Skip to main content

Full text of "Corpus glossariorum latinorum"

See other formats


:00 ■CN 


CO 


HANDBOUND 
AT THE UNIVERSITY OF 
TORONfTO PRESS iLQ> ΰ j-^'-^ CORPVS GLOSSARIOEYM LATINORVM 

A 

GVSTAA^O LOEA¥E 

mCOHATVM 

AVSPICnS SOCIETATIS LITTERARVM REGIAE SAXONICAE 

COMPOSVIT RECENSVIT EDIDIT 

GE0RGIV8 GOETZ 

VOL. Ill LIPSIAE 

IN A Ε D I Β V S li. G. Τ Ε V Β Ν Ε R I 

Μυοοαι.χχχχιι HERMENEVMATA PSEVDODOSITHEANA EDIDIT GEORGIVS GOETZ ACCEDVNT HEEMENEVMATA MEDICOBOTANICA VETVSTIORA 


LIPSIAE 

IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI 
MDCCCLXXXXIl MPSIAE : lYPIS Β. Ο. TEVBNKRI SYLLOGO • PHILOLOGICO • GRAECO 

CONSTANTIiiOPOLITANO 

HAEC 
VETVSTISSIMA. GRAECORVM • ET • ROMANORVM • COMMERCII 

TESTIMOiilA 

D. D 

GEORGIVS • GOETZ PRAEFATIO 

Tertii voliimiiiis quod foras nunc emitto triplex est materia: 
praeter hermeneumata Pseud odositheana quae vulgo dieuntur 
glossaria aliquot exhibentur ex iisdem vel similibus libris herme- 
neumaticis excerpta: quibus quae subiecta sunt hermeneumata 
medico-botanica vetustiora a reliquis diversa sunt, nisi quod cum 
illis utriusque linguae usu continentur. Hermeneumatis Pseudo- 
dositbeanis quam olim promiserat operam quod praestare non potuit 
Carolus Krumbacher nemo magis quam ego dplebit: sed cum aliis 
districtus laboribus hunc se sustinere posse proximis annis praefracte 
negasset, invitus necessitati serviens ipse suceessi. Itaque apparatus 
quern ille collegerat, in meas manus transiit. Quae nondum in 
promptu erant, cum Gundermanno meo composui: qua in re ut 
suum cuique religiose adsignaretur hac praefatione diligentissime 
cautum esse volui. 

I 

§ 1. Primum quae locum tenent bermeneumata Leidensia 
ex codice Lei dens i Vossiano graeco Q. 7 saeculi X^) edita sunt: quo 
de codice praeter alios egerunt Boeckingius in praef. Dosith. 
p. XIY — XXI et Krumbacherus (de codicibus quibus interpreta- 
menta Pseudodositheana nobis tradita sunt. Monacbii 1883) p. 35. 1) Saeculo decimo codicem tribuit Gundermannus, undecimo Boeckin- 
gius duce Geelio; cf. Boeckingius p. XV. Ceterum apographon huius libri 
exstat inter apographa Burmanniana: cf. Loewii Prodr. p. 170. 206; alterum 
apogi-apbon continet cod. Ruhnkenii 53 (Geel 189); marginibus aliquot emen- 
dationes Ruhnkenii et Valckenarii adscriptae sunt. Excerpta insunt in 
cod. Perizoniano quart, formae 49 (Geel 230) p. 273—281. — Apographon 
earundem glossarum Bigotii quoque liber continet quidam, h. e. cod. Paris, 
suppl. gr. 836 in fol. 21—40, ubi teste catalogo 'lulii PoUucis interpre- 
t amenta' leguntur. Adiecta sunt in fol. 40—41 quadraginta quinque glossae 
latino-graecae ex lexico quodam excerptae, quarura prima est κυββυτηο stlac- 
tariuSj ultima λογοο uerbum. νίΠ PRAEFATIO 

Folia insunt membranacea 42 (22 X 26 cm.) : quorum 1) δ*"— 39" oc- 
cupat Pseudodositlieus; 2) 39" — 42'' antidota et tractatus me- 
dicinales; 3) 40" etiam carmen nautarum (cf. 'Neues Archiv f. 
alt. deutsche Geschichte' VI 190; XV 514 adn.); 4) 42 tractatus de 
avibus, bestiis, promuuturiis ex Isidori libris excerpti. Sin- 
gulae paginae bifariam sunt divisae: in sinistrae columnae bipartitae 
parte sinistra lemmata graeca sunt uncialibus litteris scripta, in 
dextra interpretamenta latina minusculis litteris scripta: nee differt 
dextrae columnae bipertitae ratio. Omnia unius sunt manus, eiusdem 
cui etiam adnotationes quaedam debentur, velut R (h. e. Require; 
cf. p. 13, 51; 18, 56; alibi), inscriptiones capitulorum in marginibus 
iteratae (cf. p. 11, 28; 13, 30; alibi), additamenta glossematica ali- 
quot, quae ab arehetypo afuisse ceterorum librorum dissensus demon- 
strat (cf. p. 12, 50; 51; 14, 41; 42; 21, 14), numeri denique librorum 
Homericorum in belli Troiani epitoma (p. 60 sqq.). Paucula quaedam 
correxit manus recens saeculi XVI vel XVII, fortasse Salmasii. 
Librarium ex Germania oriundum fuisse glossae germanicae quas 
adiecit indicio sunt (cf. exempli causa p. 20, 37). Transcriptus liber 
videtur ex codice, cuius singulae paginae undevicenorum versuum 
fuerunt; nam quae est in folio 24'' lacuna 2 — 3 versuum (p. 43, 10 sq.) 
ei similis respondet lacuna post 16 versus hians: quae lacunae quin 
eodem chartae nescio quo detrimento natae sint mihi vix dubium 
videtur. — Ad Isaacum Vossium venit codex ex bibliotheca Chri- 
stian! Rumpfii medici, sicut in primo folio scriptum est. Vsi 
sunt eo Salmasius, qui libri de modo usurarum p. 877 ed. Lugd. 
Batav. a. 1679 hoc diserte confirmat, Valckenarius Misc. observ. IX 
p. 413 sq., X p. 108 sqq., Oehlerus Mus. Rhen. 17 (a. 1862j p. 55, 
Keilius Gramm. lat. VII p. 371 sq., alii, de quibus infra dicetur. 
Huius igitur libri egregii partem Krumbacherus cum apographo 
suo codicis Sangallensis contulerat; integra hermeneumata transcripsit 
Gundermannus, cuius apographon typothetae traditum est: plagu- 
lae denique cum codice consueta liberalitate lenam transmisso denuo 
conferri potuerunt. 

Partem eorundem hermeneumaton (= p. 10, 5 — 40, 20) continet 
codex Sangallensis 902 membranaceus saeculi X a littera a me 
notatus: de quo cf praeter Scherrerum catal. p. 316 Boeckingius 
p. VIII sqq., Keilius Gramm. lat. VII p. 365 sq., Krumbacherus 
p. 35 sqq. Hermeneumata exstant pag. 43 — 59: de reliquis quae 
insunt cf. Scherrerus et Keilius. Hunc codicem Scaliger vidit 
apud Cuiacium: cf Scaligerana (ed. Hagae Com. a. 1666) p. 94: 
^ Dositheum vidi MS. apud Cujaeium. Cest I'exemplaire de Sainct Gal, PRAEFATIO IX 

qui a este cliez Monsieur Cujas'. Postea Goldastus ex eo edidit 
Sententias Divi Hadriani, quo de infra agendum erit. Goldastum 
excepit Niebuhrius, cuius apograplio usus est Boeckingius. Novum 
apograplittn capitulorum confecit Krumbaclierus; ego et lioc apo- 
graplion et ipsum codicem in apparatu componendo adhibui: plagulas 
denuo cum ipso codice contuli. 

Eadem fere hermeneumaton pars (= p. 10, δ — 40, 6) est in 
codice Harleiano 5642 membranaceo foliorum 47 saeculi X (h), quern 
primus inspexit Franciscus Ruehl (^cf Fleckeiseui Annal. Supplem. VI 
a. 1872 p. 14 et Loewii Prodr. p. 207), postea accuratissime tractavit 
Krumbacberus cum in Actis acad. reg. bavar. 1883 II p. 193 sqq. 
turn Mus. Rhen. tom. 39 (a. 1884) p. 348 sqq. Qui codex continet 
baec hoc ordine: 1) fol. l"" — 4"^ glossarium coniugationum exemplis 
refertum, cuius hoc est initium: Incipit de orator e \ menneme \ me 
auton memini me ipsum \ Tieopete et aliqtiando \ tria hiblia tres lihros 
tuto prota horum priorcs \ Tialistos optime \ le epimelos et diligenter \ 
ermeneukota interpretatum \ allepideoro sed quoniam uideo \ enius epe- 
nuntas qiiosdam laudantes \ lie epitliimuntas et cupientes | rimata anecta 
n&fba quae pertinent \ protesken ad artem \ grammaiiken grammaticam j 
en tuto hiUio in hoc libro \ proseteka adieci \ apotn protu a prima | 
grammatos littera \ mecriso nsqiieo \ prasso ago \ prassis \ e. q. s,, Icate- 
goresis acctisahis | e. q, s., 2^'ifi^o hibo j e. q. s., ut alia mittam. Exem- 
plorum minor pars concinit cum glossario Leidensi, maior ab eo 
discrepat: quae exempla non est cur typis repetamus. — 2) fol. 4'*^ — 9'' 
nomina mascidina primae declinationis secundum in c desinentia Kupioc 
e. q. s. Όα similia MaKapioc .... γυνε mulier Yuvaicoc mulieris e. q. s. 
(eadem codex Sangallensis p. 61 — 68 exhibet: ne haec quidem repe- 
tenda duxi). — 3) fol. 9^—23^^ Dosith. p. 376, 1—387, 13 (praeter 
379, 9—380, 2); 392, 4—401, 7; 402, 6—407, 13; 408, 25—411, 11; 
412, 4—412, 28; 413, 14—414, 13; 417, 27—418, 23; 424, 10— 
424, 12; 426, 12—427, 19 ed. Keil. — 4) fol. 24"•- 29^^ Pseudosith. 
p. 26, 49—40, 6 huius editionis. — 5) fol. 29••— 33" Pseudodosith. 
p. 108, 1—116, 18. — 6) fol. 34'" Dosithei p. 379, 9—380, 2 ed. Keil. 
fol. 34"^ scripturam continet nullam. — 7) fol. 35"^ — 39" Dosith. 
p. 430, 1—436, 14. — 8) fol. 39"— 47' Pseudodosith. p. 10, 5—26, 48. 
— 9) fol. 47" preces graeco sermone compositas, de quibus cf. 
Krumbacberus Mus. Rhen. tom. 39 (a. 1884) p. 358. Miro igitur 
modo singula confusa atque disiecta esse apparet. — Ceterum hunc 
codicem in coenobio Sancti Galli scriptum esse summus inter ipsum 
et Sangallensem consensus docet: tamen iam ante annum 1461 ab- 
latum fuisse catalogus hoc anno scriptus ostendit qui unum tantum- χ PRAEFATIO 

modo libriim Dosithei (scil. 902) enumerat: cf. Krumbacherus 
1. s. s. p. 349. — Hums igitur libri coUationem milii tradidit Krum- 
bacherus, qui cum initio etiam minores discrepantias notavisset 
postea discrepantias mere orthograpbicas plerumque negfexit: ipse 
eius adnotata fideliter expressi, nisi quod compendia usitatiora imi- 
tari uolui. 

Multo minorem hermeneumaton partem (= p. 26, 49 — 37, 55) 
servavit codex Monacensis lat. 601 (c) membranaceus saeculi X, 
olim Scbedelii, in quo praeter Dosithei grammaticam etiam Pseud o- 
dositheana hermeneumata inesse post Ruehlium 1. s. s. docuit 
Loewius Prodr. p. 207. Accurate tractavit codicem Keilius praef. 
p. 366, cuius haec sunt verba: ^ad eundem codicem' (h. e. qui 
Dositheum exhibet) 'pertinebat is quaternio qui nunc ante illos positus 
est fol. 59 — 66, qui in extrema pagina scriptum habet numerum VII. 
in hoc scripta est ultima pars glossarum, quae sunt in Sangallensi 
codice cum prima parte sententiarum et epistularum Hacbiani, αρουρα 
seges cxacic spica — ubpexooc aguarms αχθυεο pisces. θαυμαοτον ecriv 
miranclmn est και επαινιτον et laudandum — βλέπε ouv uide igitur 
ιναταχιον ut celeries Dosith. ed. Boeck. p. 20.' Hunc quoque librum 
olim Sangalleusem fuisse et saeculo XV in manum Schedelii patricii 
Norimbergensis venisse probabilis est Krumbacheri coniectura: cf. 
1. s. s. p. 349. Partem glossarum Krumbacherus cum apographo 
suo Sangallensis codicis contulerat: ego ipsum codicem adhibui. 

De ratione quae inter hos libros intercedit egregie disputavit 
Krumbacherus primum dissertationis pag. 35 sqq. tum eis quas 
commemoravi commentationibus; quem in universum secutus hoc esse 
stemma moneo: 
cod. Sang. cod. Harl. cod. Monac. cod. Leid. Voss. 

Archetypus χ utrum continuerit Dositheum necne incertum est; 
potuit in a non minus omitti quam addi in y. De a non est quod 
addam: unde qui transcripsit Vossianum num etiam additamenta ilia 
fcf. p. VIII) petierit an aliunde habeat in medio relinquo. Ex codice y, 
in quo priorem locum tenuitDositheus, posterioremPseudodositheus, PRAEFATTO XI 

post iacturam hand parvam propagatus est Saugallensis; ex eodem 
fluxit ζ J postea nescio quomodo turbatus pristina quaternionum corn- 
page soluta: ex hoc denique exemplari codices Harleianus et 
Monacensis diiceudi simt. Glossarium codicis Harleiani (quod 
nou edidi) et colloquium utrum iam in χ vel y extiterit an in ζ 
demum pervenerit dubium est: at illud probabilius existimo. 

§ 2. Ad hermeneumata Leidensia proxime accedunt ea quorum par- 
tem servavit codex Amplonianus maximae formae 10 membranaceus 
saeculi IX, quo de conferatur accurata Scliumii descriptio catalogi 
p. 11. Praeter alia multa quae ad rem grammaticam spectant hie 
liber etiam hermeneumata exhibet in fol. 125'" — 136"^: quorum prior 
pars ad ordinem alphabeti disposita est et multa coniugationis ex- 
empla praebet, altera capitulis discripta plerumque satis accurate 
respondet eis quae extant p. 7, 65 — 23, 24 huius editionis. Omnia 
latinis litteris scripta sunt. Apographon huius libri reliquit Loewius: 
plagulas denuo cum ipso codice contulit Gundermannus. 

Persimilia ea fuerunt, ex quibus excerpta quaedam servavit codex 
Parisinus lat. 7683 (de la Mare 594. Regius 6116. 4j 49 foliorum 
chartaceorum Salmasii manu scriptus, de quo cf. Corp. gloss, vol. Π 
praef. p. XIV sq. Continet praeter ea quae illic commemoravi 1) in 
fol. 24'''*" — 26'" varias lectiones in colloquium scholasticum (h. e. collo- 
quium Einsidlense); 2) in fol. 27'' — 39" 'excerpta ex veteribus glossis 
CI. Puteani' mere latinis; 3) in fol. 40'' — 41" sine inscriptione herme- 
neumata latinograeca (in his etiam fragmentum eiusdem colloquii, quod 
in codice Harleiano est: ^praedudal παράγραφοο in sermone quotidiano. 
surge puer quid sedes tolle libros omnes latinos menibranas et pugiUares 
et locellum et praeductalem in graeco' e. q. s.: unde pendet Salmasius 
Exercit. Plin. p. 917); 4) in fol. 42' — 47"* excerpta, de quibus agere 
coepimus. Pars excerptorum ad capitula spectat: de ferreis, ex tit. de 
fidilihus, de scorteis, de studiis, de artificihus, de arborihus, de militia, 
de nauigatione, de medicina. Ex capitulo de ferreis haec petita sunt: 

Acmtm ferramen turn 

Sfura incude 

Mylocopon malleus 

Scalis marelum 

Ypetion sarcidum 5 

Smilion suhla 

Grafion grafium 

3iacherion cnUdlum 
Septimae glossae interpretamentum pro Scarcellam correctum est; in 
gl. 1 — -6 interpretamenta ad antecedentia lemmata semper spectare ΧΠ PRAEFATIO 

liiieolis iiidicatur. Quas glossas qui comparaverit cum 94, 7 sqq. 
codicis Amploniani,. non poterit non de persimili cogitare recen- 
sione. Paulo post quaedam excerpuntur ^ex capite de carnibus, ex tit 
περί αρχόντων', item sub finem libri εκ του περί θεών, de deahm, 
de aedihus, περί εορτών, de spectaadis, ex tit. de ciuitate, ex cap. de 
uestimento, de purpura, de colorihus, de aureis, de argenteis, de uentis, 
ex lib. de menibris Immanis, ex titulo de natura, ex titido de escis, de 
potione, de secunda mensa, de oleribus, de piscihiis, ex titido de auihus, 
ex tit. de qiiadrupedibus, de serpentibus, ex tit. de hdbitatione. Capitulum 
de argenteis exscribo: Seώe torneuta nasa tornata. Xistrota strigilata 
gcgrymniena celata. fiale patena. mazonomos lanche. pinatio catillum. 
trihlion parapsis. oxybafon acetabulum, cochlyoryx cocliarem. mystion 
ligida. lihanotris turabolum. plitenclntlies arecena. acratoforon mera- 
riolum: quae conferautur cum eis quae p. 93 edidi. Fol. 44"" in 
superiore parte inscriptio est: ^xcerpta ex Λ^eteribus glossis'. Haec 
excerpta ex lexico petita sunt, Cjuod in Amploniauo capitulis prae- 
missum est, velut: Chyrizo sero est χειριίω. Chimazo hyberno. Chor- 
tasia saties. Charadra cancellum. one aitctoritas. Psylliro piihlico. 
Pseplioloro patiimento e. q. s. In fol. 4(> liaec leguntur: A musarum 
pro a nmsis in colloquiis άρΕώμεθα ούν από μου€ών incipiamus ergo a 
musarum e. q. s.: C|uae si ex eodem codice simt deprompta, similia 
ibi extitisse censeudum est atque p. 57, 41 sciq. Quod utut est, 
gemellus frater Amploniani fuit codex S aim a si i, sed pleuior quam 
ille. Cum tamen nihil ex illo servatum sit praeter excerpta cumque 
eadem materies in aliis exstet recensionibus, satis habui haec in 
praefatione tractavisse. 

§ 3. Hermeneumaton similium, at diversae recensionis disiecta 
membra sunt 1) fragmentum Parisinum (p. 94 — 108), 2) herme- 
neumata Stephani (p. 347 — 379). Fragmentum Parisinum quod 
pertinet ad fabulas Aesop ias et notissimum ilium tractatum de 
manumissionibus (p. 48, 46 — 56, 21 hermeneumaton Leidensium) 
extat in codice Parisino lat. 6503 (Reg. 4950) misceUaneo: quae 
hue spectant folia 1 — 4 (238 X 338 mm.) membranacea sunt et bi- 
uionem efficiunt. Scriptura noni saeculi est. In fol. V margine 
superiore scripsit manus recens: ^Fragmentum glossarum gr. lat. (gr. 
lat. sup. scr.) veterum optimae notae'. Eadem manus in margine in- 
feriore scripsit: *7ac. Futeani. CI. Fil.' In fol. 4" inferiore margine 
manus saeculi XVII scripsit: ^Faits par moy.' Omnia miius manus 
sunt: neque vocabula distincta sunt neque enuntiata. Aliquot correc- 
tiones adiecit manus 2 saeculi X/XI, sed paucas. Hoc fragmentum 
accurate edidit Boucherius notices et extraits ΧΧΙΠ 2' p. 496 sqq. PRAEFATIO XIII 

doctis adnotationibus subiectis: lianc editioiiem denuo cum ipso codice 
contulit Grundermannus, a qua coUatione mea pendet editio. 

Tractatum qui est de manumissioiiibus etiam codex Leidensis 
Scaligeri 61 continet in fol. 92'' — Οδ"" ac non modo earn partem quae 
est in codice Parisino (p. 102, 8 — 103, 7), sed etiam reliqua usque 
ad finem, quae illic interciderunt (p. 103, 8 — 108, 4). Cf. quae de 
hoc codice dixi vol. Π praef. p. XVI. Inscriptio haec est: ^Veteris 
cuiusdam iuris auctoris fragmentum.' Scaligeri apographo iamRoeverus 
passim in editione sua usus est, multo tamen illo accuratius Boeckin- 
gius, a quo pendent recentiores viri docti. Novum apographon quod 
ego adliibui confecit Gundermannus. 

Error est Boeckingii (p. XXIV) 'ex cod. Seal. Latine sine in- 
scriptione' Petrum Pithoeum hoc fragmentum ad calcem fragmen- 
torum Papiniani, Pauli etc. (Lutetiae ex off. Rob. Stephani a. 1575) 
p. 113 — 115 edidisse: quern Scaligeri libro usum esse neque demon- 
strari potest neque probabile videtur. Neque sibi constat Boeckingius, 
qui quidem p. ΧΧΠ dixerit: 'Mihi persuasi hoc Scaligeranum apo- 
graphum aut ex eodem codice, ex quo Claud. Puteani exemplum 
(quod Pithoeus Latine edidit; cf. inf. p. XXIV) aut ex hoc ipso 
Puteano exemplo transcriptum esse'. Certe Pithoeus Cl#iidii Puteani 
exemplum secutus est, ut ipse dicit in fine tractatus: 'Visum est 
etiam Puteano nostro hie adiicere fragmentum illud Latinum toties 
a me lau datum, quod Graeculus magister Omeliis suis et graecae 
linguae exercitationibus inter alia quaedam ex aliis auctoribus initia 
librorum inseruerat. Graecam etiam interpretationem siquando usui 
esse posset, certis tantum locis in margine addere libuit satis per- 
suasis haec potius ex Latinis Graeca facta: quamquam sunt et quae- 
dam quae Graecismum magis referre videantur. Porro facile est 
deprehendere multa ab ipso interprete, plura fortasse a librario 
omissa, quorum nos vacuum locum notula indicare satis habuimus, 
interea dum ex aliquo integriore exemplari ea iactura sarciatur' et 
in fine: 'Hactenus vetus exemplar. Quae sequebantur alterius plane 
erant generis, nee ad ius Ro. quicquam pertinebant.' In Pithoei igitur 
editione sola verba latina exhibentur; ex graeca versione paucula 
quaedam marginibus adiecta sunt omissis reliquis. Hac editione prin- 
cipe primus quantum scio accurate usus est Kruegerus in editione, 
ipse iterum inspexi adhibito exemplari Berolinensi. In priore parte, 
eadem quam etiam Parisinus exhibet, eas tantum lectiones adscripsi 
quae discedunt ab exemplari Scaligerano. — lam vero quaerentibus 
nobis quae ratio intercedat inter Scaligeri apographum et illud 
Puteani exemplar, primum artissimo vinculo contineri ambo inter XIV PRAEFATIO 

se certum est: couspiraut lectiones plurimae^), coiispirant fere lacu- 
narum sigua. Haec sigiia Puteani esse, iion Pithoei, liuic argu- 
mentationi credes: quamvis plerumque cougruant lacunarum signa, 
tamen interdum discrepant ita, ut uon eidem, sed inagis minusve vicino 
loco sint adscripta; cf. p. 104, 9; 105, 19; 107, 39. Quod cum ita 
sit, neque Pithoei editione usus est Scaliger (quod insuper ex 
omissis apud Pithoeum interpretamentis Graecis elucet) neque Pi- 
thoeus exemplo Scaligeri: imrno uterque eodem exemplari, in quo 
lacunarum sigua iam erant notata, scilicet apograph ο Puteani, 
non vetusto codice, quippe in quo ilia sigua fuisse non possint. 

Nunc igitur eo perveuimus, ut quaeramus quae ratio inter 
codicem Parisinum et hoc exemplar Puteanum iutercedat. Qua 
in quaestione ueminem fugere potest, quam arta sit amborum neces- 
situdo. Iam vero cum Parisinus codex mutilus sit — quattuor folia 
intima videntur fuisse quaternionis — cumque coustet olim eum fuisse 
Claudii Puteani, dubitari vix poterit, quin fragmeutum Leidense 
et Puteani ex hoc ipso codice nondum mutilato profluxerint: itaque 
paene certum est, quod couiecit Boucherius 1. s. s. p. 528. Cf. etiam 
quae Kruegerus de hac re disputavit. 

Eodem%anno quo Pithoeus ex apographo Puteani fragmentum 
de manumissionibus ex officina Roberti Stephani edidit, Henricus 
Stephanus hermeneumata sua emisit, de quibus haec eius sunt 
verba in praefatione (p. 235): ^Sequentes vocum quarundam inter- 
pretationes in antiquis pergamenis depravatissime scriptas libuit supe- 
rioribus adiicere: quod ex illis quoque nomiihil fructus percepturum 
te sperarem: praesertim quum ipse aliquem iam inde percepisse mihi 
viderer. Multa enim hie sunt (fateor) satis iam nota, atque adeo 
quae trivialia dici possint: sed non equidem omnia. Idemque in his 
interpretationibus quod in prioribus usuvenit alicubi, ut interdum qui- 
dem Latina vox Graecam non satis notam exponat, interdum vero 
Graeca Latinam vicissim explicet. Quin etiam quod variae ad eandem 
rem pertinentes appellationes in certa quaedam capita, velut in com- 
munes locos, redactae sint, eo gratius tibi glossarium istud fore 
putavi. Sed quum de una eademque re (verbi gratia de navigatione, 
de agricultura) in duobus eius locis agatur, et ita quidem ut in uno 
Latina, in altera Graeca vocabula praecedant, ego potius capita quibus 
eadem materia tractanda proposita est, simul ponenda, id est unum 1) Maxima cliscrei)antia est p. 107, 17, ubi Pithoeus δή in margine adfeit, 
Scaliger autem μβντοι: sed facile est suspicari illud μέντοι Scaligeri ex v. 15 
profluxisae. PRAEFATIO XV 

alteri subiuiigeiidum (apposita parti cula ITER VIM) existimavi. Glossarium 
autem appellavi, quod unum exemplarium inscriptionem istam haberet, 
Glossarium beati Benedict! , abbatis Floriacensis. Queiii titulum ex- 
cipit liic, Liber primus Glossarum Graecarum. Primaque sunt haec 
verba, De conversatioue, περί ουναναοτροφήο. Conversatio, cuvava- 
οτροφη. Dies, ήμερα. Sol, ήλιοα. Ortus est, άνετειλεν. Solis ortus, 
ηλίου ανατολή. Eadem vero in alio quoque exemplari habentur, non 
in principio tamen, sed circa medium: verum ibi ista praefixa sunt, 
Άρχώμεθα γράφειν δληο τχ\ζ ήμέραο άναοτροφήν. Quibus subiunguntur 
eadem ilia verba, ήμερα, ήλιοο, άνετειλεν, etc. itidem praecedente ubi- 
que Latina interpretatione. Quin etiam in certum quendam librorum 
numerum haec vocum graecarum interpretamenta in exemplaribus 
illis dividuntur: cuius divisionis rationem minime habendam existi- 
mavi: ac ne habere quidem potui, quum nee omnia quae illis exem- 
plaribus continentur, ederem, nee eundem (propter illam quam paulo 
ante attuli rationem) ordinem servarem. Illis quae dixi capitibus eos 
subiunxi locos qui sub quadam dialogi forma multa vocabula habent 
ad res in quotidiano sermone occurrentes pertinentia: quorum tamen 
nonnuUa nequaquam passim occurrunt, sed potius pene sunt incognita: 
undecunque ab huius glossarii autore deprompta fuerint.' Duobus 
igitur exemplaribus usus est Stephanus: alterum ex his similem 
quamvis minime eandem materiem exhibuit atque codex Leidensis, 
alterum plerumque proxime accedit ad fragmentum Bruxellense 
nisi quod ibi graeca praecedunt latinis (p. 394 sqq. quo de post 
agetur). De capitulis non habeo quod addam. 

Quae post capitula habentur ex eis prima homilia persimilis est 
eius quae in codice Leideusi ultimum locum occupavit, nisi quod 
posterior pars hie intercidisse videtur. Neque minus memorabile est, 
quod sententiae Hadriani et belli Troiani succiucta narratio 
in utroque libro exstat. lam vero cum in codice quo usus est Ste- 
phanus latina vocabula pariter praecedant graeca atque in libro 
Puteano, cum porro liber Puteanus et fabularum et fragmenti 
de manumissionibus diversam recensionem exhibeat, sed eandem 
cum Leidensi rem, cumque codex Puteanus etiam alia continuerit 
teste Pithoeo, Stephanus vero non omnia quae in suo libro in- 
venit ediderit, cum denique eodem anno in eadem officina Pithoei 
liber et Stephani glossaria excusa sint: me iudice mirum esset, 
si Stephanus et Puteanus eodem libro, h. e. codice Parisino 
integriore quam nunc, non usi essent: quamvis Stephanum sua 
omnia ex ilio libro sumpsisse — non loquor nunc de caj)itulis — 
minime adfirmaverim. XVI PRAEFATIO 

Notum est homiliam Leideiisem uuinerari duodecimum libruin 
(incipit Jiermeneiimata id est lihri XII p. 69, 39. 40): qua de re sic 
disputat Keilius p. 374: 'itaque si diversae partes, quae etiam prae- 
fatiouibus destinctae sunt, singulis libris tribuuntur, sententiae et 
epistulae Hadi-iaui, tabulae Aesopi, commentarius de manumissionibus, 
Hygini genealogia, narratio de bello Troiano, cotidiana conversatio 
cum duobus libris glossarum efficiunt numerum octo librorum. inter 
genealogiam autem Hygini in codice lacuna est, in qua, nisi quid 
praeterea a librariis omissum est, quattuor libri, qui ad summam ex- 
plendam desiderantur, perire potuerunt.' Quae recte disputata esse 
nemo negabit: quid si quattuor illos tractatus, quos Steplianus exliibet, 
id est Niciarii interrogationes et responsiones (mutilatas in fine), 
Carfilidis interrogationes et responsa, responsa sapientum, 
praecepta in Delphis ab Apolline in columna scripta, in hac 
lacuna olim exstitisse suspicamur? 

§ 4. Sed liaec liactenus: restat ut editiones liorum liermeneu- 
maton vel partium eorum hoc loco in uno conspectu ponamus. 

1) Glossaria duo e situ vetustatis eruta e. q. s. Anno 1573 Parisiis 
ed. H. Stephanus p. 237 — 305; quae repetivit Vulcanius a. 1600 
(a Vulcanio pendet Verweius Nov. Method, p. 317 sqq.), Labbaeus 
(cuius liber prodiit a. 1679) lexicis suis inseruit nota Ε usus: hime 
secuti sunt Londinenses a. 1816. 

2) Tractatum de manumissionibus ex codice Puteano edidit 
primus P. Pithoeus ad calcem Fragmm. Papiniani, Pauli etc. (Lu- 
tetiae ex officina Rob. Stephani) a. 1573 p. 113 — 115: quod exemplum 
saepius repetitum est; cf. Boeckingius p. XXIV sq. 

3) Idem fragmentum ex codice Leidensi adhibito Scaligeri 
apographo edidit Matthias Roever: Fragmentum veteris juriscotisidti 
de juris speciebus et de manumissionibus quod servavit Oositheus magister 
in exercitationibus graeco-latinis nondum editis ex codd. mss. bibliothecae 
Batavae edidit, notas, et emendationes adjecit Matthias Roever (Lugd. 
Batav. a. 1739). A Roeveriano exemplo pendent Beckius (lus civ. 
anteiust. Berol. 1815 tom. I p. 251 sqq.) et Schillingius (in Dissert, 
crit. de fragm. iur. Rom. Dosith. Lips. 1819). 

4) Hygini genealogiam tractavit Augustinus van Staveren 
in Misc. Observ. tom. IX p. 413 sqq.: cf. editio Schmidtii p. IV sq. 

5) Divi Hadriani sententias et epistolas ex codice San- 
gallensi edidit Melior Hamenvelto Goldastus a. 1601; eius 
exemplar repetierunt Schultingius (Iur. prud. vet. L. B. 1717 
p. 857 sqq.), Fabricius in bibl. Gr. (a. 1724) vol. ΧΠ p. 514 sqq.; 
Fabricium repetierunt Londinenses in Labbaei glossariis denuo PRAEFATIO XVII 

editis (a. 1816) p. 491 sqq.: cf. etiam Divi Adriani sententias et 
epistolas ed. Nic. Cathariuus, quern librum ipse non vidi. 

6) Fabularum Aesopiarum primam cum duabus ultimis edidit 
Valckenarius in Misc. Obs. torn. X p. 120 sqq. ex codice Leidensi, 
particulam primae quae in libro Sangallensi est Goldastus 1. s. s. 

7) Dosithei Magistri interpretamentorum liber tertius. 
ad fidem manu scriptorum Vossiani Sangallensis et Scaligerani 
atque editorum librorum ope nunc primum integrum edidit commen- 
tariis indicibusque instruxit Eduardus Boecking. Bonnae 1832.^) 

8) Corpus luris Romani Anteiustiniani consilio professorum 
Bonnensium E. Boeckingii, A. Bethmann-Hollwegii, E. Puggaei 
Bonnae 1831 (insunt sententiae et epistolae Adriani et disputatio 
forensis Boeckingio explicante et praefante). 

0) A. Boucberie, 'Ερμηνεύματα και καθημερινή ομιλία de lulius 
PoUux' .... accedunt Tables d'Esope et fragment de droit Romain' 
in 'Notices et Extraits' tom. ΧΧΙΠ 2 p. 309—527 (a. 1872). 

10) Otto Jabn, Grriechiscbe Bildercbroniken. Bonn 1873 p. 
102 — 111. 121 — 122. Inest belli Troiani enarratio et pars colloquii 
alterius ab H. Stephano editi. 

11) Fragmenti de manumissionibus contextum latinum edide- 
xuntHuschkius 'lurisprud. anteiust. quae supers.' Lips. 1879 p. 424sqq. 
et Kruegerus 'Collectio libr. iur. anteiust.' vol. Up. 151 sqq. Hie 
Boeckingii aj)paratum exscripsit, Kruegerus etiam Boucberii edi- 
tione usus est; praeterea scripturas Pitboei adiecit. 

12) Colloquium Harleianum ipse emendatum edidi in Ind. 
aestiv. len. a. 1892 p. ΠΙ— XVI. 

Π 

§ 5. Secuntur bermeneumata Monacensia, quibus pro funda- 
mento est codex latinus Monacensis 13002 (Ratisbou. 2) mem- 
branaceus 229 foliorum formae maximae, scriptus in coenobio Pru- 
vingensi sub Erbone abbate ab H. Wolfgero et Swichero a. 1158. 
Post glossarium Salomonis, de quo cf. Deuerlingius 'Blatter 
f. d. bayer. Gynmasial- und Realscbulwesen' tom. XIV (a. 1878) p. 287, 
in foliis 209^^ — 218' ea exstant de quibus agimus bermeneumata. 
Cf. Catal. cod. lat. Monac. tom. IV 2, 91. Quern librum cum iam 
Loewius inspexisset, id quod obiter tetigisse videtur Prodr. p. 207, 
accuratius tractavit Krumbacberus dissert, p. 20 sqq. et in dispu- 1) A Boeckingio pendet Lachmannus in disputatione de Dositheo scripta: 
cf. Opusc. vol. II p. 196 sqq. Cf. etiam Vlpiani fragm. ed. Boecking a. 1856. 

Corp. gloss, lat. tom. 111. b XVm PRAEFATIO 

tatione de colloquiis Monacensibus Commentationibus in bonorem 
Guilelmi Cbrist scrip tis inserta (p. 307 sqq.). Apograpbon mibi 
tradidit idem, quod per adulescentes duos faciendum curaverat: cum 
tamen liberalitate Laubmanni fieret, ut lenam transmitterentur 
Pse'udodositbeana Monacensia omnia, quo magis errores evita- 
rentur, iutegra bermeneumata transcripsit Gundermannus; idem 
scbedulas cum codice denuo contulit. 

Praeter bunc librum editioni adbibui codicem latinum Mona- 
c ens em 22201 (Windberg. 1000) membranaceum formae maximae 
anno 1165 ad finem perductum, qui post glossaria Salomonis (de 
quibus cf. Deuerlingius 1. s. s.) eadem continet bermeneumata 
in fol. 223"•— 235". De reliquis cf. catalogus tom. IV 4, 28. Huius 
quoque codicis collationem Krumbacberus mibi tradidit: tutius 
tamen visum est, librum ipsum adbibere, quod lenae fieri potuit. 

De ratione quae inter bos libros intercedit op time egit Krum- 
bacberus 1. s. s. Vterque igitur codex ex eodem — vel persimili — 
pendet arcbetypo, minusculis eo litteris scripto: unde maiore cura 
propagatus est codex 13002 ab bomine quodam indocto, sed diligenti, 
qui oculorum vel calami lapsu saepius erravit, de industria vix quic- 
quam mutavit. Minore cura et maiore libertate librarius codicis 22201 
usus formas vulgares saepius expulit, vocabula rara aut sibi quidem 
ignota usitatis tritisque commutaΛ^it, bic illic lectionem corruptam recte 
emendavit. Quod graeca latinis scripserunt librarii litteris, eius rei usum 
iam antiquiorem ipso borum librorum arcbetypo esse corruptelis qui- 
busdam efficitur, de quibus cf Krumbacberus p. 27 sq. Codex 22201 
saepius correctus est ab bomine indocto, qui Usus videtur esse codice 
1 30( J2. Germanica quae occurrunt in utroque libro vocabula, de 
quibus consulendi sunt Steinmeyer et Sieve rs primo glossarum 
germanicarum volumine, indicio sunt in Germania iam arcbetypum 
esse confectum. Errorum igitur genera principalia tria esse scito: 
primum natum est tempore quo et graeca et latina maiusculis litteris 
scrip ta erant; alteram accessit tempore quo graeca litteris maiusculis 
latinis transcribebantur: tertium denique cum maiusculis litteris mi- 
nusculae substituebantur. 

§ 6. Praeter eos quos in editione adbibui codices etiam alii 
noti sunt, quorum tamen lectionibus apparatum onerari nolui. Primus 
est co-dex latinus Monacensis 27317 cbartaceus saeculi XV ex- 
euntis foliorum 21, quibus continetur bermeneumaton maior pars, 
scilicet ab initio ad Peritis dicis De causa, b. e. p. 211, 53. Hie 
codex — olim libro impresso adbaerebat, scilicet glossarii Salomonis 
editioni monasterii S. Afrae et Udalrici — quamquam ad neutrum PRAEFATIO XIX 

eorum quos tractavi librum revocari potest ueque prorsus caret 
lectionibus quae illis praestant, tamen cum minus diligenter confectus 
sit et multa vocabula prorsus ueglexerit, omitti potuit, in eis maxime 
capitulis, quorum praecipua materia toties in aliis recensionibus exbi- 
beatur. Cf. quae de hoc libro Krumbacherus 1. s. s. exposuit. 

Alterum eorundem hermeueumaton codicem in monaster io 
St. Crucis Austriaco invenit Arthurus Goldmann, numero signa- 
tum 17 et duodecimo saeculo scriptum. Hermeneumata exstant 
in fol. 1"^ — 22'' ab initio ad haec: Ceeleonspanon et oleuspan, Congiloton 
Rapatum (h. e. p. 218, 55; 56). A fol. 23^ ad 275^^ exhibentur glossae 
Salomonis. Ex eis partibus quas descripsit Goldmannus perspexi 
codicem tam prope ad Monacensem lat. 22201 accedere, ut ab apparatu 
potuerit excludi. 

Tertium exemplar codex exhibet Neapolitanus graecus Π D 35 
chartaceus saeculi XV/XVI, quem Vseneri excerptis adbibitisSchoene- 
mannus tractavit C^de lexicographis antiquis qui rerum ordinem secuti 
sunt quaestiones praecursoriae'. ed. Bonnae a. 1886) p. 11 sqq., post 
Vsenerum autem denuo inspexit Gundermannus. Codex est 240 
foliorum, quorum ultima septem A^acua relicta sunt. Insunt 1) in 
fol. 1 — 2H varia collectanea grammatica, partim capitulis discripta, 
partim ad certas grammaticae partes, velut ad praepositiones, con- 
iunctiones, adverbia, declinationes spectantia; admixta sunt cbristiana; 
2) in fol. 37' — 43" colloquium graecolatinum (h. e. hermeueumaton 
Einsidlensium p. 223 — 235), de quo infra agetur; 3) in fol. 44'' — 50^^ 
capitula eadem quae sunt in codice Einsidlensi sex priora prae- 
misso indice LIX capitulorum (omissis igitur tribus ultimis chri- 
stianis); 4) in fol. 51'" — 81" lexicon graecolatinum (Αρχή principium 
ατομοο indiuiduus, άρχομαι incipio, αλωπηΗ imlpes, ακούω audio, ακο- 
λουθώ sequor . . . ωριμοο matunis ωμοαα iuraui, ωκεανο€ oceamis)j 
5) in fol. 83'' — ^120'^ lexicon latinograecum verba tantum continens 
[Absiini, Ahstineo . . . Voco, Vrgeo); 6) in fol. 121'" — 167'* lexicon 
latinograecum nomina continens; 7) in fol. 169 numeralia graece 
et latine; 8) in fol. 171'" — 233' capitula hermeueumaton Mona- 
censium quamvis non integra et retractata: id quod primus per- 
spexit Schoenemannus 1. s. s. p. 34. Namque vir doctus decimi 
quinti vel sexti saeculi graeca graecis litteris transcripsit et tam graeca 
quam latina suo fretus ingenio correxit. Quod cum ita sit, neque capi- 
tulorum indicem neque capitula quae Schoenemannus exhibet repe- 
tere visum est. Cuius interest accuratiora nosse illius libellum adeat: 
ad emendationem hermeueumaton Monacensium hanc recensiouem 
adhiberi non posse mihi persuasum est. 

b* XX PRAEFATIO 

Quartum exemplum est in codice Monacensi graeco 323 
saeculi XVI, chartaceo, olim Elbersbergensi, qui fol. 202' — 204"^ ^prae• 
fatiunculam et colloquium scholasticum quae interpretamentorum Mo- 
nacensium primum librum praecedunt', fol. 205—207' "^excerpta ex 
lioc ipso primo libro', fol. 208' — 214' 'librum tertium luterpretationum 
Monaceusium i. e. colloquium' contiuet. Graeca graecis litteris scripta 
sunt, interdum etiam Latina. Hunc quoque librum lenae inspiciendi 
potestas fuit: neque tamen quicquam inveni, quo uti potuerim. Krum- 
bacheri de liac quaestione indicium (cf. dissertationis appendicula) 
a meo discrepat. 

Colloquia ex his hermeneumatis excerpta peculiari editione 
tractavit Krumbacherus in Comment, in lionorem Cliristii scriptis 
p. 307 sqq. 

§ 7. Pergo nunc ad hermeneumata Einsidlensia: quae etsi 
cum Monacensibus arte cobaerent, tamen seorsum tractanda sunt. 
Einsidlensia haec bermeneumata inscripsi a codice Einsidlensi 
19 (124), quem editioni fundamentum esse volui. Accurate bunc 
librum descripsit Henricus Omont 'Centralbl. f. Bibl.' ΙΠ p. 428. 
Scriptus est anno 1503 et continet praeter alia 1) capitula Pseud o- 
dositbeana in fol. 156'' — 245'; 2) colloquia Monacensia in unum 
coniuncta in fol. 285' — 290'. Praecedunt graeca verba, sequitur versio 
latina; inter ipsos versus graecos denuo versio latina inserta est. Eadem 
colloquia, non capitula, etiam in codice Einsidlensi 683 exstant, 
sed graece tantum, latina versione aliquoties singulis vocabulis adiecta. 
Scriptus est baec libri pars a. 1518. De reliquis quae insunt cf. 
Henricus Omont 1. s. s. p. 428. Vtrumque librum lenae cum 
Gundermanno excussi. 

Tertius colloquiorum codex est Pari sinus latinus 3049 (Tel- 
leriano-Remensis 88; Regius 3396) cbartaceus 116 foliorum, scriptus 
a Georgio Hermonymo Spartano (cf H. Omont, Mem. d. 1. Soc. 
de I'Hist. de Paris Xlla a. 1885 p. 33). Pseudodositbeana insunt fol. 
80" — 116", unde edidit Boucberius 1. s. s. p. 478 — 494: quam edi- 
tionem Gundermannus denuo cum ipso codice contulit. Miram 
babet inscriptionem: TToXubeuKOUc περί καθημερινήα όμιλίαο FoUucis de 
quf-tidiana lomdimie, qua abusus est Boucberius. 

Quartum exemplar codex est Neapolitanus graecus Π D 35 
quem supra tractavi: qui liber praeter colloquia ilia etiam cap it u- 
lorum priora sex exbibet. Vsus sum partim Gundermanni excerptis, 
partim eis quae Scboenemannus 1. s. s. edidit. 

Quintum denique exemplar codex est Florentinus Asbburn- 
hamensis 1439 cbartaceus saeculi XV. In primo folio legitur hoc: TRAEFATIO XXI 

Vocahula excerpta ex lulio polydcuca greca et latma; secimtur collo- 
quia. Post haec scriptum est: ΤΤήναΕ του παρόντοο λεΕικοΰ e. q. s., 
dein' inscriptiones capitulorum LIX eaclem quae in Neapolitano sunt. 
Secuntur ipsa capitula, non LIX, sed etiam quattuor quae illis in 
Einsidlensi subiuncta sunt, in his capitula Christiana tria. Denique 
etiam lexicon inest, quod concinere cum lexico NeapoKtano suspicor. 
Feliciter accidit, ut post capitulum ΧΧΧΠ nomen suumposueritseriptor; 
ibi enim legitur: Marsilius Ficinus scrihehat Florentie. Ex hoc libro 
nihil habeo nisi excerpta quaedam Gundermanni. 

Sextum exemplar illud erat quo usus est Beatus Rhenanus 
in edendo. cottidiani colloquii libello (Basileae Nonis Novembribus 
a. 151G), h. e. in eis quae tractamus coUoquiis. In epistula dedica- 
toria ipsi opusculo praemissa haec dicit Beatus Rhenanus: Torro 
cum loannes Frobenius Lovaniense exemplar suis typis esset imita- 
turus hoc familiaris colloquii ουγγραμμάτιον adiicendum putavi, quo 
tibi qui nuper Graecari coepisti, et tyrunculis quibusque Graecauicae 
literaturae studiosis gratificarer. Nam tale quippiam a me nuper exi- 
gere visus es cum istac iter facerem, nimirum quo possis cum socio 
studiorum tuorum Barf)tolomaeo Villingiacensi de rebus familiaribus 
graece colloqui. Id quod hie libellus te uonnihil edocebit, iam olim 
a studioso quopiam Graece ac Latine mediocriter callente e dictiona- 
riis non infeliciter omnino concinnatus. Atque, ut rem intelligas, is, 
quisquis fuit, opusculum consarcinavit tribus distinctum libris ceu 
praefatiuncula, quae huic libeUo praeponi solet, rectius in operis fron- 
tispicio coUocanda, testatum reliquit. Primo uocabula complexus iuxta 
capita rerum instar lulii Pollucis, himc in modum, θεών ονόματα, 
hoc est, Deorum nomina. περί τών ev τώ άδΐ], hoc est, De hiis quae 
apud inferos, περί θεοεεβείαο, hoc est, de religione. περί ναών ιερών^ 
hoc est, de aedibus sacrivS, et sic deinceps. qui liber etiamnum extat, 
utinam tam doctus quam certe posset esse studiosis omnibus utilis, 
si foret castigatus. Secundo dictiones iuxta seriem elementariam 
digessit. Tertio vocabulorum usum docet, orationem ex illis con- 
texens, quem nunc in publicum damus.' Ex quibus verbis multa et 
utilia discimus:. 1) probabile fit Hermonymi inscriptionem, quae 
etiam in codice Florentino est et in Einsidlensi primo, ex prae- 
fatione illius anonymi, cui haec recensio debetur, natam esse affir- 
mantis sese 'instar lulii PoUucis' verba capitibus distinxisse; 2) neque 
enim lulius Pollux haec hermeneumata composuit, sed 'studiosus 
quidam Graece ac Latine mediocriter callens'^}; 3) huius exemplari 

1) Opportune monuit Hauptius OpusC. 11 p. 442 a Raphaele Volater- 
rano Commentariorum urbanorum libro IV p. 56 primae editionis inter libros XX π PRAEFATIO 

usus esse videtur Beatus Rlieuanus; in eis libris qui nunc exstant 
nuUus est, in quern verba Beati Rhenani apte conveniant; 4) triper- 
titum fuit illucl exemplar primo loco cajiitula, altero lexicon, tertio 
coUoquia complexum; δ) 'e dictionariis' illud exemplar 'nou infeliciter 
omnino concinnatum' erat. 

Septimo exemplari utrum Vulcanius usus sit qui eadem in 
Thesauri utriusque linguae ante Onomasticon edidit omissa praefa- 
tiuncula, an a Beato Rhenano pendeat incertum est. Nam quamvis 
discrepet contextus Vulcanii a Beato Rlienano singulis quibusdam 
lectionibus, tamen per se non improbabile est, ex coniecturis has discre- 
pantias esse repetendas. Quas si dempseris, tanta est ceterarum lec- 
tionum concordia, ut mirum videretur, si ex Beati Rhenani editione 
non penderet Vulcanius. Cf. Krumbacherus 1. s. s. p. 53 sqq. 

§ 8. Ex his quos tractavi codicibus pessimus est Parisinus, 
quippe qui multa non e vetusto fonte, sed ex arbitrio Hermonymi 
ficta exhibeat et neglegenter insuper scriptus sit, id quod recte monuit 
Schoenemannus p. 15. Codex Marsilii Ficini, qui quidem ceteris 
aetate praestat, satis prope ad Einsidlensem 19 accedere ex paucis 
quae mihi praesto sunt excerptis intellexisse mihi videor. Idem cadit 
in codicem Neapolitanum, quamquam in nonnullis discrepat. Contra 
Einsidlensis 683 tantopere cum Beato Rhenano concinit, ut ex 
eodem fonte repetendus sit; minus probabile est, ab ipso Beato 
Rihenano eum pendere. 

Quam recte dixerit Beatus Rhenanus auctorem horum herme- 
neumaton e dictionariis sua concinnasse facile apparet. Nam etsi 
pro fimdamento sunt hermeneumata Monacensia, quibus satis licenter 
usus est anonymus omissis eis quae non intellegeret, aliis audacter 
mutatis et adeo corruptis, tamen etiam aliunde exemplar suum ditavit, 
idque inprimis ex copiis Pseudocyrilli. Compara sis exempli causa 
capitulum quod est de diebus festis (p. 239, 23 sqq.) cum herme- 
neumatis Monacensibus (p. 171, 35 sqq.): quae non e Monacen- 
sibus petita sunt, eorum maior pars ex Pseudocyrillo pendet; alia 
ex utroque fonte sunt contaminata, unde dici nequit quam ridiculi 
errores procreati sint. Hinc corrigenda sunt quae de hoc lexico 
exponit Schoenemannus p. 41 sqq., 115; qui deceptiis ordine capi- 
tulorum a vero iudicio ita aberravit, ut hoc opusculum pessimum 
reliquis eiusdem generis anteponeret, quippe quod a pristina forma 
propius abesset. 

anno MCCCCLXXXXIII in monasterio Bobiensi repertos memorari librum persi- 
milem 'lulio Polluci de vocabulis rerum' , sed hoc ampliorem : Latina Graecis 
vocabulis respondisse. PRAEFATIO ΧΧΙΠ 

Quae cum ita se habere intellexissem, diu mecum meditatus sum, 
quid illi anonymi operi facerem. Lexicon illud in solis codicibus 
Neapolitano et Florentino traditum facile excludi potuit: reliqua 
tamen omnino abicere non ausus sum, cum ad codicum Monacen- 
sium contextum emendandum non pauca inde peti possint haudqua- 
quam vilia. lam vero dubitari potuit, quam editionis rationem sequerer. 
Potui librorum scripturam repraesentare emendatione adliibita nulla; 
potui emendatam formam cum apparatu proponere. Hoc quominus 
facerem eo impeditus sum, quod saepissime non modo ipsius anonymi 
scriptura corrigenda fuisset, sed etiam ipsorum fontium. "Quid enim 
facerem eis mendis quae ex Pseudocyrillo vel ex fonte principal! 
recepta simt? Talia corrigere ars me vetuit. At non magis potui a me 
impetrare, ut onmes errores velut menda per pronimtiationem procreata, 
accentus male positos vel omissos, alia levidensia in lioc novicio 
opusculo propagarem. Qua difficultate permotus mediam quandam 
viam ingressus sum: abstersi codicis Einsidlensis quem pro 
fundamento esse volui, maculas leviores plurimas nulla ad- 
notatione addita, omisi genetivos constanter vocabulis sub- 
iectos, abieci baud paucas adnotationes marginales, correxi 
accentus. Vbi gravior discrepantia visa est, scripturam libri 
Einsidlensis apparatui inserui: saepius ubi propter fontium 
rationem correctione abstinui fontis locum indicavi.^) 

Quibus expositis restat, ut editiones quibus colloquia cum prae- 
fatione continentur paucis commemorem. Princeps igitur editio ea 
est, quam Beatus Rhenanus anno 1516 emisit (cf. p. XXI): quae 
saepius repetita est: 1) 'CoUoquiorum familiarium incerto auctore 
libellus graece et latine, non pueris modo sed quibusvis, in cottidiano 
colloquio, graecum ajffectantibus sermonem, impendio futurus utilis/ 
Lovanii apud Tbeodoricum Martinum. Mense aprili. MDXYII (cf. 
Massebieau 'Notices et Extraits' XXVII 2 p. 458: ipse editionem 
non vidi). — 2) Tamiliarium colloquiorum formulae, graece et latine, 
Cebetis dialogus' e. q. s. Basileae. MDXLII. ed. Albanus Torinus (cf. 
Massebieau 1. s. s. p. 461". — 3) Familiarium colloquiorum formulae, 1) Paucula quaedam me invito relicta sunt quae ex ratione mea relinquere 
non debui: quae hoc loco addo. P. 235, 22 scr. ^ψδίιυν; ibid. 48 scr. κυνηγε- 
dac; 236, 1 scr. άμπελώνοο; p. 241, 67 scr. ζωδίων; p. 245, 64 εΐλιγΕ;. p. 248, 31 
πλευρόν; quorum si quae similia invenientur, benevole lector corrigat. — Ceterum 
similia hermeneumata nescio an ante oculos babuerit qui colloquia novicia 
codicis Paris, gr. 2885 fol. 163^" — 167*» composuit: 'Αρχή cuv θεώ άγίψ τήα καθη- 
μερινήε όμιλίαε. Θεέ αίτιε πάντων .... έγώ επιθυμώ ϊνα μάθω την των 'Ελλήνων 
γλώτταν κτλ.: quae colloquia milii indicavit Krumbacherus. XXIV PRAEFATIO 

graece et latine. Cebetis Pliilosoijlii Thebani dialogus' e. q. s. Antverpiae, 
in aedibus loannis Steelsii. a. MDXLVII (cf. Boucherius 1. s. s. p. 461). 
Praeter banc eclitionem commemorandus est Bonaventurae Vul- 
canii Thesaurus, quern colloquia omissa praefatiuncula continere supra 
dixi, repetita in Labbaei glossariorum editione Londinensi 
(a. 1816); porro Boucberii editio in "^Notices et Extraits' torn. 
ΧΧΙΠ 2, p. 478 sqq. (cf. torn. XXVI 12, p. 457 sqq.); denique Hauptii 
recensio in indice lectionum bibernarum a. 1874 = Opusc. vol. II 
p. 508 sqq. 

in 

§ 9. Quae secuutur hermeneumata Montepessulaua ex uno 
codice Montepessulano Η 306 saeculi IX edita sunt. Codex est 
membrauaceus 220 foliorum (165 χ 230 mm.), ex varus partibus 
compositus. Continet haec opuscula: 1) fol. 1'" et 1", 2'' recensum 
eorum quae insunt recenti manu scrip tum; 2) fol. 2^ Ad te leuaui 
animam meam (saee. X); bis subiecit manus saec. XIII: hunc lihnmi 
pro institutis in uadium habemus; 3) fol. 3'' canticum latinum (dens 
nieiis in te confido) cum notis (saec. X); 4) fol. 3*^ — 5^ Incipit ordo 
ad iudicium faciendum e. q. s. (saec. X); 5) fol. 6"^ — 6^ Adhreuiatio 
chronicae per VI aetates (saec. IX); 6) fol. 7"" Ratio quomodo feria qua 
dns passus est inuenitur (saec. IX); 7) fol. 7^^ — 8' Oe hebdomadibus 
LXX proplieticis (saec. IX); 8) fol. 8' — 8*^ Ciir XIIII luna pascJialis 
intra XII Jcf e. q. s. (saec. IX); 9) fol. 8" carmina duo de vita Jio- 
nesta et de feliciore priore aetatc (saec. IX); 10) fol. θ"" — 10"^ TJieodidfi 
episcopi Aureliamensis versus elegiaci de lihris veieris et noui testamenti 
(saec, IX); 11) fol. 10" — ll'^ versus Bedae de die iudicii (saec. IX); 
12) fol. ll'^ — 13" Incipiunt lihri Catonis pMlosophi et versus de FilO' 
mela (saec. ΓΧ); 13) fol. 14' — 14" Incipit praefatio Alchuini ad Karolum 
imperatorem in uetus ct nonnm testamentum (saec. IX, sed alius atque 
antea manus); 14) fol. 15"^ — 19" Incipit Hortographia Capri (saec. IX; 
cf. Keilius Grr. L. VII 92 sqq.); 15) fol. 19"— 2Γ In singtdarihis . . . 
manu recte (saec. IX; cf Keilius Gr. L. VII 107 sqq.); 16) fol. 21^^—27•• 
epistola agroecii ad eaclierium (saec. ΓΧ; cf. Keilius Gr. L. VH 113 sqq.); 
17) fol. 27" Incipit de orthografla Beligio ideo .... α frigendo. Finit 
feliciter (saec. IX); 18) fol. 28' — 32•" Differentiae (saec. IX, sed alius manus 
quamantecedentia; cf.HagenAnecd.Helv.275 — 290; Beck, Sulp.ApolL, 
appendix); 19) ibl. 32'' — 32" Incipit de posituris (saec. IX; cf Keilius 
Gr. L. rV p. 372); Somnior dicendum . . . non paupertnte (cf Keilius 
Gr. L. Vn 95, 1 — 3); Bactdum . . . halineum (cf. Keilius Gr. L. VH 
108, 7); eludes hae non hi . . . coturnices non coturnices (cf Keilius PRAEFATIO XXV 

Gr. L. Vn 108, 17); Arbor . . . nendimtur (cf. Keilius Gr. L. VII 
118, 14 — 20); Bilectum . . . his sales pluraUter urhanitatis alicuius sin- 
giilariter; 20) fol. 32' — 34' Differentia sermonum ex epitomis uirgilii 
(saec. IX); 21) fol. 34' — 35' Ex libro catonis. sunt aduerbia localia e. q. s. 
(saec. IX); 22) fol. 36'— 58^ Differentiae (cf. Beckii liber de differ, 
scriptoribus p. 28 sqq.; manus saec. IX quae haec scripsit similis est eius, 
cui Pseudodositheana debentur); 23) fol. 58" — 61' Inter anxilium . . . 
stilla cadit (saec. IX; ed. Handius in ind. len. a. 1848); 24) fol. 61'— 68' 
Indpiunt differentiae . . . pratum (saec. IX; cf. Reifferscbeidius Suet. 
rel. p. 274 sqq.); 25) fol. 68' — 69' Incipiunt differentiae pf)-obi ualerii 
inter austrum . . . amen (saec. IX); 26) fol. 69' — 79"^ Nulla unitas est 
in qua trinitas non inueniatiir . . . honoriim causa perscrihit (saec. IX); 

27) fol. 80' — 101" Incipit liber differentiarum. In dm et dim, ita 
quidam . . . absque exenvplo Jiumilitatis christi (alia manus saec. EX); 

28) fol. 102" — 107" Me legal antiquas . . . sabbati (alia manus saec. IX; 
cf. Keilius Gr. L. VH p. 295 sqq.); 29) fol. 107"— 109' Oe ortho- 
graphia . orthograpJda grece . . . scribendum est (saec. IX); 30) fol. 
109' — 116" Incipit liber de orthographia. A littera . . . sermo inuenit 
(saec. IX; cf. Keilius Gr. L. ΥΠ p. 261 sqq.); 31) fol. 117'— 121. 
Incipiunt interpretationes nominum aebraicorum. Adam homo . . . magister 
de bahjlone (saec. IX; cf. Beda, tom. ΙΠ p. 371); 32) fol. 122"— 123' 
De Nouo testamento. Abraham pater widens . . . Zmyrne canticum eorum 
(saec. IX); 33) fol. 123'— 128' Incipimit glose in uerbis grecoi-imi. 
Absida lucida . . . Zozia signa (saec. IX; cf. 'Der Liber Glossarum' 
p. 250); 34) fol. 128'— 138" Incipiunt glossae latinae. Abba pater . . . 
Zona signa (saec. IX; 'Der Liber Glossarum' p. 251); 35) fol. 138" 
Int/roitum in missa in greco e. q. s. (saec. IX , sed alius manus); 
36) fol. 138" Sahrium est debite mercedis stipendium (saec. IX; cf. 
G. Haenel, codex Theodos. p. 1274); 37) fol. 139'— 211' Pseudo- 
do sitbeana (alia manus saec. IX); 38) fol. 211" Interrog a lingua 
confitentur . . . (saec. IX); 39) fol. 212' Credo in unum deum e. q. s. 
(saec. IX); 40) fol. 213—222 lexicon quod edidi (saec. IX). In fine 
versus quattuordecim cbristiani. 

Ea pars quae Pseudodositheana continet cum aliis partibus 
postea demum, sed antiquissima iam aetate coniuncta est; in foMo 146" 
legitur numerus I itaque in sequentibus; in fol. 186" VI; sequitur 
ternio cuius in fine (192") legitur VII; in fol. 200" VIII, in fol. 
208" νΠΠ; sequitur binio (fol. 209—212) sine signis; fol. 213—220 
quatemionem efficiunt; fol. 221 et 222 quae non cobaerent illis ad- 
iuncta sunt. Qui fol. 139 — 211 scripsit, eiusdem sunt fol. 213 — 222•^ 
quae intercedunt alia^manu scripta sunt. Vtraque igitur pars iam no no XXVI PRAEFATIO 

saeculo couiuncta videtur esse; primum scripta sunt fol. 139 — 211; 
211" — 212" vacua relicta sunt, non praefationi reservata, quae est 
Bouclierii suspicio, sed finalia; postea addita sunt folia 213—222; 
turn quae intercedunt sunt adiecta. Cum foliis 139 — 222 antiquissimo 
tempore folia 102 — 138 cohaerebant; nam aliquot enuntiata quae per- 
tinent ad antecedentia in fol. 139"^ leguntur. Ceterum cf. de hoc 
codice praeter Bouclierium in 'Notices et Extraits' torn. ΧΧΙΠ 2 
p. 277 sqq., Baehrensius P. L. M. ΠΙ p. 209, Beckius de difPeren- 
tiarum scriptoribus p. 24, Keilius Gr. L. VII p. 222. 

Prima manus verba contextus continua plerumque esse voluerat: 
pimcta quibus pleraque distincta sunt manus secunda eiusdem aetatis 
addidit, saepius in verbis graecis quam latinis. Eadem manus ali- 
quot glossas supplevit et saepius usa est notis tironianis: quas cum 
imitari non potuerim ne quid deesse videatur hoc saltem loco expli- 
cabo ex lectione Guilelmi Schmitz meis precibus benigne cedentis: 
p. 287 adn. 4 = Beqnire vel Bequiro; p. 293 adn. 3 General vel Ge- 
neri; p. 308 adn. 2 non linnet (scil. glossam); p. 317 adn. 1 non habet 
(scil. glossam); p. 317 adn. 8 non habet y (h. e. glossam); p. 318 
adn. 7 non habet (scil. glossam); p. 322 adn. 7 non tironiana nota est, 
sed signum paragraphi vel simile; p. 323 adn. δ non habet y (h. e. 
glossam); p. 330 adn. 4 non halet y; p. 336 adn. δ non habet. 

Codice Montepessulano primus usus est Fridericus Dueb- 
nerus in Mus. Rhen. Welckeri et Naekii tom. II (a. 1834) p. δ99— 603, 
qui nounuUa inde protulit. Integra liermeneumata inde edidit Bou- 
eherius 1. s. s., sed omisso glossario. (Cf. 'Note additionelle' in 
'Notices et Extraits' XXVII p. 4δ7 sqq.) Ante Boucherium collo- 
quium edidit MauriciusHaupt in ind. hib. Berol. a. 1871 = Opusc. 
tom. II p. 441 — 4δ0; post Boucherium denique Hermannus Hagen 
FridericiDuebneri usus schedis in progr. Bern. a. 1877 (de Dosithei 
magistri quae feruntur glossis quaestiones criticae) multas lectiones 
edidit, qui simul couspectum eorum quae libro continentur proposuit. 
Boucherii editionem Gundermannus accurate cum codice denuo 
contulit, nisi quod vocabulorum divisiones non ubique notavit: idem 
glossarium transcripsit: a qua opera mea editio pendet. 

Glossarium graecolatinum codicis Montepessulani Η 143 
saeculi XVI (cf. 'Catalogue general' tom. I p. 340 sqq.) apographon 
continere ex libro Η 306 iam Boucher ius p. 281 indicavit. 

IV 

§ 10. Maioribus hermeneumaton collectionibus — de Stephaniana 
non habeo quod addam eis quae supra exposui — minora aliquot PRAEFATIO XXVII 

opuscula subieci quae varia cum illis ratione ceniuncta sunt. Ac 
primo quidem in loco posui fragmentum Bruxellense. Codex 
Bruxellensis 1828 — 1830 membranaceus saeculi X haec continet 
glossaria (reliqua mitto): 1) fol. 36 — 46*^ Incipiunt hermeneumata 
(quibus m. 2 adiecit i. interpretationes iiel resolutiones nominum). Be 
decern speciehus medicamentorum. Haec sunt de animaUhus terrenis et 
marinis uel seminihus uel lapidibus uel lacrimis atque metallis. de 
greco in latinum translatis. Asarn i. hacca sine mdgagine . . . Ziret i. 
artemisia; 2) fol. 47' — 49"^ Abdixi destitui, Ahniii abnegaui . . . Femalis 
uoluptuosns masculinum et femininum facit nis ne. Sequitur glosa in 
epia lacobi apostoli et alia hihlica; 3) fol. 50'' — 50*^ Nomina uohicriim 
Aquila earn . . . nel htigiiim: quae secuntur aliae glossae latinae et 
saxonicae; 4) fol. 6V — 68^ Abha i. pater . . . Zimnia Jierba mala in 
messe quae facit iiitia (cf 'Der Liber Glossarum' p. 250)} 5) fol. 
68" — 77•^ Haec sunt greca uerta et aliqiia eorum cum glossis siiis. 
Abdomen i. 2yii^iicdo carnium Ahsida e. q. s. (cf. 'der Liber Glossarum' 
p. 251); 6) fol. 77" — 83'' hehraica nomina propria. Adam . . . Zamri; 
7) iol. 83—89'' Be noiio testamento Abraham e. q. s.; 8) fol. 89'— 92' 
glossas graecolatinas Boleociuis cogitans. Balecinit cogitat e. q. s. (con- 
iugationum sunt exempla); 9) fol. 90' — 93" Pseudodositheana her- 
meneumata; 10) fol. 94' — 95" glossas latino-saxonicas; 11) fol. 
96 — 105 fragmentum grammaticum; 12) fol. 106' — 107' glossas 
latinas: Auctoratum prionmi auctoritate firmatum . . . Caulem radicem; 
13) fol. 118 catalogos aliquot saeculi X. 

Capitula Pseudodositheana quae insunt in hoc codice proxime 
accedere ad alterum glossarium Stephani iam supra p. XV exposui: 
quod maxime de prioribus capitulis valere quivis Aade])it, qui utrumque 
opusculum comparaverit. — Apographon quo usus sum roganti mihi 
conficiendum curavit humanissime EduardusFetis Bruxellensi biblio- 
thecae praefectus. 

§ 11. Quod sequitur glossarium Leidense editum est ex codice 
Leidensi Vossiano latino maximae formae 26, de quo vol. IV praef. 
p. XXIX diximus. Apographon glossarii confecit Krumbacherus, 
quod typothetae tradidi, sed ut ipsas plagulas denuo cum codice 
lenam transmisso conferrem. Apographon huius libri est in codice 
Vossiano latino in octavo 44 fol. 3'— 7" manu Fr. Nansii scriptum. 
De apographo Burmanniano cf. Loewius Prodr. p. 170 et p. 206. 

De ipsis glossis docte disputavit Krumbacherus p. 41sqq.; sum- 
mam disputationis p. 46 ita complectitur: 'Cod. Voss. latinus in folio 26 
continet fol. 36' — 47" librum primum cuiusdam Interpretamentorum 
Pseudodosithei recensionis, cuius reliquae partes non iam exstaut; huic XXVIII PRAEFATIO 

libro, vocabulario ad ordinein litterarum digesto, ludimagister uel libra- 
rius quidam multas glossas inseruit, quas ex eiusdem Interpretameu- 
toruin recensiouis libro altero et tertio, i.e. e vocabulario certis generibus 
distribiito et e colloquiis sumpsit. liber alter huius recensionis ab 
omnibus quas nos possidemus recensiouibus di versus fuit, proxime 
autem accessit ad unam e duabus recensionibus Stepbauiaiiis. liber 
tertius eiusdem recensionis eandem colloquii Monacensis recognitionem 
antiquiorem et meliorem continuit quae nobis in solis codicibus Mona- 
censibus tradita est.' 

§ 12. Singularem locum bermeneumata Vaticana obtinent, 
edita ex cod ice Vaticano 6925 saeculi X. Codex miscellaneus est 
et ex variorum librorum particulis compositus. Glossae in fol. 67 — 78 
exstant; in fol. 67^" in margine superior e legitur: Chhiffletii. Apo- 
grapho usug sum Christiani Huelsen; plagulas cum ipso exemplari 
denuo contulit Gundermannus. Ceterum earundem glossarum apo- 
graphon continet cod. Leidensis Gronovianus 114. Notas tiro- 
nianas solvit mihi Guilelmus Scbmitz. 

§ 13. Hermeneumatis Vaticanis subieci glossas Stephani, quas 
ille 1. s. s. p. 305 — 359 exbibuit. In praefatione post ea quae supra 
attuli haec sunt: 'hisce uocabulis uarias uoces attexui, ex diuersis 
exemplaribus coUectas: sed quum ibi nuUus certus ordo seruetur, ego 
alphabeticum seruaui. Qua in re nihil autoritati illorum derogaui 
et lectorum utilitati consului.' Ytilitati consuluisse Stephanum non 
nego ; auctoritati tamen propterea derogavit multum, quod quales fontes 
fuerint hac ratione instituta occultavit. Itaque percommode accidit, ut 
Petrus Daniel Loiselii veterem codicem excerperet; nam illis 
glossis usi rectius de Stephani f'arragine iudicare poterimus. 

Codex igitur Β em en sis cliartaceus saeculi XVI, de quo con- 
feratur Hageni catalogus, loco tricesimo folia aliquot continet, quorum 
sex priora banc babent inscriptionem: 'Ex veteri lexico latino- 
graeco Ant. Loiselii'. Excerpta igitur liaec sunt et scripta anno 
1564, ut subscriptio docet, manu Petri Danielis. Haec excerpta 
non eiusdem generis sunt omnia: pars enim fluxit ex primo et altero 
coUoquio Stephani; 474, 2 = 376, 61; 474, 3 = 377, 14; 474, 4 = 

378, 27; 474, 5 = 379, 4; 474, 6 = 379, 9;. 474, 7 = 379, 10; 474, 8 = 

379, 14; 474, 9 =-■ 379, 18; 474, 10 = 379, 43; 474, 11 = 379, 54; 
474, 12 = 380, 1; 474, 13 = 383, 37 — 39; 474, 14 = 384, 13; 

474, 16 = 350, 19; 474, 17 =350, 24; 474, 18 = 350, 35; 475, 1 = 
350, 74; 475, 2 = 351, 2; 475, 3 = 351, 39; 475, 4 = 351, 42; 

475, 5 = 351, 45: eodem modo excerpta sunt 475, 6 — 8 ex capite 
de membris humanis, 475, 9 — 24 ex capite de moribus. Sed etiam PRAEFATIO XXIX 

in eis quae secuntur saepius Pseudodositheana deprehenduntur; velut 
p. 477, 26 et 27; 478, 17; 18 ut alia mittam. Ex his non multa 
discimus, cum nota sint ex aliis libris. Sed insunt graviora. Series 
quae est p. 483, 59 — 67 glossarum nominum est, non latino-lati- 
uarum, sed antiquissimarum, h. e. latiuograecarum; respondet 
enim 59 = Π 584, 3; 60 = 584, 8 {inmanis μεγιατοο); 61 = 584, 10; 
62 = 584, 16; 63 = 584, 21; 64 — 66 bene ordini post haec nomina 
conveniunt; accommodatae enim sunt terminationum legi; quae sequitur 
glossa 67 = 584, 34, est. Pro hilex scribendum inlex et pro ανεμοα 
potius ανομοο. Quae res forte accidisse nuUo modo potest. Etiam 
quae secuntur grammatica ratione disposita sunt: cf. series quae est a 
Caenaclarins (p. 484, 7) ad Caelebs (p. 484, 72) its, a, um, o, or, is, 
X, s (cf. Gl. Nom. ed. Loewe praef. p. X); item p. 485, 24 — 35 (us, 
a, 0, or); p. 485, 36 — 47 {um, o, as, or, is, x, s); p. 485, 58 — 486, 2 
(us, a, um) ut alia mittam. Quae autem verba leguntur sub finem 
excerptorum (p. 486, 51 — 74), quattuor coniugationibus sunt accom- 
modata (are, ere, ere, Tre); quae excipiunt deponentia. Quae res non 
aliter explicari poterit, quam ut statuamus, excerpta haec esse ex 
glossis grammatica ratione dispositis; ex persimili autem 
collectione glossas nominum esse haustas. Haec qui reputabit, 
has glossis cum ceteris ex Loiselii libro petitis et vetustas esse et 
bonae notae censebit. 

Nunc vero quaeritur quae necessitudo intercedat inter has glossas 
etStephanianas. Vt paucis rem complectar: quaecumque ex Loiselii 
libro excerpsit Pet r us Daniel ea paucissimis quibusdam omissis in- 
veniuntur apud Stephanum: quae utrum petierit ex Danielis exem- 
plari et alia aliunde adiecerit an ex ipso Loiselii libro cum reliquis 
quae non habet Daniel ipse hauserit non satis liquidum est: quam- 
quam illud veri esse similius iudico, siquidem recte contendit ille ex 
'diversis exemplaribus' sua pendere. Hinc facile iutellegitur cur ne 
Stephani quidem excerpta ut excluderem a me impetrarim. Danielis 
excerpta descripsit Gundermannus: quo apographo usus sum. 

§ 14. Glossae Bernenses editae sunt ex codice Bernensi 688, 
membranaceo (148 X 103 mm.) saeculi XTTT. Continet duo glossaria 
1) fol. 2'' — 8'' Ahscida lucida, quas glossas edidi; 2) fol. lO""— 57*^ 
glossas Abadus ab adu remotus (eaedem glossae insunt in codice Can- 
tabrigiensi de quo vol. Π pag. XLIV egi, Paris, lat. 8048; pleraque 
ex Papia sunt excerpta). Apographo usus sum Gundermanni; 
plagulas cum ipso codice denuo conferre potui. 

Pars glossarum quae in hoc glossario leguntur ex eodem lexico 
petita est quod ex 'libro glossarum' excerptum esse alibi docui ('Der XXX PRAEFATIO 

Liber glossarum' p. 251), seel adiecta sunt hermeneumata Pseudo- 
dositheaua nou pauca eaque ex collectioue petita, qualem exhibet 
codex Montepessulanus. Quod ita se habere intelleges vel ex una 
hac serie quae est p. 504, 2(i — 35 = p. 290, 33 — 44. 

§ 15. Pergo nunc ad glossas Vatic anas, quas edidi ex codice 
Vaticano Palatiuo 1773 saeculi X adscito codice A^aticauo Palatino 1774 
saeculi XTTT. De his codicibus cf. quae exposui in commentatione de 
libro glossarum scripta p. 228 et 233. Codicis Palatini 1773 lectionem 
secundum Gundermanni apographon exprimendam curavi: eidem 
lectiones Palatini 1773 debentur. Huius libri materia secundum hunc 
ordinem disposita est: G, I, K, L, M, N, T, Z; initium igitur periit. 
Post Ν litteram haec leguntur: Xitteras alphabeti sequentes secundam 
grecam expositionem non invenimus in exemplaribus praeter t ζ et ideo 
t littera sequitur. Incipit littera t secundum grecam expositionem.' 
Ex his patet, lexicon transcriptum esse ex exemplari litteras A — Ν 
continente et secundum eundem qui est in 1773 ordinem disposito. 
In codice 1773 folia 15 — 21 unum efficiunt quaternionem, cuius ex- 
tremum folium excisum est: cum hoc finis L litterae et litterae Μ Ν 
perierunt. 

Tertius earundem crlossarum codex est Cantabrig-iensis Gale 
ms. 0. 5. 34 foliorum membranaceorum non numeratorum (25 X 34 cm.) 
saec. XTT/XTTT. Praemissa est scidula cum hac inscriptione: Colleginm 
SS. et Indiuiduae Trinitatis in Academia Cantabrigiensi. In fol. 1"" 
leguntur hebraica usque ad fol. 29''; a fol. 29^" — 39' id ipsum exstat 
de quo agitur glossarium: in fol. 40'^ sqq. epitome libri glossarum, 
de qua alibi egimus; denique in fine Pauli glossae ad elementa 
dispositae, et elucidatio obscurarum partium in quinque libris moysi. 
Glossarium quod tractamus ita explicit: Nodios modius, Nanos situlus, 
Nipter piduis, h. e. eodem fere modo atque glossae codicis Pala- 
tini 1774. 

Quartus denique codex Oxoniensis est, cod. Balliol. 155 folio- 
rum 204 membranaceorum (295 X 400 mm.) saeculi XIV, qui praeter 
alia (de quibus cf. commentatio de libro gloss, scripta p. 252) in 
fol. 26" — 37"^^ idem glossarium continet et primum quidem litteras 
ABGDEZTIKLMN, deinde litteras OPRSTXYZ. Litterae A— Μ 
fere non discrepant a codice Cantabrigiensi; idem de initio litterae Ν 
dicendum est; reliqua pars huius litterae et eae quae secuntur ex 
alio fonte adiectae sunt, scilicet ex glossario eiusdem generis quod ex 
codice Bernensi expressimus. Vnde cognoscimus, hoc glossarium in 
omnibus quos novimus libris mancum esse. Ceterum commemoro 
Cantabrigieusem iuspexisse Guudermannum, codicem Oxoniensem PRAEFATIO XXXI 

quern aliquoties commemoravi Georgium Parkerum Oxoniensem in 
meum usum trauscripsisse. 

Glossae quae insunt in hoc glossario partim congruunt cum 
codice Bernensi; alteram j)artem ex hermeneumatis Moutepessu- 
lanis trauscriptam esse uou est cur amplius demoustrem. 

§ 16. Huius generis glossaria praeter ea quae tractavi etiam alia 
extiterunt: tale enim fuit, ut uno utar exemplo, ex quo glossae '^abavus' 
ditatae inveniuntur in codicibus Vossiano 24 in folio (cf. vol. IV 
praef. p. XXXVI) et Bernensi 236 saec. X (de quo cf. commentatio 
mea Oer Liber GL' p. 248). Quod ita se habere his excerptis libri 
Vossiani credes: Periacieonos de adeone, Feriaeulo decelo, Perihromaton 
de escis, Pericreon de came, Perichalceon dehencis (c pro s corr.); 
Peridoin actus imuU nel pytonicutn g, Periendomenias desuppellectile g, 
Persideroti eferreis, Periargiron de argenteis, Perianemon deuentis, Pe- 
riantropon deJiominibus, Peridendreon de arhorihiis, Periteszoes tJieorica 
idest de uita' conplatiua et his: Theoeloei dii propitii φ•, TJieo enranione 
(corr. ex euromane) dii celestis gr, Theoe epigioe dii terrestres gt', Theo 
cataJioniae dii inferni, Theoiegtacnathoe dii inniortales, Theorica con- 
templatiua, et his glossis siugularibus: Erne epemelia mea diligentia, 
Diatie hradines quare tardas. Multa ex eis quae in hoc libro exstant 
hermeneumatis petita sunt ex colloquio Harleiano, pauciora ex 
hermeneumatis Leidensibus. Exempla aliquot afferam: Periacieo- 
nos de acteone == 57, 15; Paragraphea = 108, 22] Paragrammatica = 
108, 33; Inagrapses ut scrihas = 109, 57 (55); Semeronde Jiodie autem == 
110, 59 (= 81); Istonoetiam addomiim = 115, 18; 19; Vdensu nil til 
tumn = 114, 24; Matontheum per deum = 115, 52; Etinaxo excutio = 
114, 51; Pedariom tJiaceos puer cito =.115, 63; 64; Diatiehradines 
quare tardas = 115, 76; 77. Ex his igitur glossis probabile fit etiam 
in fonte ex quo haustae sunt colloquium Harleianum cum herme- 
neumatis Leidensibus coniunctum fuisse: quod iam supra ita se 
habere coniecimus. Has autem glossas ut ederem a me impetrare 
non potui: vix enim credibile, in ista farragine quicquam esse servatum 
quod quaestiones hermeneumaticas illustret. Itaque hoc paucis com- 
memorasse satis habeo. 

V 

§ 17. Quam in extremo volumine edidi glossarum latino -graecarum 
collectionem, ea ad art em medicam spectat. Selegi vetustiora glos- 
saria, quae quomodo composita sint alio ΛΌlumine exponetur: recen- 
tiora, quae ytartim ab illis pendent partim referta sunt artis vocabulis 
scholarum medicinalium noviciarum, ab hac coUectione excludenda 
esse censui. XXXII PRAEFATIO 

Ac primo quidem loco posui hermeueumata Cassinensia 
edita ilia ex codice Cassiuensi 69 saeculi IX, qui praeter alia de 
quibus cf. bibliotheca Cass. Π p. 220 sqq. hoc glossarium a p. 527 — 536 
exhibet; exitus intercidit cum integra foliorum compage: quae secuutur 
verba integrum dicebat et totiim iiise aque numisma uocatur pro eo 
quod nominihus principiim effigiis que signetur e. q. s. ad tractatum 
de ponderibus et mensuris jsertiBeut. Praecedunt pag. 524 — 527 antem- 
Icdlmnena Galmi: INClP ANTE • APOLLOIIINAS GALIENI Pro 
aloen mittis licium ant centaurie sucum . . . pro zingiber mittis piretru. 

Hermeneumata Senensia (p. 542 — 548) petita suut ex codice 
Senensi FV 8 saeculi Χ,^ΧΙ, de quo egit loaunes Scbmidt Hermae 
vol. XVn (a. 1882) p. 239 sqq. et XVIII (a. 1883) p. 521 sqq.: idem 
ex suo apographo easdem glossas edidit p. 527 sqq., a qua editione 
mea pendet. Supplementa certa quae ille uncinis quadratts iuclusit 
recipere uolui; spatia pimctis indicavi. 

Tertio loco edidi quattuor glossaria codicis Vaticani 1260. 
Liber est membranaceus 178 foliorum formae quartanae, scriptus de- 
cimo saeculo; contiuet praeter alia liaec: 1) Hygiui astronomica 
in fol. 44 sqq.; 2) Aethicum Istrum in fol. 125 sqq.; 3) glossa- 
rium medicobotanicum in fol. 165'' — 172"^; 4) alterum glossarium 
172" — 174'; 5) in fol. 174'' de anteboluminis Froaganta -i- linea calamo 
aromatico .... Froxilocasia. hrateus expJicnmt antebolumina galieni; 
deinde post glossas aliquot tractatum de ponderibus et talentis; 

6) tertium glossarium medicobotanicum in fol. 175"^ — 177'; 

7) quartum glossarium medicobotanicum in fol. 177' — 178''; 

8) in fol. 178"': incipit ante halmiia qu£ galienus anctor cum eledis 
filosoforum medicis .... adiutorio. Froaromatico . . . Frosilbidio upela. 
Finit. In fol. 1' legitur: ^Fetri Oanielis AtireV et in margine supe- 
riore numerum Danielis manu scriptus K. 51. — Quattuor quae 
insunt glossaria accurate exprimenda curavi partim ex Loewii partim 
ex Gundermanni apographo. 

Primum glossarium quod quomodo cum Pseudo-Apuleio reli- 
quisque medicis cohaereat, alio loco docebo, etiam in codice Pari- 
sino quodam legitur, nempe in cod. lat. 11219 (suppl. lat. 1319) 
saeculi noni. Qui liber praeter alia etiam glossaria medicobota- 
nica duo exhibet et id quidem de quo agitur in fol. 179"* — 190": 
Incipiunt hermeneumata dedecim speciebus . . . Isaiiria idest caricas. 
Ingiiinalis idest pionia. Kopros idest stercus; reliqua desunt. Partem 
huius glossarii descripsit Gundermannus, integrum glossarium 
Omontio intercedente vir quidam doctus Parisinus; nolui tamen lec- 
tiones in apparatu ponere, utpote ex quibus non multa disci possint; in PRAEFATIO XXXIII 

universum eiiim conspirat liber cum Vaticano, nisi quod liic illic 
recentiorem linguae formam ostendit Parisinus. — Idem glossarium 
etiam in codice Bruxellensi 1828 — 1830 saeculi X exstat, de quo 
p.XXVn egi, in fol. 36sqq.: ex quo libro quae excerpsit Gundermannus, 
ea satis prope ad codicem Vatieanum aceedunt. — Praeterea litterae 
Β et C transierunt in Vatieanum 4417, de quo infra disputabitur. 

Alterum codicis Vaticani glossarium, cuius initium est aarsi- 
con idest auro pigmentum, in eodem quem modo commemoravi libro 
Parisino fol. 171"" — 179 legitur, sed conglutinatum cum glossis 
aliunde receptis: quarum longe maior pars etiam in primo glossario 
Vaticano exstat. Inter folium 174 et 175 aliquot folia cum maiore 
parte litterae G, integra littera Ή, maiore parte / litterae inter- 
ciderunt. Hanc contaminatarum glossarum farraginem cum emenda- 
tionem magis implicare quam adiuvare cognovissem omittendam esse 
censui. 

Tertiiglossarii {anesus herha folia eius coriandri simulant) -piaieter 
Vatieanum duo novi exemplaria, quorum lectiones cum fieri vix po- 
tuerit ut in apparatu respicerem, p. 607 sqq. exhibui. Codex Ber- 
nensis 337, cuius scripturam p. 607 — 616 dedi, scriptus est undecimo 
saeculo; insunt 14 folia membranacea (11 X 26 cm.), quibus haec 
continentur: 1) in fol. l"" — 2" antidota quaedam; 2) in fol. 3"^ — 8' 
glossae 'Anesus'; 3) in fol. 8' — 14*^ glossae 'Antrix', de quibus 
paulo post dicetur. Manus altera quae passim scripturam correxit 
eiusdem aetatis est cum priore. Vltima glossarii pars non exstat. 
Ceterum apographo usus cum Gundermanni. — Codex Vaticanus 
4417 saeculi undecimi 127 folia continet membranacea (18x31 cm.); 
insunt varia opuscula medicinalia (antidota, antemballomena Ga- 
lieni, tractatus de ponderibus et mensuris); glossarium est 
in fol. 119'' — 127"^. Litterae Β et C ex alio glossario fluxerunt eoque 
persimili illius, quod primum locum in codice 1260 occupat. Vsus 
sum apographo A. Koehleri, quod iUe Loewio olim donaverat, sed 
denuo cum codice a Gundermanno coUato.^) — Eiusdem glossarii 
excerpta ad severiorem litterarum ordinem disposita transierunt in 
codicem Oxoniensem Bodleianum Laud. misceU. 567 saeculi XTI, 
insertis baud paucis glossis aliunde, uelut glossis saxonicis, quae 
miro modo cum illis congruunt quas ex codice Cantabrigiensi coUeg. 
Corp. Cbristi edidit J. H. Hessels. Quod ita se habere vel ex 1) Compendia etiam huius libri pleramque solvi, nisi ubi ratio id dissua- 
serat: non solvi compendium -r-, quod ut significare solet est, saepius pro idest 
videtur esse positum; ceterum pro idest legitur in plerisque glossis id. 

Corx). glo3s. lat. torn. lU. C XXXIV PRAEFATIO 

hac serie cognosces: acceptabidon idest scarpMa de otio, acenuum idest 
acrior aceto, acdeuis idest ortice sonen, accitula idest hramse, accitellium 
idest romsam crof^ accitulUum idest geaches sura, acinum idest hindberge: 
ex quibus tres priores ex eo quod tractamus glossario excerptas esse 
secundum ordinem (ac) facile apparet, posteriores quattuor eodem 
ordine in Cantabrigiensi exstant (p. 10, 129 — 132). Cuius rei ratione 
perspecta baec collectanea excludenda esse putavi. Litteras A, B, R 
meo rogatu transcripsit Georgius Parker Oxoniensis. 

Qua r turn glossarium quod indole et materie a tribus prioribus 
differt in eodem codice Bernensi exstat quem supra commemoravi: 
unde paucas easque potiores lectiones, baudquaquam omnes 
apparatui inserui. Quomodo cobaereat cum Oribasio latino aliisque 
libris nunc quaerere nolo. 

GrlossariolumParisinum quod subieci fluxit ex codice Parisino 
lat. 11218 (suppl. lat. 212) saeculi IX: quo in libro praeter alia 
glossae medicobotanicae in fol. 39'^ — 41"^ insunt. Apographon fecit 
Grundermannus. Glossae extremae Pseudo-Apulei sunt. 

Glossaria recentiora quae vetustiora numero multo superant, 
velut glossae Alpbit a, 'SinonomaBartbolomei'quae ediditMowat 
in Anecdotis Oxoniensibus vol. I part. 1 et 2, corpus Mattbaei Silva- 
tici, quomodo cum illis cobaereant tum dicetur, cum de fontibus 
o-lossariorum medicobotanicorum disputabitur: cur ab bac collectione 
excluserim, supra iam indicavi. 

VI 

§ 18. Maior materiae quam lioc volumine contineri volui pars 
quamvis singulari sit indole, tamen merito 'glossematica' dici potest et 
una cum aliis glossis in glossario generali tractanda est: quo vero 
modo aut consilio colloquia, fabulas Aesopias, responsa Ha- 
driani, tractatum iuridicum, belli Troiani enarrationem, 
quaestiones mythologicas in lexico generali tractarem et ad pristi- 
nam formam revocarem, non iuveni. Nam etsi consentaneum est 
vocabula glossematica ipsa ubiubi leguntur adbibitum iri omnia, tamen 
reliquis vocabulis plerumque tritissimis cur domicilium praebeatur in 
indice esse non videtur. Accedit quod nemo in corpore glossariorum 
fabularum Aesopiarum recensionem quaeret, sed in editionibus barum 
fabularum ipsarum; Hadriani vero responsa et tractatus iuridicus in 
libris iureconsultorum aptum iam invenerunt locum; mythologicae deni- 
que partes a mythologis tractatae sunt: solis colloquiis nusquam 
quam in hoc ipso volumine commodiorem locum assignari posse 
putavi. Itaque colloquia quattuor, h. e. Leidense, Harleianum, PRAEFATIO XXXV 

Monacense, Montepessulanum mendis librariorum purgata sine 
apparatu critico exhibui, adnotationes aliquot quibus carere non 
potui huic praefatioui inserturus. Exclusi Stephani coll ο quia duo 
(p. 376 — 390) ut ab ipso editore iam emendata. 

Colloquium Leidense quod reliqua exilitate superat eiusdein 
prosapiae est cuius primum Stephani colloquium, sed in fine muti- 
latum. Qua re non dubitavi traiectionem Boeckingii § 8 (ην γαρ 
etc βαλανεϊον ιτεον) reicere: cf. p. 378, 27. 28. Formas quae sunt 
έμαθα § 7 et εδραμα § 8 admittere nolui. 

Colloquium Harleianum ex codice pessime habito refingendum 
fuit. Quae uncinis angularibus inclusi, ipse supplevi, quae quadratis, 
seiungenda esse censeo, quae rotundis denique notavi uncis, ea ad 
orationem variandam pertinere puto. § 1. pro αναγκαίο ν είναι (ne- 
cessarium esse) nunc posui άναγκαϊόν ecxiv (necessarium est); neque 
enim quomodo infinitivnm expediam invenio. — Ihidem ante πρΟ€ ήλι- 
κίαν (ad aetatem) nescio an δπωο αν (ut) intercidisse stahiam. — 
§ 8. επαιZ;εc GeUero debetnr. — § 9. β littera quae post πραιτώριν est 
teste Krumhachero nescio quo spectare dicam. — § 21. άηδίαν έποίηοεν 
Gelgeri est, — § 23. έκπλεκει idem valere quod 'exjalicit' conicio. De 
reliquis cf. ea quae in programmate meo p. XVII conimemorato exposui. 

Duo quae secuntur colioquia Monacensia egregie tractavit 
Krumbacherus 1. s. s., a cuius editione mea pendet, nisi quod errores 
aliquot leviores correxi et paucis quibusdam locis meam viam secutus 
sum. Vt tamen suum cuique tribuam, notabiliores Krumbacheri et 
aliorum coniecturas (non meas) hoc loco enumero. § 1. 'Αγαθή τύχτι [καΐ 
εύτυχώο] Krumbacherus. — δύναοθαι] cf. p. 654 § 1 et p. 421, 17, — 
μάλλον dubitanter add. Kr. — τούτο add. Kr. — § 2. έγκοίμητραν Kr. — 
λευκόν Vulcanius. — scriniarius Kr. — praeductorium Kr. — παρα- 
γράφω Kr. — § 3. sermo, conuersatio et quoniam Kr. — ύποδεομίδαα 
Kr. — § 4. κατεφίληοεν Kr. — κριτήριον et indicium seckisit Kr. — 
eibr{C et Beatus Bhenanus voluit et Christius in epistula ad Krum- 
hacherum data: nihil tamen mutavi: neque enim primariam formam 
colloquii tractamus. — cu seclusit Kr. — ερούμενοι et dicturi Kr. — 
§ 5. έζέπληοα αν Boucherius. an έΗεπλεΗάμην αν? — § 6. <έδωκαο> 
Kr. — ει θελεια Kr. — § 8. olerarium Kr. — § 9. <(προενεγκε α 
αναγκαία ε'ιαιν^ Kr. — επιτήδειον Kr. Pro apparatum exspectes aptum: 
cf. Π p. 20, 21. — λοπάδαα Kr. — εύθυα Bursianus teste Krumhachero. — 
<(sed)> Kr. — ύδωρ traiecit Kr. — § 10. ocov Kr. — των υπαίθρων 
Christius 1. s. s. bia του πτερού Kr. — per pteroma Kr. — το πάλαι Kr. 
— introeamus Trauhe teste Kr. — άλειψαι. "Αλειψα Christius I. s. s. — 
<και> όΕυκυάμια Kr. — ■(et) xabas Kr. — § 11. De νερόν cf. Kr. — XXXVI PRAEFATIO 

aqualiculum Kr, — μύκα€ Kr. — siliquas Gundermannus. — (^oo) 
πρόοφατον Kr. — <(da)> temetum Kr. — bibere Bursianus teste Kr. — 
§ 12. <€ποιή€ατ€)> Kr. — έκτρεψη et ineptiat Kr.: quode valde dubito. 
ή οτρεφθη aut reptet Trauhe teste Kr. — εΗυπνίοατε με Kr. — 

Colloquium Montepessulanum Hauptius et Boucherius trac- 
taverunt: quos ubi potui secutus sum. Ceterum hoc colloquium multo 
minus deformatum est quam reliqua. Notabiliores aliorum coniecturas 
etiam hoc loco enumero. § 2. duae Hauptius: quamquam duo pro 
duae non inauditum. — § 7. <^άπ')> αρχαίο γο viae Hauptius coll. Philox. 
p. 4, 26. — obuia Hauptius. obuiam ito Boucherius. — § 8. Τιβουρ- 
τΐνον Hauptius. — § 9, <(μήτ£ρ> et <(mater)> Hauptius. — § 13. ίυγή 
Hauptius. — <^ρ)>κά Hauptius. — έπικάραια Hauptius. — § 16. saluum 
lotum Hauptius. — § 17. αιλιγνίταο Hauptius. — placentam Hauptius: 
at cf. p. 653: dulcia placenta. Vt in eis voluminibus, quae antea emisi, ita ne in hoc quidem 
reticere possum quanta undique liberalitate adiutus sim: copias suas 
lenam miserunt praefecti bibliothecarum Bernensis, Einsidlensis, 
Leidensis, Monacensis: alio modo non minus benevolo mihi ad- 
fuerunt reliqui quos commemoravi. Nee magis taceo, etiam in hoc 
vohimine laboris socium fidelem mihi fuisse Gundermannum. Quibus 
omnibus debitam gratiam et verbis reddo et opus ipsum persoluturum 
esse spero. HERMENEVMATA LEIDENSIA Corp. gloss, lat. torn. III. a = cod. Sangallensis 902 saec. X 
h = cod. Harleianus 5642 saec. X 
e = cod. Monac. 601 saec. X 
In contextu exliibetnr scriptura codicis Leidensis Voss. gr. formae quart. 7 saec. X. [S'"] exmXeov autamplius 

καιμιίον etmaius 

καιελευοεριωτερον etliberius 

καιπληρεοτερον etplenius 
5 καιυπερμεοτον etciimiilatium 

δαψιλεατερονγαρ largitusenim 

καιπρο ηλκυομενοο etprolixius 

αλλωο aliter 

euBeojc statimmox 
10 εΗαυτηα contiuno 

παραχρημ protiiius 

πάραυτα confestim 

εοπουδαομενωα properantius 

ωριμως mature^) 
15 θιΕει tactu 

ςτιγμη punctus 

ταχυτερον celerius 

τλλυ cito 

ταλινι iterum 
20 ιοθεν denuo 

ευκοομια decor 

pobicia ueiieratim 

ποινθανεται iiiterrogat 

kXoucioc diues 
25 πενηο pauper 

αποδωοωουν reddamergo 

ταλυπα cetera 

καταοτυχιον perlitteras 

Kpacco ago 
30 πραοειο ages 

πραεοι aget πραΗον age 
ετrpαccov agebam 
επρααοεα agebas 
επραοοεν agebat 
επραοαοαν agebaut 
πραΕω again 
upaHic agas 
πραΗι agat 
πραΕοοιν agant 
επραΕαμεν agebamus^) 
επραοοεται^) agebatis 
επραεοον agebara 
επραΗομεν agebamus 
πραοοεται agetes 
upaccouciv agnut 
πραζωμεν agamns 
πραΗαται agite 
πραΗτατυυοαν agant 
κατηγοριηεω accusalx) 
κατηγορηοια accusabis 
κατηγορηθεί accusabit 
πειννω bibo 
πειννιο bibes 
πιννι bibet 
ττιννωοιν bibant 
πιεται bibete 
επιννον bibebam 
επιννεο bibebas 
επιννεν bibebat 
επιννομεν bibebamus 
πεπωκειν biberam 35 [3"] 
CO 1) e ex ae rasura corr. \\ 2) age pro egi corr. m. 1 \\ 3) siqwr τ alteram τ 
add. m. 1 || 

1* HERMENEVMATA LEIDENSIA πεπωκιο biberas 
πεπωκει biberat 
πεπωκιοαν^) bibebaut 
πιομεν bibamus 
5 πιεται bibetes 
πιονται bibeut 
abuu canto 
abic cantas 
abi cantat 
10 abouciv cantant 
abov cauta 
ηbov cautabam 
Tlbec cautabas 
ηbev cantabat 
15 ηbcαv cantabaiit 
ηοαμεν cantabimus 
ηεαται cantastis 
)"|cav cantaruiit 
χαρι2;μαι doiio 
20 χαριίη donas 

χαρίζεται donat 

χαρίζονται donant 

χαρεε dona 

εχαριίμην donabam 
25 εχαριίου donabas 

ευκοπωε facile 

εραετηε amator 

επιθυμι concupiscit • desiderat 

επιμελωε diligenter 
30 επιθεε inpone 

εικυυν imago 

εικοτιωε facile 

ζημία damnum 

ζυγον iugum 
:i5 ζειγη paria 

ζευΗον lunge 

ζήτημα questio 

ζωγραφιά pictura 

ζωειν uuibent ζωμοε ius 
ζώνη simicintium 
ζηλοτυποε zelotypus 
ζητιται quaeritur 
ζβεεον etextingue 
ηγοραεα emi 
ηθεληεα uolui 
ηθεληεεν uoluit 
ητοιμαεα parabs 
ηγερθην surrexi 
ηρα sustuli 
ημετερον nostrum 
ηbη iam 
ητηεεν poposcit 
ηλθεν uenit 
ηνεγκεν attulit 
ηρπαεεν rapuit 
ηεπαεατο salutabit 
ηκουεεν audiit 
ηψατ tetigit 
θελιε uis 
Givgavi tangit 
θορυβται turbatur 
θεωρι spectat 
θεραπεύει curat 
θερμενι calfacit 
θεοε deus 
θορυβοε tumultus 
θωμεν ponamus 
θυρουροε ostiarius 
θυμαντικοε animosus 
θαλλουειν florent 
θηλυκον femininum 
θαυμάζω miror^) 
ϊνατι utquid 
ϊκαvoboτηc satisdatus 
ΊΈευτηε aucupator 
ϊχνευτηε uestigato 
iHoc uiscum 45 50 56 GO 70 75 1) I 2Jro e corr. m. 1 || 2) sccuntur 4 versus racui || HERMENEVMATA LEIDENSIA I'xvoc uestigium 

ibpwc sudor 

iKecia supplicatio • praefatio 

ibiv uidere 
5 icoc aeqiialis 

ibe uide 

ibiov suum • proprium 

κατωα bene 

KaKUUc male 
10 κρατι tene 

κραίι clamat 

κλαίει plorat 

κλαννι frangit 

κνηθε scalpit 
15 κλειεί claudit 

κωλύει uetat 

κλειτγηο fur 

κοιμάται dormit 

κεpboc lucrum 
20 κυβευτηο stlaetarius 

κεpbαιvι lucratur 

κατεbιψεv reli(μιίt 

καινον nobum 

λαλώ loquor 
25 λαμβάνω accipio 

λαωμεν micemus 

λου€ομεθα labemus 

λυεον solbe 

λεγι dicit 
30 λoγoc uerbum 
[4"] λοώορι maledicit 

λαιν ualde 

λαμπρον limpidum • clarum 

ληοται latrones 
35 λιθοε lapis 

μανθανι discet 

μελλια incipet • futurum 

μολυνι inquinat 

αενι habitat • manet μενεται insanit 
μκι odet 
μιuθoc fabula 
μηνυεον imntiat 
μενομεν auemus 
μνημιον monumentum 
μαγιpoc coeus 
vuH nox 
νικώ uiuco 
νίκα uiiicit 
νοεί iiitellexit 
ναυαγοο^) uaufragus 
νεκροε mortuus 
νωθρό c infirmus 
νουνεχηε sensatus 
νομοα lex 
Εενοα ospis 
Εενιζεται ospitatur 
£ενια ospitum 
Ηυλα ligna 
Hucov rade 
Ηενοι ospites 
Ηενι carmiuat 
Ηυλοκοπει defustat 
ουκ,οώα uescio 
oubεv nihil 
oubεπoται numquam 
οφιλω debeo 
ορθόν rectum 
όνομα nomen 
ouKOuv ergo 
oυbεπω necdum 
ομού pariter 
ουκακουω nonaudio 
ολοκληροη integrum 
ουκεΗεετιν nonlicet 
περιπατι ainbulat 
πραεει agit 
ποιεί tacit 40 45 55 60 65 1) α posteriorem sup. lin. add. m. 1 || 6 HEKMENEVMATA LEIDENSIA παλαίει luctatu 
παιζι ludet 
πλυνι^) labat 

πειραίι temptat 
5 Kicca pix 

Kiccoi picat 

προει mane 

niCTOc ficlelis 

πολιά cibitas 
10 πατι calcat 
[51] προαγι autecedet 

πολλά multa 

πρόνοια prouidentia 

προβλεπι prouidet 
15 ριπτυυ proicio 

ριγο) algeo 

peviu spargo 

piiccuu adlido 

ράπτω cuso 
20 ρυφιυ sorbeo 

pvloc ictus 

ρεγχω sterto 

ρυομαι exuo 

ρήμα uerbum 
25 ειωπα tace 

cncov cerne 

cicov moue 

cupicov sibila 

cipwcov sterne 
30 cupov trahe ^) 

οφινΗον stringe 

ςυνδουλοα conseruus 

ουνελευθεροα conlibertus 

αυνκλητοα senatus 
35 αυμφωνι couuenit 

cuvKOivoc communis uictor 

ςποδοα cinis 

ουνοτρατιιυτης conmilito ςιγη silentium 
ευκοφαντηο calumniator 
τηρι seruat 
τρυπά pertundit 
τριβι i'ricat 
τυπτι foedit 
τορυνη tudicula 
τρεφι pascit 
τρωγι manducat 
τικτι parit 
τροφή cybus 
τοιουτοτροπον hocmodis 
τουτομεντοι lioctameu 
τοοουτυυ tanto 

τιεοτιν quid est 
τότε tunc 
ταύτα icta 

τεθητω ponatur 

υπάγε ducte 

υγιαγε integer 

υγιενι ualet 

υλακτι latat 

υφαινουειν texuent 

uπηpετoυcιv ministrant 

υπο5ηςον calcia 

υπαυεον exculcia 

υπερτο5εον superiiuum 

υμιε uos 

υποκαθιεον subsede 

υπεοτρεψεν rediuit 

υπηκοοο dicta obaudiens 

υπκατω subter 

υποτεθη ^) supponatur 

υψηλον altum 

υποφέρω suffero 

φρονιμοο sapiens 

φρονι sapit 

φιλοο amicus 40 50 55 60 [5«] 1) πλυ ex παι corr. m. 1 || 2) h add. postea m. 1 || 3) in margine m. 1 scripsit 
gio. sexmilia. qime antecedehant, abseisa sunt || HERMENEVMATA LEIDENSIA φίλη arnica 

φιλί a mat 

φιληςον basia 

φεονι iuuidet 
5 φροντιίει curat 

φροντκτηα curator 

φευγι fugit 

φοβιται timet 

φυοα sufiiat 
10 φθιριίει peduculat 

φριαοι liorret 

φιδεται parcet 

φήμη fama 

φιλοπονία studium 
15 χαίρι gaudet 

χωλενι clodicat 

χραται utitur 

χρηννυει commodat 

χρονίζει tardat 
20 χυλοο sucus 

χυτον fusile 

χώμα rudera 

Xapixec gratiae 

χρηετοα suauis 
25 χρηειμον utile 

χωρι capet 

χρηοον commodat 

ψήφοι calculi 

ψηφΐΓ.τηο calculator 
30 ψηφιίι computat 

ψευοτηο mendax 

ψεύδεται mentitur 

ψοφι crejjat 

ψεγι uituperat 
35 ψαλλι nabegat^) 

ψυαλλοε pulix 

ψαλλιζι pulicat 

ψυχή anima 

1) b eic u corr. in. 1 \ 
t incepta inter scribendum 
media ut vid. corr. m. 1 11 ψωμοο buccilla 

ψιχηο mice 4o 

ωραι or§ 

ω5ε hie 

ωεθερμονεετιν dum calidum est 

ωφελι prodest 

ωοαρτώυναμαι c^iomodo • modo pos- is 

sum 
wcboKi quomodo putat 
υυεανκαθιεη quomodo sederit 
ωττλιεμενοε armatus 
ωμον crudum 

ωμοεεν iurabit 00 

εωεωδε usque hie [6^] 

ωλιεθηεεν lapsus est 
ωδινει parturit 
ωγριεθη indiguatus est 
υυνηεατο^) emit 55 

υυεαυτωε identidem 
ωπλιεεν armauit 
ωνομααθη nominatus est 
ωμο€αν iurauerimt 60 επληρωθητδ" impletumestprimum 
μετατωνερμη interpretamen^) 
νιων 

εμηεπιμελια^) meadiligeiitia^) 
καιφιλοπονα etstudio 
μετέγραφα traiisscripsi 
τουτοτοβιβλ'ιον liuuclibrum 
παεινΗιολογωτατω omnibusdignissi- 

mum 
εντωπρωτω inprimo 
γαρβιβλιω euimlibro 
τωνερμηνευμάτων intei*pretamento- 

rum 
ωεπρωτα quomodo priora 

2) ν ex μ corr. m. 1 || 3) post men una litter a velut 
deleta \\ 4) antecedunt duo versus vacui || 5) mea jwo HERMENEVMATA LEIDENSIA ουνηνεγκαμεν contulimus 
ρήματα iierba 
καιτουτων eteorum 
εκμερουα exparte 
5 αναγκαια,ειεκλοιν; necessariaindecli- 
natioue 
ρημάτων iierborum 
ουτωεευκολωε iiti facilius 
τηεομιλιαο sermoiii 
τωνανθρωπων liominuiu 
10 ευχρηαιαεαται proderit 
νυν, ουν nunc ergo 
εντωδευτερωβιβλιω insecundo libro 
ερουμεν dicimus 
ωνκαιθεληει cpiorum etuult 
15 πρόνοια prouidentia 
ημειεγαροιανθρωποι nos enimliomi- 

nes 
omnes iiiuimus 
παντεεζωμεν adeo 
απο θεού dediis 
20 περιθεων deorum • nomina 
θεωνονοματα dii propitii 
θεοιιλεοι celestis terrestris 
ουρανιοιεπγιοι marini 
θαλαεειοι deinferni 
25 θεοικαταχθονιοι d§mones 
δαιμονεε umbra 
CKia saturnus 
Kpovoc iouis 
levc iouis tonans 
30 ίευε βροντών iouis coruscans 
ίευεαετραπτω iouis fulminans 
ίευεκεραυνιοε iouis maximus 
ίευε μεγιετοε iouis specularius 
Ζ!ευε κτηειοα ianus geminus 
35 πυλαιοο 
[6"J ορθωαοε stator ετροφιοε bulturnus 
ποειδων neptunus 
ηλιοε sol 
χαρον orcus 
πλούτων ditis pater 
εερατηα serapis 
biovucoc liber pater 
απολλων apoUo 
αεκληπιοε aesculapius 
ηρακληε herculis 
ερμηα mercurius 
παν siluanus 
biocKOpoi castores 
πριηποε priapus 
αρηε mars 

βαιπυλοε abaldir 

ερωε cupido 

καρποφοροε frugifer 

εφιαλτηε incibus 

αιών aeternus 

δαίμων genius 

ειληνοε iugenis') 

θεαωνονοματα dearumnomina 

ρεα opis 

ηρα iuno 

αθηνα minerua 

αφροδιτη^) uenus 

γη terra 

τυχη^) fortuna 

αρτεμιε diana 

εεληνη luna 

δημητρα ceres 

λήγω latona 

ϊειε "isis 

κόρε proserpina 

μοιεαι musae 

εκατη tribia 

μνήμη memoria 45 50 55 65 1) inuus add. manus recens \\ 2) post η dclcta est κ inter scribendum \\ 3) jjosi 
η delcta est a inter scribendum |1 HERMENEVMATA LEIDENSIA 9 ηυυο aurora 

νίκη uictoria 

Xapiiec gratiae 

μυραι fata 
5 epuvuec furiae 

ανθοφοροο flora 

eXmc spes 

evuuj bellona 

ecTia uesta 
10 ευοεβια j)ietas 

ευτυχία Micitas 

ομόνοια coucordia 

υγια salus 

ήμερα dies 
15 διημεραα interdies 

vuE iiox 

χθων tellus εροτεεω 

ϊληθυϊα^) uixa 

ανάρια iiirtus 
[7^] περεεφονη proserpina 
21 μητηρθεων mater de um 

R -αμφυτριτη solatia^) 

biKaiocuvii iustitia 

νηρεϊδες ueneriae 
25 πραΗώικη taberna 

λευκοθεα mater matita 

πολυετηφανο€ feroiiia 

uiCTic fides 

αΕια dignitas 
30 πρόνοια prouidentia 

ηωα aurora 

ηβη iubentas 

μεα mea 

ςωφρο€ΐνη pudititia 
35 εντροπη reuerentia; reuerentia 

κάρα gaudium ipsius 

φήμη fama; insapientia 

ΤΤεριουρανοι^) Decaelo salomonis oupavoc caelum 

αετηρεα stellae 40 

axXuc caligo 

νηφε iiubes 

επινεφελον nubilum 

eubia serenum 

ομίχλη nebula 45 

bpococ ros 

βροχετοε pluuia 

χαλαία grando 

παγετοε gelu 

χιών uix 50 

εταγωνεο gutte 

ψυχοο frigus 

καιμα aestus 

εαρ uer 

θερο€ aestus 55 

φθινοπωρον aiitumiium 

χιμων iemps 

ενιαυτοε aimus 

μηνεα menses 

ημεραι pi; dies eo 

ωραι liorae^) 

βροντή touitruum 

αετραπη elioruseum 

κεραυνοε fulmeu 

πρωϊ maue 65 

οψε sero 

διλε uesper 

ΤΤεριναων•') de aedibus templis 

ναών aedis templa 

ϊερον sacrum 7o 

βωμοε ara 

θυεια sacrificium 

θύμα liostia 

θυμιατηριον turibulum 

ετηφανοι coronae 75 

Ηοανα la res 1) υ ex ι corr. m. 1 || 2) salacia corr. m. recens \\ 3) De caelo etiam margo \ 
4) h postea add. m. 1 || 5) Degclibus etiam margo || 10 HEEMENEVMATA LEIDENSIA eiKOvec imagines 
[7"] αναθέματα dona 

iepeuc sacerdos 

θυτηο R j)opoiiarius aruspex 
5 μο€χοτομοο uictimariiis 

μαντις diuiiius 

προφητηο ariolus 

veuJKopoc aedituus 

λιβανοα thus 
10 oiuJVOCKOuoc augur 

πυρις ilamiues 

ϊερομνημον pontifex 

CKUJvbo9opoc fetiales 

κορυβαντηα soli palatini 
15 κουρρητεα coUiiii 

Περιεορτων Dediebus testis 

€ορτη dies festus 

ευχή uotum 

αργιαι feriae oratio 
20 κρονιαι saturnalia 

biovucia liberalia 

παναθήναια circuatria 

uocibuuvia ulganalia • neptuiialia 

ηφεcτια caracognatio 
25 οροτηοια terminalia 

νηοτια ieiimium 

παραοκευν ceiia pura 

νεκυ€ΐα parentalia 

αιετιαια uestalia 
30 εννεωα nuiidine γενέθλια uatalitia 
ΤΤεριθεωριων^) Despectaculis 
θεωριαι spectacula 
θεωρηται spectatores 
θεατρον tlieatrum 
oubiov odium 
cκηvη scena 
ααλπιοται tubicines 
κηρικε€ curiones 
πυθαυλαι piithaula 
χοραυλαι cliaraul§ 
κωμωδοί comedi 
τραγωδοι tragidi 
κιθαρωδοί citliaredi 
ορχιοτηο saltator 
Xopoc chorus 
acxai cantores 
€υρΐ€τηο fisculator 
υδραυληαα organarius 
ψηφοπεκτηο prestigiator 
KpoTOC lusus • manibulus 
€υριαμοι sibilis 
crabia stadia 
δρομιο cursores 
παλεεται luctatores 
πανκρατιαοται pangratiastae 
πικται pugiles 
ϊππobpoμoc circus 
ϊππobpoμια circenses 
πωμπη pompa 45 50 55 51) 

[8>•] 1) Despectaculis et clespec etiam margines || 5. ab hue (jl. accedunt codex Sangallensis = a ct Harleiamis = b, qui hanc 
capituli iiiscrijJtioiiem servaverunt: de officiis | μocχτoμoc a. μοοχττομοο b \\ 9. tus 

ab II 11. uipic b \ flamineis a. flamineus b \\ 12. ΐΕρομνημων b \\ 13. οπονδοφοροο 
feciales ab \\ 15. κουρρητηο ab \\ 16. Dedibus b || 17. εορη a || 19. αρτιαι b \ oratio 
om. ab II 21. διονιαα οδ jj 23. uulcanalia ab \ neptunalia om. ab \\ 24. ηφεοπα ab\\ 
27. παραοκεν ab \\ 28. νηκυοια b \\ 29. διοτιαια b \ uestialia ab || 30. nundinae ab \ 
31. γενέθλια ab \ natalicia ab \\ 34. θυυρηται ab \\ 36. ουδιονο Dinm ab || 39. cii- 
nones ab \\ 42. κυυλλυυδοι ab || 44. κυθαροδοι <cb || 48. ευπκτηε ab || 51. manibulus 
om. ab II 52. sibilus ab \\ 56. πανκραπαεται ab \\ 60. πομπή ab \\ HERMENEVMATA LEIDENSIA 11 ιππαφυτηα carceres 

καμπτηρεα metae 

λευκή creta 

eucoboi area 
5 βαθμοί gracilis 

ηνίοχοι agitatores 

οϋ,ϊππιν uiga 

τρι ϊππιν triga 

άρμα quadriga 
10 εΗα • ϊππον sexiuges 

αμφυθεατρον amfitheatrum 

θηρία bestias • f^re 

κυνεγοι uenatores 

μονομάχοι gladiatores • Ειφηρεκ 
15 πυκτευουειν pugnaut 

ΤΤεριανεμων Deuentis 

ανεμοα uentus 

πνον aura 

βορεαο aquilo 
20 λιψ africus 

voTOC auster 

απαρκιας septeiitrio 

απογιοο aterra 

oupioc bulturnus 
25 αφηλιωτης desolarius 

χορο€ aequalis^) 

ΓλιγΗ turbor ΤΤερι • μελυυν") Demembris 

ανθροπινων humanus 

ανθρωτΓΟΟ^) homo • ixocic • maritus so 

γινη mulier • αλωχοε • uxor 

παιε iiifaiis • puer • γαμετηε • uxor 

νεανιεκοε iuueuis 

γέρων seuex 

γραυε anicula 35 

ηλυκια aetas 

θνητοε mortalis 

ίωτικοε uitalis 

ίωη uita 

ψυχή anima ω 

πνεύμα spiritus 

αεθμα alitus 

φωνή uox 

εωμα corpus 

μέλη membra 45 

αίμα sanguis 

χολή fel 

ειελοε medulla') 

μυελοε saliba 

μυξαι mucci so 

νεύρα iierui 

φλεβεε beene 

κεφαλει caput 

τριχεε capilli 1) aqualis adscr. man. recens || 2) Demembris et demb etiam margkies \\ 
3) ω pro ο corr. m. 1 \\ 4) nuvicris 1 et 2 adscriptis saliba et medulla transponi 
iussit man. recens 11 η \) 

1. ιππαφιτηc ab \\ 3. λευκέ a \\ 5. βδθμοι b || 6. ηνιοχαι b \\ 7. ιππιν viga ('biga b) 

I he" 

rtZ> II 10, εΣαιππον a || 11. αμφιτηατρον ab \ amfiteatrum a || 12. εηρια a \ fere a \\ 

13. κινεγοι a. κινετοι b \\ 14. μονομαχυυι ab \ Ειφηρειο om. ab \\ 18. πνοή a \\ 

θ θ 

21. VOTOC a. νοθοε b || 23. αποτιοε b \\ 29. αντροπινων a. ανθροπινον b || 30. ανθρο- 

TTOC ab I ποείο- maritus om, ab || 31. αλυυχοε•υχοΓ om. ab || 32. puer -γαμετηε -uxor 

om. ab II 33. νεαιεκοε ah || 34. τερων h \\ 35. γραιε ah \ annicula ab \\ 38. ίοτικοε «jj 

η 

39. Σ;ων a. 2ov b \\ 49. saliua ah \\ 50. μυΐαιπωεει a \ μυΖαι πυυεεινειρα nerui b \\ 

π u 

51. (jl. om. b: cf. 50 \ nerbi a \\ 52. φιλεβεε b | nenae b. beng a \\ 53. 54. κεφαλει 

caput. capilli b et fcapilli s. v.) a \ τριχεε crispi ab || 12 HERMENEVMATA LEIDENSIA ουλαι crispi 

μελαιναι iiigri 

πολιαι cani 
[8"] πυρραι rufi 
5 κρανίο V caluariii 

εγκεφαλοο cerebrum 

βρεγμα ocipitium 

κορυφή uertix 

υμην membrauum 
10 μετυυπον frons 

οφρυεο supercilia 

οφθαλμοί oculi^) 

κανθοι palpebre 

κοραι puj)illae 
15 παριαι geiiae 

οψιο facies 

pUTibec rugae 

ρωτων nasus 

γνάθοι-) buccae 
20 ciaYOvec maxillae 

γενυον mentum 

Xvouc lanugo 

πωγων barba 

χιλη labra") 
25 ετομα os 

oboviec denies 

μυλαι molae 

ουλαι gingibae γλωοεα lingua 
oupaviCKOC palatum 
Kiovic columella 
τραχηλοο collum 
ωμοί umeri 
VUJTOC dorsum 
μαεχαλαι alae 
κατακλειε iugulum 
φαρυγγεο fauces 
λαρυγΕ gurgulio 
βραχιονεε brachia 
αγκυυνεε cubiti 
μυεε lacerti 
άρθρα articuli 
Xeipec manus 
δάκτυλοι•^) digiti 
αντιχειρ polix 
ovixec ungues 
beHia dextra 
apucrepa sinistra 
οτήθοο pectus 
μαοτοί mamme 
πλευραι latera 
οοφυεε lumbi 
λαγονεε ilia 
κερκώεε costae 
ραχιε spina 
κοιλία iienter 30 45 ίειCιv•dida 
βιZ;ιv•ubera 1) oculi in ras. pro palpebre || 2) ante θ una littera inter scribendum cle- 
leta II 3) r ex i postea facta a m. i || 4) υ ex ι corr. m. 1 || 1. om: ah || 3. 4. ττολιαι rufi h || 5. κρανίων a. κρανών & || 7. βρειμαοο cipi- 
tium ah \\ 8. κοριφη ah || 9. υμην a. υλλην h ]| 12. οφθαμοι a \\ 13. palpebrae ah \\ 
15. παραι a \ gene h || IG. οφιο ah \\ 17. πιτιδεο ah \ ruge h || 18. πυυτον ah \\ 

19. γηαθοι ah || 20. ciaYfevec a. ciaxovec h \ maxille h || 28. gingibae a gingiuae h\ 
33. humeri ah || 37. φαριγγεο ah || 38. λαριυγΕ ah || 39. brachium ah || 40. ατκω- 
vec h II 42. άρθρα h || 43. Keipec ah || 44. δακτιλοι a. δαιτιλοι Z> || 45. αητιχειρ a \ 

poUex ah || 46. οηυχεο a. ονυχεο h || 48. apicxepa ah \\ 49. cxeOoc ah\\ 50. mamac h \ 
Zixlw ■ diila om. ah \\ 51. βι2:ιν ubera om. ah || 52. l///7'bi h || 53. Xaxovec h 
56. κουλια ah ^ HRRMBNEVMATA LEIDENSIA 13 έντερα intestiua 

επιπλουα omeutum 

εττλην liens 

ητταρ iecor 
5 κάρδια cor 
[θ^•] πλευμον pulmo 

ομφαλοο^) umbilicus 

γλουτοί clunes 

προοθεεμα^) natura 
10 ακροβυετια preputium 

πυχαι nates 

προετοε cuius 

αρχοε stalis 

ορχιε colei 
15 εαρκεε pulpae 

κυετιε uessica 

νεφροί renes 

μηροί foemora 

γόνατα genua 
20 αγκυλαι concabg 

εκηλη crura 

αντικνημια•'^) tibiae 

γαετροκνημια surae 

ποδεε pedes 
ο-, αετραγαλοι tali 

πτερναι calcania 

ταρεοι plantae 

ϊχνοε uestigium 

μεεοδακτυλα interdigitos poples ΤΤεριφυεεωε^) Denatura 
φυειε natura 
μηκοε status 
τυποε forma 
ωραιοε tempestibus 
καλοε bonus 
κομψοε'') bellus 
κακοε malus 
μακροε longus 
μυκροε pusillus 
νανοε liumilis 
αδροε grossus 
λεπτοε gracilis 
καθαριοε**) mundus 
λιπαροε pinguis 
ακαθαρτοε inmundus 
ωχροε pallidus 
κυλλοε macus 
χιυλοε clodus 
τυφλοε caecus 
πηροε orbus 
γλαυκοε silus R 
ειμοε caesius 
φαλακροε caluus 
κωμητηε comatus 
ανατριΗ reburrus 
ευνουχοε spadon 
λιοε lebes 
πωγωνιατηε barbatus 35 1) ομ ex οιμ corr. m. 1 \\2) θ ex τ corr. m. 1 \\ 3) η 2)ro e'corr. m. 1 || 4) De- 
natura et denat etiam margines |1 5) ψ ex ι corr. m. ί || 6) θ pro τ corr. m. 1 || 

η 
2. emuXoic a. θπιπλοιο h || 3. οπλεν a \ lien ah || 6. πλειμον piilmon ah \\ 

8. γλοιτοι clunes ah || 9. ττροοτεομα h || 10. ακροβυοπα ante corr. a || 11. πι- 

γαι h II 12. προκτοο ah || 15. καρχκεο ah || 16. kictic ah || 18. femora ah \\ 

20. poples am. a& || 25. αοτραγολοι ah |! 26. πτερηαι a \ calcanea ah \ in margine: 

uuinigerus γγ Deest quaternio h \\ 28. ιχηο€ ah || 29. μεοοδακτιλα ah \\ 30. uepi 

u 
9icic h. om. a || 34. tempestibus a. tempestiuus h || 40. μανοο h || 42. gratilis h '| 

θ _ 

45. ακαδαρτοα a || 47. κιλλοο a. κιλοο h \ mancus «6 || 51. γλαιροο «6 | R om. ah || 

53. φμακροο h \ carbus ah || 55. rebursus ah || 56. eivouxoc ah || 57. lebes a. leues 6|| 
58, πογυυνιατηο a. πογονιατηο h jj 14 HERMENEVMATA LEIDENSIA ψελλοο balbiis 

κωφοα surdus 

Kupxoc gibberosus 

πτιλλθ€ lippus 
5 5ραπητη€ fugitiuus^) 
[9^] μεθυαοα ebriacus 

κλεπτη€ fur 

biKaioc iustus 

acBevnc iubecillis 
10 Kpauxacoc clamosus 

προγαοτορ uentrosus 

aicxpoc turpis 

bacuc") pilosus 

uXoOcioc diues 
15 μετριοα modicus 

πηνηο paujjer 

επετηα meudicus 

ΤΤεριβρωματων Deescis^) 

φαγ€ΐν mauducare 
20 επιμηνια cybaria 

τροφυα alimenta 

ακρατιομα iantaculum 

αρκτον prandium 

bmvov caeua 
25 apTOC panes 

ciXrfViov siligium 

καθαρον caudidum 

Ki βάριο V cy barium 

ψυχεα micae 
30 aXeupov farina αλφιτα puleiita 

ρόφημα sorbitium 

ηρτυμενον conditum 

ίωμοα ius 

Ζ!υμη fermentum 35 

Kpeac carue 

ωμόν crudum 

εφτόν coctum 

οπτον assum 

ϋπογαοτριον abdomen 4o 

ϋποπλευριον armum • ακρυυμιον 

ψιλοπλευρον ofella οφλαριν 

ειμικεφαλιον semipitium 

KUjXeoc colusium 

κοπάδια copadia 45 

CKeXic perna 

ονιχιν ungella 

χορδή corda 

κοιλιδιν uentricellu 

μέτρα bulba 50 

οθαρ sumen 

αλλαντια locauicla 

φο€κια botellius 

περιφωρα mattia 

εγκεφαλοο cerebellus 55 

Tupoc caseum 

ελεαι olibae 

ωα oua 

βοαλβοι bolbi 

κοχλιοί cochliae 60 1) uus pro bus corr. m. i || 2) υ ea; ι corr. m. 1 || 3) deeseis etiam inargo 5 fugitibus a 1| 6. ibriacus ah || 10. KpaiKacoc (ct υ sup. scr.) a. KpauKacoc b\\ 
u 
11. προγαοτιυρ a. προγαοτιυο h | bentrosus a || 18. ΤΤεριβριυματων a his \ Deeescis 

om. h II 19. mandurae a || 20. επιμινια h \ cibaria ah \\ 21. τροφια ah || 22. ianta- 
ciilu a. lanticuluin h \\ 28. cibarinm ah \\ 29. ψιχεα ah \\ .37. ιυμων ah || 39. ιυβτων 
ah II 41. υποπλειριον h \ ακρωμιον otn. ah \\ 42. ψιλοπλειρον a. υλοττλειρον h | 
οφλΓφΐν om. ah \\ 43. ειμικεφμιον Λ || 44. KoXeoc ah \ colosium ah l| 46. penna b \\ 

η 
49. uentricaelum h. bentricelum a \\ .'')2. αλλανττα a. αμαντια h \ locanida b \\ 53. bo- 

tellus ah || 58. μα ah \\ 69. βολβοί ah || 60. cocliae ah \\ HERMENEVMATA LEIDENSIA 15 ελεον oleum 

Yttpoc liquamen 

o2oc acetum 
[lO''] aXac sale 
5 γάλα lacte 

μηλι mel 

οποο lasar 

ειλφυον lasaris radicem 

TTepi πότοι ^) Depotione 
10 ποτον potio 

πειν bibere 

πιε bibe 

ϋδορ aquam 

ψυχρον frigidum 
15 χλιαρον tepidum 

veapov recentem 

cuvKepacTOV temperatum 

lecTov feruentem 

ουνον uinum 
20 παλλιον uetus 

αγρατον meriim 

ubapec aquatiim 

γλικυ dulce 

χρηετον suaue 
25 γλευκοο mustum 

γαλακτωbεc egelidum 

καμπανον campaiium 

βιθυνον bithinum 

εικελον siculum 
30 κρετικον creticum αφρον afrum 

αγροικον rusticum 

εψημα^) defritum 

ΤΤεριδευτεραε^) • τραπηΣηε • Desecmi- 

da mensa 
πλακουα placuntaria 
ενχυτουο libus 
εντυριτηο simitillus 
μελιτωμα melitomata 
τηγανιτη€ iucunculus 
κόπτη copta 
οπωρα poma 
εταφυλη uba 
εταφΰε uuapassa 
ετροβιλια nuclei 
ciKtt ficus 
εχα5ηε caricae 
φοινικεε palmae 
τραγηματα bellaria 
καροια nuces 
λοπιμα castaneae 
εικαμινα more 
κοκκυμηλα pruiia 
απιοι pyra 
μήλα mala 
poa granata 
κυδωνιά cotonea 
αχλαδεε mespila 
ΤΤερικρεωε decariie 
κρεαε caro 50 55 1) cle potione etiam in marg. || 2) ante η deleta est ο incepta || 3) De se- 
cunda mensa etiam mar go || 5. ταλα a || 7. laser Z>. las<,.r « || 8. lassaris ah || 9. Depotione om. h || 14, φυχρον 
ah II 17. ουγκεραοτον h. cuvKepacroc a \ temperamentum ah || 19. oivov h. ουνον a [| 
24. ορηοτον h |1 25. τλεικοο ah \\ 26. γαλακτοδεο ah || 28. βυθυνον ah [j 32. ακροι- 
Kov a II 34. περί δευτεραε clesaecfta τραπηΖ;εο mensa a et, nisi quod τραττηΖΙηο, h j| 
35. placuncaria a \\ 36. ενκυτοκ δ || 39. Iucunculus ah \\ 41. opujpa ah \ roma ah \\ 

42. οταφηλη h \\ 43. €ταφυο ah \ uba a \\ 45. ουκα h \\ 49. καραια a || 50. λοπομα a 
ante corr. || 53. pira a& || 56. κώωνια ah \\ 58. κρεοα ah \ clccarne om. h || 16 HERMENEVMATA LEIDENSIA χοιριον porcma 

δελφακιον porcelliua 
[10'•] αιγιον^) capriua 

αιριφιον aedina 
5 προβατιον uerbeciua 

αρνιον agniua 

βοιον huhula 

μοςχιον uitelliua 

cuttKpiov apruiia 
10 ελαφιον ceriiiua 

λαγιον leporina 

χενιον auseriua 

ΤΤεριλαχανων") Deoleribus^) 

λάχανα olera 
15 καυλια colicula 

μαλαχε malbe 

οευτλα beta 

ελιον asparagum 

κιναραι cardi 
20 λωβια fasioli 

απωρινον lappa 

κολοκινθαι cucurbitae 

ciKibia cucumeres 

πεπων pepo 
25 θρώακεο lactucae 

εθεριο iutiba 

ραφανοι radices 

ραφανώεο arnioratia 

βουνιαδες uapi γονγιλαι rape 
εταφυλινοι pastinace 
μαραθρον apetillum 
πραεα porri 
κρομια cepe 
CKopba aleiiin 
αναραφαΕ atriplex 
θρυυΗιμα escariole 
ευζωμα*) eruca 
πεγανον ruta 
εδυοεμον menta 
εελινον apium 
μινθε uepete 
ιπποεελινον olysatrum 
ανινθον anetliuin 
γλεχυυν poleium 
θρυμβα satureia 
κνώεε iirticae 
ΤΤεριϊχθυον^) Depiscibus 
ιχθυε pisces 
CKapoc scarus 
τριγλαι mulli 
καριδεε scuillae 
κεφαλοι mugiles 
οπιεκοε aselli 
λαβραΗ luppus^') 
βουγλωεεον solea 
χρυεοφοι aurata 
cuvoboic dentix 50 1) γ in rasK/ra pro c m. 1 || 2) De oleribus et deot etiam margincs \\ 3) r 
in ras. iwo b m. 1 corr. \\ 4) υ ex ι corr. m. 1 || 5) Dej^iscibus etiam murgo |j 
6) priorem b superscr. m. 1 || 2. δβαφακιον <ih || 3. ατιον a. απόν h || 4. διριφιον ah || 8. μοοκιον ah || 13. De- 
holcribus a. om b || 16. malbae ab \\ 17. ceirXa ab \\ 19. κιναπαι b \\ 20. fasiola ab\\ 
22. κολοκινφια b | cocorbitae ab || 25. θριλλκηο b \\ 26. intibia ab \\ 27. padices 6 || 
28. aromatia b || 29. papi b \\ 30. γονγιλαι rapae a. γονγιαλι rapae b |1 31. pasti- 

nacae ab \\ 32. μαραθρον apetillum « || 35. aleum a. alium h || 36. ανδραφα? 

ab II 37. escariolae ab \\ 39. πετανον ab \\ 40. ελυοομον b || 43. olisatrum ab \\ 

44. anaethum ab || 45. γλεχον ab \\ 4G. θριμβα ah || 48. Depiscibus om. b || 49. ιχδυο 

Τ 
ante corr. a \\ 51. τριλαι a \\ 52. KupiXec b \\ 57. χρκοφοι ab \\ HERMENEVMATA LEIDENSIA 17 epiGpivoc rubellio 

μελανουρο€ oculata 
[li""] caXTtei salpa 

καραβοο locusta 
5 evxeXic anguilla 

iaupeva^) murena 

TOVYpoc gongrus 

βελόνη acus 

τριγων pastiua 
10 παλαμιο palamis 

κυυλαιοι lacerte 

Gpncce sardine 

leuGic loUigo 

πολυποια polipus 
15 €ηπια sepia 

αφυδιν mel marinum 

τελλινοι raituli 

δελφκ urtica 

CKia umbra 
20 δελφιν delfinus 

Buvvoc thymms 

βατκ reza 

ναρκα turpedo 

κωβεα giibio 
25 μενιδεο maeuae 

γαλέοι catelli 

φυκιδεο saxatiles 

δράκων araneus 

χαλκιbεc") gerriculae R 
30 φυκοο alga ΤΤεριορνεων •'') Deauibus 
ορνεα liabes 
αλέκτωρ gallus 
opviH galliua 
χην ansera 
KUKVOC ansar olor 
taoc pao 
αετοα aquila 
ϊκτιν miluiis 
περδιΗ acceptor 
κορωνη corniciila 
κωλυοο graulus 
CTpoO9oc passer 
βαειλιοκοα gregiiariolus 
κανθαροο zimzario 
επιννοε fringuillus 
ευκαλλοα ficetulas 
αιγιθαλλοε parra 
χελιδων erundo 
ειεοπιγιε motacilla 
φαεεα columbus 
περιετερα columba 
τρύγων turtur 
νικτεριε uespertilio 
ολολιγων uluccus 
KOKKuH cuculus 
νηεεα anates 
αιθυϊα mergulus 
αηδών (μlerquedula 
κοεευφοε mergulus 55 CO 1) Up ex IV corr. m. ί || 2) e pro η corr. m. 1 || 3) Deauibus etiam mar go 1. bubellio h || 5. ενκελκ ah || G. ΣΙαψρενα ah || 7. gungrus ante corr. a || 9. τριγον 
ah II 11. κιυλαοι ?^ | lacertae r< || 12. 9pecceo7> || 14. nokmoOcah \\ 21. θιννοοαδ | thin- 
nus ah || 22. peza h \\ 24. gubio a. gobio h || 25. μαεηιδεα a. μαενιδεο h \ menae a. 
mene h || 28. quae po^t a ante r in h extiterunt Icgi neqiieunt \\ 29. χλακιδεο h \ 
Κ am. ah \\ 31. TTepi opveov ah \ Nomina auium h || 32. aues ah \\ 33. αλεκτορ ah ■ 
35. χηη ah \\ 36. am. ah \\ 37. γαοο h \\ 40. περαιΐ h \\ 42. κιυλιοο h \\ 43. cxpoubcc 

ante corr. a || 44. gregnariohis a || 48. αιγιθλλοε h jj 49. κελιδαιν h \ erundo a. 
arando h (| 50. ουοοπυγιο ah || 53. τρικων ah l| 55. ολολιγον ulucus ah || 56. κοκκιΗ 
ah II 58. διθυια ah || 59. ανθον ah \\ 

Corp. gloas. hit. torn. III. 2 18 HERMENEVMATA LEIDENSIA [11"] κιχλα turdus 

νυκτικοραζ bubo 

κοριδαλλοο parrumlii 

δρυοκολαψ picus 
5 μυϊα musca 

μελιοοα apis 

οφηΕ uespa 

ψυχή paeellio^) 

ακρκ locusta 
10 oicrpoc tabauus 

κιυνωψ culex 

κανθαροο scarabeus 

οιλφη blatta 

KOpic cimex 
15 φερειρ peduculus 

ψυλλοα pulex 

ΤΤεριτετραποδων -') Dequadrupedibus 

ιππο€ equus•'') 

ολκαα mula 
20 ημιονοα mulus 

ovoc asiiius 

βουα bouis 

φορβαα equa • φοραδια • eque 

δαμαλια uacca 
25 γρονφαο serofa 

μοοχο€ uitulus 

KaTTpoc ueiTus 

γραγοε hyrcus 

aiE capra 
30 αιριφοα aedus προβτον ouis • αμνοο • agnus 

αρνιών aguus 

προβαταγριον obifera 

αιγαγριον cappifera 

ληων leo 35 

αγριοο fegrus 

ιμεροο mausuetus 

ληενα lea 

παρδαλια pardus 

τιγριο tygris 40 

apKOC ursus 

cuttYpoc aper 

ελαφοο ceruus 

κυων canis 

αλωπηΗ uulpis 45 

ϋενα belba 

νεβροο aenuli 

bopKac caprea 

aiXoupoc gattus 

α€φαλαΗ salpa 50 

exivoc ericius 

λαγοα lepus 

πιθηκθ€ semius 

ελεφαο elefantus 

καμηλθ€ camelus 

βουτραγοο boisos R 

γαλή mustela 

μυοΕοα gliris 

μυο mus 

βατpαχoc rana 55 [12'] 
60 1) papilio achcr. man. recens || 2) Dequadrupediljus etiam wnrgo || 3) e ex 
ae corr. m. 1 11 2. νικτικοραΕ a. νιχτικοραΕ h \\ 10. tubanos ab || 11. κυυνοψ ah \\ 14. κοριχ a. 
copiH h II 16. pulix ab \\ 21. ovoc ah \\ 22. bobis ah || 23. φοραδια • equg om. ah \\ 
27. καπροο ah \ uerres al• || 28. ypapoc h \ hircus ah || 31. προβατον ah \ αμνοο 

u j. 

agnus om. ah \\ 32. apviov ab \\ 33. obifera a. ouifera b \\ 34. cappifera a. capri- 

λ 
fera δ || 35. leon ab \\ 36. fegrus a || 38. λεηνα ab || 39. παρδαδιο a || 40. tigi-is ab \\ 

Τ i • 

41. apKOC a. αρκτοο b \\ 45. αλιυττιΕ α. αλωνιΕ b \\ 50. αλφαλαΕ ab \\ 53. seiuius a. 

simiiis b \\ 54. €λαφαο ab \\ 56. βοιτραγοο b \ R om. ab \\ 60. βατραγοο a. βατρογοο b\\ HERMENEVMATA LEIDENSIA 19 φρινοα ranarobeta 

χελωνη testudo 

caupa lacerta 

αοκαλαβωτηο stilio 
5 μυρμηΗ formica 

CKopuioc Scorpio 

ΤΤεριερπετων deserpentibus 

ερπετών serpens 

βαοιλκκοο regnariolus 
10 bpaKUJV draco 

acKic aspis 

KepacTHC cornuta 

οφιο anguis 

εχια uipera 
15 ακον Tiac iaculus 

μιολογοο muraria 

νάρκη boa 

ubpoc aquatica 

διψαα siticula 
20 τιφλΐ€ caecilia 

οκωληΗ bermis 

ελμιγΕ lumbriciis 

βδελλα sanguisuga 

αράχνη araneus 
25 ΓΤεριοικη€ειυ€ ^) Dehabitatioiie 

οικία domus 

πιλη atrium 

παραθιροε^) posticium 

θεμέλιος fundamentum τοιχο€ paries 
οροφή camara 
εδαφοα pauimeiitum 
φάτνωμα lacunaria 
αοβεατοο calx 
γη terra 
αμμοο arena 
χαλυΗ lateres 
οατρακα cimentum 
φύραμα terte^) 
πηλοο lutum 
άχυρα palea 
boKOi materi§ 
οτρωτηρεο assares 
εανώες tabulae 
καμακεα pertice 
ριπαε camiae 
κεραμοε tectum 
κεραμιδεο tegulae 
καλυπτηρεε inbrices 
θύρα ostium 
ouboc limeu 
ετροφευε car do 
θυριε fenestra 
καιμακεε scalae 
καπvoboχη fumarium 
οίκημα cella 
γωνιαι anguli 
φάτνη presepium 30 35 45 [12-] 1) Dehabitatione etiam margo; uu pro ο corr. in. ί || 2) θ pi'O c corr. m. 1 
3) testae aclscr. man. recens || 1. rebeta b \\ 2. χεαιυνη a || 4. αοκαλαβυυτιο b || 5. μιρμηϊ ab \\ 7. deserpenti- 
bus oni. b II 12. Kepacxic b \\ 14. anguis uipera ab \\ 15. ακοντιαο ab \\ 17. ναρκβι ab\\ 

u s 

20. cecilia ab \\ 21. ckujXiH b \ bermis a. nermis b || 23. sanguifuga a. sanguis- 

sugaft II 25. Dehabitatione] De edificiis b alio atramento \\ 26. οικα ab || 27. πηλη b[\ 

γ 
28. uapaGupoc postitium ab \\ 31. οροφν b \\ 32. εθαφοο ab \\ 33. φάτνωμα a. 

οαγνιυμα b | lucunaria ab \\ 34. acpecxec ab \ calix ab \\ 35. γε ab \\ 39. tertae b || 

τη 
40. πειλοο ab \\ 41. αχιρα ab || 43. οτρωρεα a \ assares ex asseres a \\ 45. καμλκεο a\\ 

46. canne b || 49. imbrices ab || 50. hostium b || 51. limea b \\ 52. οτροεφκ ab \\ 

54. καιμακ£0 a. κλιμακεο b \\ 55. καττνοδοχι b || 56. οικιμα b \\ 

2* 20 HERMENEVMATA LEIDENSIA μεααυλιον conplubium 

ϋπερωον caeuaculum 

κοιτών cubiculum 

ηλιαατηριον solarium 
Γ. CToa porticus 

CToXoi columnae 

avbpiaviec statuae 

ϋπονομοο cloaca 

αμφωδον bicus 
10 κρήνη lacus 

κονίαμα tectoriiim 

μαγιριον cociuatorium 

ταμιειον cellarium 

αφεδρων couclabis 
15 Ta90C sppulcliriim 

TTepmoXeojv^) Deciuitatibus 

πωλΐ€ ciuitas 

κωμαι castellum 

vncoc insula 
20 πύλη porta 

Tixoc murus 

περιβολοο moeiiia 

Kup'foc turres 

αγορά fa tus R 
25 βαοιλικη basilica 

βήμα tribunal 

βαλανιον balneum 

Koupiov tonsorium 

καπηλιον cauponium εργαοτηριον taberna 

πανδοχιον stabulum 

καταλιμα deborsorium 

πορνιον fornix 

TTepι6vboμevιαc^) Desupellectile 

ενδομηνια supellex 

καινή lectus 

ονηλατον sponda • bettibret 

παράθεμα pluteum. 

φωριον lectica 

bi9poc sella 

ϋποπωδιον'^) scabellum 

βαθρον scamuum 

γλωεεοκομον loculum 

καμπτρα capsa 

τραπεία mensa 

αβαΗ caliclare 

πυpγιcκoc armarium 

κυβωτοα area 

iCTOc tela 

ετοποδεε peditelae 

εκαφη all^eum 

αλατριβανοε pistillus 

τορινη tudicula R 

Ζ^ωμαλιετροε trulla 

μύλη mola - 

ολμοε pila 

οιεεοε pilus 

κοεκινον toriblum 45 50 55 [IS'-] 1) deciuitatibus etimn margo \\ 2) Desupellectili etiam margo || 3) ω pj-o ο 
eorr. m. 1 11 1. conclubiura ab \\ 2. cenaculura ah || 9. αμφωδοο b || 10. κρινη b || 12. coci- 
natonim a. cocianorum b \\ 14. αφεδρον ab \\ 16. Deciuitatibus om. b \\ 21. τιχοοο 
ab II 23. turris ab || 24. fatus ab \ R om. ab \\ 26. βηλιια b. βηλια a || 29. κα- 
π€ΐλιον ab || 30. epfacxepiov a. εργαοτιριον b \\ 31. stabulum ex stubulum a :j 

32. deborsorium a. diuorsorium b |] 34. supellectili a \ De reliqnis supellectilibus 

inseribit alia m. in b || 35. €νδομενιαο ab \ suppellex ab || 36. κλίνη b. καινή a || 

37. bettibret om. a b \\ 38. παρθβμα h \\ 39. letica a \\ 43. γλοκοκομον ab \\ 44. kapsa b \\ 

u 
46. calidare b || 47. uipciCKoc ab || 48. archa b \\ .50. peditele ab j) 51. alhoum a. 

alueum b || 53. R om. ab || 58. tutibulum ab || HERMENEVMATA LEIDENSIA 21 φανοο lanterna 

κφυριο sporta 

καλαθοο castillum 

pmic flabelliim 
δ capoc scopa 

ψιαθοο seges 

ατρακτοο fiisum 

c90vbi\oc berticellum 

KepKic radium 
10 κτενιον pectinis 

ακωνη^) coticula 

CTia focus 

ηλεκατη colus 

χωνη iiifidi))ulum • treiectorium 
15 χαράδρα caiicellum 

ΤΤεριϊματιον-) Deueste 

ϊματια uestimenta 

καινά uoua 

πάλαια trita 
20 paKKOC pamium 

καθαρά munda 

ριπαρα sordida 

ακναφα rudia 

πλατιπορφυρον lati clabius 
25 ioucTOC sub armale 

γεγναμμενα polita 

πλατυεεμον lati claliiuin ετηφανυυοιμον augusti clabium 

χυτών tunica 

τταλλιν paliolum 

φελονηο paenula 

εφεατρκ lacerna 

αημιωςια clabatura 

οτολη stola 

πηπλoc palla 

φουνδα bentrales 

φαοκια fascia 

ζυυνη simicinthium 

καpπobecμoc fascioli^ ■ articlare 

Kpoccoi fimbiriae 

αρπε6ονε€ pedani 

περιβολεον copertorium 

υπο€τρωμα substratorium 

crp ματα^) stragula 

εριον lana 

ακατΐ€ globus 

μιτοα licium 

πενιον panucula 

ράμμα acia 

ατημον stame 

ροδανη trame 

οθονια lenteamina 

επιρκααιν amiclum 

κολοβαΕ eolobium 35 1) η 2^>'0 e corr. in. 1 |J 2) deueste etiam niargo 
litterae relicta \\ 3) ante μ lacuna mtiits 1. lanterna a. laterua h \\ 3. castellum ab \\ 6. ψιαδοο ab \ seics h \\ 8. αφνδι- 
n 
\oc a. οφηδιλος b | berticellum a. uerticellum b \\ 12. cuia ab || 14. treiectorium 

η 
oin. ab || 15. χαρδρα ab \\ 16. περιτματιον a. πβριτιματιον b \ de uestimentis a. 

om. b II 20. πακκοο ab \\ 22. ρπαρα b || 24. πλατιποψρυρον (nisi quod υ ex \) a \ lati- 

u 
clauius b II 25. Coctoc ab || 26. τβυναμμονα b \\ 27. πλατιςεμον ab \ laticlaMum a. 

u. 
laticlauuium b \\ 28. οτιφανυυμον b \ angusticlabium a angusticlauium b || 29. χιτων 

u 
ab II 30. palliolum «6 || 33. clabatura a. clauatura b \\ 34. cxoXi b \\ 35. palliuin 

u 
ab II 36. φουνλα b \ bentrales a. uentrales b \\ 39. articlare om. ab \\ 40. fimbriae ab j 

ρ ^ 

41. αττεδονεο a || 44. οτραματα b. ετρματα a \\ 46. glouus b || 47. licinium ab \\ 

50. ετιμον b \ stame ab || 51. trame ab \\ 52. οθνια a. οφνια b \ linteamina ab || 
53. επικαρςιν a. επικαροιε b \\ 54. cabania b \\ 22 HERMENEVMATA LEIDENSIA οαβανια sabana 

ερμαγιον mantile 
[13"] χειρεκμαγιον mai^pa 

τυλη culcita 
δ προοκεφαλαιο' pulbinum 

υπαιχενιον cerbical 

γναφαλλα tomentum 

μνουα pliima 

ενιλεμα iubuliiclum 
10 ΤΤεριχρωματων ^) decoloribus 

χρώμα color 

πορφυρά piirpora 

πορφυρουν purporeum 

XeiKOV^) album 
ΐδ μελαν nigrum 

ποικιλον uarium 

ϊδιοχρωμον sui colons 

ελαιϊνον olearineum 

φυλιρον porticatum R 
20 iHoibec uisciueum 

KpoKUC fucus 

ΤΤεριχρυοεων^) Deaureis 

Xpucoiv aureum 

Xpucouc aureus 
25 δακτυλιοα anulus 

κοομια ornamenta 

οτεφανοο corona διακριμα discriminale 

aXucibiov catena 

αοπώιον^) clippeum 

μανιακή torques 

πομφολιΗ bulla 

ενωτια inaures 

περιαυχενιον lilialium • liliocatena 

περιοφυρα pedis celides 

περιχερια dextralia 

κλανιά beria 

καθετηρ redimiculum 

ΤΤεριαργιρεον^) Deargenteis 

αργιροε argentum 

οκευη^) bascella 

τορευτα tornata 

Ηυετρωτα strigeles 

γεγλυμμενα celata 

οκυφοο scifus 

παΐωνομοζ lanx 

πινακιον catillum 

τρουβλιον parabsis 

οΕυβαφον') acitabulum 

κοχλιοριΗ ligula • linguella 

καθοπτρον speculum 

κονχη concha 

αιθμοο colum 

λιβανωτριο turibulum 45 50 1) de coloribus etiam margo \\ 2) ο ex w corr. m. 1 || 3) Deaureis etiam 
margo || 4) c superscr. m. 1 || 5) Deargenteis etiam margo || 6) υ ex ι corr. m. 1 II 
7) ante υ deleta est ι a m. 1 || 2. εκματιον mantile «6 || δ. bulbinum ah || 6. ceruical ah || 7. τναφαλλα 

ρ 
ah II 9. incubiculum ah |1 10. περιχωματιυν a. om. h || 12. πορφιρα purpura ah \\ 

π 
13. piurpureum ah || 14. λευκον a || 16. πουκιλον ah \ barium a || 17. ιδιοχρομον ah || 

-~- Ρ 

19. φυλιρινον ah \ Κ om. ah || 20. iSibec ah jj 21. κροκιο ah || 22. χυοειυν α|| 

24. xpucoic a. xpucoiv & || 29. αλιαδιον ah || 30. clipeum a || 31. μανιακηο a. μα- 

viOKic h II 34. περιαιχενιον ah \ liliocatena om. ah ^ 37. benia αδ || 39. ΤΤεριαργεον h. 

πβρι αρ γ€ον a |] 40. argenteum a || 41. κοευη ah \ uascella h || 43. strigilis a. ste- 

rilis h || 44. γαγλυμμενα ah jj 45. ckuOoc scipbus h || 46. παζονομοο a. παΕονομοο h ;! 

47. catillum ex cutellum corr. a || 49. οΕυιβαφον ah || 50. linguella om. ah [i 

51. καθοντρον h \ 52. conca h || 53. διθμοο ah || 54. λιβονοτρκ ah || HERMENEVMATA LEIDENSIA 23 αιωτενχυτηο arugene 
ακρατοφορον mergulum 
ΤΤεριχαλκεων ^) Deaereis 
χαλκωματα ^ramenta 
5 χαλκωο aes 
λεκάνη ^oelues 
[14'] κουκκουμουα cucumma 
Ηεατηο ortiolum 
λιχνια candelabrum 

10 λιχνοα lucerna 
κωδων tintiiuiabuluui 
κρικελλοα circellus 
αγκιατρον liamus 
αμις amiila 

15 τηγανον sartago 
Hucrpa strigele 
ΤΤερκώηαρον Deferro 
ςώηαρον ferrum 
cibnpia ferramenta 

20 ακμωε iiicude 
οφυρα malleum 
οφυριον martellum 
μυλωκοπον acisclum 
ϋπεπον subla 

25 ςμυλιον scalpellum 
γραφιον grafium 
παραγραφοο producta 
μαχαιριον cultellum 
ωτογλιφιον aurescalpium KapKivoc forfex 

ψαλώεο^) forfices 

ρίνη lima 

ακεπαρνον ascia 

αΗινη securis 

πελεκυο bipemiis 

πρυον serra 

τρυπανον ierebra 

δρεπανον falx • rimcilio 

αμμη utrum^) • marra 

δικελλον uidens 

υνη iiomer 

πεδαι compedes 

εχαρα graticula 

μυριετατον tripes 

μοχλοε bestis • serratorium 

ηλωε clabiis 

κλιδιον clidioii 

κλιθρον clostrum 

αλιειε catemx 

βελονε aciis 

οβελιεκοε beru • siibula 

Ειφοε gladium 

επαθη spatlia 

λόγχη lancea 

οϊετοε sagitta 

περικεφαλαία galea 

αεπιε scutum 

κηνμώεε^) ocreae tibiales 40 1) Deereis etiam margo || 2) e pro η corr. m. 1 || 3) ante ut lacuna imius 
litterae relieta \\ 4) e jj?o η corr. m. 1 || 1. αυιυτενχυθηο ah || 2. om. b \\ 3. ereis de ah \\ 4. eramenta ah || 5. χαλκω ah \\ 
6. bi4bes ah || 11. κοδυυν ah \\ 12. κρικεμοο h | urcellus ah || 16. strigile ah || 17. de 
ferreis ah || 18. ουδηαρον ah \\ 19. ουδηρια a. ουδηαρον h \\ 20. ακμοο αδ ,| 23. μιλαικοπον 
8ub"la ah, nisi quod subula h || 24. ovi. ah || 25. cμιλlov h. ομιλυον a \ scalbellum a || 
26. τραυον h || 29. ωτογλυφιον ah |) 31. vaXibec ah \\ 35. ueXenic h \\ 37. τριπανον 

ah I terebra a6 || 38. δρεπονον a \ flax h | runcilio om. ah \\ 39. αλαμη ah | marra 

om. ah II 40. uidens a. bidens h \\ 43. craticula ah || 45. serratorium om. ah \\ 

47. κλυδιον a. καυδιον h \\ 48. κλυθρον a. καυθρον h \\ 51. beru a. ueru h \ subula 
om. ah II 54. λογχι h || 56. gelea a || 58. κνηδεο h | ocrL'e h \ tibiales om. ah || 24 HERMENEVMATA LEIDENSIA κρεατρα carnaplum 

TTepi • ocipaKivuuv^) defictilibus 

ocxpaKiva fictilia 

πιθον cloleum 
5 επιπιθον seria 

κεραμιον aufora 
[14*1] λαγυνοα laguna 

ϊγ5ια mortarium 

κυθρα olla 
10 XoKttc patena 

πώμα coperculum 

βικο€ fidellia • doliolum 

TTepi CKUTivaiv") Depellibus 

δέρμα pellis 
lo βυροα corium 

ϊμαντηριε corrigiae 

μολεο€ culleus 

aCKOC • φυεοθιο liter • inflat 

θύλακος follis 
20 κωρικιο pera 

αφαιρια pile 

υποδήματα calciameiita 

καλλιγια caligas 

κρηπιδες crepides 
25 καααυμα solum 

γλοεειδεα liiigiilae 

CKuabiv iimbralae 

μαςτιΕ flagellum 

καταγαετρα ciugla 
30 ηνιαι liabeug • retinacula 40 διφθεραι membrant^ • pelles 

τιμπανον campauum 

φκαι uesicae 

ίωοτηρ balteiim 

CKiTOC liabeua 35 

φορβεα capistrum 

ΤΤεριφιλοπονον^) • destudiis 

ρητωρ'^) orator^) 

γραμματεοα grammaticus 

αναφωνηαις declamatio 

απόφαεκ sententia • quae reisdatur 

buiYiicic enarratio 

ανάγνωοιο lectio 

μυθοο fabiila 

διαλεκτοε disputatio 

ακροατήριον auditorium 

ακροαται auditores 

όνομα nomeu 

προεηγορικον appellatibum 

ποεοτης qiiautitas 

εώοε species 

τυποε forma 

πτυυειε casus 

Xpovoc tempus 

απλουε simplex 55 

ομοιοτηε similitudo 

αριθμοε Humerus 

ρήμα iierbum 

εϋνδεεμοε coniimctio 

ενικον sinaailare 60 50 1) defictilibus etiaiit margo \\ 2) Depellibus etiam inargo || 3) Destudiis etiam 
margo || 4) η pro e corr. m. I || 5) liorator ante corr. m. 1 || 1. κρεατρα a. κρεαγρα h \\ 2. οοτρακινον ah \ defictilibus om. b \\ 6. amfora 
ah II 7. λαγινοο ah \ lagaina ah \\ 10. λοναο ah \\ 12. doliolum oni. ah \\ 13. ckitivov 
ab 1 Depellibus om. ab || 16. corrigia h [\ 18. acKOC uter φ^cbιc iuflat ah \\ 22. υπο- 
δεματα ab \\ 23. ιλαλιγια b \\ 25. καεαμα δ•|| 26. Taoccibec lingule b || 27. CKiabiv ab \ 
umbrale ab \\ 29. ungla ab \\ 30. ηνιλι b \ retinacula om. ab || 31. pelles om. ab \[ 
32. τυμπανον ab \\ 33. φυοαι ab \\ 37. φιλόπονων ab \ destudiis om. ab \\ 38. ρητω 
horator ab \\ 39. γραμματιγοο ab \\ 41. quae reisdatur om. ab \\ 49. appella- 
tiuuum a. appellatiuum b \\ 51. eiGoc ab || 53. mocic ab || 56. ολλοιοτηα b || HERMENEVMATA LEIDENSIA 25 αμφυβολον anceps 

οημυον signum 

βιβλιον libriim 

τευχοο uolumen 
[15•] οτιχον uersum 
6 άμιλλα dictatuin 

ααιλώεο paginae 

ελληνικον grecum 

ρυυμαϊκον^) latiimm 
10 ορθόν rectum 

μεταφορά translatio 

δίκη causa 

Kpicic iudicium 

opoc terminum 
15 bia0ecic dispositio 

τοποε locus 

μνήμη memoria 

Yeucic gustum 

ακον auditus 
20 καθηγητήα praeceptor 

δώαεκαλοε magister 

μαθηται disceutes • discipuli 

€υμ•μαθηται^) condiscipuli 

δώαχη doctriua 
25 δυδαεκαλια eruditio 

επιοτήμη disciplina 

biop6uJcic inendatio • correptio 

οτοιχία elementa 

μήλη membra 
30 πύΗον buxum ελ€γχο€ titulus 

λογοα ratio 

ΤΤεριτεχνιτων deartificibus 

τεχνίται artifices 

γραφεύο scriptor 

κολλήτηε gluttiiiator 

κοπευε maUeator • incisor 

διφθεραριο membranarius 

ίωγράφοε pictor 

laipoc medicus 

Xpucoxooc aurifex 

εκιτευο lorarius•^) 

τεκτωο faber 

βαφευα tiuctor 

ποικιλτηε plomarius 

ραπτηε sartor 

κουρευο tonsor 

μαγιροα cocus 

κρεοπωληε lanio 

ετεφανηπλοκοο coronarius 

ϊΗευτηα auceps 

ϊχνηυτηο uestigator 

αλιευο piscator 

θηρευτής ueuator 

τραπεΗιτηα numolarius 

ϊπποϊατροε iiiulomedicus 

ακονητηε cocliarius • samuiator 

οημιογραφοα uotarius 

ΤΤερώενδρων^) Dearboribus 

δένδρων '') arbor 1) V pro c corr. m. ί || 2) υ ea; ι corr. m. 1 || 3) lor pro lol corr. m. 1 || 4) De- 
arboribus etiam margo; lu _2>i'o ο corr. m. 1 || 5) 6ev6p in rasurapro δάφνη corr. m. 1 

1. αμφιβολον ab \\ 2. οιμιον ab \\ 4. τευχον b \\ 8. ελλινικον ab | gregum a \\ 

12. δικ€ a iflS. "feicic a. reucic b \ gustus b \\ 20. preceptor ab || 21. διααοκαλοο « || 
22. discipuli om. ab || 24. δυδαχη ab || 26. €πηατημη b \\ 27. 5iopGocic«& | emendatio 
ab I correptio om. ab \\ 28. οτοιλια ab \\ 33. de artificiis ab \\ 34. τεχνηται b || 
36. clutinator a. glutinator b || 37. incisor om. ab || 38. διφθεραοιο ab | membre- 
narius b \\ 42. CKuteuc ab || 43. τεκτοο ah || 44. tinctoris h et ante coir, a 

η 
45. plumarius ab || 48. kocus b \\ 49. κρεοπωλκ b || 51. iHeuxic a \\ 52. ιχνητηο b 

55. τραπείιτηο b \ nummularius ab \\ 57. cocliariarius a \ samniator om. ab \\ 
59. π€ρι δενδρυυν a. περιδεναρον b \\ 60, δενδρον ab \\ 26 HERMENEVMATA LEIDENSIA δάφνη laurus 


aiyipoc pupulum 


κλάδοι rami 


μιρικε grammaritium • larice 


[I5"j ράβδοι uirgae 


ελαται abies 


φύλλα folia 


κορμοα trunco 


5 oiuui nodi 


οικαμινεα morum 


ριίαι radices 


βατοα seutis rubus 


μιροινη myrta 


ΤΤεριγεωργιαα^) Deagricultura 


κληθρη libanotis • rosmarinum 


αγρωο ager 


κορμοα lelisfacos R 


ϋγεινοα salubris 


10 veabec nobellae 


δρυμοί saltus 


κυπαpιccoc cypressum 


ϋαν silua 


πιτιο pynus 


πληθρα iugerum 


πευκη sappinus 


πέρας fines 


πλατανοο platanus 


βουνοα acerbus coUes 


15 cφevbαμvoc aceru 


αλεοο lucus 


φυλυρα tilia 


κρεμνοο praeceps 


ciKi") ficus 


κοιλαδεα ualles 


ουα sorba 


αρουρα seges 


μελανδρυο robus 


cxaxic spica 


20 Kepaciov cerasium 


πυροο frumeutum 


μεληαν malum 


ciTOC^) triticum 


εοπερυα citreum 


κριτή ordeum 


φοινιΗ palma 


κυαμοο faba solida 


πτεληα iilmiis 


ερεγμοο faba fracta 


25 npivoc ilex 


πτιαανη tesana 


αμπελοα uites 


φακή lenticla' 


κλήμα sarmentum 


maoQ pisum 


αναδενδραο arbustum 


Xovbpoc alica 


ακανθαι spiuae 


ερεβινθοο cicer 


30 λευκεα spartum 


θερμοί lupini 


ci'xivoc leutiscum 


φαειολι fasioli 


1) Deagricultura etiam margo || 2) 


ι ex υ corr. m. 1 |1 35 40 45 50 60 
[16'] 1. λαφνη h || 3. ραρδον a. ραπδον h \ uirge h || 7. mirta h \\ 8. κληθρι δ | 1Ό3- 
ruarinum om. ah || 9. R om. ah |I 11. κυπαρκτοο ah | cupressum ah || 12. pinus ah\\ 
13. πεικη ah || 15. acerra ah || 16. tila ah \\ 20. cesarium ah || 22. ecuepic δ || 
26. uitis ah || 31. cxivoc ah \\ 32. ampoc δ | populum ah || 33. larice om. ah \\ 
37. rubus om. ah || 38. Deagricultura om. a || 39. αγροο ah || 41. δρυμού ah | 
42. υλη ah || 45. aceruus ah | colles om. ah |1 48. κοιλεθεο ah || 49. ah liac glossa 
accedit codex Monac. GUI = c || 50. cxacic ahc \\ 53. κρκη δ | hordeuni δο || 55. epecμoc 
ahc II 56. tisana ahc || 57. 58. φακέ pibum ahc \\ 60. ερεβινδοο ah || 62. φααλοι ahe \\ HERMENEVMATA LEIDENSIA 27 Kevxpoc^) milium 

μήκων '"^) papaber 

τηλια foenogrecum 

KOpTOC foenum 
5 δέομαι mannae 

αλω area 

αλωητοα tritura 

τρυγητοο uindemia 

ωριμον maturum 
10 ρωΗ acinum 

οτεμφυλα uinacia 

γιγαρτον tittiri • granillum 

ληνοο torcolare 

οιτοβολον gTauarium 
15 κήπος ortus 

uapabucoc pomarium 

οικονομοο uilicus 

ακροικοι rustici 

εργαται operarii 
20 οκαφειο fossores 

κλαδευται putatores 

τρυγεται uindemiatores 

μιοθωται mercemiarii 

ποιμην pastor • πύννη • grex 
25 αγέλη grex^) 

καρποί fructiis^) 

πιτυρα^"") furfures''') 

αγρωοτιο gramen ετιβη stipa bolumaca 
καλυβη casa 
φρακμοα sepis 
αροτρον aratrum'') 
αγρονόμος uilicus 
αγροφυλαΕ saltuarius 
κυκλευτηο circitor 
ΤΤεριοτρατιαο^) Demilitia 
παρεμβολή castra 
οτρατιωτηο miles 
ηγεμον dux 
έπαρχος pfectus 
χιλιαρχοε tribimus 
εκατονταρχου centurio 
ταΗιαρχος euocatus 
πρωτοςτατης priuceps 
οημιοφορος signifer 
ναύαρχος^) nauarchus 
δεκαδαρκτ|ς decurion 
πείοι pedites 
ϊππεις equites 
τοΗοται sagittarii 
φυλακής eustodes 
καθοπται speculatores 
πολέμιοι hostes 
αιχμάλωτοι captiui 
πολημος pugna 
ϊρηνη pax 30 50 55 1) ante χ lacuna tinius litteme relicta |] 2) ante κ lacuna unius litterae 
relicta || 3) post grex erasiim est fructus || 4) fructus in ras. pro furfures || 5) πυ- 
τιρα ante corr. m. 1 || 6) furfures in ras. pro gramen || 7) tr in ras. pro tl m. 1 \\ 
8) Demilitia etiam margo || 9) vauapxoc in rasura pro δεκαδαρκηο m. 1 || 2. papauer ahc \ 3. fenogrecum ahc || 4. fenum ahc || 5. manae h || 8. τρυγε- 

Toc abc I uemlemia a || 9. ωρίμων c || 10. poH ahc || 11. uinatia ahc || 12. granillum 

om. ahc || 13. torculare ahc || 18. rustiti a || 20. οκεφαια ahc || 21. κλαδειται ahc || 

22. τρυγηται ahc^ 24. πύννη • grex om. ahc\ 28. αγροοτκ a&c || 29. bolumaca om. 

η 
ahc II 32. αρατρον ahc || 34. αγροφιλαΕ ahc || 35. κυκλευτεο c || 36. οτραπαο ah \ 

μ 
Demilitia om. αδ || 38. οτατιωτηο a || 39. 40. ηγεμον praefectus (^perfectus h) 

ahc II 41. tribunus om. a || 42. εκατονταρχοε ahc || 43. ebecatus ahc jj 47. δεκα- 

δαορκηε ahc || 51. φυλακεε ahc || 28 HERMENEVMATA LEIDENSIA [16"] τάγμα legio 

ειλη turma^) 

επλα arma 

δόρυ liasta 
5 γραμματευα tesserarius 

CToXoc classis 

λάφυρα spolia 

φρουριον praesidium 

ΓΤεριαρκοντων^) Demagistratibus 
10 βα€ΐλ6υε rex 

αυτοκράτωρ imperator • αναΕ • impe- 
rator 

αεβαετοα augustus 

δημαρχοα tribimus • plebis 

ευνκλητοο senatus 
15 ύπατοι consules 

οτρατηγοα praetor 

πρεαβευτηο legatus 

ταμίας quaestor 

αγορανομος aedilis 
20 ϋπατικωο consularis 

αντιπατοο proconsul 

επαρχία prouiutia 

ςυνκαθεδροι assessores 

ΤΤεριουνγενιας^) Decognatione 
25 ςυγγενια cognatio 

γονεια pareutes 

τέκνα liberi 

πατήρ pater 

μητηρ mater αδελφοε frater 
αδελφή soror 
ϋϊοε filius 
θυγατηρ filia 
πατροεαδελφη amita 
τιθθη matertera 
παπποε auus 
τροφοε iiutrix 
τροφηυε iiutritor 
πενθεροε socer 
γαμβροε gener 
προγονοε priuignus 
φιλοε amicus 
φίλη arnica 
εχτροε inimicus 
μητρυϊα uoljerca 
θρεπτοε alumiius 
ανεψιοε consubriuus 
πατροεαδελφόε patruus 
θυγατριδουε ueptis 
ϋϊοποιντοε adoptiuus 
ευντροφοε coulactaueus 
χήρα uidua 
ετιρα sterelis 
αυτόχθων patricius 
ορφανοε pupillus 
κυριοε'^) domiuus 
κυρία domina 
ευχενηε iugenuus 
ελευθεροε liber 30 40 55 [n^] 1) a ex ae corr. m. 1 || 2) Demagistratibus etiam maryo || 3) Decognatione 
etiam margo || 4) κ in rasura pro ο m. 1 || 2. turmae ahc || 3. επλα c. όπλα h || 5. tessaranus ahc || G. calassis c ;| 

8. presidium a || 9. αρκοντον c | Demagistratibus om. ahc || 11. αυτοκράτωρ a \ 

αναζ • imperator om. ahc || 13. δειμαρχοο ahc \ plebis om. ahc || 14. cuvKXeroc 

ahc It 15. om. ahc || 16. ijreceptor ahc || 17. πρεοβευοτηο ahc \ legatus ahc || 

18. questor ah 1| 19. edilis h || 20. ιπατικωο ahc || 22. prouincia h \\ 24. Decogna- 

Φ 
tione om. ahc^ 27. liber ahc\\Z\. αδελη « || 41. upoxovoc h 1| 43. φυλή a || 44, εχθρός 

ahc II 45. μητρηα h. μητρυα a \ nouerca ahc || 47, αναψιοε a \ consobrinus ahc 
50. υιοποιητοε ahc || 53. εγιρα ahc j sterilis ac || 57. κιρια ah || 58. ειγενηε ahc ; HERMENEVMATA LEIDEXSIA i 29 bouXoc seruus 

δούλη aucilla 

παρθενοο uirgo 

παλλακη concubina 
r. voGoc spurius 

aYXicxeuc adfinis 

δίδυμοι gemini 

προαφυΗ clieiis 

TTepivauTiXiac Denauigatione 'j 
10 GaXacca mare 

γαλήνη tranquillum 

κύματα fluctus ■ uud^ 

αφροο spuma 

λιμην portus 
ir, αιγιαλοο litus 

διαπεραμα traiectus 

πλοιον nauis 

τροπιο carina 

icTOC arbor 
•M Kepac antenma-) 

οχοινιον funes . 

κωπαι renii 

iCTia uela 

κολποα sinus 
25 opμoc accessus 

cxebia rates 

πρυμνα puppis 

πρώρα prora 

αντλία sentina 
CO πηδάλια gubcrnacula 

επιβαται uectores εποροι mercatores 

οχθαι ripae 

κλιδων mida • dilutio 

βυθοο profundum 

γομοα onus 

κuβepvητηc gubernator 

Περιϊατρικηο Demedicina 

ιατροα medicus 

κλινικός clinicus 

οφθαλμικοο oculariis 

βοτανικοο herbarius 

μαία obsetrix 

αρρωατωα eger 

πυρετός febris 

καθεμερινοο cottidiana 

αυχμειν squaliduni 

αυντονον ualidum • nonremissum 

τριτεον tertiana 

τεταρτεον quartaiia 

ίκτερος aurugo 

πόνος dolor 

οίδημα tumorexaqua^) 

κεφαλαλγία capitisdolor 

έλκος ulcus 

τραιμα uulnus 

ψγφ • μος perstrictio'^) 

ακονη cotis 

ςπονγος spungia • 

φαρμακον raedicamentum • 

καλόν l)ouuin 

ϋγεινον • salul)rae [17»] 60 1) denauigatione etiam margo || 2) an ex am corr. m. 1 || .3) κλεκμονη • tniuoi• 
margo \ 4) οφιρομενοο ■ constipatna margo || 2. 3. inverso ordine ahe || 7. δυδυμοι (ihc || 8. προοφιΕ ahc || 9. Denauigatione 

om. ahc \ 10. 0e\acca a || 12. undg om. ahe || 15. αιγιλλοο be || 18. τροποα ahc || 

21. funSs ac. funeus h || 22. κωραι a. κωτιαι h || 30. πεδαλια ahc || 32. εποποι ahe \\ 

γ 
34. dilutio om. ahc || 37. κυβερνητηο a. κυβερνηγηο c || 38. περιιατρικεο ahc \ De- 

mediciua om. ahc || 41. οφδαλμικοο ahc \ ocularius ahc || 43. ostetrix a. obstetrix 
he II 44. appuucToc ahc \ aeger ahc || 48. nonremissum om. ahc || 57. ψγφμοο ahc \\ 
62. salubrc «i^c || 30 HERMENEVMATA LEIDENSIA ΤΤεριίωδιων • ιβ • Designis xii • παρα- 
πληοιον^) 

Kpioc aries 

Tttupoc taurus 

δίδυμοι gemiui 
5 KapKivoc cancer 

λέων leo 

παρθενοα uirgo 

iuYOC libra 

οκορπιοο Scorpio 
10 τοΗοτηα capricoruus 

αιγοκερωο Sagittarius 

ϋδρηχοοο aqiiarius 

ϊχθυεα pisces 

θαυμαετόν : εετιν Mirandumest^) 
15 και : επανιτόν etlaudaudum 

τοεαυτη • ευφυεια tanto ingeuio 

τουτυυ • τω • βιβλίω hoc inlibro 

έργον opus 

μαθήεει doctrinae 
20 διερμενηυμενδ^ interpretatum 

προτούτου • γαρ ante hoc eniin 

buciv • βιβλιοειε duobus libris 

ευνεγραψα conscripsi 

παντατα • ρήματα omniauerba 
25 α;ηδυνηθην quaepotui 

τη; ημέτερα nostra 

ερμηνια interpretatione 

oca • αναγκαία quae necessaria 1) Designis XII etiam margo \\ 2) 
corr. m. 1 11 υπολαμβανο arbitror 

και • όλωε et onmino 30 

oca • ωφελι quaeprosunt 

αντρωποιε omnibus 

φιληταίc amatoribus 

τηc • XaXiac loquellae 

pωμαϊκηc latinae 35 

ουκ • εbιcταcα non dubitaui 

και • εντουτυυ etiuhoc 

τω • βιβλιω libro 

προετίναι adicere 

ίνα, εχηc ut habeas 40 

oπωcε,αuτov ubiteipsum 

γυμvαcηc^) exerceas 

αλλα,και,ευτυχωε sed et feliciter 

τεκνοιε • coic liberistuis 

καταλίπηc relinquas 45 

μvημόcιvov memoriam 

και,ϋπόδιγμα etexemplum 

φιλoπovιώvcω studiorumtuorum; 

ηδηουν lamergo 

αρΗώμεθα incipiamus 50 

ερμηνευειν interpretari 

καθώε,διναμεθα sicutpossimus 

bibac Kiv docere 

κάλλιcτα optima [is^] 

αλλατα • κεφάλαια sed capitula 55 

των • ονομάτων nominum 

και,ρημάτων et uerborum 

η _2?ίΌ ri corr. m. 1 || 3) γυμμαοεο ante 1. περί Γιυδιιυν inscribunt abc omissis reliquis \ 4. δυδιμοι ahc || 6. λεον a&c|| 

η 
9. scorpia ahc || 11. sagitarius h || 12. υδρεχοοε c || 13. αχθυεε ahc || 15. επαινιτον 

η £ 

he et ex corr. a I| 17. το ahc \ in om. ahc || 19. μαθεοει a || 20. διερμενηυμενό a. διερ- 

μενευμενον i>c || 22. διαν h. διευν ac \ βιβλιοιε ahc || 24. ρειματα ahc || 30. om- 
nia a II 32. αντροποιε a. ανθροποιε he \ omnibus a. hominibus 6c || 34. loquelae 

ahc II 35. ρυυμαικη ac || 38. το ahc \ βιβλιοω ahc || 39. προεθιναι ahc || 41. οπιυςε- 

i 1 

αυτόν ahc || 43. καευτυχυυν a. και ευτυχιυν &c || 44. cuuic he ^ 45. καταλιπεο c\\ 

48. εου he. cuu a || 52. καθαυυε ahc \ possumus ahc || 55. τα om. 6c || 56. ονοματον 
ac II 57. ρειματιυν «6c j| HERMENEVMATA LEIDENSIA 31 ujc,€KacToi imius cumsque 

TauTa,ecovTai hae erunt 

θεού • αδριανού diui adriani 

αποφααειο seutentiae 
5 και,επιοτολάο etepistolae 

εΕών • μϊίων exquibusmaior 

€υχρηοτια utilitas 

ακολουθι sequitur 

αντρωποια omnibus 
10 απο,τουτου abeo 

του,αρχοντοο principi 

εγενετο fuit 

και • αλλιότηο etloquella 

bio propter ea 
15 αναγκαιωε,εκιν necessario sunt 

αναγνυυετάια legenda 

και,μνημη^) etmemoriae 

παραδοτάια tradenda 

ει,μεντοι,θελωμεν • sitamen uolu- 
mus 
20 ρωμαϊοτί,λαλειν • latina eloquia 

η • ελληνιετί uel grecae 

χώρκ αιτίαε sine uitio 

ουτωεαρΗώμεθα sicincipiaraus 

aiTuuuvToc • tivoc petente quodam 
25 Ίνα • ετρατευηται utmilitaret 

Αδριανόε,ειπεν Adrianus dixit 

ποι • θελιε ubi uis 

οτρατευ,εεθαι militare εκείνου • λεγοντοε illo dicente 

ειετο • πραιταιριυυν iiipretorio 30 

abpiavoc • οεΗήταίΓ' • Adrianusinter- 

rogauit 
ποίον • μηκοα • έχει quamstaturam- 

habet 
πεντε,πόδεε quiuque pedes 
και • ημιευ etsemis 

αδριανόε,ειπεν Adrianus dixit 35 

εντο cou τω interim 
ειετηνπολιτική inurbanam 
ετρατευου milita 
και,εαν,καλοα etsibonus 
ετρατιωτηε • εεη miles fueris 40 

τριτιυ,οψωνίω tertio stipeudio 
δυνηεη poteris 
ειετο πραιτωριό inpretorium 
μεταβήναι transire 

διεπιετολιδιου perlil)plluiu 45 

αιτουντοε,τινοε petente quodam 
ϊνα,τον,ϊδιον utsuum 
απελεύθερον lil)ertum 
απολεεε perderet 

ov • προχρόνοι quern ante tempus 50 
κελ^υει,επαρχου iussa praefecti 
γαίοφυλακιου aerari 
κατα,νομον secundum legem 
αιλιον,εεντιον^) aeliam sententiam^) 
εκλιθοτομίαν inlautumias [18"] 1) μνημε ante con: m. 1 \\ 2) ι in ai ftuperscr. m. 1 || 3) litterae ten ex- 
pwnctae alio atramento (a man. recenti?) \\ 2. ταιτα abe \ haec ahc \\ 7. ευχρ abc || 8. ακολοιθι ahc || 9. ανθροποιο be. 

νθ 
ατροποιο a | hominibus be et ex omnibus corr. a \\ 12. exexo b \\ 13. λαλιοτηο abc | 

loquela abc || 14. preterea be \\ 16. αναγνωοτια a. ava-fvocxica c. avaxvocxica b \\ 
17. memorie b \\ 18. παραδοταταια abc \\ 19. εμεντοι c | θελομεν abc || 20. ρομαιοτι 
abc I latine eloquia abc |J 21. eXXevicxi abc \ grece c || 22. xopic abc || 24. αιτούν- 
τος abc II 28. οτρατευεοθαι abc \\ 31. αδρνο • οεΕητα^ε ac. ααρνοοεΕηταΖΙε δ || 
32. futuram abc || 34. καιεμιου ac \\ 36. εντο εουτιυ ac \\ 37. inurbananam c || 
46. αυτουντοο ac || 48. liberium ac \\ 51. επαρχοχ a \ iussu b \ prefecti ac || 
52. γαζοφυλδκυου b \ aerarii b \\ 56. λιθοτομιαο ab \\ 32 HER,MENEVMATA LEIDENSIA 

βεβληκι miserat μηπαλιν neiteriim 

καί νυν et modo περί cou dete so 

την • enibociv congiarium προο • με apiidme 

αυτού ■ ητι huiuspeteret μεμψηται quaeratur 

5 abpmvoc • ειπεν • Adriauus dixit KUubiKiXXouc codicellos 

τιίητια ■ απολεοαι • quidquerisper- τιcπoτε•αbpιαvω•aliquis•quiadriano 

dere παρε5ωκεν tradidit 35 

αντρωπον homiiiem uXiovac • είναι plures esse 

και • την • επι5θ€ΐν etcongiarium δανκταα f§ueratores 

αφαιριαθαι auferre οι • τινεα • άτοκους quiiuusuras 

10 αφού • φϊ] • exquo iam tokouc usuras 

εΕεδικηθηα uindicatus es ε^επραΗεον exhigebant 40 

αναώηε • ει iuprobus es ειο • xpucivouc-p • indenariis centum 

αιτούντος • τινοο peteiite quodam εΗαυτης • exipsis 

περί • ubio • ϋϊου desuo filio ήμερων ρ dierum centum 

15 οτι • αυτόν quoniam eum δηναρίων ρ denarios centum 

ημελι negle ret^) ϋποςτιλε subducere 4δ 

αςθενη οντά ualetudinarium και • παρεκταο etextrinsecus 

και • πενομενον etpauperem εκατοεταα centecimas 

και • τρεφιν • μηθελοι etpascerenollet λαμβανιν accipere 

20 εν • μα • παεαε en • quo omnes και • το • αυτό • πάλιν eteadem . ite- 
ταε • ouciac • αυτού • facultatessuas rum 

δεδαπανηκι expenderat δανιίιν faenerari γ,ο 

abpiavoc • ειπην • Ach-ianus dixit abpiavoc • ειπεν Adrianus • dixit 

τω • νεανιεκω iuueni ο • επιεημοταταα uir clarissimus 

25 φυλαςεε • cou • τονπατερα • custodi- επαρχοε μου- praefectus mens 

patremtuura ττερι • του • του • πραγματοε • deea re 

bia • τούτο • γαρεε • ideo enimte εκτιναεει excutiet 55 

εγεννηεεν genuit και • αναγγελι • μοι etrenuntiate mi 

φροντιεον • ουν • cura ergo bi • επιετολι • biou perlibellum 1) ante ret lacuna 2 litterarum relicta 5. Adrianus dixit om. ahc \\ 6. xiZicxic a \ quid queris ac || 7. αντρυπον a || 
η 
10. αφυ ac || 11. εΕβδικηθεο c || 12. avabiec he \ improbus es ahc || 14. περί 

ίδιου ahc \\ 15. quoniam enim he || 16. neglegeret ahc \\ 17. ualetudiuarum 

ae II 19, μηθελαι he \\ 20. evuua wacac ac. ev uu απαοαο h || 21. αυταυ a \\ 22. bebna- 

νηκι c II 23. emev ahc \\ 24. inbeni α || 27. εγενηοεν c || 32. μ€μφηται ahc \ quera- 

tur ahe\\ 33. codicillos ahc \\ 34. αδριανο a \\ 37. feneratores ahc\\ 40. exigebant 

ahc II 41. ρ om. ahc \\ 43. ρ om. ahc || 44. ρ om. ahc || 50. fenerari ac || 51. adra- 

anos c ante corr. \\ 53. profectus ac. perfectus h || 54. τούτου ac. του /* | ττραομα- 

τος be \\ 56. απαγγελι a1)e | μου ahc\\ 57. επκτολιδιου c || HERMENEVMATA LEIDENSIA 33 [19^] aiTOuvTOCTivoc petente quodain 
eivai • αυτω esse• sibi 
περιουοιαν faeultatem 
ϊππικηο • aEiac equestris dignitatis 
5 άλλοτε • ιππον sed cum equuiii 
δημocιov • ητιτο publicum peteret 
τταρα • λελιμμενον preteritum 
αυτόν • είναι eum fuisse 
προ • διετιαο antebiemiium 

10 αποφααι • έπαρχου decreto praefecti 
ενι • ενι • αυτω uuo amio 
πολιδρυω muuicipio 
εχχωρηεαι es cedere 
επώη • διαβολή^) quoniam crimen 

ΐδ πάριο • εληλυθι inter uenerant 
ηνδουλοι quodemerui 
παροΗυνκκα ^) concitauerant 
abpiavoc • ειπεν Adrianus dixi.t 
οοτια • ϊππον • αιτι quiequuinpetit 

20 δημοοιον publicum 
εΗημαρτηοθαι emendatus 
είναι • οφιλι esse debet 
τολοιπα • be cetera autem 
εωηεη^) uitaetuae 

25 δοκιμαεηε probabis 

αιτουντοο ■ τινοε petente quodam 
επιτραπηναι • αυτω permitti se ibi 
πάτερα • εαυτού patremsuum 
απω εΗωριαε ab exilic 

30 μετακαλεεαεθαι reuocari abpiavoc • ειπεν Adrianus • dixit 

αφεε • οψομαι sine uideam 

τα • υπομνήματα*) commentaries 

coi • δεφροντιεο" tu • tamen cura 

επανελθιν reuerti 35 

προομε adme 

λεγοντοε•') • τινοο dicente quodam 

εαυτόν • υπονοθευθηναι se circum 

uentum 
ϋπο • ϊ5ιων asuis 

απελεύθερων alibertis 40 

και • εχιν ίδια etliaberesuas 
εργαοτηρια tabernas 
εν • oic inquibus 
πραγματεύονται negotiantur 
έκτων • αυτόν desuis 45 

χρημάτων pecmiiis 
και • μηδέν • απεκινων etnihil abillis 
λαμβανιν accipere 
ο • ουν ουνηγοροο ergo aduocatus 
των • απελεύθερων libertorum .-,0 

απεκριθη") respondit 
επι • πολλω • χρωνω multotempore 
αυτουε • τω ■ πατρωνι eos patrono 
αυτών suo 

ενε καετον unum quem que 55 

παρεεχηκεναι praestare 
ει • αυτοιε se eis 
πραγματευεεθαι negotiari 
Abpiavoc • ειπεν Acbianus dixit [19"] 1) λη pro le cwr. m. 1 || 2) ante S cleleta est χ ineepta || 3) prior η pro e 
corr. m. 1 || 4) μν ex μεν corr. raswa || 5) γ ex π raswa corr. \\ 6) η ρι•ο e corr. 
m. 1 II 2. αιναι c | αυτό a || 4. ιππικεο uc || 5. ecum ac || 6. ειτιτο ((c || 7. preteri- 
tum a II 10. αποαα nhc \ prefecti a || 11. ενιαυτω uc || 12. πολιδρκυ he \\ \?>. esce- 
dere ac || 14. embei ac j] 15. παριοεληαυθι ac || 16. ηνδουλου nc || 17. ^rαpωtυvκιcαμ 
a6c II 18. aopiavoc • emev adrianus —.SO μετακαλεοαοθαι reuocari om. h || 19. petet 
ac II 20. διμοαον ac || 25. probabilis ac || 27. peruiittit se sibi ac || 29. απο ac 
32. οψομαι ac j] 40. απελευδεριυν ac || 42. epYacrepia ac || 45. αυτών ac || 40. χρη- 
ματιυ ac || 47. απεκινον ac || 49. οινητοροο h || 5.S. πατρ/νι e || 55. ενεκαοτον uc \\ 
56. prestare uc j] 57. ευαυτοιο ac || 

Corp. gloss, lat. torn. III. 3 34 HEEMENEVMATA LEIDENSIA φροντκαται • olT curate ergo 
μη • μέμφεται ne quaeratur 
άλλα • και • outoc set! et ipse 
νουν seusum 
Γ) KOivov -έχει coiimimiem habet 
διαβιβλώιου per libellum 
λεγοντοε ■ xivoc dicente quodam 
πάτερα • ίδιον patrem suum 
αποπεφκκωςθαι coufiscatum esse 

10 και • αυτω • δικουριά etsibidecuriam 
αφηρηε θαι ablatam esse 
ην • απητι quam petebat 
και • ει • τινααλλα etsi quaalia 
γεγονκαν fuissent') 

i") δίκαια iusta 
αιτουντοο • τινοα peteute quodam 
αδριανο€ • είητηοε adi-ianus • iuqui- 

siuit 
ποτέ • ο • ττατηρ • cou quaudo pater 

tuus 
απoπεφιcκωμεvoc confiscatus 

-'0 ειη esset^) 

λεγοντο€ • εκινου dicente illo 
προ • ετών • δέκα ante annos decern 
αν • αρ£ωμεθα siqu§ perimus 
πράγματα res 

2r, η • καλωε aut bene 
η • καλωε autmale 
κεκριμενα iudicatas 
μετακαλιν reuocare 
ουδέν nihil 

30 τετελεομενον consummatum εεται erit 

αυτοε • εαυτω ipsesibi 

ουρβικου • λεγοντοε urbico dicente 

πριμιτιβον primitiuum^) 

ελευθερωεαι mauumittere 35 

θελοντοε uolentem 

δουλον • ίδιον seruum suum 

απο • ρεε τουτηε are stuta 

μητροε matre 

ορφανηε pupillae 4ο 

ειε • αδικιαν • γαρ infraudem enim 

τηε • ορφανηε pupillae 

ο • πραγματευτηε actor 

αυτόν eum eius 

και • διαυτον et per eum 45 

τα • πράγματα res omnes 
τηε • ορφανηε pupillae 
διοι κουμενα administratas 
αδριανοε • είητηεεν Adrianus • inqui- 

siuit 
ποια • ελικιαε cuius aetatis so 

η • ορφανηε • ειη pupilla esset 
λεγοντοε dicente 
του • ευνηγορου aduocato 
δέκα • είναι • ετϋϋ decern esse anno- 

rum 
αδριανοε ■ είπε ν Adrianus • dixit 55 
πιεον • τουε ■ κριταε suade indices 
μη • οφιλιν • τούτο ηοη debere eum 
περί • την • αυτήν circaeam [20'] 

προεηγοριαν appellationem 
ελευθερουεθαι manumitti go 1) i superscr. m. 1 || 2) ante esset erasum est est || 3) primimitiuum ante ras. 2. μεμψηται ac \ queratur ac || 3. auroc abc || 9. αποπεφιοκυυθαι c \\ 10. δικωυ- 
ριαμ ahc || 14. xerovicav b |1 17. €Εητηα c | adrianos c || 18. πατ€ρ ac \ suus ac || 
19. ατΓοτεφιοκιυμενοα abc \\ 20. εηι ac \\ 23. αρχυυμεθα be \\ 26. η • καλυυο autmale om. 
abc II 33. ουρβυκου a \\ 35. eXeuOepujccai c jj 38. areftirta b \\ Al. 42. eic . . . in — ορφα- 
νής pupillae om. abc 43. auctor abc 48. διοικούμενα ac 49. etexeccv abc | aclriau a 

η η 

όΟ. ποιαο abc || 51. ορφανεο c jj 5G. κρυταο a \ siui uade ahc \\ 59. προοεγοριαν c'\\ 

60. eXeOepoucOai a || HERMENEVMATA LEIDENSIA 35 λεγουντοο • τίνα dicente quodam 

την • enibociv congiariimi 

τοϋ • ibiou • ϋϊου sui filii 

αφηpηcθαι ablatum esse 
•' ιπο • τινοα anescio quo 

και • XeyovTOC etdicente 

ϋϊον • ibiov • eivai filium suum esse 

και • προο • εαυτόν et adse 

ανη κηιν pertinere 
1" την eKibociv congiarium 

απ€κριθη • η • γυνή responditmulier 

ρωμα • ϊκην • αυτή latiuum se 

γεγονεναι fuisse 

και • δελτουα • μονό et tabulas solum 
15 ςυνγεγραφεναι conscripsisse 

γαμουα • δε nuptias autem 

μηγεγονεναι uonfuisse 

μη • δινηθεντοο • ουν nonpotenti ergo 

περιου • ηγετο^) dequo agebatur 
sio abpiavoc • ειπεν adriauus dixit 

οτε • ουν • μη ■ η cumergo nonerit 

moc coc filius tuus 

την • επιδοειν • αιτου congiarium eius 

ϋπο • τινθ€ anescio quo 
25 αφαιριοθαι auferri 

οοτια • ελεγεν quisedicebat 

πατηρα . αυτού • είναι patremeius 
esse 

abpiavoc adrianus 

εκελευαεν iussit 
30 προα • εαυτόν apudse 

τον • τταιδα puerum 

και • επηρωτηοεν etinterrogauit πάρα • τινι apud quem 

διατριβοι moraretur 

abpiavoc • τω • αντρωπω Adrianus 

liomini 35 

ειπεν dixit 

αναιδεατατε inprobissime 
αποδοο redde 
την • αλλοτριαν alienum 
επιδοειν congiarium 4ο 

αιτουντοα τινοε petente quodam 
γυναικοο • περί • φροντιατου mulieris 

decuratore 
ϋϊου • αυτηα filiisui 
0C • αυτω qui ei 

τρι • ετιαν trieimium 45 

ου • παρηοχηκι ηοη praestiterat 
τροφια alimenta 
και • οημερον ethodie 
την • επιδοοιν congiarium 
αυτού eius 50 

αφηρηκεν abstulit 
αδριανοε adi'ianus 
τον • φροντκτην curator 
εΗηταεεν interrogauit 
πάτε • ειη quando esset r.5 

επιτροποε procurator 
δεδομενοο datus [2t)^'j 

και ειτι etsiquid 
παρεοχηκει praestitisset 
το • ορφανω pupillo «ο 

ο • φροντιετηε curator 
οτιο • Koivujvoc quoniamsotius 
αυτού eius 1) η χ)Τ0 e corr. m. 1 1. λεγοντοο ahc || 2. βπιδοουν ac || 3. τοι ac || 4. ablatam ac || 5. υπο ac || 
12. ρυυμαικηλι • αυτή ahc || 13. γ€γοναι ac \ τετοναι δ || 15. ουντΕτραφεναι 6 i| 
19. πγετο ahc || 23. απυ ahc || 27. εναι ac || 3G. post ειπ€ν adscripsit in c αδριανοο 
alia manus \\ 37. impiObissime ac \\ 38. recldae ac || 39. rev ac || 43. uiou • αυτηc 
filii sui — 37, 54 ιναταχιον ut celerius om. h \\ 46. prestiterit ac || 48. odie ac 
69. prestitisset ac \\ 62. socius ac \\ 36 HERMENEVMATA LEIDENSIA απών • ειη absens esset 

και • μη56δυνηοθαι etnoiipotuisset 

τίποτε • μονοα aliquicl solus 

παρεοχειν praestare 
δ τω • abpmvoc • ειπεν adrianus dixit 

τω φροντιετη curatori 

bia • τούτο ■ ουν propter hoc ergo 

ebo9ec datus es 

ρϊαλιμω • πνΕηο utfame ueces 
10 τονορφανον ijupillum 

κατά • διναμιν • ουν promodo ergo 

τηcϋπocταceωc ^) facultatis 

τροφια αυτω alimeuta ei 

παρεχε praesta 
15 εντοο • ούτω • he interea auteiii 

εν • ετυχεν interpellauit 

abpiavou • λέγω adriano dicens 

οιϋϊοι • μου • κύριε fili mei domine 

εετρατολογεθηοαν"') militiae capti- 
sunt 
20 abpiavoc ειπεν adrianus dixit 

επαγατω feliciter • inbouo 

απεκριθη respoudit 

άλλα • ϊδιωται • ειειν sed inscieutes 
sunt 

και • φοβούμαι ettimeo 
2δ μη . τι ue quid 

πάρα ■ το • καθήκον extra ordinem 

ποιη cou civ faciant 

και • ερημον • με etmiserum me 

καταλιπωειν relinquant abpiavoc • ειπεν adrianus dixit so 

μηbεv • ειλαβου ne quidtimeas 

εν ϊρηλιη • γαρ inpace enim 

ετρατευονται militant 

ω • ο • πατήρ • ειπεν cui pater dixit 

επιτρεψον • ουν • μου remitte ergo ^■> 

me 
κύριε • αυτοκράτωρ•^) domine impe- 

rator 
κανϋ περετη uelministrum 
αυτών • είναι eorum esse 
ίνα αυτουε • επέχω uteos ad tendam 
abpiavoc • ειπεν adrianus dixit 4o 

μηποτηειαν • οι • θεοί nedeficiantdii 
ίνα • εε ut te 
ϋπobouλov obsequentem 
τοιε • τεκνοιε • cou filiis tuis 
πoιηcω f'aciam 45 

άλλα • κλήμα • λαβον sed uitae ac- 

cepte 
εκατόν ταρχηε ceuturio 
αυτών γενου eorum esto 
abpiavoc^) • επώοειν Adriano cou- 

giarium 
bιbovτoc dantes 5o 

γυνητιε mulier quaedam 
εΕεβοηεεν exclamauit [21'] 

bεoμαιcou • κύριε rogote domine 
αυτοκράτωρ imperator 
ίνα • κελευεηε ut iubeas 55 

του • ϋϊου • μου filiomeo 1) ω pro ο corr. m. 1 || 2) η iwo e corr. 
2η•ο oc 'postea corr. m. 1 || m. 1 II 3) uj pro ο corr. m. 1 || 4) ου 2. δυνηοθο ae || 3. πιποτ€ ac \ μονωοο ac I| 4. παρεχειν ac \ prestare ac || 5. eme 

ac I adrianus dixit om. ac || 8. εδοθηα ac \\ 9. iva • λιμωτινΕηο ac \ necesses ac \\ 

14. presta ac || 15. ev • xoc ac || 16. Ενετιυχεν c ante corr. || 17. abpmvoc λέγω ac \ 

i 
adrianos a ■ adrianus c jj 18. filii c || 20. dixt a \\ 21. επαγατο ac || 25. neqiiit ac \\ 

27. ποιοουαν ac \\ 29. καταλιποαν ac \\ 30. eme α || 31. nequit ac \\ 32. ενιριλιη a. 

ενιριλη c || 33. οτατευονται ac \\ 35. ego a H 36. Kipie a \\ 37. κανπερετη ac \\ 39. atten- 

dam ac || 47. εκατονταρχεα c || 51. quedam a jj 55. κελευεεε a. κελυεεο c || 56. του • 

ου • μου ac Ij HERMENEVMATA LEIDENSIA 37 δοθηναι • μου • τι daremihi aliquid 

€πι • auTOC • μου ^) quoiiiam ipseme 

εμελι neglegit 

και • moc • αυτηο etfilius eius 
5 KapecTuuc • λεγι adstans dicit 

εγω κύριε Ego domine 

αυτοκράτωρ imperator 

ουκ • επιγιγνωεκω nonagnosco 

ταυτην • μητηρα earn matrein 
10 abpiavoc ■ emev Adrianus dixit 

ei • coi • ταυτην situ earn 

ουκ • επιγιγνωοκω non cognoscis 

μητηρα matrem 

oube εγιυ ce πολιτϊϊ uec egote ciiiem 
10 ρυυμηον romamim 

χαυρε μητηρ gaude mater 

καλλιοτη optima 

και • τιμιωτατη etcarissima 

οοαγαρ • coi quantum enimtii 
20 Geoic • είχε deos oras 

ϋπερ • εμού prome 

καγω • τα • αυτά etego eadem 

υπερ^) • cou prote 

εύχομαι oro 
25 η • γαρ • εε • ευεεβια Tuaenim pietas 

και • εεμνοτηε etcastitas 

πανταποιει omnia facit 

και ρω • δε gaudeo tamen 

νητονηρακλεα per lierculem 
30 οτι • τα • ϋπε ■ μου quoniam quae 
ame γινόμενα fiuiit 

πάντα • coi^) onmiatibi 

αρεετα • ειειν gratasunt 

και • επαινετά etlaudabilia 

οιδεε • ουν - μητηρ scis ergo mater 35 

την • εημερον • ημεραν hodieruum 

diem 
γενεθλιον • μου uatalem meum 
είναι esse 

και • οφιλομεν etdebemus 
κοινή inuicem • commime 4ο 

διπνηεαι cenare 
εαν • θελιε • ουν siuis ergo 
ενορωτερον tempore 
μετά • των cum 

αδελφών • μου sororibus meis 45 

λελουμενη lota 
ερχου ueni 

εαβιναγαρ sabina enim 
ειε • αγρον inuilla 

ωρμηεεν profeeta • est so 

αλλαεφυριδα sed sportellam^) 
αυτή επεμψεν ipsa misit 
βλέπε'') • ουν uide ergo 
ϊναταχιον utcelerius [21"] 

ελθηε ueniatis 55 

ίναδινηεομεθα utpossimus 
την ευκταιαν optabilem 
ειεεν iuunum 
θρηεκειεαι celebrare 
γίνεται • νομοε fitquidemlex eo 1) verba μου — v. 6 κύριε in rasura pro υ. 4 αυτηο — υ. 8 επιγιγνωοκυυ 
m. 2 II 2) π pro χ corr. m. 1 \\ 3) ante coi deleta est κ || 4) r eic s corr. in. 1 
5) βληπε ante corr. m. 1 || 1. mi ac \\ 3. αμελι ac || 4. και ■ oc «c || 10. ειπην ac || It. ei cou ac \\ 
12. agnoscis ac \\ 14. πολίτη ac || 16. καιρέ ac || 19. qantum a || 27. fecit ac \\ 
28. καιριυ ac || 29. erculem ac || 30. υπεμου ac || 32. cou ac || 40. commune om. 
ac II 41. διπνεεαι ac \ caenare ac || 45. αδελφον c || 48. sauina enim ac || 49. in 
billa a. inuillam c || 52. ipsa sit a || 55. ab ελθηε ueniatis deficit c, exstat b \\ 
56. να a || 38 HERMENEVM ΑΤΑ LEIDENSIA τοι • ουτο • iponoc eiusmodi 

παοιν • ανθρωποιο^) omnibus liomi- 
nibus 

OKOic • ocTic uti cjui 

πατροκτονιαν patricidium 
5 πεποιηκι fecisset 

brmocioc publice 

eic • μoλcov inculleuin 

πεμφθειο missus 

ουντραφηναι conscriberetur • R 
10 μετά εχιδνηε cum uipera 

και • πιθηκουν etsimiam 

και • αλεκτοραε etgallu 

και • Kuvac et cane 

ααεβιείωιο impiis animalibus 
15 αα'ΐβε€ • ανθρωποε impius homo 

και • ειε • αμαΗαν etinplaustrum 

είευγμενην'-^) iuuctum 

μελανον • βοών nigris bouis^) 

κατενεχθηναι*) deportari 
20 προεθαλαεεαν admare 

καίε ic βυθό VI etinprofundum 

βληθηναι mitti 

εδιΗαν ostenderunt 

υποδιγμα exemplum 
25 τιμυυριαε poene 

ίναμαλλον utmagis 

φοβηθωειν timeant 

ουτωε • avociov siccrudelem 

έργον • εποιεεην opus fecit νυν • ου ν nunc ergo 3o 

• εαν • επίβαλε quod conatus fueris 
επι • περαε • aHic adfinem adducis 
bio propterea 

ενπαντι • πράγματι iuomnire 
φιλοπονιν • δει studere oportet 35 
απο • τυυν^) θελωντον auolentibus 
πλέον • τι • ειδεναι plus aliquid scire 
ο • ευχρηετον • εετιν quod utile est 
ανθρωπινω • βιω liuman§ uitae 
τούτου μαλιει liuius praecipuae 4ο 
απεγορια • κυριεύει oratio domina- 

bitur 
όθεν δει unde oportet 
γραμμάτων ■ τεχνην litterarum 
εκμαθιν•^) perdiscere 
και • γαρ • εετιν et enim est 45 

ορομα uisus 
απηγοριαε orationis 
ένθεν • γαρπαντα liinc enim omnia 
καταυγαίονται^) inluminantur 
ουκ • αματωε • γαρ ηοη indocte enim so 
ο • εώεναι • θελων quiscire uelit 
ρωμαϊετιλαλειν latinaeloquia [22•] 

και ελλενιετι etgrecae 
επιμελωε • προεεχε diligeuter ad- 

tendat 
τουτωγαρ hoc enim*^) 55 

ϋπαδιγματοεχαριν exempli gratia 
προε θηεομεν adpouemus 1) uj pro corr. m. 1 || 2) υγ pro ικ corr. m. 1 \\ 3) bones ante corr. m. 1 || 
4) η pro e corr. m. i |1 5) ω j/ro ο corr. m. ί || 6) θ pro τ corr. m i || 7) υ 2»ό 
γαρ corr. m. 1 || 8) post enim erasum est exempli gfa || 2. ανθροποο a || 3. οπυυ a \ utique b || 6. δημοοιιυο ab || ϋ. ουνγραφηναι a. 
οιντραφηναι δ | R om. a || 14. Ziujoic ab || 15. αοεβηο a. acepic b \ ανθροποο b \\ 

ο 
17. είειγμηνην a \ 18. μελανιυν a || 19. cleportant b || 21. βυθνι a. βυεονι b || 24. πο- 

διγμα α || 26. jjoeaae a \\ 26. να a || 29. ερτον a \ εποιηοεν a || 34. επαντι a || 36. θε- 
λοντιυν α || 37. aliquit a || 40. τουτυ b \ μαλκια ah \ precipue a || 43. γραμμα- 
τον a I litterarum artem b || 48. γαρ • ναντα a || 50. eii h. eum a || 52. latina 
eloqui a. latine loqui b \\ 53. grece a || 54. attende ab || 56. παδιγματοο a || HERMENEVMATA LEIDENSIA απεγοριαν orationem πλιυυν • γαρ ■ eciiv plus enim est 

η • TIC • ecTiv quiest • καλωα • ίην^) bene uiiiere 

αθηνας χάριν mineru^ gratia ταύτα • ποιουντα haec facieutein 

η • δώουοααπαοιν qiiaedat omnibus yovic • τίμα potentes diligere 5 την • μαθη€ΐν doctrinam 

καυ • τυχην etfortunam 

πρώτον primum 

επιτα • eibevau ') deinde scrre 

ποιων γαρ faciens enim 
10 ποιεί facit 

ανθιν • τουτουο florere eos 

τουο • μη • αμελουνταο quinounegle- 
xerunt 

και • πoιocιv etfaciunt τεκνοια • ενγλυκαινιν natis iudulgere 

φιλουο • φιλιν amicos amare 

και • απλωο • ϋποδικνυειν etsimpli- 

citerdemonstrare 
και • αvϋπoπτωc etsine suspitione 
πάντα • ποιειν omnia facere lo 

και • μη • παντιπραγματι etnouma- 

ligne 
ινα • ev • παντι • πράγματι utinom- 

nire 
ειχρηατοο • ηε utilis sis α • εμαθον quae didicerunt 

15 τέχνη • γαρ • μετατίθεται arsenim- καιπαντα • τα • έθιμα et omnia quae 
transfertur solet 

απο • άνθρωπου abhomine ζωη ■ εη • παρατηρηε uitaetuae ob- 4δ 
εκ • ανθρωπον inhominem serues 

και • διατουτο • τέχνη etpropter ea και • θαυμαεηε etmiraberis ars οτι • τον • καλωε • ποιουντα quoniam- 

benefacieutem 
καλωε • ακολουθι bene sequitur 
νυν • ουν • αρΗωμε Nuncergo inci- 

piam 
μυθουε • γραφιν fabulas scribere 
αιεωπιουε aesopias ουκ • αποθνηεκι nonmoritur 
20 επιτοι denique 

ποια • ηνχαριε quae erat gratia 

μαθιν discere 

ει • ο • δώαεκων si qui docet 

ην • αθάνατο c eras etinmortalis 
25 ταύτα • γαρ • είναι haec enim esse και • ϋποταΗω et subiciam 

θεοί • ηθηλεεαν dii uoluerunt ϋποδιγμα exemplum 

αναμιμνηεκοντεε admonentes bia • τούτον • γαρ per eum enim• 

πρώτον • πάντων primum omnium ai . ίωγραφώεε • ευνεετηκαν picture 05 

θεουε ■ εεβεεθαι deos colere constant 

30 ου • λιβανω uon turae ειειν • γαρλιαν sunt enim ualde 

άλλα ■ ευνειδηει sed conscientia ανακαιαι necessarig 

1) at pro αυ postea corr. m. i || 2) η 2^'>'<^ ε corr. m. 1 || [22"] 3. minerbe a \\ 4, ηδιδυολαττααν b || 6. και a \\ 8. eibev b. ειδβναψ a \ scire 
ab II 13. vaimociv b || 16. απο • ανθρυυι a \\ 19. ouv b \\ 24. erat inmortalis b \\ 
26. ηθ€ληοαν a \\ 35. γιμα a \\ 36. ενγαυκαινιν ab \\ 38. απαυυο a \\ 39. ανποπτιυο a \ 
suspicione a \\ 41. maligne a \\ 42. παντι om. a || 43. ευχρηοτοο a \ sit b || 45. Ιων a || 

49. αρχυυμε b. αρΕωμε a || 51. αιeuJπιoυc a || 52. ποταΕυυ a \ subitiam a \\ 53. ποδιγμα 
ante corr. a l| 40 HERMENEVMATA LEIDENSIA 

προα • ωφελιαν adutilitatem και • κυνηγ€τ€ • πλεοιον etuenatores 

του • βίου • ημον uitaenostrae proximo 

πρωτω • ουντωπω primo ergo loco ο ■ be • προαφυγην ■ υυρμα atilleinfu- 

μυθου • αρΕομαι fabulam incipiam gam ibat 

δ deceruo και • μeχpιc • οπού etquandiu quidem 

απο • ελαφου deceruo bia • uebiuuv percampos 

ελαφοο • ευμεγεθηο ceruus bone ma- eπoιeιτo•τovbpoμov faciebat cursum 35 

gnitudinis ecuj^exo liberabatur 

ωρα • θερουο aestiuo tempore ϋπο • τηα • οκιτητοε auelocitate 

διψη • λιπομενοα siti deficiens των • οκελων crurum 

10 παραγίνεται aduenit επώε • eic • πυκνην sedubi inspissam 

επιτινα • πηγην adquendam foutem και • baciav etcondeusam 40 

biauYi! • και • βαθιαν limpidum et υλεν • επεεεν siluamincidit 

altum ενπλακεντων • αυτυυ obligatisei; in- 

και • πιων etcumbibisset plicatus 

ocov • ηθελεν quantum uoluerat των • κέρατων cornibus 

15 προοειχεν adtendebat εαλω captus est 

τη • του • αωματοα acorporie πείρα • μαθών modo perdiscens 4δ 

και • μαλιετα • μενερηνι etmaxime οτι • αρα • αbικoυcεv quod iniustus 

quid laudabat esset 

την • φυειν • των • κέρατων uaturam των • ϊbιωv • κριτηε suorum iudex 

cornuorum ψεγων • μεν ι ciilpas quidem • uitu- 

ανατεταμενωντε excelsissimam perans 

20 εκ • πολύν αέρα inmulto aere τα • οοίοντα • αυτόν quaesaluabant 

και • ωο • κωο • μοεειη etquodorna- eum 

mentum esset επαίνων • bε laudaiis autem ου 

παντι • τω • εωματι ormii corporis ϋφων • πpobεboται aquibus deceptus 

εψεγεν • be culpabat autem esset 

την • των • κελων crurum de mure 

25 λεπτετητα exilitatem Μυε • επάνω Mus super 

ωε • ουχοιωντε • όντων quas nonesset λεοντοε • κοιμωμενου leouem dor- 

εριν • το • βαροε ferre pondus mientem 

ev • oic • bε • πρρο • τουτουε • ην sed- εφηλατο iiisiluit 55 

cum inhis esset και • τον • υπνον • αυτού etsomnum [as'^] 

ϋλαχητε • κινων latratus canum eius 

so εφνώιωε • ακου • ται subito audiit εΕυπνικεν excitauit 3. τοπιυ a || 4. άρχομαι h || 5. deceruo om. ah || 6. post αποελαφου de ceruo 
deficit h \ decerbo a || 7. bon^ a || 8. aestibo a || 10. παρατινεται a || 12. δγαυτη a \ 
linpidu a || 14. quintum i;oluerit a (| 16. acorpore a || 17. μενερηλπ a || '20. ])ost 
aepa . . . aere deficit a |1 HERMENEVMATA LEIDENSIA 41 ov • • λέων ■ όραΗαμενοο quern leo eauTOuc • avaXic • icecBai se consumi 

amplexus εβλεπον uidebant 

αναιριν-ηβουλετο interficereuolebat wpicav statuerimt 

€Kivoc • be ille autem μεταυτων") • πυκτευοαι'') cuineis pu- 

αυγγνωμην • ητηεατο ueuiam petit gnare 

δ υπέρ • του • ζην pro uita τοιγαρ • ουν itaqiie 

και • ouKeXaccova etnon miuorem εποηααν • εαυτoυc fecerunt sibi 

καριτα • επεγγελλετο gratiam repro- ηγεμονα€ duces mittebat 
ο6ε • λευυν • γελων etleo rideus 
και • οτοχαίομενοο ') etexistimaus 

10 λεωντι • χαριταο leoni gratiam 
αντοποδωειν restituere 
επεγγιλατο repromisit 
απελυεεν • αυτόν dimisit eum 
μεθου • πολώε Seibnulto post 

15 auTOC • ολεων ipseleo 
ϋποκυνηγων 
captus ouc • προε • επιοημον quos adnobili- -to 

tatem 
χριεεοιε ■ κεραειν aureis cornibus 
εκοα μεεαν oruaueruiit 
και • εΗαπινηε etde subito 
μαχηε • ευμβληθιεηο pugua commissa 
μυεε • έφυγαν mures fugermit 10 

01 • ηγεμονεε • ουν duces ergo 
κωλυο μενοι proibitisunt 
ληφθιε auenatoribus bia • τα • κέρατα propter cornua 
εεφαγηεαν') occisisimt 
και • ειε • δεαμα • βλεθιε etiuuiuculis- ουτωε • ειε • τιμήν sic iuhonorem'') ^o 

τοιε • boGiciv • εχαιρον dati gaude- 

bant 
αυτταυτων • εττατον exeis passisimt 

depatre familia 
Τιεποται • οικοδεοποτηε Nescio qui- 

paterfamilias 
πλέων • εια • θαλαεεαν iiauigaiis iu- 55 

mare missus 
εκεττο iacebat 

τότε • ο • μυε • μνηεθιε Tmicmus-) 
■20 ανταποδουναι restituere 

τω • λεωντι • την • χάριν leoni gra- 
tiam 
ηθεληεεν uoluit 
και • bia • νυκτοε etpernoctem τρώγων • τα • εχοινια rudeus fuues^) εκοπιαυπο • χιμωνοσ laborabat in- 
25 ηλευθερωεεν • τον • λεωντα"*) libera- tempestatem 
uitleouem εέανελπιετον sicdisperatis 
βοηθια adiutorium 
αττο • ηττονων abinferioribus 
γίνεται • μιίοειν fit maioribus 
30 de muribus et mustelis 

Μυεε • οργιζομενον • Mures indignati 
οτι . απο • γάλων quod amustelis και • οι • ναιται etnaute 

αεθενεετερον inbecillius 

υπηρετούν miuistrabant [23"] 

bia • τον • χιμονα propter tempesta- f,o 

tem 
oic • ανθρωποε • ειπεν quibus homo 

dixit 
υμειε • φηειν uos inquit 1) Zo pro lu) corr. m. 1 \\ 2) praecedit in margine r et μνηοθιο litieola videtur 
deletum m. 1 || 3) ante nes erasa est d || 4) λεω 2>^'0 Xeo corr. in. i || 5) uj pro corr. 
in. 1 II 6) posterior υ siiperscr. || 7) η pro e corr. in. 1 || 8) hononorem ante corr. \\ 42 HEEMENEVMATA LEIDENSIA 

ειμη • τούτο • τοπλοιον nisihanc na- τα • ενάντια • παεχουειν contrariam so 

uem patiuutur 

ταχυτερον • αγηται celerius ducitis deleone 

λιθοιε • ϋμαζ ■ καταλω lapidibus iios Λέων • λιμω • εκλιπόν Leo fame de- 

deiciam ficiens 

τότε • ειε • ε5 • αυτών • ειπεν Tunc- vociv • εαυτόν lauguerese 

imus ex eis • dixit προεεποιειτο simulabat 

5 οφελον • γαρ utinam enim και • bia • ταυτηε • τηε • πλανηε et- 35 

εκινω • τω • τοπω • ημεν ineoloco es- propter earn fallaciam 

semus ταλοιπα θηρία cetere besti§ 

οττου • λιτοί ubi lapides επιεκεπτομενα uisitaiites 

ουλλεγηναι • δύνανται coUigi possint ειε ηρχοντο introibant 

τοιτω ουν • όμοια buic ergo siniilia ouc • ολεων quos leo 

10 ταεψυχαε • ημών animas nostras ευθεωο • εδαπανα continiio consum- 40 

βαεταίιν • οφιλομεν baiulare debe- mebat 

mus αλωπηΗ • δε uulpis autem 

ταε • κouπoτεpαc • ίημιαε leuiores εΗωθεν • τουεπηλαιου • εεταθη extra 

iacturas speluncam stetit 

ϊναταε • βαρυτεραε grauiores και • εεπαεατο • αυτόν etsalutauit eum 

εκφυγωμεν eifugiamus επερωτηθιε • δε interrogata ergo 

ΐδ decattuna ϋπ • αυτού abeo 45 

Αιλουροε • προαποιουμενοε Cattima διατι • ουκειεηρχετο quarenonintraret 

fingens απεκριθη respondit 

γενεθλιον • αγειν natalem agere επιδε • ορω quoniamuideo 

επι • διπνον • ορνεα adcaenam • gal- ειεερχομενων • ϊχην intrantiumuesti- 

liuas gia 

εκαλεεεν inuitat εΗερχομενων•δε•ου exeuntiumautem δο 

20 επιτα deinde non 

παρατηρηκωε obseruans ουτωε • τίνων ') siealiqiiorum 

ειεελθονταε introeuntes ουκινδυνοι pericula 

εκλιεεν • ταε • θυραε clusit ostia διδαχή • ημιν doctrinanobis 

και • καθ • ηνα etsingillatim είναι οφιλι essedebet 

25 ηρΗατο εεθιειν quicoepit manducare τηε • ημετεραε • εωντηριαε nostre sa- 55 

ουτοε • ο • μυθοε haecfabula lutis 

ηρμοεται • ειε • εκινουε apta • est • deinfirmo 

iueos Αεθενηε • τιε Quidam infirmus 

οι • προεελπιδα • ϊλαραν quiadspemi- απο • ατεχνού • ϊντρου abindocto me- \2ί^] 

litarem dico 

πορευομενου proficiscentes αφελπιεθίε desperatus 1) ιυν pro ον corr. m. 1 || HERMENEVMATA LEIDENSIA 43 εαωθη^) coniialuit 

και • cuvavTi'iccac • αυτυυ etobuiatusei 

τω • ϊατρώ medico 

δια • χρόνου post tempus 
5 εΠητα^εν interrogauit 

ei • auToc • ειη si ipse sit 

ov • αφλαπίκει quern disperauit 

obe • απεκρίθη is respondit 

του • χάροντοα • χάριν orci gra 
10 αυτόν • ανεπεμπεν 

εΗαδου 

παρεκτοε • 5ε praeter ea autem 

χαροντοε • εετακεναι orcuin statuisse 

πανταετουε • ϊατρόυε oinnes medicos 
15 εντοε • ολίγων • ήμερων iutrapaucos 
dies 

παρεαυτον • αγειν apudse duci 

ϊνα • αυτουε • βαεανιεε uteos torque- 
ant 

επώη • τωυτων • αμελια quouiara 
eorum neglegeiitia 

πολλοί • απεθνηεκον multi moriimtur 
20 άλλα • coi sedtu 

μη ' φοβηθηε nontimeas 

εγω • γαρ • ειπον • αυτω ego enim 
dixi ei 

εεϊατρον temedicum 

μηδεποτε-γεγονεναι immquam fuisse 
25 προτα • γαρ primum enim 

εε • αποεπαεαι te adduci 

εεεημιωκει^) atlnotauerat 
haecfabula 
potest 
30 adeos pertinere 

οετιε • ο • ουκοώεν quiquodnescit 

επαγγέλλεται promittit 
de cornice 

Κορώνη • διψωεα Cornix sitiens προεηλθεν • επι • ubpiav accessitad- 35 

hidryam ■^) 
και • ταυτην • εβιαίετο et earn coua- 

batur 
ανατρεψαι conuertere 
άλλο • τι • ϊεχυρωε • ετηκι sed quia 

fortiter stabat 
ουκηδινατο noupoterat 
αυτήν • καταβαλιν earn deicere lo 

αλλαμεθοδω • επετυχεν sedremedio 

optenuit 
• ηθεληεεν quoduoluit 
επεμυε • γαρ • ψηφουε misit enim 

calculos 
ειε • την • ubpiav in bydriam 
και • τούτων • το • πανθοε eteorum 45 

multitudo 
απο • κατωθην • τω • ubωp■^) de imo 

aquam 
ανω υπερεχεεν susum effudit 
και • ουτωε • ηκορωνη etsiccornix 
την • ibiav • bιψαv • κατεπαυεεν sitem- 

suam reparauit 
ουτωε • ουν • φρονηειε sicergo'') sa- so 

pientia 
αvbpιτητα • πλάνα uirtututem fallit 

decoruo 
KopaE • τυρον • αρπαεαε Coruus • ca- 

seum • rapuit 
και • επάνω • bεvbpoυ etsuper arbo- 

rem 
πεταεθιε • εκαθιεεν uolans sedit 55 
ϊboυεα • be • αυτόν speculata ergo 

eum 
αλωπεΗ uulpis 
προεηλθεν accessit 
και • επαινειν • ηρΕατο etlaudare coe- [24"] 

pit 1) ante θ erasa est υ || 2) η pro e corr. w. 1 || 3) adidriam ante corr. m. 1 
4) uu pro ο corr. m. 1 \\ b) c superscr. m. 1 \\ 44 HERMENEVMATA LEIDENSIA 

αυτού • την • avbpiav eius uirtutem ο • €€τιν • επικινδινον quod • est • peri- 
εψεγεν • be argiiel)atautem culosum 

οτι • τοιουτοίωον quodtale animal decaue 

φωνην • ουκεχει uocem noiiliaberet Kpeac • κυον Came canis so 

:'i πλανηθια • ouv • ο • κωραΗ fallatiaergo απραααο raptam 

coruus ποταμον • διεβαινεν flumentransie- 
ηνοιΗεν • το • οτομα aperuit^) ro- bat 

strum καιθεαοαμενοο etutuidens uidit 

τινι • τον • τυρον • πεαοντα quicaseum του • Kpeoc • την • CKiav caruis um- 

cadentem bram 

αλωπεΕ ■ apnacaca uulpis raptum ϋπωπτααεν suspicatus est 35 

κατεφαγεν comedit μιίονα • eivai • ηο • εφερεν maiorem • 
11) ουτιυε • οι • πολλοί Sicconplures esse quam ferebat 

οτηδυναμι • ου5ινανται quod uirtu- και • uuc αίρει etdum toUit 

tibus uou possuiit απεβαλεν • ην • εκρατι amisit quam 

φρονηοι • εκπλεκοιαιν sapieutia ex- ούτω • πολλοί • άνθρωποι Sicmulti 

plicaut homines 

depuero τα • άδηλα incerta 40 

TTaibiov • e\c • ϋλην puer insiluam ωε • θηρευουειν dum captant 

15 ακρώαο θηρευον^) lucustas capieus αποβαλλουειντα • ίδια amittunt sua 
επεεταθη • λιθωτινι adstetit lapidi derana 

cuidam Βατραχο€ • μιν Rana murem 

erfov inquo επιεεν • κολυμβαν suasit natare 45 

οκωρπιοο • εκρυβετο scorpio latebat ουτον • πο6απροατονίδιοννο6α cuius 
ov • οπαιο • εβιαίετο quempuer com- pede adpedemsuum 

pellabatur εδεοεν • ligauit 

au αντί • ακρώοε • εΕελθιν contra lucu- είτα • οτε deindecum 

stam exire ειε • το • υ6ωρ ■ αυτόν • ατειοχει in- 
ω • ο • οκωρπιοε • λεγι qui scorpio aquaeum adduxerat 

dicit καθωε • εν • ϋδρονίωον sicutaquatile 00 
οραταλαε uide miser animal 

μη • wc • ελλεθηρευειε^) ne dum "me μεταχαραε • κατεδυνεν cumgaudio- 

capis mergebat 

εαιτον • απολεεηε teperdas ομυε • he mus autem 

25 ουτοε • ο • μυθοε haec fabula ωεεν • αευνηθι • τοπω tamquam in- 
παραγγελλει praedicit consueto loco 

μηδέν • τοι • ουτον • τολμαν nihiltale φυεεωε • ibiac natury suae 

audere κολιμβων • απωλετο*) natans perit 55 1) i ea; t corr. m. ί || 2) υ χη-ο ο corr. m. I || 3) pe superscr. m. ί || 4) ιυ pro 
corr. m. 1 11 HERMENEVMATA LEIDENSIA 45 μετά • be • ipic • ημεραα post autem 

tres dies 
acKOC uter 
ο ■ μυο • φυοοθια • εκολιμβα musiiifla- 

tus natabat 
ονκολιμβωντα • νεκρον queumatan- 
tem mortuum 
!"> iKTivoc • πετόμενοο miluus uolans 
[25'•] ηπαεεν rapuit 

καιτω αυτω λινω eteodem lino 
οβατραχοε ηκολουθηεεν raiia secuta 

est 
ονευθεωε • ο • ίκτινοε quam coutiuu- 
omiluus 
10 κατεπιεν deuorauit 

ουτωε • ουνοε • αλλοτιε Sieergo qui- 

alicui 
Kivbivov • κινεί periculimi iiioueut 
εαυτόν • απομει se perdit 
deasino et lupo 
1Γ. Ovov • αρρωετόν Asiuum ggrum 
λυκοε • επεεκειττετο lupus uisitabat 
καιηΕατο^) et coepit 
το εομα αυτού τινγανιν corpus eius 

tangere 
και • εΗετείειν et interrogare 
20 ποια • μάλλον • μέρη quaemagis par- 
tes ■ 
αυτού • επονουν eidolerent 
απεκριθη • ο • ονοε responditasinus 
α • εοι • θινγανιε quaetutangis 
ουτωε • άνθρωποι • κακοί Sichomines 
mali 
25 ει • και • ωφελιν • δοκουειν siet pro- 
desseuidentur 
μάλλον • βλαπτουειν magis uocent 

de tauro 
Ταυροε φευγων ■ λέοντα Taurus fu- 
iriens leonem εαυτόν • ειε επηλαιον • εβαλεν se- 

iuspehmcamisit 
οπο • υηεαν • τράγοι • τ ubierant- so 

hyrci • tres 
οι • τινεε • εωρακαν qui ut uiderunt 
τούτον • φοβουμενον eum timeutem 
κατεγελων • αυτούε deridebanteum 
κακινοε • αυτουε etilleillis 
απεκριθη respoudit abintellegentes 35 
ω • απονενονμενοι odesperati 
ει • γαρ • ηδιτε sienim sciretis 
τι • ωδε • κατεφυγον quare hicrefu- 

gerim 
ουκαν • μου • κατεγελαταΐ") noiime 

deridebatis 
ουτωε • ουν • ενίοτε Sieergo sepiui 40 
ταδινατα • προεωπα poteutes perso- 

nae 
ϋπο • αδυνάτων • υβριίονται abiufe- 
rioribus iuiuriantur 
de^sopo 
αιεωποε • επεροτηθιε Aesopus iuter- 

rogaturus 
διατι • γυναικεε • ανδραειν quare mu- 45 

lieres uiris 
προικαδώοαειν dotem daut 
και • ουκανδρεεγιναιΗιν et nou uiri 

mulieribus 
ηρΗατο • τοιουτουε • μιθουε") iueepi- 
tabilem fabulam 
de lioinine et leone 
Ανθροπωε ■ καιλεων Homo etleo 50 
οτε • ειε εαιτουε cum iuterse 
ηριΣϋον certareiitur 
τιε • ειη • επανωτεροε quis esset su- 
perior 
και • εΖΙητουν etquaerebaut 
ταυτηε • τηε • αμφιεβητηεεωε eius 55 
altercationis 1) η jjro e corr. m. 1 || 2) ye ex γα corr. in. 1 \\ 3) θ pro τ corr. m. 1. 46 HERMENEVMATA LEIDENSIA 

μαρτυριαν testimoniuin χρια • ουκεοτιν opus nonest 

και • uuc • ηλθον etutueuerunt άλλα • αλεθιαο sed ueritatis 

οπού • ην • μνημιον ubierat inoui- και ■ ο • ανθρωποο • αττεκριθη ethomo 

mentum respondit 

ev • ω • ην • είω • γραφημ€νον iiiquo νενικηκηιοαν uiceras so 

eratpictura ei • μεδεδεμενον μοι sinonalligatum 

^> nuuc • λέων • υπο • άνθρωπου ίμιο- milii 

rnodo leo abhomine τον • ανθρωπον ■ εδικνυεε homiiiem 

επνιγετο suifocabatur ostenderes 

εδικνυεν • ουν • αυτω osteiidebat πιετευοον • ουν crede ergo 

ergo ei λελιμενον ■ οε uiuctum te 

ο • ανθρωποα homo εν • τούτω ■ φανεροο ineo euiden- 3δ 

την • μαρτυριαν testimonium ter 

10 εν • τηζωγραφια iupictura και • ετοιμααω • οε etparate 

αλλαολεων • απεκριθη sedleo respoii- εντοκ • αλλοιε iualiis ceteris 

dit απεχεςαι^) • αε abstiuerete 

αυτή • ηζωγραφια haec pictura και • ειδεναι • λέοντα et scire leonem 

[25"] ϋπο • ανθρωπουείωγραφηθη abho- ϋπο • ανθρωποιχαλινοκθαι abhomine 4ο 

minepicta est iufrenari 

ει • 6ε ■ και • λέων • εζοωγραφηι^) si ιναμη • κακοο unde malus 

autem leo pingeret και • α5αμαετο€ • ηε et indomitus 

1•"' ωρακιε • αν uidisses quidem suis 

πωε • ο • λέων quo modum leo de culice 

εννιγενανθρωπον sufifocaret homi- Κωνωψ • επιταε Culex sedit • adue- 

nem niens 

άλλα ■ κάτω • εφηδωεω • coi sedego κεπατι•καμπoλωταυpoccornuocuruo 4γ> 

inquit dabotibi tauri 

αληθινην μαρτυριαν uerum testimo- μικρόν • δε • επκχον etpostpaululum 

nium ειπεν • ταύτα • βομβηεαε dixit liae- 

20 ηγαγεν • αυτόν adduxiteum fritiniens 

εΐ€ • αμφιθεατρον iuamfitheatro ει • cou • βαρύνω site grauo 

και • εδιΗεναυτω etostenditei τον • τεναντα • και ■ κλίνω *) cerui- 

ποε • ανθρωποε quomodum''') homo . • ^ 

' ^ ^ cem • etcamso mcuruo 

ϋπο • λεοντοε • επνιγετο ableoue suf- dormio 

focabatur καθευδομαι • η • κατέλθω ibisedebo 5ο 

2Γ. και • ειπεν et • dixit autdiscedo 

ωδε • χρωμάτων • μαρτυρία hie co- ποταμιοειε'^) • ιναιγιροιε fluminalibus 
lorum testimonium popaulis 1) γρα superscr. m. 1 || 2) um 2»ό ο corr. m. I \\ 3) ai ex aei corr. m. 1 
4) λ χή"*^ 1 corr. in. 1 || 5) posterior ι ex c corr. m. 1 \\ HERMENEVMATA LEIDENSIA 47 

obe • ουμελι • μοι • φηοιν aclnos per- ςυκωντε • καιαταφυλων ficus etuuas so 

tinet iuquit και • των • άλλων • ακροδροιων etce- 

ουταν • μινηο necsimaneas terapoma 

ουταν • απελθηο nee site ducas obe • πολλην • αυτού atille multa eius 

ούτε •οτ£•ηλθηο•€γνωκιν nee quando πενιαν • κατεγινωεκεν paupertatem 

ueneris ego sciri agnoscebat 

■> χιμωνοα • ωρη iemis intempore εκελευεν • τε iubebat ei 

de formica τη • αυριον incrastinum 35 

οιτον • εκμυχουειρον Frumentum ex- αφεικνιεθαιπροεαυτον uenire adse 

cabotrahens και • oc • etille 

εψυχεμυρμη? siccabat formica ειε • πλουειου • ταμιον-) indiuitis cel- 

ov • θεροιε • εεεωρευκι quod perestum larium 

colligerat αυτόν • ειεαγαγων eum induxit 

10 τεττιΗ • be • τούτον cicada autem earn παρειχεν • ευωχεκθαι praestabat epu- 40 

ίκετευεε • λιμωττον rogabat esuriens lari 

bouvai • τικαι • αυτω dare illi^) ali- του • το • μεν liac et quidem 

quid sibi κρεων • παvτobαπωv carnium om- 

τηε • τροφηε excibo nium diuersitatem 

όπως • ίηεη unde et uiuat τούτο • bείχθυωv etiam et piscium 

IS τι • ουν • εποιειο • φηειν quidergo fa- ετι • be ■ καιπλακουντων super et 

ciebas inquit placuntarium dulciorum 

τω • θερι ■ τούτω acper aestate hac εν • ω • bεπpocτoυτoιc • ηεαν in quo 45 

ουκ • εεχολαίον nonmiuacabit autem adeos ■ erant 

άλλα • bιητηλoυv ■ abwv quiaperse- η • ταμιουχοε • επιεηλθεν cellaria iu- 

ueraui cantando troiuit 

γελαεαα • be • ο • μυρμηΗ ridens ergo και • τουτουο et eos 

autem formica bεocτε • καυφυγη necessitas et fuga 

20 τον • τεπυρον • ενκλιων et frumen- καταλαμβανι conprehendit 

turn includens και • ο • αρουραιοε etsiluester 50 

χιμωνο€ • ορχου • φηειν iberuo salta προα • τον • αετικον adurbanum 

dixit coi • μενεφη tuiuquit 

[se""] ει • θερουΓ • ηααο siperaestu cantasti ταυτη€ • απόλαυε • τηε • τροφηε eas 

de mure fruere epulationes 

ucapoupaioc Mus . siluester μετά • τοεουτον • αώεαματων^) cum- 

20 εκαλεαεν ■ επεετιαειν uocauit adcena tantiscibis 

μυν • α€τικον murem urbanum εγω bεχαυpω ego autem gaudeo 55 

και • παρειχεν • αυτω etpraestabatei τη μετά abiac soluto 

ατεκθαι uesci καιελευθεριαετροφη etlibero cybo'^) 

τα • εν • αγρω quae inrure ΤΤολλω ■ κοπώ Multo labore 

1) illi sup. scr. \\ 2) lov ex ivov corr. m. 1 || 3) ω pro corr. m. 1 || 4) seqni- 
tur unus versus vacuus || 48 HEBMENEVMATA LEIDENSIA καιφιλοπωνια^) etstudio 

ούτω • πλήρη tarn plene 

τουτωτω • βιβλιω hoclibro 

πάντα • τα • ονόματα oimiiaiio- 
miiia 
•'> επιμελωα-) diligeuter 

διερμηνευμένα interpretata 

ανεγραψαμεν descripsiraus 

τεχνηο • γαρ artis eiiim 

γραμματικηα grammaticae 
10 χάριν gratia 

εν • τοιε ■ λοιποιε iuceteris 

προ • τούτου ante himc 

απεδωκαμεν reddidimus 

πολλαμεντοι multatamen 
1•' ποίκιλα uaria 

α -ειο • ερμενιαν qu^interpretatioiie 

μεταφραίεοθαι trans ferri 

ουδυναται nonpotest 

ούτε • απο • ελλενικου neque exgre- 
cum 
20 ειο • ρωμαΤκην inlatinum 

διαλεκτον sermonem 
[26"] ούτε • απο neque ex 

ρωμαϊκηο latino 

εΐ€ • το • ελληνικον ingrecum 
2δ δύνανται possunt 

ειε • το • εεχατον innouissimum 

μάλλον magis 

ηπροα • ρήμα aduerbum 

πλιοναε plurimus 
30 λάλινα • κουω loqui audio 

τη • πολυπληθια multitudini 

κρυβι • celat^ 

α • ουδυνατον qu§inpossibile non- 
potest 

αυνκατανευειν adsentire 
ns άλλα • τούτου sedhuius 

του • πραγματοε rei ευρεθηοεται inuenietur 

μεθοδοε emolumentum 

αλχ • ηδη ■ νυν sed nunc iam 

α • ΰπεεχομην quae promisi 4ο 

τα • α • νηκοντα quaepertiueut 

προε • την • αγοραν adtbrum 

η • ενβουλευτηριω autincuriam 

ουδενι • ενποδιο nuUoinpedimento 

ηδη • αρΕυυμαι iamnunc incipiam 45 

παν • γαρδικαιον omne eniiu iustum 

η • πολιτικον cum iure aut ciuile 

προεαγορευεται appellatur 

η • φυεικον aut uaturale 

λέγεται dicitur 5o 

η • εθνικον uel nationisautgentile 

biKttiov iustum 

απο • τούτου • γαρ abeo enim 

ωνομαεθη nominatur 

και • πάντα • τα • έθνη et omnes na- 55 

tiones 
ομοιωε similiter 
του • του • ειειν eosunt 
κεχ ρεμενα usae 
ο • γαρ • καλόν quodenimbonum 
και • δίκαιον ■ εετιν etiustum est eo 
πάντων omnium 
ευχρηετια utilitati 
αυμφωνι conuenit 
το • δε • δίκαιον se quod autem 

iustum 
πολιτικον ciuilem 65 

κυριον • εετιν proprium est 
ρωμαιον romanorum "') 
και • απο • τούτων etabeis 
ειρημενον dictum 

επιδη • ημέτερα quoniam nostra 7u 
πολιέ ciuitas 

ταυ τητη • αληθια eaueritate 
χραται utitur 1) ω ρΐ'Ο ο corr. m. 1 || 2) ιυ pro ο corr. m. 1 || 3) es romanis ante eorr. m. 1 HERMENEVMATA LEIDENSIA 49 αλ'λ' • evioi^) sed qiiidam 

τούτο • eivai hoc esse 

α • παντεο quod onmes 

πολιτακ • "bioic ciuibus suis 
5 προλεγουοιν prediceut 

η • μιίονι • μερί autmaiore paris 
[27^] ουμφερι expedit 

ειεινγαρ sunt enim 

ου,και • παρεδοεαν quiettradiderunt 
10 ϋποεταειν • δικαιοευνηε quaiititatu- 
iustiti§ 

είναι • πλιονα esse plurima 

τουτονδε banc autem 

τον • αφορκμον definitionem 

αληθεετερον ueriorem 
ΐδ είναι • esse 

παρεδοεαν tradiderunt 

oca • εν • τηαρχη quae initio^) 

ειπαμεν diximus 

δίκαιου iuris 
20 πολιτικού ciuilis 

προεαγορευεται appellatur 

ωε • εκπλιονων quiexpluribus 

μέρων • ευνεετηκεν partibus con- 
stant 

άλλα • διαταΗιε sed edicta 
25 αυτοκρατορικοί imperatoria 

ομοιωε^) • τιμεταιον similiter hono- 
rantur 

• εετιν quodest 

και • του • πριτοροε etpraetoris 

διάταγμα edictum 
30 ομοιωε similiter 

η • ανθυπάτου uel proconsulis 

εκ • τούτου • γαρ exea enim 

ευνκατεθεντο consenserunt 

την • ενπιριαν prudentiam 
35 και • παριλημπται et receptum est των • απο • κριματων responsorum 

και • κεφαλεωδωε etsummatim 

ϊωθαμεν solemus 

ταύτα • λεγιν baec etdicere 

νομοε • γαρ • ϊουλιοε lex enim iulia 4ο 

και • παπιοε etjiapia 

τα ■ λοιπά • μέρη cetere partes 

τω • δικαιω iustititiae 

προεαγορευονται appellantur 

τουε • γαρκανοναε regulas enim 45 

ϋπεΗιοντι • μοι exequenti mibi 

προεταυτα adea 

τα • μαθήματα studia 

αναγκαιον necessarium 

προ • πάντων ante omnia 50 

ειδεναι scire 

ουδέ • γαρ nee enim 

ενοε • ειειν unius sunt 

ερεεεωε conditionis 

άλλα • ποικιληε sed uarig 55 

ατινα • καθεκαετον quaepersingul§ 

τα • ανήκοντα quaepertinent 

προεταουτην adeam 

την • εΗεγηειν^) enarrationem 

ανενεκταια ■ εετιν referendasunt " go 

τηταΗι per ordinem 

παντεε γαρ omnes enim 

η • ευτενηε • ειειν uelingenuisunt 

η • απελεύθεροι uelliberti 

άλλα • Ίνα • μάλλον sed utmagis [ 27" | 

δυνηθωειν possint cc 

εκαετα singula 

βελτιον • boKi melius uideri 

αρΗαεθαι iucipere 

απο • απελευθερον alibertis ''" 

αναφεριν adferre 

καιπρωτον etprimum 

περί • ρω • μαϊκον delatinis romanis 1) eivoi ante corr. \\ 2) jjosi initio erasum est diximus || 3) uu ^j>o con: 
m. ί II 4) η ρι•ο e corr. m. 1 || 

Corp. gloss, lat. torn. III. 4 50 HERMENEVMATA LEIDENSIA γραφιν scribere 

μηττλεονακκ ne saepius 

ταύτα eaclem 

διερμηνευειν interpretari 
5 αναγραίομεθα cogamur 

πρώτον • ouv primum ergo 

ϊδωμεν uideamus 

ποταπον • εοτιν quale est 

ολεγεται quod dicitur 
10 μη • eivai • eXeuOepouc non esse li- 
beros 

άλλα του δ€€ποτου sed doiuini 

θεληαι uolmitate 

€ic • ελευθεριαν iiilibertatem 

bia • τριβειν morari 
1Γ. και • μόνον et tautum 

του • δουλικού seruitutis 

φόβου timore 

απολυεαθαι dimitti 

προτερον γαρ ante enim 
•20 μια • ελευθέρια • ην uiialibertas erat 

και • η • ελευθέρια etlibertas 

εγινετο fiebat 

εκ • προ€αγωγη€ exuindictis 

η • κατά • διαθεκην uelextestameutor 
25 η • εν • αποτιμη€ΐ uel inceusu 

και • πολιτια etadministratio 

ρωμαίων roinaua 

ευναγοι competat 

ηλευθερωμενοια mauu missis 
■Μ ητιο•προ€ατορευεται quae appellatur 

νομιμοο iusta legitima 

ελευθέρια libertas 

ούτοι • be hitamen 

οι • δεοποτου quidomini 
3-, θεληοι uolmitate 

επελευθεριαν • ηεαν inlibertate 
erant^) • fuerant ειμεναν • δούλοι mauebaut serui 
και • οι • ελευθερωντε etmauumis- 

sores 
ετολμουν ausi eraut 
εια • δουλιαν inseruitutem 4υ 

πάλιν • ουτουο deuuo eos 
κατά • βιαν per aduim 
αγιν perducere 
παρεγινοντο inter ueniebant 
και • θυκηφιεν etnon patieba tur^) 45 
ελευθερωθεντα manu missum 
δουλευειν seruire 
πάντα • μεντοι^) omnia tameu 
καθωο δουλοα quasi seruus 
προαεποριίεν adquirebat [28•] 

ελευθερωκοτι manumissori δι 

η • ειτι • επηρωτα uelsiqui • stipula- 

bantur^) 
καταγραφιν mancupationi 
ειληφι • η • ει accipiebat uelis 
εΗοιαςδηποται ex quibus cumque δό 
5ικηο • αλληα calisis aliis 
προεεκεκτητο adquisierat 
του • δεεποτου domini 
τούτο • εγινετο hoc fiebat 
τουτ • εετιν idest 6υ 

ελευθερουμενου manumissi 
πάντα • τα • υπάρχοντα omniabona 
προο • τον • πάτρωνα adpatrouum 
διεφερεν pertinebant 
αλλανυν sednunc 6δ 

εχουειν • ϊδιαν liabentpropriam 
ελευθεριαν libertatem 
εΐ€ • Touc • φιλουο inter amieos 
ηλευθερωμενοι manu missi 
και • γίνονται etfiunt 7ο 

λατινοι latini 
Ίουνιανοι iuliani 1) η superscr. m. 1 || 2) ante tur lacuna unhis litterue relicta || 3) ι ex υ corr. 
Ill 1 II 4; la siqjerscr. m. 1 \\ HERMENEVMATA LEIDENSIA 51 επιδη quoniam 

νομοα • ουλιοο lex iuliani 

θ€την quae 

ελευθεριαν libertatem 
5 auToic • ebuuKGV eis dedit 

eEicocev • auxouc exequabit eos 

λατινουα^) latinis 

κολωναριουο colauariis 

01 • ore • ηοαν quicum essent 
10 πολιται • ρωμαίων ciues romani 

απελευ θέροι liberti 

όνομα • "ίδιον ^) nomen suum 

eic • τηνκολωνιαν iucoloniam 

δεδωκιεαν dedissent 
15 ev • τουτοκ ineis 

01 • μεταΗυ quiinter 

φίλων amicos 

ελευθερουνται maim mittimtur 

θελεει uoluntatem 
20 δεοποτου domini 

οκοπιται spectant 

νομοο • γαρ lex enim 

iouXioc iulia 

TouTOuc • γινεεθαι eos fieri 
25 λατινουε latinos 

κελεύει iubet 

ouc • • δεεποτηε quo dominus 

ελευ θερουο liberos 

είναι • ηθελεcεv esse uoluit 

30 τούτο • δη hoctamen • autem^) 
ουτωε • έχον sichabens 
οφιλι • προαιρεειν debet • uoluuta- 

tem 
ελευθερουντοε mauu mitteutis 
εχιν habere 
35 δεεποτηε dominus 
[28"] Οθεν • ενει unde si 
καταβιαν per uim αναγκαεθιε coactus 

λόγω • χάριν uerbi gratiarum 

ϋπο • Tivoc • be μου ab aliquo po- 40 

pulo 
η • αφενοε • εκαετου uel asingulis 
ανθρώπων hominibus 
ελευθερωει manu miserit 
ουκελευεεται nonpotuerit 
ο • δουλοε seruus 45 

προε • την • ελευθεριαν atUibertatem 
επι • ου ■ νοείται quianon intellegi- 

tur 
η θεληκεναι uoluisse 
ο • αναγκαεθιε qui coactus est 
ομοιωε*) similiter so 

Τναδυνηθη ut possit 
εχιν habere 
οδουλοε seruus 
την • ελευθεριαν libertatem 
τοι • ουτοε • είναι tales esse 55 

οφιλι debet 

ε ι να • οπραιτωρ utpr^ tor 
αυτού eius 

είτε • ανθϋπατοε siuero consul 
ελευθεριαν etlibertatem «ο 

ευντηρι tueatur 
καιγαρ • τούτο nam ethoc 
νομω • Τουλιω lege iulia 
ηεφαλιεται tutatum est 
ειειν • μεν • τοι sunt autem «5 

πλιονεε • αιτιαι plures causae 
εν • oic • ου • φυλαΗι inquibus ηοη- 

tueatur 
ο • ανθϋπατοε proconsul 
τηνελευθεριαν manu missionem 
περιων dequibus w 

προβενοντεε procedentes 
επιδιΗομεν ostendemus 1) τι pro π corr. m. 1 
4) ιυ pro ο corr. m. 1 || 1) ex n) corr. m 1 || 3) autem in margine est 52 HERMENEVMATA LEIDENSIA άλλα • και • 6κινο seel utillud 

παρατηρητεον • Ινα obseruandum • 
uti 

ο • ελευθερουμενοο quimaiminitti tur 

εvτoιcΰπαpχoucιv iubouis 
:'' ελευ θερουντοα manumittentis 

και • διατουτο et ideo 

εκ • TOCOUTOV sitantum 

εκδικαιου ex iure 

πολιτικού • η quiritiuin sit 
10 ελευθερουντοε manumittentis 

ουκ • εαται nonerit 

λατινυοα latinus 

ανάγκη • εετιν • ουν necesse est ergo 

δουλον seruum 
i.'> ou • μόνον nontantum 

εκ5ικαιου exiure 

πολιτικού quiritium 

αλλακαι • εν sed etiam 

τοιε • ϋπαρχουειν inbonis 
20 είναι • koivoc esse • communis 

δουλοα • ειϋπο • ενός seruusmanu- 
missus 
[29'"] γενηται • ελευθεροα fitliber 

ούτε neque 

επιτην • ελευθεριαν adlibertatem 
25 έρχεται peruenit 

και • του • έτερου etalterius 

δεεποτου domiui 

ολοε • γίνεται totus fit 

δουλθ€ • νομού seruus iure 
3υ αυΗομενου crescente 

άλλα • μεταΕυ • φίλων sedinter amicos 

δουλοε seruus 

απο ■ ενοε abuno 

απο • κοινωνών ex sotiis 
05 ελευθερωθιε mauumissus 

εκατερω utrique 

κυρυευεουειν dominalnint δουλοε μενι seruus manebit 

δίκαιον • γαρ iustum enim 

ουπροε • αυΕεεθαι nonadcrescere 4ο 

εν • ταύτη iuhac 

τη • ελευθέρια manumissionem 

ενηετρεφεται inqua uertitur 

ει • και • προκουλοε sed quam pro- 

culus 
δοκιμαεαι ^stimauerit • probauerit 45 
προεαυΕιν adcrescere 
μετά • κονωνων cum sotio 
ου τη γνώμη qua senteutia 
χρωμεθα utimur 

κυριωτατοε proprietarius 5o 

τούτον • τον • δουλον eum seruum 
ου • ηχρηειε uius usus 
και • ο • καρποε etfructus 
προε • άλλον adalium 
ανηκεν pertinet 55 

ου • δύναται uonpotest 
εκ • προεαγωγηε exuiudictas 
ελευθερωεαι manumittere 
επιεκοτουεηε^) obstautis 
χρηεεωε usus βο 

και • καρπού etfructu 
και • ει etsi 

ελευθερωει manu miserit 
τούτον eum 

εκ • προεαγωγηε exuindicta 65 

ποιηει f'aciet 
δουλον seruum 
ου • δύναται nonpotest 
προελατινον • αγιν adlatinum • per- 

ducere 
επι • ο • νομοε ■ ϊουλιοε quialex iulia το 
ωετων • λατινων-) quilatiuorum 
γενοε genus 
ειεεγαγεν introduxit 
ουκανηκεν ηοη pertinet 1) οτ pro ω corr. 111. 1 || "2) λατινον ante corr. ιη. 1 || HERMENEVMATA LEIDENSIA 53 προ€€λληνα€ adperegrinus 

ελευθερωταα manu missores') 

καθωα sicut 

και • οκταβιανοο etoctauianus 
δ δοκιμαίι probat 
[29"] ο • πραιτωρ praetor 

ουμη • αφηοι nonpraemittat 

τον • ελευθερωθεντα manumissum 

δουλευειν seruire 
10 ειμη^) • aXXujc nisi alias 

νομω • ελληνον lege peregriua 

χειρογραφηθη caueatur 

μιΐω • ϊκοοει • ετών maior • xxti • aii- 
norum 

ελευθερωοαι maim mittere 
15 ούτε • εκπροααγωγηε iieque exui 
dicta 

δύναται potest 

ούτε • διαθεκη neque testamento 

τοιγαρ • ουν itaque ergo 

ουδέ • λατινον neelatiuimi 
20 ποιηεαι • δύναται facerepotest 

τοεουτον γαρ tantum enim 

εττι • ουμβολιω apud consilium 

δύναται potest 

ελευθερωοαι manumittere 
25 δουλον • ϊδιον seruum suum 

αιτιαο • δοκιμα€θΐ€η€ causa probata 

ουτοο δε is autem 

οελευθερουμενοε quiamanumittitur 

εκ • φυλουε inter amicos 
30 oc • ουαν • η quodcumque est 

ετών • λατινοε • γίνεται annorum 
latinus • fit 

και • μόνον • αυτω ettantum ei 

τούτο • προχωρι hocprodest 

τηελευθερια manumissio 
35 ϊνα • μεταΕυ utpostea πάλιν • δυνητη iterum possit 

εκπροεα • γωγηε exuindicta 

ηδιαθηκη^) ueltestameuto 

καιπολιθηε etciuis 

ρωμαίων romanorum 40 

γενεεθαι fieri 

γυνή mulier 

χωρΐ€ • επίτροπου sinetutoris 

αυθεντιαε auctoritatem 

εκτοε • ειμεδικαιον nisiius 45 

τέκνων εχοι liberorum habeat 

τότε • γαρ tunc enim 

εκπροεαγωγηε exuindicta 

χωριε • επίτροπου sine tutore 

διναταιε • λευθεροεαι potestmanu- 00 

mittere 
οθενεγη uiide esset 
η • γυνή mulier 
απουεα absens 

ελεύθερον • είναι liberum esse 
κελευεη iubeat 00 

ητιc • δίκαιον quaeius 
τέκνων*) liberorum 
μη • εχοι nonliabeat 
είητηται • τούτο quaesitum est hoc 
η • επίτροπου • αυτηε antutores eius βο 
αυθεντιαν auctoritatem 
επι χρωντοε praestantis 
τούτω • τωχρονω hunc tempore 
ωε ■ επιετολη sicut epistola [30^^ 

γράφεται scribitur •>ό 

δουλω seruo 

ϋπο • τηε • δεεποινηε adoinnia 
Τουλιανοε iulianus 
αρνιται negat 

ϋπολαμβανι • γαρ existimat enim 70 
τούτω • τωχρονω lioctempore 
οφιλιν debere 1) mi pro ma carr. m. i || 2) η i^ro e coir. m. 1 \\ 3) prima η pro e corr. 
m. ί II 4) ιυ pro corr. m. 1\\ 54 HERMENEVMATA LEIDENSIA αυθεντιαν auctoritatem 

παρεχεοται praestare 

ev • ω • απαρτίζεται quoper agitur 

η • ελευ θεριά libertas 
5 τότε • γαρ time enim 

απαρτιζεεθαι per agis 

νοείται iutellegitur 

οτε • ο • bouXoc ciimseruus 

επιγνοι aguoscet 
10 τηοδεεποινηο dominae 

Tiiv • θεληειν uoluntatem 

άλλα • νηρατιοε secbieratius 

πpιcκoc priscus 

δοκιμαίι probat^) 
15 ελεθεριαν libertatem 

δουλω seruo 

ουναιτειν conpetere 

αρκιαται • γαρ sufficere enim 

οπότε • η • επιεταιλη quando epistola 
20 γράφεται scribitur 

παραλαμβανεεται adiberi 

αυθεντιαν auctoritatem 

επίτροπου tutoris 

ου • η • γνώμη ^) cuius sententia 
25 και • 5ιαταΗιε etconstitutio 

αυτοκρατορική imperatorie 

"εχυροπεποιηται confirmata est 

ει • δουλον si seruum 

εν • ϋποθεκη pignori 
30 δεδομενον datum 

πολιτην ciuem 

ρωμαιον romanorum 

ποιηεαι facere 

οφιλετηο debitor 
35 ουδιναται nonpotest 

εκτοοει • μη nisi forte 

προα • αποδθ€ΐνη adcredendum sit 

επιοκοτι obstat τη • ελευθέρια • νομοο libertate lex 

αλιοε • ςεντιοο alia sententia 4ο 

κωλύει • δουλον proliibet seruum 

πεπιετευκοτων creditorum 

χάριν causa 

ηλευθερωμενον manu missum 

πολιτην • ρωμαιον ciuemromanum 4δ 

γενεεται fieri 

άλλα • λατινον sed • latinum 

και • 0C • ενεπιτιμηαι etqui incensum 

ελευθερουνται manu mittimtur 

ει • λ • ετηχου si • χχχ • annos ha- [30"] 

beat 3) 
πολιτιαν• ρωμαίων administrationem si 

romanorum 
καται • επιτιμηειε ■ δε possidet • cen- 
sus autem 
επιρωμηο inroma 
αγεεται • "ωθεν agisolet 
η • αποτιμηαιο uelcensus 05 

καθαρμωκτιίεται lustro conditur 
εοτιν • δε • οκαθαρμοο*) est autem 

lustrum 
πεντα • ετηρικοε quinquennales 
Xpovoc tempus 

ιωρωμη • καθερεται quiromapurgatur eo 
άλλα • οφιλει seddebet 
ουτοε • ο • δουλοε • εκδικαιου hic- 

seruusexiure 
πολιτικού quiriatium 
ηελευθερια • είναι manumissio esse 
Τνα • πολιτηε utciues 65 

ρωμαίων • γένεται romanus fiet 
γράφεται • δουλω scribitur seruo 
ϋπο • τηο • δεεποινηε addomina 
Τουλιανοο • αρνιται iulianus negat 
ϋπολαμβανι • γαρ existimat enim 70 
τούτω • τωχρονω uc tempore 1) post probat erasum est libertatem 
ante corr. m. 1 \\ 4) οκαρθαρμος ante ras. j) 2) ω 2>/Ό ο corr. m. 1 || 3) habent HERMENEVMATA LEIDENSIA 55 οφιλιν debere 

αυθεντιαν • παρεχεοθαι auctorita- 

tem^) praestare 
ev • ω • απαρτίζεται quoperagitur 
ηελευθερια libertas 
.=> τοτ€ • γαραπαρτιίεται tunc euim 

peragitur 
νοείται • οτε ■ bouXoc intellegitur 

cumseruus 
επιγνοι agnoscat 
τηο • 5ε€ποινηα • τηνθεληειν clomine- 

uolimtate 
άλλα • ονηρατίοο secbieratius 
:o πρκ • Koc • 5οκιμαΖ!ι priscusprobat 
ελευθεριαν libertatem 
δουλωαυναιτιν seruo coiipetere 
αρκιεθαι • γαρ sufficere enim 
οπότε • η • επκτολη quo epistula 
i3 γράφεται scribitur 

παραλαμβανεεθαι adhibere 
αυθεντιαν • επίτροπου auctoritatem 

tutoris 
ou • η • γνώμη cuius seiiteutia 
και • διαταΗιο etconstitutio 
20 αυτοκρατορική imperatoriae 
Τεχυροπεποιηται coiifirmata est 
ει • 6ουλον siseruum 
εν • υποθήκη pignori 
δεδομενον datum 
25 πολιτην ciuem 

ρωμαίων • ποιηεαι romanum facere 
οφιλετηε • ουδυναται debitor iioii- 

potest 
εκτoc nisi 
ει • μη siforte 
30 προ€ • απoboc • ινη adreddendum sit 
επκκοτι obstat 
τηελευθερια libertati voμoc • αιλιθ€ lexalia 

οεντιοο • κωλύει seiiteiitia prohibet 

δουλον seruum 3δ 

πεπιετευκοτων creditorum 

χάριν causa [31'] 

ηλευθερωμενον mauumissum 

πολιτην ρωμαίων'-) ciuem romauum 

γενεεται fieri ίο 

άλλα • λατινον sed latinum 

και • oc • οι • ενεπιτιμηει etquiinceu- 

sum 
ελευθερωυνται manumittuntur ^) 
ει • λ • ετη εχοι sitrigiuta • Άΰ habeat 
πολιτιαν admiuistrationem 45 

ρωμαίων romanorum 
καταται possidet 
επιτιμηακ ■ be censusautem'*) 
επιρωμεο apud romam 
αγεεθαι • ϊωθεν agisolet so 

•η • αποτιμηεια uel census 
καθαρμω ■ κτίζεται lustro conditur'') 
μεγάλη • με ντο ι magna autem 
αμφιεβητηειε • εετιν disseusio est 
εντοιε • εμπιροκ inter peritos 55 

ποτερον utrum 

τούτω • τω • χρονω hoc tempore 
δυναμιε uires 
λαμβανου€ΐν accipiunt 
άπαντα omnia •?ο 

εν • ω • η • αποτιμηεκ inquo census 
η ■ εν • εκινω autineo 
τωχρονω tempore 
εν • ω • καταρμοα inquolustrum 
κτίζεται conditur es 

εΐ£ΐνγαρ sunt enim 
οι • υπολαμβανοντεε quiexistimant 
μη ■ αλλωε nonalias 
5υναμκ uires 1) auctoretatam ante corr. \\ 2) uuv pro ov corr. m. 1 \\ 3) man ex mun corr. 
m. 1 II 4) sa ex ru corr. m. 1 || 5) cl erasa ante conditur || 56 HERMENEVMATA LEIDENSU λαμβανιν accipere 
ταπρααοομενα quae aguntur 
ev • η • αποτιμηοι iucensu 
eav • μη iiisi 
5 αυτή ήμερα liaec dies 
ακολουθηαι sequatur 
oreo • καθαρμοο quolustrum 
κτίζεται conditur 
ϋττολαμβανουοιν • γαρ ^iistimaut- 

enim 
10 αποτιμηα • καταβαινιν censum • descen- 

dere 
επιτην • ημεραν addiem 
του καθαρμού lustri 
ουχιοκαθαρμοο nonlustrum 
κατά τρεχιν deeurrere 
15 επιτην • ημεραν adcbem 

τη • επιτιμηοι • ο • δια • τούτο census 

quodideo 
είητηται • επώε • τταντα quaesitum. 

est quoniam omnia 
τηαποτιμηεκπραοοονται incensum 

aguntur 
τω • καταρμω lustro 
20 Θ^) ιεχυροποιουνται eonfirmantur 
άλλα • εν • τηπολι sed inurbem 
ρωμαίων • μόνον romanorum tantum 
αποτιμηςιο • αγεοται censum agei 
δεδηλωται notum est 
25 εν • δε • ταιο • επαρχιοαιο inprouintia 

autem 
[31"] μάλλον • απογραφαιο magis • profes- 

sioues 
χρωνται • καθωεδε utimtur • siquit- 

Hutem 
ϋττεεχομην • τα • όμοια promisi si- 

milia -) 
λογαρια • αποδωεω uerba reddam 
30 ΜαΗιμω^) • και • απρω Maximo • etapro ϋπατοιο consulibus 

προ • γ • ϊδων • αεπτεβριων tertio id 

septeber 
ϋγινου • γενε • αλογιαν yginigenea- 

logiam 
παειν • γνωετην • μετεγραφυα oimii- 

bus notam descripsi 
εν • η • εοονται inqua erunt 35 

πλιονεο • ϊοτοριαι plures istoriae 
διερμηνευμεναι interpretate 
εν • τούτω • τω • βιβλιω inhoclibro 
θεωνγαρ • καιθεαων deorum enim et- 

dearum 
ονόματα • εν • δευτερω nomina • in- .10 

secundo 
εΗεπλεΗαμεν explicuimus 
άλλα • επι ■ τούτω sedinhoc 
εεονται • τούτον • εΗηγηεειε erimt- 

eorum enarratioues 
εικαι • μη • παεαι licet ηοη omnes 
τούτων • μεντοιγε eorum tamen 45 
ων • εν • τοεουτω ■ δυναμαι quorum 

interim possum 
ζωγραφιά • τουγαρουν pigturae igitur 
cou • του • του • κόπου huius laboris 
πολλοιε • τοττοκ multis locis 
δώωοιν • μαρτυριαν dant testimonium 50 
άλλα • και ■ οι • γραματικου nam et- 

grammatici 
τεχνη€ • ταυτηε artis eius 
ου • μόνον • επαινουειν ηοη solum 

laudant 
την • ευφυίαν ingenium 
άλλα • και • χρωνται sed etutimtur 55 
μιθοιμεν fabulae quoque 
των • ορχηετων pantomirorum 
ένθεν • λαβανουειν • επαινον inde- 

accipiunt laudem 
και • μαρτυροποιουνται ettestantur 1) Θ est in marg || 2) promisi simi in ras. m. 1 \\ 3) praecedit vers, vacuus HERMENEVMATA LEIDENSIA 57 

€V • τη • ορχηοι insalutatione περί αιολου cle aeole 

αληθεινα • τα • γεγραμμενα uera • esse περί μελανιππεο de malanippe so 

• quf scriptasunt περί \φα€ de leda 

ϊνα • δε • ευκολωε • ευρηε utuera fa- περί αλκυονοε de alcone 

cilius inueuias περί αγχιεου'^) de auchise 

εν • oc • εκαετου • εΗηγηειν exubiectis περί bioc ■ εκτροφηε deiouis nutritu 

recognosces _ περί μαρευου demarsua 35 

5 πρώτον • ουν - πάντων primum ergo περί μινώταυρου demino tauro 

omnium περί bioc de ioue 

μουεων • εννέα • ονόματα musarum περιοπλων • κριεεωε dearmorum iu- 

• villi • uomiua dicio 

καιτεχναε • καιτεκνα etartes • etfilios περί . αργού de argo 

και • oic • εμιγηεαν etcumquibus con- περί • τεχνών • ευρεεεωε deartium • ω 

cubuerint inuentione 

και • θέων • ίβ • ονόματα etdeorum • νυν • αρΗωμαι nunc incipiam 

XII • nomina απο • μουεων • γραφιν amusis seri- 

10 και • επταζωδιων etseptem zodis bere 

και • αετερον • δεκαδυο etsiguonim • Κλιω • κιθαραν Clio cyttharam 

XII μετά • πιερου cum pierio 

περί • προμηθεωε deprometheo εγηννηθη • υμεναιοε natus • yme- 45 

περί • απροδιτηε deuenere et mart^^) neus 

περί • αθηναε • και • ποεώωνοε demi- ευτερπε • τραγωδιαν euterpe tragoe- 

nerua • et neptuno diam 

15 περί • ακτεωνοε de acteone μεγαετροιμονοε cum stroemone 

περί • δαώαλου de dedalo εγεννητη ■ παιαν natus • paean 

περί • απολλωνοε de apolline θαλια • κομωδιαν tliali^) comoediam 

και • καεεανδραε et c-assandra μελπομενε • ψαλμον melpomenepsal- 50 

περί • τανταλου de tantalo mosaltrum 

20 περί • φυλιραε de filura μεταχελωυ cum achelon 

περί • οδυεεεωε de ulixe εγεννηθηεαν • εειρηνεε natesunt si- 

περι • ανθροποπλαειαε deliominum rene 

factura τερψιχορη • αυλουε terpsichor§•^) 

περί • κατακλυεμου decataclysmo tibia 

[321J περί πενθεωε depentheo μετά ■ ποειδωνοε cum neptuno 

25 περί δρακόντων de draconibus εγεννηθη • ευμολποε natus eumolpus 55 

περί διοε καιηραε deioue^) etiuuone ερατω • κιθαραν erato cytharam 

περί iHiovoc de ixione μετά • ακθεονοε cum acteone 

περί μεδιηε de media εγεννηθη • θαμυριε natus thamyris 1) marth^ ante corr. m. 1 || 2) tleboue ante corr. m. 1 || 3) αγρχκου ante 
corr. m. 1 \\ i) h superscr. m. 1 \\ 5) rp ex po corr. m. i.|| 58 HERMENEVMATA LEIDENSIA πολυμνια • λυραν polmmiia lyram 

μετά • ηρακλεωο cum hercule 

εγεννητη • τριπτολεμοο natiis trepto- 
lemus 

ουράνια • αοτρολογιαν urania syde- 
rumrationem 
"> μετά • αττολλωνοε cumapolline 

εγεννητη • λινοε uatus linus 

Καλλιόπη ποιηειν calliopepoesiii ^) 

μετά • ϋαγρου cum yagro 

εγεννηθη • ορφευε uatus orfeus 
10 θέων • ονόματα • ιβ • deorum uomi- 
na • XII 

ηρα iuno 

εετια uesta 

ττοεώων ueptimus 

αρηε mars 
Ιό δημητρα ceris 

αφροδιτη uenus 

αθηνα miiierua 

αρθημιε diana 

λητω iatona 
20 ερμηε mercurius 

απολλων apollo 

Live iouis 

επταίωδιων • ημεραι septe zodidies 
[32•*] κρονου ι saturui 
2δ ηλυου α solis 

εεληνηε β lune 

αρεωε γ martis 

έρμου b mercuris 

bioc ε iouis 
30 αφροδιτηε ς ueneris 

iujbiov • ιβ • ονόματα signorum χιι • 
nomina 

μετά • εΕηγεεεωε curaratione 

κριοε • οτι ■ πηγνη • ευρεν ariesquod- 
fontem iuueuerit^) οδού • πορουντι • διονιεω iter facieuti 

libero 
ταυροε • υπο • ποειλωνοε tauros nep- 3δ 

tuno 
τωδι • ϊενεχωρηθη ioui • concessus 

est 
οτι • biavoiav quod seusum 
ανθρωπιν • ηνεεχεν liominum liahuit 
δώιμου • ηρακλεωε gemini lierculi 
και • θηεεωε et tliesei 4o 

επώη • ομοτροποιε • αθλημαειν quo- 

niam similibus atlilis 
εγενοντο fueruut 
καρκινοε cancer 
οτι • μετ • ηρακλεωε quod cumlier- 

cule 
ubpav • εεφαΕεν ydram occidit 45 

λέων • • νομαιοε leo nemeus 
γνωμε • ηραε • ηρακληε cousilio iuuo- 

nis natus est 
ov • εεφαΗεν • ηραεληε quern occidit 

lierculis 
παρθενοε • ηριγονη Virgo erigona 
ητιεεφαγεντοετου • πατροε qui occiso ^o 

patre 
εαυτην • ανειλεν • ίυγοε se perimit ^) • 

libra 
κελεύει^) • αρτεμώοε iusso diauae 
ωριών • αεεφαΗεν orionem occidit 
ov • ο • Ζ!ευε • ηθεληεεν quem iuppiter 

uoluit 
αναγενναεθαι • renasci ss 

τοΕοτηε Sagittarius 
ουτοε • μετά • τον • μουεων hie cum- 

musis 
ανετραφη nutritus est 
ελεγετο • λε • κρότων diuocebatur 

autem croton 1) 8 in ras. pro ρ m. 1 || 2) inuenit ante corr. m. 1 || 3) peremit ante corr. 
m. ί II 4) λ pro 1 corr. in, 1 \\ HERMENEVMATA LEIDENSIA 59 

ouTOC • εγενετο • ευφυηο liic fuit in- oc • lac • πλαχνα • αυτού quae uiscera- 25 

geniosus eius 

αιγοκθρωο^) capricornus''^) διημερας ■ εόαπανα iuperdies consu- 

οτι • τυφώνα • εοφαΗεν quodtyfonem mebat 

occidit νυκτοο • δε πάλιν pernoctem autem 

ubpoxooc aquariiis iteruin 

δ ουτοα • παςαο • τεχvαc • ηδει oniiies ανεγεννωντο renascebantur 

artes sciebat τούτον • ουν • τον • ετον banc ergo 

και • αντρωπουο • εδιδαχεν etbomi- aquilam 

nes docuit τακαλλιετα • τηο • οπορης etoptima- so 

ιχθυεα • ουτοιωον μέγα Pisces • hi- poinarum 

coummaguuin οπωο βλεπη utiiideret 

εκτηο • θαλααεηε • προηνεγκαν ex- και • μη • θινγανη etuontangeret 

mareprotulerimt περί • φιλυραο defilura 

οτεν • εΗηλθεν unde exiuit Kpovoc • biav saturnus ioiiem 

10 η • cupia • Qeoc syria . dea πανταχη • ίητυυν ubique inquirens 35 

η • TIC • εμηνυοεν • ανθροποιε qiiede- μετεμορ • φοθηε • tc • ίππον demu- 

monstrauitbominibus tatus est neqimm^) 

οαακαλαεν quaebona essent και • φιλυραν etfiluram 

περιπρομεθηωε deprometheos ωκεανού • θυγατέρα oceaui filiam 

προμήθευε prometheus εν • κοιον • εποιηεεν pregnantem 

15 πυρ • κλεψαε ■ απ'ου • ρανου ignem faciet 

furatus decelo και • ετεκην • χιρωνα etenixa est chi- 40 

κρυψαε ■ εκ • νάρθηκα abscondeus rouem 

inferula τον . κεντουρον centaurum 

κατηνεγκεναναρπωιε^) detulit bomi- oc • πpωτoc quiprimos 

nibus ϊατpικηc • επιcτημηc mecbcine artis • 

και • εμενυεεν • αυτουε et demonstra- discipline 

uit eis ευρετηε εγενητο adinuentor fuit 

τη • ρινειε • την • κονιαν seruare in- φιλύρα ■ be ■ ai • εχυνομενη filura 45 

cinere autem coufusa 

20 5ιην • αιτιαν propter quam caueam ί)ΐατην ■ αθεωρητον projiter inuisam 

bioc • κελευcαvτoc iouis iusso του • τέκνου • μορφην fili figuram 

κατε • δε • θε • ϋπο έρμου abligatus θέων • ελιαω • μονυμον deorum mi- 

est abmercurio sericordiam 

[33Γ] εν • opi • καυκαεω iiimonte caucaso ειε • ομωνυμον • bevbpov incogno- 

και • υπεβλήθη • αυτω • ετοε etsum- miuatam arborem 

missa est ei aquila ηλλαγη demutata est 50 1) ιυ 2»'0 con•, m. 1 || 2) co pro no corr. m. ί || 3) γ pro c corr. m. 1 
4) η post add. m. 1 || 60 HERMENEVMATA LEIDENSIA 

περί • obucceujc de ulixe ενοχην • αυτοκ • ebibou cessa illis 
πωα • εδυνεθη que admoduin po- dabat^) 

tuit αμφοτεροκ utrisque 30 

οειρεναο ■ παρελθιν sirenas transire παροτυνι • εκτορα ortatu rectorem [33"] 

εειρενηο • αχελωου siren^ aclieloi ϊνατουο • ηγεμοναο ut duces 

ό και ■ μελπομενη€ • μουεεε etmelpo- τωνπολεμιυυν ostium 

men^ mus^ roue • ϊοχυροτερουε fortiores 

θυγατέρες filiae προκαληεεται prouocaret 35 

διατην • αρπαγην propter raptum και • αποκλήρου etex orte 

περεεφονηε • θρηνουοαι proserpine μετά • aiavioc • ευνεοτε cumaeante^) 

lamentantes coustitit 

κατεφυγον confugerunt τελαμωνοεϋιου telamonis filium 

10 προε • πέτρα • ναπολλωνοε adpetram ειεμαχην adpugiiam 

apoUinis και • εκλελυμενου • ηδη etlassato iam 40 

και • κιθεν et inde διακηρυκων perpraeeoues 

ευμβουλια • θέων consilio deorum την μαχίΐν • ϋπερετεντο pugnam di- 
μετεμορφωθηεαν • ειεορνεα demu- stuleruut 

tate sunt in aues καιαμ φοτεροι etutri • que 

κεφαλαε • μόνον • εχουεαι capita so- εαυτουε • δυυροιεετιμηεαν donis di- 

lum liabeutes gnatisuut 

15 κακει • αδουεαι et ibi cantantes και • ελαμβανεν etaccipiebant is 

κατειχον • τουε • πλεονταε detine- αιαεμεν eas quidem 

bant nauigantes απεκτοροε Ηιφοε ab ectore gladium 

καταλευφθιε relicte ergo πάρα • be • αιαντοε abice autem 

ϋπο • οδυεεεωε abulixe εκτωρ ίωετερα ector balteum 

εριψαν; εαυταε • ειε • θαλαεεαν pro- και • τότε • ϊδεοε • κηρυΕ et tunc ideos 00 

ieeerunt seinmare praeco 

20 και • απιυλοντο etperierunt πεμφθιε missus 

ελενοε • oc • πάντοτε elenus qui- αποπριαμου • αιτιται apriamo petiit 

semper πάρα • αγαμεμνονοε abagamemnon e 

μαντικηε • πιετιν diuinitatis fidem οπωε • τα • τυυνεφαγεντον utocciso- 
τοιε • τρωειν troianis rum 

παρειχεν praestabat εωματαπαραδωει • ταφή corporatra- 55 
25 εώωε • ουν • απολλυυνα sciens ergo deret sepulture 

apollinem προντηε • αντοε • 5ε tonitrante autem 

ενεετηκοτα instantem του • ουρανού caelo 

οπωε • ευμβαλωε • ινμαχην utcom- ουκατερα • biXiac ηοη sine plore 

mitterentpugnam ου • ελληνεε • εκοιμηθηεαν grecidor- 
αθηνα • γαρ minerua • enim mierunt 1) ceesa pro ceesamine in marg. aclscr. man. recens \\ 2) jirior a superscripta || HERMENEVMATA LEIDENSIA 61 

πο€ΐδωνγαρ neptuiius enira €V • τη • νίκη • τον • εκτορα inuictoria • 

τωδι • ϊειρηκηι ioui dixerat ectorem 

οτι • χωρκ • ειχηα quiasine uoto επανωτερον • είναι superiorem esse 

οι • ελληννηατιχοο • εγιραν greci mu- επι • θεν • φυγιν • τουο • ελληναο sua- [34'"] 

roserexisseut debatfuo'ereffrecos 

δ και • oZ;εuc • αυτοκ etiuppitereis άλλα • διομηδηε sed diomedes 3ΐ 

μητιροχωρηοιν • τούτο nonprofuturo uuc • εώεν -τούτο • γινομενον utuidit- 

isto hocfieri 

κατενευαιν amiuit εφοβεριεεν • αυτουο pauor abitus 

πυγμηο • ουμβληθκεν • θ • ^) pugna αιεφευγονταε • καταεκαψαι utfugieu- 

autem commissa tesinterficeret 

κινδυνευοντα periclitautem κατεκνυυ • 5ε • και • νεετοροε bicium 35 

10 ϋπο • εκτοροε νηεθορα ab ectorem autem etnestori 

nestore τηε • ευμβουλιαε • ταυτηε consilio 

μολιε • διομηδηε uix diomedes huius 

αρπαεαε • αυτόν rapuit eum ευνε • καλεεεν • ουν • τουε • ελλεναε 

τω • αρματι • επεθηκεν curro inposuit conuocauit ergo grecos 
και • προε • ταε • ναυε etadnaues προε • τοευν • θιναι • αυτών adcom- 
ΐ'> απηνεγκεν perduxit ponendas eorum 

τευκρον • δεπολλουε teucrum autem ταεψυχαε animas 

multos και • τότε • νεετωρ ettunc nestor 40 

αναιρουντα • των • τρωων occiden- πιθι • αγαμεμνονα suadet^) agamem- 

tem troiauorum uonem 

αγαμεμνων • επαινεεεν agamemnon οπωεπεμψηπρεεβειε utmitteret li- 

laudabit gato 

ov • μεταΗυ • εκτωρ ■ μεγαλω quern- προε • αχιλλεα adachillen 

posteaector magnus φοίνικα • και • ειαντα foeuieem et 

20 πετρών φανκεν saxos terminauit aeantem 

και • Ζεύε τότε ήραν etiupiter tunc και • οδυεεεα etulixem 45 

iunonem ίνα • οργιίομενον • αυτόν utiudignan- 

και • αθηναν etmineruam temeum 

απο • τουε • τράτου • των • ελλενων εΗελαεονται placarent 

abexercitu grecorum άπρακτοι • be • επανελθοντεε reuer- 

απονευεαι εκελευεεν discere iussit tentes ergo sine effectu 
25 και • ουτωενικη etsic uictoria ελυπουντο contristatisunt 

των• τρωων -εγενετο troianorum f'uit ουε•ί)ΐομη5ηε•τη εαυτού -φωνή quos so 
οτε • εβλεπεν • αγαμεμνων l^) cum- diomedes suauoce 

uideret agamemnon παρεμυθηεατο consolatisunt 1) cυμβληθιcv ante corr. m. 1; superscripsit • Q • m. 1 \\ 2) m. 1 ϊ super 
scripsit || 3) i siqyer e scripsit m. 1 || 62 HERMENEVMATA LEIDENSIA 

μεταΗι • be postea autem και • διομεδηα et diomedes 

αγαμεμνων agamemuon ϋπο • aXeEavbpou • το2ω abalexandro 

και • μeveλαoc • κ ••^) etmenelaus desagitta 

eHunviZiouci • vectopa excitaiitem τον • beHiov • noha • TiTpuuc dextrum 

nestorein pedem uulneratur 

5 και • Touc • Xomouc etceteros άλλα • και • obucceuc sed ulixes so 

των • ελλήνων grecorum ετρωθη • ϋπο αωκου uulneratus est 

και • vecτωp etuestor asocu 

επιτυγχανι • γαρ • obucciivoc imperat και • μαχαων • ϋττο παρώοο etmachao 

adulixem aparide 

οπωα • αρελθη • μετά • bιoμηboυc τον • beEiov^) • ωμον dextrum ume- 

utiret cuindiomede rum 

10 των • τρωων • καταεκοποα troiano- οννεετωρ ■ τω • Tbιω • αρματι quern 

rum speculator uestor suo curru 

oic • υπαντηοαο • boλωv quibus ob- επιθειcπpoc • ταα • vauc • ηγαγην in- [34"] 

latus dolo positum adnaues attulit 

αφαίεται • ϋπ • αυτών occiditur abeis και • ευρυπυλον et eurjpylum se 

άλλα • και • ρεοαον sed et ressum κατά • του • ωμού • αλεEαvbpoc inu- 

τον θριακων • βααιλεα epacorum mero • alexamler 

regem ετοΠηυοεν"*) sagittauit 

Ιό ανειλαν iuterfeceruut αχιλλευc•bε•επεμψεv acbilles autem 

και -ευθεωο κηλεΐ€ΐ etcoutinuo iussum misit 

αθηναα minerue πατροκλον • προα νεετορα patroclum 4o 

πριν • bia9auciT ante quam luceret ad uestorem 

προεταε • ναυεεπανελθεν aduaues οποε • ευρυπυλον utieurypylum 

redieruut νεμψ • η • προε • αυτόν mittere adeum 

20 ευμβληθιεηεμαχηε • λ -^) eommissa θεραπευθηεο'μενον curandum 

pugua και • πεμφθεντα etmissum 

εκτωρ • bioc κελεύει ectoriouis iusso ενταχει • εθερα • πευεεν coutiuuo- 45 

οφυγην • προεαγαμεμνονα fugitad- curauit 

agamemnonem εκτορ • ενπαει • πολεμουε ectori • 

και • κοων • αντηνοροε et coum cum uominibus praeliis 

anteuoris ευμβουλιαχρεεαμενοε consilio usus 

αγαμεμνονοε • την • εχερα agamem- πoλυbαμαvτoc • πάντοτε poludaman- 

nouis manu tissemper 

25 ετρωεεν uuluerauit ουταε • γνωμαε cuius'') consilia 

καιμεταΗυ • εεφαγη • ϋπαυτου et- αειοε • ευρτακου • ϋιοε asius syrtaci 50 

postea occisus est abeo filius 1) •κ• ante μ superscr. m. ί || 2) •λ• super μαχηο scripsit m. ί || 3) ω super 
scripsit m. ί || 4) ν ante c erasa \\ 5) semjje ante cuius erasum \\ HERMENEVMATA LEIDENSIA 63 

εΕουθενι spernebat ηδυναντο potuerunt 

ov • Τ5ομενευα.• τω • αρματι quern επανωτεροι • βλέπεσαι superioris 

idomeueus curru uideri 

αυτού • ϋπεεθρωεεν eius prostrauit τη • αυτηνμερα iueadem die 

capirebujv • be • τα • τιχη sarpedon εκτυυραλεχανδρω ector alexandro 

autemmuros και • πουλυδαμαντι • πεπυκτευκι et- so 

5 των • ελλενων • κατε€τρεψεν ^) gre- poludamantipuguasse 

corum subuertit εκτωρ • be • και • amc ectorautem • et 

και • παρο5ον • επιτα • πλοία ettrau- aeas 

situm adnaues πολλά • εαυτουεκακα multa semala 

τοιε • τρωειν • εποιηεεν troiaiiis fecit λοώορηεαντεε • απεχωρηεαν dieen- 

ω • ευνακολουθηεαε • εκτωρ quern tes discesserunt 

consecutus est ector νεετωρ-ακουεαε -1•^) uestor audiens 

ωργυεμενοε iratus κραυγεν • και • φυγην clamorem et 35 

10 μετατου • ibiou • ετρατου cum suo fugam 

exercitu των • ελληνον grecorum 

φευγονταε • τουε • πολέμιους fugieii- προ έρχεται ■ καιευριεκει procidit 

tes liostes etiuueuit 

πυρικαθεφλεΗεν ignisuccendit 5ιομε5ην • ειε • τονπολεμον diome- 

ποεώων • ορών ueptunus uidens deninpraelio 

τουε • ελλεναε • ενελπιει grecos iudi- πυκ • τευοντα dicautem 

sperato ποειδων • δε • και • ηρα ueptuuus 4υ 

15 κυμενουε positos autem etiuno 

μη • ϊδοτοετου • b\oc nesciente ioue ειε • βοη θιαν iiiadiutorium 

νουτετι αντειετηκειν mouetresistere τοιε • ελληειν • παρεετηκιεαν grecis [35' 

και • τότε • ϊδομενευε et tunc ido- istabaut 

meneus τωγαρϋπνω ηρα sonmo eiiim iuno 

θαυμαετη τινι ■ ϊελ • υει mirabili cuius μιναν • νυμφην unam nymfisam 

uirtute δούναι • ειε • ευνουειαν dare incoetum 45 

20 οθρυων • εαευγγεννεναγχιεου othry- ϋπηεχετο • παειθεην repromiserat- 

oneum • generenchisis pasitheau 

οεκαεεαν • bpav • τηνπριαμου quicas- ινατονδιαν et iouem 

saudram priauii ειε • υπνον • τρεψη insomnium mit- 

γαμιν • ηλτιικευ nubere sperauerat teret 

προεετωεενουνα • αυτόν probauit αποτου • πολέμου apugna 

ergoillum και • τότε • aiac • μονοε ettuncaeas 50 

ϊboμεvευε idomeneus solui 

25 αλλ'ελληνεε • μεν • τοι sed greci τουε • τρωαε • εφυγαbευεεv troianus 

quidem fugauit 1) ex 2^ro CT postea corr. ipsa m. 1 || 2) • S • superscripsit m. 1 || 54 HERMENEVMATA LEIDENSIA 

ore-euupaKevieuc-o•^) cum uidisset μαχην pugiiam 

iuppiter τοτη • ουνττροεχωρηαεν tunc ergo 

λιπο • ψυχουντα • εκτορα deficiente processit 

aniino ectorem εκτορι • ev • τη • νίκη ector inuicto- 

bia • την • ορμην • του • λίθου ob riam 

ictum lapidis οτι • η ■ πpωτecιλαou quod prote- 

ev • αυτω • ev • τη • ςϋβολη quern ei silaii 

in pugna vauc • ενεπρηαθε nauis incensa est so 

5 aiac • evceciKei aeas pulerat άλλα • aiacbujbeKa • ατρατιωταα sed 

opYicGic • ouv • τη • ηρα iratus ergo as • XII • milites 

iunonem τουα ϊοχυροτερουο fortissimos 

ωνώκην inproperauit των • τρωων • απεκτινεν troianorum 

διότι • ϋπαυτηοεπλανεθε quod abea occidit 

seductus esset πατροκλοο • ο • μενοιτιου patroclus 

οτιωα • εκτωροφαγη ut ector occi- menoetis 

deretur ηλθεν • προα • αχιλλεα uenit ad- 35 

lu εκινη • be • emev ilia ergo dixit achillem 

uocibujva • με ■ κεκελευαμεν neptu- baKpuiuv lacrimans 

num non iussum των • ελλήνων ϋβριν grecorum in- 

βοετον^) γεγονεναι adiutorem fuisse iuriam 

Toic ελλη€ΐν grecis και • ηγηεατο παραυτου et petiit 

και • τότε • oCeuc πεμπι ettuuc iup- abeo 

piter mittit τα όπλα arma 

15 την • ϊριν • upoc • ττοεώωνα arin • και ■ ελαβεν • μετατου • ετρατου et- 40 

adneptunum accepit cum exercitu 

ίνα • απονευεη • αποτου utdiscederet obe • πατροκλοε • οπλιεθιε ergo pa- 

πολεμου apugna troclus armatus 

και • ποειδων • απενευεην etneptu- τοια • οπλοιε • του • αχιλλεωε armis 

nusdiscessit achillis 

και • ζευεαπολλωνα etiouis apollinem και • φανιοτοκ • τρωειν etuisus tro- 

20 πεμπι βοηθον • εκθρι mittit adiuto- ianis 

rem • ectori φοβον • αυτουε • ενεβαλεν timorem 

και • πατροκλοε etpatroclus eis inmissit 

αφειεευρυπυλον remisso euripilo και • τοτεα • αpπηbωv ettunc sarpedo 45 
ηλθενπροε • τον • αχιλλεα uenit ad- ϋπο • πατροκλου • αναιριταυ apatroclo 

achillem interficitur 

και • bιηγιται • αυτω et enarrat ei ου • τοπτωμα cuius corpus 
25 την • εκτορ • oc • και • αιαντοε ecto- bioc • κελευεαντοε • ειε • λυκιαν iouis 

ris • etaeantis iussu lyciae I 1) •ο• superscripsit m. i || 2) e pro ν corr. m. 1 || HERMENEVMATA LEIDENSIA 65 

Γ3δ"1 

απηνεχτη allatum est ωγλαυκοο • wvibicev ciuiglaucus • 

οφαίιδε • και • κεβριονεν occiilit et iiiproperauit 

cibrionem capKebova • κιμενον sarpeclonem 

τον • ηνιοχον • eKiopoc auricam ec- iacentem 

toris πολεμουντων-δε puguautibus autem 

μεταΗυ • be ■ και • αυτοε postea autem περιτου • πτωνιατοε circuin corpus so 

etipse του • πατροκλου patroclis 

5 αναιριται • ϋπο • εκτοροο interficitur aiviac . louc • πρωτουε aenias pri- 

abectore mopes 

πρώτον • he - εξοπλίζεται primum των • ελλενων • απεκτινεν greco- 

autem exarmatur rum • interfecit 

ϋπο • απολλωνοε ab apoUine ίευξαε δαυτον iunxit se 

και • τραυματίζεται etuubieratur μετά • εκτοροε cum ectore 3δ 

ϋπο • ευφορβου ab euforbo κατεναντι • αυτομεδοντοε contra 

ίο τουτιτωματοεκιμενου • ρ • ^) corpore automedontem 

iacente οεεφιλαεεεν quicustodiebat 

του • πατροκλου patroclis τoιc•αχιλλεωc•ϊππoucacllillissequos 

μενελαοε • εεκεπαίεν menelaus tege- εν • oic inquibus 

bat εποχοε • εγεγονι • πατροκλοε uecta- 40 

οντιτρωεκι • ευφορβοε quern uuluerat tus fuerat patroclus 

euforbus αυτομεδοντα • ουν automedontem 

μεταΗώε postea autem ergo 

15 ϋπαυτου • αναιριται ab eo interfi- buo • αιαντεε • διεφυλαΗαν duo aiaces 

citur conseruauerimt 

εκτωρ he ector autem μένε λαοε he menelaus autem 

απολλωνοε-) • οτρυνοντοε apoUine- ϋποαθηναε • οτρϋνθιε aminerua ursus 

liortante ανδριωε . αντηεταθη uiriliter stetit 45 

ειε • εκδικιαν indefensionem μεταΗυ • ουν postea ergo 

του • εεφαγμενου occisi βροντηεαντοε • του • ουραναυ toni- 

20 ειεπαδα • ειετον • πολεμον insiluit trante c^lo 

iupugiiam πιθει • τελαμων suadit telamon 

καιτην • ορμηναυτου etinpetum eius αιαντα • αναχωρηεαι aiacem disce- 
aiac • εκδεχηται aeas excoepit dere 

και • μενελαον etmenelaum μενελαοε he menelaus autem 50 

του • κινδυνουερυεατο a periculo πεμπι • προεαχιλλεα mittit adachillem 

liberauit αντιλοχοντα antilochum 

25 και • εκτωρ • τοιε• αχιλλεωε et ector του -πατροκλου -θάνατον uuntiantem 

achillem απαγγελλι - αντιλοχοε • c - ^) nuntiat 

οτιλοιε - ηγαλλετο armis gloriabatur antilochus 1) •ρ• sn]}erscrq)sit m. ί H 2) ω pro ο con: m. ί || 3) -c • superscripsit m. 1 

Corp. gloss, lat. torn. III. 5 66 HERMENEVMATA LEIDENSIA 

αχιλλει • του • πατροκλου achillei επυκτευαεν pugnauit 

patrocli και • κινδυνευοντα etpericlitatemus 

θάνατον mortem αυτόν • οφαχηναι eum occidit 

KaKivoc • ttKOUcac etille audiens υπο • αχιλλεωε ab acliillen 

μετατηε-μετροεαυτου cummatresua ηρπαεεν^) ποεώων rapuit neptunus 35 

[36'] θετιδοο • πολλά thetide^) multa καιεκτορα et ectorem 

G εδακρυεεν lacrimauit υυοεώεν απολλων cum uidisset apollo 

και • τότε • Tpic ettuncipsis avicov • οντά imparem esse 

ανδριαψυχηηνεγκεν fortianimotulit νεφεληπεριβαλων nube copertum 

τοεπελευαομενον quod prouenerit εκ τοι ■ πολέμου • ερυεατο depraelio 4ο 

10 οτεηρ^ατοαχιλλειε • ϋ•^) cumcepisset exiuit 

achilles και • τότε αχυλλευε ettuiic achilles 

εΗερχεεθαιειεπολεμον exire ad- πλιετουετωντρωων conplures tro- 

puguam iauorum 

ίευεπαειν • θεοιε iuppiter omnibus εφονευεεν iuterfecit 

deis εντουτω • αχυλλευε • φ •■*) inter ea 

επετρεψεν permisit achilles 

οεαντιε-τινιθελη utquisquisuoluerit 5ωδεκανηανιεκουε duodecim • iu- 45 

15 βοηθιν βοηθιτω iubare fabeat iube uenes 

ενοιεε βοηθούν inquibus fabebaut αιχμαλωτουε captiuos 

τοιεμενελληειν quidem grecis πεμπι • επιταεναυε mittit adnaues 

ηρακαιαθηνα iimo • et minerua ouc • εμελλοθυ • ειν quos iucipiebat 

ποεώωνκαιηρμηε neptunus • etmer- sacrificare 

curius τοκπατροκλουδαιμοειν patrocli ma- 

20 καιηφαιετοε etbulcanus nilms 

τρωεινδε troanis autem και • απεκθιν£ν etinter fecit .00 

μαρε • και • απολλον mars • et apollo λυκαωνα lycaonem 

λητω καιαρτεμιε latona • etdiana ov • προτερον • λημφθεντα • quern 

αφροδιτη • καιΗανθοε • ιτοταμοε be- prius captum 

neusbiu • etxantus fluuius πεπρακενειελημνον uendidit inlem- 

<■>:, τοτεουν • απολλων tunc ergo apollo num 

μεταμογφωθιε trans figuratus και • αετεροπαιον etasteropaeum 

ειελυκαυυνα-πιθειαινιαν inlucaonem• απεκτινην interfecit 55 

suadetaenia και • παιονα etpaeonem 

ινα • κατεναντι utaduersus τουεηγημοναε duces 

αχιλλευε • πυκτευεη achillem pugna- εφουε • οργιεθιε inquibus iratus 

ret €καμαν5ροεοποταμοε scamandrus 

30 κακινοε πιεθιε et ille suasus fluuius 1) h super so: m. ? || 2) •υ• superscripsit m. 1 1| 3) τι pro corr, m. ί || 4) φ• 
udscripsit m. 1 || HERMENEVMATA LEIDENSIA 67 τω • αχιλλι achilli 
διοτιριθροναυτου propter quodum- 

das el 
αιματω cev sanguinauit 
[36"] leulac • ουνεαυτον iimxitergo se • 

gens 
5 μετά • αιμουντοο cumsimunte 
αυνηλθην concurrit 
οπωε • αχιλλεα • πνιΗη utabachillen- 

suffocaret 
ouc ■ ηρα qiios iuno^) 
διηφαιοτουεΕεκακεν perl)uleaniira 

combusit 
10 και • αχιλλεαερυαατο etachillen li- 

berauit 
οιθεοώε dei autem 
aXXoc • αλλωευνεπολημηεαν alter ■ 

alteri dimicaueruiit 
αλλελοιε interse 
evoic • αρην • αθηνα inquibus marte 

minerua 
1Γ, πετρω • υνεετρωεεν saxo prostra- 

uit 
και • αφροόιτεν • εραπιεεν etueuerem 

expalmauit 
ποεώωνδεκαι • απολλων ueptunus 

autem et apoUo 
μετά • ευμφωνιαε cum consensu 
απενευεαν discesserunt 
20 αρτεμινδεηρατοΕω dianam autem • 

iuno sagitt§ 
τραυματίζει uulnera 
λητω • δεκαι • ερμηε latoua autem 

et mercurius 
πολεμικωτατα hostiliter^) 
επυκτευεαν pugnauerunt 
25 αγηνοραδε ageuoraautem 
τον • αντηνορειον anteuoriifilius κιvbυvεuovταcφαγηvαι•periclitantem 

occidit 
ϋπο • αχιλλεωο ab achillen 
απολλωνερυεατο apollo liberauit 
μεταΗιδε • οιθεοι postea autem dei 30 
τοιε bioic τοποιε suis locis 
ανεετρεψαν • X -^) redieruut 
εκτορα • εΕελθοντα ectorem exeun- 

tem 
ειεπολεμον inpugnam 
κατεναντιαχιλλεωε contra achillem 35 
ερωταπριαμοε rogatpriamus 
και • εκαβη et ecuba 
οποεειεελθηεευυπυλων utintretintra- 

portas 
και • ουκε • πιεαναυτον etnonsuase- 

runteum 
και • αχιλλευε etachilles 40 

εντιθεναιαυτον • απολλωνα inter- 

ponentemse apollonem 
5ιωκειαυτον • και • λοώορι perse- 

quitur eum et maledicit 
και • αθηναδε etminerua autem 
μεταμορφωθιεα transfigurata 
ειεδηι • φοβον indei fobum 45 

πλάνα εκτορα fallitectorem 
και . φονευται • υπο • αχιλλευυε et- 

iugulatur abachillen 
καιδεθιεα • ιφρω ■ ευρεται etligatus 

curro tragitur 
τριε • περιτατιχη tercircamuros 
καιεκαβημεταττριαμου etecuba • cum- 50 

priamo 
και • των τρωων ettroianorum 
επιπολυαυτονεθρηνηεαν diutius eum 

deplanxerimt 
εντουτω • οιτρωεε • ψ -^) inhoccetera 

troiani 1) quos iuno in rasura pro suifocaret scr. m. 1 || 2) post hostiliter erasiim 
est pugnauerunt II 3) •χ• (uhcrqmt vi. ί 1| 4) •φ• (uJscripsit m. 1 || 68 HERMENEVMATA LEIDENSIA 

επ€ντουν • εκτωρα lugebaiit ectorem αποηφαιατου abulcano 3o 

ομοιωο • και • οι • ελληνεο similiter ίνα • αχιλλευοπλαποιηει utacliilli- 

et grecos armafaceret 

πατροκλον patroclum η φαιετοε 5ε bulcaiius autem 

αναπυοομενουουν quisequeute ergo ενταχει • ποιηοαε eeleriter facieus 

5 αχιλλει • κατοναρφαινεται acliilli per προεηνεγκενθετώι attulit thetidi 

somnium κακινητονυιονοπλιεαεα etilla filium 35 

πατροκλοελεγων apparebit armauit 

ιναενταχειαυτυυ patroclus dicens ευψυχοτερνεπτον etanimiciorem 

τυμβονποιηεη ut quam celerissime ei πολεμοναττελιεεν • τ -^) adpugnam 

[37''] τυμβον ποιηεη tumuluin faceret diinisit 

10 και αχιλλευεεποιηεεν etacliilles fecit οδυεεευεδώωειν ulixes dat 

και • ταε • κομαεετιλεν etcomas la- γνωμεν consilium 

niauit οπωεεΗιοντεεειετον utexeimtes 4o 

και • εντ • ωπυριεβαλεν etiiiiguem πολεμον adpugnam 

raisit προτεροναριετηεωειν antepranderent 

ουλλεγεντωνδε coUecta ergo^) επιταπιθειαγαμενονα*) deindesuadet 

τωνοετων ossa agamemnonem 

15 καιευντε θεντων etcompositis ία • αυπεεχετο5ωρα utquepoUicitus 

επιτα • φιωναγωνα funebre certameu erat muuera 

fecit πέμψη αχιλλευ mitteret acbilli « 

εποιηεην iuquo uicerunt τωνενεχθεντων quibus ablatis • ac- 

ενωεποιηςαν equorum cepta 

ιππωνταχειδιομηδηε uelocitatem • λαβοντεεοιμυρμιδονεε mur • euutes 

diomedes midoues 

20 ϋποηραεπεμφθιεα ύ iuuone missa παραταιε vquciv circauaues 

προετοναοΐιιλλεα ad achillem διετεκαν exposuerunt 

πουλυ5αμαεδε poludamas autem καιβρηεεειειταρουεα etbreseis cum 5o 

ειπενναεαυτουε dixit utse uenisset 

εεωτιχων • φυλαΕωειν intra muros πατροκλον patro clum 

conserua πολλαωλυρατο multum meruit 

25 αλλεκτωρ sed ector^) και • τοτεηρα et tunc iuno 

ταεναντιαεφον contraria sapiebat ποιειενατωνιππων fecit unum ex 

και • αχιλλευε • τοεωμα etacliillis equis 

corpus γονΗανθον xanthum 55 
πατροκλωυ • θαπτι patrocli sepeliuit ειπιν ανθρωπινηφωνη dicere bumana 

καιθητιεητηεατο et tbetis petit uoce 1) 2^ost ergo crastim est ossa || 2) sed ector m rasura χπο conserua scripslt 
m. ί II 3) •τ• adscnpsit m. 1 || 4) in sequenti rcrsu nunc nunc vacur iva • auuecxe 
« w. 1 scripta crasu sunt \\ HERMENEVMATA LEIDENSIA 69 τω αχιλλει acliilli 

επώη καιυτοο^) c|iioiiiam et ipse 

τεθνηΗεται moriturus est 

προαειπεν praedixit 
δ τον αχιλλεωο acliillis 

ταχυνθανατον citatam mortem 

και • αχιλλευα etachilles 

πάλη enioc luctatione saepius 

obucceuc be ulixes aiitem 
[37•^] και • aiac • τελαμονο£ et aie extela- 
monuis 
11 ουνεΕηλταν stantes fueriint 

τότε • KaivecBuup tmic et nestor 

διατογεραο propter senectiitem 

πλουειωεετιμθοη^) honeste liouora- 
tiis est 
15 οπλοιοπαλινδιομηδης•") armis iterum 
cliomedes 

αια€οηλευα oilei*) 

και • τελαμονιοιοϊεοιε ettelamoiiios • 
equalis 

δωροιοτιμηθεντεε praemiis hoiiorati 
sunt 

απεχωρηοεν discessermit 
20 διεκωπολυποιτηα discopolypeta 

τοΗω τευκροο sagitate iicros'') 

καιακοντιω etiaculo 

άγαμε μνον agamemnon 

καιεπενηθη et laudatus est 
25 υπαχιλλεωε etacliille 

καιτοτεαχιλλευε•ω•*') ettimc aehillis 

τοτουεκτοροεπιωμα hectoris ^) corpus 

περιτοντουπατροκλου^) circum pa- 
trocli 

ταφον tumulum 
30 xpic περιε cupev καιτοτε απολλων 
παρατοκλοιποκθεοιο 
ερανεμεμψατο 
οτιτουτοαυτηηρεακεν ^) 
ηρεεενδετοιολοιποο 
ιναδιερμου 
τοτουεκτο 

αφελκυαον ροεοωμα^") 
Incipit hermene 
umata^^) • idest libri «XII• 
περιουνανααυροφηα 
deconuersatioue 
καθημερινή eotidiana 
ευναναςτροφη comiersatio 
ήμερα dies 
ελειοο sol 
ανετώεν ortusest 
ηλιουανατολη solis ortus 
φωε lux 
φαοε lumeu 
ηδηφωτιίι'-) iam lucet 
ηωε aurora 
προφαοε antelucem 
προ ε ι mane 
εγρομαι surge 
ηγερθη surrexit 
εκτηεκλεινηε delecto 
κλεινή lectum 
εγρηγορηεεν uigilauit 
εκθεε lieri 
επιπολοι diu 
ενδυεονμοι uestime 
όοεεμοι damihi 
υποδήματα calciameuta 
κατουεπειλοιε etudoues 
καιαναΗυδαε etbrachas 40 50 65 1) υ superscr. w. 1 || 2) siqwr μθ scri])ta fuit ι 2)0st deleta || 3) διοομηδηο ante 
ras. II 4) oili ante corr. m. 1 \\ 5) ucros ex acros et iacuo corr. m. 1 || 6) •ΰί• 
superscripsit m. 1 || 7) acturis ante corr. m. 1 || 8) πατροκλοο ante corr. m. 1 j| 
9) vpecKev ante corr. m. 1 || 10) ante ρ lacuna' 2 litterarum relicta jj 11) liumata 
ante ras. m. 1 || 12) ante Ζ erasa est c || 70 HERMENEVMATA LEIDENSIA ηδηυποδηθην iamealciatussum 
[38'"] evevKe atlfer 

ubuipnpocxipac ac|iiam manibus 

ubuup aqua 
δ κονχη cimclia 

χιρηο manus 

piTtapaieiciv surdidaest •ο• 

punoc sordes 

ττηλως lutiim 
10 αηπυυν sapo 

Xemoc imctum 

λελειπομενον imctatum 

νιπυω lauo 

ηbηvιψαμηv iamlaui 
15 το€μαοχιραα measmanus 

καιτηνοψιν etfaciem 

καταμααοω tergo 

ακμηνουκατεμαΗα adliucnontersi 

κατεαΗα tersi 
20 προέρχομαι procedo 

eEuj foris 

eKTouKOuvoc decubiculo 

έρχομαι iieuio 

αττηρχομαι uado 
25 ειοτηνοχολην iuscolam 

πρυυυον primum 

αοπαΖ^ομαι salute 

TOvbibacKaXov magistrum 

θ€εμε quime 
30 αντεεπαοατο resalutauit 

χεpεbιbαcκαλε auemagister 

χερεταιοαυμμαθηται auetecondisci- 
puli 

μαθηοται discipuli 

αυμμαθηται condiscipuli 
:;5 τόπον locum 

εμοι mihi 

boiai date 

εμον meum 40 βαθρον scamuum 

υποποθιον scamellum ^) 

bi9poc sella 

ουναγεοε deiisate 

εκιπροοχυυρειται illuc accedite 

εμοοτοποαεοτιν meus locus est 

εγω ego 45 

προκατελαβον occupaui 

εκαθηεα sedi 

καθημαι sedeo 

μανθαιινο disco 

μανθαννιο discis 50 

μελετώ edisco 

μελεταο ediscis 

ηbηκατεχω iamteneo 

τηνημηναναγνωειν meamlectionem 

εμοε meus 55 

εμη mea 

εμον meum 

εμοι milii 

ημιίτεροε uoster 

ημέτερα nostra [38"] 

ημετερον nostrum ei 

ημειν nobis 

cov tuum 

coc tuus 

CO ι sibi 

υμειε uos 

ημειε nos 

υμετερον uestrum 

υμεινλεγω uobisdico 

ηbηbυvαμε iampossum 

εbυvηθηv potui 

απoboυvαι reddere 

απobειboμει reddo 

απεboκα reddidi 

αλλαΕονμοι mutamihi 

γραψον scribe 

γράφω scribo 65 70 75 1) in margine h adscripsit eadem man., ut scabellum legeretiir || HERMENEVMATA LEIDENSIA 71 γραφ€ΐ€ scribis 

γραφή scriptura 

γραφευο scriptor 

γράμμα littera 
5 γράμματα litterae 

ελλενικα greca 

ρομαεικα latina 

ρομακτιελαληοεν latiiielocutusest 

γραμματαελλινικα litteraegrece 
10 ευλλαβαι syllabae 

όνομα nomen 

ανοματα nomina 

ελαβον accepi 

καιαπο5οκα etreddidi 
15 πάλε IV iteriim 

οτιχουε uersus 

υοτερον postea 

ηρΗαμην coepi^) 

αναγινωεκιν legere 
20 παράγραφε IV praeducere 

ουκοιδα nescio 

ουεμοι tumihi 

παράγραψαν praeduc 

ιυεοώεε quoraodoscis^) 
25 κειριν cera 

εκληρονεευιν duraest 

απαλών mollis 

ωφιλεν debuit 

είναι esse 
30 δελτον tabula 

λειενω deleo 

γράφω scribo 

ουεμοι tumihi 

εελιε pagiiia 
35 αελώηο paginae 

πολλαι multae 

ειματαιε corrigiae 

γραφιον grafium 

ηδηεμαθα iam didici 

1) coepit ante ras. |] 2) tertiam ο 
relicta et in mar a. e aclscr. m. 1 11 4) in οπερ quod 40 

ειλεφα acciperam \^Ψ\ 

παρεκαλεεα rogaui 

ωεεμε ut me 

απολυεε dimitteret 

oiKOV domo 45 

εκαρειετον adprandium 

καιεκινοεεμε etilleme 

επελ αεν^) dimisit 

εγωεκινον egoilli 

ευρωετειν beneualere 50 

εφην dixi 

αντεεπαεατομε resalutauitme 

επει postquam 

ηριετηκειν pranderam 

επανελθων reuersus 55 

επεδωκα reddidi 

οπεεεμου puermeus 

δοεεμοι dauiihi 

δελτον tabulam 

καιαλλοι etalii 60 

ενταΗι inordiue 

εποδώουεειν redduut 

καταδιαλτολην addistiiictum 

καιεγω etego 

5ιερχομε transeo 65 

αναγνειν*) lectionem 

ειεβαλανειον inbalneo 

ειτεον emidum 

ενγαρ erat enim 

τοτεπροεερχομε tunc accedo 70 

καιεκελευοα etiussi 

αροηναι tolli 

εαβανια sabaiia 

καιηκολουθηεα etsecutussum 

τοτεαώραμα tunc cucurri 75 

ηδηερχωμενουε iamueni 

ηιεβαλενιον adbalneum snperscr. m. 1 \\ 3) lacuna unius liUerae 
margine • ι • 11 • adscripsit m. 1 || 72 HERMENEVMATA AMPLONIANA [39"] Nomina mens secundum hebreos 

Nisan martins 

Isar aprilis 

siuan maius 
5 thamnus iunius 

(lustrus iulius 

elul augustus 

thisri September 

marisan October 
10 casleu nouember 

tbesbetb december 

sabatb ianuarius 

adar februarius 

item secundum grecos 
15 dyos martins 

apilleus aprilis 

audimeus maius 

periceus iunius 

dustros iulius 
20 exanthicos augustus 

aremesios September 

dysios October 

panemos nouember loos december 
gurpineus ianuarius 
hyberberitos februarius 
Cronos saturnus 
zeus martis 
aris iouis 
ilios sol 
afroditi uenus 
ermis mercurius 
selini lonafoengus 
crios aries 
tauros taurus 
dydimi geminus 
carcinos cancer 
leon leo 

panthenos uirgo 
zigos libra 
scorpios Scorpio 
toxotis Sagittarius 
aegoceros capricorni 
ydrochoos aquarius 
ictldes piscis [125'] apoarces abinitio 
arce initium 
arcome incipio 
arce incij^e 
5 arxete incipit 
arconte incipiunt 
archeos antiquus 
archeon antiquum 
archei antiqui 
10 arciasmos antiquitus 
agmeon tempestiuum 
afthoros inpubis 
acollitos ingluttinatos HERMENEVMATA AMPLONIANA 

(cod. Ampl. fol. 10 saec. IX) 

acindynos sine periculo ametistos sine ebrietate 
acynonitos sine societate 
aristas prandes 
arista prandet 
aristusin prandente 
ariston prandium 
aritmo numerum 
azemio sine damno 
aligenes sine cognatis 
afilos sine amico 
apator^) sine patre 
amitor sine matre 30 35 40 45 15 1) tor j>?O ter corr. in. 1 HERMENEVMATA AMPLONIANA 73 anadelfos sine fratre 

agineos sine uxore 

anandros sine marito 

atecnos sine filiis 
5 aclulos sine seriio 

acinitos inmobilis 

anicitos inuictus 

acuo audio 

acuis audis 
10 acui audi 

acuson audiens 

acuso audiam 

acusate audite 

acusin audiunt 
15 aristo prandeo 

agapo diligo 

agape dilectio 

agripno lucubro 

arithmis numeras 
20 arithmi numerat 

aritliinos numeros 

acholitho sequor 

ilcliolothis sequeris 

acliolutlii ^) sequitur 
25 acholuthos pedisecus 

agello nuntio 

agellis nuntias 

agelli nuntiae 

agellos nuntios 
30 apugello renuntio 

agorazo emo 

agorazis ernes 

agorazi einet 

agorason erne 
35 agorasomene mamus 

aleto mola 

alesis molitio 

alo§ area 

alieuo pisce aliens piscator 
apopleo nauigo 

Β Β Β 
bulume nolo 
babto inficio 
bafe infectio 
bafeus infeetor 
barino grauo 
bari graue 
bastazo suffero 
bastazo baiulo 
beno ingredior 
badizo bado 
basanizo torqueo 
basanos tormentum 
basinistes tortor 
battalago delero 
basileu regno 
basileus rex 
babaeo adiirmo 
babaeon firmuin 
besso tussio 
bex tussis 
biazome uim patior 
bia uiis 
blej)o uideo 
blel)g uide 
bletome ualo 
boetho adiuto 
boethos adiutor 
boethema adiutorium 
botanizo inherbo 
botane herba 
breci pluet 
bretlietos pluuia 
bronta tonat 
brontae tonitrua 

Γ Γ Γ 

gamo nub ο 45 

[126'•] 55 60 65 1) u ea; ο corr. 74 HERMENEVMATA AMPLONIANA game iiiiptiae 
o-antalizo titillo 
fifona'iro murmiiro 
gelo rideo 

5 gelas rides 
gela ridet 
fifelos risus 
gebome gusto 
gebes gustas 

10 geiisis sapor 
gemo impleo 
gemis imples 
gemi inplet 
gemon plenum 

15 gitoneuon uiciims 
gitonia uicinia 
ginete fit 

gegone factum est 
genesto fiat 

20 gerasco senesco 
geron senex 
graus anicula 
griplio sculpo 
gnapto polio 

25 gnafeus^) fuUo 
grafo scribo 
grafis scribes^) 
grafi scribet^) 
grapson scribe 

30 grafeus scriptor 
grammatos scriba 
gemio genero 
gemiema natio 
ginmo nudo 

35 ginmos nudus 
getliliou uatale 
genesis natiuitas 
genea seculum Ζ Ζ Ζ 

zoo uiuo 
zes uiues 
zoae*) uiuet 
zoos uiuus 
zoe uita 
zeto quero 
zetite queritur 
zetesis questio 
zeynyo ungo 
zeygelate iunctores 
zonnio cingo 
zone zona 
zoster balteum 
zografo pingo 
zografos pictor 
zographia pictura 
zygostato pondere 
zygostatos pondus 
zybine uenabulum 
zei feruet 
zestos feruentem 
zeimeno fermento 
zyme fermentum 
zelotipo gelo 
zelos gelos - 
zemio detrimentum 
zemia damnum 

Η Η Η 
helthon ueni 
heltes uenisti 
helthen•^) uenit 
hemelesa neglexi 
henixa aperuy 
helesa molui 
hertisa condiui 
helten sensi 
hersamen tetigi [126^] 
40 45 50 55 60 65 70 1) us in OS corr. \\ 2) q ex i corr. |I 3) ante s erasa i || 4) ο j;ro e m. 2 
5) b post t sup. scr. \\ HERMENEVMATA AMPLONIANA 75 heron tuli 

hegnoesa igiioraui 

heristesa prandii 

henegna adtuli 
5 liespasame saliitaui 

hegaton adduxi 

himis nos 

hemeteron uostriim 

liecratesa teiiiii 
10 liegorosa emi 

hertymesa defeci 

lienocopo clauo 

lienos clauus 

liesicazo sileo 
15 hesetiha silentium 

heremo quiesco 

lieremia quies 

hegume duxsuuin 

helis sol 
20 hemera dies 

lieniocho agito 

henioclios agitator 

Θ Θ Θ 

thopeuo blandio 

thaumazo miror 
25 thauma minim 

trolino§ sedes 

terebo lienor 

thera uenatio 

thereutes iienator 
30 thelazo siigo 

thenesco morior 

thanatos mors 

tliapto sepellio 

tli^^o immolo 
'1271J tliisia sacrum 

36 triambreiio triumph© 

thincano tango 

tixis tactus tarro audio 
therizo meto 
therismos messis 
theristes messores 
theros aestas 
thermeno calefacio 
thermon calida 
thermofilax pigilla^) 
theoro specto 
theuria exspectacuhira 

I I I 
ippam§ nolo 

ippeuo equito 
ippos equus 
ilasco piaco 
icetes supplex 
iscyo ualeo 
iscys fortitudo 
iscyros^) fortis 
ipneutes fornarius 
icanon satis 
icanodotes satis datiir 
ixos uiscus 
ixoforon uiscarium 
ichneuo uestigo^) 
iclineutes uestigatur 
idro sudo 
idros sudor 
ierebo sacrifico 
ieron sanctum 
ieriae sacrate 
iereus sacerdos 
iatro medico 
iatros medicus 

Κ Κ Κ 
kosmos mundus 
kosmos omamentum 
kosmo orno 
kosmis ornas 40 45 50 55 60 65 70 75 1) pigilla in ras. \\ 2) iscyros m. 2 ex iscyors || 3) uestigo ejcbistigo con. m. 2 76 HERMENEVMATA AMPLONIANA kosmi ornat 

kosmese ornare 

kosmetes oruatur 

kekosmimenon ^) ornatum 
5 kapnizo fumigo 

kapuos fumus 

keo conljuro 

krato teneo 

katheudome dormio 
10 kateme sedeo 

kyuerno guberno 

kolymbo uato 

kolymbeta piscina 

kladeuo puto 
15 klados ramus 

kneto scalpo 

knesmos plurigo 

katliero purgo 

katbaron mundum 
20 kleros sors'"^) 

klerobe^) sortes 

kledon opinio 

kradio clamo 

kraugae'*) clamor 
25 katocopio concito 

kapson concide 

kerisso praecono 

kerix pr§co 

krypto abscondo 
[127*1] katamasso extergeo 
31 katabemo descendo 

katascopo speculor 

katagelo derideo 

klazo frango^) 
35 klason frange 

klasma fragmentum 

koro laboro 
kruo pulso klyo cludo 
klis clauis 
klistrou clostruit 
katafreno contemno 
katalio dissoluo 
kyboeuo aleam ludo 
kyboe tessere 
kytino occido 
kaepto iniiolo 
katapsico defrigero 
kyrno misceo 
kerason misce 
kyrom§ tondeor 
kureus tonsor'^) 
kynegetes uenatores 

Λ Λ Λ 
lalo loquor 

lalia loquella 
lampo splendeo 
lampedon splendidum 
licbo lingo 
lyclinos gulosis 
lesteuo grassor 
lestes latro 
lero delero 
leri delerat . 
litauebo pr^cor 
lite praeces 
loo'izome delibero 
litobolo lapido 
lithos lapis 
lytro redimo 
liytrosis redemptio 
lysiteli expedit 
lypopsiclio deficio 
lysodes rauiosus 
lacro crepo 
lyo soluo 40 45 50 55 60 65 70 75 1) mi siq)er me sa: m. 2 || 2) sors in ras. |1 3) h c corr. (χπυ (\?) || 4) gae e 
corr. pro cae |1 5) ο ex e corr. \\ 6) post s del. e m. 2 \\ HERMENEVMATA AMPLONIANA 77 lysis solutio 
lanchano mico 

Μ Μ Μ 

inantano disco 

manthaue^) disce 
5 mathete discipuli 

meridio patior 

mere partes 

macliome rexo 

mache lis 
10 menyo moustro 

meno maneo 

in in on susteueo 

metro metio 

metron mensura 
15 mistlio loco 

mistlioma conductio 

misthoae mercedes 

mematheca didici 

mycomg mugio 
20 mycetmos miigitus 

mynemono commemoro 

mieno crueuto 

miaros cruentatus 

monus solus 
[128^] memtbme quereor 
26 mempliis querella 

metoeco migro 

metauemio transf ero ") 

molibo plumbo 
30 mertmeme memini 

mueme memoria 

mythologo fabulor 

mytbos fabula 

mantebo diuino 
35 mantis diiiinus 

methyo ebriiis sum 

methisci iuebriatus 

meae ebrietas Ν Ν Ν 
noo intellego 
noeson jntellege 
noema iutellectus 
nico uiiico 
nicae uicturia 
nefo sobrius^) sum 
netlio*) ueio 
nistazo dormito 
nipto labo 
nipter labaturium 
iiabigiou naulragium 
nauagos nafragus 
uyn uunc 

nomotlieto leges pouo 
nautillome nauigo 
nautes uauta 
nesteuo ieiuiio 
nestia ieiuuium 
uifi uiuguet 
nasso fartio 
numizo puto 
neos iuueuis 
neossos pullus 
necros mortus 
necrofosos uispillo 
neuscia nidus 
nemo pasco 
nomeus opilio 

xifos glaudius 
xeuizo liospitor 
xenia hospitium '') 
xenos hospes 
xyro rado 
xysma rasorium 
xystra strigeles 
xiro decaluo 
xyron nabacula 61 65 70 75 1) a posi m fic corr. | 
erasa η || 5) ti litterae inter sci I 2) s sup. scr. || 3) j>i-/o}• s ex f corr. \\ 4) ^josi η 
ibendum deletae vidodur \\ 78 HERMENEVMATA. AMPLONIANA xereuo sicco 

xenon siccum 

xylocopo defusto 

xyla ligna 
5 xaeno carp ο 

xanon carpe 

xanon aperta 

xantizo inrubio 

xanthou flaTHum 
10 xystrota instriata horos mous terminus 

liocte ripa 

horcome salto 

liorce saltas 
15 liorcite saltat 

horcliesete saltauit 

liorisso fodio 

hosfrenome olfacio 
[128"] hosfresis odores 
20 liosme odor 

liozo puteo 

lipeco liabito 

hoega domus 

hoecodomo edifico 
25 honmio iuro 

hogrizo periuro 

liorcus ius iurandum 

lioro uideo 

homolego splendeo 
30 hogrizome irascor 

liorge ira 

liorto erigo 

hortus rectus 

liopse sero 
35 honomazo nomino 

honoma nomen 

liofilo debeo 

liofiletes debitor lioenoscopo autl^ror 
liogno pigritor 
hognos pigritia 
hogneros piger 

π π π 

praxis actus 
polo uendo 
pepraca uendi 
peprate ueniuit 
pirasco uendo 
pomazo operio 
pithmen fundum 
paradozon excellens 
prodidomi prodo 
profeno actum 
prosfaton recente 
procalo proioco 
parormo adopto 
pezo ludo 
pectes lusor 
piazo premo 
pento lubo 
parecome pertranseo 
parados transitus 
procopto proficio 
procope profectio 
proscruo offendo 
parapcito prospicio 
problepo prouideo 
prooro prouideo 
pyto suadeo 

Ρ Ρ Ρ 

rigo algeo 
rapto sarcio 
ropson^) conscio 
rafeus sartur 
rofo sorbeo 
rofema sorbitio 
rencho sterto 45 50 55 60 65 70 75 1) post r ex i corr. HERMENEVMATA AMPLONIANA 79 ryncamzo runcmo 

resso rumpo 

resso allido 

ryparun sordiclum 
5 raccos paiinus 

racce panni 

raccodes parmosus 

ripto proicio 
' reni aspargo 
10 rauon asparge 

remuome uagor 

riome libero 

retlior orator 
[129""] rethoreu oratur 
15 rabdizo urgis cedo 

rabdos iiirga 

rapducos lictor 

rino limo 

rine lima 

c c c 

20 siopo taceo 

stigiios tristis 

syiiestios clieus 

setlio cerno 

sirizo sibilo 
25 syrinx fistula 

sfingo striuQO 

saleuo agito 

scyzo- scindo 

stauros crux 
30 stronmio steruo 

seragizo signo 

seiniume uoto 

semiou sigiium 

singrapso conscribo 
35 syuthitemi cousouo 

strefo uerso 

syllego collego 

scyllo uexo spathale delitiae 
stenochoro cougusto 
spendo supplicio 
stepliano chorono 
steplianus coronas 
sfera pila 
sfeno cimeo 
sfallo decipio 

Τ Τ Τ 

tero seruo 
trip ο pertundo 
triparon tenebra 
tripto pario 
tetocen peperit 
turyne^) tutieulo 
toryne tuticola 
treco curro 
trece curre 
trygo uindemio 
trygetos uindemia 
trofox nutrix 
trofo nutrio 
tetlinese mortuus est 
tutou liunc 
topos locos 
tracliy asperum 
tetagme constituo 
tariceuo saluo 
taryclion salsum 
tectoneuo fabrico 
teganos sartago 
tithemi torno 
tereuo caelo 
tereustes celator 
taleporos miser 

Υ Υ Υ 
ypodecome suscipio 
ypofero suflFero 
ypomeno susteneo 45 50 65 70 75 1) u in ras; e ex ο corr. »i. 1 80 HERMENEVMATA AMPLONIANA ypago eo 

ylatro latro 

ypereto ministro 

yperes minister 
5 ygieno ualeo 

yfeno texo 
[129"] yponoo suspicor 

ypselo aptus 

ypstos summus 
10 ygienete ualete 

ymis uos 

ymeteron urm 

ybris iniuriam 

ygiazo sano 
15 ylizo lico 

ypagorebo dicto 

ypanto occurro 

ypomiminesco ^) comemoro 

yfeleo subduco 
20 yspo subtraho -) 

ypografo suscribo 

ypofouo succlamo 

yptios supiuos 

ypoptos suspectus 
25 ypopsto suspectio 

φ' Φ 

fono clamo 

fone uox 

filo amo 

filos amicos 
30 filax costus 

fico suflo 

feugo fuofio 

fuge fuga 

ftyrizo peduculo 
^5 fobume timeo 

fiete nascitur 

feme fama Φ filypou^) studeo 
foneuo occido 
foneus homicida 
frono sapio 
fronimus sapiens 
frontizo euro 
frontistes tutor 
filatto custodio 
fylassome caueo 
fylaee cancer 
fise foUes 
fiUa folia 
ftyrizo corrumpo 
fthoreus corrupter 
fthono inuideo 
fthonos inuidia 

XXX 
cbero gaudeo 
cberu gaude 
chera gaudium 
chrennyo quomodo 
chresou quomoda^) 
clioleno clodico 
cbolos clodos 
chrome utor 
cbronizome, moror 
cbrouus tempus 
cbarizome douo 
clialaron laxo 
cliori capit 
cbylos sucus 
cbyrizo seco 
cliymazo biberno 
cbimon biens 
cbereuo uiduor 
cbera uidua 
cbortazo satio 
cbortasia saties 45 50 55 60 65 70 75 1) i ante η add. m. 2; e m 2 in i con. \\ 2) li snp. scr. || 3) jwsi ί deleta y || 
4) a ex 0, ut rid., corr. \\ HERMENEVMATA AMPLONIANA 81 cholume irascor 

cliol§ uiles 
130^] clioliaro tepidum 

clirio linio 
5 cliromgtizo coloro 

chroma^) color 

clebazo derideo 

charudra cancelliim 

Ψ Ψ Ψ 

puetafa tracto 
10 psefizo conputo 

psefos conputus 

psefos caulculus 

psego uitupero 

psofo sono 
15 psofos strepitus 

psyllizo publico 

psyllos pulex 

psyches micae 

psatyron piitr§ 
20 pseudome mentior 

pseute meudax 

psefolozo pauimento 

psefopodema tessellatum 

psicliagogo plagio 
25 psichagogos plagiator psyamizo adesco 
psyomos buccella 

Q Q Q 
ofelo tracto 
ofelia utilitas 
ofelos utilern 
othu trudo 
ode hie 
ode cantio 
odoe cantores 
odiuo parturio 
odini partiirit 
omosa iuraui 
orthosa eregi 
ormes profectussum 
orchesameu saltaui 
onume emo 
ouesis emptio 
ouesameu emi 
oue auctoritas 
orchesato saltabit 
omoesen iurauit 
ocrhio oppallisco 
ochros pallidus 
osa syllego oua colligo 
oa ouaexplicit 40 45 50 ERMINOUMATAYGINI • LATINAE SCRIPTUM ABALFA • USQUE 

AD COO. 

ermeneumatou interpretamentorum touermeneumaton interpretamento- protou primum 

erne epemelia mea diligentia 

cete filopoiiia et studio 
5 metagrapsa transcribsi 

tutotobilion liuuc librum 

pasin omnibus 

epimelestaton diligentissimum 

intoprotogar in primo enim 
10 biblio libro rum 
acta prota sicut priora 
simiegcamen contolimus 
remata uerba 

cat uton et horum 15 

ecmerus anagcea ex parte neces- 

saria 
enolesin et declinationem 
rematon^) uerborum 1) chroma in. 2 ex choroma corr. 1| 2) e in i corr. m. 2 || 

Corp. gloss, lat. torn. III. 82 HERMENEVMATA AMPLONIANA [130"j poseucoloteron ut facilius 
teomelia sermoiii 
tonantropon homini 
eycrhestestae ^) prosino 
5 nynun nunc ergo 
tutoto biblio in hoc libro 
erumen dicemur 

I tlieunomata deorum nomina 

II clieteaon et daturum 

iij III erumenun dicimus ergo 
IIII periuranu decaelo 

V perinaon deedibus 

VI peritheoron deexspectacolis 

VII perianemon deuentis 
15 VIII perimelon demembris 

vim antropinon humanis 

X peryfiseos denatura 

XI peribromaton deescis 

XII peripotu deputione 

20 XIII perideuteras desecunda 
xiiii trapezes mensa 

XV ^) pericreon decarne 

XVI perilachanon deoleribus 

XVII periictbion depiscibus 
25 XVIII periorneon deauibus 

xviiii peritetrapodon dequadrupe- 
dibus 

XX penespeton deserpentibus 

XXI perioeceseos dehabitatione 

XXII peripoleos deciuitate 

30 XXIII periendomenias de superlec- 
tile 
xxiiii perimation deuestibus 

XXV periporforas depurpora 

XXVI pericromaton decoloribus 

XXVII perichysion deaureis 

35 XXVIII periarchyreon^) deargenteis 
xxviiii pericbalceon deeneis 
XXX perisideron deferreis 

1) h sup. scr. II 2) ex XVI con: \\ 3) 
i(t videtnr || 5) y ex i con: \\ XXXI periustration defictilibus 

XXXII perscytinon descortiis 

XXXIII perifiloponiant destudiis 4o 
xxxiiii peritclmiton deartificibus 
XXXV peridendreon dearboribus 
xxxvi periteorgias de aratura 
XXXVII per stratias de melitia 
xxxviii periarchonton de magi- 45 

strati s 
xxxviiii perinautilias de nauigatione 
XL eriatrices de medicina 

eri serggenias de cognatione 

eri dodeca duodecim 

odion signis 5o 

I theonomata duorum nomina 
tbeo ei leoe dii propitii 
theo euranioe dii celestes 
tbeoe epigioe dii terrestres 
tbeoe talassioe dii mariui 55 

theo cotahonioe dii inferni 
theoe gthatnatoe'*) dii inmortales 
theo catoecadioe dii pinates 
demonesteoe manes dii 
zeys^) bronton iouis tonans go 

zeys astrapton iouis fulgeraus 
zeys ceraunins iouis fulmiualis 
zeys ctesios iouis specularis 
zeyxonios iouis ospetalis 
zeys megistos iouis maximus 65 

pyleus orthosios ianus geminus 
heaios sol 
heracles ercoles 
posidon neptunus 

estrophios uulturuus 7o 

charon orcus 
pluton ditis pater 

serapis serapis [13 F] 

dionysus liber pater 
asclipios asclipios 7» 

r 2)0st J superso: m. ί || 4) g ex c m. 1, HERMENEVMATA AMPLONIANA 83 ermes mergurms 

pan siluanus 

dioscoroe castores 

ares mars 
5 eros cupido 

beutylos abaddir 

ariapus priapus 

carpoforos frugifer 

efialtes mcibus 
10 agathos demon genio 

eonpyr gternum ignem 

II teaou onomata dearumnom 
selene lima 

athena minerba 
15 rea ops opius 

hera iuno 

artemis diana 

demetra ceres 

leto latona 
ai) afrodite uenos 

hisis isis 

core proserpiua 

tyche fortima 

ge terra 
25 moysae camene 

eniautos annos 

ear uer 

theros aestas 

pthinoporos autumn us 
"0 chimon hiemps 

menes menses 

hemerae^) dies 

orae or§^) 

III perioyranu de caelo 
35 bronte tonitrum 

astrape fulgor 
ceraunos fulmen 
breclietos pluuia 
stagones gutte• pnoe aura 4o 

chion nix 

pagetus glaties 

cauma aestus 

proi mane 

opse sero « 

dile uesper 

nil perinaou deedibus 

naos §dis 

pronaon uestibulum 

bomos ara 5o 

thisia sacrificium 

thima hostia 

thimiaterion thaurarium 

stephanoe coron§ 

icones imagines 55 

zoana simulacra 

agalmata simulacras 

tereus sacerdos 

tliites profanarius 

moscotomos uictimarius 60 

mantis diuinus 

proplietes hauriolus 

oeonoscopos augor 

libanos thus 

pyrois flamen 65 

teromnemon pontifex 

spondoforoe faciles 

coribantes sali palatini 

curetes coUini C9 

V perieorton de diebus testis [I3i"'j 

hmera eorte dies festus 

eyclie uotum 

agriae feriae 

cronia saturnalia 

dioynicia liberalia 75 

panathenea quinquantria 

posidonia neptunalia 

afaestia uulcanalia 1) hemerae in himeraes corr. m. 2 || 2) hore ante ras. \\ 6* 84 HERMENEVMATA AMPLONIANA time syggenicg cara cognatio 

opothesia terminalia 

nestia ieiunium 

necisia pareutalia 
δ esti§ uest§ 

parasceue ceua pura 

panegipis nunding 

geueclios natalis 

VI peri tlieorion clespectaculis 
10 theoria spectacula 

tlieatron theatrum 

odion^) odeum 

scenae scena 

salpignte tubicines 
15 erices praecone 

statizontes corione 

pitaulae pitaule 

coraule coraule 

comodo§ comedi 
20 orcistes saltator^) 

corhos corus 

ast§ cantores 

risistes fistolator 

ydraules liedraula 
25 fotinestes plagiaula 

psefopectes prestigiatus 

crotos plausus^) 

sirismos sibilum 

stadion stadium 
30 dromis cursores 

palestae pyctas 

ippodromos ciroenses 

pompe pompa 

ippafides carceres 
35 campteres metae 

leucae creta 

isodoae aditus basmoae gradus 
heniocoae agitatores 
sinorides big§ 
sinoris bigae 
tripperon triga 
urma quadriga 
exeppon segige 
amfitbeatron amphitheatri 
teria uesteae 
cinegoe uenatores 
monomachoe gladiatores 
pycteyuisin pugnant 

VII • periamenou^) deuentis 
auemo eisint ueuti sunt 
oearitbmo xii • uumero • xii 
eurotonos euronotus 

eoros eurus 
yfeliotes subsolanus 
melamboros uulturnus 
uoreas^) aquilo 
aparceas septentrio 
circis circius 
chores corus* 
thrascias faonius 
notos africus 
libouotos*') austroafricus 
lips auster 

VIII perimelon de membris 
anthropinon humanis'^) 
antropos bomo 

gyne mulier 
brefos iiifans 
paes puer 
neauiscos iuuenis 
geron senex 
graus anus 
helia aetas 55 60 [132•] 
65 70 1) i sup. scr. II 2) ο ea; u corr. || 3) s ex 1 corr. \\ 4) menou in ne- 
mus mutavit m. 2 \\ b) h pm u ι-οιί: m. 2 \\ 6) os ex us corr. \\ Ί) u ex ο 
corr. 11 HERMENEVMATA AMPLONIANA 85 nliepiotes infantia 

thanatos') mortales 

athanatos inmortalis 

zoticos uitales 
5 zoe uita 

psyce aniina 

pineuma spiritus 

asthma halitus 

fone uox 
10 somacaro corpus 

mele membra 

ema sanguis 

chole fel 

mielos medulla 
15 sialon saliua 

mixe mucci 

neutra nerui 

fleues uenae 

cefale caput 
20 trices capilli 

ulae crispi 

maelenae nigri 

polian cani 

pirre rubei 
25 Xante flaui 

cranion caluaria 

plogme criiiaes 

encefalos cerebellum 

bregma occipitium 
.",0 coryfe uertex 

ymen membranum 

metopon'"^) frons 

ofries supercilia 

ofthalmoe oculi 
35 canthoe anguli palfebre 

cor§ pupiUae 

enoftbalmoes inoculis 

orfane pupillae pariae mal§ g^n? 
ostariae auricole 
obsis facies 
risides rugae 
rotlion nasus 
gnathoe buccg 
siagones maxillg 
genion meutum 
conys lanugu 
chyle lauia labra 
stoma OS 
odontes dentes 
canodentes canini 
inprothoie primi 
miloe^) mol§ 
ula gingibe 
glossa lingua 
uraniscos palatum 
cios uba 
stifile^) uba'') 
cionis columna 
tracelos coUum 
omoe humeri 
notus dorsum") 
maschalae alae 
cataelis iugum 
farynges') fauces 
faringx gurgulio 
brachiones brachia 
agues cubiti 
myaes musculi lacerti 
arthra articuli 
chyr manus 
dactyloe digiti 
antichir polex 
onyches ungues 
dexia dextra 
aristera sinistra 50 55 [132"J 65 75 1) sic pro thenetos corr. m. 5 || 2) η in m corr. m. ^ || 2) a pro e corr. m. 2\\ 
4) i post t in a corr. m. 2 \\ 5) b in u corr. m. 2 || G) r ex s corr. || 1) j ex Ί corr.\\ 86 HERMENEVMATA AMPLONIANA stethos pectus 

mastlioe^) mammille 

pleure latera 

osfyes lumbi 
5 psoeae lumbi 

lagones iliae 

cercides costg 

rracliis spina 

cople coxe 
10 coelia ueuter 

intera intestine 

epiplus omentum 

eblen liens 

epar gecor 
15 car cor 

pleumon pulmo 

omfalos umbilicus 

glutoe clunes 

protema natura 
20 acrobystia praeputium 

pyge nates 

orcliys colei 

sarces pulpae 

cystes uesica 
2a nefroae renes 

meroe femora 

gonata genua 

epigonatides patelle 

ancyle publites 
^0 scelae crura 

anticlemiae tibie 

gastrocnemi§ surae 

podes pedes 

astragoloe tali 
"'5 pternae calces calcaneae 

tarso§ plant§ 

icnos uistigia 

mesodactila interdiffita 

metafrenon inter scapulas 
40 vim perifiseos de natura 

1) li siqi. scr. metos statura 
opsis facies 
typos forma 
oraeos formonsus 
calos bonus 
compros bellus 
cacos malos 
macros longus 
micros pusillos 
tapinos humilis 
brachys breuis 
adros maior 
paplys grossus 
leptos gracilis 
liparos pinguis 
catharios mundus 
acatliartos inmundus 
cliloros pallidus 
chyllos mancus 
ccliolos clodus 
tyflos cecus 
milfos lippus cesius 
glaucos gathineis ocolis 
simos silus nasu pressu 
falacros clauos 
cometes comatus 
anarliix reburrux 
eunuclios spado 
lios lebis 

pogonias barbatus 
psellos balbus 
cyrtos gibberosus 
cofos surdus 
drapetes fugitibus 
metliystes ebriosus 
cleptes fur 
dicaeos iustus 
adicos iuiustus 
schiros fortis 
astenes inuicillis 55 [133'•] 60 75 HERMENEVMATA AMPLOXIANA 87 craugasus clamosus 

progastor uentrosus 

aeschros turpis 

dasys pilosus 
δ plusios diues 

metrics mediocris 

penes pauper 

epetes medicus 

X peribroinaton • de escis 
10 fagin manducare 

epimenia cibaria 

trofia alimenta 

acrastima iantaculum 

ariston prandium 
15 dipnon cena 

artos panis 

silignites siligneos 

catharos candidus 

cibarios cibarius 
20 psiclies miccmae 

aleuron faring 

alfita pulenta 

rofemata sorbitio 

ertymena coiidita 
25 zomos ius 

zime fermentum 

creas carne 

omon crudum 

efthon coctum 
30 opton assu 

ypogastrion abduineu 

filopteuron armus 

emicefalon dimidium caput 

coleu colofium 
35 copadia copadia 

scele perna 

onycliin migla 

coelidin aqualicluiu 

metra uulua 
40 athyr siimen 

alautia lucauiol§ fiscion botellus 

perifora matiola 

encefalen cerebellum 

tyros caseum 45 

elaae oliuae 

oa oua 

bolboae bulbi 

cocblio§ cochliae 

garos linguamen 

oxos acitum 

alas sale 

gala lacte 

meli mel 

opus lasar 

station lafaris radex 

XI • peripotu de potione 
poton potio 

pin bibere 

pie bib§ eo 

ydor aqua 

psychron frigida 

cliearou tepidum 

neron recente 

zeston feruentem go 

synceraston calda aqua 

oenon uinum 

paleon uetus 

acraton merum 

ioares aquatum 7o 

campanou campanum 

bithynou grecanicum 

sicelon siculum 

creticon creticum 

afron afrum 75 

agroecon rustecum 

marsicon marsicum 

epsema passum 

XII perideutera desecunda 
trapazes mensa so 
placusenchytus placontialibus 
siuitillus siuitillus [133"] 

51 55 88 HERMENEVMATA AMPLONIANA melitonia melitta 

tegauites limimclus 

copte copta 

opora poma 
5 stafyle uua 

stafys uua passa 

strobilia nuclei 

syca^) fycus 

sychades carice 
10 fo^mices palmole 

tragemata bellaria 

caroedia nuces 

lompima castania 

leptocaroea abellane 
15 sycamina mora 

coccymela pruiia 

apioe pira^) 

mela mala 

roae grauata 
20 cydonia cotuuiae 

aerates nespila 

XIII • j)ericreos decarne 

ereas earo 

coerion porcina 
25 delfacion maialia 

aegiou capriiia 

erifiou ediua 

probation^) obiua 

armiou aguiua 
30 boeou bubula 

moseliion uitolina 

siagriou apriua 

elafion ceruina 

laiedou leporina 
35 ehenion ansarina 

xiiii • peri laclianon de oloribus 
lacana olera 
caulia eolicoli molocae molu§ 

seutla ueta [134'•] 

armenon cema 4i 

asparagoe asparagi 

cinare cardi 

lobia fasioli 

colocliinte eocurbete 10 

cicydia cocumeres 

pepou pepo 

tridaches lactuce 

sereis intiua 

rafanoe radices so 

buiiiades napi*) 

gougyle rape 

stafiliuoe pastiiiac§ 

aupeloprasou arretillum 

maratliron fenucolum 55 

parasa porri 

crommya'') cepe 

scarda aleum 

andrafax atriplex 

troxima scarya eo 

euzomon eruca 

peganon ruta 

edismou menta 

seliuou appium 

mintlieu nepeta 65 

ipposeliuou oliastrum 

aueton anetum 

gletou poleium 

trymbe satureia 

kneides satureia ^o 

XV • peri icliiliion de piscibus 

ictbys pisces 

ycarus ycarus 

trigle mulli 

caryles*^) scyllae 75 

carys scylla 1) a ex us ut videtur m. 3 \\ 2) i ex u corr. \\ 3) h ex ρ corr. \\ 4) i in ras. 
m. 1 \\ b) γ ex i corr. || 6) y ea; i corr. \\ HERMENEVMATA AMPLONIANA 89 cefaloe mugiles 

oniscue aselli 

labrax lupus 

buglosson solea 
Γ) clirysofus aurata 

erycthiiios rubellio 

melanuros oclata 

erythrinos mylle ^) 

caleos catulus 
10 stalfe stalfa 

afye et mel mannum abua 

carabos locusta 

eiichelis angylla 

trachoroe sori 
15 gmerahena muiiera^) 

epatos mustela 

gongros cougrus 

syuodos dentatus 

belone acus 
20 cerix muris 

trigon turtur 

sfyrina sudes 

pelamis pelamis 

colias lacerti 
25 fone uulturus mamius 

trisslie sardine 

echinos echinos 

teuthis lilligo 

ostrea ostrea 
30 polipos polipos 

carcinos cancer 

sepia sepia 

sifias gradius 

telinue mitili 
35 elufis ascaulafe 
[134^] soya umbra 

oniscos asellus 

delfinus delfinus tliinnos thinnos 

uoces marides uoce 40 

narce tupido 

sarda sarda 

gobios gobio 

menis mene 

galeue catelli 45 

galeas catellus 

petreus sax satilis 

dracon^) araneus 

cascides cumcole 

fyscos alga 50 

XVI • periorneon de auibus 

ornea auis 

alectur gallus 

oriiex galliiia 

ell en ansar*) 55 

cycnos cicinos 

paon pao 

aetus aquila 

necteris uespertilio 

ololigonuluccus urtica 60 

coccix cucuUus 

nessa anas 

boscas querpetola'') 

ethila mergus 

ictinus miluus 65 

ierax aceptor 

corax coruus 

corong cornix 

coloeus gragulus 

basiliscus passer 70 

spinnus regaliolus 

sycallis ficetula 

ethithallus parrus 

astragalinos caruelus 

celidon erundo 75 

sisopitis mutacilla 1) e ex 0, vel e in corr. || 2) corr. in murena m. 2 ^ 2>) c ex η corr. 
4) ansaer m. 2 corr. || 5) ρ scriptum erat, sed lineola transversa erasum est || 90 HERMENEVMATA AMPLONIANA peristera columba 

fassa paluml)us 

trigon turtiir 

gaux uoctua 
5 aliedon luscinus 

cossyfos merulus^) 

cichla turdus 

nycticorax cadrio 

coridallus bubo 
10 artocolaps bardala 

psur stiimus 

myla miisca 

melissa apis 

sfiux gabro 
15 psyce papilio 

acris lucusta 

oestros tabanus 

conops ciilex 

cantaros scarabeos 
20 silfe blatta 

coris cimex 

fhityr peduculus 

pyllos pulex 

panfedon uespa 
25 ortyx cuturnix 

gypy uulturnos 

perdix perdix 

XVII • peritera dequadru 

pondon pedibus 
:3o ippos equus 

olcas miila 
[135'J emionos mulus 

Olios asinus 

bus bos 
85 forbas equa 

dainalis uacca 

goufas scrofa 

mosclios uitulus 

capros uerues tragos hircus 

aex capra 

epifos edus 

probaton ouis 

arnion agnus 

probatagriou ouifer 

egagrion bix 

leon leo 

agrios ferus 

emeros mansetus 

leaena lea 

pardalis pardus 

tigris tio^ris 

arcos urcus 

siagros aper 

eblauos ceruus 

cyon caiiis 

aucos lupus 

alopex uulpes 

yena belua^) 

iiebros iiiiiulus 

dorcas capra 

eluros furio 

sfalanax talpa 

echinos ericius 

lagos lepus- 

camelos camelus 

butragos butalus 

pitliecos simius 

cale mustela 

iiioxos mus 

clires araiieus 

mys mus 

batroclios raua 

frinos ranarubeta 

chelone testudo 

saura lacerta 

ascalabotes stilio 

XVIII perierpeton deserpentibus 40 45 50 55 60 65 75 1) r ex 1 corr. \ 2) b eo; u corr. HERMENEVMATA AMPLONIANA 91 erpeton serpens 

uaseliscou regolus 

draclion draco 

aspes aspes 
5 cerastes cornutus 

ofys anguis 

aechis uipera 

aontias iacolus 

myologos moraria 
10 narce boa 

yclros aquatica 

dipsias sitigla 

scolex uermis 

elmix lumbricus 
15 bdella sanguisugia 

arachue araueos 

xviiii peri eceseos deliabitatione 

oecia domus 

pylon atrio 
20 parathiros posticium 

teumelios fundamentum 

toecos paries 

orofe camera 

edafos pauimentum 
25 fathoma lacunar 

asbestos calx 
[135"] ammos liarena 

plliintlios lateres 

calix cementum 
30 ostrata tesia 

ostracon testa poline 

acbyra palea 

pelos lutum 

ciocoe tigna 
55 2yla ligna 

stroteres artes substratur§ 

sanides tabole 

camades protice 

ripas canne ceramis teugole 
ceramides imbrices 
calipteres ustiiim 
thira limen 
strotlioos^) cardo 
eiiris fenestra 
climaces scale 
ypnoc furnus 
capnodoce fiimariiim 
oecema cella 
goniae angoli 
fatue presipium 
mesaulion conpliiliium 
fperoon cenaculum 
coeton cubicolum 
lieleasterion solarium 
stoa porticus 
stilo§ column^ 
andriantes statuae 
yponomos claba 
anfodon bicus 
crene lacus 
cuniama tecturium 
magirion conquinaturiura 
tamon cellarium 
afredon conclab§ latrin^ 
tafos sepulchro 
XX peripoleos de ciuitate 
polis ciuitas 
policliinion castellum 
nesos insola 
fyle porta 
tyclios murus 
periboloae moenia 
pirgos torres 
agora forum 
uasilicae uaselica 
bema tribunal 
ualinion ualueum 40 55 60 65 70 1) alt. sujh scr. 92 HERMENEVMATA AMPLONIANA coryon tonstrina 

capelion copimium 

ergasterion tauerna 

cathalyma deuersuriuin 
5 pandocliyon stabulum 

pornyou fornex 

epaxis locus 

XXI perindomenias desuperlectile 

indomenia superlex 
10 cline lectus 

enelaton sponda 

patema pluteus 

fonon lectica 

difros sella 
10 ypopoiidion scabellus 

bathron scanmo 

glossocomon lucellus 

campra capsa 

trapeza mensa 
20 abax caleciare 
[136'] pyrgiscos armarium 

cibotos area 

stos tela 

stopedes pedithelae 
25 scare albeus 

aletribanos pistellus 

toryne todigla 

zomaristros trulla 

mile mola 
30 olmos pila 

yssos pilus 

coscinon cribum 

fanos latema 

epiris sporta 
35 calamos harundo 

myothera muscipula 

zygos copla 

psiathos tegere 

atractos fusum spondilos uerticellus 
cercis radius 
ctenion pectene 
acone cotis 
stia focus 
elacete colum 
cole infidublum 
cbaradra cancellus 

XXII perimationi deuestimentis 
imatia uestimenta 

caena noua 
tribata trita 
racos parmus 
chatara munda 
rypos sordida 
agiiafa rudia 
tebelnos toga 
felones penula 
belon pallium 

XXIII periporites de purpura 
stenosemon angusticlauium ^) 
platysemon laticlauium 
chiton tunica 

pallion palliolum 
fglone penulam 
efeyris lucerna^) 
semiosis clabatura 
stolae stola 
peplos palla 
psile babilonicum 
funda uentrales 
fascia fascia 
zone semicintum 
carpodesmos fasciola 
arpedone peduclum 
mistos licium 
peribolaeon cooperturium 
ypostroma substratorium 
stroma stragulum 40 45 50 55 60 65 70 75 1) um Slip. scr. \\ 2) r siq). scr. HERMENEVMATA AMPLONIANA 93 gaunapes gausapa 

eriou lana 

acatis glomus 

tenion panicola 
5 ramma acia 

stemon stamen 

rodane trama 

othonia linteamina 

epicarsin amiclum 
10 colobax colobium 

sabania sabana 

ecmagiou mantele 

chirecmagiou mappa 

tyle culcita 
lii proscefalaeou puliiiiium 
[136"] ypauchemou ceruicale 

gnafallon tormentum 

mnus pluma 

arilema iuboluglum 
20 XXIII I perichromatou decoloribus 

chroma color 

porfyra purpura 

porfyrou ^) purpureum 

leucou-) album 
25 poecilon uarium 

idiocliromou sui coloribus 

eleenou oliagmeum 

fylira forticatum 

oxides acidum 
30 crocys floccum 

XXV peri xhriseou deaureis 

chrusos aurum 

clirisuu'^) aureum 

dactilidin anulus 
35 cosmia ornamenta 

stefauoi corona 

diacrima discrimen 

alysidion catena aspidion clipeum 

maniaces torquis 4o 

ponfolis bulla 

enotia inaures 

peridereon lilliolum 

perisfara perscelides 

pericheria dextralia*) 45 

clania uiriae 

chateter remidiculum 

* * * ag^) margaritae 

XXVI periargyreon deargenteis 
argyron argentum :>o 
argirus argenteos 

scebe tormema uasa toruata 

xystrota straglata 

gegrimmena celata 

fiale patina 55 

mazonomos lanche 

pinacion catillum 

triblion parapsis 

oxibafon acetabulum 

coclyorix cocliarem co 

mystron ligula 

catoptron speculum^) 

concheethmos concacolum 

libanotris turabolum 

plitenchites arecena C5 

cyathos cyathos 

acratoforon merasiolum 

XXVII pericbalceon deeneis 
calcliona §ramen 

chalcos aes 70 

lecan§ peluis 

cuccumas cuccuma 

xestes urceolum 

lycnia candelabra 

codon tinnabulum 75 

cricos cirdus 1) m. posterior inseruit: Topazius || 2) m. posterior inseruit: lapis |) 3) r 
superscr. || 4) t super scr. || 5) tres litter ae Jnji ncquiunt || 6) u j'osf c in ο corr. || 94 

aucistron amus 
amis ama 
gegaron sartago 
xystra strigeles 
5 xxviii perisidereon deferreis 
sideros ferrum FRAGMENTVM PARISINVM acmuu ferramentum 
sfura incude 
mylocopon malleus 
scalis marclum 
ypetiou sarculum 10 FRAGMENTVM PARISINVM 

(Cod. Parisin. lat. 6503 saec. IX) [l^a] Ex eo enim εκ τούτου γαρ doctriuam μαθηοιν so 

facileme ηικολωοημη ars enim τηχνη γαρ 

quod couatus i'ueris oeav eniPaXnc trausfertur μητατιθηται 

ad finem adducis επι τηλοο aHnc ab homine απο άνθρωποι [ι^ΐ)] 

;'> propter quod biOTiep et propterea και bia τούτο 

in omni re ev παντι πράγματι ars non moritur τηχνη ουκ απ- 35 
studeri debet φιλοπονειν οφειλι θνηοκει 

ab liis qui uolunt απο των θηλον- denique ηπιτοι των 
plus scire πλέον eibevai 
10 quod utile est ο χρηετον εοτιν 
liumanae uitae ανθρωπινω βίοι 
liuius precipue τούτου μαλκτα 
oratio dominator λογο€ Kupieucei que erat gratia ποια ην xapic 
discere μαθηιν 

si is qui doeeret ei ο δώαακων 
esset iηmortalis ειη αθανατοε 
liec enim esse ταύτα γαρ ηιναι 
uolentes di ηθηληοαν θηοι 
admoneutes αναμιμνηοκοντηα unde oportet οθην 5ηι 

15 artem litterarum τηχνην γραμματω ante omnia προ πάντων 

perdiscere εκμαθηιν deum colere θηον οεβηιν 

hinc enim omnia ηνθεν γαρ πάντα non ture μη λειβανω inluminantur επιφανουαιν 
non indocte ουκ αμαθωα 
20 qui scire uult ο θηλον eibevai 
latine loqui ρωμαιατι λαληιν 
uel graece η ελληνιοτι 
diligenter adtendat ηπιμηλοε πρωε- 

ηχητο 
hoc enim τούτο γαρ sed couscientia άλλα ευνειδηεει 

plus est enim πλέον γαρ ηετιν 

bene uiuere καλωε ζην 

hec facientem ταύτα ποιουντα 

quae dicturus sum α μηλλω ληγειν 

hoc est τουτηετιν 

parentes diligere γονειε αγαπάν 

filiis indulgere τεκνουεην γλυκηνηιη 50 25 exempli gratia υποδηιγματοε χαριτα amicos amare φιλουε φιλειν 

adponemus προεθηεομην omnibus cummunem esse παειν 
quae erit ητιε εεται κοινον ιναι 

dei gratia θεού χαριτα et similiter demonstrare και απλωε 
qui dat omnibus ou δωει παειν υποδικνυειν FRAGMENTVM PARISINVM 95 

et sine suspitione και ανυποπτοο fabulam incipiam μυθον άρχομαι 

omnia facere πάντα ποιειν a ceriio απο ηλαφοι 

et nou maligne και μη κακουργωο Ceruus inmanis ηλαφοοηυ μηγηθηc[l"b] 

ut in omni re κνα ev παντι πραγ- aestiuo tempore θηρου χρόνου 4i 

μάτι siti deficiens διψαα πιη Ζ;ημονο€ 

5 utilis sis ευαρηατοο ηο peruenit παρηγενητο 

et ueritatis fide και αληθιαο πκτιν ad quemdam fontem επι τίνα πηγην 

ut obserues ινα τηρηεια limpidum et altum δώυγε τη και 45 

[i"a] et solita omnia και ειοθιμενα πάντα πλατυν 

uite tuae του βίου cou et cum bibisset καίω επιον 

10 obserues παραφυλαΗηε quantum uolebat ocov ηθηλην 

in bouas partes ηκ καλά μηρη adtendere coepit προεηχειν ηρΕατο 

et tuus gaudeat sensus και coc χάρη corporis figiem του εωματοε ηώηαν 

cou vouc maxime autem laudans μαλκτα γαρ r.o 

et haec omnia και ταύτα πάντα ηπαινων 

quae dicturus sum α μηλλυυ ληγειν eornuum naturam κηρατων φυειν 

ΐδ quanto enim magis ocuu γαρ μάλλον extensam in altum ανατηταμενων 

contemplaueris ειετοχηεηε εκ ιψοε 

quae cupis α επιθυμηιε et quod ornamentum esset και οτι 

poteris δυνηεη κοεμομοε ηιν 

bene accipere καλωε λαβηιν totius corporis όλου του εωματοε 

20 tanto enim magis τοεουτω γαρ uituperans autem ψηγων 5η 55 

μάλλον erurum gracillitatem των εκηλον 

miraberis θαυμαεηε αηπποτηταν 

ipsam rem αυτήν πραγμαν tanquam ηοη possint ωε ουχ οίον 

multos enim uideo πολλουε γαρ όντων 

ορω ferre onme poudus φηρηιν παν το 

cupientes επιθυμουνταε βαροε 

25 multa scire πολλά εώηναι sed cum in his esset ενωδρη προ 

nunc ergo incipiam νυν ουν αρΕομαι τουτοιε ην 

ysopi fabolas υεοπου μυθουε latratus canum υλαγμοε κυνων co 

et subiciam και υποταΗω subito auditus est αιφνιδιωε ακου- 

etexemplum υποδιγμα εται 

30 uite nostrae τηε Ηωηε ημών et uenatores proximi και κυνηγεται 

per baec enim bia τούτων γαρ πληειον 

picturae ζωγραφιαι at ille in fugam pergit ο μην γαρ 

constant ευνεετηκαειν προε φυγην ωρμα 

sunt enim uakle ηιειν γαρ λίαν et quamdiu quidem και μηχριμη νουν 

35 necessaria αναγκαία per campum δια τον πεδίων co 

uitae nostrae του βυου ημών faciebat cursum ηποιειτο δρομον 

primo ergo loco πρωτω ουν τοπω saluus erat εεωίητο 9G FRAGMENTVM PARISINVM 

crurum uelocitate τιυν οκηλωνω a uenatoriljus captus υπο κυνηγέ- so 

κυτετοο των λημφθεια 

adubi iu spissum ι^πώη eic πικνων et in uincula missus και eic δηομα 
iucurrit ενηπεοην πεμφθεια 

obligatis ei cornibus ηνττληκοντων iacebat ηκηιτο 

αιτου κηρατον turn mus memor τοτη ο μυε ανα- 
[2''ii] quia iuiustus est οτι abiKOC ηετιν μνηεθηια 

c suorum iudex τωνώιων κριτηο reddere gratiam ανταπολουναι την 
culpans^) quidem ψηγων μην χάριν 

quae custodiebant eum τα φίλα- leoni uoluit τω ληοντι ηθηλεν 3δ 

Ηοντα αυτόν et per noetem και δια νυκτον 

laudans autem ηπαινων δη rodens funes διτρωγων τα εχοινια [2^'h] 

10 jji'o qua deceptus est υφ ov προδη- leonem liberauit τον λέοντα ηλευ- 

τοται θηρωςην 

Mus super leonem Muc ηπανω sic saepius^) ούτω πλειοτακκ 

λεοντον dedisperato ηΗ ανηλπιετω 4ο 

dormieutem insiluit κυμουμηνον auxilium βοηθηια 

ηφελλατο a minoribus υπο μηιΗονον 

quern leo iratus ov ληον οργιίο- maioribus fit μειΗοειν γεινηται 

μενοο Coruus caseum rapiens Κοραζ τυρον 
interficere uoluit ανεριν ηθηλην ερπαεαν 

15 ille autem ueuiam petit ηκεινοε 5η super arborem sedit ηπι 5ενδρον 45 

αυνγνωμην ητε€ατο εκαθεετη 

pro uita υπέρ τοι βίου ' liunc uidens enim') τούτον ώουεα 

et non minorem και ουνη uulpes'^) αλωπεΗ 

gratiam leoni μιΗων laudare coepit ηπαινειν ερΗατο 

repromittebat ηπεγγελλητο quod ipse quidem οτι αυτοε μην 

20 et leo ridens ο hr\ ληων γηλων f'ormosus esset ευμορφοε ηιη 5o 

et existimans και ετοχαεαμηνοε et magnus και μηταε 

quod sic ηπηι ουτωε mium- autem deesset 

exiguum animal ηλαχιετον Ζ^ωον quod uocem non haberet οτι φοιηιν 
leoni gratiam ληοντι χαρηταν μη εχηι 

25 redditurum ανταποόωεηιν seductus coruus πλανηοειε ο κοραΗ 

promittebat ηπεγγελλατο clamauit εκραΗην 55 

et sic leo και ουτοο ο ληων et deiecit caseum και τυρον κατη- 
dimisit eum απελυεην αυτόν βαλην 

ipse leo post modicum αυτοε ο quem rapuit uulpes'') ov αρπαΕην 

λέων μητολιγον η αλωπεΗ 1) 1 ea; corr. \\ 2) saepius ^wo raepius corr. m. 2 coaeva || 3) enim scr. m. 3 
saec. X—XI: eadem uidens dehvit j| 4) e ex i corr. m. 2 ^b) Q ex i corr. m. 2 \\ FRAGMENTVM PARISINVM 97 

comedit κατεφαγεν sic multi homines outuuc πολλοί 

sic multi outuuc πολλοί άνθρωποι 

quod uiribus non possunt οτη h\- cum iiicerta capiant τα άδηλα θε- 

ναμηιν ου δυναντη ρηινου 

sapientia explicaiit φρονηαει εκπλη- amittunt propria αποβαλουοιν τα so 

Kouciv ειδια 

5 Puer in silua TTaic ην υλη Rana murem Βατραχοα μυειο 

lucustas captans aKpibac θηρηυων suasit natare επειεην κολιμβαν 

super lapidem stetit υπεπληθρον cuius pedem τινοε ποδαν 

εοταατη ad suura ligauit τω ιδιω προεεδηεην 

sub quo scurpius latebat υφ ου et ut uenifc και luc ηλθεν 3γ> 

€κορπιθ€ εκριβητο in gurgite fluminis ειατιναλυετοι- 
quem conabatur puer ov εβιαίητο ποταμού 

ο παια i])se quidera auToc μην 

10 pro locusta extraliere αντί ακριδοα tamquam aquatile animal καθωο 

ηΗεληιν υδρον Ηωον 

cui scorpius dicit τινι ο cκopπιoc natando non periit κολυμβων απω- 

ληγει λεοην 

uide inquid miser ορα φηειν ω post triduum μετά τpηιc ημεραο 40 

ταληπορη inflatus mus φυοηθεκ ο μuc 

ne dum me captas μη ωο εμη super aquam ferebatur επει του 

θηρευειο υδροο ηφερητο 

te ipsum perdas οηδιτον απoληcεc lumc miluus rapuit τοιτον ικτινοε 
15 liaec fabula ουτοο ο μυθοο ηρπαΗεν 

praecipit παραγγελληι subsecuta est ειτηκολουθη€εν [2"b] 

nihil tale adere μηδέν τοιούτο et rana και ο βατραχοο 45 

ακοκαι quam continuo ην ευθηωο 

quod est periculosum ο εοτιν δυ- miluus deuorauit ο ικτινοε κατη- 

νομηνον φαγεν 

Oanis carnem rapuit Κυων κρελο Sic ergo ουτωο ουν 

ηρπαειν dum aliquis ωο άλλο tic 

20 et flumen transieljat και ποταμον ]>ericulum operatur κιναυνον έργα- ^*^ 

διεβαιν ζηται 

umbraque uisa carnis ιδων τη την se ipsum perdit ηαυτον απολύει 

CKiav του κpεαc Mures irati |Vluεc οργιίομηνοι 

aestimans voμιcαc quod a mustelis οτι απο γαληνών 

ueram esse αληθεν ηιναι consumi se uidebant αvαλειcκαιcθαι 
uoluit rapere ηθεληcηv αρπαΕη εαuτouc €βλεπον 

25 et contigit ei και cuvεβη αυτω statuerunt cum eis pugnare ερκαν μ 
quam habebat ην ηιχεν μηταυτον πυκτευεεθαι 

amittere αποβαληιν itaque τοιγαρουν 

Cori). gloss, lat. torn. III. 7 98 FRAGMENTVM PARISINVM 

fecerimt sibi duces ηπουηοαν aiTOic in illo loco essemus ην €κηινω τόπο so 

ηγεμοναο €ΐημεν 

quos ad nobilitatem ouc ηπκημον ubi lapides οπού λίθοι 

imperaturiae αυτοκρατοροι colligi possiut cuvXeivvai δυνηντο 

dignitatis ηΕουοιαο uitae nostrae τη ζωηνμον 

5 aureis cornibus χρυοηοκ κηραοιν baiolare debemus βαοταζειν οφιλο- 

ornauerunt ηκocμηcαv μην 

et subito και εΗεφνηα breiiiores iacturas ταο κουφοτεραα 35 

pugna cummissa μαχη€υνβληθηΐ€€€ ίημιαο 

mures fugerunt oi μυ€ ηφιγον ut grauiores ποπω βαρυτεραα 

10 duces autem prohibiti ηγεμονηο be effugiamus εκφυγοιμην 

κολυομηνου Cattus simulans^) ολουροοτιροαποι- 

propter cornua bia κερατον ουμενοα 

occisi sunt εφονηιθηεαν nataleua celebrare γεννηεληιονατον 

sic in honorem ουτοο ηιε τιμήν aues ad cenam uocauit ορνηαα επι 4o 

datis gaudebant τοκ boGiciv εχαιρον bmvov εκηεεεν 

15 quod contrariura οτι εναντίον deiude cum obseruasset ηπιτα πα- 

ab eis passi sunt απαυτων^) επαθων ρατετηρικω 

Nescio quis pater familias τκ ποτέ introemites ειεεδηονταε 

oικobεcπoτηc clausit hostium εκλεκην την θυραν 

nauigans in mari πληων εν θα- et singillatim και κατεναε 

Xacca coepit coraedere ηρΕατο φαγειν 45 

tempestate laborabat υπο χειμωνος haec fabula ουτοε ο μυθοο 

εκοπια apta est in eos ηρμοεται ειε ηκινουε 

[s^'a] et naute και οι ναυται (jui ad spem oi προε ελπώαν ιλαρην 

21 infirraius remigabant αοτενεετερον hilarem 

εκοπιλατουν contraria patiuntur τα ενάντια 5o 

propter tempestatem bia του χει- παεχουειν 

μωνοα C^ornix sitiens Κόρωνε bιψαcτηc 

quibus homo dixit ociavBpoc ειπεν accessit ad urnara προεαθεν προε [S'b] 

uosinquid υμειε φηειν ubpiav 

25 nisi banc nauem ει με τούτο το et eam conal)atur uertere καιται- 

πλοιον τηνεπιε^ητοναε 

celerius ducatis ταχοιτερον αγοι sed cum non posset άλλα μη bi- 

lapidibus uos deiiciam λιθοιε ιμαε ναιναμενη 

καταβαλω lapidibus earn impleuit λιθυε αιτην •">•''> 

tunc unus ex eis dixit τότε ε επλερωε 

εΕαιτυυν ειπεν quorum multitudine αιν τω πληθηι 

uellem enim ηθελον γαρ exundauit aqua υπερηχυθη το υbωp 1) υ eic ι coir. \\ 2) η j«-o i siq). scr. m. 1 FRAGMRNTVM PARISINVM 99 

et sic kornix και outoc η κορωνη medico του ιατρού 

sic uirtus ουτοο ανδρια super se esset €i αυτοο ηιν [3" a) 

sapientia superatur φρονηοηιοτερε- quern disperauerat oveeavXiTiCTq 

παι respondit απεκριθη 

Leo fame deficiens Aeuuv λειμοιτων Orci gratia του χαρυυνοο ηνεκα so 

5 languere se simulabat voceiv τρο€- remissum se esse αναπεπεμφθαι 

εποιειτο ' αυτόν 

et per eam fallaciam και bia ταυ- ab iiiferis eE abou 

τηνην πλανην iiitrinsecus autem παρηκτοο be 

ceterae bistiae τα λοιπά θηρία orcum statuisse τον χάροντα ωρικεναι 

uisitatum introibant επκκειψομηνα intra paucos dies εντοα ήμερων 35 

ειεηει ολίγων 

quas continuo ac ευθεωο omnes medicos πανταε τοια ιατpoυc 

10 leo occidebat λέων ανηρει ad se perducturura προο αιτον αΕει 

uulpes ') autem sola αλωπηΗ bε μονή ut eos puuiat οποε αιτουε κολαεη 

extra speluncam stetit εκτοα του (juoiiiam επώε 

επεληου εετη neglegeiitia eorum τη αμηλια αυτών 4ο 

interrogata autem a leoue ηττε- multi moriebautur πολλού απεθνη- 

ροτιθειοα bη υπο ληοντοε εκοντε 

cur uon intraret bia τι μη ειεηλθοι sed tu uou timeas άλλα ευ μη φο- 
15 quoniam uideo inquit") eπιbη ορω βηθειε 

φηειν ego euim dixi ηγω γαρ ηφην αυτό 

iiigredieiitium uestigia ειευοντων te medicum εη ιατρον 

τα ίχνη numquam fuisse μηbεπoτε γεγονεναι 45 

exeuntium uero non uideo ηΗιοντων ante omnes euim te προ παντον 

bε ου βληπω γαρ εε 

sic corumdam pericula ούτω τινω adducturum απαΗηιν 

οι Kivbuvoi minabatur ηπειλει 

doctriua nobis bιαχημηιv haec fabula potest ουτοε ο μυθοε 
20 esse debent είναι ωφηλοιειν bιvαται 

nostrae salutis τηε ημετηραε εω- ad eos pertinere προε τουτουε 5o 

τηριαε ανικειν 

Infirmus quidam αεθηνεε τιε qui c[uod nesciunt οιτηεεουκοώην 

ab indocto medico υπο αμαθουε promittunt επαγελλονται 

ιατρού Asinum aegrum ovov αρρωετον 

desperatus conualuit ινηλπιεθηιε lupus uisitabat αυκοε επιεκευεητο 

εεωθη et coepit και ηρΕατο 55 

25 interrogante autem πυοανομηνου^) corpus eius tangere το εωμα αυτού 

br\ ψηλαφηιν 1) e ex i corr. m. 5 |! 2) t pro d sup. ser. m. 2 \\ 3) υ post π ex \ corr. 100 FRAGMRNTVM PARISINVM 

et inteiTogare και nu6avecTai fabulam μυθον 30 

quas magis partes ποια μάλλον μηρέ homo et leo άνθρωπο και ληων 

doleret πονοιη certabant inter seepiHovxe eic auiouc 

respondit asinus απεκρινθε ο ovoc quis esset superior πκ €ΐη προυχων^) 

5 quas tu tangis ac cu θυνγανηιο et eius alteruatiouis και ταυτηο [4^' a] 

sic homines mali outoc άνθρωποι τηο αμφκτηοευωο 

κακοί querebant testimonium ηίητουν μαρ- 35 

etsi prodesse uidentur ei και ωφ€- τυρον 

ληιν boKOiciv homoduxitk^onemαvθpωπocηγαγev 

magis ledunt μάλλον βλαβιτουοιν τον λέοντα 

Taurus fugiens k^onem ταιροο ad monumentum προο μνημιν 

φευγων^) ληοντα ubi erat pictum οπού ην εζωγραφη- 

10 confugit ad speluncam καταφιγεν- μενον 

ηιοπηλεον quemadmodum leo πωο λέων 

ubi eraut tres hirci οπού ηεαν ρειο ab homine suffocabatur απο ανθρω- 4o 

τράγοι που επιγετο 

qui ut uiderunt eum oιτιvηc ώοντεο sed k^o respondit άλλα λέων απε- 

αυτον κριθή 

timentem φοβουμηνον") haec inquif) pictura αυτή φηειν 

ridebant ηγελωντε Ζωγραφιά 

15 et ille respondit eis ο he απεκρινθε al) homine ])ieta est υπο άνθρωπου 

αυτοιο εΕωγραφθη 

ο disperati ωπονηνοημηνοι quod si et leo pingeret ει he και 

si sciretis ει γαρ ηώιτη λέων εΕωγραφηι 

ηοη me rideretis^) ουκ αν μη κατά- uidisses^) quomodo leo εωρακεκ 45 

γελαται τοα λέων 

Sic ergo saepius ουτωε^) ουν ηνιοτη suifocaret hominem πνειγο τον 

20 potentes persong^) 5υνατα προεοπα ανθρωπον 

ab inpotentibus υπο αδυνάτων sed et ego inquid^) dabo tibi άλλα 

iniuria adfliguntur υβρίζονται και ωφηειν διδωεοι 

Ysopus interrogatus Υεοποε επερω- uerum testimonium αληθεε μαρτιριαν 

τιθειε duxit eum ηγαγεν αυτόν 

quare mulieres bia τι γυναικεε ad anfitheatrum ειε αμφιθεχτρον 5ο 

25 uiris avbpaciv et ostendit ei και εδιΗην αυτω 

dotem dant προίκα biboaciv quemadmodum homo τωε ο ανθροποε 

et ηοη uiri και ουκ οι αvbpηc a leone suiBfocabatur υπο ληοντοε 

mulieribus ταιε τιναικοιε επνιγετο 

coepit huiusmodi ηρΗατο τοιούτου et dixit και ειπεν 

1) υ ex \ con. m. 5 || 2) υ ex ι corr. in. 2 \\ 3) ο post ν ex i corr. 2 \\ 4) ιυ 
pi'o ο sup. scr. in. 1 I b) ^ ex a corr. m. 5 || 6) υ ex ι corr. m. 2 \\ 7) t, pro cl 
sup. scr. in. 2 \\S) e ex i corr. m. ^ || 9) t pro d corr. m. 2 |1 1 FRAGMENTVM PARISINVM 101 

hie oculorum testimonium ωδη ομ- quid ergo fiiciebas inquid τι ouv 

ματον μαρτιριον euoieic φηαιν 

opus non est xpeia ουκ ecxiv liac aestate τούτω τω θερηι 

sed ueritate άλλα αλήθειας nou mihi uacabat ου μοι εοχολαίον 

cui homo dixit ω ο ανθρωποα ηιπεν sed cantabam saepius άλλα α5ων ss 
5 uicisses νενικηκεις διετηλων 

si non alligatum mihi ei μη be- ridens formica γελααλο μυρμηΕ 

δηομενον ημοι et frumeutum incdaudens και οιτον 
homiuem ostendisses ανθρωπον εκληιων 

ebiSac hiberno salta inquid χειμωνοο ορχου 
crede ergo πιατευοον^) ου ν φηοιν 

uictum^) te νηνικημενον οη si aestate cautas ei θηρουλδηιο 

10 in eo manifeste ev τούτω φανερωα Mus siluester μυζ apoupaioc -lo 

para ergo te ετυμαεον ουν οη inuitauit ad epulas εκαληοεν ηφεοτιαο 

inter cetera abstinere ev τοιο αλλοια murem urbanum μυν αατειον 

απεχεοθαι praestabat ergo ei παριχην ουν 
[4'b] et scire leonem και εδηνε ληοντα αυτω 

ab homiue infrenari υπο άνθρωπου aepulari ευωχειεθαι 

χαλινυεθαι quae in rure erant τα εν αγρω ηντο [4"ιι] 

15 ne mahis μη κακοο ficus et uuas•^) ουκως και εταφηλης 4ΰ 

et iudomitus και αδαμαετοε et cetera pomorum και λυττα των 
sepe ergo πολλάκις ουν ατωρων 

artis ratio τέχνες λόγος ad ille multam eius ο δε αυτός 
currit in eos τρέχει εις αυτούς πολύ λυτοί 

20 alii autem corrigunt^) άλλοι be paupertatem reprehendebat την 
όιορθουειν πηνιαν κατεγινωςην 

longius μακροτερον iu1)ebatque in posterum εκηλευεην so 
librosintuentesβυβλιoις*)ηvopωvτες τε τε υετηρα 

naturae ingenium φυςηως ευφυιαν ad se uenire προς ηαυτον ελθηιν 

Hiemis tempore χειμονος χρονω at ille και εκείνος 

25 frumentum ex cauerna trahens in diuitis cellarium ειπαουειου τα- 
ςιτον εκ μυχού ςυρον μιον 

siccabat formica ηψυχε μυρμιΕ iuducto eo ειεαγαγων αυτω 

quod aestate congesserat ο θέρου prestabatepulariπαpειχεveιωχeιcθαι 55 

ςηςωρεικει lianc quidem ταυτην μην 

cicada ergo eam τετγιΕ 5η αυτήν carnis copiam κρεων ηκτηνιαν 

rogabat esuriens ικετηυεν λιμωτιχων piscium quoque ιχθύων προς δε μην 

30 dare si1)i aliquid δούνε αυτή τι ποτέ insuper et placentarum ετι και 
de cibo ut uiuat τες τροφηςο ποε Ζ:ωςη πλακών 

1) υ ex ι corr. m. 2 || 2) uinctuni corr. in. ^ || 3) ο ex u corr. || 4) υ ex ι 
corr. m. 2 \\ 5) uuas j>/o ouas corr. m. 1 vel 2 \\ 102 FKAGMENTVM FARISINVM 

clumque in his simt ev ω 5η προα ex eo enim εκ τούτου γαρ 

τουτουα ηααν consenserunt αυνκατενευςαν 2ο 

superuenit cellararia η ταμυουχοα peritum ημπειρον 

επιεερδεται et adsiimptus και παρειληπτηα 

et eos timor και του€ δη φοβοο ex responsis εΗ αποφθεγματως 

et fuga coupreliendit και φύγε κα- ista dicere ταύτα ληγειν 

ταλαμβανει lex enim νομοο γαρ 25 

5 et siliiester ad urbanam και οραιρηοο cetere epartes iuste τα λοιπά μέρη 

προο αετιον του δίκαιου 

tu quidem iiiquid ευ μεν εφη appellantur προεαγορευονται 

liis friiere dilitiis ταυτηε απόλαυε regulas enim τουε γακανοναε 

τιε τροφηε ex sequenti milii απεΗιοντι μο 

ad ea studia προς ταιτα τα μάθη- ^ο 
luris ciuilis δικαου πολιτικού ματα 

lit quid appositicium ειε τι εντηθη- uecessariura αναγκαιον 

μενον ante omnia scire προ πάντων 
10 appellatur προεαγορευεται εώεναι 

ex pluribus partibus ηκ πλιονοιε nee enim imius sunt ουδέ γαρ 

μηροις μιαε ειειν 

constat εινεετηκηι conditionis ^) αιρεεηωε 

sed constitutiones άλλα διαταΗιε sed uariae άλλα ποικιληε 35 

imjieratorias αυτοκρατορική quae singula ατινα εκαετα 

15 similiter lionorandum ομοιωε τι- pertineiitia ανήκοντα 

μηταιον ad banc προε ταυτην 

quod est ιλιοεετιν narratione την εΗεγηειν 

et pretoris edictum και ετρατηγου referenda sUnt ανενηκτατα ειειν 4ο 

διαδαγμα in ordine onmes enim ην ταΗι 
similiter uel proconsolis ομοιωε και παντηε γαρ 

ανθυπάτου aut ingenui sunt η ευγενηε ηιειν 

1) is 2^)Ό es corr. m J, tit videtur || 8. Δίκαιου a (= cod. Seal. 61) || 9. apposititium a \ ei τι έντεθειμένον in 
inarg. corr. a || 11. έκ πλεόνιυν μερών α || 12. jjosi constat asteriscus est in a \ ουνεοτή- 
κει a II 13. διάταΕιν in marg. corr. a \\ 14. imperatoris a \ αύτοκρατορικήν in viarg. 
corr. a \\ 15. τιμητέον a || 16. quid a \ ιλιο a. αύτψ in marg. corr. a \\ 17. praetoris a \ 
bia διάταγμα (priiis δια ddetum) a || 18. proconsulis + α || 21. 22. έ'μπειρον και παρει- 
ληπτηε in textit a. εμπειροο και παραληπτόο in marg. corr. a \\ 21. 2^ost peritum 
habet ^Fithocua \\ 23. eE αποφθέγματοο a || 24. λέγειν a || 26. caeterae partes iustae a | 
iusti Fithoeiis \\ 27. x)OSt appellantur asteriscus est in a \\ 28. τούε γαρ κανόναε a || 
29. έπεΕιόντι in marg. corr. a \ μοι a \\ 30. πρόε ταΰτα μαθήματα a || 31. έφάνη j^ost 
αναγκαιον inscrendum adscr. in marg. a \\ 32. posi scire asteriscus est in a || .^4. αίρέ- 
εειυε a \\ 39. narrationem a \ τήν έΕήγηειν a \\ 40. άνηνεκτατα in textu a. άνενεκτέα 
in marg. corr. a || 41. εν τάΕει. ΤΤάντεε γαρ a \\ 42. ή εύγενεΐε είεϊν α \\ FRAGMENTVM PARISINVM 103 

aut liberti η απεληυθηροι testimonio, καταδιαθήκη, 

sed ut magis άλλα ινα μάλλον iiel in censu : ή ev άποτιννήοει'^) 
possint singula δύνανται εκαςτα et ciuitas και πόλιο 
declarari beiaca9)'|9iivai Romana ρωμαίων 

5 melius uidetur βελτιου βληπεται competit ουνάγεται xoic'') 35 

incipere αρχειν manumissis ήλευθερωμενοκ, 

a libertis απεληυθερων quae aj)pellatur ήτκ KpocaYopeuerai 

[O-i^-gs»"] [de Latiiiis περί ρωμαίων legitima νόμιμος 

scribere ne γράφειν, μή libertas * ελευθερία. 

10 saepius eadem διατελών έαυτα^) Hi autem, ούτοι bx] 40 

interpretari . ♦ ερμονευμα") qui domiui o'l δεεπότου 

Primum ergo Πρώτον ούκοΰν uolimtate in θελήεει εν 

uideamus όρώοωμεν^) libertate erant, ελευθερία ήεαν, 

quale est quod ποιόν έατι τό^) manebant serui: έ'μενον δούλοι. 

15 dicturus eis, λέγεται αυτοΐα, et manumissores και οι ελεύθερη- -is 
qui inter 01 ^) μεταΕύ ται^°) 

amicos ueteres φίλους παλαιούς audebant έτόλμουν 

manumittebantur, ήλευθερουντο, in seruitutem εις δουλείαν 

non esse μη είναι denuo eos πάλιν αυτούς 

20 liberos : sed ελευθέρους πάλαι, άλλα per uim ducere . κατά βίαν άγειν. 

domini τοΟ^) δεςπότου Interueniebat Παρεγείνετο 5ο 

uoluntate βουλεύματος praetor, et ό ςτρατηγός, 

iji libertate εν ελευθερία ηοη permittebat και ούκ άφήκει'') 

morari, et διατρίβειν^) manumissum έλευθερώμενον^^) 

25 tantum seruiendi μόνον δουλικού seruire . Omnia δουλεύειν . πάντα 

metu dimitti * φόβου άπολύεεθαι. tamen tanquam μέντοι, καθώς 65 

enim * πρότερον seruus δούλος 

antea una γάρ μία adquirebat προςεπόριίεν 

libertas erat ελευθερία γίνεται manumissori έλευθερωκότι^•*) 

30 uindicta, uel εκ προεαγωγής, ή uel siquid ή ει τι 1) τά αυτά viargo \\ 2) έρμηνεύοιμι viargo || 3) όρίοιυμεν margo \\ 4) δ, τι 
inargo || 5) emcndatio oik eodem atramcnto deleta in wargine || 6) έκ add. ante τοΟ 
in margine || 7) καί add. in margine || 8) άποτιμήθ€ΐ alio atrainento in margine \\ 
9) melius, αύτοκ margo || 10) έλευθερυυταΐ margo || U) η ex ei corr. \\ 12) ήλευθερω- 
μένον margo \\ 13) ήλευθεριυκότι margo || 1. post liberti asteriscus est in a | f\ απελεύθεροι a \\ 2. άλλ' ϊνα a || 3. singulae a | 
δύναιντο a \\ 4. διαεαφηθήναι a || 5. βέλτιον a \ βλέπεται a \\ 7. απελεύθερων ex απ' 
ελευθέρων in textu corr. a | j^ost libertis asteriscus est in a \ ah hoc loco deficit 
cod. Paris.: quae secuntur, dedi ex cod. Scalig. 61 \\ 15. dicitur eos Pithoeus\\ 
26. aster iscum om. Pith. || 27. 28. antea enim una Pith. || 31. 32. κατά διαθήκην 
ή εν άποτιμήεει mg. Pith. || 39. asteriscum om. Pith. || 1U4 FRAGMENTVM PARISINVM stipulabatur, έπερυυτάτο, 

iiel si per ή κατά 

scripturam γραφή ν 

acceperat . ειλήφει, 
5 uel ex quacimcjue ή it o'iac 6ήποτ£ 

caussa alia aiiiac άλληα 

acquisierat, προαεκεκτητο, 

domiui hoc becnoxou τούτο 

faciebat : έγίνετο. 
10 lioc est * τοΰτ' έ'ατιν 

manumissi ήλευθερωμενοο 

ad patrouiim πρόε τον 

pertinebaut άνήκειν. ^) 
[93".94'•] Sed uimc άλλα νΰν 

ΐδ habent propriam Ιχουειν ibiav 

libertatem, ελευθερίαν 

qui inter amicos o'l εΐ€ τουο φίλους 

manumittimtur : ήλευθέρωνται. 

et fiimt και γίνονται 
20 Latini λατϊνοι 

Imiiaui : ιουνιανοΊ, 

qiiouiam lex επειδή νόμοα 

Iiinia, quae iouvioc, oc 

libertatem τήν έλευθερίαν 
25 iis dedit, αύτοΐο έ'δυυκεν, 

exaequauit έΕίεωίεν^) αυτούς 

Latinis λατίνοιε 

colonariis, κολοναρίοιο, 

qui tunc erant o'l τότε ήεαν 
30 ciues Romanorum, πολϊται ρωμαίων, 

et nomen suum καΐ όνομα I'biov 

in ciuitatem εΐε τήν πόλιν dederant * δεόώκειοαν. 

in his qui εν τούτοιε, ο'ί 

inter amicos μεταΕυ φίλων 35 

nuinumittmitur ,"*) ήλευθεροϋνται'/) 

uoluntas domini θεληεια 5εεπότου^) 

spectatur * εκοπεΐται, 

qui iubet eos oc") κελεύει τούτους 

fieri Latinos, γενεοθαι λατίνουε, 4o 

quos dominos oOc ό δεεπότηε 

liberos esse έλευθε'ρουο είναι 

uoluit . ήθε'ληεεν. 

Hoc tamen τούτο δή 

cum ita habeant, ούτως εχοντεε ί» 

debent promissum") όφείλουειν, ει 

τήν προαίρεειν 
mauumittentes έλευθερουντοε 
habere . εχειν . ^) ό δεεπότης; 
unde si per uim όθεν ει κατά βίαν 
dominus coactus άναγκαεθεις όο 

uerbi gratia λόγου χάριν 
ab aliquo, υπό τινοε, 
uel ab imoquoque ή υπό τινοε 

έκάετου 
hominum άνθρωπον 
manumiserit, έλευθερώεΓ), 55 

ηοη ueniet Όυκ έρχεται 
seruus 5ούλοε 

ad libertatem : πρόε τήν έλευθερίαν. 
quia ηοη έπεί ου 

intelligitur νοείται βο 

uoluisse, ήθεληναι'') 
qui coactus ό άναγκαεθειε 1) postea άνήκειν corr. est ex άνείκειν || 2) eEicuocev margo || 3) manumitte- 
bantur in ipso textu ante corr. || 4) έλευθεροϋνται mg. || 5) emendutio τοΟ νόμου 
alio atramento deleta, mg |) 6) emendatio νόμοα alio atramento delcta, mg. || 7) per 
supra pro inter scrihendum additum \\ 8) εΐχεν mg. \\ 9) ηθεληκέναι mg. || 6. causa Pith. \\ 7. adquisierat Pith. \\ 9. asieriscum Imhet post facieljat 
Pith., post est om. || 25. eis dedit Pith. || 26. exaequauit eos Pith. || 33. asteriscum 
om. Pith. II 39. quae Pith. \\ 41. doujinus Pith. \\ 44. δή om. Pith. || 46. debet Pith \ 
47. manumittentis Pith. || 48. habere dominus Pith. || 50. dominus om. Pith. || FRAGMENTVM PARISINVM 105 

manumissit ♦ . e\eu0epujciv.^) octauianus OKxaouiavoc 

Similiter ut ομοίως ϊνα probat . δοκιμάζει. 

possit habere δυνηθή έ'χειν praetor non ό ατρατηγόο ούκ 

libertatem, ελευθερίαν perinittit έάοει 35 

5 talis esse debet, toioOtoc είναι mauumissuin ήλευθερωθέντα 

οφείλει, seruire, nisi aliter δουλευειν, ει μη 

ut praeeeptor^) eius, ϊνα ό ετρατη- άλλως 

γόε αύτου, * lege peregrina νόμω ελλήνων 

iiel procousule * εϊτη^) άνθύπατοε + confirmatum I'uerit . ετερεω εγεγο- 

ad alium πρόε άλλον νου.^) 

pertiiiere . άνήκειν Minor uiginti annorum Νεώτερος ίο 
10 non potest ήτοι ου δύναται εϊκοει ετών 

uindicta εκ προεαγωγής manumittere έλευθερώεαι 

manumittere * έλευθερώεαι nee uindicta potest, ούτε εκ προε- 

obstante επιεκειουεης^) * αγωγής, 

usufructu χρηςηςυνκαρπου^'') nee testamento : ού5έ διαθήκη, 

ΐδ etsi και ει itacμle nee Latinum ουδέ άρα γαρ 

manumiserit έλευθερώεη ρωμαιειετην'*^) 

eum uindicta, τούτον εκ προεαγωγής facere potest . ποιήςαι δύναται. « 

faciet seruum ποιήςειν*^) δούλον Tantum autem Μόνον δε 

sine domino, άνευ δεεπότου. apud concilium έπι ευμβούλιον 

20 sed Latinum . άλλα λατΐνον potest manumittere δύναται έλευ- 

Peregrinus Ηένοε θερώεαι 

manumittens ελευθέρων seruum δούλον ϊδιον 

seruum non potest δούλον ού δύ- caussa probata, αιτίας δοκιμαεθείςης. so 

ναται Hie autem, qui ούτος δή ο^^) 

Latinum facere . ρωμαϊκόν ποιήςαι. manumittitur, ήλευθε'ρωται, 

25 quoniam επειδή quotcunque δέων 

lex lunia, νόμος Ιούνιος sit annorum, αν εϊη επών '■'^) 

quae Latinorum ολα') ρωμαϊκόν• Latinus fit : λατΐνοε γίνεται. 55 

genus induxit, γένος ειεήγαγεν et solum ei hoc και μόνον αύτω 

non pertinet ούκ άνήκεν τούτω 

30 ad peregrinos, πρόε Ηένους, procedit libertas, προχωρεί έλευ- 

sicut et κωεως^) θερία, 

1) έλευθερώςαι margo || 2) praetor margo || 3) ήτοι margo \\ 4) έπιοκιαίούοηο 
margo || δ) χρήοεωο καρπού vmrgo || 6) ποιήοβι margo || 7) oc margo || 7) pro Kaicap 
alio atramcnto delcto scr. ubc ό in margine || 9) cxepeov έγεγόνει margo || 10) puu- 
μαϊοτήν pro γάρ ριυμ. margo || 11) oc margo || 12) ετών margo || 

1. manumisit Pitli. \ asterisciim om. Pith || G. piaetor Pith. \\ 12. Ι'ό. asteriscos 
am. Pith. \\ 19. domino * Pith. \\ 47. consilium Pith. || 49. seruum suum Pith. || 
50. causa Pith. || 106 FRAGMENTVM PARISINVM lit iteriim ϊνα έκ δευτέρου 
maniimitti ελευθερωθήναι 
Ijossint'); et δυνηθη, και 
ciuis Romanus πολίτη€ ρυυμαϊοα 
5 fieri . Mulier γενεαθαι . Γυνή ^) 
sine tutoris χωρΐ€ επιτρόπου 
[i)4'".95'J auctoritate, nisi αύθεντίαο . ei μη 
lij^erum ius τέκνων δίκαιον 
liabeat . * έ'χοι: 

ιυ Turn eiiim τότε γαρ 
ex iiiQtlicta εκ προεαγωγής 
sine tiitore potest χωριε επιτρόπου 

δύναται 
manumittere . έλευθερώοαι. 
Vnde si mulier δθεν ει γυνή 

15 absens liberum άπουοα ελεύθερον 
esse iusserit, είναι κελεύοι, 
quae ius liberorum ήτιο δίκαιον 

τεκνον ^) 
non babet, μή έ'χει, 
quaesitum est, έίήτηται, 

20 si tutores eius ει επιτρόπου αύτήε*^) 
auctoritatem αύθεντίαν 
commodent έπιχωροΰντοο 
eo tempore, τούτω τω χρόνω, 
quo epistola ώ ή έπιετολή 

25 scribitur seriio γράφεται δούλω 
a domiiia * από τήε δεεποίνηο 
luliauus negat . Ιουλιανοε αρνείται. 
Existimat enim ύπολαμβάνει γαρ 
eo tempore τούτω τω χρόνψ 

30 debere auctoritatem όφείλειν αύθεν- 
τίαν 
praestare, παρεχεεθαι, in quo peragitur εν ώ άπαρτίίηται 

libertas . ελευθερία. 

Tunc enim peragi τότε γάρ άπαρ- 

τίζεεθαι 
intelligitur, νοείται, 35 

quando seruus δτε δουλοα 
cognouerit έπιγνώ 
dominae uoluntatem . τήο δεεποίνηε 

θεληειν 
Sed Neratius αλλά Νηράτιος 
proclus^) ΤΤρόκλοε ίο 

probat libertatem δοκιμάζει έλευθε- 

ρίαν 
seruo competere . δούλω περιγίνε- 

οθαι. 
Sufficere enim, άρκεϊοθαι γάρ, 
quando epistola δτε ή έπκτολή 
scribitur . γράφηται ^ 

adliiberi παραλαμβάνεεθαι 
auctoritatem αύθεντίαν 
tutoris, επιτρόπου, 
cuius sententia, ου γνώμη 
et coustitutioue και διατάΕει 5ο 

imperatoria αυτοκρατορική 
confirmatum est , ιοχυροτωηται.^) 
Senium δοΟλον 
pigiieri datum έν^) ύποθήκην δι- 

δόμενον 
ciuem Romanum πολίτην ρωμαΐον 55 
debitor facere ποιήεαι οφειλητηε*) 
ηοη potest, ού δύναται 
nisi'') si soluendum έκτόα ει μή ού 
ηοη sit .^^') πρόο άπόδοειν. 
Obstat enim Έπκκοτεΐ γάρ βο 1) possit mnrgo || 2) iteratione scilicet ulp. inst. tit. 3. adscr. in margine | 
3) τέκνυυν inargo 1| 4) αυτή margo \\ 5) Priscus viargo || 6) ίοχυροποιήται margo ] 
7) eic margo \\ 8) ώφειλετηο margo \\ 9) 2)ost nisi deletum est solue in textu || 10) Vlp 
1. 24 § siquis seciis. D. do fideicoiu. lib. Paul. 1. 3. D. de manumiss. margo || 3. possit Fith. I] 8. liboiOrum Fith. || 10. Tunc Pith. || 24. epistula Fith. 
44. epistula Fith. || 52. couiirmata Fith. j, 56. facere debitor Fith. j 58. soluendo Fith. FRAGMENTVM PARISINVM 107 

libertati lex ελευθερία νόμοο fieri possit . γίνεεθαι όυνηθ)^. 

Aelia Sentia, Ai'Xioc Σήντιος Magna tamen dissensio μεγάλη 
quae uetat aic^) κωλύει μέντοι άμφιοβήτηακ 

seruum δουλον inter prndentes, εν xoic φρονίμοιο 

5 foeneratorum -) δανειετών utrum eo tempore ϊνα ρωμηω^*^) 
caussa ένεκα Χρόνψ 

manumissum ήλευθερωμενον uires accipiant δυνάμεΐ€ λαμβάνουειν so 

ciuem Ro . fieri: πολίτην ρωμαΐον omnia, in quo census πάντα εν ώ 

γενεεθαι, τίμηειε 

seel Latinum * . άλλα ρωμαικόν. in^^) eo tempore εν έκείνψ τώ 
10 et qui in censum καπινκη^) άπο- χρόνψ 

τιννήεει in quo lustrum εν φ ό καθαρμόε 

manumittuntur, έλευθεροΰνται/) conditur . existimat κτίίεται . ύπο- 
. si triginta annos ει τριάκοντα ετη λαμβάνουειν 

lialDeat, ciuitate έ'χοι, πόλιν enim censum disceudere γαρ άπο- 35 
Romana pascitur .^) ρωμαίων κτάται. τίμηαιν καταβίίναι 

15 Census tamen τίμηειε μέντοι ad diem lustri, έπι ήμε'ραν τοΰ 
Romae agi solet . έπι ρώμηε ατηθαιε ^) καθαρμού, 

εϊωθεν. ηοη lustrum decurrere ούχι τον 
In census autem τίμηειο μέντοι καθαρμόν κατατρέχειν 

lustro conditur . καθαρμω κτίζεται, ad diem census . έπι ήμέραν τήε 
Est autem lustrum έ'ετιν be ό διατιμήεεωε. 

καθαρμόο propterea quaesitum est, bia τοΰτο 
20 quinquennale tempus, πενταετηρικόο έίήτηται, 

Xpovoc, quia onmia επειδή πάντα ίο 

quorum ')lustratur. φ ρώμη καθαίρε- censu agimtur: τη άποτιμήεει πράε- 

ται. εονται 

Sed debet hie seruus άλλα οφείλει lustro confirmantur . τω καθαρμω 

ούτοε ό 5ο0λοε ιεχυροποιοΰνται. 

ex iure quiritium έκ δικαίου κυριαε^^) f^od in ciuitate άλλα έν τη πόλει 

manumittentis έλευθερουντοε^) Romana tantum ρωμαίων μόνον 

25 esse, ut ciuis Romanus είναι, ϊνα censum agi άποτίμηειν άγεεθαι 45 

πολίτηο ρωμαΐοε declaratum est , δεδήλωται. 

1) oc margo \\ 2) F. C. eodem atramento supra scr. \\ 3) και 6c tic margo | 
4) έλευθβροΟται margo || 5) potitur margo || 6) άγεοθαι margo || 7) quo Roma 
margo || 8) έκ δικαιοκυρίαο margo || 9) έλευθερούμ€νοο margo || 10) ev τη ί)ώμτι, ψ 
pro ϊνα ρυυμηυυ margo || 11) a eodem atramento suprascr., tit an legeretur || 

5. δανκτών δίκαι F. C. id est fraudandorum creditorum I'ith. in marg. \\ 
6. causa Pith. || 9. asteriscum om. Pith. || 11. manumittitur Pith. \\ 17. 18. in am. 
Pith. I τίμηοκ δή καθαρμιυτίΐεται mg. Pith. || 21. quo Roma Pith. \ καθαρεΐται mg. 
Pith II 29. utro meo Pith. \\ 32. aa Pith. \\ 34. existimant Pith. \\ 35. descendere 
Pith. II 39. est ♦ Pith. \\ 108 COLLOQVIVM HARLEIANVM In prouinciis ev be τακ επαρχίαιο professiouibus άπογραφαϊο 
autem luagis μάλλον iituntur . χρώνται. 

'Εγενετο νόμοο tic τοιούτου τρό- άλεκτοροε άεεβών ίώων άοεβήο 

που παειν άνθρώποιο, δπωε octic άνθρωποα. και έπι άμά^ηα εΗευγμε- 

πατροκτόνιον πεποιήκει bημocίlJUC νηα μελανοΐε βουαν κατενεχθη eic 

eic μολγόν πεμφθειε ευνραφνϊ μετά θάλαεεαν, και ριφθη ειε βαθύ.] 
έχίδνηε, και κυνόε και πιθήκου, και 

COLLOQVIVM HAKLEIANVM 

(Cod. Harl. 5642 saec. Χ) [29^] περιμηλιιαε cle sermone 

καθημερινεο cotidiauo 

υεπροεφιλτατε fili amautissime 

καιαδεΐε percipe 
5 τουε εμουε meis 

λογουε sermoiies 

μαγιετον maximum 

εερδοε εετιν lucrum est 

τουπατροε patrem 
10 ακουειν audire 

ορθριεεουν mauica ergo 

προ παντον aute omnia 

εντιεκολε in scolam 

διανφανεντοε inlucescente 
15 του ουρανού celo 

ενδιεε uestite 

υποδεεεεε calciate 

τενοψυν faciem 

και υπάγε et uade 
20 πρώτον pmum 

προετον ρομαιον aput latinum 

παραγραφεα aput scriptorem πάρα γραμματικά apud grammaticum πατήρ pater αναετροφεν consuetudinem 

ποεεειαε facias 

ουδέν γαρ nihil enim 

ουτοε ita 

αναγκαιον necessarium 

είναι esse 

ιμεταμαθεματα^) nisi studia 

εανδετιεεοι si quis autem tibi 

ενοχλεεαι molestatur 

μενιεον indica 

τοδώαεκαλο praeceptori 

gpαφε scribe 

αγναγνοεε lege 

ψεφιεον computa 

προεελικιαιν ad etatem 

τενακμαίουεαν uigentem 

ελθεε peruenias 

και εμπιροε et peritus 

και δοκιμοε et probus 

προε ταύτα ad liec 

πεε puer 

αποκρινου responde 30 35 45 πάρα ρεθορα apud oratorem 
25 αποεανδινεθεε ut possis 
ανθροπον ινε hmo esse 
και ορα et uide 
μητινα ne quam 

1) ατα su}). scr. pro e τιμιοτε carissime 

κατεδεΕε percipe 

τουε εμουε meos 

ομηλιαε sermones 

εκουεα πάντα audiui omnia [29"J 55 COLLOQVIYM HARLETANVM 109 και eic μνήμη et in memoriam 

καθημεν condidi 

Kapixac gratias 

ομόλογο confiteor 
5 μεταλα€ inaximas 

πάρα θεον apud deum 

και bibacKi et doces 

και δαπαναα et inpeudas 

και vuvexec et intellegas 

ανθροπον hominem 
10 eivai esse 

avacia uoe surge puer 

τικαθετε quid sedes 

ααρον tolle 

πάντα oinnes 
15 βιβλία libros 

ταρομαια latinos 

lac bicGepiac membrauas 

και lac πενακιλαα et pugillares 

και lev παραγροφεν et locellum 

TO μελαν et praeductilem 
20 και Touc καλμουε atramentum 

απελθομεν et camias 

αεναεαμεθα eamus 

χερε salutemus 

Kipie aue 
25 διδαακαλε domiue 

KaXoccoi praeceptor bene tibi 

γενοτε sit 

ανοοεμερον ab hodie 

φιλονιν studere 
30 θελο uolo 

εροτοεεουν rogote ergo 

ρομακτι latine 

λαλιν locjui 

bibacKO εε doceote 
35 εαν με προεκεε si me attendas 
ecce attendo^) 
bene dixisti ibou προχεχω ut decet 

καλοο ηπαε ingenutiu 4o 

ujc πρέπει porrige mihi puer 

τουεγενιαεου manualem 

επιδοε μοινοε cito ergo 

τοαναλογιαν porrige 

ταχεοε oiv librum 45 

επώοε reuolue 

το βιβλιον lege 

ανιλεεον cum uoce 

αναγνοθι aperi 

μεταφονεε os so 

avuHov computa 

TO ετομα modo bene 

ψεφιεον fac 

μαρτικαλοε locum 

δοιεεον ut scribas 55 

τόπον dictatum 

ιναγραψεε mercedem 

ουνενεγκαε non attulisti [30'] 

εταεα petiui 

τον πάτερα patrem eo 

καιιεινεν et dixit 

εγωαυτοε ego ipse 

ελευεαμε ueniam 

εικι ibi 

αμα nouiter 65 

θελο γαρ uolo enim 

Kaiiavobiciv et experimentum 

λαβείν accipere 

πραΕον ου age ergo 

επιμελοε diligenter 70 

ιναετοιμοεεε ut paratus sis 

ετοιμοε ειμί paratus sum 

εψαγαρ inceudienim 

τονλιχνον luceruam 

και την νυντα et nocte 75 

εμελεταέα meditatus sum 

καλοε bene 1) mcmhrmm perforata ante ecce et bene no COLLOQVIVM HARLEIANVM fvouecac fecisti 

αρτΐ€€παινο inodote lautlo 

boCTpavov d;i labia 

τοπιΕιον buxis 
5 καθοο sede 

γράφε scribe 

op0oc rectus 

evveaiic stupes 

xacKepeac apices 
10 ποιεοαν fac 

τωνγραματων litterarum 

τομελαν atrameutum 

Tocov tuum 

ubpov ολίγον acpia paucum 
15 ιδουαρτι ecce modo 

καλοε έχει bene habet 

τον καλαμον karmain 

επιδοε porrige 

τοεμιλιον scalpellum 
20 ποταττον cpialem 

θελιε uis 

οΗυθελο acutum uolo 

ηομβλιμ aut hebe 

οΗυθελιεω acutum uis 
25 biaxi quare 

ετθεε heri 

εργεεεαε cessabas 

και 5ιλεε et meridie 

ειετινοικοιαν indomum 
30 evelec laudibus 

ουκεο non eras 

εγωοε ego te 

είεταοα quesiui 

και εκουεα etaudiui 
35 πάντα oiimia 

παρατου aputa 

τροφεοεεουειμι lura uumtuum sum 

απερεπουεεαε que fecisti 

ψεύδεται mentitur 
40 οειπονεοι quidti])i dixit 

μεθεαυτου socum ειετονπρετοριν β' inpraetorium 

εττρατεν agebat 

προεεγορευθαι salutatusest 

υποτοναρχοντον a magistratibus [30"] 

και επιετολαε et epistolas 4« 

ελαβεν accepit 

υποτον κιρι adomi 

νοντονεμον nisraeis 

τον αυτοκρατορον imperatoribus 50 

και ευθεοε et contiuuo 

προελθεν ascendit 

ειετοερον intemplum 

και αιθεεεν et immoiauit 

τοαιιυνιο pro aeteruo 55 

καιιτενικε etuictoria 

των αυτοκρατόρων imperatorum 

και καθελτεν et desceudit 

εημερονδε liode autem 

διακριεεον conditione eo 

ακούει audit 

αποωραε ab bora 

προτιε prima 

αφορμαε occasioues 

τητιο queris 65 

πραττιν agere 

και uouoibaiac et uescis 

οτιαιαγριαι quod faerie 

τουενεδαε pueros 

απεδευτουε iudoctos 70 

ποιοιειν faciuut 

biHov osteiide 

ibo uideam 

ποε quomodo 

εγραψαε scripsisti 75 

καλοελιαν beneualde 

αΕυοεει dignusest 

bαpεvαι uapulare 

ibou ecce 

ευνχοροεου concede tibi so 

εημεpovbε hodie autem 

υπάγε uade COLLOQVIVM HARLETANVM 111 και apicGecov et prande 

και άπατου apiciou et a prandio 

ταχεοο cicius 

ελοη ueni 
5 καλαο lupac bonus horas 

KaXoccou bene tibi 

γεντο sit 

παλινερο iterum dicam 

αινμικτα commixta 
10 και αναγκεαο et necessaria 

ecTivbe est autem 

ταύτα haec 

acvacpoc salutatio 

λογον sermonum 
15 ενεροτερκ interrogationes 

Xebopai maledicte 

και αλλανολλα et alia inulta 

Kupie domine 

χερε salue 
20 κοθιεε • αι • saluussis semper 

προαφιλτατε amantissime 

noc quomodo 

τα πράγματα cou res tu§ 

παντακαλοε omnia bene 
25 οκεθεοι quomodo di<; 

θελουειν uolunt 
[3V] τι πραττιε νυν quid agis modo 

έπρατταν agebam 

vuvbe nunc autem 
30 εκολαζομοι uacamihi 

θελο coi nolo tibi 

ενχιρηεαι iniungere 

την διεκεειν administrationem 

πραHηoccoυ accionistue 
35 αγομεν eamus 

περινατι ambula 

και ικαγο et ego 

bococoi do tibi 

τι πρα^εε quidagas 
40 πάντων γαρ omniumenim 

των αγαθών bonorum αΗυοε • ει diguus es 

εεπαζομενεε salutabam te 

τριτημερα die tertio 

ανοεντοερο sursum intemplo 45 

και ουπροεεεχεε et non adtendebas 

καγονροο ego ad 

εκυνοιν orabam 

καιιτων φιλον et amicum 

τον GOV tuum 50 

εορον uidebam 

μεταεου cum te 

οροοτι uideo quod 

λουεαμενοε lotus 

επώιπνον adcenam 55 

απερχου ibas 

τιεεκαιου quidte et uon 

δυναμαι possum 

αντηπειν contra dicere 

αυτό ei eo 

πολλαγαρ multa enim 

ηπενμοι dixi mihi (ex mus corr.) 

υπαγοουν eo ergo 

ιναταχεοο ut cito 

υποετρθψο redeam 65 

υπαγεουν due te ergo 

τιετεγαε quidstas 

δραμεουν curre ergo 

καιεινεαυτο et die illi 

ιναμεινεμε ut maneatne 70 

εχογαραυτο liabeoeniraei 

τινοτεηπειν aliquid dicere 

εχ5ε?εμαι ου expectabam ergo 

προτο primum 

ειετην οικιαν in domum 75 

ανελευεομε ibo 

ώουοδε ecce hie 

καθηζομενον sedentem 

τευτον talem 

εμειδαε mescis so 

άλλα ταχεοε sed cito 

εποιιεαε fecisti 112 COLLOQVIVM HARLEIANVM ocoiemov quodtibidixi 

ουδεπον iionJuiu 

biaii quare 

αρτιποιο modo facio 
5 €πευ5ογαρ properoenimf'oras 

eHo • πινο esurio 

εκγαμουα iimuptias 

προοφιλον ad amicuin 
[31"] δεχονταιμε expectabant me 
10 iva λουαομαι ut lauem 

iva γε ouv ducteergo 

τιεοτιγαο quidstas 

τιοοιανικει quod tibi pertinet 

ενιτροποομου ■ ei procurator meus es 
15 υπάγε ducte 

αναχορει recede 

αναχορεοιο recessio 

επίθετα iupostor 

λετιοριομε maledices me 
20 κακκτε maligne 

καιμιαετε et odiose 

auTOic ipsis 

ταύτα ποιε ista fac 

αναδε€τατε expuderate 
25 ουοπα tace 

καλοο • coi • ai bene tibi sit 

αναδεοτατε iiequissime 

ανθρονε homo 

ταυταακουεεται ista audi et 
30 ο5εοποτηοοου^) dominus tuus 

ειπαvαvτηcι μοι si obuiat mihi 

αφεα • ώε sine uideo 

τι μοιποιειο quid mihi facis 

ou φροντιίοοου nou euro 
35 ταιοαπιλαιο minationes 

πολλά multa 

ετδκο uiiidico 

αφελπιομενε deperate 

€Κ€ΐ ibi ταcχιpαc εχε mauus babe 4o 

καώεριομε et cedisme 

φοβούμαι timeor''^) 

μεγάλη'') cou magna tua 

ηΕαια digiiitas 

δυναμεεε possum te 45 

καγοδιρε ego cedere 

αλλαεγλαβουμεαε set uereor te 

καιεθιαπρονια et diuiiia prouidentia 

ληδεριομε male dicisme 

κακεκαιφαλε male caput 50 

οταυροθιεε crucifigaris 

κακocπoιειc malefacis 

KaiouKOibac et nescis 

οτιυειμφεριεοι quod non expedit tibi 

διατι οτιεγο) quare quoniam ego 55 

ευγενια ingenuus 

ανθροποεειμι bomosum 

ευδεαχριθ€ tuautem nequam 

οιγενεχε seruus 

θελκουν silentium babe go 

μαθειν uis ergo 

ουκειμιοοι discere 

oucoc nonsumtibi 

ουκενιθετα par • 

θελωμεθινει*) non inportor 65 

ποτερον nolo discere 

δουλοοιναι utrum 

ηαπαελυθεροα seruus esset 

οικώομιεοι aut libertus 

λογιεμον non do tibi rationem 70 

διατι quare 

οτιουκιαΕιθ€ quoniam non est dignum 

αγομεν eamus [32''] 

προετον Kupiovcou addominum tuum 

τιχον forasse ^g 

εγογαρ ego enim 

ευγενιε ingenuus 

παοιν omnibus 1) η pro e sitp. scr. || 2) or ivccrlitm || 3) η j)/-o e suj). scr. || 4) uj |»ό ο 
suj). iicr. II COLLOQVIVM HA.RLEIANVM 113 γνοριομοο notus 

καιοικοδεαποτκ et pater familias 

φενεται apparet 

ανοτκοψιοα€ου a facie tua 
5 απελθομενημειο eamus nos 

εανελθαι siuenerit 

aupeXioc aurelius 

μηεπιλαθειο ne obliuiscaris 

εινειναυτο dicere illi 
10 οτιινταυταημιν quia hie eram 

εκδεχεμε expectame 

ευχεροεελθαο oportune uenisti 

εΕητουν^) ce quaerebamte 

τιεγενητομοι quod factum est mihi 
15 κακόν malum 

απελθομεν eximus 

λουοομεθα lauari 

οπουνλουομεθα ubi ergo lauam 

οπουθελιο ubi uis 
20 οεεορτηεοτιν cum dies festus est 

ελαβον aceeperunt 

ημεινλαχανα nobis olera 

ταριχον salsum 

καλόν bonum 
•25 καιοικθιαα et pisces 

οψονια stipendia 

κρεαο carnem 

oivovibiv uinum suaue 

καιορνιο et gallinas 
30 καλοεεχομεν bene habemus 

εγυυειμικαιεου ego sum et tu 

καιαλλοι buo et alii duo 

φίλοι amici 

οπουουν ubi ergo 
35 ευφρενομαι putamus 

ονουθελεται ubi uultis 

κολλεγιον collegium 

γενεοθο fiat 

αλλαθελομεν se uolumus απλουετατοε simplices 4o 

μθεημον uobiscum 

avopoKOC^) homines 

αναψυχαι delectare 

μετά τούτον cum talibus 

επαταλεεαι conuersare 45 

οδεαδελφοε μου frater autem mens 

παρετερατο excusauit 

ετθεεγαρ heri enim 

ειατον βαλανιον in balneum 

εδιανεποιεεεν rixam fecit ao 

ατταγκαεθιε cmictis 

υποανδρον ab amicis 

μεθιετον ebrius 

και δεεονιται^) et confimditur 

προελθιν procedere »5 

εαν πάντα si omnia 

καλοε bene 

τεριτεημεραν tertium diem 

ιππικοεεετιν circum est [32"] 

και μεταταυτα et postea eo 

θέατρα ludi 

τον μονομαχον gladiatorum 

κεκαινοτερον ουν nouiter ergo 

θεορεεομεν speetemus 

και ουτοε et sic C5 

μεταεκεινου cum illo 

λουαομεθα lauemur 

όταν quando 

απολιεοων dimittimt 

θεοριαι spectacula 7o 

ωεθελιε quomodo uis 

ουκεετιν ουτοε non est iste 

λουκιοε lutius 

οθοεμον quis meum 

αργιρων aes 75 

έχον habens 

obe ecTiv hie est 

προοελθον ουν accedens ergo 1) η ^>ί•ο ε Siqj. scr. || 2) vo stqj. scr. || 3) 2»'ior t siq). scr. \\ 

Corp. gloss, lat. torn. III. 114 COLLOQVIVM HARLEIANVM αcπαcoμαιαuτov salutabo eum 

Xepe aue 

oiKobecKOia paterfamilias 

oubepo^) uondum 

δίνομαι possum 

λαβείν accipere 

τοεμον meum 

ομοι quodmihi 

οφιλεκ debes 

τουκουτοχρονο tanto tempore 

Xe^eic dicis 

βοκομεναι insanis 

ebavicacoi foeneraiiitibi 

αρπριον aees 

καιλεγιο et dicis 

τιμενε insamis 

αποοτερατα f'raudator 

ουκινοοκιαμε iioucognoscisme 

υπάγε ducte 

Ηειτι quaere 

τινι cui 

ε5ανΐ€αο feiierasti 

εγογαρ egoeuim 

ου5εν cou nihil tuum 

εχο habeo 

εκπλεκει explicatum est 

ομοοον μοι iura mihi 

ομνυον iuro 

οπουθελιο ubi uelis 
, αγομεν eamus 

ομοοον iura 

εντο • ερο intemplo 

ματον θεον τούτον per deum huue 

ουδενμοι nihil mihi 
, εδεκαο dcdisti 

αρτίκαλοε modo bene 

και αμφιο et contra 

βετεοιν uersiam 

ποιηεαι tacere ουκεετιν non est 

καλόν bouum 

ελεύθερο libero 

ανθροπο homiui 

και ΟΙΚΟ et patri 

δεεποτεο fiimilias 

και λουδυρι et maledictus 

οθεριομαχο€ uestianus 

αφεεεμε diniitteme 

και τουεοδον et deutes 

ταεαυτου eius 

εκτιναΗο") excutio 

καγοεε • εκτιφλο egote • exceco 

θεορο uideo 

τιμοινοιεε quid mihi facies 

εγοεποιεεο ego faciam 

ειεφιλακην in carcerem 

απελθειιν ire 

OKOuaSioc ubi dignuses - 

γεραεαι seuescere 

λεδορειμε maledicisme 

φιλακιτα custodita 

ουφροντιζοεε noncurote 

φιλονεχιε amicum habes 

και με ειρεοκ et me inuenies 

έχοντα habentem 

καλοελεγιο beuedicis 

iboucivxopocoi ecceconcedotibi 

υπάγε • οδε uade quod 

αναγκεονεετιν necessarium est 

τουογυνεκινε mulieribus τυ 

καγο • εο€ • εχομεθα ego dum uenimus 

επεεουειν coquant 

και ενιμελοα et diligeuter 

ερτιεοειν condiant 

καιαρονημειν et tollenobis 75 

αλααΕιμα mutatoria 

ειατον βαλαμον in babieum 

καιανονεΕον etaperi [33••] 
46 50 GO 65 1) Ο j90Si p jJJO α sup. scr. || 2) α su}). scr. || COLLOQYIVM HARLEIANVM 115 τοαρμαρτον armatum 

Kaieupecic • eco etinueniesintro 

μαροουπτον sacellum 

evoecTiv • αργιριον inquoest aes 
5 και φ€ρ€ ταχεοο et affercito 

προοτοντρανείιτον adnummularium 

euTiKOC feliciter 

έγραψα scrijisi 

περιομη desermo 
10 Xiac ne coti 

καθημε dia^) 

pivaic no 

TiecTiv quiJest 

α5ελφε frater 
15 biaii ουκι quarenou 

ελθεο προο ueiiistiad 

τονναον templum 

ειοτην addo"-) 

οικιαν mum 
ο,) upocTov adfo 

αγορά rum 

npocTOV adaudi 

ακουατεριον torium 

προετον adiu 
o-, δικαετεμ dicem 

προετον adcon 

ενατικην sularem 

eiCTiv iiiciui 

πολεν tatem 
30 ειετοκορϊε aduillam 
[33"] προετον adfra^) 

αδελφον trem 

ημών nostrum 

εγοεε egoe 
35 υπομενο sustinui 

και 5ιαεε et propter te 

βραδεοε tarda 

εδιπνεεα prandidi ανελθα*) uade 

προετον ad fra 

αδελφον trem 

και εινον et die 

αυτό ei 

τιεοι quid tibi 

ενοιεεαν fecimus 

ιναμελεε ut neglegas 

εμαε nos 

εγοεε ego te 

αγανο diligo 

εγωεε egote 

φίλο amo 

μαθον θεον perdeum 

μαθοουρανον per caelum 

μαθονηλιον persolem 

μαθονγην perterram 

μαθονεωτη persalutem 

ριανμου meam 

καιαυτοε et ipse 

εώεε scis 

επώε quouiam 

φιλοε amicus 

ημυυν noster • es 

πε5αριον puer 

ταχεοε cito 

ποιεεαν f'ac 

και άρον et toUe 

τα εαβανα sabana 

επώε quouiam 

λουεαεεαι lauari 

θελο • και nolo et 

ουδεετινοδε nubesthic 

τον πεδαριον'') de pueris 

τον αδλφον de fratribus 

τον φιλον de amicis 

τον δουλον de seruis 

διατι quare 45 1) sequitur rastcra \\ 2) sequitur rastira \\ 3) sequitur rasura 
sup. scr. pro e || 5) a sup. scr. || 4) α 2^ost θ 116 COLLOQVIVM HARLEIANVM eppabivec tardas 

ουπουαε ubite 

εττεμψα misi 

Txevpalec quod egisti 

πάντα omnia 

KaXoc bene 

ε5οκ€νμοι deditmihi 

επκτολην epistolam 

και ουπουεγτιν et ubi est ouKecTivobe nonest hie 

obeecTiv hie est 

δοοαυτην daillain 

iva ut 

και ibo τιμοι et uideam mihi 

εγραψεν scripserit 

ουδέν coi nihil tibi 

εινιαν dixerit 

ουδέν nihil 10 HERMENEVMATA MONACENSIA In contextu exliibebitiu- sciiptura cod. Monac. lat. 13002 a. 1158 scripti 
a = cod. Monac. lat. 22201 a. 1165 scriiJtus PROLOGYS [20ϋ^] Agatlii ticliy bona fortuna 

agatlios bona 

tyclios fortima 
5 kai agathi tichi et l)ona fortuna 

sinagati tichi cum honn fortima 

ticlii agathi fortima bona 

eytichos feliciter 

epidioro quoniam uideo 
10 poUus miiltos 

epithimimtas cupientes 

romaisti hitine 

dialegeste disputare 

kai ellinisti et grece 
15 mite eucheros qiieque facile 

diuaste posse 

diatis discherian propter difficul- 
tatem 

kai poliplithian et multitudinem 

rimaton uerboriim 
20 tiemi cacopathia meo labore 

kaifilopouia et industria 

ucefisamin non peperci 

tumi piise lit non facerem 

oposentrisin ut intribus 
25 bibliis liljris ermineumaticis interpretamentoruiu 

pantatarimata omnia uerba 

siugrapse conscribere 

poUus gararo miiltos enim uideo 

eice chiricotas conatos esse so 

urata tinaxian non pro dignitate 

chatos autoto sicut ipsa res 

eti postulat postidat 

allatisidias sed sue 

epitimiimtas cupiditates 35 

ke gymnasias et exercitationis 

eneca causa 

utoscenin sic inanem 

cauchesin gloriam 

apoto proto a primo 40 

apenencan abstulerunt 

mechritues chatu usque adextre- 

mum 
diinecian propter quam causam 
utolmoplionas logus non audeo phira 

uerba 
pyise facere 45 

allabulome sed nolo 
apasin omnibus 
faneron piise palam facere • 1. logos liber a || 2. agathi tichi a || 6. sinagathi tychi a \\ 7. tychi a \\ 
8. ethichos a || 13. dialegesthe jjosi corr. a || 19. kimathon a || 21. philoponia a \\ 
23. pipise ex piiae corr. a || 26. ermineumaticus a \\ 30. epicechiricotas a \\ 31. ty- 
naxian a \\ 33. ethi « | [lostulat semel om. a \\ 42. iiicchi a ante corr. || 43. diincian 
a ante corr. \\ 44. plyonas a \\ 45. pyse a \\ 48. pyise a \\ 120 HERMENEVMATA MONACENSIA mimeda ueltionem neniinem melius 
miteeczezitimenon neque exquisi- 

tius 
ermineuce interpretasse 
plin emu quara me 
5 entrisin biblyis in tribus libris 
a sine grapsa quos conscripsi 
ο proton este quorum hie primus erit 
tesimetras erminias nostre inter- 

pretationis 
entuto tobiblyo in hoc libro 
10 pantata rimata omnia uerba 
sine grapsa conscripsi 
catataxin per ordinem 
stychion litterarum 
apotu protu grammaton aprima 
littera 
15 mechritute leuteu usque ad nouissi- 
mam 
grammatos litteram 
ninun nunc ergo 

archomegraphin incipiam scribere 
epidini piyspesin quoniam paruuHs 
pueris 
20 archomenis incipientis 
pede uesthe erudiri 
anance omeuron necessarium uide- 

bam 
acroasin auditionem 
ermineumaton interpretamentorum 
25 omilias sermonis- 
chatimerinis cottidiani 
diiseucheresteron perque faeillime 
romaisti latine 
ke ellinisti et grece hilin loqui so 

pros bibastos instruantur 

tutu enecen idcirco 

diabracheon paucis 

periomilias de sermone 

catimerinis cottidiano 35 

singrapsa conscripsi 

aypote tagmenaysin que subiecta 

sunt 
hue usque prologus 
incipit ordo locutionum 
orthru ante hicem 4o 

egrigorisa uigilaui 
et ypnu de somno 
anestin surrexi 
ectisclinis de lecto 
ecathysa sedi ^5 

elabon accepi 
ypodesmidas pedules 
caligia caligas 
ypedysamin calciaui me 
itisa poposci so 

ydor aquam 
isopsin adfaciem 
niptome lauo 

proton tas chyras primo manus 
itati nopsin deinde faciem ^5 

enipsamin laui 
apemaxa extersi 
apethi catineucimitran deposui dor- 

mitoria 
elabon chitona accepi tunicam 
prostosoma adcorpus ^o 

periezosamin precinxi me 
ilipsatince falimnu unxi caput meum 1. ueltion a \\ 5. bybliis a \\ 8. tysemeteras a \\ 9. biblio a \\ 11. singrapsa a\\ 
13. sthichion a || 14. grammatoy η \\ 16. grammathos a \\ 19. pyispesin a \ pueris 
paruulis a \\ 20. arcliomenys a || 23. acroasyn a || 25. omelias sermones a || 27. dus- 
ehucheresteron a || 31. prosbiasthos a \\ 36. singraspa a || 38. A et sup. scr. ft ante 
hue in a || 44. ectisclynis a \\ 45. echatisa a || 46. eslabon a || 49. ypedesamin a \\ 
50. etisa a || 54. tas chiras a \\ 58. encymitraiit a \\ 60. pro tho a \\ HERMENEVMATA MONACENSIA 121 ke ettenisa expectinaui 

epyisa peritontrachilon feci circa 
collum 

anaboleon pallam 

enedisamin iiidui me 
5 ependitin superariam 

leucinepano albam supra 

indiome felomni iiiduo penulam 

prodtlion processi 

ectucytonos decubiculo 
10 siuto pedagogo cum pedagogo 

ke sintitrofo et cum nutrice 

aspasasthe salutare 

tenpatera patrem 

ketinmitera et matrem 
15 amfotereoses ^) pasamin ambos sa- 
lutaui 

ke katefilasa et osculatus sum 

keutoscatabemio ex icu et sic 
descendi dedomo 

ipercomeis tin colin eo in scola 

isolthonipou iiitroiui dixi 
20 cherechati gita aue magister 

kaiautos mecate filasen et ipse me 
osculatus est 

ante spasato resalutauit 

epidido syn mi porrexit milii 

opesoemos puer mens 
25 cantroforos scrinarum 

penacidas tabulas 

tliecin grafion tlieca grafiaria 

paragrafida preductori 

toemotopo loco meo catimenos sedens so 

lieno deleo 

perigrafo preduco 

prostonypogramon ad praescriptum 

grassasde ut scripsi 

dyenio ostendo 35 

totidascalo maofistro 

ediortliosen emendauit 

ecbaraxen induxit 

celeugime iubet me 

anaginoscin legere ^q 

celeustliis iussus 

allodedoca alio dedi 

ecmanthanon edisco 

ermineumata interpretamenta 

apodoca reddi 45 

alleutheos sed statim 

ypagoreus enmyn dictauit mihi 

sinmathitis condiseipulus 

kesisisin et tu incjuit 

ypagoreuseumy dicta mihi ^ 

ipon auto dixi ei 

apodosproton redde primo 

keipen mi et dixit mihi 

ucides non uidisti 

oteapte dicuut cum redderem 55 

proteron su prior te 

keypen et dixit 

j3seudi mentiris 

ucapedocas non reddidisti 

upseudome non mentior ^q 

ialithylegis si uerum dicis 

anadidome dicto 1) eo ex eu coit. m. 1 1. keetenisa a j| 2. epiisa a \\ 6. epanon a || 8. proitonf'iex a) a || 10. pedegogo a 
15. amfotereuses a || 16. catefilesa a || 17. exycu a || 18. apercome a || 19. isilton a \ 
20. kere a || 21. catefilesen a || 23. epididosin my a \ jiorrexit pro porrigit corr- m. 2 \ 
25. camtroforos a || 27. grapliion teca a || 28. praeductori a || 80. cathimenos a 
32. perigraplio a || 33. prostonipogramon a || 35. dienio a || 36. todidascalo a 
45. reddidi a || 47. ray a || 48. synmathitis a || 52. prothon a || 53. my a , 
57. keipen a || 59. reddisti a || 61. iilithi a || 122 HERMENEVMATA MUNACENSIA eiitiris inter hec apethritin respondi 

celeusautoscatliigitu iussu raagistri prostinalegi ad quern dicis 

timeros logu que pars orationis 
eclina declinaui egironte surgunt imicry pusilli 
5 prostasticliia ad subductum 
kaitas syllabas et syllabas 
catalexentutys prebuit eis 
iston inizono unus demaioribus 
alliprostonypodidactin alii ad sub 
ductorem 35 geniomato genera nominum 

emerisastichom partium iiersum 

osde taute praxamen ut hec egimus 

apeliseu dimisit 

isariston ad prandium 

apolitliis dimissus 

apauerchom centoycuo uenio domi 10 taxia podidosin ordine reddunt 

onomata grafivsin nomina scribunt alias solam baimo mutus accipio 

taxi ordine arton chataron panem candidum 

apodidosin onomata reddunt nomina eleas oliuas 

grafusiu scribunt tyron caseum 

15 isticlmse grapsan uersus scripseruut scliadia caricas 45 ke ego et ego 

entiproti iujirima 

taxi clause 

amillam dictatum 
20 exelabon excepi 

epita deiiide 

ose cathisame ut sedimus 

dierchome pertranseo 
tarium 

ypomiimata linguas 
25 gecliinin artem commeii- carya nuces 

pinno bibo 

ydor aquam 

psycliron frigidam 

iristicos pransus 

epanercliome reuertor 

palin iterum 

istiuscolin inscolam 

eurisco inuenio 

catliigitin magistrum 

epanaginos contra perlegentem 50 55 tonetliis prosan agnosin clamatus keypen et dixit ad lectionem 
acuo exigisis audio expositiones 
dianyas sensus 
prosapa personas 
30 eporetithis interrogatus 
zeclmin artificia arxaste iucipite 
apoarchis abiuitio 
arclii initium 
athomus indiuisio 
arcliome incipio 
alopicia uulpes 60 65 1. entyris a || 4. imicbry a || 6. sillabas a \ sillabas a \\ 7. tutis a | 9. ypodidactyn a (( 
11. 14. grafusin ^«ό grafisin corr. m. 2 in a || 13. onomatha a || 15. istichusen 
grapsan a \ scripserunt a || 17. enthi a || 21. epitlia a || 23. 24. yponnimata com- 
mentaiium | glosiis linguas a || 25. techinin a 1| 26. fonethis a || 28. dianias a 
30. cporethithis a \\ 31. techinin a \\ 32. apetrithin a || 34. tymeroslogu a || 36. ge- 
nionomato a || 37. uel partium sup. partituni scr. m. 2 in a || 41. apolythys η \\ 
42. apanorchomc a || 44. artlion catharon a 1| 47. scadia a || 48. caria η || 51. psi- 
chrona || 53. cpauechomcrt \ reuertar aniccorr. α || 55. colina || 58. cpaginoscontraa|| HEUMENEVMATA MONACENSIA 123 alitliis molis 
alithi molet 
alisatlie molite 
alithoinen molimus 
alitliusin molent 
alisis molitio 
aloo trituro 
aloas trituras 
argo ferio 

argusim feriati sunt 
argumen feriati siimus 
apocteuiio occido 
apoctennis occidis 
apoctemii occidet 
apectina occidi 
apectinis occidisti 
anerethi occisusest 
apoctemiusin occidunt 
apoctemiiouem occidimiis 
apoctennete occidistis 
adume uereor 
aedise iierearis 
aedite uereatur 
aedumetha uereantur 
aggello niiiicio 
ags'ellis nimcias 

σο 

afforelli nimtiat 

oO 

as'gellon uimcia 
aggelos nimcius 
aritlimo uumero 
aritlimis uumeras 
aritlimi niimerat 
aritlimisoii numera 
arithmos Humerus 
arithmise iiumerare 
apilume minor 

1) isome non satis certum || 2) atio incertum \\ 3) gli incertum || arxe mcipe 

arcliete incipit 

arcliameta incipimus 

archonte incipiunt 
δ archome incipiam 

acuo audio 

acuis audis 

acui audit 

acuson audi 
10 acuso audiam 

acusi audiet 
[209"] acusomen audiuimus 

acuete audistis 

acuisin audiuut 
15 acolutho sequor 

aculuthi sequere 

acolutlii sequitur 

acolutliis sequeris 

acolutliisathe sequimini 
20 acoluthumen sequimur 

acolutliusin sequuutur 

acoluthisome ^) sequamur 

afumi sino 

afete sinite 
25 apagome delector 

apatase delectaris 

apati delectatio "-) 

amelo negligo'^) 

amelis negligis 
30 ameli negligit 

amelitis neglector 

amelia negligentia 

amelumen neoiitrimus 

amelite negligitis 
35 amelusin negligunt 

alitho molo 60 70 1. araxe a || 11. auditet ante corr. a || 16. acolutlii a || 17. acoluthin a ante 
corr. II 19. acolutbisate jj 22. acoluthisome a \\ 27. delectatio a \\ 28. negligo a 
52. apectines a \\ 55. apoctemnonem a || 61. nuntio (jjer i, ut et in seqiientihus) a 
71. arithmese a 11 124 HERMENEVMATA MONACENSIA apilise minaris 

apilite minatur 

ailisatlie minamini 

ailumetlia minamur 
5 ailimthe mmantur 

apili miuatio 

apodimo peregrino 

apodimis peregrinas 

apodimi peregriuat 
10 apodimia peregrinatio 

apodimos peregrinus 

agorazo emo 

agorazis emis 

agorazi emit 
15 agorason erne 

agorasate emite 

agorazomen eminus 

agorasita emptio 

agorastis emptor 
20 allasso muto 

allassis mutas 

allassi mutat 

allaxon muta 

allagi mutatio 
25 allaximata mutatoria 

anthos flos 

antlii flores 

antliologo florilego 

antliires floridiis 
30 anthusa flora 

anogia superiora 

ano susu 

asthoros incorruptus 

anygo aj)erio 
35 anygis aperis anygi aperit 
anyxon aperi 
anygomen aperimus 
anyxate aperitis 
axyo rogo 
axyis rogas 
axyi rogat 
axyoson roga 
axyos dignus 
anaxios indignus 
anystame surgo 
anaste surge 
anystase surges 
anistate surget 
anisthametlia surgemus 
aristo praudeo 
aristas praudes 
arista prandet 
aristison prande 
aristisas pransus 
apartizo expedio 
apartison expedi 
apartisa expediui 
apartises expedisti 
apolyo dimitto 
apoliis dimittis 
apolyi dimittit 
apolyson dimitte 
apelysa dimisi 
apelysen dimisit 
apolythys dimissus 
anagoreugo recito 
auagoreugis recitas 
anagoreugi recitat 
anagoreuson recita 45 50 55 65 3. apilisathe a || 4. apilumetha a || 5. apilunthe α |] 8. peregrinas (et sup. 
scr. uel ns) a \\ 9. apodomi peregrinatur a || 15. agarason a \\ 16. agorasathe a || 
17. agorazamen a \ emimus a || 18. agorasitc a || 26. antho a || 32. susum a \\ 
39. aperitc ante corr. a \\ 45. anaxyo.s a \\ 47. anasthe a \\ 48. anistase a || 
60. anisthemetha njite corr. a || 54. aristhison a || 58. apartysa a || 59. aparty- 
ses a 11 66. apolythis a \\ 70. anagorcugon ante corr. a || HERMENEVMATA MONACENSIA 125 anagoreusa recitaui 
anagoreuses^) recitasti 
aiiastrefo reuertor 
anastrepson reuerte 
5 aplus simplex 
aplos simpliciter 
aplotis sitaplicitas 
agathos bonus 
agatlii boiii 

10 agatlion bonorum 
agatotis bonitas 
aratropios beneficus 
agrocholos uesauus 
apotomos temerarius 

15 acincliuos sine periculo 
anaedis improbus 
anaedia improbitas 
acoUitos inglutinatus 
arestos placidus 

20 astomos insulsus 
acynonytos sine societate 
amninon inmemor 
alogistos inconstans 
acrios nequam 

25 amerimnos securus 
amithithos sine fabulis 
apantropos inhumanus 
austiros seuus 
argaleos optatus 

30 aspasios aptat 
anetios innocens 
athlios calamitosus 
ariros inprudens abulos sine cogitatione 

acratis inpatiens ss 

apator sine patre 

amiter sine matre 

agineos sine uxore 

anadelfos sine fratre 

asingenis sine coguatione 40 

asylos sine amico 

adulos sine seruo 

alithis uerax 

alithia ueritas 

alithos uere 45 

alithis uerum 

acribis certum 

atactos incjuietus 

anapistimos indiscipliuatus 

aneschintos inpudens 50 

anaspyclio refrigero * 

anapsycliis refrigeras 

anapsychi refrigerat 

anapsycbon refrigera 

anapsigy refrigerium^) 55 

aeto postulo 

aetis postulas 

aeti postulat 

aetisis postulatio 

aetise postulare eo 

aetisate postulate 

apostero fraudo 

aposteris fraudas 

aposteri fraudat 

aposterison frauda 65 

aposterisa fraudaui 1) r ex s corr. || 2) ri post ge superscr. (| 2. auagoreuses a || 3. anastrepho a || 7. aplotys a || 8, agotlios a ante corr. \\ 
11. agothothis a 1| 12. agratropios a || 14. aptotomos a || 15. acyndinos a || 18. ac- 
colitus a II 20. asthomos a || 21. acinonitos a || 22. immemor a || 23. alogysthos a \\ 
26. amithitos a \\ 32. athlyos a j] 35. impatieiis a || 38. agjmeos a \\ 40. asyn- 
genis a \\ 44. alythia a || 45. alythos a || 46. alythis a || 49. anepisthimos a j 
50. aneschynthos a \ impudens a || 51. anapsicho a || 53. anapsichi a || 55. ana- 
psygi a \ refrigerim a ante cmr. || 12G HLRMENEVMATA MONACENSIA aposteritis fraudatur 

apoUo perdo 

ajiollis perdis 

apolli pordit 
r. apolesa perdidi 

apolesps perdidisti 

apoletu periuit 

apolu peristi 

apolomiu perii 
10 ago uaco 

argis iiacas 

argi uacat 

argumen uacamus 

apologuuie excuso 
15 apology se excuso 

ajjologyte excusat 

apologya exciisatio 
• apologisamun excusaui 

apologysato excusauit 
20 adico noeeo 

adicis noces 

adici nocet 

adicison noce 

anthistame resisto 
25 anthista resistis 

authistate resistit 

apoto expello 

apotise expelle 

atjonio sataffo 
Γ,ο agouias satagis 

agouia satagit 

affonionem satajiimus 

anecliome sustineo 

anechu sustine 
35 anechete sustinet anasta surge 

anagirome surgo 

aresco placeo 

aresci placet 

arese placere 

apostello maiido 

apostellis maudas 

apostelli mandat 

apestila mandaui 

apestilas mandasti 

apestilon mauda 

aspazo saluto 

aspazi salutas 

aspazete salutat 

aspase saluta 

aspasatlie salutare 

aspasmos salutatio 

agripno lugubro 

agrypiiis lugubras 

agrypui lugul^rat 

agrypnia lugubratio 

agrypnusin lugubraut 

agrypuisusiu lugubramus 

agrypuisate lugubrate 

acratizo laiito id est praudeo 

acratizis lantas 

acratizi lautat 

acratison lanta 

acratisma laiitaculum 

acratise lantare 

analio resoluo 

analyis resolues 

aualyi resoluet 

analysou resolue 

analysa resolui 55 65 
[210'•] 7. apolitu a \\ 8. periisti a \\ [). apolumin a || 10. argo a || 15. excusa a || 
IG. apologite a \\ 17. apologia a \\ 19. apogisatho a || 27. apotho a || 28. apo- 
thise a \\ 44. apestelia a ante corr. || 49. salute a ante corr. || 51. aspasate a || 
54. agripnis a || 55. agripni a || .OG. agripnia a || 57. agripnusin (usin ex ϊύτά) a \\ 
58. agripnususiii a || 59. agvipnisate a || 63. acrathison a || 64. acrathisma a ]| 
65. aci-atbise a || 66. analyo a || 67. resoluis a || 69. anelysa a || HERMENEVMATA MONACENSIA 127 affiioo ignoro 

agiioys igiioras 

agnoy ignorat 

aguya ignorantia 
r> agnoumen ignoramus 

ao'uoite imioratis 

agnousin ignorant 

anatoli ortus 

anatolicos orieutalis 
JO age due 

apage abtluc 

apago^) abduco 

apagis aljducas 

apagi abducat 
].-. agalLume glorior-) 

agalli gloriaris 

agallete gloriatur 

anero interficio 

aneris iuterficis 
20 aueri iuterficit 

anilen interf ♦ + * '^) 

aneresis interfectio 

anerethime interficere 

apotassome r^enuutio 
25 apotassi renuutiat 

apotassate reuuntiate 

apotaxe reuuntiare 

apotaxomin reuuntiaui 

apetaxo renuutiasti 
:io apalyno lenifico 

apalon lene 

ado canto 

adis cantas 

adi cantat ason caTita 

astis cantor 

asma canticum 

apodocimozo reprobo 

apodocimazis reprobas 

apodocimazi reprobat 

apodacimason reproba 

apodacimasa reproljaui 

apodacimasas reprobasti 

apodocimasia reprobatio 

apodocimastis reprobatur 

adapanos sine impendia 

aefnidios subito 

alios*) aliter 

allachu alibi 

anapneo respiro 

anapneis respiras 

anapnei respirat 

anapnoy respiratio 

alios alius 

all on alium 

alio aliud 

apusia absentia 

apon absens 

apontes absentes 

aponton abseutium 

apelauno abigo 

apelaunis abigis 

apelauni abigit 

abelatis abigens 

andrapodistis plagiarius uenditor 

areo rariter 

atycliis infelix 

atychia infelicitas 50 55 60 1) pago non satis certiim \\ 2) glorior et lemmata cpiae secuntiir usque ad 20 
interficit non satis certa sunt || 3) 3 — 4 litterae legi non possunt \\ 4) ο ea; u corr. || 

3. agnoi a || 4. agnia a || 7. agnousyn a || 8. anatholy a \\ 9. anatholicos a \\ 
13. abclucis a ante corr. \\ 14. abducet a ante corr. \\ 17. agallaethe a || 21. ane- 
len a | interfice a \\ 29. apotaxo a || 36. asthis a || 41. apodocimason a \\ 42. apo- 
docimasa a || 43. apodocimasas a \\ 45. apodocimasthis a \ reprobator a \\ 46. im- 
pendio a || 47. aeffnidios a \\ 53. anapnoi (i ex i^) a || 67. athicbis a || 68. athicbya a \\ 128 HERMENEVMATA MONACENSIA atycliestatos iufelicissimus 

as}Titlietos incomposite 

afilpisinenos desperatio 

ano susu 
5 alio alio 

afilpisas desperaui 

afilpises desperasti 

afelpizo despero 

afelpizis disperas 
10 afelpizi desperat 

afelpison despera 

argos piger 

apolaugo fruor 

apolaugis frueris 
15 apolause fruere 

antho floreo 

antliis flores 

aiitlii floret 

anastrefo reuertor 
20 asebis impius 

antipen contradixit 

antipon contradixi 

antipes contradixisti 

antilogia contradictio 
20 antilete contradicitur 

antilemon contradixiinus 

antitithimi superpono 

anathes superponis 

acontizo iaculor 
so acontison iace 

acontise iaculare 

arpazo rapio 

arpazis raj)is 

arpazi rapit 
ΰό arpaxon raper arpazion rapere^) 
arpase rapina 
arpax raptor 
arpages rapaces 
arpazoisin rapiuut 
arpazomeu rapimus 
arpasate rapite 
apodido reddo 
apodidis reddis 
apodi reddit 
apedoca reddidi 
apedocas reddidisti 
apedidumen reddidimus 
apedocan reddideruut 
aexynome pudet me 
aedos pudor 
aeschini pudicicia^) 
aptome tango 
aptese tangis 
aptete tangit 
agiios puros 
agneugo purifico 
agapo diligo 
agapas diligis 
agapa diligit 
agapison dilige 
agapise diligere 
agapi dilectio 
argo sufficio 
argis sufficis 
argi sufficit 
auatel exurior 
ago duco 
agis ducis 
agi ducit 45 50 55 60 65 70 1) repere ante corr. || 2) ci ante ci sup. scr. \\ 1. athichestatoa a || 2. asinthetos a || 4. susum a \\ 9. afilpizis a \ desperas a 
10. afilpizi a \\ 11. afilpison a \\ 26. antilemen a || 31. acontiaen a ante corr. 
47 apodecas a ante corr. \ reddisti a || 51. aeodos a || HERMENEVMATA MONACENSIA 129 apagis abducis 

apigranon abduxi 

apigages abduxistis 

aporos inops 
5 aporia inopia 

aythalis audax 

anicitos inuictus 

aniciti inuicti 

aniciton inuictissimus 
10 adiathetos intestatus 

adiathei iutestati 

acliauis amens 

boetius adiutor 

boetos grece adiutorium latine 
15 boitho adiuuo 

boythis adiuuas 

boythos adiutor 

boytlia adiutorium 

bomos ara 
■>o blechros abes 

bucinizos bucino 

bucinizis buciuas 

bucinizi bucinat 

bulete uult 
•>-, boo clamo 

boas clamas 

boa clamat 

bei clamor 

balauion bahieum 
■M) balaneys babieator^j 

bdeo bissio 

bdeis bissis 

bdei bissit 

bieos uiolentus 1) ea; u corr. bebeoteros certus 
buli curia 
buleuticos curialis 
buleutis decurio 
buleute decuriones 
byrsa corium 
byrseis coriarium 
boysou clama 
bretheo fluo 
basceno fascino 
bascenis fascinas 
basceni fasciuat 
bascbanos fascinatur 
bariu graue 
baris grauis 
barino graue 
barynis grauas 
barini grauat 
barynome grauor 
barynis grauaris 
bareos grauiter 
brio germino 
brosis aesca 
biblia libri 

bibliografos librarium 
brochos laqueus 
ballo mitto 
ballis mittis 
balli mittit 
balle mitte 
blima missum 
beblica missi 
bolae missilia 
blapto noceo 35 40 65 2. apigragon (r superscr.) a \\ 7. anicythos a || 8. anicytlii a \\ 9. anicy- 
tlion a II IG. boithis a \\ 30. balaneis balneatur « || 41. byrseus covliiviuH a ante corr. ' 
4:i. bretclio a \\ 45. facinas a ante corr. || 47. bascanos a \\ 51. barynis a \ grauis 
a ante corr. || 5.S. barinome a \\ 54. barinis a || 56. bryo ο \\ 57. brosys a 
58. byblia a \\ 59. bybliografos a \ librarius a ante corr. || 

Corp. gloss, lat. torn. III. 9 130 HERMENEVMATA MONACENSIA blabtis noces 

blabti nocet 

blapse nocere 

babarimeuos oppressus 
5 babaiymeui oppress! 

bytliyzo urino 

bytliyzis uriuas 

bytbyzi urinat 

bymio opturo 
10 byimis opturas 

bynni opturat 

byson optura 

bysma opturamentum 

bapto officio 
15 bafeys ofifector 

bosco pasco 

boscis pascis 

bosci pascit 

boscisou pasce 
20 boscima pascua 

boscimata pastura 

boscomen pascimus 

bosclionte pascuutur 

brechi placet 
25 brochetos pluuia 

bratliracos raua 

basyleus rex 

basylissa regina 

basyliou regimonium 
30 basylicos regaliter 

braclio raucus sum 

belos sagitta 1) eor 2^i'0 etur corr. \\ beli sagitte 
batbron scamnum 
basaniso torqueo 
basanizome torqueor') 
basanizete torquetur 
basanitis tortor 
basany tortores 
basauystria tormeuta 
bradi tarde 
bradis tardus 
bradyterou tardius 
bradyuo tardo 
bradinis tardas 
bradiui tardat 
braditis tarditas 
biazome uim patior 
biazet uim patitur 
biazi uim pateris 
blichome uaieo 
cardial! cor 
gorgos agilis 
fforgotis aofilitas 
gorgoteron agiliter 
graus anicula 
genetblion natalis 
genetblio uatale 
gnostos notus 
gnosco uoui 
gTiorimos notabilis 
gnosis notatio 
ginosco iutelligo 
ginoscis intelligis 35 45 [210"] 
50 55 60 1. blaptis a \\ 2. blapti a \\ 5. babarimeni a \\ 6. bithizo a || 7. bitizis a \\ 8. bi- 
tbizi a II 9. binno a || 10. binnis a \\ 11. binni a || 13. bisraa a \\ 16. boscho a || 
22. boscbomen a \\ 25. brochetbos a post corr || 26. bratracbos || 27. basyleis a 
ante corr. H 28. basilissa a || 30. basiliscos a \\ 33. bely a || 40. basanistyria a \\ 
41, brady a || 42. bbiadis a || 44. bradino a \\ 45. bradynis a || 46. bradyni a \\ 
47. braditbis a 1| 48. byazome a || 49. byazete a \\ 50. byazi « || 51. blycbome a || 
55. gorgotheron a \ 62. iiotacio a \ HERMENEVMATA MONACENSIA 131 ffinosci intellicrit 

ο ο 

ginosce intellige 

ginoscin intelligere 

gnosthine inuotescere 
5 geron senex 

giras senectus 

girasco senesco 

giratos senectutis 

gelo ricleo 
10 gelas rides 

gela ridet 

gelason ride 

gelos risus 

gelumeu ridimus 
15 gelate ridetis 

gelosin rident 

gitlion uicinus 

githones uiciui 

gitlionia uicina 
20 gamy nuptie 

gamo nubo 

gamy nubet 

gamison nube 

gamite conimix 
25 gougizo murmuro 

iioniiizis murmuras 

ο Γ) 

ffongizi murmurat 

ffouiiistis murmuriosus 

gerastimi honor 
30 georgos rusticus 

georgo rusticor 

georgia rusticatio 

gemio genero 

gemias generas 
a5 gemia generat gennate nascitur 
gemiuute uascuntur 
gemiumetha nascimur 
genos natio 
genea seculum 
gaurio exulto 
gaurias exultas 
gauria exultat 
grafo scribo 
grafis scribis 
grafi scribit 
grapson srcibe 
gerammena scripta 
grafia scriptura 
grafeis scriptor 
gnapto polio 
gnaptou poli 
geguammena polita 
guafers fullo 
gnafissa fuUonia 
gouimos fertilis 
glifo tempero 
goucabamon calamum 
glyfo sculpto 
glypson tempera 
glyfi sculpes 
glyptor sculptor 
glyfi sculptura 
gonypeto iiigenuo 
giiorizome coguoscor 
gryteuo scrutor 
gryteuis scrutaris 
gryteui scrutatur 
grytopolis scrutarium 
grammateys scriba 45 50 55 60 65 70 6. gyras a \\ 7. gyrasco a \\ 8. gyratos a \\ 14. ridemus a \\ 18. githoines a 
20. garni α 1| 22. garni a || 28. gongisthis axiost corr. \\ 29. thimi a \\ 47. scribe a || 48. ge- 
grammena a || 49. graphia a \\ 50. grapheis a |{ 53. gegnamena a \\ 55. gnafiffissa a || 
59. glifo a II 60. glipson a || 61. glifi a \\ 62. gliptor a \\ 63. glifi a \\ 64. gonipeto 
ingenu cado. gnapto polio a \\ 66. griteuo a \\ 67. griteuis a \\ 68. griteui a 
69. gritopolis a \ scrutator et superscr. uel scrutarium a || 70. gi-ammatheis a || 

9* 132 HERMENEVMATA MONACENSIA gnosis scientia 

gnorizo cogiiosco 

gymnos uudus 

gymno denudo 
5 geliazo iocor 

geliazis iocaris 

genesis natiuitas 

glontopoco pugnis cedo 

genome gnsto 
io geugi gustas 

gengete gnstat 

gense gusta 

ofeuma e'ustuni 

glycy dnlce 
15 glycy s dulcis 

glycyteron dulcius 

glyeeuo indulco 

glycenis induleas 

glyceni indulcat 
20 glycyteron indulcicius 

glossa lingua 

glossas lino'uas 

gymnaston tlierme 

gynazome exerceor 
25 gymnazi exerceris 

gymnacete exercetur 

gynorae flo 

genestlio fiat 

genite fit 
30 D-eo-onen factum est 

ο ο 

gemizo impleo 
gemizis imples 
gemizi implet 
gemison imple 
35 gemi plenum est 
ffomos onus gomi onerat 
gomis oneras 
gomoson onera 
ofes'omomenos onestum 
o-riworo uig-ilo 

or? σ 

wrioOris uigilas 

σο ο 

grigori uigilat 
grigorison uigila 
gonis pareutes 
gyrgathos reticulum 
gyni mulier 
geneces mulierefila 
gynecarion muliercula 
galea mustela 
gorgos agilis 
galini tranquillitas 
gyps gypsus 
ge terra 

gangalizo titillico 
gangalizas titillicas 
gano-alizi titillicat 
gangalismos tillicatio 
didascis docet 
didaxon doce 
didascalos doctor 
didachi doctrina 
dialogome disputo 
dialegi disputas 
dialegete disputat 
dialectos disputatio 
dido do 
didis das 
didi dat 
dos da 
doso dabo 
despotis dominus 50 55 60 65 70 7. gnesis a ante cnrr. \\ 15. glycis a \\ IG. glycytheron a || 20. glycitheron a \ 
indnlcitius a || 22. glassas a \\ 23. terme a ante corr. \\ 24. gymnazome a || 26. gym- 
nazete a \\ 27. iio a || 40. onnstiim a \\ 4G. girgathos a \\ 48. r^ super fila scr. a |j 
52. tranqnilhis a ante corr. \\ 58. titillicatio a \\ 59. doces ante corr. a \\ 61. dida- 
.sculos a II 64. dialog! a \ disputo a ante corr. \\ 72. domnus a jj HERMENEVMATA MONACENSIA 133 despina domna 
damazo domo 
dainazis domas 
damazi domat 
5 docimazo probo 
docimazis probas 
docimazi probat 
docimasoii proba 
docimastis probatur 

10 docimasia probatio 
diaballo criminor 
diaballis criminaris 
diaballi crimiuatur 
diabale crimina 

i'> diabolos crimiuator 
diaboli crimen 
dacryo lacrimo 
dacryis lacrimas 
dacryi lacrimat 

20 daeryia lacrime 
dero cedo 
deris cedis . 
deri cedit 
derome uapulo 

25 deri uapulas 
derete uapulat 
dedarte uapulauit 
dromeys cursor 
dromys cursores 

30 drame curre 
diero diuido 
desmeuo alli<io 
desraeuis alligas 
desmeui alligat 

35 daguo mordeo 
dagnis mordes dagni mordet 

dagma morsum 

dipno ceno 

dipsuson cena 

dipnise cenare 

dicnyio ostendo 

dicnyis ostendis 

dicyi ostendit 

dixon ostende 

dixe ostendere 

despozoue dominor 

dica iudico 

ilicazis iudicas 

dicazi iudicat 

dicason iudica 

dicase iudicare 

dicastirion iudicium 

dicastis iudex 
diasafo dissero 
diasafis disseras 
diacono ministro 
diaconis ministras 
diaconi ministrat 
diaconisoii ministra 
diaconisas ministraui 
diaconia ministerium 
diaconos minister 
diceologos causas ago 
diceologus causedicus 
dipso sitio 
dipsas sitis 
dipsa sitit 
diapero traiceo 
diaperas traices 
diapera traicet 
diaperason traice 40 50 60 70 9. docimasti a || 12. crimaris a || 17. lacrimor a || 18. dacris a \ lacrimaris a\\ 
19. dacry lacrimatur a || 20. dacria a || 28. dromeis a \\ 31. dyero a 1| 42. dienyo a\ 
43. dicniis a || 44. dienii a || 48. iudica a || 49 — 51. in textu omissae glossae supplen- 
iiir in margine \\ 53. dicastyrion a || 62. ministraui a ante corr. \\ 65. diceologos a 
causidicus a || 69. traicio a || 70. traicies α || 71. traiciet a \\ 134 HERMENEVMATA MONACENSIA diaperasma traictum 
diapriprasco distralio 
diapriprascis distraliis 
diapriprasci distrahit 

5 dorume dono 
doriso donas 
dorite donat 
dora dona munera 
doron donum 

10 dorocopo munero 
dorocopos muneratos 
diapezo deludo 
diapezis deludis 
diapezi deludit 

15 diapectis declusor ^) 
diepexa declusi 
digima enarratio 
dapsilis largus 
dapsile uouem largor 

20 diatassomem ordino 
diatassese ordinas 
diatassesete ordinat 
diataxamin ordinaui 
diazomo ordior 

20 diasma orsum 
drasome prendo 
draxe preude 
diplo plico 
diplis plicas 

30 diply plicat 
diploson plica 
[211»] deleazo inhesco 
deleazi inhescit 
delos aesca 1) c super scr. dapano erolo 
dapani impendia 
deome peto 
diachorizo separo 
diercliome pertranseo 
dielthe pertransi 
diacliatecho possideo 
diatithimi dispone 
dieulitote persolutum est 
dieylitusiu soluuut 
diycite ministrator 
dite indiget 
di oportet 
dide oportet autem 
deisi oportebit 
detyuin oportet igitur 
deysynin oportebit ergo 
diorian spacium 
dynascias potentis 
dexe accipe 
dyatelo perseuero 
doco puto 
docis putas 
doci putat 
decliome accipio 
diazitisis inquisitio 
doci uidetur 
deuteron deinde 
deuteron secundum 
dilenomenos trepidanter 
di-asmos fuga 
di-apetis fugitiuus 
documen uidemur 
diimeron biduum 35 40 50 55 65 1, traiectum a || 12. dyapezo a || 13. dyapezis a || 14. dyapezi a || 15. dyapec- 
tis a I delusor a || 16. dyapexa delusi a \\ 17. dyginia a || 30. dipli a \\ 32. deleason 
a ante corr. \ inesco a \\ 33. iuescit fit ex at) a || 34. esca a || 42. diathitimi a |j 
43. dieulytote a || 44. dieulytosin a \\ 45. dyicite a \\ 49. deysi a || 51. deysynyn a || 
52. dyoiian a || HERMENEVMATA MONACENSIA 135 diase perte 

dieme periiie 

diecino per ilium 

diasu per tuum 
5 dieme per meum 

diecinon perillum 

diopragma quam obrem 

dogmatizo decerno 

diafora diuersatio 
10 diafortizo illumino 

ditudichos uararie 

dolios dolose 

deytis simus 

diceos merito 
15 dediotos timide 

dilos timidus 

diestrammenos peruersus 

duchose dupliciter 

diimeras indies 
20 diorthoma remedium 

dianemo portior 

diatribo meror 

diacrino distiiiguo 

diasio concutio 
25 diacino deambulo 

dysopo confundo 

dysopume contundor 

diacatecho optineo 

diestosas distantes 
so diylismeon siccatio 

dulos seruus dulia seruitiiim 
duli ancilla 
dysis occasus 
doreas gratis 
diaehronum post tempus 
dedete agilatus 
depano inpendio 
diaeepto intercido 
diaeopson intercide 
diosise definire 
diatyposis deformatio 
diyetiposa defonnaui 
dadechome succedo 
diadechi succedas 
diadechete succedet 
diadexe succede 
diadochi successio 
diadrimi acru 
drimy 

dyetya retia 
dyortume emendo 
diorthose emendas 
diorthy emendat 
diorthomenoii emendatum 
diorthosas emendasti 
diorthosa eraendaui 
diorthosate emendatum est 
dialio dissoluo 
dialiys dissoluis 
dyalyi dissoluit 
dyalisis dissolutio 45 50 55 1. dyase a \\ 2. dyeme a || 3. dyecino a \\ 4. dyasu a \\ 5. dyeme a \\ 7. dyo- 
pragma a || 9. dyafora a \\ 10. dyuforizo a |1 11. ditudicos a ante con: \ uarie a\\ 
13. symus ο || 17. diestramenos a || 18. duchuse a \\ 19. inter dies a \\ 20. diortoma 
a ante corr. || 21. dyanemo a | partior a \\ 22. dyatriho (h. suprascr.) a || 23. dya- 
crino a || a4. diasyo a || 28. dyacatbecho a \\ 29. dyestosas a || 30. dyilismenon a\\ 
35. dyoreas grates a \\ 36. dyacronum a || 38. impendio a \\ 39. dyacepto a \\ 
40, dyacopson a || 41. dyosise a || 42. dyatyposis a || 43. dietyposa a \\ 45. dya- 
dechi a || 46. dyadechethe Ah ex i) a | succedat a || 47. dyadexe a || 48. dya- 
docbi a || 49. dyadrimi a \ acrum a || 50. drimy acres a || 53. dyothose a || 
54. dyorthi a || 55. dyorthomenon a || 56. dyorthosas a || 57. dyorthosa a \\ 
58. dyorthosate a || 59. dyalio a || 60. dyaliis « || 61. dyalii a \\ 136 HERMENEVMATA MONACENSIA dyalelymenos dissolutus 
dedoca dedi 
dosmi da milii 
didysmi das milii 
δ dytisi dat michi 
dosismy dabis michi 
dasys pilosus 
dolos dolus 

doloponiros dolus malus 
10 deuteros secuudus 
diacrino secerno 
diacrima decretum 
derma pellis 
disteras menbrane 
15 dispitis dolosus 

dysionistos abliomiuandus 
dyplus duplex 
dictos iustus 
dysydemon religiosus 
20 docimos probus 
dinos seuerus 
dedocimas probatus 
de autem 
eperoto iiiterrogo 
25 eperotas interrogas 

eperota interrogat 

eperotisin interroga 

eperotisys interrogatio 

ermineuo interpreto 
30 ermineuis interpretas 

ermiiieui interpretat 

erminia interpretatio 

ermineutis .interpres 

ermineumata interpretamenta 
35 egyrome surgo egyru surge 

eanipo si dicam 

eanipis si dixeris 

eanipon si dixi 

eaiiiriceii si dixisset 

ethos consuetude 

epanerchome reuertor 

epanelthe reuerte 

enechiron piguus 

erysamyu liberaui 

exigume enarro 

exigisse enarras 

exigite enarrat 

exigissis enarratio 

exigisu enarrasti 
exigisamin enarraui 
epythymo desidero 
epithymis desideras 
epythimi desiderat 
epythimia desiderium 
eutychis f'elix 
eutychos feliciter 
eutychia felicitas 
eutichestatos felicissimus 
enofriis supero ligatus 
euprepis decorosus 
eucharistos gratus 
eucharisto gratias ago 
eucharisti gratias agit 
eucheres facilis 
eucheros facile 
eparisteras peruersus 
enfonos peruerse 
epaginos uocalis 
epe uiri potens 50 55 60 65 1. dyalelimenos a || 4. didismy a \\ 6. dosysmi a || 7. dasis a || 10. deu- 
theros a || U. dyacrino a \\ 12. dyacrima a \\ 14. dysteras a | membrane a \\ 
15. dyapitis a || 16. abominandus a \\ 18. dyceos a \\ 19. dysidemon a \\ 21. dynos a \\ 
24. eperotbo a \\ 25. eperotbas a \\ 26. eperotba a || 28. eperotisis a || 34. crmineu- 
matha a post corr. \\ 45. erisamin a \\ 52. epytbimo a || 53. epitbimis a || 64. epi- 
thimi a \\ 56. euticbis a \\ 57. euticbos a \\ 58. eiitbicbia a \\ 59. eutycbestatos a \\ HERMENEVMATA MONACENSIA 137 epon die 

epes dixi 

epen dixisti 

erastis dixit 
5 ero amator 

eras amo 

era amas 

eros arnat 

epithymia amor 
10 epicrato cupiditas 

echo habeo 

echis habes 

eclii liabet 

eclien habuit 
15 escbomen babuimus 

escbete babetis 

eschin habere 

elthe ueni 

ercbome iienio 
20 ercbonte ueniimt 

erchometa uenimus 

eltbate uenitis 

epeuo laudo 

epenis laiidas 
25 epeni laudat 

epenis bins 

epeiiumen laudamus 

epenite laudatis 

epenesa laudaui 
30 epeneses bxudasti 

epenesen laudauit 

epenume laudor 

epenise laiidaris 

epitasso impero 
35 epitassis imperas epitassi imperat 
epitaxa imperaui 
epetaxes imperasti 
epetaxasy imperaui tibi 
epetaxasmi imperasti mibi 
epetaxaaiito imperasti illi 
epetaxa auto imperastis illi 
epytagi imperium 
eperroto interrogo 
eperotas interrogas 
eperota interrogat 
eperotyson interroga 
eperotysa interrogaui 
eperotizes interrogasti 
eperotisis interrogatio 
ectitbymi expouo 
eetby expone 
eetbesis expositio 
exetica exposui 
exetices exposuisti 
ectbes beri 
ectbesinou besternum 
exotbicos besternus 
epititbimi inpono 
epitbes impone 
epitbica imposui 
epedices imposuisti 
epidetis impostor 
ecchinno impostera 
eccbie efifundo 
eecbiiiis effundis 
ecpipto excedo 
exepesen excedit 
ecmaxou exterge 
ecmasso extergo 50 55 60 70 9. epythimia a || 10. epycrato a\\ 15. eschomem a || 34. epytasso a || 35. epj- 
tassis a || 36. ej)ytassi a || 37. epytaxa a \\ 38. epytaxes a || 39. epetaxi a \\ 40. epi- 
taxasi a !| 41. epytaxa auto a \\ 42. epytaxas auto a \\ 44. eperoto a \\ 46. epe- 
rotha a \\ 47. eperotison a \\ 50. eperotizis a || 51. ecthitimi a || 52. echti a ',\ 
53. echtesis a |] 54. exethica a || 55. exethices a \\ 58. exotichos a || 59. epithi- 
timi ft I impono f( || 61. epytliica α || 64. inposteraa || 66. ecchinnis a \] 67. epipto a\\ 138 HERMENEVMATA MONACENSIA exemassa extersi 

ecdyo expolio 

ecdysou exjiolia 

ecdyse expoliate 
5 ecdynata expolias 

ecdino extendo 

ecdyiiis extende 

eryzo certor 

erizas certaris 
10 eryzoysiii certatur 

erizomeu certamur 

eristis certator 

elco duco 

elce due 
15 elcis ducis 

elci diicit 

epaggellome promitto 

epagelle promitto 

epagellete prouiittet 
20 epaggillamiii promisi 

epeggillato promisit 
[211"] epaggelia promissio 

eccopto excido 

eccopson excide 
25 execopsa excidi 

eferos sodales 

eteris sodalis 

eteria sodalitas 

exo foras 
30 esso intus 

echome opto 

eclii opta 

euchete optat 

eucliometa optamus 
35 elpizo spero elpizis speras 
elpizi sperat 
elpison spera 
elpisusin sperant 
elpizomeu speramus 
elpis spes 
eurisco inuenio 
euriscis inuenis 
eurisci inueuit 
eures inuenisti 
eura inueni 
epiorco periuro 
epiorcis periuras 
epiorci periurat 
epiorcos periurus 
epiaxa egi 
epraxes egisti 
epraxen egit 
epraxamen egimus 
epracton agebam 
epractet agebas 
epractes agebat 
epraxan egerimt 
efilisa amaui 
efilises amasti 
efilisen amauit 
effili amabat 
effillis amabas 
eponun dolebam 
eponis dolebas 
epoui dolebat 
epoues dolui 
egyro excite 
egyris excitas 
egyrori excita 40 45 50 55 60 2. exspolio a \\ 3. exspolia a \\ 4. exspoliate a || 5. exspolias a || 6. ecdyno α1| 
7. extendis a ante con: || 8. erizo a || 10. crizoysyn a \\ 18. epaggelle a \ pro- 
mitte a || 19. epaggellete a || 26. etheros sodalis a \\ 27. etheris sodales a i| 
28. etheria α || 31. euchome a || 32. euchi α || 31. euchometha a || 39. episusin a '| 
49. epyorci a || 51. ep//raxa (una littera erasa) a \\ 52. cpiraxes a ante ras. \\ 
55. epracthon a || 62. eiili a \\ 63. efiUis a \\ G8. egiro a || 69. egiris a \\ 70. egiron a ]\ HERMENEVMATA MONACENSIA 139 egyri excitat 

enypnion insomnium 

euypnis iusomius 

epado precantu 
5 epadis precantas 

epadi precantat 

epason precanta 

epodi precantatio 

epasis precantasti 
10 epasa precautaui 

epasen precantauit 

epodus precantatur') 

eucliaristumen gratias agimus 

eucliaristis utilis 
15 eucliaristia utilitas 

epicalume iiiuoco 

epicalise inuocas 

epicalite inuocat 

epiclisis inuocatio 
20 epicalise inuoca 

epicalesaste inuocare 

epicalesamin inuocaui 

eesthio edo 

esthie ede 
25 estiusin eduut 

erite dictum est 

epizito inquiro 

epizitis inquiris 

epizitisa iuquisiui 
30 epizitisas inquisisti 

eperchome superuenio 

epilten siiperuenit 1) u m corr. eisago iutroduco 
eio-agis introduces 
eigagi introducet 
eisigagon introduxi 
eisigagen introduxit 
eisigagi introductio 
ecdechome expecto 
ecdexe expecta 
exedexamiii expectaui 
enpirizo incendo 
enpirizis incendis 
eiipirizi incendi 
enpyrismos iiicendium 
eupyristis incendistis 
eleutliero libero 
eleutheris liberas 
eleuteri liherat 
eleutheroson libera 
eleutheros liber 
ejiisa suasi 
episen suasit 
epistin suasum 
etimazo paro 
etimazis paras 
etimazi parat 
etimason para 
ergastis operarius 
ergasia operatic 
ergazome opero 
ergon opus 
ennicisa uici 
ennicisen uicit 35 50 55 60 1. egiri a || 2. enipnion a || 3. enipnis a \ insoninis a || 4. precanto a 
ante corr. || 9. precantisti α || 11. epasan a ante corr. || 17. epycalyse a \\ 18. epy- 
calyte a || 19. epyclysis a || 20. epycalise a \\ 21. epicalysaste a ante corr. \\ 22. epy- 
calesamin a || 23. esthio a || 25. esthiusin a \\ 26. erithe a || 32. epilthen a ' 
33. eysago a || 34. eysagagis a \ introducis a || 35. eysagagi a || 36. eysagagon a 
37. eysagagen a || 38. eysagagy a || 45. enpirismos (n superscr.) a || 46. enpi- 
ristis a \ incendiarius a ante corr. || 49. eleutheri a || 54. epistliin a || 55. ethi- 
mazo a || 56. etbiiuazis a || 57. ethiinazi a || 58. ethimason α || 61. operor a || 140 HERMENEVMATA MONACENSIA ennicises uicisti 

enicas uincebas 

eiiica uincebat 

enicum uincebam 
5 exeliii eximere 

exoson inpelle 

epempsan miserimt 

epempsen misit 

epempses misisti 
10 epero leuo 

eperis leuas 

eperi leuat 

eparon leua 

epira leuaui 
15 eperes leuasti 

euclii iierum 

edocha dedi 

edocen dedit 

edoces dedisti 
20 edotlii datum est 

enantion contrariiim 

enantius coiitrarius 

eutlieos statim 

edipnisa cenaui 
25 edipnises ceiiasti 

edipnum ceuabam 

edipnis cenabas 

edipni ceuabat 

edipnisate cenastis 
so edipnisamin cenauimus 

emat sanguis 

emos iiieus 

emon meum 

estiu est 
35 eisin sunt esmen sumus 
estosan sint 
epitropos procurator 
epitrepson permittet 
epitrepo permitto 
epithimo concupisco 
epratin ueniui 
epimeno permaneo 
eleo misereor 
eleyse miserere 
eleymon misericors 
eleymosini misericordia 
erpi serpit 
erpeton serpens 
erpeta serpentia 
ellato deminuo 
exotho expello 
exotlii expelle 
eniautos amus 
eniautou annuum 
eniauti anni 
eniausion amiuale 
enia quedam 
epicalume appello 
epicalise appellas 
epicalite appellat 
epiclisis appellatio 
ego ego 
ecinon ille 
eimi sum 
epimelis diligeus 
epimelia diligentia 
epso coco 
epsisis coces 
epsi cocet 40 45 50 55 60 65 1. ennicoses a || 6. impelle a || 16. uotum a || 26. edipnum a \ cenebam a 
ante corr. || 27. CMlypnis a \\ 28. edypni a \\ 29. ctlypnisate a || 3U. edypnisamin a j| 
33. cmom a \\ 34. csthin a \\ 35. eisyn a || 42. eprathin a \ ueniui idest ueiiii a |j 
52. exoto a ante con: \\ 54. eniauthos a \ annus a \\ 55. eniautlion a \\ 56. eniaut.y 
(v\ suprascr.) a || 57. eniausyon a \\ 62. epyclisis a \\ 60. epymelis a \\ 68. coquo a \\ 
69. coques a \\ 70. coquet a \\ HERMENEVMATA MONACENSTA 141 epsison coce 

epsisate coccite 

epsomeu cocimus 

eston cociton 
5 ecinu illius 

ecinoii ilium 

enos uuius 

eis uuus 

en unum 
10 ecaton centum 

esoteros interius 

epimelos diligenter 

eita deiude 

epelatliu oblitus es 
15 epelathomin oblitus sum 

epelatheto oblitus est 

exerthome exeo 

exelthe exi 

ecpleco explico 
20 expresso exigo 

eupeptus digestus 

eupepto digero 

ecdero discorio 

ellatoma uicium 
25 exote exquo 

epixen gelauit 

ecmemus exparte 

exeretos precipue 

exereton ]irecipuum 
30 egoguu ego qerte 

exesto liceat 

exestoun liceat ergo 

exestin licet exiue licere 

exestimenti licebit autem 
expipoli diu 
eicotos sane 
eulogos rationabiliter 
emiara nisi si 
eimithicon nisiforte 
eimifallome nisi fallor 
efallome fallor 
entelesteron plenius 
exomologisome confitebor 
exomologite confitetur 
entosu intra quern 
epidi quoniam 
epidan postquam 
elpisen excorticauit 
eti quicquid 
egnon comperi 
econtos ultro 
euergetima beneficium 
euergetis beneficus 
efidoii inspiciens 
efopsome inspicio 
epidixis probatio 
engis prope 
enarges manifestum 
euthi utinam 
eitliides utinam uero 
eithimen utinam quidem 
eithiun utinam ergo 
epibale adic 
epipempo inmitto 
epipempson inmitto 50 GO 65 1. coquae α || 2. coqiiito a || 3. coquimiii; a [| 4. esthon coctiim a || 10. ecca- 
ton a II 11. esotheros a jj IG. epaeLatlieco a || 19. expleco a ante corr. || 20. eo- 
presso a || 24. ellathoma a \\ 27. exmemus η ante corr. \\ 28. exerethos a \\ 
29. exerethon a 2J0St corr. \\ 33. exesthin (( || 35. nientlii a || 36. epypoli a \\ 
40. emitbicon a \\ 42. eifallome a, ante corr. || 43. enthelesteron a \\ 47. eppicli a || 
48. eppidan a || 50. ethi a \\ 52. ultra a ante corr. || 53. euergethitna a || 54. euer- 
gethis a \ beneficiis a \\ 5G. esopsome a \\ Gl. eutides a || 62. euthimen a || G4. edic a \\ 
66. epipemson || inmitte a || 142 HERMENEVMATA MONACENSIA epempsa iiimisi 

enepasa idici 

eiotha consueui 

ethos consuetude 
5 efiiidios subito 

enedreuo insidio 

ectroma aborsum 

exotroseu abortiuit 

episceuagzo reficio 
10 episceuason refice 

epistenazo ingemo 

epistenazi iugemit 

ereugome ruptor 

eucentrizo iusero 
15 elenclios titulus 

enbibazo iustituo 

eutuchos feliciter 

eufimos beneloquax 

euaugelizo bouum uuutium 
20 zografos pictor 

zografo pingo 

zografi piuget 

zografia pictura 

zografis pinges 
25 zografusiu pingeut 

zograiiimeu piugimus 

zomiio cingo 

zoson cinge 

zoni cingulum 
30 zostra ciuctura 

zito quero 

zitis queris 

ziti querit 

zitison quere 
35 zitumeii querimus zitite queritis 

zitusin querunt 

zin uiuere 

zi uiuet 

zo uiuo 

zite uiuitis 

zomeu uiuimus 

zieltypos zelotipus 

zeuo-no idest iungo 

zeugnis idest iunges 

zeuguui idest iuiiget 

zeuxou idest iunge 

zeuxis idest iunctio 

zeuuioineu idest iungimus 

zeugos idest par 

zeston idest ferueute 

zei idest feruet 

zeis idest ferues 

zeo idest ferueo 

zemi idest feruentum 

zirneuo idest ferueuto 

zomos idest ius 

zimia damnum 

zimiu danmat 

zimiys danmas 

zimigma lamentum 

zimizo lamento 

zostra balteum 

zesron elixa 

zeso exlixo 

zeis uiuas 

zesomen uiuamus 

zoticos uiualis 

zogron cauea 

zigostatis ponderator 40 45 50 [212η 60 65 70 1. epipemsa a \\ 2. edidici a \\ 5. eifnidios a \\ 6. insidior a \\ 15. tytulus a \\ 
17. euthuciios a || 19. euuangelizo a \ bona nuntio a ante corr. || 27. zonnyo a \\ 
43. zelotypus a: in sequentibus i et j litterarmn confxisionem non notaho \\ 
44—57. idest om. a \ 46. zeugni a \\ 49. zeugniomen a \\ 55. zimi a \\ 58. dampnum a \\ 
59. zimii dampnat a || 60. dampnas ο || 61. lomeutum a \\ 62. zimicho lomento a ϋ 
63. baltheum a \\ 65. elixo a \\ 70. zogosthatis a \\ HERMENEVMATA MONACENSIA 143 zigion statera 

zigon iugum 

zeugelatis bubulcus 

hiueca attuli 
5 hineces attulisti 

hineccen attulit 

liiuecceinen attulimus 

hineccen attuleruut 

liicti adductus sum 
10 hictisan adducti sunt 

liictiraen adducti sumus 

liyctite adducti estis 

hicapleonacis aut etiam sepius 

hirmosmenon aptum 
15 liigago adduxi 

higagen adduxit 

higages adduxisti 

liinioclios aurigas 

hinioclii agitatores 
20 hilton ueni 

hiltlien ueuit 

hiltes uenisti 

hirthceo ueniebat 

liirtliu ueuiebas 
2Γ. hircomin ueniebam 

hitthitin uictus sum 

hitthiti^) uictus est 

hittithis uictus es 

hittithysan uictus 
30 hittethymen uicti sunt 

hittetbite uicti sumus 

hipsisa uicti estis 

bipsisamen coximus 

hipsisan coxerunt 
Si» hipsithi coctum est 
bipsimenon coctum bipsisen coxistis 
biifalisamin caui 
biifaliso cauisti 
biffalizato^) cauit 
biffalisto cautum est 
birisa certaui 
bilos clabus 
bili clabi 

bilocopus clabarius 
bilocopima clabata 
bimera dies 
bimerisan diurnum 
bidome delector 
bidete delectator 
bigume existimo 
bigumenos exasperatus 
bigriumenu exasperasti 
biritrisa erubui 
biritriasen erubuit 
bigorases emisisti 
bigorasamen emimus 
bigorasau emerunt 
bigorasate emistis 
bideos libenter 
bydipatbia libido 
bigrypnisa lucubraui 
bigripnises lucubrasti 
bigrinisen lucubrauit 
higripnisamen ^) lucubrauimus 
bigripuisate lucubrastis 
bimeros mansuetos 
bimero mansueto 
bitbi mores 
himeron mansuetus 
bitbos mos 
bimelisa neglexi 55 60 1) hitthitis ante ras. \\ 2) za ex zo corr. \\ 3) prior η ex s corr. || 

13. septus a \\ 21. hylten a \\ 23. hyrtheco a || 26. hittithin a \\ 27. hittithi a || 
28. hytithis a \\ 29. bytitisaii a || 30. hytithimen a \\ 31. hytitbite a || 38. hisfali- 
samin a || 39. hisfaliso a || 40. hisfalizato a || 41. liysfalisto a \\ 57. hygorasemen «| 
59. hygorasathe a \\ G4. hygripnisen a \\ 144 HERMENEVMATA MONACENSIA hiraelisen neglexit 
himelises neglexisti 
himelimena neglecta 
hiraelimenon neglectum 
5 hirithisa numeraui 
hiritliysas numerasti 
liiritmisen numerauit 
liidicisa nocui 
hidicisen nocuit 

10 hidicisas nocuisti 
liimeteron nostrum 
himis nos 
liimis nobis 
hitisa poposci 

15 liileras probastis 
hiristisa prandidi 
liiristises prandi'disti 
liiristisate prandidistis 
hiristisaraen prandidimus 

20 liymartou peccaui 
himartes peccasti 
himarten peccauit 
himartisete peccastis 
hymartysamen peccauimus 

25 hysicazo quiesco 
liyscos quietus 
liysicliia quies 
hyspasamen salutaui 
liispasu salutasti 

30 liispassato salutauit 
hircasmena polita 
hypome suo 
hydis idest suauis 
hydi idest suaui 

85 liideos idest suauiter hlios idest sol 
hilasterion solarium 
liiliazome soliculor 
liipsamin tetigit 
bipsato idest tetigi 
bipsu idest tetigisti 
biren tulit 
hires tulisti 
hires tuli 
hiras idest tuli 
hitbelo uolebam 
bitbeles uolebas 
bitelen uolebat 
bitelisa uolui 
bitelisen uoluit 
bitbelises uoluisti 
hitbelisamen uoluimus 
hilipsa unxi 
hilipsamen unximus 
bilimmenou unctus 
bilipsamin unctus sum 
bilapsato unctus est 
hilisametba uncti sumus 
hiremenon incertum 
liira iuno 
biuia retinacula 
bimionos molus 
theos deus 
thei dii 
thys diis 
theon deorum 
thea dea 
tbeaon dearura 
triambros triumpbus 
triambeugo triumpho 45 55 60 65 7. hyrithmisen a || 15. hilex.as a || 17. liiristises ex liiristide corr. a \ prancH- 
disti ex prandidistis a || 20. hymarthon ex hjTnasthon corr. || 21. himartes ex hi- 
mastes a || 22. himai-tcn ex himasten ο || 25. hysicaso a \\ 26. hysichos a || 28. hyspa- 
saniin a || .33. 34. idest om. a || 36. hylios η || 37. liyliastherion a \\ 40. hipsatho a \ 
idest om. a 1| 41. idest om. η || 45. idest om. π \\ 46. hilthelo a \\ 47. liilthelos a \\ 
48. hilteleii η || 49. hithelisa a || 52. liitelisamen ο || 54. hilapsamin a || 59. hirgme- 
non (v s. scr.) a || HERMENEVMATA MONACENSIA 145 theoro specto 

tlieoris spectas 

tlieori spectat 

theorisan spectat 
δ theorumen spectainus 

tlieorie spectacula 

thaumazo miror 

tauma mirus 

taumaston mirabile 
10 thiiigano tangit 

tbige tan^e 

thigatar filia 

temeton fas 

tomiza arbitror 
10 tbiris fenestra 

tbirides fenestre 

tbira ostium 

thiruros ostiarius 

tbimanticos animosos 
20 tbinsco morior 

tboribo tumultus 

tbiriro tumultu 

tbroni sedilia 

telon uolo 
25 tbelis uis 

tbeli uult 

tbyiu iugula 

tbio iugulo 

tbiis iugulas 
30 tbysia sacrificium 

tbyosi diuiuus 

tbiiniama incensum 

thimiasou supplicia 

tbelisis uoluptas 
35 tbeleron turbuleutum 

thrasus audax tbaron audaciter 

tberapos cura 

therapeusome cura me 

therapeuo euro 4» 

tbesaurizo condio 

tbilazo surgo 

tbireuo uenor 

tbireugis uenaris 

thireugi ueuatur 45 

tbireutis ueuator et postiarius 

tbermeno calefacio 

thermon calefac 

tbermanon calefacio 

tbermon calidum δο 

thermes calidus 

tberizo meto 

therizis metes 

therezi metet 

tberisinos mete 55 

tberiste messores 

tbapto obruo 

tbrino fleo 

tblo quasso 

tballo uireo co 

tbisiasteriou alterum 

tbaterou alterutrum 

tblibomeua spissata 

tbrillo rumor 

thesis positio 65 

tbriscia relio^io 

tbrisceute cultures 

tbrinos planctus 

threusis conspicis 

tbarsos audacia το 

tbion uumen 

tbilacos follis 4. specta a \\ 7. taumazo a || 10. tingano a || 12. tigathar a || 13. themiton a\\ 
15. tyris a || 16. tyrides a || 22. tiroro a \\ 23. trhoni a || 24. thelon a || 35. turbo- 
lentum a \\ 36. trasus a || 37. trason et s. scr. taron a \\ 39. theraiDeusonme a || 
43. tyreuo a || 46. tireutis a \ et ostiarius a \\ 49. calefacit a || 54. tlierizi a \\ 
55. therismos a || 56. teriste a || 58. trino a || 69. theuris a || 70. audatia a || 
Corp. gloss, lat. torn. III. 10 146 HERMENEVMATA MONACENSIA tlirix capillus 

thridax lactuca 

thanatos mors 

thnitos mortalis 
5 tluiitou mortale 

theros estos 

tliimeli aesceua 

thimelici scenici 
. tliimelicos scenicos 
10 tlieria bestie 

tlieriomaclios bestiarius 

theriomaclii bestiarii 

tberray lupini 

thermodotis caldarius 
15 themopliilax pigella 

thes pone 

tbiso ponam 

tbalassa mare 

tbalassios mariuus 
20 thema premium 

tbambos stupor 

tbeofilos deos amaus 

tbeate speetatores 

tbelicou feminiuum 
25 tbelia feminiua 

iceteugo obsecro 

ileos propitius 

ilascQS placo 

icetis supplex 
30 istos tela 

istopodes pedetelia 
ippos equus 
ippeugo equito 
ippis equites 
35 ippodromus circus 
ippodromie circenses 
icanon satis icanopyison satisfaciam 
idryo colloco 
iscbyropio confirmatum 
ischiron firmum 
ierosilon sacrilegium 
iso aequo 
iatros medicus 
iatrion stidio medici 
ixeutis auceps 
ixeugo aucupor 
ixeugis aucuparis 
ixeugi aucupatur 
ixos uiscum 
ixoidis uiscidum 
idos species 
idros sudor 
idro sudo 
idrys sudas 
idroseu sudauit 
idroses sudasti 
idrosa sudaui 
iscbyo ualeo 
iscbyi ualet 
iscbyros fortis 
iscbyrou fortiter 
iscbyrotatos fortissimum 
icanodotis satis dator 
icaesia supplicatio 
isymeria equinoctium 
icmas bumor 
iereus sacerdos 
iereis sacerdotes 
ieron sanctum 
ieroscopos aruspex 
idin uidere 
imeros mansuetus 
ilaros ilaros 50 55 60 65 70 1. trix a ;| 3. thanathos a \\ 5. thenton a \\ 6. estus a \\ 7. thimelia scena a \\ 9. sce- 
nicus a 15. temopbulax a ;[ 18. talassaa 1 19. talassios a \\ 21. tambos a 22. theoplii- 
los a II 23. theathe a || 30. istbos a \\ 31. isthopodes a \\ 35. ippodromos a || 40. ischi- 
ropyio a \\ 45. stiulio a \\ 50. iscos ante corr. a \\ 69. ierei a \\ 74. hilaris interpr. a \\ HERMENEVMATA MONACENSIA 147 inati ut quid 

iua su ut tu 

ichnos uestigium 

ichui uestigia 
5 icluieutis uestigator 

iclmeugo uestigo 

imatia uestimenta 

imatismos uestiarius 

ierou fanum 
10 iethis piscis 

icthies pisces 

irax accipiter 

ichnos gracilis 

idioticecri^ priuatiosus 
15 idioticon priuatum 

idiotica prauata 

idiou proprium 

idii ecce 

isotimos equalis 
20 isotiinia equalitas 

isos fortasse 

inagnus ut scias 

inaepignus ut recoguoscas 

ixete coiicedite 
25 ios erugo 

ipolou ueijeuosum 

cosmos muudus 

chyrton manus 

cefal caput 
30 chryson aurum 

cofon mutus siue surdus 

cosmise oruare 

cosmo orno 

cosmas ornas 
35 cosma ornat 

cosmison orna 

cosmia oruamenta 

cynon commune 

cynonise communicare 1 1. iethies « j 1Ί. idioticechrye a \ 
20. isothima a j 31. uel α 75. pungo cyuoms communicas 

cyuoni communicat 

cymume dormio 

cymase dormis 

cymate dormit 

clepto inuoluo 

clepti furatur 

cleptis fur 

clepsimenon furtiuum 

cerdos lucrum 

cerdeuo lucror 

cerdenis lucraris 

cerdeni lucratur 

catabrosco comedo 

catacinosco male existimo 

cynogo uenor 

cynogos uenator 

carteso sustineo 

cluiisto scalpo 

cliuisou scalpe 

colio ueto 

colyis uetas 

colyi uetat 

colise uetare 

copto incido 

copson incide 

copti incidit 

catecopsa concisi 

catacopto concido 

catacopsou concide 

clanno frango 

clannis frangis 

clauni frangit 

clason frange 

clasmata fragmenta 

cento pugno 

centison pugne 

centa pugnet 

centima pugnum 

15. idiothicona I 16.priuataa|| 19. isotliiniosffl| 
a 76. punge a !| 77. punget a 78. punctuiu a 

10* 55 60 65 70 75 148 HERMENEVMATA MONACENSIA ceiitron stimulum 

columbise uatare 

colimpliitra natatoria 

cathezii sede 
5 cathime sedeo 

catliezete sedes 

cathezi sedet 

colpos sinus 

ceras cornu 
10 cerata cornua 

corax coruus 

cichla turdus 

caria nuces 

colla gluten 
15 collison glutina 
collistis glutiuator 
callo glutino 
[2 12«] calo uoco 
calis uocas 
20 call uocat 
caleson uoca 
caliine uocor 
calise uocaris 
calumetlia uocamur 
25 cathero dedico 
catherisis dedicatio 
catheromiiiou dedicatum 
clio cludo 
clison elude 
30 ceclisinenon clusum 
ceeliste clusum est 
clitron clostruin 
elides elaues 
clidion elauis 
35 clidopios elaustrarius 
casima solum cribi abscondit 

eribo abscondo 

corix cimex 

eenon nouum 

cenoteron noui sumus 

celiome uoluto 

eeliese uolutas 

eeliete uolutat 

cyclon eauum 

caminos fornax 

cratis tenes 

eratison tene 

cratise teneris 

cratumen tenemus 

cratotose teneo te 

eratise tenet te 

eylosin uolutat 

cyamos faba solida 

crate teneo 

erati tenet 

cratechete tenetur 

cratite teneris 

eratumeta tenemur 

cratis me tenes me 
cratis auton tenes ilium 
cratisonanton tene ilium 
cerno misceo 
eernas misces 
eernat miscet 
cerason misce 
cerasmenon mixtum 
cernumen miscimus 
cratis potio 
eantilia semiuntie 
cremnizo preeipito 
craenmizas preeipitas 45 50 55 60 65 70 9. caeras a || 10. ceratba a || 22. uocor pro uocar corr. a \\ 35. clydiopios a \ 
42. cyliome a || 43. cyliese a || 44. cyliete a || 45. cylon (\ s. scr.) a || 47. crates a 
52. te 2^'''0 Die corr. in a || 53. cylison (\i s. scr.) uoluta a \\ 57. catochete a 
58. tenebit a U 59. cratumetha a | tenuimus a || 67. cernasmenon a ante corr. 
68. miscemus a || 69. crasis a \\ 70. semuntie a || 72. cremnizas a || HERMENEVMATA MONACENSIA 149 cremnizi precipitat 

crenmison precipita 

cremnos precipicium 

celeugo iubeo 
5 celeiigis iubes 

celeugi iubet 

celeuson iube 

cyba alea 

cybeutis aleator 
10 cyrieugo clominor 

cyrios dominus 

cyria clomina 

cyriaca dominica 

cyriacon dominicum 
15 cyno moueo 

cynis moues 

cyni mouet 

cynison moue . 

cynitis motus 
20 cefalargia dolor capitis 

cybos hortus 

criti liordeum 

crommya cepe 

cardamon nasturcium 
25 cercis radium 

cycleugo circito 

cycleugis circitas 

cycleugi circitat 

cycleuson circita 
30 cycleutis circitator 

cyclos circulus 

clados ramus 

cladi rami 

cladeugo puto 
35 cladeugis putas 

cladeugi putat cladeutis putator 
cladeutyrion putatorium 
cataballo deicio 
cataballis deicis 
cataballi deicit 
cataballe deice 
cato deorsum 
catabemio descendo 
catabemiis desceudis 
catabi descendet 
caba descende 
catoteros inferius 
catocea inferiora 
catome possideo 
catisis possessio 
carpos fructus 
carpoforia fructifera 
carpi fructi 
catiguro accuso 
catigoris accusas 
catigori accusat 
catigorigon accusa 
categoria accusatio 
catyrogos accusator 
catygorisas acusati 
catygorisa accusaui 
catigorise accusare 
catapontizo precipito 
cyndineugo periclitor 
cyndiiieugi periclitat 
cyndinos periculis 
cyndinon periculum 
catando consider© 
catanois consideras 
catanoi considerat 
catanoyson considera 55 3. praecipitium a || 20. capitis dolor a || 22. crithi a || 33. cladii a || 36. clau- 
deugi a ante corr. \\ 43. catho a || 47. cataba a || 56. catiguris a \\ 57. catigur a || 
58. catigorison a || 59. catigoria a \\ 60. catigoros a \\ 61. accusati a \\ 65. periclitor 
pro periclitatur a \\ 66. periclitatur ante ras. a \\ 150 HERMENEVMATA MONACENSIA camno laboro 
carrmis laboras 
camne labora 
calos bene 
5 cacos male 
catafrouo contempno 
catafronis contempnis 
catafroni contempnat 
catafronitis coutuinax 
10 catafrouisis contumatia 
catagelo derideo 
catagelas derides 
catagela deridet 
catagelasou deride 
15 catagelasa derisi 
eatagelastis derisor 
catagelastis derisus es 
catateuclion couseciitus sum 
catamomas insingularis 
20 calas dycumeuou bene gestus 
cyrion proprium 
campto curbo 

camson curba 

cacamenon curbatum 
25 camse curbare 

cime iaceo 

cise iace 

cite iacet 

compsou Cuba 
30 compto cubo 

crazo clamo 

crazis clamas 

crazi clamat 

craxon clama 
35 craugi clamor ctonizo pectino 

ctenisis pectinas 

ctenison pectinat 

ctenison pectina 

cauma pectine 

caumatizome estus 

ceraunos estuor 

craumatizi fulmen 

cyrios estuarius 

catarmos aries 

cronia lustratio 

Cronos saturnus 

catafeugo confugio 

catafeugis confugis 

catafeugi confugit 

catareusa subsident 

callistofi optime 

callistofi optimus 

callisti optima 

crine iudico 

crinis iudicas 

crin iudicat 

crinon iudica 

critis index , 

catacrino condempno 

catacrinis condampnas 

catacrini condampnat 

catacrinou condapna 

catacecrimenon condampnatus 

clironomos lieres 

clironomia hereditas 

colazo uisior 

caplinzo fumigo 

captos fumus 

cyrisso precono 40 50 55 60 65 3. labore ante corr. a \\ 8. contempnit a || 16. catagelastis j^i'o catagelaston 
corr. a \\ 18. cateteuchon a \\ 19. catamonas a \\ 20. calasdyicumenon a || 23. cam- 
pson ({ II 24. catamenon a || 36. pectine a || 39. ctenise a || 45. catharinos a 
47. saturnus 2>tO saturnalia corr. a \\ 51. cathareusa subsident a \\ 52. calliston a 
53. calistos a \\ 57. crini a || 61. condempuas a \\ 62. condeinpnat a\\ 63. con- 
dempna a \\ 64. condempnatus a \\ 67. uisio a \\ 70. crisso a || HERMENEVMATA MONACENSIA 151 ceome ardeo 

cei ardes 

cete ardet 

catacecaumenon ustulatiim 
5 catallasso demuto 

cataplebo despicio 

catorysso obnio 

catalio deuerto 

catafero depono 
10 catasticonun constituo ergo 

catecaston per singula 

catarrion pro modo 

catatinauti nanti eandem rationem 

cataper sicut 
15 colatio adulatio 

colax adulator 

cegaralbis nam aliter 

cegaraxion etenim dignum 

catliarison purga 
?o ololizo ululo 

ololizis ululas 

ololizi ululat 

ololigmos ululatus 

odus dens 
25 odontes dentes 

odoutias dentit 

odontia dentis 

uconomon dispendo 

ucodomos edifico 
30 ucodomis structor 

ucodomia structura 

udo tumo 

udis tumis udi tumet 

uda tumor 

udamen scio 

udes scis 

uden scit 

ucida nescio 

ucydes uescis 

uciden nescit 

unices ungues 

onix imx 

orthos rectus 

ortho erigo 

orthis eriges 

orthi eriget 

orcliomenon erectura 

orcizome irascor 

orcizete irascitur 

orgilon iraeundum 

orgilos iracimdus 

odipotetropo quocumque modo 

ome opiuor 

oteomos neque tamen 

osacis depote quotienscumque 

odirete deplorant 

odironte planctus 

odirmos dispositio 

oconomia edificatur 

ocodomus acumen 

oxitis nihil prodest 

odenofelos quauti fuit 

osuin non ledo 

oblapto non ledo 

otegarampote neque enim aliquando 50 4. catececaumenon a || 6. catablepo a || 7. catarisso a \\ 10. castigonun a \ 
costiguo α II 11. cathecaston a || 12. catatrion a \\ 13. catatin autin antilogiam a \\ 
14. cathaper a || 19. catarison a \\ 21. oloyzis a || 28. uconomo 2)ro ocon. a | dis- 
pense a II 29. ucodomos pro ocod. a \\ 30. ucodomis jjjo ocod. a \\ 31. uchodomia 
pro ochod. a ;| 32. udo jjro odo a 33. udes pro odes a tumes a i 34. udi j^ro odi a !| 
35. uda 2)ro oda a \\ 36. udamen ^j/o odamen a \\ 37, udes 2»ό odes a || 38. uden 2>ro 
oden a 39. ucida pro ocida a 40. ucides 2iro oc. a|;41. uciden pro oc. a \\ 42. unices 
pro onices a \ unges a , 47. erigit a 48. ortliomenon a ' 53. odipoterepo a i 54. ume 
pro oxne a \\ 56. quoiescumque a \\ 57. oderethe a \\ 61. ocodouios a 66. ampothe a\\ 152 HERMENliVMATA MONACENSIA otegarim neque eiiim 
ochanecliome non patior 
oceaso non sinam 
odamos iimquam 
5 ol'elon uelle 
odemiaijolixis nulla comprobatio 
odemia systasis nullam compro- 

bationem 
ocblirosi oblitiis es 
ochlirosimi molestus sum 
10 oclilirosestin molestus est 
odamos nequaquam 
oposepipoli ut diutius 
osacinifan quotiescumque 
odenitropo nullo modo 
15 odemia suntliici nullo paeto 
oxicefalos cilo 
oceti non iam 
otinin quemquam 
omicicara necnon 
20 opuan ubicumque 
ocliya admissura 
odigy doctores 
olos omnino 
omos tamen 
25 ocedi non oportebat 
ocanmalista uel maxime 
ocion proprium 
odipote quo usque 
ochi non 
30 oden nee 
ote neque 
omu pariter 
otan quando 
otegar non enim 
35 oson quanto osu quanti 

osumallon quanto magis 
ochlos populus 
oxipodi auessat') 
odamu nusquam 
operiome ut opinor 
ocexestin non licet 
oclios non tanquam 
ochyros bene munitum 
odeitton nichilominus 
ocinete non mouetur 
ometitatliete non reponitur 
odis nemo 
ortux coturnix 
ornix gallina 
oros mous 
ori montes 
paraerome abutor 
parachrate abutitur 
paraclirisis abusio 

paracliriis abutero 

proercliome procedo 

proerchete procidet 

proiltlien processit 

proodos proeessio 

propembo premitto 

propempson premitte 

pragmateutis negociator 

pragma negocium 

pragmateugome negocior 

piazo prendo 

piason prende 

pararo despicio 

pote quando 

peponthos passus 

prooro prouideo 40 45 50 55 60 65 1) at ρ/Ό et corr. 

3. oceaso a || 7. oclemiapoJoxis a \\ 9. oclyrosimi a || 12. diuitias I^ α || 13. osa- 
tisan quotienscumque a || 18. otinim a \\ '28. odippote α || 31. othe a || 33. othan a \\ 
34. othegar a || 39. annessat r a \\ 42. ocexestin a || 47. omethatite η || 53. para- 
chrome a II 66. parachrus a \\ 61. propeinpo a || 64. negotium a \\ 65. negotior a jj HERMENEVMATA MONACENSIA 153 peripletete impletur 

pelorie priuilegium 

peloron monstrum 

pedo silio 
5 peditis silitur 

piazo prendo 

proscollo adglutino 

periflegome adiuro 

parastreuo reuio 
10 proplasso adfico 

parameno permaneo 

proitrepome hortor 

periblepome prospicio 

pirago tempto 
15 pinno bibo 

pie bie 

pono doleo 

poiiis doles 

poni dolet 
20 ponos dolor 

pratto ago 

prattis agis 

pratti agit 

pratton age 
25 praxis actio 

praxomeii agimiis 

prattete agetis 

praxomen agemus 

prattete iiendo 
30 polo uendo 

polis uendes 

poli uendet 

poleson uende 

pratis uenditor 
35 polomen uendimus polite uenditis 
polise uendere 
prasimon uenale 
pitlios diimeum 
pigno suffugo 
pnison sufifuga 
pisteugo credo 
pisteugis credis 
pisteugi credet 
pisteuson crede 
pistis fides 
pistas fideles 
pisticos fideliter 
pato calco 
patis calcas 
pati calcat 
patison calca 
patisate calcate 
patumen calcaraus 
puncteugo pugno 
puncteugis piignat 
puncteugo pugiiat 
puncteusoii pugnas 
pyctis pugnator 
proago antecedo 
proagis autecedes 
proagi antecedet 
proaxon antecede 
proagose antecedo te 
proagisone antecedes me 
proixase antecessit te 
plitto fereo 
pyo facio 
pyis facis 
pyi facit 55 60 65 70 4. sileo pro silitur corr- a \\ 6. premo a || 9. parastrepho a || 10. protoplasso 
ante corr. a [ aclfico ^>/ό aduico corr. a \\ 16. bibe a \\ 24. praxon a || 26. pratomen a 
27. pratete a \ agitis a \\ 40. suffugo 2^^^^ suffigio corr. a || 43. credes a || 
52. pafchison a |J 56. pugnas a || 57. puncteugi a \\ 58. pugna a || 62. 63. am. a \\ 
66. antecessi te a | sequitur in a: proixenue antecessit me || 154 HERMENEVMATA MONACENSIA pyison fac 

pyitis factor 

prothesis propositio 

prostlies prfpoiie 
5 proethica praeposui 

proethycen praeposuit 

proetliices praeposuisti 

prostes auge 

prostine augere 
10 paristome assisto 

paristemi persequor 

paradioco interpono 

parenthimume clissimulo 

paracalo rogo 
15 paracalis rogas 

paracali rogat 

paracaleson roga 

proscliino adoro 

piOscliiuis adoras 
20 proscliini adorat 

proscliyuison adora 

prosercliome accedo 

proserchose accedes 
[213•] prosercliete accedet 
25 pro el the accede 

prodido prodo 

prodidis prodis 

prodidi prodit 

prodia proditio 
30 prodotis proditur 

procatalambano procurro 

potho desidero 

pothis desideras 

pothi desiderat 
35 prothos desiderium 

paratribo attergo poreuome addo 
paiuiicizo periiigilo 
parelco tralio 
paramythume consulor 
parapsychome perfrigesco 
protino protendo 
pempo mitto 
pempson mittes 
perapis mittis 
planome erro 
planase erras 
plani error 
parerchome transeo 
paleo luctor 
prosco adtendo 
parafiimi remitto 
paradido trado 
paradidis tradis 
paradidi tradit 
parados trade 
paredoca tradidi 
paredoches tradidisti 
paredothin traditus sum 
paretliothis traditus es 
paredothi traditus es 
pentho lugeo 
pentliis luges 
pentlii luget 
pentliyson luge 
pezo ludo 
pezis ludis 
pezi ludit 
pezon lude 
plyno lauo 
plinis lauas 
plyni lauat 40 45 50 55 65 70 4. prostes a \\ 8. prosteus a \\ 13. parentimume a \\ 23. proserchese a || 
35. pothos a II 36. atergo a \\ 38. pannizo et superscr.: uel panichizo a || 47. sequi- 
tur in a: planate errat || 51. atcndo a \\ 60. paredothis a \\ 61. est a \\ 65. pen- 
thuson a \\ 66. pedo aide coir, a \\ HERMENEVMATA MONACENSIA 155 plynon laua 

prizo seco 

prizis secas 

prizi secat 
ό prizi secat 

prison seca 

pristis sector 

prion serra 

paratizo seruo 
10 paratizis obseruas 

paratizi obseruat 

paratirisis obseruatio 

prosmantano addisco 
- protimo magnifico 
15 prosctome acquiro 

paratitliimi oppono 

proago produce 

prolitlieugome urbanor 

profasizome causor 
20 prosso pingor 

pacumome pingo 

polemo ingrasso 

polemos belligero 

paugome be Hum 
25 pause desino 

paratithimi pregusto 

procalume commendo 

procalise prouoco 

procalise prouocas 
30 procalite prouocat 

procalisamin prouocaui 

pino esurio pinas esuris 

pina esurit 

preripato ambulo preripatis ambulas 

preripati ambulat 

peripatison ainbula 

peripatise ambulare 

periblepome circumspicio 

periblepose circumspice 

portho deuasto 

portise deuastare 

pleo nauigo 

pleis nauigas 

plei nauigat 

pleuse nauigare 

plion naue 

pasco pascior 

pascliis patere 

pathos passio 

proteugo principatum gero 

paromiazo assimila 

paraceuazo apparo 

pepitha coufido 

pari sago introduce 

pachinoine pinguesco 

pterno steruuto 

petame nolo 

petase uolas 

petate uolat 

petastiue uolare 

ptenon uolatiliuin 

procopto proficuo 

procoptis proficis 

procopti proficit 

prooro parturio negligo 

parapempome omitto 

prodido decipio 35 40 50 55 60 65 5. om. a II 7. pristhis a | secor a || 9. paratyro obseruo a || 10. paratyris a \\ 
11. paratiri a || 13. j)iOsmanthano a \\ 14. prothimo a || 15. proscthome a \ ad- 
quiro a \\ 16. parathitimi a \\ 21. pacunome a \\ 24. plaugome a \\ 25. plause a \\ 
26. parathitimi a || 29. procalite a || 30. procalison prouoca a || 34. perypato a || 
35. perypatis a \\ 36. perypati a || 38. perypatisi a || 39. circuiuspaciov a \\ 40. cir- 
ciimspaciari a ante con: || 42. porthise a \\ 45. plegi a || 48. patior a \\ 53. para- 
zeuaso appareo a \\ 55. perisago a || 63. proficio a || 06. parturo a || 156 HERMENEVMATA MONACENSIA proidoces decepisti 

proeleo animaduerto 

prolimpsome occupabo 

paliodromi reuertor 
δ paracatithimi demando 

periorizo terminos 

periorismos terminos 

pteo pecco 

pteis peccas 
10 ptei peccat 

parimi presto sum 

pareno moneo 

plero eompleo 

pleonazo abmido 
15 paralyo dissuo 

paradigmatizo deuosco 

prolego predico 

parimi assum 

parestin adliesi 
20 pintanome interrogo 

pintani interrogas 

pinthanete interrogat 

plero impleo 

paraginomeme peruento 
25 paraxino concito 

ponireugome nequa facio 

perireno cireumspargo 

periago circumduco 

periddeugo circumeo 
30 periodeutis circitor 

prosanapaugome requiesco 

procrino adiudico 

pariimi intermitto 
• peritemno circumcide 
35 peritomi circumcidis 

platino dilato proslego arrideo 
paretume excuso 
paretisis excusatio 
paralambano assumo 
paralabe assume 
paracathime assideo 
paracalo pregloro 
parapempome premitto 
perigrafo circumscribo 
parabeno trahsgredo 
parelco extendo 
parentitliimi infero 
prostithimi adicio 
prostes adic 
prosapso inponam 
prosdoco spero 
pipto cado 
piptis cadis 
pipti cadit 
peptocen cecidit 
pericapto deuito 
prosdido porrigo 
prodoca porriges 
prosdos porrige 
pihmin fundus 
pyrazo tempto 
pyrazis temptas 
pyrazi temptat 
pyrason tempta 
pyrasmos temptatio 
pyraca temptaui 
pyrase temptare 
pyra experime 
pericalopson cooperio 
pericalupti cooperti 
periblima coopertorium 40 45 60 55 65 2. animaducrte a \\ 6. terminus a \\ 16. paradymatizo a | dinosco a \\ 21. pin- 
tliani a \\ 24. para<finoneme a \\ 30. perideutis a \\ 35. perithomi a \\ 38. pare- 
thuuie a || 42. paracliatliimc a || 43. praeglorioi• rt ante con: \\ 46. transgredior o, ' 
47. pareclo a ante corr. \\ 49. prosthitimi a \\ 50. adicc a ante corr. \\ 69. ex- 
liriine a \\ 70. pericalupson a \\ HERMENEVMATA MONACENSIA 157 profasis occasio 

perachimazo hiberuo 

paracliimazis hiberuas 

parachimazi hibemat 
5 parachimase hibernare 

parachimasia hibernatio 

pymin pastor 

roda rosa 

reuma eruptio 
10 rodon rosum 

rodopolis rosarius 

ropi examen 

rymi uicus 

reno spargo 
15 ranon sparge 

reni spargat . 

renusin sparguut 

ranate spargite 

renis gutta 
20 ripto proicio 

ripson proice 

riptis proicis 

ripti proicit 

ripsate proicite 
25 rapto sarcio 

raptis sarcis 

rapti sarcit 

rapsou sarci 

raptis sartor 
30 rigo algeo 

rigas alges 

riga alget 

rencho sterno 

reuchis sternis 
35 reuche stemet reucho stereo 
reuches stercis 
ripeno sordido 
ryparos sordidus 
riparan sordidum 
rypenis iusordidas 
ripeni iusordidat 
rypeiiusin insordidant 
raccos pannus 
raccodes pamiosus 
rathimos desidiosus 
rino limo 
riuas limas 
rina limat 
riuisou lima 
rijiise limare 
rei manat 
rima uerbuin 
rofo sorbeo 
rofisou sorbe 
rofiton sorbile 
riome saluo 
ripozo flauellum 
riris flauellum 
rabdos uirga 
rembete uagatur 
rembome uagor 
rembos uagos 
riso rumpo 
ropalou clauato 
rocimos latinus 
romaisti latin§ 
romaeon latinum 
romcos romanos 
romci romani 45 50 55 60 65 70 2. parachimazo α || 13. scqiiitur in a: rnmus temo || 16. spargito || 18. renate α ; 
sequitur in a: renis sparges || 36. sterto α || 37. stertis « || 40. riparon « || 43. ripneu- 
sin a II 44. rachos a \\ 45. rachodes a \\ 58. flabellum a ante corr. || 59. flagellum a 
ante corr. || 60. uirgo a \\ 63. uagus a || 65. roparon a \\ 67. rocimaisti a \\ 69. ro- 
maos latinus uel romanus a \\ 70. romey romani romy roinani a \\ 158 HERMENEVMATA MONACENSIA reus obnoxium 

romi rorne 

sargian caro 

sioppo taceo 
5 siopas taces 

siopa tacet 

siopison tace 

siopese tacere 

siopisin tacet 
10 siopisate tacere 

siopomen taceinus 

sitlio cerno 

sisou cerne 

sitlii ceruet 
15 sise ceruere 

sirizo sifilo 

sirizis sifilas 

sirizi sifilat 

siristis sifilator 
20 sio uioueo 

siis raoues 

sii mouet 

sisou mouet 

sfiuo cuueo 
25 stronnio sterno 

strormyis sternis 

stenazo gemo 

steuazis ffemes 

steuazi gemet 
30 steuagmos gemitus 

stauro crucifigo 

scliizo consciude 

staurosou crucifige 

stauros crux 
35 siuidisis conscieutia siuidisiu conscieutiam 
siuistror conscius 
syuballo committo 
sinballis committis 
siiibally cominittit 
syneballon commisi 
synebales commisisti 
symboli coramisitio 
syubalin committe 
sfragis siguatura 
sfragizo signo 
sfragizon sigua 
sfragize siguare 
syuithya consuetude 
synitbos consuete 
saro commundo 
saroson communda 
saros scupa 
strefo uerto 
strepse uertor 
synthito compouo 
syuthes compone 
syuetbica composui 
symyome note 
symioson nota 
symiografos notarius 
sycofauto calumpnior 
sycofantis calumniator 
synisto commendo 
synistosiu commenda 
synistise commendare 
synstatio commendatio 
symboleugo consilior 
symbolos cousiliator 
symbulion consilium 40 45 55 60 65 1. obnoxius a \\ 5. sioppas itemque ρ ρ in sequentibiis α fl 9. siopposin a 
17. sirizas a \\ 23. moue a \\ 28. gemis a || 29. gemit α || 31. stayro a || 33. stauro - 
zon a ante corr. \\ 37. sinistov a || 38. simballo a \\ 47. sfragison a post corr. || 
48. sfragise a \\ 49. sinithos a ante con•. || 51. commendo a ante corr. \\ 
52. saroso a | commenda ο ante corr. || 59. symiume a || 61. natarius a \\ 62. calum- 
nior a \\ 65. synistison a \\ 68. symbolaugo a ante corr. \\ HERMENEVMATA MONACENSTA 159 speptome cogito 

scylla expolia 

scyllo uexo 

scyllis uexas 
δ scylli uexat 

scylle uexare 

scylmos uexatio 

stenon angustum 

stenoclioro angusto 
ιυ steuochorin aiigustare 

stenazo tego 

stenazis teges 

sparasso lacero 

synerchome conuenio 
15 syueltate coiiuenite 

syupezo concludo 

synpezis coiicludis 

syupezi concludit 

syupexou conclude 
20 synpeginos couclusio 

synpexe coucludere 

sfazon iugulo 

styci stat 

spendi nitit 
25 spendo niteo 

speudo festijio 

speudis festinas 

speudi festiuat 

speusin festinatio 
■M stizi pugno 

stixon pimge 

sinzo conuiuo 

spanos pariter 

sclerostomos oridorius 
35 senifos astrosus 

semnos uenerabilis 

smicinos contubernarum synodiporos comes 
spudati fauisor 
trecho curro 
trecliis curris 
trechi currit 
treclie curre 
trechin currere 
trechom currimus 
trechete currite 
trechusin curritis 
trofos nutrix 
trefi nutrit 
tribo tero 
tribis teris 
tribi terit 
tripson tere 
trogo mauduco 
trogis manducas 
trogi manducat 
troge mauduca 
tero seruo 
teris seruas 
teri seruat 
terison serua 
terese seruare 
terusiu seruant 
terumen seruamus 
terite seruatis 
teruno tituclo 
toriuas tituclas 
torina tituclat 
toriueson titucla 
torinese tituclare 
tethicen mortuus est 
tetluiica mortuus sum 
tethnices mortuus es 
tipto ferio 55 60 65 70 2. exspolia a || 12. tegis a || 15. synelthate a \\ 17. concludit a ante corr. ! 
22. seqtiittir in a: sfaze iugula || 24. nitet a \\ 30. styzo pungo a || 32. stinzo a 
ante corr. |i 45. trechomen « || 71. tethnicen a || 74. fero a || 160 HERMENEVMATA MONACENSIA tiptis feris 

tipti ferit 

topos locus 

topou locum 
5 topy loca 

tocos usuro 

tocistes usurarius 

tarasso turbo 

tarassis turbas 
w tarassi turbat 

taraxon turba 

tarachi turbatio 

tetarasinenon turbuleutum 

taleporos miser 
15 tachino accelero 

tariclieugo salio 

tarichis salsum 

tiuo tendo 

tiuis teudis 
20 tiui tendit 

tino tendere 

ti quid 

tiestis quid est 

tipiis quid facis 
25 tecton faber 

tectoneugo fabrico 

tectoneugis fabricas 

tectoneugi fabricat 

ticete tabescit 
30 trepsis delectatio 

titho pono 

tithis ponis 

tithi ponit 

terpome delector 
35 traumatizo uubiero 

traumatizis uulneras trauma uuliius 
tigauizo frigeo 
tigaiiizis friges 
tiganizi friget 
tiganison frige 
tiganitoii fictum 
tiganon sartago 
temno incidis 
tenmis incidis 
temni incidit 
tetemnimenon incidimus 
toxeugo sagitto 
toxou sagitta 
toxeutis Sagittarius 
triplio pertmido 
tripas pertuudis 
tripha pertundit 
tripison pertunde 
tetripimenou pertusum 
tripa tenebra 
trigou turtur 
trigia faces 
tarson plana 
yperecbo emano 
yperbenno exupero 
yperbennis exuperas 
yperbenni exuperas 
ypopieno sustiueo 
ypofero suifero 
ypoferis suffers 
ypoferi suifert 
ypodechome suscipio 
ypodexe suscipe 
ypodoclii susceptio 
ypodoclieuc susceptor 
ypodectis susceptor 45 50 55 [213°] 
61 65 70 7. tocisthes a \\ 13. turbolentum a post corr. \\ 21. tinos a ante con: \\ 
25. tectlion a post corr. || 30. terspis a ante corr. i :^6. traumatizas a \\ 42. fric- 
tum a II 44. incido a |1 45. tempnis a || 47. tetennimenon a || 50. sagitarius a || 
51. tripo a || 55. tetripemenon a || 59. tharsou a \\ 63. exuperat a \\ 72. ypoctis a 
ante corr. || HERMENEVMATA MONACENSIA IGl ygjazo sauo 
ygiazis saiias 
ygiazi sanat 
ygiis sanus 

5 ygia sanitas 
ypoluo discultio 
ypoluis discultias 
ypolui discultiat 
ypedusa discultiaui 

10 ypelise discultiare 
ypoliusin discultiant 
ypodemio calcio 
ypodemiis calcias 
ypodemii calciat 

15 ypodisse calcia 
ypedissamin calciare 
ypereto ministro 
yperetis ministras 
yereti ministrat 

20 yperetison ministra 
yeresia ministroruin 
yperetis minister 
ylasso latro^) 
ylassis latras 

25 ylassi latrat 
ylagi latratus 
yfeno texo 
yfeiiis texis 
yfeni texit 

30 yfantis textor 
yfantria textrix 
yponoo suspicor 
ypouois suspicaris 
yponoi suspicatur 1) lateo ante corr. ypopsia suspicia 
ybryzo iniurio 
ybrizis iniiirias 
ybryzi iniuriat 
ybristis iniuriosus 
ypomeno sustineo 
yfeleo subduco 
yfelon subdue 
yposyro subtraho 
ypoballo submitto 
jrpobale submitte 
ypobale submisit 
ypoballi submisit 
ypsilou altum 
3^sos altitude 
ypisehnumen promitto 
j^opliuo sublabo 
ypochoro recede 
ypochorison recede 
yperallome transilio 
yjiirthithome superpono 
ypago uado 
ypagis uadis 
ypagi uadit 
ypatos consul 
ypaticos consularius 
yalina uitria 
yginos salubris 
ypeutimos reus 
ypocatu sumptus 
ypicuos obaudiens 
yli silua 
ypiios somiius 
frenas mens 50 CO 05 9. ypeclusa a 1| 10. ypeluse ante corr. a || IG. ypedisamin a || 19. ypereti a \\ 
21. ypei'esia a || 31. yfantia in yfantrea corr. a \ textris a || 38. sequittir in a: ybvis 
iniuria || 41. yfeleo a || 45. ypobales a || 47. submittit a || 49. ysos a ante corr. || 
50. ypsiclinumen a \\ 55. yperithome a \\ 59. ypathos a || 61. yalia a ante corr. || 
63. ypeuthimos a \\ 64. ypocathu a post corr. \\ 

Corp. gloss, lat. torn. ΙΠ. 1 1 162 HERMENEVMATA MONACENSIA iilaiitropos liumanus 
filantropia liumanitas 
filantropotatos huinanissimus 
filopouos studiosus 
δ ftoneros inuidus 
flonos inuidia 
ffconis corructor 
farmaceys uenerarius 
foneis homicida 
10 fonos homicidium 
flyaros uerbosus 
fronimos sapiens 
frouesis sapientia 
filoxeuos liospitalis 
15 filargiros auarus 
fio-adis exulens 

filostorgos industrius 

filosinetliis cousuetudine 

forticos ouerosus 
20 filonicos couteutiosus 

froni sapet 

fodome parceo 

fidi parces 

fidete parcet 
25 fise parce 

fodolos parous 

fulaci custodia 

fulax custodiarius 

feni lucet 
30 feugos lux 

fos lumen 

filo amo 

filis amas 

fill amat 
35 filison ama 

filusin amant 

filite amatis filumen amamus 
filos amicos 
filii amici 
fill arnica 
filima osculum 
fobume timeo 
fobise times 
fobite timet 
fobos timor 
fobithene timere 
filasso custodio 
filaxen custodi 
fiome nascor 
fiete nascitur 
foneigo occido 
foneyson occide 
faganon gladium 
fisin inquo 
fonome pareo 

fenete parcet 

fiso sufflo 
fisas suiflas 

filopono studeo 

filoponi stiidet 

filoponis studes 

filoponos studiosus 

feugo fugio 

feugis fugis 

feugi fugit 

fugadeugo eifugio 

fliaros nana loquitur 

fortizo ouero 

frisso orreo 

fiono inuideo 

fleffome uror 

fidete osculare 

filesome respondeo 45 55 60 65 70 5. ftlioneros a \\ 6. fthonos a || 7. fthoreis corruptor a ]] 18. filosinetis a 
19. forticbos a || 21. sapit a \\ 22. lidome parco a \\ 26. fidolos a \\ 39. amicus a 
47. fobitene a \\ 52. foneugo a \\ 56. fenome a \\ 57. paret a ante con: 
62. studos a \\ 68. iilaros a \\ 70. borreo a \\ 71. ftbono a \\ 74. filesonme a || HERMENEVMATA MONACENSIA 163 fidete placet 

fidolia parcimonium 

foni uox 

foniii uocem 
δ fonison uoca 

foni uocat 

filia amicicia 

fimi fama 

flox flamma 
10 floga flam τη am 

flocizo inflammo 

fanos lanteriia 

filetos amabilis 

chero gaudeo 
10 cheris gaudes 

cheri gaudet 

chara gaudium 

chroma utor 

chro utere 
20 cherris usus 

choleno clodico 

cholenis clodicas 

choleui clodicat 

cholos clodos 
25 chasmume oscitor 

cliasmisis oscitatio 

charizome dono 

charizi donas 

cliarizete donat 
30 cliarise dona 

charisma donum 

charalon laxum 

charizo dono 

chorizo separo 
35 chorizis separas 

chorizi separat chorise separare 
chorismos separatio 
chinno fundo 
chie fende 
chiton fusile 
chitis fusilarius 
choneuo conflo 
choniui conflat 
choneuson confla 
choneuse conflare 
chorigo presto 
choregis prestas 
choregi prestat 
choregise prestare 
chortazo saturo 
chortazis saturas 
chortasi saturat 
chortasia saturatio 
chilos sucus 
chalceis faber 
chalcos aes 
chalcon aereum 
chalchomata erameuta 
chacatucos erarius 
chalcus aereus 
chalcion scutra 
chleuazo derideo 
chleuazis derides 
chleuazi deridet 
chleuson deride 
chresmos sortis 
chresmi sortes 
chresmon sortem 
chresmodotis sortileg^us 
cholume irascor 
cholo irasco 45 50 55 65 2. portimoniura a \\ 7. amicitia a || 11. floccizo a ante corr. || 12. laterna a \\ 
21. claudico et siiperscr. uel clodico a || 23. om. a || 25. oscitur a post coir. \\ 
26. chasmusis a ante ras. || 32. chalaroa a || 33. carizo a \\ 34. carizo a ante 
corr. II 35. corizis a || 40. funde a \\ 44. claoneuis conflas. choneui conflat. a \\ 
50. choreise a || 56. faber ferrarius es α jj 59. chalcomata a \\ 70. sortilogus a || 

11* 164 HERMENEVMATA MONACENSIA cliole ira 

clirestos commodus 

chresimus frugalis 

chiron deterior 
5 clironus diutius 

chronos temporalis 

cliaristicos douabilis 

chremata pecunia 

chroma color 
10 chromata colores 

charis gratia 

chaliuos freuus 

cliori fel 

charon ortus 
15 cliiaros tepidus 

chira uidua 

cliiria opus 

cliorograiia agri descriptio 

choue iufedeblum 
20 chartliis carta 

choma ager 

clieloue testugo 

chaliuurgos lorarius 

cliasma terrefragus 
25 cliimou liiemps 

cliemonou liiemis 

chemeriuos hiemale 

chrisos aureus^) 

clirison aurum 
30 clirisus aureus 
chrisotis aurator 
chrisantos auratus 
pseustis meudax 1) e super scr. \\ pseudou meutior 
pseudi mentiris 
pseudete mentitur 
psilafo palpo 
psilaplias palpas 
psilafa palpat 
psilafise palpare 
psitirizo susurro 
psitirizas susurras 
psitirizi susurrat 
psitirismos sufarium 
psego uitupero 
psegis uituperas 
phesi uituperat 
psillos pulex 
psexin uituperatio 
psillizo pulico 
psillizis pulicas 
psillizon pulica 
psiches micinas 
psicologo micas lego 
pseliu armilla 
psellos ballus 
psellizo balpito 
psofos soiius 
psofi crepat 
psomia buccelle 
psatiros fragile 
psofisou crepa 
psofese crepare 
psofo crepo 
psiatos matta 
psifos compotus 50 55 65 6. chromos a || 12. clialmos ct snperscr. uel camus a \ frenum a 1| 15. clilia- 
ros a II 18. cyrografia a ante corr. || 19. clione infedublum a \\ 20. chartis a \\ 
22. testudo a || 24. terrifragus a \\ 32. cbrysanthos a \ auratos a ante corr. \\ 38. psi- 
lafas a \\ 42. psitliirizas a || 43. psitliirizi a \\ 44. psitliirismos a \ susurrium a \\ 
47. psesi fsi ji)/o gi corr.) a H 51. am. a \\ 52. psillison a || 54. psicolego a \\ 
56. balbus a \\ 57. balbuto a \\ 58. psoplios a \\ GG. psiplios a || HERMENEVMATA MONACENSIA 165 psifison computa 

psifizo compiito 

psifise computare 

psifistis calculator 
5 psifides gemme 

psifodeto tresello 

pifoton tresellatum 

pifofeton tresellarius 

psiclios frigus 
10 psichrin frigidum 

psichroforos frigadaria 

psoros scauiosus 

psora scauies 

psigo sicco 
15 psigis siccas 

psixon siccat 

psofos strepidus 

psidracion pepalla 

psalis forfex 
20 psalizo forfico 

psalides forfices 

psietra stragilis 

psecas gutta 

psecades gutte 
25 psaros struus 

psimitliion cerussa 

psamos arena 

psagos culpa 

otlio impello 
30 othis inpellis 

otlii impellit 

othison impelle 

odiue nixe 

ochros pallidus 
35 ohrion pallens ochriasen oppalluit 

ocliria pallet 

ochrio oppellesco 

otlio turdens 

omologia confessus sum 

ofelisa profui 

odino parturio 

osde postquam 

oa uua 

ο on ouum 

ofelia ofela 

ocys uelox 

ocliites uelocitas 

odi canticum 

ofelix utilis 

ofelimoii utile 

ofilen deljebat 

osthi uisum est 

osthis uisus es 

ostin uisus sum 

ostimen uisi sumus 

optisa assaui 

optimenon assatum 

odus cales 

otacustis auricularis 

omon crudele 

omos crudelis 

omothis crudelitas 

omon crudum 

oclirismenon constitutum 

oplismenos armatus 

oi)lismeni armati 

oplisa armaui 

oplisan armauerunt 

ostautepraxomen ut hec legimus 55 1. psiphison a || 2. psiphizo a || 6. psifocUto a || 7. psifoton a \\ 8. psifote- 
ton a I tressallarius a || 11. frigidaria a || 12. scabiosus a ante corr. || 13. scabies 
a ante corr. \\ 17. strepitus a || 18. papilla a || 22. psietra a \\ 23. psechas a \\ 
25. strues a || 29. inpello a \\ 35. ochrion a (| 38. oppallesco fop ex ap; a [| 40. omo- 
logisa a || 44. oda a ante corr. || 55. ostliin a \\ 60. auricularius a || 65. ocrismenon 
a, seel c superscr. || 66. opplismenos a et item pp in sequentibus \\ G9. oppylisan a | 
70. egimus ante corr. a \\ 166 HERMENEVMATA MONACENSIA omelises fabulasti 
ora liora 
orachin liora est 
omosa iura 
5 ornosas iurasti 
omosan iurauerunt 
omosamen iurauimus 
oceanus oceanus 
eplerotylogos explicit sermo 

10 pthi quoniam entoprotobilio iiipri- 
mo libro 

tonermineumaton interpretamen- 
torum 

epingilamin promiseram 

singrapse conscribere 

rimatoii uerljorum 
15 poliplithian multitudinem 

tuto tobiblion liic liber 

deuteros este secimdus erit 

tliesimeteras uostre 

erminias interpretationis 
20 entuto biblio inlioc libro 

esontegegramma enmt scripta 

peripanton deomnibus 

pragmaton rebus 

kaitacefalea etcapitula 
25 auton eoruni 

cbeprosigarion et iiocabula eorum 

enose castu uniiis cuiusque 

nimmi uimc ergo arsome iucipiam 

grafiu scribere 
30 tlieononomata deorum uomina 

priuranim decelo 

periastroii uranou desigiiis celestibus peritoudo decazodion deduodecim 

signis 
peritonepta astroplaniton de vn 

stellis errantibus 
perinaon hieron deedibus sacris 35 
peritliision desacrificiis 
periaiiomenon deuentis 
oseento theatro que intheatro 
oseento stadio que instadio 
osaento ampliiteatro que inamplii- ω 

tlieatro 
osaento ipjDodromio que incirco 
perimelon demembris 
antropinon humanis 
peritropon antropinon demoribus 

liumanis 
periphyseos antropinis denatura 45 

liumana 
periarchonton demagistratibus 
peribramaton de escis 
peripoton , de potionibus 
perideuteras trapezis desecunda 

mensa 
pei'ilaclianon de oleribus 50 

periicthion depiscibus 
pericreon deearne 
periorneon deauibus 
peritetrapodon dequadrupedibus 
pericinegias deuenatione 55 

perierpeton deserpeutibus 
peryiciseos deliabitatione 
perideudron dearboribus 
periantlion defloribus 
peritrygetu deuindemia «o 

periimation deuestimentis 3. oractin a \\ 8. oceanos a || 9. eplerothilogos flog 2^}'0 leg) a || 10. pthy a \ 
entoprothobilio || 14. rimathon a \\ 17. deutheros a \\ 18. tysimetheras a \\ 21. en- 

sonte a || 22. panthon || 30. teononomata a \\ 32. uranon a || 34. perithon a || 37. ane- 
mon a || 38. osa enthotheatro || 39. osa ento stadio || 43. atropinon a || 45. peri- 
fiseos a II 47. peribiOmathon a || 48. peripothon a \\ 57. periyciseos de habita- 
cione a \\ I HERMENEVMATA MONACENSIA 167 periospreon delegummiljus ') 

periostracinon defictilibiis 

periscytinon descorteis 
[21 4'"] periaromaton deodoribus 
δ perielgalion deferramentis 

peripoleon deciuitatibus 

periandomerdas desuppellectile 

perigrammatos didascalu deludo 
litterarum 

periagritias derusticatione 
10 peritebnitou de artificibus 

periplutu dediuitiis 

periclirision de aureis 

pyriargireon deargenteis 

perichaleon de^reis 
15 perisideron deferreis 

perinautilias deiiaiiigatione 

periiatricis demedicina 

periariarmenonimatricon deferra- 
mentis medicis 

peristracias demelicias 
20 peristurias deconfectione 

minesellinon meiises grecorum 

minesathiueon menses athineorum 

minesantliioceou menses antiocen- sium 
periomelia scatimerinis 
cottidiauis defabnlis 25 tlieononomata deorum nomina 
theyilary dii propitii 1) leg ex lug con: \ thecilarie dii celestes 

theiantlianati dii mortales 

tlieyepigii dii terrestres 

tliei thalassyi dii marini 3o 

they patroy dii penates 

tlieymegysti dii magni 

theyipsisti dii siimmi 

Cronos megistos saturnus pater 

Cronos saturnus zeis iuppiter 35 

possidon neptunus pluton dis pater 

iraclis erculis ifestos uulcanus 

apoUon apollo 

eros cupido 

dyonysos liber pampineys ίο 

sarapis sarapis 

asclepios aescolapius 

cotonos tellus 

thanatos mors 

efialtis incuu 45 

dioscori castores 

adonis adonius 

palemon portunus 

y]mos somnus 

oiiiros uisus so 

demon genius 

aris mars 

ermis mercurius 

carpoforos frugifer 

ilios sol 55 

tlieicadicidyi lares familiares 

agathos demon bonus genius 3. descortheis a || 4. periaromathon a \\ 5. periergalion a \\ 8. perigram- 
matbos didasculu a \\ 12. perycriseon a \\ 13. piriargyreon a \\ 18. periarmenoni- 
matricon a \\ 19. melitias a || 20. peristurgias a || 22. ethnieorum ante corr. a \\ 
24. scatumerinis a | cottidianis a || 25. onomatha a || 26. theylargi a \\ 27. theci- 
largie a || 29. epigyi a || 30. theytalassii a \\ 31. tey a || 32. teymegisti a || 
34. chronos megistos a || 35. chronos a \ iupiter a || 36. pluthon a \\ 37. eraclis ercules a \\ 38. appollon a \\ 40 

serapis a \\ 45. einaltis mcubi a || 48. portonus a || 49. ipnos summus a dionisos liber pampineus a 
somuns 41. seraj)is 168 HERMENEVMATA MONACENSIA caroii orcus adis inferi 

theasonomata dearum nomina 

irabas elissa iuno regina 

ilitliia pimo luciua 
5 athina miiieriia 

rea obs 

urania celestis 

mnimosini moneta 

artemis diaua 
10 ecate triuia 

lito latona 

alroditi uenus 

nereides salatie 

dimitra ceres 
15 persefone proserpina 

thesfata fata 

eleiiteria libertas 

eleuteria ingeuuitas 

aiitoforos flora 
20 mityrtlieoii mater deorum 

nemesis ultrix 

plaxidicis laberna 

cliarites gratie 

ilithyiathea nixe 
25 muse camene 

nymphe nympbe 

leucliotliea mater matura 

omonia concordia 

ygia sotheria salus 
;io andriadynamis uirtus 

cauchisis gloria 

ygia sanitas 

imera dies 

ycliis fortitudo 
35 orffi ira sofronisini castitas 

alithia iieritas 

pistis fides 

eusebia pietas 

selene luna 

nyx nox 

themiton fas 

eniomitirareos bellona 

eumenides furit^ 

ios aurora 

liore bore 

tycbi fortuna 

nici uictoria 

pronia prouidentia 

semelidiouisumityr liber 

pigi fons 

sinergos diuturna 

timicatalogi honor 

clidou opinio 

thalassa mare 

lite preces 

apothesis consecratio 

peruranu decelo 
urauos celum 
fos lumen 
eridomida caligo 
aclilus nebula 
asteres stelle 
icmas liumor 
chimon liiemps 
xerasia siccliatas 
iclios sonus 
epinefelion nubilum 
nefi nubes 50 60 1. charon a || '2. theas ouomatha a || 8. monetha a || 9. arthemis a || 10. ec- 
cate triuia α || 11. seqiiitur in a: esis isis || 12. afFroditi a || 16. fatha a \\ 18. eleu- 
tlieria a || 19. anthoforos a \\ 20, mitir a || 23. gratia a \\ 24. ilitiathea a [] 
26. nymplie nimphc a || 27. leuchotea a \\ 30. andria dinamis a \\ 31. chauchisis a || 
34, escliis a \\ 38. pistis pro pseustis corr. a || 41. nix a \\ 42. themithon a || 
47. thicliy a \\ 51. pigy a \\ 52. synergos a || 53. timi catlialogi a \\ 54. clydon a || 
61. ethiroaiida a 11 156. siceatas a 11 HERMENEVMATA MONACENSIA 169 nefos nips 

ombros imber 

drosos ros 

psecacles gutte 
5 psecazidrosizi rorat 

stalagmos stillicidium 

procethos pluuia 

precbi pluit 

chion uix 
10 crios frigor 

clialazo grando sciir 

pagatos gelus 

cristallos glaties is 

astrape coriiscatio 
15 astrapti coruscat 

bronti toriat 

ceramios fulmen 

zali tempestas 

anemos iientus 
20 atmos luqjor 

eiidia sereimm 

galeni tranquillum 

allagi mutatio 

cerochouos teinpus 
25 thermasia calor 

psychos frigus 

theros estus 

ear uer 

pthinoporon autuinnus 
30 proi mane 

anatholi ortus 

aromasis diminutiones 

mesembria meridies 

scotia tenebre 
35 imera dies mesoiiyction media nocte 

alectriofoniou galli cantu 

aurion eras 

ecthes lieri 

simeron liodie io 

cathimiran cottidie 

mesimerou medio die 

metariston post prandium 

dysis occasum 

polosciclos orbis a 

cosmos mundus 

sjiera uespera 

ortliry ante lucem 

enoratacheos tempore 

isimeria equinoctium 50 

eniautos annos 

scya umbra 

flox flamma 

genea seculum 

panychides uigilig 55 

pliroselinon luna prima 

ombrosgnofos nimbus 

categis procella 

ycumeni orbis terre 

actineserui radii solis eo 

diseria estimatio 

ysismos terre motus 

periaston uranou designis celesti- 

bus 
astra sydera 

fosforis lucifer 65 

arctos septentrio 
cyon canis 
bootis bublius 1. nix a || 10. chryos frigor a \\ 11. calazo (et sup. set: hagil t shur^ a \\ 
12. pagaethos gelu a || 13. glacies et sup. scr. ish a || 17. ceraunos a || 
24. cerochronos a || 26. esichos a \\ 29. phtinoporon a \\ 32. deminutiones a \\ 
41. catliimirian a \\ 43. methariston a || 44. disis occasus a || 45. polosclyclos a || 
47. sphera a \\ 49. enorathacheos a || 51. auuus a || 55. panichydes a || 56. plyrose- 
linon a \\ 58. cathegis a || 60. actineseliu a \ radius a \\ 63. astron uranion a \\ 170 HERMENEVMATA MONACENSIA axon axis 

plyades uirgilie 

yperion orieus 

iris arcus 
5 lira fiduciila 

istros sagitta 

urion orion 

orcos ursa 

dracon draco 
10 aetos aqiiila 

ex capra 

enfos edus 

cycly circuli 

Stephanos corona 
15 hesperos uesper 

peritondo decazodion de duodecim 
signis 

crios aries 

tauros taurus 

didimi gemini 
20 carcinos cancer 

leon leo 

parthenos uirgo 

zigos libra 

scorpos Scorpio 
25 toxotis Sagittarius 

egocero capriconius 

ydrochoos aquarius 

ichtus pisces 

perinaonieron de edibus festis 
30 nanoriefos edis sacra 
iera sacra 
tusia sacrificium naos templiim 
tliisiasterion altarium 
agion sanctum 
osiou castum 
tliyua ostium 
catliieromena sacralis 
uiros sors 

scijjtron uirga regalis 
thimiamata iucensa 
alsos iugus 
lampades facule 
pronaon ante templum 
capnismata suffimenta 
cathidrimata delubra 
adriantaria statuncula 
leones imagines 
protome uultus 
aspis clipeum 
anagrafe tituli 
ippis equestres 
dora dona 

cosmion ornamentum 
throni sedilia 
acrostolon titule 
speleon antrum 
anetliemate documenta 
epistemata libamina 
apartlieprosfero oblationis 
chrismodotis sorticulosus 
cbrismi sortes 
dades tede 
icesia supplicatio 
xoana si ilia 
algamenta symulacra 
cataseomena deuotu 35 40 45 50 5. lyra fidicula a |) 10. aeatos a \\ 12. hedus a || 15. hesperus a || 16. de signis 

celestibus a || 25. sagitarius a \\ 28. icthus a || 30. nanoniefos a \\ 32. thusia a j| 

35. ayon a \\ 37. thina honestum a \\ 38. cathicromena sacra a \\ 39. cleros a \\. 

1 Iugus 
40. scyptron (sed ρ suj). scr.J a || 42. rogus a 1| 49. prothome a || 50 — 53. om. a \ 

59. epistemmata lybamina ft || 60. aparchea | oblationes ante corr. a || 61. crhismodo- 

tis a II 65. sigilla a \\ 66. agalmatha symulachi-a a \\ 67. cathaseomena a || HERMENEVMATA MONACENSIA 171 ieromena obsecratio 
paratisis conuentus 
synodos uotum 
euchi preces 
5 lite lustratio 
catarmos iubeleus 
apotheosis consecratio 

perithysion de sacrificiis 

thisia sacrificium 
10 thimiamaterion turibulum 

parathemata insignia 

zografia picture 

cumbala cymbala 

epithio incendo 
15 splachna exta 

surix fistula 

auli tibie 

trisceute cultores 

catarmata purgamenta 
20 anathemata decoramenta 

iereis saeerdos 

neocoros aedetus 

mantis diuinus 

oniocritis somniorum iudex 
25 eubates aliorum 

yonoscopos augur 

moschotitis uictimator 

thimiata ostia 

thionagion sanctum 
30 miste sacrati 

bomos ara 

ieromnion pontifex 

christorion oraculum boothisia immolatio 

perieorton de diebus testis 
eorti dies festus 
argie ferie 

neomenia non uendiul 
tropicliimerini bryma 
eptalofion septem montium 
cronia saturnalia 
neonetos nouus annus 
eusocismus stemua 
eniausion annuale 
panathynea quinque patria 
dionisos liberalia 
licia lupanaria 
tesmoforia cerealia 
oratliesia terminalia 
necesia parentalia 
posidonia neptunalia 
apollonoria apollonaria 
serapia seraria 
isia isia 
iochia parelia 
metalisia diduma 
scafisoria altaria 
afrodidia ueneralia 
parasceuga cena pura 
timysingenion cara cognatio 
tebennoforon toge purium 
pauygiris mercatus 
agarey nundine 
cami neptune 
genetbilios natalis 
pogonocuria barbitoria 35 50 65 6. catharmos a \\ 10. thimiaterion a \\ 13. cymbala cimbala a || 19. cathar- 

mata a \\ 22. edituus a || 25. fubates a || 26. secimtur in a: aspis clipeum • 

anagrafe tituli • epis equestres • dora dona || 28. thimiamata hostia a \\ 33. chri- 

stirion a \\ 36. foirti a \\ 37. argiae a \\ 38. nouendiul a || 41. cbronia a || 42. neone- 

thos a II 45. panathinea a || 50. necisia a \\ 52. apollonaria a \\ 56. methalisia a || 

altaria 
57. scafiforia alutaria a \\ 58. afrodida ueneralia a || 60. thimisingenion caro 

cognatio a \\ 64. cairn neptune a \\ 172 HERME ΝΕΥΜΑΤΑ MONACENSIA euochia epulatio 
trigysiini uindemiales 
sumposiou couuiuium 
dipnon dimosiou cena publica 

5 periiiemon de uentis 

aiiemos uentus 

fisa sufflat 

boreas aqiiilo 

nothiis affricus 
10 lips faiionius 

zephyrus septentrio 

apartias eurus 

euros cliorus 

ergatis siibsolauus 
15 afiliotis circios 

iirios procella 

categis terrestris 

ichos souus 

tbiella turbor 
20 piiei flat 

pneim flatus 

calinotis tranquillitas 

atypnia ueiitus contrarius 

pelagius altaiius 
25 boreas uulturnus 

dexios dexter 

aristeros sinister 

aristera leua 

osa euto theatre que iiitheatro 
30 theatron theatrum 
pegnia ludi 
gera deuotio 
tbeorie spectacule inioclios auriga 

theate spectatores 35 

parapetasma auleum 

tbimeli speiia 

astaulite cautores 

mimologi mitarii 

mimi mimi ^^ 

Cyrix preco 

psisopectis prestigiator 

neurobatis fuuabulum 

scunobatis calauatarius 

speropectis pilarius ^^ 

omeriste omeriste 

ceratopolus cornicines 

ydraulus organarius 

salpistis tubigiiius 

comodos comedus ^^ 

tragodos tragedus 

cytbarodos cytbaredus 

coraulis cboraules 

mesocboros mesocboros 

podopsofi podori 

porcliristis pantomimus 

initos fabula 

prosopa persone 

cbaritin fimirium 

aulitis symfoniacus 

osaeutostadio que instadio 

stadiou stadium 

tbemepatlox premium 

erisagon certameu 

atblite atblete 65 

dromis cursoris 

paleste luctatores 

pancratiaste pancratiaste 55 60 5. perianemon a || 9. notus « || 11. zefiros a \\ 14. ergathis a \\ 15. afiliothis a \\ 
17. cathegis a || 22. calinothis a \\ 33. spectacula a \\ 34. iniachos a \\ 38. asteau- 
lite a II 44. scunabatis a \\ 50. comedos comedus a \\ 53. coraulis coraules a 
57, mithos a \\ 59. cliarithin fimarium a \\ 60. symplioniacus a \\ 63. themepathlox a \\ 
68. panchraciaste a || HERMENEVMATA MONACENSTA 173 pyste pugiles 
siucrisis comparatio 
synblema commissio 
Stephanos corona 
5 discopolos discopolus 
brauion palma 
agon certamen 

osaento amfitheatrou que in am- 
phitheatro 

ampliytheatrou ampliitheatrum 
10 filotimie munus 

periljoiton famosuni 
[214"] filotimos editor 

topi loea 

bathmi gradus 
15 exodos uomitoria 

cyathos podium 

psiforie suffragie 

ammos arena 

pule porte 
20 paraboli arenarii 

cynegi uenatores 

tharaboli culpatores 

pedite silitores 

gefirobatis pontarius 
25 tlieriomachi noxe 

monomachi gladiatores 

dictyuclios dictiarius 

acolutlieos secutor 

pericef'elea galea 
30 tofos crista 

aspis scuta 

triena fuscina proclite prouocatores 

ypaspite galiarie 

theriste messores 35 

rabduchy lanite 

sydera ferrea 

benaulon laga 

dendrobatis arborarius 

diadromi decursio 4o 

pygmi pugna 

zebini benablum 

theriomaclii uenator 

catadicos damnatici 

oseentoippodromio cpie incirco 45 

ipijodromos circus 

ippodroraie circens 

iathli missus 

nicite uictores 

ipparis carceres 5o 

camptires mitte 

euripos euripis 

ydrochoos canalis 

obeliscos obeliscus 

tetrapodes quadrigas 5» 

xinorides uige 

teuci creata 

zeuxippi iunctores 

thyre ianue 

arma currus co 

ziojos iuffius 

rimos temo 

inia retinacula 

plinme modioli 

epizostra cantus C5 2. sinclirisis a \\ 7. sequitur in a: sincroma concursio || 8. osaentho ampbi- 
theatro a \\ 9. amphiteatron amphitheatrum a \\ 10. filothimie a || 11. periboython 
fainosum η || 12. filotliimoa a \\ 17. psisoforie suffragia a || 19. pyle a || 22. taura- 
boli a II 24. gefirbatis a || 27. dictiuchos a \\ 30. lofo3 a | christa a || .35. teriste a I 
36. rabduchi « || 44. cathadicos a \\ 45. osaentoippodromio a || 51. mite a \\ 
55. terapodes a \\ 56. xinorides bige a \\ 57. leuci a \\ 63. inia reticula a || 174 HERMENEVMATA MONACENSIA periserie antyga tiis uiciis 

axon axis 

trocos rota 

cereides radia 
5 imautes lora 

mastix flagellum 

racos paiinos 

prasiiios pransinus 

callinos ueuetus 
10 coccinus roseus 

leucos albus 

celites siiigulatores 

ippotis equis 

mapparios uexillarius 
15 dromos currus 

spudaste fauisores 

perimelon antropinou de menbris 
humaiiis 

melos menbrum 

meli meubra 
20 autropos homo 

autropariou liomuutio 

zon uiuus 

zeo uita 

zosimos uitalis 
25 tiiitos mortalis 

ttbanatos imnortalis 

imifonos semiuimus 

imitliauatos semimortuus 

imipsichos semiauimus 
30 empsucbon animale 

pscbi anima 

thimanticos animosus 

soma corpus 

anapnua respiratio astma habellus 
stasis status 
cbisma figura 
callos pulchritudo 
foni uox 
diania seusus 
stenagmos suspiratio 
anapnou spiritus 
celafi caput 
cranion caluaria 
epinafiou cutis 
derma pellis 
trices capilli 
trix capillus 
ulotrix crispus 
corifi uertex 
plocami crines 
postrucbes cincimii 
encefalos cerebellum 
ymyn menbranum 
comi coma 
mallos cirtus 
polie cauie 
ostracon testu 
bregma occipicium 
obsis facies 
metapon frons 
cronafi tempora 
ofries cilia 
episcimou supereilia 
rugides ruge 
opbtalmi oculi 
orata lumiua 
orasis uisus 
prosopsis aspectus 
caractyr nota 35 45 50 55 60 65 1. periferie antiga a \ ytus uitus a \\ 3. trochos a \\ 7. rachos pannus a || 8. prasi- 
nus a II 9. calbanos a || 10. coccinos a \\ 17. membris a j 18. membrum a \\ 19. membra a \\ 
25. thnitos a || 26. athanatos a j| 27. semiuiiius a || 28. imithanathos a \\ 45. epifanion a || 
52. posthruches a || 55. cbomi « || 58. ostracbon a testudo a \\ 59. regma occipitium α || 
61. methopou a || 62. crouafi tjrapova a || HERMENEVMATA MONACENSIA 175 stufi uultus 

core pupille 

blefara palpebra 

caiitu anguli oculorum 
.-) lautlios neu 

dracria lacrime 

parie geue bucce 

mela mala 

ota aures 
10 acoi auditus 

logi lane 

cliondi-os cai-tilago 

rotlion nasus 

inyctires nares 
15 mistax infra nares 

myxe mucei 

clius lanugo 

pogon iuuentus 

iibi pectine 
20 efibion bucce 

genatu maxille 

stoma OS 

odoutes dentes 

cili lauia 
25 genion mentum 

anteireon submentum 

glosa lingua 

ypoglossis sublingua 

uraniscos palatus 
30 tomis dentes primarii 

cinodontes cinini 

gomfii molares 

ule gengiue 

stafili uua 
35 fariges fauces paristimia tonsille 
trachilos coUus 
auxin ceruix 
larigo o-urgulio 

ο ο ο 

gemos guttur 

poncbros gula 

sialos saliua 

ptisma sputum 

catatis iugulum 

omo bumeri 

omoplate armi 

mascale ale 

bracbione brachia 

ancones cubiti 

mies musculi 

palestes palmus 

chires manus 

tenaron media manus 

ubertenarou super manum 

dactili dimti 

artra articuli 

mesodactulo inter digitos 

onuces unguas 

anticbir pollex 

anticbires pollices 

dexia dextera 

aristera sinistra 

spigmos pulsus 

grontos pugnus 

rapisma mapa 

stitbos pectus 

mastby libera 

gala lacte 

notoc dorsum ■ 

metafrenon inter scapulas 40 45 50 55 60 65 70 4. canti a \\ 9. otha a \\ 13. roton a || 15. mistrix a \\ 17. chnus a || 19. ibi a || 
20. effibion a \\ 24. labia a \\ 26. antheireon a \\ 28. ypoglosis sublingua a \\ 
30. thomis a \\ \\ 33. gingiue a \\ 36. paristhimia a \\ 37. collum a \\ 38. auchin a \\ 
39. larigx a ]| 41. pronchos <i \\ 44. catadis a || 48. brachiones a || 57. meso- 
dactilo a \\ 58. ungues a \\ 59. anthichir pollex a \\ 63. sphjgmos a \\ 65. rapisma 
alapa a || 66. stitos pectus a || 176 HERMENEVMATA MONACENSIA stomaclios stomacliis 

pleuron latus 

pleura latera 

ypocondria precordia 
5 lagoues ilia 

pterigia ligiila 

sinomides scapula 

osfues lumbi 

oulia ueuter 
10 omfalos umbilicus 

caster uter 

clytu cruues 

pugme uates 

spate coste 
15 cotili coxa 

fisacystis uesica 

ecinglimos uerteblum 

rachis spina 

bubon iuguen 
20 bubones inguima 

ypograstion pectines 

merii femora 

mesomeria inter femora 

ypomeria intertrigines 
25 gonata genua 

epigonatides patelle 

aucyle poplites 

tilos callum 

antisminia tibie 
30 gastrocnimia sure 

sceli errura 

palmata tali 

ichne uestigie 

tarsos panta 
35 iactima calce 

pedes pedes neuron neruus 
neura nerui 
symboli commissuras 
ostea ossa 
myelos medulla 
ema sanguis 
icor bumor 
ipar iecor 
pleugmou pulmon 
clioli fel 

epiplus omentum 
cardia cor 
splen splene 
codon tintinnabulum 
entera sentine 
numficor uirginale 
mesentera interanea 
nefri renes 
derma cutis 
sacer pupille 
stear adeps 
pimeli seruus 
lipos pinguedo 
afros spuma 
copros stercus 
pordi pedum 
didimon ueretrum 
orchis colei 
proctos cuius 
dactilios anus 
didimi gemini 
ydros sudor 
ptoma cadauer 
cili ernia 
necros mortuus 
minmi memoria 45 50 55 60 G5 1. stomachus a || 4. ypocboridria a || 8. ofFues a || 19. inguina a || 21. ypo- 
grastrion a || 29. antisimnia η || 31. crura a 1| 32. ftequitur in a: pterne calcania || 
33. uestigia a \\ 34. planta a \\ 35. Iactima η || 39. siimboli a || 41. mielos ex 
milcos corr. a \\ 45. pulmo (t || 51. stentine (t \\ 56. pulle a || 59. pinguitudo a \\ 
72. mnimii a \\ i HERMENEVMATA MONACENSIA 177 fysis natura 
cliyriades scofe 
uros luteum 

peritropon antropiiion de 
humauis 
5 trojjy mores 
eiidoxos gloriosus 
lampros clarus 
cosmios omatus 
agathopios beneficus 

10 cacopios maleficus 
calotelis beiiiuolus 
cacotelis maliuolus 
diortliomenos eineiidatus 
filantropia humanitas 

15 filantropos liumauus 
apantropos inliumanus 
eiomilos efFabiles 
ceciuimenos mobilis 
eiparaclios prestabilis 

20 erechistis incitator 
desideinon religiosus 
ierosylos sacrilegus 
empiros peritus 
apiros imperitus 

25 synethis assiduus 
eyzonos expeditus 
ideopragmon sui negotii 
pareclion prestaus 
colax blandus 

30 eysyis ingeniosus 
asyis braduus 
isos equalis 
pistos fidelis apistos iupatiens 

eucratis patiens ^5 

acratis tenax 
etimos paratus 
moribus aiietimos imparatus 
agrios ferox 

eleymon misericors ^o 

aneleymon sine misericordia 
prosechou attonitus 
nunecbis sensatus 
acritomitlios fatuus 
ilitbios siuceriis 45 

tolmiros audax 
agrios agrestis 
eyticbis felix 
eytycbia felicitas 

atychia infelicitas •''>o 

atycbestatos felicissimus 
lalos loquax 
gorgos argutus 
agathos bonus 

callistos optimus 55 

aseuuios imiobilis 
epissimos nobilis 
cacos malus 
idus suauis 

frouimos sapiens co 

afron insapieus 
afalis tutus 
isfalismenos cautus 
elycis dulcis 

cristos commodus '^^ 

usofonafron iusiuuaus 
aeristos incommodus 
blaberos nocens 11. calothelis a j maliuolus ante corr. a || 12. cacothelis a || 17. effabilis a || 
27. negocii a || 38. anethimos inparatus a || 41. anelennon a || 44. acrithometos 
fatuus a II 48. eythichis felix a || 49. eythichia felicitas || 50. atbichia infelicitas a \\ 
51. athychestatos a || 56. igaobilis a || 57. epismos a || 61. aifron insipiens a \\ 
63. isfalismemenos a || 66. insaniens et siqj. scr. uel insinuans a \\ 

Corp. gloss, lat. torn. ΠΙ. 12 178 HERMENEVMATA MONACENSIA anetios iiinocens 

cliceos iustus 

aidis insuauis 

timios carus 
5 timiotatos carissimus 

tacliis celer 

oeys uelox 

braclys tardus 

fforo^os asfilis 
10 isyclios quietus 

atactos inquietus 

miliclios mitis 

compsos bellum 

ablus simplex 
10 diplos duplex 

logios disertus 

alithia ueritas 

pseutis mendax 

eyclieris facilis 

20 pepedyimeuos docibilis 
esebis pius 
telius perfectus 
epetis pauper 
ptoclios mendicus 

2s atlilios miser 
edimon uerecundus 
escliinteros impudicus 
mnimon memoriosus 
amuimon iiimemor 

30 filoxeuos liospitales 
atactos lasciuus 
imeros mansuetus 
pigniodis lusor 
dapaniros sumptuosus ypoptos suspectus 
blaberos nociuus 
sigiros taciturnus 
euchristos utilis 
acbristos inutilis 
amerimnos securus 
tapinos liumilis 
eytrarilos locosus 
acaristos ingratus 
dedidagmeuos doctos 
amatis indoctus 
acardios sine cor 
dentiscapiliys gaueo 
asotospornos auestrofomeuus 
plusios diues 
eicliimon liouestus 
macliarios beatus 
sobaros barosus 
ergatliis operarius 
dapsilis largus 
oxis acutus 
limoxeros famelicus 
adolus sine fraude 
filopouus studiosus 
camatiros labor! osus 
erastis apator 
prosfilis araspris 
catliaros mundus 
atchartos inmundus 
auysticos efficax 
erimos desertus 
ginostos notus 
aguostos ignotus 
epydimos cupidus 
prodotis proditor 35 50 60 G5 4. thimios a || 5. thiiniotathos a \\ 7. ocys a \\ 11. attactos a || 17. uerax a ]| 
18. pseustis a \\ 22. thelios a || 23. epethis a || 24. ptocos a \\ 27. perschintheros 
inpudicus a \\ 80. filoxenos bospitalis a || 33. pegniodis a || 36. nocuus ante 
corr. a || 38. eycbristos a \\ 43. acristos a \\ 44. doctus a \\ 45. amathis a || 46. sine 
corde a \\ 47. dentiscapilius a || 52. sobarios a || 53. ergatis operarius a || 59. caiiia- 
thyros laboriosuR a \\ 63. atcbnrtbos inmundus a \\ I HERMENEVAIATA MONACENSIA 179 ej)itlietis iiipostor 
gois maleficus 
propetis proteruus 
escatos pessimos 
5 arpax raptor 
miaros cruentus 
ptoreis corruptor 
acrios nequa 
aciiiicios inmobilis 

10 apotomos temerarius 
spatalos delicatus 
foiieis liomicida 
listis latro 
ochliros molestus 

15 frictos horribilis 
baiiausos ambitiosus 
drapetis fugitiuus 
lidoros maledictus^) 
dilos tiraidus 

20 rembus uagulus 
orgilos iracundus 
cbortatos saciabilis 
acbortastos iiisacialjilis 
achaiiistoliniros ameus 

25 misitos odiosus 
craugasos clamosus 
zillos maucus 
epiorchos periurus 
pianos seductor 

30 catapotis glutto 
lichiios gulosus 
cleptis fur 
alistos auarus 
eschrocerdis sordidus 1) a jiro e corr. anosios excelestus 
thirepanictis diretarius 
impiristis incendiarius 
apelatis auigeus 
adoleschis carpulus 
mamotreptos laticulosus 
autorestos sibi placens 
ameriumos sine cogitatione 
thymoboriclios sepulchri uiolator 
austiros tetricus 
ypodocheis receptor 
epafroditis ueneriosiis 
methitis ebriosus 
mithologos fabulosus 
oletrios perniciosus 
sclerostomos oridorius 
otacustis auriculosus 
polipragmon curiosus 
yperyfanos superbus 
cataratos maledietus 
aposteritis fraudator 
plastografos falsarius 
diabolus criminator 
uelaminos iiega 
catagineos muliebriarius 
catafronitis contemplator 
maulistis leno 
adriipotis plagiarius 
catafagas comestor 
plastos fictor 
minitis delator 
menomenos insanus 
machimos rixosus 
aloo-istos intrans 45 55 65 1. epitetis a || 8. nequaui a \\ 19. tumidus a || 22. chortastos a || 23. insatia- 
bilis a || 25. misithos a || 33. aplistos a \\ 34. escroceridis a || 35. exscelestus direc- 
tarius a || 37. inpiristis a || 40. mammotreptos lacticulosus a || 42. cogitacione a || 
43. tymoborichos a \ sepulcri a || 46. ueneroosus a |] 48. mitologos a || 49. perni- 
tiosus a II 54. catharatos a || 58. iidaminos a || 63. catafagus commestor a || 
64. finctor a \\ 

12* 180 HERMENEVMATA MONACENSIA psitliyristis susurriosus 
dysebis facinorosus 
acatalimtos irrepreheiisibilis 
gongustis murmiiriosus 
5 epitliiinos cupidus 
psilos libidus 
pilios libidus 

perifiseos antroiiis de natura ho- 
liiinis 

fisis natura 
10 ilicia actus 

micos longitudo 

stasis statura 

megethos magmtudo 

megas magnus 
15 mecros longus 

megalios staturosus 

tetragomos quadrus 
[•J 15'] epismis uiciosus 

eyidis speciosus 
20 eymorfos speciosus 

oreos lautus 

eyprepes decorosus 

tricodis capillosus 

polios canutus 
25 falacros caluus 

mixopulius canaster 

anafalas reburrus 

bogouicos barbatus 

archigeuios prima barba 
30 eystomos locosus 

idyssios iocuudus 

gelyastis ridiculosus 

orthos rector olocleros intiger 
politicos urbaiius 
catliaros gracilis 
camatodis laboriosus 
fyrtlios gyberosus 
milfos lippus 
procylos uentrosus 
cyllos claudus 
cliolos clodus 
simos nasi pressus 
catulos cicatricosus 
madaros tiuiosus 
cilitis erniosus 
melops masc.ulesus 
sapros fedus 
brachis breuis 
riciodis rugosus 
nothros lauguidus 
ocliros pallidus 
cloros uiridus 
alfodis uarius 
peliodis liuidus 
epirin nascutus 
oxicefalos cilo 
comatus catacomos 
burichus microfius 
nanus nanus 
ieras portentum 
compsos uellus 
acliromos frontosus 
eichrus uani coloris 
leucos albus 
melas niger 
xantos flauus 
pyrros rubeus 35 40 45 50 55 60 3. achatalimtos inrepreliensibilis a || 6. liuidus a || 7. inuidus interpr. a \\ 
8. humana a || 9. phisis a || 20. formosus interpr. a || 28. bogonieos a \\ 30. iocosus a |j 
32. geyastis ante corr. a || 34. integers || 37. camathodis ft || 38. giperosusa 40. pro- 
cyclos a | uentosus ante corr. a || 55. peliodus ante corr. a || 57. oxocefalos a \\ 
68. catocomos a || 59. michrofius a || 60. anus interpr. a || 61. teras a || 63. acro- 
mos uentosus a || 64. eycrus a \\ 67. olauus a | HERMENEVMATA MONACENSIA 181 pachis crassus 

lios lenis 

leptos macer 

leptacbiis gracilis 
δ isclmos stuptilis 

ischyros fortis 

spilodis macilentus 

agonios iuberbes 

dasis pilosus 
10 psellos baUus 

srabos strambus 

monoptalmus luscus 

peros orbus 

liflos cecus 
10 alalos mutus 

mateos uaiius 

colobos curtum 

eschros turpis 

cofos surdus 
20 syngenia cognatio 

singenis cognatus 

gonis parentes 

siniliciotis coetaneus 

pedariou puer 
25 brefos infans 

efibos inpubis 

paUix celaster 

naniscos iuuenis 

neoteros adolescens 
30 mesilix medietas 

geron senex 

patir pater 

mitir mater 

tetua filii nati yios filius as 

eggonos nepos 

graus ancula 

thigatur filia 

cori puella 

adelfos gnesios frater carissimus 40 

adelfi soror 

anepsios consobriuos 

chira uidua 

adelfos gnesios germanus 

thios prosmitros aumiculus 4.5 

pappos auus 

mam mi auia 

patratelfos patruus 

yioj)yitos adoptatieius 

ometatiuteleutin tupatros geu 50 

nethis postumus trofos nutrix 

trofeus nutritor 

syntrofos eollactaueus 

pentlieros socer 

penthera socra 55 

gambros gener 

nyrafi nurus 

nothos uaturalis 

numfios sponsus 

nymfiormasti spoiisa sponsata eo 

neinumfos noua nupta 

stira sterilis 

orfanos pupiUus 

orfani pupilla 

epitropos procurator 65 

frontistis curator 

yconomos auctor 

cleronomos heres 5. subtilis a || 8. agonias ante corr. a \\ 10. balbus a\\ 11. strabos strabus « || 
14. tyflos a || 16. matheos a \\ 19. sequitur in a: ethiops ethiops || 25. brefons 
atite corr. a || 26. effebos a \ inpubes a || 27. cadaster a \\ 28. inuenis a || 
29. neotheros a \\ 33. matir a || 34. filia nati a || 42. consobrinus a \\ 
46. papos a \\ 49. yiopitos a || 52. tropheus a \\ 53. sintrofos conlactaneus a || 
54. penteros a || 55. pentera a || 57. nimphi nurus a \\ 60. numfiormasti sponsa 
sponsata a || 182 HERMENEVMATA MONACENSIA eleiiteros liber 

epeleuteros libertinus 

dulos seruus 

dull ancilla 
5 anir uir 

alochos uxor 

gird mulier 

arsin masculus 

tlielia femiua 
10 ycogeuis ueruaculus 

threptos alunmus 

partheuos uirgo 

pallacis coiicubina 

filieromeni arnica 
15 patroos uitricus 

mitroa nouerca 

progouos priuigiius 

anchistos adfines 

prossyas cliens 
20 despotis dominus 

embrion pecus 

periarcliouton de magistratiljus 

archon magistratus 

basileus rex 
25 autocrator imperator 

basilissa regina 

sebastos augustus 

ypatos consul 

antypatos proconsul 
30 ypatycos consularius 

presbeytis legatus 

ygemon preses 

archistradigos dux 

amicis questor tamitis censor 35 

stratigos pretor 

antistratigos propretor 

apoparchos magister equitum 

cliiliarclios tribunus 

dimarchos tribunus plebis 40 

dimandros duumuir 

pritanis flainen 

Stephanos coronatus 

politeugominos principalis 

iereis pontifex 45 

eparcbos prefectus 

eparchos praetorianus prefecti prae- 

torii 
eparchos poleos prefectus urbis 
eparchos annonou prefectus an- 

none 
eparchos nicte prefectus uigilium so 
eparchos stolu prefectus clausium 
rabduchos lictor 
buleutis delicio 
agoronomos edilis 
stratopeparchis cas.trorum prae- 55 

fectus 
sincliticos senator 
amibeos uicarius 
amfodarchis nice magister 
edicos uindex 
sincathredros accessor eo 

peribromaton de escis 

broma esca 

trofia alimenta 

fagin manducare 

estin edere go 1. eleutheros a \\ 2. epeleutheros a \\ 7. cyni a \\ 11. treptos a \\ 12. par- 
chenos a \\ Ifi. alitroa nouerca a || 18. affines a \\ 28. ypathos a || 29. aiifchi- 
pathos a || 3U. ypathicos a || 34. amitis a \\ 36. praetor a || 37. propetor ante 
corr. a \\ 43. stefanori a \\ 50. prefectus uigilum a || 51. eparchos stolii pre- 
fectus classium a || 58. amphodarchis uice magister a |{ 61. peribrommaton a \\ 
65. aestiin a \\ HERMENEVMATA MONACENSIA 183 effodia cibaria 

artlios pauis 

tkrofi cibum 

tatliaros mundus 
5 leucon album 

lampron splendidum 

yciacon domesticum 

clioncbitis cibariorum 

riparon sordidum . 
10 catharon candidum 

scleron durum 

apalon molle 

agoraston empticium 

cliritmon ordeacium 
15 sitlios triticum 

piron frumentum 

chriti ordeum 

faci lenticula 

pissa pisu 
20 frebiuthos cicer 

ciamos faba solida 

eregmos faba fressa 

aratismos lenticulum 

ariston praiidium 
20 dipnon cena 

dilinismos mereuda 

anabrastou subbullieute 

cylidion uentridu 

cencbros panicu 
30 elymos miliu 

elyra far 

elyera farina 

megaleura grandia 

simidalis simila politos pultis 

oriza oriza 

chondros alica 

alfita pulentum 

ptisani ptisaue 

giris polline 

ptyra furfure 

cbilos sucus 

rofima sorbitio 

zimi fermentum 

azimon infermeutum 

nomos codra 

copta copadia 

copton copadium 

psafaron fragile 

eutonon lentum 

prosfagion pulmentarium 

creas caro 

omon crudum 

eptou coctum 

diepton discoctum 

opton assum 

catacecaumeiiou combustum 

ecceston fluxum 

exydatos exaqua 

tigauiton frixum 

frictou tostum 

pefrugmenon madidum 

diygron taceron 

ypogastriou lipos abdumeu 

steruiu sterile 

uulua matra 

imicefalon sexmis caput 

fosciou uotella 50 55 GO 65 4. catharos a || 8. cybarionum a || 10. chatharon a || 14. critinon a || 
17. crithi a || 20. erebinthos a \\ 22. fresa a || 23. acratismos a || 26. dilimsmos a 
27. subulliente a || 28. uentriculi a \\ 29. cencros panitii a || 31. elia ante corr. a || 
32. elyra a \\ 34. semila a || 38. polentum a || 40. cyris a || 41. ptira furfures a \\ 
46. corda ante corr. a || 54. epithon a || 5(5. opthon a | sequitur in a: echezton 
elixo (n su}). ο sup. scr.) || 57. commestum a || 58. echeston a \\ 60. tyganithon a jj 
66. ulula ante corr. a || 67. semiFcaput a || 68. fuscion a || 184 HERMENEVMATA MONACENSIA plecti corda 

zomos ills 

artitou coiiditum 

artisys conditura 
5 ycbia tiibera 

miicitis fimgi 

bolbi biilui 

cocliliy coclie 

tyros caseum 
10 clorotura praesicia 

elee oblibe 

alas sale 

alasartyton sale conditum 

garon liquameu 
15 ydralmi aqua salsa 

coUix augulio 

siteuton farcimen 

neropastos presalsum 

lipara pasta 
20 meri partes 

capnista fiimata 

politritoii spungie 

peripoton de potionibus 

potos potio 
25 piiu bibere 

pie bibe 

propin propinare 

ydor aquar 

psycliron frigida 
■30 tliermou calida 

nearon receiite 

cliliarou tepida 

suucerastou aqua calida 

euchratou temperatum 
35 zeston feruente 45 50 diauges limpidum 
ygroii liqiiidum 
galactodesce gelida 
ceterasmenou mixtum 
grasiu potio 
ynos uiiium 
paleas uetus 
propaleou teruentus 
gleucos mustu 
leuco allium 
melaton iiigruru 
oxos acetum 
oxocratoii porta 
epsima passum 
chrodidon defritum 
ydy siiaue 
picliron amarum 
trupa pertundet 
trigia feces 
cala lacte 
ynomeli mulsa 
melicerou fauus 
ydromela aquamela 
aecratoii merum 
ydares aquatum 
eiicratoii meraclum 
geuina gustum 
zitos furta perideuteras trapezis de secunda 

meusa 
trapeza mensa 65 

orora poma 
prora aiicliora 
placus placenta 
ftliois uuum 55 60 4. arthysis a \\ 8. cochlyi cochlee a \\ 10. chlorotura praesitia a 

22. spongie a \\ 28. aqua a \\ 29. psycron a || 32. cliaron a \\ 34. 

uel uetus uel uetus „ , uel album 

42. uentus a || 43. teruentus a || 44. mustum a \\ 45. leucou aluum a \\ 5y. aecm 

thon a II 60. ydores ante corr. a \\ 67. pars iiauis anterior interpr. a 1| 69. ftois a eucraton a \\ 
59. aecra- HERMENEVMATA MONACENSIA 185 tigamite laguncula 

melitomata melita 

cycliscy cirillici 

gleucite mustei 
δ tragimata bellaria 

carya nuces 

schades caritas 

finices dactuli 

adelfides palme 
10 balanii glaudes 

strobilia uuclei 

stasis uua passa 

castana lupiua 

leptocaria aucUaua 
15 diploides duplices 

oxyciamia fabas acetatas 

stafuli uua 

sica ficus 

appius piras 
20 mela mala 

melimela metiaua 

roe mala granata 

cydonia cytouia 

cocymela prune 
25 tricoccia tuberes 

agora imantura 

almirides salsacia 

dasmascena dasnascena 

thasia amigdala 
so sycamiua mora 

chysomila armouiacia 

perilaehanon de oleribus 
lacliaua liolera caulia crambia eolicoli 

molochia malbe 35 

crambus grassica 

scutla beta 

colochinte cucurbite 

sycidia cucumeres 

lobia faeiola 4o 

rafunu radices 

gougulas rapas 

bumades napos 

stafilini pastiuace 

simbrou sisiubruu 45 

camodafui laurociiia 

talassocrambis masraeia 

lobia suriace 

ormenon cyma 

elion sparaguu 50 

prason porrum 

prasocarton porruseptibin 

prasacefalon porro capitatum 

cromia cepe 

scordon aleu 55 

af'roscordon ulficu 

cnides urtice 

petroselinon oleastrum 

inaratron feniclu 

lapatou rumice eo 

andracbin portulaca 

crusolaxana atriplice 

troxima scaria 

tliydi'acas lactuce 

ocimon ocimon 65 

serides intubi 

cardamon nasturcium 2. melithomata mellita a || 3. ciricilli a || 7. scades a \\ 8. clactili a 
11. scrobilia a\\ 16. fauas a || 27. salsatia a || 28. damascena a \\ 34. coliculi a 
35. malue a || 36. brassica a || 37. seutla a || 38. colocinte a \\ 43. buniades a 
45. symbron sisimbrium a \\ 47 magica a || 48. lobia a || 52. porruseptibim a ^, 
53. prasocefalon a || 55. allium a || 56. ulficum α || 57. cyndes a || 58. petrosselinon 
ante corr. a || 59. feniculum a || 61. audrachi a |] 65. ocimum interpret, a \\ 
66. sedes ante corr. a | intiba a || 67. cardomon a || 186 HERMENEVMATA MONACENSIA euzomou eriica 

iduosmos meuta 

origanon cunela 

arcliymata condimenta 
5 tliymba saturig 

tliymou timou 

selimoD apium 

piganon riita 

cyminou cyminum 
10 cinaras cardum 

audraplexia atriplex 

acrimonia tarioues 

pep on melo 

erpulon serpillum 
15 mintlii nepeta 

agriolaxanon holos rusticiim 

amboloprason aretillum 

anithon anetum 

coriou coriandruia 
20 gliscon puleum 

filla folia 

arodria tiriones 

leptolaclianon fabataria 

till feuu grecum 

25 periicthyon de piscibus 

iclitus piscis 

ichtliyes pisces 

alieys piscator 

aliis piscatores 
30 ancistron amii 

calamos arundo 

dracou draco 

chrisofos aurata 

labrax lupus thrissa sardiiia 
meualuros oclata 
cobios cobius 
caridos camari 
scaros scarus 
coliy lacerta 
tliynnos thiimus 
C3riiodus dentix 
cefalos mugilis 
cestreys elio 
syacin rombus 
gomfi succides 
ciridin pistrix 
coccyx cullio 
spatgangitus lupellus 
accipisiu accipiens 
'trigla muUus 
narca torpedo 
batis rina 
gongros gonger 
enclielis anguilla 
smmiena murena 
tlieutis lolligo 
sipea sepia 
erfis utrico 
orfos acernia 
octapus polupus 
carobos locusta 
menides mene 
trigon pastiiiaca 
erithriou rubru 
galei catelli 
ficides saxatilis 
afy apua 
cayri sori 45 50 65 2. idusmos a \\ 3. euncla a || 5. tymba a \\ 6. thimon timuni a \\ 8. pyganon 
rutha a \\ 11. atriijlices a || 13. melon a |{ 16. holus a || 18. anetum (et tille sup. 
scr. m. posterior) a || 20. puleinm a || 22. acrhodria thirioues a || 24. fenum a \\ 
25. icbtyon a {| 26. ichtys a || 27. ichtyes a || 30. aucystron amum a || 31. barmido a|| 
35. thrissae sardina. thrissa sardine a || 37. cubius a || 41. tliinus ante corr. a || 
51. triga ante corr. a || 65. rubrum a || 68. asy a |1 ϋ HERMENEVMATA MONACENSIA 187 boglosson solea 
oniscos asellus 
scia umbra 
rafis acus 

5 cycla eniclius 
foci ballena 
lepis squatu 
delos sea 
tariclios salsu 

10 channos persa 
glauchos pelorus 
melacrus ululata 
cestreys mugilis 
asydin mel marinum 

13 asis alga 
gelea mustela 
buridia sirulus 
[215"] pissa uespera 

mulocopos molidicus 

20 xifios gladiolus 
astacos locusta 
scares scalarius 
cyricia murices 
solines tibiace 

25 ficis alga 
salpi salpa 
pelamus pelamus 
clialdices corricule 
dictia retie 

no crippos eueruclu 
amfibistou^) iaculum 

pericreas de carne 
creas carne 
cbyreon poreinum 1) fi sup. scr. II 2) r siqx scr. \\ delfacion porcellinum 
galatkiuion lactaiitum 
egion eaprinum 
erifion edinum 
probation uerbeeiuum ") 
arnion agrinum 
boion bubulinum 
moscliion uitulinum 
damalion uaeciiium 
elafion eeruinuin 
syagrion poreinum 
tragion hireinum 
largion leporinum 
dorcia eapriolina 
cliinia anserina 
alectorion capininon 

periorneon de auibus 
oriiea aues 
petina uolatilia 
petante uolant 
pteruges ale 
ptera pinne 
ornix gallina 
alector gallus 
aefros aquila 
chin anser 

strutogamilos strucio 
taon pauus 
pelargos ciconia 
cycKnos olor 
gips uultur 
ethia mergus 
nise anades 
cerax accipiter 35 50 55 65 9. tarios a || 11. pelai'us a \\ 12. melacbrus a \\ 19. molocopos a || 25. facis a \\ 
30. euerruclum a \\ 32. creos a \\ 36. calathinion a \\ 38. egfion ante corr. a \ 
hedinum post corr. a || 39. berbicinum a \\ 44. elacbion a jj 48. dortia capreo- 
lina a \\ ^9. cynia a JI 50. alectorinon caponinon a \\ 61. strutugamilos a \ strutio a \\ 
65. uultiirus a \\ 68. gerax a \\ 188 HERMENEVMATA MONACENSIA iclitinos milims 

fassa paluinbus 

peristera coliimba 

trigou turtur 
5 tygones turtures 

glaux noctua 

astragalmos cardelus 

cossufos merulus 

sicallos ficetula 
10 scanthos leuadio 

ortux coturnus 

psaros sturnus 

coccyx coculus 

eroclios strytos passer 
15 basilicos regulus 

tetrix cicada 

mia musca 

geranos grus 

fasianos fasianus 
20 tcilila turdus 

trochilos') fucila 

egitos parrus 

mesila apis 

nocticorax bubo 
25 cissa pica 

nucteris uespertilio 

chelidon irundo 

adon luscinia 

leucogryps ossifragus 
30 coroni cornicula 

corax coruus 

cylopios gragulus acris locusta 

attelabos bulelio 

canthar carabeus 35 

arachni araneus 

neossos pullus 

calia uidus 

castopyi nidificate 

coridallos uatuita 40 

filaris circetula 

sysopios motacilla 

ystros tubanus 

toxallis grillus 

circos falcho 45 

spinnos fringillus 

aegittallos paruus 

driocolaps picus 

isfis grabre 

stichi popitio 50 

silfe blatta 

corix cimex 

psyllos pulex 

sosidos gorgulio 

botagis uraria 55 

etliyr peduculus 

periterapodon de quadrupedibus 

tetrapoda quadrupedia 

imera inausura 

agria fera 60 

tremata pecora 

ctiiii iumenta 

polos pullus 1) t eic e corr. 1. iethinos a || 2. palumbes a || 7. astragalinus carduelis a || 9. ficecula a \\ 
11. cotumix a || 14. herodius ualcho et sthrythos passer a |1 15. basiliscos a || 
16. cacada a \\ 18. grues a |! 20. cihla a || 26. nocteris a \\ 27. chadidon hjrundo a \\ 
28. aedon a || 29. leucogrips a || 32. cyclopyos graculus a || 34. atelabos a \\ 
35. cliantar a |j 36. aracra a || 37. sequitur in a: opops tubulus a || 45. cyrcos 
falco a II 46. fringellus a \\ 47. aegitallos a || 54. gurgulio a \\ 56. etir a || 57, tliera- 
podon a || 58. therapoda a || 61. tremmata a |l 62. etbini a || HERMENEVMATA MONACENSIA 189 camilos camelus 

dorcas dorcas 

ij)pos equus 

f'oras equa 
δ onos asinus 

imonos mulus 

mulaus burdo 

olcas mula 

bus boio 
10 damalis uacca 

moschos uitulus 

tromfas scrofa 

ex capra 

erifos edus 
15 probaton ouis 

arnion agiius 

tragos liircus 

crios aries 

chiros porcus 
20 yina belua 

capros uerrus 

defas procellas 

probatagrion ubifer 

leon leo 
25 pardos pardalis 

leina lena 

tiwris tii^ris 

archos ursus 

suagros aper 
30 elafos ceruus 

cyon canis 

licos lupus 

nebros mulus 

eluros f'elix 
35 assafalax talpa 

cynarion caninum echinos ericius 

logos lepus 

systrix ericio 

scrofa gronfas 4o 

piticos simia 

elephans barrus 

gau mustela 

mioxos gliris 

mys mus 45 

bathrax rana 

erinos rana rubeta 

clieloni testudo 

saurea lacerta 

ascalabotis stelio 5o 

ponticos sores 

mirmix formica 

scorpios Scorpio 

periguueugias de ueuatione 

cynegya ueiiatio 55 

cynegi uenatores 

alopix uulpis 

dictya retia 

cameleon uia 

cheloni golai eo 

scyllaciou catellus 

ylacti latrat 

blicato ualat 

sirs timia 

imilagos cuuidus 65 

perierpeton de serpeutibus 

sei*pens erpedoii 

erjieta serjientes 

coluber ofis 

basiliscus basiliscus 7o 12. sorofa a \\ 14. aerifos hedus a \\ 16. armon a || 17. tragos yrcus a | 
19. cyros a \\ 22. delfas a || 2G. leena interpret, a \\ 28. arthos a || 39. systhrix a 
41. pythicos a || 42. hephaiis a || 46. bactrax a || 47. eryinos a || 50. stellio a \ 
51. sorex a || 54. periguneudias a || 67. serpens erpeton a || 68. serpentes erj^eta a\ 
69, offis a II 70. uasiliscus basiliscus a || 190 HERMENEVMATA MONACENSIA dracon draco 

echidua uipera 

cerastis cornuta 

aspis aspis 
5 ydros aqiiarius 

acoutia iaculus 

myologia moraria 

siticula dipsias 

tyflias cecatio 
10 scolix uermis 

bdella sauguisuga 

elminx lumbricum 

lendes comides 

periyciseos de liabitatioiie 
15 ycisis liabitacio 

ycya domus 

ycodomya edificium 

tliemelius fundamentum 

litry lapides 
20 trogle cauernus 

asbestos calx 

amos arena 

gypsos gypsum 

astraca testupoline 
25 chalices cementa 

ceramines tegule 

calupteres imbrices 

litos lipis 

ergodioctes operis compulsor 
30 pliiithi lateres 

imiplinti porcelli 

plintospilos lupus 

besala laterculi geuiamatesturo puluere 
xyla ligiia 
domini tigna 
strotires asseres 
trapizi trabes 
erisma destina 
edafos pauimentum 
psifoton tesellatura 
stigi tectum 
iliasterion solarium 
tichos paries 
o'ouia aiiofiiliis 
psifidesragis gloriarima 
thiris fenestra 
diafanes specularia 
pilon iauua 
paratiros porticium 
protiron capriolum 
thira ostium 
ydos limen 

yperthyron superlimen 
cylades cardines 
stronfiugies uertebla 
chelloni clostrum 
sfin ciueus 

imantoma iugumeutum 
parastades postes 
catocheis mandalus 
mochlos serra 
clis cliuis 
bathmy graui 
isodos introitum 
catogeon planopedum 
anogea superiora 35 55 60 12. eimix lumbricum a \ 15. ycisis habitatio a || 17. ycodomima edificium a \ 

24. ostraca testupoline a || 25. calces cementa a || 28. lithos lapis a \ 31. imi- 
plintbi a || 32. plinthospilos a \ 34. geniamatesteru puluere α || 37. assires a || 
39. trisma a \ 41. psifoton tessallatum a \ 50. orticum ante corr. a \\ 
51. prothiron (i χη•ο e corr.) capriolum a || 56. stronfingles uertebla a \\ 

63. clauus a 11 HERMENEVMATA MONACENSU 191 (lieta zeta 

politic! urbaua 

cyton cubicula 

triclinos ceuatio 
5 terinos estuale 

chimeriuoii hiemale 

mescaulon coupluuium 

zografia pictura 

ypetrion subtriale 
10 icrias pergula 

exostra menianuni 

sanides tabule 

climax scalam 

raarmarothon marinoratum 
15 deramota tegulata 

ceucanis aluaraentum 

ecchitis fusorum 

magirion coquina 

yperoon ceiiaculiim 
20 fatiii presepium 

aiidrio media inamium 

tamiou cellarium 

ycima habitaculum 

trlioiii sedilia 
25 enycy habitatores 

choraata riulera 

syiiptoma ruina 

peridendrou de arboribus 
deiidri arboreum 
ao deiidron arbor 
dendra arbores 
cladi rami 
fulla folia rabtbos uirga 

ellos cortex 

encentrisma insertio 

cormos codex 

dafiii laures 

fyiiix palma 

myrsini myrta 

leuci populus alljiis 

ptelea iilmiis 

pruuos ilix 

iygos uimeu 

pyxos buxus 

scyuos leutiscus 

elea oliua 

sycamina mora 

roa grauata 

mila mala 

ceratea siquila 

syci ficus 

eriueos caprificus 

ambelos uinea 

amidrendas ar])ustina 

clima sarmeiitum 

ilamiiu frondes 

mirice tramarace 

molibos traxiim 

elati abies 

filyra tilia 

caria nuces 

agrielea oleastrum 

cuparisos cupressus 

tberebintos therebintum 

citrion citriu 

rododafiii riidraudrum 35 40 50 55 CO 65 3. cython a || 5. therinos aestuale a || 11. menianun a \\ 13. scala a \\ 
14. mai'moraton a \ sequttur in n: cliatipo>is deformatum || 15. ceraumatha a ]| 
IG. leuchanis albamentum a || 17. ecbitis fusorium a \\ 20. fatbni a || 21. an- 
drion a \ manu a I| 24. throni a || 26. chomatha ii || 29. drendry arboretum a \\ 
84. ratbos a || 44. tygos a || 4(;. scbinos a || 51. ceratbea siliqua a || 57. danmu a || 
59. taxum a || G4. cypaiissos a || 65. therebinthos a \ tberebintum ^wo tberebiutus 
corr. a || 192 HERMENEVMATA MONACENSIA tricotia tubere 
sfeudauiiios acrifoliiim 
leptocaria auellana 
thasia amigdalum 
5 coccimila nma 
castina lopima 
piliuros zira 
achautos spina 
calamos arimdo 

10 athi sambuco 
scliiiios iiincus 
platanos platanus 
balanos glaude 
cranea cornus 

15 nartix ferula 
cydonea cydonea 
aceuthis iuniperi 
melandrus robur 
camaros iidudoiie 

20 batos sentice 
cissos edera 
apios pira melilotum melilotum 
leucoion uiola 

peritrygetu de uindemia 
trigetos uindemia 
trigete uindemiator 
ampelofulax uinitor 
stafili uua 

trigitos uiudemiatores 
botrys botrus 
roia acina 
acron inmaturum 
apotheci orreum 
linos calcatorium 
moelilos prelum 
cartalion fiscella 
stemsila pressium 
ffigarta uinatia 
gleucos mustum 
trigia fex 

linobatte calcatores 
omfax uua inmatura 35 45 50 pereantlion de floribus 

anthi flores 
25 antlios flos 

centifolium centifolium 

rosa rosa 

erinon lilium 

iuchinis rosa o^reca 
30 Ion uiola purpurea 

amaranton amarautum 

narcissus narcissus 

micon papauer periymation de uestimentis 55 

stlieta uestimenta 

yimatismos uestiarium 

gena noua 

agnafa rudia 

gegnammena polita go 

tribaca trita 

apocriseos exuso 

profira purpurea 

periporsiros pretexta 

platysimon strictura es 6. castana a || 12. seqiiitiir in a: perizoma || 15. narthyx a || 19. chamaros a f 
20. bathos a \\ 21. cyssos hedera a\\ 23. peri anthon a \\ 29. Iuchinis a || 31. ama- 
ranthon amarantum a || 36. ijeritrigeutu a || 37. trigethos a \\ 41. trigethos a \ 
42. bothrys a \\ 44. aoron a \\ 45. horreum a || 47. mohclos a \\ 50. gygartha a \ 
56. stetha a \\ 57. imatismos a \\ 61. tribata trita a \\ 64. peryporfyros pretexta a \\ 
65. platisymon stricturia a || HERMENEVMATA MONACENSIA 193 steuosimon strictura 

pifosimou toga 

lata pura 

leuca alba 
5 efestris penula 

zestos preciucta 

feloni lacerna 

mallot abulia 

zliiton tuuica 
10 ependutis superiora 

stolismos pectorale 

stoli stola 

lilomalloii mantile 

grossi fimbrii^ 
10 diflin duplice 

triplum triplice 

tetraplun quater duplice 

cherides mauicas 

euciraitra dorraitoria 
20 muiiomallon uillatum 

chlarais clamide 

dalmatici sarmatica 

cefalodesraoii ca})itula 

perizoina renale 
25 liuon liiieum 

ereum laneuin 

idiocroon sui coloris 

riparon sordidum 

sabaua linthea 
30 periclioii tolare 

chiregmagion mappa 

podegmagon pedale 

epicarsion amicluin 

periospon de leguminibus 
35 osprea legumiua 1) za ex zu corr. \\ pyros frumentum 
carpos fructus 
coccos granum 
pissos pisu 
lobi faciolum 
cyamos faba 
latiros cicerda 
faci lenticula 
sisamos sisamus 
orobos erbu 
zera paritio 
sitos triticum 
criti ordeum 
achura palea 
linos spermuii 
semen lini 
eregmos faba fressa 
thermi lupin i 
tills fenu grecum 
erebintlios cicer 
cenehros milium 
(jlura far 
bicoii papauer 
erazizamon*) lolium 

periostracinon de fictilibus 
ostracinon fictile 
ostracou fictile 
pelos testa 
cerameus tutura 
pithos ficulus 
ceramion dolium 
cerameus orca 
aquarius orcarius 
pinaciou aquarum 
cytra catiuum 40 45 50 55 65 70 1, stricturia a || 2. pisyfosimon a || 8. malotti a || 9. chiton a || 29. liu- 
teamen a \\ 30. perydion a || 38. cocos a \\ 45. orobos herba a \\ 48. chriti hor- 
deum a \\ 59. seciuitw in a: explicit || 

Corp. gloss, lat. torn. III. 13 194 HERMENEVMATA MONACENSIA lopas cacabum 

poma patina 

igdis coopertorium 

bulcamo mortarium 
5 lycliinos gillo 

fauos lucerua 

ij)nos lanterna 

camiiius furnus 

jiytmin fornace 
10 monotion orciolus 

ydria uictiue 

periscytinon de scorteis 

scythia scortea 

derma pellis 
15 dermatiua pellica 

spera pila 

diphtera menbranum 

scyadion umbraculum 

coricos pera 
20 dartyr aberta 

maschalistis subarraalis 

catagastra ytericabristrium 

stegastron togestrum 

epagogeys duptarium 
25 imautis lora 

scitos abena 

zostra gingla 

eppippion sordesco 

eyruia soccu 
30 adecion subtalare 

saiidalia gallicule 

thilacos foUis stitistir antelea 

ballaucion saccellum 

zostir baltheum 35 

mastix flagellum [216'"] 

periaromaton de odoribus 

aromata odores 

fortias merces 

libanos this 40 

Smyrna murra 

crocos crocu 

cynnamoinum cynamomum 

amomo amamu 

asfalton bitumen 45 

aristolochia aristolocia 

cliromata colore 

sinopis rubrica 

clirysitis sandaraca 

asboli f'ugilo 50 

psymithion cerusia 

cimiabaris minium 

ficos pui-purissa 

rofos pugumentum 

thimiamata incensa 55 

thion sulphur 

tliionapiron sulphur uiuum 

prasion marrubium 

manni manni 

taurocolon gluten thaurinum go 

pissa pix 

ritini resina^) 

ixos uiscum 

casia cassia 1) s eic t corr. 4 7. laterna a || 9. pithmin a || 10. urciolus ex urceolus corr. a || 12. scor- 
theis a j] 13. scytea a || 15. dermathiua a || 17. dipthera membranum a \\ 
19. poricos a || 20. darthyr aberca a || 22. utericabristrium a || 25. imantos a \\ 
26. habena a || 28. epipippion scordesco a || 29. soccus a || 30. adetion α || 31. cali- 
gule a II 33. stitbitir a || 35. balteum a || 37. aromatbon a || 38. aromatha a \\ 
42. crocus a || 43. cyuamomum cynamonum a || 44. amomon amomum a || 47. cbro- 
matha a || 49. crisitis a || 54. pungumentum a || 58. marubium a || 59. manna a \\ 
60. taurinum a || 02. retini resina a || HERMENEVMATA MONACENSIA 195 stypteria aluraen 

nitron nitruni 

apopanacion pan * 

meliloton melilotum, 
5 coUa gluten 

CGsto costu 

tragaganthon trachantum 

siseleos siseli 

los erugo 
10 leucea spartu 

calachantos aeris flos 

cannabos caunabu 

sagapenou sagapeu 

iopos lasar 
15 styrax styrace 

fullon folium 

cyssyros pumice 

afronitron afronitu 

litargyroii spuma argenti 
20 ygropison pice liquida 

silfion lasaris radix 

cimolia cretas arda 

nardicelticis fascilici 

ceccis galla 
25 nardostachi spica iianli 

sticliiiios uuasatacin 

cedrea cedria 

gegeotes creta argentaria 

gisasteres creta cymolia 
30 pyretroii puretrum 

elleboro leucus ell)orus albus 

strucion radix lupini 

libanuareuus thus masculura molibucecaumeiiu plumbi iustu 
castorion castoreum 
icbtyocollon piscium gluten 
arsenicu auri pigmentum 
yoscyamu erba calicarca 
romaninon romaninum 
gluriryzis radix pontica 

periergalion agrition de ferramentis 

rusticis 
ergalia ferramenta 
agricos rusticus 
agricis rusticatio 
zigon iugum 
rumos temo 
amaxa carru 
axon axis 
ochima reda 
trocy rutac 
troclios rota 
apini carruca 
certides radia 
atys uicus 
ahinices moliola 
plimne infrices 
epizostra caiithu 
paraxonia asinodes 
canthilia semuntie 
guris dens aratri 
yn3"s uerme 
ptyon pala 
tyganin tribula 
rinax tridens 40 55 CO 6. coston costu a \\ 7. tragaganton tracanthum a \\ 8. siseleos siseli a !| 
10. spartum ante corr. a \\ 11. calacanthos a || 12. cannabum ante corr. a \\ 
14. lopod a II IG. folliuiu a || 17. punice a \\ 18. affronitron afronitu a \\ 21. lassaris 
ante corr. a || 28. gegeothos creta argentaria a || 30. pyretron piretrum α || 31. elle- 
borus a || 32. struthion a || 34. molibucecamcnum a |1 35. castoreon castoreum a || 
36. ichthiocollou a || 38. calci carca a || 39. romanon romauum a || 40. gluriricis a \\ 
41. agriciuon a || 54. itys uitiis a || 57. canthii a || 59. sequitw in a: aratron 
aratrum a || 

13* 196 HERMENEVMATA MONACENSIA dicranon furtilla 

peripoleon de ciuitatibus 
polis ciuitas 
patris patria 
5 eraclia prouiucia 
cliora regio 
ahora regio ^) 
asty urbs 

policliniou oppidum 
10 ecchismeui condita 
teticliismemi murata 
tribula muuita 
tichi menia 
tichos murus 
15 placia forma 
rymy placia 
stoa uicus 
odos Ilia 

dimosion publicum 
20 parados traiisitum 
atrapos semita 
gitonia uiciiiia 
proastioii suburbanus 
agora forum 
25 pasilici regianum 
capitoliou capitolium^) 
audryaiites statue 
icones imagines 
gazofilaciou erarium 
30 bima tribunal 
ifylaci cancer 
zigostasion ponderatorium 
beripatos deambulatorium 
idioctiton priuatum myropilion simplassum 35 

creopolion marcellum 

chiroctonion porcinarium 

curioii tunstrina 

thiricliopolion salsamentarium 

synergion officiua 40 

mulouion molendinum 

artocopion pistrinum 

gnafion fullonium 

pandocliion stabulum 

balanion balneum 45 

steplianoploeion coronarium 

gymnasion therme 

tiritrion seruatorium 

embati solium 

colymbitra piscina 50 

lutir peluis 

caminos fornax 

ydragion aqu^ ductus 

solines tuba 

efedron latrin^ 55 

amara clauaca 

burpuros cenum 

ergasterion taberna^) 

capilion coponium 

telouion teloneum eo 

tliermopolion lupinarium 

linos calcatorium 

limin lacus 

mnimion monumentum 

perienomenias de suppellectile 65 
endomenia suppellex 
clini lectus 
cliuopedes lectipedes 1) hane glossam rubricator delevit || 2) pi sup. scr. \\ 3) r sup. scr. \\ 

1. furcilla a \\ 5. prouintia a \\ 7. om. a || 8. asthy urbis a || 9. policlimon a || 
10. echismemi a \\ 13. tliichi a || 14. thichos a || 22., gythonia uicina a || 23. pro- 
asthion a \\ 25. regionum et sup. scr. uel regianum a || 31. isilaci a || 33. peri- patos a II 42. atrocopiou a \\ 53. ydragogion a || 54. tub•.• a 
61. termopolion Inpanarium a \\ 60. telomon a I HERMENEVMATA MONACENSIA 197 psiatos matta 

scyfus restes 

stromata stragulum 

tyli culcita 
5 proscefalis capitale 

gnafallon tomeutum 

ypauclienion ceruicale 

anapolea coopertoria 

malloti bellata 
10 sagos sacciis 

enilaton sponda 

aiicaliton fluctum 

trapeza meusa 

ciclos urbis 
15 paratliema pluteura 

epitrapezion maiitile 

delfaci delfice 

purgiscos armarium 

cibotos arcla 
20 larnax arcisellum 

difros sella 

raton scamnum 

yppopodion scabellum 

pixos buxide 
25 glossomon loculum 

catapetasma uelum 

pyristaton tripes 

didron uisellium 

medimnos robo 
30 modios modiiis 

imimodion semimodius 

cliynix bilibre 

imichinix sextarium 

scutali rutron 
35 spyris sporta sceuoforos uasarium 
yiioforon uinarium 
lecytos ampulla 
yala uitria 
tliyia mortarium 
alotribauos pistillum 
istia focus 
pyr ignis 
flox flamma 
rapalon claua 
clouos cauea 
coscinon cerebrum 
giristiriou polliiiarium 
ensistron cerniclum 
scafi alueum 
cremastra panarium 
spoiigos spongia 
milos mola 

cliiromulos mala manuale 
licliiiios lucerna 
lichiuia caiidelal)rum 
condolichinia statarium 
ripis fiauellum 
sceugi uasa 
zigos statera 
charistion campana 
litra libra 
imilitron poudera 
stadmiou inredublum 
magis tabula 
piastirion pressorium 
clioni caucellum 
camptra capsa 
buttis cupel lu 
miagra muscipulum 50 60 65 1. psiathos a \\ 5. procefalis a \\ 6. tormentnm a \\ 14. cydos urbs a || 19. ar- 
cula a II 22. ratron a \\ 23. ypopodion a \\ 24. puxide ante corr. a \\ 27. pyristha- 
ton a II 28. uisellum a \\ 32. cinix a || 33. sextarius ante corr. a \\ 38. lechitos a || 
40. thia a \\ 52. spongios ante corr. a \ spungia a || 54. mana manuale a '\ 

V 

58. flabellum a \\ 64. stathmion a || 65. tabula ex tubula corr. a || 68. camptra 
campsa a \\ 198 HERMENEVMATA MONACENSIA miosobion muscarium 

soras scopa 

prisma scopa 

zimiris trulle 
5 apoplotiu fiola 

bactirion baculum 

olmas pila 

aconi cutis 

istos tela 
10 albax claudicare 

fanos lauterna 

calatos quasi Hum 

adractos fusum 

sfrondilos uerticuluin 
15 certis radium 

ctenion pectine 

perigrammatos didascali de 
litterarum 

didasco doceo 

didascolos doctor 
20 catigetis receptor 

epistatis magister 

ypodidascalos subductor 

didachi doctriiia 

prostocholos ante solanum 
25 scholi scola 

matitke discipuli 

siiim.atithe coudiscipuli 

epistini disciplina 

aroaterion adiutorium 
30 gramma littera 

bilium librum ludo teuchos uolumen 

chartis carta 

analogium manuale 

stichos uersus 35 

epigrammos super portum 

pinacides pugillare 

deity tabul§ 

perigrafion producta 

pixos buxu 40 

calamirion thece 

calamos caima 

melambroclion atramentarium 

cauou regula 

logos oratio 45 

phifos cauculus 

stychia elementa 

batra scamna 

tronos cathedra 

uartliyx ferula so 

affoofi iustitutio 

filopponia iudustria 

problepe ^) prouide 

epimelos diligenter 

trauos caritas ss 

pedia erudicio 

dissologo bis uerbum 

apodos redde 

ellinicos grecus 

romaicos latiuus 6o 

grammaticos grammaticus 

simiografos notarius 

psiphopectis cauculator 

retbor orator 1) ρ ca; b corr. 3. scope a || 5. aplopotia a || 9. isthos a || 10. clautlare a || 11. laterna a || 
12. calathos a \\ 15. cercis α || 19. didascalos a 1| 20. catbigetis a || 21. episthatis a ! 
22. ypodidasculos subdoctor a || 24. scolanum a || 26. mathite a \\ 27. sinmatbite a l| 
29. acroaterion a \ 31. biblium a || 32. tbeucos a || 33. cartis a \\ 35. sthycbcs a |[ 
36. superpositum a || 38. delthy a || 40. buxum a || 41. calamarion ο || 42. cbanna a\\ 
46. calculus ante corr. a \\ 47. sticbia a \\ 48. scamma a || 49. catedra a \\ 50. nar- 
tix a II 52. filoponia a H 56. eruditio a || 63. psifopectis a || HERMENEVMATA MONACENSIA 199 tecliinica africialia 

diastigmi distmcio 

diigisis enarratio 

mytlios fabula 
5 misthos mercede 

asfilismata instriimenta 

uomicos iuris peritum 

gramateys scriptor 

bibliografos librarius 
10 simia note 

praxis actio 

anafonesis declamatio 

acroate auditores 

ysagogy inductio 
15 pedes pueri 

camptoforos capsarius 

charaxe indueere 

amillam dictatum 

onomata noinina 
20 pedagogos pedagogus 

ecthesis expositio 

risis dictio 

ypografe subscriptio 

typi cererie 

25 periagritias de rusticatione 

agricia rusticatio 

cora regio 

chorion fundus 

epaulis uilla 
30 pericoroii altus 

pletra iugera 

esparmena semiiiata 

fragmenta greiniones 

chamata fugu 
35 orotesion terminus ori finem 
oros mons 
ori montes 
orotesia terminatio 
anabasis diuus 
catabasis procliuus 
omalon planus 
pedion campus 
choma aggere 
petre fossatum 
tafos scrobis 
scafitos precipicium 
bothros sepis 
trinchos maceria 
speleon spelunca 
camalon auma 
trachos duretu 
diorix traductio 
elos palude 
oclietos riuus 
chimarros torrens 
gefila pons 
limon pretus 
ecatoupedos centuria 
napi nemus 
yly silua 
arotriasis aratio 
speros seminatio 
sperma semen 
aulax sidcus 
ge terra 
irgasmeni culta 
bolos gleba 
neados uouella 
aruras seges 
genimata segenies CO 65 2. distinctio α || 5. mistos a || 6. asfalismata a || 8. grammatheis (q sup. 
scr.) a II 17. caraxe a || 26. agiitia a \\ 31. plethra a \\ 34. chamatba a || 35, oro- 
thesion a || 37. orons a \\ 39. orothesia terminus et sup. scr. uel terminatio a \\ 
41. cathabasis a || 47. praecipitimn a \\ 48. botros a \\ 49. trincos maceria a \\ 
55. ochitos riuus a \\ 59. ecathonpedos a || 63. sporos a \\ 200 HERMENEVMATA MONACENSIA tlieros messis 

agrestos carmen 

stachus spica 

anteris arista 
5 botaui herba 

clioli ferrago 

chortos fenum 

desmi manna 

tlieriste messores 
10 ergaste operarii 

dragmata gremia 

soros acerims 

tliimonia zita 

calami stipula 
15 alaitos trituratio 

gylindros cilindrus 

alona alea 

acliyra palea 

scybala carfa 
20 stybi stupa 

cbinus puluis 

carpos fructus 

sitobolon graminarium 

achyron paliarium 
25 frear puteum 

crini lacus 

dexamini cisterna 

pigi fons 

dotrofilacion pomarium 
30 oleon oliuetum 

syceon ficetum 

boostasion oliue 

syci oliue 

syfeon suile zeuzelate iugule 

boelate bubulci 

onelate asinarium 

georgos rusticus 

ippostasion equale 

mandre spelcum 

ageli gerges 

tremmata pecora 

ctbini iumenta 

zoa animalia 

pymenes pastores 

cliyroscopos porcarius 

egonomos caj^rarius 

ipoforos armentarius 

icomos uillicus 

alsos nemus 

mistotes armentarius mercenna- 

rius 
omalon planum 
irimena dieta 
plistacis sepe 
agrofilax circitor 
melison apiarius 
erima deserta 
gonimi fertilis 
origma fossa 
yros fouer 
petrodes scopulosus 
acanthodes spinosum 
glorofilatia uiridiarium 

peritechniton de artificibus 
technitis artifex 
zomata corjiora 55 60 65 2. agrestos gi-amen a || 5. bothani a || 9. maessores a || 11. dragmata 
t gi'emia 

greamia α || 16. gylindros chilindrus a |I 19. schybala a || 20. stuppa a || 22. karpos a \\ 
26. erini a || 29. opotrofilacion a || 32. boliue ante corr. a || 41. greges a \\ 48. ippo- 
foros a II 49. iconomos a || 51. mistothes mercenuarius et sup. scr. uel armen- 
tarius a II 63. irimena dicta a || 62. achantodes spinosum a \\ 63. cholorofilacia 
uiridarium a || 65. theclmitis a \\ 66. zomatha a || I HERMENEVMATA MONACENSIA 201 ergastiriarchis officinator 

siuergiou officiua 

zografos pictor 

crycotis inaurator 
δ grammateis scriba 

elefauturgos epularius 

gliptis sculptor 

litoxos lapidarius 

andriantoglifos marmorarius 
10 platis iinctor 

crisoructis aurifossor 

argirocopos argentarius 

calcotjpos erarius 

calcis faber 
15 torneutis celator 

aulopius tibiarius 

yalurgos uitriarius 

pristis sector 

collistis stagnarius 
20 latros inedicus 

moliburgos plumbarius 

clinopios lectarius 

naupigos faber naualis 

dactilopios aiiiilarius 
25 plintopios laterarius 

trapezitis nummularius 

docimastis probatus 

ermineutis interpres 

epodes praecautator 
30 clidopios clostarius 

chlitron clostrum 

ycodomos structor 

coniatis lector 

tecton faber collistis glutiiiator 
alicys piscator 
maulistis leno 
pandocheis stabularius 
ereollis laneus 
ipuaros mulomedicis 
amoxopios armentarius 
iniorafos lorarius 
otlioniopolis linearius 
linofos persicarius 
mirepsos piginentarius 
ippocautis fornarius 
artocopos pristarius 
ligoblocos uiminarius 
lycytopios ampullarius 
paleorafos uetrameiitarius 
lampadopios facularius 
dictuoplocos retiarius 
milocopos moribundus 
oplodidatis armiductor 
coscinopios cilibrarius 
ichueutis inuestigator 
grytopolis grutarius 
eriurgos lanarius 
ctenistis pectinator 
rafeus infector 
ctenopios pectiuarius 
raptis sarsor 
metabolos cocio 
emboros mercator 
pragmateutis negociator 
samoteuporos macupiator 
prometris inensor 
aliptis unctor 35 50 55 

[2 16«] 60 65 4. cbrycotis a || 6. grammatheis a || *. lithoxos α || 11. chrysoructis a \\ 
13. chalcothipos aerarius a || 14. chalceia a || 18. pristhis a || 23. naualis corr. ex 
nauilis a || 26. trapezetis et sup. scr. uel trapezitis a \ numularius a || 33. coma- 
this a II 39. creoUii? a \\ 43. lintearius a \\ 53. molitundius et sup. scr. moribun- 
dus a II 69. cethenistis a \\ 60. bafeus a \\ 61. cethenopios a \\ 63 coctio a \\ 
65. pragmatheutis negociator a \\ 66. stomatheuporos maicupiator a || 67. pro- 
inethris a \\ 202 HERMENEVMATA MONACENSIA magiros cocus 
balaueus banitor 
pericliitis mediastrinis 
dytis urinator 

5 cyreus tonsor 
scyteis scutor 
belonorafos pelior 
torneutis tornator 
antraceis caruonarius 

10 ilocopus clauariiis 
cynigos uenator 
cotcistis aleator 
uetroforos uespertilio 
formacos maleficus 

15 theriodictis marsus 
ixeutis auceps 
cerameys figulus 
byrceis coriarius 
empletyria ornatrix 

20 gnaieis fiillo 
ynopolis merarius 

periplutu de diuitiis 
plutor diiiicie 
plusior diues 

25 macbarios beatus 
yperycbon locuples 
ysya patrimonium 
ctissis possessio 
yperancbonta bona 

30 cbrimata pecunia 
cerma aes 
argyria niimmu 
prosodos reditus 
ehora fundi agry agri 
cipi borti 
ycia domus 
cleronomia hereditas 
psifides come 
litbea lapidamen 
elefantina ubera 
cbrisa aurea 
argira argentea 
cbeloni testudo 
chyina testudia 
nicamon auricalcum 
plia naues 
agele greges 
trenimata pecora 
andrapoda mancipia 
duly serui 
therapenides ancille 
danistis fenerator 
prix dos 
ypotbeci pudicicia 

perichriseon de aureis 
chyson aiirum 
cbrysini aurei 
ilectron sucinum 
romfilax bulla 
catheir redimicum 
maniaces torques 
peritbema liliolum 
porbi fibula 
alisidion catena 
enammo filum 
diacrima discrimen 
pselia armille 35 45 50 65 1. mayros a \\ 3. mediastrinus a \\ 6. scytheis a \\ 7. prelior a \\ 9. car- 
bonarius a \\ 12. cottysthis a || 14. farmacos a \\ 16. auiceps a \\ 19. emplitiria a \\ 
23. diuitig a H 29. yperarchouta a \\ 32. nummus a \\ 39. gomme a \\ 40. litea a \\ 
41. uberea a \\ 45. cbima a \\ 46. aurichalcum a \\ 57. cbryson « U 61 catbethyr 
redimiculum η \\ 65. absidion cathena a || HERMENEVMATA MONACENSIA 203 crisobsella peryscelides 

dactilios anulus 

aclirunicliion articulare 

cosmion omamentum 
5 enocia inaures 

smaragdi uirides 

ethyopia ^gyptilla 

tricoccia terniones 

cociilis coclee 
10 aspidion clipeum 

closfirou solide 

choneuton fisile 

fisiton tubatum 

periargyreon de argenteis 
15 argyroii argentum 

argyra argentea 

fiali fiola 

scyfos scyfu 

torneuta tornata 
20 xystrota striata 

gelummena acelata 

mazonomos laiix 

pinaciuin catinum 

tryblion parapsis 
25 canisticon cauistellum 

oxybasioii acetabulum 

patilliciou scutella 

inistron ligula 

cocliorux cocliarium 
30 cycnou cicinum conclii concha 
catripton speculum 
samnyscy matelle 
ypothema supostorium 
otoclifioii aurescalpium 
lita pura 
elata producta 
dyacrisia iuaurata 
libanotrix turiljulum 
ceriaptis ceriolum 
ceruibion aquiminale 
xestis oriolum 
ethmos colum 
plitencbytis aretina 
cyathon cuatliun 
artoforou cannula 

peri calcon de aereis 
calcos aes 
calcomata eramenta 
los erugo 
iy eruginat 
cados situla tibia 
auli scutra 
cbalcion pigella 
themofilax pelus 
liclinia candelabrum 
liclmos lucerna 
tiganon sartago 
ydrya anula 
codon tintinnabulum 40 45 50 55 60 1. chyrobsella periscelides a \\ 2. dactylos a \\ 3. acrunichiou ex ar- 
cunichion corr. a \\ 6. smaradri ante corr. a \\ 7. aethiopa ante corr. a || 
12. choneuton fissile a || 17. fiali fiala a || 18. scyfos sciphus a || 26. oxo- 
basion a || 27. patellicion a || 29. cocliorux coclearium a || 30. cyenon cici- 
num a II 34. subpostorium corr. ex subpositorium a || 35., otoclyfion auri- 
scalpium a || 38. dyachrysia ex dyachry^a corr. a || 41. chernibion aqui- 
minale a II 42. xestis orciolum <i || 44. i^lytenchytis arctenia a \\ 45. cyathon 
chuatim a || 46. arthoforon cannula a jj 47. pery chalcon de aereis a 1| 
48. chalcos aes a || 49. chalcomata eramenta a || 55. themifilax ante corr. a \ 
peluis a || 204 HERMENEVMATA MONACENSIA psictra strigilis 

petalon lamella 

symbala cymbala 

salpix tuba 
5 lebis olla 

surigat fistula 

tetarton quatarium 

angystron amu 

andrias statua 
10 imitetartou congiuin 

perisideron de ferreis 

sidiron ferrum 

sidera ferramenta 

stomoma ferrum durum 
15 acmox incudis 

corciuos forf'ex 

pyrolabides forfices 

sfira marclum 

rinion lima 
20 plion serra 

maza massa 

tripanos terebra 

sceparnou ascia 

teretrou furfuradum 
25 xystir rosorium 

statimia pondera 

mocblos uectis 

ancyra anchora 

scalis sarculum 
30 petetys uippinus 

axiiii dolobra 

axinorux asciatum 

ami putrum acara craticula 

subla obeliscos ueru 

triodus fuscina 

pedes compedes 

mudreos codex 

alisis catena 

clis clauus 

rafis acum 

sfragidion iugulatorium 

tricolauides uersella 

xyron uouacula 

smilion scalprum 

centron stimulum 

macerion curtellum 

psalides forfides 

xifos gladium 

drepauou falce 

arpi falimessoria 

orux fossorium 

amfilis fimelle 

dicelle bidens 

ynyx uomer 

massaces liatres 

pyriscator tripes < 

creagra carnarium 

perinautilias de nauigatione 
nautilia nauigatio 
thalassa mare 
pelagos pelagus 
faros farus 
ochta ripa 
cyma fluctus 
clidon unda 35 45 50 55 65 7. tetrarton quartarium a \\ 8. angistron hamus a \\ 9. o»». a || 11. perisde- 
ron «II 14. stomonia ferrum durum a || 15. acmon a || 18. sfyra marcel.lum a || 
25. xystyr rasorium a \\ 30. peteis a || 31. axini dolabra a \\ 34. scara carticula a \\ 
35. subola obeliscus ueru a || 41. rafis acus a || 43. tricholauides uersella a || 
46. centhron a | stimulum corr. ex stimulus a || 47. maclierion curtellus a \\ 
49. xyfos gladius a || 52. oruc fossorium a \\ 1 HERMENEVMATA MONACENSIA 205 bytos profundum 

batos altitudo 

dyaperama traiectum 

brachos bradu 
5 ermos saburra 

ammos hareua 

acroatyrion promimctorium 

eyplia bona nauigatio 

eplia naues 
10 cope remi 

schedia nates 

pleon nauigans 

alieutici piscatoria 

catorcios arbor 
15 auchenes temones 

ceras autenina 

tropis carina 

scafi uaraca 

prymna puppis 
20 erifato ero-uta 

podia podia 

parasiraon tutela 

arinena tela 

artenion artemo 
2:> si mi on siguum 

prora prora 

carabos acutus 

mys mussellus 

embolon rostrum nauis 
30 gomos onus 

engomos honestus 

stetasmata leguminia 

conues coutu 

ploreus ploreta 
35 protreptis orator naucliros naucleros 
gybernitis guberuator 
sitarchos tutartus 
colimbitis natator 
ditis urinator 
omiplus comeatus 
ebibate uectores 
colpos sinus 
antlia sentina 
catine trastia 
limin portus 
neolcia nauilia 
diphera tegestres 

periatricis de mediciua 
iatrici medicina 
iatriou raedicinum 
optalmicos ocularius 
chirurgicus uenarius 
mea obstetrix 
alipsi uuctio 
periodia cinctura 
yginon salubres 
disiatos insanabiles 
arostos eger 
erici obripilatio 
astenis iniirmus 
afelpismenos desperatus 
scylmos uexatio 
pelioma liuor 
thaiiasimon mortale 
episimasia accessio 
ami statutus 
paracmi declinatio 
auesis remissio 50 55 60 65 1. bytlios a \\ 2. bathos a || 6. ammos arena a \\ 14. catoritios a \\ 
V orator 

18. barcha π \\ 31. onestus η \\ 32. tegumenta a \\ 35. hortator a || 38. sytharchos 

tutarcus a \\ 41. omoplus commeatus a || 44. anthlia sentina a || 45. cathine a \\ 

48, djfera tegestres α || 52. ophphalmicos a || 53. chirurgicos uenarius a \\ 

59. arosthos eger a || 61. asthenia infirmua a || 206 HERMENEVMATA MONACENSIA apepsia indigestio 

agripnia uigilia 

pyretos febris 

ponos dolor 
5 nosos aegrimonium 

macrinosia longa ualitudo 

bix tussis 

sarotis spume 

teleuiacus lunaticus 
10 crauma uulnus 

cefalargia capitis dolor 

anorexia fastidium 

cliiriades scrofam 

crissi uaries 
15 elegmoni tumor 

sillogi collectio iclior sama empyoii pus 
lichi impetigo 

20 psora scabies 
katacausis ustio 
dagma morsum 
biboii ingueu 
eresis conditio 

25 metodiaca metodiaca 
empirici perita 
logici rationabilis 
cyrurgici cyrurgia 
meotici obsticale 

30 collirion collirium 
ypocrisis subfictio 
embrocbi infusio 1) eu ex au con: enclirise inungere 
epiclirise superungere 
catarus distillatio 
pligi plaga 
mortaria linteola 
malao-ma malagma 
tenmichirizi secat 
tblasma contusio 
cateasma fractura 
ciroti cirota 
coli eruea 

calasticou lacatorium 
icteros morbum regium 
interocili ramex 
dotliiou forundum 
apirecton sine febre 
ypopyon supputatio 
ematodes sanguinoleutum 
alfodes uarius 
lepre sterna 
paratrimma atricio 
erisipelas ignemsacrum 
nefricon renosus 
pidracion papella 
litodes cauculosus 
paronicliea panarictum 
otalgia aurisdolor 
scotomata uertigines 
amaurosis caligo 
catacliise soarifare 
emplastron emplastrum 
atherapeuton ^) iucurabile 35 45 55 GO 2. agrippia et stip. scr. agripnia η \\ 6. macronosia a || 8. parotis a || 

9. seleuyacus a || 10. trauma a \\ 21. catacaus^is a \\ 25. methodiaca α || 28. cliyrur- 

... t subfictio 

gici cnyrurgia a || 29. nieothici obstricale a \\ 31. simulatio a || 35. catharus 

distillatio 
inundus a \\ 37. motharia lintheola a || 41. catheasma a || 50. ematliodes a || 

53. attricio a \\ 56. papilla ante eorr. a 

69. othalgia a \\ 62. cathachise scarifare a || 57. lithodes a | cauculoso3 a HERMENEVMATA MONACENSIA 207 farmacon medicamentum 

uliotili cicatrix 

peripsygmos perfrictio 

kathimerini cottidiana 
5 tritera terciana 

tetartea quartana 

condiloma tubere 

perijileugmona pulmonis ualitudo 

epidesmos fasciola 
10 pleuritis lateris dolor 

katersis purgatio 

splenicos splenicus 

epilemptis caducus 

anomalia inequalitas 
15 orthotrichiasis obripilatio 

sfugmos pulsus 

katarticon expurgatorium 

xirion pulber 

enepesoii iiicidit 
20 psigmos i'rigdor 

ybicrimes sinceres 

kardiacos cardiacus 

fisico pstisicus 

sirinx fistula 
25 potanicos herbarium 

ermiux lumbricus 

ascarides uesmiscli 

trochiscos trochiscus 

thermi calor 
30 toxicon uenonuni 

chimede pcrniones 

catacisma rasura 

slera duricia 

therapios cura eetroma aborsum 35 

embrjou pecus 
locos feta 
eucios pregnans 

periiamenoniatron de ferramentis 

medicinis 
armeiia ferrameuta 40 

latrica mediciualia 
deltos tabula 
smilion scabellum 
xjstir crosa 

psalides foi-fices 45 

bicia doliola 
beloui acus 
rafe fibule 
ancistron uncinura 
spongo penicellum 5o 

spondion spoudium 
flebotomou') sanguinis emisso- 

rium 
epicrusterion malliolum 
sarcolabides sardinis deuta 
stafilarga uue dfiitarium 55 

stafilotomos uue falx 
odontagra forfex dentarie 
eccopeys ossi excussorium 
milotis auri scalpium 
calamiscos calamiscus co 

edron intestinale nartycion ferula 
aconi cuticla spatomila spatomoli 
dypirinos dipirinis 
tricholabis uerselle 
sycia cucuriata C5 1) supra mon interpi'etamentu in incepUim sang scr. || 3. peripsichmos a || 4. cathimerini a fl 6. tethartea a || 11. catbersis a \\ 

17. catharticon a || 18. xyrion a || 20. psygmos a || 22. cardiacos a || 23. phiscos 

fisicus a II 25. botanicos a || 27. uermiculi a || 32. cataxysma a \\ 33. duritia a \\ 

38. encbion a \\ 40. medicinalibus a || 41. iatiica a || 46. bytia a || 47. reloni a \\ 

50. spongios penicillum a || 55. stafylagra a || 56. stafilotbomos a || 62. aconi 

cucuriata 
cuticula spathomila spathoniili a || 65. sicia cucurbita a || 208 HERMENEVMATA MONACENSIA dofoiOU uuarium 
pyxis puxis 
cauteres cauteres 
eccopeys excussorium 

5 peristracias de militia 

stratiotis miles 

stratopedou exercitus 

falaux legio 

ydi turma 
10 stolos classis 

spira cohors 

exarclios priuceps 

ecatontarchos centurio 

decarclios decurio 
15 protopolitis principalis 

ippis equites 

actoforos aquilifer 

sioforos siguifer 

pezi pedestres 
20 catascopy speculatores 

symmaclii ausiliatores 

oploforu armiger 

auedia obsessio 

promachos propugiiator 
25 epofelis beneficiarius 

filos amicus 

polemios bellator 

ectbri inimici 

filaces custodes 
30 diatasis ordiuatio 

taxis classes 

paratasis acies 

eiioply armati 

aoply inarmis macbi rixa 
aridmos numerus 
taracbi turba 
plitbos multitude 
acontistes iaculatores 
toxote sagittarii 
belos sagitta 
ypapiste galiarie 
ornery obsides 
opla arma 
tireou scutum 
pericefalea galea 
lofos crista 
thorax lorica 
cnimides ocree 
pericuimia tibiales 
astragalia talaria 
dory asta 

zebin beueblum 

fasgauou gradium 

xifos lantea 

toxon arcus ■ 

desmiau pelta 

catapeltis balista 

zostir baltbeum 

auasfurides braces 

yrsos pallium 

tbicbos murus 

paramljoli castra 

pyrgos turris 

simia signa 

stragion pretorium 

frura presidium 

syuscinos coutuberua 

sceua tabernaculum 45 50 55 60 
[217'•] 65 1. ooforon α || 2. pixy 8 puxis (ex puxides corr.) a \\ 5. btratias a \\ 6. stra- 
tiothis a 1| 9. idy a || 15. prothopolitis a \\ 18. sioftbros a || U 21. summaclii auxi- 
liatores a \\ 22. oploforii a \\ 28. ectri a \\ 34. inermis a \\ 36. arithmos a \\ 
42. galearie a || 43. omeri a || 45. thyreon a \\ 46. periscefalia a \\ 50. perienimia a :| 
52. hasta a || 55. lancea a \\ 59. Lalteum a || GO. aiiaffurides a \\ 62. tyclios a \ 
muros a \\ 60. stratigion a \\ HERMENEVMATA MONACENSIA 209 faros uexillum 

polemon belluin 

enfylion ciiiilem 

salpix turba 
5 pedion cainpum 

efody circitores 

tafros fossatum 

diorux ciiniculus 

fogos timor 
10 thoribos tumultus 

fruria castello 

antidici aduersarius 

tarachi turbatio 

chraugi clamor 
15 isfagis occisiones 

eulabia metus 

diogmos persecutio 

sfage trucidatio 

traumata uulnera 
20 tetromenta seuiati 

orcomosion iusiurandum 

orcia federa 

iafira preda 

irini pax 
25 irinarchos perfectus 

nycifori uictores 

omonia concordia 

triambos triumplius 

apolelymeiiou dimissus 
30 catliolicos rationalis 

perysturgias de confectione 
yfy textura 
porfira purpurea erea lana 
cbromata colores 
pocus bellus 
peplimenon lotum 
apliton sucidum 
notera humidum 
cliatara munda 
chatarta sordida 
sclera dura 
apara moUia 
trifera moUe 
ypsyla tenera 
trachea aspera 
pycila uaria 
nithiu tenere 
ecati colucla 
clotliin torquere 
rodanistirion tramarium 
rodani trama 
pymon panucla 
stimon stamen 
acatis glomos 
diasma ordium 
antia insubla 
stopodes regulas ■ 
mitisaste liciare 
mitos licium 
oli ore 

erithros dextris 
picliis subitum 
trimiton trilice 
aplim simplice 
cliondron grossum 
arpedones pedicli 35 40 50 55 60 65 3. ensilion a || 4. turba a \\ 5. campus a || 6. cfFodi α |! 10. toribos a \\ 
11. castellutn a || 13. tharachy a || 14. craugi a \\ 22. ortia a || 23. Iafira a || 35. cro- 
mata a \\ 40. cathara « || 41. catharta a || 42. slera a \\ 45. ypsilla a \\ 48. tenera a i| 
49. collucla a || 55. achatis a \\ 57. subla ante con: a H 58. stropodes ante 

con. a II 59. mitoseste litiare a \\ 60. litium a \\ 61. ori a || 62. erithos ante 

pedicli 
corr. a || 65. amplum a \\ 67. peduculi a || 

Corp. gloss, lat. torn. III. 14 210 HERMENEVMATA MONACENSIA mirima tractus 
crocis flucco 
enchiridion manuale 

menes ellinon menses grecorum 
5 ianuarios ianuarius 

febriiarios februarius 

mareios marciiis 

aprilios aprilis 

maios mains 
10 iimios iunius 

iulios iulius 

augustos angustus 

septembrios septembrius 

octobrios octobrius 
15 nouembrios nonembrius 

decembrios decembrius 

menes anpoclieon menses anthioeen- 
sium 

ecatontabeo iannarius 

metagitnion februarius 
20 baidromiou martins 

pyanepsion aprilius 

memao-iiirion maius 

antist3a'iou iunius 

posideon iulius 
25 gamelion angustus 

elafobion septembrius 

municion octobrius 

targelion nonembrius 

scyroforion decembrius 

30 menes anpocbeon menses antiocen- 
sium audineos ianuarius 

pericios februarius 

distros martins 

xanticos aprilius 

artemisios maius 35 

desios iunius 

panemos iulius 

loos angustus 

gorpieos septembrius 

yperbeteos octobrius 4o 

dios nouembrius 

apilleos decembrius 

eplerodi logos explicit sermo 

jjeriomelias catliimerinis 
de fabulis cottidianis 45 

omilia sermone 
anastrofi conuersatione 
tribi usus 

cathimerini cottidianus 
ofilidothine debet dari 00 

pasinthyspesin omnibus pueris 
tliysmicriys minoribus 
kaitismizosin et maioribus 
epidianagceasin que necessaria sunt 
ortiegrigorasa ante lucem uigilaui 55 
exypnuanestin desomno surrexi 
ectisclines exatisa delecto sedi 
elabonupodesmi accepi pedales 
ypodimata calciamenta 
ypedisamin calciaui me eo 

etisa ydor poposci aquam 
istinopsin ad faciem 
niptome protontas chiras lauo primo 
manus 2. fluctus et siq). scr. uel flucco a || 4. mine-i a \\ 7. martios martius a || 
17. menea atliiiieon a | athenieusiam a || 18. ecatontabo a || 24. possideon a || 
30. mines anthiocheon a \ aathiocensium a \\ 32. peritios a || 39. coi'pieos a i| 
43. sermo. II. a || 49. chatimerini a \\ 50. osfilidothine a || 51. pasintispesin a 
52. tysmycliryis fmychys ante corr.) a || 55. orthi a || 57. exathisa a || 58. upo- 
desmidis ex upodesmias corr. a U 61. ethysa a || 63. niptone protontischiras a || HERMENEVMATA MONACENSIA 211 itatinopsin deinde faciem • 

eiiipsamin laui 

apemaxa extersi 

apethica deposui 
5 leucin fenolin albam penulam 

proilton ec ticytonos prodii decu- 
biculo 

syntopedagogo cum pedagogo 

aspasaste salutare 

tonpatera patrem 
10 cetin mitera et matrem 

amfoterusis pasamin ambos salu- 
taui 

cetatefilesa et osculatus sum 

ceutoscatiltonecty etsic descendi de- 
domo 

apercbomeaspasaste eo salutare 
15 pantantus filus omiies amicos 

ceicodespotas et pater 

proercbomenos procedens 

apintises occurristi 

apintisen occurrit 
20 tu filiautu amictu suo 

ceipen cbere gaie et dixit aue gaie 

cetatesenauton et osculatus est eum 

ceantespasatolegon etresalutauit 
dicens 

caloceses lucie beneualeas lucie 
25 istinse idin iste uidere 

tiprattis quid agis 

panta ortus omjiia recte 

possecliis quomodo babes 

sineboromesy gratulor tibi 
30 utososemy siquomodo mihi critirion judicium 

prostina ad quern 

prostontamian ad questorem 

uceti non ibi 

allapu seu ibi 35 

prostou antipaton adproconsulem 

ude ei nee ibi 

allaprostus arcontas sed adma- 

gistros 
exypografis tu diepontos ex sub- 

scriptione praesidis 
ime partion prouinti§ 40 

potapondestin quale autem est 
autoto pragma ipsa res 
yppanumega nou ualde magnum 
estingarcbrimaticon est enim pe- 

cuniarum 
inaolonidis ut omnem uides 45 

isscolazissu siuacat tibi 
paredruisunimin adesto nobis 
ueritegar indices enim 
imeraniminorisan diem nobis de- 

derunt 
tinsemeron hodiernam 5o 

apofasiterumeni sententia dicitur 
diabulo meseparontos quare nolo 

te praesente 
peritis dicis decausa 
sintis synigoris cum aduocatis 
scepsaste tractare 55 

parelabes adhibuisti 
parelabon adhibui 
tinastusus filus quos tuos amicos 
calosepyissas bene fecisti 6. proilthon ec thicytonos a \\ 7. syntho a || 8. aspasasthe post corr. a \\ 
9. pathera a || 12. cetetefilesa a || 13. ceutoscathiltonectyucu a || 14. aspasasthe a ' 
18. apinthises a \\ 19. apinthisen a || 20. filu a \ amicum suum fuel amictu suo 
siq). scr.) a \\ 23. logon a \\ 24. calozesis luce a || 25. estinse idin este uidere a \\ 
27. pantha a\\ 31. crytirion fir pro or corr.) a \\ 32. om. a || 35. allupu ante corr. a || 
36. anthipaton a || 38. magistratus a \\ 40. tinepartion a j| 43. ypanu a \ ualide a \\ 
46. iscolazissu a || 48. ueritegar a \\ 52. dyabolo a \\ 55. scepsasthe a \\ 

14* 212 HERMENEVMATA MONACENSIA 

synetaxo constituisti taasfalismata instrumenta so 

peripuaiioran circa qiiam horam pariiigila denmitiaui 

enpiotopo iiiquo loco paringilasauto denuntiasti illi 

stonforo iiiforo etmartyropoises testatus es 

5 endictoa inportico etmartyropjissas testatus sum 

engystis stoas iuxta tuam etymosis paratus esto 35 

tisnicis uictoriam etimosimi paratus sum 

metoligoneci erchome postmodum ceoantidicos et aduersarius 

cum ibi uenio enticliinteli interpellare 

allaparacoloennmi echis sed rogo siopison tace 

in meute habeas siopo taceo 40 

10 amerimiiosis securus esto sioponescliete silentium habet 

emimelisi mihi pertinet acysomen audiamus 

agomenimis eamus nos tinapofasin sententiam 

prostontrapeziti ad num mularium icusas audisti 

lauomen parautu accipiamus ab eo otienicisamen quia uicemus 45 

15 denariecaton denarios centum gaie kyrie gaie domine 

domen dicalogo demus causidico tiepitassis . quid imperasti 

dimiticon honorario mitiecliis numquid liabes 

cetis synigogis et aduocatis chrimata pecunia 

ceto nomico et iuris peritis eucerunta uacua 50 

20 inaspudeoteron et incessanter ticlirianechis, quid opus habes 

ecdicisisinimas defendant nos danisastheichis mutuari si habes 

utos estin iste est chrison mi commoda mihi 

labepara yton cerma accipe abeo pentedinaria quinque xestercias 

nummos comieschicos etsi non habuissem 55 

ceacoluti et sequere othendipoto uudecumque 

25 catosynetaxometa sicut constituimus exeplissomin explicassem 

parestingaios id est gains enchirontelis pignus uis 

syncalesomenauton conuocemus eum migenuto absit 

istin synbolin inconsilium uchria necho cetoyca non pyiso eo 

entadeerchometa hie habemus chirografisin mo caue michi 5. in porticu a \\ 9. allaparacoloen miechis a \\ 13. adnummularium a || 
14. paratu a \\ 18. cethissymogoris a \\ 19. cethonomieos a \\ 20. et inoesanter a \\ 
21. ecdycisysinimas a || 22. esthin a || 23. labeparayton cerma interpretamento 
omisso a || 24. et lemma et interpretamentum om. a || 25. catosynetaxometa om. a.• 
cf. 24 et 23 II 28. istimsymbolim a || 29. enthade a || 35. ethimosis a || 36. ethy- 
mosimi a || 38. entliichinteli a jj 45. uicimus a || 46. gaie eyrie a || 48. mythi- 
echis a || 49. chrimatha a || 52. danisasteichis ex daesastechis η ei i litteris 
supra scriptis corr. a || 60. cetoica ex ceotica corr. a || 61. cyrografisin a \ 
mihi a || HERMENEVMATA MONACENSIA 213 seelifene te accepisse 

pyostocus quibus usuris 

ystelis quibus uis 

eddrografisa caui 
5 charitas syomologo gratias tibi ago 

sfragison sign a 

esfragisa siguaui 

arithmo numero 

arithmisou numera 
10 arithmisa numeraui 

(locimason proba 

docimasa probaui 

catosilabes sicut accepisti 

dociinos apodos probum reddas 
15 ossy cum tibi 

apodoso reddidero 

cetoica non pyiso etsatisfaciam 

calimeron bono die 

ilthes uenisti 
20 ilthen uenit 

elabes accepisti 

edocasauto dedisti 

epelagis dedi illi 

eitiiios caruisti 
25 chriauechis innnquid aliquid 

seigienin opus habes 

eathelis siuis 

elithemetiraou ueui mecum 

pu ubi 
30 prosiilon adamicura 

imeterou liceou nostrum lucium 

episcepsoni etha auton uisitemus 

thigarechi quid enim babet 

arrosti egrotat apopote aquando 35 

eantelis te ualere 

pro oligonimeron intra paucos 

dies 
anepeseu incurrit 
pymeni ubi manet 
umacranides ne longe sis 40 

peripati ambula 
auti estinomozo hec est puto 
licia autu domus eius 
auti estin hec est 

idu ostiarios ecce ostiarius 45 

erotison auton interroga ilium [217"] 
idinametha iseltin sipossumus in- 

trare 
ceydiutou eyrion autu etuide domi- 

num eius 
ceecinos ipen etille dixit 
tina zetite quem queritis 50 

ton despotin su dominum tuum 
peritifigias autu desalute eius 
elilytbam uenisse 
anabate ascendite 

pasaclimacasdyo quod scalas duas 55 
stadexia crusate adextera pulsate 
imentigeilten si tamen omnes 
proselilytigar processerat enim 
crusomen pulsemus 
blebetis estin uidi quid est go 

cheretepantes auete omnes 
toncyrion sitolon dominum tuum 

uolumus 
epicepsaste grigori uisitare si ui- 

gilat 3. ysthelis a || 7. effragisa a || 10. aritbmiisa a \\ 12. eilocima.sa a || 13. ca- 
thosilabes a \\ 18. calimmeron a || 24. mitinos a || 28. mathimon a \\ 32. episcepso- 
metha auton uisitemus euor a || .33. thiarechi a \\ 35. aliquando a \\ 36. eanthelis a|| 
42. autiestinomizo a \\ 45. idn ostiorios a || 4G. erotisonaato a \\ 47. iselthin a \ 
possimus a || 48. eyrion a \\ 49. cecinos a \\ 53. clylythani a \\ 55. quofc a \\ 56. ad- 
dextram a \\ 57. imentigeilthen a || 58. proselilythigar a || 61. cherethe a \\ 
62. sitholon a \\ 214 HERMENEVMATA MONACENSIA minison me nuucia me 

ceciuosi iDeuucestiuode et ille dixit 

non est liic 
tilalis quid narras 
allapuestini sed ubi est 
5 eucatliebi illuc descendit 
sondafuona ad laureutum 
diacinese deambulare 
sincerometa auto gratulamur illi 
otliaueltlii ipsis auto cum ueuerit 

dies illi 
10 imas prosauton ceremenus nos ad 

ipsum gratulautes 
elilytiueperitis soterias autu ueui- 

mus ad salutem eius 
otipauta orto sedii quia omnia 

recte habet 
utypuo sic faciam 
sypujpagis tu ubi uadis 
15 styniciau pseudo ad domum festiuo 
diatiepezecisas quare iuquisisti 
ausyidifestin si tibi suaue est 
simerouparemuaristison hodie 

praeme prande 
chrisimos frugaliter 
20 ynocalo uiuo bono 
yciaco domestico 
cbrometa utimur 
itos genesto sic fiat 
enoraun^) temporius ergo 
25 eltbeprosima sotetelis ueni adnos 

quando uis pemson prosimas mitte adnos 
stinutiamini domi sum 
utos o'enestoimiu sic fiat nobis 
sipedarion tu puer 
acoluthison my sequere me 
strocleopolion admacellum 
tipoteagorasomen aliquid emamus 
ysariston adprandium 
iperotison interroga 
posuo icthis quantum pisce 
demaria deca denarios decern 
supedarion tu puer 
ypageistinician refer addomum 
inaclynitu mena peltin utpossimus 

ire 
istolachanopolion adolearium 
ceagora selachana eteme olera 
aperananceasin que necessaria sunt 
ceoporan etpoma 
sycamina mora 
syca ficus 
doracina persos 
appios piras 
triccoccia tuberes 
iduecis panta ecce habes omnia 
agorasamen que emimus 
ypageistinician refer addomum 
calesatoton magiron clamet aliquis 

cocum 
pyestin ubi est 
anoaniltben sursum ascendit 
kaetitlieli et quid uult 45 55 1) e eic corr. || 1. nuntia mihi a || 2. cecinosipemicestinode a || 5. eucatebi a (1 6. stonda- 
foonaa || 9. uenerint α || 11. elylythine a \\ 12. otipantaortliosetbi a || 14. si 
pugypagis a || Ιδ. speudo a || 16. dyati pezecisas a \\ 18. hodie mecum prande a \\ 
22. chrometha α || 23. j'thos genestho a l| 24. temperius ergo a \\ 25. sothethelia a \\ 
26. pempson a || 27. stinutianimi a || 28. genestho a || 30. acohithysomy a \\ 
35. pusuo a \ quanti pisces a \ 40. adholerarium a \\ 41. holera a \\ 47. appius a '| 
50. aegorasameu a |1 52. calesatothon magiron a || 54. ancanilthen a || 55. kae- 
thitili α II HERMENEVMATA MONACENSIA 215 catabatoode descendit hie 

aronepsisonepimelos tolle coce dili- 
genter 

traposfagia pulmentaria 

artisis conditura 
5 galagenesto bona fiat 

eueneitinclida aifer clauem 

aniontoglossocomon aperi loculum 

profer que necessaria sunt 

keexayatveeli datu damu et eice 
clauem cellarii 
10 alas sale eleonspanon oletis spauu 

cethideon et appuratuni 

istus licliinus adlucenias 

garon liquamen 

proton primum kedeuterion etse- 
cundum 
15 oxos drimin acetum aeruni 

pinon leucou uiuuni albuiii 

kemeladnon etnigrum 

gleucos mustus 

paleon betus 
20 filaxira ligna sicca 

anthraces carboDes 

anthraciau prima 

anixi secura 

sceuge uasa 
25 lopoda catina 

chytran caccabum 

lebita oUa 

scharaii craticulam 

poma coopertorium 
30 tliyia mortarium alotribanon pistillum 

maeherion curtellum 

thiallotelis quid aliud uis 

tautamonapedarion hectantum puer 

ypageprosgaion uade ad gaium 35 

eeipete auto etdic illi 

eltheecithen ueni inde 

lusometha lauemus 

ypagetreche uade curre 

taclieos pyison cito fac 40 

miden bradeon nihil tardius 

yithys se uel ocium 

egenu pros auton fuisti ad ipsum 

egenominopuiii fui ubi erat 

istinycianecatheto addomum sedebat 45 

cetiepyi et quid faciebat 

efilologi studebat 

cetupentissemus et quid dixit mens 

ecdechome expecto 

erchonte ueuiunt 50 

kaiacolutho etsequor 

ypagepalin ceipeuto uade iterum 

et die illi 
pantesodeisin homines hie sunt 
synauto elthe cum illo ueni 
ymysteos syntete uos interim com- 55 

ponitte 
epimelos diligenter 
taila uitriamina 
cetacalcomata eteramenta 
ydor aquam 
strosatetontricliuon sternite cena- eo 

tionem 4. arthisis a || 5. calanegeston a || 6. enencitinclida a || 9. exagagecli a \\ 
10. oleus spanu a || 14. protliou a || 15. drimon a || 19. iietus (i || 21. aatraces a \\ 
22. antracian a || 23. axini a |1 25. cathina a || 20. cacabum a \\ 27. lebeta a || 
28. scaran a || 32. cultellum a {| 33. tiallothelis a || 34. tautamoapedarion a || 
35. ypageprosagion a || 30. ceipe auto a || 37. eltheceithen a || 42. eythis a i| 
44. opum a || 45. istynicyaniratbeto a || 46. cethyepyi a || 49. ecdocbeme a Ij 
55. sinthete a \ componite a || 57. uiatrimiaa ante con. a {| 58. cetachalco- 
amata a 11 216 HERMENEVMATA MONACENSIA ceripsateexo et proicite foras 

theloidin uolo uidere 

oneaniscy quasi iuuenes 

idiestrosamen iam^) strauimus 
5 panta etimaysin omnia parata sunt 

ydepoilthen non dum uenit 

apelthipeauto uade die illi 

obpseimaspiys sero nos facis 

aristise prandere 
10 idyiltlien ecce uenit 

synintisa auto occurre ei 

odeliirelieto hie ueniebat 

paracaleson auton roga ilium 

tiexostiees quid foras stas 
15 eatagete sabana deferte sabaua 

istobalanion adbalneum 

xistron strigilem 

prosobsidion faseiale 

podegmagion pedale 
20 licytlion ampullam 

afonitron afonitrum 

proagete ante cedite 

labetetontopon oceupate locum 

puee leuis ubi iubes 
25 stodemosion adtbermas 

lento idio tico aut inpriuato 

opueeleuete ubi iubetis 

proagetemonon ante eedite tantum 

ymjm lego yentadeeste nobis dico 
qui hie estis 
30 tliermon genestoimin calida fiat 
nobis osunipagomen quando imus 
diigesomesy narrabo tibi 
egyruagomen surge eamus 
enthenthelis diatistodas liine uis 

perportieum 
diaton peton propter lumen 35 

mititlieli selthin numquid uis uenire 
stomafedrona ad seeessum 
calos meipenisas ueni me admon- 

uisti 
ieulia meepagi uenter me eogit 
agomen lipon eamus iam 40 

aecclite expoliate 
ypolysonme disealeia me 
sintesta imatia eompone uestimenta 
peribaletiricalos eooperi serua bene 
ministaze ne addormias 45 

diatus cleptas propter fures 
apaxoniminsperan rape nobis pilam 
pexomenentos foristerio laudamus 

in foristerio 
gymnastineletho exerceri uolo 
ento eyromati inceroma 50 

deuro palesomen ueni luctemus 
diaehronu post tempus 
maioropi uno momento 
yeyadynometlia non seio si possum 
pelagar pepaume olim enim cessaui 55 
tupalein luetare 
omospirazo tamen tempto 
ydinameelafros sipossum leuiter 
cetopome fatigatus sum 1) iam ex ium corr. \ 5. etymaisan a \ 7. apeltypeauto a \ ille ante corr. a || 8. opse imaspyis a \\ 
9. ariathise a || 11. sininthisa a \ occurrere ante corr. a || 14. thiexo stliices a \\ 
20. liciton a || 24. pauce leuis a || 28. proagetliemonon a || 29. yentadeste a \\ 

... to 

30. thermogenestomm a || 32. diigesumesi a || 34. diathisedas a || 3G. mitetheli 

ante corr. a || 38. colos a H 41. ecclyse exspolia te a || 43. sintestha imacia a. | 

44. calcos ante corr. a || 45. obdormias a || 47. apoxonimin speram a 1| 48. luda- 

inus in feristerio a || 49. gymnastenethelo a || 50. chyromathi a \ 51. kictemur a \\ 

52. diacronu a || 56. luctari ante corr. a || 57. omispirazo a 11 HERMENEVMATA MONACENSIA 217 

inselto meniston pro tonicon intra- epidosxistram porrige strigilem 

mus incella prima pericatemaxonme deterge rae 3o 

probnigea depidaria perizose sabaua ciiige sabana 

dostobalanicerma do babiitori num- catamaxon mucefalin terge mihi 

mos caput 

apolabetoypolipon recipe reliquum cetus podas et pedes 

5 alipse ungue dosandalia calliculas 

alipsa uiixi ypodisou me calcia me 35 

alifome uugeo me epidosepicarsion porrige amiclum 

tripson frica anapoleou dalmaticam pallam dal- 
ercliiisto idroterioii ueni adsuda- maticam 

torium synaxetetaimitia colligite uesti- 
10 ydrys sudas menta 

ydro sudo kaipantataimon et omnia nostra 

eclelime lassus sum acoluthiteiston icon sequimiui ad ^o 
eseltomenistinenbatin intramus ad domum 

solium kaiagorateirain et emitte nobis 

cataua descende apotibalaniulepto sperma albaneo 
15 chrometaxeropiria utamur assa minutalia 

kaiutocatabomen et sicdescendamus cetermus et lubinos 

istiuenbatincataba adsolium de- oxyciamia fauas acetatas 

sceude calose lusu bene labasti 45 

catantlisomen fomen tameu calos sueste bene tibi sit 

exeltelipon exi iam doteode thronis date hie cathedras 

20 palese auton mitte te ipsum dyfris batron sellas scamnum 

istin columbitran adpiscinam dyedron bisellium 

ypetrion sub diuale proscefaleon ceruicale 50 

columbison nata cathezu sede 

ecolimbisa nataui cathime sedeo 

25 proselteistonlutira adiutum accede tistecis quid stas perichoeauto perfunde te plynonpoterin laua calice 

periechea perfudi synceraston aqua calida 

anelabon resumpsi syncerason tempera 55 1. inseltominestonprotonicon a || 2. probnigra a \\ 3. da balniatori a \\ 
5. iinge a \\ 7. ungo a \\ 9. erchustoydrotherion a \\ 13. eselthomenistinenbaton a \\ 
15. chrometatixeropiria a || IG. catobomen a || 19. exelthelipon a \\ 21. columbritan 
atite corr. a || 25. proselthe a \ accede adiutum a || 26. perychoyoeauto a \\ 
30. pericatenmaxonme a || 36. epidosecarsion a || 37. dalmatican a || 38. collige 
ante corr. a || 40. isthon a \\ 41. agorasate a \ emite a || 42. apotibalamu a II 
43. cetbermos a \\ 44. fabas η \\ 45. hiuasti a \\ 47. dothe odctronis a || 53. thi- 
stecis « II 54. caliceiu a \\ 55. aquam calidam a \\ 218 HERMENEVMATA MONACENSIA panigardypso uakle enim sicio 

cerason pasin misce omuibus 

tistiteli quisque uult 

iartiton aut coiiditum 
5 cariuou aut careuum 

auto etinucefasou ipsum illi misce 

syntitelis tu quid uis 

plinon poterion laua calice 

cerason my misce mihi 
10 therinon calidum 

mizeston noli ferueute 

mitetliliaron iieque tepidum 
[2i8»'J allasiuceraston sed temperatum 

ceechie ecitnoligon eifuude deiiide 
modicum 
15 baleiieron mitte recentem 

prostes acroton addic merum 

tiscite quid statis 

catazeste eantelete sedete si uultis 

anapesomeii discumbamus 
20 pice leuis ubi iubes 

enprototopo iiiprimo loco 

auapes discumbe 

dotimiuydrogamon date nobis ydro- 
gara 

desemingeysa da nobis gustare 
25 mocas zestas maluas ferueutes 

epidosmichi regimagion porrige 
milii mapj)am 

comisate afferte 

balee leogaron mitte iiiperam 

isto oxubafion ad acetabulum 35 40 merisonta onicliia diuide uugellas so 
catacopsoiicylidiom concide aqualem 
plectin exydatos cordam exaqua 
ideichis peperaton uide si habes 

piperatum 
epibate intiuge 
chrome utor 
cliro utere 

dossycoton daficatum 
triferon tenerum 
ciclilas turdos 
calicreas glandulas 
tlirydacas ') lactucas 
isexymonartonclasi unus de uestris 

panem f ran gat 
cescaniscioni sysi et incaniscelum^) 

inferat 
catataxi parado adordinem tardo 
clason psomus frange quadras 
dipsinate cenate 
pantosetinos utique ille 
axios estin ' paremin dignu; 

apud nos 
dipsine cenare 
dostaricion da salsum 
tricliius sardiuas 
lobia suriacas 
ormeon cyma 
metagarii cum liquamine 
ceeleon spanon et oleus pan 
gongiloton rapatum 
orninoptin gallinam assam 45 est 50 55 1) r sup. scr. || 2) canis siq). scr. \\ 1. sitio a II 3. tistliiteli a \\ 4. larthiton a \\ 6. autotemucefason a || 7. sinthi- 
thelis a || 8. calicem a \\ 10. thermon a\\ 11. luizesthon a \ feruentem a || 12. mite- 
tlyaron α || 13. allasynceras thon a \\ 14. ecythnoligon a || 16. prosthes a | adic a \\ 
17. thisticite a \\ 18. cathezeste eantheletc a \\ 23. ydor parum et sup. scr. 
ydrogara a || 24. geysaste a \\ 20. epidosmachi a \\ 28. impensam et sup. scr. uel 
imperam a \\ 31. equaleni a || 34. epibapte a \\ 39. ciclhas a || 40. caliceros a \\ 
44. trado a \\ 47. ethinos a \\ 54. loquamine ante corr. a || 5ΰ. conglloton a || HERMENEVMATA MONACENSIA 219 psilipleura ofellas 

diazomu luscellatas 

toinachia copadia 

delfaca optou porcellum assum 
δ teston discou pone discum 

metatroximon cum scarias 

rafanus radices 

idyesmon menta 

eleas leucas oliuas albas 
10 cetiron etcaseum 

nearopaston pro salsum 

ydiia tubra 

rauci fugi 

tysiperetisasyn miuistrautibus 
15 doteidipnise date genera 

cetomagiro et coco 

cepragimita et uillaria 

oticalos quia bene 

yperetisen seruierunt 
20 doteidorischiras date aquani manibus 

catamaxontintra terge meiisani 

prosfaton mometum 

dosaplopotin da filiolam 

dosacratoii da meru 
25 piomeuneronectubaucidium biba- 
mus recentem degillone 

cerasontermon misce caldum 

istomezo in maiore 

istomieron in minora 

ideos libenter 
•M elpizogar cealpin spero enim et 
aliam uidere 

enepitrepis si permittis propinosu propino tibi 

calos lambanis bene accipis 

aposu ideos ate libenter 

diatiupenis quare non bibis 35 

piakyri uiue domine 

etisaceudysmydedocen postulaui et 
nemo mibi dedit 

dosiminglicia date nobis dulcia 

placintia placenta 

areumin sufficit nobis 4o 

agomeu lypon eamus iam 

abson candilan accende lampadam 

labete accipe 

calosimachabes bene nos accepisti 

perdion eltesyllexon puer ueui 45 
collige 

tauta panta hec omnia 

tisidiistopisapotliu suis locis 
repone 

epimelos diligenter 

strosuutinclinin steriie lectum 

strosamen strauimus 5•> 

cediatutos cleronistin et ideo du- 
rum est 

exetinaxame excussimus 

kaeproscefaleou et puluinum 

amalaxamen commoluimus 

epidigarocniros quoniam autem pi- 55 
griter 

aananceaisin que necessaria sunt 
midisexodianyctereus ne moreris 

pernoctem 
iestrepsi aut nepte 1. ofFcllas a || 3. thomachia a || 4. opcora a || 5. thcston a || 6. meaterroximon 
cum scaridas a || 12. tubera a || 13. mugi ante con: a \\ 16. cethomagyro a \\ 
18. othicalos a \\ 19. yperetliysen a || 20. dothe a \\ 21. cathauiaxon tintrapezan a \\ 
24. merum a \\ 26. calidum a || 30. elpizogarecalpin « || 31. eanopitrepiy a || 32. pro- 
pinoso a \\ 34. aposy a I| 36. pyachiri a \ bibe et stq). so: uel uiue a || 37. ethis- 
aceudysmidedocen a || 39. placintliia a || 40. aveumen a \\ 45. elthe a || 
47. tisldiistopysapotu a || 54. commoliuimus « || 57. midis pro misid corr. a || 
58. Iestrepsi a \\ 220 HERMENEVMATA MONACENSIA 

eantinosfoniacuso si alicuius uocem kaialectriofonion et ingalli- 

audio cantu 

ututusynchroriso noii si parco exipnisate excitate me 

anabestheimas recipe nos inaecdramo ut excurram 

eymaste dormite explicit sermo tercius 2. non sic parco a || 4. cymasthe a || 5. et galli cautu a |{ 8. om. a \\ HERMENEVMATA EINSIDLENSIA Quae secuntur dedi ex cod. Einsidlensi 19 (= cod. Einsidl. 1) anno 1503 scripto, 

sed omissis quisquiliis et correctis mendis levioribus. In colloquiis et praefatione 

adscivi lectiones potiores codicum Paris. 3049 saec. XVI et Einsidl. 683 {= cod. 

Einsidl. 2) a. 1518 scripti, item cditionis principis Beati Rhenani. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ OMILIAΣ BIBAION 

Σύν άγαθη τύχϊ,ι cum bona fortima καθώα αυτό sicut ipsa 

και €ύτυχώα . et feliciter . το πράγμα αιτεί, res postulat, 

έττειδή όρώ quoniam uideo αλλά τήο ibiac sed suae ^s 

πoλλoύc έπιθυμούνταο multos cupi- έπιθυμία€ και cupiditatis et 

entes γυμναοίαα exercitationis 

5 ρωμακτι διαλεγεοθαι latine loqui ένεκα . οϋτωα gratia . sic 

και έλληνκτι et graece κενήν καύχηειν iuaiiem gloriam 

μήτε ευχερώς ueque facile από τοΰ πρώτου a primo so 

δύναοθαι posse άπήνεγκαν μέχρι abstulerunt uscpie 

bia την δυοχερειαν propter difficul- τοΰ έεχάτου . ad extremuin. 

tatem bi' ίΐν αιτίαν propter quam causam 

10 και πολυπλήθειαν et inultitudinem ου τολμώ non audeo 

τών ρημάτων, uerborum, πλείοναο λόγους plura uerba 35 

τη έμη κακοπαθεία meo labore ποιήεαι, άλλα facere, sed 

και φιλοπονία et industria βούλομαι άπαοι uojo omnibus 

ουκ έφειεάμην uoji peperci φανερόν ποιήεαι palam fticere 

15 τοΰ μη ποιήεαι ut 11011 facerem μηbεvα βέλτιον ueminem melius 

δπωο έν τρία βιβλίοκ ut in tribus μήτε άκριβεετερον neque exquisitius 40 

libris <έρμηνεΰ€αι iuterpretasse)> 

ερμηνευμάτων interpretamentorum πλην έμοΰ quam me 

πάντα τα ρήματα omnia uerba έν τρία βιβλίοκ in tribus libris 

cof γράψαι . conscribere . ά ςυνέγραψα . quos conscripsi . 

20 πολλούς γάρ όρώ multos enim uideo ών πρώτον quorum primus 45 

έπικεχειρηκότας couatos έ'εται της erit 

ου κατά την άΗίαν ηοη pro dignitate ημετέρας uostrae Vocabulii excerpta ex lulio Polydeuca gi^'ca et latina cod. Einsid. 1. 
TTo\uf)€UKOuc περί καθημερινήο όμιλίαο. Polucis de quotidiana loquutione cod. 
Paris.; item fere cod. Flor. \\ 7. μηδέ Hnuptius \\ 12. genetivos restituit Hauptius 
12. 13. labori et industriae cod. Paris. \\ 15. quominus facerem Beatus Bh. \- 
16. onuuc] djcre Boucherius \\ 19. ουγγράψαιμι Hauptius | conscribereui Beatus 
Bk. II 34. audeo] siistineo Beatus Bh. \\ 40. μηδέ Hauptius \\ 41. lacunam quam 
Boucherius indicavit expleci ex cod. Monac. (p. 120, 3) || 224 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA έρμηνείαο . interpretationis . 
ev τούτω μεν in isto quidem 
τω βιβλίω libro 
πλείονα ρήματα plura iierba 
5 κατά τάΗιν των secundum ordinem 
διαφόρων diuersarum 
πραγμάτων rerum 
cυveταSα, coustitui, 
ev τω δευτερψ in secundo 
10 5έ πάντα τα autem omnia 

ρήματα ουνεγραψα uerba conscripsi 
κατά τάΕιν per ordiuem 
οτοιχείων elementorum 
από του πρώτου a prima 
15 γράμματοε μέχρι littera usque 
τοΟ τελευταίου nouissimam 
γράμματοα . litteram . 
νΰν ούν nunc ergo 
άρχομαι γράφειν incipiam scribere 
20 έπεώή νηπίοιο quoniam paruulis 
πακιν άρχομενοκ pueris incipien- 

tibus 
παιδεύεεθαι erudiri 
άναγκαίαν εώρων necessariam uide- 

bam 
άκρόαειν auditionem 
25 ερμηνευμάτων interpretamentorum 
όμιλίαε καθημερινής, sermonis quo- 

tidiani, 
bi' ήο per quem 
εύχερέετερον facilius 
ρωμαιετι latine 
30 και έλληνκτι et graece 
<^λαλεΐν^ loqui προβιβαεθώει . instruantur . 

τούτου ένεκεν liuius rei gratia 

bia βραχέων paucis 

περί όμιλίαε de sermone 35 

καθημερινής quotidiano 

ςυνεγραψα conscripsi 

ά ύποτεταγμενα quae subiecta 

ειεί . sunt . 

προ τοΰ όρθρου ante lucem 40 

έτρηγόρηεα euigilaui 

ii ύπνου, de somno, 

ανέετην εκ τήε surrexi de 

κλίνηε, έκάθιεα, lecto, sedi, 

έλαβον ύποδεεμίαε, accepi pedules, 45 

εανδάλια, ύπεδυεάμην, caligas, cal- 

ciaui me, 
ήτηεα poposci 
ϋδωρ ειε δνμιν, aquam ad faciem, 

νίπτομαι lauo 

πρώτον τάε χεΐραε, primo manus, 50 

είτα την όψιν deinde faciem; 

ένιψάμην, laui, 

άπεμαΗα, extersi, 

άπεθηκα την deposui 

μίτραν, mitram, 55 

έ'λαβον χιτώνα accepi tunicam 

πρόε το εώμα, ad corpus, 

περιεΖωεάμην, praecinxi me, 

ήλειψα την unxi 

κεφαλήν μου caput meum eo 

και έκτενιεα . et pectinaui . 

έποίηεα περί feci circa 

τον τράχηλον coUum 

άναβόλαιον, pallam, 12. secundum ordinem Beatiis Bh. \\ 14. του om. cod. Eins. 1 || 18. igitur 
Beatus Ehen. \\ 19. incipio Boucherius \\ 23. έώρουν cod. Paris, et Einsidl. ^, 
Beatus Bhen. \\ 31. λαλβΐν suppUvit Boucherius, confirmavit cod. Monac. (p. 120,1) [ 
loqui delcbat Hanptius || 45. pedulas cod. Paris, socculos Beat. Bhen. \\ 46. ύπε- 
δηοάμην Boucherius \\ 55. την έγκοίμητραν dormitoriam ex cod. Monac. (p. 120, 58) 
Krumbacherus p. 53 || 57. ad om. cod. Paris. \\ 58. me om. cod. Paris. \\ 63. τον 
om. cod. Paris. \\ 64. pallam] uolutionem cod. Paris. 1| HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 225 

ένεδυαάμην indui me ύπογραμμόν . exemplar . -m 

έπενόύτην λευκήν, superariam albam, γράψαο be ut scripsi autem 

επάνω ενδύομαι supra induo δεικνύω ostendo 

φαινόλη V, προήλθον paenulam, pro- τω διδαεκάλω, magistro, 

cessi έδιώρθωεεν, emendauit^ 

δ εκ τοϋ κοιτώνοε de cubiculo έχάραΗεν, κελεύει induxit, iubet 35 

CUV τω παώαγωγω cum paedagogo με άναγινώεκειν, me legere, 

και εύν τη τροφω et cum uutrice κελευεθειε άλλω iussus alii 

άεπάεαεθαι τον salutare δεδωκα, έμάνθανον dedi, ediscebam 

πάτερα και την patrem et ερμηνεύματα, iiiterpretamenta, 

10 μητε'ρα . άμφοτερουε matrem. ambos άπεδωκα . αλλ' reddidi . sed 40 

ήεπαεάμην και salutaui et ευθε'ωε υπαγόρευε μοι . statim dicta 

κατεφίληεα deosculatus sum mihi . 

και οϋτωε κατήλθαν et sic deseendi ύπηγόρευεε μοι dictauit mihi 

εκ τοϋ οϊκου . de dome . ευμμαθητήε . και εύ, condiscipulus . 

15 άπε'ρχομαι ειε proficiscor ad et tu, 

την εχολήν . scholam . φηειν , είπον iutjuit . dixi 

ειεήλθον, εϊπον intraui, dixi: αύτψ• άπόδοε ei: redde 45 

χαίρε, καθηγητά, aue, magister, πρώτον . και ειπεν primum . et dixit 

και αύτόε με et ipse me έμοί" ουκ eihec mihi: 11011 uidisti 

20 κατεφίληεεν και deosculatus est et δτε άπεδίδων cum reddeivm 

άντηεπάεατο . resalutauit . πρότερόν cou; prius te? 

έπώίδωεί μοι παϊε tradit mihi ])uer και ειπεν et dixit: 50 

ό έμόε πινακίδας, meus tabelhis, ψεύδη, ουκ meutiris, iioii 

θήκην, γραφεϊον, thecam, stilum, άπε'δωκαε . ου reddidisti . 11011 

25 έΕόγω γραφίδα, produce graphium, ψεύδομαι . ει mentior . si 

τω έμω τόπω meo loco αληθή λεγειε, uera dicis, 

καθήμενοε, sedens, άναδίδωμι . dicto . 55 

λειαίνω, deleo, εν τούτοιε κελεύεαντοε τοϋ inter 

περιγράφω πρόε τον describo ad haec iubente 2. XeuKOv Hauptitis \ supcrariam cod. Motmc. super aliam lihn' recentiores \\ 
4. φαινόλην Hmiptius. φ€λα)νην cod. Eins. 1, Paris, felomni cod. Monac. 
φαινώλην cod. Eins. 2, B. Blien. || 8. amaceceai cod. Eins. 2 et B. Blien. || 
15. προέρχομαι cod. Paris. || 17. introiui B. Bhenanus, cod. Monac. || 21. resalu- 
tauit me cod. Paris. || 22. tradidit cod. Paris. \\ 25. γραφίδια cod. Eins. 2, 
B. Bhen. \\ 28. λιαίνυυ cod. Eins. 1 et 2, Paris., B. BlienanxiS. Xeaivuj Bouc1ieritis\\ 
35. έχάραΐε καΐ cod. Paris. || 37. KeXeuGeic B. Bhenanus || 41. ύπαγόρευβ — mihi 
om. cod. Monac. hoc loco | υπαγορεύει cod. Paris. | dictat Boitcherius \\ 46. 47. εΐπε 
μοι cod. Paris. || 48. δτι cod. Eins. 2 \ άπεδίδιυν Vulc. όπεδίδυυ Β. Bhen., cod. Eins. 2. 
όπεδίδο cod. Eins. 1 et Paris. || 50. ειπεν cod. Eins. 1 et 2, B. Bhenanus. εΐπε cod. 
Paris., ειπον Boucheritts:, at ypen etiam cod. Mmiac. || 51. 52. non reddidisti om. 
cod. Paris. || 55. dicto] reddo Vukanins || 56. κελεύεαντοΰ cod. Paris. || 

Corp. gloss, lat. torn. III. 15 226 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 

καθηγητού magistro ονομάτων, iiominum, 

εγείρονται οι μικροί surgunt pusilli έμεριοα ετίχον. partitussumuersum. so 

πρόε τα ετοιχεΐα, ad elementa, ώε be πάντα lit autem liaec 

και τάε ευλλαβάε et sj-llabas έπράΗαμεν, άπελυεεν egimus, dimisit 

ό κατελεΗεν αυτοΐε dinumerauit eis ειε άριετον, ad praiidium, 

εΓcτώvμειZ:όvωv.mlusdemaioribus. άπολυθειε he dimissus iiero 

άλλοι πρόε τον alii ad επανέρχομαι ειε redeo so 

υποδι5ακτήν τάΕει subdoctorem τον οίκον, άλλάεεω . domum, muto . 

oi'diue λαμβάνω άρτον capio pauem 

άποδώόαειν redduut καθαρόν, έλαίαε, candidum, oleas, 

10 ονόματα, γράφουει nomina, scribimt τυρόν, ιεχάδαε, caseum, caricas, 

ετίχουε, έγραψαν uersus, scripserunt κάρυα• πίνω imces; bibo 4ο 

και εγώ εν et ego iu . {)5ωρ ψυχρόν . aquam frigidam . 

τη πρώτη τάΗει primo ordine ήριετηκώε επανέρχομαι prausus re- 
αμιλλαν έΕελαβον . dictatum excepi . uertor 

15 έπειτα ώε deiiide ubi ττάλιν ειε iteriim ad 

έκαθίεαμεν, διέρχομαι sedimus, per- χήν εχολήν . schcdam . 

trauseo εύρίεκω τον καθηγητήν iuueiiio α, 
υπομνήματα, commentaria, marnstrum 

γλώεεαε, τεχνην . liiiguas, artem . έπαναγινώεκοντα, perlegeutem, 

φωνηθειε πρόε uocatus ad και ειπεν et dixit: 

20 άνάγνωειν lectiouem άρΗαεθε απ ' άρχήε . iucipite ab initio . 
άκουω έξήγηειν, audio expositiouem, 

διανοίαε, πρόεωπα.seIISus,persollas. ητηεα ϋδωρ poposci aquam 

έπερωτηθειε τεχνην interrogatus ειε όψιν, ad faciem, 50 

^I'tei^i νίπτομαι πρώτον lauo primo 

άπεκρίθην πρόε τίνα respoudi ad τάε χεϊραε, maiius, 

fl^em £Ϊτα χήν όψιν, deinde faciem, 

25 λεγειε; dicis? ένιψάμην, άπεμαΗα, laui, extersi, 

τί μεροε quae pars άπεθηκα λευκήν deposui albam 55 

λογού; orationis? φαινόλην, προήλθον paeuulam, pro- 
εκλινα γένη decliiiaui genera cessi 5. 6. dinumerant et unus cod. Paris. \\ 6. και eic cod. Paris. \ ex B. Rhen. \\ 
11. CTOi'xouc Beatus Bhen. \\ 14. εΗέλαβον Vulcarmis fexelabon cod. Monac). έΕέ- 
βαλον cod. Eins. 1 et 2, Paris., B. Bhen. \ certainen suscepi Vtdc. \ accepi B. Blien. \\ 
20. lectorem cod. Paris. || 21. διήγηοιν cod. Eins. 1 \ διάνοιαν cod. Eim. 2, 
B. Rhen. \\ 25. λέγει et dicit Haujtius. legi etiam cod. Monac. \\ 30. οτοίχον cod. 
Eins. 2 etB. Rhen. \ uersus cod. Paris. || 31. ταΟτα Vide, cod. Monac. \ haec] omnia 
cod. Paris. \\ 36. mutuo cod. Paris. \\ 37. accipio B. Rhen., cod. Monac. \\ 46. prae- 
legeiitem B. Rhen. || 47. dicit mihi cod. Paris. \\ 48. cipEacGai cod. Paris., 
Eins. 2. II 55. έπέθηκα cod. Paris. \\ 56. φαινόλην Vulc. φαινώλην cod. Eins. 2, 
B. Rhen. fenolin cod. Monac. φελυυνην cod. Eins. 1 et Paris, φελόνην Boucherius \ HERMENEVMATA EINSIDLENStA 227 

έκ του κοιτώνοο de cubiculo άλλα ποΟ; πρΟ€ τον sed ul)i? ad 

CUV τω παιδαγωγοί cum ])aedagogo άνθυπατον; proconsulem? 

acKOcacGai τον πάτερα salutare ουδέ εκ6Ϊ, nee ibi, so 

patrem άλλα πρόα touc apxovTac sed ad• 
και την μητέρα, et matrem, magistratns 

5 άμφοτε'ρουο ήςπαοάμην ambos sa- eE ύπογραφήε τοΰ ex subscriptione 

lutaiii διεποντοο την έπαρχίαν . praesidis 
και κατεφίληςα et deosculatus sum prouinciae. 

και οϋτωο et sic ποταπόν be quale autem 

κατήλθον εκ τοΰ οϊκου . deseeudi de έετιν αυτό το est ipsum 3δ 

domo . πράγμα; ου πάνυ negotium-V nou 
άπε'ρχομαι eo ualde 

10 άαπάοαεθαι πάνταε salutare omiies με'γα . έ'οτι γαρ magnum . est euim 

τούζ φίλουε, και ό amicos, et χρημάτων, pecuniarum, * 

δεεπότηε προερχόμενοε dominus ϊν' δλον ειδηε . ut totum scias. 

])rocedeus ει εχολάΖΙειε, si uacat tibi, 4o 

άπήντηεε τω φίλω obuiauit amico παρε'δρευεον ήμΐν . adesto nobis, 

αύτοΰ και εϊπεν suo et dixit: οι κριται γαρ indices enim 

ι:, χαίροιε, Γάϊε, salue, (Viie, ήμε'ραν ήμΐν diem nobis 

και έκράτηεεν et tenuit έδωκαν την εήμερον d(Ml(>ruiit lio- 
αύτόν και άντηεπάεατο »ηιιπ et dienuun 

resalutauit άποφάεει ειρημε'νη . sententia dicta. 45 

αυτόν λέγων eum dicens: bio βούλομαι quare uolo 

έ'ετι εε ibεΐv; est te uidere? coO παρόντοε te praesente 

20 τί πράττειε; quid agis? περί τήε bίκηc de causa 

πάντα όρθώε . omnia recte . ευν τοΐε ευνηγόροιε cuiiv aduocatis 

πώε έ'χειε; quomodo habesV εκεψαεθαι . traotare . Γ)0 

ευγχαίρω coi gratulor tibi παρελαβεε; adbibuisti? 

οϋτωε ώε έμοι sicut mihi παρελαβόν τιναε adliibui aliquos 

25 κριτήριον . πρόε indicium . ad τούε coOc φίλουε . tuos amicos . 

τίνα; πρόε τόν ερκ^η? ad καλώε έποίηεαε . bene fecisti. 

ταμίαν; ουκ εκεί . quaestoremV ηοη ευνέταΗαε περί eonstituisti circa 55 

ibi . ποίαν ώραν; quam horam? 

3. aJ salutanilum Vulc. \\ 10. salutatum Vulc. \\ 13. ήπάντηαε cod. Paris. 
ήπήντηο€ cod. Eins. 2 et B. Bhen. || 15. Gaie cod. 3Io)tac. Gai HaiqyUns. Cai 
Vulcanms || 22. trcmsjwnit jtost 24 Boucherius || 27. 28. om. cod. Paris. || 29. prae- 
torem cod. Paris. || 30. ne ibi cod. Paris. || 31. αλλά ποΟ; πρόο et sed ubi? ad ' 
cod. Paris. || 84. ποδαπόν Boucherius || 45. άποφάοει Hauptius. άπόφαοκ cod. Eins. 
1 it 2, B. Bhen. atxocpaciv cod. Paris. \\ 46. quapropter cod. Paris. \\ 47. om: 
cod. Paris. || 51. 52. constitui et eonstituisti cod. Paris. \ aliquos cod. Eins. 1 
et 2 , Paris, quos cod. Monac. recte. quosnara B. Bhenanus || 55. ordinasti cod. 
Paris. || 

15* 228 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA ev ποίψ τόπω; iu quo loco? 

ev τ\) αγορά ev τί] οτοα, in foro 

in porticu, 
•έγγύα τήο CTOctc iuxta porticum 
xfjc Νίκηα . Victoriae . 
5 μετ' ολίγον εκεί paulo post ibi 
έρχομαι . άλλα uenio . sed 
παρακαλώ, ev νώ rogo in mente 
e'xoic . άμεριμνοα habeas . securus 
eco" έμοι μελήοει . esto; mihi curae 

erit . 
10 άγωμεν ήμεΐο eamus nos 
πρόα τον τραπείίτην, ad nummu- 

lariunl, 
λάβωμεν παρ' αύτοϋ cajDiamus ab eo 
δηνάρια εκατόν, denarios centum, 
δώμεν δικολόγψ demus causidico 
15 τιμικώ honorario 

και Toic ουνηγόροιο ' et aduocatis 
και τώ νομικώ, et iurisj)erito, 
ϊνα οπουδαιότερον ut studiosius 
έκδικήειυαιν defendant 
20 ήμάο . οΰτόο εετι . nos . iste est . 
λαβε παρ' αύτοΟ accijie ab eo 
το κέρμα και numnios et 
ακολουθεί . sequere . 
KaGwc €υνεταΗάμεθα sicut consti- 

tuimus 
25 πάρεατι faioc . adest Caius. 

ουγκαλεεωμεν αυτόν conuocemus 

ipsum 
e\c την ευμβουλήν . ad consilium . 
ένθάδε έχομεν liic habemus τά αεφαλίεματα . instrumenta . 
παρήγγειλαε αύτώ; denuntiasti ei? so 
παρήγγειλα . denuntiaui . 
έμαρτυροποίηεαε; testatus es? 
έμαρτυροποίηεα . testatus sum . 
ετοιμοε έεο . paratus esto . 
ετοιμόε ειμί . paratus sum . 35 

και ό άντίδικοε et aduersarius 
έντυχεΐν έθελει . interpellare uult , 
οιώπηεον . ειωπώ . tace . taceo . 
οιωπήν έχετε, silentium habete, 
άκούεωμεν την audiamus 4o 

άπόφαειν . ήκουεαε sententiam . 

audiuisti 
δτι ένικήεαμεν, quia uicimus, 
Γάϊε; κύριε, ilaie? domine, 
τί έπιτάεεειε; quid imperas? 
μήτι έχειε numquid habes 45 

χρήματα ευχειροΰντα; pecunias op- 

portunas? 
τί χρείαν έχειε quid opus liabes 
δανείεαεθαι; mutuari? 
ει έχειε, χρήεόν μοι si habes, com- 

moda mihi 
πε'ντε δηνάρια . quinque sestertia . 50 
καν μη έεχηκα, etsi non habuissem, 
όθενδήποτε undecumque 
έΗεπληεα civ . expleuissem . 
ένε'χυρον θε'λειε; pignus uis? 
μη γε'νοιτο , absit . 55 

χειρογράφηεόν μοι εέ caue mihi te 
ειληφεναι . accepisse . 
ποίοιε τόκοιε; quibus usuris? 5. 6. illuc uenio B. Rhenamts. ibi accedo cod. Paris. \\ 8. εχοκ Hauptius. 
^Xric Έ. Bhenanus. εχηο cod. Eins 1 et S. ^xeic cod. Paris. || 9. esto o?«. cod. 
Paris. \ cura cod. Paris. || 12. ab eo 07η. cod. Paris. || 26. ουγκαλέοομεν cod. 
Paris. \ cognoscemus cod. Paris. \\ 28. habeamus cod. Paris. \\ 29. άοφαλήματα 
cod. Paris. \\ 40. άκούοομεν cod. Paris. || 41. audisti Hanptiiis || 43. Caie et cod. 
Paris. |1 45. μν] cod. Eins. 1 j| 50. denario? cod. Paris. || 51. haberem cod Paris. ' 
53. έΕέπληοα Boucherius. έΗέφληοα cod. Paris. 6Eeπλήcιu cod. Eins. 1 et S, B. Rhen. 
exeplisRomin cod. Monac. || 54. ένέχειρον eOeXeic cod. Paris. \\ HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 229 ok GeXeic . quibus uis . 

έχειρογράφηοα . caui . 

χάριτάα coi ομολογώ . gratias tibi ago. 

C9paYicov . έοφράγ ica . signa . siguaui . 
5 αριθμώ δοκίμαοον . niimero proba . 

έδοκίμααα . probaui . 

καθώο έ'λαβεο sicut accepisti 

δόκιμον QKOboc . probum redde . 

αυτό coi anobwcuj euiii tibi reildidero 
10 και ικανοποιήαω . et satisfaciam . 

καλή ήμερα . bona dies . 

ήλθεο; ήλθον . uenisti? ueni . 

ελαβεο; εδωκαα acceiJisti? dedisti 

αύτώ; ei? 
15 έδωκα . μη tivoc dedi . iium aliquid 

χρείαν έ'χειε; opus babes? 

οέ ύγιαίνειν . te ualere . 

εάν θελεκ, si uis, 

έλθέ μετ' έμοΟ . ueni mecuin . 
20 πού; πρόε φίλον ulji? ad amicum 

τον ήμέτερον Λύκιον . nostrum Lu- 
cium. 

έπιεκεψώμεθα αυτόν. uisitemus eum. 

τί γάρ έχει; quid enim babetV 

άρρωετεΐ . aegrotat . 

2δ από πότε; ex quo? 

.έΗ ολίγων a paucis 

ημερών ένεπεοεν . diebus incidit . 

πού μένει; ubi manet? 

ου μακράν . non longe . 
30 περιπατεί . αυτή ambula . haec 

έετίν, νομίζω, est, arbitror, 

ή οικία . αϋτη domus . haec 

έετίν . ιδού est . ecce 

ό θυρωρόε . ianitor . έρώτηεον αυτόν interroga eum 35 
ει δυνάμεθα si j)ossumus 
ειεελθεΐν και ingredi et 
ιδεΐν τόν κύριον uidere dominum 
αύτοΰ . κάκεϊνοε suum . et ille 
είπε" τίνα dixit: quern 40 

ζητείτε; τόν quaeritis? 
δεεπότην εου . dominum tuum. 
περί τήε ύγείαε pro sanitate 
αύτου έληλύθαμεv.ipsius aduenimus. 
ανάβατε . πόεαε aseendite . quot 45 
κλίμακαε; δύο . scalas? duas . 
είε τα δεΗιά ad dexteram 
κρούεατε, ει pulsate, si 
μεντοιγε ήλθεν . tamen uenit . 
προεληλύθει γάρ . processerat enim . 50 
κρούεωμεν . ίδέ pulsemus . uide 
τίε έετιν; quis est? 
χαίρετε πάντεε . saluete omnes . 
τόν κύριόν εου dominum tuum 
θελομεν έπιεκεψαεθαι . uolumus uisi- 55 

tare . 
γρηγορεί; μήνυεόν uigilat? nuntia• 
με . κάκεΐνοε me . et ille 
ειπεν ούκ έ'ετιν dixit: non est 
ώδε . τί λαλεΐε; liic . quid loqueris? 
άλλα που έετίν; sed ubi est? go 

εκεί κατεβη ειε illic descendit ad 
τόν δαφνώνα lauretum 
διακινήεαι . deambulare . 
ευγχαίρομεν αύτώ . gratulamur ei . 
δταν ελθη cum uenerit cs 

είπε αύτώ ήμάε dicito sibi nos 
πρόε αυτόν χαίρονταε έληλυθεναι 

ad ipsum gratulantes aduenisse 9. αυτό cod Eins. 2 et Έ. Rhen. αυτόν cod. Eins. 1 et cod. Paris. \ id B. JRhen. \\ 
18. θεληο Hanptius \\ 20. quo cod. Paris. \\ 30. 32. αυτή cod. Eins. 2 et Έ. Rhen. Ij 
3β. iiossimus Β Rhen || 39. eius B. Rhen., cod. Monac. || 51. κρούοομεν cod. Paris, 
et Eins. 1 \\ 52. quis sit B. Rhen. || 53. salutare cod. Eins. 1 |) 57. μοι cod. Eins. 2, 
B. Rhen. \ me cod. Monac. mihi cod. Eins. 1, Paris., B. Rhen. || 65. illi B. Rhen., 
cod. Monac. || 230 'hermenevmata einsidlensia 

περί τήο οωτηρίαο pro sanitate ϊνα δυνηθώμεν lit possimus 

αύτοΰ, δτι sua, quia άπελθεΐν είε το ire ad 

πάντα opGOuc omnia recte λαχανοπωλεΐον olearium 3.-> 

έ'χει . οϋτωα se liabent . ita και αγοράεαι et emere 

5 ποιήαω . ευ ποΰ faciam . tu quo λάχανα άπερ olera quae 

ύττάγειε; ειε την uadis? in αναγκαία ειειν και necessaria sunt et 

οικίαν επεύδω . domum festino . όπώραε, ευκάμινα poma, mora, 

bia τι έπεΖ:ήτηεαε; quare iuquisisti"? εΰκα, μήλα ficus, mala 4o 

άν εοι ηδύ si tibi suaue περεικά, άπίουε, persiea, pira, 

10 έετι, εήμερον est, liodie τρικόκκια . ibou tuberes . ecce 

παρ' έμοι apud me έ'χειε πάντα babes omnia 

άρίετηεον χρηείμυυε . prande fruga- ά ήγοράεαμεν . quae emimus . 

liter. ϋπαγε ειε την uade in -ΐδ 

οϊνψ καλώ uino bono οικίαν . καλεεάτω domum . uocet 

οικιακά) χpώμεθα.domestico utamur. τιε τον μάγειρον . aliquis cocum . 

15 ουτωε γενέεθω . ita fiat. ποΰ έετίν; ubi est? 

εν ώρα οΰν temperius itaque άνω άνήλθεν . sursum ascendit . 

έλθέ πρόε ήμάε . ueni ad nos . και τί θέλει; et quid uult? so 

δτε θελειε quando uis καταβάτω ώδε . descendat hie . 

πέμψον πρόε ήμάε . mitte ad nos . άρον, εψηεον tolle, coque 

20 εν τή οικία ειμί . in domo sum . έπιμελώε τα diligenter 

οϋτωε sic προεφάγια, άρτυειε pulmenta, con- 
•γενεεθω ήμΐν . fiat nobis . ditura 

εύ, παώάριον, tu,. puer, καλή γενεεθω . liona fiat . μ 

άκολούθηεόν μοι sequere me ένεγκε την κλείδα aifer clauem 
2δ ειε το κρεοπυυλεΐον . ad macellum . και λυχνουε, et lucernas, 

τί ποτέ άγοράεωμεν aliquid emamus γάρον πρώτον liquamen primum 

ειε άριετον . ad prandium . και δεύτερον, et secundum, 

έπερώτηεον interroga οΗοε δριμύ, acetum acre, eo 

πόεουε ιχθύαε quot pisces γλευκοε, οΐνον mustum uinum 
30 δηναρίων δέκα . denariorum decem . λευκόν και μέλανα album et 
εύ, παιδάριον, tu, puer, nigrum 

ϋπαγε ειε τήν οικίαν, perge in παλαιόν, Εύλα uetustum, ligna 

domum, Ηηρά, άνθρακαε, sicca, carbones, 2. eius Β. Ulienamis, cod. Monac. || 4. se om. B. Bhcnanus, cod. Monac. 
5. tu] in cod Paris. || 15 — 20. om. cod. Paris. || 18. δτε Vide, cod. Monac. όθοτε 
cod. Bins. 1. όθ' δτε cod. Eim. 2 et B. Bhen. οπότε Hauptius || 21. sic] ut cod. 
Parisinus. ita Bouclicrius \\ 29. πόεου τούε ιχθύαε; δηναρίων et quanti Bouclierivs \\ 
35. olitorium B. Bhen. olearium etiam cod. Monac. || 49. ascendite cod. Paris, ι 
51. hue B. Blien. \\ 52. epsison cod. Monac. εψηεον Vidcanius. όψηεον cod. 
Eins. 1 et 2 et Paris , B. Bhen. \\ 62. μέλαν cod. Eins. 1. μέλαινα cod. Paris. \\ HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 231 άνθρακιάν, άΗίνην, prunam, securem, τά υάλινα και uitreamiua et 

οκεύη, λοπάδα, uasa, patinam, τά χαλκώματα aerameuta so 

χυτραν, λέβητα, caccabum, ollain, ύδωρ και ρίψατε aquam et proicite 

έοχάραν, πώμα, craticulam, oper- έ'Ηω . θέλω foras . nolo 

culum, ibeiv wc oi uidere quasi 

5 θυϊαν . cO be, mortarium . tu uero, veavicKOi . ήδη iuuenes . iam παιδάριον, ϋπαγε puer, uade 
upoc τον Γάϊον ad Caium 
και είπε αύτώ' et die ei: 
έλθε . εκείθεν ueiii . inde 

10 λουεώμεθα . lauemus . 
ϋπαγε, τρέχε, uade, curre, 
ταχεωα ποίηεον . uelociter fac . 
έγενου npoc fuisti ad 
αυτόν; έγενόμην . eum? fui . 

15 δπου ην; ubi erat? 
eic την οικίαν in domo 
έκάθητο . και τί sedebat . et quid έετρω€α . πάντα straui . omnia 
ετοιμά ειειν, parata sunt, 
ούδεπω ήλθεν . neque dum uenit . 
άπελθε, είπε uade, die 
αύτψ• όψε ήμάο ei: sero nos 
ποιεΐα άριοτήεαι . facis prandere . 
Ιδού ήλθε . ecce uenit . 
ουνάντηοον αύτώ, occurre ei, 
παρακάλεεον αυτόν . roga ipsum . 
τί έ'ζω ετήκειε; quid foris stas? 
κατάγετε afferte 
εάβανα εϊο sabana ad έπoίει;έφιλoλό■fεI.ίaciebat?studebat. το βαλανεΐον, balneum. και τί et quid 
20 εΤπεν; έκδεχου dixit? exspecta 
με . έρχονται . me . ueuiuut . 
και ακολουθώ . et sequor . 
ϋπαγε πάλιν uade rursus 
και είπε αύτώ• et die ei: Εύετραν, προεόψιον, strigilem, fa- 

cialem, 
ποδεκμάγιον, pedalem, 
λήκυθον . ampullam . 5o 

προάγετε, λάβετε praecedite, ca- 

pite 25 πάντεε ώδε ειειν . omnes hie sunt . τον τόπον . που locum . ubi 

εύν αύτώ έλθε . cum eo ueni . κελεύειε; ειε το iubes? in 

ύμεΐε τέιυε uos interim δημόαιον ή εν τώ tliermis aut in 

εύνθετε έπιμελώε componite dili- ίδιωτικώ; priuato? 

genter δπου κελεύετε . ubi iubetis . 

1. secuiim cod. Paris. \\ 2. λιυπάδα cod. Ehxs. 1 et 2, cod. Paris. || 3. cacca- 
bum cod. Monac. χύτραν cod. Eins. 1. lebetem Έ. Bhen. om. cod. Paris. || 
4. ποΟμα cod. Paris. \\ 5. θύαν cod. Eins. 1, Paris. B.EJien. \\ 9. 10. interpr. om. cod. 
Eins. 1 II 13. apud B. Bhen. || 21. έ'ρχοντα cod. Eins. 2 et B. Bhen. έρχόμενον Vulc. 
άρχονται cod. Paris, et Eins. 1. erchonte etiam cod. Monac. έρχομαι Hatqjtius \ 
uenientem B. Bhen. \\ 27. iterum cod. Paris. \\ 29. uitriamina cod. Monac. uitramina 
cod. Eins. 1 et Paris, uitrea uasa B. Elien. \ aerea Β Blien. lebetes cod. Paris. || 
31. post ϋδιυρ aliquid intercidit || 33. queinadmoclum B. Bhen. || 44. διά τΐ cod. 
Paris. \ έοτήκβιο Β. Bhen. et cod. Eins. 2. stices cod. Monac. \\ 45. affer cod. 
Eins. 1 et 2, B. Bhen. \\ 48. Sucrpov cod. Paris. Εύτρον cod. Eins. 1. xistron cod. 
Monac. || 50. ambulem cod. Paris. \\ 51. praecedite cod. Paris, et Eins. 1. procedite 
B. Bhen. 1| 52. τόν om. cod. Paris. || 54. in thermis cod. Eins. 1. in publicum cod. 
Paris, in publico B. Bhen. ad thermas cod. Monac. \ an B. Bhen. \\ 232 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA δτε υπάγομεν, quando uadimus, 

διηγήοομαί coi . narrabo tibi . 

εγείρου, αγωμεν . surge, eamus . 

μήτι θελειο έλθεΐν numquid iiis 
uenire 
δ ek άπόπατον; ad secessum? 

καλώο με bene me 

ύπε'μνηεαο . ή κοιλία admonuisti . 
ueuter 

με επείγει . me stimiilat . 

αγωμεν λοιπόν . eamus iam . 
10 έ'κδυεόν με . exue me . 

ύπόδηεόν με . calcia me•. 

ούνθες τά ιμάτια . compone indu- 
menta . 

περίβαλε . τήρει cooperi . serua 

καλώο . μη bene . uon 
15 νύεταίε bia xouc dormita propter 

κλεπταε . αρπαοον fures . rape 

ήμΐν εφαΐραν . nobis pilam . 

γυμναεθήναι θέλω exerceri nolo 

εν τώ κηρώματι . in ceromate . 
20 δεΰρο, παλαίεωμεν ueni, luctemur 

δια χρόνου post tempus 

μια ροπή , uno momento . 

ουκ oiba ουδέ nescio neque 

δύναμαι . πάλαι possum . iamdudum 
2δ γαρ πεπαυμαι enim destiti 30 του παλαίειν . δμωε luctari . tamen 

πειράζω ει tento si 

δύναμαι . έλαφρώε possum . leuiter 

κεκοπίακα . fatigatus sum . . 

άλειψον . ήλειψα . unge . unxi . 

αλείφομαι . ungam me . 

τρΐψον . ibpoic; frica . sudas? 

ibpuu, έκλελυμαι . sudo, deficio . 

κατάβα, έ'Εελθε descende, exi 

λοιπόν, βάλε iam, mitte 

εε αυτόν ειε τίιν te ipsum in 

κολυμβήθραν piscinam 

υπαίθρων, subdialem, 

κολύμβηεον . nata . 

έκολύμβηεα . nataui . 

περίχεε εαυτόν .perfuude te ipsum. 

περιεχεον . άνελαβον . perfudi . re- 

sumpsi . 
έπίδοε Ηυετραν, porrige strigilem, 
περικατάμαΐόν absterge 
με . κατάμαΗόν me . terge 
μοι κεφαλήν και milii caput et• 
τούε πό6αε . δόε pedes . da 
εανδάλια . caligulas . 
ύπόδηεόν με . calcia me . 
έπίδοε έπικάρειον . adice amiculum . so 
καλώε έλούεω, bene lauisti, 
καλώε εοι έ'ετω . bene tibi sit . 45 1. ύπάγιυμεν cod. Paris. \\ 3. έ'γειρον cod. Paris. \\ 5. τάπόπατον cod. Paris, 
et Bins. 1 || 8. επάγει cod. Bins. 2, B. PJien. || 11. calcea B. Blienanus \\ 
13. corporis cod. Paris. \\ 14. ne cod. Monac, B. Blienamis. om. cod. Paris. \ 
dormita bene cod. Paris. || 20. luctemini cod. Paris, et Bins. 1 || 21. post cod. 
Bins. 1, Paris., item cod. Monac. per B. Bhcn. || 25. destiti om. cod. Paris. 
27. ueipaciu cod. Paris. | tanto cod. Paris. \\ 30. ήλειψα om. cod. Bins. 1 \ ευλειψον 
εϊλειψαο με τρίψον unxi unguem me frica cod. Paris.: unde άλειψαν, άλείψαο με 
τρίψον unge, unctum me frica Boucherius || 31. άλείψομαί με cod. Bins. 1 \ 
32. ίδρεΐο cod. Bins. 1 et 2 et Paris., B. Bhen. corr. Vulcanius || 33. έκλέλυμμαι cod. 
Bins. 1 et 2, B. BJien,, item cod. Paris.: corr. Boucherius \\ 37. 38. pisciuis subdiualem 
cod. Paris. \\ 41. 42. perfunde . . . perfudi om. cod. Paris. || 43. έπίδοε om. cod. 
Paris. || 46. μου την cod. Paris. || 47. καΐ hoc cod. Paris. \\ 48. εαντάλια και cod. 
Paris, εανδάλια και etiam cod. Bins. 1 || 48. caligulas cod. Bins. 1. caligas ceteri 
cum B. Bhen. || 49. et calcia cod. Paris, calcea B. Bhenanus || 50. εΐεαγε τον θείον 
adduce auunculum cod. Paris. | adduce etiam cod. Bins. 1 || 52. έ'ετιν cod. Bins. 1 '\ Η ERME ΝΕΥΜΑΤΑ EINSIDLENSIA 233 bore (I)be θρόνουο, date hie sedes, 
5ίφρου€, βάθρον, sellas, scamnum, 
biebpov, προ€Κ€φάλαιον . bisellium, 

ceruical . 
καθεΣου . sede , 

5 κάθημαι . sedeo . 
τί €τήκειο; quid stasV 
πλυνον ποτήριον laua calicem 
Obaxi θερμψ . aqua calida . 
cu-fKepacov πάνυ misce; ualde 

10 γάρ bιψώ . enim sitio . 
Kepacov πάοιν . misce omnibus . 
lie τι θέλει quis quid uult 
r\ άρτυτόν uel couditum 
ή κάρηνον, uel carenum, 

15 αυτό έκείνψ ipsum illi 

κε'ραοον . cu τί misce . tu quid 
θελειο; πλυνον uis? laua 
ποτήριον . κεραοόν calicera . misce 
μοι θερμόν, mihi calidum, 

20 μιΊ 2;εcτόv μήτε non feruens neque 
χλιαρόν, αλλά tepidura, sed 
ευγκεραετόν . βάλε temperatum . 

mitte 
νεαρόν . πρόεθεε recentem . adice 
άκρατον . τί ατήκετε; merum . quid 
statis? 

25 καθείεεθε . εάν sedete . si 

θέλετε, άναπεεωμεν . uultis, discum- 

bamus . - 
που κελεύειε; ubi iubes? εν πρώτω τόπψ in primo loco 
άνάπεεον . boc discumbe . da 
μοι γεύεαεθαι milii gustare so 

μαλάχαε ΖΙεετάε . maluas feruentes . 
έπίboc μοι χειρεκμάγιον . porrige 

milii mappam. 
κομίεατε . ibe afferte . uide 
ει εχειε si babes 

πεπεράτον . piperatum . 55 

έπίβαπτε . intiuge . 
χρώμαι . χρω . utor . utere . 
boc ευκωτόν da ficatum 
τρυφε()όν, tenerum, 
κίχλαε, γαλίκρεαε, turdos, glau- lo 

dulas, 
OpibaKttC . lactucas . 
είε it υμών uuus ex nobis 
άρτον κλάεη . panem frangat . . 
κλάεον ψωμούε . frauge c^uadras . 
bειπvήcατε . πάντωε cenate . pro- 45 

fecto 
έκεΐνοε άϊιόε ille dignus 
έετι παρ' ήμΐν est apud nos 
bειπvήcαι . boc cenare . da 
ταρίχιον, τριχίουε, salsum, sardinas, 
λόβια, όρμενον lobia, cyma 50 

μετά γάρου, cum liquamine, 
γογγυλωτόν, rapatum, 
opviv όπτήν, gallinam assam, 
ιμιλήπλευρα offas 
bia ίυυμύν, iuscellatas, 55 1. παίδεο, δότε et filii date cod. Paris. | huic cod. Paris, hue B. Rhen. || 3. Itis- 
selaum cod. Paris. || 6. έοτήκεκ cod. Eins. 2, B. Bhen. || 12. xic τί έθέλει Β. Ehen. 
δ τι αν τκ έθέλει cod. Paris. | quid quis Hauptius \\ 20. μηδέ Hauptiiis || 26. θέλητε 
Hauptius II 29. άναπέοετε et discumbite cod. Paris. \\ 32. χειρόμακτον cod. Paris. 
χειρομύγιον cod. Eins. 1 et 2, B. Rhen. \\ 3,i. 34. ίδέ eij ei δέ cod. Paris. || 34. nuni 
pro si B. Rhen. \ habeas idem || 40. κίκλαο cod. Eins. 1 et 2, B. Rhen. \ γαλίκρεαα om. 
cod. Paris. \ glandulas om. cod. Paris. || 41. θρικάδαε cod. Paris. \ lactncam cod. 
Paris. || 44. τόμουο χομουε cod. Eins. 1 || 49. ταριχόν cod. Paris. \ τραχίουο cod. 
Paris, τριχίδαε Vulcanius. τριχίαε Hauptius || 50. όρμηνον vel δρμηνον cod. Eins. 
1 et 2, B, Rhen. όρνιθον cod. Paris. \\ 50. 51. lobia auem liquamen cod. Paris. || 
52. raparum cod. Paris. || 54. ψιλήπλευρα om. cod. Paris. || 234 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA τεμάχια, δελφακα copadia, jior- 
cellum 

όπτόν . Bee τον assum . pone 

bicKOV μετά τρωΗίμων, discum cum 
escariis, 

ραφάνουε, radices, 
5 ήδυοεμον, mentam, 

ελαίαε λευκάε oliuas albas 

και τυρόν et caseum 

νεαρόπαετον, prosalsum, . 

oTbva, μύκηταε . tubera, fungos . 
10 τοϊε ύπηρετήεαει ministrantibus 

δότε δειπνήεαι date ceuare 

και τω μαγείρψ et coco 

και τραγή ματα, et bellaria, 

ότι καλώε quia beue 
15 ύπηρετηεεν . δότε ministrauit . date 

ύδωρ είε χεΐραε . aquam ad maims . 

κατάμαΗον exterge 

την τράπείαν . mensam . 

πρόεφατον δόε receutem da 
20 άπλοπότην . δόε phialam . da 

άκρατον . κεραεον merum . misce 

θερμόν ειε το calidum iu 

μείζον . ειε το maius . in 

μικρόν ήδεωε . paruum libeuter . 
25 ελπίζω γαρ spero enim 

άλλην ιδεΐν . aliam uidere . 

εάν έπιτρεπηε, si permittas, 

προπίνω coi . propino tibi . 

καλώε . λαμβάνω beue . accipio 
30 από εοΰ ήδεωε . a te libenter . bia τί ου πίνειε; ut quid non 

bibis? 
πίε, κύριε . bibe, domine . 
ητηεα και ουδείε jietiui et nullus 
μοι δεδωκεν . mihi dedit . , 
δόε ήμΐν da nobis 35 

γλυκέα πλακοΰντα . dulcem pliicen- 

tam . 
αρκεί ήμΐν . sufficit nobis, 
άγωμεν λοιπόν . eamus iam . 
άψον λαμπάδα . accende faculam . 
λαβε . καλώε sume . bene 40 

ήμάε εΐχεε . nos babuisti . 
παιδίον, έλθε', puer, ueni, 
εύλλεΗον ταΟτα . collige haec . 
πάντα τοΐε ίδίοιε omnia suis 
τόποιε άπόθου locis repone 45 

έπιμελώε . ετρώεον diligenter . sterne 
την κλίνην . lectum . 
έετρώεαμεν . και strauimus . et 
δι' αυτό εκληρόν ob ipsum durum 
έετιν; έΗετινάΗαμεν est? excussi- 5o 

mus 
και προεκεφάλαιον et puluillum 
έμαλάΗαμεν . moUiuimus . 
επειδή γάρ quia enim 
όκνηρώε α segniter quae 
αναγκαία ειειν, necessaria sunt, 55 
μηδειε έ'Ηω nemo extra 
διανυκτερεύη pernoctet- 
ή έΕελθη . aut exeat . 
εάν τινοε si cuius 3. scariis B. JRhenanus || 6. oleas cod. Paris. || 8. νεόπαοτον cod. Paris. 
νεόπηκτον Hauptius \ recentem cod. Paris. \\ 9. οιτνα cod. Paris. || 11. date am. 
cod. Eins. 1 \ detis cod. Paris. || 21. mere cod. Paris. || 24. άομέναιο cod. Paris. \\ 
31. et cod. Paris. || 36. γλυκΰν Boucherius \ glicia placintia cod. Monac. || 40. έ'λαβεο 
cod. Paris. || 43. 44. πάντα ταΟτα et ista omnia haec cod. Paris. | haec] ista cod. 
Eins. 1 II 50. έΕετεινάΗαμεν cod. Eins. 1 et 2 , B. Bhenanus \\ 51. et cod. Monac. 
et Paris, etiam cod. Eins. 1 et 2 \\ 52. molluimus cod. Eins. 1. uoluimus cod. 
Paris. II 54. ουκ όκνηρώε cod. Paris. \ segniter cod. Eins. 1, B. Bhenanus. leuiter 
cod. Paris. \\ 55. lacuna esse videtur: έποιήεαμεν fecimus add. cod. Paris. \ 
διανυκτερεύεη Hauptius || HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 235 

φωνήο άκούοω, uocem audiero, xix μήvec Εβραίων menes Hebrae- 
ou CUT χυυρήαω • uo^i parcam . orum 

αναλάβετε ύμάο, recipite uos, xx μήνεο 'Ρωμαίων menses Roma- 
κοιμάοθε, quiescite, norum 

5 και άλεκτρυοφωνία et gallicinio xxi περί των ί^μερών de diebus so 

με έΕυπνήοατε, me excitate, xxii περί των ςτοιχείων de ele- [156»^] 
ϊνα έκδράμω . ut excurram . mentis 

XXIII περί των άνεμων de uentis 

[ΐδβ""] πίναΗ τοΰ παρόντοε λεΗικού tabula χχιιιι περί θαλαεεών de maribiis 

praesentis dictionarii xxv περί των γλυκέων υδάτων de 
του περί διαφόρων ονομάτων de aquis dulcibus 

diuersis iiommil)iis xxvi περί ανθρωπίνων μελών de ss 
10 I θεών ονόματα deorum iiomma liumauis membris 

II περί τών εν τω abi] de iis quae xxvil περί τών ηλικιών de aetatibus 
in inferno xxviii περί τρόπων ανθρωπίνων de 

III περί θεοαεβείαο de religione morilnis humanis 

nil περί ναών ιερών deaedibussacris xxix περί φύεεωε άνθρωπίνηε de 
ν περί θυειών de sacrificiis iiatura humana 

1.'. VI περί εορτών de diebus festis χχχ περί γάμου de nuptiis 

VII oca εν θεάτρω quae in theatro xxxi περί ευγγενείαε de coguatione ω 

VIII oca εν εταδίω c[uae in stadio xxxii περί βρωμάτων de escis 
vim oca εν άμφιθεάτρω quae in xxxiii περί ποτών de potibus po- 

umphitheatro tionibus 

X oca εν ιπποδρομίω quae in circo xxxiiii περί κρεατοε de carne 

-Ό XI περί τών εν ούρανώ de iis quae xxxv περί bεuτεραc τραπεζηε de 
in caelo secunda mensa 

XII περί τών ουρανίων άετρων de χχχνι περί ιχθύων de piscibus « 
caelestibus signis χχχνιι περί πετεινών de uolati- 

XIII περί τών δώδεκα ίωδίων de libus 

duodecim signis xxxviii περί τών τετραπόδων de 
xiiii περί άετέρων de stellis quadrupedibus 

XV περί χρόνων de temporibus xxxix περί κuvηγηcίαc de uena- 
20 XVI μήvεc Ελλήνων menses Grae- tione 

corum XL• περί ερπετών και εκωλήκων de 

XVII μήνεε 'Αθηναίων menses Athe- serpentibus et uermibus 
niensium XLi περί άγροικίαε de rusticatione so 

XVIII μήνεε Αιγυπτίων menses xlii περί εργαλείων de ferramentis 
Aegjptiorum XLiii περί δένδρων de arboribus [157'J 3. ήμαο cod. Paris, et Eins. 2, B. Rhenanus \\ 6. me om. cod. Paris. 
21. ουρανών cod. \\ 46. πετειών cod. \\ 236 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 

XLiiii περί αμπέλων και τρυγητού οι Oeoi κατοικίδιοι lares, genii so 

de uinea et iiindemia oi θ€θΐ πατρώοι peuates 

XLV περί των λάχανων de oleribus οι θεοί θαλά€ειοι dii marini 
XLVi περί άνθε'ων de floribus ό ήμίθεοα semideus, indigenes 

XLVii περί Ο€πρίυυν de legiiminibus ό Kpovoc μεγιετοε Satunius pater 
XLViii περί πόλεωα και ιδίων αυτήα ό Ζεύε luppiter - so 

de ciuitate et proprietatibus eius ό ΤΤοοεώών Neptuuus 
XLix περί οικήεεωε de habitatione ό Πλούτων Pluto, Diespiter, Ditis 
L περί ένδομενίαε de supellectili ό Ήρακλήο Hercules 
LI περί οκευών και όετρακίνων de ό "Ηφαιετοο Vulcauus 

uasis et fictilibus ό 'Απόλλων Apollo 40 

Lii περί τεχνιτών de opificibus ό "Ερωε Amor 
10 Liii περί ιματίων de uestimentis ό Διόνυεοε Liber pater 
Liiii περί εκυτίνων de scorteis -i- ό Έρμήο Mercurius [ibS"^] 

de rebus ex corio factis ό Σάραπιε Serapis 

LV περί αρωμάτων de odoribus ό Άεκληπιόε Aesculapius 45 

LVi περί πλούτου de diuitiis ό "Αρηε Mars 

LVii περί πολιτείαε de ciuilitate -i- ό Ένυάλιοε Quirinus 

re • publica ό "Αδωνιε Adonis 

15 Lviii περί αρχόντων de magistra- 01 Διόεκουροι Castor et Pollux 

tibus ό ΤΤαλαίμων Portunus 50 

Liv περί νόμων de legibus ό Καρποφόροε Frugifer 

LX περί γραμμάτοδώαεκαλείου de ό Ύμεναιοε Hymenaeus 

ludo litterarum ό Έφιάλτηε Incubus, Succubus 

Lxi περί του αληθινού θεού de ό Σίλβανοε Siluanus 

uero deo ό Σάτυροι Satyri 55 

LXii περί τών αγγέλων de angelis το Θεεφατον Fatum 
20 LXiii περί τήε ψυχήε και δυνάμεων το Θεμιτόν, ή θε'μιε, Fas 

αύτήε de anima et uirtutibus eius ό Πάν Pan 

ό Σειληνόε Silenus 
157"] ονόματα θεών nomina deoriim ή "Ηρα βαείλιεεα luno regina eo 

οι θεοί αθάνατοι dii immortales ή 'Αθηνά Minerua 

οι θεοί ϊλεψ dii propitii Λητώ Latona [158"] 

οι θεοί ουράνιοι dii caelestes "Αρτερμιε Diana 

25 οι θεοί μεγιετοι dii maximi 'Ρεα Opis 

οι θεοί υψιετοι dii summi Ειλείθυια Lucina 65 

οι θεοί κύδιετοι dii gloriosissimi Ουρανία Vrauia, caelestis 
οι θεοί επίγειοι dii terrestres 'Αφροδίτη Venus 

oi θεοί υπόγειοι ή καταχθόνιοι manes Δήμητρα Ceres 

8. όοτρακίων cod. \\ 11. cKuxeiviov cod. \\ 17. γραμματοο δώαοκαλου cod. || 
65. Είλήθυια cod. \\ 68. Δημήτηρ con: eadem m. || HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 237 Νομία Pales 
ΤΤεραεφόνη Proserpina 
Κυβέλη Cybele 
μήτηρ θεών mater deorum 
5 Γαία Tellus 
Χθων Terra 
Ένυώ μήτηρ Άρεωε Belloua mater 

Martis 
Τύχη Fortuna 
Σεμέλη Semele 

[159'^] TTepi TM)V εν τώ "Αιδη de iis quae 
in inferno 
11 ό "Αώηο Infernus 

το Ευορνον Auemus 

ή "Αβυεοοο Ab3'ssus 

το Βάραθρον Barathrum 
15 ή Γεεννα Geenua 

ό Έρεβοο Erebus 

ό Τάρταροο Tartarus 

το Ήλύειον πεδίον Elysius caminis 

ό Δαίμων (lenius, Daemon 
20 ό Διάβολοο Calumniator, Diabolus 

ό Βελίαρ Beliur 

οί Δαίμονεο καταχθόνιοι Manes 

το ΤΤροοωττεϊα Laruae 

αι Λάμιαι Lamiae 
-6 ό Κενταυροο Centaurus 

ή Σκύλλα Seylla 

ή Γοργώ Gorgon 

ή "Αρπυια Harjiyia 

αι Εύμενίδεα Eumenides, Furiae 
:;ο αι Νάίδεο Naiades 

αι Έριννύεο Erinae 

αι Έκδικήοεια Mtrices 
[169'^] αι Άραί Dirae 

αι Μοΐραι, αι Κήρεο Parcae 
35 ή Κλωθώ Clotlio ή Λάχεακ Lachesis 

ή "ΑτροτΓΟΟ Atropos 

αϊ Όργαί Irae, Furiae 

ή Τιοιφόνη Tessipbone 

ή Άληκτώ Allecto 

ή Μεγαιρα Megaera 

ό Άχερων Acheron 

ή ΣτύΗ Styx 

ό ΤΤυριφλεγεθων Phlegeton 

ό Κωκυτόο Coeytus 

δ Χάρων Charon, Orcus 

ό Κερβερο€ Cerberus 

ό Μίνωα Minos 

ό ΑΙακόε Aeacus 

α! Φροντίδες Curae, Vltriees 

ή NOCOC Morbus 

το Γήραο Senium 

ό Φόβοε Metus 

ό Λοιμόο Pestis 

ό Λιμός Fames 

ή Στερηειο Egestas 

ό KOTTOC και TTOVOC Labor 

ό "Υπνος Soumus 

ό θάνατος Mors 

το Μϊεος Odium 

ή Λήθη Obliuio 

ή Δειλία Pauor III περί θεοςεβείας dc religioue [Ι6ϋ"] 
ή θεοςεβεια religio 
θεοφιλής religiosus 65 

ή θρηςκεία superstitio, religio, 

ritus 
ό ιερεύς sacerdos 
ό ιερεύς καίςαρος flamineus, salius, 

flamen 
ό ιερεύς έπι ςπονδής I'etialis 
ό ιερόληπτος fanaticus 7ο 56 60 '22. καταχθόνοι αηΙ. \\ 50. φραντί6€0 codex || 67. UpaeOc cod. || 68. καΐ 
epoc cod. II 238 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 

le'paE dialis, saliiis, accipiter το άγνευτήριον sacrarium 

auis βυυμόα ara 

ιεροφύλαΗ aedituus το θυ€ΐα€τήριον saiictiiarium 

veuuKOpoc aedilis templi το ociov castum, sanctum, pium 

ό άγορανόμοο aediliciiis, aedilis το θείον sacrum, sanctum, numen 4o 

5 έπιοτάοιοο stator, in aede iouis το άδυτο ν adytum 

statoris ό άδυτοε secretus, interior 

μάντκ diuinator το επήλαιον antrum 

ό cπλαγχvocκόπoc ariolus το dXcoc lucus 

ό όνειροκρίτηο coniector το ιερόν το εν akcei fanum 45 

ό οιωνοοκόποο augur το ιερόν πανόε lupercal 

10 ό θυοεκόποα aruspex αι hahec tedae 

ή όρνεοεκοπία augurium οι ιπττεΐε equestres 

το οιωνόν omen τα αναθήματα insignia 

οιωνίίομαι omiuor, auspicor ό κόεμοε ornamentum μ 

προμηνύω praenuntio, praesago αι άναγραφαί tituli [162'] 

[16Γ] το χρηετήριον oraculum αι ίωγραφίαι picturae 

1G οι χρηεμοί sortes, responsa τα θρόνια sedilia 

ό χρηεμοδότηε sortilegus τα δώρα dona 

ό κλήροε sors το εκήπτρον sceptrum 55 

τό θέεπιεμα oraculum, scitum ή άεπίε clipeus 

20 θεεπιωδεϊ ό θεόε respondet deus τα ξόανα sigilla 

οι θρηεκευταί cultores τό Ηόανον, τήε Άθηνάε palladium 

οι μύεται sacrati τα αγάλματα simulacra 

ό θεόληπτοε numine captus αι εικόνεε imagines co 

ό ένθουειών, ό έντεθουειαεμε'νοε οι άνδριάντεε statuae liumanae 

lymphatus, numine captus τα άνδριάντια statunculae 

25 ένθουειώ, θειάΖ;ω lymplior, insanio αι λαμπάδεε faculae 

ή θεία δωρεά indulgeutiae τα κύμβαλα cymbala 

βαεκαίνω fascino, inuideo, liueo ή εΟριγξ fistula c5 

άβάεκαντοε infascinabilis οι αυλοί tibiae 

ή εύνοδοε conuentus 
[161^] ιπι περί ναών ιερών de aedibus sacj'is 

30 ό ναόε ιερόε aedes sacra ν περί θυειών de sacrificiis [163"] 

τό ναιεκάριον aedicula, sacellum ή θυεία sacrificium 

τό ίδρυμα και καθίδρυμα delubrum τό ΘΟμα hostia, uictima το 

ιδρύω loco, colloco έπιθύω incendo 

τό ιερόν fanum ό έπιθύτηε incensor 

35 τό πρύναον antetemplum ό έρυείπελαε ignis sacer 1. cf. II χ). 33J, 10 ct Ιό II 62. άνδριανδια cod HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 239 η βοοθυοία immolatio 

καλλιερώ immolo, uictimo 

μοαχοθύτηο uictimator 

τα οπλάγχνα exta 
5 ή προοφορά oblatio 

το πεμΜ^ί mola 

ή le\a far, mola, ador 

μελιτηρόα, τα πόπανα liba plu- 
raliter tantum 

τα έπιχύματα libamiua 
10 ή άποθε'ωοια coiisecratio 

ό καθαρμός lustratio, expiatio 

αι λιταί preces 

ή iKCcia supplicatio 

ή ευχή uotum 
15 ή προοευχή oratio 

τα καθάρματα purgaraenta 
[1G3''] ή κάθαρειε repurgium, purgatio 

ό καθαρτικόε lustralis 

το θυμίαμα, ό λίβανοε και λιβο- 
νωτόε incensum, tus 
20 το θυμιατήριον turibulum, acerra 

τα καπνίεματα siiffimeuta 

θυμιώ suffio, acloleo 

[163"] VI περί εορτών do diebus festis 
εορτή festum 
ϋ5 η πανήγυριε celebritas 

αι άργίαι feriae, uacationes, cessa- 

tiones 
τα κρόνια saturnalia 
τα ολύμπια olj^mpia 
τα πύθια 
30 τα νέμε α 
τα ϊεθμια 
τα παναθήναια quinquatries, miner- 

iialia 
τα διονυεια bacchanalia τα έλευθε'ρια liberalia 
τα διονύεου μυετήρια bacclii orgia 35 
τα λύκεια lupercalia 
τα θεεμοφόρια, τα θαλύεια από 
του θάλλω, τα δημήτρια cerealia 
τα όροθεεια termiiialia 
τα νεκύεια, τα νεκρώειμα parentalia 
τα ποεεώώνια iieptuualia 40 

τα άπολλινάρια apollinaria 
τά εεράπεια isia 

τα άφροδίεια ueueralia [164'"] 

οι τρυγήειμοι uiiidemiales 
ό γενεθλιοε natalis 45 

ή αγορά nundinae 
το τηβεννοφόριον tegesforium 
ή πωγωνοκουρία barbitoria 
τά ιοχια pardia 

τά μεληεια didima 50 

τά εκαδιφορια alutaria 
ή ευωχία epulatio 
το ευμπόειον coniiiuium 
ό δεΐπνοε δημόειοε ceiia publica 
ή παραεκευή ceiia pura 55 

VII oca εν θεάτρψ quae in tlieatro [164"J 

το θεατρον tlieatrum 

τά παίγνια ludi 

το θέαμα spectaculum 

αι θεωρίαι spectacula go 

τά θε'ατρα spectatores 

παραπετάεματα aulaea 

θυμέλη scaena 

θυμελικόα scaenicus, histrio 

αεταί, αύληταί cantores βδ 

μίμοι mimi 

κήρυΗ praeco 

εαλπιετήε tubicen 

κιθαρψδόε citliaroedus 8. cf. Π ρ. 367, 10 et 413, 36 \\ 39. νεκωοιμα cod. || 49. cf. ρ. 171, 55 
50. cf. ρ. 171, 56 II 51. cf. ρ. 171, 57 || 54. οί δημόοιοο cod. cf. p. 17S, 4 |j 240 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA χοραύληο clioraules 
μecόχopoc mesochorus 
αύλητή€ symplioriiacus, tibicen 
κερατοπωλλοι corniceu 
5 ύδραύληα organarius 
01 ύδραυλαι organi 
[16 δ»'] όμηρκταί liomeristae 
κωμψ5όα comoedus 
τραγψδΟ€ tragoedus 
10 τά πρόουυπα personae 
πορκιοτήα pantomimus 
όψιοπαίκτηο, παροφθαλμκτήο prae- 

stigiator 
νευροβάτηα, οχοινοβάτηα fimiam- 

bulus 
cφαιpoπαίκτηc pilarius 
15 πο5οψόφοι podarii 

[165"] VIII oca ev ciabiLu quae in stadio 

ή τιμή hoiior 

το έ'παθλον praemium 

το βραβεΐον brauium, palma 
20 ό CTe9avoc corona 

ό άγων certameu 

ή epic contentio 

ό άθλητήc athleta 

ό nUKTi"|c pugil 
25 01 bpoμeΐc cursores 

01 παλαιcταί pancratiastae 

01 άγωνκταί certatores 

01 δκκευταί 

cυvbpoμή concursio 
30 cuYKpicic comparatio 

cύμβλημα commissio 

ή βαλβίc 

ό καμπτϋc, ή vucca, ό καμπτήρ 
carceres IX oca ev άμφιθεάτρψ qnae in am- [lee•"] 

phitheatro 
ή φιλοτιμία mimus 35 

ό 9iXOT^oc editor muneris 
το περιβόητον famosum 
01 τόττοι loea 
ή πύλη porta 

οι βαθμοί gradus 40 

αι e'Eoboi uomitoria 
ό Kua6oc cyathus, cotula 
ή ψηφοφορία suifragium 
ή dμμoc hareua 

01 παράβολοι liarenarii 45 

01 κυνηγοί uenatores 
ή ίιβύνη uenabulum 
ό θηpιoμάχoc bestiarius, uenator 
ό bικτuoOχoc retiarius 
ό άκόλoυθoc secutor 50 

01 μονομάχοι gladiatores 
01 πηδηταί, οι άλματιcταί salitores 
οι πρσκληταί prouocatores 
οι ραβδούχοι lictores 
ό bήμιoc carnifex • [166"] 

ό κατάbικoc damnaticius 56 

ό bevbpoβάτηc arborarius 
οι θepιcταί messores 
αι πυγμαί pugna 

ή πepικeφαλαία galea eo 

ό λόφoc crista 
ή cιbηpα ferrea 

χ oca ev iππobpoμίψ quae in circo [i67'] 

ό ιππόbpoμoc circus 

αι ιππobpoμίαι circenses ludi 65 

αι νικηταί uictores 

01 καμπτήpec carceres, metae 

ή vucca meta, calx 3. άυληγηο cod. \\ 4. cf. p. 172, 47. scr. κβραταύληο || 5. ύδραυλιγήο cod. ]| 
11. cf. p. 172, 56 II 12. cf. p. 172, 42 \\ 15. cf. p. 172, 55 || 33. komtctoc cod. \ vuouca 
cod. II 42. cotulla cod. \\ 43. ψηφηφοριά cod. || 53. cf p. 173, 33 \\ HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 241 ό ύδροχόοο caualis 

ό όβελίοκοα obeliscus 

ό τεθριπποο quadriga 

ή Ευνωρία biga 
5 οι ίεύΗιπποι iimctores 

ή θύρα ianua 

το άρμα cursus 

ηνία retiuaculum, habena 

ό fivioxoc auriga 
10 ό κημόο camus 

ό χαλινόα frenum 

ό ιμάα lorum 

ή μάζτιί flagellum 

ό bpόμoc cursus 
15 ό mnOTHC και ιππεύο eques 

οι cnoubaciai fautores το άcτpov signum, astrmn, sidus 

ό xaXaHiac galaxias 

ό Κηφεύα Cepbeus 

ό άρκτοφύλαΕ, ό βοώτηα bootes 

ό ςτεφανοο corona 4ο 

ό ΊΗρακλήα Hercules 

ή λύρα fidicula, lyra 

ό δλωρ olor 

ή Kaccioneia Cassiopea 

ό TTepceuc Perseus as 

ό ήνίοχοο auriga, beiiiocbus 

ό οιετός sagitta 

ό άετόο aquila 

ό δελφίν deljiliiuus 

ή 'Ανδρομέδα Andromeda 50 

ή eXXoc haedus ή πίετριΕ pistrix 
[167"] XI περί τών ev ούρανώ de iis quae ό Ώρίυυν Orion in caelo 

ό ούρανόο caelum 

ό oupavioc caelestis 

•Μ ό δλυμποα olympus 

ή οφαϊρα sphaera 

ό kukXoc circulus 

ό ετρογγύλοε rotimdus 

ό πόλοε poliis 

'25 ή ανατολή ortus 

ό ύττερίων oriens 

ή 5UCIC occasus 

ή μεεημβρία meridies 

ό άρκτοε septentrio 

no ό άΕων axis 

ό πολυε κύκλοε orbis 

ό κόεμοε mundus 

ή οικουμε'νη orbis terrae 
">ί το ετερε'ωμα firmamentum ό Ήρώανόε Eridanus 

ό λαγωόε lepus 

ό κύων canis, syrius 

ό άργοε argo 

ή ϋδρα hydra 

ό Χείρων Chiron 

ή άρκτοε ursa 

το θυειαετήριον ara 

ό άρκτοΟροε arcturus 

αι πλειάδεε pliades, uergiliae 

ό δράκων draco 

ό όκόε uffa 

αι ύάδεε hyades 5δ 

[17S"J 60 XIII περί τών δώδεκα ζωδίων de 

duodecim signis 
ό KOioc aries 
ό ταυροε taurus 
οι δίδυμοι gemini 70 

[178»'J XII ττερί τών ουρανίων άετρων de ό καρκίνοε cancer 
signis caelestibus ό λ ε' ω ν leo 1. ύδροχοο CO,'/. II 37. galaxia cod \\ δ1. έλτοο cetus cod. \\ 65. cf. p. 170, 8 

Corp. gloss, lat. torn. III. lu 242 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA ή παρθενοο uirgo 
ό ίυγόο libra 
ό οκορπίοα scorpio 
ό τοΕότηα Sagittarius 
[1791] ό aiYOKepuuc capricoruus 
6 ό ύδροχόοο aquarius 
οι ίχθυεα pisces 

χιιιι π€ρι άοτερων de stellis 

ό άατήρ stella 
10 ό πλανήτηα^ ό KXavi-jc planeta 

ό άπλανήο stella fixa 

ό cupioc syrius 

ό κομήτηα cometa 

ό Kpovoc Saturuus 
15 ό Zeijc luppiter 

ό "Apnc Mars 

ό "HXioc Sol 

ό '€ρμή€ Mercurius 

ή 'Αφροδίτη A^enus 
20 ή Οελήνη Luna 

ό Φω€φόροα 

ό Έιυοφόροο, "Ecrrepoc Lucifer 

ή έμμηναία οελήνη menstruosa luiia 

έμμηνα menstrua 

[189"] XV περί χρόνου de temporibus 
26 ό xpovoc tempus 

ό αιών aeuum, saeculum 
ό αΐώνιοο aeternus 
ή α'ιωνιότηα aeternitas, diuturnitas 
30 aei semper 

πάλαι και έκ πολλού iamdudum 
ό aeibioc pereuuis, perpetuus, sem- 

piternus 
το άείδιον sempiternum, perpetuum 
ή ά£ώιότη€ perpetuitas, perennitas, 
eyelas 
35 ή ϊνδικτοο, ή ινδικτυών indicio πενταετήα quinqueimalis 

τα ολύμπια olympia 

ό ένιαυτόο amius 

το νέον ετοα nouus annus 40 

ένιαύειθ€ amiuus 

ό χειμών hiems 

ή τροπή χειμερινή bruma 

το εαρ uer 

έαρινόο uernus [ΙΘΟ'"] 

το θεροο aestas 46 

το φθινόπωρον, το μετόπωρον au- 

tumnus 
ή ιοιμερία, το Ίεημεριον aequa dies, 

nos aequinoctium 
ή 'κημερία εαρινή aequinoctium uer- 

nale 
ή ιεημερία φθινοπωρινή aequinoc- 50 

tium autumnale 
ή θερινή τροπή solstitium 
ή νεομηνία noua luua • i • initium 

mensis 

XVI μήνεο Ελλήνων menses Grae- 
corum 

ό δυετροα martins 

Ηανθικοε ajjrilis 55 

άρτεμίειοα mains 

δευειοε imiius 

πανεμοα iulius 

λωοε augustus 

γορπιαιοε September go 

υπερβερεταιοο October 

bioc nouember 

άπηλλαΐoc december [ISO'»] 

άυδηναΐοε ianuarius 

περιτιοο februarius 65 

XVII μήνεο 'Αθηναίων menses Atlie- 
niensium ήπεvταετηpίclustrum,quinquennium ό γαμήλιων martius 54 — 65. graeca vomina reliqui itt invent, item i). 243, 13 — 54, 39 — 63. HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 243 άνθεοτηριών aprilis 

ελαφηβολιών mains 

μουνυχιών iunius 

Θαργηλίων iulius 
δ οκιρροφοριών augustus 

έκατομβαιών September 

μεταγειτνιών October 

ίπττobpoμιuύv iiouember 

πυανεψιών december 
10 μαιμακτηριών ianuarius 

πο€€ΐδ€ών februarius 

XVIII μήνεο Εβραίων menses He- 
braeorum 

ο ίάρ martins 

νηααν aprilis 
15 οιεθονάν mains 
[isf] θαμνί iunius 

άβ iulius 

ελουλ augustus 

Bepci September 
20 μουροονάν October 

χαοαλευ nouember 

τηβηθ τηβήθ december 

οαβάθ ianuarius 

abap februarius 
2.'> XIX μηνε€ 'Ρωμαίων menses romano- 
rum 

iavouapioc ianuarius 

φευρουάριοα februarius 

μάρτιοο martins 

άπpίλλιoc aprilis 
30 μάιοο maius 

iouvioc iunius 

iouXioc iulius 
auYoucTOC augustus 

οεπτε'μβριοα September 
35 όκτώβριοο October 

νοεόβριοο nouember 

δεκε'μβριοο december 
[181"J XX μήνεα Αιγυπτίων menses Aegyp- 
tiorum τοβι 

χωίχ 40 

φαμενώθ 

φαρμονθί 

μενωά 

ίωρυχ 

έπιφί 45 

μεεωρί 

θωθ 

φαωφί 

αθήρ 

χοιάχ 5ο 

XXI μήνεο Άοιανών και Βιθυνίων 

menses Asianorum et Bithyni- 

corum 
ό biovucioc September 
ήράκλειοε October 
bioc nouember 

μεvbικηc december 55 

όρατιοε iaiinarins 
περιτηα februarius 
άρήιοο martins 
a9pobicioc aprilis 

bημητpιoc mains [182""] 

ήελιοο iunius ei 

έρμαΐοε iulius 
μητρώοο augustus 
Cappadoces menses a ΧΠ signis ac- 

cipiunt 

XX περί των ημερών de diebns 65 

ή ήμε'ρα dies 

αι KttXavbai kalendae 

αί νόνναι nonae 

αι ε'ώοί idus 

ri έβboμάc bebdomada 70 

αι έορτάειμοι ημε'ραι festns dies, 

festi dies 
ή eπιτηbεία ήμερα nefastus dies, 

fastus dies 
αι άναπόφαντοι ήμε'ραι nefasti dies 
16* 244 HERMENEVMATA EINSIDLENSTA αι άγοραΐαι ήμεραι nundiuae 
αι έπακται ήμε'ραι epactales dies 
αι κρίοιμοι ήμεραι critici dies 
αι οπονδιοφόροι fetiales 
5 ή νυΕ ηοχ 
ή ώρα liora 
[182"] ή ροπή momentum 

ό δρθροο diluciilum^ matutinum, 

ante lucem 
η ήώc anrora 
10 ή αυγή iubar, lux, sj)lendor 
ή ανατολή ortus, proprie solis 
ή ττρωή mane 
πρωινόν matutinum 
ή έοπερα uespera 
15 ή 9avcic και δείλη, ή όψία ώρα 
crepusculum 
δψιμοο tardus, serus 
ό λυκόφυυτοα diluculum, crepusculum 
ή CKOTia και το cκότoc tenebra 
ή άλεκτρυοφωνία, το άλεκτορο- 
φώνιον gallicinium 
20 ή ήαυχία conticinium 
ή αγρυπνία uigilia, lucubratio, ex- 
cubium, prouigilium , insomnia, 
excubiae 
TO πληροοεληνον plenilunium 
εωθεν, πρωί matutino, antelucem 
αΰριον eras 
25 x6ec και εχθεο lieri 
[182^] εήμερον hodie 
νΰν nunc 

πάλαι και εκ πολλοΰ iamdudum 
άρτι, vεuJcτί, νέον uuper, nouiter 
30 ποτέ' aliquaudo 
μετά post et cum 
πεμπτηο ήμεραο nudius quintus 

XXII περί οτοιχείων de elementis 35 [182••] 
45 τό οτοιχεΐον elementum 

το πυρ ignis 

ό αήρ aer 

τό ϋδωρ aqua 

ή γη terra 

Εηρόο, άvικμoc siccus 

ύγρόο humidus 

ή ίκμάε, ή νοτία liumor 

ή ικμααία uligo, humor 

ή άχλύο nebula 

ή νεφέλη, τό vέφoc nubes 

επινέφελον nubilum 

ή CKia umbra 

ό γνόφοε, ή ομίχλη, ή άοβόλη caligo 

τό CKOTOC tenebra 

ή ευδία serenum, sudum 

ευδιοο serenus 5ο 

ή γαλήνη tranquillum 

ή bpococ ros 

δροαερόε roseidus 

δροείζει, ψεκάζει rorat 

αι ψεκάδεε,- οι εταλαγμοί, οι ετα- fis 

γόνεε, οι θρόμβοι guttae, stillae, 

stillicidia 
ή πομφόλυΗ bulla aquae 
ραίνομαι, ραντίζω aspergo 
βρέχει pluit [iss^ 

υω pluo 

ή βροχή και ό ύετόε pluuia eo 

ό δμβροε nimbus 
ή επιομβρία imber 
ή καταιγίε, ή άελλα procella 
ό λαΐλαψ, ή εάλη tempestas 
ό κατακλυεμόε diluuium 65 

ή χάλαΖΙα grando 
ευρρήγνυται ή χάλαγα grandinat 
ή χιών nix 

ό νιφετόε nix et pruina 
νίφει ningit 70 41 νοπία codex \\ 49. εύδρία cod || 70. φείφβι cod. HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 245 ό κρυμόο, το ψΰχοα frigus eiipioc αήρ circius 

ό παγετός congelatio, glacies, gelu, Ιέφυροζ zepliyrus 

pruina ή μεςημβρία fauouius 

ό κρύοταλλοα crystallus, glacies ό άπαρκτίαα aquilo 

ή πάχνη gelu, glacies, pruiiia, βορράα boreas stiria 
Γ. ή άςτραπή coruscatio, fulgur 

άοτράπτει mieat, fulget 

ή βροντή touitrus 
[I83»j βροντά tonat 

ό Kepauvoc, ό οκηπτόο fuhueii 
10 κ€ραυνώ fulmiuo 

κεραυνωθεία tactus, lulminatus 

ή ipic iris 

ό εειεμΟ€ terrae motus 

ή άναθυμίαοκ, ό άτμόο uapor 
ΐΓ. ή θερμαοία caliditas 

ή φλόΕ iiamma 

ό baXoc titio, torris 

ό άνθραΗ carbo 

ή άνθρακιά pruiia 
20 ή έετία focus, Vesta 

ό έοτιοΰχοο uestalis 

ό καπνόε fumus 

ό καπνοδόχος 

ό επινθήρ scintilla 
25 ή αιθάλη fauilla 

ή άεβόλη και ό άεβολοε fuligo 

άεβολώ I'auillo έργάτηε chorus 

vOTOC notus 

νοτινός australis 

λίψ africus 

λιβόνοτος auster 45 

πελάγιοε altanus 

ή άντίπνοια uentus coutrarius 

ό κατ' ουράν άνεμος secundus 

uentus 
ή θύελλα tur})0, procella 
i\ γαλήνη tranquillitas 00 

xxiiii περί θαλαςεών do niaribus [I8i"] 

ή θάλαεοα mare 

ή ύόράλμη aqua salsa 

ή άγχίαλος iuxta marc, littoreus 

locus 
ό λιμήν portus 55 

ό λιμενάρχης portitor 
το εν λιμενι τέλος portitorium 
ό ναύςταθμος static 
το πέλαγος aequor, pelagus 
ό κλύδων acstus, gurges, fluctus, 60 

mida ή ςποδός και ή ςποδιά, ή ετακτή ό ςάλος fluctuatio emis 
ή λιγνός fuligo lucernae 

[184'Ί XXIII περί άνεμων de uentis 

.ii ό άνεμος uentus 
πνέει, φυςα suffiat 
ό άπηλιώτης subsolanus 
καικίας caecias 

35 εύρος eurus το κΰμα unda, fluctus 

κυμαίνει uudat, fluctuat, aestuat 

ή εϊλιγΗ uortex, uertigo, uortigo 

ό κόλπος sinus 65 

ό φάρος pliarus 

ό φάριος μύρμη£ pliarus 'Alexandrinus 

ή χάρυβόις cliarybdis 

ή ςκύλλα scylla 

ή ςύρτιες syrtes 70 27. άcβeλώ cod. \\ 29. fungus cod. || 33. π pro φ sup. ficr. || 47. άντίπνεια cod. 246 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 

ό eupmoc euripiis ό βόρβοροα, ή i\uc limus, cenum 

ό pocKopoc bosphoriis ό ποταμός fluuius 

[ΐδδ""] ό ωκεανός oceanus, atlanticum, ποτάμιοο fluuialis, fliuiii 

magnum mare ό ρύαΗ riuus 

ή μεοόχωροο, το μεοόγειον, ή καθ' ό χείμαρρος torrens 35 

ημάς e.aXaccamediterraneum mare έκβολαι ποταμών ostia 

5 ή αχαϊκή θάλαεοα acliaicum mare αι πηγαί, cajjita flmiiorum 

abpiac κόλπoc adi'iaticus sinus κελαρυΖ^ει το ubuup murmurat aqua [18G'] 

άμβρακιωτική θάλαοοα ambracium ραίνομαι, ραντίζω aspergo 

mare ή διάρροια defluxus, distillatio ω 

τό τυρρηνικόν πελαγοε tyrrhenum ό πομφόλυΕ bulla aquae 

mare ή γέφυρα pons 

όeυHeιvocπόvτocponticum,euxinum ό ύδραγωγόο, τό ύδραγώγιον aquae 
10 ό πόντοα pontus ductus 

ό έλλήοποντοε liellespontus οι εωλήνε€ fistulae 
ή προποντί€ i^ropontis 

τό ίωνικόν πελαγοε ionicum mare χχνι περί ανθρωπίνων μελών de 45 
ή καεπία θάλαεεα easpium mare humanis membris 

15 τό κιμμερικόν πέλαγοε cimb.ricum τό μελοε membrum 

mare ό άνθρωποε homo 

τό αιγαίον πελαγοε aegeum mare τό άνθρωπάριον bomuncio 

ή ερυθρά θάλαεεα mare rubrum ό άνήρ uir 

τό ικαρικόν πε'λαγοε icarium mare τό εώμα corpus so 

τό ivbiKOv πέλαγοε indicum ή εάρΕ, τό κρέαε care 

τό έπιφανεε cutis 

20 XXV περί τών γλυκέων υδάτων de ή ώτειλή και ούλη cicatrix 

aquis dulcibus τό αίμα sanguis 

ή πηγή ions ή χολή bills, cholera 55 

τό φρέαρ puteus τό φλέγμα pituita, plilegma 

τό ευλλογιμαΐον ύδωρ, ό λάκκοε ή μελαγχολία atra bills [186"] 

ύδατοε lacus τά όετέα ossa 

[I85"j τό ύδροετάειον, ό λάγυνοε lacuna ό χόνδροε cartilago, alica 

25 ή κρήνη, ή δεΕαμένη cisterna τό τραγανόν callosum 

ό κολυμβήθρα, ή πιεκΐνα piscina ό μυελόε medulla 

τό ελοε palus, stagnum ή φλέψ uena 

ή λίμνη τό νεΰρον neruus 

λιμνάζω stagno ό εφυγμόε pulsus 

30 λιμνώδηε palustris ή κεφαλή caput 60 18. icarum cod. (| 38. κβλαρίζει cod. || 43. τό ύδραγιυγόο cod. \\ 52. έπίφανοο 
cod. II 58. όοτά corr. νι. 1 || 63. eupov cod. HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 247 το βρεγμα, το όπκθοκεφαλον oc- 
ciput 

το ήμίκρανον sinciput 

ό αύχήν collum 

ό έγκεφαλοο cerebrum 
5 ό ύμήν membrauum 

ή θρίΕ capillus 

ή κόμη coma 

ή ούλόθριΕ, ό ouXoc crispus 

οΐ πλόκαμοι crines, 
10 οι βόοτρυχοι cincinni 
[187•^] ό μαλλόο cirrus 

ή πολιά canities 

ή δψκ facies 

ή πρόςοψια aspectus 
15 το eiboc species, uultus, qualitas 

το μετωπον frons 

ή ρυτία ruga frontis 

ρυτώδηο rugosus 

οι οφθαλμοί oculi 
20 ή κόρη pupilla 

τά όμματα lumina 

ο\ κανθοί anguli oculorum, hirqui 

τά δάκρυα lacrimae 

τά βλέφαρα palpebrae 
2δ ή όφρύο cilium 

το μεεόφρυον intercilium 

το έπιεκύνιον supercilium 

οι κρόταφοι tempora 

τά ώτα και ώτία aures 
30 ή ακοή auditus, auris 

ό μυκτήρ nasus 

ή ρίν naris 
[187"] ό μύζτάί quod infra nares 

ή μύΗα mucca, purgamentum narium 
35 ό μύΕων muccosus 

ή πνοή flatus, spiritus, spiratio 

ή δοφρηεκ olfactus το ετομα os 

το περιετόμιον rictus 

τά χείλη labra 4ο 

τά μύλα mala 

ή ειαγών maxilla 

ή γνάθοε bucca, maxilla 

οι όδόντεε dentes 

οι τομεΐε primarii dentes 45 

ο\ κυνόόοντεε canini dentes 

οι γομφίοι, ό γόμφοε, ό γονιαΐοε 

molares 
αϊ βυαι, αι ούλαι gingiuae 
ό ούρανίεκοε palatum 
ή εταφυλή uua 5ο 

ή γλώεεα lingua 

ή υπογλιυεείε sublingua [188•^] 

6 είελοε saliua 
τό πτύεμα sputum 

ή φάρυγγεε fauces 55 

τά παρίεθμια tonsillae 
ό λάρυγΕ gurgulio 
ή αρτηρία arteria 
αι παρειαί genae 

τά μήλα mala eo 

τό γενειον l)arba, mentum 
ό άνθερεών submeutum 
ό χνοΟε, 6 λάχνοο lanugo 
ό λαχνήειε lanuginosus 
ό γενυε guttur 65 

ό βρόχθοε guttur, gula 
ό λαιμόε gula 
ή εφαγή iugulum 
ό ώμοε humerus 

ό ωμοπλάτη armus 70 

τό νώτον dorsum 
αι Ευνωμίδεε scapulae 
τό μετάφρενον interscapulum [188"J 

ή ράχιε spina liominis 1. βλέγμα cod. \\ 17. pmic cod. || 18. ριπώδηο cod. || 48. ita codex || 54. ττλυομα 
cod. II 59. ταρ€ΐαί cod. || G3. λαγχμόο cod. || 66. βρόχος cod. \\ 70. υϋμοπλατηα cod. || 248 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA ή άκανθα spina hominis et piscis 
01 νεφροί renes, liimbi 
ό βραχίων brachium 
ό άγκών lacertus 
5 μύεα musculi 
μαοχάλη axilla 
Xeipec manus 
τεναρον media manus 
παλαιετήε, οπιθαμή, δοχμή palmus, 
ρ alma 
10 δεΕιά dextera λαιά 

άριοτερά sinistra . λαιά leua 
ράπιεμα alapa 
γρόνθοα pugnus 
δάκτυλοι digiti 
15 όνυχεε imgues 
άρθρα articuli 
άντίχειρ poUex 
[189^ λιχανόε index 
μέεοε medius 
20 μεεοδάκτυλον interdigitus 
παράμεεοε amiularis 
μικρόε paruus 

το ετήθοε, το ετερνον pectus 
μαετοί ubera 
25 άκρομάεθιον papilla, ruma 

θηλή mamma, mammilla, ruma, 

papilla 
γάλα lac 

θηλάζω lacto et aliquando lacteo 
ετόμαχοε stomachus 
30 επάθη costa 
πλεΟρον latus 
υποχόνδρια praecordia 
κοιλία uenter, aluus, aqualiculus 
γαετήρ uter 
35 όμφαλόε umbilicus 
λαγών ilium λαπάρα abdomen, ilium hominis 

ή όεφύε lumbus [189'"] 

καρδία cor 

πνευμων pulmo 40 

ήπαρ iecur 

λοβόε fibra, fiber 

κάετωρ fiber 

χολή fel 

επλήν splen, lien 45 

επληνικόε lienosus 

έντερα intestina 

μεεεντερα interanea, uitalia 

έγκατα uiscera 

ετεαρ, λίποε, πιμελή adeps, pinguedo 50 

κύετιε uesica 

έφήβειον pubes, pecten 

πρωκτόε, ήλακάτη, κώλοε, πυγή, 

cuius 
πυγή anus [190'] 

τα κώλα nates 55 

εάθη inguen 
δυδιμων ueretrum 
άκροβυετία praeputium 
ιΗύε clunis 

δρχειε testes eo 

αιδοία uerenda 
γλουτόε natis, coxa, clunis 
μήτρα uulua, matrix 
κυεόε cunnus 
γόνοε, γονή semen hominis, fetus, 65 

soboles, proles 
άγονία sterilitas, infecunditas 
κόπροε stercus 
αφοδεύω, χείω caco 
άφουρώ demeio 

ούρον urina 70 

ιδρώε sudor 
άφρόε spuma 6. ascella cod. \\ 9. οπιθανη cod. || 25. jjupilla gruma cod. || 27. γαλή cod. 
43. acTiup fibr^ cod. || 50. πιμενη cod. || 57. αιδοΐον.'' || HEEMENEVMATA EINSIDLENSIA 249 XOipabec scrofulae 

μηρόα femur 
[190"] μεαομήρια interfemora 

ύπομήρια intertrigines 
δ κοτύλη coxa 

γόνυ genu 

eniTOvaiibec patellae 

αγκύλη πobόc poples 

άγκύλαι poplites 
10 ουμβολή commissura 

άντικνημία tibia 

γαοτροκνημία sura 

κνήμη crus 

TO πέλμα, ό άοτράγαλοα talus 
15 ή πτέρνα calcaneus 

πουα pes 

ταροόο, πέλμα, το εφυρόν planta 

ϊχνη uestigia 

[19FJ XXVII περί των ίιλικιών de aetatibus 
20 ή ηλικία aetas 

ήλικιώτηε, ηλιΕ coaeuus 

έ'μβρυον embrio 

θηλάζων lactans 

νήπιοε, βρε'φοε infans 
25 παϊε, παώίον, παώάριον puer 

κόρη puella 

έ'φηβος ephebus, impubes 

άφθοροε impubes, inuestis 

έπακμάίω adoleseo, pubesco 
;'.o έ'πακμοε κόρη uiripoteus, uirago, 
adulta 

ήβη pubes, pubertas 

ηβών, ήίθεοε, έφήλιΗ puber 

ϊουλοο lanugo 

μεΐραΗ adolescens 
35 μειράκιον adolescentulus 

νεανίεκοε iuuenis μεεήλιΗ mediae aetatis [i9l"] 

άφήλιΗ adultae aetatis 

άνήρ uir 

γέρων senex ίο 

πρεεβύτεροε senex uel senior 

πρεεβεΐον, το γήραε senium uel 

senecta 
πρεεβυτηο decrepitus 
γραΟε anicula 
γηραλεοε grandaeuus 45 

XXVIII περί τρόπων ανθρωπίνων de 

moribus liumanis 
τρόποε mos, modus 
ευδοΕοε gloriosus 
λαμπρόε clarus 

κόεμιοε ornatus 00 

εύλαβήε religiosus 
ευλαλοε eloquens 
άγαθοποιόε beneficus 
κακοθελήε malitiosus 
βαρύηχοε raucus 05 

όιωρθωμενοε emendatus [192'] 

φιλάνθρωποε liumanus 
άπάνθρωποε iidiumanus 
έυόμιλοε ali'abilis 

έυκίνητοε mobilis, inconstans "o 

εύπάροχοε praestabilis 
έρεθιετήε incitator 
δειεώαίμων religiosus, supersti- 

tiosus 
Ίερόευλοε sacrilegus 
έ'μπειροε peritus 
άπειροε imperfectus et infinitus 
ευνήθηε assiduus, consuetus 
εί)ζωνοε expeditus 
ιδιοπράγμων sui negotii 
παρέχων praebens 65 70 13. erus cod. || 17. πελτα cod. \\ 24. βρ^βοο cod. \\ 28. άνθοροο cod. || 29. έττικ- 
μάΐιχ) cod. [| 55. reuens cod. \\ 250 HEK.MENEVMATA EINSIDLENSIA κόλαΗ blaudus, adulator 

εύφυή€ ingeniosus 

άφυήο bardiis 

I'coc aequus 
5 πκτΟ€ iidelis 

ctKiCTOC infidelis 

άκρατης intemperans 
[t92"] ετοιμοο paratus 

άνετοιμοο imparatus 
10 άγριοο ferus, agrestis 

ελεήμων misericors 

άνελεήμων immisericors 

άνελεήο immitis 

έμβρόντητοε attonitus 
ίδ άκριτόμυθοο sensatus 

ιΐλίθιοε hrutus 

είλικρινήε sincerus 

τολμηρόο audax 

άγροικοε agrestis 
20 εύτυχήο felix 

XaXoc loquax 

γοργόε argutus, agilis 

άγαθόο bonus 

KaXXiCTOC optimus 
25 άοημο€ ignobilis 

έπίεημοε nobilis, insignis 

ήδυε inanis 

άηδήε iusuauis 
[las'•] φρόνιμοε prudens, sapiens 
30 άφρων insipiens 

άεφαλής tutus 

άμεριμνοο securus 

οώφρων modestus 

ήοφαλιομένοε cautus 
35 γλυκύε dulcis 

χρηετόε commodus, utilis 

άχρηετοε iucommodus 

βλαβερόε nocuus 

άναίτιοε insons 45 [193^] 
50 55 δίκαιοε iustus 

τίμιοε, φίλοε carus 

ταχυε, ώκύε uelox, celer 

βραδυε tardus 

παχύε crassus 

ήευχοε quietus 

ατακτοε inquietus 

μείλιχοε mitis 

κομψόε bellus, scitus 

άπλοΰε simplex 

διπλοΟε duplex 

λόγιοε disertus 

άληθήε uerax 

ψευετήε mendax 

εύχερήε facilis 

πεπαώευμενοε eruditus 

εύεεβήε pius 

τέλειοε perfectus 

έπαίτηε mendicus 

πτωχόε, πενηε pauper 

άθλιοε miser 

αιδήμων uerecundus 

άναίεχυντοε impudens 

μνήμων memoriosus 

φιλόΗενοε liospitalis 

άπαλόε, τρυφερόε tener, lasciuus 65 

ήμεροε mansuetus 

παιγνιώδηε lusor 

δαπανηρόε sumptuosus 

ϋττοτττοε suspectus 

ειγηρόε taciturnus 7o 

ευχρηετοε frugi [194''J 

ταπεινόε humilis 

εύτράπελοε iocosus 

άχάριετοε ingratus 

δεδιδαγμενοε doctus 75 

άμαθήε, άπαίδευτοε indoctus 

άκάρόιοε excors 

εν τοΐε καπηλείοιε ganeo 60 2. άφυήο cod. \\ 34. ήοφαλη€μος cod. |) 75. διδαγμενοο cod. \\ HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 251 άμνήμων immemor 

κωμαςτήο lasciims, procax 

acujTOC luxuriosus, prodigus 

πόρνοα fornicator 
5 μοιχόο moechus 

πλoύcιoc dines 

ευοχήμων honestus 

μακάριοο beatus 

copapoc barosus 
10 έργάτηο operarius 

δαψιλήο largus 

oHuc acutus 

λιμόΗηροο famelicus 

ctboXoc sine dolo 
[194"] φιλόπονοα studiosus 
16 καματηρΟ€ laboriosus 

έραοτήα amator 

προοφιλής amabilis 

καθαρόο mundus, purus 
20 ακάθαρτος immundus 

εύεκτοο uiuidus 

avucTiKOc efiicax 

έ'ρημοο desertus 

YVUJCTOc notus 
20 ctTvuucTOC ignotus 

έπίθυμοο cnpidus 

προδότης proditor 

έπιθετης impostor 

γόης maleficns, magus 
30 προπετής proteruus 

έ'ςχατος nouissimus 

άρπαΗ rapax 

μιαρός scelestus 

φθορεύς corruptus 
35 πονηρός nequam 

ακίνητος immobilis 
[I9b^] απότομος temerarius 

ςπαταλός delicatus φονεύς liomicida 
ληςτής latro 
κλέπτης fur 
όχληρός molestus 
φρικτός horribilis 
βάναυςος mechanicus 
δραπέτης fugitiuus 
λοίδορος maledicus 
δειλός timidus 
χορταςτός satiabilis 
άχόρταςτος insatiabilis 
αχανής amens 
μιςητός odiosus 
κραυγαςτής clamosus 
κυλλός mancus 
επίορκος periurus 
πλάνος seductor 
καταπότης uorator 
άπληςτος, φιλάργυρος auarus 
λίχνος gulosus 
αιςχροκερδής sordidus 
άνόςιος impius 
θυρεπανοίκτης directarius 
έμπυριςτής ineendiarius 
άπελάτης abigeus 
άδολέςχης carpulus 
μαμμόθρεπτος lacticulosus 
αυτάρεςκος sibi placens 
τυμβορύκτης sepulcliri uiolator 
αυςτηρός tetricus, austerus 
ύποδοχεύς receptor 
έπαφρόδιτος uenereus 
μέθυςος ebrius 
μυθολόγος fabulosus 
ολέθριος pemiciosus 
ςκληρόςτομος oridurius 
ώτακουετής auriculosus 
πολυπράγμων curiosus 50 60 65 70 7. εύχημων codex || 22. ήνυοτικοο cod. || 44. βάνακοο cod. \\ 64. scr. garrulus 
(. laticulosus cod. || 66. auxiupecKOC cod. \\ 67. τυμβροχυχηο cod. \\ 252 EERMENEVMATA EINSIDLENSIA υπερήφανος superbus 

κατάρατος maledictus 

άποοτερητήα fraudator 

πλαοτογράφοο falsariiis 
[196»'] ουδαμινός uugator 

6 καταγύναιθ€ mulierosiis 

καταφρονητήα coutemptor 

πορνοβοςκόα leno 

άνδραττοδκτήα plagiarius 
1« καταφαγάα comestor 

πλάατηα fictor 

ύμνητής delator 

μαινόμενος insauiens 

μάχιμος rixosus 
i^ άλόγιςτος mconsideratus, temera- 
riiis 

ψιθυριοτής siisurrator 

δυςςεβής facmorosus, impius 

άνεγκλητος, άμεμπτος sine cri- 
rniue 

γογγυςτής murmiiriosus 
20 ψιλόε expeditus, agilis, uiidus 

πελειοε liuidus 

παντοδαπός uarius 

ςτρεβλός, έπαρίετεροε peruersus 

[196"] XXIX Txepi φύεεωε άνθριυπίνηε de 
natura huinana 
25 φύειε natura 

μήκοε longitudo 

ετάειε statura 

μεγεθοε maguitudo 

μεγαε magnus 
:!o μακρός longus 

βραχύς breuis 

τετράγωνος cpiadrus 

επιφανής insignis 

εύειδής speciosus εύμορφος formosus, pulcher 35 

ωραίος lautus, pulcher 

ευπρεπής decorus 

ςαπρός foedus 

τριχώδης pilosus 

πολιός canus ίο 

φαλακρός caluus 

μιΗοπόλιος caluaster 

πωγωνικός barbatus 

αγένειος imberbis 

άρτιγενειος primae barbae -ts 

ήδύςτομος iocosus [idl^] 

ηδύς iucuudus, suauis 

γελαςτής ridiculosus 

ορθός rectus 

απόκληρος, άρτιος integer 5o 

άςτεΐος festiuus, lepidus, urbanus, 

luculentus, scitus 
ιςχνός gracilis 
λεπτός macer 
λεπτόχρως macilentus 
παχύς piugiiis δδ 

έπίρρινος nasutus 
ςιμός presso naso 
λείος lenis uel leuis 
κυρτός, κυλήτης gibljerosus, curuus 
πρόκοιλος uentrosus i5o 

κυλλός claudus 
χωλός clodus 
κάτουλος cicatricosus 
άλαλος, άφωνος mutus 
κωφός surdus 65 

ςτραβός strabus 

μονόφθαλμος monoculus, luscus [197"] 
πηρός orbus 
τυφλός caecus 

ρυτώδης rugosus 70 

ψελλός balbus 10. καταφευγοο cod. || 45. aprifivoc cod. || 48. fe\iacTr]c cod. || 50. cf. JJ- 180,34''] 
54. λεπτόχοο cod. \\ 56. έπίρρην coi/. || 59. cf. p. 180, 41 || 63. cicatrosus cod. ' 
68. uopoc cod. II 70. ρυπώδηο cod. || 71. ψέλιοο cod. \\ HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 253 οΕυκεφαλοα cillo 

vavvoc nanus 

repac portentum, monstrum 

νωθρόο languidus 
5 ώχρόο pallidus 

πε'λειοο, πελειώδηο liuidus 

μελάγχρουο fuscus, caeruleus 

euxpouc bono colore 

κομψόο belliis, scitus 
10 αιθίοψ aetliiops 

άλφώbηc uarius 

XeuKOc albus 

μελαα niger 

SavGoc flaiius 
15 πυρρός rutilus 

[198'"] XXX περί γάμου de niiptiis 

γάμοο nuptiae 

ή έπιγαμία eoinibium, matrimo- 
nium 

γαμήςιμος nubilis 
20 γαμική raatrimonialis 

γαμήλιον coniugale 

γαμήλιοα genialis 

γαμέτη uxor, nupta 

γαμουμαι nubo 
v.-, γαμώ uxorem duco 

έγγαμίίω marito 

προίΕ, φερνή dos 

ομόζυγος coniux 

άλοχοο uxor 
30 γυνή mulier 

αρςην raasculus 

θήλεια femiua 

παρθενοο uirgo 

άνήρ uir 
35 νύμφη sponsa 

άρμοετή desponsata 

τα εδνα sponsalia νεόνυμφοε, νεόγαμοε noua nupta [198"] 
έπιγαμβρία, άγχιετεία affuiitas 
νυμφίοε, μνηετήρ sponsus 4ο 

παράνυμφοε, προμνήετρια, γαμοετό- 

λοε pronulja 
άγχιετεύε affinis 
πενθερόε, κηδεετήε socer 
πενθερά, έκυρά, κηδεετρια socrus 45 
γαμβρόε gener 
έγγόνηε άνήρ progener 

nurus 
έγγόνου γαμετή pronurus 
ττατρωόε uitricus, patruus so 

μητρυιά nouerca 
πρόγονοε priuignus 
προγονή priuigua 
δαήρ leuir 
τροφεύε nutritor 
θρεπτόε alumuus, nutritus 
τροφόε, θρεπτειρα nutrix 
εύντροφοε collactaueus 
μαϊα obstetrix 
τίκτω pario 
ώδίνω parturio 
ερωμένη arnica 
παλλακή, παλλακίε, άντίπαλοε, ίήλη 

pellex, conculnna, succulja 

χχχι περί ευγγενείαε de coguatione 
ή ευγγε'νεια eoguatio c5 

ευγγενήε coguatus 
τιμία ευγγένεια cara cognatio 
εκ προγόνων ευγένεια prosapia 
έΗ άρρενογονίαε άγχιετήε agnatus 
οι γονεΐε parentes το 

πατήρ pater 
μήτηρ mater 

μητροκαειγνήτη^ θεία πρόε μητρόε [200"] 
matertera [200'•] 
56 60 1. cillio cod. II 2. vavoc crxh || 35. νύφη cod. || 254 HERMENPVMATA EINSIDLENSIA θεία πρόο πατρόα amita 

Geioc πρόο πατρόα, πάτρων, πα- 

τράόελφοο patruus 
eeioc Kpoc μητρός, μήτρων, μη- 

τρά66λφοο auimculus 
πάπττοο auus 
5 μάμμη, τήθη auia 
τηθίο προμάμμη 
τίτθη ή παιδαγωγός 
τιθηνόα, ή τροφός 
οι πρόγονοι maiores 
10 έπιγονή proles, propago 
άπογονή progenies, posteritas 
το τεκνον natus, filius 
θυγατήρ, γνηαα filia, uata 
ή θυγατρώή iieptis, filiaster 
15 εγγονός nepos 
έγγόνη neptis 
άπεγγονος abuepos 
απόγονος pronepos, posterus 
[20 F] αδελφός όμοπάτριος germauus, con- 

sanguineiis 
20 αδελφός γνήςιοο frater carissimus • 

uel legitimus 
αδελφή soror 
φυςικός ό νόθος spurius 
υποβολιμαίος, ειςποιητός, έπείςακτος 

suppositus 
ανεψιός, έΗάδελφος consobriuus 
2Γ. νεθης postumus 

άδελφιδοΰς fratris uel sororis 

filius 
λόχια puerperium 
ή νεοτόκος puerpera 
νεογνόν receus partu 
30 ςτεΐρα sterilis 
χήρα uidua 

[201"] περί βρωμάτων de escis βρώμα esca 

φαγεϊν, έςθίειν comedere 

εφόδια cibaria, commeatus 3δ 

τροφή cibus 

χονδρίτης cibariolus 

προςφάγιον pulmeutum, ferculum 

ό πόλτος pultis 

όψοπωλεϊον popina 40 

άρτος panis 

καθαρός mundus, caudidus 

λευκός albus 

λαμπρός spleudidus 

οικιακός domesticus 45 

ρυπαρός sordidus 

ςτερεός, ςκληρός durus 

απαλός mollis 

άγοραςτός erapticius 

κρίθινος ordeaeius so 

ό άκρατιςμός ientaculum 

το αριςτον praudium 

ό δείπνος ceiia 

δείλη, δείλιςμα mereuda 

όψία uespertina [202»] 

έωα matutina ^^ 

τα άλευρα και άλφιτα farina 

τα μεγαλευτά grandia 

ή ςεμίδαλις siraula 

τα πίτυρα furfures eo 

ή ίύμη fermentum 

άζυμον ηοη fermeutatum 

ό ίυμίτης fermentatum 

τα κοπτά copadia 

λιπαρά pinguia 65 

καπνιςτά fumigata 

δ Ζωμός ius 

άρτυςις conditura 

άρτυτόν conditum 

αρτυμα condimentum 70 

άρτύω condio, condito 3. scr μήτpωc || 23. ύπoλtμαιoc cod. \\ 2G. άbeλφovc cod. || 37. χουδρίτηο cod. HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 255 το άλαςάρτυον sale couditum 

το aXac sal 

άλμυρόν salsum 

το Kpeac caro 

5 ώμόν crudum 

[■202'i] έφθόν coctum 

το εψημα lixuin 

ή eψηcιc coctura 

ό έψητήα coctuarius 
10 έκίεοτόν elixum, buUitum 

lew bullio 

όπτόν assum 

τηγανητόν frixum 

τηγανίζω frigo, frixo 
1Γ) τηγάνη patella frixoria 

φρυκτόν, πεφρυγμενον tostum 

κατακεκαυμενον combustum 

δίυγρον madidum 

ειτευτόν saginatum 
20 το ύπογάετριον abdumen 

ό τυρόε caseus 

ό χλωρόε τυρόε caseus recens 

XXXIII περί πότων de potioiiibus 

ό πότοε potus 
25 το έ'κπωμα poeulum 
[203'"] έκπωμάτιον pocillum 

ρόφημα sorbitio 

ροφητόν sorbile 

ροφώ sorbeo, uoro 
30 κραειε potio, temperatio 

ό οινοε uiuum 

νε'οε noims 

παλαιόε uetus 

εύώδηο odoriferus 
35 το γλευκοε mustum 

έ'ψημα defrutum, sapa, passum 

το μελίκρατον, το οινόμελι mulsum ακρατον merum 

ακρατον meraculum 

ύδαρεε aquatum 

oHoc acetum 

οΗύκρατον temperatum acetum 

το ύδωρ aqua 

ψυχρόε frigidus 

γαλακτώ5ηε gelidus 

νεαρόε recens 45 
[203"] χλιαρόε tepidus 

θερμόε calidus 

ευγκεραετόε, έ'γκρατοε tempera- 

tus 
κεκεραεμενοε mixtus 5ο 

ήδυε suauis, dulcis 
πικρόε amarus 
το ύδρόμελι aqua mellita 
το γάρον liquamen 
ό χυλόε, ό όπόε succus 55 

χχχιιιι περί κρεατοε de carui- 

bus 
το κρεαε και ή εάρΕ caro 
χοίρειον porciiium 
5ελφάκειον porcellinum 
γαλακτιον lacteum βο 

αϊγειον capriuum 
έρίφειον liaedinum 
αρνειον aguinum 
βόειο ν bubulum 

μόεχειον uitulinum [204'] 

δαμάλειον uaccinum 66 

έλάφειον ceruiuum 
λαγώειον leporinum 
τράγειον hirciuum 

δόρκειον capreolinum το 

χήνειον anseriuum 
άλεκτόρειον capouiuum 1. (/. 1). 184, 13 II 2. cf. p. 184, 12 \\ 15. τήγανον? || 39. έκρατον cod. 
40. ubpaic cod. \\ 60. cf. p. 187, 36 \\ 256 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA XXXV πβρι aeuiepac τραπεζηα de xxxvi περί ιχθύων cle piscibus 

secimda mensa ό ιχθύα piscis 

ή όπώρα pomum ό aXieuc piscator 

τα άκρό5ρυα tirones, poma, niices το αγκκτρον hamus 
ό πλακουα, ό ψακτόα placenta το beXeap esca αι μελιτώματα mellita 
οι kukXickoi circuli 
οι γλευκΐται raustei 
τα κάρυα iiiices τα δίκτυα, αι €αγήναι retia, proprie 

piscatorum 
το άμφίβληοτρον iaculus 
ή Xemc και η φολίο squama αι icxabec, τα ιοχάδια caricae, Εηρά ό δράκων draco 45 CUKtt 

10 οι φοίνικ6€ dactyli 

αι τηγανΐται f'rictulae 
[•204"] α\ άδελφίδεο palmidae 

οι βάλανοι glandes 

τα οτροβιλεα nuclei 
15 ή οταφιο και άεταφίο uua passa 

τα κάετανα castaneae 

οι θερμοί lupini 

τα λεπτοκάρυα auellanae 

τα οΗυκυαμα fabae acetosae 
20 ή οταφυλή uua 

τά cuKa ficus 

τα άπια pira 

τά μήλα mala 

τά μελίμηλα maciana 
2Γ. αι ρόαι mala grauata 

τά κυδώνια cytonia 

τά κοκκύμηλα pruuae 

τά δαμαεκηνά damascena 

τά θάεια amigdala 
30 τά ςυκάμινα mora 

τά χρυεόμηλα armoniacia 

τά οΐδνα tubera 205^] τά άωρα immatura 

άκμαΐοε uegetus, maturus, adultus ή εκιά umbra 

3Γ, ή άλμυρίε saliuncula ή ραφίε acus 

ή έλαία olea ή κίχλα turdus ό χρυεοφρυε aurata 

ό κωβιόε cobius 

ό CKOpoc scarus 

ό caupoc lacertus 

ό θύννοο thyimus 

ό κυνόδουε deutrix 

ό κέφαλοε mugilis 

ό νάρκη torpedo 

ό βάτραχοε rana 

ό γόγγροε congrus 

ό έ'γχελυε anguilla 

ή μυρήνη, εμύραινα mureua 

ό όκτάπουε polypus 

ή εηπία sepia 

ό κάραβοε locusta 

αι μαινίδεε maeiiides 

ό βλαιεόπουε scaurus 

ό βόμβυΕ bombyx, saudix 

ή τρύγων turtur 

ή γαλΓ] mustela 

ή άφύα apyia, balaeua 

το βουγλωεεον, βουγλοε, το βλαυ- 

τίον solea 
ό γλαυκόε caesius, glaucus 
όνίεκοε asellus [205"] 65 [206'] 
71 II. τηγανηται cod. || 12. cf. ΐ). 185, 9 || 24. μελιμελλα cod. || 27. κοκκύμελλα 
cod. II 35. cf. p. 185, 27 jj 48. scaurus cod. jj G6. αφρια cod. || G7. βλαυτιμον cod. \\ HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 257 ή Gpicca sardina 
ή τάριχοα salsum 
μελάγχρουα ululata 
μυλοκόττοο molidicus 
5 Hi9iac gladiolus 
ό άοταχόο locusta ή καλιά, ή veoccia nidus 
νεοαοεύω nidifico 
veoccoc pullus, nidus 
πτεροφόρον pemiiger uel aliger 
πτερόπουο alipes 
το μνούδιον pluma 35 [206^ 01 κάχλικεο corriculae, genus li- ό ράμφοο rostrum macae 

ό λάβραΕ lupus 

ό μελάνουροα oculata 
10 αι άκρίδεε locustae 

αί καρίδεε camari 

ό εύαΗ rhombus 

ή έρυθρίε, έρυθρΐνοε rubria 

οι γόμφοι succides 
ΐδ ό κεετρεύε lielio 

ή κόκκυΗ cuUio 

ή τρΐγλα mullus 
[•20G"] ή άλιΕ alex 

ό άνθίαε alilupia 
20 ό τευθίε lolligo 

οι εωλήνεε tibrae 

ή εάρπη salpa 

ή πηλαμύε pelamus 

οι κόχλίαι cochleae 25 XXXVII περί των πετεινών de uo 
latilibus 

το πετεινόν uolucer, uolucris 

το δρνεον auis 

οι δρνιθεε aues 

ή πτήειε uolatus 
30 το πτε'ρον penna 

ή πτέρυΗ ala 

πετομαι nolo 

ό πτερωθείε pennatus 

πρόε τη γη πετόμενοε iuxta terram ή γλαΟΗ noctua 
uolitans ό έ'ποψ upupa ό άετόε aquila 

ό ιέραΕ, το οΗυπτεριον accipiter 

ό κίρκοε falco 

ό γύψ uultur uel miluus 

ό αλέκτωρ, ό άλεκτρυών gallus 

ή ορνιε galliua 

ό ταώε, ό ταών pauo 

ό φαειανόε phasianus 

ή περ5ιΗ perdix 

ό γερανοε grus 

ό πελαργόε ciconia 

ό χήν anser 

Χ] νήεεα anas 

ό ετρουθοκάμηλοε striitio 

ό γρυψ gryphes 

ό φοϊνιΕ phoenix 

ό ικτίε, ή φήνη miluus 

ό κύκνοε cygnus 

ή φάεεα palumba 

ή περιετερά columba 

ή τρύγων turtur 

ό κόψιχοε, ό κόεευφοε merulus 

ή κίχλα turdus 

ό όψήρ, ή ορτυΗ coturnix 

ή ήθυρά mergus 

ό κόκκυΗ cuculus 

κοκκύίω canto 50 [206"J 
56 6δ ή νυεοε nysus 
ή εκύλλα scylla 7. cf. p. 1S7, 28 II 16. kokkuc cod. \\ 19. cf. II p. 227, 2ά \\ 20. πευθήο codJ\ 
21. cf. p. 187 , 24 || 36. veoccieuu) cod. || 41. ίιαφοο cod. \\ 58. ίκτϊνοο.? || GO. cf. 
p. 188, 2 II 63. κοκιχοο cod. \\ 65. cf p. ISS, 11. 12 \\ G6. αϊθυια.? || 

Corp. gloss, lat. torn. Ill, 17 258 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA νυκτικόρα? bubo 
[207'] ή vuKTepic uespertilio 

epojbioc ardea, fidicina 
ή αϊθυια fulica 
Γ) ή Kicca pica 
ή αρπυια harpy ia 
αι οτυμφαλίδεο stymphalides 
ό cτpoβυλoc stropylus, aegyptia 

auis, per os coieiis 
ή αηδών luscinia, philomela 
10 άοτραγαλϊνο€, ή άκανθυλλίο car- 
duelis 
ή cuKaXic ficediila 
ή φυληριο eercedula 
KopubaXoc, Kopuboc alaiula, ga- 

leriuH 
ό άλκυών alcyoiie 
15 ό KoXoioc graculus 
ό λευκόγρυψ ossifragus 
ό κόραΗ coruus 
ή κορώνη coriiix^ curiiicula 
κρώίει ή κορώνη 
20 ό τροχίλοο 

η €6ΐ€οπυγή, ή ϊυγ?, ό ceioupoc 
Cauda tremula 
[207"] ό δενδροκολάπτηο, ό όρυοκολάπτηο 
picus 
ή μελιοοα apis 
ό τεττιΗ cicada 
25 ή ToHaXXic grillus 
ή μυΐα musca 

ό oicrpoc asilus, tabanus, oestrum 
ή aKpic locusta 

ό κάνθαροο scarabaeus, crabro 
:io ή εφήΗ uespa 
ό κηφήν fucus 
ή πυραλλίο ignicula, pyrallis ό κώνωψ, ή εμπίο, ό βομβυλιόο 

culex 
ο\ οίνοκώνωπεο l^iboues 

χχχνπι περί τετραπόδων de qua- 35 

drupediljus 
τά τετράποδα quadrupedia 
τα ήμερα mansueta 
τά άγρια fera, agrestia 
τά βοεκήματα, τά θρέμματα pecora [208'] 
τά πρόβατα pecudes 40 

το κτήνοε iumeiitum, pecus 
το θηρίον, ό θήρ belua, fera 
ό πώλοε pullus 
VI κάμηλοε camelus 
ή δορκάε dama, caprea 45 

ό ϊπποε equus 
ή φορβάε equa 
ό όνοε asiiius 
ό ήμίονοε, ό όρεύε mulus 
ό βοΰε bos 50 

μαρυκάται ruminat 
5 βούβαλοε urus, bos siluester 
ή δάμαλιε uitula, uacca 
ό μυκηθμόε mugitus 
μυκηρίζω 55 

μυκαται και μυυκαται mugit bos 
ό χοΐροε porcus 

ό ευε και ύε sus [208"] 

ό ευφεόε uolutabrum 
ό δέλφαΗ porcellus, maialis go 

ό κάπροε, ό εύαγροε, ό χλούνηε, 

ό μονιόε, ό χαυλιόδουε aper 
ή γρομφάε, ή γρόμφαινα scropha 
γρυννίίω gruimio 
ή αϊΗ και μηκάε capra 
το αιγάριον capelia g5 4. α1θ€ΐα cod. \\ 9. ανδων cod. \\ 12. cf. ρ. 188, 41 || 13. lauda cod. || 21. ceico- 
πυγίο.^ |1 25. cf. II χι. 459, 25 || 29. scabro cod. || 34. bibrones cod. || 55. cf. II 
2). 373, 58 II 61. χλοννηο μονιύο χαυλιώδηο cod. \\ 63. grinnio cod. || HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 259 φριματτονται aiyec 

φpιμαγμόc 

εριφοο haedus 

το πρόβατο ν και ή oic ouis 
5 βληχάται ή oic belat 

ό άμνόο, το άρνίον agnus 

ό τράγοο, ό χίμαροο hircus, caper 

ό Kpioc aries 
[209^^^] ό έ'λαφοο ceruus 
10 ό λέων leo 

ή λέαινα leaena 

βρυχάται ό λέων 

ή πάρδαλιε pardus 

το πανθήριον hmx 
ΐδ έλεφαε eleplias 

τίγριε tigris 

άρκτοε iirsus 

λύκοε lupus 

ώρύεται ό λύκοε ululat 
2) κύων cauis 

ρύγχοε rictus cauis 

λάπτει proprie cauis ■ i • larabit 

ύλακτεϊ latrat 

εκύλαΕ, κυνάριον, εκυλάκιον catel- 
lus 
[209"] ύλακή latratus 
20 νεβρόε liiimulus 

αϊλουροε felis, maptola 

άεπάλαΗ talpa 

χελώνη testudo 
30 έχΐνοε ericius 

ϊετρι2 istrix 

άλώπηΕ uulpes 

λαγωόε lepus 

πίθηΗ simia 
35 γαλή mustela 

ποντικόε sorex 

μΰε mus αγροικοε μυε 

άρουραΐοε μυε bufo, sorex sil- 

uestris 
μυοΗόε glis 4o 

μυάγρα muscipula 
αϊλουροε, αιλουρίε catta 
εαύρα lacerta 
άεκαλαβώτηε stellio 
ό βάτραχοε raua 45 

XXXIX περί κυνηγεείαε de uenatioue [210^] 
ή κυνηγεεία, ή θήρα, ή θήρευειε 

και θήρεια ueuatio 
ή θηρευτήε και κυνηγόε, ό θηρήτωρ 

uenator 
ή ΖΙιβύνη ueuabulum 
τα δίκτυα, θήρατρα, άρκυεε και 5ο 

ετάλικεε, πλέγματα retia, casses 
ή ποδάγρα, ή άρπεδόνη, ό βρόχοε, 

ή πάγη και παγίε compes, la- 

queus, pedica 
το όρυγμα fossa 

το άκόντιον iaculum, ueuabulum 
ή βολίε spiculum 

το τό^ον arcus 55 

το βε'λοε sagitta 

XL περί ερπετών και εκυυλήκων de 

serpeutibus et uermibus 
έρπετόν serpens 

ό όφιε coluber " [210"] 

λεβηρίε spolium eo 

ό βαειλίεκοε regulus, basiliscus 
ό δράκων draco 
ή έχίδνη uipera 
λεπίε, φολίε squama^ 
ό κεράετηε coruuta 65 

ό άεπίε aspis 26. λ€βροο cod. II 30. hericus cod || 31. cf. p. 189, 39 || 40 μυοΗιοο cilis 
cod. II 48. θηρ€υηο cod. jj 51. άρπβδονα cod. \\ 

17* 260 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 

ubpoxooc, ή ubpoc aquarius μεοοφαράγγιον, ή νάπη και το 

ή διψάο situla νάποα conuallis 

ό τυφλείαα caecula βουνόα, λόφοο, και γεώλοφοο coUis 

ή βδε'λλα suga, hirudo^ sangui- άνάβααιε cliuus 

suga κατάβαοιο decliuus 

5 ό εκώληΕ uej,-uiis κάταντεε decliuum 4ο 

ό οήα tinea κατακλίνω declino, immergo 

ή βρώεκ lieruca καταντώ deueuio 

ό ε'λμινε lumbricus κατακλινήε cliuosus 

ό KOpic cimex κρημνόε praecipitium 

10 ή ψύλλα pulex κρημνίΖΙω praecipito 45 

ό φθείρ peduuculus άκρότομοο 

οι Kovibec lendes άβατοο iuaccessus 

ό μύρμηΗ formica οπήλαιον, άντρο ν speluuca^ antrum 

ό φωλεόε lustrum [212»] 

[21 Γ] XLT περί άγροικίαο de rusticatioue biuijpuH cuuieulus 50 

Ιό ή αγροικία rusticatio όπτήρ 

άγροικοα, γεωργόε rusticus οκοπιά, περιωπή spelunca 

χώρα, αγυιά regio bιαcφαγή amfractus 

ενορία territorium πεpίoboc amfractus, ambago 

περίχωρον circumregio πεpιobεuτήc lustrator 55 

20 χωρίον fundus περινοατώ peragro, lustro 

πεbίov camjjus πεbειvόv campestre 

τοπαρχία pagus έεπαρμενον semiuatum 

κτήμα, κτήειε possessio, praedium επερμα semen 

άγρόε ager το επόροε satio, sementa 60 

25 άγpίbιov agellum επορεύε sator 

έπαυλιε uilla, stabulum, ouile, ha- επείρω semino 

bitatio γόνιμοε fertilis 

αγροφύλαΗ agri custos άγονία sterilitas, infertilitas 

όροθέάον finis έ'ρημοε desertus 65 

δροε, δριον terminus, coufinis πετpώbηε scopulosus, petrosus 

30 όροθεεία terminatio άκαvθώbηε spiuosus 

γείτων uicinus άνήροτον, άγεώργητον, αργόν in- 
[2ΐΐ"]όροε mous cultum 

πεbίov έπίπεbov campus planus ένεργόν, γεωργητόν cultum [212^] 

άκρωτήριον, προμυκτήριον, bειpάε ούθαρ uber 

promontorium, Alpes γη είργαεμενη terra culta 

35 κοιλάε, φάραγΗ uallis νεαειε noualis terra 

2. cf. p. 190, S II 3. scr. caecilia || 9. Kopoc cod. || 11. φθείν cod. || 17. όγρυια 
cod. II 36. φάραΗ cod. \\ 70. ουδαρ cod. || HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 261 οπορίμη γη aruiim, statina terra 

dpoupa rus, seges, ariuim 

νομή pabulum, pastus, possessio 

γενημα segenies 
5 ττλεθρον iugerum 

ή €κaτόμ^xeboc centuria 

βώλοο gleba 

χωράφια arua 

TO βωλάριον glebula 
10 βωλοκοπώ occo 

pwXoKOKOC occiliator 

άροτριώ aro 

ή apoipiacic aratio 

αυλαζ sulcus 
15 αυλακίίω sulcum duco, hiulco 

ίευγνύω imigo 

Σευγηλάτηα bubulcus, arator 
[2i:v] 6 xvouc puluis 

το οκύβαλον stercus 
20 το βόλιτον, το βόλβιτον iiinus 

τάφροο scrobs 

βόθροα scrobs, fouea, fossa, lacuna 

όρυγμα fossa 

άναοκάπτω fodio 
25 χώμα agger, cumulus 

εύθηνία copia, ubertas, annona, 
abundantia 

0epoc messis et aestas 

θερίΣ^ω και άμώ meto 

θεριεμόα, άμητοο messis 
30 θεριετήε messor 

εργάτηε operarius 

έπκιτκμόο frumentatio 

χόρτοο faenum 

άγρωοτκ gramen, filix 
35 χιλή, γράετκ farrago 

άχυρον palea 
[213"] κάρφοα festuca κεράτιον siliqua 

είφων auena, cicuta 

κώνειον cicuta 4o 

οτάχυο spica 

άνθε'ριΕ, αθήρ arista 

κάλαμοα liarundo, cicuta, calamus 

bovaE caima 

καλάμη stipula, culmus •ΐδ 

αυλόε, άττό καλάμου cicuta, auena 

δεομη χόρτου manipulus 

εφΟρα malleolus 

καλάβροψ pedum, pastoralis uirga 

καλυβη casa, teges 00 

καλΰβιον tugurium 

καλιόε casa, tugurium 

καλύβη άφρων magalia, mapalia 

άλωε area 

άλωή tritura 55 

άλοητόε trituratio 

άχυρον ])alearium [214'^ 

τυκάνη και 5ουκάνη ή άλοώει τούε 

άετάχυαε 
εωρόε, θημών, θίν aceruus 
ειτών granum 60 

αποθήκη, ώρριον horreum 
βοοετάειον stabulum 
εύειον suillum 
ιπποετάειον equorum statio uel 

stabulum 
τό ποίμνιον ouile 65 

βουκόλιον armentum 
μάνδρα septum 
άγελη, τό πώυ grex 
θρέμματα, βοεκήματα pecora 
έ'ριον lana ''ο 

κτήνη iumenta 
ίωα animalia 
οίκονόμοε dispensator 1. cf. Π χ). 436, 1 II 4. cf. ρ. 199, 71 || 5. πλέκτρον cod. || 19. κύβαλον cod. 
21. ταφρον cod. || 35. χιληο tod. || 39. ςτιφών cod. || 56. άλαιντόο || 70. έΕιον cod. || 262 HEIIMENEVMATA EINSIDLENSIA [2 14«] άγpovόμoc uillicus 

pouKOXoc armeutarius 
βοηλάτηΓ, βουφορβόο bubulcus 
όνηλάτηο asinarius 
5 χοιροβοοκόο, ουβότηα subulcus 
ιπποφορβόο, ίππότηο equarius 
ποιμήν opilio, pastor 
ποιμαίνω pecora pasco, rego ή αμαΗα, άρμάμαΗα carrus 
τετρυυρον 
τετράπυυλον 
άΗυυν axis 
τροχός rota 

KepKic radius, κνήμη και κνημία 
χοινικίο foramen ligni in quo uolui- 
tur rota uel modiolus rotarum αιπόλοσ, αιγονόμος caprarius, upilio πλήμναι modioli 10 μκθωτός mercenarius 

αμήνοο examen apum, aluearium 

αίμβλον alueare 

κήπος hortus 

κηπωρόο hortulanus 
15 όπωροφυλάκιον pomarium 

φραγμόο sepes 

διάφραγμα iuterseptum 
[215'] θριγκόο, τριγχόο maceria 

δρχατοο, αμπέλων, δρχοι antes 
20 ό λειμών pratum 

παράόειεοε, λιβάε, ευήνεμοε locus 
amoenus 45 iTUC, αψιο, περιφορια, περιφέρεια 

circumferentia 
έπίεωτρον, ό κανθόε cautlii 
παράεωεμα asmodes 
άντυΗ semieirculus al) una rota ad 

alteram super axem 
Ivjoc iugum 

ρυμΟ€ temo, και ιετοβοεύε poetice 
ίεΟγοε par 50 

ζευγλαι, λεπαδνα, μαεχαλιετήρεε [216'•] 

iunctorium ad collum buculi uel 

lora quibus bourn colla iugo 

circumligantur ευακιθ€ umbrosus, amoenus, opacus άρατρον aratrum KaiacKioc 
ευήλιοο apricus 
25 ήλιάίω apricor 

XLii περί τών εργαλείων de ferra- 

mentis 
έργαλεΐόν ferramentum 
άρτοκοπικόν cerealia arma 
απήνη carruca 
30 κρόταλον plaustrum 
paibiov tralia 
δίπωλα bigae 
όχημα uehiculum 
34 όχηειε uectio, uectus 
[215"] όχημάτιον reda γύηε dens aratri, alias dentale 
έχετλη stiua 

έλυμα l)uris 55 

ό γόμφοε και ήλοε, το καρφίον 

clauus 
ή εφυρα malleus 
τρικάνη, τρίβολοε tribula 
κύλινδροε cylindrus 
£)ΐό5ουε bidens 00 

εκαπάνη και εκάφη rastrum uel 

ligo 
δίκελλα, μακελη, το τίαπιον ligo, 

rastrum, bidens 
ορυΗ sarculum, ligo 
εκαλίε sarcula 19. όρχατον cod. || 28. άρτοπικόν cod. || .31. cf. II p. 427,21 \\ 43. πλουμαι 
cod. II 46. cf. p. 195, 58 \\ 51. μαοχαλκτήραι cod. \\ 53. γυρκ cod. jj 58. τρίβαλοο 
cod. II 62. μακέλη το ^acxpov? || HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 263 τρίαινα trideiis 
biKpavov, biKpavoc furcula 
[216"] τττυον jiala, uentilabrum 
Ppaccuu, λικνίΖΙο) uamiio 
5 βραοτήρ uaimus 

λίκνον 

θρϊναΗ uannulus uel pala 

KOCKivov crihrum 

KOCKiviiuu cribro 
10 μεδιμνοο modius 

ήμιμόδιοο, χοϊνιΕ semimodius 

ήμιχοΐνιΗ sestarium 

EecTpc 

οκυτάλη rutrum 
15 οΊνοφόρον oeuophoriim, uinarium 

ό ληνόο torcular 

πιεοτήρ, μοχλόο praelum 

μύλοο^ έ'λαιον, έλαιοτριβεΐον trape- 
tum, mola olearia 

ελαίου τρυγία olei amurca 
[2i7''J πια€τήριον pressorium 
■>i οπυρίο sporta, fiscella 

cnupibiov sportula 

cuK090pov fiscella 

τάλαροο calatliiis, fiscella 
25 κάλαθοο 

κάρταλοο 

KavicKOC 

κανοΰν 

κύοτη 

30 KUTIC 

γερρον 

XLiii περί bevbpuuv de arboribus 
bevbpov arbor 
το φυτόν planta 
35 βλάατημα germeii, puUulatio 
βλαατάνω germiuo, pullulo βλάςτη€ΐα germinatio 

βλαετόε pullulus, pampilus 

KXaboc 

κλών, oioc, κορμόο, πτόρθοο ramus ^o 

θάλλοο ramus, proprie iaurus [217"] 

φύλλον folium 

φλοιΟ€ 

9\oubiov, φελλόο cortex 

βίβλοο liber 45 

κορμόο codex 

pila, ρίζωμα radix 

ακρεμών, καρφίον surculus, corym- 

])US 

έγκεντρίίω iusero 

έγκεντρκμα insitio so 

άκρεμόνεο bracliia arborum, rami 

νεόφυτα nouellae 

καρπός fructus 

καρποφόρος, κατάκαρποα fructifer 

θάλλω uireo, germino »5 

πέπανοο, πεπειροο maturus, mitis, 

passus 
φυεώμαι [218•] 

άvαbεvbpάc, θάμνοα arbusta 
ϋλη, bpυμόc, bpυμώv, λόχμη silua 
νεμος nemus eo 

ctXcoc lucus 

κοντός pertica, sudis, camax 
pάβboc uirga, fiistis 
ρόπαλον fustis 

πάλος palus 60 

λύγος uimen 

παραφυλλίς, pαβbίov uirgultum 
νάρθηΗ ferula 
ςχοϊνος iuncus, restis 
ςχοινίον 70 

οΕιοςχοΐνος 
ςπάρτος iuucus quadratus 18. έλαιτριβιον cod. \\ 28. KavoOc cod || 31. γέρον cod. || 38. cf. II p. 337, 
63. 64 II 44. φελος cod. \\ 51. άκρεμωμεο cod. \\ 67. παραφυλκ cod. \\ 264 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA . κόμαρο€ arbutus 
φοΐνιΕ palma 
['218"j μυρρίνη inyrtus 

μυρτεών mja-tetum 
5 μυρίκη tamarice 
uuEoc buxus 
κράνεια cornus 
dpKeuGoc iimiperus 
ουκάμινο€ moms 
10 COKf\ ficus 
cUKeiov Εύλον 
cuKWV ficetum 
epiveoc caprificus 
θάςια amygdalus 
15 Gaciai 

άνθρακιά ramalis pugna 
άτχιζ και απιοο pirus 
τα άπια pira 
κυδώνια cotana, cydonia 
20 Kaciava castaueae 
μήλον malum 
ροιά malum granatum 
κάρυον uux 

λεπτοκάρυνον, λεπτοκάρινον 
lana 
[219'•] έλάα olea 
26 έλαια oliua 
έ'λαιον oleum 

άγριελαιον, kotivoc oleaster 
έλαιών oliuetum 
30 πτελεα ulmus 
ιτεα salix 
ιτεών salicetum 
λευκός albarus 
ελάτη 
35 φιλύρα 
κύπειρον 
αϊγειροο 40 45 [219"] δΟ 55 ετροβύλοα 
βάλανοα 
bpOc quercus 
πίτυο 

πλάτανοε platanus 
μελία fraxmus 
δάφνη laurus 
ροδοδάφνη rodandrum 
εφενδαμνοε agrifolium 
κίτρινον citrum 
δαδίον, δάε teda 
κλήθρη fraxiuus, ormis, alnus 
κλήθρον, τερεβινθοε terebiiithus 
μελανδροε robur 
κιεεόε edera 

αυτοφυήε uiburnus, genesta 
βάτοε rubus, ruscus 
άκανθα spina 

ακανθών dumetum, sentia 
βούτομον 

παλίουροε paliurus 
άγριοκινάρα carduus 
κινάρα 
auel- κάλαμοε liarundo 
λωτόν 

ακτή sambucus 
λιβανωτόε rosmarinus et tus XLiiii περί άμπελώνοε και τρυγητού [219'] 

de uinea et uiudemia 
άμπελών uinea, uinetum 
ό άμπελοφύλαΗ custos uineae 
ή άμπελοε uitis 
ή άγριάμπελοε labrusca 
κλήμα sarmentum 
παραφυάε propago, pullulus 
ϊκρινον tabidum 
ϊκρια 60 66 1. κομαρροο arbustus cod. || 14. cf. p. 192, 4 || 16. cf. Π 227, 33 !| 24. cf. 
p. 192, 3 II 33. albatus.^ || 45. ί)θδάφνη cod. cf. p. 191, 67^ 46. οφένδαμοα cod. |j 
51. cf. p. 192, IS II 5G. dametum cod. \\ 59. αγριοαγκιναρα cod. \\ 72. cf. lip. 331, 58 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 265 kpiac pergula 

το ύπερώον 

ή ελιΗ pampinus, corymbus 

το οϊναρον pampiniis 
5 όφθαλμόο αμπέλου gemma^ oculus 
uitis 

βλαοτόο 

βλαcτoλoγώ 

οταφυλή una 

ομφαΗ una immatura 
10 ampoc immatiirus 

βότρυο botrus 

έπιφυλλία racemus uuarum 

α ι ράγεα grana uuarum 
[2 19"] γίγαρτον uinacium 
15 κλαδεύω puto 

κλαδευτήριον putatoria falx 

τρυγώ uiudemio 

τρύγοο, τρύγητοε uindeinia 

τρυγητής uindemiator 
20 ληνοβάτηο calcator 

oivoc uinum 

τρυγίαα faex 

XLv περί τών λάχανων de oleribus 
το λάχανον olus 
25 άγριολάχανον olus siluestre 
θαλαεεοκράμβη olus marinum 
βοτάνη lierba 
χλόη και φλόη uiriditas, lierba pri- 

mum nascens tenella 
πόα και ποία muscus, pabulum, 

herba 
30 χλοώδης muscosus, gramineus, her- 

bosus 
θάλλοε uerbena 
μαλάχη malua 
άγριομαλάχη κράμβη brassica [220^] 

καυλία coliculi 3^ 

οεΟτλον beta 

βλίτον bletum 

κολοκύνθη eucurbita 

ευκίον cucumis 

πεπων melo ^^ 

τα λόβια suriacae, fasioli 

κνίδη, Kvic urtica 

πετροεελινον petroselinum 

μάραθον feiiiculus 

άνδράχνη portulaca ^5 

θριδακίνη, θρΐδαΗ lactuca 

μίνθη menta 

ήδΰοεμον, καλάμινθοα nepita 

άνηθον auetum 

κόριον eoriandrum ^o 

πήγανον ruta 

έ'ρπυλλον serpyllum [220"] 

κεετόε betonica 

θύμβρα satureia 

εε'λινον apium 55 

βλήχων pulegium 

τήλη fenugraecum 

έκατόνφυλλον centifolium 

όρίγανον origanum 

κώνειον circuta 60 

μηδική medica 

λάπαθον lapathium 

κάρδαμον iiasturcium 

άρνόγλωεεον plautago 

έ'ντυβον intyba, indiuia 65 

είνηπι sinapi - 

θύμοε thymus 

μήκων papauer 

όπόε lasar 

είλφιον lasaris radix to 

ώκυμον ocymum 1. cf. II J}. 331, 59 H 12. έπιφυλιο cod. \\ 13. vayec cod. \\ 36. bleta cod. 
39. cf. p. 185, 39 \\ 53. cf. II 34S, 26 \\ 57. τιλη cod. \\ 58. cf. II p. 288, 53 \\ 266 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA κυμινον eyinmum 
[221•] άγριμονια lariones 

ευίωμοα eruca 

ράφανοο radix 
5 γογγυλίο rapa 

οταφυλίνη i)astiiiaea 

νάπυ iiapy 

μυκητηο fimgus 

οιούμβριον sisembrium 
10 χαμαώάφνη laurocina 

δρμενον 

άνδράφαΕιο atriplex 

χρυοολάχανα atriplices 

άμττελόττραοον aretillum 
15 πράοον porriim 

πραοοκεφαλον porriim capitatum 

κρόμμυον caepe 

CKOpobov allium 

βρύον, φΟκοα alga 
-0 θρύον ulua 

[22i"]XLVi περί ανθέων de floribus 

άνθοε flos 

ανθώ floreo, uireo, poUeo, uigeo 

ανθολογώ 
25 άνθηρόε 

άνθεών uiridariiim 

άνθουεα 

άνθινόε floreus 

pobov rosa 
30 ρο6εών, ροδωνιά rosarium uel rose- 
tum 

pobivov roseum 

poboxpouc roseo colore 

άγριόρροδον saliunca 

lov uiola 
35 λευκόϊον calta, uiola 

βραχιάλιον uiriola 2. cf. p. 186, 12 II 7. napa cod. \\ ί 
25. άνθηρηο cod. \\ 32. ί)οδόχουο cod. jj 38. 
61. λατυροο cod. || 62. uiccoc cod. || άνεμώνιον, ϊον μελαν, βούφθαλμον 

uacciiiium 
επερμα ρόδου γενοε caltum 
ϊον Ηανθόν ήτοι κροδεώεε luceolum [222''] 
άνθεμίε ^ο 

ϊον λευκόν 
λευκόν pobov 
Kuvopobov 

άμάραντον amarantus 
νάρκιεεοε 45 

μελίλωτον melilotum 

XL VII περί όεττρίων de leguminibus 

το δεπριον legumen 

θύλακοε Ibllis 

θυλάκιον, λεποε όεττρίου, κεράτιον so 

silicjua 
κόκκοε granum 
πυρόε frumentum 
εΐτοε triticum 
κριθή ordeum 

ελυμοε milium 55 

κεγχροε panicum 

τα δλυρα far [222•^] 

ίειά far, mola, ador 
γράετιε farrago 

ή έρεβινθοε cieer eo 

ό λάθυροε cicercula 
ό πίεοε pisum 
φακή lenticula, lens 
λόβια faseli 

ό κύαμοε fal)a solida 65 

ό έρεγμόε faba fressa 
ό θέρμοε lupiuus 
το λίνον liuum 
το λινόεπερμον liui semen 
ή αΐρα, τό ίιίάνιον lolium το 

ό αιγίλωψ auena 

). cf. II ρ 373, 54 \\ 16. cf. ρ. 1S5, 53 ' 
cf η ρ. 435, 39 II 39. cf II ρ. 332, 37 j HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 267 ο cήcαμoc sisamum 
δροβος enmm, eruus 
τα βικία uicia 

[223'] XLViii περί πόλεωο και ιδίων αύτήο 
de ciuitate et proprietatibus eius 
5 η πόλΐ€ ciuitas 

ή έπτάλοφοο septicollis 

ό πολίτηα, ό acioc ciuis 

πολιτικόα ciuilis 

το άοτυ iirbs 
10 άατικόο urbaims 

το πολίχνιον, το πολίδιον^ κυυμό- 
πολκ oppiduiiij mimicipium 

ή πύλη porta 

πυλυυρόα portitor 

κώμη iiicus, iiilla . i . liabitatio 
muro non circumdata 
15 επαρχία prouincia 

χώρα regio 

πατρίο patria 

αποικία colonia 

άποικοα colouus 
20 εφεατιον domicilium 

ιθαγενήα indigena 

προάοτιον origiualis 

evoiKOC incola, iuquilinus, inliabi- 
tator 

φρούριον castellum 
[223"] 01 περίβολοι moenia 

26 το τεΐχο€ murus ciuitatis, moenia 

ό πύργοο turris 

τύρ€ΐο 

τετειχιομένη πόλκ mimita ciuitas 
30 ή άκpόπoλιc arx 

ή έ'παλΗκ piima, propugnaculum 

αγορά forum 

βουλευτήριον curia 

ή αγορά τών ώνίων nundiuae 35 40 άρχαιρεεία comitia 

βααιλική regia, basilica 

βα€ίλειον palatium, regia 

καπετώλιον capitolium 

γαίοφυλάκιον aerarium 

ή ρύμη uicus 

ή oboe uia 

ή πάροδοε transitus 

ή άτραπόε, τρίβοο semita, callis, 

trames 
γειτνίαειε uicinitas 

ή πλατεία platea [224'"] 

ό περίπατοε deambulatorium ίο 

τα προτεμενίοματα uestibula 
το προπύλαιον uestibulum 
ή ετοά porticus 

το δημόειον publicum 5ο 

το ιδιυυτικόν priuatum 
ό ανδρών uirprum babitaculum 
ό γυναικών και ό γυνακωνϊτιε 

mulierum habitaculum 
το μεεαυλον atrium, compluuium 
ό άνδριάε statua 55 

αι εικόνεε imagines . 
το βήμα tribunal, suggestum 
το ίυγοετάειον pouderatorium 
το μυροπωλεΐον uuguentaria taberna 
κρεοπωλεϊον macellum eo 

κρεοποιόε lanius 
το χοιροκτονεΐον porcinarium 
κουρεΐον tonstrina 
κούρευε tonsor 
ευνε'ργειον, έργαετήριον officina, ta- es 

berua 
έργαετηριάρχηε officinator 
ταριχοπωλεΐον salsameutum 
τάριχον salsameutum, salsum 
ταριχοπώληε salsameutarius 
ό μυλών molendinum [224"] 70 11. πολιδριον cod. || 40. νυμη cod. || 61. lamius cod. 268 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA άρτοκοπεΐον pistrmiim 

apTOK(>Troc iiistor 

ληνόο torciilar 

ληνοποιόο torcularius 
5 γναφεΐον fullouium 

βαλανεΐον, λουτρόν balneum 

βαλανεύα balneator 

τελωνεΐον teloueiim 

λιμevάpχηc portitor 
10 το ev λιμέ VI xeXoc portorium 

καπηλεϊον caupona 

ό πηλόα, ό oivoc uinimi 

οΊνοπώληο merarius 

ό mvoc furiius 
15 ιπνοκαύοτηο fumarius 
[225'"] ή κάμινοα fornax 

θερμοπωλεΐον lupercarium ή αμάρα cloaca, forica 

ή άνθρακοθήκη carbonaria cella 

ή bOKOC tignuin, trabes 
20 xLix περί οικήοεωε de habitatione ό κάρφο€ festiica το έρειεμα muuimentum 

ή πλίνθοα later 

ήμίπλινθοι porcelli 4ο 

ή πλινθοοπιλοα lupus 

τα βήςαλα laterculi 

τα δετρακα testae 

τα κεράμια tegulae 

τα κεραμωτά tegulata 45 

οι καλυπτήρεε imbrices 

11 ετεγη και το ετεγοε tectum 

άετεγον οίκημα, άπερικάλυπτον disco 
operta domus 

ή οροφή fastigium, culmen, la- 
cunar 

ό έ'δαφοε pauimentum 50 

5ιώροφον οίκημα duorum pauimen- 
torum domus 

το ψηφωτόν tessellatum 

το Εύλον, κάλον, boOpov lignum 

[226Γ] ή οϊκηειε habitatio 
το οίκημα habitaculum 
η οικία, ό οικοε domus 
οι ένοικοι babitatores 
25 οικώ, κατοικώ babito 
παροικώ iuxta uel prope babito 
οικοδόμημα aedificium 
θεμελιον fundamentum 
ό λίθοε lapis ή cavic tabula, asser 
01 ετρωτήρεε asseres 
τράπεία mensa 
θύρα ostium 
θυρωρόε ostiarius 
ή παράθυροε porticium 
το πρόθυρον capriolum 
ή φλοιά, το όροθεειον, ή ouboc 
limeu 60 ή τρώγλη foramen, cauerna, antrum το ύπερθυρον suj)erlimen ή οπή, ή τρΰπα foramen 
τρυπώ foro 

ή άεβεετοε και ή τίτανοε calx 

[225"] ή άμμοε liarena 

35 ή κάχληΕ cementum 

ό γύψοε gypsum 

ό τοΐχοε paries παραετάε postis 
κυλάδεε, ετρόφειε cardines 
ετρόφιγΗ uertebrum 
κλεΐθρον claustrum, sera 
εφήν cimeus 
ίμάντυυμα ligamentum 
κατοχεύε mandalus 65 17. cf. p. 196, 61 II 41. cf. p. 190, 32 \\ 52. ψηφητον tasselatum cod. 
61. G2. cf. p. 190, 50, 51 || 63. cf. II p. 472, 23; 3S7 , 16 \\ 69. φην cod. 
70. ίμάντομα cod. || 71. cf p. 190, 61 \\ HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 269 [226^] μoχλόc uectis, sera 

κλεΐο clauis 

eicoboc introitus 

άνώγεων, ύπερώον cenaculum 
5 κατώγεων plauopedum 

κλΐμαΗ scala 

βαθμόο gradus 

Gupic, παραθύρων fenestra 

διαφανεο perlucidum 
10 κοιτών, κελλιον, δωμάτιον cubi- 
culum 

το μαγειρεΐον coquina 

μάγ£ΐρο€, όαιτρός coquus 

ταμεϊον cellarium 

πανδοχεΐον stabulum 
ΐδ πανόοχεύο stabularius 

φάτνη praesepe 
[227'•] λεύκωμα albamentum 

μαρμαρυυτόν marmoratum 

το μάρμαρον mariiior 
20 θρόνοι, βάθρα sedilia, sedes, scamna 

ήλιαατήριον solare . i . locus pro sole 

έκχύτηε etfusorium 

biaTunuucic deformatio 

ούμπτωμα, κατάπτωοκ ruina 
2δ ψκοδομημενη οικία aedificata domus 

κτίζω mur(j, aedifico 

οικοδομεω aedifico 

L περί έvboμεvίαc de supellectili 
ή ένδομενία supellex, lautitia 
30 κλίνη lectus 

κλινόπουε pes lecti 
ένήλατον sponda lecti 
άγκαλητον 
ψίαθοα matta 
35 οτρώμα stragulum 
[227"] τύλη culcitra προεκεφάλαιον capitale 

ύπαυχένιον ceruical 

άναβόλαιον coopertorium 

μαλλωτόε uillosus 40 

μονόμαλλον uillosum 

έγκοίμητρον dormitorium 

caYOC, οακάλιον, caKKOC, βαλάντιον 

saccus 
γνάφαλλον tomeutum 
τράπεζα mensa 45 

κύκλοο orbis 
παράθεμα pluteus 
γυψοπλαεία pluteum 
πυργίοκοα armarium 
έπιτραπείιον, λινόμαλον mantile 50 
χειρόμακτρον mappa, manutergium, 
πο5όμακτρον, πο6εκμάγιον pedale 
κιβωτός area, capsa 

λάρναΗ uriia [228'] 

δίφροα sella 55 

βάθρον scamiium, sedile 
01 θρόνοι sedes 
καθέδρα cathedra 
ύποπόδιον scabellum . 
επυρίο sporta go 

έ'νδειετρον ceruiculum 
κρεμάθρα panarium 
απόγγοο spongia 
γυριετήριον pollinarium cribrum 
μυιοεόβιον muscarium 65 

μύλοε mola 

χειρόμυλοα manualis mola 
μυλωρόε molituiidius 
μυλώνιον molinarium 
ριπίε flabellum 70 

ριπιετήριον 
ριπίζω flabello 
ίυγόε libra, statera, examen 4. υττεριυν cod. \\ 28. ένδομενί cod. || 33. cf. p. 197, 12 || 36. πτύλη cod. || 
39. άναπολεον cod. || 44. γναφαλον cod. || 50. πιτραπείιον cod. || 61. cf. p. 197, 49 
(ensistron cerniclumj || 270 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA τρυτάνη trutiiia 
[228"] τάλαντο V bilaiix, talentum 
ίυγοατάτηα libripens 
οταθμίον pondus 
5 λίτρα libra 
ήμίλιτρον semilibra 
cujpa scopa άβαΕ tabella 
φάναΕ laterua 
λύχνοο lucerna 
λυχνία candelabrum 
κονδολύχνιοο statariiim 
λαμπτήρ caudela 
κτενίον, κτίν pecten 30 35 ϊγδη και ιγδίον, θυία και θυίδιον, κτενίίυυ pectiiio 

τριβαία, δλμοο mortarium γλωαοόκομον loculus 

άλοτρίβανο€, κόπανον, ϋπερον pi- καταπεταομα, κρή6εμνον iielum 

stillum περόνη, βουκλα, βελόνη acus 
10 θλώ timdo 

καταθλώ coustriugo Li περί οκευών και όετρακίνων de 

πιείω exprimo uasis et fictilibiis 

ατυππεΐον stuppa, colus εκεΰοε uas 

αδρακτοε fusum εκευοφόριον uasarium 

ΐδ κάνναβιε, μίτοε, νήμα lilum^ iiule οινοφόρον oenophoriira, uinarium 

dicta est uestis polimita quae λήκυθοε ampulla 

paimo temiium filorum constat υαλίνη uitrea 

qui multitudinem filorum conti- φιάλη, άπλοπότηε phiala 

net bene textorum . a πολύε mul- δετρακον testa 

tus et μίτοε filum. Sicut lini- όετράκινον fictile 

tensilis pannus, qui habet pauea πηλόε lutum 

fila, de quo cicero in epistolis κεραμεύε figulus, orcarius 
[229^] ράμμα repe, accia 

εφόνδυλοε uertibulum [230'iJ 50 πείεματα rudentes 

άκόνη cos 
20 πυρώδηε λίθοε silex 

ιετόε tela 

υφαίνω texo 

ϋφαεμα pannus, tela 

Ιετουργόε textor 
25 ιετεών textrinum 

ίετουργία ars texendi 

ετήμων stamen 

κρόκη trama, subtegmen 

κερκίε radius πίθοε dolium 

κεράμειον orca 

χύτρα olla, caccabus 

λεβηε lebes 

τήγανον, ή τηγάνη patella 

λουτήρ peluis 

λοπάε patina 

λεκάνη peluis, patina 

πατενα patina, patella 

κανον patera 

κρατήρ cratera 

λάρναΕ, ήμιαμφόριον urna 

θερμοφόροε caldaria 

πυΗίε pyxis [231Γ] 60 6i> 7. cf. p. 19S, 2 il 10. άθλώ cod. \\ 14. cf. jj. 198, 13 \\ 28. subtegium cod. \\ 
31. φανόο.» || 34. cf. p. 197, 57 (| 35. λαπτηρ cod. \\ 40. cf. lip. 406, 20 \\ 59. λβλανη 
cod. II 61. λ€κάνιον.«' || HERMENEVMATA EINSIDLENSTA 271 ubpia hydria 
πώμα operculum 
πυθμήν i'uiuluni, urceolus 
KuaGoc cyathus 
5 παpαψίc parapsis, scutella 

[231"] Lii περί τεχνιτών tie opificibus 

τεχνίτηο artifex, opifex 

ai τεχναι artes 

ίωγράφοα pictor 
10 χρυοωτήο inaurator 

γραμματεύα, γραφεύο scriba 

ελεφαντουργόα ebore laborans 

γλυπτηο, άνδριαντογλύφοο sculptor 

λιθοΕόοο lapidarius 
1Γ. ττλάοτηο fictor 

χρυοορυκτηο aurifossor 

άργυροκόποα argentarius 

χαλκοτύτΓΟΟ aerarius 

χαλκευτής torno laborans 
20 αύλοποιόα tibiarius 

ύαλουργόο uitrearius 

πρίοτηο sector 

κολλυοτήο stagnarius 

ittTpoc medicus 
2Γ, μολιβ5ουργόο plumbarius 
[232'"J κλινοποιόε lecticarius 

ναυπηγός faber nauium 

δακτυλοποιόο ammlarius 

τραπεζίτης laterarius, raensarius 
no δοκιμαςτής probator 

ερμηνευτής interpres 

επωδός incantator 

κλειδοποιός clauicularius 

οίκοποιός structor 
35 οικοδόμος 

κονιατής tector 

κολλητής glutinator άλιεύς piscator 
κρεοποιός lauius 
μαςτροπός leuo 
άμαζαποιός plostrarius 
ήνιοράφος lorarius 
όθονοπώλης lintearius 
ληνοποιός torcularius 
μυρεψός uugueutarius 
ιπνοκαύτης furuarius 
άρτοκόπος ])istor 
λυγοπλόκος uiinmarius 
ληκυθοποιός ampullarius 
παλαιοράφος ueterum sutor 
δικτυοπλόκος retiarius 
Ευλοκόπος 

όπλοδότης armidator 
κοςκινοποιός cribrarius 
ιχνευτής uestigator 
κριθοπώλης hordearius 
έριουργός lauifex 
κτενιςτής pectinator 
βαφεύς infector, tiuctor 
κτενοποιός pectiuarius 
ράπτης sutor 
βελοράφος sartor 
έμπορος mercator 
ςυυματεμπορος maiicipator 
πραγματευτής negotiator 
άλειπτής mictor 
μάγειρος, δαιτρός coquus 
λαμπαδοποιός facularius 
βαλανεύς balneator 
περιχύτης mediastiuus 
κουρεύς tonsor 
ςκυτεύς, βυρςεύς coriarius 
τορευτής tornator 
άνθρακεύς carbonarius 
ήλοκόπος clauorum faber 40 [232"] 55 65 [233••] 
70 16. χρυοονυτηο cod. || 23. ef. _p. 201, 19 || 34. οίκοδοττοιόο cod. || 39. lamius 
cod. U 41. plostarius cod. || 42. lorarium cod. || 71. Kopeuc cod. || 272 HERIVIENEVMATA EINSIDLENSIA κυνηγόα^ θηρευτήο uenator 
νεκροφόροα iiespilio 
κυβευτής aleator 
φαρμακόο maleficus 
5 θηριοδήκτηε marsus 
ιΐευτήο auceps 
κεραμευο figulus 
εταίρα, πόρνη scortum, meretrix, 

arnica, pellex 
γναφεύ€ fuUo 
10 οινοπώληε merarius 

Liii περί ιματίων de uestimentis 

το ιμάτιον uestimentum 

ή dc9nc uestis 

ράκοε amictus 
[233"J λευκόε albus, caudidus 
ic λευκόχρουε alburnus 

μελαο niger 

πράεινοε uiridis, prasinus 

χλοερόν uiride, glaucuin 
20 κόκκινον roseum 

ερυθρόν riibrum, in masc. rutilis 

φαιόν piiUiim 

ούράνιον caeleste 

κροκοει6ήε croceus, luteus 
25 ibioxpooc siii coloris 

ρυπαρόν sordidum 

το βάμμα iufectio, tiuctura 

βαπτόν tinctum 

βάπτυυ inficio, tingo, fuco 
30 βαφεύε tinctor 

ενδύω induo 

ένδυμα iudumeutum 

άμφίον uestimentum 

άμφίαειε uestitio 
3Γ. άμφιεννυμι uestio 
[234'"] άμπίεκομαι uestior αποφοραινω exuo 

χειρίε manica 

κράεπεδον, ό θυεανοε, ό Kpoccoc 

fimbria 
κεφαλοδε'εμιον capitale 4o 

περίζωμα cinctorium 
ποδήρηε talaris 
καινά ιμάτια noua uestimenta 
άγναφα rudia, immunda 
γεγναμμενα polita 45 

τριπτά από χρήεεωε trita ex usu 
λιτά pura, antiqua, abiecta 
ετεναγμόε strictura 
πλατυεμόε dilatatio 
πορφύρα purpura 50 

πορφυρουε purpureus 
περιπόρφυροε, παρυφή praetexta 
πορφύρα ύφαεμένη clauus, siugu- 

lariter tantum 
πορφυρίων purpuric 
πορφυροβάφοε purpurarius 55 

έφεετρίε, έΕαπτίε, φελώνη paeuula, 

lacerua 
τήβεννοε toga 
ΖΙωετή praecincta 
μαλλωτή aboUa 

ό χιτών tuuica βο 

ό χιτωνίεκοε camisia 
ό έπενδύτηε iustita superroraria 
ό ετολιεμόε amictus 
ετολή stola . i . uestis delicatior 
χλαμύε chlamys es 

δαλματική dalmatica 
έπικάρειον amiclum 
περιβόλαιον pallium 
τα εάβανα lint^a 

οθόνη, όθόνιον linteamen 70 

ποδήρηε χιτών talaris tuuica 1. θηρευήο cod. || 23. ηερανεον cod. \\ 45. γεγναομενα cod. 
52. παραφυ cod. \\ G2. έπβδύτηο cod. \ cf. jj. 193, 10 || 48. cf. p. 193, 1\\ HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 273 [2;i5''] Liiii περί οκυτίνυυν de scorteis . i . 
cle rebus ex corio factis 

ckOtoc, κώδιον corium 

τά CKUTiva scortea 

CKureuc coriarius 
5 βύροα corium, tergus, pellis 

bopa 

beppic pellis, tergus 

δέρμα 

δερμάτινον pelliceum 
10 άρνακίο ouiua pellis 

εφαΐρα pila 

διφθέρα membraiia 

CKiabiov umbraculum 

πήρα pera 
15 ό μαεχαλιατήρ subarmalis 

ετηγανον trogestrum 

έπαγωγευε inductor 

ό ιμάε lorum 

τά ηνία liabeiia, lorum, retinaculum 
20 έφίπττιον phalera, sella 

ιπττοκόεμαι phalera 
[235•'] ευρινον aduares 

τά εανδάλια caligulae 

θύλακοε foUis 
25 βαλάντιον sacculus 

ή ζυυετρίε ciugulum 

ίωετήρ balteus 

μάετιΗ flagellum 

LV περί αρωμάτων de odoribus 
30 αρώματα odores 

λίβανοε, λιβανωτόε tus 

εμύρνα myrrlia 

κροκοε crocus 

κιννάμωμον cinnamomum 
35 άμωμον amomum 

ναρδόεταχυε spica nardi θυμίαμα incensum 

θείον sulpbur 

θείον άπυρον sulphur uiuum 

πράειον marrubium 40 

μάννα manna 

καεεία casia 

ετύραΗ storax [235'J 

κεδρία cedria 

κηεεηρόν pumex 45 

άφρόνιτρον aphronitrum 

άνθάργυρον suma argenti 

ταυρόκολλον tauriuum gluten 

πίεεα pix 

ύγρόπιεεον pix liquida 50 

ρητίνη resina 

lEov uiscus 

άεφαλτοε bitumen 

κόλλα gluten 

ιχθυόκολλον piscis gluten 55 

ετυπτηρία alumen 

νίτρον nitrum 

κόετον costum 

τραγάκανθον tragagantum 

καετόριον castorium . eo 

έλλεβορον elleborum 

υοεκυαμον hyusquianum 

γλυκύρριίον radix pontica 

πυρετρον pyretrum [235"] 

ετρουθίον radix lupini 65 

κηκίε galla 

ειεελεοε siselium 

χάλκανθοε fios aeris 

μολίβδη κεκαυμενη plumbum ustum 

άρεενικόν auripigmentum 70 

κιμωλία creta sarda 

χρώμα color 

εινωπίε rubrica 

χρυείτηε sandaraca 15. μαοκαλιοτήο cod. \ 16. cf. II p. 181, 36 \\ 21. cf.II p.333,1 I| 25. succulus 
cod. II 36. ναρδοοταχυ cod. \\ 45. Kiccnpic? || 47. cf. p. 195, 19 \\ 67. cf. p. 195, 8 |] 
Corp. gloss, lat. torn. ΙΠ. 18 274 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA ψιμύθιον cerussa 
κιννάβαρι minium 
φυκοο luciis, ijurpurissa 
KOKKOC grauum 
5 γη άργυρΐτκ creta argentea 

LVI περί πλούτου de diuitiis 

ό kXoOtoc diuitiae 

πλούαιοο diues 

υπερέχων locuples 
[23G^] oucia substantia 

11 KTY]Qic, κτήμα possessio 

υπάρχοντα bona 

χρήματα pecuniae 

κέρμα aes 
15 άργύριον nuramus 

πρόεοδοα reditus 

δηνάριον denarius 

χωρία fundi 

αγροί agri 
yo κήποι horti 

οικήματα habitationes 

χελώναι testudiues 

ελεφάντινα eburnea 

ψηφίδεο gemmae 
25 τά χρυεά aurea 

τα αργυρά argentea 

τά όρίχαλκα auriehalca 

τά ήλέκτρινα sucina 

ή πομφόλυΕ bulla 
30 ή μανιάκηο, ό ετρεπτόε torques 
[236"] πλοΐον nauis 

πεκούλιον peculium 

αι άγέλαι greges 

τά θρε'μματα, βοοκήματα pecora 
35 άνδράποδα mancipia 

θεράπαιναι ancillae 

θεραπαινίδεα δανειςτήο fenerator 

τόκοο feuus 

κληρονομία liereditas 4ο 

ένδομενία supellectilia 

boOXoi serui 

Lvii περί πολιτείαο de ciuilitate 

uel re . pu . 
ή πολιτεία ciuilitas . respu . 
γένοο genus « 

το έ'θνοο gens 
ή φυλή tribus 

ή πολυοχλία celebritas, populositas 
ή πολυοχλουμένη celeberrima, ρο- 

pulosa 
ή άετειότηε urbanitas so 

ό άετικόε, άετεϊοο urbanus [236'"] 

ό άοτόε, ό πολίτηε ciuis 
ό πολιτικόε ciuilis, urbanus, mu- 

nicipalis 
οι πολϊται ρωμαίων quirites Roma- 

norum 
ό ρωμαϊοο και ρωμαικΟ€ romanus 55 
λατϊνοο και λατινικόε latinus 
ελλην και έλληνικόο graecus 
αυτόχθων indigena, aborigo, patri- 

cius 
πατρίκιοο, εύγενήε patricius 
ό δήμοα, και λαόε populus, uulgus eo 

respu . 
οι πολλοί uulgus, plebs 
δημοτικός popularis 
δήμοε μικρόε plebs 
ό δημόχαρκ plebicola 
δημότηο uulgaris, plebeius e5 

οι δημόται populares 
δημοκρατία populare, imperium bo- 

norum 5. apYupcTTic cod. || 22. χελιυγαι cod. || 23. έλεφαντια cod. || 28. ήλεκτρα cod. 
38. δαγεκτήο cod. \\ 41. ένδομβνα cod. \\ 43. πολιτει cod. \\ 49. πολυοχλουμη cod. \\ HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 275 δήμοα ρυυμαΐοο populus ro . 

ό όλαρχία populare imperium ma- 
lorum et uilium 

δήμου δόγμα plebiscitum 
[236"j ιδιώτηα idiota, priuatus, sine digui- 
tate 
r> I'biov, κύριον proprium 

δημόαιον publicum 

Tupavvic principatus uuius mali 

μοναρχία principatus unius boui 

ολιγαρχία principatus paucorum ci- 
uium malorum 
10 άρκταρχία paucorum bonorum 

buvacieia potentia 

δυνάοτηο potens 

ibiojxeuuu priuate uiuo 

eύγevήc generosus, ingenuus 
15 ευγένεια generositas, prosapia 

bouXoc seruus 

οϊκεϊοο famulus 

οικετηο famulus domus 

θεράπων famulus 
20 θεράπαινα, θεραπαινία ancilla 

οίκοτραφήε uerna 

οικογενήο uernaculus , uernula , 
uerna 

avbpanobov mancipium 
[237'"] άvbpαπobιcτήc, εωματεμποροο eman- 
cipator 
25 έΕωχείριθ€ emancipatus 

άπελευθερώ manumitto, libero 

άπελευθερία manumissio 

άττελεύθεροε libertus 

άττελευθεριοε libertinus 
30 οικετία familia 

οίκειότηε familiaritas 

οικείωε familiariter 

μιοθιυτόο mercennarius 

δημιουργόο opifex οικοδεεπότηε paterfa. 35 

oίκobεcπoιvα materfa . 

LViii περί αρχόντων de magistrati- 

bus 
άρχων princeps 
ή αρχή principatus, magistratus et 

prin^cipium 
ή έΕουεί« maiestas, dicio, potestas, 40 

licentia 
ή έΗοχή eminentia, anta, cacumen 
έ'Ηοχοε amplissimus, excellens, 

egregius, eximius 
ήρΕεν αρχήν gessit magistratum 
βαειλεύε rex dvaS rex [237"1 

αυτοκράτωρ imperator 45 

εεβαετόε augustus 
βαείλιεεα, ctvacca regina 
ή εύγκλητοε, γερουεία senatus 
ουγκλητικόε senator, senatorius 
ίίπατοε consul 50 

άνθύπατοε proconsul 
ύπατικόε consularis 
ύπατική papboc fascis, populi tan- 

tum 
ύπατεία consulatus 
πρεεβευτήε legatus 55 

άρχιετρατηγόε, ετρατηγόε dux exer- 

citus 
ετρατηγία, ετρατεία militia 
ετρατιά, ετρατόε exercitus 
ετρατηγόε ρώμηε praetor 
άντιετράτηγοε propraetor eo 

έ'Εαρχοε praefectus [238•"] 

οι έ'Εαρχοι proceres, principes 
έ'παρχοε 

έ'παρχοε πόλεωε praefectus urbis 
έ'παρχοε άννονών praefectus an- 65 

nonae 6. δημόοτιον cod. \\ 24. ανδραποδιτηο cod. || 53. υπακτηκη cod. || 

18* 276 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA οτρατοπεδάρχηα praefectus castro- 
rum 

δήμαρχοα tribuiius plebis 

δημαρχία tribuuatus 

δημαρχική eSoucia tribuuicia po- 
testas 
5 ταμΐ€Ϊον fiscus 

ταμιακόο fiscalis 

ταμίαο quaestor 

άντιταμίαο proquaestor 

ϊππαρχοο magister equitum 
10 οτρατηλάτηο magister militum 

άγορανόμοα aeclilis 

δεκάρχηο decurio 

ταΕίαρχοο centurio 

έκατόνταρχοο 
15 χιλίαρχοο tribunus exercitus 

κριτήο iudex 

ουγκάθεδροο assessor 

βουλ6υτήα decurio 

XeiToupfoc lictor 
20 ραβδοΟχοο lictor 

άμοιβαΐοα uicarius 

άμφυυ5αρχηα uice magister 

e'KbiKOC uindex 

δήμιοο carnifex 

25 Lix περί νόμων de legibus 
ό νόμοο lex 

ό κανών regula, norma 
νομοθετηα legislator 
νομοθετώ promulgo, saucio, legem 
f'acio 
30 νομοθεοία sanctio, satisdictio^ legis- 
latio, promulgatio 
νόμου χάριν legis causa 
νόμων έ'μπειροο, νομικόο legis uel 

iuris peritus 
νομοδώάακαλοα legum doctor νόμιμον ius ciuile 

δίμιτοα bilex 35 

θεμια fas 

θεμιτόν licitum fas [239'"] 

δήμου δόγμα plebiscitum 

ουγκλήτου δόγμα seuatus cousultum 

ήθοο mos 40 

ήθικόο moralis 

cύvηθec coiisuetum 

€υνήθεια consuetude 

διάταΗιο coustitutio 

διαταγή dispositio 45 

δικαιοδοοία iurisdictio 

δόγμα edictum, scitum, consultatio, 

secta, decretum 
αυτονομία priuilegium, libertas 
δίκη coutrouersia, causa, iudicatio, 

iustitia, poena, indicium et dea 

quae iustitiae praeest 
δικαίωοια iustiiicatio 5o 

δικαιοουνη iustitia 
ϋβρκ iurgium, iniuria, contumelia 
ικανοδοοία satisdatio 
εγγύη uadimonium, fideiussio 
έγγυητήα fideiussor 55 

κριτήο iudex 

κριτήριον indicium, examen [239"] 

Kpicic, κρίμα iudicatio, indicium 
ενάγων actor, διώκων 
evoxoc, έναγόμενοε reus, obligatus, co 

obnoxius, φεύγων 
δικαιολόγοο causidicus , pratronus, 

procurator 
δικολογία causidicatio 
δικολογώ cansidico 
φροντκτήε procurator, curator 
προοτάτηα, πάτρων patronus c5 

πατρώνιοοα patroua 
πελάτης cliens 21. άμειβαΐοα cod. \\ 22. cf. p. 182, 5S || 66. ιτατριυνκα cod. \\ HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 277 επιτροπή commissum , procuratio, 
tutela 

μάρτυρεο testes 

άοφαλίοματα instrumenta 

opKOC iuramentum, iusiurandum 
5 όρκώ iuro 

έΗορκίίιυ adiiiro 

όρκωμο€ία iuratio 

άγοραοία emptio, mercatio 
[240'J αγοράζω, ώνοΰμαι erno, mercor, 
coinparo 
10 άγοραϊοα nimdinator, forensis 

άγοραοτήα emptor, mercator 

ttYopacTOc empticius 

πράοιο uenundatio, auctio 

πωλώ uendo, iieno, πιπράακω 
15 πωλούμαι, πιπpάcκoμαι ueridor,ueueo 

πράοκμοο uenditor 

πράττω ago, actito, gero 

άρραβών arra 

τιμή pretium, honor 
20 τίμημα census 

τόκοο usura 

τοκίίω feneror 

baveiiuj mutuo, teneror 

δανείζομαι miituor 
25 δανειοτήο creditor, fenerator, mu- 
tuator 

δάνειον chirographum , feneratio, 
mutuum 

[240^] LX περί γράμματοδιδαοκαλείου de 
liido litterarum 
δώάοκω doceo 
διδάακαλοο doctor 
30 καθηγητής magister 
δώαχή 

πρωτόςχολοο 
οχολή schola, Indus μαθητής discipulus 

φοιτητής scholaris 35 

άκροατήριον 

γράμμα littera 

ή βίβλος, το βιβλίον, ή δελτος liber 

το τεύχος 

ό χάρτης charta 40 

άναλόγιον 

ό ςτίχος uersus, το έπος 

ό πεζός λόγος oratio soluta 

επίγραμμα epigramma 

πίναΗ tabula 45 

πινακίδιον tabella 

περιγράφιον [241''] 

κάλαμος calamus 

μελαν atramentum 

μελάμβροχον 5ο 

λόγος sermo, ratio, oratio, uerbum 

ψήφος 

ςτοιχεΐον elementum 

βάθρον sedes 

νάρθηΕ ferula 55 

αγωγή 

φιλοπονία 

τρανός 

παιδιά Indus 

γραμματικός 60 

ςημειογράφος 

ψηφιςτής 

ρήτωρ 

τεχνικός 

διαςτιγμή 65 

διήγηςις 

μϋθος 

θρόνος sedes 

άςφαλίςματα [241'^] 

γραμματεύς το 

βιβλιογράφος 

ςημεϊα 28. γράμματος διδαςκαλοΟ cod. || 278 HEKMENEVMATA EINSIDLENSIA πράΕια 

άναφώνηοιο 

άκροατήα 

ειααγωγή 
δ naibec pueri 

παώιά 

παιδάρια 

καμπτοφόροο 

χαράΗαι 
10 ονόματα 

παιδαγωγός 

pficic 

υπογραφή 

[242••] LXI περί τοΰ αληθινού θεοΰ de 
uero dec 
15 ό Geoc dens 

ή θεότης diuinitas 

ό πατήρ pater 

ό uioc filius 

το πνεΰμα αγιον spiritus saiictus 
20 αγία τριάο sancta trinitas 

γεννήτωρ generator 

γεννητήο genitor 

άγεννητοο iiigeiiitus 

axpovoc sine tempore 
25 avaitioc sine causa 

άναρχοο sine principio 

δημιουργόε, κτίοτης creator 

παντοκράτωρ; παντοδύναμοο omni- 
potens 

αμέτρητος, άμετροο immensus 
30 άθάνατοο immortalis 

προαιώνιος ante saecula 

προβλήτωρ, προβολεύα productor 
[242"] προβαλών producens 

το βλυίον emanans actiue 
35 βλυίόμενον emanans passiue 

ρίία radix 

πηγή t'oiis 

αρχή principium γεννητόο genitus 

γεννηεκ generatio 40 

βλαοτός germen 

άνθος ilos 

φως lumen 

άπαυγαςμα splendor 

ό χαρακτήρ character 45 

έκμαγεΐον similitude 

ή εικών imago 

μεγαλειότης, δόΗα maiestas 

ή άκτίν radius 

ςφραγίο sigillum 50 

λόγοε uerbum 

ςωτήρ saluator 

KC . Kupioc domiuus [243'•] 

uicoOc • ic iesus 

χρκτός • xc cliristu^, unctus 55 

αϊτιον causale 

αιτιατόν causatum 

έκπορευτόν processum 

προβλητικόν productum, προβαλ- 
λόμενον 

έκπορευόμενον, προερχόμενον pro- eo 
ueniens 

πεμπόμενον, άποοτελλόμενον mis- 
sum 

έκπόρευαιο processio 

προβολή productio 

πρόοδοο processus 

oOcia essentia 65 

ϋπαρΕιο substantia 

φύειο natura 

μορφή forma 

ένότηο, ένάο, μονάο unitas 

τριάε trinitas [243"J 

ταυτότηο identitas vi 

όμοουοιότηο consubstantialis 

όμοούειον cousubstantiale 

ύπερούειον supersubstaiitiale 

όμουπόοτατον eiusdem personae 75 

τα τρία tria HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 279 ev UBum 

eic ev rpici luius in tribus 

ή μία uuii 

LXii περί τών αγγέλων de angelis 
5 01 άγγελοι angeli 

ιεραρχία liierarcliia 

τάγματα, τάΕειε ordiues 

χοροί chori 

αρχάγγελοι archangeli 
10 δυνάμειε uirtutes 

εΗουείαι potestates 
[244^^] άρχαί priiicipatus 

κυριότητεα doininationes 

θρόνοι throui 
15 τα χερουβείμ clierubim 

τα εηραφείμ seraphim 

τα έ^απτερυγα 

τα πολυόμματα 

LXIII περί τήο ψυχικέ και de anima et 
20 δυνάμεων αύτήε uirtutibus eius 

ή ψυχή anima et animus 

ψυχικόε animalis 

ό θυμόε animus, ira, indignatio 

θυμαντικόε animosus 
25 θυμικόε animosus, furiosus 

πνεύμα spiritus 

αιεθάνομαι sentio, intelligo 

αϊεθηειε sensus, intellectus 

διάνοια mens, animus 
30 διανοούμαι cogito 

έπίνοια intelligentia 
['244"J λόγοε sermo, ratio, oratio, uerbum 

voOc intellectus, mens, animus 

φύειε natura, ingenium φανταοία phantasia 35 

μνήμη και μνεία memoria 

δόΗα opinio, uoluntas 

θέλημα uoluutas 

ψυχή φυτική anima uegetatiua 

ψυχή μεταβατική anima loco motiua ίο 

ψυχή νοητική anima sensitiua 

φυτεύειν uegetare 

αιεθάνεεθαι sentire 

έννοεΐν iutelligere 

φρονεΐν sapere 45 

νοεΐν, γιγνώεκειν cognoscere 

διανοεΐν, διακρίνειν discernere 

λογικόο rationalis 

χολοδεκτικόε irascibilis 

επιθυμητικόε concupiscibilis 5ο 

πρόνοια prouidentia 

Ζ;ώον 

ΙωΫ\ uita [245'- 

ίων uiuens 

ίωόε uiuus 55 

ζωηρόε uiuax 

ίωτικόε uitalis 

Ζ^ωοποιώ uiuifico 

θνητόε mortalis 

θνήεκων moriens βο 

άθάνατοε immortalis 

ήμίφωνοε semiuocalis, semiuiuus 

ήμίθνητοε semimortuus 

ήμιθανήε seminex 

ήμίψυχοε inanimatus 65 

ήμίψυχοε semianimis 

εμπνουε uiuus 

άπνουε mortuus 

αναπνοή respiratio 

αεθμα anhelitus 70 40. φυτιχή cod. \\ 41. μεταβατιχή cod. HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA Quae secuntur petita sunt ex codice Montepessulano Η 306 saec. IX. [139>] ΕΡΜΗΝΕΥΜΑΤΑ INTERPRETA- 
MENTA 

επώη ορω quoniam uideo 

πολλουο multos 

επιθυμουνταο cupientes 
5 ελληνκτι graece 

διαλεγεοθαι dispiitare 

και ρωμαεκτι et latinae 

μήτε θυκερωο πθομίθ facile 

bivacGai posse 
10 bia την biCKepmv propter difficul- 
tatem 

και πολυπληθιαν et multitudinem 

των ρημάτων uerborum 

ουκ εφκαμην uon peperci 

τούτο ποιηεαι hoc facere 
15 εινα εν τριειν βιβλιοιε ut iu tribus 
libris 

ερμηνευματικοκ iiiterpretatorus ^) 

πάντα τα ρήματα omnia uerba 

ουνγραψωμαι conscribam 

αρκομαι incipio 
20 γραφιν scribere 

απο άλφα ab alfa 

εως • ω • usque • ο • 

αγαθή τυκη bona fortuna 

θεο ηλεοι dii propitii 
25 καθηγητά καιρη^) preceptos^) haue 

εττώηθελω quoniam uolo 
[139"] και ναν^) επιθυμώ et ualde cupio 

λαλιν ελληνιετι loqui graece και ρωμειετι'') et latinae 

ερωτώ • ce • επιοτατα rogo te ma- so 

gister 
bibaEov • με doce me 
εγο • ποιηεω • ego faciam 
εαν • μοι • προεκηο • si me adtendas 
προοεκω • coi • adtendo 
επιμελωο • diligenter 35 

επώη • ouv • quoniam ergo 
ορω • cai • uideo te 
τούτου του πραγματοε liuius χ -ei 
του • εετιν • hoc est 
ταυτη€ • τηε διάλεκτοι eius inter- 4ο 

pretationis 
τηο • λεγομενηα • ρωμεικηε quae di- 

citur latinae 
επιθυμούντα cupientem 
επώιΕω • coi τεκνον demonstrabo 

tibi fili 
οτι ουκ εετι quoniam non est 
του^) τυκοντοε άνθρωποι cuiuslibet 45 

hominis 
καταλαβιν • deprehendere 
άλλα ποιπεδευμενοι sed docti 
και • ευφυεοτατου et iugeniosi 
είναι • μαθηειν • esse doctrinam 
bia • τούτω • τοινυν propter hoc so 

etiam 
COI μάλλον tibi magis 
τω μνεώοτι') μηδέν qui nescis 

nihil 1) interpretaturus corr. m. 2 || 2) pro η add. m. 5 e || 3) preceptor carr. 
»«, 2 II 4) λίαν ante corr. || 5) ρυυμεκτει corr. m. 2 j| 6) του eai τοι corr. jj 7) μνειδοτι 
111. 2. μιΐ€ΐδοτι m. 1 || 284 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA [140'"] 5ιηγη€α€θαι disputare 

εκθηοομαι exponain 

κραν • ουν • coi • ecTiv • opus ergo 
tibi est 

απαραγγελλω quae praecipi^) 
5 ακοή Huditus 

μνήμη • memoriam^) 

biavoia • sensus 

τριβή καθημηρινη • usus cotidianos 

τεκνητην • ποιεί • artificem facit 
10 τούτο αεαυτω • hoc tibi 

εαν παραεκηο si praesteteris 

μκθουο mercedes 

bivacai μαθιν potest discere 

buo • ουν • ειαν duo ergo sunt 
15 προεωπα • personae 

τα διαλεγομενα quae disputant 

εγω • και • cu • ego et tu 

cu ει επερωτών tu es qui inter- 
rogas 

εγω αποκρηθηοοιε • ego respondeo 
20 προ • παντοε • ουν ante^) omnia 
ergo 

αναγινωεκαι lege 

τρανωε • clare 

ςαφωο dissere 

ηδεωο • εε • εώων • libenter te uidi 
25 και • εγω • εε • et ego te 

TIC κρούει • την θύρα quis pulsat 
ostium 
[140"] πάρα Γαιου • a Gaio 

προε Λουκιον • ad Lucium 

ει ενοαδε εετιν si bic est 
30 αγιιλλον nuntia 

παρεετιν πάρα Γαιου uenit a Gaios 

ερωτηεαν • αυτόν • roga ilium 

τι €CTiv • παιδαριον • quid est puer πάντα καλωε • omnia recte 

νε κύριε etiam domine 35 

επεμψεν • coi • misit tibi 

επιετολεν • epistulam*) 

εεφραγιεμενεν • signatam 

boc αναγνω • da legam 

εγραψεν μοι • scripsit mihi io 

περί του πραγματοε • de negotio 

πορευου πεbαριov • uade puer 

και • αγγιλον • et nuntia 

οτι ερκομαι • quoniam uenio 

boTai • μοι • υπobηματα • date mihi 45 

calciamenta 
φέρε • υbωp ■ adfer aquam 
ειε • Οψιν • ad faciem 
boc • εωετον • da subarmale 
locov ' με • cinge me 
boc • τηβεννον • da togam 5o 

περίβαλε • με operi me 
boc • φελονεν da penulam 
και baKTuXiouc 'et anulos [i*!'^] 

TIC • τηκιc • έτερε quid stas sodalis 
άρον τα κρια οντά toUe quae opus 55 

sunt 
και • ελθε μετ εμού et ueni mecum 
cπευbω • festino 
προε • φιλον • ad amicum 
αρκαιον • antiquum -'') 
cυvκλητικov • senatorem eo 

bημoι • ρωμαίων • populi romani 
ocTic • απο • ρωμυμου qui a romulo 
καταγι το • γενοε • deducit genus 
απο • τροων • a troianis") 
τον αιvιαbωv • aeneadarum 65 

επιτιμώ ματιν'') • cupio discere 
bιαλεκτov • αττικην sermonem atti- 

cum 1) praecepi corr. m. 3 \\2) m erasa \\ 3) ante ex aute corr. \\ 4) epistolam ex 
corr. tl 5) qu ex c corr. \\ 6) troianis ex troianus corr. || 7) ω ex ου corr.: μαθιν 
ex corr. m. 2 || HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 285 επιθυμώ • λίαν cupio ualde 
οτι ■ BeXic • quoniam uis 
ρητωρ • eivai • orator esse 
biKoXoYOC • causedicus 
f" δεμηγοροα • dicendarius 
€υνηγορο€ • aetos 
νομικοο • iuris studiosus 
νομικοο • iuris peritus ^) 
νομικοο • iuris consultus 

10 νομικθ€ • iuris prudens 
παρακλιτος aduocatus 
[141"] ενκυυμιον εγαψα laudem scripsi 
Tivoc cuius 
lev καπιτωλινου • iouis capitolini 

15 αναγνωθει • lege 

μεγαλωο • emac magne dixisti 
άρον • τον • οτεφανον tolle coronam 
θυδιο • coi • αντιλέγει nemo tibi 

contradicit 
ubac • που • μεναι • scis ubi mauet 

20 φιλθ€ • μου^) • amicus meus 
αρκαιοτατοα . uetustissimus 
αρκαιογονταα ab origine 
ανηρ • γενναιοο • uir fortis 
πρόλαβα με • autecede me 

25 και ■ γνωθει • et scito 

€1 • ένδον • εοτι • si iutus est 

και • απαντεαον • εμοι • et obuiam 

mihi 
ieuHov τηο^) ολκοδαο • iunge mulas 
ημιοναγε mulio 

30 και • cu οτρατιωτα • et tu miles 
ελθε μετ εμού • ueiii mecum 
εκ τιβουρτον • in tiburtinum 
αγωμεν • ημεια • eamus iios 
προο • Touc αλλουε φιλουε"*) ad 
alios amicos καιρέ • κύριε • haue domiiie 35 

καιρέ • κυρία • liaue domina 

βαειλευ • καιρέ • rex haue 

βαειλιεεα ■ καιρέ regina haue [142'"] 

πόθων θυγατηρ amorum filia 

πελαγουο pelagi 40 

αφροδιτη • uenus 

πωο τα • παώια • quomodo infantes 

Ivjciv • uiuunt 

και • καλωε • κειειν • et bene habent 

κριτηε • ηλθεν • index uenit 45 

επρακθη το πράγμα • acta res est 

και • νενικηκαμεν • et uicimus 

επιδη • ouv • quoniam ergo 

καλώ • πο6ι • bono pede 

ευνηλθαε conuenisti 50 

ειε • το πράγμα μου in rem meam 

δυναμεθαε • εμερον • possumus hodie 

αμα αριετηεαι - una prandere 

ερωτώ • ελθε • rogo ueni 

επι6η • φιλουο quoniam amicus 55 

εκαλεεα • inuitaui 

ελθε • προε • εμε • ueni ad me 

και • ετοιμαεομι ημεϊ'') et para nobis 

πάντα • omnia 

τα κρια οντά • quae opus sunt eo 

ειε • bmvov ■ in cenam 

και • τω μαγιρω • είπε et coco die 

ινα • τα προεφαγια • ut*') pulmen- 

taria '') 
καλωε αρτιεη bene condiat [142"] 

ελθαται • ωδε uenite hue C5 

εκτιναΗαται την τυλην • excutite 

culcitam 
θέτε το προεκεφαλεον ponite pul- 

uinum 
περιβαλεται • operite 1) peritus ex peritas corr. m. 2 || 2) μου ex μοι corr. || 3) xac corr. m. 3 \\ 
4) φιλουο ex φιλοκ con: \\ 5) ///'ημεΐ (c erasa) || 6) ut ex et corr. m. 2 || 7) pulmen- 
taria ex pulmeutaria corr. m. 2 || 286 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 

οτρωματα • stragula και τον φαακιων • et fascias 

και • περιβολεα • et opertoria τι δωοω • quid dabo 

ελκυοατε capo • ducite scopam obav xeXeueic quod iusseris 

ραναται ubuup spargite aquam buuc • αυτυυ κ e δηνάρια • da illi 33 

5 οτρυυςατε sternite xxv denarios 

TO τρικλινιον • triclinium αγωμεν • eamus 

φέρετε τα ποτήρια adferte calices και προε οθονιοπυυλην • et ad len- 

και • τα αργυρυυματα et argentum tearium 

cu • παώαριον • tu puer ευνβαλε ου κακινω • confer et illi 

10 άρον • την • λαγυνον • toUe lagunam boc • ημειν ■ εττικαρειαν • da nobis 

και γωμοεον ύδωρ et imple aquam amicula 

CKicov • Ευλα • scinde ligna και • τεεεαρα • λεντεα • et quattuor 40 

καταμαΕον • την τραπεία exterge lentea 

mensam ποεου • πάντα • quanti omnia 
και • θεεειε το μεεον • et pone in τριακοειων bηvαpιω • treceutis de- 
medium nariis 
15 εγω • oivov^) προφέρω • ego uiuum ποεαι ειειν'^) • ωραι ■ quot sunt borae 

proferam ηbη • οκτώ • iam octo 

πλινατε τα ποτήρια • lauate calices απελθατω τιε eat aliquis 45 

τα οψωνια • obsonia και • αγγειλατω • et uuntiet 

ηνεκθηεαν • adlata sunt επώη • ερκομαι • quoniam uenio 

εφιεθωεαν • coquantur ειε • βαλανιομ • in balineum [143"] 

20 εγω πορεουμαι • ego duco me τιγιλλινον • tigillinum 

προε • ειματιοπωλην • ad uestiarium ακολουθι ημειν • sequere nos 50 

[143•] ποεου η-) ίιυγη quanti pareclum coi • λέγω • tibi dico 

εκατων • bηvαpιω centum denariis περικαθαρμα purgamentum 

ποεου η φελονη c^uanti penulam τηρι επιμελωε serua diligenter 

25 bιακocιωv bivapiuj ducentis denariis εγω • bε ego autem 

πολύ • λεγειε multum dieis εοε • αν ■ usquedum 55 

λαβε ρ bηvαpια aceipe centum de- τόπον ευριεκεται ■ locum inuenitis"^) 

uarios τον μυροπωλην • unguentarium 

ου • buvαται τοεουτου • nou potest αεπαεομαι • salutabo 

tanti Τυλι • καιρέ • iuli baue 

τοεουτου καθεεπικε tanti constat αεπαΖ!ομαι • εε • saluto te eo 

ao πάρα τον πρααγοραετώ • de infer- boc • μοι • λιβανον • da mihi tus 

toribus και • μιρον • et ungueutum 

πάρα τον παpαbpoμov • de para- το • αρκούν • quod sufficit 

dromis εημερον • liodie 1) ante ι sup. scr. m. 1 || 2) η// (Υ eras.) || 3) eiciv ex eciv corr. m. 2 
4) inuenitis ex inuenites corr. || HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 287 

προα ανθρωπουο Κ • ad homines οι φίλοι παριοιν amici ueuerunt so 

uiginti Kepacov • ημ€ΐν misce nobis 

αλλ €κ του κάλου sed de bono ανκωνιοωμεν • accumbamus 

υπολυοον • με exculcia me boc • εμειν • πρώτον • da nobis pri- 
παιδαριον • piier mum 

5 beSe τα ειματια • accipe uestimenta τευταα betas 

buuc • μοι • ελεον • da mihi oleum η • κολοκυνταο^) aut cucurbitas 3γ. 

αλιψον με imge me βαλε • γαρον • mitte linquamen [144"] 

απελθομεν • εν5ον • eamus intro boc • ροφανουα • da radices 

ηbη εώρωεαε iam sudasti και • μακαιριον • et cultellum 

[144''J εώρωεα sudaui θεοο • Ηογαρον •'^) pone oxogarum 

a boc • μοι • αφρονιτρον • da mihi και • θρώακαε • et hictucas ω 

afronitrum και • cikuouc • et eucumeres 

τριψον • με frica^) me ψερε • ονυκιον ■ adfer uutgellam") 

καλυυε ενκεκραται bene temperatum και • κυλώιον • et uentraculum 

est και • την μητραν • et uuluam 

η ενβατη • solium boται ■ αpτouc • date panes 45 

15 εΗελθωμεν • εΕιυ • exeamus foras cιλΓfγιvεc siligineos 

και • ειc την bεEαμεvηv • et in βαλαι • ελεον • mitte oleum 

piscinam ειε • τον ταρικον • in salsum 

νηραν • frigidam τpαc^) θpεcαc λεπκον saruinas ex- 
ειcκoμεv καλην • habuimus bonam quama 

boc • μοι • Hucτpov • da mihi strigilem και • θεccεπι την τραπείαν et pone 50 
•20 πεpιHucov με destriuge'^) me super mensam 

boc cαβαvα • da sabana boτε ειηπιν • date sinape 

καταμαΗον • με exterge me και την τρακιλώα • et collarera 

υπobηcατuu με τιε • calecet'') me και τον κολεον • et coloefium 

aliquis οικθυε ωπτητε piseis assatus est 

τα λωρια gallicas τεμε την ελαφov•praecide ceruuum^) 55 

25 boc • εvbυcuJ • μαι • da uestiam me και • τον cuaypov • et aprum 

evbucov τouc υττεvbuταc indue supe- και • την ορνην • et gallinam 

rarias και • τον λαγον • et leporum 

boc • μοι • οθονιον ■ da mihi len- τouc καuλouc πoιηcov • et coUiculos 

teum fac 

upoc • την όψιν • ad facjem V/Am^ '") Kpcac praecide carnem eo 

καλuJC ελoυcoυ κύριε saluum lutum εκ υbατoc ex aquam 

doinu"^) τακερον madidum [145''] 

1) frica ex freca corr. || 2) η erasa || 3) e prior erasa |j 4) in marg. post notam 

tironianam (cf. praef.) lutu au tutu || 5) θ pro τ corr. m. 1 || 6) co sup. scr. m. 1 \\ 

7) t erasa || 8) ρ exp. m. 1 || 9) prima u erasa \\ 10) inter τ et e erasa una littera 
(e vel θ; 11 288 HEEMENEVMATA MONTEPESSVLANA boc • Kpeac • οπτον • da carnem assam 
boc • ημειν ■ πιν • da nobis bibere 
παντεο • επιομεν • omnes bibimus 
φέρε ταε • τρυγοναε • adfer turtures 
5 και • τον φαειανον • et f'asianum 
καιρετουθαρ adt'er siimeii 
και αλληκα^) et allicem 
περικαιε perfuiide 
φαγωμεν^) mauducemus 
10 ορεωε εγενετο optime factum est 
boc • γαλαθηνον οπτον da porcellum 

assiim 
πάνυ ίεει • ualde calit 
τεμε αυτόν • precide ilium 
φέρε • μέλι • adfer mel 
15 εκ • τοΗοβαφον in acitabulo 
φέρε και κηνα adferetranserem ^) 
ειτευτον saginatum 
και • εαλλακωνα • et sale conditum 
και αλιετον • et sale conditum 
20 boc • υbωp • ειε • κειραε da aquam 

ad manus 
φέρεται adferte 
ει τι εκεται si quid liabetis'') 
πρωτογαλα colostra 
μετά • μελιτοε cum melle 
25 και κοπτην et gelonianum 
[145"] μεριεον • αυτόν • parti eum 

αρωμεν τα μερε tollamus partes 
καλωε ελημφθημεν bene accepti 

sumus 
boc • τοιε biaKOVOic • da ministranti- 

bus 
30 boc τοιε υπηρετεε da ministranti- 

bus^) 
ποιν • bibere και • bιπvηcαι • et cenare 
και • τω μαγιρω • et coco 
επώη - καλωε • quoniam bene 
υπερετηεεν • miuistrauit 35 

αγωμεν • eamus 
περιπατηεωμεν • deambulemus 
oubεv ευκερωτερον • nihil oportunius 
και ειε την αγοραν εε • et in foro te 
εημερον • bodie 4o 

επείητηεα • inquisiui 
coi • λέγω • tibi dico 
oικobεcπoτα pater familias 
oubεπω buvαμαι nondum possum 
το εμον απολαβιν • meum recipere 45 
ο • μοι • οφειλιε quod mihi debes") 
αυpιov•coι•bωcω • eras milii^) dabo 
ενπεζιε με inludis me 
ou • φημι • non inquam 
ηbη οψε εετιν • iam sero est 50 

αγωμεν ■ ειε • οίκον • eamus in**) do- 
mum 
η κυρία • που • εετιν • domina ubi est 
εvθαbε ειμί hie sum [146^] 

εκωμεν • τι • bηπvηcαι • habemus quid 

cenare 
εκωμεν • πάντα • habemus omniam ^) 55 
θέτε • την τραπείαν '*^) inponite^') 

mensam 
boτε αρτον • date panem 
τεμε • τυρον • praecide caseum 
boc οπορον • da poma 
μη • τι • θελεται ne quid uultis eo 

καλαε • ελεαε • bonas oliuas 
boc • κoπαbια • da copadia 
και • πατελλαν • τυρού • et patella 
casei 1) αλληκα corr. m. 1 || 2) φαγαμεν ante corr. || 3) in adfer et anserem 
Xwstea corr. \\ 4) habetis ('ti in ras. m. 2) || 5) h. v. postea inseruit m. 2 || 6) debes 

ex debis corr. || 7) mihi corr. m. 1 || 8) in supra scr. m. 5 || 9) m in fine eras. || 
10) πε in τραπείαν add. postea m. 1 vel m. 2 I 11) in in inponite add. m. 2 || HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 289 τεμε • τουθαρ • praecide sumen 
φέρε • πλακουγια • adfer placentum 
boc • ακρατον • da merum 
boc • κε ιρομαγιο V • da mappa ad manus 

5 και • ετεφανοια^) • et coronas 
ποεαι • οραι • ειειν • quot horae sunt 
τηε vouktoc noctis 

• ηδη • Tpic • iain tris 
θεα • λεκανην • pone peluem-) 

10 και οταμνιον • et mattellam 
και εταμνιον • et ortium 
παώαριον • μοι • puerum milii 
καλεαον • clama 
προο • Touc ποδαο • ad pedes 

15 η • μαλλαν • aut magis 
[146''] εκ των γυναικών^) de mulieribus 
μιαν • φωνηεον • unam clama 
άρον τον λυκνον tolle lucernam 
κοιμαεθαι • θέλω • dormire nolo 

20 ινα • πρωειγρηγωρηεω ut mane ui- 
gilem 

ευτυκως feliciter 

εν πρωτω βιβλιω in primo libro 
εκείνα τα ονόματα ea uocabula 
τον ερμηνευματαν interpraetationum 
25 ουνεγαψα conscripsi 

α • εττηγγιλαμην • quae promiseram 
των ρημάτων uerborum 
ου • κεφιεαμην ηοη peperci 
τούτο ποιηεαι hoc facere 
30 εεονται γεγραημενα erunt scripta 
περί • λοιπών • πραγμάτων de reli- 

quis rebus 
ανα•και τα κεφάλαια simul et capi- 

tulinum των • ονομάτων nominum 

και • προεηγοριων et uocabulorum 

ενοο • εκαετου unius cuiusque 35 

ταύτα • εεται haec erunt 

α • γεγεραπται quae scripta sunt 

ουτω<: • δε sic autem 

εφανη μοι uisum est mihi . * 

αρΗαεθαι incipere 4o 

θεουα πρώτον deos primum [u?'"] 

ονομαεαι • nominare 

τοιε δώδεκα • duodecim 

leic le\c ■ ioppiter^) iouis 

ηρα • iuno 45 

ατηνα • minerua 

αφροδιτη • uenas^) 

απολλων • appollo 

αρτεμιε • diana. 

δημητερ • ceres'^) 50 

ποειδων • neptunus 

ερμηε • mercurius 

βετυλοε'^) auiaddir^) 

αρηε mars 

Kpovoc saturnus 55 

φεετοε uulcanus*"') 

ηρακληε hercules 

καπροφοροε frugifer 

κουρηταιο ludiones 

θέων λοινον decorum riliquorum co 

ονόματα nomiua 

αρΗωμαι incipiam 

ανεΗικακοε depulsur'") 

Εενοε qspitalis 

βροντεοο nutritur'^) C5 

καπιτωλινοε capitolinus 

υψιετοε summus [147"] 1) eic c corr. m. β || 2) peluem pro peluam corr. m. 2 ^i) υ ex \ corr. || 4) u 
s. scr. m. ί II 5) a corr. in u || 6) es ex is corr. || 7) voces a βετυλοο ad κουρητακ 
in rasiira exstant || 8) abbadir corr. man. saec. XV || 9) uulcanus ex bulcanus 
corr. II 10) ab Jiac voce ad berminis singnlae voces ι praescriptum hahent 
11) nutritur corr. in nutritor (| . 

Corp. gloss, lat. torn. III. 19 290 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA ανικητοο inuictus 
μεγιοτοο maxiraus 
μιλικώα milichius 
εποπτηα ^) inspector 
5 νηκιιτηο uictor 
eXeuGepiac liberalis 
■oλuμπιoc olimpius 
oupavioc caelestis 
KttXXicToc optimus 

10 κτηαιοο • petunialis^) 
υπατοο • consul 
Kepauvioc fulmiiiator 
acrpaneoc fulgoratur 
op6wocioc^) • stratur 

15 cuuTiipioc • salutaris 
cαβαί)ιoc sabadius 
παντωκραταιρ omnipotens 
βροντεοο tonitralis 
βοηθοα auxiliatiir 

20 Bupeoc • iaiius'•) pater 
ωμαίυν ianus geminiis 
CTpo9ioc uortinnnus 
εφιακτηα iucubus 
αιγιτίποο semicaper 

25 aiuuvioc • aeternus 
[148'"•] αιών • aeuum 

yrfavrec aiiguipedes 
ορηιοο opoc • bermiiiis 
Kpaxoc uomen imperium^) 

30 θιοτηο μεγαλιοτηο maiestas 
αποτροπαιοο aueruncas 
εκατονκειρ • centimanus 
θεοί eiXeoi • dii propicii 
θ€θΐ θαλλαοοιοι • dii inarini 

35 θεοί πατρώοι • dii patrii 
θεοί • πάτριοι • dii pareutes 
θεοί • ουράνιοι • dii caelestes θεοί αδανατο • dii inmortales 

θεοί υποκθονιοι'") clii iuferi 

θεοί κατακθονιοι dii iuferi 4o - 

θεοί επιγιοι • dii terrestres 

θεοί υψιετοι • dii superi 

θεοί υψκτοι'') dii summi 

θεοί μεγιετοι • dii maximi 

biovucoc liber pater 45 

ciXiivoc silauus 

ορμιοε παλεμον • portunus 

παν • siluauus 

υλετηε • siluauus 

αεκληπιοε aesculapius so 

€αραπΐ€ • saerapis 

πριαποε priapus " [148«] 

περεεφονε κορη'^) proserpiua 

αγαθοο δαίμων • bonus genius 

αγαθηο ωτηρια bona salus 55 

ηρωεε κατοικίδιο ilaris familiaris 

καετωρ και πολυδευκηε castor et 

poUux ^) 
άδειε acnerotes 
πλουτον^•^) ditis pater 
ενοιαλιοε quiriuus eo 

αρεε εκαικοε mars ultor 
ευρετηε • iuuen tor^^) 
κτιετηε • conditor 
καοε hiatus 

θανατοε mors 65 

υπνοε somnus 
ενυπνιον somnium 
ερωε cupido 
ποθοε amor 

ηωε aurora 70 

διαφαυμα aurora 
πολυετεφανοε ferona 
μνημοευνη moneta 1) nc 2»'0 ec corr. m. 1 vel 3 \\ 2) t in c corr. || 3) θ 2^>'0 τ corr. m. 1 vel 2 \\ 
4) ianus ex anus corr. m. 2; item in sequ. versu || 5) um 2)>'0 us corr. |{ 6) θ j«O 

τ corr. m. 1 vel m. 2 || 7) θεοί υψκτοι... pan in ras. || 8) περοεφονβ evoiaXioc in 

rns. II 9) 11 _2)ί•ο 1 corr. vi. 2 || 10) ou pro υ corr. ||• 11) inuentor ex inuenitur coiT. || HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 291 θέων • deorum 

θεαρων dearuiu 

μέγα λημητηρ mater magna 

μετερ θέων mater deorum ^) 
[149'"] ραια • mater magna 
μεα • maia 

απολλων νομιοο uidius-) 

λητο) latona 

r^pa βαειλιεεα • iuno regina 
10 ηρα ειλειθυια • iuno lucina 

αρτεμκ φωαφοροα diana lucifera 

τικη • προτογενηε • fortuna primi- 
genia 

τυκη • υπηκοοο • fortuna obsequens^) 

CKupa • τυκη • fortis fortuna 
1.'. ομόνοια • coucordia 

υγια • salus 

cwirfpia • saluatio 

γη • μητηρ • terra mater 

εκατη • tribia 
20 ελπκ spes 

ενυω πολεμική • bellona 

θεμια • fas 

λευκοδεα • albucina mater matuta 

uicTic • tides 
25 ευτυκια • felicitas 

ρεα • opis 

ηβη • iumeuta 

πανάκια δωιηωντιο • pola mater 

πραΗώικη • iabeuula 
[I49"j ενοδια uitica 
31 οεμελη*) libera 

οεμελη^) μητηρ τον biovucou luna 
mater liberi patris 

αφροδιτη • uenalia 

ανθοφόρος florifer 
35 Koujv • tellus ειοκ • isis 

δικαιωευνη^) • aequitas 

εωτηρια • salubritas 

ευρυυετια vococ ualitudo languor 

νεμεεκ • ultrix ' ^o 

νειραειδεο • salaciae 

μουοαι ποτέ be νυμφαι • camenae 

άπατη • uoluptas') 

νυμφαι ■ numfae^) 

πηγή • fons ^5 

ιμαρμενη • fatum 

μοιραι • fata 

καριταιο gratiae 

κλη5ων • umem 

πιθω • suado so 

φώυυε parsimonia 

αγαθή τυκη • bona fortuna 

πραοτηβεπηκια • dementia 

ΤΤερι των IB ίωδιων • de duodecim 

signis 
μετά εΕηγηεεοα • cum narratioue 55 
Kpioc • aries [150^] 

οτι πηγην ηυρεν quod fontem in- 

uenit 
οδοιπορουντοο ■ iter faciente 
του biovucou libero patre 
ταυροο taurus eo 

απο • του ποεώωνοο • a neptuno 
τω bii cυvεκωpητη•ioui concessus est 
οτι • biavoiav • quod sensum 
αντρωπινην εικε '•') humanam habebat 
bιbuμoι gemini ,55 

ηρακλεοο και • θηεεωε • hercules et 

thesaei 
επώη • ομοιοτροπιο • quouiam simili- 

bus 1) deorum ex dearum. corr. m. 2 || 2) sequitur v. vacuus \\ 3) obsequens (n 
add. 7)1. 2) II 4) οεμελε ante carr. \\ 5) ceμeKe ante corr. || 6) κ s. scr. || 7) lu jf>?-o lo 
corr. II 8) u in i ras. corr. \\ 9) ηικε ante corr. \\ 

19* 292 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 35 αθλημαοιν • εγενοντο ■ §rumnis fu- και αντρωπουα et homines 

erunt ebibaSev docuit 

KapKivoc • cancer ικθυα piscis 

οτι • μετά • ηρακλεωα • quod cum ούτοι μον μέγα hi ouum grande 

hercule ' εκ τεε θαλαεεηο a mare . 

ubpav εεφαζεν • hudram ^) occidit προηγαγον protulerunt 
5 λεον νεμεοα leo nemeuus όθεν • εΠηλθεν unde exiuit 

γνώμη • ηρίχε consilio iunonis θεα cupia dea syria 

εεφαγη υπο ηρακλεωο • occisus est ήτις εδιΗεν qui monstrauit 

ab ercule . αντρωποιο hominibus 

παρθενοε • ηριγονη • uirgo erigone oca καλά ην quanta bona erunt 
ουπερ εφαγηντοε quae occiso 
10 του πατροε • εαυτηε ικαριου • patre 

suo icaro 
εαυτην^) • ανιλεν • seper emit 
ίυγον • stateta 

πρωτοε • ευρεν • priori inuenit 
ανθροποε • ευκρηετοε • homo utilis 
[150"] εκορπιοε scorpio^) 

■ 16 κέλευεει αρτεμώοε iussu dian§'') 

ωριιυνα^) ■ εεφαΗεν orionem occidit έρμου mercurii 
ον ο ίειε quem iouis bioc iouis 

εθελεν • αναγενναεθαι • uoluit reuasci αφροδιτηε ueneris 
20 τοΗοτηα Sagittarius 
ouTOC • μετά • των μυεον • hie cum ΤΤερι αετρων ουρανιον de signis 55 [151'] οποία καλά ην quae bona erunt 45 

ΓΤεριπων^) Ζαετερων de septem 

stellis 
πλανητον erraticis 
κρονου saturni 
ήλιου solis 

εεληνεε lunae 50 

αρεωε martis^^j musis 

ανεγραφη • nutritus est 

ελεγετο • he dicebatur autem 

κροτον • creton 
25 • εεγενετο qui fuit 

ευφυηε • ingeniosus 

αιγο • κεροε capricornius'') 

οτι • τον τυφώνα • quia tufonem 

εεφαΕεν • occidit 
30 υδρηκοοε • aquarius 

ουτοε • hie 

παεαε ταε τεκναε omnes artes 

η5ει sciebat caelestibus 
ουρανοε caelum 
έφερα sphera 
ημιεφεριον semispherium 
υπέρ γην super terram 
υπο γην sub terram 
πολουε polum 
αΗον axis 
κεντρον cardo 
ιριε plaga 
ίωνη arcus 
ίωδιακον signifer 
γαλακτιαε lacteus 60 C5 [151«] 1) u cmr. in i ||"2) υ add. in. 2 s. v. \\ 3) r add. m. 2 s. v. \\ 4) iusso ding 
ante corr.: corr. m. 2 || 5) luj pro 10 corr. || 6) u exp. m'. 5 || 7) ι add. m. 2 || 
8) mortis ante corr. || HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 293 κυκλοο') circulus 
apKTiKOC septentrionalis 
voTioc australis^) 
ειοημερινοα aequinoetialis 
5 τροπικοα • 0epivoc solistitialis 
iponiKOC κeιμepιvoc brumalis 
μεαεμβρινοα meridialis 
Z^ujbiov signum^) 

ΓΒ ίωδια duodecim signa 
10 acipov sidus 

βοητηα uoetes'*) 

αρκτοφυλαΗ septentrionalis custus"*) 

άρκτοι septentrionis^) 

apKTOc • €λικη septentrio maior 
15 apKTOc Kuvocopa septentrio minor 

αμαΗα plaiistrum 

uabec suculae 

πλυαδεο uergiliae 

PocxpuKOC bostrychus 
20 ωριών orio iugula 

οτεφανοο corona 

Kaccienia acrpav cassiepia stella 

κεφευο cefeus 
[152''] ανδρομηδα andromeda 
25 nepceuc perseus 

δράκων draco 

οφειουκοο anguitenens 

κυων canicula 

nviOKOC auriga 
30 αιγααιΗ capra 

epi90c hedus 

ιπποο aequus 

λύρα lyra 

aeroc aquila 
35 oiCToc TO βελοο sagitta 

δελφινοο delfinus λαγοο lepus 

αργοναύτης piger nauta 

ερώανοε ποταμοο eridanus fluuius 

apYOvauc argonausu^) 

κενταυροε centarus 

ubpa ydra 

αςτηρ stella 

φωεφοροε • εωεφοροε lucifer 

εεπεριοε serius 

προτρυγιτης autumni sidus 

λαμπαε fax 

κομιτηε comites^) 

ανατολή oriens 

bucic occasus 

cuvoboc coetus 

περιοδοε cicumitio 

tτpoπobιcμoc progressus 

αvαττobιcμoc regressus 

αττοκαταεταειε reditus 

μεεο • υρανημα medium caeli 

bιαμετpov contrarium 

bιαμετpov mensura 

τριγωνον triangulum 

τετραγωνον quadratum 

εκλιψιε • ήλιου obscuratio solis^) 

εκλιψιε εεληνηε defectio lunae 

μιωειε εελενηε deminutio lunae 

ττληρωεελενον plena luna 

ΓΤερι • κεμωνων De tempestatibus 

αηρ liaer 

αιθηρ aether^') 

ειεημερια aequinoctium 

τροπή κειμερινη struma 

αορα aura 

κειμων ανεμοε tempestatibus 

κειμων liiemps [152"] 55 1) κλ in ras. scr. m. 2 || 2) sequitur v. vacuus \\ 3) in margine notula tiro- 
niana est: cf. praef. || 4) u corr.in b || 5) us corr. in os || 6) is corr. in es 7h. 2 \\ 
7) argonauta in eockm v. scripsit vi. ^ || 8) i corr. in e m. 2 || 9) unus versus 
vacuus sequitur || 10) h add. s. v. m. 1 \\ • 294 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA φυοημα hibernum 
[153^•] φυ€ημα€φο5ρον flatus 

πάταγος fragor 

αατραπη fuJgoratio 
5 ηκοα sonus 

πτεντοο sonus 

kepauvoc fulmeii 

θύελλα turbor 

πρητηρ^) turbor 
10 λελαψ turbor 

κρυςταλλον glacies 

οπιλας procella 

κατ<χφορα των ανερμων procella 

Kivecic concitatio 
15 πακνη pruina 

μεταλλαγή mutatio 

ψεκας gutta 

καλαία grando 

αειομος terre motum 
20 ακλια caligo 

γνοφοε uiinbus 

ομικλη nebula 

ονβροε imber 

βαθύ deusa^) 
25 βαθύ εκοτοε densae tenebre 

ψυκοε frigus 

κρυοε algor 
[153"] ικμαε umor 

παγετοε gelus'^) 
30 καιμα aestus 

πνιγοε aestus 

θεροέ aestas 

θέρμη calor 

ευήλον'*) apricum 
35 νεφελοαι nubes 

βροκη pluuia 

αίθριο ν serenum δυοεοε ros 

bpocili rorar 

βρονται tonitra 40 

επινφελον subnubilum 

νιφει • κεονιίει ninguet 

κειων nix 

εκοτιαι tenebre 

μεεον • ικτιον media nox ^5 

αιαρ uer 

τροπαι • ήλιου solistitium ' 

τροπαι κυμάτων solistitium 

ειεεμερια εαρινή equinotium uernum 

ειεεμερια φοινοπορινη eciuinotium ^o 

autumni 
φοινοποραον autumnum 
νέον ετοε annus nouus 

ΓΤερι εωρτων de diebus festis [154^^] 

εορτή dies festus 

ευκή uotum 55 

αργιαι feriae" ' 

κρονια saturnalia 

biovucia liberalia 

παναηνεα cumquatralia 

ποειδωνια neptunalia :'') eo 

ηφεετια uulcania 

τειμιειευνικη cara cognatio 

οροβεεια terminalia 

νεετια ieiunium 

νεκυεια parentalia 65 

θετιδοε uestialia 

παραεκευη•^) cena pura 

γενεθλιον natale 

πωγωνοκουρια') barbatoria 

γάμοι nujitiae 

πανηγυριε nundinae 

πανηγυριε mercatum 1) scr. m. 2 in spatio relicto \\ 2) den///sti (a erasa) \\ 3) s in ras. 
4) η suj). sa\ m. 1: ευη in mar g. erasum est \\ 5) neptualia m. 1: corr. m. 2 
6) η pro e corr. m. 2 \\ 7) πιυγιυνοκουρια 2}^'(^ πογαινοκουρια corr. m. 1 vel 2 \\ HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 295 θεομοφορια cerealia 
αφροδκια ueneralia 
αγνια castitas 
απθλουςκ lauatio 
5 πανδοκια ludi floralis ^) 
καταποοια ludi floralis 
[154^'] αγιαι ημεραι sancti dies 

αιοταοιμαι ημειραι festi dies 
TttTOic κατοιμενοιο επιφερομεν dies 
festi et castitatis feriae 

10 TTepi άνεμων De uentis 

ανεμως uentus 

ανεμωδεο uentosum 

βοραιαε aquilo 

πελαγιοο altanus 
15 κιρκεαοοκαικορο€ circes 

aiTicioi coiisuetudinarii 

aiTicioi amiotini 

ατταρκτιαα ανελθ€ septentrio 

λιψ^) africiis 
'JO voToc auster 

ίεφυροο fauouius 

ευροο chorus 

ευροα terrester 

αφιλιωτηε uulturnus 
25 αφιλιωτηα subsolanus 

απογαιοο aterra 

κατεγιδεε proeellae 

κατεγιδεε καταφορευυν proeellae 

Kpovoi ενιαυτοι tempora et anni 
30 eviaroc annus 
ετοε annus 
[155^] μηνεο menses 
ωραι horae 
τριάκοντα ημεραι triginta dies πριν αιγηε ante lucem 35 

αλεκτοροφωνιδ gallicinium 

πρωει mane 

μεαην ημεραν meTidi^ 

μεεηνβριον meridie 

ί)ΐλη post mediae οψα sero^) 4o 

οψιτερον serius 

απο • αριετου a prandio 

απο6ι πναου^) a cena 

CKia umbra 

Kaipoc tempus 45 

Kpovoc tempus 

ενεετωο^) κρονοε instans tempus 

παρακηκωε καιροε preteritum tempus 

παρεληλυθωε καιροε transactum tem- 
pus 

μέλλων Kpovoc praeteritum tempus 00 

κειμερινοε καιροε liiuernum tempus 

aiapivoc καιροε ueranum tempus 

θερινοε καιροε aestiuum tempus 

φοινοπωρινοε καιροε autumnum tem- 
pus 

ημιωριον semihora 55 

δευτέρα ωρα secunda liora 

ετιγμη punctum [155"] 

ετιγμη καιρού puncto tempusis^) 

ροτιη momentum 

διαφαυμα crepusculum «ο 

ααυγοε crepusculum 

ήμερα dies 

uπoαλεκτopoφωvιovsubgallicantium 

διημερον biduum 

δυειν ημεραιε biduo es 

τριεημεραι triduum 

τριενημεραιε triduo 

τεεεαρεε ημεραι quadriduum 

τετραειν ημεραιε quadriduo 1) is con: in es m. 2 \\2) ι s. scr. in. 1 || 3) οψα sero incertum utrum m. 1 
an m. 2 scripserit || 4) inter δι et πναου una littera erasa (i^?) \\ 5) evecroc ante 
con•. II 6) temporis postea corr. || 296 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA bmiTia biennium 

τριαιτια triennium 

τετρααιτια quatrieimium 

Ίτεντααιτια quinqiieimium 
5 eviaucioc καιροο annum tempus 

Kepicuvoc annotinus 

εφετιοα liuius anni 

bieiinc bimiis 

τριετηο trimus 
10 τετραετηο quatrimus 

πενταετηο quinquinnis ^) 

ςημερον lioclie 
[106'] αυριον eras 

eic τριτην perendiae 
15 ειο τεταρτην de quarte 

εια πεμτπτην de quinte 

κθεε here 

τριτηε ημέρας nus tertius 

τριτηε ημεραο nudius tertius 
20 τεταρτηε ημεραε nus quartus 

τεταρτηε ημεραε uudius^) quartus 

εφετωε^) hoc anno 

περιει anno superiore 

περιευνοε annus superior 
25 ειε το μέλλον in futurum 

ειε το μέλλον aiino futuro καθημερινοε cottidi^ . [ΐ56"] 

τριτεοε tertian^ 

τεταρτεοε quartang 

πονοε dolor 4ο 

φρίκη oiTor 

φρίκη orripilatio 

βηξ tussis 

οίδημα tumor 

φλεγμονή tumur^) 45 

κεφαλαργια capitis dolor 

κριεεοιτιαθοε uarices 

έλκη ulcera 

τραύμα uuluus 

λέπρα porrigo^) 5ο 

φαρμακον medicamentum 

ηευκια silentium 

οφθαλμια lippitudo 

αεθινια infirmitas 

ικτεριε aurugo 55 

δοθιων furunculos 

λικη inpetigo. 

εριευπελα ignis acer 

ψώρα scabies 

φυτευρον penucla eo 

ωταλγια aurium dolor 

οδοντοπονια dentium dolor [ΐδ?*•] Περί "ατρικιε De mediciua 

TTpoc medicus 

κλινικοε uisitator 
30 οφθαλμικοε*) ocularius 

κιρουργοε chirurgicus 

βοτανικοε herbarius 

μεα obsetrix 

appujCTOC aeger 
35 αεθενηε ualitudinarius 

πυρετοε febris ΤΤερι ναυτιλιαε De nauigatione 

ναυτιλία naugatio 

πλοιον nauis 

θαλαεεα mare 

γαλήνη tranquillum 

αθρόε spuma 

κύμα imda 

λιμην.'') portus 

ώιαπερανα traiectus 

αιγιαλοε litiis 65 1) quinquennis corr. m. 2 \\ 2) u 1 corr. in η || 3) uj j)/o ο co/t. m. 1 vel 2 
4) λ add. postea ead. m. \\ 5) corr. in tumor |! 6) porrigo corr. pro portigo m. 2 
7) λιμην, sed ι in ras. m. 2 || HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 297 πλοιον nauis 

τροπκ carina 

iCTOC arbor 

καταρτιοο arbor 
5 Kepac antemua' 

αντλία sentina 

πηδάλια gubercula 

κωπαι remi 

ςκαλμοι scalmi 
10 veuupia naualia 

vnccoc insula 
. αμμο€ harena 

αλιευτική piscatoria 

παραοημον tutella 
15 πρυμνα poppis 
[157"] πρώρα prora 

ανκυρα anchora 

διφθρα segester 

κολποα sinus 
20 φυκοο alga 

βρυον alga 

καταλεκτοο catalectum 

επιβαται uectores 

επιβαται epibatas 
25 έμποροι mercatores 

άρμενα • uela • άρμενα^) armamenta 

CKOivia funes 

επώρομώεο trochiliae 

γομοε onus 
30 κυβερνοε gubernita 

πρωρευε proreta 

εκαφα scafa 

ΤΤερι αρκοντυϋ De magistratibus 
περί αρκοτων de iudicibus 
35 αρκων magistratus 

ανταρκων promagistratus 
αποδεδιγμενοε designatus 
ενφανεροε designatus. 

1) uela . άρμενα in ras. so: m. 2 
* 4) ι s. scr. m. 2 || 40 

[158'] biaboKOC^) successor 

βαειλευε imperator 

αυτοκρατορ monachus 

εεβαετοε augustus 

τοποτηρητηε dictator 

μοναρκοε princeps 

εβαρκοε princeps 45 

δημαρκοε tribunus 

5ημαρκοε tribunus plebis 

δημαρκικηεεΗουεια tribunicia pote- 

stas 
δημαρκικηεεΗουεια tribuniciae pote- 

statis 
ευνκλητικοε senator so 

ευνκλητοε senatus 
υπατοε consul 
ανουπατοε proconsul 
πρεεβιτηε legatus 

ηγεμαιν consolaris 55 • 

αγοραναμοε aedilis 
εποπτηε centurio 
ετρατηγοε praetor 
αντηετατηγοε prophaetor 
τυραννοε tyrannus eo 

υπατικοε consolaris 
τιμιαε quaestor 
φιλοτιμοε uiunificus 
αρκωμεγιετοε pontifex maximus 
αρκιΐερευε primus sacerdos 65 

ίππαρκοε magister equitum 
ίππικοε circus [158"] 

ϊππικοε equestris ordinis 
ραβδουκοε lictor uirgarius 
αρκιραβδουκοε primiuirgius ^ το 

πρωτοδεκανοε primus uirgariorum 
ίππευε ρωμαιώ nequis'^) romanus 
επιτροποε procurator 
επιτροποε^) πατριμωνιΰ procurator 

patrimonii 
II 2) α s. scr. || 3) η erasa, i corr. in e || 298 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA επιτροποο τριβατυϋ procurator pri- 
uate 

επιτροτΓΟΟ τηο ευθηνιαο procurator 
annor ^) 

αννωνυυν επαρκοε prefectus aimonae 

€πιτροτΓθ€ conductor 
5 επιτροποα των μαρμαρμαων procu- 
rator metallorum") 

καθολικοα ratioualis 

δικαιθλογοα iuridicus 

διαοημοτατοο perfectissimus 

KpariCTOC egregius 
10 διαοημοτατοα procurator therrma- 
rum ^) 

εΗοκωτατοο excelleutissimus 

λαμπροτατοε clarissimus 

μεοιτια arbiter 

μεειτκ tollens litem 
15 μεειτκ mediator 

TTepi ετρατίαε De militia 
[loO•"] παρενβολι-). castra 

ετρατιωται milites 

ιππιο equites 
20 πεζοί pedites 

δρεπανηφοροι falgarii*) 

τοΗοται sagittarii 

ακοντίοται iaculatores 

δοριφοροι satellites 
25 εφενδονηται fuuditores 

λιπετακται desertores 

γαρμματεκ tesserarii 

γραμματεκ litterati 

εημιαφοροι siguifere '') 
30 προτομοφοροι imagiiiiferi 

αετοφοροι aquiliferi προαεπκται profectores 

ηγεμων^) dux 

cτpατηλατηc dux 

προνγουμενοε'') praesis^) 35 

ετρατηλατηο magister militum 

επαρκοο praefectus 

επαρκοε ριυμηε praefectus urbis 

επαρκοε πρετωριεον praefectus prae- 

torii 
επαρκοε τηε ευθυνιαε praefectus 40 

amionae 
επαρκοε αιγυπτου praefectus aegypti 
επαρκοε ετολου praefectus classis 
νυκτεπαρκοε ■ prefectus uigilium [159»] 
επαρκοεειλη praefectus alae 
επαρκοε παρεβολω praefectus castro- 45 

rum 
εκατονταρκοε centurio centenarius 
ταΕιαρκοε euocatus 
καταεκοποι speculatores 
ρυμαρκοε magister uici 
κωμαρκοε magister uici so 

αμφοδαρκηε magister uici'^) 
ναυαρκοε nauarclius 
ναυαρκοε • uauchus 
αικμαλωτοε captiuus 
5εκα5αρκοε decurio 55 

βουλευτηε decurio ^°) 
βουλευτηε curialis 
πυγμή pugna 
πυκτη pugna ^^) 

πολεμοε helium eo 

μακη rixa 
τραύματα uulnera 
λαφυρια spolia 
ειρήνη pax 1) annor pro annoae corr. \ Ί) sequitur versus vacuus || 3) thorrmaruui jj;o 
therrarum corr. m. 3 \\ i) g corr. in c m. 2 || 5). ere ex ire corr. m. 2 \\ &) e pro 
η corr. m. 2\\1) ρ add m. 2 || 8) is corr. in es m. 2 \\ 9) hanc gl et antecedenfem 
)>rima in. postea addidit || 10) ex a corr.; post erasum lis || 11) glossam m. 1 
in marg. adiecit || HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 299 οτρατευματα exercitus 

φαλαηΕ legio 

αυνβολη conmissio 

αφενδονη fundibulum 
5 bopi liastci 

ληθοβολοο ballistia ') 

περικεφαλεα galea 
[160-•] θιυραΗ lorica 

κνημώεα tibiales 
10 ζωοτηρ balteus 

Ηιφοο gladium 

ακοντιον iaculiim 

ενκειριδιον pugio 

τεΗον arcum 
15 τοΗον cossum 

λονκη lancia 

λονκαι lanciae 

επιρα chorus 

Kopoc ordo 
20 xaHic classis 

CToXoc tuba 

οαλπιηΗ tubiciues-) 

οαλπιοται cornices 

κεραταυλαι lituo 
20 οαλπινΗ τυριννηκη de agricultura 

ΤΤερΙ γοργιαε^) 

αγροο ager 

αγροο uilla 

κωριον possessio 
30 κωριον fundus 

καλυβη casa 

αριμοι saltus 

ναπει saltus 
[160"] υλη silua 

35 πλεθρον iugerum 

aXcoc lucus 

αρουρα seges 

cxaKuc spica 

1) r ex2). m. 2 || 2) u pro i corr 
ut vicletur \\ 5) αλαιντοο corr. m. 2, ut πυροα frumentum 

ciTOC triticum 

ζεαρ ador 

κριθαι hordeum 

ερεγαλθ€ faba fracta 

κυαμοα faba solida 

τιοανη tisana 

φακοα lenticula 

φακή lenticula 

εpεβιvθoc cicer 

λαθυροι cicercula 

nicoc pisa 

Kovbpoc alica 

μηκωνιον papauer 

μελανθιον gitti 

εηοαμον sesam 

όριζα oriza 

κενκρον milium 

ελυμοα panicium 

βοικεραο faenum graecum 

τιληε feenum*) grecum 

λινοαπερμον linisemen 

βικιον uioia 

KOpTOC fenum 

οεπρεον legumen 

άκυρα paleae 

δέομαι manuae 

αλων area 

aXujVTOC^J tritura 

αροτρον ' aratrum 

uvic uomer 

κλαδευτεριν runcilio 

δρεπαηον runcilio 

δρεπανον falix 

κορτοδρεπανον falcis fenaria 

ληνοε torcular^) 

ειτοβολων granarium 

ειτοβολυυν orreum 

ακυρεων palearium 

, II 3) γιυργιαο corr. m. 2 \\ i) e exj). m. 2, 
videtiir \\ 6) ex tortcular corr. \\ 45 50 55 [161'•] 
61 65 75 300 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA πιθεων ο ι νέων cella uinaria 

κηπο€ liortos 

uapabiccoc pomarius 

λιμών pratum 
5 κορτοκοπιν pratum 

οικονομοο ordiuator dispensator 

γεωργοε uilicus 
[161"] yeopYOC operarius 

γεηπονοο agricula 
10 κλαδευται putatores 

θεριεται mesores 

οκαττται fossores 

αμπελοφυλαΗ custus^) uinearum 

αμπελοφυλαΗ uinitor 
15 αμπελιoυγoc ^) uinicultor 

αμπελιουργοε iiiniculis^) 

μιοθωτοε mercemiarius 

αγέλη grex 

ποιμην pastor 
20 αιγοβοοκοε caprarius') 

βουκολοε armentarius 

ιππονομηε aequitici 

ιπποβοεκοε aequicio 

τρινκοε maceria 
25 αυλαΗ sulcus 

φραγμοε saepes 

κητΓουροε hortulanus 

αγροφυλαΗ saltuarius 

κυκλευτηε circitor 

30 Περί δένδρων .De arboribus 
δένδρων arbor 
κλάδοι rami 
[152'•] φύλλα folia 
ράβδοι uirgae 
35 oCoi nodi 
ριίαι radices δάφνη laurus 

μυρεινει murtum'') 

Kiccoc aedera 

πυΗοε buxus 

κρανέα cornus 

μελεεινον fraxiiium^) 

ροδοδαφνε^) taxus 

πλατανοε plantanus^) 

παλιουροε rubus 

αγριον μωρον murum^) siluati- 

cum 
βατοο murum^•^) siluaticum 
αγριαμπελοε labrusca 
κηκιε galla 
ναρθη? ferula 
εταυροε crux 
κορμοε truncus 
ροπαλον claua 
κεραταια siliqua 
auvjpvi propago 
κατωρυΗ propago 
κυπαριεεοε cupraessus 
εφενδαμοε acer 
φυλλερα tilia 
πτελεα ulmus 
μιηλιηκυλον^^) imidoue 
μεεφυλλον mespilum 
ouov mespilum 
πρινοε ilex 
εκινοε lentiscum 
ελατηε abietes 
εγιροε populus 
εγιροε alnus 
αμπελοκλημα uites 
αναδεναραε arbustum 
τρυγη uidemia 
αμπελοφυλλον pampenum^^) 5} 55 ί [162"] 1) custus corr. in custos m. 2, nt videtur || 2) γ pro τ corr. m. 1 , ut vide- 
tur II 3) corr. in uinicolis || 4) caparius ante corr. \\ 5) mur corr. in mir \\ 6) fraxinus 
ante corr. m. 1 |j 7) ροδοφανε ante corr. jj 8) platanus corr. ex rasura \\ 9) corr. 
in morum || 10) corr. in morum || 11) λον jjro δον corr. \\ 12) e in i corr. \\ HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 301 ακανθαι spiuae 

βουτομον spina alba 

λευκεα spartuin 

αυκαμινοο morum 
5 μυρικη tamarsium 

οτροβιλοα piuus • 

πτεριο filix 

πιτυα sappinus 

βλακνα filex 
ία bovaH καλαμοα calamus liaruiido 
[les••] καλαμοα caima 

νεοφυτον nouelletum 

av0oc flos 

pobov rosa 
15 κρίνον lilium 

κλευκοιον uioluiii album 

lov TO av9oc uiolura 

vapKiccoc narcissus ^) 

αμαραντοο inmarciscibilis 
20 φελλοα cortex 

αγρελεοο oleaster 

αλθεα ibiscum 

oHucKOivoc iuncus 

έλαια oliua 
)>■, ελαίων oliuetum 

Περί ναών De aedibus 
vaoc aedis 
vaoc f'auum 
τεμενο€ templum 
30 ναοί aedes 
ϊερον sacrum 
ιερόν fanum 
προναον uestibulum 
vaoc Τεροε aedes sacrus") 
35 καθώρυμα delubrum 
ϊεροφυλακιον sacrarium 
[163»] βωμοε ara 
ςηκος cella 

1) alteram s add. m. 2 || 2) corr 
4) corr. in berbenae m. ^ || 5) c e* e κρηετηριον oraculum 

θυεια sacrificium 4o 

'ερουργια sacrificium 

αφώρυμα effigies ειδεα effigies 

iobiov εημιον signum 

αγααμα sigillum 

θύμα liostia 45 

θύμα ϊερον uictima^) 

καπωτηρια altaria 

περιβομια altaria 

ενπυρα altaria 

θυμιατηριον turibulum 50 

θυμίαμα iuceusum 

ετεφανωματα berbauae*) 

ετεφανοι coronae 

ατεφανοι syptae 

περιπεταεμα uelameutum 55 

ετεμματα uittae 

Εοανα simulacra 

ϊκετερια ϊερων insolae 

ιερουργία sacrificium 

εικονεε imagines go 

ερονδη^) uinum 

oivoc uilatex 

αναθέματα dona ■ • [164•] 

ανάθεμα, donum 

ΐερευο sacerdos g5 

μοεκοτομοε uictimarius 

θυτηε haruspex 

επλανκνοεκομοε haruspex 

θεεπιωδοε fatidicus 

μοιρολογοε fatidicus 70 

ενθεατηε uaticinatur•") 

μαντηε μαντηε diuinus uatis 

κριεμοδοτηε sortilegus 

κρηομοε sors 

κληροε sors " 75 

προφητηε proplieta 

προφητηε ariolus 

. in sacras || 3) m siip. scr. m. 1 vel in. 2 \\ 
corr. II 6) ur corr. in or || 302 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA προφητηο antistes 

veoKopoc aeditus 

οηκοφυλαΗ aedituus - 

ouuuvocKOTroc ^) augur 
5 οιιυνομαντκ augur 

uupacic flamem 

Ϊ6ρομνημον poutifex 

cπovboφopoι factilis 

κορυβανθ€€ salli palatini 
10 κουρητεο^) solli coUiui 

αγνον sanctum 
[lC4"j αγνον castum 

λιβανοθηκη area turaria 

αροματα odores 
15 λιβανοτοο turiflos 

κοομηματα oruameuta 

κοομιον ornamentuin 

προο€υ5ια obsecratio 

ευγνομη ueuia 
L'o eXeoc misericordia 

ειρήνη pax 

ΤΤερι • θεωριών de spectaculis 

θεώρημα spectaculuin 

θεωρηται spectatores 
25 θεατρον theatrum^) 

ωδιον odium 

εκηνη θεμελη scena 

θεατρον ludi 

ιπποδρομία circensis 
so μημολοπ mimologi 

κηρικεε curioues 

πυταυλι cuthaulae 

κορουλαι choraulae 

κομοδροι comedi 
35 τραγοδοι tragoedi 

κιθαρωδοί eitharedi ορκιετηε pautomimus 

KOpoc cliorum " [Ιβδ'] 

oboi cantores 

ευρκτηε iistulator 4o 

υδραυληε orgarius 

φυαινγηατηα plagiaulae 

ουριγμοο sifilum 

KpoToc plausus 

δρομεια cursores 45 

ορκιετοπαλη liormestapala 

cxabiov stadium - 

παληαται' luctatores 

πανκρατιαο paucratiae 

πενταθλοι pentatli 50 

πυκται pugiles 

πονπη pompa 

ιπποδρομοο circus 

ιππαφώεο caballiammissi 

ιππαφιδεο careeres 55 

καμπτρεο metae 

λευκή creta 

ειοοδοο aditus ■ • 

βαθμοο gradus 

βαθμοί gradi eo 

ηνειοι^) agitatores 

ηνιοκοι•'') aurigae 

ηνιοκοε auriga 

εοαφεται aurigarii [165"] 

ίευκται iunetores • 65 

civopic διπωλων'') biga 

τριπωλων triga 

τετραπωλων quacbiga 

εΗαιποι sexiugae 

άρμα currus 70 

αμφιτεαδρον ampheteatrum '') 

θηρία bestiae 

κυνηγοί uena/y/ tores ^) 1) ω 2)ro ο sw;). scr. m. 2, ut rkUtur \\ 2) e 2>νο η sup. scr. m. 2 \\ 3) h sup. 
scr. m. 1 vel 2 || 4) ///ηνειόι (a eras.) || 5) ι ί jmo € suj). scr. m. ^ || 6) ω ^josf π 
sup. scr. in. 2 || 7) prima e mutata in i || 8j m erasa vel ta || HERMENEVMATA MONTErESSVLANA 303 [1C6'• μονομακοι gladiatores 

καταδικι noxii καταδικαι tlamiiati^) 

nuKxeuouciv puguaiit 

καταδικ dainnat^) 

TTepi οινγεμιαο de adfmitatem '') 

και τηc αναγκαιαο et necessariis 

cuvY€Via cognatio 

CUV γένια consauguinitas*) 

οικιοτηα adfinitas 

1 οικιοτηο αναγκαία adfinitas neces- 
saria 

αργαιογονια propinquitas 

τέκνα suboles 

γονιτελεα suboles 

biaboKOi γενουε prosapia 
. αρκη γενουο stirps 

γενουε ριία stirps 
1 ευνγενηο cogiiatus ' • 

αρκαιοα €υγενη€ propinquus 

ομονυδδοι gentibus 
) ουνγενηα coimati •') 

γενάτης sator 

οπιρων satur 

ομονυμοι uninominis 

προγονοί maiores 
-, απρογονοι poster 

αναγκοο necessarius 

ςυνγενης'') adfinis 

πρεαβυται maiores iiatii 

οικιο familiaris 
1) oiKioc domesticus 

προςφυΗ clieiis 

γεναρκης generator 

γενετιρα genetrix Yovic parentes 

τέκνα liberti nati 35 

τέκνα fili 

πατήρ pater 

πατήρ parens 

μητηρ mater 

παπποε auus 4o 

μαμμη auia 

προπαπποε proauus 

πρωμαμμη proauia [166"] 

uioc filius 

θυτηρ filia 45 

uiovoc nepos^) 

εγγονοε uepos^) 

υιοποιητοε adoptiuus 

υιοποιητοε adfiliatus 

υποβολιμεοε suppusiticius so 

νοθοο furtiuus 

νοθοε spurius 

αόελφοε'') f rater 

αδελφή soror 

αδελφοε γνηειοε germanus 55 

αδελφή γνηεια germana 

δίδυμοι gemini 

διεειυδου gemini 

αδελφιδουε fratris filius 

αδελφιδουε sororis filius eo 

θειοε i^atruus 

θειος ^") προε μητροε auunculus 

πατροε αδελφή amita'*) 

θεια προε μιτροε materterra ^^) 

μητρυεια nouerca 

ανεψιοε nepus^^) 65 

ανεψιά nepta'*) 

προε πατροε frater patruelis 1) αι et i terminationes m. 2 scripsisse videtur || 2) damnat////// fus er.) '\\ 
3) m postea erasa || 4) i inter u ei η stip. scr. m. 1 || 5) corr. in cognati || 6) η 
pro € sup. scr. in. 1 vel 2 || 7) nepos ex nepus corr. || 8) nepos ex nepus corr. \\ 
9) hie et gl. 54. 55. 56. 59. 60 λ pro a corr. m. 1 vel 2 || 10) c sup. scr. m. 2 \\ 
11) i pro e sup. scr. m. 2 \\ 12) χ• ante r exp. et eras. \\ 13) nepus corr. in nepos || 
14) siij). a deleta i || 304 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA [167'] πατρωυυα uitricus 

αδελφοα frater 

προγονοο priuignus 

προγόνι priuigna 
5 ανηρ uir 

ανηρ yuvaiKOC maritus 

γυνή uxor^) 

γυνή mulier 

γαμέτη uxor 
10 aXoKOC uxor 

δαμαρ uxor 

cuvpioc coniux 

oμo2;oκoc") coniugalis 

KevOepoc socer 
15 πενθερα socrus 

γαμβροο gener 

νύμφη nurus 

αδελφού γυνή fratris uxor 

φατρία fratris uxor 
20 ουνγαλακτοο conlactaueus 

ςυντροφοο conlanctaneus ^) 

ομογαλακτοο conlactaueus 

τροφεία nutritores 

τροφεμοο alumnus 
25 τροφευα nutritor 

τροφοα nutrix 
[107"] επιτροποα • ορφανού tutor 

επίτροπος • γυναικός procurator 

ηκώεμον procurator 
30 φροντιετης curator 

λογιοτηο curator 

γνυυετηο cognitor 

εκόικοα cognitor 

φιλοα amicus 
35 φιλητη και ερωμένη arnica 

φαλλακιε concubina 

ςυνκυτος concuba κοινωνός socius 
κοινωνός collega 
έτερος sodalis 
πολίτης municeps 
πολίτης ciues 
δημοτικός popularis 
ηληΗ aetaneus 
ςυνηλιΗ coaetaueus 
ειςομοιρος particeps 
δεςποτης dominus 
κύριος dominus 
δεςποινα domina 
κυρία domina 

οικοδεςποτης pater familias 
αυθεντης pater familias 
αυθεντης^) mater familias 
οικοδεςποινα mater familias 
αυθεντρια patronus 
ρατρων libertus 
απελεύθερος liberta 
απελεύθερα libertinus 
απελευθερικος•') 
απελευθερικη libertina 
ςυνδουλος conseruus 
ςυνδουλη couserua 
ςυναπελευθερικος coulibertus 
ςυναπελευθερικη conliberta 
οικονόμος dispensator 
οικετια familia 
οικετης θεραττωιι familiaris 
οεραπον clieiis 
υπηρέτης minister 
ακόλουθος pedisecus 
δούλος seruus 
δούλη serua 
δούλη ancilla 
πεδιςκος seruus 40 45 [168^] 55 65 70 1) ex uxur corr. || 2) Z:o sup. scr. m. 1 vel 5 || 3) η post la sup. scr. et inseri 
iussit m. 1 vel 8 || 4) αυθβντης exp. || 5) απ€λ€υθ€ρικοο m. 2 inseniit, eadem 
expunxit αυθεντηο supra et reUqtia quomodo respondeant signis indicavit || HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 305 πebιcκη serua 
οικογενηα iierna 
αγοραοτοο erapticius 
νεωμνητος') iiouicius 
η παλαιοκτητοο uetepaneis 
[168"J παλαιοΚ///^τητοα^) olim conparatus 
ενπρικοο dolalis"^) 
κοιτωνιτηα eubicularius*) 
οικοφυλαΕ atriensis 
1" οικοφυλα? custus•'') domus 
ταμιουκοο promentarius 
θυρωροο ostiarius 

TTepi ερπετών De serpentibus 

ερπετών serpens 
1•"' οφειο iii))era 

βαειλιεκοε regulus 

εκώνα curtio 

δίψακοο seticula 

αοπκ aspis 
-''» κεραετηο cuniutus 

δράκων draco 

cr]C^) tiiiia 

ακοντιαα iaculus 

ubpoc aquarius 
-•'' μυοθηρα inurarius 

κενκρινηα aiiguis 

κενκρινηε οφιο coluber^) 

τυφλιηο ceciola 

βδελλα simo-uisugia'^) 
■"0 εκοληΕ uermis 

λεπινοο kokXcoc limax 
1 1 CO'] γυμνοκοκλεοα limax 

ολλλυγων ululat 

καμπή eruca 
nr, ελμιΕ lumbricus 45 50 γηεεντερον lumbricus terrae 

Περί πόλεων De ciuitate 

uoXic urbis 

πολιό ciuitas 

αοτυ ciuitas ^o 

acTu urbis ^) 

πολικνιον municipium 

κώμη uicus 

bx\μoc populus 

φρουριον castellum 

TiKOC murus 

περίβολοι raoeuia 

πυργοο turris 

προμακων '") propugnacula 

επαλΗεια") porta muri 

πύλη porta 

παραπυλιον posticium 

επικειρι iugruit 

επουδαίονταο testinantes 

εμποδιον obstacula 

επεχόντων iinpediraento 

επεκοντων tarditatis 

περιτετικιεμενον territorium [169"] 

περιτετικιομενον murieiuctuni 

ακροαπολιε iuitiura ciuitatis go 

προαετιον suburbanum 

βουλή curia 

βουλευτιριον curia et ordo 

αγορά forum'-) 

ατοα porticus 65 

κιονοπλοο columna 

περιπατοο ambulatio 

5ιακεινηεεκ spatiadium 

βήμα gressum 

βήμα tribunal 7o 55 1) μ posted deleia |1 2) α eras. 1| 3) corr. in dotalis || 4) u post i sup. scr. 
m. 1 vel 2 || 5) corr. in custos || 6) α οηο usqiie ad κενκρινηο οφκ omnia in 
rasura || 7) u jjjo ο sup. scr. m. 2 || 8) corr. in sanguisuga || 9) i eras. || lO ω pro 
μ sup. i-cr. m. 1, ut videtur \\ 11) ?i suj). scr. m. 2 || 12) u pro ο su}). scr. m. 2, 
ut videtur || 

Corp. gloss, lat. torn. III. 20 306 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA αργυροθομιον aerarium 

θηααυροι theusauri 

παραπυλιον posterola 

κρινη lacus 
Γ, ubpiov silauus 

λιμών lacus 

λιμών locus aquosus 

ωρολογιον liorologium 

βααιλικη basilica 
10 ενβολα rustra^) 

βαλανιον balneum 

γυμνααιον gynmasium 

θερμαι thermae 
[170'] υλιοτιριον uolutatorium 
ΐδ e ν βατή solium 

δεΕαμενη piscina 

ειματοφυλακιον capsarium 

αλιπτηριον uuguentarium 

παλεοτρα palestra 
20 θερμά aquae calitlae 

λακανοπωλιο forum olitorium 

αποθήκη horreum 

μακελλοε^) macellum 

κρεθοπολιε lanium 
25 κρεοπωλεον lauiatorium 

ιρκτη φυλακή career 

δεεμοτηριον custodiarium 

oboe δυναμιο^) uia uis 

δημοεια publica 
30 δηιωτικη*) priuata 

πλατιοε platea 

ετενωποε anguiportus 

ατραποε semita 

ατραττοε itiuer 
35 ατραποε iter 

ραρατριβοε limes 

obeoc limeu ουδουε limeu 
αμφο5ον compitum 
biobia biuia 
τριοδια triuium'') 
τετραοδια cjuatlriuium 
ανδριαε statua 
avbpia statura 
πορνιον foruex 
πορνιον^) lupmiar'') 
eu νοίκια insula 
εργαετηριον taberna 
καπηλιον taberna 
ευνεργιον officina 
αρτοκονιον pistrinum 
μανκιπιον pistrinum 
υbpαλεειo aquae molinus 
παvboκιov tliuersorium 
παvboκιov tauerna^) 
καταλυτηριον repausatio 
Koupiov tonsorium 
Koupiov tonstrinum^) 
ετοιμοτιωλειε popina 
εψοπωλειε popina 
προπινα popina^") 
μυροπωλιον uuguentarium 
εκυπον sutriuum 
καπηλιον cuponium 
παντοηωλιον seplasium 
βαφιον infectorium 
βαφιον tinctorium 
βυρειον curiariarium 
κηαφιον fullonicum 
Ηυλοπωλιον lignarium 

ΤΤερι τεκνιτον artificibus 
τεκνιτηε artif'ex 
τεκνη ars [170"] 

41 45 55 60 [17Γ•] 70 1) corr. -in rostra || 2) α 2>t'0 λ suj). scr. || 3) c hi ras. || 4) η 1 exp. m. U || 
5) ui sup. scr. m. ί || 6) ι stip. scr. m. 1 || 7) corr. in lupanar || 8) corr. in taberna .| 
9) tunstrinum scrihere incohaverat librarius || 10) fianc gl. add. m. 2 inter versus || HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 307 avbpiavTonoioc statuarius 

αργυροκοποα argentarius 

apiOKOTioc pistor 

aXieuc piscator 
r. αγυρτηο gurdus 

acKonoioc utrarius 

αλιπτηα uuctor 

αυλοποιοο tibiarius 

αρτοπυυληα pauararius 
10 αλετη molitur 

μυλοο mola 

ανθρακοπωληο carbonarius 

αλμεοπωληο salgamarius 

αμαΗοποιο carrarius 
10 αμαΗοπωληο faber plaustrarius 

αρδευτηο') iiirigator 

ακονητηο auctor 

βαφευο infector 

βαφευα tiiictor 
[171"] βουκολοε armentarius 
21 βιβλιογραφοε librarius 

βιβλιογραφοο scripturis 

βαλλιγραφοε antiquarius 

βυρεευε coriarius 
25 βαλανευε babieator 

γλυτττηε sculptor 

γεωργοε colonus 

γρυτοπωληε grutarius 

γαλακτοπωληε lactearius 
30 γεωμετρηε agriarius 

κναφευε i'lillo 

όακτυλώιογλυφοε^) sculptor aiiula- 
rius 

δανιετηε faeiierator 

δενδροκοποε arborarius 
35 δενδροκοποε arborum incisor 

δακτυλώοποιοε anularius όικτυοπλοκοε retiarius 

δρωπακιετηε alipilus 

δημιουρτοε opifex magus 

ελεφαντουργοε erarius 4o 

επώαπανητηε^) dispeusator 

ενθηκαριοε iustitur'*) 

εργαετηριαρκηε liabetor'') 

ενττοροω mergator'') 

εριοπωληε lanarius 45 

εριουργοε lanarius [172''] 

εργαετηριαρκηε massarius 

τορνευτηε toruator 

τορνευτηε intestiuarius 

ειματοπωλιε uestiarius 50 

εματοττωληε uestimentum ueiiditor '') 

ελαιοπυυληε olearius 

ελαιοπωληε olei uinditor^) 

επιετατηε μονομακοων lanista 

λολοποιοε sigillarius 55 

αγαλματογλυφοε sigillarius 

εργατηε operarius 

ερεβινφοπωληε cicerarius 

ενφυραματοπωληε adipatarius 

ειματοφυλαΗ capsararius go 

ειματοφυλαΗ custus '')xiestimentorum 

Ηωγραφοε pictor 

ημιονοε mulio 

ηνιαραφοε pellio 

παλαιαραφοε pellio ueterinarius 65 

ηλοποιοε clauarius^'^) 

ηλοκοττοε claui fixor 

θωρακοποιοε luricarius 

θρεινιτηε lamentator 

θρηνωόοε praefixor 70 

ιατροε medicus 

ιΕειυτηε aucupator [172"] 

ιΗευτηε auceps 1) δ hi ras. || 2) ι jjost b siq). scr. m. 2 || 3) πα sup. scr. m. 2 || 4) corr. in 
institor m. 2 || 5) corr. in habitor m. 2 || 6) corr. in mercator m. 2 || 7) uenditor 
ex uiiitlior corr. m. 2 || 8) corr. in uenditor m. 2 || 9) corr. in custos m. ,2 || 10) r 
ex ρ corr. m. 1 || ' 

20* 308 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA ιπποφορβοο eqiiariiis 

φορα6οβθ€κοα equitiarius 

ιππονομηοο^) equisio 

ικνευτηο uestigator 
5 ιπποκομοο calo 

ιππιιατροο miilomedicus 

κ€ραμευο figulus 

Koupeuc tensor 

KOKpivoKOioc cribarius 
JO KpeovKiuXic macellarius 

κρεοπωληο laiiio 

καπηλοο cupo caupo^') 

καπηλοο tabeniarius 

κλαδευτηα putator 
15 κηνιγοο uenator 

KiipuE preco 

Koviacxnc tector 

ακεπαοτηο tector 

KTeviouoioc pectejiarius 
20 καλιγαριθ€ caligarius 

κεραμιδοπλαοτηα tegularius 

κηροπλαατηο cerarius 

κλιδοποιοο clostrarius 

κεντρωνοραφοο centronarius 
[ITS'"] καρροπηγοα carrocarpentarius 
20 κλινουργοο faber lectuarius 

κραβατοπογοα faber lectuarius 

κωποξιοτηο remorum rasor 

κηροπλαοτηα pictor sigillarius 
30 κλινουργοο nouarius lectuarius 

λιθογλυφοα marmorarius 

XiBoSoc marmorarius') 

λατομοα lapidicinarius 

λιθγλυτης lapidum sculptur 
35 μαρμαρογλυ marmorum sculptur 

λακανοπολκ liolitor liolerarius λινοπλοκοο retiarius 
XvvoupYOC liutearius 
λικυθοποιοο ampularius 
λικυθοποιθ€ testarius fig'ulus 4o 

λεπτουργοο carpeutarius 
λευκουρόγοο scutlarius 
μακαιροποιοε gladiarius 
μακαιροποιοα cultellarius 
μοοαιβουργοε^) phimbarius 45 

μολιβδοκοοε plumbarius-') 
μελανουργοο'') atraraeutarius 
μυρεψοο unguentarius et pigmen- 

tarius ^) 
μεταβολοα cocio 

μελιτοπυυληε mellarius 5o 

μονομακοτροφοε lanista 
μαθηματικοε mathematicus 
μαγοε magus [173"] 

μηκανοπιοε macliinarius 
μυλοποε molicudus 55 

μυρολογοε fatidicus 
μαρμαρογαυιπτηε murmurum 

sculptor 
νεκροακουετηε uispillo 
οικοδομοε structor 

ονηλατηε asinarius eo 

οεπρεοπυυληε legumiuarius 
οιειοπλοκοα uiminarius 
βιργοπλοκοε uiminarius 
οπλοδώαεκαλοε armidoctor^) 
οπλοπεκτηε uentilator C5 

οπλοπεκτηε armilusor 
οΗυκραματοπωληε'^) porcarius *") 
ονιροκριτηε interpres somnium 
Ηυροποιοε nouacularius 
Ηυετροποε sigillarius ϊο 1) in oc exp. || 2) in marg. notula tironiana est: cf. ]iraef. || 3) hanc gl. 
inter versus ins. m. -2 || 4) c in μοο deletum postea || 5) plumbarius in marg. m. 2 1| 
6) μελανουργοο in mrg. m. 2 \\ 7) g stq). scr. in. 2 || 8) or ex m. 2 corr. \\ 
9) ληο e.rstat in versii antecedente, sed signo hue refertur \\ 10) r eic s corr. in. 2 || HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 309 Ηυλονπωληα^) lignarius 

πλακουματαριοο") dulciarius 

ποιμην opilio') 

πραγματευτηα actur'*) 
5 πραγματευτηα negociatur ') 

πορφυροπωληο purpurarius 

πορφυροπυυληο purpura uindens') 

πορφυρευο conchyliarius 
[174"^] πορθμ€υο portetur 
10 KopvoPocKOC leno 

nopvopocKoc adulter 

TTopvoPocKoc foniicarius 

πιθoττλαcτηc dulearius 

ττρκτηο serrarius 
10 πελεκητής dolarator 

πηλοποιοο coartiliarius 

πηλθ£ψητης coetiliarius 

πηλοεψητης figulus 

προςωποποιοα personarius 
20 περιοτεροποιοο coluiiibarius 

παλαιοραφο€ sutor ueterarius 

πλουμαριοα pluraarius 

παντοπωλης pigmeiitarius ^) 

ρατττηα sarsor 
25 ραπτηο sarcinator 

ραφώοποιοα eudarius 

CKUieuc sutor 

ckoivottXokoc restio 

οκαφευα fossori 
:'>o ςκαπται fossores 

οκοινοπλοκοα funitortor 

ςυοφορβοο suhulcus 

ευοφορβοα porearius 

ετεφανοπλοκοε coroiiarius 
[174"] εακκουφαντηε saccarius 
ao εκαφώοποιοε^) aluearius ειτευτηε alitor 

ειτευτηε sagiiiator 

εκευοοποιοε uasarius 

εειτομεταβολοε dardanarius 4o 

εωματεμττοροε maucipiarius 

εειτομεταβολοε liorrearius 

εωματεμπολοε uenaliciarius 

τριμιταριοε triliciarius 

τεκτων faber lignarius 45 

τοΕοττοιοε arearius 

ταρικοπωληε salsamentarius 

τεκτων οικοδομοε faber lignarius 

τραγηματοπυυληε uellarius 

υτΓοδηματοποιοε calciolarius so 

υόραγωτοε aquilex 

υελουργοε uitriarius 

υελουργοε ealiclarius 

υποκαθιετηε subsessor 

φορτιαφοροε fidicularius 55 

φορτιαφοροε'') ponderum baiulus 

φαρμακοπωληε medicameiitarius 

φοιβαετηε batigiuatur^^) 

φρακτηε septor 

χρυεο aurifex go 

χρυεωτηο inaurator [Ι7δ'] 

χαρτοπωληε chartarius 

χρυεονηετρια aurinetrix 

χαλκοτυττοε aerarius 

χάλκευε aerarius") 65 

χυτηε fusor 

χριετηε linitor 

χριετηε dealbator 

χαλινοποιοε frenarius 

χαλινοποιοε faber frenarius vo 

χηνοβοεκοε pastor auserarius 

ψαθοποιοο tegestiarius 1) V 2J0stea deleta || 2) α jwst μ sup. so: m. ^ 1| 3) i post ρ siqx scr. m. 1 jj 
4) con: in actor m. 2 \\ 5) ur con: in or m. 2 \\ 6) corr. in uendens m. 2\\1) g 
sup. so: m. 2\\8) ante c swp. so: m. 1 vel 2 || 9) φο sup. scr. m. 1 vel 2 \\ 
10) con: in batiginator || 11) heme glossam in marg. supplevit m. 2 || 310 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA ψαθοποιοα praestigator 
ψηφοπεκτηα praestigator^) 
ψηφκτη€ caiiculatur 
ψηφοθετηο tesselarius 

5 TTepi • μεων • ανθρωττινον De mem- 
bris liumanis 

κεφαλή caput 

ipiKec capilli 

τομή caesaries 

κόμη coma 
10 πλόκαμοι crinis 

PocipuKOC cincinnus 

τρικωμα^) capillamentum 

κορυφή uertex 

κρανιον caluaria 
15 ενκεφαλοο cerebrum 
[175'^] υμην membranum^) 

διφθέρα segestrum 

iviov occipitium 

τενυυν ceruices 
20 αυκην ceruix 

κοτραφοι tempora 

μετωπον frous 

ωτια auriculae 

ouc auris 
25 Kiovic cartiligo 

οφριε supercilium 

οφρυεο supercilia 

επιοκυνιο cilium 

οφθαλμοί oculi 
30 βλέφαρα palpebrae 

κανθοι auguli oculorum 

κανθοι anguli oculorum 

γωνιαι οφαλμώ anguli oculorum^) 

κοραι pupillae 
35 μικτηρ nasum μυταΗ infra nares 
παριαι malae 
οιαγονες maxilae 
γνάθοι buccae 
οψειο facies 
γενιον mentum 
πωγων barba 
κνουεϊοιλυο lanugo 
ρυοώεο rucae 
κιλη labra 
οτομα'') rustrum") 
οτομα os 
ούλα gingiuae 
oboviec dentes 
γλωτγα lingua 
oupaviCKOC palatum 
ρτταριθμια') tonsillae 
παριοκνα tulis®) 
παρωτιοκυραα struma 
οταφυληκιονιο una 
πτυομα sputum 
μυζα\ mucci 
αελον saliua 
τρακηλοο coclus 
PpovKOC λαρυνΕ gula 
λεμοο fauces 
γευαεινοατοο sapor 
αιΗαφη tactus 
οοφρηοεκ olfactio 
οεμηοεκ odoratus 
βλέμμα aspectus 
λαρυνΗ gurgulio 
κατακλιο iugulum 
ιυμοπλατηε'') armus 
ωμοί umeri 
βρακιονιο brachia 
μυεο lacerti [iTe••] 45 50 55 60 65 [1761] 
70 1) hanc glossam in marg. siipplevit m. 1 vel 2 \\ 2) α pifo 1 corr. in. 1 vel 2 || 
3) Γ sup. scr. m. 2 \\ 4) hanc gloss, inter versus inseruit m. 2 \\ b) a pro η corr. 
m. 1 vel 2 || 6) corr. in rostrum || 7) ρ postea deleta \\ 8) \i ex ο corr. m. 2, ut 
videtur \\ 9) π sup. scr. m. 1 vel 2 || HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 311 avKUUvec^) cubiti 


κάρδια cor 
πηκιο cubiti") 


κολιΗ pautex 
κορωνον cubitum 


επλην spies 
κορωνοι^) cubitus"^) 


κολη fel 
5 Kopuuvoc cubitus 


νεφροί renes 


40 


μαλαι alae 


ομφαλοε umbilicus 
μαςκαλαι alae 


επιπλοιε omentum 
Keipac mauus 


επλαγκνα^^) praecordia 
Keipaic manus 


πλευρά latera 
10 αρθρακαρποι articuli 


CKiai scapulae 


45 


αρμοοκαικαρττο€Κ€ΐρο€ internudium 


^) ευνωμιαι scapulae 
δάκτυλοι digiti 


ηωτοε tergus 
αντικειρ poUex 


νωτοε dorsus 
ovuKec ungues'^) 


ρακεκ spina 
15 παρονυκια paronichium 


μεταφρενον interscapulum 


[177«] 


παλακτηο pallma') 


λαγονεε iua 


51 


€τηθθ€ pectus 


λαγονεε ilia 
μαοθοκ mamillae 


επαθαι costae 
βιίια mamillae 


οεφιεε lumbi 
20 μαοθοι ubire 


ψυαι lumbi 


55 


μαίοι mamillae 


παοιτοι clunes 
θηλιαι papillae 


πυγαι nates 
ακρομαοθια papillae 


αρκοε extalis 
[ΠΤ] θωραΕ thorax 


ηβη pubis 
25 θωραΗ pectus 


aiboiov ueretrum 


60 


οωμα corpus 


μεροε femur ^-) 
αίμα sanguis 


μεροε coxa 
δ€ρμα pellis 


μεεομηρια intertrigenes 
επώερματκ*) cutis 


ορκειε testiculi 
30 κοιλία uenter 


βοιβον inguem 


65 


έντερα intestina 


κιετιε uessica^^) 
πλεγμονεε polmones 


φυεα uessica 
ήπαρ iecor 


κοτύλη coxa 
εΕαιρεειε tintiniiabulum''') 


ουλή cicatrix 
35 φλεβεε uenae^") 


ωτιλη cicatrix"^) 


70 1) κ SU2). scr. m. 1 vel 2 \\ 2) i ex urn ras. corr. || 3) ι in ras. pro c corr. \\ 
4) corr. in cubiti: sequentem gl. inter versus add. m. 2 \\ b) u in nud corr. in ο || 
6) u pro a sup. scr. m. 1 vel 2 || 7) corr. in palma || 8) ante h erasa ι || 9) η ante 
t siq). scr. in. 1, ut videtur \\ 10) uenae ex uanae corr. m. 2 || 11) κ siq). scr. 
m. 2 II 12) Γ ea; s corr. m. 2 \\ 13) aJt. s sup. scr. m. 1 || 14) hanc gl. m. 1 vel 2 
inter versus inseruit || 312 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA μυρμηκια^) uerruca 

φυτειρον paniicla 

αποοτεμαμηροι panucla 

φλυαταινα pustella 
δ ποιον pus 

εικωρ sanies 
[178'] υποποιοι sunguila-) 

ερευγη ructuatio 

ωδινη partus 
10 λοπαοερπιγονατιω^) patella 

γόνατα genua 

ανκυλαι suffraginis 

ανκυλαι poplitis^) 

νεύρα neruia 
15 οοτεα ossa 

μυελοο medulla 

αντικνημια tibia 

αυλιτηρ tibia 

€Κ€λη crura 
20 κερκώεο radia 

εφυρα tali 

αετραγαλοι tali 

ποδαιε pedes 

ταρεοεποδοε°) planta 
2δ εφυραε planta 

πτερναι calces 

πτερναι calcania 

ικνοε uestigiam*') 

ΤΤερι • οικηεεωε De liabitatione 
30 οικηεειε liabitatio 
οικία domus 
[I78"j οικοδόμημα structum 
περιβολοε maceries 
τοικοε paries 40 δΟ θεμέλιοι') t'uudamenta 35 

λιθοε labis 

αεβεετοε calx 

αμμοε liarena 

οετρακοη*) taesta 

πηλοε lutum 

πλίνθοι lateres 

boKOi asseres 

θύρα ostium 

αυλιοεπιλιυν ianua") 

ετροφινγεε cardines ^'') 

ουδοε ο5εοε limen 

θυριε fenestra 

καλιΗ cimentum 

καλιΕαδροε claria 

Ειλωεειε materies 

Ειλον lignum 

Ευαωεειε^') lignamen 

δοκοε tignum 

δεδοκωμενον tignatum 

μεεοδοκον tra'ps 

μεεοδοκον trapis 

μεεοδοκον iona 

κοντοε pertica 

καμαΕ pertica 

ψαλιδυυμα arcus 

ειλβμα arcus 

κάμαρα arcus 

ψηφολογημαπροετηετεγη opus tec- 
tori u in 

περιετυλλον^-') atrium^') columna- 
tum 

ετενονμεροεοικου ^^) paruum mem- s» 
brum domus 

Ηιλο βολών lignarium 55 [ΙΤΘ'•] 60 1) η pro α sup. scr. m. 1 vel 2 || 2) su pro sa corr. m. 2, ut videtur \\ 3) ρ 
postea del. || 4) is corr. in es || 5) c j^ost ρ ex e corr. || 6) a corr. in u || 7) ι post 
λ sup. scr. m. 2 \\ β) τ post c sup. scr. m. 2 || 9) ianua pro genua corr. m. 2 i 
10) cardines pro cardins corr. m. 2 || U) c 2J0st ιυ sup. scr. m. 2 || 12) prim, λ 
postea deleta \\ 13) atrium addidit m. 2 1| 14) ο ante ι exp. et ο iteriim supra 
scr. ni. 2 11 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 313 αργυροματοφυλακιον argentarium 

ειματοφυλακιον uestiarium 

δογκτηριον tabularium 

γραματοφυλακιον tabularium 
5 μάνδρα ouilae 

ουφεοο suilae 

εόαφοο pauimentum 

ζωγραφιά pictura 

cavibuuTOV tabulatum 
10 θυρυυματα ualuae 

napaciac postes 

cavic axis 

αΕων axis^) 

pttTac rima 
15 pafttc creptura 

κληθρον clostrum 

επαγιυγιο feinella 

πεταλον-) lamna 
[179"] βαλανοο uerniiculus 
ao παραγωγιο pestulus 

κοραξ anaticula 

ηλοο clauus 

x\Ko<: acutus 

ι θυητηρια') caualis 
2;j αωλην ocxpaKivoc tubus 

κονίαμα tectorium 

χριομα tectorium 

ψηφολογιμα tectum 

upocxe-fiov subgruuda 
;io άχυρα palea 

οροφαι lacunas 

κέραμώεο tegulae 

καλυπτηpec inbrices 

οωληνεο μολιβδινι fistulae ') 
y5 έφεδρων couclauis 

κοπρον^) latrina 

αποπατοο culina μεεαιλον coupluuium 

κιων columna 

eSebpa aula 

μαγιριον cocinatorium 

ιπποοταοιον acuilae 

ιπποεταειον mausio equorum 

φάτνη praesepe 

Pooctacic bouile 

οίκημα cella 

κλιμαΗ scala 

ταμιεων promentarium 

κοιτών oulucuhim 

τρικλινιον triclinium 

ηλιαοτηριον solarium 

υπερώο V cenaculum 

υπεροδιον pegula 

kXic clauis 

ηοτια focus 

mvoc funius 

αρτοεψητηο furnus 

καμινοε furnax^) 

φρεαρ puteus 

καπνοδοχη fumarium 

τοροελιθινοε') tufus 

αποπτωμα rudus 

χωμαεκουνπτωαεως ruilus 

οικοπαια parietinae 

ΤΤερι βρωματώ De escis 
περί αδεεματω de escis 
αώεεμα esca 
βρωμά esca 
δελοε esca 
εφόδια uiaria 
παντοδαπα omuigenus 
αρτον pauem 
άλευρα farinas [ISC 
46 55 65 180"] 1) hanc gl. inter versus add. m. ;i || 2) α suj). scr. ii ., , 
colunmam scr. m. 1 vel ^ || 4) s pro 1 corr. m. ^ || 5) π siiji- scr. 
(J) u corr. in ο || 7) c posterior in ras. pro ν || II 3) ι ante ipsam 
m. 1 vel 2 ! 314 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA ομώαλιο similago 
οιλιγνιν siligo 
Ζυμγ] fermentum 
πολτοα κριθών pultem 
5 αλφυτα polenta 

πολτοο ciTou farris 

Yupeic puUinae') 

ποπανα lagana 

ττυτιρα cautabrum 
10 πιτυρα fursures 

ροφειμα sorbitio 

προοφαγιον pulmentarium 

TUpoc caseum'-) 

bmvov cena 
15 apiCTOv prandium 

ακρατιαμα iantaculiim 

φαγεν manducare 

επιμηνιαταγαι cibaria 

τροφαι cibaria'') 
20 τροφια aJimenta 

θλοιναι aepulae dapes 

ευυυχιαι aepulae 

cιλιγvιτηc sigiliueum 
[18P] xubeoc cibarius 
25 ρυπαρουα sordidus 

πιτυριτηο cantabracius 

ψιχαΐ€ micae 

ενθριταο intritas 

ηρτυμενον conditum 
30 ίιυμοο ius 

Kpeac carnem 

χοιριον siiilum 

υιον porciiium 

eHubaioc elixum 
35 αφυδατοε exaqua 

απτον assum ωμον crudum 
υθαρ sumen 
μήτρα uulua 
CKeXic perna 
υττογαοτριον abdomen 
ψιλοπλευρον ofella 
ημικεφαλον sincipicium 
ημικρανον sincipitium 
κυυλην coloelion 
αλλαντιον locanicon 
icciKiov isitium 
κοπάδια copadia 
κιλώιν uentriculum 
KOiXibiv aqualiculum 
φουεκιον*^) butellus 
περιφορά mattia'') 
ενκεφαλοο cerebellum 
ελαιαι*') olibae 
βολβού uulbi 
αλαιον oleum 
yapoc liquamen 
o^oc acitum'') 
aXac sale 
μέλι mel 
οπθ€ lasar 
λαοερ lasar ^) 
αρτιματα condimenta 
ζωμευτον exiure 
τηγανιτον'') exsartagine 
τηγανιτον frixum 
αναλον insultum 
αηδονον insuaue 
άλικο V salsum 
Ηηριον aridum^'') 
Ηηρον siccum 
νηροπαοτον ^ ^) jiraesulsum 40 45 [181^] 
51 55 60 65 1) u corr. in ο || 2) u pro ο suj). scr. in. 2, nt videtiir || 3) hanc gl. in. 2 
inter versus add. || 4) c sup. scr. m. 2, lot videtur || 5) alt. t sup. scr. m. 1 || 6) prior 
a ex \ corr. m. 2, ut videtur || 7) corr. in ac<.'tum || 8) hanc gl. in. 2 inseruit \\ 
9) V ante ι suj). scr. \\ 10) d jjro t sup. scr. m. -2 || 11) ο post ρ sup. scr. m. 2, ut 
videtur \\ HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 315 CKipuibec rancidum 

τανγον rancidum 

KVica uidor 

οπατον laseraton 
[182•"] CKopbaiov aleatiim 
6 κιμινατον cuminatum 

κοκολααχανον maccum 

απθερμον fassiolus 

ωον ouum 
10 ροφητον sorbile 

ατταλον apalum 

Tupouc απαλουο caseus mollis 

πυτια coagulum^) 

ταμκιον quagulum 
Ιό πηκτή lactancia 

a9pocYaXaKToc serum 

μορητον^) uibecum 

μυκητεο fimgi 

βιυληται holeti 
20 υδνα terrae tubera 

TTepi ποτών De potionibus 

ποτημα potio 

Kpacic potio 

κυπελλον poculum 
25 πιν bibere 

ubujp aqua 

καταρον purum 

καταρον mundum 

biaiYec perlucidum 
30 θολερον turbidum 
[182"] ψυχρό V frigidum 

χλιαρον tepidum 

θερμον calidum^) 

ίεετον ferueute 
35 αινκεραετον aqua calda 

oivoc uinum 

παλαιον uetus ακρατον*) merum 

υbαpεc aquatum 

γλυκύ dulce « 

οινομελη mulsum 

αφέψημα defritum 

χρηατον suaue 

γαυκυν mustum 

γλευκον mustum « 

οτραφειε passum 

υδρομελη aqua mulsa 

οΕινηε uappa 

οΕινηα acitonicus 

pobiviov rosatum so 

καμπανον campanum 

βιθυνον graecanum 

οικελον siculum 

κρητικον creticum 

ετεμφιλλ倕^) uinatia 5δ 

πκρηνον picenum 

αφρον afrum [ISS""] 

αυετηρον austerum 

αγοικον rusticum 

οαβινον sabinum eo 

παννονικον*") pannonicum 

παννονικον') almacinum 

δαρδανικον seretinum 

TpiE faex 

οΗυκραμα posca 65 

luQoc zithum 

IvQoc turbulentum 

ποματοε κριθών camum 

ποματοε εκ πυρών cerbesia 

ΤΤερι δευοτεραο • τραπείηο De se- 70 

cunda mensa 
πλακουε placenta 
εποντιτηε libum 
τυριτηε scrippita 1) ΰ ex us corr. || 2) ante η eras, c vel e || 3) i suj). scr. vi. 1 vel. 2 \\ 
4) α post ρ sup. scr. m. 1 vel 2 || 5) post λλ sup. scr. ι et sup. ι etiam ν m. 1 
vel 2 II 6) V post α sup. scr. m. 1 vel ^ || 7) ι sup. scr. m. 2 || 316 HERMENEVMATA MONTEFESSVLANA. τηγανιτ luocimtuli 

evxuTouc sibitilliis 

εντυριτηο libus 

κηριον fauus 
ΰ οττωρα poma 

τραγηματα bellaria 

cuKtt ficus 

iCKttbac caricas 

iCKttbec caricae 
[183"J φoιvικec palmae 
n φοινικεο dactili^) 

καροια uuces 

αμύγδαλα nuces grecae 

αμύγδαλα amyudala 
li λεπτοκαροια imcellae 

λεπτοκαροια abellanae 

καροιοποντικα iiucille 

αππώια pira 

αππιςοιαρριοι piraceteria 
20 μηλοπεραικον ijersicum 

μηλοδορακιμον duracinum 

ουκαμινα mora 

axpac prima 

axpac pirastrum 
25 αγριαππια pirastrum 

κοκκυμηλα fragae 

κοκκυμηλα prima 

μήλα mala 

ουον sor 
30 Kubiuvea cotimea 

κερακιον cerasium 

ροια mala pumica 

poia mala graiiata 

οταφεις ima passa 
35 cτpoβιλoc iiucli pinea 

[184•] TTepi Kpeouc De carne 
Kpeac caro καπριον uerrma 

τομιαιου castrati 

τομιαιου maia lina 

γρομφαινα scrufina 

χόρια porciua 

βοεία pub li 

βοεία Inibula 

ταυρια taurina 

μοεχια uitulina 

καρκαιε puljiae 

άγια caprina 

ερίφια hedina 

προβατια ouilla 

κριού arietimi 

τομιου προβάτου uerbieina 

αρνιά aguina 

ελάφια ceruiiia 

ευαγρια apruna 

τρ liirciua 

λεοντια leonina'-) 

λυκια lupiiia - 

αρκια ursiiia 

κυνια eaniiia 

ονια asinina 

λαγια leporina 

ορνιθερα gallinacia 

αλοπεκια uulpina 

κυκνια olorina 

κυκνια ciceiiiua 

Περί • λάχανων De oleribus 
λάχανα liolera 
καυλοε^) cauliculus') 
κραμβη brassica 
τεύτλα ))eta 
τευτλον beta 
κολοκυνθια cucurbitas 
κολοκυνθη cucurbita 55 CO [184"] 65 TO 1) clactili ex dacttulo corr. m. 2 || 2) hanc gl. m. 2 inscruit || 3) α sup. scr. 
m. 1 vel 2 || 4) a sup. scr. 2 \\ HER.MKNEVMATA MONTEPESSVLANA 317 ραφανον radix 

γονγυλη ^) 

βουνιαδακ napi 

οταφυλινοα pastiuaca 
5 Kpaccov porrum 

κεφαλαιτον capitatuiu 

καρτον sectiuum 

κρομμυα cepae 

CKopbov aleum 
10 κνώη urtica 

μαλαχη malua 

μολοχοα raalua 

eXevTiov inula 

ανδραφαΗιο at riplex") 
ir, χρυοολαχανον atriplex 
[185'| θρώαΕ lactuea 

λαφατον rumex 

cepic intuba^) 

κιναρα*) cardus 
:■(• βλιτον Ijlitum 

οιναπια sinapis 

τροΗιμα acetaria•') 

ωκιμον ocimum 

μκοδοιλον ocimuui 
25 καρδαμον iiasturcium 

αοπαραγοο') cyima'') 

κραμβαοπαραγοο cuiraaculicli 

λωβια fasioli 

λαμψανη lampsanuin 
:;o αιλαιοοααπαραγοο asparagus 

οριγανον origanum 

οριγανιο^) 

γληχων^) puleiura γαλαμιντα nepeta 

πηγανον ruta 35 

ηδυοομον menta 

θυμβρα satureia 

ευίωμα eruca 

αψινθιον^") absinthium 

αρτιματα coudimenta •«) 

καρυυτα pastinaca 

bauKOC pastinaca 

αταφυλινοα pastinaca [185^] 

Kopiavbpov coriandrum 

ανδραχνι porcacla 45 

ciKuoi cueuuieres 

ανηθον anethum 

αμηελοπραοον") aretillum 

πεπων pepo 

μηλοττεπον melopepo 5o 

μαραθρον fanieulum'-') 

TTepi • ιχθύων'-') Dc })isciljus 

OaXaccioc niariiius 

ροταμιοο flul)ialis 

λημνεοα stagiiatilis 55 

λαβραΗ lupus 

Kecipeic mugilis 

ναρκε turpedo 

βαο€ pupa 

τριγαι muli 6o 

ενχελειο anguillae 

■fovfpoc conger 

Ζ!μυραινα murena 

Σμύρνα'^) murena εηπια sepia''') 

teuGic lolligo g5 1) glossam m. 2 inseruit: pro inierpretamcnto notula est tironiana: cf. praef.\\ 
2) post t una littera erasa est || 3) intuba ex intulua con: m. 2 || 4) κιναρα in 
loco extat, ubi antea βλιτον fiierat \\ 5) t scr. in ras. m. 2 \\ 6) c in fine so: in 
ras. pro ν m. 5 || 7) y ex u corr. m. 2 || 8) hanc gl. inseruit m. 2: j)'>o interpreta- 
mento est notula tironiana: cf. praef. \\ 9) ante γ eras, π || 10) post a eras, φ || 
11) α 2^ost ρ ea; c corr. || 12) a. pro e sup. w>•. m. 1: i ex u cm-r. vi. 2: alteram u 
in ras. add. m. 2 (fuerat fenncnlumj || 18) ι sap. scr. m. 1 vel 2 \\ 14) υ ex corr. \\ 
15) murena οηπια add. m. 2 || 318 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA καραβοα locusta^) 
acTttKOC locusta--) 
κυυβιοο^) gobio"*) 
[ISC'"] Kapic scyilla 

δ γαλοιοα aquippeuse 
αφυη mel marinum 
δελφιν uulgellus 
αφυδιν mel marinum 
δελφυνοα delfmus 
10 μενια mena 
κολιοί lacerti 
epuGpivoc rubellio 
βω2 uoca 
Kexpeoc saxatilis 
15 δράκων arancus 
βελόνη acus 
κυηοδοια canicula 
γαλαιοι catelli 
Opiccai sardiiiae 
•JO κίχλη turdus 
ωμοταριχοο cetum 
κοβιοε cubilum 
CKia umbra 
KopaKivoc coruus 
-'5 ψηττα orbella 
κητοα pistrix 
κητοα uelua^) mariiia 
πορφυρά purpura 
κηρικεο murices 
1 186"] κονχη coucha 
31 Tupvec luciolus 
λελικοε girris 
παγοιροα cancer saxatilis 
λεττκ scuama 
35 oviCKOi aselli 
ιουλιε helpis^) πολυποεοκτα polypus 
πουε'') 

βουγαωεεον solea 
χριεοφοε aurata 
πελεγονοε mustela 
μελανουροε oclata 
οετρεον ostrea 
εφονδιλοε cauterinus 
κεφαλοε cosauas 
ευνοδου dentex 
χημαι jjelorides 
τελλιναι mituli 
εκαροε sacarum 
καρκινοε cancer 
θιννοε tliynnus^) 
ταριχοε salsameutum 
γαροε garum 
γαροε liquamen 
μουριαε muria 
άλμη muria 
αλληκα allecem 
εχινατον ecbinatum 

ΤΤερι • ορνεων De auibus 

ορνεα aues 

πεταται uolat 

πτηνον uolucer 

πτερον pinna 

αλεκτροιων^) gallus 

ορνιε gallina 

αετοε aquila 

χην anser 

κυκνοε olor 

γερανό grues 

παοε pauo 

ταοε pauo 45 55 [ISV] 70 1) c pro g suj). scr. m. 2 \\ 2) c pro g sup. scr. m. 2 || 3) post κ eras, c 
vel II 4) ex u corr. \\ 5) corr. in belua vi. 2 \\ &) \ sup. scr. m. 1 || 7) glossam 
inseruit m. 2: pro inierpretamento noUila est tironiana: cf. praef. || 8) η 2^ost j 
siip. scr. m. J jj 9) uj sup. scr. m. 1 \\ HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 319 φοινικοπτερο€ ^) feiiicopterus 

αρπη ossifragus^) 

πελαργοο ciconia 

νυκτικορα^ striga 
5 γυψ uulturius 

εθυεια mergulus 

vncca anas 

νηοοα aiiax 

crpouBoc passer 
10 paciaiKOC regariolus 

οπιννοα freuguillus 
[187•'] λευκονετοποο^) falaris 

κερκηδηο querquedula 

περδιΗ perdix 
15 περνιΗ perdix*) 

ικτειν*) mihms 

λοιππκ'') iniluus 

opaH coruus 

Koaoioc gragulus 
20 lepaH acceptor 

φαοοα palumbus") 

pepiCTcpa coluinba 

τρυγον turtur^) 

αοκαλυυπν acceia 
ao δρυοκολαψ pious inarsicus 

τααυψ noctua 

κυκκαμη noctua 

vuKxepic uespertilio 

χελιδων erundo 
30 eτιvθocμικpoυc parra modica 

ετιβολλοο j)arra iiuiior 

KuveYivBoc**) parra parmodica 

Kicca pica 

ετιοψ upula 
35 KOpibaXXoc upupa'*) ανδων luscinius 
ανθηδων^•*) uespa 
λαμπυριο cicendela 
K0ccu90c merulus'') 
λαμπυρια luciculia 
K0ccu90C merulus 
ψυχή papilio 
ψαροο sturnus 
κιχαν^-') turdus 
αγριαμελκοα uespa 
ορτιΗ coturnix 
KOVKiS coculus 
epoibioc fulica 
ψιττακοο psittacus 
αλκυων alcyon 
ακανθυλλοο cardelus ^'^) 
acTpaTttXivoc cardelus 
τεττιΕ cicada 
τεττιΕ cicala 
€ΐεοπυγηο mutacilla 
ttKpic lucusta 
οφιΗ crabro 
μ6λη€€α apis 
μυεια musca 
κυνομιεια musca caniiia 
ciavxapoc scarabeus 
μυωψ tabanus 
cυκαvληc sicedula 
κωνωψ culex 
κορωνη comix 
ερημοβοαε bubo'"*) 
TuXac bubo^') 
φοινιΗ foeuiS 
ψυλλοα pulex 
KopiH cimex 40 50 55 60 66 70 1) I post V su}). scr. m. 1 vel 3 \\2) { ex g corr. i| 3) haee vox et tres quae secun- 
tur in ras. exstant || 4) perdix et ικτειν inseruit m. 2 || 5) alteram π sup. scr. m. 1 
vel 2\\Q) \x ex Ά corr. m. 2 || 7) ur pro or corr. m. 2 \\ 8) γι ex ττ, ut vicl., corr. \\ 
9) ρ ante a. ex \ corr. m. 2 \\ 10) η sup. scr. pro ν m. 2 \\ i\) r ex I corr. m. 2 || 
12) V 2>'>Ό Υ] Slip. scr. m. 2, || 13) e ex u corr. m. 2 || 14) b ex 1 corr.m. 2 || 15) b 
ex 1 corr. m. 2 11 320 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA TTepi • θηρών -TeTpaTTobuuv*) De be- 
stiis quadripedibus -) 

θηριον bestia^) 

λέων leo 

TiYpic tigris 
5 πανθηρ pautera 

apKOC ursus 

XuKOC lupus 

θωο lupus ceruarius 

ueva belua 
10 ελεφαα ebur 

ucTpiE melis 

ucipuE taxus 

ucxpuH porcus siluaticus 

cuttfpoc ajier 
1.'. ελαφοα ceruus 

κυον canis'^) 

bopKttc caprea'') 

νεβροο iiiuleos 

βουο bouis 
20 9aupujc ■') taurus 
[189'] voxoc uitulus 

bavaXic uacca 

ovoc asiiius'') 

ημιονοο mulus 
25 ιπποο equus 

καμελοα*^) camelus•') 

aiYOKepoc cajiriconius '*^) 

rpaxoc hircus 

εριφοα aedus 
30 cue sus 

cuec sues 

Ku-npoc uerris 

XOipoc porcus γροττφενα scrof'a 
προβατον ouis 
λαγωοο lepus 
πηθηκοα siuiius 
χελονη testugo 
γαλια mustela 
μϋ€ iiius 
caupoc lacerta 
βατραχο€ rana 
φρυνοο rubeta '^) 
μυγαλη talpa 
ααφααλζ talpa 
exivoc ericius 
aiXioupoc catta 
βουβαλοο sisu 
aiXioupoc foruuculus 
αιλιοοιηηουροο glitis 
αράχνη aranea 
αοκαλαβωιηο stellio 
οιλφη platta '-) 
κτηνοο iumeiltum 
θρενμα pecus 
βοοκημα pecus *^) 
οναγροε onager 
οναγροο asinus siluaticus 
ετριθοκαμνλοο^^) structhio 
λεοτταρδοε leobardus '•') 

ΤΤερι εν5ομενιαε De superlectile 

ενδομενια"^) supellex^'') 

κλίνη laectus 

κλινηεανώοιη^^) lectus plutialis 

κλινητοιχυυιν lectus parietalis 

κλινηκοιτυυνικη lectus cubicularis [189"1 50 55 1) 2^ost rex eras, ρ || 2) de bestiis quadripedibus so•, m. 2 in ras. \\ 3) 2^(>^^ i 
eras, c || 4) ^^ost i 1 — 3 Utterae ernsae || 5) r sup. scr. m. 1 \\ 6) θ ex e corr. m. 2 \\ 
7) hanc gl. postea inseruit m. -Z || 8) sup. e m. 2 ι scripsit || 9) corr. in camelos || 
10) i p^-o a .9up. .<tcr. in. 2 \\ 11) u 2'>'>Ό e sup. scr. in. 2 || 12) jw.si tt erasa e; 
1 siq-). scr. in. 1 || 13) verba pecus et οναγροο m. 2 inseruit || 14) (mte θ exp. τ j| 
15) b ex \i corr. in. -2 |] 16) μ pro ν sup. scr. in. 2 \\ 17) alto-am 1 sttj). scr. m. 2 || 
18) η in fine pro ν scr. m. 2: post η erasum τΐ] || HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 321 ανακλιθρον fiilerum 

ενπλατον spoiida 

ονπλατον spoiida 

κλινοπουο pes lecti 
Γ. παραθεμαι plutein 

κιρια fastialecti 

οκιμπουα grabattus 

προοκεφαλεον pulbinus 
[IOC] τυαη culcita 

11) υπαυχενιον ceruical 

φοριον lectical 

βαθρον scamno 

υποποδιον scaltello 

bιφpoc sella 
15 biebpiov bissellium 

KOicva^) seclile 

KttGebpa cathedra 

κιβωτο€ area 

κκτπ cista 
•20 KupYiCKOC armarium 

ελκκτηρ subtectorio 

γαωοοοκομον loculus 

τράπεζα mensa 

be\9iKi delfica 
25 Tpmoic tripes 

τραπείοπιναΗ repostoriiim '^) 

iuyoc statera 

τρυτανη "') trutina 

οταθμια pondera 
30 λίτρα libra 

ημιλιτρον selibra 

ουνκια micia*) 

ημιουνκιον semmitia 

μιλοο mola 
[I90"j μηχανή mola machenaria 
3G KOCKivov cribrum 

ματτρα matra μακτρα magis 
μακτρα firmentatorium') 
ακαφη alueiim 
cκαφιbιov scafisterium 
ολμοο pila 
υπερον pisabulum 
υπερον pilum 
κανυυν cauistrum 
κανκκιν canistrura") 
ερεναετρον'') carnarium 
εαρον scopa 
ρειττιε flabelum 
φιλοκαλιν scopa 
κοεμητηρ scopa 
θυεια murtariiim 
εΓfbη murtarium 
bi-jbuS pistilliim 
τριβέα pistillum'') 
τορινη tuoiculum 
ίωμαρυειε trulla 
κοιυταλη trulla 
ακονη cos 
ακονη cutis 
μυαγρα muscipulum 
μυοθηριε^) muscipulum 
ίαιγρον cauea 
οχπμα^) ueliiculum 
εαραγαρον rheda 
αμαΕα plaustrum 
αμαΕα carrum 
biTpoxov birrotis 
κοιβινοε coinus 
ραεεαλοε palus 
αβαΗ abacus 
ιετοε tela 
ιετοποιε pestelaris 
αντιον iusublum 50 55 [191' 65 1) V ex μ, ut vid., con: \\ 2) r j^ost ο ex 1 corr. m. 1 \\ 3) ν sup. scr. m. 1 
vel 2 II 4) post u eras, i, iit videtur || 5) i in fir corr. in e m. 2 || 6) canistrum 
ei cpevacrpov inseruit m. 2 \\ 7) hanc yl. inseruit m. 2 \\ 8) x] sup. scr. m. 2, ut 
videtur \\ 9) μ s«j). scr. m. 2, ut videtur || 

Corp. gloss, lat. torn. III. 21 322 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA πηνιοτηριον paiiucharium 

άπατη ^) sjiatha 

KepKic radius 

aipaKTOC fusus 
5 c90vbiXoc uerticillus 

Kieic pectis 

κτενιν pectine 

biacTpa ortlitorium 

ηλεκατη conucella 
10 ηλοκατη colum 

C9upic sporta 

αλακατη couiicella 

κοφυνοο qualus 

πιπιροτριβευα piperoterrarium 
[191"] φανοο lanterna 
16 λύχνο c lucerna 

εηλυχνιον lucernariuin 

ψιαθοε teges 

μοδιοε modium^) 
20 ημιμοδιυμ semodium ^) 

χοινιχ librale 

Ηεετηο sextarium 

ημιΗεετοιν einiua 

τέταρτον quartariuin 
25 χουο coudigium 

ημιαμφορον*) urina'') 

CKeuoBriKq uasarium 

ΤΤερι • ειματιώ De uestibus 

ειματιανοο uestis 
30 εοθηο uestis 

ειματιονο^) uestimentum 

καινον'') nouum 

αγναφον rudae 

αγναμμενον politum 
35 αγναφον non follatum αγναμμενον follatum 

επιΗναφον iuterpolum 

τριβακον tritum 

ημιτριβεο semetritum 

νακτον tousum 4o 

Kucvov cerebrum 

πυκνον densum [192•] 

αρεον rarum 

πεπλυμενον®) lotum 

ιπυυμενον prgssum 45 

ρυπαρον sordidum 

ποικιλονχοιμα uarium^) uarium 

διμιτον bilicae 

τριμιτον trilicae 

πλατυεημον laticlauium 5o 

χειριδωτον manicatum 

ετενοεημον aiigusticlauium 

ποδηρ talare 

απαλον mollae 

τρυφερον mollae 55 

τρυφερον teuerum 

τραχύ asperum 

λευκον album 

ιδιοχρωμον^**) natiuum 

ιδιοχρωον natiuum eo 

ibioxpuuov sui coloris 

βαπτον tiuctum 

μελανον nigrum 

φαιον pullum 

πορφυρεον purpureum 65 

γαλακτινον lacteum^^) 

γαλακτιίοντα ^^) lacteum 

μηλινον pluteum [192"^] 

φοινικεον^^) foeniceum 

KOKKivov coccineum 70 

αερινον caeruleum 1) η in ras. pro a scr. in. 2 || 2) post i eras, c || 3) lianc gl. inseruit in. 2 | 
4) φ ea; corr. m. 2 || 5) 11 pro sup. scr. m. 2: i postea deleta est || 6) α sup. 
scr. m. 2 || 7) notula tironiana pi-aemissa: cf. praef. |j 8) μ pro alio μ sup. scr. 
in. 2, nisi voluit μμ corrigere || 9) uarium in. 2 inseruit || 10) μ sup. w scr. 
m. ^ II 11) J^ost e eras, e || 12) κ ea: c corr. || I'o) ι suji. scr. in. 2, ut videtur || HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 323 iHoeibec uisciuum 

χροιά color 

χροα color 

χροιαι coloris 
δ ευχροιν ^) boni coloris 

τηβεννοα toga 

Trepinop9upoc praetexta 

χιτων tonica 

επενδυτής sublica 
10 επενδυτηε superaria 

υποδυτηο χειρυϋ subucula 

οτολη stola 

ένδυμα stola 

ένδυμα pallium 
15 ειματια uestes 

ειματια abulia 

απλοδιον-) palleum 

φενολη penula 

αμφελονη amictus 
:;υ ετολιεμοε amictus 

χλαμια clilamis 

^ευγοο par 
[193Π CTpujya stragulum 

περικλινον thorale 
25 υποετρωμα substratum 

περιβολαιον opei-turium 

ενκοιμηθρον dormitorium 

ψυλη babylonicum^) 

γαυεαπηε grausapus**) 
30 πεπλοε pallium 

φευνδα ueutralis 

υποζωμα subcintorium 

κεκουφαλοε redimiculum 

ποικιλιον memliculeia 
3δ δαλματική dalmatica 

αμφιαμαλλοε^) 
εαγαε sagrum^) κοιλιοδεεμοε fastia uentralis 
περιίωμα ciuctum 
ίωνη semeciutum 
ριλιον pilium 
ρακκοε paimus 
υφοε textum 
αρνακιε pellis lanuta 
βαιτηε pellis lanuta 
ενιλεμα inuolucrum 
πιληαιτον coetilae 
ραβδοε πορφυροε clauus 
ευπορφυροε beneclauatum') 
τελιον iustum 
κονδον breue 
παρυφή interclauium 
ψηφιον εημιον tessellum 
βολιον tessello 
βολιον calculum 
ευεημιωτον beneclauatum 
παραεημα interclauia 
γαμματα gamma 
παραετροφη reuimentum *^) 
ουιαγωνιαειματιου ora 
κροκιε floccus 
κραεπεδον fimbria laeinia 
γωνιαι ura 
εριον laua 

εριονεουπηρον lana succida 
ροδανηκροκη subtumem 
ετημων stamen 
ραμνα acia 
κλωεμα^) tortum 
διαεμα ordium^*^) 
διαεμα exordium 

ΤΤερι • χρυεεων De aureis 
χρυεοε aurum 45 [193"] 

51 55 60 70 1) υ cic ι corr. || 2) ο ex corr. || 3) c siq). scr. m. 2, ut videtur \\ 4) r exp. 
m. 2 II 5) Juinc gl. inseruit m. 2: pro interpretameyito eadem est notula tironiana 
quae supra || 6) r deleta postea || 7) c sup. scr. m. ^ || 8) in in men in ras. 
9) μα pro ωα corr. m. 2 || 10) i sup. scr. m. 2 \\ 

21* 324 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA uepixpucov iuauratum 

TopeuTov celatum 
194^J ςτεφανοο coroua 

λοπιδιον pluteuin 
5 καθετηρ reclimiculimi 

ενωτια^) inaures 

ψελια armillae 

περιχερια uiriulae 

ψελιον armilla 
10 περιοκελιο periscelis 

διακριμα discriminale 

περιεκελιε armillaetibiarum 

ετρεπτοε"-^) t(»rquis 

μανιλκηο torquis 
15 περιμηριδεε temiualia 

aXucibiov cateiiaceuui ^) 

bacTuXioc*) aimlus 

δακτιλώον'') auellus 

ακροκονδιλιον articulare 
20 απιροφυλοΗ spirale 

αμμα uodus 

γιορπη fibula 

επαταμα statalia 

μινιεκοε holla 
25 ολοεφυρατον solidum 

ερωτιεκοε cupidiuuiiculus 

5ιαλιθων uacatum 

ορμοε monile'^) 
[194"] ψηφία gemmae 
30 λιθαριον lapillus 

ανερακιεκιον carbuuculus'') 

μαργαριτηε margarita 

capbiov murra 

λυχνιε lyclinis 

35 Περί • αργυρεων De argenteis αργυρουν argeutum 

περιχρυεα iuaurata 

Ευετρωτα triata 

τορευτα celata 

λιτά pura 4o 

ποτήρια**) pocula 

ποτήρια pocula 

εκυφοι schifi 

πατιαλαι'•*) fialae 

παταλαι crateres 45 

εταμνιεκοε orceus 

ακρατοφορον uinarium 

ακρατοφορον merarium 

οιηοφορον uiuarium 

κυαθοε cyH,tlius ao 

ψυγευε frigidarium 

κάνουν caiiistrum 

ρυτον rutium 

υλιετηρ colus 

ηθμοε colus"') 

αλιά salinum 

επιχυεειε aquale 

μυετρα lingulae 

κοχλυυυρυΕ cochliarium^') 

γευετριΕ merarium go 

γευετριΕ saporatorium 

χερνιβον trullium 

εεπτρον speculum 

αρδοτηε porrectorium 

βονβυλιων gutum 65 

πιναΕ^-) catiuus piuax^^) 

παροψυδεε parapsides 

οΗυβαφα acetabula 

λοπαε patemi 

πινακιον catilla 70 

εκευηενοιεεεθιομενέυ caria") 55 
[195^ 1) ενυυτια in loco ram, iibi ψέλια fuerat \\ 2) cxpeuxoc in loco raso || 3) e ex 
c corr. m. 2 |1 4) υ sup. so: m. 1 \\ 5) τι sup. scr. m. 1 ml 2 || 6) monile fni sxip. 
scr.) ex moline corr. m. ^ || 7) b eic h corr. m. 2 \\ S) x] in rus. pro a scr. \\ 
9) ι post τ sup. scr. m. 2 \\ 10) hanc. gl. m. 2 inseruit \\ 11) li p)Ostea del. || 12) post 
■nival lemma seqti. del \\ 13) piniix m. 2 in vtarg. scr. \\ 14) caria in. 2 inseruit \\ HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 325 ΤΤεριχαλκεων De aeneis 

χαλκαια') aenea 

χαλκαιον^) aereuin'^) 

χυτουν iusile 
5 ελατον ductile 

χαλκο€ aes 

κράμα auroclialcum 

vavoc situlus 

Kaboc situlus 
10 Kabiov sitella 

χαλκιον scutra 
[195"] λεβηο leues^) 

λουτηρ labrum 

οταμνοα urceus 
ΐδ παντεψηο caccabus 

ολκιον labellum 

αρυτενα matla^) 

οταμνιον'') stamnium 

υυτογλιφιο auriscalpium 
20 νιτττηρ peluis 

γλυπτηρ') dentiscalpium 

γλιφιο dentiscalpium 

κιυδον tintimiabulum 

λυχνία candelabrum 
25 Ηυοτρα strigilis 

avKicrpov amus 

Xouc congium 

ημιχouc semicongium^) 

αντλημα liamula 
30 κονχη concha 

τηγανον sarthago 

κυνβαλα cymbala 

eioc erugo 

χύτρα olla 

35 TTepi • cibiipeov De ferreis cibiipoc ferrum 

cbiipa ferea 

ατομυυμα ferrrum nuricum [196^] 

οτομωμα acciarium 

μυδροο cudex 4o 

ακμών incudex 

οφυριον marculum 

KapKivoc forfex 

θερμαψιε fornax 

ψαλώακ forfices 4.0 

οδονταγραι forfices dentariae 

uvic uomer 

ρίνα lima 

piviov lima 

μοχλθ€λιθουργο€ uectes ferreus so 

ττριων serra 

διαβητηο circinum 

τερετρον perloraculum 

τρυπανον terebra 

εκετταρνον ascia 55 

αΗινη dolabra 

πελεκιε securis 

πελυΗ bipinuus") 

εκενδαλον'") bulsella 

τριχολαβον bulsella " eo 

εμιλιον scalprum 

κολλητηρ staguatorium^') 

ρυκανη runcina 

ρυκανη plana [196"] 

κολλητηρ solidatorium 65 

εταθμη libella 

εκαλκ sarculum 

μακελη ligo^^) 

αΕινορυζ ligo 

αμμη rutrum 70 

εκαφιον marra 1) χαλκαια m. 2 inseruit \\ 2) a post κ ex ι corr. m. 2 || 3) re ex re corr. 
m. 2 II 4) corr. in lebes m. ^ || 5) 1 ex h corr. m. ;ϊ; || 6) ι sup. scr. m. 1 vel 2 ' 
7) γλυπτηρ in loco raso, ubi γλυφκ fuerat \\ 8) η sup. scr. m. 1 \\ 9) bipinnus 
corr. in bipinnis || 10) scriptum in loco raso, ut ctiam duo quae secuntur lem- 
mata \\ 11) a post η jjro sup. scr. m. 1 || 12) post eras, la || 326 HBRMENEVMATA MONTEPESSVLANA δικελαον bidens 

πυραμη batillum 

πυριοτατοα tripes 

οβελκκοο berrum 
5 μυλοκοπον molicaclium 

βελόνη acus 

aXucic catena 

XipaXicic manica 

παώαι conpecles 
10 μαχαιριον cultellum 

μαχαιροαφαγια culter^) 

μάχαιρα gladium 

€φαγια occisorium 

Ηιφοο gladium 
15 ηπηπον subula 

Ηυρον nouacula 

ecxapa graticla^) 

ecTia focus 
[191^] ονυχοτομον refectorium 
20 kXic clauis 

τριβολοο κτηνουα morex 

ηλοκοπον forma clauaris 

δρεπανον falx 

λονχη lantia 
25 ορυγευε fonsarium 

οφυρα maleus 

ΤΤερίΌοτρακινον de fictilibus 

οοτρακινα fictilia 

nxQoc. duleum 
30 κεραμιον amphora 

λαγυνοα laguna^) 

ανβιΗ calix 

ποτηριον calix 

θυεια mortarium 
35 eiybnc mortarium 

λοπαο patina λοπαδιον patella 
τιομα coperculum 
πατελλιν patella 
χύτρα olla 
οταμνοο urceus 
πολταριοο pultarium 
χωνη infidiculum^) 
χυυνη tirctorium'') 
ανγιον uas 
ακειθ€ uas 
Xuxvoc lucerna 

ΤΤερι-κυτινων De scorceis 
CKUTiva scorcea 
βυροα corium 
δέρμα pellis 
cτεγαcτpov segestrum 
υποδήματα calciamenta 
KaXcioi calcei 
καλιγεα caligae 
χλωοοώεα cingulae 
ιμανταρια corigiae 
καccυμα solum 
καοευματα sola 
cavbaXa soliae 
coKKOi soccae 
CKiabiov^) umbrella 
οφερια pila 
ληκυθθ€ ampulla 
ληχυθοα ampulla 
acKOC utris 
θυλακοα foUis 
ϊμαα lorum 
αγα)γευ€ ductarium 
XaXivoc frenum 
αγωγοα aquiducteum 
μαετιΗ flagellum [197"] 
46 50 55 60 65 70 

[198'] 1) 1 SU2). scr. m. 2 \\ 2) a imst r ex i corr. m. 5 || 3) a 2'osi 1 eic u corr. 
m. 2; na in ras. \\ 4) i in die stt/j. scr. m. 1; d ex ci corr. m. 2 || 6) c sup. scr. 
m. 1 vel 2 \\ 6) ο ex a corr. m. 1 \\ HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 327 CKUToc flagra 
Kopiceic pera^) 
οπιοθια posteleua 
εφιοπιον scordiscus 
5 ηνιλι liabenae 
ενττροοθιλ antelena 

TTepi-bibaciaXiou De ludo litte- 
rario 

γραμματο5ιλαοκαλοε ludi magister 

οτοιχευτηο elementarius^) 
10 bibacKaXoc doctor 

επκτατηα magister 

καθηγητη€ praeceptor 

φοιτητής discipulus 

μαθητηο discipulus 
15 οινφοιτητηα coudiscipulus^) 

ουνμλθητηα condiscipulus 

bibacKttXia doctrina 

παίδια eruditio instructio 

παΐ€ puer 
20 παιδαγυυγοο pedagogue 

παιδαγωγοο papas 

ανάλογων manuale lectorium 

ορθοοτατηο librarius 

βυβλιοφοριον serenium 
[idS^] τευχοο armauolumen 
26 ετοχευτηε^) 

ομφαλοα^) umbilicus 

ψηθαμοε cauculatio 

υπογραμμοε praescriptum 
30 αμιλαα dictatum 

δελτοι tabulae 

πινακιδεε tubulae 

τχυξ. tabella 

uuHic tabella 
35 πυΗώιν tabella 40 γραφιον stilus 

περιγαφοε praeducta 

πυΗιον buxum 

μελαν atramentum 

μελανβροχον atramentarium 

θήκη tlieca 

κιεηλιε pumex 

κιεηριν pumex 

εαρτηε cbarta 

χαρτηε αγραφοε^) cartlia pura 45 

χαρτηε πελιπτοε') charta deli- 

ticia 
χαρτηε απελλιμμενοε charta deli- 

citia 
τομοε χαρτοε scafus 
οπιεθοε ραφον schida^) 
5ιφθεραι membraiiae so 

κανών ^) regula 

μολιβοε plumbum [199""] 

μολιβδοε plumbum 
καλαμοε calamum 

καλαμοε camia 55 

επιγράμματα sentiola 
υπόμνημα commentarium 
ψιμιθιον cerussa 
λογοε ratio 

κινναβαριε minium eo 

ψηφοε cauculus 
μαρειπιον saccum 
μαρειποε saccus 
αναγινωεκειν '^) legere 
γραφειν scribere 65 

μανθαννιν discere 
μελεταν meditare 
φιλοπονιν studere 

ΤΤερι • ειεαγωγηε") De instructione 1) a eic ο corr. m. 5 || 2) e ante 1 corr. ex c m. 2; η ex r corr. m. ί || 3) u 
in fine pro i sup. scr. m. 2 || 4) postea ins. m. 1 || 5) in loco raso, uhi οτοχευτη€ 
fuerat \\ 6) ante αγ eras, π || 7) λι vel μ \\ 8) con: in sclieda || 9) καν//////ων foi 
delet) II 10) ιυ pro ο corr. m. ί jj 11) ω pi^'O ο corr. m. 1 || 328 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA τεχνηα γραμματικηο artis gramati- 
cae 

γραμματικηο grammaticae 

οραμματικοο graminaticus 

τεχνι ars 
5 αναγηωοιο lectio 

εΗηγηοκ enarratio 

biop0uicic emendatio 

διήγημα iiarratio 
[199"] μυθθ€ fabiila 

10 μεταφραοιο metafrasis 

παραφραεκ parafrasis^) 

φωνήεντα iiocales 

ουνφυυνα consonantes 

ημιφωνα semiuocales 
15 άφωνα miitae 

βράχια breuis 

μακρά louga 

περιεπωμενη extenta 

λεΗιο dictio 
20 Xoyoc oratio 

μηρη λογοο partes oratiouis 

όνομα nomeu 

αντωνυμία prouomen 

ρήμα uerbiim 
25 μετοχή partieipium 

επιρημα^) aduerbium 

ουνδεομοο corductio 

προθεειε^) propositio"^) 

τταρεμβοληο interiectio 
30 χετναλμοε interiectio 

χετλιαλμοο interiectio 

ποιοτηε qualitas 

αριθμοε uumerus 

γενοο τροποε genus 
[200'] εχημα figura 
36 πτωειε casus προεηγοριτικον appellatium 
προεηγορικον appellatiuum 

ΤΤεριφυεεωεεωματοεανθρωπινουΟβ- 

uaturacorporisliumani •') 
φucειc natura 4o 

ε?ΐ€καταετημλπηΕιε statura 
opacic βλημμαπροεψιε aspectus 
μεγεθοε maguitudo 
υψοε altitudo 

πλατοε latitudo ^s 

μορφητυφοε forma 
χαρακτηρ forma 
ιδέα figula^) 
χροιά ^) color 

χροα color 5ο 

φωνή uox 
ηλικία aetas 
βρεφοε infans 
άρρεν masculus 

παιε puer ' 55 

βουπαιε primabarba 
ανηβοε inpubes 
αφεοροε inuestis 
ακαιρεοε siuceris 

ακμαιοε adultus e» 

ενηλιξ adultae aetatis [200"] 

μιρακιον aduliscens 
νεανιαε iuuenis 
ανηρ uir 

μεεκλιΗ maediaeaetatis 65 

ωμογερον crudae aetatis 
γέρων senex 
πρεεβυτηε longaeuus 
ευμορφοε**) formosus 
θηλιά femina 70 

κορηδουλη aucilla 1) corr. pro pmafrasis m. 2 || 2) »] pro a sup. scr. m. 1 vel 3 || 3) inter pro 
et Oecic dcletae τι litterae || 4) pro corr. in pre m. 2 || 5) Denaturacorporishumaui 
scr. m. 2 post ras. vocis humani m. 1 scriptac \\ 6) corr. in figura || 7) ι siq). scr. 
m. 1 vel 2 || 8) inter ευμορφοο et θηλιά eras. tuxapuK || HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 329 παρθενοο uirgo 

ακμαία adulta 

ακμαια€πιγαμο€ uiripotens') 

γυνή mulier 
5 γονιμοο fecimda 

οτηρα sterelis 

CTippa sterelis^) 

μαοτυυδεα mammosa 

Ypauc auus 
10 γρεα uetrana 

aicxpoc μιαροα tiirpis 

επαφροδιτοο^) ueuustus 

πιθανοε ueniistus'^) 

ωραιοο lepidus 
15 eueibec speciosus 

ευπροοωποο facetus 
[201^j αμopφoc deformis 

απρ€πηαοαπρο€ iiidecoriis 

αειδηα informis 
20 λευκθ€ candidus 

λευκοχρουα ^) candidicoloris 

λεuκoχpωoc albicoloris 

λαμπροε^') nitidus 

λαμπροε clarus 
25 πυρροε rubeus 

Ηανθοε flaiius 

μελαε^) niger 

μελανοε uiger 

μελιχρουε fiiscus 
30 μελανχρουε fusciis 

μελανχρωοε fuscus 

ωχροε pallidus 

χλωροε*^) uiridus") 

πελιοε liuidus 
35 μαρκοε longus επιμηκηε sublongus 

λιΗαρειοε iugens 

μικροε pusillus 

βραχυε breuis"^) 

ελαχιετοε exigiuis 4o 

τετρατονοε quadratus 

τεγρατ νωνιοε '^) quadratus^^) 

ετενοε^^) angustus 

δαειεεντρικοε pilosus 

5αειιε hirsutus^^) [201"] 

κχνοε macer 46 

δεπτοε^^) exilis tenuis 

επιρειν nasutus 

μετοπιαε fronto 

κθφαλον capiuU•^) so 

κομητηε capilatur^") 

ακαρτοε intonsus 

ουλοε crispus 

απλοθριΕ^^) deductis capillis 

αττλοτριΕ deductis capillis 55 

πολιοε cauus 

μελανθριΗ uigris capillis 

καταποιλιοε canosus 

πωγωνιωτηε barbatus 

αγενιοε inberbis 6o 

αρχιχνουε primi lanugine 

αρχιεενυυε prima barba 

αρεοπωγαιν malibarbius 

ιεχυροε ualidus 

ιεχυροε t'ortis firmus 65 

ετεναροε uegitus 

εθεναροε uegetus 

ετερροεοκληροε solidus 

ατονοε inualidus 

αεθενηε inbecillis 7o 1) ui ex au corr. m. 2 \\ 2) hanc gl. inseruit m. 2 \\ 3) επ ex πιθ corr. m. 1 
vel 2 II 4) tus siqypl. m. ^ || 5) χ in ras. m. 2, tit videtur \\ 6) λαμπροο ex λαμρ€€ 
con•, in. ^ II 7) c ex voc corr. \\ 8) ω ^>;ό α sup. scr. m. 1 vel 2 \\ 9) corr. in 
uii-idis II 10) b ex ρ corr. || 11) ante υυ del. ο om. 1, sup. scr. m. 1 vel 2 \\ 12) quadratus 
et exevoc inseruit m. 2 || 13) u post s 2^>ό ο sup. scr. m. ^ || 14) λ pro b in marg. 
m. 2 II 15) capucl ex capitu m. 2 \ 16) corr. in capilator || 17) λ pro asup. scr. in. 2 \\ 330 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA νιυθηο uiger 
[202''] Xmapoc pinguis 

πιμελεα obesus^) 

υγιανων saluus 
5 μιλφοο lippus 

τιφλοο caecus 

εγεροφθαλμοο luscus 

προγαοταρ uentrosus 

προκιλιοο uentrosus 
10 KupcocKupioc^) gibberosus 

cκαμβoc uarus 

opBec rectus 

δΐ€ατραηη6νοο peruersus 

XocoH^) oblicus 
15 πλαγιοο obliquus 

χιυχοα clodus 

γλαικος^) 

μελανοφθαλμοα nigris oculis 

crpapoc stranbus^) 
20 κηλητηο hyrniosus 

εντεροοκηληη€^) ramicosus 

ψωpoc scabiosus 

ψωραρια scabiosus 

λιχηνωδοα iupetiginosus 
25 λιποδερμοο recutitus 

κωφοα δυοκωφοο sordus 

ψελλοο balbus 

μεταλοφονοο uocalis 
[202"^] ευφωνοα uocalis 

30 λεπρωδηο purriginosus 

φακωδηε lentiginosus 

nobappiKOC podagricus 

χειραγροε chiragricus 

κυλλοε maiichus 
35 Xopboc pandus eloppus 45 50 obovTiac odentiosus 
μονοχειρ unimanius 
χιλαε labrosus 
οίοετομοε oripudius 
οΖΙομενοε puditus'') 
εΗαδακτιλοε sexdigitus^) 
τρυφεροεαπολοε mollis 
εκληροε durus 
τρυφεροε tenerus 
ωτοεκλαδιαε^) flaccus 
ωτοκλαδιαε am-iflaccus 
φαλακροε caluus 
αναφαλακροε reburrus 
ρυεοε rugusus^") 
αυκχμηροε squalidus 
γνάθων buccusus^^) 
ελαφροε leuis 
βαριε grauis ΤΤερι•τροπον•ανθρωπινον Id est de 

moribus humanis 
τροττοι mores [203'] 

αγαθοεοιοε^-) beneficus se 

αταθοε bonus 
αγηοεαγωε sanctus 
ανχινουε sollers 

ανχινουε astutus 60 

boXioc πονηροε^^) malignus^*) 
αιδημων uerecundus 
αιειοε faustus 
ακαιρεοε integer 

ιλικρινηε integer sinceris 65 

ακριβηε certus 
βεβλιοε firmus 
αληθηε uerax uerus 1) e sy,p. scr. m. 2 || 2) ρτ ex ογ corr. 2 || 3) corr. in XoEoc || 4) pro 
interpretamento eadein quae supi-a notula est Uroniana a m. 2 add. || 5) corr. 
■in strabus || 6) λ sup. scr. in. 2, ut videtur || 7) corr. in putidus m. 2 || 8) u 
corr. in ο m. 2 \\ 9) κ s»p. scr. in. 1 || 10) corr. in rugosus m. 2 || 11) corr. in 
buccosus II 12) θ pro τ sup. scr. in. 1 vel 2 || 13) η pro e sup. scr. in. 1 vel 2\\ 
14) g suji. scr. m. 2 || HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 331 αλκιμοο bpuuuc acer 

bivoc acer 

αλυκουα salsus 

euxapic salsus 
5 αμιλλητηο emulatus 

λναμαρτητοο iimocens 

χρηοτοο innocens saluator^) 

αμιλλητη€ emulatur 

avaiTioc innocuus 
10 avapioc fortis^) 

aHioxpeoc idoneus 

aoKVOC iupiger 

απλουατατοα simplex 
[203^] απλουα simplex 
15 apTOC piger 

αμεριμνοα otiosus 

ncuxoc otiosus 

α€φαληο cautus 

αcφαληc astutus 
20 αυοτηροο^) ceberus 

αφθονοο sine inuidia 

Tevvaioc fortis 

γεγραμματιομενοα litteratus 

γλυκυο dulcis 
25 γνωμδοτιο consiliator 

YpiTopiKOC uigilans 

δίκαιο iustus 

δόκιμος mimeratoi* 

δωροδοτηο munerarius 
30 bopoboKOC continens^) 

ενκρατηο contens 

eVKpaiic taenax 

ebpaioc stabilis 

εκβιβαετικοα efficax 
35 εκβιβαοτηο efficax^) εγγενηα copiosus 

emopoc copiosus 

ελαιημων misericors 

ελευθεριοο liberalis 

ευαγωγοο bene docatus 

εγπιροςφρονιμοο•^) prudens peritus 

έντιμος honoratus 

επιεικής modestus 

επιεικηε clemens 

επώεΕιοε^) idoneus 

επώεΗιος bono peritus**) 

επώε^ιος bonisperius 

επιμονοε*^) assiduus 

ευbιχωpητoc penetrabilis 

ευεπης λόγιος facundus 

ευκίνητος^'') mobilis 

εύκρατος temperatus 

ευμαθης docibilis 

ευνους beniuolus^^) 

εuττεbεuτoς doctus eruditus 

ευπροςηγορος adfabilis 

ευςεβης pius 

ευτράπελος^''') iocosus 

ευετομος iocosus 

εύφημος faustus 

αΕιοπιςτος faustus 

ευφυής ingenius 

ευχερής facilis 

ευχαριςτος charitosus 

ευχαριετος gratiosus 

ευχρηςτος utilis 

ευψυχος animosus 

ηbuς iocundus 

ήμερος mansuetus 

ηςυχος quietus [204^ 45 50 55 60 65 [204"] 
70 1) saluator ex saluatus m. 2 corr. || 2) fortis ex forus corr. m. 1 vel 2 \\ 
3) η sup. scr. m. 1 vel -8 || 4) i eic e corr. in. 2 || δ) hanc gl. m. 2 inseruit || 6) ν 
post € m. 1 vel 2 sup. scr. || 7) Ε pro γ siip. scr. m. i || 8) t siq). scr. m. 2, ut 
videtur \\ 9) inter hoc et antecedens lemma επιτεδιοο Bo m. 2 scripserat postea 
deletum \\ 10) η 2^ό ν suj). scr. m. 5 || 11) i pro e s%ip. scr. m. 2 || 12) Jiaec vox 
scripta pro voce erasa || 332 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 0apca\eoc alacer 
0apcepeoc^) alacer 
προθυμοο raupoc alacer 
θαυμαςτοο minis 

5 θαυμαοιοο mirificiis 
θερμό calidus 
θρηοκευτηο religiosus 
θυμωδηα animosus 
θυμωδηο furiosiis"-) 

10 ώιοπραγμω sui negotii 
icpeuc sacerdus ■'^) 
ιερωτατοο sacerdotalis 
eιλιcpιvηc senceris 
icoc equus 

15 καθαροα mimdiis 
καθεοτηκωα coustans 
κατεεταμενοε moderatus 
κακραμενο€ temperatus 
KOivoc commimis 

20 κρατητηκοε^) tenax 
λαμπροο clarus 
λαμπροε candedus-') 
λογιοε dissertiis^') 
λογιοε eloqueus 

25 μετριοε εικτοε modestus 
[205'•] μετριοε pauper 
μιμητηε imitator 
μνήμων memor 
μνημοκοε memoriosus^) 

30 νηφων subrius'^) 

νομιμοε ligitimusiustus") 
νουνεχηε cordatus 
υπομονιτικοε tolerabilis 
οΗυε acutus 

35 παραμονοε assiduus παπαώευμενοε eruditus 
πιετοε fidelis 
πιετοκοε fidelissimus 
πιετοτατοε fidelissimus 
πολιτικοε urbanus 
πολλουαΗιοο preciosus 
πραγματευτηε negotiator 
προθυμοε animosus 
προνοντικοε prouidus 
προεηνηε blandus 
προεεικηε blandus 
προεοχοε attentus 
προεοχοε cautus 
προφυληε amabilis 
εραεμιοε amabilis 
προυνικοε lasciuus^*^) 
ώυπαθηε lascibus 
εαφηε disertus 
ειγηροε silentiosus 
ειγηροε tacitus 
εοφοε sapiens 
ετωθεροε stabilis 
ετυχιτηε stabilis 
ευνετοε intellegens'^) 
εωφρων subrius^^) 
εωφρων disertus 
τρανό ε integer 
υγιηε sanus 
υγιηε officiosus 
υπηρετικοε officiosus ^^) 
φιλαγαθοε benignus 
φιλανθρωποε ^ \) humanus 
φιλανθρωποε misericors 
φιλοπονοε studiosus 
φιλολογοε studiosus 40 45 [205"] 60 65 70 1) corr. ex θαροαλεοο || 2) u pro ο sup. ser. m. 2, cum ο iam m. 1 pro e 
sup. scripsisset (Teriosus, foriosus) || 3) corr. in sacerdos || 4) κ j>osi y\ ex c coir. \\ 
5) e corr. in i m. 2 \\ 6) cut. s sup. scr. m. 2 || 7) s siq). scr. m. 1 \\ 8) corr. in 
sobrius m. 2 \\ 9) t posi i pro g sup. scr. m. 2 \\ 10) u post i pro b sup. scr. 
m. 2 II 11) η ante s sup. scr. m. 2 \\ 12) corr. in sobrius || 1.3) hanc fjl. in. 2 
inseruit || 14) ai ^jjo ο sujj. scr. m. 1, ut videtur \\ HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 333 φιληθοα amandus 

φραατηο eloquens 

φρονιμοα sapiens 

χρηοιμοα utiles • friigi 
5 ηλυχρηοτοο suauis 

ujKic uelox 

αοκεποο incousul 

αβ6βαιθ€ inconsul 

αουνβουλευτοο inconsul 
10 αοκοποο inconsul 
[206'] αγριοο 9pacic^) ferus ferax 

θηριωδη€ ferocissimus 

αδοκιμοο inprobus 

αναιδηο inpudeus 
15 avbpavnc^) lauguidus 

αηδηο litigiosus 

αυθαόηα adrogans 

αθ6μιτοο infandis 

αιcχpoκebηc sordidus 
20 ρυπαροα sordidus 

λιχνοο sordidus 

ακαρθαρτοο iumuudus 

ακαμπτοο rigidus 

ακαμπτοο indeclinatus 
25 ttKapbioc sinecor 

ακινητη€ inmobilis 

ακρατηο incontinens 

αλαίων iactans^) 

αλογηοτοα inconstaus 
30 acTaioc inconstans 

αμαθηο'*) indocilis 

αμοθηο negligens 

αμεριμνοο securus 

αμeθpoc inmoderatus 
35 αμνημων inmemor 

αμφιβολοο ambiguus 

αναιοθητος insensatus avaic9y///T0c^) iupudicus 
ανδροφονοα omicidatrix 
aveXeuBepoc uerecundus 
ανεντροποα malemorius 
aveKibeEioc ignauus 
aveniTebioc•^"') ignauus 
ανηκε€τοα atrox ferox 
ανηλευθεροα ignobilis 
ανημεροε inmitis 
αποτομοε inmanis 
αποτομοε inracionabilis 
avicoc iniquus'') 
ανοητοε stultus 
avocioc sceleratus 
bυccεβηc sceleratus*') 
απαώευτοε*") indoctus 
απανθρωποε iidiumanus 
απιροκαλοε insilens 
απιραγαθοε insolens 
απιροε inperitus 
απιροεαφρων inprudens 
απηνηε abrogans 
απηετοε perfidus 
απηετοε iniidus 
απηετοε incredibilis 
απληετοε auidus 
απονεηοηλενο demeus 
αττοπανκτοε ameus 
αποτομοε crudelis 
απραγματευγοειν negociatur'') 
αεελγιε libidinosus 
αργοε piger 

απροετρατοε inprouidus 
απροεκοποε inconsideratus 
ατακτοε ^^') inmoderatus 
ατακτοε passibus 
απμοε inlionoratus [206'^] 45 55 60 65 

[207^ 70 1) c in φραοκ lyro κ sup. so: m. 5 || 2) η ι»•ο ν siq). scr. m. 3 \\ 3) i ex I 
corr. VI. 5 || 4) α post μ sup. scr. m. 2 || 5) inter ν ei τ deleta ο || 6) τ pro b et 
b pro γ sup. scr. m. 3 \\ Ί) i post η ρι•ο ae sup. scr. m. Ί, ut videtur || 8) scele- 
ratus et απαιδβυτοο m. 2 insernit || 9) r eic s corr. in. 8 || 10) κ ex c corr. || \M HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA ατιμοο iufamis 

auiapecKOc') sibi placeus 

αφιλολοκοα sine studio 

άφρων demens 
5 αφυνα duri iugenii 

ιαχαρηο insulsus 

axpioc nequam 

αχαριοτοο ingratus 

αφυλακτοο incautus 
10 axpiCTOC βλαβεροο incommodus 

βαναΐ€οα barosus 

βαcκαvoc fasciiiatur^) 

βαττολογοο ueniosos^) 

βραδκ lentus^) 
15 YeXoioc ridiculosiis^) 

γελοιαατηα ridiculus 

γλιοκροο flaccus 

YOVYicoc murmurator 
[207"] γονγυοτηο murmurosus 
20 δαπανοο sumptuosus 

δαψιληο larcus'') 

δαπανητηο prorogator 

biXoc formidolosus 

biXoc timidus 
25 διπδαιμον superstitiosus 

διαβολοα crimiuator 

όιεφθαρμενοο corruptus 

διπλοιο duplex 

δουλογενηο geiniiles 
30 bouλoτpoπoc seruiles 

δουλοτροποο seruilis^) mores 

γελοιοα delerum 

bucappecToc displicens 

biCKoXoc difficilis bucrpoKOC malemoratus 

εκκεχυμενοο profluens 

εκλυτοο lassus 

εκφρυυν amens 

ελαφροα leuis 

ενδινευτηο tergiuersator 

€Vθoυclωbηc furiosus^) 

επαριοτεροο foriosus 

ενθοιειωδηο foriosus 

επαριετεροο peruersus 

επκκυνιοο fastidiosus 

uπεpηφαvoc fastidiosus 

εργομωκοα adulator 

εpιcτικoc ancillarius 

εριετικοο^) certatur 

ερωτικοε^^) libidinosus 

ευαναπκτοο credulus 

ευπκτος credulus 

ευηθοο stultus 

ευηθοο stultus 

ευκαταφρονητοο contemplor nomine 

ηδυβιοο uoluptarius 

ηδυτταθηα uoluptarius 

θογυββωδηα tumultuosus 

Gpacic audax 

ιεροευλοο sacrilecus^') 

καθυφετηο^^) praeuaricator 

κακοπαθηο laboriosus 

κακοηθηο malignus 

κακοθεληα maledieus 

κακολογοο φαρμακοο maleloquax 

κακοποιοα maleficus 

καταψευετης^^) commentor 

κακοηοηα maleuolus 

καλαΗ blandus [208''] 
46 50 55 60 65 35 διομαθηε indocilis 

διαθηκών περιγραφευε testamento- καλακευτηο blandus [208"] 

rum circumscriptor κοττιετηε aleatur 

1) α post τ sup. scr. in. 2 |j 2) ur corr. in or || 3) i siqy. scr. m. ί (| 4) u pro 
sup. scr. m. 2 [| 5) sus suppl. m. 2 || 6) corr. in largus || 7) is corr. in es m. 2 | 
8) hanc gl. in. 2 inseruit \\ 9) c post ι in ras. || 10) epuuxiKoc post ras. euava litte- 
rarum m. 2 || 11) cua corr. in gun m. 2 || 12) α sti]). scr. m. 2 || 13) υ ex ι in. 1 vel in. 2 \\ 1 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 335 κραυγαοοο clamosus 

κραυγαοοο uocifer 

κυβειτηο stactarius 

κλατυυν oclifuga 
5 λε€χωδη€ molestus 

οχηροα molestus 

λυμοΕηροο familicus 

Xaxvoc helluo 

Xixvoc gulosus 
10 μανιωδηο insanus 

μαχιμοο litigiosus 

μεθυαοο ebriosus^) 

μητροκάτονο€ parricida 

πατροκόάτονοο parricida 
ir, μιαφονοο sicarius 

μιαροο facinerosus 

μοιχοο adulter 

μοιχοο adulter moechus 

μκητοα odiosus odebilis^) 
20 μυθολογοο fabellatur ■') 

μυαεροο scellestus 

6υ€εβη sceleratus 

μοροπονηροο uafer 

μοροπονηροο stultus maligiius 
25 πανούργος omnimiseria^) repletus 
[209'"] πυοτακτηο^) somniclosus 

νωθηα iguauus 

νωθηα uiger 

vocepoc languidus 
30 ουδαμινο€ nullus 

ουδαμινοο nequa 

oubevoc aHioc nolidignus 

oubevoc aEioc uulius precii 

οψοφαγοα gulosus^) 
:!5 θιλεθριοα peruitiosus 

πανούργος uersutus 

παράβολος petulaus παpαbιγμα portentum 

παραςιτος parasitus 

παραςιτος ςτρατωτω appendix 4o 

παραοιτος ςτρατωτώ parasitus mi- 

letum ' ) 
παραφρων insanus 
παροινος uinolentus^) 
παρολκοο lentus 

προκτονοο parricida 45 

περίεργος curiosus 
πικρός amarus 
πλάνος strofarius 
πλάνος erronicus'•') 
πλεονεκτης cupidus 50 

πληκτης saeuus 
ποικίλος uarius 
προπετης procax 

προπετης porcax [209"] 

προπετης proteruus 55 

προςετηςεπετης mendicus 
προςποιητης simulatur 
ραθιμος desidiosus 
ραευμος resedes 

ρυπαρος sordidus 60 

αιςχpoκεpbης sordidus 
ςκληρος durus 
ςκλινιφος^*') auarus 
φιλάργυρος auarus 

φιλάργυρος amatur^^) pecuniae «5 
πλεονεκτης amatur^') pecuniae 
ςκοπτης iocosus 
ςκοπτης uituperans 
ςπαταλος delicatus 

ςταςιαςτης tumultuosus 70 

ςταςιαςτης seditionarius 
τέρας portentum 
τραχις καποτομος asper 1) su}). scr. m. 2 || 2) corr. in odibilis m. 2 || 3) ur corr. in or || 4) a pro e 
corr. m. ^ || 5) κ ex c corr. || 6) u post g pro ο sup. scr. m. 2 || 7) corr. in mili- 
tum m. 5 II 8) η post i sup. scr. m. 2 \\ 9) hanc gl. m. 2 inseruit || 10) ι post λ 
inseruit m. 5 || 11) ur corr. in or || 12) ur corr. in or || 33(3 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA ταβερνοδυτηο gaiieo 

ταβερνοδυτηο ganeosauiuario 

ipexebmvoc copibiceuus 

υβριοτηα iniuriosus 
Γ. υβριοτηο contumiliosus ^) 

υπερηφανοα superuus -') 

φθονεροα inuidiosus 
[210'"] φθορευα corrupter 

φθορευο stuprator '') 
10 φιλαργυρο€ auarus*) 

9iXnTncepacTnc amator 

φιλητηεεραςτηο 

φιλοδαρτηε plagosus flagitiosus 

αφθονοτερον sine inuiclia 
ij φιλονικοε couteiitiosus 

φλυαροα garrulus 

φλυαροα uerbosus 

φοβεροο terribilis 

φρικτοο liorribilis 
20 φόνευα homicida 

φόνευα sicarius 

χαλεποα miser 

χαλιαροο tepidus 

χρεοκοποε creditor 
25 ψευετηε meudax 

ψιχαγωγοε•^) 

ψυχροε f'rigidus 

ωμοε crudelis 

ΤΤερι•των κατααγορανπραγματΰΤ De 
forensibus uegotiis; iietia foreu- 
ses 
30 πράγματα αγορεα iietia forenses 

αγορεοε cuvoboc conuentus foreusis 

πράγμα iiegotium 

πράγμα ελθεpion negotium liberale [aio"] 

36 i5 αμφκβητηειε coutrouersia 

αγωγή actio 

dικαιoλoγια iuris diictio*'') 

diKaiobocia iuris consultum 

νομιμον iustum 

νομιμον legitimum 

νομοε lex 

κριτηριον iudicium 

δικαετηριον secretarium 

biKaiov πολιτικό iustum ciuile 

κριτηριον 2ενον iudicium peregri 

iium 
κριτηριον Εενον recuperatorium 
αποκριειε responsio 
απολυειε obsolutio 
καδικη condamuatio 
προεκριειε addicio iudicato 
προεκυροειε dominatio 50 

ενγυη uadimouium 
ενγιετεθραυμμενη uadimouium di- 

sertum '') 
ενφανιεμοε postulatio 
εντευΗιε postulatio 

παραβολιονοκαιοροε**) sacramentum 55 
ετρατικηκευνετεμα aesasensum^) 
χρεοε debitum 
baviov creditum 
baviov faeuus 

οφαημα debitum eo 

κεφαλαιον cajjut 

χρηεμοε sors [2111] 

κληροε sors 
τόκοι usurae 

τοκοιενιαυειοι usurae amiuae 65 

τοκοιεΗαμινιαιοι usurae sex menstres 
προθεεμια dies 1) u 23ost t jrro suj). scr. m. 2 || 2) corr. in supevbus m. 2 || 3) lianc gl. 
m. 2 inseruit \\ 4) ]ioc inierpretamentum, ut amator in sequenti gl. in rasura scr. 
in. 2: scriptum erat stupratur et auarus et in ras. versus sequent is amator || 5) ρι•ο 
interpretamento notula est tironiana, ut supra || 6) u jjosi d corr. in \, ut vid. \\ 
7) i ex e corr. m. 2 || 8) vo sup. scr. m. 2 || 9) corr. in aesasenum || HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 337 ημεραορκμενη dies praefinitus 


αποδημωο peregrinus 
λευκομα albugo 


αηαοθλοη surgit 
βιβλιον libellus 


αγαθωα bonus 
υπογραφή subscriptio 


αλεθηα ueritas 


40 


5 προγραφή praescriptio 


απολωγηα excusatio 
δεμειαια proscriptio ^) 


αγωνηα satugo 
ανεχεθλη sustinet 
[213^^] apHaccai incipite 


αναθωλη ortus 
βοηεω adiuuo 


αναθυυληκωα orientalis 


45 


αποαρχηα ab initio 


abw canto 
10 βοω clamo 


αγνοα purus 
αρχή initio 


αγαπιυ diligo 
βαλανηων balineum 


ανκεθιυο inuictus 
αροωμαη incipio 


bibacKO doceo 


50 


βωυλη curia 


bibacKaXoc doctor 
15 αρ€αη incipite 


διαλεγωμαι disputo 
βρωοηο esca 


δεοποθεο dominus 
αρΕηθαη incipit 


όεοποινα domina 
βληβηλ^) libri 


διαβολοα criminator 


55 


αρχωμηθα incipimus 


δακρυω•*) lacrinio 
20 βαλαβθω noceo 


δρωμευο cursor 
αρχωνθλη incipiunt 


δραμε curre 
βρωχηθυυα pluuia 


δρακηο mordeo 


[214' 


αρχωμαη incipiam 


δικάζω iudico 


60 


ακυυηυυ audio 


biKaceopiov •'■) iudicium 
25 ακηεηα audis 


δικαεεεε index 
ακωυεη audit 


biaKOVO ministro 
ακωηοων audi 


biaKOVia ministerium 
ακωηοω audiam 


biaKOVOC minister 


65 


ακωηοηι audiit 


bιψuu sitio 
30 ακυυηεωμεν audimus 


bαψιλεc largus 
ακωηεθε auditis 


bελoc esca 
ακωηυυηεην audiunt 


bi oportet 
[213"] ακωλωηθιυ^) sequor 


boKi uidetur 


70 


αναβαθαη ascendite 


bευτεpov secundum 
35 αοεβεηα impietas 


bpαcμoc fuga 
αρηθμω numero 


bιαcε per te 

1) sequitur signum quod etsi finein indicat χ>ι•ο Explicit interpretart noli \\ 
2) η ante λ sxip. scr. et puncHs hue relatum \\ 3) ιυ jwsi θ 2>ro μ sup. scr || 4) κ ex 
c con:. II b) κ ex c corr. || 

Corp. gloss, lat. torn. lU. 22 338 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA διεμε per me 

διαπραγμα^) quamobrem 

δοοματιίω decerno 

διεμεραο interdies 
5 bouXoc seruus 

boiXm seruitiuin 

bouXe ancilla 

biaxpoiiou post tempus 

biaOmocic deformatio 
10 biaXucic dissolutio 

λοομοι da mihi 
[-214"] beuOepoc secuiidus 

bepμα pellis 

bmXoc duplex 
15 biKaioc iustus 

be autem 

Z;wYpa90C pictor 

Ζωγραφιά pictura 

2ujv6 cingulum 
20 Iw uino 

ieXuuxec zelotypus 

Zieuxic iuiictio 

Ιυμε fermentum 

iujeiKOC iiitalis 
25 ζυγιον stetera 

ίυγον iugum 

evioxoc auriga 

εμεροο mansuetus 

e9oc^) mos 
30 εμετερον iiostrum 

εμιη nobis 

εμαρτον peccaui 

εεχια quies 

εεελοη uolebam 
35 ελιψα unxi 

εμιοηοε miila 
[215''] υυεεοε deus 

εριαμβοα triiimphus 

eeopo specto θεοριάω spectaculum 

εαιμαία miror 

θυγαεερ filia 

ειριο fenestra 

θυρωρο€ liostiarius 

θροηοι sedilia 

θυεια sacrificiuin 

θυμίαμα iucensum 

Opacuc audax 

θερμενω calefacio 

θερμον calda 

θερμοε calidus 

θεωρεεον conspice 

Gapcoc audatia 

GubpaH lactuca 

θαναθοε mors 

θιμελε scaeua 

θεpμoboειc caldarius 

θεε pone 

θαλαεεα mare 

GaXaccioc marinus 

θέμα premiu^) 

θελιά femina 

λαοε populus'') 

λαβε accipe 

κύμα fluctus 

λιχηοε gulosus 

λιχηοε lucerna 

λιμέ ν portus 

λιμοε fames 

λαλοε loquas 

λιαη ualde 

λαθιν latere 

λαμπρον clarum 

λαμπροθαεοε clarissimum 

λαειεενα utilia 

λέγω dico 

λαγνια luxoria 

λευκον aluum 45 50 55 60 [2 15" J 
65 70 75 1 ) π SMj). scr. II 2) £ ex θ con. || 3) u ex us ras. || 4) post ο 1 littenila erasa \ HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 339 λιθοη purum 

λογοιχαριν uerbigratia 

λαλώ loquor 

λαμπευ fulget 
5 λαμπαο faccula 

λωπιμα castania 

λυ€οα lapis 

λυθενοο lapideus 

λυο€ leiiis 
10 ληοεκ latro 

λιρια^) deleras 
[216''] λωγιίωμαι cogito 

λυεια solutio 

μαε€θκ doctrina 
ir, μεερωη meiisura 

μιοεοα merces 

μαρειρ testis 

μωρωα fatuus 

μενμιων mouumeutum 
20 μκοε odium 

μεγιαεωα maximus 

μεεεμβριο meridio 

μυλωο mola 

μαγιρωε coquus 
25 μαοτιΗ flagellum 

μαμμη auia 

μητηρ mater 

μωλιβωε plumbum 

μυια musca 
30 μιθοα fabula 

μηνεο menses 

μηη mens 

μημψιε querela 

μαηια'-) insania 
35 μαδιίω depilo 

μιΗωη commisce 

μοχλωα serra 
[216"] μεγκθωο summus 

μολιο uix μιλφοο lippus 
μονοφεαλμοο luscus 
μεθριοο medioeris 
μερωο pars 
μεθυυχη partieipium 
μεγαλινω mag-nifico 
μεενωια penitentia 
μεευω ebriussum 
παραχρομαι abutero 
πρωηλεεν processit 
πράγμα uegotium 
πιννω bibo 
πιε bibe 
πωνοε dolor 
πραΕον age 
πραΕεια actio 
πραΕωμεν agamus 
πωλώ uendo 
πραειμωη uenale 
πιθοο doleum 
πιοθευω credo 
πιεθοο fidelis 
nicOiKOC fideliter 
πικεια pugnutor 
παρακαλώ rogo 
προοκυηω adoro 
παραδωε trade 
πίνω esurio 
πλωιον nauis 
παθοε passio 
πρωλεγω predico 
παρειμι adsum 
πλερο impleo 
περιθωμη circumcisio 
ειοπο taceo 
ειοπαε taces 
ειοπηεον^) tace 
€ΐτεναγμο€ gemitus 
αταιρω crucifigo 50 55 [217^ 
65 75 1) ρ ex π corr. || 2) ante μ dehtum fungo ψιο |1 3) π sup. scr. \\ 

22* 340 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA οθαυρωοον crucifige 

CTttupujc crux 

ουη βάλλω coumitto 

ουηβωλη cbmnisio 
ό οαροηφοο scopa 

οιμιωγρα notarius 

ουμβυυυλιοη consilium 

οκεπεωμαι cogito 

οκεπω tego 
10 ςπευοοη festiua 

υγιηο sanus 
[217"] υπηρεοια ministerium 

υψηοόλυυη altum 

υφο€ altitude 
Ιό υπηκωοο oboediens 

υλη silua 

υπνοο sonmus 

φιλαvepoπoc liumanus 

φιλωΗενοο liospitalis 
20 φιλαργιροο auarus 

φιλακη custodia 

φωα lumen 

φιλωα amicus 

ψευαθη€ mendax 
25 ψωμιά bucelle 

ψυχωο frigus 

ψώρα scabies 

ψυγω sicco 

ψαληδεο forfices 
00 θεωνονωμα deorumnomina 

θεοιλαροι dii propitii 

θεωιυρανιοι dii caelestes 

θεωιαεαναθωι dii mortales 

θεωιεπιρίοι dii terestres 
35 θεωιεαλαοοιοι dii marini 
θεωιπαθρωοι^) dii pennates 

θεωιμεγκτοι dii magni 
[218*] θεωιυψιετοι dii summi 
βααιλευο rex βαειλιεεα regina 
βααιλικοε regaliter 
βελωε sagitta 
βρα5υε tardus 
γνωετοε notus 
γέρων senex 
γελώ rideo 
γαμωι nuptiae 
γεωργία rusticatio 
γεννάται nascitur 
γράφω scribo 
γεγραμενα scripta 
γραφευε scriptor 
κάλαμων calamum 
γλύφω sculj)o 
γραματευε scriba 
γυμνοε nudus 
γενεειε natiuitas 
γλυκι dulce 
γλωεεα lingua 
γενεετω fiat 
γεμε plenum est 
γρωτωρω-) uigilo 
γυνε mulier 
γε terra 

ερμενευτιε interpretes 
εγυρωη surge 
εανειπιε sidixeris 
ερω dico 
εθωε consuetudo 
επιθιμια desiderium 
ευθυχυε felix 
ευπρεπιε decorosus 
ευχαριετω gratus 
ευχαρηεθω gratias ag( 
ευπε die 
ευπων dixi 
ερωε amor 
επαινωε^) laus 50 55 [218"] 
G5 1) θ jwsi α 2ί)•ο ω snjK sc/•. 1| 2) puu ex pa con: || 3) ω ρΌ ο siq). scr. HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 341 exGec heri 

eSuj foras 

ecuj intus 

ελπηο spes 
5 εφιλεαα amaui 

euxapuceuj gratiasagimus 

ευχρηοθωο utilis 

€θθιω edo 

evmpiZiuj incendo 
10 €λευθ€ρωο liber 

εθιμοο paratus 
[219'"] εργαθωο operarius 

έργων o2)us 

eviKeca uici 
15 eviKa uincebat^) 

eviKOV uincebam 

ενανθιων contrarium 

euGeuuc statim 

εμοα mens 
20 ecBiv est 

eicive sunt 

eceuucav sint 

επιερωπωο^) procurator 

eXeuu misereor 
25 ελεηοαι miserere 

ελεήμων misericors 

ελεημωευνη misericordia 

ερπετών serpens 

ενιαυθοο annus 
30 εγω ego 

εκεινοα ille 

ενωε unius - 

εκαθων centum 

επηΕεν gelauit 
35 εγωγωυν egocerte•^) 

εωλωγως rationabiliter 

εΕομωλωγιται confitetur 

επιδη quoniam ευεργε τηα benificus 

ελεγχοε titulus 

ευευχοε feliciter 

ευαγγελιίω bonumnuntium 

ιλαλωε propitius 

ιππωε ec|uus 

ιππωδρωμοε circus 

ιπττωδρωμια circenses 

ιεχιρον firmum 

ιατροε medicus 

ibujc species 

ιδρωε sudor 

ιχυροε fortis 

ικεμερια equinoctium 

ιερευε sacerdos 

ιμεροο mansuetus 

ιλαροε laetus 

ιλατια uestimenta 

ιχωυε piscis 

ιεραΕ accipiter 

ώιων proprium 

ιδωι ecce^) 

καερωε mundus 

κωινωνω comraunico 

κερδώε lucrum 

κολποε sinus 

κεραεα cornua 

καλώ uoco 

κλιδεε claues 

κενών nouum 

καμινωε fornax 

καηθηλια'') semuntiae 

κυβια alea 

κυριακον dominicum 

κυριακη domiiiica 

κυριωε dominus 

κυρία domina 

κριθή liordeum [219"] 
40 55 [220'•] 
66 70 . ί) η ex XX corr. |( 2) ω utroque loco pro ο sup. scr. || 3) gl. inseruit postea 

a ex 

m. 1: c sup. scr. m. 1 || 4) post ecce erasuin mundus || 5) κη θηλιά vel κηθημα || 342 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA κάρδαμων nasturtium 
kikXoc circulus 
KXaboc ramus 
καεαβα desceude 
δ καρπωο fructus 
καρπωφωρα fructifera 
καθηγωροα accusator 
καλωο bene 
KaKUUC male 
10 καιμα estus 
κ€ραυηο€ fulmen 
Kpioc aries 
κρωνοα saturnus 
καλλιοτε optirae 
[220^] καλλιοτοο optimus 
115 κριθςηα index 
κλερονομοα heres 
κωλαΕ adulator 
κάθαρμα purgamentum 
20 και et 
Kaicuui et tu 
καιεγω et ego 
KttiujKiVGC et ille 
Kaiauuuoc et ipse 
25 καιγαρ ^) et enim 
κιβωθωα area 
KaXXoc pulchritudo 
Kaipoc sors 

κυβερνηθηα gubernator 
30 νυοθαίο) dormito 
νομωο lex 
νηφων sobrius 
vauc nauis 
νηοθειω ieiunio 
35 νικώ uinco 
νίκα uincet 
vuvbe nuncautem 
νυναληθως nuncuero νυκ τεμερων dieetnocte 

νωμιίω puto 

νω etiam 

Ηενωδωχοο^) liospitalis 

Ηενπνευω peregrinat 

Ηυλων lignum 

Ευλα ligna 

Ηερων aridum 

Ηυω rado 

Hupov nouaculam 

Ηυφωο gladium 

ορχιετηε saltator 
ωμωλωγω confiteor 
ομωλωγηεω confitebor 

ορω uideo 

ορκιίω adiuro 

οιωνωκοπια augurium 

οδωε uia 

οδωιττωροε uiator 

ολωιε dens 

οδωντεε dentes 

οικονομώ^) dispendo 

ovuH micx 

οφιλετηε debitor 

ομελια loquela 

όπλα arma 

οδυρμωε*) fletus 

ομοιον simile 

οριγμα fossa 

ονωμαίω nomino 

ονωμα nomen 

ορθωε recte 

οργιλωε iracundus 

οικονομία dispositio 

ουδαμωε'') nequaquam 
ολωε omnino 
ομων tamen 
ουχί non 40 
[221'] 45 50 55 65 [221^^] 70 75 1) κ pro γ siqx so: \\ 2) ω j^ost ν j»o α sup. so: \\ 3) κο ex κιυ corr. \\ 
4) u) pro siq)- so: \\ 5) ω pro ο sup. so: \\ HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 343 οιθεγαρ nonenim 

οχλωο pupulus 

ορτυΗ cotumix 

opviH gallina 
δ opuuc mons 

pobuuv rosa 

piubujTTUubnc rasurius 

ριγώ algeo 

ρεγχω sterto 
10 piviuuv lima 

ρήμα uerbum 

ροφώ sorbeo 

ροφηοον sorbe 

papboc uirga 
ίδρομαικοο^) latinus 

ρομαιοο romanus 
[222' j ρώμη roma 

τρέχω curro 

τρέχε ^) curre 
20 τροφο€ nutrix 

τρογο manduco 

τρώγε manduca 

τεθνηκεν mortuus est 

τοπωο locus 
2a ταραΕων turba 

ταλαο miser 

ταριχο€ salsum 

τι quid τιεατιν quid est 
τεετων faber 
τιτω pouo 
τραιμα uuliius 
τοΕον arcus 
τοΕοτηο Sagittarius 
χαρά gaudium 
χωλoc clodus 
χαριίωμαι dono 
χορταεια saturitas 
χαλκωματα aerameuta 
χαλκιον scuta 
ωμολωγηε confessus sum 
ωα oua 
ωboc cantor 
ωμελεcαc euarrasti 
ωρα^) hora 
ωμοεα iuraui 
κpovocμεγιcτoc iauuspater 
Kpovoc saturiius 
levc iupiter 
πωοώον neptunus 
πλουτον diispater 
ηρακληε lierculus 
ηφεοτοα uulcanus 
απωλλων apollo 
ερωα cupido C5 [222"] 55 1) α suj). scr. \\ 2) 2>ost χ del. e || 3) ω ex ο corr. HERMENEVMATA STEPHANl HERMENEVMATA STEPHANI expvimenda curavi ex Henrici Stephani 'Glossariis 
duobus e situ vetustatis erutis' (ed. a. 1573) p. 237 — 305, ubi liaec est inscriptio: 
EXCERPTA EX ALUS VETERIBVS LEXICIS GRAECOLATINIS SEV GLOSSA- 
RIIS VT TVNC TEMPORIS VOCABANT VOCABVLA IN CERTA CAPITA VELVT 
IN COMMVNES LOCOS DIGESTA. VNVM EX ILLTS INSCRIPTVM EST GLOS- 
SARIVM BE ATI BEXEDICTI ABBATIS FLORIACENSIS. cle caelo περί ούρανοΰ 

caelum oupavoc 

stellae acxepec 

nubila νεφελαι 
5 nebula ομίχλη 

serenum ευδία 

subnubilum έπινεφελον 

nimbus δμβροο 

pluuia βροχετόα 
10 stillicidium οταλαγμός 

ros bpococ 

guttae εταγόνεε 

nix χιών 

gelus παγετός 
15 frigus ψυχοε 

scoruscatio άετραπή 

tonitruum βροντή 

fulmen κεραυνόε 

nox vuH 
20 tenebrae εκοτία 

sero όψε 

mane πρωί 

liodie εήμερον 

eras aupiov 
25 dies ήμερα 

lux φώε 

iterum de caelo περί ούρανοΰ 
caelum ουρανόε 
nubes νέφη 
30 caligo άμαυρία 
nebula ομίχλη 
stellae άετερεε ros 5ρόεοε 

uubilum έπινε'φελον 

imber δμβροε 

uapor άτμίε 

umor ικμάε 

pluuia ύετόε 

pluuit βρέχει 

serenum ευδία 

tranquillitas γαλήνη 

frigus ψυχοε 

nix χιών 

niuet χιονίζει 

glacies κρύεταλλοε 

pruina πάχνη 

gelus παγετόε 

stella άετή() 

liiemps χειμών 

uer έ'αρ 

aestus θεροε 

autumnus φθινόπωρον 

calor θερμαεία 

annus ένιαυτόε 

mensis μήν 

dies ήμε'ρα 

nox νύΗ 

media nox μεεονύκτιον 

gallicinium άλεκτροφώνιον 

post prandium μετά άριετον 

meridie δειέλη 

uespera έεπερα 

tenebrae εκοτίαι 

aequinoctium ίεονύκτιον 

solstitium ήλιοεταεία 35 55 CO 65 348 HERMENEVMATA STEPHANI tonitruum βροντή 
fulgur άοτραπή 
fulmen Kepauvoc 
canicula κύων 
5 corona ςτεφανοο 
arcus ipic 
. tempestas θύελλα 

Deorum uomiua Θεών ονόματα 

Deus Geoc 
10 Saturnus Kpovoc 

loiiis Zeuc 

Sol "HXioc 

Mars "Αρηο 

Neptuuus TToceibiuv 
16 A^ulcanus "Ηφαιοτοο 

Cupido "Gpuuc 

Amor ΤΤόθοε 

Liber pater Aiovucoc 

Mercurius Έρμήε 
20 Erculus Ήρακλήο 

Incubus Πάν 

Sacerdos Mepeuc 

Dearum θεάων 
Dea Θεά 
25 luno "Ηρα 
Luna Οελήνη 
Diana "Αρτέμιε 
Venus 'Αφροδίτη 
IMinerua 'Αθηνά 
30 Mater deorum Μήτηρ θεών 

Terra Γη 

Opis 'Ρεα 

Ceres Δήμητρα 

Concordia Όμόνοια 
3δ Latona Λητώ 

Bellona '€νυώ 

Furiae '€ριννύεε 

Isis Φαρία 

Camaenae Moucai Muneta Μνημοευνη 
lustitia Δικαιοεύνη 
Honor Τιμή 
Salus Υγεία 
Vestia Έετία 
Felicitas Ευτυχία 
Fortuna Τύχη 
Spes '£λπίε 
Prouidentia Πρόνοια 
Proserpina Φερεεφόνη 

de homine περί ανθρώπου 

homo άνθραιποε 

mortalis θνητόε 

immortalis άθάνατοε 

uiuus ΙωΟ€ 

uita liumaua ίωή ανθρωπινή 

aetas ηλικία 

spiritus πνεύμα 

alitus άεθμα 

corpus εώμα 

respirium αναπνοή 

uox φωνή 

loquela λαλιά 

sensus αϊεθηειε 

sensus quiuque αίεθήεειε πε'ντε 

uisus opacic 

gustatio γεΟειε 

auditus ακοή 

olfactio δεφρηειε 

tactus άφή 

infans βρεφοο 

paruulus νεογνόε 

puer παϊε 

impubens άνηβοα 

aduliscens νεανίεκοε 

aduliscentula μείραΗ 

uir άνήρ 

iuuenis νεώτεροε 

masculus άρρην 

foemina θήλεια δΟ 55 63 6J 75 HERMENEVMATA STEPHANI 349 mulier γυνή 
medietas μεοήλιΕ 
senior πρεοβύτεροα 
seiiex γέρων 
5 anus γραθ€ 
anicula γραίδιον 

de membris liumanis Ttepi μελών 
ανθρωπίνων 

homo αvθpωπoc 

membra μέλη 
10 uitalis ίώειμοο 

uita ζωή 

anima ψυχή 

uox φωνή 

corpus αώμα 
i'> caput κεφαλή 

uertex κορυφή 

caluaria κρανίον 

cerebellum ένκεφαλοα 

membranum ύμήν 
20 capilli τρίχεα 

cincimii βόετρυχοι 

crines πλόκαμοι 

cirrus εκόλλυε 

frons μετωπον 
2Γ. tempora κρόταφοι 

anguli κανθοί 

supercilia όφρύεο 

palpebrae βλέφαρα 

oculi οφθαλμοί 
30 auriculae ώτία 

nasus ρώθων 

bucae γνάθοι 

maxillae οιαγόνεο 

barba πώγων 
35 labia χείλη 

gingiuae ούλα 

dentes όδόντεο 

palatum oupavicKOC 

lingua γλώεεα mentum γένειον 
rostrum ετόμα 
saliua οίελοα 
ceruix αυχήν 
coUum τράχηλοε 
gula φάρυγΕ 
guttur βρόγχοε 
iuguliim κατακλείε 
humeri ώμοι 
brachia βραχίονεε 
lacerti μύεε 
cubiti άγκώνεε 
manus χεΐρεε 
dextra δεΗιά 
sinistra άριετερά 
digiti δάκτυλοι 
ungues δνυχεα 
pectus ετήθοε 
cor καρδία 
mamiUae μαεθοί 
uenter γαετήρ 
umbilicus όμφαλόε 
dorsum νώτοε 
spina ράχιε 
latus πλευρά 
ilia λαγόνεε 
lumbi ιεχία 
renes νεφροί 
coxae κοτύλαι 
nates πυγή 
cuius πρωκτόε 
ueretrum aiboiov 
testiculi δρχειε 
femora μηροί 
poplites άγκυλαι 
genua γόνατα 
tibiae άντικνήμια 
sura γαετροκνημία 
crura εκέλη 
tali άετράγαλοι 
pedes πόδεε 5δ 70 350 HERMEHEVMATA STEPHANl iierui veOpa 

ueuae φλεβεα 

ossa ocxa 

medulla μυελόο 
5 stentinae έντερα 

sanguis αίμα 

fel χολή 

alipe οιχαρ 

omeutum έπίπλοον 
10 caro capH 

pellis δέρμα 

iterum de membris humanis περί 
μελών ανθρωπίνων 

membra liumaua μέλη ανθρώπινα 

artus γυΐα 
ΐδ caput κεφαλή 

capillus θρίΕ 

capilli uigri, I'ufi, flaui, caui τρίχεα 
μέλαιναι, Εανθαί, πυρραί, πολιαί 

lanugo xvoOc 

cicimii βόοτρυχοι 
20 crines πλόκαμοι 

caluaria κρανίον 

membranum ύμήν 

uertix κορυφή 

tempus κρόταφοα 
2δ tempora κρόταφοι 

frons μετωπον 

cilium έπιακύνιον 

supercilia όφρύεο 

palpebrae βλέφαρα 
30 crenae ύπώπια 

oculus όφθαλμόο 

oculi οφθαλμοί 

lumina opacic 

pupilla κόρη 
35 anguli oculorum κανθοί 

lacrimae δάκρυα 
aures ouc 
auriculae ωτανα auditus άκοαί 

summa auricula πτερύγιον 

lamiae λοβοί 

trumae παρωτίδεο 

facies όψιο 

uultus πρόοωπον 

ruga ρυτία 

lentigines φακοί 

uasus μυκτήρ 

nares ρΐνεα 

infranares μύζταϊ 

cartilago τραγανον 

mala παρειά 

bucca γνάθοο 

buccae γνάθοι 

maxillae ςιαγόνεο 

OS οτόμα 

roster ρυγχοο 

labium χεΐλοα 

barba πώγων 

submentum άνθερεών 

lingua jXwQca 

sublingua ύπόγλωοοον 

palatum oupavicKOC 

dens obooc 

dentes όδόντεο 

canini κυνόδοντεα 

molares μύλιοι 

maxillares γόμφοι 

gingiuae ούλα 

risus γέλωο 

occipitium iviov 

ceruix αύχήν 

coUum τράχηλοο 

uua ςταφυλή 

tussillae παρίεθμια 

fauces φάρυγγεο 

gurgulio λάρυγΗ 

gubila λαιμόα 

iugulum κατακλείο 

umerus ώμoc 50 55 65 70 75 HERMENEVMATA STEPHANI 351 scapula ωμοπλάτη 

conscaplium μετάφρενον 

alae μαεχάλαι 

liircus τράγοα 
5 brachium βραχίων 

cubitus άγκών 

lacertus μΟα 

lacerti μυεε 

musculus μυών 
10 manus χείρ 

ossa ocTcc 

medulla μυελόα 

liniamenta ουμβολαι άρθρων 

uena φλεψ 
ΐδ neruus νεΰρον 

neruia νεύρα 

color χρώμα 

articulum άρθρον 

articula άρθρα 
20 dextra δεΗιά 

puguus γρόνθοα 

alapa ράπιεμα 

colophus KOvbuXoc 

digitus δάκτυλοο 
25 media manus άκροχείριον 

ungues δνυχεα 

poUex άντίχειρ 

palmus παλάμη 

interdita μεεοδάκτυλα 
30 pectus οτήθοε 

mamma μαΙΟ€ 

mamillae μαΐοί 

papillae θηλαί 

uenter γαετήρ 
35 dorsum νώτοα 

latus πλευρόν 

membrana cerebri υνιν 

cerebrum ένκε'φαλοα 

circulus oculi Tpic οφθαλμού 
40 barbatoria πωγωνοκουρία 

guttur βρόγχοα tules παρίεθμια 
ilia λαγόνεο 
mentula ψωλή 
natura πρόεθεμα 
mutunium πε'οε 
genitalia μόρια 
uerpa δρεμη 
culei δρχεΐ€ 
uessica kuctic 
pectines εκτενιοι 
cunnus κύεθοο 
laudica εοχαραδιν 
stalls apxoc 
ueretrum aiboiov 
calcauia πέλματα 
uarix Kipcoc, Kpicoc 
commissurae άρμογαί 
semen επέρμα 
cutis επλεροθη 
apparitio επιφάνεια 
talpa γεωριθιθεα 

de studiis περί φιλοφυνιων 
orator ρήτωρ 
declaraatio άναφώνηειε ■ 
lectio άνάγνωεις 
narratio έΠήγηοιε 
disputatio διάλεκτοα 
fabula μυθοε 
auditores άκροαταί 
condiscipuli ευμμαθηταί 
uerbum ρήμα 
liber βιβλίον 
titulus έ'λεγχοα 
uersus οτίχοι 
causa δίκη 
indicium Kpicic 

de ludo literarum περί γραμμάτων 

δώαοκαλίαε 
Indus δώαεκαλεΐον 50 55 60 65 75 352 HEEMENEVMATA STEPHANI scola οχολή 

auditorium άκροατήριον 
auditores άκροαταί 
magister bibacKaXoc 
5 praeceptor καθηγητήα 
doctor επιατάτης 
doctrina bibacKaXia 
discipuli μαθηταί 
discipulae μαθήτριαι 
10 discipliua αγωγή 

condiscipuli ουμμαθηταί 
pueri uaibec 
puellae κόραι 
uirgines παρθένοι 
15 eruditio παώεία 
iudustria φιλοπονία 
docet bene bibacKei καλώα 

exercet γυμνάζει 
exponit έκτίθηοι 
20 librum βιβλίον 
manuale άναλογιον 

litterae γράμματα 

syllabae ουλλαβαί 

uersus ετίχοα 
25 pagina εελίε 

capitulum κεφάλαιον 

scriptura γραφή 

lectio άνάγνωοια 

fabulae μΰθοι 
30 senteutia άπόφαειε 

prouerbium παροίμιον 

narratio bιήγηcιc 

oratio ευχή 

figura οχήμα 
35 poeta ποιητήο 

orator ρήτυυρ 

accinctns πρόοΖ^ωοτοε 

similitudo όμοίωοιο 

pronuntiatio ύπόκριςκ 
40 comparatio I'cmcic 

parabole προοίμιον laus ένκώμίον 

de militia περί ετρατείαε 

castra παρεμβολή 

milites ατρατιώται 

pedites πείοί 

equites ιππεΐα 

sagittarii τοΕόται 

desertores λειποτάκται 

speculatores κατόπται 

tesserarii γραμματεία 

sigiiiferi οημειοφόροι 

dux ήγεμών 

praefectus έ'παρχοο 

tribimus bήμαpχoc, χιλίαρχοα 

ceuturio έκατόνταρχοο 

euocatus ταΗίαρχοο 

decurio bεκάbαpχoc 

pax ειρήνη 

exercitus ετράτευμα 

legio τάΗιε, θέμα 

lancea λόγχη 

hasta bopu 

iaculum άκόντιον 

spata οπάθη 

gladius Είφοε 

scutum άεπιε και εάκοε 

sagitta βελοα 

arcum τοΕον 

hostes πολέμιοι 

pugna πόλεμοε 

rixa μάχη 

tumultus θόρυβοε 

iusidiae έvέbpαι 

fuga φυγή 

captiui αιχμάλωτοι , 

custodia φυλακή 

praeda ληϊbα 

spolia οκυλα 

obsides όμηροι 

protector ύπεραεπιετήε 50 75 80 HERMENEVMATA STEPHANI 353 auxiliatores ουμμαχοι 

socii κοινωνοί 

lectio εκλογή 

agmen τάγμα 
5 exj)editio obomopia 

impedimenta εμπόδια 

praelium παραγαμηφκ 

explorator κατάοκοποο 

anna όπλα 
10 armati όπλΐται 

classis CTOXoc 

armiductor όπλοδώάεκαλοο 

fundibali λιθοβόλοι 

campidoctor όπλοδώάκτηο 
15 ballistae καταβειαι 

lorica θώραΗ 

balteus ίώνη 

galea περικεφαλαία 

clipeiis cttKOC 
20 aquilifer άετοφόροο 

circitus περιοδεία 

cohors επείρα 

de ciuitatibus περί πόλεων 

ciuitas condita πόλιε έκτιεμε'νη 
2δ urbs οίετυ 

oppidum πολίχνιον 

uicus κώμη 

murus τεΐχοο 

turris πύργοε 
30 pimia έ'παλΕιε 

moenia περίβολοο 

propugnacula προμαχώνες 

porta πύλη 

uallum χαράδρα 
35 uia oboe 

uia publica oboe bημocία 

forum αγορά 

tribunal βήμα 

basilica βαειλική 
40 porticus CToa 

Corp. glosa. lat. torn. III. statua avbpiac 

imago εικών 

ambulatio περίπατοε 

curia βουλή 

aerarium γαίοφυλάκιον « 

ars τέχνη 

suburbanum προάετειον 

career λα? 

custodia φυλακή 

cloacarius bεcμoφύλαE 5o 

popina παντοπωλεΐον 

cauponium καπηλεΐον 

pistriuum άρτοκοπεΐον 

officina ευνεργιον 

taberna έργαοτήριον 55 

textrinum κουρεΐον 

cripta βαιγη 

quadruuium άμφοδον 

platea αγυιά 

ruga ρύμη go 

augiportus ετενωπόε 

transitor πάροδοε 

biuium δίοδοε 

triuium τρίοδοε 

ascensum άνάβαειε 65 

descensum κατάβαειε 

conlatio έ'ρανοε 

populus δχλοε 

semita άτραπόε, τρίβοε 

tramis δίοδοε το 

f'urnus ιπνόε 

fumarium καπνοδοχεΐον 

horti κήποι 

publicum δημόειον 

locus salubris ύγεινόε τόποε 75 

curtina εμβαειε 

perfusorium περιχυτήριον 

balneum βαλανεΐον 

assacella άφιδρωτήριον 

fuUonium γναφεΐον so 

sutrinum εκύτινον 

23 354 HERMENEVMATA STEPHANI macellum κρεωπωλεΐον 
alitorium λαχανοπωλεΐον 
perfusorium επιχυτήριον 
seplatiarium μυροπώλιον 
5 mons opoc 

de ueutis nepi άνεμων 

uentus ανεμοο 

uenti άνεμοι 

flatus πνοή 
10 flat πνε'ει 

sufflat φυεεα 

uulturuus ευροε 

auster νότοε 

fauonius ζέφυρο c 
15 aquilo βορέαε 

africus λίψ 

terrester άπόγαιοε 

strepitus ψόφοε 

clamor βοή 
20 soiius ήχοε 

terraemotus εειεμόε 

iatus χάεμα 

procella καταιγίε 

septentrio άπαρκίαε 
25 subsolanus άφηλιώτηε 

circis κιρκίαε 

equalis χυυροε 

turbines θύελλαι 

eurus εΰροε 

30 de nauigatioue περί ναυτιλίαε 

nauigatio ναυτιλία 

portus λιμήν 

iiaualia νεώρια 

mare tranquillum θάλαεεα γαληνή 
35 litus αιγιαλόε 

fluctus κύματα 

insula νήεοε 

unda κλύδυυν 

arena άμμοε nauis ναΟε 
longa μακρά 
piscatoria αλιευτική 
tutela παράεημον 
carina τρόπιε 
remus κώπη 
puppis πρύμνη 
antenma κεραε 
arbor hivbpov 
funes εχοινία 
uela άρμενα 
segestrum διφθέρα 
sentina αντλία 
nauta ναυτηε 
uector έπιβάτηε 
onus γόμοε 
ripa δχθη 
fluuius ποταμόε 
pons γέφυρα 

iterum de nauigatione περί πλεύ- 

εεωε 
nauigatio πλοΟε 

mare tranquillum θάλαεεα γαληνή 
tempestas la\r\ 
spuma άφρόε 
fluctus κύμα 
portus λιμήν 
traiectus διαπέραμα 
litus αιγιαλόε 
nauis πλοΐον 
carina τρόπιε 
malus ίετόε 
antemna κέραε 
uelum ιετίον 
trocleae έπώρομίδεε 
funes έπιεχοίνια 
armamenta άρμενα 
ancora άγκυρα 
gubernaculum αυχένεε 
gubernacula πηδάλια 45 60 65 HERMENEVMATA STEPHAXI 355 gubemator κυβερνήτηο 

proreta πρωρεύα 

mercator έ'μποροο 

uector έπιβάτηα 
5 remus κώπη 

negotiator πραγματευτήο 

sentina αντλία 

puppis πρύμνη 

remiges κωπηΚάται 
10 lapicles λίθοι 

lapilli λιθάρια 

cuneus οφήν 

maceria τριγχόο 

textrinum γιρδοποιον 
15 cauerna τρώγλα 

audrona ανδρών 

culina μαγειρεΐον 

granarium οιτοβολών 

horologium ώρολόγιον 
20 arbor icTOc 

carina τρόπιο 

prora πρώρα 

onus γόμοο 

(le piscibus περί ιχθύων 
2δ piscis ιχθύο 

lujius λάβραί 

bucini κήρυκεο 

polypus πολύπουα 

anguila έ'γχελιο 
30 mulus τρίγλη 

asellus ovicKOC 

sepia cηπία 

gobio γυυβιόο 

lolligo τευθία 
35 aurata κρυοοφρυο 

capito κεφαλοο 

dentex KobovoE 

lociista κάραβοα 

iterum de piscibus περί ιχθύων piscis ιχθύο 
thymius Ouvvoc 
lupus λάβραΕ 
mugilis κεοτρεύο 
raea βατίο 
murena αμύραινα 
asellus ovicKOC 
solea βούγλωοαοο 
rubellioues έρυθρΐνοι 
mullus τρίγλα 
scarus CKapoc 
aurata χρύοοφρυο 
anguila έ'νχελκ 
polypus όκτάπουα 
lucusta marina κάραβοο 
apua άφύη 
delfinus δελφΐνοο 
testudo χελώνη 
uitulus marinus φώκη 
turdus κίχλα 
umbra CKia 
saxatiles φεκια 
turpido νάρκη 
tructa τρώκτηο 
sardina Opicca 
raustela γαλενη 
perca πε'ρκη 
silurus γλάνιοο 
coruus KopoKivoc 
lolligo τεuθίc 
sepia οηπία 
cancer καρκϊνοο 
musculi μύεα 
ostrea τήθεα 
salsamentum τάριχοο 
scorpios οκορπίοα 
albula ικταρα 
salmo αττακευο 
belua marina κήτοο 
capito κεφαλοο 
rubri έρυθρΐνοι 

23* 40 45 δΟ fiO 65 70 75 80 356 HERMENEVMATA STEPHANI catelli γαλεοί 
oclata μελάνουροο 
murices κήpυκ€C 
gobio κωβιόα 
5 scillae Kapibec 
balaena φώκη 
muriua άλμη 
lacerti κολοι 
pelamides πολιττοο 
10 melmarinum αφύαι 
conciliae Xavbec 

de agricultura περί γεωγίαε 

ager άγρόε 

casa καλύβη 
15 silua ϋλη 

lucus άλεοε 

segetes αρουραι 

spica ετάχυε 

frumeiitiim πυρόε 
20 triticum εΐτοε 

ordeum κριθή 

lenticula φακή 

cicer έρεβινθοε 

papauer μήκων 
25 pratiim λειμών 

foenum χόρτοε 

mannue becμr\ 

uindemia τρυγητόε 

torculare ληνόε 
30 granarium ειτοβολών 

ortiim κήποε 

rusticae αγροικοι 

operarii έργάται 

fossor εκαφεύε 
35 grex άγελη 

pastor ποιμήν 

saltuarius άγροφύλαΗ 

circitor κελευτηε 

iterum de agricultura περί γεωργίαε agricultura γεωργία ^o 

ager άγρόε 

salubris ύγεινόε 

predium χωρίον 

possessiones κτήματα, χώρα 

regio frugifera, fertilis χώρα καρ- 4δ 

ποφόροε, ευφοροε 
iugera πλεθρα 
nemus νάττη 
pascua νομή 
pratuin λειμών 

silua ϋλη 5ο 

saltus δρυμοί 
campus πεδίον 
mons δροε 
speculatio εκοπιή 

praeceps κρημνόε 55 

uallis κοιλάε 
colles βουνοί 
terminus δροε 
fines δρια 

spelunca επήλαιον co 

saxa πέτρα 
ripa δχθοε 
precipitia κρημνοί 
glebae βώλοι 

lucus άλεοε 65 

semen επερμα 
semiuatio επόροε 
spicae ετάχυεε 
seges λήϊον 
fruetum maturum, immaturum καρ- 7o 

πόν ώριμον, άωρον 
messis θεριεμόε 
messores θεριεταί 
mannae δεεμαι 
manipuli δράγματα 
aceruus θημών 7δ 

granarium ειτοβολών 
graiium κόκκοε 
fruraentum εϊτοο HERMENEVMATA STEPHANI 357 ordeum κριθάριον 

spelta όλυρα 

alica χόνδρος 

legumen οοπριον 
5 faba solida κύαμος 

faba fresa ερεγμόο 

lenticula φακή 

pesum nicoc 

cicer ερεβινθοο 
10 milium κεγχροο 

aerum δροβοα 

uiccia άφάκη 

auena βρόμοο 

lupini θερμοί 
15 fenumgraecum τήλιο 

papauer μήκων 

git μελάνθιον 

fenum χόρτοο 

paleae άχυρα 
20 fenile χορτοβολών 

lierba βοτάνη 

columbare nepicxepewv 

uilicus οικονόμος 

saltuarius άγροφύλαΗ 
25 colonus γεωργός 

rusticus άγροικος 

circitor κυκλευτής 

exactor απαιτητής 

operarius εργάτης 
30 mercenarius μκθωτός 

indigena εγχώριος 

aratrum αροτρον 

riuus ρεϊθρον 

carriim άμαΗα 
35 time ρυμός 

iugum ίυγόν 

rotae τροχοί 

cantus έπίςωτρον 

betus παλαιόν 
40 axes άΗονες 

capsum πλινθίον ferramenta εργαλεία 
uinitor αμπέλων 
putatores κλαδευταί 
fossores ςκαφευταί 
uinitores αμπελουργοί 
uiudemiatores τρυγηταί 
propagatio προκατορυγμός 
uua ςταφυλή 
racemus βότρυς 
maturum ώριμον 
immaturum αωρον 
grana ρώγες 
cofinus κόφινος 
cisterna δεΗαμενή 
calcatorium ληνός 
mustum γλεύκος 
dulci πίθοι 
oliuetum έλαιών 
uiiidimia τρυγητός 
uindimiat τρυγάται 
horti κήποι 
areae πραςιαί 
apiariiim μελιςςαιον 
apes μελιςςαι 
mel μέλι 

pomerium παράδειςος 
pastor ποιμήν 
caprarius αιπόλος 
subulcus ςυοφορβός 
porearius χοιροβοςκός 
asiuarius όνηλάτης 
equitiarius ιπποκόμος 
armeiitarius βουκόλος 
armeuta βουκόλια 
bobile βούςταςις 
equile ιππόςταςις 
ouile έ'παυλις αιλεαι 
auriga ηνίοχος 
agitator έλατήρ 
uomer ϋνις 
stumbuliim κεντρον 50 60 65 75 80 358 HERMENEVi\JATA STEPHANI grex άγελη 
gregarius aftXapxiic 
tubera ubva 
uadus biapacic 
5 torrens χείμαρρους 
flumeu ποταμός 
foils πΐΊγή 
puteum φρεαρ 
moliiiae obpaXecia 

10 de arboribus περί bevbpiuv 

rami KXaboi 

folia φύλλα 

laurus ba9Vii 

edera kiccoc 
15 piiius πίτυ€ 

sappiuus πεύκη 

mirta μυροίνη 

pirum άπιον 

prmia κοκκύμηλα 
20 nux κάρυον 

ficus ευκή 

sorbus μελάvbpuc 

urairoue κόμαροε 

buxus πύΕοε 
25 malum μήλον 

palma φοίνιξ 

ulmus πτελέα 

salice ιτεα 

uinea άμπελος 
30 uitis κλήμα 

oliua έλαία 

aruiido κάλαμοε 

mora ευκάμινα 

populum αϊγειροε 
35 quercum bpuc 

ilice πρϊνοε 

iterum de arboribus περί bεvbpωv 
arbores bεvbpεα 
radices ρίζαι rami κλάboι 
froudes κλώνεε 
uirgae papboi 
folia φύλλα 
fructum καρπόε 
sarmeuta κλήματα 
uitis αμπελοε 
oliua έλαία 
palmone φοΐνιΗ 
ficus ευκή 
nux καρύα 
perum άπιον 
cornua κερατε 
auolaiia λεπτοκάρυα 
melesperum μελωφιλα 
iuniperum άρκευθίε 
laurum bάφvη 
myrta μύρτη 
cypressum κυπάριεεον 
buxum πύΗοε 
pinus πίτυε 
nucispinea ετρόβιλοι 
pupules αϊγειροε 
abies ελάτη 
quercus bpύε 
fraxiiium μελία 
salix ιτεα 
acer εφεvbαμvoc 
ulmus πτελεα 
edera κιεεόε 
ilix πρϊνοε 
sabucus ακτή 
cortix φλοιόε 
malum μήλον 
pessicum περεικόν 
cetreum έεπερίε 
citoneum Kubwviov 
malum grauatum ρόα 
pruuum κοκκυμηλέα 
sorba ουα 
ceresium κεράειον 40 50 55 βο 65 70 7δ 80 HERMENEVMATA STEPHANI 359 amigdalum αμύγδαλον 
castaneae λόπιμα 
lentiscum cxivoc 
picea Kicca 
δ faiium φευλοα 
caproficus epiveoc 
oleastrum άγρελαία 
spina alba ράμνοα 
aruudo κάλαμοα 
10 ferula νάρθηΗ 
spinae άκάνθηα 

de oleribus π€ρι λάχανων 

olus λάχανον 

coliculae κράμβη 
15 cyma δρμενον 

malua μολόχη 

betas ceuTXa 

rapa γογγυλη 

iiaj)i Pavcabuc 
20 cucurbita κολοκύνθη 

cucumeres ciKUbia 

lactueae θριδάκια 

intuba ce'pibec 

fenuclum μάραθρον 
25 porri Kpacia 

cardi κυνάραι 

menta ή5υο€μον 

apiuin ceXivov 

ruta π»ίγανον 

30 iterum de holeribus περί λάχανων 

liolera λάχανα 

liortiis κήποα 

hortulanus Knnoupoc 

uiridia χλωρά 
35 liolusmarinum θαλαccόκpαμβov 

uniones κάκου βαι 

origanum όρίγανον 

urtica κνίδη 

malua μολόχη betae ςεύτλια 
radix ράφανοα 
lactuca θρίδαΗ 
intibum cepic 
cucurbita κολοκύνθη 
pepo πεπων 
rapa γογγύλη 
napus βουνιάα 
pastinacae οταφιλΐνοι 
porrum πράοον 
capitatum κεφαλωτόν 
alium CKOpbov 
caepa κρόμμυον 
fasioli λόβια 
cardus κυνάρα 
asparagos άcπάpαγoc 
asparagi μυάκανθοι 
puleium γλήχων 
pumex βαιοα 
sinapi οινάπιον 
anethum ανηθον 
satureia θύμβρα 
apium ciXivov 
ruta πήγανον 
caules κράμβαι 
menta ήbυocμov 
nepeta καλαμίνθη 
eruca εύίωμον 
feniculum μάραθρον 
cirifolium κηρίφυλλον 
atriplex άvbpάφαH 
escaria τρώΕιμα 
sisamum cίcαμov 
ocimum ώκιμον 
libisticum λιβυ€τικόν 
papauer μήκων 
ambuuia κιχώριον 
apiastrum ψeuboceλιvov 
condimenta άρτύματα 
cymiiium κύμινον 
coliaudrum κoλίαvbpov 60 65 70 75 80 360 HERMENEVMATA STEPHANI trifoliiim τρίφυλλον 
fenumgraecum τήλιο, χετικερον 
plantago άρνόγλωοΓον 
herba βότάνη 
δ iimcum cxoTvoc 
aedum άείίυυον 
faratalia αύνκοπτα 
cuciimeres ciKUbia 

de auibus περί όρνεων 
10 auis όρνεον 

aquila άετόο 

uulturius γύψ 

pauo ταόε 

anser χήν 
15 ciconia πελαργόε 

mergus αϊθυια 

apis μελκοα 

musca μυϊα 

coruiis κόραΗ 
20 cornicla κορώνη 

erimdo χελώών 

turdus κίχλα 

merulus κόψιχοο 

passer ατουθίον 
25 anatis νήεεα 

columba περκτερά 

mutacilla ςειοοπυγία 

sturnus ψάροε 

cicada τέττιΗ 
30 coturnix ορτυΗ 

lusciniiis άηόών 

regaliolus βαειλίεκοε 

acceptor ιεραΕ 

ficediila ευκαλίο 
35 gabia γαλεάγρα 

miluus iKTivoc 

pica Kicca 

iterum de auibus περί όρνεων 
auis δρνεον aquila άετόε 
uultor γύψ 
pauo Tttoc 
anser a χήν 
olor KUKVoc 
ciconea πελαργόε 
grus γερανοο 
mergus έρωδιόε 
coruus κόραΗ 
cornix κορώνη 
gragulus κολοιόε 
noctua γλαυΗ 
accipiter ιεραΗ 
pullus νεοττόε 
gallina opvic 
gallus αλέκτωρ 
uespertilio νυκτερία 
biruudo χελιδών 
pica Kicca 
luscinius αηδών 
palumbus φάεεα 
anes νήεεα 

picusmartius δρυοκόλαψ 
cuculus κόκκυΗ 
upupa έ'ποΗ 
turtur τρυγών 
merulus κόεευφοε 
acceia άεκαλάφη 
cardelus άκανθυλίε 
columba περκτερά 
nidus νεοεειά 
passer ετρουθόε 
fringillus επίνοε 
sturnus ψάροε 
mutacilla εειεοπυγίε 
regius βαειλίεκοε 
ficedula ευκαλίε 
cicada τε'ττιΗ 
miluus ικτΐνοε 
apis μελιεεα 
lucusta άκρίε 45 55 60 80 HERMENEVMATA STEPHANI 361 musca μυΐα 

tiuia cric και βρωτήρ 

cimex KOpic 

pulix ψυλλθ€ 
5 pimiae πτερά 

alae πτέρυγες 

rustrum ρύγχος 

pulluli νεοοςοί 

uespae ςφήκεο 
10 ossifragus οοτοκόραΗ 

bubo νυκτοκόραΕ 

perdix πε'ρδιΗ 

alcion άλκυών 

bardea KopubaWoc 
10 ariima ψυχή 

tabanus μύωψ 

uespertilio νυκτερίς 

attagena άτταγάς 

culex κώνωψ 
20 bardaia KopubaXoc 

quercedulus pocKUc 

inergulae αϊθυια 

papilio εοπινιη 

scarabaius κάνθαροο 

2•τ de bestiis περί θηρίων 

bestia θηρίον 

bestiae ferae θήρεο άγριαι 

uulpis άλώπηΗ 

leo λέων 
30 leopardus πάρδαλις 

ursus άρκτος κλιαριεος 

lupus λύκος 

cauis κύων 

inductor έμβιβαςτής 
35 index μηνυτής 

elephantus έλέφας 

aper ςύαγρος 

ceruus έλαφος 

inuleus νεβρός 
-io caprea 5ορκάς taunis ταύρος 

uitulus μόςχος 

puUus πώλος 

sus ύς 

malalis τομιος 45 

ouis πρόβατον 

ec^uus ϊππος 

ecpia φορβάς 

uacca δάμαλις 

aries κριός 5o 

agnus άρνίον 

capra αϊΗ 

hedus έ'ριφος 

hircus τράγος 

pecora θρέμματα 55 

scrofa γρόμφαινα 

porcellus 5έλφαΕ 

grex αγέλη 

lupus cerualis θώς 

lepus λαγωός eo 

cattus αίλουρος 

ichneumon ϊχνεύμων 

capril'er αϊγαγρος 

simius πίθηκος 

iricius έχΐνος 65 

rana βάτραχος 

formica μύρμηΕ 

formicae μυρμηδονης 

surix μΰς 

mustela γαλή 7o 

camelus κάμηλος 

panthera πανθήρ 

tigris τίγρις 

canis uenaticus κύων θηρευτής 

canis uestigator κύων ιχνευτής 75 

catulus ςκύλα£ 

lupa λύκαινα 

asinus δνος 

mulus ήμίονος 

bos βούδιον δο 

mansuetus ήμερος 362 HERMENEVMATA STEPHANI lea λέαινα 
porcus xoipoc 
strutio ςτρουθοκάμηλοο 
talpa άςφάλαΗ 

5 de aedibus περί ναών 

aedes vaoc 

sacrum ιερόν 

uestibulum πρόναον 

ara βωμόε 
10 sacrificium θυεία 

liostia θύμα 

turibulum θυμιατήριον 

corona ετεφανοε 

simulacra Ηόανα 
15 imagines εικόνεε 

dona χάριεμα 

sacerdos ιερευε 

popinarius θύτηε 

uictimarius μοεχοτόμοε 
20 diuinus μάντιε 

liariolus προφήτηε 

edituus νεωκόροε 

tus λίβανοε 

augur οιωνιετήε 
25 flamen πειροειε 

pontifex ιερομνήμων 

fetiales επονδοφόροι 

de magistratibus περί αρχόντων 

magistratus άρχων 
30 princeps πρωτοπολίτηε 

rex βαειλεύε 

regina βαείλιεεα 

imperator αυτοκράτωρ 

augustus εεβαετόε 
35 senatus εύνκλητοε 

senator ευνκλητικόε 

consul ϋπατοε 

proconsole άνθύπατοε 

praefectus έ'παρχοε praetor ετρατηγόε 40 

propraetore άντιετράτηγοε 

consularis καθολικόε 

rationalis λογικόε 

curator φροντιετήε και λογιετήε 

dux ήγεμών 45 

questor ταμίαε 

legatus πρεεβευτήε 

censor τιμητήε 

aedilis άγορονόμοε 

index κριτή ε 50 

tribunusplebis δήμαρχοε 

scriba γραμματεύε 

designator έπίεημοε 

descriptor διαγραφεύε 

augur οιωνοεκόποε δ5 

munerarius άγωνοθετηε 

decurio βουλευτήε 

couuentus εύνοδοε 

paganus φυλέτηε 

curia βουλή 60 

comitiae άρχιαιρεεια 

designati έπίεημοι 

decretum έπίκριμα 

consilium κοινοβούλιον 

edictum διάταγμα 65 

lex νόμοε 

aruspex θύτηε 

pontifex ιερομνήμων 

rector ραβ5οΰχοε 

magister equitum ϊππαρχοε 'ο 

flamen ττρύτανιε 

publicus δημόειοε 

quinquennalis πενταετηρικόε 

reus ύπόδικοε 

patronus causae ευνήγοροε '^^ 

iuridicus ιαμαε 

de medicina ιατρική 
medicus ιατρόε 
clinicus κλινικόε ί HERME ΝΕΥΜΑΤΑ STEFHANI ms uulnerarius Texpujioc 
lierbarius βοτανικόο 
ocularius οφθαλμικός 
cura θεραπεία 
5 circitura nepiobia 
eger vocepoc 

pulsus ueuae φλευτμονοο 
febris uupeioc 
febris acuta πυρετόο oEuc 
10 infirmitas νοθορετης 
accessio είαβολή 
status ακμή 
declmatio ύπολήγουεα 
conduplicatio cuvavabinXujcic 
15 contmuatio αυνθεεία 
reliquiae καταλείμματα 
laxaineutum χάλαεμα 
alleuatio κούφιεμα 

sine febre άπυρετία 
20 sinceritas ειλικρίνεια 

repetitio έπιτροπιαεμόε 

sudor ibpwc 

fomentum ε ν βροχή 

adiuuameutum βοήθημα 
25 inedicamentum φάρμακον 

frenetis φρενΐτιε 

ardor καΰειε 

capitis dolor κεφαλαργία 

lateris dolor περιπλευμονία 
30 pulmonis ualitudo πλευρΐτιε 

cordis ualitudo καρδιακόε πόνοε 

suifocatio ευναγεθη 

contractio παράλυειε 

defectio λιποθυμία 
35 insania μανία 

tussis βήΕ 

tabes τήΗιε 

debilitas παράλυειε 

tertiana τριταΐον 
40 quartana τεταρταΐον 

cotidiana καθημερινά suspecta ϋποπτοε 
renium ualitudo νεφρϊτιε 
calculosus λιθιών 
tormenta ετρανγαλίαι 
cruditas απιελπειεια 
splenicus επληνικόε 
bydropicus ύδρωπικόε 
sanguinis missio φλεβοτομία 
sectio διαίρεειε 
circuncisio περιαίρεειε 
uuliius 5λειμα 
carbimculus άνθράκιον 
umor ίχώρ 

exarticulatio έΗάρθρημα 
articuli dolor άρθρΐτιε 
hernia κήλη 
collectio άπόετημα 
pustula ψυόράκιον 
acrimonia εΕεθηματον 
enisacrum έρυείπελαε 
inflatio έμφύεημα 
feruura φλεγμονή 
dolor πόνοε 
furunculum 5οθιήν 
bordiolum κριθάριον 
sinus κόλφοε 
scabiola ψώρα 
uua εταφυλή 
tinea εήε 
laerimae δάκρυα 
turbatio τάραχοε 
orbatio τύφλωειε 
inunctio ενχριειε 
uisitare έπιεκεψαι 
immortalia άθανάεια 
ignis πυρ 

de carne περί κρεών 
car ο κρεαε 
porcina χοίρειον 
lactantina γαλαθηνόν 45 ΰο 65 70 75 364 HERMENEVMATA STEPHANI uerbeticina προβάτειον 

agnina dpveiov 

caprina αϊγειον 

bubal poeiov 
δ uitlina μόcχeιov 

ceruina έλάφειον 

anserina χήν€ΐον 

aprina ουάγρειον 

crudum ώμόν 
10 coctum έπτόν 

conditum ήρτυμενον 

lacte γάλα 

casiuor lupoc 

sumen οΰθαρ 
15 uulua μήτρα 

mel μέλι 

lasar όττόζ 

iteruin de carnibus περί κρεών 

caro κρεαα 
20 uerrina ΰεινα 

scrofina οκριυφεα 

porciua χοίρεια 

bubula βόϊνα 

uitulina μόοχεια 
25 uaccina δαμάλεια 

caprina αϊγεια 

liedina έρίφεια 

beruicina προβάτεια 

agnina αρνεια 
30 ceruina έλάφεια 

ursina άρκεια 

leporina λαγώα 

anserina χήνεια bibisti έ'πιεα 
caliduin θερμόν 
feruentem ίεοτόν 
frigidum ψυχρόν 
tepidum χλιαρόν 
merum άκρατον 
aquatum υδαρή 
temperatum κεκραμενον 
dulcem γλυκύν 
succidum ένδυκαζον 

iterum de potione περί πότου 

potio πότο€ 

bibere πίνειν 

aquam ϋδωρ 

frigidam ψυχρόν 

recentein νεαρόν 

temperatum εύκρατον 

feruentem ζεετόν 

uinum οϊνον 

uetus παλαιόν 

merum άκρατον 

aquatum υδαρεε 

dulce γλυκύ 

suaue χρηετόν 

mustum γλεΟκοε 

campanum καμπανόν 

graecanicum βιθυνόν 

siculum εικελόν 

creticum έλληνικόν 

afrum άφρον 

rusticum άγροικον 

marsicum μαρεικόν 

passum εψημα 40 45 50 55 60 65 de potionibus περί πότων 
35 potio πότοε 
uinum oivoc 
uetus παλαιόε 
mustus γλεΰκοε 
rusticus άγροικοε de habitatione περί οικήεεωε 

liabitatio οϊκηειε 

domus οικία 

structura οικοδομή 

paries τοΐχοε 

fundameuta θεμέλια 75 HERMENEVMATA STEPHANI 3G5 lapides λίθοι 

harena άμμοα 

lutum πηλόο 

lateres πλίνθοι 
5 inpeiisa φύραμα 

struitur οικοδομείται 

tegitur οτεγάζεται 

calcs ctcpecToc 

testae δοτρακα 
10 trabes δοκοί 

tectum κεραμοο και ciefoc 

tegulae κεραμίδεο 

imbrices καλυπτήρεο 

subrunda ύπόοτεγον 
15 camera οροφή 

asercli ατρυυτήρεο 

ostium θύρα 

ianua πυλών και αυλή 

cardo οτρόφιν? 
20 limen ούδόο και φλιά 

maudalus κατοχεύα 

fenestra θυρίο 

claustrum κλεΐθρον 

conpluuium μεοαυλον 
25 pauimentum εδαφοο 

tesselatum ψηφολόγημα 

maceries τριγχόο 

canalis ύδροχόη 

cloaca αμάρα 
CO cenaculum ύπερώον 

columjiatum περίετυλον 

cubiculum κοιτών 

cella οίκημα 

porticus ετοά 
35 scala κλίμαΗ 

equile ιππόεταειε 

praesepium φάτνη 

cistex'na δεξαμενή 

angulus γωνία 
40 uiuarium ιχθυοτροφεϊον 

cellarium ταμεΐον solarium ήλιαετήριον 

picturae ΖΙυυγραφίαι 

tubus εωλήν 

horreum ευδοχον και αποθήκη 4ό 

subdiual ϋπαιθρον 

baliiieum βαλανεΐον 

fossa τάφροε 

tabula cavic 

scobis πρίεμα so 

superlimeu ύπερθυρον 

urbana πολιτικά 

rusticana άγροικα 

triclinium τρίκλινον 

hiemale χειμερινόν 55 

aestuale θερινόν 

stabulum ιππόεταειε 

cella uiiiaria οινεών 

pergula περιφανή 

anaticla έπιετροφιε co 

fumarium καπνοδόχοε 

ualuata δίθυρον 

palus πάεεαλοε 

lucus άλεοε 

insula νήεοε . 65 

prospectus άποψιε 

silanus κρήνη 

testatium όετράκιον 

lapideum λίθινον 

sera μοχλόε το 

lignarium Ευλοθήκη 

focus λαμπροε 

rogus τάφοε 

sepulcrum τύμβοε 

monumentum μνημεϊον 75 

de supellectile περί ένδομενίαε 

supellex lignea ένδομενία Ευλίνη 

lectus κλίνη 

sponda ένήλατον 

pes πούε so 

lectipedes κλινόποδεε 366 HERMENEVMATA STEPHANI armarium πυργιοκοο 

area κιβωτόα 

locellus γλωccόκoμoc 

orbis κύκλοο 
5 uerticolum. οτρόφινΕ 

sella arcuata Gpovoc 

sella cm-ulis δίφροα 

camera οροφή 

subaurata unoxpucoc 
10 capsa καμπτρια 

tripes τρίπουο 

subsellium biebpov 

cariiarium κρεμαοτήριον 

pila δλμοα 
15 cribriim kockivov 

magidem μάκτραν 

rota τροχόο 

axis άΕων 

iugum Ζ^υγόν 
20 formae καλόπobec 

regula κανών 

infudibulum χώνη 

malleum οφύραν 

palus KUccaXoc 
25 tudicula τορύνη 

flabellum ριπιατήρ 

muscipulum μυαγρον 

lanterna φανόν 

moecbulus ενφανον 
30 popia ΖΙωμήρυοκ 

sporta CKupic 

scopam capov 

tendicula αχαοτήρ 

manubrium cieXeov 
35 modius χοΐνιΗ 

semodius ήμιχοίνικον 

tela icTOc 

telaepes ictottouc 

baculum βακτηριον 
40 fustis ρόπαλον 

iusubulum άντίον radius κερκίο 
rusus άτρακτοα 
colucula ήλακάτη 
uerticellus c90vbuXoc 
iniclaris επίνηθροα 
pluteum παράθεμα 
muscipula μυάγρα 
alueus εκάφη 
speculum κάτοπτρον 
dolium πίθοε 
culcita τυλη 

puluiuum προεκεφάλαιον 
ceruicale ύπαυχε'νιον 
stragulum περίετρωμα 
lectica φορεΐον 
uasarium εκευοθήκη 
pondera εταθμία 
libra λίτρα 
selibra ή μί λίτρο ν 
sextarium Εεετηε 
imina ήμίΗεετον 
panarium άρτοφόρον 
cupa κυψέλη 
peluis λεκάνη 
spougia εφόγγοε 
pistillus άλατρίβανοε 
mola μύλη 

de artificibus περί τεχνιτών 
artifex τεχνίτηε 
ars τέχνη 

faber ferrarius εώηροκόποε 
faber aerarius χαλκεύε 
argentarius άργυροκόποε 
aurifex χρυεοχόοε 
figularius κεραμεύε 
sutor εκυτεύε 
lucarius θωρακοποιόε 
seplatiarius μυροπώληε 
negotiator πραγματευτήε 
nummolarius τραπείίτηε 55 65 I 80 HERMENEVMATA STEPHANI 367 foenerator δανειοτήα 

leiio λίνο 

uenator κυνηγόα 

auceps θηpeυτήc 
5 piscator aXieuc 

fuUo γναφευα 

lauarius έριουργόα 

textor ύφάντηα 

plumarius ττοικιλτήο 
10 tinctor βαφεύο 

celator τορευτήα 

pistor άρτοκόποα 

statuarius άνδριαντοποιόα 

seductor έΗαν5ραπο5κτήα 
15 pictor ίωγράφοσ 

lapidarius λιθουργόο 

clostrarius κλεώοποιόο 

cocus μάγειρο€ 

stabularius πανδοκεύο 
20 balneator βαλανεύο 

hortulaiius κηπουρόο 

sarcinator avepaXec 

tonsor KOupeOc 

carbonarius άνθρακάριοο 
25 mulio όνηλάτηο 

inaurator χρυοωτήα 

glutinator κολλητήα 

grabataris κλινοποιόα 

laterarius πλινθουργόε 
30 cornarius KepaoHooc 

imictor ίεύκτηο 

lutor ήλιαετήο 

lentiarius όθονιακόο 

uulgenarius μοιλποληο 
35 sagittator τοΗευτήε 

scriptura γραφή 

scalptor γλυφεύα 

de aureis περί χρυεεων 
aurum xpucov 
40 aurea χρύοεα nodus αμμα 

clipeum άεπίδιον 

aniilus δακτυλιοο 

monile δρμοο 45 

armillae περιχερια 

ueriolae ψελειαι 

catena άλυείδιον 

lapilli λιθάρια 

inaures ένώτια 5o 

gemma εφραγίε 

signaculum cφpάγιcμα 

uitreum ύάλινον 

carbunculiis άνθράκιοα 

fibula πόρπη 55 

bulla πομφόλυΕ 

redimiculum καθετηρ 

discrimen διάκριμα 

torques μανιάκηο 

ornamenta κοαμία eo 

clipeus άεπίδιον 

liliolum περιαυχενιον 

classes τάΗεκ 

aestimator ιοοψιετοο 

aestimatores ιεοψιεται • 65 

iacula βολίδεε 

tortus ετρόφοε 

lambent λείΗουειν 

dolat ειεπαθι 

de argenteis περί άργυρεων 7o 

argentea άργύρεα 

pocula ποτήρια 

tornata τορευτά 

celata έ'νγλυφα 

limata διαρινητά 75 

inaurata περίχρυεα 

patera φιάλη 

urceus εταμνίεκοε 

uiuarium οίνοφόρον 

colum ιθμόε so 

lanx μα2ovόμoc 368 HERMENEVMATA STEPHANI cigni κύκνοι 

cocliliarium κοκλιοριΕ 

subposturium ύπόθημα και ύττοθη- 
τηριον 

caerostatarium κηροφόρον 
5 lucerna λυχνοα 

trulla ύποχευο 

situla ύδροφόροο 

auriscalpium ώτόγλυφον 

argeiitum άργυρον 
10 pura λιτά 

strata Ηυοτρωτά 

operculum πώμα 

patina φιάλη 

merarium άκρατοφόρον 
15 gustatorium γευοτη'ριον 

turabulum λιβανωτον 

de aereis περί χαλκεων 

aes χαλκόα 

aera χαλκεΐα 
20 situla κάλπκ και Kaboc 

candelabrum λυχνοΰχοε 

sitella υδρία 

tinnibulum κώδων 

tuba οάλπιγΗ 
25 amus avKicrpoc 

aeneum λέβηο 

sartago τηγανοο 

aerugo ioc 

statua avbpiac 
30 equestris έ'φιπποο 

scutra χαλκίον 

labrum λουτηρ 

strigilis ψήκτρα 

orna ημικεραμον 
35 tibiae αυλοί 

festula cupiyH 

quadras χαλκoOc 

fusile χυυνευτόν 

ductile έλκυατόν amphora κεράμιον 40 

ampulla ληκυθοε 

ansa λαβή 

acucula βελόνη 

acus ραφίε 

spicillum μήλη 45 

lamna λεπίο 

aquale ύδροχοεΐον 

buccula όμφαλόα 

cornum κεραε 

de ferrameutis περί εώηρών so 

ferrameuta ειδήρια 

folles fabriles φυεήλατοι 

encudo άκμων 

forfex καρκίνοε 

lima ρίνη 55 

serra πρίων 

martellus εφυρά 

uectis ferrea μοχλόε 

ascia εκεπαρνον 

terebra τρυπανον go 

rotabulum εύεκαδηε 

dolabra πελεκυε 

secur εηκουρειν 

uidobium δίκελα 

graticula έεχάρα g5 

pala πτυον 

clauus ήλοε 

clauis κλειδίον 

catena άλυειε 

femella άμφίδρυε 7.) 

subula όπήτιον 

scaljDellum εμιλίον 

nouacula Supov 

circulum κρίκοε 

claustrum κλεΐθρον vs 

ligo μάκελλα 

ferrum durum ετόμωμα 

libra ειεταθμον 

arcumterebra εραΕι HERMENEIVMATA STEPHANI 369 uomer uvic 
runcina ρυκάνη 
manica ferrea xeiponebov 
coruus KopttKiCKOC 
5 fuscina rpiobouc 
gladium Είφοο 
cultrum μάχαιρα 

cle uasis fictilibus περί όοτρακίνων 

fictile ocipaKiov 
10 fictilia uasa όοτράκινα €κεύη 

dolium πίθoc 

amphora κεράμιον 

lagoena λαγύνιον 

oUa κύθρα 
15 operculum πώμα 

pultorium cnpiCKOC 

catinum πινάκιον 

clibanum κλίβανον 

iufudibulum χώνην 

20 de laueis περί ερίων 

laua epiov 

lanae epia 

nigra μέλανα 

color χρώμα 
25 corporiuum αωμάτινον 

acia ράμμα 

pluma μνοΰο 

textile ύφαντόν 

stamen οτήμων 
30 trama ροδάνη 

flocci κροκίδεο 

glomera άγαθίδια 

panicola πηνίον 

licium μίτοα 
35 fimbriae κράεπεδα 

pediculi άpπεbόvεc 

lanifica έριουργόο 

parmus paKOC 

simplex άπλουα 

Corp. gloss, lat. torn. III. duplex bmXouc 
triplex τριπλουο 
quadratum τετράγωνον 
rotundum ςτρονγύλον 
nouum καινόν 
rude άγναφον 
uarium ποικίλον 
orciolum οτάμνοο 
subposturium υπόθεμα 
capsa κάπτρον 
capsarium κάπτρον φόρου 

de uestimeutis περί ιματίων 
uestis ιματκμόε 
uestimenta ιμάτια 
teuuia λεπτά 
grossa abpa 
noua καινά 
trita τριβακά 
perlucida bιαφαvή 
leuia ελαφρά 
tonica χιτών 
latusclauus πλατύεημοο 
fasciae pectorales cτηθόbεcμoι 
capitulare κεφαλόbεcμov 
reticulum κεκρύφαλον 
dormitoria ένκοίμητρα 
tapite τάπηα 
amiculum έπικάρειον 
linteum ώμόλινον 
saccellum μαραύπιον 
uestiarium άμφίααμα 
rudia άγναφα 
polita γεγναμμενα 
lota πεπλυμμένα 
curata τεληλημενα 
suffita τεθυωμενα 
colorata κεχρωματιεμενα 
interpota έπίγναφα 
toga τήβενοα 
praetexta περοπόρφυροα 
24 40 55 60 65 70 75 370 HERMENEVMATA STEPHANI superalia έπενδύτηο 

pallium πεπλοο 

claui οημεΐα 

clauare πορφυρώοαι 
5 manicae xeipibec 

angusticlauia ψειχοοημα 

pinnula φαιλόνη 

fascia οτηθόδεομοο 

uentrile φοΟνόαμ 
10 uolucrum εϊλημα 

inuolutum ένειλημενον 

fimbriae κράοπεδα 

clilamys χλαίνα 

pellis lanata βαίτη 
15 torale περίκλιτρον 

uelum περιπετααμα 

tersorium εκμαγεϊον 

lintea όθόνια 

lacerna e9ecTpic 
20 stola cToXoc 

palla πeπλoc 

babylonicum οττιοεληα 

sui coloris ιδιόχρυυμον 

corticatum φυλυρινον 
a5 uisciimm HuXoic 

fluSCuluS KOKKOC 

de pellibus περί δερμάτων 

pelles δε'ρματα 

segestrum οτε'γαετρον 
30 calciameiita υποδήματα 

ligula yXwccic 

solum κά€€υμα 

corrigiae ιμάντεο 

soleas cavbaXia 
35 libellum CKiabpov 

pela οφαϊρα 

utres acKoi 

ducale άγωγεύο 

scutum δπλον 
40 scutica οκύτοα flagellum μάοτιΗ 
retinaculum ήνίαι 
frenum χαλινάριον 
capistrum φορβαία 
balteum ίωοτήα 
antilena είοτετηρ 
stratra έπίϊππιον 
pera άπια 
f'unes εχοινία 
pulueraria όδόχνουα 
cursor 5ρομεύ€ 
cingula ίώνη 

de diuitiis περί πλούτου 
diuitiae nXouroc 
pecuniae χρήματα 
aureae χρυεα 
argenteae άργύρεα 
eburneae έλεφάντινα 
aereae χάλκεα 
ferreae cibiipa 
plumbeae μολύβι να 
stagueae καοοιτερινα 
gemmae ψηφία 
uestes ιματιομός 
fundi αγροί 
domus χωρία 
habitationes οικήματα 
tabernae έργαοτήρια 
familia οικε'ται 
pecora θρέμματα 
naues πλοΐα 
animalia ζώα 
iumenta κτήνη 
greges άγελαι 
pecora ποιμνία 
mancipia οώματα 
diues πλούοιοο 
beatus μακάριοο 
inquiliui ένοικοι 
cubicularii κοιτωνίται 45 50 55 60 65 75 80 HERMENEVMATA STEPHANI 371 ornatrices κο€μήτριαι 

Sagittarius τοΗευτήο 

strigillarius HucTporroioc 

textor ύφάντηα 
5 saltator όρχηοτήα 

tomator τορνευτήα 

tonsor κουρευτήα 

tector tignarius CTeyacTvic τεκτυυν 

faber ferrarius οιδηριουργόο 
10 faber figulator κεραμευα 

fuUo γναφευο 

foenerator δαν€ΐατή€ 

furnarius ιπνοποιός 

faber iiaualis ναυπηγός 
15 agrimensor γεωμετρησ 

fictor πλάοτηο 

sigillarius άγαλματοττοιόο 

aeborarius έλεφαντουργόο 

interrasor διαρινητήο 
20 celator τορνευτής 

bracharius πεταλοποιός 

purpurarius πορφυροπώλης 

tinctor βαφεύο 

seplatiarius μυροπώληο 
25 pigmeiitarius φαρμακοπώληο 

nummularius τραπεΣίτηο 

ualuariiis δομοτε'κτων 

membrauarius διφθεροποιόο 

claustrarius κλεώοττοιόε 
30 clauarius ήλοκόποο 

loricarius θωρακοττοιόο 

uitrarius ύαλουργόο 

tabernarius έργαοτηριάρχηα 

natator κολυμβητήο 
35 uenator κυνηγετηο 

altiliarius όρνεοτρόφοα 

pometarius όπωροπώληο 

oleator λαχανοπώληο 

mulomediciis ιππίατροο 
40 mulicurius ήμιονοκουροο 

molinarius ύδραλε'τηα de temporibus περί χρόνων 

tempus xpovoc 

liora ώρα 

punctum ετιγμή 45 

momentum ροπή 

mensis μήν 

amius ένιαυτόα 

biemiium διετία 

triemiium τριετία 5o 

in futurum dc το με'λλον 

de diebus festis περί ήμερων βιωτων 

dies festus εορτή 

feriae άργίαι 

saturnalia κρόνια 55 

liberalia biovucia 

neptunalia έφε€τια 

cara cognatio τιμηευνγενια 

terminalia όποντηοια 

uestalia θεριαι eo 

cena pura παραεκευή 

nundinae ενιαι 

natalis γενεθλιον 

de spectaculis περί θεωριών 
spectaculum θεωρία 65 

spectatores θεωρίται 
theatrum θεατρον 
odiuum ώδεϊον 
scaena εκηνή 

tubicines κήρυκεο 7o 

jjueruli πιεαυδη 
coraule χοροαυλη 
comoedi κωμωδοί 
citliaroedi κιθαρωδοί 
saltator όρχηοτήα 75 

chorus xopoc 
cantatores τραγωδητοι 
fistulator ευριετήα 
organarius ύδραύληα 
trachidii τραγωδοί so 

24* 372 HERMENEVMATA STEPHANI plagiola φοτινγεοτη 

sibiluin ουριγμόα 

stadium CT.abiov 

cursores δρομεϊα 
5 luctatores παλαιοταί 

paucratiarii πανκρατιάροι 

circus ίππόbpoμoc 

pompa πομπή 

carceres καμπτήρεα 
10 creta λεύκη 

gradus βαθμόο 

agitatores ηνίοχοι 

biga cuvujpic 

sexiuiige eiZevtic 
15 ampliitheatrum άμφιθεατρον 

bestiae θηρία 

ueuatores κυνηγοί 

gladiatores μονομάχοι 

pugnatores πυκτευταί 

20 de bellariis περί τραγημάτων 

bellaria τραγήματα 

placus πλακουε 

subitillus έ'νθυτοε 

libus εντιριαδεε 
25 melitoma μελιτώματα 

lucunclus τηγανίτηε 

copta κοπτή 

poma όπώρα 

uua ςταφυλή 
30 uua passa εταφίδεε 

nuclei ετροβίλια 

ficus εΟκα 

caricae Ιεχάδεε 

palmae φοίνικεε 
:)5 nuces καρύδια 

castaiiia λόπιμα 

aualanae λεπτοκάρυα 

mora ευκάμινα 

pruna κοκύμηλα 
40 pera άπια mala μήλα 
mala grauata podi 
cotouia κυδώνια 
mespera άχαδεε 

de moribus περί τρόπων 
mores τρόποι 
acceptus προεηνήε 
accusator κατήγοροε 
adrogaus άπρόεχωροε 
adsertor ευεργετηε 
adsiduus ευνεχήε 
aduersarius άντίδικοε 
adulator έργόμωκοε 
aequalis Τεοε 
agilis γοργόε 
alapator καυχητήε 
aleator κυβευτήε 
amabilis φιλητόε 
altiosus δύεριγοε 
amator φιλητήε 
animosus ψυχικόε 
aptus άρμόίυυν 
argutus ευεύετροφοε 
asper τραχυε 
attentus πρόεοχοε 
audax τολμηρόε 
auarus εκνιφόε 
auricularius ώτακουετήε 
auidus απληετοε 
boni animi εϋψυχοε 
boni consilii εϋβουλοε 
bonus καλόε 
barosus εοβαρόε 
beneficus άγαθοποιόε 
blandus κολακευτήε 
gloriosus εύκλεήε 
gaudens χαίρων 
grassator λωποδυτηε 
gratus εύχαριε 
gulosus λίχνοε 45 60 65 70 75 80 HERMENEVMATA STEPHANI 373 delicatus cnaxaXoc 
derisor έμπαίκτηο 
difficilis bucKoXoc 
diligens έπιμελήο 

δ dissertus λόγιοο 
docibilis εύμαθήο 
doctus πεπαώευμενοο 
duriis ςκληρόο 
demens άπονενοημενοε 

10 efficax bpacriKOc 
exactus άγχίνουο 
exul φυγάε 
iracundus όργίλοε 
infelix άτυχη c 

15 zelotypus ζηλότυποε 
elegans εύειδήε 
imnerens άναίτιοε 
incertus άβε'βαιοε 
incestus άεελγήε 

20 incommodus αχρηετοε 
incoustans άεύετατοε 
incredulus άπιετοε 
indocibilis όυεμαθήε 
industrius φιλόπονοε 

25 indoctus άμαθη ε 
inflatus πεφυεημενοε 
ingeniosus εύφυήε 
inliumanus άπάνθρωποε 
inimicus έχθρόο 

30 ingratus άχάριετοε 
iuiustus άδικοε 
immobilis άκίνητοε 
irmocens άβλαβήε 
impius άεεβήε 

3δ inpostor έπιθέτηε 
inprobus άναώηε 
inprudens άφρων 
inreuerens άνεντροποε 
insulsus άναλοε 

40 insanus μαινόμενοε 
insatiabilis άχόρταετοε inutilis αχρηετοε 
inuidus φθονερόε 
inpotens άδύνατοε 
iocosus εύτράπελοε 
impiger αοκνοε 
caesor 5αρτοε 
callosus τύλων 
calumniator ευκοφάντηε 
castus άγνόε 
celer ταχυε 
certator έρεθιετικόε 
certus ακριβή ε 
cessator εχολαετήε 
citatus ώκύε 
clamosus κραυγαεοε 
cogitator λογιετικόε 
comestor καταφαγάε 
commodus εΰχρηετοε 
communis κοινωνικόε 
concinnatus τε'λειοε 
cordatus ευκάρδιοε 
corruptor φθορεύε 
crimiuosus διάβολοε 
crudelis ώμόφρων 
cruentus μιαιφόνοε 
cupidus εκνιφόε 
curiosus πολυττράγμων 
largus δαψιλήε 
laboriosus κακοπαθήε 
laciniosus προυνικοε 
latro ληετήε 
linens ήπιοε 
lentus ήρεμαΐοε 
libidinosus άεελγήε 
litigiosus μάχιμοε 
loquax λάλοε 
lusor παίκτηε 
luxuriosus άεωτοε 
mestus ετυγνόε 
maledicus λοίδοροε 
maleficus κακοποιόε 45 50 55 60 65 70 75 80 374 HEllMENEVMATA STEPHANI mansuetus ήμεροο 
memoriosus μνήμων 
mendax ψεύςτηο 
miser ταλαίπωροα 
5 misericors ελεήμων 
miserabilis έλεεινόο 
mitis μείλιχοα 
modulator μελοποιόο 
molestus όχληρόο 
10 modestus έπιεικήα 
mollis άπαλόο 
mirabilis θαυμαοτΟ€ 
muliebriosus γυναιμανήε 
murmuriosus yovtucoc 
15 mundiis καθαρός 
malus κακόο 
negligens άμελήα 
nefandus απόρρητος 

coetus ήςυχος 
20 nequam πονηρόο 

nugatorius ούδαμινόα 

uerax άληθήο 

uersutus ckoXioc 

uerecuudus αιαχυντηρός 
25 uelox ταχύς 

uelocissimus ταχύτατος 

uiolentus βιαςτής 

paratus έτοιμος 

parricida πατροκτόνος 
30 parous φειδωλός 

patiens καρτερικός 

perfectus τέλειος 

peritus έμπειρος 

periurus επίορκος 
35 parciosus φαιλος 

peruersus έπαρίςτερος 

piger οκνηρός 

pessimus κάκιςτος 

petulans αυθάδης 
40 plus εύςεβής 

praedo πειρατής praestans παρεκτικός 
probus δόκιμος 
proteruus προπετής 
pudicus αιςχυντηρός 
rabiosus λυςςώδης 
raptor αρπαΗ 
recens πρόςφατος 
religiosus δειειδαίμων 
reuerens ευέντροπος 
sacrilegus ιερόευλος 
saeuus χαλεπός 
sapiens φρόνιμος 
scelestus άνόςιος 
scrupulosus άκριβαςτής 
securus αμέριμνος 
seductor απάτητης 
sensatus νουνεχής 
sibi placens αυτάρεςκος 
sicarius φονεύς 
sileutiosus ςιγηρός 
simplex άπλοΰς 
sinceris ειλικρινής 
sine affectu απαθής 
sine studio άφιλόπονος 
sine uile άλυπος 
alumnus θρεπτός 
dominus κύριος 
domina κυρία 
patronus πάτρων 
paterfamilias οικοδεςπότης 
materfamilias οικοδέςποινα 
seruus δοΰλος 
ancilla δούλη 
uerna οικογενής 
iuuenis νέος 
puella κόρη 
femina θήλεια 
uxor άλοχος 
mulier γυνή 
uirgo παρθένος 
concubina παλλακή 45 50 65 70 HERMENEVMATA STEPHANI 375 arnica φίλη 

petitor μνηοτήρ 

amicus φίλοα 

sodalis exaipoc 
5 ciuis πολίτηο 

spurius voBoc 

legitimus νόμιμος 

adfinis άγχκτεύο 

coniux ουμβιοα 
10 nupta γεγαμημενη 

nouanupta νεογαμητή 

nouicius νεώνητος 

procurator επίτροπος 

famula θεράπαινα 
15 minister biOKOVOc 

coiiscius cuvicTiup 

subiectus ύποτεταγμενοα 

nobilis ενάρετος 

obstetrix μαία 
iio feta αολη 

germanus γνήςιος 

conlactaneus ςύντροφος 

gener γαμβρός 

compar ςυνζυγος 
25 patruus πάτρως 

priuiguus πρόγονος 

pupillus ορφανός 

tutor φροντιςτής 

liber ελεύθερος 
30 conlibertus ςυναπελεύθερος 

heres κληρονόμος 

ipse αυτός 

ipsa αύτη 

abnepus απόγονος 
35 propinquus κηδεςτής 

cliens πρόςφυΗ 

patricius αυτόχθων 

particeps ιςόμοιρος 

uicinus γείτων 
40 inimicus εχθρός 

domesticus οικείος priuatus ιδιώτης 

emptus άγαραςτός 

famula θεράπαινα 

ciuis πολίτης 45 

arbiter μεςίτης 

consanguineus δμαιμος 

subpostitius υποβολιμαίος 

plebeius δημότης 

de institutione artis grammaticae so 
περί ειςαγωγής τέχνης γραμματι- 
κής 

grammaticus γραμματικός 

ars τέχνη 

lectio άνάγνωςις 

expositio εκθεεις 

emendatio διόρθωςις 55 

metrafrasis μετάφραεις 

semiuocales ήμίφωνα 

breuis κολοβά 

louga μακρά 

dictio φράςις eo 

oratio ευχή 

narratio διήγημα 

ex tempore εκ καιρού 

meditatio ςκέψις 

membrana ςυυμάτια 65 

folium φύλλον 

extremales έΗιυςτιρις 

uolumen τεΰχος 

comoedia κωμωδία 

prosa oratio πεζός λόγος 7o 

partes orationis μέρη λόγου 

nomeii δνομα 

uerbum ρήμα 

participium μετοχή 

articulus άρθρον 75 

pronomeu αντωνυμία 

praepositio πρόβλημα 

aduerbium επίρρημα 

coniunctio ςύνδεεμος 376 HERMENEVMATA STEPHANI species eiboc 

genus Yevoc 

Humerus άριθμόα 

figura τύποο 
δ casus KTUijcic 

proprium κύριον, ένγύτερον 

appellatiuum προοηγογικόν 

masculinum apceviKOv 

feminmum θηλυκόν 
10 neutrum ουθετερον 

unalis eviKOc 

dualis buiKOC 

pluralis πληθuvτικόc 

simplex άπλουα 
ΐδ composita cuvGexa 

casus sex uimceic eiciv eS 

uominatiuus όνομαατικός 

genitiuus γενικός 

datiuus boTiKOc 
20 accusatiuus αιτιατικόα 

uocatiuus κλητικόα 

ablatiuus άποκομιοτικόε 

carmen έ'ποο 

contextus παράφραακ 

2δ de serpentibus περί ερπετών 

serpens έρπετόν 

basiliscus βαοιλίεκος 

draco δράκων 

aspis άεπίο 
30 cornuta κεράετης 

anguis δφιε 

uipera έχωνα 

coluber οφιο 

siticula διψιάε 
3δ lumbricus ελμινε 

sanguinarius αιμοπότηε 

aquarius ύδροχόοε 

boa χερευδροο 

iaculus άκοντίαε 
40 caeca τυφλιαε harinarius άμμοδύτηε 
cicindela λαμπυρίε 
muraria μοιολγοε 
scorpius εκορπίοε 
uermis εκώληΕ 45 colloq • I. όμιλ. α'. 

incipiamus scribere totius diei con- 

uersationem. άρχώμεθα γράφειν 

δληε τήε ήμεραε ευναναετροφήν. 
dies, ήμερα. 

sol ortus est. ήλιοε άνετειλεν 
solis ortus, ηλίου ανατολή. 50 

lux, lumen, φώε, φάοε. 
iam lucet, ήδη φυυτίίει. 
aurora, ήώε. 
ante lucem, προ φάουε. 
mane surgo. πρυυϊ εγείρομαι. 5δ 

surrexit de lecto. ήγερθη εκ τήε 

κλίνηε. 
lieri, έχθέε. 
diu, έπιπολύ. 
uesti me, ένδυεόν με. 
da mibi calciamenta. δόε εμοι ύπο- eo 

δήματα. 
aifer aquam manibus. ένεγκε υδιυρ 

πρόε χεΐραε. 
concha, κόγχη, 
manus sordidae sunt, χεϊρεε ρυπα- 

ραί ειειν. 
sordes, ρύποε. 

lutum, πηλόε. βδ 

sapon, εάπων. 
imctum, λίποε. 
lauo, νίπτω, 
iam laui ήδη ένιψάμην 
meas manus, et faciem. τάε εμάε 70 

χεΐραε, και τήν όψιν. 
tergeo, καταμάεεω. 
adhuc ηοη tersi, άκμήν ου κατε- 

μαΗα. HERMENEVMATA STEPHANI 377 

procedo foras de cubiculo. προερ- muta mibi, άλλαΕόν μοι. 

χομαι έ'Ηω εκ του κοιτώνοα. scribe, γράψον. 

uenio, έρχομαι. scribo, γράφω. 

uado in scolam. απέρχομαι etc την scriptura, γραφή. 

οχολήν. scriptor, γραφεύο. 40 

primum saluto magistriira. qui me litera, γράμμα, 

resalutauit. πρώτον άεπάίομαι literae, γράμματα. 

bibacKaXov. oc έμέ άντηεπάεατο. graecae, ελληνικά, 

.5 aue magister. χαίρε δώάεκαλε. latiuae, ρωμαϊκά. 

aue condiscipule. χαίρε ουμμαθητά. latine locutus est. ρωμαϊατϊ έλάλη€ε. 45 

discipuli, μαθηταί. syllabae, ουλλαβαί. 

condiscipiili, ευμμαθηταί. nomen, όνομα. 

locum mibi date, τόπον έμοι 5ότε. accepi, έ'λαβον, 

10 meum έμόν et reddidi και άπεδωκα 

scamnum, βάθρον, iterum πάλιν ^o 

scamellum, ύποπόδιον. uersus. ετίχουε. 

sella, δίφροε. postea υετερον 

deusa te. εύναγε εε. coepi ήρΗάμην 

15 illiic accedite. έκεΐ προεχωρεΐτε. legere. άναγινώεκειν. 

meus locus est. έμόε τόποε έετί. praeducere παραγράφειν όό 

egopraeoccupaui.έγώπpoκατελαβov. uescio: ουκ oiba* 

sedi, έκάθιεα. • tu mibi ευ έμοι 

sedeo, κάθημαι. praeduc, παράγραψον, 

20 disco, μανθάνω. quomodo scis ώε οι5αε. 

edisco, μελετώ. deleo, λειαίνω. go 

iam teneo meam lectionem, ήδη cera dura est. κηρόε εκληρόε έετι. 

κατέχω την έμήν άγάγνωειν. mollis debuit esse, άπαλόε ώφειλεν 

meus, έμόε. είναι. 

mibi, έμοί. tabula, 6έλτον. 

25 noster, ήμέτεροε. scribe γράψον 

nobis, ήμΐν. tu mibi ευ έμοι ^^ 

tuus, εόε. paginam. εελίδα. 

tibi, εοί. paginae multae. εελί5εε πολλαί. 

UOS, ύμεΐε. corrigiae, ιμάντεε. 

30 nos, ήμεΐε. grapbium, γραφείο ν. 

uestrum, ύμέτερον. iam didici, f\br\ έμαθον ''° 

uobis dico, ύμΐν λέγω. quod acceperam. δπερ ειλήφειν. 

iam possum reddere. ήδη δύναμαι rogaui παρεκάλεεα 

άποδοϋναι. ut me ώε έμέ 

reddo, άποδίδωμι. dimitteret άπολυεη 

■"55 reddidi, άπέδωκα. domum οίκον ''^ 378 HERMENEVMATA STEPHANI ad prandium eic ctpiCTOv. 

et ille και έκεΐνόα 

me dimisit. με άπελυαεν. 

ego illi εγώ εκείνον 
5 bene ualere εύριυετεϊν 

dixi. έ'φην. 

resalutauit me. άντηεπάεατό με. 

postquam έπει 

pranderam, ήριετήκειν, 
10 reuersus έπανελθών 

reddidi. άπεδωκα. 

puer meus, ό παΐε μου 

da milii boc μοι 

tabulam: δελτον 
15 et alii και άλλοι 

in ordiue εν τάΗει 

reddunt άποδώοΰειν 

ad distinctiim: κατά διαοτολήν 

et ego και εγώ 
20 traiiseo διέρχομαι 

lectionem. άνάγνωοιν. 

in balneum eundum. εκ βαλανεΐον 
ιτεον. 

erat enim. ην γάρ. 

tunc accedo, τότε προεε'ρχομαι, 
25 et iussi και έκελευεα 

tolli άρθήναι 

sabana: εαβάνια* 

et secutus sum. και ήκολούθηεα. 

tunc cucurri τότε έδραμον 
30 iam ueuientibus ήδη έρχομενοιε 

ad balneum, ειε βαλανεΐον. 

quos salutaui, ouc ήεπαεάμην. 

quibus dixi ok έ'φην 

singillatim, κατά ενα, 
35 et simul, και όμοΟ, 

bene tibi sit, καλώε coi γένοιτο. 

bene laua, καλώε λοΟεαι. 

bene cena, εύδείπνει. 

saluum cenasse, εύδειπνηκέναι. 
10 si non periurus, ει ου έπίορκοο, iura mihi. ώμοεον μοι. 

et ego και έγώ 

iuraui ώμοεα 

simpliciter: άπλουετάτωε* 

et non και ουκ 45 

periuraui: έπιώρκηεα* 

per deum νή τον θεόν 

optimum, κύδιετον, 

maximum: πληθυντικόν. 

sic milii ούτωε έμοι 5ο 

deus propitius. ό θεόε ϊλειυε. 

per salutem νή τήν εωτηρίαν 

cuiuslibet: ούδήποτε" 

quod periurus δτι έπίορκοο 

in hoc εν τούτω 55 

Sacramento τώ δρκω 

ηοη inueniar. ούχ εύρεθήεομαι. 

tunc milii τότε έμοι 

credidit. έπίετευεεν. 

reuersis nobis rogaui έπανελθόντων eo 

ημών ήΗίωεα 
miscere. κεράεαι. 
misce milii, κέραεόν μοι. 
misceo, κιρνώ" 
calidum, θερμόν. 

tepidum, χλιαρόν. 65 

frigidum, ψυχρόν. 
recens, νεαρόν. 
feruens, ίεετόν. 
temperatum, ευκρατον. 
uinum, oTvov. 70 

merum, άκρατον. 
aquatum, ύδαρέε. 
conditum, άρτυτόν. 
absinthium, άψίνθινον. 
rosatum. ρόδινον. 75 

postquam μετά τό 
biberam, πιεϊν με, 
mensa anteponatur. τράπεία έμ- 

προεθεν τιθέεθαι. 
discubitio. άνάκλιειε. HERMENEVMATA STEPHANI 379 stratum, cipuuTOv, 

deorsum, χαμαί, 

liumiliter. ταπεινώο 

torale, περίκλιτρον. 
δ mappam, μάκτρον. 

mautile aiUatum nobis est. έπιτρα- 
πέΐιον προοηνεχθη ήμΐν. 

ferculum, περιφόρημα. 

tliscum, bicKOC. 

lances, μαίονόμοι. 
10 acitabulum, οΕυβάφιον. 

scutella, αλχαριον. 

lias, CKeOoc. 

cochliarium, κοχλιάριον. 

legiilam, μύςτρον. 
15 cultellum, μαχαίριον. 

radix, ράφανοα. 

lupini, θερμια. 

fasilia, λοβοί. 

uua, οταφυλή. 
20 uua passa, εταφυλία. 

nuclei, ςτρόβιλοι. 

perum, άπιον. 

iiuces, κάρυα. 

cardus, Kuvapac. 
25 liquamen, γάροε. 

oleum, έ'λαιον. 

oliuae, έλαϊαι. 

sapa, εψημα. 

acetum, oHoc. 
30 liolus, λάχανον. 

maluae, μολόχια. 

porri, πράεα. 

caules, κράμβαι. 

liolus marinus, θαλαοαοκράμβη. 
35 cucurbita, κολοκύνθη. 

cucumeres, είκυεα. 

frustum, τε'μαχο€. 

frustellum, τεμάχιον. 

bubulum, βόϊνον. 
10 porcinum, χοίρειον. uitulinum, μόεχειον. 
ceruinum, έλάφειον. 
attagina, άτταγάο. 
rusticula, opvic αγρία, 
gallus, άλεκτυυρ. 
gallina, opvic. 
pullulus, νεοεεόε. 
piscis, ιχθύε. 
salsum, τάριχοα. 
sarda, πηλαμία. 
sardinae, θρίεεαι, 
ofella, ψειλοπλευριον. 
lucanicae, άλλάντια. 
missisulae, μιετύλλη. 
turdus, κίχλα. 
merulus, κόεουφοο. 
patella, λοπάε. 
olla, χύτρα, 
caccabus, πάνθεψκ. 
mortarium, θυία. 
pistillus, άλατρίβανοο. 
tripedem, πυρίετατον. 
cucuma, θερμοφόρον. 
modius, χοΐνιΕ. 
sextarius, Ηεετηε. 
congis, χοΰε. 

colloq • Π. όμιλ • β'. 

lege bene, άνάγνιυθι καλώε. 

hodie quid εήμερον τί 

fecisti? έποίηεαε; 

surrexi ήγερθην 

mane πρωΐ 

expergefactus: έΗυπνιεθείε' 

et uocaui και έκάλεεα 

puerum. παΐ5α. 

iussi aperire έκελευεα άνοιΕαι 

fenestram. την θυρίδα. 

aperuit cito: ηνοιΕεν ταχεωε. 

eleuatus έγερθειε 

adsidi έκάθιεα 60 65 70 75 380 HERMENEVMATA STEPHANI supra sponda lecti: em του ένηλά- 
του Tf\c κλίνηα. 

poposci ήτηαα 

calciamenta υποδήματα 

et ocreas, και περικνημΐδαο. 
5 erat euim ην γαρ 

frigiis. ψύχοα. 

calciatus ergo ύποδεθειο οΰν 

accepi linteum. έ'λαβον ώμόλινον. 

porrectum est έπεδόθη 
10 mundum. καθαρόν. 

allata est προοηνεχθη 

aqua ϋδωρ 

ad faciem πρόο την όψιν 

in orciolum. eic όρνόλην. 
15 cuius superfusu φ έπιχυθειε 

primum πρώτον 

manus, xeipac, 

deinde ad εΤτα κατά 

faciem: την όψιν* 
20 et OS clausi. και το ετόμα έ'κλεκα. 

dentes fricui όδόνταα έτριψα 

et gingiuas. και ούλα. 

expui έ^επτυοα 

inutilia τα αχρηετα 
2δ sicut superueniebant, ujc τίνα επιήρ- 
χοντο, 

et emunxi me. και έΗεμυΗάμην. 

liaec omnia ταύτα πάντα 

eifusa sunt. εΕεχύθηοαν. 

tersi mauus, έΕεμαΗα τάε χεΐραε, 
30 deinde έπειτα 

et brachia, και τούο βραχίοναε 

et faciem: και την όψιν* 

ut muudus ϊνα καθαρόε 

procedam. προέλθω. 
35 sic enim οϋτωε γαρ 

decet puerum πρέπει παΐδα 

ingenuum ελεύθερον 

discere. μαθεΐν. 

posthaec μετά ταύτα grafium γραφεΐον 40 

requisiui, έπεζήτηεά, 

et memljranum. και εωμάτιον. 

et haec tradidi και ταύτα παρ- 

έδωκα 
meo puero. εμώ παιδί, 
paratus ergo έτοιμαεθειε ούν ί5 

in oimiia, ειε πάντα, 
processi προήλθον 
bono auspicio, καλτ) κληδόνι, 
sequeiite me άκολουθοΰντόε μοι 
paedagogo παιδαγωγού 5ο 

recte όρθώε 

per porticum διά τήε ετοάε 
quae ducebat ήτιε ήγεν 
ad scholam. ειε την εχολήν. 
sicubi εϊτινέε 55 

milii noti μοι γνωετοι 
occurrerunt, ύπήντηεαν, 
salutaui eos: ήεπαεάμην αύτούε* 
et illi me resalutauerunt και εκείνοι 

έμέ άντηεπάεαντο. 
ut ergo ueni ω ε δη ΓΪλθον 60 

ad scalam, πρόε την κλίμακα, 
ascendi per άνέβην διά 
gradus τών βαθμών 
otio, ut άτρέμα, ώε 
oportebat, έ'όει. 65 

et in proscolio deposui birrum: και 

εν τω προεχολίω άπέθηκα βιρριον. 
et demuuxi και κατέψηΕα 
capillos. τρίχαε. 

et sic eleuato και ούτωε ήρμένω 
centrone κέντρωνι ^ο 

introiui, είεήλθον 
et primum και πρώτον 
salutaui ήεπαεάμην 
praeceptores, καθηγητάε, 
condiscipulos. ευμμαθητάε. 75 

etenim inde και γάρ εκείθεν 
proficere προκόπτειν HERMENEVMATA STEPHANI 381 non subtrahant. μη ύφελκυυοιν. 

scripsi ergo έγραψα ούν 

meum nomen: εμόν δνομα* 

et ita steti; και outuuc έοτάθην, 
5 donee antecedentes euuc oi προά- 
Yoviec 

reddiderunt, άπεδωκαν. 

et adtendi και προαεαχον 

pronuntiationes ύπoκpίceιc 

praeceptoris, καθηγητού, 
10 et condiscipuli. και αυμμαθητου. 

etenim inde και γαρ εκείθεν 

proficimus προκόπτομεν, 

atteiidentes, προαέχοντεο 

aliis, aXXoic, 
15 siquid ipsi εϊτι auTOic 

mouuutur. δεικνύοιτο. 

audacia hinc τόλμη έ'νθεν 

fit, et γίνεται, και 

profectus. προκοπή. 
20 ut ergo wc bri 

meo loco τώ εμώ τόπψ 

accessi, προαήλθον, 

sedi, έκάθιοα, 

protuli manum dextram, προήνεγκα 
χείρα δεΗιάν, 
2.-. sinistram άριατεράν 

perpressi ύπεετειλα 

ad uestimenta. πpόc τα ιμάτια. 

et sic και οϋτωο 

cepi ήρΗάμην 
30 reddere άποδοΟναι 

quomodo καθώο 

acceperam ειλήφειν 

ediscenda. άναλήμματα. 

uersus οτίχουο 
:;δ ad numerum πρόα αριθμόν 

et distinctum και οτιγμόν 

et casulam, και ύποετεγην, 

cum aspiratione μετά προεπνευεευυο 

ubi oportebat: δπου ευνεφερε" et inetafrasiu και μετάφραειν 4ο 

dum reddo εν δεψ άποδίδυυμι 

ad praeceptorem υπό του καθη- 
γητού, 

ut et uocem ϊνα και φωνήν 

praepararem έτοιμαεοίμην 

propriam. έγγυτεραν. 45 

accessi, προεήλθον, 

et posita και ύποτεθείεηε 

manu tabulam χειρόε δελτον 

reddidi άπεδωκα 

memoria μνήμη ^ο 

subscriptionem ύπογραφήν 

eorum ubi αυτών δπου 

egeram. έ'πραΕα. 

post haec μετά ταύτα 

dimissus άπολυθειο 55 

consedi ευνεκάθιοα 

meo loco, εμώ τόπψ. 

librum accepi, βιβλίον έλαβον, 

scripsi έγραψα 

cotidiana. καθημερινά. co 

interrogaui, έπερώτηεα, 

et emendatus, και όιορθωθειε 

legi άνέγνωκα 

lectionem άνάγνωοιν 

meam: την έμήν c^• 

quam mibi ην εμοι 

exposuit έΗεθετο 

diligenter, έπιμελώε, 

donee intelligerem ευυε νοήεαιμι 

et personas, και πρόεωπα, 7ο 

et sensum, και διάνο ιαν 

uerborum ρημάτων 

autoris: τού ποιητοΰ" 

deinde ab εΤτα από 

oculo citatim ignotum et quod rare 75 
legitur. του οφθαλμού ταχεωε 
άγνωτον και δ επανίωε άναγινώ- 
εκεται. 

haec acta sunt ταύτα έπράχθη 382 HERMENEVMATA STEPHANI per singulos, καθ' eva, 

et uniuersos, και πάνταο, 

iuxta uuius cuiusque καθ' evoc 
eKOCTOu 

uires et δυνάμεΐ€ και 
5 profectum, προκοπήν, 

et tempora, και καιρουο, 

et aetatem και ήλικίαν 

condiscipulorum. €υμμαθητών. 

smit enim eici γαρ 
10 et naturae και 9Uceic 

uariae ποικίλαι 

studentimn, φιλοπονούντυυν 

et difficiles και bucxepeic 

uoluntates θελήαεια 
15 ad laborem upoc κόπον 

literaruin. γραμμάτων. 

iu quibus ev ok 

quiim multum ore ττολύ 

proficias, προκόπτειο, 
20 plus superest πλέον λείπει 

ut ad summum ϊνα έπ' ακραν 

uenias 1\Qy}c 

profectum. προκοπήν. 

alii ergo άλλοι ουν 
25 nomina, ονόματα, 

alii uersus άλλοι ατίχουο 

recitaueruiit, άνηγόρευεαν, 

quomodo καθώο 

soliti sunt, ειώθαοιν. 
30 scribere, γράφειν. 

syllabae, ουλλαβαί. 

surrexermit, ήγερθηοαν, 

et steterunt και έοτάθηοαν 

ad titulum. πρόα τον πίνακα. 
35 iara perito reliqui pariter respon- 
debant quaeeunque ήδη έμπείρψ 
οι λοιποί όμου άπεκρίνοντο oca 

ad incipientes πρόο τούα άρχο- 
με'νουα 

praebita sunt κατελε'χθη eis, αυτοΐο, 

et uecessaria, και τα χρήίοτα, 

et numeros, και άριθμούα, 4ο 

digitus δακτύλουο 

et calculos, και ψήφουο. 

haec dum ταΟτα εν δεψ 

reddo, αποδίδομαι, 

ei agebant. ο\5τοι έ'πραττον. 4δ 

reliqui autem οι λοιποί δε 

expositionibus έΗηγήοεαιν 

uacabant ηύκαίρουν 

per duas κατά δύο 

classes, τάEειc, 5ο 

tardiores βραδύτεροι 

et uelociores και ταχύτεροι, 

et interrogationibus. και έπερωτή- 

οεειν. 
nominum casus quinque: ονομάτων 

πτώοειε πέντε* 
nominatiuus, όνομαοτικόσ, 55 

genitiuus, γεγεννημενοο, 
datiuus, δοτικόο, 
accusatiuus, αιτιατικόο, 
uocatiuus, κλητικόο, 
ablatiuus. άφαιρετικόο. βο 

nomini ονόματι 
detur δοθήτω 
uumerus, άριθμόα, 
unalis, ένικόσ, 

uno: ένί. 65 

dualis, δυϊκόο, 
pluralis. πληθυντικόα. 
quod uerbum, ποιον ρήμα, 
quot et personae sint: πόοα και 

πρΟ€ωπά ειαί* 
dicis, secundae: λεγεια, δευτε'ρου* 7ο 
dicit, tertiae. λέγει, τρίτου, 
quis dicat. τία λεγη. 
quis, cuius, τ'κ, τίνοα. 
filius sit eorum moc εϊη τούτων 
quos legimus ouc άναγινώοκομεν 75 HERMENEVMATA STEPHANI 383 antiques άρχαίουο 
apud Homerum, παρά Όμήρψ, 
et maximos και μεγίατουο 
reges, paciXeic^ 
δ et duces και ήγεμόναο 
Graecorum, Ελλήνων, 
et prudeutes, και φρονίμουο, 
iuuenes veouc 
et seues. και γερονταο. 

10 qui iniuriam oi'tivec ϋβριν 
unius ciuis evoc πολίτου 
sui ibiou 

omnium communio πάνκοινον 
iudicantes, κρίναντεο, 

15 uno animo, όμόψυχοι, 
destinati έντετευγμενοι 
aut perire ή άπολε€θαι 
aut punire ή κολάςαι 
Alexandrum, Άλε'Ηανδρον, 

20 qui a Troia ocTic από Tpoiac 
nauibus uauigans ναυαν πλεύοαο 
in Graeciam, eic Ελλάδα, 
et hospitatus και ^ενιεθεΐ€ 
in regno Menelai εν βαοιλεία Με- 
νελάου 

25 in Lacedaemonem, ειο Λακεδαίμονα, 
oblitus έπιλαθόμενοα 
benefactorum ευεργετημάτων 
et hospitalitatis, και Ηενίαο, 
et omnis humanitatis, και πάεηο 
φιλανθρωπίαο, 

30 tanquara barbarus ώο pappapoc 
et imprudens, και άφρων, 
rapuit Helenam ήρπαοεν Έλε'νην 
uxorem Menelai, άλοχον Μενελάου, 
et transduxit και διεκόμιεεν 

35 in Troiam, e\c Τρωάδα, 
region em χώραν 
Troianorura, των Τρώων, 
quorum ων 
regnabat έβααλευεν Priamus ΤΤρίαμοο ό 4o 

pater eius, πατήρ αυτοί). 

et urbem Ilion και πόλιν "Ιλιον 

festinanter έοπευομε'νωο 

cum exercitu μετά ατρατοΟ 

et nauibus και vauciv 45 

similiter όμοίωο 

copiosis, quae πολλαΐο, αΐτινεο 

ceperunt κεχωρήκαειν 

populum τον δχλον 

ex multis εκ πολλών 5o 

adunatum, ήθροιαμένον, 

siue insularum ήτοι νήεων 

incolas, regi ένοίκουο, βαειλεϊ 

Agameimioni Άγαμεμνονι 

subditi, ύποτεταγμενοι, 55 

cum multis μετά πολλών 

ducibus, ηγεμόνων, 

quorum ών 

et uirtutes και tolc δυνάμειο 

miraraur, θαυμάίομεν, co 

et sapientiam και φρόνηειν 

laudamus, έπαινουμεν , 

nauigauerunt έ'πλευοαν - 

ad Troiam exc Τρωάδα. 

ibique multa δπου uv πλεΐετα 65 

et digna και άΕια 

memoria μνήμηα 

peregerunt, διετε'λεcαv, 

annis nouem ετεοιν έννεα 

pugnantes μαχόμενοι 7o 

iiduersus καταεναντι 

Troianos: τών Τρώων 

decimo autem δακάτψ δε έ'τει 

urbem eorum πόλιν αυτών 

expugnauerunt, έπόρθηεαν, 75 

uniuersis interfectis eminentibus 

απάντων άνηρημε'νων άνυπερε- 

χόντων 
praeter Aeneam, χωρίο Αινείου, 
qui fugatus, δετια διαφυγών 384 HERMENEVMATA STEPHANI 

in Italiam, eic Ίταλίαν, siones. Νικιαρίου έρωτήςεκ και 

dux fuit imperii Romanis: apxiiTOC ttKOKpiceic. 

εγενετρ τήο έπιτάΗεωε Τωμαίοιο" quid auima? τί ψυχή; 
et sic και outuuc quod mouetur. το κινούμενον. 

GraecireceperuntHeleuaiu. "Ελληνεο quid sine anima? τί άψυχον; 

άττελαβον Έλενην. quod non mouetur. το μη κινού- 

5 ex liis multi et eminentes εκ τού- μενον. 

των πολλοί και έΕε'χοντεο quid commune? τί κοινόν; 35 

uirtute et geuere, δυνάμει και τώ uita. ίαιή. 

γένει, quid iuuidia? τί φθόνοο; 

in bello ceciderunt. εν πολεμώ + + * + + + 

έ'πεεαν. 
et postea dum reuertuntur, και Carfilidis Καρφιλιδοο 

ϋοτερον εν δςω ύποετρεφουειν, interrogationes et έπεpωτήcειc και 
in mari tempestatibus εν θαλάεεη responsa. άποκρίοειο. 40 

χειμώcιv quid deus? τί Θε0€; 

10 perierunt, et desperatione animi. naturalis uisus. αυτογενήα θεαειε. 

άπώλοντο, και άνελπιετία ψυχήε. quid orbis? τί κόεμοε; 
in his dum exercemur, εν τούτοιε insatiabilis άχόρταετον 

oijv γυμναίόμεθα, capacitas. χώρημα. * 45 

et aliis uariis: και άλλοιε ποικίλοιε" quid oceanus? τί ώκεανόο; 
et pertinentibus και μελλόντων naturalis circuitus. φυεικόο περί- 
aduenit bora, έπήλθεν ώρα. δρομοο. 

ΐδ sumptis ergo ληφθειεών ούν quid dies? τί ήμ^ρα; 

pugillaribus πινακίδων initium cotidianum. αρχή καθημε- 

scripsi έγραψα ρινή. 

de oratione εκ λόγου quid terra? τί γη; 5ο 

Demostbenis, Δημοεθενουε, fructuum mater, καρπών μήτηρ. 

20 dictante έπαγορεύοντοε quid bomo? τί άνθρωποε; 

praeceptore καθηγητού minimi temporis fantasia, όλιγοχρό- 

quod sufficiebat, δ έπήρκει, νιον φάνταεμα. 

et bora permittebat: και ώρα έπε- quid amicus? τί φίλοε; 

τρεπεν ■ incomparabilis res. άνενκριτον κτήμα. 55 

distinxi ut έετι2α ώε quid diuitiae? τί πλοΟτοε; 

25 oportebat έ'δει cotidiana καθημερινή 

recitantes άναγορεύονταε potestas. έΗουεία. 

primum, et πρώτον, και quid dicta? τί λεγόμενα; 

ipse recitaui αύτόε άνηγόρευεα caecitas. τύφλωειε. co 

solus, μόνοε. quid auctoritas? τί πρόεταγμα; 

inopia. ένδεια. 
30 Niciarii interrogationes et respon- cjuid diues? τί πλούειοε; I HERMENEVMATA STEPHANI 385 tabula derisoria. cavic καταγΕλαοτή. 

quid uauta? τί ναυτηο; 

fluctuum comes, κυμάτων exaipoc. 

quid gladiator? τί μovoμάχoc; 
5 fati querela, τύχηο αιτίαμα. 

quid mulier? τί γυνή; 

domesticum nundinum. οικεΐον άγο- 
ραιον. 

quid inuidia? τί φθόνοα; 

exuperantia. υπεροχή. 
10 quid parentes? τί yoveic; 

semen, οπερμα. 

quid maturum? τί ώριμο ν; 

tempestiuitas. χείμαοια. 

quid certum? τί άκριβεε; 
15 ueritas. αλήθεια. 

quid totum? τί δλον; 

crimen, διαβολή. 

quid odiosum? τί μιοητόν; 

mendatium. ψεΟδοο, 
20 quid felicitas? τί ευτυχία; 

tempus. Kaipoc. 

quid inuocentia? τί άθώον; 

bona cogitatio. καλόν ενθύμημα. 

quid lex? τί νόμοε; 
25 necessitas. ανάγκη. 

quid quietum? τί επιείκεια; 

pax. ειρήνη. 

quid amicitia? τί φιλία; 

beniuolentia. καλοκαγαθία. 
30 quid inimicitia? τί έχθρία; 

inuidia. φθόνοο. 

quid dies festus? τί ήμερα εορτή; 

causa, πράγμα. 

quid mors? τί θάνατοο; 
35 solutio. διάλυακ. 

quid medicina? τί Ιατρική; 

commoditas. εύχρηοία. 

quid fidele? τί πιοτό ν; 

terra, γη. 
40 quid infidele? τί απιοτον; 

Corp. gloss, lat. torn. III. mare, θάλαεοα. 

quid auidum? τί άπληετον; 

lucrum, κερδοε. 

quid commune? τί κοινόν; 

lux. φώε. 45 

quid sine socio? τί άκοινώνητον; 

regnum. βαειλεία. 

quid pulchritudo? τί κάλλοε; 

naturalis pictura. φυεική Ιωγραφία. 

quid uox? τί φωνή; 5o 

spiritus. πνεύμα. 

quid uirtus? τί δύναμιε; 

gloriosum nomeu. έ'νδοΕον όνομα. 

quid piscator? τί άλιεύε; 

piscium speculator, ιχθύων cko- 55 

πευτήε. 
quid sol? τί ήλιοε; 
caelestis oculus. ούράνιοε όφθαλμόε. 

responsa sapientum. άποκρίεειε φρο- 
νίμων. 

primum interrogauit, utrum ei uide- 
retur plures esse uiuos aut mor- 
tuos. πρώτον έπηρώτι^οεν ώε αύτώ 
δόΗειε, πλεοναε είναι τούε Ζ;ών- 
ταε ή άποθνήεκονταε. 

is dixit uiuos. ούτοε ειπεν Ιων- go 
ταε. 

necesse enim qui sunt, plures esse 
quam qui noii sunt, ανάγκη γάρ 
έετιν τούε δνταε πλείοναε εΤναι 
τών μη όντων. 

secundo interrogauit, δεύτερον έπη- 
ρώτηεεν, 

utrum maior esset terra πότερον 
μείζων εϊη, γη 

aut mare, ή θάλαεεα. 

is dixit, terra, ό be ειπεν, γη. C5 

nam et mare super terram est. 
και γάρ ή θάλαεεα έπι τήε γήε 
έετιν. 

25 386 HERMENEVMATA STEPHANI 

tertio interrogauit, quod monstru- is dixit, uita: ouxoc emev, 2ιυή. 

osius esse uideretur bestiarum. nono interrogauit, usque quamdiu 

τω τρίτψ επηρώτηοεν, τί τερα- bona est uita? εννάτψ επηρώ- 

TUjbecTepov boKei eivai των θη- τη«ν, εωο πότε καλή έοτιν ή 

ρίων. Ζ;ωή; 

is dixit, quod nemo scit. ό be is dixit, donee arbitreutur utilius i5 

emev, δ oubeic έπί€ταται. esse, ούτοα emev, εωα αν λογί- 

quarto interrogauit, τω τετάρτψ οωνται χρήοιμον eivai. 

έπηρώτηαεν, 

quare pugnare consiliarentur. bia praecepta in Delphis ab Apolline in 

τί μάχεοθαι ουνβουλεύοιεν. columna seripta sunt seeusdeum: 

5 is dixit, ut bene uiuant aut forti- παραγγέλματα ev Δελφοΐο παρά 

ter moriantur. οΰτοο ειπεν, ϊνα τοΰ Άπόλλωνοο επι του €τύλου 

καλώο Σώοοιεν ή icxupAc άποθνή- γεγραμμενα eiciv πληαίον του 

CKOiev. θεοΟ" 

quinto interrogauit, qui primus deum cole, θεόν οε'βου. 

natus est, nox aut dies? τω parentes reuerere. γονεΐο €ε'βου. 

πε'μπτω ήρώτηεεν, τίς πρώτοα lauda bona, επαίνου τα καλά, 

έγεννήθη, νύΗ ή ήμερα; philosophus esto. φιλόεοφοο κθι. 20 

is dixit noetem unam ante diem, inuidias amoue. φθόνου άπε'χου. 

ό be εϊπεν νύκτα μίαν πρότερον nubere cogita. γαμεΐν βουλεύου. 

ήμεραν. badimonium fuge. έγγύην φεΟγε. 

sexto interrogauit, quid aliquis cognosce te. γνώθι οεαυτόν. 

faciendo dulcis fiat? τω εκτω turpia fuge. αίεχρά φεΟγε 25 

ήρώτηεεν, τί αν τιε ποιών γλυ- testare iusta. μάρτυρε τα biKaia. 

κύο γίνεται; industriam praesta. φιλοπονίαν πάρ- 
is dixit, quod non possit alius εχε. 

homo facere. ούτοο εΤπεν, δ ου damnum caue. ζημίαν φείboυ. 

bύvαται άλλοα άνθρωποο ποιεϊν. lucrum tene. κε'pboc κράτει. 

10 septimo interrogauit, quid aliquis morere propterea. Θάνου bi' αυτά. so 

faciendo bonus fiat? τω έβbόμω dolum metue. τα bόλια φόβου. 

ήρώτηεεν, τί αν τκ ποιών άγαθόε famam bonam liabe. φήμην καλήν 

και καλόα γίνοιτο; έ'χε. 

is dixit, qui quum potens est, ne- fortuuam puta. τύχην νόμι2!ε. 

mini metuendus sit. ουτοε εΤπεν, contentiouem odi.φιλoveικίαv φεύγε. 

ει ό bυvατόc ων oύbεvι φοβερόα filiis impera. τε'κνοιε έπίταεοε. 35 

εϊη. multitudini place, όχληρία άρεεκε. 

octauo interrogauit, utrum esset nemiuem contemne. oυbεvόc κατα- 

firmius, mors aut uita. τω όγbόω φρόνει. 

έπηρώτηοεν, πότερόνέετινοτερεώ- legibus pare. νόμοΐ€ πίθου. 

τερον, θάνατοε ή ίωή. uide futura. βλέπε τα μέλλοντα. HERMENEVMATA STEPHANI 387 

minare nemini. άπείλει μηδενί. postea congiarium μετά ταύτα την 

fidem praesta. πίοτιν φύλαοοε. enibociv 

praesentem accusa. παρόντα κατή- suum petebat: αύτου ήτεΐτο" 

■fopei. Hadrianus dixit, 'Abpmvoc ειπεν, 

uitae tuae curam age. του βίου quid qiieris liominem τί ίητεΐε 3o 

coO φροντίδα ποιου. ανθρωπον 

5 impera tibi. επίταοεε εαυτώ. perdere de quo άπολε'εαι έΗ ου 

similibus tibi ainicis utere. όμοίοιε iam uindicatus es ήδη έΗεδικήθηε, 

εεαυτώ φίλοιε χρω. impudeus? άναιδήε; 

senectutem specta. γήραε έκδεχου. peteute quodam αιτουντόε τινοε 

utilia para, χρήειμα ετοίμαζε. de filio suo περί ιδίου υιού 35 

supplica ad quod habes. θυείαίε quod se negligeret δτι αυτόν ήμε- 

καθιυε έ'χειε. λει 

* * * άεθενοΰντα 

10 Hadriaui sententiae. 'Αδριανού άπο- et pauperem, και πενόμενον, 

φάεειε. in quern omiiem substantiain εΐε 
peteute quodam αιτουντόε τινοε δν πάεαν την ούείαν 

ut militaret, ϊνα ετρατεύεη, suam consumserat: αύτοΰ δεδα- 4ο 
Hadrianus dixit, Άδριανόε εΐπεν πανήκεΓ 

ubi uis militare? που θελειε ετρα- Hadrianus iuueui Άδριανόε τω νε- 

τευεαι; ανίεκω 

15 illo dicente, εκείνου λεγοντοε, dixit, tuere εΤπεν, φύλαεεε 

in praetorio: είε το πραιτώριον patrem tuum: τον πατερά εου" 

Hadrianus interrogauit Άδριανόε (ideo enim te genuit). (δια τοΰτο 

έΗήταεεν γάρ εε έγεννηεεν) 

interim in urbana militia: εν τόεω et cura ue iterum και φρόντιεον 45 

εν τη πολιτική ετρατεία' μη πάλιν 

et si bonus miles fueris, και εάν de te queratur. περί εοΰ μέμψηται. 

καλόε ετρατιώτηε γένη, codicillos quidam κοδικίλλουε τιε 

20 tertio stipendio τρίτω βαθμω Hadriano porrexit, Άδριανω έπέδω- 
poteris in praetorium transcendere. κεν, 

δυνήεη ειε πραιτώριον μετά- per quos dieebat δι' ων έ'φαεκεν 

βήναι. plures esse πλείοναε εΤναι so 

per libellum διά βιβλιδίου feneratores qui iniquas δανειετάε 
postulante quodam άΗιοϋντόε τινοε οιτινεε άδίκουε 

ut libertum suum ϊνα άπελεύθερον usuras exigebant, τόκουε άπητουν, 

αύτοΟ in quibus quosdam εν οίε τιναε 

25 puuiret, qui ante tempus κολάεη, in denarios ειε δηνάρια 

δε προ χρόνου mille continue χίλια έΗαυτηε 55 

in latumias damnatus, είε λιθοτο- dierum centum et ήμερων εκατόν 

μίαε καταδεδικαετόε, και 

25* 388 HERMENEVMATA STEPHANl 

extriusecus παρεκτόο sine uideam commentarios: acpec 

centesimas accipere, εκατοοτάα λα- δψωμαι τά υπομνήματα' 

βεΐν, tu autem cura redire ad me. cu 

et eadem pecmiia και τά αυτά be φρόντιοον έπανελθ6Ϊν πρόο 

χρήματα έμε. 

rursiis foenerare: πάλιν haveilew dicente quodam λέγοντος τινοα so 

δ Hadrianus dixit, 'Abpiavoc ειπεν, se circimuentum esse a suis liber- 

eminentissimus εΗοχώτατοα tis, εαυτόν περιγεγράφθαι υπό 

uir, praefectus meus, άνήρ, έ'παρχοα ibiuuv άπελευθερυυν, 

έμόε, et habere suas tabernas και έ'χειν 

de hoc iudicabit, περί τούτου ebi- I'bia έργαετήρια 

καεεν, iu quibus ipsi negotiantur εν ok 

et reuuntiabit και απαγγέλλει αυτοί πραγματεύονται 

10 mihi per libellum. μοι bia βιβλίου, de sua pecunia, εκ του ibiou χρή- 

dicente quodam λεγοντόο τινοα ματοε, 

esse sibi substantiam είναι αυτώ et nihil και μηbev ss 

περιουείαν ab illis accipere: από εκείνων λαμ- 

equestris dignitatis: ιππικήε aEiac* βάνειν 

sed quum equum publicum peteret, aduocatus ergo ό €υνήγορο€ οΰν 

αλλ' δτε ϊππον bημόcιov ήτεΐτο, libertorum respondit, άπελευθε'ρων 

1.5 praetermissum se esse, παραλε- άπεκρίθη, 

λεΐφθαι αυτόν multo tempore patrono πολλώ 

securum crimine bιαβoληv boυλια χρόνψ τψ πάτρωνι 

quod ipsi eoncitauerunt: ην αύτοι suo uuumquenque αυτοΟ ενα εκα- 4ο 

παρώΕυναν οτον 

qui equum petit publicum δετΐ€ prestitisse denarium, παρεοχηκε'ναι 

ϊππον αιτεί bημόcιov, bpαχμήv, 

emendatus esse debet: bιuupθωμe- et adhuc paratos esse και ετι 

voc είναι οφείλει* έτοίμουα εΤναι 

20 caetera autem τά bέ λοιπά praestare si illis παρε'χειν ει αύτοκ 

uitae tuae ipse probabis. τοΰ βίου permitteret: έπιτρέποΓ 

εου αύτόε boκιμάceιc. curate ne iterum φροντίεατε μη 45 

postulante quodam αίτουντόε tivoc πάλιν 

permitti sibi έπιτραπήναι αύτώ queratur: με'μψηται. 

patrem suum ab exilio reuocari: communem sensum habete. κοινόν 

τόν πάτερα αύτοΰ άπό έΗοριομοΟ νουν έχετε. 

άνακαλεεαεθαι " per libellum bia βιβλώίου 

25 a quo exiliatus est? ύπό τίνοο ii- dicente quodam λέγοντόα τινοα 

ώρκται; patrem suum πάτερα I'biov .50 

illo dicente, εκείνου λε'γοντοο, confiscatum esse, άποπεφιεκώθαι, 

a praefecto: ύπό έπαρχου" et sibi decuriam και αύτώ bεκάbα HERMENEVMATA STEPHANI 389 

ablatam esse άπηνεχθαι filii sui ablatum esse τοΟ ibiou 

et multa alia sui iuris: και άλλα ύιοΰ άφηρήςθαι 

πολλά του ibiou biKaiou" a nescio quo: ύπό tivoc 

quae quum peteret, άτι να άπαι- eumque filium αυτόν τε υιό ν 

τοΰντοο, suum esse, I'biov είναι, 

Hadrianus interrogauit, 'Abpiavoc et ad se pertiuere και πρόο αυτήν so 

ήρώτηοεν, άνήκειν 

5 quare non antea bia τί ου πρό- cougiarium: ττιν duibociv 

τερον uegauit alius, ήρνήεατο άλλοα. 

audisti praefectum ήκουααε τον respondit mulier, άπεκρίθη γυνή, 

έ'παρχον, latinam se fuisse, ρωμαϊκή ν αυτήν 

et de hoc questus es? και περί γεγενήεθαι, 

τούτου έμεμψω; et tabulas quidem και bελτoυc μεν as 

ipse tibi defuisti. αύτόε εαυτώ scriptas fuisse, γεγράφθαι, 

ύετερηεαι. nuptias uero γάμουε he 

Vrbico diceute Ύορβικοΰ λεγοντοε non fuisse. μή γεγονεναι. 
10 primitiuum manumittere πριμι- quum ergo non μή buvηθεvτoc ούν 

τίοβον έλευθερώεαι potuisset eum ostendere αυτόν 4o 

uolentem, uetitum esse θελοντα άπobεϊEαι 

κεκωλυεμενον είναι iilium suum υιόν I'biov 

matrem pupillae: μητέρα όρφανήε" esse de quo είναι περί ου 
(in fraudem enim είε abiKiav γάρ agebatur, cum non έπράττετο' 
pupillae hoc fieri, τήε όρφανίΐε οπότε μή 

τούτο γίνεεθαι. sit tuus filius, εϊη coc υιόε, 

15 esse enim είναι γάρ congiarium redde. την έπίbocιv is 

eum actorem, αυτόν πραγματευ- άπόboc. 

τήν Hadriano congiarium 'AbpiavoO 

et per eum και bia τούτου έπίboειv 

res administrari πράγματα bioi- dante, mulier bιbόvτoc, γυνή 

κεΐεθαι) quaedam exclamauit: τιε ε^εβόηεεν, 

Hadrianus inquisiuit 'Abpiavoc άνε- oro te domine bεoμαί cou κύριε 

ίήτηεεν imperator, ut αύτοκράτορ, ϊνα so 

20 persuaderi iudicibus πεΐεαι τούε iubeas de congiario κελεύεηε εκ 

κριτάε τήε έπώόεεωε 

non debere eum μή όφείλειν τούτον filii mei του υιού μου 
circa eam appellationem περί ταύ- aliquid mi dari, τι ποτέ μοι boθήvαι, 

την προεηγορίαν quando ipse έπεώή αύτόε 

manumitti. έλευθεροΰεθαι. me negligit. μου αμελεί. ss 

dicente quadam λεγούεηε τινόε et filius eius, και υιόε αύτήε, 
25 muliere, congiarium γυναικόε τήν ego, domine imperator, εγώ, κύριε 

έπίbocιv αύτοκράτορ, 390 HERMENEVMATA STEPHANI 

non agnosco ουκ έπιγινώοκω impiis animalibus άςεβών ίώων 

banc matrem. ταύτην μητέρα. impius homo: άεεβήα άνθρωπος- 

si tu hauc ει cu ταύτην et super plaustrum και έπι άμάΕηε 

matrem non μητέρα ουκ iunctum nigris έίευγμενηε μελανοΐς 

5 agnoscis, nee ego έπιγινώοκεκ, bubus deferretur βουαν κατενεχθη 2o 
ούτε εγώ in mare, ειο θάλαεεαν, 

te ciuem Romanum. εε πολίτην et proiiceretur και ριφθή 
'Ρωμαΐον. in profundum. ειε βαθύ. 

fuit lex quaedam έγένετο νόμοε tic ostendi enim έδειξα ουν 
liuiusmodi τοιούτου τοΰ τρόπου exemplum poenae, υπόδειγμα τι- 25 
omnibus hominibus, πάςιν άνθρώ- μωρίαε, 

ποιε nt magis timeant ϊνα μάλλον φο- 

10 ut qui parricidium δπυυε δετιε πα- βηθώειν 

τροκτόνιον tam nefarium οϋτυυε άνομον 

fecisset, publice πεποιήκει, δημοείωε opus operari. έργον έργάεαεθαι. 
in culeo missus ειε μολγόν πεμφθειε nunc ergo νΰν ούν 
consueretur cum ευνραφή μετά iusta facite. δίκαια ποιείτε. so 

uipera et cane έχίδνηε και κυνόε bonum enim καλόν γαρ 
15 et simia et gallo, και πιθήκου και exemplum omnibus υπόδειγμα πάειν 
άλέκτοροε, ostendetis. υποδείξετε. 1 HERMENEVMATA VARIA FRAGMENTVM BRVXELLENSE [90'] onesato emit 
biblion liber 
proton primus explicit periurano dec^lo 
5 uranus c^lum 

astere stell^ 

nefeli nubila 

nomencle nebula 

eudias serenum 
10 epiiie • felu • s bnblbum 

ombrus nimbus 

brocetas pluuia 

stalacmos stillicidium 

droscis ros 
15 stagones gitate 

chion nix 

pageto regelus 

psisto frigus 

astrapes coruscatio 
[90«] brone tonitruum 
21 cranus fulmen 

nix nox 

scorcia enelore 

obse sero 
25 proi mane 

emera dies 

fos lux 

theon deorum 
theos deus (Cod. Brux. 1828—1830 saec. X) 

chronos saturnus 
zeus iouis 
elios sol 
ares maris 
posidon neptunus 
efestos uulcanus 
eros cupido 
photos amor 
tlionisos liber pater 
ermes mercurius 
eracles erculus pan incipus 
iereus sacerdos 

tlieanon dearum 
tliea dea 
era iurno 
selen§ luna 
artimis diana 
afrodite uenus 
atliena minerua 
meterteor mater diii 
ge terra 
rea opis 
demtra ceras 
omonoea concordia 
leto latona 
enso bellona 
erynis furie 
faria isis 
muse camene 30 35 40 45 55 394 FEAGMENTVM BRVXELLENSE memaysine moneta 

diceosine iiistitie 

time honor 

ygia saius 
5 estia uesta 

uthicia felicitas 

tiche futurna 

elpes spes 

pronoea prouidentia 
10 prosefaire proserpina 

peinmelon demenbris 

antistopinon liumanis 

atropus homo 

mele menbra 
15 zosimus uitalis 

zoe uita 

psiche anima 

fone uox 

soma corpus 
20 cephale capud 

coriphe uertex 

cramon cabiua 

encefalus cerbellum 

ymen menbranum 
25 triches capilli 

dostri circmni 

flocamoe crines 

scollos cirrus 

metopon frons 
30 crotafe tempora 

cantoe ansoli 

ofries supercilia 

blefara palpebre 

obtahni oculi 
35 ocia auricul§ 

roton nasus 

gnatoe bucce 

siagonis mammille pogon barba 
chilg labia 
ala gingiue 
odones denies 
uraniscus platum 
grossa lingua 
cenion mentum 
stonet rostum 
sielcis saliua 
acicen ceruix 
tracelos coUum 
faruix gula 
broncus guttur 
catadis humerus 
bracionis brachia 
mies lacerti 
anconis cubiti 
chires manus 
dexico dextera 
ansera sinistra 
dactile digiti 
onites ungulas 
stetus pectus 
cardia cor 
masteo mamilla 
caster uenter 
omfalus umbiculus 
rotus dorsum 
rachis spinalis 
pleura lactus 
lagonis ilia 
sacmia lumbi 
nefroe renes 
cotele coxe 
pice natisbus 
proctus collus*) 
edocon ueretrum 
orcis testiculi 
meroe poplies 45 50 55 [9F] 
61 65 70 1) u pro i corr. FRAGMENTVM BRVXELLENSE 395 gonata gentia 

antingimia tibia 

scele crura 

astragoloe tali 
δ podes^) pedes 

neutra uerui 

iiebis ueue 

oyta ossa 

millos medulla 
10 estera stenta 

ema sanguis 

cole efeta 

ficar alipe 

epiplus omentem 
IS sarcos caro 

derma pellis 

perifilosimon dest dus 

redior orator 

anafonesis decliuatio 
20 anagnosis lectio 

exenesis narratio 

dialectos disputatio 

mitos subula 

aerrate auditoris 
25 scymmatice cum discpulis 

rema uerbum 

biblion bibe 

flentos titulus 

sticoe uersus 
30 dice causa 

crisis iudicium 

etactiotas demilitia 
parebule castra 
stratiote militis 
35 pezeo pedietis 
yppis aequites 
tozote saofittare gramatistes serarie 
sennofore significare 
eccetotarcus centurie 
egemon dux 
epareus praefectus") 
demarcus trionus 
detarcos decurio 
polecemus pugna 
irene pax 
erateuma exercitus 
temal egio 
spirin cohors 

peripoleus de ciuitate^) 
polls ciuitas 
etatis meneis conditus 
thicos murus 
pile porta 
andriautes stectae 
chononou tlioris orium 
belemon balneum 
ergaterim tabema 
benia tribunal 
ados uia 
agrapus symeta 
lorus mons 
biblion liber 
ret explicit 
inceps quartus 

ferianemum deuentis 
anemus uentus 
fisa sufflat 
borecos aquilo 
notlius auster 
lips africus 
eoros eurus 
speliotes subsolanus 
aparcias septemtrio 40 50 55 60 65 70 1) e 2»'0 corr. || 2) eorr. ex perfectus || 3) ciui corr. pro ceci || 396 FRAGMENTVM BRVXELLENSE zefiros fabonius 
chorus ulturnus 
nautilia jiauigatio 
limon portus 
5 neulia nauigilia 
cliimon tempestas 

eratlialassa mare 

galene tranquillum 

egialos litus 
10 cimata fluctus 

iiessos insula 

clididos unda 

ammos arena 

nais nauis 
15 marra longa 

alieutice piscatoria 

parassemon tutela 

tropis carina 

cope rem 
20 prime puppis 

ceras aiitemna 

dendrou ambron 

scenia foues 

armena uela 
25 diptera sigestinum 

anthlia sentina 

nautes natam 

epibates uector 

gomos onus 
30 octlie ripa 

optamus fluuius 

gysira pons 

perihiction depiscibus 
hicthis piscis 
35 labrax lupus 
ceriees bucini 
polipodes polipus 
enchelis ancilla 
trigle muli oniscus aselles 
sepea sepia 
gobios gobio 
leotis luligo 
crysofrux aurata 
cephalus capite 
codonox dentes 
carabo locusta 

perigeor deagriculatura 
cias cultura 
agros ager 
calibe causa 
yle silua 
asur lucus 
arure segetes 
stacis spica 
pirus frumentum 
sitos triticum 
eretbe ordeum 
pate lenticula 
erebinthus cicer 
meton papauer 
limon pratum 
chortos fenum 
desme mannu§ 
tbrigethos uindemia 
lenus torculare 
sitobolon granarium 
cepus ortum 
agroece rustici 
ergate operarii 
scasis fossores 
agele grex 
poemen pastor 
agrofox saltuarius 
cyleutes circiter 

peridendron dearboribus 
dendron arbor 
clados rami 40 45 55 60 70 75 FRAGMENTVM BRVXELLENSE 397 fiUa folia 

daiue laurus 

ussus edera 

pitis piuus 
δ peuce sappinus 

mursini myrta 

epidon pirum 

coccymela pruna 

carion nox • sau 
10 sice ficus 

melandris sorbus 

comaros uraimone 

psicos buxsus 

melon malum 
15 fexit palma 

patellea ulmus 

itea salice 

ampelus uinea 

clema uitis 
20 olea oliua 

calamus arundo 

sicamina mora 

egyros populum 

dris quercus 
2.'. primus ilixe 

periomeon deauibus^) 

oriieon auis 

aetos aquila 
[92^^] gypi uulturis 
30 paos paruos 

chen anser 

pelarigos ciconia 

ethira merulus 

melissa apis 
35 muia musea 

corax coruus 

coron coruula 

celidon erundo cicla turdus 
coyricus merulus 
strutiu passer 
nessa aiiatis 
peristera columba 
sisopigis mutacilla 
sparus sturnus 
tectis cicada 
orax coturuix 
aedon luscinia 
basiliscus gregariolus 
ierax acceptor 
sicallis fecetula 
calceagra gabia 
ittinus miluus 
cissa pica 

perilachanou deholeribus 
laclianon olus 
cambe culicule 
ormeiion cyma 
molocliia maluas 
seuelia betas 
cingile rapas 
bassadis napi 
colocenthe cucurbitas 
sicidia cucumeres 
thridacia lactucas 
serdes intiba 
maratlirou feiiiculum 
prassia porbi 
cmaras cardi 
edyosmon menta 
selenon apium 
pagenon ruta 

pericreton decame 
creas carone 
cereon porcina 45 60 1) i sup. scr. 398 FRAGMENTVM BRVXELLENSE calatlieuon lactantiiia 


peripotioii depotionibus 


probacion berbetina 


postotor potio 


arnior agnina 


oenos uinum 


egyor caprina 


paleos uetus 


5 eurifion ecliiia 


cletus mustiis 


boiuon bobaliua 


agroeton rusticus 


mosclioii uicliua 


epies bibisti 


elafion ceruma 


thermoii calidum 


chenion anrerina 


zeston feruentem 


10 siagrion aprina 


psicon frigidum 


amon crudum 


clyaron tepiduin 


epthon coctuin uel assum 


aglato merum 


eptimenon couditum 


ydarce aquatum 


gala lac 


cecrauinas temporatum 


15 tiros casiuor 


cyclyn dulcem 


ytliar sumen 


enclicazoui sucidum 


methar uulua 


mantama disce 


meli mel 


bibacion biber 


opos lasar 


apiton tertius 20 25 30 35 apertissime feliciter GLOSSARIYM LEIDENSE 

(Cod. Leid. Voss. fol. 26 saec. ΥΠΙ/ΙΧ) [36^^] incipiunt interpretationes latiiig lioc 
est bermineomata grec^ 
abinitio apoarches 
abalfalittera apoalfagrammatos 
aprimolibro apoprotubiblios 
5 audi acuson 
audio acuo 
audisti ecuses 
audite acusate 
audiuimus ecusameu 
10 audiuut acuusin 
audierunt ecusan 
abscondi chrybeni^) 
absconsum chrypton 
aue cbere augusta steui 
anima psyxe 
auruin chryson 
aborieiite apoanatolon 
amio etei 
aqua ydor 
aperi anyxou 
aperio auygo 
aperis anygis 
aperimus anygomen 
aperit auygi 
aperiuut anygusin 
apertumest enyctae 
adiuua boetheson 
adiuuo boetho 15 20 25 1) έκρύβην adscr. manus recens || aLOSSARlVM LEIDENSE 399 adiuuate boethesate 

adiuuamus boethumen 

adiuuauimus eboethesameu 

adiuuauerunt eboethesan 
5 adiutor boetlios 

angulos cronia 

agita elason 

agito elaimo 

agitas elaunis 
10 agitasti elases 

agitaui elasa 

agitauimus elasamen 

agitator eniochos 

agitauit eniochesen 
15 agitatores eniochoe 

agitant eniochusiu 

agitauerunt eniochesan 

adfer enence 

attuli enenca 
20 attulisti enences 

attulit eneucen 

attulimus enencameu 

attulerunt enencan 

aequalem ison 
25 aequalis isotimos 

aucupatur ixeui 

auceps ixeutes 

aucupatores ixeutae 

abdormiui apecoemethen 
30 abdorinisti apecoemethes 

abdormiuimus apecoemethuraen 

abdorinit apecoematae 

accipe labe 

accipio lambano 
35 accipisti elabes 

accepi elaba 

accipite labete 

accipimus lambanomeii 

acciperuiit eleban 
40 accipis lambanis 

accipit elaben assa opteson 
asso opto 
assas optas 
assat opta 
assum opton 
assamus optomen 
assasti opteses 
assaui optesa 
assauerunt optesan 
assauimus optesameu 
assurae par opta 
asinus onos 
asiiia onothelia 
asini once 

asinae onadesonotheliae 
asinarius onelates 
age praxou 
ago prasso 
agis prabtis 
agit pratti 
agite praxate 
agimus prassomen 
agent prassusiu 
agant praxosin 
agitur practhete 
algio rigo 
alffis rioras 
alffit riija 
algimus rigomeu 
allide rexon 
allido resso 
allidis ressis 
allidit ressi 
allisusest rerecte 
allidite rexate 
alliserunt erexan 
aduua synaxou 
aduuo syuago 
aduuas s}Tiagis 
adunaui synexa 
adunasti synexes [361»] 

46 50 55 65 75 80 400 GLOSSARIVM LEIDENSE adunate synaxate 

adunauimus synexamen 

adunatuin est synegomenon estin 

ama fileso 
5 amo filo 

aiiias filis 

amat fili 

amaui efilesa 

amauit efilesin 
10 amasti efileses 

amate filesate 

amauimus efilesamen 

amauerunt efilesan 

amatisunt efiletoeisin 
15 amatos filetos 

amor pothos 

aduentus eparysia^) 

aurum chrysos 

aurei cliryseoe 
20 aurifex clirysoclioos 

adaurificem prostonchrysochoon 

aurifices chrysochooe 

arma oplon 

armatus oplimenon 
25 armati sunt oplistesau 

armatum oplismenou 

armauitse opliste 

alia alia 

aliamparabolam allenparabolen 
30 apollo apollon 

aesculapius asclepios 

aetas^) elicia 

aestus syclios 

angulioculorum canthoe 
35 auriculae ota 

alae maschalae 
[ST] adeps stear 

aedis naos ara bomos 

auidus aplestos 40 

auditores arcroatae^) 

aedilis angorauomos*) 

augustus sebastos 

auus pappos 

auia mammae 45 

aduersarius antidicos 

amicus filos 

arnica file 

aediua erifia 

agniua arnia 50 

augustriua stenochorta 

asta dory 

aquarius liydroclioos 

aedificium oecodomema 

armarium pyrgiscos 55 

auster notos 

aquilo boreas 

arena amnios 

africus lips 

arbor dendron co 

artemo armon 

anguilla enclielis 

antemna ceras id est cornu 

asellus oniscos 

aurata^) chrysophrys 65 

ager agros 

abellanea leptocriria 

amigdala amigdala 

aquila actus ^') 

appium selinon 70 

alium scordon 

asparagi asparagoe 

auis orneom 

anser chen 

apis melissa 

anates nessa 75 1) παρουςία adscripsit man. recens \\ 2) s alio atramento deleta || 3) jirior r 
alio atramento deleta || 4) 2>rior η alio atramento deleta || 5) u sup. scr. \\ 6) ante a 
deleta χ || GLOSSARIVM LEIDENSE 401 accipiter ieax 

bonafortuna agathe tyche 

balteum zoster 

bracae anaxyrides 
'•> balneum lutron 

buccae gnathee 

barba pogon 

brachia bracones 

buxus pyxus 
10 bibens pinoon 

bibi epia 

bibimus epiomen 

bubula boia 

bonus calos siue agathos 
15 bonum calon 

bona agathe 

))onaopera calaerga 

ciceronis ciceronos 

cupientes epithymuntas . 
20 conscribsi sinegrapsa 

conscribam syngrapho 

condio artyo 

conde artyson 

condis artys 
25 condisti ertyses 

condiui ertys 

eondiuimus ertysamen 

eondiunt ertiusin 

condierunt ertysan 
30 coudimenta ertyma 

ciuitas polis 

cogita buleuse 

cogito buleuome 

cogitas buleue 
[37"] cogitat buleuete 
3G cogitant buleuonte 

cogitauimus eubuleusametha 

cogitauerunt eubuleusonto 

conaris biaze Conor ^) biazome 
conatus es ebiaste 
conatur biazonthe 
conauerunt ebiasontho^) 
conatisunt ebiasthesau 
conatisumus ebiasthemen 
caedo dero 
caedis deris 
caedit deri 
caedamus diromen 
caesisunt edaresan 
caeduntur deronte 
caeua dipneson 
caeno dipno 
caenas dipnis 
caenant dipnusin 
caeuatores dipnetae 
caenauerunt edipnesan 
caenasti edipneses 
caenaui edipnesa 
caenat dipni 

caeuauimus edipnesamen 
certa erison 
certaui erisa 
certamus erizomen 
certauimus erisamen 
certaris erizis 
certator erizi 
certatus es erises 
certantur erizusin 
eoncupiscis epithymis 
concupisco epithymo 
concupiscit ^) epithymi 
cupidus epithymethes 
calca patesou 
calco pato 
calcatur patite 
calcas patis 
calcat pati 50 55 75 1) oo^or adscripsit man. recens || 2) li lineola deleta || 3) ci ex co corr. 

•Corp. gloss, lat. torn. 111. 20 402 GLOSSARIVM LEIDENSE calcauimus epanthesamen 

calcauerunt epatesau 

calcate epatesate 

calcasti epateses 
5 calcaiii epatesa 

calcatumest pepatemenoii estin 

consue rapson 

consul erapsa 

consuls raptis 
10 consult erapsen 

cumsuo rapto 

cumsuet raptl 

cumsutuin reramenon 

cumsulstl erapses 
15 cerne slnlason 

cerno slnlazo 

cernls slnlazls 

cernlte slnlasate 

conserua syntereson 
20 couseruo syntero 

conseruate syuteresate 

conseruasti synetereses 

conseruaul syiieteresa 

conseruaulmus syneteresamen 
25 curre drame 

curro treclio 

currls treclils 

currlt trechl 

currlmus trechomen 
30 currite dramete 
[38^] cucurristi edrames 

cucurrl edrama • 

cucurrimus edramomen 

cucurrerunt edraman 
D5 cursor dromeus 

cursores dromis 

cursus dromos 

cursum dromon 

calcla liypodese 
40 calclome liypodeome 

calclaul hypodesa calclasli hypedeso 

calclaulme hypedesame 

calciatussum hj^podedeme 

calciatisunt hypodedente 

calclaueruntse hypedesanto , 

calciatl sumus hypedetheinen 

calclaulmusnos hypedesomestha 

calclamenta hypodematlia 

calclate hypodesate 

clodos cholos 

clodlcat cholaenl 

caca cliesce 

cacat chyzl 

cacault ecKesen * 

cacasti echeses 

caco chezo 

cacaul echesa 

cacainus chezomen 

cacaut cliezusln 

cacauerunt echesan 

concacasti cetecheses 

concacauit catechesen 

concaclus encliesten 

conputa psefison 

conputo psefizo 

conputo. psefizo 

conputas psefizis 

conputat psefizi 

computastl epsefises 

computaul epsefisa 

computate psefisate 

computamus psefizomen 

computaulmus epsefisamen 

computos psefos 

cauculos psefas 

cauculat psefizi 

cauculator psefistes 

crepat psofi 

crepuit epsofesen 

cumstudlo metafiloponlas 

caelum urauos GLOSSARIVM LEIDENSE 403 eras aurion 

caelestibus uranion 

cupido eros 
. ceres demetra 
5 Concordia homonoca 

camenae musae 

corpus soma 

caput cefalen 

cerebrum eucefalos 
10 caluaria cranion 

capilli triches 

capillos tricas 

ciucinrii bostrychoe 

crines plocamoe 
15 cirrus malos 

cartilago cliondros 

ceruix auchen 

coUus trachelos 

cubiti aucones 
20 cor cardia 

cuius proctos 

crura scele 

caro sarx 
L38"] corona Stephanos• 

25 consacrata catheromena 

contineus encrates 

cupidus scuiphos^) 

cetus^) acribes 

celer tachys 
30 condiscipuli syumatliet§ 

causa dice 

c§sar coeranos^) 

corrector diortliotes 

comitia arcliieria 
35 consilium simbolion 

castra perembole 

centurio ecatoutarchos 
commissio simbleses 
Concordia homonoe coguatio syngeuia 
cognatus syngenes 
cognata syugeuis 
concubina pallace 
condita ectismene 
•caro creas 45 1) Η St. Kvmoc et certus 
recens \\ 3) boulentirion corr. man. consularis hypaticos 

cobors spira 

classis stolos 

capruna aegina 

ceruina elafia 

curia beleuteriou^) 

curator logistes 

copertorium perliybolaeon 

culcita tyle 

ceruicaleni proscefalaeon 

candelabrum lychnia 

calix poterion 

cultellum machaeion 

cacauum chytra 

coperculum poma 

cribrum coscinon 

capricomus aegoceros 

carina tropis 

claues claeis 

configeclauis catheloson 

consolationemsiueexortationem 

■paracleten 
coruus eoros 
casa calybe 
crex agele 
citreum citrion 
cotonium cydonion 
citonia cydonia 
castaneae lopima 
. cupressus cyparisos 
cupressi cyparisoe 
cicer erebinthos 
ciconia pelargos 

adscr. man. recens || 2) Koipavoc adscr. wan. 
recens || 

2G* 55 GO 404 glossarivm leidense cornicla coroue 

coruus corax 

columba ieristera ^) 

cicada tetix 
5 coturnia ornix 

cabia'-) galeagra 

cucurbitae colocinthae^) 

cucumeres sycidia^) 

cardi cinaraje 
10 caepae cromya 

calidum termon 

cum amicis metafilou 

difficultatem dysclierian 

dimitte apolyson 
15 dimitto apolyo 

dimittis apolyis 

dimittit apolyi 

dimittunt apolyusin 

dimittamus apolysomen 
[SO'"] discipliuam paediau 
21 doce didaxou 

doceo didasco 

doces didascis 

docemus didascomen 
25 docuerunt edidaxan 

doceiit didascusin 

doctor didascalos 

docetur didascetae 

doctrina didacterion 
30 docet didasci 

desideras epythymis 

desidero epytbymo 

desiderant epythymusin 

desideramus epithymumen 
35 desiderium epithymia 

detrimentum zemia 

dormi coemo 

dormio coemome 

dormis coemasae 

1) peristeia corr. m. rec. 
4) St. ciKuec adscr. m. rec. || dormiui ecoemethen 40 

dormisti ecoemethes 
dormiuimus ecoemethemen 
dormite ecoemethete 
dormieruut ecoemethesan 
. dormiamus coemetliomeu 45 

die ipe 
dico lego 
dicis legis 
dicit legi 

dicite ipate 5o 

dicimus legomen 
daiutellectumautfacintellegere syn- 

. etisoii 
dixisti ipes 
dixi ipon 

diximus ipameu 55 

dixerunt ipan 
dictum est electhe 
dixit ipen 
dicens legon 

discipuli mathetae eo 

disce matlie 
disco manthano 
discite mathete 
discimus mautlianomen 
discunt manthauusin 65 

discis mantbanis 
discit mantbani 
dormitas uystazis 
dormito nystazo 

dormitat nystazi 7o 

dumputat osdoci 
de ec 

de caelo periurnanum 
diicaelestes tbeoeuranioe 
diimarini theuetbalasioe 75 

dii terreni tbeoe epigioe 
diipatrenses tbeoepatrioe 

2) uel cauea add. m. rec. || 3) i pro γ corr. ,| GLOSSARIVM LEIDENSE 405 dii infernales theoeypocthonioe 

dediis peritheon 

deorum theou 

deus theos 
δ dearum theaon 

dea thea 

diana arteinis 

demembris perimelon 

dextra dexia 
10 dies imeras 

dorsus notos 

de edibus perinaon 

demoribus peritropon 

destudiis perifiloponion 
15 depotestate periexusias 
[89^^] demilitia peristratias 

dux eguminos sine hegeomon 

duces hegeomones 

decurio deca archos 
20 decognatioue perisyngenias 

deciuitate peripoleos 

deliabitatione perioeceseos 

domus oecia 

de XII signis perido deca 
25 deuentis perianimon 

desolanis periapheliotes 

denauigatione perinautelias 

depiscibus perichyon') 

dentex syuodus 
30 deagricultura peri georgias 

dearboribus peridendron 

dactulus toenix 

dainascena damascena 

diresia cerasia 
35 dorachina doraciua 

deoleribus perilaeneanon 

deauibus periorneom 

depotionibus peripoton 

diligis agapas damihi dosmu 

etmultitudinem cepolypletliyan 

et grgce ce ellinisti * 

erne agorason 

emo agorazo 

emi agorasa 

emamus agorasomen 

emimiis agorasamen 

einunt agorazusin 

emerunt agorasan 

emant agosusin 

emis agorazis 

emptum est egoraste 

emet egorasen 

expostula apeteson 

expostulo apeto 

expostulas a^jetis 

expostulate apetesate 

expostulauimus apetesamen 

exi exelthe 

exio exercome 

exis exerche 

eximus exerchometha 

exit exerchete 

exiuiit exerchontg 

exiant exelthosin 

existi exelthes 

exiamus exelthomen 

excalcia hypolyson 

excalcias hypolyis 

excalciasti hypolyso 

excalciauime hypelysamen 

excalciate liypolysate 

emit onesato 

emptiones onae 

explicit• aperliste 

est estin 

erit estae 

enim gar 55 65 70 1) periichtyon corr. man. recens 406 GLOSSARIVM LEIDENSE et eg etiam eg 
ecce idii 
erat en - 

egosum ego imi 
5 enarratio exegesis 
euocatus taxiarclios 
exercitus strateuma 
exercitationes adoleschias ') 
eloquium logion 
[40"^^] fenestra thyris 
11 fenestrae thyrides 
•fateri omologeson 
fateor omologo 
fateris omologis 
15 fatetur omologi 
fatemur omologumen 
fassusest omologesen 
fassisunt omologesan 
fatemini omologesate 
20 fassisumus omologesamen 

facio poeo 

. fac poeeson 

facis poeis 

facit poei 

25 facite poeite 

faciamus ρ ο ee somen 
faciant poeesosin 
factum est gegonen 
fecerimt poeesan 
30 fiet ginetae 

futurum ginomenon 
fiat genetae 

factasunt omnia egenontopanta 
fiant omnia genontepanta 
35 futura smit omnia ginonte panta 
follonica plynon 
follonicaui eplyua 
follonicant plynusin follonicate plynate 
foUonicatasunt eplynthesan 
foUonicat plyni 
follonicas plynis 
follonicasti eplynes 
fustes rabdoe 
fusticat rabdozi 
fustigatus est erabdiste 
.frigus psyghos 
frigidum psycliron 
frigidus psychros 
forfix psalis 
forfices psalides 
flumen^) ceraunos 
furiae erintes 
furia isis 
felicitas eutychia 
fortuna thyche 
fiOns metopon 
femora meroae'') 
.fel cliolae 
" fidelis pistos 

fur cleptes 

fastidiosus siccos baelyro3 

fatuus moros 

fabula mytbos 

filia thygater 

filius yios 

frater adelfos 

forum agora 

fundamentum themelios 

fabonius zefyros 

fluetus cymmata 

funes smenia 

flumen potamos. 

faua cyamus 

faenum eborton 

folia fylla 40 55 60 70 75 1) άδολεοχίαο exercitationes adscr. man. recens \\ 2) fulmen corr. man. 
recens || 3) μηροί adscr. man. recens \\ GLOSSARIVM LEIDENSE 407 ficus sycon 

fici syca 

fossores scaphis 

fraxinum melcynon 
5 fecetula sycalis 

feniculum marathon 

feruentum zeston^) 
[40•^] feliciter eytliycos 

flagella mastigos si 
10 fructus carpus 

finit orit 

fill tecnon 

finis telos 

finit telot 
15 flumina potami 

fistuca carfos 

gaudium cliaran 

gaudeo cliaero 

gaudes chaere 
20 gaudet chaeri 

gaudemus chaeroysin 

gaudiummagnum cliaeromen 

gratia charis 

gratias eucharistes 
25 guttae stalagmoe 

gelus pagetos 

giugiuae ula 

gula bronchos 

guttur farynx 
30 genua gonata 

gloria doxa 

gloriosus endoxos 

gener gambros 

gobio cobios 
35 granarium sitobolon 

hospes chenos'^) 

hospitium xenia 

hospitatur xenizetae 

hospites xenoae hospitantur xenizontae 4o 

hiemps cliimon 

hoclibro tuto biblion 

honor time 

homo antropos 

hominem antrojjon 45 

humanus eusebes 

hostiae thymata 

honos gomos • haec • tauta • 

hirundo chelidon • hie • ode • 

hyrculis eracles oo 

interpretamentorum ermineumaton 

interpretamentarus ermineumati- 

ceos 
incipiamautem archomaede 
initium archae 

incipe arx§ 55 

incipio archomae 
iucipite arxat§ 
incipimus archomaeta 
incipit archete 

incijierunt erxanto co 

iucipiunt archontae 
inceptum est erche estin 
inlumine ento foti 
intenebris entescotia 
iunge zeuxon 65 

iungo zeugnyo 
iungite zeuxate 
iungimus zeugniomen 
iunxerunt ezeuxan 

iunximus ezeuxamen 70 

iunctum est ezeuctae 
•iimgit ezeucnyi 
iugus zegos 
iuue celeuson 

iussi eceleusa 75 

iubeo celeugo 
iubes celeugis 1) furia I'cic adscr. man recens (406, 54) \\ 2) xenos corr. alio atramento || 408 GLOSSARIVM LEIDENSE iussisti eceleuses 
iussum est ceceleumenon estin 
iussio celeuma 
iussisunt eceleuthesan 
[41Γ] iusserunt eceleusau 
6 iussiouem celeusin 
iussasunt ceceleumeniasin 
iussiones celeiimata 
inquina molyuon 
10 iuquino molyno 
inquinas molynis 
inquinaui emolyua 
inquiuasti emolynet 
inquinatum memolymmenon 
15 inquinauimus emolynamen " 
iuquiiiaiierunt emolynan 
iuquinate molynate 
iutellegi noisa 
iutellego noo 
20 intellegit noi 

iutellexisti enoesate 
intellegimus noumen 
inteUeximus enoesameu 
intellectum noema 
25 iimuit neui 
iimuo ueuo 
imiuis neuis 
iura oinosou 
iuro omnyo 
30 iuras omuyis 

iuramus orrmyomen 
iurasti omoses 
iurauerunt omosan 
iurauimus omosamen 
35 iuraui omosa 
iurauit omosen 
ira orge 

iratus est orgisthe 
irascitur orgizete irascor orgizom§ 40 

iratisimt orgistliesan 

irasceris orgize 

irascuntur orgizonthe 

incipit arclietae 

inprimo entoproto 45 

iouis dios 

iuppiter zeus 

incibus pan 

iuno hera 

inimicus ectliros so 

iustus dicaeos 

iustitia dicaeosynae 

iustificationes dicaeomata 

iugulum sfage 

ilia lagones . 55 

imagines icones 

ingeniosus eupliyes 

iudiciuin crisis 

iu'dicio crimati 

imperator autocrator 60 

iuridicos dicologos 

iauua pylon 

imbrices calepteres 

insula nesos ' 

ilicem prinos 65 

intuba seris 

ita utos 

illis ecinis 

incipit melle 

inmaturitas orian ^) 70 

in inmaturitate en aoria 

inocculto eutocrypto 

latine disputare romaistidiale- 

gestlie 
libris biblioes ' 75 

lauda epgneson 
laudo epaeno 1) άυορία adscr. man. recens \\ GLOSSARIVM LEIDENSE 409 laudas epaenis 


luctatores palestae 
[41"] laudasti ep^neses 


luctator palestes 
laudaui epaenesa 


latra hylacteson 
laudamus epaenumen 


latro hylacto 


45 


s laudauit epaenesen 


latras hylactis 
laudauerunt epaenesan 


latrat hylacti 
loqui laleson 


latratos hylamos 
loquor lalo 


labsus est olisthen 
loqueris lales 


labsus sum olistha 


50 


10 loquitur lalei 


liberpater dionysos 
loquamur lalesomen 


luna selene 
loquimini lalesate 


latoiia leto 
loquutisumus elalesamen 


latum platyn 
loquantur laleisin 


lata plataea 


55 


15 loquutus es elalesis 


labia chile 
loquutus est elalesen 


lingua glossa 
loquuntur lalusin 


lacerti myes 
latet lanthani 


latus pleuron 
lates lantliaiiis 


latera pleurae 


60 


20 lateo lauthano 


lumbi iscia 
laua nipsae 


lanugo clmus 
laua lusae 


largus dapsiles 
laui elusa 


lectio anagnosis 
lauo luoe 


liber biblion 


65 


25 lauaris lue 


lex nomos 
lauemur lusometha 


legio tagma 
lauerunt elusantho 


lectum cline 
lauate lusasthe 


lucerna lychnos 
lauisti elusaste 


lux phoos 


70 


30 lauimus elusametha 


leo leon 
lignum xylol] 


liber tertiiis biblio triton 
ligna xyla 


litus aegialos 
ligueus xylanos 


longa macra 
ligneum xyliiion 


lupus labrax 


75 


35 luctor paleao 


lupi lyci 


L42'] 


luctaris palaeis 


lolligo teuthis 
luctatur palaei 


lucusta carabos 
luctantur palaeusin 


lucus alsos 
luctaueruDt epalaesan 


lenticla face 


80 


40 luctasti epalaeses 


legistis caneguotae 
luctauimus epalesamen 


laurus dapne. 

410 GLOSSARIVM LEIDENSE lactucae triclaces 

lucinius asan') 

multos pullos 

multi polli 
5 muta allasson^) 

muto allasso^) 

miitat allassi^) 

miitauit elaxeu 

mutas allassis^) 
10 mutasti ellaxes 

mutauimus ellaxomen 

mutant allasusin 

mutaiierunt ellaxan 

mutatio allage 
15 mmiera dora 

merge bithyson 

mergo bithyzo 

mergis bithyzis 

mergamus bithysomen 
20 merguutur l)itliyzontae 

merseruntse ebitliisthesan 

mergit ebithyzi 

mulier gjne 

mulieres gynaeces 
25 murmura gongyson 

murmuro gongyzo 

murmurate gongysate 

murmurant gongyzusin 

murmurauimus goiigyzomen 
30 murmurauerimt egongysan 

monstro dicuio 

monstra dixon 

monstras e/ilixa 

monstrate dixate 
35 monstrauimus edixamen 
monstrauerunt edixan 
moustrasti edixes 
monstras dicnyis 
monstrat dicnyi morde dace • 4o 

mordeo dacno 

mordes dacnis 

mordet dacni 

mordunt dacnosin 

morserimt edacan 45 

morsicosus dacthes 

molesta enocleson 

molesto enochlo 

molestus ocheros 

molestatur enochli 50 

molestaris enochlis 

miror thaumazo 

miraris thaumazis 

miraniur thaumazomen 

mirantur thaumazusin 55 

miraculum tliauma 

magister didascale 

mulieremsurge gynaca egire 

manducare fageu 

malos sapon eo 

magis mallon 

montem oron 

media meses 

manducans estbion 

maledic loedoreson , 65 

maledico loedoro 

maledicite loedoresate 

maledicis loedoris [42^'] 

maledicit loedori 

maledixisti eloedoreses 70 

maledixi eloedoresamon 

malediximus eloedoresamen 

maledixerimt eloedoresan 

maledieamiis loedoresamen 

maledictum est leloedoremenon estin 75 

mane proi 

manes menis 

mansisti emenis 1) uel αηδών adscv vian. recens || 2) prior 1 stfjj. scr. || 3) prior s sup), scr. GLOSSARIVM LEIDENSE 411 mansi emma 
mansimus eminameu 
manserunt eminan 
mansio mone 

δ mansiones moneae 
miigio mycomae 
mugit mycatae 
mugiimt mycontae 
moneo nutheso 

10 moneris nuthete 
mones nuthetis 
monetur nuthet-ite 
monet nutheti 
monent nutlietusin 

15 monemus nuthesumen 
mitte pempson 
mitto pempo 
mittis pempis 
mittit pempit 

20 mittimus pempomeu 
mittamus pempsomeu 
mittimt pempusin 
misimus epempsameii 
miserunt epempsau 

25 missisunt ej)emptliesan 
misisti epempses 
missum est epemptlie 
moue saleuson 
moueo saleuo 

30 moues saleuis 
mouet saleui 
ministra hypereteson 
ministro hyperetro 
ministras hyperetis 

35 ministrat hypereti 
ministrasti hypereteses 
ministraui hyperetesa 
miuistrate hyperetesate miuistrauimus hyperetesameii 
minister hyperetes 
ministerium hyperetesia 
ministratores hyperetae 
mentior pseudomae 
mentiris pseudes 
mentitur pseudetae 
mendax pseustes 
mendacium pseusma 
meudacia pseusmata 
moxsederit oscathise 
moxascenderit os anabe 
mars ares 
mercurius hermes 
jninerua atlieua 
materdeum meter theoii 
moneta mnemosyne 
membra^) hymen 
maxillae siagones 
molares goufioe 
mentum genion 
manus chines 
mamellae masthoe 
medulla myellos 
mores tropoe"-) 
malignus cacopoeos 
milites stratiotae 
mater meter 
meretrix etaera 
matertera metryta^) 
muros thicos 
macellum creopolion 
macellarius creopoles 
mons oros 
mensa ' trapeza • 
mare thalassa 
muri^) trigle 
mireua myraena 50 60 [43'] 
65 ■ 1) membrana corr. man. recens 2) moneta μνημο€ύνη aclscr. man. recens (55) 
3) μητρυία adscr. man. recens || 4) mulli siqjerscr. mail, recens || 412 GLOSSARIVM LEIDENSE manuae^) desmae 

myrta myriiiae 

malagrania rose-) 

mala mela 
3 mespira mesfyla 

mura") sycamina 

merulus cossycos 

musca myia 

inergulus oritacos 
10 mutacilla sycopygis 

maluae molagna 

menta lieclyosmon 

mustiim gleucos 

ueque facile mete euelieros 
15 non percipi ucefisamen 

nube gameson 

nubo gamo 

nubtiae gamoae 

nubsi egamesa 
20 uubsit egamesin 

nubtiatpres gamostolae 

nubunt gamusin 

nubserunt egamesan 

nubta gegamemeue 
25 nascor gemiomae 
nascitur gemiatbe 
nascuntur gemionte 
nascimur gemiometlia 
nasceris gennase 
30 uatisimt egemiethesan 
uatalis genethlios 
nata colymbeson 
nato colymbo 
natas colymbas 
35 natamus colymbomen 
natauit ecolymbesen 
natasti ecolymbeses 
natauimus ecolymbesamen natauerunt ecolymbesan 

uatatores colymbetae 40 

natate colymbesate 

nomino onomazo 

nomina onomata 

nominas onomazis 

nominat onomazi 45 

nominasti onomases 

nominaui ouomasa 

nominauimus onomasamen 

nomiiiauerunt onomasan 

nominate onomasate 5a 

nominatisunt onomasthesan 

nominaquemuis onomasononthelis 

nomen onoma 

nominauit onomasen 

nominamus onomazomen 55 

nominantur onomazonte 

nominatus est onomasthe 

nebile nefel§ 

nebula omichle 

nimbus ombros 6o 

nix cliion 

nox nyx [^3"] 

nasus ris 

nates pige 

nerui neura 65 

neglegens amaeles 

nutrix trofos 

nutritor trofeus 

nauigatio nautilia 

naualia neoria 7o 

nauis naos 

nauem ploion 

nauta nautes 

nux caryon 

nuces carya ^5 

nucleus strobilos 1) manica superscr. man. recens \\ 2) ροιά adscr. man recens || 3) moia adscr. 
man. recetis 11 GLOSSARIVM LEI DENSE 413. nuclei strobiloe 

napici bunides 

noctes nyctas 

nou puc 
5 noiuie oyxi 

nolite memeri 

neque mete 

nihil oyden 

nedederis midote 
ID nimis agan 

omnia panta 

onmes pantas 

omniauerba pantaremata 

odi miseson 
15 odio miso 

odis misis 

odit misi 

odimus misumen 

oderaut emisesan 
20 odisti emises 

odiosus misetos 

opes rea 

oculo tlialmo 

oculi optlialmoe 
25 OS stoma 

omentum epiplus 

ossa ostea 

orator retor 

ordo taxis 
30 opera erga 

operarius ergates 

ordeum eritlie 

ortum cepos 

oliua elaea 
35 oliuetum elion 

oliuae eleae 

olus lachanon 

occidite thygate 

oceidit thysen orientem anatolon 4u 

occideutem dysmon 

propterbocego diatuto ego 

posse dinasthe 

propter diatenM 

prande aristeson 45 

prandeo aristo 

prandes aristas 

prandeamus aristesomen 

pransores aristetae 

prandeunt aristosin so 

prandium ariston 

perprandieruut aperistesau 

puta doxon 

puto doco 

putas docis 55 

putat doci 

putamus documen 

putauimus edoxamen 

putauerunt edoxan 

proba docimason [4r4rj 

probo doeimazo ci 

probas docimazis 

probaui edoeimasa 

probatum est docimon estiu 

probauimus edocimasamen 65 

probate docimatate 

probauerunt edoeimasan 

probasti edocimases 

probat docimazi 

permitte epitrepson 70 

permitto epitrepo 

permittit epitrepi 

permittimus epitrepomen 

permiserunt epitrepsan 

pinge zografesun 75 

pinxi ezografesa 

pingo zografo 

pingimus zogiafomen 1) διόθβν adscr. man. recens ^ 414 GLOSSARIVM LEIDENSE pictutn est ezografetae 

piugitur zografitae 

pingit zografi 

pinxit ezografeseu " . 

f, pictor zografos 

pictura zografia 

pinxerunt ezografesan 

pictures zografoe 

placeo areson^) 
10 placui eresa 

placuisti ereses 

placuit ereseu 

placuimiis eresameu 

placueruiit eresan 
15 praeuaricautes parabenoutas 

praeuaricatores parabatas 

puer paedion 

puerum paediu 

puella toxorasion-) 
20 prudeiiti froiiiuio 

paenitemini metaiioite 

ploratio trinos 

purga catlierin 

purgo catliero 
25 purgaui ecathera 

purgasti ecatberes 

purgatum cecatbarismenon 

purgantur catberontae 

purgatisunt ecatbaristbesan 
30 purgauermit ecatberau 

purgameuta catbarmata 

purgamentum catbarma 

purgauimus ecatberamen 

purgate catberate 
35 purgauit ecatberen 

partire merison 
partior merizo 
partiris merizis 
partitur merizi partiamus merisoinen 4o 

partitisimt emeristesan 
partis emerises 
pimge nyxon 
pungo uysso 

punxi enyxa . . 45 

pungite nyxate 
puugimus nyssomen 
puugis uyssis 
pungit nyssi 

praecide teme so 

praecido teumo 
pr^cidite temnete 
praecidemus temnomeu 
praecidainus temomen 
praecidunt temiiusiu f5 

praecisum est tetimemeuon estin [44"] 
pertuudo trepeson 
pertundo trypo 
pertmidis trypas 

pertmidit trypa eo 

pertundimus trypameii 
pertusuin est tetrypemenou estin 
pulex psylla 
pulices psyllae 

prodest ofelimon estiu 65 

parturit odiui 
parturis odinis 
parturio odino 
pluuia broxe sium brocetos 
prouidentia pronoea 7o 

proserpina persefonae 
palpebrae blefara 
pupillae corae 
palatura uraniscos 

poplites arcoelae . 75 

pedes podes 
plantae tarsoe 
■pelles derma 1) arecKUJ corr. man. recens || 2) κ })ro χ corr. man. recens \\ GLOSSARIVM LEIDENSE 415 pontifex ieromnemon 

pius eusebes 

pagines selides 

potestas exusia 
5 proconsul antliyjsatos 

praetor stratecos 

pedites pezoe 

praefectus eparchos 

pugna polemos 
10 pax ireue 

pilus hyssus 

parentes gonis 

pater pater 

porta pyle 
15 porcina clioereia 

protribuual probematos 

plauetia pedio 

paucos oliga 

pisces ictyas 
20 pascit trefi 

petite aetite 

per dia 

propter diato 

plus pleou 
25 pleonexia aplushabeudodieta 

peccator martalos^) 

pames thoechos 

posticium parathyros 

patella lopas 
30 piscis ictus 

piscatoria halieutice 

portus limen 

pons gefyra 

pontes get3^rae-) 
35 polypus polypus 

paselia faselin 

pauper'^) mecon 

pratum chortocopion pastures poemones 

pastor poemen 

pirum apidion 

pruna coccymela 

psitacia pistalia 

persica persica 

populum aegyros ' 

pauus taos 

passer struthon 

pica cissa 

porri prasa 

pastinacae stafyliuoe 

quoniamintellego epide horo 

quaestio zetema 

quaero zeto 

quaeris zetis 

quaerit zeti 

quaero zeteson 

quaerimus zetumen 

quaerite zetite• 

quaeritur etiatae 

quaeratur zethetae . ' 

quaesiuimus ezetesamen 

quaerimtur aetiontae 

quaestor thamias 

quoniam epide 

quaepromisi h^pengilameu 

quam diu eos pote 

quod to 

quid ti 

quomodo pos 

qui oi 

quia oti 

quoniam oti 

redde^) apudos 

reddo apodido 

reddidi apedoca 

reddidisti apedoces 50 

[45';j 55 60 65 75 1) amartiulos corr. man recens || 2) gepli3'rae corr. man. recens || 3) papauer 
superscr. man. recens || 4) e ea; ο corr. || 416 GLOSSARIVM LEIDENSE reddamus apodomen 

reddidit apodidi 

ride gelason 

rideo gelo 
•5 rides gelas 

ridet gela 

riserunt egelasan 

ridemus gelomen 

ridamus gelasome