Skip to main content

Full text of "Comoediae. Accedunt perditarum fabularum fragmenta ex recensione G. Dindorfii"

See other formats


I 
OF THE ^ 

Ixtttri^mtt) ^rfS^xiittk. BY yj" U\aY^ APISTO^ANHS. 
</ / ARISTOPHANIS COMCEDIiE. ACCEDUNT PERDITARUM FABULARUM FRAGMENTA EX KECENSIONE G. DINDORFII. TOMUS I. OXONII, 

E TYPOGRAPHEO ACADEMICO. 
MDCCCXXXV. Ik > ) h 


<,i''i'' 
^^.«^^■"■w V v n A O T T O 2. ■ TA TOT APAMATOS nPOSanA 

KAPinN. nENIA. rPAT2. 

XPEMTA02. FTNH XPEMTAOT. NEANIA2. 

nA0TT02. AIKAI02 ANHP. EPMH2. 

X0P02 AFPOIKnN. 2TK0*ANTH2. IEPET2 AI02. 
BAE*IAHM02. TnoeEEiE. Bov'/.ofAevoi ' ApKTTOcpdvyii <rKZ\pai rohi; 'AByimiovi ahKi^ ku) <rvKOfpavTlqi, Ka) to~? 
TOiOVTOii; avvovTai, Ka) hia tovto ntKovTovvTai;, i:XdTTei w^eo-jSt^Tvjv Ttva yeaipyov 
XpeixvKov TovvofAM, itKaiov ff.tv ovTa Kat Toi»? Tpoitovi; "x^pvjaTov, w/vijt« Se aXKec^' oi 
/A€Ta Ttvoi; aiirS OepdttovTOi ekOuv e»? 'AttoaXw epaiT^ icep) tov Ihiov TrajSo^, et xpr) 
TODTOJ'* TpoTtuv %pr,(rTuv a/xeXvjo^avTa aS</cta{ dvTtitoteTijOat Ka) TavTo, To7g aKXoi^ 
ii!tTy]^£V€tv, ticetb-fi-atp ol />(.€V TotovTOt iirXovTovv, o» Se Ta dyaOd itpdTTOvTi^ wevojTe; 
riaav, KaOdntep avToi; ovToq o XpeixvKoi;. e^^ijirev ovv aiiTS o Oeoi; aacpei; [Aev o^Sev^ 
oTy 8e e^tuv evTvyfit, tovt^ eiteaOat. Kat o? yepovTt evTvy^dvet TvcbKS, r^v Se oStoj 
nXoiJTO^, Ka) aKoKovOeT Kard Tai; //.avTe/a?, /xij eihaii; oti o TiKovToi; eaTt. Svir^e- 
patvuv 8e eirJ tovt^ KaO^ eavTov o OepdTtuv [AoKtf avTov Ipurq, tIvoi; eveKa toi/t^ uko- 
KovBovat. KOi 'KpeiAvKoi Keytt avTu tijj/ fAavTCtav. eitetTa [/.avOdvovat itap avTov 
To5 nXovToii oaTt^ e(7Tj Kai otov %dptv TV(pKoi; eyeyovei itapd tvu Atoi;. ot 8e aKOv- 
a-avTei ^a-dyjadv Te Ka) ^ovKrjV i^ovKevaavTO d-nayayelv avT\v eii ' AaKKvjTttov Ka) 
Trjv Tuv ocpQaKi/,uv Oepaitevaai itripuatv. Kat iva Ta iv iA,eaai Tiapu, rdi Te tov BKe- 
^pthrifAOv dvTtKoyiat; Koi t^? Tieviaq avTVi^, dwqyayov Te avTov o Ti Tdyj.aTa Koi 
vytd eitavtiyayov otKoi^e, e-jtKovTYiaav t€ 'tKaitwi; ovk avTo) (mvov, dKKd kou oaoi jS/ou 
^vjaTov TtpoaOev dvTeY/iu.evot itevrjTe^ rjaav. 

'laTeov Se ot« Ta toS ^pd[AaTOi; itpoaoma TteitKaa fAeva ela) itapd tov ttojtjtoi/. 
XpefAvKoq ydp dito Toii %peo? Kat tov alfAvKKu to ditaTu e'ipv}Tat, 6 ditaTuv 8ijXa8»j 
Toi/< xpeuipetKeTaq hid iteviav. Ka) ro Kapiuv i^eKKvjvil^ifjt.evov tov iovKov S^Xo?' Kaoe^ 
ydp ot SovXot, oOiv Kat ij itapotfA.ia, iv Kapoi; a'tari, r^Tot ev ZovKov Td^ei. Ka) to 
BKeipi^yjf-Oi 8e ijto* tttw^o?, o ^Keituv dei itOTe eli; tov 8^/toy. 

'ESiSax^ij €W« apxovTOi AvTfitdrpov, dvTayuvt^^ofAevov avT^ Ni/cop^a^ov? /*ev Aa- 
Kuatv, ' AptaTOfAevovq Se 'AS/AijTy, NtKOcpSvToi; Se 'ASwviSi, 'AK^aiov 8e Haatdidri. 
TeKevTaiuv 8e SiSaf a; t>jv KUfAi^htav TauTijv e'irj t^ »'S/y ovofAaTi, koi tov vtov avTov 
avaTriaat 'ApapoTa St' a^T^^ to?< BeaToHi; ^ovKofAevoi;, Ta vitoKotita 8i5o 8<' eKeivov Ka- 
Br^Ke, KwKaXov Koi AloKoalKuva. 

APIST04>AN0TS TPAMMATIKOT. 

MavreveTai 8/*cajOf uv t»j Ka) ntevrn 

€»' /*eTajSaXa>v TrXotToi; Tvyjetv tvvfiaeTat. 

expfiaev o 6eoi avvaKoKovdetv uitep dv 

dvtp) •jteptTvxyi' HKovTOi oitTaveTai TwpKoi. 

'yvoii? 8' a^Tov riyaryev olxaS', aKKov^ 8ij/*o'Ta« 

KoKeaai; fAeTaayjiTv' eiO' vyidaat Tai; Kopai; 

effirefSov' eii; 'AaKKrjittov 8' drt^yayov. 

ij 8" a^vu llevia hteKuKvaev, 

ofAuq dva^Ke\l>avTOi avTov tuv KaKuv 

ouSetf €irXoi?T«», t«v 8' dyaBuv rjv Tayadd. nAOTTOS. KAPKIN. 

^ZE a(>yaXUv Trpayfx eor/v, oo Zev Kai deo), 

^ovXov yeveaSai irapacppovovvjog ^eaTrorov. 

^v yap To, I3ekria6 6 Qepdiim ke^ag ti^t;, 

^o^f} Se ixrj '^pav Tavra t» KeKTt^fJievii}, 

fx.iTey^iiv avdyKfi tov OepaTTovTa t«v kokwv. 5 

ToD <7w/xaT0f yap ovk ea tov Kvpiov 

KpaTfh ^ai[x(i)v, aXXa tov €wvyj{Ji.€vov. 

Kai TOVTa /x€v hvj TavTa, tco ^e Ao^ta, 

og Seairiw^eT Tpnro^og Ik yjpvrrriXdTOVf 

/cx,e|xi|/<v ^iKaiav iJi.e^<f)Ofxai TavTtjv, oti 10 

laTpog m Kai [xdvrig, wg (f>aaiv, ao(pog, 

fxeXayyoXuvT direTrefx^pe fxov tov teaTTOTrjv, 

oaTig oKoXovOeT KaTOiriv avQpairov Tv<f)Xov, 

TovvavTiov ^pav v] irpoavJK avr^ iroieTv. 

01 yap (SXeirovTeg Toig TvtpXoTg yjyovfieGa' 15 

ovTog S' aKoXovBet, Kafxe irpocrPid^eTat, 

Kot ravT diroKptvofxevJi ro irapdirav oz/^e ypv. 

eyw fxev ow ovk eaff oirag atyriaotxat, 

vjv fxrj (f>pdar}g ri tsc^ aKoXovBovfxev irore, 

(0 teairor , dXXd aoi Trape^co irpayfxara. 20 

ov ydp fxe rvTrv^aetg arecpavov e/pvra ye. 

XPEMTA02. 

fJM A/', dXX! d(f>eXu>v rov are^ftavov, rjv Xv^fjg rt fxe, 
iva fxdXXov dXy^g. KA. Xrjpog' ov yap iravaofxca 
•Jtpiv av (f>pdarig fxot rtg iror eartv ovroaf 
evvovg yap wv aoi irvvBdvofxai •jrdvv a(f>o^pa. 25 

B 2 4 APlST0a)AN0T2 

XP. «AA Qv <je Kpi/^co' Twv e/xwv yap olxeTav 

TtKjrorarov ^ovfxai a€ nai KkeTrriararov. 

eya oeoaepvis Kai oiKaiog m avvjp 

KaKSig evparrov Kat Trevyjg ^v. KA. o<Oa roi. 
XP. erepoi ^ eTiXovrovv, lepoavXoi, p-^ropeg 30 

Kai (7VK0<pdvrai Kai Trovrjpoi. KA. TreiSofxai. 
XP. eirepyjaof/.evog ovv ojj^o/a^v ag rov 6eov, 

rov efxov fxev avrov rov raXaiTtcopov cj^e^ov 

yj^vj vofJii^av eKrero^eva6ai /3iov, 

rov ^ vlov, oairep uv fxovoi; fxoi rvyyavei, 35 

7rev(TOf/.evog et 5^77 fxerajSaXovra rovg rpoirovg 

eivai Travovpyov, a^iKov, vyieg fuvj^e ev, 

ct}$ ra I3ia} toSt' avTO vofxiaag avfxipepeiv. 
KA. T/ '^i^ra ^oi/Soi eXaKev eK rm crrefXfidTav ; 
XP. irevaei. aacpag yap 6eog elire fxoi To^r 40 

OTco ^vvavrrjaaiixi itparov e^iuv, 

eKeXevae rovrov fj.y} fxeSieaBai fx eri, 

TieiOetv S efxavra ^vvaKoXovSeiv o'tKa^e. 
KA. Kai rw ^vvavrag ^^ra iTparw ; XP. rovrcoi. 
KA. eir ov ^vvivjg rvjv einvoiav rov Qeov, 45 

(f>pd^ovaav co aKatorare aoi aacftearara 

aaKeiv rov vtov rov eirfyaptov rpoTtov ; 
XP. rSo rovro Kptvetg ; KA. ^ojAov ortri Kat rvcfiXw 

yvavat ^oKei rov6 , wg a(j>otp eari avjKpepov 

ro jtA^^ev daKeiv vyieg ev tco vyv xpovw. 50 

•V D > V /v» f/ f V > ~ <• / 

Ar. ovK eaa oirag yj>'/iafx.og eg rovro peiret, 

aAA eig erepov ri fxeigov. rjv ijfxtv (ppaafi 

oartg iior eariv cvroai Kai rov ydpiv 

Kai rov ^eofxevog vjXSe fxera voov ev6a^), 

7rv6oifi.e6 av rov yjpviafjiov vjf/.S)V rt voet. 55 

KA. aye ^vj, av irporepov aavrov oartg et (ppdaov, 

V) rairi rovrotg ^pw. Xeyetv y^vj rayy irdvv. 

nAOTTOS. 

eyw fxev olfxal^eiv Xeyu aoi. KA. fxav6dveig 
nAOTTOS. 5 

o^ fpvjaiv eivai ; XP. aoi \eyei tovt , ovk €ij.oi. 

(TKaixg yap avTov Kai '^(aXencag (.KTtvvQavn. 60 

aAX' f; T/ '^(aipeig dv^po^ evopKOv TpoTroigy 

efxoi (f)pd(70v. riA. Kkdeiv eyoyye aoi keyta. 
KA. Se^^ov Tov av^pa Kai tov opviv tov 6eov. 
XP. ov TOi [Ma TVjV A-^fJLr/Tpa yaipyio-eK; eTi. 

KA. ei fxr) <f)pd(Teig yap, atto a oXa> KaKOV KaKag. 65 

riA. oj Tav, aitaWdyp-riTov dTt e/xfiv. XP. irafiMXa. 
KA. Kai [xyiv keyo} fieXTiaTOv eaT , w MdTTOTa. 

airoXa) tov avdoayirov KaKifJTa tovtovi. 

avaOeig yap eiti Kprjfxvov tiv avTOv KaTaXnrm 

aireijx , iv eKe7dev eKTpay(V}Xia6jj Treacov. 70 

XP. aAX' aipe Ta-ye^cg. IIA. fLy^a\k(iig. XP. ovkovv epelq ; 
IIA. aXA' ^v 7rv6vja6e [x oaTig e/]a', ev otO oti 

KaKov Ti fi. epydaea6e kovk a<pv]aeTov. 
XP. vv] Tovg 6eovg vjfxeig y , eav joovXv} ye av. 
UA. ft.e6ea6e vvv fxov TrpaTOV. XP. ijv, fji.e6iefi.ev. 75 

rTA. dKoveTov ^^. ^ei ydp cog eoiKe fx,e 

Aeyeiv a KpvTtTeiv vj TrapeaKevaaf/.evog. 

eya} ydp etfjii riAoyTOf. XP. a> fi.iap(iXTaTe 

dv^pwv dndvTCtiv, eiV eaiyag IlAouTbf wv ; 
KA. av riAouTOf, ovTcog a6Xi(og '^iaKeifJ.evog', 80 

XP. a> ^oi^ AttoXXov Kai 6eoi Kai ^aif^oveg 

Kai Zev, Ti <f)vjg ; eKeTvog ovTag ei av ; IIA. vai. 
XP. eKeivog avTog ; riA. avTOTaTog. XP. TroSev ovv, <ppdaov, 

av-xjjutiv (3a^i^etg ; IIA. c« naT|90/ifAeouf epyof/.ai, 

og ovK eXovaaT e^ OToxmep eyeveTo. 85 

XP. TovTi ^e TO Kojiov irxg eira^eg; KdTeme fJLoi. 
YIA. Tjevg ft.e tovt edpaaev dv^pintotg <f)6ovcov. 

ey(ti yap ctiv fneipdKtov vjTreiXvja' OTt 

ctig Tovg OtKatovg Kat ao<f)ovg Kai KoafLiovg 

ft.ovovg jSa^^toifxvjv' ^e fJL e-noivjaev ti/^Aov, 90 

tva fj)ti ^taytyv(tiaKotft,t tovtccv fj.vjdeva. 

ovTwg eKetvog ToTai yjp-^aTolai <f)6ovei. 

B 3 6 APIST0*AN0T2 

XP. Kai fxvjv ^ia rovg yj^Yicxrovi ye rifJiarai jxovov^ 

KOt rov$ ttKaiov^. YIA, ofxoXoyS) cot. XP. (f>ep€, rt ovv ; 

6/ iraXtv ava^Ki^lietag (oaiiep Kat Trpo rov, 95 

(jievyotg av rj^'^ rovg Trovvjpovg; HA. cf>Yjfj. eya. 
XP. ag rovg ^tKaiovg & av ^o^t^otg ; IIA. Tiavv [xev ovv' 

TtoWov yap avrovg ovy^ eopaKo, Tr» yjpovov. 
XP. Kat 6av{xa y ot/^ev' ovV eych yap ^Xencov. 
ITA. a(f>erov [xe vvv. 'tarov yap ^'^v] ra-Ti Ifxov. 100 

XP. fxa Ai ', akXa ttoAAw fxaXXov e^ofxefydd aov. 
riA. ovK y)yopevov ort irape^etv icpdyfxara 

efxeXkerov fxot ; XP. Kat av y , avrtjSoXa, TttOov, 

Kai fxyj fx aTroXiTTYjg' ov yap evpyjaetg efxov 

^vjrav er av^pa rovg rpoirovg ^eXitova' 105 

fxa rov i\t ov yap eariv aXXog TrXyjv eyw. 
riA. ravrt Xeyovat irdvreg' vjVtK av ^e fxov 

rvy^aa aXvjOag Kai yevxvrat TrXovatoif 

arfxyoog VTrep^dXXovat rrj fxo^^^Byjpia. 
Ar. e-xet fxev ovrag, eiat ov iravreg KaKoi. iio 

DA. fxa Ai , dXX dTra^d-Travreg. KA. olfxa^et fxaKpd. 
Ar. (701 b ag av eiOYjg oaa, irap ijfxiv ^v ft.ev/js, 

yevv}(xer ayaOa, Trpoaeye rov vovv, tva 7rv6yj. 

otfxai yap, oifxat, avv Bew V eipi^aerat, 

ravrrjg diraXXdJ^etv ae rvjg ocpdaXfiiag, 115 

/3Xexpat irof^aag. YIA. fxi^^afxag rovr epydarj. 

ov ^ovXofxat yap itdXtv dva/SXexpat. XP. ri (f)-^g ; 
KA. avBpwirog ovrog eariv d$Xtog (f>vaei. 
IJA. Levg fxev ovv oto ag ra rovrav fxoip efx et 

irvBotr av evtrpixpete. XP. vvv ^' ov rovro ^pa, 120 

oarig ae Trpoairratovra ireptvoareh ea\ 
IIA. ovK oto' eyw S' eKeTvov oppw^w irdvv. 
XP. dXviBeg, 00 oetXorare irdvroov ^atfxovcuv ; 

otet yap eivat ri^v Atog rvpavvtda 

Kat rovg Kepavvovg dl^tovg rptcofSoXov, i 25 

eav ava^Xeypyjg av Kav fxtKpov yjpovov ; IP nAOTTOS. IIA. a, fJivi Xey\ w vovrjpe, TaZr . XP. ey^' ^o-vj^Of. 

f-ya) yap aTrc^et^a o"€ tov ^iog voXv 

fxeT^ov hjvafjievov. YIA. c/xe av ; XP. vtj tov ovpavov. 

avTiKa yap apy^^ei ^ia tiv o Zev^ toov Oeav ; 130 

KA. ^ta Tapyvpiov' TtXeHaTov yap e<7T avT'2. XP. (f>epe, 

tU ovv Ttapeyjav eaTiv avTw tovO ; KA. ooi. 

XP. Ovovai y avToi ^ia tiv ; ov ^ia tovtovi ; 
< 

KA. Ka) vrj A/' ev-xovTai ye Tt>.ovTe7v avTiKpv^. 

XP. ovKovv oV eaT^v anioit xo^^ pa^iOf 135 

iravaei av, el PovXoiTOf Tovff ; IIA. OTir) t/ 01; ; 
XP. OTi oiiS* av e/f Ovaaev avSpcimaiv er/, 

ov povv av, oir^i xpaiaTOV, ovk aXA ovdeev, 

fx^ (SovXofJievov aov. IIA. va^ ; XP. oirwg ; ovk ea$ owg 

oivyjaeTai ^YprovQev, vjv av /txij irapoov 140 

avTOg tt^^oog TapyvpioVf waTe tov Aiog 

TTjv "tvvafxiv, rjv Xvtt^ ti, KaTaXvaetg fxovog. 
UA. Ti Xeyetg; ^/' e^e dvtivatv avTx; XP. </)^/x' eyx. 

Kou vr} A/' ff t/ y eaTt Xafiitpov kou KaXov 

^ yaptev avGpatrotaif ^ta ae ytyveTat. 145 

aTravTa tw "TtXovTeTv yap eaS wrjKoa. 
KA. c^fiiyyc Toi ^ia fJUKpov apyvpi^iov 

"^ovXog yeyevrifJM.if tta to fi^ iiXovTetv ta<og. . 
XP. Ka) Tag y eTaipag <f)aai Tag KoptvBtagf 

OTOV fiiev avTag Ttg "Trevrjg Treipwv TV)(r}, 150 

oii^e irpoaeyetv tov voyv, eav 06 irXovatog, 

Tov vpcoKTOv avTag ev6v$ wg toutov Tpeireiv. 
KA. Kou Tovg ye iraT^ag <paai TavTO tovto opav, 

ov tSjv epaaTav, aXXa Tapyvptov yapiv. 
XP. ov Tovg ye yprjaTovg, aXXa Tovg iropvovi' eirei 155 

cuTOvatv ovK apyvptov 01 yprjaToi. KA. Tt Oat'y 
XP. 6 fJLev "nnrov ayaBov, Se Kvvag QrjpevTiKag. 
KA. aiayyvofj.evoi yap apyvpiov atTetv tawg 

ovofxaTt TrepiTreTTOvat Trjv fxcryQrjpiav. 
XP. Teyyai te iraaat tia ae Kat aocptafJiaTa, 160 

B 4 8 API2TO<I)ANOTS 

ev Toi^Tiv avBpwTroKTiv eaQ evpvjfJieva. 

|U.fV yap avTWV a-KVTOTOfJi.ei KaBrjfxevoii 

tTepog Ve y^aXKevei ti^, 6 he TeKTaiveTai. 

^e ')(j)vi7oy(^o€i ye, yjpvjiov itapa aov Ka/Swv, 

te Xairo^vrei ye vvj ^i , o ^e Toiyjapvye^f 165 

^e yvacpevet y', ^e ye TrXvvei Ka^ioc, 

§€ jSvpao^^expe^ y , ^e ye TraXei KpofXfjiva, 

S' aXovq ye ft.oiypg ^ia ae ttov TiapaTikXeTai. 
T\A. o'iff.01 TaXag, TavTt ft. eXdv6avev TrdXai. 
KA. fJ.eyag ^e ^aatXevg ovyj, 'hia tovtov KOfia ; 170 

eKKXYjata ^ ovyt ^ta tovtov ytyveTat; 

Tt de ; Tag Tpirjpetg ov av irXyjpoTg ; etTre fj.ot. 

TO ^ ev Koptvdnp ^evtKov ovy ovTog Tpe<f>et ; 

Yldfj.(f)tXog ^ ovyi tta tovtov KXavcreTat; 

l3eXovo7ra>Xy]g S' ovyt fxeTa tov YlafJ.<ptXov \ 175 

Ayvpptog "b ovyt "^ta tovtov irep^^eTat ; 

^iXexptog ^' ovy eveKa gov y.v$ovg Xeyet; 

7] ^vfifjiayta ^ ov ^ta (xe To7g AlyviiTioig', 

epa te Aaiv oi) "^ia ae ^iXoovi^ov ; 

Ttfj.oBeov ^e Ttvpyog XP. efj.Ttecrot ye aoi. 180 

Ta ^e T:pdyfj.aT ovyj. "tta cre itdvTa •npdTxeTat ; 

ft.ov(i)TaTog yap ei av irdvTccv atTtog, 

Kat Tuv KaKWV Kat twv dya6wv, ev 'ktS OTt. 
KA. KpaToiKTt yovv Kxv Toig •noXefj/itg eKdaTOTe 

e<f> olg av ovTog eTTtKaOe^vjTat fj.ovov. 185 

riA. eyh TotravTa hvvaTog eifj. elg av Troteh ; 
XP. Kat vai ft.a Ata tovtwv ye "ttoXXcc iiXeiova' 

oiaT ovte fiecrTOg aov yeyov ovteig TrwTroTe. 

Tm fjXv yap aXXav eaTt TtdvTav vXyjafi.ov/i' 

epwrog KA. apTccv XP. fKOvatK^g KA. Tpayy]fi.dT<ev 190 

XP. Ttf).i^g KA. TtXaKovvTav XP. dvtpayaQiag KA. tayjxtwv 
XP. (j)tXoTtfj.iag KA. fJ-al^yjg XP. aTpaTfiyiag KA. (paKi^g. 
XP. aov S eyever 6v^e)f fxeaTog ovteirdoiroTe. 

aXX vjv TdXavTd Ttg Xd^fi TptaKai^eKa, 
nA0TT02. 9 

iroAy. /AaAAov (Trt6v[Ji.€T \al3eiv eKKai^fKa' 195 

Koiv ravT avv^rrjrat, TeTrapoKOVTa /SovAera/, 

^ <f>V]<TtV OV ^IWTQV aVT^ TOV ^IOV. 

nA. €v TOi Xeyetv efxotye (patveaSov iiavv' 

iry^v ev fxovov ^e^otKa. XP. <f>pa^€ tov irepi. 
TIA. oirci)$ eya) ttjv ^vvafxtv >jv vi/.eTg <f>aTe 200 

e^xeiv /x.e, Tayrvjf deairoTyj^ yev^^aofjuxt. 
XP. vr; Tov A/'" «AAa /ta; Xeyovai iravreg »^ 

^eiXoTaTOV eaff irXovTog. ELA. i^KtaT , akka fxe 

TOtytopvr^oq Ttq J<6/3aA'. ea^yf -ya^ ^ot€ 

ovK etyev eg t\\v otKiav ov^fv Xa/^eiv, 205 

cipav aTra^ccTravTa KaTaKeKXet{j.eva' 

eiT wvoyMae fjiov t^v itpovotav ^eiktav. 
XP. /u.»? vtJv fjt-eXeTa aot fxyj^ev' wg, eav yevy 

avrjp TtpoQvfxoi avTOg eg Ta irpayfJMTay 

/SAeTTovT' ano^ei^d} a o^vrepov tov Avy Keccg. 210 

IIA. Trag ovv iwfiaet tovto ^paaat BvrjTog cuv; 
XP. e)(a Ttv aya$qv eXirt^^ e^ wv eine fJioi 

^oi^og avTog UvOtKi^v aeiaag '^a(f>vr,v. 
IIA. KaKehog ovv avvothe Tainra ; XP. (pyjfJt. eyw. 
YIA. opaTe. XP. fxri (f>p6vTtl^e |M.*?^ev, a>ya6e. 215 

eyoi yap, ev tovt ladi, Kav ^yj fx airoSavetv, 

avTog ^tairpd^w Tainra. KA. Kav (^ovXyj y , eyw. 
XP. TroXXo) V ecrovTai yaTepot vav Ivfj.fJiayot, 

oaotg ttKatotg ovatv ovk yjv ak(f>tTa. 
IIA. TraTral, vovrjpovg y eiirag yjfxh avfxfxayovg. 220 

XP. ovK, ^v ye TrXovT-^awaiv e^ ap-^g iraXtv. 

oAA' ?9/ av fiev Tayeag ^pafxwv KA. t/ dpa; Xeye. 
XP. Toy^' ^vyyeapyovg KaXeaov, evp-^aeig h taccg 

(V TOig aypoig avTovg TaXatirapovfkevovg, 

OTrag av laov eKaaTog evTavQt irapwv 225 

yjfxlv fxeTaayyi rovte tov IlAoKToy fxepog. 
KA. Kat Vri Pa^t^a' tovto^i Kpea^tov 

Twv ev^oGev Ttg etaeveyKara Aa/Sccv. 10 APIST0<i>AN0T2 

XP. efji.01 [xek^^aei tovto y' aXX avvaag Tpej^e. 

av §', w KpaTKTTe IlAoyTe TrdvTm 'taifj.ovav, 230 

V » 5 ~ 5, ~ ' >/ /15. r V » / 

eiaa [xeT ejaou oefp e/c7<0 ^ yap oiicia 

ai/T>j Vt/v ^v ^eT ')Q>vjixdTxv ae T-^fA(f>ov 

fji.e<7TVjv TTOi^crai Kai ^iKaiwg Ko^iKag. 
riA. dXX ayPoft.ai /xev tiaim vy] Tovg Seovg 

elg oiKiav eKdaTOT aXXoTpiav iravv' 235 

dyaQov ydp dneXava oi/Sei' aiiTov TrwTroTe. 

yjv fnev ydp eg <f)ei^aXov elaeXBctiv Tvya, 

evSvg KaTwpv^ev fxe KaTa TVjg y-fjg KaTd)' 

Kav Tig TrpoaeXQy] y£y\aTog dvBpuTrog (piXog 

aiTiiv Xa^eTv ti fxiKpov dpyvpi^iov, 240 

eqapvog eaTi fJLvjO lOeiv fne iramoTe. 

Yjv S' (og TrapaTrX^y dvOpwnov eiaeXBwv Tvyja, 

itopvaiai Kai KvPoiai itapa^e^Xfjft.evog 

yvfhvog Bvpa^ e^eneaov ev dKapei y^ov^. 
XP. fkeTpiov yap avtpog ovk eTrcTv^eg TroJTroTC. 245 

eyu} ^e tovtov tov Tponov iiag elf/. dei. 

Xaipu} Te yap <f>ei^oft.evog (og ov^^eig dvYjp 

TidXiv T dvaXm, vjvik av tovtov ^ey]. 

dXX elaKOfaev, ag t^eh ae ^ovXof^ai 

Kai TVjv yvva^Ka Kai tov vtov tov f>.ovov, 250 

ov eyw (j>iXa fKaXiaTa fj.eTa ae. IIA. irei6ofj.at. 
XP. T/ yap dv Tig ovy^i irpog ae TdXvjB^ Xeyot ; 
KA. a TToXXa '^yj toJ ^eaTiOTr] TavTOv BvfJ.ov (payovTeg, 

dv^peg (piXot Kai "^yjfxoTat Kat tov itoveh epaaTai, 

W eyKovehe, aTiev^ed , cog Kaipog ovyi fJieXXeiv, 255 

dXX eaT eit avTr^g TVjg dKfuvjg, j] ^ei' •napovx dfKvveiv. 

XOPOS. 

ovKovv opag opfj.(iifj.evovg y]fj.dg TtdXai iipoBvfj.cog, 
(i)g eiKog eaTtv aaBevetg yepovTag dv^^pag r^y] ; 
av V d^iQig 'iaojg fj.e Qeh, Tiptv TovTa Kai (ppdaat fxoi 
OTOV ydptv fji. tea-noTi^g 6 aog KeKXr]Ke tevpo. 260 

KA. ovKovv TtdXai ^rjfitov Xeyo}', av ^' avTog ovk dKovetg. nA0TT02. 11 

6 ^eaTTOTVii yap (f^vjaiv vfxoi^ yjt^wg aiTavrag 
i^vypov (3iov Kai ^vaKoXov "l^rjoeiv aTiaXkayiVTag. 
XO. ecTT/y ^e Vq ti Kai iroOev to iipa/yixa tov6 o (f>yjaiv; 
KA. e^^ojv a<f>7KTai "^evpo 7rpeal3vTy]v tiv% co TTovvjpoif 265 

pvTravTa, KV(pov, aSXiov, pvaov, fxa^ioVTa, voo^ov' 
oifxai ^e VYj Tov ovpavov Kai xpwXov avrov eivai. 
XO. (0 y^vaov ayyeiXag eTrav, ttcSc (f^vjg', TraXiv (f>paaov fAoi. 

^vjXoTg yap avTQV axpov "^Keiv yjjrjfJMTcov eyovra. 
KA. TrpeajSvTiKav fxev ovv KaKav eyt/yy eyovra aapov. 270 

XO. fjiav a^m$ (t>evaKiaag rjfxag aTraXXay^vat 

a^^fjiiog, Kai TavT efxov ^aKTyjpiav ey^ovTog; 
KA. TrdvTCcg yap avBpaTrov (f>vaei toiovtov eg Ta Ttawa 
vjye7a6e fx etvat Koiihev av vofJ.i^eS' vyteg eiTreiv ; 
XO. ag aefnvog ovTciTptTrTog' ai Kvvjfjiai Se aov ^owatv 275 

lov lov, Tag yotvtKag Kat Tag "netag iioQovaat. 
KA. ev TYi aopa vvv) Xayov to ypdfifna aov ^iKd^etv, 

av S' ov fSa^i^etg; Te Xapwv to ^vfj.^oXov ^i^coatv. 
XO. ^tappayeivig. ag fj.o6m et Kat (f>vaet Ko^aXog, 

oaTtg (ftevaKi^etg, (ppdaat S cvirco TeTXvjKag vjft.7v 280 

OTOV "ydptv fj^ ^eaTroTvjg 6 aog KeKXvjKe oevpo' 
o\ iroXXa f/.oyO-^aavTeg, ovk ovavjg aypX^g, TrpoBvfi.wg 
^evp viX6ofJ.ev, iroXXm 6vf/Mv pi^ag hieKTrepavreg. 
KA. dXX ovKer av Kpv%l'atf>.i. tov UXovtov yap, ^vtpeg, v^Ket 

dyoov teairoTvig, '^og vf/.ag irXovatovg Trotvjaet. 285 

XO. ovTvg yap eaTt TrXovaiotg airaatv v}fj.tv elvai; 
KA. Yfi TOvg 6eovg, Mi^ag /xev ovv, vjv wt ovov XdfSvjTe. 
XO. ag vitofxai Kai TepTrof/.ai Kat ^ovXofJMt yopevaat 
v(f> v^ovvjg, etirep Xeyetg ovTwg av tovt aXv]6^. 
KA. Kat f/.^v eyob (^ovX-^aofiai 6peTTaveXo tov KvKXwTra 290 

fj.tfJ.ovfJ.evog Kat to7v iroto7v w^t rrapevaaXevav 
vf/.ag ayeiv. dXX^ eia TeKea Bafxtv eTrava/^owvreg 
^XvjywfLevot Te TrpofSaTtcov 
alySov Te KivafSpavTWV fxeXvj, 
eireaQ direxpcoXi^fxevot' Tpdyoi § dKpaTte7a6e. 295 12 API2T0<I>AN0TS 

XO. yjfxetf §6 -y* av ^i^T^a-o^ev BpeTTaveXo tov K.vKX(i}7ra 

j^Xrjy^nofxevQi, ae tovtovi TrivavTa KaTaXa/BovTei, 
Tf^pav eyovTa Xa^/avd t aypia dpoaepa, Kpai7rak(t>VTa, 
^yovfJievov tois Ttpo^aTioi^, 

elKYj Se KaTo^apOovTa ttov, 300 

fxeyav Xa^ovTeg ijfxtxevov acf^yjKtaKov eKTV<f>ka(Tai. 
KA. eyo) Se t>jv KtpKVjv ye ttjv t» (papfxaK avaKVKaaav, 
^ Toii^ eTaipovi tov ^iXavidov ttot ev KopivBu) 
eTreicrev wf ovTa^" KaTrpov^ 

fxefxayfxevov aKwp eaSteiv, avTfj S efxaTTev aiiToli, 305 

' ' ' . 

fi.ifK.y\aofxat itavTaq Tpoicovq 

vfxelg ^e ypvXi^0VTe$ vtto (piXvj^iai 

€'vea6e fxyfTpt •^(oTpoi. 
XO. ovKovv ae t>;v KtpKffV ye tv]v Ta (pdpfxaK dvaKvKtaaav 

Kai fxayyavevovaav fnoXvvovadv Te Tovg eTaipovg, 3 1 o 

Aa^ovTef vno (piXYj^iai 

Tov AapTiov ft.if>.ovfi.evoi tcov opyeav KpefkMfxev, 

fxivhwiaofxev 6 coairep Tpdyov 

Trjv pTva' av AptaTvXXog VTCoydaKm epeig' 

eTteafie fxyjTpi yoipot. ,15 

KA. dW ela vvv tZv aKCOff.ff.dTcov aTraXXayevTeg yi^yj 

vfxetg e-TT aXA' eihog Tpeiteaff , 

eya lav yjQyj Aaopa 

^ovXy]aofi.ai tov teairoTov 

kajSwv Tiv apTov Kat Kpeag 

[JMaccf/.evog to Xoiitov ovtco tco KOTtoi qvvetvat. 
XP. xaipeiv fxev vfxag eaTtv, aovtpeg ^yjfxoTai, 

dpyaiov yj^yj itpoaayopeveiv Ka\ aaTtpov' 

daitd^ofn.at V, OTiyj 7tpo6vft.xg ^KeTC 

Kai avvTeTafxevwg kov KaTej3XaKevfi.evcog. 

OTtcog oe fxot Kai TaXXa avf/.TtapaaTdrai 

eaeaSe Kat acoT^peg ovtwg tov Oeov. 
XO. Bappei' PXeTtetv ydp dvTiKpvg "to^eig fx " Apyj. 

^e/vov yap, el Tpico/SoXov fxev ovveKa 320 325 'nA0TT02. 13 

aart^Ofj.ead' eKoiaTOT ev Tr}KK\r](yiay 330 

avTOV ^e Tov TIXovtov Trapetvjv tco Xa/SeTv. 
XP. Kai fx^v opco Kai BAci^/^>?/xov Toirrovi 

TTpoatovTa' ov]Xo^ ^' ecTtv OTt Tov TrpdyixaTOf 
aK^Koev Tt T-ij ^o^iaei kou rw rdyet. 

BAEVIAHMOS. 

ri av ovv ro Trpayjx eivj ; 7ro6ev Kat rtvi rponoa 335 

^pefxvkog TreirXovryjK e^aTrivyji ; ov TreiOofxai. 

Katroi \oyog y yjv vyj rov 'HpaKXea Trokiig 

eirt roidi Kovpeiotcri tSv Kadrjfxevav, 

ag e^aTTtVTig dvYjp yeyevi\Tat TrXov»Jto<;. 

eartv te fxot tovt aiiro 6avfiA<rtov, <mag 340 

yjp-fl^jTOV Ti irpdrTm rovq ^tXovg fxera^nefXTreTai. 

ovKovv eirtyjaptov ye irpdyfx epyd^erai. 
XP. aAA' ovOev diroKpvy\/a<; epw vvj rovg Beov^. 

(a BA€a|// ^'>jja , dfxetvov vj 'X&e^ TrpdrTOft.ev, 

ware f/.ereyetv e^eariv' ei yap rav (f^tkav. 345 

BA. yeyovaq B' dXvjSas, ag Xeyovat, vXovaiog ; 
XP. eaofuxt fi.ev ovv avriKa fxdx!, vjv Qeog 6eXy]. 

evt ydp rtg, evt Kiv^vvog ev rw irpdyfxart. 
BA. irohg rt( ; XP. 010^^ BA. Xey dvvaag rt (pvjg Trore. 
XP. vjv fxev KaTop6a(j'j}fjLev, ev irparreiv aet' 350 

i^v ^e (T(paXaft.ev, e7rtTeTpt(f>6at ro Trapairav. 
BA. rovrt Trowjpov (patverai ro (poprtov, 

Kai fx ovK dpetTKet. ro re yap e^at(pvyig aiyav 

oirrwf vaepTrXovre^v ro r av he^otKevai 

yrpog dv^pog ov^ev vyteg e^rr elpya(TfA.evov. 355 

XP. Trwg ov^ev vyteg ; BA. e? rt KeKXo^pwg vy] Aia 

eKeiBev vjKetg apyvptov vj yjpvtJtov 

irapa rov fieot), Kdiretr tcroog aot fj.eTaft.eXet. 
XP. AiroAA&v dirorpoTratef fkd A/' eya fxev ov. 
BA. Traixrat (pXvapwv, ioydff' oi^a ydp aa(f)ug. 360 

XP. av fivj^ev etg efx vvovoet rotovro. BA. (pev' 

wg ov^ev dreyyiag vyteg eartv oy^evof. 14 APIST0<I>AN0T2 

«AA elai tqv Keptovi airavTeg ijTTove^. 
XP. Qv TGi [xa TVjv ^rj^yjTp vyiaiveiv fxci doKe7(;. 
BA. ag TToXv ixeQeaTYjy^^ wv irpoTepov elyev Tpoitwv. 365 

XP. fJ.eXayy(oXS,f, m^puiTie, vv) tqv ovpavQv. 
BA. aXX' Gf^e tq ^XefXfx avTO KOTa yoipav eyei^ 

akk ecTTiv eTritfjXov t; TrevavovpyvjKQTi. 
XP. av ixev oTo' Kpw^eis' wg efxov ti KeKXo(f)OTOi 

^vjTeTi fxeTaKa(3e7v. BA. fxeTa\aPe7v ^vjTia \ Tivog ; 370 

Xr. TO d e(7Tiv ov toiovtov, aAA eTepciig eyjav. 
BA. fxwv ov KeKXo(f)ag, aAX' ^pnaKag ; XP. KaKo^aifJLOvSig. 
BA. aAA' ov^e /x»?v aTrea-TepvjKdg y ovMva ; 
XP. oy ^^T eyooy . BA. w 'HpocAfAeif, (pepe, Tto^ Tig av 

TpaTroiTo ; TaXYjSeg yap ovk eBeXeig (f>pdaai. 375 

XP. KaT'fjyope7g yap iipiv fj.a6e7v tq irpayfLd fJLOv. 
BA. 0) Tav, eyo) to/ tovt «tto crfxiKpov iiavv 

eBeku) ^iaTrpa^ai irptv TtvBeaQai tvjv ttqXiv, 

TO o-TO/x eTTi^vcrag Kepfiaaiv tuv pvjTopoiv. 
XP. Ka) fnvjv (f)iX(i}g y dv fxoi ^OKeig vvj Tovg Beovg 380 

Toer^ fuvdg dvaXixjag XoyiaaaBai ^w^eKa. 
BA. opSi Tiv ein tov ^rnxaTog KaSe^ovf^evov, 

iKeT:^piav eyovTa fHTa tHov Trai^nov 

Kai T^^ yvvaiKog, kov ^ioio-ovt dvTiKpvg 

Tav 'HpaKXei^^iov ovh^ otiqvv Tiav Y\afi.(f)iXov. 385 

XP. ovK, w KaKQ^aifnov, dXXa TOff y^pvjaTovg fKOVOvg 

eyoyye Kat Tovg ^e^iovg Kai aa(f)povag 

dirapTi vXovTVjaat Trotvjaci}. BA. t/ av Xeyetg\ 

OKTO) 'Tidvv TToXXa KeKXo(f)ag; XP. otfxot tS)V KaKwv, 

diroXe7g. BA. av fxev ovv aeavTOV, ccg y* efxot ^0Ke7g. 390 
XP. ov ^vjT , eiret tov IlAoyTov, oj ft.o')(9vjpe av, 

eyo}. BA. av IlAoyTOv; no^ov; XP. ayTOv tov Oeov. 
BA. KatTtov aTtv ; XP. ev^ov. BA. ttoD; XP. •jrap' ejuto/. BA.ira^a 

aot; XP. Travu. 
BA. ovK eg KopaKag ; nAouTOf Trapa aoi ; XP. vvj Toiig Qeovg. 
BA. Xeyetg dXvjOi^ ; XP. 0>?/x/. BA. 'jrpog t^$- 'EaTiag ; 395 
nAOTTOS. 15 

XP. v>; Tov Tioaei^^w. BA. tov BaXaTTiov Xiyng ; 

XP. e/ ^' €(7TIV €T€pO$ Tlf Yloaet^iiv, TOV €Tepov. 

BA. eiT ov ^iuTrefJiTreii koi Ttpog vjfji.ag Tovg (piXov$ ; 
XP. ovK €(XTi irci) Ta "TrpayfxaT ev TovTcp. BA. ti (pyjg ; 

ov TW [xiTa^ovvai ; XP. /Aa Ata. ^e^ yap 'TrpcoTa BA. t/ ; 400 
XP. PXerpai Troiyjiai vw BA. TLva ^kexpai ; ^paaov. 
XP. Tov IlAovTCV coairep irpoTepov evi ye tcd TpoTrw. 
BA. TV(f>Xog yap ovTccg eaTi ; XP. v^ tov ovpavov. 
BA. ovK €Tog ap (og e/x T^A&ev ovoeiraTroTe. 

XP. aAX' ^v Beo) deXcixrt, vvv acpi^eTat. 405 

BA. ovKovv laTpov eiaayayelv ej^ojv Tiva\ 
XP. t/? ^^t laTpog ecjTt vvv ev tyj irokei ; 

)f \ r /vV '^,\ '/ 5 V/|> r / 

ovt€ yap [x.i<Tdog ovoev eaT ovo v} Teyvyj. 
BA. aKoirwfxev. XP. aAX' oy/if ecT/v. BA, ou^ e/Aot ^o/ce?. 
XP. (JM A/', aAA' oWp TraAa^ 7rapeaK€va^0fj.^v 410 

eyw, KaTaKXiveiv avTOv etg ^AaKXypriov 

KpaTiaTOV eaTi. BA. TroAy /x,ev ovv v>j TOff Qeovg. 

fj.yi vvv ^iaTpt0, aAA' avve irpaTTcov ev ye t/. 
XP. Ka) fjJrjv Pa^i^ci). BA. airev^e vvv. XP. toDt a^TO ^pa3. 

nENIA, 

w 6epfJLOV epyov Kavoatov Kat TrapavofJ.ov 415 

ToXfj.avT€ ^pav avBpciiTraptca KaKo^aifj.ove^ 

iro^ TTol ; t/ (pevyeT ; of fj.eveliTov ; BA. H/jaicAe/f . 
riE. eyw yap f/xaf e^oAii KaKovg KaKcHg' 

ToXfj.yifj.a yap ToA/xaTov oy/c avaayeTOV^ 

aAA' oiov ov^e<f aXXog ovheirairoTe 420 

ovTe fieof ovT avSpcoTrog' coaT aTroXcoXaTov. 
XP. o"^ S' €< T<f; wj^a fxev yap eivai fxot toKetg. 
BA. IVw? Ep;vvf ecTTiv Ik Tpaycatiag' 

(SXeTret ye toi fx/iviKov Tt Kat Tpayx^tKOv. 
XP. aAA' ovK ey^ei yap "^a^ag. BA. ovkovv KXavaeTai. 425 

nE. o^eaBe S eivat Tiva fj.e ; XP. Trav^oKevTpiav, 

yj XeKtSoTrcoXiv. ov yap av ToaovTovt 

evcKpayeg yjfj.tv ovoev '^oiKyjft.evy]. 16 AP12:T0<J>AN0T2 

riE. akyjBei; ov yap ^eivoTara te^paKarov, 

^TjTovvTCf Ik Traavji [xe "xapai CK^aXeTv ; 430 

XP. ovKQvv vTToXonrov ro jSdpaQpov croi ytyverai ; 

«AA' yjri^ e/ Xeytiv a ey^pyjv avriKa fxdXa. 
riE. ri (T(f>a} Tioiyiaw r-^fxepov ^ovvai ^iKyjv 

dv& cov fjae ^i^reJrov evQev^ d(f)aviaai. 
BA. ap^ eariv vj Ka^^yjXi^ vjk twv yeirovojVy 435 

y\ ra7g KorvXaig dei fxe ^iaXv[ji.aiverai ; 
riE. Uevia fxev ovv, ^ a(f)m ^vvoiKa ttoXa' eri^. 
BA. dva^ AttoXXov Kai 6eot, itol rig (pvyyj ; 
XP. ovrog, rt ^pag ; a ^eiXorarov av Oi^piov, 

ov Trapafxeveig ; BiV. yjKiara irdvrm. XP. ov fj.evei$; 440 

dXX dv^tpe %vo yvva^Ka (pevyofxev fj.iav ; 
BA. Ylevia ydp eariv, a Trov-^p', yjg ov^afxov 

ov^ev T[e(f>vKe ^^ov e^wXearepov. 
XP. (TT^S, avrifSoXS) ae, aryjBi. BA. fxa A/ ' eya fxev ov. 
XP. Koi [Jiy}v Xeya, ^eivorarov epyov Tiapa itoXv 445 

epym aTrdvrcov epyaaofJi.e6 , ei rov 6eov 

epyifj.ov dTToXiTTOvre noi (f)ev^ovfj,e6a 

ri^vti ^e^iore, fj.yj^e tiafj^a'ypvfj.e6a. 
BA. Ttoioig oirXoiaiv yj tvvdfj.ei TteTrotBoreg ; 

noiov yap ov 6wpaKa, Ttoiav d daTrioa 450 

ovK eveyypov rt6yjaiv yj fitapiordry) ; 
XP. 6dppei' f).ovog ydp 6eog ovrog ott ori 

rpoiraiov av aryiaatro rav ravryjg rpoirm. 
nE. ypv^eiv ^e Kai roXfj,drov, a> Ka6dpfJ.are, 

ctt' avrc(f>ccpw ^etva ^pwvr etXyjfj.fj.ev(»3; 455 

XP. av , tx) KdKiar dTroXovfievy], ri Xoi^opei 

yjfjiiv irpoaeX6ova ovt ortovv d^iKovfi.evy}; 
IIE. ov^ev yap, w irpog rwv 6ewv, vofxi^ere 

aOtKeiv fj.e rov YlXovrov iroteh Treipwfxevw 

^Xexpat irdXiv ; XP. t/ ovv d^iKovfxev rovro ae, 460 

ei iraaiv dv^pwiroiaiv eKTropi^ofJ.ev 

ayadov ; FIE. rt ^ av vfxeTg dya6ov e^evpoiff ; XP. ri; _ ^ nAOTTOs;. 17 

ae vpwTOv €KJ3aKovT€g eK rrjg EXAa^of. 
IIE. tfA. e/f/SaAovref ; Kai ri av vofJii^erov 

KaKOv €pyaaa<jBai fj.el^ov avQpwiiovg ; XP. o ri ; 465 

€1 rovro dpav ixeXXovreg eTr iXa6oi[Jie6a. 
nE. Kai [x,rjv Trepi rovrov a(f)'2v eSeXw ^ovvai Xoyov 

ro Ttpanov avrov' Kav fj.ev aTrocp-^vo} [/.ovyfv 

aya6xv airavroov ovaav airiav efxe 

vfiTv ^i efxe re ^avrag vfx,ai' ei ^e fx.^, 470 

TTOieTrov vjdrj rovS' ri av vfuv ^okyi. 
XP. ravTi av rokfxag, w fxiapmarri, Xeyeiv ; 
IIE. Kai av ye Q^aaKoV Trdvv yap olfxai pa^tag 

anavS dfx.apTdvovTd a diro^ei^eiv eyo), 

et rovg diKaiovg <f>Y,g Troirjaeiv TrXovaiovg. 475 

BA. a TVfx.irava Kat Kv(pooveg ovk apvj^ere ; 
riE. ov ^e? ayerXtd^etv Kai l3oav irptv av fxaBrjg. 
rJA. Kai rtg Ovvair av fxr} poav tov tov 

rotavr aKovav ; IIE, oartg eariv ev (ppovwv. 
XP. Ti S^a (Tot rifxrifx eTriyparpoi} t"^ ^iKrj, 480 

eav d\wg ; IIE. ri aot ^oKeT. XP. Ka\u>g Xeyeig. 
IIE. ro yap avr\ eav yjTTdadef Kat a(f)a ^eT TradeTv. 
BA. iKavovg vofit^etg ^^ra Savarovg eiKoatv ; 
XP. ravrrj ye' vxv ^e ^y diro^^riaovatv fxova. 
nE. ovK av (pdavoirov rovro irparrovT' rj rt yap 485 

ej^o/ rtg av ttKatov dvreiireTv ert ; 
XO. aAA rjO-\^ XP^^ ""^^ keyetv vft.dg ao(pov ta viKrjaere rrjv^t 

ev roTat Koyotg dvriXeyovreg' fxakaKov V ev^doaere fn^Mv. 
XP. <f>avepov fxev e-yoyy' oifxai yvavat tovt elvat iidaiv Gfi.otci}gy 

ort rovg yjprjarovg t£v dvQpaoTrcov ev Trparretv eart ^tKatov, 490 

rovg Oe 7rovr]povg Kat rovg d6eovg rovrav rdvavrta ^-^ov. 

rovr ovv rjfLeTg eTTtBvfxovvreg fxoktg evpofxev ware yevea6ai 

^ovXYifxa KaXov Kat yevvaTov Kai yjprjatfxov eig anav epyov. 

rjv yap Yl/^ovrog vvvt fSkexpY} Kai fi.r] TV(pXog wv Treptvoarrj, 

(i}g rovg dya6ovg ru>v dv6pio^a}v ^a^teTrat kovk diroketxpet, 495 

Tovg ^e irovrjpovg Kat rovg dQeovg (pev^eTrai' Kara irotrjaei 
p' C 18 API2T04>ANOT2 

ira.VTa^ ypr^^yTW? Kai TcXovTovvTag "^yprov ra re Q^ia aefiovTa^. 
KaiTOi TovTov ToTg avSpaTToig Tig av e^evpoi ttot afJieivov ; 

BA. ovtei^ aV lyoo tovtov /xaprff' [Jiyi^ev TavTriv y avepwTa. 

XP. wf fj.ev yap vvv rnjJiv o ^log Tolg avQpooTTOig ^iaKeiTai, 500 

t/? oiv ov'^ yjyoTT eivai fxaviaVf KaKo^aifj.oviav t cti (JmXXov, 
TToXXoi jotev yap tuv avGpwnm ovre^ ttXovtovo-i itovripoi, 
a^iKcog avTo. ^vKXe^dfxevof iroXXoi B' ovTeg Tidm yjprjaTOi 
irpaTTOvai KaKiog Kai "neivacriv fxeTa aov re ra irXeia-Ta avveicriv. 
ovKovv elvai (j>rifji! , eliravcrai TavTi^v (3Xe\pag ttoQ IlAcvTOf, 505 
o^ov rjVTiv ia)v Toiq dvBpwiroK; dyaB av ft,ei^(t) iropicreiev. 

IIE. fitAA' co TcdvTwv paaT dvdpamcov dvaireiaQevT ovy^ vytaivetv 
"^vo irpea^vTa, ^vvSiaacoTa tov Xrjpelv Kai iiapaTtateiVf 
ei TOVTO yevotO TroSeTO vf/.e7g, ov (fyrjfn. av XvaiTeXeTv a<j>av. 
et yap IIXovto? jSXexpete itdXtv ^taveifxeiev t' taov avTOv, 5 1 o 
ovTe Teyyr^v av twv avQpwjrcov owt av ao(f)iav fj.eXeTcarj 
ovtetg' dfj,<l>o7v §' vfi.iv tovtoiv d^avtaOevTOtv eBeXriaei 
Tig yaXKevetv ri vavTtrfyelv r\ paTrcetv r) Tpoyjmoteiv 
7] aKVTOTOfj.eh vj rtXtvBovpyeh rj TcXvvetv rj aKvXo^exleiv 
r) yrjg apoTpotg pri^ag ^aTre^ov Kapirov Avjovg QepiaaaSat, 515 
rjv e^ij ^v dpyoig vfj.h tovtcov TtdvTm dfx,eXovatv; 

XP. Xripov Xrjpeig. Tavra yap rjfkh Ttdv^ oaa vvv ^vy KaTeXe^ag 

01 BeparrovTeg fJ.oy6-^aovatv. riE. 7ro6ev ovv e^etg depdTiovTag; 

XP. <avriaofj.eB apyvptov 'hrjiTov. 11 E. Tig ^' eaTat TrpSoTov nwXSfv, 
OTav apyvptov Kd^ehog eyri ; XP. Kep^aiveiv (3ovXof>.evog Ttg 520 
efj.Tiopog rjKoov eK SeTTaXtag Trapa TtXeiaTCOv dvtpaTto^taTm. 

ITE. aXX ovo earat TrpaTov dirdvTCOv ov^e^g oy^' dv^hpairo^taTrjg 

KaTa TQV Xoyov ov av Xeyeig trjirov. ^ig ydp TrXovrSov eBeXrjaei 
Ktvtvvevci>v irep] Trjg xpvy^g TVjg avTov tqvto irotrjaat ; 
caaT avTog apovv eiravayKaaSetg Kot aKdirTetv TaXXa Te ft.oy6eiv 
QOwripQTepov Tpixpetg (BioTov iroXv tov vvv. XP. eg KecpaXrjv aoi. 

IIE. eTt §' Qvy e^etg ovt ev KXivrj KaTa^ap6eh' ov ydp eaovTaf 
ovT ev odirtatv' Tig ydp v(f>aivetv e6eX^aet ypvaiov ovrog', 
otTC fxvpoiatv fj.vptaa.t aTaKTolg, oiroTav vvft.(f>rjv dydyr^a^QV' 
0V& ifjMTtctiv (SaJTToov '^airdvatg Koafx-qaat irotKtXoft.opcf^ciiv. 530 HA0TT02. 19 

KOiTOt Tt vk(ov irXQtneTv ea-Tiv TravTav Tovroiv aTropovvTa ; 
vap* efJiov S eo"T/y tuvt eviropa irdvff Ifjuv wv ^ei^yQoV eya yap 
Tov yjeipoTe-)(yvjv wairep ^eaitoiv eTravayKo^ovaa Kd6y]f/.ai 
ha T^p' 'xj)€iav Kai Trjv irevlav ^rjTfh oirodev /3/ov 'e^et. 

XP. <Tv yap av Tropiaat Tt Qvvai^ dyaOov, irXyjv (pw^av eK jSaXaveiov 
KOi iraitapiav VTTOvetvwtrrwv Kat ypai^tav KoXoa-vpTOV ; 536 

(pBftpav T dpt6[j.ov Kat Kwvxirwv Kat xpvkXav ovOe Xeyji aoi 
wo Tov xXrjOovg, dt PofJLJSovaat irepi ttjv Ke(f)a\y]v aviaatv, 
hreyeipovaat Kai tppd^ovaat, ireivriaetg, aXX eTraviaTCC. 
vpo^ ^e ye Tovrotg dvff IfxaTtov fiXv e/etv pdKog' avrt ^e KXivrjg 
aTt^d^a a^oivxv Kopewv fi.eaTr}v, ^ tovs ev^ovrag eyetpet' 541 
Kai (popfKQv eyeiv avTt TdvrjTog aairpov' avrt Se irpoaKecpaXatov, 
XiBov evfJLeyeBri Trpog Trj KecpaX^' atTeTaOai avT; ju-ev doToov 
fi.a>'A')(r]g VTopSovg, dvTt ^e fJ-^^rjg <f)vXXe7 layyav pa<f>avi^a>Vf 
avTt Se Bpdvovg aTdfJ.vov Ke(f>aXrjv KaTearfOToq, dvri %\ fjAKxpa^ 
TrtQdKvrjg irXevpav eppayvTav Kai Tavrrjv. apd ye iroAXSv 546 
ayaOav Trdatv toT^ dvBpdyirotg aiio^paiva} a arrtov ovaav ; 

IIE. av fiev Qv Tov efxov (Siov eipriKag, tov tSsv VTaywv S' imeKpovaw. 

XP. ovKovv ^■^irov TTjg imiryeiag ireviav <pafi.ev eivat d^eX(fy^v. 

nE. vfj.eTg y oiirep Kat Spaav(3ovXa Aiovvatov eivai Ofnotov. 550 
aAX' Qv^ ovfxog tqvto ireirovBev fStog ov fLo. A/ , ov^e ye fj.eXXei. 
TTdj^ov fj.ev yap (Stog, ov av Xeyetg, ^v eaTtv firj^ev e)(pvTa' 
Tov ^e TrevYjTog ^v (pet^Ofnevov Kat ToTg epyotg trpoaer^VTa, 
ireptyiyveaQat S airrco fj.r^ev, fi^ fj.evTot fj.rfi eirtXetireiv. 

XP. wg fn/iKapiTrjv, a Aafi.aT€p, tov fStov avTov KareXe^ag, 555 
ei (petaafj.€VQg Kat fi^yBriaag KaTaXet^et /x>j^e Ta(prjvai. 

riE. aKonrTetv iretpa Kat Kafj.wteTv tov airov^ta^^etv afj,eX-^aag, 
ov yiyvwaKwv ori tov UXovtov Trapeyw /SeXTiovag avhpag 
Kat Trjv yvwfj.rp> Kat Trjv i^eav. Trapd tw fnev ydp Tro^aypwvTeg 
Kai yaaTpw^etg Kat iray^vKVi^ixot Kai irtoveg eiaiv aaeXyag, 560 
irap efLot ^ layyoi Kat a^prjKw^etg Kat ToTg ey^BpoTg aviapoi. 

XP. dvo TQV XifJJiv ydp taag avToTg to a^prjKw^eg av iropi^eig. 

ITE. irept aao^ppoavvrjg ^^rj tqivw irepavw a(p2v Kava^t^d^co 

QTi Koafj.iorrr}g otKeT fneT efi.Qv, tov HXovtqv S eaTtv vf^pt^etv. 

c 2 20 API2T04>ANOT2: 

XP. iravv yovvKXevTeiv Koafx.iov ea-riv Kai lovg TOiyovq ^topvTTeiv. 565 

ITE. aKexpai toivvv ev Ta7i iroXeaiv Tovg pYjTopag, wg OTroTav fxev 
wai irevYjTeg, Ttepi tov ^^fxov Kai t^v ttoKiv elai ^iKaioif 
TrXovTrjaavTeg V aiTO tcov koivxv iiapay^rwk a^tKot yeyevi^VTai, 
eTTtfBovXevovcrt t€ to) Tik-^Bet Kat to5 ^■^jm.w TroXejxovatv. 570 

XP. aXX ov i^ey^e/ tovtcov y ovhev, Kanrep (jcf)0^pa (SdcrKavog ovaa. 
aTap ovy^ vjttov y ovtev KXavaei, fj.yj^ev TavTri ye KO[x-^aYjg, 
OTtvj ^rjTcTg TovT^ avaTietcretv yjfJiag, ccg eaTtv afxetvoov 
Trevta ttXovtov. YlK.Kat av y eXey^at ft. ovTTco^vvaaatTrept tovtov, 
dXXa(f)Xvape7gKaniTepvyi^etg. W.KatTragcftevyovat a aTravTeg; 

riE. OTt ^eXTtovg avTovg Tiota. aKexpaaBat ^' eaTt fxaXtaTa 576 
dTTO Tcov Trat^aiv' Tovg yap TraTepag (pevyovat, (ppovovvTag apiaTa 
avToig. ovTCt} ^taytyvaaKeiv yaXeirov irpayfx eaTt ^iKatov. 

XP. Tov Aia (p-^aetg ap ovk opOaig OtayiyvaaKetv to KpaTiaToV 

KaKeivog yap tov ttXovtov eyet. BA. TavTvjv d vjfjiiv aTTOTiefKTiet. 

ELE. dX^ (o K.povtKaig Xvjf^aig ovrwg Xvjff.wvTeg Tag (ppevag dfj.(p(ti, 
6 Zevg ^■^irov TreveTai, Kat tovt vj^r] (pavepag ae ^t^d^o}. 
€t yap eirXovTet, irwg av irotav tov ^OXvfKirtKov avTOg dywva, 
tva Tovg F>XXrjvag airavTag det §;' erovg Trefn.irTOV ^vvayeipet, 
dveK-^pvTTev twv daKTjTccv Tovg vtKwvTag aTe^pavaaag 585 

KOTtvS) aTe(pavx ; KaiToi Xpvaa fLaXXov c^qi^v, emep eirXovTet. 

XP. ovKovv tovtco ^yfirov ^viXoi Ttft.av tov irXovTov eKeivog' 

(pettofi.evog yap Kat /3ovXofji.evog tovtov f).y]^ev ^airavaaOat, 
Xyjpotg dva^wv Tovg vtKwvTag tov irXovTov ea irap eavTW. 

riE. TroXv T-^g Trevtag irpayfL atayjov "C^ffreHg avTco ireptaxpai, 590 
ei irXovatog wv dveXevBepog eaS' ovTOoat Kat (ptXoKeptyjg. 

XP. dXXa ae y Zevg e^oXeaeiev KOTtva aTe(pavoo aTecpavuaag. 

nE. TO yap dvTtXeyetv ToXfiidv Vft.a,g cog ov iravT eaT dyd^" vluv 

^<a T>;v rieviav. XP. irapa T^f KKaTyjg e^eaTtv tovto irvSeaSat, 
ene to irXovTeh etTe to Treiv^v BeXTiov. (prjai ydp avTyj 595 
Tov? j«,ev eyovTag Kat irXovTovvTag Se«rvov KaTa fj.yjv aTroirefj.Tretv, 
Tovg ^e Trev^Ta^ tcDv dvBpcoTrcav dpirdl^etv irpiv KaTaOeTvat. 
dXXd (pQetpov Kai ft,yj ypv^yjg 
eT< fj.yio oTiQvv. nAOTTOS. 21- 

ov yap TreKJiig, ov^ rjv Treiarj^. 600 

IIE. u ttoXk; Apyovg, /cXved oia Aeye/. 
XP. Tlavcrava. KaXei tov ^vaanov. 
riE. Ti TrdSco TkYjfxm ; 
XP. epp eg KOpaKaq QaTTOv d^f) v][xwv. 

IIE. ei[j,i ^e 1101 y-^g ; 605 

XP. eg Tov Kv(pav ' aAA' ov fAeXXeiv 

')(£rj <7 , aAA avveiv. 
nE. rj ixYjv vfjiug y er/ (x evTavSt 

[xeTaTrefJixlieadov. 
XP. TOTe voaTyjaeig' vvv Ve (f)Seipov. 6io 

KpeiTTOV ydp [j.01 itXovTeh eaTiv, 

<7e t eav Kkdeiv [uaKpa ttjv kecpaX-^v. 
BA. VTj At eyay ovv eGeXa) TrXovTccv 

ev(i}-)(eia6ai [k,eTa tuv Trai^uv 

TVjg re yvvaiKog, Kai Xova-d[j.evog 615 

Xnrapog "xapiiv e/c ^aXaveiov 

Tav "j^eipoTeyySiv 

Kai TYig TLevtai KaTaTtapteh. 
XP. avTYi [/.ev Yj[j.7v YjTiiTpmTog oiyeTai'. 

eyw de Kai av y (nq TayjaTa tov aeov 020 

eyKaTaKXivovvT ayw^nev eig AaKXi^Triov. 
BA. Kat [/.v] tiaTpi^a[j,ev ye, [1.)) ndXtv Ttg av 

eX6xv diaKwXvav] ti t»v itpovpyov Ttoteiv. 
XP. Trai KapiwVy Ta <7Tpw[j.aT^ eK(f>epetv (j eyjpYjv, 

avTOV T dyetv tov YIXovtov, wg vo[j.i^eTat, 625 

Kat TaXX ocr eaTiv ev^ov v]vTpeTria-[i,eva. 
KA. ai irXetaTa Qyjaetotg [/.e[J.vaTtXYj[i.evoi 

yepovTeg av^peg eir oXtyiaTOtg dX(f>tTOtg, 

(og evTvyeiO , dg [i.aKaptxg TreTrpdyaTe, 

dXXot 6 oaoig [neTeaTt tov ypvjaTov Tpoirov. 630 

XO. t/ ^' eaTtv 00 (SeXTtaTe tc5v aavTov (f)tXwv ; 

(f)aivet ydp ^Ketv dyyeXog ypvjaTov Tivog. 
KA. teaTioT-j^g 'neitpayev evTvyeaTaTa, 

c 3 22 API2TO*ANOTS 

fxaXXov S' TlXovTOi aitTOg' avTi yap TvcpKov 

€^(i}fji[xdTa)Tai Kai XeXaixTrpvvTai Kopag, 635 

'AaKXypriov Ttaimog €V[xvjov$ Tvy^av. 
XO. Xiyeig (xoi xapav, Xeyeig [xoi ^odv. 
KA. irdpeaTi yaipeiv, r^v re (3ovXvia& vjv re [xi^. 
XO. dva^odao[xat tov ev^Trai^a Kai 

[xeya (SpoToTai (fyeyyog ^Aa-KXrjTriov. 640 

TTNH. 

Tig Yj ^ori TTOT eaTiv ; dp ayyeXXeTat 

ypfjaTOv Tt ; tovto yap TtoBova eyw irakaj. 

ev^ov KdSvifxai 7tept[xevovaa tovtovL 
KA. Tayewg Tay^ewg <pep oivov, w ^eavoiv , iva 

KavTVj TTfYjg (ptkeig Oe Opcoa avTO acpobpa 645 

ag dyaBd avXXvj/^^^i^v aitavTa aot (f>epa}. 
FT. Kat TTOv ^aTiv ; KA. ev Tolg Xeyo[xevoig etaet Ta^ya. 
FT. irepatve Totvvv Tt Xeyetg dvvaag TtoTe. 
KA. aKove Totvvv, ag eya Ta Ttpdy[xaTa 

eK TCtiv TTotwv eg tvjv Ke(f>aXy)V aot TrdvT^ epoo. 650 

FT. [XV] ^^t' e[xoty eg tvjv KecpaXi^v. KA. [nvj TayaBa 

a vvv yeyew\Tat ; FT. [xv\ [xev ovv Ta %pdy[xaTa. 
KA. ojg yap Tdy^taT d(f)tKoy.e6a Trpog tov deov 

dyovTeg dvhpa tot€ [xev aOXtcoTaTOVy 

vvv ^' e't Ttv dXXov [xaKdptov Kev^at[t.ovaf 655 

irpaTov [xev avTOV eiit BdXaTTav Y(yo[xev, 

e-netT eXov[xev. l I. vv} l^t evbat^xav ap v]v 

avvjp yepcov ipv^^jiS, BaXaTTVj Xov[xevog. 
KA. eTreiTa irpog to Te[xevog "^[xev tov 6eov. 

eiret ^e /Sw/a» iroTrava Kat TrpoBv[xaTa 660 

KaOwataQ-^, ireXavog li(f>ataTov (pXoyt, 

KaTeKXiva[xev tov WXovtov, aa-nep eiKog viv' 

v][fMV ^ eKaaTog aTtjBd^a irapeKaTTveTo. 
rr. v]aav te Ttveg KaXXot ^eo[xtvot tov Oeov ; 
KA. e*V jtxev ye NeoKXeilvjg, og eaTt [>.ev TV^fjXog, " 665 

KXeirTWV he Tovg ^XeirovTag vTrepvjKOVTiKeV nAOTTO^. ss 

(Tepoi re ttoXXoi iravTotaTra voa-^fxaTa 
fj^ovrec" ooi de Toug \i/)(vov^ airoa^ecrag 

v][x7v TrapY/yeiXev KaBev^eiv tov Beov 

TrpoVoAof, iiTTCov, rjv T/f aic^Tai xpo^pov, 670 

aiyaVf airavTes Koafxtco^ KaTeKeifJieBa. 

Kayw KaQevheiv ovk e^vvafxi^v, aXXd /a€ 

aBapyi<; yvTpa ti^ e^€7rA>jTTe Keifxevv} 

oXiyov atiaBev TVjg Ke<j)aXr]i tov ypa^toVf 

e(f> ^v eTteBvixovv ^aijJ.ovto)g ecpepTrva-ai. 675 

eiretT avaj3Xe\pag 6pa> tov lepea 

Tovg <p6oii a(f>apTrd^ovTa Kai Tas laya^ag 

diro TVji TpaTie^rjg Trjg lepdi. [xeTa tovto &e 

TrepivjX.Se Toiig ^(afxovg aTiavTag ev KVKXWf] 

et TTov iroTravov eir] Tt KaTaXeXeifJ.fi.evov' 680 

e7re;Ta Tayfi rjyt^ev eg aaKTav Ttvd. 

Kaya vofjita-ag TroXXrjv oatav tov irpayft.aTog 

eirt Tr]V yyrpav t^v Tr]q d6dpr]g aviaTafJMi. 
rr. TaXdvTaT dv^pSov, ovk e^e^oiKetg tov 6eov', 
KA. vr] Toiig 6eovg 'eyaye fxr] (f>6daete fxe 685 

evt Tr]v yvTpav eX6ci)v eyjav Ta (7TefJ.fJi.aTa. 

6 ydp lepevg avTOv fj.e irpov^tta^aTO. 

TO ypd^tov ^ wf r]a6dveT0 fj.ov tov ipo<f>ov, 

Tr]v ye7p v(f>r]pet' Ka.Ta dvpt^ag eyw 

otaJi eXa^ofJ.r]V, wg irapeiag m 0(f>tg. 690 

r] &' ev6ewg Tr]v Xl^^ipa. irdXtv avecmaaef 

KaTeKetTO ^' avT-i^v evTvXt^aa i^^wx^, 

imo Tov '^eovg ^teovaa ^ptfnvTepov yaXr]g. 

Kayw TOT r^r] Tr]g a6dpr]g iroXXr^v e(f>Xwv' 

eiretT hretVir] fxecTog r]v, dveTravofJ.rjv. 695 

rr. 6 ^e 6eog vfxh oii trpoar^etv ; KA. oy^eTrw. 

fxeTa TovTO Q rjbr] Kat yeXotov br]Ta Ti 

eirotr^aa. irpoaiovTog yap avTov fxeya Trdvv 

direirap^ov' r] yaaTr]p yap erre^f^var^o fxou. 
rr. r] TToi ae '^td tovt evSvg ejS^eXvTTeTO. 700 

c 4 24 API2T0*AN0T2 

KA. ovK, «AX 'laaw fxev ti^ (XKoXcivBova- afi.a 

v7Tyjpv6pia(7€ yrj YYavdKH a7i€crTpd(f)y) 

Ty^v p7v eiriXa^ova' ov Xi^avxTOV yap /3^€w. 
rr. avTog S' €K€7vog; KA. ov /xa A/' ov^' €(ppovTia€v. 
rr. X€y€ig dypoiKov dpa av y €ivai tov 6€0v. 705 

KA. [xa A/' ov/f €yctiy\ aXXa aKaTocpdyov. FT. ai TaXav. 
KA. juera rayr eyoi) fX€v €v6vg €V€KaXv\pd[xrjv 

'^eia-ag, €K€7vog ^ ev kvkXw toc voo-^^ara 

(TKOTVtav Trepivjei itdvTa Kocrfxioig ndvv. 

eneiTa TraTg avToo XiSivov 6vei^iov 710 

7rap€6v}K€ Kai hoi^vKa Kai KifSwTiov. 
FT. X161VOV ; KA. [xa A/' 01; ^oyr , ovy^i to ye ki/Swtiov. 
rT. ai) Se 71«$^ €(i}pag, co KdKiaT aTroXovfxeve, 

og €yK€KaXv(p6ai (pYjg ; KA. ^ia tov Tpi(3coviov. 

ondg yap elyev ovk oXiyag fxa tov Aia. 7 1 5 

irpcoTOV ^e TrdvTCtiV tco NeoAcXei^T; (pdpfkaKov 

KOTaitXaaTOv eveyeiptiae Tpipeiv, efx/SaXcciv 

aKopo^iiv K€(f)aXag Tpetg Tvjviav. eireiT^ €(f)Xa 

€v T>j 6v€t(X avfJLTTapafntyvvcov oitov 

Kai ayjvov' eh o^ei "^iefxevog "Zcf^ifjTTice, 720 

KaTeirXaaev avTov Ta PXe(pap^ eKaTpexlag, iva 

o^^vvccTo fx,dXXov. ^e KeKpayag Kat ^ocov 

€(f)evy dva^ag' oe 6eog yeXdaag ecpvj' 

evTavda vvv Kd6vjao KaTaTreirXaafxevog, 

IV eTTOfj.vvft.evov iravaco ae TYjg eKKXyjatag. 725 

FT. wg (piXoTCoXig Ttg ea6^ OatfLcov Kat ao<f)og. 
KA. jaeTa tovto to5 YIXovtcovi TrapeKa^e^eTO, 

Kai irpcoTa fJiev ^yj Tvig Ke(paXvjg €(pvjrpaTo, 

(TreiTa Ka6apov rjfJ.tTvj3iov Xa^av 

Ta /3Xe(papa TrepteipvjaeV vj IlavdKeta ^e 730 

KaTeireraa^ avTov tvjv Ke(paXv}v (potviKi^i 

Kai Trdv To irpoacoTroV eiS' deog eiroTnrvaev. 

e^vj^dTVjv ovv ^vo ^pdKovT eK tov vecio 

vTrepcpveHg to fkeye6og. FT. co (ptXot 6foi. nAOTTOS. 25 

KA. Tozn-w §' i/JTO Tyjv (poiviKiV imo^vvff ijai^^ 735 

Toc /3k€<f>apa TrepieXei^xov, oog y efxovOOKei' 
Ka] irpiv cre KorvXaq eKTneh oivov teKa 

nAouTOf, » Ma-TToiVf aveTT-^Kei /SAeTrcuv* 
eya> de tw j^e/p aveKpoTyja v(f> ijQovrjg, 

Tov '^eairoTyjv t yjfyeipov. 6 Beog S' evBeag 740 

>,/ fviyjv, > \ / 

rj^paviaev avTOv 01 t o(peig eg tov vewv. 

01 S' eyKaTaKeifxevoi nap avT'2 Ttx^ ooKeig 
Tov IlAovTov rja-Tra^ovTOf Kai tijv vvyB'' oXvjv 
eypvjyopeaaVf €»<,- ^ieXafxipev ^fxepa. 

eyw ^' e^Tryjvovv tgv 6eov iiavv acpo^pa, 745 

OTi /3A£7re/v e7ro<ij<re tov riAovTOv Tayy^ 

Tov §e NeoAfAe/^ijv fJiaXXov eiroii^aev tv^Aov. 
rr. Ofxvjv cj^e^f TVjv ^vvafj.iv, liva^ Oea-TroTa. 

aTap (ppacrov fi.01, ttov 'afl' IlAoi^ros" ; KA. ep-yeTai. 

aXk ypt trepi avTov oyXog viiep<pvyig ocrog. 750 

ol yap tiKaioi irpoTepov ovTeg Kai (Siov 

exfiVTeg oXiyov axnov yj<77rd^ovTO Kai 

e^e^iovvS^ aitavTeg vtiq Trjg yj^ovvjg' 

0(Toi ^ eirXovTovv ovatav t el^yov cvyQrriv 

ovK iK ttKaiov Tov Piov KeKTyjfxevoi, 755 

0(f>pvi Gvvtjfyov e(TKv6p'XTra^ov ff afJM,. 

01 V y]KoXov6ovv KaTOTTiv eaTe(f>avci)ft,evoi, 

yeXvvTeg, ev(f)Yjfi.ovvTes' eKTVne^To Ve 

e/x/Saf yepovTav evpvQfLoig 7rpo(3-^fi.acrtv. 

aXX €1 ' ava^aTravTeg e| evog Xoyov 760 

opyelaOe Kai aKipTaTe Kai yppeveTe' 

oiiheig yap vfuv eiaiovaiv ayyeXeT 

wg aX(f)iT ovK eveariv ev tx OvXAkcc. 
rr. V»; T>jv *E/caT>jv, Kayo} avo^yjaai ^ovXofnou 

evarfyeXid ae Kpi^avxTm opfJMQw, 765 

ToiavT dirayyeiXavTa. KA. fxyj vvv fxeXX^ ct^, 

ag avdpeg eyyvg eiaiv yj^i^ twv 6vpu)v. 
FT. (f>epe vw lova* eiaca KOfntaco KaTayyafJMTa 26 API2TO*ANOT2; 

wanep vemrjToicnv 0(f>BaXfx,o'ig eyw. 
KA. cyo) ^ aTravTVjaai y (KeivoK; (3ov\ofji.ai. 770 

(XOPOT.) 
riA. Kai TTpoaKvvoi ye "npwra fxh tov HA/ov, 

€7reiTa aefi.vyjg YlakXo^og KXeivov ■Trc^ov, 

ywpav Te Tiaaav KeKpoTiog, tj fx e^e^aTO. 

ai(Tyyvofi,ai ^e Tag efxavrov avfi(f>opag, 

oioig ap av6pa7roig ^vvm eXdv9avov, 775 

Tovg d^iovg ^e r^g efjJ/jg OfxiXiag 

ecj)evyov, ei^ag ov^hev' w rXYjfKoov eya. 

wg ovr eKeiv ap ovre ravr opuag eopav 

aXX avra irdvra irdXtv dvaarpexpag eyw 

^ei^o) ro XoiTtov iraaiv dv6pamotg ori 780 

aKwv efUtvTOv rolg Ttovripolg ev^itovv. 
XP. (3dXX eg KopaKag' cx>g yaXeTiov elaiv 01 <f>tXoi 

ot (f)aivoft.evot Trapaypy^ft. orav Trpdrry] rig ev. 

vvTTOvat yap Kat (f>Xwat ravrtKv^f/.ta, 

evtetKVvfi.evog eKaarog evvotdv rtva. 785 

f^e yap rig ov Trpoaetire ; iroHog ovk oyXog 

Trepieare^f^-xvaiaev ev ayopa Tipea^vriKog ; 
rr. co (f^iXrar dv^^pav, Kat av Kai av yatperov. 

<fnpe vvv, vofkog ydp eart, ra Karayyafxara 

ravTi Karayeo} aov Xa(3ovaa. IIA. fx.yj^afi.S>g. 790 

efk.ov yap etatovrog eg tvjv otKtav 

Trpwrtara Kat l3Xe\pavTog oi/^ev eK(f>epetv 

TrpeTra^eg eartv, dXXa fJidXXov ea(f>epeiv. 
irt. elr ovyt ^e^et ^vjra ra Karayyaft.ara ; 
riA. ev^QV ye Trapa tv^v eariav, wanep vofkog' 795 

eitetra Kat rov (f)Qprov eK(f>vyotfj.ev av. 

oi) yap TrpeTFccMg eart rla ^i^aaKdXoo 

laya^ta Kat rpoyydXta ro7g Beafi-evotg 

Tipo^aXovT , eirt rovrotg eir dvayKd^etv yeXdv. 
VX. ei) irdvv Xeyetg' (og Ael^tvtKog ovroat 800 

dviara^ wg dp7raaoft.evog rdg layd^ag. 
nAOTTOS. . 27 

KA. a$ ■ri^v TrpaTTdv, dv^pes, ear ev^aifxovco^, 
KUi ravra fj.fjtev e^evejKovr oiKoBev. 
yjfxTv yap dyaOav acapog €$• rvjv oiKiav 

eitea-neTraiKev oiitev rjdiKi^Koaiv. 805 

^ acv a^nrvri fxear-^ crrt kevKcov aX(f>iTcov, 
0/ ^ d[x<popi^i oivov [xeXavos avOoafxiov. 
aitavra ^' rjixh dpyvpiov Kai yjpvaiov 
ra aKevdpia TrXvjpi^ ariv, a,are Bavfxdaai. 
ro (ppeap ^' eXaiov fxearov' ai ^e k-^KvSoi 810 

fxvpov yefxovai, ro vnepmv layMav. 
o^)g ^e Tiaaa Kai XoTid^iov Kai yyrpa 
'^aXKy} yeyove' rov<; ^e itivaKiaKovg rovg aanpovg 
roiig lyQvripovg dpyvpoix; itdpeab opav. 

^' iTnog yeyov rjfjiiv e^ainvrig eXe(f>dvrms. 815 

ararripai § 01 Bepditovre; apria^ofxev 
ypvaoHi, d7roxpu}ft.ea6a ^' ov XiBoig eri, 
dXXa aKopo^loig vno Tpv(j)rjg cKdarore. 
Kcti vvv 6 ^eaTroTrjg fiev ev^ov ^ovdvrei 

vv Kai rpdyov Kat Kpiov eare(f)avci}fjLevog, 820 

efxe 8' e^e7ref>.xpev Kanvog. ov^^^olog re yap 
ev^ov fxeveiv rjv. e^aKve yap ra (3Xe(f)apd fj.ov. 

AIKAIOS. 

eirov fxeT efiov Trai^dpiov, iva irpog rov Beov 

mfj.ev. Xr. ea, rig eab irpoaiwv ovroai ; 
AI. dvrjp irporepov fuv aBXiog, vvv V evrv^rjg. 825 

XP. ^rfXov ori rav "Xjirjaroov rig, wg eoiKag, ei. 
AI. fxdXtaT' XV. eTreira rov Mei ; AI. irpog rov Oeov 

r]Ka}' fxeydXav ydp fxovariv ayaBav airiog. 

eya yap iKavrjv ovaiav rrapa rov Ttarpog 

XaPav eirripKovv roTg heofievoig rav (piXav, 830 

eivai vofi.i^av yjp-^aifxov irpog rov l3iov. 
XP. "^ irov ae ra^^^eag eTreXnrev ra '^rifxara. 
AI. KOf/.t^^ ft.ev ovv. XP. ovKovv ft.era ravr riaff aOXiog. 
Al. KOfxilrf ft.ev ovv. Kayw ft.ev wfxrjv ovg recog 28 AP12T0*AN0T2 

evvjpyeTyja-a '^eoixevov^ e^eiv (f>iXov$ 835 

ovTWi jSelSaiovg, ei ^eyjdeirjv iroTe' 

01 Oe ec,eTpenovTo kovk eooKovv opav [x. eTi. 
XP. Ka} KaTeyeXwv ^', ev oio' oti. AI. KOfx.i^yj [xev ovv. 

avyjxog yap wv tcSv CKevapiav fx airaXeaev. 
XP. aAA' ovy) vvv. AI. av5' wv eyft? Trpog tov Qeov 840 

7rpo(Tev^o[xevog rjKW ^iKaicog evQa^e. 
XP. TO rpi^miov ^e t; ^vvaTa/ Trpoj' tov ^eov, 

0ej(J€/ jU,eTa crov to irai^apiov tovti ; (f^paaov. 
AI. Aa/ tovt' avad-^o-av epyofxai itpog rov Oeov. 
XP. /Jtwv heixvfjSyig tyjT ev avTw Ta ixeydXa ; 845 

AI. ovK, aAA' eveppiywa eTyj rpiaKai^eKa. 
XV. ra ^' efxjSd^ia; AI. icaz ravra avveyeiixdl^ero. 
XP. «■a/ TawT' ava6y)(TCi}v ecpepeg ovv ; AI. vtj tov A/a. 
XP. '^(apievTd y yjKeig ^apa rw 6ew (pepwv. 

STKOa)ANTHS. 

o'i[xoi KaKo^ai[xwv, wg aiiokooka ^eiXaiog^ 850 

Kai rpig KaKo^ai[».ccv Kai rerpdKig Kai irevraKig 

Kai t<^eKdKiq Kai [XvpidKig' lov lov. 

ovT<a TioXvtpopw (TvyKeKpa^xai ^aifxovi. 
XP. hiioXXov aTTorpoTraie Kai 6eoi <f)iXoi, 

ri TTor eartv ri Tceirov^ev av^pcoTrog KaKov ; 855 

ST. ov yap (TyerXia iieitov^a vvvi Trpdyf/.ara, 

aiioXoiXeKwg aiiavra raK Tojf oiKiaq 

Oia rov 6eov rovrov, rov e(TO[xevov rvcpXov 

irdXiv av6igf yjVTrep [xyj XXi7r60(7iv al ^iKai ; 
AI. eyw aj^e^ov to Trpay^i.a yiyvdoaKeiv ^okco. 860 

Tipo^Tepyerai yap rig KaKwg Tipdrrcov avyjpf 

V 5j' ~ ~ ~ / 

eoiKe eivai rov Tiovvjpov KO[i.[xarog. 

XP. vri Aia, KaXihg roivvv Tioim aTioXXvrai. 

ST. Tiov Tiov afl' [Lovog aTiavrag yj[xag 7iXov(7iovg 

viio(Tyo[t.evog ovrog iioiYi^Tetv ev6eag, 865 

ei TidXtv dva^Xexpetev e^ dpyyjg ; ^e 

"noXv [xaXXov evtovg e(7r)v e^oXvXeKwg. nAOTTOS. 29 

XP. Kai Tiva "^e^paKe ^^ra t6vt'; ST. e/xe tovtovi. 

XP. v} Twv TTOvrjpav YiaQa Kai Toi^^pvyjov ; 

i.1. [i.a l\i , cv fX€v ovv eab vyifc; v^m ovhevog, 870 

KovK eaO^ OTrojf ovk ej^CTe /Jtoy Ta y^yjixaTa. 
KA. ojf (To(Bapog, » AoifxaTep, elcreX-^XvQev 

6 (TVKO(pavTrig . ^^Aov ot< PovXifxia. 
2T. <7ii jU,ev ei$" ayopav iwv Ta^^eccg ovk av <p$avoig; 

eiri Tov Tpoyov yap ^ei a eKei crTpefSXovixevov 875 

enreTv a ti eiiavovpyriKa^. KA. oifxu^apa av. 
Al. vvj Tov Aia Tov acoT^pa, ttoXXov y a^iog 

airaai To7g EAA^a/v Qeog ovTog, ei 

Tovg avKo<f)avTag e^oXei KaKovg KaKoog. 
ST. oli[Jioi TaXag' [xoov Kat av fxeTeyjDV KaTayeXaq ; 880 

htei 'TToSev BolfxaTiov e'iXrj(pai to^i ; 

eyaeg eyovT eibov a eyco Tpipaviov. 
AT. ov^ev ■irpoTi[j.a aov. (popS) yap ■jrpKxfxevog 

Tov ^aKTvXtov Tov^i Trap Kvo'^f/.ov Qpayjxyjg. 
XP. «AA oiiK eveaTt avKO(f>a,vTov ^Y/fiaTog. 885 

2T. ap ofj^ vPptg TavT eaTt TioXXy] ; <r/rm7rT€T0v, 

'/ ^v ~ ' /) /^' ' ' / ^ 

Ti de TTOteiTov evuao ovk eipvjKaTov. ■ 

' ' ' ' /1 ~ v ' /) /5n' ' ^ '5> ' 

oi/AC eir ayauoi yap evUaO eaTOv ovbevi. 
Xr. fxa Tov llt ovkovv tco ye aw, aacp taa oti. 
ST. «TTO Twv e^ojv -ya^ vai fxa Aia ^etirv^aeTOV. 890 

XP. wf ^>; TT aXyi^etct. av fueTa tov fxapTvpog 

^iappayeiYji, f^vj^evog y efXTtXYjfxevog. 
ST. apveiaOov ; ev^ov eaTiv, 00 f/itapcoTixTCi}, 

TToXv '^vjf/jx Tefxa^^Qav Kat KpeSov i07rTVjft,evcov. 

i\ r iv r ■>> r 'V r * r 'V r o 

vvvvvvvvvvvv. 095 

XP. KaKodaifiov, oatppaivet Tt ; AI. tou xpv/^ovg y tacog, 

eiret TotovTOv y afJiTieyeTat TptPcovtov. 
2T. TauT ovv avaayeT eaTtv, co Ziev Kat Beoi, 

lovTovg vppt^etv etg efx , otft. cog aypofxat 

OTt yjpr^aTOq cov Kat (fnXoTioXig naayco KaKwg. 900 

XP. av (fttXomXtg Kai yjpr^aTog; ST. ^g ov^etg y av-^p. 30 API2T0(I>AN0TE 

XP. Kat fjivjv e7r€pa}rif]6eis anoKpivai fjt.oif ST. to t/ ; 

XP. yeapyog ei ; ST. [xeXay^^oXav fj. ovT(og oiei ; 

Ar. aXK efJiiropog , i I . va/, (TKYjTtrofJ.ai y , OTav Tyj^co. 

XP. T< §a/ ; re^/vYjv riv e[xa$eg ; ET. ov jota tov A/a. 905 

XP. TTooi ovv ^ie^ifjg Yj noOev [/.yj^ev Troim; 

YT. twv r^g TroXeat; elfj^ e7rifJ.eXy]rvjg irpayfxdrav 

Kai Twv i^iuv Ttdvrm. XP. crv ; ri fj.a6(tiv ; 2T. /3ovXofJ.ai. 
XP. ww? ovv av eivjg ')(j)y)(rrog, w roiyjapvye, 

ei (701 TrpoavjKov fii^^ev elr diteypdvei ; 910 

ST. oy -yap TrpoarjKet rvjv efxavrov fi.ot TToktv 

evepyereiVf w /ceTr^e, /ca6 oo-ov av aSevd) ; 
XP. evepyreiv ovv e(Trt ro irokvirpayfxove^v ; 
ET. TO jaev ovv l3ovj6eiv ro7g voft.otg roig Ketfj.evotg 

Kat fLf) TTtrpeiretv edv rig e^afj.aprdvq. 915 

XP. ovKovv ^tKaarag e^eTrtrvj^^eg rj iroXtg 

apyetv KaBtarviatv ; ST. Karvffopel t\ rig ; 
XP. ^ovKofj.evog. ET. ovkovv eKeivog etfj^ eyo?. 

C(>(7t' e/f e^a YjKet rvjg Trokecog ra itpdyfj.ara. 
XP. VYi Aia, TrovYjpov rapa TrpoardrYjv eyet. 920 

eKeivo ov povKot av, Yiav^iav eyoiv 

^^v dpyog ; ST. aKKa 7rpo(3ariov (3tov Xeyeig, 

et ft.Yj (f)ave7rai ^tarpt^Yj rtg rw (3t(fi. 
XP. ovV av ft.erafj.d6otg ; ST. oJ^' av et ^otyjg ye fj.ot 

rov riAoDTOV afTOV Kat ro BaTTou atX(f)iov. 925 

XP. Kard6ov rayeo^g dotftArtov. KA. ovrog, aoi Xeyet. 
XP. CTre/fl VTtoXvaat. KA. Ttdvra ravra aot Xeyet. 
ST. Kat fi.Yjv TtpoaeX6er(a itpog efL vft.iiv ev6a^t 

(3ovXofj.evog. KA. ovkovv eKeivog eift. eyo}. 
2T. otfi.ot rdXag, dito^vof/.at fj.e& yjfj.epav. 930 

KA. av yap d^toig rdXXorpta itpdrraiv ea6ietv. 
ST. opag a Ttctei ; ravr ey(b ft.aprvpofi.ai. 
XP. dXX otyerat (f)evyoov bv Yjyeg fidprvpa. 
ST. oifxoi ■neptetXYifj.fxat fj.ovog. KA. vvv\ (3oag ; 
ET. oifii.01 fJ.aX avOig. KA. ^og au fj.ot ro rpt(3avtov^ 935 
nAOTTOS. 31 

"iv au.4>iea(i} tov avKO(fiavTVjv tovtovi. 
AI. ixyj ^^fl'' lepov yap laTi tov YVKovtov iiaXai. 
KA. iTt€na Ttov KoKkiov avaTeQriaeTai 

ri irep) Trovfjpov av^pa Kai Toiyjapv^^ov ; 

YlXovTOV t\ KOTfj.eTv ifxaTioig aeii.volg Trpeitei. 940 

AI. Tolg V e[x$a^ioig ti yjprjo-eTai Tig ; eme fj.01. 
KA. Ka) TovTa irpog to [jLeTCOirov avTiKa dv] [xdXa 

wairep kotivw iipoaTTaTTaXevao} tovtwi. 
ET. aTreifxi' yiyvcocrKoo yap vjttccv wv iioXv 

vfjiiov' eav ^e av^vyov Aa/3aj Tiva 945 

Kai avKivoVf tovtov tov layypov Beov 

eyu TTOi-^aci) T-^f.i.epov ^ovvai ^ikyjv, 

OTivj KaTaXvei Trepi(f>avag elg av [xovog 

TTjv '^yjft.oKpaTiaVf ovtc tvjv ^ovXyjv TriBoiv 

TYjV Twv TtoXnav ovTe t^v eKKXvjaiav. 950 

AI. Kai fJi.v}v e-Trei^v) tvjv TravoitXiav ty^v efJiv]v 

eycov ^a^l^eig, eg to ^aXaveiov Tpeye' 

eireiT eKe7 KopvcpaTog eaTVjKihg Oepov. 

Kayo} yap eiypv tvjv aTaaiv TavTVjv iroTe. 
XP. aAA' ^aXaveiig eX^ei Bvpa^ avTOv XccfSoov 955 

TCtiv opytTre^cov' l^wv yap avTOV yvwaeTai 

OTi eoT cKeivov tov mvvjpov KO[j.[j.aTog. 

vw t^ elaico^xeVf iva "Trpoaev^vj tov deov. 

rPATS. 

ap\ w (f)iXoi yepovTeg, hti t^v oiKiav 

acpiyfJ.eS' ovTCog tov veov tovtov 6eov, 960 

^ Tvjg o^ov TO TtapaTrav vjfj.apTVjKafJ.ev ; 
XO. dXX' hff e-n avTag Tag 6vpag d(piyfj.evvi, 

a [j.eipaKiaKVj' TrvvOavei yap copiKcoi. 
rP. (pepe vvv eya twv cv^oflev KaXecrco Tivd. 
XP. fJ.v] B^t'* eyo3 yap avTog e^eX-^XvSa. 965 

dX>C Ti fj.dXi(7T eXviXvBag Xeyeiv 0-' eyjsvjv. 
rP. TteiTovBa teiva Kai itapdvofii, co (piXTaTe' 

d<f> ov ydp 9eog ovTog vjp^aTO ^Xeiteiv, 32 API2:T04>AN0T2 

aPticTOv eivai fxoi TreTroiyjKe tov (3iov. 
XP. T/ S' eaTiv ; "^ ttov Kai av avKO(f>avTpia 970 

ev Taii yvvaigiv ijaaa ; 1 r- jU.a Zi/ eyw fnev ov. 
XP. aXX' ov Xayova einveg iv tw ypdfJifxaTi ; 
rP. aKCi)irT€ti' eych ^e KaTaKeKviafxat ^etXaKpa. 
XP. ovKovv epeTg dvvaaaa tov Kvtaftov Tiva ; 
rP. aKOve vvv. yjv fx.01 ti fKetpdKiov (ptkoVf 975 

Trevty^ov /xev, aKX(o<; ^ evTrpoaairov Kat KaXov 

Kai yjpyjaTOv' el ydp tov ^eyj^etyjv eya, 

aTravT eTToiet Koaft.ia)g fj^ot Kai Kakwg' 

eyoi t eKeivx TavTa Trdvff vTryjpeTOvv. 
XP. t/ S' yjv Ti acv fxdXtoT e^eTS' (KdaTOTe ; 980 

rP. ov iroWd' Kai yap eKvofLiag fi yja-^^vveTo. 

dXk dpyvptov tpayjxag av yjTi^a eiKoatv 

etg ty.aTioVf oktco d av eig vTrooyjfnaTa 

Kat Toig d^eXcpaig dyopdaai y^tTWVtov 

eKeXevaev av, ttJ fLVjTpi 6 IfutTttiov' 985 

Trvpm T av e^eyjOyj fieOtfLvcov TeTTdpm. 
XP. ov TrokXa toivvv fna tov AttoAXw TavTa ye 

e'ipyjKag, dXXa ^yjXov OTt a r^ayvveTO. 
rP. Kat TavTa Totvvv ovy^ eveKev fJnayjTtag 

aiTetv fx e(paaKev, dXXa <j)iXiag ovveKa, 990 

tva TovfLOv tf(.dTiov (f)opciov ft.efi.vyjT0 fj.ov. 
XP. Xeyetg epmT dvOpwnov eKVOfxtosTaTa. 
rP. aAA' ovyj. vvv e& ^^eXvpog tov vovv eyet 

Tov avTOv, dX)^ TToAv fji.e6eaTy]Kev irdvv. 

eft.ov yap avTa tov TrXaKovvTa tovtovi 995 

Koit TaXXa Tdiri tov TrtvaKog TpayyifuaTa 

hrovTa Tr^^ft.xpdayjg virenrovaYig Q OTt 

€ig kairepav yi^otfi.i, XP. Tt a e^paa ; e/7re fJLOt. 
rP. dfLYjTa TrpoaaTreTreft.xpev yjfj.h TovTovt, 

e(p Q) T eKeiae fj.YjbeTroTe fj. eXaetv eTi, 1000 

Kat irpog ent TovTOig eiirev aTroTrefJ.irm oti 

irdXat iroT yjaav dXKifJ.01 yitXYjaiot. I nAOTTOS. 38 

XP. ^ijXov OTt rov^ Tpoirovi riq ov fMyPyjpo^ rjv. 

eireiTa irKovTwv ovKeB Yj^eTai (paKyj' 

Ttpo Tov h vao Trjg irevia^ aita^ri eTT-^aQiev. 1005 

rP. Kai [J.YIV TTpo Tov y oarjfx.f.pai v^ tw deu 

eirt T»;v Svpav e/Sd^i^ev det Trjv e/x-^v. 
XP. ev eK(f>opav ; FP. />uz A/ ', akXa ttj^ (fxovrjg jxovov 

epaov OKovaat. XP. tov Xa^eTv fxev ow yaptv. 
rP. Kai vrj Ai et XvTTovfjievrjv atdBotTO fxe, 10 10 

VYiTTaptov av Kai (j^aTTiov vneKopt^eTO. 
Ar. eiretT taag rjTYja av eig vTToQyjfJiaTa. 
rP. fi.v(TTripioti te to/V fxeydXots oypvfjievriv 

hri T^f dfJM^rj^ OTt irpoa-e^Xeipev fjie T/f, 

eTvnTOfXYiV ^td toW oXrjv Trjv rjfnepav. 1015 

ovTd) <r(f)ohpa ^rjXoTVTTog veavt(7K0<; rp>. 
XP. fjiovog yap rjteff, wg eotKev, eaBiav. 
rP. Kai Td^ ye "xelpa^ •nayKoXov^; eyetv ft! e(f>r]. 
XP. OTTOTe irpoTetvotev ye tapyjj.a^ etKocrtv. 

rP. o^etv Te Trjg yjpoaq e(f>aaKev rj^v fJ.ov, 1020 

XP. ei Sd<rtov eveyetg, eiKOTCo^ ye vrj Ata. 
rP. TO l3XefXfjia ff w^ ey^otfxt fKaXaKOv Kat KaXov. 
XP. ov (TKatog rjv avOpairo^, dXX^ r^ttTTaro 

ypoLOg Kairpwarig Td(f)0^ta KaTeaQietv. 
rP. Tavr' ovv 6 Oeo^, w (ptX^ dvep^ ovk opSw^ Troteif 1025 

(f>a(TKa}v ^orjOetv toT^ o^tKovfxevoti dei. '\ « 

XP. T/ yap iroffiaet ; (f>pd^e, Kat Ttetrpd^eTat. 
rP. avarfKd(Tat ^iKaiov e(TTt vrj Aia 

Tov ev 'TTOcQovS' i/7r' ef/.ov ndXiv fx dvTevjTOieiv' 

rj ^^S' oTtovv dya6ov ^iKtuo^ e<TT exjetv. 1030 

XP. ovKovv Kaff eKdaTrjv diTe^t^ov rrjv vvKTa (roi ; 
rP. aXX^ ovOeTTOTe fxe ^Sxrav diToXei^etv e(f>r]. 
XP. op6w^ ye' vvv^t a ovKert ^v oterat. 
rP. xmo TCru yap aXyov^ KaraTerrjK', a> (f^iXrare. 
XP. ovK^ aXXa Karadearpraq, ux; y efJ.ot "toKeTq. i°3S 

rP. %ta ^aKTvXtov fi.ev ovv efjie y dv ^teXKv(yatq. 
XP. et Tvyy^dvot y ^aKrvXtof cov rr)Xia. 

D 34 API2T0<I)AN0T2 

rP. Kai fxrjv TO f/.eipdKiov ro^i Trpoo-epp^eTa/, 

ovirep TtdXai Karriyopoixya rvyyav(a' 

eoiKe S* eiri Ku>fxov ^a^i^eiv. XP. (paiverat. 1040 

(7Te(f)dvovg ye roi Kai ^a^' ej^wv itopeverai. 
NE. daTrd^oixai. FP. ri (f)y]<7iv ; NE. apyaia <j)ik')^, 

iroA/a yeyevy]a-ai rayv ye vf\ rov ovpavov. 
rP. rdXaiv eyo) r^g v(3peog Yjg vl3pii^Q[j.ai. 

XP. eoiKe ^ia mXXov ypovov a eopaKevai. ^°45 

rP. TTOiov yjiovoVf raXdvraS*, 0$ itap efAoi X^^^ ^" ' 
XP. rovvavriov ireiiovBe roHg TroXXotg dpa' 

f/.e6vav yap, oog eotKev, o^vrepov ^Xenei. 
1 r. ovK, aAA aKOAaarog eariv aei rovg rpoirovg. 
NE. co TlovroirocTei^^ov Kai 6eot TrpeafBvriKoi, Jf05o •/^a rp. ev T« Trpocxairw rav pvriocov oaag eyet. 
a a. TT^v ^a^a jU.17 fKot Trpoacpep^ . XP. 611 fn.evrot Xeyei. 

edv yap avrvjv elg ft.ovog airivByjp Xd/Syj, 

wairep iraXatav etpeatwvvjv Kavaerat. 
NE. l3ovXet ^td ypovov irpog fxe TraTaat ; FP. 7ro7, rdXav; 1055 
NE. ai;Toy, Xa{3ovaa Kdpva. FP. Trat^tdv rtva; 
NE. iroaovg eyeig otovrag. XP. aAXa yvwaofi.ai 

Kayayy' eyet yap rpelg tacog vj rerrapag. 
NE. aTrortaoV eva ydp yof/L<f>tov fLovov <pope7. 
rP. raXdvrar avtpm, ovy vytatvetv fj.oitoKeHg, 1060 

irXvvov ft.e mtuv ev roaovrotg dv^pdatv. 
Nbi. ovaio fxevrav, ei rtg eKirXvvete ae. 
XP. ov trjr , eiret vvv f/iev KairrjXtKVig eyei, 

el V eKirXvvenai rovro ro \ptfJiv6tov, 

orpet Kard^i^Xa rov irpoawirov rd pdKrj. 1065 

rP. yepcov dvvjp wv ovy vyiatvetv fxot ^0Ke7g. 
NE. Tretpa fi.ev ovv ta-cog ae Kat rcov rtrdtcov 

e<f)d7rrerat aov Xav6dvetv '^oKuiv efxe. 
rP. fjia rrjv 'A(/>po^<T>jv, ovK efJ.ov y, ct) ^^eXvpe av. 
XP. fj.a rvjv EiKdrvjv, ov ^vjra' ft.atvoifi.vjv ydp dv. 1070 

aAA , co veavtaK, ovk eca rvjv fj.etpaKa rrAOTTOS. 96 

fJLiaeh ae Tavn^v. NE. aAA' eyary inrepcptXSi. 
XP. Kai fJLT^v /faTi^opei ye aov. NE. ti KaT-qyopeii 
XP. eivai (T IPpiaT-^y (pi^cri nai Xeyeiv oti 

ita>ju itOT vjc-av a\KtfJUii M/A^o-;o/. 1075 

NE. eyw itepi TavTrjg ov fj.aypvfjiai aot. XP. to t/; 
NE. aia-'^vvcft.evog ttjv rjXtKtav Tr^v (rr^v, eTrei 

OVK av TtoT aWx towto y' eTrerpevov votetv' 

vvv V aTTtQt yaipm avXka^av Trjv fj.eipaKa. 
XP. 0/0' otta Tov vovV ovKeT aJ^tolg taoi^ 1080 

eivai fteT avTVjg. FP. h entTpex^ccv edTt Tt$ ; 
NE. ovK av '^taXeyPeii^v ^teanXeKOifJievr} 

vjto fjivptwv cTwv T6 Kat Tptay^tXtm. 
XP. o/xw$- V enei^^yi Kat tov otvov vj^iov^ 

TTivetv, ^vveKTTOTe eaTi aoi Kat t^v Tpvya. 1085 

NE. aXX eaTt KOfU^-ij Tpv^ ■^aXaia Kat aaitpa. 
XP. ovKovv Tpvyotitoq Taxrta Ttavr laaeTai. 
NE. aXX^ etatff etaW to3 6ex yap jSovXofnat 

eXOxv avaQeivat Tovg aTetpavovq Tova^^ ovq '^X^- 
rP. eyei) oe y avTSa Kat (ppaaat Tt /SovXofiat. 1090 

NE. eryco Se y ovk e^aetfj.i. XP. Sdppet, fj^ <f>o/3ov. 

ov yap (3tdaeTat. NE. zravv KaXJHg toivvv Xeyetq. 

iKavov yap auT^v rrpoTepov vTteittTTovv yjpovov. 
rP. ^d^t^' eyoo ^e aov KaToirtv elaepyofuit. 
XP. wi evTOvwg, w Zev paaiXev, to ypa^tov >o9S 

(oaTtep Xeitag T'f fj^etpaKtx itpoatayeTat. 
KA. Tii eaS' KOitTcov Trjv Ovpav ; TOVTt t/ rjv ; 

ov^etq eotKev' dX^ ^rjTa to Qvptov 

<f>6eyyofi.evov dXXois KXavata. EP. ae Tot Xeyw, 

(0 KapiwVf dvdfj.etvov. KA. ovto?, etite fLoi, iioo 

av Tr}v 6vpav eKortTeg ovTaat a<f>o^pa ; 
EP. fLa At ', aAA' e/xeXXoV eiT dveio^dg fj.e (j)6daetg. 

aXX^ eKKaXet tov §60"3roT>jv Tpexjuv Tayy, 

eitetTa Trjv yvvaTKa Kat Ta itatYta, 

enetTa Tovg ^epditovrag , eha t^v Kvva, 1105 

eaetTa aavrov, eha tijv vv. KA. eive fA.ot, 
D 2 36 API2T0*AN0TS 

t/ ^* (ariv ; EP. 6 Zev^, oo Trov^jpe, j^ovXcTai 

€$ ravrov vfxag avjKVK^^aag rpv(3\iov 

aira^aTravrag h to (SdpaBpov €[x(3aXe7v. 
KA. yj yXarra rco KYjpvKi rovrcov refxverai. itio 

drap ^td rt dvj ravr eTit^ovXevei Tioteiv 

yjuMg ; EP. ortyj ^etvorara Travrwv Tvpayiui.rav 

eipyaa-ff. d(f> ov ydp ^p^ar e^ o.pyri<; ^Xkitetv 

riAovTOf, ov^e}g ov Xt/Savcorov, ov ddtpvvjVf 

ov ^patarov, ovy^ lepetov, ovk dX)C ov^^eev 1115 

y^ljJiv eri Bvei roig Beotg. KA. /xa A/', ov^e ye 

Qvaet. KaKooi yap eTrefxeXeiaS yjfxSiv rore. 
EP. Ka) rwv [j.ev dXXcov 1/.01 Oecov yjrrov fneXei, 

eyco V aTToXcoXa Ka7r0rerptff.ff.at. KA. acocf^poveig. 
EP. irporepov yap ei^^^ov ft.ev itapa raig KaTiyjXtaiv 1 120 

•navr dya^ ecoBev evBvg, otvovrrav, fi.eXt, 

tayahag, oa etKog eartv Cjpfi.-^v eadtetv 

vvvt Be ireivSiv dva(3a^yjv dvaTtavofi.at. 
KA. ovKovv '^tKaicog, oartg eTroietg ^yjfLiav 

eviore rotavr dyaff f%ft"' ; EP. otft.ot raXag, 1125 

o/fAO/ TiXaKOvvrog rov 'v rerpa^t TreT[eft.fxevov. 
KA. TtoBeii Tov oi) Ttapovra Kai ft.aryjv KaXeig. 
EP. oifxot ^e KcoX-i^g ^g eyco Kar^^aBiov 
KA. daKctiXia^ evravBa itpog ryjv alBptav. 

EP. aTtXdyyym re SepfMV m eyco KaryjaBtov. 1130 

KA. o^vvyj ae itpog ra aitXayyy eotK eittarpe(\>etv. 
EP. oifi.ot Ve KvXtKOi; taov taco KeKpafkevyjg. 
KA. Ta:;T>?v eittTttcov ditorpeyav ovk dv <p6avotg ; 
EP. ap' oocpeXriaatg av rt rov aavrov (fttXov ; 

KA. ei rov ^eet y^ wv ^uvaTOs" etf>.i a ixpeXeiv. 1 135 

EP. ei fxot Ttopiaag dprov rtv ev iteitefi.fx.evov 

"toii^g Karacpayeiv Kai Kpeag veavtKov 

dv Biieff vfxeig evtov. KA. aAA' ovk eK(f>opa. 
EP. Kat fi.y]v OTtore rt aKevapiov rov "heaitorov 

v(f>eXoi', eycii ae XavSavetv eitotovv det. 1140 

KA. e(f> 03 re fnereyetv Kavrog, co roiyjopv^^e. IIAOTTOS. 87 

^/c€v yap av doi vaarog tt» 7r€7r€|tx,^evos-. 
EP. (■^eira tovtov y avToq av KaT-^adieg. 
KA. ov ydp fxcTcT^^^ei Tag lcrag itXi^ag efMi, 

OTTOTe Ti XYj(p$€ii^v Tiavovpyricrag eyw. 'i45 

EP. /w.^ [xvyjaiKaK-^a-Yji, el <7v ^v>^v KaTeka(3eg. 

dkXd ^vvoiKOV irpog Seav ^e^aade /a€. 
KA. eTretT dnoXnKov Tovg Qeovg evQate [xeveiii 
EP. Ta yap irap vfuv iaTi /3eX.Ti(i} -jroXv. 

KA. t/ ^c' ; TavTOfx.oXetv d(7Teiov eivai aoi We^; 1150 

EP. TtaTpig ydp eaTi Tracr' iv av 'TrpaTTY} Tig ei). 
KA. t/ ^^' av elrig ocpeXog rjixtv evSd^ ccv ; 
EP. ■jrapa t^v Qvpav aTpo<pa7ov l^tpvaacrBe [xe. 
KA. aTpocpaTov, dXX^ ovk epyov ear ovtev aTpocpwv. 
EP. aXX' efJiTroXalov. KA. dXXa 7rXovTovft.eV Tt ovv 1155 

'Kpf/.^v TraXiyKaTrrjXov yjfnag ^ei Tpe(f>etv ; 
EP. dXXa ^oXiov Toivvv. KA.^oXjov; yjKtaTaye' 

ov yap toXov vvv epyov, aXX^ dirXMV Tpoirctiv. 
EP. aAX' rjyefjiovtov. KA. aXA' 6eoi rj^i^ ^Xeirei, 

waff y]yefi.ovog ov^ev hev}aoff.ea6' ert. 1 160 

EP. evayoivtog TOtvvv eaofuti. Kat ri ct' epe^ig', 

YlXovTOi ydp eaTt tovto avfi.ff>op(i)TaTOVf 

voteiv aywvag fxovatKOvg Kai yvfxvtKovg. 
KA. «f ayahov eaT e7r(avvfi.iag iroXXag eyetv 

ovTog yap e^evpriKev avTco ^tOTtov. 1165 

ovK eTog airavTeg 01 ^tKai^ovTeg Bafjia 

airevhovatv ev iroXXoTg yeypd(f>6at ypdfnfuxatv. 
EP. ovKovv eirt TOVTOtg etaid) ; KA. Kat irXvve ye 

avTog irpoaeX6a)v -jrpog to <f>peap Tag KotXiag^ 

IV €v6ewg ^ioucovtKog eivat ^OK^g. 11 70 

lEPETS. 

Ttg av <f>pdaete Trov '(Tt/ 'X.peft.vXog fKOt aa(f>xg ; 
XP. t/S' c<7t<v, w fSeXTtaTe ; lE. t/ ydp dXk" ^ KOKwg; 

d<pt' Qv yap YiXovTog ovrog rjp^aTO jSXeneiVy 

dnoXuX^ imo XifJLOv. KaToxpayeh yap ovk ep^w, 

Kat TovTa Tov awTrjpog tepevg cev Atog. 11 75 

D 3 38 APIST04>ANOT2 nAOTTOS. 

XP. vj ^ aiTia Tig ear/v, w Ttpo? T(av fiewv; 
lE. Bveiv er' ov^eig a^ioT. XP. Tivog ovvfKa; 
lE. OTi iravTig eiai TrXovaioi' Kanoi tot6, 

ot' e<5^ov ovh\v, 6 [xev av yjkcov ef/.nopog 

eSvaev lepeiov ti awBeig^ 6 ^e Tig av ii8o 

^iKVjv aTTOcpvywv' o o' av eKaXXiepe^TO Tig, 

Ka[X€ y €KaA€t tov tepea vvv o ovOeeig 

Bvet To Traparrav ovOev, ovO eia-epy^eTat, 

7rA>jv aTroiraTfjcroiJi.evoi ye TrXeiv y} fxvpiot. 
XP. ovKovv Ta vofxt^ofxeva <tv Tovrav \afji.l3aveig ; 1185 

lE. Tov oi/v ^ta Tov acoT^pa Kavrog fi.01 '^okw 

yaipeiv eaaag evfla^' avTov KaTafi.fve7v. 
XP. Bdppet' KaXwg eaTai yap, vjv Beog BeXyj. 

6 Zeiig 6 awTrjp yap TrdpeaTiv ev6d^e, 

avTOft.aTog vjKav. lE. ■n-avT' aya$a toivvv keyeig. 1190 

XP. 't6pvaofJ.eB ovv avTiKa fKaX , aXXa treptfx.eve, 

TOV ITAovtov, ovitep TrpoTepov tjv ttpvfj.evog, 

Tov OTTiaOotofj.ov aet (f>vXdTTWv Trjg Beov. 

aAX' eK^oTCo Ttg ^evpo ^Si^ag yjfi.fj.evag, 

tv eywv Trpovjyrj toj Beia av. lE. "Trdvv ff.ev ovv 1195 

^pav TovTa XP"^' ^^' '^<"' riAot/Tov e^co Tig KdXet. 
rP. ey(o te t/ 7ro<» ; XP. Tag yvTpag, aig tov Beov 

t^pvaofxeBa, XafSova^ eirt Tvjg K€(f>aX^g (pepe 

aefi.vag' eyovaa V vjXBeg avTVj itotKiXa. 
rP. ojv V ovveK YjXBov ; XP. irdvTa aoi iteTrpd^eTat. 1 200 

y]^et yap veaviaKog cog o-' etg eaitepav. 

rr» '^^''' ' ^A'''' ~ / 

1 r. aXX ei ye fxevToi vy} i\i eyyva av fj.01 

^^etv eKeTvov wg efJL, oiao} Tag yvTpag. 
XP. Kat fj^v TToXii Twv aXXav yvTpwv Tavavrta 

avTai TTOtovai' Talg fj.ev aXXatg yap '^(VTpatg 1 205 

y] ypavg eirtaT dvwTaTUJ, TavTVjg Se vDv 

T^f ypaog eTrnroXyjg eveiaiv at yyTpat. 
XO. cvK €Tt Toivvv €iKog fxeXXetv ov^ Vf^dg, dXX^ dvaywpelv 

ig TovTTtaBev' ^ei yap KaTOirtv tovtwv a^ovTag eTteaBai. N E * E A A I D 4 TA TOT APAMATOS nPOXariA 

2TPE-*-IAAHS. 
*EIAinniAH2. 
©EPAnnN 2TPE*-IAA0T. 
MA0HTAI 2nKPAT0T2. 
2nKPATH2. 
XOPOS NE^EAnN, 
A1KAI02 A0r02. 
AAIK02 AOrOS. 
OAZIAX, ^aveicTT^i. 
AMTNIA2, ^avttarii. 
MAPTT2. 
XAIPE*nN. TnoeEsis I. To hpSifAa ro tuv Ne^^eXa^v KOiTac ^uKpaTOV^ yfypaitrai to5 <piKoa-o<pov iviryi^ei 
ui «aKoSjSawKaXsvvTO? Tol^ viovi; ' \6-l\vyi<j-i, ruv Ktcf^iKuv icpoi tov? <f)iXotTo<pov<; 
iXovr<i>v riva, avriXoytav' ov^, w? Tive?, 5« 'Ap^eXaov rov MflwceSovwv ^a/Tikia, ori 
TtpovKpiviv aiirov ' Api(Tro<l>dvovi. 6 xopoi Se o kujaiko^; etVijp%«TO iv Tjf opx^^irrptf, rSS 
vvv XeyoiA,fV(ji) Koyio). Ka\ ore fJL€V itpo^ rovi imoKpirai SicXc-yeTO, tli; t^v (tkvjvi;» 
eapa' on 8e aiteKBovruv rSv vTtOKptrSv roin; avaitalirrovq S/efife/, iraoj tov S^uov 
aTtearpe^pero' Ka) rovro iKaXfTro crrpo<pri. viv 8e ra, lafA^eTa rerpdfAerpa. elra rrjv 
avr iarpo<bov airo8ovT€?, itdXtv rerpdfAirpov itteXeyov ktosv ari^oiv. rjv he ntept ro 
TXtlirTov <r'. e/faXerro 8e ravra ivtppy]fji.ara. ^ Sc oXij iidpotoi rov yfipoZ iKaXeTro 
vapdf3a<rti. 'Apt<rro<pdyy]^ iv 'lititev^rtv, 

7JV jt*ev T«? dvyjp rSv dpy/xiojv KoifJMibQttidcTKaM^, 05 ij/x«? 
•^vayfca^e XefovTa? eTnj irpoj to Bearpov itapa^vat. II. 

^atr* Tov ' Apitrro<f>dy»iv ypd\l/at Ta{ Ne^e'Xa; dvayKttaBevra viio 'Avvrov k(u 
MeX^Tov, Jva S»aa'/ceT/'a(VTo iroroj T«ve? eiev ' AOtivatot Kard XecKpdrovi aKOvovreq. •rfi- 
Aa^ovvro ydp, ori itoXKovi etp^ev ipaa-rdi, Kot fjtdKieTra tov^ vepl 'A>jct^tabr)v, ot Koti 
iitl rov ipdfMiroi; rovrov /x»j8e vticri<rat iitoirjaav rov itoffjr-fiv. Se irpoXoyo'? e'o"T» t«v 
Ne<f)eXSv dpfji.otturara (caJ Se^jt-TaTa (TvyKeif/,evoi. itpea^vrrii ydp iartv aypotKOf 
dy^BofA.evoi waiS< dtrrtKov ^ipovqfAaroq yeuMjrt Kat t^^ evyevtiai tli; itoXvreKetav 
dvoXeXavKort. ^ ydp rSv 'AXKf/MiaivtZSv otKia, odev ijv to ntpoi fMjrpoq ytvo^ fMtpa- 
Ki<TKOi, e'f dp-/^q, ui ^prj-riv 'H^o'Soto{, rtdptititorpo^poi; yjv, Ka) itoXXdi; dvriprifAev») viKaf, 
Ta^ ^ev 'OXvfAitia<Tt, rdi Se HvOot, ivlai 8e 'laBfj.ot Ka) NtfJiA^ Ka) iv aXXot^ dyS- 
ctv. ei^KtfMvvav ovv opSv veavi<TKOi dneKXtve npoq ro ^6o( rSv vfiof fJir(Tpoi 'Kpoyi' 
vuv. 

III. 

ripta-^vrrii; rtf ^rpeil/tdhrn into havetuv KarantovovfAevoi 8<a rr^v iititorpo^piav toE 
irajSoc, Serrat TovTOf, ^otr-qaavra ui; rov 'EuKpdr-^v f/.a6e7v rov r^rrova Xoyov, et itui 
SvvaiTo Ta aStKOt Xeyuv iv r^ ^iKaarripief toI$ yjrifarai vtKav Koi fjirfhtv) ruv havei- [ 42 ] 

(7TWV ju^Sev anoboijVM. oi ^ovKoixevov 8e toZ fMtpaKtcTKOV, ^iayvov^ avToi; fK9uv i/,acv- 
Bdvttv, lAaSYjTijv Tov ^oiKpixTovi; iKKaXeirai; Ttva haAeyeTai. iKXv6ei(TVji 8e t^^ Sia- 
Tpt^i;, ot Te y.cS'i\Tat kvkXu Ka6riy.evot Tttvapol a-vvopSvTai koi avTOi o ^UKpdTV]<; iii) 
Kpeu.d6pa<; alo3povy.evoq Kat diiO(TKO-nZv Ta fji,eTeaipa 6ea>pe7Tat. f/.eTa TavTa TeXe? 
itapaXa^uv rov iipea- ^vtyjv, ku) tovi; vojAt^of^evovi map avT^ Beovi;, 'Aepa, irpoa-eTi he 
Ka) AWepa Ka) Ne^e'Xa? KaTaKaKetTai. Tzpoi Se ttjv ei^vjv eia-epxovTat 'NecbeKat iv 
aX^fAUTi %opiM KOA (pvatoXoyvia-avTOi; ovk dict6dvui; rov ^UKpdrovi; diiOKaTaaTdaat 
•jtpoi; Tol? 6eaTdi; mep) icKeiovuv ^iaKeyovrat. f/,eTd he TovTa 6 fAev npea^vTVii SjSa- 
CKOf^evoi; iv rqi (pavepS Tivd tSv f/.a6riff.dTuv yeKuTonoteli' Kat iTtethvj ttd t^v df/.a- 
Oiav iK ToS (ppovTiaTrjpiov iK^dKKerai dyuv icpoi; ^tav tov vllv avviaTiiat tu 2«- 
Kpdret. TovTov Se i^ayayovTOi; avrS iv t^ 6edTpa) tov dhtKOV Ka) tov iiKatov 
Koyov, hiayuvta6en; o atiKO^ itpoi; tov htKatov Koyov, Koci TtapaKa^uv avrov o 
attKOi; Koyoi; iKhtbdaKet. KOf*,tadfievoi Se a^TO» o ntaTrjp iKTteTtovTjftevov itfrjped^ei 
To7i ^p^a-Tat^, Ka) ui; KaTup6uKu^ evuyjet itapaKa^uv. yevofA,evr,i; Se itep) Trjv evw/j.av 
dvTtKoyiai, itKriydi; Ka^uv into tov itatho^ ^orjv 'iaTrjai, Ka) itpoaKaTaKaKovf^evoi; iiito 
Tov itat^oi OTt ZiKatov tovi; TtaTepsci; vito tuv vtuv dvTtTvTtTea6at, vitepaKyuv S«a 
TrjV ttpoi Tov vtov cvyKpovatv o yepuv, KaTaaKditret Ka) ifvttiitpriai ro (ppovTiaT^^piov 
Tuv 'SuKparia-Tuv. to Se hpdfica tuv itdvv ^vvaTui; rteitotrifii.evuv. IV. 

To 8e hpaf*,a tovto rrji oKrji; •noii^a-eui KoKKtaTOv elvai (prjat Ka) Tey^viKUTarov. 

A* itpuTat 'He^eKat iv da^Tet ititdx^rjaav iit) dp^ovroi; 'ladpxov, ore K^aT?Vo? 
f/.ev iviKa TlvTivri, ' AfAei\l/tai; Se Kovvu. ^iottep 'ApiaTO<pdvrji; htappi(p6e)i; itapaKoyui; 
d!^6r] Se^v dvait^d^ai Tai; hevrepai; dTtouLefMpea6at to BeaTpov. dTtoTvyfiiv 8e itoKv 
fMcKKov Ka) iv to«V eiteiTa ovKert rrjv htaaKevyjv eicr-^yayev. ai Sc ZevTepat Nf(peKat 
iit) 'AfAeiviov dpxovToi. 

ToSto TavTov i(TTt T^ itporep^. heaKevaarat Se iit) fAepov^ uq av Sij afaSjSafa* 
jtcev a^To Tov itotriTov itpo6vfji.ri6evToq, ovKert 8e toi;to Si' r^v itOTe alriav ttof^aavTOi;. 
Ka6oKov fnev ovv <r;^eSov irapa itdv fJi.epoi; yeyevrif/i.evr] ttop6uai<;. rd ftev ydp rteptriprj- 
rat, rd Se TreVXeKTaj, Ka) iv Tri Tafe* ku) iv t^ tSv ttpoauituv ^iaKKayri fn.eTeay;'!- 
fjidTiaTat. a Se oKoayjtfi Trji; Siao-fcev?? To«aSTa ovt» TeTv;^i)(cev, aiiTiKa ^ nta- 
pd^aaii; tov xopov rjf/.entTai, Ka) %itov o VtKato^ Koyoi itpoi; tov dtiKOV XaAe~, Ka) 
TeKevTaTov ortov Katerat rj htaTpi^rj 'S.UKpdTOv^, 

T*))/ fAev KUfAtpViav Ka^rJKe Kard ^UKpdrov^, ui; TotavTa vofju^ovTOi;, ko) Ne^e'X«{ 
Koi 'Aepa Ka) t/ ydp dKK' rj ievovi tttrdyovroi haifjiovai;. X^PV ^^ e'xp))(7aT0 Ne^e- 
Kuv itpli; Trjv tov dvhpo^ Karrjyopiav, Ka) 8<a tovto ovtui; irteypdupr]. S«TTa) 8e (pepov- 
Tai tit^peKai. o« 8e KaT'/fyoprf<ravTi^ 'S.UKpdrov^ MeX»)TOf Koct Awtoi;. T 43 ] V. 
enMA TOT MAriETPOS. 

"Awtoi; ku) McXtjto^ ^UKpoirei tS ^axf^poviffKOV ^aaKVjvavrfi Kcii airlv fM] ^wd- 
f/t.fvot pXa\l/ai apyvpiov iKavov ' ApKrroipdvei ie^uKaa-iv, tva Zp&fjut Kar aiiroZ (Tvary^- 
(Trjrai. Ka) oi; ireKjBtlq yepovrd. nva 'Srpe\}/tdZy]v Ka'Aovf/.evov eTtXd<raro viro xpeS» 
iiie^ofAevov, a 85; dvi^XuKei nep) rr^v rov icaitoi ^eiZtinithov 'fi:T:orpo(^nav. ovru 8t tov- 
Twv eyjtvruv, fM] ey/cv o Erpeipid^i^i ri TTOf^a-et irep) ra yjpea, ^ovKeverui ■apo<raya- 
yeiv rS "LuKpdrei rov eavrov icaT^a, 'tva icap avrov rov ahtKOv fMi,Bri 'tJoyov, Koi ovru 
roi^ iavetarai aTtoKpova-rirai. ^ettitTnctivii fA,ev ovv, woaXqs terfievro^ toS icarpo^, 
rcpocre^KBetv ovk etceia-Oi^' dicorv^uv 5e 6 Tcpea-^vrri^; rrj^ eic tKeivov eXw/So? Ka) ovk 
eyuv o(rri<; Kai yevrjrat, eii; ^evrepov etSe icKovv. ovSev ydp rrji ^XiKtai (^povrl^ra^ oi5S' 
ev6vf/.rfie)<; et rtatv droicoq ho^etev dvrjp itc) yrjpaoi; ovb^ fj!.av6dvetv KaOdicep KOfAt^ 
veo^ dpy/ifi.evoi, dXX' eli; ev dfpeupaKu^ f/Avcv eKeTvo, idv apa oto^ re yevrjrat roi/i; Sa- 
ye<o"Ta^ hid icetOovq dicoarepriaai tqs ^prifx.ara, aiiroi; icpoa^etat ru 1,uKpdrei. ovk 
e^uv Se wnjpeToCvTa rrj vo-^tret rov vovv, dXXd rotovroq uv ot^ ef».dv6avev, oioi; Kat 
icp)v rrii icatZetai itprlcpdai, aiiroi; fiev diceyvu rcat^eveaBat, tcpoireXOuv Se Ta5 natht 
Ka) av6ti icoXXaT^ icercetKe ra7<; he^^ceiriv eva ruv "EuKpdrovq 6f*.iXrjruv yeveaSai. 6 Se 
Ka) "yeyove ko) ft.ff/.dBriKe. a-vvtararat he ro tpafi.aeK yfipoZ^He^eXuv. €%e» 8e Kar- 
rfyopiav to2 'ZuKpdrovi;, ort rovi; avvriBett; 6eov<; d<pe)<; Katvd evofAi^^e Sa*jixov<a, 'Aepa 
Ku) Ne^eXa? Kai rd rotaZra, 

VI. 

Hpter^vrrji rif ^rpeiptdZri<; vico Zaveiuv KaraTCOvovfn.evo^; 8<a t»jv Irctcorpoipiav toS 
7rat8o{ Selra» tojJtok <potrrjaavra el<; rov 'SuKpdrriv ft.a6eh rov ahtKov Xoyov, oicuf fMf- 
StvJ tSv ^aveiaruv |t*»j8ev aTroSwo"»). jw^ ^ovXof/i.evov 8e rov 7rai8o? elffepxerai aiiroi;. 
Ka) fjurj ZvvdfJi,evo<; ft,a6e7v S<a to y^pa,<; iK^tuKerat. vtcoarpe^^ai Se Ka) r^ vlu nceiaa^ 
ffyayev aiirov r^ ^UKpdret, o<; KaXea-a<; rov 8//ca«ov Xoyov kou dhtKOV Kai dipeatv r^ 
vep Sov? eKXeiaa6at, SiSacTKei iKetvov rov abiKov 'Myov, fM,6aiv 8e 6 vlo^ oicep i^ov- 
XeTO icarrip Kat t»jv ica^vrrjra iKtivov Karayvov<; rvicrei rov icartpa avrov iariuvra. 
8e dXyiirai Sta tvjv toS ira«So? dae^etav diceX6uv KaraKaiet ro (ppovrtarriptov, 
vofA.iaai 'ZuKpdr-fiv airtov t^j dae^ela^ rov waiSo? elvat, KarriyopeT 8e ivraZ6a roZ 
"S.UKpdrov^ u<; dae^ov<; Ka) Qtvovi 6eovi; ivetadyovroi;, d<pivro<; rovc, avv^6ei<;, iictypd- 
(perai Se Ne(peXat, S<ot< icapeiadyerat 'Xfiptx; Nec^eAwv ofktXuv 'EuKpdret, a<; ivofit^^e 
Oed^, ui 'Aptaro(pdvr]<; KarriyopeT, 6 ydp Avvto<; ko) MeXijTO^ (pBovovvrei ^UKpdret 
Ka) fM] ^vvdf».evoi aXXu^ ^'Xdipat rj (pavepuf Karr,yoprjaat fneydXov ovtoj 'iKavov dpyv- 
piov ie^taKaaiv 'Aptaro(pdvet ravrriv rr^v KUf/,uhiav Kar eKeivov ypd\pai, rd 8e icpoa- 
uica Irpexptd^rii;, ^eihmcihrii;, fJiaBrirri^ "ZuKpdrovi, ^UKpdrri^, xopo? Ne<peXuv, 8«- 
Kato( Xoyo?, a8<»co? 'Aoyoi, Tlaatai havetarrif, fnAprv^.- 

VII. [ 44 ] 

VII. 
(APIST04>ANOT2 rPAMMATIKOT.) 

HaTvjp Tov vlov <TUKpa,Tl'C,€iv /Soi;AeTa«" 
Koi T^? wepJ avTov il/v^poXoylai 8*aT^<j3^ 
'iKavrj, Koyuv aitovoia 7:poi; TOvvavTiov, 
X^tpoi 8« Ne^cXSv u<; iTtuijteMJ Keyuv, 
Ka) TYjv aae^eiav 'EuKpd.TOVi he^iuv' 
uKkat 6' im' avepo^ KaTVjyopiai niKpa), 
Kai Tuv i/.aOiQTuv ei^ itaTpaKoiai eKTotrui. 
eiT efATCvpia-fMi t^j crp^oX5j{ Toil '^UKpd.Tovi;. NE^EAAI. STPE^I^IAAHS. 

' lor lov' 

(i Zifv (SaariXeVf ro yj^^fxa tvv vvktuv o(tqv 

a-a^epavTov. ov^ejroO ■^fxepa yev^aeTai ; 

Kat /x^v TtaKai y aXeKTpvovog viKova- eyW 

01 ^ oiKeTat pejKovcnv' aAX' ovk av irpo tov. 5 

aiiokoto S^T , w TToXefxe, itoXkSiv ovveKa, 

OT ovhe KOAatT eqeaTt fMot Tovg otKeTag. 

aAA.' ov^ •)(j)if](rTO^ ovroai veaviai 

eyeipeTat rrj^ vvKTog, aAXa Trepterat 

ev TrevTe crta-vpatg eyKeKop^vki^fievog. lo 

«AA €/ hoKei, peyKUfjLev eyKeKaXvfjLfxevot. 

oAA' ov ^vvafnat tetXatog evtetv daKVQfjLevog 

VTTO T^g ^airdvYjg Kat T^g (paTVVjg Kat tc5v 5(p€c5v, 

Ota TOVTOVt Tov vtov. be KOft.riv eyav 

tinrd^eTat tc Kat ^vvcoptKeveTat 15 

oveipoTrokei a tinrovg' eya 0' airoXkvfiatf 

opav dyovaav t^v (reA^viyv eiKa^ag' 

01 yap TQKOt ycopovatv. aitTe, TcaH, Xvyyov, 

KaK<pepe to ypafx.fuxTe7ov, tv avayva Xa/Swv 

OTtoaoig o<petXa} Kai Xoyia-oofJiai rovg TOKOvg. 20 

(pep' t^ci), Tt Q(f>eiX(i} ; ^u^eKa ft.vdg na<r/a. 

Tov "^adeKa ft.vdg Uaaia ; Tt e')Q>v]adft.y]v ; 

OT e7rptdft,y]v rov KOTnraTiav. QifJ.ot raXag, 

eiff e^eKOTrv]v Trporepov rov o<f>6aXft.ov Xt6w. 

^EiAinniAHs. 

4>/A&>v, o^tKe7g' eXavve rov aavrov tpofLov. 25 

2T. toDt €a"T/ roirrt ro KaKOv /*' a7roAo)A€/fev* 46 API2T0*AN0T2 

oveipoTToXei yap Kai Ka6evdoi)v iTnTiKrjV. 
4>E. TToaovi tpoix.ovg eXa ra TroXefi.iarrjpia ; 
ST. eixe fJiev <rv TroKXovg tov iraTep eXavveig ^pojxovg. 

arap ri y^eog e(3a fxe fxera rov Ylaaiav ; 30 

Tpe7g fxvai ^i(ppt<rKov Kai Tpoyoh 'Afxvvia. 
4>E. attaye tov {ictiov e^aXiaag oiKo^e. 
2. 1 . «AA , (0 /xeA , eqvjAtKag efxe y ck t«v efMJV, 

OTe Kat ttKag axpXvjKa yaTepot tokov 

eveyypddaaOat (paaiv. ^E. eTeov, w ^arep, 35 

Tt tvaKoKatvetg Kai aTpe<f>et t>jv vvyd oXyjV ; 
ST. "^aKvet fxe trjfxapyog Ttg eK Tm aTpafxaTWV. 
^E. eaaov, 00 datfLOvte, KUTa^ap&eTv ri ff.e. 
2T. aii ^' ovv KaBev^^e' to, Oe %pea TawT laO ort 

eg Tyjv KecpaXrjv airavTa tvjv avjv Tpexperat. 40 

^ev. 

e't6 ucpeX vj Trpofxv^aTpt aitoXea^at KaKcog, 

^Tig fxe yyjfx eir^pe t>jv avjv fKrjTepa' 

efxoi yap ijv aypoiKog ^^taTog ^iog, 

evpcaTtm, aKOprjTog, etKrj Ketfxevog, 

(Bpvav fii.eXtTTatg Kai Trpo(3dTotg Kat aTefxcpvXotg. 45 

eTreiT eyrifxa ^eyaKXeovg tov ^eyaKXeovg 

o^eX(pi^rjv aypotKog wv e^ aaTecog, 

aefiLvriv, Tpvcpwaav, eyKeKoiavpaifxevrjv. 

TavTr^v OT eyafxovv, avyKaTeKXtvofxrjv eyw 

o^cov Tpvyog, rpaatag, eptav Treptovaiag, 50 

r] t av fxvpov, KpoKov, KaTayXaTTtafxdTUiv, 

^airdvrjg, Xaxpvyfxov, KwX/a^o?, reveTi/AA/^os-. 

oi) fxrjv epa y ccg dpyog 'fjv, dXX eaitd^a. 

eycti av avTVj (iotfxaTtov oetKvvg ToOt 

Trpocpaaiv e<paaKOV, co yvvat, Xiav airaBag. 55 

eEPAnoN. 

eXatov rjfjuv ovK eveaT ev t£ Xvyycc. 
ST. o'tfi.ot' Tt ydp fxot TOv norrjv ^JiTef Xvyvov ; 

^evp 'eX6', tva KXdrjg. 0E. dta Tt ^rjTa KXavaofxat ; 
ST. OTi Twv Tiayetcav eveTi6etg 6pvaXXt^ci}V. NE4>EAAI. 47 

fxeTO, ravB , oitag vwv eyeveQ vlog ovroai, 60 

e/Ao/ re ^r] Kai ryj yvvaiKi Taya6yjf 

irepi TOvvofJMTog Viq vTevdev eXot^opovfJieSa' 

V) fjiev yap nnrov TipoaeTiBei irpog TovvofJia, 

'B.avQiintov Yj 'Kaipnnrov ^ KaXXm^Tri^r/V, 

eyoi ^e tov irdTnrov \iQeixi^v ^et^xvt^Yiv. 65 

Tcw? fjL,ev oi/v eKpivofj.eQ ' eha tx y^ovjt 

Koivyj ^vve/3vjf/Lev KdSefneOa ^ei^iir^i^viv. 

TovTov Tov viov Xaft.^dvova eKopi^eTO, 

orav crv fxeyag wv apff. eXavvr}^ irpoi •nokiv, 

<a<niep M.eyaKXevjg, ^vaTi'^ ^X^^v. eyw S' ecprjv, 70 

OTav fiev ovv Tag alyag eK tov ^eXXecog, 

oocnrep 6 TiaTrjp crov, ^i(f>6epav evrift.fj.evog. 

aXX ovK eTTiSeTo To7g efn.oTg ov^ev Xoyoig, 

aXX iimepov fj.ov Kareyeev twv '^yjfj.aruv. 

vuv oi/v oXvjv •nyy vvKTa <f)povTi^wv, o^ov 75 

^iav evpov aTpaTHOv ^aifnoviag VTrepcpva, 

yjv yjv avaiteiTW tovtovi, (7a6yj(70f/.ai. 

dXX^ e^eyeipai TrpwTov avTOv (^ovXofLai. 

irag ^i^ av yj^iaT avTOv eTreyeipaifj.i ; Ttag; 

^ei^nrTri^yj, ^ei^nriri^iov. ^E. t/, w Trdiep ; 80 

ET. Kvaov fj,e Kai tyiv xeipa dog Tyjv ^e^idv. 
4>E. l^ov. Ti ecTiv ; ST. e/7re fi.01, <f>iXeig e/xe ; 
4>E. vyj Tov Yio(7ei^x tovtov/ tov nrjriov. 
ST. fj.-q fMi ye TOVTov fj.y]^afJMg tov nririov' 

ovTog yap 6eog aniog ff.01 txv KaKm. 85 

aAX' enrep eK TYig Kap^iag fL ovTCog <piXeig, 

ci) iral, Tri6ov. 4>E. ti owv TriSafuti '^yfrd aoi ; 
2T. eK(rTpe\pov ag Tdyj.(iTa Tovg aavTov Tponrovgy 

Kai fndvSav eX6av av eyco "Trapaiveao}. 
4>E. Xeye ^Yj, T< KcXeveig; ST. Kai ti ireicrei ; ^E. irelaofJMi, 90 

v^ Tov Aiovfo-ov. 2T. "hevpo vvv diro^Xeve. 

opag TO 6vpiov tovto Kai TiaKi^icv ; 
4>E. opa. Tt oiiv TovT ecTTtv cT€Ov, a> iraTep ; 
2T. ipt^iv ao^pwv TOVT ecTTi <l>povTiaTy}piov. 48 API2T0cI)AN0T2 

€VTav6 evoiKova av^p€( oi tov ovpavov 95 

Xeyovreg avaireiOovo-iv ag eaTiv Trviyevf 

KaaTiv Ttepi vji^ag ovto<;, yjfMeTg § avBpaKe^. 

ovTOi ^i^^auKova- , apyvpiov yjv Tig S/^o5, 

XeyovTa viKav Kai ^iKaia Ka^iKa. 
$E. e/V<v Se r/vef ; ST. ovk oJh aKptj3coi Tovvofxa' 100 

fjiepifxvo(f)povTiaTai KaXoi re KayaOoi. 
4>E. al^oi, TTOvrjpoi y, olta. Tovg aXa^ovag, 

Tovg a^^imTag, Tovg avvTTOOrjTOvg Xeyeig' 

m KaKo^aifx.m H(tiKpdT'/)g Kai Haipecpav. 
ST. ^ ^, a-iayjra' fxvj^ev enrifjg vYjinov. 105 

aAX' e'l Ti K-^lei Tav TiaTpwwv aXipiTCDV, 

TovTm yevov y.01, (j^^aaafxevog tv)v iTnriKVjV. 
4>E. ovK av fxa tov Aiovvcrov, el '^oirjg ye fxoi 

Tovg (f>a(riavovg ovg Tpecpei Aeayopag. 
ST. 'i6\ aVTi(3oXa) (T , w <f>ikTaT avBpwirwv efxot, iio 

eX6m ^i^^txiTKov. <J>E. Kat ti <roi ft.a6Yjaofxat ; 
ET. elvat irap avTolg <parjtv afx<p(x> tco Xoyo}, 

Tov KpeiTTOV , oaTig e(7Tt, Kat tov rjTTova. 

TOVTOIV TOV €T€pOV ToTv XoyOtV, TOV I^TTQVa, 

vtKav XeyovTa <f)Oi.(Tt To^tKOiTepa. 115 

yjv oiiv fi.(x,6y}g ft.01 tov a^tKov tovtov Xoyov, 

a vvv 0(f>€tX(o ^ia cre, TovTm Tm yjseiiv 

ovK av aTTOQoiyjv ovo av opoXov ovoevi. 
4>E. ovK av 'Jti^otfK.yiv' ov yap av TXairjv i^eh 

Tovg iTnreag to '^cofxa ^taKeKvaicrff.evog. 120 

ST. ovK apa fxa tyiv ^yjfxrjTpa twv y efxwv etei, 

ovT avTog ovb ^vytog ovb aaft.<popag 

aXX e^eXa <j eg KopaKag eK TVjg otKiag. 
4>E. aXX ov TreptoxpeTat fx 6 6e7og ^.eyaKXeyig 

avfTnrov. aAX' etaetfxi, aov % ov <\>povTtw. 125 

vrii >, ,> >5,> > \ / / / 

z. 1 . aXX ovo eyo} [xevTOi irecrajv ye Keta-ofxat 
aXX ev^dfxevog Toiatv 6eo7g S<^af&/x,a/ 
avTOg (3a^t^m eg to ^f^povTtaT^fjptov. 
iriog ovv yepm m KaTrtX-rjaft.m Kat (3padvg N£<i>EAAI. 49 

Xoyiov aKpi^m a-^^^^ivhakafxovg [xaBrjaofj^t', 130 

iryjTfov. Ti TavT eyjav crTpayy^vofJiai, 
aXX ovy^i KOTiT<i) t>jv Qvpav ; ital, Traitiov. 

MAeHTHS. 

^dXk €$• KopaKag' Tig eaff 6 Koxpa^ tvjv Qvpav; 
ST. ^ei^wvo^ vlog "ETpexl/ia^vjg KiKvvvoSev. 
MA. ajxaQ-^^ ye vr^ Ai f oaTig ovTwni crcjjo^pa 135 

aTrepiiJLepifxvag Trjv Bvpav XeXoKTiKag 

Kai (ppovTt^ e^rjfx^Xa>Ka^ e^evpYifxewfv. 
ST. (TvyyvaQi fxoi' TvyXov yap oikx twv dyptov. 

aAX' enre fxot to Trpayfxa Tov^vjfx^kafxevov. 
MA. aXX ov Oefxtg TrXvjv Tot^ fxaSi^aiiTiv \eyetv. 140 

ST. Xeye vvv efxoi Bappav' eyw yap ovTOtri 

vjKco fnadrjTVji e^ to (ppovTtaT-^piov. 
MA. Xe^cc. vofxt(rat ^e TavTa "^vi fxvcTTvjpia. 

av^peT apTt yiatp€(f)S>vTa 'EooKpdT^^ 

xpvXXav vjioaovg aXXoiTO Tovg ainri^i "no^ag' 145 

"^aKovaa yap tov ^atpe(f>S>VTOs tvjv o(f>pvv 

eTTi Tvjv Ke(f)akv]v tviv HaKpdTovg a^f^vjXaTO. 
ST. va^ tvfra tovt efxeTpvjae ; MA. ^^;arr aTa. 

Ky]pov ^/aT^^of, eiTa tvjv \pvkXav XafScbv 

eve^axpev eg tov KVfpov avTYjg tw -nohe, 150 

/focTa ypvyet^Tvi 7repte(f>vaav YlepcrtKai. 

ravTaf vnoXvaa^ dvefxerpet to ywpiov. 
ST. (0 Ttev PaaiXeVf t^? XeTtTOTffrog twv (f>pevav. 
MA. Tt ^^' av, eTepov ei TtvSoto YifaKpajovg 

(f>povTtafxa\ YIT . irohv ; dvTifioXS), Kdretve fxoi. J55 

MA. dvvipeT avTOv 'Katpe(f>wv "^(p^Tiog 

OTioTepa TYfV yvafLVjv €5^0', Ta? efXTtiOas 

KaTo. TO aTOf/J ahetv, tj Kara Tovppovivytov 
2T. t/ trft eKeTvog eiite irepi Tvjg efXTttQo; i 
MA. €<f>aaKev etvat Tovvrepov tvj^ efxirtoo^ 160 

arevov ^ta Xeircov V ovto^ avrov TVfv ttvovjv 

I3ia /Sali^etv evBv TovppowyioV 

e-netTa koTXov irpo^ aTevf irpoaKetfxevov 

E 50 APIST0<I>AN0Y2 

TOV irpccKTOv yj^x^iTv VTTO I3iag tov TrvevfxaTO^. 
2T. aaXTiiy^ o irpcoKTO^ ecrr/v apa tZv kfxnihdiv. 165 

(13 TpiafxaKaptog tov oi€VT(pev{j.a'iog. 

^ paoiag (pevyoov av airotpvyoi qik^v 

oo-Tif 0;o<de Tovvrepov T^g efJiTrtbog. 
MA. Trpwvjv ^e' ye yvafj.yiv [xeydXvjv dcpvjpeSv] 

VTT dcKaXa^aTov. "LT. Ttva TpoTTOv ; KaTetve fi.01. 170 

MA. ^viTovvTog avTov TVjg a-eX-^vvjg ra? o^oyf 

/fa/ Tas ireptcpopag, eh «vco KeyyivoTOi 

dito T^g opocpvjg vvKTxp yaXewTVjg KaTey^ecev. 
ST. vja^^^v yaXewTfi KaTayeuavTt HaKpaTOvg' 

MA. cj^flef ^e y vjfxTv '^eTirvov ovk vjv eGirepag. 175 

ST. e/cV Ti ovv Ttpog TaXtptT cTraAa/xoyo-aTO ; 
MA. KaTa TVjg TpaTre^vjg KaTaiidaaq XeiTTVjv Te^ppav, 

Kdfxrpag o/3eXia-Kov, eha '^ta(3'^TVjv Xa(3aVy 

eK TVjg TraXaicTTpag 6oifidTtov vcpeiXeTO. 
ST. Tt ^^t' eKehov tov SaXvjv Bavft.dl^ofj.ev ; 1 80 

dvoiy avoty dvvaag to (ppovTta-rvjptov, 

Kat $er|ov (tig Tdy^taTd fxot tov ^a>KpdTV]. 

fAaQvjTia yap' aXX avoiye tvjv Qvpav. 

00 'HpdKXetg, TavTi ■?ro^a7ra Ta dvjpia; 
MA. Ti eQavfLaaag; tw aot hoKovatv etKevat ; 185 

ST. Tors" eK TlvXov Xvj(p6eiat, To7g AaKwvtKoHg. 

aTap Tt TTQT eg Tvpt yvp ^Xeitov^rtv ovtoii ; 
MA. ^vjTovatv QVTOi Ta KaTa yvjg. ST. 0QX(3Qvg apa 

^vjTova-i. fxvj vvv TovToyt (ppovTt^ere' 

eyw ydp oi^^ tv elat fxeydXoi Kat KaXoi. 190 

Ti ydp Qtte '^pwatv 01 a(po^p eyKeKV(poTeg ', 
MA. ovTOt ^ epe^o^ttpaatv lito tov TdpTapov. 
ST. Tt ^^6 6 ■TrpwKTog eg tov ovpavov /3Xenet ; 
MA. avTog Ka6 avTOv daTpovofxeh ^t^aaKeTai. 

aAA' eiat6 , tva fkvj Keivog vjfxiv eTriTv^vj. 195 

ST. ft.vi7rci} ye fii.vJ7ra) y , aAA' eTTtfxeivdvTccv, iva 

avToiat KOivcoaco ti Trpayft.dTiov efxov. 
MA. aXX ov/^ oiov T avToiat Trpog tov depa NE«|)EAAT. 51 

e^cD ^iaTpi/3iiv TtoXvv ayav ecTT/v yjpovov. 
ET. "npoi rS)v Beav, ti yap to^ ecrr/v; eiire fjLot. 200 

MA. aa-Tpov(,{Ji.ia fxev avrvji. ST. tovti ^e t/; 
MA. yea>jj.eTpta. ET. tout ovv t/ ecT/ yjpriaifJLov ; 
MA. "y^v avaf/.eTpeTaGai. 2T. iroTepa t^v KXfipovyfiKyjV ; 
MA. ouAf, «AAa T^» (JVfMraaav. ST. acTTerov Xeyei^. 

TO yap (70(f>iaf/.a '^fjfj.oTiKOv Kai yj)-^(7ifjiov. 205 

MA. avTT^ ^e <toi yrjg Tcepio^^og •naarig. opag ; 

«Toe /xev ^kffrjvai. ST. t/ ay Xeyeig ; oy ireiBofJM.iy 

eirei ^tKacxTai oy^ opcS KaOrjfjLevovf. 
MA. ojf toDt' aXvjSwg Attikov to yaptov. 

2T. yifa/ iroD K//fwv^f e/V/y ovfj.01 ^rjfiOTat; 210 

MA. evTOLv^ eveiatv. rj ^e y EyySo/', «$• o^aj', 

5^^/ TiapaTeTaTat fj.axpa "aoppa iiavv. 
2T. oih ' VTTO yap rjfi.m •napeTaQri Kat Y\eptK\eovg. 

aAA' 07 AaKe^atfLcov irov artv ; MA. <mov 'ctt/v ; avTrji. 
2T. cyf eyyvg i^fLav. tovto itavv <f)povTt^eTe, 215 

TayTTjv a(^' rjfiMV arrayayeiv Troppo) Travv. 
MA. aAA' ovy^ olov t6 v^ A/'. ST. o//x»^eo"fi' apa. 

<^€/3e T/s' -yap ouTOf ovjt/ t^^ Kpefj.aSpag avrjp ; 
MA. avTOg. ET. t/^ auTOf ; MA. "^ccKp^xTrjg. ET. c» ^wKpaTe^. 

tf^ ovTog, avaPor](Tov avTov fj.ot fuya. 220 

MA. avTog ft.ev ovv (tv Kake^rov ov yap fjiot (jyoXrj. 
2T. w YwKpaTeg, 

a XwKpaTt^tov. 

mKPATHS. 
Ti fi.e KaXeTg, i(l>-fifj.epe ; 
2T. irpaTov fLev Tt ^pag, avT/ySoAa;, KaTetTre fxot. 
212. aepo^aTa Kat Treptcppovco tov rjktov. 225 

2T. e7re<T oaro rappov Tovg Beovg virep(f>poveig, 

aAA' ovK airo Trj^ yijg, etirep. 212. ov yap oat vore 
e^evpov opBiig Ta ft.eTe<apa irpayfiMTa, 
ei ft.r} KpefJ.a(Tag tq vorjfia Kat Tr]v (ppovTt^a 
A€TT»;v KaTafJLt^ag eg tov ofj.otov aepa. 230 

€« y (ov yafJMi Tovo) KiXTwQev ecAfOirovv, 
E 2 52 API2TOcI>ANOTS 

ovK av TToB^ ei/pov' ov yap aX\ rj yy) ^ia, 

(Xkh Tipog avT^v t*?v iKiJ.d^a T^f (ppovTioog. 

'ndayj.i ^e TauTO toSto Kai Ta Kd^a^a, 
ST. t/<^2j«:; 235 

VI cf>povT]g €Kk€i tv]v iKfxd^ h Ta Kdp^afxa ; 

161 vvv, KaTdl3y]6\ do HtoKpaTi^^iov, a>f e/Af, 

iva fxe ^i^d^yji miiep ovvck eXyjXvGa. 
Sn. ^XSe? le KaTa ti; ST. ^ovXoixevog fJiaOeiv Keyeiv. 

vTro yap tokoov j^iycrTWV tc ^vcrKoXwTdTccv 240 

dyofJiai, (pepofxai, to, y^prjfxaT eveyvpa^oixai. 
2il. TtoBev V vitoyjiecog aavTov 'e\a6eg yevofj.evoi\ 
2T. voaog fj^ eTreTpirpev iTrTriKYj, ^eivvj <paye7v. 

dXXd fxe ^i^a^ov tqv eTepov Toh dolv "koyoiv, 

Tov fkt^\.v aTTO^i^ovTa. fxia6ov ^' ovtiv av 245 

TcpdTTfi fK ofi.ovfi.ai aoi KaTaByjaeiv Tovg 6eovg. 
SO. •noiovg Beovg of/.e7 av ; 'irpxTov yap 6eoi 

r]fMV vofxiafji. ovK eaTi. ET. too yap Ofj.vvT ; 17 

aihapeoiaiVf (naitep ev By^avTio? ; 
Sli. (3ovXei Ta fle<a 7rpdyfJ.aT eidevai aacpag 250 

aTT eaTiv opdccg ; 2^ 1 . v>j Za/ , e/Trep e<7T^ ye. 
EO. «ai ^vyyevea6ai TaTg Ne(f>eXataiv eg Xoyovg, 

Ta7g yjfj.eTepaiai ^aifKoaiv ; ET. fxdXiaTd ye. 
SO. KdQi^e Toivvv eiri tov lepov aKijxiro^a. 255 

ST. l^ov KdBvjfxai. SH. TOUTOV/ TOivyv AaySe 

TOV aTe(j>avov. ST. eTr/ t/ aTecj^avov ; o//xo/, Sw^/>aTCf, 

wairep fxe tov 'A6dfi.avff oTrwg fj^ 6vaeTe. 
£11. oy/c, aAAa TauTa TravTa Toys" TeXovfxevovg 

vjfxeTg wotovfxev. ST. eha ^^ t/ Kep^^avS) ; 
XO. Xeyetv yevvjaei TpifXfxa, KpoTaXov, "nafndXi^. 260 

aAA cj^ aTpefxi. 2j l. fxa tov i^t ov xi/evaei ye jxe 
KaTanaTTOfxevog yap TraiTrdXv] yevfjaofxai. 
Y.il. ev^pYifxeh 5^17 tov irpealSvTyjV Kat T^g ev^^v^g vnaKOveiv. 

"VCv/ >J/l-)/ >>aVi\V \ ~ / 

(o beaitoT avag, afxeTpy]T Ai]pf og e-^^eig Ty]V "yiyv fxeTecopov, 
XafXTtpog T Al6yip, aefxvai Te 6ea)^e(f)eXat ^povTVjatKepavvot, 265 
dp6^T€f (f>dvy]T\ 00 Manoivai, tw ^povTtaT^ [xeTewpot. NE^EAAI. 58 

ET. [x-^vw jj.-^7TCi} ye, Trpiv av rovrt 7rrv^ci)[j.ai, [xr} KaTa^pe^xSoi. 
TO te jtxTjSe Kvv^v oliKoSev eXBeh efxe tov KaKO^aifj.ov ey^ovTa. 

211. €X$€Te ^yjT, c(j 7rokvTi[j.y]Toi Ne</)eAa/, tw^' e/f hri^ei^iv' 

err' eir' 'OXv[t.7rov Kopv(f>at( lepaT^ '^^iovo^k^Toiai KaSricOe, 270 
e/T O/ceavov TiaTpog ev Kyi^ioig lepov yopov i<JTaTe Nv^0a<f, 
€/T a|9a Ne/Aov 'npoypa^g v^aTm y^vdeai^; apvTea-6e Jrpo^^ova/v, 
17 Ma;e5r/v Xi[lvyjv e^^eT >; crKOTreXov VKpoevTa M//AavTO$'* 
v7raKov(7aTe ^e^a[i.evai Bvtxiav Kai Tolg lepoTcri yapelcyai. 

XOPOS. 

aJevaoi Nc^eAa/, 275 

ap6iio[t.ev (pavepat '^poaepav (j>vatv evayv^ov, 

TtaTpog aTt Q,Keavov jBapvayeog 

vxp^kiav opeav Kopvcpag eTri 

^ev^poKO[t.ov$y tva 280 

Ti^XecpaveTi dKOTCtag a<f>opci)[t.e6a, 

Kap7iovg T ap'^o[i.evav lepav 'xPova, 

Kat ■JTOTa/xaJv ^a6ewv KeXa^Yj[j.aTa, 

Kat novTov /ceAaSovTa l3apv(3po[J.ov' 

0[ji.[JM yap ai6epoi a.Ka[j.aTov a-ekayeiTai . 285 

[j.ap[J.apeatg ev avyaTg. 

aXk a7io(7et(Ta[ii.evat ve(f)og 0[i.j3ptov 

a6avaTag t^eag e7ri^a[t.e6a 

TYjXecTKo^ra} 0[j.[i.aTt yalav. 290 

20. w [Keya (7e[i.vat Ne(f)eXat, (f)avepag vjKovtraTe [xov KaXea-avTog. 

yjcr^ov (fxavfjg a[j.a Kat fSpovTVj^ [t.vKV](Ta[j.evyjg 6eo(re7tTov ; 
2T. Kat (j-e(3ofJiat y , a 7roXvTt[t.viTotf Ka) l3ovXo[t.at avTaTronapheh 

irpog Tag ^povTag' ovTfag avra^ TeTpe[/.atvii} Kat 7re(f>o/3v][t.at' 

Ket 6e[j.tg eaTtv, vvvt y' v^v\, Kei [av) 6e[j.ig eaT/, yeaeioo. 295 
Sil. ov [t.Yi aKwipet [/.vj^^e iroffjaetg aTrep oiTpvyo'^at[t.oveg ovTot, 

aAA' ev<f)V][t.et' [/.eya yap Tt 6em KtveTrat a[f.v]vo<; ao^alq. 
XO. Trap6evot o[j.^po(\>opot, 

eX6(t)[i.ev XtTrapav y6ova JlaAAa^o?, evav^^pov yav 300 

K.€Kpo7rog o\po[i.evat TroXvvjpaTOV 

ou ae^ag app-^cov lepav, tva 

fJivaTO^OKOS ^0[t.og 

E 3 54 API2T0*AN0T2 

€v TeAcTaiV oiyiaig am^eiKvvTaty 

ovpavioig t€ Qeo^ig ^wp-^fxaTa, 305 

vaoi 6' IxpepecpeTi Kai aydkfxaTa, 

Kai TTpoQ-o^oi fA^aKapav lepocTaTat, 

eixTTecpavoi t6 Oeuv Qvaiat OaXiat Te, 

•navTt^aitalg ev wpatg, 310 

vjpt T eirepyof/.evija Bpofnia yapiq, 

evKeX^m tc yopm epeBiafji.aTa, 

Kat Moycra (3apv/3pofJ.og avXSiv, 
ST. Trpog Tov Atog avTi^oXa cre, (f>pd(70v, ^iveg eia , w HcoKpaTeg, avTai 

at (pBey^afKevat TovTO to aefjivov ; fuiov vjpaovai Tiveg eicrtv; 315 
SO. vjKiaT, aXX Qvpdvtat Ne^eXat, fxeydXat Qeat dv^pdatv dpyoig' 

atirep yvwfXfjv Kat '^tdXe^tv Kat vovv y^fMv itapeyovat 

Kat TepaTetav Kat TrepiXe^tv Kat Kpovatv Kat KaTd\>j\ptv. 
ST. TavT ap aKovaaa avTav to (f^SeyfjJ vj xpvyj^ fj^ov TreTiOTVjTai, 

Kat XeTTToXoyeh '/jtv} ^fiTeH Kai irept Kanvov aTevoXeayeh, 320 

Kat yva)f/.i^tco yvaff.v]v vv^aa* eTepoo Xoyw dvTtXoy^aat' 

coaT ei Trw? eaTiv, i^eiv avTag vj^oj (pavepag e7ri6vfX(o. 
Sn. /3Xe7re vvv ^evpt Trpog t>jv Yldpvy]6 ' vj^i^ ydp opa KaTtovaag 

yjavy^avTdg. Y!V.(f)epe,Tiov; 'he'i^ov. Y^Q.yo^pova^ avTaindvvTioXXai, 

ttd Twv KOtkiov Kat Tu>v ^aaeoov, avTat tiXdytai. ST.tz to y^-rifJM; 

ag ov KaBopa. SO. Trapa tyiv etao^ov. 2T. vj^v] vvvt fJ.oXtg ovTOog. 
211. vvv ye toi vj^i^ KaBopag avTag, ei y.v] Xv^y.ag KoXoKvvTatg. 
ST. vv] A/ eyooy, w ttoAvt/jU^jto/, iidvTa yap vi^r] KaTeyovat. 
Sn. TavTa^ fievTot av 6edg ovaag ovk if]^y]g ov^ evofj.t^eg ; 329 

ET. fnd Ai , dXX ofj.tyXy]^ Kat ^poaov avTag yjfyovfj.v^v Kai Kattvov eivat. 
SO. ov yap fj.a Ai oia6 otiv] irXeiaTovg avTat (BoaKovat ao(f)taTag, 

6ovptofj.dvTetg, laTpoTeyyag, a(f)payttovvyapyoKOfJ.Y]Tag, 

KVKXtwv Te "/opwv dafj.aTOKdft.TtTag, dv^pag ff.eTeoopo(f>evaKag, 

ov^ev tpmTag {SoaKova dpyovg, OTt TavTag fi.ovaoiiotovaiv. 334 
ST. TavT* dp eTTOtovv vypdv Ne(f)eXdv aTpeiiTatyXdv 'haiov opfi.av, 

TrXoKafLOvg 6* eKaroyKe^paXa Tt/0a5, itpv^fi.aivovaag t€ 6veXXag, 

eiT depiag, "^iepdg, yafj.\povg oimovg depovv]yeig, 

Ofx^povg 6' vhaTm ^poaepdv Ne(f>eXdv' tiT dvT avTm KaTeirtvov 

KeaTpdv Tefj.dyv] fj.eyaXdv dya6dv, Kpea t opvi6eta Kiyv^Xdv. ^^.^^E^EAAl. 55 

20. ^ia fJifVToi Tao-S' ov^i ^iKaixg ; ST. Ac^cv ^-^ fxoi, t/ Tra6ova-at, 
iiTrep Ne^fXa/ -y e/V<v d\if}6S>s, GvffTallg u^acn ywai^iv ; 341 
ov yap (KeTvai y etcri rotavrat. YQ.. <p€pe, Ttolai yap T/vej e/V/v ; 

ST. oy/f ot^a a-a<pa>^' e^^aatv S' ovv epiotatv •aeircafj.ivotatf 

Kovyj. yvvat^tVf fxa Ai ', oi/S' OTioSv* auTa/ Se pTvag f^ovatv. 

SO. anoKptvat vvv arr av epcofxai. ET. Ae-ye vyv rayiag rt ^ovket. 

Y.Q,. tpti ttot' dval3\f\pai e<d€f ve(f)e\y]v Kevravpx Ofxoiav 346 

■>; TiapbaAet yj Xvkx ri Tavpa>; z- 1 . vyj ilt eyayy . etra rt roxrro; 

YQ,. ytyvGvrai iravO rt ^ovKovrat' Kax -qv [Jiev tdcoat KOfA.-^TrjVf 
ayptov Tiva tZv kaatcov tovtcov, oiowep tov 'E,evo(f)dvTOV, 
erKCOTTTova-at tvjv fx.aviav avTOv KevTavpot^ rjKaaav avTag. 350 

ZT. T< yapf rjv apitaya tHv ^vjf/ioa^iwv KaTi^aat E/joaJva, Tt ^paatv, 

5^fi. avo<f>atvovaai tvjv cpvatv atToy XvKOt e^at(f)vi^g eyevovTO. 

ST. TauT' dpa, TOvTa K\euwft.ov avTai tov piipaaTrtv yGeg t^ovaatf 
OTt ^etkoTaTov tovtov ewpm, ekacftot ^ia tovt eyevovTO. 354 

Sn. Kat vvv y OTt KketaSev^ eT^ov, opa^, ^td toDt' eyevovTo yvvaTKCi. 

ST. yatpeTe rotvvVj w ^eairoivat' Kat vvVy enrep Ttvt KaXXao, 
ovpavofxr^Kfi p-^^aTe KafMt (fwvrjv, w Trafi.fSaaiXetat. 

XO. xaJ/j , co irpealovTa ita^Katoyeveg, Qi^paTa Xoyav (j>tXofji.ovam' 

av Te, AeTrroTaTftJV ky)pav lepev, (ppd^e npog iy/xaf t/ j^ij^e/f* 
ov ydp av aAXoj y vTtou(ovaatfi.ev toJv vvv fi.eTe(i3poao(f>taT(av 360 
irA*;v V} Upo^iKW, TW fiL€V aQ(f}iag Koi yvafLy]s ovveKa, aot Oe, 
OTt ^pevBvet T ev TaTatv otoT^ Kat TW(f>6aXftM irapafiaXket^, 
KdvvTTo^rjTos KaKa noXX dveyet Ka(f> rjft.Tv aeft.vovpoaomeTf. 

ST. » r^ TQu (f>6eyfJ.aTog, w? lepov Koi aefxvov Koi TepaTaOeg. 

SO. ai»Ta/ ydp Tot fjjvat eta) 6eat' ToAAa ^e TraVT eaTt (f>\vapog. 365 

ET. Zeuf §' r)fj.Tv, (f>epe, •Jrpog r^g F^f, ovXvfi.Trtog ov 6eog eaTtv ; 

Sft. iroTog Xevg\ ov fir] Xrjp-^aetg' ov"^ eaTt Zevs. IIT. Tt Xeyetg av; 
dXXd Ttg vet; TOVTt ydp efj.oty dTio(f>rivat irpaTov aitavTtav. 

SO. avTat trprov' fJ.eydXotg ^e cr' eyh arifj.eioti avTO OtOa^oo. 

(f>€p€, vov yap TrariroT dvev Ne(peXccv vovt rj^rj Te6eaaat; 370 
Kairot yjprfv ai6piag vetv avTOV, Tatrrag S aTroOij/Aerv. 

2T. v^ Tov AiroXXw, tovtg ye Tot tx vwt Xoyx ev irpoae^f^vaag' 
KatTot irpoTepov tov Ai ' dXrj^iog wfLrjv ^ta KoaKtvov ovpeTv. 
aAA' o<TTig 6 (3povTwv eaTi (f>pdaov' tovto fj.€ voieT TerpefJiMivetv^ 
£ 4 56 APISTO^ANOTS 

SQ. avTaijSpovTcoai KvXiv^Ofji.evai. ST. tc5 T^OTrco, w Travra ai/ toA/x«v; 

SO. OTav €f/.7rkvj(7$S)a v^aTog TrokXov KocvayKaaSaai (pepeadai^ 376 
KaTaKpYiixvafxevai nX^^peig OfXJSpov ^;' dvdyKi^Vf eha (^apeTai 
€tg aXKyiXag efKTrnrTovaai p-^yvvvTai Kai TraTayovaiv. 

2/1. avayKagav eaTi Tig avTag,ov)(^ ^ey?, coaTe (pepeaaai; 

SO. ^KiaT, aAX' alQepiog^thog. XT. Arvo^-; TOfT^ ,a eAeXi^5>j, 380 
Zei/f ovK wv, aXX' avT ai/Toi) Arvof vvvi (Saaikevoov. 
aTap ovhev Trw iiepi tov itaTdyov Kai TVjg ^povTyjg fx. eti^a^^ag. 

SO. ovK YiKovadg fxov lag Necf/eXag v^aTog [xeaTag oti (pYjfJii 
efxirnrTQvaag elg dXX-^Xag iraTayeTv ^ia tyjv TrvKVOTVjTa; 

ST. <pepi TovTi Tco 5(p^ TTiaTeveiv ; SO. aTro aavTov yta ae 'httdi^ti). 
'•i^Yl ^(C[x.ov IlavaSvjvaioig efXTrXrjaOeig eh eTapdyBrig 386 

T^v yaaTepa, Kai KXovog €^at(pvvjg avTVjv ^ieKopKopvyvjaev; 

ST. v^ Tov 'A^JToXXco, Kai '^eiva iroteH y ev^vg fxoif Kat reTapaKTai 
yaaitep /SpovTV] tq ^afJii^^iov iraTayei Kat ^etva KeKpayev 
aTpefxag TrpcoTov TiaTma^ TraTnta^, KonetT endyet itaTia-naima^, 
yjDTav J^e^co, KOfxt^rj (SpovTa Tia-naTtaTnta^, (i^aitep €K€ivat. 391 

Sn. aKexpai roivvv dito yaarptttov tvvvovtovi ota iteitoptag' 

Tov t depa tov^ ovt ditepavTov, 7tS>g ovk eiKog fxeya (SpovTav; 
Tavj dpa Kat Tmofxar dXXYjXotv, j3povTvi Kat Ttopdyj, ofioico. 

ET. dXX Kepavvog itoQev av (pepeTai XdfkTtwv Ttvpi, tovto '^t^^a^ov, 
Kat KaTa(f)pvyei PdXXav v^fxag, rovg Be ^avrag TtepKpXvet. 396 
TovTOV yap Vif} (pavepoig T^evg tvja eirt rovg erttopKOvg. 

Y£i. Kat 7tu)g, a fxSipe av Kat Kpovtav o^cov Kat ^eKKeaeXvjve, 
eiTtep l3dXXet Tovg eTttopKOvg, itag ov^i 'Etf/.av eveitpvjaev 
ov^e KXemvfxov oz/^e Seapov ; KaiTOi a(po^pa y eta^ eitiopKot' 400 
dXXd Tov avTov ye veav /SdXXet Kat '^ovvtov aKpov Mvjveav 
Kou Tag ^pvgTag fxeydXag' Tt fxaBav, ov ydp Vir} ^pvg y eittopKel. 

ST. ovK ot^' dTap ev av Xeyetv cpaivet. rt ydp eartv ^^fl 6 Kepavvog; 

SO. orav eg ravTag avefxog ^i^pog fxeTeaptaBetg KaTaKXeiaBvj, 

ev^oflev avTag aaitep KvaTtv (pvaoi, KaTtetS vit dvdyKvig 405 
pv^ag avTag e^a (peperai aojSapog "^ta tvjv TtvKVOTVjra, 
VTto Tov pot/3^ov Kat TVjg pvf/.v}g avTog eavrov KaraKacov. 

ST. vv} At , eyo} yovv dre^^^vag eTtaBov Tovrt vqt€ ^iaaioiaiv. 

coitTcov yaarepa roTg avyyeveaiv, Kar ovk eayav afxeXv^aag' NE«I>EAAI. 67' 

Yj §' ao' €<f>v(Ta,T, e*T €^at(f>w}i ^iaXaK^a-aa-a irpoi avTa 410 

TW(f>6aX[JLW [J.CV irpQatTiXi^<T€V Kai /care/favacv to Trpoaamov. 
XO. co T^f fxeydXrji lTriBvfji.r)aai ao(f>iag avOpame itap yjfJMV, 
wg €v^ai[j.<t;v ev ^AByjvaiois Kat toi$ KWrja-i yev^aetf 

€1 u.v^[ji.(av ei Kai <f>povTia^n^i Kat ro TaXaiirapov eveaTtv 

ev Tyj ^v/y], Kai fxr} /ca/txve/f /xij6' eaTwg ft^Te Pa^t^ccv, 415 

/X17T6 piyav d^xPet Xiav, [j.-^ aptaTav e7ri6v[X€i$f 

ohov T aTrej^ei Kat yvfLvaanov Kat tc5v aAAwv avorjTojVf 

Kcti ^cXTiaTOv TOVTO vo[J.ti^€ti, onep eiKog te^tov dvtpa, 

vtKav itpdTTm Kat fSovXevoov Kai Ty yXdnT-fi itoXefiii^wv ; 
2T. aXX' €veK€v ye ^vy^g aTeppaf ^vaKoXoKoiTov t€ /xe/j/^v^j-, 420 

Ka) (f>et^ci>Xov Ka) TpvatfSiov yaaTpog Kat Qvfx.lSpeirt^eiirvov, 

dfi.eXei Sappav, ovveKa tovtcov enf^^aXKevetv irapeyotfi. dv. 
Zn. aAAo Tt ^rjT ovv vo[Jite7g rjtr] 6eov ov^eva vXy]v cnrep r)[j.e7g, 

TO ^doi tovt) KOLt Tai Ne(f>eXag Kat Trjv yXooTTav, Tpia Tavri; 
2T. ov^ dv ^iaX€-)(6eiY}v y dTeyytag Tolq aXXotg, ovh' av aTravT^v' 

ovS' dv 6vaat[j.\ ov^^ av aTreiaatft!, ovo eTiiQetriv Xi^avonTOV. 426 
XO. Ae-yc vuv rjfj.h Tt aot tpufj.ev QappuVf wg ovk aTV^-^aetg^ 

rjfJM^ Ttij.S)V Ka) 6avfJM(^m Kat ^-^twv ^e^to^ elvat. 
ET. » §e<nro/va/, ^eofuit toivvv vfjJov TovTt irdvv [LtKpov, 

Twv 'EAA^vojv etvat /xe Xeyeiv eKaTOv aTc&toiatv apiaTov. 430 
XO. aXA' 6<rra; aot tovto irap r]fj.wv' waTe to Xotirov y diro TovVt 

cv Tc5 ^i^jotco yv'j}[t.ag ovteig vtK-^aei vXeiovag rj av. 
ST. [j.-^ [JLoi ye Xeyetv yvoifLag [/.eydXag' ov yap tovtccv eirtSvfiM, 

aAA' oV e/xavTc5 aTpe^o^tKrjaat kcu Tovg yjpriaTag ^toXiaQetv. 
XO. T€v^€t Toivvv wv i[t.€ipetg' ov yap [jieydXcov eTrtQv^xeii. 435 

aAAa aeavTOv vapd^og 6appccv Toig r}[j.€T€poig irpoTroXota^t. 
ST. '^pdaw Tovff vfiiv TrtaTevaag' rj yap dvdyKr\ [J.e irte^et 

"htd Tovg linrovg Tovg KOTnraTtas Kat tov yd[JJ}v, og /* eveTpi^pev. 

vvv ovv yjpr}a6'j}v Ti PovXovTai. 

TOVTi To' y €[xov aoo[j. avTOiatv 440 

Trapeyoi TVJrretv, veivr}v, Six^^v, 

avyjj.€Tv, ptyJov, daKOv tatpetv, 

elirep Ta yjpea '^ta(f>€v^ov[JMt, 

To/f dv6payaoig t etvai ^o^co 58 APIST04>ANOT2 

Gpacxvg, evyAwTTOs-, ToXfxvjpo^, ^T"^iy 445 

0^eXvpoi, i|^ey^»v avyKoXXrjrvjg, 

evpyjaieTTYi^, Ttepnpiixfji.a ^ikwv, 

Kvp/Sig, KporaXov, Kiva^of, Tpvfxrj, 

fxd(x$Xv]$, e'ipm, yXoiog, aXa^av, 

Kevrpav, ixiapog, arpocfyii, apyaXeog, 450 

fxaTTVoXoiyog. 

TavT e'i fxe KaXova airavTmTeg, 

^pwvTccv aTeyyioi ti ')(j>yj^ovcriv' 

Kei (SovXovTai, 

VYj T7}v A-^fxyjTp^ (EK jxov '/optyjv 455 

To^g (ppovTKTTatg 7rapa6evTwv. 
XO. X^fxa fxev Trdpecni TwSe y 

ovK oLToXfXov, dXX^ eTOifxov. ia$i wg 

TovTa fxa$m iiap efxov KXeog ovpavofxvjKeg 

ev (3poTo7<7iv e^eig. 460 

ET. t/ ireiaofxai ; 

XO. Tov TtdvTa yj)Ovov fxer efxov ^TjAwTOTaTOV ^m avOpw^m ^id^eig. 
YT. apd ye tovt ap eya ttot 465 

'oxpofxai ; XO.»o-Te ye aov TroXXovgeiri Ta7ai Bvpaig dei KaQYjaOai, 

(3ovXofxevovg dvaKoivovaOai re Kat eg Xoyov eXBeh, 470 

irpdyfxaTa KdvTiypa(pag ttoXXuv raXdvrm 

a^ia (xyj (f>pevi avfx^ovXevaofxevovg fxera aov. 475 

«AA' ey/eipei tov 7rpea(3vry]v rt Trep fxeXXetg Ttpo^^itdaKetv, 

Kou ttaKtvet rov vovv avrov Kat ryjg yvwfx^^g aTroTretpa. 
SQ. aye "^yj, KaretTie fxot av rov aavrov rpoiTOV, 

y avrov ei^ag oartg eart fxr^^avag 

'y^r^ V/ rovTOtg Trpog ae Katvag Trpoacpepti). 480 

ST. t/ ^e' ; retyofxayetv fxot ttavoel, irpog rm 6em ; 
EO. ovK, dXXa iSpayea aov TrvQeaBat (3ovXofxai, 

ei fxv/ffxovtKog ei. ST. 'hvo rpoTta vrj rov Aia' 

rjv fxev y Off^etXrjrat rt fxot, fxvyjfLm Travv, 

eav ^' ocpetXo), ayerXtog, eirtXrjafxm itdvv. 485 

SO. eveart ^trjrd aoi Xeyeiv ev ryj (pvaet; 
2!T. Xeyetv fxev ovk 'evear, drroarepeh ^ evi. NE4)EAAI. 59 

Sft. •jreSf ovv dvv^(T€i fxavQoiveiv ; 2T. dixekei^ KaXa^. 
Zn. aye vyv 07ra>f, orav t/ iipo^dXa^ai cro<pov 

irept rZv [xeTewpiov, evOex^ vcf^apirdaei. 400 

ET. T* ^a/ ; Kvuyj^ov tvjv ao(f>iav criTyjTOfxai ; 
212. avBpicirog aiux^fic ovToai Kai ^dp(3apoi, 

'tehoiKa (T , a> TtpeajBvTa, fj.yj ■n-kvjyav ^evj. 

<f>ep r^«, t/ ^/jaj-, ^v t/j o-e TVTrrj? 5 ^T. TvirTOfxat, 

KaneiT eTiiaywv oXiyov hnfxapTvpofxat, 495 

€<t' aifl/f aKapvj ttaXntm ^tKd^ofxat. 
SH. W/ wv, KardOov BoiffMTtov. 2T. vj^iKrjKa rt ; 
EO. of^, aAXa yvfxvovg etatevat vofxi^eTat. 
2T. aAX 01/^/ (papdacov eyciyy elaepy^pfLo^. 
EO. KaToBov. Tt Xvjpeig ; ET. e/Tre B17 vyv ^«,0/ to^/* 500 

vjv eTTtfLeXy^g w kou itpoQvfXiog fJiavOdva), 

tco tc5v fxaBvjTav efuf>€pv]g yevvjaofuit ; 
20. ov^cv ^ioicre/f \atpe(f>wvTos tvjv (f>vatv. 
ST. o<ju.o/ KaKo^aifXMv, v^fxtBvvjg yev^aofxai. 
SO. oy fxvi XaKvjaeig, aAX' oKoXovOi^aetg efxot 505 

dvvaag ti ^evpt BaTTov ; ST. e$- t» xe**p€ vuv 

^og fi.ot fxeXiTovTTav itpOTepov' wg ^e^otK eyw 

etaa Kara^atvm waTtep eg 'Vpocfxavtov. 
Y.Q.. '/(apet' Tt KVTrrd^etg eyoiv itept tvjv Qvpav ; 
XO. aAA' 76i yatpvyv t^j dv^peiag 510 

OKVCAca TavTVjg. 

evTvyja yevoiTo tov- 

BpayitW, OTt TtpO^KHV 

eg I3a6v TVjg vjXiKtag 

vearrepotg tvjv (f>vatv av- 515 

tov Ttpdyft.aatv ypooTt^eTai 

Kat ao(f>tav eitaaKet. 

w Geafxevot, KaTepoa itpog vfJMg eXevQepag 

TdXvjB^, vvj Tov Atovvaov tov eKOpexpavTd fxe. 

ovTdi vtKvjaatfxi t eyco Kai vofxt^otfxvjv aofpog, 576 

ig vfxag vyyovfxevog eivat SeaTag ^e^iovg 

KOi TavTV}v ao(f>60TaT eyetv twv efjiav Ka>f/.xOiwv, 60 APISTO^ANOTS 

•nparov^ vj^icDcr avayeva v[xai, vj 'na^kaye fxoi 

epyov irXeiarov' eh ave^^^apovv vn av^pwv (popTtKav 

vjTTyjOeis, ovK a^iog m' tovt ovv v[uv f/.e[Ji<po[Jiai 525 

roTs aotpoHg, d>v ovveK eyh ravr e7rpay[xaTevo[>.yjv. 

aAA' ov^' wg v[x.oov ttoB eKwv Trpo^aaco rovg ^e^iovg. 

eq OTOV yap evaab vir avbpav, oig yjOv Kai Xeyeiv, 

aaippav re yp Karanvym apiar vjKovadrTjv, 

Kayo}, napSevog yap er ^, kovk e^^v ttoj [1.01 Tf/fe/v, 530 

e^e6v}Ka, na^g ^ erepa rig Xaj3ova dveiXero, 

V[».e7g ^ e^eBpexpare yevvaiag KaTtathevaare' 

eK rovrov [noi iriara nap v[liv yvci}[X7jg ea6 opKia. 

vvv ovv 'HAeKTpav Kar eKeivyjv ^^ vj Kw^nw^ia 

^i^rova '^XO f rjv itov Tiirvyv} Oeara^ig ovrci} ao(f>o7g' 535 

yvwaerai yocp, ^vnep i^vjf rd^eXcpov rov ^oarpvyov. 

ag ^e aoxppm eart cpvaei aKe\paa6 ' ^rtg Ttpoora [uev 

ovtev viXQe pa\pa[/.evvi aKvrivov KaOetfnevov, 

epvBpov e^ ocKpov, nayy, roHg nat^toig iv v\ yeXcog' 

o^S' eaKCtixpe rovg (paXaKpovg, ovoe KopOay etXKvaev, 540 

0^6 TrpealSvrvjg 6 Xeycov raTrvj rv\ jSaKTvipta 

Tvnret rov itapovr , acpavi^ccv itovvjpa aKCi}[ii[t.aTa, 

ovh etavjge oabag eyova , ovb lov tov fioa, 

dXX avrvj Kat roig eiteatv ittarevova eXvjXvBev. 

Kdyca [t.ev roiovrog avvjp cov Ttoivjrvjg ov KO[f.co, 54^ 

ovS' v/xaf ^TjTco ^a;raTav hig Kat rptg ravr eladycov, 

>».'J\ V >^./ '*/ |/v 

aXX aet Kaivag ibeag eacpepcov ao(pigo[(/xt, 

ov^ev dXXvjXatatv o[t.oiag Kat itdaag te^tdg' 

bf [Keytarov ovra KAewv eitata eg rvjv yaarepa, 

KovK eToX[ii.via avBtg eitefUTtvi^vja avrw Ket[j.evco. 550 

ovrot S , cog aita^ Ttape^coKev XafSviv 'Tnep^oXog, 

rovrov ^eiXatov KoXerpcoa' dei Kat t^v [xiqrepa. 

^vTtoXtg jtAev tov ^apiKav Ttpcoriarov TtapeiXKvaev 

eKarpexpag rovg vj[f.erepovg htiteag KaKog KaKcog, 

itpoaBetg avrco ypavv [LeBvavjv rov Kop^aKog ovvey, vjv 555 

^pvvtypg TtdXat iteTtoiv]^, ^v to Kyjrog vjaBiev. 

elB Eip[ii.i7t7Tog avBtg enotvjaev etg Titep^oXov, NE^EAAI. 61 

aXXoi T vj^vj TravT€g epei^ovaiv elg 'T7rep/3oAov, 

rag iiKov^ tc5v eyy^jeXeccv rag (fJ-a^ [xifxovfxevoi. 

0(7rig Qvv rovroKTi T-eAa, ro7i efxoig ft.yj yaiperta' 560 

17V S €/xo/ Kai roicriv ifx.olg evfppaivrjaO evp^fiMaiVj 

eg rag oopag rag erepag €v <f>pove7v ^oK-^txere. 

v^ifxetovra fxev Beav 

'Lrp/a rvpavvov eg "/opov 

irpSira fxeyav KiKXyjaKU)' 565 

rov T€ fxeyaaSevri rpiaivfjg rafxiaVf 

y^g re Kai aXfxvpag OaXaaa-rig aypiov fkoyXevrriv' 

Kai fxeyaXavvfjiov rifxerepov itarkp ^ 

AiBepa aefxvorarov, l3io6pefXfi.ova 7ravTa>v* 570 

Tov 6' nnrovafjLav, og viiep- 

Xafxnpoig aKria^iv Korey^ei 

y^g Tre^ov, fxeyag ev Beoig 

ev 6vy]ro7<7i re taiftMv. 

» aocfnoraroi Bearai, ^evpo rov vovv Ttpotryere. 575 

ri^iKTjfxevai yap vfx7v fxefX^OfxeaB'' evavrioV 

•^XeT<rra yap 6eav ajrdvrccv a}<f>eXovaatg rrjv iioXiv, 

Oaifxovav ijfxiv fj.ovaig ov Over ovOe tntevoere^ 

airtveg r^povfxev vfxag. ^v yap rj rtg e^otog 

fxr^evi ^vv vw, toV ^ ^povroi>fxev rj xpaKoii^ofxev. 580 

€iTa Tov 6eoT<Ttv eyBpov /Svpao^exprjv Yla^pXayova 

rjviy rjpeTa^e arparrjyov, rag 0(ppvg avvrjyofxev 

Kairotovfxev oeivd' Ppovrrj S' eppdyrj &;' darpaTtrjg' 

rj aeX-^vrj ^ e^eXetve rag o^ovg' 6 §' ^Xiog 

rypf BpvaXXt^ eig eavrov evBeag ^vveXKva-ag 585 

ov (paveTv €(f>aaKev vfxTv, ei arparrjy^aei KXewv. 

aXX' ofxa>g eiXea6e rovrov. <f>aai yap tva^ovXiav 

T^0€ r^q iroXei irpoaeTvat, ravra fxevroi rovg 6eovg 

«TT av vfxetg eqafxaprrjr , €ir/ ro peXrtov rpeiretv. 

<ag oe Kat rovro qvvotaet paotag OtOaqofxev. 590 

rjv KXeava rov Xdpov ^wpccv eXovreg Ka) KXoirrjgf 

(tra <f>tfxwaYir€ rovrov ra ^vXca rov avyeva, 

av6tg eg rdpyaTov vfxTv, et rt KoJ^rjfxdprere, 62 API2T0*AN0T2 

€TTi TO /SeXTiov To 7TpayfJt.a Trj Trokei (Jvvoi(Jvra.i. 
dfJicffi [xoi avT€, ^oil3 ava^ 595 

A^A/e, Kvv6iav ej^cov 
v^^iKepaTa TreTpav' 

rj t' K(f)e<7ov ^aKaipa Tidy/jpvaov c%e'f 

oIkov, €V a Kopai Te Av^av ^eydXfag crej3ov<7iv' 600 

7] T eiriyapiog yj^eTepa Oeog, 
alyihog yjvioyog, Tiokiovyog ^ khdva' 
Ylapvaaiav 6 og KaTeyav 
tieTpav (Tvv wevKatg aeXayei 

VtdKyaig AeX(picrtv eixTrpeTrav, 605 

KiOf/.a<7TYig Aiovv(7og. 

y]Vty^ YJlM,e'ig tevp d(f)opfJi.a<7dai 7rape(7Keva(7fxeBa, 
Yj YieXy}v/i (JvvTV^ov^T Tjfuv eTre(7TeiXev (ppacrat, 
TrpwTa f>.ev yatpetv ^AQvjvatoK^t Kai To7g ^vfLfLdyotg' 
eha Bvfxatvetv e(f)acrKe' ^etva yap TreTrovBevai, 6ro 

i}(f>eXova vfi.ag aTravTag, ov Xoyotg, aXX' efi,(f>avxg. 
TrpSoTa fj.ev tov fxyjvog eg ^a^' ovk eXaTTOv yj ^payfxi^v, 
wore Ka) Xeyetv caravTag e^tovjag e^^irepag, 
fjiyj Trplyi, iral, ^a^', c7re/^>; (/>»«• SeA>7va<7jf KaXov. 
dXXa T ev ^pav (f>Yiatv, vfj.dg ^' oiiK dyetv Tag y]fi.epag 615 
ov^ev opBwg, «AA' dvw re Kat KdTO) Kv^oitoTrdv 
coctt' aTreiXeTv (f>y](7iv avT^ Tovg Beovg eKacTTOTe 
y]viK dv xpev(76w(7t ^eiirvov, Kdirtccc^tv otKo^e 
TVjg eopTYjg ft.y] TvyovTeg KaTa Xoyov twv y]ft.epav. 
KaO^ OTav Oveiv SeTj, <7Tpe^XovTe Kat "^tKa^eTe' 620 

iroXXdKtg ^' yjfj.av dyovTiov tcov Geav dira^^Ttav, 
YjViK dv irevBchfj.ev yj tov M.eft.vov' y] Sa^Trij^ova, 
cTTrcv^efi' vfj.elg Ka) yeXaT' dv6' av Xaywv 'TirepfSoXog 
TV]Tei i€pofJ.vyjfJt.ove7v, KaTreiff vcf) y]fJMV tcov 6eciov 
TOV (7Te(f>avov d(f)y]pe6Y]' fidXXov yap ovToog etaeTai 625 

KaTa (7eX-^vY]v ag dyetv yfY] tov (3tov Tag y]f/.€pag. 
2il. jtxot T7JV 'AvaTTVo^jv, f».a TO yidog, fj.a tqv 'Aepa, 
QVK eioov ovTCog avbp aypotKOV ovbeva 
ovo airopov ovOe (7Katov ovo €iriXy](7fj.ova NE4)EAAI. 6S 

oarti aKaka6vp[xaTi arra fxiKpa fiavQavaVf 630 

ravT^ eTTikeX.vjcrTai irpiv fJiaSeTv' ofjias ye fji^v 

avTOV KaXio Ovpai^e ^evpi irpoi to ^oJf. 

irov Y,Tpexpid^v]i ; e^ei tov aaKavrriv Xa/Swv. 
ST. aXX' ovK eaai fx e^eveyKeiv 01 Kopeig. 

Sn. dvvaas rt KardQovj Kai vpoae^xe tov vovv. ST. i^ov. 635 

Sn. aye ^vj, ri (3ov\ei itpwra vvvi fi.av6dveiv 

av ovK e^i^dyPrig naTioT ovoeVf fnre ff.01. 

■norepa iiepi fJLerpcDV vj Trepi evcov yj pv6fJMV \ 
2T. irep). rm fj.erpm eyuyy' evayxos ydp vore 

VTT d\(f>iTafj.oi^ov TrapeKOTTVjv ttyoiviKx. 640 

Y.Q.. ov rovr eparS) a , aAX' rt KaXXtarov fLerpov 

rfyeH' norepov ro Tptft.erpov rj ro Terpdfj.erpov\ 
ST. eyw /xev ov^ev Trporepov rjfiteKreov. 
2fi. ov^ev keyetg, a>v6pa)Tre. 2T. irepitov vvv efji.01, 

tl fJ.yj Terpdfxerpov eartv rjfj.teKTeov. 645 

SO. e^- KOpaKac, ag dypotKog el Kat %v<jfjxi.6ri(;. 

rayy y av ^vvato ft.av6dvetv irept pv6fiiciv. 
2T. ri te /x' ucpek-^aova ot pv6f/iot Ttpog ra\<f>tra ; 
212. Trpxrov f/.ev eivat Kofi.ipov ev avvovata, 

e'iraiov& omiog eart ruv pv6fj.xv 650 

Kar evoTfXtov, yimolog av Kara ooKrvXov. 
ST. Kard ^aKTvXov; vr} tov AC «AA' oi^\ 20. e/zre ^17. 
2T. Ttg dXXog dvrl rovrovi rov ^aKrvXov; 

Tipo rov /xev, er (fj.ov Ttat^og ovrog, ovroat. 
20. dypelog el Kat aKatog. 2T. ov yap, ca^vpe, 655 

rovTCov ent6vfJM fj,av6dveiv ov^ev. SO. rt ^at ; 
2T. eKe7v eKeho, rov a^tKwrarov Xoyov. 
Sil. aAX' trepa te7 ae rrporepa rovrav fj.av6dvetv, 

rwv rerpaTrohdiv arr* eartv op6'2g appeva. 
ST. aAA' oth^ eyft^e rdppev\ c/ ftrti fj.atvofj.at' 660 

Kptog, rpdyog, ravpog, kvcov, dXeKrpvav. 
Sn. opag irdayetg ; Tr\v re 6riXetav KaXetg 

dXeKTpvova Kara ravro Kat rov appeva. 
ST. "Troig^^; <f>epe. '2Q..7rwg; xXeKTpvav KaXeKrpvojv. 64 APISTO^ANOTS 

ET. v^ Tov rioae/^a. vvv ^e irwf ^ae 5^*7 /caXerv ; 66$ 

SQ. aXeKTpvaivav, rov V erepov aXeKTopa. 
2T. aXeKTpvaivav; ev ye v^ tov ^Aepa' 

ooar avrt tovtov tov '^t^ayimrog [j.ovov 

^iaX(f)iTWO-ci) aov kvkXw ti^v Kap^oTrov. 
EO. l^ov fxdX^ avBig toW erepov. t>?v Kap^oirov 670 

appeva KaXeTg, B-^Xeiav ovaav. ST. tco Tpovw 

appeva KaXS) 'yu Koip^oTrov ; EO. [mXiaTa ye, 

loairep ye Kai KXeavvfxov. ST. ^»f §ij; (ppdaov. 
SO. TauTOv ^vvaTa/ cro/ Kaptoitog KXeatvvfxw. 
ST. aAA', wydff, ov'^'' rjv Kap^oTrog KXeoovvfi.a:f 675 

aAX' ev Sveia, arpoyyvXyj 've/xaTTeTo. 

aTap TO XoiTTOv Trxg [xe yjpyi KaXeiv ; 20. ottwj- ; 

TVjv Kap^07ry]Vf ooaTrep KaXe7g tvjv ScycT^aTTjv. 
ST. T7JV Kap^^OTrvjv SyjXeiav, SO. o'^6w§- 'yap Xeyeig. 
ET. ey<ervo ^' "^v av, Kap^oirvj, KXecovvixvj. 680 

SQ. efl' ev Tt Ttep) twv ovofxaTav fxaBetv ae &€/", 

r/ ) V 5 ) \ f/ W ' ~ /) / ^ 

aTT a^pev eariv, arra avTcov fjYjXea. 
ST. aAX' 0?^' eywy a fio^Ae' eariv. EO. e/Tre S17. 
ST. AvaiXXa, ^iXivva, KXetrayopa, AvjfxifjTpia. 
SO. appeva Se ■Trora twv ovofxaTwv ; ET. fxvpta. 685 

^tXo^evog, M.eXyjaiag, Afxvvtag. 
SO. aXA', co 7rov7j/3e, Tai^Ta y' e<7T ovif appeva. 
ST. ov/c appev' v/xrv co-t/v; SO. ov^afxag y, enet 

■nux; av KaXeaetag evTvyfav Afxvvta; 
ST. OTrcoc av ; co^/, Sevpo ^ev/J , ^Afxvvta. 690 

20. o/>af ; yvvatKa t>jv ^ Afxvvtav KaXelg. 
ST. ovKovv tiKaitag vjTig ov arpaTeveTat ; 

aTa/3 t/ Tavfi' a ndvTeg lafxev fxavBavo) ; 
SO. ov^ev fxa A/', aAAa KaraKXtveig ^evpt ST. t< 0/?«; 
EO. eKcppovTtaov Tt twv creayToy irpayfkdTdiV. 095 

ST. ja»j ^^5', iKeTevco a\ evBdt' dXX' e^mep ye yj>yj, 

yafxat fx eaaov avra tovt eK(f>poVTtaat. 
Sli. ovK eart Trapa TavT aXXa. 2T. KaKo^aifxm eyw, 

otav ^iKi^v To7g Kopeai ^(caco TVjfxepov. 
NE<I>EAAI. 65 

XO. (ppoYTi^i trj Kai ^idQpei, Tsdvia. rpoirov re iratnrov 700 

<rrpol3€i wKvaaas. 

rayvq ^, orav e/f acaopov Ttkar^qj 

(it aXXo Tf^Oa 

vorjfux. (ppevos' vwos S ax€0"T« ykvKv6vfM( ofjLiAarav. 705 

2)T. arrarai arrarai. 707 

XO. rt Ttday^iiq ; T/ Kdfji.v€i( ; 
ST. aicoXkvfj.ai ^iiXatog' eK rov fTKifj.Tro%oi 

odKvovai fj^ l^epirovre^ 01 K.opiv&iotf 710 

Kai rag TrXevpag ^ap^d-Trrovaiv 

Kai rfiv tl^t^V eKTrivovaiVf 

Kat Touf opyeii e^ekKovaiv, 

Kai rov irpwKrov ^iopxmov<riVf 

Kai fL diroXova-tv. 715 

XO. fi-^ vvv l^apeag aXyet kiav. 
2T. Kat TTws ; ore fJ.ov 

<f>povta ra yj)V}fj.aray (ftpovtf} Yjpotat 

(ppot^rj 4'*0C'?' (ppov^^ ^ efj.l3dg' 

Kcu Trpog rovroii ert roiai KaKoig 710 

<f>povpag a^'j}v 

oXiyov <f)pov^o<; yeyevyjfLai. 
rn. ovroi, ri iroteTs ; ovy) <ppovrt^eig ; ST. ey»; 

w] rov IJoaeilx. SO. Kai ri S^t e^ppovriaai ; 
2T. VTTO rav Kopeav et fiov rt ireptXet^pQfjaerai, 715 

211. diroXe'! Koxtar . 2T. aAA', wydff , dtroXM)! dpritaf. 
2Q. ot) fJMXBaKtare f dXXa ■jreptKaXvirrea. 

e^evpereoi yo-p vovg diroarepyfviKog 

KdiratoXrifj! . ST. otfj.oty rtg av ^^r eiri/SaXot 

e^ dpvaKi^iov yvo^f>.r]v drroareprfrpt^a ; 73® 

Zft. <l>epe vvVf dQprjaco irpSnov, ri ^pS,f rovrovi. 

ovroif KoAev^ets ; 2T. /xa rov ^AiroXXa) 'yw fjiv ov. 
XQ. fX^tg rt; ST. fJM A/' ov ^y^' eyotyy. SQ. ouSfv iravt/; 
2T. ovSev 'ye irArjv rj ro ireoi ev r^ ^e^ta. 

Sn. ovK eyKaXvi^dfj.evog raye'j)g rt <f>povrtetf; 735 

2T. a-€^/ Tov ; <rv ydp ft.ot rovro <ppdaov, ee> Sw^paTCf . 

F 66 API2T0*AN0TS 

SO. avTog ti fSovXei TrpcoTog e^evpwv \eye. 
2T. UKriKoa^ [XvpiaKii aya l3ovXo[xaif 

irepi Tc5v TOKaVf oira^ av airo^a fxvj^evi. 
SO. HBi vvVf KakvTiTov Kai (j^^a^jaq t>jv (ppovTi^a 740 

AewT^v KaTO, fxiKpov 7repi(f>povei Ta wpa-y^aTa, 

opGooi ^iaipav Kai crKoirm. ST. oifJioi TaXaq. 
YSl. ey^ aTpe[J.a' Kav aTTopyj^ Tt tZv vori[xaTa}v, 

a(f>eig aiteXBe' KaTa tvjv yvcofxvjv TrdXiv 

Kivfitrov avBig avTO Kai ^vywBpiaov. 745 

ET. ft) "EcoKpaTitiov (piXTaTOv. 20. t;, o) yepov; 
2T. f)(<o TOKov yvwjxyjv aTroaTepvjTiK-^v. 
2,0,. eTTi^ei^ov avTrjV. ET. elice ^^ vvv fxoi to^i' 

yvvoAKa (papfxaKi^^ el iTpidfxevo? 0eTTaX>jv, 

KaBekoifxi vvKTCop tvjv creAi^v>jv, eha Se 750 

avT-^v KaBeip^aifx eg Xo(peiov (TTpoyyvXoVy 

oocnrep KaTOTrrpov, KaTa TVjpotyjv eycoVy 
Sn. t; ^^Ta TovT av w^pekyjcretev cr ; ET. ti ; 

ei fxriKeT dvaTeXXoi aeXrjvr} fxrj^afxovj 

ovK av aTro^oiriv Tovg TOKovg. SO. OTirj t/ trf ; 755 

ET. OTtrj KaTa fxrjva Tapyvptov ^ave/^eTa/. 
SO. ev y ' aXX eTepov av aot •npo^aXa ti ^e^tov, 

€1 (Toi ypd(f)otTO TtevTeTaXavTog Ttg ^tKrj, 

Qirag av avTrjv acfyavtcreiag etire fxoi. 760 

Zj 1 . OTtag ; OTcag ; ovk 01 d aTap grjTi^eov. 
20. fxrj vvv irept aavTOv eiXXe t^v yv(Of».r]v dei, 

aXX aitoyaXa tvjv (f>povrto eg tov aepa^ 

XtvoteTov (sxjitep fxriXoXovBr^v tov Tro^og. 
ST. evpi^K d(f>dvt(Tiv Trjg ^tKrjg cro^WTaTvjv, 765 

«cTT avTOv ofxoXoyetv a efxot. S12. ■jro^av T;va ; 
ST. rj^r} irapd To7qt (ftapfxaKoirwXatg Tr^v XtOov 

TavTr)v eopaKag^ Trjv KaXrjV, t^v ^ta(f>av^f 

a(f) rjg to iivp aTiTovat ; SQ. Trjv vaXov Xeyeig ; 
ST. ey<oye. (pepey Tt ^^t av, ei TavTrjV Aa/3a)v, 

OTTOTe ypa(f>otTo Trjv ^tKrjv 6 ypafXfxaTevg, 770 

airooTepco aTag w^e irpog tov rjXtov 
NE*EAAI. 67 

To, ypdiJ.fji.aT eKT-^^atfxi Trjg efJirjg ^iicqg ; 
Si2. ao<f>wg ye vr} Tag Xap/Ta^-. ST. o^fx. ag ^'^ofuxt 

QTi 7revT€Td\avT0i oiayeypaTrTai fLOi ^iki^. 
SiQ. drye S^ raj^eajf tovti ^wdpiraa^ov. ST. to t/; 775 

YQ. omag d^^o^TTpexpaig av dvTi^iKav ^tKrjv, 

fLeXXm ocpXyja-eiv, fny} irapovTav futpTvpdsv. 
ST. ipavXoTaTa Kat paaT . SO. etire S^. ST. Kai Vifi Xeyw. 

ei irpoaBev eTi fLtag eveaTxavjg ^tKrjg, 

irptv Tyjv efLyjv KaXeiaff, diray^atfii^v Tpeywv. 780 

211. ovoev keyetg. ST. vrf Tovg Beovg eyay, eire\ 

ovteig KaT efMv TeBveioTog elcrd^et ViKrpi. 
2i2. vBXeig' airepp , ovk av 'ttta^aifi.riv a ert. 
ET. OTivf Ti\ vat irpog twv 6eav, w ^wKpaTeg. 
SI2. aXX evQvg eviX-rjBet av y «tt' av kou fJMBrig' 785 

eB"€/ Ti wvi vpSnov ^i^^dyBrjg ; Xeye. 
ST. <pep i ^w, Tt fLevTot ■irpaTov rjv ; t/ irpwTov ^v ; 

Ttg r]v ev ^ fnaTTOfJieBa fLevTot TaX(f>tTa ; 

otfLot, Ttg rjv, XQ. ovK eg KopaKag diro^pBepei, 

eTriXrjafi.OTaTov Kai aKaiOTaTov yepovrtov ; 790 

2. 1 . otfLoi, Tt ovv Orjii KaKoOaiftMv iretaofLai ; 

dvo yap oXovft.ai fJLrj fiMJBav yXcoTToaTpo(f>eTv. 

aXXy a Ne(f)eXatf y^r^aTov Tt avfi./3ovXevaaTe. 
XO. "^fJLeig fLev, co irpeajSvTa, avfL^ovXevofLev, 

ei aot Ttg vtog eaTiv eKTeBpafi.fi.evog, 795 

irefx.Tretv eKeivov dvTt aavTov fixaiBdvetv. 
z. 1 . aXX eaT efuoiy vtog KaXog tc Kctyauog 

dXX^ ovK eBeXet ydp fuxvBdvetv, t< e^a) irdBa) ; 
XO. ai/ S' hrtTpeiretg', £T. evawfuiTei yap Kat a(f>ptya, 

Kaar eK yvvatK^jv evjrTepcov Tav Kotavpag. 800 

aTap fLeTeifLi y avTOv rjv oe fLrj SeAij, 

OVK eau OTTxg ovk e^eXw k Trjg otKtag. 

dXX eiravdfLetvov fx oXtyov etaeXBav yjpovov. 
XO. ap oiaBdvei vXeiaTa ^i rjfLag dydB^ otvTiy^ efojv 805 

fji.ovag Bewv; wg 

eTOifLog 00 eaTtv aTravra opav 
F 2 68 APIST0*AN0T2 

ocr av KeAevqg. 

av S avtpog (KTteTcKrifyfxivov Kai (pavepag eiri^pfXiVQV 8io 

yvoiig airokdxpeig, o ri TrXeTarov ^vvaaai, 

Taye<aq' (piXei yap irag ra ToiavQ eTepa Tpe7recr6at. 
ST. ovToi [xa TYjv 'Oixi^Xvjv er' evTavSt ixeveig' 

aXX' eaSt ek6av Tovg ^eyaKXeovg Kiovag. 815 

4>E. w '^atfxovie, t/ "XJ^vjfxa Ttarxyetq, w naTep; 

ovK ev (f)poveif fxa tov Aia tov OXvfxTrtov. 
ST. i^oy y l^ov A<' "'Okvfj.Titov' T^g [j.ci>ptag' 

70 Aia vofxi^etv, ovTa TyjXtKOVTOvi. 
$E. Tt ^e TovT eyeka<Tag eTeov ; ST. evSvfxovfJievof 8ao 

OTt Trai^dptov et Kat (fypovelg dpyatKd. 

OfJi.c>}g ye ft,y]v Trpoa-eAo , tv etOYjg TrXeiovay 

Kat (701 (fypdcrQ) Trpayfn. <7v ft.a6<i}V avrjp eaet. 

oircog ^e tovto fj)/} ^t^d^etg fi.yjMva. 
$E. i^ov' t/ eaT^y ; ST. cof/.o(rag vvvt Ata. 825 

$E. eyccy . 2T. o^af cyv cag dyadov to fLavdavetv ', 

ovK eaTtv, cv ^et^tTrTrtdvjf T^evg. 4>E. dXka Ttg ; 
ST. Arvos- ^a(TtXevet, tov At e^eXvjkaKoog. 
$E. atl3oi, Tt Xi^peig ; ST. tadt tov6 ovTcog eyov. 
^E. Tig (f)V]at TovTa ; ST. YiWKpdTvig M.-^ktog 830 

Afa/ ^atp€(f)av, og oi^e Ta xpvXXcov tyyri. 
<i>E. (XV ^ ef ToaovTOV Tm fuavtwv eX-^Xv6ag 

coaT dvtpdatv 7rei6et yoXaatv ; 2T. evaTOfJ.eit 

Kat fLVj^ev etirrig (f)Xavpov av^pag ^e^tovg 

Kat vovv eyovTag' m vtto Tiqg (pet^ccXiag 835 

> / > 55, \ / ' '5>' ' ^ '1 
aireKetpar ovbetg TrccnroT ovO YjXei\paTO 

ov^* €i l^aXaveTov yjX6e Xovaoft.evog' av te 

(oaTrep Te6veaTog KaTaXoet fj.ov tov piov. 

aXX cag ToyjaT eX6ci)V virep €fi.ov f/.dv6ave. 
4>E. Ti ^' av irap eKeivcav Kat fj.d6ot ypyjaTOV Ttg av; 840 

ET. aXy]6€g ; oaairep eaT ev av^pcoTrotg ao(f)a' 

yvwaei ^e aavTOv cag dft.a6y]g ei Kat Trayyg. 

aXX eiravafj.etvov f^ oXtyov €VTav6t y^ovov. 
$E. otfj.01, Tt Opdacc 7rapa(ppovovvTog tov iraTpog', 
NE4)EAAI. ' 69 

TroTcpa Tiapavoiai axrrov ii(Tayaym eAa>, 845 

vj To7g aopoTTfiyo^g ttjv [xaviav avrov fppa(7ii}\ 
ET. (f)€p' i^x, (xv Tovrov Tiva vofjn^eig ; e/?re [J.01. 
$E. aXeKTpvova. ST. KaXag ye, TavTVjvi ^c t/; 
<^E. akeKTpvov . ST. a[X(f>a ravTO ; KaTayeka(JTO<; ei. 

ix-fj vvv TO Xoiirov, akXa Tiyv^e p-ev KaXeh 850 

aXeKTpvaivav, tovtovi t akeKTopa. 
4>E. akeKTpvaivav ; TauT' efxaSeg to, te^ia 

eiao} 'jrapekSwv apTi Tiapa Tovg yi^eveig ; 
ST. yaTepa ye itoW ' aXX ti fj.aBoiix eKauTOTe, 

hreXavBavofxriV av evQvg vtto TrXrjBovg eTav. 855 

4>E. ^ia TovTa ^rj Kai 6ol[ji.dTiov diraXeaag ; 
2T. aXX* ovK avoXwXeK f dXXa KaTa7re(f>povTiKa. 
^E. Tag t efj.^d^ag itol TeTpo(f>ag, ouvovjTe av ; 
2T. amtep TiepiKXeyjg eg to Mov dnwXecra. 

dXX ^61, (Bdti^i i(0[j.ev' eha too naTpi 860 

iriBofLevog e^d[j.apTe' Kdyta toi wotc 

oiV e^eTet <70i TpavXtcravTi inBofi.evog, 

ov TrpwTov o^oXov eXaPov HXiaaTiKOVf 

TOVTOV '7ipid[j.yiv aoi Aiaaioig dfxa^i^a. 
4>E. 7) [xyjv (Tv TovToig Tw %pova) TioT dy^Qeaei. 865 

ST. ev y OTi eTrei<76r}g. ^evpo Sevp', co HcoKpaTegf 

e^eXff' ay(o ydp croi tov viov tovtovi, 

OKOVT avaiteKJag. EO. vrptvTiog ydp eaT eri 

Kai tZv Kpe[J.a6pav ov Tpi^o)v tuv evdd^e. 
^E. avTog Tpil3a>v eivjg av, ei KpefJMio ye. 870 

2T. ovK ef KopaKag ; KaTapa av tw ti^^aa-KdXa ; 
Sn. ihov Kpefuti, ag vjXiSiov e(f>6ey^aT0 

Kai Toi(Ti yeiXe<xiv ^ieppvvjKO(riv. 

irZg av fj.d6oi irod oi/Tog diro^f^ev^tv htKVjg 

V] KXvj(riv V} yaw(ii(Xtv dvaitei(TTriptav ; 875 

KaiToi TaXdvTov tovt e[La6ev 'tTteplSoXog. 
2T. dfj.eXei,^tta(TKe' 6vfi.O(TO(f>og e(TTtv <f>v(T€i' 

evBvg yk roi va^dpiov ov tvwovtovi 

evXaTTev ev^ov oiKtag vavg t eyXv<f>eVy 
F 3 
70 API2T04>ANOTS 

aiJ.a^itag re <7Kvrivag elpya^fro, 880 

KaK rav aitidov ^arpayovg (Troiei iioig toKe"!!;. 

OTiiog S eKeivo} rw Xoyw [xad^^a-erai, 

rov Kpeirrov , o<ttis eari, Kai rov t^rrova, 

0$ ra^iKa Xeym avarpeTrei rov Kpeirrova' 

eav ^e fxvj, rov yovv a^iKov Traarj reyyri. 885 

SO. avrog fxaOvjaerai Tcap avrolv roh Xoyoiv. 
2T. eyw S d7reao[xai' rovro vvv [xefi.vi^a^, OTrcog 

irpog Trdvra ra ^iKai dvriKeyeiv ^vv^a-erai. (885) 

AIKAIOE. 

'Xoopei ^evpt, ^eT^ov aavrcv 

ro1(Ji BearaHg, Kaiirep Bpaa-vg cov. 890 

AAIKOS. 

tS' OTTOt "X^rj^etg. TToXv yap fJMXXov a 

ev rolq TtoXXolat Xeym dTroXw. 
AI. airoXelg av ; rtg m ; AA. Xoyog. AI. rjrrm y ccv. (890) 
AA. aXXa ae vtKw, rov efxov Kpetrrio 

(fidaKovr eivai. AI. ri ao<f)Ov Tiotm ; 895 

AA. yv(Ofx,ag Katvag e^evpiaKWV. 
AI. ravra yap dvdei ^ta rovrovai 

rovg dvo-fjrovg. (895) 

AA. ovK, dXXa ao(f>ovg. AI. diioXoo ae KaKoog. 
AA. etTre, ri irotm ; AI. ra ^tKaia Xeym. 900 

AA. dXX^ dvarperpot) yavr avrtXeym' 

oii^e yap eivat %dvv (f>y]fi.i ^ikvjv. 
AI. ovK etvai (f>tqg ; AA. (f}epe yap, ttov a-rtv ; (900) 

AI. irapa ro7ai 0eo7g. 
AA. TTwg ^"l^ra ^iKVjg ovarjg Zevg 

ovK di:oX<oXev rov -narep* avrov 905 

'^Yjaag', Al. ai^o7, rovrt Kat ^^ 

yoopeli ro KaKOv' ^ore ft.oi XeKavvjv. 
AA. rv<poyepm ei Kavdpft.oarog. (9^5) 

AI. Karaitvym ei Kdvaiayyvrog. 

AA. po^ha fj. etpyjKag. AI. Kat (3oofi,oXo')(og. ^ 9fo 

AA. Kptveat are(pavo7g. AI. Kat narpaXotag. 
NE^EAAI. 71 

AA. 'X£vaw ira.TTav fL ov ytyvcoaKet^. 

AI. ov ^ijra Trpo rov y', aXAa fjLokvjS^x. (910) 

AA. vvv §€ ye Koafxoi tovt kartv efMt. 

AI. Qpaavg et iro^^ov. AA. av §e y ap-^faioi. 9^5 

AI. ^ta ae ^e (potToiv 

ovteii edeXet tS)v [JietpaKtwv' 

Kai yvmaB-^aet ttot ^AByjvatoig (9'S) 

oia ^t^^daKetg Tovg dvoyfrovg. 
AA. avyji.elg aiayjpag. AI. aii ^e y ev irpdTTeig. 920 

KatTOi irporepov y eirrwp^evcf, 

T-^Xe(f)og etvat Mucoj <j>daK(ev, 

eK Tryjpt^iov (920) 

yvwfj.ag Tpuyyxv YiavteXeTetovg. , 

AA. «pj/ ao<f>iag. AI. ci}fj.ot fjMViag, 925 

AA. vjg efJiv^aOvjg. AI. r^f a^g voXeag &, 

rprig ae Tpe<f)ei 

XvfJiatvofJ.evov roig fj.eipaKtotg. (925) 

AA. ov^t 'ht^d^etg tovtov Kpovog wv. 
AI. ei-irep y avrov a<o6^vat y^jpt} 930 

Kat fi.rj XaXiav fj.ovov aaKrjaat. 
AA. tevp' iBti rovTov ^ ea fj.aivea6at. 

AI. KXavaet, r^v p^eip' rjv eirt^dXXyjg. (93°) 

XO. TtavaaaBe fJMyrig Kat Xoitoptag. 

dXX' eirilet^at 935 

av re rovg irporepovg arr eOtOaaKeg, 

av re rrjv Katvrjv 

TTaitevatv, oirccg av aKovaag a<pav 

dvrtXeyovrotv Kpivag <potTa. (935) 

AI. ^pdv ravT eOeXw. AA. Kayajy eQeXea. 

XO. <pepe '^y} irorepog Xe^ei irporepog ; 94° 

AA. TOVTO) ^oaaW 

Kur eK Tovrm wv av Xe^y} 

py}fj.aTtotatv KatvoTg avrov 

Kcti ^tavoiatg Kararo^evaw. 

ro TeXevraiov §', ^v dvaypv^yj, 945 

F 4 (940) 7» APISTO<I>ANOTS 

TO irpoa-aTrov arrav Kai Tftx^flaA/xw 

KevTovfji.€vog cocnrep vn avOpvjvav 

xmo tS>v -yvwyawv anoXuTai. (945) 

XO. vvv tei^^Tov Tft) TrKTvva toI? 'Trepihe^ioiai 949 

Xoyoicri Kai (ppovTtai Kai yva)fji.oTV7roig iJ.ipifMiatif 
QiroTtpog avTOiv A^yccv afxeivav <pavyi<7eTai. 
vvv yap airaq evSoi^e Kiv^vvog aveTTai ao<piagy 955 

yjg Trepi To7g efxoTg (piKoig eaTiv aym fxeyiaTog. 
ak)C (a TroXXotg Tovg Trpea/SvTepovg yjdeai '^(^yjaToTg a^Te^pavaaagf 
pyj^ov (f)covy)v yjTtvi yatpeig, Kat t>?v aavTov (pvaiv eiire. 960 

AI. Aefftj Totvvv TYjv apyatav irattetav, wg ^teKeiTO, 

OT eyo) Ta oiKaia Xeycav yjvSovv koli a^cecppoavvr/ vevofniaTO. 
'jrpuTov ff.ev e^et irai^og cpcovyjv ypv^avTog fxyjMv aKovaaf (960) 
et-ra /^a^t^etv ev Taiatv o^^oTg evTaKTwg eg KtOaptaTov 
Tovg KWfx.'fjTag yvfx.vovg aQpoovg, Kei Kptfi.vu}^y] KaTavKpoi. 965 
eh av irpofj.aBeh dafi. e^^t^aaKev, tw fi.Yipw f>.yj ^vve-xpvTag, 
yj TlaXXa^a TrepaeiroXtv teivav, Pj TyjXempov t; (3oaft.a, 
evTetvafj.evovg t^jv apfi.ovtaVy ^v ot TraTepeg Trape^coKav. (965) 
et ^e Tig avTWv ^(OfLoXoy^evaatT y] KafA,\petev Ttva KafJ.7ryjv, 970 
oiag ot vvv Tag KaTa ^pvvtv TavTag Tag ^vaKoXoKoiff.-TrTovg, 
(TreTpiiSeTQ TvirTOfxevog iroXXag ag Tag M.ovaag dcpavi^cov. 
ev "Trat^OTpi/Sov ^e Ka6i^ovTag tov fKyjpov 'e^ei 'rrpo^aXeaBai 
Tovg iraT^ag, oncog ToTg e^coSev fLyj^ev ^et^etav diryjveg' (970) 
eiT av TraXtv av6tg avtaTafLevov avfjirp^aat, Kat TrpovoeTa6at 975 
eitcaXov ToTatv epaaTaTaiv TVjg ^(Byjg fi.yj KaTaXeiiretv. 
yjXetipaTO t av Tovft.(paXov ov^eig iraTg V7revep6ev tot av, waT€ 
ToTg attoioiat tpoaog Kat "xvovg coairep fj.'^Xotatv eTr-rjv^ei' 
ovt av ft.aXaKyjV cpvpaadfnevog tvjv cpcovyjv irpog tov epaaTVjv (975) 
avTog eavTOV irpoayayyevav ToTg o(p6aXft.oTg el3dtt^ev, 980 

ovt av eXea6at "^etTrvovvT e^^v Ke<pdXaiov Tyjg pacpavTdog, 
ovh^ dvvyj6ov Tav 7rpea(3vTepci)v dpTrd^etv ov^te aeXivov, 
ovt oxpocpayeTv, ov^^e Kf/Xi^etv, ovt'' ia^^^etv tw iro^h evaXXd^. 

AA. dpyaid ye kcu ^tiroXtu^hyj Ka\ TeTTiycov dvdfxeaTa (980) 

Kat KyjKeitov Kat Bovcpovicov. Al. dXX* ovv TavT eaTtv eKeTva, 
i^ cov avtpag ^apa6covofi.d'/ag ^fJL^ irattevatg e6pe\pev. 986 NE<I>EAAI. 73 

av &e roiii vvv evOiif ev t[xaTioiai ^i^daKeti (VTeTvXtyQai' 
ci>o"Te [A dirdyy(€a6\ orav op^x^eTaSai HavaOyjvaiot^ ^eov avrovf 
TTjv da-TTt^a rrig kooXvj^ irpoe-^^jav dfJieXrj r^g Tptroyevetas. (985) 
Trpof ravr , w [xftpdKioVy QappSov c^e rnv Kpeirra Xoyov aipov' 990 
KdTTtar^^o-et fxiaeTv ayopav Kat fiaXaveiav aTte^^^eaSat 
Kat ro7i alayjpol^; ata^^^yvedBat, Kav a-KCOTrrYj rig ae, <f)XeyeaBat' 
Kat rS>v 6dKQ}v roTg irpea/Svrepotg vTtavtcrraaQat Trpoatoixjtv, 
Kat fxr} irept rovg a-avrov yoveaq aKatovpyeiv^ aXXo re f/ivj^ev (990) 
aiayipov TTOteTv, ort ryjg At^ovg fi,ekXetg rdyaXjx dvaTrXdrretv' 995 
^ijS' e/f opyyiarpt^hog elaarretv, tva fir] Trpog ravra Key^rjvuif 
fuvjXoi ^Xv]6eti VTTO iropvt^iov, ri^g evKXetag diroBpavaBrig' 
/x>jS' dvrenreh roo trarpt fA>?^ev, fj.riV 'laverov KaXeaavra 
f/.vyjatKaK^aat t>jv vjXtKtav, e^ vjg eveorTorpo<f>-^6r]g. (995) 

AA. €1 ravr , w fi.etpdKtov, Tretaet TOfTW, v^ rov Atovvaov 1000 

TO/V 'iinroKpdrovg vteatv ei^etg, Kat ae KaXovat l3Xiroft.dfJi.fJMV. 

AI. aXX' ovv Xtirapog ye Kat evav6rig ev yvfjjvaatoig ^iarpixpetgf 

ov arafi.vXX(ov Kara rrjv ayopav rpt^oXeKrpdrreX , oidrrep 01 vvv, 

ovV kXKOfJ-evog irepi irpayfj.ariov yXtayjfavrtXoye^eirtrpiTrrov' 

aAX' eig AKo^rjfj.etav Kartav vtto ralg fj.optatg dTro6pe^et 1005 

aTe(pava)adf/.evog KaXdft.ai XevKoi fj.eTd aaxppovog ^XtKtcoroVf 

fj.iXaKog o^wv Kat dxpayf>.oavvrjg Kat XevK-^g <f)vXXo$oXovarjgf 

^pog ev copa yaipav, OTrorav TrXdravog TrreXea \pi6vpi^r]. 

v]v ravra Trotrjg dya (f>pd^ci}f (1005) 

Ka) Trpog rovrotg Trpoae^^^rjg rov vo2v, loio 

e^etg det arrj6og Xtirapov, 

yjpoiav XevKr\v, cof/iovg fj.eydXovgf 

yXarrav ^atav, irvyr]v fj.eydXv]v, 

7roa6rjv fj.tKpdv. (loio) 

v]V §' airep 01 vvv hrtrv^tevr^g^ ' 10 15 

irpicra fLev e^eig yipotav ayjpaVy 

wf/.ovg fj.tKpovg, arrfiog XeTrrov, 

yXwrrav fj.eydXr]v, irvyr^v fxtKpaVy 

K(aXr]v fj.eydXr]V, \p-^(f)tafJM fJMKpov^ {loi^) 

Kat a avairetaet 

TO fiev alayjpov dirav koXov vjyeTaBat, 1020 74 API2T0*AN0T2 

TO Ka\ov §' aKT^^^jpov 

Kai irpog Tovroig TVjg AvTifxd^^fov 

KaTa7rvyo(7vvr]$ dvaTrXri^xei. (1019) 

XO. co KakXiTTvpyov ao(f>iav KXetvoTaTVjv cTrao^Kwv, 1024 

wf y]^v aov TolfTi Xoyoig cru)(f>pov (TreaTiv dvOog. 
ev^^aiiMOveg ^ rjaav dp 01 ^«vref tot eTr) tS>v TtpoTepcov. (1025) 
■n-pog ovv ra^', a> KO[J.\poTrp€TrYi [xova-av e^/wVf 1030 

^ei* cre Xeyeiv ti Kaivov, wg evhoKi[j.r}Kev dvrjp. 
^eivav te aoi PovXevfxdTWV eoiKe ^eiv npoi avTOV, (1030) 

e^iTtep Tov dv^^p v7rep(3aXei Kai [j.y] yeXccT ocf^X-^aeig. 1:035 

AA. Kai /XTjv TrdXai y eTTViyo^/.vjv Ta (XTiXdyyya, KdireBv^t.ovv 
aitavTa tovt evavTiaig yvwfxaiai avvTapd^ai. 
eyoi yap YjTTtov [j.ev Xoyog <ii avTO tovt eKXvjdvjv 
ev ToTai (ppovTiaTaiaiv, oti itpoiTKTTog eTrevoyicra (1035) 

Kou Tolg vo[j.oig Kai Talg ^iKaig TavavTi dvrtXe^ai. 1040 

Ka) TovTO TiXeh vj [xvpim ecTT a^tov crTaTfjpm, 
atpov[j.evov Toi/g riTTOvag Xoyovg eiretTa vtKav. 
aKe\pat ^e tvjv irai^^evatv vj TrenotSev ccg eXey^W 
oaTtg ae 6ep[J.a cpvjat XovaBat TtpwTov ovk edaetv. (1040) 

KaiTot Tiva yvw[j.viv ey^wv \peyeig Ta Bep[j.d XovTpd', 1045 

AI. OTivj KdKtaTov eaTt kou ^etXov iroteT tov dvtpa. 

AA. eTTiayeg' evBvg ydp ae [f.eaov ep^w Xaj3cbv a(j>vKT0V. 

Kai [t.ot (f>pdaov, twv tov Atog Trai^ccv tiv av^p dptaTOV 
tpvy^vjv vo[J.i^eig, eiTre, Kai irXetaTOVi irovovg Trovvjaat ; (1045) 

AI. eyw ^ev ovtev 'HpaKXeovg ^eXriov dvtpa Kpivca. 1050 

AA. irov tj^yxpa '^vjTa TrairoT ei^eg 'HpdKXeta Xovrpd ; 

KaiTOt Ttg dvtpetOTepog vjv ; AI. Tairr eaTt tovt eKeha, 

a Twv veaviaKCtiv dei ^i vj[j.epag XaXovvrm 

irXvjpeg ro (BaXavehv Trotei, Kevdg ^e rdg iraXaiarpag. (1050) 

AA. etr ev dyopa rv\v ^taTpi^v]v xpeyetg, eycb S' eTratva. 1055 

ei ydp Trowipov viv, O[t.vipog ovoeiroT av eTtotet 
rov 'Nearop' dyopvjrvjv av ovoe rovg aocj^ovg airavrag. 
dvet[j.t ^^T evrevBev eg rviv yXcoTrav, ^v o^t [j.ev 
ov (pvjat yjpvivat rovg veovg daKeHv, eyo) Oe (f>i^[*-i' (i°55) 

Kai aca(f>poveTv av (pvjai yjpvivat' tvo KaKw [/.eytaTco. 1060 NE<I»EAAI. 76 

evei av Oia to aaxppoveiv tco irwTroT eioeg rjbr} 
ayaSov ti yevofJievoVf <ppa<roVf Kai fi. e^eXey^ov enreov. 
AI. iroWoi^. yovv IlijXef? eAa/Se S/a Tovro Tifiv ^yaipav. 
AA. fji.dyaipav', daTCiov ye Kep^og ekaj3ev 6 KaKO^aifxwv. (io6o) 
'Tirep^oXoi S ovK to5v Xvy^ytov nXeh ^ TdXavra iroAAa 1065 
eliXrjipe ^ia Trovi^piav, akk ov fj.a A< ov [kdyaipav. 

AI. Kai T^y 0eT<v y eyrjiJie ^ia to ctotppoveh Wfikev^. 

AA. KOT aiioktiiovaa y avTOv (ayeT ' ov yap -^v v^piaTrjq 

oy^ r^tvg ev toT^ (jTp'j)fj.a<xiv t>jv vvKTa Travvvy^il^etv' (1065) 

yvvrj te (Tiva[xii}povfji.evrj yaipei' aii ^ ei Kpovi-Triro^. 1070 

aKexpai yap, (o [j.eipdKiov, ev tw aacppoveiv aitavTa 

aveaTiv, rj^ovwv 6 oaccv ^eXAe/f aTtoaTepeTadai, 

Trai^sov, yvvaiKav, KOTrd^m, o^av, rroTm, Kar/aafjJav. 

KaiToi Tt aoi ^v a^iov, Tovrav eav aTepi^S^^; (107°) 

eiev. TrdpeifJ. evTevQev e^ Tag Trjg (pvaeci)^ avdyKag. io75 

rjfj.apTeg, rjpdaQrj^, eixoi^/evadg Ti, KaT ek-f}(j>Bvjg' 

diroXdiXag' dtvvaTog yap el Xeyeiv. e/xol ^ OfxtXwv, 

yjpa Trj (pvaei, aKipTa, yeXa, vofJ.t^e fi.r}^ev ala-/jpov. 

fj.oiypg yap r^v Tvyrig dXovg, Ta^ dvrepeTg irpog avTOv, (1075) 

ag ovtiev rjttKrjKag' eh. eg tov Ai evaveveyKeTv, 1080 

KaKeTvog ag rjTTWv epcoTog eaTt Kai yvvaiKZv 

KaiTOi av OvTjTog wv 6eov irag fneT^ov av ^waio ; 

AI. Tt S' r]v pa(pavt^(o6rj •jriBofj.evog aoi Tecppa Te tiXJS^ ; 

e^ei Tiva yvwfj.r}v Xeyeiv, to fj.r} eiipinrpcoKTog elvai ; (1080) 

AA. 17V S' evpvTrpcoKTog r}, ti ireiaeTat KaKOv ; 1085 

Al. Ti fj.ev ovv av eTi f^eT^ov irdBot tovtov iroTe ; 

AA. Ti trfr epeTg, r}V tovto viKr]6y}g efJ.ov ', 

AI. aiy^aofJMi. ti V dXXo ; AA. ^epe t-f} fxoi (ppdaoV 

avv7]yopovatv CK Tiv(i)v; (1085) 

AI. c^ evpvTrpcoKTav. AA. iretGofjuii. 1090 

Tt oai , TpayaiQova eK Tivm ; 

AI. ef evpimpdSKTOJv. AA. ev Xeyeig. 
tr}tj.r}yopovai V €K Tivm ; 

AI. e^ evpvTrpooKTm. AA. apa B^t (1090) 

eyvooKag (og ovhev Xeyeig ; 1095 76 AP12TO<I>ANOT5: Kai Twv Oearwv oiroTepoi 

TrXiiov^ a-KOirei. AI. Kai ^»? crKoirw. 
AA. Ti §^fi' opoif ; 
AI. TToXv TrXciQvaf, vri Tovg 5eoyf, 

TOVg evpVTrpCOKTOVg' TOVTOVl 

yovv ofo' eyw KaKeivov] 

Kai TOV KOfXijTVjV TOVTOVl. 
AA. Tl S^T 6/36??; 

AI. vjTTy]ixe6\ (u Kivovfxevoi, 

Ttpog TCtiv GeSiv te^aa^e fxov 
SoifxaTioVf wg 
e^avTOfJ.o\So irpog vfxai. 

EO. Tt t^Ta; "KOTepa tovtov amayeQ^at ka(3a>v 
l3ov\ei TOV viov, ri 'hitacTKW (xoi Xeyeiv ; 

2T. tt^aaKe Kai KoXa^e, Kai [xefxvyja- oncog 
ev fxoi (7T0fJ.a}(Teig avjov, eTri fxev $aTepa 
otav OtKtOtotg, Ti]v €Tepav avTov yvadov 
crTOfLioaov otav eg Ta fJLet^cc irpixyfLaTa. 

S(l. afi.eket, KOtfi.ei tovtov ao(f)t(rTy]v ^e^iov. 

2T. w^^ov fxev ovv eyccye Kat KaKo^atfi.ova. 

XO. '^oopenre vvv. olfmt ^e aot TavTa fceTafAeXi^a^etv. 
T0v$ KptTag a Kep^avovatVf >jv Tt Tov^^e tov "/opov 
axpeXSoa' eK tcSv "^tKatoov, ^ovXofxeaff yjfxeTg <f>paaat. 
irpayra fxev yap, ^v veav ^ovXrjaff ev cop(X tov^ aypovg, 
va^ofxev TrpcoTOtatv vfuv, Tolat S aWotg vaTepov. 
eha Tov Kapirov Te Kat Tag afxire^^ovg <f)vX(x^ofxev, 
coaTe fx-^T av^fxov vte^etv fx-^T ayav eTrofnj^ptav. 
v}V aTtfxaarf Ttg ijfiag OvvjTog wv ovaag beag, 
irpoayeTCi) tov vovv, irpog vjfi.Sov oia iretaeTat KaKa, 
XafJ.pav(iiv ovT otvov ovt aXX ovbev (K tov yoopiov. 

f/>* \ vj»^ ^ / ><r>y . 

vjvtK av yap at t eXaat friXaaTavcoa at t aft.TreXot, 
(xvoKeKoxpovTaf TotavTatg acf^ev^^ovatg 'iraf^aofj.ev. 
v]v ^e irXtvQevovT t^(i}fn,ev, va-ofnev Kat tov Teyovg 
Tov Kepafiov avTov yaXd^atg aTpoyyvXatg avvTptxpofLev. 
Kav yafj.-q TroT avTOg v; twv ^vyyevwv vj twv (f>tX(av, (1095) 
II 00 ( I I 00) 
1105 

1 1 10 
(iiio) (i 120) II 25 NE^EAAI. 77 2T. ST. ET. 
2T. Z<xofX€V Tyjv vvKTa iraaav' «or <(7Wf /SovX-^aiTat 

Koiv €V AlyvTrra) TV)(je7v oov fxciXXov -q KpTvai KaKwq. 

irefx.irTY], T^Tpag, TpiTr„ [xeTa Tavn^ ^evTepa, 

€1^ ^v eyw fjLaXKTTa iraa-av rjfjiepZv 

te^oiKa Kai Tii(f>piKa Kai (S^eXvTTOfJLaif 

evQiii f/.eTa TavTVjv e^T evvj t6 Kai vea. 

vag ydp r/f 0fjjvv<x*, olg 0(pei\a)v Tvyyavaj, 

Beig fJ.oi irpvTaveX^ diroXeTv fj.e <f>i^o-t Ka^okeTv, 

efnov f.eTpi aTTa Kai ^iKai aiTovfxevov' 

" w '^aifxovie, tq fiev Tt vvvi fLVj \d(3y}g, 

TO S* dva^aXov fJ.ot, to S dxf>eg, ' ov (paaiv voTt 

ovrwf d-KoXrp^ieaff , dXXa. Xoi^opovai fie 

w$ o^iKOg eifi.1, Kai tiKdaafjQai (ftaat fLot. 

vvv ovv ^tKa^eaOcoV oXiyov ydp fxoi fJieXei, 

etirep fx.efLd6'^Kev ev Xeyetv ^ezS/mr/^^jj-. 

Td^x/x ^ et<TOfx,at KO\l/ag to <f>povTtaTi^ptov. 

vaT, rjfj.}, iraT itaT. SO. STp€i^<aS>?v d(nrd^ofJMi. 

Kayccye a' dXXa TOVTOvt ■irpXTOV Xa^e' 

'YpTj ydp eTttBavfJM^eiv Tt tov '^t^daKaXov. 

Kai fMt TQV viQv, et fJiefidOvjKe tov Xoyov 

eKeTvov, ei(f>', ov dpTiag elcyyfyayec. 

fj.efjA6r}Kev. ST. ev y, w irafi.^aa-iXet AvatoXvi. 

wo-T aTro(f>vyoig av vjvrtv av povXr] QtKi^v. 

Kei fjJ-pTvpei T[ap^(Tav, ot e^avei^Qfi.i^v ; 
TToXXa ye fJMXXov, Kav napaxTi %iXiot. 
fSodaofiMi Tapa Tav VTiepTOVov 

fiodv. 10}, KXdeT wf3oXoaTaTat, 

avToi T€ Koi TdpyaTa kou tqkoi tokcov' 

ovtev ydp dv fi.€ (f>Xavpov epydaaiaff CTt' 

olog efj.oi Tpe(f>eTat 

ToT(7^^ €Vi twfJM(Tt iraTg, 

dfJL<f>-^K€t yXoTT^ Xdfj.irfjov, 

vpof3oXog efJMs, a-arrrjp ^ofj.oig, exBpoTg /3Aa/3ij, 

Xvaaviag iraTpfaiv fneydXaiv KaKa>v' 

ov KdXeaov Tpeyasv evho^ev wg efj.€. 1130 "35 1140 1145 1150 ".•;5 1160 78 APISTO^ANOYS 

(0 T€KVov, a vaif e^eAfl oikcov, i j g^ 

aie GQv iraTpo^. 
20. 00' e/ceivos" av^p. 
i^T. a> <f)iko$, (a (j>iXog. 
20. aTT^fli Xa^m tov vlov. 

i 1 . /Ct) /&> TeKVOV. 

tov tov. 1170 

&)$■ •yjdofxai crov itpwTa tv]v y^otav tbav. 

vvv fji.€v y* i^eiv et TrpSoTOV e^apvrjTtKOf 

KavTtXoytKO$f Kat tovto Tovjtty^wptov 

«Tep^vwf e-navBeH, xo ti Xeyeig av ; Kat "toKeh 

a^tKovvT a^tKetaOai Kat KaKovpyovvT, ol^^ oti. 1^75 

eTTt Tov TrpoacoTTov T e<JTiv ATTtKOv jSkevo^. 

vvv ovv OTifcg awaeig ^, eitet KamwXeaag. 
4>E. <po^e7 Oe orj Tt', ST. tyjv ev/jv xe Kat veav. 
4>E. evri yap eaTt Kat vea Ttq 7jfji.epa ; 

ST. et^ vjv ye Brjaetv Ta -TrpvTaveia (paat fxot. 1 180 

$E. aTToXova^ ap avd 01 QevTeg' ov yap eaff oitag 

/>f/ / )>Nf/ ^/ 

fAt Yjfx.epa yevotT av v]ft.epa ovo. 
Z;l. ovK av yevotTo ; 9tj. "Ttag yap ; e; fxyj itep y afut 

avTVj yevotT av ypavg re Kat vea yvv^. 
2T. Kat fx.rjv vevofJitaTai y. $E. ov yap, oifKat, tov vofjiov 11 85 

taaatv opOag t; voeT. 2T. voe7 ^e t/ ; 
^E. XoAcov TtaXatog vjv (f)tXo^vjfi.og tv]v <f>vatv, 
2T. ToyT< fiev ov^ev itw Ttpog eviqv Te Kai veav. 
^E. eKeivog ovv tvjv KXvjatv eg ^v vjfj.epag 

eSvjKev, eg ye tvjv ev^v Te Kat veav, 1 1 90 

'/ > f /v / / ~ / 

tv ai oeaetg ytyvotVTO tvj vovfji.Yjyta. 
2T. tva ^vj Ti TVjV evv]v itpoaeBvjKev, 4>E. iv , (o fLeXe, 

TtapovTeg 01 (f>evyovTeg v}fJ.epa f/.ia, 

TtpoTepov aitaXXaTTotvQ eKovreg, ei ^e /x^, 

eoD^ev vTtaviwvTO tv] vovfkrqvta. ^^95 

2T. Ttthg ov teyovrat triTa Tvj vovfJivjvia 

dp-)(at Ta TtpvTaveV, dXX' evvj t€ kou vea ; 
$E. OTtep 01 TtpoTevQai yap ^oKovat fjiot itoteh' 
NE^EAAI. 79 

IV wq Ta.yj(7Ta ra Trpvrave^' vtpeXoiaTO, 

^ia rovTO TrpovTivGivaav ^fJi-cpa. fxioi. 1200 

I^T. €1» y, 0} KaKQ^aifxove^j ti KoByja-ff a^eXrepoi, 
TjfxeTepa Kep^^r] tZv a-o(f>a)v, ovre^ X1601, 
apiSfJiOi, Trpo^aT aAAwf, afj.(popyii vevyja-fxevoi ; 
ojar eig efiavTOV Kai tov viov tovtovi 

ev evTvy^iaia IV aareov fj.ovyK(Cfx.iov. 1205 

fi.aKap (a Y^Tperl/io^eg, 
avTog T ecpvg ag ao<pog, 
yolov TQV viov Tpecpeig, 
(p-^ffovai Siy f/. 01 (piXoi 

yol ^vjfioTai 12 10 

^vjXoZvTeg yjvik av av viKag Xeyav Tag ^iKag. 
aXX^ elcraym ae j3ovXofji.ai iipaTov eaTiacrai. 

nAEIAE. 

eiT av^pa rm avTov ti yjpti irpoievai ; 

ovteTroTe y, aXXa KpeiTTov YjV evBvg Tore 1215 

aTrepvdpiaaai fx.aXXov vj a^/eiv Trpayfj.aTa, 

oVe TcSv efJLOVTOv y eveKa vvvi ^^iy/AaTwv 

eXKCi} ae KXi^revaovTa, Kai yevrjaofJMi 

eyQpog en Trpog TOVTOiaiv dv^pi ^vifJ.OTr}. 

aTap ov^eTroTe ye tvjv TraTpi^a Karaiayyvia 1220 

^tov, «AAa KaXovfJM 'E.Tpexpid^rjv ST. Tig ovToat ; 
IIA. eg TVjv evy]v Te Kai veav. 2T. fJMpTvpofJMt, 

OTi eg Jy' eiirev vjfxepag. tqv yjpvjfJMrog ; 
riA. Twv ^oi^eKa fj.vav,.dg eXafSeg avGVfj.evog 

TOv xj/apov 7-jnrov. 2T. nnrov ; ovk dKOvere, 1225 

ov iravTef vfxe7g 7aTe fxiaovvG' nririKyjv. 
HA. Koi vvj A/' dTro^^waetv y eTrafj.vvg Tovg Beovg. 
2T. fJM Tov A/'" ov ydp ttw toV e^vpriaTaTO 

^ei^iTriri^i^g fxot tov a/caTa/3A>jTov Xoyov. 
n A. viJv ^e Itd TovT \\apvog etvat havoei ; 1 230 

2T. t/ ydp dXX' dv diroXavaaifj.i tov fj.a6^fJMT0g ; 
riA. Ka) TavT eSeX-^aeig dirofj/iaai fxoi Tovg fieoi/f ; 
ST. iroiovg Beovg ; 80 APISTO*ANOT2 

riA. Tov A/a, rov 'Epjx^v, tov Yloa-ettH. ST. wj A/a, 

Kav 7rpoaKaTa6ei'r]v y\ loaT OfMoaraif Tpia/SoXov. 11J5 

IIA. aTToXoio Toivvv (V€K* avai^eta^ ert. 

Z/ 1 . aAa-tv Otaafxyr)(6et$ ovaiT av ovToai. 

ITA. o/ja wf KaTayeXa^, ST. e^ %oaf ycop-^acTat. 

TIA. of To; jua tov A/a tov [x,eyav Kat tov^ Geovg 

ef/.ov KaTairpot^et. ST. 6av[xa(Tiag rjaOrjV OeoTf, 1 240 

Kat Zevg yekotog ofji.vvfj.evog ToTg et^oa-tv. 

riA. f] fxrjv av TOVTWV Tw 'XJiova ^(caetg tiKriv. 

aXK etT aitooaa^etg fxot Ta yj>')]fj.aT etTe firjf 

avoirefLxpov airoKptvafLevog. 2T. eye vvv ^a^vy^of. 

eyw yap avTiK aTioKptvovfj.at <joi ffa<pu(. '^45 

IIA. Tt crot "^oKeT ^pdaetv ; 

MAPTT2. 

aTrodaa-etv fj.ot ^OKeT. 
ST. TToy o"6' ovTog omatTwv fke Tapyvptov ; Xeye, 

TOVTi Tt ea-Tt ; IIA. tovS' rt ea-Ti; Koiptoitog. 
2T. enetT drtatTelg rdpyvptov TOtovTog «v ; 

ovK av dvo^^otrjv of^' av o/Sokov ov^ev), 1 350 

oa^Ttg KaXea-ete Kap^oirov rrjv Kap^^oirvjv. 

TT A > V > > 5j / . VT^ * " / > >^ / 

IIA. ovK ap aTToOaa^etg ; 2jL. owj^, oaov ye fj. etoevat. 
OVKOVV avvaag Tt 6aTT0v dTroXtTapyteig 
aiTO Tyjs fjvpag ; IIA. a7retft,t, Kat tovt ta-o, oti 
d^ao) irpvTaveV, vj fLrjKeTt ^ayjv eyw. 1155 

ET. Kai irpoa^aTroXeTg ap avTa iipog Toig &a>Jc/fa. 
KatTot ae tovto y ovyi ^ovXofj.at waflciV, 
OT^ \ake<Tag evvj^tKcog Trjv KaptoTtov. (1260) 

AMTNIAS. 

tw fj.01 fXOt. 
ST. ?a. 

Tig ovTOat TTOT eaff 6pr]vwv ; ov t/ vov 1 260 

Twv KapKivov Tig 'tatfj.ovav e<f>6ey^aTo ; 
AM. t/ ^' oa-Ttg eifj.1, tovto j3ovkea-6 et^evat ; (1265) 

dvvjp KaKolatfJMV. 2T. KaTa aeavTOV vw rpevov. 
AM. » aK\y]pe ^aTfxoVf <a rvyai 6pav<rdvTvyeg 


NE^EAAI. 81 nnrav €{J.cdv' co TlaXXa^, (og fx aTraXeaag. 
ST. t/ W <T€ T\y]7roXefJiog itot eipyaarai KaKov ; 
AM. jM,^ (TKSmre /ia, w rav, «AXa /xo/ ra "xj^-^fjiaTa (1270) 

Tov viov ano^ovvai KeXevaov aXa^eVy 

aXXui<; T€ iJ.evToi Kai KaKSo^ TreTTpayoTi. 
ST. Ta '7ro7a TavTa yj^Yjfia.Q ; AM. o^aveiaaTo. 1270 

2,1. Kojcag ap ovTag ii%^ii ^? 7 f/*o^ boKeig. 
AM. iinrovg eXavvcov e^eiteuov v^ toi'? ^eovj-. (1275) 

2T. Ti '^yfra Xrjpe7g wairep aTt ovov KaTaneawv ; 
AM. XfipS), Ta ^jpynJMT aTioXa^eh el (3QvXofJ.at ; 
ST. ovK eaff o-nag av y avTog vyialveig. AM. ti ^a/ ; 1275 

ST. Tov eyKecpaXov (aairep aeaeTaOai [J.01 ^oKeig. 
AM. ait ^e vt} tov 'EpfL^v TrpoaKeKXrjaeaSai ye [J.qi, (1280) 

€/ fj.airo^aaeig Tapyvpiov. ST. KOTenre Vfv, 

iroTepa vofJ.t^eis Kaivov aei tov Aia 

veiv vbap €KaaTOT , 17 tov ^a/ov i 200 

eXjceiv KaTCoBev ravTO tovQ voccp iraXiv ; 
AM. oiiK oih^ e-ya?^' oiroTepov, ovle fxoi fj.eXei. (1285) 

ST. irag ovv aTroXa^e7v Tapyvpiov ^iKaioi e/, 

el ft.r]^ev oia6a tcov fxeTecopav irpayfj.aTcav, 
AM. aAA' el airavi^eigf rapyvpiov fxoi tov tokov 1285 

aTrc^og ye. ET. tovto V eaB toko^ ti Qvjpiov; 
AM. t/ V aXXo y ^ KaTa fj.Yjva kou KaB y}fj.epav ( 1 290) 

TrXeov TrXeov Tapyvpiov aet ytyveTat, 

imoppeovTog tov yjpovov ; ST. KaXug Xeyetg. 

t/ S^Ta ; T>;v OdXaTTav ea6 OTt irXeiova 1 290 

vvvt vof/.i^etg y} irpo tov ; AM. /xa Ai , aAA tay^v. 

ov yap tiKaiov irXeiov elvai. 2T. KCiTa ircag (1295) 

avTyi fLev, ca KaKotatfiov, oiiVev yiyveToi 

eirtppeovTCOv tcuv 'troTafi.ctiv irXetctiv, av Oe 

^i^eTg irotyjaat Tapyvpiov irXehv to aoVy '295 

ovK airo^tcti^et aavTOV diro TVjg otKtag; 

(pepe fJ.ot TO Kevrpov. AM. Tain-' eyw fjMpTvpofj.at. (1300) 

2T. viraye, Tt fj.eXXeii ; ovk eXag, o) aafi.(popa ; 
AM. TauT ov% v^ptg S^' eaTtv; ST. a^eig; eirtaXco 

G 82 API2T0*AN0TS K€VTWV imo Tov iTpcoKTOV (76 Tov creipa(f)opov. 1300 

<f>ei/y€i( ; efxeXXov a dpa Kiv^aeiv eych 

avToTg Tpoy^olq Tolq aolai Kai ^vvcopiaiv. ('3°5) 

XO. otov TO 'Trpayfxa.Tav epav (f^Xavpm' 6 yap 

/ r/5,5 5 /1 \ 
yepccv ob epaatieig 

airoaTeprjaai /^ovXeTai 1305 

Toc "^r/fxaO d^aveiaaTO' 

KovK ea& OTTCcq ov TYJixepov ('3'°) 

Xvi^eTai Ti TrpdyfJi, tov- 

Tov TTOf^aei Tov ao(f)iaTrjv 

* av TravovpyeTv vjp^aT , e^aicf)VY]q XafSeTv KaKOV ti. r^io 

oiixai yap avTOv avTiy^^ evp-^aeiv oirep 

■ndXai TioT e-jre^ei, ( ' 3 ' 5 ) 

eivai Tov vtov ^eivov ot 

yvcofxaq evavTiag Xeyeiv 

ToTatv ^tKaiotg, coaTe vi- 1315 

Kav anavTaq olaTrep av ('3^°) 

^vyyevriTat, Kav Xeyv] TiafXTrovvjp . 

lacoq h taccg ^ovX^aeTat Kacpoovov avTOv elvat. ' '320 

1. lOV tov. 

ci) yetToveg Kai ^vyyeveTq Kai trjfj.oTat, ^'325) 

dfJivvdOeTe fxot TVTTTOfxevcp Trdavj Teyyyj. 

otfxot KaKo^aifLOiV TVjg KecpaXyjg Kai T^g yvd6ov. 

ca futape, TvitTetg tov iraTepa; *PK. (pyjff' , ca 'naTep. 132:; 

ET. opdB ofJioXoyovvS' oti [x.e TVJiTet. 4>E. Kat fxdXa. 
2T. ca fKtap\ Kou TraTpaXoTa Kat TOfy^ciipvye. ('33°) 

4>E. av6tg fxe TavTa ravra Kat TiXeico Xeye. 

dp olaS OTt yatpcji iroXX aKovccv Kat Ka^d ; 
ST. (o XaKKOTvpcoKTe. $E. TraTxe iroXXoTc ToTg pohotg. 13 3° 

ST. TOV iraTepa TVHTetg ; ^E. Kairocf^ava ye vv] Ata 

cog ev ^iKy] a eTviTTov. ST. co fxtapcoTaTe, ('335) 

Kou •Jtcog yevotT dv iraTepa TVTiTetv ev "^iKr]', 
4>E. eycoy' diio^et^co, Kat ae vtK-^aco Xeycov. 
ST. TOVTi aii vtK-^aeig ; 4>E. noXv ye Kat pattcog. 1335 

eXov V OTTOTepov toTv Xoyotv fSovXet Xeyeiv. 
NE4>EAAT. 83 

ST. TTotoiv Xoyoiv; 4>E. tov Kp€mov\ yj tov yjTTova; (»34o) 

ST. e^tla^afj.vjv fxevToi ae vt] Ai , ai fxeXe, 
T0i(Tiv ^iKaioif avTtXeyeiv, ei TavTa ye 

fJieXXeis avaTtetaetv, ag htKaiov Kat KaXov 1340 

Tov TtaTepa TVTrTeaB eaTiv vno Tav vtem. 

4>E. aAX' olofji.at fjievTOt cr avaireia-etv, coare ye ('345) 

oy^' avTOs aKpoaaaft.evoi ov^ev avTepe^g. 

ST. Kat fi.r]v Tt Kai Xe^etg aKovaat ^ovXofJMt. 

XO. (jov epyov, co Trpea^vTa, (ppovTti^etv oirrj 1345 

TOv avtpa KpaTyjaeig, 

ig ovTog, ei ft,-^ tco ^ireTrotSetv, ovk av vjv ('35°) 

ovTwg aKoXaaTog . 
oAA ea6 otw QpaavveTat' 

hyiXov T(3 XYjfL eaTt TavBpcinrov. ^35° 

aAA' e| otov to TrpaTov vjp^aS^ 07 (^'^X^l yeveaSat 
'■^^Yi Xeyetv j^vj irpog yopoV iravTag Se tovto ^pdaeig. (1355) 

ST. Ka) fnyjv o6ev ye irpwTov v]p^dff.ea6a Xot^^opeiaBat 
eya <ppda(o' ^Tret^rj yap etaTtafj.e6 , waTrep taTe, 
TrpxTov fj.ev avTOv tyiv Xvpav XajBovT e-yw ^KeXevaa 1355 

(jiaat Y,ifj.o}vt'^ov fj.eXog, tov Kp/bv, (^g eTrey6ri. 
§' ev6ea)g dpycuov etv ecpaaKe to Kt6apt^eiv (1360) 

a^etv Te Trivovff, aairepe] Kdyjpvg yvva^K dXovaav. 

4>E. 01» yap TOT ev6vg %/j^v ae TVTrTea6at Te Kai 7raTeia6at, 

a^^etv KeXevovS', aairepet TeTTtyag eaTtwvTa ; »360 

ST. TotavTa fA.evTOi Kat tot eXeyev ev^ov, oldirep vvv, 

Kai Tov "Etf/icovi^i^v ecftaaK eivat KaKov iroti^T-^v. ('365) 

Kayu) fj.6Xig fiev, aAA' o/xojf vjvea')(pf/.vjv to irpwToV 
eireiTa V eKeXeva avTOv aXXa fj.vpptvvjv XajSovTa 
Twv AtayyXov Xe^ai Tt fj.01' KaS^ ovTog evBvg elirev, 1365 

ey(a yap AtayvXov vofJ.t^o} irpwTov ev TrotvjTalg 
rpO(pov nXeoov, o^vaTaTov, aTOfjicf>aKa, Kpvjf/.voirotov; ('37°) 

KdvTav6a irwg otea6e fj.ov tyiv Kap^tav opeyBeh; 
ofj.(i}g be Tov uvfJLOV oaKoiv ecpvjv, av aXXa tovt(i>v 
Xe^ov Tt Twv ve(CTepitiv «tt' e<7T< Ta croc^a TavTa. 1370 

S ev6vg ija Etvptirt^ov pv^atv tiv, wg e^ivet 
G 2 84 AP[2T0*AN0TS 

' a^eX(f>o$y (oXi^iKaKff t>jv 6iJ,oiJ.v]Tpiav a^eXcf^-^v. (^375) 

>\ »/>>(- / >»^> >/lV >f- / 

Kaya ovkct egyjveay^^ofji.i^Vf aAA evov^ egapaTTO) 

'TToXXoTg KaKoT^ Kaiayjpola i' kat evTevdev^ olov eiKog, 

eirog itpog eirog ^pei^OfxeaG'' elB ovTog cTravaTn^^a, 1375 

Kaiten e(f)X.a fxe Kaairo^ei Kairviye KOLTreTpi^ev. 
$E. ovKovv ^iKaiojs, odTig ovk ¥ivpmi,^i^v eitaivelgy (1380) 

ao(f>aTaTov; ST. (rocf^ccTaTov y eKehov. (a ti (t e<7ra> ; 

aXk av6ig av TvitT-^cro^ai. $E. v^ tov A/ , ev tiKi^ ye. 
2T. Kai irag ^iKamg ; oaTig oovai^ryvyTe o-' e^eSpexpa, 1380 

ataSavofJievos aov itavTa TpavXi^ovTogf 6 t/ vooiyjg. 

et fxev ye (3pvv etTrotg, eyui yvovq av itteh hteayov' ('385) 

fji.afjt.ixav ^ av atTVjaavTog vjkov aoi <f>epwv av apToV 

KaKKav ^ av ovK e(pQyjg (f^paaat, Kaya Aa/5wv 6vpa^e 

€^e(f>epov av Kai 7i:povay^off.iqv ae' av V efne vvv aitayyvjv 1385 

fSoavra Kat KeKpayoS OTt 

Xe?>?T/aV, ovx erXyig {^9°) 

e^co '^eveyKcTv, w fJi.iape, 

Svpa^e fk , aAAa irvtyofxevog 

avrov *votv]aa KaKKav, 1390 

XO. oifxai ye twv vectiTepcov Tag Kapttag 

TTY^av, Ti Xe^et. 

€1 yap ToiavTa y ovTog e^eipyaafj.evo( 

KaXm avaitetaet 

TO tepfKa Tuv yepaiTepoov \(x,f3oif/.ev av 139.') 

dX\ ov^' epe^iv6ov. 

aov epyoVf 00 Katvm eTrwv KivriTa Kat jttoj^Aet/Ta, 

veiSco Ttva ^rjTeTv, ovag ^o^eig Xeyetv ^tKata. 
4>E. a>g v]^v KatvoTg TtpayfJ.aatv Kat te^to7g ofJ.tXeh, 

Kat Tcov KaSeaTCtiTcov vofi.ci)v vnep^f^poveh ^vvaaBat. 1400 

eyci) yap OTe fxev tTTJitKyl tov vovv fj.ovy\ Ttpoaelyov, 

>?.> * /) > «, f / /)) r/ > -y ^ )}: 

ovb av Tpt etneiv py]f/.aO olog r y] Ttptv e<;afi.apTetv 
vvvt V hret^^Y] fL ovroai tovtcov enavaev avTog, 
yvojfxaig ^e A€7rra?f Kat Xoyotg ^vvetfxt Kat fxeptfxvatg, 
oifxai ^iSa^eiV wf ^tKatov tov iraTepa KoXai^etv. 1405 

ST. iwTteve roivvv vv] At ', wf efxotye KpeiTTOv eartv 9 NE<I)EAAI. 85 r7nr»v Tp€(f>€tv Tedpnnrov v} TVJrro[J.evov (.TnTpi^rjvai. 

4>E. e/terae S' oBev aTreo-j^/o-af ^ae tov \oyov [xeTeiftt, 

Kou Trpvn \py\'70\i.at o-e TOVTt' iKnta. /x' ovr eTVTrref ; 

ZT. eywye cr', eyvowv re /ca/ Kyj^o[X€vo$. 4>E. eiTre ^^ /ao/, 141 o 
ov Kafj.e (Tot ViKatov lcntv evvoeTv Ofi.oicc$, 
TxntTetv t\ eTtett-^irep ye tovt eaT evvoe7v, to TVTiTetv; 
•jrwf yap to fx,ev aov crc5/xa 5^7? irXrjycov aBwov eivat, 
TovfJLOv be fj.v) ; Kat fj.y]v ecpvv eXevoepog ye Kaya. 
Kkaovat TraT^es, TraTepa ^' ov Kkaetv toKelg ; 141 5 

(f)yi<reig vofxt^eaOai av iiatdog tovto Tovpyov eivai' 
eyu) ^e y avTetTtotfA. av ag ^tg vaT^eg ot yepovTeg. 
eiKog ^e fuaXXov Tovg yepovTag tj veovg ti KXaeiv, , 
0(j(£Ttep e^afkapTavetv T/TTOV 'hiKatov avTOvg. 

ST. aAA' ovhafx.ov vof*.i^eTai tov iraTepa tovto Tta<jyetv. 1420 

^E. ovKOvv avy\p tov vofi.ov Betg tovtov vjv to TrpuTOVy 
(oairep av Kayo), Kat Xeyav eireiQe Tovg vaXatovg', 
yjTTov Tt ^yjT^ e^ecTTt KafJ.ot Katvov av to Xoittov 
Behat vofxov To7g vteatv, Tovg TraTepag avTtTvineiv ; 
oaag Se TtXvfyag e'i'/ofJ.ev irptv tov vofxov TeSyjvat, 1425 

a<f)tefj.ev, Kai ^t^o[J.ev avToig ■npoiKa avyKeK0(j)6at. 
aKexpat ^e Tovg aXeKTpvovag Kat ToXXa to, ^oto, Tavrt, 
cog Tovg iiaTepag a[t.vveTat' KatTot ti tiarpepovaiv 
■^[j.av eKelvot, irXyjv OTt \pyj(f)tafi.aT ov ypd(f>ovatv ; 

2T. Tt ^yjT, eTtet^yi Toiig dXeKTpvovag diravTa fj.tfj.et, 1430 

ovK eadtetg Kat Trjv Koirpov Kaiit ^vXov KaSev^etg ; 

4>E. ov TavTOv, u) Tav, eaTtv, ov^^ av 'EccKpdTet '^oKotyj. 

ST. irpog TovTa fj.y} tvttt ' ei ^e [t.y], aavTOv ttot aiTtdaei. 

^E. Kat ■s-aJf ; XT. (Tret ae fxev ^iKatog elfx eya KoXd^eiv, 

av S', >yv yevyjTai aot, tov viov. $E. ^v ^e fj.yi yevyjTat, 1435 
/xaT>jv e[j.ot KeKXavaeTat, av S' ey^avm TeBvYjleig. 

ET. e[J,ot [j.ev, mtpeg ^XtKeg, ^oKei Xeyetv ttKaia' 
Ka[j.otye avyycapetv boKet TovTotat TairietKyj. 
KXdetv yap yj[JMg eiKog eaT, yjv fxy) tUata ^p(tifj.ev. 

4>E. aKeypai ^e •)(XTepav eTt yvwfj,y\v. ST. aTro ydp oXov[J.at. 1440 

4>E. Kat [xyjv lawg y ovk dyBeaet iraBm a vvv TreirovBag. 

G 3 86 API2T0*AN0T2 

ST. Tras ^^; h^a^ov yap ti fx €k rcvrm eTrcotpeXricreic. 

$E. rrjv fjLTjrep wtTTrep Kai <7e rvTrr-^cxci}. ST. t/ (f)rjg ; ri cf)v)i av; 

rovd erepov av fxei^ov KaKOv. 4>E.t/ §',^v ej^wv rov Yjrrco 1445 

Ao-yov ae vtKvjcra keywv 

rvjv fjiVjrep cog ivitreiv %p€a>v; 
2T. T/ S' «AAo y ; >jv ravri Troirjg, 

ov^ev ae Kcckvaei aeav- 

rov eft.j3a\eiv eg ro (BapaBpov '45° 

fj.era HcoKparovg 

Kat rov Xoyov rov vjrrco. 

TauT/ ^t vfmg, 00 NecpeXat, ireTrovB eya, 

vfxiv avaBeig a-navra rafxa Trpayfxara. 
XO. avrog fnev ovv aavra av rovrcov atrtog, 

arpexliag aeavrov eg Trov/jpa •npayfk.ara. ^455 

2.1. rt ovjra ravr ov fi.ot ror vjyopevere, 

«aX avop aypoiKov Kat yepovr eTrvjpere ; 
XO. vjfi.e7g irotovft.ev ravS eKaaroB ovrtv av 

yvSoft.ev •novvjpwv ovr epaarvjv irpayfjiarccv, 

6Wf av avrov efii{3aXcoft.ev eg KaKOV, 1460 

oircog av et^vj roiig Beovg ^e^otKevat. 
ET. aifxot, Trovvjpd y, co NecpeXat, tiKata ^e. 

ov ydp fi! eyjivjv ra yjp-^fKaS ddavetadft.i^v 

aTToarepetv. vvv ovv OTtcog, ca (ptKrare, 

rov y^atpe(pS}vra rov fxtapov Kat YcaKpdriq 1465 

airoXetg, fj.er efkov y cAfl . ot ae Kafj. eqi^Traruv. 
$E. «AA' ovk av o^tKYiaatfXt rovg tt^aaKaXovg. 
ST. vat vai, Karat^eaSvjrt narpmv Ata. 
^K. t^ov y€ Aia TtarpmV ag dpyfcuog e/. 

T^evg ydp rig eariv, ST. eartv. 4>E. ovk ear ovk, enet 1470 

Aivog I3aatkevet, rov A/' e^eXvjkaKcog. 
ST. oiiK e^eXvjXaK , «AA eyca rovr ipofjivjv, 

'ttd rovrovi rov A7vov. otfxot OetXatog, 

hre Kat ae yyrpeovv ovra Beov vjyv]aaft.viv. 
^E. evravBa aavrw 7rapa<ppovet Kai (pXi^vacpa. ^475 

2T. otft.01 Ttapavoiag' wg efj.aivofj.vjv apa, NE^EAAI. 87 

GT l^i^aXXov Tovg Qeovg ^ta ^wKpdTrj. 
dXX\ co <f)i\ 'Kpfxyj, ^vj^a^aJf OvfJiaive fJ.oij 
[xyj^e fx eTTiTpixprji, dWa avyy vufxvjv e^ye 

efxov irapavoriaavTog o^oke^y^ia. 1480 

Kai fxoi yevov ^vfk^ovXog, en avTovg ypa(f>rjv 
hwKaQw ypaxpdfj.evog, e^tff t< aot toKet. 
opSag Trapaiveig ovk eav ^iKoppa<f)eiv, 
«AA iog Ta^^taT efkTitiipavai tyjv otKiav 

Twv a^oXecry^wv. '^evpo tevp\ w "BavBia, 1485 

KXtfiaKa Aa/3a)v e^ek6e Kai (7futvvi^v (f^epcov, 
KairetT eTiava^ag eirt to (fypovTia-Triptov 
To Teyog KaTaaKaitT , et (f>ike7g tov SeajroTT^v, 
€0»^ av avTo7g efxfSdXrjg Trjv oiKiaV 

efi.ot ^e ^a^' eveyKdToo Ttg v]fXfj.evv}v, 1490 

Kayci} Tiv atiTWV T-^ft-epov ^ovvat ^iKi/jv 
efJLot Tiof^ca}, Kei (T(f)o^p' e1(T dXa^oveg. 
MAOHTHS A. 

> V » / 

tov tov. 
ST. (xov epyov, co ^a? , levat ttoX.Xyiv (f)Xoya. 
MA0. A. dvQpwTre, t/ iroteHg ; ST. Tt irotw; ti ^' dXXo y rj 1495 

tiaXeirToXofyovfJ.ai raig ^OKoTg Trjg oiKtag. 

MAOHTHS B. 

otfj.01, Tig r}fj.av TrvpiroXet Trjv otKtav ; 
ST. eKeivog ovirep BolfudTtov eiXi^^paTe. 

MAeHTHS r. 

aTToXeig diroXelg. ET. tout' avTO ydp Kat (iovXofJ.at, 

yjv rj afj.ivvrj fj.01 fxrj irpota Tag eXirt^ag, 1500 

rj ya irpoTepov irag eKTpayriXtaBw ireaav. 

Efi. ovTo^', Ti iroteTg ereov, ovirt tov Teyovg; 

ST. aepo(3aToi, Kai irepKf^pova tov rjXtov. 

S12. otfj.01 TaXag, ^etXaiog diroTrvtyrjaofxat. 

XAlPE4>aN. 

eyw ^e KaKo^aifj.uv ye KaTaKavBrjaofJ.at. ^5^5 

ST. T< ydp fxaOovT eg Tovg 6eovg vPpt^eTr)v, 

G 4 88 APISTO<I)ANOTS NE(I>EAAI. 

Kai Tyj? YiiXrivrig edKoire^aQov rrjv e^pav; 
^icoKef /3aAAe, Trare, TroXXav ovveKa, 
IxdXiara ^' e/^ws- roi/g Beovg ag yj^iKovv. 
XO. rffe'icr&' e^w' Keyopevrai yap [xerpicog ro ye T^/xepov y][x7v. 15 lo BATPAXOI. TA TOT APAMAT02 nPOEOnA 

SAN0IA2. 

AI0NT202. 

HPAKAH2. 

NEKP02. 

XAPON. 

HAPAXOPHrHMA BATPAXnN. 

X0P02 MTSTilN. 

AIAK02. 

eEPAOAINA nEP2E*ONH2. 

DANAOKETTPIAI ATO. 

ETPiniAHS. 

AI2XTA02. 

nAOTTQN. TnOBEKE. 
1. 

Aioyfffo^ «Vt< ucTa Bepdvoyro^ Sayd/ov «coiTiz E^^iTtSsv vo0ov e«< "AiSoi; <cari&'v' 
«X*' 8< XeovT^y Kai poraXo» xpo? ro to?? tyTV)^a>oi«riv eK»Xijf<» vafe-xjEiv. ikdcov 8« 
«{ Toy 'HpaxXca irpoTepv, fva t^iTcivT] ra. kuto, to^ oSolc, ^ »cai a^To? tiri tov 
Kf p^poy yX6To, Kai 6'/Jya arru vtpi rSv rpayiKuv rovru SiaXe^^flei^ opfAarai ntphi 
To ■zpoKfi/x.evov. iitii Se ■arpo? tj ^A^epova-iy, Xiixirri ylvtrai, o fjxv HavBiai, 8ia to ^^ 
OT)»vfvauaaj^ij»cevai tij» irepi 'Apyivovffa^ vavfMc/^iav, inco to5 'K.apecvoq ovk ava- 
Xij^fiei j '"'^^ ''V Xi/*vij» kvkXoo vopeverat. o 8e Aiovt;<ro^ Ssfe ojSoXSy Te/!aiovTai, vpoa-- 
ica^uv afMt To?? icaTa tov iropov ^Sovcri ^arpayjjK; Kai yeKairvitotuv. fAira raZra 
iv "A&ov ruv •Kpayixdruv ijSij p^ei^i^oju^yctiy of Te fMj<rrat j^o^iJovTej ev t^ vpodnivfT 
Kal tov Iokx^v aSovTf^ ev %o^S o-%ij;i*aTi KaBopuvrat, o re Aiowffo^ jMCTa toD depo- 
«ovTo< ilq ravrov epyjtrat toi/toi?. t5v 8e '7rpoijSiKij/>c€'va)y vvo 'HpoKXeov? npoaicXeKO- 
fAevojv rS ^iovvaef Sia t^v eV t^? o"Kei/^? ayvotav, ftjeyjpt ftiv rivoq ovk dyeXotax; y^ei- 
lAdXfivrat, etra f/Avrot ye t'? tov XVkavrmva kou r\v Ilep<Te<f>array vapa^Bevre^ 
aXewp^> TiiyXavou<riv. ev Se touto) o /xev tSv fuiaruv xopo^ tcep\ roZ rrjv iroXiTe/av 
e^iauaat koI toI? driiAOVi ivrifAOVc, voti^aat yaurepuiv rtvSv vpoi t^v 'ASyjvaiuv icoAiv 
ZidXeyerai. Ta Se Kotvd roZ ZpdfMtroi; fMVOKuka, aXAoK; Se TepTry^v icai ^iXoXoyov 
Xa/AjSavei crt/o-Tacriv. irapetadyerat yda ^vpnridr/i Aiay^vXtp vep\ t^? T^ayiic^j Sia- 
(pepof/Levoi, To A*ev eftirpoa^Oev Aia^vXov xapd r^ AiSij Ppa^7ov e^^ovro^, toT€ 8e E:;- 
piviiov r^i TifAyji Ka) rni rpayuhucov dpovov dvrivoiijaafievov. <Tva~iriaavroi Se Tot' 
Yiyjovruvo^ avroii rov Aiowa^ov htaucoveiv eKdrepoq aiiroTv ^Uyovi; iroXXoi;? icai voiki/xvi; 
voieTrai, Koi TeXos" icdvra eXe^j^ov icai iracrav ^daavov ovk dTCtBdvu^ eKarepov Kard 
T^^ Barepov icotijaea:^ icpoaayayovroi;, Kptva,^ icapd vpoatoKtav 6 Aiovtxroi Aiayrjhov 
vtKoiv, ejjwv auTov i? Toi(? ^SvTa^ dvepxerat. 

To Se Zpafut rSv ev xdvv kcu <piAoxovoii xexoivjfUvaiv. eSiSax^ ixi KaXXMV Tot/ 
ji*eTa 'AvTiyevTj Sia ^i>A'viSoti tiq Aijvaia. xpuroi; ^v* ^pvviyo^ Oevrepo^ MoJtrai^' 
YVkdraiv rpiro^ KXeo^vTi. ovro) Se idavfMurOi^ ro ZpafAa Sia t^v iv airS xapd- 
^aaiv aiare koi aveSiSa^^dij, uf <priyri AtKaiap^o^. oi 8eSt}XArrai juev orxov iar]v ^ 
«TKijv»;, eiJXo^wTaTov S" ev ©ijjSai^* icai ydp o AioyiKro^ ciceiflev Kai xpo? tov 'Hpa- 
Kkea dtffiKveTrou Syj^iop ovra. 

II. 

APIST04>ANOTS TPAMMATIKOT. 

MaOuv %ap 'HpaicXeotif Aiovixrof t^v oSov 
«/w? tov? KarofXflfAevovi xopeverat, ha^uv 
To ^epfjta Koi ro aKvraXov, dvdyetv BeXan 
E^/)<TiSi]y* "KifAvyjv re Sie/Saivev xdru [ 92 ] 

Kou ruv ^arfdyjuv avtKpayev €v^>j/*05 x^P^'!' 

tiretTa f/AKrruv iKho)(/j, UKoijruv S' Ihuv 

&)< 'HpaKXet irpocreKpova-e hta rov Kep^epov, 

ui; 8* avftpdv^, rtOerat rpayffVta^ dyuv, 

Koi 8^ (7rt(pavovrai y A»(r%vXoj. tsi/tov 8' ayej 

A«ow(ro? e«{ ^S^, ovp^» ,wa Ai" 'Ei/pfaihyiv . BATPAXOI, Ei EAN0IAS. 

jnn Ti Twv eloo6oTiov, 00 ^eairoTaf 
€(f> 6/V aei yeXcoaiv oi Secofxevoi; 

AIONTSOS. 

vy) Tov At Tt PovXet ye, ttXvjv Trie^ofAat, 

TovTQ Oe <f)vXa^ai' Travv ydp eaT ^^r} ^oAi^. 
EA. fjiyj^ €T€pov a(7Te7ov x/; AI. Trk-^v y\ sog QXi^ofKai. 5 

EA. t/ §«/; TO Trdvv yiXotov UTr(o ; AT. vyj Aia 

Bappwv y' eKeivo [jlovov OTrcog fxv] 'pe7$, SA. to t/; 
AI. fxeTa^aXXofJievog Tdvd(f)opov oti ye^fiTtoig. 
EA. /ATjS' OTt ToaovTov dyGog eir efj.avTw (pepcov, 

et fi.yj KaQatp-^aet Ttg, dTroTrap^^rjcxofLai ; 10 

AI. fj.yi '^rjB , iKeTevco, icXrjV y OTav fxeXXco '^efjieiv. 
Sini. Ti b-rjT eoei fj.e TavTa Ta aKevi^ (pepetv 

etirep TCOf^aci} fj.y^ev uvirep ^pvvf/og 

€ioo6e voie7v Kai AvKig Kdfxetrpiag ; 

^aKevrj (f)epova eKaaToT ev ^w^ccS/a.] 15 

AI. f/.rj vvv TTotrja-yjg' (o^ eyw 6ec>)ft.evog, 

OTaV Tt TQVTCOV TCtJV aQ(plCrfUXTCt)V t^Ci), 

irXeTv rj viavTW TrpeajBvTepog anepyofkai. 
EA. w TpiaKaKQtaifj.(>iv ap 6 TpdyrjXog ovToai, 

OTt 6Xt^eTat fj.ev, to ^e yeXotov ovk epei. 20 

AI. etT ovy v^ptg TavT eaTi Kat TroXXr] Tpv(f>r], 

OT eyco fi.€v cav i^tovvaQg, vtog ZiTaf*.vtov, 

avTOg I3a^t^ci} Kat irova, tovtqv S' oyco, 

iva fi.r] TaXatTTCopo^TQ /jfjjS dy6og (f>epot ; 
SA. ov yap (f)epco ^yco ; AI. Trcog <f)epeig ydp, og y lyei', 25 94 API2T0*AN0T2 

SA. (pepcov ye tuvti. AI. Tim Tponov ; HA. (3apew$ ndvv. 

AI. oiiKovv TQ ^dpog TovB , b av (pepetg, ovvo<; <f)ep€i ; 

aA. ov byjb <y eya jw Kai (pepci), fxa tov Z1< ov. 

AI. Trag yap (f)epeig, og y avTog v<p eTepov (pepei ; 

aA. ofyif o/d cofxog ovToai Tiie^eTai. 30 

AI. crv V oiiv eireiVfj tov ovov ov (f>Tjg rr a(f>eXeiv, 

ev Tco ixepei crv tov ovov apaixevog (j>epe. 
SA. 011X01 KaKo^^aijxav' ti yap eyoo ovk evavfxd^^^ovv ; 

rj Tav ae KWKveiv av cKeXevov [xoLKpd. 
AI. KaTd/3a, navovpye. Kai yap eyyvg TYjg Qvpag 35 

yi^Yj (Sa^t^av e//xJ x^a^ , ol TrpcSra fxe 

e^f; TpaireaBai. Trat^iov, 7ra7, yj[xi, irai. 

HPAKAHS. 

Tig TVjv Bvpav CTrara^ev; wg KevTavpiKwg 

evrjXaB oaTig' eme fxoi, tovti ti vjv ; 
AI. iralg. HA. t/ eaTiv, AI. ovk eve6vft.^9yjg ; HA. to ti ; 40 
AI. wg a(f)00pa fx e^^eiae. HA. vy} Ai, fjLr] fiatvoio ye. 
HP. ov TOt fxa T^v A-^fiyjTpa ^vvafxat fjjfj yeXav' 

KatTOi ^dKvcc y efxavTOV dXX ofxcog yeXa. 
AI. u> tatfLovte, irpoaeXQe' teofxai ydp t/ aov. 
HP. aXX' ovy^ otog t eifx diroao^rjaat tov yeXwv, 45 

opciv XeovTVjV eTTi KpoKCOTW KetfxevvjV. 

Tig 6 vovg ; t/ Ko6opvog Kai poiraXov ^vv^XBexfjv ; 

'jro'i yrig dire^-^fxetg ; AI. eire^dTevov KXetaBevet. 
HP. Kdvavfxdyrjaag ; AI. Kai KaTedvaafxev ye vavg 

TU)v iroXefxiwv vj ^wSe/c 77 TpiaKaiteKa. 50 

HP. a(f>w; AI. v^ Tov 'ATroAAw. HP. /faT fywy e^i^y pofnyjv. 
AI. /fa< ^^T €7r; T^f veag avaytyvaaKOVTt fxot 

t\v ^ hvtpofx^av irpog efxavTOv e^at^pvrjg iroSog 

TYjv Kap^iav eTrdTo^e irag oiet a<poopa ; 
HP. iroBog; iroaog Ttg ; AI. fxtKpog, vjXiKog MoAwv. 55 

HP. yvvaiKog; AI. oy ^^t'. HP. aAAa 7ra<^0f ; A\. ov^^afxwg. 
HP. aAA' dv^^pog; AI. aTTaTa?. HP. ^vveyevov KXetaBevei ; 
AI. fxi^ aKwirTe fx , w^eX(f>' ov ydp dXX ej^w KaKwg' 

ToiovTQi tfxepog fxe ^taXvfxatveTat. BATPAXOI. 95 

HP. Tcoliog T/f, oj^eXc^i^/ov ; AI. ovk iyo: (ffpaaai. 60 

OfJLa^ ye fxevroi aoi &/' amyfxav epa. 

yi^ri TTOr e-TreOvfiyiaai e^aicfivyjg ervovg ; 
HP. ervovg ; Pa/Saia^, fjLvpiaKig ev tco /S/cc. 
AI. dp' eK^i^daKa) ro cra^peg, yj ^repa (ppdaw ', 
HP. fL^ ^^Tflt Trepi ervovg ye' Trdvv yap fji.av6dvco. 65 

AI. rotovroa} roivvv fi.e hap^aTrrei TroOog 

Eivpnri^oVf Kai ravra rov reSvyjKorog, 

Kov^beig ye fu av Treicreiev avOpwTrav ro fuyj ovk 

eXBeiv eir eKehov. HP. norepov eig Attov Kdra ; 
Al. Kai vyj ZXi et rt y eariv ert Karcorepci}. yo 

HP. ri l3ovXofi.evog\ AI. teofJ.at iroiyjrov ^e^tov. 

01 /xcv yap ovKer elaiv, 01 V ovreg kukoi. 
HP. T/ S ; ovK lo(pav ^yj ; AI. touto ydp rot Kat fx.ovov 

€T eart Xotitov ayabov, et Kat rovr apa 

ov yap aa(p oto ovb avro rovb oTrccg ('/(.t. 75 

HP. elr ov YiO(j>oKXea, itporepov ovr ^vptiii^ov, 

fj.eXKetg dvdyetv, entep y eKeiQev hei a' ayetv ; 
AI. ov, irptv y dv lo<poivr , aTro\aj3cov avrov fjiovov, 

dvtv Yo(f)OKkeovg rt irotei Kco^coviaco. 

KaWcog fnev y KvptTri^yjg, •navovpyog av, 80 

Kav ^vvaTto^pdvai ^evp eirtyetp-^aete fj.ot' 

evKoAog f/.ev evfjaO , evKoXog b eKet. 
HP. AydOccv ^e itov artv ; AI. dTroAnrm fji aTrot-xerat, 

ayaSog Trotyjryjg Kat TroBetvog ro^ig (ptXotg. 
HP. TToH yy]g rXy]fj.m ; AI. e^ fj.aKdpci}v evar^tav. S5 

HP. te 'BievoKXeyjg ; AI. e^oXotro vyj /\ia. 
HP. nvSdyyeXog ^e; HA. irept efuov V ov^etg Xoyog 

eirtrpt^ofJ.evov rov afKov ovrcoat a(f>o^pa. 
HP. ovKOvv erep ear evravSa fJ.eipaKvXXta 

rpaycpOiag troiovvra irXeh 17 fj.vpta, 90 

EvptTTttov TrXeh yj aro^tca XaXiarepa ; 
AI. eTrt(f)vXXi^eg ravr eart Kat arcofnvXfKara, 

yeXttovcov fj.ovae'ia, Xco^i^rat rey^yyjg, 

a (ftpovta Sdrrov, yjv fiovov "Xopov XdPi^, 96 API2T0*AN0TS 

aira^ Trpoaovp^aavTa t^ Tpaycf^ia. 95 

yoviixov ^e ttoivjtvjv av ovy^ evpoig er; 

^riTm aVf ocxti^ p^f'^ yevva7ov XaKoi. 
HP. TtSig yovifxov ; AI. wS; yovi[MoVy oaTi^ (f>6ey^€Tai 

TotovTovi Ti TrapaKeKiv^^vvevfxevoVf 

alBepa Aio^ "^afxaTiov, vj yfjpovov Tto%a, 100 

fl ippeva [xev ovk iGeXovaav o[Ji.oaai Ka& lepav, 

y?^TTav & eTTiopK-^craaav t^ia x^f <f>pevos. 
HP. ae ^e Tavr' apeaKei ; AI. [xaXXa TrXeiv t) [t,aivo[t.ai. 
HP. vj [vqv Ko(3aXa y eaTtv, wg Kat aot "hoKel. 
AI. /x^ Tov c/JLOV oiKet vovv' exetg yap otKtav. 105 

HP. Kat [t.y]v aTeyyttig ye 7ra[XTrovv)pa <paiveTat. 
AI. ^etTrveiv [xe ^t^^aa-Ke. SA. 'Trept €[xov S ov^etg Xoyog. 
AI. aXX (hvirep eveKa TVjv^^e tv)v a-Kevyjv ej^cov 

vjXSov KaTa crvjv [/.i[i.vj(Ttv, tva [xot Tovg ^evovg 

Tovg covg (ppdcretag, ei ^eot[i.VjV, oiat av 1 10 

epQUft, roQ\ vjviK v]X6eg eirt tov Kep^epov, 

TOVTOvg (ppdaov [xot, Xt[xevag, dpTOiraXta, 

TTopvei', dvairavXag, eKTpovrag, Kpvjvag, o^ovg, 

iroXetg, ttanag, Trav^oKevTpta^, oirov 

Kopetg oXiyiaTot. SA. irepi e[j.ov V ov^etg Xoyog. 115 

HP. w ayeTXte, ToX[i.viaetg yap levai ; AI. Kat av ye 

[t.vjbev eTt irpog TavT , aXXa (ppage twv obm 

OTroig TdyriaT d(f)t^o[t.e6' eig At^^ov KdTCO' 

Kat [XYiTe 6€p[/.vjv [xvit ayav ^vyjpav (ftpdavjg. 
HP. (pepe ^vj, Ttv avTuv aot <f>pdaQ} TrpwTvjv ; Ttva ; 120 

[xta [xev ydp eaTtv diro KdX<a Kat Opaviov, 

Kp€[/.daavTt aavTOV. AI. 'Trave, vrvtyripav Xeyetg. 
HP. aAX' \aTtv dTpairog \vvTO[i.og TeTpt[X[ievi^, 

V] ^ta Svetag. AI. apa Kwvetov Xeyetg ; 
HP. [xdXiaTd ye. AI. xpv)Q)dv ye Kai dva')(€t[i.epov' 1 25 

(v6vg yap airoTrviyvvat TavTtKvvi[xta. 
HP. ^ovXet Ta^^elav Kat KaTdvTvi aot (f)pdau); 
AI. vvj Tov A< ', wg ovTog ye [xvj ^a^taTtKov. 
HP. KaSepirvaov vvv eg Kepa[x(tKOV. AI. eha Tt ', 
HP. 
AI. AI. 
HP. AI. 
HA. 

HP. BATPAXOI. 97 

ava^ag €7ri tov irvpyov rov XAprjXov AI. ri ^pw ; 130 

a(pie{J,lv!qv TYjV Xafxira^ evrei/Sev fle©, 
K<xneiT iireitav (pHa-iv 01 Bexixevoi 

ehai, roS elvai Kai crv aavrov. AI. 7^0?; HP. Karo). 
aXX dTToXeaaifJi av eyKecpdXov dpio} ^vo. 

ovK av (3a^iGaifj.i ry^v o^ov ravrrjv. HP. t/ ^ai ; 135 

vjVTrep (Jv TOTe Kar-i^XBe^. HP. «AA 6 irAovg Ttokv^. 
evSvg yap eiri Xifj.vrjv fxeydXfiv vj^ei^ iidvv 
aj3v(jaov. AI. eha "aag TrepaiaBi^aofJMi ; 
ev TtXoiapix tvvvovtwi a avrjp yepav 

vavrrig ^id^ei ^y' o^oXx [J.ta-6ov Xa^av. r^o 

(^ev. wg fj.eya ^vvairdov "navrayov to) tv o^oXa. 
irag ^XQeryjv KaKeicre ; HP. Qyj<Tevg rjyayev. 
fxera ravr 0(j)eig Kai drjpi^ oxpei fxvpta 
^eivorara. AI. /x^ ju,' eKTrXvjrre fiyj^e ^eifxdrov 
ov ydp fL aTrorpexpeig. HP. eira (Bop^opov iroXvv 145 

Kai <7Kiop deivcov ev Se tovtu) Keifxivovg 
ei TTOv ^evov rig vj^iKvja-e TrwTrore^ 
vj ■naHoa Kivav rdpyvpiov v^peiXero, 
V] ft-vjrep vjXovj(rev, vj Trarpog yvddov 

eTrdra^ev, vj iriopKov opKov w/xocrev, 150 

v} M^opatfj.ov rtg pvjfTiv e^eypdxl/aro. 
vri rovg Beovg eyj^vpt ye irpog tovtokti K€i 
rv^v irvpptyyiv rtg efLaSe r^v Kivvjatov. 
evrevSev avXav rtg ae irepteiatv irvovjj 

oxl/ei re <f)ag KdiXXiaTov, wavep evSd^e, 155 

Kai ft.vppivwvag, Kai didaovg ev^aifj.ovag 
avhpwv yvvatKvv, Kat Kporov yetoxv ttoXvv. 
ovroi Se ^vj riveg eiaiv ; HP. ot fj.efj.vr]fj.evoty 
-jvj tov At eyw yovv ovog dycov fj.varvjpta. 

arap ov KaSe^ta ravra rov vXeia> yj>ovov. 160 

ot aot (ppdaova dva^dTrav^ wv av '^erj. 
ovrot yap eyyvrara rrap avrvpt tij» otov 
eiri raXat rov WXovrwvog otKovatv Svpaig. 
Koi xa/pe 7roXX\ a>^eX<p€. Al.vvjAt Kat av ye 

H IL 98 APIST0<I>AN0T2 

vyiaive. ai) ^e ra aTpcofxaT^ avQig XajJifSave. 165 

HA. Trpiv Koi KaTaBeaOai '. Al. Kai Taytwg fxevTOi -navv. 
SA. jix^ ^^6', iKeTeva a , akXa ^icrBa^aai Tiva 

Txv eK(pepo[xevwv, cxrTig eTri tovt ep^^^eTat. 
AI. eav te fj^ '^w ; SA. ToVe /a' ayeiv. AI. KaKag Xeyetg. 

Kai yap tiv eKcpepovai tovtovi veKpov. 170 

oi/TOf, ae Xeyw [xevroif cre tov TeOvYjKOTa' 

avSpcoTre, (3ovXei crKevapi eU A/^Of (pepeiv ; 

NEKPOS. 

TToV «TTa ; Al. TavTt. NE. ^vo "^pay^img ixiaSov TeXeTg ; 
AI. /xa A/', aAA' eXaTTOV. NE. vndyeff vfxeTg t^c «j^ov. 
AI. dva[xetvov, co ^atfxovi\ eav ^vfji.l3(o Tt crot. i75 

NE. ei fnr} Ka,Ta6^aeig "^vo '^pa')(jxag, ff.v] ^taXeyov. 
AI. AajS evve ojSoXovi. NE. dvafSicoi^v vvv iraXiv. 
SA. ag aefLvog KardpaTog' ovk otft.a^eTai ; 

eyli f3ci^iovft.at. AI. "y^pricrTOg ei Kai yevvddag. 

ywpooft.ev eTTt to ttXoHov. 

XAPI2N. 

«OTT, TTapafSaXov. 180 

BA. TOVTt Ti 'ecTTt ; AI. TOyTO XifivYj vrj Aia 

avTYj cTTtv ^v ecppa^e, Kat ttXoTov y opia. 
BA. v-q TOv Yloaet^S), KaaTi y l^dpav ovToai. 
AI. X^^p' '^ ^apccv, yaip w Xapswv, %cap w X.dp(t}V. 
XA. Ttg eig avaisavXag eK KaKuiv Kat Trpayfji.aTm ; 185 

Ttg eg to Arjbfjg TreOtov, r) g ovov TroKag, 

>; f i\.eppepiovg, rj g KopaKag, y] Trt iaivapov; 
AF. eyoi. XA. rayecog eft,(3aive. AI. ■^■0? cry^aeiv doKeig ; 

eg KopaKag ovTcog ; XA. vat fkd Ata, aov y ovveKa. 

€a(3aive ^^. AI. naT, ^evpo. XA. ^oi/Aov ovk dyca, 190 

et fxv) vevavfLdyyjKe ttjv Ttepi twv Kpewv. 
aA. ft.a Tov A<'j 01/ yap aAA' eT^j^ov 0(f>6aXf>.iwv. 
XA. ovKovv TieptBpe^et ^vjTa ttjv XtfKVVjv kvkXco; 
BA. Tiov ^YjT dvafxevw; XA. Tra^a rov Avaivov XtBov, 

eiri Ta7g dvaTravXaig. A\. ft.av6dvetg ; aA. Tidvv fJLavBdvw. 195 

otuioi KaKo^atf*.(i}v, tw ^vveTvyov e^tcov ; BATPAXOI. 99 

XA. Kahi(^ hti KunrrjV. ei rt^ er; irAeJ', aiievtiria. 

oi/TOS", T/ noieii ', Al. t; iro;w ; ri aAAo y >; 

'1^(1} V* K'jmYjv, oiTrep eKekeva-a^ fxe av ; 
XA. ovACSVV Ka6e^e7 ^t^t ev6a^i, yaaTpxv ; AI. i^ov, 200 

XA. oy/coyv 7rpo(3akei tw %eip€ /fa/CT€V€?f ; Al. iBov. 
XA. oy /A*; (pXvap^^aei^ ^^"j «^^ avTil3ag 

eXa^ TrpoOviJiXi ; AI. /cccTa Trif ^vv^a-oixaif 

omeipog, adaXarronTog, daaXafxivio^ 

coVf eiT eXavvetv ; XA. paaT' aKovaei yap jxeAoy 205 

KaXXiaT, eTrei^av e[x(3dkYig aira^. AI. t^vcwv ; 
XA. ^arpdyjav KVKvm OavfiMard. AI. KaraKeXeve 0>?. 

AA. CtOTT OTT WOTT OTT. 

BATPAXOI. 

^peKeKeKe^ koo^ koo^, 

^peKeKeKe^ Koa^ koo^. 210 

XifxvaTa Kp-qvxv reKva, 

^vvavAov vixvvv (3oav 

<f)Sey^a)ixe6 , evyyipvv efxav aoi^av, 

Koa^ Koa^, 

rjv dfx(f)i Nvai^iov 215 

i\to$ Aiwvvaov ev 

\ifxvataiv dyrjaafxev, i 

rjvty^ KpatTraXoKCtifxo^ 

Tot$ tepoiat yvrpotat 

yjapelt Kar efxov refxevog Xomv oykog. 

PpeKCKeKe^ koo^ koo^. 220 

Al. ey(i) te y dkyelv d^ofxat 

tov oppov, w Koaq kooJ; 

vfxiv ^ taccg ovVev [xeket. 
BA. (3peKeKeKe^ koo^ koo^. 225 

AI. aXX' e^oXotaO avrS) Kod^' 

ovoev yap ear aXK yj Koaq. 
BA. eiKOTug -y, o? TroAXa Trpdr- 

rcov' efxe yap earep^av evkvpot re Movaai 

Kai Kepo^drag Y\av, Kakafxo<p6fjyya Trat^tav' 230 

H 2 100 API2T0*AN0TS 

Trpocre^^riTepTreTat V o (f)opfxiKTa^ 'AttoXXcov, 

eve/ca tovaKog, 'ov vnoXvpiov 

ivvbpov Iv Xijxvaig Tpecj^a. 

l3peK€K€Ke^ Koa^ kqo^. ^^^ 

AT. c-yo) ^e (pXvKTaivag y eyUy 

ya TrpaKTOg toiei TraXat, 

KaT avTiK eyKvxpag epeH 

PpeKeKeKe^ Koa^ Koa^. 

aXX\ u> (l)iX(pTov yevog, ^4° 

TiaUaade. BA. [xaXXov [xev ovv 

(j)6ey^G[xea6' , ei ^ ttot' ei^- 

YjXioig ev afxepaia-iv 

vjXoifxecrSa '^ta KVTreipov 

Ka) (})Xeco, yaipovTei w^^f 

ev TroXvKoXvfx(3oi(Tt fxeXeatv, ^45 

Y} Ato$ (pevyovTeg ofj.^pov 

tvvtpov ev ^v9w yopetav 

aUXav e(p6ey^d[J.ea6a 

TrofJi.(j)oXvyo7ra(f)Xaa-fxao-tv. 

(SpeKeKeKe^ Koa^ Kod^. ^5° 

AI. T&yT/ Tiap' vfJMv Xafx^av(o. 
BA. ^etvd Tapa 7reiaofJ.ecr6a. 
AI. letvoTepa t eycoy, eXavvoiv 

ei ttappayyj(TOfJ.at. 55 

BA. ISpeKeKeKe^ kooE, Kod^. 
AI. oifj.(*}^eT' ov ydp fxot fj.eXet. 
BA. dXXa fxvjv KeKpalofJ.e(T6d y 

OTioaov 7] (f)dpvy^ dv vjfj.a)v 
'^av^dvri §;' yjfxepag 
^peKeKeKel Kod^ Kod^. 
AI. TOVTO} ydp ov vtKYi<7eTe. 
BA. ov^e fj.vjv YjfJ.ag <tv ndvTwg' 
AI. ovleiroTe' KeKpdlofxat ydp, 

Kav fj.e l^ ^i' v3fJ.epag, ^ 5 

eoog dv vfj.<))v eTrtKpaT^^cTCO tov Koa^, 360 I ■ BATPAXOI. 101 

Pp€K€K€Ke^ KOa^ KOO^. 

efJieXXov apa iravaeiv voQ vfxa^ tov koo^. 
XA. w irave itavi^ Tiapa^aXov tco KCiyjrix. 

(K/3aiv ; aTto^og Tov vavKov. AI. ej^e ^77 tw/SoAoj. 270 

AI. 'B^avSiag. tiov 'B,<xv6iag ; •}] BavOiag ; 
HA. lav. AI. ^d^ii^e ^evpo. EA. %«</' j « ^eairoTa. 
AI. Ti e<TTt TavTavBi ; 5A. aKOTOf Kai 0op(3opog. 
AI. KaTel^eg ovv nov tov^ iraTpaXoiag avroBi 

Ka) Tovg e^iopKov$f ovg eXeyev yjtxiv; 5A. <tv ^ ov ; 275 

Al. V»; Tov Yloaeiha ydyye, Kai vvvi y opa. 

aye ^>?, t/ ^pafxev ; 5A. iipoievai PeXriaTa vwv, 

ccg ovTog TOTTog eaTiv ov Ta Gvjpta 

Tot ^eiv ecf)aa-K eKe7voi. AI. co? olfxco^eTat. 

YjXal^oveveo f tva (po/SrjBetvjv eya, 280 

et^ug fxe fiAyjfxov ovTa, (ptXoTtfi.ovfi.evog. 

ovhev yap ovto) yavpov eaB ag 'Hpa/cX^f. 

eyh te y ev\atfKY(v av evTvy^elv Ttvt, 

Xa^eTv T dyiovtafx. d^tov ti Trjg otov. 
HA. VTj Tov Ata Kat fxfjv aiaddvofiai xl^ocpov Ttvog. 285 

AI. TTov TTov aTtv ; HA. e^oirio-Qev. AI. e^oTrt^rQ tOt. 
HA. aXA' fo-Ttv ev tx irpoaQe. AI. TtpooBe vvv t6t. 
HA. Kat fjLYjv opx vvj Tov Ata Qyjptov fxeya. 
AT. Ttolov Tt ; HA. >ietvov' itavTo^aitov 'yovv yiyveTai' 

TtoTe /tev ye ^ovg, vvvi §' opevg, TroTe ^e yvvij 290 

(opatOTaTYi Ttg. AI. ttcv ^CTt ; <f)ep «r avTy]v tw. 
HA. aXX ovKeT aii yvvrj Vt/v, aAA' tj^tj kvhv. 
AI. Eja7rov(7a Toivxn eaTt. HA. Tru^i -yovv Xafx.iteTat 

airav to Tipoa^foTtov. AI. Kat (TKeXog yaXKOvv eyet. 
HA. vYj Tov no(T€<Sai, Aca/ (BoXtTtvov BdTepov, 295 

0"«^ io-fl/. AI. Ttol ^^T av Tpa7totfi.rjv ; HA. Tror ^' f-yw ; 
AI. tepev, ota<f)vXa^ov ju,', /v w toi ^vft.itoTv}g. 
HA. aTtoXovfxeff , «va| 'H|9aKAe/f. AI. oy )«,>; KaXeHg fx, 

xv6p'j)<f> , tKeTevWy fxyi^e KorepeXg Tovvofxa. 
HA. Atovvae Totvvv. AI. toDt' e6' >?ttov 6aTepov. 300 

aA. ifl jj^fcp ^PX^'* ^fi^po ^eup', « ^eo-TTOTa. 

H 3 102 API2T0cI)AN0T2 

AI. t/ ^' eari ; SA. Odppet' iiavr ayaBa TieTtpayaixiv, 

e^eari 6 wairep HyeXoy^og rjfJAv XeyeiV 

eK KVfji.dTCOv yap avQi^ av yaXfjv opw. 

i^[X7iovaa (ppov^rj, AI. Karofxoaov. BA. vrj rov Aia. 305 
AI. KavQig Karofxoaov. EA. vyj A< . AI. ofjioaov 5A. v^ Aia. 
Af. o'tf*.oi rdXag, wg wy^^piaa^ avrrjv i^oov 

oot de Oeiaag vTiepe-nvppiaae fxov. 

oif*.oi, TTodev fKOi ra KaKa ravrt TrpoaeTreaev ; 

riv airidaa}ff.ai 6eS>v fj. diiokkvvai ; 310 

alSepa Aiog ^wfKdrtov, vj y^povov itota ; 
SA. ovroq. AI. rt eartv ; SA. ov KarrjKOvaag ; AI. rtvog ; 
SA. avXm irvorig. AI. eyaye^ Kat tatm ye fi.e 

avpa nq etaeiivevae fKvartKcorarr]. 

aXX' r]pef(.t Trrrj^avreg aKpoaao}fj.eSa. 315 

XOPOI. 

XO. laKy(^, 03 iaKye. (320) 

laK'/^ , io VaKye. 

SA. rovr ear eKeh\ &> ^eanoB , 01 fj.efxvrifj.evoi 

evravQa Ttov Trat^ovatv, ovg ecf)pa^e vwv. 

a^ovai yovv rov XaKyov ovitep Aiayopag. 320 

AI. Kafnoi ooKovaiv. rjavy^iav roivvv dyeiv 

j3e\rtarov eartv, ag av ei^S)ft.ev aacpag. (325) 

XO. laK')^^ , a> 7roXvrtft.r]T ev etpatg ev6a^e vaicov, 

"laKx\ w"laKX(i 325 

eX6e rovo dvd Xetfxava yopevawv, 

hatovg eg Btaaarag, (330) 

itoXvKapTtov fiev rtvdaam 

Tcept Kpart aw (Bpvovra 

arecfjavov fxvprwv' 6paae7 S' eyKaraKpovm 330 

Ttott rdv aKoXaarov (335) 

(fjtXoitatyfxova rtft.av, 

yapirav 7tXe7arov e^/ovaav fxepog, dyvav, lepav 335 

oatotg fxvaratg yopetav. 
SA. 0) Ttorvia TtoXvrtft.rjre A-^f/i.rjrpog KOprf, (34°) 

cyf rj^v fxoi itpoaeTtvevae yotpeim Kpem. ■ BATPAXOI. 103 

AI. ovKOW aTpefi, '(^dK, r,v ti Kai xoptrjg kdPr]g ; 

XO. eyetpe (pXoyeag Xafi,irdta^ ev yepm Tivd(7<Twv, 340 

"laKX, w^W^^e, (345) 

WKTepov TfXeT^^ (f>!i}7(f)opcg ddTrip. 
<f>koyi (peyyeTai ^e Kei[i.wv' 

yovv irdkkeTat yepovrxv' 345 

a-noieiovTai ^e /Jntaq 

y^oviovq T eTOiv TtaXaim eviatrrov^, (350) 

lepa^ VTTO Tifjjx^. 

rrv ^e Aa,u,7ra^/ (f^eyyav 350 

Trpo(3d^y]v e^ay hi dvOrjpov eXeiov ^direhov (355) 

yopoTioiov^ fiMcap, v)l3av. 

ev(prifj.eiv yj^r) KaJ^iiTadQai ToTg rjfjLeTepoKJi yppoHdiv 
0(7TK dneipoq TOiSiv^e Xoyonv, r) yvwfjirj fi.rj KaBapevei, 355 

rj yevvaiav opyia Moyaajv ftiyT eToev /X17T e^opevaev, 
fnrj^eKpaTivov tov Tavpo(f)dyov yXwTTrj^ (SaKyei eTeXeadrj, (360) 
rj PxfjioXoyoii eireaiv yaipei fj.rj 'v Kaip'2 tovto ■Jioiovmv, 
ri (jTdiiv exPpav fj.r] KaTaXvei, /AijS evKoXog erxTi TroXnaii, 
dXX^ dveyelpei Kai ptTri^ei, Kep^av i^iav eTtiBvfj.wv^ 360 

rj Trjg TtoXea^ '^eifiM^oft.evrjg apyjav KaTa^uspo^oKUTai, 
rj irpo^i^iCJiv (f)povpiov rj vavg^ r] TdiioppriT dTioTrefj.Trei (s^^s) 
e^ AiyivTjg Sa>pvKii}v a>v, elKO(TToXoyog KaKo^aifJMV, 
daKWfxaTa Kai Xiva Kai itiTTav Qiaitefj.Trm eig Eiri^avpoVf 
rj yjjrjfLaTa Taig txv dvTiirdXav vavaiv Trapeyeiv Tiva rreiSeif 365 
T^ KaTaTiXa twv KKaTaiav, KVKXioiai yopolaiv fTra^cyv, 
r] Tovi fLiaBovg Tav Troiv]TS)v p-f]T(i>p av eiT diroTpwyei, (370) 
K(i)p.a^v]6eig ev TaTg TraTpioig TeXeralg Taig tov ^iovvaov' 
Tovroiq avhv) KavOtg dirav^a KavQtg to TpiTOV fJM^ dvavta 
e^i<7Ta(T6ai fj.vaTaiat yopoTq' vfj.eTq ^ dveyeipeTe ft.oXTrr]v 370 
Kat iravvvyt Oag Tag ■^ft.eTepag, olt Trj^e irpeirov(Ttv eopTrj. 
yoipei wv irdg dv^petcoi (375) 

ei Tovi evavBeTg KoXvovg 
Xeiuimaiv eyKpovm 

KairiTKdmTm 375 

Kat irat^av Kat yXevai^m. 

H 4 104 API2T04>ANOT2 

Yjpia-TyjTai ^' l^apKovvTag. (380) 

aAA' ifx^a ywTtag apeig 377 

TVjv HaTeipav yfvvaiwg 
T'^ (pavyi ixoX7ra^(ov, 

vj TVjv yjiipav 380 

aco^eiv (f)rja €$ Tag (t3pag, 

Kav QwpvKiav fx.fi j3ovXi^Tat. 381 

aye vvv CTepav vfxvwv i^eav t^v KapirocfiOpov ^anlkeiav, (385) 
A-^fji.yjTpa 6eaVj eiiiKoa^ovvTeg ^aSeatg fxoXwaTg KeXa^e^Te, 
Ar^lJi.i^Ttp, dyvav opytav 

avaaaa, avfJiTrapaaTaTet, 385 

Kai aw^e tov aavT^g "XPP^"*' 

Kat fk aatpaXwg Trav^fxepov (3Q0) 

itaiaat re Kat yopevaat' 
Kat iroXXa fxev yeXoia fjL et- 

Treiv, TToXXa ^e aTrov^a^a, Kai 390 

Tvjg ayjg eopTvjg a^tcog 

Ttataavra Kai aKooipavTa vi- (395) 

K-fjaavTa TatvtovaBat. 

ay ela 394 

vvv Kat Tov a>paiov Oeov irapaKaXehe '^evpo 395 

woaliat, Tov ^vvefHTropov Tvja^e t^j yopetag. (4°°) 

laKye TroXvTifkfiTe, fi-eXog eopTTjg 
viOtaTov evpm, ^evpo avvaKoXovOei 

irpog T7JV Beov Kat ^eifov u:g 400 

avev irovov iroXXviv otov irepatvetg. 

laKye (ptXoyopevTa, avfJMpoirefi.ire fi.e. (405) 

av yap KaTeaytaca f).ev eiri yeXcaTi 

KaTr evTeXeia tov Te aav^aXtaKov 405 

Kai TO paKog, Ka^evpeg wctt' 

a^y]f/.iQvg irat^etv Te Kai •yppeveiv. (410) 

yaKye. (ptXoyopevTa, avfKTrpoirefx.ire fk,e. 
Kat yap 7rapa(3Xe\pag Ti ff.etpaKiaKy}g 

vvv ovj KaTel^ov, Kat f/idX^ evirpoaomov, 410 

/ / 

avfLirataTptag ytTmtov 
I __ BATPAXOI. 105 

■napappayevTog mBirjV TrpoKviliav. (415) 

Iflocj^c (fnko^xopevTa, c-vixTrpoTnf/.Tre (Jie. 
AI. eyo) S' aei Trag (f>ikaKoXov6o<; eifjii Kai fxeT avTrjg 

Trat^icv yopeveiv (^ovkofxat. HA. Kayayye irpog. 415 

XO. ^ovkeaBe trjTa Kotvij 

cyKwt\iXfx.ev ^\pye^y}fj.ov\ ^ (420) 

bf eTtTeTfjg cov ovk e(f>va-€ <f>paTopa(, 

vvvi he ^vjfxayayet 

ev TOig avo) veKpot<Tt, 420 

KaaTtv Ta Ttpuna Trjg eKei fkoyBfiptag. 

Tov KXetaSevT^ ^ aKovw (425) 

cv Tatg Ta(pat<7i irpitiKTOv 

TiXXetv eavTOv Kat (nrapaTTetv Tag yvaBovg' 

KOKOTrTeT eyKeKV(pxg, 425 

Koxkae, KaKeKpayei 

SejSrvov, o(7-Tig eaTiv ava(f>Xv<7Tiog . (43°) 

Kai KaXXiav ye (ftaai 

TOVTOV Tov iTnro^ivov 

kv(tBov Acovt^v vavfLa^^eHv evr}f/.fi.evov. 430 

AI. ^oiT av ovv <f>pa(Tai vxv 

IlAovTwv' OTTov vBdh^ oiK€i; (435) 

feva) ydp eafnev dpTtceg d<piyft.evw, 
XO. ft.rj^ev fJiaKpdv direXBrig, 

fxri^ avBtg eTravepy} ULe, 435 

aXX t<rB €7r' avTrjv ttjv Bvpav a(f>iyfi,evog. 
AI. aipoi* dv avBig, co iral. (44°) 

HA. tout; Tt rjv to irpdyfiLa 

dXX^ r] Aiog KopivBog ev Toig aTpwfuxcrtv ; 
I XO. '^(iDpehe 440 

vyv tpov ava kvkXov Bedg, av6o(f>opov av aX(Tog 

irat^ovreg oig fJ.eTovata Beo(f>tXovg eopTrjg. (44$) 

AI. eyw §6 avv Tataiv Kopaig eifj.i Kai yvvai^tv, 444 

ov navvv^i^ovcrtv Bea, (f>eyyog ipov oi(ra>v. (45°) 

XO. ywpafi.ev eg iroXvppo^ovg 448 

XeifLwvag avBefJiwdeig, 106 API2T0cI)AN0T2 

TOV rjfX.€T€p(jV TpOTTOV, 45 O 

Tov KaWiyopaTaTov, 

Trai^ovTeg, ov oXI3iai (455) 

M.oipai ^vvdyovaiv. 

lA^ovoig yap "rjfJiTv yjkto^ 

Kat (peyyo? iXapov €<jtiv, ^ 455 

oaoi f/.€[j.v^[xeS ev- 

de^Yj re ^i-^yofJiev (460) 

TpoTTOv, Trept Tovg ^evovg 

Kat Tovg tbtwTag. 
AI. aye Vif} rtva Tpoirov ttjv Ovpav KOtpw; Tiva; 460 

TTcog evBo^ apa KOitTovatv ovirtyjxipioi ; 
HA. ov fjLTj ^taTpi\peii, dXXa yexKrei TVjg Bvpag, (465) 

KaB 'MpaKkea to (jy(yjfi.a Kat to X-rifx c/ojv ; 
Af. iral Tial. 

AIAKOE. 
Tig ovTog; AT. 'HpaKXvjg 6 KapTepog. 
AT. a> /SSeAvpe Kdvat^ryvvTe Kat ToXfxripe av 465 

Kai futape Kat itaft.ft.iape Kat fi.iapooTaTe, 

og Tov Kvv vifj.m e^eXdaag tov Kep{3epov {'\7°) 

diryj^ag ayyav Kdiro^pag (f%ov kafSav, 

bv eya ^(f>v\aTTov. dXXd vvv eyet f».eaog' 

Toia 'ETvyog ae f/.eXavoKdp^iog TreTpa 470 

^AyepovTiog re aKOTreXog atfj.aToaTay\g 

(ppovpovcrt, KaKVTov re Trept^pofnoi Kvveg, (475) 

KytOvd 6 eKaToyKe(paXog, 17 toc airkdyyya aov 

^taairapd^et, "nXevfLovav t dv$d\peTai 

TapTVjata fLvpaiva' tw ve^ppco ^e aov 475 

avToiatv evTepotaiv yifj.aTO)fj.evu) 

tiaaitdaovTat Topyoveg TtQpdatat, (480) 

e(p ag eyw opof>.atov opft.r]a(o Trooa. 
EA. oiiTog, Tt ^e^paKag ; AI. eyKeyo^a' KdXet 6eov. 
fftA. (I) KaTuyeXaaT , ovkovv avaaTVjaet Tayy 480 

irpiv Ttvd 0-' l^eiv dXXoTptov ; AT. aAX' v>paKtw. 

aXX otae itpog ttjv Kaphtav fj.ov airoyyidv. (485) ly BATPAXOI. 107 HA. t^ov \a(3L AI. 'TTpoaSciv. 5A. ttov <niv ; w y^vaol Seoi, 

IvTctvff ('^(eig Trjv Kap^iav ; AI. '^eiaacra yap 

eg T>7V KdTO} fi,ov KOiKiav Ka&eipTtvaev. 485 

5A. a SeiXoTare 6ewv av Ka.v6paTrm. AI. eytt); 

Tixg ^etXo^, oaTig (TTToyyiav rjTi^crd ae ; (49°) 

ovKow (Tcpo^ y avT etpyaaaT avrjp. s,A. aKXa ti ; 
AI. KaTeKciT av oa(f>paivo[xevo^, enrep Se/Aof ■^v 

eya ^ dveaTVjv Kai irpoaeT dTreiprjadfJirjv. 490 

SA. dv^^peid y , co Y[o<7ei^ov. AI. oif/iai vv] Aia. 

(7V ^ ovK eteifrag tov xpotpov twv pfiixdToov (495) 

Kai Tag dTreiXdi ; 5A. ov [xm Ai ovS' e(f>povTiaa. 
AI. 2(9« vuv, hieitri X^fxaTiag Kdv^peTog ei' 

av /xev yevov ^ya, to poiraXov tovti Xa/Swv 495 

KOi TTjv XeovTrjv, emep dcpo^oryTrXayyyog el. 

eya S' edofJidl aoi aKevocpopog ev r® fxepei. (5 00) 

5A. <^epe ^rj Tayewg avr ' ov yap aXXa ir€t<TTeov' 

Kcti l3Xe\^ov eg tgv 'HpaKXeto^avQiav, 

ei ^eiXog eaofxai Kat KaTa ae to Xrjfx e^yjav. 500 

AI. jtxa A/' aAA' dXi^Bio? ovk MeX/Tiyf fJMaTtyiag. 

<f>ep€ vw, eycb ra aTpafUiT* aipcofuii Ta^i. (S^s) 

GEPAnAINA. 

u <f)iXTaff T^Ketg 'YlpdKXetg ; ^evp" elatBi. 

7] yap Beog a iog envQeQ yjkovt , evSewg 

ereTTev apTOvg, ^^e KaTeptKTav yyrpag 505 

ervovf tv t] Tpeig, Povv diTYfvQpdKt^^ oXov, 

TtXaKovvrag oxitTa, KoXXa(3ovg. dXX etai9t. (S^o) 

5A. KaXXtaT , eiraiva. OE. fui tov 'ATroAAo? ov fi.r^ a* eyco 

TreptoxpofJiaTreXOovT , eTiei Tot Kat Kpea 

dve^paTTev opvtBeta, KOi Tpay^fJMxa 510 

e(f>pvye, kxvov avcKepavvv yXvKVTaTov. 

aXX' etatO afj. efj.01. Sh\. ■navv KaXcag. Q^.Xrjpelg e-yoiV (515) 

ov ydp a a^prjaa). Kat yap avXrfrptg ye aot 

•l^ori vOov eatt copatoTaTrj Kap-yriaTpioeg 

€Tepai tv rj Tpe7g. 5A. Triog Xeyeig ; op^riaTpiheg ; 515 

OE. r]l3vXXixaai KapTt itapaTeTiXfxevat. 108 APrST0<|)AN0T2 

«AX €icriG', wf fxdyeipog ri^t] ra TefMoiyvj (s^o) 

e^eAA' acpaipeiv yr\ Tp/xTre^ eiayipero. 
SA. iQi vvVf <f)pacrov Trpariara ra7^ op^/rjcrrpKJiv 

raig ev^6V ovaaiq avrog wg elcrepyoixai. 520 

Tialq^ aKoXovQei ^evpo ra (7K€vyj (pepav. 
Al. eTrlayeg ovrog. ov ri tiov cmovtriv Trotel, (525) 

ori"^ cre Ttai^m 'HpaKXea vea-Kevacra ; 

ov [XV] (ffXvapvjaeig e^yjav, w 'BiavBia, 

aAA' dpdixevog oicreig iidXiv ra crrpcofxara ; 525 

HA. t/ B' eariv ; ov ^yj ttov fx dcpekeaSai oiavoei 

o^ctiKag avrog ; AI. ov rdy^\ aAA' vjii^ 7roia>. (53°) 

KardBov ro hepfxa. HA. ravr eyct) fxaprvpofxai 

Kai roig deoicriv eirirpeTra). AI. Troioig 6eoTg; 

ro ^e Trpoa^oK^aai cr' ovk dvofjrov Kai Kevov 530 

wg tovXog cov Kai Ovvjrog AXKfx-^vvjg eaet ; 
SA. dfxeXei, KaXwg' ey^ avr . 'iacog ydp rot irore (535) 

Ifxov '^evj9etyjg av, ei 6eog BeXoi. 
XO. ravra fxev irpog dvhpog ecrrt 534 

vovv eyovrog Kat cppevag Kai 

iroXXd TrepnreirXevKorog, 535 

[xeraKvXtv^^e^v avrov dei (54°) 

irpog rov ev Trpdrrovra rolyov 

fxdXXov ^ yeypafxfxevv\v 

etKOV ecrrdvat, XafSovS' ev 

ayrifxa' ro ^e fxeraarpecpeaBat 

irpog ro fxaXSaKOirepov . (545) 

"^e^tov Trpog dvhpog eart 540 

Kat (pvaet Svjpafxevovg. 
AI. ov ydp dv yeXotov viv, et 

'BiavStag fxev ^ovXog cov ev 

arpafKaatv yiiXvjatotg 

dvarerpaft.fxevog Kvvm op- (55°) 

yvjarpti , etr vjri^aev afxto , e- 

yo) ^e irpog rovrov ^Xeirm 

rovpe(3tv6ov ^tparroft.viv' ov- 545 BATPAXOI. 109 

TOf S' ar av avro^ vavovpyo^ 

el^e, Ka.T €K "njg yvdSov (S5S) 

w^ Ttard^ag jtxovle/coi^e 

rovg yopovg Tovg 7rpoa6iovgi 54^ 

nANAOKETTPIA A. 

UXaQdvrjy YlXaOdvTf, ^ivp €\Q\ o iravovpyog ovtoci, 

og €f TO irav^oKeTov eiaeXOxv iroTe 550 

(KKoi^fK dpTOvg KaT€(f>ay ri^wv. 

nAXAOKETTPIA B. 

V17 Aia, 

hc(.hog avTog 'tyfra. HA. KaKOv •fiKd tivi. (560) 

IIAN. A. Kai Kpea ye irpog TovToi<7iv dvd/SpaaT eiKOcriv 

dv rjfJLtco^oXiaTa. 5A. ^xaei Tig ^iKr^v. 
IIAN. A. Koi To. (JKopo^a Ta iroXXd. AI. Xvjpeigy » yvvai^ 555 

KovK olaff OTi Xeyeig. IIAN. A. ov [Aev ovv fxe vpoaetoKag, 

omri KoBopvovg ely^eg, av yvxvai cr' er/ ; (565) 

T/ ^ai ; TO TToXv Tdpiyog ovk eiprjKd tt», 
IIAN. B. fJM Ai ', ovte tov Tvpov ye tov j^Aoj^ov, rdXav, 

ov ovTog avTois ToTg ToXdpoig Kar^aOiev. 560 

Ka^jreiT^ eirei^^ rdpyupiov eirpaTTOiJ.riv, 

ej3Xexpev eg fji.e ^pifLv KdfxvKaTO ye. isT^) 

HA. TOyroy Travv Tovpyov, ovrog rponog vayTar^ov. 
IIAN. B. Kai ro ^tcpog y e(nrdro, fLaiveaOou ^okwv. 
IIAN. A. vyj A/a, rdXatva. IIAN. B. v» ^e ^eiaaffai ye vov 565 

eiTi Trjv KarrjXtcp evOiig ave-JnjB^cra^ev 

^ ^€t' e^a^ag ye rovg xptdSovg Xa/3av. (575) 

5A. Kat rovro tovtov rovpyov. dxX ey(j>rfv ri ^pdv. 
riAN. A. iQi S^ KaXeaov rov vpoardrrjv KXecDvd fJLOt. 
riAN. B. av efjioty, edwep eTrtrvyrjg, 'Tirep/SoXov, 570 

IV avrov eiriTpi^wfJiev. FIAN. A. w fj.iapd <f)dpvy^f 

(og rj^ewg av aov XiOx rovg yofixf^iovg (580) 

KOTrroifJ^ av, olg fJiov Karecpayeg ra (popria. 
riAN. B. eyo) S av eg ro l3dpa6pov efx/SdXotfjii ae. 
riAN. A. eya ^e rov Xdpvryy av e.KrefjJitft.i <tov, 575 

"^peiravov Xa^ovcr\ co Taf yoXiKag Karecriraaag. 110 APISTOa>ANOTS 

aAA' dfx eiri tov KXewv , oi avrov Ti^fxepov is^s) 

eKTtrivienai TovTa Tipoa-Kakov^evog. 
AI. KaKtdT aTtokoifiyiv, Havdiav ei fxrj <piX(o. 
3A. olV owa Tov vovV Trave itave tov Xoyov. 580 

ovK av yevoifxyjv 'H^a/cA^j- av. AI. fJ.ri^aftMg, 

(o Etavdi^tov. HA. Kai Trag av ^AXKfi-^vYjg eyw (59°) 

vlog yevoifufjv, 'hovXog afKa Kai 6vYjT0g cov ; 
AI. oih' oi^' OTt Svu.oT, Kat ^tKaiiog avTO ^p^s' 

Kav ei ff.e TviiTotg, ovk av avTeiTroifi.i (roi. 585 

«AA' Yjv ae Tov Xonrov ttot' acpeXxfxat yjpovov, 

Trpoppt^oi avTOg, rj yvvYj, to, Trai^ia, (595) 

KaKtcrT a.Ttokotft.riv, Kapye^tift.og ykafi.wv. 
EA. '^eyofj.at tov opKov, KaTrt TOVTOtg XafJifBdva. 
XO. vvv <70v epyov erjT , eiretty] 590 

Trjv (TToXrjv eiXiqtpag, rjvnep 

etx^i e^ «/5%^f j 'raAiv (600) 

avaveagetv * ^ 

Kai ^Xeiretv avQtg to "^etvov, 

Tov Beov fii.eft.vrjfj.evov 

umep etKa^eig creavTOV. 

ei ^e "TtapaXrjpav dXa>crei i^^s) 

Kat ^aXeHg ti fj.aX6aK0v, 595 

av6tg aipeaSat d avdyKr\ 

'ijTtv TiaXtv Ta aTp(Cfi.aTa. 
a,A. ov KaKxg, covbpeg, TrapatvetT , 

dXXa KavTog Tvyydv^a TavT 

dpTt avvvoovfnevog. (^*°) 

OTt fn,ev ovv, y]v y^riaTov ri Tt, 

TOVT d(f)aipe7a6at irdXtv itei- ^>oo 

paaeTOLi ft. ev 010 oti. 

aAA 0fj.(>ig eyoi irapeqo) 

''fj.avTOv dv^peiQV to X^fj.a (615) 

Kat ^XenovT optyavov. 

oeiv 6 eotKev, ccg aKOvo) 

Tr)g Ovpag Kai ^r} xpocpov. ki BATPAXOl. 111 AI. ^i>v^€tT€ Tayk^aq Totrrovi tov kvvokXottov, 605 

iva ^'2 ^iKrjv' aw€T0V. Al. r]K€i toj KaKOv. 
EA. ovK €$ KopaKaq; ov /x^ irpoaiTov; AI. eiev, [jlx)(€i; (620) 

AtTvXai 5^a YK€J3\iag 5^» Ilap^oAfaf 

')((i}peiTe ^evpi Kat ^aLyedbe tovto;/. 
AI. en"' oyp^/ ^e/va TavTa, TVitT€tv Tovrovt 6io 

KXeTTTovTa Tipog ToiWoTpta; HA. fJux.XX' V7rep<f>va. 
AI. (jyeTkta fjiev ovv Kai '^eivd. SA. *ca/ /Arjv v^ A/a, (625) 

€1 TranroT^ yiXOov ^evp\ eQeXai TedvYjKevai, 

^ \Xexpa tS)v aav a^tov Kat Tpiypq. 

Kai dot TrotT^aoo TrpdyfJia yevvaTov iravv' 615 

Paadvti^e yap tov TraT^a tovtovi Xa^cov, 

Kav TTOTe fL eXfjg d^iKovvr^ diroKTetvov fj. dyav. (^3^) 

AI. Kat iriog (^aaavt^o) ; HA. TravTa Tpoirov, ev KXtfxaKt 

^ijcraf, KpefjAaaq, vaTpiyjti fjMdTtywv, tepwv, 

(jTpe^XSiv, €Ti B' €<r Ta^- pivas o^og eyyeavy 620 

TrXtvdovg eirtTtBeti;, TrdvTa TaXX/x, irXi^v Trpoao) 

fLVj Tinrre tovtov fj.r^e yriTetai veso. (^35) 

AI. ^iKaioq Xoyog' Kav Tt ■zrjpoocrco ye aot 

Tov Trai^a TVTrTonv, Tapyvptov aot KetaeTat. 
SA. fiv} ^^' efLoiy . ovtj} oe ^aadvil^^ airayayav. 625 

AI. avTov fj.ev ovv, tva aot KaT 0(p8aXft.ovg Xey^. 

KaTdSov av Ta aKevr] Tayeag, ywTroig epeig (640) 

hrravQa fj.r^ev t^evSo^'. AI. dyopevco Ttvi 

e/Ae fj.i] paaavtgeiv aOavaTOV ovt et de fJ.ri, 

avToq aeavTOv atTta. AI. Xeyetg ^e Tt ; 630 

AI. aflavaTOf elvat <f>r]fj,i Atovvaog Atog, 

TOVTOV ^e "^ovXov. AI. Tavr' dKovetg ; HA. ^^/x' cyw. (645) 

Kou iroXv ye fjJdXXov eaTi ftMaTtycoTeog' 

etvep 6eoi yap eaTtv, ovk ataOrjaeTai. 
AI. Tt ^^T, eireiS^ Kat av <f>r]g eivat Oeog, 635 

oi) Kai av TVTrret Tag laas TrXrjydi €fMt ; 
HA. tiKatog 6 Xoyog' yairoTepov av vxv i^r]g (650) 

KXavaavra irpoTepov r] irpoTtfj.rjaavTd t< 

TVTrTOfJ.evov, eivat tovtcv rjyov fj.rj Oeov. 112 API2;T0<I>AN0T2 

A[. ovK e<rd' OTraig ovk ei av yivvo^ag avYjp' 640 

ywpeHg yap eg to tiKatov. aTro^veaSe 0"^. 
HA. TraJj- ovv ^aaaviug va ^iKaictig ; AI. paOKtis' (655) 

TrAvj-y^v nrapa TrXvjyyjv eKdrepov. HA. KaXSog Keyeig. 

/Oov, (TKOTrei vvv "/jv fx vTroKivvjaavT loyjg. 
AI. ^^>j ^TraTa^d <t\ HA. oy yaa A< '. AI. ov^ e^oz '^oKelg. 645 

aAA' e//A' e7r< tov^/ /ca* TraTafw. AT. iTYiviKa ; 
AI. /^a< ^>; 'TraTa^a. AI. KaTa ii^xq ovk 'e-KTapov ; (660) 

AI. ovk oi^a' Tov^i ^ av9ig aTroTreipaaof/i.ai. 
HA. ovKovv dvvcreig ; laTTaTai. AI. ti TaTTaTaT; 

IJMV whvvYjBYig ; HA. ov [xa Ai , aAA' efppovTtaa 650 

OTToiS' 'HpdKXeia Tav Aio[J.eioig yiyveTat. 
AI. dv6pwwog lepog. ^evpo iiaXiv (3aoi<JTeov. (6^5 ) 

AI. loi) lov. AI. t; eVT^v ; AI. nnreag opu). 
Al. Ti ^vjTa KXaeig ; AI. Kpo[J.[j.vav 0(r(f>paivo[i.at. 
AI. eTre; TrpoTi^j.ag y ovhev. AI. oi^^ev /x,o; [ueXet. 655 

AI. (3a^t(7Teov Tap eiTtv em Tov^t iiaXtv. 

HA. o'i[J.ot. AI. t/ e<rT< ; HA. Trjv aKavQav e^eXe. (670) 

AI. t/ TO 7rpdy[i.a tovti ; ^evpo irdXtv /SaOiaTeov. 
AI. AttoXXov, og nov AvjXov vj rivSav^ ^X^'^* 
HA. vjXyvjaev ovk vjKova-ag; AI. ovk eyoiy , enet 660 

ia[j./3ov 'lintavaKTog dve[/.t[/i.vvja-KO[J.v)v. 
HA. otJ^ev Ttotelg ydp,dXXa Tag Xayovag (nrohit. (^75) 

AI. [xa Tov Ai ', a'AA' vj^^rj -ndpeye ty\v ya^STepa. 
AI. Iloo-e/^ov, HA. fiXyviaev Ttg. 
AI. ^og Atyaiov Tipavag vj yXavKag [xe^eig 665 

aAoi" ev (SevQeaiv. 
AI. ov Tot [xd Tv]v Avj[KVjTpa tvva[j.ai ttw [j.aBeh (680) 

OTTOTepog v[j.xv erxTt 6eog. a'AA' eiaiToV 

6 0€cr7roTV]g ydp avTog v[JMg yvxaeTat 670 

yv] ^epae(f)aT6\ aT ovt€ KaKeivo} 6e(D. 
AI. op6ag Xeyetg' e^ovXo[j.viv V dv tovto ae 

TTpoTepov TTotvjaai, 7rp)v e/xe Ta^- irXvf^dg XajSeTv. (^'^5) 

XO. MoDo-a "X^opSiv lepav eTri^ri^i Kat eX6^ eir) Tepxpiv dot^dg e[J.dg, 675 
Tov TroXvv o\po[>.evvj Xaxv oyXov, ov ao<f>iat BATPAXOI. 113 fxvpiai KaGyjvrat, 

(l)iX(jTifJi.OT€paiK\€Q(f>ci)VTQif€<p^ Qv S^ yiiX^aiv a{Juf)tXd\Qi(; (690) (695) 
685 (700) 
690 

(705) ^eivov eTrtjSpcfJiCTai 680 

SpyjKta j^€A;^4>v, 

€-7rt l3ap^apov €^o[Ji€VYj ir^TaXoV 

pv^€t h lirtKXavTov ai^^ovtov vo/xov, ws «TroAeiTa/, 

Kov la-ai y€va}VTai. 

Tov tepov ^(opov ^tKatov ea-Ti ')(j3V}a-Ta Tij iroX^i 

^vixirapatvciv Kat ^t^do-K€tv. irowTov oirv rjfjiTv ^qk€i 

c^iaaaat Tovg TtoXiTag KacpeX^iv to, ^cifJuxTa. 

K€i Tig f}fJMpT€ a<f>aX€ig Ti ^pvv'f/QV TtaXaiafiMatv, 

eyyiv^aOai (f>rifi.t yjpyivai TO?f o><ja6ovaiv totc 

atTiav €K6€7ai Xvaat Tag TrpoT€pov dfj.apTiag. 

€iT aTtfkov (f>yjfJ.i "Xf^vat /xTj^ev e/v' cv Tyj voX€t. 

Kat yap atayjpov €aTi Tovq fjXv vavfJM^yiaavrag ft.iav 

Kat YlXaTatag €v6vg €ivai /cavr/ tovXav ^^airoTag. 

KQV^€ TavT €y<i}y e/oifu av fJiyj ov KaXag (f>daK€tv €^€iv, 695 

aXX? ^iratvw' fi.ova yap avTa vovv tyxivr €^pdaaT€. 

irpog Se TovToig €iKog vfjiag, ot fj.€& vfj.u}v iroXKa ^^ 

yot vaT€p€g €vavfiAy!^aav Kat TrpoayiKovaiv yevti, 

T>jv fjitav TavTrjv irap^hat ^vfjupopav cdTovfj.€voig. 

aXXa Tvjg opyyig dv€VT€g, d> ao(f>aTaTot (f>va€i, 

TtavTag av^ptiyirovg €K0VT€g avyy€V€ig KTy]aci}fj.€6a 

KaTriTifj.ovg Kat iroXtTag, oaTtg av ^vvvavfj.ary^. 

€1 Se tovt' oyKa)aofi.€a6a Kdiroa€fJ.wvQVfL€6a 

T17V iroXiv, Kat TavT €yQVT€g KVfiMTCov €v ayKdXatg, 

vaT€pip yjpov(p iroT av6tg €v (f>pov€iv ov ^o^ofi.€v. 

€t €y<i) opbog to€tv ptov av€pog yj TpoTrov oaTtg er QifiLwg^Tai, 

ov iroXvv oi3S' '7ri6yjKog oyrof vSv evoj^Awv, (720) 

KX€ty€v^g 6 fxtKpog, 

irovyjpOTaTog (3aXav€vg oiroaoi KpaTovat KVKi^aiT€(ppov 710 

^€V^OVtTpOV KQViag 

Kat KtfjicoXtag yyjg, (725) 

/ '5. / 1 . '^ ^ ^^ /^' » 
yjpovov €v(>taTpi\\f€t lom de Tao ovk 

^ipypjtKog €a6\ tva fx-^ 7roT€ Kdiro^v6yj fj.€6vm d- 715 

I (710) 700 (7'5) 705 114 API2T04>AN0TS 

vev ^vXciv (Sa^i^wv. 

TTO AkaKig y rjjxTv e^o^ev r} TroKig TteTtovBevai (73°) 

ravTOV ei re t»v noXnm tov^ KaXovg Te KayaBovgy 

eg re Ta^yaiov voiuKj^a Kat to Kaivov y^vaiov. 720 

ovTe yap TovToi(nv ovaiv ov KeKilS^vjXevfxevoig, 

aXXa KaXXicTToig aTravTWV, wg "^OKely vo/xia-iJidTCcv, 

Kai fJLOvoig opQag KOTreTai Kat KeKw^oovta^evoig (735) 

ev re Tolg KXXriat Kat Tolg ^ap/Sdpota-t iravTayov, 

ypooixeS' oiJ^ev, dXXa TovTotg Tolg TrovvjpoTg yaXKioig, 725 

'XP^^ "^^ f^^^ 7rpftj>jv Koiretat toj KaKt(7T(f KO[Xfj.aTi, 

Twv TToXtTav ff ovg fxev i<Tfxev evyeveTg Kat acc(f>povag 

dvtpag ovTag Kat ^tKatovg Kat KaXovg re KdyaQovg, (74°) 

Koi Tpa(pevTag ev TraXataTpatg kat yopoTg Kat fk.ovctK'^, 

iipovaeXovfxev, ToTg Be yaXKoTg Kai ^evoig Kat Ttvpptatg 730 

Kat TTOvvjpoTg k^k •novripwv etg aitavTa ypcoft.eSa 

vaTaTOtg d(f)iyfJi.evoi(Xtv, oicrtv yj noXig irpo tov 

ovte (f)apixaKoT(Ttv elKVj pa^iag ey^ri^raT dv. (745) 

dxy)). Kat vvv, moYiTot, fi.eTaf3aXovTeg Tovg Tponovg, 

yjjvjaSe ToTg y^pYjo-ToTa-tv avStg' Kat KaTopScoaa^rt yap 735 

evXoyoV Kav Tt crcpaXvjT, e^ d^tov yovv tov ^vXov, 

Yjv Ti Kat Tida-yYjTe, Ttdayetv ToTg ao^poTg toKYja-eTe. 

AI. VYi Tov Ata Tov awTYjpa, yevvd^ag avYjp (75°) 

^eaTTOTYjg aov. 5A. 'ircig yap ovyt yevvd^ag, 
oaTtg ye iiivetv oVte Kat {3tveTv fxovov ; 740 

AI. TO ^e fKYj TiaTtx^at a e^eXeyySevT avTtKpvg, 
OTi ^ovXog ccv e<paaKeg eivat ^eajrOTYjg. 

SA. cofxcc^e fxevTav. AI. tovto fxevToi ^ovXikov (755) 

evSvg 'TceTrotvjKag, oiiep eyco yatpco Tiotcov. 

SA. yaipeig, iKeTevcc ; AI. fidXX" eitoTiTeveiv toKw, 745 

OTav KaTapdaccfKat XdSpa Ta ^eanoTY]. 

SA. t/ Se TovSopv^cov, "^vtK av nXvjyag Xa/^cov 

itoXXdg dittYjg Svpa^e ; AI. Kai to& v^ofxai. (760) 

SA. Tt %\ TtoXXd TtpdTTCtiv; AI, cag fxd A< ovoev oio eyct). 

SA. OfLoyvte TLev' Kat itapaKovc/iv teaitoTwv 750 

«tt' av XaXccat ; AI. fi.dXXd itXeTv ^ fj.aivoft.ai. BATPAXOI. 115 

HA. Tt ^e ToTi Qvpa^e TovTa KaTakaKm ; AI. eya ; 

/xa A/', aXX' OTav ^pcS tovto, KaKiJ.iatvofJ.ai. (765) 

HA. « ^or/3' AttoAAov, €fj.PaXe [j.ot t>;v ^f^;av, 

/ca/ ^Of Kvaai KavTog Kvaov, Kat fxot (f)pa(Tov, 755 

Trpo^" A;of, og rjfj.h eaTiv oft.ofi.aaTiytag, 

Ttg ovTog ovv^^ov eaTi 6opv(3og yvj /3ov? 

p^ct) Xoi^opyja-f*.og ; AI. A/Vj^yAou Kevpiiri^ov. (77°) 

sA. a. Al. TipayfJ.a irpayix.a fxeya KeKtv/jTai fj.eya 

ev Tor^ veKpoTcri Kat (XTaaig ttoXXv] itavv. 760 

HA. eK Tov ; AI. vo^aoc Ttq evfla^ e(7T/ Ketft.evo<; 

aTTO T»v Tep^vajv, oaa/ fJ.eyaXat Kai ^e^tai, 

Tov aptaTov ovTa tcov eavTov avvTe^yyav \775) 

atTVjaiv avTOv ev TrpvTaveioo kaft.^aveiv, 

6povov T€ Toy riAot/TCtJvo^ Hv^> HA. fLavOdvQ}. 765 

AI. ecyf a(piKotTO ttjv Te^^Qivjv aocpnTepog 

eTepog Ttg avTov totc be iiapaywpetv ebet. 
HA. t/ ^^a TOUTf Te6opv,8if]Kev AlayyKov ; (780) 

AI. eKeTvog ely^e tov Tpayw^tKOV Opovov, 

wg (ov KpoLTtaTog t>?v TeyyrjV. HA. vvvt ^e T/f ; 770 

AI. QTe ^y; KaTYiXG' Kvpnrt^yjg, eTre^etKVVTo 

ToTg Xoyno^vTaig Kat ToTg paXavTii^OfMig 

Kai ToTai iraTpaXoiaiai Kai Toiy(>ipvyotg, (785) 

OTrep eaT ev Ai^ov itXyiBog, 01 aKpo(iifJ.evoi 

T«v avTtXoyiav Kat Xvytafkav Kai aTpo(f)<ov 775 

vnepefj.avrjaav, KavofJLiaav aocfxtiTOTOv' 

KaireiT lirapBetg avTeXa^eTo tov Bpovov, 

IV AiayvXog Ka^YjaTo. HA. kovk e^aXXeTo ; (79°) 

AI. [xa A/', aAA' Soy^of ave^oa Kpiaiv TTOieTv 

OTtOTepog eivj ttjv Teyyvjv ao(f><i)Tepog. 7^° 

HA. Twv TravQvpyuv ; AI. v>7 A^ ', ovpdviov y oaov. 
HA. w.eT' AiayvXov S' ov^ ■yjaav eTepoi avfi.fj.ayoi; 
AI. oXiyov TO ypyjaTOV eaTtv, aairep evfia^e. (79S) 

HA. t/ ^^6' nAowTCOv ^pav TrapaaKevd^eTat; 
AI. aywva iroieTv avTtKa fj.aXa Kai Kpiatv 785 

KaXeyyov avTav t^^ Te^VT^^-. HA. KairetTa Trwg 
i2 116 AP12T0<I>AN0TS 

ov Kai ^o(f)OKX€Yii OLVTiXd^eTo -rov Bpovov ; 
AI. [jia A/' ovk eKiTvo^f «AA' fKV<X€ fxh AlcfyyXov, (800) 

0T€ Vfj Kar^XOe, KavelSaXe tvjv ^e^/av, 

KaKehog xmeywp^riaev avToo roy Opovov' 790 

vvv) ^' efxeWev, a>g ecpv] KAe/^Tjjtx/^iyc, 

€(f>€.'^pog KaBeteTaQai' Kav [xh AldyyXog KpaTri^ 

€^€iv KaTo, xa>pav' e/ ^e fi.^, •nep) r^f Te^/vfjg (805) 

'^iayoiVieTd^^ €(f)aaK€ Trpog y Evp/TTi^-jjv. 
HA. t/ XP^,w.' ap' eo-Ta^ ; AI. v>; A/', oXiyov va-Tcpov 795 

KavTavSa dy^ Ta ^e^va KivvjQvjaeTai. 

Kai yap TaAavTO) [xovaiKy) (TTaSfx.-^a-eTai. 
SA. t/ ^e ; [Jt.iiaycoy^ijova-i Ty]v Tpayoo^iav ; (S^°) 

AI. /ca/ KavQvag e^oiaovai Kai Tfriyeig CTrwv, 

Aca^ TtXaiaia i^vfiLTrvjKTa icXivSevaovai ye Soo 

y^a^ '^ta[*.€Tpovg Kai a(f)V]vag. yap FtVpiTri^vjg 

KaT €TTog (BaaavieTv (f)vjai Tocf Tpayx^iag. 
SA. i^ ttou (3ap€cog oi[/.ai tov Aiay(yXov (fyepeiv. (815) 

AI. €(3X€xp€ S' ovv TavpYi^ov eyKvxpag KaTCC. 
SA. Kpive.7 ^e ^>? t/^ TauTa ; AI. tout' i]v ^vaKoXov' 805 

ao(f>cov yap av^pcHv aTropiav €vpiaK€TVjV. 

ovT€ yap ^A6v]vaioiai avve^aiv AiayyXog, 
SA. TToXXovg 'laccg €vo(J.i^e Tovg Toiyjapvyovg. (820) 

AI. X^pov Te TaXX "^yeiTO tov yvSovai itepi 

(f)vaeig ttoivjtcov' eha t<£ aw ^ea^TTOTV} 810 

€7r€Tp€\pav, OTivj TVjg Teyyvjg €[ji.T€ipog vjv. 

aXX elaico[/.ev' cog OTav y 01 deanoTai 

€a7Tov^(x,Kcoai, KXav[i.a6 y][/.iv yiyveTUt. (^25) 

XO. ^ Trov "^etvov €pi(3pe[L€Tag yoXov evtoBev e^et, 

v]viK av o^vXdXov Trep /§17 Svf^ovTog otovTag 815 

dvrtTeyyoV tot€ '^ [kaviag vno "^etvvjg (830) 

0[k[j.aTa aTpol3vja€Tat. 

eaTUt ^ iTnroXocpcov t€ Xoycov KopvSatoXa vetKV], 

aytvhaXd[i.cav t€ -napa^ovta, a[KtX€V[LaTd t epycov, (835) 

(f>coTOg d[j.vvo[i.evov (f)p€VOT€KTOvog dv^pog 820 

'pvi[j.aS^ i7rrrol3d[t.ova. BATPAXOI. 117 

(f>pi^as ^' avTOKOfxcv Xo^pia^ Xaaiavy^eva ya.iT'r\v, (840) 

^i.mv Ittic-kvviov ^vvdycov /3pv^<i}fji.€vog yjo-ei 

prjfJMxa yofJ.^poTrayrj^ invaKrpov diro<ntSiv (845) 

yrjyeveT (pv^^^f/uxTi' 825 

evSev ^>/ (JTOfJMTovpyog e-nav (3aaaviaTpia KianYi 

y^aa , dveXiaaofuevT, (pQovepovg Kivovaa "xaXivov^j (^5°) 

p^fiMTa ^aiofxevrj KaTaKeTtrokoyyjaei 

'TrXevfi.ovav 'iroXvv irovov. 

ETPiniAHS. 

ovK av fu6€ifi.y]v Tcy 9povov, fi.^ vovOeTei. 830 

KpeiTTOiv yap eivai (f)yjfi.i tgvtov tijv Teyyyjv. (^SS) 

AI. A/o^i/Ae, Ti aiyaq ; ataOdvei yap tov Xoyov. 
ET. dTroaefJiVvvenat irpSiTov, airep eKaazoTe 

ev Taig Tpayoo^iaiaiv erepaTeveTO. 
AI. w ^atfLovi dv^pwv, fLyj fkeydXa Xtav Xeye. 835 

ET. cycoSa Tovrov Kai ^teaKefif/Mt irdXat, (860) 

dvOpwTrov dyptoiroiov, avSa^oaTOfnov, 

eyovT dydXtvov dKpaTeg dBvpwTOV aTOfxa, 

direptXdXrprov, KOfXTro^paKeXopp-^fJiova. 

AISXTAOE. 

aXi^Seg, o5 Tra? t^? apovpatag Beov ; 840 

av Qrj fxe tovt , w aTWfLvXioavXXeKTd^yj ^865) 

Kat TrTCiyyoTroie Kat paKioavppaTrTa^y] ; 

aXX. ov Ti yatpwv avT epeTg. AI. irav', AiayvXe, 

Kai fnyj irpog opyyjv airXayyya 6epfJLy]vr,g kotoo. 
AI. ov ^rfTa, irptv y av tovtov diro^pyjvw aa(f>wg 845 

TGv ywXoirotov, olog wv 6paavveTai. (^7°) 

AI. apv apva fj.€Xatvav iratheg e^eveyKaTe' 

TV(f>cug ydp eK^aivetv -TrapaaKevd^eTat. 
AI. co Kp^T/Acctf fj.€v avXXeym fxovui^iag, 

ydfAovg S' avoatovg €a(f>ep<ov eg r^v Teyyrjv, 850 

AI. hrtayeg ovrog, co ■jroXvTtfj.yjT AiayvXe. (875) 

aTro Twv yaXa^wv §', w irovrip Kvpnri^yj, 

airaye aeavrov eKTro^cov, el aa)(f>pov€ig, 

iva fnyj K€(paXatw tov KpoTatpov aov pyfft/tTt 
I 3 118 API2;T04>AN0T2 

Oevav VTT opyvj'; eKy^evj tov T^Ae(/)ov* 855 

av ^e [XYj Trpoi opyrjv, AiayyK^ «AAa Trpaovxg (880) 

eAe^yp^ , eXeyx^ov' Xoi^opeia6ai S ov 6e/*i? 

av^pag TTOiyjTag coaTrep dpTOTraXi^ag. 

av ^' ev6vg waTrep iipmg efXTrpvjadeig l3oag. 
ET. eTotfMog eifx eyaye, kovk dva^vofxaiy 860 

^a«ve/v, ^aKveaBai TipoTepog. el TovTOi ^oKeif i^^S) 

TaTiyjy Ta fxeKrj, Ta vevpa Tvjg Tpayx^iag^ 

Kat vvj At Tov n^Aea ye Kai tov AtoXov 

Kat Tov M.eXeaypov, KaTt fxdXa tov T-^Xecpov. 
AI. av ^e ^rj t/ jSovkevet TTotetv ; Aey', Ala^/yXe. 865 

AI. e^ovXofxvjv fxev ovk ept'^etv evSd^e' (890) 

ovK e^ taov ydp eaTtv dyiov vcJov. AI. t/ ^a^ ; 
AI. OTt -yj TTOtyjatg ovy^t avvTeSvvjKe fxot, 

TOVTO} ^e avvTeQvvjKev, ioaO e^et Xeyetv. 

Ofxag ^' eiret'^'^ aot "^oKei, ^pdv TovTa yj>r}. 870 

AT. 't6t vvv XtPavooTOv ^evpo Ttg Kat nvp W«, (895) 

OTTOog av evqxfLat irpo tcov aocptafxaTav, 

dyava Kphat Tov^e fLovatKWTaTa' 

vfLeTg ^e Taii M.ovaatg Tt fxekog vTraaaTe. 
XO. w Atog evvea Trapdevot dyvat 875 

M.ovaai, XeTTToXoyovg ^vveTag (ppevag dt Ka$opdTe {9°^>) 

dv^pctiv yvusfK.OTVTtm, OTav eig eptv o^vfxepift.votg 

eXdwat aTpe/SXoiai iraXataft.aatv dvTtXoyovvTeg, (9°5) 

eA^eT eitoyl^ofxevai '^vvaft.tv 

^eivoTdTotv aTOfxdTotv TropiaaaBai 880 

pyjff.aTa Kai TTapaTrptafxaT enm. 

vvv yap dyoiv ao(f)iag ft.eyag yoipe^i Ttpog epyov yj^v], (910) 
AI. evyeaQe ^rj Kai a<f)U) Tt, irplv TaTrYj Xeyetv. 885 

AI. Ay]fi.i^Tep vj Opexpaaa tv]v e/x^v (ftpeva, 

etvat fxe tcov am agtov fi.vaTyjpicov. 
AI. t6t vvv entdeg dr] Kai av Xt/SavwTov. ET. KaXwg' (915) 

eTepot ydp etatv otaiv evyofxat QeoTg. 
AI. /0/0/ Tiveg aov, KOfifi.a Katvov ; ET. Kat fxdXa. 890 

AI. tOt vvv Trpoaevyov Tolatv IttWTatg 6eotg. r BATPAXOI. 119 ET. al^p, (fxov ^oaKriixa, Kai yAcumjf <rTpo(piy^, 

Koi ^ivecyi Kai fJiVKT^p€$ oa<f>pavTi^pioif (920) 

opBoag /x eXeyxeiv av av aTTTUfxai Xoyav. 
XO. Kai fj^irjv r}fji.eTg e-7ridvft.ovft.ev 895 

Trapa ao(poiv avopoTv aKovaai Tiva Xoyav 

eTTiTe taiav o^ov. (925) 

yXaaaa fiev yap vjypKiJTatf 

Xi^fxa ^' ovK oLToXfxov afx(po7vf 

ovO aKivyjToi (ppeveg. 

■npoahoKav ovv eiKog eaTi 900 

Tov fxev aar-fTov t/ Xe^etv (930) 

Kot KaT€ppivy]fj.evov, 

Tov S' avaaTixvT avTOitpefxvoig 

ToT<; Xoyoiaiv 

efXTreaovTa avaKetav irok- 

kag aXiv^YjOpas eiriov. (935) 

aAX' »$• TayiaTa y^ Keyeiv' ovto} ^' oiraog epeTTov 905 

aaTeTa Kai fji.rpr eiKOva; ft.^^ 01 av aXXog etitoi. 
ET. Kai fLVjv efxavTOv fxev ye, ttjv Troivjaiv oiog €ifxt, 

ev ToTaiv vaTdxoig (ppaaw, tovtov ^e TrpioT eXey^ca, 

ag vjv aAa^w!; Kai (peva^, oioig re Tovg SeaTag (940) 

el^ypKXTa, ft-apovg ka^wv irapa ^pvvfyx Tpa^pevrag. 910 

npaTtaTa fxev yap eva Tiv av KaQTaev eyKaKvil^ag, 

'Aj^/AAea tiv yj NiojSvjv, to irpoaamov ovr^t "tetKVvq, 

Ttpoayrifxa Tv^g Tpayx^iag, ypv^ovTag ov^e TOVTt' 
AI. fJM Tov Ai oi) ^vjff . ET. §e 'xopog y v^pettev opfxaBovg av (945) 

fxeXav ecpe^^s Terrapag ^vveyjog av' 01 S eaiycov. 915 

AI. fyu) S' er^atpov Tr\ attoTrvj, Kat fxe tovt eTepnev 

ov^ vjTTOV VI vvv 01 XaXovvTeg. ET. ^XiQtog yap -^aQa, 

ad(pi' taBt. AI. KafxavTx Ookx. Tt Be Tavr e^paa^ ^eTva; 
ET. yxr' dXa^ovetag, iv BeaTvi^ irpoa^oK^v KaQoTTO, (95°) 

ovdS' 17 NtojSi^ Tt (f>6ey^€Tat' to tpafxa 8' av '^triet. 926 

AI. (I) irafxirov^pog, oV ap e(p€vaKi^ofi.vjv vir avTov. 

t/ aKoo^iva Kat hva^popeTg ; ET. OTt avTOv e^eXey^w. 

KxireiT e'7r€<^^ TavTa Xr/p^aeie Kat to 'hpdfxa 
I 4 120 API2TO(I>ANOT2 

vjO'^ fxeacivjf prj^ar av /Soeia ^w^€k eiTrev, (955) 

Ofppvg eyovTa Kai \o(f)Ov^, ^eiv arra (J.opif.opdoira, 925 

ayvara rolq 6ea>fji.evoig. AI. oiiJ.01 raXag. AI. aMTia. 

ET. aacpeg Q av eiirev oii^eev AI. [x/i] •nple rovg otovrag. 

ilil. aAA rj ZjKaixavbpov^f t) racppovg, yj it aaiiiQm eirovra^; 

ypvTTaerovg yaKKViXdrovg, Kai priiJ.aO^ lnTioKpyifj.va, (960) 

a ^vfx(3aXeTv ov pa^iov. AI. vrj rovg Qeovg, eyoo yovv 930 

yiQy] Ttor ev fj.aKpSi yjpov^ vvKrog ^iyjjpvTivyjaa 
rov ^ov6ov iTriraXeKrpvova ^yjrav, rig eariv opvig. 

AI. cry]fj.e7ov ev raHg vavaiv, wfj.a6earar, eveyeypaitro. 

AI. eyoj ^e rov ^iXo^evov y ccfi.i^v Kpv^iv eivai. (9^5) 

ET. eir ev rpaya^iaig eypyjv KaXeKrpvova iroi^aai ; 935 

AT ^^^^^^/l^ '/l^ r.>V>>\f/>>/ 

Al. o-y 6 , w Oeoicriv eydpe, itoi arr eariv arr eTTOtetg ; 

ET. ovy iTriraXeKrpvGvag fj.a A/ ov^^e rpayeXdtpovg, aTrep ai/, 
av ro7(Ti TiapaTrerdc-fj.aa-iv roig M-yj^^iKoig ypdcpovaiv 
aXX cog TrapeXajSov ryjv reyyyjv Trapa crov ro Trpwrov ev6vg (970) 
oi^^ova-av liro KOfJ.iiaafj.drav Kat pr,fj.drm eTraydiov, 940 

tayyava fj.ev iipwrtarov avr^v Kai ro ^dpog dcftetXov 
eTTvXXioig Kat TveptTidrotg Kai revrXiotat XevKotg, 
yyXov "tt^ovg arcofxvXfxdrcov, «tto (3tl3Xicov aTirjdcioV 
eir averpe<f)ov fj.ovcpdtatg, K.y](f)tao(f)ciovra fxtyvvg. (975) 

etr* ovK eXyfpovv rt rvyotfj. , ovV efj.iteaccv ecftvpov, 945 

aAA' cv^tchv Tipciortara fj.ev fxot ro yevog eiii av evBvg 
rov tpdfi.arog. AI. Kpe7rrov ydp ^v aot vy] A/' y] ro aavrov. 

ET. eiietr ano rcov Tipoorcov eTiSov ov^^ev Tiapy]K av dpyov, 

dXX eXeyev 07 'yvvTy re fJ.ot yo) 'tovXog ovVev r]rrov, (980 ) 

yo) 'hea'7iorr]g yr] iiapOevog yr] ypavg dv. AI. eira tr]ra 950 
ovK anoBaveiv ae ravr eyjpr^v roXfnavra ; ET. /*« rov 'AttoAAco' 
^y]ft.0KpartK0v yap avr etpm. AI. rovro ft.ev eaaov, co rdv. 
ov aot ydp eari Tteptiiarog KdXXtara iiept ye rovrov. 

ET. enetra rovrovat XaXeTv e^i^a^a AI. (f)y]fJ.t Kayca. (985) 

«$• Tiptv ^ihd^at y co(f>eXeg fkeaog ttappayr]vat. 955 

ET. Xenrm re Kavovm ea(3oXag eiim re yctivtaaf/.ovg, 
voeiv, opdv, ^vvtevat, arpe(f>eiv, epdv, reyyd^etv, 
Kay VTioroTteTaOai, TieptveoTv 'atiavra AI. (f)y]fii Kayco. BATPAXOI. 121 ET. olKua TrpdyfJiaT ela-aym, oU X/"''/"'^^» °^f ^vv€(Xfji.€v, (990) 
cf av y av ff^jAey^^o/x^jv' ^vvei^OTes yap ovtoi 960 

i^Xey/ov av fxov Trjv Te/vriV aX\ ovk iKOfwnoXaKovv 
amo Tw (ppoveTv aTroaTraaag, ovo e^e-TrXrjTTov avTov^, 
KvKVGVS TToiav Kai M.e{j.vovag K^J^tovocf^aXapoTiaXovg. 
yvaaei ^e Tovg tovtov re Kafuov y eKaTepov ft.a^r{iag. (995) 
TOVTOvfievi ^opfj.iaioi Meya/verof 6 Mayv^f, 965 

(jaXTriyyoXoyyyTtfjv^ai, (japKaa-fj.oTriTVOKafurrai, 
ovfj.o\ ^e KX€iTO(f)av re Kai Syjpafj.evYjg KOfJ.^og. 

AI. Qvjpafj.evrji ; (70(pog y dvrjp Kai ^eivog eg to. TrdvTa, 

o^ yp» KaKolg TTGV Trepmecyfi Kai TrXriaiov irapaaTyj, (1000) 

TreTrrooKev e^w twv KOKciv, ov XToff dXXa Keiog. 970 

ET. ToiavTa fj.evTGvy(h (ppoveiv 
TOVTOKTiv ei^T^^^yjadfxrjv, 
Xoyt(TfU)v evBeig T17 re^^vjy 

KOi (TKe^^iv, (o(TT yiby} voeiv ( 1 005 ) 

airavra Kai tieitevai 975 

Ta T ctXXa Kai Tag oiKiag 
oiKelv dfJ.eivov yj irpo tov, 
KdvaaKOirelv, iroig tovt eyei ; 
irov fj,oi To^i; Tig tovt eXa/Se ; (1010) 

AI. VY] Toiig Qeovg, vvv yovv AS^- 980 

vaicyv aTrag Ttg et<7t(ov 
KCKpaye irpog Tovg otKeTag 
^rireT Te, vov OTtv yj yyrpa', 

Tig Tyjv K€cf>aXrjv aTre^-^toKev (1015) 

T^f fnatvt^^og; to Tpv^Xtov 985 

TO Trepvdivov TeSvyjKe fxot' 

TTOV TO (TKOpO^OV TQ yOt^l^tVOV ; 

Tig Tvjg eXdag irapeTpayev ; 

Tew^ S* d^eXTep<jiTaTot, (1020) 

KeyyjvoTeg lS/[af/.fJMKv9oi, 990 

MeXyjT i^at KaOyjVTO. 
XO. TaSe jotev Xevaaetg, (paihifj. ^\yjXXev' 

(Tv ^e t/, (pepe, irpog Taxna Xe^eig; fj.ovov OTroig 122 AP12T0*AN0T2 

jU,^ a 6 dvfxog apirixaai (1025) 

iKxog oiaet tSciv eXaav' 995 

^eiva yap KaTVjyopi^Kev. 
aXX' OTTCoi, 0) yevvd^a, 
fxy} Ttpog opyrjv dvTiXe^et^, 

d\kd avoTetkag, aKpoicri (1030) 

'^wixevog Totg laTtotg, 1000 

eha [xdXkov fxdXXov a^eig, 
Kat (pvXd^eig, 
YjvtK dv To TTvevfji.a XeTov 

Kat KadecTVjKOg Xd^yjg. (1035) 

aXX 0) TrpaTog Tav EXXvjvm Tivpyaaag pi^[j.aTa aefxva 
Kai Koaixvjaag TpayiKOV Xvjpov, Gapptav tov Kpovvov dcftiet. 1005 
Al. Bvfxovixat fxev ttj ^vvTv^^^ta, Kat fxov ra aitXdyyy dyavaKTely 
(i irpog TOVTov ^ei fL dvTtXeyetv' tva fxrj (pdaKTj ^' diropeiv fxe, 
aTroKptvat f/.ot, Ttvog ovveKa y^f} 6avff.d^etv dv^pa TToiyjT-fiv', (1040) 
ET. ^^e^tOTYjTog Kat vovBeaiag, oti 0€XTtovg re irotovfn.ev 

Tovg dvSptairovg ev Ta7g iioXeatv. AI. tovt ovv ei ft.vj TreTrotvjKag^ 
aXX eK yjtYjaTm Kat yevvaim ff.oyBYipoTdTovg diretei^ag, 10 1 1 
Ti iradeiv cjy-^aeig a^tog eivat ; AI. Tedvdvaf ft,Yj tovtov epwTa. 
AI. aKexpai Totvvv otovg avTOvg itap efxov irape^e^aTo tt/jwtov, (1045) 
€1 yevvatovg Kat TeTpaTiYiyeig, Kai fu^ ^ia^paanroXiTag, 
fLYjd dyopatovg f^Yj^e KojSdXovg, aaTtep vvv,fj.Yit\ itavovpyovg, 1015 
dXXa TtveovTag ^opv Kat Xoyyag Kat XevKoXocfyovg TpvcpaXetag 
Kat TTYjXYjKag Kat KVYjfubag Kat SvfKovg eTtTa^oeiovg. 
ET. Kat Vifj y({i}peiTovTi to KaKoV KpavoTtoim av fj. eirtTptxpei. (1050) 
AI. Kat Tt ai) ^pdaag ovTwg avTovg yevvaiovg e^e^^i^a^ag ; 

Aia^^fvXe, Xe^ov, fHYj^^ avQa^wg aeft.vvvoff.evog '^aXeitaive. 1020 
AI. ^pdfnaTtof^aag Apewg fj.eaTOv. ^l.Ttohv, Al.TovgeitT eittQ-^^ag' 

Beaadfxevog Ttdg dv Tii dvYip YipdaBYi ^diog eivai. 
AI. TOVTt fj.ev aot KaKOV etpyaaTat' QY}l3atovg yap TteitotYjKag (1055) 

avbpetoTepovg eg tov itoXefAov Kat tovtov y ovveKa TVTtTov. 
AI. aXX' vfj.h avT e^Yjv daKeiv, dXX' ovKeitt tovt (TpdTteaSe. J025 
e/Va ^t^d^ag Hepaag fLeTa tovt eitiQvfj.eiv e^e^ito^a 
vtKav dei Tovg avTtndXovg, KoafL-^aag epyov aptaTOV. 
BATPAXOI. 123 

eyapvjvyovv, rjviK aTr^yyekSrj Trepi Aapeiov TeBveaTog^ (1060) 

yopog ^' evBiii t» '/etp i^i (jvyKpovaag elitev lavol. 

Tavra yap avtpagy^jrfi TcoiriTagaa-Keh. (XKey^aiyap ait «^5^17^,1030 

ag ci}(pe\tiJ.oi Txv tto/tjtwv 01 yevva7oi yeyevrjVTai. 

'Opcpeii^ [j.ev yap TeXeTa^ 6' rjfxiv KaTe^ei^e (f)0vci)v t aiieye(j6ai, 

Mov(7ato<; V e^aKeaeig Te voVwv Kat yjivjo-fxovg, 'Haio^oi ^f 

•y^f epyaaiag^ Kapirwv lopai, apoTovg' 6 Beiog Ofxyjpog (to66) 

aTTO Tov TifJirjv Kai KAeog efryev TrAijv Tovd OTt yjiyi^TT eOiiiac^e, 

T(x^eig, (xpeTas, 07rXi(Tetg av^^pwv ; AI. Kat fxrjv ov YlavTaKkea ye 

e^t^tx^ev OfXdig tov aKatOTaTOV' Trparjv yovv, rjViK eTrefXTtev, 

TO Kpavog7rpaTOVTiepi'^ri<xafX.evogTOv ko(f)ovrifj.eXX eirt^rjcretv.^io-jo) 

AI. aAX' aXXovg TOt TTokKovg ayaBovg, oov rjv Kat AoifiMypg rjpwg' 

oBev rjfirj (pprjv aiTOfxaJ^afxevrj TtoXXag apeTag eitoiriaev, 1040 
Y\aTpoKX(i}V, TevKpiov BvfMoXeovTCtiv, tv eTtatpoifJi av^pa TtoXiTrpf 
avreKTetvetv avTOv TOVTOtg, oitoTav aaKTttyyog aKovarj. 
«AA' ov fJM A/' ov^ai^pag eitotovv rtopvag oiihe Y.BevejBotag,{^ 1075) 
ovV oW ov^etg r\vTtv epxaav itaTtoT eTtotrj^ra yvvcuKa. 

ET. fJiaAi', ov'^} yap rjv irjg ^A(f>po^iTr]g ovMv aoi. Al. fkr^ey eTteirj. 
akX eitt Tot aot Kai Toig aoicrtv voXXr] mXXoti ittKaBrfto, 1046 
w<7T€ ye KavTOv ae KaT ohi e^aXev. AI. v»;tov A/a tovto ye TOt ^^. 
a yap eg Tag aXXoTptag eitoteti, avTog TovTotatv eitXrjyrig. { 1080) 

ET. Kat Ti ^X(i.TtTov(T , (ti (TyeTXt avdpiev, Trjv itoXiv (Xfn,at "EBevelSoiat ; 

AI. OTt yevvatag Kat yevvatav avtpiav aXoyovg aveitetaag 1050 

KOiveia Tttelv, aiayvvOetaag ^ia Tovg (rovg BeXXepo^povrag. 

ET. itOTepov ^' ovKovTa Xoyov TovToviteptT^g^ai^^pag^vveOriKai^ioS^) 

AI. fxaAt , aXX' OVT' aXX^dTtoKpvTrtetv^i^ TO TtovrjpovTOvyeTtotrjTT^v, 
Kai fj.rj Ttapayeiv fxrj^e ^th(x.a-Ketv. Totg fiev yap itai^aptotatv 
eatt ^i^aaKaXog oaTtg (f^pd^ei^ ToTg rj^watv ^e TtotrjTai. 1055 
Ttdvv "^r] '^ei')(j)rjaTaXeyeivr]fxag. ET. iiyv oirv av Xeyr]g AvKal3r]TT0vg 
Kat Tlapvaaoiv rjfxlv fxeyeOr], toZt eaTt to yjpr^aTa ^&aaKetv, 
bv -^r] (^pat,etv av6pu)Ttetci)g; AI. aXA', c«5 KaKo^atfxov, (XJayKrj 
fxeydXoDV yvafxwv Kat ^iavoiav laa Kat Ta pv^fxara TiKTetv. ( 1091) 
KoXXag eiKog Tovg rjfxiBeovg To7g p-^fxa(7i fxei^oai y^r^aBat' 1 060 

\V~f/f~~ ,\ / 

Kat yap Toig ifxaTiotg r/fxu}v yjpuvTat itoXv aefxvoTepotatv. 
afxov y£r]aT(ii)g Kata^ei^avTog ^ieXvf^r/Vj) av. ET. t; ^pdaag ; 124 API2T0*AN0T2 

AI. TTpaTov ixev rovg ^acriXevovTag pa.Ki' dfXTrta-^^cov, iv eXetvol (1095) 

ToTg avBpwTioig (ftamiVT eivat. ET. tovt ovv e^Xaxpa ri^^pacrag; 
AI. ovKovv eBekei ye Tptvjpapyr^eiv ttXovtoov ov^^elg &/« TavTa, 1065 

aXXa paKtoig 7reptetXXo[X€Vog KXdet Kai tpvjat TreveaOat. 
AI. VYi T>jv A-^fxifjTpa, ')(^iTwvd y ey^m ovXcov eptav wrevepOe' 

Kav TOvTa Xeym e^aTraTYjcrrj, Trapa Tovg ty(6vg dveKvxpev.{iioo) 
AI. eiT av XaXiav eittTrj^eva-at Kat aTWfxvXiav e^t^^a^ag, 

V] ^eKevctiaev Tag re iraXataTpag Kat Tag Trvyag eveTpt\p€ 1070 

Twv fxetpaKtav aTWfi.vXXoiuevm, Kat Tovg iiapdXovg dveiretaev 

avTayopeveiv Toltg apyovatv. KaiTOt TOTe y , rjvtK eyoo '^cov, 

ovK YjTTtaTavT aXX y] fxa^av KaXeaat Kot pvTnraTraT eiTielv.^i loi,) 
AI. V17 Tov 'AttoXXci}, Kat Trpoaiiap^^eh y' eg to aTOfxa tw BaXdfxaKi, 

Kai fxivBaaat tov ^vaatTov, KdK^dg Ttva XcoTro^vTYjaai' 1075 

vvv S' dvTtXeyetv KovKeT eXavvetv, 

Kat TrXeTv ^evpt Kav6tg eKeTae. 
AI. TTOicov he KaKcov ovK ahtog eaT ; (m°) 

ov Trpoaycayovg Kare^ei^ ovTog, 

Kat TtKTOvaag ev rotg lepolg, 1080 

Kat fKtyvvfkevag rolatv dteXcpoig, 

Kat (paaKovaag ov /^yjv to ^v ; 

Kar eK tovtcov yj iroXtg '^ft.cov (ms) 

V7I0 ypafJifJMTectiv dv€ft.€arco6Yj, 

Kai (ScOft.oXoyCOV ^YjflOTTtB^^KCOV, I085 

e^aTrarcovTcov rov tY]f/.ov dei' 
Xafi.TiaOa ovoetg otog re (pepetv 

vn dyvfkvaatag ert vvvt. (1120) 

Al. ft.a A/ ov tY]9 , caar eTracpavdvSi^v • 

JlavaOYjvatotat yeXwv, ore ^y] 1090 

I3pa^vg dvSpcoTTog rtg eOei Kv^^ag 

XevKog, Tiicov, vTtoX€f7tOf>.evog 

Kat '^etvd Ttotcov' Ka6 ot K€pafj.Y}g (1125) 

ev raiat TivXaig natova avrov 

yaarepa, itXevpag, Xayovag, Tivy^v 1095 

Se TVTrTOfi.evog raXat itXareiatg 

vitoitep^ofi.evog ^^" rhiiiTri BATPAXOI. 125 (f)V(7m T»/v XafxiraQ «jxvyi. (1130) 

XO. fxiya TO irpayfxa, iroXv to veiKOi, oSpo? 7roAe/xo$ tpyiTat. 

"XaXiTrov ovv epyov hiatpcTvj 11 00 

OTav fxev Teivyj Ptati)^, 

€TravaaTpe(f)€tv ^vvrprat KaTrepei^eaOat TopS>g. 

akXa fxrj v TavT'2 f<a6^<x6ov' 

ea(3o\ai ydp elat TroXkai yaTepat a-o^ptifxdTcov. ('MS) 

T/ vep Qvv fp^cTov ept^etVf 1105 

XeyeToVf e-ntTOVf dvo^epeaOov, 

Td T€ iiaXata Kat Ta Katva, 

KaTtoKivtvveveTov XeitTOV ti Ka] ao^pov Xeyetv. 

ei §€ TouTO KaTa<po(3e7a6oVf ixrj Tig dfxaSta Trpoarj ( 1 1 40) 

ToT^ Seafxevotatv, a^ Ta 11 10 

XeTrra fxr] yvwvai Xeyovroiv, 

fxrpev oppw^eiTe Tovff' wg ovk eS^ ovTa Toan ^yii. 

etJTpaTevfxevot ydp etat, 

Ptj5Xtov t' eyccv eKaaTo? fxavQdvet Ta '^el^td' (1145) 

at (j)v<7etg t aXXag KpaTidTai, mS 

vt;v ^€ Kat irapt^KOvrjVTai. 

fxr]^ev ovv ^eiarjTOV, dXXa 

irdvT hre^tTov, 6eaTS)v y ovvey^ , aj«" ovtojv <TO(f>wv. 
ET. Kat fxrjv eir avTovg tov^ irpoXoyovg aov Tpexpofxai, (1150) 

ffjTcog TO irpiaTov Trjg Tpayx^tag fxepog 1120 

vpam(7Tov auToD (Saaavioi tov ^e^iov. 

d(Ta(f)r}g yap rjv ev Trj (f)pdaet Tav irpaiyfxaTWV. 
AI. Kat irolov axrrov (Baaavteig ; ET. iroXXovg Trdvv. 

irpSn-ov Be fxot tov e^ 'OpeaTetag Xeye. ('^55) 

AI. dye "^ri (Jtwnra irag dvrjp. Xey , A.KjyyXe. 1 1 25 

AI. '^pfxrj ypovte, iraTpw eiroTrrevwv KpdTi}, 

awTrjp 'yevou fxot avfXfxaypg t' aiTovfxevw, 

^KW yap eg yrjv Ti^vhe Kat KaTepyofxat. 
AI. TovTWV eyetg ^peyetv t<; ET. ■nXeiv rj "^w^eKa. (1 160) 

Al. aXX ovbe iravra TavTa y e<rT oaa 17 Tpia. 1130 

EiT. eyei d eKaaTOV etKoatv y afxapTtag. 
AI. AiayvXe, Trapatvw aot atayaav el Ve fxrj. 126 APISTO^IjANOTS 

irpog Tpio-iv lafJLJSeiotcri 'n-poaccpeiXav (f^aveT. 
AI. eyo) aicoTTU) twO ', AI. eav TieiBrj y efxoi. (1165) 

ET. ev6v^ yap i^fJiapTVjKev ovpaviov y oaov. 1 '35 

AI. opag OTi Xrjpei^. AI. aAA' oXiyov ye fjLoi fxeXei. 
AI. ■jraJf (fjyji fx dfJLapTeh ; ET. av6ii e^ ^PXV^ >^eye. 
AI. EipfXYj yPovie, TraTpw eTfoiiTevwv KpaTYj. 
ET. ovKOvv Opea-Tyjg tovt eiri tw TVft./3ix) Xeyei (1170) 

TW Tov TiaTpog TeSveaTog; AI. ovk aXXwg Xe-yw. 1140 

ET. TTOTep ovv Tov Kpfji^v, (log TtaTVjp aTiaXeTO 

avTov (3iaiag eK yvvaiKeiag yjipog 

SoXoig XaGpaioig, Tavr eiroTrTeveiv ecpyj ; 
AI. ov triT eKeivov, aXXa tov 'Kpiovvtov (''75) 

Epf/LYjv yBoviov Trpoa-eiTre, Ko^yjXov Xeytiiv 1 145 

OTiYi TiaTpwov TOVTo KeKTTjTat yepag. 
Cj\. eTi fJ.et(^ov eqyjfJ.apTeg yj ya povAofLYiv' 

ei yap ■naTpmv to y6ovtov eyei yepag, 
AI. ovTdi y av eirj iipog rtaTpog TVfJi,{3wpvyog. (1180) 

AI. Aiovvae, iTtveig oivov ovk av6o<T fj.iav . 1150 

AI. Xey eTepov avT^' crv ^ e-ntTYjpet to /3Xd(3og. 
AI. accTYjp yevov fj.01 <Jvfj^fj.ayog t atTOVfLevci). 

YjKd} yap eg y^v r^v^e Kat KaTepyofj.at. 
ET. S/f TavTov Y]fj.7v ehev aocpog AiayvXog. (1185) 

AI. 'Ttag Oig ; ET. aKOiiet to pyifJ.' eyoo ^e aot (jjpdaa. 1 155 

YjKW yap eg yyjv, (pyjo-i, Kat KaTepyofxai' 

YjKO) ^e TavTOv ecTTt Tw KaTepyofnat. 
Zll. VYj Tov A< , (tiairep y et Tig enrot yetTovt, 

Xp^aov (XV fxaKTpav, et ^e ^ovXei, Kap^oTTOv. (riQo) 

AI. ov o^ra TOVTO y, co KaTeaTcoft.vXft.eve 1 t6o 

avapcoTre, TavT f or , aXX aptaT eiT(>iv eyov. 
AI. TrS>g '^Y} ; ^iha^ov ydp fie Kaff Tt ^y} Xeyeig. 
AI. eX6e7v fxev eg yy]v eo-fl' otco /x-eT^ itdTpag' 

ywptg yap dXXYjg avft.(f>opag eXyjXv6ev' ('^95) 

(f>evycov ^' dvYjp y]Ket Te Ka\ KaTepyeTai. 1165 

AI. ev vYj Tov ^AttoXXco. t/ aii Xeyetg, Kvptiri'^')^ ; 
ET. ov (f>Yifj.i Tov OpeaTYjv KaTeXOetv oiKa^e' BATPAXOI. 127 

Xd6pa yap 7jX6ev, ov ttiSoov rovg Kvpicv^. 
AI. ev vyj TOv 'Ep|Oi^v' o ti Xeyeig ^' ov ixavQavo). (1200) 

ET. vepaive roivvv eTepov. AI. <19; irepaive <tv, 1170 

AiayyX, avvcrai av ef to KaKOv airopAeire. 
AI. rvfxj3ov V eiT c^/Px rxte K-ripvaaw irarpi 

KXveiv, oLKoiKTai. ET. rovO' erepov avQig keyeif ('205) 

Kkveiv, aKov<7ai, ravrov ov cracf^earaTa. 
AI. re6vyjK0(Tiv yap eXeyev, a> }x.o'/6ifjpe av, 1x75 

oli ov^e rpn; Xeyovreg e^iKvovfxeSa. 
AI. (Tv ^e irif eiroiei^ rovg irpoXoyovg; ET. eya <ppd(T(i}. 

Kav Trov Vig enrw ravrov, f] (ttoi(3vjv i^vjg 

€vov(7av e^Q) rov Xoyov, KardTrrvtTov. (1210) 

AI. l6i S^ Xey'' ov ydp jxovariv dW aKovarea 1180 

rav craJv -TrpoXoyav ryjg op6oTy}Tog rxv eirav. 
ET. vjv O/S/ttous' to irparov evtaifJiCtiv dvrip, 
AI. fJM rov A<' ov ^^t', dXXd KaKo^aifxav <f)v<ra, 

ovTivd ye, irplv (f)vvai [Jiev, d-jroXXxv ecprj (12 15) 

«•jro/ifTeve/v tov irarepa, Trpiv Kai yeyovevai, 1 1 05 

Trag ovrog tiV ro irpuirov ev^aifxoiv dvrjp ; 
ET. e/T eyever avdig ddXiararog ^porav. 

.x \V»/5>^~> >\ ~> / 

AI. fJM rov A/ ov o^r , ov fj.ev ow eTrav^raro. 

irag ydp ; ore ^^ irparov fxev avrov yevofj^evov (1220) 

')(eifj.avog ovrog e^e6eaav ev ocrrpdKW, 1 190 

iva fL^ Krpa(peig yevoiro rov irarpog (j>ovevg . 

eid ag TloXv(3ov rjppT^aev o/^wv t» Trooe* 

eireira ypavv eyrjfxev avrog ojv veog, 

Kai irpog ye rovroig t^v eawToy fj.r}repa' (1225) 

e<T e^eTv<f)X(i)aev avrov. AI. evdaifjLcov ap ijv, 1^95 

e< KaarpaTrfyriaev ye f/.er ^Kpaatvi^ov. 
ET. Xvjpeig' eyu ^e rovg rrpoXoyovg KaXwg iroii. 
AI. Kat fxriv fxa rov Ai ov Kar eirog ye aov KViao) 

TO prjfx eKaarov, dXXa ai/v roTatv 6eoTg (1230) 

«TTO XriKv6iov aov rovg irpoXoyovg ^ia<f>6ep'2. 1200 

ET. diro Xr]Kv6iov av rovg efxovg; AI. evog fxovov. 

iroietg yap ovrci)g var^ evapfJ.orreiv airav. 128 API2T0<I>AN0TS 

Kai K<ti^apiov Kai kfjKvQiov Kai BvXaKioVj 

ev roig iafx,Peioia-i. ^ei^co S' avriKa. (1235) 

ET. /^oi/, (Tv ^ei^eig ; AI. (pyjfxi. AI. Kai Vifi yjiri keyeiv. 1205 
ET. AiyvTTTo^, cog TrXeTaro^ eairaprai. Aoyof, 

^vv Traiai Ttevr^Kovra vavriXa TiXarri 

Apyo$ Karacryjov AI. Xi^Kvdiov anaXeaev. 
ET. rovr) ri yjv ro Xvjkv6iov ; ov KXavcrerai ; ( 1 240) 

AI. Xey erepov avra icpoXoyov^ iva Kai yva TraXiv. 1210 

ET. Aiovvao^, 0$ Qvpaotai Kai vejSpoov topali 

KaBanrog ev TrevKaiai Ylapvaaov Kara 

TfYj^a yopev(3)v, AI. XyjkvBiov aTrcoXeaev. 
AI. oifxoi 7reTrX'^y[xe6' avQig vtto t^? Xvjkv6ov. ('245) 

ET. aXX^ ovhev ea-rai TTpayfji.a' Trpog yap rovrovi, 1215 

rov irpoXoyov ovk e^ei Ttpoa^arpai Xy}Kv6ov. 

ovK ea-riv oarig Travr' dvyjp ev^baifxoveT' 

iy yap 7re(pvK(hg ea6Xog ovk eyei (3iov, 

^ '^vayevyjg oov AI. Xv]kv6iov ditwXeaev. (1250) 

AI. Kvpnri^yj, ET. ri eariv; AI. v(f)ea6at fxot ^oKet. 1220 

ro Xy]Kv6tov yap rovro Trveva^eTrai iioXv. 
ET. ovh^ av fxd ryiv A^^fxi^rpa fj)povriaatfi.i ye' 

vvvt yap avrov rovro y eKKeKOiperat. 
AI. 'i6t ^yj Xey erepov Kditeyov rvjg XyjKv6ov. (1255) 

ET. ^i^avtov Ttor aarv Ka^/xof eKXtTTWV 1225 

^Ayy^vopog iralg AI. XyjKv6tov dTtcoXeaev. 
AI. co ^atfjiovi dvtpSuv, diroTipm ry(\) X-^kv^ov, 

iva fi.yi ^iaKvatayj rovg irpoXoyovg vjfj(.cvv. ET. ro rt ; 

eyco Tipiwfj.at t»^' ; AI. edv 7rei6y] y efkoi. ( t 260) 

ET. ov ^^T, eTrei TroXXovg itpoXoyovg e^w Xeyetv 1230. 

IV ovrog ovy^ e^ei Trpoa-dipat XyjKv6ov. 

rieAoi^ 'VavrdXetog eg YViaav fxoXwv 

6oa7aiv ntirotg AI. XyjKv^tov aTrcoXeaev. 
AI. hpag, Ttpoay}y\jev avBtg av ryjv X-^Kv6oy. ('265) 

«AA', !Xiyd6\ ert Ka) vvv dito^^ov Ttda-y] reyyy]' 1 235 

Xr^y^iet yap o^oXov itdvv KaXy]V re Kaya6y]v. 
ET. fkd r\v A/' ov^jrw y' ert yap eicrt fxot avyyot. 
ET. AI. 
ET. 

AI. ET. 
XO. ET. 

AI. 
ET. AI. 
ET. 

AI. 
ET. BATPAXOI. 129 

Oivci/f TioT €K yvji AI. kfjKvQiov aTtaXiaiv. 

€a<rov ei^Treiv irpwff oXov fxe tov (yriyov. (1270) 

OiV€vg TTOT €K yr]^ TrokvfJ.tTpov ka(3u)v aTa-yyv^ 1 240 

Bv'j)v aTrapyag AI. krjKvOiov aiiwktaev. 

fji€Ta^v 6vxv ; Kai Tig av6 vipeikfTo; 

eaaov, a Tav ■irpos to^i yap eivaTCi}. 

Zfvj-, cog XeXeKTai T^g akvj^eiag viro, (^275) 

aTToket a^' ep^H yap, kr^Kv6iov aTiakta-€V. 1245 

TO kyjKv6iov yap tovt €Tri ToHg Trpokoyoiai aov 

ooavep Ta avK €iri to7<71v o(f>dakfj.oig €(f>v. 

akk eg Ta fiekf} Tipog twv Beav avTov TpaTtov. 

Kai fnyjv eyja y ag avTOv aTTo^ei^w KaKOv (1280) 

ft.€koTroiov ovTa Kat TroiovvTa TavT aet. 1250 

Ti 7roT€ TrpayfLa y€vyj(7€Tai ; 

<f>povTt^€iv yap eywy €yw, 

Tiv apa f/.€ft.rpiv eirotaet 

av^pi Tw Ttokv TrkeTaTa ^>^ (1285) 

Kai KakkiaTa fxekYi itoiri- 1255 

~ V / 

aavTi Tav €ti vvvi. 

/) /i, V V ' '/ 

aavft.a<,x yap €ycoy ottv) 

f/.€flxl'€Tat TTOTe TOVTOV 

TOv ^aKyje^iov avaKTa, ( i 290) 

\5,/5.5»v'~ /: 

Kai dedo/^ xmep avTOv. 1260 

Travv ye atAij 6avfi.a<TTa. Oet^et ^77 "raya. 

>t\\ >~/ ^'^e 

€ig €v yap avTov navTa Ta fLekvj i;vvT€ft.'j3. 

Kat f(.yjv koytovfiai TovTa tS)v ipvj^f^ccv kafSccv. 

^6tciiT 'Ay^ikkev, Ti TTOT av^^po^dtKTOV aKovcov, (1295) 

/»7, KOTTov ov TiekdAeig eir dpcaydv ; 1 265 

KpfLav ft.€v Ttpoyovov TiofLev yevog 01 Trepi ktfxvav, 

tYj KOTTov ov Ttekd^eig eit apcaydv. 

"hvo aoi KOTtco, Aiayvke, tovtco. (1300) 

KvtiaT ^ Ayaicav ^A^pecog itokvKoipave fxdvBave ft.ov "nal. 1270 

\r\ KOTtov ov itekdSetg €Tt apxydv. 

TpiTog, Alayvke, aoi Koitog ovTog. 

€V(f)afi.€7T€ fnektaaovofxoi ^oft.ov ^ApTefxi^^og nekag oiyetv. (1305) 

K 130 API2T04>AN0T2 

lyj KOTTov ov TiiXaBeig en apioydv. 1275 

Kvpiog ilfxi 6po€iv o^^iov KpaTOc: a'iaiov avhpoov. 

17] KOTTOV ov 7reAafle/f eir apwydv. (13 10) 

Al. w Zeu (BaaiXiv, rc ')(j)^fji.a twv kottccv otov. 

eyw ftXv ovv eg to (SaXavuov /SovXofxai' 

VTto TU)v KOTrav yap to) v€(f)pcb (BovfBcoviS). 1280 

ET. jU,>;, Trpiv y av aKovai^g yaTepav (jTacriv fxeXav 

€K Tm KiBapw^iKm vofLm €ipyaafi.€VYiv. (1315) 

Al. 'iSi ^v] TTfpaive, Kai kottov fxrj TrpoaTiSei. 
ET. OTTOOi ' h.yaim ^iGpovov KpaTog, '^XXdhog ri(3a<;, 1285 

TO(f>XaTTo6paT To<pXaTTo6paT, 

^(piyya 'tvcrafx.eplav, TtpvTaviv «-tiva, 7re'/x7re/, (1320) 

TO(j)XaTTo9paT TO(f>XaTTo6paT, 

avv ^opi Kai yepi ■npdKTopi Sovpiog opvig, 

TO(pXaTTo6paT TO(f>XaTTo6paT, 1 290 

Kvpeiv irapaG^^^wv iTafKaig kvgiv a€po<poiToig, 

TO(f>XaTTo6paT TO(pXaTTo6paT, (1325) 

TO avyKXiveg t eit AiavTi, 

TO(pXaTTo6paT TO(pXaTTo6paT. '295 

AI. Ti TO (pXaTTo6paT TOVT €<TTiv ', €K 'Mapa6iOvog, rj 

Tio6€v (TvveXe^ag ifi.oviocrTpo(pov fneX'/) ; 
AI. aXX' ovv eya /xev e^ xo KaXov €K tov KaXov 

vjveyKov a'v6 , iva fxrj rov avTOv ^pvviyjxi 

Xeifxma Moyo-oiv lepov 0(f)6eiv)v ^pe^Trav' 1300 

ovTog ^ «Tro TrdvTm fxev (pepei nopvi^wv, (1336) 

(TKoXiav M.€XvjTOV, KapiKoov avXr]ff.dTCov, 

6p-^vctiv, yoQemv. Tdya te ^yjXctid-^aeTai. 

eveyKdrco Tig to Xvpiov. KaiToi ti ^ei 

Xvpag eirt tovtov; ttov aTiv rj Toig oarpaKoig '305 

avTV] KpoTovaa ; devpo Moucr' Kvpnn^ov, (i^^r) 

TT^oj- vjVTrep eiriTVjbeia Tao eaT aoav fxeXvi, 
AI. avTV} Tro6 vj Movo" ovk eXeaf^ia^ev, ov. 
AI. aXKvoveg, di irap devdotg SaXdaavjg 

KVf>.aai aTCOft.vXX€T€, 1310 

Teyyovaai voTiaig TrTepav (1346) Ai. BATPAXOI. 131 

pavKTi y^oa ^poai^ofxevai' 
ai 6 vTrctipoipiot Kara yxviaq 
eteieieieieiXiaacre ^aKxvkoi^ (f)dXayyeg 

laroTova TrTiVicr^ara^ 1315 

KepKi^o^ aoi^ov fxeXeraSy ('SsO 

tv (piXavkog eiraXXe SeA- 
<f>ig TTpxpaii KvavefxpoXotg 
fJMvreia Kat aTa^iovg. 

otvavBa^ ydvo? dfi.TteXov, 1320 

^OTpvog eXiKa navanrovov. (1356) 

irepi^aXX , w TeKvov, wXevag. 
opag Tov irooa tovtov ; ZaI. opo}. 
AI. Tt ^ai ; TovTov opag ; AI. op<a. 

ToiavTi fxevToi crv Trotoov 1325 

ToXfJMg Tdfxa fxeXvj tpeyeiv, ('361) 

ava To Q(tiOeKafi.v}yavov 
Kvpyjvyjg ff,eXo7rotSiv ; 

Ta fxev fLeXvj aov TovTa' ^ovXofuxt S' ert 

Tov Tav fxovx^ixv 'hie^eXSeh Tpoirov. 1330 

w NvKTOg KeXatvo(f)ay]g (1366) 

op(f)va, Ttva fioi 
^v<7Tavov ovetpov 
TrefLTreig e| dcpavovg, 
Aiha irpoTtoXov, 

y\^vyav dxPv^ov exovTa, (1370) 

fxeXatvag NvKTOg ira^^a, 133^ 

(f>piKwhvi ^etvdv oxptv, 
fi.eXavoveKvetfi.ova, 
(povta (f)Ovta '^epKOfxevov, 

fxeydXovg ovvyac eyovTa. (1375) 

aKXa fcot aftxf^nroXot Xvyyov axpaTe 
KaXTTtat T €K noTafxSiv ^pouov dpaTe, QepfxeTe ^' vla>p, 
wg av Beiov ovetpov diioKXvrTa}. , -.ao 

ta) irovTie ^alfxov, (1380) 

TOVT eKeiV ' 10) ^VVOtKOt, 

K 2 132 API2T0<J>AN0TS 

ra^e repara deaaaa-Se. 

Tov akcKTpvQva [J.OV GwapTtdaaaa 

(f)pOV^1^ TkVKVj. 

^v[X(f)ai opeaa-iyovoi, (^385) 

w Mav/a, ^vXXafSe. 1345 

eyo} S' d TdXaiva irpoae^yova eTfj^ov 

e/xauT^j- epyotai, 

Xivov fji.e(7T0v aTpaKTOV 

eleieteteieiXtcraovcra ')(epo7v. (1390) 

KXoocnyjpa Trotova\ onai 

Kve(f>aTos etg dyopav '35° 

(pepovcr^ dTToOotfJiav' 

^' dveitTaT «veVraT e^; aiOepa Kov^poTaTatg nTepvywv aK(xa7$' 

e/xo/ ^' ap(;e' dy^ea KaTeXiTre, ^ ('395) 

'S / 'S / / > 5 5 > / 

oaKpva OaKpva r air 0|U,/xaTa)v 

e/SaXov e(3aXov d TXdfi.wv. 1355 

aAA', c<J Kp^Tef, I^a^- TeKva, 

Ta TO^a Xa(BovTeg eTra/AvvaTe, 

ra /cojAa t' dfxitdXXeTe, kv- (14°-*) 

KXoVfXeVOt TTJV oiKtav. 

afxa ^e AtKTvvva TraTg 

ApTefxtg KaXa 

Tag KvviaKag e^/ovcr eXQeTO} ^td ^Ofxuv TtavTayyj. '360 

av ^', co A/os", dtTTvpovg dve-^^pva-a ( 1 406) 

XafLTtd^ag o^vTdTatv '^(^epoiv, 'EiKdTa, 7rapd<pyjvov 

eg i XvKYjg, OTTwg av 

elcreXBovaa (pwpdao). 
AI. TtavaaaOov rj^v] Twv fxeXm. M. KdfLoiy^ dXtg. (1410) 

evi Tov aTaBfxovyap avTOv ayayeTv (3ovXofi.ai, ^3^5 

oaitep y eXey^et tyjv Ttoivjatv vav fnovog' 

TO ydp /Sdpog vwv (3aaavtei twv pyjfxdTm. 
AI. nre '^evpo vvv, eiitep ye '^ei Kat tovto fxe ('4^5) 

dv^pwv TtotvjTav TvpoTtctiXrjaai Tej^v^v. 
XO. eTtiTtovot y 01 ^e^tot. '37° 

TO^e yap eTepov av Tepag BATPAXOI. 133 

Tig av €7r€Vorj(7tv aXAoa ^1420) 

fxa Tov, eyoB fJt.€V ovQ av et Tig 

eAfye jxot twv eTrtTvyovTCcv, '375 

€irt6ofx.7]v, «AA ioo[XYjv av 

avTOV avTa Avjpeiv. 
AI. i6t vw Trapi(7Taa-6ov Trapa t» ■nXaoTtyy , Al.Kat ET. ihov' 
AI. Kai Xa^Qixevco to prjfx eKaTepog eliraTOV, (1426) 

Kat ft.-q fj.e9^o-6ov, irpiv av eycb a(f)wv KOKKvaeo. 1380 

Al. Kat ET. eyofxeOa. AI. Tovnoi vvv keyeTov eg tov aTaQfiov. 
ET. etff 'j}(f)e\' ^Apyovg [xrj dta-TrTaaSat (7Ka(f>os. 
Al. S7rep5^€i6 voTafxe ^ovvofxot t evtoTpo^pai. (1430) 

AI. KOKKv, f/.e8eiTe' Kai ttoXv ye KaTWTepw 

yaipe"! TO Tovte. KT.Kai ti vtot ecTTtTaiTtov i J385 

AI. OTt eia-edrjKe iroTafJ.ov, eptoTraXtKiag 

vypov Trotyjaag TOVTrog aa^irep Tapta, 

av V eiaeOrjKag Tovirog eirrepafxevov. (H35) 

ET. aAA' eTepov etiraTco Tt KavTtaTrja-aTCi). 

AI. kaj3ea6e toivvv avdtg. Al. Kat ET. i^v i^ov. AI. keye. 1390 
ET. ovK eaTt Tletdovg Ipov aXXo irXyjv koyog. 
AI. fxovog 6eS)v yap 6dvaTog ov ^apav epa. 
AI. fxe6eiT€ fxe^ene' Kat to Tovte y av peiret' (1440) 

6avaTOV yap etae6r\Ke ^apvToxov KaKav. 
ET. eyw ^e iret^w y, eTrog dptaT etpYjfxevov. *395 

AI. Tret6(i} Se Kov(f>ov eaTt Kat vovv ovk eypv. 

aAA eTepov av ^rjTet Tt tcov l3apvaTd6[X(i}v, 

Tt aot Ka6eX^ei, KapTepov t€ Kat fxeya. ( 1 445 ) 

ET. (f>€pe irov TotovTo ^^d fxovaTt ; irov ; AI. (f>pda(o' 

(SejSXrjK^AyiXXevg ^vo kv^o) Kai Terrapa. 1400 

XeyotT av, wg avrri aTt XotTrr} a(f>wv araatg. 
ET. atlripo^pt6eg t eXa(3e h^ta ^vXov. 

AI. e(f> dpfxaTog yap apfxa Kat veKpS) veKpog. (1450) 

AI. €^rprdTr]K€v av ae Kai vvv. ET. tw Tpovx; 
AI. Sy dpfxaT elarjveyKe Kat veKpo} Si/o, 1405 

«\ >*V 1>Wf \.>/ 

ovg ovK av apatvr ovo eKaTOv AiyvTTTtot. 

K 3 134 API2T04>AN0TS 

AI. Kai [JLi^KeT efxoiye kut eTTog, aXX eg tov aTaOfxov 

avTOg, Ta Trai^r , ^ yvv^, KYj(pia-o(f)oov, (1455) 

lix^ag KaQYjaQa avXXa/Swv Ta Pij^Xia' 

eya he ^v' en7] twv €[J.(Jov epw [xova. 1410 

AI. av^peg ao<poi) Kayco fxev avTovg ov Kpiva. 
ov yap ^<' 'ey(Ppag ovOeTepcp yev^aofxai. 

Tov fxev yap v]yov[xai aocpov, toj Q vj^oixai. ( 1 460) 

IIA. of^ev apa Tipa^eig diVTrep vjXdeg ovveKa ; 
AI. eav ^e Kpivoo; FIA. tov eTepov Xa^av anei, 1415 

OTiOTepov av Kpivrjg, iv eXBrig [xy] fxaTYjv. 
AI. ev^^aifxovoivjg. (pepe, irvBeaGe fiov to^i. 

eyo} KaTYjXdov eTti ttoivjt^^v. ET. tov yapiv ; (1465) 

AI. IV Yj TToXig ataBetaa Tovg yopovg ayf\. 

onoTepog ovv av t-^ 'TToXei itapaiveaeiv 1420 

fKeXXfj Ti "YjpyiaTOv, tovtov a^etv fxoi ^okS). 
•npcoTov fxev ovv Trepi AXKifSia^ov tiv ej^eTov 
yvtiifxfjv eKaTepog ; 17 TroXig yap hvaT0Ke7. (h?*^) 

ET. e-xjei ^e Ttep) avTov Tiva yvdofxrjv ; AI. Tiva ; 

'no6e'i fxev, eyPalpei ^e, (SovXeTai ^' e%€<v. 1425 

aXX^ Ti voeiTov, entaTov tovtov irepi. 
ET. ff.iaco TroXiTVjv, oaTig aocpeXeh naTpav 

jBpo^vg (pavenai, fxeyaXa ^e jSXanT^iv Tayyg, (1475) 

KdLi Ttopifxov avTW, Tvj TToXei ^' afxyjyavov. 
AI. ev y, w Woae^oV av ^e Tiva yvafXYjV eyetg ', 1430 

AI. \_ov yjiYi XeovTog aKVfxvov ev TtoXei Tpe<^€<v.]j 
fLaXiaTa f>.ev XeovTa fLY) v TroXet Tpe(f)eiv, 
Yjv S' eKTpe^fiY} Tig, To7g Tponoig VTrr/peTe7v. (1480) 

AI. VY) Tov Aia Tov aooT^pa, ^vaKpiToog y eyoo' 
fxev ao(f>wi yap elirev, ^ eTepog aa(f>aog. 
aXX eTi fxiav yv'j>fXYiv CKaTepog eiiraTov '435 

irepi TYjg noXecog yjvtiv ej^eTov acoTYjpiav. 
ET. \e'i Tig TrTepcioaag KXeoKpiTov KiVYjaia, (148.-,) 

aipotev avpai neXaytav vnep nXaKa. 
AI. yeXoiov av (patvotTO' vovv V eyet Ttva ; 
ET. el vavfxayoiev, k(xt eyovTec, o\itag 1440 m BATPAXOl. 135 patvoiev €$ To. j3Xefpapa tHv evavTioov^ 
{'^aj fxev oida, Kai 6eXw (f>pd^eiv. AI. Xeye. (1490) 

ET. OTav To. vvv aTTKTTa TTicrQ Yyaixe$a, • 

Ta ^' ovTa TT/CTT aTTiCTa. AI. Trag ; ov fxavOavw. 
dfxaBe<jTepov Tfjig eme Kai aa(f>e(JTepov. i445 

ET. €1 T»v 7roA/T»y olai vvv itKTTevofj.ev, 

TovToii aTiKXT-^aaifxev, oU ^' ov yjpafj.eQa, (1495) 

TOVTOKJi yjpfifjaifj.ecrBa, <J(i}$eiYjf«.ev dv. 
\el vvv ye '^vaTvyovfx.ev ev tovtokji, 7raj$' 

TavavTia irpd^avTeg ov (jco^oifieO^ av ; »45° 

AI. ev y, w Uakdfi.i^^€(;, « <JO(f)(i}TdTy] (f)v(Jig. 

TavTi TTOTep avTog evpeg yj KYj(f)i(JO(piii)v; (1500) 

ET. fyw fxovog' Tai; ^ o^itag Krj(f)i(jo(piov.^ 
AI. t/ tai Xeyeig av ; AI. tvjv -nokiv vvv fkoi (f)pd(Jov 

npSoTov, Ti<Ji y^rjftai,' vorepa toi( x/Jijo^Toiif ; AI. TroQev; 1455 
fi.Kjet KdKKJTa. AI. To^ig novvjpoTg ^ yj^eTai; 
AI. ov S^ eKeiVYj y , aXAa yjprjTai irpog Piav. (^505) 

AI. Trag ovv T/f av (jcnaeie Toiavriqv itokiv, 

"ri fJ.rifre yXaha fi-Yfre aKjvpa (JVfi.(f)epei ; 
AI. evpKJKe v^ Ai ', ei-nep dva^vaei 'TtdXiv. 1460 

AI. e/ce? (f)pdaatfx dv evBo^t V ov ^ovXofJMi. 
AI. /A^ trjTa av y , dXk^ evOev^ dviei Tdya6d. (15 10) 

AI. TYjv yyjv OTav vofxtaccat t^v twv •noXefj.twv 

etvai a(f>eTepav, t^jv ^e a(f)eTepav tSov TroXefi.tccv, 
Ttopov Ve Tag vavg, ditoptav Se tov iropov. J465 

AI. ev, ttAijv y "^iKaaTYjg aind KaTaiitvet fkovog. 
riA. Kptvotg dv. AI. avTYf a(f>'2v Kpiatg yev-^aeTat. ('5*5) 

aip-^aofiat yap ovnep yj ^xjyri OeXet. 
ET. fj.efJ.vrifj.evog vvv twv Oeaiv, (yug (CfiLoaag, 

Yj fj.Yjv dnd^etv fi oIko^^, aipov Toiig (pikovg. '47° 

AI. Yj ^XoJtt' ofiMfi,oK, Aiayvkov S atpYiaofi.at. 
ET. Ti ^e^oaKag, co fi.tapa)TaT dvBpantwv; AI. eyo}; (1520) 

(EKptva viKav Atayvkov. TtY) yap ov ; 
ET. atayiaTov epyov Tipoa^Xeitetg fj. etpyaafLevog ; 
AI. t/ S aiay(jpov, ijv fjj^ Toig 6e(ofj.evotg ^okyj ; ^475 

K 4 136 APIST04>AN0T2 

ET. co crj^exA^e, Trepioxp^ jxe ^v) TeSvi^KOTa ; 

Ar. Tig oi^ev el to ^v fxev eaTi KaTQaveh, (1525) 

TO TTveiv ^e ^eiTTvehf to ^e Ka^evheiv kw^iov ; 
IIA. ywpene toivvv, w Aiovva, eiao}. AI. ti ^ai ; 
riA. iva ^evKxci} acfxi) Tipiv diroTrketv. AI. ev toi Xeyetg 1480 

vy} Tov Ai ' ov yap a^^^dofxai t^ TrpdyfxaTi. 
XO. [xaKapiog y dvrjp ep^OJV (i53°) 

^vveaiv rjKpi^wfxevfjv. 

Tidpa te TtoKkoldiv [xaSeiv. 

o^e yap ev (f>poveiv ^oK^^aag '4^5 

TtdXiv aTteiaiv oiKat av, 

eir dyaGca [xev to7$ TroXnaig, ('535) 

eit dyaBSa ^e toH^ eavTov 

^vyyevefTi re Kat (f>iXot(7i, 

"^ta TO civveTog etvat. ^49^ 

yaptev ovv fxvj Y^WKpdTei 

TrapaKadvjfxevov kaXeiv. (1540) 

diTolSaXovTa [xovatKyjv, 

Tcc Te fxeytcTTa TvapaXtTrovTa 

Trj$ Tpaya^tK^i Tey^fiq. ^495 

TO t eirt aefK.voHoiv Xoyotat 

KOLi rjKapt^tafxolat X-^pm ('545) 

ttaTpt0y}v dpyov TrotetaOat, 

TrapacppovovvTog dvOpo^. 
HA. dye t)] '/aipm, AlayyXe, '/J^pei, 150° 

Kat C7£^e iroXtv t^v vjfxeTepav 

yviMfxatg dya^alq, Kat iiattevaov (1550) 

Tovq dvoYjTOvq' iioXXot etaiv' 

Kat "hoq TOVTt KXeocf^uvTi (f)epccv, 

Kat Tovii To7at iroptaTalq, 1505 

Mvpff.yjKi 6' Ofxov Kat NtKOfndy^cf' 

Tote ^' ^Apyevofx^x' ('555) 

Kat <f>pd^' avToTq Tayefnq yjKetv 

uq efxe "tevpt Kai ft.rj fxeXXetV 

Kciv /x>j Tay^ewq vjKwatv, eyca 15 '^' 
BATPAXOT. 137 

VI] Tov 'AttoAAw ari^ag avrovg 

Kai <7V[XTroli<Tag ( 1 560) 

/a6t' ^A^eifxdvTov Tov AevKoXocpov 

KaTa yriq Tayeag a7ro7r€fJ,rpa}. 
AI. TavTa TTOf^aa' av oe tov 6aK0v '5^5 

rov Ifxov Trapa^og ^0(f)0K\ei Tvipelv, 

Kafj.01 aw^eiv, Yjv ap cyca Trore (1565) 

^evp' ouptKcoixai. tovtov yap ey» 

ao(f>ia Kpivo) ^evTcpov eivai. 

ixefxvriao §', OTTCog iravovpyog avrip 1520 

Kai xpev^oXoyog Kai {3(i)[j.oXo')(og 

fxvjMvoT eg tov BaKov tov efxov (iS7o) 

ixyjh^ aKOiv eyKaBetenai. 
riA. <f>aiveTe toivvv vfxeig tovtw 

XafXTTo^ag Ipag,- '/afJM Ttpoirefj.TteTe 1525 

Toiaiv TOVTOv TOVTOV fj,eKeaiv 

Ka\ fj.oXTtalaiv KeXa^ovvTeg. ('575) 

XO. TTpxTa fiev evo^iav ayaBy\v airiovTi ttoivjtJJ 

eg <f>aog opvvfieva) ^ore, hatfJ.oveg 01 Kara yaiag, 

TYi T6 TioXei fj.eyakiov ayaOav ayaBag eirtvotag. 1530 

Ttdyyy yap eK fj.eyaXm dyem itavaatfj.eB av ovTag 

dpyaXeav t ev oitXotg ^vvo^cov. KXeo(pcov ^e fJMyeaBca (1580) 

KaXXog 6 (3ovXofJ,evog tovtuv itaTptotg ev apovpatg. I n n H s. TA TOT APAMATOS nPOSOnA 

AHMO20ENH2. 

NIKIA2. 

AAAANT0nnAH2 oS ovo/a» ArOPAKPIT02. 

KAEON. 

XOP02; inoEnN. 

AHM02. 
TnoeEsiE. 

L 

To 5pS/*a tSv 'liiTtfuv irottlTai €?? KXewva tov tSv 'AOvjvaiwv Zrjuayuyov. iiiro- 
K€irai 8e w; Ila^^Xa^yajv vtavijTOi;, BovXeiJwv t^ ^■rji/.o! Kat Tcpoayof/.evci'; iiap' axnZ wf- 
piTToTepov. iTtiTt6eiA.€vuv t>€ aiTw ^voTv To7v o[AoZovKotv, Ka) KaTa Tiva Koyia mvyipi^ 
iidcijfMV aXKavTOTCKKriv ^AyopaKpiTov eicayovTOtv, iiq eTtiTpoiieia^Ti tov SvjjC/iou twv 
'AO-^vaiaiv, avro) ot 'AOrjvataiv 'IvneTi <rvXXa^6vT€(; tv •^opov a-xil^of-Tt Trapacpatvov- 
Tai' ixp' uv icpoitifKaKt^CfijAevoi o VJkewv ayavaKTtH, Kat ^tevtyfiei:; 'tKavZc, Tcep) toS 
avwrtpoi; etvat tZv ivavTtov[/.€VUiv, ff<paq ut; (rvvo(ji.a>iAOKOTai KaTa tyJi; •noXeecqnpo^TriV 
povXrjV ItTut' ^iuQavTOi; he Ka) tov aXXavTOTtuXov KaTo, ■Kotai;, ol^licite^i; iiepi t€ toi/ 
ntoiyjTov Ttva Kat tuv itpoyovwv, eTt Se Kat tZv avyKtv^vvevovTuv <r<f>KTiv iitt Ta7q 
fidxatq "tTtTtvv, Ttpoi Tovq TtoXiTai; dhpoTtpoji; dtaXeyovTat. o 8e dXXavToicuXrji; vept- 
y€ytvrii/.evoi; iv jSovXrj i/.dXa yeXotui; toiI KXeuvoi; Kat XotZopovf^tvoq avOiq avTU icpo<T- 
ep^erai' iKKaXe<TaiAtvov Se toS KAeojvo^ Toy Aij/^io)', icpoa-eXSuv ovtoi; hta(f)tpou.tva.-v 
cucfoaTai, Xoyuv 8e tcoXXuv y€vo[ji.evuv KaTo. tov KXe'&.'vo^, toC 'Ayopaf.ptTOv jtx,aX' 
€VT€^vu<; To^; iicivw^[jt.a<rt koi TaTq Buictiatq Ka) icpotreTt Totq eK tSv Xoytuv vTcep- 
^oXa7q KpaToZvToq, KaTo. [/.tKpov to?? Xoyoti; o /^'r]t/.oi; <yvve<peXKtTat. htiaavTOi; 8e toS 
KXewvo^, Kaic) to \pufji.i^eiv tov ^yjfMV op[/.ri<TavToq, dvTt\pu[/.l'<^eiv drepoq iy)(^etpt7. Kai 
TtXoi; Tov ^■tifAAV Trjv €KaT€pov KterTrpi <rvv€VTO<;, tha t^? [/.tv «ev^c, t^^ 8e toS KXeuvoi; 
[AeerTrjc evpeOfiarjc, eXey^fleJs «^toi; ui; icept^pavui; Ta tov Avjju.oii KXeicTuv, etKtt 6a- 
Ttpu Trj^ ivtTpoTCtiai;. [/.tTa Tavra 8e toS aXXai/TOTfiyXoi' tov ^rj(/.ov deperp-qeravToq, 
€iTa veuTepov i^avTrjq eiq Tov[/.<pave<; ytyovoTx icpodyovTOi;, K.Xiuv 'ntptK€t[/.tvo<; t»ji/ 
' AyopaKpiTOV <TKtvrjv iitt 'itapattty[/.aTt<r[/.^ 8ta [/■e^r^q; •KoXeut; dXXavToituXuv ava 
(/•epoq, Ka) T^ Te'p^v>) ^pyi<rd[/.€voi; iteix.iteTai, Ka) ij iittTpoit^ t^ dXXavToitooXri •tcapabt- II. 

'O <rKOTtoi; avTu itpoq to /cadeXelV KXe»va. o2to< ydp Pvp<roicuXr)q uv iKpaTet tuv 
'A6i]vaiuv e/c ■Jcpo<pdafuq TotavTr\q. A6rjva7ot itoXtv WvXov, X€yo[/.€vrjV '^(paKTripiay, 
i-noXtopKOVv 8*a Av<[ii.o<T6fvovi; crTpaTrjyov Ka) TSitKioV cSv (TTpaTrjyuv •)(^povi<TdvTuv etv- 
a^xjepatvov o< 'A6riva7ot. KoCi tii; iKKXr\aiav <tvv€X6ovtuv avTuv koi dhri[MVOvvTuv, KXet'1' 
Tt< ^vpironcuXrii; dva<TTdi; vTre'<r^eTO 8e<7/A«of? ^epetv tovi; incevavTiovi; ettru eiKOirtv 
ij[A€puv, el (TTpaTrfyoi; alpe^tirj' 'oitep Ka) yeyove. KaTa Ta? lTtO(r-)(je<Ttti; oiiv iarpaTrj- 
yet, KVKuv Tr\v itoXiv. icp' otq [*.r] iveyKuv 'ApttTTo<pdvrji; Ka6irjCrt to tuv 'licictuv hpd- 
f/M 8» avTov, ittet tuv aKtvoitotuv oi38e<j iicXdaaTO to tov KXewvo^ irpoauTCOv Sia (po- 
jSov. KOt T« [jt.ev icpuTa KvicT€t (po^ov[jt.€VOi' etra icpo(pav€)<; avroq dve^ii^a^f to 
^pai/.a. 

Eo*/c€v TtpoXoyi^uv etvai AijU.oa6tvrjt;, ot; tVe/c uvj/ce « itep) t^v nt'Xof itoXiopniav, 
d(pr,pf6rj Se t^v aTpaTrjyiav lico KXefvo?, litoay(0[ii.fvov TOTt to7<; 'A^rjvatott; itapa- [ 142 ] 

<TTq<ja<T9ai T^v WvXqv t\au ei/coo-jv rifAifuv' o Koi KaTup6u<7€ Sia to toc nXucrrcc. 
T^? dKu(7eu<; TtpoTicitovYiaOat ATjji/.offdevei. eoj/ce Se i? eTTi olKiai; SeairoTj/c^^ wo<er<r6a« 
Tov "koyov. enj 8' av SeffTro^Tnj? o A'^//.Oij, oi/c/a ^ icoKn;. oi/cera* Se 8i/o tov Ari[/.ov icpo- 
Koyi^CiOviTi, KaKut; 'ndayfiVTf.c, viio KXe^avo^. o Se yj^poc, eV t£>' iTfneuv i<rrtv, ot /ca* e'^'/j- 
IJt.ia}<Tav rov KXeuva Trevre raKdvroit; eir« ZupoioKi^ aXovra. Xeyoviri Se tSv olKerZv 
rov u.ev etvat Arjf/.o<3r0ev/iv, rov 8e 'NiKiav, 'tva u<7i h-^fxyjyopot oi ^vo. 

'ESiSa%6iij To 8pajM.a e'wi ^rparoKXeov<; apyjivroi Sij/xotr/ijt e^ A'/jvata, 8«' ai;ToS tov 
^ Apt<rro(pdvovq. itpSroi; iviKa' ^evrepo<; K^aTiVoi; ^arvpoti;' rptro^ 'ApjtTTOjttevijs 'TAo- 
(^o'po/?. 

'I<rTe'ov OTi tlt; rerrapa i/.epY} Stij^ijTo o 8^ji*0{ ruv ' AByjvaiuv, et<; TcevraKoa^tQ^u^tff.- 
vovi;, elt; lititea^;, ett; ^evyirai; Ka\ elt; 6-^rac, 

III. 

APISTO^ANOTS rPAMMATlKOT. 

Hapayet riva KXewva, tov KaXov[/.evov 
Wa<p'Kay6va, Kart ^vptTOituKrjV, ittKporara 
KareaBiovrd itu^ ra Kotva p^pjj/^aTa" 
Kav itapaXoyia-i/.o7i hia(pepovr ippufjievut; 
aXKavroTtuKtiv, tvOiut; re aKaro(f>dyov, 
Ttetadevra r' intBeaOat avv tititevaiv rtat, 
TO<V iv xopu ttapovat, rrj ruv TtpayiMiTuv 
apX^' VL'Keuvot; r' iv [^eau Karriyopel . 
iyivero rovr ' i^iiteaev o KXeuv itayKaKUi' 
8e aKarocpdyot; ert^j^e ntpoe^pia^ KaKvjt;. I n n H 2. AHMO20ENHS. 

J-A^^TTATAIAH tZv KaKoov, laTraToi. 
KaKiOi TlacpXayova tov veccvrjTov KaKOv 
avraTat ^ovXalg airoAecf/av oi Qeot. 
c^ 01» yap et<r'^ppy]<T€v eg T-fjv oiKiav, 
TtXff/ai det irpoaTptlSeTat toi^ oiKeTaig. 5 

NIKIAS. 

KaKtdTa S^S' ovTog ye irpaTog Yia(pXayovu)v 
avTaHg '^ta^oXa^ig. AH. « KaKO^atfxov, Trijog ey(etg\ 
NI. KaKag KaOdnep av. AH. tevpo vvv vpoaeXS', iva 
^vvavXiav KXavauiix,ev OvXvfXTrov vofji.ov. 

AH. KOl NI. fJi.V[XV IXVfJA) {J.VIJ.V fJiVfJ^V fJ.VfJ.V fJ.VfJ.V. lO 

AH. Ti Ktvvpofj.eff dXXcDg; ovk fj^/s^v ^rjTeiv Ttva 

adiTfiplav vm, dXXa fx^ KXdeiv eri; 
NI. Ttg oirv yevoiT av ; Xeye av. AH. crv fj.ev ow fiot Xeye, 

tva ja^ f/.dyafJ.at. NI. ft.a tov AiioXXa) yw fi.ev ov' 

dXX^ eine SappSov, etTa Kayo) <jot (fjpdaa. 15 

AH. Tiag av av fj.ot Xe^eiag dfie '/jp^ Xeyeiv ; 
NI. dXX ovK evt fj.ot TO QpeTTe. irag av ovv wot€ 

emotfj^ av avTO ^rjTa KOf/.xpevpfjrtKag; 
AH. fi.-^ fj.ot ye, ^^ fj.ot, fj.ri dtaaKav^tKtarjg' 

aAA' evpe tiv diroKtvov dno tov ^eairoTov. 20 

NI. Xeye tv} fJ.oX(6fj.ev l^vveyjkg att ^vXXa^cov. 
AH. Kat ^»; Xeyco' fLoXa}fi.ev. NI. e^OTitaBe vvv 

avTO (paBt ToD fjioXafiiev. AH. avTO. NI. Travv KaXaig. 

oaaitep ^e<pofi.evog vvv drpefui irp'2Tov Xeye 

TO fLoXcof>.eVf eha ^ avTo, KaTeirdycov ttvkvov. 25 144 API2T04)ANOTS 

AH. fxoXcofXfv avTO ixoXcofJiev avTOfxoXwjxev. Nf. ^v, 

oy^ v)^v ; AH. vvj A/' Trkvjv ye irept tw ^epfxaTi 

^edoiKa TOVTovi tov oiavov. NI. Tt^ai; 
AH. OTir] TO ^epff.a ^e(poff.evav aitepy^eTat. 
NI. KpaTKXTa TQivvv T<av irapovTm eaTt vm, 30 

6ewv tovTe TrpoaTtedeh tov Ttpog (SpeTa^. 
AH. TToiov {3peTai * *; ereov yjyei yap 6eov<;', 
NI. eycoye. AH.Troiw '^(^pcofi.evo^ TeKu.vjpia; 
NI. 0T/>; 6eo7(7iv ey^Ppo^ etff.\ ovk eiKOTW^; 

AH. ev TtpoajBt^aj^etg ft. . NT. aXA' eTepa Tirj aKeTiTeov. 35 

AH. j3ovXet To TtpayfJia Totg ^eaTala-tv (fipaaco ; 
NI. ov yetpov ev ^ avT&ys* 7rapatTVj(rctifi.e6a, 

eTrihvjXov vjfuv To^ig TTpoaccTroiaiv iroteiv, 

ijv To/f eTreo"/ yatpooat Kat TOtg iipayfkant. 
AH. XeyoifL av ri^vj. v'2v yap ea-Ti ^ecxTroTV]^ 40 

aypotKog opyvjv, Kvafi.QTpcii^, aKpdyoXQg, 

Ai^jttof TtvKVtTvig, ^vaKoXov yepcvTtov 

vnoKCticpov. ovTog Tvi TTpOTepa vovf>.TiVia 

eitpiaTo ^oDAov, /SvpcroSeil/^jv Yiacf^Xayova, 

itavovpyoTaTov Kai tta^oXmTaTOV Ttva. 45 

oyTOf KaTayvovg tov yepovTog Tovg Tponovg, 

6 (3vp(7Q7ra(f)Xaycov, vTTOTteacov tov deaTTOTvjv 

Y}KaXX\ e6cti7rev , eKoXcxKev , e^vjTraTa 

KO(XKvXft.aTiQi<; aKpotat, ToiavTt Xeyoov' 

co A^ff.e, Xovcxat TipcoTov eKttKtxaag fLiav, 50 

ev6ov, po(f)v]crov, evTpay , eye TptcoPoXov. 

^ovXet 7rapa6cio cfoi topiiov ; eh dvapTraaag 

Ti av Ttg vjfi.iov aKevdavj, t» ^eaTtOTVj 

Tla<f>Xaycov KeydpiaTat tqvto. Kat Trpcoi^v y efxov 

fxa^av fxefxaypTOi ev IluAoo AaKCOvtKVjv, 55 

TiavovpyoTaTa ircoi Ttept^^pafxcav v(papitaaag 

avTog 7tape6y}Ke t>jv V7t efxov fxefxajfxevviv. 

v]fxag ^' aTteXavvei, kovk ea tov Oea^tOTVjv 

dXXov 6epa7tevetv, dXXa (Svpatv^v eyav 

^eiTtvovvTf^c eaTcog aTtoao^ei Tovg pi^Topag. 60 innHs. 145 

S' avTOv o5f opa fJi€[M,KKoyjKOTa^ 

riyyyiv ireTrotrjTai. rov^ yap ev^ov avriKpvg 

t/^eu^^ ^iaj3dkXer Kara iMaaTiyovfji.e6a 

yjjxeli' T[a(f)\aywv ^e TrepiBeoov rovf olKera^ 65 

aiTeij TapaTTei, ^(tipo^oKei, Xeycov ro^e' 

opare rov TAav ^i ejote fJMTriyovfxevov ; 

ei fxi^ fx ava7ret<rer , dTToBavetdBe rrjfi.epov. 

rjfj.eti ^e hihofiev el Se ^t?, TraTOvfj.evoi 

tnro rov yepovro? OKraTrkdaia ye^ofxev. 70 

vvv ow avvaavre (ppovrtaafxev, coyaQe, 

iroiav o^ov vh rpeTrreov Kai Trpog riva. 
NI. KpdrKxr eKeivfiv rriv fj.oXafj.ev, uiyaQe. 
AH. aXA' ovy^ olov re rov Tla(f>Xayov ov^ev XaQetv' 

eff>opa yap avTOg Trdvr . e^ei yap ro (TKeXof 75 

TO fiev ev llvAco, ro b erepov ev TiiKKAr}<rta. 

T0<70v^e S avTOv ^rjfxa tta^e^riKOrog 

TrpwKTog eartv avroyjpyifj. ev }i.ao(Tt, 

ro} xeTp* ev AiraXoT^, vovs ^ ev KXanrt^av. 
NI. KpdrKTrov oirv vxv diroBave^v. dXXa (TKorjrei, 80 

OTTOJf av diroOdvoifj.ev dv^piKarara. 
AH. TTWf S^a TraJf yevoir av dv^piKarara ; 
NI. PeXTiarov vjfjiiv aifxa ravpeiov "nieh. 

SefxtcTTOKXeov^ yap 6dvarog aipercDrepof. 
AH. fJM A/' dXX^ aKparov otvov aya6ov tatfxovoc. 85 

1(7(10^ yap dv 'yjpyicrrov ri l3ovXev(Tatfi.e6a. 
NI. i^ov y oKparov. irepi Trorov yovv ecrri aoi ; 

Tras y av ft.e6v!av yjpyj^rrov rt ^ovXevcrair dvrjp', 
AH. aXyiBe^y ovrog', Kpovvo^^vrpoXyipaio^ ei. 

oivov <Tv roXfjMi eU enivoiav Xoi^opeTv ; 90 

oivov yap evpoig av ri irpaKriKan-epov ; 

opag ; orav Trivaxriv avBpayaot, rore 

TrXovrrovm, ttaTrpdrrov<Ji, viKVictiv §//<«$■, 

evtatfxovovTtv, oi)(f>eXov<Ti rovg (jjiXovg. 

dXX e^eveyKe fxoi raye^og oivov yoa, ^ 95 

L 146 API2T0*AN0T2 

Tov VQvv IV ap^'x Kai Xiya ti ^e^iov. 
NI. oifxoi, Ti TTod yi[xag epyd(7(i t£ gS> ttotw', 
AH. ayd6' aXX eveyK' eyco ^e KaTaKXiv^aofxai. 

vjv yap [Ji.e6vcr6S), TrdvTa TavTt KaTairdaa 

PovXevfxaTiiov Kai yvwfxi^im kou voi^iwv. loo 

NI. wg evTvyjiii oti ovk eXYj(p6y]v evto6ev 

KXeTTTWv Tov olvov. AH. elire fxoi, HacfyXaywv t/ ^pa ; 
NI. eirnrafTTa Xei^ag hv][xi07rpa6' 6 /SdaKavog 

peyKei fxe^vccv ev Ta7cri {Svpaai^ vTTTiog. 
AH. i6i vvv, aKpuTOV eyKdva^ov fxoi iroXvv 105 

cnovQfjv. NI. Aa/3f Of} Kat aireHaov dya6ov ^aifxovog' 

eXy^ eX,Ke tvjv tov "^aifkovog tov Ylpafxviov. 
AH. w ^aHfi.ov dya6\, aov to fSovXevfx , ovk efxov. 
NI. e/TT, avTiPoXoc, Ti eaTt ; AH. tov^ yQiVjaft.ovi Tayy 

KXexpag eveyKe tov Ylafj^Xayovog ev^ho^ev, 110 

eoog Ka6ev^ei. NI. tovt'. aTap tov 'haifi.ovog 

te^oiy^ OTTwg fi.rj Tev^ofnat KaKohaift.ovog. 
AH. 4>epe vvv eyco ^fxavTw itpoaaydyw tov yoa. 

[tov vovv tv ap^w Kai Xeyw Tt te^tov^ 
NI. (jig fiLeydX^ Ylacj^Xaycov icep^heTat Kat peyKeTai, 1 15 

c<jo"T €Xa6ov avTOV tov tepov y^prjafLov Xa(3av, 

ovTcep fxaXtaT e(f>vXaTTev. AH. w aocf)coTaTe, 

(pep avTOV, tv avayvoo av eyy^eov irtetv 

avvaag Tt. <pep tOct} Tt ap eveaTtv avToBt. 

w Xoyia. '^og fxoi oog tq TroT/jptov Tayv. 1 20 

NI. t^ov Tt (pyia y£Y}a fii.og ', AH. CTepav eyyeov. 
NI. ev Tolg Xoytoig eveaTiv eTepav eyyeov ; 
AH. co HdKt. NI. Tt eaTi ; AH. ^og to TroTYjptov Tayy. 
NI. 'TToXXa y 6 BdKig eyjjyJTO tc5 TroTVjpia:. 
AH. (0 fxtape Yla(f)Xaycov, tovt ap e(f>vXdTTov irdXai, 125 

Tov Trepi aeavTov ypyjafn.ov oppoo^av, NI. Tf/] ; 
AH. evTav6'' eveaTtv avTog (t)g aiioXXvTat. 
NI. Kat vag; AH. ovcog; 6 yjp'^afj.og avTiKpvg Xeyei 

wg TTpaTa fxev aTVTnretoTrcciXyjg yiyveTai, 

og TTpaTog e^et TVjg TroXecog Ta npdyfLaTa. /30 innH2. 147 

NI. ii$ ovro(ri Trwkrji. rt rovvTevOev ; Xeye. 
AH. fjieTa TOVTOV avBig itpo^aTOTraXrjg "^evrepog. 
NI. "^vo TOjJe ■JtwKa. Kat ti Tov^e yjpYi naOeh ; 
AH. KpaTeTv, ea^ erepos avrjp ^teXvpun-epo^ 

avTov yevoiTo' /Aera ^€ ravT aTioXXvTai. 135 

eiriyiyveTai yap /SvpaoTnoXifj^ Houf)XaycoVy 

apTTO^f KeKpaKTYig, KvKXo^opov (jxovriv e^xcov. 
NI. Tov 'irpofSaTOTrwXi^v rjv ap aTcoXeaQat yjpewv 

VTTO PvpaoTraXov ; AH. vy] A/'. NI. oifj.ot '^eiXato^. 

voQev ovv av eTi yevotro ■JraXvj^ el^ fxovog ; 140 

AH. er e<rr/v eif, vneptpva Teyyi^v eyoiv. 
NI. em , avTtl3oXa, rt^ ea-Tiv; AH. enrcy; NI. vyj ^ta. 
AH. aXXavTOTioiXrig errff tovtov e^eXav. 
NI. aXXavTOTraXrj^ ; a> Uoaet^ov Trjg Teyyrig. 

(pepe Ttov Tov av^pa tovtov e^evp^<70ft.ev; 145 

AH. l^riTWfxev avTOv. NI. aAA o^t TrpoaepyeTat 

wairep KaTa 6e7ov etg ayopav. AH. w fx.aKdpie 

aXXavTOTraXa, ^evpo ^evp', dj (piXTare, 

avd/3aive awrrip t^ iroXet Kat vwv (pavei^. 

AAAANTOnOAHS. 

t/ ea-Tt ; Tt fxe KaXerre ; AH. ^eDp' eXff, tva TrvQrj 150 

ax; evTvyrji ei Kat fjLeydXa^ ev'^atfj.ove'i?. 
NI. tBt Vri, KdOeX avTov TOvXeov, Kat tov Oeov 

Tov yprja-fJLOV dva^i^a^ov axnov ag eyet' 

eyo} S lav 'irpoaKexpofuai tov YIa(f)Xayova. 
AH. aye ^rj av KardOov npioTa tac aKevrj yafj.ai' I5S 

eiretTa Tr]v yyjv rrpoaKvaov Kat Tovg Beov^. 
Ai\. /oeu* rt eartv; AH. w fj.aj<dpt , w TrAovaie, 

(0 vvv fj.ev ov^etf, avptov S virepfi.eyai' 

w Ttov 'A^TjviSv Taye twv evtatfj.ovxv. 
AA. t/ /x', (J3yd& , ov rrXvveiv eag to.^ KotXia^ 160 

Tra^Xerv re rovg dXXavrag, aXXa, KarayeXag ; 
AH. 05 fJ^pe, rroiag KotXiag ; ^evpi /SXeire. 

rag aTf)(ag opag rag ravoe rwv Xacov ; AA. opw. 
AH. rovrav aTrdvrav avrog apyeXag eaet, 

I. 2 148 API2T0<I>AN0TS 

Kai Ty]i ayopag Kai tcov Ai[xevm Kai tyji; TrvKVOg 165 

jSovXvjv 7raTYj(T€i^ Kai (TTpaTVjyov^ KXaaToicreii, 

^■^aeig, (pv^id^eii, ev TrpvTaveiw XaiKaaei. 
AA. eyco ; AH. av fxevTor kovMttoi} ye 7rdv6 opa^. 

akX enavd(3vj6i Kain TovXeov to^* 

Kai KdTi^e Tag vrjaovs aTrdaai ev kvkXcc. 170 

AA. Ka6opa). AH. ti ^ai ; TdfAiropia Kai ra^ oXKd^ai', 
AA. eyaye. AH. TraJs" ovv ov fxeydXwg ev^aifJioveig ; 

er/ vvv Tov 0(p6aXfii.ov TrapdPaX e^ Kapiav 

Tov ^e^iov, Tov ^ eTepov eg KaAj^Tj^ava. 
AA. evtaifkov^aci) ^, el ^iaaTpacpYjaofxai ', 175 

AH. 01'«', dXXa 'tia aov TovTa TtdvTa itepvaTai. 

yiyvei yap, ag 6 y£Yia-ft.og ovToai Xeyei, 

dvYj^p fxeyiaTog. AA. elire fj.01, Kai iTag eyw 

dXXavTOTraXvjg wv avYfp yevv]aofJ.ai ; 
AH. ^i avTO ydp toi tovto Kai yiyvei fx,eyag, 180 

OTi^ novYjpog Ka^ ayopdg el Kai 6paavq. 
AA. ovK a^iS) ych f/.avTOV layyeiv ft.eya. 
AH. oifj.01, Ti ttot' ead gti aavTOv ov (f>Yjg a^tov ; 

^vvei^^evai ti fji.01 ^OKeig aavTcc KaXov. 

ft.S>v eK KaXav ei Kdya6av; AA. f^a Tovg 6eovg, 185 

(l fj.Yj K TioVYipwv y . AH. w fJ.aKdpie TYjg Tvyvjg, 

oaov 7re7rov6ag dya6ov eg Ta i:pdyfj.aTa. 
AA. aAA', ayyd6 , ovte fnovaiKy^v eTiiaTaft.ai, 

ttXyjv ypafj.fj.dTav, Kai Tavra fj.evToi KUKa KaKag. 
AH. ToyT< f^ovQV a el3Xaxpev, oti Kai KaKa KaKwg. 190 

Yj '^Yjf/i.ayctiyia yap ov irpog f/.ovaiKov 

eT eaTiv avbpog ovbe y^YiaTov Tovg TpoTtovg, 

dXX e\g dft.a6Yj Kai 0teXvpov. dXXa fHY] TrapYjg 

a aoi biboaa ev Toig Xoyioiaiv 01 Oeot. 
AA. TTuig ^YjTd (f)Yja^ yjpYiafKog ; AH. €1» VYf Tovg 6eovg 195 

Kai TTQiKiXcog Ttctig Kat ao(f>wg Y}viyf/.evog. 

AXX' OTTOTav fj.dpipYj (BvpaaieTog ayKvXoy^YjXi^g 

yafJ.(f)YjXYjai tpdKovra KodXeft.ov alf/LaTOTrccTYjv, 

^Yj TOTe Tla(f>Xayovoi}v fKev dnoXXvTai yj aKopo^dXfXYj, 
AA. AA. 
AH. AH. innns 149 

KotXKmwXyjatv ^e Seoi fieya kv^o^ OTra^ei, 200 

ai Ka fXT] TTCtiXuv aXkavrag fXMXXov (XuvTai. 

TTiig ohv irpo^ fj«,e rayr' eariv ; ava^iOanKe fxe. 

(SvpaaieTO^ fnev Yla(f>^Myciiv ea^S' ovrocri. 

ri V ayKvXoyrik-fi^ eariv ; AH. avro ttov Xeyet, 

ort ayKvXaig raig yepdtv apTra^cov (pepet. 205 

opaKav oe Trpo^ t/; AH. rovro Treptcf^aveararov. 

6 ^poKav ydp eari fLaKpcv r dXXag av ft.aKpov' 

ei6' aifJLaroTiwrrig etrff r dXXd^ yp ^pdKuv. 

rov oirv ^poKovrd fprjat rov j3vpaaierov 

rj^f) Kpar-^aeiv, at Ke ft.rj 6aX(f>&yj Xoyotq. 2 1 o 

ra fuv Xoyt aiKaXXet fne' 6avft.d^a ^ oWwf 

rov ^ijfi.ov oiog r eirirpoTreveiv eifL eyw. 

(f)avXorarov epyov' ravff airep TroteTg irotW 

rdparre Kat yopoev ofi.ov ra irpdyfi.ara 

aTtavra, Kat rov t^fiLov det iipoairotov 2 1 5 

vTToyXvKaivjiv prifutrtotg ft.ayetptKolg. 

rd V dXXa aot irpoo-e<7ri ^rjfjiaya/yiKa, 

(fxevrj fjLtapd, yeyovag KoucSig, dyopaiog et' 

eXj^ii aTravra Ttpog iroXtretav d ^ei' 

yoria-fj.oi re <TVft.l3aivovat Kat ro Tlv6tK0v. 220 

dXXd are(f)avov, Kai (nrev^^e rco KoaAc/xco' 

"XWTTcog dfLweT rov av^pa. AA. Kat rtg ^vfJ.ftMyog 

yevfiaerat fj.ot', Kat yap 01 re ■nXovatot 

'^e^iacytv avrov re Trevrig (3^vXXet Xeox:. 

dXX elatv iTnr^g avtpeg dya6oi yiXiot 225 

fj.i<Jovvreg avrov, ot Porj6rjaov<j-t (xot, 

Kat rav TroXtrZv ot KaXoi re Kayadot, 

Kai rav 6ear(cv oartg eart "^e^iog, 

Kayw fj.er avruv yoo 6eog ^vXXi^xlierat. 

Kai fj.ri oeoto ov yap eartv eqrjKaafiievog. 230 

f \ ~^/ V >v '5>^V/i, 

ifTTO rov Oeovg yap avrov ovoetg rj»eXe 
Tajv aKevoirotav etKaaat. irdvrcog ye fj.riv 
yv(oa6rjaerat' to ydp 6earpov ^e^tov. 
L 3 150 API2TO*ANOTi; 

NI. oifxoi Ka.Ko^atjj.av, o Yla(f)kay(bv e^tpyeTat. 

KAEON. 

ov Toi fxa Tovg ^w^e/^a Qeovg yaipYjOiTov, 235 

OTlYj Vz To3 "bYjfXlM ^VVOjXVVTOV TTaXat. 
TOVTl Tl ^pf. TO XaA/fi^Z/COV TlOTYjpiOV ; 

ovK e(7& OTKag ov KaAKibeag acpioTaTov. 
aTroXiiaBov, aTroOaveia-Qov, w fxiapaTaTO}. 

AH. obrof, Ti (f>€vyeii, ov [xeveii ; co yevvd^a 240 

aXXavTOTTwXa, fxrj iTpot^g Ta TrpdyfxaTa. 
av^peg linirjg, TrapayevecrQe' vvv 6 Kaipog. w ^ifxwv, 
co UavaiTi , QvK eXaTe itpog to ^e^iov Kepag ; 
av^peg eyyvg' aAA' dfxvvov, KaTiavaaTpecf^ov Ttdkiv. 
KoviopTOg ^yjXog avTav cog ofxov TrpoaKeifxevicv. 245 

«AA dfxvvov Kai diwKe Kai TpoTrvjv avTOv Ttoiov. 

XOPOE. 
Ttale Traie tov -navovpyov Kai Tapa^nrnoaTpaTov 
Kai TeXccvYjv Kat (pdpayya Kat 'K.dpv(B'^tv dpiray-rjg, 
Kat Tiavovpyov Kat itavovpyov' "noWdKtg yap avT epa. 
Kat yap ovTog vjv itavovpyog iioKkdKtg Tiqg rjfxepag. 250 

«AAa Trate Kat ^tWKe Kat TapaTTe Kat KVKa 
Kai 0hekvTTov, Kai ydp yjft-elg, KdTttKeifxevog (3oa' 
evka(3ov ^e fnv] ^Kcpvyrj cre' Kat ydp oi^e Tag o^^ovg, 
aaitep EvKpaTVjg ecpevyev ev6v twv Kvp7]j5tctiV. 

KA. (o yepovTeg vjktaaTat, (ppaTOpeg TpiajSokov, 255 

ovg eya {3o(tk(i} KeKpayag Kat ^tKaia Ka^tKa, 
7tapa(3or]6e7$\ wg vit dv^pwv TVitTOfxai ^vvwfLOTav. 

XO. ev diKy] y , eTtet Ta Kotva itptv kaye^v KaTeaOietg, 
KaTtoavKa^eig Ttte^wv Tovg V7tev6vvovg cKoitav 
oaTtg avTav afxog eaTiv rj Tteitcov rj fxi^ iteTtm, 260 

Kav Ttv avTwv yvwg ditpayfxov ovTa Kat Keyr\voTa, 
KaTayaywv eK X.eppov^aov tiaka^av rjyKvptaag, 
etT aiioaTperpag tov wfxov avTOv eveKokrj^aaag' 
Kai aKOTteig ye twv itoktTm oaTig eaTtv dfxvoKav, 
Ttkovatog Kat fxrj itovrjpog Kat Tpefxm to TtpayfxaTa. 265 
innHS. 151 

KA. ^vveniKHTo Ifxiti ; eyo) ^, (ov^pe^f ^i vfxa^ Tvnrofxai, 

ori keyeiv yvafMYjv efxeWov ag hiKaiov ev iroXei 

edxavai fji.vrjfxe7ov vfKxv eariv avtpeiag yapiv. 
XO. »$■ ^' «Aa^wVj ag ^e fLa76\r}i' eiheg ol vTtepyerary 

"Xacnrepet yepovrag yjfjLag eKKo^aXiKeverai. 370 

aAA' eav ravrri ye vikS., ravrrji Trevk-^^erai' 

Tjv S' vTteKKXtvri ye ^evp], ro a-KeXog Kvp^/Sacrei. 
KA. co TioXig Kai ^^f/i. , v(f> oiav drjpiwv yaarpii^oft.ai, 
XO. Kai KeKpayaq, (oa-nep dei rrjv irokiv Karaarpeipei ; 
AA. aXA eyw <re r^ /Sojj ravrYj ye vpwra rpei\/ofiMi. 275 

XO. aXA eav fnevroi ye viKag ryj (3oyj, rYjveXkog ei' 

rjv ^ avai^eia. ■napekdrjg, rjfxerepog 7tvpafj.ovg. 
A. rovrovi rov avop eya vQeiKvvfi.i, Kai <prif*' eqayetv 

raiai neXoirovvvja-i(ov rpir^peai ^(jOfi.evfA.ara. 
AA. vai ff.a Aia Kayuyye rovrov, ori Kevrj rrj KoiXia 280 

ea^pafjLxv eg ro itpvravehv, elra iraXiv €K6eT TtXea. 
AH. vri Ai , e^ayav ye raTropprjS', afj. aprov Kai Kpeag 

Kat refxayog, ov YleptKXerjg ovk rj^taOr] 7r<aTrore. 
KA. airodaveiaOov avriKa fi.aXa. 

AA. rptirXaaiov KeKpa^ofj.at aov. 285 

KA. Kara(3or}aofJiat (3oiiv ae. 
AA. KaraxeKpaJ^ofJMi ae Kpa^xv. 
KA. ^ial3aXw a*, eav arparr]yr}g. 
AA. KvvoKOTrrjaco aov ro varov. 

KA. TrepteXco a' aXa^ovetatg. 290 

AA. v7rorefj.ovfux.t rag o^ovg aov. 
KA. (3Xe\pov eg j«.' aaKaptafj.vKrog. 
AA. ev ayopa Kaya redpafjifiai. 
KA. tta(l>opr}a<i} a , et rt ypv^et. 

AA. KOirpo^pop-^aa) a , et XaXriaetg. 295 

KA. ofJioXoyw KXertretV av V ovyi. 
AA. T^ rov 'Kpfxrjv rov dyopaiov, 

KairtopKa ye (^Xeirovroov. 
KA. dXXorpta rotvvv ao^pt^et, 

L 4 R 152 APIST04>AN0TS 

KUL ae (pavco To7g TrpvTaveatv, 300 

d^eKaTevTQvs twv 6eav l- 
pag eyovTa KQiXia<;. 
XO. ce) fji.Lape Kai 0heXvfe Kai KaTaKeKpaKTa, tqv <jqv Opdaovi 

irdaa fxev -y^ TrAea, Trdaa d eKKXi^aia, KaL TeXyj 305 

Kai ypacfjaL Kai '^iKaaTYjpi , <!> /3op^opoTdpa^L Kai 
TVjv iroXiv aitaaav ri\iMV dvaTeTvp^aKOig, 310 

0(7T/f yjiKwv Tdg ^AOrjvag eKKeKa(f>y}Kag ^om, 
Kaito Twv TreTpSov avaOev Tovg <popovg Svwoa-KOTriov. 313 

KA. 010 eju TO 7rpdy[xa tqv& odev irdXai KaxTveTai. 
AA. ei ^e /a^ av y oiaQa KaTTVfx, ov^' eyoo ypp^^evfi.aTa, 315 

oaTig vTrQTe[xvav eTraXeLg ^epfxa fxoyPyjpov /Soog 
TOLi; aypoiKQLaiv itavovpytaq^ coaTe (paLveaQaL Ttayy, 
KaL TcpLV vjfxepav (popvjaaL, f/.e7^ov vjv ^volv '^oyjxa^v. 
NJ. VYj Al Kafxe TovT ehpaae TavTOV, ix>aTe KaTdyeXoov 

'TrdfJi.noXvv ToTg ^rifKOTaiaL koll (piXoLg iiapaaye^etv. 320 

TtpLV yap eivai Hepyaa^aLV, eveov ev Taig efKJSdaiv. 
XO, dpa QyJT ovK dit' dpyvjg ehrjXovi dval- 322 

^e/av, riTiep fj.ovvj TrpoaTaTeT pyjTopwv ; 

jl av TTLaTevcov afxeXyei twv ^evm Tovg KapitLf^ovg, 326 

irpwTOi w* ^ 'liTTro^dfiov XeilSeTai Bewfjievog. 
aXX e^avY} yap avvjp eTepos ttoXv 
aov fXLapwTepog, ooaTe fxe yalpeLV, 

og ae iravaei Kai •ndpetai, tvjXog eaTLV avTo6ev, 330 

TtavQvpyLO. Te Kai Bpdaei 
KaL Ko^aXLKevfnaaLv. 

aXX a Tpa(f)eig oOevTtep elaiv dv^^peg QiTrep ela), 
vvv ^eT^QV (iog ov^ev Xeyet to acti(f>povcog Tpa(pv)vai. 
AA. Kai fjivjv aKovaaS^ oiog eaTiv ovToat iiQXiTrjg. 335 

KA. QVK av fJL edaeig ; AA. ft,a A/', eireL Kayw Ttovripog eift.i. 
XO. eav ^e fxrj TauTyj y vTteiKrj, Xey otl k^k TtQvyjpwv. 
KA. ovKavfjJ^edaeLg; AA./xaA/a. KA.va/^aA/a. AA.fndTOvIlQaei^a), 

aXX avTO vept tov -TrpoTepog eiTceTv TtpcoTa ^taf/.ayovft.at. 
KA. oift.Qt, oiappayqaQft.ai. AA. Kat ft.yjv a eycb ov iiapyjaci). 340 
innHs. ' 153 

XO. ira.pei Trdpe^ iipo^ twv Biav avra ^iappay^vai. 

KA. Tci) Kai irfTroiQag d^ioT^ efJiov \€y€iv evavra ; 

AA. OTiyj Xeyeiv olog t€ Kaya Kai KapvKoiroieiv. 

KA. i^ov Xeyeiv. KaXai; y av ovv ti Trpayfxa iipouTTeaQv aoi 

WfMcnrdpaKTOV Trapaka^cov fxeTay^eipia-aio •^ricyTXi. 345 

aAX' olaS /xo/ veirovOevai ^0Ke7g ; mep to vXrjQoi. 

ei TTov ^iKi^iov elitag ev KaTa ^evov fj.eToiKov, 

T^v vvKTa 6pvXxv Kai Xakxv ev Taig o^oTg aeaxnrx, 

v^!i}p Te irivccv KdiribeiKvvg Tovg <f)iXovi t aviiov, 

ooov ^waTos elvai Xeyeiv. » fMope Tyjg dvoiag. 350 

AA. t/ tai av irtvwv t^v ■jtoXiv TreTTOiyjKaf, co<7Te vvvi 
VJTO aov f/.ov(i}TaTov KaTeyXxTTiafxevt^v aiayiidv ; 

KA. efx.01 yap avreQrjKag dvBpaiioiv Tiv ; oaTig evBvg 
Bvvveta 6epfxa KaTa^paywv, ko.t' eTniiim d^pdTov 
otvov yoa KaaaX^da(o Tovg ev YlvXa> aTpaTrjyovg. 355 

AA. eyo) ^e y' r/VvaTpov (3oog Kai KOiXiav veiav 

KaTa^poyPtaag, KaT eTttntwv tov ^aifnov dvaTiovnrrog 
Xapvyyiii Tovg prjTopag Kai NtKiav TapdJ^os. 

AU. Ta fxev aXXa fx. rjpeaag Xeyav ev o ov rrpoateTai fjue 

Tuv irpayfxdTm, OTiri fi.ovog tov ^wfxov eKpocprjaet. 360 

KA. dXX ov Xd(3paKag KaTa<pay'xv }AtX-qaiovg KXovrjaetg. 

AA. dXXa ayeXi^ag e^rj^oKoog wv^aofxat fxeTaXXa. 

KA. eyfb t eirea-nrit'2v ye t^i» (SovXrjv j3ta KVK-^(r(o. 

AA. ey(a ^e Ktv-^aw ye aov tov TrpooKTOv dvTi (f^vaKrji. 

KA. eyw Se y e^eX'2 ae Tr^g irvyrjg 6vpa^e Kv0ta. 365 

XO. vri TOv Iloaet^(ti Kafxe ydp, rfimep ye tovtov eAxjjs'. 

KA. otov ae S^o^w tco ^vXa. 

AA. tta^OfJMt ae ^eiXiag. 

KA. rj I3vpaa aov dpavevaeTat. 

AA. ^epw ae 6vXaKov KKoTrrjg. 370 

KA. ^ta7raTTaXev6-^aet yafjiMi. 

AA. TieptKOfJifj.aT eK aov aKevdao}. 

KA. Tag l3Xe<f>apt^ag aov ■jrapaTiXu. 

AA. Tov irprjyopiHvd aovKTefJM. 

AH. Ka) VTj A/' efJL^aXovrei av- 375 % 154 API2T0<i>AN0T2 

Tc3 TraTraXov fj.ayeiptKwg 

€f TO arofj,^, eira ^' ev^o6ev 

ryjv yXioTrav e^eipavre$ av- 

rov (TKe\po[ji.eaS' ev Koiv^SpiKcog 

KexYivorog 380 

rov TTpaKrov, el yakaC^a. 
XO. r(v apa irvpog y erepa Bepfxorepa, Kai Xoywv ev iroKei 

rSov avai^wv dvaiMarepoi' Kai ro irpayfx y]v ap ov 385 

• (pavXov co^'. * * * «'AA' eTriBi Kai arpo/Sei, 

[xvj^ev eXa(f)pov Troiei. vvv yap eyerai [xeaoi' 

(i}g eav vvvi [uaXa^fig avrov ev r^ Tipoa^oXri, 

"^eiXov evpvjaeig' eyw yap rovg rpoirovg eTnarafxai. 390 

AA. «AA oixug ovrog roiovrog wv aitavra rov ^iov, 

Kar dvYjp e^o^ev eivat, rdXXorpiov ajxwv 6epog. 

vvv ^e rovg ardyyg eKeivovg, ovg eKelOev riyayev, 

ev ^vXw dvjaag dcpavei KaTTo^oaOai (BovXerai. 
KA. ov ^e^oij^' v[xag, e(og av ^yj ro (3ovXevTyjpiov 395 

Kai ro rov '^yjfxov TrpoacoTrov [xaKKoa Ka6Yj[/.evov. 
XO. (og he Tipog Ttdv dvai^everai kov [xe6i- 

ari^ai rov '^pwfLarog rov TcapearyjKorog. 

e't ae [^y] [xtaai, yevoi[i,y]v ev Kparivov Kostiov, 400 

Kai '^i^aaKoi[f.yjv 7rpoaa.d€iv ^opaifiov rpayx^iav. 

00 Tiepi Ttavr ent Trdat re Ttpdy^kaat 

^wpo^oKotaiv eir dv6eaiv /^cov, 

e<i9e (f)avXci)g, (oaTrep evpeg, eKJBdXoig t>jv ev6eatv. 

aaai[xt yap ror av [xovoV 405 

Tthe Ttlv eTTi av[ji.(f>opa7g' 

rov 'lovXiov r dv oio[i.ai, yepovra tiv ppoTrnri^v, 

vja6evr lyjTratcovtaai Kai ^aKye^aKyov aaat. 
KA. ov roi [X v7iepl3aXeia6 dvattetii [Ka rov IToae/^ft?, 

yj [xyj TTor ayopaiov Atog aTiXdyyyoiat itapayevoifXY^v. 410 

AA. eyooye v>? rovg Kov^vXovg, oys- TtoXXa ^>; ^iti TtoXXoig 

yjvea^^^^ofxyjv eK itat^tov, [xayatpttcov re TtXriyag, 

vTtep/3aXeTa6at a* oto[xai rovroiaiv, yj [/.dryjv y dv 

d7to[xay^aXiag atrov[xevog roaovrog €Krpa(f)etyjv. 415 
innHS. ' 155 

K^V. aTTOfxay^aXiaf wa-irep kvwv ; w irafJ.Trovripe, niag ovv 

Kvvog l3opav (JiTovfj.ivog [J-a^x^ei av KvvoKecpdkXfa ; 
AA. Kai vTj A/ oAAa y eari fjLov Ko^aka Trai^o^ ovrog. 

e^vprdrav yap Tovg fj^ayeipovg eTiiXeywv roiavri' 

(7Keri/aa6e, Trai^eg' ov^^ opdO ; cepa vea, yeXi^av. 

01 ej3XeTroVf Kaya v roaovrx rwv Kpewv f/fAeTrrov. 420 

XO. aj ^e^Korarov Kpeaf^ ao(f>xg ye •jrpovvoriaa' 

'JXJTiep dKa\-^(f>ag eaQicov irpo yeXi^ovxv eKXeTrreg. 
AA. Kai ravra dpHiv ekdv6avov y el ^ ovv i^ot rig avrav, 

airoKpvTrrofj.eyog eg ra Ko^^va rovg deovg d7rafj.vvv' 

war eiir avvjp to5v prfropwv I^av fxe rovro ^pavra' 425 

ovK eaa OTTccg iiaig 00 ov rov 0-^fj.ov eirirpoTrevaet. 
XO. ev ye ^vve(3aXev avr ' drap ^^Xov y d<f ov ^vveyvw' 

orivi TriapKetg 6 ^pTraKag Kat Kpeag 6 irpaKrog e/j^ev. 
KA. eyci) ae Travaco rov 6pdaovg, otfLai ^e fiLaWov dfjucpo}. 

e^etfit ydp aot XafLirpog yj^vi Kai fneyag Ka6ie]g, 430 

Ofj.ov rapdrrxv rvjv re yvjv Kat r^v 6dXarrav elKiq. 
AA. eyci) te avaretXag ye rovg dXXdvrag eir d<f)-^aQ} 

Kara Kvfj. efJMvrov ovptov, KXdetv ae fJMKpa KeXevaag. 
AH. Kayoyy , edv rt TrapayaXa, rv\v dvrXtav (pvXd^w. 
KA. ov rot fJM rvjv ^vjfj.v]fTpa Karairpoi^et rdXavra iroXXd 435 

/cAe^-af ^A6v]vatxv. XO. a6p(i, Kat rov iro^og irapiei' 

a>g ovTog vfrot KatKtag v} avKo<f>avrtag irvel. 
AA. ae ^' eK Ylort^aiag eyovr ev oT^a teKa rdXavra. 
KA. rt t^ra; ^ovXet rav raXdvrccv ev Xal3cov atctmdv ; 
XO. dvv]p av vj^ewg Xdj^ot. rovg repOpiovg iraptet. 440 

AA. ro irvevfj.^ eXarrov yiyverai. 
KA. (pev^et ypa(f>ag eKarovraXdvrovg rerrapag. 
Ax\. ai) ^' darparetag y etKoatv, 

KX(mv}g ^e TrXeh vj "^tXiag. 
KA. €K rm dXtrvjpiaiv ae (f>v]- 445 

fLi yeyovevat rav rvjg 6eov. 
AA. rov Trdirirov eivai <f>v)fj.t aov 

rav ^opv(f>opctiv. KA. ■iroiiov ; <f>paaov. 
AA. TaJv Bvpaiwjg rvjg lirTrtov. 156 APIST04)ANOT2 

KA. Ko^aXog €t, AA. TTavovpyo^ ei. 450 

XO. Trai dv^piKa^. KA. loii lov, 

TVTTTovai fA. 01 ^vvafxoTai. 
XO. Tra?' avTOv dv^^piKWTaTa, 

yaaTpi^e Kat To7g evTepotg 

Kat ToTi KoXoig, 45 c 

yaTrag KoXa tov av^^pa. 

(0 yevvtKWTaTov Kpea$ "^v^^riv t api<TT€ TrdvTOov, 

Kat TJ} TToXei crcoT^p (pave}^ vjfA.iv re tois iroXiTatg, 

wg ev Tov avdpa irotKtXwg t enYjXBeg ev Xoyoiatv. 

TTcog av a eTratvea-atfxev ovTCcg (ixmep yj^oixeaOa ; 460 

KA. TavTt fxa Ty/v A-^ft.vjTpd /a' ovk eXdvdavev 

TeKTatvofxeva to. TrpdyfJ.aT, dXX* vjTrtaTdfxyjv 

yof/.<f)OVfA.ev avTa TtdvTa Kat KoXXa)fi.eva. 
XO. oifxoi, crv 0' ovoev e^ dft.a^ovpyov Xeyetg ; 
AA. ovKovv fA. ev Apyei oia irpdTTet XavBdvet. 465 

Trpocpaatv fxev Apyetovg (ptXovg vjfuv Troiei' 

i^^ta S' eKe7 AaKe^^atfxoviotg ^vyyiyveTat. 

Kat Tavr' €(f> olatv eaTt avfj.(j)V(xaft.eva 

eyxo ' enrt ydp ToTg ^e^efJievotg '^aXKeveTat. 
XO. ev y ev ye, ydXKev dvTi TOtiv KoXXwfxevm. 470 

AA. Kat ^vyKpoTOvaiv av^peg olvt eKeTQev av, 

Kat TavTd fx ovt dpyvptov ovt€ y^valov 

t^ovg avanetaetg, ovt€ Trpoa^^eft.Trccv (f>tXovg, 

OTTwg eyo) tovt ovk ^AByjvaiotg (f)pda(jo. 
KA. eyw fKev ovv avTiKa fii.dx' eg /3ovXvjV /wv 475 

vfxwv aTtavTiov Tag ^vvcof^oa-iag epa, 

Kat Tag ^vvo^ovg Tag vvKrepivdg ev t^ TroXet, 

Kai TidvB a 'M.-rjtotg Kat ^aatXeT ^vvofxvvTe, 

Kat TaK BoiWTCiJv TavTa auvTvpovfKeva. 
AA. Tiag ovv 6 Tvpog ev VtotWToTg wvtog', 480 

KA. eyo) ae v/i tov WpaKXea TrapaaTopoo. 
AU. aye dyj av T*va vovv ^ Ttva tf/v^^yjv e^x^eig ; 

vvvi di^di^etg, ellirep aTreKpvxpa} iroTe 

eg Ta Koywva to Kpeag, wg avTOg Xeyetg. innHS. ' 157 

6(va€i yap a^ag cf to ^ovXevr-^piov, 485 

wf ovTog eairefrav €K€7<r€ ^iaj3ak€i 

r}fj.ai aiiavrag Kai Kpayov K€Kpd^€rai. 
AA. aXX €ifjii' TTpxTov h, wg cj^ct?, rag KotXta^ 

Kat rag fkayatpag €v6adi KaTaO-^TOixai. 
XO. fj^e vvVf aXetipov tov Tpdy^Xov tovtcoi, 490 

IV €^oXia6dv€iv '^vv-fi Tag ^ia^oXdg. 
AA. aXX €v Aeye/c Kai Trat^oTpi^iKag TavTayi. 
XO. ep^e vvv, eireyKaxpov Xa^wv Ta^t. AA. t/ tai ; 
XO. IV afA€ivov, co Tav, €crKopo^iarfx4voi f^X^' 

Kai o-Trev^e Tayiux;. AA. Taina ^pS). XO. fJi.€fxv^ao vvv 495 

^aKvetVf ^talSaXXeiv, tov$ Xocpovg KaTeaSieiv, 

5^a>7ra)? Ta KdXXai d-Tto^paym ri^€if irdXiv. 

aXX' 161 yatpccv, Kai Trpd^etag 

KaTa VQVV TOV €fJU>Vy Kai (J€ <f>vXdTTOt 

Zei/f dyopaiog' Kai viKrjo-ag 500 

av6ig €K€7Q€V irdXiv wg rjfi.ag 

€X6otg crT€<f>dvotg KaTarracrTog. 

vfxeig ^' ly/aiv Trpoa-)(€T€ tov vqvv 

ToTg dvaTraKTToig, 

a iravToiag rj^rj fji.ov(rr]g 505 

7r€ipa6€VT€g Ka& kavTovg. 

E/ fx,€v Tig dinjp twv dpy^atav KCOfLCfi^o^t^daKaXog rjfMg 

rivdyKa^ev Xi^ovTag hrrj irpog tq BlaTpov irapa^i^ai, 

ovK av (pavXxg €tv^€V tovtov vvv d agtog €afj TroirjTrjg, 

OTt Tovg avTOvg rift.iv fj.iael, ToXfm t€ Xcyeiv Ta ^iKaia, 510 

Kai yevvatag Trpog tov ^v<f>a "XJ^pci Kai rrjv eptwXrjv. 

a ^e 6avfj.a^€tv vfiMV (prjaiv iroXXovg avT(p irpoaiovTag, 

Kat I3a<ravi^€tv, wg ovy) irdXai yopov aiToirj Kaff eavTov, 

rjfJLoig vfi.iv e/ceAeye (fypaaai irepi tovtov. <f>rjai yap dvrjp 

ovy vnr dvotag tovto Tr€7rov6<i}g ^iarpt^etv, aXXa vofJi.i^(i}v 5 1 5 

K03fii.<c^o^tta(7 KaXtav eivai yaXeirdiTaTov epyov dTravr^av 

iroXXiov yap ^r; Tr€ipa<ravT<cv avrrjv oXtyotg yapi<ra<r6ai' 

vfJMg T€ iraXai diayiyvoo^rKcov ^Tr^T^iovg Trjv <f>v<riv ovrag, 

Ka) Tovg irpoTcpovg toov itoiriTm afna to5 y^pa Trpo^ihovTag' 158 APrST04)AN0TS 

Tovro [X€V eiOcbg anaSeMdyvi^g afxa rai^ TroXiai^ KaTiovaaig, 520 

og TrkeitJTa yo^m tcov avrntdkm viKYjg ea-rrjo-e rpoTraTa' 

Trdcrag ^ vfxiv (jyavag lelg Ka) ri^dXXcov Ka\ 'Trrepvyi^ccv 

Kai Xv^^iXcov Kai xpy^vi^av Ka) ISairrofKevog (Sarpayeioig (520) 

ovK e^YjpKea-ev, dXXa TeAeyTwv e7r) yrjpiag, ov ydp ecf) ^(3rjg, 

e^e^XrjBYi TrpeajSvrfig wv, ori rov aKixnrreiv d7reXei(f)S'^' 525 

eira Kparivov {xe[Ji.vYjfJievos, oc iroXX^ pevaag ttot eTraivo) 

Oia riov dtpeXwv Tre^ioov eppei, Ka\ TYjg (rrda-eccg nrapaavpcov 

e(f)opei rdg^pvgKai rdgTrXardvovg Kai rovg e^/Bpovg irpoQeXvfx.vovg. 

aaai. V ovk "^v ev ^vfXTroaicfi TrXyjv, Acopoi avKOTre^iXe, (526) 

Kat, reKTOveg evTraXdfxcov vfxvccv ovrccg ^vQvjaev eKeivog. 530 

vvvi ^ vfxeig avrov opavreg TrapaXYjpovvr ovk eXeeire, 

eKirtTrrovaav rm i^XeKrpm, Kat rov rovov ovk er evovrog 

rm 6 dpfiovtm OtayaaKovam' dXXd yepm wv irepteppei, (530) 

coairep Kovvag, areipavov fi.ev 'ey^m oHov, ^ixpyj V dTroXcoXcog, 

ov yjprp) tta rag irporepag vi^ag iriveiv ev rca irpvraveica, 535 

Kat fx.ri Xyjpe7v, aXXa QeaaBat Xtirapov Trapd tco Atovvaco. 

oiag Oe Kpdrvjg opyag vfx,m riveayero Ka\ arv(j)eXtyfKovg' 

\ig airo afxtKpag taTrdvYjg vfkag dptari^cov direireft.Trev, (535) 

aTTQ KpafJi(3oraTOv arofj.arog f^drrcov daretordrag eirtvoiag' 

yovTog fJ.evrot fj.ovog avrrjpKet, rore f/.ev TrtTrrm, rore S ovyi. 540 

Tavr^ oppcoom tterpt^ev det, Koi Trpog rovroiatv €(paaKev 

eperYjv y^p^vat Trpwra yeveaSat, irptv "TrYj^aXioig eirtyeipeh, 

Kar evrevSev Trpcpparevaat Kat roiig dvefj.ovg ^taBpYJaat, (540) 

Kara KvfSepvav avrov eavrcii. Tovrm ovv ovveKa irdvrm, 

ort acocf)poviKCiog kovk avoYjrcog eairYi^Yjaag e(f>Xvdpet, 545 

aipeaff avrca TroXv ro poOtov, 7rapa7rey.xpar e(f) ev^eKa Kcairatg 

Bopv^ov yjpYiarov XYjvairYjv, 

tv "TrotYjTYjg diriyi yaipm, (545) 

Kard vovv ■^pd^ag, 

(pai^^pog XdfLirovrt ft.eTC07rco. 550 

iirTTt dva^ Yloaet^^ov, ch 

yaXKOKporm tirTrm Krvirog 

Kai y^e\j.eMafkos dv^dvet, (55°) 

Kat KvavefL^oXot Boai innHs. ' 159 

fi.ia6o<f>opoi Tpi-^peig, 555 

[MeipaKiav 6 afxiXka Xajx- 

7rpvvG[jievci}v ev ap[xacriv 

Ko) l^apv^^aifJiOvovvTav, (555) 

^ivp^ eAfl' e$" yopov, '2 yjpvcroTpiaiVy » 

teXcfyivxv jtAcSectJV, 'Eovvidpare, 560 

u> FepaiaTie Tra? Kpovov, 

^OpiJLiaVl T€ (f)lXTaT , €K 

Tav aXXcov t6 6eav 'Afi^- (56°) 

vatoi$ Trpog to TrapeaTOf. 

evXoy-^aai ^ovXofieaBa tov^ iraTepag ^fJicov, oti 565 

av^pe<; YjCav TVja^e t^j- yyjg a^ioi Kai tov TteTrXov, 

oiTiveg Tie^atg [tMyaicnv ev t€ vav(f)apKTco aTpaTio 

TravTayov viKiovTeg dei t^vS eKoa-fj.ria-av ■noXiv' (5^5 ) 

ov yap ov^eig irwTroT ayTwv tovs evavTiov? /§»v 

y]piQ[ji.r]a€V, dXX Bv[j.og evQvg ijv dfMvviag' 570 

ei ^e Ttov Tteaoiev e<; tov ccfjiov ev [ndyy] tivi, 

TovT airexpTjaavT av, e/V vjpvovvTO fny] TieirTajKevai, 

dXXa ^ieirdXaiov avQig. Kai aTpaTfjfyog ovh^ av eig (57°) 

TcSv irpo Tov aiTf^aiv f^Tfja epo[Ji.evog KXeaiveToV 

vvv V edv [j^ irpoe^piav (pepxai Kai Ta ama, 575 

ov [j.ayeiaOai (paaiv. rj[i.e'ig V d^iovLt.ev Tyj iioXei 
TtpotKa yevvaiag d[j.vveiv Kai 6eoig eyyapioig. 

Kat Tipog ovK aiTov[xev ov^ev, ttA^v ToaovTovi [xovov^ (S7S) 

•y]v ttot' eipvjVYi yevf]Tat Kat iiovm ■navawfn.eBa, 

[Jif] (f>6ovei6 YjiMV KO[j.wat [/.f]^ dTiearXeyyta^xevotg. 580 

w TioXtovye liaXXag, u) 

T^g tepaTaTTig dna- 

auv TioXe[jL'ji t6 Kat iiotr]- (580) 

Talg ^vvdfxei 6' viiep(f>epov- 

ar]g fxe^^eovaa yuipag, 585 

tevp d(f)iKov Xa(3ovaa T»yv 

ev aTpaTtaig Te Kat [jidyatg 

Y][xeTepav ^vvepyov (585) 

N/aojVj V] yoptKm eaTtv eTatpa, 160 API2T0cl>AN0T2 

Toig r r/Ppolai [/.€&' vjfA.iov a-Taaia^ci. 590 

vvv ovv ^evpo (poiwjdi' ^ei 

yap To7i av^^pdai Toiaoe Trd- 

ayj Teyv'/] Tropiaai ae vi- (59°) 

KVjv eiirep itoie Kai vvv. 

a ^vvia-fjiev to7(tiv nnroi^, (3ovkofji.€a6 eiratvea-ai. 595 

d^ioi ^' e)V evXoyeiaSai' iioXXa yap ^vi 'npdy\uxTa 

^vv^tiypeyKav fxeO Yj[xa)Vi ea^oXdi Te Kat fi.dyaq. 

dXXd Tav TYj yyj fxev avToov ovk ayav 6avfJid^Q[Ji.ev, (595) 

wf OT e$ Tai l-Triiayitiyovg eiaeTry]^m dvtpiKSog^ 

irpidfj.evoi KiloQwva^, ol ^e Kai (JKopo^a Kat Kpofj.fj.va' 600 

etra Tag Kairag Xa^ovTeg wcnrep rjfJ.e^ig ot /3poTQt 

efx^aXovTeg dve^pva^av, lirTraira'!, Ttg ef/i.^aXe7; 

X-^TrTeov fKaXXov. t/ '^pwft.ev ; qvk eXag, w <jafj.(f>opa ; (600) 

e^eir-^^wv t eg K.opiv$ov' eha d^ oi vewTarot 

Ta7g OTrXaTg wpvrrov evvag Kai fj.erfi(7av (7TpwfJ.ara' 605 

^crdtQV ^e rovg TrayovpQvg dvri Trotag M>jd;AC^f, 

ei rig e^epirot Gvpa^e, k^k fSvdov 6v]pwfj.evot' 

w(JT e(f>y] ©ewpog el^reh KapKivov Kopiv6tov' (6°s) 

"^etvd y, w Hoaet^^ov, ei fXY]^ ev Pv6w hvvv]aofj.at, 

fj.rjre yv] fJ.r]T ev ^aXdrrr] ^tacf^vyeh rovg tTrireag. 610 

XO. w (f>iXraT dvhpwv Kat veaviKwrare, 

oarjv dirwv 7rapea'/eg rjfjuv (fypovrtoa' 

K(u vvv eTretWf] awg eXr]Xv6ag TrdXiv, v^^°) 

dyyeiXov r^fj.h Trwg ro Trpdyft. rfywvtaw. 
AA. t/ ^' dXXo y ei fj.r] viKo^QvXog eyevofj.v]v ; 615 

XO. vvv dp d^tov ye Trdaiv eartv eiroXoXv^ai. 

w KaXd Xeywv, iroXv V dfxeivov ert twi/ Xoywv 

epyaadfj.ev, ei'l9' eTreA- (^'s) 

6Qtg airavrd fJ.ot aa(pwg' 

wg eyw fJ.ot toKw 620 

Kav fj.aKpav o^ov dteX6eiv 

war aKovaat. rrpog rdo , w j3eX- 

Ttare, 6appr]aag Xey , wg a- 

iravreg r]^6fj.ea6d aoi. (620) 
innHS. 161 

Kou fxr}v aKQvcrai y a^iov twv irpayfjiATWv. 

evQiig yap avrov KaroTriv evQev^ ie[xifjv' 625 

S' ap' evtov eXaa-iPpovT avapptffvvq eirif} 
T€paT€voixevoi i^pei^e KaTa tuv nrneav, 

KprjfJivovg epei^^cov kui ^vvci}fi.OTag Xeyav (625) 

TTiSavcoTaS'' vj ISovXyj ^ airaa aKpo<iOfi.evrj 

eyeveff vtt avTov xpev^aTpacpa^voi TrXea, 630 

Ka^ke\pe vaTrv, Kai ra f/.erccir' avecJTta^Tev. 

Kayar/ ore §>? 'yvojv evteyofi.evriv rovg koyovg 

Kai Toig (f>evaKi(7fJioT(nv €^aTTaTCi}f/.evv]Vf (630) 

Sye ^v] Y.KLTaXoi Kai ^evaKeg, y]v S' eyw, 

hepea^eQoi re Ka) Ko^aXoi Kai MoOcov, 635 

ayopa t', ev rj iraTg wv mai^evQvjV eyftJ, 

vvv fxoi Qpaaog Kai ykarrav ev^ropov '^ore 

cf)Ci)v^v T avai^^. ravra <f)povri^ovri fi.01 (635) 

Ik '^e^ia.i; aireitap^te KaraTrvyoiv av^p. 

Kaycb irpocreKvaa' Kara rco TrpxKra Qevcbv 640 

TVjv KiyKXi'^' e^yjpaJ^a, Kava^avchv fueya 

aveKpayov' w /SovXvi, Xoyovg ayaQovq (ftepcov 

evayyeXtcraaQat Ttpcorov vfjuv fSovXofiai' (640) 

e^ ov yap yifxtv ttoXefi.og Kareppayri, 

ovTtwTtoT a(f>vag eioov d^icorepag. 645 

01 b^' evQecog to. itpoacirtta '^ieyaXvptiaav' 

eiT eare(f)dvow fC evayyeXia' Kayw <f>paaa 
avToTg aitoppyjrov Ttoiyjadft.evog rayy, 
iva rag d(f>vag wvoTvro itoXXag TovfSoXov, 

Twv trifj.iovpym ^vXXafSeTv ra rpv^Xia. 650 

0/ S' dveKporvjaav Kai itpog efi eKeyriveaav. 
S vTtovoriaag, Yla(f>Xay(ov, ei^cog 6 afiM 
olg ri^eff 17 ^ovXr] fxdXiara p-^ft.aaiv, (^5°) 

yvwfVfiv eXe^ev av^peg, r^r] fLoi ^oKeT 

eiri avfi.(f>opaTg dyaQaTaiv elaviyyeXfj.evaig 655 

evayyeXia Qveiv eKarov (3ovg r^ Beca. 
eTtevevaev elg CKeTvov v] ftovXv] ttdXiv. 

Kayayy ore ^v] 'yvav roTg PoXiroig r}TTr]fj.evog, (^55) 

M (645) 162 APIST04>AN0T2 

'^iaKoaiaKJi /Sovcnv vTrepyjKovnaa' 

rri ^ ^Ayporepa Kara y^ikiwv 7rapif]V€cra 660 

evyrjv TroiYiaaaBai y^ifxapcov eicravpiov, 

ai rpiy^i^eg ei yevoiaS eKarov rovjBokov. 

eKapaboKYiaev elg e^^ '*] l3ovXy] Trdktv. (660) 

^e ravr aKovaag eKTiXayei^ €(f>XYjvd(pa. 

Kaff elXKov avTOv 01 Trpvrdveii ^(pl ro^orai. 665 

01 S' eQopv/Bovv Tiepi rS>v acpvcov earvjKoreg' 

S' vjvri^oXei y avrovq okiyov fxehai yjpovov, 

'iv arS' KVjpv^ ovk AaKe^^aifxovog keyei (665) 

TrvBriaff' d^pTKrat yap Tiept aTiov^Zv keyav. 

01 ^' e^ evog arofxarog airavreg dveKpayoV 670 
vvv) nep). uTiovtwv ; eTret^^Yi y, co jaeAe, 

riaBovro rag d(f)vag nap yi\uv a^tag; 

ov ^edfxeda aTrovlav' Trdkefxog epitera}. (^7^) 

cKeKpdyeadv re rovg Ttpvravetg acptevat' 

eiff vTiepeTiYi^iov rovg ^pvcpdKTOvg TiavrayY}. 675 

eyw te rd Kopiavv e7rptd[j.Yjv vTio^^pafxav 

anavra rd re yfjret oa vjv ev rayopa' 

eiretra ralg d(j)vatg eS/^ovv Yi^vafj.ara (^^75/ 

dnopovatv avrolg tipolKa, Kayapt^C^ofkYiv. 

01 S' vTiepeTtrivovv t/TrepeTrvTnra^ov re /xe 680 

anavreg ovroog coare tyjv (Sovkrjv okrjv 

ofSokov Kopidvvotg dvaka/Suv ek^^kvda. 
XO. Tidvra rot iieiipayag oia ypy] rov evrvyovvra' (680) 

evpe 8' Tiavovpyog erepov nokv navovpytaig 

fxei^oat KeKaafxevov, 685 

Kat ^dkotat TiotKikotg, 

pYj(i.aaiv & alfxvkotg. 

dkk^ OTiccg dyccvtet (f>pov- (6^5 ) 

rii^e raTiikoiTi aptara' 

avfjifjidyovg t Yjfxag eym ev- 

vovg eTitaraaat Tidkat. "9° 

AA. Ka\ fXYjv Ha(f)kay<i}V ovroai Tipoaepyerai, 

«5»v KokoKVfAa Kai rapdrrm Kat KVKm, innH2. 163 

wf ^r} KaTaTTiGfACvog fxe. [Ji.op[Jiw tov 6paaov(;. (690) 

KA. e/ u.-^ 0"' a/noMaaifj^ i ei ti tSov avTm etj.01 

\\jtvtxv ivelri, tiaTii(ToifJ.i itavTayri. 695 

AA. r\a^v aituKa^g, eyiXaaa ^poXoKOfJi.TTiai^, 

aveTTv^apiaa ixoBcova, vepieKOKKaaa. 
KA. ov Toi fj.a TTjv ^yjfx.YjTpa y, el fj.Yj a eKcpaya (695) 

€K TVjT^^e Trjg yrjif ovMiroTe jSicocrofJMt. 
AA. el fj.ri \<f)ayri<; ; eyh ^e y\ el fj.r} a eKTna, 700 

KaT eKpo<f)-^(7a^ avro^ enitiappaya. 
KA. airoXa ae v^ Trjv Ttpoe^piav Trjv eK YlvXov. 
AA. t^oi) Ttpoe^ptav olov oxpofjxxi a eya (joo) 

€K Trjg Ttpoe^piag eayjxrov 6eafj.evov. 
KA. ev T(i5 ^vkx ^•^ao) ae vrj tov ovpavov. 705 

AA. ag o^v6vfj.og. <pepe ti aot tS> KaTacpayeiv; 

etti T« (payoig rjbtaT av ; eTtt paKavrff ; 
KA. e^ap7ra<T0fJ.ai aov To7g ovv^i Tavrepa. (705) 

AA. airovvyta) aov Tav irpvravetx airia. 

KA. eA^ctf ae vpog tov '^rjfx.ov, iva ^xg fxoi ^iK^v. 710 

AA. Kayco ^e a* e?^a Kat ^ia^aXS) TiXeiova. 
KA. «AA', a Ttovrjpe, aot fxev ov^ev TretSeTat' 

eya) B' eKeivov KaTayeXa y oaov deXa. (710) 

AA. ug a<f)0^pa av tov ^ijfjiov aeavrov vevofj.tKag. 
KA. eTttaTafkai yap avTOv olg xpafii^eTai. 715 

AA. Kaff loa-nep al TtT^ai ye atTt^etg KaKag. 

fjMawfx.evog yap tco fLev oXiyov evTi6r]g, 

avTog 8' eKeivov TpnrXaatov KaTeaitaKag. (j^h) 

KA. Kai vr] A/ VTTO ye ^e^ioTrjTog T^g efxi^g 

Ovvaf/Mi iroteiv tov ^rjfLov evpvv Koi arevov. 720 

AA. 5(» TiptaKTog ovfxog TOVToyt ao<f)i^eTat. 
KA. ovK, (i)yd6\ ev fSovXrj fxe ^o^etg Ka6v(3piaat. 

i<i)fj.ev eg tov trjfxov. AA. ov^ev KwXvet' (720) 

t^ov, ^dtt^e, furj^ev rjfj.a.g layerca. 
KA. (0 ^rjfxe, ^evp e^eX6e. AA. vyj A/', « TtaTep, 725 

e^eX6e trjr . KA. 00 Arifxi^tov co <f)iXTaTov, 

e^eXff, lij elhrig oia Ttepiv^pil^ofxat. 
M 2 164 API2T0*AN0T2 

AHMOS. 

Tivei ol /SocovTe^ ; ovk aTtiT aTro TVjg Bvpa^ ; 

TYjv elpecriiovyjv fxov KaTeaTrapa^aTe. (725) 

T/f, w YIa(f)Xayav, a^iKei ae ; KA. tia ae TVTrTOjxai 730 

VTTO TOVTOVl Kai T60V VeaVKTKWV. AHM. Tffj ; 

KA. OTiyi (f)iXu> 0-', a> Avjfx, epa<TT-^g t eifxi aog. 

AHM. ay t el Tig eTeov ; AA. dvTepaaTVj^ tovtovi, (730) 

epav itakai aof, ^ovXofKevo^ Te u ev iroieh, 

aXXoi Te iroXXoi Kai KaXoi Te KayaQoi. 735 

dXX ovj^ oloi T ea^fxev oia tovtovi. av yap 

oixoiog el to/V iiaiai tok epctifxevoig' 

Tovg ixev KaXovg t€ Kaya^ovq ov Trpocr^eyei, (735) 

cravTOv Se XvyyoTiwXaKTi Kai vevpoppd(f)oig 

Kai (TKVTOTOfxoig Kai l^vpcroTidiXaKTiv ^i^ag. 740 

KA. ev yap iroiS) tov ^yjy-ov. AA. e/7re vvv, Ti^pwv; 
KA. OTi TftJv aTpaTVjyafv vTro^paixcov tccv eK IlvAoi', 

'nXevcraq eKeicre, Tovg AaKccvai rjyayov. (74°) 

AA. eycc ^e TrepnraTciov y dir epyaaTVjpiov 

ei|/ovTOf eTepov tvjv yvTpav v^f^eiXofxvjv. 745 

KA. Kai fxvjv TTOivjtTag avTiKa fxa^C eKKXvjaiav, 

co ^vjfi. , IV eid-^g oiroTepog vcov eaTi aoi 

evvovaTepog, 'hiaKpivov, iva tovtov (f^iXvjg. (745) 

AA. vai vai '^iaKpivov 'tvjTa, ttA^v fxvi v Tvj ttvkvi. 
AHM. ovK dv Ka6i^oifii.vjv ev aXXca %wp/ci)* 750 

«AA €f TO TipoaBe y£v] itapelv eg t^v nvKva. 
AA. oifxoi KaKo^aifxm, ag dnoXcoX'. 6 yap yepcov 

oiKoi fxev dvhpctiv eaTi ^e^icoTaTog, (75°) 

OTav ^' eTTi TavTVjai KaSvjTai Tvjg TieTpag, 

Keyvjvev (naTiep efxnohi^xv laya^ag. 755 

XO. vvv "^vj ae iidvTa ^et KaXcav e^ievai aeavTov, 

Kai X^fxa Bovpiov ^opeiv Kat Xoyovg d(f>vKTovg, 

OTOiai TOvV vTiep^aXei. iioiKiXog ydp dvvjp (755) 

KaK Tcov dfxvjydvcov Tiopovg eiifXYiydvovg Tiopi^cov. 

'Jipog Tai)fl OTicog e^ei noXvg Kai Xafxnpog eg tov dv^^pa. 760 

aAAa (f>vXaTT0V, Kat Tiptv cKeivov iipoaiKeaQai aoi, iipoTepov av innHS. 165 

Toi/g ^eX(f>7vai {xcTewpi^ov Kai t^v oJcaTov vapaPdWov. 

KA. TYJ ixev '^ea-TToivi^ A$y]vata, t^ r^f iroXea^ [xe^eovcrYj, (760) 
ev^ofAai, el fMV iiepi. tov ^rj^Mv tov A$y)vaKi}v yeyevrjfjuiti 
(3ekTi<TT0f avi/jp fji^To, Av(TiK\ea Kai K.wvav Kai SaAaySa/f^o), 765 
loaTtep vvvi fi.v]^ev ^pdaas ^eiirveiv ev tm Trpvraverj)' 
ei ^e ce f/.ia(o Kai fi.rj Ttepi crov fjAyofxat fxovog dvTifSejSvjKa}^, 
aTroXoifi.r]v Kai ^iairpiaQeii^v KaTaTfJii^Beii^v t€ Xeira^va. (765) 

AA. KayuTf ., u Ai^ft. , el fj.-fj ae <f>i^ Kat fvq (TTepya, KaTaTfi.rfiet<;y 
hpotfji.rjv €v TreptKOfLfJi.aTioig' Kel fJirj TovroKTt ireTrotQag, 770 

etrt TavTiqat KaTaKvrjaaeirjv ev fJL,vTTWT'x fj^eTa Tvpov 
Kai TJj Kpedypa twv opyjLire^iov eXKOtfi.riv eg K.epafi.etKov. 

KA. Kat irag av ef/iov fi.dWov ae (f>tkiiivya A-S^fue^yevotTo TrokiTrjg ; (770) 
og vpwTa fLeVf rjviK e(3ovXevov aot, yjp-fifJMTa irket^JT dire^ei^a 
ev tS) KotV'2, Tovg fj.ev aTpe^Xm, Tovg ^ dyyujv, Tovg 'Ke fLeTatTwv, 
ov (ppovTt^av Twv IhtiOTOov ov^evog, ei aot yaptotfi.rjv. 776 

AA. Toi^TO /xev, a? A^yt* , ov^ev aefj.vov' Kay^ yap tovto ae dpdaco. 
dpTrd^cov yap Toi/g apTovg aoi Tovg dkXoTptovg vapa^aa. (775) 
wg d ovyt (ptAet a ovd eoT evvovg, tovt. avTO ae Trpuyra btbaqw, 
aXX rj ^td tovt avff OTtrj aov Tvjg dvSpaKidg diroXavet. 780 
ae yap, og y^rj^otat tte^i(f)taw irept T-fjg ywpag Mapa6'2vt, 
Kai vtK-fjaag rjfj.Tv fxeydXwg eyyXaTTOTweTv irapelwKag, 
eiri TaTat ireTpatgov <j)povTi^et aKXrjpwg ae Ka6^fj.evov ojJTWf, (780) 
ovy wairep eyh paxpdft.evog aot TOVTt (ftepw. dXX^ e^jravatpov, 
KaTa KaSi^ov ftMXaKwg, tva fLrj TptjSrjg t^v ev HaXaft.Tvt. 785 

AHM. avdpwire, Ttg ei ; [jmv eKyovog ei twv ^Apfj.obtov Ttg eKetvm ; 
toiJto' ye to/ aov Tovpyov dXr]6'2s yewaTov Kat (f)tXo^r]fj.ov. 

KA. ag arro fj.tKpxv evvovg avT'2 6(i}TrevfJMTtav yeyerqaat. (783) 

AA. Kat av ydp avrov iroXv fj.iKpoTepotg tovtwv ^eXedafMiatv eiXeg. 

KA. Kat fj.r]v et irov Ttg dvr^p e(f>dv^ tc5 ^"^fLO) [jmXXov dfnwm 790 
rj fxdXXov efJ.ov ae (f)tX'2vf e6eXa) vept T^f Ke(f)aX-iqg vepi^oa6ai. 

AA. Kat viog av (ptXeTg, og tovtov opwv oikovvt ev TaTg vt6dKvatat 
Kal ywaptoig Kai wpyi^toig eTog oydoov ovk eXeatpetg, (790) 
«AAa Ka6etp^ag avrov /SXtTTetg' Apy(eTrToXefj.ov ^e (pepovTog 
Tr]V etp-^vr]v e^eaKe^aaag, Tag vpeafSeiag t' dveXavvetg 795 
€K Tijg voXewg pa6avvyi^wVf di Tag avovtdg vpoKaXovvrat. 
M 3 166 API2T04)AN0T2 

KA. iva y EXAiyvajv a^^y\ TrdvToov. eari yap cv To7g Xoyioiaiv 

«? TOVTOV Se* ttot' ev ^ApKa^ia 7revTco(3o\ov vjXiairaaBai, (795) 
vjv avafxeivyj' TrdvTwg ^' avTOv Opexpa 'yw Kai BepaTtevao), 
e^evpiaKwv ev Kai fxiap^g oiroBev to Tpiu){3oXov e^et. 800 

AA. 01/5^ iva y ap^vj [xa A/ ApKa^iag Trpovoovixevog, aXX' iva fxakXov 
av [x.ev dpTrd^rji Kai '^apo^oKyjg irapa twv iroXecov ^e ^^[xog 
VTTO Tov TToXefXQv Kai TYjg ofXi-^^X-^g a TTavovpyeig fxr] KaOopSi aov, 
aXX vn dvdyKfjg afxaKai yjpeiag Kai ixiaBov irpog cre KeyYivri.i^oi^ 
ei Oe TioT eig dypov oiiTog aTreXBcov elpyjvaTog ^iaTpixpy] 805 

Kai yj^hpa (jyayoov dva&apprjayj Ka\ aTefxtpvXco eg Xoyov eX.6vj, 
yvaaeTai oicov aya6S>v avTOv Trj fiiaBocpopa TtapeKoiiTov, 
elB yj^ei aoi tpifhvg dypoiKog, KaTo. crov ttjv \p)^(f)ov lyyevm. (805) 
a <xv yiyvwcTKav tov^' e^aiiaTa.g, Kai oveipoTToXeig Ttepi cravTOv. 

KA. ovKOvv teivov TavTi ae Xeyeiv ^^t' Wt' e/xe Kai ^ia/^dXXetv 810 
'Trpog ^AQYjvatovg Kai tov ^vjfLov, TreTrotvjKOTa TtXetova yjtrjCTTa 
vYi Ty]v Avjft,vjTpa SefxtaTOKXeovg 'TtoXXa itept tvjv itoXtv vjOvj ; 

AA. ooTtoXtg Apyovg, KXveff ola Xeyet. av @efi.i(7T0KXei dvTt(f>ept^etg; 
og eTtoivjaev tvjv TtoXtv vjfxm fKeaTVjv evpm eitfyeiXvj, (^^^) 

Kat Ttpog TovTotg dptarToocTvi tov Tletpaia Ttpoaefxa^ev, 815 

d(peXm T ov^^ev Tm dpyaim tyPvg Katvovg TtapeB-^Ke. 
ai/ S' A6vjvaiovg e^vjTVjaag fxiKpoTtoXtTag dTto(f>vjvat 
^taTetyi^m kcu yjpvjafxw^m, Qeft-taToKXei dvTt(f)ept^m. (815) 
KdKehog fi.ev (f>evyet tvjv y^v, av 8 'AyiXXetm aTtofxaTTet. 

KA. ovKovv TavTt tetvov dKovetv, co Avjfx , eaTiv fx vito tovtov, 820 
OTivj ae (f)iXu); AHM. TtavTtav ,ovTog,Kat fxvf aKepfSoXXe Ttovvjpa. 
TtoXXov §e TtoXvv fie yjpovov Kat vvv eXeXvjBvjg eyKpv(f>tai^m. 

AA. fKtapwTaTog, cvAtjfJLaKt^tov, Ka\ TtXeHaTaitavovpyaOeopaKwg^i^^^o) 
QTtOTav yaafxa, Kat Tovg KavXovg 

Tftjv evSvvm eKKOvXttm 825 

KaTafSpoypl^et, KdfX(f>oh yf-tpotv 
fxvaTiXaTat tZv ovifxoatm. 

KA. ov yatpvjaetg, dXXd ae KXeTtTov^ (^25) 

atp-^aco yh Tpeig fxvptaOag. 

AA. Ti BaXaTTOKOTteHg Kai itXaTvyt^etg, 830 

fxtapccTaTog m Ttept tov tvjfnov innes. 167 

taipotoKYiaavr €k M.vt iX-rjvr)!: 

TrKeTv vj fxvag TeTTapa.K0VTa. 835 

XO. (o Traaiv avQpxiioig (pavei^ [xeyi(TTov axpeXfi^, 
^vjXo) ae rrjg evyXnTT lag . ei yap wS eTroiaeii, 
fxeyiaTog EAa^vwv eaet, Kai fxovog KaBe^eig 
Tav Tyj TToXei, Ttav ^vfXfxa^^^wv t' ap^etg e^/wv Tpiaivav, (835) 
ij itokXa y^yjfxaT epyaaei aeicov t€ Kai TapaTTav. 840 

Kai fXYj fxeB-qg tov ccvtp , eTtei^rj aoi X.a,Qvjv ^e^aKeV 
KaTepydaei yap pa^iag, ■nXevpag eyjav ToiavTag. 

KA. ovKf wyaBoi, TavT eari ttco TavTvi fxa tov Woaeiooi. 

efxoi ydp eaT elpyaafxevov toiovtqv epyov coaTe (840) 

aTTa^dnavTag Tovg efxovg eyBpovg eitiaTOfxil^eiv, 845 

eag av ■fi Tav daTtf^uiv tSov eK TlvXov ti kontov. 

A\. eTriayeg ev Taig dairiaiv' XalSrjv ydp ev^eactiKag. 

ov ydp a eyj)^», enrep <f)i\eig tov ^^^ov, eK irpovoiag 

ravTag edv avroTai rotg TTOpTra^iv dvareG^ai. (^45) 

aAX' eari tovt, co ^rjfxe, fxrfydvrjfx, iv , r]V av ^ovXr} 850 

Tov av^pa KoXdaai rovrovt, ao\ tovto fxrj Kyevrfcai. 

opag yap avrx arTcpog olov eari (^vpaonccXav 

veavioHv' rovTOvg ^e tieptoiKovai fxeXiroTTuXai 

Koi TvpoitwXat' rovro ^' elg ev eart avyKeKV(f>og. (^5°) 

war ei av /Spifxrjaato Kot (3Xexpetag oarpaKiv^a, 855 

vvKTcap Karaaiidaavreg av rag aairtOag Oeovreg 

rdg ea^oXdg rciiv dX(ptrci3v av KaraXdfSotev rjfxctiv. 

AHM. otfxot rdXai' ey(ovat yap TiopTrajcag ; « Trovrjpe 

oaov fi.e TtapeKOTrrov -/^ovov roiavra Kpovattrjfxiav. (^SS) 

KA. w ^atfxovte, fxri rov Xeyovrog 'ia6t, fxrj^ oirjQ^g 860 

efLov TtoB evpr^aeiv (ptXov (BeXriov ' oartg elg «v 
CTravaa rovg ^vvccfxorag, Kat fx ov XeXrjdev ov^ev 
ev ryj TroXei ^vviardfxevov, dXX^ evQecag KeKpaya. 

A\. OTiep ydp 01 rdg eyyeXetg Brjpcofxevoi iteTiovQag. (860) 

OTav fxev rj Xifxvri Karaarrj, Xafx^dvovatv ovhev' 865 

edv S avco re Kat Kdrco rov (3op(3opov KVKvatv, 
M 4 168 APIST0<I>AN0T2 

aipovai' Kai crv XafM^dveig, vjv tvjv TtoKiv raparTifjg. 

€V § eiire fxoi TocrovTovi' ffKVTV] Toa^avTa TrwAoiv, 

edwKag yj^vj tovtcoi KaTTvixa irapa aeavTov (^^s) 

TaHg €ixl3d(Tiv, (pdarKav (fnXeiv; Alr{M..ov^^Ta [xa tov AttoAAw. 
AA. eyvooKag ovv ^tjt avTOv olog ea-Ttv ; aAA eyco (toi 

^evyog irptdfji.evog efx^dhoiv TOVTt (jyopeiv ^i^^cofxt. 
AHM.Kptvcti a ocTcov eyixita Trep) tov ^^/xov dvtp' dptaTov 

evvovcxTaTOV re Tr^ TroXet Kat Totcrt '^aKTvXotaiv. (870) 

KA. ov 'tetvov ovv S^t' eix^d^ai TocrovTOVt "^vvaaBat, 875 

e/xov ^e /A^ fJLvetav eyetv octcov ireTrovSag ; oaTtg 

eiravaa Tovg /3ivov[J.evovg, tov TpvTTOv e^aXei^ag. 
AA. ovKovv ae S^ra TavTa ^etvov eaTi TrpcoKTOTvjpe^v, 

Travaat Te Toiig ^tvovf>.evovg \ kovk eaff oiroog eKetvovg (875) 

ov^^^t (f)Sovwv ewavaag, tva ft,y] pvjTopeg yevoiVTO. 880 

Tov^^t ^ opwv dvev y^tTavog ovTa TyjkiKOVTOV, 

oviroiTroT dft.^f^tfi.aaydXov tov A-^fi.ov vj^tcoaag, 

')(etfi.mog ovTog' «AA eyca aot rovTovt dt^cof/i.t. 
AHM.TOtovTovt SefJLtaTOKXyjg ovirwTroT eTrevovjaev. (880) 

KatTOt ao(f>ov KaKeiv Tlctpatevg' efj.otye fJ.evTOi 885 

ov fieT^ov eivat (patveT e^evpYjfj.a tov yj.T<i>vog. 
KA. o^tfJ.ot TdXag, oiotg 7rt6v]Ktafj.o7g fxe irepteXavvetg. 
AA. ovK, aAA' oirep Trtvcov dvyjp ireirovB , OTav yeaety], 

Tolatv Tpoirotg To7g aolatv caaTrep ^XavTtotat y£cji>fj.at. (885) 
KA. aAA' ovy^ vTreplSaXei fj.e Bcoiretatg' eych yap avTOv 890 

'irpoaafj.(f)tca to^i' av V otfj.ool^ , co irov^p . AHM. tat(3o7. 

ovK eg KopaKag diro^f^Bepel, ^vpavjg KdKtaTOV o^cov ; 
AA. Kat TovTO y eTriTVj^eg ae Trepffift.Trtayev, tv airoTrvt^rj' 

Kat TrpOTepov eTre(3ovXevae aot. tov kovXov oia$ eKeivov (890) 

Tov atX(f>iov Tov d^iov yevofnevov ; AHM. oi^a fj.evTot. 895 
AA. eTTtTyj^eg ovTog avrov ea-rrevV d^tov yeveaBai, 

tv eaBiotT movfj.evot, KanetT ev 'HXtata 

(3^eovTeg dXXvjXovg diroKTetvetav 01 ttKaaTai. 
AHM.v^ Tov Yloaet^w Kot Trpog efj.e tovt eiir dvvjp KOirpetog. (895) 
AA. ov yap To^ vfj.elg (3'^eofj.evot ^yjTrov 'yeveaSe irvppot ; 900 

AHM. Kat VYi A/ ^v ye tovto Ylvppdv^pov to fj.yiydvyjfj.a. innHs. 169 

KA. oioKTi fx j co Ttavovpyi, l3cofj.o\o')(€Vfxa(Tiv rapdmig. 

AA. rj yap Oeog fx eKeXev<T€ viKVjaai a aXa^oveia. 

KA. «AA ovyj, viK-fjaeig. eyo) ydo (^y]fx.i goi Trape^eiVj (900) 

co A^j«,e, fLTj^ev ^pvvTi fxicrdov rpv^Xiov pocp^a^at. 905 

AA. eya ^e KvXi^yyiov ye aoi Kai <f>dpfi.aKov ^i^'j>ft.i 

idv ToHaiv dvTiKvvjfJLioi^ ekKv^pta irepiakeKpeiv. 
KA. eyw ^e Tag TroXidg ye (TovKkey<ov veov iioiYiad}. 
AA. /Sov te^^ov KepKov kayu T0t}(p6a\ft.i^i(a Trepfip^v. (9°5) 

KA. airofi.v^dft.evog <a ^y}fj.e fiov vpog t^v KecpaXvjv aTrci^ciJ. 910 

AA. efLov fnev oirv, eff.ov fxev ovv. 
KA. eya ae Troi^^cro} Tpirj- 

papyeh, dvaXiaKOVTa reSv 

(TavTOVf TraXaidv vavv e/ovr^ (9'o) 

elg yjv dvaXSiv ovk ecpe- 915 

^eig oiite vavjrrjyovfLevog' 

^tafJi.riyav^(TOfiMi 6 OTrojg 

av i<mov (Tairpov Xd^tig. 
XO. aYfip iracpXd^ei, irave irav , (915) 

inrep^ectiv' v(peXKTeov 920 

TftJv Sa^/ojv, dirapvaTeov 

T€ Twv dvetXiuv TavTyji. 
KA. ^ooaetg efj.01 KaXyjv ^tKi^f 

tirovfj.evoi TaTg e<T(f)opaig. (920) 

ey» yap eg tov<; irXovfTiovg 925 

airevad} a (mag av eyy pcufy^g. 
AA. eyoi) S' dneiX-^ao} jtxev ov- 

oev, ev^ofMt Oe aoi Taoi 

ro fLev rdyyjvov revBi^tav (925) 

e^peardvat ai^ov, ae de 930 

yv(i}fj.yjv epeiv fLeXXovra irept 

yitXyjaim Kat Kep^aveiv 

rdXavrov, yjv Karepyday], 

airev^etv oirwg rav revQt^m (93°) 

efj.7rX-^fxevog (pOaiyjg er eig 935 

eKKXyiaiav eXOeiV eiret' 170 API2T0*AN0T2 

ra Ttpiv (f)aye7v, avrjp fxcBYi- 

Koi, Kai av TO raXaVTOv XafSeh 

povXofxevoi e- (935) 

aBiwv eTraTroTiviyeivj^. 940 

XO. ei) ye vvj tov Aia Kai tov AttoXXci} Kai tvjv ArjjxyjTpa. 
AHM. Kafxoi hoKei Kai TaXXa y eivai KaTac^avSo^ 

aya6og ttoA/ttj^, olog ovheig ttw y^ovov (94°) 

avy\p yeyevrjrai rolci iioXXol^g tov/SoXov. 945 

(7v S', a> Y[a(f>Xaym, cftdaKcov (fnXeiv fx, eaKopo^iaag. 

Kai vvv aTro^og tov ^aKTvXiov, wg ovKeTi 

fjtxo; Tafxievaeig. A.A. ep^e ToaovTov laa oti, 

el iXYj jU,' edaeii eTrirpoireveiv, erepog av (945) 

e/xoy TiavovpyoTepog ti$ dva(f>av^aeTai. 950 

AHM. ovK ea& OTicog ^aKTvXtog ea6 ovToai 

ovfxog' TO yovv aYjfx.ehv erepov (f>aiveTai, 

dXX^ yj ov KaSopw. AA. (f)ep 'i^a, ti aoi ar/fxe7ov y;v ; 
AHM. '^■/jixov (3oeiov Opiov e^conT^ixevov. (95°) 

AA. ov TOVT eveaTiv. AHM. ov ro Bpiov ; dXXd ti ; 955 

AA. Xdpog Ke^^^Yjvag eni Tierpag ^YjfXYjyopwv. 
AHM. all3o7 TdXag. AA. ti eariv ; AHM. d'7iO(f>ep' eKTio^wv. 

ov Tov efxov elyev, aXXa tov KXe<i)vvfj.ov. 

Tiap efKov Se tovtovi Xa(3cov rafxieve fJi.01. (955) 

KA. [J.Y} tvjTd Tiw y, a "heaTioT, dvTifSoXw a eych, 960 

vpiv dv ye twv '^pYiafxav aKOvaYjg tSiv efnicv. 
AA. Ka) Twv eff-av vvv. KA. aAA' eav tovtoo tiiOyj, 

fj.oXyov yeveaOai ^ei ae. AA. Kav ye tovtoii, 

rpctiXov yeveaOai ^e7 ae f-(XP^ "^^^ fj.vppmv. (960) 

KA. aAX' 01 y eff.o) Xeyovaiv ig dp^ai ae ^ei 965 

"XJ^pag dwdaYjg eaTe(f>avwfiievov pohoig. 
AA. ovft.o\ te y av Xeyovaiv wg dXovpyida 

ej^wv KaTdnaaTOV Kai aTe(f>avYjv e(f> apff.aTog 

y^vaov 'tia^ei. ^ft.iKvBYjV Kai Kvpiov. (9^5) 

AHM. Kai fXYiv eveyK avTovg im, iv ovroai 970 

«yTcSv dKOvaYi. AA. Travu ye. AHM. Kai av vvv <pepe. 
KA. l^ov. AA. /^oy v^ Tov A/'* ov^ev KwXvei. 
innHS. 171 

XO. ^harov (f)ao? vifxeptx^ 

earat ToTcri Trapovai 7ra- (97°) 

aiv Kat TOig d(f)tKvovfJi€VOig, 975 

yjv KXecDV aTrokyjTai. 

KatTOi 7rp€al3vT€pa)V Tivav 

oiiov apyaXecoTaTWV 

cv TcS ^ety[j.aTi twv ^ikwv (975) 

rjKova avTiXeyovTcciVf 980 

«$• ei [xy] ^yeveff ovTog ev 

Trj TTOAet fxeyag, ovk av v]- 

GTfjV cTKevrj ^vo yj)rjat[XCo, 

'^oi^v^ ov^e Topvvvj. (98°) 

dXXa Kat to^' eyoyye 6av- 985 

jtAa^ci) T^s- vofxovdiag 

avTov' (paai yap avTOV 01 

7ra7^ei ot ^vve(f)oiTWv 

TYjv AooptcTi [xovyjv evap- (985) 

[jiOTTeaBat 6afx,a tv)v Xvpav, 990 

aXXvjv S' ovK e6eXetv Xa(3e7v' 

KtXTa TOV KtSaptaTTjV 

0pyta6evT diidyeiv KeXev- 

etv, ag dp[t.oviav TraTg (990) 

ovTog ov ^vvaTat [i.a6eiv 995 

VjV [XVj Awpo^^oKVjaTt. 
KA. t^ov, 6eaaat, Kovy^ aTiavTag eK(f)epci}. 

AA. o</a' cog ')(eaeict}, kov'/^ diravTag eK(f)epci). (994) 

AHM. TauTi TieaTi ; KA. Xoyia. AHM. TravT ; KA. edavfxaaag ; 

Kat vv) A< ' eT< ye [LovaTi KtfBwTog TrXea. 1 000 

AA. e[t.ot "h vTiepmv Kat ^vvotKta ^vo. 
AHM. (pep t^ci}, Ttvog ydp etatv 01 yjpvja^xot TroTe; 
KA. ov[x.oi [nev eiai BdKt^og. AHM. ot he aot Ttvog ; 
AA. TXdvt^^og, a^eA^ou Toy BdKi^tog yepaiTcpov. (1000) 

AHM. eia]v he irep) tov ; KA. nep) 'A5>jvaiv, Tcept Y\vXov, 1005 

Tcept aov, Tiepi efnov, irepi aTrdvTCcv •npay^f.dToov. 
AHM. 01 ao\ t\ nepi tov; AA. itept 'Afl^vwv, nepi (ftaKVjg, 172 APISTO*ANOTS 

9r6/3/ AaKe^aifxovicov, "mpi aKOfx^piov veoov, 

Trepi rav fxeTpovvToov TaX<j)n^ hv ayopa KaKa^, (1005) 

Trepi aov, Trepi efxov. to ireog ovToai ^olkoi. 1010 

AHM. aye vvv oiraig avTovg avayvxaeaOi fxoi, 
Kat Tov Trepi €fJi.ov ^Keivov coTrep fj^ofmi, 
wg €v v€(f)eXai(Tiv aeTog yev/jaofxai. (10 10) 

KA. aKove 'tvj vvv Kai Trpocrey^e tov vovv €fi.ot. 

^pa^ev, Epe^xQet^T^, koyictiv o^ov, yjv (jot ^AmXKm 1C15 

/aj^ev ei; aOvTOto oia TptTtobuv €ptTifJ.wv. 

(T(i>^ea8ai cr eKekeva tepov Kvva KapyapotovTa, 

'bg Tipo aeOev yaaKm Kai viiep crov '^etva KeKpayag (1015) 

(70 1 fxtaBov TTopiei, Kav fXYj ^pa TavT, aTtoXenat. 

TioXkot yap fLt(Tet a(f>e KaraKpw^ovat koXoioi. lo^o 

AHM. TavTt fna tvjv A-^fxvjTp^ eyoo ovk 010 ti Xeyet. 
Ti yap ear 'Fipe-^^Sei Kai KoXoioig Kat kvvi; 

KA. eyw fhev etfx KvoiV irpo aov yap aTTvco' (1020) 

aoi ^ eiTre aco^eadat ft. ^oTPog tov Kvva. 

AA. ov TOVTO (f)Yia' y^r^afkog, aXX' kvoov oVt 1025 

(oairep Qvpag aov twv Xoyioov iiapeaStet. 
efxoi yap eaT op6(iog Trepi tovtov tov Kvvog. 

AHM. Aeye vvV eya ^e TipwTa X-^xpofnai Xtdov, (1025) 

tva fxyj fx y^Yjafxog iiept tov Kvvog ^(xkvj. 

AA. ^pd^ev, 'KpeyPei^yj, Kvva Kep/Sepov av^^pano^^taTy^v, 1030 

og KepKw aatvcov a , OTiOTav ^etTivijg, eTitTfipSov, 
e^e^eTat aov Tovxpov, OTav ai ttov aXXoae yaaKrig' 
ea(f)oiT(jov T eg TOVTiTavtov Xvjaet ae Kvvrj^ov (1030) 

vvKTiop Tag XoTia^ag Kat Tag VYjaovg "^taXetj^iov. 

AHM. vr] Tov Tloaei^cio tioXv y afxetvov, w FXoivt. 1035 

KA. cio Tav, aKovaov, eha di<xKptvov tot€. 

Kari yvvYf, Te^et re XeovQ lepaig ev 'AQ-^vatg, 

og Tiepi Tov ^Yjfxov noXXoig Koovccxpt fxa^yeTTat, (1035) 

cc(7Te Tiept aKVfxvotat /SePvjKCiog' tov av <j)vXaaa€, 

Te/j^oc TiotYjaag ^vXtvov Tivpyovg tc at^^Yipovg. 1040 

TayT oiaB'' Tt Xeyet ; AHM. fxa tov 'AtioXXco yw fxev ov. 

KA. €(f)pa^€V 6 Oeog aot aa(f)cog acc^etv e/xe' 
innHS, 173 

eyw yap avri tov Xeovrog eifxi croi. (1040) 

AHM. Koi TrcSf fjJ eXeXriSrjg 'Avr/Aewv yeyevi^fji.evog; 
AA. ev ovK ava^t^aa-Kei cre tcSv Koyim eKccv 1045 

fxovov aihripovv re^iyoi €<tti Kat ^vXov, 

ev co cre aa^etv tov^' eKeXeva 6 Ao^iag. 
AHM. TrcHg "^y^Ta TovT etppai^ev 6eoi- ; AA. tovtovi (^045) 

^Yj/rai a eKeXeve irevTeavptyyo} ^vXw. 
AHM.TavTi TeXeia$at Ta Xoyt ^^07 fxot "hoKet. 1050 

Kx\. fxyi TretQov' (f>Bovepai yap eTiiKpcti^ovat Kopcovai. 

aAA' lepaKa <f)iA€i, fji.tfj.vvjfi.evog ev <ppe<7iv, og aoi 

viyaye avv^-^crag AaKetakfLovtwv KopaKivovg. (1050) 

AA. TOVTO ye Tot HacpXaywv TrapeKtv^vvevae ft.e6va6eig. 

K.eKpoiridrj KaKo^ovXe, ti tovS' vpfel fkeya Tovpyov ; io55 

Kat K€ yvvri (pepoi ay^og, enei Kev avvjp dva6eiYj' 

aXX ovK av fLayeaatTO' '^eaaiTO yap, ei fn.ayecraiTO. 
KA. «AAa Tobe cppdaaat, TrpoYlvXov IlyAov ^v aot ecppa^ev. (1055) 

Ec7t; rivAo^ irpo TLvXoto AHM. ti tovto Xeyet, Tipo n:;Ao<o ; 
AA. Ta? nveXovg <pyjatv KaTaXrjypeaS^ ev ^aXaveioo. 1060 

AHM. eyoi ^' aXovTog Tyjfi.epov yev^aoft.at. 

ovTog yap yjfLwv Tag iiveXovg dcpYjpTiaaev. 
AA. aAA ovToat ydp eaTi irept tov vavTtKov (1060) 

y^p-qafkog, w ae oel Trpoae^^etv tov vovv Tcdvv. 
AWM. Ttpoaeyw' av & dvayiyvwaKe, To7g vavTatai fLov 1065 

OTTwg fLta6og iipWTOV diro^o^rjaeTat. 
AA. Atyettri, cppdaaat KvvaXwTreKa, fj.ri ae ^oXwarj, 

Xat6apyov, TayvTrovv, toXiav Kep^w, iroXvt^^ptv. (1065) 

oia6 Tt eaTtv tovto ; AHM. ^tXoarpaTog rj KvvaXoonri^. 
AA. ov TOVTO (pr)atv, dXXd vavg eKdaTOTe 1070 

atTei Tay^eiag apyvpoXoyovg ovToai' 

TavTag dTravta fjivj ^t^ovat a' 6 Ao^iag. 
AHM. Tiwg ^rj Tptrjprjg e<7T/ KvvaXwnr}^ ; AA. oirojg ; (107°) 

OTi r] Tpi-^prjg eaTi yw kvwv Tayy. 
AHM. Trwf ovv dXwnri^ 7rpoaeTe6ri npog tw Kvvt ; 1075 

AA. aXameKiotai Tovg arpaTtWTag rjKaaev, 

OTtrj j3oTpvg Tpwyovatv ev Toig yjoptoig. 174 AP12T0a>AN0T2 AHM.e/ev (1075) 

rovToig ixia6og toT^ aXaneKioicri ttov ; 
AA. eyoo Tropta Kai tovtov v^fxepwv Tpim. 

aAX' eVi Tov^ eTiaKovcrov, ov elire aot e^akeaaSat, 1080 

•yjpfiaiJ.ov A.yiTottfig, KvAAoyvyjv, ^a^ ae ^oKdoay]. 
AHM.7ro;av Kf AA^v^v ; AA. tvjv tovtov X^ip' eTroii^aev (ro8o) 

KyAAo^vTjv opSSif, otivj (pvja , e/x,/3aAe kvXX'^. 
KA. ovK opOag cppd^ei' ttjv K.vXXyjvvjv yap 6 ^o7(3os 

€$ T»jv ')(e7p opBmg vjvi^aTO tvjv AtoTretOovg. 1085 

aAAa yap eaTiv efxoi yjpyiafxog -Trepi aov irTepvyoiTOg, 

aleTog ig yiyvet Kat Traa-i^g yvjg ^aatkevaetg. (1085) 

AA. KOLi yap efxoi, Kat yrjg Kat Tvjg epv6pag ye ^aXaaavjg, 

'/WTt y ev '"EiKJSaTdvotg ^tKoiaetg, Keiyav eTrnraaTa. 
KA. aAA' eyct} ei^ov ovap, Kai (xov^OKei vj 6eog avTyj 1090 

Tov ^Ty/xov KaTayeTv apvTaivvj 7tXov6vyieiav. 
AA. VYi Ata Kai yap eyw Kai [xov^^OKei rj Beog avTvj (1090) 

€«■ TvoXeag eX6eiv Kai ykav^ avTvj '7riKa6vja6at' 

eha KaTaaiiev^eiv Kara TVjg KecpaXvjg dpv/3dXXu} 

dfx/Spoatav KaTa aov, KaTo, tovtov §e aKopo^dXfJiVjv. 1095 

AHM. loi) lov. 

ovK v]v dp ov^eig tov TXdvt^og aocpwTepog. 

Kai vvv efJMVTOV eTrtTpeitu} aot tovtovi (1095) 

yepovrayaye^v Kdva^Trai^evetv irdXiv. 
KA. fj.viTi(a y , iK€Tev(o a', aAA dvdfjietvovy ag eya noo 

Kpt6dg TTOpta aot Kat (3tov Kad vjfxepav. 
AHM. ovK dve^yofKat Kpt6av aKovm' TToXXdKig 

e^viTraTYj^Yjv vtco Te aov Kai Sov(pdvovg. ( 1 1 00) 

KA. aAA' dX<piT vj^vj aoi Tiopiw aKevaafj.eva. 
AA. eya ^e fxai^iaKag ye ^tafxefiMyfxevag 11 05 

Kat Tov\pov OTiTOv fxvjbev aXX et fj.vj abte. 
AHM. dvvaaTe vvv, ti nep "notvjaeff' cog eyw, 

onoTepog av acpwv ev fxe fjLaXXov dv "Trotvj, (1105) 

TOVTco Trapa^aaci} Tvjg itvKvog Tag vjvtag. 
KA. Tpe-yoifj! dv e'taa} irpoTepog. AA. ov ^^t\ aXX eyco. 11 10 

XO. co Avjfxe, KaXvjV y ('^(etg innH2, 175 

apyyjv, 0T€ TiavTeg av- 

Bpairoi "^e^iaai a wa- (uio) 

Trep av^pa Tvpavvov. 

«AA evnapayooyog e/, 1115 

6(oirevoixevog tc %ai- 
peig Ka^aTraT(t}iJ.evo!;, 

Tipog Tov T€ XeyovT dei ( 1 1 1 5 ) 

Ke^yyjvag' vovg M aov 

Trapm diiobri^e^. 11 20 

AHM. vovg ovK ev; Ta^ig KOfxaig 
vfxav, 0T€ fx ov (ppoveiv 

VOfJl.ig€T eytti €K(tiV [n 20 j 

raST' YjXi6id^<i}, 

avTog re yap vj^of^ai 11 25 

fSpvXXav TO KaQ Yjfx.€pav, 

KXeiTTOVTd Te (3ovXoff.ai 

Tpecpeiv eva iipo(JTdTriv' (1125) 

TovTov ^ , OTav vf TtXeoogy 

apag eTvdTa^a. 1130 

XO. '^ovT^a fKev av ev Ttoiolg, 

ei aoi TivKvoTVig eveaT (1130) 

€V T(X) TpoTrw, (og Xeyeig, 

TovTiO iravv ttoXXvj, 

ei Tovab eTTiTi^Oeg (oa- ■ ii35 

Ttep tfifkoaiovg Tpecpeig 

€V Tyj TtVKVl, Kaff OTav 

ft.ri aoi Tv^^yj oxpov ov, (1135) 

TOVT(ov og av 17 Tiayvg, 

Bvaag eTiitentvelg. 11 40 

AHM. aKerpaaSe le fu, el ao(f)(iig 

avTOvg Tiepif.pypfJ.ai, 

Tovg oiofxevovg (ppoveiv ( 1 1 40) 

Kafi' e^aTraTvXXeiv. 

TVjpa yap cKdaTOT av- 1 145 

Toiig, oy^e "^OKwv opav. 176 APIST04>ANOT2 

KXeitTOVTag' eireiT amy- 

Kd^co TrdXtv e^€[xe7v (•Ms) 

a,TT av KeKXo(f>a}af [xov, 

KYjfJi.ov KaTa[J.y]Xwv. ^150 

KA. aTray eg fxaKapiav eKTTO^av. AA. av y% co (f)Oope. 
KA. w A^/x', eyci) [xevToi 7rap€<7Keva<x[ji.evog 

TpiTiaXat. Kd6v][t.aif f3ovXo[i.evo$ a evepyeTeh. (115°) 

AA. eyw ^e "^eKdiiaXai ye Kai ^(o^eKdiiaXai 

Kai yjXiOTiaXai Kai itpoTtaXai^ iidXai iidXai. 1 155 

AHM. eyw t\ Tipocr^oKav ye Tpia[xvpiOTiaXai 

0^eXvTTO[i!.ai ar(f)cb, Kat nponaXai, iiaXat naXat. 
AA. ol<x& ovv b ^paaov ; AHM. ei ^e /a^, (fypdaetg ye cv. (i 155) 
AA. a^ef dno f3aXf3t^cov e[t.e re Kat tovtovi^ 

Iva a ev 7iotoo[i.ev e^ ktov. AHM. ^pav TavTa yjpyj. 1 160 

diitTov. KA. "ihov. AHM. BeotT av. AA. viioBeiv ovk ew. 
AHM. «AA' 7j [xeydXcog ev^ai[t.ovria(a Tvj^x.epov 

V7I0 TU>v epaaTchv vvi A.t^ vj yo) 6pvxpo[i.ai. ^1160) 

KA. opag ; iyca aot TipoTepog eK(f>epci> ^i(f>pov. 

AA. dXX^ ov Tpdiie^aVf dXX eych irpoTepatTepog. 1165 

KA. '^ov </>epw <^ot Tyjvte [/.a^iaKYjV eycb 

eK Twv oXccv Twv eK TivXov [j.e[i.ay[x.evyiv. 
AA. eyco '^e [JLvaTiXag [/.e[iLvaTtXvjfj.evag (^165) 

vTio T^g 6eov ty] yetpi Ty]X€(f>avTtvyj. 
AHM. wf [x.eyav dp ei-^^eg, w noTVia, tov tdKTvXov. 11 70 

KA. eyu) V eTVog ye iiiatvov evyjpcov Kat KaXov' 

cTopvve ^' avS' yj YlaXXag 17 YlvXat^mypg. 
AA. (5 A>;jU,', evapyag yj Beog o-' eTitaKOTieTf (117°) 

Ka) vvv VTiepeyet aov yvTpav ^ci>[i.ov TiXeav. 
AHM. o'iet ydp olKeHaff dv eTt Tojv^e tv]v TioXtv, 1 175 

€1 [xyj <f>avepcog y][xa)V vnepeiye t>jv yvTpav ; 
KA. tovt) T'€[t.a'xpg aovtciOKev y] ^of^eataTpaTYj. 
AA. y] ^' ^OfSpt^JiOTidTpa y e(f>6ov Ik ^ci)[>.ov Kpeag ("75) 

Ka] ypXtKog yjvvaTpov Te Kai yaaTpog to[iov. 
AHM.KaXag y eTioty]ae tov TienXov [xe[Lvy][j.ev/]. 1180 

KA. y] YopyoXo(f>a a* eKeXeve TovTovt (j>aye7v I^; innHS. ' 177 IXarrjpog, iva Ta? vavg €Xavv'ji)fji.ev KaXiag. 
AA. Aa/Je koi Tadi vvv. AHM. Ka] ti TovToig "xjt-^a-ofJMi (ii8o) 

TOig hrrepoig ; AA. eTrnri^es avr CTrefj.rpe aoi 

Ig Tag Tpi-fipeig evTepovetav vj 6eog' 1185 

eTTKJKOirei yap TrepKpavag tq vavTiKOv. 

exjE Kat Titeh KeKpafj.evov Tpia Kat '^vo. 
AHM. ag vj^^vg, a> Zev, Koti to. Tpia (jtepwv KaXag. (i 185) 

AA. r} TpiToyevvjg yap avTOv eveTpiTWVtaev. 

KA. Xa^e vvv "nXaKovvTog Titovog Ttap efxov rofjiov. 1190 

AA. ■^ap^ efjiov ^' oXov ye tov nXaKovvTa tovtovi. 
KA. aAA' ov kaytf e^etg oicoBev txg' aXX eyai. 
AA. olfj.ot. TcoQev Xay(pd fj.ot yevyjaeTai', (^'9°) 

w 6vfj.e, vvvt ^afLoXoypv e^evpe Tt. 
KA. opag rd^\ co KaKo^atfuov ; AA. oXtyov fj.ot ft.eXei' i^95 

eKetvott yap ag efj. epyovrat. KA. rtveq ; 
AA. Ttpea^etq eyovreg dpyvpiov ^aXdvrta. 
KA. Tiov Ttov ; AA. t/ Se aot tovt ', ovk edaetg rovg ^evovg ; (i 195) 

w ^Yjfj.iOtov, opag ra Xayx a aot <pepx', 
KA. otfMi rdXagy d^tKxg ye rdfi.' v(pr]pTra(Tas. 1200 

AA. v^ rov Ylocret^a, Kat av yap rovg eK HvXov. 
AHM. etTT , avrt^oXa, Tiag enevorjaag dpyrdaat ; 
AA. ro fj.ev vorjfj-a Tvjg Oeov, ro ^e KXefXfj.^ efjov. (1200) 

KA. eyh S eKtv^vveva . AA. eyh V 'XTrrvja-d ye. 
AHM. aTTi6^' ov yap dXXa rov TrapaQevrog vj ydpig. 1205 

KA. otfj.ot KaKotaifj.'xv, virepavat^ev6ri<70fj/x.t. 
AA. rt ov ^iaKptvetg, ^vjfJ.^, oirorepog eari vcov 

dv^p dft.eivm Trep) 7e Kat rvjv yaarepa; (1205) 

AHM. rw ovjT^ av vfudg ')Q)rjadf^evog TeKft.rjpt(t} 

ho^atfj.1 Kpiveiv roTg 6eaTaTcrtv ao(f>Sog ; 12x0 

AA. eya (f>paa(a rrot. t>jv efkviv Kt(TTv\v ta>v 

^vXXa^e (TtcoTrri, Kat ^acrdvtcrov arr evi, 

Kat TV]v YlacpXayovog' Kdfj.eXet Kptveig KaXag. (1210) 

AHM. (pep ^co, t/ ovv eve(TTiv ; AA. ouj^ opag kcvvjv 

(0 TraTnri Oiov ; aTcavra ydp (xot 7rape(pdpovv. 1215 

AHM. avTV} fi.fv V) Ki<7TV] ra rov tvifj.ov (ppovet. 

N 178 api2;tocI)Anots AA. ^d^i^e yovv Kai ^€vpo Trpot; TVjvYla(p\ayoyog. 

opag ra^' ; AHM. oifxoi twv dyabwv^ oacov irXea. ('215) 

ocrov To y^Yjfxa tov TrXaKovvTog aneSeTo' 

efxoi ^ edwKev dTTOTefJicbv TVVvovTovi. 1220 

AA. ToiavTU [xevToi Kai TrpoTepov eipyd^eTO' 

ao) [xev Trpoaett^^ov fxiKpov m eXdfxfSaveVf 

avTog ^' eavTco '^apeTiSei to, {xei^ova. (1220) 

AHM. 0) fxiape, KXeiTToov '^vj fxe tcCvt elypiaTag ; 

eyui te tv eaTecpdvi^a Kd^^apyjadfxav. 1225 

KA. eyw ^' eKXeirTov eii dyaBw ye Tvj TroXet. 
AHM. KaTaSov Taye^ag tov aTecpavov, iv eya tovtxi 

avTOV TrepiSci. AA. KaTddov Tay^^ecog, fLaaTiyia. (1225) 

KA. ov "^vjT, eTre/ fxoi '/^pfjafxog eaTi UvBtKog 

(fypd^icv, v(j) ov xp(.av efx rjTTaaBat fxovov. i 230 

AA. Tovfxov ye (ppd^wv ovofxa Kai Xiav aa(f)a>g. 
KA. Ka) fxy]v a eXey^at (Bovkofxat TeKfx-^ptw, 

e't Tt ^vvoiaeig tov 6eov Tolg Bea(pdTotg. ('230) 

Kat aov ToaovTO irpwTov eK7ietpaaofi.at' 

Tialg wv e^pohag eg Ttvog ^t^aaKdXov; 1235 

AA. ev TaTatv evaTpatg Kov^vXoig ■^pff.oTTOfxvjv. 
KA. 'Trwg etirag; <vg fxov "xj^yjafxog arrTeTai (ppevwv. ev Ttat^oTpilBov ^e Ttva TrdXvjV efxdvBaveg ; 
AA. kXItitwv eiiiopKeh Kat ^Xeiretv evavTia. 
KA. a» ^o70 ' AttoXXov Amie, ^i TtOTe fx epydaet; 

Teyy-qv t\. Tiva -noT etyeg e^av^tpovfxevog ; 
AA. rjXXavTOTraXovv Kat Tt Kai jStveaKOff.vjv. 
KA. otfi.ot KaKooatfxwv ovKeT ovoev etfx eyw. 

XenTyj Ttg eX^tg ear' e^' yjg oyovfxeBa. 

Kat fxot ToaovTov etire' TiOTepov ev ayopa 

yjXXavTOTTwXetg eTeov yj 'tt; Ta7g irvXatg ; 
AA. eTTi Taig iivXataiv, ov to Tdptyog covtov. 
KA. otfxot TieTipaKTat tov Beov to 6ea(paTOV. 

KvXivbeT eiaw Tovbe tov bvaoaifxova. 

w aTe(pave, yaipwv a7ii6t, Kai a aKwv eyw (1235) 
1240 

(1240) 
1245 

(•^-45) 
1250 
innHs. 179 

Ae«r«* <7€ ^' «AAo? Tt^ Aa/3a?v KeKT-^a-erai, 

KXeitTfjg (X€V oiiK av [xakXcv, evTv^g 'f laMg. 
AA. 'EXXavie Zey, (JOv to viKvjT-^piov. ('250) 

AH. (X) xaHpe KaXXiviKef Kai [j.€[xvyja oti 

avrif) yeyevfiaai ^/ ep.€* Kai a aiT'2 ^payy, \ 255 

oW^ eao[t.ai aoi ^avos vTroypacpevg ^ikZv. 
AHM. €{Jio} ^e y ti aot tovvcix eW . AA. KyopaxpiTcq' 

€v Tayopa yap Kpivofxevog €^o(xko[xyiv. (1255) 

AHM. ^AyopaKpiT'^ toiwv cfxavTOv eir^Tpeirco, 

Ka) Tov Yla(f>Xayova Trapa^i^afxi tovtovi. 
AA. Ka) fxrjv eyoD a\ w A^/Ae, SepaTrevaco KaXag, 1260 

wa& o[xoXoy€Tv ae ^TjSev avBponrav €[xov 

i^eh a[t.€iva Trj Kej^rjvaicev iroXei. 
XC). T/ KaXXiov apyo[X€voiaiy 

7] KaTanavo[X€voia IV 

rj 6oav nnr'j}v eXaT^pag dei^eiv, [xvj^ev ej AvaiaTpaTov, 1265 

[LVj^€ Sov[LavTiv Tov dv€aTiov av XvTreTv eKova-ri Kap^ia ; 

Koi yap ovTog, w (f>iX^ AttoXXov, dei "Teiv^, BaXepoig taKpvoiaiv 
aag dTiTO[X€vog (papeTpag YlvQavi ev ^/a KaKoig ireveaBai. 1271 
Xo^op-^aai Tovg irovvjpovg ovtiv laT €Tii(f)6ovov, 
dXXa Ti[xyi ToTai '^v^aToTg, oaTig eu Xoyi^€Tat. 1275 

€/ fxev ovv dv6ps^og, ov ^eT •jtoAA aKOvaat Kat Kouca, 
avTOg ^v ev^^rjXog, ovk av dv^pog €[xvy]a67}v (f)iXov. 
vvv ^' ^ AptyvwTov yap ovdetg oaTtg ovk hnaTaTat, (1275) 

oaTtg ri to XevKOV otbev rj tov opdtov vo[xov. 

e(TTtv ovv d^€X(pog avT'2 Tovg Tpontovg ov ^vyyevrjg, 1280 

' Api<f>po^r]g iiovripog. dXXa tovto /x.ev Kai jSovXeTat' 
eaTt ov [xovov irovrjpog, ov yap ovb av riaoo[i.riv, 
oiiVe Tra[(.7rovy]pog, dXXa Kat "jrpoae^evprjKe Tt. (1280) 

Trjv yap avTov yXwTTav atayj)aTg rjtovaTg Xv[xaiV€Tai, 
ev Kaa-avpiotat Xetywv t^v dTtoTrrvaTov ^poa^ov, 1285 

Kat [xoXvvav tijv VTrrjvrjv, Kai KVKav Tag eayapag, 
KOLt X\oXv[xvr\aTeta TTOfjiv, Kai |uva>v Otaviy^^x. 
oaTig ovv TOtovrov av^pa [xrj a(f>o^pa fS^eXvTTeTat, (1285) 

ov u"ot' €K TavTOv [xeo ■^[t.av irteTai rroTripiov. 

N 2 180 API2T04>AN0T2 

Yj TToXkaKig evvv/^i.aiai i 290 

(ppovTiai avyyey(vy]fxat, 

Kai ^ii^^Ti^y^^ OTTodev TTOTe cf}avXco(; eaSiei KXeoovv[j.o^. 

(f>aai [xev yao avTOv epeTtTO^j.evov tol tSov eyovTOiv avepcov 1 295 

ovK av e^ekOeiv aTto TYjg amvfjg' Tovg S' avTi(3oXeiv av ofxoi'j}g' 

"iff a ava, iipog yovaTm, e^eXSe Ka) avyyvooBi t^ TpaTte^r}. { 1 295) 

(f)aa]v aWrjXaig ^vveX6e7v Ta$ Tpiripeig eg Xoyov, 1300 

Ka) fxiav Xe^ai tiv avTuv, riTig rjv yepaiTepa' 

Of^e TTvvddveaOe TavT , co 7rap6evoi, Tav Tyj itoXei ; 

(f>aa]v aiTe7a6ai tiv y}fX'2v eKaTOV eg KaX-)(y]^ova (13°°) 

av^pa [xoyPYjpov ttoXityjv, o^iv^v TTrep/^oXoV 

Toig ^e 'bo^ai "teivov elvai tovto kovk dvaa^yeTOv, 1305 

Kai Tiv eiTteh, i^Tig dvdpaiv daaov ovk eXYjXv6er 

d-TcoTpo^nai , ov ^^t' efxov y dp^ei ttot', aXX edv fxe XPJi^ 

VTTO TepY)^ovci}v aaitela evTav6a Kaiayyipdaofxai' ('3°5) 

ovte ^avtpdvTVjg ye TVjg Navauvog, ov ^vjt\ a> 6eoi, 

etTrep €K irevKVjg ye Kayw Kat ^vXav eTryjyvvfjiYjV. 1 3 ' o 

vjv ^ dpeaKf} tovt A6y]vatotg, Ka6yja6at fxot ^oKei 

eg TO SyjaeTov TtXeovaatg yj ict toov aefxvwv 6euv. 

ov ydp yjfxwv ye aTpaTyjyxv eyyavelTat Ty\ TtoXet' (1310) 

aXXa TtXeiTCO '/apig avTOg eg KopaKag, et (3ovXeTat, 

Tag aKd(f)ag, ev aig CTtooXet Tovg Xv^xyovg, Ka6eXKvaag. 1315 

ArOPAKPITOS. 

ev(f>yjft.e7v •y^pyi Kat aTOfxa KXetetv, Kai fxapTvpiSov diteyea^at, 

Kat Td tiKaaTyipta avyKXeteiv, oig yj itoXtg y^e yeyy\6ev, 

eitt Katva7atv ^ evTvytatatv Ttatavi^etv to 6eaTpov. (i3'5) 

XO. 00 Ta7g iepa7g (fyeyyog 'A6yjvaig Kai Ta7g vi^aotg eitiKovpe, 

Tiv eyiov (f>t^ff.-^v aya6yjv yjKeig, e^' otoo Kvtaoofxev dyvtdg ', 1320 

AF. Tov Ay^fxov d(f)(\p-^aag vfx7v KaXov e^ alayjpov TteitoiyiKa. 

XO. Kai itov aTiv vvv, w BavfxaaTag e^evptaKoov eTtivoiag ; 

AF. ev Ta7atv loaTefpdvoig olKe7 Ta7g dp^yaiaiatv ^A6yjvaii. (1320) 

XO. Ttag dv i^oifxev ; Ttoiav tiv ^eyet aKevy\v', no7og yeyevyjTat ; 

AF. otog Ttep ^ApiaTett^fj itpoTepov Kat ^tXTidtyf ^vveaiTti. 1325 
o\pea6e ot' Kat yap dvotyvvfkevoiv ipo(pog yj^yj tSov TtpoTtvXatwv. 
aXX oXoXv^aTe (patvofxevaia tv Ta7g dpyuiatatv ^ A6y\vatg 
TnnH2. 181 

Koi 6avfxa(7Taii Kai TroXvviJ.voiif iv 6 kX€Ivo$ ^yjixog evoiK€i. 
XO. 05 Tai KiTrapai Kai ioa-T€(f)avoi Kai api^rjXaToi ^KOrjvai, (1326) 

^€i^aT€ Tov Trji 'KXXatog tjimv Kai t% yrjf TVjate [Movap^/ov. [330 
AF. o^' iKehog opav T€TTiyo(f)opa^, apyam (jyyi[mTi Xaii.itpog, 

ov yoipivm o^av, aXXa aTTOvocov, crfxvpvv} KaTaXenrTog. 
XO. youp j« fSaaiXev tmv KXXvjvav' Kai (7oi ^vyyaipo{X€v yjixelg.^ 1330) 

Trji yap TtoXewg a^ia 'np(XTT€ig Kai tov '^apaOavt Tponaiov. 
AHM. ft> (j>iXTaT (xv^poov, eXfie ^€vp\ 'Ayop<xKpiT€. 1335 

oaa {X€ ^€^paKag ayoS a(p€xpYj(Tag. AT, eyw ; 

aXX^, (0 [X€X% ovK oi(t6 olog ^o"^ avTog itapog, 

ov§ oi' 'etpag' e/xe yap vofxi^oig av Oeov. ('335) 

AHM.t/ ^' e^pcov irpo tov, KaT€nr€, Kai itolog Tig v] ; 
AV. TrpxTOv {X€v, OTTOT €17101 Tig €v TVjKKXvjaia, ^340 

« ^vjfx, €pa(yTVjg €ifxi aog (piXa t€ cre 

Kat Kv^ojxai (Tov Kai TrpojSovXevco fxovog, 

TOVTOig OTroT€ y£V](7aiT0 Tig irpooifxioig, (1340) 

avapTaXt^€g KaKepovTtag. AHM. eyce) ; 
AF. €iT €^a7iaTVjaag (x avTt TOVTfcv cop^eTo. 13 45 

AHM. t/ (fyvig ; 

TavTt [X edpoov, eyoi de tovt ovk v]<7aofxv}v ; 
/\1 . Ta (oTa y av aov vvj C^t egeTreTavvvTO 

coaTrep (7ki(x^€iov Kai ndXtv ^vvvjyeTO. (1345) 

AUM.ovTcof avoYjTog eyeyevvjfxvjv Kai yepccv ; 
AV. Kai vvj A/ ' e/ ye ^vo Xeyonviv pvjTope, 1350 

fx€v TroteHaBat vavg fxaKpag, ^' €T€pog av 

KaTafxtaBo(f)opv}aai tov6 , 6 tgv fxia6ov Xeycov 

Tov Tag TpiYjpetg TrapaQpaf/^cov av (joyeTO. ('35°) 

ovTog, Tt KVTTTetg ; ovyt KaTo. ycopav fxevelg ;, 
t:A\^.atayyvofxai Tot TOAg itpoTepov dfxapTtatg. . 1355 

AP. aXX ov av TOVT(>iv atTtog, fxv\ (ftpovTiavjg, 

aXX ot ae tovt e^vjTrdTcov. vvv^^t (fypdaov 

edv Ttg eiTTVj (3(ofxoXoyog ^vv^yopog' ('355) 

ovK eaTtv vfuiv ToTg ^tKaaTaig dX(f>tTa, 

€1 fxv] KaTayvwaea^e TavTVjv tvjv "^tK-^v' 1360 

Tot^Tov Ti ^pdaeig, eine, tov ^vvvf/opov ; 

N 3 182 API2T0*AN0T2 

AHM. apag [xcTecopov ec to ^apaSpov efxfSakS), 

€K Tov \apvyyog eKKpe^dcag 'TTrepl^oXov. (1360) 

AF. TOVTi fX€v opBSig Kai (f)povi[X()>g ritri Xeyeig' 

Ta akka^ tpep' /^w, Trcof TToXiTevaei (ppdaov. 1365 

AHM. TrpuTov fJiev ottoo-oi vavg eXavvovaiv fJMKpag, 

KaTayofKevoiq tov fkKjOov aTro^oxr» vreA^. 
AV. iroXXoTg y v7ioXi(nroig Truyi^ioiaiv ^'^(apiaci}. ('365) 

AHM. eireiO 6 iioXiTyjg evTeBeig ev KaTaXlyco 

cvoei<; KaTa inrov^ag ff.eTeyypacp-^aeTai, ^37° 

a/.A coairep tjv to TvpwTov eyyeypa^peTat. 

AT. TOVT \%aKe TOV TTOpTTaKa TOV KXeCi}VVft.OV. 

AHM. ov^'' dyopdadyeveiog ov^ei^- ev dyopa. (1370) 

Ar. Ttov Vffca KXeicQevi^g dyopdcrei Kai ETparcBV ; 

AHM. Ta f^eipdKia TavTt Xeyco, ^dv Ta fJ^vpw, 1375 

a aTafKvXenai Tota^i KaBrjft.eva' 

ao(f)og y 6 ^aia^, ^e^iag t ovk dnedave. 

avvepKTiKog ydp eaTt Kai nepavTtKog, ('375) 

Kat yvafj.oTV7nKog Kat aacprjg Kat KpovaTtKog, 

KaTaXyjTTTtKog t dptaTa tov 6opv(3v]TiKov. '380 

AF. ovKovv KaTa^aKTvXiKog av tov XaXvjTtKov ; 
AHM.^a A/ , aXX dvayKdaa KvvvjyeTeTv eyco 

TOVTovg a-navTag, iravaafj.evovg \\/Yi<f)iafj.dTWV. (1380) 

AF. ej^e vvv eni TovTotg TovTovt tov OKXa^iav, 

Kai na?'^ evop^^^vjv, oaTiep oiaet Tov^e aof 1385 

Kav TTov OoKyj aot, tovtov OKXaVtav "TTotet. 
AHM. fj.aKdptog eg Tdpyoua Vri Ka6iaTafJM.i. 
AV. ^yjaetg y, e-^etldv Tag TptaKOVTovTt^ag ('3^5) 

aiiovQag Trapa^oo aot. Oevp^ 16 al STr&v^a/ Tayv. 
AHM. oj Zev iroXvTtfXYjQ , wg KaXai' Trpog twv 6ewv, 1390 

e^eaTiv avTav KaTaTptaKovTOVTiaat ; 

irciig eXa^eg avTag eTeov ; AF. ov ydp Vlacf^Xaywv 

aTreKpvTTTe TavTag ev^ov, iva av fj)rj Xd(3otg ; ('390) 

vvv ovv eycti aot Trapadihxft. eg Toiig dypovg 

avTag levat Xa^ovTa. AHM. tov Bc lla^Aayova, 1395 

og TovT etpaaev, e'i<f> t/ notyjaetg KaKOv. 
innHS. ' 183 

Al . ovOev fAey aAA rj ttjv efJiijv e^ei Tfyyi^v 

CTTi Toig TTvXaii aXXavToirwXrja-et fxovog, (^395) 

Tct Kvveia fj.iyvvg Toig cveioig Ttpayfj.aa-iVf 

fjieQvav re Taig TTopvaKri Xoioop-^aeTai, 1400 

KtxK TJtfv /3aXavei(i)v ■nieTai to Xovrpiov. 
AHM. ev y eitevoriaag ovirep eaTiv a^iog, 

TTopvaiai Ka\ /SaXavevai ^iaKeKpayevai, (1400) 

Kai a' avTi TovTav eg to irpvTaveTov Kakio 

eg T7JV ehpav 6', iv eKehog r^v (paptxaKog. H^^S 

eiiov Ve TavTrjvi XajSasv t>jv ^aTpayjta' 

KaKehov eK<pepeT(o Tig ag eiri tvjv Teyyyiv, 

IV ^"^aaiv avTOVf olg eXa^a6\ 01 ^evoi. ('4-^5) X 4 AXAPNHS. TA TOT APAMATOS nPOSOnA 

AIKAIOnOAIS. 

KHPTH. 

nPTTANEI2. 

AM*I0EO2. 

nPESBEIS 'AOvivaiuu tiafa ^aatXfux; ^KOVTt^. 

«fETAAPTABAS. 

©EflPOS. 

X0P02 AXAPNEnN. 

FTNH AiKaiQ7[o\iho(;. 

©TFATHP AiKaioTioKihoi. 

KH*I204>nN. 

ETPiniAHS. 

AAMAX02. 

MEFAPET^. 

KOPA Bvyarepe tov Mcya.ptu^;. 

2TK0<I>ANTH2. 

B0inT02. 

NIKAPX02. 

0EPAnnN Aa[A.dx<jv. 

rEnproi;. 

nAPANTM*02. 

ArrEAOi. rnoeEsis. 
I. 

'E/(*fXi;<r/a iKfHa^trjKev AO-rjVTjO-iv Iv tS (pavepS, Ka6 ijv iioXfiJi/yiroMvvTai; Tot^ prj- 
Topa^ Ka) vpo^pavSi; tov ^//.ov esairarSvTa^ AiKajoVo/./j tii; tZv airrovpyuv i^eXeyxoiv 
itapeiadiyeTai. toi^tou Se 8<a tjvo^, A[/,(pi6eov KaXovuevov, <rr:eiaafjUvov /car «8«av 
To?? AdiKaxTiv, 'A^xapviKoi yepovTei; ireTrvo-jixevoj to icpayjAa itpoaepy^fiVTai ZiuKOvrei; ev 
yfipov <r%ij/*aT»* Koi fMTa TavTa OvovTa tov AiKaioTToXtv opwvTeq, uq e(ntei<T}A.e- 
vov Toli; •KoXeu.iaTaTOi^ KaTaXev<Teiv op/jLucriv. 6 8e iiro<7p^o'ucvo^ vitep iiii^^^vov tijv 
KeipaXr;v eyflv aTioXoYqae(T6ai, i(p «t , av y.^rj i:ei<Trj to. hiKaia Xeytcv, tov Tpa%7)>.ov 
a7ro»co7ri50"€cr6a;, iX6uv ui; E^piir/Sijv aiTei TCTu^iKyjv (SToXi\v. Kai (TToXi<T6e\q to7; Tij- 
Xetpov poKifJiaTi itaptahel tov iKeivov Xoyov, ovk axapiTw^ Ka6aitTOfJi.evoi; WepiKXeovi; 
vep\ Toi! ^eyapucov ipriipi^T jJUXTOi. itatpoZvvBevTwv Se t;v«v e? avrSv iitl tS Sofcerv <tvv- 
riyopeTv to7? iroX€ji*io;?, ejxa iniKpepoiJi.evuv, ivKTTafjLevoav 8e eTepaiv w^ Ta hiKaia av- 
Tov eipriKOTOi, iiti(pave)i; A(i,[Ji.ayjii; 6opv^eiv rtetpaTai. eha yevofjUvov iieXKVtriMv /ca- 
Tevexflel? o x^P^? <iTroX.V€« rov Ai#(a»07roX*v Kai wpof tov? hKa(rrai hiaXeyeTai itep) 
T^< Tov itoiriTov apeTyii Kol aXXuv tivZv, tov Se Aj*cajoiroX»8o? ayovTO^ Ka6' eavrov 
€»p^v>iv To fjuv vpuTov MeyapiKOi t»< itaiiia eavrov die(TKeva<Tf*.eva eli yfiiplhia (pepav 
iv (TccKKOi itpd<TiiJia itapayiveTai' fAtTo. tovtov iK Boiutuv erepo^ iyxeXfi^ Te Ka) itav- 
ToZaituv opvi6uv yovov avaTi6eiJt.evo; eic; Trjv ayopxv. oi; ittKpavevTuv rivSv avKO^pavTuv 
(TvKXa^ofii.evoi nva e§ avTiv o AiKaiortoXi; Ka) ^aiXXuv elg adKKOV, tovtov tS Bojw- 
Ty dvTi<poprov i^dyeiv e/c t£v 'AflijvSv itapa^ihuai, Kai-itpoaayovruv avTu itXeto- 
vuv Koi heof».evuv f/ieTahovvai ruv aitovhuv, Ka6vitepyj(pave7. ttapoiKOvvTo; Se a^Tw Aa- 
fjuixov, Ka) evearr^Kviai; rri; tuv XoSv €opT?j^, toStov jt*€v ayyeXoi; itapd ruv arpaTr}- 
yuv r^Kuv KeXevei i^eX6ovTa /*€Ta t£v oirXwv Ta? eia^oXdi; rrjpetv' rov 8e ^iKaioitoXiv 
itapd rov ^tovvaov rov iepeui; rii; KaXuv eir» Serirvov epj^eTat. ica» fjier' oXiyov 6 /x.ev 
rpavfjMriai; Kai KaKU<; dTtaXXdrruv ivai-^Kei, 6 8e ^iKaiontoXii; tetentvriKui; Ka) f/.e6' 
kraipa; dvaXvuv. ro 8e hpdff.a ruv ev a(podpa iteitoirjfn.evuv, Ka) eK itavroi; rpoitov Tr,v 
tlp-rivriv itpoKaXoviAevov. eSjSa^ftvj eTr» Ev6vi-^fji.ov dpyffivroi; iv Arjvaj'o»< S»a KaXXiarpd- 
Tot;* »ca» ttpuro^ r^v' hevTepoi; KpaTm^ Xe»»*a^OM.6vo»<. ov auZovrai. rpirof EvTroX»? 
Noiiju.ijv»a»(. 

n. 

APISTO^ANOTS rPAMMATIKOT. 

'EK»cXij<r»a< ov<r7j< vapayivovrai nvei 

itpea^etf itapd Wepauv Kat vapd 2»TaAK0v< itdXiv, 

0» /*ev arpariav ayovre;, o» 8e "x^ovaiov' 

rtapd ricv AaKe^aifJUiviuv Se f*,eTd rovrovi Ttve< [ 188 ] 

eiao-av, aXX' i^f^akov' uiv KaOdTnerai 
(jKKrjpZi; itotvjTfji;. aiiTo to ^'/>il)KT[/.a re 
Mey apiKov tKaVKi; </<v)(rj, Ka) rov YleptKKea 
oiiK Tuv AaKwvuv Tuvhe tidvTuv atTiov, 
(TTrovSa^ Xvatv re ruv i^pecTTuruv KaKwv. A X A P N H 2. AlKAIOnOAIS. 

V^SA ^^ ^e^i^iJiai rrjv efxavTov Kaptiav^ 
vjadrjv ^e iSaia, Travv ^e ^aia TCTTapa' 
a S' co^vv^Qrjv, il/afXfJMKoaioydpyapa. 
(f>ep /d«, T/ i^aavjv aqiov yaiprfiovog^ 
cyojd e<p co y€ to xeap evcppavfivjv ibav, 
To7g nevTe TaXdvToig olg KAeoJv e^yi^eaev. 
Tavd ag eyamdrjv, Kai <f)tXa} Tovg nmeag 
S/a TOUTO TovpyoV d^iov yap 'KXXd^t. 
d\X a^vv^drjv eTepov av Tpayw^tKOv, 
0T€ ^rj Keyrivr} Trpoa^OKiov tov AlayyXov, 

§' dveHiiev etaay , w Qeoyvt, tov y^opov. 
icag toi/t' eaeiae fLov ^oKe^g Tr]v Kapttav ; 

>..5('/ t A »/>JV / V 

aXX eTf pov rjaOrjv, rp/tK ent |aoc7j^co troTe 
Ae^iOeog eta-rjXG' aaofAevog JiotaTtov. 
TYjTeg ^' direSavov Kat ^teaTpdipi^v thxv, 
OTe ^^ TrapeKvxpe XaTptg eiit tov op6tov. 

>,.' '<s / ■> •)y n >\f/ 

aXX ovoeirwiroT el; otov y<a pvirTOfjiai 
ovTcag e^-^yBriv vito Kovtag Tag 0(ppvg 
wg vvv, oiroT ovarjg Kvpiag eKKXr^atag 
exOtv^g epi^fxog rj irvv^ avTrjt' 

01 S' €v dyopa XaXovat, Kava Kai KdToo 
TO ay^otvtov (pevyovai to fji.efxtXT(cixevov' 
of^' 01 TrpvTdveig rjKovatv, aXX awptav 
T^KovTCg, eha S' aaTtovvTat irag ooKeig 
eXBovTeg dXXrjXotat irept irpoTov ^vXov, 
d&poot KaTappeovTeg' eip-^vr) ^ oircog '5 25 190 APISTO<I)ANOT2 

earai 7rpoTi}j.aa ov^ev w ttoA/it TioKig. 

cyoj S aei TiparKJTog eig eKKXyj(Jiav 

vocTTcov Kd6vj[jiai' KaT e7re/^av w jtxovo^, 

aTevcc, Keyyjva, (JKop^ivaixai, 'Trep^ofi.ai, 30 

dnopw, ypd(pa, TrapaTiXXofi.ai, Xoyi^ofxai, 

d'ito(3Xi.7ritiv e^ tov aypov, elpvjvrjg epSov, 

(TTvywv fxev ckjtv, tov ^ eixov ^vjfxov TroSiov, 

of ov^eTraTTOT^ eiTiev, avBpaKag Trpico, 

ovK o^og, ovK eXaiov, ovh rj^ei 7rpi(t), 35 

dk\ avTog e(j)epe itavTa yui irpicov dir^v. 

vvv ovv aieyyag vjko} TrapeaKevaajxevog 

l3odv, vnoKpoveiv, Xoitope7v Tovg prjTopag, 

eav Tig aXKo ttAtjv Trepi eipyjvvjg Xeyvj. 

dX\ 01 TrpvTdveig ydp ovtoii ixeayifx^pivoi. 40 

ovK Yjyopevov ; tovt eKeiv ovyw XeyoV 

eg TVjv Tipoe^piav iidg dvy]p OKj-Ti^eTai. 

KHPTH. 

TrdpiT eg to TipoaBev, 

Tcdpiff, ag dv evTOg yjTe roi/ KaBdpfxaTog. 

AMa>I0EOE. 

y^yi Tig eiire ; KH. Tig ayopeveiv (3ovXeTat ; 45 

AM. eyw. KH.Tigcov; AM.' Afx(f)ideog. KH. ovk dvOpanog; AM.oy, 
dXX aOdvaTog. yap AfX(pi6eog A-^fLVjTpog vjv 
Koi TpnrToXefxov' tovtov ^e KeXeog yiyveTai' 
yafxeH fe KeXeog ^aivapeTyjv Tyj^yjv ef».yjv. 

e^ ^jg AvK7vog eyeveT ' eK tovtov ^ eych 50 

d6dvaTog elfx ' efxoi ^ eTieT pexpav 01 6eoi 
(jTiov^^dg 7roie7a6ai irpog AaKe^aifXoviovg fxovx. 
dXX! dSdvaTog m, mtpeg, e(poti ovk eyja' 
ov ydp '^itoaaiv 01 iipvTdveig. 

nprrANis. 

01 TO^OTai' 

AM. co TpiTiToXefxe Kai KeAee, 7iepio\pea-6e fxe; 55 

AI. avtpeg npvTdveig, d^iKeiTe Tyjv eKKXyjaiav 
Tov avbp ayiaryovTeg, oaTig yjfxiv yjBeXe AXAPNHS. 191 

o-TTOv^af Ttoiviaai Kai Kpi}Kaaai Taq ao-ir/^af . 
KH. KoByido a^ya. AI. /Aa tov 'ATrokkao ya ^ev ov, 

^v ja>; nepi eip-^VYjg ye irpvTavevdr^ri ixoi. 60 

KH. 01 'Trpea-fSeis 01 itapa ^aa-ikeco^. 
AI. TTOiov (Saaikecoi ; a^^^dofxai ya iipea^eai 

Kai To7i TOMai Tolq T aXa^ovevfxao-iv. 
KH. aiya. AI. (SajSaia^f tuK^aTava, tov ayrjis.aTOi. 

nPEEBTS. 

e7re[xxpa& yjfj.ai co^ (SauiXea tov [ji.eyav, 65 

fjLia-Oov (pepovraq ^vo "^payjmg TTjg rjfjiepag 

eTt KiiQvfxevovg ap^^ovxog' AI. oifkoi twv ^pa^^uv. 
IIP. Kai S^' eTpvypfj.eaOa Ttapa KavaTpiov 

Tte^iov otoncXavovvreg ea-Ky]vi^fi.evoi, 

e(f> apfiafjia^oov fi.aX6aKag KaTaKeifievoi, 70 

aTroXXvfnevoi. AI. atpotpa yap eaa^ofjiyjv eyw 

irapa tvjv eiraX^iv ev (popvT'2 KaTaKeifx.evo(; ; 
nP. ^evti^ofjievoi ^e irpog fiiav eirivofj.ev 

e^ vaXivm eKTttiSfLaTWV Kai yjpvat^m 

aKpaTov olvov y^vv. AI. w Kpavaa iroXic, 75 

dp aiaBavei tov KaTayeXm twv 7rpea-(3e(ov ; 
nP. 01 (3ap(3apoi yap av^pag vjyovvTai fJ.ovovg 

Toi/i TtXelaTa tvvafj.evovg KaTa(j>ayeh t6 Kai Trieh. 
AI. rifj.eig Ve XaiKaaTag Te Kai KaTairvyovag. 
nP. eTei TeTapTna ^ eg to, ^aaiXei vjX6oft.ev' 80 

dXX elg diroiraTov »%€to, aTpaTiav Xa^cvv, 

Ka^^^e^ev oktw fi.^vag em '^vam opav. 
AI. iroaov Se tov irpcoKTOV y^povov l^vvriyayev ; 
nP. T-^ iravaeX-^vjo' KaT dirrjXBev otKate. 

eh e^evit^e, TrapeTiBei 6' r}fj.h oXovg 85 

eK Kpi(3dvov (3ovg. AI. xat rtg ethe "namoTe 

^ovg Kpt(3aviTag ', tcSv dXa^ovevfjArav. 
nP. Kat vat fj.a A< ' opvtv TptirXdatov KXe<iivvfj.ov 

irapeSyjKev vjfj.iv' ovofJM S riv avTx (f)eva^. 
AI. Taih-' dp e(pevdKt^eg av, ^vo ^payjj.dg (pepav. 90 

nP. Kat vvv dyovreg vjKOft.ev "^evtapTd^av, 192 API2T0*AN0T2 

Tov ^aciXiiog ofpQaXfxov. AI. eKKOil^eie ye 

Kopa^ TiaTd^ag tov ye aov tov TrpeafSeag. 
KH. jSaaiXecoi o(f>6aXfxoi. AI. ava^ 'HpaKXeig' 

•npog tS)v dewv, avQpaTte, vavcftapKTOv /SXeTreig, 95 

^ Trep) aKpav Kd}J.7rTav veaaoiKov aKOTreTg ; 

aa-KiOfx ej^e^f Toy Tvept tov ocf>daX[xov KaTCO. 
nP. aye ^rj <jv, (3aa-ikevg aTTa a aireTrefJixl/ev <f>pd(TOV 

Xe^ovT ^AGi^vaioia-iv, co "^ev^tapTa^a. 

•^•ETAAPTABAE. 

lapTafxav e^ap^ dvaTriaaovai aaTpa. roo 

nP. ^vvYjKaQ Xeyei; Al. fxa tov AttoXXw yo) [xev ov. 
YIP. Ttefj.-^eiv ^arjiXea (f^yjaiv Ifxiv '^pvaiov. 

Xeye Vi] av fxel^ov Kai aacftiog to y^vam. 
'^'■E. ov Xyf^i y^pvao, yavvoTrpaKT laovav. 

AI. o'ift.01 KaKo^aiy.ccv, wg aacpoog. IIP. t/ ^at Xeyet ; 1 05 

AI. Ti ; yavvoTrpcoKTOvg Tovg Idovag Xeyei, 

€1 Trpoa^oKioat ypvaov e/c tSov (3ap/3dpwv. 
riP. ovK, dXX! dydvag ote ye yjpvaiov Xeyei. 
AI. Tiolag dydvag ; av fxev dXa^av ei fxeyag. 

dXX aniB ' eycti ^e (Baaavia tovtov fxovog. 1 1 o 

aye ^ri av <f)pdaov efi.01 aacpoog, Trpog TOVTovt, 

iva fXYj ae fBdy^w ^dfxfxa '^aptiaviKoV 

(SaatXevg fxeyag vjfxh aTroTrefxipet ypvatov ; 

{dvavevei.) 

aXXcog ap e^a-naTUifxeB vtiq tSov ■npea^em ; 

(e7r/v€i;e/.) 

'EAAtjv/acov y enevevaav dv^peg ovTott, 115 

KOVK ea6^ OTTCog ovk etatv evOev^ avToSev. 

Kai Toh fxev evvovyptv tov eTcpov tovtovi 

eycod' og eaTt, KXetadevvig "EtfSvpTiov. 

60 6epfi.o(3ovXov TrpcoKTOV e^vpvjft.eve' 

Totov^e ^ , 0) niBYjKe, tov Traywv eywv 120 

evvovyog •/jfxTv ijXSeg eaKevaafxevog; 

obt Qe Ttg 7T0T eaTiv; ov OyjTrov ZTpaTCcv ; 
KH. aiya, KdBi^e. AXAPNH2. 193 

Tov jSacnXeag o(f)6aXfji.ov y) /3ovkr] KaXei 

€$ TO TtpvTaveiov. AI. TavTa Oyjt^ ovk ayy^ovfj; 125 

KaireiT ej<a ^vjt evSa^t cyTpayyevofji.ai; 

Tovg ^e ^evi^eiv ovte-TTOTe y <o"^e< 6vpa. 

a\k^ epyaaofxat t/ ^etvov epyov Kai ^eya. 

aAA.' AfX(fn&eo^ fxoi itov aTiv ; AM. ovToat Trapa. 
Al. efJiot av TavTaat Aa/3cov oktw 'bpay^fx.ag 130 

(jTiovoai TTofrjaai itpog AaKeoaifjioviovg fj.ov(a 

Kat Tolai TtatttottJt Kat t^ TtXaTi^t' 

vfjLeig ^e 7:peaj3evea6e KcCt KeyyfveTe. 
KH. Trpoa-iTO} Secopof 6 itapa Y^iTakKovg. 

0EaPOE. 

o^t. 
AI. eTepog aXa^wv ovTog eaKi^pvTT€Tat. 135 

©E. y^ovov ff.ev ovk av rjft.ev ev QpaKYj ttoXvv, 
AI. fxa A/ ovK aVf et fi.tcr6ov ye firj '(fjepeg itoXvv. 
0E. €/ fj.fi KaTevf^e yjovt t>;v QpaKVjv oXvjv, 

Kat Tovg TtoTafj.ovg eTtvj^ vri avTOv tov y^ovov, 

OT ev6a^t Qeoyvig Yjyoovi^eTo. 140 

TovTov fj.eTa Y,iTaXKOvg eittvov tov y^ovoV 

Kat "^yiTa <^tXa6yivatoq 'fjv vTtep(f>v(tig, 

vfLccv t' epa(7TV]g vjv aXrfiffg, coo"T€ Kai 

ev Toiat Toiyotg eypa(f>', A6r]va7ot KaXot. 

^ vlog, bv A^Yivatov eTtexoivjfJ.eSa, 145 

vjpa (fjayeh aXXavTag e^ ^AitaTOvpiuv, 

Kai Tov TtaTep vjVTijSoXet /3ov}6e7v tvj itaTpa' 

V (iofj.oae aTtev^iov (Sovj^-^aetv, eyoiv 

aTpaTtav ToaavTYfV waT 'A6vjvatovg epeiv, 

oaov TO yp]fj.a Ttapvoitoov Ttpoae^yeTai. 150 

AI. KaKtaT a7toXoifJ.Y]V, e't Tt tovtoov itei^ofj.ai 

o)v eiTtag evTav6t av, itXvjv twv TtapvoTtcov. 
0E. Kai vvv OTiep fi.ayift.<i)TaTov SpaKav e6vog 

eTtefnxpev vfj.h. AI. tovto /xev y vj^i^ aa(f>eg. 
KH. ol QpaKeg ne '^evp\ ovg Qeaopog v]yayev. 155 

AI. tovt\ t/ eaTi to KaKov ; 0E. 'O^OjaavTWV aTpaTog. 

O 19-* API2T0*AN0TS 

AI. Ttoiav 'O^o^avTcov ; e/Tre jixo/, tovti ri rjv ; 

Tig Twv OhofxavToov TO Tieog aTTOTeOpiaKev ; 
0E. TOVTOig tdv rig ^vo '^pa.y^ag fxiadov ^/S», 

KaraTtiXraaovrai rvjv ^owriav o\yjV. 160 

AT. Toia^bi ^vo 'hpayjx.ag To^ig aTreipwXyjfxevoig ; 

VTTOcrrevoi fxevTav Bpavirvjg keag, 

6 aciianroXig. oifxot raXag, aTroXXvfxai, 

viro rwv O^^of/.avrtov ra aKopo^a "TropQovfxevog. 

ov KarafSaXeire ra aKopo^ ; 0E. a? fxoyPripe av, 165 

ov fxvj Trpoaei rovroiaiv eaKopo^iafxevoig ; 
AI. ravri irepiel^eB 01 ivpvraveig 'naayovra [xe 

ev t'j5 Trarpiti Kai ravS' Int av^^pav ^ap^apwv, 

aXX^ aTTayopevco [xyj iroieiv eKKXi^aiav 

ro7g Opa^i irepi fxiadov' Xeyo) ^ v[x7v ori 170 

^ioayjfxia ari Kai pavig (^ejSX^rjKe ft.e. 
KH. rovg OpaKag airievai, irapehai V elg evriv. 

01 yap irpvraveig Xvovai rvjv eKKXriaiav. 
AI. oifxoi rdXag, fxvrroirov oaov dircnXeaa. 

dXX eK AaKetaift.ovog yap AfX(f>i6eog 0^1. 175 

yaHp , ^AfX(f)i6ee. AM. /AoyTrw ye, Trpiv av aria rpeyav' 

'helk ydp fxe (pevyovr eK(f)vyeiv Ayapveag. 
AI. t/ S eariv ; AM. eyo) fxev ^evpo aoi ajrov^ag (fyepctiv 

eaTrevtoV 01 o' cca(f)povro irpea^vrai riveg 

^AyapviKoi, arnrroi yepovreg, Trpivivoi, 180 

drepdfxoveg, ^apaBcavofxdyai, a(f)ev^dfxvivoi. 

€7reir dveKpayov irdvTeg, co fxtapccTare, 

airovtag (pepeig, twv dfkireXoiv rerf^ifjfxevcov ', 

Kdg rovg rptjSccvag ^vveXeyovro rwv Xi6ciov' 

e-yw ^' e(pevyov' 01 S e^icoKov KdjSocov. 185 

AI. 01 ^' oi/v jSoavTCiiV dXXa rag amv^ag (f)€peig; 
AM. eycaye (f)V]fxt, rpta ye ravri yevfxara. 

avrai fxev eiai irevreretg. yevaai XafSav. 
AI. ai(3ot. AM. t/ eariv ; AI. ovk dpeaKovatv fx, ori 

o^ovat TrtTrrjg Kat TrapaaKevqg vecav. 190 

AM. av S dXXd raat) rdg teKeretg yevaai Xa^cov. 
AXAPNH2. 195 

AI. o^ovai yavrai irpeal^ectiv e^ rag ttoAc;? 

o^vTaroVf auTrep ^iarpi^iji rav ^vixfJMyjav. 
AM. aAA' avTatt toi aot TpiaKovTovri^^eg 

KaTot yi^v re Kai BakaTTav. AI. « ^tovixTia, 195 

avTai fjXv o^ova afJilSpoatai Kai veKTapog, 

Kai [xy] TitTYipeh atTi ■^fx.ep^v Tpiav, 

Kav Tw (7T0f/.aTt Xeyovat, I3atv oiroi BeXetg. 

ravTag dey^ofjiat Kat cmev^^oiJMt KaK^TTtofi.at, 

"yaipetv Kekevav TroXXa rovg Kyapveai' 200 

€'y£W t\ TioXefxov Kat KaKfuv aTraXKayeig 

a^ci} Ta KaT aypovg etctav Atovvcria. 
AM. eyw Be (pev^ofxat ye Tovg ^Ayapveag. 

XOPOS. 

T^^^e TTag enov, ^iwKe, Kat tov av^pa TTVvBavov 
TOJv ototTTopm aiiavTCtiv' r^ noket yap a^tov 205 

^vXXa(3eTv rov av^pa rovrov. aXXa fji.ot fj.fivvere, 
e'i rtg o/S' ottoi rerpaTiTat yi^g rag aTrov^ag cftepm. 
eKirecf^evy , otyerat (f>povdog. oifJ.01 rdXagjm eravrav eft.m' 2to 
ovK av eir efLrjg ye veorvjrog, or eyoo (f)epm dvQpaKm (f>oprtov 
vjKoXov6ovv ^avXXoo rpeycov, wSe (f)avXag av 6 2^5 

airov^ocpopog ovrog vtt efnov rore OtooKOfnevog 
e^e(f)vyev ov^ dv eXa(f>p(ag av aTrenXt^aro. 
vvv §' eiret^hri areppov vj^y) rovfj.ov dvrtKV-^ff.tov 
Kat TtaXatco AaKpari^rj ro aKeXog (3apvverat, 220 

otyerat. ^toiKreog ^e* ft^yj ydp eyydv/] Trore 
fLVj^e irep yepovrag ovrag eK(f)vy(av Ayapveag. 
oarii, a> Zev irdrep Kat 6eot, roTatv eyPpoTatv eairetaaro, 225 
olat irap efJ.ov TroXefj.og ey6otoTrog av^erai rwv efnav ycopKov' 
KOVK avvjaa) Trpiv av ayoTvog avroTatv avrefarayco 230 

ogvg, obwyfpog, * * * entKciyTrog, tva 
fj.rproTe Traraatv ert rag efj.ag aforeXovg. 
dXXa '^eT ^vjreTv rov dvtpa Kat ^Xeiretv ^aXXvjvo^e 
Kat ^tci)Keiv yvjv irpo yvjg, eoog av evpedvj iroTe' 235 

oi}g eyco (3dXXcov eKeTvov ovk av efj.TrXvifj.Yiv Xi6oig. 
AI. ev(f>vjfi.eTTe, ev<f>vjfi.eTre. 

o 2 196 api2;to<i>anots 

XO. (jlfya Tra^. vjKovaaT , av^pe^, dpa rrjg ev(f)y]f/.ia<; ; 

ovTog avTog eaTiv ov ^rjTOVfxev. a\Xa ^evpo Tiag 

eKTTo^wv' Bvauiv yap dvvjp, wg eoiK ^e^epy^eTai. 240 

AT. evcprjixelLTe, evcprjixene. 

Ttpona V TO TrpoaSev oXiyov rj Kavi^<popog' 

StavBiag tov (paXXov opBov (TTTjo-aTW. 

rXNH. 

KaTaQov TO Kavovv, <w BvyoLTep, iv aTrap^coixeSa. 

OTrATHP. 

w [JiYiTep, dvo^og tevpo ttiv eTV-^pvaiv, 245 

tv cTVog KaTayeo) TovXaTyjpog tovtovi. 
AI. Ka) fxyjv KaXov y eaT , co Aiovvae 'heaitOTa, 

Keyapiafj.evag aoi TyjvOe tyjv irofXTiyiv efxe 

TrefxxpavTa kou BvaavTa fueTa Tav oiKeTcov 

dyayelv Tvyr^piag to, KaT aypovg Aiovvaia, 250 

a-TpaTidg aTtaXXayhevTa' Tag dTTOvVdg %e fKoi 

KoXthg ^vveveyKelv Tag TpiaKOVTOvTitag. 
rr. dy\ w GvyaTep, OTTCog to Kavovv KaXyj KaXwg 

olaeig, (BXeTtovaa Qvfx^pocpdyov. ag f^aKapiog 

oaTig a OTTvaei, KaK-noiyjaeTai yaXdg 255 

aov fxyj^ev yjttov (3^e7v, eTtei^av opBpog ^. 

7rpo(3aive, Kav TwyXix (pvXdTTeaSai acpobpa 

fi.^ Tig XaOav aov irepiTpdyyj Ta yjpvaia. 
AT. w ^avBia, acpwv ^ eaTiv opOog eKTeog 

(paXXog e^oTTiaBe T^f KavyjcpopoV 260 

eyw S' aKoXovBwv aaofiai to (paXXiKoV 

av V , 0) yvvai, BeHo ft. aito tov Tey ovg. 7tpo(3a. 

^aX^g, CTaTpe VtaKyjov, 

^vyKcofKe, vvKTOTrepnrXavyj- 

Te, fJ-oiye, itaitepaaTa, 265 

eKTdo a €Tei itpoaelTtov eg 

Tov Vfifkov eXBm aafkevog, 

aTtov^dg itoiiqadfKevog efKav- 

Tw, Ttpayfji.dTav t€ Kai fj.ayjav 

Kou KafKdyav aTtaXXayeig. 270 AXAPNH2. 197 AI. 
XO. 
AI. 
XO. AI. 
XO. 
AI. 
XO. ■ KkiTTTovaav €vpov6 CCpiKlljV vXfjipopoVf 
ryjv '^Tpvfxo^wpov QpaTTav €k tov 4>eAA€«f, 
ixeayjv KajBovT , apavxay KaTa- 

/3aXovTa KaTayiyapTia-aif 275 

4>aA^f 4>aX^f. 

cav fieff yjfJMV ^vfXTritji, eK KpanrdXri^ 
(wOev eipyjvyj^ pocfyvjaei Tpv^XioV 
rj ^ d<77rig Iv tg) (petpdXw KpefM-^crfTai. 

ovTog avTog eaTiv, ovTog. 280 

^dkke ^dkke ^dkke (Bdkke, 
vaie vcu tov fuapov. 
ov l3akeTg, ov j3ake7g ; 

HpdKkeig, TovTi ti e<TTi ; tvjv yvTpav (JvvTpixpeTe. 
<re fJiev olv KorrakevaofLev, u) fjnapa Ke(f>ak-^. 285 

dvTi Ttoiag amag, wyapvem yepanaroi ; 
TovT eptoTag', dvaiayvvrog ei Kai /S^ekvpogf 
w TrpoooTa Tyjg iraTpioog, oaTig yjfiMV fnovog 290 

aTTeiadfJLevog eha ^vvaaai itpog efk diro/3keTreiv. 
avTi Q oov eaireiaafJi-t^v ovk otOaT akk aKovaaTe. 
<Tov y aKQva(i3fA,ev ; aTrcAer Kard cre yjjoaoff.ev Tolg kiQoig. 295 
fnyjtaffMgf irpiv dv y dKovay]T' dkk^ dvdayea&y ooyaBoi. 
ovK avaa^yyjaofJMi' /xiySe Aeye fjioi av koyoV 
wg fxefj.iariKd ae Kkecovog eTi fJMkkov, bv 300 

KaTaTefJM ToTaiv lirnevai KaTTVfJMTa. 
aov S' ey« koyovg keyovrog ovk dKovaoiLai fiMKpovgy 
oaTig eaireiaa AaKcoaiv, akka Tifj.wpriaofJMi. 
urfaQoij Tovg fuev AdKccvag eK7ro^a>v edaaTe, 305 

Twv efiMv aiTov^wv aKovaaT, el Kakwg eaTreiadfj.riv. 
Trwg ^ er av Kakwg keyoig av, eJWep eaireiaw y aira^ 
olaiv ovTe ^wfj.og ovre TriaTig ovd opKog fj.evet ; 
oiK eya) Kat Tovg AdKwvag, oig dyav eyKetfJ.eda, 
ov^ dirdvTwv ovrag rifxiv atTtovg twv irpayfJMTWV. 310 

ov^ dirdvTWVy w yravovpye ; Tavra ^r; Tokfj.S,g keyeiv 
efj.(pavwg ^^ri irpog ^fMag ; eiT eyw aov (peiaofxai ; 
O S 198 API2T0a>AN0T2 

AI. Qvy^ aTrdvrav oV')^^ aTrdvToov' aAX' eya Xeyav o^) 

"noXX av anocpvjvaifjJ eKemvg eaO a Kd^iKOViJ.evovg. 
XO. TovTO Tovirog teivov vj^vj Kai Tapa^iKaatiov, 315 

ei (7v TokfXfiaei^ vnep tSov TroXefJLiwv rifuv Xeyeiv. 
AI. Kav ye fxyj keyta ^iKata, f/.n^e ra nX-^Qei ^okw, 

virep eTriJ^Yjvov 6ekyj(rco Ty^v Ke(f)aXrjv ej^cov Xeyeiv. 
XO. eiTre ff.01, ti (f)ei^0ft.ecr6a Tav Xi6m, w ^yjfj.OTai, 

fjir] ov KaTa^aiveiv tov dv^pa tovtov e$ (poiviKi^a; 320 

AI. oio^ av fxeXag Tig vfxiv 6vfji.dXcoxp eTre^ea-ev. 

ovK aK0V(7€a6 ovK dKovaecr^ eTecv, ioyapvyji^ai', 
XO. ovK dKovcrof>.ea$a '^vjTa. AI. ^e/va Tapa TreicrofAai. 
XO. e^oXoiff.vjV, viv aKovaco. AI. ft.vj^aft.wg, iayapviKoi. 
XO. wg Te6vYj^(tiv \a6i vvvi. AI. ^Yj^oft.dp' vfmg eyw. 325 

dvTaTcoKTevia yap vfkm twv (fnXav Tovg (f>iXTdTovg' 

(ag eyja y vfj.oov Ofxyjpovg, ovf dnvoa^f^d^fa XafScov. 
XO. eiTre fj.01, ti tovt aireiXei TOVTtog, avopeg oy]f».orai, 

Toig AyapviKoHaiv yjfJuv, fLcav eyet rov Tcai^iov 

rcav Tiapovrcav ev^ov eip^ag ; yj V/ rco 6paavverai ; 330 

AI. j3dXXer, et (3QvXea6 . eyci> yap rovrovt tia(f>6epca. 

eiaQfj,ai ^ vfj.ciov rdy^ oarig dv6pdKcav ri Kyj^erat. 
AO. cag aTrcaXofJ.eau . XapKog oy}fj.OTYig 00 ear efJ.og. 

dXXa fXYj ^pdayjg fneXXetg' fxyjhafxSig, ca ft.y]^aft.wg. 
AI. cag dTTOKrevca, KeKpw/d ' eyco ydp ovk dKQvaofj.at. 335 

XO. airoXeig pa rov YiXtKa rovde (f>iXav6paKea ; 
AF. ov^ efLov Xeyovrog vfxe7g dpricag yjKQvaare. 
XO. «AAa vvvi Xey , et aoi hoKei, rov AaKe- 

5. / > \ r/ ~ / ' ^ » /^ 

Oaifxovtov avTOv ort rca rpoTrca aovart (piXog 

cag rooe ro XapKtotov ov irpotcaaca itore. 340 

AI. rovg Xt^ovg vvv fxot yafi.al^e Trpwrov e^epdaare. 
XO. ovTOti aot yafxat, Kai av Kard6ov iidXtv ro ^i(f>og. 
AI. aX>C OTicog fxyj v roig Tpt/3coaiv eyKd6yjVTai ttov xi6oi. 
XO. cKaeaeiaTai X'^^^'^^ • ^^X °/'?f aetofxevov ; 

«AAa fxYj fxot 7rpo(f)aatv, dXXd Kard6ov to fSeXog. 345 

cog oOe ye aeiarog afxa ttj arpocfy)/} ytyverai. 
Al. efxeXXer ap anavreg dvaaeietv /So^v, AXAPNHS. 199 

oXiyov T aTTidavov avSpoKeg Ylapvr^aioi, 
Kat TavTa ^ia t>jv aToniav Tav ^>jp,OTc«Ji/. 

vno Tov tkovg Sc T^f fxapiXyi$ [Jloi o^v^vrp* 350 

XdpKos ev€Ti\ri(Ttv aaTrep ai^ia. 

deivov yap ovtw^ ofJicpaKiav 7[e<f>vKevai 

Tov Qvfxov dvtpav (caTe (3d\X€iv Kai (3oav 

edekeiv t aKovaai [xrj^ev laov lax (f>epov, 

eixov 6eKovTog vaep eTti^-^vov keyeiv 355 

virep AaKeoai[J.ovtxv aTiavo oa av Aeyco 

KaiTot (f)ikco ye tvjv efJL-rjv ipv^rjv eyw. 
XO. t/ oiiv ov Xeyeig hti^-rivov e^eveyKwv Bvpal^ 

Ti TtoT , a> ay^eTX^e, to fj.eya tovt eyetg\ 360 

vdvv yap e/xe ye iroBo^ ti (fjpoveT^ ^^^* 

dXX ■f\Trep avTog Trjv ttKrpt ttapia-Q}, 

6etg ^evpo TovTrt^i^vov eyyetpet Xeyeiv. 365 

AI. /^ou Beaaatf to /x6v eTrt^yjvov Toti, 

S av^p 6 Xe^cov omoai TWvovToai. 

dfxeXet fiM tov At ovk evaairt^aaofiiatf 

Xe^d) ^' inrep AaKe^atfJLOvtav a fj.ot ^oKeT. 

KaiTOt M^^otKa noX.Xd' tov^ t€ yap Tpoirov^ 370 

Tovg Twv aypotKav oiha yaipoinaq aipo^pa 

edv Ttg avTovg evXoyrj Kat Trjv TroXiv 

avi]p aXai^cov Kat tiKata KaotKa 

KavToiiOa XavQavova' direfj.TroXtaft.evot' 

Tfflv T av yepovTCOv oi^a Tag xpv^ag OTt 375 

ov^ev (SXeTrovatv aXko "nXrjv xp-^^px ^aKerv, 

avTog T efxavTOv vno KAfwvo? dira^ov 

eTrtaTafj.at ^<a ttjv irepvat KWfJLW^iav. 

eiaeXKvaag yap fj. eg to jSovXevrrjptov 

^te(3aXXe Kat xpev^^ KaTeyXunrt^e fJLov 380 

KaKVKXo(3opet KaTrXvvev, aaT oXiyov irdvv 

dirwXofj.riv fj.oXvvoirpayft.ovovfj.evog. 

vvv ow fj.e irpwTov wptv Xeyetv edaare 

evaKevdaaaSat fj. oiov aBXtwTaTOV. 
XO. Tt Taxna aTpe<f>et Teyva^eti Te Kat iropt^eis Tpt(3dg; 385 

o 4 200 APISTO^ANOTS 

hape b (fxov y eveKa irap lepcovvfxov 

aKOTO^aavTTVKVOTpfxa tiv Ai'^of Kvvriv' 390 

e/r' ^avofye ivriyavaq Ta<; ^iavcfyovj 

(cg aK^xpiv ayav ovTog ovk ea^e^CTai. 
AI. copa ^aTiv apa fxoi KapTepav xpv^^y^v Ka^elv, 

Kai fioi /3aS;(7Te' ecxTiv wg EivpiTrt^^Tjv. 

Trai TraT. 

KH4)IS04>liN. 
T/f ovTOi 'j AI. evSov e(7T EivpiTTi^yji ; 395 

KH. ovK evOov evoov eaTiv, el yvaf/.yjv ej^e/f. 
AI. TiSog evSov, eh ovk ev^ov ; KH. opBwg, w yepov. 

vou? jM,€v e|w ^vXXeyccv e-nvXXia 

ovK evoov, avTOg t ev^ov dva/Sd^riv TTOteT 

Tpaywhiav. AI. co TpiafxaKdpt KvptTrt^^v], 400 

ofl SovAof ovTCtxji cro(f)ag viroKptveTat. 

eKKdkeaov avTOV. KH. aAA' a^i;vaTOV. AI.aAA' OfJLWi. 

ov yap av aneXQotfC , aXXa ko^co ttjv Qvpav. 

Kvpi^Trt^rj, KvptTTt^iov, 

vTraKovaov, etirep ttwttot avOpccirctiv Tivi 405 

AtKaiOTToXtg KaXei ae HokXt^vjg, eyco. 

ETPiniAHS. 

aAA ov ayoXyf. 

Al. aAA' eKKVKXrfifjfT . ET. aAA' d^vvaTov. AI. aAA' o/xwf. 

ET. aAA' eKKVK'ky\aofi.at' KaTa(3aivetv ^ ov ayoXy]. 

AI. Evptiitty\, Wt.Tt XeXaKag', AI. dvafSd^yjV iroteTg, 410 

e^ov KaTa{3doi^v' ovk eTOg ycoXovf 7roiei$. 

aTap Tt Ta pdKi eK Tpayx^tag f%f'fj 

ea$vjT eXeivyjv; ovk eTog nTwyovg TtoteTg. 

aXX avTtjSoXca itpog tcov yovdTcov cr, Eivpnrt^y], 

^oV fxot pdKiov Ti Tov TraXatov tpdfj.aTog. 415 

oeT ydp fke Xe^at toj %opa) p^aiv fx.aKpdv' 

avTyj te BdvaTov, yjv KaKwg Xe^co, (pepei. 
ET. Ta Tiola Tpvyy] ; fJMV ev oU Oivevg 0^} 

OvairoTfxog yepatog yjycovi^eTo; 
AI. ovK Oivecog vjv, aAA' er' dSXicoTepov. 420 AXAPNH2. 201 

ET. TO, TOV TV(f>\0V ^OlVlKOg ; AI. OV ^QlVtKOg, OVy 

«AA' eTepog yjv ^oiviKog aG\iwTepog. 
ET. TTOtas iroB^ dvrjp XaKt^ag atTciTai TreTAcyv; 

«AA' vj ^tXoKTrjTov Ta tov TiTayov keyetg ; 
AI. ovK, aXXa tovtov nokv ttoXv TrTco^iaTepov. 425 

ET. «AA' rj Ta dva-TTtvv] deXetg TreTrAw/xara 

a ^ekXepocpovTrjg ely^ yccXog ovToat ; 
AI. ov BeAAe/3o</>ovT^f' aAAa KaKehog [xev rjv 

ya/^og, irpoaatTaVf aT'j}[xvXogi ^etvog Xeyetv. 
ET. oi^' av^^pa, My<70v TvjXe(j)ov. AI. vai, T-^Xecpov' 430 

TovTov ^og avTt^oXfa ae fxoi Ta aiiapyava. 
ET. cy Trar, 'hog ayrcS TrjXecftov paKWfxaTa. 

KeiTat S' avci)6ev twv SveaTetiov paKav^ 

IxeTo^v Twv 'Ivcvi. KH. f^ov TavT^ Aa/3e. 
AI. w Zeu 'htOTiTa Kai KaToiiTa itavTayvi. 435 

^evaKevdaaaOat fx olov aflA^ciJTaTov.]] 
vptTriovjf TTetdyjTrep eyaptaai fxot Taht, 

KaKelvd [xot tog TaKoXovQa TaJv paKwv, 

TO 'ntXittov Trept Trjv KecpaXrjv to Mvo-^ov. 

'^ei ydp fxe ^o^at ttto^ov eivai T-^fxepoVf 440 

eivat fxev oavep eifxt, (patveaBat te fX'^' 

Tovg fxev aeaTag etoevat fx. og etfx e-yw, 

Tovg av yopevTag rjXtOiovg TtapeaTdvat, 

(mfjig av avTovg pr\fxaTtotg aKtfxaXtao}. 
ET. SftjaW irvKV-q yap XeiiTa fxrfyava (f>pevt. 445 

AI. ev^atfxovoir)g, Tr]Xe(f)(p ^ dyo} (f)povw. 

ei) y ' olov rj^rj prjfxaTiav efX7iiTiXafi.at. 

aTap ^eofnat ye TrrcoytKov (3aKTrjpiov. 
ET. Tovri Xa(3a)v aireXQe Xaivdiv aTaBfxav. 
AI. 0) 6vfx , opag yap cog ditaQovfxat dofxcov, 450 

TroAAav ^eofi.evog aKevapicov' vvv tvj yevov 

yXtay^og TrpoaatTfov Xtnapwv t\ Kvptiri^r], 

^og fxoi awpihov ^taKeKavfxevov Xvyvw. 
ET. t/ 5', w TdXag, ae tovV eyei irXeKovg "/jpeog ; 
AI. xpf-og fxev ov^ev, ^ovXofxat V hfxwg Xa/^eTv. 455 h 202 AP12T04>AN0T2 

ET. XvTryjpog kjQ cov Kaitoywpria-ov ^o[j.av. 

AI. <p€V' 

€v'^aif/.ovoiv]f, waTrep rj (^.'^rrjp ttotL 
ET. a-TreXQe vvv {jloi. AI. [xaXXd fxoi ^Oi ev {Ji.ovov 

KOTvXiaKiov TO y/iXog dnoKeKpovfxevov. 
ET. (pQeipov Xal3cbv To^ ' laS' oyXrjpog wv '^Ofxoig. 460 

Al. oi/Troj fxa Z\/ oicrb ot avTog epyai^ei KaKa. 

aAX , w yXvKvraT FivpiTri^y], tovti fxovoVf 

^of f/.oi yvTpihiov atpoyyiw (3el3vaft.evov. 
ET. avBpw-n , acpaipvjaei fxe ty/v Tpayx^iav. 

aitekOe TavTV)vi Xal3ccv. AI. dTrepy(Ofj.ai. 465 

KaiTOi t/ 'bpdaa ; teH yap evog, ov fir] tv^cov 

dnoXcoX . aKOvaov, co yXvKVTaT Kvpnri^vj' 

Tovri XajScov aneifLi kov irpoaeifj. eri' 

eg ro (mvpltiov layyd fj.01 (pvXXeia ^Of. 
ET. dnoXe^g fx . Itov (Toi. (ppovtd fioi xa '^pdfj.ara. 470 

AJ. aXX ovKer f aXX aTteifJ.i. Kai yap eifj. ayav 

oyXripog, ov "^okwv fne Koipdvovg (rrvyeh. 

o'lfj.01 KaKo^aifKCiov, wg diroXcoX'. eTre Xa6off.i^v 

ev dnrep ecxri ■navra ft.01 ra Trpdyfxara. 

Kvpi-TTi^iov a> yXvKvrarov Kai (piXrarov, 475 

KaKKXT dTToXoifj.fiVy ei Ti o-' alrYicraifJ. eri, 

TTAtJV ev fLOVOV, TOVTI fJ.OVOV TOVTl fKOVOV, 

aKav^iKd fnoi '^og, fj.rirpoBev ^e^eyfj.evog. 
ET. dvrjp v^pil^ei' KXe7e TrvjKra ^coft.dTCov. 
AI. a Bvfj. , avev <7Kdv^iKog efxiropevrea. 480 

dp olcxff 0(Jov rov ayav ayciivieH ra^^a, 

fit.eXXcov vnep AaKe^aifuovicov dv^pcov Xeyeiv ; 

■npoPaive vvv, co 6vf/i.e' ypafKfxri t avrrji. 

eaTrjKag ; ovk ei Karaiticuv Eivpnrwrjv ; 

eTrrjvea ' aye vvv, co rdXaiva Kap^^ia, 485 

aiTeXQ eKeiae, Kara r^t^v Ke(j>aXrjv eKei 

iiapd^xyeg, eliiova^ «tt' dv avrri aoi ^ok^. 

ToXfKrjaov, 161, yapi^aov, ayafj.ai Kaptiag. 
XO. T* 'tpdaeig', ri <f>r)aeig ; aXX' 'laBi vvv 490 AXAPNH2. OGTig TTapa(jy())V tyj iroAei rov avyeva 
airaai ^eAAe/f e<V ^fyeiv ravavTia. 
avvip ov Tpe/xe/ to Ttpayjj. . da vi/v, 
htii^-rpttp avTO^ atpei, keye. 
AI. /A17 [Jiot <f>6ov^ai^T\ avtpfi 01 6(afji.€voiy 
€t TtTUiyoq ojv e-netT \v ^A6r]vaiotq Xeyetv 
^cAAo) Trept TVjg noXeiog, Tpvyx^tav Troiciv. 
TO yap ^iKatov oioe Kat Tpvyui^ta. 
eyx Se Ae^w tetva /tx,ev, ttKata te. 
ov ydp {xe vvv ye tta^aXel KAe»v OTt 
^evav TtapovTwv t»jv iroA;v KaKwg Xeyw. 
avTot ydp eajxev owi A-^vatx t dym, 
KovTTO) ^evot Ttdpetatv' ovre yap (f)opot 
■^Kovatv ovT eK tuv TroXeccv 01 ^vfXfxay^ot' 
aXX eafjiev avTot vvv ye Ttepteim^ixevot' 
Tovq yap fJLeTotKovg ayypa twv drxrm Xeya. 
eyw ^e [xtaa fjiev AaKe^tatfkoviovq acpodpa, 
KavToTq 6 Iloo"e;^»v, ovirt Tatvdpx 6eog, 
aetaag aitaatv efi./3aXoi Tcef otKtag' 
KafJiot ydp eaTiv afJLireXia KeKOfJ.fi.eva. 
drap, <f)iXot yap ot iiapovTeg ev Xoyx, 
Ti TovTa Tovg AdKavag atTt<>ifj.e6a ; 
yjfj.v)v yap av^hpeg, ovyj, t>jv itoXtv Xeycc, 
fxefj.wia^e tov6 , OTt ovyj Trjv TtoXiv Xeyso, 
aXX av^pdpta ft.oy6'fipa, TtapaKeKOfj.fJ.eva, 
aTifJM Kat Trapdarifj.a Kat Ttapd^eva, 
eavKo(pdvTet M.eyapeav Ta yXaviaKia' 
Ket Ttov aiKvov t^otev vj Xayw^tov 

* /5.* /5>*/5. f/. 

vj yotpthtov y] aKopoOov 17 yovhpovg aXag, 
TavT rp yieyaptKa KaTteitpar av^Tjfnepov. 
Kat TavTa fxev ^rj afxtKpa Kaittyapta, 
Ttopvrjv ^e Y.tfj.a't6av iQvrei Meyapo^e 
veavtai KXevTovai fj.e6vaoKOTTa^ot' 
Ka.6^ 01 yieyaprjg o^vvaif Tte^pvatyyafuvoi 495 500 505 5'o 5>5 520 525 204 APIST0a>AN0T2 

avre^eKXtxpav ^AaTraaiag nopva St/&* 
KavTeuQev apyyj tov TroXefxov KaTeppay/} 
EAAtjo-; Tcaaiv eK Tpiwv XaiKaa-Tpiav. 

evTevQev opy^ YlepiKXe'^^ ovkvfjiTrioi 530 

'•^(XTpaTiTev, e(3povTa, ^vveKma tyjv 'EAAa^a, 
eTiBei vofxovi wcrirep aKoXia yeypaixfjievov^, 
ci)^ yjpri Me-yapeac ^oyre y-fi fxrjT ev ayopa 
fXfiT ev BaXaTT^ fx.YjT ev vjTretpx fjieveiv. 

evTevGev ol yieyaprjg, OTe Viq Ve/vwv j3a^y]v, 535 

AaKe'^aifx,oviwv e^eovTO tq xp-^ipia-fn.^ 07rco$ 
fxeTaaTpa<peii^ to '^ia Tag KaiKaaTplag' 
KovK Yj6ekofJi.ev y)fj.e7g ^eof>.eva)v TroKXaKig. 
KavTevBev yj^rj TraTayog y]v Tav aaTri^oov. 

epei Tig, ov XPV'"' «AAa ti e/f^v enraTe. 540 

4>ep\ ei AaKe^aift.ovi(tiv Tig eKirXevaag aKacpei 
aTte^OTo (pvjvag Kvvi^iov ^epKpiwv, 
KaO^aG' av ev ^ofJioiaiv; -}] ttoXXov ye ^ei' 
Kai KapTa fj.evTav evdecog KaSeiXKeTe 

tptaKoaias vavg, rjv S' av vj iioXtg TtXea 545 

SopvfSov aTpaTiaTwv, •nepi Tpt-^pdpyov fBovjg, 
fLtaBov ^t^ofievov, TlaXXa^tav yjtvaovfLevm, 
aTotag aTevayovayjg, aiTiwv fj.eTpovfj.evm, 
aaKwv, TpoTTCtiTyjpcov, Ka^ovg movfj.evav, 

aKopo^wv, eXam, Kpofj.fj.vm ev ^iKTvotg, 550 

aTefpdvcov, Tpf^^^tdm, avXvjTptdm, vTrwTrtcov, 
TO vewpiov ^ av Kwirewv TrXaTovft.evwv, 
TvXwv xpo(f)ovvTWV, QaXafLiwv TpoTrovfxevwv, 
avXwv KeXevaTwv, vtyXdpwv, avptyfxdTwv. 

TavT oiQ OTt av edpaTe' tov ^e 'Y-qXecpov 555 

ovK otofJ.ea6a ; vovg dp v]fj,7v ovk evi. 

HMIXOPION. 

aXY]6eg, wTitTptTtTe Kat fj.tapwTare', 
TavTt ai) ToXfj.ag irTwyog wv vjfxdg Xeyetv, 
Kat avKO(pdvTV]g et Ttg v]v, wvet^taag; 
HM. v^ TOV Uoaet^w, Kai Xeyei y aiiep Xeyei 560 
AXAPNH2. 205 

^iKaia vavra KGv^ev avrxv i^eu^era/. 
HM. €<t' el ^iKaia, tovtcv elireiv avr eyjp^^v ; 

aXX oi/^e yaipoiv Tavra roXf^ifiaei Xeyciv. 
HM. ovTo^ ai) iroi 6eTi, ov fj.eveT? ; w^ el BeveT^ 

TQv av^^pa Tovrov, avrog ap6yj(Tei raya. 565 

HM. /cb lS.onkar^, X /3Ae7rwv aarpairag, 

j3orj6rjaov, a> yopyoXo4>a, <j>aveig, 

10) Aa/Aaj^ , w ^'A', aJ (pvXera' 

eire rig eari raJ^iapypg rig vj 

reiyoii.ayaq awip, /^cj^dvjadra} 570 

rig dvvaai, eyci) yap e^0fji.ai fieaog. 

AAMAXOS. 

TToOev ^o-fig rjKovaa Tiokefj.iarT^piag ; 

"jroi yprj l3oyj6eTv ; tto7 kv^oi[j.ov eft.^a\erv ; 

Tig Topyov e^-^eipev eK rov adyfXMroi ; 

cc Adf/.ay^ "^p^ii Twv Xo(f>av Kai rav Xoycov. 575 

XO. a Adfjuxy, ov yap ovrog avGpaTrog irdXai 

airaaav vjf/MV ryjv ttoXiv KaKoppoQeT ; 
AA. ovTog av roXfmg "nrarypg cov Xeyeiv rd^e; 
AI. a Adfuc/^ rjpag, aXXa avyyvaf/iyjv e^e, 

el ircorypg oov eivov ri KdaTaft.vXdfi.yiv. 
AA. ri B' eiirag yjfJ.ag ; ovk epeTg ; AI. ovk oi^d Tra' 580 

wro rov Oeovg yap rav oirXav IXiyyia. 

dXX avTi(3oXa a', aireveyKe fi.ov t^v ft.opfj.ova. 
AA. «Sov. AI. wapdOeg vvv vvriav avrrpf efJ.Qi. 
AA. KeTrai. AI. (f>epe vvv diro rov Kpdvovg [xoi ro Trrepov. 
AA. Tovri irriXov aot. AI. ryjg KecpaXyjg vvv fi.ov Xa^ov, 585 

IV e^efLeaa' (BheXvrrofJMi yap rovg Xo(f)ovg. 
AA. ovrog, ri ^pdaeig ; rcS TrrlXa fj.eXXetg efj.eTv ; 
Al. vrtXov ydp eariv ; elire fj.01, rivog irorre 

opviBog eariv ; dpa KOfi.TroXaKv6ov ; 
AA. oJjU,' ag reBv^^eig. Af. ft.yjhafxag, a x\dfLayp' 590 

ov yap Kar tayvv eariv et d tayvpog et, 

ri fJ^ ovK aTretpaXyjaag ; evoirXog yap ei. 
AA. ravri Xeyeig av rov arparriyov Trraypg av ; 206 AP12T0<i>AN0T2 

AT. eych ydp eifxi itr(i>yO(; ; AA. aAAa t;V yap d ; 

AI. orxTiq ; TrokiTrjs y^fiaroi^ ov crTrov^ap-^f^i^vj^, 595 

«AA e^ OTOV v€p 6 irokefxog aTpaTcovi^y]^, 

crv e^ OTOv Ttep •noXefJ.og ^KrQap^/Jhrig . 
AA. eyeipoTOvriaav yap /xe AI. KOKKvyeg ye Tpe7g. 

TOVT ovv eya 0te'kvTTOf/.evog eaTreia-dfJiYjv, 

opm 'noXiovg fxev dv^pag ev ra/V Td^eaiv, 600 

veaviag d olog av ^ia^e^paKorag 

Tovg fxev eTTi @paKV}$ fxicrSocpopovvTag Tpelg ^pa^xjxag, 

Tiaafievo(f)aivi7nrovg, Ylavovpynncap-^i^ag' 

eTepovg oe irapa Xapi^ri, Tovg 6 ev \aoa-i 

repyjToSeohjopovg, AiofxeiaXa^ovag, 605 

Tovg ^ ev Kaft.apivvj Kav FeAa /cav KaxayeAa. 
AA. eyeipoTOVYjBi^aav ydp. AI. aniov ^e t/ 

vfkdg fhev aei ft.ia6o<popeiv dfuqye-Kyj, 

Tcov^i ^e fxrj^ev^ ; eTeov, u> MapiXd^vjf 

Tj^Tj TreTrpecr^evKag ai) TroXiog wv ; evi, 610 

avevevae' Kanoi y eaTi aw^ppwv KapydTVjg. 

Ti ^ai ApdKvXXog Kevcpopi^yjg ^ Tlpivi^i^g ; 

oldev Tig vftMV TaK(3dTav vj Tovg /Laovag ; 

01» (paaiv. aAA' Koiavpag Kai S,dfKayoq, 

olg vn epdvov re Kai yjpem Trpcoyjv ttotc, '11 5 

(caTrep airovnrTpov eKyeovreg eaiiepag, 

airavTeg e^taTCO Trapyjvovv 01 (f)iXoi. 
AA. w '^yjf/.OKpaTia, ravTa ^^t' dvaayeTd ; 
AI. ov ^^t', edv fUf f/.iaSo(popyj ye Adfi.ayog. 
AA. aAA ovv eya f/.ev Traai YieXoTrovvyjaioig 620 

aei TroXef/.yia(a, Kai Tapd^co TravTayyj, 

Kat vavat Kai Tre^otai, Kara to Kaprepov. 
AI. eych te KyjpvTTCo ye UeXoTrovv^aiotg 

airaai Kat Meyapevat Kat BotaTiotg 

TrcoXeiv ayopd^etv irpoc, efxe, Aafi.dyjx> Se fX"^. 625 

XO. dvYfp vtKU To7ai Xoyotatv, koi tov l^ft.ov fxeTaTreiBet 

Trept TCtiv airov^^cJiv. aAA' aTroSfVTe^ rotg dvairataTotg eiricof/iev. 

E^ ov ye yopolatv e^peaTrjKev TpvytKolg ^t^daKaXog yjfxav, AXAPNH2. 207 

ovjrw iTapt(By} irpog to QeaTpov Xe^av wf ^e^iog eaTiv' 

^iaPa>J.ofxevo<; ^' vtto tSov eyOpwv ev ^AOrjvaioii ra^y /3oi/Aoif, 630 

(o^ KWfxx^e^ TYjv TtoXiv rjfxwv Kat tov o^fiov KaQvlSpi^eij 

aTTOKpiveaSai "^e^Tai vvvi irpoq AOi^vaiovg fji.eTa(3ovXovf. 

(f)y]a-iv ^' eivai TroXXav ayaQav a^iog vfuv iroii^Tyji, 

Ttavdag vfj,a.q ^eviKoTai koyoig fxvj Xiav e^aTraTaaOai, 

fXYiB^ Yj^ea6ai BiOTrevoft.evov^ f/.-^T eivai yavvo-noXiTai. 635 

TtpoTepov S' vfxag ano t»v voXewv ol Ttpea^etg e^aitaTwvreg 

TtpaTov fnev loa-Tecpavovg eKaXoW KaTtei^r} tovto Tig entoi, 

evOvg "^ia Tovg aTecpavovg eit aKpav twv itvyi^im eKaQi^aQe. 

el ^e Tig vfLag vitoQwTtevaag Xntapag KaXeaeiev AQ-^vagy 

evpeTO Ttav av &<« Tag Xmapag, acpvm Tifnvjv Ttepiaxpag. 640 

TOVTa Ttoirjaag itoXXm ayaQwv aiTiog vfx.iv yeyev-tjfiai, 

Kou Tovg '^yjfj.ovg ev Tatg itoXeaiv ^ei^ag, ag ^i^ft.0KpaT0vvTai. 

ToiyapToi vvv eK toJv TtoXecov tov <popov vfx.h aitayovTeg 

yj^ovaiVy Itelv htiBvfLovvreg tov TtoiyjTyjv tov apiaTov, 

oaTig vapeKivtvveva eliteh ev ^AQvjvaioig Ta ^iKaia. 645 

ovTa S avTOv itepi T-i^g ToXfxyjg yi^y} itoppa KXeog yjKei^ 

ore Kai ^aaiXevg, AaKedaifiovixv tvjv vpea^eiav (3aaavi^wVf 

rjpwTi^aev itpSiTa /xev avTovg TtOTepoi Ta7g vavai KpaT^ivatv' 

eiTa ^e tovtov tov itoiypririv TtoTepovg eiitoi KaKoc itoXXa.' 

TovTovg yap e(f>r] Tovg avQpayTtovg TtoXv /SeXTiovgyeyev^aQai 650 

Kai T» TtoXefj.x TtoXv vtK-riaetv, tovtov ^vfi.PovXov eyovTag. 

oia Tav6 vfj.ag AaKe^aifi.oviot tyiv eip-^vrjv TtpoKaXovvTat, 

Kai Trjv Aiytvav aitatTovaiv' Kat Trjg v^aov fuev eKeivrjg 

ov (ppovTi^ova', aXX iva tovtov tov 'TtoiyjTyjv acpeXitiVTat. 

aXX vfLeTg toi fj.y} itoT a^pyjS'' iog KWfj.ix^yjaet to, ^iKata' 655 

(f>y}atv vfLag TtoXXa ^t^d^etv dyd6\ ooaT eutaifi.ovag eivat, 

ov Qurtevwv, ov^ intoTeivwv fniaQovg, ovV e^aitaTvXXxov, 

ovte Ttavovpywv, ov^e KaTdp^^av, aXAa Ta (3eXTtaTa ^t^daKcov. 

itpog ToiiTa KAewv Kat TtaXafiMa6w 

Kai itdv eii efj.01 TeKTaivea6a}. 660 

TO yap ev fj.eT efj.ov Kai to otKatov 

^vfLfJM-j^ov eaTai, kov fi.'^ voS' aXJu 

■nept T^v TtoXiv wv waitep eKehog 208 API2T04>ANOTS 

^e/Aof Kai XaKaTaTTvym. 664 

tevpo Mova-' tXBe (pXeyvpa iTvpog 'kyovaa jw-evof, ci/Tovof h.ya^viKy\. 
olov e| avBpaKm irpivlvm (pe^aXog avi^XaT, epedi^ofJievoi ovpia piTTiOi, 
yjviK av eTravBpaKtbeg iocri "TrapaKetfJievat, 670 

01 ^e SaTtav avaKVKoiai Xi7rapd[j;.7rvKa, 

01 Oe fJiaTTCoa-iv, ovtco (rojSapov eX6e fJieXoi evTovov, dypoiKOTepoVf 
(og efxe XafSovcra tov ^vjfXOTyjv. 675 

01 yepovTeg 01 TraXaiot fj.e[j.(f)0[Ji€a6a tyi iroXei. 

» \ 5}-/ > / ■? » / 

ov yap aqtwg (Ketvm m evavfj.ay(v}a-afxev 

yr]pol3oaKovfj.ea8' vcj) vfnm, dXXa ^etva iida-)(Ofj.ev, 

oiTiveg yepovTag dv^pag efj.(3aXovTeg eg ypacpag 

vno veaviaKm eare KaTayeXaaQai pyjTopm, 680 

ov^ev ovTag, dXXd Kco(f)ovg Kat 7rape^i^vXrjft.evovg, 

olg Tloaei^m da(f)dXeiog eaTtv vj (3aKTr)pta' 

TovSopv^ovTeg ^e yvjpa tc3 Xt6w 7rpoaeaTafj.ev, 

ovy^ opmTeg ov^ev ei fj.r} TVjg OiKVjg tvjv vjXvyi^v. 

6 ^e veaviag eavTca a^rov^daag ^vv/jyopelv 685 

eg Tdyog Ttaiet ^vvdTtTOiv aTpoyyvXoig Tolg pYjfj.aai' . 

KaT dveXKvaag epoiTO., aKav^dXrfip' laTag eTtm, 

mt^pa Ti6mov anapdTTm Kat TapoTTm Kat KVKm. 

6 ^ VTTO y^pcog fxaaTapv^ei, KaT 0(l>Xm aitepyeTat' 

eha Xv^ei Ka\ '^aKpvet, Kai Xeyei itpog Tovg (piXovg, 690 

ov ff. eyjpYjv aopov 7tptaa6at, tovt 0(pXwv aitepypfj.at. 

TovTa Ttoog eiKOTa yepovT ditoXeaat, itoXtov dv^pa, itept KXexpv^pav, 

TtoXXd ^yj ^vfj.7tov^aavTa, >^ 6epfJ.ov dTrofJ.op^afj.evov av^ptKOV i^pooTa '^y; kj -TtoXv: 

dv^p dya6ov ovTa Mapa6mi Ttept tyjv itoXtv ; 

eha M.apa6mt fj.ev ot yjfj.ev, e^tooKOff.ev' 

vvv ^' vn dvtpm Ttovyjpm a^fjo^hpa ^tooKOft.e6a, KaTa itpog dXiaK0fJ.e6a. 700 

'Ttpog To^e Tt dvrepet Mapxpiag ; 

T» ydp eiKog dv^^pa Kv(f)ov, yjXtKov SovKv^tQyfv, 

e^oXea6ai avfj.7tXaKevTa tyi Y^kv^oov epii}fj.ta, 

Tcij^e Tw K.yi(f>tao'hy}fj.'ji, tc5 AaAco ^vvi^yopcp; 705 

ooaT eyoo fxev yjXeyjaa Kd7teft.op^dfj.i^v i^wv 

dv^pa Ttpea^vTi^v vTt av^pog to^otqv KvK(afj.evov, 

og fj.a Tvjv L^yjfnyjTp , eKetvog yjvtK yjv KyovKvOiQ'/]g, AXAPNH2. ' 209 

ouo av avrqv tvjv Ayaiav paoKag ypffcr^ero, 
dXXa KareiraXaiaev av /xev •npSnov ¥,va6Xovg ^eKa, 710 

Kore^ovjai ^' av KeKparyfas To^orag TpKry^ikiovCf 
Trepiero^evaev S av avTOv tov TraTpog rovg ^vyyeveTg. 
dX\ eirei^vj Tovg yepovTag ovk eaS' vttvov Tv^eiv, 
rp^<f>iaa(76e "Xjapig elvai rac ypa^^ag, OTrcog av ij 
TO) yepovTi [J.ev yepav Kai vco^og l^vvriyopog, 715 

Toig veoiai ^ evpvTrpu>KTog Kai \dkog yw T^Xeiviov. 
Ka^eXavveiv ')(j>y) to Xoiirov, Kav <f>vyif] Tig, ^i^[ji.tovv 
rov yepovra rco yepovri, rov veov ^e rw vew. 
AI. opoi fJiev dyopaq eiaiv oi^e rrjg efx,rjg. 

evravff dyopaC,eiv Traai Y\eXoTrowri<jioig 720 

e^eari Kai Meyapevai Kai ^oiwrioig 

e(f> ire TrwXeh irpog efj.e, AajtAa^^so ^e [X"^. 

ayopavof/iovg Se rrig dyjpag KaQiarafjiai 

rpeig Tovg Xjayovraq roxxih 'ifkdvraq eK Aeirpwv. 

evTOvGa fJ.yfre <TVKO(pdvrrjg eiairw "ji^ 

fi.rfT aXXog oarig ^aaiavog ear dv^p. 

eyo) Oe rrjv arrjXrjv Ka€ ^v ea'jreiadft.r\v 

ftJereifi. , na arrjaw (pavepdv ev rdyopa. 

MErAPETS. 
dyopd 'v ^Mdvaig Xaipe, Meyapevaiv <f>iXa. 
evoBovv rv vai rov (f>iXiov airep fiMrepa. 730 

aXX , w irovrjpd Kcopi' aBXiov irarpog, 
afi.pacre Trorrav futooav, ai ^ evpyjTe ira. 
aKoverov ^>/, TroTe^^er' ef>.iv rdv yaarepa' 
irorepa ireirpaaBai y^jpr^^^er, rj Treivrp» KaKag', 

KOPA. 
TreirpdaBai TreTrpdaBai. 735 

ME. eyoovya Kavrog <f>afj.i. rig ^' ovroog dvovg 
Of vfLe Ka irpiano, <f>avepav i^afLiav ; 
aXX eari ydp fxoi M.eyapiKd rig fj.ayavd. 
"Xfiipag yap v/xe aKevdaag <f)aa<i) <f>epev. 

"TrepideaSe rda^e rag ovXdg riov ypipiav. 740 

OTTCog ^e ^o^eiT rjfjt.ev e^ dya$dg vog' 

P 210 API2T0*AN0T2 

cog vai Tov Epfxav, etirep I^ut o^iKatig, 

Ta TTpaTa TreipaaeiaBe Tag Xi^ta KaKwg. 

«AA afx(f)i6ecr6€ Kai Tad) to, pvy^^ia, 

K^^eiTev eg tov aaKKov w^' ecr(3aiveTe. yAt 

OTrojf ^e ypvXi^eiTC Kai Kof^eTe 

yYiaetTe (pcovav yoipnov [xvaTVjpiKctiV. 

eycov oe Kapv^co AiKaiOTroXtv oira. 

AtKatOTToXt, r] Xyjg irpiaaBat '/otpia ; 
AI. t/; avy\p yieyaptKOi; ; ME. ayopao-ovTef r/fo/Ae?. . 750 

AI. TTWf €5^€Te ; ME. otanetvafkeg aei ttotto nvp. 
AI. aXX yjtv Tot vy) tov A; ', yjv avXog Trap^. 

Ti ^' aAXo TipaTTeff 01 Meyapy^g vvv ; ME. oia ^07. 

OKa fxev eywv Tyjv^Sev efAnopevofxav, 

avOpeg TrpoPovXoi tqvt eirpaTTov Tyj TioXet, 755 

OTTwg Tayj,(iTa Kat KaKtoT aTroXoif/.eQa. 
AT. avTtK ap aTraXXa^eaOe TTpayfkaTm. ME. (ja fxav \ 
AI. Tt t aXXo yieyapol ; zrwc crn-of cjivtog ; 
ME. ttap afkk 7ioXvTtfji.aTog,,a7rep Tot Beot. 

AI. aAaj- ovv <f>epetg ; ME. ov)^ vfxeg aiiTWV ap^yeTe ; 760 

AI. oy^e (TKopo^a', ME. 7^0?« aKopo'^^; vfi,eg Tav dei, 

OKK ecr(3e3iXy}Te, Tcbg dpwpaiot ft.veg, 

iratTCTaKt Tag ayXt6ag e^opvaaeTe. 
AI. Tt Oat (pepetg ; ME. '/oipwg eyivya fxvaTiKag. 
AI. KaXiog Xeyeig' eTr/^e^^ov, ME. aAAa fxav KaXai. 765 

avTetvoVf at Xyjg' cog itayela Kai KoXd. 
AI. TOUTi Tt yiv TO 'npdyfk.a ; ME. yoipog vat Ata. 
AI. Tt Xeyeig av ; Tro^aTryj yoipog y^e', ME. lAeyapiKd. 

y^ ov yotpog eaa ao ; Al.of/c efxoiye cpaiveTat. 
ME. oy ^e<va; 5a<7fie TOtJ^e Ta$- aTr/o-T/a^^' 770 

ov (paTt Tdv^e yoipov yifxev. dXXa fxav, 

al Xyjg, iTepttov fnot Tiep) 6vfiy]Ti^av dXxv, 

ai fX'^ aTiv ovTog yoipog 'EAAavwv vofxw. 
AI. «AA ecTTiv dvBpaiTov ye. ME. va/ tov AtoKXea, 

efxd ya. av te viv eifievai Ttvog ^oKeig ; 775 

yj Xyjg aKOvaai (f)6eyyoft.evag ; AI. vy] Tovg 6eovg AXAPNHS. - 211 

eyayi. ME. <^(>ivei trj tv rap^cojf, y^oipiov. 

ov '^^YjaBa aiyyjVf w Ka,KiCT aTroXovfxeva. 

iraXiv T aTTOtcra vai tov Kpfxav oiKo^ig. 
KO. Ko^i Koi. 780 

ME. avTa art "XoTpog ; AI. vvv ye ^olpog <f)aiv€Tai. 

(XTap eKTpa^elg ye KvaBog eaTai. ME. nievT ctwv, 

cra(f> Kxdif 7r6TTa» fiaTep eiKaadvjTeTai. 
AI. «AA ov^e 6v(7ifxog e<XTtv avTfjfyi. ME. aa ft,av ; 

Tra S' ov^^t Gvaifj.og eaTt ; AI. KepKov ovk eyei. 785 

ME. vea yap eaTiV aXXa 'hek(paKovfi.eva 

e^ei fxeyaXav tc Kat itayeiav Krjpvdpav. 

aXk at Tpa(f>ev A-^f, ade Tot yoipog KaXa. 
AI. (ng \vyyevi\g 6 KvaBog avTYjg daTepa. 
ME. 0fMf/.aTpta yap eaTt kyjk twvtS> itaTpog. 79° 

aX)C av vayyvOyj KavayyaavBvj "cpf^t, 

KaXXtaTog eaTat yoipog ^A^ftpo^tTa Qveiv. 
AI. aXX ovyj^ "/pipog Td^f^podtT"^ QveTat. 
ME. ov yoipog A<f>po^iT(x, ; fnova ya ^atfxovoov. 

Kat ytyveTai ya Tavhe tolv yoipm to Kprjg 795 

a^iaTOV av tov o^eXov afx.TteTrapfj.evov. 
AI. rfifi avev t^$" fj.riTpog eaQioiev av ; 
ME. vat Tov IIoTeiSa, Kav avev ya tw itaTpog. 
AI. r/ ^' eaBiet fjidXtaTa ; ME. Trdv& a Ka ^i^Sig. 

avTog S' epaTyf. AI. ')(pipe xoipf • KO. Koi Koi. 800 

AI. Tpuyotg av €pej3tv6ovg ; KO. Koi koi Koi. 
AI. t/ Sa< ; (pt^dXeccg layd^ag ; KO. ko)' Koi. 
AI. «f o^y Trpog Tag layo^ag KeKpdyaTe. 

eveyKdTO) Ttg ev^oBev twv /a^a^wv 805 

ToTg ^oipt^totatv. apa Tpw^ovTat ; ^a^ai, 

olov po6tdi^ova y a ttoXvTtfj.rfff 'HpdKXetg. 

voOaTTa Ta yotpi^ \ ag Tpayaaa7a (f>aiveTai. 

aXX ovy(^t rtaaag KaTerpayov Tag tayd^ag. 
ME. eyo) yap avTm Tavte fj-tav dvetX6fj.av. 810 

AI. V17 Tov At ' daTetd) ye tw ^oaKrift.aTe' 

iroaov "TrptufiLai aot Ta y^oipt^ta ; Xeye. 
P 2 212 API2T04>ANOT2 

ME. TO j«,eV UTCpOV TOVTCOV (TKOpO^COV TpOTTaXl^O^, 

TO S' arepov, ai k^^g, "^oiviKog [/.ovag dXcov. 
AI. wv-^aofxai aoi' ireptfjiev avTOv. ME. TovTa ^^. 815 

Kpf/.a '/ATroAaiV, Tav yvvaiKa Tav (fjiav 
OVTO} fj. aTro^oaSai xav t' €}j.avTw fxaTepa. 

STKO^ANTHS. 

wvSpcoTre, TTo^aTrog; ME. '^(oipoircoXag MeyaptKog. 
ST. Toc yoipi^ta Totvvv eyib (pavSi Ta^i 

TioXefLta Kat ae. ME. tovt eKeiv , tKet TrdXtv 820 

oSevTrep ot.pya tS)V KaKm dfj.h ecpv. 
2T. KXaav fi.eyapteTg. ovk dcpvjaetg tov craKOv; 
ME. AtKatOTToXt AtKatOTToXtf (pavTa^ofxat 

vno Tov. AI. Ttg (f)aivav 17' ecTTtv ; dyopavofj.ot, 

Tovg avKO(f>avTas ov 6vpa^ e^etp^eTe ; 825 

t/ ^y} fJ-aSwv <j)atvetg dvev BpvaXXttog; 
ST. ov yap (pavw Tovg iioXefj.tovg ; AI. KXawv ye av, 

et firj Wepcocre a-vKQ(pavTy]aetg Tpej^cov. 
ME. oiov TO KaKov ev Taig AOavatg tovt evt. 
AI. Sdppet, MeyaptK' dXX^ vjg to. ')(otpi^i dire^ov 830 

Ttfn^g, Xaj3e TavTt to, aKopo^a Kai Tovg aXag, 

Kat %a<]o6 TToAX'. ME. dXX dfLiv ovk eirf^^aptov. 
AI. TtoXvTT payfJ.oavvYi vvv eg Ke(l>aXv]v TpeTrotT efi.01. 
ME. w '^(ptpitta, TreipviaSe Kavtg tS> iraTpog 

Traietv e(f> dXt Tav fLat^av, at Ka Ttg S<Sd5. 835 

XO. ev^atfLovei y avSpconog. ovk yjKovaag 01 ■npo^aivet 

To 7rpdyfj.a tov l3ovXevf/.aTog ; KapTrwaeTat yap dvvjp 

ev Tayopa KaSrjfi.evQs' 

Kav etatfi '^^i KTVjatag, 

fj avKo<pavTYjg aXXog, ot~ 840 

fj.(o^cov KaSe^^etTat' 

ovO dXXog avSpcoTrcov ir7ro\pcovcov ae irvjft^avel ti' 

ovt e^ofj.op^eTat Ylpeirtg tvjv evpvirpcoKTiav aot, 

ovt aaTiet KXecovvfxco' 

yXaivav S ej^wv (f>avrjv ^tet' 845 

Kov ^vvTvywv (t' 'TTrep/QoAof AXAPNH2. ' .213 

^iKav dvaTrk-^a-ei' 

ovt^ evTvyav ev Tdyopa, irpoceKTi (toi l3aoi^(i)v 

KpaTTvQS de\ K€Kap[X€vog [J.oiypv [jLia fxayaipai 

Trepnrovyjpo^ ApTe[Jia3v, 850 

Tayyg dyav tyjv fJLova-tKyjv, 

o^wv KaKOV Txv [J.aa^/akav 

iraTpoi; TpayaaaioV 

ovf avQig av (xe (TKaxpeTat Havaav 6 Trafji.Trov^pog, ' 

AvcrlaTpaTog t ev Tdyopa, X.okapyecov ovei^og, 855 

ireptaXovpyog ToHg KaKoTg, 

piyojv Te Kat itetvjiv aei 

TtXelv Yf TptaKovB yjfj^epag 

T6V fj.ypiog eKaaTOV. 

BOiaTOS. 

<TTO> 'WpaKkrig, eKafJLOV ya Tav TvXav KaKag, 860 

KaTo^ov Tv Tav «yXaj^cwv dTpefxag, lafjiyjvia' 

vfjieg ^, 0(Tot Sei^aSev avkrprat irdpa, 

To7g oaTtvotg ^yo-^Te tov TrpaKTOv Kvvog. 
AI. Trav eg KopaKag. ot (Tcp-rJKeg ovk diro twv Qvpav ; 

iroQev irpo^TeirTavB^ ot KaKwg airoXovfJievot 865 

hrt Ty)v Bvpav fj.01 Xaipi^Yjg l3ofj.l3av\toi; 
BO. vet Tov ^lo\aov, eiriy^apiTTwg y , u> ^eve' 

SeiPaQt yap (f)vaavTeg e^oirtcyBe fj.ov 

TavBeta Tag yXdywvog aireKt^av yu^Mi. 

aKK ei Tt ^ovXet, irptaao, twv eyo) (pepco, 870 

Twv opTaXtyav rj tccJv TeTpa-^Tepvkki^oov. 
AI. a yoCipe, KokXtKO(f)dye Bo<arr/^<6V. 

Tt <f>epetg ; BO. ocr eaTtv dyaOa Botarroig dirXwg, 

optyavov, yXayjii, \ptddag, BpvaXXthag, 

vdaaag, KoXotag, dTTayag, (paXapt^ag, 875 

TpoytXwg, KoXvfj.{3a}g. AT. wairepet yetfi.wv dpa 

opvtBiag eg Trjv dyopav eXrjXvdag. 
BO. Kat fJMv (pepw yavag, Xaywg, dkw^eKag, 

aKdkoirag, eyivwg, aiekovpwg, irtKTi tag, 

iKTi^ag, evvtpovg, eyyeXeig Kwira^ag. 880 

P 3 214 API2T04>ANOTS 

AT. (0 TepTTVOTaTov av Tefxw^^og avBpaTroig (pepcov, 

lo$ ixot Ttpoaemeiv, el (f>epeig tu^ ey/eXei?. 
BO. Tipeal^eipa irevT^KovTa KwTra^wv Kopav, 

eKJ^aSi Txoe KriTnyapiTTa toj ^evo). 
AI. co (piXTaTi^ <TV Kai iiaXai '7ro6ov[J.evvj, 885 

^^A^e^ TroBeivrj fj.ev Tpvyw^iKoHg yopolg, 

(piXif] ^e Mopvp^co. ^[xaeg, e^evejKaTe 

Tfp eayapav [xoi ^evpo Kai tyjv piiri^ha. 

aKeipa<76e, Trai^eg, t^v apicTTVjv ey^^eXvv, 

YjKovaav eKTCp [xoXig eTei 7ro6ovfA.evYjV' 890 

■npoaei-TtaT avT^v, w tckv' avBpaKag V eyo) 

vfuv Trape^co T^a^e TVjg ^evfjg yaptv. 

aW ecrcpep avTVjv' ^ij^e yap Bavav iroTe 

aov "XJ^ptg etrjv evTeTevTXavcofJLevv}^. 
BO. efJi.ot ^e Tifia Toia^e Tta yevfjaeTat ; 895 

AI. ayopaq TeXog TavTVjv ye irov ^aaetg ffxot' 

aXX' e"t Ti TrooXeTg TwvSe rcSv aXXwv, Xeye. 
BO. ixya Taina TrdvTa. AI. ^e^se^ Ttoaov Xeyeig ; 

iy ^JopTi eTep evOevb eKeta ageig twv ; 
BO. Tt y eaT 'AOdvatg, ev BoicoTO^atv ^e [J.r). 900 

AI. d(f)vag ap d^etg Trptdfj.evog ^PaXripiKag 

ij Kepafxov. dU. a(pvag tj Kepafxov ; aXX fvr eAfC* 

«Aa Tt irap afxtv juiy aTi, raoe 6 av TroXv. 
AI. eyco^a TOtvvv' avK0(f>dvTVjv e^aye 

waTrep Kepafj.ov evtriadfj.evog. BO. vet tw <7/w, 905 

Xd^otfxt fxevTav Kep^^og dyaym kqli iroXii, 

airep iriBaKov aXtTptag TroXXag trXem. 
AI. Kat fj^v ott ^tKapypg epyeTat (f)avxv. 
BO. fxtKKog ya fxaKog ovTog. AI. aXA' «irav KaKOV. 
NI. TafTi Tivog to, (f>opTt' eaTt ; BO. Toot efj.a 910 

Seif3a6ev, ittco Aevg. NI. eyco toivvv 6^1 

(fiaivca TroXefxta Tavrayi. BO. t/ ^at TraBuv 

opvaireTtotat iroXefj.ov yjpa Kat fxayav ; 
NI. Kat ae ye (pavii Trpog Toia^^e. BO. t; a^iKetiJ.evog ; 
NI. cyco (f>paaa) aot tcov TrepteaTcoTcov yaptv. 915 
AXAPNH2. 215 

(K rwv iroXeiJLiwv y eicrayeii QpvaXXi^a. 
AI. eireiTa cf^aiveig t^Ta Kai QpvakXi^a ; 
NI. avn^ yap ([xirp-^^Teiev av tq vecopiov. 
AI. vdpiov 6pvaXXig ; oifJioif tivi TpoTroo ; 
NI. evQeU «V 6f Ti(j>YiV dvrjp Boiamoi 920 

a\pa$ av (a'ne[x.\p(i€V e^ to vecopiov 

&/' v^poppoaif Popeav eTtiTYipviaag [xeyav. 

Ke^iitep Xa(3oiTo tHov veoiv to nvp aiiaJ^, 

ceXayoTvT av evdvg. AI. w KaKiaT airoXovfJieve, 

(TeXayolvT av vtto Ticftvjg re Kai QpvaXXiOog i 925 

NI. fJMpTvpofJMi. AI. ^vXXafM^av avrov to (TT0fJ.a' 

^of fi.01 (popvTOV, IV avTov ev^^viaag (pepca. 
XO. evtYi(yov, w ^eXTitJTe, to5 

^eva KaXwg ryjv efJiiroXi^v 930 

ovTOog OTTcog 

av fJiv] (f)ep(i}v KaTa^vj. 
AI. efi.01 fuXr/aei tovt, eirei 

Tot Kai xlo(f)ei XaXov ti Kai 

TTvpoppayeg 

KaXXwg 6eoiaiv e)(6pov. 
XO. t/ yjp-^(TeTai ttot avT'2 ; 935 

AI. ■nd.Y/jpricTTov ayyog eaTat, 

KpaTvip KaKav, TptnrT^p ^/acq)», 

(f)aivetv vTiev6vvovg Xvyyov- 

ypg, Kat KvXt^ 

To, itpayfut.T er/KVKa(T6at. 
XO. irag ^ av 'ireTiot6oi'r] Ttg dy- 940 

yetcp TOtovTco yj)(tifi.evog 

KOX oiKtav 

T0(70vV aet r\/0(f>ovvTi ; 
Al. layypov eaTtv, coyad , <a(TT 

ovK av KaTor/ei-fi wot', «/- 

Tiep CK ToScSv 945 

Karo} Kapa KpefxatTO. 
XO. y^ri KaXwg eyet aoi. 

V 4 216 API2T0*AN0T2 

BO. /xeAAo) ye toi Gepi^^^ev. 
XO. «AA, w ^evcov /SeAT/are, Kai 

TovTov Xu/3wv Trpocr/SaAA oirov 

l3ovX€i <f)ep(i)v 950 

TT^Of TravTa crvKO(pavTy)v. 
AI. [xokig y eve^vjaa tov KaKwg a.Trokovfx.evov. 

aipov Aa/3cov tov Kepafxov, a Bo/WT/e. 
BO. viroKVTTTe tuv tvXuv looVf Icr^yyv/^e. 
AI. yuiTiiog KaTOKTeig avTOv evXa(3ovfJi.evog. 955 

TravTOJf /xev oicreig ov^ev vyieg, aAA o^wf* 

Kav TovTO Kephavrji ayav to (popTiov. 

evoaifxovrjdeig avKocpavTm y ovveKa. 

GEPAnON AAMAXOT. 

AiKaioTToXi. AI. Ti eaTi ; ti fxe (3aaTpe7i ; ©E. ti; 

eKeXevae hafuxYog cre TavTfiai "hpayjkyig 960 

eg Tovg X^oag avTca fxeTa^ovvai tuv Ki^/^Xav, 

Tpiav ^payjxav § eKeXeve KwTra^' ey^^eXvv. 
AI. TToHog ovTog Aafjiayog ttjv eyyeXvv; 
0E. bV/vof, TaXavpmg, 'og tvjv Topyova 

TtaXXei, Kpa^aivav Tpeig KaTauKiovg Xo(povg. 965 

AI. oi^/c av fxa Za/ , e/ ooiy] ye fxoi t-J^v adinoa 

aXX eTTi Tapiy^ Tovg Xocpovg Kpa^aiveToo' 

yjv b aTroXtyaiVYj, Tovg ayopavofxovg KaXSo. 

eyo» ^' efxavToo To^e Aa/3a)v to (popTiov 

eicTeifJ. vTtai TTTepvyoov KiyXm Kai Koxpi-^^wv. 970 

XO. ei^eg co ei^^eg io 'Traaa ttoXi tov (ppovifLov av^tpa, tov vTrepaocpov, 

oi' ep^e^ aTieicrdf*.evog efiTtopiKa y^^yjfiMTa ^iefi.TroXav, 

cov Toc fJiev ev oiKia. '^Yiaifxa, to, ^ av irpeTrei yXiapa KaTeaBteiv. 

avTOfxaTa tidvT dyaBa Tc3oe ye iropi^eTai. 

ovteiioT eyio TToXefLov oiKaO vTioOe^ofxai, 

ov^e Tcap efxot itOTe tov 'Apfno^tov aaeTat 980 

^vyKaTUKXiveig, OTt Ttapotvtog dvyjp ecpv, 

oaTtg eTii irdvT dydB eyowag eTTtK(i3fi.daag, 

eipyaaaTo itavTa KaKa KaveTpene Kal^eyit, \9°^) 

KafndyeTo, Kat TrpoaeTt noXXd irpoKaXovfxevov, AXAPNH2. ' 217 

Tr^ve, KaTaK€iao, XajSe Trjv^e (piXoTyjaiaVf 985 

Tai ya^aKai TjTrre Trokv fjiaXXov er/ TaJ Trvpi, 

efep^ei 6 rjftMV I3ia tov oivov e/c twv afj.ve\(ov. 

* * * * Tai T eni to telirvov ajxa Kai ft.eydXa trj cf)poveT, 988 

Tov l3iov ^ e^e^aXe ^eiyfJM To^e to. Trrepa itpo Tav Qvpav. (986) 

w Kvirpi^i Tyj KaKri Kai ^dpiai Taig (f>;Xaii ^vvTpo<pe AiaXk^xyr}, 

a)i Kokov e^ovaa to Trpoaanrov ap eXdvSave^. 990 

irag av efxe Kat ae Tig Epwf ^vvaydyot Aa/3a)v, 

coairep yeypafjifjievo^f ^X^^ aTe<pavov av6€fi.a}v; 

r} Trdvv yepovriov lact^g vevoft.iKdg ft.€ av ; 

dXXd ae Aa/5«v Tpia ^oKa y av eTi Trpoa^aXeTv' 

TrpSna fi.ev av dfnreXi^og op-^^ov eXdaai ft/zKpov, 995 

eha irapa Tov^e vea fj.oayJhia avKi^cov, 

Kai TO TpiTOV vjfiept^o^ oo^ov, 6 yep'j)v oS;, 

Kai Trepi to yoopiov eX^ag airav ev kvkXoo, 

(uaT aXei<peaSai a dir avrm Kaft.e Ta^ig vovfJ.yjViaii. 
KH. aKoveTe Xew' KaTa Ta irdTpia Tovg yoa^; 1000 

irive/v vTro T^g adXiriyyog' og ^' av eKirir] 

vpayriaTog, aaKov KT7jai(f>wvTog X-^eTai. 
AI. w iraioeif w yvvaiKeg, ovk ^KovaaTe; 

Ti ^paTe ; tov KrjpvKog ovk aKoveTe ; 

dvaPpaTTeT , e^oTrraTe, TpeireT , dxpeXKere 1005 

Ta Xayaa, Tayeag Tovg aTe(pdvovg aveipcTe. 

(pepe Tovg o^eXiaKovg, iv avaTretpco Tag KiyXag. 
XO. ^rjXa ae Ti^g evPovXiag, 

ftMXXov 8e Trjg evuiyiag, 

avQpaire, t^^' 'Trapovavjg. loio 

AI. Ti S^t', e^aet^av Tag KiyXag 

oiTTWfLevag i^-j^Te; 
XO. oifiai ae Kat tovt ev Xeyeiv. 
AI. TO irvp xmoaKdXeve. 
XO. -IjKovaag ag fJMyeipiKag 10 15 

KOfJiXpag Te Kat ^enrvrjTiKxg 

avrio ^iaKoveiTai ; 218 APISTOOANOT2 

rEnpros. 

011/.01 rdXag. AI. w 'Hpa/cAe;f, r/f ovtoo-i ; 
FE. avTjp KaKo^aifJioov. AI. /cara aeavTov vvv TpeTrov. 
FE. w (piXTare, (nrov^ai ydp eiat aot /xovco, 1020 

u.eTp'fj(xov eipYjV/ii ti f^oi, Kav irevT 6x77. 
AI. t; t enaBeg; FE. eTteTpi^YjV aTtoXeaag to> /Joe. 
AI. TToSev ; FE. ano $vX^f eXa(Bov ol Bozorr/o;. 
AI. w Tpi<7KaKo^ai[xav, eha XevKOv a^kiieyei ; 
FE. Kai TovTa fj.evT0i v/j Ai wiiep [x erpeipeTi^v 1025 

fv ■Traai (SoXiToig. AI. eha vvvi tov ^eei; 
FE. aTroXaXa TW(f)6aXfji.cb ^aKpvoov tw (3oe, 

dXX ei Ti KYj^ei AepKerov ^vXaaiov, 

vTrdXeixpov eip-^vv} [/.e T^cpBaXfxxa Tayy. 
AI. aXXf w TTOv^p , ov ^vjixoaievcov Tvyydvw. 1030 

FE. 16 dvTij3oXS> (7 , vjv Tixg KO(j.itTa)iJ.ai Tch /3oe. 
AI. ovK eaTiv, dXXa KXde Trpog Tovg IlzTTaAou. 
FE. <7V ^' aAAa [j.01 aTaXayfxov elpv}vrig eva 

eg Tov KaXafxiaKOV evaraXa^ov tovtovi. 
AI. oy^ av arpi^iXiKiy^' aXX dinxv oi[J.w^e itoi. io35 

FE. oi[J,oi KaKo^ai[j.a)v toiv yecopyoiv j3oi^ioiv. 
XO. dvi^p evevpvjKev ti Tatg 

aTTOv^alaiv yj^v, kovk eoi- 

Kev oii^evi fj.eTo^(ioaeiv. 
AI. KaTayei av ryjg xop^rjg ro fj.eXi' 1040 

Taf ariTiiag araBeve' 
XO. yjKovaag opSiaafLaTcov; 
AI. OTTTaTe TayyeXeia. 
XO. ditoKTeveXg Xifj.w fj.e Kai 

Tovg yeiTovag Kviavj t€ Kai 1045 

<j>a>v^ TOiavTa XaaKcov. 
AI. OTtTaTe TavTi Kai KaXcog ^avQi^eTe. 

nAPANTM^OS. 

AtKaioTToXi. AI. Tig ovToat Tig ovToai ; 
HA. eTrefnype Tig aoi vvfj^iog TavTt Kpea AXAPNH2. ' 219 

€K Tav yoifxcov. AI. KaXw^ ye iroixv, oarig rjv. 1050 

IIA. €K€Xev€ S' ly^ecu ae, rav Kpeav ya.piv, 

iva [J.VJ (rrparevoiT , aX\a {Sivoivj fjievcov, 

e^ TQV aXdjSaarov KvaQov eipvjvyjg eva. 
AI. airo<p(p airo^f^epe ra Kpea Kai [x-^ [xoi ^i^ov, 

wg ovK av eyyjaifjii -yiXim "tpayjxJav. io55 

aAA' avTYii rig eariv : YIA. ■}] vvfji.<f)evrpia 

^etrai Trapa t^c vvfxcfyfjg ri croi Xe^ai fLova. 
AI. <f>epe ^rj, ri aii Xeyeig ; u)g yeXoTov, io 6eoi, 

ro ^erjfLa TYjg vvfKcpvjs, ^eTrai fiov acfjotpa, 

omws av oiKovpYi ro ireog rov vvfj.(f>iov. 1060 

^npe oevpo rag aicovQag, tv avrvj 0(0 fi-ovyj, 

OTifj yvvri ari rov Trokefi.ov r ovk aJ^ia. 

xnrey^ cooe ^evpo Tov^aXemrpov, w yvvai. 

otaff (og TTOieiTe rovro ; r^ vvfiuftyj (fjpdaov, 

orav arparKtirag KaraXeyooai, rovrooi 1065 

vvKrap dXei(f)eT(i} ro veof tqv Wfi.(f>iQv. 

diro^fjepe rag airov^^dg. (f>epe rrjv olv^pvaiv, 

IV olvov eyyeea XafSaiv eg rovg yoaq. 
XO. Kai fJjfjV 0^1 rig rag o(f>pvg dveaiiaKhg 

(oairep ri ^eivov dyyeXJov eiteiyerai. 1070 

KH. /flb vovoi T€ Kai fJ-dyai Kai Adfj.ayoi. 
AA. rig dfj.<f)i yaXKO(f>dXapa ^cofiMra KTVTrei; 
KH. levai a eKeXevov 01 arparyjyoi rrifj.epov 

rayetog Xa(3ovra rovg Xoypvg Kat rovg Xo(f>ovg' 

Kaitena rvjpeTv vi(f>ofi.evov rag eafSoXdg. 1075 

vTio Tovg "Koag yap Kai 'K.vrpovg avroiai rtg 

yjYyeiXe Xy^arag efj.(3aXeiv Boicoriovg. 
AA. tu arparyjyoi ttXetoveg yj ^eXrtoveg. 

ov betva fj.yi i;etvat fj.e fnyjo eopraaat ; 
AI. l(a arparevfj/t noXefj.oXafxocyaiKOv. 1080 

AA. oifj.ot KaKo^atfJMV, KarayeXag yj^yj av fMV. 
AI. PovXet fj.ayea6ai ryjpvovyj rerpaTtriXco ; 
AA. oual, 

otav Kyjpv^ dyyeXiav yjyyeiXe ftAi. 220 API2T0(I)AN0TS 

AI. aiai, riva S av ^ot TrpoaTpeyjci Tig ayyeXSiv; 

KH. AiKaio^TToKi. AT. ti ea-Tiv; KH. e7r/ '^eiTrvov Tayy 1085 

I3a^i^e, Tfjv KiaTVjv Aa/3«v Kai tov ypa. 

Tov Aiovvaov yap a lepev^ [JLeTaTrey.TreTat. 

aAA' eyKOvei' ^eiiTvelv KaTaKcckvei^ irdXai. 

To. S aXXa TiavT eoTiV TTapeaKevaafxevaf 

KXhai, Tpaire^ai, TrpodKecpaXaia, aTpafxaTa, 1090 

(XTe(f)avoi, [/.vpov, Tpayvj[jia6', ai Tropvai Trdpa, 

dft.vXoi, TrXaKovvTeg, <7riaa[xovvTeg, iTpia, 

opyfyjaTpi^^eg, to, <f)iXTaS* 'Ap[i.o^iov, KaXai. 

aAX' ag Tdy^i(XTa <n:^e. AA. KaKotai[i.m eya. 
AI. Koi yap av [AeydXvjv eiteypdcj^ov Tvp Topyova. 1095 

crvyKXeie, KUi ^e^Trvov Tig evaKeva^eTCi). 
AA. 7:a7 iraH, (f>ep e^« 'hevpo tov yvXiov e[*.oi. 
AI. TraT 7ra7, <pep e^co tevpo tvjv KiaTvjv e[i,oi. 
AA. aAaf 6v[>.iTag olae, itou, Kai Kpo[i.[k,va. 

AI. e[t.oi t\ Te[kdyri' Kpo[/.[i.voig yap ayBo^/.ai. iioo 

AA. Gptov TapiYpvg oiae ^evpo, Tia?, aanpov. 
AI. Kd[t.oi av Vri, 7ra7, SpToV oitT^fiaoa S eKel. 
AA. eveyKe "^evpo tw Trre/jw tw k tov Kpdvovg. 
Al. e[>.oi ^e Tag <f)dTTag ye <f>(pe Kai Tag KiyXag. 1 105 

AA. KaXov ye Kai XevKOv to TVjg aTpovOov iiTepov. 
AI. KaXov ye Kai ^avSov to T^g <f)dTTVjg Kpeag. 
AA. wvBpmre, Travaai KaTayeXwv [t.ov t£v OTrXav. 
AI. covdpccne, fSovXei [avj fBXeiteiv eg Tag Kiy)<.ag; 
AA. TO Xo<pe7ov e^eveyKe twv Tpiav Xocpcov. 

AI. Kd[f.o) XeKdviov tcov Xay^wv tog Kpewv. 11 10 

AA. aAA' vj TpiypfSpoiTeg Tovg Xo(f)ovg /xov KaTe<f>ayov. 
AI. aAA' ^ Tipo ^eiTTVov tvjv [j.i[j.apKvv KaTe^o[j.ai. 
AA. wvBpwTte, (SovXei [xvj irpoaayopeveiv e/xe ; 
AI. ovK, dXX' eya yw iiaTg epi^o[J.ev TidXai. 

(SovXei irepi^^oadai KaTriTpexpai Aa/xaj^w, 

voTepov aKpi^eg ^^iov eaTiV, vj Kiy^Xat ; 
AA. oJ/x' wg v^pi^eig. AI. Tag aKpioag Kpivei TtoXv. 
AA. itai Tcal, KaBeXwv [loi to ^opv Seyp' efo) <pepe. 1 1 li 


AXAPNH2. ' 221 AI. irai Ttai, (tv ^' oupeXoDV '^evpo t>jv Xop§>jv (f>ep€. 

AA. <f)ep€i Tov ^opaTO^ a(f)€XKv(7Ci}[xai Tovkvrpov. 1120 

ej^', avTe-^foVf itaH. AI. Aca/ o-^, iral, rovS avrep^ou. 
AA. Toy? KiXXi^avTai oiae, TraT, t^$ a^nritog. 
AI. Ka\ T^f e/A^f Tou? Kpi^aviTag €K(f>ep€. 
AA. </>fP€ ^€vpo yopyovarrov aamoog kvkXov. 

AI. Acajaoi 'TrkoKOvvTog Tvpovanov ^og kvkXov. 1125 

AA. TavT ov KaTayeXwg €<7tiv avBp(tmoig TrXaTvg; 
AI. TavT* ov TrXaKOvg ^^t Ittiv av6pa7roig yXvKvg; 
AA. KaTay€i (xv, iiai, TovXaiov. €V tw yaXKKa 

Ivopa ykpoYva teiXiag <^€v\ov^€vov. 
AI. KaToyjei (Tv TO [j.€Xi. KavBo^ €v^rjXog yeptm 1130 

KXa€iv K€X€V'j}v A(x,fJiayoy tov Topya(Tov. 
AA. <f>€p€ "^evpo, TTaT, QapaKa TroXefXKTTyjpiov. 
AI. €^aip€f Tral, GuspotKa KaiJiOi tov yoa. 
AA. ev T(at€ irpoq Tovq "TroXefj.iovg Bap^^ofiai. 

AI. ev T<£§€ irpog tovs av[j(.iroTag Bcop-^^ofJiat. 1135 

AA. Ta aTpwfxaT, co irai, ^^o-ov €K T-fjg aaTrl^^og. 
AI. TO tei^nvov, w iraT, ^rjaov €K t% KKTTitog. 
AA. eyw V efutvr^ tov yvXiov oiaco Xa^m. 
AI. eyh ^e GoIumtlov Xaj3av e^epy^ofj.ai. 
AA. T^v aairi^ aiipov, koi /3a^<^, w xrar, XafSav. 1140 

v/^€/. IBa^aiaJ^' yeift.epia to, irpayfJMTa. 
Al. aipou TO Je«rvov* avfi.7roTiKa Ta Trpayfj/XTa. 
AU. /Tc (jyi yaipovT€g ejri aTpaTiav. 

(i)g avofxoiav epyeaSov o^ov' 

Tco fj.€v iriveiv aT€(f>av(aaafj.€V'ji, 114S 

aoi oe piy(iiv Kai Trpo(f>vXaTT€iv, 

TM Se KoBev^etv 

IJ.eTa vai^iaKtig upatoT(XTYig, 

avaTptjSofnevu} t€ to ^eiva. 

AvTtfJMyov Tov "^ojca^og tov ^vyypa(f)r},TOv fj.€X€(i3V TrotrjTvjv, 1 150 

cog fj.€V (xirXw XoyoD KaKwg e^oXeaettv 7j€vq' 

oc y €fj.€ Tov TXrjfxova Ar[»aia yoprfyiav cnrkXva' o^etirvov. 1155 

bv €T lirthotft.t T€vBt%oq 

Q€Oft.€Vov, rj W7rTr]fj,€vy} APIST0<I>AN0T2 

(Ti^ovcra Tia^akoq^ e7r/ Tpane^vjg K€ifji.evifj, 

OKeXXoi' KUTa [xek- 

kovTog XafSfiv avTov Kvm apiiaaada (pevyoi. i i6o 

TOVTo fjiev avT'2 KaKov ev' Kaff eTepov vvKTepivov yevoiTo. 1162 

TpriaXcov yap o'iKa^^ e^ iTmaaiag (3a^i^<ov, 1165 

fha KaToJ^eie Tig avTov [Ji.e6vcov TYjg KecpaXyji; ^OpeaTVjg 

fji.aivofji.evog' §e XiGov Xa^eh 

(5ovXofj.evog ev aKOTOi ka(3oi 

Tyj %eipi neXeBov apTicog Key(eafj.evov' 1 1 70 

eTrace/ev ej^ojv 

Tov fJ.dpfJ.apov, KaTiiiB df/.apTCOv ^aXoi KpaTivov. 
0E. w ^f>.aeg 01 KaT oIkov eore Aafj.dyov, 

v^cop v^ccp ev yyTpitici> $epfi.aiveTe' '^75 

oSovia, KfipcaTfiv -TrapaaKevd^eTe, 

epi olcrvTrrjpa, XafHTra^iov Tiepi to (7<f>vpov. 

dvrjp TeTpcoTai yapaKi ^iaTrrj^iov Td(ppov, 

Kai TO (T<pvpov TraXivopov e^eKOKKiae, 

Kai TVjg Ke(pa\rjg KaTeaye Tiepi kiBov •jrea-ojv, 1 180 

Kai Topyov e^^yeipev Ik t^^ daiii^bog. 

iTTikov ^e To fj.eya KOfi.iroXaKvQov Tiecrov 

Trpog Ta7g TreTpatai "^eivov e^i^v^^a fxeXog' 

co Kkeivov Ofj.fj.a, vvv iravvaTaTov cr lOav 

keiTTco (f)dog ye Tovfj.ov, ovKeT eif». eyco. 1 1 85 

ToaavTa Xe^ag elg vtpoppoav iieacov 

dviCTaTai re Kai ^vvavTa opaiieTaig 

XYia-Tag eXavvcov Kai KaTaairepyav Oopi. 

0^} ^e KavTog' dXX^ dvoiye t>jv Svpav. 
AA. aTTaTa? «TTaTa?, 1190 

aTvyepa Ta^e Kpvepa iraSea. 

TaXag eyco ^ioXXvf>.ai 

^opog VTTO TioXefJ.iov TVTteig. 

eKe7vo V alaKTOv dv yevono fJ.01, i ^95 

AiKaioTToXig dv fjl 'l^oi TeTpcofxevov, 

KaT eyyavelTai. Ta^ig efxaTg Tvxaiaiv. AI. aTTaTai aTTaTai Twv titSicov, w^- aKXyjpd Kai Kv^covia. AXAPNHS. ' 223 

(fnk-^aaTov fie fjuxXQaKU!^, co yjiva^iWf 1200 

TO irepnreTaaTOv Kdirifj.av^^akfaTOv. 

TOv yap yoa •nptirroq (.KTtf.-naiKa. 
AA. <w <7VfJ.(f>opa TaXaiva tmv ifjJev KaKav. 

la l(a TpavfJMTCcv eTTWOvvcov. 1205 

AI. ly] l^ X^^^P^ AafJLW^^^iinriov. 
AA. aTvyepoi eyw. 
AT. iMoyepoi eyoo. 
AA. t/ /x€ aii KvveT^; 
AI. Ti [xe aii ^aKvei? ; 

AA. TaAa? eyco |v|U,j8oA^f (Bapeiag. 12 10 

AI. Tor^ Xova/ yap Tig ^vfx^oKag eirpaTTeTo ; 
AA. 100 10) Ila^av Tlaiav. 
AI. aAA oy^i vuvi Tyjfx.epov Ylamvia. 
AA. Xdl3e(j6e ixov, Xa/SecrQe tov (XKekovg' Tcxttal, 

TrpoaXa(3eaS'f w (f)iXoi. 12 15 

AI. €/iW>i/ ^e -ye acfxo tov iteovg a[j.<f>co [xecrov 

irpoaXa^edff , a (fnXat. 
AA. IXiyyiu) Kapa Xi$x TreTtXff/fi.evog, 

Kai (XKOTO^IVIO). 

AI. Kaya) KoBev^eiv ^ovXofJMi Kai aTvofJ/xi 1220 

Ka] aKOTO^iviia. 
AA. 6vpa^e /x' e^eveyKaT eg tov n<TTaAoy 

vaiavioum yepaiv. 
AI. wg Tovg Kpnag /a' eKcftepeTe' ttov ^(jtiv ^aaiXevg ; 

dvohoTe fj.01 Tov drxKov. 1225 

AA. Xoyyrj Tig ef/.TreiTrjye fxoi ti oaTewv o^vpTa. 
AI. opaT€ TOVTovi Kevov. TyjveXXa KaXXiviKog. 
XO. TiyveAAa ^^', enrep KaXeHg, co Trpea/Svf KaXXiviKog. 
AI. Kai vpog y aKpaTov ey/eag afxv^XTiv e^eXaipa. 
XO. T^cAAa vuv, co yevvata' yjopei Xa^cov tov aaKov. 1 230 

AI. eTreaOe vvv a^ovreg w T^veAAa KaXXiviKog. 
XO. aAA' expOfi.ea6a ar]v yapiv 

Ti7V€A>.a KaXXiviKov a- 

dovref ce /fa< tov aaKOv. S * H K E S. TA TOT APAMATOS nPOSariA 


?• 0«K€T SAN0IA2 

BAEATKAEnN. 

*IAOKAEnN. 

X0P02 FEPONTnN 2<I>HKnN. 

DAIAES. 

KTnN. 

APTonnAis. 

XAIPE<tnNj Kucpiov irpoa-uitov. 
KATHrOP02. TnoeEsis. 

L 

<&iXoKA€6)V 'ABrivaiOi <piA.oifKO<; tay i^y <fnj<rtv i<poira ■n(pi ra htKatmjfta avyfxfii. 
BScXvicXewv Ze o tovtov ■Kal<i cf)(fiof*.tyo<; Tavrrj t^ yoatf Koi iceipufji^vo^ tov varepa 
vaveiv, iyKaOetp^aq toT^ otKOti Kal hiKTva vfpt^aXxv i(pv\aTTe vvKTup Ka\ fJieO^ 
ilfA.tpav. 6 Se igo^ov avT^ fAyj •jrpoKeti/.evri^; eKpa^ev. ol Se avvhtKaaToi avToZ aifnj^^v 
eavToli ocpofMtua-avrei; icapeyevovro, ^ovXofAevot Sia raiiTi\i; T1J5 reyvri^ vvoKKevreiy 
Tov tTwZiKa(rTr,v' «5 uv Ka) %opoc avvearrjKe Ka\ ro ii.aiAM iiriyeypaiirat. aXX' ov- 
iev rjwcv ovie ovrot. nepa^ he Tsi! veavi<rKOv davf^a^ovroi rlvoi. eveKa icarrjp wjto:^ 
rjTTriTai rov "Tcpdyfijxroi, «(^ 'zpea^vrrii elvat ro itpayfjM aTCOviouov Ka) a^ehlv 
apxriv T6 iiKai^iiy. te ■KaTt; isetparo raq ixoi\/ta<; iiatpeTv tov Tcpdyfiaro^, vovOeray 
rov yepovTa, 8e vpea^vrrji iMjZafMi vov6eTovf/.eyot; oii fneOiet rov vddovi;' aXX 
dyayKd^erat veoi intrpeicetv (ptAo^iKeiv, Ka\ im t^{ olKiaf tovto voier, Kai to^ 
Kard T^ otKiay Suca^et. Kat SiJo Kvve^ iteiadyoyrai voXtrtKUi vap' avr^ Kptvofuvoi' 
Ka) Kard toi; (pevyovroi; iK<pepeiv <rwe%£? t^» yprj<pov ,ue'XX&!y d-saTrjOeit; aKuv rr]v 
dico^tKo^ovaav <pepet xln^ipov. rcepieyjkt Se Ka) htKaioXoyiav rtvd toS %o^S eV toS icotri- 
ToS icpoauvov, ut; a<prtfiiv ifMpepeTq eia)v ol rov %opot;, i^ uv Koi ro ^pdfxa. o* otc 
jw,ey riaav veot, ictKpu^ raii; ViKat^ i<pri^pevov, ive) Se yepovret; yeyovaat, KevroZat toIj 
Kevrpoii, iict reXei Se toS tpdfJLarot; yepuv iic) teiicvov Kokeirat, Ka) iic) t^ptv rpe- 
vtrai, Koi Kpivei avrov v^peu^ dprovuXti' 8e yepuv vpot; avKov Ka) op^r,aiv rpeice- 
rat, Kat yeXuTovoteT ro hpafM.. 

Tot/To To ^pafxa iceicoirp^at avrS ovk ef vvoKeifMvrii incoOeaeui;, aXX' uaave) yevo- 
fMn^i. icevKaarai ydp ro oXov. ha^dXket 8e 'kBrivaiov^ u^ <piK(^tKovvTai;, Ka) au 
tppovil^ei rov S^uoy dvoaTTJvat ruv Iikuv. Zid rot tolto Ka) rovt; hKaard^ a<pri^ty 
dicetKd^ei Kevrpa eyovat kcli vK-^rrovat. icevolrjrat 8' a^TaJ ^apteyTaiij. eSjSa^flij ivi 
apyovTOi 'Af/Letviov hd ^tXuvtlov [iv tj vB' oXv/xinaS»] . /3' ^y, eit; Arivata. Ka) 
ivtKa icpuTOi ^iXuvihii; Hpoayuvt, AevKuv IVpea^eat rpiroi;. 

II. 

APISTO^ANOTE TPAMMATIKOT. 

^tXovvra Sixa^ejy icarepa 'kou^ (tp^a^ oupvu 
avro^ T i<pvXaTTey e»8oy otKerat 6', tvui; 
fxri Xayfloyij /lmjS' e|/i) 8wt T^y yoaoy. 
6* «VTj^j^eTa* Tcavr) rplsu Kcti /<(^xai''n. 
eiB' oi avvriBetf Ka) yepovref, KeyofJLfvoi 
Q 2 [ 228 ] 

aif^Kei;, iiapaytvovrat ^o^/jdovvrtt; ff(podpa 
eTTi TO) Zvi/aadat Kevrpov evtei/at rt(n 
(ppovovvrei 'tKavov. o 8e ytpcov rripov[A,evoq 
<rvfji.Tel6er' tj-Sov itaZtKdX,etv KoCt ^tovv, 
eirei ro ^iKo^eiv KeKptKev eK iravrot; rpoitov. 2 * H K E 2. msiAS. 

'TT02, t/ Trao^ezf, a> KaKolaifxov "EavOia ; 

SANeiAS. 

<f>vXaKy)V KaraXveiv vvKTepiv-i^v ^i^dtTKOfJMi. 
Sri. KaKOV apa TaTg irXevpaTg ti 7tpov(f>eiXeig fxiya. 

ap oiaOd y* oiov KVwtaXov (pvXdTrofjt.ev ; 
EA. oi^'' aXA' hiiBvf/M <T[xiKpov aTiofJ.epix.yjpKTai. 5 

EO. (Tv V ovv TtapaKivtvviv , (Ttei KavTov <y efxov 

Kara Ta7v Kopaiv vttvov ti /caTap^erra; yXvKv. 
5A. dXX' 7) irapa^ppove^ii ereov rj Kopv^avTiag ', 
Y.Q.. ovKf aXX' vTTiiog fx' eyei Tig eK 'Ea/3a^iov. 
5A. Tov avTOv ap efxoi (BovKoXe7g Jla(3d^iov. lo 

KafJioi yap dpTiag eTreaTpaTevaaTO 

M^^Of rig eTTi to, ^Xecpapa vvaTaKTTjg xmvog' 

Kai S^t' Qvap BavfxaaTOv ei^ov dpriwg. 
YQ,. Koycoy dXrjSxg olov ov^evwTroTe. 

drap crv Xe^ov irporepog. 5A. e^oKovv deTOv 15 

KaTaiTTdfLevov eg tvjv dyopav fxeyav itdvv 

dvapirdaavTa toxV ow^iv da-TTioa 

(f>epeiv eTriyaXKov aveKag eg tov ovpavovy 

KaTrena ravT-^v diro^aXeh K.Xeavvfit.ov. 
SO. ov^ev apa ypi<f)ov ^ia(f>epei l^XewvvfLog. 20 

Trwg 07], 'irpoaepeT Tig ToTai avfLTroTaig Xeyoov, 

OTi TavTOv ev yy\ t aire^aXev Kdv ovpavH 

Kdv Tyj BaXaTTfi Srjpiov ttjv da^rwa ; 
HA. oifxoi, T< ^vjrd fj.01 KUKOv yev^aerat 

i^ovTi ToiovTov evvjrviov ; 20. /«,»; (ppovTtavjg. 25 

ovbev yap earai oeivov ov fi.a Tovg aeovg. 
Q3 230 API2T04>ANOT2 

HA. ^eivov ye TOvaT avSpcoTroi a.7ro(BaXm oiiXa. 

aTap av to aov av Aefov. SO. aAA' eaTiv fxeya. 

Trepi Tvjg iroXeag yap eaTi tov aKa^ovq oXov. 
HA. Aeye vvv avvaag t/ tyjv Tpomv tov iipayikaToq. 30 

20. e^&le jW.o< Tiepi itpmov vnvov ev ttj ttvkvi 

eKKXyjaia^eiv TrpofBaTa avyKaQYjjxeva, 

^aKTfipiai; eyovTa Kai Tpij3wvia' 

KaireiTa TovTOig TOiai Trpo/^aToig [MOv^oKei 

^YjfJLvjyopeTv (pdXaiva TvavooKevTpia^ 35 

ey(ov(ja (pavYjv efXTre^TrpYjfji.evYjg vog. 
HA. ai/3oi. 20. T< €<7T/; SA. Trave Trave, f».Y] Xeye' 

o^et KaKKJTOV TovvvTtviov ^vpar,g aaitpag. 
SO. el&' Yj fxiapa (j^aXaiv e^^ovaa TpvTavYjV 

laTYj /Soeiov ^Yjfxov. HA. oifJiOi ^eiXaiog' 40 

Tov d^uiov Yjfx.<t>v (BovXeTai '^iiaTavai. 
212. eOOKei oe ff.01 Seoopog avTYjg TtXi^aiov 

yafx.ai KaO^aOai, ttjv Ke(f)aXYjv KopaKog eyjav. 

eiT AXKi/Sid^Yjg elite Ttpog fke TpavXiaag' 

oXag ; ©eooXog tyjv Ke(f)aX^v KoXaKog e%e/. 45 

HA. op^xig ye tovt AXKijSid^-^^g eTpavXiaev. 
SO. ovKOvv eKeh dXXoKOTOv, ©eapog Kopa^ 

yiyvoff.evog ; HA. T^KiaT, «AA' dpiaTov. 20. itag ; 'BA. OTtug ; 

avBpaitog av eh e-yeveT' e^airpvYjg Kopa^' 

ovKovv evapyeg tovto avfi/SaXeiv, oti 50 

apBeig a(f) YjfiLcov eg KopaKag olyj^aeTat ; 
Eil. eiT ovK eyw ^oi/g ^v o(3oX(o fi.ta6aaoft.ai 

ovTwg vTtoKpivoft.evov ao(pag ovetpaTa ; 
HA. ^e^e vvv KaTentco Toig 6eaTaTg tov Xoyov, 

oXty aT^ vTtentm itpchTov avTolaiv To^t, 55 

fi.Yj^ev Ttap Y]ff.S)v Ttpoa^iOKav Xtav ft.eya, 

fi.Yjh av yeXcoTa Meyapo6ev KeKXefj.fj.evov. 

Yjfj.h yap ovK eaT ovTe Kdpv eK (popfJ.i^og 

OovXd) ^iappiTtTovvTe Tolg 6e<afj.evoig, 

ov6 Hpa^A^s- TO "helitvov e^aTtaToofjievog, 60 

ovh^ av6ig evaaeXyaivofJievog EvpiTti^Yjg' 24>HKE2. 231 

ov^ €1 Kkectiv y €\afj.if^€ t^^ ti^i^S- yapiv, 

avBig Tov avTOV avbpa fJLVTTm-evaofJLev. 

aXA' e<TTiv vj(Jiiv XoyiOtov yvwfji.y}v (yov^ 

vfJMV fji€v avTwv ovyj. de^l(i)T€pOV, 65 

«•ajjxco^/a^ ^e (popTtKYjg aocfxtiTepov. 

eoTtv yap vjfLiv ^eaTroTyjg eKetvoat 

avjo Ka6ev^wv, fj.eya<;, ovnt tov Teyovg. 

ovTog (pvXaTTCtv tov iiaTep eiteTo^e vav, 

ctSov KoQeip^ag, iva Bvpa^e fxy] ^^ivj. 70 

vo(Tov yap TraTyfp aXXoKOTOv avrov voae7, 

Yfv ovO av etg yvoiv] ttot ovO av qvfjipaAOi, 

ei fji.y} TTvQotS' ■^fjLaV eirei TOTra^ere. 

AfLVvtag fJiev 6 YlpovaTiovg (pyja ovToai 

eivai (f)i\oKv^ov avTOv' a\k ov^ev keyei. 75 

212. fjia At , aXX a(f> avTov tyjv voaov TeKfj.atpeTat. 
HA. ovK, aXXa (piXo fnev eaTiv apyyj tov KaKov. 

ott ^e ^y\(jt ^aatag irpog AepKvXov 

elvat (piXoTtOTyp avTOv. 20. ov^afjiag y, €7re/ 

ai/ri^ ye "^Q^yj^TTwv eaTtv dv^pSov yj voaog. ■ 80 

HA. ^iKoaTpaTog ^ av (fyfjatv HKafj.j3a)v^y]g 

eivat (f)iXoSvTyjv avTOV yj (f)iXo^evov. 
SQ. fna Tov Kvv\ 60 NtKoaTpaT , ov (ptXo^evog, 

enei KaTonrvym eaTtv ye ^tXo^evog. 
HA. aXXag (f>XvapeiT ' ov yap el^evpyiaeT.e. 85 

el Vrj ^vtSvfneiT ei^evat, atyaTe vvv. 

(f>pa.aw yap yj^y] tvjv voaov tov ^eairoTOv. 

(f>iXyjXiaaT-^g eaTiv wg ov^eig avyjp, 

epa T€ TovTQv, Tov ^iKa^etVy Kai oreve/, 

>jv fjiyj irt Tov TrpaTov KaGt^yjTat ^vXov. 9° 

vTTvov ^' opa T^f vvKTOg ov^e TraaTtdXyjv. 

y]v S' oirv KaTafj.var] Kav dyyyjv, ofxwg eKei 

vovg ireTeTai t^v vvKra irept t^v KXetpi^pav. 

VTro Tov Se ttjv \p^(f>ov y eyetv eicoSevat 

Tovg Tpeig ^vveyuiv Tav taKTvXav dviaTaTai, 95 

ioairep XtfSavuTOv evtTiQeig vovfii^via. 
Q 4 
232 API2TO0ANOT2 

Kai w] A/' vjv <S>j ye ttov yeypafj.fxevov 

viov YIvpiXdiXTTovi Iv Bvpa. ^yjfxov KaXov, 

i(i)v Trapeypaipe TrXrjaiov " KYifxog KaKogT 

rov dXeKrpvova V, b$- i^^' e0' eanepag, ecfy^ loo 

ot// e^eyeipeiv avrov dvaire^^eta-y.evovy 

Trapa rwv vnevBvvm ^eyovra yrj^Yjjxara. 

evBvg aico ^opirrjarov KCKpayev efji.pddag, 

KOiTteir eKeicr ekOwv irpoKaGev^ei irpoo irdvv, 

(oaTrep Xemag TTpocre')(p{j.evog rw kiovi. 105 

VTTO ^vaKoXiag ^ anaai rin.av rrjv fJMKpdv 

(ocrirep fneXtrr vj ^ofj.^vXiog elaep^^^erat, 

VTTO ro7g ovv^t Krjpov dvaneiiXaafj.e.vog. 

xpvjcpwv ^e ^eiaag fU] '^eYjSeiyj Trore, 

tv e^yot OtKa^eiv, atytaXov evbov rpeqtet. iro 

roiavr aXvet' vovSerovft.evog ^ det 

f/.aXXov ^tKd^et. rovrov ovv (pvXdrroft.ev 

fii.oyXoHatv evtYjo-avreg, wg dv fu} '^nj. 

yap vtog avrov rvjv voaov Papeoog (pepei. 

Kat TTpma fiev Xoyoiat Tiapafj.vBovft.evog \ 15 

aveireiBev avrov fj.yj <f)opetv rpij3covtov 

ft.rjo e^tevat Ovpa^ ' 6 ^' qvk eireiBero. 

eir avrov diieXov KdKdBatp , V oii ft.dXa. 

fnera rayr eKopvjBdvrt'^^' 6 8' avrw rvft.irdvw 

a^ag e^tKa^ev eg ro Kaivov efHTreawv. 1 20 

ore S^Tflt ravraig raig reXer aig ovk w(peXet, 

^teirXevaev elg Atyivav' eira ^vXXaj^wv 

vvKrcop KareKXtvev avrov etg AaKXvjTrtov' 

6 d dvecpdvYi Kve(f)aiog ent ryj KtyKXi^t. 

evjevSev ovKer avrov e^e(f>ptofi.ev. 125 

e^ehttpaaKe ttd re rwv v^poppowv 

Kat rwv OTTwv' vjft.eig ^' oa vjv rerpvjfLeva 

eve^vaafj.ev paKtotat Kd7raKrwaaft.ev' 

waitepet KoXotog avrw irarrdXovg 

evcKpovev eg rov rolyov, eir e^v]XXero. 130 

vifj.elg t\ rv\v avX^v airaaav ^iKrvotg 2c|)HKE2. , 233 

KaraTr^racyavTeg ev kvkXw (pvXarTOfJiev. 

eaTiv ^ ovofxa tx fxh yepovTi ^ikoKXim^ 

vai fiM Aiay tS) V vie7 ye tw^i B^eXvKXeav, 

eywv TpoTiovg (ppvayfx.ocre{j.vaKQV(; Tivag. 135 

BAEATKAEON. 

» "RavBia Kai Y,(i3criai KaQev^eTe; 

HA. oifjt.01. SO. Ti €<TTi ; HA. B^eAf/fAeaJv aviaraTai. 

BA. ov Tr€pi^paft.€irai <7(pav rayktjig ^evp arepoc; 
yap irarfip eg rov nrvov eta-eXrjXvSev 

Kai fj.vcntoXeH ri Kara^e^vKccg. aXX aOpei, 140 

Kara t^$' TTveXov ro rp^ft, OTTcag ft.y] K^vaerai' 
crv ^e rvi Qvpa. Trpoa-Keiao. SIL ravT, a '^eairora. 

BA. ava^ Ylotxei^ov, ri iroT ap' vj Koiirwj ipocpei; 
ovTogf rig ei av; 

4>IAOKAEON. 

Kairvog eyoyy e\epyofkai. 
BA. KaTrvog\ (pep \%ta \vXov rivog crv. $1. avKivov. 145 

BA. vrj Tov A< oairep y eari opifjt.vrarog KaTrvwv. 

arapy ov yap eppvjaeig ye^ irov aQ rj rrjXta ; 

Suou TraXiv' fpep eTravaBa aoi Kai ^vXov. 

evravOa vvv ^yjrei riv aXXrjV fnyjyavrjv. 

arap aOXiog y eifi. ug erepog ov^eig avvjp, 150 

oarig irarpog vvv Kairviov KeKXrjaofjiMi. 
Sft. * * T>jv Ovpav (tidei' iriei^e vvv acpo^pa 

ev Kav^piKCtig' Kayoi yap evravd' epyofi.ai. 

Kat TTjg KaraKXeloog eTrtfxeXov Kai rov fLoyXov' 

(pvXarG' oirwg ft,vj t>jv (SdXavov eKrpa^erai. 155 

4>I. ri tpdaeT ; ovk eKCpp-^aer , w fj.tapooraToi, 

tiKdaovrd fi.\ dXX^ eKcpevl^erat ApaKovri^vjg ; 
BA. av ^e Tovro ^apeag av (pepotg; 4>I. ydp 6eog 

fx.avTevofj.evx fj.ovyjpyiaev ev AeXcpotg Trore, 

orav Tig eK(pvyy] fj^, aTroaKXyjvai rdre. 160 

BA. AttoAAov aTrorpoTraie, tou fiavTevfi.arog. 
4>I. tO , avrtfSoX^ a , eK(ppeg ft.e, ftyj ^iappayS). 
BA. fj/x Tov Yloaet^^fi}, 'PtXoKXeav, ovheirore ye. 234 API2T04)ANOT2 

4>I. ^taTpa^ofJUii Toivvv oha^ to ^iktvov. 

BA. «AA' ovk exf<? o^ovTug. $1. oJ^o/ ^€i\ociog' 161:; 

TTWf av 0" a7roKTeivaif/.i; TrSig', ^ore jao; l/^/^o^- 

OTroJf TayntjT , 7; TnvaKiov Ti[xy]TiKOV. 
BA. av6p(OTiog ovTog /xeya t; ^paaeiei KaKOv. 
4>T. jtxa Tov A/' oy ^^t', aAX a7ro^ocr6ai (3ovXo[xai 

Tov ovov ayoiv avToiat To7g KavBrjXiotg' r^o 

vovfxi^via ydp euTiv. BA. ovkovv Kav eya) 

avTOV a-^oOoiixyjv Ovjt av; 91. ov')^^ ixxrTrep y eya. 
BA. [xa Ai\ aAX' a[j.etvov. dkka tov ovov e^aye. 
HA. olav 7rpo(f>a(Tiv KaGyjKev, coi etpicvtKagf 

IV avTOV eKTTefxxpetag. BA. aXX ovk eaiiaaev 175 

TavTTj y ' eych yap yjCTGofJiifjv Tey^ywfLevov. 

aAA' elcrtav fxoi tov ovov e^dyeiv ^okoo, 

OTTCcg dv yepctiv /xij^e TrapaKvxpyj iraXtv. 

KdvOcov, Tt KXdetg ; oti TieTr pdaet Ty^fxepov ; 

I3d^i^e BaTTOv. ti crTeveig, et f^vj (pepetg 180 

Ol^vaaea Ttv ; 5A. aAAa vat fxa Aia (pepei 

KdTCi) ye TOVTOvt Ttv vTvo^etvKOTa. 
BA. itohv, (pep' i^cofxat. 5A. TovTovt. BA. tout/ t/ yjv; 

Tig el TioT , dovQpcoTT f eTeov ; 4>[. OvTtg vyj Ata. 
BA. OvTtg av ; Tio^aiiog ; ^I. lOaKog ^A.iio^pacrtTCTittov. 185 

BA. OvTtg fxd Tov At ' ov t/ "yatpyicrctiv ye crv. 

v(f)eXKe daTTOV avrov. ca fxtapcinaTog, 

tv vTTobeOvKev coaT efxoty tvbaXXeTat 

OfxotOTaTog KXyjT^^pog eivat ttooXicjo. 
4>I. et fXYj fx ed<je& yjdv^^ov, fi.aypvfxeBa. 190 

BA. Ttept Tov fxayeH vxv ^vjTa ; $1. Trepi ovov aKtdg. 
BA. TTovyjpog ei Troppco Te^^^yyjg Kat 7rapd0oXog. 
4>I. eycc TTOvyjpog ; ov f^a Ai ', aAA' ovk oicr6a crv 

vvv [X OVT aptcTToV aXX taoog, OTav <f)ayyjg 

VTToyaaTpiov yepovTog yj)^ta(7TtK0v, 195 

11 A ''/1 ^ " ^ V 5 \ 5 / 

DiA. covei Tov ovov Kat aavTOv eg tvjv oiKtav. 

4>T. co qvvOiKaaTat Kat KAewv, dfxvvaTe. 

BA. ev^ov KeKpayBi TVjg Ovpag KeKXetafxevyjg. S^HKES. ^ 235 

u)6ei aii TiokXovg TaJv XiBav irpog tyjv 6vpav, 

Kou T^v (SaXavcv e/x/JaAAe irdXtv eg rov fji.(/)(Xov, 200 

Kai ryj ^oacw TrpoaBeig rov okfJLOv rov fxeya-j 

avvGaq ti irpocrKvXie y . SH. oift.ot. OeiKatog' 

iroSev iroT Ifi.TieTrrwKe ft.ot to /ScoXtov ; 
HA. tawg avaSev fivg eveySaAe dot TroQtv. 
YQ. fJivg; ov fjia At\ aAA' imo^vofxevog Ttg ovroai 205 

imo Tccv KepafLi^^m yjXtaajvjg opocptag. 
HA. otfLoi KaKo^atfiMv, (XTpovSog av^p ytyvcTat' 

eKTTTy^aeTat. irov ttov aTt ft.ot to qiktvov, 

<Tov (jov, irdXtv aov. BA. vyj At^ ^ fLot KpelTTov ^v 

TVjpetv l.Kt(i}vviv avTt tovtov tov TtaTpog. 210 

Sn. dye vvv, eTret^vj TovTovt (je(7o(3yjKafLev, 

KOVK ecrQ OTTCtig ^ia^vg av y}fiMg eTt XdBot, 

Ti QVK aTreKotfj.yiByifx.ev oaov oaov aTtXyjv ; 
BA. «AA', <b TTOvyjp^, Yi^ovaiv oXtyov varepov 

01 ^vv^iKaaTat irapaKaXovvTeg TovTovt 215 

Tov iraTepa. ZO. t/ Xeyetg; aAAa viJv opBpog (3a6vg. 
BA. v^ Tov A; , ©'^^e vyv dvear-^Kaat ydp. 

<ag airo fi.eacov vvktwv ye irapaKaXova ajei, 

Xvyiyovg eyovTeg Kat ft.tvvpt^ovTeg fJieXyj 

ap'^aiOfii.eXyiat^mo(ppvvtyy)paTa, 220 

oig eKKaXovvTat tovtov. SO. ovkovv, vf» ^ev], 

vjovj iroT avTovg ToTg XtQotg j3aXX'^aofi.ev. 
BA. aAA', co Trowjpe, to yevog vjv Tig opytayj 

TO Twv yepovrm, eaff OfJiotov acpvjKta. 

e-y^ovat yap Kat KevTpov Xk t^^ oa(f>vog 225 

o^wraTOV, w Kevrovat, Kat KeKpayoreg 

irfioaat Kat ^dXXovatv wairep (f)erpaXot. 
YCl. fi.yj <f)povTtavjg' eav eyu} XtQovg eyca, 

iroXXm ^iKaaTm a(f)YiKtav ^iaaKeoi). 

XOPOS. 

"Xiopet, irpo^atv eppwfi.eva}g. a Ka}ft.ta, (Spa^vvetg ; 230 

ft.a Tov At , ov fnevTot Trpo tov y\ aXX y]a6 tfi.ag Kvvetog' 
vvvi ^e KpeiTTm eart aov yiaptvddvig fSa^i^etv. 236 API2T04>AN0T2 

w "HiTpvixo^cope KovBvXev, f3eXTia-re avv^^iKocaTaov, 

Kvepyi^yje; ap eo-ri ncv VTaW, yj \dj3yjg o 4>Aveyf ; 

'7rdpecr6 , o ^vj Xoittov y' er' eo^T/v, dinraTrai TraTraia^, 235 

yj/Syji; eKeivyjg, yjViK ev J^v^avTtco ^vv^jxev 

(ppovpovvT eya re Kai av' Kara irepmaTOvvTe vvKTwp 

TVjg dpTOTraXi^og XadovT eKXexpa[xev tov oXjxov, 

KaO yjipoixev tov KopKOpov, KaTady^iaavTeg avTov. 

dXk eyK0vu)fji.ev, wv^peg, wg ecrTai Ady^i^Ti vvvi' 240 

<Ti[x(3Xov ^e (f)a<7i yj^yjfxdrcov ey^eiv diiavTeg avTOv. 

yPeg ovv KAecDv Ky}^e[xav yjfxh e(peiT ev wpa 

yjKeiv eyovTaq yjfxepav opyyjv Tpiav Trov^pdv 

eir avTOV, wg KoXafxevovg oov yj^iKyjcrev. dXXd 

(77revh iofxev, cuvopeg i^XiKeg, Tiplv yjfxepav yevecrBai. 245 

')^j}p(tifxev, afxa re tw Xvyycp TrdvTVj 'biaaKOTiafxev, 

ff.y) TTov XaOwv Tig efXTto^wv y}ft.dg KaKov ti "^pday]. 

nAis. 

Tov nyjXov, 00 Trarep Trdrep, tovtov) cpvXa^ai. 
XO. Kapcpog ')(afi.d6ev vvv Xa/Swv tov Xvyvov TrpojSvaov. 
riA. ovK,dXXd Tcp^i fxoi ^oKO) Tov Xvyvov irpofBva-eiv. 250 

XO. Ti Vl^ fxaOm TW 'haKTvXca tyiv BpvaXXit^ ociBeig, 

Kai TavTa TovXaiov (riravi^ovTog, covoyjTe ; 

oii ydp ^dKvei c', OTav ^eyj Tifxtov Tiptaa-Oat. 
ITA. el vyj A/ ' avBtg KOV^vXotg vovBeTyjaeff yjft^dg, 

aTToajSeaavTeg Tovg Xvyyovg aTiifxev otKa^ avioi' 255 

KaiTeiT lactig ev tjc ctkotw tovtovi a-Tepy}Se)g 

Tov TryjXov ojaTrep aTTaydg Tvp^daetg ^a^i^cov. 
XO. ■^ fnyjv eyca aov ■ya.Tepovg f^ei^ovag KoXd^ci). 

aXX ovToai fxoi (3op[3opog (paiveTat iraTovvTt' 

KOVK ea6 oncag ovy y}fxepciov TCTTdpccv to TcXelaTov 260 

v^^c/op dvayKamg eyet tov 6eov Tiot^aat. 

eiretat yovv Toiaiv Xvyyoig ovTott fxvKy}Teg' 

(ptXei , OTav TovT y}, Trotetv veTOv fndXtaTa. 

OeTTat Oe Kat tZv Kapirifjiccv aTTa fxyj '(Tt* 'npwa 

vowp yevea6ai Kdiinrveva-at ^opeiov avToig. 265 

T< XPW ^P ^^'^ "^^f oiKtag T^(7^e avv^tKa(7Ty]g 2<I)HRE2. , 237 

TreTTovflev, wg ov (paiverai ^evpo Trpog to TrXvjQo^ ; 

ov fJiVjv Ttpo Tov y €(f)oXKO^ Yjv, aXXa TcpSiTog yjfjiav 

TjyeiT av a^oiv ^pvvi^^^oV Kai yap eaTiv dvvjp 

(piXoi^o^. dXXd [xoi ^0Ke7 aTavTa^ evfiaS', av^pe^, 270 

a^ovTag avTOv eKKaXeiv, yjv ti Trciig aKovaag 

Tov[j.ov fxeXovg vt^ rj^ovrig epirva'/} 6vpa^€. 

t/ •jtot ov TTpo Qvpwv (f)aiveT dp •^fx.iv yepm 01/^ vnaKovei ; 

fJMV aTioXaXeKev Tag 

e[j.l3d^ag, vj irpoaeKorp' ev 275 

TCO aKOTCO TOV tdKTvXov TTOV, 

eiT e^pXeyfiyjvev avTov 

TO a<f>vpov yepovTog ovTog ; 

Kai Tay^ dv ^ovjSmiavj. 

Yj fj.rjv TToXv tpifKVTaTog y rjv twv nap r}f>.iv, 

Kai fj.ovog ovK av eneiBeT , 

aXX OTTOT dvii^oXoirj 

Tig, KaTO) KVTTTWV aV OVTCO, 

X160V 'expeig, eXeyev. 280 

raj^a S' av ^td tov yPi^tvov dvdpoiTrov, og rjfJ.dg ^iehveT 

e^aTtaTwv Xeycov ag 

Kai (f)iXa6rivaiog riv Kai 

Tav 'Eaft.io TtpwTog KaTenroi, 

^ia TovT o^vv':^6eig 

e/T lactig Kenai TrvpeTTcnv. 

eaTi yap TOiovTog dvrjp. 285 

aXX!, wydff , dviaTaao ff.r)^ ovTCog aeavTOV 

ea6ie, fi.r)h dyavdKTei. 

Kai yap awjp iiayyg rjKei 

TcSv irpo^ovTav Ta-ni QpaKYji' 

t\ rl ■) 

ov OTTCtig eyyvTpieig. 

vTcay , cti Tiai, vitaye. 290 

riA. e6eXr\aeig ti fj.01 ovv, co TrdTep, rjv aov ti Se>jfi» ; 
XO. Travv y, co itathiov. aAA' eliie tI (3ovXei fie ■7rpiaa6ai 

KaXov ; oifiMi ^e a epeiv daTpaydXovg ^■^Tiov6ev, co Trai. 295 
ITA. ft.a A/ 5 aXX la-yatag, u) TraTnria' ritiov ydp. XO. oiiK dv 238 AP12TO0ANOT2; 

(j.a Ai% €1 Kpefxaiade y^ vfxtig. 
riA. ^a A< 61» Tapa TrpoTrefJiXpa ae io Komov. 
XO. aito yap Tov^e txe tov fxiaSapiov 300 

TpiTov avTOV eyeiv aX(f>iTa ^ei Kai ^vka /ca>i//oV 

av ^e avKa fx aiTeit;. 
YIA. aye vvv, a> TraTep, yju [xvj to ^iKacTT-^piov ocp^^^cov 

KaSiayj vvv, irodev covi^aofxeS' apiaiov; ey^ei^ ek- 305 

TTi^a y^yi<JTriV Tiva vxv yj Ttopov EAAaj- Ipov eiTretv ; 
XO. aiiaTial, (f)ev, aitaital, (pev, fxa Ai ovk eywye va$v oih 309 

OTtoBev ye ^eT^TTvov eaTai. 3 1 1 

DA. Ti ft.e ^^T , w ft.eXea fxyjTep, eTiKTeg, 

IV efLoi TtpayfxaTa (SocTKeiv Tiapeyyig', 
XO. avovYiTov ap w SvXaKiov cr elyov ayaKfxa. 314 

nA. e t 

Ttapa vcov aTevaX,eiv. 
4>I. (piXot, T-rjKOfxat fxev 317 

TcaXat ^ta TYjg OTiYjg 
vfi.wv VTraKovav. 
«AA ov yap oiog t 6t etfn 
abeiv. Tt TTOtYjaco ; 
TyjpovfLat ^' VTTO TftJvS , eTtei 

j3ovXof*.at ye "naXat fxeS v- 320 

fiMV eXQm eiti Tovg Ko^t- 
aKOvg KaKOV Tt TTOtyjaat. 
dXX\ (0 Zey Zey, fxeya (BpovTYjaag 
y} fxe TToiyjaov Kaitvov e^atcpvYjg, 

Yj Ylpo^evt^Yiv, Y} Tov 'ZeXXov 325 

toDtov tov \pevoaft.dft.a^vv. 
ToXfXYjaov, dva^, y^apiaaaBat fxot, 
TtdBog oiKTetpag' 
Y) fxe Kepavvw ^taTtvdaXew 
aTtotiaov Ta'/ie(i>g' 

KaTtetT dveXm fx dito^pvaYjaag ' 330 

eig o^dXfXYjV efx^aXe SepfXYjV 
Yj 'hvjTa X160V ft.e TtotYjaov e(f> ov 2*HKE2. . 239 

Taf yoipivag api6jMov<riv. 
[O. rig yap k<jB o TOvra o" €ipy(ov 

KaTTOKXeiav ra^ Bvpag\ Ae- 

^oV Ttpog evvovg yap (j)paa-eig. 335 

>I. ovix.og viog. aWa ixy] Poare' Kai yap rvyyavei 

ovTO(7i Trpoadev KaSev^av. aXK v(f)ea6e tov tovov. 
"iO. tov ^' e(f)e^iv, a jxaTaie, TavTO-.^pav cre /SovXeTai ; 

Tiva 7rpo(paaiv eyjuv; 
4>I. ovK ed fx , m^peg, ^iKa^etv ov^e ^pav oy^ev KaKOv, 340 

aXka. fjH €voy)(eh eToifxog ear' eyo) S ov /SovXofMci. 
XO. TovT eToXfXYja' fxiapog ya- 

veiv ^Yift.oKoyoKke(i3v 00 , 

OTi Xeyeig ti Ttepi rav ve- 343 

wv aXyjOec. ov yap av iroff 

ovTog dvvjp TovT eToXfJiVj- 

aev Xeyeiv, ei 

fxyi ^vvwf/.OTV]g Tig vjv. 345 

aAX eK TovTOiV wpa Tivd aoi tCy^eh Kaiwjv enivoiav, 

^Tig ae kd6pa rdvtpog tou^/ KaTa^yjvai tevpo Ttof^aei. 
*^\. Tig av oiiv eivj ; ^^jTeri^ vfi.eTg, cog Ttdv av eyoyye TroioiyjV 

ovTQ} KtTTw ^ia Tav aavitm /xeTa ypiptvrjg 7repieX6e7v. 
XO. eariv ott^ ^^5* yjvTiv dv ev^o6ev olog t etyjg ^iopv^ai, 350 

eiT eK^vvai pdKeaiv Kpv(f)6eig, coaTrep TroXvfi.yjTig O^vaaevg; 
4>I. -TrdvTa ire^apKTai kovk eariv OTryjg ovh ei aep(pw '^io^vvai. 

dxx' dXXo Ti ^e7 ^yjreiv vfidg' OTriav ^ ovk eari yevea6ai. 
XO, f/.efi.vyjaai ^^6\ or eiri arpaTidg KXe^i^ag Trore rovg o^eXiaKovg 

leig aavrov Kard rov reiyovg rayewg, ore No^Of edXa ; 355 
4>I. oTo'" aAAa rl rovr ; ov^ev ydp rovr eariv eKeivx 7rpoaofi.oiov. 

yj^av ydp Kd^vvdf/.-^v KXeitreiv, layyov r avrog efkavrov, 

Kov^eig fn e(f)vXarT , aAA e^^v ft.01 

(f>evyeiv d^eSig. vvv ^e ^vv oitXoig 

dv^peg OTtXlrai '^iaral^dfxevoi 360. 

«^aToc Taf 'hio^^ovg aKOTtiwpovvrai, 

TW te 'tv avrwv eTti raHai Bvpaig 

xairep fxe yaXyjv Kpea KXerpaaav 240 APIST04>AN0TS 

Tfipovaiv eyovr ol3e\iaKOVi. 
XO. aXXa Kai vvv (Kiropite 365 

wg yap, a> fxeXiTTiov. 
4>I. '^iarpaye^v toivvv KpaTta-TOv eaTi [j.oi ro ^iktvov. 

vj ^e ixoi AiKTVvva crvyyviO[j.y]v e^^o^ tov Oiktuov. 
XO. TavTa fxev irpog av^pog 6(Tt' avovTOi eg (TCOTVjpiav. 

aAA eiraye tyjv yvaQov. 370 

4>I. '^iaTeTp-jOKTai tovto y. akXa fxrj (Boare ixrj^afxxs, 

akXa TyjpwfJieaO OTrccg f*.v] B^eXvKXeav aiad-^a-eTai. 
XO. fji.Y]lev, (o Tav, M^i6i, fii^Mv' 

ag eyw tovtov y , eav ypv- 

^Yj Ti, TioiYjaw ^aKeiv t»^v 

Kap^iav Kai tov irepi i^v- 375 

y^g ^pofAov tpaff.eh, iv ei^YJ 

fKY} Trareh to. 

TU)v 6eu)v }pYj(piafi.aTa. 

aAA' e^axpag hia TYjg Svpi^og to Kaka^iov eha KaOifxa 

^Yjaag aavTOV Kai t^v xI^v^^yjv eft.TrXYiadfj.evog AioTieiOovg. 380 
$1. aye vvv, yjv aia6ofj.ev'x T&yTw ^yjtyjtov fj. €aKaXafj.aa6ai 

KavaairaaTov iroie^v eiao}, t/ TroiYjaeTe ; <ppd^€Te vvvi. 
XO. dft.vvovfj.ev aoi tov itpLvwtYj 6vfi.ov airavTeg KaXeaavTeg, 

waT ov tvvaTOv a eipyeiv eaTai' ToiavTa Ttoi-^aoft.ev Yjft.e7g. 
^I. ^pdaw Toivvv vft.7v Ttiavvog' Kai ft.av6dveT' yjv ti Trd6a) ^ya, 385 

dveXovTeg Kai KOTaKXavaavTeg 6e7vai ft. vtto Toiat "tpvipdKTOig. 
XO. oit^ev Ttetaet' fui^^ev ^etarjg. dXX , a (BeXTiaTe, Ka6tet 

aavTOv 6appcov KaTrev^dfLevog To7at TraTpmtat 6eo7atv. 
<I>I. 60 AvKe deaTTOTa, yenwv Yjpxg' av yap olaTrep eyw Keydpriaai, 

To7g taKpvotatv twv (pevyovTm det Kat To7g oXo(f)vpfj.o7g' 390 

aiKYjaag yovv eTriTYj^eg twv evTav6 , iva TavT dKpoao, 

KafBovXYj^Yjg ft.ovog Yjpoowv irapa tov KXdovTa Ka6Yja6at. 

eXeYjaov Kat awaov vvvi tov aavTOv TiXYjatoy^wpov' 

Kov fj.Yi TcoTe aov Tiapd Tag Kdvvag ovpYjau} /Aiy^' dTroTrdp^w. 
BA. ovTog, eyeipov. Eil. ti to Tipdyft. ; BA. aairep (pwvi^ ft.€Ttg eyK€KVK) 
SO. ft.wv yepwv ttyj ^ta^verai av ; BA. fj.d At\v ^iyT, aAAa KaStfnd 24)HKE2. ' 241 

airrov h-^o-a^. 20. co [xiaparaTe, ri Ttomg', ov fxrj Kara/S^^fxei', 
BA. avd(3aiv dvvaa'; Kara, rrjv erepav Kai raiatv (f>vXkdai Traiey 

vjv irajg irpvfj.vi^v dvaKpovayjjai irXvjyeig raig etpio-iavaig. 
^I. ov ^vkX-^eaff oiroaotat ^iKat r^reg fJiekXovcTiv eaeaOat, 400 

X YfjitKvBtav Kai Tt(7ta^vj Kai ^pvjfKov Kat ^epe^emve', 

itore ^', el fxyj vuv, eirap^^ere ft.ot, irpiv fj! e'i<x(i) fxdkkov dyecr6at ; 
XO. etve fxoif ri fi.eXkoft.ev Kiveiv eKetvyjv rrjv '^^pkrjv, 

yjvTTep, rpiiK dv rtg lyjaiSv opytcryj r^v a(f>v}Ktdv ; 

vvv €Ke7vo vvy eKeivo 405 

rov^vBvfuov, w Koka^o- 

fxea-Oa, Kevrpov hrerccr o^v. 

dkkd 6aifLdria (Sakovreg ag rdyiara, Trai^ta, 

Oeire Kat Podre, Kai K.keoivt ravr dyyekkere, 

Kat Kekever avrov rjKetv 410 

»$■ fTT avhpa fLtaoTToktv 

ovra Kanokovfxevov, ort 

rovte koyov e<T<f>epet, 

[[cyf XP^J l^ "^tKd^etv ^iKag. 
BA. (ioyadot, ro TrpdyfL aKovaar , dkkd fj^vi KeKpdyere. 415 

XO. v^ At ' €f rov ovpavov y' wg tovS eyw ov f/.eQ^^aofiMt. 

ravra ^ijr ov ^etvd Kai rvpawtg eartv efJtxftavrji ; 

a Tiokig Kat Seaipov 6eo(rey(9pia, 

Ket rtg akkog Trpoe^rrrjKev VfiMV Koka^. 
HA. HpaKketg, Kat Kevrp eyov(Ttv. ovy^ opag, a5 te<Tvora', 420 

BA. olg y dvakeaav ^iktintov ev ^tKi^ rov Topyiov. 
XO. Kai cre y avOtg e^okovft.ey' dkk airag eTrt(Trpecf)e 

Oevpo Kd^etpag ro Kevrpov etr ert avrov te(To, 

^varaketg, evraKrog, opy^g Kat fj^evovg efj.T[krifj.evo(,, 

ag av ev etbrj ro kotvov (Tfj.r[vog olov (apyKTev. 425 

3A. rovro fj.evrot tetvov r^r^ vifi A/', el fJMyovfi.eBa' 

(cg eyoyy avruv opm '^e^otKa rdg eyKevrpi^ag. 
XO. dkk d(f)tet rov dv^p ' et ^e fj.ri, (prjfi eya 

rdg yekxvag fuiKapieh <Te rov ^epfiarog. 
<^I. eid vvv, (0 ^vvhtKa^Trai, trcfyfjKeg o^vKdp^iot, 430 

ot fxev eg rov vpooKrov avrav e<rweT€<rd' wpyi(Tfj.evot, 

R 2452 APIST0<f)AN0T2 

01 Se Ta(f>6aKfi.a kvkXim KevTure Kai tovi; ^aKTvXovg. 

BA. w M<Sa Kai ^pv^ /So-^Sei ^evpo Kai M.aavvTia, 
Kai Xd^eade tovtovi Kai fjiA] [xeBvjade ixyj^evi' 
el ^e fi.y], v Ttebaig itayeiaig ovtev dpicTTriceTe. 435 

«c eyw TToAAwv dKovaag oT^a Spioov tov xpo(f>ov. 

XO. ei te fx.)] TovTov fj.e6'^aeig, ev ti aoi Tray-^aeTai. 

4>I. a KeKpoxp ripag dva^, to, irpog tto^wv ApaKovTi^i^, 
Tiepiopag ovtx fj^ vir dvtpm ^ap/Sdpav yeipovfji.evov, 
ovg eya ti "ha^a Kkdeiv TeTTap eg Trjv yoiviKa ; 440 

XO. eha trjT ov ttoAA' eveaTi ^eiva tw 7^/5« KaKd; 
OrjXaQ-^' Kai vvv ye tovto) tov iraXaiov ^€criroT>jv 
Trpog Piav y^eipovmv, ovtXv twv itdXai ft.eft.vr}fj.evoi 
Oi(f)6epS)V Kd^cofLi^m, ag ovTog avToig rjfJ.iioXa, 
Kai Kvvdg, Kai Tovg iiotag '^(eifxwvog ovTog w^eAe/, 445 

wcTTe fi.rj ptyav eKacxTOT ' aXXa TovTOig y ovk evi 
ovO^ ev o(p6aXfi.oiaiv ai^cog tZv TraXaiav efJifSa^m. 

4>T. ovK d<prj(7eig ov^e vvvi fj!, co KdKiaTov 6y]piov; 

ovo avafi.vr]a6eig 06* evpm Tovg jSoTpvg KXeitTOVTd ae 
Trpoaayaycov irpog t^v eAa«v e|e§e/p ev Kav^^piKSig, 450 

co(7Te ae ^rjXaTOv eivai, av S dydpiaTog rjaS* dpa. 
aAA' aveg fj.e Kat av Kat av, Trpiv tov viqv eK^pafj.e7v. 

XO. «AAa TovTWV fuv Tdy rjfj.h ^coaeTov KaXrjv '^iKrjv, 
ovKeT eg fKaKpav, iv eiOrjo oiov eaT avhpcov Tpoirog 
o^v6vfj.ci)v Kai ^iKaictiv Kai /SXeTTOVTOOv Kdp^aft,a. 455 

BA. Trare Trai , co aavdia, Tovg a(prjKag dTth Trfg olKiag, 

£;A. aAAa opS} tovt' dXXa Kai av TV(f)e ttoXXS> tx kutivw. 

20. oiiyt aova6\ ovk eg KopaKag ; oiiK diriTe ; Tra^e tx ^vXw. 

SA. Kat av 7rpoa6eig h.tayj.vriv evTV(pe tov SeAAaor/oi/. 

ap' efi.eXXofj.ev ito6 vfxdg dnoao^-^aetv t'2 ypovx. 460 

BA. aAAa fLa Ai ' ov paoicog ovTcog dv avToiig tie(pvyeg, 
eiTtep eTvyov t«v ft.eXav tuv ^iXoKXeovg ^efSpcoKOTeg. 

XO. dpa h^T ovK avTo. ^^Aa 
TOiV Ttevrjatv, yj Tvpavvtg 

log Xa6pa y eXdfJ.^av vTtiovad fj.e ; 465 

ei av y , 03 Ttovx Ttovrjpe Kat KOfj.rjTaft.vvia, S*HKE2. 243 

Tav vofjiav yjixag aTr€ipyei( m (QrjKev yj Troki^, 

61'Te t;v ej^»v Trpo^pao-iv 

ovT€ Xoyov evrpaTreXov, 

avrog apyav fMVog. 470 

BA. ea$' OTrccg avev ,aap(^? Kai r^g KaTo^uag ^o^i 

e? Xoyovg eXQoifJiev akk-fjXoiTi Kai '^iakXayag', 
XO. (xoi Xoyovg, a> fJii(ToOvjiJ.e Kai fxovapy^lag epaVf 

Kai ^vvxv Bpaai^a, Ka) (popav Kpdo-ire^^a 475 

<TT€fJLfjiarci}v, rr)v 6' vtttjvi^v oKOvpov rpe(fiwv ; 
BA. vYi A/ y] fjioi KpeTrrov eKarvjvai ro Trapdirav rov ■narpog 

fxaXXov 7) KaKolq rocrovrotg vavfKayeh 0(7vjfi.€pai. 
XO. ovoe fj.ev y ov^ ev aeXlvx aov<rr)v oj/S' cv irrjydvo)' 480 

ToyTO yap irapeft.^aXovfji.ev rm rpiyoiviK<cv eirav. 

aXXa vvv fi.€V ot/^ev dXyelg, «AA' orav ^vvffyopog 

ravra ravrd aov KaravrXyj Ka\ ^vva)fj.orag KaXyj. 
BA. dp' av, ci) irpog rav flewv, vfj.e7g diraXXayOeiTe fxov ; 

Yi ^e^oKTai fj.01 ^epeaBai Kai ^epeiv &/' ■^fxepag. 485 

aO. ovOeTrore y , ovy^, ewg av ri fiov Xoiirov yj, 

oarig vjfUt}v eiri rvpavvib coO earaXyjg. 
BA. iog airavB vfuv rvpavvig eari Kai ^vvccf/iorai, 

YjV T€ fnei^ov -qv r eXarrov Trpdyfnd rtg Karvf^opr^, 

ijg eya ovk vjKovaa rovvofJi ov^e TrevryjKovr erSfV 490 

vuv ^e iroXXa rov rapiyovg eariv d^ixrepa' 

(oare Kai ^yj rovvofj. avryjg ev dyopS, KvXiv^erai. 

yjv ft.ev avyjrai rig op^pag, fLefL^pd^ag te fLrj SeXyj, 

evSeccg elpi^ 6 iraXciv ■TrXyjaiov rdg fi.efj.^pd^ag' 

ovrog o\l/cove7v eoiy^ avdpcoirog eiri rvpavvi^t, 495 

yjv ^e yyjfretov Trpoaairyj rtg d(pvaig yj^vafid ri, 

y) XayavoircaXtg TrapafSXeipaaa cpr/at Barepcc' 

eiTre fj.ot, y^reiov atreig, yrorepov eirt rvpawidi; 

yj vofLt^eig rag ^ABvjvag aot (pepetv ■^^vafJMra; 
HA. Kdft.€ y ■}] nopvyj -yPeg etaeXQovra r^g fj.€ay}fj.{3piag, 500 

oTi KeXyjTiaat \eXevc,v, o^vBvfni^Beiad fj.01 

yiper el tvjv 'lyrirtov KaBtarafkai rvpavvi^a. 
BA. Tavra yap rovroig aKovetv ^^e', el Kat vvv eyco 

R 2 244 AP1ST0(I>AN0T2 

Tov Tiarep oti (SovXofJLai tovtcov amaWayhi.VTa tS)V 
op6po(l)oiTO(TVKO(f>avToQiKoTaXai7rapcov TpoTrwv 505 

^oyv /3/ov j€Vva7ov coaTrep M.opv')(pg, aiTiav eyja 
TavTa ^pav ^vvcti[X0Tif]g cov Kai (ppovcov TvpavviKa. 

<PJ. vvj Hi ev OiKyj y iyta yap ovb av opvidccv yaAa 
avTi Tov f3iov XaPoifx av ov fj.e vvv amaTepaTg' 
ovoe yaipca paTicriv ovb eyyeAea-iv, aAA vjbiov av 510 

^iKiOiov afxiKpov (payoifx av ev Xotto^i Tremiy^evov. 

BA. vri A;' eidicTSvjg yap Yj^ea6ai toiovtoic, Trpay^aaiV 
akX^ eav aiyav avdayvj Kai [xdQYig dyco Xeyco, 
dva^^i^^d^eiv oiofxai a wg ndvTa Tav& dfxapTdveig. 515 

4>I. e^ajxapTdvca ^iKd^av ; BA. KaTayeXoi^xevog [xev ovv 
ovK eitaieig VTi dv^pwv, ovg ai) {xovov ov TtpoaKvveHg. 
dXXa 'hovXevctiv XeXvjOag. 4>I. Trave ^ovXeiav Xeyctiv, 
oaTig dpyw Tcov dirdvTcov. BA. ov av y\ dXX' VTrrjpeTeig 
otofxevo? apyeiV eiie). hi^a^ov yjfxdi, co irdTep, 
YjTig vj TiiXYj aTi aoi Kapirovixevx t>?v 'EXXa^a. 520 

4>I. Ttavv ye' Kai TovTotai y eirtTpexpat BeXco. BA. Kai fxrjv eyco. 
a(f)eTe vvv aitavTeq avTOv. 4>I. Kai ^icpog ye [xot ^OTe' 
vjv yap vjTT^^Sco Xeycov aov, TreptTreaov^xai tw ^i(f)et. 

BA. etire fxoi, Tt yjv, to ^e7va, Tvj '^iaiTyj [xy] ' ft.ft.evyjg ; 

4>I. [xvj^eTioTe Tttotfx aKpdrov fxtaBov dyaSov ^aifxovog. 525 

XO. vvv tfi Tov eK BrifxeTepov 
yvfKvaatov Xeyetv Tt Se? 
Katvov, OTTxg (pavYiaet 

BA. fve-y/cccTw fi.ot ^evpo t>jv KiaTrjv Ttg wg rdyiaTa. 

4>I. aTap (f>ave7 itotog Ttg m, yjv TavTa itapaKeXevri. 530 

XO. fXYi KaTo. Tov veavtav 

Tovhe Xeyetv. opag yap cag 

aot fxeyag eartv dycov 

Kat irept tcov airavTCOv, 

etirep, fXYj yevotb , ov- 535 

Tog a eSeXet KpaTYjaat. 

BA. Kat fXY^v oa dv Xe^Yj y dTrXag fxvYift.oavva ypdxpofxat ^yco. 

^I. Tt yap (f>dB^ vfxeHg, yjv o^i f>.e tco Xoyco KpaTYjaYj ; S*HKE2. 245 

XO. ovKert trpic^vrm o-^^Xoi; - 5-40 

'^Yjai^og ecrr of^' aKap^' 
aKomTOfJievoi ^' ev TaT; o^^oTg 
6aXXo(f)opQi KaXov{j,€Q , av- 

T(Cfji.o(Tiav KeXv(f)y). 545 

aAA' w Trepi x^f Traarji fJLeWoov l3a<Tt\€ta^ avTtkoyyja-etv 
T^g yjfxeTepai, vvvt Oappav Ttaaav yXwTTav ^aaavt^e. 

<i>f. Ka\ f>.vjv evBvg y a-rto (SaX/Si^^av irepi Trig apyy\q aTro^et^ci) 
Tijf yjfLeTepai ag ovdefLiag yjTTUv eariv jBacrtXetag. 
Ti yap ev^atfxov Kcti fkaKapicFTOv fkaXXov vvv eaTt ttKacJTOv, 550 
yf TpvfpepooTepov, yj tetvorepov ^wov, Kat ravTa yepovTog ; 
bv Ttpara ft.ev epirovT e^ evvyjg Tyjpova em Toiat ^pvcpaKTotq 
av^peq fj.eydXot Kat TeTpaTirjyetg' Kanetr evQvg TrpoatovTt 
efK^dXXei fiot t»jv yeTp diraXriv, twv ^y]ff.oo'iav KeKXocpvTaV 
tKeTevovcTiv & vTOKvrrrovTeg, tvjv (fxDvyjv otKTpo^xoovvTeg' 555 
otKTeipov ft,\ cc TTccTep, aiTovft.at a\ et KavTog TiairoQ vcpetXov 
dpyyjv ap^ag yj Tit aTpaTtdg roig ^vcxcxtroig ayopd^aV 
og ef>. ovb av ^wvr i^betVf et fi.v) bta rrjv Trporepav aTrocpugtv. 

BA. Tovrt Trept tcov dvrt^oXovvrwv ecxrco ro fw^fj.o(7vvov fj.01. 

4>f. eiT eiaeXScov dvril3oXr}9eig Kat rrjv opyr\v d-nofkopyPetg, 560 
evtov rovrwv wv av (f>d(TKco Trdvrav ov^ev TTeTroivjKa, 
dXX' dKpoaifLat Trdaag (pcovag tevrcov etg dmcpv^tv. 
(f>ep t^co, ri ydp ovk eariv dKovaat Bwitevfj! evravda ^tKaarrj; 
01 fj.fv y aitoKXaovrai neviav avrcov Kat TrpoartBeaaiv 
KaKa Ttpog rolg ovatv, ecog dvtcov dv tacoarj roiaiv eft.o7atv' 565 
01 ^e Xeyovatv fi.v6ovg rjfj.Tv, 01 ^' AlacoTtov rt yeXotov' 
01 ^e aKiOTtrova , iv eyco yeXdaco Kat rov dvfxov Kard6cofLat. 
Kav fj.rj rovrotg dvaTtei6cofj.ea6a, rd itattdpt ev6vg dveXKet, 
rag 6r]Xetag Kat rovg vteig, rrjg yetpog, eyco S dKpocofxat' 
ra Se avyKvxpavff dfj. f3Xr(yarat' KaTtet^ Ttarrjp virep avrcov 570 
waitep 6eov dvrtPoXei fj.e rpef>.cov rrjg ev6vvyjg dnoXvaat' 
ei fj.ev '^(atpetg dpvog (pcov^, Ttaitog (f)cov^v eXerjaatg' 
ei ^' av TOig '/otpihiotg yatpco, Bvyarpog (f^covrj fj.e Ttt6ea6ai. 
'/rjfJ.elg avrco rore rrjg opy^g oXiyov rov KoXXoTt dvetfLev. 
ap ov fj.eyaXYi rovr ear ap')^^] Kat rov TtXovrov Karayrjvr}', 575 
II 3 246 APISTO^ANOTS 

BA. 0€VT€pov av aov tovti ypd(f)0[j.ai, ttjv tov ttXovtov KaTayrjvriv' 
Kai TayaBd [ji.oi fJL€fxvvja ay€ig cpdaKCCv TYjg 'EAAaSof dpyjeiv. 

4>I. TTai^cov TOivvv ^oKiiJ.a^of/.€Viov al^o7a irdp^aTi B^dadai. 

Kav Oiaypog €t<T€XSv] (f)€vyu)v, ovk a7ro(p€vy€i itpiv dv vjfxTv 

€K T^i 'Nto(3'/]g €f7TVj pyjdtv Trjv KaXXtaTYjV aTroAe^aj-. 580 

Kav avXvjT-^g y€ ^tKvjv viko,, TavTvjg Vjfx7v cTrrj^e/oa 

ev (pop(B€ta Toltjt '^iKaa-TaTg €^o^ov yjvX.v]<x aTTtoiKTtv. 

Kav aTCoSv^a-Km TtaTrjp tco ^aJ KaTaXef^cov Tralt^ lirtKXripov, 

KXd^tv vjft.€i$ fxaKpa tvjv K€(f)aXvjV €iTrovT€i tvj 'ttaBrjKV} 

Kai Tvj Koyyvj Tvj Trdvv (T€f^vag To7g av]fi.€totatv €7rovav}, 585 

e^Ofi.€v TavTVjv oaTtg dv rjfJ.dg dvTtjSoX^^aag dvair^tar]. 

Kat TavT dvvTTCvSvvot ^pa)f^,€v' tSiv ^' dXXm oy^e/x/' dpy^v]. 

BA. TOVTt ydp TOt a€ ui.ovov tovtoov m ^tpvjKag fLaKapi^w' 

TVjg ^ €7[tKXripov t^v ^taQ-fjKi^v d^tK€7g dvaKoy/vXta^cav. 

4>I. €Tt ^' rj l3ovXri 5^0) 'trjft.og otov KpTvat ficya TrpdyfL diropriav], 590 
^■^'^(ptaTat Tovg o^tKovvTag To7at ^tKaaTa7g irapa^ovvat' 
c/t' E,va6Xog ya fx^yag ovTog KoXaKuvvfLog aaTit^^aiio^Xr^g 
ovyji ■7Tpo^wa€tv rjfj.dg (paaiv, Ttept tov irX^Qovg ^c fLa^y^e^adat. 
Kav Tw ^rjff.x yvwfj.r]v ovt^tg ttwtiot €viKVja€V, eav fxri 
€f7TV] Ta 'btKaaTTipt d(f>€7vat TrpccTtaTa fxiav ttKaaavTag' 595 
avTog 0' KAcojv K€Kpa^tddfj.ag fiovov rjf^dg ov TT^ptTpooy^t, 
aXXa (f>vXdTT€t ^ta %€tpog ej^wv Ka) Tag fxviag diTafLvv^t. 
av oe tov itaT^p ovV OTtovv tqvtcov tov aavTov ttwttot €^paaag. 
dXXa S^copog, KaiTovaTti/ dvY]p Kv(f)r]fiiov ov^ev cXaTTOov, 
Tov aiToyyov €ywv €K Tr^g X€Kavr]g TafL^att vjfLm ireptKave^. 600 
aK€\pat ^ diTO Tcov ayaOxv otoov airoKX^Utg Kai KaTepvKetg, 
v]v ^ovX€iav ovaav €(f>aaK€g yvTTv^peatav diTo^^^i^^tv. 

BA. efLTTXvjao Xeyoov' iTavTcog yap TOt TTavact ttotc Kava^pavrja^t 
TTpcoKTOg XovTpov 7T€piytyvoft.€vog Trjg apyrjg T^f 7T€ptaeft.vov. 

4*1. b o€ y r]OtaTov tovtoov cctt/v TravTWv, ov ^yw TTtXeXrjafx^i^v, 605 
OTav otKao tco tov fxtaoov €ywv, kcit etavjKovQ afna 7TavT€g 
da7Ta^covrat ^ta Tapyvptov, Kai TrpooTa fiev r} BvyaTr^p fi€ 
aTTovt^v] Kai Tco 7TG^^ aX€i(f>v] Kat 7TpoaKV\paaa (f)iXv]aY], 
Kat 7Ta7TTTi^ova afxa Tvj yXcoTTVj to Tpt'x(3oXov €KKaXafJ.dTai, 
Kat TO yvvatov fx v7io6(07T€vaav (f)vaTV]v fi.d^av 7Tpoa€V€yKV], 610 24>HKE2. 247 

KaTrena KaQe^ofJiewj irap lfJ.oi •apoaavayKo^^ri, i^y^ rovri, 

evToaye tovti' tovtokxiv eya yavvfxai k€i ,a>7 fxe Seijae^ 

ef ae ^Xexpai Kai tcv Tafxlav, ottot apKTTov TraftaBrjcrei 

KaTapacafjLevoi Kai TOvBopvaag. aAA' i^v fj.ri fLoi Tayy fJ^^yjt 

Ta^€ KeKTYjfLai 7rpo(3XvjfU3c KaKav, aKevfjv /JcAeojv aketcprjv' 6i.^ 

Kav oivov fj.01 fLVj 'yyyji ^^ irieiv, tov ovov tovq e(TK€KOfi.iafuxi 

otvov fteaTov, KaT eyyeofiMi KXiva^' ovto^ ^e Keyyivaq 

^pnfj.viaafj.evoi tov aoii Vivov fj.eya Koi aTpaTiov KaTenapQev. 

ap ov fj.eyaXiqv apyvjv apyct) 

Kai T^f Toy Aioi ov^ev eXa.TTOo, 620 

oarig aKovci) TavO anep Levg', 

y]v yovv yjfJ.eHg Bopv^ria(i>fj.ev, 

vag T/f (fy/jaiv tcSv wap/ovrwv, 

olov l3povTa TO tiKaaTripiov, 

« Zey l3aaiXev. 625 

Kav aaTpaipw, irtnmv^ovaiv, 

KayKeyo^aaiv f/. 01 iTXoxrrovvTes 

Kat iravv aefkvoi. 

Kai av oeooiKag fne fLaXiar avTog 

vifj T*;v A-^fi.riTpa, ^e^oiKag. eyco ^' 

aTroXoift.riv, ei ae oe^oiKa. 630 

XO. oinranioff ovno KaOapag 

ov^evog ^Kovaafnev ov~ 

^e ^vveTag XeyovTog. 
^I. ovK, aXX^ eprifjM.g weff ovrog padioog rpvyrjaeiv' 

KaXag yap ydeiv ag eya TavTi^ KpaTiaTog elfu. 635 

XO. wf V eiri TtavT eXriXv^ev 

Kovbev TtapriXbev, cdctt eyoify 

rjv^avofJ.rjv aKOVcov, 

Kav fJLaKapav ^iKoi^eiv 

avTOg e^o^a vrjaoig, 6^0 

rjtofj.evog XeyovTi. 
4>I. (oaff ovTog rfirj aKop^ivaTai KaaTiv ovk ev avTov. 

rj ft.y}v eyw ae T-^fnepov aKVTr] ^XeTieiv iroir}aw. 
XO. SerSe ae vavToiag iiXeKetv 

R 4 248 API2TO*ANOT2; 

€ii aTro<f>v^iv TraXdfxag. 645 

Tr]V yap €iJ.vjv opyrjv TreTra- 

vai ■)(aXe7rov * * * * 

[J.YI irpog eixov Xeyovrt. 

TToog TovTa fxvXvjv aya&y^v iopa ^yjTeTv aoi Kai veoKOTiTov, 

^v fxvj Ti Xeyyjg, yjTig '^vvaTYj tov efxov ^vi/.ov KaTepeH^ai. 

BA. yaXeiiov fxev Kai ^eiv^g yvxi.t.yjg Kai fxei^ovog 77 tt/ Tpvy^x^oHg, 650 
IdcracrGai voaov dpyaiav ev ttJ TioXei evTeTOKvTav. 
aTap, (Jo Trarep rjfxeTepe Kpov/bvj 4>I. Travaai Kai fi.vj iraTepii^e., 
el jxv] ydp OTrag ^ovXevco yw, tovti ray^eag fj.e di^^d^eig, 
ovK ecTTiv OTiag ovyj, Tehr^eig,Kdv y^r^ (iitXdyyym fx. aTieyecrBai. 

BA. aKpoaaai vvv, d naintihiov, yaXdcxag oXiyov to fkeTwnov' 655 
Kai TipSnov fxev Xoyiaai tpavXag, firj \\^yj(poig, dXX^ dno '^eipog, 
Tov (popov rjfj.h 0710 tojv mXeav a-vXXrj0^riv tov irpocriovTa' 
Ka^w, TOVTOV Ta TeXrj '/wpig Kai Tag iioXXag eKaTouTag, 
TipvTavela, fi.eTaXX', dyopdg, Xifi.evag, fi.icr6ovg Kai dr]fi.i07ipaTa. 
TOVTwv TiXripafi.a raAavx eyyvg ^Kx^^iXia yiyveTai rjfi.iv. 660 
dno TOVTCOV vvv KaTd6eg ft.ia6ov TOicri ^iKacrraTg eviavTOv, 
e^ ')(^iXidcriv, kovtico TiXeiovg ev Trj yjnpa KaTevaadev, 
yiyveTai rjfx7v eKaTOv ^-^tiov Kai TievT-^KovTa TdXavTa. 

4>[. ovd^ r] ^eKdrri twv TipoaiovTWv rjfj.h dp eyiyveS fi.i<T6og. 

BA. fj.d^" ov fLevToi' Kai TioiTpeTieTai '^rj ^nena ra ')(£■}} ff.aTa TaXXa ; 

4>r. eg TOVTovg Tovg, ov^i iipo^coaco tov Adi^vaicov KoXoavpTOv, 666 
aXAa fj.a')(pvfi.aniepiTov TiX-^dovgaet. BA. avyap, ci> 7idTep,avT0vg 
ap^^etv atpeH aavTOv, TovTOtg Tolg prifj.aT totg TieptTiecpdeig. 
Kd& ovTot fj.ev '^copo^OKOvatv Kara nevT^KOVTa TdXavra 
diio Tcov TioXecov, eTianetXovvTeg TOtavTi Kavacpo^ovvTeg, 670 
"^coaeTe tov <popov, ^ PpovT-^aag Trjv noXiv vfj.cov dvarpeipco. 
av de T-^g ap^^rjg ayanag Tyjg ar^g Tovg apyeXocpovg neptTpcoycov. 
01 he ^vfji.fi.a')(pt cog yja6i^VTat tov fxev avp(f>aKa tov aXXov 
eK Kr]6aptov Xayapv^ofi.evov Kai TpayaXi^ovTa to ft.r]^ev, 
ae fi.ev ^yovvTat Kovvov \p^(f)ov, Tovrotat Oe ocopocpopovaiv 675 
vp^^ag, oivov, ^aTii^^ag, Tvpov, fueXt, a-^aa[J.a, 7ipoaKe(pdXata, 
<PtdXas, y^Xavt^ag, aTe(pdvovg, opft.ovg, eKHCcfiiaTa, 7iXov6vyietav' 
aot § wv apyetg -^oXXd fxev ev yYi,TioXXd ^' e(j> vypS, viTvXevaag, 2<DHKE2. 249 

oi)Xe/i" ov^e a-Kopo^ov Kecf^aXvjv roig exhjroTai ^i^oio-iv. 

$1. px A/'aAAa wap' Eyp^ap/^oy Kavro^ rpei^ y ayXi&a^ [XiTeire fx^pa. 
aAX' avT-^v fxoi t>?v ^ovXeiav ovk airo(f>aivav aTroKvaieis. 68 1 

BA. ov yap }x.eya'kyi ^ovXeia ariv TovTovg fxev a-Jiavrag ev apyouq 
avTOvq T eivai Kai tous' KoXaKag rov^ Tovrm fiiaQocpopovvTa^ ; 
<Toi S' ^v Tig ^w TOv$ Tpeif o{3o\ov$f ayaTsaq oi<; avToq eXavvav 
Kai Tte^^Ofx/iyav Kai ■jro\iopK'2v eKTi^ao}, -tto}'^ irovi^aaq. 685 
Kai "Trpoq TovToig eitiTaTTOfxevog (poiTag, fxakiaTd fx aTtdyyeiy 
OTav elceXQov ft.eipdKiov <T0t KaTairvyov, X.aipeov vioq, 
ai^i ^ia/Saq, ^iaKivyiQeiq tw aafxaTi Kai TpwpepavBeiq, 
yjKeiv eiirrj Trpu} Kav wpa ^iKdaovS', cog OdTig av vfioov 
vdTepog eX6y] tov (jfifj.eiov, to Tpia)(3oXov ov KOft.ienai' 690 

avTog ^e (f)epei to avv^yopiKOV, tap-yjxriv, Kav varepoq e\6rj' 
Ka) Kotvaxvwv tcSv dp^xpvTm €Tep<p nvi rwv fxeu eaxnov, 
^v Tig Ti Oiox Twv <pevyovT(i)v, qvvaevTe to icpayfux bv ovre 
eaTTOv^aKaTov, Ka& ^g itpi<i)v fxev eXKei, V dvreve^aKe' 
av ^e yaaKd^eig tov KaKaypeTfiV to ^e irpaTTOfxevov ae XeXrfiev. 

$1. TavTi fxe TTotova ; otfJi.ot, ti Xeyetg; ag fxov tov 6tva TapdrTetg, 
Kat Tov voi/v fnov irpoaayetg fiM.XXov,KovK oto Tt '^r,fx.a u.e iioteig. 

BA. aKexpat Totvvv ag e^ov aoi irXovTeiv Kat ToTatv airaatv, 
viro Twv det trjf».i^ovTCt)v ovK oio' OTrrj eyKeKVKXrjaat' 
oaTtg iroXeav apyjov TrXetaTav^diro tovYIovtov ft.eyjptY.aptovg, 700 
ovK aTroXavetg irXrjv Tov6i' (f>epeig, aKaprj. Kat tovt epiu) aot 
evard^ovatv Kora fxiKpov dei, tov ^v evej^ , aairep eXaiov 
^ovXovrat yap ae irevrjT eivat' Kat tov6 cov ovveK , epio aot, 
tva ytyvwaKrjg tov Tt6aaevTi^v' Ka.6 orav ovTog y eiriat^ri, 
eirt T»v e)(6pS>v Ttv eTrtppv^ag, dypioog avToig eirnrrj^ag. 705 
et yap e^ovXovro jStov Troptaat tx '^■^fjue, pa^iov rjv av, 
etaiv ye TtoXetg y^iXtou, dt vvv tov <popov rjfi.iv dirdyovatv' 
Toi/Tcyv etKoatv av^tpag ^oaKeiv ('t Ttg irpoaeTa^ev eKaaTr}, 
Ovo fJivptd^eg tSiv ^rjfjiOTiKciiv e^cov ev irdat Xayxotg 
Kai aTecpavotaiv TravTooaVitatv Kat irva Kai TrvptaTr], yio 

a^ta Tr}g yrjg airoXavovreg Kat tov M.apa6'2vt TpoTraiov. 
vvv S varrep eXaoXoyot yapeiQ afxa tx tqv ULia6ov eyovrt. 

^I. oifi.otj Ti irod ioairep vdpKrj fMv Kara Trjg yetpog KaTayeiTat, 250 AP12T0a>AN0T2 

Kcu TO ^/"^0? ov '^vvafjt.ai /carcj^e/v, aXA' ^^o; [xaXdaKOi ei[xt. 
BA. aXX' OTTorav fxh "^eiacca avTOi, tvjv Ev^oiav ^/Soacr/v 715 

vfx7v Kai (tHtov v(f)iiTTavTai KOTa irevT-^KOVTa fxe^^ifxvovi 

iropieiv' e^oaav ^' ovTraTioTe aoi, '^XrjV Trpwvjv nevTe fi.e^ifj.vovi, 

Kcu ravTa fxoKtg ^eviag (pevym eXa{3e; KaTa yoiviKa, KptBm. 

cov ovveK eyoi cr aiieKAeiov aei, 

^oaKeiv eBeXm Kai fxrj TovTovg 720 

eyyaaKeiv aoi aTOfi.^a^ovTa<;. 

Kai vvv aTeyy^q eSeXa itapeyeiv 

Ti (3ov\ei aoi, 

ttAtjv KwXaypeTov yaXa Tnveiv. 724 

XO. ^ Tiov ao(pog ^v oaTig ecj^aaKev, Trpiv av a[X(f)oiv fxvBov aKOvaYji, 

ovK av 'hiKaaaig. av yap ovv vvv fxoi viKav TroXXa ^e^oKYjaai' 

ctiaT yj^yj tvjv opyYjV y^aXaaai; tov$ aKiirava; KaTa/SexXXci}. 

aAX' ct) T^g yjXiKia; yjfuv Trjg avTrji avvBiaaa)Ta, 

iTiBov iriBov Xoyoiai, ju.^^' acppcov yevvj, 

ja>jS' aTevvj(; ayav aTepdfx.wv t avvjp. 730 

e'iS' a>(f>eXev fxoi KYj^efxav y) ^vyyevrn 

6<va; T/f oc7"T/f TOiavT evovoeTei. 

aoi ^e vvv Tig Bewv 

Ttapuv e[X(f)avv]S 

^vXXafxfSdvei rov irpdyfxaroiy 

Koi tyjXog eanv ev TroiaV 735 

ai) ^e Trapav '^eyov. 
BA. Ka) fxrjv Spexpco y avrov irapeyav 

oaa Trpea^vTYi ^vfx^opa, yovtpov 

Ae/j^e/v, yXahav fi.aXaKVjv, aiavpav, 

TTOpvvjv, YjTig ro Tieog rpixpei, 

Kai rvjv oa(f>vv. 74^ 

aXX on aiya. Kovbev ypv^ei, 

rovr ov ^vvarai fxe irpoaeadai. 
XO. vevovServjKev avrov eg ra ttpdyfxa^ , olg 

ror e-nefxalver' eyvtoKe yap apnag, 

Xoyi^erat t eKeha iidv^ dfxapriag 745 

a aov KeXevovrog ovk eTretOero. 2<I>HKE2. 251 
f BA. 

4>I. 

BA. 

BA. 4)T. ^I. vvv ^' 'law^ Toi(n aoTg 

Xoyotg TieiOeTaif 

Kai aa<ppov€i fxevToi ^eBi- 

CTag (i TO koiTtov tov Tpoirov 

veiQofxevo^ re aoi. » 749 

Iw fJLOl [J.0t. 

ovTOif Tt fxot ^oag ; 

[i.Yl iMOi TOVTm fxfj^ev vTitay^yov. 750 

Keivwv epafJiai, KeWt yevoifxav, 
tv 6 KTipv^ (pV^h ''■'? 0L\\/ri(l)t- 
OTo$ ; aviaToiaSw. 
KairiaTaiYjv ent Toig Krift.oig 

xpyjcpt^ofJievaiv 6 TeKevTahg. 755 

airevV, w t^v^^. ttoi) fji.01 4'^"'! » 
Ttape^f w aKtepa. f/.a tov Hpa/fXea, 

fAVj vvv er eyco 'v ToTat ^iKaaTalg (755) 

KXeiTTovTa KAewva ka^otfj.t. 

'iB^ co TiaTepj TTpog Tav Oeav, efxot ittQov. 760 

t/ 0"&i 7ri6wf).at ; Xey 6 Ti (3ovket, irky^v evog. 
Ttotov ; ^ep' ^^0). $1. tov fvrj ^tKa^etv. tovto §e 
' At^^yji ^taKpivei TTpoTepov yj ^ya Tieiaofi.at. (760) 

av % ovv, enet^v) tovto Key^apvjKag irotaiv, 
eKeiae fjiev fxyjKeTt (3a^t^, «Aa' evSd^e 765 

avTov fi.evQ}v ^iKa^e TOiaiv otKeTatg. 
irept Tov ; ti Xvjpeig ; BA. Tavfl airep eKei itpaTTeTat' 
OTt Trjv Bvpav dvew^ev 07 aviKig XdBpa, (765) 

TavTrjg eTTt^oX^v xpv)(f)te7 fLtav f/.ovy]v. 

irdvTtDS ye KaKeT TavT e^pag eKdaTOTe. 770 

Kai TovTa f/.ev vvv evkoyag, yjv e^ej^ij 
eiXyj KaT opBpov, rjXtdaei iipog ^XtoV 

edu ^e vKpyj, Ttpog to Tivp Ka9-^ff.evogf . (77°) 

vovro(f e^aei' Kav 'eypyj fj.eayjfji.^ptvogf 

ov^eig a' ditoKXeiaet BeafxoSeTi^g t^ KtyKXt^t. 775 

TOVTi fC dpeaKet. BA. Ttpog ^e TovTotg y, yjv ^iKyjv 
Ae^-yvj fj.aKpdv Ttg, ovy^t itetvm dvafj.eveig, 252 API2T0*AN0T2 

^aKvccv (xeavTOv Kai tov aTroXoyovfi.evov. (775) 

4>I. TTUi ovv '^iaytyvaoKeiv KaXw^ '^w^a-ofxai 

ccaTrep itpoTepov Ta TrpayfxaT er^ fjiao-aixevoi ; 780 

BA. TToAAco y afxeivoV Kai XeyeTai yap TOVToyt, 

w$ 01 ^iKa(7Tai xpev^o[J.evi6v tSov fxapTvpcov 

fKokig TO Trpayf). eyvaaav avafkacrwfnvoi. (780) 

4>I. avd Toi ft.e TieiOeig. aXX eKeiv ovnta Xeyeig, 

Tov ff.t(xdov OTioOev X-^xpofJiai. BA. irap ef/.ov. $1. KaXoi^;, 785 

OT/^ KaT efxavTOv kov ff.eQ CTepov X'^'ipof>.ai. 

aiGyj(JTa ydp toi fC etpydaaTO Kv(Tt(XTpa.Tog 

aKooTrToXfjg. 'bpa^y^f^riv ^er efLov ■irpwi^v Aa/3wv, 

eA^cov ^ieKepfi.aTi^eT ev Tolq lyBvatv, (785) 

KaTtetT eiteOYiKe Tpelg Xoni^ag fkoi KeaTpewV 790 

Kayw veKaip ' o(3oXovg yap co<3,a7jv XafSeiV 

K(XTa ^heXvyOetg oa-(ppofj.evog e^eTTTvaa' 

Kaff eiXKOv avTOV. BA. ^e Tt Trpog toajt eicpi'; $f. ti ; 

aXeKTpvovog fk ecjjaaKe KotXtav eyetv' (79°) 

Ta^/y yovv KaOexpetg Tapyvptov, ij d og Xeym. 795 

BA. opag oaov Kat tovto "^^Ta Kephave^g ; 
<I>I. 01) irdvv Ti fKtKpov. aXX oiiep ff.eXXeig Tcoiei. 
BA. dvdfj.eve vvv' eyw ^e TavS' vj^co (pepcov. 
$1. opa TO y^p^qfj.a' to. Xoyi wg itepaiveTai. (795) 

TjKYjKorj yap ctig AdrjvaTot ttotc 800 

^iKdaotev eiii Taig oiKtaiai rag ^tKag, 

Kav To7g TtpoBvpotg evotKoQOfJ.y}aoi irag avrjp 

avTW ^iKaaTyjpi^iov fxiKpov Trdvu, 

(ua%ep 'E/care/ov, TravTaypv Tcpo twv Bvpwv. (800) 

BA. ihov, Tt er epetg ; (ng aicavT eyc» (pepci} 805 

oaaTiep y e(paaKov, KaTt ttoXXw TrXetova. 

aft.ig f).ev, 'yjv ovprjTtaayjg, avTVjt 

Traoa aoi Kpefj.y^aeT eyyvg eitt tov TraTTaXov. 
^I. ao^pov ye TovTt Kat yepovTt Tipoa(f)opov (805) 

e^evpe^- aTeyywg (pdpfnaKov aTpayyovptag. 810 

BA. Kai Ttvp ye tovti, Kai TrpoaeaTyjKev <paK^, 

po(pe7v eav lei^ ti. 4>I. tovt av ^e^ioV 24)HKE2. 253 

Kav yap TTvpeTTCi}, rov ye [xiaOov kYjipO[xoci. 

avTov [jLevav yap tyjv cfyaKYjv po(f)yj(70iJ.ai. (810) 

arap ti tov opviv cdc efx eqvjveyKaTe ; 015 

BA. iva y*, vjv KaSev^Yj^ aTroXoyovfxevov Tivog, 

a^a)v av(ti6ev e^tyeipvj a ovToai. 
4>I. ev €Ti TToGS), Ta S «AA' apecTKei fxoi. BA. to ti; 
4>I. Brjpmv el "noig eKKOfxiaaig to tov Avkov. (815) 

BA. TTapeari tovti, KavTOg ava^ ovToai. 820 

4>r. » decTTrod vjpiog, u>g yaXenog ap ^crS' lOeh' 

oloaTrep rjfxTv (f>aiveTai KXeavvfxog. 
2A2. QVKOvv e^ei y ovo avTOg yjpiog cov OTrXa. 
BA. ei QaTTOv eKaQi^ov crv, SaTTov av ^ikvjv (820) 

eKaXovv. $1. KoiXei vvv, cog Ka,Srifi.ai yci) ndXai. 825 

BA. (p^pe vvv, Ttv avTx irparov elaaydyoi ^ikvjv ; 

t; rig KaKOv ^edpaKe rav ev rcnKia, ; 

vj Sparra TrpoaKavaaaa Trpccyjv tv]V yvrpav 
4>I. eiriay^eg ovrog' cog oXiyov fL aiiwXeaag. (825) 

avev ^pv(f>dKT0V rvjv ^iKvjv fi.eXXeig KaXeiv, 830 

Trpwrov vjft.iv rccv lepav e(f>aiveTO', 
BA. fxd rov Ai' ov itdpeariv' dXX^ eya) tpafxmv 

avrog KOfxiovfxai ro ye TiapavriK ev^^oBev. 

Ti TTOTe ro '^(jpyjfx ; ccg oeivov vj (f^iXoywpia. (830) 

SA. /3aAA' eg KopaKag. roiovrovi Tpe(f>eiv Kvva. 8^5 

BA. ri V eariv ereov ; SA. ov yap AdfBvig dpriwg 

Kvciiv Trapa^ag eg rov ittvov dpiidaag 

rpo(f>aXi^a rvpov HiKeXiKvjv Kare^v^oKev; 
BA. ToyT' dpa TrpxTOV ra^iKVjfxa ra Trarp} (§35) 

eiaaKreov fxoi' av ^e Karriyopei iiapav. 840 

--. \a/>>V '. '^r'" ' I ' 

aA. fxa Hi ovK eyccy aXX arepog (fyr/aiv Kvctiv 

Karvjyop-^aeiv, vjv rig eladyvj yp(xxf)vjv. 
BA. '161 vvv, ay avrcb hevpo. SA. TauTa -xjiv} iroieiv. 
4>I. rovri ri eari; BA. yoipoKOfxeHov 'Fiariag. (^4°) 

4>I. e/S' lepoavXrjaag (f>epeig ; BA. ovk, aAA' iva 845 

a(p Kanag ap^ypfxevog eTrirpixpco rivd. 
4>I. aAA eiaay avvaag' cog eycc rifxdv jSAeTro). 254 API2T0*AN0T2 

BA. (f>epe vi/v, evejKco rag a-avi^ag Kat rag ypacpag. 

<I>I. oifxoi, ^iaTptxpeii KaTcoXelg rptxpvjjxepcov' (^45) 

eya ^' akoKi^eiv e^eofxvjv to ywptov. 850 

BA. i^ov. 4>I. KaXet vvv. BA. ToiiTa ^^. $1. Tig ovTocri 

Tipanog etJTtv, BA. eg KopaKag, wg aj^^o^a^, 

OTtyj ^7reXa6o[xi^v Toiig Ka^taKovg eK(f>epetv. 
^f. oiiTog av Ttol ^elq', BA. hit Ko^trxKovq. 4>I. [j.Yj^afxa(. (850) 

eyu yap ei-)(ov Tova^e Tovg apvrjTtyovg. 855 

BA. KakXiQTa Totvvv' TravTa yap TrapeaTi vm 

oactiv Qeo[xe6af irX-^v ye Oi^ TVjg KXey\^vhpag. 
^I. Yj^i te Vlri Tig eaTtv ; ovy^t KXe\pv^pa ; 
BA. ev y eK-nopt^etg avTa KantyjcpKtig. (^SS) 

«AA (og Tayj,aTa irvp rtg e^eveyKaTco 860 

Ka) [xvppivag Kat tov kt^avwTOV ev^o$ev, 

oncog av ev^w[j.ea6a irpcoTa roTg Seoig. 
XO. Kai [xyjv rjfxeHg ent Taig aTrov^aig 

Kat Talg evyoug (^59) 

^yi^xfiv aya$f\v \e^o[k.ev v[Xtv, 865 

QTi yevvaicog (k tov 7io\e[xov 

Kai Tov vetKovg ^vve^YjTOV. 
BA. ev(f)Vj[xta [t.ev TrpooTa vvv vnapyeTCio. 
XO. ftj ^oljB AttoAAov YlvBi , eii ayaSifi rvyy} (864) 

TO Tipay[K b [XYiyavaTai 870 

([LTtpoaBev ovTog twv Qvpav, 

aitaatv Y][Jiiv ap[t,oaat 

7ravaa[Levotg irkavctiv. 

XYjte Ylaiav. (869) 

BA. co '^eaTioT ava^, ye^TOV ayvtev Tovfxov irpoOvpov irpoTrvXate, 875 

'^e^at reXeTYjv KatvYjv, wva^, y)v tw iraTpt KatvoTO[xov[Lev' 

Travaov t avTov tovto to Ktav aTpv(pvov Kat Trptvtvov Yjoog, 

avT) aipaiov [xeXiTog fJLiKpov tw QvfLt^ica Trapa^xi^ag' 

^^17 S' eivai To7g avOpctiTroig (^74) 

TJTT/OV aVTOV, 

Tovg (j)^vyovTag t eXeelv [xaXXov 880 

Twv ypaxpa^xevctiv S4>HKES. Z55 

KaTri^aKpveiv avri^oXovvTWf 

Kai Travjdfjievov tvj^; Syc/coX/o^ 

«Tro T^f opyvji 

T^v aKak-^<pr]v d(f>€X€a6at. (879) 

XO. ^vv€V)(p[xec9d aoi * * KaTra^ouiev 885 

veaia-iv dpyaig^ eveKa toIv irpoXeXeyfieva^v. 

€vvoi ydp e<Tfx,€v e^ ob 

Tov S^/xov y]<76ofX€7&d aou 

<f>tXovvTOi wf ovbet^ dvi/jp (884) 

rwv ye veaTCpav. 890 

BA. e* Ti^ Svpaaiv oyA/acTy;^, eiaiTO}' 

ag yjviK av keycoaiv, ovk €(r(f>prj(rofi.€v. 
$1. T/V ap (f)€vyci}v ovrog ; o<rov aXwo-eTa;. 
BA. dKov€T t^-/\ T^i ypa<pyjg. eypdrparo (889) 

Kvuiv K.v^a$i^vai€vg Adj^i^T A/^wvea, 895 

Tov Tvpov d^iKeh oti fxovog KaT-^^rOtev 

Tov ^iKeXiKov. TifxvjfM, /tAocof avKtvog. 
$1. SdvaTog ft,€v ovv Kwetog, i^v aTra^ aXao. 

BA. Kai fxrjv (f>€vyc6v ot/Tocr/ Ad^yjg Trdpa. (894) 

$1. « [Xtapoq ovTog' ag §e Kat KXeitTov /SAeTre^, 900 

olov aecryjpu)^ l^airaT-riaeiv fx oiCTai. 
BA. ■nov fxoi) tiwKODVf 6 K.v^a9y]vai€vg kvoov ; 

KTHN. 

ay av. SO. TrdpefTTiv. €T€pog ovTog av Aa/3>;f, 

dyaBog y vXaKTeh Kai "^iaXef^eiv Tag yvTpag. (899) 

BA. (Tiya, KdOt^e, <tv ^' ava/3aj KaTyjyopet. 905 

4>I. «/>e/3e vyv, a^a Tiyv^ €y)(€dft.€voi Kdyoo po(f>a. 
HA. T^^ j«,ev yparf>y)g riKovaa^S ^v eypaxpdfxyjv, 

av^peg ^iKa^xTai, tovtovI. ^eivoTaTa yap 

(pycov ^^paK€ Kdfj.€ Kat TO pvjnrairaT. (904) 

aitobpag yap eg tvjv yoiviav Tvpov voXvv 910 

KaT€<7tK Xt^e KdveTiXvpr ev t'2 <tkotw, 
$1. vy] TQV A; , aAAa t^i^Xog €<jt ' efLotye TOt 

Tvpov KdjiKTTov dpTiwg evqpvyev 

^^eXvpog ovTog. SA. kov fxeTe^ccK aiTovvTi fxoi. (909)1 256 API2T0<I>AN0T2 

KaiToi Tig vfxoig et» 7roie7v ^vv^aeTaif 915 

yjv fxrj Tt Kafjioi tk; 7rpo(3aXXr] too kvvi ^ 
4>f. ovdev [xeTe^^ccKev ; SA. oiJ^e tco koivoo y efJioi. 
$1. 6epfj.og yap avyjp ovtev vp^TOv TYjg cpaKVjg. 
BA. irpog Twv Beav, ff.vj TrpokaTayiyvujo-K, iu TraTep, (9 '4) 

Trpiv av y aKovaYjs afX(j)OTepm. $1. «AA', coya$e, 920 

TO TrpayfLa (f>avepov eaTiV avTO yap (3oa. 
SA. jU.17 vvv atp^Te y avTOv, cog ovt av ■noXv 

Kvvwv airavTCcv av^pa fi.ovo(payi(XTaTov, 

oaTig TrepiTrXevaag t^v Bveiav ev kvkXco (919) 

eK TCtiv TtoXecov to crKipov e^e^o^Wev. 925 

$1. e/xo/ ^e y ovk edT ov^^e t*?v v^piav itXaaai. 
SA. Ttpog TovTa tovtov KoXaaaT' ov yap av iiOTe 

Tpecpeiv ^vvaiT av ft.ia Xoy^fn.vj KXeTTTa '^vo' 

iva fj^ KeKXdyyci) ^/a Kev^qg aXXoog eyco' (924) 

eav ^e ^^, to Xomov ov KeKXdy^oft,ai. 930 

<Pl. lOV tov. 

oaag KaTifjyopi^cxe Tag itavovpyiag. 

KXeitTov TO yj)yjfj.a Tav^^pog' ov Kai aoi ooKei, 

coXcKTpvov ; vv] Tov A/', e-nifj.vei ye toi. 

Beafj.o6eTyig. itov Vfi' ovTog ; dfxi^a f>.oi ^otco. 935 

BA. avTOg KaOeXov' Tovg fj.dpTvpag yap eaKaXco. (93°) 

AdfSi^Ti fxdpTvpag Ttapehai, Tpv/3Xiov, 

^oi^vKa, TvpoKvyjaTiv, eaydpav, yvTpav, 

Koi TaXXa Ta aKevy) to, TtpoaKeKavfxeva. 

aAX' €t; av y ovpeHg Koi KaGi^eig ovteitca ; 940 

4>I. TOVTOV §e y oifL eyco yeaeTaOai TYifj.epbv. (935) 

BA. ovK av av itavaei yaXeitog m Kai ^vaKoXog, 

Ka) TavTa Totg ^evyovaiv, dXX o^a^ eyei ', 

dvdf3aiv, ditoXoyov. t/ aeamityiKag', Xeye. 
4>I. dXX' ovK eyei]» ovTog y eoiKev ti Xeyyj. 945 

BA. ovK, dXX^ eKeivo fj.01 toKe7 iteitovBevai, (94°) 

OTtep TtoT^ (pevycov eitaQe Kai QovKv^ihyjg' 

dTtOTtXyjKTog e^ai(j>VYig eyeveTO Tag yvdBovg. 

Ttdpey eKTto^cov. eyco ydp dTtoXoyi^aofJ/ict. 24>HKE2. . 257 

yaXenov fxhf cuv^jse?, 6<7Ti tia^i^Xfiiiivov ^ 950 

vTrepaTroKpiveaSai Kvvoi' Ae^o) § Ofxx^. (945) 

ayaOo^ yap €<m Kai ^iooKei rovg XvKovg. 
^I. KXiiiryig fxev ovv oi/TOi yt Kai fw&jjaoTijf. 
BA. fJM A< , dkX api<JTog icrTi twv vvvi KvvaVf 

olog T€ TTokkoig irpo^aTioig ecpecrTtxvai. 955 

^I. Ti ovv o<j)eXog, Tov Tvpov el KaTe<j$i€i; (95°) 

BA. OTi (Tov ■iTpofj.a.yeTai Kai (pvXaTTei t-tjv 6vpav 

Kai TaKk api(XToq eaTiv ei vtpeiAero, 

^vyyvadi. Kidapi^eiv yap ovk eTria-TaTai. 
^l. eyo} S e^ovkofKY^v av ov^e ypdfx.fJi.aTa, 960 

/»a fA.rf KaKovpym eveypacf)' yjft.iv tov koyov. ^955) 

BA. aKovaov co ^aifj.ovie fj.ov txv fXMpTvpoov. 

avdl3yi6i, TvpoKvyj(7Ti, Kai ke^ov fneya' 

(Tv yap Tafiievova eTV)(^eg. diroKpivai. (xa(pxg, 

et [Ai^ KaTeKVi^aag ToTg TTpaTiaTatg aka/3eg. 965 

<py}ai KaTaKvyjaai. 4>I. vyj Ai , dkka rliev^erat. (960) 

BA. ft? batfkovi , ekeet rovg rakatTrcopovfxevovg. 

ovTog yap Ad/3yjg Kat rpayyikt ea6tet 

Kat rag dKdvdag, KOvheTTor ev raxjT'2 fj.evet. 

y erepog oiog eartv otKovpog fLovov. 970 

avTov fj.ev(£)V yap arr av etao) rtg (fap'*!, (9^5) 

rovT(i)v ft.eratre7 ro fJ.epog' et oe fkyj, oaKvet. 
^I. al^c7y ri KaKOv ttot' ea6 ora fLakdrTOfJMi ; 

KOKOV ri TteptlBatvet fue KavaTiei6ofJMt. 
BA. W, dvrt^oka a\ olKretpar avrov, a irdrepf 975 

Koi fj.yj ^ta(f)6etpy)Te. yrov rd irat^ta ; (97°) 

dval3atver\ co TTovyjpa, Kai KVvi^ovfJ.eva 

atreire Kdvrt^oketre Kai haKpvere. 
4>I. Kard^a Kard(3a Kard^a Kard/Ba. BA. KaraP-^aofMU. 

Kairot ro Kard^a rovro irokkovg Qy) rirdvv 980 

e^yprdryjKev. drdp Ofi.(t)g Kara^^aofLat. (975) 

4>I. eg KopaKag. (^g ovk dya6ov eart ro po(f>etv. 

eyce yap direhdKpvaa vvv yv(i}fj.yfv efj.y}v 

ov^ev Ttcr dkk 17 ryjg (paKyjg efj.Trkyift.evog. 

S 258 API2T0*AN0T2 

BA. ovKovv aTTo^f^evyei ^rjra ; 4>I. '/aXinov el^ivai. 985 

BA. iffy (Jo TraTpi^tov, e^; to, jBekTiai Tpe-nov. (98°) 

Tiyvo/ Xa/^cov TTjv xp^fpov eiri tov vaTepov 

{xvaac TiapSJ^ov KcutoXvaov^ cu itaTep. 
4>I. ov wiTa' KiQapi^eiv yap ovk eTriaTafxai. 

BA. fpepe vvv ae tvj^i t^^v Ta-^f^iaTrjv Tcepiayo}. 990 

4>1. o^' €cr6' 6 TrpoTepo^; BA. ovTog. $1. avTVj 'vTevBevi. (985) 
BA. e^vjTTaTyjTai, KaTToXeXvKev ov^ eKwv. 
^I. (pep e^epdaa. irwg ap yjyiov ia[j.e6a; 
BA. ^ei^eiv eoiKeV eKirecpevyag, co Ad(3vji. 

TTUTep TrdTep, ti TrtirovOag ; 4>I. o'iixoi, itov 'crd' vtcap ; 995 
BA. eTiaipe aavTOv. ^I. eiTre vvv eKetvo fxoi, (990) 

cvTOJf ditecpvyev ; BA. v^ A/'. 4>I. oy^ev €/'//,' «^9«. 
BA. /XTj (ppovTiayj^, a ^at^ovi\ aAX' dviaTaao. 
4>1. TTWf ovv efJiavTco tovt eyct} ^vveiaofjiatf 

(pevyovT aTioXvaag dv^pa; Tt TiOTe Treiaofxai; 1000 

aXA', w TToXvTifx-yjTot 6eoi, ^uyyvwTe ft.ot' (99S) 

aKav yap avr^ eopaaa kov Tovff.ov Tpoirov. 
BA. Kai f^vjtev dyavdKTei y . eycb ydp a* , a TidTep, 

Qpeipo} KaXag, ayoov ft.eT efmvTov navTayjH, 

hnt "teHiivov, eq ^vfi.itoaiov, eitt 6eccptav, 1005 

waS' vjOea$ oidyetv ae tov Xotitov y^iovoV ( 1 000) 

KovK eyyavelTat a' e^aitaTm 'T7tep(3oXos. 

aAX' eiatcofxev. 4>I. TavTa vvv, e'iTtep 'hoKel. 
XO. dXX tTe yatpovteq 'oitoi l3ovXea6 . 

vff.(ig ^e Tecoi, co fjLvpid^e^ 1010 

dvapt6fLrjT0t, ( j 00 15 ) 

vvv fkev Ta fjieXXovT ev Xeye- 

a6ai fLVj Tteavi (pavXcag yafj.d^ 

euXajSeiade. 

TOVTO yap aKatav 6eaTm 

eaTt Ttdayetv, kov itpog vfLcov. (1009) 

vvv avTe Xeca TtpoayeTe tov vovv, eiitep Ka6apov ti (piXeiTe. 10 15 

fj.efi.\}/aa6ai yap To7ai 6eaTalg TtotvjT^g vvv e7ti6vfj.ei. 

aOtKe7a$at ydp (pvjatv itpoTepog TtoXX^ avToi/g ev •jteTtoivjKwg, 24)HKE2. • 259 

Ta fxev Qv (f^avepwg, «AA eTrtKQvpScv Kpv/Sdvjv erepoKTi mti^Tai^, 
fjitfxvja-afxtVQ^ rvjv KvpvKkfovg jxavTetav Kat ttavoiaVf (1014) 
e<f aXXorpta^ yaarepag evSi/f KCi)[x<a^iKa voXXa "x^eaa-dai' 1020 
^era toDto ^e Kat tpavepa^ ^^t^ Kiv^^vvevcov Kaff eavrov, 
ovK aXXoTptctiv, aXX' otKetwv Moucrcov aTOfxaS Tjvioy^rjaai. 
apBetg Ve fxeyag Kat rtfxrjOetc wg ov^eig nvtitQT ev vfi.iv, 
ovK eKTeXeaat <pr,(7tv enapBetg oi/S oyKacrat to <f>povvjft.a, (10 19) 
ovoe TrakaidTpag veptK(tifi.a^eiv Tretpiiv' oy§' ei Ttg epaaTvjg, 1025 
Kafx.woela^^at "Trat^hf^ eavTov fiiaaov eairev^e irpog avTOv, 
ovoevt TtWTiQTe (pvjat TrtOeadat, yvxfXYiv rtv eyjav eittetKyi, 
iva Tag Movo-a^- aiatv yjprjfTat ft.y] irpoaycoyovg aTrocpvjVfj. 
ovO 0T€ TTpccTOv y vjp^e ^t^^aaKeiv, avBpcoTrotg (prja e7ri6eadat, 
aAA tipaKAeovg opyrjv rtv eycav rotat f/.eytaTotg eirtyetpetv, 1 030 
6paaecog ^vaTag evBvg att apyr^g avTW tw KapyapotovTt, 
ov oetvQTaTai /xev dir 0(p6a\fi.wv Kvvvrjg aKTtveg ekafLTrov, 
€KaTOv ^e KVKX'f Ke(f)akat KQXaKccv oifiice^Qfi.evct)v eXtyjxmTO 
irept Tr]v Ke(f>aXr}v, (f>ccvr]v ^ eiyev yapa^pag oXeBpov TeTOKvtag, 
(pcoKi^g ^ oafJLTjv, Aafxiag opyetg aTrXvTovg^TrpcoKTOvte Kafx-^Xov. 
TOtovTQv i^cbv repag ov (prjaiv ^eiaag KaTo^copo^oKrjaat, 1036 
aX\ vnep vfjJHv ert Kat vvvt ■JioXefxel' (pyjatv Te fJ.eT ayTOu 
To^ig vfaiaXoig eTttyetprjaat •nepvaiv Kat To7g irvperoTa-tv, 
01 Tovg irarepag r vTfyov vvKTcop Kat Tovg itaTnrovg aireirvtyov, 
KaTaKXivofj.evot t eirt Talg KotTatg eiri Tolatv a7rpdyft.oatv vfjJiov 
avTcofLoaiag Kat irpoaKXvjaetg Kat fxapTvptag avveKoXXcov, 1041 
war avair^odv oetfJMtvovTag iroXXovg wg tov TroXefxapyov. 
ToiovV evpovreg dXe^tKaKov, rvfg ywpag T^o-Se KaBaprvjv, 
irepvaiv Karanpov^oTe KatvoTdratg (JiretpavT avTOv ^tavoiatg, 
dg vTro tov ft.r] yvcovat Ka6apcog vfi.eig eTrotrfa^ar dva^elg' 1045 
KatTot anev^cov iroXX evt TroXXoHg ofnvvatv rov A.iovvaQV 
fj.ri vcoTTor dfxetvov CTny tovtcov Kcof/.co^tKd ft.v]^ev dKovaat, 
rovro fnev ovv ea6 vfLiv atayjpov rolg fi.r] yvovatv 7rapaypr]fi.a, 
te iroiv]Tr]g ov^ev yetpcov TrapaTOtat ao^poTg vev6fj.taTat, (1044) 
6/ napeXavvcov rovg avrnrdXovg r^v eirtvotav ^vverptxpev. 1050 
«AAa TO Xotfrov rwv voiv]rS>v, 
co ^atfxovtot, roi/g ^rjrovvrag 

S 2 260 APlSTO*ANOT2 

Kaivov Ti Kiyeiv Kd^€vpi<7Keiv 

cripyeTe f/.aXXov Ka\ SepairevtTe, ('049) 

Ka) ra vc^fJ^aTa crcc^ead avTciov' IC55 

eo-)8aXX€T€ ^' eg Tag Kif3wT0V( 

fXeTO, TWV fx^^Xwv. 

Kav TovTa TTO/^fl', vfxiv B< fT6y$' 

TWV IfXaTKtiV 

o^-^aei ^e^iOTyjTo^. ('°54) 

w ■jrdXai tiot ovTeg vjfJ.e1g dXKifioi fiev ev %opo7g, 1060 

dXKifxoi ^ ev fxdyaig, 
Koi KaT aiiTO ^>; fuovov tovt avtpeq avOpiKOiTaTOi, 

irptV TTOT VjV, TTpiV TavTa VVV 

c^iyeTai kvkvov t eTi iroXiiOTepai 017 \'059) 

«7^' eTravBoiKxiv Tpiyei;. '°^5 

«AAa KaK Tm Xei\pdvav '^ei Twv^f /jcw/xvjv 

vaviKrjv cyeiV «^ fya) TovfKOv vof/.i^o0 

yripaq etvat KpeiTTOv rj itoX- 

X(ov KiKivvovi vaviccv Kat ('064) 

cryYifj.a KevpvnpcoKTiav. 1070 

fi Ttg vfLav, 0) BeaTai, Trjv efJLVjv t^wv (pvcriv 

frra davfjid^ei fj! opwv ft.eaov '^tea<prjKWfj.evov, 

Yf Ttg yjfj.wv ecTiv v} \ivota t^j- eyKevTpioo<:, 

paViax; eya ^/Sa^o), Kav dff.ovacg ^i to iiptv. ([069) 

ecrfj.ev '^ff.e7g, otg TrpoaeaTt tovto Tovppoirvytov, 1075 

^ATTtKo) fj.ovot ^iKaiwg evyeveig avToy^Qoveg, 

dv^piKWTaTov yevog Kat irXeTaTa Tiyvoe t>;v ttoA/v 

a}(f)eXi^aav ev fj.dyatatv, yjvtK yjXQ ^ap^apog, 

Too KaTTVw TiKpcov dicaaav t>;v noXtv Kat itvpitoXwv, (1074) 

f^fAfrv rifj,m fievotvav -npog (3iav TavBp-fivta, 1080 

eiiBewg ydp eK^^pafj.ovTeg avv 'hopei avv aantOt 

lfj.ayoiJ.eaff avTolat, Ovfxov o^iv/jv Tre-TrcoKoreg, 

aTag dvYjp Ttap dv^p , vir opyvjg tvjv yeXvvvjv eaStwv' 

vm Bf TaJv To^evfkdTwv ovk vjv t^eh tov ovpavov. (1079) 

«XA' ofjiwg d7rwadfj.ea6a ^iiv Oeoig irpog eaTtepa. '085 

yXavi, ydp vjfj.wv nptv fj.dyeahat tov aTpaTOv oteiiTaTO. 24>HKE2. • 261 

€/Ta ^' kairo^icrQa Bvvva^ovri'; h tov^ 6vXa.KOV$, 
01 S' €(pevyov ra? yvdSov^ Ka) ra^ ocppv^; KevTovfXivoi' 
acTTe Trapa To7i l3ap(3dpoia-i iiavTayfov Kai vvv eTi {1084) 

fx-^lev 'Attikov Ka\e7a6ai acpriKO^ dv^iKWTepov. 1090 

apa 'heivoi ^ toB' waTe itdvTa fji^ ^e^oiKevai, 
Koi KaTeaTpexpdfX^v 

Tovg evavTiov;, ■zrXeaJV eKe7ae Ta7g Tpi-fjpeaiv. 
oii yap ^v yjfuv (mccg (loSg) 

piqaiv ev Xe^eiv efxeX\oiJ.ev tot , ovVe 1095 

avKocpavTrjaeiv Tiva 

(ppovTig, aAA' oaTig epeT-rjg eaoiT dpiaTog. 
ToiyapovV' itoXkag TtoXeig Moy^av eXovTeg, 
aiTiWTaTOi (f)epea6ai 

Tov (popov ^evp' eafxev, ov Kke- (lOQs) 

iTTovaiv oi veooTepoi. 1100 

•jToXXayjiv aKoitovvTeg y]fxdg eig anav6 evpi^aeTe 
Tovg TpoTTQvg Kai T>jv ^iaiTav a(pr^iv efxcpepeaTaTovg . 
irpiOTa fLev ydp oy^ev y]fiL'2v ^xov Yjpe6iafxevov (1099) 

fxdXXov o^v6vfxov eaTiv ov^e ^vaKoXwTepov' 1 1 05 

e^Ta TaXA' Ofxoia iidvTa a^pyj^i fxrjyavafxeda. 
^i/AAeyevTef ydp KaB* eafxovg, waitepei TavBpyjVia, 
01 fxev rjfnav ovTrep dpyav, 01 ^e irapd Toiig evSe/ca, 
01 S' ev cJ^e/co ^iKd^ova\ 01 Se Trpog To7g Tei^/ioig (1 104) 

^vfx^e^vafxevoi, tivkvov vevovTeg eg tyjv y^v, fxokig 11 10 

aairep 01 aKaXyjKeg ev To7g KVTTdpoig Kivoufxevoi. 
eg Te ttjv aAAijv liaiTav eafxev evTropccTaTOi. 
TidvTa ydp KevTovfxev dv^pa KaKTiopil^ofxev ^iov. 
dXXd ydp Ky)(f)yjveg yj[x7v elaiv eyKa^rjfxevoi, (1 log) 

ovK eyovTeg KevTpoV oi fxevovreg y]f/.av tov (popov ^^^5 

Tov yovov KaTea6iovaiv, ov TaXaiTtapovfxevoi. 
TovTo t eaT aXyiaTOV yjfx7v, vjv Tig aaTparevTog cov 
eKpo(f)y} Tov fxia6ov Y,fxm, Tr,ate Tyjg ycapag vitep 
fxrp:e K^Ttr^v fX-^Te Xoyy^v fxr\Te (pXvKTaivav Xa^cov. ('»14) 
aAA' efxoi toKe7 to Xoiitov tHcv itoXitoov eft.l3pa-)(v 1 1 20 

oaTig av fxrj \yj to KevTpov, fnyj (pepeiv Tpia^oXov. 
s 3 262 API2T0*AN0T2 

4>I. 011 TQi TTOTC ^av TovTov omo^vOrj(JOjJ.aif 

€Tr€i [Jiovog fx eacoae 7rapaT€Tayfj.evov, 

06 (Sopeag fJL.eyag eTieaTpaTevaaTO. ( ' ' ' 9) 

BA. ayaSov eoiKa^ ov^^ev eTriSvfxeiv TraSeiv. 11 25 

4>I. fxa Tov Ai , ov yap ov^a^cSs- fj.01 ^vfj.(f)opov. 

Kai yap TrpoTepov eiiavBpaKi ^wv efj.itX-^fj.evog 

a-rre^wK 0(f>eiXm tco Kva<pe7 Tpiaf^oXov. 
BA. aXX ovv ireTteipaaBw y , eTrei^-^Trep y aira^ (1 ^24) 

ef/ioi aeavTOv Trapa^e^uKag ev TroieTv. 1130 

4>I. T/ oiiv KeKeveig ^pav fxe ; BA. tov Tpt(3a}v a(f>€i' 

T>ji/^/ ^e y^katvav ava/SaXov Tpt(3miKa)g. 
4>I. eTieiTa irathag yjyfj (f>vT€veiv Kat Tpe(f)eiv, 

oB ovTOcri ft.e vvv aTroTTvT^ai (oovKeTai ; (11 29) 

BA. ey^, avaPaXov t>jvS/ Xa^aov, Ka\ fxyj XdXei. 1 135 

4>I. ToyT< TO KaKQv Ti e(TTt Tvpoq TcdvTUiv 6em ; 
BA. ot fj.ev Kakovai TiepatV, 01 ^e KavvdKVjv. 
4>I. eya oe (Tiavpav aofXYjv @vfj.atTi^a. 
BA. Kov Gavfj.d y' eg Yidp^eig yap ovk eXrjKvBag. (^'34) 

eyviog yap aV vvv S ovy^t yiyvwaKeig. 4>I. ey^ ; 1 140 

jw,a Tov A/ ov TOtvvV aTap toKeHye fj.01 

eotKevat fxaXia-Ta M-opv^^ov adyfj.aTi. 
BA. ovK, aXX ev KK(3aTdvotat TavO v(f)aiveTat. 
4>I. ev EiK(3aTavotat ytyv€Tai KpoKifjg yoXt^; (1139) 

B A. TTodev, wyaff ; aXXa tovto Tolai ^apfidpoig 1 1 45 

v(f)aiveTat TroXXaig oandvatg. avTrj ye TOt 

eptwv TdXavTov KataiieTvooKe pa^iug. 
4>I. ovKOvv epidoXrjv S^t e^yjprjv avTrjv KaXeiv 

^iKatOTepov rj KavvdKi^v; BA. e^', ajya^e, (1144) 

Kai aTrfit y dfk.Tciayofj.evog. ^i. oiifj.01 ^eiXaiog' 11 5o 

oog 6epfj.ov rj fKiapa Tt fLov KaTrjpvyev. 
BA. ovK dva(3aXei; $1. ^a A/' ovk eyay. dXX\ wyaBe, 

etTrep y avdyKr^, Kpi^avov fx^ dfXTiia^^^eTe. 
BA. <pep,aXX eyoo ae Ttept^aXSo' aii ^' ovv 'iBi. (i 149) 

4>I. TtapdBov ye fxevTot Ka\ Kpedypav. BA. Tir\ t/ ^^ ; 1 155 

^I. tv e^eXrjg /xe Trptv '^teppvrjKevai. 24>HKE2. 263 

BA. aye vy«, aTro^vov rag KarapaTovg €[ji.j3a^ai, 

racr^i S' avvcrag virotvBi Ta<; AaKmiKag. 
4>I. e-yw yap av rXaivjv vjrohvaaadai Trore (i 154) 

€yBpm irap avbpwvtvaiJ.evy) KaTTVfxaTa\ 1160 

BA. evfief tto^', <u tSv, KairolSaiv eppcoy.eva}i 

e? T>j» AaKCtiViKrjv avvaaq. 4>I. aS^/cerf 'yc jtxe 

€f Tiyv TTokefAiav d7ro/3//3a^cov rov iro§a. 
BA. </>e^e Kai tov erepov. $1. ix.i^^^afj.wg tovtov y', CTre/ ( 1 1 59) 

zravu jxiaoXaKav avTOv ^(ttiv eh twv ^aKTvXwv. 1 165 

BA. ovK ecjTi Trapa tovt aXka. $1. KaKo^^aifj.m eyw, 

o<TTi<; eTTi yrjpa. "^ifxeTXov ov^ev X-^xpofJMi. 
BA. avva-QV TtoB vTiotvaafj.evog' eha TrXovaiaq 

a^i 7rpo0ai Tpvcpepov ri ^iaaaXaKcoviaov. {n6^) 

$1. lOov. fleoJ TO ayyjfxa, Ka) aKe\pai fx. oroo 1170 

fxaXiaT eoiKa tvjv jSd^iaiv tcSv "jrXovaiccv. 
BA. otoo ; ^oSirjvi aKopo^ov yjfji.(f>teafji.evw. 
^I. Kai fjivjv TTpoQvf/.ovf/.ai ye aavXoitpcoKTiav. 
BA. aye vyv, eniaTriaei Xoyovi aefivovg Xeyeiv (1169) 

dv^pxv TtapovTav TToXvfuxGav Kai ^e^im ; 1^75 

$1. eywye. BA. riva ^i^r av Xeyoiq ; ^I. iroXXovg irdvv. 

TtpSnov fjiev ig 17 Adfxi dXova eirep^^ero, 

eireira "h a>g ILaptoirim rvjv fj.r]Tepa. 
BA. fj."^ fj.01 ye fxvQovg, dXXa rm dvBpcoTrivm, ( 1 1 74) 

o;oii? Xeyofj.ey fxdXiara rovg Kar oiKiav. 1 180 

^I. eyco^a roivvv rm ye irdvv Kar oiKiav 

eKeivov, ag ovtq} Tror rjv fj.vg Kai yaXrj 
BA. « aKaie KaTrai^evre, Qeoyevrjg e(f>r} 

T» KOTrpoXoyce, Kai ravra Xoi^opovfJ.evog, (1179) 

fiLvg Kai yaXag fJ.eXXeig Xeyeiv ev avhpdaiv ; 1 1 85 

4*1. iroiovg rivdg he y^rf Xeyeiv ; BA. fLeyaXoTrpeirelig, 

wg ^vveSecopeig Av^poKXeT Kai KXeia6evei. 
4>I. eyot} ^e reQeaipi^Ka Trcoiror ovtafxol 

wA^ eg YldpoVf Kai ravra ^v oj^oXw (pepm. ( ' J84) 

BA. dXX ovv Xeyeiv yjpri a wg eft.dyero y avriKa \ 190 

'E^ou^iajv irayKpdriov AaKm^a KaXwg, 
s 4 ' 264 API2T04)ANOTS 

YjQr] yepwv cov /<ai TroAiogf f%«v Oe toi 
TTKevpav ^aSvTaTYiv Kat y^^paq Xayovag re Kai 

BapaK apKXTov. 4>1. 7rai/€ Tray, ov^ev Xeyeig. (i 189) 

^ajj- ^ av iLa^-^eaaiTO itayKpaTiov 6ctipaK e%wv; ^^95 

BA. ovTcog ^ivjyelaQai vofxi^ova 01 ao(f)oi. 

ak\ CTepov eiTre fxoi' irap avhpdai ^evoig 

TTivccv, aeavTov ttoiov av Xe^ai ^oKeig 

eiti veoTvjToi; epyov dv^piKccTaTOv ; ( 1 194) 

4>I. eKe7v eKeiv dv^peiOTaTOv ye twv efxav, 1200 

OT Kpyaaimog Tag ydpaKag v<f)eiXoiJi.Yjv. 
BA. d-TToXeig fxe. itoiaq ydpaKag', dXX wf oy KaTrpov 

e^iwKaBeg tcot , r^ Xayav, yj Xafijnd^a 

etpafxeg, avevpccv ti veaviKccTaTOV. (1199) 

$1. eycJo^a toivvv ro ye veaviKcnTaToV 1205 

OTe Tov ^pofxea <I>auAAov, wv ^ovnaig eTi, 

elXov ^icoKcov Xoi^jpiag ^"^(f^oiv '^vo^v. 
BA. Tiav ' aXXa devpi KaTaKXiveig 7rpoafj.dv9ave 

^vfLTTortKog eivat Kat ^vvovaiaariKog. ( i 204) 

4>I. irccig ovv KaraKXtva; (ppd^ dvvaag. BA. evayvjfKovcog. 12 10 
4>I. a^i KeXeveig KaraKXivYjvat ; BA. fxi^tafxwg . 
4>I. Tiag ^ai ; BA. ra ydvar CKTeive, Kai yvfxvaariKag 

vypov yyrXaaov aeavrov ev roig arpci}ft,aatv. 

eiretr eiraiveaov rt rcov yaXKcvff.drcov, (1209) 

opo(p7jv 6eaaat, Kpe^d^t avXy^g Qavfxaaov' 1215 

vocap Kard yetpdg' rdg rpaire^ag ea^pepeiv 

Oenrvovfiev' aTiovevtfKfxeB ' y^tq airev^ofxev. 
4>I. 'jrpog rwv Secov, evvirvtov eartwfLeQa ; 
BA. avXYjrptg eve(f)vaYjaev. oiVe avfxiidrat (1214) 

etaiv Qeapog, AlaylvYjg, ^avog, KXecov, 1220 

^evo^ rtg erepog ■irpog Ke(f)aXYjg ^AKearopog. 

rovrotg ^vvccv ra aKoXi OTTCog ^e^et KaXag. 
^I. aXYj$eg; ag ov^eig AtaKptccv ^e^erat. 
BA. eyct} etaofxai' Kai ^'S^ ydp elfx eycb KAeav, ('219) 

aSco oe Ttpwrog 'Apfxo^toW '^e^et ^e av. 1225 

ovoetg TrwTTOT dwip eyever \A8r]va7og 24>HKEE. ■ 265 

4>I. oyj^ ovTO) yc Tta.vovpyoi; KX^Ttryjg 

BA. rovTi av '^paaei; ; '^apaTroXei ^ow^evoi' 

(ftrjcret yap e^oXetv <re Kai ^iacpdepeiv (1224) 

Ka) T^ale rrig yrj^; e^eXav. ^I. eya) ^e yc, 1230 

eav a^e^X^, vvj A/ erepov aaofxai. 

afv6p(i)(f>\ ovrog iJiaio[xevog ro fxeya Kpdro;, 

dvrpe^peii eri rdv ttoXiV d V eyerai pond^. 1235 

BA. t/ S', orav Seoopoi "upog Trotm KaraKeifxevo; 

alri KXeavof Xa/SofJievo; T^f ^e^id;, (1230) 

'AS/tx^TOv Xoyov, ccraTpe, fxaSav rovg dyaBov; (piXei, 

rovru) ri Xe^eig aKoXiov ; 4>I. ai^iKws eya, 1240 

ovK eariv dXwTreKi^eiv, 

ovh^ dfk(porepoiai yiyveaQai <piXov. 
BA. fxerd rovrov Alaylvr,(; HeXXov te^erat, (1235) 

avr]p aocpo; Kat fxovatKo; Kar aaerai 

y^rjfj.ara Kai (3iav 1245 

K.XeiTayopa re Ka- 

[J1.01 fjiera SerraXaov 
^I. TToXXd ^>? tteKOfJ.taa; av Kdyta. (1240) 

BA. rovrt fiev enteiKa; av y e^eTnaraaai' 

OTt(ag V em ^€«rvov eg ^tXoKTrjfj.ovog tfxev. - 1250 

ira^i Tra?, to telTivov, 'Kpvae, avaKeva^e vav, 

iva Koi fi.e6va6iifiev ^td yjpovov. $1. fj.r^afi.tag. 

KaKOv ro TTivetv' d-no ydp oivov yiyverai ( 1 245 ) 

Kat 6vpoKOTir}aat Kai ■nard^at Kat ^aXeiv, 

KairetT diiorivetv dpyvpiov eK KpanrdXrjg. ^255 

BA. ovK, r]v ^vvrjg y av^pdai KaXoTg re Kaya6o7g. 

rj yap Traprjrrjaavro rov TieTrov6ora, 

vj Aoycv eAe^a^ avrog daretov rtva, (1250) 

AlaxTitKOv yeXoiov r] YiVJSaptrtKOV, 

ajv efj.a6eg ev t'2 avfJ.7[oat'ji' Kar eg yeXm 1260 

TO Trpdyfi. erpexl^ag, war dcpetg a' ditoiyerai. 
^I. fLa6rjTeov rap eart itoXXovg rm Xoyav, 

entep dvortafo fxrjhev, >jv rt ^poi KaKov. (1255) 

aye vvv tccfj.ev' /Aiy^ev rjfidg layi.r(a. 266 APISTO*ANOTS 

XO. 'TroXka.Kii ^rj '^o|' efxavTco ^e^io^ Tre^pvKevatf i 265 

Kai (TKatOi ovOe-vooiTOTe 

aXX Ajxvviag SeXAou fxaXXov ovk toov Kpcc/Svkov, 
ovTog ov y eyio ttot' e/oov (xvt) {xyjkov Koi potSig ( 1 260) 

^eiTTvovvTa fxeTa Aeayopov. 

TTeiv^ yap '^Trep AvTt(f)ii)v. 1270 

«AXa Tipea-^evoov yap eg ^apaaXov coj^eT * eiT eKCi 
[xovog [xovotg 

Tolg Y\.eve(JTai(ji ^vvy^v Tolg 

SeTTaXcov, avTog TrevecfTVjg lov eXaTTWv ov^evog. (1265) 

w [xaKapi AvTOfxeveg, oog ae fxaKapt^ofxev, 1275 

Trar^a^' ecf>VTev(Tag OTt yetpoTeyytKtaTaTOvg, 
'TrpwTa fxev airacTt (piXov avtpa Te (70<pwTaTov, 
Tov KiBapaottoTaTov, a> yoLptg ecpeaTreTo' 

Tov ^ vTTOKptTYjv eTepov, apyoXeov (og ao(pov' (1270) 

etT ^Aptcppd^yjv, iioXv Tt Bvft.o(TO(ptK(OTaTOV, 1280 

QVTtva itOT coft.o(Te fxaoovTa irapa fXYjoevog, 
aXX! omo cro(f)Vjg (pvaeog avTOfxoTov eKfxaBeh 
yXooTTOTTOteh eg to, iropveV ei(xtovff eKcxcTTOTe. 
***** 

elcTi Ttveg ot fx eXeyov ag KaTa^tyjXXayvjv, ('275) 

■y]vtKa KXewv fx vneTapaTTev eirtKeifjt.evog 1285 

Kat fxe KaKiaig eKvt(Te' k(X&' ot txTre^etpoft.vjv, 

ovKTOg eyeXcov fxeya KeKpayoTa 6e(ofi.evot, 

ovoev ap efxov fxeXov, ocrov Oe fxovov etbevai 

aK(Ofift.(x,Ttov e't7roTe Tt QXt^Ofxevog eKJSaXa. (1280) 

TayTa KaTt^^cov vno Ti fxtKpov eTTtB-^Ktaa' 1290 

eha vvv e^YjTrdTVjaev -^ yapa^ tvjv afXTreXov. 
EA. /w yeXwvat fj.aK(xpiat tov MpfxaTog, 

Kat TptafxaK(xpiai tov V/ TaHg 7rXevpa7g Teyovg . 

(og ei) KaTVjpexpaaOe Kat vovPvaTtKwg (1285) 

Kep(xfX(i) TO VWTOV (oaTe Tag •nXriyag aTeyetv. i 295 

ey(o V airoXooXa aTt^Ofxevog l3aKTi^pta. 
XO. t/ ^' eaTtv, io Trai; iraT^a yap, Kav ji yepoov, 

KaXeh ^iKatov oaTig av TrXyjyag X<i,j3y}. 2*HRES. ■ 267 

EA. ov yap yepav arYjpoTaTov ap r]v KaKOv ' (1290) 

Kai T<tiv ^vvovTCOv TioKv irapoiviKaTaTo^ ; ^300 

KaiTot Trapyjv YimvXXoi;, AvTi(f)'2v, Avkcov, 
Av(Ti(TTpaTog, Qov(f>paaTogf 01 irepi ^pvviyov. 
TOVTWV aTta.vTm yjv vj3piaT0TaT0( iJ.aKp^. 

€v6vg yap ag eveTrX>jTO ttoAXwv Kaya^m, (1295) 

cv^Xar', eaKipTaf ireTTOp^eif /careyeAa, 1305 

(ocnrep Kayjpvwv ovi^iov evoi^-^fjievov' 
KOTVTiTev €fJie veaviKag, Tva7 ital KaXwv. 
eir avTov wg eiV, rjKa^rev AvaiaTpaTog' 

eoiKag, (0 Trpea/SvTa, veoirXovTtf Tpvyi (1300) 

KkyjTi^pi T etg ayypov aTct^e^paKOTt. 13 io 

avaKpayoiv avTyjKaa avTOv "napvoTti 
Ta 6pia Tov Tpipmog aTroPePXrjKOTi^ 
SdeveAo) re toc aKevapia hiaKeKapfi.eva. 

01 S' aveKpoTYia-av, irKvjv ye Sov^ppexaTOv fjiovov ('305) 
ovTOf ^c ^t€[xvX\atv€v ag Vq ^e^tog. 13^5 
yepm ^e tov QovcppaaTov vjpeT, ente u.ot, 

€711 tS) KOfJ.ag Kai KOfJj\\yog elvat TrpoaiToteT, 

Ka)fj.ahoXotym irept tov ev TrpocTTOvi^ aet ; 

TotavTa TrepivPpt^ev avTovg ev fJ-epei, (1310) 

aKaiTTm aypotKcog Kai irpoaeTt Xoyovg Xeym 1320 

afxaBeaTaT , ov^ev etKOTag tcS ■npexyfj.aTt. 

eitetT eTietby] fLebvev, oiKao epyexat 

TVTTTm aitavTag, y^v Ttg avTa ^vvTvyyf. 

oti §e tyi Kat a(paXXofj.€vog irpoaepyeTat. (1315) 

aAA eKTTo^twv a7tetfj.t Ttplv •itXyf/ag Xa^eiv. 1325 

4>I. aveye, Ttapeye' 

KXavaeTat Ttg t«v oittaBev 

eitaKoXovBovvTm €fJ.oi' 

olov, et fj.yj ppyjaed , vfj.ag, (1320) 

00 TtovYipot, TavTyjt Tyj '330 

^a^i (ppvKTOvg aKevdau}. 
BA. ^ fxyjv av ^cioaetg avptov TovTm ^iKrjv 

y^fj-h aitaat, Ket a^po^p* ei veavtag. 268 API2T0^AN0T2 

aSpooi yap Yj^ofxev o"c irpofTKaXovix^voi. (1325) 

4>I. Iri lev, Ka\ovfj.evoi. 1335 

apyaia y vtxav apa y tirtj 
«f ov^ aKovwv avf.yofKai, 
^tK'2v ; lai^ol at(Bo7. 

ra^f. fx apeaKei' ySaAAe Kyifxovf. (•33o) 

ovK airet o-y ; * * nov ^ariv i34<3 

yjXiaarYjg ; cktto^wv. 
ava^aive ^evpo y^pvaofi.^^koXovBtov, 
t:^ Xetpi rov^ht ka^ofx.evrj rov (xyotviov. 
(y^oV (f)vXdrrov , a^ (ja-npov ro (ryotvtoV 
Ofxooq ye f/.evrot rpijSofievov ovk ay^Berat. ('335) 

opa? €ya> a (ai "^e^tai v(petXofArjV 1345 

fLeXKovcrav ritri Xecrpieiv rovg ^vfXTrorai' 
m ovveK aTTo^^og rw ireet tcd^; xdptv. 
dXX^ ovK diiohwcretg of^e (piaXeis, oih^ ori, 
«Xa' e^aTTar^^^ret^ Kayyavel rovrw fkeya' ('34°) 

"KoXXolq yap rj^r^ yarepot^ avr eipyd(7(o. 1350 

eav yevr] ^e fLrj KaKrj vvvt yvv^, 
eyw (T , eTretOav ovfi.og vtog aTroaavrj, 
Xv(TdfJ.evo^ e^(o TraXXaKrjv, w yptpiov. 

vvv ^ ov Kparw yw rwv efjiavrov yprjff.drcov. (1345) 

veo^ yap etfnt Kat (f>vXarrofj.ai (T(f)odpa. i3S5 

ro ydp vt^htov rrjpei fLe, Kacrrt ^vaKoXov 
KaXXwi KVfLivoitpiaTQKaptafLoyXv(f)ov. 
ravr ovv irept fJ.ov ^e^otKe fCrj ^ta^pGapw. 

TTarrjp ydp ov^et^ eartv avrw ttT^v efJ.ov. ('35°) 

00 1 te Kavrog eirt ae Kafj, eotKe uetv, 1360 

dXX wg rdyjara arrfit rdate rdq %erdi 
Xa^ova , IV avrov rwBdaw veavtKx^, 

r/ f.-> r ■> \ \ " ' 

ototg Trofj ovrof efxe npo rwv fj.varrjptwv. 

BA. w cvrof ovroi, rv(f)etave Kat yotpoSXt}p, ('355) 

TroSei^ epdv r eoiKag wpatag aopov. '3*^5 

ov Toi KaraTrpoi^ei fj.d rov ^AvoXXw rovro ^pwv. 

4>I. «f rj^ew^ (pdyoii av e| ofov<r ^iKrjv. 2«i>HKE2. 2G9 

BA. ov ^eiva TwQd^civ «re, t^v avXifjTpi^a 

Tcov ^vix7roTa)v KXexpavTa; ^l. Tioiav avXvjTptda; (1360) 

Ti Tavra Xi^peT^, axnrep airo TVfx^ov Tream; 1370 

BA. V*; Tov A< ', avTTi Tiov Vt/ <Toi j yj Aap^avi^. 

^I. ovK, akX ev ayopa Tolq ^eolg ta.q KaeTai. 

BA. ^af ^^e ; 4>J. ^«4- ^^t . 61/5^ opa.g eaTiyixev^v ; 

BA. t< de t<3 fxeXav tovt ea-Tiv avTVjg tovv /xeo-co; ('3^5) 

$1. yj TTiTTa^-^TTov Kaoixewjg e^epyeTai. '375 

BA. ^ oiriaSev ovyj. itpoiKTOi; eoTiv ovToai ; 

^I. 0^0? fJiev ovv T^g ^a^og ovTog e^eyei. 

BA. Ti Xeyeig av; iroiog o^og ; ovk ei ^evpo <tv ; 

4>I. a d, Ti [MeXXeig ^pav ; BA. ayetv TavTfjv Xa^av <('37<^) 

d^peXofxevog cre Kai vofxiaag elvai (jaicpov r^So 

Kovh\v OvvaaSai ^pav. 4>I. aKovaov vvv efi.ov. 
^OXvfK.TTLaaiv rpiiK edeoopovv eya, 
^Kcftov^mv efi.ayeaaT AaKavda KaXxg, 

•S^ri yepctiv oov' eha TJj Tivyfx.Yi Bevav ('375) 

TrpeajSvTepog KaTe(3aXe tov vewTepov. 1385 

Tipog TOVTa Tfjpov fuyj XdPyjg VTroTria. 

BA. v^ Tov A/' e^efnaOeg ye t^v OXvfXTriav. 

APTOniiAIE. 

161 fxoi "napdaTffi , dvri^oXS) Ttpog tc5v Bem. 

0^1 yap dv^p eaTiv og fx airaXeaev (1380) 

Trj ^a^i Ttamv, Kd^e/3aXev evTevQevi '390 

dpTOvg Mk o0oXa>v KdTriSi^KVjv TCTTapag. 
BA. opag d be^paKag; icpdyfkaT av oeT Kai ^iKag 

eyeiv tid TOV aov oivov. ^I. ovtafxwg y, eirei 

Xoyoi ^iaXXd^ovaiv axnd ^e^ioi' ('3^5) 

oxtt' oTo' OTtTi TavTti ^taXXayB-^aofUit. '395 

AP. ov Tot fiM Ta) deii} KaTairpot^et MvpTiag 

TYjg AyKvXtQ>vog $vyaTepog Kat HcoaTpdTVjg, 

ovTO) ^ta(f>$€ipag efnov Ta fpopTta. 
^I. aKovaov, w yvvat' Xoyov aot ^ovXofxai (1390) 

Xe\at yaptevTa. AP. fxa Aia fxy} fxot y , co fLeXe. 1 400 

4>I. Atawirov aTTO Oemvov jSa^t^ovG eairepag 270 API2T04)ANOTS 

Gpaceia Kai fxedva-yj Tig vXaKTCi kvcov. 

KaittiT eKeivog eiTrev, (e kvov kvov, 

ii VYj A;' dvTi TYjg KaKrjg yXaTTfjg TroOh ('395) 

TTvpovg Trpiaio, a-co(f)poveTv av [xoi ^OKOig. 1405 

AP. Kai KaTayeXag fxov ; 'TrpoaKaXovfJLo.i a oaTig e/, 

Trpog Tovg ayopavofxovg j3Xal3i^g tccv (popTWV, 

kXy/t^P^ e^yovaa X.aipe(f)(cvTa tovtovi. 
4>I. f/.a Ai , aXX aKovaov, i^v ti aoi ^o^co Xeyeiv. (1400) 

Aaaog ttot dvTe^i^aaKe Kai S/^wv/^^f* 1410 

eneiff Aaaog emev, oXlyov fj.01, fxeXet. 
AP. aXYfQeg, ovTog; 4>I. Kai av ^^ fkoi, ^atpecftav, 

yvvatKt KXyjTevetv eoiKag 6a\ptvYi, 

^lvoT Kpefxaf/ievY] iipog Tro^Sov FiVptTithov, (1405) 

BA. oli Tig eTepog, ag eotKev,ep-)(^eTai 14 15 

KaXovfxevog ae' tov ye Tot kXyjtyjp^ ^X^'" 

KATHrOPOS. 

otfxot KaKo^atft.(i}v. TrpoaKaXovft.at a , o) yepov, 
vj3pe(i)g. BA. vPpewg; fj.Y], fi,Yi KaXeavjg iipog twv Beav. 
ey(t) yap vnrep avTov Oik^v oiO'j)ft.i aot, ^1410] 

> ^v av av Tftf')j«', Kat "xaptv irpog eiaofiai. 1420 

4>T. eyo) fi.ev ovv avT(£ ^taXXay^S-^aoft.at 

eK(i}v' Ofi.oXoya) yap TraTcx^at Kai ^aXeiv. 

dXX eXde ^evpi iipoTepov, entTpeTreig efxoi, 

Ti yjpYi fJt. dnoTtaavT dpyvpiov tov irpdyfnaTOg, (1415) 

eivai (fjtXov to Xotirov, yj av fxot (fjpdaetg; 1425 

KA. av Xeye. ^ikZv yap ov ^eofx ov^e TrpayfudTO^v. 

4>I. dv^i^p 'Zv/SaptTi^g e^eTreaev e^ apfi.aTog, 

Kat TTOog KaTedyYj TYjg Ke(f)aXY}g fj.eya a(^o^pa' 

eTvyyavev ydp ov Tpi^iov wv lifntKYjg. (1420) 

KaTtetT eirtaTag eiTT dvYjp avToo (fnXog' '43° 

epoot Ttg Yjv eKaaTog etbetYj TeyvYjv. 

ovTd) ^e Kai av irapdTpey^ eg Ta YliTTdXov. 

BA. Ofj.otd aov Kat TavTa Toig aXXoig Tpoirotg. 

KA. «AA' ouv av fi.efj.vria^ avTog direKptvaTO. (1425) 

$1. aKove, fj.Yt (f>evy. ev Xvfiapei yvvY) iroTe '435 2*HKES. m Karea^^ e-xJvov. KA. ravT eyw fxapTvpofxai . 
4>I. (tvyjmq ovv tyoov tiv e7r€(X.apTvpaTo' 

e/fl' 7] 'Evl3apiTig e/Vev, et vai Tav Kopav 

T^v fxapTVpiav TavTfjv faaag ev Tayei (1430) 

\'nit(.<T\kov €7Tpici}f vovv av elyeg Ttkeiova. 144.0 

KA. vl3pi^^, eag av tvjv Qikyjv apywv Ka\yj. 
BA. ov Toi fxa TVjV AvjfivjTp er evTavdi fx.eveigy 

ak\ apdfi.evog eyci) <76 ^I. ti iroteig; BA. t/ Trotw ; 

fiaw (pepa (j evTevSev' el ^e /xy;, tdya (h35) 

KXYjTYipeg eTTtXeixpovai Toiig KaXovfi.evovg. '445 

4>I. AtauTTov 01 AeA0of ttot BA. oktyov fkot f/.eXet. 
4>I. <f)idXyiv eTtvjTtavTO K\expat tov 6eov' 

eAe^ev avTOtg cog Kavaapog ttOTe 
BA. oift^ (og airoXcti a avTolat To^iat Kavddpoig. (1440) 

XO. ^yjkcti ye Tvjg evTvyjag '45° 

Tov 7rpeal3vv, 01 fjt.eTeaTV} 

^VjpwV TpOTTCOV Kat (3lOTVjg' 

eTepa ^e vvv dvTtfKaQcov 

V} fKeya iretaeTat t/ (1445) 

€Tri TO Tpv(f>a)v Kat ff.a\aKov. ^455 

Taya 6 av lacog ovk efieXot. 

TO yap aTtoaTVjvai yaXeirov 

(pvaeog, vjv eyot Tig dei. 

KatTOt TtoXXoi TavT eiraSov' (1450) 

^vvovTeg yvcafmig eTepcov 1460 

fi.eTe^dXXovTo Tovg Tpoitovg. 

TToXXov 0' eiratvov Trap efuot 

Kai Totatv ev <ppovovaiv 

Tvychv anetatv ^ta tvjv ('455) 

(ptXonaTptav Kat ao(f>tav 1465 

iraig ^iXoKXecovog. 

ovdevi yap ovTcog dyav'2 

^vveyevofxv]v, ov^e Tpotrotg 

(irefxdvviv, ovV e^eyyOvjV. (1460) 

T/ yap eKeivog dvrtXeycov 1470 272 APIST04>ANOT2 HA, 4>I. 

EA, 
<E>I. 

EA. 
4>I. 4>I. 

HA. 
4>I. 

4>I. 

BA. 

a>i. 4>I. OV KpeiTTCOV ^V, /3ovXofJ.€VO$ 

Tov (pvaavTa ae}j.voTipoig 

KaTaKodfx^aai TrpayfxaoT, 

v"^ Tov Aiovva-ov, aTropa y y^yuv 7rpayfj.aTa {^A^s) 

^aifJ.wv Tig €<7K€kvkXvjk€v ej- t»;v otKiav. - 1475 

yap y€pcf)v as €7n€ Qia iroXAov y^ovov 

y)Kova€ T avXov, it^pi^^apyiq "^^ ■npayfj.aTi 

lpyovfj.€voi; t^c vvKTOg ovV^v itav€Tai 

TapyaV €K€7v olg ©eVr/? vjyavi^CTo' (1470) 

Kai Tovg TpaywOovg (pyjaiv «Tro^e/^e/v Kpovovg 1480 

Tovg vvv, Oiopyyjaofj.^vog oXiyov vaT€pov. 

Tig €7r avk€ioiai Bvpaig 6aaa€i ; 

TOVTl Kai ^Vj y^p^l TO KaKOV. 

KXrfipa '/akaaQa TaO€. Kai ^yj yap (14715) 

axr,fJ.aTog apxv 1485 

fj.aKkov Be y lacog fxaviag a.pyj]. 

TiX^vpav "kvyiaavTog vno p(CfKy\g, 

oiov fLVKTyjp fKVKaTai Kai 

acpov^vXog ayjei. HA. 7r7G' cXXelSopov. (1480) 

TrTyjaaei ^pvviyog wg Tig aX^KTap, '49° 

Taya PaXXyjaeig. 

aK€Xog ovpaviov y ^KXaKTt^ccv. 

irpOiKTOg yjxaK€t. aA. KaTa aavTOV opa. 

vvv yap €v apBpoig Tolg yjfL€T€poig (1485) 

aTp€(p€Tai yaXapa KOTvXyjoav. '495 

ovK €v fJM C^i ov OyjT , aXXa fiaviKa •jrpayfJM.Ta. 

(f)€p€ vvv avenrco KavTaycaviaTag KaXa. 

ef Tig Tpaycp^og (pyjaiv opyjeiaSai KaXag, 

€fJ.o] 'hiopyyiaofj.evog hvBdV ^laiTco. (1490) 

<f)i^atv Ttg, yj ovdeig ; BA. €lg y €K€tvoai fj.ovog. ^500 

Tig KaKo^atfxcvv laTtv ; BA. vlog KapKivov 

fL€aaTog. 4>I. aA.X' ovTOg y€ KaTairoByjaeTai' 

avoXa yap avTOV €fLfL€X€ia. KOvtvXov. 

€v T<x pvBfj.S> yap ov^€v f o-t . BA. aXX! oo^vp}, ('495) 

fTe^o^- Tpapcp^og KapKivtTi^g €py€Tat, • 1505 2:a>HKE2. 273 4>I. 
BA a^€k(f>o$ avTov. $1. vrj Ai ' wxpavvjK apa. 
BA. txa Tov A/ ' ofSev y aXXo Trkfjv ye KapKivovg. 

Ttpo<7kpyi.Tai yap erepof av tuv KapKivov. 

TovTi t/ v]v to irpoaepTtov', o^i^y vj (pakay^ ; (1500) 

-TrivvoTyjpfig ovTog ecTi tou yevovg^ ^ 15 10 

(Tfji.iKpoTaTog, 'og TVjv Tpayxoiav Troiei. 

w KapKtv, « [xaKapie Trjg evTrai^iag' 

o<rov TO 7rXvi6og KaTeTrecrev t»v opy^iXm. 

aTap KorapaTeov y eir avTovg [x. , (p^vpe. v'505) 

aXfjiy}v KVKa tovtoktiv, i^v eya KparS}. '515 

XO. <pepe vvv rjfJietg avTo7g oXiyov ^vy^^ap-^awfJiev airavreg, 

IV e<f> yjav^iag vjfjucv TrpoaBev l3efJ.j3iKi^(i)<J^iv eavTOvg. 

ay', (0 fjt.eyaXavvfMa reKva ( 1 5 1 o) 

Tov 6aXacr<TioiQ, 

■JT^^aTe Trapa \p<3ifJut$ov 1520 

Kat 6iv aXog aTpvyeTov. 

Kapit(ev a^eX<por 

Tayyv iio^a KVKXoaoPeh-e, 

Kai To ^pvviyeiov (^5*5) 

eKXaKTiaaTO} Tig, oirujg 1525 

lOovreg avci> <7KeXog 00- 

^QXTiv 01 QeaTal. 

(rTpojSei, Ttap<i.^aive kvkXw Kai ya<TTpi<70v <TeavTov, (1519) 

^«TTe <TKeXog ovpavioV l3efji.l3iK€g eyyeveaOav. 1530 

KavTog yap Trovrofketwv ava^ iTaTrjp Ttpocrepiret 

vi<T6eig eiti to7(Tiv eavTov itaKTi, Tolg Tpiopyoig. 

aXX e^dyer, €11 Ti <f>iXeiT opyovfx.evoi, Bvpou^e 1535 

vjfLag Tayy' tovto yap ov^^elg Tttc itapog ^e^paKev, ( 1 5 24) 

op')(ovf/.evov o<TTtg aw^AAo^ev ^(opov Tpvyw%<ev. E I P H N H. T 2 TA TOT APAMATOS nPOSariA 

OIKETAI ATO Tpvyatov. 

TPTrAIOi;. 

KOPAI, Gvycnepei Tpvyaiov. 

EPMH2. 

nOAEMOS. 

KTAOIMOS. 

xopos rEnproN. 

IEP0KAH2, uavTK. 

APEnANOTPrOS. 

A0*0n0I02. 

enPAKonoAHi. 
2AAnirronoio2. 

KPAN0nnAH2. 

AOPTH02:. 

nAI2 AAMAXOT, 
nAI2 KAEQNTMOT. 
EIPHNH 

onnPA 
0EnPL A rKW(f)a vpoa 
[A ) TnoeEsis. 
I. 

HSij tS TlfK'y7tovi^(TiaK^ Tco\ejj.(f KiKfMiaTai tcI^ 'AOrjvatovi Ka) Toii.; <rtM,7ravTa< 
EXX^va; ' AptffTOfpayrji; l^uv, iKayo^ yap ^nvitevKd 'KoXfft.ovvTuv avruv yaovo^, to 
Zpaj*.a (rvv4ypayi/e tovto, icporpi-noiv Ta^ voXeii KaraOeaOai //.(v t^v itpoi; avTac <biXo- 
vetKiav, ofMvoiav 8e koI tlp-^vriv Scvti ttJ^ irpoTfpov 6%flpa^ eXftrdai, izapeiaayei toI- 
*w ytupyov, Tpvyaiov Tovvoua, fj^oKKTTa t-^; elp-/irm avTivotovuevov. oq avyay^wv 
fiti tZ itoKeiAq) £<? ovpavov a.ve\$etv e^ovKevaa.To itpoi t\v ^ta, itevaoi/.evoi itap avrov 
8** y}v aiTiav ovtuh eKTpv^^et ra, tSv 'EXX^^vuv vpdyfAaTa, toitovtqv itotri^rai itoKefAOV 
avTo^i^. ov Sij iiaitopvvTa riva rpoitov t^v el^ ovpavov ntopetav vo(^o-£(, napeurdyei rpe- 
tpovTa KavOapov t'< dvaitTi/jffoiAevov tl; ovpavov 8j' avroZ, BeKKepocbovrov ttKY,v. itpoKo- 
ytl^ovat 8e ol 8i/'o Oepditovrei avrov, oi^ Ka\ eKrpedieiv itpoaeTeraKTO rov KdfOapov, hvirdK- 
povvrei eTtt to»? atToS <rjTiO«<. ij 8« (t^ojvij toS 8pa/AaT0{ eK fjiepovi uev eit) t^c y^;, eK 
fAtpovq Se €ir» toS ovpavov. o 8e %0j30i; (Tvveo-Tij/cev eK rtvoiv dvopSv 'ArrtKuv ye- 
upySiv. 

^eperai ev ral; Sj8a<r»caXtat? *caj erepav SeSjSa^^cy? Ej^vijy ojjioiait; o 'Apttrrodni. 
yiji. aSijXov ovv (pria-iv 'Eparoa-devrj^, itorepov rijv avTr,v dve^i^a^ev, rj trepav Kaffrj- 
Kev, TjTj^ ov (TuCfzTut. K/jaTij; [A.evT0t hvo oj$€ hpd[AaTa ypdxpuv ovraii' d}j:' ovv ye 
ev TOJs' 'A^apvevatv, r, 'Ba^vKuviotq, ij tv r^ cTep^t Ej^pijvij. koi inropaSijv 8e' Tjva 
•notrijAara itapariBerat, avep tv r^ vvv (pepoiAerrj ovk e<TTtv. 

II. 

TowyaTo? aypoiKot; irpeo-jSunj? AStjvijo-jv o%oi;jKevo; eirj KavBdpov vitep rri<; 'EXXaSo^ 
eli; Tov ovpavov dvaipeperai. •yevouevo; Se xaTa tijv toU Ajo? olKiav evrvy^dvei rS 
'EpfA^, icaj dKovei otj /x€TOJ»fJcraf*ev<»v rSiv 6e5v eii; ra toiI ovpavov dvuTdra) Sj« t^v 
Tuv 'EXXijviBV <iX>.ijXo(cToviaVj ivotKta-dfAevoi o IloXeuoc ej; avrpov rr;v Ej^ijvtjv etp^a^ 
Ki6ovq eitKpop-^ireie, Ka) vvv j/.ffJ^ei Ta< wo^Xej^ ifA^aKuv ev 6velf rpi^etv. Kal ff.expt 
fAev Tjvo? evayft-vjo? yiverat' iite\ 8e ft.era.7tey.TtOfA€vov rov \loKefA.ov itapd 'Adrjvaiuv 
ioihvKa KKeuva kcu itapd AaKtZaifAOvluv Bpatri&av eKdrtpoi j^ij^ravTe? ditoKuKeKevat 
et^ ©sajcijv e(pa<Tav, dva6appei' Ka) ev u itepi KaratTKev^v Zoi^vKOi; 6 IloXe/xo? yiverai, 
Krjpvrrei tov; ^fAiovpyovi;, t n Se Kaj ifAitopovt; afia fAoyy.ovi Ka\ a'/oivia Ka^ovra^ nta- 
payeveadai. (Tw^pafAOVTu-v 8e ntoKXuv ev yjipov <rjjij/*aTj rcpo^vfAu^ d/peKKei re rovi; 
Ki6ovi; dito TOi! avrpov, KcCi Ka,6iKtTev(Tai; rov 'Epu^v <TvKKa^e(T6ai i^dyet itpoi ro (pS^ 
rrjv Ejpvjvijv. dtTfAevui 8e t^; 6edq itdtTiv 0(p6ti(Tric, Kai irap* avrrjv ev6eui; 'Oitu- 
pa^ re Koi Qeupiai dvaupavu<Tuv, ovfAitapuv o 'EpfArji; dvt<TTopov<Tr)i tj tt^i; Ej^pijvijj 

T 3 [ 278 ] 

Ko.) irvvOavoiAev/ji; Tf ra, icept rov Tpvyaiov diaa^a^peT xa ZiovTa' iiaKtv aTco(paivofA.evfi^ 
■npo^ toZto //.'fjvvii, 'KpoiieXOovTO^ avTOv i<a\ icepl tyji; apxvi '^»''^ ■noXefAOV Kai 6* a? at- 
Tiai; (TvviaTvi, ^ettiov Te na) TleptKXeovi; iA,vyjo6evT0i;. to, kotica toS ^pd^aToi; eici ttj? 
■y^? ^Sij TcepaiveTai, Kal 6 u.ev xopoi; ttep) t-^c toiI ttoojtoS Tex^vji; yaTepaiv Ttvm npoq 
Toi/? OeaTcci; haXeyeTat, 6 Se Tpvyaio^, KaBa avvera^ev o 'EpfM^i;, t^v //.e» &eoi- 
piav rri ^ovX9j a-vvea-TV]ar(v, avroc, 8e rvjv 'Oicupav yafjieTv ^tayvov^ rrjv Eipijvijv ihpve- 
rat, Koi ohaa ev rS Tipo<pave7 icpoi; evo!yJ,av rpetcerat. ivreZdev oi re tuv elpvjViKZv 
owX&)v ZriiJi.tovpyo\ ^atpovrei; Ka) ot rZv icoXeiJitKZv Tov{A.Tcaktv KKaiovreq. eiadyeTat 8e 
Ku) eTc) TfKei toC Koyov Tcat^ta rtva rSv KeKX7j[Aeva)v iic) ro ^eticvov Xeyovra prjcreti 
yeXuroTcoiovi;, ro he Zpafji.a rSv ayav iTctrerevyi/.evQiv . ro §€ Ke<pd'Kot,tov t^? KaiiA.tf^tai; 
iar) TovTo' avfji^ovKevet 'ABrjvaiot^ <nceia-a<T6at icpo^ AaKetatfAOviovf Kat rovi aKKovi; 
"EKKrjvai;. ov roZro 8e [ji,ovov i/icep elp'^vi^q ' Apiaro<f>dvrji; ro ipafjia re6etKtv, aKKa Kat 
Toi;? 'A)(^apve7i koi tovi; 'liciceai; koi 'OKKdtai;, Ka) rcavTay^du toZto taicov^aKev, rov 
Se KKeoiva Kei}i/,aj^Sv rov dvTiKeyovra Ka) Adf/i,a)^ov rov ^btKoicoKefJi.ov ae) htapdKKeov. 
8*0 Kat vZv S(* rovTov rov hpdf/.aroi; tiprjvrji; avrovi eTct6vfji,e7v Tcote^, hetKvvi; orcoaa f/.ev 
icoKefjt,oi; KaKOt, ipyd^trat, oaa 8e dya6d rj elp-fjvrj Tcote7. ov fAOVOq te Tcepi elprjvrjq 
avve^ovKevaev, dKKd Kat aKKot icoKKo) icof/irai. ov^ev ydp avf/^ovKocv he<pepov' 'o6ev 
avTovq Kctt ^ibaaKdKovq uvof/^aCiOv, 'ort icdvra rd icpoa^opa ttd ^pafidroiv aiirovi; 
i^i^aaKov. iviKriae 8e r^ ^pdf/,art o icof^rrji iict dp^ovroq ' AKKatov iv aaret' TipZroi; 
EurcoKti; Ko/.a^t, tevTepoi; ' AptaTo<pdvriq Elp^^vfj, Tpiroq AevKuv ^pdropat. ro Se 8/ja-- 
fjia victKpivaro ' ArcoKKobicpoi;, r^viKa ipfajv KotoKporrji; [rjviKa tr '}jv vicoKpir^i;?) 

III. 

APISTO«i>ANOTE rPAMMATlKOT. 

(Ex codicibus Venetis 474 et 475.) 

T^ A» (ppdaav arcevhtcv t» KaT* dvBpwTcovi; Tpvya7o<; 6eKa)v «? Tot? Beovi; igerpt^pev 
opvtOai;' oji; 8' dveTCT'/j KareKa^ev 'EpfM^v y,ovov dvu. Kar' iictteiKvvat <ppdaai; rov 
woXe/AOV ppv6rjTat {8pv6fi re 475) dic^pTrjpnevov deptoq 'erotfjLOV r 'ovra rcpo^ /ca/cov- 
%tav, rrjv rcporepov elprjvrjv 8e Karopojpvyfievrjv. iKerevaav ot Kar' dypovi; dvdrcaKtv 
•jcoftv. ro fi.ev Karivevae (jSa 8' ircivevae 474. Ka^V iicivevae 475«) ''** '''*^* 
aTcdyovatv avrrjv rrjv iK ^fpi6pov koi rdya^d. 
E I P H N H. OIKETHS A. 
XXlP' oupe fJM^av dog TayidTa Kav6apx. 

OIKETHS B. 

i^ov. 01. A. 00$ avTX Tw KaKiaT diroXovuievci}. 
01. B. Kai fLyproT avTvjg jxau^av rj^ia <pdyoi. 
01. A. ^og UM^av erepav e^ ovi^av ire^^kaafjievrjv. 
01. B. iQov [j.d\ avBig. 01. A. ttov yap ^v vvv §17 <f>€pes ; 5 

ov KaTecpayev ; 01. B. [xa tov Ai , aAX' e^apTtdaag 

okrjv (veKaxpe nepiKvXiaag to7v tto^oiv. 
01. A. aXX wg Tayj^jTa TpTjSe iroXkag Kai iruKvdg. 
01. B. av^peg KOTipokoyoi, TrpoarXd^ea-de itpog 6eS)v, 

€1 ix.r) [xe (3ov\eaa diroTrviyevTa irepii^eh. 10 

01. A. eTepav eTepav ^of iraitog vjTaipyjKOTog' 

TeTpifji.[xev7jg ydp <f)V]aiv e7riQv[xeiv. 01. B. /^oy. 

evog [xev, oov^^peg, diroXeXvaQai [uoi ^okx' 

ov^eig yap av (patfj [xe [uxttovt ecrQieiv. 
01. A. ai(3o7, (pep aXXrjv ydrepav [uoi ydrepav, 15 

Kai Tpi^ eff eTepag. 01. B. [xa tov 'AiroAAw ^ya [Jiev ov' 

ov yap €0 oiog t €i[jl wrepeyetv Tr^g avTXiag. 

avTVjv ap oi<ra} avXXa(3(i)v Tr}v avrXiav. 
01. A. wj Tov A<' eg KopaKag ye, Koi aavTOV ye irpog. 
01. B. yjaaJv ^e y et Tig oi^ e[xo\ KaTeiTrdTO} 20 

iroSev av irpiai[Lrjv pTva [JLrj TeTpv][i.evrjv. 

ovhev ydp epyov rjv ap aOXiWTepov 

vj KavOdpio [xdTTovTa irapeyeiv eaSieiV. 

vg p.ev yap, aanep av yeari Tig, v) kvwv, 

<pavXu)g epeitei' tovto ^' vvo <f>pov^[*.aTog 25 

T 4 280 API2T04)ANOT2: 

l3pev6veTat re Kai (payeiv ovk d^ioif 
vjv [XTj TrapaBa rpiipa^ ti Yjixepag o\y)$ 
waitip yvvaiKi yoyyvAfjv [JL(fjLayfj.€vif}v. 
«aX' €1 TrenavTai Tr}$ eSw^^f aKexpofJ^ai 

5,v /j- ~ /1 / " / J v^v 

Ty}Oi irapoiqag TVjg avpag, tva [xyj ft. tOi^. 30 

VCv \ / ^/»'/1'' 

epetOt, [xrj Ttavcaio [kfiOe-noT eautwv 
Teas ecuc aavTOv Xd6ot<; ^iappayetg. 
oiov de Kvxpag 6 Kardparog eaBtet, 
acTcep 'TraXaiaTVjgf irapa^aXtav Tovg yo[x<ptovg, 
Kat TovTa Tfjv KecpaX-^v tc Kat tw %€rpe Trwf 35 

a^t Tteptdym, ojairep ot Ta a^^otvta 
Ta "nayea av[j.^d\'KovTeg eg Tag oXKd^ag. 
fitapov TO '^rj[j.a Kat KdKoa[j.ov Kat /5opov, 
y(ccT0v TTOT eaTt ^at[j.Qvctiv Vj irpoa^o}^ 

oiiK 01'^'. A<f)po^iTif]g [lev yap ov [t.01 (patveTai, 40 

ov [t.vjv 'KaptTCtiv ye. 01. A. tov ydp ear ; 01. B. ovk eaff oitcag 
TovT eaTt TO repag ov Atog KaTat^drov. 
ovKovv av ri^yi twv BeoTWV Ttg Xeyot 
veavtag ^oKYjataocpog, to ^e irpayfna Tt ; 

KdvBapog ^e iipog t< ; Ka.T avToo y dvy\p 45 

^\<jivtKog Ttg <^y\at TtapaKaB-^ft.evog' 
toKew [xeVy eg KAewva toiJt a/v/TT6Ta/, 
ag Keivog avat^eag airaTtXt^v eaSiet. 
dXX eiatav tco KavOdpci) ^coaci} Titelv. 
01. A. eyob ^e tov Xoyov ye ToTat itatVtotg 50 

Kai ToTatv dv^ptotat Kat ToTg dv^pdat 
Kat ToTg vTteprdTOtatv dv^pdatv (ppdaco 
Kat To7g vTtepyjvopeovatv ert TovTotg [t.dXa. 
^eaTtOTrjg [xov [xaiveTat Katvov Tpmov, 

ovy^ ovnep v[j.e'tg, aXX erepov Katvov itdvv. 55 

tt y)[j.epag yap eg tov ovpavov jSXeitcov 
(i}^i Keyyivcag Xot^openat t« A//, 
Kat (pyjaiv, ca Zev, Tt itoTe (BovXevei Ttoieh; 
KardSov ro Kopyjfia' [xri \Kopet ryjv 'EXXa^a. I EIPHNH. 281 

TPrrAIOS. 
ca 6«. 60 

01. A. (Jiyfjaaff^ ag (pcovi^i aKoveiv fxoi ^okS). 
TP. » Zeu, t/ dpaa-eia^ ito^ yjfxwv tov Xeuv ; 

A^o"€/f aeavTOV raf TroAeif eKKOKKiaa^. 
01. A. rouT €(Tt; tovti to kukov avS' ovya 'Aeyov. 

TO yap irapa^eiyiMx, ts5v fxaviwv aKoveTe' 65 

a d €<7re irpxTov ijvtK ripyefi rj %oAi7, 

Trev(je<T&. ecftaaKe yap trpog avrov evBo^i' 

•nwi av iroT a(f)iKQi[xviv av evBv tov Aio^ ; 

eirena XeiTTa K\i[xa.Kta irotovfxevo^f 

\ -.55 ^>*5 \ > \ 

irpos TavT aveppfyaT av eg tov ovpavov, 70 

e«$ ^vveTpi^T] T^g Ke<paXrji Karappvetg. 

e-^e? te fxeTa Tavr eKcf^Qape)^ ovk oio' oirot 

eia^ay AtTva7ov fLeytaTov Kav$apov, 

KOLTretTa tqvtov tTnroKOfj.eh fu fivayKaaev^ 

KovTOi <taTai/^c5v avTOV ojairep irxXtov, 75 

(h Uyjyaariov fJLOt <f>^(Ttf yewaiov TrrepoVf 

onroig •neT-^aei /x ev6v tov Atof Xa^(av. 

aXX! Ti irQieT TVj^t ^taKvtpai oxpofiai. 

oift.ot TaXag' tTe oevpo oevp , w yeiToveg' 

^ecnroTrjg yap fj.ov fneTeapog atpeTat 80 

lirirr^ov eg tov aep eTTi tov KavOdpov. 
TP. vjavyog viavyog, vjpefjia, K(xv6cov' 

fj.Yj fxoi ao^apwg X^P^* ^'*'' 

ev6vi car apyyjg p(i)fi.v] irtcrwoif 

irpiv av ihiYji Kat ^taXva-qg 85 

ap6p(t)v ivaq irTepvycDV pvfj.vj. 

Kai fuvj TTve? fnot KaKOv, avTt^oXa <t' 

ei 8e TTQf^aeii tovto, fcaT' owfoy^ 

ayToy fj.ehov tov^ ■^fxeTepovg. 
01. A. 0) ^eavoT ava^, »f Trapairaieig. 90 

TP. atya atya. 

01. A. irot ^Y"^' aXXai^ fj.eTewpoKo-nelii ; 
TP. virep 'EAAiyvwv ira.VTWV ireTOfJ.atf 282 APISTO*AN()TS 

rokiJ.yjfJ.a veov TTaXafXYja-aixevoi. 
01. A. Tt TreTer, ri fxarvjv ov^ vyiaivei^ ; 91; 

TP. ev(f)rjfxeh '^rj Kai f/.rj (f)Xavpov 

jtATjSev ypv^eiv, aAA' oXoKv^eiV 

rolc; r avQpaTroiai (ppaaov aiyav, 

rov^ re Koirpavag Kai rag Xavpag 

Kaivaig 7TXiv6oiaiv avoiKohofxelv, 1 00 

Kai rovg TrpwKTOvg eTTiKXeieiv. 
01. A. ovK eaS' OTrag aiy^crofjiJ', rjv fXYj fj.01 tppdai^g 

OTTOi TrereaOai oiauoeT. TP. ri 0' dXXo y rj 

wg Tov Ai ' eg rov ovpavov ; 01. A. riva vovv e^ojv; 
TP. epriadfKevog CKeivov KXXrjvav Ttepi 1 05 

dira^airdvTCiiv ri iroieiv PovXeverai. 
01. A. edv ^e ft.'^ aoi Karayopevarj; TP. ypdxpofiai 

Mrj^^oiaiv avrov irpo^i^ovai rrjv 'KXXd^a. 
01. A. ft.d rov Aiovvaov ov^eirore i^covrog y efkov. 
TP. ovK eari iiapa ravr aXX . 01. A. lov lov lov' 1 10 

(jo 'Trai^i 5 6 Trarrjp aTioXntm aitepyerai 

Ifxdg ep^^fuovg eg rov ovpavov XdBpa. 

aAA' avri/3oXeiTe rov Trarep , w KaKo^aifKova. 

KOPH. 

w Trdrep, a Trdrep, rj p ervfj.og ye 

^a}fi.aaiv rjf>.erepQig (pdrig rjKei 115 

wg av fner opviBm TrpoXmcov ef/ie 

eg KopaKag J3a^iei fj.erafJ,aviog ; 

eari ri rav^ ervfj.wg ; em , a itdrep, ei ri (j>iXe7g fx.e. 
TP. ^o^daai eari, Kopai' ro ^ eTrjTVfj.ov, dy^Bofx.ai vfj.h, 

rjViK dv airi^rjT aprov, Tiaintav fj.e KaXovaai, 120 

ev^ov V dpyvpiov fj.ri^e xpaKag rj Tidvv 7idf>.itav. 

rjv eyci) ev itpagag eXaa itaXiv, eger ev ccpa 

KoXXvpav fi.eydXr]v Kai KovdvXov oxpov eit avrrj. 
KO. Kai rig itopog aoi rrjg o^ov yevrjaerai ; 

vavg fj.ev yap ovk a^ei ae ravrrjv rrjv o^ov. i 25 

TP. Ttrrjvog vopevaei itwXog' ov vavaBXwaofxai. 
KO. rtg ^ ^Tttvoid aovariv ware KdvBapov EIPHNH. 283 

^(v^avT eKavveiv eg deovg, w "TraTnria; 
TP. (V Toiaiv A/o-ftJTrov Xoyoig e^evpeOr] 

fxovog TreTeivxv eg Qeovg a(f>iyfxevog. 130 

KU. aTTiaTov enrag ixvffov, co TraTep TcaTep, 

OTixg KUKoafjiov ^xov rjXQev eg Beovg. 
TP. ijXdev KaT eyppav aeTOv iiaXai itoTey 

X eKKvXiv^uv KavTiTi[x(i}povfj.evog. 
KO. ovKovv e^/jpyjv ae Uvjyaaov ^ev^ai irrepovy 135 

OTTCog e<f)atvov To7g 6eoig TpayiKWTepog. 
TP. (zXa 0) fj.ek' av [xoi aiTixv 'hmXm e^fx" 

~ ^' f/ J A J V , / \ / 

yvv aTT av avTog KaTa(paya tu aiTia, 

TovTOiai Tolg avTolai tovtov yopTaax. 
KO. t/ V, rjv eg vypov ttovtiov irear} /SdOog ; 140 

■nag e^oXiadeiv "TrTrjvog xv ^vv^aeTai; 
TP. eiriTrj^^eg elyov Trrj^aXiov, a ypriaoix.ai' 

TO oe irXohv eaTai Na^iovpyrjg KavOapog. 
KO. XifjJfjv Se t/c ae ^e^CTai <f)opovfJievov; 

TP. ev Yleipaei ^Yfjrov ^aTi KavBapov Xifx-^v. 1 45 

KO. eKeivo Trjpei, fxrj acpaXeig KaTappvrjg 

evTevBev, eha yaXog av Kvptiri^r] 

Xoyov irapaayrig Kat Tpayxdia yevr}. 
TP. efxot [ji.eXr}aet Tavra y . aXXa yaipeTe. 

vfj.e^ig Oe y', virep m Tovg irovovg eyo) rrovS), 150 

fjy\ (3he7Te /xo^^e %e^e^ rjfxepxv Tptxv' 

xg ei [xeTexpog ovTog av oa<poi^aeTai, 

KaTO) Kapa ptrlag fxe ^ovKoXrjaeTat. 

aXX aye, Ylrjyaae, yxpet yaipcov, 

yjpvaoyaXivov iraTayov \paXtxv 155 

ttoKtv-^aag (pai^poig uaiv. 

Ti Trotetg, Tt iroteig ; irot irapaKXivetg 

Tovg fxvKTripag irpog Tag Xavpag ; 

tet aavTOv aappxv airo yyjg, 

KOiTa bpofj.atav VTepvy eKTetvxv 160 

opQxg yxpet Aiog eig avXag, 

airo fj.ev KaKKrfg Trfi) piv aireyojv. 284 AP1ST0*AN0T2 

airot Tjfxepivoov airav navTCov. 

avGpwTTf, Ti Opag, ovTog o "/^e^ajv 

€V Ueipaei Trapa Tai^ nopvaig ; i6c 

aTioXitg fx\ aTroktig. ov KaTopv^eig, 

Ka7n(f)opvj(Teig TVjg 'yrjg 7roX\r]Vf 

KaTTKpvTevaeig epiivXXov ava, 

Kai fjivpov eTriyeig^ ag v]v ti Trecrwv 

evQevOe iraQa), Tovfxov BavaTOV 170 

Trevre raAavfl' ■^ TToXig vj X/wv 

'hia Tov aov irpwKTOv cxpX-fjaei. 

oif/. cog oeooiKa KovKeTi a-KcoTTTccv Xeya. 

(I) /x^p^avoTTo/e, Ttpoaeye tov vovv ag e/xe 

7}oy] aTpo(pei t; "TrvevfLa Tiepi tov oix(j)aXoVf 1 75 

Kei fXYi (fivXa^eig, yopTa(j(a tov Koiv6apov. 

aTap eyyvg elvai Tav deav e[j.oi ^okw, 

Kai hvj KaBopw T>;v oiKiav tvjv tov Atog. 

Ttg ev Atog Bvpai(Ttv ; ovk dvot^eTe ; 

EPMH2. 

r^oBev ^poTOv [xe irpocxe^aX ; ava^ 'HpaKXeig, 180 

TovTt Tt ecTTt TO KaKov ', TP. iTnroKoivSapog. 
EP. di) (3^eXvpe Kat ToXfxrjpe KavaiayvvTe av 

Kat [xiape Kai irafXfiitape Kat fi.tapaTaTe, 

irag ^evp dv^XQeg, u> fxtapxv fxtapceTaTe', 

Tt aoi TTOT eaT ovofL ; ovk epetg ; 1 F. fntapcoTaTog. 1 85 

EP. Tro^taTTOg to yevog S' ei ; (ppd^e ff.01. TP. fJi.tapcoTaTog . 
EP. TiaTVjp ^e' aot Tig eaTiv ; TP. eff.01 ; f/i.tapci)TaTog. 
EP. ov TOi fJ.a TVjv r^v eo"6' oitcag ovk diroBave^, 

ei fufj KaTepelg ft.ot TovvofJi' t; ttot eaTt aot. 
TP. Tpvyaiog "ABfj.ovevg, dfj.ireXovpyog 'he^tog, igo 

ov avKO(f>dvTif]g, ov^ epaaTVjg Ttpayfi.dTCtiv. 
EP. i^Ketg ^e KaTa Tt ; TP. Ta Kpea TavTt aot (pepoov. 
EP. co ^etXaKpicov, irciog "^XQeg ; TP. » yXtaypcov, opag 

wg ovKeT etvat aoi ^oKca fLtapcoTaTog ; 

tOt vvv, KaXeaov fxot tov At . li.r. t-i^ tv} tv), 195 

OT ov^e f>.eXXetg eyyvg eivat twv 6eai>v' EIPHNH. ■ 285 

(f>fjoii^oi yap ly^P^g eia-iv f^^xKio-fXfvoi. 
TP. iro7y-Sji; EP. /^ou y^f. TP, aAXa Troi; EP. -JToppu} Trdw, 

Im avTOV ajey^ySig Tcvpavov tov KVTTapov. 
TP. waif ovv <7v ^rfr evTavda KaT€X€i(f>Sv]g [xovog ; 200 

EP. Toc Xoiira TVjpx (XKtvdoia ra twv Beav, 

yvTpi^ia Ka) (xavi^ia Kdft.(f>opei^ia. 
TP. e^xKiaavTO ^' 0/ 6eoi Tivog ovveKa ; 
EP. ' EXXiycr/v opyicjQevTeg. eh evTavBa fxev, 

IV yjaav avToi, tov YloXefxov KaTtiKKrav^ 205 

viJ.ag Tiapo^ovTeg dpav are^^vajj- t/ /3ovXeTai' 

avToi ^ dvxKiTavB^ OTnog «voiTaT», 

iva fjif) fiXeiroiev fj.ayofxevovg vfxag eTi 

fxr^ dvTi^oXovvTm fxvj^ev aiaQavoiaxo. 
1 r. TQv ovvey^ vjfxag TavT edpacav ; eiire fxoi. 210 

EP. OTifi irokefxelv y]peia&' eKeivav TroXkaKig 

(XTTov^ag TcoiovvTdiV Kei fxev 01 AaKoovtKoi 

imepl3dXotvTo fitKpoVy eXeyov av Ta^i' 

vat T(o (Ttsb, vvv aTTtKiaiv ^xaet ^ikvjv. 

et ^ ai) Ti irpdJ^aiVT dyaQov dTTiKaviKoi 215 

KaXQotev 01 AdKiCveg eipvjvvig vtept, 

ekeyeT dv vfxeig evBvg' e^aTraTooixeBa 

VYi rv[» AOvjvav, v^ A/ , ov^t Tret^rTeov 

vj^ovcrt KavSig, v/V e^oofxev t^^v UvXov. 
TP. yovv yjxpaKTvip vjfxe^aTrog tZv p-^fxdTtav. 220 

EP. cov ovveK ovK oiS ei tiot Kip-^vrjV eTt 

TO KotTtov oxpeaB . TP. aXka nol yap oiyeTai ; 
EP. HoXefxog avTVjv evefSaX^ eig dvrpov jSaBv. 
TP. e^ TToTov ; EP. eg tovti to KdTW. Kditet& opag 

oa-ovg avaBev eTr€(f>opvja-e txv Xi6av, 

tva fxvj Xd^vjTe fxr^eitoT avTVjv. TP. elire fJiot, 225 

vjfxag ^e Qvj t! ^pdv irapaa-Kevd^eTai ; 
EP. ovK oiOa TrXvjv ev, oti 6v€iav eairepag 

virep^pvd ro fxeyedog eiavjveyKaTo. 
TP. T/ S^Ta TavTvi Tvj 6v€ia yjivjaeTat ; 
EP. Tpt^eiv €v avTvj Totg iroXetg povXeverat. 230 286 APIST0*AN0T2 

aAX' eif^i' Kai yap e^ievai, yvafXYjv f/A>?v, 

fjieXXei' 6opvl3e7 yovv fv^^oOev. TP. oi[xoi ^eiXaioi. 

<f)ep avTOv aiio^pSi' Kai yap axrirep i^a6ofJLy]v 

KavTOf 6v€iag <p6ey[xa TroXefJiia-TVjpiac. 235 

nOAEMOE. 

/w ^pOTOi (SpoToi (3poToi TtoXvTXyifxoveg, 

ag avTiKa fxaXa Tag yvaBovg aXy/jaeTe. 
TP. iova^ AttoXXov, Trjg Sveiag tov TrXaTovg. 

Q(Tov KaKOV Kai Tov YloXefxov Tov l3XefjLfji.aTog. 

0.0 ovTog e<TT eKehog ov Kai (ftevyofLev, 240 

^eivog, TaXavpivog, 6 KaTa toIv crKeXolv ; 
nO. /w Upaaiai TpiaaQXtai Kai TrevTaKig 

Kai TioXXo^eKaKig, ag aTToXeiaSe T^/xepov. 
TP. tovtI fnev, Mi^peg, ovKev vjfxTv itpayfi.a itw' 

TO yap KaKOV tovt ecxTi TVjg AaKmiKyjg. 245 

nO. co M.eyapa Meyap , ag eniTeTpixpeaO avTiKa 

aTta^aitavTa KaTafJ.efJLVTTCOTevfi.eva. 
TP. ^a^ai ^a^aia^, ag fj.eyaXa Kai tpifj.ea 

To7aiv M.eyapevaiv eve^aXev ra KXavfxaTa. 
nO. la YiiKeXia, Kai av V wg aitoXXvaai. 250 

oia TtoXig TaXaiva ^iaKvaiaS-^^aeTat. 

<f>ep eitf^^eo} Kai to [j.eXi tovti TaTTtKOv. 
TP. ovTog, Ttapaiva aoi ft.eXiTi y^pria^aTepx. 

TeTpco/SoXov TOVT eaTt' (f)et^ov TaTTtKov. 
nO. 7ta7 "TtaT Kv^oifi.e. 

KTAOIMOE. 

t/ fxe KaXeTg ; 110. KXavaet fJMKpa. 255 

eaTYjKag apyog ; ovToai aot KOvovXog. 
TP. (t>g 'bptfj.vg. KT. o"tfj.ot fLot TaXag, 00 teanoTa. 
TP. fj.wv Txv aKopo^cov eve^aXev eg tov KovtvXov ; 
nO. o'iaetg aXeTpl^avov Tpeyav ; KT. aXX% a> fxeXe, 

ovK eaTiv rjfj.h' ey&eg eia(i)Ktafj.eBa. 260 

nO. ovKovv Ttap "^ KByivaictiv ye fj.eTa9pe^ei Tayy ; 
KT. 'eyciiye v^ A<'' e\ %\ fj.y] ye, KXavaofxat. 
TP. a-ye B^, Tt ^piifi.ev, co Ttovyjp avQpcoTtta ; EIPHNH. 287 

opaT€ Tov Kiv^vvov vi[j.7v wg ^eya^-* 

€«r€p yap ^^ei tqv aXerpi/Savov cpiptav, 265 

TOVTW rapaJ^ei Tag TroXeig KaSvjfjievog. 
«AA', co Aiovva , aTroXoiro Kai (j.yi ^X$oi (f)epav. 
nO. ovroi. KT. ri €(mv ; 110. ov cf>eptig ; KT. ro ^uva yap^ 
a.TroXooX' AQ-t^vaioiaiy akeTpi{3avog, 

tSvpa-oTTioXyjg, og eKVKa t>;v 'EAAa^a. ' iqo 

TP. ev y , co Ttorvia heairotv ABtjvaia, Troiav 

avoXwX^ eKeivog Kav Movri ryj TtoXei^. 
nO. ovKovv erepov ye rtv Ik AaKetaijxovog ixerei 

avvaagri; KT. ravr , a ^eaiioQ . 110. yjKe vvv ra'/^v. 275 
TP. av^^peg, ri ireiaofMeaQa ; vvv aywv fxeyag. 
aXX^ ei rig vfjMv ev "EafJioOpaKyj rvyy^avei 
fkeft.vy\fi.evoq, vvv eariv ev^aaBai KaXov 
aTroarpacpyjvai rov ff.eriovrog ro) Tiode. 
KT. o^ft.01 raXag, oifUit ye, Kar oifAOi fxdXa. 280 

nO. t/ ea-rt; fi/2v ovk av (ftepetg; KT. airoXaXe yap 

Kai ToHg AaKe^atfkoviotaiv aXerpi/Savoi. 
nO. TTcSf, a> Ttavovpy ; KT. eg raiti SpaKyjg "yjopta 

yjpyjaavreg erepotg avrev eir aTraXeaav. 
TP. ev y , ev ye Troiyjaavregf a> AtoaKopa. 285 

taag av ev yevoiro' Qappeir , u /Sporoi. 
nO. aiio^pepe ra aKevyj Xa/5u)V ravri iraXiv' 

eyci} oe OoiOvk etatwv irotyjaofMt. 
TP. vvv Tovr eKeiv i^Ket ro ^rt^og fJ^eXog, 

(3 te(pOfj.evog ttot yj^e r^g fJi.eay}fjiPpiag, 290 

wg yj^ofJLat Kat '^^atpofnat Kev(f)patvofi.at. 

vvv eartv rjfniv, av^^peg ' KXXr/veg, KaXov 

aTtaXXayeiat irpayfXMTWv re Kat ftMy(jhv 

e^eXKvaai ryjv naatv Kipi^vyjv (f^iXyjv, 

^piv eTepov av ^oi^vKa KwXvaai rtva. 295 

aAA', w yewpyoi Kafuropoi Kat reKroveg 

Kai ^yifLtovpyot Kat fLerotKoi Kai ^evot 

"^ Post 272 sequitur in libris 

nj Trp/y y( TCf tAVTT utov •qfjuv iyx^eat. 288 APISTO^ANOTS 

Ka.1 vvjaiSiTai, ^evp /t, co TrdvTeg Xeco, 

wc Taj^/(7T a[j.ag Xafiovreg Kai fj.o^/Xovg Kai (jyoivla' 

vvv <yap yjfxTv apiraaai irdpeaTiv aya6ov tai^ovog, 300 

XOPOS. 

tevpo Ttag 'XJ^pet TtpoBvixoig evGv TVjg acoTyipiag. 

co YlaveXXvjveg, j^oyjS^^a-aixev, enrep TvwnoTe, 

Ta^ectiv aTtaXXayevTeg Kai KaKav <poiviKiKcov' 

yjfjiepa yap e^eXa[x\pev ^^e ixKToXdixay^og. 

Ttpog Tad ^fJLiv, e'i Ti yj)!/} opav, (ppd^e Kapy^neKTOvei, 305 

ov yap eaS OTtcoi direnieh av ^okw [xoi TVjfxepov, 

Ttpiv fi.oyXoHg Kai fj.yjyavaHa iv eg to (pag dveXKvaai 

TYjV 6eav TTaacov ixeyiaTyjv Kai cpiXafx.iteXcoTdT^^v. 
TP. ov (TicoTT-^aead , oncog /*>? 'nepi^/oi.pelg tS> Tipdyft.aTk 

Tov YloXefKov eK^caitvpyjaeT ev^oBev KeKpayoTeg ; 310 

XO. aXX aKovaavTeg toiovtov yatpofAev KyjpvyfnaTog. 

ov yap Yjv ey^VTag yjKeiV aiTi yjfnepcov Tpicov. 
TP. €vXal3eiaBe vvv eKeivov tov KdrcoBev KepfSepov, 

fji.yj^7ra(f>Xd^cov Kai KeKpaycog, caaitep yjViK evBdV y]V, 

efkito^^cov y]f>.iv yevyjTai Trjv Beov fj}/} ^^eXKvaai. 315 

XO. ovTi Kai vvv eaTiv avTyjv oaTig e^aipyjaeTai, 

YjV aita^ eg yeipag eXBri Tag efidg. lov iov. 
TP. e^oXehe fj. , cov^peg, ei fnyj t^s' povjg dv^aere' 

eK^pafLwv yap Ttdvra TavTi avvTapd^ei TOtv Tto^oTv. 
XO. cog KVKdTco Kat TtaTeiTCo itdvTa Kat TapaTTeTco, 320 

ov yap av yatpovTeg yjfJ.eig TyjfKepov itavaatft.e6 dv. 
TP. t; to KaKOV ; Tt itdayeT , cov^peg ; fi.yj^aft.a)g, itpog twv Beciov, 

Ttpdyfj.a KdXXtaTov 'hia(f>6eipy]Te S/a Ta a'j(yjfj.aTa. 
XO. aAA' eycoy ov ay^yjfKaTt^etv ^ovXofC, dXX^ v(f) yj^ovyjg 

ovK eft.ov KtvovVTog avTco tco aKeXy] yjipeveTov. 325 

TP. fkY] Ti Kat vvvt y €t , «AAa Ttouve 'itav opyjtvfj.evog. 
XO. Y]V i^ov, Kai ^)] TteitavfLat. TP. (pYig ye, itavet ^ ovheitco. 
XO. 'ev ft.ev ovv TOVTt fiJ eaaov eXKvaai, Kat fi.YiKeTi. 
TP. TovTO vvv, Kai fXYjKeT dXXo ff.yj^ev opyYjay]aB^ eTi. 
XO. ovK dv opyy]aa'tfj.eB , efnep w(peX-^aatfi.ev Tt ae. 330 

TP. aAA' opaTy ovTtco iteTtavaBe. XO. TOVToy) vy] tov Ata EIPHNH. 289 

TO aKeXoi pt\l^aVT€( vj^rj X-^ofj.ev ro ^e^iov. 
TP. (iri^i^afxt TOVTO y vfuv, axxTe fxri Ximeiv eri, 
XO. aWa Kai Tapiarepov roi fxovaT^ avayKaicoi eyov. 

ri^ofJMi yap Kai yeyr/da Kai ireTropQa Kat yeko) 335 

fJMkXov y} TO yyjpag €k^v$ (KcpvycDV ttjv dairi^a. 
TP. fL-^ rt Kat vvvt ye y^atper' ov yap tare irco (Ta(f>iii' 

dkX orav kd^wfXiv ayr^v, TrjViKavTa '/atpere 

Kat (3oar€ Kat yeXar ' rj- 

^v] yap e^earai roff vft.iv 340 

TrAen/, fxevetv^ Ktveh, KaSevietv, 

€f vavrjyvpetg Befopelv, 

ea-rtdaQat, Korra^i^eiv, 

avl3aptXeiVf 

lov tov KeKpayevat. 345 

XO. €1 yap €KyevotT i^eTv rairrrjv fxe irore tijv r)fi.epav. 

voXXa yap dvea^Ofxi^v 

irpdyft.ard re Kai artj^d^ai, 

ag eXaye ^opft.iav' 

KovKer av fj. evpotg otKaarrjv dptfJi.vv ovde OvaKoXov, 

ovte Tovg rpoTiovg ye "^rptov aKXrjpov, waitep Kai vpo toiJ, 350 

«AA airaXov av fi. tOotg 

Kat iroXv vearepoVy a- 

vaXXayevra TrpayfuxTOOv. 

Kai yap iKavov yjpovov d- 

iroXXvfieBa xat KaraTC- 355 

rptfXfLeBa TrXavafj.evot 

€g AvKetGV k^k AvKeiov avv '^opet avv dairt^i. 

aXX rt fMXtara yotp^- 

ovfL^Ba iroiovvTeg, dye 

<f>pa^€' ae yap avroKpdrop 

etXer dyaBri rig rjfxiv rv^rf. 360 

TP. (pepe ^rj AfaTiSo), Troi rovg XiBovg dcf)eX!^ofi.€v. 
EP. a> fi.tape Kat roXft.rip€, rt iroteh ttavoei ; 
TP. oiihev irovrjpoVf aAX' OTrep Kat KtXXiKvv. 
EP. dTroXtoXag, w KaKo^atfj.ov. TP. ovkovv, rjv X'xyj£. 

U 290 APIST04)AN0TS 

'Ep/x^f yap wv acAoj^co 7roii^<7€ig oib ori. 365 

EP. a7roXci}Xag, e^oXooXag. TP. ^g t/v rjfMepav ; 
EP. ■ e<V avTiKa [Ma\\ TP. «AA' o^^ev ^/x7roA>j^a tto), 

ovT ak(f)iT ovTe Tvpov, oiq airoXov^evog. 
EP. /cai /x>jv e7riT€Tpiilai ye. TP. /cccTa tco Tpo-^x 

ovK YjaSofJiifjV ayaSov ToaovTOvi Xa(3ccv ; 370 

EP. ap' otcrBa Bdvarov oti Trpoeicf) ^Levg b^ av 

TavTYjv dvopvTTwv evpeSyj ; TP. vvv dpa fxe 

anaa avayKf} ot airooaveiv ; ii.r. ev laU ort. 
TP. ef yoipi^iov fxoi vvv "^dveicrov Tpeig ^pay^jxdg' 

^e? ydp f/.v'/j6Yjvai [xe Tvpiv TeBvQKevai. 375 

EP. c^ Zev KepavvojBpovTa. TP. /a-); Trpo^- t»v flewv 

y^fuiov KaTenrvjg, dvTi{3oX(o o-e, ^ecTTTOTa. 
EP. ovK dv (Tici)7rYjcraifi.i. TP. vat, 7tpog tcov Kpeav 

dyo) TrpoSvfxcog croi cpepm dcptKOfXYjv. 
EP. «AA', w fji.eX\ viro tov Atog d[xaX^vvS^a-ofxaty 380 

e< f/.Yj TeTopy]aco TOVTa Kai XaKYjaofxat. 
TP. jW.>^ vvv XaKYjaYig, Xicraofxat cr , ciipfxt otov. 

e/Ve f>.ot, Ti TidcryeT , avhpeg\ ecrTaT eK7re7rXYjyft.evoi. 

00 TrovYjpot, ft.Yi aicaTrdT' ei ^e fXYj, XaKYjaerat. 
XO. fXYjbafxwg, co '^eairoQ^ "EpfXYj, fui^lafxciig, fXYj, fXYi^afxwg, 385 

et' T/ KeyaptafKevov 

yptpt^tov oiaBa 7rap e- 

fxov ye KaTetr^oKcog, 

TovTO f*.Y] (pavXov voff.1^ ev tovtoh tw TrpayfiaTt. 
TP. ovK aKovetg oia 6co7revovai a , cova^ QeaTroTa ; 
XO. fx)] yevYj TtaXiyKOTog 39° 

avTt(3oXovaiv YjfxTv, 

(oare r^v^e ff.Yj Xa(3e7v' 

aXXa ydpta , co (piXav- 

6pco7roTaTe Kai fLeyaXo- 

^copoTaTe "hatfxovcjov, 

ei Ti Yietadv^^pov (3^eXvTTei rovg Xocpovg Kat rag o(ppvg. 395 

Kai ae 6vatatatv le- 

pa7ai 7rpoao^otg Te fxeyd- 
EIPHNH. 291 

Xai(Ti 'hia •navTog, w 

hediTor, ayaXovfJ.ev '^[Jieig a€i. 

i6\ avTi(3oka) (T , eXevjiJov avTuv rvjv OTra, 400 

CTrei o"€ Kai Ti[Ji'2a-i fiLoiXXov t^ npo tov. 

KXeiTTai T€ yap vvv fxaXXov eicrtv rj itpo rov. 

Kai (701 (ppaaa ri i^payixa ^eivov Kai fJieja, 

b roli Beolig aTtaaiv eTrt^ovXeverai. 
Hir. ifii orif Karent kto)^ yap av Tteiaaig efxe. 405 

TP. rj yap ^eXvjvv] yu) iravovpyog WXiog, 

vfJAv eTTifSovXevovre iroXvv vj^vj y^ovov^ 

Totg /3apl3dpoi(Ti Trpo^^t^orov rrjv 'EXXd^a. 
EP. iva ri te rovro ^parov ; TP, oriv} vvj Aia 

rjfj.elg fj.ev vfuv Bvofj.ev, rovroiai ^e 410 

01 fiapfSapoi Bvovcri. tia rovr eiKorccg 

(BovXoivr av vfj.ag irdvrag e^oXcoXevat, 

iva rag reXerag Xdpoiev avroi rm Bewv. 
EP. ravr apa TtaXai rav y]f>.epu>v irapeKXeTtrervjv, 

Kai rov kvkXov Ttaperpcoyov v(j> dpft.arioXiag. 4 1 5 

TP. vai fxa Aia. itpog ravr , d (ptX' 'Epfj.^, ^vXXa(3e 

vjfuv TtpoBvfj.cag T^v^e Kai ^vveXKvaov. 

Kai aoi ra fkeydX v]fi.efg YlavaBvjvai d^ofj.ev, . 

Ttaaag re rag aXXag reXer ag rag twv Becav, 

Mvo-T^js;' 'Epfj.-ifi, AtTtoXet, ^ Ktavta' 420 

aXXat re croi itoXeig Tteitavft.evat KaKwv 

aXe^tKdKCf) Bvaovatv 'Epfx^q Ttavrayjtv. 

yarep eri itoXX egetg ayada. itpWTOV be aoi 

bwpov Oiocoft.1 rvjvb , tva aitevOetv ey/jg. 
EP. otfL ccg eXevjfj.ci}v e'ifi. dec roov yjpvaitcov. 425 

vfxerepov evrevBev epyov, dvhpeg. dXXa ratg dfxatg 

eiatovreg ag rdyiara rovg XiBovg d<\)eXKere. 
XO. Ta^Ta tpdaofJ.ev' av t vjfi.fv, co Be^v ao(f)U)raTe, 

arra y^ Ttoieh ecpearcog (f>pd(^e '^vjfj.iovpytKcog' 

raXXa o evpvfaetg VTtovpyeiv ovrag yjfiMg ov KaKovg. ^30 

TP. dye ^v], av rayecag vTteye r\]V (pidX^v, oncog 

epyco (f>taXovfiLev, ev^dfj.€voi ro7aiv BeoTg. 
u 2 292 API2T0cI>AN0T2 

EP. (JTiovhrj (TTrov^'^' 

eixpvjixe^re ev(pi^iAeiT€. 
TP. (Tirev^ovTeg ev^^^dOfxe^xOa tvjv vvv Yjfxepav . 435 

EAX^j^tr/v ap^ai iroi^xi TroXXwv KayadaVf 

ywaTif; itpoQvfXicg ^vXXa/Soi Toiy a-ypiviojVy 

TovTOV Tov av^^pa [x^ Xa(3eiv ttot a(77riOa. 
XO. [xa A/', «AA' €v elp-^vYj "^ia^eiv tov l3iov, 

^eyov^ eTaipav Kai crKaXevovT avGpaKag. 440 

TP. orrTi,g ^e TioXefxov [xaXXov elvai (SovkeTai, 

[xvj^eTTOTe Ttavaa(7^ avTOV, Ho Aiovv(7 ava^, 

CK Tav oXeKpavcov aKitag e^aipovfxevov. 
XO. Ke'i Tig eTTiBvfxwv TO^iapyelv aoi (f)6ovei 

eg (f)wg aveX6eh, w ttotvi , ev TaTaiv [xdyaig 445 

Ttaayoi ye TOiavff olairep KXeccvvfxog. 
TP. Ke'i Tig '^opv^og y] KamYiXog a(nti^oov, 

'iv efXTToXa, (SeXTiov, einBv^xeT [xayjhv, 

Xfj^pBeTg VTTO Atjo-twv e(x6ioi Kpi6ag [xovag. 
XO. Ke'i Ttg (XTpaTYiyeh ^ovXo[xevog [xyj ^vXXa^Yj, 450 

Yj %vXog avTO[xoXeiv TiapeaKevaafxevog, 

(Tti Tov Tpoypv y eXKono [xaaTiyov[xevog' 

Yi[Xiv ayada yevoiT . iyj Ttatwv, iyj. 
TP. acpeXe to itateiv, aXX iyj [xovov Xeye. 

XO. lY} lY) Toivvv, lY] [xovov Xeyoo. 455 

TP. 'Ep[XYj, ^(xpiaiv,' Q^pataiv, 'A^ppodtTYj, Tlodca. 
XO. ' Apei ^e /x.17 ; TP. fx-^. XO. [xyj^ 'Evi/aA/o) ye; TP. ^a^. 
XO. vTtOTeive Vrj itag, Kai KaTaye ToTaiv KaXwg. 
EP. 0) eia. 

XO. eia [xaXa. 466 

EP. co eia. 
XO. (ETi [xaXa. 
EP. oj eia, w eia. 
TP. «AA' ovy eXKova avtpeg o[xoiwg. 

ov ^vXXYi\pea6^ ; 01 oyKvXXeaS'' 465 

ol[xw^ea6 01 HotwTot. 
EP. eia vvv. X 

K EIPHNH. 293 

TP. da {o. 

XO. aAA' oiyeB kXxeTov * * Kai a<pa. 
P. ovKOW fkK'x Ko^apTXfjiai 47° 

KomefXTniiTW Kai (TTrov^d^o) ; 
XO. TrSf ovv ov "^aoei Tovpyov ; 
TP. co AdfJiay(^, d^iKci^ e^aTro&ajv Kadr^fLevo^. 

ov^eu Seo/Aefi , mBpayite, Trj^ (jyjg fxopfuovog. 
EP. ovV oi^e y eikKov oiitev dpyeioi Tcdyxu 475 

«AX ^ KaTeyekm txv Ta\antuopovfi.ev'jiv, 

Kai TavTa "ti^^^oBev fx.iaBo(popovvTeg ak(f)iTa. 
TP. aAX' 01 AdKcoveg, aydff, eKK0V7 av^piKag. 
XO. ap' olaff ; ocro; y avTav ey(ovTai tov ^vXov, 

fx.ovoi TrpoBvfj.ovvT' «AX "^akKevg ovk ea. 480 

EP. o^S' 01 M.eyap^g tpxa of^eV ekKov(riv 8 o^ajs- 

yXitj^^OTaTa aapKd^ovreg (o^jitep Kvvi^ia, 

WTO Tov ye Xifj.ov vr) Ai ' c^oAwAoTCf. 
TP. ov^ev Tioiovfi.ev, avlpeg, aAA' OfJUiQvfi.a^ov 

anadiv y]fjuv avOig avTiXf^eov. 485 

EP. wela. 
TP. tla fJidXa. 
EP. (!} ela. 
TP. «7« vri Aia. 

EP. fKiKpov ye KivQvfJLev. 490 

TP. ovAfoi^v ^e/vov * * * * 

Tovg fjiev Teiveiv, Tovg ^ dvTKnrdv ; 

irXyfyag Ai^eo-fl', wpye7oi. 
EP. e/a vDv. 

TP. e7a«. 495 

XO. ag KocKovoi Tiveg el(Xiv ev r]fuv. 
TP. vfxeig fJLev y ovv 01 KiTTWVTeg 

Tiys' eiprjvyjg (JitaT avopeuag. 
XO. aAA' e^o-' 01 KOiKvovaiv. 
TP. dvtpeg ^eyaprig, ovk eg KopaKag epprj(reTe ; 500 

fjiia-ei yap vfj.dg vj 6eog fJi€fJivyjfi.evri' 

irpScrroi yap avTrjv To7g aKopo^oig yiXeixpaTe. 
u 3 294 AP12;T04)AN0T2 

Kai Toiq ^AdrjVaioiai TtavaaaOai Xeyw 

ivrevQtv (•^(Ofxevoii o6ev vvv eXKere' 

ov^ev yap aXKo dpaTe 7iA»jv ^iKai^eTe. 505 

aAA e'nrep e7ii6v(j.e'ire ti^v^ e^eXKvaai, 

7rpo<; TYjv BdXarrav oXiyov vTtoyxprj^Tare. 
XO. ay, (ov^^peg, aiiToi Vri [J1.OV01 XajSciOfxeQ 01 yeapyoi. 
EP. X(t>pe7 ye roi ro Tipay^a iroXXi^ fxaXXov, mopeg, vfuv. 
XO. ')(Oi}peiv To TTpayixd cpi^Tiv' dXXa Trag avrjp 7rpo6v[j.ov. 510 

TP. 01 TOi yecopyo) rovpyov e^eXKovai, KaXXoi ov^eig. 
XO. aye vvv, aye irag' 

Kai fxriv Ofxov <ttiv ^ovj. 

fi,v] vvv avicfJiev, aXX eirev- 

reivxfxev dv^^piKarepov. 5 ' 5 

vjovj ari rovr eKeivo, 

w eia vvv, do eia itag. 

co eia. eia eia eia eia eia. 

co eia eia eia eia eia Trag. 
TP. 00 TTorvia ^orpvo^ape, ri TrpoaeiTro) cr eTtog ; 52 j 

TioQev dv Xd(3oiiJ.i pyifxa [xvpidfX(f)opov 

orw TrpoaeiTrco cr ; ov yap eiyjiv oiKO$ev. 

a yo.ip ^Oirwpa, Kai av , w Secopia. 

olov ^ '^X^^^ "^" Trpoo-WTrov, a Qewpia' 

oJov Se Trveii, wg r^v Kard r^g Kapliag, 525 

yXvKvrarov, (oa-Trep darpareiag Kai fxvpov. 
EP. fi.cciv oiiv ofxoiov Kai yvXiov arpariooTiKov', 
XO. direTrrva eyBpov (fywrog eyBiarov TrXeKog. 

Tov fxev ydp o^ei Kpofxfxvo^vpeyixiag, 

ravTVjg ^' oirwpag, vTrotoyvjg, AiovvaicDV, 530 

avXccv, rpayJ^cov, ^ocf^OKXeovg fxeXcov, KiyXcov, 

ewXXicov Evpnri^^ov, TP. KXavaapa av 

ravTYig KaTa\pev^oft.evog' ov yap 7j^era< 

avTYj TroiYfTYi p7]ft.arictiv OiKaviKwv. 
XO. KiTTov, rpvyoiTrov, Trpo^arioov (BXriycofxevav, 535 

KoXirov yvvaiKoov 'hiarpeyovaSiv eig aypov, 

"^ovXvjg fxe^vjvarig, dvarerpafxfxevov yoog. EIPHNH. 295 

aXkav Te iroXXxv KayaOav. EP. i6i vvv, aQpn 

olov Trpog aXki^Xag KaXovcnv ai TtoKiig 

^iaXkaytttrai kai yeXwa-iv atxfjievai, 540 

Kai Tavra ^aifxoviag vnaTriao-fji.evai 

ana^diraaai Kai KvdSoig irpoo-KeiiJi.evai. 
TP. Kai TCtiv^e TQivvv Twv 6e(c[Jievccv aKOirei 

Ta Ttpoaw(f>, iva yvaog Tag Te-yyag. EP. ai(3o7 TaXag, 

€K€tvQvi yovv Tov XQ<f>Qirotov ov^ opag 545 

TiXXovG' eavTov ; o "he ye Tag afjiivvag iroiiev 

KaTenap^ev apTt tov ^i(f>ovpyov \eivovi. 
TP. ^e ^peiravovpyog ov-/^ opag wg ^'^eTai 

Kai Tov ^opv^ov oiov eaKtfJiAXtcrev ; 
EP. ^6t vuv, dvetne Toi/g yecopyovg d-ntevai. 550 

TP. aKoveTe Aeco' Tovg ye<c^ovg airtevat 

To. yeoopytKa aKevfj Xa(3ovTag etg aypov 

wg TdytaT dvev ^opaTtov Kat ^icpovg KaKovTtov' 

(ag aitavT yjbi^ aTt fx.eaTa TavOab etpijvyjg aaitpag. 

dXXa Tcdg "Xj^pet Ttpog epyov eig aypov iratmtaag. 555 

XO. w Tro^etvri TOig ^tKatotg Kat yeapyolg rjfJ-epa, 

dafjievog o-' t^m irpoaetTreh iSovXofiiat Tag dfjnreXovi' 

Tdg T€ avKag, dg eyo) ^(fnrrevov cov vectrrepog, 

dairdaaa^at 6vft.og rjfuv eaTt •noXXoaTcia y^ovca. 
TP. vvv fj.ev oiv, 'xv^bpeg, 7rpoaev^af/iea6a irpcoTov TJj dew, 560 

i^irep yjfj.iiv Tovg Xocpovg d<pe7Xe Kat Tag Topyovag' 

eiff OTTcag XiTapytovfJ.ev otKO^^ eg Ta '^copta, 

efji.TroXv}aavTeg Tt •)(j>'i^aTOv eig aypov Tapi,y^iov. 
EP. co WoaettQV, ag KaXov to aTTcpog avTcHv cf>aiveTat 

Kat irvKvov Kat yopyov ceaTrep fj.d^a Kat Travoataia. 565 

TP. wf /^t rj ydp a<j>vpa Xjafj.irpov ^v ap e^cimXtafi.evyjf 

ai T€ dptvaKeg ^taaTtX(3ovat irpog tov yjXtov. 

ri KaXcag avToi:v diraXXd^etev av fj.eTopy^tov. 

caaT eycijy y\(iyf •Trtdvft.Q} KavTog eXaetv etg aypov 

Kat TptatvQvv TYj ttKeXXri "^td y^ovov to y^ttov. 570 

oAA' dvafj.v^a6evTeg, wv^peg, 

Trjg ^taiTyjg TVjg TraXatdg, 

u 4 296 API2T04)ANOT2 

^v Ttapu'/^ avTVj ttqQ vjfxiv, 
Twv T€ Trakaaiwv eKCivxv, 

TaV T€ (7VKC6V, TitiV TC fXVpTiaV, 575 

TYjg Tpvyog t€ TYjg yXvKCia^, 
TYj^ iwviag Te TYjg %pog 
Tw (ppeaTi, Toov t eAawv, 

wv 7rodov[J.€V, 

avTt tovtccv T-^Tt^e vvvi 580 

T>?v 6eov TTpoaeniaTe. 
XO. '/aipe youp , <^i y]X6eg y^fuv aiTfxevoi^, w (piXTaTVj. 

(Tw yap eoaiJ,y]V Tiodu), 

^atfxovia ^ovkofxevo^ 585 

e/f aypov avepirvaai. 

vjada yap fxeytaTov yjfxTv Kep^^og, 00 Trodovfxevy), 

***#***** ^^yy^ y^p y)f>.ag acpeXetg 

********* 

iraaiv oiroaot j3iov e- 

TpifBofxev yecepyiKov. 590 

TToAAa yap eiida^/pfj.ev 

irpiv TTOT eTii aov yXvKea 

Kd^aTiava Kai (f>iXa. 

Tolg dypoiKotatv ydp yjaSa yjtpa Kat aooTVjpta. 595 

wcTTe ae Ta t afXTieAta 

Ka) Ta vea avKt^ta 

TaXXa ff moa' eaTi (pvTa 

TtpoayeXdaeTat Xa^ovT aafxeva. 600 

dXXd Tiov TtoT yjv d(f) y]fj.wv tov tioXvv tovtov y^povov 

Y^e, TOV& y^fxag "^i^^a^ov, w Bewv evvovaTaTe. 
EP. co ao(ponaTot yeicpyot, Tafua Qy] ^vvieTe 

p-^fjiaT, ei (3ovXea& dKovaat Toyv^ oiTcog dTtcoXeTO. 

TrpcoTa fxev yap yjp^ev «ttj^- ^et^iag Trpd^ag KaKag' 605 

e;Ta YleptKXerjg (f)o(3yj6etg fxy] ff^eTdayoi TVjg Tvyyjg, 

Tag (fjvaetg vfxwv ^e^o/zcwf Kat tov avTo^a^ TpoTTov, 

Ttptv TtaSeh Tt teivov, avTog e^e(pXe^e tyjv ttoXiv, 

etx/3aXwv aTitvB^pa fxiKpov MeyapiKov xpyj^piaf^aTog, EIPHNH. 297 

Ka^ecffvivjafv roaovTOv 7rok€fj.ov coare tj» Kaitv^ - 6io 

vdvras KXkrjvag daKpvaai, Tovq r fiKeH Tovg t evOa^e. 
w^ ^' aira^ to irparov aKOva h^ocfy/jaev a[xveXo^ 
Kai TciBoq TiXrp^eig vir opyy}g dvreXaKTKTev Tr/flcc, 
ovKer y]v ovbeig o iravawv, ^de d rjcpavigeTO. 

TP. TavTa TOtvvv [jux, tov AiroAAa) '-yw TieTtv(jfj.y}v ovtevoi;, 615 

ovt oirag avTij "JrpoayjKOi ^ei^lag rjKi^Korj. 

XO. ovt eyccye, irXvjv ye vvvi. tolvt dp einrpoaccTrog rjv, 
ovaa (Tvyyevr\g eKeivov. iroXXd y r}[xdg KavBdvei. 

EP. KaT eireioy} yvaodav v[Lag al iroXeig wv r^pyeTe 

r]ypia)[jievovg eir dXXr}Xoi(Ti Kai aeiyr^poTag, 620 

iravT €fJi.rf)(avavT e(f> v[juv, Tovg <f>Qpovg (po^ovij.evai, 

KaveTreiBov tS>v Aokwvcov Tovg fj.eyi(7Tovg •y^r}fjM(nv. 

01 b «T ovTeg aKjy^oKepheig Kai bieipctivoqevoi 

T17V& dTToppixpavTeg alayjjag tov iroXefj.ov dvr^pTraaav' 

KCtTa Tdjceivfov ye Keptr} TOig yeoopyoTg r}v Kojcd' 625 

ai yap evSevO av Tpir^peig dvTiTifi.wpovft.evai 

ov^ev aiTKjOV av dv^^pav Tag Kpa^ag KaTr}a$iov. 

TP. ev ^iKr} /Aev ovv, hrei toi Kai Kopavexv ye ft.ov 
e^eKo^av, r}v eya (pvTevaa Kd^e6pe4>dfi.r]v. 

XO. VT) Ai^, «y f/.eX , ev^iKwg ye ^'iJT, eirei KdfLov XiOov 630 

eft.(3aXovTeg e^fi.e^ift.vov KvxpeX-i^v dirwXeaav. 

EP. Ka.Ta ^ ag Ik txv dypav ^vyf}XBev ovpydTr^g Xewg, 
rov Tpoirov Tra)Xovfj.evog tov ovtov ovk efiavdavev, 
aXX ar cw avev yiyaprcov Kat <ptXm Tag layahag 
e^Xeirev irpog Tovg Xeyovrag' 01 ^e yiyvaaKovreg ev 635 

Tovg rrevr^ag daBevovvrag Kdiropovvrag dX<f)tr(tiv, 
Tr}v^e ft.ev btKpoig eooOovv rr^v Qeov KeKpayfiMaiv, 
TtoXXaKtg <f>aveTaav avri^v T^o-^e rr^g yapag "jroQo!, 
rav Se avfj.fjA.ywv eaetov rovg vayeig Kai irXovaiovg, 
alriag av irpoartQevreg oog <f)povoT ra ^paaioa. 640 

etT av vft,eTg tovtov (nairep kvviqi eairapdrrere' 
r} iroXig ydp aypioiaa xdv <f>o/3'j} KaQr}fj.ev-q 
arra ^ta^dXoi rtg avryj, Tavr av r^tar rjadtev. 
01 ^e rdg TrXrffdg opoivreg «$• erxnrrovff, 01 ^evot 298 API2T04)AN0T2 

y^pvuicc T(5v ravTa icQiovvrm €/3vvovv lo (xro[ka^ 6-45 

W(7t' eKdtvovg [mv Troirjaai Trkovaiovg, vj ^' 'EAAa$ av 

e^€py]fX(c6€7<T av vfA.ag eXa$€. ravra S' tjv ^pav 

^vpaoiraXYjg. TP. Trave "nav , (o ^eaTroS' Ep^^, fxvj Xcye, 

aAA' ea rov av^^p €K€7vov ovTrep ecrr €ivat Kano' 

ov yap y][x,€r€pog €r ecrr €K€hog avvjp, aXXa aog. 650 

arr^ av ovv Xeyvjg €K€ivov, 

K€i Ttavovpyog yjv, or e^yj, 

Kai XdXog Kai crvKO(f)dvrYig 

Kai KVKfiGpov Kai rapaKrpov, 

rav& d-naS^aTtavra vvvi 655 

roiig (7€avrov Xoioopeig. 

aAA' ri a-ianag, w Trorvia, Karenri fJLoi. 
EP. aAA' ovK av eiVo* Ttpog ye rovg deccfxevovg' 

opyyjv yap avro7g wv CTtaSe ttoXXvjv ej^e/. 
TP. v] ^' «AAa Trpog ae [xiKpov elitdra) [xovov. 660 

EP. €'i(p' ri vo€ig avroicTi iipog eff. , co (ptXrdrvj. 

'iff <x> yvvaiKav [nicroTropTTaKia-rdrvj. 

e/ev, aKOva). ravr eitiKaXe^g ; [xav$ava}. 

aKova-aS vf/.elg av €V€Ka [ii.0[X(f>yjv ('/ei. 

€X$ovad (pYjaiv avro[f.dryi [*.€ra rav rTi^AoD 665 

aTTOv^wv (pepovaa ryj ttoXci Kiarvjv TtXeav 

aTio^/eiporovyj^^^vai rpig ev ryjKKXyjata. 
TP. y}fidpro[t.€V ravr ' aXXa avyyvcof^yjv e;^e* 

6 vovg yap yjfxm rjv ror ev roHg aKvrtaiv. 
EP. 't$i vvv, aKovaov olov apri ft. yjpero' 670 

oarig KaKOvovg avryj fkdXtar vjv €v$do€, 

yjearig cptXog KaaTrev^ev eivat fxy} fKayag. 
TP. €vvovararog /xev y]v [naKpa KX€covvft.og. 
EP. TToiog rtg ovv eivai ^oKei ra 7coX€fi.tKa 

KXeavvfJiog ; TP. "^v/rjV aptarog, ttA^v y ort 675 

ovK yjv-^p ov7i€p (pyiatv etvat rov Ttarpog. 

€1 ydp Ttor €ikX$ot arpartioryjg, €v$€wg 

aitol^oXifxaiog rcov onXcov eyiyvero. 
EP. eT< vvv aKovaov olov aprt [i, yjpero' EIPHNH. 299 

oaTt^ KpareT vvv T&y \i9ov rov v ttj ttvkvi. - 680 

TP. T7repj3oXog vvv tovt ey^et ro ywpiov. 

avTVj, rt 7ro;e?V ; tvjv K€(f)aXyjv ttoi ireptayng ; 
EP. airoarpecperat rov Orj[j.ov ayBeaOe^ia ort 

avTx irovripov TrpocTTarvjv eTreypaxparo. 
TP. aXX ovK€T avT(a j^^o-Ojtxefl' ovVev^ dkXa vvv 685 

aTTopm ^vjfjio^ eirtrpoTrov Kai yvfxvog aov 

Tovrov reag rov av^pa Trepte^aaaro. 
EP. ira^ ovv ^vvotaet ravT, epayra, ryj iToXet ; 
TP. evfBovkorepot yevvj<roiJ.e(j6a. EP. rtvt rpoTro) ; 
TP. ort rvyyavet Kvyyoitoto^; oov. itpo rov [xev ovv 690 

e\prjXa(f)u>fxev ev a-Korw ra Ttpayfkara^ 

vvvt S' aitavra npoq 'kvyyov ^ov\evao\t.ev. 
EP. aS ^, 

o\a [X eKekevaev dvanvBeaOai aov. TP. ra ri ; 
EP. Ttafji.TioWa, Kat rapyou a KareXtirev rore. 

TTparov ^ rt Ttparret Yo(f)OK\€Vj$ dv^pero. 695 

TP. ev^atfxovei' Tiaayet ^e Bavfxaarov. EP. to rt ; 
TP. eK rov ^ocpoKkeovg yiyverat Y^tfxmit^qg. 
EP. Y^tfXiovt^^Yig ; irai ; TP. ort yepm m Kai aaitpoi 

Kep^ov; 'eKart Kav ent ptirog TiXeot. 
EP. rt tai\ Kparivoi ao<f)og eartv ; TP. a^edavev, 700 

06' 01 AaKmeg eve(3akov. EP. rt vaBxv ; TP. rt ; 

wpaKtaaag' ov yap e^fjveayero 

l^m 7rt6ov Karayvvfxevov otvov TrXem. 

yarepa iroa^ arr otet y€yevvja&' ev ryj iroket; 

loar ovheTior, w Manotv , a<f)yjaofX€a6a aov. 705 

E P. 'i6t vvv, em rovrotg ttjv ^Onapav Xafx(3ave 

ywaiKa aaurS) r-^vte' Kar ev rotg dypoig 

ravTfi ^vvotKm eKirotov aavrcp (3orpvg. 
TP. co (f)tXTdryj, levp' €X6e Kat '^og fxot Kvaai. 

dp av ^Xaf^yjvat '^td yjpovov ri aot ^okw, 710 

w teairoB^ 'Kpfxr), ryjg OTrapag KareXaaag ; 
EP. ovk, €1 ye KVKem eTrtJrtotg (3XYQ(wvtav. 

dXX* ag TorytaTa T^v^e t\v Secoptav 300 APIST0<I>AN0T2 

aTrayaye t^ (BovXrj kalBcov, rjaicep 'nor vjv. 

TP. w fJiaKapia (SovXvj (7V TYjg Qcapia^, 715 

ocrov po^rjaei ^wfjiov yjfxepav rpim, 
oaag ^e Acare^e; ^(pXiKag ecj)6a$ Ka) Kpea. 
aXX , co (piX Ej9^^, %a<pe TroAAa. EP. /ca/ cri/ ye, 
aiv6pw7re, yaipm aTriGi Kat fJ.efji.vvj(T0 ff,ov. 

TP. a> KavSap% oiKa^ oiKaV airoTreTafKeBa. 720 

EP. ovK f.v6do\ d rav, ecrri. TP. tto^ yap oiyerai ; 

EP. v(f) apfnar eXScov Zvjvog da-rpaTr-t^cpopeT. 

TP. TToSev ovv rkvjfnav evfia^' e^e; a-irta ; 

EP. rvjv rov Tavvfi.^^ov^ dfx^pocriav atT^aerai. 

TP. irag ^^t' e-ycb Kara^Yj(TOfj.at ; EP. Bdppet, KaXa^' 725 

TTjSi Tra^ avrvjv ri^v 6eov. TP. ^eyp', w Kopat, 
eirecrBov afj^ efKot Barrov, ojg icoWot irdvv 
TcoBovvreg vfj.dg avafj.evov^r' ea-rvKoreg. 

XO. aAA 16 1 yaipm' yjfi.elg ^e reag ra^e ra aKevrj Trapa^ovreg 

roig aKoXovBoig Owfj.ev (rw^etv, wg eiwSaai fxdXKrra 730 

Trept rag (TKi^vag TrXeiarot KXeitrat Kvirrd^etv Kai KaKOTiotelv. 
aXXa cpvXdrrere ravr dv^peicog' rjfj.e^g ^' ai/ roiat Qearatg, 
rjv eyofJ.ev o^ov Xoym eWctifxev, oaa re vovg ej^e/. 
\pvjv fj.ev rvirretv rovg pa^tovy^ovg, e'i rtg Kcofj.x^onotriryjg 
avrov eTTYjvet Ttpog ro Searpov TrapafSdg ev ro7g dvaTraiaroig. 735 
e; ovv etKog rtva rtfj.Yjaat, Svyarep Atog, oartg dpiarog 
Kafj.(woOtodaKaXog dv6p(cnrav Kat KXetvorarog yeyevrfcai, 
a^tog etvat <j)y]a' evXoytag fxeydXi^g ^itdaKaXog yjfj.wv. 
TrpSorov fj.ev yap rovg avrtizdXovg fj.ovog dvdpcoTicov Kareiravaev 
eg ra pdKta aKcoirrovrag aei Kai ro7g (pSetpatv iioXefj.ovvrag' 740 
rovg 6 HpaKXeag rovg fj.drrovrag, Kat rovg Tteivcovrag eKeivovg, 
rovg (pevyovrag Ka^airarwvrag Kat rv7irofj.evovg eiitri^teg, 
e^yjXaa drifJi.waag Trpcorog, Kat rovg ^ovXovg irapeXvaev, 
ovg e^yjyov KX.dovrag aei, Kat rovrovg ovvsKa rov^^i, 
tv avvOovXog aKccipag avrov rag irXyjydg e/V dvepoiro, 745 
0) KaKOOatfLov,ri ro oepfj. e7ra$eg ; fj.cov varpty^tg eiae^aXev oot 
eg rag irXevpag TroXXyj arparta Kdtevtporofj.yjae ro vcorov ; 
TOiavT a(f>eX(tiv KaKa Kat (fyoprov Kat ^cofj.oXoyevfj.ar ayevvrj, EIPHNH. 301 emiviae Tep^vvjv [xiydAVjy •^fjiTv KdTrvpyaxr oiKoOofi.Yi(Ta^ 

cTreaiv fjLeyaKoti kui tiavoiai^ Kai (TKOifj,fAa.criv ovk dyopaioiiy 750 

ovK l^iarag dvQpayiriTKovg KUfxw^wv ov^e yvvaiKa^y 

aAA' 'HpaKXeovg opy-^v tiv tywv roTai [j.eyiaToig hrtyeipei, 

^ia0dg (Svpaav oa-fxag ^eivdg KdTteikdg j3opl3opo6vfiovg. 

Kai TrpxTov fxev fj.dyofj.ai iravTusv avT^ tx KapyapohovTi, 

ov ^eivoTaTat /xev «tt' 0(p6aXfJMv Kvvvqg dKTheg eXafxirov, 755 

eKarov Se kvkXx KecpaXai KoXaKm oifJ.ct}^ofJ.evctiv eXiyjj.(ii}VTO 

vep). TTjv Ke<f)aXr}v, tpvvyjv ^ eiyev yapd^pag oKe6pov TeTOKviag, 

(pcoKVjg §' oafj.vjv, AafMiag ^^py^^i dirXvTovg^TipcoKTOv ^e Kafj.Yj\ov. 

TotovTOV i^ajv repag ov Karetetcy , aXK vnep vfjMV TroXeft.t^av 

dvreiyov det Kai twv akXwv vvj(7m. wv ovveKa vvvt 760 

diro^ovvai fj.01 t^v ydptv vfJMg etK0<; Kai ft.v^fj.ovag eivai. 

Kat yap irpoTepov Tipd^ag Kara vovv ovyt itahat^TTpaq iteptvoaTviv 

"KoCttai enetpav, aXX^ dpdfxevog ttjv (7Kevyjv ev6vg eywpovv, 

vavp avtd(Tas, ttoAX' evcppdvag, Ttavra Ttapaaym ra Movra. 

vpo$ TovTa ypem eivat fj.er efj.ov 765 

Kat roiig dv^pag Kat rovg TtaT^^ag' 

Kat roTq (paXaKpoTat Trapatvovfj.ev 

^vcyTTOv^d^etv irept rrjg vtK-^g. 

irag yap rig epei viKwvrog efj.ov 

KaTri rpa-Tre^f} Kut ^vfxiro(Ttoig, 770 

<f>epe tco (paXaKpSi, oog t'2 (paXaKp'2 

rm rpoyyaXtaiv, Kat fj.r] a(f>atpei 

yevvatorarov rav irotyjToov 

at^pog TO fj.eTa}Trov e^ovrog. 

Moi;<ra, (tv fxev TroXefxovg dirco^Tafxevyj fxer efxov 775 

tou (f>tXov yopev(Tov, 

KXeiov(Ta 6e'2v re ydfxovg dvtpm re ^atrag 

Kot 6aXiag fxaKapcov' <toi yap ra^ e^ dpyrjg fxeXet. 780 

y]v ^e (Te KapKivog eXdcov 

dvTt^oX^ fxera ruv Trat^uv yopevcrai, 

fxyj^ vTraKOve /xifr eA- 785 

6yfg <Twept6og avroTg, 

dXXa VGfxi^e iravraq 302 API2TOcl>ANOT2: 

oprvya? oiKoyevel^, yvkiavy^evag opyYjdTag 

vavvo<f)veig, acpvpdocov anoKVKjfxaTa, ^y]yavo^i(pag. 790 

Kai yap e^aap^ TraTvjp -jrap eATrioa^ 

e/5^6 TO '^paf/.a yaXrjv Trjg 795 

^(ynepag a^ndy^ai. 

Toid^e ')(jpyj yi^apiTm ^a[Xccfx,aTa KaXXiKOfj.m 

TOV ao(j)ov TtOiriTYIV 

vfJiveiVf OTav yjpiva fxev (pccvyj y(^eXioav 800 

e^ofxevvj KeXa^yj, yopov oe fvf\ ^yj/} M.opaif>.og 

f/.Yj'^e M.ekdv6iog, ov tyj 

TTiKpoTaTyjv oita yripvaavTOi yjKOVcr , 805 

yjViKa Toiv Tpaymxv 

Tov yopov elyov o^eX- 

(pog Te Kat avTog, af/.cf)(a 

Vopyoveg oxpofpdyoi, (SaTi^oaKOTroi, apirviai, 810 

ypaoao^ai., f/.iapoi, Tpayofk.aayakoi, lyBvokvfj.ai' 

ODV KaTayp€fiiXpaf>.€vy] fkeya Kai TiXaTv 815 

"M.ovrra Bea fj.€T efxov ^vfj,- 

Trai^e t^v eopT-^v. 
TP. uig yakeTtov eXBeh riv ap €v6v tSov Oeoov. 

eyccye toi TceitovrjKa KOft.iOyj tw (TKeXyj. 820 

fj.iKpo\ V opdv dvccdev yjUT. efJ.oiye toi 

diio Tovpavov (f>aiv€cr6€ KaKoyjQeig Travv, 

evTevBevi ^e ttoXv ti KaKoyiGerxTepoi. 
01. a SecTTrofl', y]KeLg ; TP. ag eycb ^7rvSof/.yjv Tivog. 
01. t/ ^' €Tradegi TP. yjXyovv tw aKeXyj fj.aKpdv o^ov 825 

"^teXYiXvBwg. 01. 'IQl vvv, KdTeme [xoi, TP. to ti ; 
01. dXXov Tkv eiheg avhpa KaTa tov aepa 

TtXavafj.evov 7rXy]v aavTOV ; TP. ovk, ei fxyj ye tiov 

t\/vyag 'hv yj Tpelg '^i6vpaf/.(3ooioaaKaXct}v. 
01. t/ ^' e^pwv ; TP. ^vveXeyovT dva(3oXdg TioToofxevai, 830 

Tag ev^^iaepiavepivyjyeTovg Tivdg. 
01. ovK y]v dp ov'^" d Xeyovai KaTa tov depa, 

iog daTepeg yiyvofj.€6 , OTav Tig airo^dvy] ; 
TP. fxdXiaTa. 01. Kai Tig eaTiv daTyjp vvv eK€7; EIPHNH. im 

,TP. Ia)v ^io^f haiiep €7roii^crev TcdXai ^ 835 

€v6a^€ Tov 'Aolbv TTC/d'* a^ S' ^Afl', evdea^ 
Aotov avTOv vavTeg eKakovv da-Tepa. 

Ttve^ ydp ela- 01 ttarpe^/ovTeg daTepeg, 

61 Kaofj.evoi Beovaiv ; TP. diro ^eiTivov Ttve^ 

Twv TiXovatwv ovTot l3a^i^ov(7 daTepaVf 840 

iTTVov^ eyrovTeq, ev %\ toi^ iTrvotat Ttvp. 

aXK eia-ay ag TdyjaTa TavTVjvt Aa/5»v, 

Kat TVjv Tivekov KaTaKkv^ef Kat 6epf/.aiv v^wp' 

a-Topvv T efxoi Kat Tyj^e Kovpt^tov keypg. 

Kai TovTa '^pdaag yjKe tevp avdtg TtdktV 845 

eyo) V aTio^^ioax T-^v^e ttJ PovXyj Tecog. 
01. Tiodev 0' eXaPeg Taina a-v; TP. TioBev ', Ik Tovpavov. 
01. ovK av eTt toirjv toov 6e<av Tptw(3okoVy 

ei Ttopvopoa^Kova waiiep yjfJ.etg ot ppoTot. 
TP. ovKj aXXa KaKei ^aatv diio tovtcov Tiveg. 850 

01. aye vvv tccfjiev. etne ft.oi, tS) KaTa(f)aye7v 

TavTVj Tt ; TP. fLYj^ev' ov yap e6eXY}aet (f)ayeiv 

ovT apTov ovTe ft.agav, eicodvt aet 

Tiapa Toig 6eoia-iv dft,l3poatav Keiyetv dva). 
01. kety(eiv ap avTyj Kdv6d^e aKevacneov. 855 

XO. ev^atfjioviKcig y Tipea- 

^VTVjg, oaa y wS i^eiVf 

Ta vvv Tdoe •JipaTTei. 
TP. Tt QyjT , enetOav vvfA,<ptov f/. opaTe Kafi,7ipov ovTa; 
XO. ^yiXuiTog eaeiy yepcVf 860 

av6ts veog wv TidXtv, 

f*.vp(p KaTaXetTiTog. 
TP. oiftiat. Ti ^yj6 , OTav fyvojv tcSv TiT^twv eyjufjiat', 
XO. evtatfj.ovea^Tepog cpaveT tS>v KapKtvov aTpo(3iX<uv. 
TP, ovKovv ^tKaiiog ; oaTtg elg 865 

oyyifJ-a Kavddpov ^iii^ag 

eawaa Toiig KXXi^ag, <w<7t 

ev Toig dypoig 

anavTag ovTag aacpaXiog 304 API2T04>AN0T2 

Kiveiv Te Kai KaOev^eiv. 
C)I. Yj Ttali XeXovTai Kai Ta TVji Trvy-ijg KaXa' 

TrXaKov^ TreTreTTTai, cr-^^aafj.^ ^y/xTrAaTTeTa/, 

Kai TaAA' aTra^diiavTa' tov ireovg te "^eli. 870 

TP. 'iQi vvv dno^wfxev Tiyv^e t^i/ Seapiav 

dvvaavTe t>j ^ovXri ti TavTfii. 01. ti <f>Yig ; 

avTVj Qewpia ^ctiv, yjv vjfxeTg TioTe 

eitato^ev Bpavpavdh^ vjioiteTtwKOTeg ; 
TP ad(^^ 'laOi, Kd\^(p6vj ye [xoXig. 01. « Seo-TroTa, 875 

0(7>jv f^^e; TVjv TrpaoKTOTrevTeTVjpi^a. 
TP. eieVf Tig e<T& v[j.S)v ^iKaiog, Tig iroTe, 

Tig tia<pvXd^ei TYjvte Tyj PovXyj XajBwv ; 

ovTog, Ti 7repiypd(peig ; 01. to ^e^v, eig ladfxia 

(TKVjvyjv efJiavTov tw ireei KaTaXa[j./3dvcti. 880 

TP. ovTTO} XeyeQ v{j.eig Tig (pvXd^wv ; ^evpo (jv' 

KaTa6y\(jo[J.ai yap avTog eg /Ae<7ovf aya>v. 
01. eKeivoai vevei. TP. Tig ; 01. oa-Ttg ; 'ApKppa^-^g, 

ayeiv itap avTOV avTi^oXwv. TP. aAX', w ^eXe, 

Tov ^(C[j.ov avTyjg TipoaTream eKXdxpeTai. 885 

aye ^v av KaTaBov irpwTa Ta aKevi/] y(a[j.ai. 

^ovXri, TrpvTaveig, opaTe tyjv Qewpiav. 

aKexpaad oa' vfj.7v dyaBd napo^waw (pepav, 

(caT evdeag apavTag v[j.ag toj aKeXvj 

TavTYjg [j.eTewpa KaTayayeh dvappvaiv. 890 

TOfTi § opa TOVTrrdviov yjft.^v cog KaXov. 

^ia. TavTa Kai KeKaTTViK 'dp' h)Tev6ev ydp vjv 

i:po Tov 7roXe[XOv Ta Xaaava Tyj PovXyj TroTe. 

etieiT aywva evavg egeaTai itoieiv 

TavTvjv e^Xfivaiv avpiov KaXov iiavv, 895 

eTti yrjg iraXaieiv, TeTpaTro^fj^ov eaTavai, 

TtXayiav KaTa^aXXeiv, eg yovaTa KvjS^ eaTavai, 

Kai TtayKpaTiov y vTraXeitpafLevoig veaviKwg 

Traieiv, opvTTeiv, ttv^ 0[f.ov Kai too Tteei' 

TpiTyj Je jOieTa TavS* linio^po^J.iav a^eTe, 

iva ^rj KeXvjg KeXrjTa irapaKeXrjTtei, 900 EIPHNH. 305 

apfxara ^' e^' aW-^Xoiaiv avampafjifxiva 
(f)va(ovTa Kai nviovra •npoa-Ki.VYjaeTai, 
erepoi he KiKTwrai <y a7rexp<i}\r)fji,evoi 
Trept TaT(Ti KaixTrat^ rjvioyoi TieiiTUKOTe^. 

akkf co TtpvTavei^, de^ecrSe tvjv Beccpiav. 905 

6a(T (og irpoQvfj.fag irpvTavig irape^e^aTO. 
oAA ovK av, €1 Ti TtpoiKa vpoaayayetv a etei' 
aXk evpov av cr viteyovTa tvjv eKeyeipiav. 
XO. •}] yjpfifJTOq avrjp iroXt- 

^ \ tr r/ 

Ttjg e(7Ttv anaatv oa- 910 

Tig y ecTTt Toiovrog. 
TP. OTav TpvyaT , ei(je(TBe ttoWw fxaXXov oiog elfAi. 
XO. Kat vvv (jv ye S^Ao^" el' 

(TccTrjp yap airaatv av- 

Opomoig yeyevvjaai. 915 

TP. (f)Yiaeig y , eiret^^av eKirtrjg otvov veov XeiraaTriv. 
XO. Kai 7rX-f)V ye Tav BeSiv aet o"' vjyvjaof/.eaBa irpwTov. 
TP. TToAAav yap vfjuv a^iog 

Tpvyaioq ahfj.ovevq eyh, 

tetvwv airaXXoj^ag irovoiv 920 

rov hrjfi.OTrjv 

Kai Tov yeoopyiKOv keav, 

"tirep/3o\ov T€ vavaag. 921 

XO. aye ^rj, t/ v£v evrevdevt iroirjreov ; 
TP. Tt S' «AAo y i^ Tainrrpf '^^vrpaig t^pvreov ; 
XO. yyrpatatv, coairep fj.efJjcf>ofLevov 'Kpfi.i^tov ; 
TP. Tt ^at ^oKei ; l3ovkea6e Xaptva /3oi' ; 925 

XO. Poi' ; fnrjtafLag, tva fLrj ^orjQeiv iroi ^eoi. 
TP. «AA' vi Trayeia. Kat fj.eyaA.vj ; XO. fj-rj fj.-fj. TP. tiyj ; 
XO. tva fi,r] yevYiTai Seoyevovg vrjvta. 
TP. Tc5 §»; ^oKei aot ^^a tcSv kotirwv ; XO. ot. 
TP. 01; XO. vat fjM L^t^' TP. ocAAa rovro y ear ^lccvtKOv 930 

to prffj. . AO. eirirrjOeg ow, iv ev rrjKKAi^aia. 

ag yipri irokefn.eh keycov rtg 01 KaBrjfKevot 

inro Tov teovg Xeycaa lcovtKwg oi, 
X 306 API2T0cI)AN0T2 

TP. eu TOt Xeyeig. XO. kui raAAa y waiv ypiioi. 

wtJT iaofJieS akkyjkoiaiv dfJi.voi Tovg Tpoirovg 935 

Kai Tor<r/ avfxfxoi^^^oKTi Trfxxorepoi itokv. 
TP. i^i vt/v, ay aq To.yj.aTa to 7i:po{3aTov Xa/Sm' 

lyo) ^e "TropiS) l3coff.ov e(f> otov 6v<jofi.ev. 
XO. ug 7rdv6 oa av Qeog OeXrj yri xfj^vj KaTopBoif 

XcopeT KaTa vovv, eTepov ^ eTepo) 940 

TOVTCOV KaTa Kaipov diravTa. 
TP. «$■ TavTa tyjXd y eaS'' 6 yap (3aft.oq dvpaai Ka) §77. 
XO. eireiyeTe vvv ev oaco 

aojSapa SeoOev KaTeyei 

iroXefi.ov ft.eTdTpoTrog avpa. 945 

vvv yap taift.m ^avepwg 

eU dya6a fii€Tal3i/3d^ei. 
TP. TO Kavovv irdpedT okag ej^ov Kai (7Teft.ft.a Kai ft.dy(aipav, 

Kai irvp ye tovti, Kov^^ev layei Trkvjv to Trpo(3aTov ^fj.dg. 
XO. ovKovv dfii.iK\rj(rea6ov'y wf 950 

y)V Kaipig vfjiag loyj, 

irpo(Teiaiv avXSiv aKkrj- 

TOf, KOiTa aa(p oiO oti 

(pvawvTi Kai 7rovovft.evw 

7rpo(7^ccaeTe ^-^Trov. 955 

TP. dye ^»?, TO Kavovv \aj3wv av Kai ti^v yepvi^a 

7repii6i tov (3wfj.ov Tuyewg e^rtte^ia. 
01. i^ov' Xeyotg dv dkXo' 7repiekyjkv6a. 
TP. ^e'pe W^, To takiov TO^h efj.(3dxpw ka(3wv. 

aeiov av Tayewg' av ^c TrpoTetve twv okwv, 960 

KavTOg Tf yepvt7rTOV, irapa^ovg TavTvjv efnot, 

Kca Totg 6eaTa7g pT^rTe twv Kpt6wv. 01. i^ov. 
TP. etwKag yj^yi ; OI. vyj tov 'Epfxi^v, waTe ye 

TovTWv oaot7rep etat twv 6ewixevwv 

ovK eaTiv ovoetg oaTtg ov KpiayjV ej^e/. 905 

TP. ovj^ ai yvvaTKeg y eka(3ov. 01. dkk eig ea^repav 

^waovatv avToTg av^peg. TP. aAA' ev')(Wfi.e6a. 

T/V Tyj^e ; irov 7roT eiai yrokkot Kaya6oi ; EIPHNH. 307 

01. Toia^ti <p€pi ha' Tiokkoi yap ei<xi KayaOoi. 

TP. TOtrrovi aya6ovg evofAiaas; 01. ov yap, oiTiveg 970 

^fjuov KaTayiQvrav v^^ap to<tovtovi 

€f TavTO Tovff €(7Taa tovTcg ya>piov ; 
TP. aAA' «$■ TayjdT €V)(a[j.e6^, (vyafxeaSa J17. 

a> aefJLVOTaTri ^aaiXeia flea, 

irorrvi Ktp'^, 975 

^eoTTotva yppm, MaTtoiva yafxcov^ 

M^ai Qvaiav T^v yjfA.eTepav. 
01. ^fl^at ^rfT\ io TiokvTifj.Yfryi, 

vrj Aiaf Kai [xr] itotet y aitep ai 

fMtyfjEvofJi.evat ^paat yvvaiKei. 980 

Kat yap eKiivat -irapaKkivaaai 

T^i avXetag napaKVTtTova tV 

Kaa Tii iipoaeyr^ tov vovv axnaii, 

avay^oapoxxTiv' 

KO-T rjv aTrivj, irapaKvTrrovaiv. 985 

TOVT(av <7v irotei fjLtj^ev efl' vjfnai. 
TP. fxa At ', aAX airocp-^vov okvjv aavrrjv 

yewouoTrpevoig TOiatv epa<7TaTg 

yjfJ.TVf 01 aov Tpv^ofxeff ^^»7 

Tpia Kat OeK eTVj. 990 

Xvaov ^e ftAyaq Koi KopKopvyag, 

tva AvaifJMyriv ae Kakafj.ev. 

vavaov 6 vjfJMV Tag virovoiag 

Tag 'TrepiKOfXxpovg, 

ai$ aT(i}fj.vXKofJ.e& eig aXX^Xovg' 995 

fxT^ov ^ vjfxag Tovg ' EAAv^vaf 

vaXiv el OLpyrig 

<f>iXtag "xyXWf Kat avyyvoofiLrj 

Ttvt irpaoTepa Kepaaov tov vovv' 

Kai Trfv ayopav r}fj.Tv aya6av 

ffj.vXria6r^at /xeyaAcov, aKopotcov, 1000 

atKv<av irpwfov, fj.-^Xwv, potHiv, 

^ovXotai "x^XaviaKi^iav fiLtKpm' 
X 2 308 API2T0*AN0T2 

KUK Bo/WTWV ye (pepovrag i^eTv 

j^^vaf, vyjTTa^, cpaTTag, Tpo^/^ikovi' 

Kai Kw7ra^a>v eAfie/v airvpi^^ag, 1005 

Kai Trepi TavTag yjfxag adpoovg 

orpctiVOvvTag Tvp^a^€.(xBai 

yiopvyw, TeAea. VkavKeTfi, aXXoig 

revBaig TrokXoig' Acara MeAav5/ov 

vjKeiv vaTepov eg tvjv ayopav^ roio 

Tag ^e TreTrpaaOai, tov § OTOTv^eiv, 

eha [xovx^eh ck M>;^e/aj-, 

okofxav oko[j.aVf aTroyYipwOeig 

Tag ev TevTkoiai ko-yevoixevag' 

Tovg S avQpcoTTovg eTTiyaipeiv. 1^15 

TavT , u> TrokvTiixYjT , evyofxevoig yjfxTv ^i^ov. 
01. Aa/3e rvjv [xdyaipav' eW OTrag [xayeipiKwg 

(Tcpd^eig Tov olv. TP. aAX' ov Oeixig. 01. Tir] ri S17 ; 
TP. ov^ YjOeTai ^"^"KovQev lEitp^^vr} acpayalg, 

ov^h alfxaTovTai jBwfxog. aAA' e'i(T(c (pepcov 1020 

Bvcrag ra fxyjpi ' e^eAwv ^evp CKcpepe, 

y^ovTCij To irpo^aTov tS> '/ppyiy^ acc^eTat. 
XO. cre TOi Ovpaai •/jiri * * ft.evovTa toivvv 

(jyj!C,ag tevpt Tt6evai Tayect^g 

Ta re irpoacpopa TiavT eiii Tovroig. 1025 

TP. ovKovv ^oKa aoi fxavTtKwg to <f>pvyavov Ti$€cr6at ; 
aO. Trwg ov^t ; ti yap ae Tieq>evy 

oaa ')(£•/] (70(pov avopa ; Tt ov 

(Tv (ppoveigf OTTOcra '/^ewv tov 

ao(f>y] * * ^OKtfxov 1030 

(ppevi Tropifxof) re Tokfxyf ; 
TP. yj ayi^a yovv evy]fxft.evy} tov St/A/S/§>;v Trie^et, 

Kat T>;v rpdire^av otaofxat, Kat irattog ov de-^aei. 
XO. Tig ovv av ovK eiraiveaet^ 

ev avhpa TotovTov, oa- 

Ttg TTokk avaTkag eaca- 1035 

ae TVjv lepav irokiv; ir EIPHNH. 309 

coctt' (ivyi fji.y] Travaei ttot ci)v 

^rjXoDTO^ airaaiv. 
OI. TavTi MhpaTai. TtOeao tw iiyipa Ka^av. 

eyo) eiTi airXayxv eifMi Ka\ Gvk^fxaTa. 1040 

1 r. €[xoi /A€A^ore/ TavTa y aXX rjKetv e)(j)yjv. 
01, i^oVf 7rap€i[j.i. fxm cTr/cr^erv aoi toK^ ; 
TP. oxra KaXiog vvv avTa' Kat <yap ovToai 

npoaepj^eTft ^acpvy] rig €aTecf>av(i}[xevog. 

Tig apa ttot eaTtv ; OI. wg dXa^ibv <f>atveTat' 1 045 

liAvTtg Tig eaTiv. TP. ov fxa At , dXX 'lepoKXevjg. 
01. ovTog ye iiov aS' 6 yjpria fUtXoyog ov^ ^Clpeov. 

T* TroT apa Xe^ei ; TP. ^^Xog eaff" ovTog y oti 

evavTtaaeTat Tt Talg ^iaXXayaig. 
01. ovKf aXXa KaTa ttjv Kv7aav etaeXyiXvQev. 1050 

TP. fj.^ vvv opav ^oK^fxev avTOv. OI. ev Xeyeig. 

lEPOKAHE. 

Ttg ^ 6vata "no^ avTrjt Kai tco decov ; 

mr» " ^ ~ " ''N~',/ 

1 r. oirra av atyrjf Kairay airo Tyjg oacpvog. 

lE. OTW Se OveT ov (ppdaeB ; TP. yj KepKog mtei 

KoXxg. 01. KoXxg t-^ , iu iroTvi Kip-^vy] <f)iX.yi. ^°SS 

lE. flpye vvv dirdpyov, Kara ^og ToiTrdpyfkaTa. 
TP. OTrrdv afietvov TrpajTOV. lE. aXXa Tavrayt 

ijdij aTiv oirra. 1 r . iroXXa TrpaTTetg, oartg et. 

KardTefJive. irov Tpdire^a ; rypi aTrovhr/v (pepe. 
lE. yj yXwTTa %(i)ptg T€ft.veTat. TP. fj.efj.vyjfj.eQa. 1060 

aXA' oia& ^pdaov : lE. i;v (ppdarjg. TP. fj.y] haXeyov 

vaav fLyj^eV Kip-^vr] yap lepa 6vofi.ev. 
lE. Q) fJieXeot 6vy]Tot Kat vypriot, TP. e^ Ke(paXyjv aot. 
lE. otTtveg a<ppa^tr]at 6eoiv voov ovk diovreg 

avv6^Kag Treiroiyjaff av^peg yap^/aolat Trt6y]Koig, 1065 

01. ai^oi l3o7. TP. Tt yeXag; 01. y]a6y]v yapoTro7at Trt6'^K0tg. 
lE. Kai Keircpot Tprjpcoveg dXcDTreKttevat Tre'ireta6e, 

cov ^oXtai xpvyat, ^oXaat <ppeveg, TP. e<l9e aov eivat 

wpeXeVf wXal^wv, ovTaai 6epfj.og irX.evfj.cov. 
lE. €1 yap fj.y] Nvfj.<pat ye deat HaKiv e^airaraaKoVj 1070 

X 3 310 AP12T0(I>AN0T2 

[xyjte BaKig OvrjTOvg, fxvj^^ av ^vfjxftai. BaKiv ainoVf 
TP. cfft)A>jf aitokoij €1 jxy] iravaaio ^aKi^av. 
lE. ovna 6ea(paT0v ^v Kipyjvrjg ^eafx. avaXvaat, 

a\Xa TO^e TrpoTepov TP. To7g aXai ye naa^Tea TavTi. 
lE. ov ydp TTCO TOVT eaTi cf)iXov ^aKapeaai Qeoiaiv, 'o75 

(pvXoTridog Xvj^ai, Trpiv Kev kvKog olv vfxevaioi. 
TP. Ka) TToog, (u KaTapaTe, XvKog ttot av oiv vfxevaioT; 
lE. ag 7j acfjOv^^vXr] «pevyovaa irovqpoTaTov (3^eT, 

■yri Koo^av aKaXavQig eTreiyofxevy} TV(f)Xa tikt€1, 

TOVTaKig ovTid) Yjpyjv Trjv eiprjvvjv TreTroi^aQat. 
TP. dXXa t/ 5(j3^v "^fnag ; ov iravaaaBai TioXefj.ovvTag, 1 080 

vj '^iaKavvtdaai iioTepoi KXavaovfxeSa fxei^ov, 

e^ov a7reiaaft.evoig Koivyj Trjg 'KXXd^og dp-^^eiv ; 
lE. ovTTOTe Troirjaetg tov KapKivov opOa ^a^t^eiv. 
TP. ovTTOTe tetTivrjaetg eTi tov Xotirov 'v TipvTaveta, 

ovS eirt Too TtpayQevTt Trotrjaeig vaTepov ov^ev. 1085 

lE. ov^eiroT av Qeirjg Xe7ov tov Tpayyv eyjvov. 
TP. dpa (pevaKti^av ttot' ^AQrjvaiovg eTt Tiavaet ; 
lE. TioHov yap KaTa y£r\afxov eKavaaTe fxr]pa Qeolatv ; 
TP. oWe/J KdXXtaTOV %r]iiov TieTioirjKtv' Ofi.rjpog' 

tog 01 [xev ve(f)og €%Qpov aTiaadfxevot TioXefxoio 1090 

Kip-^vrjv etXovTO Kat i^pvaavS lepetx. 

avTap enet KaTa fxrjp' eKar] Kai anXayyv endaavTO, 

eanevoov henaeaatv eya 6 obov rjyefnovevoV 

yj)r]aft.oXoya) ^ ov^etg e^i^ov KooOajva (paetvov. 
lE. ov fxeTeyo) tovtcov' ov yap TavT etne "^tjSvXXa. 1095 

TP. dXX ao(f>og TOt vr] A< ' Oft.r]pog te^tov eiTieV 

d(f>pY]T(i}p, dBefxtaTog, aveaTiog eaTtv eKeivog, 

og TioXefxov epaTat eTittrjfxiov OKpvoevrog. 
lE. (fipd^eo ^r], fXY] iiwg ae toX(p (f>pevag ei^anaTr^aag 

iKTivog f-dp\prj TP. tovti fievTot av (pvXdTTOv, 1100 

wg ovTog (po(3epog To7g aiiXdyyyotg eaTtv ypr^afxog. 

eyp^e/ "hr] anov^^r^v Kat t«v aTiXdyyym <pepe ^evpt. 
lE. aXX et TavTa ^oKei, Kaya fxavTSo fSaXavevaoo. 
TP. aTiov^r] aiiov^r]. EIPHNH. 311 

lE. ty)(€i tri Kafj.01 Kai (JTihx^^yyxv fj.oHpav ope^ov. ^ iio,s 

TP. aAA' ovTra tovt eaTi <piKov fxaKa^eaai 6eo7aiv' 

dkXa, TO^e vpOTepov, (nrev^teiv YjfjMi, (re V aireXBeXv. 

0) TioTVi Kiprjvrjf Trapafxeivov tov (Siov rjfuv. 
lE. Trpoacpepe t^^v yXaTTav. TP. av te t^v aavTov y atieveyKov. 
lE. o-irov^^. TP. Kai Tavri [xeTo. T^f o-zrovS^f Aa/Se flaTTOv. i iic 
lE. oy^e/f Trpoa^^wcret [xoi aTtXayyywv \ TP. ov yap oiov re 

rjfjiiv Trpoa^i^ovaif iipiv Kev Xvko^ oiv vfxevaioT. 
lE. voi Tipog tHv yovaTccv. TP. aWM^, w Tctv, iKereveig' 

ov yap Trof^aetg Xeiov tov rpayvv eyjvov. 

aye ^^, Qearai, tevpo avaitXayyveveTe i ' 1 5 

fxeTa vxv. lE. t/ ey» Se; TP. t^v YtjSvXXav eaQte. 
lE. ov Toi fxa Ty]v Trjv ravra KaTedeaBov fxovui, 

aXX^ apTiaaofJiat a(pxv avra' Kenat V ev ft.eaw. 
TP. a TTate Ttale tov BaA^iv. lE. fJiapTvpofJMi. 
TP. KayuTf , OTt TevQrjg ei <tv KdXa^wv avrjp. 1 1 20 

TtaT avTOv eireyeov too ^vXco tov dXa^ova. 
01. av fxev ovv' eyu ^e tovtov/ tS)v Kxotxv, 

dXafj.^av avTog e^airaTitiV, eKpoXjStx. 

ov KaTa/SaXeTi to, Ka>^i , d BvrproXe ; 

viKovaag ; Kopa^ oiog rjX^ e^ 'Opeov. ^ ' 25 

ovK diroTreTrjaei BaTTOv etg ^KXvfJLViov ; 
XO. rj^ofiat y , i^^ofJ.at 

Kpavovg airrjXXayfj.evog 

TVpOV T€ Kat KpOfJ.fl.VWV. 

ov yap (piXrj^a fxayatg, ^'3° 

dXXd irpog irvp OteX- 

Km jtWT avtpSov erat- 

posv (ptXwv, eKKeag 

TCiJV gyAaJV aTT av r\ 

tavoTara tov Qepovg 

eKireirpi(Tfj.eva, ' '35 

KavQpaKt^oiv TOvpe^tvBov, 

Trjv T€ (prjyov eft,Trvpevav, 

yafj.a Trpt SpaTTav KvvwVy 

x4 312 AP12T0*AN0T2 

T^g yvvaiKog Xovfj.evrig. 

ov yap eaa ridiov t; rv^eiv [xev vjOrj aTTapfXiva^ 1 140 

Tov fieov €7rixpaKoi^eiv, Kai tiv el-neh jeiTovaf 

enre fxoi, ti TrjviKavTa ^pwfxev, d Kccfxap-^^^i^v]', 

eixTTieiv efxoiy apeaKei, tov Beov "tpavTog Kakag. 

aAA' a(f)eve twv (paa-rjXm, co yvvat, Tpeig yolviKag^ 

TcSv Te TTvpoov ixT^ov avToig, Tccv Te crvKcov e^eke, 1145 

Tov Te 'Mavrjv r) Hvpa (Sdoa-TprjaaTOi V tov yjopiov. 

ov yap otov t eaTi iravTOig oivapigeiv Trjfxepov 

QvOe TVVTXa^eiv, eTreiOrj irap^aKov to '^(ccpiov' 

Kag efxov eveyKaTO) Tig Trjv Ki^x^Xi^v Ka) tw airivo}' 

rjv oe Kai iivog Tig ev^tov Ka\ Xaywa TeTTapa, i '5° 

e; Ti fxr) ^rjveyKev aiiTav r} yaXrj Trjg earrepag' 

eip0(f>ei yovv ev^ov ovk oT^' «TTa KaKv^^oi^^oTia' 

m eveyK, w Tia^i, Tpi^ rjfxiv, cv ^e ^oi;va< too TtaTpi' 

[xvppivag T aiTriaov e| Aia^^^^ivd^ov twv KapTrifxwV 

'Xjxfxa Tr)g avTr)g ohov ^apiva^rjv Tig fBwaaTw, 1 155 

wg av efXTTir) fxeff y)fX(ov, 

ev TTOiOvvTog KwcpeXovvTog 

Tov Oeov Tapoof^aTa. 

r)ViK av b ayeTag 

aor) Tov r)^vv vofxov, j 1 60 

QiaaKoirwv ^^ofxai 

Tag Ar)fxviag dfXTiekovg, 

€« TTeTiaivovaiv r)- 

or)' To yap (pnv iipw- 

ov (pvei' Tov Te cjb^- 1 165 

^VX ^P^"" ol^dvovT ' 

ei6 onoTav r) Tienwv, 

eaSiw Kaiieyw, 

yctfxa^p-^fi. ,'D,pai (piXaf koi 

TOV 6vft.0V TpipCtiV KVKCOfXai' 

? / \ 

^aTa yiyvofxai nayyg j i 70 

Tr)ViK(WTa Tov 6epovg 

fxdKkov r) 6eoiaiv ey6pov Tol^iapyov npoafBkeiKov, TP. EIPHNH. S18 

rpeT^ Xo(f)OV$ typvTa Kai (poiviKi^ o^eTav iiavv, 

rjv €K€ivog (pvjcriv eivai (3afX[xa llap^iaviKOv' 

i^v ^e nov ^eyj fjia^/^eaff ^eyovTa t>jv cpotviKi^a, 1 175 

TYiviKavT avTog ^e^aTrrai ^afXfxa Kv^iKyjviKoV 

KOLTa (f)evyei ■TrpaJTOf, (oairep ^ov6og nnraXeKTpvwv 

Tov^ Xofpov^ aeim' eyco S eaTi^Ka kivoTTTWfx.evog. 

rpiiK av S' oiKoi yevavTai, ^pZaiv ovk avaayeTa, 

Tovq fji.€v €yypd(f>ovTeg vjfJuioVf tov<; ^ avu} t6 Kai KaTw 1 1 80 

€^aXel(f>ovTeg '^ig ^ Tpig. avpiov ^' eaB vj ^oOo$' 

TO) be (TiTi ovK eavffT ov yap yjQeiv ei^iav 

eha TipocjTag Trpog tov dv^pi(x,VTa tov Ylav^iovog, 

etoev avTOv, Kd-nopSov Bet toS KaKW ^Xeirav oirov. 

TovTa S' "^fxag Tovg dypotKovg '^pxai, Tovg ^' e| ao^Teo)? 1 1 85 

ijTTOv, 01 Beoiaiv ovTOt Kdv^^pdatv ptipdaTTi^eg. 

wv €T evBvvag efxot ^aaovatv, yjv Beog Bekyj. 

vo\ka yap ^17 fx y^tKyfaav, 

ovreg otKot fxev XeovTeg, 

€v fMLyyf ^ dX(jiit€K€g. 1 190 oaov TO yjpyjfJ^ eiri ^eiirvov yjXO^ eg tov$ ydfxovg. 

ej^ , aTtoKdBatpe Tag Tpaire^ag TavTyji' 

iravTiog yap ovoev 0(f>eXog eaT avTyjg €ti. 

eitetT €T:ea<pep€ Tovg dfxvXovg Kat Tag KtyXag 1 195 

Kat Twv Xayxcov iroXXd Kai Tovg KoXXd(3ovg. 

APEnANOTPrOS. 

Ttov TTov TpvyaTog eaTtv; TP. dva^pdTToo KiyXag. 
AP. w (f>tXTaT , co TpvyaT , oa yjfj.dg TdyaBd 
oeOpaKag, elpyjvyiv Trot-^aag' wg itpo tov 

ov^^eig eirpiaT av ^peiravov ovte koXXv^ov, 1200 

vvvi te yrevTyjKovTa '^apyjfxav eft.iroXii' 
0^} he Tpt^pdyjxovg Tovg Ko^ovg eg Tovg dypovg. 
dXX , (0 Tpx/yaie, twv ^peirdvm t€ Xajx^ave 
Kai tojvS Ti jSovXet vpoiKa' Kat TavTi "^eyov' 
d(f> wv ydp dire^ofxeaBa KdKephavafxev 1205 

Ta tapa TavTi aoi (f>epofX€V eg Tovg yafxovg. 314 API2T04)AN0T2 

TP. 'i$i vvv, KaTa6e[Ji€voi Trap efxoi, ravT etaiTe 
€Trt OeiTTvov w$ rayj.^JTa Kat yap ovToan 
&7rXccv Kaiir^kog a-^^Boixevoi Trpoo-epj^era;. 

Aoa>onoios. 

o/ja' ug 7rpoQeXvfJi.vov fx, co T/jfyar', aTrwXecrai. i2io 

TP. t/ V eaTiv, w KaKO^ai[JLOV ; ov ti ttov Xo(f)ag ; 
AO. aTrwXcjdg [jlov tyjv Teyv-^v Kat tov ^iov, 

KOU TOVTOv\ Kat TOV '^OpV^OV K€lVOVl. 

TP. t/ ^^Ta TovTotvt KaraGo) aoi to7v Xo(f)otv ; 

AO. avTOg av t/ ^/^w$-; TP. o Tt ^t^wfx' ; atayyvofJMt. 1215 

0[j.oog ^ oTt TO (7(l>yjKW[J. ej^e* itovov ttoXvv, 

'^oiv}V av avToh /o-^a^cov Tper^- yotviKag, 

tv aTtoKaQatpu) tvjv T^aTre^av TovTwt. 
AO. evejKe Totvvv eiaiav Tag ta^^^aoag' 

KpeiTTov yap, u) Tav, eariv ^ /xTj^ev ka^eh. 1220 

TP. aTTOcpep^ a.Tiocpep' eg KopaKag aito TVjg oiKtag. 

Tpiyoppve^Tov, oi/^ev co-tov tw Xo(p(i}. 

OVK av TTpiaifXT^v 0^^' av la^^^a^og {J.iag. 

eoPAKonaAHs. 

Tt ^ai §e/ca jtAVco Too^e OwpaKog kvtci 

cv^/x./x€vco KaXXtaTa yj)-^aoiJ.at TaXag ; 1225 

TP. ovTog [xev ov [xrj aot Ttof^aet ^r,[j.iav. 

aAA' aipe [xot tovtov ye Tr}g lamtag' 

evairoTTaTeTv yap eaT eTrtTVjhetog Ttavv. 
00. Ttavaat [k v/Bpt^wv TOtg e[j.oiai yjprjfkaatv. 
TP. w^^t, TiapaGevTt TpeHg XtBovg. ov "he^tiog ; 1 230 

01}. Tcota ^ dTioy\/riaet ttot , (lu.a6eaTaTe; 
TP. Trj^t, '^teig tyjv "/etpa tid Tr^g OaXafntag 

Kai T^S'. 00. d[j! dfx^poTv ^rjT ; TP. eycoye vi^ A/a, 

tva (J.r} y dXa TpvnvjfJM KXeTiTav Trjg veccg. 
©12. eTreiT eirt teKaixvw yeaelk Ka6r)[j.evog; 1235 

TP. eyoyye v>j A; , WTttTptitT . otet yap dv 

Tov TTpaKTQv ditotoaBat [xe '^iXtm opayjJ.m ; 
00. 'tQt Vrj, ^eveyKe Tdpyvpiov. TP. aAA', wyaSe, 

QXi^et Tov oppov. diro(pep\ ovk wvrjao[J.at. EIPHNH. 315 

sAAnirronoios. 

t/ §' apa T^ tjaXiiiyyi r^^e '^(jpyiaofxat, 1 240 

^v eirpiafjLVjv ^payjxoiv tto^ €^-^kovt lyw ; 
TP. [j.o\v(3^ov ef tovt) to koiXov eyxea^, 

eTteiT avaBev pafi^^ov evSei^ tnrofxaKpov, 

y€v^(7€Tai (joi Tav KaTaKxSiv KOTTa^m. 
2A. oJ/AOi KaTayeXag. TP. akX iTtpov Trapaivea-w. 1245 

Tov fjiev fjtJXvP^ov, (xxmep eiTrov, €y)(€ov, 

€VTev$€Vi ^e (jTrapTioii rjpTifjfJi.evi^v 

•aXja<TTiyya Ttpofj^eg, kovto <toi yevyj<TeTai 

Ta dvK ev aypS) Tolq oiKeTaicriv laTavai. 

KPANOnOIOE. 

(0 ^vaKaGapTe ^aifLOV, cog fJL airakeaaif '250 

OT avTeoaiKa y avTi TcevQe fnvav iroTe' 
Kai vvv Ti ^pacra); T/f yap avT wv^aeTai ; 
TP. va>Xet ^a^i^oov avTo, ToTg AiywrTioti' 
€<TTiv yap eTTtT-f^eia avpfuxiav fj.€Tpe7v. 

AOPTHOI. 

otfi., eo KpavoTTOi , cos aBXtag iieTrpayafx.ev. ^255 

TP. ovTog fiev ov ireTrovBev ov^ev. AO. aAAa t; 

eT €<7Tt Tot<Tt Kpav€<nv Tt Tig •)(j)'^aeTai ; 
TP. eav TotavTaat fxaBy] Xa0ag voteiVf 

aft.€ivov 7] vvv avT <x7ro^Q}(7€Tai iroXv. 
KP. a.Ttiajfj.ev, a> ^opv^e. TP. fir^^afiJag y ^ eiret 1260 

Toin-oo y eyco Ta ^opaTa tovt wv^<rofiMt. 
AO. vo<rov otowg ^ifr ; TP. ei ^iaTrpiaQeiev ^tya, 

Xa^otfj. av avT eg yapaKag, eKaTOV Trjg 'tpa^Qx.rjg. 
AO. v/Spt^OfneSa. "/wpxff.ev, a> Tav, eKTro^cov. 
TP. v^ Tov A/ , cog Ta Trat^i ^^v] ^^epyeTOi 1265 

ovprj<70fi.eva Ta tcov eTriKXrjfrcov "^evp , tva 

aTT (xaeTai irpoava^aXriTat fxot "^oKeT. 

aXX^ Tt irep a^etv evtvoeig, co Trat^^tov, 

avTov irap efie aTav irpoTepov ava^aXov \6o^t. 

nAIS AAMAXOT. 

Nuv avd ovXcTepcov av^pwv apycofLeOa TP. •B'auaa/ 1270 316 API2T0cI)AN0T2 

OTrXcTepovg atov, Kai ravr , (» TpiaKaKo^aijxov, 

etpvjvrjg y' ovayjg' a^aBeg y e/ Kai KaTapaTov. 
IIA. A. O; V 0T€ ^^ ayttov vjTav ctt aXX-^XoKJiv lovTfg, 

avv p €(3aXoy pivovg rt Kai aairi^ag oixcpaXoeafTag. 
TP. aTTTi^ag; ov Tiavaei (^ejxvvjfxevov acTTr/^of rjfj.iv; 1275 

riA. A. Ev6a ^ a[x oi[J.coy^ re Kai ei/yjoXYj neXev av^^poov. 
TP. dvdpuv oiixay^ ; KXav(7€i vrj rov Aiovvcrov 

oiixtayag d^ov, Kai ravrag o[x<paXoecr(Tag. 
YIA. A. dXXa Ti ^^r a^co ; av yap eliie [moi oi<TTt<7i yaipeig. 
TP. "^lif ol [xev ^atvvvTO jSom Kpea, Kat raTotavrl' 1280 

Apicrrov TrportQevro Kat ard yj^icrTa irdaaaBai. 
riA. A. '"Of 0/ [J.ev ^aivvvro /Sowv Kpea, Kavyevag "tTiTim 

(EkXvov t^pmvrag, e-net 7roXeiJt.ov eKopeadev. 
TP. eieV eKope<x6ev r&y TroXeixov KaT YjaQtov. 

ravr aOe, rav6 , cog vj^rBtov K€Kopv)jj.evoi. 1285 

IIA. A. QaoprjaaovT ap eiTetra TreTravfj.evoi, TP. aafj,tvot, oi[j.ai. 
UA. A. TTvpycov S' e^eyeovro, (3oy] ^ da^earog opapet. 
TP. KdKiar aitoXoio, itat^dptov, avra^g [Ldyatg' 

ov^^ev yap a^etg ttXvjv 7roX€[t.ovg. rov Kat ttot ei ; 
TIA. A. eyco; TP. av [Kevrot vr} At . TIA. A. viog Aa[>.d')(ov. 1290 
TP. all3o7' 

■}] yap eyco 6av[i.a1^ov aKovoov, ei av [i.vj etvjg 

avOpog /3ovXo[i.d')(ov Kat KXavaiixdyov rtvog viog. 

aireppe Kat ro^ig Xoy/o^popotatv ^V lov. 

TiQv [Loi ro rov KXectivv[f.ov ari nat^^tov ; 1 295 

aaov TTptv etaievai rt' av ydp ev oi^ ori 

ov 'npay[j.ar aaet acocppovog yap et irarpog. 

riAIS KAEONTMOT. 

AaTTtti [j.€v 'Eaicov rig dydXXerat, ^v Ttapd 6d[j.vf 

evrog «aw^TjTov KdXXtitov ovk eOeXcov. 
TP. etrre [uot, co Troadcov, eg rov aavrov itarep a^etg ; '300 

riA. K. "^vyriv ^' e^eadcoaa, TP. Kar-^ayvvag ^e roKy^ag. 

aAA' (iatco[).ev. ev ydp o?6' eycb aacpiog 

OTi ravO oa yjaag aprt itept r-ijg aaittbog 

ov [/.Yj TttXadrj TtoT, cov CKetvov rov Ttarpog. h EIPHNH. 317 

vijuoy TO XoiTTOv (f>yov '^^>j 'vravBa rctv [x^vovrcov ^ '3o5 

ipkoiv ravra iiavTa Kai ano^eiVf Kai fxvj Kiva^ 7rape\Keiv. 

«AA «vtpiKSx; ca/3aAAeTov, 

Kou a-fJLWxeT afX(po7v Tah yvd&oiv' ov^^ev yap^ q} irovi^poi, 

kevKav o^ovTwv epyov e^T, vjv fx-^ ti Kat fiaaavTai. 1310 

XO. rjf/.iv fi.eXri(jei TavTot, y' ev iroieTg oe Kai av (ppa^uv. 
TP. aAX', « "^po Tov TreivxvTei, efx^dkkeaSe twv Xayoiwv' 

cog ovyj. iraaav Yjfi.epav 

TtXaKovatv eaTiv evTv^^^eiv itkav(i}fi.evoig ep-^fLoig. 

irpoi TavTa /SpvKeT, vj Td-)^ vfuv ^fifKi fi.eTaff.eX-^aeiv. 13 15 
XO. eixpvjfj.eh '^(jpYi Kai r^v vvf/Lipvjv e^(o Tiva ^evpo Kof/^i^eiv, 

^a^af re (pepetv, Kai Travra Xewv ^vyyaipeiv KainyopevHV. 

Kat To. aKevvj itaKtv eg tov aypov vvvi yjpvi TiavTa KOf/.i^etv 

opyviaafuevovg Kat airetaavTag Kai Tirep^oXov e^eXdaavrag, 

KaTrev^af/ievovg Toiai Qeoiaiv 1320 

^t^ovat TiXovTov Tolg EXAijo-iv, 

KptOdg T€ 'Troieiv YjfJ.dg TioXXag 

iravraf ofJ.otaog oivov t6 ttoXvv, 

avKa Te Tpayyetv, 

Tag Te yvvatKag TiKreiv vjfxh, 1325 

Koii TayaBa Ttav& oa dTt(aXeaafi.ev 

avXXe^aaOai itaXiv e^ «px^f ? 

A»;^a/ T alBava at^vjpov. 
TP. Sevp', co yvvai, elg dypov, 

ywTtiog fj.eT ff/LOv KaXvj '33° 

KaXwg KaraKetaet. 
XO. (o TpiafJMKap, wg ^tKai- 

dig rdyaBa vvv €y(eig. 
ifj.yjv, lfj.evai w, 

"TfJ.rjv, "tfjAvai w. 1335 

Ti '^pdaofj.ev avrrjv ; 

t/ '^paaofj.ev avri^v ; 

Tpvy^aofJ.ev avTtjv, 

TpvyfiaofJ.ev avTvjv. 

dXX' dpdfxevot (pep(a- 318 APIST04>AN0TS EIPHNH. 

jM,€v 01 '7rpc)T€Tay[j.evcii 1340 

TOV vviM<l)iov, cov^pe^. 

TjOtT^v, Tfxevai «, 

Tfjivjv, Tfxevai 00. 
TP. oIk-^(T€T€ yovv KaXSig 

ov TtpayfkaT eyovteg, «A- '345 

Aa avKoXoyovvTeg. 

Tfxvjv, Ifxevai w, 

r/xiyv, I jacva/ w. 
XO. Toi/ [xev fkeya Kai Ttayy, 

T^i ^' yj^i) TO avKOv. 1350 

TP. <f>^a-€ig y, OTav ecyBtfig 

olvOV T€ TTlVjg TTOXVV. 

Tfjiijv, Ifnevai cn, 

<M V <l^ / 5 "if 

TjtAijv, TfJievai w. 

co %aip€T€ yalpeT, av- 1355 

^pef, /cav ^vveTTi^aOe fxoi, 

TtXaKovvTai; e^ea^e. O P N I E2. TA TOT APAMATOS nPOEOnA 

ETEAOIAHS. 

nEi5;eETAiP02. 

TP0XIA02, OepaiTtuv "Eitoitoq. 

Eno-*-. 

X0P02 oPNienN. 

$0INIK0nTEP02. 

KHPTKE2. 

lEPETS. 

nOIHTHS. 

XPH2MOAOr02. 

METflN yeuiji.eTpyii. 

Enii:Kono5;. 

•*H*I2MAT0nnAH2. 

ArrEAOi. 

IPI2. 

HATPAAOIAS. 

KINH2IA2 MvpaiA.^OTtoUi. 

2TKO*ANTH2. 

nPOMH0ET2. 

n02EIAnN. 

TPIBAAA02. 

HPAKAH2. 

OIKETH2 nuaBfTalpov. rnoeESfS. 
1. 

Ai^ et<r«» 'Afliji^/jflt» tV/icex^pijicoTCi tftapltrTui hia. tcc^ SiViZf. xopfvovrau 8* ir^{ 
To» Tijpta txmet y^vifuvcy, vtva-OfXievot Tap' avrtS/ %oia ««rrJ s-oXi^ «< KaToucurfMV 
/ScXT/imj. x/'^'^'** ^^ '^?? ^^^* KaQ-tfytfMVtv opveoii, o fjtev Kopuvri, o Se koT^iS. ovo- 
fAaCfivrai Se o /**» TleiffOtTaipoi, o le EifXvihrii;, oq Kut vpoTtpoi a/)j^€Ta<. ^ itkijv^ 
e» 'A&))»a*^. To hpafux. toZto tuv ayav ZvvarSi; ■)r€7r(/»ij,u«>a:». 

'E^jSax^Tj eirl Xa^piov 8ia KaX/,i<rT/)aTot; «V a<rT€i, o^ rjv Zevrepoi roTq "Opvta-i, 
•KpSroi 'AfMixpiai Kccijiaaraii;, rpiroi; ^pvvt^ot; MovorpoTC^. eart 8e Xe. ^'O^epa Se 
t^'t« TOii^ABrjvaioii ra irpdyfutra. to Te yap vavriKov diruXeto vep) 'ZiKeXtav, Aa- 
/*«X*? ovKert iiv, HtKiat; eredvTjKet, Ae/ceXeja» 170"«» Tei;^<(ra»T€? AaKehatfMviot, 'Ayjj 
AauceiaifMviwv arparyfyo^ irepje/cafiijTO t*[» Attik^, AXKtpidZin Ta AaKeZaifM- 
Vioiv icbpovet icai e/(KXijo"<a^4.'» aweiSot/Xeue Ta j^<rTa AaKeSa<|MO><oi^. TaoTa ai 
'AOiivaiwv avfMpopa), Sia Tat/Ta al 'AOnvatwv tpvyai. Kai ofAMc; ovk dnteiy^flvro rov 
KaKVwpayfMveTv koi avK0<f>avre7v. 

II. 

1^5 tS» *Aflij»aiW» icoXireiai; ro fMyiarov ij» xXeo^ avroyfioai yeveaOat, koi aCrrj 
dHkorifJua icpurri ro /xijSeV<y fxrjZefua; TroXe»^ (JMXveiarji; avrrjv tcpZrov dva^^KaaTr,aai, 
<zXXa Ttp x^»» wro 'jr^o-T<»Twv icovrjpZv Kal voXirSv iva^epSv dvererpaTtro, kou heop- 
floi/TO vaKiV. e-Ki ovv rov ^eKeXetKov icoKifMV, vovripuv rtvSv T<i vpdyfuira eyy^eipi- 
aOevTuv, e«ia<paXrji «yeyo^e» i) vap avruv Kardaraati. Kat ev fA.tv aXKote, hpdfMtai 
hta T^? KUfMZitc}\i d^iai rjXeyyev 'Aptaro^pdyrji; rovi KaKu^ •noXirevof/.evovi, (pavepu^ 
ftXv oi^fiui;, ov ydp en) rovru rjv, XeXrjOorui Se, oao» ii»^K€» dvo KUfjLtuhiai; npoa- 
Kpoveiv. e» 8e Tor; Opvtai Ka) ut-eya ri havevorjTai. ui; ydp atiopBurov ij^ij »o<ro» 
T^5 «■oXiTeto^ »o<rotJffij< Kat hiecpdapfUvri; inco ruv ntpoearuTuv, aKXr,v rivd voXtreiav 
alviTTvrau, uaa)>ei avyK€yyf/.evuv ruv KaOearuruv' ov fjtovov he rovro, oXXa Kat to 
ayn^fiua 0X0» Ko* Tr\v (pvaiv, ei heot, avf^^vXevet fteTariOtaOai Ttpci; ro rjpeftaiui; ^iot/v. 
KOt ij uiev dicoraaii avrrj. rd Ze Kard BeZv ^VJiafprifjM. eirjTijSc/w^ uKovofii^rai. 
KaivSv ydp dniai t^* «oXi» irpoaie7adat Beuv, dcppovriarovrruv t^? KaroiKia; *Adij- 
»5» t£» ovtw» Koi vavreXSq riK^.OTptuKoruv avrovq ttj? yjipai;. aXX' fJiev KaBoXov 
aTOYfi(; TOKVTO?. eKa<rTO» 8e tS» KaTa f^epo^ ovk e»K^, ^zXX' avriKpvi; 'AOyjvaiuv koi 
rSv tap afcToI"? e^-y^ejpj^o/Ae^o)» Ta KOj»a eXeyyja t^» (pavXriv hdBeaiv, eirtBvfjuav 
eyKaraaveipuv to^ <iKOt/ov<ri» d-KaXj:ayiivai rr^c, ewearuTrn fMyfiripai; vo}ar eiaq. 
vrroriBerai ydp ■wepi to» depa iroXtv, t^j yri; dicaf^.daauv' dXXd koi jSoi/Xo^ Ka) 
aw^vf opviBuv, rati 'Adijyaiiw» Zvayjepaivuv. dXXd Ka) oaa iraiCfi, ev/o-Korov, ^ 

Y [ 322 ] 

\l^vj(pi<7lA,aT(/'Ypa,^ov, ij Toti? XoiTiovi eltTdyuv, oly^ dirXui;, d,XXa. yv[A,vo7 ra^ itdvTuv 
irpoatpea-en;, ox; alcr^poKepielai eveKev j^pvjjwar/^svTa». eW^ iKTttpov kou to Betov tli 
dicpovoyjaiav KUiJt.ai^f7, rd Se hvoi/.ata ruv yepovraiv 'netcoirirai, ui; el ireicoiOotrj irepoq 
rZ erepo) Ka\ eXittCfii eaeaOai ev ^eXrioai. rivet; he (pacri rov 'KOtrjryjv rd<; ev raTi; 
rpayfViati reparoXoyiat; ev [xev dXXoi^ hieXeyxetv, ev Se toIV "^i' t*jv t^^ V tyavrofjM- 
xiai; <tv[m:Xokviv euXov ditoipaivuv, opviatv ehuKe hacpepeaOat npoi deovq wep* rrji; 
dpX^i- 

'Ett* X.a^piov ro tpSifAM KaOrJKev eli a<Trv ttd V>,aXXi(Trpdrov' elq 8e h:fivata rov 
'Afji,(btdpaov edihage S«a ^tXuviiov. Xd^oi 8' av ri^ rovi; xpsvov? eK ruv tcepvat yevo- 
uevuv eV) ^AptiTToy.vrj(Trov toS icpo 'S.a^piov. 'A6rjvaioi ydp Ttei/.rcov^Ti t*)v 'EaXafjitviav , 
rlv 'AXKi^idhjV f/.era(ireXXofAevot eiti Kpiaet t^j ruv fn.v(Tr'/]piuv eKfA,tfA.'fj(Teut;. o Se 
a^ipt fA.ev @ovpiov etitero ro7i f^eOrjKovatv, eKs79ev Se dpaiTfMV ntotrjirdf/i.evoi; eii; TleXoTtov- 
v^aov eitepatuO'^. t^? 8e fieruKXrjiTeui; fxeft.v^rai Ka) 'Aptaro^pdvrjg, dicoKpviiruv f*,ev 
To ovOfA.a, ro 8e 7tpdyfA,a ^rjXuv ev otc ye dyrj^Tt 

fA.rjtafA.ui 

rjfuv Ttapd rrjv BdXarrav, W dvaKijy^erai, 

KXrjTrip' ayova tuOev rj '2aXaft.tvia. 

III. 

APISTO^ANOTE rPAMMATIKOT. 

Aia Ta^ 8//fa? (pevyov(Ttv 'AO^^vai; St^'o TjveV 
o< Ttpoi; rov e-Koita, rov Xeyoft.tvov Trjpta, 
eXBovrei ^puruv ditpdyfA.ova itoXiv. 
eti 8' opvti eiroTr» (Tvfcitapuv fierd itXetovuv 
itrrjvuv 8<Sa(7Ace/, t/ Zvvar opviOuv yevoi, 
Ka) itui;, idv ittp Kard f*,e(Tov rov depa 
itoXiv Kriaucrt, ruv Oeuv rd ■TcpdyfA.ara 
avrot 'itapaX'(]\povT' . eK Se TOilSe (pdpftaKov 
Ttrepvydi r eTtoiovv' rj^iuaav S' oi 6to), 
eniOeatv ov fitKpdv opuvrei; yevofA.evr,v. OPN10E2. ETEAniAHS. 
V^PBHN KeXevei^f 17 to ^evhpov (paiveTui; 

nEIS0ETAIPO2. 

Oiappayeiyjg rjbe d av Kpoo^ei TraAiv. 
ET. Ti, u Tiovfjp , avu> KaTCi} ■TrXavvTTOff.ev ; 

aTtokovfj.eQ aXXwi t^v otov Ttpo(f>opov^ivoo. 
nE. TO V e/x.€ Kopwvvj irei6o[ji.€vov tov aOXiov 5 

oQox) 7r€pi€X6eTv (jTo^ia TtKeh \ yJXia. 

ET. TO e/Xe KoXoiW '7r€i6o[J.€VOV tov '^V(7[J.opOV 

aTro<77roQYi<yai tov^ ovvyag Tav ^aKTv\wv. 
OE. aXA' 01^0 OTTov y^g €(rfA€V oid eycoy €Tt. 

ET. €VT€v6€Vi TYjV TTaTpi'^^ aV €^€VpCig (JV TtOV \ lO 

OE. ov^h av [xa Aia y evTevdev ^E^YjKeaTi^vji. 

ET. oifMOi. riE. o-y /^ev, w Tav, t^v o^ov TavTrjv ii6t. 

ET. :^ Q€iva vw Se^^a/fev oy/f TftJv opvewv, 

irivaKOTraXyig ^tXoKpaTi^i [xekay^oXav, 

bf JWQ €(pa(XK€ vm (pparrctv tov Trjpeaj 15 

Tov eTTo^) , og opvtg eyever €k toov opvecov' 

KavetoTo Tov /xev SappeXei^ov tovtov] 

KoXoiOv o(3oXoVf Tyjv^e^i Tptw^oXov. 

Tft) ovK ap ^(jTrjv oy^ev aXXo ttXtjv ^aKvetv. 

Kai vtJv Ti Keyyivag; eaff oirot KaTo, txv iteTpav 20 

ly/xaj- eT flt^eif ; oy yap €(7t evtavBa Ttg 

OQog. riE. ot^Oe /*a A/' evTavSa -y' aTpaitog ovtaLnov. 
ET. ^ ^' 17 Kopwvy] TTjg o^ov Tt Xeyet Ttept ; 
riE. ov TavTa Kpa^et [ka Aia vvv t€ Kat tot€. 
ET. T/ ^Yj Xeyet itepi Trjg otov ; IIE. t/ f aXXo y % 25 

^pvKOva ait€^€<76ai (f>i^ai [Mov Toiis ^aKTvXovg; 
Y 2 324 API2T0a>AN0T2 

CjL . ov oeivQV ovv qvjt eaTtv yjiJ^ag Qfoixevovs 

eg KopuKai; ^XBhv Kai TTapeaKevaafxevovgf 

eTreiTa [xyj ^evpeTv ^vvacrdai t>;v q^ov; 

^jxeTg yapf dv^peg 01 itapovTeg ev Aoyw, 30 

voaov voaovfjiev tyjv evavTiav ^aKO.' 

6 fxev yap m ovk aa-Tog eicrfSia^eTat, 

vjfj.eTg §e (pvXvj Kai yevei Ti[xa}[xevot, 

auTOi [xer aarwv, ov ao^ovvrog ovtevog 

o.veTrTOfxeaS' eK T^g TraTpi^^og afxcpoiv TroSoiV, 35 

avTVjV [Ji€v ov [xiaovVT eKeivvjv tyjv noKiv 

TO [xyj Qv [/.eydXvjv eivai (pvaei KevQai[xova 

Kai Traai Koivy^v evairorTaai '^prjfLaTa. 

01 [xev yap ovv Temyeg eva [xrjv vj ^vo 

hri Tu>v Kpa^av a^ova , 'AQi^vaioi dei 40 

(Tri Twv ^iKoiv a^ovai irdvTa tov /Siov. 

^id Tavra rovte rov f3d^ov /Sa^i^ofxev. 

Kavovv B e^xpvre Kai '/vrpav Kai [xvppivag 

TtXavfCft.eBa ^vjTovvre ro-nov airpdyfxova, 

OTTOV KaOi^pvSevre ^iayevoi[Ji.eS av. 45 

^e aroXog vxv eari Ttapa rov Tvjpea 

Tov eTTOTTa, Ttap eKeivov 7rv6ea6ai deofxevcov, 

€1 Tcov ToiavTVjv fJoe toA/v i^ ireTrTaro. 
riE. ovTOi. ET. Ti eanv; IIE. v} KOpoovv] [xoi irdXai 

avw ri (ppd^ei. ET. j^w KoXoiog ovroat 50 

dvco Ke^^^vivev aanepei 'hetKvvg ri [xoi' 

> V ff r/ > V •> ~/i> V 

KQVK eaO OTrag qvk eariv evrava opvea. 

eiaofxeBa 8' avriK, vjv mf^aaixev i|/o0ov. 
riE. aAA.' oiaQ' "^pdaov ; tw aKeXei 6eve rvjv Trerpav. 
ET. av ^e ryj KecpaXvj y , iv v] ^tTrXdaiog xpocf)og. 55 

riE. av ^' ovv XtSip Korpov Xa(3o)v. ET. irdvv y , el toKel. 

ircCi iral. IIE. ri Xeyeig, ovrog', rov eiroTra TraT KaXeTg', 

ovK dvr) rov Trai^og a ey^pvjv eTroTroT KaXeTv ; 
ET. eiroTroT. Trotvjaeig roi jue KOTrretv av6tg av ; 

eTroTroT. OPNI0E2. 325 

TPOXIAOS. 

Ttveg ovToi ; ti^ 6 ^oav tov oea^TroTVjv ; 60 

ET. "AttoAAov airoTpoTrate, tov '^aa-fJ.-^fj.aTOi. 
TP. o't[xoi Takagf opviOoB-^pa tovtwi. 
ET. ovTag Ti ^eivov of^e Kakkiov keyeiv ; 

TP. aTroke7a6ov. ET. aXA' ovk ecrfj.ev avBpmtio. TP. t/ tat ; 
ET. 'TTroSe^iWf eya^ye^ At^vKOv opveov. 65 

TP. ov^6v Xeyetg. ET. /icaJ jU,>?v epoiJ ra Trpof iroSwv. 
TP. o^< Se S>; T<V e(7T<v opv^f ; ovk epeig ; 
riE. 'KiiiKeyo^oog eyooye ^auiavtKog. 
ET. aTap cru t/ Ovjptov ttot ei irpog t£v 5ea>v ; 
TP. opvtg eyccye ^ovXog. ET. v]TTYi$y)g Tivog 70 

aXeKTpvovoc ; TP. ovAf, aXX OTe Trep ^e airoTvjf 

€7roi|/ eyevcTOj TOTe yeveoSai fji' yjv^aTo 

OOV^V, <V aKOAOVQOV OiaKOVOV T (XV' 

ET. ^erra/ yap opvtg Kat ^iaKOvov Ttvog ; 

TP. ovToV y, oct', otfJMt, -npoTepov avQpay^og ttot a>v, 75 

TOTe /X£V epa (payeiv a(pvag ^aXrjptKag' 

Tpeyja n a(pvag eych Xa^tiiv to Tpv(3Xtov. 

eTvovg ^ e7rt$vfj.ei, ^ei Topvvvig Kat j^vTpaj-* 

Tpeyta iri Topvvr^v. ET. Tpoyj.Xog opvtg ovTorjt. 

ola& ow ^paaov, w TpoxJXe ; tov ^eo-TroT^v 80 

yjfxlv KaXeaov. TP. aAA apTttog vyj tov Ata 

ev^ei KaTacpayav [xvpTa Kai aep«povg Ttvag. 
ET. OfJMg eireyeipov avTOv. TP. oiQa fj.ev a^ofpwg 

OTi ay$eaeTat, a(p'2v S avTOv ovv€k eireyepa. 
riE. KaKag av y aTtoXoi , cog /x' aireKTetvag ^eei. 85 

ET. 0/yu.o/ KaKo^aifKav, ^J^ KoXotog fi otyeTai 

vTio Tov ^eovg. IIE. w detXoTaTov av Oyjptov, 

^etaag (X(pi^Kag tov koXoiov ; ET. eiire fj.01, 

av ^e T^v Kopavyp ovk a(p^Kag KaTaireawv ; 
nE. fiM A/ ovK erfwye. ET. tcov yap eaTtv ; FIE. aTreirTaTO 90 
ET. ovK ap a.(py]Kag' aya$^, ag avOpeiog ei. 

Eno^. 

avotye Tijv vXrjv, tv eqeXao) itoTe. 
Y 3 326 APISTO<I>ANOTS 

ET. 0) 'HpdKXeig, TQVTt Tl TtOT €GTl QyjptOV ', 

Ttg 7] TiTipaatg', Ttg 6 Tponog Tvjg TptXo(f>tag ; 
En. Tiveg eicri fx. oi i^YjTOvvTeg ; ET. oi ^a^CKa 6eoi 95 

e'i^aa-iv eirtTpiipai ae. EIT. fxm /xe crKCCTTTeTOV 

opavTe Trjv Tnepcco-tv; vj yap, w ^evot, 

avBpooTTog. ET. ov aov KaTayeXS>y.ev. EFI. aXXa tov ; 
OE. TO pd[x<pog vjixiv aov yeXoiov <paiveTat. 
EIT. TOiavTa [xevTOt ^0(f)OKXevjg XvfxatveTat 100 

ev Ta^ig Tpay^fhiatatv e/xe tov Tvjpea. 
ET. Tvjpevg yap ei av ; TtOTepov opvtg vj Tawg; 
En. opviq eyayye. ET. KaTa aot ttov Ta itTepa; 
En. e^eppvvjKe. ET. iroTepov vtio vocrov Ttvog ; 
En. ovK, dXXa Tov yeifi.ma itdvTa Txpvea »05 

TTTepoppvei T€ KavBtg eTCpa 0i/ojw,ev. 

«AA' emaTOv fj.ot, cr(p()} Ttv ecrTOV ; ET. va ; (SpoTO}. 
En. TTo^aTTCC' TO yevoq ^' ; ET. o6ev ai Tptvipetg ai KaXat. 
En. fKciiv YjXtacrTd ; ET. fxdXXa daTcpov Tpoirov, 

aTrvjXtaaTd. EO. crTreipeTat yap tovt eKei 110 

To airepfiJ ; ET. oXtyov ^tjtwv dv e^ aypov Xa(3otg. 
En. Ttpdyovg t\ ^>j Toy %eofi.ev(a oevp vjXdeTov ; 
ET. ao) ^vyyeveaOat j3ov/.oft.evco. EU. Tivog itept ; 
ET. OTt TtpwTa fJL,ev vjaS avBpctiitog, ccaitep vco, itoTf, 

Kdpyvptov w(f)etXvjaag, coaTtep va, itOTe, 1 1 5 

KOVK dno^t^^ovg eyaipeg, caaTtep voj, TtOTe' 

eiT avBtg opvtScov fxeTaXXd^ag (pvaiv, 

Ka\ yvjv eiteiteTov Kat daXaTTav ev kvkXco, 

Kou Ttdvff oaaitep dvGpcoTtog oaa t opvtg (f>pove7g' 

TOVT ovv iKeTat va itpog ae Oevp a(ptyft.e6a, 1 20 

€'i Ttva TtoXtv (ppdaetag vjfiJiv evepov, 

waitep atavpav eyKaTaKXtvvjvat fJiaXQaKVjV. 
EIT. 'eTtetTa fxet^ca twv Kpavaav ^vjTeig itoXtv ; 
ET. f>.e'i^ca fnev oJ^ev, Ttpoa^popcoTepav Oe vwv. 
En. dptaTOKpaTeTaSai l^Xog ei '^vjtwv. ET. eyw ; 125 

vjKtaTa' Kai tov ^KeXXiov (B^eXvTTOft.ai. 
eA\. itotav Ttv ovv vjOtaT av otKoiT av itoXiv ; 
ET. OTtov Toe fxeytaTa itpdyfKaT c/tj TOto^t' OPN10E2. 327 

cir/ TVjv 6vpav fMv ■7rpa> t/c eXOciov rav (f>iXa)v 

Xlyoi Ta^i' itpoi tov A«of TOvkvfJLTTiov, 130 

OTTug irapea-fi fx.01 kui av Kai Ta Trai^ia 

Xova-dfjieva Trp'J>' fji.eXXco yap k(7Tiav ydfJMV^' 

Kcu fji.vj^afiiS)$ dXX<6g Troi-^ayjg' €i de ft.ri, 

fjLYi fj.01 Tore y eXQyjg, OTav eyo) irpdTTa) KaKoig. 
En. vyj Aia TaXanrapwv ye irpayfJ.dTCi>v epag. 135 

Ti ^ai av ; IIE. Toiovrav epoo Kaya. En. TivoJV ; 
IIE. dnov ^vvavTxv ft.01 Tati Tig fj.efJ.y^eTai 

wfjtrep d^iKVjBeig irai^og apatov iraTrjp' 

KaXwg ye fxov tov u/ov, « "ETiX^wvi^rj, 

evpwv diriovT diro yvfj.va<Tiov XeXovfj.evov 140 

ovK eKv<Ta$, ov Trpotrelirag, ov irpixyy^dyov, 

ovK wp-^nr€^rj(Tag, wv efJ.01 iraTpiKog <piXog. 
En. a> ^eiXaKptwv tv twv KaKwv oiav epag. 

aTap e<JTi y oirotav XeyeTov ev^aifj.<i)v TroXig 

irapa t*/v epvQpav QdXaTTav. ET. oifj.01, f/Lrj^afiMg 145 

r]fL7v ye irapa BdXaTrav, iv avaKvtpeTai 

AfA>jT^p' ayovcr ewQev rj 'EaXafi.tvia. 

'EXXrjvtKrjv ^e iroXtv eyetg rjfj.h (ftpdrrat ; 
En. Tt ov Tov HAerov Aeirpeov otKt^eTov 

eXQovff ; ET. otit} vyj Toiig Seoi/g, og ovk i^wv 150 

13'^eXvTTOft.ai tov Aeirpeov diro ^eXavBtov. 
En. dXX etaiv erepoi Trjg AoKpt^og 'OTrovvTtog 

tva yj^yj KarotKeTv. ET. aAX' eywy ^OTrowrios 

ovK av y€VOifJ.riv eirt ToXavTCi) yjpv<Ttov. 

ovTog Ve '^rj Ttg e<yff fLer opviQwv ^tog ; 155 

<TV yao oi<T& aKpt^wg. KYl. ovk dyaptg eg t^v Tpi^r]v' 

cv rrpwTa fi.ev ^e^ ^^v avev (BaXavTiov. 
ET. iroXXriv y d(f)eiXeg tov /3tov Kt/3^r]Xiav. 
EIl. vefJ.Ofj.eaBa S ev Krprotg Ta XevKa a-fjaaft/x 

Kat fLvpTa Kat fL-^KWva Kat atavft.(3pta. 160 

ET. Vfj.e7g fi.ev apa ^r/Tt vvfj.(f>t(i)v (3iov. 
DE. <pev <pev' 

rj fj.ey evopw j^ovXevfL ev opvtOwv yevet, 
Y 4 328 APISTO^ANOTS 

Kai ovva[J.iv y] yevoiT «v, ei Triuotaae [/.ot. 
En. Tt cTQt TTtdaixecrS' ; IIE. o Tt irtdvjade ; itpwTa fA.ev 

[xrj 'TrepmeTeaSe TravTa^XYj KeyrivoTeg' 165 

«f TOVT aTifxov Tovpyov eaTtv. avTiKa 

eKe7 Ttap ^fxTv Tovg TreTOfxevov^ vjv epri, 

Tt^ opvtg ovTog ; Tekeag epei To^i' 

avOpccTTog opvtg aaTadfxyjTog iteTOfxevogf 

aTeKfxapTog., ov^^ev ov^eTtOT ev TavTW fx.evm. 170 

Ell. VYi TQv Atovvaov, ev ye fi.o}fk,a TavTayi. 

Tt av ovv TTotoTfxev; IIE. otKiaaTe fxiav itoXtv. 
En. Ttotav ^ av otKiaatfkev opvi6e<: icoXtv ; 
IIE. aky}6eg, co aKatoTaTov etpy]K(b<; eTtog, 

(3\expov KaTd}. En. Kat ^vj ^Xeita. IIE. ^Xeite vvv avd). 175 
En. /3Ae7ra). IIE. tteptaye tov Tpayy\Kov. EIT. v^ A/a, 

aTtoXavaofxai Tt ^', el otaaTpaxp-^aoft.at. 
YIFj. eiOeg Tt ; EII. Ta$ vecpeXag ye Koi tov ovpavov. 
IIE. ofj^ ovTog ovv ^'^Ttov ^aTiv opvt6a)v itokog ; 
En. TtoXog ; Ttva Tpoitov ; IIE. ooaTtep etitot Ttg TOitog. 180 

OTiYi "he TtoXetTat tovto Kai ^tepyeTai 

aitavTa, "^ta tovto ye KaXelTat vvv TtoKog' 

yjv V oiKtaYjTe tovto Kai (f>pa^y)6 arta^, 

eK Tov TtoXov TovTov KeKXvjaeTat itoXtg. 

coaT ap^eT av^pooTtcov fuv oja^aep TtapvoTtoov, 185 

Tovg ^ av 6eovg airoXeiTe Xtfxa MrjXto}. 
En. -Ttwg ; IIE. ev ft.eaa ^vjTtovdev aYjp eart yyjg. 

etO^ (oaTtep Yjfi.eTg, yjv levat (3ovXQ)ft.e6a 

Ylv6a^e, BotcoTOvg '^10'^ov aiTQVff.e6a, 

ovTiog, OTav dvawatv av6p60itot 6eoTg, 190 

Yjv fx'^ (f>opov (fiepaatv vf/.iv 01 6eot, 

^ta Ti^g TtoXecog T^g aXT^otptag Kai tov yaovg 

TMV fXYjpicov TYjv Kviaav ov ^ta(ppYjaeTe. 

En. tov lov' 

fun. y^v, fia Ttayt dag, ftM ve(f>eXag, fxa ^iKTva, 

fXYj 'ycb vQYifxa KOft.ipQTepov YiKOvad it^' 195 

cycTT av KaTOtKt^otfki fxeTa aov ty\v itoXiv, r OPNT0ES. 329 

c/ ^vvhoKolfj Toiaiv aXXoi^ opvcoti. 
EfE. T/V av ovv TO vpayfx avTolg lirjy^a-atTo ; EIl. (tv. 

lyo) yap airrov^ ^ap^apovf ovTag irpo tou 

e^i^a^a Trjv (pnvi^v, ^vvav voXvv yjpovov. 200 

IIE. a-ajf B^T av avTOv^; ^vyKaXi(ritag ; En. pa^iui. 

^evp} yap efJL^ag avTiKa [JimX! €f t^v Xo^viv, 

tmiT aveyeipag ttjv efx^v arj^ova, 

KakovfJiev avTOvg' 01 ^e vwv tov (f>deyfxaTO$ 

lavirep eitaKov<70i<Tty Beva-ovToi ^pofJLW. 205 

riE. w (ptkTaT opviQm <Tv, /a^ vw eoTaSt' 

«AA' avTi^oXa cr, ay ^g Tay^KJT eg ttjv Xoy(ji.r)v 

ea/Batve Kaveyeipe Trjv arJQova. 
En. aye avvvo[j.e ^1,01, itajvaat ii.ev vttvov, 

Xvaov Se vofJiov$ Upav vfJivcoVf 210 

ovi tia Qeiov aTOfxaTog Qprjveig, 

Tov efLOv Kat aov TroX.vdaKpvv [tvv 

eXeXt^ofi.evrj '^tepoig fjiekeatv 

yewog ^ovOyjg' 

Kadapa X^^P^^ ^^* (pvXXoKOfJiov 2 1 5 

fjitXaKog rf/jii irpog Aiog e^pag, 

tv xpvaoKOfiMg *Poil3og aKOvwv. 

Tolg aolg eXeyotg avTtxpdXXav 

eXecpavTO^eTov (popfJityya, 6eav 

taTriat yjjpovg 

^ta ^ ddavdTav aTOfJMTm yjapill 220 

^vfixfxovog OfJiov 

Beta fx.aKdpav oXoXvyrj. 

(avXei.) 
nE. w Zeu (3a<jtXev, tou (j>6eyfjiaTog TOvpvtOioV 

oiov KaTefi.eXtTooa-€ ttjv Xoyj^fiv oXrjv. 

ET. ovTog. IIE. TieaTtv; ET. ov atonr-^aet ; FIE. Tt ^at; 225 

ET. ovnoxp fneXiiheiv av TrapaaKevd^eTat. 

En. eiroTroTroiroTroTroiroTroTroiro'!, 
■>\ i\ » \ » \ > \ > \ 

<W t03, tTX tTW tT(i) tTO) 

iT(o Tt( w^e TaJv efiMv OfjiOTrTepwv' 330 API2T04>ANOTS 

'I » > / > / / 

o(T(it, r evcnropovg aypoiKm yvag 230 

vefxeade, cfivXa fxvpia KpiOorpaywv 
crTrepfA.oXoy(ov re yevyj 
, Tayv 'ireTOfxeva, f/MX^aKYjv levra yrjpw 

f/ ? > V^ /1 ^ 

0(7 a T ev aAOKi oaft.a 

(3S)Xov afK(f)iTiTTvj3i^e6 w^e XeTTTOV 235 

y)^ofxev(X. cfxtiva' 

v\\\\\\ / 
TIO TIO TIO TIO TIO TtO TIO TIO. 

ocra 6 vfLav Kara Krfitovg eiri Kt(Taov 

Kkdteai vofKOV eyet, 

ra. Te Kor opea, tol re KOTtvorpdya, t(x t6 KOfxapo(f>(x.ya, 240 

avvaaTe ireTOfj.eva irpog efxav aoi^dv 

TpiOTO TpiOTO TOTO^pt^' 

01 6' eXeiag itap avXmaq o^vuTOfKovg 

efkin^hai; KaiiTe^ , ocra t ev^^po^rovg yy\i; TOitovg 245 

(yeTe Xetft.ma r epoevra MapaSoovog) 

opvtg Te TTrepoTroiKiXog 

arrayag aTTaya.g. 

av r eTTi TTOVTiov ot^ft.a 6aXa(X(TYig 250 

<f)vXa fi.eT aXKvovecrai irorarai, 

^evp* ire Trevaofi.evot ra vearepa, 

Trdvra yap ev6a^€ (f)vX^ d6poi^ofi.ev 

otwvltiv ravao^etpav. 

yjKei ydp rtg '^ptfj.vg irpecr^vg, 255 

Kaivog yvtafi.fiv, 

Kaivwv r epyctiv eyyeiprirYjg. 

) . ^ ) j/ ) > . / f/ 

aXX ir eg Xoyovg airavra, 

oevpo oevpo ^evpo ^evpo. 

TopoToporoporoport^. 260 

KtKKajSav KtKKaf3av. 

TopoToporopoTopo>^iXtXt^ . 
riE. opoii rtv opvtv; ET. f».a rov ^ A.7toXX'x 'yw fi.ev ov' 

Katroi Keyvjva y eg rov ovpavov fSXeirctiv. 
riE. aXXwg ap ovttoxI', ag eoiK , eg ryjv XoyjxYiv 265 

efi.(3as eTTftj^f, yapo^ptov fi.tfx.ovfj.evog. 
OPNI0E2. 331 

4>0IXIK0nTEP0S. 

En. wydG', «AAa yovTO(Ti K0.1 ^17 Tig opvig epyeTat. 

lii I . vi^ i\i opvig oipra. ti^ vot (aTiv ; ov hrptov Ta'j}<; ; 

IIE. ovTog avTO^ vxv <f>pa<T€i' Tig eor/v opvi^ ovToai; 270 

En. oi/TOf cv ToJv ^^a^cyv txvQ m opaff vfxiig aei, 

aXXa XifJLvaioi. IIE. jSa/Sai, KaXog ye Kai tpoivikiovg. 
En. eiKOTwg' Kat yap ovofJi avTa y eaTi (poiviKOTrrepog. 
ET. ovTog, o) (re Tot. IIE. ti Paa-TpeTg; ET. eTepog opvig ovroai. 
riE. My A/ eTepo^ ^^Ta j^ovTOj" efe^^ov y^opav eyjov. 275 

T/f ttot' eafi' fxovaou.avTig aToiiog opvtg opt(3aTi^g; 
En. ovo/^a TovTffl M^^oV eaTi. ITE. M^^o^-; coval 'HpoMfAe^f' 

€/Ta irag avev Kaix,yjXov M^^o^ m elaeirraTO ; 
ET. €T€pog av ko(f)ov KaTei\Yi(f)ag Tig opvig otrrotri. 
llh.. T/ TO Tepa? TOin-< ttot eaTtv; ov av /Jiovog ap ^o-fl eiroyj, 280 

aXAa yoirrog erepog ; EIl. aAA' ovTog fJiev eaTi ^tXoKkeovg 

e^ eirOTrog, eyw Se tovtoi; irdinrog, axnrep ei Keyotg 

'l-TnroviKog KaWtov koJ^ iTnroviKov KaAA/af. 
IIE. KakXiag dp ovTog ovpvig eaTiv' ag TnrepoppveT. 
EII. aTe yap xv yevvalog vao tcov avKo<f)avTav T/AAeTa/, 285 

at Te GrjXetat irpoaeKTtXXovatv avTov ra Trrepd. 
IIE. » no<re/^ov, eTepog av Tig PanTog opvig ovroai. 

Ttg ovofxdKeTai 7ro6' ovTog ; EII. cvToat KaTsxf^aydg. 
IIE. ec7Tx yap KaTU}<f>aydg Ttg aXXog r} KXe(i}vvfJt.og ; 
ET. TraJf av ovv KXe<i)vv[Jt.og y m ovk aTrejBaXe tov Xo<f>ov ; 290 

IIE. aAAa fnevrot Ttg voff ij Xo(p(i)atg v} t«v opveav; 

^ 'tt/ tov ^iavXov ijXGov ; EII. ooairep ot Kdpeg fxev ovv 

eiri Xo<fKi)v oiKovaiv, aydS', aa<paXetag ovveKa. 
IIE. to IloVeiSov, 0^;^ opdg oaov avvetXeKrai KaKOv 

opveav ; ET. cilva^ AttoAAov, Toy ve<f>ovg. lov tov' 295 

ovo toetv er eaff w avTxv ireTOfi.evwv tvjv eiaoOov. 
II E. ovToat irep^t^, eKeivoat Se vvj A/ drTaydg, 

ovToai Ve iTYjveXo^tp, (Ketvoai te y dX/ivav. 
ET. Tig ydp ea& ovntaBev avTrjg ; IIE. oaTtg eari; KetpvXog. 
ET. KeipvXog ydp eartv opvtg; 11 E. ov ydp eari ^TropytXog ; 300 332 API2T04>AN0T2 

XavTYji ye yXav^. ET. t/ (f)Yig ; t/s- yXavK ^AQ-^va^^ ^yaye ; 
IIE. KiTTa, Tpvyitiv, Kopv^hoi, eAeaj, v7ro9vfxt$, TreptaTepa, 

vepTog, lepa^, (paTTa, kokkv^, epvBpoirovg, Ke/3\-^7rvpig, 

Tiop(pvpig, Kepyyrig, Ko\v{X^tg, afXTteXig, <f>-^vy], '^pvoxp. 
Jlii. iov lov Toov opvem, 305 

lov tov tZv Ko-^tyjav' 

ola Trnnri^ovcTi Kat Tpe^^ovai ^taKeKpayoTe^. 

ap aTretXovcrtv ye vm ; otf^ot, Ke^/Yjvaa tv ye toi 

Kai jBXeTTOvatv eg ae Kafx.e. IIE. tovto /Aev Ka}ji.oi "^oKel. 

XOPOS. 

TtoTiOTtoTioTtOTioTtov {x ap 0$ eKaAeae; Ttva tottov apa vefxeTai ; 3 lo 
En. ovTOCxi TtaXat Trapetfxt kovk aitodTaTa (f)tX(vv. 
XO. TiTiTiTtTtTiTtTtTtva Koyov apa itoTe itpog efxe (fnXov eyav; 315 
En. Kotvov, aa-(f>aXyj, diKatov, -^^vv, w(f)eXYjatfiiov. 

av^^pe yap AeTrrw XoytaTa ^eyp' a^f^^iyQov ag efi.e. 
XO. Tiov ; Tta; itwg (ftrjg; 
En. (pYjfi. ait avQpoiTtm a(ffiy(^6ai ^evpo Ttpea^vTa ^vo' 320 

YiKeTOV V eypvTe Ttpef/.vov TtpayfkaTog iteX(apiov. 
XO. i) fkeytaTov e^afnapTcbv el otov Tpa(f)V}v eyw, 

Ttag Xeyetg', En. f^rjTta} (f^ojSrjQyjg tov Xoyov. XO. Tt ft. eipydaa ; 
En. av^p e^e^df/iYjv epaaTa T^u^e Trjg ^vvovatag. 
XO. Kat ^e^paKag tovto Tovpyov; ED. Kai '^e^^paKoog y ritofi.at. 325 
XO. KaaTOV rj^r} itov itap rjfuv; EII. el itap vfuv eifk ey^. 
XO. ea ea, 

Ttpo^e^OfJieQ avoaid t eTtdSoft.ev' 

og yap (f>iXog rjv, ofj.oTpo(f)d fi' rjfuh 

evefxeTO ite^ia itap rjfxiv 330 

TtapejSrj fx.ev deaf^ovg dpyatovg, 

7tapel3rj B opKovg opvtSwv' 

eg ^e ^oXov eKaXeae, TtapefSaXe t e/x,e Ttapa 

yevog avoatov, OTtep e^or' eyiveT eii efko) 

itoXefntov €Tpa(f)rj. 335 

«AAa Ttpog tovtov fnev rjfi.iv eaTtv vaTepog Xoyog' 

Tw ^e Ttpea^vTa doKei fJ.ot rw^e '^ovvai Trjv ^ikyjv 

'^ia(f)oprfirivat ff v(f) r}fj.av. 11 E. wf aTTwAo/xeafl' dpa. I OPNI0E2. 333 

ET. aiTiog [/.evTQi av vcov ei rav KaKm tovtoov ^ovog. 

iTri Ti yoip /x' €K€76ev ■^yeg ; IIE. iv aKokovQoiYjg efxoi. 340 
ET. Iva [Mv ovv Kkdoiu.1 f^eydka. 11 E. tovto fxev KvjpeTi e^y^cov 

KapTa' irag KXavaei yap, rjv aira^ ye TuxpQaXfJM ^KKon^g; 
XO. 10} /w, 

eTTay , eTriO , eTricpepe TroAefxiov 

opft.av (poviav, iTTepvya re TravTa 34^ 

TrepijSaXe nepi re KVKXaaai' 

cuf 6f< TWO oift.a}geiv afxcpct} 

Kai ^ovvai pvy^^ei (f)op(3dv. 

ovTe yap opog (XKiepov ovTe ve<pog aiQepiov 

ovTe TToXiov TteXayog ecTiv ti ^e^eTai 3^0 

Tcy^' diiocpvyovTe f/.e. 

dXKa fivj fxeXXo)fi.ev »j^^ Tco^e TiXXeiv Kai ^dKvetv. 

Tcov (jQ 6 TO^iapyog ; eirayeTca to he^iov Kepag. 
ET. TovT eKeivo' ttoi (pvyco ^vaTyjvog', nE. ovTog, ov ft.eve7g\ 
ET. iv VTVO TOVTCtiV ^ia(popif]9cc ', riE.Trwf ydp dv TovTOvg '^OKeTg 355 

eK(pvye7v ; ET. ovk o?o' oirag dv. TIE. dXX^ eydo toi croi Xeyco 

QTi fj.evovTe ^er fn.dyeaQai Xaft,/3dveiv t6 toJv "^QjTpm. 
ET. T/ ^e yvTpa voo y ixpeXyja-ei; FIE. yXav^ fuv ov Trpoa-eiai vxv. 
ET. Tors- ^e yafji.\pcovv^i toit^^i ; IIE. tov o/3eXicrKov dpTrdaag 

eha KaTdiryj^ov Tipo aavTOv. ET. To7ai V orpGaXfxoiat ti; 360 
riE. o^v^a(pov evTevOevt TipoaOov Xa(3xv vj Tpv/SXiov. 
ET. co ao(pcoTaT, ev y avevpeg avTO Kai aTpaTVjyiKcog' 

vTtepaKOVTi^etg av y yj^r] NtKiav Taig ft.Yiyavalg. 
XO. eAcAeAev, yapet, KdBeg to pvy^g' ov fkevetv e^xj^yjv. 

eXKe, TiXXe, 7ra7e, ^e7pe, KOHTe TrpcoTYjv tvjv yvTpav. 365 

En. elire ft.ot ti ft,eXXeT , w TrdvTcov KdKtaTa 6vipioov, 

diroXeaai, iraQovTeg ovQ^ev, dv^pe Kai ^iaandaai 

TVjg eft.rjg yvvatKog ovtc qvyyevv] Kat (pvXeTa , 
XO. (petaofj.eaBa ydp Tt Tcov^e u.dXXov yjft.e7g ^ Xvkcov ; 

v] Ttvag TiaaifLeo aXXovg TavO av eypiovg eTi ; 370 

ETl. ei (Je tt^v (pvatv f>.ev eyPpoi, tov ^e vovv etatv (ptXot, 

Kai ^i^d^ovTeg Tt ^evp vjKovatv vfi.dg yQji^aif/i.ov ; 
XO. nSog ^' dv oii yjf>.dg ti '^(^■^atfjiov ^i^d^etdv iroTe, 334 APISTO<I>ANOT2 

Yj (ppao-eiaVf ovTig c/ppoi Toiai TraTnroi.g Totg efj.oti: ; 375 

En. aXX aTT ey^Bpwv "^yiTa voXXa fJ.av6a,vovcriv 01 ao(poi. 

vj yap f:vXa(3eta a-cc^ei TtavTa. Ttapa fxev ovv <pt\ov 

ov fxdSoig av tov6 , S ^X^P°^ ev6vg e^vjvdyKaatv. 

oi.vTty^ ai Tiokeii; Ttap avopwv y efx.a6ov ey6pm kov (piXm 

eKiroveiv 6 vxl^vjXa Teiyvj vavg re KeKT^a6at fi.aKpdg. 

TO te fi.d6rjfxa tovto a-io^et Trai^ag, oiKov, ypYjfi.aTa. 380 

XO. 'e(7Tt fkev Xoywv aKovcrat TipaTov, wg vjfuv "^oKe^, 

'ypv]<rifx,oV fJ.d6oi yap av Ttg KaTio rm ey^jSpwv cro(pov. 
nE. o/^e TVjg opyvjg •yaXav et^awtv. dvay eTii (TKeXog. 
En . Kat ^iKatov y e<JTt, Kdfi.01 ^e7 vefj.eiv vfKag ydptv. 
XO. aXAa fj)fiv ovV aXXo (JOt ttw iipdyfK €V7jVTicofj.e6a. 385 

IIE. fj.dXXov etpYjVYiv ayovdtv yjfii.iv' coaTe t>?v yvTpav 

TCi) T€ Tpv(3Xt(a Ka6l€f 

Kat TO ^opv ypy], tov ojSeXiaKov, 

TveptTraTeh eypvTag Yjfj.dg 

Tav OTiXav evTog, iiap avTY\v 390 

TYiv yvTpav aKpav opavTag 

eyyvg' ccg ov (pevKTeov vwv. 
ET. eTCOV, vjv ^ ap a7io6dv(afj.ev, 

KaTopvyvj<rofi.ea6a ttov y^g ; 
DE. KepafxetKog ^e^erai va. 395 

OYjfj.oaia yap tva Ta^piofxev, 

(pvj(TOfJ.ev TTpog Tovg aTpaTvjyovg 

fi.ayofi.evco roig noXefKtotatv 

airodave^v eg 'OpveaTg. 
XO. avay eg rd^iv irdXiv eg TavTOV, 400 

Kat TOv 6vfi.ov KaTd6ov Kvxpag 

•jrapa tvjv opyviv coairep OTrXiTi^g' 

KavaTrv6(i)ft.e6a Tova^e, riveg 7tot€, 

Kai Tio^ev ef>.oXov, 

eTit Ttva T enivoiav. 405 

<a) e^roi^, ae toi KaXa. 
En, KaXelg ie tov KXvetv 6eX(i3V', 
XO. Ttveg Tto^ ot te Ka) 7[o6ev ; I OPNI0E2. 335 

En. fevft) (Ttxjyfj^ a</>' 'EAAo^o?. 

XO. rvyyi t\ Troia ko[ji.i- 410 

^e/ TTST ayra) TrpOi op- 

vt6a( eAfleiv ; EIl. ep»f 

/3;0V §/a<T')Jf T6 Kal 

aoZ ^vvoiKUv Te aoi 

Kai qvveivai to Trav. 
XO. Ti (fyfji ; 

Xeyovai ^e S^ Tivaj' Xoyov^ ; 415 

EIl. airi(TTa Kai Trepa KXveiv. 
XO. opa T/ Acep^o? evfiaS' a^/ov jOtov^f, 

OTco TreTTOide [j.01 |uvft)v 

KpaTeiv av yj tov eyppov iq 

(f>ikoi(Tiv w(f>e\e7v eyeiv; 420 

En. Xeyei [xeyav tiv oX/3ov ov- 

T€ Ae/CTOv ovTe tt/o-tov, o)^ 

aa TauTa ^avTa Kai 

TO Tyj^e Kai to Kela^e, Ktu 4^5 

TO tevpo ■npoa^i^a Xeyav. 
XO. iroTepa [xaivoixevoi ; 
En. afpaTOv «$• (ppovifLoi. 
XO. ev/ (TQ(f>ov ri (f>pevi ; 
EIl. TTVKvoTaTov Kiva^o^f 430 

<70(f>i(T[j.a, Kvp[xa, Tpi[J.[JM, TiancaKYi^j. oXov. 
XO. Aeye/v Xeyeiv KeXeve [xot. 

kXvcov yap m av (j.01 Xeyeig 

Aoywv aveirTepw[iMi. 
ETl. a^ye ^>; <7y Kai (tv t>jv navoirXiav [j.ev TrdXiv 435 

Tai^T^v XajSovre Kpe[JMaaTov Tt/yaya6yj 

€( Tov twov et(ra}, irXyidtov TovTrKTTdrov' 

(Tv ^e To^ory e(f> olairep Tor^ Xoyoig avveXe^ eya, 

(ftpdaov, ^ioo^cv. flE. [jm tov 'AWaAw '•yo) jotev oy, 

rjv (xrj ^idBitiVTai y 01 ^e hia6:^Kyjv e[/.oi 440 

yjvTrep 6 iriGrjKOg t^ yvvaiKi ^ieQerOf 

[j.aryatpoiroio<;, [x-rfre ^dKvetv rovrovg e[j.€ 336 AP12T0*AN0T2 

IxvjT op-x^nreb eAKeiv fXfjT opvTTav X(). ov ti ircv 

Tov; ovhaixag. 11 E. ovk, aXXa Tacf)6aXfjico Xeyco. 
XO. ^iaTiOefxai ^yw. 11 E. KXTOfJioaov vvv TavTo, fnoi. 
XO. Ofi.vvfx €7rt TOVTOig 7ra(7t vtKav Tolq KpiTa7g 445 

Kat Tolg BeaTatg Traatv. 11 E. ecTTat TauTayi. 
XO. €1 Se Trapa^atYjVf evt KptTyj viKav fKOvov. 
IIE. aKoveTe Aeco' Tovf oirktTag vvvfnevt 

aveXofxevovg OwttX arrtevat naXtv oiKa^e, 

(TKOTtelv ^ Tt av Trpoypd(pafi.ev ev Tolg TnvaKiotg. 450 

XO. OoXepov fxev aei KaTa ndvTa Vy} Tpoirov 

7re(f>vKev avBpooirog' av § ofx.(ag Xeye fxoi. 

Taya yap Tv^otg av 

y^pfloTOv e^etirav Tt fLot irapopag, yj 

^vvaft.tv Ttva ff.et^a> 455 

irapaXetirofJi.evYjv vir ef/Jrjg (ppevog a^vveTOv' 

av be Tova opag. Xey etg Kotvov. 

yap av av Tvyj/ig fKOt 

ayauov iroptaag, tovto KOtvov ecTTai. 

aXX e(f>' OTCoirep 7rpayfx.aTt Tfjv avjv YiKetg yvafi.v]v avaTretaag, 460 

Xeye Oapp^^crag' cog Tag airov^ag ov fx.yj TrpoTepov TrapajSwfi.ev. 
riE. Kai fi.y)v opya vr} tov Aia Kat TrpoTrecpvpaTai Xoyog etg fxot, 

ov OiafxaTTeiv ov KaXvet' (f)epe 7ra7 aTe(pavov' KaTa'/^eia6at 

KaTo, '^(^eipog v^oop (f)epeTw TayvTtg. ^O.detTrv^aetv fKeXXoft.ev,vjTi'f 
riE. fi.a Ai , dXXa Xeyetv ^rjTW Tt irdXai fxeya Kat Xaptvov eirog Tt, 

Tt TT^ TovTWV Bpavaei xj/v^^vjv' ovTwg vfLwv virepaXyw, 

otTtveg ovTeg irpoTepov ^aatX-fjg 'KO.vjfxeig j3aaiXYig; Ttvog; UE. vfxe^ig 

TrdvTWV oiroa eaTtv, efxov irpwTOv, Tovht, Kai tov Atog avTov, 

dp-j(atOTepot irpoTepot re Kpovov Kat TiTavwv eyeveaBe 

Katyy]g. YSi.Kat y^g; YlE.vrjTov AttoAA». XO.rovT/jaa Ai ovKeTreirva^ 
riE. dfLaQyjg yap e(f>vg kov TroXwrpdyfxwv, ov^t AiawTrov TrendTrjKag, 

og e(f)aaKe Xeywv Kopv^^ov irdvTwv TrpwTVjv opvtQa yeveaBat, 
irpoTepav Trjg 'y^f, KaireiTa voaw tov itaTep avTr^g arroBvrjaKeiv' 

yr]v V ovK eivai, tov ^e TrpoKeiaBat irefi.TrTalov' Trjv diropovaav 

t ■> ■> / \ /)f~)~..~ /i- 

vir afxriyaviag tov iraTep avTrjg ev tt^ Ke(paX'q KaTopvqat. 475 

ET. TraTrjp dpa Tr)g Kopv^ov vvvt Kenat TeOvewg KecftaX^aiv. OPNI0E2. 337 

En. ovKovv tvpr' €1 frpoTepoi {xev y^f, -npoTepoi Ve Qexv eyevovTo, 
w( 7rp6o-/3uTaTcyv avTav ovtccv opB'2q €a6 vj (Saatkeia ; 

ET. v^ Tov ^AttoWo}' Ttavv Toivvv y^t\ pvyyog ^oaKCtv (xe to XoivoV 
ovK airo^aaei TOtryiw^ 6 Ziiif to aKvprrpov tw opvKoXairTy]. 480 

ITE. oof ovyi deoi Toivvv rjpyov twv avdpayirxv to TiaXaiov^ 

aXX^ cpviQf^, KafSaaiXevov, ttoXA' e<jTi T€K[x-^pia tovtwv. 
avTiKa S' vfx7v -irpaT hri^ii^x tov aXeKTpvov\ a}$ ervpavvei 
i}p5^e T€ Uepaav TrpwTOv iravTWVf Aapeiov Kai Me-ya/Sa^ov, 
axTTe KaXeiTai HepaiKog opvig a-KO t^^ o.pyy\q cr eKeivyjg. 485 

ET. ^ia TavT ap' eywv Kai vvv axTTreo PatnXevg [J.^yag biajBaaKet 
eTTi TYji K€(f>aX-^g t»/v Kvp/Saaiav txv opviQoov (xovog op6y]v. 

liEi. ovTco b tiyyye t€ Kat \ueyai; vjv totc Kai TroXvg, coaT €ti kui vvv 

»\~f/ ~ /15/ t / / V>i V 

inro Ttj^; picfxrjg r^f tot eKetvrig, moTOV fJLOVov opUptov aayjy 
avaTty^SxTiv TravTeg eii epyov, yaXKyjg, Kepafxvjg, crKvXo^expatf 490 
(TKVT^g, ySoAav^f, aX(f>tTaixot^oi, TopvevToXvpafTirt^oTiriyot' 
01 ^e (3a^i^ov(T^ viro^^rjcrdfxevot vvKTcap. ET. efxe tovto y epwTa. 
yXalvav yap airaXe^r fxoyjhjpog ^pxrytcov epicov tta tovtov. 
€( ^eKtxTyjv yap iroTe irai^apiov KXyjOetg vTreirtvov ev afTTet, 
KapTt Kadev^ov' Kat irptv ^etirveh Toiig aXXovg, ovto; ap Tjce, 495 
Kaya) vofxiaag opSpov eywpovv 'AX/^DvTa^e, KapTi irpoKvirTW 
6^« retyovg, Kat Xcwro^in-yyf ira/e/ poiraXx [xe to vSitov' 
Kayoo TrtTrTio, fxeXXio t€ ^oav V aTre/SXtcre OotfXiXTiov fxov. 

riE. iKrhog V ovv tcjov 'KXX-^vwv vjpyev tot€ Ka^aatXeve. 

Err. T«v EXA^vajv ; IIE. Kat KaTe^ei^ev y ovTog TrpwTog PaatXevwv 
vpoKvXiv^elaBai roTg iKTivoig. ET. vyj tov Atovvaov, eyo) yovv 
eKvXtv^^ovfxyjv ikt7vov ihoov' Ka& virTtog oov avayaaKtav 
o/SoXov KaTeBpoyBtaa' Korra kcvov tov BvXaKov oiko^ a(f>eiXKOv. 

riE. AiyvTrrov S' av Kai *PoiviKrjg Tttxarjg kokkv^ (SaatXevg rjv' 

ydcnroB kokkv^ etiroi kokkv, tot€ y ot ^oiviKeg aTravTeg 505 
Tovi irvpovg av kou Tag KptOag ev rotg ire^ioig eBept^ov. 

ET. tout' ap e/ceTv' riv TOimog aXrjBiog' kokkv, xpaoXot Tre^iov^e. 

nE. ^pyov S' ovTio a(po^pa tyjv a.pyyjv, coar et rtg Kat PaatXevot 
ev Taig iroXeaiv tSov 'EXAiyvajv, Ayafxefxvav yj MevcAaoi", 
eir) Twv aK-fprrpiov eKaByjr opvtg, fxeTeycov ti ^oopo^oKoiyj. 510 

ET. TOVTi TOtvvv ovK ij^Tj ''yw* Kai ^yjTa fx eXdfx^ave Bavfxa, 

Z 338 API2T0«I>AN0TS 

OTTOT^ e^eXGot Ylpiafxoi ti^ (■)(cov opviv ev Tolai Tpa^y^olq' 

6 § ap^ etaTVjKci tov AvcrtKpdTVj TYjpav o Tt owpohoKoiyj. 
riE. b ^€ ^etvoTaTOV y ecTTtv andvTm, o T^evg yap o vvv /SacriXevoov 

aeTOv opvtv ea-Tr/Kev eyav eTrt tvj^ Kec^akyjgy (BacrtAevg av 5 1 5 

yj ^' av QvydTfjp yXavy^, ^ AttoXXwv aaTrep OepaTiav tepaKa- 
ET. VYj TYjV ArifxvjTp ei) TavTa Xeyetg. Ttvog ovveKa TavT^ ap ^'^(ova-iv^ 
ITE. IV OTav Ovojv Ttg enetT avTolg eg tyjv y/ip ^ ccg vofJiog eaTt, 

Tcta^TrXdy/va ^t^w,TOv Aiog avTotTrpoTepot xa attXdyyya XafBaaiv. 

cDfxvv T ovoeig tot av avopwnav fjeov,aXX opviuag airavTeg. 520 

Ad[X7rcov ^' Ojxvva^ eTt Kai vvvt tov yvjv , OTav e^aTraTa Tf 

ovTCog vfxdg TrdvTcg TcpoTepov fxeydXovg dyiovg t evofj.t^ov, 

vvv V dv^^pdTioV, yjXtOiovg, M.avdg. 

ooaiiep V ri^r} Tovg ff.aivofi.evovg 

^dXXova' vfxdg, Kav ToHg tepoig 525 

Trdg Tig e(j) vfuv opviQevTVjg 

laTyjat (^poyovg, irayt^ag, pd^Oovg, 

epKY], ve(f>eXag, "^tKTva, TrvjKTdg' 

eha Xa(3ovT€g ircoXova'' aQpoovg' 

01 ^' wvovvTat (3Xifi.d^ovTeg' 53° 

/fov^' ovv, e^iirep Taxna '^oKet ^pdv, 

cnrT-^adfnevot irapeBevB vfndg, 

dXX^ eTrtKVooatv Tvpov, eXaiov, 

aiX(f>tov, o^og, Kat TptipavTeg 

KaTdyyafx CTepov yXvKv Kat Xtirapov, 535 

KaTretTa KaTeaKe^aaav Bepfxov 

TOVTO KaS' VfXWV 

avToov coaTtep Kevel3petcov. 
XO. 'iroXv '^Tj TToXv trj yaXeirctiTdTovg Xoyovg 

YjveyKag, av6poo(p ' wg e^dKpvad y efxav 540 

TraTepoov KaKvjv, 01 

Tdate Tag Tifndg irpoyovwv irapcwovTCtiv, 

Itt ef*.ov KaTeXvaav. 

av ^e ft.ot KaTo. '^atfxova Kai KaTa avvTvytav 

dyaBriv vjKetg efnoi acoT-^p. 545 

avabetg yap eyoo aot OPNf0ES. 339 

Ta Tf voTTta KafxavTOV oiKvjaw. 

aXX' Ti y£Yi ^pav, av titacKe TrapwV w^ ^v ovk a^iov vjf^h, 

ei fxv] K0[/.ioiiixt6a TravTi TpoTta tyjv 7jfji.eT€pav ^acnXeiav. 

nE. Kai Viq TOivvv irpSiTa ^i^aaKO) fjiiav opviOav ttoXiv eivat, 550 

KaTreiTa tov aepa TrdvTa kvkXx Kat Trav tovti to fxeTa^v 
TteptTefy^i^eiv fteyaXaig irXivBotg oitTalq a(XTtep JSafSvXava. 

En. a Ke/Sptova Kat YIopcpvpioDV, wg (Tfnep^aXeov to ■noXtdfJ.a. 

riE. KonetT v]v TovT eTtavecT-^Kfi, Trjv dpyvjv tov A< airaiTeTv' 

Kav ft.ev ff.vj <pri fxri^^ eSeX^^ayj ^t;^' evOvg yvcoa-tfji.ay/ja'^, 555 

iepov TToXefxciV Ttpxvhdv avTw, Kai ToTat deoiaiv aitemeh 

^ta TYjg yapag T^g lfi,eTepag eaTVKoat //.tj ^ia(f)OtTdv, 

wairep itpoTepov fj.otyev(fOVTeg Tag A.XKfJ.y]vag KaTefSatuov 

Kat Tag 'AXoTrag Kat Tag llefxeXag' rjVTtep ^' hrtcoa- , eiit^dXXeiv 

a-ippaylLV avTo7g hti ttjv i\/coXyjv, tva fj.yi ^tvxa* er eKetvag. 560 

To^ig ^ dvBpocTTOig opvtv eTepov Ttefxipat KVjpvKa KeXevcc, 

ag opvtSav paatXevovTWv Bveiv opvtai to XonroV 

KaTretTa 6eo7g vaTepov av6ig' 7i:poaveifi.aa6at ^e TrpeTiovTag 

Tolai 6€o7aiv twv opvi6(ov og dv dpf^o^yj Ka6 eKaaTov 

vjv A(f)po^tTV] 6vYj, Ttvpovg opvt6t (paXv^pt^i 6vetv' 565 

Y]v ^e Tioaet^^avi Ttg olv 6v'q, v^ttyj Ttvpovg Ka6aytC,etv' 

Y]V V 'HpaKXeei 6vy] Ttg (3ovv, Xdpco vaaTovg fj.€XiTOVTTag' 

Kav Ati 6vY] (3aaiXe7 Kptov, (SaaiXevg eaT opytXog opvtg, 

0} TtpoTepx de7 tov Aiog avTOv aepcfjov evopyvjv acpayta^eiv. 

ET. Y]a6Y]v aep(f)x a(payia^ofi.evx. fSpovTdTx vvv 6 fi.eyag T^av. 570 

EIT. Kat TTug Y]fJ.dg vofntovai 6eovg dv6p<07tot Kovy^t KoXotovg, ^ 

ot TteTOfi.ea^aTtTepvydgTeyofi.ev', Yl^.XY]p€7g' KatvY]At oy Fipff.y^g 
TteTeTai 6eog (av itTepvydg t€ (f)ope7, KaXXot ye ^eoi Ttavv itoXXot. 
avTtKa '^tKY] iteTeTai itTepvyotv yjpvaa7v, Kai vy] At ' Epw^ ye' 
''Jptv ^e y Ofj.Y]pog €(paaK Ik€Xy]v etvat Tpv^pxvi iteXetY]. 575 

En. Zeiig S' Y]fJL7v ov ^povTY]aag itefj.xpet TtTepoerta Kepavvov ; 

nE. Yjv ^' ovv vfudg jOtev vit^ dyvoiag eivai vofntaioai to ft.-^Oev, 

TovTovg ^e 6eovg Tovg ev OXvfj.itcii, TOTe ypY] aTpov6xv v€(f>og ap6tv 
Kai a7t€pft.oXoyav eK tSov aypm to aitepfj. avTcov avaKaipat' 
KaTtetT avTo7g y] Ay]fj.'^iy]p itvpovg Ttetvaai fj.eTpetT(c. 580 

ET. ovK e6eXY]aet fj.a At , dXX oxpei Ttpo<pdaetg avTvjv Ttapeyovaav. 

z 2 340 API2TO*ANOTS 

DE. ol ^ av KopaK^g rav ^evyapiccv, olcriv rrjv «y^v Karapovaiv, 
Kai rav itpolBaTm rovg o(j)9aX[ji.ovg €KKo\pdvTav Im Treipa.' 
eid y A.TroXXaiv larpog y cov ida-du)' fxiaSocpopeT ^e. 

ET. fxy), Trpiv y av eyth ra (Soi^apio) rwfxa) Trpoma-r aTro^^oifxat. 585 

IIE. y]v ^' ^ywvrai ae 6eov, cre (3iov, cre ^e Tvjv, ae Kpovov, ae Yloaei^S), 
ayd6 avTOiaiv Ttdvra Trapecrrai. EIl. Xeye S^ fxoi rav ayaBxv ev. 

riE. irpwra [xev avrm rag oivdvQag 01 Tidpvoireg ov Kare^ovrai, 
aKXa yXavKfhv Xoyog eig avrovg Kai Kepy^yyi^wv eTrirpixpei. 
€i&' 01 Kvtiieg Kai i^y^^veg dei r^ag crvKag ov Kare^ovrai, 590 

aXA' dvaXe^ei Tcdvrag KaSapag avrovg ayeXvj fxia Ki^y^Kwv. 

En. irXovreh ^e iioSev ^aaofxev avroTg ; Kai yap rovrov acpo^p'' epcoai, 

IIE. ra {xeraX?C avrolg [xavrevofxevoig ovroi ^waovai ra yjiv^ara 
rdg T efXTTopiag rag Kep^^aXeag irpog rov ft.dvriv Karepovaiv, 
war aTroXeTrai rav vavKXYjpwv ov^eig. EIl. TrcSog ovk aTroXeTrai ; 

nE. TTpoepei rig dei rccv opvidav fi.avrevofxevx itepi rov ttXov' 
vvv) fxyj TcXet, ')(eift.m earai' vvvi itXet, Kephog enearat. 

ET. yavXov Krafxai Kat vavKXvjpco, kovk av fueivatfJit nap vfkiv. 

IIE. rovg Grjaavpovg t' avroTg ^ei^ova ovg 01 Trporepov Karedevro 

rwv dpyvpiwv' ovrot yap taaat' Xeyovat oe rot rdte iidvreg, 600 
ovtetg ot^ev rov Qfjaavpov rov efxov TrXrjv e'i rtg dp' opvtg. 

ET. TTwXto yavXov, Kroifxai afi.tvv^v, Kai rag vtptag dvopvrro}. 

EIT. TtScig V vytetav owaova avroig, ovaav itapa roTat 6eoTatv', 

lllii. Yjv ev Trparrcoa , ovy^ vyteta fxeyaXti rovr eart ; aa<p taoi, 

ug dvdpaTTog ye KaKoog TTpdrrwv dreyythg ov^e\g vytaivet. 605 

EII. TTGOf t eg yrjpdg ttot dcpt^ovrai; Kai yaprovr ear ev OXvf/.ircp' 
77 TTai^^dpt^ ovr diToSvyjaKetv^heT'-, IlE.^a A<',aAAa rpiaKoat avroTg 
ertTTpoaS-^aova opvt6eg erv]. KYl.Traparov ; IIE. Traparov; itap eavrm 
ovK oia6^ ori Ttevr dv^pxv yevedg ^aet XaKepv^a KOpwvYj ; 

ET. al/3oT,cag tioXXSi Kpeirrovg ovrot rov Atog Yifuv ^aatXeveiv. 6to 

IIE. ov yap TtoXXw ; 

Kat "Jtpcara fxev ovyj, vecag Y]fi.ag 

otK^ofxeTv %eT XtStvovg avroTg, 

ov^e BvpSiaat y^vamai Bvpaig, 

aAA' t/7to BdfKvotg Kat Ttptvi^totg 615 

oiK-^aovaiv. roTg ^ av aefxvoTg OPNI0E2. 341 

ToSv opvi6av '^ev^pov iXdag 

ve(bg tarai' kovk €i Ae\(f)ovg 

oyS' e/V AfJLfxav IXGovreg eKei 

6vao[X€V, a\X ev ra7aiv KO[x,dpotg 620 

Kai rolq Kortvoig ardvreg e-^ovreg 

Kpt6ai, TTvpovg, ev^ofue6 avro7g 

dvareivovreg tw %ei/5' aya^av 

^t^ovat ri fJ-epog' Kat raW yjfxiv 

Trapayjprjfx earai 625 

TTvpovg oXiyovg "npo^akovcrtv. 
XO. w (piXrar efxoi -tfoXv Ttpea^vrlav e^ ey6tarov [xtraTrtTrrav, 

ovK eartv OTroog av eydo ttoG' CKav rrjg a^g yva}fj.i^g er d(f)eifx.rjv. 

liravyj^aag ^e ro7at ao7g Xoyotg 

tTirinetXyjaa Kat Karwfxoaa, 630 

•iqv av itap e/xe 6kfi.evog 

ofxo(f)povag Xoyovg ^tKatovg, 

d^oXovg, oatovg, 

eTTi Qeoi/g i-^g, 

efAot (ppovwv ^vva^a, fxv) 635 

•^oXvv yjpovov 6eovg eri 

aKrprrpa rdft.a rpixPetv. 

aXX' oaa fkev Qe7 pafxri Trpdrretv, en) ravra rer a^ofi.e6^ r]fj.e7g' 

oaa ^e yvafxrf ^e? /SovXevetv, e7r/ «70; TaSe Trdvr dvdKetrat. 
Eill. Kai fxrjv fxa rov Ht ovyj, vvaragetv y ert 

wpa 'artv rjfxlv oii^e fxeXXovtKtdv, 640 

dXX ag rdytara ^ei rt ^pdv Trpiorov M ye 

etaeX6er eg veorrtdv ye rrjv efxrjv 

Kai raftM Kdp(pr] Kat rd napovra (ppvyava^ 

Kai Tovvofx rifx7v (ppdaarov. UE. dXXd pd^tov. 

efxot fxev ovofxa Ileia6eratpog. EIT. rco^e^t ; 
riE. EveXTTi^rjg Kpta)6ev. EIl. «AAa '/aiperov 645 

afX(pa. YIE. '^eyofxeaQa. EIT. "^evpo roivvv e'iatrov. 
IIE. twfxeV eiarjyov aii XafSm rjfxdg. EH. 'idt. 
IIE. drdp ro ^eiva ^evp^ erravdKpovaat irdXtv. 

(ftep lOu), (ppdaov vwv, nSig eyS re yovroa] 
z 3 342 AP12T0a>AN0T2 

^vvcaojJ.fO vfxiv Tri.rofx.evoig ov TreTOjacvo) ; 650 

EIl. KaKwg. riE. opa vvv i>g Iv Pdaairov XoyoK; 

eariv X€yofJi.€Vov ^^ rt, Trjv aAwTre^^', ag 

(pXavpoo; €Kotvav/j(T€v aeTctf ttot^. 
En. fxyj^h cf)o(37]6y]$' tcnt yap rt pi^tov, 

OtaTpayovT €o-€(76ov €7tT€p(afJ.€VW. 655 

riE. ovro) fX€V €i(7i(0fji€v. ay€ ^rj, 'B.avBia 

Kat Mavo^ape, Xaft.j3dv€T€ ra CTTpiOfJiaTa. 
XO. ovTog,(T€ KaX(ti a€ KaXa. EJI.Tt KaX€7g\ 'K.O.rovTovg y.€V ayuiv fj.€Ta aav 

aptaricrov €v' rrjv ^ vj^vfx^Xi^ ^vfxcfxcvov aYjtova Movcraig 

KardX€t(f) vjfxiv ^eDp' €KJ3i(3dcrag, tva 7ratacofj.€V fj.€r€K€tvfig. 660 
riE. w toDto fj.€VTOi vrj A< avrolcrtv irtSov' 

€K(3t(3aaov €K rov I3ovrofxov rovpvtStov, 

€K(3i(3a(7ov avTov TTpog 6€iov avTYfV, tva 

Kai va 6€acr(»}fX€cr6a rriv dr^ova. 
En. aAA' €t doK€i (r<f)oov, ravra 'Xj3Vj dpav. rj XlpoKvr] 665 

€K(3atV€, Kat (ravrrjv €Trid€tKVv roig ^€votg. 
riE. co Zey '7roXvTifi,rj6 , wg KaXov rovpvidtov, 

ag d-jraXov, wg ^e X^vkov. ET. dpd y oicr6 ori 

€y(o Otafkvipt^otfx av avrrjv rjO€(og ; 
IIE. 0(Tov S' ep^e^ rov y^vaov, aaTrep irap^^vog. 670 

ET. €yw fx€v avrrjv Kat (fjtXrjaat f/LOt '^okoi. 
nE. aAA', a> KaKo^atfxov, pvyyog o(3€XiaKOtv f%e<. 
ET. aAA' (can^p (oov vr) A<' aTToAei/^avTa 5^77 

dTro rrjg K€(f)aX^g ro Xlfxfxa Ka6 ovr(a ^tXciv. 
En. i(oft.€v. riE. rjyov 'hr] av vwv rvydya^ri, 675 

XO. w (piXfi, 03 ^ov6r], 

w (piXrarov opvioov, 

7rdvr(ov ^vvvofX€ roov €fxav 

vfxv(ov ^vvrpo(f) dr]doT, 

r]X6€g r]X6€g, (0(f)6r]g, 680 

rj^vv (f)6oyyov €fxot (f>€pova . 

dXX\ « KaXXt(3oav Kp€Kova^ 

avXov (f>6€yft.aaiv rjptvotg, 

apyov r(ov avairaiaroiv. OPNJ0E2:. 343 I ^ A-ye ^y} <f>vatv av^pe^ a,fJLavpo/3ioi,(pvXXci}v yevea irpodOfxoiotf 685 
oXtyo^pavee^y TrXdafJiaTa w>jAov, aKtoei^ea <f>vX' dfxevvjva, 
dirTYjveg l(pyj{xkpioi, TaXaoi ^poTOt, dvepeg etKeXoveipoi, 
■KpoayeTe tov vovv ToHg aQavaTOtg rjixiv, ToHg atev eovai, 
Toiq aidepioig, Toiaiv ay^pxg, Toig a<p9iTa fxvjbofxevotcrtv. 
IV aKovaavreg itdvTa nap rjfxav opBag Ttepi twv fxeTeapm, 690 
(pvatv oiavav yevetxiv t6 6e<iov TroTafkiov t ^Kpe^ovg t€ Xaovg tc 
ei^OTeg opSxg itap efxov fl^oB*/^» KXdetv etTrrjTe to Xoittov. 
\ao$ yjv Kat Nv^ Kpe/Sog tc fneXav TTpaoTov Kat TapTapog evpvg' 
yyj V Dv^ dy]p oz;^' ovpavog y]v' 'Kpe/Sovg o' ev anetpocn KoXirotg 
TiKTet ■JTpwTiaTov v7ryjvef>.tov Nv^ yj fxeXavoTrTepog aov, 695 

e^ ov TteotTeXXoft.evatg wpatg e^XaiTev E^pu^g TToBetvog, 
aTiX/3<i}v viaTov itTepvyotv •yf^vaaiv^ eiKug dvefxoiKeai dtvaig. "■■/ 
ovTog ^e \dei nTepoevTt fxtyetg vvy^ff KaTo. TdpTapov evpvv 
eveoTTevaev yevog yjfxeTepov, Kat TtpaiTov avyfyayev eg <f)wg. 
TtpoTepov S' ovK Yjv yevog dQavaTwv, •Jtpiv Fjpwg ^vveft,i^ev ditavTa' 
^vf/,ft.tyvvfi,evav h eTepcov eTepoig 'yevcT ovpavog WKeavog Te 701 
Kai yyj itdvrwv Te decov fxaKdpwv yevog d(f)dtTov. ch^^e fxev ecrfxev 
TtoXv 'TtpecrfSvTaToi TtdvTOiv fxaKdpav. yjfii.eig S' wg eafxev EpoiTog 
noXXoig hy^Xov' iteTOfxecrBd Te yap Kat Toiatv epaai avvecxfxev' 
itoXXovg te KaXovg ditofXWfxoKorag itai^tag itpog TepfKaaiv wpag 
Oia TYjv tayyv t>jv YjfxeTepav '^iefx-^piaav dvhpeg epaaTai, 706 
6 fxev opTvya tovg, ^e Ttopcftvptwv, 6 ^e %^v', Se HepatKOv opviv. 
TtdvTa de GvYjToig eaTiv d(f>' yjfxwv tcSv opviBwv t» fxeyiaTa. 
TtpwTa fxev wpag (f>atvofxev Yjfxeig Yjpog, yeifxwvog, OTtwpag' 
aitetpetv fxev, OTav yepavog Kpw^ova eg Ti^vAtfSvYjv fxeTay^wpYJ, 710 
Kat TtYjhdXiov TOTe vavKXvjpw (f>pd^ei KpefxdaavTt KaQtv^eiv, 
eha t OpeaTY} yXaivav v(f>aiveiv, iva fXY] piywv drto^vi^. 
iKTivog av fxeTa Tavra <f>avetg erepav wpav dTto(f>atvei, 
YjvtKa TteKTeiv wpa 7tpo(3aTWv itoKov yjptvov' eha '^(^eXt^wv, 
oVe ■)(^pY] yXaivav itwXeiv y^y] koi Xri^dptov ti TtpiaaSai. 715 
eafxev'^ xifxiv AfXfxwv, AeX(f>o), Aw^wviy, ^oi^og^AitdXXwv. 
eXBovreg yap itpwTov eit opvig, ovtw itpog aitavra TpeTteaOe, 
Ttpog T efxTtoptav Kai Ttpog (BtOTOv KT^aiv Kai Ttpog ydfxov dv^pog' 
opviv T€ vofxt^ere itavB oaaitep itept fxavreiag ^iaKpivet' 
z 4i 344 API2T04)AN0T2 

(f)rjfj-yj y vfMv opvi^ ecrr/, iTTapf/.ov r opvi6a KaXeire, y2o 

^vfxjSoXov opviv, (fyctivrjv opviv, BepaTiovT opviv, ovov opviv. 

dp ov (jtavepwi ^fxeig vfA,h eafxkv fKaviuog AttoAXwv ; 

fjv ovv yjfnag vofJiKrvjTe Beovg, 725 

e^ere '^prjaBai fudvTecji, yiovaaig, 

avpaig, wipaig, •^(eifiavi, 6ep€i, 

fxeTpicp TTViyei' kovk aTro^^pdvTeg 

KaBe^ovfxed av(o aeft.vvvofi.evoi 

Tiapa TaTg ve(peXaig coa-nep yo) Ttevg' 

dXka TiapovTeg ^(caofxev vfi.iv, 

avTOi<;, Traiaiv, 'Trai^iov 'Traiaiv, 73° 

TrXovSvyieiav, 

ev^aifi.oviav, j3iov, eipyjvi^v, 

veoTrjTa, yeXwTa, yopovq, BaXiag, 

ydXa T opvi6(ov. 

ware TrapeaTai KOTiidv vfxiv 

VTTO tS>v ayaGav' 735 

ovT(o TiXovTyjcreTe TrdvTeg. 

Moyo"» XoyjiUaia, 

\ \ \ \ \ \ Vl- 

TIO TIO TIO TiO TIO TIO TlOTl^, 

T^oiKiXri, fJt.ed yjg eyh 

vdnaicsi Kai Kopv(f)aTi ev opeiatg, 74^ 

\ \ \ \j- 

TIO TIO TIO TlOTig, 

l^oft.evoi ft.eXiag eTri (j)vXXoKOft.ov, 

TIO TIQ TIO TlOTl^, 

^i' e/A^j- yevvog ^ovB-fjg fieXecov 

Havi vof/.ovg lepovg avacpaivco 745 

aeft-vd re f».yjTpt yopevfx.aT opeicx, 

TOTOTOTOrOTOTOTOTOTl^, 

€v6ev coairep yj fxeXirra 

^pvvfxog dfx^poa-icov fxeXecov direjSoaKeTO Kapnov, det (pe- 750 

pcov yXvKeiav co^dv. 

rto rio rto rioTt^. 

c/ /tAer' opviScov rig vfKcov, w 6earai, povXerai 

'^iaTrXeKetv ^cov yj^ecog ro Xotvov, cog yif*.dg trco. OPNI0ES. 345 

otra ydp ecrtv ev6o^^ alayj)a tw vofJLO} KpaTovfxeva, 755 

TavTU iravT ecrTiv irap' rjfJiiv ToTaiv opviatv KaXa. 

€1 yap cvdoS' eaTtv aia^^Qtov tov iraTepa TVTrretv vo)«,a?, 

TovT eKeT KaXov "ttap r^\u.v eaTtv, >jv Tt( to5 iraTpi 

vpoa^pafAcbv etirri iraTo^a^, aipe TrXyjKTpov, ei ft-ayet. 

et te Tvyyavet Ttq vfxwv ^paireTrjg eaTiyfnevo^, 760 

oLTTayag ovto^ vap yjfjiTv irotKiXog KeKXrjaeTai. 

€1 §6 Tvyyavei Ttq wv ^pv^ [xrj^^ev rjTTOv YTiivBapov, 

(ppvyiXog opvi^ evBaV earai, tov ^tXy]iJ.ovog yevov^. 

ei ^e '^ovXog eaTt Kat Kap ooa-Trep E^vjKeaTi^i^g, 

<f>vadTa TraTnrovg irap rjfjitv, Kai (fyavovvrat (f>paTop€$. 765 

el S 6 Tliaiov irpotovvai Tolg aTtfJiotg Tag ttv^m^ 

^ovXeTat, Tiep^i^ yeveaQn, tov TtaTpog veoTTtoV 

Wi TTap rjfj.h ov^hev aiaypov eaTtv eKirep^iKiaat. 

TOtd^e KVKVOt, 

\ \ \ \ \ \ \f 

TtO TIO TtO TtO TtO TtO TlOTtq, 770 

avfj.fLiyvj (3or]v Oft.ov 

TTTepoig KpeKovreg laKypv AnokXa, 

TtO TtO TIO TtOTt^, 

oy6(a e(f>e^oft.evoi irap Kf^pov TroTafnov, 

Tto Tto Tto TtoTi^, yy^ 

^ia S atQeptov ve(f)og rjXBe (3od' 

TTTrji^e ^e iioiKtXa (pvXd re Brjpav, 

KVfnaTa t' ea(3eae v^epiefj.oi atQprj, 

TOTOTOTOTOTOTOTOTOTt ^' 

TTag ^ eTreKTwrja^ OXvfji.Ttog' 780 

etXe ^e Bdfji/Sog dvaKTag' OXvfHTTtdoeg ^e fxeXog ^dptTeg Mou- 
aat t' enaXoXv^av. 

TIO TtO TtO TtOTt^. 

ovoev eaT aft.etvov ovO rjOtcv rj (pvaat irrepa. 785 

ainiy vfiMv tmv QeaTav et Ttg r]v vTroirrepog, 

eha Tretvav TOtg yopotai twv Tpayx^xv riyOeTty, 

(KVTOu.evos av ovTog rjptaTrjaev eX6wv oiKa^e, 

KaT av efJ.TrXrjaOetg e(f>' rjfxag avQtg av KareTiTaTO. 

ei Te YlaTpoKXei^i^g rig vfLxv Tvyydvei ye^rjTiwv, 790 S46 API2T0(I>AN0TE 

ovK av e^ihaev ef OoifxaTiov, akX' dveTTTaTo, 

KairoTrap^wv KavairvtiKjag avdii av KaTeitTaTO' 

c< T€ fxoiyevav Tig v^m eaTtv oaTig Tvy^avei, 

KaQ opa Tov av^pa Trjg yuvaiKog ev (BovXevTiKx, 

ovTog av iiaXiv irap vfxav iTTepvyiaag aveitTaTo, 795 

eha Piv-^aag eKeidev av9ig av Ka6e^eT0. 

dp VTTOTTTepov yeveaSai iravTog eaTiv aE,iov ; 

ag AiiTpe(py]g ye 7rvTiva7a fxovov ep^cijv irTepa 

vjpeOr] (pvXapyog, eiff i-miapyog, eW e^ ov^evog 

fjieydXa TrpaTTei KaaTi vvvi ^ovBog iTmaXeKTpvaiv. 800 

II E. TavTi ToiavTi' fxa Ai eycb fxev irpa.yfj.a. ttw 
yeXoiOTepov ovk el^ov ovheTraTroTe. 

ET. eTT/ Tw yeXag ; IIE. eiii Tolai aoig wKVTiTepoig. 
oiaS 03 [xaXiaT eoiKag eTTTepafji.evog ; 
etg evTeXetav yrfvt avyyeypafLfxevxi. 805 

ET. av ^e Koil^iyw ye aKa^ptov dTroTeTtXfji.evx. 

riE. TavTt ft,ev jJKdafxeaQa KaTa tov AlayyXov' 

Tao ov^ VTt dXXav, dXXd ToTg avTWV TtTepoTg. 

En. dye '^yj t/ y^^ ^pdv ; OE. TtpaTOV ovofxa ttJ noXei 

6ea6ai Tt fxeya Kai KXetvov, eha Toig 6eo7g 810 

6vaai fxeTa tovto. ET. Ta^Ta ^dfxot avv^oKei. 

En . (f)ep t ^ci}, Tt ^' Tift.Tv Tovvofx^ earat ttj TtoXei ; 

riE. (3ovXea6e to fxeya tovto tovk AaKe^aifxovog, 

HTrapTyjv ovofxa KaXccfxev avT^v ; ET. WpdKXetg' 

'ETTapTvjv yap dv ^eifxyjv eycb Ti^fxyj itoXet ; 815 

Offi av '^(afxevvYi Trdvv ye Keipiav y e^wv. 

IIE. Tt ^^T ovofx avT^q 67]aofxea6^'y ET. evTev6evi 
eK Tav vecfyeXav Kat Tav fxeTewpm ycapim 
yowvov Tt Tidvv. IIE. ^ovXet Ne(f)eXoKOKKvyiav ; 

En. tov tov. 

KaXov yap aTeyywg Kat fxey evpeg Tovvofxa. 820 

ET. dp eaTiv avTffyt Ne(peXoKOKKvyta, 

tva Kat Ta Qeoyevovg t» TroXXd '/ip-^fxaTa 

ra T hia^^tvov y aitavTa ; IIE. Kat Xwarov fxev ovv 

TO ^Xeypag Tietiov, iv 01 6eoi Tovg VvjyeveTg OPNI0E2. 347 

aXa^ov€vo[J.evoi Ka6v7repvjK0VTiaav. 825 

ET. \nrapov xo XP^f^^ "^^^ iioXeag. ri^ tai 6(0$ 

TToXiovxo^ farai ; tw ^avovfxev tov weTrAov; 
nE. t/ S' ovK 'Adrjvaiav eaj^aev TroXia^a; 
ET. Ka) Ttiog av eTi yevoiT av evraKTog ttoXi^, 

OTTov Qeoif yvvr] yeyovvla^ TravoTiXiav 830 

ea-TyjK eyovaa, KXei<76evy]g ^e KepKi^a ; 
riE. T/V ^a) KoBe^ei T^g- iroAewf to YleKapyiKOv ; 
EII. opviq a(f) YjfxS!)V Tov yevovg tov YlepaiKovy 

oaiiep Keyerat ^eivorarog eivai •navrayov 

"Apeag veorrog. ET. co vecTTe teaTiora' 835 

ag S' Beog eTtirr^eiog oiKeiv eirt Tterpxv. 
IIE. arfe vvv, av fxev /Sa^i^e itpog rov aepa, 

Kou rolai Teiyj-^C^ovai itapa^iaKovei^ 

y^akiKag Ttapacpopei, TtvjXov aTto^^vg opyaaov, 

KeKavriv aveveyKe, KaraTtea aito r^g KkifxaKOif 840 

<f>vXaKag Karaaryjaatf ro itvp eyKpvitT aei, 

Kcci^<ovo<f)op'2v Tteptrpeyei Kai KaOev^ eKe7' 

K-^pvKa ^e Ttefxri^ov rov fxev eg 6eovg avw-, 

erepov ^ av(o6€v av itap av6p(jiitovg KaroOy 

KaKei6ev av6ig itap etxe. ET. av ^e y avrov ft.evav 845 

oifxage itap efx . vic,. ilj , icyau , 01 TtefXTtd) a eya. 

ovVev yap avev aov rmV a Xeyco TteTtpaJ^eTai. 

ey(b V iva Bvaco roTai KaivoHaiv Beolg, 

rov lepea 'Ttefxxpovra r-Sp Ttofxityjv KaXw. 

Ttai Ttaii ro Kavovv aipea6e Kai rrjv y^epvi^a. 850 

XO. o[xoppo6'jif avv6eXct}, 

avfxitapaiveaag e-^^ci) 

Ttpoaoha fxeydXa 

aefxva itpoaievai 6eoiaiv' 

afxa ^e itpoaeri '^dpi.rog eveKa 855 

Ttpo^driov Ti 6veiv. 

iTco tra), rrw ^c Ilv6tag ^od' 

awa^erco ^e ^aTptg co^dv. 
IIE. itavaat av (pvaav. 'HpdKXetg, rovrt ri v^v; 348 API2T0*AN0T2 

rovTt fxa A/' eya "TtoXXa Viri koi ^eiv i^wv, 860 

ovTrco KopaK eT^ov e^7Cf.(f)op^i(i}fXivov. 
leptv, aov epyov, 6ve rolq KaivoHg Oeoig. 

lEPETS. 

Opaaa rao. aXXa ttov Vt;v ro Kavovv ej^wv ; 

dvy^efjQe ryj Karia ryj opviSeio}, Kai rco iKrtvw 865 

To5 ecTT/ouj^oD, Kai opvtcrtv ^OXvfi.7[iotg Kat 'OXvfx- 

TTiyjcrt TTaa-t Kat Traa-vjo-tv, 
riE. co YovviepaKe, yjxip ava^ YleXapyiKe. 
lE. Kat KVKvw 11^5/0; Kai AtjA/o), Kat Ai^roT ^Oprv- 870 

yofJ.yjrpaf Kat Aprefi.i^t AKaXavGt^tf 
nE. ovKeri YLokatvtg^ aXK ^ AKaXavStg AprefKtg. 
lE. Kat (ppvytXffi lla(3a^io}, Kat arpov$oi fi.eydXv} 875 

f>.y]rpt Oewv Kat avBpaTim, 
IIE. ^ea-TTotva Ky/SeAi;, a-rpov&e, ft.vjrep KXeoKpirov. 
lE. ^ttovat Ne(f)eXoKOKKvytev(Ttv vytetav koi a-aryj- 

ptav, avrotat Kai Kiotat, 
riE. 'Ktotatv '^adyjv itavrayov irpoaKetfi.evotg. 880 

lE. Kai yjpctiat \j<at opvtat^ Kai yjpooav iiata), 7rop<f)v- 

picovt, Kat TreXeKavri, Kat iteXeKtvci), Kai (pXe^t- 

^t, Kat rerpaKt, Kat rawvt, Kai eXea, Koi ^aaKO., 885 

Kat eXaaa, Kai epco^tw, Kat KarapaKrYj, Kai fxe- 

XayKopv(f>cc, Kat aiytOdXXco, 
nE. wav' eg KopaKag' navaat KaXav lov tov. 

eirt Ttotov, (0 KaKoQaifi.ov, tepeiov KaXetg 890 

aXtaerovg Kat yvitag ; ov^ opag ort 

tKrhog eig av rovro y otyoiS^ dpitdaag ; 

aTteXB a(f> yjf*.ccv Kat av Kai ra arefj.fj.ara' 

eyco yap avrog rovroyi Svaco fj.ovog. 
lE. eir avBtg av rdpa aot 895 

oeT ft.e ^evrepov fj.eXog 

'/epvtj3t 6eoae(3eg 

oaiov eTTtfSoav, KaXeiv ^e 

fkaKapag, eva rtvd fxovov, eiTtep 

tKavov e^er oxpov. ooo OPNI0ES. 349 

Ta ^«13 Trapovra Gvixar ov^ev aAAo ttXvjv 
yeveiov eari Kai Kepara. 
nE. Gvovre^ ev^afxeaSa toT^ ■nTepivotg 6eo7$. 

nOIHTHS. 

Ne(f>eXoKOKKvyiay Tav ev^^aiixova 

KXyjaov, cti MoiJcra, 905 

Tea/V ev vfxvcav aot^al^i. 
riE. TovTi TO Trpayfj.a no^aTiov', enre fxoty Ttg ei; 
rrO. eych fxe\iyXcoa-acov eTrewv leig aot^av, 

yiovcrdccv 6epaTTCov OTpyjpo^, 

KaTo, TOv Ofxrjpov. 910 

nE. eTveiTa '^rfra BoSAof m KOfxfjv eyeig ; 
nO. ovK, dXXa TtdvTeg eafxev ot ^t^daKaXot 

Movadccv ^epd-novTeg OTprjpot, 

KaTa TOV OfXYjpOV. 

IIE. CiVK €TOf OTpyjpov Kat TO Xrjtdptov eyeig. 915 

aTap, ci TTotyjTa, KaTa ti Oevp' dve(f)6dpyjg ; 
nO. fLeXyj TreTToiyjK eg Tag Ne(f>eXoKOKKvyiag 

Tag vfxeTepag KVKXta Te TioXXa Kat KaXa, 

Kat TtapSeveta, Kat Ka^a Ta HifLcovi^ov. 
OE. TavT^ av TTOT eTTotrjaag airo ttoiov yj^ovov; 920 

nO. irdXat irdXat "^ t^v^ eyw KXyj^co iioXtv. 
IIE. ovK dpTt 6vco Tvjv ^eKdTTjV TavTYjg eyco, 

\ V ' f/ 5./ ~ <^V 5/1' 

Kat Tovvofx (oaiTep TTaiOtca vvv Qyj defxiqv ; 
nO. aAAa Ttg iiKeia Movadcov (fyaTtg 

oiaTTtp iTTTTCov afLapvya. 925 

av ^e Trarep KTiaTop Anvag, 

^a6ecov lepav ofxcovvfxe, 

<\\ > \ '/ 

oog e/A/v Tt TTep 

Ted Ke(f)aXd 6eXetg 

7Tpo(f)pm ^ou.ev efxtv Teiv. 930 

IlE. tovt) TTape^et to KaKOv yjfxh irpdyfxaTa, 

ei fx-^ Tt TovTca ^ovreg a7TO(pev^ovfxe6a. 

ovTog, av fxevToi a-noXc^a Kat yjTchv ^y^tg, 

diTotv^i Kat 'hog T'2 "TToiyjTy] toj ao(f>co. 350 API2T0<l>AN0TE 

ej^e Tv]v (jTioXdta' TTavrwg ^e ^o; piyav toKe.Hg. 935 

00. TO^e fxev ovK aeKovaa (piKa 

'M.ovaa TO^e '^apov ^tj^eTa** 

Tv ^e Tea (ppevi [xdSe 

Tliv^^dpetov eirog' 
riE. avQpixiTtog yjixxv ovk aTraXXay^Q-^aeTai. 940 

riO. vo[xd^eacri yap ev YtKvOaig 

aXaTai STpaTWV, 

'og vipavTo^^ovYjTov eaBog ov ireTrarai' 

aKXevjg ^ ej3a aiToXag avev y^iTccvog. 

^vveg Toi Xeycc. 945 

riE. ^vviyj[j. OTi (3ovXei tov '^naviaKov Xa(3eh. 

diiotvBi' ^er yap tov "ttoiyjtyjv acpeXeh. 

aTreXGe tovtcvi Xa/Sav. 110. anepyotxai^ 

Kag T^v TioXiv y eXOav TroiYjaw ^yj Ta^Si' 

KXy^aov, co y^pvaoSpove, Tav 950 

Tpofxepav, Kpvepdv 

vi(f)ol3oXa Tie^^ia noXvaTropd t' 

vjXvSov dXaXdv. 
nE. vr] TOv Ai , aXX' yj^vj itecpevyag TavTayi 

ra Kpvepa tov^i tov y^nmiaKov Xa^av. 955 

tout; fxa Z\i eyu) ro KaKov ovoeiroT Yj/^Triaa, 

ovTCO Tay^ewg tovtov TreTrvaQat tyjv ttoXiv. 

avQig av Tcepfy^apet Xa/Sav tyjv yepvt(3a. 
lE. ev(pY][xia 'cTTCo. 

XPHSMOAOrOS. 
[XYj KaTdp^Yj Tov Tpdyov. 
riE. av S' ei Tig; XP. oaTtg; yj)Yja[t.oXoyog. TIE. ot^xa^i^e vvv. 960 
XP. a> ^ai[f.ovte, toc 6e7a [hyj cpavXag (pepe' 

wg eart l^aKt^og yjp^^a^xog avTtKpvg Xeyccv 

eg Tag Ne(f)eXoKOKKvytag. IIE. KairetTa 7r2>g 

ToiiT ovK eypY]a[t.oXoy€tg av itptv e[xe tyjv iroXtv 

TiyvS oiKiaat; XP. to 6t7ov eveTio^t^e [t.e. 965 

IIE. «AA' ov^cv olov eaT aKovaai tu>v cttcSv. 
XP. AAA OTav oiKYjauat XvKOt TroXtai t€ Kopavat OPNI0E2. 351 

(V TavTx TO ixeTO^v Kopiv6ov Kai "EiKviovoi, 
riE. Ti Qvv TTpoarjKei ^T (fJiOi KopivQiav ; 
XP. yjvt^aQ YSaKig tovto irpog tov a,€pa. 970 

irpwTov Tlav^^xpa Bvaai KevKOTpiya Kpiov' 

og ^e K efjiav eireav eX$y] •npxTtaTa irpocf^yjTYig, 

Tx tofxev ifjMTiov KaGapov Kat Kaiva 'Tie^tKa, 
riE. eveoTi Kai ra TiettXa', XP. AaySe to (3t^Xiov. 

Kai (ptdXrjv ^ovvat, Kai (yTrAayyvxv yelp eTrtTrX^aat. 975 

riE. Kat (TTrXa.yyya ^i^cv evea-Tt; XP. Aa/3e to (3il3Xtov. 

Kav fji.ev, 6ea-7rt€ Kovpe, Trotyjg Tav6^ ug eTTiTeXXi}, 

at€Tog €v ve(f)eXy]ai yev-^aeat' al ^e k€ fx,vj Boo^-, 

ovK eaet cv Tpvyxv ovh ateTog, ov ^pvKoXdnTr,g. 
IIE. Kat TavT eveo-T evTav6a; XP. Aa/3e to ^t(3Xiov. 9S0 

llli.. ovdev ap OfLOtog eia yj>Y)a-fj.og TOVTXt, 

ov eyx Tiapa TaitoXXxvog e^eypaxpdfj.rjv' 

A.VTap eirvjv aKXr/Tog txv av6pxTiog dXa^xv 

XvTnj 6vovTag Kat (jTiXayyyeveiv eTii6vf/.yj, 

^Yi TOT€ y£Yj TvTtTeiv avTOv TiXevpxv TO fieTo^Vy 985 

XP. ovbev Xeyeiv otfj.at ae. HE. Aa/5e to j3t(3Xtov. 

Kat <f>€i^ov f)iY]^ev fLYjh^ aieTov ev v€(f)€Xy]a-i, 

fLYiT Y]v Adfi.irxv Y] fj.-^ Y]v fneyag Ai07r€t6rig. 
XP. Kat TaDr' eveaT evTav6a ; FIE. Aa/3e to (3t(3Xtov. 

ovK €1 6vpai^ eg KopaKag ; XP. o'ifj.ot ^etXatog. 990 

IIE. ovKovv €Tepxa€ yj>r/afj.oXoyY]aeig eKTpe^^xv ; 

METQN. 

Y]Kx Tiap vfj.dg FIE. eTepov av TOVTt KaKOV. 
t/ V av av tpdaxv ; Ttg t i^^ea (3ovX-^fj.aTOi ; 
Ttg Yj \ivota, Ttg 6 Ko6opvog, Tr^g o^ov ; 
ME. y€XfJ.€TpY]aai ^ovXofj.ai tov aepa 995 

vfjJtv, "^teXeh re KaTa yvag. IIE. Ttpog txv 6exv, 
aii ^ €1 Tig dv^pxv; ME. oaTig etfj. eyx; MeTw», 
'ov ottev 'EAAaf yx KoXxvog. IIE. etTie. ft.ot, 
TauT/ Se aoi Ti eaTi; ME. Kavoveg depog. 
avTiKa yap dr]p laTi Tijv i^eav oXog 1000 352 API2T04>AN0T2 

Kai:)f. TTViyea [xaXiaTa. TrpoaOui ovv eyco 

Tov Kavov avadev tovtovi tov KatxTrvXov, 

evSetg "^ialSvJTvjv — ^avBdvdg ; IIE. ov [xavOdvco, 
ME. op6x fj.€Tp'^aa} Kavovi TrpoaTiQetg, iva 

KVKKog yevvjTai aoi TeTpdyaivog, Kav fxeaw 1005 

dyopa, (pepovaai S cioaiv eig avTVjv 0^01 

op6ai irpog avTO to fxeaov, waiiep V aaTepog, 

avTov KVKXoTepovg ovTog, opBat itavTayr) 

aKTTveg aTioXdixTicaaiv. IIE. avBpairog QaXrjg. 

MeTftJv, ME. Ti eaTiv ; DE. oiaS' OTtrj (ptXS> a eya; loio 

Kdfx.o\ TiiQoixevog vTra-noKtvei Tiy? oOov. 
ME. t/ V eo-T/ yietvovx IIE. aairep ev AaKe^aifJiovt 

^evvjXaTovvTat Koi KeKivYjVTat Tiveg 

TrXyjyat avyyai KaT aaTv. ME. fxm aTaaiaC^eTe ; 
riE. fkd Tov A/' ov trfc' ME. aXXa itiug ; FIE. 0fxo6vy.a^ov 1015 

airo^e^v diiavTag Tovg dXal^ovag OoKei. 
ME. vnayoifxt Tap av. llrii. vt; Z\< , (tig ovk oiO ap et 

(pQatYjg av eTvtKetVTat yap e-yyu? aviati. 
ME. o'ift.ot KaKotaifxm. IIE. ovk eXeyov eyoo iidXat ; 

ovK avafxeTpvjaeig aavTOV aTnm aXXay^', 1020 

EnTSKOnOE. 

TTov Tipo^evot ; IIE. Tig "Eap^avdTiaXXog ovToai ; 
Eni. (TitaKOTiog r^KO} 'hevpo tco Kvafxoo Xayav 

eg Tag NecpeXoKOKKvytag. ELE. entaKOTiog ; 

eTieft.ilie ^e Ttg ae ^evpo ; Eni. (pavXov j3i/3Xtov 

TeXeov. riE. T<; /SovXet '^vjTa tov fXtaBov Xa^m 1025 

fxrj TipdyfxaT ep^e/v, aXA' aTnevat; EIIF. vr\ Tovg Oeoug. 

eKKXrjatdaat V ovv e^eofxrjv otKoi fxevuiv. 

eaTtv yap d ^;' e/xov TieTipaKTat ^apvdKrj. 
riE. diitQt XajSdoV eaTtv S fxtaQog ovToat. 

Eni.TouT/ Ti ■^v; IIE. eKKXrjaia Tiept ^apvaKov. 1030 

YXW.fxapTvpofxai TvuTOfxevog cov eiciaKoiiog. 
11 E. ovK aTioaofBrjaetg ; oiiK aTiotaetg too ko^w ; 

oi) "heiva; Kat iiefXTiovatv r^ri ntakOTiovg 

eg Trjv TioXtv, iiptv Kai TeOvaSat Tolg Seoig. OPNI0E2. 353 

TO4>ISMATOnaAHS. 

'Eav ^' NecptKoKOKKvyievi tov A6yjvaiov 1035 

a^iKyj 
riE. TovTi ri ea-Tiv av kojcov to ^i^Xiov ; 
"^^. i^n^^iafJMTOTtaKfi^ ^tf-h K"-^ vofjiovg veovg 

rjKO} irao vfjLag ^evpo TraX-^acov. IIE. to t/, 
"^H. ^pijaOai NecpekoKOKKvyias Torcr^e TOig fji€Tpot<ri 1040 

Kai CTTaBfJioTai Kat \jji^(f)tcrfJLa(rt, Kadairep 'OAo- 

(pv^ioi. 
riE. av he y olairep utotv^ioi yjpy\rjet Ta.ya. 
■^H. ovTO^, Ti •aaa-yetg \ IIE. ovk airotaeig Tovg vofjiovg; 

TiiKpovg eya aot TVffi.epov ^e/^co vofJL.ov<;. «045 

Em. KaXovfKat UetadeTatpov vfSpexg e? tov fjjjwv- 

yjasva fi,^va. 
IIE. aXi^deg, ovTos; eTt yap evTovff yjaOa av ; 
■^H. Eav Se T/f e^eAai/vi^ tovs" apyovTag, Kat fj^ «050 

^^X^*^ AfaTa T^y aTriXyfv, 
riE. o/^o< KaKo^atfiav, Kat av yap evravO yjaS^ ert; 
EITI.aTroAcS ae, Kat ypacpa} ae fxvptag ^payjJMg. 
riE. eych Se aov ye tw Ka^co dtaaKe^a. 
Enr. jw.ejavi7<r ot€ T^g aT-^Xrjg KareTtXag eairepag', 
IIE. a//3or Aa,5eT« t;^ avTov. ovrog, ov uieveTg; ^055 

lE. aTrtwfiev yjfJ.e7g wg raytar evrevdevt 

Bvaovreg etaw To7g OeoTat rov rpayov. 
XO. yj^i^ fJLQi TQO vavroTrra 

Kat Travrdpya Gv^ot Trdvreg 

Ovaova evKraiaig evypug. 1060 

7rao"av |U.ev yap yav oirreva}, 

aw^to V evOaXeTg Kapirovg, 

Kreivav irafiupvXav yewav 

dyjpav, ot irdvr ev yata 

eK KdXvKog avl^avofieva yevvatv iroXwpdyotg, 1065 

^ev^peai r ecpe^ofneva Kapirov airo^oaKerai' 

Kretvct) S ot KyfTrovg eva^etg 

(pSetpovatv XvfJMtg eyOtaratg' 
A a 354 API2T0(I>AN0T2 

epneTa re Kai da,Kera Travfi' oaaTrep 

ea-^Tiv vTi efxag Tnepvyog ev cpovaig oAAvTai. 1070 

TJjoe fxevToi 6vjixepa [xaXiaT eiravayopeveTai, 

YjV aTTOKTeivrj rig v[Xii!)v Aiayopav tov M^A/ov, 

XaixfSaveiv TaXavTov, vjv re twv Tvpavvm Tig Tiva 

Tctjv Te6vYjK0Twv aTTOKTeiv^, TaXavTOV Xafj.(3aveiv. ^°75 

^ovXoixeaff ovv vvv avei7re7v TavTa %yiixe7g ev6a^e' 

y]v aTTOKTeivy) Tig v[xm <^tXoKpaTVj tov "ETpov^iov, 

XvjxpeTai TaXavToV vjv ^e ^avT ayy Tig, TeTTapa, 

OTi crvveipwv rovg aTtivovg TTwXet Ka& eTTTa Tovj3oXov, 

eha <f)va-wv Tag KiyXag teiKvvdi Kai XvfxaiveTai, 1080 

Toig Te Ko-^Lyoicnv eg Tag pivag eyyeX to. ■nTepa, 

Tag irepiaTepdg 6 ofxoting ^vXXa^m eip^ag eyei, 

KaitavayKa^ei iraXeveiv Oe^ef».evag ev ^iktvoo. 

TavTa (SovXofxead dvemeh' Ket Tig opvt6ag Tpecf^et 

etpyfxevovg vfxm ev avXvj, (f^pd^ofuev ft.e6tevat. 1085 

Yjv ^e fXYi 7ret6yja6e, (JvXXvj<p6evT€g vtto rm opvem 

av6tg vff.e7g av Ttap Yjfxiv '^etefj.evot TraXevaeTe. 

evoatfi.ov (fniXov TTTYjvm 

otmm, ot ■^eiff.mog ff.ev 

yXatvag ovk afxittayovvTaf 1090 

oyM av 6epfi.v] Ttvtyovg vjfxag 

aKTtg TVjXavyvjg ^dXmet' 

aXX av6v]pm Xeifxmm 

(f>vXXm ev KoXitotg vata, 

YjvtK av 6e(nie(7iog o^v fxeXog dyeTag 1095 

6dXireat f>.eav]fiif3ptvoig vjXioff.avv]g f3oa. 

yetfxd^o} ^ ev KoiXotg avTpoig, 

Nvf/.(patg ovpeiatg ^vf/.irat^m' 

Yjptvd re f3oaKOfJie6a Trap6evta 

XevKOTpo(f)a fxvpTa, X.aptTm Te KY]Tievfi.aTa. 1100 

ToHg KpiTalg enreiv rt (3ovXof>.ea6a rvjg viKY]g irept, 

oa dyd6\ vjv Kptvccaiv vjfxag, itaatv avrolg ^itiaofnev, 

(oare Kpetrrci} tSspa ttoXXw rm ^ AXe^dv^pov XafBeh. 

Trpara fxev yap ov fxaXtara Trag Kpirv]g e^pierai, 1105 OPNI0E2. 355 

yXavKes vf/.ag ovnor e^niXeixl/ovat AavptwrtKat' 
aAA' evoiK^crovatv ev^ov, ev re toi^ PaXavrtoig 
evv€OTrev<T0V(7t KaKXexpova-t {xiKpa KepfJMTa. 
eha vpog Tovroiatv coa-Trep ev tepoT^ oiK-^aeTe. 
Tag yap vfxav otKtag epe\pOfji.ev Trpog aerov' 1 1 1 o 

Koiv \ay(pvTe$ apyj^tov etff dpTrdaat l3ovky]a-Se t/, 
o^iiv lepaKtaKOv eg raf %€rpai- vfJLiv taaofJ.ev. 
yjv Se irov '^etnv^e, TrpfiyopSivag vfuv %efi.\\;ofJiXv, 
fiv Se fj^Tj KpivyjTe, •yaXKeveaQe fn.r]vtaKovg (f)opeiv 
wairep dv^^ptdvTeg' cog vf/i.xv og av fj.vj fj.Yjv eyy], 1115 

OTov ey^vjTe yXavi^a kevK^v, totc ftAkiaS' ovtco ^tKrjv 
^aaeS' yifJ-h, Trdat To7g opviat KaTaTikafj.evot. 
riE. TCL fj.ev lep y]fj.iv eartv, wpviBeg, Kakd' 

aXk ag aito tov Tef/ovg itapeaTiv ayyeXog 

ov^etg OTcv -nevaofj.eOa rdKei "apdyfuxTa. 1 1 20 

aXX! ovToai rpeyet Ttg AXtpetov Tivewv. 

ArrEAOE A. 

iroi) irov art, itov ttov tiov 'oTt, irov irov nov art, irov 

Tcov Yleta6eTaipog eartv apyjcv ; IIE. ovroai. 
AF.A. e^Q}Ko^ofj.vjTai aot to Telyog. IIE. ev Xeyeig. 
AF. A. KdXXtaTov epyov Kat fj.eyaXonpeTieaTaTov' 1125 

(oaT av eirdvo} ft.ev Hpo^evi^i^g 6 KofLTraaevg 

Kat Seoyev^g evavriu} hv apfJLare, 

ivircov vTrovToov fj.eyeQog oaov 6 ^ovpiog, 

viro Toy Tr^^ATOug av TrapeXaaatTrjV. IIE. HpaKXetg. 
Al .A. TO Oe fJ.riKog eari, Kat yap efji.eTpYja avT eyoi, 1130 

eKOTovTopoyvtov. IIE. d> Yloaei^ov, tov fJMKpovg. 

Ttveg wKo^of*.if]aav avTO TrjXtKOVTOvt ; 
AT. A. opvtBeg, ov^etg dXXog, ovk AlyvicTtog 

TiXtvQocjjopog, ov XtBovpyog, ov TeKTWv irapvjVf 

aXX^ avToyetpeg, waT€ 6avfLa^etv efxe. ^35 

eK fj.ev ye At(3vvjg v]kov ag TptafJ.vpiai 

yepavot, 6efj.eXtovg KaTaireiruiKviat Xt6ovg. 

TovTovg ^ eTVKt^ov ai KpeKeg Toig pvyyeaiv. 

erepot ^ eirXtvBvaotovv ireXapyot fi.vpiot' 
A a 2 356 APIST04>AN0T2 

v^cop ^' c(f)opovv KarooBev ef rov aepa 1140 

ol yapo^pioi Kai raXKa Troraiii opvea. 
nE. €7ry]Xo(f)opovv S' avroTai riveg; AF. A. epco^ioi 

XeKavaKJi. IIE. rov Ve ttyjXov eve^aWovro 7rco$- ; 
AF. A. rovr\ ooyaB ^ e^evpvjro Kai ao(f>wrara' 

01 yyiveg vitorvTrrovreg (HTTiep raig a[xaig 1 145 

eg rag XeKavag evejSaXXov avrov roh tto^oiv. 
riE. t/ ^y^ra Tto^eg av ovk av epyaaaiaro ; 
AF. A. Koi VYj Ai ' al v^rrai ye 'Trepie^ooafji.evai 

eiiXivBocf^opovv avci) ^e rov virayayea 

eTrerovr eyovaai KaroTriv, wcmep Trai^ia, 115° 

rov TTvjAov ev roTg aroii.a(nv al yeXi^Qveg. 
IIE. ri '^rjra [/.laSoorovg av eri fjt.ia6o7ro rig ; 

(f)ep l^ha, t/ §«/; ra ^vXiva rov reiyovg riveg 

aiteipyaaavr ; AF. A. opviSeg vjaav TeACT&v€$- 

ao(pararoi TreXeKoivreg, 01 ro7g pvyyeaiv 1155 

aireireXeKi^aav rag irvXag' r(\i% Krvirog 

avrm TreXeKCCvrm (aairep ev vavirrpfioo. 

Kai vvv airavr eKelva ireTrvXoorai irvXaigf 

Kai Pe(3aXavoorai Kai (f>vXdrrerai kvkXo:, 

e(po^everat, Ka^avo^popehai, Travrayvi 1 160 

(f)vXaKai KaQearvjKaai Kai (ppvKroopiai 

ev ro7at 'nvpyotg. dXX' eyw fxev aTrorpe^/oov 

d7rovi\pofJiat' ai/ ^' avrog vjdvj raXXa hpa. 
XO. ovrog, ri 'noteTg ; dpa 6av[/.d^etg ort 

ovroo ro rel^^^pg eKrereiyj^arai rayv ; 1 165 

nE. vvi rovg Oeoiig eyooye' Kat yap a^toV 

'taa yap dXvjBuig (paiverai }xot \\jevoeaiv. 

dXX' o^e (pvXa^ ydp roov eKelQev ayyeXog 

eaBei irpog rj[mg ^evpo, irvppf/riv ^Xeiroov. 

ArrEAOS B. 

tov lov, tov tov, tov tov. 1170 

IIE. t/ TO irpdyixa rovri ; AF. B. ^eivorara TreTrovOafx.ev. 
ro/v yap Beoov rtg aprt roov irapa rov Aiog 
^ia Twv ■Jrt/Awv eiae^nrar eg rov depa, OPNI0ES. 357 

XaBwv KoXoiov^ (f>vXaKag vjiJi.epocyKOTrovi. 
IIE. a» deivov epyov kui aykrXiov dpyaa^^vog. ^^75 

r/f rS)V Biwv ; AF. B. ovk ifa-fji.€v' ori ^ eiye Trrepa, 

rovr KTfiev. IIE. ovkovv "^^ra "TrepnroKovg ^XP''^ 

■irefjLXpai Kar avrov evBv^ ; AF. B. «AA' eTrefxxpafji.ev 

rpiafjivptovi lepaKag nnroro^orag, 

"XJ^peT ^e Ttag rig ovvya? r[yKvXa}fji.evog, 1180 

Kepywjg, rpiopyrj^i 7^j KVf/.iv^ig, aerog' 

pvfufi re Kai Trrepoiai Kai poi^-^f/Mo^iv 

ai6rjp hoveirai rov 6eov ^YjrovfA.evov' 

Kaar ov fKaKpav aTraOev, aXX evravBd irov 

•fl^yj Vt/v. nE. ovKovv a<f)ev^ovag ^ei Xafi^dveiv 1185 

Kai ro^a' X<»pei "^evpo ■Jrag VTrrjpervjg' 

TO^eve, iraie, atpev^ovi^v rig fj.01 tora. 
XO. TToXefi.og aiperai, iroXefi.og ov <parog 

irpog efj.e Kai Seovg. dXXa <f>vXarre Trag 1190 

depa 7repive(f)eXov, ov Kpe/Sog ereKero, 

fj.vi ae XdBfi Oewv rig ravrvj irepaV 1 195 

a6p€i ^e irdi kvkXx aKoir^v * *, 

wg eyyvg >j^i7 ^aifnovog iretapaiov 

^ivyjg irrepwrog <f>6oyyog e^aKoverai. 
riE. avrr} av irol ttoI irol irerei ', fuev viavyog, 

ex drpefj.ag' avrov arr^' eiria^xeg rov ^pofMV. 1200 

rig ei ; ^oSazr^ ; Xeyeiv exprjv oirodev iror ei. 

IPI2. 

Trapa rm 6em eycoye rwv OXvft.Triav. 
riE. ovofJM te aoi ri eiri, irXoiov, ri Kvvrj ; 
IP. ''Ipig rayeia. HE. HdpaXog, rj Y.aXafxma; 
IP. rite rovro', FIE. ravrrivi rig ov ^vXX-^erai 1205 

dvaTrrdfj.evog rpiopyog ; IP. efxe a-vXXrjxperai ; 

ri Tror e(Tr\ rovr\ ro KaKOV ; IIE. oifJ.x^ei fJ.aKpd. 
lE. droirov ye rovr) irpdyfj.a. IIE. Kard iroiag irvXag 

eia^X6eg eg ro reiyog, (o fj.iapci}rdrr] ; 
IP. ovK oT^a fj.d AC eycoye Kard iroiag irvXag. 1210 

nE. riKovaag avr^g oiov eipwvuierai ; 

A a 3 358 API2T0*AN0T2 

'Trpo^ Toyf KO^oiapyovi 7rpocrv]\6€i ; ov Xeyei^ ; 
a^payt'^ ^X^'^ Trapa tcSv 'ireXapycov; IP. ti to KaKov ; 
riE. ovK e\a(3€^; IP. vyiaiveig fjiev; IIE. ov^e avfxPoXcv 

€7i€(3aX€v opvlQdp^/og ovteig croi irapav ; 12 15 

IP. [xa A/' oy/f eiJ.oiy f7re/3aAev ov^€<$-, w /x,eXf. 
nE. KaTreiTa ^oyfl oi^tw aiaTryj ^iaTreTei 

^ta T^$ TToXeag TYjg aXXoTpiag Kai tov y^aovc, ; 
IP. TTo/a yap aXXf} 5^7; 7r€T€a$ai Tovg Seovg ; 
IIE. o^/<f ol^a [xa A/' eyctiye' T^^^e /Aev ya/j oy. 1220 

abiKei Oe Kai vvv. apa y oia-aa Tovfj , oti 

^iKaiOTaT av XyjcpSeTaa TracraJv Ipi^wv 

aTreOaveif el t% a^iag eTvyyaveg; 
IP. aAA' aBavaTog ei[x. IIE. aAA' Ojaw? av aireSaveg. 

^eivoTaTaydp toi 7r€ia-o(X€a6\ efxoi ^0Ke7, 1225 

e/ T»v jaev aXXm apyoixev, vfxeTg ^ 01 6eoi 

aKoXaaTavene, Kov^eTrco yvccaeaB oti 

aKpoaTeov v[J.iv ev [xepei twv KpeiTTOvav. 

(f)pdaov ^e toi [xoi, tcc TTTcpvye tcoI vavaToXelg ; 
IP. e^yw ; Trpof dvSpcoTrovg Tr€TO[j.aL irapa tov iraTpog ^230 

(f>pdaovaa Oveiv To7g OXv[i.7rioig Beo7g 

[Lv]Xoa(f)ayeTv t€ fSovBvTOig eir eaydpaig 

Kviaav T dyvidg. IIE. ti av Xeyeig ; iroioig BeoHg ; 
IP. iroioiaiv; yjfxTv, ToTg ev ovpavx OeoTg. 

riE. Geol ydp v^xeTg ; IP. ^ig ydp eaT aXXog 6eog; 1235 

nE. opviOeg dvSpciOTroiai vvv eiaiv 6eoi, 

oig uvTeov avTOvg, aXXa [/.a A/ ov tco iHii. 
IP. co [i^pe /xojpe, [f.y] Bem Kivei (ppevag 

"^eivag, oircog [Kyj aov yevog 7ravcoXe6pov 

AiOf [^aKeXXyj 7rdv dvaaTpexpyj Aikv], 1240 

Xiyvvg ^e aco[La Kai ^o[f.cav TrepiirTvyag 

KaTai6aXccay] aov AiKV[f.viaig /SoXaTg. 
nE. aKovaov avTyj' Trave twv 7ra(f>Xaa[iiaTC0V' 

ej^ dTp€[t.a. (f)ep 'i^co, TroTepa Ay^ov y] ^pvya 

TavTi Xeyovaa [xop[JioXvTT€a6ai "^OKeTg ; 1 245 

ap otaff OTi Levg ei /xe KvTrr^aei Trepa, OPN10E2. 359 

fxekaSpa fA.ev avrov Kai ^oixov^ AfMpiovo^ 

KaTai6aXo}<7Ci} Ttvp^popoitJtv aeroig, 

itejJA\^a) ^e iropcpvpKDvag ef rov ovpavov 

opvig en avrov, ■yrapdakoii evyj[jL{j.evovg, 1250 

TiXeiv e^aKoaiovi tov apiSfXov ; Kai trj iioTe 

elg Hopcpvpiwv avT'2 Ttapeaye TrpayfxaTa. 

av e't fxe Xwr^a-etg ti, T^f ^iaKOVov 

TrpcoTVjg avaretvag t» a-KeXvj ^iafxi^ptco 

TVjV ^lptv avTvjv, xdTe davfnd^etv OTrag 1255 

ovrao yepoiv wv (TTVofutt TptefJi/SoXov. 
IP. ^tappayetvig, w fxek, avToig pvjfutatv. 
nE. ovK airoao/^-^a-etg ; ov Taj^ewf ; evpa^ TtaTo^. 
IP. VI JU.17V ce iravaei Tvjg vjSpeag ovfxog war^p. 
riE. oift.ot ToiXag. ovkovv eTepaae TreTOfj.evYi 1260 

KaTaidakwaetg Tav vea^Tepav Ttvd ; 
XO. airoKeKXvjKaf/i.ev ^ioyeveig 6eovg 

fi.vjKeTt TVjV efLVjv ^tairepdv iroktv, 

fJivj^e Ttv lepoBvTov dva ddire^ov CTi 1 265 

T^Oe l3poTOv 6eoiat irefj.Tretv Kairvov. 
IIE. Oeivov ye tov KVjpvKa tov vapa Tovg j3poTOvg 

ol')(pfj.evov, el fuvjteTTOTe voaT-^aet irdXiv. ^^1270 

KHPTH. 

cu Y\eta6eTaip , x fiMKdpt , co ao(f)WTaTe, 

(0 KketvoTaT, (1) ao(f)aTaT , a yXarpvpxTaTe, 

w Tptafi.aKdpi', cc KaTaKeXevaov. Y\K. t/ av Xeyetg ; 
KH. aTe(f)dvx ae y^vax t»^€ ao(f>iag ovveKa 

aTe(f>avovat Kat Tifi.a)atv ot TrdvTeg Aea. 1275 

IIE. ^eyofuit. t/ S ovTuig 01 Aeoo TifjMai fxe ; 
KH. w KKetvoTaTviv al6eptov oiKiaag iroXtv, 

ovK ota6 oavjv Ttfjivjv irap av^pii/jroig <f>epet, 

oaovg T epaaTag T^aOe t^«" yjnpag f^ttg. 

irptv fnev yap oiKiaai ae T-^v^e tvjv TroXtv, i 280 

eXaKCovofJidvovv airavreg av6pay7rot TOTe, 

■> / ■> ' 1 / ■) / 

eKOftMv, eireivoov, eppwcov, eaooKpaTcov, 

aKvrdXt e<f>opovv' vvvt §' vTroaTpexpavreg av 

A a 4 360 API2T04>AN0T2 

opvidoiJiavov<Ti, Tta.VTa t vito tvj^ vj^^ovrj^ 

TToiovaiv «Trep opviOeg €Kfx,if/.ovfxtvoif 1 285 

Trparov fxev ev6v<; Travreg e^ evvvj^ a[/.a 
eTterovQ eaiOev aaTrep rjfJielg eTti vofjiov' 
KaTTeiT av 'afj.a Karrjpav e? ra ^i^Kia' 
elr aTrevefxovr evravGa ra yl>Yi(pi(Tfxara. 

apviOofxdvovv ^ ovru) TrepKpavag coa-re Kai 1290 

nokkolaiv opvi6av Qvofj.aT y]v Keifneva. 
Trep^^i^ fiev eig KaTryjkog (jovofj.d^ero 
yakog, M-eviTnrixi ^' vjv y^eXi^ihv rovvofj.a, 
OTrovvria S o(p9aXfji.ov ovk e^x^cov Kopa^, 

Kopvbog ^iXoKXeei, yrivaXuiTt'^^ Seoyevei, 1 295 

l/Sii AvKOvpycpf X.aipe(f)Sovri vvKrepig, 
YjvpaKoaiip Ve Kirra' 'M.ei^iag V eKei 
oprv^ eKaXetro' Kai yap r^Kev oprvyi 
VTTO arvcfyoKOTiov t^v KecpaXrjv Tre^TrXvjyfj.evw. 
-^^ov S VTTO (f)iXopvi6iai Tidvreg fn.eXvj, 1300 

mov "xeXi^av vjv rig efj.iteTtoivifj.evYi 
vj TTi^veXoxp vj yviv rig v) nepiarepa 
vj Ttrepvyeg, vj irrepov ri Kai <jfj.iKpov Tipocrvjv. 
roiavra fxev raKeWev. ev ^e cyoi Xeyco' 

vi^ov(7 eKeiQev ^evpo irXe^v vj fi.vpiot ^305 

TirepSov ^eofievoi Kai rpoirav yafj.r^wvvywV 
ware Trrepm aoi rolg enoiKoiq tel noQev. 

■1-117 >'¥ VA/jf~V)V f / 

llti. ovK apa fKa !\i vjfj.iv er epyov earavai. 

aXX^ cog ray^iara av fj.ev aov rag appiyovg 

Kai rovg KO(f>ivovg airavrag efJ.iinrXv) Trrepav' 1310 

Mav^f ^e (fxperco fj.01 Bvpa^e ra irrepd' 

eya & eKeivcov rovg irpoaiovrag te^ofj.ai. 
XO. ra^/y t dv iroXvdvopa rdv iroXiv 

KaXoi rtg avBpcoTrcov. 
ITE. Tv^v) fiovov Trpoaeivj. ^315 

XO. Kare-^^ovai h epo)reg ef/.ag iroXewg. 
OE. Barrov (pepeiv KeXevw. 
AO. ri yap ovk evi ravrv) II OPNI0E2. 361 

KaXov dv^pt fxeTOiKeiv ; 

lio^pia, Tlodo^, dfxl^poaiai \dpiT€$, 1320 

TO re T^g dyavocppovog liavy^iag 

evdfJiepov irpoaomov. 
riE. ag PXaKiKio^ ^iaKOveit;' 

ov BaTTOv ejKov^aeig; 
XO. (pepeTCO KaXaOov Tayy Tiq Trrepav, 1325 

(71» S' av6ii e^opfJM, 

TVTTTWV ye TOVTOV w§/. 

Trdvv ydp /3pa^vi eaTi Tig (aaiiep ovo^. 
nE. Mav^j ydp eoTi ^eiKog. 
XO. av ^e Ta Trrepa irpiiTov 1330 

^id^eg TctBe Koafj.'X)' 

Ta le fx,ovaiy^ of/i.ov Ta re fxavTiKa Kai 

Ta GaXdTTt . eTrena ^ oirwf (f>povif>.a}<: 

irpog dv^p opav irrepaaeig. 
riE. ov Toi fM. Tag Kepyyyj^ag eTi aov aypjaofjiai, 1335 

ovTwg opwv ae ^eiXov ovTa Kai I3pa^vv. 

nATPAAOIAS. 

yevoifJ.av aeTOg vxpijreTag, 

(og av troTaBeiriv VTrep dTpvyeTov yXav- 

Koig eir oi^fKa XifAvag. 
IIE. eoiKev ov xpev^ayyeX-i^g eiv ayyeXog. 1340 

a^cov ydp o^e Tig aeTovg TrpoaepyeTai. 
UA. alPor 

ovK eaTiv ov^^ev tov iteTeaBai yXvKVTepoV 

epw B' eya toi twv ev opviaiv vofJ.<tiV. 

opviQofJMvSi ydp Kai TteTOfkai, Kai (SovXofJiai 

oiKeh fj.e& vfJiav, KditiBvfKa twv vofj.ci}v. 1345 

IIE. TTOtav vofiMV ; iroXXot yap opviBcov vofj.01. 
riA. irdvTm' fjAXtaTa ^' OTt KaXov vofJ.i'^eTat 

Tov iraTepa ToTg opviatv dyyetv Kat odKvetv. 
riE. Koi vrj A/' dv^^peiov ye ndvv vofj.t'C,ofj.ev, 

og av TteitXriYfi tov naTepa veoTTog cov. 1350 

IIA. ^<a Taura fj.evTot ^fup' dvoiKiaBetg eyw 362 APJST0<I>AN0T2 ? V ay/eiv eTriWUjaw tqv iratepa Kai iravT e%€/i'. 
IIE. «AA eariv vjfji.iv to7<tiv opviaiv vofAog 

TraXaiOi ev TaT^ Tciv TreXapywv Kvp^eatv' 

eTT^v TTaTYjp Tiekapyog eKiieTYiaifxovg 1355 

iravTag Tiof^ay] Tovg TieXapyi^^g Tpecpcov, 

^ei Tovg veoTTovg tov itaTepa TraXiv Tpe<f>eiv. 
ITA. aireXavcra Tap av vtj Ai eXQav ev6o^i, 

emep ye fnot Kat tov naTepa poaKifjTeov. 
riE. ov^ev y. eTret^YjTrep yap "rjXSeg, w ff.eXe, 1360 

evvovg, TrTepucrci) cr wcrnep opvtv op(f)avov. 

aoi , w veavtdK , ov KaKtug viioQY\<JOfkat, 

aAA' ota-nep avTog eft.a6ov OTe nalg y\. av yap 

Tov fxev icaTepa /xtj TWKTe' TavTVjv^t Xa/Sav 

Tvjv TiTepvya, Kat tovti to iiXyjKTpov BaTepa, ^365 

vofJiiaag aXeKTpvovog e%e<v tov^; Xo<pov, 

(ppovpet, aTpaTevov, fxtaQo(f)opav aavTOv Tpecpe, 

Tov TiaTep ea ^yjV «AA' C7re<X>7 fxa^^tft.og et, 

eg Tant QpaKVjg anoTieTov, KaKe7 ft.ayov. 
riA. vYi Tov Aiovvaov, eii ye fi.ot ^OKeig Xeyetv, ^37° 

Kat TietaofJiat aot. IIE. vovv ap e^etg vyj Ata. 

KTNHEIAS. 

Afji.TieTOfi.at ^Yj Tipog OXvfj.nov nTepvyeaat Kovcftatg' 

TieTOft.at ^ odov aXXoT eTr' aXXav fLeXem 
ITE. TOVTt TO 7ipayft.a cftopTtov "^e^Tat TiTepcov. ^375 

KJ. <x(f>o(3w (f>pevt a(tif/.aTt re veav ecfjenm 
IIE. aaiia^ofi.eada (f)tXvptvov K.tvy]atav. 

t/ '^evpo Tiota av kvXXov ava kvkXov kvKXetg ; 
KI. opvtg yeveadat l3ovXoft.at 1380 

Xtyv(f>Soyyog ayj^av. 
IIE. Tiavaat fLeXcp^av, aAA' Tt Xeyetg eliie f*.ot. 
KI. VTTO aov TiTepaSetg (3ovXof*.at fi.eTapatog 

avanTOfj.evog eK twv ve(f>eXm Katvag Xa/SeTv 

aepohovYjTovg Kat vt(f)o(3oXovg ava^oXag. 1385 

riE. eK Twv ve<peXm yap av Ttg ava^oXag X<x(3ot; 
KI. Kpefi.aTat fA.ev ovv evTeyfiev ■^fiav yj TeyvYj. OPNI0E2. 363 

Twv '^i6vpafx.(3ci)v yap ra Xafxjnpa yiyverai 

mpia Tiva Kai a-Korta Kai Kvavavyea 

Kat impd^ovYfra' av he kXvwv ucrei raya. 1390 

riE. ou B^T eyct>y€. KI. vy^ rov 'Hpo/cAea av ye. 

aicavra yap ^tetfxi (Tot rov aepa 

ei^ioXa TieretvSiv 

atQepo^pofxav, 

oicovav ravaoteipm. 
nE. aoTT. KI. Tov dXa^pofXov aXafx.evog 1395 

aft. avefi.a}v irvoaldt ^atriv. 
nE. vlq Tov At^ rj yw aov KaraTravaco rai irvodi. 
KI. Tore fxev vortav (jreiyoov npog odov, 

rore S' av (Bopea accfxa TreXd^iov 

aXtfxevov atBepog avXaKa refLvcov. 1400 

yaptevTa y ^ a? 7rpe(7l3vT% e(xo(ptcrco Kat (To<j>d. 
riE. ov yap (jv j^atpetg TTTepo^ovYiTog yevofxevog; 
KI. ravTt TreTTOf^Kag rov KVKXto^t^dcrKaXov, 

bf raiat (f)vXaig iteptfuayrjroi etfx det ; 
nE. l3ovXet ^todaKeiv Kat nap Yjij.h ovv fxevcov 1405 

Aecorpo^pt^Y] "/opov iieTOfJ.evciiy opveav 

K.eKpoTrt^a (^vXyjv ; KI. KarayeXag fj.ov, trjXog et. 

aXX ovv eycoy ov iravcrofmt, rovr tcra ort, 

TTptv av ■jrrepcodetg ^ia^pdfi.(0 rov depa. 

STKO^ANTHI. 

opvtSeg rtveg ot^ ov^ev ej^ovref TrTepovoiKiXoti 14 10 

TavvcTtTrrepe irotKiXa p^eAi^or 
II E. rovrt TO KaKOV ov (pavXov e^eypY/opev. 

od av fntvvpt^cov bevpo rig irpocrep-^ferai. 
ET. Tavv(J tTrrepe irotKtXa f/.dX avQig. ■ • 4 ' 5 

riE. eg BolftArtov ro crKoXtov aSe/v fi.ot ^oKelk, 

^e7a6at h eotKev ovk oXtycov ')(eXt^ovcov. 
£T. Ttg 6 irrepcov tevp^ eari rovg d(f)tKvovfj.evovg ; 
riE. o^) TrdpeartV dXX otov ^ei yjpYj Xeyeiv. 

ST. Trrepm Trrepxv de7' ft.vi TrvOy] ro ^evrepov. 1420 

IIE. fxwv ev6v rieXA^v^f irerea^at ^tavoe^i \ 364 APIST0<I>AN0T2 

2T. fJM At , aXXa KXyjr-^p eifjii vrjaictiTiKO^ 

Kai (xvKO(f>avTV]^, 11 E. w fxaKapie Tifjg rej^vv^f. 
2T. Kai TrpayfxaTo^Kpvj^. eha ^eofxai TTTepa Xa^wv 

KVKX(fi irepiao^eTv Ta^ TioXeig KaXovfuevog. 1425 

riE. viio TiTepvyaiv ti irpoaKakeT a-o<p(iiTep(av ; 
ST. [xa A/', «AA' IV ot XYjCTTai ye (x^ XvTTUiat fxe, 

[xeTa TU)V yepavav t eKeTBev avayoipc!} naXiv, 

av^ epfJ.aTOi TroXXag KaTaTreTraKcbg ^iKag. 
IIE. TOVTt yap epya^et iv Tovpyov ; et-ne f/.ot, 1430 

veaviag uv avKocpavTeTg Tovg ^evovg ; 
2T. Tt yap Tradici ; (XKairTeiv yap ovk eTriaTafLat. 
IIE. aXA' e(7Ttv eTepa vrj Ai ' epya (xco^ppovaf 

a(f> m ^ia^ijv av^pa yjpyp Toaomovi 

CK Tov ^tKaiov fJ.aXXov r) ^tKoppa^peTv. ^435 

ST. (0 tatfji.ovte, fLV] vovBeTet ft. , aXXa TTTepov. 
ITE. vvv Tot Xeycov Trrepw ae. ST. Kat irwg av Xoyotg 

av^^pa TrTepcioaetag av ; IIE. iravTeg ToTg Xoyoig 

avaTTTepovvTat. ST. TravTeg ; IIE. ovk aKrjKoag, 

OTav Xeycoatv ot naTepeg eKaaTOTe 1440 

ToTg fketpaKiotg ev ToTat Kovpetotg xa^r 

"^etvag ye fi.ov to f/,etpaKtov AttTpe(f)v]g 

Xeycav aveTrrepctiKev coa6 fTnrvjXaTeTv. 

Se Tig Tov avTOv (pi^aiv eirt Tpaycjottci 

aveTTTepaaBat Kat TreTroTVjaOat Tag (ppevag. ^445 

ET. Xoyoiat Tapa Kat irTepovVTat ; II E. (ftrjfx eycD. 

viro yap Xoycov voyf re fi-eTecopt^eTai 

eiraipeTai t avOpooTrog. ovtco Kai a eyco 

dvaTTTepcoaag (3ovXofi.at ^(jpriaToTg Xoyotg 

Tpe\pai irpog epyov vofi.tft.ov. ST. aAX ov ^ovXofj.at. 145° 

IIE. t/ ^at Troffjaetg \ ET. to yevog ov KaTatayyvch. 

Trairirmg (3iog avK0(f)avTeTv eaTt fj.01. 

dXXa irTepov fj.e Tayeat Kat Kovcpotg irTepoTg 

lepaKog, >j Kepyyri^og, cag av Tovg ^evovg 

KaXeaafi.evog, KaT eyKeKXvjKcbg evBa^t, 1455 

KaT av TreTcofxat iraXtv eKeTae. TIE. fi.av6avu}. OPNI0ES. 365 

ct'^/ Xeyetg' (/ir<ci av ixpX-^Ky] ^ikvjv 

(vQd^e Trplv ^KCiv 6 fevof. ST. iravv [xavOaveig. 
riE. KaTtei^ fjih irXei ^eypo, ai/ S' c/fe/o-' av irerei 

dpTraaofJ.evog to. y£riix,ar avrov. ST. Trdvr eyei^. 1460 

{3efxl3iKog ov^^ev ^ioupepeiv ^et. HE. fxavQdva) 

(3efx^tKa' Kai ftiy^v eari fxoi v^ rov Aia 

KdXXiara KopKvpata rotavrt nrepd. 
ST. otfxot raXag' fxdarty' eyetg. IIE. irrepw fxev ovv, 

olai ae Trotrjaco ri^fi.epov j3efi.l3tKtav. J465 

ST. otfi.ot rdXag. 11 E. ov Trrepvyteig €vrev6evt ; 

ovK avoXtjSa^etg, i> KdKtar dirokovfxevog^ 

■ntKpav rdy^ oxl>et arpe^^o^tKoiravovpyiav. 

dTtt(i}fx.ev rjfi.eTg ^vXXa^ovreg rd nrepd. ^ 

XO. woAAa Viq Kat Katvd Kat 6av- '47° 

fxdar eTreTrrOfi.eaday Kat 

tetvd KpdyfKar ethofxev. 

eart ydp ^ev^pov 7recf)VKog 

eKTOTtov rt, Kapttag d- 

iranepay KXeavvfxog, '475 

"/jiriatfMV fxev ov^ev, dX- 

Xcog §6 ^etXov Kat fi.eya. 

rovro rov fxev -^pog det 

/3Xaardvet Kat avKocpavrei, 

Tov Se yetfJMVog vdXtv rag 1480 

aaiTt^ag (pvXXoppoei. 

eart S' ai) yj>)pa irpog avra 

To5 aKora Troppa rtg ev 

TJi Xvxym eprjfxia, 

ev6a rotg i^puatv av6pa- 1485 

Ttot ^vvapiaraat Kat ^vv- 

eiat, ttXyjv r^g eairepag. 

TrivtKavra S ovKer rjv 

da<f>aX€g ^vvrvyydveiv. 

ei yap evrvyot rtg rjpa ^49° 

TcSv l3porS)v vvKTwp Opearrj, S66 API2T0<^AN0T2 

yvfxvo^ vjv Trkyjyeig vir avTov 
Tcdvra TaTri^e^ia. 

nPOMH0ETS. 

oifxoi Toi^agf o Zev^ ottcc^ f^vj [x oxpCTai. 

Tiov YleiaOcTaipog caTiv; ITE. ea, tovti ti y]v ; 1495 

Tig ovyKakvfXfxo^ ; nP. t«v Sewv opac Tiva 

efJiov KaTOiriv evTavBa', IIE. fj.a A/' eyh fxev ov. 

Tig b ei av \ 11 r. iti^viK eaTiv apa TVjg vjfxepag; 
ITE. OTrrjviKa ; afKiKpov ti fj.eTa ft.eci'/ifji(3piav. 

akXa av ti^ ei ; IIP. j3ovXvto$, yj TrepaiTepa ; 1500 

IIE. oifJi ig (SteXvTTOfJiai ae. IIP. t/ yap Zevg iroiei ; 

a7rai$pia^ei Tag vecf>eXag, yj ^vvvecpei; 
nE. oif^w^e fueyaX . IIP. ovto} fj.ev eKKeKakv\poft.ai. 
riE. cc (f)iXe Ylpofii,y]6ev. 11 P. Trave Trave, fny] (3oa. 
IIE. Ti yap e<7Ti ; IIP. aiya, fH'^ KoiXei fj.ov Tovvoft.a' ^S^S 

«Tro yap oAei fj. , ei fj. evOab Levg oxpeTai. 

aXX iva (fjpaatti aoi -navTa Tavo) "npayfkaTa^ 

Toyrci Xaj3a)V fJ.ov to aKia^eiov v-nepey^e 

avcoQeVf ag av ft.yj jw.' opSsaiv 01 Oeoi. 
IIE. lov lov' 1510 

ev y eiTevovjaag avTO Kai 7ipofJ.yiBiK(i}g. 

v7T0^v6i Tayv Vfi, Kara Bapp^aag \eye. 
nP. aKove S^ vvv. IIE. ag aKovovTog Xeye. 
nP. aTToXciiXev Zevg. IIE. TryjviK «tt' aTraXeTo; 
nP. e^ ovTrep vft.e7g wKiaaTe tov aepa. ^5^5 

6vei yap ov^eig ov^ev avOpwjrm eTi 

6eoiatv, ov^e Kvlaa ft.rjploov «tto 

avyjXBev ccg Yjft.ag aii eKeivov tov yjpovov, 

aAA' oiaicepei @eaf/.o(f)opioig vyjaTevofJ.ev 

avev QvvjXwv' 01 ^e (3apf3apoi Beoi 15^0 

TreivavTeg coaTrep ^lXXvpioi KeKpiyoTeg 

emaTpaTevaeiv cfjaa avooGev tcc Ait, 

et ff.y} Trape^et Tafj.Tropi dveuiyf^eva, 

iv etaayotTo airXayyya KaTaTeTfi.yjfi.eva. 
IIE. (taiv yap erepoi ^dp^apot 6eot Ttveg 1525 OPNI0E2. 367 

avaQev vfj.(av ; 11 P. oy ydp elai l3apj3apoif 

o6ev •aarpxoi eariv ^K^i^KeaTt^-^ ; 
riE. ovofiM §€ TovToig To7i Oeoig Totg fiap/3apoti 

Tt ecTTiv ; nP. Ti eaTtv ; 'Ypi^akXot. IIE. fJLav6a,vco. 

evTevdev apa T0VTriTpt(3eiy]g eyeveTO. 153° 

nP. fj.a\icrTa TravTav. ev M aoi Aeyoj aa(f>eg' 

r]^ov<7i irpeal3eig ^evpo itepi tiaXXayav 

Ttapa Tov Atog Kai tHv TpipakXxv tSov avoo' 

vfKelig ^e ft.v] aTrev^eaO , eav ft.rj Trapa^t^a 

TO aKyjTTTpov Levq Totatv opviaiv TraAiv, '535 

Kat TYjv BaatXeiav aoi yvvalK eyeiv S<Oaj. 
II E. Tig eaTiv 7] Baaiketa ; 11 P. KaXXiaTif} Koprj, 

•/jTiep TafJ.tevei tov Kepavvov tov A.tog 

Kat TtfAA aTtaJ^aTravTa, Trjv ev^ovXtav, 

T1JV evvofntav, ttjv awcppoavvvjv, to, vewpta, ^54° 

Tvjv Xoi^optav, Tov KcoXaypeTvjv, to. Tpioo^oXa. 
riE. anavTa Tap avTx Tafx.tevei. YIV. (p-^fj. eya. 

vjv y Tjv av irap eKetvov irapaXaPyjg, itavT ^y^tq. 

TOVTWV eveKa ^evp y}X$ov, iva <^pdaaift.i aoi. 

dei TtOT dvSpooTioig yap evvovg etfK eyi. ^545 

IIE. fj.ovov 6eav yap ^ia cr' diravBpaKi^ofLev. 
IIP. fLiaa ^ aitavTaq Tovq Oeoix;, ««■ oiaOa av. 
IIE. vyj Tov Ai^ dei ^yjTa BeofKiarjg e(pvc. 
nP. Tift.av KuQapog. dXX^ cog av diioTpe^/o} itaXiv, 

<pepe TO aKiahetov, iva fj.e Kav o Levq /Otj 1550 

dvccOev, dKoXovBelv ^okcc Kavyj<f)opci>. 
nE. Kai Tov ^icppov ye ^t(f)po<popei tovoi Xja^ccv. 
XO. Ttpog Se ToHg ^Kianoaiv Xt- 

fj.vri Tig eaT, aXovTog ov 

rpvxayciyyei "EcoKpaTvjg' 1555 

ev6a Kat Yleiaav^poi y}X6e 

^eofxevog xl^vyvjv i^eiv, ^ 

^wvT eKeivov itpovXnte, 

a<f>ayi eyciiv Kafi.yjXov a- 

fnvov Ttv , yjg Xatfnovg TefJ.av, 1560 368 AP12T0*AN0T2 

Kar avyjXQ avra KarwBev 
irpog 10 Xaifxa t% Kafjt.yjXov 
Kaipecpav yj vvKT€pi(. 

nOSEIAQN. 
TO [xev iroXi(T^a rrjg NecpeXoKOKKvytag IS^5 

opav T0^< Trapecrriv, oi 7rpea^evofjt.ev. 
otiTOs, Ti ^pag ; eir' aptarep ovrcog afi.iieyei ; 
ov fjiera^aXeTg Goifxariov w^' eiTi ^e^iav; 
t/, w KaKotaifuov ; AaiaTtobiag et rrjv (fivaiv. 
(o^Ylfjt.oKpaTia,7!:oT7rpoj3i/3oig y]f/.ag TroTf, 1570 

€1 TOVTOVi y e^eipoTovvjaav 01 Oeot ; 

TPIBAAAOS. 

e^etg arpefjuig; IIOE. o'ifxco^e' ttoXv yap ^rj a eyw 
eopaKa Travrcov l3ap(3ap<Jorarov Qeav, 
aye trj t/ tp(iofj.ev, 'YipaKXeig; 

HPAKAHS. 

a.KYjKoa'; 

efxov y ort rov avBpoo-nov ayyetv l3ovXofj.at, 1575 

oartg nor ecfl rovg Beovg aTroref^^^tcyag. 
IIOS. aXX', o>yaS\ '^pYjfj.ecrBa irepi ^iaXXaySiv 

7rpea(3eig. HP. 'ttirXaatoig fj.aXXov ayyetv fj.01 ^0Ke7. 
riE. T>jv rvpoKvv](7riv fj.ot W«* (pepe atX(f>tov' 

rvpov (peperco rtg' itvpTcoXei rovg avBpaKag. 1580 

HP. rov av^pa yaipeiv ot 6eoi KeXevofj.ev 

rpe7g ovreg rjfJ.eTg. riE. aXX' eirtKva ro atX(f)tov. 
HP. ra ^e Kpea rov ravT eariv ; IIE. opviOeg rtveg 

eT[avtarafj.evot roTg tfifi.ortKoHatv opveotg 

eto^av atiKeh. HP. eira 'hyjra aiX<piov 1585 

eittKvag Ttporepov avrolatv ; IIE. (o ')(aip , WpaKXetg. 

t/ eari ; HP. Trpea^evovTeg yjfj.elg y]Kofj.ev 

irapa rwv Beav Ttepi TroXeft.ov KaraXXayrig. 

OIKETHS. 

eXatov ovK eveartv ev rrj XyjkvBw. 
IIE. Kat fj.yjv ra y opvtOeta Xtirap eivat TrpeTret. ^S9° OPNT0ES. 369 

HP. vjfxeig T€ yap TToXeixovvTCc ov K^ptamixev, 

vfj.ei$ T av rjfxiv ToTf Beol^; cvTe; (f)i\oi 

Ofxppiov voap av eiyjT ev Toig TeAix.a<7iv, 

aXKvovibag t av i}yetf yjfxepas aei. 

TovTWv Tiep) TravTCOv avToKpaTopeg rjKOfxev. 1595 

riE. aXX' ovTe TrpoTepov itmioS ^f-eii Y^plafj.ev 

TTokefxov Ttpog vfxa?, vvv t eOeXofxev, ei ^oKei, 

eav TO tiKaiov aXXa vvv edekvjTe ^pav, 

(Tirov^ag TTOteTaQai. to. ^e ^iKai ea-Tiv Ta^jr 

TQ (TKVjTrTpOV YjfUV ToHtLV OpVKTlV TiaklV 1 6oO 

Tov A/' airo^ovvaL' Koi ^iaWaTTCCfneQa. 

eiri Tola^e Tovg -npea^eig ev apt<TTOv kaXa. 
HP. efioi fxev aTto-y^fi TOvTa, Kai ■^yi<pi^of>.ai. 
nOS. t/, w KaKO^aifxov ; rjkiOios Kai yadTpiq el. 

a-nodTepelq tov ■naTepa T^f TVpavvitoq ; 1 605 

riE. akrfieq', ov yap fxeT^ov Vfxe7g 01 Beoi 

icryvaeT , vjv opviBeg ap^axTiv KaTa ; 

vvv fxev y vtto Ta7$ vecpeXaiaiv eyKeKpvfXfxevoi 

KvipavTe^ eiTiopKovaiv vfxag 01 jSpoTOt' 

eav te Toii^ opvt^ ^X^"^^ (^vfXf/.dyov^, 1610 

OTav of/.vvyj Ttg tov KopaKa Kai tov A;a, 

Kopa^ irapeXBwv TOVTiiopKovvTog XdBpa 

irpoavTdfxevog eKKoipet tov o(f}BaXfxov Bevwv. 
nOS. vy] Tov Yloaet^io, TovTd ye TOt KaXxg Xeyetg. 
HP. Kafxo). toKe7. IIE. t/ ^at av (f>Yjg ; TPI. va^atTaTpev. 1615 
riE. opag', eyratvei ypvTog. eTepov vvv eTt 

aKovTaB OTov vixaq ayaBov itotYiaofxev. 

edv Ttg dv6p<i}Tr<tiv lepelov tco Bewv 

ev^^dfxevog eha ttaTo<f>ti!^Y,Tat Xeym, 

fxcveTOt Beot, Kat ft.d7ro^t^x fXKXYiTtav, 1620 

dvaTrpa^ofxev Kai TovTa. OOS. <^ep' t^(a. tco Tpoirti; 
nE. OTav ^taptBfxav dpyvpiOtov Tvyvj 

avBpayjrog ovTog, v} KaBvjTat Xovfxevog, 

KaTaiTTdfxevog tKT^vog, dpirddag XdBpa, 

TrpolSaTOtv ^vo7v Ttf/i.vjv dvot<ret tcc Bex. 1625 

B i) 370 API2T0(I>AN0TE 

HP. T<5 akvpTTpov aTTohovvai Tia.Xiv \prj(f)i^o[Jiai 

TovToi'; eyci). nOS. Kai tov Tpi^aXXov vvv epov. 
HP. Tpi^aXXo^, Qifxa^eiv "^oKeT aoi ; TPI. aavvaKa 

(3aKTapiKpovcra. HP. (pyjatv ev Xeyeiv Ttdvv. 
nOE. €1 Toi toKcT a(pwv TavTa, Kd}j.oi avvtoKU. 1630 

HP. ovTo^i toKei '^pdv TavTa tov aKYjHTpov Tiepi. 
llbi. Kai vrj Hi eTepov y eaTiv ov [xvviafivjv eyo). 

TVjv [ji,ev ydp ' Wpav Trapa^i dcti[xi xw Aii^ 

T>?v ^e BaaiXetav tvjv Koprjv yvvaiK e[xoi 

eK^OTeov eaTiv. IIOS. ov ^iaXXayav epag. 1635 

d7ria[i.ev otKad avBtg. IIE. okiyov [jloi [j.eXei. 

[xdyetpe, to KaTa^yya^ka ')(j)v] Troieiv yXvKv. 
HP. w tai^j.ovi' dvOpooTrcov Yloaeihov, 7ro7 (f)epet', 

y}[i.e'ig irepi yvvatKoq [kidq TroXe^nyjao^Kev; 
nOS. t/ da) Tiot(a[i.ev ; HP. t/ ; ^taXXaTT(i}[t.e6a. 1640 

nOS. Tt, ooi^vp ; ovK oia6 e^aTraTa^nevog TrdXat ; 

pXdiTTetg de Tot av aavTOv. vjv yap dTroSavv] 

T^evg, Trapo^ovg TovTotat tvjv Tvpavvi^a, 

Trevfig eaei av. aov yap anavTa ytyveTat 

Toc y£Yi[i.aS', oa dv Tuevg dTrodvvjaKuiv KaTaXnrv}. 1645 

riE. o'i[t.ot TdXag, otov ae 7repiao(pt^eTat. 

^evp' cog e[f.' aiioyapviaov, tva Tt aot (ppaao). 

^ta/SdXXeTai cx' Qeiog, w Trovvjpe av. 

Twv ydp TraTpcccov ovh^ dKapvj [keTeaTt aoi 

KaTa Tovg vo[j.ovg' voOog yap ei kov yv^atog. 1650 

HP. eyw vo6og; t/ Xeyeig ; ITE. av [t.evTot vv] Ata, 

wv ye ^evvjg yvvatKog. v) iiwg av TT&Te 

eTTiKXvjpov eivai tvjv AQvjvaiav ^OKeig, 

ovaav QvyaTep , ovTCtiv dheX(f)S}v yvi^atcov; 
HP. t/ ^\ vjv 6 TraTVjp e[i.ot ^<^o5 Ta y^vj^t.aTa 1655 

vo6cx) ''^aiToGv^aKcov; FIE. vo[*.og avTOv ovk ea. 

ovTog Yioaetdwv irpaTog, 'og eiratpet ae vvv, 

avQe^eTat aov tuv TraTpcocov '^pv}[t.aTCtiv 

(pdaKcav d^eX(pog avTog eivat yv^atog. 

epci) 06 bi^ Kat Tov ZioXcovog aot vo[J.ov 1000 I OPNI0E2. 371 

No6x ^€ ixvj eivai ay^^KjTeiav, itaihdjv ovrm 

yvYjaictiv. eav ^e Trai^e^ fxyj tiai yv^a^ioi, ToHg 1665 

eyyxrraT(o yevov^ (xeTCivai twv "^^jiYifJLaTCtiv. 
Mr. €1X01 Q ap ovO€v twv iraTpcoav yjpyjfUii.TWV 

fjL€T€aTiv; riE. ov fnevToi fia Aia. Ae|ov ^e fiot, 

rj^rj a TtaTYjp elavfyay €g tov^ (ppaTopag; 
HP. 01» ^^t' €fj.€ ye. Kai 'trjT eQavfLa^ov TtaXai. 1670 

riE. Ti trjT ava Keyrjvag aiKtav PXeirav ; 

aXX yjv fj.e6 r)fi.xv ijf, KaTacxTYjcra cr eyo) 

TvpavvoVf opvi6ii}v Trape^o} croi yaka. 
HP. "hiKai efj.oiy€ Kai iraXiv ^OKeHg Xeyeiv 

Trepi T^g Koprjg ; Kayayye Trapa^i^oifi.i aoi. '675 

nE. T/ ^ai av (f)rii ; II OS. Tavavria \pY](f)i^of*.ai. 
riE. ev T'2 Tpil3a\Xco irav to Trpayfux.. Ti av Xeyeig ; 
TPI. KaXavi Kopavva Kai fLeyaXa /SaaiXivav 

opvno Trapo^i^oifj.i. HP. irapa^ovvai Xeyei. 
nOS. jtta Tov A/ ovy^ ovrog ye Trapa^ovvai Xeyei, 1680 

el fi.Yj l3aTi^€iv (odTrep al yeXi^oveg. 
riE. ovKovv irapa^ovvai Taig yeXitocriv Xeyei. 
nOS. a-(f>a vvv ^iaXXaTTeaSe Kai ^vft.(BaiveTe' 

eych ^', hrei^Y] uipxv ^oKeT, aiyYjaofJMi. 
HP. Yjfj-h a Xeyetg crv iravTa <Jvy)(a>pe7v ^OKel. 1685 

aXX iui fj.€o Yjfj.av avTog eg tov ovpavcv, 

iva TYjv ^aaiXeiav Kai ra TrdvT eKei >.a/37jf. 
nE. eg Katpov apa KaTeKOTrYjaav ovToit 

eg Toiig yafj.ovg. HP. (3ovXea6e ^^t eyu Te<ag 

OTTTa To, Kpea TavTi fi-evav; vfj.eXg ^ <t€. 1690 

nOS. OTrrag to, Kpea; iroXXYjV ye Tev^etav Xeyetg. 

ovK ei fK€6 Yjfj.wv ; HP. ev ye fLevrav dieTe6rjv. 
IIE. dXXa yafXiKTjv yXavt^^a ^otcw ng ^evpo fj.01. 
XO. eaTi t €v ^avaTai itpog ty\ 

Y>.Xe^vtp(t, iravovpyov ey- '695 

yXcaTToyaaTopwv yevog, 

01 6epi^ovaiv t€ Kai airei- 

povai Kat Tpvychai ralg yXar- 

Bb2 372 API2T04)ANOTS 

Taiai (TVKa^ovai tC 

j3ap/3apoi ^ elaiv yevo^, 1700 

Topyiai re Kai ^ikncnoi. 

Kaito Twv eyyXcoTToyaa-To- 

pwv eKeivav twv ^iXnnruv 

itavTayov T^g Attiki^^ vj 

yXaTTa yoopi^ TefxveTai. ^705 

AF. w TravT aya6a iTpaTTOVTeg, w [j.ei^co Xoyov^ 

00 TpiafxaKapiov tttvjvov opvidwv yevo^, 

^ej^ecrfie tov Tvpavvov oXfSioig '^ofxoig. ('7°5) 

Trpoaep^^^eTai yap oiog ovt€ Trafjiipayjg 

daTrjp i^eiv eXa/xipe y^pvaavyeH "hoixw, 1710 

ou6' yjXiov TTjXavyeg aKTivav aeXag 

ToiovTov e^eXafxipev, olov epj^.era; 

ej^wv yvvaiKog KaXXog ov (paTOv Xeyeiv, (1710) 

itdXXwv Kepavvov, TTTepocpopov Aiog /SeXog' 

oafx.)] ^' dvci}voy.aaTog eg (3d6og kvkXov 1715 

"XJiipeT, KaXov 6ea{Ji.a' 6v[xia[J.dTav S 

avpai Oia\paipovai TrAe/cravTjv Kaitvov. 

0^1 ^e KavTog eaTiv. dXXa y^ri 6edg (1715) 

Moi/cr>jc avoiyeiv lepov evcpvjfxov aTO[j.a. 
XO. dvaye, ^/ep^e, itdpaye, Trapeye, 1720 

irepnieTea^e 

[LaKapa [LaKapi avv Tvya. 

00 (f)ev (pev TYjg copag, tov KaXXovg. (1720) 

w [KaKapiaTOv av ya[Kov r^^e TtoXei, y4i[t.ag. 1725 

[KeyaXai [/.eydXai KaTeyovai Tvyai 

yevog opvi6wv 

oia TOvOe Tov avop . aXX v[t.evaioig 

Kai vv[i.(f)i^ioiai ^eyea6 whatg 

avTOV Kai Tfjv ^aaiXeiav. ^73° 

Hpa, TTOT 'OAf^TT/a 

TWV YjXl(3aTCi}V 6pOVCtiV 

apyovTa 6eoig [t.eyav 
M.oTpai ^vveKoi[Kiaav OPNI0ES. 373 

est Toii^ vfji.evaia}, " «735 

T/ixr^v w, IfJLevai co. 

S' a.fX(f)i6akr]i Epa>f 

yjpvcyoTTTepog yjviag 

evfivve iraX;vTCvouf, 

Zijvof Tia^oyog yafx.wv ' 74''' 

T^^- t' ev^aift.ovog Hpaf. 

Yfx-^^v w, Tfx.evai ao. 
riE. eyapYjV vfi.voig, eyapyjv a^aig' 

ayaf/.ai ^e Xoyxv. aye vvv avrov 

Kai Tag yQoviag /fATjo-ore {Spovrag^ *745 

Tai- T€ Tivpx^eig Aiog aa^repoTrag, 

^eivov T apyrjTa Kepavvov. 
XO. 4J p-eya yjpxxyeov aaTepoTT^^g <f>aog, 

(0 Aiog afx^poTov eyypg irvpcpopov, 

X yQovtat Papvayeeg oft.^po<popoi 6 afj.a ^powai, 1 750 

alg oQe vvv yBova aeiei. 

^ia ae Ta iravTa KpaT-^aag, 

Kat irape^pov ^aaiketav eyei Aiog. 
Tfjiyjv ftj, Vfj.evai w. 
riE. eireo-fle vvv yaf/.oiaiv, (a (pvXa iravTa o-vvvofLWV *755 

Trrepocpop' , * eTri irehov Atog Kai Xeyog yafji-^ktov. 

ope^ov, (0 fjMKatpa, arjv y^^tpa Kai irTepcav efj.wv 1 759 

Ka^ovaa ax/Yyppeva^oV atpav ^e Kov(pia <t eya. 
XO. akaXakai, irj Uaiwv, 

T-fjveXXa KoXXiviKog, <a ^aift.ovwv vTrepraTe. 1764 Bb3 EKKAH2IAZOTSAI. B b 4 TA TOT APAMAT02 nPOSOnA 

nPASAroPA. 

rTNAIKE2 T1NE2. 

X0P02 FTNAIKnN. 

BAEnTPOS, 

ANHP TIS. 

XPEMH2. 

O KATA0EI2;. 

O MH KATA0EIS. 

KHPTS. 

rPAES; TINE2. 

NEANI2. 

NEANIA2. 

©EPAHAINA. 

AE2nOTH2. 

TnOOESlS. 

1. 

Ai ywaclKei; avvtOevTO TtcivTa, [^rjxavqaaadai dt; to So^a* avSpe? ehat Ka) tKKXij' 
a-tdaarat iiuaat napatdiJvat <r^iat Tiji' •noktv, tyjy,vjyop'^a-d(T':^(; y.tat; e^ ainuv. at 8e 
\*.'f\%avai TQv toiat avrai; avhpa; elvat totavTat. nayoivai TteptBitovi; icotovvrat Ka$ 
avhpeiav ayaXay.^dvov(7t (TToXyjv, irpovv^iraiTai Kal 7tpoa(rK7i<Ta(rat to crufjia avrSv, 
ui; 0T« j/,dXi(rTa uvdptKov tlvat Zo^at. jAta 8?; Iq avTuv Tlpa^ayopa 'Kvyiyov %y<M(Ta 
itpoepxfTai Kara rai; &vv6-/\Kai; Ka) (prjirh, (c XafMtpov ojA^a. 

11. 

APISTO^ANOTS rPAMMATIKOT. 

'Ev TO«V ^Kipoti ra yvvat eKptvev iv (TToXai^ 
avepuv TtpoKO&i^^ovTa, yevo[jifvyii eKKX^^Tiai, 
neptOef^evat icwyoivaq dKKoTpiwv Tpt^Sv. 
ei:oi7j(Tav ovtu^. v(TTepovvTei ovv (TToAati 
av^pei; ywatKuv eKdBtaav' Koti 8»; /*/a 
Z7if/.viyopt7 Ttepl rov Xa^ovaa^ tuv oXuv 
TTjv eittTpoitijv ^eXTiov ap^etv iA.vpia)' 
eKeKevae t* eU to KOtvov ela^pepetv o7m 
To. %|3>j^aT' «v8pa?* i? KeKptadat to^ vofAOti;- EKKAH2IAZOT2AJ. npASAroPA. 

^Ii AAMIIPON OfXfxa tov Tpo^^^vjXocTov Xvyvov 

Ka\Xi(JT €v (va-KOTToiaiv e^YjpTVJiJievov, 

yovdg re yap a-ag Kai Tvyaq ^r]k(i}aofji.ev' 

fpoyx yap eXaOeic KepafxiKyjg pvfLrig aTto 

fJiVKT^pcri XafXTtpag yjXiov Tifxag e)(eig' 5 

opii.a (pXoyog aYJixeia Ta ^vyK€iy.eva. 

aoi yap fj.ov(ii tfiXovfj.ev, eiKOTCtig, eirei 

Kav To7(Ti dafi.aTioiaiv ^Atppotnvig Tpoiroov 

Treipoift.evaiii TrXYjaiov TrapaTTaTeig, 

Xop^ovfj.evwv T€ <T(OfJ.(XT(i>v eT:i(TT(XTYiy 10 

0(f>BaXfxov ov^e\g tov crov e^eipyei ^ofJLOiv. 

fj.ovog te fXYjpoiv eig aTropprjTOvg ft.vyovg 

Xdft.TTeig, a(f)ev(i}v tyjv eTravdoixrav Tpeya' 

(JToag Te Kapirov ^aKyj.ov Te vdfnaTog 

TrXvipeig VTroiyvvjaim avfj.iiapaTTaTelg' 15 

Kai TOvTa avv^pav ov XaXeTg ToTg TrXyjaiov. 

avff (hv avveiaei Kai Ta vvv /3ovXevfj.aTa, 

otxa 2.Kipoig ebo^e Taig efJMig cpiXaig. 

dXX^ ov^efJ.ia 'rrdpeaTiv ag YjKeiv ey£V(v. 

KaiToi 'Trpog opOpov y eaTiV yj § eKKXyfaia 20 

avTiKa fJM>^ tdTai' KaTaXa^eh V ^[J.ag e^pag, 

ag ^vpofJ.ayog iroT elirev, e\ f>.efj.vy]a6^ eTi, 

^e7 Tag eTepag Trag KdyKa6f^ofit.evag XaOeiv. 

t/ B^t av elyj ; troTepov ovk eppafj.fj.evovg 

eyovai Tovg irdyyjivag , ovg eipvjT ("X^^iV, 25 

Y) $alfj.dTta Tav^peTa KXexpdaaig Xa^eh 378 API2T0(I>AN0T2 

Yjv yoLkeJtov avTaic ; aAA' opS) rovti Xvyyov 
TTpo^novTa. (f)^pi vvv eTravayjapYjda Trakiv, 
fxvj Kai Tig wv avvjp o Ttpoaim Tvyyavri. 

FTNH A. 

(opa j3a^i^€iv, ag o KYjpv^ apTiiog 30 

■iy/xaJv TipoaiovTWV ^evTcpov KeKOKKVKev. 
ITP. eya ^e y vfxag Tipoa^hoKwa eypYjyopf} 

TYjv vvKTa Tiaaav. aXXa (pepe, tvjv yenova 
Trjvb'' eKKaXeaiOfj.ai, Tpvyovaaa tyjv Bvpav. 
bei yap tov avop avTVji Xaaetv. 

TTNH B. 

YjKovad Toi 35 

vTio^^ovfxevYj TO Kvvfxd aov t«v ^aKTvXtav, 

kr ov KaTo^apBova . 6 yap avrjp, w (j^iXTdTYj, 

YiaXafxiviog ydp euTiv d) ^vveifx eya), 

TYjv vvyB oXyjv YjXavve [x ev toi^ aTpcoi/Mcriv, 

w<TT apTi TovTi BoifxaTiov avTov XajSeiv. 40 

rr. A. Kai fXYjv opS) Kat KXeivapeTYjv Kai Scyo-TpaT>jv 

TrapiovG-av yj^yj Tiyv^e Kai ^iXaiveTYjV. 
IIP. ovKovv eTiei^euQ ; ag TXvkyj KaTWft.oatv 

TYjv vcrTdrYiv YjKOvcrav otvov TpeU yoaq 

Yifxm a-noTtuetv KapejStvSccv yotviKa. 45 

rr.A. T»;v HfxtKvQiwvog ^ oiiy^ opag ^eXtaTiyriv 

(TTTevhovaav ev Taig eft.(3dcrtv; Kai fxoi ^OKet 

Kara a-)(^oXrjv Ttapd Tav^pog e^eXOetv fuovi^. 
FT. B. T>;v Tov Kaii-^Xov 0' ovy^ opag revuKTTpaTYjv, 

eyovaav ev tyJ ^e^tSi tyjv Xafmd^a, 50 

Kat TVjv ^iXotapYjTov Te Kat \atpYjTd^ov; 
nP. opS) Tipoaiovcrag yaTepaq iioXXaq Ttdvv 

yvvaiKaq, Tt iiep edT 0(f)eXog ev tyi TioXet. 
TTNH r. 

Kat Tiavv TaXatTicopwg eyay, w (f)tXTaTY}, 

eK^pdaa nape^vv. ydp dvYjp t^^v vvyS' oXyiv 55 

e^YjTTe, Tpf)(^i^oi>v eanepag eft.iiX-^fji.evog. 
IIP. KaOYjTQe TOtvvv, ag dv dvepwfxai Tot^e ERKAH2IAZ0T2AI. 379 

vfxa^, eiTdhrj (JvXXeXiyixivag opS}, 
0(7« z.Kipoig ebogev (i beOpaKa.T€. 

rTNH A. 
eyayye. Trparov fxev y eyja rag [i.a^xyakag 60 

\oyjk.y\q %a(TVTepag, KaBanep vjv ^uyKetfxevoV 
eiteiB OTToO avqp eig ayopav oiyoi-xo [xov, 
aXeiii^aixevvj to awfx, oXov ti rjfxepag 
eyXiaivofJ.i^v eaTaaa irpog tov rjXiov. 

FTNH E. 

Kayciyye' to ^vpov de y eK T^g oiKiag 65 

eppixpa "TTpwTOV, iva ^aavvdei^v oXyj 

Kai f/.vpev eii^v er/ yvvaiKi TTpoa^pepyjg. 
11 r. eyeTe be Toyf iiaymag, cff eipriT eyeiv 

Ttanaiiiv rjfxiv, oiiOTe avXXeyoiixeOa; 
rr. A. v^ Ty^v KKaTTjV, KaXov y eyo^ye tovtovi. 70 

rr. E. Kaywy KfrikpaTovg ovk okiyoi KakXiova. 
nP. vfxeTg ^e t/ (f)aTe; FT.A. (f)aai' KaTavevovai ydp. 
nP. Kai [xrjv Ta y aXk vfxiv opw iteTtpayfxeva. 

\aK(aviKag yap f%€Te Kai /SaKTY/piag 

Kai OatfxaTia Tav^peia, KaBaTrep enrafxev. 75 

rTNH Z. 

eycoye Tot to aKVTaXov e^rjveyKafxrjv 

TO Tov Aafxiov tovti KaSevOovTog XdOpa. 
riP. TovT ecTT eKeivo tccv aKVTaXaiv m irepteTat. 
inr. Z. VYi TOV i\ta TOV aaTYjp eirtT-^beiog y av rjv 

Trjv TCiy YlavoTiTOV ^i(f)6epav evrjfXfxevog 80 

e/irep Ttg dXXog (BovKoXeh tov trjfxiov. 
nP. «AA' dyeff oircog Kat TaTtt TOvrotg tpdaofxev, 

etag eT eaTtv aaTpa KaTa tov ovpavov' 

rjKKXrjata ^ , eig rjv 7tapeaKevdafxe6a 

rjfxeHg jSa^t^etv, e^ e« yevrjaeTat. 85 

VX. A. v^ Tov A/ , (oaTe ^ei' ae KaTaXa(3eiv e^pag 

V7I0 TOJ Xt6u} TaJv TtpvTdvewv KaTavTiKpv. 

TTNH H. 

TavTi ye Tot vr} tov Ai e(j)epof*.i^v, tva 380 API2T0<I>AN0TS 

TrXvjpcvfxevyjg ^aivoifjii r^g eKKXi^aiai. 
nP. 7rXripovfX€VYj^, ToiXaiva; VT.H. vrj TYjv"ApTe[xiv, 90 

eywye. ti yap av yelpov aKpowjXfiv apa 

^aivovaa ; yv[j.va ^' e(TTi fxov ra Trai^ia. 
nP. i^ov ye cre ^aivovaav, ^v tov acofxaTog 

ov^ev Ttapatpyjvai To7g KaBrjfxevoig 'etei. 

ovKovv KaXa y av TiaBoifj.ev, et TrXYjpyji; Tvyoi 95 

'hrjixog ODV, Ko/neiB virep^aivovaa Tig 

ava^aXXofxevvj "^ei^eie tov ^opfxiaiov. 

rjv S' eyKaOe^wfxeada irpoTepai, Xrj<jofi.ev 

^v<7TeiXd[xevai BaifxaTia' tov Trcyywva tc 

OTav KaBafxev, ov Tiepi^yjaofaead' eKeT, 100 

Tzc ovK av y]ft.ag av^pag riyr\aaS opav ; 

Ayvppiog yovv tov TIpovoff.ov Traym ej^wi' 

XeXyj6e' Kanoi iipoTepov yjv ovTog yvvr/' 

vvvi ^, opag, TrpaTTei to, fxeyiaT ev tyi iroXei. 

TovTov ye toi v^ Tyjv eitiovaav yjfxepav 105 

ToXfLrjfna ToXfxSoft.ev ToaovTov ovveKa, 

rjv Ttag TtapaXa^eTv T^g TroXecog Ta TrpdyfxaTa 

tvvwfi.eB , caaT dyaOov ti Trpd^ai t>jv ttoXiv' 

vvv fxev yap ovTe Beofxev ovt eXavvof/.ev. 
FT.H. Kai Trag yvvaiKav 6y]Xv(ppcoy ^vvovaia iio 

^rjfxriyoprjaei ; IIP. iroXv fLev ovv apiaTU Ttov. 

Xeyovai yap Kai tcov veaviaKwv oaoi 

irXeHaTa aTro^ovvTai, teivoTaTovg eivai XeyeiV 

yjfJLiv ^ vnapyei tovto KaTa ivyr\v Tiva. 
rr. H. ovK oioa' ^eivov ^' eaTiv r] ff.yj ^fXTieipia. 115 

nP. ovKovv eTiiTyj^^eg ^vveXeyrifxev evBa^^e, 

OTTCog Tipofi.eXeTriaaift.ev aKei ^ei Xeyeiv. 

ovK av <f>6dvoig to yeveiov dv 7iepi^ovf>.evyj, 

aXXai 5' oaat XaXeTv fii.efxeXeTy]Kaat ttov; 

rxNH e. 

Tig ^ , o) fxeX , y]fxuiv ov XaXeTv eiiiaTaTat; 120 

nP. "iBt Vt] av Tiept^ov Kai Tayewg dvrjp yevov' 
eyoi) ^e 6eTaa Tovg aTecpdvovg Tiepi^byjaofxai EKKAH^IAZOTSAI. 381 

KavTf] fxeS^ vfxxv, rjv ti fjioi bo^yj Xeyeiv. 
VT. B. '^evp , co yXvKVTaTyi Upa^ayopaf (XKexpai, raAav, 

»f Kai KaTayeXaoTov to Trpayfxa. <paiv€Tat. 125 

nP. ^«f KaTayf.y.arjTov ; FT. B. cwaTrep €/ r/f cqitiaiq 

Ttwyma Trepi^rjo-eiev €(7Ta6evfjLevai$. 
nP. irepKTTiapyoq, irepKpepeiv yjpri tijv yaXrjv, 

itapiB eg to irpoo-Oev. ^Api<f>pa^eq, Trava-ai \akav. 

KoBite Ttapiccv. Tig ayopeveiv /SovXeTai ; 130 

I^. ©. eyx. IIP. TtepiBov Vri tov aTe(pavov TvyayaBr\. 
rr. O. itov. nP. Xeyoig av. VT. S eha iipiv -nieh Xeycti ; 
ITP. i^ov TTieiv. rr. ©. t/ yap, w [J.eX , e(7Te<pavci)aay.rjv ; 
nP. «Tr/fl' eKTTO^xv' ToiavT av yjfLag elpyaaa 

KaKe7. rr. 0. T/ 0'; ct/ Trivovai Kav Tr]KKXy](7ia ; 135 

nP. /Sou ye (joi TTivovai. FT. ©. v>j ttjv ApTefLiv, 

Kai TavTa y ev^wpov. Ta yovv (3ovXev[MaTa 

avTxv oa av irpa^aaiv ev6vfxov[jLevoi$ 

aaicep fxeQvovrav eaTi TtapaireTrXrjyfji.eva. 

Kai wj Aia a7rev^ov(ri y' r\ Tivog yapiv 140 

ToadvTa y evyovT , eiirep oivog fj.ri Ttaprjv ; 

Kai Xoi^opovvrai y wairep efinteTKaKOTeg, 

Kai Tov TrapoivovvT eK(pepova 01 To^oTai. 
YIP. aii fjiev (Bo^i^e Kai Kadrja^' ov^ev yap ei. 
rr. O. vr] TOV Ai , yj fj.01 fJir] yeveiav KpeiTTOV rjV 145 

^ixl/y] yap, cuf eoiK , a(pavavBrjaofJ.ai. 
riP. eaB y]Tig eTepa (BovXeTai Xeyeiv ; 

rTNH I. 

ey<o. 
riP. 161 b">y aTerpavov' Kai yap to %p^/*' epya^eTai. 

aye vvv (mwg av^piaTi Kat KaXxg epetg, 

^tepeiaafj.evr] to ayrjfjjx. Trj (BaKTrjpia. 130 

FT.I. e^ovXofj.y]v fxev eTepov av txv y]9a^xv 

Xeyetv Ta fieXTta6\ tv eKa6-^fj.r]v r^avyog' 

vvv V ovK edaa, KaTa ye ttjv efLr]v, fj.io.v 

ev Toig Kaity]Xetotat XaKKOvg efJLiroielv 

v^arog. eft.01 /xev ov '^oKet fj.a tx Sea. 155- 382 API2T04>AN0T2 

nP. jxa TO) B«ti ; raXaiva, ttov tov vovv f%e/f ; 
1 l.i.Ti eaTtv ; ov yap Oyj Trteiv y yjTrjaa ae, 
nP. fJia Ai', aXX avYjp av tw Bew Karccixoaai, 

KaiTot Ta y aAA' enrovaa oe^aoTaTa. 
FT. I. co vrj Tov 'AttoAAw. IIP. Trave toivvv, wg eya i6o 

eKKXfiaidaova ovk av Trpo/3atv]v tov no^ha 

Tov erepov, ei ^f} tovt aKptjScoQ-^creTat. 
FT.I. (pepe tov a-Tecfiavov' eya yap av Xe^w TrdXtv. 

oifxai yap r]^if] ixeixeXeTtjKevat KaXwg. 

efJioi yocp, w yvvaiKeg ai KaBrjfxevai, 165 

nP. yvvalKa^; av, ^vaTVjve, tovc dv^pag Xeyeig ; 
FT. L "hi FiTTiyovQv y eKetvovt' /SXexpacra yap 

eKeiae irpog yvvaiKag woixtjv Xeyetv. 
nP. dneppe Kai av Kai Kddvja evTevOevi. 

avTrj yap vfxxv eve^d [xot Xe^etv ^okw, 170 

Tov^i XaPovcra' ToTg QeoTg fxev ev^ofxat 

TXjyeTv KoropBwaaaa ra (3ej3ovXev[xeva. 

efxot ^' 'taov fxev T^a^e T^f yoipa.g fiera 

oaovirep vfxTv' dy^Pofxai ^e Kat (pepa 

To. Trjg TToXewg arcavxa (3apewg irpdyfi.ara. 175 

opw yap avrvjv Trpoararatat '^Wft.evYiv 

det TiovyjpoTg' Kav rig rjfxepav fxtav 

yjpr\aTog yevrirat, oeKa itovrjpog yiyverai. 

CTrerpe^ag erepw' TiXetov ert '^pdaei KaKa. 

yaXeiiov fxev ovv dvtpag ^vaapearovg vovdereTv, 1 80 

o\ Tovg (piXeTv fuv (3ovXofxevovg ^^etotKare, 

Tovg V ovK eSeXovrag dvrt(3oXeTQ eKdarore. 

eKKXrjataiatv rjv or ovk eypwfjieda 

ov^ev ro Ttapditav' aXXa rov y Ayvppiov 

Ttovrjpov YjyovfxeaBa' vvv ^e yjiwfxevwv 185 

fxev Xa^wv dpyvptov vTrepeTrrjveaev, 

^' ov Xa(3wv etvat Bavdrov (p-^a^ d^tovg 

rovg ft.ta6o(f)opeTv ^rjrovvrag ev rvjKKXrjata. 
FT. A. vrj rrjv 'A(f)po^irr]v, ei) ye ravrayt Xeyetg. 
riP. rdXaiv, ^ Acf^po^^trr^v wvofxaaag. yaptevrd y av 190 EKKAH2IAZOT2AI. 

t^paija^, ei tovt iliiag ev TvjKKkvjaia. 
rr. A. aAA' QVK av dliTov. IIP. /w.i;S (Bi^ov vvv \(y€iv. 
To avfi.fJia^iKOv av rovff, ot ecrKoi7rovfJi,eGa, 
ei fxfj yevoiT , airoXeTv €(paaKov tvjv ttoXiv' 
0T€ ^r] ^' €y€V€T, rjyBovTOi Tv>v ^€ pyjTopuv 195 

TovT avaTieiaag evQvg airo^^pag ayeTO. 
vccuq 'tel KaSekKeiV tx irevyfTi [xev ^oKeT, 
ToTf 7r\ov(rioig ^e Kat yewpyoTi ov "hoKeT. 
KopivOioi^ T^Oeade, KaKeTvoi ye aoi' 

vvv h elai yj^yjaTGif Kai av vvv j^yiaTOt; yevov. 200 

ApyeTo^ afLaOyjg, aAA.' 'lepavvfnog ao<f)Oi' 
accTyjpia TrapeKvy^ev, aXk opt^eTai' 
***** 

Spaav/SovXo^ avTOg ovyj. iiapaKaXovft.evoq. 
rr. A. »f \weTOq avy\p. OP. vvv KaXag cTnjvcaaf. 

vfj.eTg yap cctt', co S^/xe, Toxnm atTtot. 205 

To. tyifKoata yap fji.ta6o<popovvTe^ yjfy]fux.Ta 

^ta aKOTreTaff eKaaTO^ Tt t/c KeptaveT' 

TO oe Koivov waitep AtatfLog KvXtv^eTat. 

Y/V ow efLot "ttetOyjaQe, auQ-^aeaff eri. 

TaTg yap ywat^t (f>y]fi.t yjpyp/at ttjv iroXiv 210 

yiftJag Trapo^ovvat. Kat yap ev TaT<; oiKtatg 

Tavratg eTrtTpoirotg Kat Tafxtatai yQ)aft.€6a. 
rr. B. ev y\ ei/ ye vyj A/', ev ye' Xeye Xey , wya^e. 
nP. ag ^ eiatv yjfJMV Tovg Tpoirovg ^ekTtoveg 

eya ttod^d}. irpxTa ft.ev yap Tapta 215 

iSaTrTovat BepfJ-a KaTo. tov apyjjuov vofj.ov 

ava^ciTraaatf Kovyj fj.eTaTreipcoft.evag 

i^oig av avrdg. yj S' A6ypiatwv iroktg, 

et TOVTO yjpyiaTag etyev, ovk av eacti^eTO, 

et fj.y} Tt Katvov akXo Treptetpyd^^eTo ; 220 

Ka6yifj.€vat (ppvyovaiv aairep Kai Trpo toS' 

eirt TVjg Ke(paXyjg (pepovatv aairep Kat Trpo toJ;* 

Ta Qeafj.o(popt ayovatv caairep Kat irpo tov' 

ireTTOvat Tovg TtXaKovvTag warrep Kat irpo tov' 384 API2;T04>AN0T2; 

Tovg avtpag eTrnpilSovaiv (aaitep Kai irpo rov' 

fx.oi')(pvg eyovcrtv evOov ctxnrep Kai itpo rov' 225 

avTaTg 7iapo\\^wvov(nv (aa-nep Kai iipo tqv' 

Tov 0/vcv ev^copov (piAova' coaTiep irpo tov 

fSivovfxevai yaipovaiv coaTrep Kai Trpo tov. 

ravTaiaiv ovv, wv^pe^, Trapa^ovres tyjv iroXiv 

fxvj TrepiXaXwfxeVf t/.yj^e 7rvv6av(oixe6a 230 

t/ ttot apa '^pav [xeXXovaiv, aXX aTrXtp rpoTro} 

ewjaev apyeiv, aKe\p<xixevoi ravri f/.ova, 

a^ rovg arpari.(orag Tiparov ovaai fXYjrepeg 

ax^eiv e'7ri6vfji.rjaovaiv' elra airia 

rig rvjg reKovayjg ^arrov eTri7re{Ji\peiev av ; 235 

'^yjfj.ara itopi^eiv evTropwrarov yvvTj, 

ap^/ovad T ovK av e^aTrarYj^eiri itore. 

avra\ yap elaiv e^aTtarav eidiafjievai. 

ra S' aXX^ eaaco' ravra t vjv '7rei6y]a6e fxoif 

ev^aifxovQvvreg rov j3iov ^KX^ere. 240 

FT. A. ey y, (o yXvKvrdT-/] Ylpa^ayopa, Kai '^e^iag. 

1106^^, co raXaiva, ravT efxadeg ovrco KaXag ; 
nP. ev Ta7g (pvyaHg fxera ravtpog wKyja'' ev tivkvi' 

eireir aKovova' e^efxa6ov rav pi^Topcov. 
FT. A. ovK erog ap, (o fxeX\ yjada '^etvyj Koi ao(f)yj' 245 

Kat ae arparrf^Qv ai yvvaiKeg avrodev 

alpovfxe6\ ^v Tav& aTrivoeHg Karepyaayi. 

arap y^v Ke(f)aXog aoi Xoi^oprjTai Trpoacpdapeig, 

Ttag avrepetg irpog avrov ev ri^KKXyjat^x ; 
nP. (p-^aco irapa^ppoveh avrov. FT. A. aXXa rovro ye 250 

'laaai Tcavreg. IIP. aXXa Kai fxeXayyoXav. 
FT. A. K(ii rovT 'laaaiv. YIP. aXXa Kai ra rpv^Xia 

KaKcog Kepafxeveiv, t>jv Ve itoXiv ev Kai KaXag. 
FT. A. t/ ^', ^v NeoKXei^i^g yXafxxv ae Xoi^opyj ; 
nP. rovrcx) fxev etitov eg Kvvog itvyyjv opav. 255 

FT. A. ri ^', yjv vTtoKpovcoaiv ae ; FIP. TtpoaKtvrjaofxai, 

ar ovK aTtetpog ovaa TtoXXm Kpovfxarcov. 
VT. A. eKeivo fxovov aaKeTtrrjV, vjv a" 01 ro^orat ERKAH2IAZ0TSAI. 385 

ekKcoo-iv, Ti ^pdaei^ ttot'. IIP. e^ayKuvtv 

wOi' fjieavj yap ovMnoTe krj^pQ-^ac/fxat. 260 

rr. A. rjfjLei^ ^e y, yjv alpijoa , eav KeKevdofJiev. 
rr. B. TavTt fAev vjfAiv evTeOvfxriTai KaXwg, 

eKetvo 6 ov 7re<ppovTtKaft.eVf otoo TpoTtw 

Tag y/ipag aipetv fLvrjfi.oveva-ofi.ev tot€. 

et6tafj.evai ydp ecrfj.ev atpetv tw aKeXrj. 265 

nP. yaXeTTov To irpayfj^' 'ofj.'jig Se yetpoTovriTeov 

e^wfj.tadaati tov eTepov ^payjova. 

aye vvv avaaTeXkeaff avco tu '^tTOivta' 

tmo^eiaOe ^ wq Tdy^taTa Taq KaKmtKaq, 

^ ^V^5'/l~/U'/>>> , / 

(nanep tov avbp eOeaau, ot eig eKKArjaiav 270 

fj.eXXot (3a^t^etv rj Bvpa^ eKdaTOTe. 
eiretT eiret^av Tavra irdvT ^'^(rj KaXag, 
veptheiaBe Tovg nwyjovag . rjVtK av ^e ye 
TovTovg dKptl3(i}ar]Te ireptrjpfj.oaff.evat, 

Kai Batfj.dTia Tav^peTd y arrep eK\expaT€ 275 

eaava^dXeaOe, KaTa Talq (SaKr^ptaig 
eire pet^ofLevat (Bo^i^eT , a^ovaat fj.e\og 
irpeaPvTtKov ti, tov Tpoirov fiiifii.ovfJ.evat 
Tov Tuv dypoiKCtiv. rr. B. 611 Xeyetg' ^f^eTg ^e y'e 
7tpotaift.ev avTuv. Kat yap eTepag otofj.at 280 

eK TcSv ayp'2v eg tijv "ttvkv rj^etv avriKpvg 
yvva'iKag. IIP. dkXa airevaaff, ag e/ft)6 eKei 
TO?f fj.ri Ttapovatv opOptotg eg rrjv wKva 
viranioTpe-^etv eyovat fj.r}^e ■jraTraAov. 
XO. apa irpo^atvetv, wvSpe<r, rjfi.Tv eaTi' tovto yap 'yjpr\ 285 

ft.efi.vrjfj.evag dei Xeyetv, ag ft.'^ ttot e^oXtaBr}, 
rjfJMg. Kiv^wog yap oiiyj^ fj.iKpog, rjv dXMfnev 
€v^vofJ.evat KaTa aKOTov ToXfj.rjf/.a TrjXtKovTov. 
'Xapafj.ev etg eKKArjatav, 'jovopeg rpretXriae yap 
6eafj.oBeTrig, og av 290 

fj^ vpto Tidvv Tov Kve(f>Qvg 
rjKrj KeKovtfxevog, 
aTepyav aKopo^dXf>.rj, 

c c 386 API2T04>ANOTS 

jSXeTrav v7roTpi[J.[Jia, fjiy] 

haxxeiv TO Tpico/SoXov. 

«AA' co X.apiTifxi^v} 

Kai "EfjiiKuBe Kai ApdKvjt;, 

eirov KaT€7r€iyav, 

cravTa irpodeyoov OTra^ 

/x.>j^ey Trapaypp^ieli 295 

OTtajg ^e TO crvfJ.l3QXov 

Xa(3ovTeg eireiTa TiXr]- 

aiov Ka6e^ov[j.e6\ ug 

av yeipoTovxfj.ev 

aTrava OTToa av heri 

Tag YJixeTepag (f)iXag. 

KaiToi Ti Aeyco ; (piXovg 

yap yjpyjiV jm,' lvo[j.aC,eiv. 

opa S' OTTCog a6yj(TofJ.ev Tova^e Toy? e^ a<JTe<oq 300 

vjKovTag, oaoi irpo tov 

[j.ev, y^viK e^ei Xa^e7v 

eXBovT o/3oXov [xovov, 

Ka^YjVTo XaXovvTeg 

ev To7g <7Te(pavo}fj.aaiv' 

vvvi evoyXova ayav. 

dXX ovyj, Mvpwvf^Tjj- 

OT y\pyev yevvddag, 

ovOeig av eToXfJ.a 

Ta TVji; TToXews ^ioi- 305 

Ke7v apyvptov XajSccv' 

dXX y}Kev eKacTTog 

ev d<XKi^icp (pepcov 

TTieh afj.a t dpTov * 

^ Kai bvo KpOft.fJ.VO} 

Kat Tpeig dv eXdag. 
vvvi Se Tpiw(3oXov 
^YjTOixri Xa(3eiv OTav I EKKAH2IAZOT2AI. 387 

vpaTTaai t; Kotvov a<r- 

irep TTi^XocfxipovvTef. 310 

BAEnrpoE. 

T/ TO "npayfj.a ; ttoI! Troff yj yuvy} <f>povhy] (jti fxoi ; 

etrei Ttpog ew vvv y eaTiv, yj V ov tpamTat. 

eyci) ^e KaTaKeifjiat TrdXat yei^YfTtav, 

Tag ef>.(3d^ag ^-^av ka(3e7v ev tw aKOTco 

Kat QotfXMTtov' ore ^^ B' eKeho xpyj\acf)av 315 

OVK eOvvdfJiyjv evpetv, 6 S' rj^r} ttjv 6vpav 

eireT^f^e Kpovoov KQTrpea7o$, kafx(3dv(t) 

TOVTt To Tyjg yvvatKOg Yjfi.t%tTrXot^tov, 

Kat Tas eketvyjg n.ep(TtKag v(f>ekKOfxat. 

dXX ev KaQap'2 irov ttov Tig av '/ecra^ tiJj^o; ; 320 

Yl iravTay^pv toi vvkto^ ecTtv ev KaXZ ; 

ov ydp fxe vvv ye^ovTa y ovtetg oxpeTat. 

otfMt KaKooatff.Q}v, OTt yepuiv wv yfyofXYfv 

ywaly^ ' oaag etfj. a^tog itXYffag Xa^eh. 

ov ydp TTofl' vyteg ovOev e^eX-fjXvQev 325 

^pd<rovf7. ofiu)( ^ ovv e(TTtv aTroTraTYjTeov. 

ANHP. 

Tig erxTtv ; ov t-^ov ^Xe^Ttvpog 6 yetTVtav ; 

VY] Tov A< avTog O^t eKeivog. etire fxoi, 

t/ tovto crot TO irvppov eaTtv ; ov Tt irov 

^tvYiaiag dov KaTaTeTtXrjKev iroQev ; 330 

BA. ovK, dXXa TYjg yvvaiKog e^eXYfXvBa 

TO KpoKiOTtOtov afXTrtcxyofxevog, ovvoveTat. 
AN. To V ifiMTtov (Tov Trov Vt/v ; BA. ovk ep^o) (f>pd(jat. 

^■j^Toiv yap avT ovy^ evpov ev Toig aTpafxacjtv. 
AN. eiT ov^e tyiv yvvaiK eKeXev(jdg aot <ppdcrat ; 335 

BA. fxa tov A/'" ov yap ev^ov ovaa Tvyydvei, 

dXX^ eKTeTpvTTYjKev XaQov^rd fx. evtoBev 

Kat oeOotKa fXYj Tt Opa veooTepov. 
AN. inj TOv Tlo(ret^a, TavTo, Totvvv dvTtKpvg 

efxot ireirovQag. Kat yap 17 ^vvetfx eyo) 340 

"• (f>pov^y) 'o"T , eypvaa QotfxdTiov ovyo) (popovv. 

c c 2 388 APIST04)AN0T2 

Kov TOVTO XvTtu fx , aXXa kou ra? efMpdoa^. 

ovKovv Xa/SeTv y avra^ e^vvafjt,v)v ov^afxov. 
BA. /Aa Tov Atoi/vaov, ovb eyw yap Tag e/xa^ 

AuKooviKa^, aXk wf eTvyov ^^e^i^Tiwv, 345 

ef TW Koaopvco tw Trod ev&e/f lefJMi, 

iva ft.vj ^yykaaif). eg Trjv aiavpaV (pavvj yap fjv. 
AN. Ti OvjT av eir^ ; fnwv eit apiaTov yvvvj 

KeKXvjKev avTVjv twv (ptXcDV ; BA. yvwf/i.y]v y ef*.-^v. 

ovKovv TtovYjpd y ecTTiv Ti KafL ei^^evat. 35° 

AN. aAAa (tv fuev Ifj^ovKxv tiv diroTraTeii' efnoi S' 

copa /Sa^i^eiv eCT/v etg eKKXyjcrtav, 

vjVTrep Xd{3(i} 6otfi.dTtoVf oirep yjv fioi fiovov. 
BA. Kaycoy, eTrei^av diroiraT-^cra)' vvv ^e fj.ov 

dy^dq Ttg eyKXeiaacr' ey^ei to. aiTia. 355 

AN. fi.a>v ^v SpaavPovXoq elire TOtg AaKCtivtKoTg ; 
BA. v^ Tov Aiovvaov, eveyeTai yovv fKot atpo^^pa. 

aTap t/ ^pdcrco ; Kai yap ovde tovto ft.e 

fLovov TO XvTrovv eCTT/v, aAA' OTav (payco, 

oiroi ^a^te^Tat fJ.oi to Xoiitov vj KOTrpog. Z^o 

vvv fxev yap ovTog ^e^aXdvcoKe t^v OvpaVy 

f/ ) V > V /) ' 5. ■^ 

00'T/s' TTOT eo"T avopcoTrog, ayjpot.QovcTiog. 

Ttg dv ovv laTpov fx.ot fxeTeXBoi Kat Ttva ; 

Tig Tcov KaTaTrpcoKTcov ^etvog e<7Tt tvjv TeyvYfV ; 

dp' olV 'AfLvvcov ; dXX tcrcog dpv^creTat. 365 

'AvTt(x6evvj Ttg KaXecrdTca Trdcrv} Teyvvj.' 

ovTog yap dvvjp eveKd ye o-Tevay/xaTWV 

ottev Tt TrpcoKTOg /SovXeTai ye^vjTtcov. 

co iroTVt EiXetGvta, fXYj /xe Trepithvjg 

tiappayevTa fir^X j5e$aXavcofii.evoVy 37° 

tva ft.vj yevcofi.ai crKcopaft.tg KCOfi.(p^tKvi. 

XPEMHS. 

ovTogf Tt "Troteig ; ov Tt irov '/e^etg ; BA. eyca ; 

ov OYjT eTi ye fxa tov A< , aAA avtaTaft.ai. 
XP. TO TVjg yvvatKog V dfxTreyet ytTcovtov ; 
BA. ev To5 (TKOTco ydp tovt eTvyov ev^ov Xa/Scov. 375 EKKAH2IAZ0T2AI. 389 

aTap Tiodev ^Kei? eTeov ; XP. e^ eKKXfiaiag. 
BA. Y^y\ XiXmai ydp ; XP. yrj A/', opQpiov fxev oiiv. 

Kot ^■iJTa voXvv yj fxiXTo^, w Zev ^/XraTe, 

yekcov 7rap€0"5^ev, yjv iipocreppaivov kvkXx. 
BA. TO Tpi(i}(3oXov ^yjT eka(3e$ ; XP. ei yap (o(j>ekov. 380' 

aAX' vaTepog vvv vjXQov, coaT aia^vvofJMiy 

fML Tov A/' ov^^ev aXko y v) tov OvXaKov. 
BA. TO ^' aiTiov t/; XP. TiXeXaTog dvBpamav o^x^Xog, 

oaog ovbeTra-noT •rjXd aupoog eg tyjv irvKva. 

Kou ^iyTa irdvTag aKVTOTOfxoig yJKd^ofi.ev 385 

opavTeg avTovg. ov yap aXX vTrepcpvag 

a>g XevKOTrXYjOYjg yjv l^eiv YjKKXYjata' 

waT ovK eXa(3oy ovt avTog ovt aXXoi avyyoi. 
BA. ovV dp dv eyli Xd^oifj.i vvv eXBav ; XP. 7ro6ev ; 

ovS' el fJM Aia tot YjXOeg, ore to teinepov 390 

dXeKTpvwv e(f)SeyyeT. BA. o^fi.01 teiXaiog. 

'Avt/Ao5(', d-noifJ-wliov fj.e tov Tpia(3oXov 

Tov ^wvTa fJidXXov. Ta/xa ydp '^ioiyeTai. 

aTap Ti TO TipdyfJi y]v, OTt Toaovrov XPW' o^^^Xov 

ovT(tig ev (opa ^vveXeyy] ; XP. t/ ^' dXXo y yj 39S 

eSo^e rolg Trpvrdveat Trepi ao^TYipiag 

yvwfJMg KaBehai TYjg TroXemg ; KaT ev6ea)g 

TrpccTog NeoKXei^^Yjg yXdfJ.oov 'Jtapeip-nvaev. 

Kaitetff ^Yifxoi dva(3oa iroaov ^oKeig, 

ov ^eivd ToXfxdv tovtov) '^Yjf/.YjyopeTv, 4°° 

Kat TavTa irepi aonYipiag irpoKetfj.evov, 

%g avTog avT'f (3Xe(papth^ ovk eao^aaTO ; 

y dva^oYiaag Ka) irept(3Xe\pag e(f>Yj' 

t/ tai fj^ exp^v ^pdv ; BA. aKOpoV ofj.ov Tpi^pavT oirla 

Tt6vfj.aXXov efx^aXovTa tov AaKavtKov 4^5 

aavTOv irapaXetcpeiv Ta ^Xe(f)apa TYjg eairepag, 

eyayy dv eiirov, et vaphv ervyxavov. 
XP. AX€Ta TOVTOv Eva/cov 'he^toiTaTog 

-aapYjXBe yvfj.vog, ag e^oKei toIc, irXetoaiv' 

avTog ye fj.evTov(f)aaKev ifj.dTiov ex^v, 4^0 

c c 3 390 API2T0*AN0T2 

Ka7T€tT cAe^€ '^vjfxoTtKaTaTovg Xoyovg' 

opaT€ /xev [X€ ^eo/xei/ov acoTvjpiai 

TCTpaaTaTVjpov KavTOi/ aKK ofLcog epw 

«f TVjv TToXtv Kai Tovg TToXtTag CTwaeTe. 

yjv yap TTapeyfUicrt to7s ^eofXivotg oi Kvacfyi^g 415 

yXaivag, CTiet^^av TrpwTOv vjXiog TpaTrjjf 

7TX€vphig yjfxav ovhcv av Xa(3ot Trore. 

0(Xoig te kXivv} }J.yj ^Tt fj.Yj'^€ a-TpoofxaTa, 

Uvai KaQev^YjdovTag airovevtfxfxevovg 

€g Twv aKvXo^^e^pcoy' vjv ^ aTroKXef^ t^ Ovpa 420 

yetfxmvog ovTogf Tp€ig atavpag o<petX€Tco. 
BA. vv] Tov AtovvaoVf 'xpv^aTa y' €t S' €K€ha y€ 

7ipo(T€0yiK€Vf ov^€)g avTejetpoTOvriaev av, 

Tovg aX<f)tTafxot^ovg To7g aTtopotg Tpeig y(oiviKag 

'^elTTVOv TTapeyetv aTTaatv, vj KXdeiv fxaKpa, 425 

fva TOVT diTeXavaav NavaiKvhovg TdyaOov. 
XP. /xera tovto toivvv €V7Tp€7TV)g veaviag 

XevKog Ttg dveiT^tvja, Ofxotog NtKta, 

'hyifxv]yopv}(TOov, KdiTe^^^eipyiaev Xeyetv 

ag y^v] Tcapo^ovvat TOtg yvvat^i tvjv iToXtv. 430 

eiT' lOopv^rjcrav KdveKpayov (og ei» Xeyoi, 

TQ (JKVTOTOfxtKOv TTX^Qog' ot €K Tcov aypcov 

dv€(3op^opv^av. BA. vovv yap etyov vvi Ata. 
XP. aAA' yjcrav yjTTOvg' 6 ^e KaTe^-ye t^ ^o^, 

Tflcf j«.ev yvvalKag ttoXX^ dyaOa Xeycov, cre Se 435 

TToXXa KaKa. BA. Koi t/ eeTre ; XP. TrpwTov ^e'v a' e^v? 

€tvat TTavovpyov. BA , Kat o-e ; XP. fxy\ ttco tovt epr^. 

KocnetTa KXeTTTr^v. BA. e^e fxovov ; XP. Kai vv) Aia 

Kou avKO(j)dvTYjv. BA. €fX€ fxovov ; XP. Kat vvj Ata 

Tcov^) TO TTX^dog. BA. Ttg Se tovt dXXcog Xeyet ; 440 

XP. yvvalKa "§ eivat iTpdyfx e^>? vov(3v(7tikov 

Ka) y^rifXaTOTTOtOV K0VT€ TaTTOppVjT €(f>V} 

€K @ecrft.o(f)opotv eKaaTOT avTag €K<f>€p€tv, 
(T€ ^e Kdfxk ^ovXevovTe tovto ^pdv det. 
BA. Kat vvj Tov 'Kpf/.^v tovto y ovk erpevcraro. 445 EKKAHSIAZOTSAr. 891 

XP. €7re;Ta crv[xl3dXkeiv itpog dXk^Xag €({)■/] 

ifiMTiaf •)Q)v<j-i\ apyvpiov, €K7r(i>fJiaTa, 

[Aovas fjiovatf ov fJuxpTvpcov y evavTiov' 

Kai Tavr' aTro^pepeiv irdvTa kovk aTToaTepeiv' 

^fiMV Se Tovf TioXXovg e(f>aaK€ tovtq ^pdv. 450 

BA. V7] TQv Yloaei^u>j fi.apTvpav y evavTiov. 
XP. ov avK0(f)avT€7v, ov ^iccKeiv, ov^e tov 

^yjf/.ov KaTaXveiv, aXXa iToXXa KayaQa, 

€T€pd T€ irXeTaTa Tag yvvalKag evXoyei. 
BA. t/ "^YjT eto^ev ; XP. eiriTpeTreiv ye t»^v ttoXiv 455 

TavTaig. etoKCi yap tqvto fxovov ev tjj TioXei 

ovTro) yeyevYjaSai. BA. Kai ^e^oKTai ; XP. <l>y]fJi. eya. 
BA. aTravrd t avTalg eaTi irpoaTeTayfji.eva 

a ToTaiv daToTq efLeXev ; XP. ovt<o Tavr e%6/. 
BA. cy§' cf ^iKaaT-^piQV dp* etfL, dXX ^ yvvfj ; 460 

XP. ov"^ eTi av Bpeipeii ovq ^X^^ii «^^' ^ yvv^. 
BA. Qvte <7Tev€iv tov opBpov eTi irpdyfj^ dpa ft.oi ; 
XP. fi.a A/ , aAXa TaTg yvvai^i TavT' vj^v] fneXei' 

(TV S' d(TT€VaKTl 7r€p^0f/l.€V0i OlKQl fl.€V€7q. 

BA. eKeTvo ^eivov ToTaiv r]XiKoiai vwv, 465 

fi.r] 7rapaXa(3ovaai tyj? iroXeag Tag rjviag 

eireiT dvayKd^wai irpoq ^iav XP. ti ^pdv ; 
BA. ^iveTv eavTd?. XP. ^v ^e fJ.Y] ^vvwft.eOa ; 
BA. dpiaTOV Qv '^aaovai. XP. aii ^e ye vri A<a 

%pd TavQ , IV dpiaTag t€ Kai I3ivyjg afLa. 470 

BA. TO Trpog I3iav ^eivoTaTov. XP. aXX ei Tyj iroXei 

TOvTO ^vvoiaei, TavTa '^y] irdvT dv^pa ^pdv. 

Xoyog ye tqi Tig eaTi t£v yepaiTepav, 

oa av avoYfr y] fMpa j^ovXevaafneBa, 

aTravT eTri to (SeXTiov Y]fj.Tv ^vfi.<pepeiv. 475 

Ka] ^vfKcpepQi y <» iroTVia YlaXXag Kai Beoi. 

dXX^ etfji.1' av ^' vylouve. BA. Kai av y , w 'Kpef/.i^i. 
XO. €/x/3a xiopei. 

ap eaTi tu)v dv^pav Tig Y]f/.Tv oaTtq eTraKoXovBeT ; 

aTp€(j>QV, aKOirei, 480 

c c 4 m API2TOcl>ANOTS 

(pvXarre (ravTVjV a<r(f)aX(c^, tioKXoi yap oi Travovpyoi, 

fj.'^ Ttov rii €K TovTriaSev cov to ayyjfx.a KaTacpvkd^i^' 

aAX' Wf fxdXiara to7v Tro^o^v eTrtKTVTrcHv ^dti^e. 

yjjj.iv av aiayyvi^v <pepoi 

irdiraiai itapa To^ig dv^pdcriv to Trpayfxa tovt eXeyyQev. 485 

Trpo^ TovTa crvdTeXXov cr(.av~ 

T-f\v, Kai 7repi(rKOTrov[ji€vvj 

^ ^ TaKficre Kai 

TaK Se^/af, (J-y^ ^vfxcpopa yevyjcreTai to Trpayfj.a. 

aXX eyKovafxev' tov tottov yap eyyvg ecrfj.ev yj^fi 

oOevTrep eig eKKXyjcriav copf/i.aft.e6\ yjviK yjf/.ev' . 490 

TYjv S oiKiav e^eaB opav oQevTrep yj aTpaTyjyog 

eaa yj to irpayfi. evpova vvv edoge Toig TroXiTaig. 

coaT eiKog y}fj.d<; fi.yj fSpatvveiv ear eTravafievovaag, 

Trayavag e^yjpTyif/.evag, 

f).yj Kai rig yjfi.dg o^/erai %>y/xwv laoog KareiTryj. 495 

aXX eta bevp eTri aKtag 

eXdovaa Trpog ro rety^tov, 

Trapa/SXeirovaa Oarepw, 

irdXiv fneraaKeva^e aavr-i^v avQig i^Trep yjaBa,. (495) 

Kai fiyi ^pd^vv ' wg r^v^^e Kat '^yj rvjv arpary\yov y\fj.m 500 

yjcpovaav e^ eKKXyjatag opS)fj.ev. dXX eyretyov 

" ^ / / V ~ //) V 

airaaa Kat fj.taet aaKOV rrpog raiv yvauotv eyovaa 

yavrat yap yjKOvatv irdXat ro ayyjfj.a rovr eyovaat. 
nP. ravTt fj.ev, a yvvaTKeg, y]ff.Tv evrvyag (5°°) 

ra TrpdyfJ.ar €K(3el3y]Kev dj3ovXevaafJ.€v. 505 

aXX cog ra-ytara, irptv rtv avQpcDTrcov t^eiv, 

pttrrene yXatvag, €fj.^ag eKiro^oov /tw, 

yaXa avvaTrrovg yjvtag AaKcovtKagf 

(3aKry}piag dcpeaOe' Ka) fj.evroi av fj.ev (505) 

ravrag Karevrpeirt^' eycc ^e (3ovXoft.ai 510 

eiaco Trapepirvaaaa, irpiv rov dvtpa ft.e 

toeh, Kara6ea6at 6olfJ.drtov avrov irdXtv 

o6ev7r€p €Xa(3ov rdXXa S* o^yiveyKdfj.-qv. 
XO. KaraKetrat Vy} 7rdv6' aTrep eiirag ' aov S' epyov rdXXa tt^daKetv,{^ i o) EKKAH21AZ0T2AI. 393 

T/ (TOt tpwcrat ^vfxtpopov rjixeTg ^o^ofx.€v opQxg viraKovetv. 5 1 5 
ov^efJita yap "^etvorepa aov ^vfjifjii^aa oT^a yvvatKt. 
nP. 7repifJ.€ivaT€ vvv, Iva T^g «PX^^» ^" ^P''"^ Ke)(€tpoTOvr]fLat, 
^vfj.l3ovKot<Tiv Tratraif vfjuv y£-i\<j(iifi.ai. Kai yap cKeT fxoi 
fv TM 6opvl3x Kal Tolq "^etvolq cc^petoTaTai yeyevyjo-^e. (515) 
BA. avTviy TToBev ^Ketg, Tlpa^ayopa; IIP. ti ^, a> /AeAe, 520 

aot TovB ; 13 A. tz /ao/ tovt e«rT/v ; wg ev^fjiKa^. 
nP. ov Tot Ttapa Tov fi.oiyov ye ^<7et<;. BA. ovk laoog 
evog ye. TIP. Kai fXYjv ^aaavt^rai TovTt ye <Jot 
e^e<JTt. BA. irai;', IIP. e/ T^f Ke<f>aky}g o^a fxvpov. (520) 
BA. t/ S'; oy^/ ^tveiTai yvvrj Kavev fjivpov ; 525 

IIP. ov ty] TaXatv ey<aye. BA. irSjg ovv opBpiov 

tc-/ov <7iayjrfi Boifx.aTiov Xa^oixra fxov ; 
nP. yvv^ fxe Ttg vvKTap eTatpa Kat <f>iXi<} 

fxeTeirefxy\>aT w^ivov<Ja. BA. KaT ovk vjv Ifxoi (s^S) 

(f>p(x.<ra<Tav levat ; IIP. Tvjg Xeyovg ^ ov (ppovTiaaty 530 

ovTW^ eypv^ryjg, wvep; BA. etTrovaav ye fxot. 
aAA ea"T<v evTavBa ti KaKOV, IIP. jtxa t« Beob, 
aXX aairep etyov aypfxyiv eoeiTo oe 

yprep fxeB^Ke fx e^tevai irdarj Teyyv]. (53°) 

BA. eiT ov TO aainrjg IfxaTiov e)(jpyjv a eyeiv ; 535 

aAX' efx aTro^vaaa^, eTiijSaXovaa tov^kvkXov, 
tjyypv KaTaXtitova (aairepet "npoKetfxevov, 
fxovov ov aTecpavaaaa ov^ (iriBelaa X-fjKvBov. 
nP. ^vyp^ yap ^v, eya te Xeirn} KaaBev^g' (SSS) 

eTretff iv aXeatvotfxi, tovt yjfXTriaypfxvp' 540 

<7e ^ ev aAe'a KaTaKetfxevov Kat arpafxaaiv 
KaTeXi-ttov, wvep. BA. ai ^e ^yj AaKcovtKai 
aypvTO fJutTa aov KaTa t/ yr\ ^oKTyipta ; 
nP. tva BolfxaTiov aaaatfxt, fxeBvTre%i^a<xfxyiv (54°) 

fxifxovfxevy] ae Kat Kjwrovaa Toiv irotoiv 545 

Kai Tov^ XtBovg tratovaa Tyj ^aKTyiptfX. 
BA. olaff ovv airoXwXeKvlia irvpwv eKrea, 

ov ypriv efx eq eKKXi^atas etXrjtpevat ; 
nP. fviri (f^povTta-ffg' appev yap ereKe vathov. (545 ) 394 API2T04>ANOT2 

BA. yjKKXvjaia; IIP. {xa Ai , aAX' e^' tjv eycayofxi^v. 550 

arap yeyevvjTai ; BA. vat fxa A/'. ovk yj^^vja-dd {j.e 

(ppaaavToi aoi y^eq ; HP. apTt y ava\x.i{kVfi(JKOiuxi. 
BA. ovh dpa Ta to^avT olaBa ; 11 P. im A/' eya /xev ov. 
BA. KaBriao TOivvv ariTnag fJiaaw[xevv]. (55°) 

vf/.iv ^e (paai Ttapo^e^oaBai tvjv iroXiv. 555 

nP. t; ^pav ; vcpaiveiv ; BA. ov [xa A/', aAA' dpyeiv. IIP. t/vwv ; 
BA. «Tra^aTravTajv tSv «^aTa ttoA^v TrpayfxaTUv. 
nP. v^ T>jv A(f)po^iTi^v, [xaKapia yap ^ TioXig 

eaTai to Xontov. BA. KaTa ti ; YIP. TroAAoJv ovveKa. (555) 

ov yap eTt Toi$ ToXfxaaiv avTVjV alay^a ^pav 560 

eaTat to XotTrov, ov^^afxov ^e fxapTvpeh, 

ov avK0(pavTe7v. BA. fxi^^afx(hg Trpog tSov flecov 

TOVTt notyjayig ft>7^' dcpeXyj fxov tov (3iov. 
AN. co ^atfxovi dv^piav, t^v yvvalK ea Xeyeiv. (5^°) 

nP. /x.>; Xamo^vT^^crat, fxvj (pQoveh TOi$ itXyjaiov, 565 

/A^ yvfxvov eivai, [xv] irevyjTa fxyjteva, 

fxvi Xoi^opeiaQat, fxri veyypa^Ofxevov cpepeiv. 
AN. v^ Tov Uoa-ei^io, fxeydXa y , el fxy] xpevaeTat. 
IIP. aAA aTto<pav(ji Tovff ; oxjTe ae ye fxoi fxapTvpeh, (5^5 ) 

Kai TovTov avTOv fxvj^ev dvTeiiteh Ifxoi. 570 

XO. vvv ^yj ^er ae TTVKvyjv (ppeva Kat <piXoao(pov eyelpeiv 

(ppovTi'^^ eTTtaTafxevyjv 

Ta7ai (piXataiv afxvvetv. 

Koivyj ydp eir evTvytaiaiv 

epyeTat yXaTTVjg eTrivota, TroXtTr,v (57°) 

'^yjfk.ov eTrayXaiova-a 575 

fxvpiatatv ixpeXtatai (Stov, ^yj- 

Xovv Tt irep tvvaTat. Kat- 

pog te' ^erra; ydp ti ao(pov tivo^ e^ev- 

pyjfxaTog yj iroXtg yjfxwv. 

dXXa 'Trepatve fxovov 

fnyjTe '^e^pafxeva fxyjT et- (575) 

py)fxeva iriM irpoTepov' fxt- 

aovai yap rjv Ta iraXatd 580 EKKAHSIAZOTSAI. 395 

'KokXaKig Beavrai. 

aAA ov /x.eAA€iv, «AA aimrrQai Kai tt} "^fi Toiq havoiaig, 

«f TO Tayvveiv "yapiron/ fx^Te^yjci nkiHrjTov Trapa ToTai BeaTati. 

nP. Kai fxrjv OTi [xh yjpyiara S/^a^a TTiaTevo)' Tovg te 6eaTag, 

€1 KaivoTOfJieiv eQeKritJovaiv Kai fxtj ToHg rj9d(7i Xiav (s^o) 

Tolg dp^aioig lvtiaTpi(3€iv, tovt eaS' o fxdXiaTa ^e^oiKa. 585 

BA. Trepi IMV roivw tou KaivoTOfxeiv furi "^eiafig' tovto yap vjfjuv 
hpdv dvT dXXrjg dpyrjg eaTiv, tuv S' dpyaisov dfceX^aai. 

nP. fL'^ vvv Tiporepov fJiyj^eig vfxxv dvTeiirr} fjirj^^ inroKpova-y, 

Trpiv enKJTaaQai Trjv eTnvoiav Kai tov (ppa^ovTog dKOvaou. (585) 
Koivaveiv yap TravTag tpi^aoo y^rpai, vavTcov fj.eTeyovTag, 590 
KaK ravTov t,rjv Kai ft,r] tov fnev irXovTeh, tov S aSXiov eivai, 
fnrjQe yea)pye7v tov fiev iroXX-^v, toj ^' etvai fjirj^e Ta(j)rjvai' 
fxi^V dv^^pairo^oig rov fxev yjirjaBai, -TroXXoTg, tov ^ ouS' dKoXovOca' 
dXX eva iroia koivov iidaiv ^ioTov Kai tovtov Ofjioiov. (59°) 

BA. vag ovv earai KOivog a-aaaiv; IIP. KaTetei aiteXeOov itpoTepog fnov. 

BA. Kai Twv (7TreXe6av Koivcovov/xev ; IIP./xaAi jaAA e<p6rig fi^ vTioKpovaag. 
TOVTO yap rjfxeXXov eya Xe^eiv Trjv yrjv irpwTiaTa Trof^ao) 
Kotvr}v iravTav Kai Tapyvptov kcu toAA oiroa^ eaTiv eKdaTco. 
eiT dito TOVTWV Koivav ovtcov rjfLeig (SoaKrjaofxev vfjidg (595) 
Tafxievofxevat Kat (f)eitofxevai Kai tvjv yvcofxrjv Ttpoaeyovaai. 600 

BA. Tiag oiiv oaTtg fxri KeKrrjTat yrjv rjfxm, apyvptov Se 

KatAapetKovg, d(f>avtj tiXovtov, IIP.ToyT eg to fxeaov KaTcxB^aei, 
Kat fxrj KaTa6etg tpev^^opK-^aei. BA. KdKTrjaoTO ydp ^/a tovto. 

nP. «AA ovtev Toi ypriatfxov earai irdvTwg avTw. BA.KaTa^i^Ti; (600) 

IIP. ov^eig ov^ev irevia tpdaet' trdvra ydp e^ovatv dyravTeg, 605 
apTovg, Tefxdyri, fxd^ag, yXatva^, oivov, aTe(f)dvovs, epe(3tv6ovg. 
coare t/ Keptog fxrj KaTa6eivai ; av ydp e^evpav avo^et^ov. 

BA. ovKovv Kai vvv ovTot fxdXXov KXe7rrova\ oig ravra Trdoeari ; 

nP. Trporepov y , coraHp , ore rolat vofxoig "hieypafxeBa roTg TrpoTepoiaiv 
vZv S', earai yap ^iog eK Kotvov, rt ro Kep^og fxr} Kara^eTvai', 610 

Bi\. ^v fxetpaK i^cov eiri6vfx-^a'^ Kai ^ovXrjrcxi aKaXa6vpat, 
e^ei rovrcov d(j>eXcbv ^ovvat' rav ck koivov ^e fxe6e^et 
^vyKaTa^ap6(ov. OP. aAA e^earat irpoTK avrco ^vyKa7a^ap6eTv. 
Kai ravrag yap Kotvag Trotco roTg dv^pdai avyKaraKeTa^ai (610) 396 APIST04>AN0T2 

Kai TrathoTTOieTv toj ^ovXofxevw. BA. Trwf ovv ov irdvTei latriv 615 
hri TV]v wpaiOTaTvjv avToiv Kai ^vjT-^aovaiv epei oeiv ; 

nP. al (j>avXoT€pai Kai (7i^0T(.pai •napa rag a-efxva^ Kade^ovvTai' 
KaT yjv TavTfjg eTriQvfx-^ayjf Tfjv alayjpav Tipaff VTTOKpova-et. 

BA. Ka) TTwg yjfxag Toiig Trpea(3vTag, i^v TaTgaiayjiaTcri avvoifji.ev, (615) 
ovK einKeixpei to neog irpoTepov Tipiv eKeta* 01 (f)rjg atpiKeaOai; 620 

ITP. ovy) fkayovvTai. BA. iiepi, tov\ IIP. Odppei, ft.yj heiarjg, ov-^j fj.a-yovvrai. 

BA. irep) tov ; nP. tov ft.y) ^vyKaTa^apSeiv. Kai aoi toiovtov vndp^/ei. 

BA. TO fiiev vfA.eTepov yv(i}fi.v]v tiv e^^et' Trpo^e/^ovXevTat yap oirag av 
fi.yj^efi.tag yf TpvTcrjfxa KevoV to ^e toJv dvtpav Tt irotyjaet ; (620) 
Kpev^ovTat yap Tovg ala^^^tovg^eTrt Tovg Be KaXovg (Ba^tovvTat. 625 

nP. dkXd (pvXdJ^ova 01 (f)avXoTepoi Tovg KaXXiovg dTitovTag 
diro Tov ^etTTVov Kai Ty}py}aova eiti Tolatv trifLoaiotaiv 
[0/ (fyavXoTepoi^' kovk e^eaTat Trapa Tolat KaXolg KaTa^ap9eTv 
raHai yvvai^iv Trpiv Totg atayjpolg Kai Tolg fKtKpoXg yapta^avTai. 

BA. yf AvatKpdTovg dpa vvvi ptg taa To7ai KaXoiat (f>povy]aei. 630 

riP. v^ Tov ^AttoXXw' Kfxi ^yjfJiOTiK^ y yj yvciift.yi Kai KaTayyivrf 
tSov aefxvoTepcov earat TroXXyj Kat tcov a^fypay^i^ag eypvTWV, 
OTav efj.fSa^' ej^ajv e^iryj, TTporepog itapayapet, KaT einTyjpei, 
orav yj^'^ 'yob ^taTrpa^dfxevog Trapa^co aoi ^evTeptd^eiv. (630) 

BA. TTwg ovv ovTCi) ^covTCtiv yjfLcov Tovg avTov Trattag eKaaTog 635 
eaTai^hvvaTog^^iayiyvwaKeiv, TW.Tite^ell', vaTepagyapairavTag 
Tovg yrpea^vTepovg avTwv etvat Tolat ypovoiatv vofj.tovaiv. 

BA. OVKOVV dy^ova ev Kat yjjyjaTciog e^^g tov irdvTa yepovra 

'^td Ty]v dyvotav, eTret Kat vvv ytyvcnaKOVTeg iraTep ovTa (635) 
dyyovat. t/ ^^fi , OTav dyvuig y], Trwg ov tot€ Kairf/eaovvTat', 640 

nP. aXX' 'TrapeaTwg ovk eTrtrpexpet' roTe^' avro7g ovk e/xeX' ovdev 
Toov dXXorpicov, oarig rvTrrot' vvv ^ y]v TrXyjyevrog aKovav], 
fj.y] avrov eKeHvov TyTTTTy '^etiwg, roHg ^pSoaiv rovro fkayeirai. 

BA. rd fjiev dXXa Xeyeigov^evaKatwg' ei^e 'npoaeX6ci}v^EiriKovpog,{6^o) 
^ AevKoXo(f)ag, irdTrTrav fke KaXol, tovt y^yf teivov aKovaat. 645 

nP. iro^kv fLevTot teivorepov rovrov rov TrpdyfJMTog eari BA. ro irotov', 

nP. e'i ae (fjtX-^aeiev ^AptarvXXog, (f>daKcov avrov Trarep eivai. 

BA. oifJ.co^ot y av Kai kookvoi. EEP. av ^e y o^oig av KaXaf/.tv6y]g. 
aXX' ovTog fiev Trporepov yeyovev, irpiv ro xp^^j^f^tafxa yeveaSai, (645 ) EKKAH2IAZ0T2AI. 397 

ojot' avy^i ^eof ^^ (re (pik^^avj. BA. §e;vo» [/.evrav eTmrovSri. 650 
T^v -y^v §e T/s- e<r6' 6 yeapy^aiav ', IIP. 0/ ^ovAo/. cro< Se fj.eX^i7ei, 
QTav 17 ^e/caTToyv to «XTO/j^erov, Xiitapt^g X*'/'^^" ^^ ^ewrvov. 

BA. irepi ^ IfJuiTiajv Tig iropog e(7Tai ; Aca/ -yap tovt eo"T<v epeaOai. 

nP. Ta /aev ovff vfxiv TrpSoTOV VTrap^ei, to, Be Ao/0' iy/Aerf y^avov/xev. 

BA. ev eT/ ^>;t£* TroSf, ijv Tig 0(f>Xy} irapa Toig apyovai hiKyjv tco, 655 
voQev e/CTKTei TavTrjv; ov yap Tav KOivwv y e<JTi ^ikoiov. 

nP. oAA ov^e ^iKai TtpaTov edovrai. BA. tovt; Se Troa-ovg eiriTpi^^^ei ; 

nP. Koiya} TavTVj yvafxrjv e6efJLVjv. tov yap, ToiXav, ovveK eaovrai ; 

BA. TToXkwv eveKeV vrj tov A.iroXXa' irpwTOV t evog ovveKa tvfTroVfi^s^i,) 
rjv Tig ocpeiXav e^apvifjTai. flP. iroBev ovv e^dvei(r ^aveta-ag 660 
ev tc5 KQiV'2 irdvTav ovtojv; KXeirrcav ^•^gv 'ctt' eTri^t^Xog. 

BA. v^ t>;v A-^firjTp ev ye ^i^daKeig. tqvti toivvv (ppaadTO) fJt.ot, 
Trjg aiKiag 01 TvirrovTeg irodev eKTicrovaiv, eTrei^av 
evciy)(rj6evTeg v/Spi^aiaiv ; ToyTO yap oif/iai a dvop-^aeiv. (660) 

IIP. aTro T^g fJM^rjg rjg aireiTai' TavTr^v yap orrav Tig dcpatp^f 665 
OL^.j vPpieiTai ff)avXu)g ovTug av6ig Trj yaaTpi KoXa<j6eig. 

BA. ovV av KXeirTrjg ov^eig eaTat; IIP. irag yap KXexpei fneTOv avTco; 

BA. ov^' diro^vaova' apaTuv vvktwv; IIP. ovk, rjv otKoiye Kadev^rjg, 
ovt^^v ye 6vpa^ , loairep TrpoTepov. fBioTogyap iraaiv wrdp^ei. (665) 
rp S diro^vri y , avTog ^aaei. Tt yap avTx trpdyfLa f/.d'^ea6ai ; 670 
eTepov yap twv eK tov koivov KpeiTTOV eKeivov KOfLte^tTat. 

BA. QvVe Kv^evaov(7 dp av6pa)Troi ; IIP. "Trepi tqv yap tqvto irof^a-et ; 

BA. T>;v ^e ^t(xiTav rtva rrotrjaetg ; IIP. Kotvrjv irdaiv. ro ydp daTv 
fi.tav otKrjaiv (prjixt -notrjaetv avpprj^aa etg ev airavra, (670) 
aaTe ^ahi^etv eig dXXrjXovg. BA. to te Be?7rvov Trov rrapaSrjaetg ; 

nP. Ta ttKaaTripia Kai Tag aTOtdg dv^^pwvag irdvTa 'Jroti^aa. 

BA. TO ^e ^rjfxa Tt aot yj)riatfJ.ov earat ; OP. Tovg KpaTrjpag Kara^-^aco 
Kat Tocg v^ptag, Kai paxp'J)^eTv earat ToTg irat^aptoiatv (674) 
TQvg dvhpeiovg ev t» noXefJiu), Kei Tig ^etXog yeyevrjTat, 680 
iva fj.r] ^etTrvxa^ atayvvofj.evot. BA. vrj tov 'AttoAAcw ydptev ye. 
rd te KXrjpcoTi^pta iroT Tpexpeig; 11 P. e^ t^v dyopdv KaTa^^^ao)' 
KOLTa aT^aaaa irap A/?/xoo/co KXrjpaaci) irdvTag, eoog av 
ei^wg Xayav dirtr] yatpm ev oTrofj) ypdfj.fja.Ti tetTtvel' 
Kat Krjpv^et rovg (k rov /3^t hrt Trjv arotdv dKoXov^eTv (680) 398 AP]2TO<I>ANOT2 

TV]V ^aa-iXeicv ^emv^a-ovTas' to ^e BrjT e$ ttjv Trapa Tairv^v^ 685 

TOVi; ^ (K Tov KaTnr eg tvjv aTOiav "xupelv Trjv aXcf^iTO^^coXiv. 
BA. iva KaTiTCoaiv; ITP.^aAi ,aAA iv eKti^^emvuxnv. BA.otcu ^e to ypdixjxi 

/**? ^^eXKvaQ^ Ka^ b ^eiTrv^aeif TovTovi diteXSiaiv aTravTeg. 
nP. aAA' ovK eaTai tovto iiap vjixtv. (685) 

Traai yap a(f)$ova TtdvTa T[ape^o}J.ev' 690 

c<30"T€ [j.eQva6et$ avTco aTecpdvu) 

iraf rii dneiaiv tvjv ^a^a XajScov. 

al ^e yvvaiKeg KaTa Tag '^10'^ovg 

irpoaitniTOvaai To^ig aTto ^enrvov ' (^90) 

Tfit^e Xe^ovaiv' ^evpo nap y}[Jioig' 695 

evBa^e fxelipd^ eaB wpaia. 

irap efA.01 , eTepa 

(f)-^aei Ttg dvcod e^ vTrepwov, 

Kat KaXXiaTY} Kai KevKOTdTrj' (695) 

TrpoTepov [xevToi ^ei ae KaQev^eiv 700 

awT^f Trap e[Ji.oi. 

ToTg evTTpeTreaiv S aKoXovQovvTeg 

Kat [neipaKioig 01 ipavXoTepoi 

Toidh^ epovaiv "ttoi Belg ovTog ; 

TtdvToag ov^ev ^pdaeig eXBcov' (700) 

Toig yap at[j.oig Kat Totg atay^poig 705 

eipvjcfttaTat irpoTepotg ^tveh, 

v[j.dg Ve Texg 6p7a Xa(3ovTag 

^t(f>opov avKYjg 

ev ToHg TipoQvpotat ^e(f>ea9at, (704) 

(f)€pe vvVf (f)pdaov [xoi, TavT dpeaKei a-(f)wv; BA. ■Jidvv. 710 
II P. l3aotaTeov Tap eaTtv eig dyopav e[J.ot, 

IV d7rode')(a}[t.at tu TrpoaiovTa yjirjfj.aTa, 

Xa(Bovaa KVjpvKatvav ev(f)covov Ttva. 

e/xe yap dvdyKYi TavTa hpdv fiprjfi.evrjv (709) 

apyetv^ KaTaaTr\aat tc Ta ^vaairta, 715 

OTtcag dv evco-^^aSe TipaTov Tyj[j.epov. 
BA. yi^v] yap evcayYiao^keaBa ; IIP. ^17//. eydi. 

eirena Tag yropvag KaTairavaat /3ovXo[j.ai EKKKH2TAZ0T2AI. 399 

aTra^aTrdaa? . BA. iva ri; I7P. trjXov rovroyt' (th) 

<va T«v vem eywaiv avrai rag aKfxag. 720 

Kai rd^ ye "^ovXag ovyj. ^e? KO(J^ov\x.kvaq 
T^v Twv eXevQepav v(pap7td^(iv ^vnpiv^ 
dXka Ttapa ro7g '^ovXoiai Koi[J.da6ai fxovov 
KarcovdKYj rov y^olpov dnoririXixivag. (719) 

BA. <f>ipe vvv eya croi TrapaKoXovSa nXyjaioVf 725 

IV aTTolBXeiiafxai Kai Xeyaai fJioi ra^i' 
rov rvji arparvjyov rovrov ov SavfJid^ere ; 
(XOPOT.) 
ANHP A. 
eyw , tv ets ayopav ye ra aKevr) <pepw, 

•npoyetpiovfi.at Ka^erdao) rvjv ovaiav. (724) 

yoopei av devpo Kivayvpa KaXvj KaXwg 720 

TCtiv yjpYifkarm Ovpa^e Trparvj rSov efiwv, 
OTTCog av evTerptfJifii.evyj Kavvj(pop^g, 
TToXXovg Karo} S>; QvXdKovg arpexpaa ef».ovg. 
TTOv aO vj ^t(f)po(f)opog ; vj yyrpa tevp e^iQi, (729) 

y^ Aia fjt.eXaivd y, ovh^ dv ei ro (f)dpfiaKov 735 

ei^ova ervyeg <h AvatKpdrvjg f>.eXatverat . 
iar<a itap avrvjv, '^evp iB vj KOfj.fj.(orpia' 
<f>ep€ ^evpo ravrriv t>jv vtpiav, v^pia(f)op€, 

evravOa' ai/ he ^evp' v] Ki6apx^og e^t6i, (734) 

TioXXdKig avaarvjaaad fj^ etg eKKXvjatav 740 

dcopt vvKrcop ^ta rov opBpiov voft.ov. 
TTjv aKex/pvjv XajSwv iipoira, ra KV]pta 
KOfKt^e, rovg SaXXovg KaBtarvj tiXviaiov, 

Ka). rw rpiTto^ e^eveyKe koi rvjv XvjkvOov' (739) 

ra yyrpt^i ^S>j Kat rov oyXov d(f>tere. 745 

ANHP B. 

eyco KaraBviaoo rdfxa ; KaKo^atf/.a}v dpa 

dvvjp eaofiat Kat vovv oXiyov KeKrvjfj.evog. 

fJM rov no<7e/SftJ of^eTTOTe y, dXXa fSaaavia 

TTpdortarov avrd TToXXdKtg Kat aKe^tpoft.ai. (744) 

ov yap rov efj.ov i^piora Kat (f)eitcoXiav 750 400 API2T04>ANOT2 

OfSev Ttpog €Ttog oZtC)}^ avoYjTcog eK(3a\(c, 

Trptv eK7rv6cofi.ai Ttav to Trpayix. OTroos fXf^. 

ovTOi, Ti Ta (TKeuapta TovTt ^ovKerai ; 

iroTepov fJieToiKi^oixevog e^ev^vo^ag (749) 

avT f 7] <f)ep€ig eveyypa BYi(rm\ AN. A. ov^^afxag. 755 

AN B. Tt ^vjT ent aTotyov ^crTtv ovTCog; ov Tt fj)q 

lepctivt T«5 KYjpvKi TTOfJi.Trviv Tiefj.TteTe; 
AN. A. px Ai', aXA aitocjjepetv avTa ixeKkco Tjj TroXet 

€$ TTjv ayopav /cara Tovg ^e^^oyfxevovg vofi.ovg. (754) 

AN. B. fj.eXXetg aito^epetv ; AN. A. Ttdvv ye. AN. B. KaKrjtaifj.wv dp ei 

vv} Tov Ata Tov accTvjpa. AN.A. Ttcog; AN.B. Ttcog; pa^ixg. 
AN.A. Ti &'; ov^^i TtetBapyeh /xe to<V vofxotat ^e?; 
AN.B. TtototatVf a> ^vaTvjve; AN. A. Torf te^oyft.evotg. 
AN.B. ^e^oyfievoiatv; wg dvovjTOi vjaG' dpa. (759) 

AN.A. dvovjTog; AN. B. ov ydp; vjXtBtcoTaTog juev ovv 765 

aTra^aTravTWv. AN.A. ot^ to TaTTO^evov TtoicH; 
AN.B. To TaTTOfj^evov ydp ^e7 ttoteh tov aa^pova; 
AN.A. fJidXtaTa itdvTcov. AN.B. tov ^aev ovv d(BekTepov. 
AN.A. av ^' ov KaTaBelvat '^tavoet; AN.B. (^vXd^ofj.at, (764) 

Ttptv av y t^ci) TO itXvjBog d Tt (^ovXeveTat. 770 

AN.A. Ti ydp dXXo y vj (pepetv itapeaKevaafxevot 

Ta '^(jpvjfj.aT etaiv ; AN. B. aAA' t^cbv eTtetBofi.i^v. 
AN.A. Xeyovat yovv ev TaTg o^oTg. AN.B. Xe^ovai ydp. 
AN.A. Kai (paatv oiaetv dpdfj.evot. AN. B. ^-^aovai ydp. (769) 
AN.A. ditoXeig dttiaTm itdvT . AN.B. aTttaTVjaovat ydp. 'j^t^ 

AN.A. h Ttevg ae y^ e7ttTpi\petev. AN.B. eTtnptxpovai ydp. 

otaetv ^oKeig Ttv oaTig avTcav vovv e%e/; 

ov ydp TtdTptov tovt eaTtv, aXKa Xaf*.l3aveiv 

vjfj.dg fxovov ^ei vvj A/. Kat yap ot Beoi' (774) 

yvwaet ^' aTro to5v yetpS>v ye twv ayaXfxaTCOv, 780 

OTav ydp evywfxeaBa "^tbovat TdyaBa, 

eaTVjKev eKTetvovTa tvjv yeTp vTtTtav, 

01/5^ cag Tt ^coaovT , dXX oitcog Tt XvjxpeTai. 
AN.A. w ^atfLovi dv^pSiv, ea ft.e twv Ttpovpyov Tt ^pdv. (779) 

TavTi ydp eaTi avv^eTea. itov fxovaB tfxdg; ■ 785 EKKAH2IAZ0T2AI. 401 

AN.B. ovTCi)<r yap oiaeig; AN.A. vou (jm A/a, Kai %ri fjukv ov» 

Tw^i ^vvaTTTa Tob Tpnro^c. AN.B. T^^g f/iapia^, 

TO iJ.rjhe irepifjieivavTa tovs aWov^ o ti 

^paaovo-iv, eha TfjviKavT^ i^^rj AN.A. Tt^pav; (7^4) 

AN.B. eirayafj.€V€iv, eireiTa ^iaTpij3eiv eTi. 790 

AN. A. iva S^ Ti ; AN. B. (Teiafjj^g el yevoiTo iroWaKig, 

rj irvp airoTpoTrov, rj tia^etev yaXrjy 

vavaaiVT av eo-(f>epovTeg, afJ.l3povTr]T€ (tv. 
AN.A. yaptevTa yovv iraQotft. av, et fir] yjtifJ. oirot (789) 

Tavra KaTaBetrp. AN.B. fLrj yap ov Xa^oK; (nrot. 795 

ddppei, KaTaBr}(Tetg, Kav ev^^ eXQrjf, AN. A. r/^ ; 
AN.B. eyx^a TovTovg "^etpoTovovvTag fi.ev ro^y, 

aTT av oe dogiy, TavTa iraXtv apvovfJ.evovg. 
AN.A. otaov(riv, (u tSlv. AN.B. rjv ^e fj.ri K0fJ.t(T(O(Tt, ti ; (794) 

AN.A. afj.eXet KOfj.tovatv. AN.B. rpi te fj)ifi KOfLtacoat, Tt ; 800 

AN.A. fj.a')(pvfj.e& avToTg. AN.B. iij» ^e KpeiTTovg coai, r/; 
AN.A. airetfj. edaag. AN.B. i^v ^e iraAaJa avTa, t/ ; 
AN.A. ^tappayetrjg. AN.B. ^v ttappayia te, ti ; 
AN.A. KaXwg irof^aetg. AN.B. av S eTrt6vfj.-^aeig (f>epetv ; (799) 
AN.A. eyoyye' Kat yap tou^' efuurrov yeiTovag 805 

opa (pepovTag. AN.B. "Trdvv y av ovv AvTtadevyjg 

avT eiaeveyKoi' Trokv yap efJ.fj.eXeaTepov 

vpoTepov yeaat irXeh rj TptaKovff rjfLepag. 
AN.A. Qtfj.ci}^e. AN.B. KaXXtfLayog S' 6 yppo^i^daKaXog (804) 

avToTatv etaotaei t/ ; AN.A. irXetQ} KaXXiov. 810 

AN.B. avBpiairog ovTog airo^aXei ttjv ovaiav. 
AN.A. tetvd ye Xeyetg. AN.B. t/ ^eivov; ooavep ov^ opwv 

dei Totaxna ytyvofLeva xl/»](j)tafi.aTa. 

ovK otaff eKe7v ov^o^e, to irept tc5v dXaiv ; (809) 

AN.A. eyoj^e. AN.B. Tovg yaXKovg t eKetvovg rjvtKa 815 

e4/rj<ptadfLe6 , ovk otaBa; AN.A. Kat kokov ye fioi 

TO KOfj.fL e-yeveT' eAfcrvo. TraXav ydp l3oTpvg 

fLeaTrjv arrvipa tijv yvaAov yaXKOiv e^ajv, 

v»»/ >»\»>v,, to \ 

KaireiT e)(apovv etg ayopav err dXcptTa. (o'4/ 

eaeiB^ vTreypvrog apTt fLov tov BvXaKov, 820 

Dd 402 API2T0a>AN0TS 

aveKpay 6 Kvjpv^j jxy] ^ej^ecfiai fxi^^^eva 

•XakKQV TO KonroV dpyvpw yap '^pa[xe$a. 
AN.B. TO S' evayy^oq ovy^ aTravTeg ^fxeig a)[xvvf/.(v 

TokavT eaeaSai irevT aKoa la ty] itoXei (^'9) 

Tyji; TeTTapaK0(7T^g, vjv eTtopicf Ev^iTridijf ; 825 

KevBvg KaTey^vaov Tca,<; dvrjp KvpmityiV 

OTe Vfj ^' dva<7K07rov[j.evoi; e(f)aiveTQ 

Aios }i.opiv6og Kai to Trpayix ovk vjpKeaev, 

TTaXiv KUTeiriTTOV itaq dvrjp FivpLTTioi^v. (^24) 

AN. A. ov TavTOv, w Tav. totc fxev -^fjieig YipyofKev, 830 

vvv t ai yvva^Keq. AN. B. «$• eyw (pvXd^of).ai 

vrj Tov Yloaei^a ff.y} KaTovp-^crcccri fj.ov. 
AN.A. ovK ol^ Ti \Yjpe7g. (pepe av Tavdcpopov iraTi. 

KHPTH. 

w TidvTe; dcTTOif vvv yap ovtco TavT e^^e/, (829) 

yape^iT, eTreiyeaS' evQv T^g c^TpaTfffihoq^ 835 

OTiiaq av vfkh yj tvyYi KXYipovfxevoig 
fppdarj Ka^ eKaaTov dvtp^ otioi oenrvYjaeTe' 
wf al Tpdyre^ai y elaiv emvevYia fxevai, 

dyaBm dndvTCiiv Ka) TtapeaKevaafxevai, (^34) 

KXtvai Te aiavpwv Kai "^aiti^dov vevaafxevai. 840 

KpaT^pa avyKipvdaiv, ai fxvpoTtiaKioeg 
eaTaa ecpe^-^g' Ta TeixayYj piTti^eTai, 
kayco avaTtYjyvvaai, TtoTtava TteTTeTai, 

aTe(f>avoi itXeKOVTai, (ppvyeTai Tpay^fxaTa, (^39) 

yvTpag eTVovg etJi/ovaiv ai veoiTaTai' 845 

'Siff.oTo; ^' ev avTalg iTtTtiKYjv aToXYjv eyoov 
Ta Twv yvvaiKwv ^iaKaSaipei Tpv^Xia. 
Vepav ^e ycnpel yKavi^a Kai Kovntota 

6%»v, Kaydi^av /Aefl' CTepov veavtov' (^44) 

efj.(3dg Ve Kehat, Kai Tpipav eppifxfn.evog. 850 

■Ttpog TavTa ycopeW^ (iog t>;v ffM^av (pepm 
eaTYjKeV dXXd Tag yvdQovg ^ioiyvvTe. 
AN.B. ovKovv ^a^iovfxai ^v^Ta. ti yap eaTVjK eywv 

evTav6\ eTtei^r} TovTa tyj Ttokei toKeH; (849) 
ERKAH21AZ0T2AI. 40S 

AN.A. Kcu TTOi (3ahiT av /*>; KaToBii^ Tr,v ov<Tiav ; 855 

AN.B. ori htwov. AN.A. ov ^^', rjv y eKeivaig vovg (vf„ 

vpiv y* av aTTeveyKVjg. AN.B. aAX' airoi<T!i). AN.A. vi^iKa; 
AN.B. ov TovfjuiVf flJ TdVf €/A7ro^ft>v e<TTai. AN.A. ti S17; 

.B. erepovg airota-eiv (fyriy^ e& v<TTepovg efxov. (^54; 

^N.A. I3ahe7 ^e hnrvr}<7wv 0[xxg ; AN.B. t/ yap TtaB<a; 860 

To. tvvaTO. yap ^ei" t^ voXei ^vXkafJL/Saveiv 

Toy> eu (f>povovvTag. AN. A. ^ ^e KooXv^roxrt, ti ; 
AN.B. o/xcV' elfu Kir\>ag. AN.A. ^v &e luaGTtySxTiy ti', 
AN.B. KaXovfJieO" avTag. AN.A. ^v Se KaTayeXaxri, t/; (859) 
AN.B. eV) Ta7$ Qvpatg eaTOif AN.A. T/Spao-e/?; elve fMot. 865 
AN.B. Tfti» e<T<fiepovTcov apvacrofjuai ra aiTia, 
AN.A. ySoS/^e To/vuv v<TT(pos' av S', cu S//f<»v 

Kat YlapfjiAvav, aipe<T6e t^v vafjivr}<Ttav. 
AN.B. <f>epe vvv eyoi <Tot ^vfji.(l>epio. AN.A. iny), /xij^a/Aas. (864) 

^ehiKa yap fJLr} Kat irapa t^ <TTpaTriyiOi, 870 

OTav KaTaTi6a, irpo<Tiroi^ Tav -^rifjMTOOv. 
AN.B. vrj Tov Aia ^7 yovv fjirj^av^fjuiTog rtvo^, 

(nr(aq Ta fnev ovTa yjprffJLafi eqw, TOta^Oe d€ 

Twv fjuxTTOfJievajv Kotv^ fjieQe^di iraog eyw. (869) 

opOoiq efJLOiye <f>aiveTat' 0a^t<rTeov 875 

Ofjio<T e<TTi hnrv^<TovTa kov fjLeXXrpreov. 

rPATS A. 

t/ xoff av^pei oir^ rjKOV<rtv ; apa ^ rp> iraXat' 

eyw Se KaTaireTrXacrfJievrj xptfJLvOtx 

e<TTi^Ka Ka) KpoKonov r}fJL(f>teafxevr„ (^74) 

apyoq, fiitvvpoft.evr} ti vpoq eft.airrr}v fJieXoq, 880 

vat^ov^T, onaq av ireptXa^otfx avrwv Ttva 

vaptovra. Moucra/, ^evp tT evi Tovfjiov <TTOfJLa, 

fi.eXvtptov evpovcrat t/ twv I»v//fci5v. 

NEANIS. 

vwv fnev fjie irapaKinpaaa irpov(p6r}q, » aaTrpdi. (^79/ 

wov V eorfftMi ov irapovariq evQdtAe 8S5 

ffjiov Tpxjy^(Tetv Kat Trpoa^xJ^e^rBat Ttva 
Dd2 404 APIST0*AN0T2 

abova eyo) 6 , yjv tovto 6pa$", aVTaaofJMi. 

Kel yap ^i* oyXov tovt eaTi To7g 6eafx.evoig, 

01X0)$ eyei Tepiivov ti Kai Kc^fxai^iKov. (884) 

FP. A. TOVTO) ^iaXeyov Ka^TToy^wpvjaov' <7v ^e, 890 

(fnXoTToipiov avXyjTa, Tovg avXovg Xa/Scbv 

a^iov efxov Kai aov iipoaavXificTOV fxeXog. 

ei Tig ayaBov /SofAerat Tca- 

6e7v Ti, Tiap efxoi y^rj KaOevdeiv. (889) 

ov yap ev veaig to crocpov ev- 095 

ecTiv, aXX ev raTg iteiteipoig' 

ovhe Tig cTTepyeiv av eOeXoi 

fxaXXov 7] ya tov (piXov 

xirep ^vveifiV (894) 

aXX e<p eTepov av TteTOiTo. 
NE. fxyj (pSovei Ta7g veaiai. 900 

TO Tpv(pepov yap ef/.Tre<pvKe 

ToTg aTtaXolai fxfipo^g, 

Kaiti Tolg fx-riXoig eitav- 

Sel' ai) ^', w ypav, itapaXeXe^ai KavTeTpixpai, (899) 

T» 6avaTa} fxeXvjft.a. • 905 

rP.A. eKTteaoi aov to Tpy}fxa, 

TO T eTtiKXiVTpov a7to(3aXoio, 

(5ovXofj.evyi a7to^eia6ai, 

KOLTti TVjg KXivyjg ocpiv (9°4) 

evpoig Kai itpoaeXKvaaio 9^° 

^ovXofxevy) (piX^aai. 
NE. alaH, t/ TTOTe iteiaofxai ; 

ovy^ yjKei fxovTaipog' 

fxovyj ^ avTOv Xeiitofh ' vj 

yap fJLot fxyiTYip aXXyj (3e(3y)Ke 

Kou TaXX' ov^ev ff.e TavTa SeT Xeyeiv. (9°9) 

«AA', w [Jia7\ iKeTevofxai, 9^5 

KaXei Tov Op6ayopav, onccg 

aavTvig KaTOvai , avTil3oXa> ae. EKKAH2IAZOT2AI. 405 

rP.A. yj^r] Tov a-n 'Ixvia^ 

TpoTTov TaXaiva Kv^aia^' (914) 

So*f€?f he fx.01 Koi Xa0^a Kara rovg A€o-/3/ovf. 920 

«AA ovK av iroB v(f>apiraaaio 

Tafxa Traiyvta' t>;v ^' e/x>/v 

xpav ovK airoXeig ov^ diroX-^ei. 
NE. aQ OTrocra /SovXet Kai •7rapaKv<f>& axnrep yaXri' (9' 9) 

ovoeig yap w^ ae TrpoTepov e1crei<T avr efxov. 925 

rP. A. ovKow €7r' eK(f)opdv ye. NE. Kaivov y\ d a-anpd. 
rP.A. ov oyra. NE. t/ yap av ypai Kaivd rii Xeyoi ; 
rP.A. ov Tovfjiov o^vv^crei o-e yyjpag. NE. aAAat t/; 

tlY/ovaa fudXXov Kai to (jov y\^ifLv6tov ; (924) 

rP.A. T/ fuoi tiaXeyei ; NE. <7v ^e t/ '^iaKinrTeig', FP. A. eyi ; 930 

a^« irpog efuavTTjv 'EiTriyevei T'}>f/.x tpiXx. 
NE. (701 yap <f>iXoi T/f eariv aXXog vj Teprj^ ; 
rP.A. ^ei^ei ye Kat coi. Toya yap eiaiv w^ efL€. 

oOt yap avTO^ eaTiv. NE. oii (7ov y^ wXeQpe, (9^9) 

§€oa,evo$- ovdev. FP.A. vS^ A/', co cpdivvXXa <7v. 935 

JNCi. de<^e/ Taj^ avTOq^ »$■ eyary aTrep-^ofkat. 
rP.A. Kaytcy , tva yvSig oag voXv arov fjiei^ov (f>poviii. 

NEANJAS. 

efff e^-qv irapd tyj vea KaOev^etv, 

Kat fL^ tet irpoTepov ^ia(7Tro^^<7ai (934) 

avdatfLov r} vpea/SvTepav' 940 

ov yap avaayeTOv tovto y eXevOepw. 
rP.A. oiff.a^iov apa vrj Aia airo^rjaetg. 

ov yap Tairt Kapigev^g raO eaTiv. 

Kora Tov vofJLOv Tavra voieTv (939) 

€<7T/ ^Katov, et '^rifuoKpaTovfj.eBa. 945 

aAA' eif).t Trjp-^aova Tt Kat ^pdaet itoTe. 
NEA. elO , 60 6eoi, Xd^oifLt t^v ^faA^v fJLOvrjV^ 

e(f> rjv TreTrwKcog epyofJMt traXai iroBoiv. 
NE. e^rjTraTrjaa to KaTdparov ypahov (944) 

(fjpovtrj ydp eaTtv oiOfi.evrj fx ev^ov fx.evetv. 950 

Dd 3 406 APTSTO^ANOTS 

rP.A. aAX' ovTOfTt yap aiiTO^ ov fAefAV^fxeGa. 

hevpo ^^ ^evpo oyj, 

(piXov efxov, devpo fxoi 

TrpoaekOe xai ^vvevvog fxoi 

T^v ev(f)30vriv ottcc^ eaei. (949) 

Ttavv ydp Tig ep(og fie ^ovei 

Twv^e Tcov am (SoaTpvyjxiv. 955 

aTOTTog ^ eyKenai f/.oi Tig TioBog, 

Oi fxe ^iaKvaKrag eyei. 

fj.eOeg, iKV0Vft.ai (t , Epcog, 

Kai Ttoiriaov tov^ eg evvvjv 

TYjv efxyjv iKea-dai. (9.S4) 

NEA. ^evpo ^v] ^evpo ^r], 960 

Kai Qv fi.01 KaTaOpafxov- 

aa TVjv Svpav avoi^ov 

T^vS ' e/ Se fxvj, KaTaTream Keiaofxai. 

(f)iXov, aAA' ev tco ax 

^ovXofxai KoXTrcp 

■nXyjKTi^eadai fxeTa TVjg arjg TtvjYjg. 

KvTrpi, Ti fx eKf/Miveig hii TavTYj ; 965 

fxeOeg, iKVOvfxai a , E/?a>$-, (9^'°) 

Kou iroiyjaov tvjvo eg evvviv 

TVjv efji.7]v iKeaBai. 

Kai TOvTa fxevTQi ft.eTpiiog iipog tvjv efiivjv dvex,yKVjv 

etp^fjiev eaTiv. aii ^e fxot, ^iXTaTOv^ h iKeTeva}, 970 

avot^ov, daTrd^ov ff.e' 

^td Tot ae TTOvovg eyja. 

a -^pvao^^ai^aXTOV efxov fxeX^fxa, KvTipt^^og epvog, (965) 

fxeXtTTa M.ovav]g, HLapiTm OpefXfxa, iLpv^vjg 7rpoa<mov, 

dvot^ov, daTidi^ov fx.e' 

^td Toi ae TTOvovg ej^w. 975 

rP.A. ovTog, t/ KOTTTeig; fxwv efxe ^v]Teig ; NEA. Tro^ev ; 
rP. A. Kai TVjv Bvpav y v]paTTeg. NEA. ditoBdvotfj. dpa. 
rP.A. Tov "^ai '^eofxevog ^aS' eyjav eX-^XvBag ; (97^) EKKAH2IAZ0TSAI. 407 

NEA. 'Ava<f)\vaTiov ^ifjTcov tiv av6pco7rov. TP. A. Ttva; 

NEA. ov Tov Se/S/vov, ov ai) irpoa^OKoig lacoi. 980 

rP.A. vr] Trjv ^AcfypotiTrjV, ^v re l3ov\rj y yjv re fx.-^. 

NEA. «AA ofj^/ vvvi raf vTrepe^vjKOVTeTa^ 

eiadyofxev, aXX etaavSi^ dvaPejSX-i^fxeda. (975) 

Taf evTO^ eiKoaiv yap eK^iKd^ofxev. 
rP.A. €7ri TVj^ TrpoTepag dp-^^i^g ye Tovr •^v, <» yXvKwV 985 

vvvi Oe TtpwTov eiadyeiv y^fxag 'hoKe'i. 
NEA. Ts5 (3ovXofJi.evx ye, KaTo, tov ev TieTToTg vofxov. 
rP. A. aAX' ovVe '^einveli KaTa tqv ev TteTToTg vofMov. (980) 

NEA. ovK oZo Ti Xeyeig' Trjv^e^i fxoi KpovaTeov. 
rP.A. orav ye Kpovavjg Trjv efx.rjv iipS>TOv Bvpav. 990 

NEA. aXX ovy^i vvvi Kprjaepav aiTOVfxeda. 
rP.A. oi^ OTi (f)iXovfxai' vvv ^e Bavfxd^eis oti 

Qvpaai ff. €vpeg' dXXa npoaaye to aTOfua. (985) 

NEA. aAX', w /x,eA , oppw^^ tov epaaTrp aov. FP. A. Tiva ; 
NEA. Tov ToJv ypa(f)ea}v aptaTov. FP. A. ovTog S' eari Tig ; 995 
NEA. og Totg veKpoiat ^wypa(f>e7 Tag XrjKvSovg. 

aXX airta , OTicog fir) a eirt avpataiv oipeTat. 
rP.A. otO o?o' Tt ^ovXet. NEA. Kai yap eya ae v^ Aia. (990) 
rP. A. /xa Tv;v A(ppo^tTrjv, rj [x eXay^^e KXr/povtxevr}, 

fJLrj yu) a a(f>rja(>}. NEA. 7rapa(f)pove7g, w ypd^tov. 1000 

rP.A. XrjpeTg' eyo) ^ o^w tr' eirt Tdfxd aTpwfXMTa. 
NEA. Tt ^rjTa Kpedypag Tolg Ko^otg moifJ.e& av, 

f^ov KaSevTa ypa^iov TotovTovi (995) 

eK Txv (ppedrav Tovg Kd^ovg ^vXXafu^dvetv ; 
rP. A. fj.ri aKooTTTe /a, » TdXav, dXX eirov ^evp'' ag efxe. 1005 

NEA. aAA' ovK dvdyKrj [xovaTiVf el [xri tuv €twv 

Trjv TtevTaKoatoaTriv KareSriKag Trj noXet. 
rP.A. vri Trjv^ A(l)po^iTriv, ^el ye fxevroi <r'. oog eyh (1000) 

Torj- TrjXiKovTOig ^vyKaBevtova rj^ofxat. 
NEA. eya Se Tai"^ ye rrjXtKavTatg ay^Qofxat, ' 1010 

KOVK av 7rt6otfi.r]v ov^eiroT . FP.A. aAAa vrj Aia 

dvayKdaei tovti ae. NEA. tovto S' eaTt t/; 
D d 4 408 API2T0cI>AN0T2 

rP.A. xp^^cjiicrfxa, Ka6' o ae ^ei ^a^i^eiv ag e/>te. (1005) 

NEA. Ae^y avTO ti Trore Kacm. 

rPATE B. 

Kai ^17 (Toi keyo). 

eoo^e ra^ig yvvai^iv, Pjv avyjp v€og 1015 

veag eTridvfjiyj, fXYj aTro^^eiv avryjv Trp]v av 

TVjV ypavv TrpoKpovarj TrpwTov' vjv ^e /xtj 6e\y] 

irpoTepov TrpoKpoveiv, aAA' eTciSvfx.^ ryjg veag, (loio) 

Ta7g Trpea-jSvrepaig yvvai^iv ecrT<o rov veov 

eXKeiv avari Xa^ofxevag rov TraTTdXov. 1020 

NEA. oifxoi' YlpoKpovcTTYig Tyjfxepov yevyjaofxai. 
rP.A. ToTg yap vofnoig roig yjf>.erepoicn Treiareov. 
NEA. ri d\ yjv acpaip^Tai fx avYfp rm '^yjfi.oTciov (10 15) 

y] Twv (pikoov eXQitiv t/?; FP.A. «AA' ov Kvpiog 

vnep ff.eOifi.vov ecrr avrjp ovbeig en. 1025 

NEA. e^cofxoaia ^' ovk eaTiv, FP.A. ov yap '^ei cTTpocfy/jg. 
NEA. «AA' efxitopog elvai crK'^xpoft.ai. FP. B. KXawv ye av. 
NEA. T/ '^^ra 'x^py] ^pav; FP.A. ^evp' aKoXov6eiv ag Ifxe. (1020) 
NEA. Kai ravT avayKYj fj.ovaTi; FP.A. AiOfJi-^^eid ye. 
NEA. vnoaTopeaai vvv Trpara TYjg opiydvov, 1030 

Kai KX-qfj.a6 vTro6ov avyKXdaaaa rerTapa, 

Kai raiviwaai, Kai TrapaSov rag XyjKvdovg, 

voarog re Kard6ov rovarpaKov irpo ryjg 6vpag. (1025) 

rP.A. yj fi.y]v er av^aei av Kai aTecpdvYjv efxoi. 
NEA. VY] rov Ai\ YivTiep y] ye ttov rav KY]pivwv. 1035 

oifJ.ai yap ev^^ov dia7ieae7a6ai a' avTiKa. 
NE, 7tg7 TovTov eXKeig av ; FP.A. rov efj^avTYjg eiadyoi. 
NE. ov aa(f>povovaa y . ov yap YjXiKiav ey(ei (1030) 

Trapa aoi Ka6ev^eiv TY]XiKovTog oov, eiret 

f>.y]ry]p av avrco fj.dXXov eiY]g y] yvvY]. 1040 

aar ei KaraarY]aea6e rovrov rov vofxov, 

T>;v yy]V airaaav O/^/tto^cov efJ.TTXy^aere. 
rP.A. 00 7rafi./3^eXvpa, (f)6ovovaa rov^e rov Xoyov (1035) 

c^eiJpes'' «AA eyw ae rif>.(tipyjaofJ,ai. EKKAHSIAZOTSAI. 409 

NEA. vi^ Tov Aia Tov (jWT-fjpa, Keyapioai ye fxoi, 1045 

w yXvKVTaTov, ttjv ypavv arraXXd^aa-d fxov 

cocT avTi TovTOov Twv ayaBm dg eairepav 

fxeydXfiv dito^waca Ka\ "nay^^ldv aoi ydpiv. (1040) 

rP. B. avTt] (Tv, TToi 7rapa(3aaa Tovde tov vofxov 

kkKeig, Tiap ifxoi twv ypafXfxdTm elpviKOTm 1050 

irpoTepov KaBevhcLV avTOV ; NEA. o'ifxot. ^eiXatog. 

TToOev e^eKvxpag, ix) KdKidT dTrokovfxevfj \ 

TovTO yap eKeivov to KaKov e^coXeaTepov. (1045) 

rP.B. ^dti^e ^evpo. NEA. fj.y}bafJ.S)g fxe Trepii^r}^ 

eXKOfxevov vno r^a^, dvTij3oXu> cr . FP.B. dXX ovk eya, 1055 

aXA' vofxoi eXKei cx'. NEA. ovk efxey, aXX eft.Trovad ti<; 

e^ aifnaTog (f>XvKTatvav rjfiicfneafji.ew]. 
rP. B. eTTov, fiMXaKim, '^evp' dvvaag Kat f/.rj XdXet. (1050) 

NEA. 'i6t vvv 'eaaov etg oKpodov iipwTtaTd fxe 

eXBovTa Qappvjcrat itpoi; efiavTOV el ^e fVfj, 1060 

avTov Tt opmTa Tivppov oxpet fx avTtKa 

VTTO Tov ^eovg. FP. B. Bdppet, ^d^i^' 'ev^ov yeael. 
NEA. oehotKa Kdya fxrj itXeov YjTtep (3ovXofxat. (1055) 

«XA' eyyvYiTd; aoi KaTa<7TYj(X(o ^vo 

d^io^^Q^eMg. TP.H. fL'^ fit.ot Ka6t<7T'^. 

rpATs r. 

TToT <7v, irol 1065 

yapeli fxeTa Tavry];; NEA. ovk eytoy , dXX eXKOfiuxt. 

aTap YjTtg et ye, tioXX dya6d yevotTO aot, 

OTt fL ov Trepiei^ei eirtTpt^evT . u> 'HpdKXetg, (1060) 

w Yldveg, 0} KopvlSavTeg, a AtocrKopct}, 

TOVT av TtoXv TOVTov TO KaKOv e^coXeaTepov. 1070 

aTap Tt TO Ttpdyfx 'eaT^, dvTtfSoXw, tovti Trore; 

voTepov "ntSrjKog avditXecag \pifjt.v6iov, 

•/] ypoAig aveaTy]Kv7a itapa twv TtXetovm ; (1065) 

rP.r. fiuy] aKWTtTe fj.\ dXXd "^evp enov. FP.B. ^evpi fjiev oiiv. 
rP. r. wg ovK d(f)Y]aca ov^^eitoTe a . FP, B. ovOe /a^v eyca. 1075 

NEA. ^taairdaeaQe fx, 10 KOKcag aTtoXovfnevat. 410 API2T0*AN0T2 

rP.B. (fxoi yap aKoXovdeiv a ehn Kara tov vofJiov. 

rP. r. ovK, 7jv erepa ye ypav^ er aKxyjiiv (pav^. (1070) 

NEA. r]v ovv vcf>' vfxav TrpaTOV aTroXafxai KaKco^, 

(pepe, TTcof e7r' eKeivvjv tyjv Ka\yjv acf)i^ofi.ai ; 1080 

rP.r. avTO^ (TKOTret av' Toi^e ^e <toi 'TroivjTeov. 
NEA. TTOTepag TipoTepag ovv KaTeXdaag aTtaXXayu) ; 
rP.B. ovK oicrSa ; I3a^ie7 ^evp". NEA. dcpeTW vvv fu avT-rji. (icy^) 
rP.r. devpi fxev ovv '16 wg efx . NEA. v^v yj^t fx d(f)yj. 
rP.B. aXX ovK a(f)yja-co fxa Aia a . FP.r. ov^e fxy^v eya?. 1085 
NEA. yaXetiai y av yjTe yevoft^evai TiopBff.Yjg. FP.B. t/i^ ; 
NEA. eXKovTe Tovg TtXaTrjpag dv diTeKvaieTe. 

rP.B. (Tiyyj j3d^i^e ^evpo. TP.T. fxd A/' aAX' oSf eju.e. (1080) 
NEA. TOVTi TO Ttpayfxa Kara to Kavvccvov aacpag 

\p-^(piafxa, (Siveiv ^ei fxe '^iaXeXYjfXfi.evov. iC'9o 

Ttwg oiiv oiKWTieh dfX(j)OTepag ^vv^crofi.at ; 
rP.B. KaXag, eTtethav KaTa(f)dyy}g (3oXj3ccv yvTpav. ■ 
NEA. oifxoi KaKotaifxm, eyyvg yj^i^ Tvjg Qvpag (1085) 

kXKOfxevog eifx . FP.r. aXA' ovbev eaTai aot TtXeov. 

^vvea-TTeaovfxat yap fxera aov. NEA. fxrj Ttpog Beihv. 1095 

evt yap ^vveyecrdai KpeiTTov ^ dvoiv KaKoh. 
rP.r. vrj TrjV FiKaTyjv, edv re t3ovXyj y r\v t€ fxri. 
NEA. w rptaKaKo^aifxav, ei yvvaiKa '^et daitpdv (1090) 

I3tve7v oXvjv Trjv vvKra Kat Tnv rjfxepav, 

KaTretT enet^^av t^ct^' aTtaXXaya, itdXtv 1 1 00 

^pvvrjv eyovaav XrjKvBov inpog raTg yvdOotg. 

dp ov KaKotaifxm elfxt ; ^apv^^atfxm fxev oiiv 

vrj Tov Ata Tov aoiTrjp avrjp Kai ^vcrfvyrjg, (1095) 

oaTtg ToiovToig Byjpiotg avvvyj^ofxat. 

OfX(jog V edv Tt noXXa iioXXdKtg iidBco 1 105 

vTio Tah^he rah KacraX^d^oiv, ^evp ecntXewv, 

Qdxpai fx eTi avTco tco aTOfxaTt rrjg ea^oX^g' 

Kat Triv dvioSev eTrtnoX^g rov avjfxaTog ( 1 1 00) 

l^cioaav KaTaiitTTwaavTag, eha tw iiQOe 

fxoXv0toypriaavTag kvkXco itepi Ta a(pvpa, 1110 EKKAH2IAZ0T2AI. 411 

avcti TTiQeTvai iTpocpaa-iv avr) XyjkvQov. 

eEPAnAINA. 

(a {xaKapiog fxev ^^/ao^, ev^^aifxccv ^' e^yo), 

at/T^ re fxoi ^eairoiva ft.aKapKOToiTi^f (i 105) 

vf^eT^ 6 oaat TrapecxTaT em Taiaiv Qipaig, 

01 yeiTOveg re ndvTeg 01 re '^rjft.OTai, 1 1 15 

eyw T€ irpog tovtoictiv yj '^iaKOvog, 

vjTt^ fj.efj.vpwfxai Trjv Ke(f>aXyjv fj.vpwfji.aaiv 

ayaBolaiv, w Zev' iroXv V virepTieiiaiKev av ( 1 1 1 o) 

TovTWV omdvTWV Ta Qdai' dfi.(popei^ia. 

ev TYi KecpaX'^ yap eft.f>.evei ttoXvv y^ovov' 1 120 

Ta 6 aAA aTravbyiaavTa iravT a-neTiTaTO 

co(7T eo"T/ TcoXv /5eAT/o"Ta, TtoXv ty}T , co 6eoi. 

Kepaaov aKpaTov, ev(f)pave7 tv]v vvy6 oXyjv ( 1 i i 5 ) 

eKXeyoft.evag t/ av ft.aXi,a-T ocfj.riv ^yyj. 

aAA', 0) yvvaTKeg, (f^pdaaTe fji.ot tov deairoTVjVf 1 1 25 

Tov dvtp', oitov o-T/, Tyjg efxi^g KeKTi^f/.evyjg. 
XO. avTov fj.evov(T yjfj.tv y av e^evpeiv ^oKeig. 
0E. fj.dXtaB ' o^t yap e-nt to ^elTrvov epyeTat. ( 1 1 20) 

w ^eairoT, w fxaKdpte Kat TptaoX^te. 

AESnOTHS. 

eyw', 0E. av fj.evTot v^ At wg y ovtetg dvfjp. 1 130 

Ttg yap yevotT av fndXXov oX/3twTepo$, 

oaTtg iroXiTwv TiXehv yj TpiafKvptwv 

OVTWV TO TrXyjSog ov ^e^etTTvyjKag ft.ovog ; (1125) 

XO. ev^atfJ-ovtKOV y avQpwirov etpvjKag aa(f>wg. 

0E. TToH TToH j^aVt^etg ', AE. eiTt to "heliTTVov epypfj.at. 1135 

0E. vyj T>;v 'A0/jo^/t>;v, TToAy y airdvTwv vaTaTog. 

Ofj.wg V eKeXeve avXXa^ovadv fx, yj yvv^ 

dyetv ae koi Taatt fj.eTa aov Tag fj.etpaKag. ('130) 

otvog 'te "KTog eaTt neptXeXetfXfi.evog 

Kat TaXX dyadd. Tcpog Taxna fxYj (3pa0vveTe, 1 1 40 

Kat twv QeaTWV et Ttg evvovg Tvyydvet, 

Kat Tftiv KptTWV ei fxi^ Ttg CTepwae (3X€7Tet, 412 API2T0<I>AN0T2 

Hto) [xeS^ yjfj.oiv' TrdvTa yap 7rape^o[/.€v. (i^35) 

OVKOVV aTiaui ^^ra yevvaiag ep€^$ 

Koi fJiVj 7rapaXeix\^ei$ [xi^^ev , ak\ eXevBepwc; 11^5 

Kokeh yepovTa, [xeipaKioVf Trai^iaKov ; ag 
TO ^eTirvov avToTg eor eTiecjKevac-^xevov 

aTta^d-Kaaiv, ^v dTciaoaiv o'iKa^e. (1140) 

XO. eyai ^e Tipoi to '^eiTrvov vj^v) Trei^ofJiaiy 

eyjii te toi Kai ^a^a Tavirjvi KaXSog. 1150 

r/^^Ta "^iaTpifSeig ej^wv, dXX ovk ayeig 

TaaVi Xa(3iov ; ev oaa de KaTajSaiveigy eyt} 

€7rdo-o[i.ai [J,eXog t; [xeXXo^emviKov. (iHs) 

auiiKpov ^' vTToBecrBai ToTg KpiTalai ^ov\o[Jmi' 

ToTg (TO(f>o7g [nev, twv (70(f)av [Le[Jivv)[f.evoig Kpiveiv e[j.e' 1155 

Toig yeXoo<7i ^' yj^eicg, 'hia tov yeXcov Kptveiv e[Jie' 

aye^ov a-navTag ovv KeXevo) '^vjXa^rj Kpivetv e^e, 

[jiVj^e Tov KXvjpov yeveaSai fjivj^ev vj[/.iv aiTiov, (1150) 

OTt TtpoeiX'^'^' dX)C aTiavTa TavTa yjpv] [iie[j.vv}[j.evovg 

[Lv] ^TTtopKeiv, dXXd Kptvetv Tovg xopovg op6a>g aei, i 160 

[t.vj^e Ta7g KaKoXg eTaipaig tov Tponov itpoaetKevat, 

ai [J.OVOV [>.vvj[ii.v}v eyovat twv TeXevTatm aei. 

w a copa '^vj, (^ '55) 

w (f>iXat yvva^Keg, etizep [j.eXXo[j.ev to %p^/^a 'tpdv, 

e^nt TO ^e?7n/ov vitavaKtve^v. Kp^^TtKu^g ovv tw Trooe 1 165 

Kat av Ktvet. 

HMIXOPION. 

TOVTO '^pS). 

HM. Kat racr^e vvv Xayapag 

To7v aKeXtaKotv tov pv9[j.ov. Taya ydp enetat (1160) 

XeTto^oTe^j.ayoaeXayoyaXeo- 

KpavtoXet\pavo'^pt[j.v7TOTpi[j.[J.aTO- 1 1 70 

atX(f)to7ipaao[J.eXtTOKaTaKe'yy[xevo- 

KtyXe7[iKoaav(f)0(f)aTT07reptaTepa- 

XeKTpvovo7tTeyKe(f)aXoKtyKXo7ie- (1165) 

XetoXaymatpaio(3a(f)V}TpayavoTiTepvym. I EKKAH2IAZ0T2AI. 413 

o-v de raW aKpoaa-aix.€vog ,iyc 

ra^Xp Ka). ra^^^i \a^\ rpvfSxlov. 

eha /covKTai Xa^wv 

X(Kif)ov, IV iTntcnnn^i. 

HM. aXka katfxdrrova-i TTOv. (1170) 

A.\J. atpeaa avio, lat, evat. 

^efjnr^a-ofxev, evoiy €vai, ii8c 

» \ f > \ / 
evai, «tff €7r/ viktj' 
i' 

evai evai evai evai. PA 

3875 

A2 

1835 
t.l Aristophanes 
Comoediae PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY