Skip to main content

Full text of "Corpus paroemiographorum Graecorum, ediderunt E.L. a Leutsch et F.G. Schneidewin"

See other formats


PAROEMIOORAPHI 
ORAi:CI 

ZENOBIUS. DIOGENIANUS. 
PLUTARCHUS. GREGORIUS CYPRIUS. 

CUM APPENDICE PROVERBIORUM. EDIDERUNT E. li. A I.EIJTSCH ET F. G. SCHIIIEIDEWIIII rROFESSORJBS UOTTmGENSES. 


APUD VANDENHOECK ET RUPRECIIT. ^ ■'-; •v .! 1* 


^^( ■ ^' 'H P/v/ 
l/. / "^ ^lil Jk. ■■■■:S^ 
c 
"r CORPJJS 

PAROHmOC^RAPHORIJM 
eRAECORm. EDIDERUNT E. I.. A I.EIJTSCH F. O. SCHHIEIDEWIIll 

PROFESSORGS GOTTINGENSES, ZENOBIUS. DIOGENIANUS. PLUTARCHUS. GREGO- 
RIUS CYPRIUS. APPENDIX PROVERBIORUM. OOTTI]VOA£ 

APUD VANDENHOECK ET RUPRECHT. fjmnls illc lociis, qiu cst dc historia ParoeniIo|vraplio- 
rum Graeconim, quadripartltam habct cxpllcatloncm. 
Etenlni pro dlversa studlorum ratlone dlvcrsa sequeban- 
tur consilla provcrblorum explanatorcs : alli philosophiam 
profitebantur , rerum antiquarum scrutationi alii vacabant, 
sunt qui Grammatlcorum fungcbantur munere , alii dcnl- 
quc prosplcicbant usibus sophistarum atque rhetorum 
sophlstac et ipsl. Dc quibus omnlbns dclnccps cxpllca- 
bimus Ita, ut rcrum summam paucls adumbremus. 

Et antcslg;nanus quldem rellquis qul proverbla con- 
trahcndi explanandiquc provinciam in se susceperunt 
exstitit Aristotelcs Stajjlrita. Is enlm quum per- 
spexlssct, prlscac cujusdam sapientiac ct maximis saecu- 
lorum tcmpcstatibus hnmanarumquc rcrum vleissitudlni- 
bus valde attrltac luculcnta apparcre in proAcrbiorum ar- 
guta brevltate impressa vestigia , non indignum arbitra- 
tus est persona philosophi, in excutlcndls provcrblis stu- 
dium suum opcramquc collocare. Quo in ncg-otlo id Ille 
inprlmis videtur curassc, ut quid vel ad mores homi- 
num et agendi scntlcndlque ratloncm persplclendam vcl 
ad crucndam antlqulsslmorum temporum mcmoriam con- 
ferrcnt provcrbia condocefaccret. Id colligitur ex iis 
quae de Arlstotelis sentcntla rettulit Syncslus Encom. 
Calvil. p,85, B. Ei dri xal 1] naQoifjiia Goqiov' ncog d' ovj^i 
(TOifjdv, nf()l biv 'AQKTTorilriQ qjijaiv, ort nakatag II PRAEPATIO. 

el<Ti (ftXoaoq)lag tv Ta7g ^KyicTTacg uvd-QWTCMv (f>{}o- 
()a7g unoXoiitvt] g iynaTaXii^^aTay iieQiG Md-tvTct 
doa avvTO [ilav xal ds^^tOTijz u. IlaQOtfiia di} icul tovto 
xal Xoyog tx^^v uilcofia ttjg odev xaTtjvey^&ii cpilodocfiiag Trjv 
uQi^aiOTriTU ^ mgtS ^oevov eni^K^iieiv uVTrj. TIaf.inoXv yuQ ol 
nuXut TMv vvv elg uXiq&etuv evaToycoTeQoi. Namque fiilt id 
ct Arlstoteli et aliis plillosopliis persiiasum , antiquita- 
tem, quo propius abcsset ab ortu et divina progenlc, 
hoc melius, quae erant vera, vidisse. 

De Isocratea scbola logodaedali contra sentiebaiit. 
Quibus quum provcrbla, in vitae communls commercio 
nata, ad fucatae oratlonis pigmcnta bumillora vidcrcntur 
et vulgarl, opinor, scrmonis quotidiani consuetudini rc- 
linquenda: hoc quoque cxprobrare non puduit adversa- 
rio suo, quod proverbloruni farragine conlracta rem se- 
met indignam feclsset. In quam rem mcmorabllc exstat 
testimonlum dc Cepblsodoto slve Cepbisodoro Isocrateo 
apud Atbenacum Epitoma II, p. 60, D. "OTt Atjqjiaodo)' 
Qog 6 'laoxQUTOvg fia&tjTt]g ev To7g xutu '^QtaTOTtXovg — ' 
ttaauQU d' idxl TavTU ^i(iXia , — entTif.ia tm cpiXoaocfio log 
ov noii]aavTt Xoyov u^tov to nuQOtfxlug dO-Qolaat, ' AvTtqu- 
vovg oXov nottjaavTog dQUfia to entyQuqofievov IIuQotfiiut. 
Antipbanls illam fabulam pcrstrlnxit Ang\ Meinckius 
Histor. Comicor. Graecc. I, p. 278. , dissidium ist4id Ari- 
stotclis ct Isocrateorum tetigit Ad. Stabrlns in Aristolel. 
I, p. 68. II, p. 43 sq. Erat llber Aristotells singularis ; 
in tabula scrlptorum apud Diogenem Laertium V, 26. 
notatur HuQotfilut «. Quem librum aliam babuissc spe- 
clem atquc nostras provcrbiorum colicctioncs ccrtnm cst. 
Procul dubio enim pbllosopbus spreto fortuito ordinls llt- 
terarum tcnore , argumcnti cognatlonem ct aequabilitatem 
vel nescio quid rcconditioris norraae sccutus erat. Quani 
studiose vcro Aristoteles ubique vcl usurpet proverbla vel 
in forma sententiavc dceiaranda morctur, nornnt qiil noiv 
sunt hospitcs in scrlptls ipslus. Sic et in llbetorlcls de 
forma identldem admonct nec in Poliliis practermiscrat 
occasioncm, ex moribus populorum institutisque rernm 
publicarum provcrbloruiu origlncs et usum ostcndendi. 
Inde fluxerunt quae sunt Zenob. IV, 49. VI, 17. 29. 5 ev 
Kv&vloiv noXiTeiu expllcavcrat quac sunt IV, 83. , ev yJuxe- PRAEFATIO. III 

Suifiovicuv quae II , 24. , tf ^auimv qiiafi VJ , 12. , *V Te- 
vidicav quae affert nota Dlogeniani VIII, 58. , In Mr]h'o)v 
quac Appeud. V, 3. Ad Samiorum Astypalaccnslumve 
noltTduv rcdire vidcntur ca quac a Zcnobio V, 71. mc- 
morata ab Aristotele auctOfe mutuati sunt sclioliastae 
Homcri Odyss. X, 9 sqq. Nam Tzetza, cui nollcm 
fidem halmissct collejja ad locum illum Zcnobii, quum 
ca ad altcrum qucndam Aristotclem refcrt tov tovq ni' 
nXovg (yvvTa^avra, de more ballucinatnr, vidc Frid. la- 
cobsium in Antbol. 1,1. p. 367 sq. Noslrorum Paroc- 
mlograpborum auctorcs quin nsurpaverint ribrum Aristo- 
telis non dubito : verum nibil disertc ex iilo potissimum 
eommentario repcti mcmlni. Nisi fortc Harpocvationcm 
p. 36, 15. Bckber. illum ipsum in mcnte babuissc diccs, 
quum provcrbium '^^/») avd^a deiKvvavv Solonis fuissc 
an6(fr>fyfia testcm affcrt Tbco]dirastum iv rco naQotiMoiv, 
Biantis Aristotclcm. Mibi tamen bacc notatio videtur 
manassc cx Elbic. Nicom. V, 1, 16. IiJv donu ix^tv ro 
Tov BiavTog , ort '^g^a toi' avd(^a dif$Ft. Est practcrea 
alia Aristotdis in persimili re mentio, quam statim ap 
ponam. 

Magistri exemplo incitatl duo sunt nobilcs pbllosopbi, 
qui eandcni Spartam ornarcnt, Tbeophrastu s , qtii 
nuUum facile practcrmittcret locum , qucm incboassct is 
cui successcrat ipsc, ct Clearcbns Solensis, scri- 
ptor doctrinac bistoricac et literariae inprimis curiosus 
nec ulli ille Peripateticoriim sccundus. Tbeopbrasti 11- 
brum — singularcm enim fuisse constat discrto tcstimo- 
nio DlopjCnls Laertii V, 45. IJfQi nagoifAtwv a — ex 
Harpocratione laudabamus supra : eundem excitat Stobaeus 
Floril. XXXVI, 17. (ApostoIIus VI, 36.) ri(anGi;i fia- 
Taia ^rjfiia n Q o-gr q i(i iTat: yil(\yyXov' zo fiiv ano- 
{p&eyfia BiavTog^ tog naQoifiia di Xafi^avirai , (ag fiagrvQit 
e6(p QufTTog iv Toji n(Qi nuQoifit(Sv. Ut Septem 
qul vocantur Saplentum maxlme videatnr dicta explorasse. 
Tertia est notatio apud Apostolium Xill , 58. Navog 
wv vneixii Inl zcoj/ fitKQ^xiv. ovro) ]Vsoit}.tidr]g aul '^Qt- 
GTOTih]g. 6 di io (p Q u(jT og (og vuvov xul utdo7ov i^ovTU 
fiiyu ' 01 yovv vavot fnyu uidolov i^ovirt. 

Haec de Aristotele ct Tbcopbrasto. Paullo explica 

a* IV PRAEFATIO. 

tlus licet de Clcarclil Solcnsls commentarils (llccrc, 

tle quo praetcr Vossium de Hlstor. Graecc. p. 83. Wc- 

stcrmann. accuratlus eglt lo. Bapt. Verracrt, Ganda- 

vcnsis, In libcUo acadcmico edlto Gandavl 1828. Cle- 

arckus provcrbla sua In duo dispcscuerat libros : Atlie- 

nacus cnim VII, 317, A. cltat KXiuqiov tv devTi^ca 

ne^l nuQ oifxtMv ; rursus XV, 701, C. ev tu) nQoxeQUi 

it.fqI nuQOCfitMV. Et IV, 1(30, C. K\e UQ yf^og 6 ano 

TOV UeQtnavov ev To7g neQi naootfitMv wg naQoifiiav 

avayQacpet xb 'Enl t fj cpaxtjfiuQov. Clcarchus aiitcm 

Jion solum mera proverbia dlligontcr collegcrat ct illu- 

straverat, sed floridiorc usus disserendi generc multa 

comprehenderat in candem dlsputatloncm, qiiae similcm 

haberent et cog^natam proverbiis indolcm. Veluti yQi'g.ovg 

— de quibus et peculiarl libcllo exposult — ct facetc 

dlcta , quae uberrime dlspulata fuissc monstrant loci 

Athenaei VIII, 347, F. X, 457, C sqq. , XIII, 555, C, 

XV, 701, C. 

Clearchl in nostrls ParocmlogTaphis haud rara cst 
mentlo. Cujiis copias sl cum Zcnobianis contuleris, hoc 
est cum ils commcntarlls , qul doctrluac ubertate et cle- 
gantia scrmonis reliquls facllc palmam jjracripiunt, quam 
illac Insljjucs fuerlnt crudltionls bcata qiiadaui copla in~ 
telligetur. Sic instltucnda comparatlo Zeuobll II, 32. 
cum Athcn. VII, 285, C^ IV, 19. cum Athcn. VIII, 
337, B.5 IV, 79. cum Schollis Platonls p. 319. Bekker. 
Confer praeter haec Zenob. V , 44. 47. , ubi memorata 
est Schotti emendatlo in Scholiis Tlieocrltels V, 21. (cfr. 
Apostol. XV, 8.) in locum KkeavdQog ev devreQco 
T<Sv naQotfitMv recte K^^e'aQxog reponcnlis — nam 
quod inter KUav&t^g et KleaQyog libcrum faclt arbitrium, 
id ob solam Ilttcrarum simiritudlncm facit, non quod 
allundc constaret dc Cleanthe Paroemlog-rapho — , prae- 
tcrea V, 48. VI, 29. Apostol. VI, 36. et qul In notis 
Zenob. III, 8. adscrlptus est Hcsychlus. Fult autcm 
Clcarchus tam amans provcrblorum , ut etiam in Bicov 
libris et fortasse alils frcqucnter ad ea enarranda evaga- 
rctur. Inde accepta Zcnob. IV, 19. VI, 18. III, 41.: 
vide Vcrraerti libcllum p. 28. Sic ev TexuQTOi tmv Blwv 
illustravcrat provcrbium O/xoi tu Mtb']aia, vidc ad Zc- PRAEFATIO. V 

nob. Vj 57. HIiiG ubleimque deest ludcx llbrl, non po- 
tcrlt non vacUIare judlclum, In quo potlssimuin llbro 
Clcarcbco ejusmodl expllcatloncs Infuissc arbltrcmur. Ut 
exemplum ponam, quae babct Atbcnaeus I, 4, A., ycI 
in Birnv potcrat praetcrlcns tctlglssc, vcl in IlaQoi^cMv 
Ilbrls de Industria enarrasse. 

Ad bos pbilosopbos quartus aecedit Chryslppus 
Solensls, qul florult clrca Olymp. CXXXIV. , fcra- 
clsslml vlr Iiigciril, Stoicae scbolae scctator. Exstat dc 
vlta ejus et opcrlbus commcntatlo Franc. NIc. GIsI. 
Baguctl in Annallbus Acadcmiac Lovanlensls Vol. IV., 
edlto Lovan. MDCCCXXII. Scripslt Cbryslppus libros 
de provcrbiis plurcs: Diojjcnca Lacrllus VII, 1. dc Zc- 
none dlsscrens : Kat ^u4nolX(6vi,og (ftjaiv, ort ia^vog i]vj 
vno^ujy.fjg, Hiluy^QOig. 6x}ev rlg avrov fiiiiv Aiyvnx iav 
nXij fiar iS a^ xa&a q)t](jc Xqv a mno g iv tc^wto) n a q- 
otfiiMv, In qucin locum vlde Menagium ct Suld. s. v. 
yilyvmia 'A).r]fiaTig, In nostrls Paroemlojjrapbis Infrequcn- 
tlor mcmorla llbrorum Cbrysippcorum : vidc Zcnob. II, 
18. III , 40. V, 32. Eundcm tamcn tacite sequltur Ze- 
nob. IV, 50., quod dccbirat Suidas v. KtQHMntg: 'H 
naQotfiia Ke Q i( (on i^ £ iv, tjv 6 Xqv ntnno g ano tmv (Tut- 
vovTcov Tij v,i:Qy.(n ^wGJj/ g)j;fft fifTevrjvf^d-ai y pcsslinus Ille 
etymoloijus, blstorlcac doctrlnae osor. Atlig^it Clirysip- 
pus quoque — ncc uUus ex paroemiojjrapbis tanta scve- 
rltate provcrbia selcglt, ut non sacplus ad conllnla 
excurrcrct libcrius — cognata pnrocmiaruin gencra, ut 
anoqr&r/l-iaTa: Scbolia Plndari Istbin. II, 17. XQt'if.iaTa, 
'j^QtjfiaT' uvijQ: TovTO uvuyQuqiTut fitv sig Tug nuQoifiiag 
vn' lv!(i)v [Zcnob. VI, 43.] , unoqj&eyfia de ioTtv \4Qt(JT0- 
dijficv f ittt&unsQ (pti(jl Xqv (J mnog iv toj nSQt nuQot- 
fitdSv, ubl iv TiS Tr^foTO) naQotfncov scrlbcndum vldctur. 
Nisl Cbrysippo antecursorcs , qui discrlmcn Intcr pro- 
vcrblum ct apopbtbcgma ncjjlexlsscnt, vapiiiasse putabi- 
nius. Ad eundcin llbrura probablllter rcfcras bacc De- 
metrll de Elociit. CLXXIL p. 78. Walz. ^ iyvnTiu 
y.Xri fiuTi g , fiuKQov nul fiilava. xal to & uXua g tov n q 6~ 
^uTov, Tov fKxiQov. Dc prlorc proverblo supra vldimus : 
altcrum dlserte ex Cbrysippo repctlt Scneca In llbro In 
Sapientem non cad. injur. XVII . »> C h r y s I p p u s alt VI , PRAEFATIO. 

([uendain imri^natiini , quod illum aliijuis vervcccm ma- 
rinum dixerat. « Confer Bagueti disscrtatlonem p. 250. 

In Prooemio Diojyeniaui proverLiis pracmisso post- 
quam de ulvoig et Xoyoig est disputatum variaeque coruui 
generum spccics commcinoratae , additur monstrosa vox 
^iaQGvnog^ vide p. 178, 6. Quae quum niea emcndandi 
pcricula elusissct, nisi quod nomcn anctoris dcsidcraham 
et ipse, nuper Aug. Mcinekius in Histor. Crit. Comicor. 
Graecc. I, p. 23. Xqu a inno g scribcndum esse conjc- 
cit. Et Iiabet ea conjcctura quo sc approbet. Dixit 
enlm Diog'enianns paullo ante dc 3IaiG(ovcicfi nuQoifitcc Zc- 
nob. II, 11. Dc Macsonc antcm persona comica dispu- 
tassc Clu*yslppum camquc dcsccndcrc a voce ftunucjdat 
doccrc instituisse, docet Athenacus XIV, 659, A sqq. 
Quam mcmoi'lam Bajjuetus de Cbrysipp. p. 230 sq. rcttu- 
lit ad opus ctymologlcuin. Nos, si vere suspicatns est 
Meinclflus, non errabimns, si ex introductlone duclum 
putablmus , quam Cbrysippus Ilbris suls de provcrblls 
pracmlslsset. Praeterca , si illa vera cst susplclo , pa- 
tet Luclllum Tarrhacum , qui ev tm nQcoTO) n{(jt nu<joifiiMv 
dc mvoig et nu^oifKtuig paene eadem exposuerat, vlde 
Ammon. p. 9. Valchenaer. , Chryslppl lejjlssc vestlgla, 
ncque allos fontes adlsse vcl Dlojjenianum vcl ([ul ex 
ilsdcm bortulos suos, sed tenuloribus tamcn rlvulis irri- 
gavere, Eustathium , 'ApostoIIum, Arsenlum. 

Phllosophia Stolcorum quum in eo loco qui cst dc 
morlbus omnem quasi arcem doctrlitac suae poueret, 
scrlptls suls hanc maxlmc partcm Illuslrabant cjus assc- 
clac. Nec Chryslppus vldctur alio nicntcm iniendissc, 
quam ut seraina phllosophrsc nioralls in provcrbils lalen- 
tla disputando eliccrct. Qua in caussa non potcrat non 
accldere , ut sc offcri'cnt, quae ipsl majj-nopcrc displicc- 
rent. Memorla di^nisslmus cst locus Plutarchl in vlta 
Arati I. IIuQ0tf.ituv xivu nuluiav ^ fti Holvx^uTeg ^ del- 
Gug jwot doxeJ to dugq^miov uvxijg 6 qi iXo aocpo g 
X.Q va innog , ov^ o v i'x** r Qonov, aAA' eJj uvzb g 
oitxo ^iXztov slvai, d laTi&ea&ui,' 

Ttg nuTtQ' uivtjtyei.^ el jtt/J euduifioveg vioi ; 
Vide Dlojycnian. VIII, 46. Slniilla collcjjit cxempla li- 
ccutiac philosophorum , quam in dctor([ucndis scntcntiis PRAEFATIO. VII 

poctariini ct ad placlta siia rcflectciulls slbi suinpscre, 
Wclclicnis ia Prolcjjg. Tlicojjnid. p. LXXXIII sq. In 
provcrbio Ov vvxrmXoi^g Zcnob. V, 32. cur dempserlt 
ncgationcai idcm Cbrysippus , niinus patct. 

Exstltit autcm qui Cbrysippeam illam lubidincm ac- 
curata disputatlonc rcfracnarct Dlonysodorus Troe- 
zcnius. Pcrgit Plutarcbus : Aiovv aodaQo g d' 6 
Toot^rjviog iliyiiav avxov aniaTi&riat tt}v ultj&ivtiv 

ovTCog i^ovaav' 

Tig TictTtY alvriaH, (i f^v xaxodal^oveg vlol; 
nal (fr]ai Tovg dip' avTMv ovdtvog atlovg ovTag , vnodvofit- 
vovg di nfioyovmv tivmv aQtTuig xal nleovu^ovTag h TOig 
ixelvwv enalvoig vno Ttjg naQOtfilag iniaTOuiCea&ai. Facilc 
agnoscas Grammatlcum, qul monumcntorum Intcg^ritatcm 
a no^atorum ct corruptorum lasclvia strcnuc ddcndcrct. 
Eundem Dionysodorum ut statuara ad boncstam Paroe- 
mlograpborum familiam aggrcjfandum , facit locus Hcsy- 
cbii s. V. riavTiOV Tf'/fJ?. A tovva 6 doj q o g Trjv neQi tov 
a!d:]QOv xolhjaiv. rXavxog yaQ X7og atdtjQOv xolhjaiv evQe. 
Multi autcm scriptores olim florncrunt cjusdem nominis, 
de quibus practer Vosslum dc Hlstor. Graccc. p. 433. 
Wcsteriiiann. univcrsc dixit Rcinesius In Suid. p. 7'Z., 
ciijus disputationem rccepit Bcrnbardy ad Suid. s. v. 
AtovvaoSwQog. Ego Parocmiograpbum nostrum eundem 
cssc censeo atquc illum, qucm Aristarebeum fuissc pro- 
dunt Scbolia Vcneta A Homcri Iliad. JS, 111., quae 
sunt Didyml: Kal Tovg an' avTOv (Aristarcbum dicit) de 
XQ(OfJiivovg eaTiv evQe7v Tt] YQaq.t] J tovv a 6 doQov tov 
\4leiavdQia x«t 'JfinMvtov. Eundcm in Scboliis Apoll. 
llbod. I, 917. agnosclt Lobecbius In Aglaopb. p. 1221. 
lllud certe sentcntiae nostrac non officit, quod altero 
loeo Troczenius, altero dicltiir Alcvandrlnus. Natum 
arbltror Troczene doetorum celcbrltate ct urbls allcctum 
In Acgypto gedcm lixisse. IUud autem cgrej^ic opinionem 
nieam confirmat, quod Alcxandilui giammatlel omnino 
averso crant a Stoicorum pbilosopborum doctrlna anlmo, 
quum aemull Ipsorum et adversaril Cratetel Pcrgamcnl a 
Stolcorum prlnciplls proficlsccbantur. Hinc non miran- 
dum cst, quod Dionysodorus Arlstarcbcus Stolci Cbry- 
slppl lubidliicra castigavit. Ncc allus vldetur csse Diony- VIII PRAEFATIO. 

Bodorus is, qui Ptolcmaei Lajji cplstolas coutraxcrat, 
vide Luclanum ne^l jou nrulaii. cap. X. 

Satis dc pliilosophis dictiim cst. Jam ante Chry- 
sippi aetatcm — nolcbam cnim a Perlpaletlcis phlloso- 
phls sejungerc Stoicum — vixlt Demo, Atthldis auetor, 
<|uem circa Olymp. CXVIIL seripslssc Philochori lihri, 
qulbus is Dcmonis narratloncs carpserat, fidem faeiunt : 
vide Slebelin Phanodem. et rcll. p. VII sq. Edidit 
Dcmo nfQi naQoiiiiMv llbros, ut minlmum, quadrag-Inta. 
Modo Bckkcri codlces vcrum scrvaverunt apud Harpocra- 
tlonem p. 130, 4. Mv(j(av \iiav' — naQoiiitu Tig eaTtv 
ovio} Xeyofiivrj j ijv q^riai Atifioiv tv fi' nsQi naQoifitwv 
zt]v aQp]v Xa^tlv y.xl. , ubi tamen et tres llbri Bckkcri Iv 
u vel Iv «^^ _, h. e. Iv nQMXdi , monstrant, et seriptum 
reppcrcrunt Apostolius XIII, 36. ct Phavorlnus. Quod 
autcm Dcmonem paroemIog;raphum non divcrsum statuo 
fuissc ab Attludls auctore, cxcmplum sequor majviiorum 
virorum , Casauboni ad Athen. III, 17. p. 150. Schwelgh. 
MeursII aliorum. Eandemque scntentlam nuper adopta- 
vlt Vaterus in Eurlpidls Rhes. p. 142 Prlmus dublta- 
tionum fluetus excltavlt Tiberlus Hemstcrhuslus in Ari- 
stoph. Plut. p. 353. LIps. Quos faclic cst compesccre. 
Ea cnlm doetrlna rcrum antlquarum rcferta sunt quae c 
Demonls provcrblls actatem tulerunt, ut hlstorleum apertc 
loquantur, qul quldem ea maxime videtur consectatus 
esse, quae cx hlstorlae rccessibus illustranda esscnt. 
Vide ad Zenobluni 111,21. Aiog KoQtv&og: V, 80. TLa- 
lai nox' ijaav alxtfiot MiXrjatot: V, 85. ^aQdcjvtog yilmg: 
Append. v. Tr^v JJvQaxovalayv dsxaTtjv: Dlogcn. VIII, 07 
sive Photlum s. v. (Dotvlnoiv avvd-tJKut: Photlum s. Aw- 
iSoivttiov lalnsiov , coli. nott. ad Zenob. VI, 5. Accedit, 
quod non pauca ex provcrblis Demonianls Attleas potis- 
simum hlstorias tang^cbant. Compara Scholia Aristoph. 
Avv. 302. Zenob. III, 6. Tig yXuvx' 'A&)'ivaC' ijyayfv; 
Zenob. V, 29. Olvalot Ty]v j^uQudQuv: " Ovog uyoiv fwaTti- 
Qttt Phot. s. v. , Dlogen. VI, 98.^ evyevtaxfQog KodQov 
Phot. s. V. Zenob. IV, 3. Vlde insuper ad Zcnob. IV, 
19. V, 52. et Slcbel. p. 18 sqq. Interdum cst, ubi 
{luctnes, in Atthlde an in Paroemlaruui operc sedem 
Jiabucrlnt siu^ulac cxpUcationcs. Vclut provcrbium ' Ayu- PRAEFATIO. IX 

H^iv6vHtt (fQ^aia — Zcnob. 1,6. — locum liabcLat iv 
Mfnc^Tf^ T.-Jg 'AT&ldog, Hesych. s. v. Hi„c Macarll te- 
stimoiilum p. 15. Walz., — cfr. Zenob. I, 13. ad ver- 
hum iu cxpllcatlone «onscntlentem , sed Dcmonls tamen 
iiomlne supprcsso — quod apud Slcbellu dcsldcratur, ad 
Attbldem potius adjungas quam ad Proverbiorum farragi- 
nem: '^y afie fxvovo g &vaiu' inl tuv dvgnnOMv aul 
uvvnoTCiyaoiv. AnfiMv yuQ i(jT0Qe7, fog 'Ayufx^ivovog ■Qvov 
TOg iv TQoln iqvyiv 6 §ovg ymI fiohg hi(f{^f}g tJ;^^»?. 

Demo quam coplosas proverblls vno&iaatg supposuc- 
rlt uno doccbo exemplo eoque perlllustri. SIc enlm ex- 
stat In ScholIIs Vatlc. Rbesi 244. de proverbio iGyuTog 
A/vGol^, quocum compone tcnuitatcm nostrorum Paroe- 
mlographorum Appcnd. II, 85. ^^juwz/ iiTiyoififvog neQl 
(iVTiig qjy^Glv, oig vcjTiQov tmv TgoiinMv loifiov kul (pOoQug 
y.uQnMv neQiilrilv&vlug r,]v 'EXXudu, (luvTSvofxivojv neQl zroTi/ 
nuQovTOiv, X9\<^&<^'' ^nv Ilv&iuv T^vcxuvTu nuZluv UVToTg 
Tojv detvcSv, inetduv xiveg twv uno 'Ayufiifivovog iiovxow 
xo^ yivog^ nkivauvTig eig TqoIuv Tug noletg XTi<70)(Tt xul Tug 
T(Sv Oe^rrv Tifiug uvulii^Soiaiv , ug ijcpuvla&ui avvif^uivev imo 
Tov nolifiov. TuvTiiv T^v fiuvTeiuv nuQudeloLfievov xov ' OQi- 
GTilv^avve)3n ItneTv xbv /Siov. fieTu di ' OQiaTnv Ttaufievhv 
lupeiv ^ xnv uQxijv icul fieT^ ixelvov KofinTfjv. ov X90ifiivov 
no7 dioc nXe7v, y.ux^ yi^Q edXcc/^etuv nul dlg xul xQig neQl 
TC.7J/ avT(uv inttviQxerut, xov Oeov do&ijvut XQ^^^^ov , inl 
xbv eaxccTov Mva(Sv nXe7v. xuTohyoiQtjaavTug de , noX- 
X(Sv avvndQotafiivoiv, xov XQ^f^^iov u(piaxua&ut y.al xbv Ko- 
fiijxtjv xuTuXtne7v, fitXQbv necfQovxtKivut Xiyovxug uvtov xs 

Kul Tov3Ivaov iaxicxov. xuxu xi}v iQxofJiivrjv yeveicv 

JJev&iXov nuXtv awuyeiQuvxog xi]v axQuxtuv y.ui xov {yeov xbv 
avxbv ineviyxuvTog 7(>»;<t.uo2. , dtu xb nuQccdV^ov eig nuQotfiiuv 
dtu xovTO nQoaTiJvui cpuatv (leg-. neQiaxijvut). Eial de oT 
TrjXiq<o) yeviad-uo toj/ X9V<y^ov tovtov. fiuvTevofiivoi yuQ avxc^ 
neQi yovioiv, inl xivug uv xonovg nXuvn^^eig e^evQot xovg 
uvxov yoveig, xbv &ebv nQogxci^ut , iX&e7v inl xbv iaxa- 
xov MvaMv. acptxofievov d^ eig xijv Tev&Quviuv , vifua&ui 
yuQ xu XMQia xuvxa Mvaovg, intxvxeiv xij fxrjxQl, Haec 
de Dcmonc. 

Devcnimus ad doctos Alexandrlnos. Qul qunm 
(jrammatlci munus bifarium esse censerent aut litterarlura X PRAEFATIO. 

aut Listoricuin : ail altcrum pcrtincrc ada|»ioruni cnarra- 
tioncm volucre. Scxtus Empiricus adv. Matli. I, 253. 
Fabric. ' TnoTtd^ea&ai dt t(o faro^j^xH y.oitxSg qi7](jip 6 
'^(Ty.?,i]niadt]g y.a&o)g y.ai Atovvaiog , to nfQi Tag p/Aoj(7<ra?, 
0)(TavT0)g di nal to neQi n a qo ciiKiiv iiai oqojv (yQiqcov 
Fabricius, fo^TaJrPrcllcriis dc Polcmon. p. 190.). Etcnim 
quod in fabularum cxplicatione consucverant Itomiucs vc- 
tcrcSj idcm tencbant in adajjiorum , ut cx liistoria fabu- 
losa plcrumque repctcreiit singulum allqnod vcl factum 
vel fatum, qiiod adajfio originem dedisset. In quem fi- 
ncm Grammaticis opltulabatnr industria pericgetarum ct 
antiquariorum , qui in rcbus iniycoQioig cnarrandis monu- 
mentorumquc lidc cxplanandis claborarent, quorum ajjmen 
ducit Polcmo , dc quo vidc disputationem Prelleri p. 194 
sq. Sic Aristidcs paroemiograpbus Polcmonem ^UTayQit- 
ffft T7]v A(f)dwvi]v axQiljciig intcrTcxiifvov ^ V. Prellcrum p. 58. 
Erantque inter paroemiograpbos antlquiores, qul ipsl su- 
scipercnt pcrcgrinationes quacque ex cxef>ctis aHIsve bo- 
mini!)us popularibus sciscitando comperissent, ca in pro- 
verbiorum ortus caussasque erucndas scite conferrent, 
velutl dc quo infra dicemus Lucillus Tarrbacus. 

Primo mlbi loco inter Grammatlcos nominandus cst 
Aristopbanes Byzantius, qui vixit ab Olymp. clr- 
citcr CXXX usquc ad CXLYIII. Rellquit is duo liljros 
fft^inQrxJVy quatluor aiifTQO)v proverbiorum. Testls Mar- 
celli locus infra accuratius cxliibendus : Aid xal zig t(x)v 
nao' avTO^ig (T0(fMV (Tvvayuyojv Tug vnb noXX^tiv yul diacfOQOjg 
IfyOflfTug naQOifilagf eig avTug y iy Qtt(fi fv I3i(i?.ia dvo 
uh' T()jv fi.ifiiTQO}v, T(ov df ttfifTQcov TfGauQa. In- 
telliffl eiiim Arlstopbanein Byzantiuin et qulvis videt nee 
fiisrlt id A. Scbottum. "AfifTQot cltantur in scboliis Ari- 
stopb. Avv. 1292. [v. Plutarcbi Provv. fl, 24.] cacdcm- 
quc IntclHgcndae sunt Zeiiob. I, 54. et fortasse I, 52. 

III, 03. ct Scboll. Aristopb. Avv. 1403. (cfr. Zcnob. 

IV, 49.). Ex ffiufTQoig cxcerpta ca videutur quae babet 
Suidas s. V. df'$i(')v [Zcnob. III, 30]* 

Af^tbv iig vn6(h]fiaf ccQtaTfQov fig nodavinTQov^ 
'yj oi(TTO (f>(xvi]g. Suldam cnlm Grammaticum loqui, non 
Comicum, scntentla cst G. Dindorrii in Fra(jiiim. Ari- 
stopb. p. 137. et PrcUcri Polemon. p. 151., quem vidc. PRAEFATIO. XI 

AJde versuiii ilhim Heslodliun qui est apud Harpocr. in 
iiott. ad Append. III, 6. ct Suid. s. v. Iltiltcog fiuyuifja. 
Quinque sunt paroemiog-raplil, quorum ct opera ct 
nomlna semel, quod sciam, commemorata sunt. Qui 
quando vlxerint et quomodo functl fucrint munere suo 
llect fere non doceamur, lioc tamen loco aptlsslmum vi- 
dcbatur paucis lustrare. Primus cst Tlieaetetus, cu- 
jus mcntio apud unum Suldam fit m explicando proverbio 
Ovdiv TiQog xov Atovvijov. SeuiTijZog Iv tw negl 
Ilafjoe^iug IIafj()uoi6v (pj]tji xbv ^o)yQuq:ov uyci)vc^6[.ii- 
vov nuQu KnQivOioig notrjaut Aiovvaov kuHkjtov' rovg di 
6o(Jii'Tug T« T£ Toiv avTuyoiviaTMv tQya , u xutu nolv elei- 
TiiTO , aui Tov Tov TIuQOUGiov Aiovvaov tnuj.(JivHv 7'/ nQog 
TOi' Atovvaov; inl tmv f-u) tu nQogi'iy.ovTu Tolg vnoxttfit- 
■voig cplvuQovvTcov: Zenob. V, 40. Alter nobill est no- 
miuc Aescbylus, sl vera cst conjcctnra Mcursll ct Fa- 
brlcli Bibl. Graecc. V, p. 106., Alcxandrinus , cujus 
sentcntia de provcrblo ^uQdoviog yikoig profcrtur in Zeno- 
blanis V, 85., slve illa cx Didyml commentariis fluxit 
slvc Zcnoblus adjeclt de suo. Altcrutrum certe factum 
slt nccessc est , quuni Acscbylum praetermittal in ubcr- 
/ rlma de eodcni adag'io dispulatione Luclilus TarrJiacus. 
Tcrtius ad bos accedit MvXoiv 6 TIuq o ti-iioy q uqjog^ 
quem advocat Zcnobius H, 45. Cujus tameu nomcn in 
codice Bodlejano Mllcnv scribi nejjleetum cst annotari. 
Quartum addo Apollonidcm Nicaensem, qul Tibe- 
rlo Imperatore floruit, v. Voss. dc Hlst. Grr. p. 390. 
Westerm. Excitat ejus llbrum de Proverblis Stepb. Byz. 
s. V. ytQtvu. 'EiiuXtiTO {TtQivtt) di icul f.ifyukt] 'Bl/Mg^ 
wg ^AnolXoividrjg 6 JVtaasvg iv tw ntQi naQ o itituv. 
Nlsi is titulus corruptelam expertu» est. Postremo At- 
talus nescio quis qulntum locum occupat, cujus meuu- 
nlt loco valdc tnrbato Hesycliius s. v. KoQivOtog 'S.i- 
vog: ini tw</ Tug u).Xuyag {XuTuyug Plcrsonus ad Moerid. 
p. 253. Lugd. , 186. LIps. : v. Append. liJ, 50.) — wio 
Tfjg naQ' EvQtnid)] 2&fvtljolug tm BtllsQoqolvTt. n. ^evoii- 
ai]g (unoxtvova7]g scriptum fuissc ccnset Scbovt^ius, Hem- 
stcBJmsIus ini^ovXtvovarjg voluit, Musurus int'/tvova/ig po- 
suit, ego intitovavig arbitror). ' Slg dt "Att uXo g iv 
ffji ntQi UaQotfitdiv, iju TOiv dia KaX),og , o5j o BtXXe- XU PIIAEFATIO. 

Qoqj6vTi]g, Ilunc Altalum Stoicum intcrprctatui- Fabriclus 
Blbl. Gracc. V, p. 106. cU. III, p. 544. 

Ex {fcncre autcm antiquariorum, qui res blstoricas 
ct fabulosas ad indagfindas provcrblorum orijjlnes undc- 
cun«pic solertcr corradcrcnt fult Aristldes Parocmio- 
grapbus, dc quo jam dicam. Is quo tcnqjorc florucrlt 
ctlamsi non cxploratum est, hoc ccrtc constat, floruissc 
post Polemoncm Perlejyctam, cujus scrlnla compilavcrat. 
Slepbanus Byz. s. v. zloi§Mvr]: IlQog&iTtov tw nfgi?]- 
yf]Ttj IIo}Jfio)vt uKQi^oSg xrjv Aoidojvrjv enKnafievM x « t '^ Qt- 
axsidri tu tovtov fjieTay ey g aq^oT t xt?.. Disputaruut 
dc Aristldc post Vosslum dc Hist. Graecc. p. 401. We- 
stcrm. Wyttcnbacblus In Plut. II, 1. p. 80., Ebertus 
2!izek. p. 100 s([. , Prcllcrus dc Polcmone p. 59 sq. As- 
scntior PrcUero Mlleslum non distlnoucntl a Parocmlo- 
grapbo. Patet cx ils quac PrcUcrus cxposult, Arlstl- 
dcm sl non pcrlcgcsln , ccrtc coniplura opera argumenti 
blstorlcl ct antlquarll condldisse, 'KTTOQiag^ 'iTaltxu, 2^i- 
Y,tXiv.a. Undc explicationcm babct , cur ca potissimum 
proverbia perscrutatus fucrlt, quae bistorici essent ar- 
gumcnti. Vide Zcnob. VI, 11. notas ad III, 87. VI, 5. 
ad Dlogcnlan. VIII, 58. Apostol. XIII, 12. Quomodo 
opus suum distribulssct efficitur quodam modo ex Atbe- 
nacl loco XIV, 641, A. Tb v.aTa t}]v nuguifiiav Ifyofie- 
vov 'A(jvdfjvdv (TTKpoQri fta (Zcnob. I, 1.) Tekog tI tOTb 
v.al i)Mf.u'vioVj oog 'AQiarsldrig cprjalv Iv tqito) n s q i 
naQo ifiiMv. Alterum llbrum tcstaturSteplianus In nott. 
Zcnob. VI, 5. Apparet igltur, Aristldcni nondum par- 
ocmlas cx serie litterarum inltlallum ordinasse , scd ut 
rcrum quandam dcscrlptioncm et argumcnti sc<jucrctur. 
Ilauslt cx co Tarrbacus : blnc cxplicatur, cur Zcnoblus 
VI , 5. cpltomator Tarrbael congruat cum Arlstlde , nlsi 
quod Stcpbanus explicatlonem Aristldls multo custodlvlt 
intcgrlorem. 

Prlorum paroemiograpborum laudcs obscuravit Lu- 
clllus illc Tarrbacus, quac Crctae fuit urbs, vlr ct 
in grammaticis probe versatus et dc bistorica disclplina 
cxlmic mcrltus. ExpUcuIt ApoUonll Argonaulica , v. 
Vitam ApoUonli p. XIV. Wellaucr. , et Wclcbertl Ubrnm 
dc vita ct carminc ApoIIonil p. 396. Advocatur aliquo- PRAEFATIO. XIII 

ties etiam niiiic in SclioII. ApoII. Ilbri piimi simpHci 

Ta(joaiov nomine : inter quos locos unus duntaxat est, 

qul non ad hlstoiiam spcctet^ sed ad g^rammatlcam , I, 

1083. Provcrblorura lihros trcs — cundcm numcrum 

scrvasse vldetur Zenohlus — summls laudihus exornat 

Stcphanus Byz. s. v. Tag^a: Aovyiioq^v ano Tao(jr}g 

Tilg KQj]xtzi^g noXeMg' qj^Qerat 8e tovtov t« neQi naQ- 

Otfituv TQia ^i^Xla aQcara %al ntQi yQa^i^iarav «ai 

Texvrxu ylaqjVQUfiaza. Vide Vosslum dc Histor. Graecc. 

p. 4G3. Wcsterm. AotmdXog vocatur plcrumquc, ut in 

Vita ApoIIonil, apud Stephanum v. A^a?MQ^a ct eeacra- 

lovUrj, ^ undc prloris loci yiovxiog cxturbandus est. SIc 

qul AovKiog cst in nostrls cxemplarlhus Ammonii p. 9, 5. 

Valcfcenaer., iu edltlonc Frellonlana Kllliog , apud Eu- 

stalhlum ct ApostoIIum, qul Ammonlum exscrlpscrunt, 

Aov-AiV.og scrlhllur. Adde SchoU. Dionys. Thrac. In 

Bchhcrl Ann. p. G52. et Etym. Magn. p. 302. 

Hunc plcrique omnes trlverunt posteriorcs. Ut quac 
tv nQMTM nSQi naQoi^uMv docucrat dc am,) , loyoi , naQ~ 
otfiia, derivarunt Dlojjcnlanus, Ammonins^ cx Ammo- 
nlo sumpserc Eustathlus, ApostoIIus, Arscnlus, Pha- 
vorlnus. Ea tamen ipse, modo supra prohahlliter dlsce- 
ptavlmus, dehchat Chryslppo. Conclliavlt autem Tar- 
rhacus collectloni suae cclebrltatcm non solum cxcussis 
accurate coplls prlorum , sed Ipse vel perc^frinallones 
susccpit ad explorandas fahulas ct narratloncs slugularum 
urhlum, tcmplorum, locorum 5 vcl ex percgTlnatorihus 
res patnas scrutahatur. Scholia Platonls p. 39G. Bckhcr. 
"lIzovGa, Jig qrjac TaQQalog, iyyoQioiv leyiv- 
TMv^ OTi iv ZaQdovo yiyvono (ioT^pt, Gelivut naQanbjaia 
icrL, V. ad Zenob. V, 8.5. Adde Slephanum s. v. Am- 
^Mvri, qui quac de provcrhio ^w^a,m?ov jfaAx^roa. accu- 
rate et docte tradlt, ca cum expllcationlhus priorum ex 
Tarrhaei commcntarlls vldctur hauslsse omnia : Kar^ 
^uvTotrotg ruiexiQovg , qy^alv 6 TaQQaTog, ei f^iv Idcihj 
zrig fiaartyog, ol di ifiavreg anonenrwxaGtv. UeQl fiiv- 
Tot rwv intxwQimv xtvbg vxovaafiev, wg\'neineo 
ervnrero fiiv vno fiamtyog , ,}x^7 d' inl noXijv XQOvov , ^g 
XeifieQiov rng Am8i^vr,g vnaQxomng ehircog elg nuQotfiiav 
naQeyevero. Quac verba intcgra adscrlpsl, ut pcr hanc XIV PRAEFATIO. 

occasioriem vindlcem a \Iolenlis conjccfnris Prcllerl Po- 
lcm. p. 61., qui tanttim abcst ut emcndatlora rcdilidcrit 
Stcplianl verba , nt apcrte scntcnfiam dcpravavcrlt. SIc 
enlm proposutt locum curandum csse, ut verba tcog av 
6 ixvSfiog diufxtfrj xat luftri Trjg fiaariyog , addcrcntur ad 
vcrba Aristldls quae praccedunt. In sqq. unum rccte 
pcrspcxit nfQi mutandum csse iii naQvc. Non vldit antcm 
omncm locum slc esse scrlbcndum : Kara (xtvTot Tovg 
ijfieTtgovg^ cp. 6. 7\, tGTt fitv Ka^rj Ttjg fxuaTiyog^ ot 
dt IfiavTtg aTconaiToiKainv, naQa fitvtoc TOiv int^coQicav xtvog 
ii]i(ovaafitVy ug , intlntQ tTvntno fiiv vno fiuaTiyog , v%^f' 
d' int nokvv ^(jovov ^ (og 'j^fcfu^lov T-fjg Acodutvtjg vna^^ov- 
(71] g , iixoTMg tig naQOtfiiav n e g t tyivtTO to j^a?.xe7ov. 

Tarrbaeum exclplt Dldymus illcj Grammaticus 
Arlstarclicus , acqualls Ciccronls , qui tamen actatcm 
produxlt ad Augustum impcratorcm. In ilbrls prover- 
l>Iorum , quos conclnnavcrat ti'cdeclra, supcrlorum vldc- 
tur narrationcs sacpe dlssonas et absonas convcUcrc in- 
stltulsse. Id quod vcl ex inscrlptlonc clarct : Hclladius 
Pbotli p. 865, 22. Hocscbcl. "Oti Aldvfiog niQi naQoifiicov 
dtxaTQia ^t^lla avvTiTU/s [ita/J n^og Tovg ntQi nagot- 
(itwv avvTfTuyf^OTug in ly q uip ag avtu. Zcnoblns 
usurpat II, 31. (cadcm pacnc Diogcnlan. II, 39.) ct IV, 
20. , adde Harpocrat. In nott. Append. III, 26 et 29., 
imdc qnld pracstltcrlt aegfe dlxeris. Ejjerat practcrea 
dc provcrblo Zcnob. III , 36. , ubi vlde qnae annotavlt 
Lcutscblus ct addc PrcHcrum dc Polcm. fr. CI. Postremo 
in auxUIum adbibcnt Scbolia Platonls p. 369., dc quo 
loco Infra dlcclur. 

Nos quantum jacturae fcCcrimus amlssls tot provcr- 
blornm avvayMyulg multipllcls varlacque crudltionls copils 
ollm consplcnis cx vcslijylls minlme dnblls InteHijjImus, 
non aujjuramur. Compara, ut bls utar, Stcpbanl Byz. 
locum de provcrblo ylcoScovulov /u),it(7ov cum Zcnobiana 
cxiPjUitatc^ praetcrca vcl Scboll. Pind. Istbm. II, 1. 
Maximum ' aulcm excitant dcslderlum Scbolla Platonlca, 
quae quum Platonis dlalojji rcfcrti slnt tallbus scltamcn- 
tls sci'monIs famillaris, pcrsacpc in cnarrandis provcr- 
blis occupantur. Pfofctunt autcin IUa Scbolla bis tcrvc 
nomlna Ipsa Tarrbacl atque Dldymi , vidc p. 369. 396. PRAEFATIO. XV [Zcnob. VI, 38. V, 85.] ct Jpsa citandi ratlone ccrtis^ 
simc argiiunt, ex ParoemlooTapliornm liorrels sc ista 
in suum pcnum Ihgesslsse. Scilicct corum Ipsorum no- 
niina dlalogorum , ad qiios scrlpta sunt quacque Scliolia, 
a Parocmlog^raphls plcnloribus excltata nc a schollorum 
qnidcm compllatorihus resccta sunt* Quo manifcstuni 
reddltur, qua illi rcligionc in compllandls proverbioruni 
constipatoribus fucrlnt vcrsatl. Paucls dcfungar : slc 
j). 3C8. [Zcnob. III, 21.] fu^vrixab ravTtjg TtXuTOiv tv Eu- 
dvd/][j.o), ct cst schollnni ad Euthydcmum 5 p. 365. [Dlo- 
{jcn< I, 65.] nXccTMv tv SeaiTijTO}; p. 369. [Zenob. VI, 
38.] J7A. Ki)aTvh)) ; p. 374. [Diogcn. Ill, 37.] W.uTOiV 
tv ^vf.moGio) ^ p. 375. HXaTOiv 'Attl tv Avaidi/ «al iv 2v{.i- 
TioGuoy In qnac omnla idem cadlt, quod dc jprima no- 
tatlonc obscrvabamns. 

Quae quum Ita slnt, SchoUornm Platonlcorum cA 
est ntllitas , nt si ea cum nostris Parocmiojfraphls con- 
tendcrls , manifcsto apparcat, a qna abnndantia crudl- 
tlonls ct Inxurle In quas illl anj>*nstlas tcmporum homi- 
nnmqne injnrlls slnt delapsl. Id ut nnllo nc{>otIo cuivis 
pcrsuadcatnr, a^e jnxta posills ct sclioliornni Piatonls 
et Zenobii allquot artlculis quid rei sit experiamur mon- 
strare* 1. Zenohlns II, Ol. 

rX av a ov T t )^vtj : ij inl 
TO)V (j(<(!>\'o)g icuTtQyu^oiifvMv 
ij inl Toiv nuvv int(.itXMg xut 
ivTt^vog tiQyaGf.iivoiv. "In^ 
Tcuaog yuQ Ttg xuTsaxii uot 
^uXxovg TiTTUQug dlaxovg oi>~ 
Tojg , oioTi Tug fitv dtufii- 
TQovg uvTolv iGug vnuQy^iiv^ 
10 di rov TTQojTOV di(jy.ov 
7i(x^og iniTQiTov (.itv tov dtv- 

TtQOV , t]fu6Xt0V di TOU Z(ji- 

Tov , dtnXuGlov di too Ti~ 
TUQTOV, y,ul HQOvofiivovg ini- 

Tt),l7v GVflCfjdiviuV TLVU. Kui SchoIIa Platonls p. 381. 

TX UVV.OV xi'iv)]: 7j int 
Ta»j/ fii} (i(/.di(iiig 'AuitQya^Ofii- 
vb)v y ini tdSv nuvv ifif.ieX(Jog 
(inifitXolg B. et Sicb. ) xut 
ivTt/va)g siQyuGfUvoiv. " In~ 
•nuGog yuQ rig xuTiGnivuGS 
XuXxovg TtTTUQug diGKOvg oy- 
TOJi?, diOTS Tug fiiv dtufitTQOvg 
a.VT()iv iGag vn(XQ'/ttv , xo d'i 
Tov nQ(x)TOv diGxov n(x)[og ini~ 

TQITOV fliV iivUl Toij diVTtQOV, 

rjfuoXtov di Tov T^/rof , dt- 
nXocGtov di Tov rtTocoTov^ 
KQovofxivovg di zovTOvg int- XVI PRAEFATIO. Xtynoii Dmvkov Idiiv rovg 
fnl Twv diGxojv ^■O^oyyovg 

TT()c5tOV. Tilitv (jvucpmnav ziva. Kui 
)JySTai riuvKov IdovTtt Tovg 
(nl TMv dl(Txo)v qdoyyovg 
TiQoiTOv iy^ei^ijfftti 6 1> 
ccvTMv y^iiQ ov Qy i7v y xal 
uTco ravTijg Trjg ixQay(xa- 
T ai a g it i x ai vvv Xiy f- 
(rd-at, Ttjv 'A a). V fi fvtjv 
J'?,avxov Te^vijv. [iffivtj- 

Tai di TOVTOV 'u!4 QCITTO- 

'^fVOg fV TM 71 (Ql Ttj g 

fi ov a ixrj g dxQo uGfcog, 
xal NiyioxXrlg {zifto- 
xXi]g H) iv Tftj nfQi ■&fo}- 
Qiag. ioTfc df nal fTfQu 
T f y^vr} yQanfiaTOiv^ ij v 
uv UT id- faat rXaviiOi 2u- 
/tt/fpj aq)' ij g tcfMgxati^ 
Tc tt Q ifiia d ifd o&ri. ov- 
T g d f xat G idr'] Qov xoX- 
Xt] ly IV fVQfVy 0) g rprj iTiv 
'JIqoSot og. 2. ZcnoLlus III j 65. 

'JJv nl&o) Tyv xfQa- 
fiflav fiav& uv 0): nuQOi- 
fiia inl rto*' xug nQOiTag fiu- 
•Oijiyftg vnfQl^uivovTOJv, unTO- 
fifvojv df fv&iojg twj' fifi^o- 
vojv. ' Sig ei Tig fiui&uvojv 
KfQttfifVfiv ^ nQiv fiaOfrv ni~ 
vaxag ?; «AAo rt tojj/ fiixQojv 
nX uTTSiv , n iOo) iyyf i q o /j; . 
ydixuiuQ^og df (frjiTiv tTfQOv 
Tt dijkovv T}]V nuQotfiiav , oi- 
ovfl Tr]v fifXfTrjv iv To7g Ofioi- 
otg noifiaOut .) (^g xvpfQvr,- 
Ti^g ini Tijg v}]og xai rjvio- 
y^og tnl roTj/ 'innoiv. 2. SclioIIa Platonls p. 322. 

HaQotfiia 'Ev niO^o) Ttjv 
xfQufifittv, ini Tiav Tug 
nQOJxug fiuOijGfig vnfQ^ai- 
vovTOJv ^ anTOfifvojv df Ttav 
fJlft^OVOJV Xttl rjd}] TcSv TfXftO- 
TfQOJV. Xf)[QljTUt df avTrJ 

'^Qi(TTO(fuvt/g iv IJQOttyoijvt 
v.ul IJXttTOJv iv FoQyicCy Xf- 
yojv » To Xfyofifvov di} tovto, 
iv nid oj T}]v xfQUfifiav int- 
^fiQflv fiuv&avftv « xttl iv- 
Tttv&tt. HaccTarrliael sunt, 
opJnop: quihus a sc cx- 
cerptis alia assult Zcnoblus 
aliunde pctita. PRAEFATIO. XVII 3. Zenobius 111, 21. 3. Scliolia Platouis p. Atog KoQiv&og: naQ- 
ot^iia Inl TMv Tu V.VXU l.i'/ov- 

XMV Kul 1T()UZt6vC(OV. 

Provcibla Botll. ct Vatic. 

"^O Aiog KoQivdog x«t 
T£uls Tov Aiog KoQiv- 
■Oovi inl TMv TU.IUUTU no\- 
Xuv,ig uvuy,vx?.ovvTU>v, K.O" 
QivOiMv yuQ Inl Ttvog diictti- 
oXoylug xijg f^inu MeyuQiv)v 
Qvdtv dtnaiov iyovTcov elneiv^ 
fiovov Tovio OTi Ovx uve"ie- 
T at 6 A 10 g Ko Q tv-d og^ 
noX/MXtg XeyovTwv , ol Mi- 
yuQelg uney.QtvttvT0 Iluie, 
nule Tov Aibg KoQtv- 
■Oov' odev ?J nuQoifua. Aib g KoQiv^yog: inl 
TOiv uyuv i-iiv vneQGe}.ivvvoi.u- 
vcov , KWAMg di xui novj^Qolg 
anttXXuTTovcwv. twv yuQ Ko- 
Qtv&iMv (3uQea To7g Meyu- 
Qsvatv anoinotg ovatv iniraT- 

XOVTOiV TO fliv nQMTOV V]J)j- 

xovov. cog di vpQecag ovdiv 
aneklfincxvov oi KoQlvO^toi, 
elnlcyavTeg oi MeyuQeJg ovdiv 
uv nuOe7v unocnuvTeg , nuQU' 
XQ>il^^ '"^f^v KoQivOlov u(f)i- 
GTttVTut. nefJLnovatv ovv nQt- 
a^eig ol KoqIv&ioi y.ux)jyo- 
QfjGOVTttg TcSv MeyuQecav j oX 
nuQelObvxeg elg Ttjv ixxA)]- 
Giuv (xV.u Te no?.).u dte'E,)]eaav^ 
Kttl TtXog OTt dmalcog uv axe- 
vai.etev 6 Atbg KoQtvOog inl 
xo7g ytyvo[.uvotg^ ei ^irj Xi]- 
%jtovTat iiiy.i]v nuQ' avtcSv. icp' 
oTg nuQot,vvOevTeg oi Meyu- 
Qe7g Tovg t£ nQtG^etg naoa- 
%QrifAu ViOotg i'l3a?.0Vy v.ul 
fiera (iiy.Qbv int^oijO^jGcxvTCov 
TivcSv To7g KoQivOlotg aui 
t*^XV9 yevo(.iev)jg vfAtjGuvTeg^ 
qjvyfj Tcov KoQivO-icov uno^co- 
QovvTcav , i(penbi.i,evoi 'auI 
xielvovTeg ufia nuieiv u?.?.r'j- 
?.otg Tbv Atbg KoQivOov i/.i- 
?.evov. f.iefA,vtjTui 6e Tuvojg 
AQtGTOCf'Uvt]g iv To7g Buxqu- 
XOtg, ?.iyci)v' 

'AKV ij Aibg KoQiv&og iv 

T07g GTQoiflUGtl,, 

aal iv Tuyi]vtGTa7g y.ul " Ec(.,o- 
Qog iv nQcoitj Igioqoo)v y,ui XVIII PRAEFATIO. 

TlluTOiv EuOvdtmo}. aklot dt 
inl xMv in' ovdevl Ttlfo unei- 
XovvTcov (pualv eiQ)'](rOa& ti}v 
nagoifilav. 3IeyaQevat yuQ 
(»Qfi)][iivotg aqjlaTua&at^ int-- 
Xtyetv Tov KoQiv&iov »» Ova 
avetexui rama 6 Atog Ko- 
Qtv&og. u nef.ivt]Tai xavTtjg xal 
HlvduQog. 

Ex qno artlculo hoc satis patct, Tarrliacum vcl DI- 
dyinum prlorcm expllcatlonCm Iiabulssc ab Dcmone , cu- 
jns cnarratloncm ad vcrbum pacnc conscntlcntem sug-oe- 
runt Scbolla Pind. Ncm. VII. lin. Altcra atljimgitur, 
quam olim ncc a Tarrbaco Dldymove omlssain ar(>iiunt 
collcctiones Bodl. ct Vat, , qnac prlstlnam formam in Zc- 
noblanis mlserc ailllclam servavcrunt intejfrlorem. Quac- 
cunquc autcm proverbia In ScboHis Platonicis exstant in 
Zenoblanls Ct rcliquis collcctlonlbus desiderata , ca omnla 
arbltror ex iisdem Tarrbael Didymiquc llbris ducta csse. 
Ubl autem Scbolla a Zenoblanls ita discrcpant, ut altcra 
altei'um interprctcm compliassc patescat: Zcnoblus for- 
tassc Tarrbacum scculus erat, Scbolia Didymum, vel 
inversa ratlonc. Illud univcrse tcnebis, Epitomatorum 
nostrorum mauus indoctlores locos scrlptoriim maxlnic 
Induccre solitas fulssc, quippe qui amplo apparatu doctri- 
nae baud aegre carerent. 

In Platonls proverbla nesclo quem singularl cura com- 
inentatiim fulssc apparet ex scrlptpre Auonymo de Incredl- 
l)iUbus, quem post Lconem AUatium cdidlt Tb. Galc in 
Opuscc. Mytboll. p. 88 sq. Verba baec sunt : IlaQoifua xig 
(puGnet Aed to) g ttjv aavTov axtav. diduaxet de deduvat 
Ttjv neQi Tu eay^ttxa (agnQmxa anovdi']Vy oXe&Qov iijfi7v Ivuyov- 
auv riig xlivyjjg^ ijxot difuvtafidv xtjg uXtj&ovg x(jjv nQuyfiocxov 
yvdaeojg xul xrjg nQogtjxovatjg avxtj xar' ovalav xeXetoxtjxog. 
ovT(og 6 etg xdg naQa II ?, dxoivt IlaQotftiag yQdyjug. 
Qul quidcm qualiscunquc dcinuin fult — dc pbllosopliorum 
grcjyc cum fulssc facile tibi persuadebis, sl cx unjjuc llceblt 
leoucra — vel post noslroruin scboliorum tcmpus scripsit 
vcl a compilatoribus corum spretus csl. Doctius Scbolia FRAEFATIO. XJX 

381. Bclikcr. T ri V avTov axiuv dedotagv: eni tmv 
acpodgu deiloTurcnv. f^ujivtjTai TC(VT)]g '^^i,GTo<f,uvfjg Ba[jvlbi- 
vioig, p. 02. Diiulorf. , 22. Fi'itzscli. 

Exstat aliiid inonnuientiim ex vetustatc casu quotlani 
fclicl ad nos transinissuni , quod quantum ollm homincs 
liltcratl in cnodandos provcrbiorum laqucos impcnderint 
studii et cruditionis planlssime declarat. Id cgo monu- 
mcntum ab liac parte disputationis nostrac Iiaudquaquam 
alienum Iioe loco rcponendum arbitrabar. In mentc Iia- 
hco Marcelli disputationem TzeQi tcov nccfj' "UV.ijcn naQot- 
fucSv , de qua o!im Iiacc scripsit A. ScLottus Pracfat. p. 
XV. Gaisf. : » De provcrbiorum originc ct ad explicandum 
difficultate sic Euscbius Cacsaricnsis Episcopus libro I. 
dc tribus contra MarccIIum Ancyranum Episcop. , quos 
scripsisse Euscbium Socrates testatur Ecclesiasticac lii- 
storiac lib. I. cap. 25. Quod opus cum tribus de Ecclc- 
siaslica Tbcolojjia ejusdcm Itbris advcrsus cumdem Mar- 
ccUum , quia incditum atlbuc dclitcscit apiid Britannos, 
qua Iidc acccpi , blc rcpraescuto. « Ilaec Scbottus. 
Nempe MarccUus Ancyrae Episcopus a. 336. Constantlno 
Majyno obtulcrat Ilbrum^ quo susplcloncm Arianlsml ct 
Sabelllanlsml elucret. Qucm redargult Euscblus Pam- 
pblll in eo opcrc quod inscripslt : 7'u x«t« MuQxiXlov 
Tou Tijg \^yy.vQug iuKjxonov. Hiuc exccr|[)ta Iiacc cst par- 
ticula , V. Rcincsli Varr. Lcctt. III, 6. p. 442. Auctlo- 
rcin locum cxblbult Galsfordus , qul liacc annotavlt : 
»> Hunc locum cum Scbolto communicavcrat Ricardus Mon- 
tacutlus, ipso tcstc in annotat. p. 12. col. b. cxtr. cd. 
Parls. 1628. Nos integTlorcm ct cmcndatlorcm paulo e 
MSS. Bodl. [E 1. 10 ct 11.] dabimus sub fmem Imjus 
Pracfationls. Nec pauca allls corrig-cnda relinquimus. « 
Dedit Galsfordus p. XXII sqq. Numeros pajjiuarum 
Gaisfordi ad oram signavi. Ego vcro Ilcet gravisslmos 
quosdam locos si non sanassc , at pi*opius taiiien ad sen- 
tcntlae sanitatcm admovlssc mllii vidcar, quacdam tamen 
acullorlbus in|>cniis pcrsananda rcliqui. b* XX PRAEFATIO. MAFKEAAOt HEPI TSIN UAP' 'EAAUII 
nAPOIMISlN. 

Ov8tu uTonov olfxac If rfr» na^jovic oir/ov tmv ei^iod-fv xxu. 
vnofivti<Tal G£ 7ca()oifiiMv' 'Akl' ^ re&vi^xev i] dcdu(Tit£c 
yQafifiara. 7'avTr]v Tt]v nagocfuuv -jxfiog fitv ro (fuivofte- 
vov Tov yQafifiUTog vnoka/^oi uv rcg v.axa tmv yQafifiuTU dc- 
Sa(j'/,6vT0)v eiQijaO-ac , inel xai treQog Tcg Tfov na^' uvToTg 5 
edldaaiieg y q ufCfiuTa , lyta 6' e(poiTCDv tqi]' to d' ovj^ 
ovKog tyietv oi ra vnofivrifiuTa yQaifJuvTeg e(paaav' u)J/ tnecdtj 
'A&fjvalovg ^CKeXcfOTui cpuGcv noXtfx(ft vcxfjffavTeg fiovovg tao)- 
^ov Tovg nucdeiuv oiojnTOfievovg ^ Scdaaxulovg uvTovg tolg xxui 
nucaiv uyovTeg , Tovg d uXlovg nuvTug e(fi6vevov , e^ uvkSv 10 
Tcvag ffjvyovTug aul tnuve\&6vTag tQOJTWfitvovg xe vn 'Ad^y]- 
valoiv ntQi Toiv dcucp&uQtvTCDv ttVToTg tqaaav eiQr]yJvuc uXk' 
7] T t&vt] K ev , 1] dcduaxec y q (xfifxuT u. 7.^1 d't xui t6 A i"^ 
Tt]v fiay^ucQuv ; vofilaecev uv Tcg eioijadacy 'ivu ■&(!} iiQ6- 
TtQOv Tu neQi uvrijg Ityofievu ^ nuvraig nov dca ro Tr,v ■&vo- 15 
fxevr]v aiya eig t^v fiuyacQuv u(f)OQav eiQija&uc Ttjv naQOCftluv. 
ulV ov Tcveg y tovt' tcpaauv ol nukacoi' ovde yuQ nuQocfiia 
rjv uv )] ley^Qe^aa, eiye ToiJd-' oiiTcag eJyev , (roiiio yuQ ux6- 
Xov&ov ijv ex Ttoj/ qjacvofievMv ivvoe7v,) uXl' iiil T(jiv eav- 
TOig xuxa u Qo'%ev ovvTcav ecQ-f] a&ac toito cpaaiv. 20 
0ual yuQ^ Mi']decuv iv KoQiv&^a ra Te'x</« unoxTeivuaav xutu- 

1) Liibri Ovdiv yaQ atonoVi 

6) Demosthenes in Aeschinem, de Cor. p. 315, 7. Libri 
IStdciaxiro. Correxit Gaisfdrdus. — Cf. Zenob. IV, 17. 

7) ot To vTTOf/vij/^ara y(^(ixi>avtfq suht qui infra audiunt ol roa; 
naqovida^; iqi^rivivaav TiQofko/iivoi , Paroemiographi. 

10) Legebatur ti aiitoiv St tivag. 

12) nfi)i rwv St,aif&aQtvto)v scripsi: legebatur ntQi twoiv 
St^aiffQovtfDv. Sponsor Zenob. IV, 17. 01 ovv SMtrfvyovtfq tk 
"A&rivctii xat iQO)to'/nfvot, nfQt toiv Iv SixfUa e/.f/ov "H tiOvri/.fv ij 
SdSdey.tt YQdftfiata. 

14) Haec pessime mulcata sic ferebantur: Tl Sk y.ai th Ati 
rtjv ti,(xxat,Qav vo/uafnv uv nq fli^iijadai f /lijv a ^h3 nQOtfQov rd 
n. a. hyo/Afva ndvro)v nov , Sid ti]V &vo/dvt]v y.xL Probabiliter ca- 
stigasse niihi videor. 

17) Qv rivfq. Fortasse oi' /lijv vel ovtt. 

19) Similiter nostri Paroemiographi : vide ad Zenob 1,27. PRAEFATIO. XXI 

atjviljat Ti)v (.iaytttQuv uwo&i,- tovg di KoQiv&iovg -Aaxtt x^H- 
o^wv umolg aiyu ^itlatvav ivaylCovrag utioqhv nuxuiQug' Tt]v 
d'6 alya oxuUovauv zu) nodl tijv Mtjdilug uviVQ(7v 'fiuyutQuv 
y.ui uvxfj Tv&fjvai. Ti di to "AXcg dgvog Gtjfiuivit i^tjui 
Tig; 01) yuQ dwuTo.v Iv. xov iiQo%iiQov yiyvMGmtv x^v nuQ- 5 
yifuav. 01 TiuXuiol, olg iifUGuv, nQo Ttjg tov aixov ysojo- 
yiug ^ulavrjcpayovvzig ^ imtdi) wg movTO 6 nuQnog ovxog 
VGTiQov iVQi&i], ixiivio nQogixovTig tov voi^lv, x«i xt] fUTw 
(iolii TVQogxctiQavTig, "^ltg dQvog iXiyov, tcat Toixo t?)v 
naQoif.iiav icpaaav ihui. u-llSig ti tTiQug nuQotfiiag vno 10 
nXiiaTuv tuv naQ' umolg ao<po)v iv nXiiaxoig -^ul dcuqjOQOcg 
l^ciUioig ilQrifiivtjg , xiva niQt uvxfjg yiyQu<fuacv oi Tug nuQ- 
oifA,iug iQfi7]vevauc nQoiXofiivoc uiuyxuiov iv tm ^uqovxc fivtj- 
fiovivauc, [«AA'] 'iva iUy'io)fiiv 'AaxiQcov v.ul uno. tcov 6§w- 
■&iv uvxov fiu&i]fiuxwv , iidoxa fiiv uxQt[SMg to Ttjg nuQOCfuug jg 
ttaiQixov, iv di xto nuQovxc iiyvocav nQognoct]&ivTu, Yvu 
xo iuvTOV povhjfiu dcu Ttjg Tou nuQocficojdovg Qr,Tov XQ>'loec}S 
nc&avbjg xaTaaxiva^icv do§t], "liaTc di rXuvzov xixvn- 
TuvTtig 01 iibidiv aocpol Ttjg nuQoifiiug fivtjfiovivauvTig 
^cucfOQOjg avxiiv ilt}yt]auvxo' 6 i-uv yixQ avxoiv xcg i"^.?;, 20 2) Dissidet narratio Paroemiographi quem ob oculos liabe- 
bat IMarcellus ab iis quos nosmetipsi versamus manibus. Etenim 
quo4 ab editoribus post v. avrolc; interpolatum erat vocabulura 
doOivTa, fidenter expuli jubentibus et libris MSS. et ipso tenorq 
disputationis. Sic Marcelli auctor facit Corintliios liberis Me- 
deae a maire trucidatis emj-iff/taTa offerri: reliqui de ^tff/f» Junoui 
Acraeae a Mede^ vota loquuntur. Recte vero me sententiam 
Marcelli enucleasse coramonstrat vox ivayit^Hv et ali fiUaiva, Nec 
concinunt in eo, quod nostri Paroemiographi non ensem Medeae 
occultalum narrant, sed eorum qui in id nego^ium conducti ta- 
prara adduxissent : roiv Y.of.HGdvrwv fj^oo (yonwv. 

4) "Ahc; ^(jvoq] confer Zenob. II, 40. 

6) oi? tif^any. Intellige et bic et infra, toj?. t<» vmi.m]i.iata 
YQfiipavraq. 

12) Legebalur T^m. 

14) a/A' uncis inclusi. 

15) avrov aut secludendum videtur aut iii aiiToJi> mutarvdum. 
Ta t^otOiv fiaatj/iara sunt quae ad fjentiles pertutent, ut infra ol 
naq^ aiicoh GO'foi docti gentiles. 

17) FoiWtsse n^^ii^ioifiioidwi. XXII PRAEPATIO. 

rkuvnop Tvva ininxr\\.kOvoL xt:'fv}]q Tivog yiyovoia , y ttoAAiji 
ovGuv davfiaaconuTfjv aTioXt(y&u(, aiia iy,£i'piti xaia {fu?MTtav, 
fit]dsv6g nco diax)]y.o6Tog avTtJg. "J^zeQog d'i t>]v in' axQov 
Hovam^^g ifimtQiav fxagTVQilaag Ttjji /'Aaujcf;» , Tovg zuTUGneva- 
a&ivTug vn' uvtov dlaxovg '^ah/.ovg (frjal xiaauQag nQog to 5 
ififieXri Ttva xijg xQOvasojg t)jv avfi(po)viav rwi/ iftyoyyoiv uno- 
TtXeiv , tv&fv TS siQijG&eci T^v nuQoifiiuv. "AXlog ds Ttg 
'A?.vuTTtxci)v uvttd)]fiuTO)v (f}]aiv uvwAslaOut xQaT}]QU xal vno- xxi\ 
XQUTr]Qtov ■&uvfi(xaiov y rXavxov X.iov noir]fiu. ' ExsQog di 
I7.UVX0V avTOv avaOslvut slg AsXqjOvg TQinoda y^alxovv ^ oijto) |q 1) Legebatur; r}.av/.6v rwa tntarrjfiova, riyvjji; nvoq ■yfyovora, 
f 7To).k6Jv oiaa x)-ai'/mGt(i)rdT>iv , dnolioOai d/ta t/.ilvu) xard Bu/.arrav. 
Post yiyovora fortasse excidit tvdo/.i/tTjaai' vel siniile veibum. Re- 
liqua certa medela restitui. Ceterutn lianc priniam explicationera 
ignorant nostri Paroemiograplii. Quaeritur jam, quis ille fuerit 
Glaucus, quae illa Tf/w/. Fuit, si recte conjicio, Glaucus 
Anthedonius, qui quum nobiiissimus piscator pisces a se captos 
contactu herbae cujusdam reviviscere et in mare resilire vidissct, 
gustata ea herba ipse quoque in mare se praecipitavit et diMis 
marinus factus esse perhibetur, 6 rijv dn^orv dq^Onov noav <faywv, 
quae sunt verba Aeschjli in Giauco Pontio, v. Hermanni Opuscc. 
II, p. 64 sq. Scholia Apoll. Rhod. I, 1310. Elra w<; t; dxQov yij- 
g(i)q TjQyfro , /i7]y.iri> qie(J0)v idioy.ivafv iavrhv itt; {ydkaaaav xal iri/iriOri 
wq &a?.dacioq Sai/io)v. Illa ars sanequam pretiosa et no}.X(>) &aifia- 
CMOtdrt] cum Glauco dno')?.iro xam ddXarrav. 

3) "Ere()oq. Scholia Plat, p. 3S1. et Zenob. II, 91. — supra 
excitavimus — Hippasum dicunt )iaraa/.fvdaat ya}./.ovi; rirrai>aq di~ 
CAovq, quorum concentum primus viderit Glaucus. Marcelli auctor 
ipsum Glaucuni fabricasse scripserat. 

3) Legebatur in" dxQoiv. De locutione ij in^ d/.()0v iiovayAijq 
limfi^Qia et similibus paucula Jacobsius in Anlh. Palat. p. 206. 

5) sq. An nQoq to i/i/tfkiq rijq x{}ovGio)q nvd av/iifioviav ! 

7) Fortasse oOfv fl(trjaO-ai>. — ""A/.loq Si th;] confer He- 
rodotum I, 25. AXvdrrrjq 6 AvSoq — dviOt]/.* iq JfXqiOvq ■/.Qtjrijiid rs 
di)yv(>fov /liyav xal vno/.Qt^rrjQldtov aiiSrjQfov xo^.^.rjrov , -Oi^q diiov dtd 
jrdvrwv ToTr iv /ifXipoTq dvaOrj/mro^v, IXamov rov Xiov noir^/ta, oq 
/lovvoq St] ndvriav dv&Qo')no)v siSijqov Y.6XXf]aiv itfVQf. Cfr. Pausan. X, 
16, 1. et Wesselingii notam. Ceterum a Glauco Chio similiter 
derivabat proverbium Dionysodorus Hesychii, quem adscripsimus 
supra p. VII. Sed universe ille, nec cogitans, ut videtur, de 
donariis Alyattae. 

9) Ilaec aliunde non nota sunt. Vcrba mire corrupta sic 
videntur refingi probabiliter posse: oitoj St]/i.iovQyriaavra ivrixvo)q PRAEFATIO. XXIII 

SrjfuovQyrjGavta , "[' To7g Tiuylbig zs HQOvo^itvov , rovg ts 
'jiodag y J(p' (tiv ^i^rjXt , nal tov avM nf()C'A£i[.iivoi xal t^v 
Gi{q,uvt]v rijv inl rov li^tjTog x«i rag ()u^dovg diu {.ifaov t£- 
Tayf-iivag Cf&iyyecf&at ),vQag qxov^J. Kut av&ig IreQog dnd 
Dmvhov Tivog do^avTog zt nXiov nfnottjKivai, tlQrjoOac Tr]v 5 
naQOif.iiav. ' OQug oncog to dvgytQig T7]g naQOif-uug nul dia 
TOVTOV dilzvvTUi , diu Tov fir^di inl Ttjg avTrjg iQfirjvelug 
GTtjvat Tovg Trjv naQOtfxlav TUVTrjv i6.i]yr'jGaG&ttt (SovXrj&ivTag* 
otTW dvgiUQ(T('v Tt nQuyfia ro Trjg nuQotfilug nul nuQu To7g 
i'S,(i)&iv iivttt do'Ai7. Ato xai Ttg twi/ nuQ^ avTo7g GOCpMv avv- 10 
ayayojv Tug vno noXXwv y.al dtuq^oQOjg Xe^&iiaug nuQoifilug, 
fig uvTug yiyQucpi (3tjiXia dvo fitv tcov IfifiiTQOiv , tcjjv di 
ufiiTQMv TicyauQu. l^ttVTug di nuQOifiiag ojvofiuauv 01 iicjt)" 
\)£v dt' ovdiv iTiQov y ifiol doae^v ^ dX?/ ineidr) Tu7g tov 
aocpcDTUTOv 2oXofxcjivog nuQoifiiutg ivTvyovTeg 'auI yvovTig dt' *5 
uvTcav OTt ovdiv iaTtv ix tov nQo^eiQOV aucfcog Tcxiv iv uvTu7g 
eiQrjfiiVMv fittde7v' 'Aal avTol ^rjXcaaat to nQOcprjTfAOV (iovXrj- 
■&ivTeg yQUfifiu y tov umiv ixeivbt yeyQucpuai TQonov , eiTa, 
(ag firjdiv tTiQov ovofia ttvoteoTeQov ineivov intvoriaai dvvrj- 
-OiVTeg^ «ul TttVTug nuQotfdug cavofiuauv. 20 ' Haec Iiactcniis. Scqultur ut iii eam actatcni dcsccn- 
damus, qua sludia littcrarum Graccarum sul> impcrato- 
ribus Ilomanis novo fcrvorc instaurata ad rhctoricas po- 
tissimum ini()ii'^iig dirijjebantur. Etcnim sacculis post 
Clir. nat. altcro ct tcrlio soplilstarum qui tum diccban- 
tur, studia lactissimc cflloresccbant , qui vcucribus omui- (v. Zenob. II, 9t-)> woti y.Qov/iivov t. t. ti. e. mv (i. yicd tov ccvot 
■Ttf Qty.ti/iivov Xip7]ta xal ttjv otiqdvTjV t^v Inl tov Xiprjtoq k«» Ta? 
V. taq 6ia xtX. 

4) avOti; ttfQOi;'] Ilaec qiioque nova explicatio, quae numero 
quinta est. Anne relabitur ad eam enarrationem , qnam tangunt 
Scholia Platonis, quae esl de ti^^vri yQa^i/^dito^v a Glauco Samio 
repertal 

12) Legcbatur yfypaqpevai. t&Iv /dtQwv codices: correxit 

Schottus. De Aristophane vidimus supra p. X. 

J3)-oiJ' tt,uiOtv Gaistordus. 

17) Post V. naOiiv incisionem posui majorem. XXIV PRAEI^ATIO. 

biis et illcccl)i*is orattoncin cxornarc allaboraLaut. Ncc 
provcrbiorum illi incuriosi craut, quae tcste Demctrio 
(ie Eloc. CLVIl. in r«?(? iv colg nQuyfiudi ;f«(ji(Tt censc- 
bantur. Exstllere ij»itur, (jui in gratiam comendae ora- 
fionis studiosorum proverbia a superioribus Paroemiog-ra- 
phis sedula cura con(|uisita in commodiorem ct habiliorem 
lormam coneinnarcnt. Quo in negolio ita sc facillime 
satisfaecrc posse arbilrati sunt desideriis ac^pialium, si 
quae ab anti(piioribus uberrime cssent dispntata in epito- 
niae angustias coartassent. li |iJ)ri pro\erbiorum cx or- 
dlne litteraruin consertorum (|uuni propter modicum ain- 
bitum valde expctcreiitur, faelum cst, ut co]>iae priorum 
paulialim de manibus bominuin cxeussae sordeseerent ct 
iiovieii libelli frequentcr deseripti intcritum effiijj-ercnt 
soli. Acccssit lcxieorum rbetoricorum multiludo^ ipiac 
qui condebant ut sanam dicendi eonsuctudinem oratoruin 
Ailieorum et coudimcnta serinonis commendarent ac(|ua- 
libus suis, nec proverbia appendcre neglcxerunt. 

In sopbislis iilis priucipem loeiim assi(>'nu Zenobio, 
dc quo bnee perseripsit Suidas s. v. Ztjvoj^iog, aoq.i- 
ari^g^ TTUidivocg iv 'J'ojfii] ini'^Jd(jiuvov Kui'au(Jog. "JSy()u- 
ijtsv in iTO [^i r]v TOiv nu () C[.i Kov Atdv^iov nal Tu(i-~ 
^uiov iv (Sij^Xiotg rgtai {^i^kiu y' codex V), JJiiu^ 
q.()uaiv 'Ji}di]vix(jjg rtov 'JaTogtmv 2^aXovaTiov tov 'J^fOfiuyxov 

iOTOQfAOV Xul TMV XuXoV^livMV UVTOV JiiXoiV {liikloiv) , /i- 

vidhuxov fig '^d)jtuvdv Kuiau(ju yai iilXu. Proverbiorum 
collectionis cx Didymi ct Tarrbaei ubertatc compendi- 
factae meminere pauci scriptorcs vetcrcs : Scbolia Arist. 
Nubl). 134. Zi]v6(3tog (vuljj. Ztjvodorog correxit llcr- 
mannus.) 6 rag J^uQ^uiov nui Atdvftov nag o ifiiug 
intT£[.io')v' (|uae sequuntur ex Zeuob. III, 87. &umpla 
cxiuiie conciuunt cuiu uoslris. Undc suspiccre, Zcuo- 
bianain farrajjincm safis integram ad banc aetatcm propa- 
jyatam esse. Modo constarct, non csse illud Scbolium 
novicium. Nec trium libroriim uUa in nostris sijjuiliea- 
tio supercstj iu Ccnturlas dispescuit Erasmi iustitutiim 
sccutus A. Scboltus. Praeter illud Scbolium titulo 
paullulum variato Anonymus Sclioliasta Aristot. llbctor. 
lib. II , p. 42. laudal Zenobium : o)g 6 A'(j«Tf()6g (f.>tjaiv 
t] Aov(Jig iv Tt}> ^ijjli(p Tiljv nu(30tfutov Zi}vo(iiov cirfo PRAEFATIO. XXV 

Tov TuQ^ulov, rjnae speclaiit ad Zenob. II, 28. Dc- 
iiifjue Tzctza ChiU. Vill, 18. fjuum ait: 'Ev nusjoi.^ilacg 
Aidvixog xal TufjQalog yijuipovat, {n meutc Labct 
Zcnob. I, 83. 

Vidctur Zcnobius fuissc })rimus, qui provorbia cx 
«rdiue lilterarum disjjonerct , siquidem ad anmssim cxi- 
gcuda cst inscrij)tio libri , quao hacc est : Z7]vo(Jiov ini~ 
rofu) (ix addit cod. Paris.) zcov TuQQuiov nul Atdv- 
f.iov (TvvTe^eiGojv (o-firiOfraa verissimc cod. Par.) nuru 
<JT 1'/ (7 ov. Probavit autem ilhira morem, qui ordi^ 
neiu littcrarum elcmcnlarcm nou rcligiose custodiret, sed 
Jitlcrae inilialis solius baberct rationcm. Eoo Acro qui 
Zctiobium satis intog^rum ad nos jiervcnisse dicebam , rcm 
uuiverse sj)cctabam. Sunt cnim quae iii li!)ris excldc- 
riint, sunt quae j)ractcr mentcm aiicloris iurtim iufarta : 
illa culjia vel librariorum vel tincarum, vel easu deni- 
(|!!C aliquo^ liaec j)rava aemulationc usurjiantium inlcr- 
poiatorum. Vcluti narrationcs fabulosac , quac ab ijiso- 
ruiu cxjilicatione j)rovcrblorum rcmotiorcs sunt, malc 
illatas csse, fidcm facit codicum Bodlcjanl et Vaticani 
coinjiaratio, qui quldcm istis dellciis cx Apollodori Bi- 
bliotJicca niaximam partcm compilatis carcnt. In eundem 
ceusum veiiirc vidcntur excerpta illa cx vofxifioig (iaQ(3uQi- 
nolg Y , 25., quae jirovcrbio Noftog xui jj^ojpa adbacsc- 
runt. Est ubi cmcrfjunt quae ab ijiso Zeuobio ne po- 
lucrunt quidcm inscri ucdum a Tarrbaeo Dldymoqiic pro- 
ficisci, ut IV, 32. Mcnandri Protectorls incmoria , si 
modo Protector, Justiniani et Mauricii Imperatorum ac- 
qiialis, intclllgendus estj sic I, 17. 'ylvevde-ng 6 ■Qedg 
ab homlne Cbristiano inculcatiim statuimus. Fraudcm 
coarguit hoc quidcm loco vcl id, quod Icmma cxclpit 
vox TTUooifiiu. Unde patet ex Scliolio aHqiio lcxlcovc 
provcrblum intcrpositum csse. Motam a Saxio de Lu- 
ciano a Zenoblo Diog^cnlanoque commcmorato dubltatlo- 
nem comj)osuerc tamcn Rankll mci rationcs de actate Lu- 
ciani inltae , v. de Hcsycblo p. 66. 

Cctcriim Zeiiobii ipslus Intcrdum vidctur in exccr- 
j)cndis Didymi Tarrbaelque copils dcfccissc industria. 
Auctoritatcs enira scriptorum qul usurpassent jiroverbia 
prout lubult vel adscrlpsit vel ncglcxit: quid quod iu :pVI PRAEFATIO. 

'T 

sinjyulis partlhns llbri slbi non conslillssc Yldetur Loml- 
nls sedulilas. In quinta maxlmc centurla vldemur nobis 
observassc fulssc induslrlum. Quum autem Zenoblus 
divcrsos scqucretur auctores, forsltau hlc illic vcstigla 
divcrsorum fontlum indagavcris. Vclut Bovvaq dcxuCfi 
ct Bovllag dixa^ei II , 67 ct 86. ar{>uere vidcntur , altc- 
rum fortasse ex Tai-rbael fidc, altcrum ex Didymi rcec- 
ptum csse. Quanquam ncc illud absurdum fuerlt sta- 
tuere, idcm provcrbium vcl a Ilbrarlls vel pcr usum dc- 
pravatum occasloncm dcdlsse formac aHi, spcelc dlvcr- 
sac , re cldcm : vidc IV, 88. Raro Zcnoblus ipsc di- 
Ycrsorum auctorum discrepantlam annotavlt, ut II, 95. 
TQLxn avayQaqovat — boc vcrbum proprlura cst ct pccu- 
llare in Parocmlograpborum opcra — x/Jj/ 7iaQ0in'iuv^ quod 
tamcn potult repetcrc cx Tarrbaeo Dldymove. Intcr- 
diiin ambljyas, utrum epltomac auctori an ribrarlls crl- 
mcu pcccatorum imputcs. Nam incple contracta oecur- 
ruut, cujus sluporls vlx llccat ipsum Zenoblum reum 
postularc. Ut V, 15. Dcmonis sententla, quam minus 
corruplt Ilarpocratlo , pessime dccurlando obscurata est. 
Adde III, 3. 10. 23. IV, 55. 86. V, 5. 7. VI, 3. 42. 
iblque notata. Quac majyls inclinat animus ut maximam 
ccrtc partcm al) Indoctls Ilbrarlls depravala arbllrer, quam 
ita dc manu Zcnobll cxilssc. Quaedam lacjinac opc co- 
dicls Bodlejani practer spem explclae sunt, velut VI, 15. 
cx codlcc illo sarsl blatiim , qucm Gaisfordus Praef. p. 
VII. nonnlsl Intep^rlorls opc codlcls curari posse piitavlt. 
Dc codlcibus ct edltionlbus Zenobil liaec narrat Gais- 
fordiis Praef. p. VI : » Zenobius prlmum typojyrajiblae 
opc vuljjatus cst Florentlac apud Juntam 1497. 4., qiii 
liber propter eximiam raritatem non Scboltum modo fc- 
feUIt, scd etlam Fabrlcliim. Is noniiun<|uam in blblio- 
Ibccis intcr codd. MSSlos rcccnsctiir, veluti in Laurcn- 
tiana apud Bandlulum T. II. p. 3.58, ct in Bodlelana, 
Calal. MSS. Aujrliac ct Hlbernlae p. 118. n. 2290, 18. 
Edltloncm Aldlnam, qiiac non slmpllciter Zenobiiim, 
sed provcrbla aHuiidc, maxlme c Suida , congcsta cxlii- 
Lens Acsopo subjuncta cst Vcnet. 1505. fol. , sublndc 
citat Scbottus, v. {J. I. 41. p. 241. ego non nisl in lo- 
cis suspcctis consului, idcmquc dictuiu sit dc cd. Ha- PRAEFATIO. XXVII 

{yanocnsi 15355 «tmjnc cnim pcndct ex Florcutina , quam, 
qinim codicis manuscripti instar sit, summa ciim cara 
perlustravi, cjusquc lcctioncs littcra F distinctas ubiquc 
in annotationihus rcposui. Confcrcndura porro curavl 
codlccm Parisicnscm (P.) n. 3070'' *) mcmbranaecum, sacc. 
XII, ipse usurpaAi Harlcianum Musci Britanuici (H.) 
n. 5663. qul ncscio an ex Parisicnsi dcscriptus sit. Ambo 
certe cx codcra fontc manarunt. Etsi Iiorum librorum 
opc vitia nonnulla cmendare potui, liaud pauca tamcn 
ctiamnum restant tollcnda. Nee a librarlis solum, scd 
a bibIiope[yo damni nonuibil passus cst Zeuobius : vid. 
1 , 30. n , 59. VI , 15. Duo priora loca pcrsanavi : 
quac post tcrtium conspicitur lacuna non nisi intcgriorls 
codicis opc cxplenda cst. « 

Ac([ualis Zcnobii fuit Diop;cnianus Hcraclcota, 
de cujus nomine, actatc scriptisijuc disputatio cst Ran- 
kii nostri dc Hesycbii Lcxic. p. 51 sqq. Audiamus Sui- 
dam : Aio y iv aiuvo g 'JlQuv.Xeiu^ tTtQug, ov rfjg IIovtov, 
y()afii.iurix6g , yiyovojg y.ui umog ijil \4dQiuvov [^uailtoig. — 
.iiOT* di: uvTOV ^i^lia Tuvra' yh"iig nuvTodunt} nura (jTot- 
^fTov Iv pi^Xioig t' iTiiTOfij) di iaii tmv JJui-iqi/.ov )J'^iMv 
(jipXicov i y.ul TiTQuy.oai(ov (i Kul ivivijy.ovTa Hcmsterbusius) 
itul T(nv Zamv()i(ovog' intyQafifioiTCOv '^vO^oloyiov , TJiQl 
noTUfi(Sv f l(,{iv(i]v , y.Qrjvdiv ^ uxqoqhojv , JlfQi TiOTaf.i(~)v 
y.aTu OT iiil ov iniTOfiov uv uyQ a(pt} v. Ubi quum 
frustra quaeratur Parocmiarum ab ipso cong^cstarum mc- 
moria , Scliottus ct post Scbottum Kustcrus , quos niQi 
noTafi(~)v libcr duplex admonuisset, mQi naQotf.iKov 
xuTu ar. in. avuyQa(pi]v suliicicndum judicavcriint. Eaquc 
cmcndatio tam ccrta est, ut mircr rcluctatos cssc et 
Rankium de Hcsycb. p. 58. artificiosius quam vcre dispu- 
tantem, ct F. Tb. Wclcbcrum , qui in censura libri 
Rankiani Mus. Rbcn. Nov. 1834, p. 430. in eam scn- 
tcntiam discedit, ut nostram Diojjcniani nominc insijyni- 
tam collcctioncm ab eo auctorc plane abjudicandam opi- 
nctur. Vidclicet nomen Dio^ycniani Parocmiog'rapbi in 
pracfalionc Lcxici Hcsycbiani cum laudc commcmoratum 

*) Titulus in eo codice sic perscribitur: Zrp'opiov tnito^i?] t* 
Twv Ta^^aiov r.ccl /itSvfioi> TraQOiinoiv avvtiOtZaot xata otoi^xttov. Gais- 
fordus. V. sup. p. XXV. XXVIII PRAEFATIO. 

cam ipBam ob caiissam postcriovls aclatls ai-bilrio colle- 
ctloiii noslrac pracfixum cssc. Ncmpe Dlojjciilani, far- 
rago , qualcm codictcs offcriiut nostrl , pristinaiu spcclcui 
cxiiit, quum ncscio quaiuio ct a quo cj^ccrpta sit cx 
opcrc plcniorc. Vcl M. Apostolius iiitcjjTlorc vidctur li- 
bro usus csse. Is cuim — solus aulcm cltat Dioge- 
nianum, quoil sciam — coinpluriljiis locis tanquam cn 
Diojjcniaiio laudat, quae tu IViistra in nostro quacslvcr 
ris. Uno quiilcm loco 11 , 31). Dlojycuiaiil vcrba cadcm 
sunt, V. Dloocniau. II, 31.5 alitcr rcs sc babct XVI, 
28. 'O di Aioyevcavog ' AyAulog u^neXov q,VTevo)v ^ qjf]<jl, 
Pa()i(ag IninaiTO rolg ohnaig , quac Ita rcspondcnt Diojjc- 
nianls VII, 46. , ut brcvlatus Dlog. pro ApostolII : ucftlg 
ovv xrjv zvltxa 6 'ylyaalog aal d()u[ioiP etg jov avv uvutQU- 
TUt vn avTov ^ sola baec proplnct: o di 6(j[.u'j(>ag uvt]QeOt]. 
Tcrtlo dcni(]uc loco IX, 39. prlora quidem inojdut — (5u~ 
HTijQiav concordant cum DIo(»enIan. IV, 78, , sed quac 
addit Apostolius: 'O di Aioyivtuvog XtyiTUt , qtjcjiv, inl 
Tcov uveniyvoiaTU XeyovTOiv ^ nuQonov Inl Tolg noai Ti}g 'Eqii- 
alug 'AQTf\iudog tu ysyQunf^iiva aavveTa , ea igltur omnla 
iutcrccpta sunt. 

SIc saiie rcs babet. Diogcnianl syllojva tam slnlslrc 
couclsa cst, ut nlsl aliundc salus pcti possct, sacpls- 
simc quid rcl agcrctur vix Lynccus pcrspiccrc possct. 
Vide, ut qiiae prae inanlbus babeo soia commcmorcm, 
VIll, 9. 20. 31. Etlaiii In sIu(;;uHs codicibus , iit In 
Barocclano, quacdam solitaria rclicta admoncnt quaiu sit 
vcruni ilhul, babcre siia fata lilicUos , v. V, 3(>i. At- 
<[ue fortasse vcl Ipsc titulus locpiitur id quod volumus, 
Dlojjeniaui cpitomcn rursus cpiloniatorls cultros subissc. 
Inscriptum cnim cst llbro : IIuq o i fii at d)] [xo')detg ix 
T f] g Atoyevtuvov avvuyoiyij g, Quanquam vidco pro- 
fccto quacrl posse, an ipse Diogcniauus titulo illo opus 
suum cx(n-uavcrit. Et diiplicem ix pracpositio babct 
cxplicatioiicm, ut aut scciindum Diogciiianl col- 
lcctloncm soiict, aut cxccrptam cxDiogcnlani 
coUcctlonc provcrblorum, non A^'|f<wi/, (piod vi- 
dco alicul In mciitein vcnlssc. Mibi allcrum ju'obabilius 
vidclur, ut ab Epiltuualorc profcctam piitcm iuscriplio- 
ncm, qui Miljjari usu maxiiuc trlta pro^crbla doclniiac PKAEFATIO. XXIX 

niolcstlls ivcisJ?; d« copiosiore ct .loctiorc Diogchmnl syl- 
loga sei;j.crct. Sic cnim chnicodng intcrprctor , non ut 
rmg hQutg Salomonis oppositac slnt, quac pla fi,it A. 
Scliottl scntcntia, dc Socictate lesu. Plehejam paroc- 
nilam ct obsccnam dimwdrj vocat Apostolius VI 7. VIII 
8., aliorsum iHe vocis potcstatciri (lcflectcns. 

lam incidit quacstio a ihultis saepe ct m aiversas 
partes tractata, qliam tamcn decllnare ncfas fticrlt, quld 
statucndum vldcatur dc Hcsyclilo, <|ui in Epistola ad 
Eulo{y:,im Lcxico suo pracmissa provcrhla sc cx Icxlco 
Dioucnianl, quod is netJUQyoTt^p^r.g , |,oc cst Pauperes 
Sfudiosi, inscripsisset , suljlcjflssc narrat. Verba llacc 
sunt: "Oaag olog w ?,v TxuQoi^ilag fVfjH, , oi,d\i xavrccg nao- 
ehnev. Et rurslis: 'E^ovXdunv 6i am6u «.jw ra? Movg 
roji/ 7tu(jocfic(S„ iptXwg ^ul uieV nov xmonicjiwv tadfi-Atvai, 
foirf xag l^.^rt^i^vag rmv If^^nnv. Ea ijyltur a DiogCniano 
dcrelicta semct siipplcvlssc Ipsum: raTg naQot^dacg ano~ 
6td^^a T^g vnod^'<jHg. Stetlt IlcsycI.Ius a promlssis. Nain 
plerisque ccrtc proverbils vnoxn,'netg subjunctac rCpcriun- 
tur, raro dcsUnt , vclutl s. v. d/y.^iv tqoxov , yld. Lobcckii 
Ajjlaopb. p. 905. et Appcnd. IV, 100. lam vcro fucrunt, qtit 
banc nostram DioPcnlanl provcrbiorum trvvayoiyi^v cxHesy- 
cbiano Icxico exccrptam oplnarenlur. Quod quam tcincrc 
judicatum slt vlxopus cst nt accuratius dcmoustrem. Alltcr 
decrevitRanbiusdcHcsycb. p. 05. ct 133. Is « Crcdldcrim « 
inqult, «pi-oprium fuissc ab initio libium, dcin ab ipso 
Diojjcniano in Lcxicon rcceptum, dupiici via ad nos pcr- 
rexisse. « Nec bacc sobrie decisa videntur. Nam ncque 
provcrbla Dlojyonianl omnia rccurrunt in lcxlco Hcsy- 
cbiano nequc ubi cadcm provcrbia enarrantur, imo&eoHg 
ab Dloscniano sunt translatac. Ubl vcro Dio(>cniani cx- 
plicatlo ct Hcsycbii amicc conclliantur, utraquc enndcm 
duccm babuit, Tnrrbaeum opinor Didymumve vel qui cos 
cxcerpsissct. Mlbi, cui DIop,cnIanI ^/wayury^ discrto te- 
stlmonio Suldao contestata vidcatur quique dc llde prac- 
fatlonis Hcsycblanae non dubitcm , rcs bacc csse vidctur. 
Dio{ycnianus in Lexlco suo, quod mQteQyone,n'iraiv nomcn 
gcsslt, nou IIlc slcco pcdc transicrat provcrbia, scd nude 
et omissis argnmcntis in ordinem redcgcrat. Studcbat 
enim brevitatl idemque peculiarcm collectlonem destina- XXX PRAEFATIO. 

verat proveiblis. IIcsycIilMin autcm nescio quo pacto fu- 
git allcrum opus , quod proverbia data opcra traclabat. 
llinc illc coactus crat arj>uuicnta aliuude addere Dioge- 
uiaui lcinui^tis iii Lcxicou snuiu rcccptis. 

De codicibus Diog-cuiani quac rcfcrt Gaisfordus Praef. 
p. V. sq. , apponaui : » Dioffcnianuin primus cdidit A. 
Scliottus Autvcrplae 1G12. c duobus codlclbus MSS. , al- 
tcro Palatluo (nobls p) , allcro Pctrl Pantini (nobis P) ; 
vide cjus pracfatloncn» infra p. xvin*). Nos alios tres 
codiccs adlilbulmus : scllicctj 

b. Vatic. 483. a Bastlo collatnm. 

c. Barocc. S19. in Bibliotbcca Bodlciana scrvatura. 
(j. Gi'abiatiuiu 30. itcm in Blbllotbcca Bodlclana. « 

llis nos addidlmus varias scrlpturas codlcisMa- 
zavinei, quas Boissonadlus pcr divcrsos libros a sc cdi- 
tos sparsit. 

Cuin Zenoblanls ct Dlog^cnlanlanis provcrbils arta In- 
terccdit cojjnatlo collcclionlbus cx codlce Vatlcauo a Scbot- 
to, cx Bodlcjano Parisiuoque a Gaisfordo vulgalis. Quo- 
rum cum Zcuoblo maxlinc tautus plerumquc cst conscnsus, 
ut gcnielluin Zenobium fe lcjjere jures. Sunt cnlm verba 
propcmodum cadcuij nisl quod solcnt lcvilcr dlssonarc 
vcl aecessione aliquot vcrboriim vcl detractioue Zcuobia- 
iiorum. Ut non vldcrentur intcgra recudenda nobis , sed 
cum Zenoblauis, Diogcnianianls et rcliquls ila conjjluti- 
nanda, ut quae ab ils dlscrcparcnt , in notis criticls con- 
signarcntur. lamquc Scbottus rcin slmilitcr institucrat, ([ui 
tamcn plura In Appcndicem Vaticauam conjccit, quaiu 
nos faciunduin putabamus, qui usurpautluiu coinmodis lu- 
scrvlluri nblcmujuc (icri potcrat, appcndlcis ambitum am- 
putavlmus. 3lulta apud Zcnobliim lidclius scrvata suut, 
inulta Bodlcjaua ctVatlcaua collcctlo propria babct ct pccu- 
liaria. Aucloritatcs tamcu et nomlna scriptorum plcrum- 
que obllltcrata. De orljylnc caruin syilogarum cquidcm 
sic statuo. Quae Zcnobius coiifcccrat provcrbia ex Tar- 
rbaci Dldymltjue Ilbrls, ea rursus a divcrsis bomlnibus 
sunt varic liabilu. jManuin Zenobli maxima fide refert *) Schodus haec: >;Diogeniuni haclenus dvfxSurov duplex ca- 
lamo exaratum exemplar snm consecutus: unum e Palalina Bi- 
bliotheca docti viri beneficio; alterum a Fet. Pantino Decano.« PRAEFATIO. XXXI 

collcclio ipsius noinuic insignis: assutis alicnis conspicui 
sunt codlccs ABV , qui ct ordinem pioveibiorum dc suo 
immutavcrunt. Nostcr autcm Zcnol/ius dccurtatus et ipse 
cst 5 ct ita fpiidcm , ut omiserit Epltomator haud pauca iu 
ABV relicta. Contra auctorcs allerlus coliectlonis rcti- 
nuerunt illi (juldcm permulta apud Zcnohlum nunc omis- 
sa — nisi allenos pannos assulsse poncs — ;, scd ut ex- 
pllcationum amplltudincm ubicunque vlderctur clrcumcl- 
derent. Idem fcrc cadlt iu varla illa scrlpta Grammati- 
corum, quae cx Herodlanels opILus varlo ct dlvcrso modo 
cxccrpta ct pcrslmllla suut inter se ct eadcm valde di- 
versa. Nam quum plures eundem lihrum dccurlaut, rc- 
tlncrc solct altcr quod alteri nauseam creat. 

Dc Ilhro Vatlcano, qui, si pauca cxccperls, idcm est 
attfue Bodiejanus, nlsi quod hlc multo cst cmcndallor, 
slc rcttullt Scholtus Pracf. p. xix. Galsf. » Scqullur J>Io- 
genianum Vaticana Appendlx, lauta saue ccnluiiarum 
prope IVaccessio, Scip. CohelluccII, Pontillcl Max. a 
sccrctls ct cpistolls, siu.ouIari Ilhcralltate. Quae provcr- 
hia vidissc ex parle ohscrvo Dcsldcrlum Erasmum: sed 
ca cur Plutarcho attrlhuat, nondum comperlum. Mahet 
enlm illud e prlml Rcjjnorum llhil eap. 10. I^uov). tV txqo- 
qniutg, Ccntur. III, adag-. 87. [v. App. IV, G7.] , quod 
Chrlstiani esse homlnls , non Chacrouensls phllosophi, 
clarum. Certe in ccusu operum Plutarchi neque Lamprlas 
ajynosclt, ncc quae in manihus suut opera volam aut ve- 
stigium prae sc fcrunt. « NcmpcErasmus haud ita raro — 
compara Appendiccm II, 54. 55. 76. IV, 95. V, 43. 
Dloycn. IV, 1)5, h. cctt. — provcrhla laudat tanquam 
c Plutarchl » Collectauels « , quae eodcm modo exstant 
BV. Ut llhrum putcm usurpatum ah co, qul slmlili- 
mam collcctioncm adagiorum exornassct nominc Plutar- 
chi, qucm de Paroemils edldlsse lihros duo dlsputahl- 
mus Infra. Dicit Erasmus p. G. » Bcpcrluutur nonnulla 
collectanca Plutarchl nomhie: scd paucula, caquc fcrme 
nuda. « De codice Bodlejano ct Parislno vcrha Gaisfordi 
repetam Praef. p. m sq. : 

»'Intcr codlccs manuscriptos qul a. 1704. ex hlhllo- 
thcca Jesuitarum Parlslcnslum in Mccrmannlanam, dclude 
a. 1824. cx Mcermauniana in Bodlcjauam immlgraruut. XXXII PRAEFATIO. 

exslat Ubcnus 5 cliartacciis saccnlo XV iit vuletiir vcr- 
gcntc cxaratiis, auclorls aut cuuipllatoris tilulo carcns, 
llcct a tcrg^o Zcnobli nomen pracscriplum gerat, blblio- 
Mcgo ni fallor facem praefcrcnte catalogl coudilorc. Huiic 
igltiir libcUum quum nuper cum Zcnobio conferrcin, sta- 
tiin vidi opus ciim isto graminatico muUa quitlcm babere 
eommunia, nec pauca tamen contlncre quorum bodie aputl 
ctiiidem nuUum comparct vcstiyium. Nec lon^fc propjTcs- 
sus pro ccrto inlcUcxi codiccm bunc ejusdcm csse fami- 
liac atquc is Cx quo appendiecm Vaticanam edldit Scbot- 
tus. Scilicet a Scbolto ita rcs peracta cst: corum pro- 
vcrblorum , qiiae majjna cx parte cum Zenoblauis conve- 
nirc i'cpererat, leetioncs cxcerptas annotalionil)us In istum 
parocinio!>Ta])buin Intertexiilt , cetera adagla in appcndl- 
ccm coujcclt: cgo contra diversam prorsiis vlam inlrc 
satlus diixl: integra neinpe proAcrbla, slciit in codicc cx- 
stant , nec mutato eorum ordine , rcpraescutavi ^ et qiium 
in ilne baud pauca dcsidercntiir , pla{> iihie enlm una at- 
qiie aUera e calcc UbeUi a^ulsae sunt, defcctum bunc ut- 
cuiique supplcvi e pcrsimUI codlcc Parislensi 1773, quem 
dlliycntcr ') ciim Scbottl cdltlone contullt Frld. lac. Ba- 
stlus , lectionesqiic indc dcpromptas adversariis suis eoii- 
slgnavlt baud ita pridem in tabiilario Dclcgatorum prcU 
Aeademlci rcposltis. Parlslcnsem biiiic codlccm litcra A 
iiotarc soleo, Bodlcjaniim autem Utera B. « 

Celcruin boc mibi moncndum rcstat, in bls coUc- 
ctionibus bie iUic comparcre forinulas forciises et gram- 
inatlcales, quac aut proverbils expUcaudis oUm Inservle- 
bant aut supine transscriplac siint cx lexicis , iindc cor- 
rojjata proverbiorum supplementa. 

Sctpiltur ut dc ea farrajjlue pauca disseram , quae a 
Galsfortb) primiim prodlta cst Cx llbro Coisilnlaiio. 
De qua sic narrat (iaisfordus Praef. p. iv. » Codicis 
Colsllulanl (n. 177. l)ombycinI, saec. XIV. If. 284.) no- 
tiliam salls ampiaiii dedit Alontfaucoiuis iu Bibi. CoisUii. 
p. 230. iindc luic truusferenuis quae iu usum nostruiu 
slnt : »LexIcon sat amj)luni. Dcsinlt in Utcram n , ciijus I) Suspicor Basiiuin pauca subinde omisisse, sed ca fortasse 
levioris moinenti. PRAEFATIO. XXXIII 

partem sohim contlnet, licct nilili in fiue codicis dcside- 
rctur. Cctcras autcia lileras alter tomus l.aud dubic com- 
jilcctcbatur. Initio mutilum est. Est quasi compcudiura 
Suidac, nec pauca lamcn refcrt quae apud Suidam non 
cxstant. .^ Dc codcm MS. F. J. Baslius Epist. Crit. p. 
39. n. 15. «Hocce vocabularium re vera nihil cst aliud 
quam epitome c lcxico Suidae composita , in qua prae- 
tcrmissa sunt omnia iere loca bistorica. Coulinct tamea 
nonnuiia quac in nostris edd. frustra quaeruntur ad jjram- 
maticam pcrtiucntia et imprimis ad provcrbia. Haec tam 
cgregie tractata sunt, ut paroemiojjrapbi Scbotti non nisi 
collatis bujus MS. provcrbiis denuo cdendi videantur. « 
Omnia adagla ex boc codicc scduio cxccrpsit Bastius, 
cujus apograpbo usi, cditlonem nunc dcujum conclnna- 
vimus. « — Non rare bujus codicis dlscrepantlac a Gals- 
fordo ad Suldam commemorantur. Emlnent provcrbia 
Colsliulana verslcuils poctarum, quos allunde non notos 
gTati acclpimus. Conjicias, usurpassc auctorcm quae ab 
Aristopiiane Byzantio docte commentata erant. Ordo li- 
terarum in boc codlce intcgrior est et curloslus instltu- 
tus. Ut ab bac quoque partc simiils sit Suidae. Nos 
quae proverbla exbibebantur apud rcliquos non rcperta in 
appendiccm contulimus: reilqua In notis crltlcis accurate 
annotata sunt. 

Praeter coplas Sebotti et Gaisfordi aiterum codlccm 
Vatlcanum usurpavlmus, quem a se dliigentlsslma cu- 
ra Romae suos in usus descriptum rara bcnignitate Bcro- 
lino ad nos mlslt G. Kramerus, futurus sospltator 
Strabonis. Cui vlro erudltissimo summas agimus gTallas. 
Dc codlce Ilio Kramcrus liaec ad mc scripslt: »)Esf co- 
dcx blbllotbccae Vaticanac nr. 482., forma duodecima, in 
cbarta bombyclna saec. XIV. scriptus. Contlnet 221. fo- 
llls excerpta ex Gregorlo Nazlanzeno, Strabone, dlversa 
Grammatlcalia, inter quae baec proverblorum conjvcrles 
a foi. 208. rccto usque ad foi. 215. verso. Strabonianac 
epltomae icgendae et la meos usus convertcndae mirum 
tacdlum — quippc iitcrae sunt mlnutlsslmae — icalcbat 
dcscrlptio proverbiorum : ea enlm exarata sunt litteris 
grandiorlbus, iicet non desint compcndla scripturae. A 
blbiiopega codlcis margincs bic iiiic rcclsi, unde accidit. c XXXIV ' PRAEFATIO. 

lU Iiulla vocabiilornm Iiitcriium pcrlcrlnt. Qiiacdam vcr* 
mcs arroscrunt. Ubl antcm vcl slc nnllus crat tluhlta- 
tloni locus, nlliil anuotavl : ubl amlilgi possct, ifcliglosft 
annotavl. « 

Hacc Kramcrus. Cotllcc accurallus cxamlnato vull- 
mns, essc provcrbla fcrc ca qnac Dlojyenlarto vulg-O trl- 
bnuntur. Mutatus tamcn cst ordo, muUa etlam in an- 
gnstlns coacta, pauca ubcrlns explanata. Sijjnavlmns 
codlcem, tpil blc lUIc extrrcamlac vcfac scrlpturae pro- 
fult, llttcra K. In notis Zcnoblanls nondum usurpare 
licult. Sero enim acccplmus. Cul incommodo Ila sub- 
vcnlre placult, nt qnac ad Zenobiana potuerant cxpromi, 
aul notls in Dlogeniannm rcUquosipie inscrcrcmns aut in 
Appendicls coUuvIcm ablcgarcmUs. Ita molcs quldcm 
Appendlcls aucta, at codex exbanstu"s cst. 

NuUa ferc blbUotbeca librorum manu scriptorum co- 
pla pauUo instrnctlor exstat, (piin Provcrblorum coUe- 
etlones scrvct, postcrlore actate ab bominibus litteratls 
varle congestas , digestas , contractas , ampUncatas. Dc 
quibusdam vidcudus Harlcslus ad Fabrlc. Bibl. Gfaecc. 
V, p. 106. Sic in codlcc quodam Vlndoboiicnsl , de 
qno dlxit Lambcclus VII, p. 535 sq. , fol. 209. usquc 
ad fol. 304, 1. exstant Provcrbla, ([uOrum spcclmcn 
afferre Ucet ex scbcdis Scbubartlanis. Inclplt eol- 
lecllo in biine modum : 

'^yadcoviog aul7] Gig: uyud^tj kuI (.uxsri xal Ktth) . 
'^ya&dov yag xig doxifjiog iig avXtjrixtjv. 

'^yeXttdTO g nixQa: avri] idiiv iv tij 'Airitil iq)' 
7jv inad^KJfv 7] di^ojrt^Q , ots t?;v noQtjv *f /;r«. efktjmat, d^ 
»J uaQOin'ta tni twv Xvm-jg TTQoi.f'v(ov ovtmv. 

'y^ya&cjii {yulacKTa: avrt] t] naQotfilu inl nXtj&ovg aya- 
^caj/* wg To '^ ya&Mv {}-t] aav Qo g «at '^ya&wv (.ivq- 
fii]Xia. 

Seqnnntur '^yaO-ol d' aQiddxQvig av(iQeg. 'jfyvoriQog 
nrjdaXlov. ' ylyQoixov fii) xaracfQovei Qt]roQog. 'ytdmvidog 
xtjnog xrl. Flnlt: ^Siaiv iarcSaiv (slc). "SianfQ ^aXxidij 
(sle) riroxev t] yvvt]. 

Idcm codcx In DIop,eniani piimo pi*ovcrbIo tcstc 
Scbnbarto d^vSt] v oii6f.iov, noii 'yipvdr, vox oi jtt t] v ]iabct, 
ul testatus cral Lambcclns. Dio(;-enianl Provcrbioriiin boc PRAEFATIQ. XXXV 

cst iiiitium : '^i3u3,ji^di^ mi(f>6^7^a. "yl^ifoivog 3log. 'AyoQa 
KiQy.6jmv (slc). yiyad,] xul ficcCa fin' a^jTov. \Iyafiifipo^ 
vog -Ovala. Omissum ijrltui- cst jjuod ia vulgatls accuia- 
tum littciarura ovdiucm iutemimpit: "Av yS] naQri aoiag^ 

laQl^ii) (iTiOKTtOV. 

h\ allcio codlce Viudohoucnsi Pliilol. et Philos. 
XXXll. post frajjmcnta Lexici cujusdam sequuntuu Pro- 
verbla quacdam : ^^nllovg nQngbivddtaag r]fuv Al&loxp. 
KaUl xi^MV7] fovg (36ag (SQadvdmovg (sic) «tA. Plura non 
cnotavit Schubartus. 

Rcdeo ah hac -intcrcapcdinc ad ea quae nostra edi- 
tlone contlncnlur. Diogenianum cxcipere volulmus Plu- 
tarchi quae dlcuntur Proverhia et Gregorii Cyprll, 
Quod faclundum videbatur non tam ob slngulares quas. 
dam istarum syllogarum virtntes — nam pauca contlneut 
a Zenohlo et Diogcniano rcliquisquc praetcrmissa — , 
scd ne frustra quaercrent Proverhlorum studiosi. Nec 
illa vel propterca contcmnenda, quod illustri docnmcnto 
sunt, prlstlna illa uhertas Paroeuilojjrapliorum pauUatlm 
in quantam jejuuitalem exaruerit. Paucls cxpUcandum 
de PlularcUo qui vocatur ct Grcg-orlo. 

Et Plutarchum quidem Chacronenscra duos 
Ubros Proverhiorura composuisse , lestcm hahcmus lilU 
Lamprlae niemorlara iu Catalogo scriptt. Plutarchi, nhl 
vy (LIIL) numcrat: XlaQoii-iiMv (3t(3lia §' . Nostram 
tamen collectionera noraen philosophi mentlri ncmo am- 
hlgct. Tam cst levitcr compilata. Mirura illud quoquc, 
quod ca maxlme Provcrhia se coUegisse gloriatur auclor, 
qulhus Alexandrini nsi cssent (ixQojvTo). Qui pri- 
nius ex codice Florenllno bibllothecae Mcdiceae cdldit 
lac. Gronovius in Pracfat. Tomi X Anliqq. Grr. p. (> 
sqq., suspicatur, essc potlus provcrhia ah Alexandrino 
aliqua conjjlomerata. Quara opinatlonera vanisslmara 
essc quum tltulus ipse docct, tura plane coargult inscrl- 
ptlo llbri Seleuci Alexandrini, nobiUssimi grara- 
raatici, qui tcste Sulda scripscrat IIsqi tmv naQ^ 
ylXslavdQevat, naQotf.nMv. Qucra Plutarclms per- 
sonatus vidclur acmulatus csse. Par est igltur statuerc, 
Alcxandriae, id est in ea urhe, quo ex omni orhe tcr- 
rarura conUucrcut divcrsissirai homiucs, fcrhuissc pro- c XXXVI PRAEFATIO. 

verljialciu cilcacitatcm. Exs|;Iteriintqiic f|ui provcrbia Alcx- 
andriae maxinic trita in usum vulgarcm cnodarcnt. 
Quod autcm Plutarclii potisslmum nomine abusus cst 
r(nis(|uis ista conlraxll , id explicatur inde, quod cjus 
nomcn proptcr provcrbiorum collectioncm insijjnitcr cele- 
bratum collectionibus ejusmodi potcrat commendationcm 
faccre. Ut saepe factum est ab impostoribus. Sic ac- 
ciderat in eo codicc quo supra vidimus Erasmum usum : 
sic in eo de quo vellem apertius dlxisset Scliottus ad 
Zcnob. I, 67. »In Graecis Plutarcbi Collectaneis pro- 
verbiorum MSS. (cpiae mibi videre nunc demum contigit) 
rcpperit bacc Dcsidcrius : '^lc6n>]'S diuifvyovGa nayug, ov^ 
dUffxeTcct. « Quae qnum in Appendicc Vaticana desint, 
patct, habuissc illam synagogam quacdam peculiaria. 
Praeterea quod rem conficit, Plutarcbi nomcn in frontc 
habent proverbia ista omni argumento dcstituta quae ex 
Boissonadi Anecdotis repctivimus p. 343 sqq. Quac 
hoc tamcn sibi vindicant proprlae coinmendationis , quod 
non ex ordlnc litterarum, sed ad arp^unienti congrucn- 
tiam disposita sunt. 

Gregorii Cyprii denique Proverbia sane cxllla, 
sed fortassc in alils lihrls scrlptls plenlora subjuncta sunt 
p. 349 sqq. ex Apostolio Pantini p. 273 — 281. Dc 
Grcgorio pauca Fabricius Bibl. Graccc. V, p. 111. Co- 
diccm Vossianum Gregorii i*ecensct Catalogus Biblloth. 
Publ. Universitatls Lugduno-Batavac p. 402. Vide Ca- 
talog. Codd. Dorvill. p. 28., qucm librum frustra quac- 
sivimus. 

Excludcnda autcm crant ab hoc volumine qnac 
praetcrca feruntur proverbla a Michacle Apostolio et 
A r s c n i o filio , Monembaslae Episcopo, postremo 
a Maearlo Chrysocepbalo corrasa, quac quldem e 
codlce Marciano post spccimen a Villoisono Anecdd. II, 
p. 08. propositum primus pul)IIcavit Walzliis in notis 
Arscnio suo subjcctis. Dc Macario ipso explicat Villoi- 
sonus Anccdd. II , p. 4. Quae omnia quominus com- 
plectercmur gravissimac obstilcrc rationcs. Pracscnti dc- 
sidcrlo satisfacit Arscnii Violctum Walzii bciicficlo faellc 
parabilc, in qno plcraquc comparent a palrc ApostoIIo 
congesta. Spcm tamcn facit collcga Lcutschius cditlonia PRAEFATIO. ' XXXVII 

Apostolu novac ejusqiic longc cdllis locupletlorls a sc 
ailornaiulae , nln nactus fucrit apograpluuu codicls Pari- 
sini ab ipso Apostollo scripti , vuljjatls plcnloris , dc 
quo videndus cst Bastlus In Eplst. Crit. p. 249. LIps. 
Rcconditlora quacdam emlncnt in Macarii fcxccrptls , ad 
quac saeplus provocandum fult. 

Rcstat ut dc ils scriptoribus dlccndum sit, qui qunm 
In provcrbla slngularcm quandam curam impcndcrlnt, 
idcntldcm crant In subsldlum adhibcndi. Nullus autcm 
cst vcl Lcxlcograpbus vcl Scbollasta, qulu magls mi- 
nusvc nobls usui fuerlt. Scd intcgTorum pacne ParoC- 
miojjrapliorum vlccs sustlncnt Hcsyclilus cum Pbotlo ct 
Pliavorino , ciim Zonara Suidas. De qulbus slngulatlm 
cxponcre nlbll attinct. Unum duntaxat addam. Suldam 
ex Eudcmi potlsslmum Lexlco Pro^erbia sua delibassc 
collljjas cx iis quac RltscbcHus spccimlnls loco posult 
Pracfat. Thomae Majvlstri p. CXLIV. CXLYI. Quum 
aiitcin omncs illl Lcxlcojjraphi dlvcrsos in dlversis locis 
secuti sint duccs, nou mirandum est, ipsorum nota- 
tiones interdum cum Parocmiojyrapbis nostris optlmc con- 
grucrc, intcrdum ablre In alla omiila. Quac nos in 
notuds nostrls pcrsequlmiir. 

Omnibus tamcn ilHs erudltlonls baudquaquam dc 
trivio arrcptac laudc tcnebras obducit Pansanias Gram- 
matlcus. Ex cujus Lcxico Rbctorico pcrmulta caque 
pracclara in Commentarlos Homcricos transtulit Ensta- 
tbius. De quo Pausanlae llbro tcstimonium cst Photii 
Bibl. p. 170, 30. Hocscbcl. : Tlavaaviov Xi^iTiov xaxa 
moi%£iov ovdkv tXaxTOv tmv ngofiQrjfievoiv fig rag ' Axxiv.ag 
avvavaYvwaeig ^^i'j<nfiov, ei lAt} xai f.iakXov. el yag yial 
ta7g fiaQxv^laig tvdeiaxsQov f^f«, aXX' ovv iv xiat xmv Gxo^t- 
j^elojv nolv xa7g Xi^fot nleova^fb , ug afKpoxiQaig ccfia xaig 
AlXiov Atovvalov ' AXtKaQvaaatMg TCQayfiuxdaig xtjv fiiav xav- 
TJjv, Kaixoi T(ov iQri<Tfoiv /ti' f).utxov f cog i<pt]fifv^ anxo- 
(livtjv f^i(Ta^f(7\)at Tw xijg yQacpiJg iiyxcit, el di xig txfivatg 
toug dvaiv tndoafat ital xi]v Tlavaaviov tyxaxaxa^ag fv unfQ- 
yaaatxo avvtayfiu , ^uaxov dt xm ^ovXofitva} ., oinog uv flr] 
TO itaXXtaxov xul ^Qt^atfiwxaxov xo7g dvuytvcjaxovat xug 'Ax- 
Tindg pi^Xovg (movdaafia eigfvfyxdfifvog. Pausaniac in 
enarrandis adaglis praestantiam facili ncgotio agnosces XXXVm PKAEFATia 

cx lls qiiae nos rcligiose cx Euslalliil penii dcprompsi- 
mus in notis. Fuit Pausanlas In ils, qul Attlcac ora* 
tionls clcgantlas Inculcarent studlosls. Tu cxcmpli jjra 
tia evolve quac notata sunt ad Zenob. I, 26, Y, 38. 
I, 30. 32. III, 26. (u'>i quod Eustatlilus subjunjjit: 
iv iTi^M di Q}]TOQmo> Afiizo» yQuqit, ne quls Pausaniam 
altcrlus quoquc auctorcni dlci slbi pcrsuadeat, Eusta- 
tblus aut y()cccfnai scrlpslt, aut ob anlmum obversabatur 
Aclii Dlonysil multum cclcI>ratMm opus.), 111,53. 59. 
60. 63. 87. (qucm locum quum pacnc ad vcrbiun rcferat 
Pbotlus Lex. s. V. , eundcm Pausaulam qucm summo^ 
pcrc laudassct in Blbllotticca , nec in condcndo Lcxlco 
sprcvisse docet.) III, 98. IV, 29..5i, 89. Diogeuian. 
IV, 78. multlsquc locls allls. 

Hacc babiil dc Parocmlograpbis quac dlccrem. Su- 
pcrcst ut quam potcrlt fieri brcvlssimc dc omnl bujus 
cdltlonls conslllo admoneam. Fundamcntum nobls fult 
cjvrcjjlum excuq>lar Gaisfordlanum Oxonll MDCCCXXXVi. 
cmissum , accurato usu codicum lonjjc Scbottl excmplo 
emendatlus. Instltuit autcm Galsfordus sic, ut Scbotti 
annotatlones , de Erasmi maxlme coplis baustas , repc-^ 
terct Intcgras, qulbus ipsc quae vcl ad oratlonem cmen- 
dandam vcl ad cxpllcatloncm provcrl^Iorum faccrent, sub- 
junxlt. Quod mluus parca manu factum vclles. I\obIs 
non placult Scbottl annotationem Illibatam recoqucre, scd 
quac cssent ctlam nunc allcujus pretli, transtulimus, 
resecta omni Scbotti loquacitate in rebus sexccntles in- 
gestis. Practcrea notas, in qul]>us ublque indlcatum 
cst, qul vcl Lcxlcojfrapbi vcl Grammatlcl Idcm proAcr- 
klum tangcrent, ita dlvlslmus, ut apparatus criticus 
sejungcrclur. In conscrlbeudls cxpllcationlbus nlbll an- 
tiqulus fult, quam ut iis , qui in sln^ularlbus quae- 
stlonibus occupati provcrbia adlreut, llcerct utl a no])is 
paratls. Quod non ita accipi volumus, quasi nostra 
dlsputatlonc perbrcvi — id cnim studcbamus — quac<pic 
quacstloncs ad fiuem slnl pcrductae, sed, nt par crat, 
auxlllaris cst bacc omuls commcntandi opera. Locos 
scriptorum vctcrum, qul provcrblis usi sunt, in quan- 
ium fieri potcrat, vcl cxprcssls vcrbis adduxluius, vcl 
monstravimus dijyito. INon dubitamus, quiu cl ad cmcu- PRAEFATIO. XXXIX 

tflanda vci'l)a ct ad cxpllcamla non lcvia posslnt confevn. 
Scd opcrc in longo sl interJum connlxerlinus, dornilta- 
vit vcl Hoincrus. Si qui antcm dc omni hoc laborc rccte 
judicarc volucrit, eum par cst ct acquum nostra confcrrc 
cum Galsfordianac cdltionls dotlbus. 

Indiccs summa dlllgcntla condldlt Leutsclilus. Ubi'- 
cunquc autem idem proverblum a pluribus explicatur, 
ibi viri docti omncs locos debcbunt adlrc. Nam saepc 
altero loco absolnto inter ipsuni , ut lit , commcntandi 
laborcni succrcvorc , quac nc pianc dcsidcrarcntur, ad 
altcrum crant addcnda. 

Laborcm communcm ita intcr nos partlti sumus, ut 
cgo commcntarcr Zenobii Cent. II, IV, VI, Dio(>eniani 
Prooemiunij Appendieis Ccnturlam prlmam et alterlus 
decem provcrbla prlma, conscribcrcm denI(|Uc boc quid- 
quid cst Praefatlonls. Rellqua Lcutseblo dcbcntur. 
Sclicdulas suas, in quibus suos in usus notavcral qiiac 
Parocmiog-rapbis vcl Cinaculandis csscnt vcl cxplanandis, 
ad iios libcraliter inlslt Flnckblus, Gymnasii Reutlingen- 
sis Rcctor. Quibus grati usi sumus. 

Scribebam Gottingae Kal. Septbr. MDCCCXXXIS:. 

F. G. Sclincltlewin. PAROEMIOGRAPHI 
G R A E C I. Zenobiua Pag. 1. 

Diogenianus 177. 

Plutarchus a2l. 

Plutarclii Eclogac proverbiorum a 

Boissonailo editae 345. 

Gregorius Cyprius 549. 

Appenflix Proverbiorum V^alicana 9 

Bodleiana, Coisliniana 579. 

Indices ^^^* 
Addenda» ZHNOBIOY EniTOMH 

EK TJIN 

TAPPAIOY KAI JIJYMOY nAPOIMIP.N 

irNTEQEIZA KATA I:T0IXEI0N. A/3v57]Vov i7iicfOQi]ficc: f;rrl tmv aijdwv rcxTTiTai 
t) naQoifiia. M^ivi]Tat St avrrjg Ev8o'S.oq h 'Y7io^o7uficcico» 
fpaoi Se. ort rotg A/jvSijvolg €&og ijv fitru ro SttTivov xal 
rag onovSag nQoqayeiv rovg natSag fnra rwv riT&m' rotg 
ivwyovfiivoig' y.iy.gayorcov Si tmv naiScov yal xIoqv^Sov yi- 5 
VOfievov Sia rcci rirO-ag, <xi]Siav iivat nok?S]V rotg Satrv- 
fiootv. EtQTjTat Si 1] naQOifiia xat ano rov vn avroiV 
cvAOcpaVTHodat Tovg ^evovg' 'iv&sv AQtarocpavi^g rbv 
cvy.ocpavri]v A/9vSoy.6f4i]V dntv. Titulum cxhibui ex fide libri Parisini: deerat l/. et scribe- 
batur GxivxiO-iiaiov. 

1. sTt^^foivfjficc Hesych. 3. (ftjal B. 5. ivxopivoi-q B. 6. ttoA- 
7.riv ilvao B. 7. ilQrjrai, . . dno] rtrf? ^i <fiaau ravtrjv iitjOtjvai' ano B. 

8. eVi^a B. 9. '^[!>vd'r]Voy.6,uov B , '^4/ivSt]Voy.o'>fitjv SchottUS , Gais- 

fordus: ex Hesychio, Bekk. Anecdd. 1. c. et p. 322, 31 correxit 
G. Dindorfius ad Arist. fragm. 568. 

1. Bodl.I. Diogen. I, l. Apost. poni praeter Hesychinm docet 

I, 1. Arsen. Viol. p. II. Macar. Alhen. XIV, p. 641 A: 'Ji^vdtjvov 

Chrysoc. ap. Walz. ad Arsen. ini^qoQrifia xikoq rl iaxv x«t ilhfd- 

p.ll: Hesych., S'iid.s.v., Steph. vi.ov, w? 'A^jtaxii^rji; (frjalv iv xqI- 

Byz. s. "u-ifjvSoQ, Eustath. ad Di- tw m^l rcof.^jot-nioiv : ubi v. Casau- 

onys. Perieg. 513. Eudoxi bonus. avy.oq>avxtvaOai] hinc fa- 

Hypobolimaeum (etigit Meine- ctum est, ut Abj^deni nomen in 

liius ad Menandr. fragmm. p. 173. significatum sycophantae abiret: 

iX()rixai,-Uvov(;] quamquam pro- Zonar. s. v. , Liban. F2pist. 119. 

verbio "Apvdoq iaxiv hanc expli- 734. '..4fiviSox6firjv] Eustath. ad 

cationem Apos(.I,2. Arsen. l.c, Hom. II /i, 836 p. 357, 1 Rom.: 

Suid. s. 'u4pvdoq, Bekk. Anecdd. laxiov Sh nalZxuxo"^ pvSo(;vaxiqov 

I, p. 215, 5 apponunt, eam ta- ini avy.o(fdvxov ixiOrj na^oifii,axmq 

men a Zenobio recte nostro ap- Sid ro Sokhv ovxoifdvxaq dvai xoix; 

1 ZENOBll 'jiyadwvioq avli}Gig' t) fiaXctxt] , xal fiijre m- 
y.Qct jU7;T£ yalaQcc, a^X ivxQaTog y.ai rjdlaTt]. Ei'Qi]Tat 
di ano * j4yad lavoq av?.i]TOv , bg tnl fiaXaxia iy.(ofi(o8ilTO. 

'u4yada KiX?.ix(ov: 7.ei7iH to eyn. TlQodoTi^g yccQ 
ykyovtv ovTog 6 KiXXvy.vov y Mi?,ijOLog t6 yevog, og tiqo- & 
dovg MihjTov evnoQijaev, 

"Al^QMVog ^logi inl tmv noXvTBkwv HQiiTai tj naQ- 
oifiia. "ji^Qoov yciQ Tig iyiviTO nXovaiog y.al a^QoSiaiTog. 
/IvvaTai Si y.ai ano tov a^SQOV t6 ovoua yeyovivat. 

*AyoQa KeQy.ionvov'. inl tmv novi^Qwv y.al y.ay.o- 10 
ijOcov 'hiyiTca. KiQy.wnig yaQ anaTtwveg iyivovTO ttvtg, 
i^anaTrjaat- t6v Jia ^ovXofuvoi. 1. aya&divtwq B. •^ ftaXay.Ti xal i/.Xc^.vfiiva ij tj /lytt yaXaQo, 
ft^f Ttiy.Qa. V, Suidas. na).&ay.ii B. 2. y/z.MQa B Diogenianns. 
aXV . y.Qaroq B. tiQtirat, y.r?.. ofti. B. 4. Ki.).iy.o)v codd. : Ki/.li- 

y.oiv Ilesych. s. j7]nov).iTSai , Ki>).).i/.(>)v Hesych. Suid. s. v. , Ki/.kt- 
y.oiv RV Arist. Pac. 362, Apollonius et Atnmon. ap. Schol. ad 
Arist. 1. c, Ka).).i,x(j)v Leand. ap. Schol. Arist., Eustath. ad Hom. 
Odyss. /C, 551, p. 1669,58, Ka).).i,it6o)v Callimach. ap. Schol. Arist., 
Euphorion ap. Herodian. Tzt^t hovjjq. ).il. p. 10, 9, KaX).i(po)v 
Suid. s. novtjQoi!;: duae igitur hujus nominis formae, Kd)i>iwv et 
Ka).).iY.o)v apud veteres videntur in usu fuisse: cfr. Meinekiiis 
Quacstt. Scen. Spec. III, p. 7. i-/nv B. 5. yiyovtv ovroi; om. B. 
KiXi^y.loiv codd., Kv/.iy.oiv B. Mu.tjSi^Oi; y.ai TCQodovq B. 6. aq^oQTj- 

ctv B. 7- "'yi pQoyvoi; et infra "JpQoyv B: cf. Sintenis ad Plul. Pe- 
ricl. XXXII, 13. pioc, B. uQtjrai om. B. 8. apQodiairat B. 

9. di ro ovo/Lia y.al ano rou aflQOv '/fYOvivai, B. II. Xiyfrai om. B. 

TiVit; lyivovro Iv 'Eqiiao), otrtvfi; iianarijaai [aTiarijaai xal B] rov Aict 
mmiQavrat BV. ^.,4 pvSrjVWt;' oS-tv xat \4[ivSo/.6ftat, 
ol hil avxocfiavrict y.o/.ioivri<;' riOirai, 
iHk, qaciv , tj Afjt? y.cd ItcI rov it- 
y.aiov y.ai ovSivoi; aiiov: cf. nott. 
ad Diog. VI, 53. 

2. B. 7. Dios. 1,7. Apost. 1,9. 
Arsen. p. 13 : Hesych., Snidas. 
Schol. Ven. ad Arist. Thesm. 98: 
roiovTOv (fxa).ay.pv) dk rov \4yd- 
&b)va y.ai ol a).)jot y.o)fMSovctv. 

3. B. 10. Greg. Cypr.1,5. Suid. 
S. ayal}a., s. Kt).).ty.o')V, S. novtjQoi';: 
cf. nolt. ad Diogen. I, 9. Va- 
rias de Cilliconie veterum nar- 
rationes vide ap Scholl. ad Arist. 
Pac. 362., Hcsych., Suid. II. cc. 

4. B. 2. Diog. I, 2. Apost. I, 
4. Arsen. p. II ibiq. Macar. : 
Suid., cod. Marcian. Harpocr. 
p. 1, n. 12. Belvlv. "J[li,u)v] Ar- 
givus secundum Suidam. 5. B. 3. Diogen. I, 3. Greg. 
Cypr. 1,3. Apost, 1,21. Arsen. 
15 ibiq. Macar. : Schoi. ad Lu- 
cian. Alex. §. 4. Euslath. ad 
Hom. Od. B, 7, p. 1430, 30, K, 
552 p. 1669, 59: Suid., Cram. 
Anecdd. III, 413. UtiturSynes. 
Epist. 101. Proverbium Aihe- 
nis ortum est: Hesych. dyoQa 
KiQy.o')no)v • ronoc nXtjaiov 'H).i.aiac;, 
quibuscnm con.fara quae idem 
S. dyoQO, 'AQyfio)v et dyoQa Sfo)v 
afTert: add. nott. ad Zenob. IV, 
30. Leake Topoier, Athen. p. 395 
ed. germ. iv 'K(fioo)] de Cer- 
copum patria vid. Herod. VII, 
216. Apollod. II, 6, 3. infr. IV, 
50. V, 10. Lobeckius Aglaoph. 
II, 1302 sqq. Aia] aliialiter: 
Ovid. Metam. XIV, 91 cum Ze- 
nobio concordat. CENTURIA I. 3 

'Ayaii£fiv(iViicc (pQiarct: im rwv f.i£yc(?.oov eoyoJV. 
'Igtoqovol yccQ xov ^Aya^ifivova mql rijv Ay)dSa y.al jiqV 
layov Ti]g 'EXlcidog cpQiara 0Qvt,ai. 

^* AyiXaarog Tikrpa: im tcov kvntjg nQo'S.ivMV nQa- 
yficcTcov HQi]Tai. ^Egtl dk i) nirQa avrij iv rr/ 'ATTiy.ij, 5 
irp' i)g iy.ax)iadi] 1] /li]f^i}TT]o , ore ri]V xoQtjV iQi^TH' iQU' 
a&Hg yciQ JLQoecp6vi]g 6 IHqvtcov 7]Q7iaatv avTr]V y.Qvcpa. 
Ji]fii]Ti^Q ds fUTCi Xccf.i7tadojv vvy.rog ri- y.al i]fiiQag mra 
Tiaaav Ti]V yijv t,t]Tovaa 71£qii]q/6To. Mcc&ovaa ds naQ' 
'EQfiioviiov OTL niovTiov avTiiv ijQnaaiV, OQyi^Ofiivi] x)-£oig jq 
v.ariXiniv oiiQCivbv, y.al Hy.aad-iia.a yvvaixi iy/.ev iig E?.£V- 
olva' ivdci inl nirQav iy.adias rijV ctn ix£ivt]g yh]dii- 
aciV ' Ayi/.aOTOV. 

"AyQiov /^i/jQcoy.ctg: olovil ^cooy ayQiov. Eiiod;aat 
d^ qI (it^QwyoTig ^aafiaaOcci. l^ 

'Aya&cov x) cclaaau : inl nh']dovg aya&iJov iCQyraf,, 1. inl — ^Qyiov om. B. 2. yuQ om. B. 7to)J.axc>v] Ttctvtaxov B, 
3. oQviai', y.al Jijiioc, Je i.v rfj do^dmdrri Tijq 'ArS l<io(; Hesych-: 
cf. inlra I, 13 et vid. praefat. 4. uQfjrai. ini rwv — nQaynaro)n 

BV, in quibu? haec po»t v. tiTj/Tfi collocantur. 5. tari>' — niri)a om. 
BV. avrri bariv B , avro eariv inl rfi 'Arny.TJ V. 6. tQaaO-clc; y.rl. 
om. B. 8. Jfjii-qrija P, Apollod.: vid. vv.ll. ad Herodot. II, 123, 
Append. IV, 20. nott. ad Diogen. V, 17. 9. nfqi^^in Apollod. 

\\. 'E}.ixiaivy]v Schottus, ilivaiva¥: e V corre^^jt G^|sfprd^s, \^> 
ya^ ol B, 16. i/Vj?/Tat] Uyirau B. 

6. B. 6. Apost. I, 33. Arsen. bjum de Atheniensibus sine du- 
15: Hesych.; Eustath. ad Hom. bio dictum est, qui more aviun) 
II. J, 171, p. 461, 15: "Ayo,- hiante et diducto ore incedere 
fiif.iv(yvit'a yovv adovralriva qiQLara, atque in comitiis sedere sole- 
inii mqi Arrr/.i^v, tpaai, y.ai iy bant: V. Arist. Equitt. 831. Ja-r 
^vliSi, xai no).).ay_ov t^? 'Ek/.a- pobsius ad Achiii. Tat. II, 847. 
iJos w()vliv 6 'Ayaiuefivo)v q^^eara: C. F. Herpiannus ad Lucian» 
vid. Hetfterus de cult. Rhod. quom. hist. conscr. op. c. 4. p. 
II, 6?! 24. Comp. G/.o^moxc; fieflQmy.iV 

7. B. 8. Diog. 1, 8. Apost. I, Macar. ap. Walz. I. c. p. 429. 
14. Arspn. 15: Hesych., Bekk. 9. B. 11. Diog. I, 10. Apost. 
Anecdd.1,337, 7. Bachm. Anecdd. I, 5. Arsen. 12 ibiq. Macar. : 
I, 22, 13: add. Phot. Bibl. 319, Suid. s. dya&wv dyaOiSiq. \o- 
h, 20 Bekk. , intt. ad Hom. ces novro^, ntXayoq, ^v/.cara, y.i.\>- 
Hymn. Cerer. 99. Picturam, iq iSo)v, pv&o.t;, wy.iavo'; cett. ad sir 
qua nltQa dy. repraesentata vi- gnificandam rei alicujus magni- 
detur, indicat Walzius in Zim- tudinem saepe usurpantur: v. 
mermanni Ann. Philol. 1836, 53 Soph. Oed, Tyr. 1527. Sophron 
p. 425. tQaaOiiq sqq.] Zeno- ap. Schol. ad Ar. PhU, 1051: 
bius exscripsit ApoUod. Bibl. cf. ]\lonkius ad Eiirip. Hipp. 
I, 5, 1, Zenobium Schol. ad 824. Boissonnadus Anecdd. T. 
Aristoph. Equit. 795, hunc Suid. III. p. 12. 27., id. ad Theo- 
S. Sakauivwq. phyl. Simoc. p. 182- "W^lzius 

8. B. 14. Hesych. Pipyer-, ^dAraen. i. c. 

l* ZENOBII 10 

II 

12 
13 14 15 'Aycc&MV acaQog: fyTf rcoVJ]g (vSaifxoviag 6iQi]Tai. 

'Aya&biv fivQf.ii]xia: iTcl 7i).i]dovg tvdatf^oviag. 

'Ayadri y.al fia^a fiBT aQXOv: inl tojv tcc dtV' 
T£QSia Tiai diSovTcov. 

'Ayafiifivovog d-vaia: tTil tmv SvgTisidiov xai 6 
G'/clt]Q(Jov. ' AyafiEfivovog yctQ ^vovTog Iv TQoia ecpvysv 
o /jovg xal fiokig h^rp&Hg ^T/t^^h 

'AyaS-ol d' aQidaxQveg avdQSg: tTil twv acfo- 

SqU TZQOg 'iXBOV QmOVTOOV. 

'AyQoixov fii) xaTarpQovsi Q^jTOQogi oTi lo 
(itjdl TMV evTsXiav ^qj) xaTucpQovsiVy niaQaLVtt i) TiaQOifAia. 1. aya-Q-iJiv Co)q6<;' ccyaOoiv /iivQfitjKia' aft(po) Xeyovtav [}.tyi- 
tai> V] irti 7TXt']Qovq ivSaifiovlai; BV. 2. scribebatur fivQfi-rj- 

xia. 3. legebatur fidta. ra B om. ^.nWfQa B: cf. Hesych, 
S. Ssvriga a'k<fi,ra. 4. SiSovroiv ij avQOv fi iv o)v Siiid., qui Ttfft 

omittit. 6. legebatur tipfvyiv. mutavi e B. 7. fiqijxOtj B: Ma- 
car. : inl r. S. y.al dvvnordxro)v /1t'ifio)v yap iGroQfl, oiq 'Aya- 
fii fivovo? -Ovovrot; ev TQola ei/ivyfv b fiovi; xai f<6).i,<; XTjg^&fii; 
•^X&f]. 8. fiQi^rai: eni B. 10. BV explicant: vno Oaxi^xTj ^ 

naQOinla, ori> ovSh roiv ivriXdiv X^V xar aq- qov fiv. 10. B. 12. Diog I, 10. Apost. 
I, 7. Arsen. 12 ibiq. Macar. et 
433: Suid. S. dya&wv dya&ZSfQ, 
Bekk. Anecdd. I, 10, 1. Legitur 
co)Qo<; dyaO-iT)v Arist. Plut. 804, 
Go)Qo<; )rQ-tjfiuro)v Theocr. Epigr. 
17, 5, ubi vid. Jacobsius: add. 
Arsen. 433: ao)Qoi; xaxoiv dvf 
qidvTj: ini ruiv S vznQay ovvro)v. 

11. Diog. I, 10. Apost. I, 8. 
Arsen. 12 ibiq. Macar. : Suid s. 
dyaOmi dya&lSft; : Eustath. ad 
Hom. II. A, 178, j). 77, 9: fJwJ?^? 
Se -ij naQOi^fiia xai tv aXi.oiq ro no).v 
f^i; fvrvyiai; dno fivQfiTjxo)v Xakftv 
wg v.ai orf fi^vQ firjxvdv qitjaidya- 
■Qroiv cwTflfZ Sl ri tiTaii^a y.ai 
&f6xQmo?, dnoiv [15, 45. 17, 107] 
ftvQfitjxfq avd Q lO fiov, ini no- 
Ivn/.rjOfiac, /aoi": £udoc. p. 298. 
Utitur Theodor. Hyrtac. ap. 
Boiss. Anecdd. I, 254. 272. II, 
418: cf. Valckenarius ad The- 
ocr. Adon. p. 354. Simili modo 
dicitur a Plat. Reip. IX, 574 D. 
Menon. 72 A , ijSoviTiv , dQfroiv 
aft-^voi;, ab Eurip. Bacch. 701. 
Synes. Epist. 94 ydhtxro:; tCfioi;: 
alia collegit BergkiusCommentt. 
de Reil. (Jom. Att. 6. 12. B. 4. Diog. I, 4. Apost. I, 
10. Arsen. 13 ibiq. Macar.: Sui- 
das. Ailudit Achaeus ap. Athen. 
VI, 270 E: nftvoivTi yoQ dvSQi 
ftdta rvfuoirtQU yQvcov rf xdXiifav- 
To?: cf. etiam Xenoph. Cyrop. 
I, 2, II. VI, 2, 28. 

13. B. 5. Diogen. I, 6. Apost. 
I, 32. Arsen. 14 ibiq. Macar. 
p. 15. 

14. B. 13. Apost. 1,31. Arsen. 
15 ibiq. Macar.: Suid.: Schol. 
Ven. et Eustalh. ad Hom. II. A, 
349 p. 115, 31: Schol. Ven. ad 
Hom. II. T, 5: ndvrai; yaQ rovq 
tjQOiai; anXortjToi; yuQiv fvyfQoii; 
ini rd SdxQva dyfi [pc. "OftijQw;], 
'Ayaftifivova, fldrQoxXov, ^OSvacia, 
iqt ov xai rjjv naQapolrjv rrjq yrj- 
pae [Odyss. 8, 523] ekaptv aiti 
S aQiSdxQv f c dviQfq eaOXoi: 
Eustath. ad Hom. II. I, 433 p. 
761, 25. Alludit Euii^. He- 
len. 950: xairot Xiyovciv, «')<; nQot; 
dvSQot; ivyfvovq 'Ev ^vftqiOQaiav Sd- 
xQv^ an otfiO^aXfiiov paXftv: cjlisd. 
Inus fr. XVI: dfiovaia to^ ftviS' 
in oixxQolavv SdxQv ^rd^tifV dn' 
i)aau)v. 

15. B. 16. Diogen. 1, 12 IV, 48. CENTURIA I. 5 

16 ^ 'AYVctfX7ir6Tarog ^arog avog: inl rov axXtj- 
Qov xai avd-adovg rov rqonov. 

17 ^ \Avev8e^g 6 OeSg: naqoiiUa' naQoaov olSevog 
imdesTat 6 OEog. 

18 'Adfinrov ^taog: ro ng ''Ad^i^rov ^elog adSue- 5 
vov uiv&ifiov. * 

Ovrog §i 6 ''ASfirirog ^aailevg r> tmv 0£qmv, mtivi, 
'An6U(ov i&ijrevas di' alriav r-nvds. 'AaxXr)m6g 6 'Jn6?.- 
Xcovog naXg naqa XeiQOJvog ttjv laTQixriV naidsv&slg, zal 
TittQa 'A^rjvag^ Xa^Swv ro ix tmv (pXe^wv rTjg rogyovng 1® 
Qvkv aifia, di^avrov noXXovg i&SQaneve. Tm fiiv yag 
ix TMv aQiareQwv (ple(Swv Qvevrt nQ6g cp&OQav av&Qc^ncov 
iXQi]ro, Tw S' i-x rwv de^mv nQog atarrjQiav' o&ev y.ai 
Tivag re&vewrag avaarijaat fivdoXoyelrai.^ Ata yovv ro 
firj do^ai rovTov naQ^ av^Q(inotg elvai &e6v, 6 Zevg 15 
ixeQavv(oaev' 'An6?2(ov S^ OQyio&elg xreivei KvxX(onag 
Toig r6v xeQavv6v xaraaxevaaavrag tm Jii, Zevg di 
ifieUnaa Qinreiv a6r6v eig Tc^QraQov^ alla §en&eiang 

1. Mac. Suid. aYvanroturoq: cf. Blomfieldus ad Aesch. Prom. V 
gl. 169 avo^ om. B. 6yl7jQov] J,^oC B. 3. o om. P. 6. 

Ttiv&H^ov] B ay.oX.ov. 7. Narrationem B om. 10. roQyovo^ in 

ApolJodoro non satis canle contra codd. edidit Hevnius- cf Fi- 
scherus ad Palaeph. XXXII, 6, Lobeckins Paral.pp. Gr. Gr. I, 
146: add. infr. I, 41. 14. 6vi yovv SchoUus: e PF correxit 

Gaisfordus. 18. e/u'V« P, *>';» Schottus, i'^M.e Hemster- 

husius ad Lucian. JNjgrin. §. 10: ifdUrjae ex Apollodori codd. 
Heynius, Gaisfordus: cf. var. lectt. infr. V, 24. 

Greg. Cypr 1, 6^ Apost. I, 28. videtur: cf. Suiceri Thesaur. I. 

Arsen. 16 ibiq. Macar.: Suid., 334: add. Theodor. Balsam in 

/.onar. p 19 ibiq. vide Tittman- Notic. et Extr. des Manuscr. d. 

num Adscnpsit Schottus lo- la Bibl. imver. T. VIIL p. 247- 

cum C.cer. Olfic. 1, 26, 90: ut recte oSro? Sk av.vdtn ^^ovra, &,&,. ' 
praectpere videantur, qui monerit, 18. B. 19. Apost. IV, 33 Ar- 

ut quanto siiperiores sumus, sen. 76: Eustath. ad Hom. II. ^, 

tanto nos geramns submissius. 326,39: ano M rov ^Tjdivro^ 14- 

16. B. 17. Macar. p. 16. Sui- S^,r,rov ay.6Xi6v c* iv 'y[&rvac<; ^v 

das: cf nott. ad Diogen. I, 13. ado/nvov, o>q y.ai Havaavia^; ,tr- 

, p. -\enoph. Memor. I, 6, 10: aiv iv tw otxa'w liliy.M, Uymv «k ol 

eyo) de vo/dL.0) rb fdv f(.rj,hvh'; dif- /dv 'Alxaiov <faaiv avro, ot de 

a&ai &H0V dvai , rb tfe u,q iXa^i- :^an<fOv<;, ol de nQa^ii.?.f,<; riji; 

Groyv tyyvraro) rov &uov, y.ai ra 2ty.von'ia<;- aQ^n ^e rod /ti?.ov<; avry}- 

/uv Shov y.Qdrvarov, ro dk iyyvrd- Udfi^rov loyov v.r)..: Hesych. 

Tw T0(/ &HOV, iyyvrdro) to(~ xQa- Phavor.: cf. ad Diogen. II, 68. 

'narov: ubi v. Herbstius: add. De Admeti scolio vid. Frilz- 

Boiss. Anecdd. T. I, 127. Ce- schius Q. Aiist. 1,43. Bergkius 

terum nostram pioverbii formam Comm. de Rell. Cora. Att. 227. 

e scr.ptore ecclesiaslico sum- Histoiia ex Apollod. I, 9, 15. 

ptam osoe, vox dmdf //^- prodere III, 10, 3 sumpta est. 6 ZENOBII 

ArjTovg ixiXsvaiv at)TM hiavTov avSQt &}jTivaai. '0 d^ 
7taQaytvoii£Vog ng (Dsgag sig ^' Adfii^Tov , tovtm KaTgevcov 
iTioifiaivs, xai Tag &i]}.£iag ^ovg naaag didvfiOTO/COVg e7toii]as. 
0i/lo(pQOVJp^Hg di Ta fieyiaTa Tiag' avTov, tjTfiaaTO Tag 
MoiQagf 'iv otuv ^ TeXevTrj tm 'ASfi7]Tfo tmx^Ma&ij, 5 
{reQov XLVog avrl tovtov &V}]axeiv nQoaiQovfievov rov 
^'.AdfiijTov Tov -OavaTOV anoXvdrivat. 'S^g d^ riK&ev ri 
Tov x}vr}ay.eiv tjfiiQa, fir]T£ rov naTQog fir]T£ rrjg pLrjTQog 
iniQ avTOv ■d-vr]ay.eLV -Q^lovrwv, "Aly.tjaTig vneQane&avev 
^ TovTov yvv7]. "BxTOTS ovv ay.o?ua xal nev&ijQi] nQog 10 
rov "Adfi7]T0V •rjdovTO fieX}], fiexQ^S ^^ V KoQr] avinefixpev 
Alx7]aTLV. 'Sig de leyovaLV ivLOL, 'HQaxlHjg nQog avTOV 
avsxofiiae fxaytadfievog 'Aidr]. 

19 "AtdeLV nQog ftVQQLVrjv'. e&og r]V tov fit} dv 
yafievov ev roig ovftnoaiotg ciaat, 8dcpvr]g x?Mva ^ fiVQ- 15 
iQiv}]g Xa^ovTa nQog tovtov oSeLV. 

20 ylexov xdv&aQog fLaieveT ai'. naQOifila' ra 
yaQ wd Tov deTOV drpavi^ovaLV ol xavOaQOL xvkiovTeg, 
insl oi deTol Tovg xav&dQovg dvaXeyovoLV. 

2. Trpoe^^fVi/Tor Apoll., tS^^Jr^J/tj/Tbv Valcken. ap. Galsf. 5. Apol- 
lod. : riTfiaa.ro Tia^a Moi(juiv, wa, \r'av"A(i/iriTO<; /j,i)J.ri re/.fvrav , «tto- 
^.v&jl Toi~ &. 7. aTTo rou &avdtov Schott. j cum P ejecit Gais- 

fordus praepositiohem. 10. Schol. ad Arist. Vesp. J'277: 

TW£? de (faclv, ())q "Aly.TjartSo^; vTZf^aTTO&civovai^q ld<i/itjrov rov dvS()o<; 
«('t^?, axoha xat TtivQrj^jri tiqoi; avrov jldovro /iD.T], /li/Qii; av tj Koqij 
dvETtf/irpiv "Af.y.ijoriv oiq d^ Ev qv 7zidf](; , «Jtj /laxfcd/ifvo^; 'H^ay./.ijq, 
nbi ullima e nostro loco corrigenda sunt. 13. /laxrjad/uvoq 

Schott. ; e P F Apoti.Schol. Ar. correxit Gaisfordus. 15. Ante 
V. «^at excidisse videntur vv jrpo? kvqav. 17. codd. Zenob. /«- 

• Svfran B, F in corrigendis, Schott., Gaisf. /i.aifvfrai,: Macar. 
liavtvao /lat: tni roiv n/Kriqov/iivoiv roiit; aQ^avrat;. TTao- 

ot/iid om. B. 18. yaQ E om. xvXiovrti; B ora. 

19. Apost. I, 42. Arsen. 19: Hom. II. Jl, 317 p. 1352, 40: 
Schol- ad Arist. Vesp. 1277, Hesych Suidas. Usurpat Arist. 
Nub. 1354: Hesj^ch. s. aJtiv Lys. 1. c. De inimicitia, quam 
TTQoe /i., s. /tvQ^ivTjt; , Suid. s. scarabaei cum aquilis exercent, 
/iv(){>lvij. De re vid. Ilgen. ad vid. Aesop. f. CCXXIII Fur., 
Caim. Conv. Grr. p. CXLVIII III Schneid., Arist. Pac. in. 
.«qq., Fritzschius Quaestt.Arist. ibiq. Schol. ad vs. 130, Eustaih. 
I, p. 53. 1. c. : o Se /iv&oq inl rov paatXiy.ov 

20. B. 159. Diog. 11,44. Greg. «fToii, 7tai(hvo)v oj? vtpfhQfvfi, dti 
C5'pr. I, 58. Arsen. 22 ibiq. Ma- tok /itydXoi^q, tt /tri /ifydla, /«- 
car. : Schol. ad Arist. Lysistr. XQa yovv nva Sv(;xfQr], nkdrrfi, rbv 
695 [cui post SmqiO-fiQovaiv ver- «fTo»' y.av9dQ()) /it] (fi).ov, oc, <pr]- 
ba infl — dvaXiyovaiv subjiingi civ, dvtQnoiv ft<; rd<; 'iov dfrov xa- 
debenf, qiium ibi lecta esse Ms. IvaQ ■}] yal dvinrd/ifvo<; xard rbv 
Grat. ap. Dind. ad Arist. T. XII toT y.(i)/iiMv Innoy.dv&aQov i).v/iai- 
p. 511 ostendat.], Eustath. ad vtro rol<; hfivov «jot?, 6 <5' vn CENTURIA I. %l Jt?.tj^£afi£Vov /3iOV y.cil (.i£iA.cty (livov ^iov: 

int Tov iTOifiov xcci TCQoysiQov '/.cci axonov. 

22 AXloq ^ioq, aXXr} diaiTcc'. inl twv Iti a^ei- 
vova §iov iiiTa^alovTMV. 

23 ' AXag ayoov xcc&ivSscg'. ^nc Tcov tv iifycc^M y.tv- 5 
dvvto yad'iV§ovT(op y.ccl QccaTcoviVO^ievojv. 'EftnoQOV yaq 
Tivog Tijv vavv aXoov nXr^QwaavTog y.al y.adtvSovTog, ttjv 
avT?uav tnava^rivat ovvk^r] y.ccl iy.Tr^at Tovg alccg. "O&iv 

7} naQoifiia. 

24 A ?.?.o T e d' cc?.?.oiov T tH & ttv y.al y(OQct lo 
enta&at: oti nQogifxet iy.aaTOV iio(.ioiovv tavTov tov- 
totg, iv oig av xal yivriTat Tonotg' ix fitTccrfOQCcg tov 
no?<.vnoSog. * 1. dl7jX(afiivr;v rQOffifjv V. nfna/.ayuivov codd. , editt. : correxi e 
B, Diog., aliis. 2. y.ai TtqoxnQov ora. B, qui n. 259 haec habet: 
/iio? fi{/.ia,y fiivoq' inl rdiv ti krol/A,nv jcat dnovo)!; r^Kpofoivotv 
yQa(pfrac y.ao fiioq dXfj?.fa/A.ivoc;, y.ai riQ-irctv ini roiv tvdati- 
fcoviav ifKpakv6rro)v: eadem Schottus App. Vat. 1, 28 e Vat. edi- 
dit. Coisl. 9: a At^Aj ff/tevo? fiioi;: ini roiv iv d(fi &oviot, 'C,o')vro)v, 
lAaXXov Sk tni rov eroifiov xai axonov. 4- fiirafia/.Xofiivorv B, 

fiirapaXXovr o)v Schoilus : nostram lectionem e P recepit Gaislordus: 
cf. vv. II. ap. Suid. I. c. G. Legebatur ^aaro)vivofiivo)v. 8. B: 

tnofvaj-jfjvai, xai rovq aP.a; i/.rTJiai (paaiv. o&tv 7y naQ. e P adjecit 

Gaisfordus. 10. ;/oI(;a F, /oi^jw Schott. , cujus emendationem aB 
confirmatam cum Gaisfordo in textum recepi. 11. B: a?ro riLv 
noXvnodo)v ij naqoifiia, txaarov i^ofioi^oiiv naqaivovaa 
lavrhv roTq iv ol<; av yivijrai/ ronoK;. 13. C 18: noXvnoSo^;, 
o? at5 dv nQoqniXdari nirQatq, tavran; eSo/totoiiTa*. ttfi-fj/aviaq ixctfvaac; tvtorrtvft roiq 
rov /iioi; xoXnoiq' rai 6 xdv&aQoi; 
xararoXfia xai roiv iy.tt X.a&div 
yivtrai' y.ai avro^; rov Auov xoXnov 
nai 6 Ztvi; Idthv fivadrrtrai, xai dvi- 
atarac o)q n/e xat ra o)a y.ara^Ti- 
nrtt xal ^ijyviirao, rb &iXtjrbv rov 
xav&dqov' ix rovro)v drj naQOi,fiia 
tb, a. X. ftai,f vao/i at,, t}c; rb dX.fj- 
■&ic;, inti rd roiv dtroiv d)d xdv&d- 
Qot Sta^p&tiQovai,: add. Jacobsius 
ad Aelian. H. An. X, 15. 

21. B.22. Diog. I, 17. Apost. 
II, 16. Arsen. 39 ibiq. Macar. : 
Suid. S. [)io(;, S. fi'io<; d/.avOdidrjc^: 
prius afferunt Plut. Provv. Alex. 
11,8. Greg. Cynr. I, 21: Eustath. 
ad Hom. Odyss. T, 166 p. 1859, 
47: flq ()e rb dno i)'Qvb<; fivai> nQO^- 
tv&vfifjtiov ix rdiv naXatdiv xai rbv 
w? (paatv ixiTvob (iaXav irijv fiiov 
— cf. infr. II, 41 —, 8q vartQov i^ intf(,fXiia<i xai fVQiato)q dXtroii i^tj- 
vtyxf naQOtftlav trjv d Xtj Xta ftivov 
piov <-,fl i^ dyQiov xai dxav&o')dov<: 
rov nqortQov: Suid. s. dXrjXiafii- 
vo<;, Phavor. : alterum Oiog. III, 
69. Apost. V, 60. Arsen. 141 
ibiq. Wacar. : Said. s. f^ffiayfiivrj. 
Prius usurpat Amphis ap. Athen. 
XIV, p.642A: 'tjihj ttot' 7Jxovaa<: 
/5tov dXrjXtafiivov; ubi v. Casaubo- 
nus : aiterum Gennad. Ep- XIII 
ap. Boiss. Anecdd. T. V, 153: ^,«m' 
de ndvra fttfiayftivrj fidta, qidtai, 
xai rbv dQybv (iiov dvvofitv cett, : 
add. Arist. Equitt. 55. 1110.:. 

22. B. 24. Diog. I, 20. Ap63t. 
II, 77. Arsen. 45 ibiq. Macar. : 
Suidas. 

23. B.25. Diog. I, 21. Arson. 
37: Suid.s. v, Eadera fere infr. 
II, 20 narrantur. 

24. B.2G. C. 18. Diog. I, 23- 8 ZENOBII 25 26 "Aka y.ai xvauov: im TuJv ndivai fitv ti ngog- ^^ 
noiovusvtov, ovx tldotojv de' inu ol fiavrng eioidacSl 
tL&tvai TOV alu xal xvafiov tiqo tiJov fiavttvofitvoiv' o&tv - 
y.al toig tm an,oh()i]t(MV xoiVMvovai xvafiov iti&ovv. 

Al^ ovQavia: Koativog (f>7]al xa&afitQ /tiog aiya 5 
'Afia?.&tiav, ovTio y.al toov dojQoSoxovvtoiv aiya ovqk" 
viav. 01 ds tovg tig to aQyvQi^ta&ai tiaiv acp&ovwg 
drpoQfiag naQtyovtag ovtoog tioj&afft Ksytiv yojfitodovvttg, 
intl y.al 6 tT^g ^AfiaXdtiag y.ioag t^cov nav o i^ov).iTO 
iiytv. ^^ 1. -aV.a? P F Gaisfordusj a).a B, Diogenianus, alii, SchoKu». 
Tt B om. 3. ruv otn. B. Schottus ambigit, legendiimne sit hic 
et V. 1. y.t'<!uvov e Piut. Symp. Quaestt. V, 10: ambigi nequit: quan- 
tum relisioni'5 faba habuerit, vide apud Lobeckium Aglaoph. 1,251. 

B: y.vaiiov tnl Tun' iLiavTti'/idro)V htyfv y.at Toc," run' anoo^tjrMv y.oiiVMvovv- 
tai; ^.iyicCtai roin; nf(jl ula, y.ai y.va/iov. 4. scribendum videtur o&iv 
xai ini roZi;: spectai ad eos, qui infimo initiatorum ordini adscripti 
erant. 5. K(iartvoq, ort /.aOctnfQ rou /1i>oq B. 6. 'A/na?.&lav B. 

7. dqjOovov:; B. 9- 6 rijq] 6 e B P adjecit Gaisfordus. f>ov).f- 

TMi Schottus: e P Gaisfordus correxit. B: 6 t^s 'u4fiaX&iui; to 
iiirjaq fc/wj' fi,/'iv 6nf^ •^/9oi'/fTo nav. Greg. Cypr. 1, 8. Apost. II, 73. 
Arsen. 44. Proverbio usus est 
auct. Theb. cycl.: llovkiinodoq 
fiot riy.vov tytiiv voov , yi/tqiiP.O}/ tj- 
o(i)q, roiGi-v iqia(),u6<ov , roiv xtv 
nard Srj/iov ly.tjai : add. Pseudo- 
Phocyl. 44: /<»/(5' w? ntr()oq<vii'; 
Tcolvnovi; y.axd yMQav d/ii!j3ov: 
Oracul.Sibyli.il p.252: /itjd" wq 
TtfTQOffivtji; nolvnovq y.ard y^Qav 
d/.iflfittv. Polypi inde ab Ho- 
mero mentionem fecerunt sae- 
pissime poetae, aut miros ejus 
mores describentes, aut eo no- 
tantes varia et diversa hominum 
vitia: vid. Anth. Palat. IX, 10. 
Athen. VII, p. 316 sq., I, p. 5. 
D, VIIl, p. 356 E, et mea in 
Theb. Cycl. Rell. p. 53 : add. quae 
collegerunt Jacobsius ad Aelian. 
Hist. Anim. 1,27. VII, 11. Lee- 
mans. ad HorapoU. Hierogl. 11, 
113: hihc factum, ut in prover- 
biis bestia ista haud raro appa- 
reret : cf. infr. 111,21. Diog.VlI, 
73. 76. Walzius ad Arsen. 412. 

25. B. 27. Diog. I,.50. Greg. 
Cypr. I, U. Apost. 11,75. Arsen. 
41. Dk salis usu vid. infr. 1, 62. 26. B.28. Piiusan. ap. Eustath. 
ad Hom. II. A^, 21 p. 917, 33: 

lariov de bri dno rrj<; xaTt» rov 
'()?.v/iniov /tia ^lyhq nai /id/.iara 
rijq y.ard trjv 'A/takO-fiav (fi^tfra* 
r.ai 7ia(jot/iia ro att, ov Qavia^ 
b/ioia riT) Xfvxtj fi<7Jq>o(; [v. Diog. 
VI, 9.], xwTti Jlavaaviav ox; 
yaQ tj A/iakSyfia , qTjai, r(iO(frj rjv 
roii /iiot; , ovro) y.ai tj roiavr tj 
ipijqiot; ir(jfqif Tor? So)(jQSoy.ovvTaii 
d'i,y.aardq' ij y.ai aAAoj?* oianfQ 
o ro rije; 'A/ia/.O-fiaq aiyoe eyojv 
y.i(ja<; ndvt' itytv, ovto) xat ot 
y.va/ifiiovTfq , iffjai, Ta? aQydc; koI 
rdX?.a d(jyvQi^6/ifvot. dto y.ai at^ 
ovQavia eot/f Xiyta&at oiovfi 0-fia, 
y.ai v^povau rov<; St^xaarai;, oaot 
S(j)(ia ikd/ipavQvi cf. infra 11,48. 
Hesych. Suid. Phavor. : tertia 
explicaiio ap. Hesych. s. oiioa- 
vitj iV aXi, inv^nitur: ot? tl klyot 
riq to rijq 'A/iakQ-fia(; xf^a? • o tt 
yaQ rtq fviairo, iXd/i^avfV o eyo)V 
rovzo. infjxooi; Si iariv avr rj taox;, 
ori> xat' iviovi; rj StkrjVTj rfi atyi 
inoyttrai, • tavrri Sb td yvvaia rjv~ 
yiro Sid rb xai aiirtjv ini tw Ev- 
Sv/(io)vi T« aiitd na&ilv, oOfV mi CENTURIA I. 27 28 29 30 uii^ Ti}V i,iaxcciQccv: TiaQOifiia tTil tmv xaawg tc 
ica&^ iaVTcov noiovvTcov, ano laTogiag TOiavTijg' KoqIv- 
-d-LOL ■dvaiav TeXovvTig "HQci ivmvaiov, Ttj vno Mi]deiag 
i^QVV&siot] xal ^ AKQaia xaXovfX£V7], aiya t»; &eM edvov, 
Tivhg dk Tuv xofitadvTcov fnad-coTm exQvxpav ttjv (.idxai- 5 
Qav, aal axi]TiTOfievcov [eTiiXeXqa&aij ev&a anedevTO, 7] 
ai'^ Totg noaiv dvuaxalevaaaa dvkp^ve^ xal ti]V fiev axt]- 
ifjiv avTMV dirjXeyiev, eavTij d^ Tjjg acpayyg aiTiu eya- 
veTo' o&ev t] naQOifiia. 

"AdaxQvg nole uo gi enl toov «^w xlvSvvov nav- 10 
Tog QuaTa di xal naQ^ elniSa Ta nQayfiaTU xaTOQ&ovvTcov. 

'Advvata -d-ijQagl enl tov ey^eiQOVVTog fiei^oaiv 
7] xa&' iavTov, 

^AdQdaTeia Nifisaig: dno 'AdQaaTOv' TaTTeTai 
de enl Toov nQOTeQOV fiev ^vdai-fiOVt^aavTuv, vaTeQOV Si 15 
dvgTV)(i]advT(av. 1. Macar. a*% r^v pid^^miyav Xil7tii> to iTtiCnciXevafV, (quod 
contra Hesych., Phot. alios dictum videtur, qui 17 ati Sovaa rrjv 
]id/aiQav aut ai^ eavrri rrjv /,id)rai.gav exhibebant) Tiai Xiy erat inl 
roiv tavrot^ Tci xaxd in iSTZtOfvivoiv. naQoifiia B om. %ay.ov rt 
eavrovq B. 2. KoqIv&ov -8: rtXoiivroq B. 3. Mrjdaq B. 4. >tai 

om. B. t&vov roiv Sk y.. /.i,. xQvtpajuivwv B. 6. legebatur axinro- 
fiivow Ev(ya: quod scripsi petitum est e Phot. Apost. Arsenio: vid. 
Albertius ad Hesych. l.c. 7. dvaa/.aXfvovaa B. legebatur dvi~ 
<priV(. 8. rtiq om. B. 9. na()Otnla iXiyO-rj B. 12. inl to"v 

fAfiioatv iY/fiiiovvrwv ij xar' arToi»? B. 14. B nonnisi haec habet : 

^ASi). N.: rdmrai inl rOiv n(j6rf()0V fvdoY.i,fitjadvro)V roiv yd^ avyyovo^v 
iniat()arfvadvro)v &rjfian; /xovot; Aiyi^aXiiK; dniaXiro "ASgdarov natq. Evy.raiav q^aalv avrrjv eviot: add. 
Phct. p. 361 ed. angl., Suid. s. 
avqavia ait. De Cratino, qui 
«V Xfi()o)ai' de capra dixerat, ct. 
Bergkius Comm. de rjell. Com. 
Att. p. 248: post Cratinnm An- 
tiphanes proverbium adhibuit: 
V. Athen. IX, p.402E, Eustath. 
ad Hom. Odyss. a, 106. p. 1753, 
23; add. Liban. Ep. 670. 

27. B. 29. Diog. I, 52. Greg. 
Cypr. I, 13. Apost. I, 82. Arsen. 
26 ibiq. Macar. : Hesych. , Phot. 
p. 61, Suidas: vid. Marcell. 
praef. MeminitJunonisAcraeae 
Eurip.Med.1379, uhi vid. Schol. 
«t intt. : add. C. O. Muellerus 
Dorr. I, 39.5. 

28. Greg Cypr. 1, 14, Macar. p. 18: cf. adDiog. T, 53. "ASux^vq 
vi/.f] legitur apud Plutarch. de 
fort. Rom. c. 4. 

29. B. 32. Macar. p. 20: Sui- 
das. Chilonis sententia: v. 
Diog. Laert. I, 70. Arsen. 480: 
alia V. apud Wexium ad Soph. 
Antig. 92. 

30. B. 33. Diog. I, 54. Apost. 
I, 40. Arsen. 18 ibiq. Macar.: 
Eustath. ad Hom. II. B, 828, p. 
355,28, qui, postquam Antim. 
fr. 23 Schell. apposuit, pergit: 
cTfoot (5« ovi: iSia /tiev AS()i^arfiav 
KpaaiV) tSin Si JVi/tfaiv, ovSe "ASqij- 
arov rovrov oiSaatv aXriov rov rr^q 
^AS(>r]arfiaq ravrrjt; ovo/iaroq, dX?.d 
Ni/iiaiV ^ASgdarnav Xiyovrtq^ASQa- 
crov airioivrat t^? na^tci/da^ tav- 10 ZENOBll 

£r£0%h~ig yag xccl IlohjviUrjg fxircc Tr}V amaXiiav tov 
iSlov TiatQog Oldinodoq tt)v ^aailiiav Orj^iav naQula^ov- 
teg, 71£qI tavTfjg avvtidevTat atQog al.h']Xovg, xai avtoig 
doxH tov tTBQOV TtaQ' aviavTov (XQ'/HV, xal oiTwg xat' 
hog tijv ^aaihiav aimi/^iadat, " AQ^avTog ovv 'Etio- 5 
nliovg xal fit] /3ov?^oftevov tM adiXcpM ti]v (^aoihiav na- 
Qadovvat fiita tj]v tov '/qovov nccQiXivaiv , Ilo7^vviiy.y]g 
ecpvyadivdr} , 'Aal nQog '^Qyog acpixofiivog totg tov 'A8qc:- 
GTOV ^aaihioig nQoginklaai vvxtmq, xal nQogTV^MV ixiias 
tM Tvdil cpivyovti tx KaXvdibvog di ov iiQyccaato cfovov, 10 
ovvantit fiapjv. rivofievrjg Sa (^orjg " AdQaotog inicpa- 
veig tovtovg dtelvae. Kal Xoyiov tivog avafiv)]0&i)g Ae- 
yovTog avTM, xccnQOi xccl ?JovTt tccg Svyat&Qag ov^ev^at, 
aficpoTiQOVg aAfTO vvficpiovg' ttyov yccQ ent tiov ccanidMV 
o fiiv nQOTOfu)v XeovTog, 6 Sk xanQov, 'Yneaytto ovv 15 
xat aficpoTtQOVg eig tccg idiag anoxataaTrjaat natQldag. 
Kat nQMTOV int Qri^ag otQatevet, 'ivda tiav ccQiotMV 
'AQyeiMV neaovtMV fiovog Siicpvyev "ASQccatog. Tovg Sk 
vexQOVg avTtov ccTacfOVg tMV 0i]/3aiMV Q!\pavtMV xai ftr] 
SiSovtMV tacpij, ol tiav anox)avovtMV naiSig nQog tov tov 20 
EXeov xatacpvyovteg ^Mfiov tovg vtXQOvg i^i^tovv, 'A&i]- 2i (SaaUcMv editt. et hoc loco et inff. 20. post vocem natSf^; 

cxcidisse videntur vv. ik 'ylQtjva<;. 21. iijlrovv ex conjectura 
Heynii ad Apollod, T. II, p. 254 scripsi : legebatur iL,ijrovv. 

Tifq, ov 2ty.vb)vi> TiQwra i/.tftaGt,Xiiiti/v Ttjv AdqdarfMV ertQuv Tfjq Ntfti- 

b Ttoktjtiji; Ttqo rovrov laroQijOi, xal fffwg vTTorlO-ivrai, nviq, ot <5e t?}v 

iTjv fikv Nifiiaiv (jjt; flq -avqiov ti- avrtiv Tij Niniaft ano 'ASodarov, 

■Q-iaaifV ovofia, rtjv 6e A<)Qa.articw ori, fiovoq rmv tnra aoi&dc; ft6vo<; nd- 

wq iti; inlOirov , xal (ioi').ovrai> tl- Xiv rov viov dni^a/.tv iv Toti; 'Eni,- 

vat ddQaarivav rtjv oi/.ovofitjaafuvijv yovoit;' oi Sk dno ^Ad(>darov , qiijai, 

naQa6'6^(»i; tcc xata rbv rotovrov Mvaov IdQvaafiivov avrrjq Uqov 

"AdQaatov, ov fi6vov riov •//yf.uwojv pi/.riov 5i , <frjaiv , dno roii fcrdiv 

dvaaoyO-ivroq i/. rov Qtj^auov noXi- avrijv ano6i,()Qday.(iv: Suid., Pha- 

fiov ivffiiatjae rb &ilov. xat yovv iv vor. Adrastea saepe a veteri- 

Tort; ^Eni-/6voi<; tmv iv &r,fiai.q ni- bus memoratnr: Liban. Ep. 286: 

c6vro)v dQX7jy(~>v /iLOfirjSij'; fiiv xai nQO<;y.vvo) rijvASQaarfiav: cf. intt. 

2iOiv(Xo(; y.ai ol ).oi,noi nfQwyirovro, ad Alciphr. Ep. 1,33. tin., Blom- 

/toros de o ii ^AdQdarov ninrioxr, fieldus ad Aesch. Prom. V. gl. 

itai oiIto) y.ard n Si/.aiov dvi.ao')0^ti 972. Walzius ad Arsen. 1. c. 

To Soxovv infl iXXfXfZifOai, nQo^; rij<; JVarratio derivata est ex Apol- 

Nf/iiafO)c; Aai i/.X.ij&tj avrtj ivrfiiOfv lod. III, 6. 7. De'EXiov f)0)/it~t \id. 

^Ai^Qaariia. 'irfQoi, Se rijv Nifitai,v infr. II, 61. 'laylorus ad Lys. 

\4()Qdarfi,av tmov xciXttaOai Sm ro Oratt. p. 6J). Rei^k., Heynius ad 

rijq Ofiai; dixtjq dvanoSQnarov ^roc Apoll, Obss;. p. 202. /(oroi, xrX.] 

atfVKXov. Ilavaaviaq di ftjOiV ori v. Titeb. Cycl. Rell. p. 14. CENTURIA I. il 

i)ai(ov §t OTQctTtvaavTMV, oi vexQOl didovTcci. *'Ots xal 
Evadvrj rj xov Kanaviwg yvvr] tavTnv ttJ nvQa §alovaa 
TM Tov avdQog GvyxaTSxav&i] vey.QM. MtTa §h xqovovq 
oi TMV aTioXo^hcov 'jQyeioJV naibeg inl Qy]§aq eoTQaTev- 
oavTOj Tov TMV naT£Qcov d-avaTov /3ovl6fievoc Ti^MQj^aa- 5 
a&ai. TeiQeaiov de tov fiavTewg ^eomaavTog^ Oij^aiotg 
T^v vixi]v tTi 'jQyeioig xeta&aL, SQaafiov tntvonaaV xai 
OTillovai fikv TiQia^eig nQhg '.AQyeiovg, avTol^ dh vvxTog 
T>> nohv naTalin6vTsg, cpvyaSeg wxovto. Elgiaaiv ^ ovv 
dg Ti)v nhliv 'AQytiohy Y.a\ ra TavTi]g Tei^n aa^eXSvTtg 10 
T?}j/ Xeiav avvn&Qoiaav. "OOev r] naQOi^ia nQorjx&fl ^^- 
yead-ai enl rwv adcxa dianQaTTOuivwv xal ti]V dixt]V [in 
ty.cpevyovTMV. 

31 'AQnaya ta KiwaQOv: ravT^g fi^v (ikuvnrai 
Kallinayog ev tafi^otg' Tiuaiog dk ecpi],^ OTt KivvaQog 15 
iyevtTo noQvo^oayog Hthvovaiog. TllovaidiTaTog yovv va 
rfjg tQyaaiag yevofievog, ^wv fiev em]yyeUeT0 Tf]V ovaiav 
ItQav Tfi 'AcpQodiT}] y.aTaletyjut, reXevTwv Sa ra ovTa 
iTQ0v&i]y.ev eig aQnayr]V. , « , 

32 'JQxh ^'^'^Q'-^' naQOtfxia en\ tmv evTeXwv xat 20 
fAndiv IvatTtUg iiovTm' naQoaov nttQwdns J««^ XvnQa 
iaTtv ij ^xvQog. % KaTtdvfoK editt. Heynius ad Apoll. I p. 292 coniecil i^^pa- 
}.ovaa: cf. Lobeckius Aglaoph. I, 633. 4. a/rwAo/itww editt. ^ jrat- 
^f? ini e^pa<;] »huc retraxi quae vulgo leguntur infra VI, 15 taxQa- 
Tivaavxo, rbv tmv Ttatgolv cett. deletis fiiav viy.f;v iSiav etc. quae non 
pertinent ad "ASqdaiHa Ni^uaLq, sed ad 'Aqy.d6a<; tufiovfnvoq II, 59.« 
Gaisfordus. 5. scribebatur 7ra-r^o5v. 16. ow P. 20. Trapoi.- 
ftia ora. B. 21. naQoaov XvnQm8ri<; 17 B. 22. .^'xii^os B, 2yivQo<; editt. 

31. Hesych.Phavor. s. «()7ray^ Suid., Phavor. -^^^'"^1* ^®" 
Ta y.60va. Proverbil originem mosth. m Callip. p. 123S K^: 
Lobeckius Aglaoph. II, 1031 nqoliviJ^v /ih yccQ tvYXavto tojv 
enucleare studet. KanifMXOQ] 'Hqay.}.ci,nwv, povloM 8 av,^ o,<; 
fr. 79 Bentl. olftai eyd), i/ie fiaUov xo aQyvQvov 

32. B. 61. Diog, I, 30. Apost. Xapdv ij rov fdxocMV dv&Qwnov 
IV 31 Arsen. 77 ibiq. Macar.: vial tv 2y.vqq, v.aroLy.ovvTa xai ov- 
Eustatb. ad Hom. H. I, 662 p. Sfvo^dUov. Liban. Ep. 1042.1141. 
782, .52: a7jfiiio>aai 8e oti naQotfA.ia Aliud aScyro deductum prover- 
ninirav dno t^]? vfi^ov 2y.vQ0V ro bium est Sy.vQia 8iy.7j, comicis de 
^Qxii S>ivQia, ini roiv dnaow judicio rigido atque severo usur^ 
y,ai'fiv8h kvai^ikk lxovro)v, dnh palum: Po!l. VIII,81 ibiq. intt., 
etiaioK }.vf'Onaa, ik <pt/ff* Uav- Hesych., Suid. : v. Me.eri et 
eaviaq, innS^ imMfMvoq rr[Av- Schoemanni de Litib. Att. libr. 
xo/«iJo„? dQyr^ y.ai nnQolv r^v yv- 69(>. DeScyri insulae stenlitate 
rawa hdvov 'y.aray.Qfjfivoa&n^; , ox; vid. Etym. M. p. 137, Ib. -iiern- 
'AaiAvxotfQOJv taroQH: Hesych., hardius ad Dionys. Peneg.521. 12 ZENOBII 

99 Ai&i^g neji7.0Qi Itu twv VTisxxaiovrojv y.al rf&£t>- 

Qovtcov xal 8ia(jo}.ag noiovvxMV' iiQrjTai di naQooov 7 
JffCaviiQa ninXov ens^yjev 'HQa/J^ili vcp* ov xav&ilg 
lcpdciQi]. 

' HQcc-AXiovg yccQ rovg Kivtavnovg 'AaTanoXtfiriaav- 5 
Tog, elg i'§ avriav Neaaog 6vofj.a^6fiivog 8iacfvyo)V iy/.iv 
ini noTctuov Evrjvov, Iv co y.a&i^ofiivog Tovg naQi6vTag 
dunoQ&ftiViV. ' AniQy6fiivog di 'lJQay.?.rjg nQog Ki^vxa 
eig Tqcv/ivcc i)xs ^ uid"' ictvrov y.al /lifutveiQav. AvTog 
(.liv ovv ' IlQa/.Xrjg tov noTa^ov dujei' JifCdveiQav 8i fitr- 10 
a&ov aiTr^&iig, iy.eXive Niooco diccxofii^nv. '0 dk 8ia- 
noQdfAtvojv tni"/iiQei' (^iaKeo&ai' ri^g di avaxQayovar^g cci- 
ai)6f.iivog 'IlQay.?.TJg tT^^svae Ntoaov tig TrjV xccQdiav. 
OvTog 8s fti?J.o}v reXevTav nQogxaXeoafiivog JifCdveiQav 
eintv, ii t)'iXoi cfiXrQoii nQog 'HQaxXia eytiv, ro Qvev 15 
ix Tov TQccvfiarog rrjg axidog alfia txficc^ccadai. ' H 8s 
noii]aaaa tovto, icfvlaTTS naQ iavTi]. 'AniX&o)V ovv 
^HQaxkrjg eig TQaytva, xdxel&ev OTQccTevadfievog ini ri^v 
OiyaXiav, rijv noliv aiQti. Kal Xt]'i'aag ravrijv, i)yev 
'l6?j]V cciyfid?.o)TOV. Ms?'.Xo}V 8e tm Jvl yaQtaTi^Qia &veiv, 20 
'inifixpe nQog JifCaveiQuv ?.ccfinQdv todrJTa ^rjTcov. Ma- 
■dovaa 8e JifCavnQa ra ntQc rijv Io?.i]V, xcci 8tiaaoa fii] 
ixeivr]V fxaXXov dyani]0}j, vofiiaccaa raig dXi]&iiatg cfiX- 
TQOV eivcci To Qvev aicicc Niaaov, tovtco tov ytTcova syQi- 
atv. 'Evdvadfievog ovv HQaxXrjg sdviv. 'Slg 8s &iQ- 25 
/iiav&ivTog rov ytroovog o rTjg vSQag iog rov yQcorog xa&- 
ijnTero, T()V y^LTciiiva aneana nQognecfvy.ora ro) owfiuTt, 

l. «Wiy? Zenobii, Diog. codd. et cdiU., al&jjq cod. Dresd. Arse- 
nii; «i/>fK iv TcinXo) /.al aiO-orv nt7i).o<; Apost., Arsenins: «t5% Rnn- 
keliiis ad Cratin. frr. p. 27, cni Lobeckins I'arall. Gr. Gr.II, 544 
adstipnlari videtur: ai&tjq recte Fixins Steph. Thes. s. v. 2. «'- 
^fltat Fix. 1. c. et Gaisfordns e P: Jegebatur ivQT^rai,. 6. scri- 
bebatur ih aiiTiov: e P emendavit Gai«fordus. 7. scribebatnr xaO-- 
vLo/ifvoq: e P et Apollodoro correxit Gaisfordus. TiaQanXiorta^ 

codd.: TtaQiovtai; ex Apoll. et Argnm. ad Soph. Trach. reposni. 
9. »;j'f e Scholti conjectura scripsit Gaisfordus: ex Apoll. et Ar- 
gum. cit. repone ijy-e ini nora/ihv Eiitjvov aywv — • . 10. J>jiavi^i(>a<; 

codd. et edd.: correxit Heynius ad Apollodorum. II. Scboitus 
ixihvat: e P correxit Gaisfordus. 22. vulgo "ioP.»/v. 24. scri- 
bebatur tovrov: ex Apoll. correxit Gaisfordus. 

33. Diogen. I, 31. Apost. II, 9. tio hausta est ex Apollod. II, 5, 

Arsen 33: Hesychius. Cratinum 4. 7, 6: eundem auctorem Auct. 

in Cleobulinis proverbio usum Argum. ad Soph. Trach. et Eu- 

esse refert He.-«ychius. Narra- doc. p. 209 secuti sunt. CENTURU I. 13 

GvvaTTSffTiwvro §?, ital al oaQxeg avrov. ToLttVTi] avu- 
cpoQ^c xaraaxMs 'HQaHUjg, tlg TQaylva nqog /JrtCavti- 
Qav xofxiyxai, Avnj fiiv ovv aiadousv?] ro yeyovog 
iavTJv avjjQTi^aev. ' HQan^g de ivTfdafxevog "YVm, og 
ijv ay, JiiiavHQag avTM nalg nQeaf^vrtQog, 'loP.i^v 'yr]fiat, 5 
naQsyivsro eig Ol'Tt]v OQOg, 'dv&a nvQav €V7]a€V, r]g im- 
^ag, vcpanreiv iyJlfvaa. Mt]div6g di riov avv iyArio 
rovTo nQttTTHV idklovrog, Hoiag naQicov xara ^}'jTi]a^v 
noLuviMV, ri]V nvQuv vrfrjrpiv' %al rovrco ra ro^a 'Hqu^ 
xlrig idwQr^aaro. Kcaofxhi]g Si rrjg nvQctg, Uytrai vk- 10 
ffog vnoorav fttra ^QOvrrjg avrov eig ovquvov avanifi^fjai,. 

34 ^ yJlfiaTL y.laiiiv: xara vneQ^olr]Vi ov daxQvatv 
aXK aifiaai yXaiiiv. 

35 AlQovvrag yQr]fi,£&a: inl tHjv ilmaavrcav XQa-' 
rdv rivcov xal vn ixtivoov alovToov. 15 

36 AA XaQLTsg yvfcvai: yroL on dei acpMg y.ai 
(f^ccvfQi^g ^ XaQi^sod-ac' ?; otl ol ayaQLOToi. rov lavrcov 
xoofiov acfijQriVTai. 

37 ^ Ai 'I^vxov yiQavoi: inl tmv anQogSoxrjTcag acp" 
m rjfiaQTOV xolaodivTMV, "I^vxog yaQ vnb hjorwv avat- jo 6. tvTjGfv scnpsi ex conjectura: codd., editt. avm^ev. Apoll. iy.iZ 
TXv^av noajaa^. 10. r^^- e P adjecit Gaisfordus. 12. ai'^«Ta Schott.; 
e U correxilGaisfordusi idem conjectura assequutus erat Bastius 
ap. hchaeferum ad Greg. Cor. p.583. y.aO^' B 13 akX' — 

^;.atW om B. 15. y.ai e P adjecit Gaisfordus. 16. r.to, om. B. 
oxt a(f,Hd(uJ.M<; (A aijpaJoAwc,) y,ai (favi^oii; }((,}j B. 17 « y.xl om B 

19. av&' o>v Macar. 20. xQ).ai:oiiivm B. legebatur ^.^stW. ' ' 

ri*; ^-^^' P'''^- 7'c^> ^'''^' ^yP*"- ^' 36. Apost. ir, II. Arsen. 

Cypr. I,3d Apost. I. 8a. Arsen. 33: Schol. ad Aristid. T. IIL p. 

27.bK,. Macar: Phot. Epist. 55Dind.: ol y^a^fn, ra, XdoJa, 

l^^:7iaQO,fuaUy,Ta„tmr,~>vcq,o. yvfivag yedcfovacv aivnxofuvoi ox, 

dqa Ivnovi^tvw y.ai aycmoyvxmv, av- SiZ rijv ydfiuv uiW.ov dvar td ydg 

/^ar*. idQmaiv, ,„amQ y.ai ini rmv yvfmw y.ai q,avfn6v cli)o).ov Suid! 

jn^^i.KodvQOfuvi,)v,aif,aru ^lalf,: Usurpat Aristaen. Epist. II 21* 

Suid. , Bekk. Anecdd. I, 356, 13. al yd^ yd^.rk aov navre).o>, W- 

Bachm Anecdd. I, p. 44, 22. Xo. y.ai dXrj&ox; y.axd r^v naoo,. 

Usurpat Hel.od Ae.h. IV 8. fdav yv,vai: ubi vide intt.: add. 

A . ■ 0^^'J'P- ^^""^^- ^' ^f Boettiger Ideen z. Kunstmyih. 
Arsen. 2S. Suid. s. v. et s. «t- II, 257 sq 

T'" ''fe- A""^'* , ^^««^h. 37. B. 65.' Diog. 1, 35. Apost. II, 

Agam. d,j» sq.: «,y tv ai(iovav 14. Arsen.30 ibiq. Macar. : Suid., 

To^? — ,>,o,c — — 0,;/ aV y" e/ov- Eudoc. p.247. V. Schneidewi- 

T^? «.^.s a.^W.o^.,. av. n„s ibyc. Rell. 22 sqq. Welcke. 

4.b. B. 04. Diog, l, 34. Greg. rus Mus. Rhen. I, 401. 11,218. 14 ZENOBII 3S 89 40 QOVfisvog xccl yiQavovg vneQinTUfAivag tSvjv i^aoTVQato. 
Xqovov dk nQoCovTog ol XipTal h &eaTQM x)iWf.iivoi ye- 
Qavovg InTafiivag nQog a?.hj?.ovg 'iXfyov, Al 'l^v/.ov 
yiqavoi, EiTa ix tovtov aXovTeg txoXaGdijaav, 

AiyittXM }.aX£lg: inl roov aviyAovoToov. 'Ofioia 5 
di avTi] y.al Tp, Avi/xo) diaXiyri. 

AidiQtt vijV£iA,ov iQiaa£tv: inl tuv ficht^v 

nOVOVVTMV. 

'A(p' 'EaTiag aQyofievoi: (j.£T£vi]V£y.Tai Si ano 
TUJV neol T« leQcc SQWfiivMV» "E&og yaQ i)v ttJ 'EoTia lo 
Tag anaQyag noitXadai. 1. vTTfQinraiuivov? P. 2. Sb TiaQik&ovroq Macarius. {^fMfifvo'' tv 
JCo Qiv&M Macarius. 3. TiiQimraftivaq, iXfyov tt^oi; aAP.TjAoK? IH,. 

5. Jiiy. ).a).. , avifiw Sta).iyy]: dfiqoTfQac inl Tuiv dvrjy.ovaro^v B. 7. V 

tQiaaftq, Macar. eQiaarfi, P alSfQdvffiov aiQi^f^ti^q , B Diog. , Apost. 
(xtQijaftq, Arsen. noviiafiq. 9. B a^/q/^jro?. fiftfvfiviy.rai ds om, B, 
Macar. : d^' iaxiat; aQXia&au', inl twv iv dvvdfieif ytyo/ttVoJr y-ai 
TtQwrovi; diixQvvrwv rovq oixiiovq. 38. B. 66. Diog. I, 37. Apost. 
II, 13. Arsen. 30. Plutarch. in 
Boisson. Anecdd. T. I p. 396: 
Suid. s. V. Utitur Eurip. An- 
drom. 91 : -^/iftq c5' olgTTfQ iy/.ti- 
fttaS'' dfl GQTjvoi-at y.al yootao y.al 
day-QVfiaai' TlQoq ai&iQ^ i/.rfvoii- 
fifv: Liban. ap. Boiss. Anecdd. 
T. I p. 167: alia vide in nott. 
ad Dio^. VI, 82: adde Meine- 
liium ad Menand. Reil. p. 384. 
\Valziura ad Arsen. 1. c. 

39. B, 67. Diog. I, 38. Apost. 
I, 77. Arsen. 25 ibiq. Macar. : 
Suidas. 

40. B.68. Macar. p 86: Schol. 
ad Plat. Euthyph. p.326Bekk., 
quocum Schol. ad Aiist. Vesp. 
878(842) consentit fere: inl nov 
ev dvvd/ift ytvofiivwv xal nQonovi; 
dSty.ovvro)v rovq oiy.tlovq, inti e&oq 
tjv rri 'Earia, Trpwrtj twv «/Aojv 
■&toiv ■Q-vfiv • (fiQtrat Si riq xal 
TCtQi avrijq fiv&oq roi^ovroq' fitrd 
yaQ ro y.aralv&iivai, r?jv roiv Ti,- 
rdvotv dQxr]V ipaaii toj' /lia r-tjv pa- 
OtXtiav naQakafjOvra ini/tQiipai t^ 
'Earia Xaptlv o rt dv (]ov).oi,ro, 
tTjv 6e rijv naQ&iviav alrtjaaa&ai 
«ai rdq dnaQx^i; no^Qd tiliv dvdQOi- nwv ^.A).).o)q' naQo^fiia Se iariv, 
fitrtvijvfy.rat Se dno — dnaQ^dq not- 
iva&af rj dip^ iariaq , rjrot dna 
joiv oiy.fiordro)V laria yuQ ■^ oiy.ia: 
unde sua duxerunt Schol. ad 
Aristid. p. 194 Fromm., T. III 
p. 510 Diiid. , Eustath. ad Hom. 
Od. H, 298 p. 1579, 45, Macar., 
Ilesych., Bekk. Anecdd. I, 469, 
29. Ceterum huc non pertinent, 
qnae Apost. V, 20. Arsen. 86. 
Suid. s. a^' iariaq ex Harpocr. 
p. 42, 15 Bekk. afferunt: cf, 
Boeckhius ad Coip. Inscr. I p. 
445. Usurpant Aristoph. 1. c, 
Plat. Eutiiyph. p. 3A, Aristid. 
Pericl. p. 246, C. Procl. ad 
Plat. Alcib. I init. : ti (5« yaQ 
dnh rtjq avrijq iariaq nai nQMriarTjq 
mjyTJq TQ Tf tivav nQpqttai' xai ro 
dya&ov: Theodor. Hyrtac. in 
Boiss. Anecdd. T. II p. 447: alia 
vide sis ap. intt. ad Strabon. 
T. VII p. 218 Fried. , Spanhe- 
mium ad Callim. h. in Cerer. 109. 
Ruhnkenium ad Sdiol. Plat 1. c, 
\\'5'ttenbachium ad Plut. Ann. 
T. I p. 642. Heindorfium ad 
Plat. Ciatyl. p. 401 B.: add. 
Diogen. II, 40. CENTURIA 1. 15 

41 ^ ACSoQ xvvrj: TTQog Tovg lm'AQvntovTaq eavTovg 
dia TiVMV fii]/avt]fiaTMV. ToiaVT?] yaq t) tov "Aidov 
'Avvi], ji IliQOsvg xQnaccfievog Tr]V FoQyova iduQOTouJ]atv. 
H S^ iatOQia 'iyn ovTcag. 'Axqigim mQi naidiav 
ytvioiOJg aQQtVMV yQi]aT7]QiayofiivM, 6 ■&i:6g t(p] ytvio&ai 5 
nalda ix Tijg d-vyaTQog, og avTOV cctioxthv?]. zleiaug dk. 
o Ay.QioLog, vno yrjv &cdafiov /aXxeov yMTaaxivaaag, 
Java)]V T7]V avTOV &vyaTaQa icfQOVQSi. TavTi]g 6 Zivg 
iQaa&dg, xal elg /Qvaov fUTafiOQcpMOeig, dia tijg ooo- 
cf^g eig Tovg avTrjg xoXnovg eQQvt]. Ala&ofisvog 8i o 10 
AxQiaiog i^ avtijg yayivvr]fiivov IIsQaia, fASTcc tov nat,- 
Sog iig XaQvaxa ^altov SQoiyjsv aVTr]V eig {)alaaoav., 
IlQogsvr/dHar]g 8k Trjg lcxQvay.og iv SeQicpco vijao), JixTvg 
UQag aviTQecpe UeQaia, BaaO.tvoiV bl Trjg HeQicfov IIo- 
lv8ixTi]g adehfbg JiyTVog, Javai]g iQaa&elg, y.al 7]vdQ0J- 15 
^evov IleQaicag firj dvvcxfievog Ttliaav tov eQOiTa, avvexcx- 
lei Tovg (fiXovg, fied-' uv xal IleQaia, iiywv, eQcvov 
ijvvayeiv inl tovg 'Innodafieiag trjg Oivofiaov ycxfiovg. 
Tov di IleQamg dnovTog xal inl tt/ y.ecfalr] Tr]g FoQyo- 

2. legebatur Sm rtvolv. "JSov B. 3, B: Ix^ijaaro y.al r^v roQ- 
yovrjv tS. 8. legebalur Java?)v. 10. fk^vut; avvTikOtv Apollod. 

Schol. Ven. ad Hom. II. S, 319, 12. «s r^v ^dXaaaav P. 15. 
iegebatur //«m^?. 

41. B. 69. Diogen.1, 39- Apost. galeam dixernnt esse, non ut 

11,8. Gteg. Cjpr. I, 33. Arsen. quidam inscientissime interpre- 

432, 33 ibiq. Macar. : Schol. Ven. tantur, eum Orci galeu usum: 

et Eiistaih. ad Hom. U. E, 845 gttae res nemini docto potest 

p. 613,23 — Tzdq dcpavf/q mv h rot probari.t Natum ex Epicis ada- 

SoXloxi TJ. TT^drrnv xal olov vno gium, V- Hom. I. c, Hesiod. Scut. 

"AiSri y.al rw ixnaa ax6ro)^'Ai.Sov U- Herc. 227, cujus postea plurimi 

ycrai, 7ta^oi.fti,o)S6)q xvvhjv qioQftv meminerunt: Arist., Plat., Luc. 

tari Se y.ard rovc; 7ia?.ac,ovq vifroq II. cc, Gregor. Nazianz. Srrjkcr.l 

rinvxvorarov ij rov"AtSov xvvi?], in Julian. p. 93 A: ovSs d rTjv 

St ov xai &fol di[>avilq dXh]).ov<; "AiSoq xvvirjv, o Sij liyira^, nn)t- 

ylvovrao, wq ilvai ravrov , y.vvijv &iiiivoq, rj rm SaxrvXlo) Jrvyov 

Ai,Sov Svvai xal vno na/vrdro) [y. Diog. III, 99.] xai ttj ar^o^ffi 

vi<pn yivta&ai,: Schol. ad Arist. rijq acftvSovTjq •/(^ijcdf.avoi; tavrov 

Acharn.397. Schol.ad Plat.Reip. dnoxU^uc Origen. contr. Cels. 

X p. 422 Bekk. , ad Lucian. Bis I c 66. demonstrans, magis con- 

Accus. § 21 T. VII p. 60 Bip., venisse ut in AegyptumChristus 

Nonn. Exeg^ ad Greg. Nazianz. ab Herode fugeret, ij rijv Ityo- 

u. LIl p. 145 Mont.: Hesych. s. n.iv7jv na^d rolq noirjraXq "AiSoq 

V., Etyra. Magn. p. 42, 13. Suid. y.yvitjv, ij ri> naQan?.-ijai,ov noHiv 

Phavorinus: Hygin. Astron. I, ilvai, mQi rov 'Jrjaovv: Euseb. 

12 *A Mercurio talaria et pcta- Praep. Evang III p. 109 D: add. 

sum accepit, praeterea galeam, Boissonadiis ad Cratet. Epist. in 

qua indutus ex adverso non po- Noiic. et Extr. de la Bibl. d. 

terat vtderi. Itaque 6raeci"AiSoq Roi T. XI pag. 28, ad Basil. 16 ZENOBII 

vog ovx avTiQHV, naga (ikv rwv ccVmv iirrjatv 'iJiTtovgf 
naqa bh rov JleQGioog ov Xa^wv rovg 'iTiTiovg, iTiha^e 
rrig FoQyovog rrjv xecpaXr^v xofil^HV. di 'EQfiov xal 
jid-i]vag nQoy.adriyovfiivMV inl rag fpOQXOv naQayivtrai 
■dvyareQag, £vv(o, IIeftwQ7]3M xai zlitvco. liaav di 5 
avrai yQaicci ix ytvirijg, 'iva n 6(pda?ifi6v al rQiig xai 
£Va oBovra ei^^ov, xai ravta naQa fAiQOg aX?.7]?Mig r]fiii~ 
^QV, Slv xvQiivoag 6 UiQaivg, wg ccntjTovv, 'irpt] ^w- 
anv, av V(pr]yr]acovTac rr]v 6d6v rr]V ini rag Nvfi(pag (pi' 
Qovaav. AvTaL di ai NvfJKpai nTi]va iiyov niSika, xai 10 
rr]V xi^iaiv, 'i]V (puaw iivai ni]Qav' iiyov Si xai ri]V 
"Acdog xvvijV, VjV 6 'i^^av ovg fikv ri&ili e/i?„tniV, vn 
aX?MV 8h ov% ooQaro. 'Ani?.&tov ovv 6 IIiQaivg, xai 
ava?M^6f(ivog ravra, nT7]v6g dha rwv mdiXcjv nQ6g rag 
roQyovag icpiQtTO. Haav dt a'i FoQyovtg aSt?.fpai TQilg, 15 
EvQva?.r], ^dtvco, MiSovaa' xHpalag ftev r/ovaav ntQU- 
GniiQafiivag (poXiai SQaxovroov, oSovrag Si fiiyaXovg (og 
GViov, xai xtiQag xai nriQvyag Sv tov icpiQOVTO' rovg Sk 
ISovrag, Xi&ovg inoiovv. Movr] Se riov tqioov ^vj^ti] i]V 
7] MiSovaa. IlQ6g ravTi]V 6 JltQatvg antarQafifiivog, 20 
xai ^?Jnoov sig aaniSa ^aXxijv, Sv i]g ri]V iix6vu ri]g 
ToQyovog e^Xtne, rr]V yjiQU ertivtv, 'Adi]vag avTi]V xar- 
evdvvovai]g. Kai xaQaTOf(r]dtiar]g rrjg MtSovai]g, al 
ravTi]g aSiX(pai avanTccGca r6v HtQaea iSicoxov. ^vviStXv 
Si avT^v fii] Svvafitvav Sicc rijv xvvi]v, vniaTQttpav. IltQ- 25 
atvg Si naQuytvofievog tig SiQicpov, xcci xarcc^M^ojv Ho- 
?ivSexri]V avyxaXiaccvra roiig cpi?.ovg avTov nQ6g ra ^aai- 
Xeva, aniGTQufifiivog n)v xt(paXi]v ri]g FoQyovog eSti^e' 

1. avtfQiXv ex Apoll. dedit Gaisfordus: legebatur avrmQttv. 
Ttnga — yiouit^Hv desunt in ed. Ald.j F liabet in Corrig. 4. yl- 
vitai, P Apollod. 5. 'Evvvb') F. Mff^q>7'jdtjv codd. , editt. ; codd. 
Hesiod. Theog. 273 JIf/iq)Q7i(Jij), TlfqQr^Sd), TfqrQtjdd) exhibent, codd. 
Apollod. MffiifQ7j(h), codd. 3chol. ad Apoll. Rh. JJffKfQfjdd) , JJtfi- 
tfQid(a, Tzetz. ad Lycophr. Cass. 839 IJfqQM, JJf^fQTjdii). Jfird)] 
G. Hermannus Opusc. VI, J, 168 conjecit Jivo'): Schol. Apoll. Rh. 
habet 'Jawoi. 11. vulgo ijv ^aalv. 16. ^tfvd) Schottns: e P F 

Apollod. correxit Gaislordus. 18. /ft^iai; ;^aAxav >tai TiriQvyaq 

yQvadi; Apollod. 27. rd e P. adjecit Gaisfordus. 28. anf- 

crQafifiivo<i e P F ApoIIod. scripsit Gaisiordus: legebatur anf- 

ibid. p. 92. Historia hausta Elymol. M. 512, 54. Etym. Gnd. 

ex Apollod. H, 4, qui Phere- 3'23, 55, interpp, ad Hesiod. 

cydem sequutus est: cf. Schol. Scut. Hercul. 224. Paul. Diac 

ad Apoll. Hhod. IV, 1091. Ki- s. cibus ibiq v. C. O. Miillerus 

piai<; quid sit indicant Hesych., p. 42. t CENTURIA I. 17 

TMV di idoVTcov ey.aoTOg ccTie^udcodi]. Kcu xaraOTrjaag 
Tijg HfQicfOV (jaailta /Il/.tvv T))v y.t(pc(h)v Tijg FoQyovog 
^ Ax})]Va didojoi, TTjV Ss xvvrjv 'Eqixij, cogavTCiog de y.al Ta 
Tiidiltt y.al Ti)v y.i/3iaiv' 6 Se Tiakiv aTiedwy.s Tatg Nvfi- 
cfcag. 'Ava?.a/96fievog ovv Ilegaivg ttjv /injTeQa ^^TQog "Jq- 5 
yog eoTievdev, 'iva tov 'Ay.oiaiov &ec(aijTai.. '0 8t tovto 
fia&ojv y.al dedoiy.chg tov /Qrjafiov, aTioXiTicjJV "jjQyog 
eig AccQiaaav naQayiveTai. Tov 8e TcJuv y/aQiaaaicov /ja- 
aiXecfjg yv^iVLXOV aycJova diaTi&evTog eTil yaToiyo ^ievoj tco 
naTQc, TiaQeyi-veTO y.al 6 lltQaevg ayoJviaaaQai xIe7.cov. 10 
Ayojvi^ouevog 8e nevTadXov tov Siaxov em tov 'j4y.Qiaiov 
Tioda ^aXojv aney.Teivev avTov. Kal ovTca neQag elh^cfev 
6 XQi]ap.6g. 
42 A'i^ ovnco TeToxev, e.oicpog §' inl Scof,iaTt 

nai^si: em twv ovno) Ttyjievtojv y.al o/noiwg l.eyofcevojv. 15 

AiavT eiog yelcog'. eni tojv naQacpQoviog yeh')V- 
TOJV. Aiag yccQ naQacfooavvi]v vooijaag yccl fiave^g 
Sia To nQOTifiridijvca tov 'OSvaaea eig tijv tojv 'AyiV^eiojv 
'vTilojv y.aToyi]Vy y.uTu tvov ' l2h']V0JV ^icpi]Qi]g ioQfir/ae y.ai 
y.ciTCi Tcov ljoay.i]ficcTO)v nQOVoici riecJov TQaneig cog Ayaiovg 20 
TccvTtt (povevec. /Ivo 8t fceyiCTOvg y.Qiovg y.ccTaaycov cjog 
'Ayafiefivovct y.al Mevelaov Seafievoag efAccoTi^e y.cxl y.ccTe- 
ye?,a tovtcov fiaivofievog, "YoTeQOV 8e aoj(fQori]aag eccv- 
Tov y.Teivei. 43 orQan/A.ivovq: Hej^^nius ad Apoll. I, p. 143 7r^;o? /?a5t/.f« dnfdTQaiiiiiroS 
conjecit- 2. legebatur tnl l^^fijlqov: e P Apoilod. conexil Gais- 

(ordus. ro()y6vtiq P. 3. ('iqavrc)'.; v.al P. li. Qiium Schol. ad 

Apoil, Rhod. Persei tempoie «|uin(juertium in nsu (uisse negi-t, 
Heynius ad Apoll. I, p. 145 aut vocem nirra&/.ny ejici» nditm esst- con- 
tendit, aut al:qua deesse. Cui fjuaiiiquani Uiss.nus ad Pind. 
Isthm. I, 26, p. 486 ed. Boeckh. nsseDSus e.*f, tiinien quinquer- 
tium a nonnullis fabulae enanatoi i!)us hic nomiraium esse, ipsam 
illam Scholiastae annolationem indicare putaveiini. ritv dla/.ov] 

rbv e P Apollod. adjecil Gaistordus. 11. rf' om. P. editt. vett. : 
e B Suida, aiiis adjecerunt Scliottus et Gaisfotdus. d<>)/iaroi; B 
codd. Zenobii, Diog. , Arsenius: duj/iara Apost. Macar. Schott. 
Gaisfordus: correxit Walzius ad Arsen. 30. In. B rf/O. rj y f- 
'/ov6ro)v, ).fyo/Aivo)v di , Macar. y.ai o/<ot6v ru J.fyovriDv: Fixius ill 
Steph. Thes. I, 1010 conjecit /.fyo/nvov: ego scripsi o/ioiMq, 17. 
B, uii semper, narrationcm ignorat. 

42. B. 70. Diogen.1,40. Apost. Macar. : Suidas. Natum est e 
11,17. Arsen. 30 ibiq. Macariiis. Soph Ajac. 303: alludit Lucian. 
Cf. Aesopi fab. V Schneid., 323 ciuom. hist. conscr. op. §. 26: 
Fur. iniOiiy.f ^4ldvrfi6v riva rijv xoooi- 

43. B. 71. 160. Diog. I, 41. vida: alios vide ap. Osannum de 
Aposl. 11, 16. Arsen. 29 ibiq. Soph. Aiac. Comm. 61. 18 ZENOBII ^ 44 -^^'AQ^ y.oQov'.'' naQOifila t]V, OTt, ^ZQ'' y-ooov 
ixaivog uvaiaO ijrog iaTLV' xai' ovTog c'i'/j)i xq- 
Qov irpsvay.iaev. 

45 Aeids ra TiXXrjvogi inl tmv ay.io7iTiy.MV rl&Sr 
rai 7] nuQOuiiu. Te?.'Ar]V yuQ avh]T})g iyivsro y.ul fu?.d)V V 
Hoiyirrig, naiyvia re icaTihnsv evovdfiorarcc xal yaQiv 
eyovra n^^eiarijv y.al ay.MuuaTa y.outporara. 

46 AiO-ioTia a fi 7] y co v '. inl rwv udrijv avipvrov eQ- 
yov iniTe?^07jVTwv. 

47 AiaojntLOV alfta: inl rcov dvganovinroig ovh- 
Seai y.ai y,ay.olg avveyofievcov' ineidij roig l^Je?iCfoig^ aSi- 
'/cojg Tov Aumnov dvi?.ovaiv djQyioO)} ro daifioviov' '/cal 
did rovro rrjv JJvOiav cpaalv dv)]07]y.£vai avroig, l?Ma'^e- 
aOat rc inl Aioconco uvaog. Ovroo ydo Oeo(pi?.rig iye- 
ViTO 6 Ataojnog, wg ftv&svirai. ^avrov dva/jioovat cog 
TwdccQiOJV '/.al 'TTQay.?.tjV -/.al Havxov. 1. TZaQoifiia — fq^^vd/.irjiv] Ji om. 2. ai-aiffO-t/To'?' icTiv yaQ ovroqSchot- 
tus: correxit Gaislordns e PF. »/ oiiroi; conjecit Scliottus : y.al no- 
tante Gaisfordo voluisse videtur ed. Has. , sed compendio alieno 
USUS est typo:;raj)hii';. 8. B tTzi rm> i.id.rrfV y.ai drt]Vvr(i)V ofioi» 

rri /vrQav n o i-y. i/.J.ir i : vid. Dio<^en. I, 45. 11. JihioXt; e 

Suida, Apost., Arsen , Diogen. addiderunt Schottus et Gaisfor- 
dus. 12. v.ai dia roxiro r. LI. V/.da/.iaOai' Ini ro AlaMTiov fivaoi; B, 
14. yafj] r5« B. 15. fivOivta&ai B. 16. Tvvddqiov vulgo : e P B 

Gaisfordus etnendavit. 44. B. 73. Apost. V, 27. Ar- 
sen. 89: Bekk. Anecdd. I, p. 
28, 17. p, 475, 22. Bachmann. 
Anecdd.l, 176,25. Suidas. Po- 
steriorem locum ad Demo?th. 
de fals. leisat 400 II. referen- 
dum esse, ad Siiidae 1. c. monuit 
Gaisfordus: vnofivrjao), iv' iitStjO-', 
ori< t6 -^ivxqov rovro ovofia, t6 a/Qv 
KOQOi', naQi/.iikvO-" iy.tivot; qnva- 
Kikoiv Vftdq. 

45. Cf. infr. TI, 15. 

46. B. 76 Diog. 1, 45. Plut. 
in Boiss Anecdd. I, 395. Apost. 
I, 98. Arsen. 28 ibiq. Macar.: 
Suidas. Proverbium, ex Ae- 
sopi fab. CCIV Fur. ductum, 
usurpat Lucian. adv. Indoct. §. 
28: y.ai y.ard rijv naqoi-fuav, Al- 
&iona afitj/itv Inv/iiQoi: add ejusd. 
Epig. iii Anih. Palat. XI,428: fi; 
Tt fidrfjv vinmq (^i/iai^Ivdi.y.ov; la/io 
vfX^K''' ^^ dvvaoa.i' dvoipiftrjv nJxTa y.a&ijhdaan Theodor. Metoch. 
IMisc. p.447: afi7j/iiv 'darai fidl- 
}.ov Ai&ion a fitrd rijq 7ZaQ0ifua<; 
o')!; ddvvarov rovro nQo[iak).Ofi.ivrji;, 
-rj /Qii)fiara f)tra).).drrtiv i^t/mv 
yvo)ariy.d: Tzetz. mQt naiS. ayo^y. 
vs 223: ftiaiZ ro ).tvy.6v o^qntQ oi- 
Sa<; AlOiox>' , MU.av Se y.Qttrrov 
fiOQiiov ).ivy.o)v t/ii. 

47. B. 77. Dio-. I, 46. Apost. 
II, 5. Arsen. 30 ibi(| Macar : 
Suid., Zonar. 90. De Aesopi 
morte cf. Plut. de sera num. 
vind. c. 12 p. 557 A, ubi etiam 
proverbium nostrum explicatur; 
add. Grauertus deAesopo et fab. 
Aesop. diss. 57si]q. De Tyn- 
dareo vid. Schol. ad Pind. Pyth. 
r, 96, Apollod. III, 10, 3 ibiq. 
Heynii Observv. : de Glauco, 
ApoIIod. III, 3, 1 ibiq. Heyniiis, 
Apost. VI, 32, Fischerus ad 
Palaeph. XXVII. CEJVTURIA I. 19 

^^ioc .QaTTor., r.> 'EU^vcor' y Se eh.v, ' ' ' 

Yj^S 3 AlyUe, ovTe toUoc ovts tLtuqtoc. 5 

49 JxaQj^6Teoog el 'Affc6vaog ^^^ro^v: Inl tcZv 

^oAv revvcaov Te.eZv Svvcc^cev.v e^Q^Tac , .anocuZ l 

mnjTca avTn, UXaTcov h ^cdScno. HvoLa S^oL ' 

y.r,noc Tov 'MovcSog ,i, ayyela yeoc^u r7n ^ ^* 

. ' / , ^' "//^*« y^tQciUHa aTTeiooccevoc avni. 

QiTiTovvTaL ecg y.omac:. ' * ckenanus ad Theocrit. Adoniazi 396 P P '"^?"'' '""'''' ^^'- 

liad. IX, 890, Eu.;ta,lK d Hom' ad 1?;/^ "''^^ ^'^ hunc^modo 
II. n, 574 p. 292,6: Steph Bvz' ? ih.n r .''''^'»'""' referrent: 

OT. ^/;.fr? o/ ir ^yl-^cdu -.ararav- V i-Zw. ''.,.' "' ""''" "' ^ 

^.rTy.o,To,o,- «,',.,;:., ,,,^, i ;/! Jj "',', ^^./^•'"P^-^- y, 7,p. 719 

[oraculum in antecden.ibus ^01^.^0^»^^'"^'';'^ 

Phot. adscripsitl- y.ai "lun. ,U lon^ „ ^*^'' r ^^"<'''^'"s Aegin. 

^>Hc,y^o]M,y«^o.r,,o/WT,o/;o.o.T., ;Ul^;ir '^" ""' ""?' ^ ?''"*> 

w^- x«i 7v'«;.;./;,ayoc Iv roTc ^n, V .^'^'''^' »=«* O'-^^ Vt"s 7/ «A- 

r^«..«T/o., ffiV XXV B^ntTr m^^M^'^''' add AJci>r.r!pi,st. 

^'Y-r,. Oracu nm ' ex ' „n ^"'""\'"^'''-- ^■'^ro,. Alludit De- 

adagium petiture" ' inTe.Z " ^S^br^d^T:; ^/ ^??' , 

exlat ap. Schol. ad Thenrr «« *•■ ^r ^"^»- '' '4: huc 

XIV, 73, Anth Palat XIV 7^' T\l^V ^^'- ^PP' ^' *' ^VIacar. 

"bi vid.'jacobsius: qu?d nuS ^lath 'Jh' n' '''■';;".• P" ^' ^ J^"- 

alii IVIegarensibus (cfme^ 170, A^. "^ .^^- ^' 590 p. 

stemann. ad Theocr 1 c 'l alii -"!",' '^-^,- — *^t tw «««^77,,,^ 
Aei^iensibus (Strab.' X 1 i\ '<r^.v,-o<>m- ^r.no. r«? l^rVoWo, 

P. 449) datum^ esse comende- "y^ , ^^^ -'-^'^i/-'- -" 2* 20 ZENOBII 50 "Jy.aiQOQ Bvvoi ovStv ex&Qag 8ia(f>€Qfi' 
tavTVjV (faalv ' ItitioJ.vtov utceiv TTQog 0ccidQav (fc(Gy.ov6av 
(pdctv T£ y.cd OTioyuv uvtov fiahoTa vntQ navTag dv- 
d-QMTiovg. 

51 'Jy.civd log TitTil'. Itu tojv ucfMVcov y.al duomojv 5 
UyETui, TiaQoaov ol dy.dv&ioi ti^^TTiyeg ovx ddovaiv» 1, fvi'oia B editt. : Barnesius ad Schol. Eurip. cit. ttW «mi^o?. 
txfyoov editt : coirexi e B, aliis: ceteium versus recte scriptus 
iam\p. IVIusgrav. Eurip. fragm. XVII exstabat. SMifi(^>;k] i)i,n/.dGafk 
Scliol. Eurip. '6. (iiltlv avrov y.al aTtijyiov naQa ndvTai; dvOfiM- 

novi; B. 5. editt. "J/.dv&i-voq: correxi eB, aliis: Steph. Byz. 

1. c. : TO I0viy.ov rov 'J/.dv&ov , ^Jy.dv&Mc, ti ov y.al nafjoi^inia, dy.av- 
.f^to^- TtTTti, inl ruiv dq)u')ViDV TOtoTTOt yaQ ol t?/? ydiiiai; TtTTi/fc, tiii; 
:^\ /i 0) r i i) r; :; : ctzctr.O^io? igitur scribendum, ubi de cicadis ad urbera 
Acanthum degentibus sermo est : unde patet, cicadam , quae d/.ai-- 
i)iai; (Hesych. s v. , Schneider. ad Aelian. Hist. Anim. X, 44] di- 
citur, ab d/.avdlo) plane esse diversam : d/ar&iai; canit, d/.drdi,o<; 
tirTtfi mutus est. B: inl roiv dcfayoiv y.ai nd).i,ara dfxovaoiv , na^joaov 
ot 'A/.dvOMi. r. 0. adovaw o&iv eQfii; /.ai- d /lo v aori (>o<; dy.av- 
&iov T£TT«.yoc;. ' 6. \i/.dvOi/vov edd. j correxi e B. Ttroc, v.ai avrl/.a ^inrav/ifva y.ara 
&a}.daa7]i; y.ai dffavi^Hdfifvtc xaO- 
vnoiortjrd nva rov y.ara Tor oi/.v- 
(io()OV J{io)vi.v Oavdrov, oc dvO-ti- 
cai; viorr^amv ra/v dn^jvOtjaf, y.a- 
raiihjOfi; vno ^'Aqfoi; y.ard Tor //1*1- 
4)ov j'irf«x.s- [cf. Ammian. Wlai^- 
cell. XIX, 1. fin.] <5t roh roiov- 
rovt; rifitf).ovaai, tc^novi; u)aiovv tni,- 
Taitiovc 'AdMVidi,: Suid. S. Adoivt- 
dov y.ijnot, s. dxaiinorfQOi; ASo')rv- 
iVo? y.?inov, Zonar. p. 41. Phavo- 
rinus. Athenienses circa Ado- 
jiiorum tempus &()id'a/.ai: (Athen. 
II, 69A. Eustath. ad Hom. 11. 
X, 499), fidQad-()a (Hesych. s. 
'Ado^ri-doi; y.fjnoi,, Suid.), nvQOvq 
ct /.(liOdi; (Schol ad Theocr. 
XV, 113) in testas consere- 
bant, quae quum celerrime ger- 
minarent, brevi etiam tempore 
arefiebant et nullum praebebant 
fructum : Theocr. 1. c. : hae 
testae Adonidis horti nuncupa- 
tae proverbio originem dede- 
runt. Usurpavit Eurip. 

Melanippa: Schol. Platon. 319 
Belik.: Plat. Phaedr. 276 B: 
6 vovv i/viv yfU)(}ybq , oiv Gnf(>ftd- 
To>v y.tjdotro y.ai iyy.a(^na (lov- 
?.ntto yiviabai, n6rf(>a anovdri dv {)i()Ovq fv; AStovi-thq y.f'jnovc a()iT)v 
yai(>oi. x)-fo)(>tov y.a/.ov; iv '7;tii(jaiai.v 
oxTf' 5't;']'o/ftVoi't;, rj favra fitv (Hrj 
nai-^ifd; Tf y.al io(>ri^i; /d(>i.v diioiri dv, 
(jrt y.ai noi.ol /.r).. : Plutaich de 
sera num. vind. c. 17 ov/. it,ya&E 
— d/.?.d /az(>oc orToj y.ui v.ivoanov- 
Sos 6 0'f6; icrvv , it>;rf — • — tto^-» 
fZaOav y.oyor toaovrov , it);nf() al 
rovi; 'A()'ti)vvdoi; y.ijnovt; in\6ar()d- 
•/.ov; rval rt&ijvovfifvav y.al 0-f(>anfv- 
oi'<7«t ;'i'rar/fc : Epictet. Enchir. 
IV, 8, 36: dv t)i n()6 rov yovov 
(jvaav rov ardyvv iSfvtyy.fi, dtt/.ii; 
iariv, ix y.ijnov Adorwa/.ov: Juiian. 
Caesar. c. "24 p. 319 Spanh., The- 
ophr. Hist. Plant. VI, 7, 3, 
Causs. Plant. I, 12,2: cf. >Vyt- 
tenbach. ad Plut. 1. c, Bast. 
Epist. Cril. p. 191. 

50. B.80. Diogen.1,48. Apost. 
11,20. Arsen. 34 ibiq. Macar.: 
Schol. ad Eurip. Hippol. 592: 
Suid. s. (XAai(>oq. Euripidis 
esse recte negant Porsonus ad 
Eur. Hecub. praef. p XIX, 
Matth. ad Eurip. Tragg. T. IX. 
p. 184. 

51. B.8I. Diogen.1,49. Apost. 
II, 30. XVIII, 33. Ar*en 36. 
441: Steph. Byz. S. "A/.avOo;, CENTURIA I. 21 

52 'Axeaiag laociTo: ml tojv tn\ tb p^HQOV loofisvMV. 

"Ohp dh 'ylQiaTorfdvrjg tv TtTQa}.uTQOig f txcpkQtt UyoJV, 
'A'ABaiag tov tiqmxtcv laaaTO. Axtaiag yaQ Tig 
iytvtTO laTQog a(fV)]g, og tov nodu tivog alyovvTog 
xaxotjg idtQCintvatv. ' 

33 ^Axxo) i inl twv ^0)Qaiv6vT0)V. 'H yciQ Axxo) 

yvvt) yiyovtv inl ficoQia Sia^t^oi^ixivr}, i]V cfaatv igonTQt,- 
^ofiivTjv Tri tixbvL wg tTiocc dialiytodai' ivdtv xal to 
'Axxi^taS-ai ntQi TavTi]v XtXiyd-ai. 

2. xixqanirqoi<i codd. : scribendum aut xixqafdtfim'. v. Eustath. 
ad Hom. 11. 1, 741, 23: dTo, nat^ayayovtn; <I>fQf/.()drov(; •/Qtjaiv Iv 
iM^(/?w, t6, {iwaii, di 001, y.x)..: Clem. Alex. Stromm. VI, 627 A: 
EvQvniSrii; iv eianirQo) y.ii-qOii,: aut Staluendum, v. XiX^a/:iir()niq pa- 
rabaseos epirrhema significari. Aliis alia placuerunt : 'yl^iaro- 
(fdvtjq iv TfTct^rw d/iirQiov vel iv Toii,- dfiixQovc; proposuit Dobraeus ad 
Aristoph. T. IX, 2 p. 194 ed. Invern. : Gaisfordus ad n. 1. repo- 
nendum suspicatur "jl ()-/doxo(; et versum judicat priorem esse tomen 
asynarleti, qualem ab Archilocho compositum tradiderit Hephaest. 
c. 6 et 15: mihi, quamquam etiam Bernhardius ad Suid. I, 158 
de Aristophane grammatico cogitat, Fabricius B. Gr. T. V, 112 
Harl. et Zellius Fericnschr. I, 116 recte de Comico cogiiasse vi- 
dentur. Ante iaqii^ii, B addit xtjv naQoiniav. Uywv in B post 
laaaxo legitur. 3. Scribe: xov de n()0)y.x6v "Axiciac; Idaaxo. 
'Axiaiai; — i&iQdnivaiv om. B: ioi,/.i ds Ay.taiat; nQO<; x6 yilqov diQa- 
mvaat, V. 4. 7rdf5a] Plutarchus Ttqur/.xov. 6. B: inl x. ftotQ.' yt- 
yoviv yaQ -tj ^Anxo) yvvrj ini /t,b)Qia S vapaXXo /liv ij, d(p o t' [sicj 
xai XQ A/.y.itia&at tjxou ^ QvnxtaQ ai,. 7. tJv (^aaiv editt. 

8. legebatur irtQM. 

Suid. S. a/.av&a, S. xiq)Qa, Etym. tjv ovxoyq ivrjdxj ).iyovaiv , o'? anb 

Magn. 45, 10, Phavor. S. a/.av- xov laxov &ouidxiov y.a&i/.ottivTjv 

■Oa, S. d/.av8-i'i. Proverbium Qj/iiiQyov d/ic/>iiaaaOai, iiq xt xo 

e Simonide ductum videtur: ydxonxQov pUnovaav nQo<; xrjv naQ 

cf. Schneidewinus ad Simonid. avxrji; i/iqiaaiv ilt; «('to yi,yvo/iivrjv 

Cei Carm. Rell. p. 109. De MqiriQa nQO!;Xa).tiv ywav/.i- /li/ivrj- 

cicadis mutis v. Wesselingius ad xai, xavxrjq "EQ/ii,nnoq iv 'AOrjvdq 

Diodor IV, 22- Jacobsius ad Ae- yovaZq y.al A/iqivq iv xio 6/io)vv/i<i} 

lian. JSat. Anim. III, 35. V, 9. avxriq dQa/iaxi,: add. Olympiodor. 

52. B. 82. Diog. II, 3. Ar- ad Plat. I.c, Eustath. ad Hom.Il. 
sen.35. Plut. Provv. 93: Snidas. Z, 201 p. 636, 58, Schol. ad Lu- 
Alludit Liban. Ep.319: (rri'////oi'v cian. Lexiph. §.19: Tzetz^ Chi- 
ftiv inl xoXq novoiq, cvvrjy&i./tijv fii liad. IV, 875: Hesych. s. 'Ay.y.oq 
xv[ noXiv, nolXovq XQiqovari Tore ibiq. intt., Etym M. 49,3. 574, 
\4/iaiaq: id. Epist. 1134 fin. 14. Eiym. Gud. 26, 20. Orion ad 
Voc.Atesias ab d/.ilaOai, derivat calcem Eiym. Gud.622, 11. Suid. 
et cum Acumeno, Acestino com- s. dy.y.i^o/uvoq, Zonar s . ay.y.i,a /toi p. 
ponit Coraes ad Heliod. T. II, 100, s. A/.y.o\ p. 108, s. d/./.i^ixui, 
143: add. Bekk Anecdd. 1,317, p. 114. Bekk. Anecdd. I, 364, 32. 
19: A/.iGiaq dvrl xov luxQoq. 211,28. Baclim. Anecdd. 1, 54, 13. 

53. B. 83. Diog. II, 4. Plu- Aliter statuit Plutarchus Sloic. 
tarch. 65. Apost. 1,71: Schol. Pepugn. c. 15 p, 1040B., Atco 
ad Plat. Gorg. 497 A, p. 353 et Alphito puerorum terrjculas 
Bekk. : x6 d/./.ii^taOai i/. ymai,y.6q esse natrans. Acco Samiam 
tiQfjaOai qaaiv \4A/.ovq xa).ovfiiv)jq, luisse Apost. VIHj^S. Arsen.238. 22 ZENOBII 51 56 57 ^4xovt Tuv r« T^aaaQa mtu 'iyovTog'. tnl 
ritiV aTTiiO-uvvTiov. Xgrjauu^ yccQ idodij ^EvTi^oj tm KqjjtI 

'ACCt AvTUfl]uM TCO 'Fudloj , (fV?^a'i.aaduL TOI' TiTQaOJTOV' 

i]v Si ovTug ?.7jaT))g fpoivt^' oi ds tov yorja^ov a^ii?J]- 
aavTtg anM?MVTO. "II tnl tov no?J^a iSovTog xal 7io?.?^a 
axovaavTog, wg 'AQiaTO(fcan]g (pyaiv. 'jI?^Xol Si, rrjv 
naQOLuiav 7iaQayye?J^eiv Tiov /<Xrjdiv6vTtov axovnv' ovSiig 
yaQ copsvSeaTiQog tov 'yJ-n6?.?Mvog, ov TtTQayHQa xal 
TSTQcaoTOV ISQVoavTo yhf/.iSaij.i6viov, log cfrjac ^ojai^wg, 
OTi TOLOVTOg oj(f&}] Tolg niQt 'Af.wy.?MV piayofievoig, 

Axiv7jTa y.iviiv: y.ad-' vniQljO?,r]V, OTt fir) Sit 
y.iviiv (.irjTi /jcofiovg, prjTi TC((fovg ij ijQCoa. 

Axea ioj g y.al I£?uyoJvo g eQya: enl tojv ■Qav- 
OvToi yc(Q nQioToc rov rrjg Ilo?uaSog 
AOrjvag nin?.ov iSijuiovQyrjaav , 6 fitv 'Axiatvg yivog ^^ 
wv IIccTaQSig , 6 Si 'E?.Ly.(/Jv Kacjvariog, 

"Ay.Qov ?.C'.^£, y.ai fASaov 'i^eigi tnl twv Svg- fiarog a'^iojv 1. ta om. B C. TtrtaQa B. tni tHJv — a/.AOt Hi B Otn. 2. 

ivnfiOovvtoyv Schottus: e PC correxit Gaisfordiis. >f("^ii C. 

3. tm 'Po(Vki} om. C. tov titQaiotov C. 4. 'I^otni om. C. dfii- 
Xtjaavtfi; tori /q. C. 5. 'i; ini — fia/Ofdvon; om. C. 6, tj Tlapov- 

fiia naQayyilXit, B. 10. MtpQij^ B irfdvtj. 'Afiviflai; B, qili //«- 

yofuvoi,'; om. 11. ■/m'h(; B, qui explicationem om.: 'A. xuvil- int 
rtHv fidtijv n ov ovvt o)v C. 13. lt'fieha.U\r Ay.iaiojc: correxi e B. 

14. ria/./.ddot; AOTjvdi; B. 15. o fiiv] ijv dh 6 fiiv 'A. yivo^ Tlata- 
^wy B. n. dvi^tfOQondtoiv^ %1, qui verba inde a vv. ol -/aQ omittit. 

alii affirmant. Usurpant Sy- 
nes. Ep. 110. Tzetz. L|)i.*;t. ap. 
Hamaker. in Bibl. Crit. JVov. T. 
IV, 379: alios alTerunt Ruhnke- 
nius ad Tim. Lex. 18. Boissona- 
dus Anecdd. lll, 214. 

54. B. 84. C. 7. Diog. 11, 5. 
Apost. II, 22. Arsen 34. Ue 
Apoliine cf. O IMuelJeri Dorr. I, 
358: add. Hesych. s. y.vva/.ia;, s. 
■aovQiriirOv. Sosibius Laco de 

his sine dubio in libro niQi Ov- 
Ci<5v tojv iv Aa/.idaiftovo exposu- 
erat: cf. Vossius Hist. Gr. 1, c. 

15. De pugna Amyciaca vid. 
O. Muellerus I. c. 91. 

.55. B. 83. C. 5. Diog. II, 6. 
Plut. Prov. ap. Boiss. Anecdd. I, 
395. Apost. II, 33. Arsen. 3t) 
ibiq Macar. et p. 356: Sthol. 
ad Piat. Theaet. 181 A, p. 364 
Bekk., Etyoi. M. 48j 35. Suid. s v. et s. /i^ -/.ivHv. Fons pro- 
verbii Hesiod. Opp. 748 vide- 
tur: usurpant Soph. Oed. Col. 
1526 Anlig. 1060. Thucyd. 11, 
24, 1 , ubi vid Duka.s, Plat. 
I. c, Legg. XI, 913 B, Heliod. 
VI, 15: V VVinkehnannus ad 
Plut. Amaior. c. 12. Weicher- 
tus Poeti. Lait. Rell. 196. 

56. B.86. Diog. 11, 7. Apost. 
11,27. Arsen. 35 ibi(j Macarius. 
De Aceseo et Helioone vid. 
Voejkelius Archacol Nachlass 1, 
p ll8sq., cui addi poiest, He- 
iiconem a Plutarcho Alex. 32 
Ilhodiiim di(i. 

57. Vat. App. I, 5. B. 87. 207. 
C. 2. Apost. II, 26. Arsen. 35: 
Suidas s. dxQov ).d[]f. Ad 
Aeginam retulit C IMuellerus 
Aeginet. p. 165: vcreor, ut 
recte. 10 CENTURIA I. 23 
58 60 XQmwv, axQonnoiov ti y.uxaaxovx,^ zcaa. ^daov ory.r.anv 
Ano bk ravxmxr,^ ahiag l^xav xc Svgv^uxov {Jthoutv 3 
aivixxtaOai, xQ^^ii^Oa tw 7TQOHQi]fih'co. 

'Jx6vvv acxUeiv: iTzl xojv roocpi idv Tiolln 
XQMiievojv, p7]div de cig x6 ooj^ia i7tiSid6vTcov. ' 

rr. ''^''i'^^^''^ ^'^^'°^'- '^'' ^<^V cailu ln'6vxcov, 
Ulaxcov' Lav ^^ivd-ov azicpalov ly.Cjv y.axaliTzoi^ic. lo 

^ 'Jy.aQ:t6x6Qog ayQiTinov: inl xojv Txavv Titvo- 
^evojv HQnxai. Aayojveg yaQ X7]v ^yQtcw ilaiccv ayocn- 
^ov yaXovaiv, ^ 1. C. J..;ro;;Tr„,.- jt^u^; yuQ r.va, r c, v 14 ,r6 }.?. ,nvo<; dvekvvroc; 
»v&Ofc,vov, nou oi-.-,\aova., -.al elnorro, '^A-.oov L y.. a '^ 

rov nciJ,K).,.a&tvr]v no,.i,uov inwOdvovro to,- Q^ov nor.uov 
rjiv n(,ort^>av avro,v aro .-..i a. .av noUv ij lri^,av no.^aovLr 
An..^.varo dk ^ Uv&ia, U . i Q o v i ^, o l a. Xo^o.a. v^ & 11 or 
;.«/?., ^ao^.taovtl..y Kai [V., in quo anteceden.ia desunt, 
y.ar] a..^av [lege «x.^,o,'] S^ovaav rijv noUv ^^r^aav ..ara).ap6- 
/;aro^. ^ H ,aroi;ta nat^a 'A)..Uvd(,m [sic A, !.^r«i«rJ«/,)^ BVl 

Alexandr, .. ni,u,ru, nji,c rov iv Aa,,ol, xvm^nov meminit Stepl.. 

«. Scen Sp. III, 2o. CJinton. Fast. Hell. IIF, 539. v..raarT^, no- 
;C''om B T''"' Y,^'^1--rius ap. Gaisf. 7. '..t/^ B. 

T\\U in ' '"' '"''"' "^r ^- "^^^<^>-r">v editt.: co.rexi e B, 

al.lS. 10. /,.,«r^T«, r«,.T,,c J[).ar,„v, ,,vOov a^u,a).ov, dno.v, y.ara- 

/.TTova. B.^ e..H ft^,.v Feditt.vett.: e Platone correxit Schottus. 
II. T,.. ,««T^. n.v.B. 12 .i'^,^.T«. om. B. «,o/;r.^«. L 

/.rnro,pv/./.ov y.av nkitov avlavo ,iiv riv nriyavovH. 

58. B^ 88. Diog. ir, 2. VI, 31. Suid., Zonar. 98. Plat. Legg. 
Greg. Cypr 1,37 Apost. 11,38. YI, 752 A : o/'xo,;. ^:^v)^ 
!''"• Vh '^t ^^'^T': S"i- r^ «V ,vnov ay.i,,alov L„W .«;«' 

Iheod. Prodr. in Ma- Xino,.,n: Pliaedr. 2fi4 C. Phileb 

nuscr de la B.bl. du Roi VIII, 66 D. Gorg. 505 D: vid C F. 

IV'^6: — onoiov^tv ral,; ay.,r,-aX^ Hermannns ad Liician. ouom. 

av&i,mniays,v^ H;ayo,uv <5W,,r, hist. consrr. op. c. 23 p. 154. 
ay,vreq aiO-^„my.,;ru^ov , ^var,)^ ro 60. B.193. Diog.II,()3. y\po<;( 

<)t(H,«, x«*T«v yvaO-ov,; oloyd dla- I, 27. Arsen. 16. Macarins 37- 

mm!,ov,,fnva^, ay.ov^, dmv av Suid. S. ayi>innoc, s. ay.aonon'. 

^%"T^ri-'^- ,j . * (^o, «;.C., Zonar.' s. «;';.^;;o, p. 

d9. B.89. D.og II, 9. Apost. 20. De aibore vid. Hesych.s. 

rir P I ^''"a"* "^5 \^'^' ^^^" "''^"^°^ ^^ Billeibeckii Flor. 
car.: Bekk. Anecd. I, 371, 20. Class. p. 5. 21 ZENOBII 61 62 63 64 ^ A'/.QOi aiLiaa&cci r io dciy.rv7>iol trrl rCov ovic 
ay.nt.Siog r,oy.j]ukviov' oiov' -(Jvdt y,ara n)v naQOiuiav 
uy.Qio r (0 day.rvlco aipafisvo g, 

'A!?\,ag y.cci roa7TiL,av fij) 7iuQct(ialveivl tnuSij 
roig y.otvo)vi']aaOL rovriov (piXoig xQijodai, det. 

' A ?uii] ovx evsor avrio; tTil rov aXvy.ov xal 
a7]5ovg y.ar iiQcovdav iiQ^^rai. 

* A?J^ logTiiQ TiQiog iv ciGnidi ^svioai os 
/j0V?i,0fiai.'. tTii rovrvov iLQyjrai, oi rotg avrcov ioyoig 1. roi om. B. 2. olov adjeci e B. 3. «va/ta-o? petii e Lu- 

ciano : legeb. uyi^afuvwv. B ajcow «W/ifro; <5a/Ti'Aw JimaTato. 4> 

Lege •»)(V8 r(ia.7Ttliar. tTTfKJv}] r tTcl. C: T»/r Sint.v q^ctai XQtj- 

crijQ Kx^ovoav TiaQauvflv ravra fiij 7ia^)a^}aivii,v, ^ ort, ty.fi.vro 
iv r (J) fiavrfiM tj ori> rol<; y.ot.vMvtjvaav (sic) ToifToir vi/.on 
X()fj(i{yat, dfT. Eadem fere apud Macarium leguntur. 6. bvfari.vB. 
y).vy.io^ xai dtjthri; EV: a/.t/.ov editt- ante ScliOtt. : a/.rzot" de 
conjectura edidit Scliottus, e PF Gaisf. 0. Legeb. avrm'. 61. B. 90. Diog. II, 10. Greg. 
Cypr. I, 34. Apost. 11,35. Arsen. 
37 ibiq. Macarius. Exemplum e 
Lucian. Vit. Demon. §. 4. peti- 
liim est: add. Auct Iphigen. Aul. 
9.>() : ov/ aipfrai, 0?^^ x)'vyar^6i; L-Zj-a- 
fiifivo)v avai, Oi/c)' fh a/.()av y/cli) , 
Mi^rt 7H)oq[}a).fZv TTinkovq; Arist. 
Lyaist.413. Lucian. Amor. §.42, 
quom. histor. eonscr. oport. §. 4, 
ubi C. F. Hermann. a/.iim rm iivvyv, 
a/.()a, T-Jj liwi comparat: Himer. 
Oratt. )CXIII, 12: cf. Mitschel. 
ad Aristoph. Ach.582. Creuzer. 
Init. Philos. Plat. T. II, p. 6, 
Fabrottus ad Theophili Pa- 
raphr. Instit. IV, 18, 12. Eliam 
Latini adhibuerunt: Cicero pro 
Cael. c. 12. 

62. B. 9i. C. 3. Diog. II, 11. 
Arsen. 38 ibiq Macarius. De 
gaie, amicitiae imagine, vid.Eu- 
stath ad Hom. II. A, 449 p. 
100, 3. Lobecli. Aglaoph. I, 88 et 
sup. 1, 25. Proverbium 
primus usurpavit Archilochus; 
fr. 82. Lieb., 75. Schneidew., 
ibiq. annott. : add. Aristot. Eih. 
ad Nicomach. VIII , 4. Theo- 
dor. llyrtac. in Boiss. Anecd. 
T III, 16: ov rrfi avriji; rQani^ti^ 
unfaf,rnro ovdi Twr avrtov rovi; 
fi?.).Oi:: a).Mv f/.otvoty;!, : Georg. 
Lapitt). vs. 773 in Manuscr. do la Biblioth. du Roi XII, 2, p. 

45: 7j di ri)ani~>;q t^? «('-Tf]; 
■/.ai aXiiiv ■/.oivMvia 'J'oaovrov na- 
aiv t()oifv ai-^iaiiMq <i()/aioi,i; 'J2; 
y.ai v('iiiov fi;ayayfiv Tor? y.oi,v(t)vovi; 
r(ianiC,iji; /'fyorora? fiij uvtlfiv t'j>t- 
vai, ro na(j(xnav: cf. Boissonadius 
ad Archil. in Poett. Gr. Syli. 
T. XV 182. 

63. B. 92. Diog. II, 12. Greg. 
Cypr. 1, 25. Aposl. II, 49. Ar.sen. 
41 ibiq. Macar. : Suid.: Eustath. 
ad Od. 7', 163 p. 1859, 52: /.aOd 
r(J) dno ds^voi /} nirQtj^ flvai rivd 
iaro na()ax(i>]aaa&a(, naiioi.fna/.iii; 
ini dyai-ortjri,, ovrot y.ai riit dni* 
rt;<; d).f(t;(; /ojv»" xaO-' ov tz fiiv 
riji; ni,y.()dq d/,()d^/o).6(; m; dvO-Qn)^ 
no^ 'A).f(((i)v iaiiii)((0-f] , ix «Vt t^; 
voarif^ov, d).fii;v t/f^-v /.iytrai, 6 i;()v^ 
dvO()(onoi:: id. ad X, 285 p. 1927, 
14: To d).iifjv i.-/ti,v nji fiiv ni,- 
y(i6v avO-(>(i)nov axdmrn, nfi ()'e t;d'vv 
na()a()'j;).ot y.ai 6 (faCiv tvvoarov. 
Usurpat Eustath. Opusc. p. 139, 
66: similiter Latini: cf. Catull. 
88,4. Cic. Philipp. II, 8: vid. 
Ruhnkenii Dict. ad Terent. Eu- 
nuch. III, 1,10. Philoclestragicus 
liuc pertinet , qui 'Alfiiotv dictus 
est: Schol. ad Arist. Av. 2*^4. 

64. Greg. C\pr. IV, 1. Apost. 
XXI, 20. Arseii.489 ibiq. Ma- 
carius. CENTURIA I. 25 

7/ Ttyvciig ynto^ivov rovg (fiXovq iv^oyetovGL' naqoGov ol 
jjQtoeg ro TiaXcaov 'evon)^oi> ovrtg l^iviyovro, 

65 ''AX),oi y.af.iov, a?.?.oi covccvro: enl rlav nact 
iXnida xh]QOVoi,ir/GavTcov ra aVKorqia. 

66 ^ A?J^ ovd^v det naQct rov ^cduov gs /9ov- 5 
XiVivV' oTi fijj yQ}) tv avTOig roig nQayfiaGi ^ov?.iVi- 
adaif a?.?.cc TTQO rdtJv nQayuariav' naQoaov xccl ol ra 
iiQiia nQogayovng tiqq rov y.a?.?uiQr/aca /jov?.6vovtcci. 

67 'A ?>.?>' ovx ccv&ig aAwrr»;|: Ttayaig u?MGirai 
"Kimii' nccQOGOv ancc^ dicccfvyovacc nayag, dtvnQOV ovx 10 
ifiniGitrta. JJrQ7]Tai de i] nccQoifUa tnl rihv nov)]o6v GV- 
y.o(pavri]V iy.cfvy6vrtov. 

68 'A kiXTQv6vo)V fiificpiG&ai yoi?.iavl inl rwv 
mol rov /3iov no?.VTi?.(ov y.ccl afjQodiaiTtov, 

69 "A?.?.o y?.cci^, a?.?.o xoqojvi] cp &iyyitail inl 15 
roiV rotg y.QiiTTOGLV iQi^ovTOJV' i]rot inl rwv aX?J]?^oig ov 
avfuptovovvTOJV. 

70 'AXtonixi^iiv nQog ireQav a?,ojnexa: inl rojv 
i^ccnctrav iyyjiQOVVTOJV rovg Ofioiovg, 4. ta, a)j.6rqt,a B om. 5. p«)iiov paGTalfi/v P, pov/.cvnv idem in marg. : 
/9(i)/«ov pacrcellfi^v raq t;rn'o;a? C, [iioiihv t«^- iTTi-volai; U: vid. Dio^. 
6. rot<; t(ij'ot? Schott. : n^jay/iaai, e P^ sciipsit Gaisf. 8. tiqo ror] 
fttra To C, P a prima manu,j^('o toT a secunda; ov lura t6 IJ : 
povlixmnav P a pr. ra., tfjov/.fvovro a secunda. 9. B; ?.fl7tfi, to 

dXi/tGi/ioq' aTTai yaq Si^aif. ihvXfQov ov-/ ah!\Gfrai>. C; hAmi, ro liq 
TTaytjV aXuxifrai,' 7Ta(>' oGov d/.ii't7T7ji ndyai; qivyovoa dfvrfftovovy. i/ininrft. 
11. f^ifirjaif — na()Oifi!a B om. nort](tlav xal avxoqarriav B. 12. 

e/.icfvyovrojv editt-, correxi e B, Verba fiq^jrak — ixi(i'y6vro>v C om. 
14. noh'Tf/.iT,v xai om. B. 16. rjroi,] B C ?/. d^.hj/.oi^q e B Diog. 

aliis scripsi ; legebatur a^.P.on;, ut etiam in C exstat. 19. int.- 

Xiifftovvroiv B. 

65. B. 93. Diog. II, 13. 1?^. 69. B. 97. C. II. Diog. II, 16, 

Greg. Cypr. 1,38, Apost. 11,61. Grog. Cypr I, 39. Apost. 11,64. 

Arsen. 44 ibiq. Macar, : Snidas. Arsen. 44 ibiq. Macar. ; Suidas. 

65. B. 94. C.16. Diog. II, 14. 70 B. 98. Diog. 11,17. Greg. 

Apost. II, 78. Arsen. 45. Cypr.I, 40. Apost.11,62. Arseu. 

67. B 9.5. C. 12. Diog. 11,15. 48 ibiq. Macar. ; Suidas. Arist. 
Apost. II, 79. Arscn. 45: Sui- Vesp. 1241; ov/. ianv dhitnfy.CZfiv 
das. Alludere Pindarns vi- OrfJ' diiiforiqoiGv yiyvfoOai qi).ov: 
delur Istlim. 111,65; Horatinm Aesop. fab.ap.KnochiumdeBabr. 
Sat. II, 7, 70. respicere Mit- fab, p. 146, ubi cervus vulpi di- 
Scherlichius docuit Racem. VI, cit; a'/.).ov<; d).o)ni/.iC,( rovq dntl- 
p. 9. Qovt; , a/.).ovi; noi fi> pafjt/fTq xai 

68. B. 96. i>>iiyi,'it : cf. ad Diogen. VII, 65. 26 ZENOBII 

71 ^Xatn7]'§ ov dojQodoxstTaLl tTil tmv ov Qccdiiog 

dojQOtg a7uGy.o^ikv ojv, 
"^2 "AXXojg adsigi tTil tojv f.ic(Tt]V tiovovvtojv. 

'3 ^ AXXoLOb f.itv yXiOTTCi, ciX^^oiGi db y6{.ccpi,0i'. 

^icxQoaov oi fibV ?,cx?.oi', ol de cfciyoi. 5 

74 "A?/La filv Aevy.ojv ?^Byti,, a?^?yCt 8h Asvy.oj- 
vog ovog cpiQSV. Ih/eTca fihv im tcov aavficptovojg TOig 
eoyoig Tovg ?Myovg aaQey^Ofisvojv. Atvy.ojv yaQ rig yiOJQ- 
yog f.iB?UTog aay.ovg iig cpoQfiovg ef(-^a?.(fjv, iy.6fUL,tv ^ Ad}']- 
vc(L,£. KQi&ag ovv rotg cpoQUOig ifi/jaXcov, ifjg VTieQ xql- lo 
&(iov 6?Jyov eig7iQaydj]o6fievog TtAog, ey.6fxi'C.e. Tov d' 
ovov 7iea6vTog, oi Te?.ojvca ^oridjjaca /jovX6fievoi, ifia- 
d^ov QTi fii?.b tGTL, y.ciL ccTiijveyy.ccvTO ccvto ojg areXiovrjTov. 

75 "AX?.hv fiev e'S.i}VT?^ov fitv, y d' eTiSLgQe eL'. 
eTtl Tiov TtovovvTOJV xccL ovdev n?dov ccvv6vtojv. 'J^TieL- 15 
Sccv yao rijg vetog Qtovayjg t^avT?.ojaL ro ev rrj avT?.icc 
vdcoo y.al nkeov eigQej], fKXTijV novetv oi vavraL doy.ovaiv. 

76 * A fisLVovojv olojvoijv rvyetv. enl nav ix y.axiiov 
tig aya&a fiera(3aLv6vTOJV. 2. aXvay.Ofxivoiv Smqoi>i; B. 4. yofitpMi' scripsi e B : legeb. yo/j^ro^- 

5, na<)6oov ot /(ii>] B ot /<«' yctQ. legeb. /.aXoi. 6. "A/./.a /tiv 

yhv/.iovoi; oi'Oi; , cO.la dt Atv/.ctv (fitifi, B; aV./.a /liv o A. ovot; (/f'^<ft, a/./.a 
<Ti A. Uyn C, in quo explicatio om. : hinc Bernliardius ad Suid. 
versum composuit: a/./.a /liv oii' Aiv/.(i)voi; oVo? </t(;f^, cikla cVe 
Aiv/.(i>v. 7. Atj'fTat /tiv om. B. 8. Tot'^' Aoyois- Tor,- t(iyo(-(; B. 

9. Legeb. qio()/(()v. 10. ovv in B om. et post AOtjva^t comma po- 
situm est. dno xqiO-w B. 11. tzd/ti-sf om, B. 13. legeb. to 

ai'r6: correxi e B. 14. tiavr/.ov/av B. 15. n).iov ovdiv B. 

Im^^ddv sqq. om. B. 19. dya&ov B. 71. B. 99. Diog II, 18. Greg. 1, 347: com 347: de Leucone, poeta 
ico, iVIein. Q. Scen. Sp. II, 51. Cypr. 1, 26. Apo-^t 11, 18. Ar . , 

sen. 46. In Bekk. Anecd. 75. B. 103. Diog. 11,22. Greg. 

I, 218, 29 exstat ahoniji iScxjo- Cypr. 1,34. Apost. II, 65. Arsen. 
do/-HTav, de quo vid. Bergk. 41: Schol. ad Lucian. Hermot. 
Comm. de Ileli. Com. Att. 135. §.61: Suid., Bachm Anecd. II. 

72 B.IOO. Diog.n,19. Apost. 317. Versus e tragico alirjuo 

II, 63. Arsen. 48 ibi(|. Macar.: sumptus videtur: Athen.IV, 156. 
Suidas. Adhibet Aristaen. Epist. E: /.al rfj^ r(>ani'^>j(; naQariOtiaii^ 
1, 27: cf. liuhnkenius ad Tim. hhi-nvov/av Kai rijv /liv ej?/»'- 
Lex 166 c. additamentis Kochii. r).ov/(tv(ifa/.>jv), >) (V fTTftg^itft; 

73. B. 101. Diog 11,20. Greg. ub. vid. Casaub. : add. Lucian. 

Cypr. 1, 41. Apost. II, 69. Ar- Timon. §. 18. Ilermot. §. 61. 

sen. 41: Suidas. 76. B. 104. Diog. 11,23. Apost. 

71. B 102. C. 20. Diog. 11,21. 111,2. Arsen. 52 ibiq. Macariu.s. 

Greg. Cypr. 1,33. Apost. 11,69. Ilomer. II- i^^. 213: tk oroiw',,- 

Arsen. 41 : Suidas. De nar- aiiirjTO'^ a/tivaaOxcu m/^l ndri)>i^;: 

ratione vid.Boeckh, Oecon. Atli. Liban. Ep. 1205. CENTURIA I. 27 77 '^ A ^C iTtog, ccfi' eQyov'. ItiI toov ta^icog t£ xal 
oiioog avvofievuv* 

78 'A fisXovg yiaviai tTii rwv aoycog yccl Qadvfuog 
y.a&7]f.iivcov. "L'oTt> da y.al y^ioQiov At^vtjg 'Ai-isXovg y(o- 
via y.a?MV/ii£VOV. 5 

79 ' A fiovGOT^Qog Aeil^ij&Qicov: inl tojv ccfiovaoiv 
y.al aTtaidivTcov. yhi(jt]doLoi' ycco e&vog IIuQiy.ov tanv, 
0VT£ fi£?.ovg anlcog ovt£ noiijfiaTog hvotav ?Mu^avov. 
AiyovTat dk a/novaoTaTot tivai, tn^idi) Tiao avTotg 6 
TOV ^OQff£OJg iykvtTO -davaTog. 10 

80 'Afifiov fiSTQ£LV'. iTil TMV advvaTOJV y.al av£(p' 
iy.TO)v. 

81 ^Afi 7)?.£tjTat, y.al riO vijxev i] xaoLg'. tTil 1. Ta/ew? /mI B Schott. : Tf e P adjecit Gaisf. B. 510: XS" aq>v7j 
TtVQ'. o/(Ot'a TTj a/t tnoi; 1 ct/i, t<>YOP. 4. tcjTi, dt ... yovia B. a/tf- 

Ir/i; •/(Dvia, editt. : correxi ex Apost. et Arsenio. 7. nrQai/.ovSchoti.: 
■Qx>cy.Mv aut 7Zi(>xu/.m' proposiiit Huetius ap. Boisson. ad Aristaen. Epist. 
715: 7ri,n>i,/.iv B Diog., cod. Par. 1773 ap. Bast. Epist. Crit. 266., Ar- 
sen., Apost., Scholt. ia noiaad n. 1., Albertiusad Uesych. s. Afl^^rj- 
■Q-Qov, Gaisf. i/ci — tTuiqv/.ov dftovCoraTOv, iv m xal rov i)<)((,i(i)(; <faol yt- 
vicOai, Tov O-dvttTOV B: C: Ai^iJrjO-Qioi-q '/a() ovdinort /dXovi; i/(i).rjae , xov 
'()()(lii(i)i; (fOfjrjOfiGi- Odvarov: cod. S Geimani ap. Ba.-^t. Ep. Crit. 1. c: 
a/AOvaa, aTt()7iri' y.al «/torcoTtjjo; Ai-i,f)rjO()to)v ylti/^jiiO^itiovq yd(> ovHinoTe 
/Kf/.oi'; i/n/.fjat , rov '0. (po^hjO^ilat' {^dvarov. 11. y.ai dvtif. 001. B. 77. B. 105. 510: Diog. II, 24. 
Apost.IlI, 11. Arsen.51 ibiq. i\Ia- 
car. : Eustaih. ad Mom. 11. T, 23t>, 
p. 1 182, 30 : Suid. S. «V tnot;, s, W 
difvrj: vid. Zi^nob. II, 32. Pro- 
verbium ex Mom 11. 1. c. or- 
tum : c.vri/.' t/ni-O-^ a/ta, /itvOo; 
ttjV, TfTf/.foTO ()i t()yov : Hymn. iu 
Mercnr. 46: dii,' ino; rt y.ai i(>- 
yov: Herod. III, 135 ibiq. Valck., 
Eur. Phoen. 1184 ibiq. Valck, 
intt. ad Aristaen. Epist. II, 7, 
Boisson. ad Theod. Hyrlac. 
Anecdd. II, 427. ad Nicet. Eu- 
gen. T. II, 8. — E Latinis cf. 
Terent. Andr. II, 3, 7: diciura 
factum , ibiq. Ruhnk. Dict. 

78. B. 106. Diog. 11,25. Plut. 
119. Apost.in,3. Arsen.52:He- 
sychius. 'u^/u/.oin; -/«''(^ct Plut. 
11, 300 A , ubi vid. VVyttenb 

79. B. 107. C. 27. Diog II, 26, 
VII, 14. Apost. III, 1. Arsen. 
52. Utiiur Aristaen. Ep. 1, 27 nbi cf. Boisson., add. Eustath. 
Opusc. 331, 62 Taf. : tJmmroi 
/tiv rd/./.a ovi)k ^i.-t/j/^-O-^uo; oi'TOJ? 
iio) aoqiaq: Cramer. Anecd. III, 
169: Ati,firjO-(>io)v dv iiriV w? aAr/- 
■&io; d/.oyo')Tt()Oi;: Apost. XI, 60. 
Arsen. 332: Afvf}r^O-Qio)v aroTjTo- 
Tf()ot. De Libethriis cf. 

Lex. Schedograph. in Boiss. 
An.-cd. T. IV,' 390. vs. 475: Afi,- 

[ItjO-iiMi,, dv(i(jfq Tt fio)()oi, Noft. 

Criit ad Diogen. 1. c, O. Muel- 
leri Orchom. 3S0. 

80. B.108. Diog. 11,27. Apost. 
111, 5. Arsen. 52 ibiq. Macar. : 
Plut. ap. Boisson, An. 1, 396: 
Suidas. ^ Liban. Ep. 258: 
TTarTa /liv ovv d()iOfifLV toi» 'Anol- 
).o)voq dv luj, rov v.ai Ttjv d/ifiov 
i/ovToq tii; d<)i-0-fi,ov dyttv: alia 
vid. ap. Jacobsium Annolt. ad 
Anth. III, 1, p. 307. 

81. B. 109. Diog. 11,29. Greg. 
Cypr. I, 46. Apost.III, rjO: Eu- 28 ZENOBII T(QV ev£Qy£TOV}uv(ov zal TiaQayo^fJici TTJg %aQitog imXav 
TQ^avofiivcov, 

82 A fif,iEg noT rifisq'. 2,ay.(avr/S] ri naQoiuia. 01 

yaQ TCQsg/jVTiQOi, iv ^iaxeSaiftovi '/^OQiVOVTsg tovto tTiiXtyov, 
Aufiag noT i]fi€g' avTi tov, Jlfieig note rtfiev. 

A fiag aniJTovv, oi d^ am^QVovvTO ay.arpag: 
inl TMV aXXa fiiv dnatTOVfuvcov, a'/J.a Se fiij exeiv ao- 

■VQVfl&VbJV, 

'^Av fii} naQtj XQeag, T(XQiyov GTeQXTtov: 
naQsyyvcc oTt det Toig naQovaiv aQy.eia&au 

'Avdyy.}] ovde &eoi f(ayovTat: 

'Avi)q da cpevycov ov fievei XvQag y.Tvnovi 
inl Tcov Tayeo)g xai 6s.icog ocpeiXovTvov exaoTa nQaTTeiV, 83 

84 

85 
8G 10 3. TCo{>' ^iifi; P F, ttot' 'tj/.ifq Schott. , Gaisf. 5. legeb. ttot'. 

■tj^tili; 7T.] legeb. ttotL 7. /i^ e B inseruit Gaisf. 9. Bt«()i/ov: Diog. 
alii Ta^)/'/f'K Porsonus ap. Gaisf. ad Suid. p. 4325 ra{>'ixfi> rei^oneiidiim 
censet: Athen. IV, 119 C, allatis e Cratino, Aristophane, aliis, 
lormae o rd()i,yoq exemplis, pergit: xat ou TtaQOi^/iilcit, Se y.ara to a^infv 
).iyovai' TdQvyoc ortroq iv&vc, av iifri ro nv(t' 2a7tQ0(; Ta^t- 
y^oc rijv 6 Qiyavov (pi/Xil' Ovx av Tcd&oo raQi^/oq mvthq aitoi.': 
add quae Pierson. ad Moer. p. 369 Lugd., C. F. Hermann ad Lucian. 
q. hist. conscr. op. c. 20 collegerunt. 10. Ante naQfyyva Baddit: 
V7zo0-iri>/.6v. 11. Simonides scripserat: drdyxa <)' ovde ihtol 

fcdxovrai'. 12. Se] Greg. C 6. 13. nQdmi/v om. B. stath. ad Hom. II. a, 267, p. 
982, 45: y.ard yaQ rov y.o^faxov 
[cf. Mein. Men. fr. p. 299, 336, 
8.] naQa riGi^v d,ua ri-ri/.iatai, y.ai 
ri<yv>i/.iv >/ y.dQi,;' fj /.al oiiTwg' a/ti 
•ilf.itjtai, y.al riO-r/iy.i-v ij j/doi,!;' y.ai 
JJlvdaQo; [Isthm. VI, 16J nalaud 
/liv ivdif /a^t;': Schol. Ven. ad 
Hom. 1. c; Suidas. Adhibuit 
etiam Auson Ep. CXI : ut mi- 
sereare , gratia actutiim perit. 

82. Cf. Dios. ir, 30. 

83. B. 110. Diog. I, 72. Greg. 
Cypr. 1,45. Apost. 11,96. Ar- 
gen. 51 ibiq. Macar. : Schol. 
ad Arist. Pac. 28S ibiq. Dind.: 
Suid. s. V. et s. a/nj: Tzetz. 
Chil. VIII, 17. Plutarch. de 
Garrul. c. 20 p. 512. E: rov di 
(jov/.6/uvov i/i/ii).o)(; anoy.Qivasd^aif, 
6il rVjV didvoi^av avaintvai, xai rt/v 
TtQOaiQiauv dy.QipiiK; y.araiiaDiiv rov 
Ttvv&avo/iivov /itj yivtjTai. ru K«ra 
ttjv naQOi/iiav "A /A, a i; xtX. 84. B 111. Diog. I, 5. Greg. 
Cypr. 1,47. Apost. 111,50. Arsen. 
58: Suid. s. dvdy/.ti ^^ s. «»• 
/iTj naQji xrX. Salsameiiia 
ad tenuiorum potissimum homi- 
num victum pertiiiehant ; Arist. 
Vesp. 491. intt. ad Plat. Charm. 
163 B. 

85. B. 112. Greg. Cypr. 1, 53. 
Apost 111, 49. Arsen. 5S: Schol. 
ad Eurip. Orest. 478, ad Plat. 
Legg. VII, 818 B. p. 453 Bekk.: 
Suidas. Versus Piuaco ad- 
scribitur a Diog. Laert. 1, 4, 79; 
eodem Simonides (cf. Schnei- 
dew. Simonid. fr. p. 20) alii usi 
sunt: Plat. Legg. V, 741 A. , in- 
terpp. ad Plat. Protag. 345 D., 
J. C. Wolfius ad Liban. Epist. 
553, 2, 751, 4..- vid. ad Zenob. 

m, 9. 

86. B. 114. Diog. 1. 74. Greg. 
Cypr. l,4f>. Apost. III, 55. Ar- 
sen. 57: Suidaa. CENTURIA I. 29 87 88 89 90 91 92 *y4v8Qi Av8m TtqdyactT^ ovic -tjV, ccX?y «f- 
to$ i^sK&MV inQiaTO '. tTil toov '/xc/.a eavToTg im- 
dTiiOfiiviov' TiaooGOV Kqotaog no?yifiiov Iuvtm imanaaaTO 

KvQOV. 

* Avt\ 7liQX7]g aXOQTtloVl ifU TVOV TO. /JlQM ai' 5 

QOVfievMv avTt /jsXtiovmv. 

'Avso)yuevat Movgmv &vQai: im tmv i| hoi- 
fiov XafcfiavovTMV to. 'xd?MaTa twj^ iv Tiuideia, 

'AvdQog 'AaxMg ?iQaaaovTog i'/nodMV (piXov. 
ifil Twv iv TOig '/.a'/oig fii]d£fiiav evQiaaovTMV (^oi^&siav 10 

CpiVyOVTMV tHoV ffi?.MV. 

^Av&QMTiog avd-QMTiov daifioviov: inl twv 
a7ToogSo'/.i}TMg vno ccv&qmtiov aM^OfuvMV 7} '/,al dca tcvcc 
ivdaifiovovvTMV. 

'Av oivov aiT^ i k6v§v?.ov (xvtm Sidov: 15 3- 6 K^otGoq B. lavttTt TtoXtfcMV BC, alii, unde vulg. IftvroZ 

mutavi. 4. legeb. Kv^wv. 5. «i^. riov fji/.rt.ovoiv B. 8. y.oi,Xi.MjTa 
ev T-Jj TraifVf/» B. 10. tnl ttnv ev xaxoii; na;) fo ()0) /tivotv vno rtov 
Tidkai, (pi).o)v B. 13. vno ri,vo)v B. ?/ adjeci e B. iitd rt4'wv B. 
15. »Suid. xorrfr/oi'e:« Gaisf.: me neqiie metrutn adducit, ut codd. 
et Suidae s. xovdvJ.ov lectionem spernam , neque usus scriptorum, 
plerumque vocis x6vdv/.o<; numerum pluralem praeferentium: xovdv- 
kov ivT(>iiiHv dixit Aelian. V. H. XIII, 28: cf. Plut. Alcib. 7. 87. B. 115. C. 32. Diog. I, 75. 
Greg. Cypr. 1,5». Apost. III, 36. 
Arsen. 56 ibiq. Macar.: Suidas. 

88. B. 116. Diog. 1,76. Greg. 
Cypr. 1)54. Apost. 111,51. Arsen. 
58: Suidas. Lycophr. 476: 
o d' «rrt 7it.no vi; G/.OQniov /.ai./i(T) 
ancicaq. De perca vid. Athen. 
VII, 319 B, 320 E, Gesner. de 
Aquatil. p. 820. 

89. B. 117. Diog. 1,77. Apost. 
111,66. Arsen..58: Suidas. Al- 
ludunt Liban. Ep. 1069. Georg. 
Lapith. 680: /tiyi,arov (fox; yon) ttj 
•*l'vyj)i fj TovTtov (sC. y^a/ifi(iTo)v) int.- 
GTtjni;, Kai n(JOii liv/itjivai; /.oyixovi; 
dvoiyovGi, rtjv O-vfjav : cf. Boisson. 
Anecd. IV, 174. Simile pro- 
verbium est ap. Diogen. III, 23. 

90 B. 119 Diog. 1,79. Greg. 
Cypr 1,61. Apost. III, 18. Arsen. 
55 ibiq. Macarius: Menandri 
Sent. sing. 32 p. 312 Mein.: 
Schol. ad Soph. Elect. 188, ad Eurip. Phoen. 40!», ad Aristid. 
p.37 Frommel., T. III p. 681, 33 
Dind. : Suid. s. «wJ^oi,- yi^jorroi;, 
s. i/.not)(ov, s, uixoyoictj). A^^er- 

sus etiam Sophocli (ribuitur: 
Schol. ad Aristid. 1. c : sententia 
Periandro, aliis : vid. Weltkerus 
ad Theogn.383, Valck. ad Eur. 1. 
c: add. Clem. Alex. Strom. VI, §. 
8, p. 263 Sylb. : nd/.t/v ©fdyrKVo; /liv 
Myovroi;, i' X taTt.v qifvyovrt, (pi- 
koi; xal ni.aT6q ir at!>o<;, Rv()i- 
nithjq (Med . 561) ntnoitjxfv n i v r;ra 
(pfi' yf t. nai; r t c; ixno <V lov (f ilot;: 
Liban. Ep. 730. Ovid. Trist. I, 5, 
29. Boiss. ad Sent. monost. p. 
293 Svllog. Poett. Gr. T. IIL 

91. B. 120. Diog. I, 80. Apost. 
III, 53. Arsen. 57. Schot- 
tus Plin. N. H. 11, 7. Juven. 
V, 132 explicationis causa ad- 
scripsit. 

92. B. 121. Diog. I, 81. Apost. 
III, 46. Arsen. 59: Suid. s. 30 ZENOBII 

Im TMV cr/adci idv ciitowtmv, Suva 8h ^Mfi/javovrcov. 
H Ss laTooia ano tov KvyJuoTiog, naoooov atri/aag oivov 
Tov 'Odvaa^a, twv ocf&aXfiOJV tGTeQi^&r]. 'Oduoata yc(o 
iv TM G!T7]?,ai(o y.aTCiGyojv o Kvy.?MXp y.al Tovg iTaiQOvg 
avTOV aQ'S.afi£vog y.arsa&ieiv, oivov naQ avTOV ?m/9ix)V 5 
kms y.al TavTtjV avrio t?)v /aQiv didcaaiv, varaTov avrov 
xaracfayHv* fu&VG&Hg Sa ^iera to ttuIv xul vtzvmttmv 
naQ iy.sivov i^£TV(f?uoOt]. 

93 yiv 7? /.sovTy fii) £^iy.r,Tai, T})v a?.cojT£X7/v 
fTQogaipov: av it}) cfaviQOjg Suvrj /j?,cxipat, aavovcr/icc 10 
yQlqGai. ' Av //?} y.ara qojuijv t6 7iQoy.fif.i6Vov i^avvoiTo, 
f^ij^avrj y.al Tr/vr] TCSQaiviadco to ?y£i7r,6fiivov. TarTiTav 

7] rraQoifiia lcp cJov aocficc fia?J.ov 1] tjj SvvccfiH 7iQ0g}jy.it 
yQijadai, cog 6 TtoirjTijg (f}]ai, "H 86?,(o, iji ^iijcpi' 
1} aficfadov, ^ii y.QVCfijdov. 15 

94 AvTiTti^.aQyilv. iTTi tojv Tag yaQirag aVTanoSi- 
SoVTcov. yJi^yovTca yao ol ai?.aQyol yiy}]oay.(jTC(g Tovg 
yovitg TQkfHV, y.al ftr) Svvafii^vcov 'iTTTaaOcit,, cfioHV inl 

TCOV OJflOJV. 1, HfiMa /niv ka/t^avovto)V, ayaO^a <% alrovvrm> Scll. : e PB mu- 
tavit Gaisf. 2. Kvyj.umot; , airijaavToq on'Oi' rov 'Odvaaia xal art- 

()7j&ivroi; Toi"? oqi&a/./iovc; B, qui seqiientia om. 9. iii/.vtjrcu 

Schott.: e FP correxit Gaisf. 14. ?; do/.i»] i)e (Vxji Scliott.: 7]<)ie 
Soh» P: correxit Gaisf. pltjqM' P. 1(5. dno<)i.()<>yrfi)v B. 17. B: 
).iytTat> yd/} r()iffi/v rovq Tif/.ajiyov.; yiji>daavrai; rovc yovH^. 

dv olvov , s. Y.6vSv).ov: Schol. ad Hesych. s. dvri.7TfQv).a-/ilv [scr, 

Arist. Pac 123. Alludit Arist. dvri.n;).a()yilv arrtT^xVf n'] , Etytn. 

Pac. 122. M. 114,11. Suid., Zonar. I, 218, 

93. Diog. I, 83. Greg. Cypr. I, Cod. Marc. Harpocr. p.24 Bckk. 

88. Apost. III, 67. Arsen. .58: Verbum ex Aristophanis Pelar- 

Suidas. Usurpavit Lysander: gis emanasse conjecitFritzschius 

cf. Plut. "Vit. Lys. 7. Apophth. Q. Aristoph. 1,94. De re no- 

Lacon. s. Avadvi)<>ov: simile Car- tissimaSchottus citavitArisfoph. 

bonis dictum idem ^''it. Sull. 28 Av. 1353 ibiq. Scholi. , Ari.stot. 

refert. "H (W/.w 7}* liiriqi, exstat Nat. Anim. IX, 14. Aelian. H. 

ap. Hom. Odyss. I, 406.408: al- An. III, 23, Petron. Sat. 55., 

tenim hemistichinm Od. S', 330, Plin. Nat. H. X, 23. Origen. c. 

r, 299: add. ibid. A, 119: xru- Cels. IV, Basil. M. Homij. VIII 

VTfi '}}k fi6).ii> 7] d/iq>ai)i>v oifi yalxij). in Hexaem. , Philon. in Deca- 

Siniiles exstant sententiae ap. logi exposit. : add. Liban. Ep. 

Pind. Isthm. III, 66, Thucyd. 716, Cralet. Epist 21 fin. in 

V, 9, 5, ubi vid. Popponis Cora- Manuscr. de laBiblioth. duRoi 

niontarius. T.XI,2 p. 40 ibiq. Boissonad.:cf. 

'[•4. B. 123. Diog. I, 84. Apost. Jacobs adAclian. l.c. Creuzer. 

111,39. Arsen. 61 ibiq. Macar.: Init. Philos.Plat.II, 110, Walz. CENTURIA I. 31 95 96 97 98 99 AviaiTOig iioaiv c<va/3aiv(ov inl t6 aTtyog. 
inl Ttov aua&(og im Tiva f.Qya y.al nQu^eig urpiy.o^ilvcov, 

'ylvdQog y eQOVTog aaTa(f\g to y.Qaviov: tTii 
Twv ilg fa]Sev yQj]Gif-uvovTO)v ^ miQoaov uTiav t6 acofiu 
Tcov yeQovTOJV aa&iv^g. 5 

'AvdQog yeQOVTOg fit]koT^ ig Tivyijv oQav'. 
ifiL Tcov 7T(Q6g ivca fii] yQijaificov, 

'AvT?^eiV cifirpoT eQaig'. 7ytinei To yeQaiv. 'Enl 
TMV anovdij tl noiovvTO)v, Ofioia rJ/, IlavTa yaXoov 
aete. 10 

'Avefiovg yeoiQyelg: nQ6g Tovg aovovvTag y.al 
fnjdtvog fitTcc^MyyavovTccg. Lnecd?] 6 avef(og navTa fctv 
(pvei y.al av^ti, ovdev6g de Tvy^avei, ij fiov^v ayvi]V 
ccnorpiQtTai, 

'AvtI y.ay.ov y.vv6g vv ccTzaiTeig'. inl twv 15 
y.ala ccvtI tcov y.aywv tcTiaiTOVVTOiv, I. avapalvfw B. 2. CKny.vnv/iirtov B. 3. legeb. y.QdviOV^ 4. 

To ya(j 0(7)11.0, B. 6. k e Suid. Diog. scripsi : legeb. tl^. 9. ftfra 
CTTOfd^jc; B. Ofioia — fffw B Otn. 12. tnn^fiij y.ai B. 13. oi'- 

fifvoi ()k nfralayxdvft tj /(drij? ci/vtjc; B. /tovtjV recepi e B Suida: 

legeb. ,«oroy. 15. iVe BP, codd. Apostolii reposuit Gaisf. : 

legeb. aiJv. 16. y.a/.d B. dnodi-doito^v B: vid. Diogenianus. ad Ars. 1. c, unde vere Ari- 
stotelem dixisse intelliges: TTCQi 
fiiv oiij' rijiv nf).a())'t7iv ort avTi/r^Jb- 
qovTai, (ynv/.flxaif na(ta no/./.olq. 

95. B. 124. Apost. III, 63. Ar- 
sen. 58 : Schol. ad Luciani Pseu- 
dolog. §.4 : Suid. : Bekk. Anecd.I, 
405, 16. Suidas proverbium ex 
Homero derivat: vid.Bernhardius 
ct nott. ad Dio£:en.I,43. Usur- 
pat Lucian. Rhet. praoc. §. 14. 
Pseudolog. I. c. : dyf roivw , — • 
0()a ontiyt; catpi^x; nfiotii.t^dir^i; tovc; 
«xororTw?, («(,• oi'^ /tdrjiv ohtik qtlan- 
fyjy^iiHivMi; ovS' dvinroK; nocl, 
y.ard ri]V na()0i/iiav , Ini rovtii tov 
7.6yov dntjvrtjy.a/ifv , y-r)..'. Demon. 
Yit. §.4: Syrian. ad Hermog. p. 
40 T. IV Walz.: oloi; j})' o Tf dno 
T//? xnmTjc; dvi nroi^c; norji y.ara 
rijv najioujiiav ini to fiij.ua ntjtiiiaac; 
/1?j/Ad(hjc;, 'HyinKDvrt y.aiJlv&iai; y.ai 
^Aqi^aroyHXMV vQ-i.wv d).6yb)v avmo- qcivriaq (iov).dq ri y.cd rd St-y.aartj- 
(jta i/tnfn).yy.6rfc;; Aeneas Soph. 
Epist. XXI p. 428 Cujac: oi /tiv 
no).).oi, To Sij ).fy6/tfvov, avi nr oic; 
Ttoaiv ini^nrjSi^icv rolc; Ifi^ini;, y.c(f)d- 
ntQ o TOr ] D.droivoc; ycO.y.fvc; iy.il- 
i'0^' o qa).ay.Qoc, oc; tri' y.anvov y.ai 
()i'C(>)()('«<; ()k(i)1' inavtartj T-fj SfCnoirr^. 

96. B. 123. Diog. 1,85. Greg. 
C)'pr.I,42. Apost. IIl,4G. Aisen. 
56 ihiq. Macar.; Suidas. Uii- 
tur Lncian. Tyrann. §.5. 

97. Diog. I, 86. Apost. III, 24. 
Arsen. 55: Suidas. 

98. B.r26. Diog.I, 67. Apost. 
111,38. Arsen. 61 ibiq, Ma- 
car. : Suidas. De proverbio: 
ndvra y.r).. vid. infr. V, 62. 

99. B. 127. Diog. 1,88. Greg. 
Cypr. 1,52. Apost.III, 47. Ar- 
sen. 56: Suidas. 

100. B.128. Diog.1,89. Apost. 
III, 63. Arsen. 58: Suidas. 32 ZENOBII 1 ^'Av&Qay.eg o di^actvgog Trbcpijvevi tnt. tiov t(p 
oig r/?^maav Siarpiva&kVTiov. Mc^ivijTai avTilq ylov/.iavog' 
Tb yovv rov ).6yov ixsivo, avdQaxeq r/iittv 6 
"d-riaavQog 7ie(pvy.£. Kal ?id?uv, ^'Av&Qay.aQ ^ov 
rbv ■d'i}aavQbv anicpijvag. 5 

2 ^A^Log rov aavrog: tTil rojv acpodQa ri^iioiv. 

3 A^iog el rijg ev ^AQyei. aaTiidog: eTii riov al- 
Sij^ovcov xal tvyeviov. TlaQoaov ol ev "AQyei avv/jQi- 
GTOV naldeg xai yadaQol xard ri voiUfiov y.al nctXcabv 
yeQag rdg daniSag cpoQovvTeg nounevovaiv. 1( 

4 "Aiiot TQi^og: ini roov evTe7.iov y.al f^7]Sevbg 
d^iiov' naQoaov r] Tdoi^ ovSevbg d^ia. 

5 Anb (jQaSvaxeXMV ovcov 'innog looovaev: 
enl rcov anb evre/MV inl rd fieiuoo fierani]SoovToov, 

6 "An^.fjarog ni&og: inl rcov no?.?,d iadibvriov xcd li 1. Legebatur niifv/.fv: B nvaTiiqr^vfv. 3. iy.fTvo] Zenob. et B 

«xfM'0)'. 4. 7ii({}jve] niqr^vf B, nUfv/.f Zenob. 5. uniqijvao] Le- 

gebatur dniq^jivac. 8. naijoiov xt/.. B habet infidij xal ol iv 1^^- 

}'?«• ifiiivGTOv naJi)f<; y.al y.aO-. ano Tivot; voiilfiov T«>,- «. q. n. 12. naijd- 

cov ztA.J B habet toi~to y«^> y.ai 7} 4>Qi^. 13. Legebatur ^{(jai)rGxi- 

).m>. iivon' innos] 'innvyv ovos B. OQOvGfv B. 14. c<:;rtt ti7)v 

fvxilm' B : deerat rm. Tr/jJoirTwv B. 15. 6 an).. BV. inl — 

fid/.f.ovGi' om. BV. 1. B. 129. Diogen. 1,90. Greg. 
Cypr. I, 64. Apost. III, 22. Ar- 
sen. 57 ibique Macar.: Suidas. 
Lucianus Timone 41. /iifim yovv 
fi7j avf)(ja/.ai; fVQW avf ynoiifvoi;. 
Zeuxide 2, T6 /.ard rijv na^oi,- 
ftiav , avQ-{iay.fq ijiioiv (i;,nlv FritT,- 
schius) 6 S^fiGavjjix; 'ijaav. Her- 
motiino 71. Oid /(? fliiydGo) av- 
■0(jay.d<; /*ot tov x>- iy o" « r (< 6 r 
anoifrivaq. Navigio 26. "Av9^(>a- 
r.i<; Goi 6 ■(}ijaav()6i; irJTav. Phi- 
lopseude 32. T6 rov ).6yov iy.fTvo 
avOQaxii; rjfiTv o {yijGav^jOi; niqitjvac. 
Adde Walzii Rhett. Grr. 1,525. 
Phaedri Fabb. V, 6, 6. 

2. B. 130. C.36. Diogen. 1,91. 
Apost. III, 69. Arsen. 63 ibique 
Macar. : Suidas. Plato So- 
phista p. 216, C. ToT(; /<tr doxovGt 
f)tjihv6i; aiwt, Tor? de ai'tot toi' 
7rai'Tdc. — ■ Td nXfiGrov «j»r6 

Scholl. Aristidis 130. Fromtnel. 3. B. 131. Diog. I, 92. cll. IV, 

84. Apostol.III, 70. Arsen. 63. 
Plut. 44. 'H iv ^A()yfi> dGnlq- 
01 iv Aiiyfii ol Ttjv iv roTt; nai^Giv 
ii>(>ttv y.aO-a(jav y.ai ddlaq^Ooi^ov qv- 
/.di.a)Tf(; dva).a[i6vTfc y()VGtjV danl- 
cVa nQono/infiiovGt , toTto yi^a^ 
S/ovTfq y.ard Tu'« vofiov d()/aToy. 
Vide Zenob. VI,52. Callimachi 
Lavacr. Pall. 35. ibique Eze- 
chieJem. 

4. B. 132. Diog I, 93. Apost. 
111,68. Arsen. 63: Suidas, Bek- 
keri Ann. p. 10, 6. l'litur Ari- 
stoph. Rann. 613. Compara Ho- 
mericum iv y.aQoc aiGTj et iv 
y.a()6i; fioi(>a Coisl. 187. He?ych. 

5. B. 133. Diog. I, 94. Greg. 
Cypr. 1,65. Apost IV, 2. Arsen. 
70: Suidas. 

6. Vat. 111,31. B. 148. Greg. 
Cypr, l,m. Diog I, f).',. VII, 27. 
Apost. IV>2. Arsen. 70: Suidas. CENTURIA IL 33 

yaaTQifia()'/ovvTMV, M^TiVijvexTai ds ccTib tov f.iv&ov tov 
niQl Tag Javatdag, y.al Tov rci^ov eig ov dvifiwcat vSmq 
^aV.ovai. yliyeTaL yag ovTog 6 m&og h "Aidov dvai 
ovdenoTe nh^QOVfUVog* naa'/ovoi Ss tkqI avTov al twv 
aiivijTMV ijjv/al' y.al xoQav da, ag Javatdag leyovoiv, 3 
nXriQOVoai iv xaTiayoaiv ayyeioig vSmq nQog avTov 
(fkQOVGi TtTQi^fievov, JvvaTai de rj naQoifiia xal tn av- 
rov 7<.eyiGdai rov "Aidov, oTi no?J,MV navTOTe Td^vJjaxovTMV 
ovdenoTE nh]QOVTai. 

'II Sh airia, Si' ijv al JavatSeg y.arey.Qidyjaav ttjv 10 
tvfiOJQiav ravTi]V, ovrojg e/ei. Aiyvnrog xai Javaog 
adthpol ovTig Tijg Twv Ms7.ajxn68MV sy.QaTOVv yi]g, yrig 
vvv AiyvnTog y.a7^sLTai. Syovrog 8h Javaov x^vyarsQag 
mvriy/.ovTa , y.al Aiyvnrov vlovg nevTiy/.ovra , Javabg 
rovg nalSag rov AiyvnTOV SsSor/.Mg araaidaavTag neQi 15 
ryg aoyijg , dva7M/96usvog rdg ■&vyaTiQag eig "AQyog 
mfiy.ero, xdy.ti y.aror/.iGiv. "YariQOV Se ol rov Aiyvnrov 
naiSsg nQog Javaov i7^d-6vTeg, rijg rs sydQag navaaa&ai 
naQsy.d7.ovv, xai rdg ■OvyaTSQag nQog yduov Xa^eiv ijiiovv, 
'0 Se fivi]aiy.ax(ov avrov nsQi rijg (fvyrjg, (jii.io7y6ysi rovg 20 
yctfiovg xai Sisy.7.i]Qov rdg y.^Qag. '£lg Se tx7.i]QMOaT0 rovg 
ydfiovg, iaTidoag iyyiiQiSia SiSMOi raig &vyaTQdaiv. Ai 
Se, xoifiMfievovg rovg vvfupiovg dnixTSWav , n7.i]V 'YneQ- 
fivi^aTQag. Alrt] yaQ Avyxia SdoMOi, naQ&evov avri^v 
(pv7>,d^avTa, Aiysrai ovv Sid tovto rdg JavatSag, dvev 25 
'YneQfivipTQag, iv ' AiSov xaraxQi&ijvai, sig reTQ7]fiivov 
ni&ov vSojQ avT7.siv. 

'Anb ^a7.i3tSog: oiov an aQyi^g yQi] dya&ov si' 
vau, 7] TiyviTi]v, i] xoivHjg inc ndvTMV. l.jntfviivf/.xai scripsi: legebatiir fiftijVfAtai: 2. avr/twijai F. 

3- ovto^ D.iyito JB V. 5. xat y.OQai dk l> V ; deerat SL ac; tvvQi, 

/tav. (t<aai J5 V. 6. al hXtjq. vulgo: a'l om. B V. tv yatfay.] tv 

om. li V. 7. qiii^mvaai, tftiiv/nftirov B. y iy Qant ai, d t 1 17> TtiOu» 

Afcvtjt wv' Aiyovtav di. al xd^jai/ ijnfSavai, t ovtiot t^v ac&f^ 
VfZi;, TtaQa tb aTtfSov: B V. 8. UyfjD-ai, v.ai Ini tov yi^ifiov BV. 

15. nfiji trfi aoyjiq,] Ini t. a. F. 21. t/.lTjQwaavto Apollodorus. 

28. Legebaiur }la/.pidoi;. dno dijyjic, P, vulgo dfjyFjq. B sola ha- 
bet ■rjtoi' dn' dQyTn;. 

Vide Intpp. Plat. Gorg. 493, C. Oecon, 6. Narratio ducta ex 

Hemsterhus. in Sclioll. Lucian. Apollodoro II, 1, 4 srjq. 

Diall.Marin.6. Xenoph. Oecon. 7. B. 136. Apost. IV, 11. Ma- 

VII, 40. Aristot. Polit. VI, 3. car. 69. Suidas. 34 ZENOBII 

8 *An,riVT}]G£ xsQavvov /?oA?; tigog VTtkQrarov 
aTi]g'. enl twv naoy^ovTMV «|tof wv edQaoav, 

9 "ATiaVTa Tolg aocpolaiv evy.oXa', liil tmv Sia 
wQOVijaecog aal tmv dvgnoXMV TteQiytvofievMV. 

10 'Attixo g eig Xip,kva'. 7j TtaQOifiia latl enl twj/ 5 
\iv TOig hiieai^ ttjv avdQiiav eTnSeiy.vVfievMV, 01 yccQ 
'AttcxoI vavTai bnoTe xaTanXeocev oiyade, nQO&vfioTeQOV 
i]Xavvov TOig oixeioig enideLXVVfievoc. 

11 'A VT^ ei) e QY e o ii]g ^ A yafiifivova Stjoav 
Ay aioi'. avTij y.ara tmv ayaQiOTOiv KeyeTai. fpccai Se 10 
avTf]V vno Maiacovog tov MeyaQmg nenoLJ^O&ai,. 

12 'AXcovj]TOV dv§Qcxnodov : iaov tm, ^ccQ/jaQOV 
xai evTe?Jg. Eig t^v fieooyeiov yaQ avafiavreg oi e/iino^ 
QOL ey.6f.u^ov alag^ av&^ cav Tovg oixeTag i?,cxfi/jCcvov, 
^Odev y.al 6 y.cofiixog cprjoi' 15 

Qqcc^ evyevr^g el nQog a?^.ag t]yoQaOfievog. 

13 Ai XccQi]Tog vnooyeaeig: enl tmv nQoyeiQMg 
inayye?.XofievMV no?J.a. XciQi]g yccQ eyeveto aTQaryyog 
'A&i]vaiog nQO&VfCMg inayye?.?.6fievog. I. Sic B: vulgo •/.fQvi/nov /9oA;;: Apost. Ars. Ald. y.a/.ov. 2. arfjc; 
scripsi: vulgo ctTtjv, B arav, Apost. et Ars. vTze^raTtjv artjv. 3. 
Tort; 6oq>ovii ovx frxoP.a B. 5. ^ naQoifda — • t^TK^.] B nonnisi 
ini rGiv invdfy/.vv/niviDv. Legebatur inl nTyv Iv TOiq At/^efft t^v 
an^Q. imi). Illa seclusi ut inepte ex origine inculcata. Com- 
para Diogeniannm et rell. 7. ol'/.aSa om. B. 11. ntnoii]Tai> 
i)b vno Miamvoi; rov Mfyagio^c; B : legebatur MioMvoq. 12. laov ro 
fvri/.ii; B. 13. dvafiairovTfi; B. 16. ©^mi scripsi: legebatur 
f)Qai. 7jYOQaG,uiroq] in P suprascriptum ('jjT^atVos. Et sic Dioge- 
nianus et Apostolius. 18. noUa om. B. 19. ^AOjivaim B. 
n^oXUQOiq nok}.a inayyM.ofiivoi; B. 

8. B. 137. Greg. Cypr. I, 72. Conferantur quae disseruimus ad 
Apost, IV, 15. Arsen. 71. et rur- Prooemium Diogeniani. Usur- 
sus 66. "AnijVTrjae xa/ou povXi] pat Libanius Ep. CXCIV. 01 
71^0? vnfQTartjv p).dnrjv (sic). no).Xd Sii Tra^' avrov /()>;crTa na- 

9. B. 138. Greg. Cypr. I, 66. -Oovrfi; dvr" fvf^ysaiaq "Aya- 
Arsen- 66. Macar. Diog. I, 97. fii/tvova qsaaiv. 

Addito post •s . aoifolci/v iarlv ex- 12. B. 144. Diog. 1,100. Apost. 

ibit trimeter iambicus. II, 59. XX, 59. Arsen. 48. 474. 

10. B. 142. Diog. 1,66. Apost. Suidas, Hesj^chius. Vide Mei- 
IV, 72. Arsen. 82 Macar. Pho- nekii Menandrum p. 257. 

lius. Confer ad Diog. IV, 79. 13. B. 145. Diog. II, 1. Apost. 

Dindorf. Arist. Frr. p. 62. XX, 59. Arsen. 474. Macar. 

II. B. 14.3. Diog. 1,99. Apost. Plut. 2, Suidas. Libanius Ep. 
111,21. Suidas. Arsen.59. Macar. CCCLV. MaOrjt-v cf oi>i7, rov CENTURIA II. 35 u 15 16 ^AKitvg fiXr]yslg vovv oYosl: ccvtr] naQccnXi]6iov 
Ti liya Tio 'Fey&ev Si ts vrjTiiog eyvco. 'AXnvg 
yc(Q, cog (faal, Tovg a?u6XOfxhovg iv tm ?uvoj ly&vg f.itT- 
f%S{Qi^£TO, y.al nXriyHg VTib axoQmov , i(fi], II?a]y£ig 
vovv oiao) , '/cal Taig yjQalv ovy.tTL tmv V€od}]Q£VTO)v 5 
iydvojv TiTiTEto. MeuvtjTai avtrjg^ Eocpoy.7S]g. 

"Aiids Tcc Ti7.1r]Vog'. ovTog 6 Ti?li]V tyivtTO 
nv?.t]ti]g y.al fxtXuv dvvnotaxtojv non]t^g. Meiivi^Tat av' 
Tov /JixaiaQXog 6 Mtaai^viog. 

'AnoiXtaag tov oivov inixsag vScoq'. iv Kv- 10 
y.?.oint dQafiaTi TIo?.vcpr]fiog oviojg nQOg 'Odvaascc ?>lysi, 
o&£V tig naQOifiiav mQLsati], 1. TtaQmv B, qui reliqua conlraxit in angustius. 3. w? qcuil 

PH: vulgo qrini 7. Tovq TOJ.?;ro? Piutarchus, qui plane con- 

sentit cum Zenobio, nisi quod vv. itifivrirai> r.rX. ignotat. 9. Ai- 

y.uiaQ/oq Scliottus: libri Jiai)xoq. Schotti emendationem firmat B. CTQaxriyov XdQrjXOi oaa yf «ne vno- 
cytGiK. Ep.MCCCXIIl. Ovv. a^a 
6 XaQTjc; fiovov vtho/vhto fnisova 
{i>v 7Tiid'ifi/v itu).).fv , d).).d y.al xt).. 

Adde Ep.DCXII. Diodorus Sic. • 
XV, 9.5. 

14. B. 147. Diog. II, 31. Greg. 
Cypr. I, 54. Apost. 11, 53. Arsen. 
41. Suidas: Euslath. II. P, 30 
p. 1093, 22: ^f/Oiv Si xf vrjmoq 
iyvo) • Torro Sk naqa MfVf),dov ^rj- 
■&ev yvb)niy.6v tGxv, oinTO/ioJt; (pqa- 
cOev, Mq y.al nQO avrov ro, ov 
y.alov vni(>f}i,ov fv/frdacO-at', tjx; 
av y.ai avro cvvtjO(i)q fv/iVTj/uoviv- 
rov 11 rtj) fvnfiJtyfjdnrti) t^<; dnay- 
yf).ia(;, onola y.al rti ro)v enrd ao- 
tptov dno/tvrf/tovfv/iara. "Oti' dh. ovx 
inat/vtriot; o /i,trd t6 ^f/O-Jjvai rt, voij- 
caq dtjf.oZ y.ai 6 ^Eni^/trjO^fvq y.ai 6 
xtjq naQ0i,/tlaq d).t,fvq. Scholl. 
Plat. 53. R. (378. Bekker.), Ari- 
stid. III, 681, D. (262. Frommel ) 
Ti} d).t,tv(; nX^ytiq vovv Xaxtv 
7iaQ0t,/iia. Usurpant Sophocles 
Amphiarao fr. 118. Dindorf ]Vi- 
cephorus Progymn. in Walz. 
Rhett. Gr. I, 525 In Scholiis 
Aristidis eadem afferuntur verba 
Homerica ^txOiv tii rt vrjnt.oq 
tyvo) , ubi alii libri TTaOiov: 
illud est Homeri II. XVII, 
32. hoc Hesiod. Opp. 216 : de utroque egit Boissonad. Nic. 
Eugen. II, 150 sq. 

15. Zenob. I, 45. B. 75. Diog. 
1,44. Apost.1,34. Arsen. 17. Ma- 
car. Plut.27. — Dicaearchi me- 
moria referenda videbatur Ruhn- 
keuio ad rov ntqi /tovat,y.rjq , v. 
IVaekium in Mus. Rhen. 1833, 
I, 42. Usurpat Liban. Epp. 
DXLVIII,^ Ovde tl rd Ti).).rjvo<i 
atioi, ruc, oloq rt tcrat, nQoq avrov 
ot /itraoTTjCat,. A Tellene islo, in 
quem Leonidae Tareniini exsiat 
Epigramma, RuhnkenioEp. Crit. 
I, p. I18sq. distinguendus videtur 
Ti).).!,'.; av?.>jrij(; xdy.t,aroq , \'1vrt,yf- 
vidac; (5fi xdXlioroc; Pluiarch. Apo- 
phthegm. 193, F. Ad alterum 
spectant quae Zenobius I, 45. 
explicat, Plutarchi xdy.uoroq hoc 
loco respicitur. In Pholii Cod. 
CXC, p. 534,D. TiUuq quidam 
memoratur: ubi licet requiri 
videatur comicus poeta, Geelius 
ait jungi potuisse poetis Comi- 
cisTeliidem seuTellenem, quera 
Zenobius testetur cy.o)/i/tara xo/t- 
•yoTara lecisse. Vide Bibl.Crit. 
Nov. 1828. p. 11. De tonosi vide 
Lobeck. Parall. 192. 

16. Diog. II, 32. Suidas: avrr] 
(Je rj naQOi/iia yiyoviv ex toH ^qi,- 
criov I\.iy.).o)not; , <>)q qitjCi, Xa/Jtai,- 36 ZENOBII 

17 'AX^]d-£OTtQa TMV iTil EayQCi'. tavri^g piif^ivi]tm 

MhavdQog xal ^LMrpQOOv xal ^.JXe'S.iq. yliyovoi ds otl oi 
Ao'tiQo\ oi "ETTi^frfVQiov TzoXffiov eaxov TiQog KQOTWviaTag 
xal enefAXjiav eig Aay.cSaiuova avfifLctyiag 8to(xevoi' oi d'k 
cmexQivavTO avTOig, OTt Svvaftiv fiiv ov dojoovat, tovg 5 
Si Jcogy.ovQOvg avTotg minifiWovaiV. AvaoTQeyjavTeg d^ ^ 
oi Aoy.Qol (iayi^g yevofievijg ivixyaav Tovg KQOTOiviccTag, f 
TMV JwgxovQCov GvXla^OLievcov' tjjv 8e vix^jv tx tov av- 
TOfiaTOV LpijfLf] Tig ijveyy.ev iig T}}v Aay.edaif.iova, fHjSe- 
vog aLfiyfikvov ccyyeif.ov. Mera di tavTcc ikOovreg Tiveg 10 
am]yyei^av Ty avTy rjfieQct yeyevi^adai ti]V f^axijv xal T7jv 
vixi]V. ^EneiSi] oiv Ta naQcc Ttjg cfji]fiT]g ayyeX&ivTa 
vnijQxov ah]Oi], i] naQOLfiia eiQijraL eni tojv navv ah]- 
z}-oov. HayQa S' eaTi Tonog, iv 10 Tr]V ficc^ijv evixt]aav 
oi AoxQoi. 15 

18 yEi^ ^xvQia: XQvamnog cfi]a\v enl ToJv Tccg eveQ- 
yBaiag avaTQenoVTiov TeTay&at Ti]v nccQOifiiaV enuSi] noX- 
?MXig Tcc ayyelu avaTQenei 1] al'^. yJ?J.oi Se cfaalv enl 
Tiov dvtjaicfOQcov XeyeaOai, S^a t6 nolv ya7^a cfeoeLV Tctg 
SxvQiag aiyag. Mifivt^Tca HivSaQog xai 'AXy.atog. 20 

19 AvT ofiaTOi S' ayaO^ol ayaO-oiv ini SaiTag 2. xat 2w(pQiiM> om. B V Suidas, Apostolius, Arseniu?. 3. 

t-/ov B. TT^Jo? Aa/.. B, qui cnm V ultima contractiora habet. 

20 ftifivrjtai, II. /.al 'A. om. B. 21. tfiToti B et Diogenianus I, 60. 

Keliqui scriptores "iaai^, ut ipse Zenobius II, 46. 

}.t(i)v iv Tw nfQi- SarvQO)v: vid. illa quae apnd Sar/ratn, cll. II, 

Friebel. Graec. Salyrogr. fr. p. 5. Strabon. VI, 375. luslin.XX, 

65. Apost. IV, 7. Arsen. 71. — 2. Plutarch. Paull. Aem. 268, C. 

Usurpat Ulpianus Athenaei VIII, Aelian. Hist. Animm. XI, 10. 

362, A. Uicebatnr idem proverbium f/rt 

17. B. 148. Apost. II, 42. Ar- ti-w dhjOwv, 01) ni^attvonivwv i)i, 

f3Pn. 38: Scholiasta Clem. Alex. Suidas, Apost. , Arsen., Eu- 

IV, 106. Klotz: Suidas. — Me- stath. II. p. 278, 5. 

nandri locum in^dvaTiOfftivti vide 18. B. 149. Diog. 11,33. Apost. 

p.l7 Mcinek. Ad tempus proe- 1,83. Arsen. 27. Macarius, Sui- 

iii nobilissimi definiendum fa- das, Pindari fr. 73. Boeckh. 

cit aliquid memoria Sophroiiis, Alcaei fr. 113 Matth. Vide Ath. 

quam nollem npglexig«et Nie- XII, 540, D. Eberti Sicul. 197. 

buhrius Hist. Rom. III, 602. Panofk. Res Samior. p. 35. 

Confer Heynii OpuscII, 164sqq. 19. B. 150. Dio-. I, 6». Apost. 

Usurpat Cicero N. D. 111, 5. 11,25. Arsen.34. Macarius: En- 

I)e Sagra Graecorum esse viil- tiath. ad Hom. 11, JS", 376 p. 1148, 

gare proverbium, gni quae af- 30: avTOfiaroc /.9? Mtvi/.aoc ... 

firmant certiora esse dicunt quam tv&a y^idifovai- >n nalaioi, on ro CEJNTURIA II. 37 1'svTaH ovTiog IJQtr/,XeiTOg i/Q7jaaT0 Ty ^aQotfilcc, fog 
'HQax?,wvg enupoiTiiaavTog im tijv oiy.iav Kyvxog tov 
TQayiviov , y.al ovToog iiTtovTog. EvTiohg Sl iv Xovo<^i 
yivst iTiQwg (rt^alv iyjiv ti)v 7TaQ0i{.dav' 

AvTO^iUTOi, ^ ayadol §et?.wv iTcl daiTag laatv. 5 
Kal 6 n?'.aTtov iv tio Uvfinoaioi ovTcog ami] iyQijaaTO. 

AXoJV di (fOQTog sv&iv ijX&ev £v&' e^tji 2. 7G](/xo? Scholl. Platonis: vulgo Ktjxovc. 3. XqikSw yivt» 

eadem: vulgo XQvooytvfi,. 6- «/'t^ scripsi: legebatur avrio. 7. 
C: tni Tb)v y.aO-' eavTOvt; XQO)fiivotv rotq ovGiv (xai /irjdivi> fiiraMovro)^ 
addlt Suidas, qui sqq. ignorat: cf. eundem s. "AXaq ayoiv xaO^tv- Toi^ovrov avrofiarov ov 7tavTo)v tyv 
tv GVjunooioi^t;, d?./.d /u6vo)v riiiv, ox; 
avToi i/.rlOivrai' , ol/.iio)v xai yvtj- 
■•tSMraro)v rj (fvatit fj &iaio' il de rt? 
/nj Toi^ovroi; TtaQiiyqiipQtjae ro) av/i- 
noai(i), d'ifpdk?.iro, /.aOd dtjf.ofAXi- 
lic; iv Tw, dvO-QO)no<; livai /loii 
doy.ioi; Kv Q^jvatoq' xdxit yaQ 
rvq av ini Stlnvov tva xaXri, 
naQfuaiiV oy.r o)xa iSf y.' dXXou, 
y.ai (^£/f' aQ /lar a, xal ^vvo)Qi- 
dfq ■n'' Toi^TO»-? de dfZ ae rd- 
niiTTiSfii' i/i pa).flv. o)q tjv XQa- 
narov /v^iSi y.aXiaav/itjS^ tva 
(emendiitiores versus ap. Athen. 
XII init. leguntur). xai rovro /ih 
ovTo) i/';/Ttov oiq /vSaTov i/.iivo Se 
ro nQoirov xai inaiVclraii y.ai naQ- 
oii/iiav novfZ rijv , dx?.7jTi xr).. 
(infr. 46) /.ai ro , dyaOovg nQOq 
dyaOovq dvSQaq ear iiaao /i i- 
voq rjy.ov, /t7/ T*va rl/iov flq- 
IV fyxotv , fimtv xar' 'AQ/i^.o- 
^ov (fr. 61. Schneidew.) , d}.).d 
StilovoTb dav/i(io).()v Sftnvov fVQo')v. 
Confer Zenob. II, 46. annott. 
ad V, 21. Alludunt Craiinus 
Pylaeae fr. V,Runk. Plato Sym- 
posio 174, B. "Enov roivvv, tqit{, 
'iva y.ai Tijv naQot/iiav SiacpOfiQO)- 
/jnv /tfrafialovTfq, Ojq ctQa xai dya- 
■Swv i/ci Satraq laai/v avro/iaxov 
dyaOoi. "()/iijQoq /nv yaQ xvrSvvfi''fi> 
oii /lovov SoaqiOftQaii , d).).a xai 
viJQiaaii flq ravTijV rijv naQOt/iiav. 
Iliad. II, 408. Avro/iaToq Si o* 
■>//.i>f [loljv dyaOoq Mfvi/.aoc;. Quem 
Platonis locum secus quam de- 
bfbat interpretaiur Schleierma- 
cherus: rectius reliqui interpre- tes. Vide SchoII. Plat. p.43.R. 
373. B. Lucian. Sympos. 12. Ni- 
cet. Eugen. Ill, 259. Liban. Ep. 
84. Verum Ileracliti nomen 
corrnptum esse opinor: vide mea 
apud Bergk. Commentt. deRell. 
Comoediae Att. 440. Certissi-. 
roa emendatione reduco Hesi- 
odum, qui Ilerculem in Ktjv/.oq 
yd/im ista loqucntem fecerit: 
quae quidem ex carmine isto 
epico in eadem re eximie ser- 
vata sunt a Bacchylide lyrico 
poeta , cujus haec exstat me- 
moria Athen V, 178, B. Bax-/v- 
).iSijq ntQi 'HQax).iovq ).iyo)v oiq 
il).Oiv ini rov rov Kijvxoq otxcii' 
^^Oiv- (fr. XXXII. JVeue.) "Eara 
S' ini ).divov ovSov, roi S Is 
■Q-oivaq evTKOV, ii)Si r eifcn' 
uiiir 6 /larov S' dyaQ-oiv Satraq 
fvox&ovq iniQxovrai/ Sixauoii 
(pHirfq. Ai Se naQOi/iiaii r) /liv 
qjjaw A V TO /( ar oii S' dyaOol 
dya&())v ini Satraq taai,v' rj 
Si' Avro/iaroi dya 0' oi S f t- 
).o)v ini Satraq laaiiv. Hoc 
Socrates Platonicus invertit per 
jocum : ad Agathonis enim ap- 
pellationem alludit- Quod au- 
tem idem Homerum abusum ait 
proverbio, ludit: proverbii po- 
etae lliadis non venit in raeu- 
tem. Credunt taraen Interpre- 
tes Platonici. — E'vno).i,c] fr. 
276 Runkel. 

20. B. 157. Diog.11,34. Greg. 
Cypr. I, 84. Apost- II, 40. Ar- 
sen. 37. Suidas. Videgad Ze- 
nob. I, 23. 38 ZENOBII 

iTHid}) Tig, (t)Q rfccolv, e^moQog stiXu rrjv vavv ccXmv nXi]Q(t)-' 
aag' cmo7.adev8i]aavrMV Si rwv vavvMV t7ieigi'Ai)ovaa -ri 
■&alaaaa rovg rs alag t<,err/§e y.al n]v vavv y.areTiovriOtV, 

21 AveTiaQiaaav'. eTil rcDV ^erayivoiayovroiv y.al 
fieraTQeTiouevcov el'Q^rca ?; TraQoifiia. EneLdi] ol UaQioi 5 
irco?>,ef.itvfievoi vTib 'u4&i]vaicov y.al avo^ag nctQ' avrwv ai- 
ri]aavreg y.al rvyovreg enl VTioayJaeb rov nuQaSwaeiv ri]V 
noliv , eira nQogdoy.fjoavreg avfifiayjav i]i,tiv no&kv, elv-' 
aav ra ofioloyovfieva. 

22 'Avd- EQfiiovog'. eiQi]rai ?; naQOifxia enl rwv 10 
a(oL,ovro)V rovg iy.irag' eneiSi] ev 'EQfiiovr] rrjg HeXonov- 
vraov ieQov t]V KoQi]g yal j7]fii]rQog, aocpaltiav naQkyov 
rotg y.ararpevyovoiv. Mefivi]rai ravnjg ' AQiarocpavi]g tv 
Ba^vXcoviOig, 

23 ' AvEQivaarog ei: rarrerai r] naQOifiia naQ* 'Eq- i5 
fiinno) ev ^rQanojraig. fDaal d's on eQiVEOV rr]g oAw- 
■dr^cpoQov ev rw xaQnco (pvtTca x)-7]Qia, a nQogayoQevov- 

Oi iprjvag. Tovtojv ol yeojQyol Xa^Sovreg acpctnrovoi rcov 
y.XaSo)v Tcdg avy.alg, ono)g avrcov 6 y.aQnbg fn) cinoQoh]. 
'Evdvofitvov yaQ eig rovg (pi'}h]y.ag rb ■di]QidiOV areQtot 20 Sfi^q)' ^ Inl roiv e7tavaarQf(fo/iEV0)v tvO-tv tlip-rjGav ro yaq TTaXaiov ayoi- 
vo<; avvTfkovfiivov yvfivi/.ov tv ri^av roTZoiq rijq L^TTtjc^i,- a/.t(; tnaO/.ov idl- 
SovTO' eni rov<; enu/oyfjlovt; ds roiiro jliovov avviflai^viv dyom^Ofiivovt;. ol 
ya^ tivoi' anii(iyovro , o)qav /(TjSivoq roiv £|o) niri/ovro!; rTiq dyo)viaq, nd~ 
Xw i? Tov avrov ronov dnoyo^oH. ContracJius B, qui -i^aiytviitjadvroiv, 
ilqfk&ovaa, tr^j^f. tv&iv B et alii: vulgo oO-tv. 6. Vulgo vno 

6fj[>aio)v: ex Diogeniano et aliis correxit Gaisfordius. 7. na- 

(}a(io')afw scripsi: legebatur n()0(So')acw. Iliud recte Diogenianus 
aliique. 18. C: inl rCiv 6/ioio)c; tf^jw a o)i^o/civo)v 'Eg/inov 

ydi) iv ntlonovvtjao) y.rX. ut Suidas, quera ex C einendabis: 
liabet enim: inl rCiv v/ioio)!; <%ar;(i)'.^6vro)v. Vulgo 'E()/do)voq , C 'EQ/ii- 
o)oc: scripsi 'EQ/u6voq ex praecepto Choerobosci Bekkeri Ann. 
1207. et Steph. Byz. s. v., cfr. Lobeck. Parall. 146. 11. ly.iraq 

Schotlus : libri oiy.irni;. 15. Legebatur dvf()ivfo<; ti: mutavi cum 

Hesyphio, Suid. : Etj^^m. M, 108, 10. 'Av)]^ivaaroi; 6 /irj xQardiv d 
tjffi', dXX' dnopd}.).o)v. 20. Quod vulgo legebatur iviivo/itvov yaQ 

fk roiiq aq)-^vaq Schaeferus Greg. Cor. 508 ■^i^vaq reponebat, Val- 
ckenarius ii<; rovq 6lvv&ox% 6 ^pijv: ego <p^l^xaq petii ex Et. M. 

21» Diog. IT, 35. Apost. III, 62. FritzschiidisputationeminCom- 

Arsen. 57. Macar. Steph. Byz. mentat. de Arist. Babyi. p. 50. — 

s.//a^;o<;,Suidas. Eustatii.Dionys. De asylo cf. Phot. 16, 3. Usur- 

Perieg. 525. — Vid. Marx. ad pat Libanius Epp.35 et 613. 

Ephor. p. 212. 23. Hesych. s. «rvy^i/i-affTOi-, Sui- 

22. Coisl. 33. VideAristoph. das, Etym. M. 103,10. Et. Gu- 

Babylon. fr. XXI. Dindorf. et dian. 57, 35. Zonur. 172, CENTURIA II. 39 

TovTOi^ zai mnaiv£i^ JionsQ inl twv aTisQ av la^ia&i, 
^i] diaxQUTOVVTWv eiQjJG&ac ti]v TiaQoifiluv. 

24 '^ (filoyQ7]fiaTia ^TiccQTav dXoi, a?^?uO d^ 
ovSiv: avT7] AeAfxrat inl twv fS, anavTog xtQdaivHV 
nQoaiQOVfxivcov. MeTiViivexTat di ano /Qi]af.iov dodhToq 5 
y/axedaijiovioig, iv 10 eyQiios tots o x)iog ano^^tiadai Tovg 
AaxeSaifioviovg , oTav aQyvQiov '/.al XQvaiov Tifirjaaiai, 
MifiV7]Tai Tov yQiiOfiov ' ylQiaTOTsltig iv Ty jlaxidaifjLO' 
vio)V noXirtin. 

25 ^A&7}vaTovai?^ovQOV'. inl twv y.ay.wg ovyxQi- 10 
vovTcov Ta XQsiTTOva Toig 7]TToab Sia efuxQav ofioioTijTa 

Tj naQOLfiia uQ7]Tai' wg tX Ttg dia y?.avxoTf]Tcc rbv aX- 
lovQOV ry 'A&rjvu avyxQivoi. 

26 ^ Arr ixol ra 'EXtvaivia: iX?^Einii ro xa& iav- 
rovS' yieyti de z/ovQig on orav xax^ iavrovg av?,?,e- 15 
yivreg nveg nQarrcoai ri, imXeyovaiV iavrotgy AttixoI 
ra 'EXtvaivia. 

27 Avrio fieXtjTeov, a?>,l' inl rbv oixov: fiefivi]- 
rai avT7]g \AQiOTO(fdvr]g iv l^ecoQyotg, xal Hkarcav o xco- 3. eV.oi. constanter Paroemiographi. Recte Plutarchus aliiqtte 
ohZ: vid. Bernhardy ad Suidam. 6. aTToXilaOau scripsi : le- 

gebatur ano/.iaO^xi. 8. tci/ivtjrat, — noknHa om. B. 10. ViflT^m B. 
13. cfcyjt^jMwGaisfordius: legebatur cvYXi>irii.: Diogenianus &'i7//9a/Aot: 
ov^(pa).lii' Plutarchus: na()a^Jd).oi> B, qui ra xq. rot<; ijtr. omissis 
/iix(>dv scribit. 14. r.aO'^ iavrwv B. Idem ).iytrai' de inl rmv /.aQ^ 

iav . . . T(. n()arr6vro)v. 15. "aO-" savrovi; Gaisf. ex Aldo et Dioge- 
niano. Sic et Plutarchus. Vuigo /.aO-' iavrov. 18. Dindortlus 

ad Arist. fr. c. 1. »in cei'Tw ixf).7jriov , quae ego non intelligo, alii 
viderint, an avrofio).?jriov lateat, quod in fine trimetri opinor 
coliocatum fuisse. Litterarum niagnam similitudinem habet Mf- 
li/ri(i)v olxoi;, ab Hesychio et Photio memoratus; Mi).vrio)v oi/.oq: 
iv r(T) (r(')V Mi).(,rio)v addit Ilesychius) dtjfKo nan/.uyi&Tj'; 7jV oiAoq, a's 
ov ol r()ayoH)ol qiotrmnc, iiti).iTo)v. Ei tamen hic non videiur locus 
esse.« In his ego tenebris caecutio: lentabam aLi).i»d(7) /niXirijriov, 
aiia: frustra omnia. 

24. B. 152. Diogen 11,36. Plut. 45. Apost. T, 73. Arsen. 24. Ma- 
43. Apost. V, 11. Arsen. S7. INIa- carius: ).iinn' to naqa[}d).Xn, nc. 
carius: Pluiarch. Lacon. Insiit. Suidas. 

p. 239, E Diodori Excc. Vat. p. 26. B. 154. Diog. I, 51. II, 38. 

3. Dind. Scholl. Arist. Pac.()23. Plut. 50. Apost. IV, 74: ini r(7.v 

Suid. s. ()Mt<)ojj'o|*rot. Ciceronis t« dn6()i)7ira nvov/iiro)v ot, yag 

Off. II, 22, 7. Rcm tangit Plu- lirTt.xoi iv 'E).ivatvo intri).ovv rd 

tarchus Agide 9. Alludit Eu- t//? //jJ/a/T^JO^- /ivar7'j()ta. Arsen.82. 

rip. Androm. 451. Macarius. 

25. B. 153. Diog. II, 37. Plut. 27. Aristoph. Tiw^ywv fr. XV. 40 ZENOBll 

fiiy.og. Hv dk ovvog 6 oixog f^iyccg eig v7iodo)^i]V fzi- 

GOoVfUVCOV. 

28 'ATTixog naQO i'/,og'. JovQtg [^xall^ Tieol avrijg 
Xtyei, OTi eniLSi] " ./l&ipaioi Tovg TiSQior/CovvTag avToTg 
y.ai yHTVLMVTag e^e(3alov, ?} Tiaooifiia ixQaTijaE. KqutS' 5 
()og de ano Tcov iig Zauov 7i£fA(p&evT(av ' A&ipi^&ev inoi- 
y.oov T))v TiaQOifiiav iioriO&ai. ' ATTizol yaq fiiTaTtifc- 
rp&ivTig iig ^afiov y.uy.il xaTOiy.r]oavTig Tovg iy^^coQiovg 
i^iiaoav. 

29 AvTOt yiXoiVag ea&id-^ o'imQ i'iXiT£' aluTg 10 
noTi yi).covag avaonaaavTeg Sia twv dty.Tvcov, Siivnfiov 
roTg mxQiovaiv. 0'i dk fii) /3ov?,6fiivoi Xafi^avav iinov 
ToTg aliivaiv, Avtoi ye^.ccvag ia&iiTs, o^Tttsq «t- 
).6T£. "OOiV iig naQOtfiiav 6 Xoyog mQtioTi], 

30 'AanivSiog y.iO- aQtOTrig: Z/jvcov 6 Mvvdiog inl 15 
Twv rfi7yOy^Qr}fiaTcov cfi^al TiTccyOat ti]v naQOtuiav , Xiyiiov' 
yKaO-dniQ o'i AanevStoi tcjjv XiO-aQtaTciov ovSi- 
fiiav (fOQav e^to (peQOvai, nccoag Sk iv tm OQyd- 
V(o, ovTOjg yal 6 (piXoyQijfiaTog ovStv tcov niXag 
'ivsxa oiyovofisT, 'iXy.ii St i(f/ iavTov ndvTcc.o^ 20 I 3. Seclusi xat. Alias ttiijI ravT?j^ scribendum. 6. Libri inoln, 
inoi/.div Plutarchus: correxit Valckeiiarius. 12. naqovow PHF 
Hesychius. 13. iaOi{F scripsi: lei^ebatur effd^ur*. 18. <^o^«v 
om. Aldus. tVroc; 6()ydvo}v Plutarchus. Recte. 

28. Plut.59. Macar. p.83. Af- utitur et Jtoc est foris canere: 
fert Aristoteles Rhet. 11, 21, 12. sinistrae digitis chordas car- 
De colonis illis Samiis vide punt et hoc est intus canere. 
Wesselingium a4 Diod. Sic. Difficile autem quod Aspcndius 
XVIII, 8. Panofk. R. Sam. 97. citharista faciebat, ut non utc- 

29. Diog. I, 36. Apost. V, 1. retur cantu utraque tnanu, sed 
Arsen. 85. Hesjchius. oninia i. e. universam cuntioncm 

30. Plut. 120. Cicero 11. Vcrr. intris et sinistra tantwn mana 
J, 20, 53. Atque etiam ilium coniplecteretur. Unde omnes quot- 
Aspendium cithnristam , de quo quot fures erant a Graccis Aspen- 
sacpe audistis id quod est Grae- dii citharistae in f-roverbio di* 
cis hominibiis in proverbio, quem cebantur , qitod ut ille carminis, 
omnia intus canere dicebant , su- ita isti furtorum occultatorcs 
stulit et in intimis suis aedibus eraut, Valet hoc proverhium ct 
posuit: ut etiam illum ipsnm in eos, qui multum intestinis 
artificio suo superasse videaiur. snis commodis consultnit pructer 
Ai^conius sive quis alius haec honcstatem. Cicero Eeg. Agr. 
commentatur: Quum canunt ci- 11,26, 68. Afqne hoc curmen 
iharistne utriusquc manus fitn- hic tribunus plehis non coljis, 
guntur offlcio. Dextra plectro sed sibi inlus canit. CENTURIA II. 41 

31 AvTM y.avM'. airi] TaTTirai xara tcov (xqS}]V 
oTiovv kvf.taivouiv(ov, ^Di^al yaQ 6 /JlSvf^wg ori to. 
StiTiva 6711 xavMV txofii^BTO» Ka&aTteQ iv FqvxjjI Xiytv 
xal IDmtoov' 

'Avi]Q7iazua ana^anavr' avTco xaV(o, 5 

32 'ylcf V a nv Q'. enl tojv t6 rtlog o^ii ?.afA^avovT(ov 
1] Ttaooifiia, naQoaov xal t?;v acpvav TayiaTa (.xptadac 
GVfi/3aiv6L fiovov idovaav to nvQ. 

33 A(p 'inncov in ovovg: ti}V naQOifiiav TavTi]V 
tQOVuev inl tmv ano tcov asfLVOJV inl tcc aatftva ijxovtcov' 10 
oiov ano yQafifcaTty.cov inl nQayfxarua , i} eig ci?J.o ti 

TbJV CCTlflOTCiTOOV. 

34 ArQsoogofifiara'. oiovtl aTQ6nTa xcd Gy.h"tQc<. 
EiQi^Tat ano Tijg 'ATQtojg naQavofiiag , og vnovoijaag iz 
8ia(jo)Sig Tov adslcfov QviaTip fior/eveiv 'Aeoonr/V ti/v 15 
yvvaly.a avTOv , Tct rixva tov QvcGtov avyy.oxpag xal 
kfnjaag, deinvovvTi naQiOiy/.s t(o nccTQc, ai'ai)-}]aiv naQcc- 
G^MV TTjg GVfiCfOQag ix tov TsXevTaiu ra axQU naQccdeivai, 

35 "A cpoivo g 'InnaQ%io)v: xutcc Tovg nQonccTOQag 
rjfiMV Svo xi&aQ(aSol Si(xa7]fioc iyivovTo, 'InnaQyio)v xal 20 
'Fovcptvog. Kccl Sj) aycovog ivGTccvTog niVTa6Tr}Qcy.Qv ccyo- 3. I»' Kq\n\ilot.!; Uyitav TIX. vulgo: Iv KQjKiiloiq FabricinS, iv Kqv- 
1/wot? Valckenarius, Iv /"^mft /JyH xal 11'/.. Meinekius Q. S. II, 15. 
Simpiiciter ID.dxMv B. 5. avai an. B. av}iQndY.a&' Meine- 

kius. Et sic B: vulgo dvti()nav.uc,. 6. dtfva scripsi: legebatur 

df/)i'a?. TtAo? omisso ro B Diog. Plut. Scholl. Ar. Eqq. 642 alii- 
que. 10. T(i5v Cf/xvMv PH: vulgo affivwv. 14. naQavofiiai: PB: 

TtaQavofb supra scripto ot^ H: vulgo naQavOftJli;. ix dvapoltji; B. 

16. y.cd eii'i^Gac; om. B. 18. X li.fXtraZa Tci «z()a naQaOfit;, 

wffT? aXa&Tjat^v ai'X<o <yovvat, rov fiiiaovq B. 21- nfVTafTfQi/.ou 

P H F. Aut ivatdvToq aut dyofdvov supervacaneum videtur Gaisfor- 
dio: neutrum vero. 

31. B. 155. Diog. 11, 39. IV, impdD.ovrf; xfhvovat/v inl f>fQfiov 
68. Apost.lVj97. IX, 21. Arsen. rijyavov ai^ovrjav d<i<at,Qflv d/ia d' 
85. 242. ijnTut; y.al ai'lii , xaOdniQ rov).ai,ov 

32. B. 156. 510. C. 265. Plut. fvO-vc,- Sm Xiyfrat, tHi nvq cti/i»»/. 
128. Diog. 11,41. Arsen.88. Ma- Vid. ad Zenob. I, 77. Coisl. 
car. p. 305. Apud Scholi. Arist. Wt nvQ W d(in''7j. 

Eqq. 642. Bekker. Ann. p. 472, 33. Diog. 1 , 96. Apost. V, 9. 

26. Saiilam liqiiia iq nvQ. Vide Arsen. 86. Vide II, 5. 

ad Zenob. IV,25. Intpp. Ilesych. 34. B. 154. Diog. 11,42. Apost. 

idf niiQ d<pi't]. Clearchus u' Tors- IV, 67. Ar.«en. 81. Macarius: 

ntQi naQot,iit.u>v Alli. VII , 2S5, C inl rtiiv dvat,diJ>v /.al ddt^/.undtotv: 

Ji,d ro fii,/.Q0v dfioOai, nvQoq iv Suidas. 

Toti- rt]Ydvot,q ol nfQt \-lQxirjr Qarov 35. Suidas \.'JnnaQxlii)v a<f<»voi;. 86 37 38 39 40 42 ZENOBU 

fiivov iv 'HXiovttoXh Tiarcc ro e&og, ht7iaQyi(ov ayavvig 
eorr] raQaylfi rri tisqI rb -dearQOV. 

^AQzr V naQOvat]gy ix'^'^ f^V ^^tsL: in$ 
rojv S£L?MV xvvrjyiav iLQj^rav ->) naQOL^la, Mefivi]rat Sk 
avrrjg Bax)(v)dSi}g iv Uaiaoiv, 5 

"AiSsig MQTisQ elg JtjXqv 7tXeo>v: inl rov 
o.rpQOvrlorov y.al (pi?.t]Sovovvrog, EvyeQijg yaQ 6 JiQQg 
rr]V /Irjlov n?Mvg, xal ol ixeLoe xaraiQovreg acfQovriorcog 
n^ykovreg i]Sov. 

'Aerov yjJQag, -xoQvdov veo77]g: nuQooov 10 
xal yi^QaoxMV aerog auelvcov iorl navrbg veaL.ovrog oqvl- 
t9-oj. AiyeraL Sl rbv §iov aerbg naraorQecfeodaL, rrjg 
xafinrjg rov uV(o yei?Mvg nQog rb '/.(xroj ovyxaf.iip(xoi]g. 

'Aqci^lo g avXi]ri]g: rpaal rovg " AQa^iovg iv 
ratg vvzreQLVatg cpvXaxatg xe^oija&aL av?M inifii]xeL* rov jg 
Ss avXbv rovrov SLaSeyeodaL a?JMV an aX?,ov, xal av- 
Xetv nvQ avaxaiovrag ayQLg av yevi]raL r^fieQa. 

"AXig SQVog: inl rcov ix cpav?^oriQag SLcdrtjg 
iQyofievLov inl ^eXriovci etQi^raL 7] naQOifiia. EneiSi) ro 3. Tce XyvTj tfjretq (sic et Diog. Plut. Suidas: ix^tj ci/Tft? Apost.)* 
ini roiv StjlMV r/ TtaQOo/iila ' HQrjrati Si ano roiv y.vvrjyiiiv 15 otnissis re- 
liquis. 6. tTti roiv aifQovriorMv omissis reliquis B. Jl. afjtfl- 

vov (sic) iari Tiavroq viai^. o()v. B, ex quo 7iavr6<; interposui vulgo 
desideratum. 13. «i? rb ■xdrn) '/Qovm avyxa^^O-fictji; B; ovyy.a!ni'darjc; 

etiam Apostolius. 18. dq dfuivova ntrarf Q-ivxMV B: ini (U).riova 

Ti&ivrMv A. 19. Pergit B: naqoaov ol naka^oi Inav aavro 

(ia/.avfjqayiac; iv()i&ivro)v airov y.ai olVoWj Toii fiev vnb T'^? 
^f r, ^vijr oaq, rov de oivov vnb /i vovvaov. 

30. Vid. Diog. II, 70. Bacchy- P.t.«w dnoO-vtjaxovai^v. Cfr. Demetr. 

lidis fr. XIV. JVeue. Compa- Eloc. 107. Aquilae senectus Te- 

rant Plutarclium LucuUoS. Ov» reiit. Heaut. 111, 2, 10. 

tq^rj Sn^Xoriiiot; ilvai Tf;")c y.vrtjycov, 39- B. 59 consentit cum Zenob. 

ciarf rd Stj^ia nai)i).f)-d)v ini y.i- II, 5S. Confer Diogl, 28- Coisl. 

ror? avriHv toi'? q>o)).iov!; [iaiVitiM'. 40. Greg. Cypr. I, 32. Apost. IV, 

Aristaenet. Epp. II, 12. ibique 22. Arsen. 72. Steph. Byz. v. 

Intpp. ^Ai>apia, Eustath. Dion. Pericg. 

37. B. 34. Diog. I, 22. Apost, 939: Suidas. Usurpat Liba- 
1,45. Arsen. 19. Suidas. " Vido niusIV, 143. Rsk. "AiidjUoi; av- 
Nitzsch. IVlelett. I, p. 137. ).rjrrj<; rj ywrj, /idX/.ov di y.ai nag- 

38. B. 36. Diog. 1, 56. Grcg. iXrj).v&i, ri^vyovoi; ).a).iarii)a y.rl. 
Cypr. I, 4. Apost. I, 63. Arsen. Adde PoUucem VI, 120. Mei- 
21. Macar. Suida«. Aristoteles nek. Menandr. p. 17 sqq. Liban. 
H. A. IX, 2. l'rji)day.ovai> Totc; dt- Epp. DCCLVIII. Ma/.iibv dv tXrj 
Tolt; t6 i>vyxo<; avidvirai' t6 ava» ).iyii/v y.ai av).rjrov qaaiv Aiiafiiov. 
Yan^ovf,itvov dii nciXXov nal ti).o; 40. B. 45. Diog- I, 62. Apost. CENTURIA II, 43 

aQy^cttov ol av&QioTZOt ^aXavoig dQvog TQscfOfjievoty vaxi- 
Qov iVQi&tiau Tijg Jijfii]TQog xaoTiotg i^QriaavTO, 

41 ".A?,^i]V Sqvv ^aXavL^s: tnl rwv avvi%cog al- 
TovvTMV rj naQcc' tuv aVTwv davei^Of.ievMV ecQijTat tj naQ- 
oifua. 'jLTtel ^alavoig e^ojv to tiqIv oi avd-QcoTioc' xai ^ 
JBaXavtarag txalovv rovg fiia&M rov xaQTiov tovtov avX- 
?JyovTag. IlQog roivvv rovg tt)? avXXoyijg ridri nenXt]- 
Qcofievt]g neQiaxonovvTag eiTtveg iiev ev tij dQVi (jaXavoi, 
ol naQiovTeg eleyov axconTOVTeg, 'AKXi]V Sqvv ^a}.aviL,s. 

42 'AelrigivKvdcovog: enl tcov cfdo^evcav, '/.al 10 
nQog vnodoxijv eroificav' naQoaov 6 KoQiv&wg Kvdcov 
rpLXo^evcoTaTog eyeviTO. 

43 'Ael yecoQyogeigvecora nXov a lo g'. ent tcov 
iXniSt fiev aei TQerpofievcov anaXlaTTea&ai rcJov SeLVtov, 
Totg avTotg Si nahv niQtnmTOVTCOv, 15 

44 'Aei yaQ si) ninT ova tV ol J to g xv /jo ti ini 3. B eTtl Toiv ivStlfx 0)^ ri> alrovvrwv ntql (1. JtaQcC) roivav- 
rwv tTtivSij yciQ (iaXdvoK; csojv t6 naXuMv, G/.omrovro (sic) rovq 
naQi-ovraq xal niQKSy.oTiodvraq Tci? rf^r?, oin; y.al pa/.dvovq ty.dlovv, on; 
laofyov rovro nqdrrovraq rit naqov eniq)0>vovv ol ravrai; tyovrtt;. 10. 

alii B. 39: IJ V : riq iv Kvdo)voc;i ini rmv giJ.oy^iovwt; S(yof.iivo)v 
rovt; tivovc;' dno KvSo)vo<; Ko()i,v&'iov qii,}.o%ivov. 13. ald yfo)/(6^05 B. 

14. B: fiii'^ova yct^ r^v /ii?./.ovaav ivnoqiav (A. dnoQiav) i).niL,ii>. 0.- 
niSk B : legebatur in" i).n. 16. Apost. Arseii. addunt : ix^rayi- 

II, 76. Arsen. 41. Macar. He- nora/iov e/ovaa ^ldqSavov. d S^ ix 

sych. Suid : Marcell. Praefatio. toD towi'toi/ KQtjri,y.ov ronov xai 

£ustathius Od. T, 166. p. 1859, t« KvSo^vta na()0)v6,u.arjrai fiJj).a, 

49. '14 At? Sqv6<; ini roiv Svqye- ovx tort> flffialoiq dntlv o/io/o»? Sh 

n<7i<; ifaOb xat «t^JoIs iaO^iovrti^v, dfiifjai,o)v y.ai ro (pdvai, ano KvSo)- 

variQOV Ss y.d).XMv n ivQovro^v. voc; avrov<; o)v6fma&ai' toi" navv 

Cic. Att. II, 19. Liban. Epp. qiUoUvov, ntQi ov naQOk/da y.n- 

MLXXXII. Buttmann. ad I)i- rai> \4ti Ttc; iv KvSo)vo<;: Od. 

caearch. fr. 13. T, 176 p. 1861, 10: KvSo}r«; Sh 

41. B. 23. Diog. I, 19. Greg. dno KvSoyvoq qaau ToiJ 'Ano/.Xoyyoc;, 
Cypr. I, 9. Apost. II, 47. /Vrsen. niQi orv y.ai dD.ayov S)j).ovrai. tl 
39. Macar. Suid. Eustathius Od. S' ovr6<; iari, y.ai 6 naQoi,faa^6f)(vo<; 
T, 166. p. 1859, 51. 'l^AAT/r Sqvv y.ard ro , 'Ati ri,<; iv K. Si,d rijv 
pa).dviti ak}.o)<; ivakXay^jV piov v.ar iy.flvov qikoitviav, ov ndvv 
SrjXoi, oii fi7]v rrjv iy. ndvrtj dyQiov Sijlov. Suidas. Vide Muelleri 
tlq ijfifQov. Vide Epigr. 'ASian. Dorr. II, 411. 

LX, 1. et Zenob, I, 21. III, 58. 43. B. 40. Philemoni tribuunt 

42. B. 39. V. IV, 19. B. 910. Apost.I, 56. Arsen. 22. ibiq. Ma- 
Plut.129. Diog. VIII,42. Apost. carius. Vide Meinek. Men. et 
XVIII, 66. Arsen. 447. Macar, Phil. 287. 

p. 23: Eustath. Od. r, 292. p. 44. Diog. I, 58. Greg. Cypr. 

1468, 26: KvSo)v«; Si, KQ)jrr,q I, 18. Apost. 1, 57. Arsen. 22: 
tOvoi; %ai KvSo)viq, rrd/^s avro&i' Suidas. 44 ZENOBII 45 46 47 48 TOJV eig Tiavra evdaifiovovvTcov. 01 ds, tn\ twv a^Uog 

TlfUO^iviOV. 

'AyMV TiQorpaGiv ovx tTtid^eysTat, ovts 
(p i}Aa'. o MvXwv 6 naQoi^iioyQacpog 'I^vxhov ti]v naQ- 
utfiiav TavTi]V cp^aiv , Mg tiqmtov yQrjaauivov tov^I^vxov, 5 

'AxXf]Ti xcofia^ovaiv ig rp iXoiv (piXo i'. naQ- 
oifiia Ofioia Tij, 

AvTOfiaTOi d' aya&o\ aya^ojv inl SaiTagiaaiV. 

'A el y.oXoiog noTi xoXo iov i^avei'. inl tmv 
ToTg ofioioig nQogofii?.ovvTcov. Enetdt) ov fiovov iarl to 10 
L,MOV rpiXdV.yXov y.al avvdvctaTixov y.al dyeXtjSov nerofie- 
vov, d?J.d y.cti d?Joy.BTai did tijv ccvtov axidv, nQogeQ%6- 
fisvov ciVT7} y.ad' vSaTog OQa&eiar]. 

'Afia?.deiag y.eoag'. 7} naQOifiia avTTj ofioia 
iaTi Trj, Ai^ovQctvia. < 15 yQa/iiiikvov Toi' iv TtlTttovst, dq to liiTtlnrovGv, quod reddimus auctori. 
IVempe ex Diogeniano rescribendum erat Ti>,uo)/,iivo)v pro vulg, n- 
fto)(io<<fiivo)v. Recte Macarius: (Tit roiv alioji,- ivdai^fiovovvro^v. 9. Ttag 
y.o?.6w 1'Cdvfi.v F et fere reliqui. Correctum ex B, ubi est: ini 

riov Ofwloiq 7t(}oqofu?.ovvro)v q<v).d,)./.7j'/.ov y.al a.yi?.7jiS6v mro- 

ftfvov , dD.d y.ai OQaQ-flaav y.aO'' vdaroi;. 13. avrri 

xai xaO' viiiog legebatur: delevi /«2. 14. 'J fia/.fyiai; B, qui ad- 

dlt ro 7tdvro)v tTti,r vy ydvt iv. C: tTti riiiv d'i> l)-6vi))t; l^o'i)'To)v. \-47t6 
rijq AfMk&iiaq rijq TQOtf^oii (Cod. T(<or/)ot-) roij /Imc;, •^ ydkaxn avrov 
tT{)itfifv. 7j dTto Jiia).0-('iaq yvvavy.o^ y.anij/.idoi;, rj tk," ndaav rijv tfino).r,v 
y.i()ariy fiyfv: fiq ijv ydijw norov 'Hi>a/.).Jj<; flqumv , t6 xtoa? y.i/.).ocpiv , dif) 
ov ifiaaiv ivO-ijvijoavra r6v 'H()a/.).ia y.a/.oiq v^ffat. 45. B.41. Greg Cypr. I, 19. 
Suidas. Vide quae commentati 
siimus ad Ibyci lllieg. fr. XXIII. 
quibus non video quid addaUir 
praeter Scholl. Plat.370. Bekker. 
quae testantur usium eo prover- 
bio Aristophanem Thesmopho- 
riazusis aiteris fr. XIX, 318. 
Dindoi f. 

46. B, 43. Diog T, 60. Greg. 
Cypr. I, 81. Apo^t. II, 21. Atsen. 
34. Macar, Suidas. Vide II, 19. 
Eusiathius II. />', p 247. 'AV. Toii 
avTOfiaroq ij).Ofv 6 diif).if6c Mfve- 
Xao^ naooifiia varfiiov enfvo/jOtj to 
.^4y.).7jri y.iofidtovavv iqifD.ovt; 
{tj i ? f/i / A 0) v) rp i ). o V. 

47. B.44. Diog. I, 61. Greg. 
Cypr. I, 15. Apost. l,^i. (qiii 
hausit ex Ael, II. A.XVII, 16.) 
Arscu. 22. Macar. Plut. 66. ^Att y.o^.ovoq naQ «o),oi>6v t^avft: 
Scholl. Piat. 143, Ruhnk., 395 
Bekker., Scholl, A Iliad. P, 
755. ^ vvaytAaari^y.ov 6 y.o/.oioi; y.ai 
(fi^la/J.ij/.QV , o>q rj nafioiiila' Kai 
yd() /.o).oc6<; na^d {aifi /.. nori 
D.) /.o).oi6v fCdvfv. Usurpant 
Aristot. Eth. Nic. VIII, 1. Kai 
y.o).owq noxi /.o).oi,6v. Rhet. T, II. 
ylfi xo/otof," n()6<i y.oXoMv. Eihic. 
ad Eudem. 11,3. Kai -aoXoh).; nori 
y.o).oi-6v , tyvio <)« q^ioQ ri (/(Jiwa y.ai 
).v/.oq }.vy.ov. Liban. Ep. 1186. 
Vide Wyttenbachium Plut. Mo- 
rall. 93, E. Intt. ad Plat. Rep. 
I, 329A. Scholtus addit Grea;or. 
Naz. Ep. ad Endoxum: /vo/.okI»? 
iii nori y.oXoiov itwft xai rijq na(i- 
oiyfilai; d/.ovtt.;. 

48. Vide 1, 26. B. 4^ convenit 
cutn Plui. 127. C. 23. Cfr. Diog. CENTURIA II. 45 

El\)t]tai dh ivTW&ev. H Paa rov /Ha rr/.oVGa Iv 
Kq}]^}], didcioai, rovrov rQkpea&ai ratg MsXiGGaoog naiGl 
ISv^cpaiq * A§Qaar£ia re -icm ISij. Avrat (jlIv ovv rbv 
nalda irQHfOV rio rrjg AfiaXdsiag ur/bg yaXaxri' av^r]- 
&£lg Se 6 Zevg rrjv fiev aiya xarijGreQiaev, o&ev ATi. 5 
ovoavia Myerat, SareQOV Sh roiv ravri]g y.sQarwv raig 
Nvficpaig didojGi, SsSojxcog avTM %aQiv, Vv' 0!teQ al 
Nvfxrpai ■&eXooGiv, avratg dva/3Xvu]- Ihvro vareQOV Aye- 
Tiiaog Xa/^cov, 'HQaxXet Sedw/.ev dvriXvTQOv neQid^avri S^d- 
TEQOV to)v y.eQaroov avrov, ote nsQl rov yafiov rr]g Ji^Ca- 10 
vuQag TtQog dXh']}.ovg efidyovro. h'iQt]Tat ovv 1) naQOi-fiia 
tTzi roov drpdovoog riGi naQeyofievoov rdg rov nXovretv 
dcpOQfcdg' enel y.al 6 ro xeQag rrjg AfiaXdeiag eyojv, 
ndv o e^ovXero d(f&6vo)g i?Mfi/3avev. 

49 ^Aerov ^inraadai SiddGxetg'. inl roov iyyet- 15 
Qovvroov Siddaxeiv rivdg a iniaravrai fidXXov roov &el6v- 
roov Stdda/.eiv. 

50 'Aer 6 g iv v ecp klaig'. eart fiiv ovv yQt]afJi6g' 
£i'Q7]Tat (Js inl roov SvgaXcoroov, naQOOOV 6 derbg iv ve- 
(fiXaig oov ovy dXiaxerai. 20 

51 'Ael cp e Q e i rl Ai^vrj xaivbvy.axov: inl roov 
xaxovQyordrcov, xal del nQoge^evQioxovroov vedoreQov ri> 
Y.axov, 
Deerat y.awov, quod pro vulg. •Aa/.ov exstat apud Aristot. Et Ze- 
nobium legisse Y.avvov xaxo»' ipsius expiicatio arguit. 1,64. Greg. Cypr. 1,16. Apost. qui iterum apponit v. ahroq. 

11,86. Arsen.49. Macar. Hesych. Aristophanis Eqq. 1008. Aiiroi; 

Snidas: cf. Boissonad. Ann.Grr. Iv v f (p U. ji s i> yivtjOiat. ijftara 

111,12. Usurpavit primus Ana- ndvra. cil.1093 Avv. 979- Dae- 

creon fr. VIII, 1- Phocylides talenss. fr. 28. Dindorf. Plenius 

fr. I. Brunclt. Ad narrationera oraculum vide in Scholl. Eqq. 

istam confer ApoUod. I, 1,6. 1008(1010). Plutarch. Demostli. 

II, 7, 5. et Argumentum Soph. 20. cll. Scholl. Arislid. 114. 

Trachiniarum. Frommel. III, 341.Dindorf. Bois- 

49. B. 49. Diog. I, 65. Greg. sonad. ad Theod. Hyrt. Ann. 
Cypr. I, 17. Apost. 1,58. Arsen. Grr. II, 451. Aliena propinant 
20 Macar. Suidas. Aelian. H.A, Apostol. I, 62. Arsen. 21. Ma- 
XV, 22. carius. 

50. B. 50. Diog. I, 67. Greg. 5J. B.51. Diog. I, 68. Greg. 
Cypr. I, 20. Ar=en.21. Suidas, Cypr. 1, 27. Apost. I, 67. Arsen. 46 ZENOBII 52 53 54 55 im Aei fi£ toioi/t 1 no Ke fio i Svioxoiiv. 
twV ccvccvSqmv xal fiTjdivbg a^iojv, 

'Astbg '&Qi7icig oqmv: im tov acpQovtiatovv- 
tog kal xatacpQOVovvtog tiJov fiiXQwv, 

^A^avia ytaxa: im tojv aaxotg TZQogTiaXaiovTcov, 5 
'At,avai yccQ tonog totl tijg Ajaxadiag XintoysMg, ayJ.-)]o6g 
xal cexaQTZog, mQi ov novovvtsg yecoQyol ovdsv y.ouiL,ovtav. 

*AvayvQOV xivstv: 'iativ 6 ^ AvayvQog [Ava- 
yVQOvgj d7Jf.wg ' Attixog, iv&a Svgtodsg cpvtov cpvstai, 
ovtco aulovicsvov AvayvQog, EiQiitav ovv i) iiaQomia 10 
ivTsv&sv iTzl tcov xivovvtcov tiva inl y.axM tavTcuv, Tivhg 
Se Ih/ovoLV htv AvayVQog ^JQOJg yiyovev, oatig tovg 
oXy.ovg ttjov yenovovvtcov avtco ix /jadQOJV avkotQexpev, 
iTCSidrj to i]QMOV avtov v/^Qiaai iTieyeiQriaav, Mefcv7]Tai 
tavt7]g 'AQiatocpavi^g iv AvacatQatrj. 15 1. Suidas Ttokifuoi,, 3. B tnt rmv dipQovrirGrovvTiDv xat ■/.ataqiQO- 

vovvTb)v roiv /f. 5. 'At^dvM scripsi: legebatur A'C,dvfa: B 'ALavia, 

Diog. Ars. Macar. "Atavdia. A'C,dvvot; ethnicum attestatur Steph. 
Byz. 6. Ultima B sic: cy.krjqoq yd^ ronoq ij ^A^avia, il<; tJv ol 

Yfo)Qyovvrf<^ ovdtv iy.a^TtovvTo. Atavia habet et Macarius, 'A'Cdvava 
Diogenianus, Atdvrj Apost. Arsenius. 8. C: 'AvdyvQot;: Jt)- 

/(O? T7i<; 'ATtvytji;, ev&a ?jv fto^po QoiStjq ronoq xdvTfvd-fv dvc- 
•tdtjq, o? y.vvot' /ifV0(; nokkijv inoifi Trjv Svqo) diav. 'EvTfvQ-fV 

.^,-.. t^f^i^/%^^c ^ r\t » i-rr r^ r\ f\ t. f m e^ i* t iti r T r> /r r» n» a itt e^ ^t -xt r\ r\ „% ^ i^ > ^ JT », i.ntti 
22. Macar.: Aristot. H. A. VIII, 
28. Usurpant Anaxilas iv 'Ya- 
y.iv&M Ath. XI V, 623, F. 'H ,,ov- 
c vaij d' o')Gn fQ Ai-P vfj nQoc; T<7>v 
•©•f (I5i' dfi Ti y,avv6v x.ar' ivvav- 
Tov drjQiov riy.Tfv. JVicephor. 
Greg. II, 507, B. Paris. 'Ey<h, 
ifTjalv, 0) nai, Ttjv naQovfdav Ttjv 
^Afi Tv Avpvfj <fd<jy.ovaav <;>t^)n 
x«n'0'r inavvio-AT}.. ConferSchae- 
fer. Poett. Gnom. 279. Perperam 
ad fabulas Libysticas haec tra- 
hit BernhardA'^ Hist. Litt. Grr. 
I, 58. Plin. ]V. H. VIII, 16. 
Semper aliquid noviAfrica affert. 52. B. 53. Diog. I, 70. Greg. 
Cypr. I, 23. Apost. I, 66. Ar- 
sen. 22. 

53. B. 54. Diog. I, 71. Greg. 
Cypr. I, 24. Apost. I, 64. Arsen. 
21. Macar. 

54. B. 55. Diog. 1,24. Apost. 
I, 70. Arsen. 24. Macar. Origi- 
nem proverbii expedit Steph. 
Byz. s. V. Atavoi. Confer Muel- 
leri Dorr. II. 450. 

55. B. 56. C. 31. Diog. I, 25. 
cll. 52. Greg. Cypr. I, 22. Ma- 
car. 56. Bekker. Ann. 210, 5. 
Ariiilophanis locus cst Lysistr. CENTURIA II. 47 

oiftia iTil T(ov VTHvavTiiog ^eyofievcov ?; yivofievcov* oiov 
H 6 noQVog Tov acocfQova U.eys noQVOV, 'Eneidri oi no^ - 
Tafiol avio&ev xaTio Qiovaiv, ov 'AaT(o&ev avco. 

57 'Ati ovov xaTansG (x)V'. ^ naQOifiia TeTay.Tai 5 
ini Twv fiH^ovcov xal aSvvaT(ov' (og AQiGTOcfavrjg' ^Acio 
TVfi^ov 7T£a(ov, Kal EvnoXigy '^HoTieQ aao x^^' 
vog neaoov. 

58 AQcCfjtog ayysXog: naQOifiia naQct to AQa- 

^ tog avlr^Ti) g naQaXafi^avofievTj enl toov anavaToog jq 
(haXeyouevoJV. EiQ7]Tai di enl Toii 'AQa/3iov avXi^TOV, 
(og i]V?,ei fxev §Qa%fii]g, inaveTO Se TeTTCxQoov. 

59 A QXadug fiifiovfoevogi naQOifiia inl tcov aX' rius Diatr. Eur. 269. Legebatur av&Qbmoq ijQo^q. B habet: !/fm- 
yVQOt; yciQ K(>t]<; (I. ^QO)q) iTtv/MQio'; rovq yn-rovorvrai; ix pu9-Q0)v avi^ 
(irpnpiv , iTiiidtj To ■tiQoiov a,lroTi vpQiaat, inf/iiQicav. 1. Uqoiv otn. 

B C. 3. il TtOQVOt; rov <7o)g()ora rovro Xiyfi, B. 5. Bodlejanus: 

01 Sh ano vov (paoiv ano rou timv avniraxrav Inl roiv ftfi.u6vo)v y.al 
ad'vvdro)v. Coislinianus : '.^4n6 roiv fitjS' ovot? dvvafdvo)v , ov/ ottojs 
innot:; /ptjad-ai,, »}■ inl r(')v d-/d).uvov i/orrwv crofia xat dno ylo^aarjq ni" 
nr6vto)v, inii o ovoi; d/dhvoi; y.ai noXXoi d'i,d rovro ii «i^Tofi ninrovai/V. 
Ovro) ID.dro)v. an oVoi/ scripsi: legebalur dno ovoc. 7. v.ai Ev- 
7ioh(; y.r}.. om. C 9. na^d ro Gaisf . : legebatur nfQl. »Leg. 05 

S(>a/ftTjq fikv tjvhi,, r. 6' inavfro.K Gaisf. 13. 'AQy.dSa B, qui 001. 

vv. ytai fiox&ovvro)V et ultima «Aa' — ifid/ovro. 

68. 'O yoiiv 'Avdyx' Qoq fioi, y.t- cidit apud Zenobium alter lo- 

y.i,V7Ja€-ai, Soy.ft, nbi v. Scholia. cus est INubb. 127,5. Ti Sijrct 

Adde Liban. Ep. LXXVin. Bo- ?.7]QfZq oianiQ dn' ovov xara- 

issonad. Ann. Grr. I, 268. nfaoiv; ubi v. Scholia et Her- 

56. B. 5S. C. 35. Diog. I, 27. manni annotationem. Eupolidem 
Greg. Cypr. I, 28- Apost. III, 31. respicit Hes^^chius: 'Jn' ovov 
Arsen. 60. Macar. Suidas. Yide y.aranfOiov, dno rv/ipov nfciov xal 
Euripidis Medeam 410. ibique Evnohq- "IlantQ dn' o/9-ov nt- 
copias Intpp. Teste Hesychio cmv qIov dn ovov. Runkelius fr. 
jam Aeschylus usurpaverat. 341. «corriiptela inest non fa- 

57. B. 161. C. 39. Apost.IV,!. cile emendanda.* Facile vero: 
Arsen. 70. Hesych. Suid. Plat. collato Zenobiano dno /o6q n. 
Legg. III, 701, C. JfH)' (laivfrai, cum illa scriptura quae est apud 
e/(otj'« oiov ntQ innov tov Xoyov Hesychium, cujus codex dno- 
Ixdcrorf dva}.afi(idvfi,v xai firj xa- /&ov exhibet, patet jocose di- 
■fydntQ d/d}.uvov y.fy.rijfdvov ro aro- xisse Eupolidem dn6 /Oovoi; 
na pi(x vno toi" }.6yov (pfQOfifvov ntCMv. Id reposui. 

■xard rrjv naQovfdav dno ri.voq 58. B. 59. Hesych. Suid. Vide 

ovov {yoX' Bodl.) nfctlv. Ari- ad II, 39. Meinek. Menandr. 17. 

stophanis locus est Vespp. 1367. Lltima versicnlus: C. 40. Aqu- 

Ti Stjra kijQtiq wcntQ dno /firjq fikv av XtZ, rirrdQO)v de 

rvf(.pov niao')v; ubi Scholia: navtrav. 

y.ai toHto (oq flq yiQOvra dvri rov 59. B. 60. Diog. 1, 29. Apo,«:t. 

dn6 vov xarantawv. Qui ex- IV, 25. Arsen. 76. Macar. Ile- 48 ZENOBII 

KoiQ novovvTwv y.al fw/t3-oiVTO)V. 01 yaQ ^ ^Qy.adsg TColXa 
ST0?yffi7]aavT£g ovd£i.iiav viy.i]V idiav toyov, cOX im fiia&io 
iTitQ alloTQKOV tndyovTO. 

60 BoxyoQig: ovxog AiyvnTtog wv inl diy.aioavvfj 
y.al imvoia y.oiatiov aTiouvrjuovivsTaL, FiQt]Tai dt i) nao- 5 
oiuia im tcov dr/catoTaTu y.al 7iaQ£VQ7]fiev(og y.QivovTiov. 

61 Ba).X eig MaxaQiav: oi fiev i(aTa eixp^fti- 
Cfiov iiedi:'§avTO liysa&ai,, avTt tov, Bdlls sig Sitlat^ 
OTTjTa. Muy.aQiav yaQ iv "Atdov ywQiov SiaTVTiovatv. 

01 Ss T7jV May.aQiav ■&vyaTiQa cpaalv 'HQayUovg, yal 10 
xaTa yQi]af(6v sig ly.ovaiov &dvaTov iavTjjV imdovvai, 
xaTa T7jV EvQvadiwg inl Tag 'Adijvag CTQaTeiav. MeTa 
SdvaTOV yaQ IlQay.Xeovg, di(ioy.ovTog EvQva&ewg Tovg 
ixsivov naidag, y.al TiQog tov tov 'B?.eov ^wfiov tiov 

IlQax?,eid(av nQOgnecpevyoTwv , ^A&ijvaiot fxi} iy.didovTsg j5 
avTovg, nQog LvQva&ia no^^efiov vneaTijaav' [y.at) XQV- 1. aU.oiq ego dedi: legebatur «;.;.oj?, apud Suid. Itiqoi^. »Recte 
Schottus mutilum hunc locum esse suspicatus estj sed medicina 
ill promptu e^t. Scilicet pro oaov ol Aa/.eda^fiovuov rovq ■/.araiptryov- 
raq fu; Talvafiov roiv ED.oirmv anayayovxn; a.nkxTfivav , hic reponenda 
ex fine Adag. I, 30. ^tiav vly.7jv — ifM/ovro. Verba oaov ol — ani.- 
v.niAiav periinent ad Tai/i'dQi,ov y.a/.6v. Vide B 902.« Gsf. Recte. 
B 60. A(j/.dda fufiov/ifvoi;. inl rwv aV.Ao)? Tiovovvrm'. 01 ydi) 'u4 Qy.ddf'; 
TtoD.a no/.ffifjGarTfi; ovdffitav vixtjv iSiav ea/ov. 4. B6y.yoQi<; P H F: vulgo 
Bd.}i-/vQi(; cum B et Suida. Biy.xo(/i,q Plut. Demetr. XXI. olim: nunc 
jBoz/o^k:. Cir. IMorall. II, 529, E. o. y-Qiafoi; ftvijfiov B. 6 xal naufv- 
(irjftiviiK om. B. Valckeiiarius navaQftoviwq. Anne nQfvfifrwi;]. 7. C: 
ini ruiv tavrovc; flg y.ivdvvov xar' dQfrijv {Jidot^T wr. May.a- 
()la ya() tj 'H (>ay. lioift;, on^iviy.a intar (jdr fva fv 6 Ev ()va%^f vq 
ralq u4 ()■ tj V a I- q , favrijV inidaxf ctfdytov vnin riji; roiv Aot- 
Tiitiv a o)rti ()iag. Tovrov y fvoftivov , r wv 'A&tjvaiotv exaaroq 
■0-avfiaL,o)v r ij t; xoq^jq r-tjv d()frtjv, 6 fiiv CTftiidvovq inv(id/.- 
Xo)V, o Se dvOij Qinrojv, inf(i'MVfv, t ^idkX' iq fi axaQiav.« 01 
6i zar fV(p?j fitafiov to ftaxa()ia, icri yaQ dvri rov iv aHov, 
iv Q-avaro)' inti yo^Qiov ttfaaxfv iv a<)'oxi, /laxaQiav xar' tv- 
qitj fii^afiov xakov fifvov ro d' avro rovro xai iq /na/.aQlav ).i- 
yovcv xai flq fiaxaQiav. Bd/.Xf Max. B. 8. iifdiiavTO P: 

vulgo idiiarTo cum B. 10. Mird {Idvarov — iiojQvifv ai'Toi} om. 

BV: V. Apollod. II, 8, 1. 

sych. Suid., ubi vide Bernhard. 61. B, 256. C.45. Apost.V,36. 

et Meiiiek. O. S. II, 12. U.^nr- Arsen. 136. Hesj^ch.Suid. Sciioll. 

pat Liban. Epp. DXL. Expli- Ar. Eqq. 1148. Plut. 782 Pla- 

ciiit de hoc pioverbio F. Nae- ton. l:J4. R. (393. Bekker.). Vide 

kius Ind.Schoiarr Bonnens 1833. Ruhnken. ad Tim. 59. Ber^ler. 

60. B. 209. Suid. Zonar. Lege Alciphr. I, 9. IH, 32. Heindorf. 

Plutarclium V. Demetr.XXVII, Plat, Hipp. Maj. 293, A. Her- 

901, D. mann. Lucian. C. H. 30. CENTURIA II. i 49 

t ~ 

I (tfiov do&ivTog, anaXXayriatGd-m TTjg EvQva&i(OQ nara- 
1 dgofiTJg, £i tig tiav ' IfQay.^.etdwv ngog ^avarov Ixovaiov 
v: txdM tavTov, rj May.aqia nQog ^avatov lavtfjv e^edoto, 
"., ual Gv^ifjaXovtfg ^Adrivaloi vr/.woiv EvQvadia, xal noXlwv 
% neaovtMV, EiQVG&ea 'YXXog anexteivs naig ' HQaxXeovg, 5 
yal avtov t^v xerpah/V nQog 'J?,xfit'jVi]V exofiiaev' ij Sk 
y.eQXiGi tovg ocpOa7.fiovg ii(OQv'^ev avtov. Tbv ovv ta- 
rpov tvjg MaxaQiag av&eat xal GterpavoLg tifiwvteg ol 
"AOijvaioi eneXeyov, BaXV eig MaxaQiav. To fisv 
ovv nQcotov eni t(Jov xat aQstrjV didovtcov tavtovg eig 10 
■d-avaTov 7) naooifxia iliyeto' vateQOV dk xata^^QtjatiXMg 
inl n(xa^g arpoatcoascog, 

62 BciXfjkog ei: inl tcov ixXvtcov xal avavdQcov. 
Baxi]\og de xvQicog liyetat 6 dnoxonog. 

63 Bv^ivf} naQQriaiai inl tcov arpoSQu nenaQQtjGta- 15 
Gfiivcov. 'Ano Bv^ivov tov Iloaeidcovog ftetd naQQriaiag 
det 8ta7.eyouivov. 

64 Biog i^ijvXrjfiivog: inl tcov d^Qijatcov' ix fi£- 
tarpoQag tcov ccQyeicov av?MV. 

65 Botojttogvoitog: int tcov rag fikv aQ^ag rjQe- 59 
fiovvtoiv, vateQOV di toig xaxotg inttetvovttav, (iog (prial 
XorpoxXrjg' 

"Otav rtg adrj tbv Botcottov vbfiov, 
E}Q7]rat 8e 77 naQOifiia, naQoaov Botcorot nQorsQOV ^iov 
dXvnov xat rJQefiov i%ovrsg , fistd tsXevt})v Aatov noXXotg 23 
xaxoig nsQitnsaov. 9. InD.f/ov PH: vulgo vatiQov IntXtyov. «? Mam. libri: le JVTax. 
B. Coisliniantis : t6 «iVo toiixo y.cd I? (la-A. Xiyovaii ■accI di; f/ccx. 
11. ■/.araxQriarvy.(7)i; om. P H. 14. anqoMnoi; P H F et Bodlejanae 

collectionis codex A. 15. Bodl. A Bv'Qi^vov bis,- B Bv'C,iivti, sed 

m. sec. BvQivov. 25. aXvnov P H : vulgo cD.vrov. 

62. B.208. Dio^.in,45. Apost. Arsen 115. Macar. Plut. 77. Boo- 
V, .34. Arsen. 135. Siiidas. mrimv t^o/to?- tnl rutv tmi; ajjyag 

63. B. 110. Byzanta heroem ly^jf^iatac; (^pf^uaio;?) t/orTow, av&isi 
Neptuni et Ceroessae nymphae Sk aqod^oit; ini/yi-yvoiAivMv. Sopho- 
filium novi: Byzinum non item. clis fr. 858. Dindorf. Confer 

64. B 211. Suidas. Aristophanis Ach. 14. /ifii&io(; 

65. B.214: 'H naqotnia -/a- flqijkd-' a(i6/.ofvoq Bovwnov, 
ra rC)v avo?yTo)? {ii,a-/.iin,iv())v. ubi Scholia docent de Terpandri 
Greg. Cypr. I, 92. Apost- V, 70. nomo musico cogitandum esse. 50 ZENOBII 

66 BovSog !t£QirpoiTa: raVTijg iiUf^VJ]Tai KQUTt- 
vog tv XsiQMat. TtTaxTai 8h tnl rwv evijdcov xal mxp)' 
cfQovm, ano Tivog Ilv&tovixov Bov&ov ^uTiVtxii-eiaa. 

67 Bovvag SixaL^fL'. avTi] ItytTai tnl tmv tag xqI- 
GHg ava(3a?JyOf,itvcov atl xal vntQTLdtfiivow. Bovvag yaQ 5 
'AOi]Vaiog tytvtTO , oog cpi]cst- Mvaatag' rovTca dk ^ HXtiov 
nQog KaXvdcoviovg diacptQOfitvoi tntTQtxpav rijv Sixf]V, 
vo/iiiaaVTtg avafiivtiv tcog av anocpyvj/Tai, Fvovg Ss o 
Bovvag tovto, ijxovae fitv aficpoTiQcov , cxvtlSccXltTO dh 
fi^XQ'' ttXtVTf]g trv anocpaaiv. J9 

68 BoicoTia alviyficiT a: inl tmv aavv^Tcav, ix fit- 
racpOQag f^g ^cpiyyog. JJaQoaov &i]/3aioig i) ^cply^ ai~ 
viyfiara nQOvO-tyxtv' TtTQanovg, dinovg, xal naXw TQi" 
novg. "OntQ icptVQchv Oidinovg, rijv tov naTQog (jaai- 
Itiav ti7j]cpE, xal Tr]V idiav fi7]TeQa £yi]fitv ayvocxiv. I5 
Actioj yaQ tw QrjiSojv ^aailtl ^^oj/ar^^^^^ta^o^cj^w ntQi ytve- 
Gtcog aQQtvcov naidcov avelltv 6 O-tog' 

yia'it Aa^daxiSy] 

fii] aneiQt rtxvcoy a?.oxa dai fiovcav /?///' 
XTtvet yaQ cj' 6 cpvg. 20 

^Hmladofitvog di tov yQyjafxov Acxiog avvijX&e rjj yvvaixl 
avTOV loxdaTi]. 'Sig Se ijadeTO naiSiov aQuev i^ avTtjg 
yevv7]&h>, rov XQ7]afi6v evvoi]oag, ra rovrov acpvQa Si- 
eTQi]ae, xal eig OQog eEiiOtTO. Bovx6?.og Si rig naQtchv 
xal ro ^Qtcpog avttlijcpMg , rf] iSicx yvvaixl antxoftiotv. 25 1. ravtrj<i — XdqMGi- om. B. 4. Eadem verbis paullo aliis B, 

brevius C, ubi BovUa^; jW.. 8. vofilaavTm libri: Wyttenbachius 

in Plutarch. Provv. XXIII. ofioaavTft;. 9. 6 Bovva<i P: aberat 

articulus. 10. anoq^avGLv F. 12. Tla^oaov rell. ignorat B. 

16. T(7> Qfjpuiv HF: vulgo rmv 0tjfib>v. 

66. B. 216. Plut. 33. Hesj^ch. quuni repperisset (hTToyQa^flav 
Suid. Macar. 147. Herodianus et Bovvai; et BovXiai; — illud 
7Ti:(}i fAov. Xii. p. 42, 8. BovOoq apud Plut. et in Bodl. exstat — 
IIv&t,a ivintjoa, na^ovfda' fiovOoi; idem proverbium bis posuit. 
7ii(>iq'oiTa (Scribe: Ilv&ia vi,y.^aaq- Verum est BovUaq. Ceterum v. 
7taQoifA,ia vel oQtv naQ. Bov&oi; Nitzsch. Melett. I, p. 157. 
7Ti(>iqioi,Ta)- K^aTivoq Xfi- 68. B. 219. Diog. III, 47. Greg. 
^ioai'. TaTTfTat Si y.ai ini Twv fv- Cypr. 1,94. Apost. V, 81. Arsen. 
tjO-o)v xal nayv^ivo>v. Cratini Chi- 146. Macar. Compara Apollod. 
ronum fr. X, p. 65. Runkel. III, 5, 7. et rell. Illa quidem 

67. B. 217. C. 54. Plut. 23. ■Mi^xxvon; i/.nodMV /.npiaTaaOav snnt 
Apost. V, 75. Arsen.145. Macar. Eur. Phoen. 40. ^■il iivf, t v- 
Vide inlra ad 11,86. Zcnobius (idwoi-i; Ey.noSo)v ni &iaTaco. CENTURIA II. 51 

' H dt ra GCfVQcc rov Tiaidog TdfQccnevaaaa , Oidinovv av- 
Tov zaKel' tovto ^efABVJ] t6 ovofia dia t6 Tovg nodag 
avocdijoat. T£?<,6io}&Hg di OidiTzovg, xal tojv rjliy.Mv inc 
QMf*i} diacpeQcov, xaTa cp&ovov wveidiL^eTO vno^XriTog eivai, 
''^cpixofievog ovv eig JeXcpovg neQc tmv idioov invv&cxveTO 5 
yovetov, xac ^or^aavTog tov &eov TiQ^g TfjV naTQida f,iij 
•TiOQeveo&ac, t6v (xe,v yaQ naTiQa cpovevoecv, T7] fii}TQ\ 
Si ficyrjoeodac , vofiioag i^ oov iXkyeTO yeyevvrjadac, nQog 
Gr]^ag tjneiyeTO, xac avvTvy^MV yiatu) icp' ccQfiaTog oy^ov- 
fievM, xeleiiovTog tov yJ]Qvy.og xocQavocg ixnodojv fie&c- 10 
araa&ac, fii] mcOofievog naQcc tov i]vioyovvTog tm na- 
TQc iTVcp&ij' oQyca&eig de xac tov r^vio^ov xac t6v Aaiov 
vneQfiayovvTa tov ■i]Vi,6yov anexTUvev. Ek&oiv dk eig O^- 
(^ag, xal Tt]v ^aocXeiav icpevQwv Aatov yeQag nQOxecfii- 
vi]v avv T7j yvvacxc 'loxaaT)] tco kvaovTc t6 aYvcyfia Trjg 15 
2!cpcyy6g, tovto 7^voag Tr]V tov naTQ^g ^aaiXdav naQU- 
Kafi/^avec, xal Tfj fiijTQc nQogofiO^ei ayvocov, i§ i]g 'Ets- 
oxXia xal TLolvveixriV iyevvi]aev. "YoteQov dk naQcc Ttjg 
fir]TQ6g avayvcoQca&elg , eavT6v iTvcp?Maev' Toxaaxr] Se 
Toov Tecyoov 7^/^ n6Xeo)g eavTt^v avi']Qri]oev. 20 

69 Bovg icp* iavTM xovcecTaci inc toov evyeQoog 
inl xaxM acpcov enotcevoov. 01 yccQ /joeg nQaoc ovTeg, 
QCiSioog Tolg Seofioig vnaxovovac. Tcveg Se, inc toov eig 
nQOvnTOV xivSvvov eavTOvg ifi/ja?d6vTtov. 

70 Bovg inl ylooTTijg: naQOCfxia inc tooV firj Svva- 25 
fievo)V naQQ)]OcaL,ea&ai, 7]toc Sca t6 cxcpojvov rov 'C.(oov, 

7] Sca t6 T(fjv \A&i]vaio)V t6 voficofia eyecv (jOvv iyxeya- 
Qayfievov' onen ixrivecv eSec Tovg neoa tov SeovTog 
na(iQr]acat,Ofievovg. 5. naqa roiv uViwv P H. 7. ti; /oyT^t (J« P H : vulgo rr[ Sk /iTjtQt. 

8. D.iyfTo Valckenarius: vulgo ihyf. 13. vTtiQfia/ouvraq P H. 

22. eTTi ■Aa/.(7) MvovfdvMv B. 23. vnfUovSi B. 25. yXwoarjq li. 

26. d'i,d t6 ccq)0)vov] Std ttjv la/iiv B. 27. «^Mi t6 t6 rwv 'AO-. PF: 

(iid x6 tMV 'A9: t6 vofi. B : vulgo (5ia t6 twv A&. vofi. 28. exTfi- 

viw P H F. 8(5f(. om. B. 

69. B.220. Cicero Att.VIIl,5. 70. B.221. Diog. 111,48. Greg. 

"Nam auiHvi tum eum ^l^iat, IM.kd Cypr. 1, 95. Apost. V, 74. Arsen. 

fidtTjv nfQdfGaiv eq rjiQa -Qvff^vavra, 143. Macar. Hesych. Suid. Pol- 

mulla , inquam, mala eum di- lux IX, 6, 61. "Evmo JtiXitnv, oir/. 

ccisse : suo capiti, ut ajunt. Con- 'AOijvaiwv ithov dvai> vofii^fta rov 

fer Catulli Pel. ct Tiiet. 110. povv vofiii,ovaiv , ivrfv&fv M y.ai 

cum Intpp. T//'»' naQoifUtw ciQTJaSai.- Bovi; inl 

4* 52 ZENOBII 

71 SaXMV (pivlsa&ai oXei'-, fiQog tovg xaxov ri 

dQccaavTag xal oiofievovg cpvyeiv. 
mcy Ball^ HS vdcoQ: inl twv oUO-qov a^icov' olov, 

KaTanovTiaov. 
,3 Bv^lov Se naQTtog ov XQatst dTaxvv'. Itu 5 

tiav ov dvvafievMV toig idioi,g XQ^i^^^'' ^cc^^otg' aaQooov 
aad-svfjg ^ /3v/3log nQog tb cfkQHV otTov. IlTayvag yciQ 
avaTtXlovaa ovx ixTQecpEi. 

Boilog aQOVQaV. enl tcov (A,syakovg ta ^ciXQa 
nQogcpdoTVfiovfisviov. "Ouoiov laTiv el' tig &alatTii tx lo 
yaQaSQag vSmq meigayH, xal yaQi^ea&ai Soxst, 

Bovg iJti acoQMi inl tiov fjSvna&ovvTcov. 

BoQ^OQM vSmq lafiTiQOV fiiaivMV, ovnod-' 
evQi]a£i>g noTov: iiil tcov ta xccHkstu ficyvvvTMV totg 
cdaxiatoig. '^ 

Bci)X eig o?.e&QOV, y, BdlX' ig xoQuxug: 
inl tMV olk&QOV a^iMV, 74 

75 

76 

77 1. Vulgo Bd.lXwv ^fvlaad-ai: V ^akmv qi fviac&ai, oVft: tnl nZv 
vMY.ov ru 7Z(jaTr6vro)v y.ai t/.ipvyfik' olo,uiv(i)v , quocum facit B, nisi quoci 
is recte fJaXmv <pivi(GO-ai' habet. Post oiW signum iiilerrogandi ex 
Suida adjeci. 3. Bdkks B. 5. xa^/Toc; B : vulgo m(»;roi'. 

crdxw B : vulgo Crdxvq. 6- TtaQ^ ooov dafyfVTji; avMOfv 7/ fJvtj^.oq 

VB reliquis omissis. 8. tV.r^^tVft P: vulgo tW^iV"- 9. Bo')- 

}.ok; aQov(jav C cum Apostolio. nfylaroK; B V. 10. TtQocfpkX. 

BC: vulgo (ptXori^fi. 11. eTTfKayot et dO/.oi?] C. 14. rd xdXh- 

cra B: deerat rd. 16. k >to4>- C: reliqui ft?. 

yAfrtffffT] pip-^y.fv, fi Tt? tn" aQ- 72- B.'226. Diog.111,51. Apost. 

Yvoio) mDnr/afi-fv. Adde Scholia V, 49. Arsen. 138. Mac. 

II. <i>, 79. Eustath. II. B, 449. 73. B. 227. Suidas. ExAesch. 

p. 252,24. Uiitur Theogn. 651. Suppl. 7{)8. 

"Weicker., quem vide, Aesch. 74. B. 228. Diog. 111,52. Apost. 

Ag. 36. Novam viam explica- V,88 Arsen. 147. Suidas qui ha- 

tionis insiituit Lobeckius Agla- bet BtoXoi; d(jov()a: Ars. Bo)).ov<; 

oph. I, p. 36. Vide Bernhard. d(>ov()av ini nZv roT<; jutz^oit,- 

ad Suid. , Ferd. Bamberger. de xa^jvZofiivo^v rovq /(fyaAoi'?. 

Aesch. Agam. p. 22 , qni rata 75. Diog. III, 53. Apost. V, 79. 

habet quae tradunt Scholl. Arist. Arsen. 145. Suidas. 

Avv. 1106 exPhilochoro de di- 76. B.23I. Diog.IIT,55. Apost. 

drachmis vetustis Alheniensium V, 83. Arsen. 146 Macar. Sunt 

bove insignitis. Aesch. Eumenidd. 664. 65. 

71. B.225. Apost.V,48. Arsen. 77. B. 232. C 44. Apost. V, 41. 

138. Suid. Plato Symp. p. 189, Arsen. 1.37. Macar. Suid. Sclioll. 

B. Ba).o')v yf, o) 'yl(ii,ar6(pavfc;, oXfi. Ar. INubb. 133. et rell. Videlll, 

iniptvifo&ai,; Wyttenbach. Plut. 87. ibique collegam. 
S. «. V. p.6. CENTURIA II. 53 

T8 BaTQayoig olvoxoetg: nQog rovg tavTcc naQi- 

%0VTag wv ov %Qi'j^ovaiv oi Xafi^avovTsg. 

79 BaT QayM vdioQ'. cog ra?^rj CTaaQ'. inl Twv 
ravTa didovTwv oig yaiQOvaiv ol Xaii^avovTsg. luoriTUi 
di xal, Bovg elg afiijTov, eTil rwv fitya wcftXovfiivm'. ^ 

80 Bofi^vXiog av&QcanogZ ItiI tov axaQnoV naQ- 
oaov a /3ou/3vXiog xaQTiov ov (psQn. "Eotl di fieXirTjjg 
ildog ix m]Xov ra xi^Qia nXaTTOvoi]g, 

81 Bovg aXkoTQiog ra noXXa c|w ^Xkmi'. ln\ 
Toyv afiiXovftevMV naQ aXkoTQnav, xal dia tovto nQog 10 
Tovg idiovg deanoTag, (og inifAsXovfi&vovg, acfOQWVToov. 

S2- Bovg afii]Tov intT7]Q0VVT sg'. inl twv fieTa 

imfisXeiag xafiv6vT0)V. 

83 Bovg 6 MoXoTTtav'' avTij. Xeysrat int ttov elg 

noXXa diaiQOVfievoiV nQayfiaTa xal xaTaxonTOfievMV. 01 15 
yaQ MoXoTTol ev rolg OQXWfioaioig xaTuxonTOVTeg slg fit- 
XQct Tovg /jovg, Tccg avvdrixag inoiOvvTo, 

BoiMTolg fiaVTeva ato'. avTt] xaTaQUTixr] iaTiv, 
' IlQax7uiSt]g yctQ cp}]al, fiavrevofiivoig rotg &r]/3aioig neQi 
noltfiov anexQivaTo ■}] nQOcpijrig f] ev /ludojvri, vixi]V av- 20 
Toig aae^r]aaaiv eaeadau Eig 8i tmv &eo)Qoov ccQnaaag 
MvQTilctv Ti]V nQOcprJTiv, eve/^alev eig -d-eQfiov naQaxei- 
fievov ?.e/3i]Ta. "Alloi Si rpaalv, otv Or](3aioig nolefiovai» 
Bofi^og fxavTig nXiiovg ecpi] vixijaeiv, el nQodvaaiev tmv 
y,yefi6j/o)V eva, 01 di anoxTeivavTeg tov Bofi^ov evizyaav. 25 84 3. patQoixQV H. y,a» lf«A^ B. 5. /jKydXa oxpii.. B. 8. ex 

■Arj!)Ov A. 12. tnvrriQOvvrai; B. i^ixa intfiiXfiaq BV: vulgo f*. 

ijxpfXfiaq. 18. fiavTivaiM<; Plutarchus, /navrtvaai^i; B. y.araQCt 

ri,q Plutarchus. 19. nf(>i noXi/.iov H Plut. : vulgo ntQi roi) n. 

24. Boft^Qoi; et BonPqov Plut, viy.i^aiaO-ai. Plut. 

78. B.235. Diog.111,57. Apost. V, 69. Arsen. 143, Suidas. Vide 
V, 43. Arsen. 137. Macar. Soidas. Lucian. Tox. 48. De Cois!in.57. 
Pherecrates Koiii^avrot Ath. X. p. vide nott. ad Diogenianum. 
431, E. "£('^' 8? xd^azac,- /?a- 84. Piut.9. fere consentit : ali- 
r iidyovai^v oivoyoftv at dtl. ter Vat- II, 67. Bodl. ^Haifjijaav 

79. B, 236. Diog. 111,58. Apost. yaj^j tiq rijv Uqtvav ifipalovrtq av- 
V, 50. Arsen. J39. Macar. col- rriv tit; rov iv Jo)6'u)vr] UpTjra ti- 
lato Diog. HI, 83. ovra, t^omnoit; Svart&tlaav tiq iva 

60. B. 238. Suidas. rmv O-tiaqmv. Vide Muelleii Or- 

82. B.239. Diog. 111,59. chom. p.385. 

83. B.240.Diog 111,60. Apost. 54 ZENOBII 

85 Bti9?^^]x' 'j4^tX?.£v g dvo y.v^(a xal TitTaQa'. 
rovTO EvQiTiidov toTi. Kal 'yJ()ioT6'^evog Ss g:7]olv, oti 
EvQLTiidijg dioQ&wv rov Trj?,i(pov eiiD^s Ti]V mTTsiav. 
AiytTai 81 \nX tmv adiavoyrojv. 

86 BovXiag dixayni inl rcov rag XQioeig vnfgri- 5 
&ef.i£VMV dixaoTwv, aTio Bov?Jov rivbg 'A&)]vaiov' og em 
roaovTOV av£^ci?X£To rrjv 8iici]v, mot£ (p&aoai TeXiVTijOat 
nQOTiQOV 1] rijv dixr]V a7iO(f'i']vao&ai. 

67 Bsl?^£QO(povT7]g ra yQci fi(,iara'. BeX?,EQ0(p6vTT]g 

aV£?MV BeXliQov, rj, log rtveg rpaoi, IleiQrjv, eig Ti- 10 
Qvv&a (pvyag lE. AQyovg naQayivErai ircQog rov IlQotTOV. 
TovTov €Q(OTa Yoyei "Avreia i] rov IlQoixov yvvi]' rov 8k 
anaovovfievov, Xkyei nQog rov IIqoTtov, on BeXXiQO- 
(povrt]g eQioTixovg avr^ nQogene/iixparo ?.6yovg. IlQolrog 
dh niGr£voag, sSojxev avrio inioroXag nQog 'Io^c(ri]v xo- 15 
fxioai' £V aig aveyiyQanro, Be?.?>.eQ0(f6vri]V anoxr£ivai. 
8b ayvowv, ra y^yQaf-ifieva xa&^ iavxov xofii^£i. 
IoSari]g Se avayvoig inira^ev avrco xreivai rtjv nvQi- 
nvovv XifiaiQav, vofii^cov avrov vno rov -d-riQiov dia- 
(p&aQi]0iO&at,. Tqimv ya.Q t/iocav ilye fpvoiV ovvd-erov, 20 
nQOTOfii]V f(tv ?.iovrog, ovQav dQcxxovTog, xal TQizi^v xer- 
cpcdi]V fiioi]V aiyog, Si i^g nvQ avia. 'Ava§ag ovv 6 
Ih?J.eQO(povTi]g ini rov Hr^yaoov, ov eiyev 'innov nri^vov, 
xccTer6^evo€ ri^v XificaQav, Mera 8s rov aydova rovrov 
Afta^ooiV eniraS.ev ayoovioao&ai , (hg 8s xal ravrag ccns- 25 
xreivs, rovg rors Q(Ofii] vsori^rog SiacpiQovrag imXs^ag, 
insrcc^iv anoxrslvai Xoyj]oavTag. 'Slg 8s xai tovtov ivi- 
x}]0£V rov aywva, xlavfKXoag ri^v 8vvafiiv avrov 6 'lo/^d- 
ri]g, ro r£ yQafifia sSei^^, xai naQ' avrio fisvsiV rj^ioiO£' 1. dvo dedi : legebatnr >)'i'o). 4. ?.iyfrai> et sqq. accessere ex 

B V. 5. liov/.iiaq H F, 17. xo/.iii^eio' H F. 19. avroii H. 
24- rov ay. PH: deerat rov. 

85. B. 260. Vide Eurip. Te- Unde apud Zenobium l-/()fc?T«^;k'oc 

leph. fr. III. Dindorf. T. IX, p. reponendus videri possit: vid. 

339. Matthiae. Arist. Rann. 1447. Mahnius Diatr. de Aristox. p.2»l6. 

ubi Scholia: 'AtiiaraQxoc; qrjCi^v b'o. "Vide II, 67. Demetr. de 

ddiaTZorox; rovro Ttitoqiiiiia&av (1. Eloc. CLIII. 'O TtaQ» 2 o'>q qovi, 

TZf^jKfi.) , o)<; Ev^i>n'iSnv TifTtoi^rxoro^; (; tjro Qf vo)v -BorAra? oviikv dxo- 

KvPfvovrai; tv tw TfjXicfio), ov<; y.oX /.ovOov (avrij) }.iytv. 

TifQtiUf fii^nox' otV iifil&fv ?;)'. 87. Apollodor. II, 3. Iles nota. CENTURIA IL 55 

Soih^ de ctvTM trjv &vyciTiQa, xal T^iv (^aaiXuav TeXiVTcov 
xaTeXiTisv. 

gg revvatog sl ex ^alavTiovi inl tojv dia tov 

nXovTov evyivcov ilvai doxovVTwv. 

89 rXav^ 'iTiTaTaL'. ri nTTJaig Ttjg yXavaog vi/.ijg 5 

ovfi^oXov TOig 'Adi}vaioig ivofxi^eTO. 

i)0 reoMV ccXmtii]^ ov% aliay.aTai nccyji'. inl tmv 

Sia ^Qovov 3ilij&og ovx ccfiaQTavovTcov, 

91 rXavxov Tiyvrj'. ^ inl tmv QccSicog naT£QyaL,0(.ii- 
vojVy rj inl tcov navv inifieXcog xai ivTeyviog eiQyaafievcov. Ift 
"Innaaog yaQ Tig xaTeoxevaas xaXxovg TETTaoag diaxovg 
ovTOjg, looTe Tag fikv diafi^TQOvg avTcov iaag vnaQyjiVy 

To de Tov nQMTOv Siaxov nay^og iniTQiTov fiev tov dev- 
TeQOV, riuioXiov dt tov tqItov, 8inXo:aiov d^ tov tstcxqtov, 
xai XQOVOfievovg iniTeXeLV avficpioviav Tiva. Kal XeyeTai 15 
rXavxov ideiv Tovg ini tcov diaxcov cpdoyyovg nQWTov. 

92 rXvxvg ayxMV'. tijv naQOifiiav cprjolv elQtja&aL 
ano rov Xeyofievov fiaxQOv ayxcovog iv tm Nei?uo' xuTa 
avTicpQaaw avTi tov 8vgy^eQi']g. 4. fvYivwv B Diogen. Suidas: vulgo yfvvuMv. 5. tnl tmv dycc- 
Ooiv oio)vo)v addit C. 7. ndyri adjeci ex B V Suida. 9. ri/vriv 
B, qui rell.omissis habet : ini xoiv Tidvv ini-fiii.ox; xal ivrixvo)q nQya- 
aftt.vo)v. fii] Qadiox; Scholl. Plat. Diog. Apost. 11. "Jnnaaoc, 

P et Scholl. Piat. : vulgo "Jnnaaoc;. 12. oiJtojc; watf Scholl. Plat. : 
vulgo oIiTWi,". 15. ««* y.QOvofc.] SchoU. Piat. : ICQOvofiivov<; de rov- 

rovq ini/Tihlv (cod. Claik. /.Qivofiivovq M dnori?.nv) avfiiq>o)viani rivd • 
xai liytra(' I'Aav/.ov Idovta roix; ini r{7>v dia/.o)v q>06yyov(; nQwrov iy/ii'- 
(trjaau Sv avrinv /tvQovQyilv. 17. B nonnisi ultima: Kard dvriq^ii. 

dvri rov Svcxiqijc;. dyym H: dyywv F, qui mox dyywvoi;. 18. 

Niilo)] "JUo)' H. 

88. B.311. Diog. IV,6. Apost. p. 12. (381. Bekker.) unde sup- 
VI, 6. Arsen. 159. Macar. Suidas. plebis mancam Zenobii expla- 

89. B. 265. C. 79. Diog. 111,72. nationem. Vide Inlpp. Plat. 
Hesych. Suid. SchoH. Ar. Eqq. Phaedon. p. 108, D. Petav. ad 
1089(1091). Cfr. ad Diogen- III, Julian. p. 76. Sillig. Ca(al Ar- 
93. Bekker. Ann.232,30. Foss tiff. p. 219. Mueller. Archaeol. 
de Theophrast. Char. I, p. 40. p. 40 sq. 

90. B. 312. Diog.iIII, 7. Gieg. 92. B. 314. Apost. VI, 33. Ar- 
Cypr. II, 10. Apost. VI, 4. Ar- sen. 163.64. Hesychius, Suidas, 
sen. 159. Suidas. C. 82, quem ad Suid. adscripsere. 

91. B.3I3. C.80. Apost.VI.27. Plato Phaedroj). 257, D. J'lv~ 
Arsen. 162. Macar. Diog. IV, 8. y.vq dy/.o')v, 0] atalSqi, W.tjO-i 
Suid. Ilesych. Phot. Marcellini at , oTt dno Tori fia/.Qov dyy.oivoi; 
Pracfai. p.XXIII. Scholl. Plat. To£i /.ard mUov h/.rjO-ti, ubi lcclu 56 Z^ENOBII 

93 raXrj yitwvroV' Ofioia 7] TiaQOifda avTi] rjj* 
Ov TiQtTiev ya^ij XQOxaorov. 'Emidi] ya?.i] xaxa nqo-' 
$io(.av 'A(fQobiT7ig yvvi] ysvofitv)] tv %ltwvi xqoxmtm ovaa 
iTiidQafxs f.ivi. Mifxvf^rav ravTijg ^TQaTTig. 

94 FQavg ^kQicpog'' 'A7iolX6Su}Qog rpr]aiv, OTt tGTi 5 
Tig 7iaQ0ifa(x)di]g Xeyofievt] HsQupia yQavg, 7] iv TTaQds- 
via yiy7]oay.vta. 01 Se ano rijg axQidog' rtjV yao aoov- 
Qaiav ay.QiSa vrco rivoov fiavrtv ltyo(xtvt]V xctTci ^ixeXiav 
yQavv atQicpov xa^^eia&at ?; yQavv atQicft^v. Jteyovai Si 
oTi el' rtvt ifi^lexptit ^mm, xaxov rt ixtivio yivtTca. lO 

95 Fv fivortQO g At^i]QiSog'. 'AQtaTocpcm^g fpi]a\ 
TvcpXortQog Xt ^tjQtSog, At[3r]Qlg St iarl ro avcpaQ 
xal exSvfia rov ocpecog xai rov rirrtyog. KvQiwg Sh Xb- 
^i]Qig , 0) ntQtiytrat rb 'ifx^QVOV rov ^oog' rtXioyg iart Sh 
xal rovTO rvcpXov' rag yccQ onag fiovccg eyti rcov ocpO-aX- 15 
fiiov. TciTTOvat Si ri]v Xi^tv xat int riTTtyog, xat avv- 
6?Mg inl roov anoSvofikvcov ro yrjoag. TQtyij Si ava- 
yQcicpovat ri]V naQotfiiav, xat ot fiev rvcpX6rtQ0g Xa- 
(^t]QiSog, oi Si xtv6rtQog, oi Se yv fivortQog, 2. x^ojswTos B. 4. fitfivfirai' — 2t(). om. B. Sr()a.txt^ scripsi: 

erat SrQdroq. 5. Vulgo yijavq e^t^oc;: 2ii)i.'fiOi; Suidas. 6. ^f- 

Qi.q!a] 'Eqv(pia PF: StQuqot; B V. 7- ai^QVQaiav axQ. Confer Scholl. 

Theocr. X, 18. 9. tQnjov et i()i(i>7jv PHF: tQi.q>ov et l()i(pMv B V. 

10. li TWJ. PH: vulgo Ev ri/vt,. 13. rov oqjfwq ano rijq Xfnidoq B. 
14. rfXimt; om. B. Legebatur TfAf/w?- tari, ^e. y.al rovro rvq/.ovi cor- 
rexi ex Hesychio. 19. nfvorffioq CPH: jtsfwTf^Joj' B: vulgo 
vi6ri()0<;. 

dignissima quae apposuit Stall- 93. B. 277. Diog. III, 82. Plut. 

baumius excerpta ex praeclara 101. Apost. V, 92. Arsen, 155. 

disputatione Grauerti in Indice Macar. Suidas : de C. 64. vid. 

Lectt. Acad. Moiiaster. per men- nott. ad Diogenianum, Vide 

ses hibernos IS^y^i habitarum. Kiiochii Babrium p. 151. 

Is excitavit reliquos Gramma- 94. B. 2G7. Hesychius. Suidas. 

ticos ; adde Scholl L Ii.7/,702. Apollodori locus est Fragmm. 

Ulitur Plato Comicus Phaone, p. 444. Heyne. Vide Leopardi 

V Meinek. Q S. II, \). 26. Li- Misc. V, 21. 

ban. Epp. XLVL "O Tor<,- aD.o^ 95. B. 268. C.89. Diog. 111,73. 

iq rijjt^iuv t()xtrai,, toPt' iiioi y}.v- Apost. VI, 55. Arsen. 169. Macar. 

iiix; dyy.Mv did rijv dodivfi.av. Suidas, Hesychius. Rursum }.f- 

Cum explicatione ilia quam ten- /;»;^tJo? rvq?.6rf(joi; B. 593 Apost. 

tant Scholl. Homeri Lobeckius XI, 79. Arsen. 332- Dici inl ro)v 

Aglaoph. II, p. 1022. confert Ttdrv mvtjrMv notat C. Aristo- 

Paus. V, 3, 3. 'r/rf^jr/ff^MTf? a^?6- phanis locus est Amphiarai fr. 

Tf^jot T^ /.(i^fv y.al al yvvaTxfc y.ai XX. Dindorf. Strattis in Phoe- 

01 avrf^jfv,- fcV^a ovvfyivovro to y«)- nissis Erotian. Lex. Ilipp. p. 

qiov BaSv (h. e. Tjilii) oro^ttaKocff». 244. Franz. , Eustalh, Opuscc. CENTURIA II. 57 

96 rQavg/3axxiV£(,'. inl rtov nctQ^ o)qc(V tl Stcc" 
fiQCCTTou£VO)V, TaiQ ■yccQ veaig TtQimi ro yoQtVHV. 

97 FeQO)V fiovg aTtev&iirog douoiaivl tTcl tmv 
xa&' ojQav r£^evTi]accvTbi)v. 

98 rvfiVM ffvXc»'/,r}V intTarrscg: naQOifiia inl 5 
tiav fiij Svvafievcov ra TTQogrciyficcrct nh]oovv, dta ro 
uvayxaiov avro yivead-at. 

99 .D.Moaa not noQevri^ n6?.tv avoQx^-Moaaa 
y.a\ noXtv xccTaaTQtipovact: int roiv d^a loycov i] 
0)(fe?.ovvTO}v 01 ^Xanr6vT0)v. 10 

100 Fe^^ojg avyxQovaiog: "^y.oa}iog xal araxro^' 

ftaQoaov rtveg yeXoJvreg raq xeiQag 7] rovg nodag cvy~ 
y.Qovovatv. 

1 FeQccvdQVOV fieracpvrevetv: int rov advvdrov. 
UaQeyyva 8e, ort fn) Sel roig naQi}^)]Zorccg UQoayetv 15 
eig TOf Twi/ a-^fia^ovrojv cQya. 

2 r6vv y.vr]fii]g eyytov: im r&v iaVTQvg fia?.?.ov 1. Bodlej. A ^Xaxiviif. 2. tq xoq- libri : to om. B. 6. ra 

riraynkva li V. 8. Ante noki/v inserit C: L^Trdy.^jtct?. «ro^jf^oi- 

oacfa Diogenianus: rell. dvoi^O-waovoa , 6()Oo'iaovGa. Nisi forte »/ nd- 
).w dvo(jOwGovaa, Vide Beniiiard. ad Suid. dvo^O-waovaa B: d()0-<j')- 
covaa vulgo, 9. y-al noliv PB: vulgo ndkiv. ()ta }.6y<i)v PC; 

vulgo ()i« /oyov; dw/.oyMV H; d.M koyov B. 11. ovy/.iiorovawi; C 

et Suidas. 14. B yfQavS()vv: vulg. yi()6S()vov: veram lectionem 

Diogenianus et Suidas suppeditarunt; vid. Spanhemius ad Callim. 
h. in Jov. 22. Bernhardyus ad Suidam. 

p. 135, 34. '£■/{£ — y.al avTTJq, o Apost.VI, 39. Arsen.l64.Suidas. 
(faat, Xffit; ()id'oi; y.fv^riQOvdnf- 100. B. 271. C. 72 Diog. III, 

xihat, rolc, oV.ok dnoarf()i^oai; ifiL 76. Apost. V, 100. Arsen. 158. 

Athen. Vin, p. 362, B. Jldvraq Suidas. 

tmarofiar'i'C,fw nti-Qoiftfvoq ovd'tv6(; 1. B.272. Diog. III, 77. Apost. 

/A.kv dfta&iav y.ariyvMq, aavrov de VI, 5. Arsen. 159: Suidas. Se» 

dnoifaivfi-i; xfvoTf^jov XffJtjQi- neca Epist. ^6: didici ab Aegialo, 

<5'o?. Plura Intpp. Hesychii. diligentissimo patre familias, 

96. B. 269. Diog. III, 74. Greg. quanivis vetus arbustum trans- 
Cypr. I, 99. Apost. VI, 47. Ar- ferri posse. 

sen. 168. Macar. 2. B.273. C. 86. Diog. III, 78. 

97. B.317. C. 74. Diog.IV,ll. Greg. Cypr. 1,96. Apost. VI,45. 
Greg. Cypr. II, 12. Apost. VI, 9. Arsen. 168: Schol. ad Theocrit. 
Arsen. 160. Suidas. XVI, 18: naQoufda larl ro no^- 

98. B- 270. C. 91. (quem V. apud QmriQO) 7j xv>'ifit] toi' ydvaToi;- 
Intpp. Suid.) Diog. III, 75. Ar- rlO^frai' Je aiTj^ inl roiv dyanoiv- 
sen. 170. Hesychius, Suidas, Cfr. nov latiToi"'? y.ai lfy6vro)v n^jori^fio- 
Runkel. ad Pherecr 57. ri()ovq tivau avrovi; roiv uviov: 

99. B.315. C.81. Diog. IV, 9. Suidas. Usurpant Aristot.Eih. 58 2iEN0BH Twj/ ataiQMP ayc(7tiovT(ov. 0aai yaQ oti iv rco y.ara 
^atQooveiav noltfiM idovTa Tiva aveipiov y.al adshpov xa- 
ranovovuivovq, VTieQaamaat tov ad&XrpoVy htiovtu to 
nQoy.6ifi6Vov. 

3 JTsXXm naiSocpiXMTaQal inl tmv ccMQMg teXsv- 5 

T^aaVTMV, jJtOI iTll TMV CplloTty.VMV fAtV, TQVrpJj ds SiCl- 

(pdsiQovTMV avTCi. IsIXm yccQ Tig ijv naQ&avog, xai 
iTtsidr] oMQMg iTe?,evTi]a£, rpaalv oi .Ae.o^LOL avTijg t6 
(pavTaafia imrpOLTav iTil tcc naidia, zal Tovg tmv ccmqmv 
^avcxTOvg avvfj avaTt&eaat. MifivijTut TavTijg HanrpM. jq 

4 rijQaaxM d' atel noXXa dtdaay.ofievo g: im 
TMV dtc( t6 yyJQag iiiTieiQOTeQMV. Ei}.y.vaTai fievTOt ix 
TMV ^oXMVog iXeyeiMV. 

6 Fq aiov v&?yOg: iTit Tiav fiaTijv Xjjqovvtmv. 1. t. ttai^o)v\ VB irtQoiV', C. •^ trsQOix; oiy., tviob Sh Inl Toiv 
0(pe i^lovrojv TiaQ ixfi^v fidXlov TtQoqrj y.ojiai^v t/ roti; leron;' 
o/xola y.ai Toiv q)i).mv rovq (f i,).r drovq , y.ai Toiv olxfiotv rovq 
ol/.ti>oriQOv(;. ort — Xat^wwmi'] Schottus: ol ivonoi y.ara /Qiiav; 

e VB restituit Gaisfordus. 2. ISovrft; Schottus: e B correxit 

Gaisfordiis. 3. vmQaan. r. aJ.] B poyj9-ijaat, rw dSiXqxJ). 5. Vtk- 
J.ovq C Suidas, L. Dindorfius in Steph. Thes. s. v. : ab epitoma- 
tore duo proverbia in unum videntur confusa, /fP.Aw (vid. sup. I, 
55) et ViO.ovt; nai-Soq>i,}.oniQa: prius de iis dicebatur, qui immatura 
morte obirent et spectrum erat infantarium: ad alterum altera ex- 
plicatio ijroo — ai'ra pertinebat. navSo^iuoiriQa e C Suida Gais- 
fordus dedit: Schottus 7iai,doq<i>).oTiQa, JVeuius ad Sapph. frai;m. p. 97 
naiSo).irfi,Qa. C: tni — ^rot om. 6. TQOiffi L. Dindorfius. 

7. C: naQ&ivoq, ij rt.q tv rw riy.rfi^v itfkivrtiaf. 8. tifaaav C. 

avrtji; PC Gaisfordus : aiVots Schottus. 10. dvfri&iaav C. 11. 

vulgo Sh dd, B <y' dti: J' aiti Apostolius. 12. il).y.varai> — tXfy. 

B om. 14, vO-).ot, B. ad Nicomach.IX, 8, 2, Theocri- 
tus, coqui ap. Athen. IX, 383 B. 
Plaut. Trinum. V, 2, 30. Cic. 
Epist. ad Famil. XVI , 23. 

3, C.68. Hesych. Suidas. <I)d- 
a/ia 'Ey.dpfjt; alia comparat Lo- 
beckius Aglaoph.3U2. Sanq^Ml 
fr. 41 Schneidew. : rtkXiTx; nai- 
So(j<i,Xo)riQa: etiam ab inferioris 
aetatis scriptoribus Gello s. 
Gillo saepe memoratur: vid. L. 
Dindorfius in Steph. Thesauro 
s. V. 

4. B.274. Diog. 111,80. Apost 
VI, 16. Arsen. Itil: Schol. Plat. 
384 1'ekk. : Suid. s. yrjQavai,. Ver- 
sum , quem a Solone sene pro- nuntiatum esse narrat Plutar- 
chus Solon. 2 31, adiiibiierunt 
mnlti: Soph. Antig. 71 1 nbi vid. 
Scholl., Piat. Lach. 188B. Reip. 
VII, 536 D. Amat. 133 C. Cicer. 
Cat. maj. 8- 14. 

5. B. 275. Diog. 111,79 Greg. 
Cypr. I, 100. Apost. VI. 50. Ar- 
sen. 168 ibiq. Macarius: Suidas. 
Plat. Reip. l, 350 E: lyd) Si aoi, 
wqniQ ralq yQavai ralg rovi; /iv- 
Sovi; Xfyovaaic; flfv CQoi: Lucian. 
Dial.Mort.X,8. Gregorius Uois- 
son. Anecd. V, 449. Heindorf. 
ad Plat. Gorg. 527 A : yQaiy.ov 
rO/oi' dixit Clemens Alex. Pro- 
trept. 20, 11 S} Ib. CENTURIA III. 59 

6 rXav^ 61 g A&r]vag: tm rcov a/Qyarovg ifij:o- 
Qiag ayovTCJV, inEidi] ro ^mov navv lmy^o)Qiat,n> roig 
'A&r]vaioig, 

7 /Jaid dXeia noitjfiarui ol fisv im riov naQa- 
So^Mv EQywv, 01 di inl rcov dxQi^ovvTMV rdg reyvug cpa- » 
Giv HQijadaL ri]V nuQOi^iiav' inHdi] rwv nalaiMV Si]ui- 
ovQyiov nXarrovTMv rd L,(oa rvcpXd, 6 JaidaXog xai rovg 
ocp&alfA.ovg avTOig dvenerccaev, (og yal do^av y.aTaoyeiv 
OTL xal sfiipvyd iari xal yavovvTat xal cp&eyyovTai. iPaal 
yovv rivd riov daiSaXovQyciv dvdQidvTcov Sedea&aL rov 10 
noSog, b^g ^i) dnoSQdfWL. 

8 /1 LopLtiSeLOg dvdyxf]'. inl riov xard C(vdyy.)]v 
rLva nQaTTovTOiv. Me^ivt]TaL avrrjg 'AQiarocpavi]g iv Ba- 
rQayoLg. "Ots ydQ Xa/jovreg rb IlaXXdSiov /lLOf^i}]S)]g y.ai 1. vulgo yAwrl, B y?.avy.a. C: ^Tti Toiv ndttjv imaoiiifvovruiv 
tiva il<i aq<0 oviav 71 qov 7Za() xovt o)v (1. 7iQ0vndQ%0ita) xal d/.v- 
GtXfXflq Ef.i7T Q i iaq 7101:0 vvtoiv, E^tfi^dTj t6 tolov tovto GqiodQOt 
i7ii'X0)(ii,di,fi,talq^A&rivavq. 2. eTtfi^dfj 7t. iyxo)Qi.di^fu t. L4. to t^. 

B: to L,o)ov PFH Gaisiordus: Cwov TonTo Schottus. i7zt,xo)Qmtfi^ H. 
4. B C : /ian^dXov 7i oi,ijfiatO(;. 5. C : iTtl toiv d/.Q(,^o)q td tfxvdofiata 

7tOMvvto)V dTtn /favddXov tuvoq fitjxavoTiowv aoqov. 6. il()Tja&ai, qia- 

Giv B omissis sqq. 11. Legebatur aTtodQdaoi,. 13. t^vd B: 

vulgo ti,. 14. Debebat ^Exy.ltjai^ai^ovaat.c;: eundem errorem Scho- 

liasta Platonis committit. B: /iMnriSovq ydq futd 'OiivGaiox; y.Ofil- 

L,ovto(; to llaXXdSiov tTti tdq vav<;, 6 ^OdvGGfvq povlofuvoq avtov fiovov 

6. B. 276. C. 78. Diog.III, 57. Byz. s. Kvto)Qoq] fj tx&vq ili; 

81. Greg. Cypr. II, 11. Apost. 'EkkijqTtovtov: Hesych. Suidas. 

VI, 30. Arsen. 164: Schol. ad Arist. Av. l.c. , Lucian. Nigrin. 

Arist. Equit. 1102. Av. 301: TTw^- init., Liban. Epist. 1348. 

ovftia ds iativ iTti toiv fidttjv i^ti,- 7. B. 335. C. 96 Apost. VI, 71. 

Go)Qfv6vto)v tuvd tTti toiq 7tQov7tdQ- Arsen. 174 ibiq. Macar.: Schol. 

Xovai^f, oiov fiti,q iv Alyv7ttm Eurip. Hecub.82l. ad Platon. 

Gitov i^iaydyvi ■?} iv Ki,Xi,Kia 328. 367 Bekk. : Tzetz. Chiliad. 

nQonov. ... /iijfio)v M iftjai/v otv I, 537: Harpocr. 51, 14 Bekk. 

ov tov twoi' fiovov TtXtj&vvovtoi; iv Hesycl). S. iSavtd).fi,a, s. /iaita- 

T^ 7t6).fi,, d).).d xat oTt Toii vofii- ).ov. Suid. Bekker. Anecd. 240, 

Gfiatoq. Eustath. ad Hom. 11.^, 16. Usurparunt multi: iis, 

206 p. 87, 50: Xafipdvitav de ^' quos Schol. Eurip. et Hesy- 

i7ti to)v Gvft,pa).).6vto)v tv&a fiij chius laudavere, adde Alexin 

XQfia Gvfifioy.TJi; tj i7ti toiv Safii,- Athen. VII, 301 A. Plat. Hippia 

t6vto)v tvO-a 7toXv toMvtov TtlTjOoq- Maj. 282 A. Min. 97 D. Euthy- 

01 (Ve Ttakauoi qaGb viai oti, to phr. 11 B. Ari«tot. Polit. I, 4. de 

ykavii' AOijvatf ciQfwttfi, iTtl Anima 1,3. Liban. Epist. 1221. 

toiv d).).o&fv fidtfjv td Ttkfovdtovta (Ttfidrj sqq.] similiter rem enar- 

i))qG7tdvi,dti,vai/j7toQfvofiivo)v,oxai rat Etym. M. 251, 1. 

nvaiOftotov toi,7tviov iqKvto)Qov 8. B. 338. Apost. VII, 15. Ar- 

ijyayiq [vid. interpp. ad Steph. sen. 181. JNarratio Hesychio m zmomi 10 u 'OSiMTOivg r/.ofu^ov enl reeg v-ctvg-, tote /9ot^?<,afisvog ^OSvo-^ 
0tvg ctVTOv fiovov t>}i/ (fi,XoTifiiav yivtodaL, insyHQrjos 
(fOVivaac rov Jiopii^di^v fxira rov IlaXlaSiov aQOijyovfii- 
rov. IJqoISoov S^ ty.eivog Mg iv xarorcrQ^o avTioriliSov ro 
iicfog y.al avTiXciiSth-v uvro.v y.al Siioag rag /iiQag TiXar&i 5 
roiJ ^irpovg axokovdim) hv^TiV. 

Jsiv^g a>v(xy/irig avdiv^ iGyvQorBQOV. ecvdyy.tj 
yao xal &£Ovg [jmC,irai. Kal IlkciTOJV (fijoiv, ylv(xyT 
y.t]V de ovdi -d-sog iorit SvvarQg ^ta'C,&adai, 

Jecxrv?.ov i^fiiQa: tTil rcov iV7]}ieQovvT0)V: J(x- 10 
y.Tv?Mg yccQ rig dvi}Q yiiyoviV ' A&ijvaiog, fisyioTCQV laywv 
rijiwv. 

J drog dya\)uv'. no.Xicog ovofict »jv dTiiox^aav rii tiiyav qxxvtjvai iTCf/fiQrjOf tov /Ito/tiijfJTjv oivf?.fTv o de yvovq , tovtov 
ev)J.afiii)v y.al d-^aaq avxov raq /ft()at; ervnxfv dxokov&oiv avro) nXartZ 
■tij) ^iqti. 7. C: tnl roiv di-' ctvdyxrjv y.ai rd na^ia qtvatv 

-tj nfj y.a&T^ -/.ovra notovvr o)v. y.al aXkri' jdtivd rd dfivd, inl 
riiiv- oqi6S()a (^fn'»)'»'.' Jtat trfQOi> oiJtoji;" /ifwd rd dti^va y.ai 
HfifVorfQa rC)v AfvvloiK %. ■9-fovq] B -O-fOi;. qrjGw om. V. 

9. ^foc] vnlgo &foui; — dvvaroiiq: e VB correxit Gaisfordtis. t&rt] 
iiVat Uytrav Plato. 10. JaxvU.ov Hesyehius, Jarv/.ov vulgo: 

correxi e B Diogeniano» 11. B ri-i; 'Ad^jvrirji, yiyove. auclore e Leschjs Iliade parva 
emanavit estque a CononeNar- 
rat. 34. Schol Plalon. 408 Eekk. 
Eusiaih. ad Hom. 11. K, 531 p. 
822, 17 ad proverbium expli- 
candum adhibita: addit Eusta- 
thiuS: (iO-fV y.al nagoifiia . . . ini 
TWJ' f)ia iy/fi,i>ovvro)v tQyot^q xai fid- 
J.iora oTf Ti? dlovq inil-Jov/.Oi; [Tiav 
Ttdayri ivfQytvv ri, riTiv firj -{Jf/.ijroiv 
xairoi tm'£c; rtjv roia,vrrjv na^oi-fdav 
dno Toi) Q(jay.ac; /iMfujSovi; ipaaiv 
ixn fdfvv, oq rjvdyxa^i roiiq iivovq 
aiGXQoiii; ovaaiii; rali; avrov &vya- 
rodrji' fdyvvG&aii , a^ y.ai \nnovi; o 
na/.awi; }.6yo<; d?.).f;yo(ift' tira y.ai 
dviiofi roiii; firj iOiJ.ovrai; yafipjjovi;. 
Alteram narrationem proverbio 
explicando Clearchus, uti re- 
fort Hesychius, adhibuerat: ean- 
dem apponunt Schol. ad Arist. 
Eccles. 1029, Suidas, Aposto- 
lius. Aliudunt Arist Eccles, 
1074. Plat. Ueip.VI,493I). Ano- 
nym. Cramer. Anecd. 111, 223 2 iyo) Se ro.Govrov oiiy. av rm roiovrii) 
i,vvOfi,rjv fliiyfiaru, oii; oviVe oy.vria 
^adiox; ovdiva tcnoifi, dv , y.dv rj 
AMifiijiifvoi; avayxrj fioi, ini^xioiro, 
^iqifi, To fitrdifiQfVQV n).rjrrofiiv(». 

9. B.323. C. 99. Suidas. Plat. 
Legg. V, 741 A : adde ibid. VII, 
818 B. G. Hermannum adEurip. 
Helen. 532 et cf. siip. 1, 85. Ativd 
T« 6.] compara Soph. Antig. 332. 

10. B.320. Diog.IV,13. Apost. 
VI, 77. Arsen. 176: Hesych. Sui- 
das. Ex Alcaei versu: nivo)- 
f.itv' ri TO ).v/vov fiirojurv; ddxrv- 
).oq d/dQa [Ir. 33 Schneidew.] vv. 
ddxTv).oq rjfiEQa de vitae humanae 
brevitate in proverbium abi- 
erant : quod quum paroemio- 
graphi nescirent, proverbii ver- 
ba et corruperunt et ficta ex- 
plicatione ornaverunt: vid. Ga- 
tackerus Miscell. 715. Jacobsius 
Annolt. ad Anthol. I, 2, 28. 

11. B 321. Apo^t. VI, 74. Ar- 
sen. 176: Strab. VH, 49U Sie- CENTURIA III. 61 

Oaisioi' l(f> ^j HUi naQQi}iicc lllyOi] , Jdrog cr/aScov, cog 
ovayg xa?,XiaTi]g' tyji 8a xai yQvasu fieraXla vxxv eGTiv 

12 J acpvlvrjif cpOQw /9axTi] Qiav: toTto ?Jyeiv tl- 
w&aaiv ol V7i6 tivcov im^ovlevofievoi' HaQoaov dXE^icpaQ- S 
liaxov 1] SdcfV}]. 

13 /1 V o^eiag dQccf.cetv: enl xojv diay.ivSvvevovTiov. 
'O^etav yaQ Xeyovai tr]V X6yyi]V. 

14 /tavXiav xoQoovrjv: dvtl tov d}]S6va. JavXia 

St eXkyd-1] Scd t6 xd neQi tov TijQea ev JavXiSi Tyg 10 
(pojy.iSog avaTyvai' ol Se, oti TieQt ttjv JavXiav xaxa- 
Xafi/9av6uevcci at Tienl TrjV IIq6xv}]V fieTt/jaXov eig oovi- 
■d^ag' evioi ds Ti]v Saaetccv axovovai' SavXov yd^ taTi to 
Saav. Td Se TieQi tov TvjQea xal rrjv IlQoxvrjV ohrcog 
iyet-' Ilavdiojv &vyaTfQag eayr^xwg Svo, IIq6xv}]V xal ^Pl- 15 
Xof.irj7MV, 'TjydyeTO vvfufiov em TJj IIqoxv}] tov Ti]Qia' o 
Se Tijg ^PiXofir]7.ag eQaadeig xal ^cccadfievog avT}]v , 'iva 
fv}] Tivi To yeyovog e^eimj, Tr]V yXwTTav aVTijg dneTefiev. 
^Axeiv}] Se nenXco vrfdvaocc yQdtifiaTcc, Sid tovtwv efir']- 
vvas Hq^xvt] Tag iSiag avficfoodg. Mcc&ovoa toivvv 1] 20 
riQ^xvij Ta avfA^dvTcc Tt] 0iXofii']Xcc, "Itvv dnexTeivev, ov \. B V: y.al ^ Ttaqoi^ila D.B/Orj, oiq txovGf]<; avrtic '/Qvam ^iiraXXa 
aal ivSaiffAOviav a^.X-tjv rdrnrao de tni rwv iifyd/.a dyaO-a tnayyiXlo- 

fitvo)v. 2. t/fi.] legebatur tari'. 4. q^oQio B: vulgo qoi>fL 5. 

im riov vno nvMv Imp. B. 7. P H F (VK.ilftf. 8- rijv A.] rov 
koYQv P H F. 10. /iavkta scrip.sit Gaisfordus: ego iibrorum 
scripturam retinui: vid. Tzschuckius ad Sirab. IX p. 527. 

benk. Eustath. ad Dionys. Pe- plicatio, quam Walzius in no- 

rieg. 517: Qdaoi; . . . rd Adrov ta.s ablegavit, -sola superest: 

cvvor/.iaf nohv tvSo%ov nt qI rTjv rov Snidas. Vid. Mitscherlichius 

^rvQOiivot; naQaUav dip' ov nao- Horat Carmm. TV, fin 

oi/iiav ot nalavoi ipaai, /Idro^ 14. Hesych. Etym M. 250, 7. 

dyad-oiv: Haipocr. 52, 9 Bekk. Suid. Zonar. 469. Ex Arislo- 

Suidas. Vid. Wichersius Theo- phane natum videtur, qui <^«i'A/av 

pomp. frr. p. 150 sqq. y.oQoWriV ironice dixerat: Etym. 

12. B. 322. Diog. IV, 14. 7S. M.tjwi — ()c<ffi)] consentiuntEtym. 
Apost. VI, 79. Arsen. 176 ibiq. M. et Pausanias ap. En.stath. ad 
Macar. : Suidas. Veteres cre- Hom. 11. p. 274,24: vid Miii lleri 
debant, lauro inesse vim qnan- OrchomSSO. Historia ducta est 
dam malum averruncandi: Plin. ex ApoUod III, 14, 8: eandem 
N. H. XV,30, 135. Casaubonus Hesychius commemoraverat in 
ad Theophr. Charact. XV^I, 1. nostri proverbii explicatione : 

13. B.325. Diog IV, 16. Apost. vid. L. Dindorfius in Stephani 
VII, 25: in Arsenio p. 185 ex- Thes. s. i)dY.rv}.oi; ijfitQa. 62 ^ ZENOBU 

ei^e fiaida Ix Ttjoecog, aal avTM 7iaQaTidf]at ra tov aai- 
Sog fiihj €ig ^gcoaiv. Fvovg de ro yeyovog 6 TtjQ£vg 
IlQOxvt]V xal <pL?.0f4VjXav a7i avTov atvyovaag IdiMXsv. 
Al Sh xaTa?Mfi/jav6fiivai> i^v^avro acpavelg yivea&at xal 
fiETe^?,ri&j}oav, TLqoxvt] fihf tlg atidova, 0dofif]?.a <5t 5 
iig yiXtSova. * O&iV ht xal vvv ai yi?a86vig r^Tfirifitvag 
rag y?.(6aaag €/ovat' TtjQivg §e etg moTta fiiTa/3?.tj&eig 
Itvv eig devQo &Qt]vet. 

15 J evTiQMV afieiVovMV' naQOifiia em tmv -dvo- 
fiivotv ex SiVTiQOV , otuv avTOig Ta TiQOTeQOV ieQa fit] n» 
xav&p xai eTii devTeQa TQa7ii6aiv. 

16 JixaioreQog OTayavijg'. eni tojv ra dixaicc 
ayancjVTCov. Hrayc^vtjv yaQ oi JooQutg Tt)v TQVrav7]V xa- 
Kovatv' lacog TiaQo, rr]V araaiv. 

17 Aixrvoi avefiov ■&r]Qag: Ini tmv fxarr^v xal civot]- 1» 
roog ri noiovvTOJv. 

18 Jia Saxrv?Uov det ae i?.xva&t]vai,: ini toov 
8ia voaov 1] IvntjV ^^enroov xai iayvoov yivoftevoov. 

19 Jici fiayaiQoov xai nvQog Qinniv rTsi': ini 
roov naQa[jaKXofievoov xai QixpoxivSvva noiovvrtov. 20 8. "Itiiv — ■0-Q'fjvii:] Errat Zenobius. 9. TtaQov/^la B om. 10. 

Tc* TlfJOTfQa B. II. B: TQaTKoGi/ XiyovTfg Sivri()0)v d/iiiv. 

12. Jv/.awTiQoq BA: vulgo SiyxaMrfQov. aTf/dvfjq A et sic infra. 

14. «ffoji,- n. r. GT. om. B A. 15. Cod. Reg. 100 ap. Boissonad. 

1. c. : tTti T. /idTTiV Tt 7ZoiovvT0)v X. dv. 17. vulgo flQf)./.vaQ:?ivai,: e 

Diogeniano, Suida, aliis correxit Hemsterhusius ad Arist. Plut. 
1, c. 19- B: S. /i. TiQO <;Qi>7irtii inl tmv naqa^oXbiq xat jji-- 

•xlioy.itv Svvoiq r 1/ noi^ovvrwv. 

15. B.324. Diog. IVjlS. Apost. 181:Suidas. Nicephorus Greg. 
VI, 80. Arsen. 17G: Schol. Pia- llistor. XVIII, 4, 2: tk nuQra 
ton.45l Bekk. : Hesychius. Ad- t(5o|a ^aivfi/v nal Sty.Tvo) ■&ijQfvtvv 
liibent Plat. Legg. IV, 723 D. dvinovi;. 

Aristot. Metaphys. I, 2. Liban. 18. Diog. 11,30. IV, 30. Greg. 

Epist. 695. 856. Affine prover- Cypr. II, 17. Apost.Vn,22. Ar- 

bium Euripideo al SivrfQal sen. 181 : Suidas. Alludit Ari- 

TTw? qiQovriSfq aoqtoirtQai,: Stoph. Plut. 1037. 

Hippol. 436. Arsen. 25. 19. B. 343. Apost. VII, 1. Ar- 

16. B.340. Diog.IV,28. Apost. sen. 179: Suidas. Ducium est 
IV, 7. Arsen. 180 ibiq. Macar. : a praestigiatoribus: Athen. I, 
Suidas. 19 E. IV, 129 D. Boissonad. 

17. B.341. Diog. II,28.IV,29. Anecd. I, 398. ^ Xenoph. Me- 
Plutarch. ap. Boisson. Anecd. morab. I, 3,9: orTo? y.dv liq /««- 
I, 394. Apost. VII, 12. Arsen. /aiQaq y.vftiGtjjatn xdv tli; nvQ «A- CENTURIA III. 63 21 22 20 JiicijV V(fi^si icav ovos ^ocKij xvval iTil tuJv 

inl iJLiXQOig avxo(pctVTOVuev(ov. 

Jibg KoQiv&og*. naqoifiia ml tmv ra avra Af- 
yovTcov y.al nQarTOVTcov. 

JeyiTai xal ^mXov 'A?,ijti]s: inl twv navTa 5 
noog t6 xqhttov ixStyofievcov. 'yiXr]Ti]V yc(Q (paat (fsv- 
yovTa xaTiXd-slv /jovlofisvov eig Koqiv&ov xcel (jovxoXov 
Tivos anavTriGaVTOs airijaai TQO(fi]V' ovx sysLV di (fa- 
CXOVTOs ixsivov, ccQavTog Si ^itilov dovvai ccvtm'^ tov dk 
Xcc^ovTa (fccvai, 10 

/IsysTat xal ficHXov *AXi]Tris* 1. C: Int, rwv /nix^jo, 7t'ratdvro)v xat a^lotv zoAd^tffS^Cft- 2. 
Irrl fibX(jol<; B Suidas, Gaisfordus: iTzl fnx()d Schottus. 3. VB: 

'0 //to? Ko^i^v&oc; 'xcti HaTi xov Ai/ht; K6 ()t,vO-ov: Inlxoiv t« 
avra nokkdxi>q dva:iVKXovvto)v. KoQi,v&io)v yaQ tni rtvoq J^- 

X 

«atoAoy/a? r^q fiftd MfyaQioJV ov<Jiv Siy.aiov (d't B) s/dvrMV 
finflv, /Lcovov rovro oTt Ovy. dviifrau 6 Jtoq Ko^i-v&oi;, noX- 
P.dxt? AfyovTMr, ot Mf ya^ fiq dn f x^iv avro, Ilalf, navs rov 
^iot; KoQi/v&ov oChfv r/ na^oifiia. 5. In Hesychio verba 

Si/frai/ x. []. dX. exciderunt. 2otTo: similiter Sm nvQoi; ^aSl- 
Cfw Aristophanes dixit Lysistr. 
J36. add. Eupol. fr. 135 Runk. 
Chion. Epist. 17. Wyttenb. ad 
Plutarch. Morr. 50 D. Peerl- 
kamp. Nov. Act. Societ. Rheno- 
Traject. I, 127. 

20. B. 326. C. 109. Diogen.IV, 
17. Greg. Cypr. II, 13. Apost. 
VII, 11. ArsVn. 181.: Suidas. 

21. B.344: V III, 13. B. 699. 
Apost. VII, 17. XIII, 97. Arsen. 
182.377. Macar.416: Schol. Ari- 
stoph. Ran. 442: Hesych. Phot. 
s. lliiOoidf odoi;, s. 'YntQov ntqi,- 
rQoni]. Suidr:s: alio modo pro- 
verbii vim Demon apud Schol. 
ad Pind. Nem. VII fin. definit: 
tni rmv dyav fiiv vnfQafftvvvofiivo)v, 
xay.oiq de y.ai novrjQor^ anaXXarrdv- 
Twv: aliter rursus Schol. Pla- 
ton. 368 Bekk. : ini tw in ovSiw 
riXti' dnfi,Xoiivro)v: in eo tamen 
uterque consentiens, quod ex 
historia, quam e B. supra ap- 
posui, definitionem derivat: vid. 
C. O. Muelleri Orchom. 138. 
Dorr. I, 88: Photius denique s. 
6 //to? KoQi/v&oi; haec sola ha- bet : enl Twr ndXai> fiev fvnQayt]- 
cdvro)v, varfQOv de ov xaAo)? «TraA- 
X.a'idvro)v. Scriptores antiqui 

saepe usi sunt proverbio: Schol. 
ad Platon. : fiifiVTjrai, de ravrtjq 
^iQvaroq^dvrii; ev TOtc; BarQd/Oiq Xi~ 
yo)v: dXX' 'tj /1w<; KoqwOos; iv rQi<i 
crQo')ftaaiV xai iv Tayrjvi^arat!; (fr. 
22 Dind.) xai "EqoQOi; iv nQohri 
laroQiMv (fr. 27 Marx.) xai llXd- 

To»r EvOvSijfio) (p. 292 E.) 

y.ai UiviiaQoq: add. Aristoph. Ec- 
cles. 823: hinc factum est, ut 
sat^pe etiam a recentioribus ad- 
hiberetur: Liban. Epist. 565. 
Theodorus Hyrtac. Boiss. Anecd. 
II, 435. 

22. Plutarch. 48. Diog. I, 4. 
IV, 27. Apost. VT, 83. Arsen. 
177 ibiq. Macar. : Ilesych. s. //loe 
KoQi^vOoi;. Alludit PJalo Gorg. 
499 C : dvdyy.-tj fioo — xai to?to 
di/faOai, ro Stddftfvov na^d cov : 
cf. Stallbaumius ad Plat. Eu- 
thydem.285A. Historia exstat 
apud Pausaniam II, 4. Schol. ad 
Pindari Nem. VII fin. alios: vid. 
Marxius ad Ephori fr. p. 112. 
O. Muelleri Dorr. I, 8?. 64 ZENOBII 

23 JiTtlovg avdQctgl tcc diavXla^Sa avd^ojv ovo/xaTa. 
'Odzv eTiiyQafifia, 

MiGM t6v civdga rbv dinXovv Tiscpvy.oTa, 
XQi^GTOv loyoiai, noXifnov dk Tolg TQOTioig» 

24 Jig iTiTu 7iXi]yatg TtovXvnovg tilIov (xevog'* 5 
tn\ Tcov xo?Ma£cog a^icov, Haooaov 6 TioXvnovg d^i^Qtv-' 
•dng TVTiTixai nolXaxig TiQog t6 siicov yevead-ai. 

25 JiyoXoi yvcofiat.: Traga t6 SiyJi iSlotootioi, y.aTa 
fxeTah^xfJiv. Xo?.og yaQ ij OQyj) , OQyi] 8i TQOTiog. Bax* 
yvXidijg, 10 

'OQyal fiev ccv&qcoticov Siciy,£y.Qiuevat uvQLai. 

26 JoQV xal X7]Qvycovi naQOiuia, rjv eviot TTei&a' 
vayyr]V ?JyovaiV. EiQi]Tai Ss eni tcov ccficc 7iaQay.uXovv- 
Tcov y.ai a7i£i?,ovvTcov, ccn6 tov Soqv y.uTeyeiv xal xi]qvxiov. 1. m'(\)(7n'] xav(^Q(T)v in civS()an6(h)v mn(abat ScIioUns, recte aa 
secus non dixerim, qnnm nesciamns nnde verba illa sumpserint 
grammatici:* G. Dindorfius in Steph. Thesanr L Gr. s. Si^ti^.ovi;: 
vid. nott. 2. cS^fr — rQdnotq] » haec om. P H. Et fortasse huc 

intulit ed. F. ex Anthol. (Pal.X, 95). Vid. Jacobsii Anim. 1,3, 
p. 247.« Gaisf. 5. nokvTiovq codd. : correxit Gaistordus ex 

Athenaeo. Ttfj^.ov/tfvo^ A B. 8. (%(j/o H. Traga rb ^i/cc' 

rj diTQonoi- Hesychius : olovfi (YirQonoi^ Dio^enianus, Apostolius. 
12. ■/.7ji)v/.fMv B. Ttft&avdyy.Tjv] ri^O-avdtjv PH: veram Hesychius 

suppeditavit lectionem: vid. Cicero Epist. ad Attic. IX, 13, 4. 
Wyttenbachius Epist. Crit. 196. naQoifila — Sk om. B C. 13. 
7tai)ay.o}.ovO-oi!vro)v B codd. : emendavit ex Hesychio Schottus. 14. 
xai dnfvl. B om. C: inl nov n aQay.a).ovvr (i)v y.al dnn}.ovvro)v. 
r i(pv p aToi V n^ ^^4& tjvaliov n f /i(p 0-ivr fi; fi? /tfk(fov<; inl riTi 
Xap fiv X QTjG/tbv, iv r (Ji vnoar Qi(f fi^v t./(,aO-ov \4 0tjvaiovq vnb 
Ev /i6}.nov noXf /lov/iivov i;, y.ai qioflfj ivr tq, ol /vev nQfGpii- 
rfQOi/ e).apov y.riQV-Aita nQOtj yov /ifvoi'' ol dk vioi> ■x.a&dtn/.o- 
c/iivoi fXnovro. 14. y.tiQvvifi^ov B. 

23. He«ychins s. Si,n}.ovq con- Aristoph. Athen. 316 B: n}.T]yal 
Sentit, addit autem post bvo/iara: liyovrav nov).vnov ni,}.oviiivov. Vox 
ol Si, na}.i/i fjoXa. Plnra h. l. ex- nio)v Schweighaeusero difficul- 
cidisse sponte inlelligitur : Ze- tates creavit: nullae adsnnt: 
nobius exposuisse videtur v. priusquam coquerent piscem co- 
Si^nXoiii; significare i. q. ()uav}.}.d- qui caedendo moUiorem ideoque 
povq: cf. Athen.XIV, 614 E ibiq. pinguiotem reddebant. 
interpp.: tum i. q. noiy.ilovq, de 25. Diog. IV, 32. Apost- VII, 
quo usu vid. Mitscherlichius 18. Arsen 183: Hes)'chius. Ex- 
Horat. Carmm. I, 6, 7. Ver- plicat Lobeckius ad Soph. Ajac. 
sus ex Aristophanis Ilan. 1447 127. Bacchyl. fr. LX Nev., 35 
petiti. Schneidew. 

24. B.345. Apost.VIL24. Ar- 26. B. 346. C. 112. Apost. VII, 
sen.183: Suidas. Usurpavit 34. Arsen. 184: Eustath. ad Hora. CENTURIA III. 65 

27 Jpaxfi^ ;fotAa^wac{: Sjii /ltO(f>avrov 'ro ^smql- 
x6v lyivixo §Qayji7] ' inH Si eTisae x^tka^a tots dno tov 
aeQog, %aXa^waav avrrjv tTiiGXioTixov. 

28 Jiy.rj Sixr^v 'driy.Ts y.ai ^Xa^tjv /9Aa/9?;: iTU 
TMV (fi?yodi'/C(jov y.ai avvaiQovrwv diy.ag diy.aig, g 

29 Jig TtQog Tov uvtov uigxQov TZQogy.QOvsiv 
T^l&ov'» iTU Toov diVTSQOV Toig avToig mQimTiTovTcov. 

30 JsKcplva vi]%sad-av dtdaaxsig: inl tcov iv 
iy.iivoig Ttva naidoTQi^ovvTcov , iv oig fjaxr^Tai. 

31 J iSorat xai xaxotg ayQa'. ini toov nuQ* a^iav iq 
ev nQUTTovTOov. 

32 J sLXoTSQog £i Tov naoaxvnTOVTog'. ini tmv 
arpodQa diiXoiV, 'j4vi)q yaQ Ttg ovTCog iyiviTO deilog, 1. int A. cx Hesychio Schottus, G. Dindorfius in Steph. Thes. 
L. Gr. s. SQuxfii^ : BTil roiv /1. H F Gaisfordus. 4. pxd^rj fiXd^Ti* 

B H. 5. /?Aa;7ais p/.dfia(; B. 6. Exibit versus, si ikx^ovfnf 

cum Erasmo legeris. Explicalionem B ignorat. 8. B i. r. nai,- 
^OTp. ixflva d TK ijaxtjrai,. 9. rwdi; cod. Reg. 1000 ap. Boisso- 

nadum 1. c. Legebatur iln/.rivxaL: correxi e C. 12. B: qto- 

fiovnfvoq tn; rov 'Hi)ay.}.ia xariih' fi? artTjJ.alov xdxit vno SnXiai; dni&a- 
Vfv. 'EvriTvTKarai' ovv tw XI&m dv& Q0inoii>S7j<; nxo>v xal t^^V 
)tfq>aXt]V dviyft rou antjXaiov , xaXflrai< 6e naq axvnr lov. 
13. C : w? 7ra()«xi'r/'a<,- ix aniji.aiov xat ldo)v rov 'H^. xari6v lii; to anii- 
XaMV xai dtti Sfi^Xiav dniOavf. 

II. r, 222 p. 408, 4 : naqovnla ^v, Boeckhii Oeconom. publ. Athen. 

u? ((iriai>navaaviai;, inl twv d/ia I, 239. 

n. X. dn.. ol Sfxarfv&ivTfi; ya^, 28. B. 347. Greg. Cypr. II, 14. 

gifjalv, tiq /ifXq)ov<; vn' 'A&^jvaiotv Apost. VII, 9. Arsen. 181: Suidas. 

(scribe 'A(jyfio>v: v. O. Muelleri 29. B. 329. Diog. IV, 19. Greg. 

Dorr. I, 257.) Vfq^vqaioi,, /.ap^drrf? Cypr. ll, 15. Apost. V1I,29. Ar- 

yQtiafxov btt; dvSQi Vt<pvqaii)) oiy.oq sen. 183: Suidas. Menander 

glXo^ olxoi: «(<K7To?, ftTa ftovGiv sentent. singul. 121 Mein. : i)<< 

d/.oXov&ovvrfi; ew? oii ixtivoi, xontd- iiafiaQrfiv Tat'Tor ovx uvSqoi; aoqiov. 

Govai/v, ol /9df; SijXaSi; , o»? 6 O^fo? 30. B. 348. C. 104. sup. II, 49' 

aiiroTq e/Qijatv , ono)^ ixfZ xara/ni- Diog- I, 65. IV, 33. Apost. VI, 

rtofft, noXt/.(ov/tivo)v 'A&ijvaiiov vno 95. Arsen. 177 ibiq. Macar. Plu- 

Ev/i6Xnov, inl TdvayQav mStvaav, tarth. Boiss. Anecd. I, 395: S»i- 

^dvTf? /liv Tw nQorjyov/iivu) xtjQv- das. Usurpant Aristaen. Cpist. 

xfi-or wt,- ini nQta^tia xai fiQi]vri, H, 1, Anonym. Cramer. Anecdd. 

xu&onXiaavrfc Se xaronw toikj vi- III, 20 i: toi»t' ixtlvo — tw naq- 

ovi;. ■ iv eriQO) Se QtjroQvxoi oi,/ii>a/.u> StXtflvi, SiSo)q rijv &a).arrai>A 

Xfitxo) YQaipti- oj; vno TavayQaio>v 31. B. 349. Diog. iV, 34. Greg. 

noXt/iov/ifvoi, rtipvQaToi nQoint/irfav Cypr. 11,20. Apost. VI, 81. Ar* 

xfjQvxa xai xarontv xaO^omX.iaav sen. 176: GeorgideS Gnomolog. 

Eai'Toi'c,- xdvrtv&tv rj QrjQ-iiaa naQ- in Boisson. Anerd. I, 28: Smdas, 

ouiiax Hesych. Suidas. 32. B 339. C.98. Apost.Vl,9l. 

27. He.sych. Suidas. Vid. Ar9en.l77. Plutarch.75: Suidas- 

r; 66 ZENOBll 

WGTS dta rpo^ov HQayiliovg y.aridv sig (fmjXalov xai dia 
SdXlav aTza&avs, IlaQuxvxpctq yaQ ix rov am]laiov xal 
idojv rov IlQuxXia^ aTteh&ioO^ xal diefieiv^v 'iti xal vvv 
o li&og avd-QWTiosidrig rijv xecpaXijV vneQix^^v tov anv})MioV» 

33 /llg xal TQig t6 xalov. otc XQtj iieQc tHov xa- 5 

Xmv noXKaxig X^ytiv. 

Z\ J vmXvyiov xaxov: ifil tmv fxeya ri xal duvbv 

vcpiaTafxivm. Jicolvyiov yaQ eOTi ro fieya xal noXv 
Sifjxov. Ovriog ov fiaxQa xal Stcolvytog cpXvaQtu* 
nXccrxov. 1<) 

35 /let?.ov o nXovrog'. naQoaov ot nXovatoi rag 
oixiag aacpaXi^ovrat xal xvvag rQecpovat xat noXlag laV~ 
rcov noiovvrat cpvlaxdg. 

36 Je^tov eig v noSrjua, aQtarsQov eig nodo- 
VtntQOv: int rojv aQptodicog rotg nQayptaat xe/n7]fdvo)V, 15 

37 Jetvol nXexetv rot fii^yccvag Aiyvnr tot: inl 
ruv ijcpodQu xaxovQyoTxxTO)V' rotovTot yccQ ot Aiyvnrtot, 

5. J. y.. t. Tci xa/.a B oraissis reliquis. oVt Schol. P!at. : lege- 
batur oi"toj. 7. /^tya Tt B: detrat ru. 8- inl no/.v Siiidas, 

Zonaras, alii. 9. ou fiaxQO, BPH F Gaisfordus: ^ /t. Schottus. 

11. diuov BPH Gaisfordus: iiidoq Schoitus. ' 12. eaitbiv] av- 
tov B. 14. vTTodrifiar" Dindorfius Aristoph. fr. p. 137. 15. 

XQM/iivow B. 16. 7t).iy.owro ^tj/. SchottUS, TtkiKHV 6i firj/. B, n).i- 

Ttiiv Toj. Eustathius, alii, Gaisfordus. 17. xazoi^^yt.w B. 

33. B.329. Diog IV,20. Apost. sen. 176 ibiq. Macarius. Du- 
■VII,27. Arsen.lSJ: Schol. Plat. ctum est ex Eurip. Phoen. 597: 
354: Ttaqotfila Sl(; nal — ).iyfi/v Sfi-X^v S' 6 nkovrot; xal q<i.).6xpvyov 
"EfiTZtSoxXiovq ro enog , dg)' oii xaxoj' : tetii^it Aristopli. Plut. 202: 
nal Tj naQoifila- (pTjSi ya(j' Kal d).Xa y.ai /.iyovct ncivrf^ o)i;^fi,).6ra- 
dtq yap o Sft KaAov iartv ivt- rov iaff o nXovrot;, ad quem locum 
cntiv (vs. 164 Sturz.): Suidas. vid. Schoil. : add. Bacthyl. f r. 4 
Saepe a Platone adhibetur: Schneidew.Eurip.Archei.fr.33. 
Gorg.49SE. Phileb.59E. Legg. 36. B 332. Helladius apud 
VI, 754 B. XII, 956 E: add.PIu- Phot. Biblioth. 533, b, 17 Bekk.: 
tarch. non posse suav. vivi s. oVt naQoifuav flvai (pfjci, rov JfJ^ov 
Epicur. c. 24. de Iside et Osir. vnoSfla&ai, noSa, rov S' dQtariqov 
36. Lucian. Dipsad. fin. Cram. Wtfw qirjal yd() 6 IIo).ifio)v (fr. CI 
Anecd. III, 205. Preller.), f<>? /laijrvQii: jffiSv/ioq, 

34. B.350. Apost. VII, 26. Ar- Sf^tov fl^ vnoSrj/ia, d^i-arfQov iiq 
sen. 183 ibiq. Macar. : Suidas: noSdvtnrQa: Suidas. Pythago- 
vid. Zenob. V, 55. Vocem Sio)- rae Synibolis lamblic hus Symb. 
?.vyioq explicant Schol. Plat. 361 12 p. 338 Kiessl. annumerat, ex- 
Bekk., Bekkeri Anecd. 2.38, 10. ponitque acliones hone«(as tam- 
alii: vid. Ruhnkenius ad Tim. qiiam dexteriores primo loco 
Lex. 88. Platonis locus est collocandas esse, inutiles autem 
Theaetet. 162 A. tamquam sinistras ahjiciendas. 

35. B.331. Apost. VI, 82. Ar- 37. B.351. Diog.IV,35. Apost. CENTURIA IIL 67 

38 JeXrptvct TiQog rovQatov detg: tnl tov advva- 
xov Sia t6 svxiv7]Tov etvat,. FlQog roVq oh Svvapiivovg 
r7]Qstv ra Stdof^eva rj e^iiv, 

39 JovXoTegog Meaarjvi^gi ineidrj TzoX^dxig cctzo- 
aravrag Tovg MeaGi]viovg iSov?MaavTO ol AaxtSai^ioviot, 5 
'Aal i'/Q(ovTO avTotg yaXenooTtQov 7] Totg aXkoig SovXoig. 

40 JolSv^ av^e^: inl viJov firj avlavo(.ieviov (p7]aiv o 
XQvamnog, dV,a xal [_e7tl tcov'^ fiixQMV fAevovTwv tYQ7]Tav 
7] naQOiftia» '0 yaQ SoiSv^ fiiXQog iari xai aTQoyyv^.og. 

41 Jibg eyxicpaXog: inl TiJov 7]Svna&ovvToiV 7] naQ- lo 
oifiia reTuxTau KXeaQ^og Se iv tm nifinToj neQi ^iwv 
(pi]ai, rd no^.VTeXt] ^QOJfxaTa naQa Totg TleQCaig Jiog xai 
paaiMo)g iyxecpalov xa?.ctadai. 

42 JioQOV S' o TL Sio rig inaivet: uvtI] xofifia 
iari /Qr/Ofiov rov Sodevrog MvaxeXXia roj 'Pvni, xad'' ov j-, 
Si] /Qovov KQOToova ovx i^ov?,eTO oixi^aV) [aAA«] Zv^a- 2i nQoq • — txtm' otn. B. 4. MfaijVf}!; BP. CitTtlruvTt^x^n 

dovXiia, ivexofiiv Mv. enaSri B otn. d;rocT«mq BP. 5. 

a 
Tovc; om. B. fiia-rjvv B. Mfafjviovq P. ol om. B. 6. toi'- 

ron; t/Qm'TO B. 7. C Soidvi. C nonnisi enl roiv dvaviijto)v. 

8. inl rwv Gaisfordus eScholiasta ad Aristoph. 1. c. adjccit. Lege- 
batur fux^ov: correxerunt Finckhius et G. Dindoriius in Steph. 
Thes. L. G. s. rfotJnJ. 10. naijoi./iia] sqq. B otn. 11. Tifyi 

(]iit)v] Schottus ni^i fiaatXi(,)v proposuit: vid. Athen. XII, 514 l). 
Verraertus ad Clearchi fr. p. 28. 13. Legebatur iyxiqiaXoq. 14. 
vulgo inai/vfl. C: inl riHv ra /lev SiySo/tvfva Xa/^pavovrwr, 
a).).a Si Ttra alrovvroiv. 15. Legebatur MovaxiXkio tw 'PvnfZ: 

vid. Lobeck. Paralipp. 1, 117. 16. Vulgo oImU»> ^v^iaQiq: PH 

Svpa^iw: a;.;.« ego addidi: vide Strab. VI, 1, 12 p. 262, Diodor. 
Excerptt. Vatt. c. X, ubi oracuium quoque infra allatum extat. 

VI, 94. Arsen. 178ibiq, Macar.: 39. B. 334. C.113. Apost. VII, 

Schol. ad Arist. Nub. 1124: ili- 33. Macar 184. 

yfTO yaQ /.r^arfvtaQ-ai' ?/ .dXyvnrot;- 40. C. 11 1. Diog. IV, 23. Apost. 

Ala/vXo:;- dfwoi nXiy.ftv roi, xtA. VII, 32- Arsen. 184: Schol. ad 

(fr. 299 Dind.). v.ai @*o'z^tToq iv Aristoph. Equitt. 993. 

^ASiavvatovaaLi; (49) ovSti<; y.a-KOfQ- 41. B. 336. Diog. IV, 24. Plu- 

yoe Aahlrai, rov iovra naQi(^ino)v tarch.63. Apost. VII, 19. Arsen. 

Aiyvnri,ari: Eustath. ad Hom. Od. 162: Clearchus Athen.XII, 514 

/1, 1494,11. ad Dionys. Perieg. E. 529 D. Pausanias apEustatb. 

232. Schol. ad Aristid.210From- ad Hom. 11. I, 757, 52: Hesy- 

mel.: Stephan. Byz. s. AXyvnroq.. chius. Suidas. Usus est pro- 

Suidas. IlfQtrrol ao^iav Aiyv- verbio Archestratus, uti ex Eii- 

TTTtot Synes. Aegypt. I, 1 ibiq. nio intelligitur : v. Apulej. Apol. 

vid. Krabingerus p 130. 489 Oudend. 

38. B.352.Diog.IV,37. Apost. 42. C. 118. Arsen. 186. Sui- 

VI, 84. Ar.sen. 177: Suidas. das. 

5* 68 ZENOBIi 

Qtv, ojg (pt^aiv "Ititivq iv tm mqX XQOvcovl 0t]ai S^ ov- 

TOjg 'i"/HV tov ^QJ^a^OV' 

Mvoxslls /3QaxvV(0T (f naQ^x dsov alXa 

ficcT ev cov 
ovd' aXa ■d-f]Q£va£tg' dcoQOV d b Ti Sm 6 

r ig , inaiv 6 1. 

43 EyM Sk xal av ravTov sXxouev ^vyovl enl 
TuJV oftOLa xal naQan7^riaia naa%6vT(0V» 

44 ^EyeveTO y.al MavdQMvi av/.ivfj vavg: inl 
TMV TtaQ^ iXniSa y.al civa^ioog evnQayi^actvTcov , eiTci S-qv^ 10 
nTOfihvoov inl Totg naQovai. NavaQ'/og yccQ o MccvSqcov 
i^eiQOTOVj]&^ nQog ra iv 'EXXijgnovTO) avcc^iog o)v' cpaal 

d^ y.al avy.iv}]^ aQyelv vt]6g, TovriaTiv, evTeXearixT^g» 
Ta yaQ avMva ^vla evTeXi] xai a^Qrjata. 

45 'Ev cfQeaTL xval fia^ea d ai: inl tcov jtio^d^r/Qcos 15 
Tivi nQogna7Mi6vTOiV xal anocpvyelv (itj Svvaftivoiv. 

4g Eig ovQavov t o^eveigi inl twv diaxevrjg no* 

VOVVTOJV, 1. Legebatur 'iTcnivq: correxit praeter alios Westerinannus ad J. 
G. Vossii de histor. Gr. libr» p. 20. 3. Mova/.i).}.i vulgo. Diodorus 
j<a/«i'WffTf, unde C. O. Muelierus Goetting. Gelehrte Anz. 1832 N. 
139 Mlovonf scribendum conjecit. 4. navTiVMv PF. 5. Stiabo 
v.).dana,Ta, Diodorus y.).avi.i,ata, editt. Zenobii ante Schottum ov* 
a).).a: Schottus, Gaisfordus ovSa).a: ego orJ' d).a scripsi : vid. 
Schol. ad Hom. Odyss. P, 455. ■&7jQn'afi,!; H Gaisfordus: lege- 

balur ■d-rjQtvGiw. dCyQov to drj S6rt](; P H F: Diodorus doiQov d' o 
di.<)(ji &i6q aivfv: e lemmate et Strabone Schottus correxit. 7. 

vulgo tov avtov: xavxov B Suidas, Mercerus ad Arisiaenetum. 
8. Ofiooa y.al om. B. 10. Tca^' D.Tiida B: legebatur 7ia()d tXn. 

11. Mdvro)Q H. 12. dvaiuo:; Schotius: eBP correxit Gaistordus. 
lov] seqq. B om. 13. dt y.al HP GaisfordUs: deerat y.ai. 15. 

vulgo xvvi,: mutavi e B. 16. y.ai] ^ B. ^«t/ e Suida Schottus 

adjecit: firmat B. » His proverbiis carent PH h. I. sed 46 legi- 
lur post 59, tum 47 et 48 post 63, deinde 45 post 76.« Gaisf. 
17. C: eTti Twv tlt; /<f ya/oix; ixc at,()o /.t,t.vo)v. 

43. B.3B3. Apost. VII, 49. Ar- stath. ad Hom. Od./2,1964, 1, ffu- 
sen. 217: Suidas. Aristaen. xiV?/ (id/at()a, «•('/.«'o? roi"? Macar, 
Epist. II, 7: y.al av ydi) iy.Hvt,) 432: vid. Hemsterhusius Arist» 
Sov).ivit,(; , Y.dyd) rr xai av rhv av~ Plut- p. 328. 

Tov t).y.ofiiv tiyoj': cf. Mitscherli- 45. B. 420. Greg. Cypr. II, 43. 

chius ad Hor. Carm. I, 35, 28. Apost. VIII, 46. Arsen '^^V^: He- 

44. B.382. Aposi.VII,46. Ar- sych. Suidas. Ailudi' Plat. 
sen. 217 ibiq. Macar. : Suidas. Theaet.I65B: ri yd^ ;^(ijjcf»j «f/v- 
Cum navi ista ficulnea compo- xtm i(to)rt'jfi,art,, t6 kiytfnvov, iy 
natur oi/nt; fiay.r,j(>ia Alciphr. q>Qtari, ava/oftfvoq. 

Epist. 1,39, ffi/xm/ iniKov^ia Eu- 46. B. 446. C. 148. Apost. VII, CENTURIA III. 69 47 ^E'/. TQix^S y.Qky-atai'. inl twv ccpoSQa xivdv- 

VtVOVTlOV. 

48 'Ez Ivxov CTOfiaTQgi inl tmv ccv£?,7iiaT(ag ri 
Xafi^avovTMV, 

49 Elg xiiMV ODTa iiXd^eV. im tcov Ov Xav&avovTo>v 5 
irp^ Oig inQa^av. 

50 Eig aQ^aiag rpaTvag'. inil tcov anoXavaeiog rt- 
vog ixneaovTcov, HTa naXiv inl ttjV aQyaiav ikOovTOJV 
SiaiTav. 

5i Eig av7]Q, ovSelg avfiQ'. naooaov vno ivog ov- lo 

Sh xaTOQ&ovTat, 

53 Eig nayag 6 Xvxog: avTi tov, Elg rixovriiii- 

vag ^ayaiQag i) cci'^. Enl toov tig xivSvvov nQOvnTOV 
rjXOVTOiv. 

53 Eig fisXiTTag ixoofiaaagi naQOifiia in\ TCfiV 15 

naQa So^av xaxovfxivoov ccdQOOog, 1. B: dKxxivSvvfvovrwv opiotov iatb to, Inl %vqov 'iaratan 
vid. Diogen. IV, 41. 3. cfT6,M«To? aqiilXov Arsenius. 4. B: 

fiQTjtai d'e ano tov fjuv&ov Toi» Xvy.ov -«tat T'^? yfQavov. 5. 

fp.&fv ona B. 7. C : (fdrvaq ■fj^.&ev: ini tCiv iif; trjv ccQXCiiav 

IX&ovt o)v dlai>tav e^ tv dai- (.tovlaq. in' dnolavaiojq B. 13. 

-^ al'5 ex Apostolio, Arsenio adjeci: verba arTt — fia/aiQaq, quae 
VB omittunt, Schotto supervacanea videbantur: nunc prius pro- 
verbium altero illustratur: vid. infr. V, 90. nQovntov] V tk-, 

nQattovtm. 15. naQoi/iiia om. B. 16. naQaSolmi; £ustathius. 74. Arsen.221ibiq. Macar. :Plu- 
tarch. Boisson. Anecd. I, 394: 
Suidas. Similia sunt aoT^a 
tot,tvivv, tvntii^v dtQa: Bois- 
Bon. 1. c, ibid. II, \'6l. 

47. B. 402. Diog. IV,4I.Greg. 
Cypr. II, 50. Apost. VIII, 10. 
Arsen.226: Suidas. JVota est 
narratio de Damocle. Ad 
proverbium alludunt Plutarch. 
Apophth. Lacon. 234F: ov nQa;- 
i/o), eq)?], ivdaviiovia ix ff/omoJV 
^QtTjju.ivri: Liban. Epist. 559. Ari- 
staen. Ep. II, 1. Compara dno 
i.fntov ftitov To t^TJv tjQttj- 
c»ai. Apost. III, 96. Arsen. 69. 
Suid. S. dni) Xfntov , s. filto'.;: cf. 
Boissonad. Anecd. II, 228. 

48. B.404. Diog :IV,42. Apost. 
VIII, 9. Arsen.226ibiq. Macar. : 
Suidas. Usurpat Longus Pa- storal. pag. 20 Schaefer. 

49. B.386. Apost.VII,65. Ar- 
sen. 220: Suidas. Horat. Epist. 
1 , 19, 43 : et Jovis auribus ista 
Servas. 

50. B. 387. C. 136. Greg. Cypr. 
11,28. Apos(.VII,63. Arsen.219. 
Macar. p. 224: Suidas. 

51. B.388. Arsen.219ibiq.Ma- 
car. : Schol. ad Hom. II. II, 550. 
Eustath. ad Hom. II. Z, 647,21. 
n, 1075, 27 : ag ovSm Schol. ad 
Arisiid. 82 Frommel. : Suidas. 
Affine illud Euripidis flc, dvriQ 
ov ndv&' OQU Phoeniss. 743. 
Arsen. 219. 

52. V.I,78.B.389. Apost. VII, 
77.89. Arsen.223.221 ibiq. Ma- 
car. : Suidas. 

53. B. 390. Apost. VII, 72. Ar- 
sen. 221 : Eustath. ad Hom. II. 70 ZENOBII 54 

55 
56 

57 58 59 Z.'< fitj dvvaio ^ovv, €?cavv' ovov- in\ twv q 
xccTu dvvauiv sxovai, TiQaTTHV TzaQfyyvMfievcov, 

Eig v8(x)Q aTteiQsiv: im TUtV fiaTijV tiqvovvtwv. 

Eiq aadevovvTag aa&evMV i?.7}Xv&a; inl tmv 
ofioia xai naQa7i7j]aia Tcaay^ovroiv. 5 

EYi] fioi Ta fieTa'S.v Koqiv&ov xal ^ixvojvog'. 
inl T(av Tu xa?JdGTa xal XvaLTejLearaTa eaviolg evyofievojv, 
Enel yaQ iaTi Ta fieTU^ tovtojv tojv 7i6?>,60)V evcpOQcoTUTa 

'/0)QLa. 

'EfiavTM ^aXavevao)'. nanoifiia, oiQYti ifiavTO) lO 
dLaxovipo). ylkyeraL Se. orav 6 /9ukavevg voj&QevijTai, 
xal tavTM Tig Xafi^av?] ttjv aQvraivav xai dLaxovfj' 7] 
auo Toov Tag ^a?MVOvg iyxQV^ovToov eig nvo. 

Ev KaQt Tov xLvdvvov: itu tmv iv evTeXeat> 1. sAanvf d' ovov C: iXavv^ Svovq B. B. tTtl toJ' Ttqdtrti/v Tti 

y.arcL Sivafitv: C: iTti rov i{tYaZfaOau r. «. S. 4. ili]?.v&a^ B, i).ii- 

}.v&ov F H. 5. o/iota PJB Suidas, Gaisfordtis: legebatur xa Ofi, 

rai naQanX. B om. 7. ra accessit e B, qui habet: tari yag fn- 
ra^u r. n. rovtmv ivtpoQuitdrrj /oj^a: vid. Schneidew. ad Eustath. 
Prooem. Pind. p. 3. 10. B: dvri rov ifiavro) vntjQiri^ao) omissis 

reliquis. 14. 6 y.ivSvvoq B. rwv iv] iv ex Eustalhio et Hesy- 

chio inserui. B ini toiv tvrcXwv omissis sqq. usque ad v. "AXXok M, 170 p. 897, 56: lariov Se o)q ov 
fiovov o<f'^xi<; v7Te(> tixvMV dfivrti>- 
xoi, Si^o y.ai TCaQOvfda to Giptjy.idv 
[Arsen. 432 ibiq. Macar. : Suid. 

g. aq)ij/.i,d.] iKiv^aaq, ijyovv ^kd- 

fitjv ■ijyit^Qaq y.atd atavtov , dXXd 

xat fiihaaai, Ofiolmq dfivvovtav o&iv fiiaov Ttqoq toli; rakdvtoK; Koqv 

TTfTtaQOifiiaatai, to tiq fitkittae; r.ai ^i,xvo)voq i^fidfirv Ttgo tov TTfTtaQOifiiaatai, 
i y.o) fiaaaq, ini toiv 7taQad6io)q xa- 
y.ovfjiivoiv, o')q qtjai, llavaaviaq: 
Hesych. Suidas. 

54 B 393. C. 129. Apost. VII, 
53. Arsen. 218: Suidas. 

55. Plularch. Boiss. Anecd I, 
395. Theogn. 106 (330Welck.) 
icov xai amiQfiA' novtov dXoq no- Hom. II ^, 572 p. 291, 30. Schol. 
ad Arisf. Av. 9{)9: Suid. s. d to 
fiiaov. Est versus oraculi: vid. 
Diodor. Excerptt. Vatic. c. 12. 
Aliudunt Arist. Av. I. c. Liban. 
Epist. 374. 759 : xai oiid' dv td 

iv&ov 

TO*- iafitiv nQO 
avta dnovfiy ix(i/v. Huc refe- 
rendum videtur dfidv Koqia>9i,-mv 
Suidae s. KoQwQ-oq: vid. C. O. 
Muellerus Dorr. I, 72. 11,414. 

■58. B 397. Macar.229: Schol. 
ad Arist. Pac. 1102: Hesych. 
Suid. Zonar, 697. Adhibuit 

Arist. 1. c: de re vid. Theophr. hfiq: Phocyl. 141: ^»/ y.ay.ov fv Char. IX, 3, Ambigua adagii tQ^riq' cntlQiiA' taov iad-' ivi novtu). 
Compara viatd nttQoiv cnfl- 
Qftv, xatd &d},attav onfi- 
Qn,v: vid. Boiss. l.c. , ibid. IV, 
183: Append. s. (Iq vSwq yQdifnq. 

56. B.395. Greg. Cypr. II, 33. 
Apost VII, 54. Arsen.218: Suidas. 

57. B. 396. Macar.224: Afhen. inferpretatio nata est e vocum 
affinitafe /?aA«roi;, quae glans est, 
et paXavfiov , quod balneum si- 
gnificat. Ceterum Graeci glan- 
des torrere solebant ef edere: 
Arist. Pac. 1137 ibiq. Scholl., 
Plat. Reip. 11,372 D. 

59. B. 356 : ini — nowtot : ex- V,219 A. Schol. et Eustath. ad plicatio a Pausania profecta: CENTURIA III, 71 rag Ttei^ag noiovjiivtov. KctQeg yccQ Ifjna&ocpoQiiGav tiqo}' 
AXXob Tiiv TtaQOifiiav To&eaat inl tHv evxaTawQO- TOL. tt]T(ov' (paol yccQ Tovg KccQag nQMTOvg av&ooj^ztov f.u- 
c&ov GTQaTtvaaa&av' Tovg ovv t6 aQyvQiov StSovTag 
TtQOTaTTeiv Tovg KciQag eavTCov, (og ui?J,0VTag a7to&vr'i- 5 
ay.eiv vrttQ to>v fiia&ov/Aevoov. EtQ^Tat ovv dia tovto i) 
TiaQOifiicc. 

^Ev xoTvkjj cfeQTi'. Ttaidiccg dSog' 6 yccQ (peQcov 
Tiva iv y.OTvlri, iTtoia oTtiaco Tag ^eiQag, xal 6 aiQOfxe- 
vog iveTi&ei tcc yovaTa, xal ovTiog i^aOTa^eTO, 10 1. Legebatur Kdqtq. 2. tk&iaao e B adjeci. 5. nqordmvv] 

V 7T()drxnv. 6. fii6Q-ovnivm>} post hanc vocem B collocat vv. 

«/.Aoj- . . ivy.ara<pqovTitoyv. tX^Tirai) . . naqoi^fiia om. B. 10. iti- 
4)iu H. V. Eustath. ad Hom. II. B, 869 
p 368, 41, Hesychius: eundem 
$ensum alia narratione usus in 
proverbio invenit Schol. Plat. 
3f. 322 Bekk. : Iv tw Ka^i dvri 
rov iv roi dov^.fo ' v.ai ydq ot na- 
Xaioi rwv 'ElXijvMV dno Ka^wv y.ai 
Gqaxoiv rovt; doiO.ovc; inoiovvro, 
MvQ-fv rovq dovXovc; KaQac; uvofia- 
Cov y.ai ©^jwxai;: alteram expli- 
cationem cui debeat Zenobius 
nescimus :S tertiam denique ini 
roiv iv trtQOtq aai ovx iq>' iavrolq 
rdq no).i fii^y.dt; nQonomiqat; vqiara- 
nivo)v Apostol. VIII, 34 affert, 
quocum Schol. B. Platon. Schol. 
ad Aristid. 80 Frommel. Arsen. 
230. Suidas consentiunt. De 
iis, qui proverbio usi sunt, 
docte disputat Schol. Plat. B: 
ro nuQ^ '0(iriQ<o ds (II. 7, 378 : vid. 
Append.) »iv Ka()6i; aiaria iv roi 
rvyovrk rwe<; dxovovaii' fiifivrjrai ds 
a iir-^c 'Aoxl}.o'/oi;- f r.2() S c h n e i d e w., 
XV Lieb. coll. fr. LXXVIII) 
» y.ai drj 'niy.ovQOt; o)are Kdj) y.t- 
xXriao/iau.i xow <lH).7Jiio)v iv rduo} 
(p. 363 Mein.) » iv Ka^i rov xtV- 
Svvov oiSa, Sianora.a y.ai EvQi^ni- 
Sri<; Kvy.).o)ni- (650 ibiq. v. intt ) 
»ii()dc<o rdd'' iv Ka(>i xi^^d vvfiir iov.« 
y.ai Kqarlvo'; Bovy.6).oiq- (I r. 4 Run- 
kel.) »iv Ka(ji rbv xivdvvov iv ifioi 
di] So/.u llQoirio nfv^ua&ao- {ninii- ()«ff5^a^Schneidewin.)« xainidroiv 
ivrav&a : Lachet. 187 B : add. 
Euthyd. 285C. Cicero pro Flacc. 
27. Spanhemius ad Julian. Cae- 
sar. 368. Ceterum Platonem ibi 
quoque a<| proverbium alludere 
censemus, ubi iv ifioi taro> 6 y.iv- 
Svvoi; et similia leguntur: cf. 
Winkelmannus ad Plat. Euthyd. 
1. cit. 

CO. Athen.xr, 479A. Eustath. 
ad Hom. II. X, 494 p. 1282, 54: 
riavaav iaq Se laroQti, oo nakSia 
riyq, fjv xaXov fiivrj iy xor vi.r] , iv -^ 
Si^anXiiac; th," oniao) — toi'? Say.rii- 
}.ovc; TCov xiu^^a^iv infvu)ritfro tov 
dvaiqovfifVQV 6 S' iv&fic; ro yovv 
raTi; Xfi>ai nai nfQv}.a(iii)v rov aX- 
.Qovroi; rijv xfcfaXrjv -^ rov rQdxtjkov 
ipaardi,iro' ixXi^&r] Si, qirjaiv , iy- 
Mrv).t], infi t6 xoTXov rrjc; yj''Q<^'i 
xoridr] }.iyirai>, tic; o xoTXov ivfri- 
■0'ii' ro yovv 6 paarai,6fifvoc;' a/.Aa- 
Xov Se yqdqitrai' oiJTW iyxorvXrj 
nai/Sia Tt? — iv tj xoi^Xavavrfg /fi^a 
Sixovrai> rd yovara roiv vfvi^xrjy.oriov 
ol vtvi>xr]fiivoi, y.ai paardi^ovaiv av- 
roik: ad £,306 p. 417,46: Poll. 
IX, 122. Hesych. S. dyy.orvXrj, s. 
iv jtoTiJ/.Tj, s. iq^fSQfvftv »Dictura 
videtur de iis, qni aliena pa- 
scuntur liberalitate: qnale illud: 
Equus me portat, aiit lej^:* 
Schotlus. 72 ZENOBII 

61 Etg TQO(f)Oivio%) uiftavTsvTai: lal rwv aye- 
^MCfTcov xal avvMrpovcofuvMV. ^baal yag Tovg eig Tqo- 
fptaviov xaTa^aivovrag acpatoHod^ai rov yOMra. 

62 Exrog nijXov n6§ag ayeig'. tTtl rwv e'^(a y.iv- 
dvvov y.a&earcaTMV' oiov tari xal ro , ^E^ta ^iXovg. 5 

63 Ev o kf4.(p svva a co : ol fihv "Olfiov ftavriv (faaiv' 
01 bh, rovg iv hXpiio yoifiri&evTccg fiavnxovg yivta&at, 
b&6V xal TtaQOifiiav yevsadaL. Kal '^QiaTocpavi^g 6 yQau- 
fiarixog eptjaiv, tag oi iv b?ui(a xoifiri&evTeg fiavriy.oi' xal 
rovg TQiTiodag rov A7io7Jk(jovog oXfiovg xaltta&ai , y.al lo 
^AnolJkMV vnb ^ocpoxXiovg ev ol fi o g. 

64 'Ev nivrs y.QLTMV y ovvaa u xilrat,: naQOi- 
fiiudeg, olov, iv aKloTQicc i^ovaicc iiaiv, EiQtjTat. dh i) 1. Iq B. legebatur /iffidvTfvncit,: correxi e VBC aliis. VB: 

l/zi rv)v aAV&QWTiMv -nai ayiJ.daroiv ol yaQ iii; T^O(f,o)viov y.ariiovxfq «ysr- 
Xaatot. rov l|^5 Snrikovv /qovov 6 6e T(>0(fo)vi,o(; ovroq tpofiot rov 
Avyotov [V Alyo)ov] «iKi ro ri]V x^^p aAijn' '^yaTridonc {"AYanfi- 
Sov<; A.) rov ci3i?.q>ov aiWor' s.'/ti.v, f vidfffvoi; iiq xdaf/a 
evimafV o dij /lavr ftov varfQOV yeyivtirai. C: iTii r. ar.. 
jt. dy.. rovQ yd^ xarapaivovrai; fii; ro T(jO(p. ftavxflov ftavrivaaaQai. ?.eyf^ 
rai> rov eiiji; xqovov dyf/.darovi; di^aftffifvrj/.ivai,. Tov Sk T ^toiptov t,6v 
q^aaov 'i/ovra rijv y.etfiakTjV Toii dd. avrov Ayanid ovt; y.ai dtw- 
%6fitvov vno avyaiov, tv^dfttvov tii; '/. ifinfafiv, ov di] x«i 
t6 fvavrfiov iart.v. 2. avvo^tpQVOifdviov PH Gaisfordus: avvn- 

ipqvonivoiv Schottus. fU P Gaisfordus: iv Schoitus. 4. e/;i B. 
5. orov sqq. om. B. 6. tvvdao)'] Plularchus iy.oi^fi^i&Tjv, Pausanias 

£ustathii ixoi,fiijao). Legebatur o?.fiov et <paai: utrumque correctura 
e B. 7. B: yivfa&ai,, tSt; y.at AQiarotfdvti!; tpfjaiv , wq oi iv oXfito 

wkfi. yQafift,ari,y.oi: vid. Eustathius. 8. 6i£^fi'J iegebatur wc: veram 

lectionem Etym. M. commodavit. 9. «at Toi)t; y.rl. B om. 12. 

fovvaai/v omisso y.itrai' B. naQOifiiHidiq — 'EnixccQfio$ B om. 

61. V. I, 67. E. 368. C. 156. fio^fttvoi, Iv avnTi fiavri^yiol iylvovto- 
Diog. I, 8. Grcg. Cypr, II, 24. Ilavaaviat; gvv q/rjaiv nagoi.ftiay.oiq, 
Piutarch.51. Apost. V1I,88- Ar- iv oXftm i)iOt,ftrjaa), ijyow fiavri- 
sen. 223 ibiq. Macar. : Schol. ad y.o; iyivov: id. ap. SchoJ. ad Hom. 
Arist. Nub. 508: Siiidas. in Valcken. Anim. ad Ammon. 

62. B. 401. Greg. Cypr. 11,49. 184: Suid. Etym. M. 344, 39. 
Apost. VIII, 5. Arsen'. 223 ibiq. Hesychius. De re vid. O.Muel- 
Macar. : Suidas s. «/'(>«»• tiw ;T(i()« leri de trip. delph. diss. 16. 
mjkov, s. iy.rot;. Illustrant Elms- Boettigerus praefat. Amalth. I, 
leius ad Euripid. Heracl. 110. XXVIII. .SoyoK;.^?] fr875Dind. 
Blomfieldius ad Aesch. Prom. V. 64. B. 370. Arsen. 233. Plu- 
gloss.271. fio) p.] vid. infr. 89. tarch. 76. Hesych. Suidas. De 

63. B. 375. Plutarch. 114: Pau- comicorum iudicibus vid. He- 
sanias ap Eustalh. ad Hom. II. sych. s. nivrt xQtrai: roaoirot. 
A, 147 p. 836, 45: ntqi rov roi,- roZt; x(U/Mtxor? «xpirov oi' fi6vov'A&fj- 
oi'tov oXfiov Xoyoq fjv, w; ot not- vr^aw , «AAa iia« iv 2i,*tXi^: vid. CENTURIA III. 73 sTagoifucc, naooGov mvrs y.girai tovg ycouixovs 'ixQi- 
vov , ojg (fjjffiv Erri^aQfiog. ^vy/.eirat ^vv naoa ro 
* OfiriQi/.ov , £OJV iv y ovv aa L x etr ai. 'Eneidr] oi 
XQtral iv roig yovaaiV slxov, a vvv Etg yQaf^fiarsicc yQO,- 
tperah 5 

65 ^Ev ni&o) rijV y.soafieiav fiavdavoj'. naooi^ 
fiia tTil rojv rag nQOjrag fia&yjaeig VTieQ^aivovrtov , aTiro- 
ukvbiv 8h tvdiojg rcov /nei^ovojv. 'S2g ei' rig fiav&avojv 
y,EQafisv£iv, nQcv fxa&elv mvazag r] «AAq ri tojv fuy.Qwv 
nlarreiv, ni^oi ey^eiQoit], Ji/.aiaQxog Se ffijaiv 'ireQov lo 
%{- St^Xovv rriv naQOLfiiav , olovel rrjv fie?.eT)^v ev rotg 
Oftoioig notetad-ai, ug '/.v^eQV)]r7}g enl TTJg Vt]og xai 
r]vio%og enl to)v innojv, 

66 'EAa(petogavjJQ: inl rov deiXov , i/. fieracpoQag 
Tov ^coQV. Jtilbv yciQ ■}] Hacpog^ 13 2. dvYiifi^rat f>vv] B ft^i^Ta». 3. B: inf^S^ ot xq. nivTf oVrf? 

To naXai^ov ft/ov « vvv yQa/nnaTfla iyy(jcc(p tTat. 6. /(av&avfi^i; B. 

naQOi^ftia B om. 8. o)i; ft tk; xtA. B om. 12. oi/.fioi,<; Hesy- 

cliius, quod post Alberlium eliam Heindorfius ad Plat. Gorg. 
J. c. probavit. G. Hermannus programm. Kal. 
Novemb. 1834 edito p. 6. Hom. 
W.P, 514. '/^,435. Od. A, 267. 
400. n, 129. Walzius in Jahn. 
Annal. Philol. VI, 221. y^«?.j- 
Ta^] antiquo igilur tempore iu- 
dices censuras literis non man- 
davere. 

65. B.406. Plutarch.lI2.Diog. 
IV, 44. Greg. Cypr. 11,55. Apost. 
VIII, 40. Arsen. 231 ibiq. Macar. 
et Append. p. 495: Eustath. ad 
Hom. 11. .2,601 p. 1167, 5: «oa- 
fifiav . . , ■»;? /QTjdii; xai tv na(joi,uict 
ay.omrovari t6, xfQafiiia toi' ni&ov: 
loann.Diacon. Allegor.in Hesiod. 
Theog. init.: Schol.adPlat.322 
Bekk.: PoU. VII, 163. Hesych. 
Suidas. Schol. Piat. : y.i/QtjTao 
Si avTri 'A.Qi^aTOfdvrj^ iv UQoayoivi' 
(fr. 81 Dind.) xaiTD.dTow iv Ioq- 
yia: 514E: adde Plat. Lachet. 187 
B: Liban. Epist.1069 Theon.Pro- 
gymnasm. c. 1. : nai t6 ndvto>v dyQor/.otarov , 0T£ ovSe ot? TTpos- 
r/.ov iariv iyyv/ivaad/ifvoi' , inl Ta? 
Oi^/.avi-y.di; y.ai (hj/iTjyoQiy.di; ifVTat vno- 
&iaii<;,T6 dtj Xfyo/ifvov y.ard TtjV naQ- 
oi^/iiay, iv ni-O-o) t ti v xfQaf.ifiav 
/tav&dvovT f<; : Doxopatr. 138 
T. II Rhett. Graecc. "Walz. Et 
ad Dicaearchi sensum usurpavit 
Gregorius Theologus Apologia 
de fuga I p. 20 D: ck- to yf nai>- 
J^f^fw d/./.ovi; inkyfiQfiv y nQiv av- 
TOi'? iviavwq nai-Sfv&fjvai' nai iv 
ni&o) T. y.., To di) kfyofuvov, iv 
raZq ToTf dkXoiv ypv/aXi; iy.fifj.frdv 
rijv fvaipfiav , ).iav iftoi ifaivfrai, 
dvo?'jTo)v : Simplicius Comment. 
in Epictet. pag. 54 C Heins.: 
y.ai oii roiv fii-y.Qm' , \d).).d riiiv (ii>- 
y.QordroJV , 'iva fiij y.ara rfjv naq- 
ov/iiav i. n. r. x. /ifXirotfifv. 

66. B. 408. Macar. 228: Suid. 
Elym. M. 326, 10. Ex Homero 
dnctum videatur proverbium: 
II. A, 225 ibiq. vid. Eustathius. 74 ZENOBII 67 !£" A icpaq fivv ovx ccXiaxii: inl riav ra ^uqcc 
zai cpav7M VTisQOQMVTiav, 

'BXscpavra tx fiviag noLstv. im riov ra 
t^M^aara iTicuQovTMV tw Ad;'w xai fuyaloTcoiovvTMV. ytov- 
y.iavog Mviag iyy.oofuio ' M?) xal do ^co , y.ara ri^v 
TiaQOifiiav, i lecp avr a iz fiv iag 710 lb iv. 

EXev&aQat aiy sg a qot qiov '. iTil riov ^ccQovg 
rvvog 1] xaxcov aTzrjXlayfiivwv. 

Ev sar t, xav fiv q fiijxi X^^V '• TcaQsyyva (xribh 
ruv f.uxQdjv xaracpQovHv. 

Ev axor 0) OQj^sia&ai: im rwv afiaQTVQa fio- 
%&ovvriov f wv rb SQyov acpavig. 

72 Ev &iQ£t rijv yXatvav xararQi^eig: iTil 
rcov fu] xa&' lOQav roig avayxaioig yQcofiivcov. 

73 ^Ev £ia Lv iv § £t7^ota i xavavSQOc Xoy o i: 
oTt cptjal xal oi Xoyot ratg ipvyatg avaytjfiariQovTai xal 
rvTiovvrat. 

74 'Ev aXco §Qaaxa^£tg: avrt rov , iv aXco xqv- es 69 70 71 10 15 1. or/ dXiditii''] //voq ovx dXfyitfi' GregoriuS, ov Sciy.va Apostolius 
cum V. 1. ovx aAfyisft: Arsenius praeter proverbium nostnini affert 
D.tqiac; /ivv ov da.y.vii'. 2. y.al <pav).a B om. 3. Trotft B, 4. 

y.al fifyaX. om. B. w? y.al Aovx. B. 5. JSLviai; ty/.. B om. y.ai 

et y.axa ttjv TiaQoviJiiav B om. 6. D.iqiovra B Lucianus: legebatur 

tf.iipavraq. 7. diioToov Gregorius. 9. Svicri' xdv i.(vqi.itiy.v xdv 

ci(>qiii) /oAi/ SchoU. Aristoph.: vid var. 11. ap. interpp. ad Suidam. 
11. exoTft Gregor., Arsenius. 16. ov axtjfiarit^irai' H. 18. d^axa- 
Cf^S PHF. dvri — y.^vTtrri B om. 67. B.409. Diog.IV,45. Apost. 
VIII, 15. Arsen. 227 ibiq. Ma- 
carius. 

6S. B.410. Diog.IV,46. Greg. 
Cypr.n,31. Apost.VIII, 14 Ar- 
sen.227: Suid. s. v. et s. lUq>av- 
To? ovSiv. Lucian. M. Eacom. 
fin. 

69, B.411. Diog.IV, 47. Greg. 
Cypr. 11,53. Apost. VIII, 11. Ar- 
sen. 227 ibiq. Macar. : Hesycb. 
Suidas. 

70. B.412. Diog I, 12. IV, 48. 
Grep Cypr. II, 35. Apost. VIII, 
26. Arsen. 229 ibiq. Macar. : 
Schol. ad Arist. Av.82. Vesp. 
371: Suidas. 71. B.413. Diog.IV,50 Greg. 
Cypr. 11,56. Apost. VIII,5l. Ar- 
sen. 233 : Suidas. UsurpatLu- 
cian. Hermotimo § 49: n(}iv Sk 
rovxo novijaat, iv ay.oro q>aaiv og- 
yolfifxf dv , ot? «V rvxoififv nQO<i- 
nraiovriq y.rX. 

72. B.4I4. Diog.IV,51. Greg. 
Cypr.11,46. Apost. VIII,27. Ar- 
sen. 230: Suidas. Philemon. 
fr. 53 p. 416 Mein. : Kai rov {)i(>ovq 
/AEV eixiv Ifidrwv Saav, '7r' iyxfia- 
'^ij? ''Jj "^ov de xfi/idivoq qdxoi;. 

73. Macar. 233. 

74. B 417. Greg. Cypr. II, 25.. 
Apost. VIII, 49. Arsen. 23 i ibiq. 
Blacar. : Suidas. Kesych. J('a- CEJNTURIA III. 75 arr]. ^Enl rwv firj dvvafdvcov Xa&ivv, naQoaov TtBQtOTCTug 
ioTLV rj (x)mq. 

75 '£vdv £T ai fi o i Tt}V ?.£OVTrjv: ml tmv fAsyd- 
loig ty/EioovVTMV nQctyfiaGLV. Ex fUTacpOQag tov ^HQa- 
xleovg. 5 

76 ^Ev§vfti(avog VTZVog: iTii tujv noWa y.oifiioLik- 
vcov. 'EvSvfiiojvog yaQ ica?.XeL dieviyxovTog rjodo&i] ^e- 
hjVt] , xal Zevg avTM SidwGL TavTijg aiTijOaueinig o (3ov- 
2,eTaL tlio&aL' 6 §k aiQeiTat xoLfiaod-aL SLanavTog dda' 
vaTog y.al dyijQoog fievcov. 'E/. tovtov ttjv nuQOLfiiav ysr 10 
veo&aL (faai. 

77 'Ev Se SiyoOTaoiri xai AvSQoy.Xetjg noXs- 

fiaQ%€Ll inl T(x)V SVTtXioV T(OV Sld ntQLTliTtLdv TLVa TL- 

fiijg d^LOVfievoov. ToiavTi] S^ ioTL xai 7] leyovoa * 2. cffTw B om. 3. ivdvere Schottus : e B Suida mutavit Gais- 

fordus. 4. Tor H om. 6. VB: 'EvSv/dowoi; vmvov y.a/yn'i- 

dfif(;' Ifii roiv vTtvtji.uiv 'EvSv /A,io)vnq yo^Q nvoq Ttatdoz o 
^'Ynvoq e^)aa&flq, oi? <pa6t KaQii;, er i xal vvv a^Tov (V aiVo.) 
Xtyfrab Kar ixetv: B: 'E. i'7rro?: eTii riiv vtzvtjXmv TtaQoaov 6 
^EvS. T«? vvKraq Ttovto rt y.al ay qv nv'i,ai,(; tov rJjq atXrjvrj^i 
dQOfiov i^fVQTjxt, fieO-' fji.vi.Qav ds xa&fiiSo>v effp^ev atriav rr[ 
(JfXijvfi a vyna&fvd fi^v EQaa&fTaav avrov. 8. ravTf]<; alr^tjaafi. 
om. ApoHodorus. 12. (U C Macarius om. Si^xoaraairiai/v Macarius. 
\'i.8()o/.}.ir].; e BC aliis Gaisfordus dedit: '.Av()'Qoy.kii(; Diogcnianus: 
'AvSi/oxXfidtjq codd. Zenobii, Schottus. 13. C: ini tojv Si>' sv- 

Sfi>av tl(; %()7Jai>v i(j/o f(,ivo)v dxQ^iCriov sqq. omissis. twv Sm\ 
y.ai Stix B. 14. TOtaiJTi/ — Xiyovaa] Ofioia xai fj, B. axat.fw : xQvnrta&ai • dnoSt,SQd- 
ay.ii/v: \id. Stephani Thes. L. 
Gr. s. V. 

75. B.419. Diog IV,54. Greg. 
C5'pr.II,39. Apost.VIII,54. Ar- 
sen. 233: Suidas. Adhibent 
Plato Cratjio 411 A: ouox; Sk 
intiSrjntQ rtjv Xtovrtjv ivSiSvxa, 
ovx dnoSfiXmTtov, dX?.' imay.tnriov 
v.tX., Liban. Ep. 334 : Ari-to- 
phanem in Ranis Bacchi vestitu 
ad adagium allusisse Erasmus 
p. 2S3 annotavit: idem vero male 
huc refert proverbium de asino 
Cumano , oVog ti? Kv/iaiav , de 
quo vid. Arsen. 384 Solanus ad 
Lucian. Piscat. §. 32. 

76. V. 1,61. B.358. 367. Diog, 
IV, 40. Greg.Cypr. 11,40. Apost. 
VIII, 47. Arsen. 233 ibiq. Macar. : Schol, ad Apollon. Rhod. IV, 

57. — rivet; Sk tw oWt ipiXvnvov 
ri/va ytyovivav tov 'EvSv/iio)va' dqi' 
ov y.ai naQOi/iia ini roiv noXv xot- 
/A.o)/iivo)v fj d/iiX(~)q ri, nQarruvro)v, 
d)(; So/.fTv xov/iaa&ai,: Suid. Zonar. 
716. IVarratio hausta ex Apol- 
lodoro, 1, 7, 5: vide de ea 
Schol. ad Theocr. 111,49. Hein- 
richium Epimeiiid. 49sq. Usur- 
pant Aristot. Elhic. ]\icom, X, 
8,7. Theocr. 1. c. Meleag. Carm. 
Cll. Liban. Ep. 1482: Cicero 
Fin. B. et Mal. V, 20. Tusc. Q. 
I 38 

77. B. 421. C. 185. Diog IV, 
55. 56. Apost. VI II, 24. 56. Ar- 
smi. 229 ibiq Macar. : Suidas. 
Adagium e Cratino ductum vi- 
detur : Androcles enim, Syj/ia- 76 ZENOBII 78 79 80 'Ev yao c!Ui]/€tvn] xal KaQxivog e^fiOQf rifirig. 
Ev di dt^oaTaai 1] y.al 6 Ttayxay.og efif.iOQS Ti- 

fi ■)] g. xai * 
JEv yaQ afioveoig 
Kal 'AOQvdog\iivy.vov] (pdtyytT \liOi86r sqoq^ 5 

Ev T Q i d M £ i fi i : 6711 Twv ad}']?MV TCQayfidrMV, 
ETisiSt] 6 iv tqiqSoj yevoiievog ovx oide Tioia /Qr^asTai 6d(o, 

EvTog i /386 f^i] g : dTteiQi^ro '^&i']V}]ai aTQaridv 
e^ayuv tzqq rr]g rov fi}]v6g i(386fir]g. 

Enaxr 6 g oQ'/iog: ovx ey/cooiog, dXX* d7i6 ^evijg 10 
inuyfievog' rj ov ereQog eTidyei, ovy. av&aiQerog, 1. Legebatur xa^z/ro?: hotninein significari Gesnerus de Aquat. 
J73 intellexit. £/</'0('f] s/./.a/e Plutarchus Comparat. Lys. c. 

Sulla I: vifl. Coraes ad h. I Cur. Secund. T.VI,482. 3. Vulgo: 

xal yciQ tv dnovaLavii [diiovaoifi; Gaistordu!:) y.al xoj/cJo? q^O-iyynai,: B: 
eV diiovaovi; /.ai /.. qd:: Valckenarius ad Eurip. Hippol.986: xal, Iv 
y«() d/(oi'o'oK) y.al 7.0(1. ifO:: ego cum Valckenario apud Gaistordura 
ad n. 1. ex Anthol. Palat. XI, 19.'» incoriupta Dioscoridis verba 
reposui. 6. jC: tv t^^wcTw tlfil Xoy tS/Loo v : 

Xoyi^a /noTq avvioX^j /.<, fiev ojv xal dfi<f ^ ^iokwv. 

ax 
ya^): B: ov yctp olSfv o Iv rowSo) ttoI xqv inl XMv no).).oii; 
7. vulgo innd^ 

8. aTQaxtdv SuidaSy Taylorus ad Lys. Epitaph. p. 110 R. : legebatur aT(>arfiav. j'o);'<5? Atheniensis, infimo loco 
naius, a Cratino inSeriphiis fa- 
bula acerrime traductus est: 
V. Hesych. s. dMvvao/.ovQonvQOivtjv, 
Bergkius ap. Schiller. ad An- 
docid I16sq. De Carcino vid. 
Thucyd. II, 23. Harpocr. s. v., 
Meierus de bonis damnalt. 84: 
de Carcino tragico cogitari ne- 
quit. iv ()& (>t/o(7Tao7^j versura 
adhibet Plutarch Comp. Ly- 
sand. e. Sulla I. Nicia 11, Ale- 
xand. 53. de fraterno amore 2. 
iv yd() dfiovaoic;] similitcr Eurip. 
Hippol.988: ol yd() iv aoqolq (f.av- 
}.oi 7r«(>' o/).M fiovGi^Aunf^ioi. ).iyfiA>: 
ubi vide Valckenarium : adde 
Jacobsium Annott. ad Anthol. 
III, 2, 138. Schneiderum Eclog. 
Physic. Ann. p. 40 et nott. ad 
Di6gen. VI, 50. 

78 B. 423. C. 191. Diog. IV, 
59. Apost VIII, 43. Arsen.232: 
Hesych, Suidas. AlIuduntThe- 
ogn. 911 Bekk. (1217 Welck.) Plat. Legg. VII, 799 C. Xenoph. 
Memor. II, 1,21. Oppian. Ha- 
lieut. 111,501: ttxiloi; dy<i()i Ati- 
v(i) , o^ iv T(Ji'6('So(,ai' no/.vr(jinTotsi> 
7iV()7'iaa:; "Eartj i(fO()fiaivo)v , x^adi^ 
d'i oi. a/.).OTf ).avTiv "yi/.).oxe 6>4tTi- 
^r)v inipdkXfrai, dr^ianov ikQ-flv 
llanraivfi, 6' exdTf()&f, vdo? Si ot 
^i'iTi KVfia ED.tlrai,, judXa d' 6xf>i 
fii,^q (OQiiaro f>ov).Jji;. 

79. He.i^ych. Suidas. De re 
vid. Boeckhius ind.lectt. aestivv. 
univ. Berolin 1816 p. 6. 

80. Diog. IV, 60. Harpocr. 76 
Bekk. ibiq. cod. D. Hesych. 
Suidas: o «i' th,- avroq e/,i>)v iav- 
ro) indytjTai,- rovriaTiv , at(itiTai,' 
d/./.oi, dk rovvavTiov , 6 dXXa/o&iv 
int(pf()6fifV0q, oAa' ova av&ai()f- 
TO^. "Eari, Se o(>xov r()ia fuhj' 
dno')/ioroq , KaroJ/ioroi , inaxr^i;: 
Eiym. Magn. 353, 13. Vid. 
Schoemannus Atlischer Process 
689. Ellendtius Lex. Sophocl. 
6. v. inaKXOi. CENTURIA III. 77 

81 '£nsiov deiXoteQog: ovTcog i^JysTO KQartvog 
6 XMixtxog' 1'aiog §ia t6 Ta^iaQ^rjaat Ttjg OivifiSog (fv?yijg 
y.al detXoTSQog (pavijVai' xal yaQ 6 EnEiog diiXog r/V. 

82 'Eai r a Mav8 Q a ^ 6 Xov '. avTi] TnaxTai xaTa 
TMV im TO X^^Q^^ TIQOXOTITOVTMV aii. yccQ MavdQCi- 5 
ftolog ovTog avQiov tiots &i}aavQov iv ^ctfAco, [ro tcqu'- 
Tov'\ rco6l3aTOV yQvaovv avi&t^xe Trj HQa' tco dk dtVTiQca 
erei ccQyvQOVVf xal tco TQiTOi yaXxovv. 

83 'Eq e /9 ivt)' Lvo g Jcovvaog: naQOi^ia tTil rcov 
Ii7]d(v6g a^icov. 10 

84 'EQrjfiij dixi]: oTav (li} aTtavTtjaag 6 dicaxofievog 
i7i\ TfjV XQiaLV xaTadixaa&ii. 

85 *Eq ixwveio g %(:<Q ig: HeXaayoi riveg rrjv Arjfivov 1. B explicationem om. 2. Olvtjidoi; Gaisfordus: legebatur 

Ot^'oi(5b?. \. xa e BCPH adjecit Gaisfordus. jVf«vJ^o,9oi'Aoi) 

C: vid. vv. 11. ap. Gaisfordum ad Suidam et sup. 1,3. C: inl roiv 
*t? ta ){fiQ0vcc r Qf7Zo/iiv(i)v. ^Ano MavS^o^oXov ttvoq, to iv 
SxifiM ynocixiviov *('^ovtoi; xat i'i «iWor ttAoi^t t/ffarTos» xcii 
Tw /liv nQ(i'>ro) trto XQvaovv xqi^ov &vrsavro<; rij "H^«, tw 3b 
S(i'ri.()(f) (XQYVQOvv, twt^itw /aAx.ori', ttT» oodtr. avrri 

— • To] B. int rotv inl ro. 5. atl om. B. B: fVQt y«^ o M. -O^tj- 

cavQov iv Sd/io)- dviO-i]xiv ovv rfi^HQa t6 tt^wtov: hinc To nqotrov 
inserui: Gaisfordus nQoirov. 8. B: /li iivr^rai' ravrijt; JJXcirotvi 

addit Schol. Lucian.: o jcoj^hxos iv /i(>'C y.axov/i^tvo). 9. vulgo 

tQfftivOfioi;: correxi e B aliis. naQoi^/da B om. 11. B: int 

ritiv /cij cinavrfjGcivro)v tiq Y.qiaiv r.ai naradVAaaO^ivrtav. 13. EQ/ioivtoq 

Aposiolius, alii: vid. sup. I, 2. 

81. B.424. Diog.IV,6I. Apost. ferunt: vid. Marxius Ephor. 
VIII, 80. Arsen. 239: Hes^ch. fragm. p. 262. Panofka Rer. 
Suidas. Schottus recte ut vi- Samm. 16. 

detur ad Epeum , equi Troiani 83. B. 4U. Hesych. Photius 

fabricatorem haec retiulit: vid. Suidas. Photius explicat: «rT» 

Stesich. fr. 13. Schneidewin, Tor <o)/i6q, unde apud Macarium 

Cratini timidiiatem Aristopha- p. 241. iQfpivOi/voq twyMoi,- legitur 

nes Pac. 700. notare videlur. "EQipi.vOou nuUius pretii habe- 

82. B. 426. C. 211. Diog. IV, bantur : Aristoph. Pac. 1136. 
62. Apost. VIII, 95: Schol. ad Eccles. 45. 602. Plat. Reip. II, 
Lucian. de Merc. Conduct. §.21: 372 C. 

Hesych. Suid. s. inl tou M., s. 84. B.432. Diog.IV, 67. Apost. 

Inl T« M. Proverbio utuntur IX, 8: Eustath. ad Hom. Od. i', 

Lucianus 1. c. , Alciphr. Epist. 1467,21. Schol. ad Lucian. Pi- 

I, 9: oj; ivavrio)q rj/ilv xai xard scat. §.32: Poll. VIII, 60: He- 

rijv naQOv/iiav inl rd MavSQapov- sych. Phot. Siiidas. 

).ov yi))QH rd nQay/iara, ubi vid. 85. Diodor. Excerptt. Vatic. 

Berglerus. Historiam exAri- p. 38 Dind. Apost. IX, 3. Arsen. 

stotele Aelianus Nat. Anim. XII, 240ibiq. Macar. : Hesych. Pho- 

40, ex Ephoro Suidas, alii re- tius. Suidas. Narrationem e 78 ZENOBII 

oixovvTeg i]ldov iv vavolv ig BoaVQMva Ti]g ^Armrjg, 
y.al Tag yvvaixag iy.H&ev i^Qnaaav, Auipw 3i TiSQiTnaovTeg 
nQ0geTay&i]aav diy.ag didovai rotg "Ad-ipraioig, y.al ovTvog 
ana\Xayi]Geo\)-ai rov loifiov. Keltvovrcav dh twv Adrr 
vaicov iy.liTiHV Tip yltjfxvov einov ol IlelaoyOL, tt rig 5 
aid-i^fieQOV 'Adi]vi]&iv BoQea yQiiaauevog y.aTanlevoeLSV 
eig rijv Aijuvov, ixaTrjoovTai, rrig ycoQag avTcuv. "Yore- 
Qov dt JaQelov rov IUqoov neQt &Qay.rjv ovrog xal navra 
yjiQOVfxkvov ra. neQi^, MdrLcidi^g 'Ax)-j]vaiog ix rrjg XeQ- 
Qovtjoov arpeig ig t6 neXayog yaTaXaf.i^aveL ri]V Aijfivov, 10 
y.al nQog rovg IlsXaayovg erpi] , BoQea yQi]aafi£Vog av- 
^i^fUQOV fjy.eLV. "Eqixojv de ^aaLleviav rUjv IleXaayoov 
i§eaT7] ri]g ycoQag , ry fiiv ah]&eia rov JaQiiov ri]v 
dvvafiLV fpo^7]&elg, nQognoLi]adfievog dh excov SLdovat rolg 
'yldi]vaioLg ri]v yaQLV. BtQi/rai ovv ?} naQoifiia inl rcov 15 
yara avayx7]v rial nQOgnoLOVfjtevwv yaQi^ea&aL. 

gg Big May.dQO)v vfjaovg: 6 'HaioSog cpi]Gi' Ma- 

xaQWV vijaovg eivaL neQi rov 'SIxec(v6v, xdxet rovg evdcci- 
fiovag oixetv vno Kqovov ^aaiXevofievovg. "Odev inl rcov 
fiaxaQicov eiQr^a&ca ri]V naQOifciav. 20 

gy Eg xoQuxag: iv QeaaaAici ronog iarl KoQaxeg, 

onov rovg xaxovQyovg ivifjalXov' o&ev ?; naQOifiia. 
MifivrjraL Si ruvTi]g MevavdQog avveyojg. Aeyovot Si, 
OTL BoiojTotg AQVt]v noTe Slolxovol nQoeiQ7]ro vn6 rov 
■deov ixneaeta&ai rr]g ycoQag Xevxcjov xoQaxcov cpavevrojv. 25 1. Balpqmva, codd. Schottus : emendavit Valckenarius ad Herod. 
IV, 145, 2. 17. B: 'Halodoq MayidQOiv V7jaovq ftq rov M/.tavov 

ivvai, qirjal , svQ-a toi"'? fia/.a^lovc; y.aToiy.nv. 21. C: fl^ (fO-o- 

^av, fiq (XTt 0) Xf i^av XtiTttv TO ano&k. Stori, to toiov yraipik 
Ttf^i %a Ttxwnara -/.al Si-a ro Iv r qaxiai' ronoK; tcc? voaai,ai; 
TtonZv y.ai -/.Qr] ftvioii la w. iv — oti, om. B. 22. vul^o tfiaX- 

kov: emendavit Meineckins Menandr. fr. p. 281. 24. Ttore B om, 

vno r. &. B om. 25. t^? /o')(>ai; B om. 

Characis Chronicis ductam esse 16. Arsen.241: Eustath. ad Hom. 

Rhodius conjecit Rer. Lemnicd. Odyss. i\^ 408 p 1746, 61 : iartov 

47. Se (!)(; 0/.IJJQO:; /dv roiavrtjv otJs 

86. B. 360. Macar. 224. He- K6(>ay.o^ ntTQav Xai»(; Sk i/. towi'»- 
siod. Opp. et D. 166. Conler toi^ two? y.ai to iv Ki,ki./.ia wvo/ia- 
C. Odofr. Muelleri de fortuna- arai, Ko(iay.7';ai,ov. ii ai/Tot" de ro 
torum insulis disput. Gotting. tl; y.6rja/.ai, xa&d q:aai/v ol na- 
1837. Xai.ol , o')(; dno riiiv ot/.ovvro)v to 

87. B. 366. C 142. Apost. IX, to^oi/tov Kw.i/.i,ov Koqa/.7iaiov no- CENTURIA III. 79 

NeaviaxoL S& nors fis&va&evrsg , y.al Gv?Ji,a^6vTeg xoQa- ^- 
xag, yvxjjwaavreg acprjxav nkTeadca' iSovTig di oi Boionol 
haQcty&ipav , cog rrjg fiaVTsiag Xa^ovai]g to riXog. Kcu 
(po^riQivrtg oi vtaviay.oi rov ■&oqv^ov , cfvyovTig ojxijaciv ' 
riva TOTiov, ov iydXtaav Kooay.ag. Mtra dk ravra g 
ix^aXovTsg rovg BoLOJTOvg oi Aio7uig , eayov rrjv "Aqvjjv 
oixtiav ovaav , y.al rovg afiaQTavovTag fitdiaraaiv tig 
Toiig KoQaxag xoXovfikvovg. 

88 'Er £Q0 fiolio g d ixr]'. tig iqv avriSixoi ovx r^X&ov. 

g9 "^|w /j£?.ojv xadrjadai' 7iaQ0if.iia TxaQaivovau jo 

fiaxQav tavrov rHov /ji?Mv rojv ivavriojv noitiv, 

90 "Ex TjT L 2v?.oaMvrog £v Qvyoj q ii] '. Zvloaojv 

SafiLog cpi?^og iyivtro JuQtico tm UtQacov [Sc<at?.tt, xcu 
di' avTOv ri]V iv ^ccuco dvvaartiav naQi?M/3£ Tt?,£VT7]aav- 
Tog IIolvxQaTOvg. 'Entl d& mxoojg xal y^altniag 'i^QX^v, 15 2. xcw ol B. IS. B. 3. teV.o? ?.a^ovarjq' ol yovv vfav. g)0/9. B. 4< 

tfvyovtiq B om. 6. sV./9. B. 'A. B. 7. ni&iaro)v B. 10. B: 

na(jat,vfZ tio) rmv zwxwi' 'yivfa0^at>. 12. fii()Vxo)(jia SchottUS: e B 

Strabone, aliis Gaisrordiis correxit. 14. rf).fvrijaavro<; lIoX. B 
oni. 15. imi — '^(iy.tv^ aQXOvro(; de Ttty.qox; alrov B. 

VfjQoiv (5? ity.oc; ovro)v. ri/i'e<; /uivrob rov y.al ^oav, ipivy ft<; mq. 'Aqi>- 

t6 e? Y.6()ay.a<; (Thom. Mag. 145 ar(i<if]<; Si anoSido)ai Sta t6 Iv 

Ritsch.) avrl toi" , ft? y.ay.a 0()Via r()ayi.ai> To'7ron? y.ai x()tjfivo'jSiat: Tor? 

onoi.6v tpaav r<7t fi<; atyaq ciyQia<; xogay.aq vioaaononla&ai' ).iyfi/v 7]iiia<; 

( Macar. 224). TJavaaviaq Si q>. l; x., o iartv ft<; dno-^Qtjnvov<i 

qsTjai/v hri/ BoMroX<; iyQtjatv 6 &i6q, ronon; y.ai (t<; q>Oo()dv: Schol. ad 

¥v&a }.ivy.oi y.OQaxi^; avrotq oq&iji- Arist. Nub. 134: Hes^^^ch. s. ii^ 

Gi/v, exiZ xarouxiTv. tS6trcf<; ovv cprjab x. , s. e<; xoq. , Photius. Suid. 

MQay.as; nfrofdvov<; ntQt rov fla- Zonar. 1,878: vid. Zenob. II, 77. 

yaatjri.y.6v xolnov , ov<; axaxoi, nal- V, 90. Ad historiam respicit 

df? lyv\\io)aav , mxrjaav ixii, y.a}.i,- Diodor. XIX, 55. 

Gavtfq ro xo)Qiov KoQay.a^;, varfQov 88. B.434. Diog. IV. 69. Apost. 

Se Aio).fT<; ixfialovrfq avrovq enfft- IX, 25. Arsen. 244: Eustath. ad 

nov iy.il rovq qii^yaSivo/iivovc;. 6 S' Hom II. A, 999,64: Hesych. s. 

avroq ?.iyii> xai oVt 'AQi,arorii.Tjq erfQO/iTjvoc; (scribe itfQOfi6}.to<;). 

loroQfX Xai^fiov xaraa'/ovro<; xai xo- Suid. Zonar. 891. 

Q<xx<>)v noXhJiv yfvofiivojv toi"'? dv- 89. B. 43G. Diog. IV, 71. Apost. 

i-Qomovi; &rjQfvovraq avrovq xai VIII, 64. Arsen. 235: Eustath. 

nfQiy.aO-aiQOvra<; inaoiSaZq d<fdvai> ad Hom. II. A, 130 p. 972, 8: ot 

^ijivraq xai ini,).iynv rw ).oifi<~), qfvy Se /1(0"' OftTjQOV to tx ^fXimv eio) 

ft<; xoQaxa^;. 6 Sk AXao)no<; n).dr- /9f/o7v q>aai, naQOifitaxox;: Suidas: 

Tfi. fiv&i-xoiq xo).oi6v fiiyav , vofti- vid. sup 62. Vid. C. F. Her- 

aavra roT<; y.oQahv i^iaovaOai,, nQOi;- mannus ad Lucian. quom. hist. 

/ti|at avrol<;, rjrrrjOivra Se vno- conscr. op. c. 4. 

ctQt^iai, nd).w ftq roiiq xo).o<.or<;- 90. B.437. Heraclid. Pont.Po- 

rov<i Sh dyavay.riiaavrai; naitiv av- lit. fr. c. X. Strab. XIV, 1, 17 80 ZENOBII 

izXmovreg rtjV vijaov oi n?>.elovg fierMXTjaav. "OdiV rj 
naootuia. 

91 Elg to diovi IliQiyilrtg, log cfaaiv, k'3(oy.£ XQV" 
f,iaTa roj ^aaikil twv Aa-/,eSaLpioviiov lI?<.eiaToavay.Ti , xal 
avvkniiatv avTov ava/coQrjaai iz Tijg yirTixtjg ml 7ioXi/x(a 5 
TiQoaydivva. JiSovg ovv Xoyov tojv /Qrj^drcov fiiTa Tavra 
toig ' Ad-t]Vaioig , xal fiij ■d'i7j)oag (paviQug Xoyioaa&aif 
iiTiiV , Eig To Siov avriXcoaa roaaSi TaXavTa, 

92 Eig 'Acpavvagi Zv^uQiTai vixrjv rov ■d-iov 
7}T0VVT0 y.aTa KQOTCovLaTcov , naQOvrcov ixiivcov. 'Evbg 10 
8i Tcov KQOTCovcaTcov yXivaaavTog xal iiTiovTog otl Tiv^i- 
ax)i TavT7]g iv Acpcxvvaig, t7jv nQOQOjjaiv tov ■d'iov 
i&avf.iaaav. AiyiTab Si 7] naQOiiiia inl tcov Soxovvtcov 
avvnoaTaTcov iivai. 

3. B: TIfQi,y.Ui<; Soitq n~> A. paavXiZ yrQrinata, tV *" "''^? *Amy.rj<; aMa- 
yM^Tiaat, , <)mJoi''s ^.6;'oj' r. x- /*• t. t. 'A., ovx ■tjdiXtiGi qi. ).., aA/.', «»5 
To <)iov, ilntv y.r)..'. C: ti-; r. S. dnoi/.faiv: ini roiv y. Xtnrovr oiv 
f(,iv rd, n tartv&ivra, n^oqiaa i>L,onivii)v de fi<; to f)'iov dv7j).(i}~ 
xivao. JJtqi>y.).7i<; ydq 6 ar Qartjyoi; r iZv 'A&tjv aio)v y.o)/.i,o) dtl- 
Ta», 0) t; iv Tor? Xoyta fioi<; roiv xoi.vmv y qrj fidr o)v fifrd Tw» 
aAAwv iv rolq y ()ait fiarioi,i; eyqaiptv dv )j ).o)y.iv at fi<; ro Siov 
yfjTifiara roaa, xkiii-ac; xai iS ^onotTjad fifvo t; avrd' y.al rrjv 
y.}.onijv y. Q V nro)v Sod t^? fi<; ro Siov ).iifo}<;. "Eoixt Si o)<; oi<» 
eni yi,).on'fi toi/to o Jlf ()i,y.).?j<; nfnoitjxfv, d).}.d riiv d()/ovra 
rHiv Aaxt iS ai, ftov io)v y ()7j fiaai> SfXtdaa<i ini roi fiTj Sii<~iaai> rijv 
yd)Qav, o)<;dn6^(ir^rovov TofiTO, o vy. dvay ()dif o)v. t<pf()f yd() 
ala xvvrjv rol<; 'A Ofjvaioi-<;, xai tw y.aXoiq nq6<; avroi'<; Start- 
&ivrv d()XOvri, (ivft^Soc;' y.txaXvfifiivox; ovro) xai dS-rj/.ox; e&t- 
-* TO, dvij ).o)aa tii; t6 Siov Sixa nivrt r d ).avra, ■^'y**'"' **? "^^ 
jton'^ av fKfiiqov. 4. JI).fi,aTodvay.ri, cum Gaisfordio scripsi: 

"Aarvdvaxri, P, darvdvaxrrj H, ID.fi-ati^dvay.ri, Scliottus, G. Herman- 
nus in Schol. Aristoph. 8. vulgo fi; Siov: articuium e BC in- 

serui. 9. 'A<idva<; B H. Saitavlrau B , 2ana()lrai> A. 10. 

'Evoi; Sk Kooro)vi,drov B. 11. ytai 6. r. tinovtoi; B. 12. ^A(pdvai,<; 

BPH. ToiJ Ofov B ora. 13. Se\ ovv B. rj na()OVfiia B om. 

p.638. Eustath. ad Dionys. Pe- videtur: Schol. ad Arist. 1. c, 

rieg. 533. De re vid. Herod. Marxius ad Ephor. fr. p. 226. 

111,139. Panofka R. Samior. 45. 92. B. 439. Steph. Byz. s. 

91. B. 438. C. 153. Apost. VII, \-i<idvvai;: yo)()iov £i,/.i).ias, aGrifiov, 

79 Arscn. 222 ibiq. Macarius: dif' ol, Tj tii; A<p., ini, tmv dSTjXoy» 

Piutarch. Pericl. 23: Schol. ad xai i/.rtronuafiiviDv. He^ych,: xo>()iov 

Arist. Nub. 658. Olympiod. in t//i,- /tctud^^rnhi; ifvlTj';- noi)(to)&fv. 

Creuzeri Init. Philos. Plat. II, Dixere de urbis nomine Scaliger 

173. Schol. ad Demosth. nf()i ad Fest. s. Bmiubata p. 3.>1 Lind-, 

2vvrd'ifo>'; p. 167 R : Hesych. v. Vossius Eiymol. s. v. : Plin. N. 

Siovi,!;, V. liq Siov, Suid vv. 6to)', H. III, II, 104: Diomedes ihi 

tit; t6 Siov, tqio(}oi.: Belik. Anecd. (in Daunia) delevit . . . iirbes 

234, 10. Alludit Aristophanes duas : qiiae in proverbii ludicrwn 

1. c. Narralio ex Ephoro ducia cerlac, Apinam et Tricam. CENTURIA III. 81 

93 Ev ^£T a ^oXuT eQO g xo doQvovi x6&OQv6g Igtiv 
VTtoSriixaTog ddog HpaQ^ioL,ovTog xal dt^iM jiat agLOTeQOi 
nodi' o&£V y.a) 07]Qaf.iev7]v , tov Itu twv X' , xo&oqvov 
tKcclovv 01 ^ A&riVaioL. ^EtzI t(!jv aTQecfo^ivtav ovv avve- 
y^iag rj naQOii-Ua €iQi]Tai. 5 

94 Evvovg 6 acpanTi^g'. avTt] tj TiaQoipia nQoipi- 
y&T] ano Tov ' Oq^otov , wg y.al "Oui]QOg idjjXcaaev' ano- 
XTiivag yaQ Ttjv ^i/TfQa , TteQiSemvov eTioir/aev. Of.ioicog 
S^ y.al ano " AvTiy6vov tov ^aaiXeoog , og 2e(xeh]V rpo- 
vtvaag, to. oaTcl avTr/g fieTa noV^rjg (pQOVTiSog eTrefixpe lo 
TTy firjTQi. "Eti Sh fca?J.ov ano TLToXefiaiov tov 0iXo7icc' 
tOQog' Ti}V yaQ urjTeQa BeQeviy.r]V i(a&eiQ'§ag ev (leyaooig, 
y.al naQaSovg Ho)ai^iio cpv?.aaascv , r/vixa exsivi] ov cpi- 
Qovaa Tfjv y.oXaaiv enie &avo:aifiov ^oTcmjV xai t6 cpcxQ- 
fiaxov ntovaa ane&ave, Sia Tag aTi avTuJv tcov oveiQCov 15 
taQayag ev fieai] Tij n6?.et fivi}fia oty.oSofiijaag, 6 vvv 
Sijfca xaXetTai, nctvTag exH TOvg nQonaioQag aw avTij 
xaTe&eTO, xal "A^.ii.avSQov tov MaxeSova. Kal eni toov 
aiyiaXoov St leQov avT?] ISqvoccvto , o excx?,ovv BeQevixtjg 
ao)L,ovaijg. 20 

95 ^E^c(VTi]g Xevaoia tovfiov xaxov aX?.ov ^;^oj/- 1. B: Inl r(i)V cvotq. c. tJ 7t. . xo&o^vo^; ya^ ro a^itfOttQOiq noal aQfto- 
cov vnoittj^ta otnissis reliquis. 4. Vulgo avarQfqotiivm: et sic 

B Photius: Suidas ixtraj;Ja).}.Of.iivMV , Apost. Arsen fifraTQfnofiiviov: 
•Veram lectionem e Suida petii v. xoO^oqvo^;: — HQtjrak de [6 xoO^oq- 
i'Os'] eni rov crQ(q:Ofi.irov avvtywi;. 6. B V : rovro xvqIox; Svvaraii 

/.iyiaO^au ini '0(jiarov rtjv fiTfriQa y.rfivavroi; , y.ai ini 'A. rov /9. , o? — 
/if]T(ji: reliqua omittunt. 12. fvfjriQa in fti^TQvidv mutandum Schot- 
tus censebat: vid. Clintonus Fasti Hell. 111, 384. piQafvixrjV F. 
1.5. dn^ avTiTiv tmv PH Gaisfordus: in' avroiv riitv Schottus. 19. 

ihQaivi/.r^i; F. 21. ).ivao) C Suidas. t6i/ ifiov Valckenarius Diatr. 

93. B.440. Diog.IV, 72. Apost. wi; fVfifrafioloiriQa v.o06()vov dvai- 

1X,29. Arsen.244. Macar. : Phot. i^^rat aojOaQox; ov dQrio)i; ino&fv: 

Suidas. Rem tangunt et indo- Liban. £pist. 1142. 

lem Theramenis versatilem et 94. V. I, 74. B. 380. Suidas. 

levem notant Arist. Ran. 47. 546. Respicit Homer. Odyss. F, 309. 

997, ubi videScholl.: Piuiarch. De condiiorio a Ptolemaeo ex- 

Nic. 2, Praec. Polit. 32: Lu- struclo vid. Strab. XVII, 1, 8 

cian. Amor. 50. Doxop. JI, 122. p. 794. Casaubonus ad Sueton. 

VI, 21 Rhett. Graecc. Walzii: August 18. 

PoU. VII, 91. Suid. V. ^fhoq: 95. C. 192. Suidas. Eodem 

adde Walzium ad Arsen. 1. c. fere modo lexicographi vocem 

Adhibetur proverbium ab Ari- eidvri^q explicare solent: cf. Zo- 

Btaen. Episi 1,28: rori de ndhv nar. 1,753. inte^pp. ad Hesyth., 

6 82 ZENOBlI Ta'. to t^aVTijq tov vyti] drjloi xal tov t^oj artfg, o 
tOTi ^Xa/^ijg^ (og TIXaTMv (fijai, 

96 Evdal(x(ov 6 Kootv&og, h/o) d' sitjv Tivaa- 
Ti]g: y.ojfii] earl 7i?\,^aiov Ttjg Koqiv&ov Ttvka, xaTa- 
ffVTog» Sig ovv Tiov ev T7j xtouf] ofioXoyovvTo^v fiev K6- 5 
Qtvd^ov dvat svSaifiovu, alQOVfteviov d^ iJttovci y.cofir^v 

^X^tV, OVTOig HQIJTai. 

97 Ev vvatI ^ovXtji f] TTaQOtfiia ovtcog eiQt]Tat, 
enstdi] i]avyjav e/et y vi'^ xal di<yoyai xara axoh)v Xoyv- 
afiovg Totg neQi Twr avayxaicov [jovlevofievotg. |q 

98 Ecfvyov X(^y.6v, evQOV afieLVOv: a'iT7] t(xt- 
TeTat eTii twv fieT«[jo?JjV ev lavTolg XQeiTTOVa oiiovi^ofie- 
vojv. AO-}]Vi]at yaQ ev TOig ycifioig 'i&og i]V, ctfKft&a^S] 
naiSa axav&ag fiBTa §QV'i'vcov xccQmov aTecfea&at, y.al 
Xixvov aQTO)V 7i?S]Qeg 7ieQt(fe.Q0VTa ?Jyeiv, 15 

'Ecfvyov xaxov, evQOV afieivov. Eurip. 193 Logd. C: rD.dTow Iv 'I>alS^M' liytra), <Jt tovxo xai 
Mc; TtaQOvfila tnl ritiv rotq o/^o/on; tvc- / o,aiv(>)v. Veiba ro — 
<')(; C om. 3. iy KosjivO-oc; C, yi Koq. Arsenius, 6 Jvo^/V^wt,- Mss. 
Stephani Byz,, Suidae, Eustathius. Tivitjnji; C, Tfyfdr?]:;, quod 
Strabo diserte damnat, Eustathius, Arsenius, Epit. Strabon. p. 
120 H(ids. : rividrtj(; Stephanus Hjz. C: iTrl nov 6/toy.oyotiVTwv 
fitv ok[ilav ilvai Ttvd Ttoiiv, TTQoatfJOv /liv (i)v (Je d&oQViJox; 
ijtrovoc; y.otntjq. ^Eari yaQ x(i')/ifj, iv *| ItQOV L4n6XXo)voq Tived- 
rov: vide Eustathium. 5. Deerat rtov. 8. ij et ovrox; B om. 

9. (Vtrfwfft Torc; TT. T. d. ^. 6-/o).ijv. B. 10. povXoiiivovc; F. II. B 

nonnisi TccTTfTat — xQHrroroc; olotvi,^. 12. deerat iv. adjeci e Plu- 
tarcho. 14. dKdv&aic; Hesychius, alii. 15. Urov PH: /.iy.vov 

recte Schottus et Gaisfordus ex Eustathio, aliis dederunt. Ruhnkenius ad Tim. Lex. 108. 
Plai. Phaedr, 244 E. Simiie 
est illud Lucretii M, 1: Suave 
tnari ttiogno tiirbantibus aeipiora 
ttntis, R tcrrn magnum nlterius 
specture laborem: et Sophocl. 
fr, 563 Dind.: ymv vno ariyri ilv- 
r.vTj<; d/.ovfta' ipr/.dSoc; ivdovar[ q<Qivl. 
96. C.217. Strab. VIH', 5, 22 
p. 380. Arsen. 244. Steph. Byz. 
s Vivia: Eustath. ad Hom. 11. 
B, 607 p, 301,39: Suidas: cor- 
ruptum exstat proverbium apud 
Pluiarch. 4 De Tenea vid. C. 
O. Muellerus Dorr. I, 218. Ver- 
sum ex oraculo sumptum esse 
Strabo annotavit. 97. B. 359. Dio^.V,95 Apost 
Vlll, 52. Arsen. 233: Eustath. 
ad Hom. II. B, 25 p. 168, 5. 2*, 
245 p. 1140,64. ad Odyss r, 138 
p. 1461, 10. r,1 p. 1852,62: Sui- 
das. Sentent. Monostich. 65 : 
Iv vvy.rl [iovlij roiq aoifoiat' yiyvi- 
rat,, ubi vid. Boissonadus T. III 
Syll. Poett. Gr. p. 284: add, 
Valckenarius ad Eurip. Hippol. 
375. PHugkius ad Eurip. He- 
racl. 994. 

98. B. 442. Diog.lV, 74 Plut. 
16. Apost. IX, 37. XVIII, 52. 
Arsen 247.447: Eustath. ad Hom, 
Od. M, 357 p. 1726, 18: T^a/iV 
yd() rov piov {dQydiy.6r) t/.iivov ii,- CEJNTURIA III. 83 

'Earjfiaivov d^ wg anwaavro fiev rijv ciyQiaV xal naXaiav 
diaiTaV, ev(}/jyMGL de ti)v ijfiaQOV TQO(f})V. 

'£y.y.iy.o(fd'^ t) fiova Lxrj: (faalv, oti twv na- 
Xaiiuv iv Toig avunoaioig cfiXoJ.oyio L;riTi]an yQcofievojv , ol 
variQov tat; fiovaovQyoVg xai xi&aoLaTQiag xai OQpjaTQiag 5 
iniigi'jyc<yov. 

JJinoig ra TQia naQci ttJ av?y7j: totg inc ^a' 
vaTov anayof.iiVOig T))v naQQ^]aiav Tavrriv ididovv, waTS 
tQocfTjQ xai Oivov n?.i]QMdiiaL tQici liyiLV a (iovXovtaL* 
fii&' a cfLfiio&iVTig amjyovTO nQog ttjv xoXaaiV t6 dt 10 
vvv aoyEiov Xiyofuvov avKij ixa?.iiTO, onov anijyovro, 
y.a\ Tovg iv avTto dLaLTWfAtvovg avXLXoi) g wvofiaQov* 
'Sig ix TOVTOV cfavtQav tijv naQoifiiav iLVai, 

'Lni aavto) rijv ai?.i]vi]V xa&aiQitg: ai ttjv 3. lii«fy.6qi&o) novawj B. C nonnisi tnl roiv na&ovxMv ti itp* 
ots Tjvr V /o vv. B: oi na/.avol iv r. a. qi/.o/.oyoK; (^ijrijafai' ttqo- 
rifiov, vart(jov rai; /t. y.ai 0()/»;(JT^i«t; i7tfK;rJY0V ii&fv airiMf.(,fvo» 

rovro rvvft; ffi 7za(toiiiia i/()0)vro. 7. ra ;r«T^t« V, ttt^k» AM. 

7iri(ia rfi aiilfi B Siiid. Gaisfordus: Comittil: Schottus n. r^q av).ff<i. 
lii sqq. C cum Suida consentit. 8. VB: fifra na{i{)ijciaq, il^jv r^o- 
qjji; y.ai oiror n^.ijfJoiOnai' kiyn,v a (iovXovrai/ (Suidas pttv/.Oivro) — an-tj- 
yuvTO (sqq. oni. V.) y.ai r. iv avrf d. vntj()irai; avliy.oin; o>v., dx; ix 
ruvrov (/lav f Qiivvraq rtjv koi^do (> iav. JO. qitjfiiDOivTfc; P H. 

14. y.a&ai.(jiu; dedi cum VB, ubi est: 'Eni a. r. a. xaO-ai()fi,<;: 
^■lay.^.tjnidiltjt; q>rjai ra.<; Qfrra).at; ix/iiaO-ovaai; raq rij; af/.-ijvijQ y.iA'tjati,<; 
n(toayYi)./.fi't> , <!)<; vn avrotv fii/./.oi, y.ardyfaO-ai, roiiru de n(idrrfi.v ov 
yo)(tii; rtj(; avriiiv {vn avroiv B) y.axo')afO)i;' ^ ya^ y.araOvfiv riiiv rixvotv 
tj rov trt(tov roiv oq OakfAOiV ano).Xvfi/)>. ALytTai, yoTiv ini riov xaxd TToyt- 
to/tM'(in'" Jov(ti,<; dk qitjai/v dar()o).6yov n (ioayO() fvovra rd<; rrj(; afXtjvtj:; 
iy.).fii\.'fu; oi')-. tv dna/./.diai,. Clr. Scholl. Ap. Rh. IV, 59. Legeba- 
lur y.aOf).tl';, ul apud Plutarchum: Suidas y.aOi).y.fi,q. Utrumque 
iisitalum esi et y.aOai,Qtlv et /.aOi).y.ti.v vel y.araandv r-ijv afkijvtjv, ut 
apud Laiinos deducere ei detruhere lunuin. Eiiam devocare dicitur. 

vai, [vid. sup. II, 4L] y.ai naftoi,- 38. Apost. VIII, 3. Arsen. 225: 

fiia (Jj^Aor na(id llavaavia ).i- Suidas. 

yovaa: U. k. f. d., rjv Utyt', qtj- lOi). V. I, 75. B. 381. C. 135. 

civ , dfiqiOakrjC nal<; \-40rjvrjai,v, Suid. vv. av).ij, flnoi<; rd rQia, rd 

iarffiftivoq dxdvOai,<; fi.trd d(tiivotv r()ia riiiv fl<; ror &dvarov , Zonar. 

y.a()notv, kixvov fiaarduitv nltj(ttq I, ;j44. 

d()ro)v , alvi^aoofifvoq rijv i/. Tor 1. B. 374. Plut. 113. Suid. Plato 

7ia).aio\> (ilov ini ro xQtirrov fit- Gorg. 513, A. ^Onox; fij ntkaofitO^a 

rafiokrjv: Hesych. Phot Suidas. ont() qaai rdq rrjv atkrfVrjv xa&- 

Usurpant Demosth. de Coron. aiQovaaq Ttic; 0fTT«AMy«i;, 

§. 259 p. 313 R: Porphyr. de eriV»' Tot? qUrdroiq ij aXQtai,<; rjfiotv 

abstin. init. : vid. Lobeckius earai, ravrrj<: ri^; iv rf\ no/ii,. Vi- 

Aglaoph. 618. de ibi Intpp. 
99. B. 415. C. 161. Piutarch. . 

a* 84 ZENOBII 

<Tsh]Vi]V xadciiQovrtai QsTTa^uSsg ?Jyovrai tmv ocf&aAfiiov 
'/.al TMV Tiaidiov ariQiaxeadm, L'iQt]Tai> ovv trti tiov tav- 
Totg Tcc xaxa imaTiM^kvoiV rj naQOifiia. 

2 E}^ Ti xaxov, etg Uvqq avi (paalv vti ol Uvq- 
Qatoi TiQog Tovg OfioQOVg navrag aTctydoig tiyov. 'Extlvoi 5 
ovv Ta avfx^aivovTa avToig xaxa ccTiOTQomaQofitvoi, xal 
ix^aXXoVTsg dg ti]V IIvQQaicov ^coQav, tfitcfoovovv, El' tc 
xaXov, tig UvQQav* 

3 Ev ytviartQog KoSqov'. 6 KodQog MtXav&ov 
vlog i^v' Mi?Mvdog de ixTog cctio Ni]Xiiog, ov xal Ni- 10 
CTooQ. OvTog ixTisacov Trjg Msaaipi^g viX&tv tig Tccg ^Jl&i]- 
vag, xai fiovofiayi^aag i^iQog Sccvdov rov Bokjotov, ^a- 
ai?^svovTa rwv ' Ad ijvaixjov , vixijaag i^aai?^ivae toov 'A0'1]- 
vaicov, xai KoSqm tco vlm reXevTijaag rr]V /^aaiXtiav xar- 
i).LTitv. '0 Se KoSQog ovTog iv tw TiQog JcoQiiag no- 15 
?Jfico txcjov VTCtQ Tijg ycoQag cc7iodvi]axti. IlQOtiQijro yccQ 
VTTO Tov x)tov TOig 'A&i]vaioig vixiiatLV, tX yt rtXevTi]- 
Gtitv V7i6 nZv JcoQiifov 6 /3aai?^tvg uvtmv. ^ATioOaVMV 

8t iyxaTQ.iTis TcatSag Svo , MivroQa xai Ni]?.kcc. fiiv 
ovv MsvTMQ avr' avrov i^aaiXsvatV 6 Se Ni]?.tvg i]ye- 20 
ficov Ti]g iig rrjV Aaiav ccTiOLxiccg iyevtro. 

4 'Ey&Qcov cxSwQa SooQa xovx ovijaifia: fiiuvt]- 1. y.a&avQovaao scripsi: le^ebatur Ka&tXovaai,. iTai^QiSfi; P: vulojo 
fTfQiSfc;: Meziriacns in Ovid. Heroidd. II, 87. xaOat.()fTUh<;. Schotti 
scripturam GiTTaXldfi; cum Suida recepi. Cfr. explicationes. 2. 
7Tai()o)v PH: vulgo 71o<)mv. 4. ort xa/.ov bis B. IIvi>^ttr dedi 
ex BC: llvQav bis PF: ttvqciv infra H. Vulgo rivy^dv. 5. ndvta 
aTrfx&Qwi; B. 9. Post ivytviaTiQO^; KodQov excidit quod sistunt 
rell. ini xijiv Tidvv fvyevoiv. 11. MfO^jvtjq P F. 16. vtio Ttj<; 
XoiQai; P H. 22. Koii/. BPF: vulgo ovy.. 

2. B.746. Plut.109. C. 161. addit: fioQqotfQov fih IVi-Qio)^ ttvav arToV, 
ItcI y.araQai; tovto t dxr fTai, fvyfviarfQOV Se to(~ KiXQOTToi; 
in reil. fere consentit. Paullo 7/ K6()qov. Cfr. Diall, Mortt. 
alio convertit Plut. Morall. II, IX, 4. Themist. Oratt. 250, B. 
146, E. Kaj 6 Oa}.ij<; ytXdaai; EX Liban. Epp. 301. lacobs. Achill. 
ri via/.bv, flnfv , avd-tq i<; TIqv- Tat. 142, 20. Similiter sonant 
t^jvtjv rfta/(''(7f(- yaQ 6 Bia^ , ox; Tyrtaei Eleg. IX, 1 sqq. The- 
dd).vaf TQ TtQWTOv. ognid. 701 sqq. 

3. C.2I6. Diog. IV, 84. Apost. 4. B. 452. C. 229. Diog.IV,82. 
IX, 27. Arsen.244. Macar. Suid. Apost. IX, 45. Suidas. Vide 
Phot. Scholl. Plat. 376. De Soph. Aj. 653. Lobeck. et Eu- 
Mi-ntore, Codri filio, v. Clin- rip- Med. 618- y.a/.ov YaQ dvSQOi; 
ton. Fastt. Hell. 1, 112. Usur- Sioq' oftjaiv oiy.txfi'. Lucian. Merc. 
pavit proverbium Lucianus Ti- Cond. 39. 

nion. 23. 'Ofiviovaiv , // ftijV iv- CEJXTURIA IV. 85 

tcei tijg m(QOijiiag ravnig ^ocfOX?.rjg iv AYavtt fiaettyo-' 
(fOQM. Aiyti 8& xal EvQmldrig iv tfj Mj]dtic(, 

Kaxov avdQog Smqov ovt]aiv ovx iyei. 

'Ev oivco a?^t]i)Ei>a'. naQOifda' naQoaov 6 oivog 
tovg efimnXafA.ivovg uvtov onoXou uol naoadeiy.vvai. 5 

Ev nc(Vtl fiv&co xcd to JaiSaAov f.ivaog'- 
3Iivojg dvaiag tiy iJoaeidoJvi enittXiJov r^'^ato aidj^ieQov 
c<va§od:}]vc(i ti avtio iy. tijg ■&aldaa't]g, xcd tovto y.ata- 
x)vaaL nci?uv vniayeto, o av xal eXi]. Toi) St. UoaeiSci)- 
vog taiiQOV ava()'6vtog neQiyM?2{j 'inefixVe Mivcag aig ta 10 
(^ovcfOQ^ia. ^OQyia&etg oiv Iloasidiiov ive^a?-ev eQcata tov 
tavQov IJc^aicfcxi], tij tov Mivcoog yvvaiyj. M 81 nei- 
r)ei. JaiSa?,ov, i.v?.ivijV (3ovv y.ataay.evaaavta eig avtiiv 
ivdeivai, i}v iniSaiviav 6 tavQog cag ^ovv, eyy.vov inoi- 
t]aev' i^ i]g iyevvi']&r] 6 MivojtavQog. Mivooog dh OQyi- 15 
^Ofiivov 'Adi]vaioig di,c( tov tov 'JvdQoytco cpovov, og vno 
Tiov iv 'Adiivi^ai viojv 8ia cf&ovov avi]Qidt} iv toig Ilav- 
a&rjvaioig viy.ijaag nivTaOXov, enta naQ&ivoc xal iaot 
viot ay.fAaiot i'§ 'Ax)i]vojv i8a.6fio}.oyovvto xat' iyy.eltvaiv 
avtov, zat nc(Qe^cx?.?iOVto tto &r]Qico. iig ovv tov zlai- 20 
daXov aQyi]y6v tovrcov tijov xay.(x)V yev6fievov, 8i(x ts to 
xateaxsvay.iiai ti]V ^vXivi]V /3ovv, xai Sta to atttov trjg 
tov &}]Qiov yeviaeojg yeyovevat, ifivaaydrjaav. 

^Ex navtog ^v?^ov xvcfoov yivott' av: avtij 4. 7/ a.lri&ii,a B. 5, avrov P H. 6. fiv&o) V B Suidas Ma- 
car. Vulgo &vi.io). 11. ivtfJa/.iv HF Gaisford. Vulgo ivifjakhv. 
14. 'iyyvov H. 17. legebatur iv 'AOi^vriat.. Confer de hac byntaxi 
infcrioris aetatis scriptoribus ascita EJchaefer. in Scholl. Ap. Rh. 
314. Bast. Kp. Crit. 189 sq. Bernhardy Synt. 81. 22. y.artaxivay.ivai.] 
y.araa/.fvaa&Tjvai. H. Addit Bodl. : xal ravrriv rtjv naQOVfiiav 
tii&tvro. 24. y.vq>o)v ytvotr' aV dedi cum C: legebatur xio^v av 
yivtjrai,: B y.v(fwv (codex B y.ov(f!ov) av yivonoi xovqov yivoi.r' av Sui- 
das : Jtrqpoi' dvov yirono Piutarchus. 

5. B.451. Diog.IV,81. Apost. dalo v. Apollod. IH, 1, 3. 14,7. 
Vlll, 44. Arsen. 232. Confer ad ibique Heynium. 

Diogen. VII, 28. 7. B. 372: 'Ey. n. Ivkov. xax 

6. B. 378. Suidas. Macar. 234. X.i.lH-x^w avrt] Uyirai.- rb yd() nlfj- 
tni rotv iv roTi; a)./.or qiok; y.ay.oiq oiq » ix n. J. y.v(fo)v av yivairo.t 
y.al rd ol/.iTa d'i.i]yovfiivo)v. Confer Pleniora C. J68. 'Ex navrot; 
Coisl. 189. 'Ev navri /livOu xai t6 ^vXov xanvoi;: na^' oaov y.ai 6 
JUqSi.xoc; ay.i).oq. Quem rettuli- vd^Or^l xai li /lyj iv).oi) tivau do/.ii:, 

mus in Appendiceni. De Dae- mnrov dm^ydl^irai: Kai d/.).)]. 86 ZENOBII TccTTiTca tnl TOJV zaTCi fiiv ro ildog 6VxaTa(fO0ViJT0JV, fig 
(i^ XQsiccg avayxalag TTmrovTMV. Mi^ivriTai d^ ccvTTJg 
' t^myccQ^og iv Tqoiaiv. 

8 EvdovTMV alievTi'4MV xvQTogl HQtjTat i) craQ- 
otf.ua iru twv avsv novov xareQya^ofievcov, irr)' cc av 5 
OQfUjacoaiv. 'EneiStj xoifxa}fievo)v tmv ccheMV 6 ix^^9 ^'p' 
y.UQTM eigdveTai. 

9 Zmtzvqov Ta?>.avTa: ZMTZVQog 6 IleQaifg (jaoO.n 
XaQi^ofievog, fiaaTi/Maag eavrov xai t?}v Qiva y.ai ra 
cbra arfeXofievog, eigeXOiov eig Ba^v?MVa y.al maTev&eig 10 
dia Tcc Tieql TO aMfia, TtooijSM-^.e T))v 7i6?.iv. 'Ey. fieTa- 
(fOQccg ovv eiTie, TaXavTcc y.ai ^vya, oiovH eQya xccl 
TTQcx^eig. 4. fVihv Twv &l. r.vqrm PH: fviio;- rmv a).. y.vQTii)v Erubacl).: fvSm^ 
ruiv F: B V t^ivdov roiv a/. xr^Twr: t/r< nTiv ^vev Ttoyov xarfQya- 
t.Ofilvu)v « av ro/./ii^aiDOi' r.al ya^j v.ai avriT) y.oi/Hoiiivii) ol iyjyvfq fiqfdv- 
ovTo. Agnoscas simulacriim narrationis Timothcae, v. notas. Re- 
liqui Paroemiographi fere fviht^ri. yivQTOf; at{)fl. Ego y.v{)Toq, quod 
est in edd. vetustioribus, revocavi, ut suppleretur aiQfl, a/.Hiri,- 
y.wv autem esset y.TtjTiy.ov dvri rov ahtMv. 9. rrjv {ilva y.ai ra wra 

IjV: vulgo T^? (>M'6? y.ai roiv wtmv, ad quae Photius addit dnoarr- 
injaavra. 10. Tn-aTfvS^fii; om.h, 11. i)'i.d rd] (Via 6m. PF Brubach. 
Post v_v. 7iQov<)'ii)/.f rijv Tto/.w addunt BV: "YaTfQOv cVe AaQflo^ ifiiov 
acTov tlnfv ''H&fi.ov ZomvQov aiiiov f/fi/v tj /tvQiai; /toi> Ba^ttihrtvac vnaQ- 
y.tvv. 12. TaAavTa ^ai L.vyd] B rdXavTa Kvyd, \ rd/.avra. olovfi] olov B. ^En TtavTQc; |. x?'|]pti)i' yivo^T^ 
av eni roiv ix roii idfiv /liv fvnf- 
QiifQovfiTMv (sic), fi<i ■/()fia<i ()e 
dvayxaiai; ni^nrovTMv. Kal d).kti • 
Ex. n. |. xP.wo? yivovr av xai 
■O-fOt;. 01 /iMQifTi; rov xvq'0)va 
nXioov ).iyovao. Aiyft yovv ■^ naq- 
ov/iia, t.K rov aiVori f)'('i'«Tai. yfvi- 
oOat y.ai y.a/.ov y.ai y.axov, xni /liya 
)t«t /uxQOv, y.ai ii. ^roc; naTQOc; x'ioi 
dvo/ioooi', (hi.Xoq y.ai avifQfiog. Hinc 
suspicor, Epicharmi (v. Troum 
fr. 1. apud Polman-Kruseman ) 
esse ipsa illa : 'Ex 71. ivXu) 
xP.o)o? yivoi.r' dv xai &f6c, 
veluti Priami fuerunt ot Ale- 
xander et Hector. — Valcke- 
narius suspicabatur duplex fu- 
isse proverbium: alterum ix n. 
J. y.vq^o^v yivoi/t^ dv, alterutl) ix 
7t. f. {'Eq/itjc) dv or yivoi,ro, de 
<juo proverbio lectorem remittit 
ad Hemsterhus. in Lucian. 1, 18. 
l*ythagorae tribuunt Apulej. Apol. II, 499. lamblich. 1,31: 
v. Lobeck. Agl. 250. Verum 
nunc monstrat Coislinianus. Si- 
mile proverbium Ath. V, 187, D. 

otV ix .Qv/il-jQaq , tqtj /itj/io/dQtjq, 
).6yxfj ott' ix toioi'to)v X6yo)v dvijQ 
dyaOoq yiyvfrai>. 

8. B.458. Diog.IV, 65. Pho- 
tius. Sed Apost. IX, 30. Ar- 
sen. 245.' simile habent pro- 
verbium : ({'Sovri y.x'QTo<; ai- 
QfZ. Vide nott. critt. et ad 
Diogen. 1. c. Plufarchus Mo- 
rall.II, 187, B. Ti,/i60 fo<: fvrv/^q 
fVO/iiCfTO arQartjyoq nvaf xai qOo- 
vovvTfq avrii) TWf? ii,o)yQdq>ovv rd<; 
7c6).fi.<; f Iq X V QT V avTO/idrioi; 
Ixfivov xaO fxiflovr oc iri)iu/ii- 
vne. ikiytv ovv o Tv/ioOtOi;' hi rrj- 
XoKavraq n6kn^ ).a/i[)dvii) xaOfvAov, 
ri /(f ouaOf noi-tjafi^> fyo^/yo^xJTa; 
Compara Plut. SuII. VI. 

9. B. 457. Hesych. Suid. Di- 
scimus ex Pbotio usurpasseCra- CENTURIA IV. 87 10 Zci?.£VZOV vufiog'. tnl rcov aTTOTQfiojv. ZaXtvnog 
yctQ AoxQoig rotg Em^ecfVQtoig wf^ioreQOV ivofio&eti^aev, 

11 Zevg xatstds ;f(>oi/tog etg T.ag bicpd iQagX otv 
ov'4 UTiQovojjTa xav (jQaSkog i] dixj] rovg novi^QOvg uir- 
fiac. 0aal yccQ rov /lia tig dicpdeoag rt^yag cxTioyQa- Sk 
c£ia&ai ra .TTQaTToiAiva rolg ccv&Qunoig. 

J2 Zil yvTQa, ^et cpi^yia'. ml rcov dia rov dtinvov 

awlovBOJV tig cpi\iav. 

Vi ZrjrcHv yciQ^ otlfo.v ■& oifiariov ancoXeaa'. im 

TMp arv^tarccrcov. 10, 

11 Zcoij Tcidov: im riiov imetxoog xccl fitrQicog l,cov- 

trwj/' ccTio /hoyivovg rov cfi?.oa6cfoVf co ni&og ijv rj i)dir 
arii '^.araycoyii xai <^i,urQi^ii. . ov» ctTtQOvotjna rci ovret. fhacl yccQ •/.r).. B: anqor- 
C: a.7t(>(yv. ra 7ra>'T« Scholl. Homeri. 7. C^ /i''T(>«, I. vo/ioi, B. 4. 

rvtjra ra %,wv O-nTtv C : 

t.;) <f). Bodl. AB: Cfi «/t/.m dedi ex Macario aliisqiie: legebatur cjj. 
i)ua rov dfinvor awvorrMv dedi : legebatur avrii-Qt,6vrMv : B dva d(invo)v 
ilii ift/.lai; awtovron'. 9. &oi/(drwv dedi: legebatur O^oi.udx^ov. 11. 
tmtvMiv B. 1%. »/ ridlarti Pll: rell. omiitunt ^. 13. xarayoyyTj 

■/.ai OOI. B. tinum iv ITv/.aia fr. 10 Runkel. 
Auctor narrationis Stonofinoi; iv 
rii bydot] riitv ntQi 'Vikvnnov , Wi- 
chers. iV. 73. Confer Herod. 111, 
IGO. ibique Intpp. PessimePho- 
tium contraxere Apost. IX, 58. 
Arsen. 261., ubi Macarius ini 
rior ipo^riy.d rora dvd n/.oiJrov vno- 
fiiivdrzo^v. Unde quid sibi Zo- 
p3'rus voluerit claret. 

10. B.459. Diog.IV,94. Apost. 
IX, 50. Arsen.260. Macar. Cfr. 
de Zaleuci legibus JNitzsch. Me- 
lett- I, 62 sqq. 

11. B.460. Diog.IV,95. .A post. 
IX, 53. Arsen.260. Aliter C. 234: 
Zfvi; yd^ /MTTjft /(<6i'to? il'; 
rdi; ijii^q) & i^ai;: oTt ock «7r^*o- 
roHTa T« roiv &io>v. AniiQtuau de 
rono,!; tiv tvri/.rji;, ev m afiaQrtj- 
aa/vrii; fioi.ui; ixo/.da&tjaav ol oixi^- 
T04>.%'. Scholl. Yen. B H. A, 175. 
Ztv<; y.arilSi x {'• '^^S f- <)• : ini 
roiv non dfinpofiivoiv vntQ mv 
ni>drrovuu y.a/.MV ■tj ■/.a-/.Mv , oru ovx 
dntiOroTjrd qrjau rd ndvxa, «AA« 
Toy /iia tifi dtiidLi^CK; ruvdi; dno- yQdqiia&au xai nori inf^Uvau. Con,- 
ler Valci^enar. in Herod. V, 58. 
Diatr Eurip. 185. JNitzsch. Me- 
lett. Hist. Hom. I, 70. 

12. B.4Gl.Diog.IV,96. Apost. 
IX, 54. Arsen.261. Macar. Aliud 
est illud C. 233. ZfZ x> ^fi <p-: 
nafjoufda oTt oTav nkovrri Tt? ffi- 
).ovi; e/.ii', cfr. Suidam. Rursus 
C. 317. Zti /., tij (f.: tiTt Tort; 
SviirvyriaaaiA' ova tiai (fiXou. X)uo 
statuo exstitisse proverbia: al- 
terum ut y.., tfl g . , quod ex- 
plicat Zenobius: aiierum tfl y., 
Lr\ qo/.la, quod C habet. Dice- 
baturque de istis qui cum taece 
siccatis cadis diffugerunt amici. 

13. B.462. Diog.lV,97. Apost. 
IX, 56. Arsen.26l. Suidas. Or- 
tura proverbium ex Arist. Nubb. 
855. Jud ravra dt] /.ai Ooifidnoy 
dno'>/.taac. 

14. B.4G4. D.iog.lV,98. Apost. 
IX, 59. Arsen 263. Suidas. Cfr. 
de dolio Diogenis Hermann. 
Luc. de Conscr. Hist. p. 20. 88 ZENOBII 

15 Z(x)og ysvrjai] y.QOfx^vov fiovov ?.ci^(ov: TXQog 
tovg ccTio fitxQag cilriag (xtyaXijV So^av '/.c(Q7iovf(hovg. 

16 Z(Ofi£V yccQ ov^ ojg T9e?,0fiiv, «AA (og dvva- 
fisihci'. iTil TMV fn) y.ara TiQoaiQsacv ^(avTcov. KixQi]rcii 
avrij nXaroov iv 'Inmct. 5 

17 'Htol TtS^vi^xiv, 7] diSaay.ai yQctfificcra: rwv 
(XiTa Niy.iov aTQarevaaucVcov iig ^i/.i)Uav oi fxhv a7iM~ 
XovTO, oi St i?.7]rp&7]aav ai'/(.ia?MT0i, '/.al Tovg tcov ^V 
'/.iXiMTOJV Tiaidag ididaayov yQtxfifxaTa. Oi ovv Siacptv- 
yovreg eig 'A&7]vag, xat iQO)T(ouiVOL asQi Tiov iv ^iy.i?Jcc, 10 
€?.tyov, 'li Ti&V7]XiV, ?j SiSaa'/.ii ygcxfifiaTa. Kal 
ovT(f)g 6 Xoyog 7iaQQiuicoS)]g iyevETO. KiQi^rai Se ini 
Twv aficpifi6?Mg ?ya?^ovvTcov. 

jg 'IflT '/QLVOV 7] X0?.0'/.VVT7]V: t6 Tl]g 'A0?.0'/.VVT1]g 

uvxiog '/.a?.itTat y.Qivov' c<S}]?,ov Se, ii oXaa '/.ctQTiov. 15 
'EraTTOv ovv to fiev zoivov oi cco'/aioi tTii tov TiO-V7]'/.o- 
Tog, T)]V Se '/o?ioy.vvT)]V iTil tov vyiovg. Mifivijrai rav- 
Ti]g JirpiXog ?.kyo)V' 

'J£v 7] fiiQceiaiv avTov tnTa aoi, ytQOV, 

&kX(o naQaax^^v rj '/o?.o'/vvt7]V 7] '/qivov. 20 

'/i Sei yi?^(ovr]g y.Qia cpayiiv, 7] fo] (payitv: 
T)]g xt?MVi]g oXiya '/.Qtu (jocodevra arQocpovg noitt, no?.?.a 
Se y.adaiQii, ^Odev i] nuQoifiia, "KrtQOi Si inl tcov 19 4. •/.t/()7jrai> — 'Jnnla om. 15. 5. 'Jnnia GaisforduS: vtilgo 

'Jnnfia.. 7. Toiiq ro)v ^rA. B: deerat roiv. 9. di.aqvy6vTtg B. 

12. f}'!)i]Tai, — P.aAoiWciJV om. B. 14. ijroi' -/.(livov C, v. Lobeck. Soph. 
Aj. 177. not. 17. fiiiivtjrai. — y.()ivov om. B. 18 ?.iyo)v tv 

'Hni(iavaw olim: v. Valcken. Diatr. Eurip. 16. 19. avrov Val- 

ckenarius: libri «rro?. yiqov Gai»f. ex P: yf^jor (sic) H: vulgo 
yioo^v, 20. ^ xo^.o-Avvrtjv Valckenarius : deerat »;. 

15. B.465. Diog.IV,99. Apost. d)J.' ola <h'varai.. VideHein- 
IX, 62. Suidas. Apud Arsen.263. dorf. ad Cratyl. p. 140. Teroiu. 
est: KQo/i/^ivov /iot()av /.afioiv. Andr. I V, 5, 10. Vt (jtamw}, cfjiint, 

16. B.46t). Diog.IV,IOO. Apost. qunmh ut voliimns non licet. 
IX, 63. Arsen 263. Macar Sni- 17. B. 475. Diog. V, 9. Mar- 
das. Plalonis locus est llipp. cellini Praef, XXII. Apost. X, 4. 
iVIaj.30l,C: To^aira, ol 'Jnnia, Arsen. 280. Confer Plut. Nic. 
rd ^iiirfQd iari/v , ov/ ola (lov- XXIX. Diod. Sic. Xni,33. 
i.frai tk;, dkV oia {fvvarai. 18. B. 47(j. C. 253 , <|uiai(dici 
Scholia : na()Oi/xia inl roiv /tyo- ini riTiv dd>'j/.o)r. LocoDiphili ci- 
fuvoiv rj nQarro/iivo)v , xard dvva- (at Menandrum, versu.s ipsos non 
/iw vqt^ i/.darov /.fyo/iivTj' rd tj/ii- apponit Diog. V, 10. 

rt^ia ovx ola fiovi.irai tk:, 19. Contractius B. 467. Diog. CENTUHIA IV, 89 aQyo^iivMV oquccv iixl rt 7tQayf.icc, aTQayyiVO^eVfov ds. 
fpaal <^fc avTj]v TiQxpLiavog tivai, 

2Q 'II'yJfiaia ritV 'A'C,t}aiav f.iert]X^ev' iaroQH 

JiSvfiog, oTi \4uaia jLiiv ij /IrjuijrrfQ naQct TQOi'C,i]vioig 
nQOguyoQtvtrat, 'Ayiaia di ?} Koq}j. Atio yovv rijg 
laroQiag rj TtaQoifJtia TiQoriydi]. Akyhrat 81 int roov no- 
?>vyQovioj ^TjrriaH yQcofieviov. TlXovTowog yaQ IT£QaerfQVi]V 
etQTiaaavrog r A^fxy^TijQ ccvci Tiaaciv ri]v yijv TitQuitt rav- 
ri]V L,i]rovaa, 

21 'IIXii^iiorsQog rov IlQa^iXXijg 'AScovtSog: 

IlQa^tVM JSty.vcovia fieXQnotog tyivero, (og cpi]al IJo?J- 
fAOiv. AvTf] 1] IlQa^i7J^a rov ''Adcovtv av roig fitXtatV eig- 
ayn iQoorojfitvov vno rCov '/,arco, ri y.a?Juarov y.ara^^tncov 
rjy.61, anoxQivccadat, i]Xtov xal af?^ijVi]V xai aty.vovg 
xai fiTjla. ' OQev tig naQoifiiccv nQOi^y&t] o Xoyog, 15 
liXi&tov ycco rb tm i]?.ico naQu/3(x?,?.eiV rovg aiy.vovg. 10 1, OTQayyfxiOfth'(nv Casaubonus: vulgo ut PH axQatfvofiivow. 3 et 
4. 'u4/iala dedi cum rell. Paroemiographis, qui tamen fcre afiata: 
legebatur 'Afiia. Lobeckius A^laoph. 822: »'H 'Afiala ri)v AZrjaiav 
/(fTij).&i: h. e. ^ //t^/h^tt/^j t/}i' Koqtjv , neque ego aut Spanhemio as- 
sentior nomen hoc a verbo afiav derivanti ad Callim. Hymn. in 
Cer. 137. p. 747. aut Muellero Jafiia rijv Av%rioiav (Flcrod. V, 82.) 
corrigcnii Aeginet. p. 171. 'A'-^?]oia ipsius Cereris nomen est in 
Anecdd. Belikcri 348. « 'A/iaia comparat cum glossa Hesychii: 'A f(- 
fi(i.c: {j T(>0(fOi: 'AQTiffi^()'oc' xai ij /(ijTtjn' y.ai 7j Pia' y.al ?; /IjjfnjTrjq. 
Conler de v. d/tala vel ijf(ala Prelleri Uemet. et Perseph. 325 sq. 
10. JlQdiuD.a C: reliqui JjQaU^Xa. 11, yf).onoi,Qt; V. 12. iv 

Tolii fiihai^v] iv tok i^iron; C. V, 1. Apost. IX, 68. Arsen.272. 
Snid. He-iych. Photius. Demo- 
iiis priorem fuisse expliralionem 
testatur Plioiius. Aih VIII, 337, 
A sqq. K/.iaQyoi; iv tok nfQi 
naQOi,f(,i,(T)v ^ai fSviiaa/.a/.ov tov 
'AQXfaTQdToii yfvia€a(, qrjol TfQxfi- 
())va. ov y.ai nQ(7)T0V J^aaTQoloyiav 
yQa\\iavTa diay.f).fi'faOa(, toTi; fia- 
■&tjTaT'; Tivo)v cKffy.riov. anfaxf()(,ay.i- 
va(, T« t6i' TfQipi(i)va xal nfQi tTj^ 
yf).b'yiiij<; T«()f • H X Q^ ;f f / w r t; s 
rj (payfiv 7j /irj qtayfTv. aX).0(, d' 
orTOJ? ).iyova(/i'' 'H ()'f i xfkd^viji; 
y. Qia (f ay fTv ■ij fi ij q' a y flv. 
l'erpsionis ineminit Plutarchus 
de Genio Socr. 581. 
20. Contractius B.478. Apost. II, 87. Arsen. 50. Plut. 41. Sui- 
das. Vide nott. critt. 

21. Contractius B.4Sa. f^. 248., 
qui ail dici ini t(T>v (ivoijToyv. 
Diog. V, 12. Plut. 118. Aposi.IX, 
81. Arsen. 27.5. Suidas, queni 
confer s. v. ij).it>(,dL,o). Post vv. 
Y.aralvndiv i/.ij/.vO-fv pergit C: iy.fT- 
vov di ).iyovTa oi<TO)i;' KcD.liarov 
/liv iy (j) ).fino) qidoq -ijf/.ioi^o, 
/ttvTfQOv aOTQa (pafivd atXfj- 
vaifj(; T( n QO^ibinov, 'HiH xat 
(i>Qaiov(; ai,y.vov<; y.al jifjka y.ai 
o -/vovi; (oy/vao). EvtjOfji; ydq tk; 
iaox; T(7) 4j/.i(i) y.di tT^ af).i^v)\ tok? 
ai,y.vovq y.ai Ta ).o(,nn avraQ(,9-fto)v. 
Est Pra^xillae fr. 1. in Delectu 
jiostro. De Adonide Praxillae 9a ZENOBIl 25^ IlQay,le'ia litJ-ogi tccvt^v evioi /itceyvi^Tiv )J- 

yovrfi. Ti]V tTiLamoLi-hvriV tov gi'()'}j()ov. 01 da lTi'oav, Tia- 
QanXi}aiov aoyvoLo. Kt/.7yi]Tav dt QVTtog ano ' IJi^a/Xtiag, 
tijg iv AvSicc nolmg. 

?3 II TQig V| 7] TQetg xv/joi.: i) TTaooi/iicc TTaQc) 5 

flisoexQaTEi ev Totg MvQaiy/.ccvdQiojtoig. KitTai d^ kriL 
T(x)V ccTioyAvSvvivovTOJV. Tb fiev yaQ TQ\g V|, T7]v Tiav- 
T£?i.y vixijv di]Xoi' to Sh TQftg y.vfjO.L, tijv ijttccv. Hcc/mi 
yccQ TQialv r/QiZvTO noog rccg naiSLccg y.v(jOLg, yai ov/, 
ojg vvv, Svo. KaxL Si ofiaivviiia. Kv/jov yccQ 'e)^eyov 10 
iSiojg avTov Tov QLTiTovf^ievov, ot& n^.yoijg iaTi y.al /«./}. 
Tovg Ss. y.v/jovg Tovg TOLOVTOvg ol "Jojveg y.ccXovaiv Otvag 
yal T}]V TTccQOLfiiav ovTOjg i/.cfeQovavv , 'II TQig t'^ i) 

TQStg OLVCCL. 

24 '// 0aviou S-VQcC. 6 fJ^avLog, wg (fccolvy iyk- 15 

vtTO o.8oXoa.TcxT)}g, a?M»g Sil TvcfXog. YTiccvoiyovTog St 
Tov nuLSog avTov t« Tccueta y.ai Tijv &VOCCV, ijv iy.Hvog 
la/voav ivofiiuv eivccL, tijv naQOifiiav iiQriad^aL inX tmv 
fxi]Siv avvoVTOJV iv rw cfV?.aTTiLV. 2. of. fTe fTk(iar naQo^/.r^rjiOV aQyvQm <Jpdi : vnlgo rj il triga Tta^a- 
jT/.rjfJw^ diiyvQio: V B oj ()i iTtQav o/ioiav d(jyv(>M. 5. fj T^ii; ti' 

Sclioitus: libri hic et iiWra fer(? TQnq ?t. 10. o»? fvr H: viilso 

«lic ol rvv. 12. oJVac Schofti V (et B) : oivov(; P: oJrott; H F. 

Vide Hemsterhu-ium ad Poll. IX,95. 15. C <l>drov , Ph.otins 

«rwoi'. 'bariai; Hem«terh. in Aristoph. Plut 372. Confer Diogen. 
1. c, 16. a/./.w^- dedi ex Photio: erat «/Aot. 

commfntatio exstat J. P. Ros- 23. B. 473. Diog. V, 4. Apost. 

si^noli GhIH, in Joiirnal des X, 3. Arsen 280. Hesych. Suid. 

Savants 1837, I. p. 36— 47., de Eu«tath. II 7/, 1083, 63. //a^-ot/ua 

qua retfulimu;; Epliemeridd. Litt. q^riolr Ini tiov /ividtr (hd /liaov ztr- 

Gotling 1837, b7. p. 859 sqq. dvrtvovTory ro "H t (lii; ?J t; T^jfiq 

Conter Preller. ad Polemon.Frr. -/.vllovi;, dno toH /ityioTov iv nta- 

p. 150 sq. Liban. Ej) 707. Tarra coi'; dQid/iov, o iariv i$, /.ai rov 

fiij ini Toi" Ttji; ] lQa'iil?.7iQi'Ado')vi^O(; ij.ayiarov , ijyovv toT zi'/jOi/, OTTf^» 

of/fTa^. t-m /lovdih;. Scholl. Plat. 460. et 

22. B. 471. Diog. V, 2. Apost. ipsa habeni ij r^^iiq ii ?/ r^^itti; 

IX, 96. Hesj^ch. , quem et v. H, y.vflovc;, in fine rjjili; o/W<c. Ce- 

521. Macariu.« 279. n(>6q rot^q tav- tera ad verbum concinunt cum 

Toti,- Tt inayoiiivovc;, naQoam' yial Zenobio : quippe uterque Tar- 

ri /.i&oq invondrav rov ai^tjiiov. rhaeum descripsit. Pherecraiis 

Scholl. PIat.333. //toyfri-aro^ l/a- fr est VIII, p. 49. Runkel. 

yviJTiv /liv n/.avdv i.iyto tI/v oi/m' Confer Blomfield. Gloss. Aesch. 

z.ifyov, w? fiV/ d(>yi\)it) iiiii<i-!)tjq, rijv Agam.32 Boissonad. iii Aiistae- 

i)e 'H(ta/./.ii))Ti.v ini.anda9a» rov ai- nei. 11, 18. p. 708. 

A;/oor. Cfr. Suid. Zonai'. 1001. 24. Cum Suida Coisl. facit254. CENTURU IV, 91 

25 '// (<ffvci Tt^Q'. ^Til T(Ov 6'^v )„afi/3av6vTiov TfAog 
ri TiciQOuda HorjTai. JlctQoaov -)] acfv}] (fcrrt de iyd-vq) 
iHovaa TQ 71VQ f.Kj,vov hpttai,, ovTiog ovaa TQV(f£Qa. 

26 'Hq ciiclsiog voaog: /JLy.aiaQyog cp^al ti) v 'uqc( v 
voaov ' ILQcialEiov 6vofi(x'^€adm. Eiq TavTip yao t/, Tibv- 5 
fiaicoMV Tioviov TisoinmHV (pa(^l tov IlQayXka. 

27 QccfAVQiQ fictiv£Tav'. iTil TMV '/xiTa avveaiy ttcc- 
Qciloya Soy.ovvTvov rrQaTTHV HQi^vai ■)] naQOifda. 

'0 fy(xfiVQig ^olliav tnl y.alln diivr/y.Cov, ^JQ^aTO 
TiQMTOV i-Qav aoQivoJV. 'Jay.)']aag d'k )ci&aQ(odiav , Tcdg 10 
Movaaig rJQiae, avy&efin'og TTQOTfoov, ei fxiv y.QiixT^av 
(Vqh9}j, TtXriaucaai ndaaig' fi ^ '/^^'/'^77» areQit&r^atadai 
MV av rAHvai \)-i'K(aaiv. 'YTisQTSQai d^ al Movaat yevo- 
fiivai, y.al tmv ofifichoov avTOV yal xiji y.i&aQcodiag taxi- 
Q7]aav. 15 

28 OuTTOV 1] BovTTig: twv enl Ty OToa fiayofihoiv 
Tig i]V (0 IntyiyQaTiTO liovTijg, qv e^fciivtro ro y.Qcivog 1. aqvri BV. 3. l^iiHxcti, B. 9. nolhTw scripsi : legebalur 

ttqAAoi'?. I$, B 224: BovrrjV WlrjY.ii)V tyQa^ifv: tni tmv !jc<<5(«)^" 

i^tTf).ov/itv(>)V nlvaza yao 6 Miy/.aiv yodijiat; tnohjci nva vnkfj o^iovii 
qaivofitvov xal iniyna\i'f JioiWrjq' gjaiviTai' ()e «i/Tori ro -/.(jdvoi; xai o 
o(pf>a?.f<6i;. Repone Miy.(^v, licet Harpocr. 128, 3. ejnsdem erroris 
parlicir^ps sit: Mty/.(i)V Avxovgyoq iv riji n>-i>i rtjii ifijiia^ » Kai Mi^- 
y.(i)va rbv yitdxi^avra iioq rdq /.' ftvdi; i^tjfiiioaav, ubi Salma^ius corri- 
jnebat : Mrjxu^va jov Y()d(f'avra Jiovrrjv op rifiAxovra r'i fivdt: i^rjfiiiiXjav. 
Butes videtur intelligendiis sacerdos ille Minervae et Nepiuni, 
cui forta-«e Micon in Thesei pugna contra Amazones partes de- 
derat, v. de picturis Sloae Boettiger. Archaeol. Pict. p. 2J6 sqq. 

Confer Diog. V, 5. Eustath. add Bergk. Comm. Com. A(t 315. 

Odyss. i2, 1959,14. 'H rov 'I>a- 26. Diog. V, 8. Pl"t.38 Apost. 

Woi' &v^a rd firjiiaiiov Svra /(jr/- IX, 93. Arsen. 278. Macarius: 

ftata inajjoi-fndCfro OTiyfi/i' ivroi; ini nnv fnrd no}.vv xdiiarov ifini'- 

dm rb rov 'l'aviav ijjfv()i')i; e«i'tw x*i- nrovTciv frc voGov 6 yaQ 'HQaxi.rj<; 

f(.rj}.Mva&ai> nXovrov. Adde Apost. fnrd fivQiovc /.aftdrovq T^ IfQa ivt- 

X, 5. Arsen. 280. Macarius: ^ nfOfv. Disserit de isto morbo 

(pdvov iyvQa- ini riov fifyaXo,- praeter alios Aristoteles Pro- 

qmv(i)v. Enstath. Opuscc. 277, 51. blemm. I. 30. 

f-triOav^^ovc i/.OfinaCfV i/.fl nfifv/.a- 27. B. 491. Dioj;. V, 20. Apost. 

yfiivovt; avrCi , 'haviov ()'i2 rvva X, 10- Arsen. 286. Confer ad 

■0-VQav xai avrb-; ravrtjv dran}.ar- Diog. III, 26 Historia fere con- 

To/'fi'o<; Tor? dyvoovai^v, o\'a rv/ri spirat cum Apollod. I, 3,3., ubi 

aiVoi' rd n^b rovruyv rjlavvf. \. Heynium. 

25. B 487. Vat. II, 13 Apost. 28. B. 492. Suid. Hesych. 755. 

IX, 65. Arsen.27l. Confer quae 1682. Photius, ubi Ni/.o)v. Cfr. 

dicta sunt ad Zenob. 11,32: Lycurg. Fragm.39, ibiq.Sauppe. n . ZENOBII 

aac 6 drp&al^iog* t« Se l.omec fieQ7] idoy.£i vtio tov ooovg, 
i(p' ov i^ef^iy/.ei, y.ovTma&ui, dict ro 7TQoy.6iaOai. avTov. 
TaooiTai ovv -}] TTaQoifiia i^il tmv Qadiiag avvTiXovfievcov. 
Kal yao y-fJ^l o JBovDjg Qadiwg y.aTtGy.tvaG&ri , aT£ oi/ 
6?.oy.?^r]QOV Tov aoifiaTog yeyQafiLievov. 

29 OiTTaXoiv aocpia fia>'. naQOifila Ini tmv aorpi- 
Qofjifivrov Xtyofiivi], dia to ** tm OiTTalm Xoyiov iy.TTi- 
atiVy rpvlaTTiadai fu) t?Maiv avTov oi i^ivavriag ei/y 
fxtit,0VL y.al ?yafi7iQ0TeQcc xcct' avTOV XQrjaaftivoi. J\o}]oag 
ovv To ?Myiov yccl nQog v7TiQijo?Jjv TQanofievog, ixa- 
TOfi^rjv ccvdQtov 7]vi.ccTo dvaiccv ' A7t6?.1o)vi KuTccifjaaic«. 
KccTi\doiV ovv iy.il, xal diaTa^dfHVog irp' a wQfDjoe, t6 
nioi tj],v Svaiav xal T))v iv/t)v ovn 'uQonQiTreg eivat vo- 
fuaag, ovze a?.Xoig evotl^ieg, VTTtQi&iTO. Kai fieyQv vvv 
OiTTcc?Ml Ti)v xJvoiccv 'Atio/Jmvl imaxvovvTai dt hovg. 15 

30 OiMV ayoQCi'. nccQOifiia inl rcov to^ulmvtcov tl 
liyEiv inl Totg ToaovTOV vneQi/ovaLV, oaov ol -diOL tojv 
av&QOinrov. Kal Tonog 'A&i)vr]Giv ccno tov avvaytQdrjvat 
nQogayoQiV&sig. 3. siivtf).ov'Vro)v Bodl A. 4 /mI yctQ y.al dedi ex B: vulgo xat 

yei(). xaTfGy.fvdaO-ij Gaisf. ex P B : vuigo y.aTca/.fvaGTO. 7. J«i 

To T(~) QfTTahp] Aratum Snidas vocat, Sciioll. Eur. Plioen. 1416. 
Diolimiim: alterutmm cum Valckenario restituendum. Posui signa 
lacunae. 8. fS tvavTiaq B. 9. yfQijGaimwl GTtjGa/ifvoi' Bodi. B. 

12. Bifi' a <j)fioGc)> BV, qui iiaec coniraxerunt in brevius. 18. 

cvvayfQQ-rivai, Gaisf. ex Hesyciiio: Zenob. Gwe^^yyO ijvai,. 3 (App. 
Vat. 11, 24.) Kai iv -O-foJv «yo^mj tTtl tviv xaO-' v Tii (> ^o Xijv 

29. Vat. IV, 6. B. 491. Siiid. Eiirip. Piioen. 1422. Pors. Kai 

Hesych. 1701. 1706. Macar. 291. nio^ votjGaq 'ETfoy.?.tji;, to Qioaa- 

Piiolius habet Qiaaa/.tnv v6/,u- \6v Klqtjyayiv aoqti/G/it' Ofiuia 

afia,- Eustath. II. B, 331, 18. -/Oovoq. Sed h. 1. latius patet: 

Qixtalov aa(piafia ini rC)v v. Scholl. et Valckenarium. Ari- 

fiti iiiOvfia/ovvTiDv iv naQaTaiiau stophanis Scholl. Plut. 521., ubi 

TXaiioifiM^iTai-, d/./.a y.ay.ovi)yovvT<i)v. \. Hemsterhus. p. 153., derivant 

Jlavaaviaq di flq rovTo aaift- pioverbium ab lasone, qui Me- 

atf()0v fp^dL,o)v qitjoi- Qixtalhv deae datam fidom uon servave- 

aofpi^afia ini fidytiq y.cw axyfiaroq rit. De Apolline Kataipaaiot 

y.ai ini naQay.Qovaio)^ y.ai a/.i.Mv praetei Valckenarium v. Bur- 

fi,v()ii»v rdrtitau dnb altiaq roiav- mann. de Jove Fulguratore p. 

ttj-;- 'A()dt(o (Aidtif) O. Muellerus 331. et de moribus Thessalorum 

cll. Polyaen. Strat. VHI , 44.) Wachsmuih. Anliqq. Grr. I, 1,65. 

y.aTi()VT(y 6 0-f<>q 'iyjjijGi qivJ.diaaOiu 30. B. 495., plenius 521., Diog. 

/tiy '/.dOiDGi^v avTov et rell. fere ut V, 22. Apost. X, 27. Arsen. 287. 

Zenobius, nisi quod ullima Kai Suid. Hesych. 61. 1706. Vide 

ni/!)!' vi'v y.tl. ignorat. Uaurpat ad Zenob. 1, 5. 10 CENTURIA IV. 93 

31 OoXsQMQ nQO/jcciVctg: po] xu&ioTC(fAiv?]V xal 
aGcpcclij noQsiav r/^oiV, cclX aaraTCog xai TBTaQay^iivoog 

TlQOClOV. 

32 SQaasg OQicia ovx ifii Gtttvtat: TctvTiig fie- 
^Vi]Tai 3IsvavSQog iv Tfj TTQCoTrj^ Ah/H yctQ, otl iv 9> 
tavt}] Tij yi] 6 nQia/3vTccT0g axoVTiud-flg dtcc tov GTijQovg 
C(7io}},eTO. Kal ivTivdev ^lcoat xal AioXtvdiv alvr/fici /i- 
yov£, OQCcy.sg oQxta ovx ii^iiatavTcti. 

33 OvQat,a KaQsg, ovx £t' Avdeatt^Qta: oi 
liih dicc 7i7S]&og oi/.eTwV KaQiyMV siQi]a&ai cpaaiv, (og iv lo 
Toig Av&eaTijQioig evooyovidvoiv ccvtcov ical ovx iQya^o- 
fiivdo.v. Tr]g ovv l-ooTi]g Te?,saOeiai]g , keyHV inl ta tQyct 
ixfiifXTiovtag avTovg, 

OvQccys KocQeg, ovx It* Av&eaTi] Q(a. 
Ttvtg Sh ovTO) ti]V TiccQoifiiav cpaaiv', ott oi KaQsg noth 15 
ftiQog Trjg ATTtxijg xuTeayov' xal iX noTe tf]V eoQTi]V 
toirv Av&eaTi]Qi(av i]yov ol A&i]vaiot, anovdoov avTOig 
ftetsSidoauv xai iSexovto rw aaret xal tctig oixiatg. 
MeTcc Se ti^v eoQTtjV ttvcov V7ioXe7^sij.ifievo)v iv taig A&i]- 
vaig , ot ccTtavTcovTeg TiQog Tovg KccQag 7iaiL,ovteg 'iXsyov, 20 

GvQa^s KccQeg, ovx st' AvT&eaTi] Qta. 
EiQi]Tut Sh, i] TictQOifiicc iTii tcov ta avtct i7iiL,i]tovvto)V 
Tiavtote kafi/3aVHV. :(ay.tiyoQOi'vtb)v (xat^y. B). iiQfjtai, Ss (B om. Se) ij naQoifila, 
oti' y.dl tv ■O-toiv ayoqa Sv qqitj /i?ja ftciv. Ofoiv Se a/ooci toTToq 
iv ^E).fv aljyv , flqiaai> dk fi,c; avtov Tidvtfc; fV(pi'j /loyc;. 9. '.-^i'- 

■O-fatrjqia fl B. 11. fvoiyQv/iivMv avtoiv -/«t ovy. fQya'Co/iivo)v Gaisf. 

ex B V Photio : vulgo fvor/ov/dvovc; avtoTq y.al ova i()yaL,oiiivovc. 14. 
^AvO-fattiQia V: av&fatiiQia fi E: vnlgo dvO. r[. 16. /itQrj B V. 

fX noti BPH: 'onotf (sic) vulgo: 'iy.notf V. 19. vno/.i/.n-/i/(ivo)v 

Valckenarius: legebatur vnopfpXtj/dvo)p. 20. nai^^ovtft; e/.fyov BV: 

y" 

naikovttq Xe (sic) eXtyov P H. 22. Lf]tovvto)v H. Addutlt BV: 

Tiiveq Se ovto)q <pasi' QvQaL,t Krj^fi;, ovx evi, 'Av&fatrj ()i,a. 

31. Suid. Hesych. Photius. rtientis inseruit p. 439. Confer 

32. B. 502. C. 261, cum Suida, GaisJord. ad Suid. p. 1908. Mei- 
Diog. V, 25. Apost. X,32. Arsen. nek. Menandr. p. 60. Mueiler. 
289. Macar. Hesych. Menan- Orchom. 385. 

drum iv tfi nQo^tji 'Emy.l^Qm dici 33 B, 503. C.263. Diog.V,24. 

ratus Schottus aliique: Niebuh- Apost. X , 36. Arsen. 290. He- 
rius Menandri Protectoris frag- sych. Phot. Suid. 94 ZENOBII 

34 Bdaog ayadwv: ikl tuv evSaiuova xal ku^fioov 
artoSil^al Tivci inuyysXloiiivooV 1] naQOifiia, iGtL KaXXi- 
(JToaTog yccQ q7]T(oq iy.Tteawv \Ad /jvtjd iv melae Tovq 
\A&rjvuiovg T)]v ccvTiTitQav ytjv oiyS/aai, ?Jycov otl y.al 
XQvaa fieTa?./M eyei, yMi yijv acfd-oVov, y.al oh}V ccql- 5 
anjv, y.ai oXmq Qc/.dov ayc^xi Cov tov totiov iy.akeu' 
hOev 1] TiaQOifiicr^iy.Qcixiioev. 

35 SciTtov 6 Toxog 'ITQaxleiTO) HeQivaioj TQe^ 
yei: ' Iloay.leitog dQOfievg iyeveto dav^aailelg enl Tcr/ei. 
EiQi}TaL 1) TtaQoiiiia inl twv dccvei^ofjievoov, (hg tov toxov 10 
■dccTTOV TQe/ovTog fj ^IlQay.?,eitog 6 dQOuevg. 'E^i']?J.a/.tai> 
f,uvTOL AojQiy.iog, IlQayXeitoi TleQivaio) , avtl tov , Ili- 
QiVaiov. 

36 Qeog ?) \Avaideia: avttj tetaxTai eTti T(Jov bi 
avttiayvvtiav tiva (x)(fe?^ovfievo}v. ^l^ijal Geo^fQaarog iv 15 
tio neQi ISofiojv, "Y/3Qeojg xal '^lvaideiag nuQ^ toig ^l&t}- 
vccioig eivac /jOJfioVg, 

37 0Qccy.ia nuQevQeacg: (faol tovg 0Q(Jy.ccg i]ttt]- 
■devtag VTio BoiootiJJv \jieQl KoQ(/jveiav,^ xal oneiauaevovg 
GTiovdag 7iev&)]ueQovg ■&eadai' vvy.tog de iTtiyevofdvovg 20 
toig Boiojtoig, tovg jnev aTtoy.TeivuL, Tovg d'e L^ooyQriaui. 
'^lyavay.TOVVTOJV de Tiov BoiOJTOov, eiTcelv Tovg OQay.ag, 
oTi tag -)']fieQag ov tag vvxtag iantiaavTO. 

38 'Ivovg ccyrj: 'Ivco 1) Kaduov avveX&ovact "A&ci- 4. avtlnfQav Gaisf. ex B : vnlgo dvTlTTf^ct. 8. 6 t d/oc; B : xoto? 

V. 8 ei 12. i/f (>w«t"' et i/f(»M'a(oii B: legebatur //f^trtw et //t^wfoi'. 
INotavit Schotms, Perinen fuisse urbera A.siae tesie Sieph. Byz, 
s. V. Ila(j7icii)(iiv- Verum (|nae ibi /w<'m tv liaia yHoii,/.!; vocatur 
JlHjivt], Hoistenius l[fi)nt(jii'ijv scribendtuu docuit, ut si inde fnis- 
sei cuisor, 1 tfQ/tfinvaiov Zenobio reddendun- foret. Non iiijuet. 
17. flvat ^Jo/tovi;] fjinftoi; II. 18. (^{tr^r.ia B V C. 19 nfijl Ko- 

^H.irftar addidi ex liV: 7if(ti }{f!)(tjvfi>av C. 21. roli; Bo(,wfoli;] O-vovai, 
r<x7zn'i/.ia, praeponil C. 

34. B. 498. Apost. X, 19. Ar- Plut. 2.>. Apost. X, 25. Arsen. 
sen. 286. Suidas. Confer Zenob. 2S7. Macar. Suidas. ConferPaus. 
111, 11. De Callisirato dixit 1,29. Ciceron. Legg.II, II. cutn 
lluhnken. Hist. Crit. Oiait. Gir. Inipp. Meinek. Men 92. 

p. 320. in Opuscc. aliique. 37. B.501. C. 262. Suidas. Con- 

35. B. 499. Suid. et codex fer Strabon. IX, 585. (616.). 
Piersoni postMoerin p. 479. ubi 38. Apost. X, 49. Arsen. 304. 
est Darxov ro/.oq T^t/ft ll(^)i/vaiov Suidas. Confer Apollod. I, 9, 1. 
'Ht,a/./.rirov. ScUolI. Arist. IVubb. 258. 

36. B.5U0. C.256. Diog. V,25. CENTURIA IV. i95 

fzavTL Svo iyhvyps naibaq, Jfmoyov xal MiXr/.eoTijV, 
xui ^vyuTkoa Ev^jviiXtucv. OvTOi VjTo 'yliJ-afiavTog fia- 
vtVTog xaTtTo^sv&ijoav. JSItta 8h 3ft?uxt^T0v rj 'Ivm e()gi- 
tpiV iavTjjV tig TrjV TiQog tm Mo?^ovqioj x^aXaTTav. Kal 
TtjV fiiv tig Mtyaga nQog^QaciOtiaav MtyaQtlg avi?<.6f.iivoi 5 
y,al fio?^VTi?Mg xj]dtvGavTig iy.altaav ^ltvxo&iav' rov 8i 
fig KoQivdov KoQiv^iOL daipavreg Mt?.i/.iQTj]V ceyovaiv 
iTi avTO) aycova Ta ladfiia. Jia dj) ravTa tiQjjTat 
^Jvovg ayj]. /ixog yaQ t] Xvtti], ayavtlg noiovaa rovg 
xaxiog 7ia&6vTag. TavTu di dr]?.at6ii xai Mevf/.QaTt]g 6 lO 
TvQtog. lliTtov&e Se ovrcog Ivm §l aiTiuv rr]V§e. A&u- 
fiag TiQOTtQOV yvvatxa iayj/y.cog Ntcfi?.j]v, dvo naiSag ix 
ravT7]g "L'?,?yi]v xal 0Qi^ov iyivvj]atv. ' ATiorlavovarfg Si 
Trjg Ntcfi?a]Q, StVTeQav ijyc/.yeTO yvvaiy.a 'Ivoi' i]Ti.g im- 
^ovXtvaaau rolg rj]g Ntcfi?.i]g naial, nuQintias rag rcov 15 
iyycaQiojv yvvaixag cfQVyecv ra aniQfiara. 'II yi] Se ne- 
cfcyvyicivov rov anoQOV Styofiivj] y.aQnovg irj^oiovg ovx 
civeSiSov. Tlifi^pag ovv eig Je?.rpovg 6 ^ A&afiug ntQi Tj]g 
acfOQiug invvd^aveTO. JcfjQOtg Se neiaaaa ' Ivco rovg ntfi- 
cpiIbVTag vnidtTO avroig iintlv vnooTQi^jJctaiv, wg uvtt- 20 
?^tv 6 dtog, "L'?y?.j]V xal 0Qi^ov acpnyiaa&jjvai, ei i)i?.oitv 
anu?.?.ayi]v Ti]g ucfOQiccg 'eaea&uL. lltiaOe^tg ovv o Adu- 
ficcg, "E?.?.r]v xal 0Qi^ov rco ^o)fico naQtOTJjaev, 'A?2. 
ixtivovg fiev xaroiy.TeiQuvTeg ol {/•tol Sia rov yQvaoficx?Jkov 
y.QLOv ivueoiOVg ucfi']Qnuaav. "Odev "E?.?.'] fiev uvTiyeLV 25 
fij] Sjjvafcivr], tig rov un ixeivr]g xXvj&ivTu 'EkXiignovrov 
xaraninTiL' (IiQi§og Sc eig ri]v KolyLxi]V SLaaoj^QtruL yijv. 
lA&ciftavTL St fiuviav ifc/9u?,6vTeg ri]V 'Ivcio roiuvTa 
nuDtiv nuQiaxevuaav.~\ 

'laXi fLOV ipvyQOTeQog: nuQOLfiia, chg tt rig 30 
eXnoL, IvfivoTtQog rov xay.oSaiuovog' ij otl 01 Sqj]vovv- 
reg rio ia?.efioi yQcJovruL, inLkeyovreg avro. "Ev&tv xul 
ro d'Qi]ViLv, iu?y€fii^tLv ?^eyov6L. AiyovoL Se rivtg rov 

7. ccyovci,f] legebatur /.ai ayotmv. 18. dvtdiSov Gaisf. ex Apol- 

lodoro: erat ivtdiSou. 28. 'AO-d/itavTi, — 7za^ia/.iiiaaav] seclusi. 

31. ynnvorii/nq] BV ^v/^oTiQoq. 33. Addunt in fine BV: ri^vi^ ds 
rov var i fjo V lAitvov v.ai 6(jq)av6v tTf^jOt de rov ovdtvoq ci^iov. 

39. B, 504. Apost. X, 39. Ar- y.ai 6 ^Jd/.fftoQ, o&iv na^oi^fda fV./.v- 

seii. 301. Suid, Hesych. Phot. arac to lakifiov ■4'v/(,6rf()oq. 

cll. Coisl. 264. Enstath. II. Z, Conter. Vater. ad Eurip. Rhes. 

63G. 60. "laiDi; 7tai>d To dldrjQai, p. 312. Meiiiek. Men. 82. 96 ZENOBII 40 41 42 43 Id?^fuov , vlov Kalkiomjg, xa&^ VTifQ^oXtjV ipvyQov yi- 
yovoxa. 

leQov -7] Gvu(Sovli] ioTiv: iiaQoiixia iTil tcov 
SfLVOJV y.adaQwg ov^^ovXiveiv. Msfivtjrai TavTijg ^Enl^ 
yaQftog, 5 

"I7i}t0) yf]Qaay.ovti ta jnsiova y.vy.k* ini^a^^Xs'. 
tait^iQ jiiHivt]tai Kocctr^g 6 y.Muiy.og Uuuioig. Tattetai 
de inl twV Sia yrjQag Qaatuvt^g 8eopiivo)v tiVog y.al avu~ 
navh]g. EYQi]Tai 8k ano aTQaTmTiy.wv mno)v, olg yijQa- 
Gy.ovaiv ini/jaX?.ov to xaXoVjxivov TQvainniov ' edTi ^^ 10 
tovto Gi8t]Qovg tQoyJay.og, [oiovu 8rjfx6aLog o)g yaQay.TrjQ 
tQoyJaxog) ov iy.nvQovvteg ini^jalov taig aiayoai tmv 
\nno)V, 

'^IiinaQywv fziva^: intl naQa ^VQaxovaloig ol 
'innaQyoi iv nlva^i Ta ovofiara yQarpovTeg TWi' aTay.TOVV^ 15 
Twj^ naQeai]ueiovvTO. 

^lXiag xaxcov: ano naQoif^iag tovTO iXhytto inl 
tiov fieyaXo)V y.ayaiv' naQooov iv iXiio fiVQia xaxa ovv- 
i^i] yeveadai. 6. /('xA' BV: vulgo nH/.fl'' : P x^<W ImflaXi. 8. 6m yrjija!; V: 

Sm to yfjijaq B: vulgo (Vi.' a/.Qaq. 10, tQvaiTTniov] »Vulgo r^/t- 

ciTintov, Leg. TQva. Vid. Kulin. et Jungermati adPoHuc. VH, 186. 
Mox uncinolis interjeci {olovd — T^o/tffwc,). Nescio an scribeu- 
dum tQVGinnwv , olovil Sr^fioGiov yaijay.rrwa. "Egxo — tQO/f., ov xtj..<( 
Gaisfordus. Cfr. Hesycli. s. v. Innov tqoxoi;. l^k. Innd(})(ov B. 40. B. 505. C. 268. Macar.303. 
Suid. Hesych. Scholl. Plat.383. 

JJaQOifda IfQov ci' ft (Jov krj ini 
TMV yiaOaQoit; xal a()6kb)!; CVfiftOV- 
).iv6vtmv «Vti yaQ tov ai\ufiov).ex'- 
orra firi t6 Xihov Cxonnv , lo yaQ 
liQOV ovihvai; idiov, d).?.a tmv XQi»- 
fAtVMV latl xoivov. intidri xaTaqfv- 
yovaw wanfQ fh tu itQa Ot/.ovtn; 
GVfipov).tvia&ai: ot uvO-Qomou. nQoq- 
'ijy.fv ovv ToTi; avftflovXfvovotv aiiifii- 
6flv xai ta (iU.tiara xata Tfjv av- 
tiov yv(i')fitjv cvfifJovy.ivnv. akloif {it 
qaai^ Mnatfvov (fitQfi-v rrjq avfiilovlijt; 
t/)v naQOiffiiav livai, yaQ avrrjv 
■Q-fiav y.ai vnsQ av&Qii)nov. fdfivrj- 
Tttt cVe avrrji; xcti 'uiQ^Croqicivrjq iv 
'JfiHiaQdo) (Ir. XXII. Dindorf). 
Plai^ Theag. 122, B. 'Ju.d fdv St^ , 0) JijfioSoxf , xai /.iyttai yi 
Gvfipov/.ij ifQOV /Qijfta n,vav. 
Adde Lucian. Rheit. Praecc. 1. 
Creuzer. Init. Philos. Plat. I, 
183. Epicharmi est fr. inc. 41. 
Polm. Kruseman. 

41. B. 50S. Diog. V, 27 Plut. 
13. Suidas. Vide quae diximus 
Ib)^c. Rheg. p. 107. 

42. B. 506. Suid. Hesych., ubi 
alia exstat originatio. Cfr. Muel- 
ler. Dorr. II, 163. 

43. B. 507. Dio-. I, 10. V, 26. 
VI, 7. Apost. X, 46. Arsen 303. 
Suid. Photius Macarius dici ait 
Ini T(~)v no).h7)v y.ai GqoSQotv. U.«ur- 
pant Lucianus Pseudol. 10. Coii- 
viv. 35. aliique apud Walz. ad 
Arsen. 1. c. Adde Piutarch. CENTURIA IV. 97 

^^ 'laTia &v£i: r} TiaQOifua r^raXTai tTii tmv fX7}' 

devi QccSiwg fiSTaSidovTiov. /Jl 'i&ovg yaq i]V rotg 7ia- 
?Mioig, onoTS si^-vov loTici, fii]devt fxaTadidovai. zrjg &v- 
aiag. Mefivi]Tai TavTtjg OwTiOfiTtog tv Ka7t?]?uatv. 

45 Kadfisia vi/Ct]'. neQl Tamrig Trjg TiaQOtfiiag «A- 5 

2oi al?,(ag Xeyovoiv. ' Anodidoaai dh TavTi]v tTtl Trjg aXv- 
6iT£?Mvg viy.r]g, ol fiev, oTi [^tTTei] 'ETtozlr^g xal Ilolvvti' 
y.r]g fiovofiayovvTeg aucpoTeQOt a7tiu?<.ovTo' ol S&, uTi Kcc 
Sfietoi vr/.rjaavTeg Tovg 'jtQyeiovg, Tovg fieTcc ' AdQaOTOV 
aTQaTEvaavTag, Siy.i]v aSoaav iyavr]V TOig ccTioyovoig av- 10 
tMV' ciX?.Oi, bti t6 ^cptyyog atviyfia avvelg OlSiTtovg y.al 
viy.i]aag aVTVjV, ayvoiav eyi]fie tijv tavTOV firjTioa' eiTCi 
i^eTvrp?.o)aev tavTov, coaTe f*r] ?.vaiTe?S]aai tijv vixr]V 
avTM' ccXXoi Ss Ttveg, oTi to. ix fpotviy.r]g yQafifiaTU 
(jovXoiievog SiaSodtjvai totg "h'?J,r]ai KdSfiog, avetXe yti- 13 
vov y.ai avTov YSicc yQaiifiaTcc iniSeiy.vvfievov, ov ane- 
Sioj^av 01 noKtTai. Jia ro fArj kvaiTeXtjaai roivvv avroi 
ri]V viyi]V, Xeytadcci rijV ToiavTi]V naQotiiiav. 

^^ Kcc&afifia Xvstg'. nuQotfiia inl ruv SvgXvTov 1. C: Earlct &iio!a,iv: tnl tuv iirj SMvxmv agi' wv ■9-vovsiv. ()t 
yd(j Tta/.avoi, ori rf] 'Earia eOvov, ovSivi /iiridlSoaaj' t^? &valaq. 'Jaria 
■Ovfi' B V: ante Schottum "7ff«a dvfi,^;. 3. />7]d';vi] fiijSkv H. 4. 

y.aTtTj^.iaiv Meursins, v. Hemsterhus. Arist. Plut. 1139. Wichers in 
Theop. p. 283. Legebatur y.a7Tri/.ovai,v: fiifivtjrai. — . y.a7Tr;Xiaiv om. BV. 
5. 7tf()l ravrrjq H: reliqui eTri ravrtjt;. Reliquis contractis addunt 
B V: a/./.ot, Jt tTii XMV vvy.divrinv fiiv rovi; TToXffiiovq, 7t?.ftovaq de roiv 
oly.fio)v ci,7topa).).6vri)iv , quae exstant apud Snidam. 7. e7tii seclusi. 

Praecc. Conj. 140, F: ty.fivm' fiiraSvSoafifv rittv rrjq toQrrjq. Vide 

yditoi; 'JhdSa xa/.iTiv 'EXX.tjai, /.ai Spanhem. Call im. Hymn. in Del. 

}jaQ[jd()oi,i; fTToitjafv. Basilius Ep. 325, Hemsterhusium ad Arist. 

ad Trajan. a Schotto allatus: PJut.435. Clr. ad Diog. II, 40. 

■^'iiioaf d'e di,^ ■^ftoiv wq ev xfqaXaio) 45. B. 517 C. 279. Diog. V, 34. 

q<avfi>dv yfvta&ai, aoi, rijv Tti^varw- cll. I, 54. Apost. X, 79. Arsen. 

aav avro) roiv y.axoiv 'I/.idSa. Prae- 315. Macar. Suid. Hesych.Pho- 

terea Heliod. Aeth. II, p. 82. tius. lUuntur Herod. 1, 166. Plat. 

Cor. , Syrianus in Hermog. I, Legg. I, 641, C. , Plut. Morali. 

572. Walz., Scholl. Aristid. III, II,To, A., 4S8, A., Pausan. IX, 

356. Dindorf. , Euslath. II. 1175, 9. Arislid. Encom. Rom. 209., 

61. Boisson. Ann. I, 254. 272. vttL^ roiv zfTT. 141., ubiv.Scholl. 

44. B. 509. C 213. Plut. 46. III, 497. Dindorf., 188. From- 

Diog. IV, 68. Eustath. Odyss. mel. et quae collegerunt Intpp. 

1579,43: TlaQoifdaro earia&vo- Suidae. Adde W^elcker. Alig. 

fifv, iip' o)v oiiy. eari, q>aai fifra- Schuiztg. II, 1836. p. 30. 

ifovvai, ovSe tifvfyy.ftv. iva firj ro 46. B. 530. Diog. V, 43. Suid. 

taria &vofifv ravrov roi ovSfvi Hesych. Similia apposuitBoeclc- 98 ZENOBII 

Tt Ivsiv imyeiQOvvTMV. Aoyiov yccQ Toig (ltQv'S.iv ixnsTiTU)- 
XH 71£q\ Tyg xouiadaijg tov Midav afid^tjg, 6i Tig ini- 
Kvaeu Tov dsauov, tovtov Trig \daiag ccq^siv, ' Aki'^aV' 
dQog 8a 'iXvatv, 

47 Kd/iiTZLog SQOfiog'. SQOfiOL Tivsg rjaav xdfimoi, 5 
ovx iVTd^elg xal aTikoi, a^ka xafiTcdg '^yovTsg. 

48 KuQTid&iog Tov XayMV. naQOifiia, y> KaQTid- 
^iog Tov laycov. « Jia yaQ t6 fiT] Hvai Xayug iv r»/ 
^oiQa, inrjyayovTO avzoi' xal ToaovTOi iyevovTO, mgtb 
Tov avtov xal Tag aftrtaXovg avTMV V7i uvtmv ^Xa^}]vai>. 10 
'0 yovv ' AQxiXo^og TavTijv T))v naQOifiiav 'e(ft]. 

49 KeQXVQaia fiaoTi^: neQiTTijv Tiva xaTaaxevrjv 
elyov al KsQXVQaiai fidanyeg, dio xal eig naQOifiiav naQ- 
ijX&ov. 01 Se xal dinXdg avTag erpaaav eivai, eiyov Sk 
xal ilecpavTivag Xionag xal tco fieyedsi neQiTTai r^aav, 15 
'YnsQ7](pavovg yaQ evnQayovVTag Tovg KeQXVQaiovg (prjaiv 

' AQiaTOTekTjg yeviadai. 1. ltiJifnx(}V/.ii> GaisF. ex Suida: vulgo lnfmo')y.(t. 5. B o /«^ 
tv&vi; , «A/a y.a^ina^i txow. 7. tov ?.ayo)v bis PH: Xayoiv F: Xa- 

yo)6v B. 9. roGovrov P. 12. Kiit/.v(>ta F-. 15. nf(ji/trai He- 

sycliius et sic Coraes Lycurg. p. 91. Libri nf^i/tr&q. 

hius apud Wex. Syllog. Soph. q>avroviO)noi<;. "AlXox;. AiyfrairK; 

Antig. 40, p. 83. Conler Plu- Kf^xvQaia ^idoxti. 'P(jvnxoi; 

tarch. Alex. XVIIF. et quae ha- 2arvQot<;- Kf Q/.vQatai, dt ov- 

bet Bernhardy ad Suid. tSev ini-fidlXovai> iu,dGriyf<;- 

47. B. 531. Scholi. Arist. Pac. w&rf nal fti; na^joifilav ijfft^ e/.&flv. 
904. Suid. Hesych. Photius. 'AQi,Grocf)dvri<; {A(ji,Gtori/.tjt; Coraes 

48. B. 701. 730. Hesych. Apost. ad Lycurg. in Leocrat. p. 91.) 
XIV, 32. Arsen.3S0. Macar. 317. U ro K. ^. Uyo)v (ftjGiv oi'Twt,-- 
ini Twv tip' lai'Torc; iqf).y.o/ievo)v rd ^E^.fcfiavrivai; inoirijaarro xal riTt 
y.axd. Sub finem accuratius He- fjfyiO-fv nf(>i/crdq. iiOfv »/ KfQxv- 
sychius : 6 yovv A()yi).oxoi; na(^d qaia imnoXaaf /ndari^i y.ul fl<; nai)- 
ravrtjv rijv naQOi^/iiav eqtfj Ka()nd- oi/iiav r/A^f. « Facile crediderim 
&i,o<; Tov fid()rv()a, v. Liebcl. fr. B addenli: Soxfl de avrTj y.akf- 
CXXIII. Aristot. Rhet. III, 11, niordrij fivai, y.ard rojv naiSivofii- 
14. Poilux V, 12. Suid. v. '0 viov. Teste Piutarcho Vitt. Dec. 
Ka^n. t6i' A. Oratt 842, D. usurpavit Lycur- 

49. B.536. Diog. V, 50. He- gus, cujus haec sunt: Vz Kiq- 
sych. 235.320. Plut 12. Photius. xv^jaia fidGni, ox; noX/.oiv ra).dv- 
Scholia Arist. Avv. 1463. Aiyt- ro)v d^ia fi, v. Pinzger. Lyc. in 
rairi^c; KeQXV^jaia fidGri,t gvv- Leocr. p. 22. G. C. A. Mueller. 
f;foj£,- (5e Kf(>y.vQaioiq draiiai- yivov- de Corcyr. Rep. p. 24. Adde 
Tat. (5(.a t6 araGtdi^fiv ovv infno- Strabon. VII, 478. (507.) ibique 
^.afff na(>' avroZq rj fidari,^, oiare CasaubonuiQ. 

Si/Tllali; xQfjGdai, /itydXai(; y,<M iXt- CENTURIA IV. 99 

KsQXConi^siV' t) naQOt^iia ano rcov nQogaaivov- 
Tiov rjj y.ioxM ^mmv ^ertvi]vey.rai. '.JfAeivov ds ano rwv 
Kf()y.c6n(iov , ovg mQi rtjv ^vdiav laroQOVGtv anarr^Xovq 
GcpoSQa y.al ar^diig ytvea&ac' na^' o y.al anoh&oo&rjvai, 
avrovg' xal ^ HQay.Xil 8k iV0'/7J]aavrag, ors na^' ^Ofi- 5 
«jpaAr; tiVy xo?,aa^7Jvai [y.al eig m&/]X0vg de avrovg (lera- 
^aXXiiV 6 AivayoQag cfijaiv.^^ 

Ksaxov oixetg: noXcg Tla^cfvXiag avorjroov. ' O&ev 
xat naQOifiia ykyove, Keaxov ovx a^^ovacc, inl rcav 
vovv fiij ixovrcov. Iq 

Kearoev g vrjanvei'. naQOtfiia inl rcov navv 
XaifiaQycov, Totovrov ycxQ iariv anXriarov o xeatQivg, 
(hg ix rovrov rovg xep^vorag xal nivovrag xearQetg eXe- 
yov, cag XaijiaQyovg. "AXXot 8h cpaal rr]V naQOtfiiav 
ini rcov dixatonQayovvTcov fxev, ovdev Si nleov ix ri]g 15 
dtxatoavvrjg anocpeQOuevcov. yaQ xearQevg rcov aXXcov 
i/&vcov aklriXocpayovvrcov fiovog aneyerat rijg aaQxocpa- 
yiag' vifierut dt rtjv ikvv ralatncoQcov, cog cprialv Aqi- 
aroreXrjg neQi ^cocov. 1. nQO(jai/v6vTo)v B. 2. t^ ««'^xw Gaisf. ox B: vulgo ttjv ^Iqxov. 

5. ev 'O/iqdf.^t] B. 6. acil fl<i 7Ti>6-7]/.ov<; — (frioiv addidi ex B V : v. 

Scholl. Lucian. Alex. 4. 9. Ktaxov 01'/. t'/oi"7«j Vulgo ttoAi.? Ke- 

CKoq, vovv ovx E/ovaa. Corrigendum monuit Gaisf. ex B. Nisi quod 
praeterea scribendum videtur Kiaxov ovx e/f^c;. B. 538: Xtoxoc; n6h(; 
I[a/.iqv).iaq dvo7'iT(i)V dq>' ov na^owia' 116). i<i Kiaxov ovx e/ovaa. 
C 143: Elc; Kiaxov Xiinit to ani>&i,. XiyfTai de inl Toiv ftt] <p^o- 
vovvT<))V. Kiaxot; y^Q nohi; iaTi t^? Jhaidiaq, ox; di 1'wot KtXtxiai;, na(> 
?jv {ifT noTa/iot; oro/ia IVovi;. 1 1. KiaTQivt; vtjaTivaiiq C. 16. dno- 

qifQOfiivoiv Gaisf. ex P: vulgo vnoqifQOfiivo)v. 

50. B.537. Diog. V,51. Apost. 52. B. 539. C 292. Diog. V,53. 
Xl,2i. Arsen.3l8. Suidas. Vide Plut. 8. Apost. XI, 36. Arsen. 
ad Zenob. I, 5. notata, cll. Lo- 319. Pliotius. Aristotelis locus 
beck. Agl. 1307. est Hist. Ann. Vlll, 4, 2. Adde 

51. Suid. s. V. Kiaxoi; ovx ^v. Ath. VI 1,307, C: 'H P.fyo/tei'»; Tra^i- 
Photius: Kiaxoi;' rjv n6h<; iv oif.iia KiOTQavq vrjaT ivii> inl 
Ki,).i,xi<x xai na^' avTfjV noTafioq TiTtv (hxaMnQayovvTo^v dxoiiiTai>,inH'- 
JVovi; iivofia' di>' ontQ ol xo)fnxoi Sf] oi' aaQxoqictyet 6 xiaTQivi;. Ava- 
naiL,ovTiq TOiit; vovv ovx e/ovTac; JtAa? ev MovoTQono) MaToyva tov 
Kiaxov (faaiv ovx eyiuv. Cfr. Diog. co^piaT^^v enl yaaTQtftaQyia dtapa).- 
V, 52. Hesych. Eustath. Odyss. Xwv qitjci- Tov xiCTQiox; xaTiSrifio- 
1392, 19. Uavaaviac; (ftjaiv oti, Ki- v.iv to XQaviov 'AvaQndaai; MaTWV 
Gxoq lifiriv nov w naQaxii/tai, no- eyd) d' dnoklvftai, et rell. Eustattl* 
Ta/ioq Novq xa/.ovfnvoc. 11.1178,1. Liban. Ep. 335. 

7* 100 ZENOBII 

53 KiMxiOQ oXi&Qog : 6 ^ror^ooc,* cT0V7]Qdl yao 
ot KiXixsg' 1] oTt hjaTeiaig ^QWfifvot tn iLfiuTtjTt dii/^s- 
^Xi]VTO. Kul 01 'ATTtKol Sa Tccg mxQccg TtpKaQiocg Ki~ 
Xixiovg xcc7.ovoiv* 

54 KalXtxvQiMV fil^ioVgi ovTMg iv ^^Qaxovoaig 5 
ixh']xh]6aV 01 hTiHgfX&ovTeg ymfxoQOig KaVuxvQiot. "Lv- 
■dsv TrccQOiaicodcog eXeyov, n itOTe Trkij&og i^dtlov iurfi]- 
vai, OTi Trlaiovg rjGccv twV KakXixvQicav. /Jovkoi Si riOav 
ovTot, xai Tovg xvQiovg i^e/jaXov. II dt aiTia Tijg xlij- 
ascog avTwv , 8ia t6 navTodaTtovg eig tavTo Gvv^?^&iiVy i») 
wWfi Totg xvQioig iyxetadai. 

55 KivSvvog ij iv TtQOJQct asXig'. 7iccQOifiiaxoj>, 
01 yccQ TTolifiioc T}jv TiQcoQav iv&iiog icfctXXovTsg KaTi- 
y^ovoi* ^fXlg 8h t) xa&edQa. 

56 KoQct^ vSqsvsi: naQOiiiia iTtl rwv Svg^eQoog rt- 15 
vog Tvy^avovTcov. 

57 Kal XOQXOQOQ iv ?^cc}(avoig : xoqxoqov TltX.o- 
novvijaiOL (paalv eivai X^a^ccvov tl Toiv tvTiXMV ccyQiov' 8i6 
xal ij naQOifiia. 1. o TtovyjQoq — rj ori' accessere ex BV: vnlgo : ol Kl).i,y.fq ).riaTiiai,i; y.x). 
3. ol ^Axxi/.oll 01 AOijraToi, B. 5. nliovq Bodl. 6. eTTfiyCfX&ovxf^ He- 
sychius: \u\go vnft-qf).(y. j'fo)/(o^oK Valckenar. Herod.VII, 155. Ma- 
lim Toie Yf())/i. Libri cum Hesych./fw.Hooot. B: I'fO)fi6iJ(i)v nkijQoq fv^v- 
Qay.ovGai,q ol KaX).i,/.v()Mv. 10. fii; ravxo dedi ex Suida: vulgo fi<i 

rovxo. II. roti; xv^ioi!; Valckenarius : libri xovi; xvqIovc. 13. 

i(f(xX).ovxf<;] if(f](xvxf<; fli; ra TTloia B V. Valckenarius i(fa}.).6f(fvov'. 
Hesychius i^fidD.ovxav. Sunt ab Epitomatore nostro pessime con- 
flatae scripturae duae: iqidkkovxai, ini xijv nQdiQav /al r.axi:yovco et: 
ifif}civtf<; Kaxixovai,. 15. vSi)f\<fi> BV Suidas: vuigo ciim Hej^ychio 

vSQfvafv. 18. aYQvov addidi e B V. Schottus iv ).axdvot.atv in 

gratiam versus. 

53. B. 541. Hesych. 1070. II, xwv dvciiiMv rj naQovida y.al tanti- 
259. Vide Menag. in Diog. L. v())v, fifxanoMVfiivMv de TVfitjq ij 
IX, 84. y.ad-' eavTovt; fifltovoq. De ttOQy.o- 

54. B. 542. C. 286. Plut. 10. (>w vel y.0Qx6Q(,) v. Theophrast. 
Suidas, ubi v. Intpp. et prae- Hist.PIantt. VII,7. Scholl. Arist. 
ter Valckenar. Herod. VII, 155. Vespp. 239. JIqoi; tov AvxoqQova 
Goeller. de Situ Syrac. 215., xoqxoqov kiyovra i/O vdio^' n' fjnd- 
"Welcker. Theogn. Prolegg.XIX. rtjrau Je, (oi; (ffjai^' 'EQajoaOivtjq- 

55. B. 543. Diog. V, 55. Apost. «ffrt yaQ Xd/avdvrv ayQKW xal fv- 
XI, 43. Arsen.320. Hesych., qui Tf/e? iv IJfkonovvi^ai)), Jx; xai ?/ 
habet nQo')Qai,e et iqdXXnvxai: naQOvfiia' Kai, y.6 qxo qoc; iv ).a- 

56. B. 546. Suid. Hesych. -/^vovat. Adde Scholl. Nic. 

57. B. 548. Diog. V, 36. Sui- ther. 626. 
das, qui addit: At/fTat di inl CEJNTURIA IV. 101 

SS ^s-r\ ^o^oiifou ijXi&tco^T e qo g '. 6v>'j&t]g y.ai ficOQog, 
'EttI ycxQ Tov ^icoQuivovTog haTTov tov Koqoi^ov ano 
Tivog KoQoijjov ^mqov , ov oiovTai tov MvySovog hvul 
Tiaida Tov ^ovyog, yxtTa Ta TQCor/.a yevoiuvov. Tiveg 
&- TcmTov avuiadrjTOV rpaal yiyovtvai, o)g xal Ta yvfiaTa 5 
Tilg ^aXdaaijg aQidfistv. 

51) KoQvdeMg side^&eaTfQOg'. ovxog o KoQvdtvg 

tnl dvgpLOOffia excof^iojSeho , xul ol naldeg aiiTOv, tov iva 
rov '^Q/JoTQaTOV (paaiv. 

60 KoQOJVij Tov axoQTilov: naQOifiia eTTt tmv dvg- 10 

ysneai, xai f^la^BQOig e7i lyeiQovvToov* eXXemTiy.r] de ea.Tt' 
J.eiTxet yccQ to, ijQTiaae. Kal yaQ aQTraa&eig o ay.OQ- 
niog- ov-x iXaTTOV edQaaev, ei.t/jc<lojv toj x&vtqm tov iov, 
rjTieQ /ETiade.. 

6[ KovQTiTOJV aTofia: edoy.ovv yao eivai ovxot f,ic(V~ 15 

TStg* oJov, OeoTctojSov aTOfia, 

62 KQ7]Ti^£iv: em xov ijjevdeaOat xai anaTav eTUT- 

Tov Ttjv }.eS.iv, xat rpaaiv dno tov 'Idof-ieveojg tov KQtjTog 
Tijv nc(QOifiiav diadoOrivat, yteyeTat yd-Q diarpoQvcg noTS 
yevofievrig Toig ev TQoicc "EXXi]Oiv neQi tov fisi^ovog, xcci 20 

1. Ko{)vp»v BV. 3- MvySovos, Gaisf. ex Eurip. Rhes. 539. 

Miytiovo'; vlov ^acrt Koi^otfiov. Et sic Hesychius. 7. KoqvMox; 

liV: Bodl. A Ko!>vdtoi; cum Apost. et Ars. Moscov. Vulgo Ko^v ■ 
&to>(; ; Diogen. Koiivdov. Paullo post KoQvdtvq recte Hesy- 
chius. 8. oiv 'iva rov \i. (paaiv dedi ex B: oiv tva ^A^xiar^a- 

xov fivai> qaaiv \. Ileliqui tva de roiv d(>xaHirdro)v tivai> (/aaiv. 

11. B V iyxfi-()ovvro)v. 16. o[ Jt &ta7ti,(i)So)v B V. 19. kiyirab 

£ 

GaisFordus, qui ex libro non accurate signato affert A , i. e. U- 

yovai- vel liy-crai/. Vulgo kiyn,. 20. 7ti()l rov /iiii^ovoi;] Mendi quid 

vldctur suhesse. Gaislord. 

58. B.519. Diog.V,56. cll. V, 21. Huschk. Anall. Critt. I89sq. 

12. Servius in Virg. Aen. II, Vater. in Eur. Rhes. 539. Creu- 
341. Hic Ckoroebus fiiius Miij- zer. Init. Philos. PlaL 11,85. 
dones et Anaximenae fuit. — 59. B. 550. Diog. V,57. Apost. 
Iluue autetn Clioroebum stultuvi XI, 52. Arsen. 321. Hesych. 
indacit Euphorion (v. Meinek. 60. B. 551. Diog. 1,52. V, 59. 
Euphor. p. 179.), quem et Vir- Suid. Hesych., ubi v. Intpp. 
(jitius sequitur. Usurpant Lu- Confer Archiae Epigr. Anth. Pal. 
cian. Amorr. 53. Hermotim. s. IX, 339. 

fin., Philops. 3., ubi v. Scholia, 61. B. .552. Diog. V, 60. cll. 

Aelian. V. H. XIII, 15: Eustath. VII, 65. Suid. Hesych., ubi v. 

Odyss. 1669, 46. similia compa- Intpp., Apost. XI, 54. Ars. 321. 

rat, V. Preller. Polemon. Frr. 62. B. 554. cli. 860. Diog. V, 

p. 151. et nos ad Ibyc. Rheg. 58. Apost. XI, 59. Arsen. 322. 

Proll.lSsq. Confer Zenob. IV, Suidas. Macarius: Kti^rii^ib o 102 ZENOBII 

navTMv noo&vfiovuevcav rbv Gvvayd-ivra yaXxov ix tmv 
/icccpvgcov TtQOg tavrovg aTiOffknadai, ysvofievov xoitjjV 
Tov ^ldofisvia, xai Xa^oVTa TiaQ' avTwv Tag ivdeyo^evag 
niaTsvg i(p m xaTaxo^MvO^TjaaL TOig '/CQL&i^aofievoig, avTc 
ndvTMv TMV ccQiaTeMv iavTov TiQOTal^au /Jio leyea&av 5 

TO KQ7]Ti^£VV. 

63 KQLog TQorpel aneriaev: r] naQOifiia itu twv 
ayaQioTMV , inel rdg (paTvag nh-jTTOvavv oi XQioi. jlk- 
yerai ydQ (hg el'Qi]Tut inl twj/ dyaQiaTMV rotg ev 7iQ0g§ta- 
Te&etaL, KQiog rd TQO(peta. Kal ydQ Tovg XQiovg 10 
ixTQa(pevTag TvnTeiv rovg &Qe\pavTag xai eri TQe^povrag, 
BlefivrjTai avrijg MivavdQog. 

64 Kiaaaftig KMog'. ovTog 7)v noXvd-Qififtarog' rov- 
TM (paalv eyyeXvv int(patvofievt]V xar erog rb xdlXiaTOV 
TMV nQo^aTMV aQnd^etv, xai rbv Kiaaafuv dveXetv av~ 15 
ri]V' (paivofiivr]V Si avTM xar bvaQ, xe?.evaat xaraQd- 
ipai avrrjV' rbv de fii] (pQOvriaavra , nayyevei dnolia&at, 

65 KavdaQOV ao(pMreQOg: 7) naQOifiia etQijTcxi 
ini TMV novt]QOjV xai xaxovQ/Mv' inetdt'] rig ^Adi]vr]at xd- 
nr]?.og KdvdccQog xaXovfievog, ini novi]Qia xai nQodoaicc 20 
"d-avdrov iL.ijfit(o&t] ' [_ol d^ xdnr]Xov bvra (paaiv dneQt- 
oxenTMg int&ea&ai rvQavvidt xai dno?.ia&ai. 01 de naQa 3. xai la^ovta, P H : vulgo deest xar. 7. xqo<tiV B : legebatur 

rQoqxla. 13. K()iaaafa<; Hesych. Photius: KQlaa^u<; Suidas Bern- 

hardyi. 16. ovaq om. /«aT' Hesych. Phot. Suid. 17. TTayyivil 

Pholius. 21. tU &dvarov Mi^/.dcO-tj V: &dvarov nati<Suy.da&7i B. 

"Verba ol de y.d7tr]Xov ovta — aiWoi/ td o)d ex C accedere jussi. 

xQtti^q' Irti twv ev to) TiQivfiv ttiiv- Macar. Suid. Hesych. Photius. 

Sofiivo)v. Adde Suid. s. v. llQoq Libanius de Vit. Sua I, 14, B. 

KQfjta y.()tjtii,o)v. Plurima Meurs. ^AvQ-qmthqv Ik KvL,iy.ov ftiaQov tt 

Cret. 143. JVotus Epimenidis qui y.ai d/dQt.atov, xqi>ov Se tQoq^tta, 

fertur versiculus: KQijtit; dd v.atd trjv naQOvniav , dnorivov. 

'tpfvata^, y.axd &TjQia, yaatEQfc; dq- Idem Epist. 716. to toiv TiiXaQyMV 

yai. Vide Callim. in lov. 8. ibi- ndD.ov tj ro rwr xquTiv inan-ovvtKi. 

que Scholl etlntpp., Plutarch. Similiter dicebatur y.Qiov cVtaxo- 

Aem. Paull. 26. '0 Si y.Qt]ruc/t(7) via, v. Suid. st Photium. Usur- 

/Qtjadfiivoq td /idv /Qij/tata i.'vy.ro)Q parunt Eupolis ^tj/ioii; p. 52. 

dvi).a[ii y.tX. Idem Lysandr. 20. Raspe et Menander apnd Mei- 

JIqoi; KQtjta S' aQa, to tov /6- nek. 28(K fr- CCCXXXIH. 

yov, Y.QTjtito^v fiyvoii, rov 'Vuq- 64 Hesych. Phot. Suidas, ubi 

ra^atoi'. Cfr. Hoeck. Cret. III, v. Intpp. 

458, Boissonad ad PseII.221. 65. B. 520. C.288. Diog. V,40. 

63. B 556 Diog V,62. cll. III, Arsen. 316. Macar. Suidas. Cfr. 

32. Apost. XI, 60. Arsen. 323. Menandr. fr. p. 83. Meinek. CENTURIA IV. 103 

t6 L,(Joov, TtctQoaov '/MV&aQOg iyxv?u(ov lavrov tij xojtqm 
xal inl TijV zaXiav aveqyo^svog rov aerov ixy.vUeL av- 
Tov ra <»«.] 

g(j KiorpoTeQog xix^VS- ravTrjg Ev^ovXog iv Jio- 

vvffiM f^efiVfjTai. 0aal yccQ ncocpeveLV ro ^mov. 5 

67 KeQdog ai ayvvrjg afieivov' e?^x6 fxoiyov eig 
fivyov: TavTi]g fiifivrjTat KaXXiag iv 'ATa'AuvT7]. 

68 KuxpoTeQog tov ToQiovaiov Xifiivog: hftijv 
iaTv TTeQi TQQ(ovt]V Trjg GQaxtjg' arevag de eyei xal fia- 
xoag rag ano Tov neXayovg xaTaQaeig, (og fir] axoveaOat iq 
Totg iv avTM rov T)]g &aXaTTi]g r^xov, 

69 Kq(o^vXov ^evyog: naQOifiice ini roig vneQljaX- 
Xovar] novj]Qi(x xeyQrjfdvoig TaTTOfievt]. MerevrjvexTav ds 
ano noQVO^oaxov Tivog Kq(o^v1ov, haiQag xrrjaafievov 

^ dvo, (og fit] fiovov inl Tavraig noX?.ovg rwv vecov Xvfiai- jg 
veo&ai, «AZa xal i^ (ov ex?>.enrev yXvftaivero~\. Tovg 
ovv iaovg ri] ixeivov novijQia (og dvvaadai- ,av^evy&t]Vat> 4. JvovmiM scripsi : edebatur /Iwvvam. Vide Meinek. Quaestt. 
Scenn. III, 20. 6. (k nvyov Plutarchus: is iivyuv Provv. Metr. 

J217. Vide Meinek. Quaestt. Scenn. II, 49. 7. 'AraXdvtri Can- 

terus: ^AtaXftij H: rell. 'AtakfGtr^. 8. M)(f6tiqoq HB: rell. xo)- 

qotfqov. ToQO)vio>v B et codex Pierson. Moer. 479. : ToQo)valo)v 

Diog. : ToQO)vioi; Pliotius. 9. tiiqI Toqo')vtjv PH: TtaQot Toqojvijv 

VA: ini ToQoivi] vulgo. y.ai /.laxQaq dedi ex VB: vulgo duo /««- 

XQciq. 10. xcwa^fffn; BV: Plutarchus na&ai^Qiani; : vulgo itataQQiv- 

ofn;. Vide Bernhardy ad Suidam. 11. Tots iv avtm Gaisfotdus: 

vulgo Toi"/e iv avtoi: B iv aitotq. Totum locum sic refingit Hem- 
Sterhusius in Lucian. I, 167: Tama? ds t/ft dvo fiaxQat; tai; ano tov 
Ttfkdyovi; xataiQOvaa^; vel xa&Tjy.ovaa^; vel potius xatatii/vovaaq. De 
voce y.atdQaH(; Gaisfordus adire jubet Wyttenbach. ad Plut. Mo- 
rall. II, 162, A: Bernhardy affert Thuc. IV, 26. ■&aXdaa7i<; B. 

12. KQO)f}v}.ov B cum Phot. Hesych. : V KQopvkXov: \a\^o KQofivkov, 
V. Boissonad. Aristaen. p. 441. v7rf((/?aAAoiiff|] B V: vulgo v/tiQ^a- 
P.ovaji. 16. iXufiaiveto spurium videtur. 

66. B. 524. Apost. XI, 69. Ar- ctr. 61. Illa eXxE /(ot/or t? nvyov 
sen. 324. Suidas. Macarius ha- eo spectant, ut adulterum non 
bet y.o)(f6t(Qo<; xai dcpo)v6tiQO<; y.i- impune dimittendum, sed donec 
yhi';. Photius: itaQ' Ev^ovXm iv pecunia poenam redemerit, in 
/Iwvvaiot k.iyitai' dq) o)v6t iqoi; k i- custodia tenendum admoneant. 
'/?.7j<;, 'v. Bernhardy ad Suid. 68. B. 526. Diog. V, 43. Plut. 

67. Diog. V, 42. Plut. 89. So- 91. Suid. Photius. 
phocleum illud To xiQth(; tjSu 69. B. 560. Diog. I, 3. V, 65. 
y.dv dno ^tvdwv t^ ex Plut. Mo- Hesych. Phot. Suidas, qui ha- 
rall. II, 21, A. (f r. inc. LVIII, 3.) bet KQofivtiov i,- Usurpat Liban. 
comparatSchottus. Confer Ele- £p. 89. 101 ZENOBII ' ' 

avrio Kqco^vXov ^svyog slsyov, "H dicc t6 nvaL dvo 
Tccg tTaiQctg. 

70 Kvdog: koLdoQia, y.ay.o^Myia. Kcu KvdaL,tLV 
To XoiSoQHV xal y.axoXoysiv. H Se tiqmt}] avXla^i) ('jQa- 
X^cog iy.rptQSTaL. Kal oTav loLSoQiav iy.Tioi] Tig im fir]- 5 
d&vl a^iM av/cocpavTOVfxtvoLg , naQOL^moSibg XeytTaL Kv- 
Sovg iy.TiT LyivaL. 

71 Kvil,L7ir}Vol aTUTrJQ£g\ SLt^t^brivTo ovtol wg tv 
xexaQayfiivoL. HQogioTiov Sa i]V yvvaiy.ttov 6 Tvnog M?]- 
TQog &£aJv' iTU Sk &aTiQov, TiQOTOfii] Xiovrog. lo 

72 Kv&(ovvfiov aiayogi aia^Qov x?Jog tyovTog' ij 
ov av TLg iTiLy.Qviptit t6 ovofia Sia Tag av^cpoQccg xai Tag 
nQcc^sig, ii] Svgiovvfxov, ij ntQL^oi]TOV ntQL Tag TiQa^tLg, 
i] a^iov yiy.QVcpdaL. 

73 Kviav inl Seaf^a: naQOLfila inl tmv iavTOvg 15 
tig xo?yaatig intSLSovTiov' y.ai, Bovg ini Stafia. 

74 KcoogXico: 6 Kcoog aarQcxyalog i]SvvaTO t%. 
HaQOLfcia Sk ioTL X.iog nQog Katov. '0 fisv ya.Q Xtbg 
i]SvvaTO tv, 6 St Kcoog «1. 

75 KioQvyatog i]y.QQa^£To: TavTr]Q MivuvSQog fd- 20 
fivi]TaL iv TM ^EyyiiQLSioi. HtiQaTal yccQ ntQi KioQvy.ov 
Trjg Haficpvliag i]aaVf xai TLveg tuv ix Kioqvxov avfi- 1. tfvyoq P: rell. tvyoq. 3. De v. xvSoq v. Scholl. Arist. Nubb. 
616. Bernhardy ad Suid. s. v. 5. tm /(7j<hvi «j/f.i avMiravrovfif- 

»•0? B. Ascivi ajtw: vulgo diiox;. II. alays^ov scripsi : libri al'- 

ff/tov, quod profectum ab iis, qui 7] non disjunctivum, sed com- 
parativum opinarentur. Peccatum eodem modo apud Suidam. 
J2. tntxQv^iftf Hesych, Suidas: legebatur ini^y.i)v\}iri. 16. int,{iMv- 

TMv H V B : vulgo i.nii>6vrMv. 18. Xioi; B. ' 22. lla/iqiv- 

Xiai;] »Immo Kvhxia^: vide Wesseling. in Hierocl. Synecd. p.679.« 
Bernhardy ad Suid. s. v. 

70. B. 561. Phot. et Suidas: Exx. Critt. V, 28. de variis ex- 

Kv()ov Sixtjv offtiXfvv tnl roiv plicationibus , quas veteres no- 

av7.0fpavriiad.vrmv. mini -/.v&oivvfiov adhibuerunt. 

71. B. 562. Diog. V, 66. He- 73. B 564. Diog. V, 68. Suid. 
sych Phot. Suid. Praeter Intpp. Hesychius. 

Hesych. v. Marquardt. Cyzic. 74. B.566. (ubi infra recurrit 

p. 160. Xvoq naQaarai; ovx in Kwov ).i- 

72- Hesych. et Suidas, apud j/fn'.) Diog. V, 70. Hesych. Sui- 

qiiem est: KivO-mvvhov y.).ioi; 7} das, ubi v. Bernhardy. Adde 

ah/og. Proverbium factus est Welcker. Mus. Rhen. Nov. 1,568. 

Oedipus, quem /.v&wwfiov vo- 75. B. 564. ubi nonnisi lemma 

caverat Antimachus. Exposui superest, Suid. Pbot. Hesychius. CENTURIA IV. 105 

TToaTtovTig ccvtoll; neQiHQya^ovTO Ttov nleovTbiv tci (fOQTia 
y.al rov '/.aiQOV -/.ad-^ uv fiOJ.oiiv tzIhv, xal roig TiHQa- 
raig efujvvov. Tovro fiadovreg ol eunoQot-, exovnrov ra 
noXKa, Enu 81 y.ai oiiTco rotg nei-oaTaig tyeyovH, h.oa- 
rt^aev i] naQoiuia enl rciv Soy.ovvTCOv fiev Xa^^Qa nQccr- 5 
reo&ai, tig yvwoiv 8k tQXOfxivMV. 

'6 Kal Gcfay.eloL noiovotv areXsiavi Ileiaiffrocf 

rog, ojg cpaaiv, o rvQavvog dtxccrijv ro)v yttoQyovfitvcov 
anjjTti rovg 'Adi^vaiovg. TlaQiwv St nort, y.al idwv 
nQta/jvrr/V ntTQag tQya'C,6fievov xai ronovg ?.td(o§Hg, ^jQtro 10 
rov nQta/jVTijV , rivag ty. rojv runwv y.oiiii^oLTO rovg y.aQ- 
novg' o d'i aney.Qivaro, Odvvag y.at, a(fay.i/^ovg , y.al rov~ 
roiv dty.ciTi]V TlHaioTQarog rptQH. Oavfiaaag Si 6 Hiiai- 
arQarog rip naQQj^aiav ccvtov rijg Se-/CccT7]g ariXtucv edojy.e, 
Kccl ty. rovTov ol A&r]vaiOi, rij naQOiuicc t^Qi^aavro, 15 

'' KvQ^sig y.axMv: KvQ^tig y.alovvrai nctQvc rolg 

'A&^vaioig aaviStg rQiycavoi, tv aig rovg vofiovg avtyQa^ 
ffov, y.cd rccg xaTcc twj/ aSiy.ovvroJV rifiojQiag. 'Lnl roi- 
vvv rojv acpoSQa novi]QtvoiievoJV 1) naQOifiia tiQrjTca, 

78 KXaiti 6 ViXijaag, 6 Se Viyi]deig anoXoiXtv'. 20 

avT)] naQy]Kd:iV ix '/^Qi]afiov 2i^vlh]g rtjg 'liQV&Qar/.ijg. 

4. iyfYovn] «Excidisse quid videtur. Fortasse ^r«vf^a.« Gaisfor- 
dus. 7. aqio.Ai/J.ot' li, qiii et infra aq<ay.k}.).ovq. noiova' «te- 

hu)n> Bernhardy ad Suidam in grati;im versus. 13. lht.atar{)d.To> 

qi(ift, VB: Diodorus toi'twi' yct^) t6 fttQOi; lIn,rjt,arqdTw fWdmi; Pro- 
copius y.al rovTtiw ttjv dfAdTrjv dd ytviaOai tw llft,at,aTQdT(i). 15. y.al 

fK TQVTOv P H B: rell. ix toiitoc, rr^v 7rai,ot,/iiav P H. 16. /.i'^- 

/Ati,- ex B addidit Gaisfordus, in quo tamen deest ««/.oDvTat. 

Pleniora Menandrea afTerunt re- x6/.My/(d^-. De narratione v. Dio- 

liqui: Photius toi" d' «(<« KtoQ. dori Excc Vatt. p. 30. Din- 

^>t^oa^fTo , Suidas Tov d' «(j' 6 dorf. , qui affert Procopium in 

K. et rursus 01'»)' d(/ 6 K. i^/.i)o- Villois. Ann. II, 40. 

«^fTo , ubi rjy.()odaaTo corrigit 77. B. 570. Diog. V, 72. Sui- 

Bernhardy in Eustalh. Dionys. das, ubi v. Intpp. et ad Arist. 

p. 950., quod ipsum exstat apud Nubb. 447. 

Steph. Byz. s. v. Confer Mei- 78. B.586. Diog.V,75. Schot- 

nek. Menandr. p. 56. Marx. tus: »Aliud item .4poIlinis P5J- 

Ephor. p. 138. StraboXIV, 923. thii oraculum huic non dissi- 

(954) Eustath. Odyss. 1534, 54. mile commemorat Gemist. Ple- 

',^>t rrjc; K<i)Qvy.ov naQ0t,/tia ro- Toii tho extr. lib. II. lTaQaXfi.no/ie~ 

<y' ccp' 6 y.(>)Q i'y. i,o(; -tiy. Qod^iro, v(<w. Tijc; inl QtQiiMfSovri /id/tjq 

ntQt 7jq iv roli; Tor nfQVfjyfirov de- dndvfv&f yfvol/ifiv «tfTog iv vftfi- 

(iriloyrat,, Dionys. Perieg. 855. taat, y.ai fiiQi {rtitjaaa&ai.' n?.ain 

76. B. 568* Hesych. Suid. s. v. 6 vtKti&fiq' 6 de vi>y.riaa<; dno- 

Kai aqid/.fXoo n. «t. et S, v. ffga- /,wAtv.« m ZENOBIl 

IIsqI ytxQ (liiXiTinov ficcVTivo^ihij /nsTa T}]v h Xaigojv^ia 
^ayriv to 'inoq hti&v. '.EnHdi} ol fitv 'Adiivaioi xal ol 
('hj^aiOL i]TT7]&evTig aUMXovTO , 0i?u7T7iog de viX)]aag fxSTa 
T^y fia^riv tvdvg vno llavoaviov Su(fdaQrj. 

7fl - Koiva Ta cpiXiovi Tifiaiog rfrt]olv oti TiQOgiovTag 5 
Hv&ayOQa fia&r]Tag mQi trjV " iTalictv enHd-ev 6 (filo- 
Gocfog zoivag Tag ovaiag noitiG&ai. "O&tv elg nuQOifiiav 
7} GVfi^ovXr] Tov IlvdayoQa iiX&sv. 

80 KaXfiig iv Gi8i']Qio'. avTt] TaTTiTai eni tmv acpo' 
dQcc lavToig maTtvaavTiov , oti laxvQol xai dvayeiQVOTOi 10 
nerfv/.aai. Kelfng yaQ eig Tifjv Idaiiov /lazTvXiov Tr)v 
fii]TeQa Peav v^Qiaag, xal 111) vnoHt^afievog * * * vtio 
Twv ccdeXcfMV evfievMg ev tti '18]], acp ov 6 aTiQetotaTog 
eytvsTO Gi§}]Qog. MefivijTai Tr]g iGTOQiag ^ocfoxXrig ^^ 
^aTVQOig. ._ 

81 Kcxxiov Bcx^vg avXei: TctTTOVGi TavTi]V enl tcov 
xaTa TO yjiQov daxovvTcov. fPaal de oVt 6 Bd^vg d8el- 
(fog i]V MuQGvov, ov 'AtioXXoov vneQTevi] XQefidaag tx 
ntTVog i^edtiQtv, eQiGavTa avTio neQi fiovGixijg. BovXo- 4. Bodl. A vTth riov TtavaavU^ov: B natHSavunv. Volebantne i';r6 
ri')v n!r(^i rov llavaaviav? 9- KU.fiyii; B. 10. ("? tcxv(tm' v.ai Svq- 

}rfi-(i(>n())v Ttfqivxorotv B. 11. hi; r<7)v 'JtJ'. rJ'. Schottus : antea h(; rwv 

'/oiirVaaor (ia/.rvhn. Recte BV, qui tamen iShiyv exhibebanl. 12. 

y.aX /lij vno()t'i,afth'ov tvfitvCii; vno njiv d(h?.(f(7>v r(T)v (om. V) tv t-^ "Jf^r[. 
Mtfivtjrai, rTJt; laro(ttai; 2^0(f0/.lijq. B V. 13. Si).q(~)v pio d(ifA(fMV H F 

Briibach. tvfifv^oc; PHF: ^iVffw? vulgo. Illud ceitum puto, 

scribi debere y.ai firj vnodfidfuvoi; fvfifvoii; iv tj} "Jdri. Reliqua lacu- 
nis depravata. Apposui «iigna. 16. B: Bd^'voi; {Bdy.vo(; cod. B) 
X0()6i;: ini r(T)v difviGrf()0V r^ fiovdiy.ri /ow/ttVwi'. Mai.dvd()(>> ya(i rtji 
nora/uo dvo iytvia&tiv natdf • o)v 6 Mapaiiat; /isv dvai xai.df.ioi^i; xard rov 

79. B.573. C.293. Diog V,76. Scholl. Ap. Rh. I, 1129: So(fo- 

Apo?t. XI, 40. Arsen. 320. Ma- xAj]c; avroln; 'D(>vyai; yta/.fZ iv Kot- 

car. Phot- Suid. Scholl. Plat- ifol<; ^arv()oi,<;. Ceterum in iisdem 

319. Vide vel Heindorf. in Plat. Scholiis sic exstat: 01 (5t q<a- 

Phaedr. s. fin. et Intpp. Cic. gi/v, oti. ^ldaiok /1dy.rv).oi. i/.).tj&7j- 

Legg. I, 12. Timaeum tangit aav, oti ivroq "JdTji; ivrvxovrti; 

Diog. Laert. VIII, 10., v. Goel- t^ 'Fi(x i(if^i.<>'taavro rtjv &f6v y.ai 

ler. de Situ Svrac. 218. twv da/.rvXoM' avriji; ij^iavro. Vide 

80. B. 575, Plut. H., qui ha- Lobeck. Agl. 1156. 1160. 

bet nonnisi haec: /G7,h^- ydij ri.<; 81. B.245. Plut. 26. Ath.XIV, 

iv "Jdij arf<^(>6rarov ci()ij(tov i(tya- 621, B. ex Theophrasti libro 

to/«ros-. Sophoclis locus est fr. nf(ji iv&ovai,acfiov , ut videtur: 

335. Dind ex Koxpoli; (excidit rijV(J>(>vyi,ari d(tf(oviav 'l>()vyfi; n(to)- 

tituius apud Zenob. , v. Her- toi. fti(>ov y.ai fifrf/fi^iicavro' du» 

mann. Opuscc. I, 46.) Saxv^ot^q: aai roii<; naijd Tor? "E/ihjai4> avX^- CENTURIA IV. im 

fisvog Ss xal rov Ba/3vv aveXstv, 'A&}]vc(g VTio&ijiievfjg, 
wg affvoog tio avXio /Qarai, acptjxtv avrov. "O&ev eig 
TcaQOifiiav nQorjX^Vf otl Kaxiov Ba^vg. av?.si, 

82 Kaxov xoQaxog xaxov mov: n)v naQotfiictv 
ravrijv oi fiev ano rov nxtivov l,ojov cfaalv liQijad-ai, otl 5 
ovTs avrog /^QCoTog Iotlv, ovre rb wov o e/et. 01 §^, 
ano KoQaxog rov EvQaxovoiov Qi]roQogy nQiorov dida- 
^avrog re%vip QTjroQmjv. Yno yccQ rovrov, wg cpaoi, 
fiu&7]rrjg Tiaiag ovofiari fiia&ov anairovfievog xal eig- 
ayofiivog eig ro dixaarr}Qiov , eine TiQog rov KoQaxa' Ei 10 
fiev fie vixr]aiig, m KoQa^, ovdev fiificxdrjxa, xai ov 
XrixfJr] ri' h d' rjrrrj&rjOr] , ov xofiirj rov fiia&bv taoav" 
rorg. QavfiaaavTeg ovv oi SrxaoTcci ro aocpiOfta rov 
veaviaxov enecp(ovi]oav, Kaxov xoQaxog ^axov mov. 
EiQi]Tav 8e r] naQoifiia ini rcov novr^QOov novt]Qa notr 13 

OVVTMV. 

83 Kv&vafXsig avficpoQai: rovro eig naQOifiiav 
f]l&e dia ra Kvdvioig avfi(3avTa. 0)]oi yctQ 'AQLarore- 
Xr^g ovTwg xaxiog avrovg dLars&rjvac vno ^AficpiXQVoovog, 
ware rag fieyaXag ovficpoQctg Kv&VMleig xaXeTaOai. 20 

84 ylayorg xa&svdiov: naQoifiia ini rwv nQognoi- 
ovfisvMV xadevdeiv. fhfjvyvov tjvliu v6/A0V, Ivt de /a,6vo) o Bdfjix;. AXk o /tiv i7taQ&fl<; roT(; 
arAor? y.ni Ttq6<; tQi/v cinovo7j Ofli; {dnoyoTifrfiq Vat. I, 18.) ^ino/.hiwoq 
n';7lQ0t.rTiTai> t^c dnovoiaq diATjV xard rijv fpQvylav flc; daxov dnoSaQfjvai, 
Sb Bdj-jvq e^^vaOt] riji; 'An6k).m'0(; oqyr^i;, /ii^rf ina^&fiq xat dqiviarf- 
()0V avh')V. "EvOfV y.ai ro Kdynov Bdfivi; (/S'a/-i?t'Oc V) avXfl 7ta{)0ii- 
/nii)d'f(; rdrrfrao ini roiv y.ard ro XfT()ov daxovvroiv. 6. avro P(}U)t6v 

iari/v B. t6 ())6v o tyfi, PH F: iyfi, B Brubach.: o Eytt, om. Schot- 
tus. 11. rtJtjjTft? B: legebatur viy.tian^aq. 12. xoiilari B. 19. 

■y.axiriq Gaisfordus ex P: erat y.ax(T). Ceterum pro vulgato /viflro)- 
lifts bis dedi Kv&v(i')Xfi,q : v. Hesych. KvOvo')/.r}q. Et sic scribeiidum 
docet Helladius Phot. Bibl. p. 1588. 

T«e fpQvylovg xat SovXonqfnfTq rdi; obtruncet : aut: xdxiov tJ Bdpvg 

TZQOc^tjyo^iiaq Byfi/t>. ol6q iaTt,v 6 na()d vel BdfJvoq avkfT, h. e. pessimo 

'AXx/idvi' (fr. LXXXVI.) Sd/iPaq tibicine pejus. 

y.aiASo)v y.atT^/.oq, na(>d de 'Jn- 82. Contractius B. 519. C. 284, 

no')vaxri' (fr. LXXVil.) Klorv xat Diog. V, 39. Apost. X, 64. Arsen. 

Ko')Sa}.oq xat Bdpvq, iq,' (J) xat 3I3. Macar. Usurpant Lucian. 

fl naqok/iia ini roiv dft ngbq to Pseudol.30. et Rhett. Walz. IV, 

yfT^ov avXovvro)V Kdxiov -tj Bd- ]4., ubi est staxa o)d , 159. et 

^vq avXfT. Videtur prover- V, 6. 65. Confer Spengel. 2vv- 

bium, ut fit, duplici modo ef- ay. rtyv. p. 24 sq. 

ferri solitum. Aut: xdxwv Bd- 84. B. 587. Diog. VI, l. Apost. 

/?!'? avXiT, quam quem Apollo XI, 71. Arsen. 330. Macar. He- m ZENOBIl 85 jtayMq rov tisqI tmv xqsmv rQtyo>v'. StiXov 
ctyav rb l,wov * odiv y.al 'P)]yivoq kay<og tliyd-t] , xab 
yaQ Tovg ' f^jyivovq em d'ii?ua ey.(Of.uodo.vv. llaoiM^la Se 
Tig iGXiVf '0 Xayug tov neQi tmv ;fQ£MV TQtyei, 
tTit Twv diaxLvSvvtvovTMV Tatg ijjvyatg xai< i^Qog ToVTa 5 
'xaQTiQMg aytovtyofievuv raaeiOfitv)]. 

86 ** JttQvr} xaxMv: TinQOijua Ttg ianv ^jQyo?.tx} y 
rjV anoStonofiTiovfuvoi e^eyov. Ta yaQ aTioy.aOaQuaTa 
ilg TOVTO t6 ycooiov tvi^aXkov, *** Sia t6 avfifuy.Tov 
eivai y,al TravToSanQV ayXov dynv. 'Ay.QiSiGTi:QOV S' av 10 
rig T})v naQOiuiav (fai)] aTio tivog 'iGTOQtag SiaStSo^d-ai. 
Javaog yaQ laroQttTai rag TtSv AiyvnriaSiav xiCfaXag 
etVToOi xaradilvai' xal i^ ixeivov rov naQavof.(}]uaTog r]. 
TtaQOLfiia iXky&}]. ''lacog Sh y.al tig v^qiv avriov 6 Aa-^ 
vuog iy.tltvGaro iy.tt ra xadaQOta ^aXXtadai. \}] ana T)]jg 15 
vSQag rijg no?yVX£qiaXov iv avry ytvofiev}]g.J 1. B yfctyws 7tf()l xwv xQ^fwv (sc. TQtyfv). Xiytrai, xat iri(}Uiq' Ad- 
yMi; rbv TtfQi Toiv ■/.Qfiiiv r(ti-/fi', scil. d\i6fiov. Quae otn. B vv. df«~ 
/01' — kxiofuodoiiv , ea aliorsum pertinent, v. ad V, 83. 3. inl 

dfdia Gaisf. cum Suida et Arsenio: vulgo dn^Xiav. 5. niib^ rovro 

leposui ex B , quocum racitSutdas: vulgoj)ta rovro. 9. Pessime 
Zenobiana lacerata sunt: <ha to ovfifir/.rov ftVat /.ai, navroiianbv o/J.ov 
t/fvv. Docet Hesycliius: Ai()vi] d-faruiv. na()ouiia rli; iari/v 'Aqyo- 
Xixij' Aiiivti y.aAiiiv, ijv dnodMnoiinov/.ifvot' ef.fyov. ra yajj dno/.aOa(ifiara 
li'; roino rb /m^jIov ivifjukov. Ai^tVTjv ovv O-tariiiv %ifri 6 K^i.arivoi; to 
■O^iaT^iov, dM ro avfcfn/.rov y.al navrod'»nbv o/Xov e./nv. Apud Zen. 
flvai, post avfifiiXTov male illatum. Signa apposui iacunae. Turpi- 
ter labitur Runkel. Cratin. p. 95. 11. ()i,a(ifd6aSoti, Gaisf. ex P: 

legebatur ^Mdi^doaO-ai.. 12. Alyvntmihov B cum Phot. Ars. 13. 

zatTaQiaO-ai. B. 16. ?/ — yivofiiviii; addidi ex B V. 

sych. Suid. Phot. Apertis ocu- cker. Opp. Critt. p. 67. Ebert. 

lis dormire leporem notum est, Diss. Sicul. I, 189. 

V. Plin. N. II. XI, 37. 8G. B. 595. Diog.VI,7. Apost. 

85. B.592. C. 301. Diog. VI, 5. XI, 88. Arsen. 334. Macar. He- 

Apost. XI, 72. Arsen 331. Suid. sych. Similis liodl. est paroeniia 

Hesych. Pliot. Confer Lobeck. Af()vala /o^, v. Strabon. VIII, 

Parall. 511. Hinc ductae simi- 538 (570). et Ai^vrj d-fanZv apud 

les locutiones nf()l rij; 't^iv/rji;, Hesych. Suid. Phot. Arsien.: 

nf()t envrov T(>i/fi,v aliae: He- sic enim Cratinus proverbium 

rod. IX, 36. VII, 57., ubiv. Vai- illud Ai()V7i na/iov invertit, v. 

ckenariiim Ailusit Arisl. Rann. nott. critt. et Lucas Obss. in 

192. Aov/.ov ov/. ayo) Ei fiij vf- Cralin. II, 4 sq. Illud ylt(jvaict 

vnrud/fj/.f rijv nf()i riiiv x^fwr. /olij explicat Macarius: inl twv 

Ubi recte TfjV nf()l riiiv /.(>. scil. biiyilwv /.at r(ja/iu)V anb rtj; viS(>ai;. 

vavfia/iav , unde ipsi proverbio Llnde satis repellitur Schotti 

rijv pro tov intulit Suidas alii- imj)etus in Provv. Vaticc. II, 51. 

<|ue, v. Kusierum. Adde Gata- 'U^iatikdrj oi^yr) conjectanlis. \ CEINTURIA IV. 100 87 yIsvxi]!taTlagi KlktQyog iv tvj nEn\ tiiMV rprjal 
GV^ifjaiviiv Ti Tifol To ijTcao eni tivoov, o dit?.ovg aoui' 
iiQilG&ai ovv enl Ttov toiovtxov t?;v naQOipiiav, 

88 Aea^iwv d^iai TtaQOifiitx inl TuJv dTTQccxTMV. 

g0 jl£VK)i ffTa&ui]: tnl twi> f.ajdBV gvvuvtojv ?/ ^ 

itaQOipda eUy&TO, '£v Xtvxa. li&u» Itvxi] aTddfirj. 
'Eif yttQ Totg Xivxoig ki&otg Xtvxai OTad-fiut ovdtv SvvaV- 
Tcit §6txvvvai, xaSdntQ rj dia Tt]g ptikTOV. 2lt a-dni] dk 
iaTt andQTog ttxtovr/.)]. 

90 Arid-aQyog xv(av\ o TtQOgauivtop fisv, Kd&Qa di ^^ 1. ^.(viitinariaq B: Xn^rfjTtaxiaq Aldus iet F: /.fvv.ijnayjaq Opso- 
poeus: Xtv/TiTtaTla'; Suidas. Mi).ia(tyo;; V. ^ tw nf()l p. dedi: 
aberat Iv. omnia haec om. B. 2. (hXToii; nohfZ V: dnXovq ToiVoii? 
noi^iZ B. 3. T('n' rotoiiTow] roiiTftn' H. 4. B V : Afapioiv «|ta 

x«t AiGpt,o<; Sf'iv<k. Ini Tdv an(taii(nv {'un()a%iwv V) «/(f/orf^)»». C: 
AfG(ii«iV ('ifitd: naftoi^/iia inl T(7tv dn(t<xy.TO)V oi (Ve ini t(ov a/(fr«fW- 
Tow. Cum Zenobio ad verbum consemit Photius, nisi quod «J/a 
habet, et Suidas, ubi aSta. Tria vidontur commemorari prover- 
bia: .//fcrpVoc,- vel AiGfjiav ryfi'i.a» quod primarium fui-ise censeo, 
dici illud solitum ini tiw dnQaxrotv. Alieram AfGfJiotv dsia, tertium 
AfGfJioiv ciit.a. Hoc utrumque ex illo per joaiim vel quod magis 
puto per socordiam librariorum corrnptum. Multa proverbia pei* 
usurpantium jocum, alia explicatorum culpa ob soni scripturaeve 
similitudinem detlexa. Apud Zenob. pro diiav reponcndum fuit 
ajta. 5. f(tj()iv] i-irj B. 6. /.iO<>) adjecit Gaisf. li^norat B iv 

X. X. X. GTdd-/(7j. 8. ^ Stix Ttjq ftiXTov Gaisf. : vulgo 6 ihd r. /(.: 

B <">Gnf() at dno fdXTov. 9. andfjTy Bodl. A. 10. C: Aijd-a^yoi; 
*x'io)vi ini T(T)v XdQqa y.ai ai^oinjj /axoHi; rtva di^anQa/tTOfiivo^i' ^ nao OGOV 
ttai 01 TotorTOt' y.vvfi; X.d&Qa ddavovGiV, 

87. B. 591. Plut. 64. Suid. In ^jf*»; Gnd^roq rfr.Tovty.i^- «ar' tXXft- 
Bekkeri Ann.51,7. est Xfvy.ona^ i/iw ()e fX()?jTai iy naQOvfiia, fVw xai 
riai;' fvtjO-fjq. dGaqiiji; iyivfro' ro df o/oi' effTt 

88. B 603. C.302. Phot. Vide Totorroj'- iv Xevy.(7) Xi&ot Xfvy.t; 
nott. critt. et Intpp. Hesych.II, GrdO-fiti, v. Heindorf. Plat. 
453. Charm. p. 154, B. Eusiath. II. 

89. B.597. Diog. VI, 8. Plut. 1022, ult. Afvxfj Gtd&fc; dvrt 
39. Apost. XI, 95. Arsen. 334., rov aihjXo^; GTddfirj xaTd Tlavaa- 
\\h\ est XfvxTj ardO-fitj Xfvxiji XiOiit; viav. Ov yap dy.Qtp(7ti; ^Mqalvfo 
denique Hesj^^ch. et Scholl. Piat. ditdoTr/Ta rj /.fv/.rj ard&fiij. /iio 
323. llaQOifjtia ini ti7)V dStjX.a a<)tj- y.tiaflai tj na(ioi,fiia X.f/fTaii ini roir 
Xok; Gtjfi.fioviiiro)v y.ai tovtiov fiij()h aSfjXa aSrjXoiq Grjfifiov(.iivo)v y.rX. 
GvvdvTv^v. 'H yaQ iv tok X.fvy.oti; Cfr, 1531, 64. Liban. Ep. 1135. 
Xi&oii; GTaOfirj /.tvy.ij ovStv Svvarao 1348. 

Sttixvvvat Sid t6 firj na()aXXdTTfi/i', 90. B- 599. C. 310. Hesych. 

xaOdntQ rj Sid ttji; ftiXrov yi^yvo- Suid. Excc. Herodiani p. 471. 

ftivrj, w? 2o<foy.Xtj(; KrjSaXio)Vi' Pierson. ArjO-aQyoi; y.vo)V 6 

Tot^ fisv XoyoK; ToZ(; aoZaiv ov rt- XQvqia Sdy.vi,)v, ubi v. annot. Ac- 

xfiaiQOfiai, Ov fidXXov rj XfVKiZ curatius Scholl. Arist. Eqq. 1028. 

Xi{yoj Xtvxij GTdOjoj. "EoTi Si: Grd- ^Enaiit nai^aTrjv naQOifdav — at- 110 ZENOBII 

SaxvMV. Kal Twv mncov oi vu&Qoi Xai&aQyoi, Kai 

Tiadog Tl GVV nVQSTM. 

g. jlr'tfivioV aaxoV. naQoifiia, rjv diadod-rjvai tpa- 

clv ano Tcov naQUVopn^&evTUiV eig Tovg avSQag iv ui}]fivoj 
vno TMV ■yvvaiyMV. ^EL dia t6 Tag aQnitysioag vno He- 5 
Xaayaiv ix Tvjg ^^TTixijg yvvaixag eig ^jjfivov anaydr]Vai' 
ag anoTC/.ovoag TQonovg ts twv A&tjvaiuv dida^av Tovg 
nalSag xal yXMTTav' TOVTOvg 8s TifiiaQstv aXlrjXoig xal 
TMV ix Toov QQoaacov ysysvr/fievcov inixQaTttv ' Tovg dk 
Ililaayovg ini tovtm axOofisvovg XTSivai avTOvg xai Tctg 10 
fit]TiQag avTcov. "M dia Trjv dvgcodiav Tcov yit]f^viadcop 
yvvaixcov TrjV naQoifiiav Siado&rjvu^. 

At^fivia %eiQi'. cofirj xai naQavofiM, ano trjg 
naQavofiiag avTcov. 

92 Aovaaio Tov IlsXiav'. avTi] r/ naQOifiia naQ- 15 

rjy^&r] ix TtJov avfi^s^iyxoTMV tm IJeUci' ov ai SvyaTSQsg 
avTov eig Xi/jijTa ^eovTa xcci)rjxav, i^anaTi]deioat, vno 
Mi]8siag, Mg viov noir]aovaai, xai ovTMg avTov dana- 1. Xai&aQYO(; vulgo: et sic Suid. Scholl. Ar. Eqq. 1028. EusJath. 
Odyss. 1492, 33.: X^OaQyoq FBC Brubach. et sic Suidas p. 2304, 
C. Gaisf., V. Blomfield. Gloss. Aesch. Sept. 379. Loberk. Phryn. 
p. 471. Denique U&a^yo<; P hic et infra. 3. B: A. y..: 'Ano ruiv 
tv Afi^iVM Yi>vaiyy.MV , al roin; av()()a(; aniy.rfwav qitvyovrai; r-ijv T»ys' oGft^<; 
aTjSlav, TjV ivi[ja?.fv avraTq rj 'u4q>Qodirtj jutjviaaaa. C: A. ■/..: xo ftiya xai 
aTtdv&Qomov al Arjfivi.ai' yaq roin; oly.fioix; avSQat; avnkov. 9. ix ri~>v 

OQaaadiv] iy. riov llf/.aaymv Schottus conj., V. Herod. 1. c, ubi est 
Jh).aayid())v. At eaeden» Thressae. 13. dno r7J<; naQavofiiai; aiVir^v 

dedi ex BV: vulgo dno r^i; naQoi^fiiaq. 15. naQijxO-t] dedi cuin 

Diog. Apost. Ars. Legebatur nQorix&rj. 

vtvq SaKVQvaa v.ai tivmv ).ai- De Svqo)Sia vide Apollod. I, 9, 

&aQyo(; ti. ini rdv vnoy.Qwofd- 17. ibique Heynium. — Atjfivict 

v(j)v Sij&tv ivvotlv, invpovXfvovroiv y.fi/Qi habet B 600. Diog. YI, 10. 

Se z.dOQa. Cfr. Casaubon. Theo- Hesych. Suidas, ubi v. Bern- 

phr. Char 1. hardy. 

91. B.588. C.311. Diog.VI,2. *:ii. Diog. VI, 6. Apost. XII, 

Apost. XI, 96. Arsen. 335. Ma- II. Arsen. 337. De origine pro- 

car. Suid. Hesych. Phot. SchoII. verbii agit Boettiger Pict. Vass. 

Arist. Lys. 298. Confer Aesch. II, 185. Salmas. Exx. Plin 754, 

Choeph.626. ibique copiasBlom- B. Thriege Res Cyrenenss.23?. 

fieldii, cui adde Liban. Ep. 24. De Minoe v. Casaubonum in 

Oratt. III, 343. et Boisson. haec Athen. I, 10, E.: yfoi'oi'fft xai 

Anecdd. III, 177. rd rwv Arj- al Ko)nd).ov &vyariQi<; w? vtvofii.- 

fivio)v iy.fZva yial rd rTJi; 'Jki-dSoi; Cfiivov rov Mivo) naQayfvoftivov tit; 

xa/.d. Historiam omnes fere SkAtkiav. Vide Apollod. I, 9, 16. 
hauserunt ex Herod. VI, 138. CENTURIA IV. 111 

vrj&EVTa aniaXiaav, Ih7jug "yinQ ImIxov l^aaiXtVtjSV ^ m 
^QMfiEVM tisqI T}]g (^aaiXiiag i&iamaev o ^eog tov fiovo- 
aavdaXov cfjvXai.aGdai, To fiiv ovv tiQMTOV riyvou rbv 
}(Qi]a/^6v, av&tg di vatSQov iniyvM. Ti?MV yaQ tm Tlo- 
aeidMVi ■d-voiav, alXovg t£ noXXovg enl TavTjj xal tov 5 
'Idaova fieTent^ipaTO. ^O Si tv Tolg ^ojQioig diaTe?MV 
'iamvdiv enl ttjv &vaiav. Jia^aivMV dk noTauov ^.Avav^ 
Qov, e^fj?,T9€ fiovoadv8a?^og , To e.T£Qov anoXeaag tv tw 
vdaTu nidilov. Osaadfievog Ss IIe?Uag avTov, xai tov 
%Q7]afi6v avfi/3aXMV ijQMTa nQogeXd mv , Ti dv inoujaag 10 
i^ovaiav e^Mv, ei Xoyiov i]V aot nQog Tivog (fovev&rjae' 
a&aL TMV noXiTMv; de, To XQva6fia?J.ov dtQag, drpri, 
nQogeTaTTOv dv cfeQeiv avTM. Tovto Ile?Uag axovaag, 
£V&vg inl to dsQag i?^&Etv ixeXevaev avTov, Tovto Se 
iv KoXxoig 7]V ^AQei dvaTe&eifievov' icfQOVQeiTo dh vno 15 
dQaxovTog dvnvov. 'Enl tovto ntfinofitvog 'IdaMV, vavv 
xaTeaxevaas nevTi]x6vT0Q0V , TrjV ovtm x?.rj&iiaav AQyM, 
dn6 Tov TavTrjv TexTipafievov ^ jQyov. Kal rovg aQi- 
GTOvg TTig 'L?J.adog avva&Qoiaag anenkevGS. KaTaXapMV 
8i eig K6?.%ovg AirJTijV naQtxdXei t6v rrjg KoXxi'^VS (^<^~ 20 
aiXevovTa y)jg dovvai t6 dtQag avTio, Tov di anaQVOV- 
fiivov Trjv doaiv, Mr^deia r) tovtov &vydTi]Q 'eQMTa layei 
'Idaovog, xai avTM inayyeXleTat t6 dsQag iy^eiQiGaadai, 
£1 OfioasL avTi]v e^eiv yvvatxa xai elg 'EX?^ada avfinXovv 
dydyi}Tav. 'OfidaavTog Ss 'laaovog, vvxT^g inl t6 d^Qag 23 
Mijdeia tovtov ijyaye, xal rov rpv?MaaovTa §QaxovTa 
xaTaxoiuiaaaa Toig (paQfidxoig, fiSTd 'Idaovog syovaa t6 
dsQag ini TtjV ^AQyM nuQayiveTai. HvveinSTO 8s avrfj xai 
6 d§eX(p6g "AyjVQTog, 01 §s vvxT^g fieTa tovtmv dcvijX&V 
Cav. AiijTijg §£ iniyvovg rd t/) Mi]§eicc TeToXfii]fieva, 30 
MQfirjGs TijV vavv §iMxeiv. 'I§ovaa §i avT^v n?a]Giov 
ovra Mi]§eia, t6v d§e?ycp6v cpovevei, xai fieXiaaaa xaTa 
Tov ^v&ov QinTei, ^vva&Qoi^cov §e Air]Ti]g Td tov nai- 
86g fisXij Trjg §iM^eMg vaTSQi]aev, 'YnoGTQsxpag ovv o 
'laaMv eig 'Im?,x6v, t6 fxev §eQag UeXict §i§Mav, nsQi mv 35 1. IfiaalXfvfv PH: V. Apollod. I, 9, 16. ubi aoristus est. Idem 
habet «ff^Tfufffv. 19. Kara?.apMv 6k xrX. Cfr. Apollod. I, 9, 23. 

24. fi o/Aoaii — ^*"* dydyTjrai, non invidebam Zenobio: iciv dfioaji — 
y.ai dydytjrai, Apollodorus: vid. supr. p. 6 nott. critt. 4. 28'. nat 

avrri H. 112 ZENOBII 

Ss rjSiy.tj&ij fiiTt?,d£iv tdilwv, 7iaQty.a7.H Bl^jSnav brriag 
Iltliag avTM 8i/cag vffi^ii. 'EL di Tiei&tc Tag dvyaTiQug 
avTOv Tov TiaTiQa xaOftprjaai, vnooxo^uvi] noifjoai, vtov. 
Kai Tov fiiGTiVoai xaQiv, xqwv ^iliaaaa y.al ya&txpi]- 
aaaa, tTioirjaiv aQva. Ai §k maTivaaaai tov naTtQa 5 
iig H^i]Ta ^iOVTa i^^aXovaai y.a&ixpovaiv. 

'EXovaavTo St y.al aXloi noV^ol xay.iJog. Mayav fitv 
yctQ Tov Tov <DiXonccTOQOg aSihfOV 6 Qtoyog lovofitvov 
y.a&i]\fjriai , L,ioVTa 7J^r^Ta imy.7.vaag avTM. Mivo) Si riZ 
J{qi]Twv /3aai7,iL al Kcoy.ci7,ov \)vyaTiQig iniytav L,kovaav 10 
niaaav. JaiSa7.ov yao avv ^Iy.aQm Tot naiSl y.aQiio^s 
MivMg iv TM y/a^vQivdo) , Sc oniQ iiQyaaaro (ivaog inl 
Toi Ttjg lJaairfa7]g cQOJTt toj nQog rov TctvQOV. Si 
nTioa y.aTctay.tvaaag tavTM tcal tw nctiSi, i^TjT.&i Tov 
yta^VQivd ov , y.al dvanTctfiivog 'icfvye avv 'ly.ciQM. ^l/.ct- 15 
Qov fiiv ovv fUTiOJQOTiQov cfioofiivov , xal Trjg y.67J,7]g 
vno Tov ijliov Tay.iiai]g, al nriovyig Stt7.v&TjGav. Kai 
ovTog fxev iig ro an iy.tivov y.7,i]di.v ^ly.ctQiov ni7^ayog 
xaTaninTii, JaiSalog Se SiaaMQtTai. Mivojg ovv iSiojy.s 
Jaida7Mv, y.al y.ad' iy.c<aTi]V ^f^Qav iQtvvi/JV iy.ofii^s y.6/7.ov, 20 
xai noXvv vniayvtiro Sovvai, fua&ov tm Sia tov y.oyXiov 
hvov SiiiQavTt, Stci rovTOV vofii^MV ivorjanv JaiSa7.ov. 
*E7.dMV Si tig KMy.a7.ov, na^' co JaiSa7^og iy.ovnTtTO, Sii- 
'Awcsi rbv y.oyXiav. Se. Xa^MV, ini]yyi7>.XiT0 SniQiiv, 
xal Jc(tSct7M SiSMOLV' o Si i^dxpag ftvQut]Xog Xivov, xnl 25 
TQrjaag tov xoyliuv, iiaas St aVTOV dii7.&itv. ula/jMV 
Si MivMg Tov 7Uvov SteiQfiivov , rjadtTo tivat naQ^ iy.tivoj 
Tov JaiSalov, xal ivdeMg dni]Tii. Kojy.a7^og Se vnoayo- 
fiivog Sojanv , i^iviatv avrov. Se 7,ovadfiivog vno 
TMV KMy.d7.ov ■dvyuTiQMv dvt]Qi&i], ^iovaav niaaav im- 30 
^iafiivMV avTM. 1. fiftf?.&Hv Schottus: edd. vett. nfTTJXO-iv. 7. Miya ftev yai}] 

»Vestigia sunt depravati nominis pro Mdyav yaQ. Sic enim Plole- 
maei Philopatoris frater dictus Maga, quem corporis obesitate 
periisse Ath. XII, 550, B. ex Agatharchidae rrj ExxaHh/.drj] Er(to)- 
TTtaxw)' prodit.« Schottus. Verissimae observationi obsecutus sum, 
8. o 0f6yo<;] »An 1, 2u)rA[jt,o(;? i Gaisford. 9, wtorrat,- At/5'/Tas P. 
12. d^>ydnaro dedi ex P: rell. nitydaavro. fi,vao<; Gaisf, ex P: 

legebatur fdaoq. 22. Jta^jam Valckenarius : legebaiur ffitl^avrt,. 

»Qu\ per cochleam filum lineum transjiceret , putans se ila dc- 
prehensnrum Daedalum.t 21. Sifi()m' idem: libri dditiov. 27. 

di,n(>fiiv(j)v idem: libri d'ii^()yctofnvoiv. CENTURIA IV. 113 93 [Ai^iov nsSloV' avTi] rattitai ini tmv Vrro At- 
fiov me^o/iiivcov no^^mv' roTTog yao eaTiv ovtm xaXovfie'- 
vog. Ka\ XiyovGLV bri, Xifiov nore y.araG/ovTog, eyoi]aiV 
6 ^iog iy.€T]}Qlav ■d-ka&ai y.al rbv yfifiov i^iXiMaaad-ai. 
01 S^ ^ A&i]vaiot avr^y.av avTM ro omodtv rov nQvra- 5 
vdov mSiov. 

94 AifiM Mi]?J(o: TTaQOiuia' iTtu Adrivatoi ixax(0'- 
aav Mi]).iovg noXiOQy.ovvreg iv hfxco, lag OovAvdiSrig iv 
r^ e. 

95 Aivdiot ri)v ■d-vaiav: naooifiia int rwv §vg- 10 
cfrifLbig leQOVQyovvTwv. ^ Ano 'HQayX^ovg iv AivSco /3ovv 
anoanaaavrog yecoQyov xal dotvipafiivov , rov Se yecoQyov 
7i.otSoQovfA.kvov avTov. "Odev y.ai AivSiot y.ara ^Qt]afiov 
ovTca dvovatv 'HQcr/.Xet }.otSoQovfievot. 

9Q Aivov Xivco avvanrit^: na^Oiftia inl rcov ra 15 

avra nQaaaovroov. 4. UfttjQlav Yalclienarias: vnlgo Ixknav: P Ixttfiav: om, II. Ex- 
cidit 'u4&r,vaioi(;. 6. 7Tf(Vov] Edd. vett. 7tfSi).ov. 8. fv h/tto non 

mutaveriin: elegantias videtur capta?se Epitomator. Omittunt iv 
Hesych. Phot. Suid. Addit V cnm aliis: 01 rfs iV/r/Atoi. tto/.ioqxoi!- 
fifvoi' ^i/io) V7T0 ^A&7]vaiuv i7Ti,taQr/jav y.al 7tQoSi()ij)/.aaw {7ia()ad'.) eavrovi;. 
J2. i/najiciaavroq H. 13. loi>doi)ovvro(i ai^Tov B. 18. 7t(jaxr6v- 

roiv 13. 93. Diog.VI,13. Plut.30.He- 
sych. Beklceri Ann. 278,4: Ai- 
fioii TtfSiov ovo/ia roTiov. ?/ 6i 
ioroqia avrTj • dcfOQia^; yfvo/tivr^^; 
TTfSiov xcird /Qiia/tov dvi&faav rr^ 
fiQfaHovri, ov xaraipfvyovra ralq 
7t).cCrdvoi(; «tto to(~ cv/iPf^tjxoroi; 
At/ioii TifSiov ixdhaav, qui locus 
ntutilus ex Zenobii narratione 
instaurari poterit. Commemo- 
rat Xtttov 7Tf(1iov Muellerus in 
Ersch. etGruber. Encycl. v. At- 
tica p. 237. 

94. Diog. VI, 14. Apost. XII, 
3. Arsen. 336. Hesych. Suid. 
Coisl. habet h/tb(; MfhaTo.;, Ali- 
ter expediunt Pholins Apost. 
Arsen., quos vide. Thucydidis 
narratio est ¥,84. Usurpat Arist. 
Avv. 187. Toi% (5' ai' -O-fov^; drTo- 
Xflrt ).v/m MrjXii'), ubi v Scholl. 

95. B.'607. Diog. VI, 15. He- 
sych. Rera uberrime explicat Heffter. de cultu Rhod. I, p- 
5 sqq. 

96. B.608. Diog. VI,16. Apost. 
XII, 6. Arsen.336. Suid. Hesych. 
Phoiius. Scholia Lucian. Phi- 
lops. 9. (Bachraann. Ann. II, 336.): 
y.al irtl rOiv '<pfvS(i)v fiQr^raii r i~t 
).iv(;> ).ivov avvaTixfK;. Scholia 
Plat. 369. Aivov ).iv(i) avvd- 
TTTftq" iTil rwv xd avTa Std rwv 
avriiiv 7J Xfyovrotv •^ S()o')vro)v, ij 
Ta O;uota fi(; <pi).iav avva7ir6vro)V 
/t i/tvtjrav Se avriji; \4 q i, a r or i).tj(; iv 
r(7) r rtjc 'hvavy.rjq dxQodatot^; (III, 
6, 9.)* Ov ydQ Xivov ).ivo) avv- 
dTTXfvv iari' xal 2Ix q drr vq Jlo- 
ra/i oT(; ( JIora/( iovq ) xai JI ).drotv 
EvOvSt;/to) (298, C.) et Aristides 
V7ISQ nov TfTT. 143, 11., ubi v. 
Scholl 501. Dindorf., 190 Erom- 
mel. Adde Herasterhus. in Arist. 
Plut. p. 470. Recte intellexit 
Winckelmannus in Platcn. l. c, 

8 lU ZENOBII 97 Aoy.Qidv avvdr^fia: naQOifxia' TatTiTai 8h iTil 

tMV TTaQay.QOVOfxevoJV. yloxQol yaQ tag avvdijy.ag tag 
iTQog Toiig UsXoTiovvr/aiovg TiQodovteg /iiiTa tiov 'IlQay.Xti'- 
d'a)v tyevovTO. 'Ava/3i^a^ii, dt Tovg yQovovg. 01 di, oTt 
Toig ^Ly.£?,ovg ijnaTijaav n:aQa'/.oyioc<fi6vov. 5 

Av86g Tijv &VQav exXiva iV. naQOijiia tTii tijjv 

flO)QOX?y£7lTa)V. 

Avy.etov noTOVl rjToi ano y.Q7]Vi]g Tr^g *** ano 
' A7i6)JMvog hi&H , y.ac tottov. lIooneQLanoofitvojg Se. 
'Ilaav 8e ai avado&eiaat XQTJvai, i] ftev oivov, 1] Se fie- 10 
liTog, ev aig avve/9atve Ta nTjpa 7iQogiL,etv y.al TO^eve- 
aOai. 

jOO Avyog TreQi rfQeaQ yoQevet'. TiaQOifiia enl tcov 

aay^o^MVfievoiv neQi tt fiaTi]v. Ka\ yaQ 6 Ivxog aTiQaxTog 
neQiaiatv, oTav 8tipi'ja)j , fii) 8vvdfievog 8e nieiv, to qQUtQ 15 98 99 2. raq ttqoc B : rell. om. rd.;. 3. Tore P om. 4. ^irafiipa^u 

— TTaita^.oyiod/iivoo om. B. 6. t./.}.ti.oiv] k/.iy/.lvae Hes^ rli. 8. 

T^? dno ^inoU.Mvoc. ItIOio] » Haec sensu carent- Supplendiim forte 
tt emeiidandum ex Hesych. et Suida ta^c; fVQtO-tiatii inb \4Ti6).).o)ro!; 
(I)ic quaedam excidere, v.Eernliardy) vno /.v/.on' Trwo/uV /;<,•. Quodsi 
in trLQ-tv latet hridtTov, jjergendum forte cum li : i} Ai/.tw^ 'AnoX- 
y.ii>voQ. iniOiTor y.ai Tono^.c Gaislord. Hermannus Soph. Pliil 1447. 
T»]? iJTro ^uin6).).ioroi; irQ^Otiotjq.^ Posui lacunam. 10. al dvadoOtTaai, 

P: rell. om. al. totto? iv ih dvfdtlxOfjaav B: sed dndoOt^aav cod. 
A V. 15. ntQdr^aiAi B. B nonnisi /«} H. nnlv omissis verbis duplex extitisse proverbium: 
alterum ).ivov ).ivo) avvdmfi-v, ai- 
terum ov ).. ).. a. 

97. B. 609. C. 315. Diog. VI, 
17. Apost XII, 10. Arsen .'^37. 
AoxQOJV avvOi//iaTa, Hesjch Pho- 
tius, qui cum C habet yio/.Qoiv 
^vvOtjnaTa, sed codex Aoy.iioivv- 
4)^rj/iaTa. Snidas hahei Ao/.qo) iiv- 
■Otjnan. I.>e historia v. Polyb. 
fr, Vatic. XII, 8. ibique Lucht. 
et Geel. ei cfr. Zenob. V, 4. 

98. B. 611. He.sych. Utitur 
Plut. Morall. II, 1108, D : 'E/iol 
Ho/.tl xaOdntQ 6 Avdix; tV' avritv 
dvoiyii/v ov 0-VQav /liav, «A/.a TaT<; 
nltiarai'; Twr anoQnov y.ai /iiyi- 
CTUt;; nt()i,(id}.).(vv tov ^Kniy.ovQOV. 
Aliter ex[>licat Erasmus , v. 
Intpp. Hesychii. 

99. B. (ii'2 C. 317. Hesych. 
Suid. Cum Suida lacii C, i^ed post fvQfOtiatjq in marg. ascri- 
ptum: 'An6).).o)v o Av/.io; livo nr,- 
j'«; tnotijatt', oiv t/ /itv /itltToi;, ij 
«Vt o'ivov ijv. Pertiiient haec ad 
Soph. Philoct. I4til. ISTv iV <5 
XQFjVUi .!v/.i,6r Tt 710TIIV Atino/itv 
viid;, ubi v. Scholl. et Intpp. 
Veteres Grammatici sic viden- 
tur statui^se: AvxtTov noTov 
vel Av/.iov in insula Lemno 
vocaium fuisse aut a fonte in 
gratiam Philoctelae abApolIine 
Lycio aperlo, ubi volucres vino 
et melle deleuitas sagittis suis 
facile figeret, aut a loco, cui 
I^ycei esset nomen, aui deni<|ue 
quod /.v/.ot' iv iQii/iia ibi silim 
restiiigtierent. 

100. B 615. Diog. VI, 21. 
Apost. XII, 20. Arsen 339. He- 
sych. Suidas. Usurpat Plutar- 
chu» l\lorall. II, 6b, A. CENTURIA V. 115 

Ti^nitQytTai, AXui y.ul d'uo'/.oi>Tog avTov ri, iav ro dm- 
y.ojiitvov if.i7TiG}j eig (fQtcu) , niQiiioi y.cd r}]viy.avTa ro 
(fQiaQ fuidtv avvoiv. 

ylv do g '/.a7ii]Xiv ni qccal Kvqov asQiyivofievov 
riZv y/vf)'u)V sxQogTa^av avTOig '^aTTi/AtViiP , '/.cu f^u) y.i/.rij- 5 
adca o7i'/.ov ^ aXXa Txom^oiig afufitvvva&av yiTMVag' x«l 
ovTcog iig &}]?,v uaX7.ov fnraQQViJjiiaOivTag rovg ylvdovg 
ayOQaiovq ytviadai '/.anr,).ovg. 

ylv'/ov 8t'/.c'cg: naQOifiiif)dfg. \L7ts18rj y/vxog 6 
ijocog TCQog rolg tv 'Ax^iivaig dr/.aaT)'/oioig 'idQVTO,^ roi' li( 
t9}]olov ri]v fiOQ(fi]V eycov, tvda oi ScoQoSoaovvTtg '/.nl 
avAocfavTcii, '/c^Ta 8i/.a ytvofnvoi avveaTQicpovTo. AcfOJ' 
Qiaro 8i avrco rQUo/3o?.ov rijg ■i/ui.Qag. 

y/v dojv y.aQvy.ag: rraQ oifi iu ' 

])l}]re fioi y/vdcov y.ccQvxug, fi}]Ti fiaor iycov 15 
ifjocfovg. illis 7taQi?.y.ovGt. Vulffata ex diiabus scripturis confusa. B in nlti- 
mis mutilus: to duny.o/iuvov fii; (/.(>t«() tfintfjri, ut fere Suid., ubi v. 
liernhardy. 4. B: Kvqoi; ni-Qiytvofnrot; yi. ttq. tovtoi^; ztA. 6. 

«A/.cij yjtl B. B: /nvira;, (hq civ {) tj k rv &ivr f<; fiq cr (>ar f iav 

lifv ci/ Q^aroi. 9. At'y.b)v Dio^onianus. C H)0: /tctQ. tTTovTjfyij 

«5t tvTiu&fV ylv/.oq fikv i(JTW ijQioq, fioQipyv t-/u)v -O-tjQiov ;t^oc; de toI; 
iv \4.0t'jvcui; dvfari^XoJTat. doy.aartjQion;, ttjiOs' ov ol di>)QO()oxorivTf(; yuvoitfVOi 
y.. S. dveaTQti/oVTo sv&a xal evOa: ibid.3'20: eTtl rCov TTovtjQ uiv y.ai 
71 Q odor (Jiv. Avy.o; yaQ ry; iJQMi; TtQOi; rol; ()i,y.aartiQioi-; irf^i/TO* oJ «^e 
Avy.ov /nOQqiTiv sxo)v, tiqoi; o oi d (OQodoxoiivrt^; xard dixa yt— 
vofievoi', eni xar a^p 11 qii>a ia,(7) ri^viiiv y.ai xara).x'ia fi' dvtar Qt- 
fiovro. 01 Je Tai/T';^)' rtjV TtaQOt/iiav ).iy ova tv tTti riliv 6 ). i- 
yov ).a /i pav 6vro)v , inti Avxoq 6 tjqox; iSqvto TtaQa rolq Si-xa- 
arriQioiii;' aqi o) q tar ds avriji r q 1,0') ^Jo) ov riji; 71 /i tQ ai;. naQ- 

ov/ivoidfc; om. B. 10. nQOi; rd iv ^4 0- ijvaiq <)vy.aaTijQi>a B, uude 

vulgatam tV l4;:y;;mioK correxi. 11. Legebatur 'i/iov. KvOa. /ta/] 
01 PF Brub. 13. avroli; coniectat Meierus de bonis damnatt. 

113: vulgaiam Boeckhius ap. Meier. 1. c. et Fritzschius de sortit. 
iudicum comm. 36 dcfendunt. 15. /101, Gaisfordus e B adjecit. 

l- B. 589. Diog. VI, 3. Apost. VV. »'■ Ai'<y.o\i (Tfxa? et Avxov dfxdc;, 

XII, 17. De Cyro vide He- Suid. vv. ()'fy.d'CfaOai,, ij Avxov dt- 

rod. 1,155. Poly.ien. VI l, f), 4. xd(;, Ar/.ov St/.di;, Eiymoi. Magn. 

2. B. 616. C 100.320. Diog I, 2.54, 29 De Lyco heroe cf. 

3. Apost. IX, 77. XII, 26. Aisen. inunpp. ad Suid. s. Av/.ov df/.dt; 

276. 339ibiq. Macar. : Schol. ad et Ht>m-!)eihusius ad Aristoph. 

Arist. Vesp. 408: Eiatosihenes Plul. 206. Varias VV. DD. 

[ex quo sua Zfriobius haiisisse dn pioverbio sententias vide si? 

videtui] ap. Ilarpocr. v. dfxd- apud Bernhardyiim Eratoslh. p. 

'Ci<)v p. 53 Bekk. ibiq cod. E. 214. ^ritzschium, Meierum !I. rc. 

Poll. Vm, 121. Hfcsych. Piioi. 3. B. 617. Schol. ad Aesch. 

8* 116 ZENOBII 

^'nxSTi St 1] xaovxij /jQcoua AvSiov ix itoXXcOv r^hra^iaTMit 
GVveOTog xal ui^iaTog' wg 0eQey.QaT7]g' 

A(3vQTa'Ai}V TQiyjavTa nai AvdLav xaQvxtjV* 

4 AoxQoX rag avv&i/y.ag: fiaQa Aoy.Qolg Tolg 
'Em^fcpVQioig, wg (faoiv , eyiviTO ZdXtvy.og vofioSiTtjg' S 
og vouov e&ijy.s, ovyYQacpijv e^l tuv daveiafiaTuv //^ 
yivsa&ai, "OdfV nol?.MV aQVOVfikvMV Ta avvaJiAayfiaTaf 
tTil Twv xpivdouivcav i] naQoifiLu ixQaTjjaev. 

5 AoxQixog ^ovg: iTil tcov iiTsXm ^ ftaQOiuia 
thaxTai. 01 Aoy.Qol yccQ anoQOvvTkg noT£ ^oog TiQog 10 
3j]f^0Teh~j &voLav, oixvotg vno&ivTsg '^v7y.a pny.Qa Hal o%tj- 
fiaTiaavTeg ^ovv, ovtoj t6 ^tiov idsQaTiivaav. 

6 Aoyocoiv 'EQfiodcnQog hftao QeveTai: o Eq^ 
/itodcoQog ay.QoaTt]g yeyovs II^MTcovog, y.ai Tovg va uv- 
Tov ovvT£&etuivovg ?.oyiaftovg xofiiucov eig ^txeXiav, irrw- 15 
}.£i>. EtQi]Tat ovv 3ta TovTo fj Tiaooifiia. 

7 Mao%(x?Lijv atQ£iv: uvtI tov xco&coviyeod-ai xal 1, »; xaQi'y.7; om, 1?, '^(Jvafidfm'] B i<yfGft«rb)f. 2. crvfiTroc; F. 

y.ai, ai,uaroi; B om. 3. afivQrd/.jjv codd. Schotti: correctum e 

Suida et li. B y.aQvy.av. 8. B: tni rwv ■>pivi)'ofuv(ov oniissis re- 

liquis. 9. tnl nov fiiytvMv C omissis reliquis. Verba ij — oJ 

VB om. 10. poi~iv VB alii. 11. fftzjwi,- VI5 om. viilg, dno- 

&ivrf(; e VB Gaisfordus correxit. 12. oi'tw^ St fyftov V, oUtojc 

ro &fTov B. 13. /.6yot,aiv VB Gai«fordiis: Xoyovq Schottus. 14. 

yiyovf] VB iyivfro. avtoii VBP Gaisfordus t Schottus aiirifi. 

15. ).oyiaf(ov<;'\ VB loyovi;. 16. ilqr^rai, — ij TraQOi^fiia] VB iiB^tv tj 

TTaQOifiia. 

Pers.41. Snid. v. v.aQv-^r;. Al- T>ic mihi, placetne tibi priinum 

ludit Timon ap. Athen. IV, 160 edere, initissit ineo? IIoc ne 

A, De edulio i?to Libyco vid. Ihrmodoriis quidem fnciebaf, ist, 

Alhen. XII, 516 C, Albertius ad giii riaionis lihros solilns esi di" 

Hesychium. Pherecratis fr. est vulgarei ex quo, /. rij-o^cn' 'Kq- 

178. p. 72 Runkel. /i6^w^>oe. Valckenarius An- 

4. B. 618: vid, sup, IV, 97. iiott. ad Nov, Foed. T. H. p. 180 
De re confer Muelleri Dorr, Wassenb. ifinoQfvfG&ai, h. 1. in 
II, 218. eundem sensum putat adhibituni 

5. V. II, 62. B. 620. C. 314. fuisse ac y.anr,).fvtiA' , fraudulen- 
PIutarch.24. Diog. VI,23. Apost. tam exercere mercaturam, Pn- 
XII, 12- Arsen. 337 ibiq. IMaca- taverim potius, verbum fV(;ro()fr«- 
rius. Vid. Lobeckius Agla- Gl>ai, de re parva ironice dictum 
oph. II, 1081 et infr. V, 22. esse. 

6. V. II, 63. B. 621. Suidas. 7, B,625. Diog.VI,33. Apost. 
De re vid. Boeckhius Oecon, XII, 47: Poll. VI, 26. Hesych. 
publ. Athcn. I, 51. Adliibet Phot. Suidas: vid, ad Greg. 
Cic. Ep. ad Attic. XIII, 21, 4: Cypr. I, 12, Cratin. fr. 42 p. CENTURIA V, 117 nlvHV, Koarivog' 'Slg avM Tyv ^aoyccXriv aiQStv 
* * xaTaucoxcojuevovg ratg yjQOiv. Qiov iaTt tq na^' 
'OfijjQM, XsiQag a vao%6^svoif, 

Msyaoecov ddnQval avrt} TSTuxTat inl TbJV 
nQog ^iav day.QVOVTWv , y.al uij int oly.sic') naOsi. Ak~ 5 
yovoi yaQ, ^ayyiov Tivot KoQiv&iov yrjuni T7]V KXvriov 
Tov MiyaQSMV ^aailecog OvyazkQa' i^g ano&avovorjg, avay- 
xcco&rjvav T-ovg MsyaQsag vno rov KIvtIov niunsiv [?'j 
naQ&svovg xal ifC&sovg iig Koqlv&ov Tovg ^sXXovTag 
avTOV TijV &vyaTSQu xaTa&Q7jVi]0Siv. 01 ds cfaatv, oTt 10 
nXstOTu Soxsi (fvsa&at sv rij MsyaQscov oxoQoda' iv&sv 
rijv naQOifxiav slQijad^a^t snt tcov nQOgnonjTiog daxQVOVTOov, 
nuQOGOV ot ifininXafisvot tmv oxoqoScov anodaxQVOvot ovv- 
e^cog vno Tijg SQitxvrj]Tog. "Odsv ra fir ix nad-Ojv fiij" 
di ix ^ci&ovg dccxQVu, a?X e| inino?.rg , MsyuQSCoy 1& 
dctXQva ilsyQV^, 1. VB: KqutIvo!;' avo) •rrjv iiaa'/d).7iv diQfn;, dvrl Tot' xwi^wWtti, re-« 
llquis omissis. Quomodo corruptus sit et quomodo emendan-' 
dus h. I. Zenobius , ex Hesychio apparet: ixaGyahiv al'(>fw, v.m&w- 
viQiaQ-at> xat niviw 'Ilq avot Tr,v fiaa/dXtiv at(j(o/Xriv itiTZin (oxo- 
r*C" iv Tio fif&iiiiv aXqnv avo) rtjv /uaa/dXTjv fioiOfaav y.al XtyfW , Ma^ 
cxd).7iv aiijfiq' dvTi Tof) ■/,o)3o)vi..ftv y.al y.aTafio)/.da&ai, Tat<; /fqaiv oiov 
iarv xal t6 na^' 'Ojuiiqm- xtiQaq dvaa x6/n.fvoi,. Signa posui la- 
cunac. 4. aiiTrj — ejuninJ.d/itvoi'] B : inl roiv n(>6<; fiiav iaxQv6vT0)v. 

/ioxfi yaQ iv t^ MfyaQiSii nktlara (fvta&at' ax^Qoda. 01 yovv iftn. 8. v 
«Bekkeri Anccdotis {nfVTi^xovTa /.ovqoi' xai xovQat') Gaisiordus adjecit» 
14. oOtv — ■ V.f'/ov] contraclius B. /i^de] legebatur fttj d^, 

82 Runkel. 'O/ti^Qf))] Od. S, xal no).Xd roT<: KoQiv&ioi'i; xar* 

99, ubi Eustathius haec scrip!?il: laxvv rfjq n6).fo)<; vnti/.fiv d).).a tc 

fivTjariJQfi; de x- <*''• xard. a/ijfia yaQ nXfiova roix; KoQiv&iovq nQoq- 

ixn krjifoiq avvtjQ-fq, yi),b) tx&avov, rdaafiv xai roiv Bax/iaSoiv ft 

mq ola Xfino&v/irjaavTfi; iii rov yf- Tn; rfXtvr-riati', Simxovv de ov- 

Xdv, o xai vvv naQoifnaxoK; rot, rtjv noXi^v, ttht MfyaQio)v dv~ 

ini fitydXov xai d&QOOv yeAwTOi; dQaq xai yvvalxai; i).06vra<; tli; K6- 

ixQdrrjat Xtytadai/. qiaiQov avyxrjdfvti/v rov vtxQOv roiv 

8. B 626. Diog. VI, 34. Apost. Baxxi^aSwv : add. Wachsmuthius 

XII, 5«. Arsen.349ibiq. Macar. : Antiqq. Graec. I, J, 132, De 

Hesych.Phot. Suid, Bekk Anecd. bulbis Megaricis vid. Aristoph. 

1,281,26. jBax^^tof O. Muelle- Acharn. 761. Schol. ad Arist. 

rus Dorr. I, 89 pro vera lectione Pac. 246. Plin. N. H. XIX, 5, 93. 

habuit: Zenobium errasse et de Proverbium proprie ad tragpe- 

viro e gente Bacchiadarum cogi- diam speclare O.MuellerusDorr. 

tandum esse non solum Lexicon II, 367 coniecit, ad Megarensium 

rhetoricum Bekkeii a Gaisfordo facilitatem plorandi Grysarius 

allatum demonstrat, sed etiam Dor. Comoed. I, 14: unum hoc 

Schol. ad Pind. Nem. VII lin.: certum videlur, ex Megaiensiuia 

MiyaQia<; ifaai KoQi/p^iuiv dnoixov^ moribus ut alia multa provcv- J18 ZENOBII Mtrci AiaBiov djSov"' TTCinoipdcc Tarro^tvi] Itu 
tuii; xu btirt:Qa fffoo^ievoig, f| airlag TOicigdc- * Auxibca- 
iioviOL orccoic'c'^ovrig (.unTiiuWavTO y.ccra ^orjouov tov 
rhov ix ylioiiov rov aovouov TioTiavdoov' iXdcov 8i 
iy.HVog, y.cu t7j f.iovoiy.ij /oojuivog, r,o^ooev avTOJV rag 5 
iiwyjcg y.al Ti]v gtuolv mavoiv. Eltiots ovv (Aircc tccvtu 
fiovoixov TLVog ijxovov oi y/axedaif.i6vi0L , eTiicfUVovv, 
MiTcc Aia^LOV o]S6v. Mij.ivi]TaL rrjg Tta^OLfiiag Tav 
T//g Kgartvog iv XfiQiooL. 1. B 596: Aiafivoq mSoz [sic]: ol fiev tov 'Evififtldiiv [A. Ev,at-^ 
riStjV, KitviridTjV Hesych.] dy.oiiuvrnv, ot (ik'l> qvvtjv [»lege 'D()vvi4>« 
Gaist], o y.al f<d).).ov vno no).).C)V Yccq xiy.o) h (oSrjrau oj? Siia- 
(jjOfitiMV X iiv /.iovaii/.fjv. 'Evrtv&ev i).i/&7j » /^era Atopitov 
(oOoj/K fcT?^ot Si: f(ira T i(>navSqov: v. Schneidewinus in Del. 
Poett. Grr. p. 308: VB 627: lara A. (jiSov: inl rmv t« Sfv- 
nqa y.aO-rj /liviriV Aay.t Sai,/i6vvoi, yaQ TiqnavS qov Aia^tov 
Sta no).).)/!; ayovrfi; ru/Jtj.: roxji; e| ixfl^ov tt^ojtoi'? ali; to)> 
/lovdixov dy o)va elcfjyov, iira rovq y.omovqi: C. 333: /i.A.(hS.: 
ini rtov rd Sevrefia q>e qo /t ivb)v. A ay.tSai, /(ovid^v ydq nora 
rrand rai; a vvo va ia^ i^v p Qi-^ovr (>)v fit; aq>dq avroiit;, xai nv- 
,'> o /1 ivuiv nti)'.; dv t6 y.ay.()v r fj ■; vfiQiO)^ Xv&firj, iyqriafv 'AnoX- 
).(i)v, rov Aiapi/ov (oSov /itr ani/^nta Q-av rbv Se 2^iQ navSQOV 
i/. Aiapov fi.fr ant /i\i>a/(,iv(»v , xal Si,d rovrov naqd rd<; ei/o)- 
yiaq vnt) rrji; ,^t o vauy.tjt; d q /t oto /iiv(i)v Tci? t\>vydq, XtjSai, to 
y.ay.iiv xat rijv naQoi,/(lav ). ij tp&tjv ai,. (/)S6v MS Bodl. Apo- 

siol. apud Gaisfordum ad h. 1., alii : Schottus (oS/iv. x ini — 

</f(;o/tM'ots] ini rtjiv — (ftQO/dvti)v Pholius. < Gaisfordus. 9. Le- 

^rebatur XdotDvi,. bia ita etiam nostrum ortum 
esse. Similia de Megarensibus 
(licta congessit Hasiu.s in libro 
fjui inscribitur Journal ' des Sa- 
vunts 1827 Janvier. p. 9. Mt- 
yuQioiv Sd/.Qva] hiiic natum, ut 
Megarensis pro simulatore di- 
ceretur: Liban. Epist. 1135. 

9. B. 596. 627. C. 333. Dioe. 
VI, 3*1. Apost. XII, 70. Arsen. 
352. IMutarch. 110: Eu^tath. ad 
Hom. II. /, 129 p 711, 18: — 
AtXiov /i lov V Gi,ov , oc y.ai rov 
riji; naQOifiia^; Aiapvov i;)Si)v TtQ- 
navSQOV (ftjatv t/ Evat-vtriSrjV ?/ 
'A Qi,aroy.).fiSfjv • xai A q i,ar ori ). v ? 
iv T'^ Aay.fSai,fioviii)v no/.i-xfitx ro, 
Mird A. (hSiiV , ri)v TtQnavSQOV 
qrjai, StjXovv ixa).ovvro Si, q>aai, 
Aai vartQOV tii; rijv ixtlvov ri,/itjv 
nQtiirov /xiv anoyavoi, avrov , tira 
fX Tii,- d).).o<; naQfit] Aiapioi;, fiO' 
ol'to)q ol koi,noi, /itrd A. ojJoV, 
Toj/ dn).tr)(; Stj).aSr; Aiojhov: Schol. ad Hom. Od. r, 267: Hesych. 

s. Aiapioq (hSoi, s. fitrd Aiapiov 
o>S6v. Phot. s. Aiap. (hS. [ubi 
Scrib. rov '1'qvvi,v ot Sk Evaivtti- 
Stjv] s. fctrd A. (hS. Suidas. 
Contra grammaticorum explica- 
tionem Bergkius Comm. deRell. 
Vet. Comoed. Att. 229 disputat, 
putans, quum Lesbii primura 
arte canendi ceteris Graecis 
praestitissent, Lesbios cantores 
tanqnam principes habilos esse, 
itaque vulgo dictum /f. A. (hS. 
de eo, qui in quacunquc re 
socundum obtinuisset locum, 
Affert in suam rem Sapph. fr. 
44 Schneidt^vv. A grammatico- 
rum partibu« stant Heraclid. 
Poiit. Poiit. IL Plehnius Les- 
biacc. 146. O. Muellerus Dorr. 
11,320. Proverbio ulitui Piu- 
tarchus de sera num. vind. c 13: 
ro) roivvv, iifrjv, Ofioiov iv ^^naQtr^ 
xij'n'yitci roirio tb ftetd A. liS., CENTURIA V. 119 

10 Mi) ov ;'£ (A,EXctfA.7ivyov tv%oig: firj tivog av^ 

. dQtiov xctl lo^vnov tvyoiq. llauoiiiicc di iotiv ivtav&sv' 
Stiag T/Jb' Sly.tavov &vyatQog tytvovto naiStg Svo' ovtoc 
rovg naQiovtag /3iaL,6fi6V0t ijdiy.ovv. H Ss fdjtiiQ aitotg 
TtaQijvii fai8hv aSixov noutv, ivu fii] tivog fielc((.i7ivyov 
Tv/ovtsg Six}]V Sojoovgiv. 'Ecpiatatai ovv avtoig 'IIqc<- 
iC/Jig , xai toiig noSag avtatv ovvSijOctg TTQog a?J.7i?.ovg y.al 1. H7) avys codd., Suid. s. fiij av yt'. cv yt Diogenianus omittit: 
/i«7|t£ /MfiTivyov B: /LU/.aftnvyov ftij rvxoii; Apostolius, alii : fiii tw ,«/f- 
/.afinvym TtfQirv/OK; vitiose Casaubonus ad Athen. II i, 108 A : C: 
fia?.afi7tvyo) ovvrvxui<;: ini y.ar dQa<; riS (rav Qtlw; yaQ t^s 
'Jly.iavov ytyovaat, nattfn; dvo, ot xai Xiyofifvoi, Ki q a o) n t i;. Tovroi^ 
dnarwai, ndvra^; lintv ?/ /hj't7/(> dnfviaa&ai, firj nt()i,rv/HV fu/.afinvyo). 
y,i)6v(i) dt vart(iov rovrov; o 'Hijay.kii^;, i^anar Tj oai, avrov miiQa- 
■Otvraq, '/.a[io)v y.ai ()ij aaq, Bif i piv in i t w v w fi o) v , av u) fiiv 
ava}.a(}iitv rov<; nodai;, t«? *)'« y.f(f>u'/d.; y,dro), idijvrei; de rijv 
nvyrjv roii 'H()ax/.io'.; ni'/.aivav, nai dvaimjc&ivrK; rdiv t^? fitjr(i6i; Xoyiov, 
iyi/.aaav iip' oi^- o^yia&tiq 6 'HQax/.7ji; x«t av^^diaq rr^ yri t«<,' 
vi.t<p a/.dc;, dn ixr i ivav iiD-fv y.ai -ij natJO^fila i?.tj(pOfj. fijj n- 

ro? — ivrtv&fv B om. 3. &iia;] cuin Zonobio tacinnt Siiid. v. 

Kii)xo)ni!;, Tzetz. ad Lycophr., Schol. Ven. ad Honi. : vid I-o- 
beckius Aglaoph.II, 1299: TtjO-ro; B, Aifivr,i; Apost., Arsen., Pliot., 
Suid. s. fu/.a/mvyov Tt'/on;; a Suida v. Ki(tx., Eudoc. p. 47 Cerco- 
pum mater Mtfivovi';, a jVonno Mtjfio)vi'i nominatur, denique ab 
Etym, M 506, 12 KfQy.o')ntj. Post v. <5i'o excidisse videntur no- 

mina Cercopum. dvo, di rovq B. 5. naf^i^vfi, yuiv ij fojrtj^ fitj- 

div B. (i. (5aiotv B. iipiararai, roivvv 6 'Hjj. B. 7. ai^Twi' oiu. 

B. dijaai; B. 

ini tififi z«« fivijfiji TiQndvS()Ov toTq onf.oiq , iniXfi-Qrjaay i^ovXijOtj- 

TO? na'/.ai,ov y.tjQvrr6f(fvov. Cra- aav fv&ln; de 6 'HQax/.ij.; alaOofii- 

tin. fr- 19 p. 67 Runkel. ro?, }.a[iii)v avroiq z«t xaray.i-. 

10. B. 629. C. 304. 330. Diog. «,«/« ini iv}.ov dfafuvaa^, ipd- 

\'1, 38. Apost. XII, 60. Ar*eti. araofv itoniaOtv y.ai rort iy.fivoo 

350 ibiq. Macar. : Tzetz. ad Ly- t^? ivroliji; rijq tavnTiv fir^rQOi; 

cophr 91 : Tzetz. Chiliad. V, 8i. ifivTjaOtjaav xQffidfifvoi, rov 'Hqu- 

Nonnus avvayiDyij y.. ihjy. taroQ. x/.iovq rijv nvyrjv fiilan-av Otaad- 

VQtjyoQ. Na^iavt,. c. 39 p. 140 fifvoi, ix riji; riZv rQixoiv daavrtjroi;' 

Blont.: fVro Tm? dSf/.ipoi xard ytfV o« Je nQOi; d/.lij/.ovi; avro rovro 

jtdaav d()'i,y.iav iv(hy/.vvfifvoi, iliyovro d'i,a}.fy6f(fvoi, yi/.oira noXvv noo'.;- 

KiQxontq (sic) ix rtjq roiv tQyiov ijr^iav riT) 'HQay.lfl- xal fvOv:; xard 

d'QVfii'rtjro'; rtjv inMvvfiiav }.a/ovrfi;' rovro rihv {SfOfiCiv i/.ovrQo'iaaro xai 

6 fdv yuQ avriov iliytro JldaaaXoq, dnilvafv avrovq: Hesycl». Phot. 

6 di 'irtQO^ 'AxXijfoiDV, irii; qtjai: Atoi; \. fxfXafinvyov , Suid. S. /(f/a/t- 

[rectius Jio)v Eudoc p. 47.] o nvyov eA filj avyt /if/. Zonar. 1339. 

imofivtj fiartortji;- rovrovi; dii ■ij Mf/.ditnvyn; Herculis epitheton 

fiTjrtjQ , Mijfiotvn; (sic) rw ovofiari,, proprie orat: Gregor. iNazianz. 

to)Qaxv(a y.ard yijv noXXd Siwd Orait III, 78 p 81 Morell.; po- 

iQyatofiivovi; airovq, ilnf fiij m- stea de viro forii et horribili 

Qorv/flv fifXaftnvyii)- xai nort rov dicebatur : EubuK ap. Atben. III, 

HQax/.iov; vni) ()ivd'QOV y.oifi())fiivov 108 A. Hesych. V. Xivxonvyoi;, 

xal r(~)v avroi' iinXo)v vnoxfxXifii- Tzetz ad Lycophr. 1. c, Pri- 

vo>v Tw (pvriT), nXtjaidaavrii; ovro^ mus adhibuisse Archilochus vi- 120 ZENOBII 11 12 T)]g /uovTrls i^aQTtjaag xecTca •{■ a^ag tTiidrfAS TOig wfxotg 
avTOv' ol de daavTrjTa tiiqI tijv TivyijV tov 'Hoay.liovg 
OQwvTeg ty£?MV , avaixvi]adkvTig Tijg fiijTQog. Ilvd o^ivog 
<)e IloayJSjg ti)v ahlav tov yticoTOg rjadij xal aniXvotv 
avTovg» 5 

Mla Xoxfirj ov TQEcpti Svo tQi&axovg: tnl 
TbJv iz fiiXQOv TLVog y.tQSaivtiV anovda^ovToov. 'EQi&ay.og 
Se iaTiV oQveov uovrjotg y.al fiOvoTQonov. 

Mla %£XiSot)v eaQ ov notet: naQOifiKaSiJcg 
TOVTO , oTi Mia yeliSiov eaQ ov noiet. BovleTai Si lo 
tiTitlv , oTi fiia 7]fiiQa oix ia tig yvcoaiv ifi^aXtiv ?; tig 
afiadiav. 1. i^aQtvaa^i B. xarw a^;a? B om. : Kuslerus ad Suid. s. fn^ 

Xa/invyov t('/ok coniccit y.aro)/.dQa: Tonpius ibidem aut xarojxdfja 
aut y.dro), a^ai; scribendum esse judicavit: milii vv. nonnullae 
excidisse videntur. dniOrj/.a H. 2. t^s nvy^q B. 6. «("'- 

4)ay.ovq B: Dobreus ad Arist. Vesp. 1. c. T. IX, 2,218 Invern. pro- 
posuit: ovx «V T(}iq:oi, Sv^ i()v&dy.ov(; }.6xf*^ fiia. 7« ifJi^&a/.oi; B. 

y. V: filvi — TTOtfi, xai IMia fii ki^a aa nD.ii ov noi^il: naqoifiMdoni 
y.r}..: B: (lia, — noi-tZ xai ida fi. (/,. ov n.: dvri toD fiia ■/;/*«^« • — e/t- 
pdX/.iiv y.r)..: C: ini rwv anaviuit; q)cnvo j^iiv ojv xai fiia (likiaaa 
lA. ov nonl: vide Suidam. detur: vide fr. CV Lieb., 76 
Schneidew. et de hoc fragmento 
disputantes O. Muellerum Dorr. 
I, 457. Lobeckium A^laoph. II, 
1299: posiea saepe usurpatum 
invenin^is: cf. Philostr- Vita 
Apoll. II, 36 p. 88 Olear., Synes. 
Epist. 122. Tzetz.Chiliad.V,94: 
tj na^oi-fiia ndvdijfioq /iv(jioi':; ki- 
Xfyfiivtj: add. O. IMuellerus En- 
chirid. Archaeol. p. 640. Hau- 
sisse videtur Zenobius naira- 
tioncm e Dione, ex quo fabu- 
las ad Herculem pertinentes 
etiam Phoiius, Suid. s. ov^k 
'H^ay.XFji; Apost. XV, 3, Arsen. 
394 afterunt : add. Schol. ad 
Nicaiid Theriac. 613. Ad enn- 
dem Dionem Fabricius Bibl. 
Gr. V, 151 ea reierenda esse 
censuit, quae infr. V, 54 nar- 
rantur: quod mca qiiidem sen- 
tentia aeque incertum est, at- 
que ei adscribere epistolas non- 
liullas a Boissonado ^ub Dionis 
liQmine ad IMarini Vit. Procl, 85 primum editas et a Bern- 
hardyo ad Suid. I p. 1410 sine 
uUa veritatis specie Dioni Pla- 
tonis amico adjudicatas. 

11. B 631. Diog.VI,39. Greg. 
Cypr. III, 1. Apost. XIII , 2L 
Arsen. 357: Schol. ad Aristoph. 
Vesp. 9t)2 (922): Hesych. Phot. 
Suid. S. ftia X6;(fi7; et S. oi' fiia 
X6-/fif}, Zonar. 859. Alludit 
Aristoph. 1. c. De ave vid. 
Arislot. H. Anim. IX, 49. Ja- 
cobsius ad Aelian. Nat. Anim. 
VII, 7. 

12. B. 634. C.34n. Greg Cypr. 
III, H. Apost. XIII, 14. Arsen. 
356 ibiq. Macar : Schol. Her- 
mog. T. V. Rheit. Gr. Walz. 
p. 402: Hesych. Phot. Snidas. 
Usurpant Aiistot. Ethic. ad Nir- 
coin. I, 7, 16- Julian. Epist. 59. 
Libcin- Ep 754 : dioitai di oov y.al 
roiii; aAAoi? ini Ta arTci n()or(ii- 
nti^v , 0)1; dv fftj Tt; fjftui; ttj a.;ro 
T>/; /(tas /f/iJo'vot; na()Oifiia [laX/.i^: 

Eustaih.Epist.lO p.320Tafel. ' CENTURIA V. 121 

13 McoQor eQoq si 3IoQv%ovi avrt] rj naQOifiia 
Myerai nuQa roig 2i,'/.EXmraig Inl rwv tvi]Oig n §ia- 
!nQaaaof.dviov , iog (pi](Tt IIo?Jf.ioJV ev rjj nQog Ji6cpi?.ov 
inioro?Si. yUyirai §1 ovrcog' MojQorsQog ei Moqv- < 
yov, og ta evSov acpslg s^co rrjg oiy.iag y.a&i]- 5 
rai. MoQV^og ds Jiovvcfov inidirov, anb rov ro nQogco- 
nov avrov fxoXvvea&ai, ineidav rQvyuat, tw ano riov 
^OTQVMV y?.ivx£L y.al roig yJ.ioQotg avy.oig' fioQV^at yaQ 

To (xo?i,vvai. Kcaayveoa&rivai de ccvrov tviiOeiav, nccQoaov 
e|w rov vsci) ro aya?uia avrov iari, naQa t^ eigodca iv 10 
vnai&Qco. Kareay.evaaTai de anb cft?J.ara y,a?^ovfiivov 
li&ov inb ^if.ifiiov rov Evna?.(Xfiov. 

14 Mv?.Xo^ ncivTct aifoi)(f)V'. avrr^ rktaxrai inX zcov 1. ft Photius, alii omittunt. i. n] «/«* Photius. M(i)qx''xov, nt 
etiam supra, Plut. Phot. Suidas. 5. rcivSov Photius, Suidas, 

Prellerus. Verbis o ? t« 'dvdov y.r).. versum Epicharmi subesse 
siispicaiur Prellerus. 9. Legebatur fioXvvai. 10. vulgo na,Qa, 

tijv Hi;oiiov: correxi e Photio. 11. Vulgo WiXXeti Thierschius 

T.poch. d. bild. Kunst p, 124. Sillig. Catal. ArtifF. 420 ipt).),inov\ 
cum Clemente O. IVluellerus Aegin. 104 (l>i).}.<}i.xa: de lapide Schol. 
ad Clem. AI. 1. c. p. 112 Klotz.: «tto oQovq ^iXXiox; xaXov //.ivov qnX- 
Xdraq (cod. (ptXXa roin;) Xidovc; xaXovci, Toit; tqaxHq, tv&fv xal ^A()i,ato- 
qidv?jq 6 Y.ij)/ib)d'y/.6i; (Nub. 71) q>t]Gi,v ot' av fiiv xtX. , at]fiaivo)v tov t(ja- 
Xvv tojtov: corruptus etiam est Hesychii locus v. ipiXXdvta<;, ubi 
scribendum: q^eXXdrac;' ).i&o<; a/.XtjQOi; dno (I'fXXio)c;, tonov nftQo')6ovq: 
vid. Steph. Byz. s. 'Pf/.Afi^t,-, Schoemannus ad Isaeum p. 400: eadem 
medela Hesycliio adhibenda s. niXXa- Xi&oq: scr. nfXXdtai;: et Ca- 
toni apud Fest. p. 20.6 Lindem. : Filates [scr. Pellates] lapidis ge- 
nus, cvjiis M. Cato Originum l. V: ^ lapis candidior quam pelastes 
[scr. Pellates]. 12. ^iitftiav in JSifiojvoq mutabat Muellerus 1. c. : 

recte oblocutus est Siltigius. 13. Vulgo hic et infra MvXoi: 

correxi e B, Hesychio, aliis. 

13. Plutarch. 40. Apost. XIII, Morychi statua haec Clem. Alex. 

50. Arsen. 359 ibiq. Macar. : Prolrept, 4, 47 p. 14 Sylb.: na- 

Photius. Suidas. De prover- QaOtjoofiai, tov Moqv/ov Jwvvaoo 

bio egere C O. Muellerus Dorr. to aYaXfia 'AO-iivtjGi, yfyovivai, fdv 

11,348. Bergkius Comm. de Rell. hi tov (ffXX.dra /.aXovfdvov Xi&ov, 

Vet. Com. Att. 345: verum a tqyov de flvai, 2 iy.o)vo<; tov Evna- 

Bergkio Morychum Siculum et Xdfiov, 1)11; iptjat noXifA,o)v ev ttvt 

Atheniensem confundi recte entatoXfi. 

Prellerus ad Polem. Perieg. fr. 14. B.635. Diog. VI, 40. Apost. 

p. 111 notavit. ]JoXifio)v — ini'- XIII, 38. Arsen. 358: Hesych. 

atoXf]] fr. 73 Preller : add. no- Phot. Suidas. De Myllo vid. 

tataBernhardyo ad Suid. IT, 901. Eustath. ad Hom. II. M, 310 p. 

De v. MoQvxoi; exposuit Koeh- 906,54, ad Odyss. ^^ 106 p. 1885, 

lerus de Larvarum origine p. 2. 21: MvXXoq, linfQ iatl xvqiov vno- 

ano — /^oXvvai,] haec etiam apud ^iQitov naXaiov, dt; fitXtii)roi<;, qaal, 

Suid. s. iUo'(>i'/o; leguntur. De nQoqwndopq ixQijoaro : Meinek. 122 ZENOBIl 

y.oj(poTi]Tcc nQognoiovfJiiViav xal navTa cc/.ovovtwv, Mi- 
f.<vi]Tai> avTijg KQcalvog ev K?,£0^ov?uvaig. "LoTi dk xal 
'/.voutodiiav :7toit]Tijg 6 Mv?dog. 

15 Mvacov kiia'. mcQoi^ia iTzl tojv y.a/.iog diaQTta^o- 

fievcov. Oi yccQ TieQior/.ot y.aT' ixstvov tov '/qovov Tuvg 5 
Mvaovg e?.i]%ovTo, tcog yaav avaQ'/oi. 'E/.ddiv ovv i/.i- 
ytTO ij Mvouiv ?^£ia. 

IG Ma?i,?,ov 6 0QV^: avvccyayojv 6 KQOiaog, wg 

(faai, rovg aocpovg, ijQcoTa, riva sideiev evdaifxoviorccTOv. 
^A?.?,ov dk a?.?.ov ?.eyovTog AYaionog 6 fl^QV^, 6 fiv&o- l(j 
noLog, ToaovTov £(fi] tov Kqoioov riov a/J.cov ooov '/al 
ri]V ■dcc/.aTTav rijov norafiiJov nQoi'/HV. ^A-/.ovaag Se 6 
KQotaog , eine ' Ma A A o j/ 6 ^ qv |. 

j- Mia JSIv/.ovog: Ni]?.tvg nQogera^s rotg tavrov 

naioiv, 'Hy{]TOQi xal ' Inno'/.?<.et , rag vi']0ovg '/.aTaOTQtxpa- 15 
odcci. XeiQOjaccfievov 8e nolXag tov 'HyiJTOQog, ' Inno- 
x?Jovg Se fiiav rijv Mv'/.ovov, ^ov?<.Ofievov da naaoov e"/HV 
t6 fieQOg, nefiifJavTeg r]QooTi]aav '/.oivi] rov ^iov , rivtg 
eiiv rov 'Hyi]TOQog vijooL' 6 Sk eine, Micc Mv/.ovog. 1. MifiVTiTai' — K).fo(iovXivai4\ B Oin. 3. y.(o/u,)dia:; B. 6 JSIvX- 

Xoq B: vulgo sine arliculo. 6- legebatnr ew? av: correxi e B. 

8. 6 '/'(<i'S] 6 Photius om. 9. rovi; coi/i wTCCTOr? t wv 'E X/.tjVMv 

B. dihlfv PH. 10. 6 fivOonowq^ om. 14. Scholtus Mv- 

y.o)vo(;: vid. Tzschuckius ad Pompon. MeJ H, 7. 11. Poppo ad Thu- 
cyd. 1,2, 276. 19. fltv] Schottus ■tjfv: emendavit Gaisfordus. 

'Hy>iTO{)o-; Erasmus, Cognatus in 'J7T7ioy.}.iQvq muiaverunt: vid. Hem- 
sterhusius. Miav Mv/.v)voi; F. Quaest. Scenn. Sp. I, 8. Cra- add. Aristot. Rhet 1,12. Liban. 

tini fr. est IV p- 27 Runkel. Epist. 194 531: ol di t/ovTft; q>&6- 

Aliam pioverbii explicationera vov ili; rbv avdi^a yvfivovGi- t6 nd- 

excogitavit Welckcrus in Zim- {Joi; zui Mvaiov Itiav nfTiottixaa* 

mermanni Anall. Scholast. 1830, tm to('toi': ibid.673. 73i). IJoisso- 

II, n. 53 p. 428. nadus ad Anecd. Gr. III, 113. 

15. B.637. Diog. VI,42. Greg. Vaterus ad Eiirip. Khes. p. 139. 

Cypr. III, 6. Apost. XIII, 36: 16. B.63S. Apost. XII,4l. Ar- 

L'lpian. ad Demosih. p. Coron. sen. 318: Phot. Suida.s. De 

72 p. 218 R. : Ilarpocr. 131), 3 narratione v. Diod. Excerptt. 

Bekk. Phot. Suid. Lexic Khet. Vatt. c.2S. Plutarch.Solon.27cll. 

Bekk. /\necdd.279, 15. Moschop. Grauerto de Aesop. Coinnu'nt.44. 

n. oyffi. ni. Ilarpocr. l. c. : /.i- 17. Usum pioverbii, quod Ze- 

yqilvTai, fik T)] naooifiia a).).ov Tt y.aX iinbius solus seiVtivit, docte 

2.'T(iaTTK,- iv Mtjihia xal ^ i. ii lo- llpmslerhusius ad Luciaa Diall. 

rt() >/i; eV Va/(j?on: ^fr. XII Wclck.i: Mortt. 1, 3 iHustravil. CENTURIA V. m 

18 Mr] y.ivsi KaaaQivav : rpaalv sivat Xlfivi]V t^ 
jToAft Tfj Kauanirjj, ofiOivvfiov ravrri, ijv ol Kafiaoivatot, 
iiBroyirtvaaL dg ro fcedlov ^ovXofuvoi, eyorjaavro rco S^eo) ' 6 
Sb tins, Mi) y.ivei KafiuQivav. 01 d^ 7iaQay.ovaavreg 
rov '■'/oriofiov t(3lal3i]aav. Kay.HOtv i) nanoLfda Horirai 5 
tTiL ruv ^Xa/^SQOjg rL tiolhv iavrotg fieXXovrojv. Tivtg <5e 
(paai (fvrov dvgia^^fg iivaL rrjv y.afiaQivav, ov rovg y.}.(x~ 
dovg dLaaeLOfuvovg arjdiareQOV o^fLV. 

19 MerQLo vd(aQ nivovreg, afierQL 8e fiayav 
eSovreg : ovrog o ari^og elg naQQLfiiav neQiearr} ix Tt- 10 
vog /Qr]afxov , ov avdXtv 6 S-eog ^v(jaQiraLg' v^QLazaL 
yao ovreg y.al afierQonoraL an(oXovro vno KQor(avLa~ 
ro)V, Totg oin' (ha(f>vyovaLV aiircov o'vro)g tyQr^a&rj. 

20 Meya (pQOVtt fiaXXov, 1] IIr]?^evg inl ry fia- 1. vulgo KantaQivav: correxi e B. Explicationem B confraxit 
in angustiiis. (paalv ()e /.i/ivijv Schotlus: e PFH correxit Gais- 
fordu;!, 2. -taiWri] avT'jl Siiidas. Kafiaf)i/i'ol Schottus: correxit 

Gaislordus. 4. Krat Ka^iaQivav. 9. nixQO) fnv PHF: aftfr(>iT] 

<)e codd. Schotti, BPHF Brub., aiifT()ia Diogenianus, dfm^ioi 
i)t Apostolius, d/xitQia 6b Photius : ct/ftT^f»? correxit Schottus, diu- 
T{_-// Schneiderus Lt-xic. s. v. , u/ifrt^a (^e Lobeckius ap Schleussner. 
Curr. Noviss. in Phot. Lexic. 233: d/ifr(>i Si, quod Zonaras et Ar- 
senius praebent, S( haeferus conjectura a«secu(us est. Lege- 

batur /(«1'cM'. 11. B V: ^i<fia()irai-q v[}qiaraZ(; oitfw dvnktv 6 i&fo; 

t6 na^ov vno K()or(>)vi,arMV tit.aqd-aqnavv. 14. Vulgo qQOVd: cor- 

rexi e B. fidkkov Diogenianus om. fultov q;()OVil Apost. Ar- 

senius: Macarius: fnya/.o^pfjoviZ /(. Tj II. tnl rfl /t.: ini rijiv snl Tor? 
rtniooq fif 'yakav/ovvTt))^ , naqoaov cujqqocitivrji; 'ivixa naqd ■0'io)V 
tjiiaiyrjroTfvxroq i()ti)Qr^ Ofj riT> riTjkit /idxavi>a: Photius: kaftfidviTai> dlt 
ini ri))v a navio)V •/.ai t t /(«.«> t « r o) f x t »; /i « r oj v. 18. B. 639. Greg. Cypr. III, 7. rriv /(fiova /tfi^ova &fiTj^. Ceterum 

Apost. XIII, l. Arsen.355: Serv. Heynius monuit ad Virg- 1. c, 

ad Virg. Aeneid. III, 700. Schol. quae illa urbis damna fuerint, 

ad Lucian.Pseudol. §.3'2; Steph. nusquam declarari. 

Bvz. v.Xw/^oeowa.Suidas. Schol. 19. B. ti4(). Diog. VI, 43. Apo.i;t. T 7, (' /H)f.vV Uil'U/tw.u c L*f . vaiias * C— p **CJ^) l *** J-r^t 

terum de hac re sententias vide Vet. Att. p. 53. 

sis apud Cluverum Sitil. Antiq. 20. B.64I Diog VI,44. Apost. 

191. De Camarinae urbis (i/f- XII, 58. Arsen.351 ibiq. Macar. : 

Tois Boeckhius ad Pind. Expll. Eustath ad Hom. II- ^f> 195 p. 

149 exposuit. Oraculum in 1101, ()3: kiyfi, ()e y.ai ^ naqoifda, 

Anthol. Palat. IX, 6S5 plenius Jlij}.tv<; rijv ftd-/aiQav, thq fitd 

legitur: Mij Kivn, Kafid()t,vav d/.i- GiocfQoavvTjv laporro^ avrov xaliiiioq 

vjixoz '/d.Q d/.tiiv(j)v, Mtj.^roTi xn7;ca; Hiohiv, y.aQd xai 6 y.u)f(.i,y.6i; [vid. 124 ZENOUII 21 32 ^aiocci fitfAVtjTcci; tavrf]g'AvaxQeoiV, xal IlivdaQog tv Ns- 
fisovbxaiq. 0aol di avrijv vno 'H(f>aiaTOV y£VOfievt]v 8m- 
Qov IIi]Xii aMfpQoavvijg evexa naQa ^ewv ^od-^vai, y xqm- 
(xevog TiavTa 'AaTWQ&ov y.al tv Tatg fiaxatg xai iv raig 
■diiQaig, 5 

MvxwVLog yeiTcov'. avTti TBTaZTai tnl tcov dia- 
^e^),f)fievi»v ejii yXiaxQOTijTi y.al (ir/.QonQi7ieia, siaQa t;)v 
afir/.QOTtiTa Tijg Mv/.covog vjjaov y.al evTiXeLav. 

Mit)<.ov 'HQay.Xrig'. 'AnoXXodcoQog iv rotg ntQl 
'&t(ov, OTV dveTat 'Ai)j']Vtiatv ^IlQaxXet a?^t^ty.ay(o idia^ovaa 10 
Tig ^vaia. Tov yaQ ^aog noTS e/.cpvyovTog, ov efAslkov 
TM 'IlQay.Xet nQoga^at, fiijXov Xa^ovTag y.a\ ylddovg v^O" 1. fiifivTjtav — KifAiwy/.aiq B om. Nfitiovt/.aXi;'] SchottUS Ev/iiovi>- 

vaTi;: emendavit Gaisfordus. 2. B V : ravrriv [ipaai dt avrijv V.] 

vno 'Uqiaiarov ([aai ■/aly.tvOijvai, y.al [om. V.] dw^ov aoxfQOCvrrjc; fl^Xtl 
Sodfjvai, y.T?.. 6. Mrjy.o')vtoi BA: ]\Ivy.6yfi,oq Arsenius: » retinui 

Mvxomoq cum Photio el Suida in literarum serie.« Gaisfordus. 
B V • 6^* f wv y/.iax^ow xai ixiy.qonQfTTMv " ano tvrt^.flai; r^,- vraov M v- 
yojyQ?, TceTTfTai. Photiu.s. 7. yhaxqorriri' scripsi cum Photio, 

Suida, aliis: add. Phot. v. Mv xowov. rov y ).ia-/ ^ov nXtnviy.rai> 
yaq tv fuy.Qoiii; ol Mvy.ovoov' ■^" ^va to Xvnitav nvaii rijv Mvy.ovov. Lege- 
batur afuy.Qorijrt. 8. Mrj/.Mvo'.; BA: forma vitiosa Mvy.o)vu.; a sb- 

rioribus adhibita videtur: hinc varia lectio Myy.o)v in Aescb. 
Pers. 886, Micon in Ovid. Heroid. XXI, 81. 9. M^).o)v Hesych., 
M^).wii Suidas. Aristoph. Nub. in64] S^Xol: He- 
gych. Phot. s. lhj).io)q fid/aiyQa, 
Suid. S. fAiya qiqoviZ et s. n^).iv<; 
(id/aAqav. ^■lva/.()io)v'\ fr. 144 

Bergk. 61 Schneidew. r>niv- 
rfaoos] Nem. IV, 95 sq. < Gais- 
fordus. Ibi vero proverbiuni 
non adhibiium: Anacreoa igi- 
tur et Pindarus a Zenobio nar- 
rationis causa citati videntur. 
l)e narratione vid. SchoU. ad 
Pind. et Arist. II. cc. AUu- 

dit Liban. Epist. 393. 

21. B. 643. Apost. XIII, 32. 
Arsen. 3.>S: Eustath. ad Ilom. 
Od. F, 455 p. 1828, 7: Mvy.o- 
♦ 10? avijq naqotfua/.i')^' <)o/.oiiat' 
ydq ol 3lvy.(jvi^i, (5mx to nivfaOao 
xat ).vnqnv e/ti/v v^aov rtjv Mry.o- 
vov y/.ia/qoi, xai nXfOviy.rca tivui': 
Phot. Suidas. Athen. I, 7 F: 

xat ntqi ]Ifqi,x).iovi; (fiijaiv '//()//'- 

io/oj 6 Udqwi [fr. 119 Liebel.J TtonyT?}; ft)? d.x).ijro(v inn,<;naiovro<; 
il<; rd avfin6ai,a , Mv xov io)V 6 i- 
Y.ijv [cf. Zenob. II, 19.]. doxovat) 
()'' o.t Mvy.6vi,oi, Sid t6 nivtaOat, xai 
Xvnqdv vTjaov oixfZv ini y ).t,a/q6- 
rrjrti xai nXtovftict SiapdXXtaOai/' 
rov yovv y).ia/qov 'Ia/6ft a/ov 
KqarZvoq, [fragm. incert. 47 p. 
•83 Runkel] Mvy.6vi,ov xaXtZ- nihi; 
dv 'J a /o fid/ n V ytyovox; Mv- 
xoviov tp i,X6 t)o) qo c; dv fi'^';; 
add. Julian. Misopog.319 Spanh.: 
t) Ifyofiivrj Mvx(>)Vi,o(; [sic Pe- 
taviusj dyqoixm tiic; xai dfiaOia 
xr).. Multas insulas Athenien- 
sibus derisui fuisse docet C. 
Muellerus Aegin. 195. 

22. Hesych. v. MiiXtov, Suid. 
V. Mij).i,o'^. 'Ano)).6do)qo(;'\ vid. 
Heyn. ad Apollod. I, 395. De 
re vid. Poll. I, 30 sq. interpp. 
ad Hesych. O. Muellerus Dorr. 
I, 455. CENTURIA V. 125 

%ii.vruQ riaactoaq yilv avrt ax£?MV, Svo Se avrl nfgarojVi 
Cjf^/jMttTfWt rov /jQVv y.al ovrio ti)v x^vaiav 7ioiTjaaoi)-ai. 

23 MfQcgovnviysit JixaiaQxos xfi]aiv tv roTg nsQi 
rrjg 'EXTyadog tv rolg Siiitvoig fitj ilvai avvj]&ig rolg aQ- 
Xaioig diavtfiHV fieQiSag' dta S^ TiQorpaatig rivdg iv§fs- g 
ariQMv ytvofitvcov rwv ideafidrtov, y.Qarjiaai ro £{)og rwv 
fxtQiScov, y.al did rovro rtjv iTaQoittiuv eiQrja&ai. Tcov 

I ydo iSeafJtdrojv yotvfj y.al fn) y.ard fiiQog ri&tfiivtov, ro 
nQortQOV ot dvvartariQOt rdg TQorpdg rwv aa&tvoiv i]Q7ia- 
t,ov, xal awifiaive rovrovg dTtOTTviyeadai, fxij Svvatiivovg |q 
iavrotg ^oi^&etv. Jid rovro ovv 6 fieQtafiog iTitvoij&rji 

24 Ndi]Qa 'Aui X.aQfAi6vi]i rovrcov i) fitv rcov tqi- 
Xcov imiitXttav inoitiro KhtonarQag rrjg fiaat?uaai]g' ri 
Sk, Tcov ovvycov' nuQificivav S avrfj xtti ftixQi' "Qcivn- 
TOVi xat dno&avovaat no?.vTeXovg Turprig tj^tco&i]auv y.al 15 
TifiH^g erv/ov. KXtonarQuv yuQ KatauQ o ^vyovarog 
ytiQOjadfxtvog, i^ov?.i]&r] ro §aai?.i'/,ov avrfjg fifQitktiv Sia- 
Si]ua xal tig &Qiafi.^ov dyuyttv inl fiiaov rr^g n6?^tcog. 

' I£ Sk KXtOTTUTQU aiQOVfiivrj fidklov ivrifACog dTio&avttv, 
1] iv tSicoTf/crj Tu^tt int &tarQOV drtfiaa&i]vat , dvt?.ttv 20 
iuvrrjV iftiXXijaev, j4nontiQuv Se rrjg a'xiip£0)g noiovfiivt], 3. B tionnisi hiaec: tni taonjfdq ^ itaQoifilA iXixS-i]: C: fti- 
giq o V nvli: njuoiov ian roi 'JaoTTjq, g)i?.6ri](; [cf. Greg. Cypr. 
II^ 70.], Twv 6'vvaro)Tf(iMv ccQTta^ovroJv Ta? T()oyj«s roJv dG&fVfaripb)v y.ai 
inl toi'tw exfivMV nviyoftivO)v: Suid. : /tiQiq ov nvit' ij ovrox; YQacfr' 
/liQi-q ov nviYfi/. 10. Svvafdvov^ e P scripsit Gaisfordus: le- 

gebatur Swdfifvoi. 12. Ndtjna] EiQdt; VB Plutarch. Anton. 60. 85. 
Zonatas: TVwft^a Galen., Mich. Glycas, et hanc formam Schae- 
ferus ad Plutarch. T. VI, 427 edi Teubn. ceteris meliorem judicat: 
7«ft^aTzetzes : Ndfiqa nomen etiam sub Hesychii glossis: vdfQQa' 
Sianoira et vairfvqa- oi/.oSianowa latere Salmasius suspicatus est. 
Xa()in6vv^ Xa^ifffj BV, XdQitwv Plutarchus , KaQfnovtj Galenus, 
XaQfuovvd) Tzetzes, XaQftovtov Zonaras: cum Zenobio facit Glycas. 
Nomina ipsa Tzetzes explicare studuit. 14. naQififivav — ra<i:ij<; 

om. V. naQfftfvov B. -/.ai — raifij; om. B. 15. VB: '^ii,o')0-rj- 

aav rotiroi' yoiiv [y. V om.] ydQi-v nol/.Tjq rt>fifjq' dvdQiavrfq yaQ avrtiiv 
ydh/.foi, fiq ro Mavad)Xtiov [B Mavao')).i,ovi dvfriOTjauv omissis reliquis. 
16. KaZaaQ 6 ^iiyovaroc] 6 \4vro')VM!i P. 18- Deerat ti<;. 21. IfiD.Tj- 
Cfv] codd ifiiX-rjafv i Valckenaerius apud Gaisf. ad h. 1. i&ikijafv: 
ifiiD.fjatv Gaistordus: vid. sup. I, 18. Legebatur axijtjiio^q. 

23. B. 614. C.332. Apost. XII, len. ntQl &ijQi,ay.^q c.8 T.II, 460 
69. Arsen.352ibiq. Macar.,PIu- Basil, XXV,235 Kuehn, Tzetz. 
tarch. 35: Phot. Suidas. Di- Chiliad. VI, 282. Mich. Glycas 
caearch. fr. 11 Buttmann. Annal. p. 45 E ed. Labb., Zonar. 

24. V. I, 73. B. 379. Rem Annal.X, 31 p. 400: cf Druman- 
narrant Plutarch. Anton.86. Ga- nus Histor. Rom. I, 498 sqq. 126 ZENOBII 

iTcitQixlitv NarjQti y.al XaQfiiovf] tyiSvaq naQ r/.atioM 
rojv fia^iZv t7ii\)'ca0ai>' al d'e tovto notriaaaai avriQi^d-riUav. 
EiO' ovTcog y.al KXeoTiaTQa /jaaiXuwg tavrijv iTtQiaTii?>.aaa 
eyidvav tTZt&i^ae tm f.iuuo y.al vn avTrjg mn]Qi&r}, 'Av- 
(^QiavTtg ovv yaX/.toi stqo tov aijfiaTog Trjg KXtoTiaTQag, 5 
o y.aleiTai Mavow).tiov , Nai]Qa y.al Xa.QfiLOVj] avtTi&y]- 
aav Sia t6 y.al (xiyQi davaTOV avTii TiaQafitivai. Juq}J- 
rai St 1] naQOifiia tTil tmv fiixQi ^avaTOV Tolg tvtQytTaig 
Gvyxivdvvt V vtojv. 

25 Nofiog y.al yojQa'. rj naQOi/nia avTi] XiytTat dia 10 

TO ty.aOTOv e&vog idioig vofioig yQfjaOui. IliQOaL filv 
yaQ fit&vovTtg ^ovltvovTaL y.al rohg ^aoilti^g avTcov ojg 
i)-tovg TiQogy.vvovoi.' y.al oi fuv iaot a?Mi?Mvg xaTarftXov- 

GIV , Oi 8i TaTKbVOTtQOl TOJV TiaQtlOJV TOJV fltl^OVMV flOVOJV 

Tvyyavovat' t« ds. ytvvrjOivTa avTutg mitSiu fxtTa TtTQat- 15 
riav (j/.inovot. Kai a?.?,a tiot nao avroig, oig fiovot 
'/.ara idtov tdog yowvTat. 

JToQdtot rov naymarov taVTOJV paotlia aiQovvrai. 

^VQaxoi rb Stadijua rtJo fiay.Qoraroj Stdoaotv. fig 
§e Ttveg (paat, rto fiay.QoraTijV tyovrt riiv yt(fah]V. 2f> 4. Vulgo vTi avroi. 5. Gi']naro(; dedi cum Valckenaerio ap. 

Gaisf. : legebatur ptj/taro!:. 6. Erat Mauffw/tor. Niaiqa Valcke- 

naerius, Clericus ad Erasm. III, 6, 38. 10. i) — Uyi-rat, om. I». 
II. ■/(la.aOat, P H. 12. ftt&romiil B -Ovovrfi:. «('twj'] lainov 

Schoitus: e BP emendavit Gaisfordus. 13. y.al ol — yj>()>rxat> 

B om. 15. rvyxdrovai.] ■Oiyydvovai, coniecit T. Ilemsterhusius ad 

Lucian. Nigrin, §.21. 16 «rTorc,] a/./oK,- mavult Valckenaerius ap. 
Gaisf. ad h. 1. 18. roQtSvalov Valckenaerius: lenior mtdfla /o^^tVo^ 
fuisset: vid. Steph. Byz. v. roQSvaia: sed etiamj^i de Gordjaeis 
h. 1. agi certo constaret, formam /'o^()tot in Zenobio jure sollicitari 
\ix pulav rim. 7ra/('rrtTor] Valckenaerius rayvrarov. scilicet sic 
deAiitemiis, populo plane ignolo, jNicolaus Damasc. p. 518 Vales. 
19. ^vQay.oil ^ v^t)a/.ovGioi, BV: ^t^>i){ia-/.oi, Schott., Gaisfordus: 'YQ/.a- 
vol Valckenaerius : Syraces e Scyihiae populis sunt: cf. Plin. N. 
H.IV, 12,84. Tzschuckius ad Strab. XI, 2, 1 p. 492, ad Pomp IMel. 
Nott. Critt. I, 19, 14. 20. tw /Aa/.tjordno B, /lar.Qordrt;) \, iikaSfjfia- 

25. B.680 Diog.VI,77. Apost. \id. Herod. I, 136. Strab. 1. c. 

XIII, 80. Arsen. 368 ibiq. Ma- §. 17 p. 733. na/vrarov] Lu- 

car.: Suidas. Mi-Oi'ovrtq] vid. ciet. V, IIOS: refjes. . Etpeni- 

Herod. I, 133. Strab. XV, 3, 20 des et rigros dirisere atfjue dc- 

p.734. y.al ~ 7t(toL:y.i'vovai,] vid. dere Vro focie qnoiusque ct vi- 

Herod. I, 134 ibiq. Wesselin- ribus ingcnioque. Nam fr,cie.<i 

pius, Slrab. : ad hunc morem multuni vuluit vircsque viye^iaiit. 

alludit Lucianus Nigrin. §• 21. 2SvQa/.oi — - y.!-(t,a/.i]v] similiter 

Tfi d'e — fi/.t/tovai,] «c. ol JUnaai,: Ilippocr. de Aeie Loc. et Aq. CENTURIA V. 127 

2TV^((fcclol Tifiwai yvvalica trjv nlHoaiv avdQCiai * 
TTQogofuhjGaaav. 

"Oqbioi Maoaayhai iv raig oSotg nhiaictLfivai. 

^avQOfiarai Ttaga norov rag SvyarfQag niTTQaaTiovai. 

Ma'^oi)aLOg dt yvvaixl ov ftiyvvrat, u (.m nohfuav 5 
ih], 

Ti/3aot]vol , TMV ■yvvaLxcov Ttxovacov , ctVTol rag xs- 
(faXag deovTai xal y.aTayMvovtai, xqotdra P, ^taJjy/ia «xz^otcItw SchoUus, Gaisfordus: ego Valcke- 
naerium secutus sutn. o)? Si. — gaot] VB -fj. 1. litvnqai.oll 

BV SrdfiO.on fortasse fornia genuina. ttjv yvvaly.a B. dvS{idai> 
B om. 2. 7t(joL:o/in/.t'iGa.aav] B V ya/iTj&Haav. 3. "0(jfio^ ego 

pcripsi: vid. Strab. XI, 8, 6 p. 512 sq. : OQfiou BV, oQtoi Schotf., 
Gaisfordus. ev V om. odoTe] wJar? ABV. 4. Tra^a 716- 

rov B: sra^a Tiovrov A : vulgo nf(il norov. ra; A om. Addunt 

VB: naQ ^Aj.vai.oluv ovdijuia ya/tttTai', tdv fttj no).i/iuov 
dvblji: ab iisdem vero codd. verba MaCovauoq — t/Tj omittnn- 
tur: lacuiia sine dubio ex homoeoteleuto exoria. De Amazoni- 
bus similia saepius leguntur: Herod IV, 117: ov ya/titrav naQ&i- 
ro; (Sarmatarum) ovSi/ila, n(>lv dv roiv no).( /iImv dviiqa dno- 
■/.rtivi]' at ffi rt/VK; avrio)v y.al rtXfvri))ai> yfi()auai n^lv yrj/taaOai> ov tSv- 
vditfvau rbv vo/tov i/.n?.fjaai> : Hippocr. I c. §.89 p. 291 Foes. , p. 55i> 
T. I Kuehn. : rovrimv [^avQO/iarm'\ al yvval/.Ki Innd^ovrai- rt xa* to- 
'ifvovai y.al d/ovri'Covai> dno rwv \'nno)v y.al /id/ovrai, rolai> no/.f/tioi,ai>, twc 
iiv na()&ivoi to)ai>: ov/. dnona(jOfVfvovrai, d'e /tiyQvq dv rtov noXi- 
(lio)v tQfli anoY.r liv 0) ai>, y.al ov Tr^JOTf^io»' 'ivvoi,/.iovai> , 7JnfQ rd tQct 
S-vovaai no ivv6/tm: add. Nicol. Damasc. 517 Vales., Diod. III, 53. 
Pomp. Mel. I, 19,17. 111,4,3: vid. Bochartus Geogr. Sacr. 189 sq. 
Villem.. Coraius ad Hippocr. 1. c. T. II, 260. 5. Ma'Covai,oq'] 

quod a Lycophrone Cass, 534 MaCovaia promontorium memoratur, 
Pomponio Melae II, 2, 7 regionis nomen est: hinc Mastusiorum 
sive Mazusioruui populum in Scythia extitisse verisimile fit. fi /t?j 
— tV.ij] dubitari potest, utrum haec verba de Mazusio an de Ama- 
zonibus dicia fuerlnt. 7. Tcii,' /.. diovtai,] B daivvwrai, rdq xfifa/.d<;. 

8. B dvar.?.ivovrav. 

C. 80 p. 289 Foes. , T. I, 550 d).}.ij}.o)V ov/. dq^avijiq' 6 dk /tv)'vv- 

Kuehn. de Macrocephalis, qiii /ttvoi; t-Jj d/./.orfjia, rijv ipa/jirQaV 

et ipsi inter Scj^^thiae populos i'iai)r)^aai; i/. t^? a/(ajt/c (favfQox; 

referuntur: Torg yd^ /ta/.QotdrriV /ilyvvrai,: add. Herod. IV, 172: 

tywrai; rijv xff/aA^r yfvvaMrdrovq eadem de Mosynoecis narrat 

Tjyiovrav: vid. Tz<chucl<ius ad Diod. XIV, 30, de JVasamoni- 

Pomp. Mel. Nott. Exegett. I, 19, bus , Agathyrsis, Ausensibus 

II: idem fere de Aethiopibus Hetod. IV, 172. 101. 180: de 

Herod 111,20. Aristot. Polit IV, Indis Sext. Empir. 1. c §. 201: 

3,7 Schneid. narrant. 2'rv/i- alia vide sis apud Tzschuckiura 

^faAot y.r/..'] idem de Gindani- 1. c. I, 19, 10. 2^ avqo/i,drai, 

bus ref?'rt Herod. IV, 176., de y.r)..] a barbaris tilias nubiles 

Aeg5^ptiis Sext. Empir. Pyrrh. subhastari, scriptores saepius 

Hypoiyp 111,24, §.201. "0<jfto^ memoraut: naQa norov autem 

Maaaayirai, xr/..] Strab. XIV, hoc fieri, Sarma(is videtur pro- 

8,6 p. 513 accuratius: ya/ifT <y prium fuisse: vid. Tzschuckius 

'n-.aato^ /liav , /^jwrrat di /.ai taii; 1. c. 11,2,4. Tupa^ifjvol nt/..] 128 ZENOBII 

Uaqa toi(i KsQXfTccioig ol fQyarat, ra (lOQtla (ja- 
GTaL,ovGiv, ayoig ov Tig avTa lov^otTai. 

iGGfidovfq Tovg yovilg eG&iovGi, %MQ\g ti^g xig)a?,rjg* 
Ti)v Sk y.ecpaXrjv ^qvgovgu 

TjoaDffot im fitv Toig yevvcofdvoLg SaxQvovGtv, im 5 
S^ uTio&vijaxovoi %atQOVGi. 

Bax%£iQiot, iav [^»}] ano VOGOV GtadojGi, xvoiv 
tavTOvg naoa^SaXKovGtv» 1. TtaQci ToX<i KiQx. ] TtaQa^f^oQxonc; nal B V : vulgo Jt. t. Ki- 
v.fQraioi.q: 7t. r. KtQy.iraiq proponunt Valckenaerius, Coraius Pro- 
drom. Bibl. Hellen. 374: forma KfQmraTot. usi sunt Hellanicus 
[fr. 57 Sturz ] et Palaephatus: vid. Steph. Byz. s. XaQi,fidrav: 
add. Tzschuckius ad Pomp. Mel. JVott. Critt. 1, 19, 14. Bern- 
hardy ad Dionj^^s. Perieg. 682. 2. omjGtjrai, B. 3. Le- 

i^ebaiur ol Si^^^oivfq: correxerunt Davisius ad Cicer. Tusc. Q. I, 48. 
Zoega "(de Obelisc. 246. Coraius 1. c. 374. 'JacTjSovfi; — /qv- 

covao B om. 5. TQavcol] Kavsiat P Gaisfordus, Kataiai^ Schottus, 

Kavaidxao ^'B : Nicol. Damasc. 526: Kavaiavoi rovq itkv yfrvMniravq 
&QrjV0iiai, Toi'? de rflevtijaavrac; /.lay.aQiCovOi: unde Davisius ad Cicer. 
Tusc. Q. I, 48 Kavaiavoi h. 1. reponendum judicavit: ex Hero- 
doto autem V, 4: T(tavaoi — ■ rov /itv yfvo/ifvov TifQHl^o/ifvoi ot 7tQ0<;- 
i^y.ovrfq o/.oqiV()Ovraiy oaa /lev dfi, tnti rf iyivfro ava7t)Sjaav v.ay.d, dvtj- 
yfo/ifvoi/ rd dvdqo^Tttjia Ttdvra Ttd&fa' rov d' dTtoyfvo/ifvov 7tai'.^ovrii; re 
y.ai ■tifiou.fvou yy^ y.QV7trovai, tTti/.iyovrfg oaun' y.ay.oiv tia7ta).}.ayl}fi^ iarl 
iv Tidari fV()avtiovir\i et Hesych. v. l^Qavaov: tO-vo^ ^y.v&r/.ov, ot rovi; /liv 
yfvvo)/iivov'.; dri,/i,dL,ovai , toijc; tVt rf/.tvroivra^ y.arfvcftj/M^ovat, Bouhierius 
ad Cic. Q. Tusc. version. T. III p. 88 TQavaoi, Coraius Bibl. Hcll. 
Prodrom. p. 378 TQuvaoi aut TQavaiov aut TQavaavol scribendum 
esse contenderunt. tTti /ih roTq yfvv.] vulgo i7ti yfvv.i e VB cor- 
rexi. erii de] vulgo tTtfi: emendavi e BV. 6. B -/aiQovan'. 

7. V Ba/.xoQvoi, , B Boy/OQvov: Is. Vossius ad Pompon. Mel. I, 19, H 
proposuit Bi/fvQoy, Bouhierius 1. c. Bay.rQvavoi: quamquam Baz/fi- 
()wv sive BonxoQMt praeter Zenobium nusquam, ut videtur, compa- 

Apoll. Rhod. II, 1010: . . . Ti^a- ^rfo"ra yovia- dva/ii^avtft; «Te rtdv- 

Qfjvida yaXav ^'EvQ'' irtfi aQ y.f ri- ra rci XQia, daira TtQorvOiarav. 

xwi^Tftt ttt' dviiQdav riy.va yvvaZy.f<;, rr^v dt y.fcpaX-^v avrov •xftXinaavrtq 

jlvroi /liv arfvdyovaiA> ivi Ifyitoaii *ai iy.y.a&fiQavrfq v.arayQvaovai: 

Tttaovrtq , KQaara <)r]ad/i ivof similia etiam aliis Scythiae po- 

tai tf' tv y.o/iiovaw it)o)<)f] \^viQaq pulis adscrip.sere Graeci : <f. 

*}()« P.ofTjjd ).f/i))ia rolai, nivovrai,: Plat. Euthyd. 299. E. Strab.VII, 

vid. Scholl. et Bernhardy ad 3,6 p. 29S. Sext. Empir. 1. c. §. 

Dionys. Perieg. 767. KtQv.f- 207. Pompon. Mel. II, 1, 9. So- 

•taiov(;] vid. Boeckhius ad Corp. lin. c. 16. Schol. ad Arist- Oratt. 

Inscriptt. Graecc. II p. 100. p. 2 Frommel. TQavaoi] cf. 

'iaGr\86vfi; %ri:\ Herod. IV, 26: Sext. Empir. 1 c. §.252. Fi- 

intdv dvtiQi dnoOdvr^ nartjQ, ol .scherus ad Aeschin. Dialog III, 

nQOi;tiy.ovrf<;ndvrf(; nQO.;dyo\ai- nQO- 10 p. 139. Lobeckins Aglaoph. 

(iara- xai 'infi/Ta ravra Qvaavrt^ II, 601: vid. Diogen. 111, 4. 

xai xaraTO/ttorrfi; t« xQta, y.ara- Bay.yi iqiiOi, y.r/..] Baclrianorum, 

rdfivovai ncu tov toT df/.o/iivov n- Qledorum, alioruni comparandi CENTURIA V. 129 

'OQyeuftaioi olxiag ovx eyovGiv, ovSa efjL^ifjvyov rt, 
OiTOVvrai, Eial Sk y.ai avv yvvai^l cpakaxQol dia (pvotv ' 
vdarog ov mvovai, 

QvaaaytTaL roig ^&eotg ra oara dvovaiv, avroi Tag 
oaQy.ag ioOiovTeg. 5 

TavQoay.v&ai av&QMTiovg &vovat. 

BvL,Mvol , fiiaoyeiot ^ovg a/AilyovTeg fiovp TavT7] 

TQOCfll XQMVTai, rent, Bi./it,Qi<; autem sive Bixfvqoi, saepe: vid. Schol. ad Apoll. 
Rhod. 11,395. 1221. Eustath. ad Dioiiys. Periee. 762. Etym. M. 195, 
43: tamen variis lectionibtis, quas W. DD. ad Pompon. Mel. 1. c. 
collegere, inter se comparatis, codicum lectionem h. I. retinere 
tutissimum visum est. Accedit, quod populorum Scythicorum no- 
mina liberrime a Graecis flectuntnr: exempli causa propono: 
Si'Qiidrai, S<xqti-dfav, 2a\<()0udrai,: Sdfiot, 2aioi>, Sa7taloi>'. Hdnii^^aiif 
Sda/ifvQai,: 'Jia/idrai', 'laia/idrai,: Wdm;, U^drtjt;, ©«v^Sj Odrri:;: Fi- 
Qovda, ruQydta: KcQy.iroi; KfQxirai', Kt Qy.tr uloi,: roqdoi,, roQSvaloii celt. 
cett. idv [/irj] dno} /n) de coniectura apposui: Bonhierius 1. c. 
idv dno voGOv oi'. 8. eairov F. 1. '(jQyf/maloi, VB Salmasius ad 

Solin. 147: vulgo '()Qyf/inioi, probatum Pintiano ad Pomp. Mel. I, 
19,20: eundem popuium \4Qyinnaiov<; Herodotus nuncupat, alii ali- 
ter: vid. Gattererus in Commentt. Societ, Reg. Scientt. Gotting. 
XIV, 42 Uiiam praetuli formam, ea etiam varia lectione defen- 
diiur in nonnullis Herodoti codd. reperta, "OQyif/inaloK vid Tzschu- 
ckius ad Pomp. Mel. 1. c : tum aliortim nominum Scythicorum 
formis similihus: 'EiaimaToq [cf. Boeckhius ad Corp. In-^cr. Gr. II 
p. Jllt.] "jQri/inaoa [Herod. IV, 59], ita ut majorem formae Scy- 
tliicae fimilitndinem habere videatur: cf. Gattererum I. c. 13. 
2. dal] I> V Gaisfordus: fl Schottus. B V: flai Se qaXay.Qol Sm 
rijv (fvaov roii vSaro'; ov nlrovGi, y.at avroi xai al 'yvvai/.fi; avri^,v. ttjV 
tpvGiv Schottus: q>vc»' PHF Gaisfordus. 3. toj" vSaroi; Schottu.s: 

vSaroQ, HPF Gai<fordus. 4. Vulgo Gviarat et sic B: PV &v- 

cirav, Unde Qvaaayirai, restitui. rd oard roTt; &foTt; B V. ini- 

Oiovavv B. 5. taOovrf(; B. 6. dvOQo>nov(; &vovai, B Gaisfordus: 

V dv&Q. iaOiovai,, Schottus dvOQomorvOovai: coniecit Wowerius ad 
Minuc. Felic. Octavian. 161 : ravQiji ay.vO-ai> dv&Qomo} &vovai,. T. povi;] 

vidontur mores, de quibus do- tur, alibi de Thyssagetis non 

ctis.sime Zoega de Obelisc. 248 mcmini me legisse. De riti- 

disputavit. De Orgempaeis bns Scytharum in sacrificiis vid. 

vid. Herod. IV, 23 ibiq. intt., Herod. IV, 60 sq ibiq. Wesse- 

Ammian. Marcell. XXII, 8. Ce- linghius. De Tauroscythis 

terum eandcm facultatem aqt*ae in universnm vid. Boeckhius 

Hippocrates tribnit 1. c. §.121 Corp. Inscr. Grr.ll, p. 82: de mo- 

p. 295 Foes. , 566 Kuehn.: re- ribus oorum Herod.IV, 103: ^i- 

centiorum in hnjus rei expli- ovai, /tiv ttj IJaQ&ivo) rovt; rt vav- 

cationera conatus refei i Brand- 'r^yovq y.ai ^ovq av Idpmai, 'EkXfivm 

staeterus Scythic. 29 sqq. Qva- inavay&ivraq, rQono) tomSi xr?..: 

cayirai,] Herod. IV,22: tO-voi; add. Sext. Empir. 1. c. 208. Ara- 

TtoXVov y.ai XSiov L.o'iovai Sa dno mian. Marcell. 1. c. Boeckhius 

'S^»/?»;?: vid.Tzschuckius adPorap. 1. c. 89. Bvtoivoi] gens mihi 

Mel. I, 19, 19: quod h. 1. afTer- ignota. Ilausit b. 1. Zenobiu9 

9 130 ZENOBII 

01 xctta ri)v i^usTfQav oixoVfi€ViiV 'I^tjgei y.vvwv 
aye?,7]V TQe^fOvoiv civtl TiQO^avMV. 

Aid-loTiiq 8h ol leyofiivot f KoXyHg, vccivug. Jia 
tccvTCc 1] mcQOifua HQr/Tai. 
2!> ^ivog £Ai9-ot oGTtg ovj^gbv. tuvtijv (fijal Olo- 5 

rtOfiTiog VTio (DdinTtov tiqmtov ?.ixdijvai. GiTTa?MV yciQ 
xccTaUTQixjJafiiVog TioXiv xal rovg avTo^t ^ivovg ircoohjaag, 
yXivat,ojv EiTiiV , "E?^ ot ^ivog ogt tg ovi]Git. 

27 Aaiviig tlg nvQ'. ?,iyiTat i] naQOtfcia ccvti] tTii 
riov f.iccTi2V y.axoTia&ovvTcav. * 

28 Ovx enatvi&ciiig ovd' iv TtiQideinvco : ini Strab. VII, 3, 7 p. 300: (xAAa >iat vvv (lai/v 'Aftdio^xov xat IVo/tdtftc xct 
/.orftfVQi , CoivTcq dno ■Daf,ufidTi))v v.al ya).ay.TO(; xai Tc^ofi xal fia/.itjt a 
tnniiov. nisi praestat n. 1. scribere Xnnovt;: Hesiodus — /.i'^«c innti- 
f(o?.yoi'q dixit, Aeschylus Innay.ij^; pQonf/tiaq: cf. Strab. 1. c. , ]\icol. 
Damasc. 510. Euslath. ad Hom. 11. j\^ init. B: dftilyovtat, y.ai raira 
y(ii7)vrai' TQoqfi. 1. 01 xara — ft()»/T«i] VB: "lfji-Qf(: vmv dyt/.ai; 

dvTi nQOiidruyv rQiqovai. /ti-ix ravra )j naiioifila: haec leclionis discre- 
pantia et Verba ipsa lacunam indicant: lottasse scribendnm: ot 
r.atd rijv t]fAiTi()av oly.ovfiivtiv 'JfjrjQft; voiv dyi/.a^ rQiqovOiV , ol dt eo)&i- 
vot y.vvaq dvrt n(>oi-jdro)v. AlOlonfi; de y.r)..: pernas Hispanicas cele- 
bratas esse multi asserunt; vid. IJckertus Geogr, II, 32(>: et a F 
Scytliis, aliis canes cum cura nutriri c Plinio, Solino notum est. 
Aliam emendandi viam indicat Scxtus Empir. 1. c. §. 225: (-)i)ay.i')v 
de ivioi y.vvofayivv loro(>ovvrai: conl Zoega 1. c. 217 liot. 6. 3. yii 

■Oionfi; — iCo/./fr?] horum nominum unum corte corruptum esl. 
5. BV i/.&Oi> livoq offTt? ov. ravrriv — /.f/Orjvai-] VB om. 9. B : 

fis" nvQ ^aivfi'^: ent rm> fmrtjv novovvrutv. 'Ofioia ttj XaTci mrQMv 
cnfiQfn; [vid. Diogen. I, 45]. xat Eli; ovQavov roifvtoi; [Zenob. 
lll, 46.]: C: fli; n. 'iaivfiv: ent roiit /.a&' lai'To7»' ri noi-oiiv 
to)i' ?/ /.fyovrojv, ■>• tnt riav fidrtjV novovvro)v. 11. B orrft nfQt rn 

dfTnvov , A: oi'^* Tra^a t6 dtlnvov. int — ttt/oJi'] B: Int rm> /<»/ 

divoq ajtwj'. 

sine diibio e roj«//'ot? paQpaQi,- carminatam coniicis in ignem, 

xor?, e nf()i6fioi.c, libris simili- ubi a llamma consumitur. Ad- 

bus: vid. Ebertus Dissertl. Si- hibetur a Plat. Le^g. ^I, 780 C, 

cul. 1, ll)2. Arislid. /'7re(> T. TfTra^^. 377 Jebb.: 

26. V. 1,92. B.441. Diog. IV, i?.?;}.v&fiq di aQU Gavritv dndaai. 
73. Apost. VIII, 18. Xlll , 89. raTc; naQotftla^i; ivf/6f<tvo<;, tl(;niQ 
Arsen. 227.373. ^aivo)v y.at ).i&ov t-^.'o)v y.nt 

27. B. 398. C 151. Apost.VII, cnfiQo^v rdi; nirQa^: vid. 
75. Arsen. 221 ibiq. Macar. : Boissonadus ad Aristaenet. II, 
Suid. s. f(\- Trr^i. Phrynich. Bekk. 20 pag. 723: conl. ad Diogen. 
Anecdd. 69, 27: Schol. ad Plat. I, 45. 

Legg. VI p. 452 Bekk. Pro- 28. B.744. Piutarch 86. Diog. 

verbium non significat »i(/ttem VII, 21. Greg. Cj^pr. III, 26. 

dissecc(s i , ut Scliottus, alii in- Apost.XV, 31. Photius. Suida-^- 

terpretanlur, sed »carminas la- De re vid. Cicer. Legg. II, 25, 

nam in i^netn* : i. e., lanam 63 ibiq.^Cleuzerus. CEJSTURIA V. 131 

TMP arpoSoa novijnuJv 7] naQOifiia }.iy£Tai, y.ai ^ii]Se tov 
TV/6vT0g iTxaivov aS.ioJV. Eioi&iOav yuQ ol naXaun tv 
TOig mQiSeinvoig tov TiXivn}aavTa Inaiviiv , xal ii (fav- 
?.og i)v. 

29 Oivoi] Tr]V ^aQaSQav '. i) naQOifiia avTi] liyiTai 5 
tm TOJV laVTotg xaxov ti kfily.ofxhojv. Oivoi] yctQ STj- 
fiog iOTi Tijg '^TTiy.ijg' ol Si oiy.ovvTig avTodi y^aQaSQav 
VTTtQ avTojv (fiQOfihnpf naQiTQixjjav iig ti)v lavzwv yto- 
Qav. Ilolh] Sk yiVOf-iivr] tj yccQaSQa ihvfii}VUTO avvoijv 
T« yiojQyia, aai Tag oiy.iag yaTi§a'kiV. lO 

30 '0 KQ7]g Ti]v &aXaTTav '. tni tojv tv oig Sia- 
(fiQOVOi TavTa (ptvyiiv nQognoiovfiivojv r] naQOifiia taTiv' 
imiSrj vaVTiy.ijOTaTOi ol KQiJTtg iyivovTO. Mifivr]Tai Tav-^ 
Ti]g 'A7.y.aiog. 1, 7.i)'ixau e P scripslt Gaisfordus: ).i).iy.rai Schottus. 2. thA- 

■Q-taav cum Finckhio e Suida posui: vulgo Hio&arji,. iv r. nf(ji^.] 

7ii(}l To dtTnvov B. 3. y.al d] » hanc lectionom contra Davisium 

ad Cic. Legg. p 177. defendit Schaefer. ad Loneum p. 355.« 
Gaisfojdus. 4. ijv] fi?j B. 5. C: Oivaloi, rrjv ^a()dd\iav: 

ini ToVr etc^ Mfiiiltia y,i,vijadvr(i)v rl, p ).a [iivroyv di' Oivtj yd^ 
rinoq rrji; '^'trri^y.ij-;' Tavrtiv (Ve toi'? yto)(iyoi'i; naQoyjrti^aovra^; r-tjv dvu)- 
■9-fV q'f(jo,uivriv yatjddijav dQ<)fVfiv rd ()iivdQa y.ai rdq dfiniXovi;, 
vfiaroz (Vn ytvo^iivov y.araii{)ayivxa tov nora/iov ()"i.«f/i ^; r^jw^ rdq d/miXovi; 
y.ai Tce (Uv()'(>a. 6- B V : n^joqt/.y.O/iivinv Ofiola Tij 6 Ka(jn dQkOi; 

ri)V layuiov [kayojv V.]: vid. Zenob. IV, 48. 8. SchottUS nuQt- 

yQaipav: e VB correxit Gaisfordus. 9. t; xaQd()(ia B om. 10. 

xaTt/JaAfrJ vulgo fitripa/.tv: BV >tariarQ(\}'tv , Suidas y.adtlXiv. 11. 

dyvoft addit Strabo: 6 KQfji; ()ij tov novrov Apostolius, aliij ^d- 
?.aacav B. 13. /ui/uvtjrai r. 'A. om. B. 

29. B. 701. C.359. Strab.Vill, Phot. Bibl. 424 Bekk.r Schoh 
6, 16 p. 375. Apost. XIV, 22. Ar- ad Aristid. 185 Frommel., Eu- 
sen 3S0. Hesych.i Oivalov r. y.\ stath. ad Hom. II. i', 649 p. 313, 

naQOi-fua, n&ffiivrj tni r. e. x. rv 41 : taroQovvrai, di y.ai vavy.Qarij- 

TiQoqf)./..' qitjai di Atifio)v, oTt t^s aai nori ot KQrjXtg [cf. Hoeckii 

^Arri/.rjq ian ronoq Oivorj' ot Je Cret. II, 205.] o'>Grf y.ai naQoifilci 

ivravOa yto)Qyovvrfq, niXQOXtrfvov- liq roii^ nQocnoiovfiivovq dyvoflv 

rti; rrjv dvo) qtQOfiivrjV yaQa()Qav, dntQ a/(>t/5oj? oi()aaiv avrrj' 6 KQ-rjq 

aQdtvfi/v ra divd^a y.ai rai; d/ini- rtjv Odkaaaav, ontQ 6 ytoryQd- 

j.ovq infytiQOvv vSaroq ()i no).).ov (foq votZ y.ar' t).).fi>ipiyv Toii dyvofl, 

yfvofiivov, avvipVf y.axUQQayivxa X()V liva ^iyt] rj naQOif(,ia otj. KQtjq 

noxa/iov xiiiv y.rijfiaro)v no/.).a ()i,a- dyvofT rrjv OdXaaaav, iiQowy.ov drj- 

fjiOfiQai xai rHiv ronorv di roiiq xv- J.aSij i)vxoq xov ).6yov [cf. infr. Vj 

v.).ovq [lege y.aQnoiiq] iyyuiaai,: 51 ]: He.sych. Phot. Suidas. 

Phot Suid. s. Oivavov, s. OtVoi^. Usurpant Liban. Ep. 1215: ov-^. 

Conf, C. Muellerus Aegin. 7. dyvoovvxaq fiiv iSiSaay.iv, il firj vtai o 

30. B.702. Strab. X, 4, 17 p. K^t/s Tr}v ^«AaTTwv: Aristaen. 
481. Apost. XI V, 31. Arsen, 340 : II, 18. Alcaei f r. 84 SchneideW* 

9* 132 ZEINOBII 

31 Ov (fQOVTig ' lT[':toy.ls.iS7] '. ' I^ctoy.lfidtjg fxiTcc 
gf«l a?Mov no7JMv t^ivt]OTtvGaT0 tijv K?uiodevovs rov 
2Jixvw)>iov SvyciTiQa. Tov Sh K?,eiodei'ovg tv iviavTM 
oXm Soy.tfiaL,ovTog Tovg fiVi^aTrj^ag , 6 ' l7Tnoy.)^iiSr}g iv 
avfinoGio) ml xtcfaXi]v y.v/3iaTi]oag, avoj mQirjyt Tovg no- 5 
Sag. Tov Si Khia&svovg eiTiovTog, 'E^oiQyi]a(a tov 
yapLOv' 6 'In7ioxXtidt]g tcp^, Ov qQOVTig 'InTCO- 

X?^£iS7]. 

32 Ov vvxT tn?^otig i im twv //t/ axQi^Mg Ti tzolovv- 
T(ov. 'II yao vvi, axoi^taTiQa Ti]g rjuipag Tolg 7it?,ayo- lo 
SQOfiovOL , Sia Tccg tcov aOTQOiV o)]fitiMOtig. Si Xqv- 
OLfinog acft?MV Tr]V ov anocfaoiv , NvxTinXottg tinsju 

33 Ovx -avev y€ 0tioio)s: ©)]atvg nolloTg aQiaTivai 1. C: 'iTt. }.a[iC)v ?te yvvaXxa ttjv ■&vy. KL, r.at iv avriT) -rw ydfi^ 
f>Q-/i]aa^iivtiq. rtji; &v yar QOi; M* y «A jt ofi ? (sic) xal dQfadatji; 
avroi, ixiiv^v diptlq t«i't'»] ff j/ v f t^ i' j"»j. Tov (5e Mfya/.y.ovi; Xi- 
yovroc;, fi, f fi(p 0' ij a nfi rfi 7i()difi>, aiiTog d n f/.Q iv aro' ov <p. Jtiti. 
'JjTTt. ^uiO-rjValoi; /ufrd a././.o)v B. 3. iv iv. of.io] IJV tvi:aiirov hiov. 

4- iv avfiTioaio)] ivYom, VB : avnnoaii;), naQ^ lo 'i/ifXXf yafipQhii 
dvayoQfvfahai: 4. y.fqia/.Tjv] PBVH Gaisfordus: Schoitns 

y.Qta^, Wesselingius ad Herod. 1. c. y.Qdq , Hemsterhusius ad Thorn. 
I\lag. p. 309 nard xQaq vel y.ard y.aQa: aliter enarrat Herodotus: 
T»}v y.fipaXijv iQfiaac ini rrjv rQdnfi^av , rolou cxfAffft ixf^Qov6f<i]af. ubi 
vid. interpp. 6 iioQ/i^ao) B, iiiOQx^jari Valckenaerius ad Herod. 

I. c 10. rfji; ijfUQai;] Schottus t^? viktoc: praeeunte Schotto 
Gaisfordus e B correxit. TCfkayoi^QOfiQvai/ B Om : vulgo ntXa- 
yoi^afiovai': e P Diogeniano, aliis correxi. II. 6 — flntv] B om. 
1.3. B: oTar Tt ■Q-avfiaarov ov/ vno fiovov (sic) two? dX/.d n '/. 1 1 6 v Mf 
itaroQ&ii)d^7l' &?jafvt; yd^ y.al MfhdyQO) avvfjyiiiviaaro nQt)^ — S-ijqav «a» 

II. xaTa — ''Afxai,6vii)v: reliqua omittit. 

31. B. 742. C. 395. Herod, VI, rtQa Sovroq, nQoc; tU r6v'Jnno- 

129. Diog. VII, 21. Apost. XV> y./.fi67jv (/aVfQoiq finovToq, on dndtQ- 

4(1. Ar.-en 398: Eustath. ad Hom. yjjrai, toc j'«/iov t?/? 'yl'/aQiarr,i;, 

11, yl, 598 p. 159, 40. Schol. ad vnorvxow tiprj- ov ipQ. 'Jnn.: cf. 

Lucian. Hercul. §. 8: inl ruv fiij Athen. XIV, 628 C L'surpant 

ndvv anovdaiiov iifuv Xtyofi,ivfj, dkXd Liician 11. cc. , Philopatr. fin., 

xaTa t6 {«'mTa^p^ovT^Tor fn.raxtvQi'- Plutarch. de Herodoti malign. 

tofdviov: ad eiusd. Apolog. pro 33 p. 867 B. Liban. Epist. 944. 

Merc. Conduct. fin. : Hesych. 1224. Phrynich. Eclogg. 193. 364 

Phot. Suidas: naQoi-ftia, tji; fdfiVT]- Lobeck. 

Tat"£p/( tTTTro? iv Ji]fi6rat,(;- 'Jnno- 32. B. 741. Diog.VII,20. Apost. 

x/.tidtj^ 6 7\adv(fQ0v, f(i).lb)v •yafiiZv XV, 11. Arsen. 396.' 

\4'/aQiar-r]V rijv 'Aya&oxkiovi; rov 3;i. B. 732. Eustath. ad Hotn. 

2^i,xvo)viov -OvyariQa, rov ri^Qdvvov, 11. 2^, .32 p. 1129,53: inl roiv avv 

iv aiVfj rifj roiv ydfHi)V tjfiiQa dno)Q ■ irtQOic; tvdoy.tfLOvvrwv: Suidas. Plu- 

/ijaaro ntQirrioi;- fiirapovkfvaafii- tarch Thes. 29: noXXwv fdv rort 

vov di rov JO.iiaO-ivovi;, y.al Mi- roti; dQiarou; dOX.wr yfvofiivo)v, 'Hqo- 

yaxXil Tw 'AXy.fiuiwvoi rtiv &vya- jjwfos fitv oiJtyo? oittai, riv Ofjcia CENTURIA V. 133 

avvi^ydivUiaiso. Toj ycto MO^sayQbi Gvvr^Qyrjas TiQog rip 
Tov KalvdujvlQV xaTTQOV &ijoav, tco Thiold-o) avvffiayjjas 
Wia, ZMV K&VT&VQOJV aul JlQa/cJ.d TTQog rag ' AfiaL,6vag. 
'^Orav ovv iJ^avf/aaTOV Tfc !nQa/d')j ov% vrco fiovov tivbg, 
(lui&aft(V Xiyti^v «VTW, Ov'4 av,iv ye Ojjaeorg. 5 

'U db nfQt Tov IShXeayQov iarooia y.al rov KaXv- 
^Mvioih avbg ovrwg i%tc' MeleayQOU yivv)j&£vrog cfaal 
rag MoiQag TiaQayiVOfiivag iisiilv, Tozs rilivrijaii Ms- 
iiiCAyQog., orav 6 xaiofiivog iTil Tfjg iaj(rfQag daXog y.axa- 
nati. Toiro coiovaaaa rj fu^Tijo avrov Aldaia, rbv dct- 10 
Xbv aViiXiVO , jjrat zariiitro iig XaQvc(xa, MtXiayQog di 
avrjQ ytvvaiog yivoftivog rovde rbv tqotiov iTi?.iVTrjaiV. 
Oivii*^ 6 roi/rov narijo rc/.g ccTiaQXag rixiv irrjaiojv y.ao- 
nwv roig &^oig &v(ov , rijg^jQTifiiSog imXa&iro. 'H di 
OQyiadiiaa zanQov icfTy^iV ayQiov , fuyiOfi rs xal Qoiftfi I» 
a^oyov, ag riiv yi]y rcov Aa?.vdoJi:io)v diicfdnQS xal rovg 
TiaQTioxig i?^Vfiaiviro. 'JEtiI tovtov rbv xaTiQOV rovg aQiarovg 
ix rrjg ' E?.Xa8og navrag ovvixc'i?.iaiv ' xai ra xthvovti, rbv 
^rjQa ri]V Soqccv Sioanv aQianiov inrjyyiiXaro. 1Io?,?,ojv 
oiiv avvildovTcov, xal 6 MiXicryQog inl rrjv drjoav i^iiXi)£, 20 
OVfifiaxov nQogy.aXiaccfiiVog rbv Orjoia. ^vvi?^Oovar]g Si 
f/era rojv aQiaricov xal 'AraXavrijg rrg &vyarQbg rot) 
Xyoiiviojg, xotvi] rbv. xanQOV mQiiaTrjactv ctnavrig. IlQOiri] 
fjikv ovv AraXavrr] rbv xanQov iig rct vojra iro^^ivae' 
MiXiayQOg Si xarci rov XiVicovog n?^>]^ccg anixnivi , xal 25 
lal^cov rb S&Qccg ArccXavT}] yaQi'L,ofxivog iSojxe. IlaQovrojv 
§A iyjEiae xal rchv Siariov naiScov, rojv aStX.cf ojv rrjg 'A?.- 
{fuiag, xal aSo^ovvrcov ti rcc aQtariia yvvr) i.rxpsTai, rb 
SiQag i^ ' Ara?.clvri]g acfiiXovro , ?.iyovTsg xara yivog av- 
riig SiacfiQiiVy ii Mi?.iayQog Xafx^avnv fir) nQoaiQO.tro. 30 4. /j.6vov F. 18. t^q 'EXXddoq] rwv 'EXL Schottus: e P emeti- 

davit Gaisforduis. oiivfAa/.itsav F. *20. &ii()av] Qvqav P. 29. 

tl Heynius ad Apollod. I, p. 57. Gaisfordus ad h. 1. delendutn cen- 
seot. ai'T//i,] avTol<i P. 

/ifTarjyjiv , d).).a /iiuvoi.(; Aani&aiq ai'iu,ud/QV (iefjO-ivra 7To).).oi'q xac 

rij(; yi.(vravqonaxlaq' irfqoii de y.al y.a).ovq aO^Xovt; xarniyaL.ia&ai-. Al- 

/xfT« '/«fforo? iv K6)xoi,c; yfvicdao Indit Ari?tid- ^vfi/iax. 238 sq. 

tcai MtXfdyQo» avvi'if).Hv rov xdn^ov Jfb.b. i; (?£ TTfQi] wSfjq. .sumpta 

yial Jt« -rorTO naqoipiiav ilvai> rtjv videntnr ex. Apollodoio I, 6, 2 

Ovx a. S.- a('rov fiivTOi' /xrjihvo^ sqq.* Gaisiordus. lai ZENOBII 

OQyio&sig Si Ms^.eayQOg rovg ^lv QinTiov Ttaldag ani- 
HTeiVf, To dh SiQag ^ATaXaVTT} sdwxsv. 'AXdaia de IvTii]- 
{)Haa im T?; tmv adehfMV aTiwlEicc tov Salov avrjijJav, 
y.al o Mclta/Qog i^aicpvijg anidave. 

^uvEfiayj]ae Se. t(>j Ileioi&oi Otjaevg, oTe xaTa tmv 5 
KevTavQCDV avvsaTijaaTo TcoXefxov. ThiQiO-ovg yaQ 'Ititco- 
Safxeiav fivi^aTevo^evog, elaTia KevTavQOvg log ovyyeveig 
ovTag avTij. ^ Aavvi]doig Se eyovTeg oi'vov , acpsiScog e/j.- 
(poQi]Oc</nevoi efii&vov , iccd etgayofievip ttjV vvfirfijv ene- 
yeiQovv (^ia^eod-ai. '0 Se IlecQidovg fteTct &rjaeMg y.ado- 10 
nuoafievog fiayijv Gvvjjipe, Ka\ no?J.ovg 6 Oj^oevg an. 
ctVTtbv aveVKev. 

AnrjXds 8h Qi-josvg xal fieTa ' IlQaxXeovg noog Afia- 
t,ovag. EvQvad-kog yccQ eniTa^avTog 'Iloay.Xei y.Ofiiaca 
Tov TnnoXvTVig t^tooTiJQa, Tijg tvuv AftaL.6viov (]aai7Jaarig, 15 
uneXdihv ' IlQay.).r,g e^ijrei, tovtov. Tijg Se avvdefih'i]g 
Sovvai, ' TlQa fiaviav cpv?^aTTOvaa nQog avTov, eixaadetaa 
ftta TLOV /Ifta^ovtov nsQtijSt, nccaaig Xeyovaa, 'oti 6 na- 
Qccf^aXiov ^evog Ti]V /jaailiSa /jta^eTai, yal TaiJTi]g tov 
L^toatiJQa, ov f| "jQeog sig Seiyftcc Tt]g ftaatleiag eYh]rpev, 20 
ccipeKeoxIai (^otXeTca. Tovto ay.ovaaaca 'Afia'Q6veg , erpio- 
n/uofievai xaTcc tov ' HQaxXeovg f^ijsaav. NofAiaag Sh 
IlQax?S]g ex Solov tovto yevead-ai, rijv fiev 'lnno?.VTrjV 
y.Teivag tov ^coariJQa atpaiQeiTai, nQog Se Tccg Xomag ccyta- 
viaafievog anon?^el. Jta tovto 'tjaTSoov /3ov?.6fisvog IlQa- 35 
y.?^r]g AftceL.6vag aftvvccaOca, eoTQccTevae xcct avTcov, avfi- 
naQa?.afi(hv xal Qr^asa eig avftfiayiav , ag xai xaTsnole- 
fiijae naQ ccvtov ovftfictyovfievog. 

31 OvSs nvQcpoQog tXeicp&i] : enl TtHv fisya?uov 

XivSvvtav eiQrjTtti i] naQOiftia' enstSi] naai]g nokeiiixijg 30 2. vnlgo 6lSM/.fv: correxit Finckliius ex Apollodoro. 14. vTto- 
rdiavTo^ H. 21 Le^tbatur dtf<on/.i<j/(tvm. 24. Vnlgo (<qai()HTo. 

"29. {'7it}.ii<fi07j Snidas, iaujOr; Schol. Eiirip : Apostoli'i8, alii veibuin 
ignorant: explicaiionem cod. 1'iersoni post Moerin p. 479 omiiiit. 

34. B.733. Diog.VII,l5. Apost. p. 893, 17. Scliol. ad Aristid p. 

XIV, 98. Arsen. 391 ibiq. Ma- 241 Frommel , ad Greg. Nazianx. 

car. : Schol. ad Eurip. Phoeniss. in Julian. ^T>i).miT. B. p. 92 

1386. Eustaih ad Hom. II. i»/, 73 Mont., Basil. in ennd, ap, Boi.«- 

roi'xtT' 'tTifi/r' 6(0) ord' nyyf?.<}v son. Noticcs et E.riroits chs 

(ircQvitcOai. "yi^<on(iov n^orl «Wt.j Matuiscr. dc l.i DibUolh. ilu Roi CEMTURIA V. 135 

raoaa-/sv7jg edft tov (^iccvtiv Tiyita&cu, dacfvrjg exovra 
/.ladov y.al aT{a(.tcaa [y.cd lafirccida']' ifal tovtov vofwg 
r,v fwvov (filSia&ai Tovg noltfiiovg, 'J^nl foivvv twv 
Tiavojh&Qicc 8iiSfd-(tQ(xivo>v y.cuQOV ea/jv n TiaQOifiict. 
gj '0 axvlifJ ev x(JjQc<.'. en\ tmv Taysojg fieTaTiTjSwV' 5 

Tcov 71 nccQOifdct eiQrjTcu. ^xvltp yc'<Q ioTC x)y}]QiSix)V |i'- 
locpcxyoy, utio tociov iig TQnov fUTanri^MV- MifivriTav 

TaVT)jg ^TQCXTTig. 

3ft OlSe IlvXaici TavTcty.al TvTTvyiag : 6 TbT- 

Tvyiag ccvdQanodiaTrg riy ' incoXet, d^ iv t7; Ilvlaict t« 10 
alloTQia, Ta.TTiTai <U ti mQOifiia y.caa twv alloTQia 
aQnctL,6vT0)v xal nojXovvTQJV, 

Oii navTog avdQog ig- KoqlvSov ead-' u 
nlovg'" KoQivdog nollag tixev iTaiQag xal no?.VTe?.etg, 
cti Tovg ciCfiy.ofiivovg tcjjv iivcjov iSaafwXoyovv , tci icfodia 15 
avTOJV ava7Mft(iavovoca. Jia yovv toZto inl tcov tqv^ 
qiav ^ovXofiivojv \_an6Q0JV~\ eiQiioOac Ty}v naQ0i(s.iav, 2. xat ).(x^tndSa e Suida cum Valckenaerio ad Srhol. Eurip. I. e. 
irK*erui. 3. inl Toivvv tow] inl roiv aixMv H: o&iv ;/ nafjoifua inl 

tMv n. Stfff^y.H. 5. 6 om. Photius, alii. zr(> Apostolius. ix 
■/Mnaq Snidas, alii, /(fTctTTTjiWrtoji'] B f(iTanmr6vro)v. 6. hdo- 

ffounv A. 7. dno rov ronov Scliottus : articulum ciim PH eieci(; 

Gaistordiis. dno — 2rQdrrt,q] om. B. 8. 2r()dmi;^ recte Schot- 
tiis: Gaislordus e PF Brub. 2\^aTt? dedit. 9. oidi] oiSiy Plu- 

tarchns: 01'» dtj legendum suspicatur VAlckenaerius. 11. «/Ao- 

Toiti))' H. 13. ih B. C: ini rolr /t ?; HvyaiAivmv rolc aD.ovt; 

T. « avrd notiiZv. 'Enn n6vi»v twv n}.ovaio)v ^v xaraiQfw fl:; K6(itvOov 
Jia rdi; noiivai;. 14 r, K6i>i,v&oi; B Scho.ttus: e PF articulum Gais- 
fordus delevit. f.oyiv B. y.al nohr. B om. 15. dqi/.vov- 

fiivov; B. 16. avrf))V B om. ka/i ijdvovaaif B. Uytrat, yoiv ini 

r. r. ^. dnoQtiiv B, ex quo dn6()t)iv in textum recepi. T. XI p. 109: nvqtfioqov Sh. dno 6. Aristid. vn. r. nxr. 323 Jeb.b. 

Tiroq naQot,f<.ia:; ifaaiv itfniSovro Dio Ca.ss. 39, 45. Juiian. OrattT 

yaQ iv Tot,- no}.ifiot,q rt7>v nQoijyov- 1 p. 27 Spanh. : add. interpp. ad 

ftivo)v fidvtfoyv arf<favrjt(iOQQvvro)v y.al Hesych. V. nvQtf^OQoq. 
dadaq y.arf/6vxo)v nQoi; &vaia^ 35. B. 74.5. Apost. Xl,47: Pliot. 

(vnQfnftt;' y.ai ot viy.iiivriq ovv oj; Suid. s. a/.vi^'. De bestiola vid. 

ii-ooiv itffiSovro riHv rot,Qvro)v fiQTi- JLiobeckius ad Phryn. p. 398. 
TWi. vnfQpo}.t.y.o)i; ini twv y.axavt,y.ij- 36. Phuarch. Provv. 105. 

SivTiov, ojs' ovdf nvQ^ioQoq iiiipvyfv: 37. B. 734. C.304. Strab.VIir, 

Phot. Suidas. liem accuratius 6,20 p 378. XII, 3, 36 p. 559. 

illustratXenoph.de republ. La- Geli. N. Att. I, 8: Diog. VII,16. 

cedaem. 13, 2, ubi vid. Haasius: Apost. XV,33. Arsen. 397: Schoi. 

add. Welckerus Aesch. Trilog. ad Aristoph. Phit. 149. Eustath. 

Append.32. Jahnius de Palamed. ad Hom. 11. B, 570 p. 290, 34: 

Uiss. 51. LUunlur Herod. VIII, Hesych. Photius: 6td x6 rtt^ 136 ZENOBII 3S ^Ovov noxovg ^rjrstg'. Inl tHv avvnoorata ^t/- 

rovvTwv. IlaQOGOV ri]V ovov ovre m^ai, r\g dvvarat 
ovre y.HQai,. yUytrai d'k y.al 'Ovov xeiQEig, tnl ro)v 
dmjvvTOig imyHQovvrtov. 

39 "Ovov naQaxv^pstog : fi£fiv7jrai ravrt]g Mivav- ^ 1. Dlogenianus, ceteri trirnq om. ovov 7j:6/.m Apost. Arsen. 
Photius, Suid. Hesychius: oroD Tioy.oi, Diog. Photius337: ovou no- 
»!«?, ftt; ovov Tioxai; Eustathius. VB: oroi; Tzoxaq: ^^■i^^GXoqia.vrjq 
yiooiov iv aSov d ^ar it v tzo) xfv [V. Tirvn.] bvov noy.a^. yiiyt- 
■rat enl t(~)v dvi]V v r b)v xai ar f ?. (iiv , ori, y.ai ovo^ ovrf Y.iiqi- 
Tai ovn «I ai'roC noy.oi; y iv fr ai/: C: eni roiv d/qqcrfov Tj 
tli; ddiivarov vnfQ(iaXXof(,iv(j)v. 'A^tiar aq/oi; yd() KQarlvov 
V no Oia ai- qitjai ri,va iv aSov O yovviov nXiy.ovra, ovov dk 
'Tovro y.ar ta &iovr a. 'Eori ds xai /ioqIov qiaaiv ^EXXtjvfq iv 
aSov KaXoii iJifvov ovov noxai,. 3. Vulgo za^ffai. 5. VB: 

ol fiiv (faaiv [<f. om. V] ini y.fQa^ii (>)(;, ol Sk ini y.ovQonXd- 
■&0V, aXXot <)' i icp' Xarov. \)Qrido)V ydq 7iaQar(jfq>onivo)v iv iQyaor. 
TioXXOiv, ovov dkd rT^i; naQaOvqov naqay.vxpav, vnavivro(; avriji [V ai'- 
Tonj rov dyo^yia Toi" ovrj/.dtov , rdq di o^vft? iy.n'/.ayiiaa<i y.ai qof}ri&fi- 
aat; vno rij<; oxpfo)*;, tjroi' t« roi) y.fQa/^iox; oxfit] t] rdq rov /.OQon/.d&ov 
fifiqaq tj rov larbv ovvrQiipai,. o roivvv y.r)..: C: ini rotv /xdrtjv iyy.a- 
}.o V fiiv otv. 'Ouviuotv yd() rivdtv iv oiy.ia, r(t(qoi.iivu)v no/.XCiv, xai rijq 
fitiv Siiftai; xfx Xf i^o /livijc; ovatjq rov oixoi), fii.xQov de naqa- 
■0'V()iov iv ai''T'»j dvf otyor oq, oro? na()iotv fxij x()arovvro(; toP dv7jXd- 
rov , dviGojiijac rdq oQvi&aq nr oij & f ia ac. al di dvanr daai, rbv 
tarov roii ro dio fidnov t x ovr o <; diii^ (j tjictv ivnv&fv tiq y.(ji,riiQi,ov 
dybfifvoq 6 brijXdTfjq v.ai iQOtro'tfi.fVQ(; 6i,ani ayoi/io, eXtytv , o. n. , xai 6 
Xbyoq ftq naQOi,fiiav iXijqOtj. iraiqaq vniij r(T)v'EXXijvo)v fv^aa&ai 
tfaaiv iv fitydXot noXifiii) rfj j4q(30- 
Slrr\- rj Sid rb dvqtiqjloXov ' ^' infi 
noX/.ai ijaav iralQai, y.ai rinv nXov- 
cio)v fiovov b nXofq: Suidas. De 
jneretricibus istis vid. Wagne- 
rus Rerr. Corinth. Specim. 23. 
O.MuellerusDori. 11,289. Al- 
ludit Soph. Philoct. 304: ovx ir- 
&d(y ol nXol roTai, co')qQoaiv ftQo- 
ro)v: Creuzer. Init. Phiios. Piat. 
II, 166, 

38. B. 708. C. 372. Diog. IV, 
85 VI, 99. Apost.XIV, t^6. Ar- 
pen.38.5ibiq Macar. : Schol. ad 
Aristoph. Ran. 186. Eustath. ad 
Hom. II. K, 137 p. 531,8. K, 21 
p. 767, 7 : iariov Si ori, iv roiq ro? 
Tlavo aviov qiQtrai,,^ o)q rrjV do- 
Qav danddtjrov rwf? tinov yXalvav, 
o iari, dvvqarrov ' xal ori, tx Ttjt; 
Xfovrijq ij xard rbv Xiovra naqoi,- 
fita ro, ^vQfiv Xiovra [v. Diog. 
VIj 25] iTTi rdiv a()i'i'aT0/? iniyK- Q0i<vro)v y.ai rovro fiev dtd rtjv 
yfvvaiortjTc* rov Xiorroq, ov ovx av 
%VQflv roX/itjG')] rt;" ro fiivrot, no- 
y.ovq orov aXXov TQonov dbvvarbv 
iari,, (ha ro /ijj fivai nixfO&ai, rbv 
ovov Ofioiov de xai rb, doxbv Se- 
Qtiv [Diog. I, 45.]* oi' yaQ av eS 
daxov diQfia ttfQov dnoavQtjrai,: 
Hesych. Phot. 337. 338. Suidas. 
Inter picturas a Polygnoto ad 
leschen Delphicam exornandam 
factas una erat, quae virum e 
junco restim texcntem et a-el- 
lam, ille quae texuisset, as-^i- 
due abrodentem repraesentabat; 
Pausan X, 29, 2. O. Muelleru.'* 
Encheirid. Archaeol. p. 131 1 
quae pictura qutim celcberrima 
esset, Craiiiuis facetias cjuas- 
dam ex ea derivavif, qiiae pro- 
verbio nostro originem dedisse 
videntur. 

39. B. 740. C.371. Apost.XlV, 
65. Macar. 3^6: Phot. Suidas. CEJNTURIA V. 137 

(yQog fv 'IsQiicc, jllyovai 8s, oti xfQafisvg rtg etottfe 
noXlag oQii&ag iv rcH eQyaari]Qioj ' orog di naQiiov, axo- 
Xovdovvrog a^uleog rov ovrjXdrov, nc(Qay.vtpag dut rrig 
&VQidog aveao^T/oe rdg oovidag, \ y.nl rd tv r(o tQyaarr}- 
Qiia avvirQppav ay.tvt]. roivvv yvQiog rov eQyacrrjQiov 5 
eTzc y.Qiaiv rjys rbv 6vYjldrr}V. JEQOircouevog de ey.sTvog 
vnb rifjv dTtavrojvrcov , rivog y.Qivovro , e?.(ye, IlaQaxv- 
tpeojg ovov. ^Etii rcov y.arayeXaaTOjg ovv ovxocfavTOV^ue- 
vcov siQVjra^ t] TiaQO^fiia. 

40 Ovdiv n^bg rbv J lovvaov : tnl tmv rd fn] 10 
nQOgtjXOvra rotg vnoy.eif.ievoig Keyovrojv t) naQOtfiiu el'Q7}- 
rai. 'IineiSi) rojv j^oqojv e^ ^QyJig eidiaiuevMV SidvQafi- 
(jOV ddei-v eig rbv Jiovvaov, ul nou^ral vareQOV ey^avreg 
TTjV avvrj&eiav ravrip , u4YavTag yal KevravQOVg yQacpeiv 
eneyeiQOvv. "00 tv ol d-eoifitvoi axconrovTeg eXeyov, Ov- 15 
8ev n^bg rbv J lovva ov. Jid yovv rovro rovg ^a- 
rvQOvg voreQOV edo^ev avroig nQO(igayiiv , 'iva fcrj da- 
iicoaiv eni7^,av&dvea&ac rov x)eov. 

41 QiSa Sificovct xal ^icicov i fi s '. Tth/ivojv cfv-- 
aet /juay.dvojv ovtojv, (^xal ydQ rco ri^g ^rvybg vSart rriv 20 1. Obelutn apposui: aut e C scribendum al Sh dvaTtraaat, aut 
e Suida xal — avvhQt^ff. 7. vulgaiam dncivro)v e Suida correxit 

Valckenaeriu^. 10. rov B onx. VB nonnisi i^l t. r. /it; nq. 

T. V. if) IvaQovvr Mvi C: etzI — vnoy.im. ).a).ov vr<i)v' t^^- ya^ 
7toi>7'j(Si o)q TO 7t()0)rov t ■/. di^&vgdfipov rrjv xara()X?iv itl?jq>via(; 
Hai Tti TZQOi; rbv /i i,6vv a ov dvfjxovr a n ^ay fian v o /nivrjq, 'Ent- 
yivtji; 6 ^ i,xv o^vioq ov-/ ovro) notfj aa^; , ijxovat toi"'Toi' toi' Ao'- 
yov ovdh n. r. J, 14. AXavrat;] riyavrac; Benlleius Dissert. 

Phalar. 174. Boettiserus Yasmgemalde I, 3, 162: vide quae con- 
tra hos di.sputat Welckerus Aesch. Tril. Append. 277. 17, 

nQoqfiqdyii/f G. Hermannus ad Eurip. Cyclop. praef. XI: vid. Wel- 
ckerus 1. c. 279. 

MivavSQO(;] p.SQ Mexnek. De Aeth. 11,24 : add. Plutarch. Sym- 

proverbio conl. Lucian. Asin. pos. 1, 1, 5 p. 615 A: maniQ ovv 

§.45. Appul. Metamorph IX fin. '1> qvvixov xal Aiayvkov rrjv 

40. B. 736. C 383. Strab. VIII, rQayMdiav ttq fiv&ovi; xal nd&Tj 

6, 23 p. 381. Dio^. VII, 18. Apost. n(>oay6vro)v iU-x&ri, ri ravra nqix; 

XV, 13. Phot. Suidas. De va" Tor /Ivovvaov; oiitoj? i/uolyi noXXd- 

rio proverbii sensu vid. Frie- xt? ilmlv naQiarrj nQo<; roin; tkxov- 

belius Satyrogiaph. Graccc. frr. twi,- ii<; t» avfAn6ai,a tm xvQnvovra, <7t 

p, 5. Usnrpant Cicero Epist. dv&Q0)nf,riravranQoqrbv/ii,6vvaov; 

ad Attic. XIV, 13, a. Lucian. 41. B 747. Diog.VII,26. Apo?t, 

Bacch. §. 5. Liban. Epist. 881 : .. XIV, 16. Arsen. 379: Eustath. 

lnM3ro).ti<; , ijv foi, doxttq ovx dvtv ad Hom. II. I, 525 p. 772, 3: 

Tou Jiovvaov /f ai//ow : Heiiod. Suid. s. &i).yn, s. olHa, s. Ttk.- 138 ZEKOBII 

)'rjV xaTaQoaivovreg ayovov moiovv,j Svo tyivovro 7]y{f.i6v£g, 
^ifiojv xat Niy.oiV. 'YTXSQioyvi de 6 ^i^ojv '^axoTQonMTa- 
rog wv , wffTS tvjV eTcl NiyMvt cpi^f^np ctncO^Hxfjai. Jiothq 
ol TiaQOifiiaL.ouivoi' fiovov rov ^ificova ovoficxL^ovau At- 
'/Qh)] §' av t] TiaQOLixia ItiI rojv alhjlovg t^il xayJcc yivoi- 5 
ax6vTb)v. 

42 'Ovco rig £?y£y s fiv&ov' 6 de ra o)Ta iy.ivet: 
iig avaiod'i]oiav nvcov i] TiaQOifxia siQt]Tui, y.ar ccficpo- 
reQa. To rs yaQ ^coov vojyjXhg ini ra eQya y.ai ra corcc 
xivet , olovei tiqo rov nva KaX^aai naVTa ccy.^y.oev' lo 
OTieQ ioTL y.cd avro avaia&^aiag. Iloog yccQ «V duvairo 
rig eyvo}y.£vai ra uij XaXYidevra avTco, y.av dra fieycxXu 
UiOJieQ ovog eyij ; 

43 Oid inodog ccQa'. rccvTi]g fiepivr]Ttti AioyvXog iv 
roig '^EnTCi inl Gij/^ag. laTOQeiTcct de, otl 'ETeoy./S]g y.al 15 
IlQ?>,vveiy.i]g , dt" e&ovg eyovreg nefineiv tco OiSinodi exoi- 
arov leQeiov rov cofiov, imXad-ofievoi loyiov enefiyjav' 6 

Sk vofxioag v^Qiadcci, y.aTi]oaaccro ccirolg. "AXXol dk Xe- 
yovaiv, on fiexcc ro avccyvojQiadrivai OiSinovg ti] fit]TQc 1. Schotlns y.aTa^^iovTa!; : B y.c*ray^ai,v6vro)v: correxerunt Lo- 
beckius et Gaisfordus. Emeiidatio lirmatiir cod. Far. 1773: vid. 
Gaisfordus ad Suid. p. 1853. a()vov Schottus: ayovov VB Gais- 

fordus: ar.aqnov Lobeckius: Strab. XIV, 653 fin. : Tikyivoyv ... 0("s 
ol iihv paay.dvovc; cpaal y.al Yotjtaq, &fio> y.aTa^()alvovTa(; tq T/y? 2Tvy6i 
v3o)Q , ^dloij' TB >j«t q)VTij)v 6).e9'^ov yd^i,v. 2. vjtiQiaxvaf B. y.axo- 

T(J07io')TiQO(; V B- 3. MOTi — 6vo/<«sO('o^] om. B. q>i^u7jv e P H 

Diogeniano, Suida Gaisfordus adjfcit. 5. t; Ttaq. B om. ini 
xay.ia] B x.«z/«. 8. B noiinisi haec habet : n()6'.: dvatodfjTovvTa^;, 

inil t6 l^o)ov vo)/f ?.iq. II. ««V accessit ex PH.« Gaisfordus. 

J5 OtjlJai^t; H. oTi.] H om. 17. la/ia P, i-jyjav Scholtus: e 

Schol. ad Soph. Oedip. Colon. 1375. Gaisfordus correxit. 

ylvfc. Nonn. Dionys. XIV, 43: Ttavrdnarrtv odTof Tort; J' oiD.oui 

^Mnofiiivoi, die TtOtjVTjq XfQol fiaQv- ovto) yfvijafCi&ai' to '/Qdftfia nf()iT- 

t^yAoKTH' «oco/ifrot ^^Tvyoq vd'o)Q rov, (j)i; fl y.al /ivO^ov oVw tk Xiyfi-: 

".AaTtoQOv iiindQnoKi 'l'6t)'ov noitj- id. ntQi d^uaq^ot^^dq aipvyft,i~)v II, 3 

aav ,d?.o)>'iP "YtJaai' Tai^TaQ'ioi>ai, nt- p. 573 T. Vlll Kuehn.: Ini T0(i- 

Qi,Qt)a'ivoi'Tfq aQOVQaq: Etym. Gud. to^? 6 fitv ytQiov wanfQ oro? iafi,tv 

257,21. Lobi'ckius .\glao()h. II, ijSri t« oIt»: Lucian. advers. In- 

1191. Hoeckius Cret I, 3)5. doct. §.4: twv Sb dvayt-yviaay.oiti- 

42. B. 719. Diog. VII, 30. Greg. vo)v oia&a ovdiv, dkV oro,- kvQaq 

Cypr. III, 30. Apost. XIV, 52. a/o(''fK y.i/vMv Tci «>ra: vid. Diog. 

Arsen.384: Phot-, Suid. s. oV»,- VIl, 33: add. Eu.stalh. ad Ilom. 

T« (()r« y.i/vo>v. Usurpat Galen. 11. p. 870, 7. 

.-TfQi (pvai,y.o)v tivvaii. III, 10 p. 102 43. Diog. II, 51. Aeschyl. 

T. 11 Kuehu. : tlfv ()' dv oUyoi, Sept. c. Theb. 785. De hi- CENTURIA V. 139 

avTov ^loy.aairj, rag i^lcig orfJsig eTvrpXMGEV. Fvov- 
riav d^ rojv iy'/,MQiMV rb y^vofnvov fxvaog, y.al ruv 01]-^ 
^aicov OidiTTOVV i^eXavvovrcov , roig Tiaiac y.arr,oaaaTo, 
iTiH SiMxofievM rljg Ttolecog ovx imjfivvav' 8ia rovro xat 
v;i' alhjlcov vq,riQOV avt]Qi&J^aav. 5 

44 Oir aiog daLucov i K?JaQ%og cp]aiv , oru Salficov 
Tfg Oiraiog tTiwvopiaa&r}, og v/3qiv xai vmQmpaviav navv 
efiiatjaiv. 

45 Oico u 6 Saificov rsQart av/x a&iio ^sv' tTii 
Tcov Svgavaa%irovvToov tTil tivi §vg-/jOH TToayftan XiyeTai •'* 
^; naQOif.iiu. Kvy.?.o)ip yctQ earv SQcifia 0i}.o^evov rov 
noirjTov, ev co 6 'OSvaasvg neQiayjO-iig rco rov KvaXoo- 
nog anviXaico ?Jyei, 

0'i (•) fi daificov reQari avyx a&eiQ^ev. 

46 "Oaa Mvg ev Iliaai]' avri] i) naQoifcia etQjjrai 15 
enl rif)V vevLxrf/Coroov rovg avraycaviarag Sia noXkov ,no- 2. Edebatur Qtjj^MV. 9, a*'' o B: erat ^f 6. ovyy.a9-fiQiaro 

Grotius Excerptt. e trag^ ^t comm. p. 867 , Gatackerus Animadv. 
INIiscell. c. X; ovy/.ad-flQlfv «V Hemsterhusius Miscell. Observv. 
VI, 3lii: av/zax(i)y.iaiv Valckenaerius ad Eurip, Hippol. 1389; 
Frifzschius ad Aristoph. Thesmoph. p. 498. 12. VB: iv w 

'Odvaafiiq }.eyfi> To rot.ovTov. tw toi!] P Gaisfordus: tou antea 

deerat. 15. B 194: ^'Aqrb Miiq 7iirri]t; yfvfrcci': Mv<; ovo fid 

iarkv, ws (fiaao, Ta^avr ivov Tzvxrov, oq ivixtjafv iv lliaari 
nollaq 7t).r,yai; kaftwv y.ara rrjv gta 'O ). v ju, n id d a. /iiTjyoiir 
/ifvoq 3i rn; n f qI ai^TOtl tlfyiv 6aa ena&fv 6 Miiq ev rji 
niaat]. 01 Si <paav t6 Cwov inntabv fi<; niaaav Stiva nda/fiv 
^.ai rikoq aTroO-vi-j ay.f iv dv f l d-fvv O" d vvdft fvov. IJirrji B: 

Tliari Schottus, Kusterus ad Suid. s. ooa Mvq: quamquam infra 
ipsi 71(57] in textum recepimus, tamen ipsum proverbium non 
putamus emendaiione egere, quum in voce Jlioari pro lllar] posita 
dicti sal et acumen contineatur; similiter Aristoph- E'iuitt. 54: 
y.at 7r^w//i' y' i/.iov Md^av (ifiia-/6roq iv llvXo» Aa>it>tvi:y.t]v: ubi voce 
rit'i).[o ad nvfXov alluditur. 16. no/vov] B xo^roi', qui explicationem 
in brevius contraxit. 

storia vid. Schol. Soph. 1. c, nullo jure a VV- DD. Euripidi 

Schol. ad Eurip. Phoeniss. 59. tribui, ex iis, quae V. D. in 

Welckerus Allgem. Schulz. II Monthly Review 1799. Jannar. p. 

Nr. 16 p. 124. 100, Schweighaeuserus ad Athen. 

44. Flutarch.69 Diog.VII,23. I!I, 101. C, Jacobus Quaest, So- 
Aut Hercules aut .Jupiter signi- pliocl. 34 disputavere, satis in- 
ficatur: Propert. III, 1,31. Hey- teliigitur: add. Luetckius de 
nius ad Apollod. II, 197. poet. dithyr. diss. p. 79. 

45. B. 7H7. Diog.VII, 19. .\post. 46. B. 191 738. Suid. s. o«y« 
XIV, 24. Arstn. 379. Vcrsum /u'?: vid. ad Diog. II, 64. De 140 ZENQBIl 

VQV * Mvg yaQ TaQavvtvog ny-^Trjg iv TJ.i&j aycovi^o^tvog^ 
nal noXXovg eyiav avTifia^ovg, noX?^ag 7ih]yag Xa^dv , fi6- 
?.tg evUrjotv. 

47 Ovdev leQov vnaQyeig'. K?.eaQy6g cpy^aiv, Oti, 
'HQaxlrig ISmv tov^ASwvlv l3QVf,ihov, 'etpr} , Ovbev ie- 3 
Qov, EiQi^Tat ovv 7] TiaQoifiia ent tS)v navrelwg evTe- 
TkMV xat ayotjaTMV. 

48 OvTog aX?.og HQaxXiJg : KXeaQyog e^t]yovuevog 
Trjv naQotfxiav (fr^al rov BQiaQeco 'Aa?^ovfievov ' HQay,?.ia 
iX&etv eig Je?.cpovg, y.al ?ya^6vTa xl twj/ iy.ei y.etf4t]?.io)v 10 
^aTa Tt na?.ai6v '^d-og, 6.Qfir]aat inl Tag ' HQay.?Jovg aTi]- 
"kug y.a?.ovfj.avag y.ul tiov iysi neQiyeveadai. Xq6voj 8i 
voTeQOV Tov TvQLOV ' HQay.?.eu eX&eiv eig Jelipovg yQt]- 
aousvov T(Z ficcvTciM' Tov 6e dtov nQogeinetv amov a?.?yOV 

HQay.?,ea' y.at ovroj Ttjv nctQOifiiav y.QccTr]aat. IS 

49 Ovdi 'HQccy.?.i]g nQ6g 8yo: cpaalv ' HQay.?.ecc 
&evTa t6v '0?^vfcntay.6v aycova, ntaTevaccvTcc t& Ttj tavTOv 1. Legebatur niiGr^: h- 1. proverbiorum explaiiatores Uicri sine 
dubio perspicuitatis cansa scripserunt: nara et Vliaa et ]liaa?j de 
urbe dicitur: Liban. Ep. 172. Gesnerus ad Aelian. V. H. IX, 2. 
2- Vul^o nQO!; no/./.oiiq: delevi praeposilionem cum B. 16. B 

oi'()', Sclioi. Plat. n(j6^ (fuo oin)' 'H^ay.^.ijq, Snidas oihUv 'H. BV; 
'H^aA^.tji; ifi eavrou niarivaaq dvvdfin, y.ara tov '0?.vfintax6v ayoiva jt?- 
^k&i nQoi; dvo nvy.rei'ao)v rji ^avreQa mvrairriQidi' rjrrij&tj Je rij 
■nQorifia dvo dnoy.rtlvaq [y.al addit V] Evjjvrov xal Kriaxov 
lK/.iarov Vj. 

athleta egit Lorentzius de re-» nyasidis Heraclea raanasse, O. 

bus sacris et artt. vett. Taren- Muellerus Dorr. II, 474 conje- 

tin- p. 19. cit. Usurpant Eustath. ad Hora. 

47. Dio^. VH, 13. Apost. XV, II. p. 3, 3, alii: vid. Boisson. 

8. Arsen.395 ibiq. Append.493: Anecd. Gr. Ill, 20. Clearchi 

Schol Thfocr. V. 21 : na<}oi.iiia J'r. est p. 87 ap. Verraertura. 

iarl Ini rutv fiii<)fVQi; dximv ^ijal 4S. Vid. Diogen. I, 63. De 

rfi K/.eav<)Q0i; [K/.iuQ/oq recte Hercule Tyrio conf. O Muelle- 

Schottus ad n. 1.] iv diivriQM rus Dorr. I, 452. intr, V, 56. 

rdiv naqotnioiv , oTt 'HQa/./.ij.; 49. B. 713; Diog. VII, 2. Schol. 

iS<i)v IdQviuvov Tov 'I4<)<i)vutr , eiptj ad Aristid. 429 Dind. 155 From- 

ovdkv IfQOV ov y«p «('(tqj' «|toi' mel. explicationem nnllam affe- 

Tt/t^? 'evQivtv- "AkXo^q. "Kart, /iiiv runt: cum Zenobio Suid. s. oi'- 

ov<)h niya , <')<; 'Aa xXr, mdStiii Skv ' HQaf^xXtjii consentit; alia af- 

q^jjai- A i^ovvaoSo^QOi; Se f<tra<poodv fert Schol. Plat. 380 Bekk. coli. 

tivai fftiai/v dno r<ov 'ifQ<ov y.cd rv- Ruhnkenio ap. Geelium in Bibl. 

/1 (i>fiiv<ov , fA.tj<)'ev iy6vr<i)v uqov y.fu Crit. Nov. II, 15: t«i't;;s tnaQQt- 

Of^aafioii a^MV tj ovSiv IfQov, ovk /^daq) rijv airiav 6 /iovQi<; oilrwi 

tariv a^i,o(; lSQvafo>q x«i ri.fi.iji 6 dicijytlrai,' 'HQay.).ia <fr,ai (ioftov 

Totoi~To? • ktA. : Hesych. Phot. Sn^fidfifvov {nadfiivov Sieb.) inl 

Suidas. Proverbium e Pa- riii !. Uc/ .• / 1^> nvyiiij; dyijiva dnvat CENTURIA V. 141 SwafiU) T^ diVTl^Qa !rrsvTc<6TJjgi§t fTQog dio nv/.Tivaavtd 
riTTij&TJvai. yteyovai, di TOVTOvg eivat, ol fiev AaCov Y,a\ 
fpioavdQov' ol de KTeaTOV y.al Evqvtov. 

50 ()i KQrjteg t-^v &vaiav: AyafxkiivoiV , ojg rpaai, 
'/eifxao&uq xaTipe^&V ^'S KQi]Ttjv, y.al avai^ag eig Ttf 5 
IJoXvQQijviOV, Ovaiuv eneTelei, 'Ev tovtco t)c ol ai^fiaXoj- 
Tov Tag vavg evenoi^aav' oi anayyeXdevTog avTco, /ueaov- 
crjg Ti]g Svaiag, to fjihv xaiofievov ieQelov y.aTaXmelv Xe- 
yBtai, e?.&eiv Si nQOg &dXaoaav TaQa'/&evTa , y.al fiiav 
fiolig evQOVTa Vavv, en avTjjg ava%&i]vac , noWd xaTa^- 10 
Qaad(.uvov TOig t})v ^coquv ol/.ovoiv. "OOev eX noTS Ta- 
Qa^cjod)]g dvGiu yivoiTO , KQy]Tr/.i]V KaXeio&ai» 

51 '0 HLyeXog ti)v &d/^aao av : ZuceXog, (paaiVi 4. VB: ^Ay. ftq KQijtTjv xccra^r&ttq xal &i'io)v, tnn^ri ijxovafv iaxTov 
T«? vavq ijLi7T(_)Fjaai roic; aiyn. , rtjv &valav anihnf y.al xaxfXQ^m' /nlav 
ivQi raiiv a <T) av [B Oo)av]' ftq tjv dva/Gflg xarTK^danto tok; rtjv nokw 
CivMVGW o&iv inl roiv T«pa/t»(y'c))i' &vaiO)v ij 7ra^ot/te«. II, xoipav^ 

noi.iv H. 12. yivovro P II Gaisfordus: ylvono Schoftns. 13. C: 

o 2 ix f ^.i-y.oq r. 0-.: -tj '0 Si/.ilo!; avxa n]v O:: int r liiv xaQtfvri— 
L,Ofiivo)v nQog r o ii q ddt^xTjaavra!;' avxa yd^ 2t,KfX6i; ri,<; i/ino()fi'6fif-^ 
voi, vavay^aaq iiinfaf, xai xa&-ij fifvoi; ini nir qat; , o); nSt r-ijv ■&d- 
laaaav yahjvtdtovaav , otJa (pTjalv o &iXin;, avxa &ilfK;. %al vi,xijaavra, rfjv e^ijq 'OXvftntdi^a 
ndXw dyo)vi,L,6fcfvov vno 'Ei.drov xai 
'I)iQdv()()0v nd?.')] XriqOfjrai xai i'i 
ixflvov ro ncioq Svo o ('()'' 'HqaxXT^i; 
naQOiftiaaO-jjvat. 'i?/f ip vX Xld a<; 
de «riTov vno Krfdrov xai Ei'()vrov 
Tajv MoXt.ovt,d()>v ijrrriS-ijvai, xard t^v 
e7r' Avyiav ar()arfiav ... [Eche- 
phyliidatn in proverbio expli- 
cando sequuntur Apost. XV, 3. 
Arsert 394. Eustath. ad Hom. II. 
A, 749 p. 882, 35. Phot. Suid. s. 
OvSe 'H()axX7J:;]' 'HQoSioQOii Si xai 
EX Xdvtxo <; q>aatv ox;, orf rtjv vdqav 
HqaxXri(; dvriqfv, T^v "Hqav avr<7> 
xaQxivov iipnqfiriaav, nqo^ Svo de 
oii Svvdfifvov fid/faOau avfifia/ov 
int,xaXiaaaO-ai, rov 'J6Xio)v, xai iv- 
TfrSfy ^rjOfjvai, rijv naQOvfuav^ 
Plato proverbium ita usurpat, 
ut de origine ejus eum videamus 
Hellanico adsentientem : Phae- 
don.89, C. Euthyd.297B: Sy- 
nesius, ut Echephyllidae et 
Hellanici rationes conjungat: 
Encom. Calvit. p. 64 A. Petav. : 
scd plerumque ita adhibetui, »t quam explicationem scriptor 
in mente habuerit, dici non 
pos.«it. Quod valet etiam de 
eo , qui primus proverbium ad- 
hibuisse videtur, de Archilo* 
cho: fr. 125 Lieb.-!.: add. Plat. 
Legg. XI, 919, B. Aristid. nf^l 
^rjroq. 102 Jebb. Liban. de Vita 
sua p. 17. Wicet. Engen. VI, 557 
ibiq. vid. Boissonadus. Allu- 
dunt denique poetae : Soph. 
Eiectr. 466. Rufin. Anlhol. Pa- 
lat. V, 93: rjv <U poij&6v '^EqoxS] 
Bdxyov eyri, ri fiovot; tT^o? Sv' iyo) 
Svvafiai : ubi conf. Jacobsius 
Animadvv. ad Anthol. Tom. II, 
P. 3 p. 169. 

50. B.719. Diog. VII, 5. Apost 
XIV, 15. Arsen. 379: Suidas. 
Vid. de narratione Hoeckiua 
Cret. II, 407. 

51. B. 720. C. 379. Diog. VII, 
6. Apost. XIV, 87. Ar-en. 388: 
Schol. ad Aristid. 185 Frommel. 
Usus est Alcman [p. 16 Welck.J 
proverbio, narratione Aesopus 
fab. 309 Fur. 166 Schneider. 112 ZENOBII 

'efiTTOQog cvica aycov havayi]atv ' iira tn\ mxQag xadt]- 
^tvog, xal OQMv T7]v x^-aXaaoav tv ya?JjV7]^ e(f>rj, Oida o 

5 tXei' avxa t^tltc. 

g2 "Otiov ai tXa(fiOi %a xiQaTa ano ^a?y7^ov(Tiv t 

6 J7jfx(iov (p7'iOiv iV Totg TQayioi y.al (ivgScxTOig Tonoig 5 
Tovg iXa(fOvg nQogTQi^ovTag to. y.tQaTa nQog Tag ^a- 
fivovg, ano(j(x).liiv avTa. "O&tv inl twv tQyojdtig Tag 
diaTQi/^ag noiovuivcov iiQfladai rZ/v naQOifiiav. 

53 Ov& vtTai, 0V& 'ijXiovT ai'. 7] naQOiuia eY-> 
Q7]Tai inl TcLv e^co nao7]g rf/QOVTiSog ioTooTtov, TOVTeoTiv, 10 
OvTe ^Qi^sTaL, ovts i^Xlo^ oT.tiTai. 

54 OvSk TO Jlcovog yQV : ovTog 6 Jlcov AXtlav- 
SQtvg fiiv i)v t6 yivog, SiUiSo^-jTog S^ inl (fiXooorpia, 
eyoov aSthfov na?.aioT7]v, ^* Toxpiov iniy.a?vOvutvov. Aoi- 
doQOVfitvog dt vno Tivog roov avTaycaviOTMV avTOV y.al 15 
azovoov Q7]Ta y.al aQQ7]Ta, y.aiTOi noX?.ov oylov inayo- 
?.ovdovvTog, avTog (xev ovSiv icpi)ky^aT0, yaTeaTa?Mevov 
laVTuv xaTa~\ t6 Tijg (fi?.oao(fiag naQayyt?.fia T7]Q(Sv' iv- 
Tog Se Tov iSiov nvXtovog yevofitvog xal uijSiv dQyrjg 1. Vulgo inl T^? nirQaqt B: En** nitQaq y.aO^tl^Ofifroq ya}.i^vt;<; 
nv(jti<; tijri TZQOi; rijV -Od/.aaaav , Oida S &i/.ei<;, auna -O-i^.tn;. 4. cw 
B om.: videlur verbum e proverbio excidisse: Thomas enim in 
versione loci Arisiotelici habet : vade, ubi cervi cett.: vid. 
Sclineiderus ad Aristot 1. c 6. t«c] H toi»?. 11. oj'Tf — 

'fj).wpo).Hrai/ B om. 7j},Mfjo?.HTai.^ rjhovxau H, 12. ol^e dee.*t 

in VB Suida. ocTOi,- — a/.ovoyv] BV: J. 6 A).. yiyovfv ini quoao- 

tfia diai].- ).oiSo(jovfifvni; de /i;to TOi* «df/.^rofi arTOri yi t^ov v a i oti , ov 
'^Piovi^ov tzcc/oiu' y.ai d/.oriDv xr).. I4. Toi^wv] nomen, ut in V'B, 
corruptum: Finckhius: » an Ti()ypiMv? -.i de quo vide sup. IV, 19. 
Ego nomini mirabili crncem praeiixi. Aliunde de eo non con- 
stare vidctur. Schottus Aovdoi)ovnhvov: e BV Aposiolio cor- 

rexiMunt Wytlenbachius ad Plutarch. nfqi nat^S. dyu)y. T. VI, l 
p. 124 et Gaistordns, 16. VB 7iaQa/.o).ov0ovvToq oyj.ov. xa- 

rfCTu).fnrov BV om, 18, [aiVo»' y.ard] e conjectura Wyttenba- 

chii adjeci. 

52. B. 721. Aristof.Hist. Anim. vij^. Jacobsius ad Aelian. Nat. 

IX, 6, 1. Diog. VII, 6. Greg. Anim. VI, 5. 

Cvpr. III, 21. Apo^t. XV, 76. 53. B. 722. Diog. VII, 8. Greg. 

Macar. 387 ibiq. Append. 493: Cypr. III, 25. Apost. XV, 48: 

Suidas. Adhibetur iii oraculo Suidas. 

ap. Plutarch. nf(ji toT ftij /(jdv 51. 15.903. Stob. Florileg. XIX, 

ifififr,^>a itrL p. 403 D, de quo 17. Apost. VI, 51. XIX, 21. Ar- 

vid. C. Muellerus Aegin. 66. sen. 168: Suid. s. y(>v , s. to 

/l)]fxi»v] p. 23 Siebsl. De re /Uwvoq, Dion iunuitur philoso- CENTURIA V. 143 

• vTtocfrjVag etTTS nQog tov veaviav ov8k y qv, o Se u&V- 
^vGag amiy^ato. 

Eior]rai dt xal naQU roig ^^TTixoTg ro yQV inl tov 
jiiiy.oov y.al toV rvy^ovTog. Ktxl yaQ rov tv roig ovv^i Qvnov 
?Jyovai YQV, xal yQVTccQict Ta y.aTa ttjv or/.iav XiTiTa 5 
GyiivaQLa, xal yQVTonco^.tjv tov Ta GxevaQia nMlovvra. 

55 OvS' 1'y.TaQ ^alXsiV. to iXTaQ or^fiaivev iy- 
yvg * TOVTiGTiV ovdi tyyvg tGTiv ' HQriTav de y.ara yXioT- 
rav , MgnsQ ro J LOiliiy lov y.axov aijfiaiveo ro {xkyct. 
MefiVi]Tai di afirpoTCQMV 6 TIlciTow. rov idv Sia)Xvyiov 10 
iv OeuiTjjTio, Tov S' LXTaQ (iuAleLV iv IIokLTeicc. 

56 ''Oqtv§, eacoaev 'IlQax?yrj rbv xuQTiQOV '. avTtj 
nuQ* ovSevl Ttbv aQyaiojv eGTi. MyeTak Se enl rdiv go)^0'- 
fxevcov acp' o)V ovx ilXniaav. QhiGL Se EvSo^og '^ TlQaxkea rov 
TvQiov vnb Tvcfcavog Siacf&aQrjvai' rbv ' loXaov Se a- 15 
navra nQcxTTOvra Si^ rb avaGTtiOaL rbv ' IlQaxHa, rov 
OQTvya , ([) eyaLQev ^ ITQax7S]g, ^oJvra xaVGav' ix Si rijg 
xviGGijg ava^LOovaL rbv IlQay.?,ea. 1. Verba h St — to '/qv B om. S. i.iyovsb yQvl yqv Xiyo^iv B* 

6. '/Qi^Tonwkrjv^l B male yiivniiilov. 7. B ovS^ Xx. pdV.n: w>rl rov 

orf)' iyyvi;: reliqua i^norat. 12. vulgo 'H^axi.^v: mutavi e B. 

aiiTfj — • iari] BV om. 13, }.iyitai> — GO)t.] V om. 14, dgp' 

oiv] VB na(>' o)v. 'l>tjct y.r)..] qiaai yaQ rov 'Hq. vno Tv(p. Staqifya- 

^ivra, n()drro)v [V nQarrn/v] 6 laoi; (sic) vneQ rovro)v (B Tou rovrov) 
dvaartjvat., OQrvya w t/at^i toJi^Ta y.arixavaiv ex ds t//? y.vlaa?]^ [V 
y.oirTiq] avToq dvi^lo). 15. 'Jv/.aov Gaistordus ex Athenaeo re- 

posiiit: Schottus t6v ?.a6v. 18. dvafiKJivak ex Alhenaeo et BV 

dedi: legebatur /A-ira^iwvat. 

phus ille Academicus, ut patet nar.llfl2. Thotn.Mag. 188l?itschl. 

ex Stobaeo et apophth. Arsenii : De vore i/.Ta(j vide quae expo- 

vid. Walzius ad Arsen. 1. c: suit Ruhnken»us ad Tim, Lexic, 

de Dione vid, snp. V, 10. tlp/Tat Plat. 149. /1i.o)).vy. y.a/. ] vid. 

y.Tk.] similia alTeruntur a Schol. Zenob. III, 34. Plat. Theaet. 

Arist Plut. 17. Hesych. v, y^v. 162 A. Reip. IX , 575, C: add. 

Philemon. 299, Herodian. 436 Blomfieldus ad Aesch. Agam. 

Piers. Suid. v. yiiv. Tzetz. Chi- gl. 114. 

liad. IVj887. Cramer.Anecd.il, 56. B. 725. Diog. VII, 10. 

20, 19. Bekker, Anecd. 228, 2. Apost XIV, 80, Arsen, 387 ibiq. 

Zonar. 455. Macarius: cod. Piersoni post 

55. B. 724. Apost. XV, 6. Ar- Moerin p. 479: Athen. IX, 392 

sen. 395: Schol. ad Plat. 418 D: E'vSotoq 6' 6 Kvidt.oq iv 

Bekk. ad Lucian. Lexiph. § 21. th^wto) yijc; ntqi^oSov rovq <I>oi- 

Eustath, ad Hom. Odyss. y^init. viy.ai; liyfo &vitv ro)'HQa/.XiZ o^ti- 

p, 1936, 12: Hesych. V. txTft^. ya? dVa t6 r6v'H()a/.'/.ia r6v 'Aari- 

Suid. V. iY.raQ et ovS' X/.ra(). Zo- ^iaq Kal /iih<; not>iv6^uvQv ili; At- 144 ZENOBII 57 58 59 Oixui ta MiXfjaia : rj naQOtula riTaxrai ial 

Twv OTTOV fiy 7T()ogi']XH Ti]v TQVcfijV t7n8Eiy.vv(xiv(»)V. .Aqi- 
GTuyoQag yccQ 6 MLhfGiog iXd-wv noTS iig yfay.s8aifiOva 
i)^iov /9oi]deiV Toig "Icoai no^.f/itovuhvoig vno TleQOMV ' 
eSijfxip/oQec 8s iaOijTa %wj/ noXvTsXy y.ai ttjv aXXijv tqv^ 5 
rpijv T7]V 'Icoviy.jjV. Einsv ovv Tig nQog avTOV twj/ 'Ecpo- 
QO)V, Oi'xoi ra Milrj aia. 

natg tov xqvot aXXov : ini ToJv fzi]T£ y.aTiysiv 
dvvausvMV fij]Te (isdeTvat ^ovXofieviov 7] naQoifiia 6iQ7]Tai, 
Me(ivi]Tai avT^g ^ocpoy.7S]g 'JyLXXkwg eQaoTatg. 10 

'0 ,^xv&7]g Tov 'innov: ini Twv y.Qvcpcc Tivog 
icpiefiivcav , cpaveQVjg de (xnco&ovfievcov xai SianTVovTcav 
avTo ei'Qi]Tai> i) nuQOifiia. MaQTVQet 8h y.ai IlivdaQog 
Xiyoov ' 

"jiv8Q£g Tivkg axxL^ofxevot I!y.v&ai> 15 2. T^ry^i'] PH 'tQOq^ijV. 3. TTdri B Otil. 4. /9o7;^/)ffat B- 

6. VB : HTiiv ovv Ti? arrw twv ^Eqo^Mv y.x).. 8. VB : i.ni tmv ftri xct- 
Tfyjvv Svva/iivo)v , d y.ariyovaifV. 9. iit&Hrai] PH fn&rjvai,, Schot- 
tns /tfra&tjvai, Pliuarchus na&tXv. correxit tacite ex Apostolio, 
aiiis Brnnckius ad Fragm. Soph. Achill. Erast. 1, quem Gaisfor- 
dus secutus est. 13. li^Tjrat xtA.] B om. 15. u/./.i.y>fiivot,] le- 

gebatur dyas6/4.tvon correxit Boeckhius: Valckenaerius dTi,^6/.iivot. fivTjv civavQiSTJva^ /ikv vnb TvtfM- 
vo:; , 'Joldov tV avrto 7iQ0(;fviyy.av- 
TO? y.ai TTQoqayay^vroq [ vv y.al 
■tiQ. Schottus delenda censuit] 
occfiQavO^ivr ' d v a p i> m v a u- tyai,Qt 
ydg , (prjGi, v.al TCfQUMv roi (,'ww 
Torrw: add. Eusiath. ad Hom. 
OA.A, 600 p. 1702, 51: videtur 
narratio cum OQrvyo/.oniaq ludo 
cohaerere, de quo vid. Hein- 
dorfins aH Plaf. Ly-id. 211. E. 
Ue Hercule Tyrio dictum est 
sup. V, \'':. I)e Eudoxo conf. 
Fabric. B. «r. IV, 10. 

57. B. 72G. Plntarch. 1. Greg. 
Cypr. HL 22. Apost. XIV, 8. 
Arsen. 378: Eustath. ad Hom. 
II. Sl, U\ p. 135^, 11: avroi {oi 
M.i').riGioi,^ Sk xat a/./on; (%ad'i,d6vrf(; 
rijv rQ}'qirjv ■^xovaav 6vfi('itSTi'y.Mi; iv 
Aay.fdaiiiovi, to oixoi, Ta Mi,/.-»]- 
Cva y.dn 1,/ MQia , rjyoi^v oXy.oi, tqv- 
tfdrt xal /tfj iv&d()f xard Sb ert- 
QOtav yimtirjv, oixoi, rd MiXrj- 
Oia, xai /nri tv&dSi: Suidas: aliter Clearchns ap. Athen. 
XII, 524 B: KUaQyo^; d' h ri- 
rdQro) i.rj).otaavrdq qirjao Tor? Milrj- 
aioi'(; rrjv KoXo(po)vlo)v rQvtfijv d'^a- 
dovvai' y.ai toi? n/.r^aMyu')poK, tnfi/t 
ovit,di'i.oiii)'OV(; J.iyfiA' iavroli; vOly.ol 
ra Mt/.rjaia xd n tyii') Q^a xai 
/t,r] 'vriZ /tiGi>>:« vid. Verraerius 
Clearchi frr. p. 20. De Ari- 
stagora vid. Herod. V, 50 

58. B. 727. Plutarch. 19. Diog. 
VII, 1!. Apost.XlV, 72. Arsen. 
386 ibiq. Append. 493: Suidas: 
cod. Piersoni post Moerin p. 479. 
Sophoclis fragm. est 162 Dind. 
Usnrpat etiam Plutarch. ntQt 
ddohay. 12 p. 503 C. 

59. B.728. Plutarch.20. Diog. 
VII, I?. Apost. XIV, 88. Ar- 
sen,388 ibiq. vid. Walzius: Eu- 
stath. ad Hom. II. 'p- 2, 16: o/foto» 
ro) naQOiiiM/.iJ) 2:^/.v!)ri , o? \)to)ni- 
vo)v /tev E).Xrjvo)v dniaytro 'innov 
tiiyfvovq iy.ninvtv/.6roq: Suidas. 

Pindari fr. est 217 Boeckh., in- 62 CENTURIA V. 145 

vexQOV tnnov arvy eoiotv Koyta xra(j,£VOV iv 

fpdst' 
XQV(fcc d^ axoXiovg yevvatv avSeQOiaiv no- 

dag f]Sk xerpaXdg. 

OVX Slfll TOVTMV TWV ijQwiov' avTYi TeTaxTai 5 
inl TMV ^ovkofievcov ev noietv oi yctQ iJQcoeg xaxovv eToi- 
fioi fialloVj iq eveQyeTetv, ujg cpr]Gi MevavdQOg ev ^vve^- 
7]/9oig. 

niTavij eifil'. avTt] naQ* ^JDMaico xeiTai, Aeys- 
Tat dt xaTa toov nvxvatg avficpOQatg neQimnToVTMV afia jq 
xal evnQayiaig ' naQoaov xal Tjj IlLTdvi] toiuvtu avvi^t] 
nQdyftaTa, ojv xal 'Elldvixog fjiefivi]Tai' rpr]at ydQ avTt^v 
vno IIe?.c(ayojv dv§QanoSiad^vac xal ndXiv vJto EQvd-QCcioJV 
iXev&eQO}&i]Vai. 

JJdvta xdXojv aete: raQoifiia eni roov naatj 15 
nQ0r9vfiia ^QOJfievojv^ naQijXTac dk dno twv ra aQfievu 
y^aXoJVTOJV. \; Gxvyiovax, iv qmffi codd. : correxit Boeckhius. 3. icodd. 

x^vcfa, dvadtQovan emaculavit idem. 6. ol yuQ — tvfQyftHv] iiaec 
A'alckenaerius ad Eur. Phoen. 976 et Grotius Excerptt. p. 743 ih 
versus redigere conati sunt. 7. w? <p7jai' xtl. om. B. 10. nt- 

(}i,ninr6vrti)v] B •/Qb)^iivMv, qui haec in brevius contraxit. 15 C: 

y.d).o)q: t6 nayv 0-/ot,viov rijq r^^/o?. Kai nafioi^/iia. U. x. xt- 
vtTv, dvri tov ndvra tfjonov nonZv, ini roiv anoqovvtiov. 
17. yaXon>rii)v e B edidit Gaisfordus: legebatur XayovttDv. 

certt.114 Dissen;: vid. Boeckhi- 98. Greg. Cypr. III, 55. Apost. 

HS Pind. II, 2, 665. XV, 62. Arsen. 40J ibiq. Macar. : 

60. Plutarch. Prov. 32. Suidas. Schol. ad Aristoph, Equit. 766: 
De malis heroum moribus conf. Poll. On. I, 107. Hesych. Phof. 
Hesych. s. nQntrovit; ibiq. in- Suidas. Moschopulus. Usur- 
terpp. MivavS{)Oi;] vide quae paveremulti: Georgid. Gnomol. 
coii^essit Meinekius ad Me- in Boisson. Antcd. I, 98: y^ri 
nandr. p. 1.^8. ndU.ov L,tj).ovvtaz ikic&ai' tit dntu- 

61. B.778. Pintarch. 552. Phot. vov xai ndvta atiovtf<i xdkov 
Siiidas. L-/Az«/w] fr. 74 Gaisford. dixM.daOat, ^tktlv toTi; o><it ).afi- 
thtdvii] nomen Vv. DD. de urbe 7r(.oic,-: Apollon. Epist. ad Eu- 
intellexere: Steph. Byz. s. v.: phrat.VlI p.367 Olear.: Trotj^Ta qca- 
Sltirzius ad Hellan. fr 72 p 116 ci Stiv tov e/nnoqov xdXo)v atittv: a\ia 
vorissime moiiens, de mulierfe vide ap. Valckenaerium Diatr. 
cogitandum esse, in eo errat, Eurip. 233 Lugd, Elmsleium, 
quod vix dubium videri censet, alios ad Eurip. Med.278. Bois- 
quin Pitana, Euroiae filia, In sonadum ad Anecd. Gr. 11,280. 
It-lligi debeat: hujus enim sors 434: comparari potest terebrari 
proveibio vix pdterat an.«am salinum apud Persinm Sai V, 
praubete. 13S, ubi vid. Casaubouus: add» 

62. B. 756. C. 287. Zenob. t, Diog. VII, 42. 

10 146 ZENOBII 

63 HccVTcc Xi&ov xlvsi: mtQOifiidc. "Ote yag StQ-^ 

^t]g im Toiig ' EXhpag msaTQUTtvaiV, ijTTtjd^iig Tieol 2aXa- 
fitva, avTog fiiv ave^ev^e, MaQSoviov de y.aTehTie noh- 
fitjaovTa Toig "EkhjaLV. 'ElTTtjd-evTog d^ xal tovtov TtjV 
tv IHaTaLaig (iay^r}V, cpjlfiij Tig xaT^ayev , cog ev tm tisql- 5 
/?oAw Trjg axrjvijg 6 MaQdovLog Sijaavoov xaTa?J?^oin£i, 
IlQtdfuvog ovv IIo?iVXQaTr/g 6 &}]^aiog tov totiov, ^QOVOV 
(lev 7io?<.vv et^rjTtL tov ^iiaaVQov' cog d' ovdev eneQaivt, Tikfi- 
ifjccg sig Je?.cpovg em/QUTa, •noog av evQot, to. yQr)uaTct. 
Tov di ^An6?Jkoiva anoxQivaadai cfaai, ndvTu Xidov lo 
xivii' odev rj naQOifiia exQctTrjaev. 

61 IIoXvxQaTrjg fii]TSQa vef^ei: fXefivtjTtti TavTijg 

JovQig' Xeyei de otv Ho^.vxQaTijg 6 Sditiog tmv iv T(Z 
noXeiiM dno&avovTcov Tag fi}]TeQag cvvayaywv , diScoxe 
Toig nXovaioig twv nohTcov tQecfeiv , nQog exaoTOV hycov *15 
oTi, MijT£Qa aoi TctvTijv didoofn. "OOev y naQoifiia 
exQaTijaev. 

65 IIaQe^t]vXi]fi€Vog tov vovv: vno yr]QOog t6v 

vovv naQe^ijV?a]fievov e/o)v, dfAvdQOV y SttcpdoooTa. MeT- 
evijvexTai ds dno tcov y?Moaidio)v Ttov ev ToTg avlotg' 20 
oi yaQ xaTaTeTQLfifievoi e^i]v?.r]a &ai ?UyovTai. 1. MVHv B. 3. TtoXi/iiTJGat. B, 7io?.ff(ijmvTa H. 4. e B y.ai 

adjeci. rTjv iv — xariaxfv] B om. 5. t«?] B riyv. 7. 6 Otj- 

fiatoc;] B, Schol. Aristoph. 6 ^-i&tjvaXoi;. 8. BV Suid. Schol. 

Aiistoph. fjti^ai/vi: »in F. t extritum videtur.« Gaisfordus: le- 
gebatur eni(javf. 12. ntjriiiat; scribendum esse suspicatur Schot- 

tUS. fii/ivfjrai> — . oTt] B om. 18. vulgo 7iai)ii7;v).tjfiivov: vno r.r)^.: 

coirexi e B, «luocum V consentit, nisi qiiod naQfiijvXijnivoi, t> v. ex- 
hibet. VB: oiov a(iii(f()Ov ij ()t,e(fOa(jftivov vno y. t/on' rov vovv. 19. 
fifrfjVf/.fai- \, 20. '/).b)aai()(i)v VB. 21. y.araxtrQijfdvoi, V, y.arari- 

r(ivfiivoi B. iirjvUaOai, FH: addunt VB: olov ri, xai na^a, \iQi,- 

axo^pdvfi, y>'EKrfro'if va &ai, [V ixrfroifvea&ai] rov fliov« iariv 
[V yaot]: Aristoph. Plut. 34, ubi vid. iaterpp. 

63. B 757. Diog,VII,42. Apost. ap. Hemsterhus. Anecd. 124. 

XV, 6.5. Macar 40t: Schol, ad Boissonadum ad Anecd Gr. IV,9. 

Arist. Equitt.7G6: Hesych.Phot. 64. B. 779. PIutarch.58. De 

Suidas. Usurpat Auct. incert. re vid. Panofka R. Samior. 34. 

Iphig. Aulid. 1258: tv awrffiovaa 65. B.759. Diog VII,44. Apost. 

ncivra y.i/vijao) )6yov: ibiq. vid. G. XV,6I : Schol. ad Arist. Acharn. 

Hermannus : add. Liban. Epist. 689. Eustath. ad Hom. 11. W, 791 

412. Heliod. Aethiop. II, 24. p. 1330, 14 [in quo monente ad 

loann. Damasc. Boiss. Anecd. h. 1. Schotto na(jfh;j;?.Tjfiivoi, i» 

IV, 232. loann. Antioch. in Mo- na(>fhjv).fjfdvoi mutandum est}. 

num. Cotel. 1,160: alia vide sis Hesych. v. dutjvXrjixi., y. i^rjv).*;- CENTURIA V. 147 66 HxMyov nriqa ov TtiftTTlarat, : tovto TtaQcc 
KalXifiayio im twv aTiXiqaTMV eYQtjTai TiTwyJJov. 

67 rioXEig nai'C,£ivi fi^f^ivijTat ravTi^g KQartvog tv 
jQaTibTiGiV r di noXig eidog tOTt, nauhag TiiTTtVTiy.rg, 
Kal doy.et /jtTevjjV^ydai ano rihv ratg ipijrfiotg nai^ovTwv, 5 
ratg Xiyofievaig vvv yojQatg, tots di noKsatv, 

63 Hol^ oid' aXcoTii]^, alV iytvog ev ^itya'. 

fi£fiV7]Tai ravTtjg 'jQyiloyog iv inoodfj. rQacpn da xai 
"0/^ijQog Tov aTiyov. fDiial di y.ac^JMV 6 TQayuog' 

Al?y £V Te yeQOia rag XkovTog tjveaa 10 

xal rag iyivov fiaklov ol^VQag riyvag' 
bg svT clv a?yXMv t9-i]Qio)v 6a(.ii]v Xa^T], 
aTQofiilog afirp^ ay.avt^av eUJ^ag difiag, 
xetrai Siyeiv Te xal daxetv a fitjyavog. 
AkyeTav 8h ri naQoifxia inl tmv navovQyoTccTcov. 15 2. B nonnisi : inl twv «;rAt;(TTwv. 3. ^dnvtjrab — /^Qan.i odl. 

BV. Legebalur J Qanixriaw : correxit Gaisfordu^. 4. d« om. B. 
Ceterum V legit no/.iva naltttv, Meursius noXii, naii^nv. 5. /«tj- 
t/fivmxat, H F. 6. Tari,- Ityonivaii;] ).fyo/ii.vai,q B. 8. ni/tvfjrai, — ' 

gi. Se xal] B om. 10. tv n] iv ifi P Brub. Tot? Xiovrai; AB. 

11. r.ai] ij recte Athenaeus. 12. xQn-aoovmv Athenaeus. oa/iijf 

J.dpvicum Gaisfordo e B dedi: 6a/i?;v /.dpij H, o. ).dQri P, 6q fiTjv kd&ji 
F, o^- A'^'' fidOfi Schottus: 6^/trjv /id&T] Aihenaeus.' 13. (srQ6[iv).o<i 
P H F. l/.tjoti,- P H F. 14. dtytlv B: vuigo ^iytw. ytjOiiM 

P H F. da/.flv ri y.al (yv^nlv AthenaeUS, 15. navomiyordriDv] H 

ndvv oQytjrdrij)^: recentiorum de his versibus conjecturas vide ap, 
Schweighaeuserum et Dindorfium ad Athen. 1. c. /livov, V. naQttTiiO.rj/iivov. Phot. 
Snid. S. V., s. /9/o(,- dy.avD-mlti^i. 
Eiym Magn.348, 27: iirjvlij/iiva 
y.al 7iaiJtirjv).7ji(iva] al nu).ai.ul 
y)n)aaid'f(; Toir avXoiv ovro) ).iyov- 
rai, -/.ai y.ard /(traqoQdv ndvra 
ra na).ai,d y.ai xararfrQi,/i/iiva: 
Zonar. 780. Usurpat Synes. 
Uion. p. 62 B. Petav. 

66. B. 781. [)io« VII,5I.Greg. 
Cypr. III, 40. Apo^ XVI, 94. 
Arsen. 414 ibirj. Macar. : Suidas. 
Callim. fr. CCCLX. 

67. B.762. Pl-itarch. 14. Schol. 
ad Plat. 402 Bekk.: Hesychius. 
iCpaTtroc; ] J^jantr. fr 7 p. 19 
Ruiikel. coll. BtrgkiiComm.de 
Rell. vet. Com. Att. 64: add. 
Plat. Reip. IV, 422. F> ibiq vid. 
Schneiderus.' De ludo vid. 
Phot. s. noXiK; nai^HV, Salma- sius ad Scriptt. Hist. Aug. I, 
737. 

68. B.816. Diog.VII,83. Greg. 
Cypr. III, 44. Apost. XVI, 45. 
Arsen. 411 ibiq Macar. : Schol. 
ad Arist. Equit. 1065: Phot. 
Suidas. \4Q-/i).o-/oq] fr. 66 Lie- 
bel., 78 Schneidew. "O/irjuni;] 
neque i/lvoc; neque dXomrii, in 
Iliade el Odyssea memorantur: 
ad cj-^clicum igiiur carmen for- 
tasse versus est referendus. 
lonis versus e Phoenice de- 
prompii, fabula, ut videiur, sa- 
tyrica: fr. 1 Nieberd. p. 36: le- 
guntur etiam apiid Athen. 111« 
91 D, Comparat Schottus Op- 
pian. Cyneget. II, 598: addo 
ejusd. Halieut. II, 360. De 

echino vid Athen. I. c , He- 
sych. v. ixivo<; et v. i/hoi , Eu- 

10* 148 ZENOBII 69 JJvQ int nvQ: naQOijita, i]g ftifiVijTcci HXtxToov. 

Kctl xaxov iJil xazM. 

< 

70 JlQog xeVTQa XaxT i^eiv'* naQOtfiia, ?;s fiefivtj- 
Tai EvQimdt}<s' 

IlQog xivtQix Kaxt i^oifii &vi]tog {ov ^sm, 5 
Kal AiaxvXog di tavTi]g fiefiV7]Tai. 

71 UolXa fi6Ta^v neXst, xvXixog xal xsilsog 
txx Qov : naQOtfiia Xsy&eida e'i aiTiag T0iavTi]g * ' Ayxalog 
naig IIoaet§MVog tpVTevMV dfine2,Mva ^aQSMg inexeiTO totg 
oixitaig. Elg de. tmv oixeTMV 'icp)] , firj fteTahj^fjea&ai tov 10 
deanoTtjV tov xaQnov. '0 dh ^j4yxalog ineiSt} 6 xaQnog 
etpdaxH, yaiQMV itQVcpa, xal tov oixiTrjv exeXevas xeQaaai 
avTM. MiVMV Se ttjv xvhxa nQogrpeQetv tm aTouaTi, 
vnefiifxvriaxev avTov tov loyoV 6 Sk etpi] tov eiQi]ftei>ov 
OTij^ov, TovTMV hi leyofteviov oixiTijg i]kdev anayyeXlMV, iS 1. Ttvq enl tzvq) negatioliem addendam esse arbitratur Schottusi 
Suidas, Phot. , Arsenius nvQ enl nvQl. 5. AaxTifot^f^ cum Gais- 

fordo ex Euripide dedi: H ?.a/.r ii^e i/v , Schottus layniZoi'. 7. ni>- 

Af^] H Stephanus Sched. III, 31 nirn: nixvn, vel ni,Tvit proposuit 
Valclienaerius: vulgatam recte Gronovius defendit ad Gell. i. c. 

8. naqoifiia — TotauTTjs] in B desunt. 'yiyyalo^; B: et sic infra» 

9. annilov B. 10. r(t)v oixfToHv] B roi^ToJi'. rov d'fCnori;v] arti- 
culum e BPH Gaisfordus accedere jussit. 12. incffj&d/.(i> H. 
Vulgo y.ai x^t^^oyv itQV(fa: ejeci cum B, Schol. ad Apoii. Rhod. 
copulam. 15. Schottus to('toji': e P Gaisfordus rovrtDv Sk: ego 
Schol. ad Apoll. Rhod. secutus sum: x«* toi~tov Atyorro? B. aX- 
/. e otJttT?/? B. stath. ad Hom. II. B p. 306, 6. 
Ad proverbium alludit Eurip. 
Phoeniss. 1185, ubi vid. Valcke- 
naerius. 

69. B.767. Diog.VI,71. Apost. 
XVII, 3. Arsen. 416: Hesych. 
Phot. Suidas. n).dTo)v] Legg. 
II, 666 A: addo Cratinu:n in 
Bovy.6?.oi,i; ap. Hesych. s. nv^ nvQi 
'iyxii' [uti pro vitio?a lectione 
nvQnfqfy/fv ex Bergkii emenda- 
tione scribendum est: v. Comm. 
de Rell. vet. Com. Att. 30]. 
Aristophanem Polyid. fr. 1. 
Dind., Epigr. in Boiss. Anecd. 
11,56: fl nvQi nvQ indyfiq ^qo- 
fiiov , fid).a no).).6v dvdnrfiq' Ei 
6b naOm caQy.oq , OiTov dnoafjfvvv- 
{vq: alia collegerunt Wyttenba- 
chius ad Plutarch. de dieicern. adulat. ab amico 61 A, T. VI, 
1 p. 481. Boissonadus Anecdd. 
V,292. ad Nicet. Eugen. II, 451. 
Walzius ad Arsenium. 

70. Diog. VI1,84. Greg.Cypr. 
111,46. Apost. XVI, 86. Arsen. 
413 ibiq. Macar. : Schol. ad Pind. 
Pyih. II, 173. ad Aeschyl. Prom. 
V. 323: Hesychr Suidas. V. 
Eurip. Bacch. 794 ibiq. Elm- 
sleium , Aeschyl. Agamemn. 
1616., Prom. Vinct. 323 ibiq. 
Boissonadum: add. Valckenae- 
rius Sched. Annott in N. Foed. 
p. 381. Etiam Latini usurparunt: 
Terent. 1'horm. I, 2, 28. Plaut. 
Trucul. IV, 2, 55, Ammian. Mar- 
ceII.XVIl[,5. 

71. B.768. Diog.Vn,46. Greg. 
Cypr. III, 38. Apost. XVI, 28. CENTURU V. 149 

ug v7T£QHeyi&t]g avg rov oQxarov P.vualvsrai, '0 Sh^Ay" . 
'Aalog ano^aXcov t^v noaiv im rov avv wQfiriOS xal nh^yslg 
VTi avTov heltVTijGiV. 'Odiv i] naQOif^iia, Jiovvai-og de 
^ijaiv eiQTjadai avTi)v aTio, Tijg AvTiVoov ^vrtOTtvaafiivov 
TTjV IIrjvsX6m]V avft(f'0Qag, IlQogayouiVog yaQ to ex- 5 
s;[(ofia h,iXiVTt}as ro^iv&alg azaQa tov ' Qdvaaecog, 
73 Hivla dk aocfiav 'iXaye: ifOfAtiaTcxoog tovto iz 

Ttov E^Qmidov eilzvaTabi naQoaov ot nevrjTeg no?dag 
TtXvag imTiidivavaiv. 

73 ndvTu yvav fiaTa i Xeyovab Ta ano&Qavafiara 10 
T(^v iTQicov xal 7iXay.ovvT(av. To yovv nav ^vavfia 
atjjiaivii, oJov nav nQayfta, 

74 Uciacc yri nccTQigi tqvto fieQog iaTt yQtiafiovy 2.. inQ^aiMv"] B a7ro^<()«Vwxe. jilr^Yfl^; vn* avtori] B TT^.Tjatdgaq. 

3. o5-fv xT/l.] B om. TTctQoi-ftla] Schol. ad Apoll. Rhod. addit: 

i^Tzl roiv. 7ia()a TiQoqSoy.iav ri 7t(>arr6vro)v. 7. mvi?! Apo- 
stolius, alii. Go<piav edidi e B, Ciemente Alexandrino, Suida, 
Arsenio: vulgo aoqdtjv: Clemens addit eAa/f Sta t6 dvarvxi<;. 

MO/ifiarmMq — i'iX-/.i>arai,] B om. 10. VB: Tzdv yvavfia: yvavfia 
i.iyirai' ra aTro&fjaiiGfiara roiv nXaxovvroyv. Ti&trai> lAiyirai' V] yovv 
dvti roii ndv nQa/yiut. 11. VulgO ovv. 

Arsen.411 ibk|. Macar. : Athen. Clem. Alexand. Stromm. IV, 5 

XI, 478, E Gell. N. Alt. Xlll, p. 207 Sylb.: Suidas. Simili- 

17. Stob. Floril. CXI, 14 : Schol. ter Theocr. XXI, 1 : a nivia, J., 

ad ApoU. Rhod. 1,188. Tz;etZ. /toVa ra? riyvac. iyHQtv: Plaut. 

et Sthol. Bachmann. ad Ly- Stich. 1, 3, 23. Appulej. Apolog, 

cophr. 488. Eusiath ad Hom. 11. 434 T. II Oudend. Euripidis 

I p. 773, 60. Schol. ad Ilom. est Polyid. fr. X Dind.: vid. 

Odyss. X, 9, ad Gregor. Na- Matthiaeus ad Eurip. Tragg. 

zianz. Sr-tjXvtivr. A, p. 47. Mont. T. IX, 312. 

Usurpat Theodor. Hyrtar. ap. 73. B. 770. De vocabulo 

Boisson. Anecd. II, 4r>0: ^V ya^j yvavfia vid. Poll. VI, 62. He- 

fiTl rdyoi; xal rov riXiiiraiov ToTOe sych. V. yvavfia, v. yvavfxara. 

fntrdayri (]anriafiaroc; , rov navr^i; 74. B. 771. Diog. VII, 48. Ma- 

ivdiTv ohro. nokXd yaQ v[f)it> rrjv car. 406. Usurpant Eurip. 

MoZ^av fffraiii r.lM&iW yti- Phaeth. fr. 14 ; wq navrayov ye 

lovq y.al nortjQiov. Narra- narQiq 17 p6a-A0vaa yij: ejusd. fr. 

tio sumpta videtur ex Ari?tote- incert. 37. Aristoph. Plut. 1151: 

lis carmine, cui ninkoi; nomen nar^iq yd() iari- nda' iV av nQar- 

erat: v. Buttmannus ad Schol. ttj th; tv: Menand. Sentent. Mo- 

Hom. 1. c. Dionysius Thrax nost. ap. Boiss. Anecd. 1, 129^ 

iv Tai? fitXiratq proverbium tra- tw yd^ xaXiJiq nQdaaovri, ndaa yij 

claverat : cf. Schol. ad Hom. narqiii: Lysias cont. Philon. 

Od. 1. G. §• 6 p. 872 R. Affine his iliud 

72. B 769. Greg. Cypr.111,54. Teucri ap. Cicer. Tusc. Q. V, 

Apost. XVI, 17. Arsen. 40G : 37: patria est, ubicimoue est 150 . ZENOBII 

ov avetXev o &£6g MtXeiZ rio Iltlaayio tkqI oixi]af(og 
liiuvrevofitVM. Mi^VTjrat rov y^Qijfffcov xal Mvaatag xal 
Jtovvaiog 6 X.aXy,i8tvg. 

73 TLoXXol ^QLO^oXoi,, TtavQOL Se rt fiavrisg 

avbQtgi ^LXoxoQog (p)]aiv oti JSv[x(pai y.artlyov rbv 5 
JluQvaaov rQOcpoi 'Ano/Juovog rQtig,, '/iaXovf.itvai &Qiai, 
acp' cov al re (.lavrixal xpijrpoi ^Qiccl ycdovvrai xcu rb 
fiavrsvtadai Td-Qiaa&ai. "AV.oi 8t Ityovai ri]v " Ad^7]vav 
iVQtiV ri]V 8ia rwv ipi](po)V fiavny.ijv' i]g tvdoxifiovarjg 
fiaXXov rojv JtXcpixdJv yQi/afiiov, tov Jia yctQit.6fitvov rio 10 
'AnoXXMVi ipevSij y.araarrjaai ri]V 8ia riov ijj}]cp(ov fiavn- 
7(T]V. IlaXiV ovv riav avdQ(o7i(ov tTil rovg Je/ycpiy.ovg iq- 
^Ofiivcov yQ7]afcovg ri]v Ilvd-iav unuv' 

UoXXol ■d'Qio^6Xoi, TiavQOi 8e re ficxvrteg 

av8Qtg. 15 

76 IItvxi]g tQOTiov'. avri] rrxrrtrai y.ara rihV nav- 

o)XtdQicc a7ioX?^Vfui'(ov' TiuQoaov 7] nevy.r} y.OTitiaa ovxin 
(piitrai. Mffiv}]rai 8^ avTrjg i^racpvXog 6 NaV"AQariri]g. TO 

10- 1. Mfhm] servavi codd. scripturam, quum in Lutatio forma 
Meleus videatur exstare: a Pau^ania, aliis Mdktoq, Md).i;(; homo 
Dominatur: v. O. Muelleius Etrusc. I, 83. II, 208. coll. G. 
Hermanno de Graeca Minerva dissert. p. 6. nfQi oi/./jafMg 

fiavTfvofdvb) e PH scrip.«it Gaisfordus: Schottus e V: nfQi oh 
^Q(i)/dvM: ntql vi^KfiafMi; /lavr. ante Srhottum legebatur. B: toi" 
&ioq dvfjyyfi^Xt Mflfij» rij) Ilf/.aayo) TtfQi olxiJGfMi; yjiMnivM. 4. ■d'i:i- 

fjoXoi] Salmasius et Berkelius ad Steph. Byz. I. c, -d-QMqiOQoi, con- 
jecere : sine causa. Explicationis causa haec addidit B: &(i'mi. 

[sic] t*l /iavrt^xai qi^^qioo' y.ai ■0(>i,(VfaO-ai> ro /'.avrfvfa&ai,. 6. vulgo 

^Qiav: et sic infra, 7. /ttarTmot H. v.ai to — • O-Qwa&ai,'] e P 

Gaisfordus accedere jussit: spatium vacuum h. 1. in HF inveni- 
tur. 8. SQtdaao Suidas, quod Gaisfordus probare videtur: conf. 
Bekkeri Anecdd. 265, 12. 16. TZfv-/.); P. n. tq. 7tavo)).t0-()ia 

dnolXv nav: tj yd() Tiiv/.ri xon. ovx. gs.: B omissis reliquis. 18. 

NavxQdrtjq H F. 

bene: Ovid. Fast. T, 493. De re vid. Lobeckius Aglaoph. 11, 

re dixit Mnaseas Patrensis 814 et infr. 77. 

aut iv riT) nf(>i /(>?ja/ib>v ant in 76. B. 773. Plutarch. 31. Diog. 

periplo : vid. Append. s. /i^ evi> VII, 4'). Apost. XVI, 6. Arsen. 

dov/.wv, Zenob. 11, 6S, animadvv. 408 ibiq. Macar. : Eusiath. ad 

ad Zenob 1,48. Vossius Historr. Hom. II. A, 51 p.^^,.'^^: ivrav- 

Grr. I, c. 21 : Dionysius , qui -Oa ()'e a/.()7r)]riov ro rov'H(iofi6rov, 

saepius cum Miiasea conjunctus finwroc, (VI, 37) oti. nirvi; iy.xo- 

citatur, iv y.ria!ai,v: v. VossiuS nflaa ov/. dvaqnUi fiovij ndvriav 

1. c. 432 Wesierm. fiiv(iQ(i)v, «/J.ci navoUfO(>o<; iian- 

75. B. 772. Arsen. 411.: Ste- 6X?.vrao- iiOfv xai na()oi,/tia, to 

phan. Byz. V. 0()la. Suidas. exrQoptjvai, nirvoc; (Vi^tjV. tl yaQ xai 

'k> 1,16/0 Q0(;] p. 101 LenZ. De nfvy.Ti xui HvnaQvacof; ntai ETf(i'a CENTURIA V. 131 77 TloX}.oi rot vaQdtiy.ocpoqoi,, navQoi §i r« 

B<xx%Qi'' TiaQotuia ial r^v rpevStj do^av tyovtiav, 

75 IlavTa oxTw: Evav§Qog erpt] oxtm Tovg ndvTcav 

dvav xQarovvTag &eovg, HvQ, "Ydwo, IT]V, OvQavov, ^e- 
hiVTiV , .Hkiov, Mi&Qav, JSvxTa. ^AXXol §e (paaiv iv 5 
'0?.Vfim'cc Ta 7TC(VTa dvav aycovlofiaTcc oy.tco, l^Tcidiov, \_/l6~ 
?.i-Xov,^ JiccvXov, On?.iT7]v , Ilvyf,iiiv, IJayAQaTiov xal ta 
loma' acf wv tiQiio&ai nccvra oxtoo. 

79 HvQ avoT ov (xoQog'. nTrjvov iati ^cavcpiov , o 

nQoginrafiFvov rotg Xvyvoig y.al doxovv anTfo&ai> tov nv- lo 
Qog xaTaxaisrai. Mcfcvi^rat xal avrov AiayvXog timov' 

JkSoLxa ficoQov xaQTa nvQavazov fioQov, 
i!iQ7'jTcci, de ii naQOifUa int rcav iavToig nQO^tvovvTcav 
ccnookitav. 1. Tot] fih Plato. 
/ioh/ov e B adjeci. 
B om. 4. ftvcu B om. 5. ^afftv B om. 6. 

9. o] o ni'^aiiar^q B. 13. tt^jyrat ktA.J ixxonirta ovy.iri' ^■jj , TroJ? 'HqoSo- 
To? £(pT] , oK nixv^ fwvtj ndvToyv 
divifQMV ixxomTaa oi'/. dvaqtvfv; ?/ 
rd/a nq Ti nnnwdtq xai T« TOt- 
arTa ■0'iTiov dM Twa iv airoti; 
6/(oiav noioxriXa, 6vo xai o/ioiov 
ndd-ovi; rfi nirvi /iirijrovaM' ; Suid. 
s. mvxrii;, s. dixvjV. Obloqni- 

cir Herodoto etiam Gellius N. 
*.it, VIII, 4, ubi vide interpp. : 
potuerunt lamen aliquando hanc 
observationem Graeti pro vera 
habere. Ceterum aliam prover- 
bii interpretalionem Creuzerus 
proposait Historr. vett. fragm. 
p. \Q%. De Staphylo conf. 

Voss. Hist. Gr. 1. 111 p. 500 
Westerm. 

77. Diog VII.86 Greg. Cypr. 
111,45. Apost. XVI, 4(5. Arsen. 
411 ibiq. Macar. : Olympiod. ad 
Plat, Phaedon. 69 C. Hermias 
ad Plat. Phaedr. 155. AUu- 
dit Soph. Ajac 1022: noU.oi /th 
tXi)()oi, navfja di' ia(fi(/.?'jai,/ia. Vid. 
Lobeckius 4giaoph. 11, 813. 

78. h. 774 : Suidas : ol /uv 
^T7jaixo(j6v qiaai/v tv Kardvri ra- 
qjjvai, no/.vrflMQ nyini ralq dn^ 
ttiirov 2r tjaiy^Of^tiQHi ?.fyo/iivan; nv- Xavq, y.at tov /tvrj/itiov e/oitoq 
oxro) xiovaq xai oxroi f}a&/iovq xai 
oxTo!. yoma? [v. Poll. IX, 100]. 
ol Se, orv 'AXrirriq xard x^^^^f^ov 
rovq Ko(jM'&iovq avvoi,xit^o)v , oktw 
qivldq inoijjai roiiq noUraq xal 
oxrd) /ti()7j rtjv noii/v: Apostol. 
XV, 67. Arsen.404: Photius: e 
recentioribns de piiori expli- 
catione vid, Welckerus in Jahn. 
Annal. Philoll. et Paedag IX, 
153: de altera Muellerus Dorr. 
II , 59. Unde Zenobius suam 
hauserlt, nescio. De pro- 

verbii vi atque usu Arsenius: 
ii()7jrat de ini rtJiv nayiu)v 
xai (ii^aiu)v. 

79, B. 775. Apost. XVI, 96; 
Eustath. ad Hom. Od E, 490 
p. 1547 fin.: aTro Sh rov eri(J0v 
aviiv xai nvqavarrjq' Uo>vq'0Ov nrtj- 
vov ivak).o/tivov ri7) qio>ri xai oaov 
xara/.ai,6/t,ivov • ii&iv xai na()Ot.uia 
eni roiv exoni xai ^a6io)q Ortiaxov- 
Tojr, t6, nv(). /i6()oq: id. ib. — , 
309 p. 1848, 37: ini nov rayji 
■Oavarov/tivo)V , oiq dvoijroiq {tQO,- 
avvovrai,: Suidas. De bestiola 
vid. Tzetz. ad Lycophr 87. Ja- 
cobsius ad Aelian. JV. Anim. 152 ZENOBII 80 IIa?.cit noT^ tjaav aXxi^OL MiXijaiot', (paal 
Tovg KaQag noXB^ovfxtvovQ vno JaQiiov rov Ileqaov, y.aT(t 
Tiva nalaiav ^iavTeiav iiQ7j^ev}]v amoig Tovg alxifiiaTa- 
Tovg nQog&eadai avixpictyovg, tXdslv fig BQayyidag, xal 
Tov ixil &e6v aQ(0T7]aai, ei Mdijaiovg nQogOoivTO apf^- 5 
fia^ovg' Tov d^ anoxQivaadai, 

JldXat noT' ■>] a av aXxLfiot MiXrjatot, 
OvTog ds 6 aTiyog eiQtjTat t6 nQOTeQOV naQa AvaxQi- 
ovTi, og ^xfiaae (idltaTa xaTa Kvqov t6v Il&Qat]V. TQi- 
Tog 8e WTtv dn6 KvQOV JaQetog, 10 

81 'PaSafxdv&vog oQxogi KQaTivog rpriatv, enl to^ 
yrivl xat tm xvvl xat TOtg TOiovToig oqxov 'PadafiavO-vC 1. ndXcii] ^aav, nox ^aav Diogenianus. Sqq. in breviorem for-r 
inam B redegit. 7. ttot'] in Auacreonte recte tzox scribitur» XII, 8. Aeschyli fr. est 289 
Dindf. : disputat de eo Suever- 
nius in Abhandl. d. Berl. Aca- 
dem. 1825 p. 121. 

80. B. 776. Diod. Excerptt. 
Vatic. c. 47 p. 40 Dindf. Aihen. 
XII, 523 F. Apost. XV, .59. Ar- 
sen. 403 ibiq. JNiacar. : Euslath. 
ad Hom. II. /2, 444 p. 1358, 8: 
JVfi-A T^crtoi. . . st>)? (.(.kv , q^aaiv , evx 
itQV(fo)V , £Viy,i))V Sxii&aq xai Tto- 
i.{i,q l^p' 'E/.k7](;n6vtM tAtiOav xal 
Tov Ev^fi/vov y.atMXkaav no).iai> ka/i- 
jtQaTi; xc^l navtfq tiq MlXrjtov s&wv 
w<; ^' vnrix&fjaav 'tiSovali; , nati^- 
^vtl t6 t^? nokmx; dvd^fTov, o»? 
^yl^ latot ilfjq <ptjai' xai na()Otnia 
ivtfvSfv iii^fOf t6, nd).ai> ttot' 
»tA.: Schol. ad Aristoph. Plut. 
1003. Vesp. 1096 [1055]: Suidas. 
Diodorus et Schol. ad Arist. 
Plut. cura Zenobio plane con- 
sentiunt: Demon vero prover- 
bii originem e bello Carum 
contra /Vmbraciotas [si lectio 
vera: cf. Hemsterhusius adSchol. 
.Arist. Plut], alii e Polycratis, 
Samiornm tyranni, historia dc- 
rivant [Schol. Ari=t., v. Panofka 
R. Samior. 33]: Aristoteles de 
certo quodam facto plane non 
cogitavit, sed Milesios in per- 
ditani luxuiiam prolapsos pri- 
stinam virtutem reiinere non potuisse scribit: v. Athen. et 
Eustath. Denique plane sit\gur 
laria Apostolius refert. L4m- 
>{^ifcow] fr.86Bergk., 64 Schnei- 
dew. : add. Arist. Equitt. 361. 
Synes. Epist. 80 p. 228. D. Pe- 
tav. : alia vide ap. Gatackerum 
de stylo Nov. Instr. c. 19. Ma- 
carius: ini toiv nqotfQov ntv in' 
dvd^ia fWlar iyovttnv , i}.att(0&iv- 
ro)v de vatfQov: vid. Diogen. V, 3. 
81. B. 818. Apost. XVII, 7. 
Arsen.423 ibiq. Macar. : Schol. 
ad Plat. Apol. Socr. 331 Bckk.! 
'Pada/idvOvaq o^/.o; ovtoq 6 v.atd 
Y,vvoq iy ycrivoq ■^ nlatdvov ^ y.QWV 
^ ti/voq akkov tOMvtov: »0t? i/v 
fi.lY iiatoq OQHoq dnavtv Xoym 
*vo)v, "Enftta /i^v ^fove S' 
iaiyo)v« KQatlvoq Xfiqo)ai' [fr. l 
p. 62. Runkel.]. y.atd tovto)v Sh 
vo/ioq o/tvvvai', iva /itj xatd ■Ofoiv 
al oQxoi' yiyvMvtai,' totovtoi, ds y.ai 
01 £o)y.QdTovq oQxoo: Schol. ad 
Lucian Vilar. Auct. §. 16: He- 
sych. Phoi. Suidas. Ipsa So- 
sicratis verba servavit Schol. 
ad Aristoph. Av. 521 : add. Eu- 
stath. ad Hom. Od. 7', p. 1871,4. 
Hoeckius Cret. 11, 198. Wachs- 
muihius .Ahtiqq. Hell. II, I, 156. 
Ad jusjurandum praeter Crati- 
num alii alludiint : v. intmpp. 
ad Plat Protag. 482 B- Mena- CENTURIA V. 153 

civaTi&iaaiv ' ug xai S^ooaiXQccTriq iv 3svt£Q(o Kqijtixuv * 
'iva /t*?} &(ovg OfiwwaiV* 

82 'Pa^vovaia Nefisaig: iv PafxvovvTi NtfiiasMg 
llSQVTai ayalua demm^yv , oko^u&ov, €Qyov 06i§iov, %6t 
§e iv ri] %hqc firjXiag y.?iadov' i^ ov (prjatv ^AvTiyovog 5 
6 KaQVOTLOg TiTvy^iOV n fiiXQOV i^i]QTi]adai tijv im/QarpijV 
eyov, 'AyoQazQtto g HaQiog i7ioii]a£V. Ov &aVfAa- 
GTOV 8i' xal aXloi yccQ nolXol inl tmv oixeicov eQycov eT£Qov 
imyeyQarfaaiv ovofia. £ix6g ovv xai tov <Pn8iav tm 'Ayo- 
QaxQiTto avyx6y(0Q}]yJvai ' i]V yaQ avTOV iQuifxsvQg, y.ai a'K- jo 
ilws i7iToy]TO TiiQi ta naidixa. 

83 'Priyiv(ov deiloTeQogl rovg Sedovg 'Prjyivovg 
'iXtyov. ^ivaQyog yaQ 6 2!(o(pQovog v^Log eig Seikiav ix<o- 
fA(oSi2ae Tovg 'Prtyivovg, 

84 ^ixiXbg ofKpaxi^eTai'. im xiav Ta ftijSevog 15 
a^ia xXtTiTOVT^ov liytTai t) naQoifiia. MeTevrjViXTat Si 
ccTio T(OV ^ixtliov, Tccg a/9Q(0T0Vg ctfKpaxag xliJivoVT(oV, 
MefiV}]Ta(f TavTi]g ' Emy^aQfiog. 1. Sm^dttiq — KtijTtxoiv Schottus: G&istoTdns SomxQcirr]? — ■- 
Kqrixi,y.Mv: addens: »sed vide ne interciderit, quale apud Gram- 
maticos legilur, tovovxov Si xat ol 2 oiKqa,rov<; OQy.01,. Hinc 
forte nata conlusio vv. 2o)y.Qdr7ji; xai — ojfftx^aTT^i;. t Ceterum locum 
eodem niodo iam cmendaverant Meursius Cret. I, 1, Fabricius B, 
Gr. V, 117 Harl., Kusterus ad Suid. v. 'Padafidv&voq, NeumannuS 
Rerr. Cret. Specim. 43. dfvreQO)] Schol. Arist. dvodfxdvM: vix 

putaverim, tam amplum operis ambitum fuisse. <5? — KQtirv- 

>t(!3v] B om. 4. Siy.d7trixv] evdfy.dnfjxv B. 6. aTf^QrT^G.&ak VB. 

7. txo)v PH. enolfi' Schottus conjccit. 01' — 6Vo/<a] B ora. 

9. rov 'I>ii,Slav] vulgo riT) (f>ftfW«: e VB correxit Gaisfordus. 10. 

Kai — 7tai,Si,y.d] B om. 11. Legebatur inrorjrai: correxit Finck- 

hius. 13. AtvaQXoq — 'Piyy/vov?] BV: xai ili; SiMav xo)fi,M3ovvrat> 

ol [B om.j 'Ptiylvoi. 

gius ad Diog. Laert. II , 40. gtoSoiQoq, 6 &avfiaronoi,6q, o? TZQoq- 

Arsenius : tni TciJi' ini tftxato- xQovaaq 'pTjyivoi,q, o)q qitiCb /iovQvq% 

Giivri fiaQrvQOVnivo)v. tlq SnUav avrovq £ffxo>i//? nQO)- 

82 B. 819. Apost. XVII, 10: to?: at probabiliter Nympho- 

Hesych. Phot, Suidas. Vid. dorus inferior est Xenarcho: 

O. Muellerus de Phidiae Vit. vid. Graefenhanius ad Aristot. 

et Opp. Comm. 1 , p. 41 sqq. Poet. 1 p. 19. Ceterum gram- 

ov Q-avf^oaarov — oro,«a] de re di- maticos de proverbii origine 

xit Tzetzes Chiliad. VII, 937. falsa referre , doctissima evin- 

83. B.820. Diog. VII, 97. Greg. cit Eberti disputatio Dissertt. 

Cypr. III, 62. Apost. XVII, 15. Sicul. 1, 186: add. sup. IV, 85. 
Arsen 424: Hesych. Phot. Sni- 84. Plutarch. 95. Diog. VIII, 

das. Athenaeusl, 19F. : JV»7<- 15. Apost. XVII, 38. Arsen. 428 154 ZEJXOBII g5 ^uqSov 10 q yeXcog: AiayvXog tv rolg Usqi ticcq- 

oifiiMV aieQt TOVTOv (fi}olv ovT(og' y>Ol ti]v HuQdvo 
xuTO txov Teg, KccQ%r]dovi(ov ovTsg uTioixoi, Tovg 
VTihQ Tcc l^dofiTjXOVTix eTYj yeyovoTag toj Kqovco 
e&vov yeXoJVTsg xai ccaTia^oiievoc cc?,?^i]?,ovg' 5 
ataxQOV yccQ TjyovvTO daxQV eiv xccl ^ Qyvetv. 
Tov ovv TiQO gjtoiriT ov yeXooTa HaQSovLov x?.)]- 
■dijva t. « 

Tifxaiog 8e (p7]aiv avTovg laTavTccg Tovg yovetg ev 
olg f.ie?Ji,ovaL ^alleadai ^o&QOig y naieiv ayiL,aig xal xa- '0 
Tay.Qj]fivi^eiv' (pdeiQOfiivovg Se avrovg yeXav Sia ti]V cctzo 
toov Texvcov adr/Uav xal do^av tov fiaxaQicog xal xa?Mg 
TeXevTuv. 1. SaQdmm B, forma pessima: vid. Schneiderus ad Plat. Reip. 
I, 337 A. yi).ojq] B addit: tnl r^iv li.i] ix. yctiQOvarii; ^iavoiaq 

yiX o')vro)v. Al<7xv}.oq ~ oiJtojc;] B na^' oaov. 3. xaroy/.ovvrfi;] 

B oixovvriq. oWfi; om. B. 4, l/^do/tj^xorraj B o. 6. aiax^bv 

— rdivrav] B om. ibiq. Macar. : Phot. Siiidas. 
Epicharmi fr. est incertt. fabb. 
45 Knisem. : alia vide apud 
Wyttenbachium ad Plutarchi 
Praeceptt. Conjng. 2 p. 138 E. 

85. B 833. Diog Vin,5 Greg. 
Cypr. III, 68. Apost. XVII, 28. 
Arsen. 427 ibiq. Macar. : Eu- 
stath. ad Dionys. Perieg. 458. 
01 ri^v ■ — • yJ.7j9-Fivai>] Hesych. s. 
V.: ad Aescliyli explicationem 
proxime ea accedit, quam De- 
mon amplexus est: Schol.Odyss. 
'ff, 302: ot rijv 2a()d6va y.aror/.oriv- 
Tfc; dno Ka()Xfii>ovio)v ovric; xi>MVXai, 
v6.ui;) '^"vi paQpaQiiy.M y.al nolv twv 
' EXktiVky.iTiv &t,?j/.}.ay/iiv(i) ' tw yaQ 
Kqovo) &vovai4' TjiitQauq riol rtra- 
yfiivaK; ov ,u6vov riov aixjM).o)ro)v 
toiic; y.alXiarovq , d/./.d xal riov 
nQfa(ivriQu)v toi'? vntQ tj3d'o/iijy.ovra 
trrj yfyiVfj/iivovi; • toiitoh; di x^v- 
oiiivoi't; To /Atv Say.QVfi.v aiaxQOV 
fivai dojtfr xal (hi).6v ro <)i aana- 
i.ta&ao y.ai yt/.dv xat nQoiomov 
(sic) dvifQ(~)(^iq Tf xal )(a).6v oOtv 
(paai y.ai rov ini y.ay.(J) nQoqnoi?iTov 
yfkiiira x^.fjO-tivai, aaQ^^vwv fj de 
laroQia naQa Jtj/ioyvk: V. Siebe- 
lis. Atthid. fr. p. 22: Phot. Suid. s. V. Alius originationis 
a Phoenicibus et Carthaginien- 
sibus ductae auctor est Cli- 
tarchus: Schol. adPlaton.396 
Bekk.: add. Suid. Phot.: de re 
dixit Muenterus de Carthag. 
relig, p 10.17. Timaei hac 
in re multi mentionem fecerunt: 
V. Goellerus de situ et orig. 
Syracus. 292 : add. Tzetz. ad 
Lycophr. 796. ad Hesiod. Opp. 
59. et, qui omnium optime Ti- 
maei sententiam servavit Schol. 
Plat. 1. c : ol yaQ rtjv ^aQdd) 
y.aroyy.ovvrfq , Mt; (prjao Ti/iaioq, 
infiddv avroti; y.arayfjQaay.ioaw ol 
yovfl<; y.ai vo/daioai/v Ixavov pf^iwxi- 
vau xQovov , ayovaw avrov; inl 
rov r6nov , iv w /tiX).ovai' daipaii, 
y.dy.fZ /dy.xovq oj^v^avTfi; in' dxQihv 
XfiiXiov roii; /ii'/.).o)>ra<; dno&viiay.fi,v 
xaOi^ovaiiV , tnfi,ra ty.aaroq avroiv 
axitav txo)v rvnrfif rov tavrov na- 
rtQa >iai flq rovq Xdxxovi; nfQio)Oft' , 
Toiic; di nQfafivraq ;/cet^ojfrai; ird 
rov Odvarov naQayivfaOau o)q fv~ 
()ai/i ova; xai jU.fTrt yik(i)ro'; xai fv- 
■Dv/iiaq dno/J.va&ai,' inti ovv yt- 
).av /xiv avvi(laivtv 1 ov ndvv dk n 
yilo)q in' dyaOi[) rmJyivirO) na^d CENTURIA V. 155 Tivig Si ano ^cc^Sovog riig Vfjaov^ QiviTcii ^ccq 
Tig ^ordv}] ivrav&a, ijg ol yavoafiivot (xtTa anaafJLOv xac 
yiXMTog ano&vijaxovaiv. 

"AlXoi de Tov y.ad' vnoMQiaiv ye?MTa ytvojusvov 
SaQbovLov xaXela&ai Xeyovaiv, ano tov aeaijQevai roig 5 
odovat. 

2ifiiaviSi]g Se (frjaL jov TaXio nQo ri^g eig KQrjrr/v 
ccrpi^ebog oixtjaai, ti]v HaQSw , xal noXlovg rojv ev ravrs] 
SiacpdeiQai' ovg relsvToovTag aeatiQivai,, xal ix rovToy o 
^aQSoviog ye?Mg. 10 1. HaQSooq Schottus, 2aQ$ovq B, J^a^Sovoq PH Gaisfordus. 
Vfiaov qiaGt B. VB : qivfrai, ydq tk fiordvTj Gfkivo) 7taQO/.i,oia ev 

TaiTTj, ?;^ [ov B] 01 [B oni ] yfvo/arot do/.ovai' fdv yihdv , cnaOfiM Se 
dnoikvvxai,. Sqq, om. B et, ut videtur, V. 5. Legebatur 

ctatiijivai/. TOt? EXXrjai- rrv TT^Oitfi^fievtjv ^tj&ij- 
vai' na()oi,fiiav. Ttveg] L u c i- 

lius Tarrhaeus et Sile- 
nus: Schol. Plat. : ^mvaa (Vt, 
vx; iftjaiv Ta^^ aioq , eyxoi^io^v 
?.(y6vro)v ori, tv Sa^dovi, yiyvono 
fiordvij atkivo) 7Za(jankf]aia , tjq ot 
ytvadfifvoi- doy.ovai, fiiv ytXoivrti;, 
cnaCfuJi ()t dno&VfjGy.ovaia': Suid : 
2 i,kijv6<; ()e iv tw ()ivri(j(,) ro>v 
mi)t^ 2 v()ay.ovaac; , kdyavov tivav 
^agd, SaQ()ovion; vfiv , ctkivo) ifi- 
(ffQt<; 01) Toii? ytvaafievovq rac; rt 
aiay^vaq v.ai Tcis adqy.ac; «('tojj' 
dnoHdy.vfw. quibus similia le- 
guntur apud Hesych Phot., 
Timaeum Lex. Plat. 2.^0. Tzetz. 
ad Lycoph , eundem ad Hesiod., 
Eustalh. ad Hom. Odyss. 1. c. p. 
1&;J3, 5, Schol. ad Hom. Od. 1. c, 
ad Lucian. Luc. §. 24. Servium 
ad Virg. Ecloi?. VII, 4L Etym. 
Gud. 496, 45. Zonar. 1627 Ue 
herba conf. Pausan. IX, 17, 7. 
Saimasius ad Solin. p. 72. X. 
Schotto apposita haec: »Lati- 
nus Drepanius in Panegyr. c. 
25, 4 p. 81 .4rntzen. : serenos 
ergo vultus induehamus et ad 
ihorum vicem , qui degustato 
Sardorum graminum succo fe- 
riintur in mortem ridere , imi- 
tabamur laeta, moerentes: Sal- 
vianus Massiliensis presbyt. de Providentia VII p. 78 Barbul.: 
Sardonicis quodammodo herbis 
omnem Romanorum populum pu- 
tes saturatum: morilur et ridet: 
Eusebius Gallicanus Homilia de 
SS. Epipodio et Alexandro in 
Biblioth. Max. Patrum T. V£ 
p. 169: similes illis , qui forte 
sumentes exitiabiles herbarum 
succos cum risu perire dicun- 
tur. lAkkoi, — odovai,] hanc ex- 
plicationem toi'? nakavovi; cete- 
ris praetulisse, Eustathius 1. c. 
annotavit: eandemque repetunt 
Apollon. Lex. Homer. \.aaQ6d~ 
woq p. 140, 12Bekk., Schol. Ven. 
ad Hom. II. (), lOl. Hesych. 1. c, 
Etym. M. 273, 46. Etym Gndian. 
496,43 Zonar. 1. c. 2i,fio)vi- 
S^ii;] fr. LXXI Schneidew. : ea- 
dem Sopliocles in Daedalo [fr. 
171 Dindf.] exposuerat. Contra 
Simonidis rationem ex Lexico 
RheloricQ disputat Eustathius 
ad Hom. Od. 1. c : kuI ol fiiv 
gictfft rtjv kiiiv tik^(f>&ai, ano rov 
('io&ivroq vno Awq rr^ Evftiin^ri (fv- 
kay.o<; ■^(fiaiarortvxrov , oi; toi's na- 
Qajiidkkovraq Uvovq rjl /1^7;t|] Gvk- 
kafifidvo)v, tdiox;, qaaiv, tri,fio)()(iro, 
TTT/rTwi' fi<; nv() y.ai &t()fi.aivo}V rb 
arri&o<;, onoXov ri, nfqi rov Kqij- 
TtxotJ Tdko) rov y_aky.toarfi&ov qaai 
rvvii; xai /^u/.Aonodoq, xai ntqvnrva- 156 z;enobii 

HsqI d^ Tov Tak(a rotovds fivdoXoyuTaL ' (paaiv 
avTov Tov ^aXxtxov yevovg dvac' do&ijvai, ds MIvmi naQ' 
'II(palaTOv eig (pv?MXrjV Trjg vrjaov KQrjTijg. OvTOg (ple- 
§a fiiav sixtv ano avykvog a^^Qt axpvQiov xaTaTUVOvaav ' 
xaTcc de to deQfxa Trjg (pX^^og iilog 8it]QeiaT0 yah/.ovg. ^ 
TQig §h IxaaTrjg tjf^sQag ti)v vrjaov TieQUQyofisvog 6 Ta- 
}.o)g hrjQH. Jio xal nQognXiovaav ti)v AQy(j) fieTa 'la- 
aovog , v7ioaTQe(povTog ano K^oh/^uiv , ixoolvs TJj vijao) 
nQogoQfiiadrivai. ^AnaTr^&eig Si vno Mr]deiag anexJtavtv, 
(jDg fiiv eviot Xsyovai, dia fpaQfiax(av avTtjg fiaviav lfi(3a- ^O. 
?.ova7]g' (og de Tiveg, vnoayofievrjg noirjaeiv ct&avaTov, 
xai Tov ijXov e^eXovorig, duaQQvivTog tov iy^MQog avv b?M 
Tw aUiaTi , ovT(og avTov Tedvdvat. Ttveg dk avTov Te- 
levTrjaac Kiyovatv vno JIoiavTog eig rb a^pvQov To^ev 
&evTa. 15 

86 JSaQntjdovia axTt] : Tonog ovTog 0QCixi]g, ael 
xXvdcovag 'e/o)v. xat xvfiaTtL,6fxevog , leQov Iloaet§m>og. 
paTt de xal tTeQu ^aQnr^dovia ntQi KtXtxiav' xat a?.?jj 
nQog Tw (oxeavco, FoQyovo^v olxr]Tr]Qtov. 

87 2Jv ^uQtTtxr] TQcxns^rn : aVTi tov tv noXvTe?,eia. 20 
TQVcpr]Tal yccQ oi ^v§aQiTat, 17. h(iov xtA.] B om. 20. avrl tov ^ noXvtfXTiq V, B noniiisi 

"^ TtolvTfXijq. 21. x^vqi^^tai e B aliis Gaisfordus: legebatur t^v- 

qitltoi: V tQXXfljXoi. 

ao/Mvoq xoM aatofilvm iy.fivo)v avtoq Dionys. XX, 309. Dio Chrysost. 

efarj(jo'>q ' dkV ovtoi; ^iev 6 koyoq LXXX |>. 669 C : Cic. Kpist. ad 

«i'/ ndvv ^ktvxQuvfZ r?jv ^.i^tv , dXX^ Famil. VII, 25, 1. 

-^ fwvov d'ido)ai,v vnovoflv, oro na()d 86. B. 834. Schol. ad ApoII. 

To dovitv */ dalftv t/toi itaifi/v xui Rhod. I, 216. Eustath. ad Hom. 

jra!)d TO aai^o) , taaQOV , o&fv y.at 11. Jl , p. 1340, 22: Steph. Byz. 

t6 afatjQtvai' , yivftai to aaQdovwv, S. 2aQn7jSo'tV , Hesych. \. ^^aQnri- 

olovii to GfayjQOt; y.al iSovovv tJ (yMrov So')v, v. aaQn-tjfioviOv. Phot. Suidas. 

tjyovv Kalov: vid. etiam Schol. De loco vide Holstenium ad 

Plat. , ad Odyss. , Phot. Suid. Steph. I. c. JuAmwi,] Strab. 

Narratio ex Apollod. I, 9, 36. XIV, 4, 4 p. 670. oWawlJ v. 

descripta est. Proverbium di- Goettlingius ad Hesiodi Theog. 

cebalur ini toiv ini y.ay.o) y f- 274. Quo sensu dictum sit 

}.o)vto)v: Suid. Phot. : ini to)v proverbium, veteres memoriae 

in^ oXiO-Qti) aqio^v avtoiv y f- non prodiderunt. 

;.o»rTo>v: Arsen.Macarius. Me- 87. B. 841. Greg. Cypr. 111,68. 

niorant risum Sardonium pluri- Arsen. 430: Schol. Ven. aii Ari- 

mi: Plat. Reip. 1, 337 A. Plu- sfoph. Pac. 344 : <7r/9«(u'uw . . 

tarch. nfQl dfi^ai-dai./^. c- 9 p. 169 KaXXiat Qatoq tQvqdv, dno tTJi; 

D., ej. C. Gracch. 12. Nonn. i?i»/7apmx»;? tQvif^q- 'AQti/iido)- CENTURIA V. 157 

8S ^v/SctQiTai Sia nXareiag: nccQOip,ia tm tojv 

G0/9aQMg nOQ£VOfi£V(OV, 

89 ^ixsXog GTQaTiojt?] g : naQOifiioJdeg. ^Enei ^i- 
voig iXQMVTO aTQatuoTaig cog snl nolv ol vno 'liQOJvtx. 

90 HxoQaxi^eiv : avTc tov, eig xoQay.ag nifineLv, ix- 5 
(pavXi^iiV. 

91 Hvxov aiTitg: avryj ^iysTai xara tmv xoXaxivoV" 
TO)v. 01 "yaQ 'jWrfVttloL ixoXaxevov Tovg yto)Qyovg, ijovXo- 
juivoi. naQ avTiov Xafi^aveiv ra nQooCfia avxu' oio)viyovTO 
yaQ avTOig xal naktv ikd-siv iig viojTa. 

92 Hvxov i(p EQfxy: naQOifiia tni toov Ixxnfiivojv 
in o)rp£?.iia Totg ^ovXofitvotg. Ei noTs yaQ cpaviiij aV^ 
xov, TOVTO TM EQft7j avaTi&iaat' tovto dk ol ^ovXofii* 
VOL aviXafi^avov. 

93 Hvv Adtjva xal x^^Q^ xlvsvx naQOifiia Inl 15 1. ni.atiiaii'] addit Macafius: TtXarvvMv. 3. Stx(Xi,y.o(; B. 

4. 'Ii^o)va TQv rvfiavvov B: Hesycliiiis: 2. arq.: naq. . tnn . . . ol 
^f^i 'Ji()(»va cov rv()avvov, oic; ()i,o()&ov/iivMV [Albertius: i^toj^brMtVow] 
uvriav rov /tva&ov, /itjdtvl anodvS6vr(i)V [Aibertius: /nrjSivoi; (i,no(US()v- 
toc]. 9- ovxa B oin. 10. ctrTori,] pro vulgato lai/Tolv eVBSuida 
reposiiit Gaisfordus: F eavriiiv. fl(; rd viu)ra B. 11. iyxft,- 

jnivoyv B. 12. o)(}>e?.ela B: vulgo OKfiktkav. it TroTf] oTTOTi B. 

13. Tw 'E^/ifi] articuluu) B om. dvitl&Kjav B. ToiJto Se] B /ai. 

po? dnX(T)(; &oqv^(Tv xal 'V^vvi,- 90. B. 838. Eustath. ad Hom. 

Xo(;- »noXv(; de avfia^iaa /(oq II. B p. 312, l4: Hesych. Phot. 

ait Xtjr C)v ■^v« (faal di Tor? Sv- s. V., S. ffzo^ax/torTat. Suidas: v. 

(}aqira<; fli; roaovrov T^aTrtsTj no- sup. III, 87. De verbo dixere 

i.vrfXtl xqi^iaOav, wart v.al tic naq- Berglerus et Wagnerus ad Al* 

Od/iiav q)i(jfa&at, vivixTjxfv 7/ SvfJa- ciphr. iLpist. 1, 38. 
QirixTj r^dntka, rj noXvrflii^; xat 91. B. 839. Piutarch.87. Diog. 

«yao/J.T/i,' : Doxopat. Homil. in VIII, 9. Apost. XVII, 65: He- 

Aphthon. in Walzii Rhetor. Gr. sych. Phol, Suidas. Alludit 

11,165: Zonar. p. 1684. Adhi- Aristoph. Vesp. 303 ibiq. vid. 

buerunt mulii: cf. Liban. Epist. Scholl. Ad rem faciunt illa 

1311: V. Boissonadus ad Phi- Theophrasti, Char. X, 2 de /ii,- 

lostr. Heroic p. 276; Walzius r^oAoyw: xai ovx dv idaat ovrt 

ad Arsen. 1. c, infr. V, 91. ad av/.or Qayijaai, ix rov ai^rov xij- 

Diogen. I, 2. nov , oiWf di,d rov avrov dyfyov 

88. B. 845. Diog. VIII , 10. noQiv&f^vav, oi"Tf iXdav ij tfoivtim 
Apost. XVII, 72. Macar. 431 : ro,v xa/>ai nfnro)x6rotv dvfliaQ-at,. 
Hesych , Suid. v. avfia()i^iy.aii;. 92. B. 846. Eustath. ad Hom. 

89. B. 835. Diog. VIII, 6. Od. H, 116 p. 1572, 57: avxov i(p' 
Apost. XVII,39. Macar. 429t inl 'E^^nri fjyovv eQ/iai,ov xal fv^^/ia 
Twv dno){)-fTa&ai> n()oqnoiov/(i- ixy.ti/tfvov in' mq^fXficc rov ivrv/ov- 
vo)v, d /i7]dci(; aiirolq Jtt)wffw : He- €0(;: Hesych. Phot. Suidas. 
sychius. 93. B. 847. Diog. VIII , II. 10 158 ZENOBII 

Tov fA7j XQ}}VCii ijil tatg tmv &£b)V aXniai. y.a&}jusvovg ccq- 
yitv. TiTL^erat di ?; naQoifAia tm yvvaixojv ^ialiara 
arpiilovacov sQyd^iod-av' 7] yaQ 'A&fiva loyav}]. EiQi]Tai 
Sk ano ovi]7mtov , ov 6 fiev ovog eig ni]X6v inenTcoxei ' 
o Ss) Siov ^ori&HVi inexaXttTO tov 'HQa/.lia, Mifivr]Tai 5 
ravTijg Trjg naQoiuiag EvQiniSrjg. "Etsqol Si r^ixaiv oTi 
fn?JMV Tig ayoovioaa&ai, yQi^afiov naQa Trjg 'A&i]vag ei- 
?ir]rfev, oTi vr/.7]aet' evaTavTog Sh tov aycovog eigeX&ojv eig 
t6 &iaTQOV y.al xaTO) ^aXojv Tag xetQUg eiaTij/.ei,, ewg tv- 
iiTOfievog vno tov avTaywviaiov evr/rjdr]. 10 

91 Sv Q ctxovaia TQccne^a : rj noXvTeXi]g. 'ESoxovv 

yUQ ol ELy.eXiijJTai a^QoSiatTOi eivat fidXXov navTOJV. 

95 Sv OTo fj MT e Qog azacpr]g: naQOtpia ent Ttov rdg 

ay.atpag cpeoovrojv f^ieToiy.oJV, Sid t6 dnaQQi]oiaaTov , oig 
ovSh yctveiv icpetTO» TaTreTat Se int Ttov fn) Svvauivojv 15 
naQQr]ata^ea&at * inetSt) ot fie.Toty.ot a/.dcpag ecpeQov ev 1. y.aGr,iiivov B. 2. Jtat fidhata Schottus: cum BPtlF Brub. 

copulatn omisit Gaisfotxlus. 3. iQydvril addit V: ofiola tJj, 

Avtoi; ri, vvv SqwV, ilta Tovq &tovq y.d).ti>: v. Suid. S. avxoq 
11, vvv ibiq. Bernhardy. 5. fiiov Svd ;f fi^oJr fiorj&nv VB. 'H(ja- 
r.Xia] addunt VB : 6 Sk i-AeXfvaev aixov Ttjv XiZqa 7tQ0i;qii- 
Qovxa xov &tbv xaXitv: v. Phot Suid. s. xijV XH()a tt^os? i^ovtm. 
Mifivr^xai.] sqq. in V inesse videntur: B omisit. 6. xavx7j'4 r. 

^a^oi^fuai;] PH om. , uncis Gaisfordus inclusit. II. 2v(>a/.ovaii»v 

Apost. Arsenius. 12. ol om. B. IJf avaxoftoni^jov Suid.: iv- 

axOfiokfQoq Wyttenbachius Ind. ad Plutarchi Opp. M. p. 715: V: 
cvaxofioixnioq kfjxv&ov: ot yaQ f(,ixovy.ob XoiSo qov fttvoi vtto 
r o)v q>va ( 1/ 'A\)-tjvaio)v ovSt y^ dvat, { s i c ) n q6 c; r d q lovdoQiai; 
ij S vvavx o : B: ano xoiv xaq ay.dqiaq fitxaiffQOvxo^v fiitoi-Ao)V ini xaii; 
noiinalq, olq ... iipnxo- i.iyixai inl . . . naQ^riamQiC&ai omissis reli- 
quis. 16. iv\ V ini. 

Greg. Cypr. III, 63. Apost. y.al Xroi o^aQxvaiav daxitv 

XViI,77. .4 rsen. 432 ibiq. Ma- oi'x eXarxov roiv ilQ^i fi,ivo)v: 

car. : Hesych. Snidas. Evqi,- He.«ych. Phot. Siiidas: v. Diog. 

nidTji;] fr. 3 Temenid.: avroq rv Vlli, 7. Utiiur Plat. Reip. 

vvv Sqo. yoirii) dalfiovai; y.d/.if Tm HI, 404 D : 2^vQaxovaiav ()>/, o) 

yaQ nnvovvxi, yo) O-ibq avX./.afipdvit,: <pi).i, rQdmQaV xai 2i,y.i).vy.ijv noi- 

V. ibi Matthiaeus. y.i,).iav ori.H>)v, ox; «'otx.a?, ovy. aiviti;: 

94. B. 818. ApoPt. XVII, 66. v. ibi Astius: add. Arist. Dae- 

Arsen. 431 ibiq. Macar. : Eu- tal. fr. IH Dindf. Hemsterhnsius 

stath. ad Hom. li. Jl, 476 p. 1360, ad Lucian. Diall. Mortt. IX, 2. 

12: S7]).ot . . a/.ivaaiav . . mQvx- Fritz«chius ad Arist. Daet. p. 

T^v, dfr' ^ji; dvay.vnxovat, rQdmtat, 81. Mitsr herlichius ad Horat. 

S i^xf). titai, (paai, ytai 2v(ia- Carmm. III, 1, 19. 
qixi,y.ai xat ^lxalntai , ijSrj Sh 95. V. III, 82. B. 849. Diog. 

xat Xrat- t4,aqrvQ0x'vrai ydq VIII, 12. Apost. XVII, 73: He- CENTURIA V. 159 96 97 98 Taig nofxnatg. Mif.iV7ircci ravr^g MevavSQog Iv tio Ev~ 

VOV/M. 

Sytvov SiaTQCjyeiv: iiw&adi rov aytvov TQMysiv 
01 xa}.?.o)m^6fievoi, svixa rov ?^£Vxovv Tovg odovzag' naQ' 
o xal Tovg TOiovrovg ay^ivor q wxrag Xeyovaiv» 

HeiQyjV fiiv (piXov ayyeXXei, ^etvov Sh fii- 

Xcaaa: aeiQrjvu Xeyei ov twv M§r/.o}V naQdevMV fiiuv, 

«AAa L,(Jiov vnonTcQOV fieXiaat] eoixog, wg cpi]aiv Aqu- 
aTOTilrjg. 

Socpol TVQavvoi Twv aocpcjv avvovaici: tov- 
TO HocpoxXkovg tarlv e^ y/iavrog rov uioxQOv' IlkaTwv 
de EvQinidov (p'7]Oiv eivai ro iafx^etov. Kal ovStv &av- 
fiaarov' oV[A,ninrovOL yccQ aXl.7]}.oig ol nouirai. 10 1. vulgo tolq Elvoxr/Qi^, 5. XiyovGiv\ tXiyov B. 6. SrhottuS 

in metri ^ratiam legendum censet: aci.Q7jv «yy^/J-ft qiD.ov , ^. Sk fi. 
7. unViy.Mv B: vulgo «(^/zwr: etiam Eustathius ad Hom. Od. iVf, 17(19, 
JS9 Mihy.a Sai,fi6vm Sirenes nunrupat. 8. vnonxfQov B om. w«; 

ijp. \4o. B om. 10. T(-'v] B rij. 11. llXdriov xrX. B om. 12. 

lafi^HQv} Sthottus tdufJMv: correxlt Gaisfordus. sych. Phot. Suidas. Res per- 
tinet ad Panathenaea: v. Aelian. 
V. H. VI, 1. Bekk. Anecd. 304, 
27. Roeckhius Oecon. Aihen. 
publ. II, 75. MivavSQQc;] Men. 

frr. p. 69 Meinek. 

96. B 851. Diog. VIII, 13. 
Apo9t.XVII,85. Arsen 432 [ubi 
male pro aylvov legitnr g-/oTvov]i 
Hesych. Phot. Etym. M. 740, 47: 
Suid. Zonar. 1702. G/lvov]MaY- 
tial. Epigr.XlV, 22: Lentis'um 
melius: sed si tibi frondea cvs- 
pis Defuerit, dentes penna le- 
vare potest: Appu!. Apolog. 391 
Oudend. ibiq. v. intt. De 
planta v. Hesych. , Arist. Plut. 
740. Athen. XIV, 642 B ibiq. 
interpp. 

97. B. 852. Apost. XVII, 31: 
Phot. Suidas. 'AQi,aroTt}.rji;] 
Anim. Hi>.:t. IX, 27 (40). ibiq. v. 
Schneiderus T. IV, 192. 

98. B. 853. Macar. 430: Suidas. 
Sophocl. fr. 12 Dindr. , Plat. 
Theag. 125D. Reip. VIII, 568 A. 
Versum adhibuere plurimi : The- mist. Oratt. VI, p.8fi Dindf. : vid. 
Boissonadus in Syllog. Poett. 
Grr. T. X, 376, ad Syntip. 174: 
add. Agathanaelus in Notices et 
Extraits d. Mss. ceti. XII, 7. 
Alludit ad versum Aristoph. 
Thesmoph. 21 , ad quem locum 
haec scripsit Schol. Venet. T. 
IX, 2,270 Invern. : xat dt.d tovrov 
<paivirav vTtovowv E vQi^TiiSov fi- 
Vav t6 , a. r. rtov a. G. , tGn ()e 2 o- 
q>OY.).i.ov(; ii Aiavroq Aoxnov. iv- 
ravOa fi.ivroi> vTZovofZ fiovov, iv fVi 
rot<; "H()i))ai/t> [fr. 7 Dindf. ] am- 
■AQVi; dnoifiaivtrai' *ai Avrva&i- 
V7j<; Kai •TD.drMV EvQmiSov avto 
tlvai' ijyovvrai, , ov/. e/o) nntlv Qri> 
naOovn-i;' eoiy.e d's ijroi, mnXavtj- 
fiivoQ 'fj avviianartjaai' rovt; «A- 
P.oi'?, olanfQ vnoroovai rivft; Ovft- 
nr(i'>afi(; riii n 2^oq>oy.kiZ y.ai riji 
EvQ^nidri, wanfQ xai inl aXhm' 
ri/i'(>>v. ro fiivroi, fiQoifia , iv lo 
EvQvni<itj<; ravra finfv ov GoiKf- 
rai. Eodem fere modo Gellius 
de proverbio disputat N. Att. 
Xlll, 18. 160 ZENOBII 99 100 Zvv St T^-sol fvuy.aQ£g'. tovto imXiyovaiV ol 
QaipMdol' Mg xal oi xi&aQc^doi , ^AKX ava^^fiaXa 
XaiQS. 

EavTr}V inaiVBig'. avTij tcov icaT' eXlwipiv Ac- 
yofiivcov ioTi* t6 de TilrJQsg e/€t ovTwg, 5 

^avTJjV iTiaivsig, iogtisq 'AoTvdaiiag, yvvai, 
^AoTvda^ag yaQ o MoQaifiov em^fiiQyjaag iv t7j VTtoxQiaet 
llaQ&tvonaiov , iipr,rf,iadri elxovog iv tw &edTQ(f) a^ii')&tj' 
vai. rQoxpag ovv avTog iniyQaiifia 6 ' AaTvdd{.iag ^nai- 
vov iavTov eyov dvr}Viyxsv ini ti)v /jovXrjV ol di iipt]rpl- 10 
aavTO (og inayx)tg avto fiijxiTt iniyQarpijvai, Jio xai 
axomTOVTtg avTov oi noirjTai iXtyov, 

UaVtriV inatvslg, ioansQ 'AaTvdixfiag, yvvcet* 1. &fol] BPH edd. vett. cum Suida, Gaisfordus: Schottus de 
suo &io) ediderdt. 2. ptdXct.] B niya. 9. avr6<; B om. 6 'Aatv- 
fidtiaq B dm. 10. exov e PBV restituit Gaisfordus: Schottus 

txwv. ol St ei^.] 7} de expTjcflaaro B. II. avro] (Xixw B, ^iyjcttrt] 

liii xtti tt H. Y^aq>fjvai, B, reiiquis omissis. 99. B. 854. Eustath. ad Hom. 
11. B, 360 p. 239, 19: iariov Se 
oTt ex rov , dkX' «■va^» oniQ Iv- 
Tai/i)'» TtaQa tw novijrri y.Hrai', 
d^XV '^'•? iiodiov Y.i,&aQM(SniOv ro, 
d?.ld dXX' 6iva^, ux; laroqtZ 
AiXi-og /tvowavQ!; , oxiTtiq , (frjal, 
fio) fimo V fiiv ^Sb' xaXXvarii^a- 
yoe' ^aifiwrfoi/ de ahrri' vvv 6e, 
S^foi f^dnaQft; , rtiiv ia & Xmv 
ciq) &ovoi iarf rQayr/.oii de, noX- 
i.ai fio Qqiai riTn) dat fiov iii)v: 
Hesych. s. dXX' amS, s. vTv Je 
■0-foi: Suidas. De re conf. 

Nitzschius Histor. Hom. JMe- 
let. 1, 141. 

100. B. 855. Athen. I, 33 A. 
Apost. XVII, 29. Arsen. 427: 
Eustath. ad Hom. 11. A, 396 p. 
121, 40: eOo^; yUQ yvvavilv, ic 
Tiov anai xaAdi' n, eV(hl'^ovrai', avv- 
ixiiii; avyflv y.ai fAffivtiafyai) avrov 
xai riji xar OQd-^aQ-ivrv evay).aii^f- 
aO-ai>' dvTjQ fiit) to^ yfXoTot; eartv, tl 
rovro nda/ov . . . y.ai -tj naQovfiia 
de fioiyav e-/ft y.ard totoiiTOu dv- 
Sq6<; ev riT), aavrijv enaiVfTi; 
0) i;n f Q 'A arvddfvaq , yvvat,, i>)q 
rov \iarvSdfiavro<; yvvavAi^ofiivov 
ev rij) duQfnijx; ntQvavroXoyfTv : 
Schol. cod. Vatic. ad Liban. Epist.*943: 'AaivSdfibu; iv vnoxQi- 
Ofi' JJaQOfvonaiov yfvofifvon fvSoKv- 
fA,7]as y.ai erfifjipiaO-i] rvytlv fiy.ovoi;' 
novfjaac; Se eniyQafifia ey/.(t)fiiov e/ov 
ai^Toi) nQoq rr}v (JovXijv dvtjyayiv, 
divSiv T-fj fiy.ovo rovro yfyQaqOou, 
onfQ avrri o)? enayOei; ovx fiaae. 
2y.ii)niovrft; ovv avr6v ot notrjral 
nQ^e; roiit; eavroiiq enavvovvrat; e/.f- 
yov 'j4arvSdfia<; eavrov enavvfiq: 
Phot. Siiidas. oai»T/}v] Photio 
auctore e Fhilemone ver*us «um- 
ptus est: fr. ihcert. 95 Mein. p. 
425: utitur Libanius Epist. 45: 
ffiXot; Se (piXov enaiviov 'Aarvddftat; 
eariv eavrov enatviiiv: add. Eu- 
stath. ad Hom. II. praef. p. 3, 
5. H, 75 p. 665, 50. De Asty- 
damante vid. Boeckhius ad Corp. 
Inscr. Grr. II, p. 321. Epi- 
gramma Astydamantis ex Apo- 
stolio, aliis cdidit Jacobsius 
Anth. Palat. Append. 17. T. II p, 
759: Ei&^ eyi!) ev ^tfwot; ytVoftrjv /; 
niTvoi' dfi rjfjiiv, Ot yXoiaatjt; rtQnvt^t; 
jtQi))ra Soy.ovOi, qiQti^v, Jli; en dXtj- 
■0'firji; i/.QiOtjv dtfitOfiq naQafivXXot;' 
Nvv Je /(jorw naQf/ova' otg tfOtivot; 
ovx tntrai': V Jacobsins Annott. 
adAnth 1,1,310, ad Anth. Pal. 
111 p. 890. CENTURIA VI. IGl 

^V^fiijvoQ %OQug: avTt] r^Taxral xara raiv «Ta" 
XTMV ^OQMV, ano rov rivag rotg vaiv eTTifpMvetv ^vQ^ag* 
2!vo(3i]V di rov raQa^^ov tXeyov. 

2y.vri] (jXinet'. fiifiv7]rat> ccvttjg EvnoXig iv Xqv~ 
OM yevet. fDi]al yaQ' 5 

'Araxvvjg fiiv ovv, ro Xeyo^tsvov, ay.vrtj /SHtisi. 
EiQi]Tai 8k tTil rot^ vnotfJlaarLy.tog §iay.iifiivoig fiQog ra 
fiEllovTa y.axa. 

Ta ano rQiTioSog: naQOifiia int rcov aXi]&Mg 
Xsyofievojv, ijroi dno rov JeXcpixov TQinodog 7] ano rov 10 
Uvd-ayoQtxov. 'Tivl yccQ novYjQio yoMfuvoi noXXd arona 
6 &e6g dveiXe xal riXog inetne' 

Tavra roi ix TQinoSog rov JsXrpixov etpQaae 

Oot^og. 

TdXavra TavrdXov: Sie^e^6r]T0 6 Tdvralog 13 
inl nXovTM, cog xal eig naQOifiiav SiaSo&riVai,, JmXijv 1. Vulgo 2vQ[!t]vfi<i: B 2vqPhvo<;: hinc dedi 2vQpijvc><ii 2. rorc; 

vrihf] Bodl- AB olW. avQpa<; B, Oi\^a<; PH. 4. XQvaut yivn^ 

Gainf. ex SchoII. Arist. Ve.^pp. 641. Viilgo XQvaoyfvu. 10. Tj 

dno tov ItvDdyoQi.y.ov libri : Schottus JlvOiov. Perperam. Supinu 
contracta sunt quae saniora servavit Photius: 'AQt,cfoy.).fia. yuQ 
T'»j JlvO-ia yfVOfii.vi\ fviy&iiv av JIv-Q-ayoQav tov /Ji?.(f6v y.ai r<7iv 
vn^ aiWiji; fiavtfi^fiaTdiv naQaatj/ifiovaO-ai., oaa t/Qa {B/Q-tj) evO-foi; yivo- 
fiivTi' y.ai xavra ui<; dXijOfj naQaarjfifiova&av , ox; ix rov rQlnoSo<;. II. 

l'vvi — <I>oTpo<; om. B. 12. dmlnf H. 13. ror J. eifQaat dedi} 

legebatur Jf/.q)t.y.ov itfQaaaro. Schottus /tfkqioiv proponebat. 

1. B. 857. Suid Photius, ubi Ttaxov r.al Std rovro axvOQommh 
est : 2 vQ^rivioiv •/oq6<;- 6 rt- Scribe ffxiT?;^ Usurpat Aristopli. 
raQayiiivoii y.ai avoidr};' dno rov Vespp. 641. 'H ftfjv iyoi af rtj/ifQOV 
rolq ovait} imifwvovfiivov: Et. M. ^kintiv ay.vrtj nonjao). Ibi al- 
73(j, 19-, ubi pes^ime editur tois terum Scholium facit cum Ze- 
xvaiv inKfowovfiivov. Adde He- nobio : alterum addit: iUytro Se 
sych. V. 2vQ{]f] et Athen. XV, ini roiv f)f^AKijj'TOJ>'. Scholl. Pac. 
697,0. KkiaQX0<; iv dfvriQO) 652. 'H naQOi/tia- inl ay.vrti 
ntQv natdfiui; ovrotai qr^ai'' Ati- /5/t7rft. Ctr. Athen.XIH,568, E. 
Ttfrai riq 6 2vQfi7]vaio)v /OQoq, 3. B. 863. Diog. VIH, 21. He- 
Mv ixaarov rb iioy.ovv iavriT) y.aril- sych. Suid. Pho»ius, ubi est : 
aai> dft, nQO<;ixoiv ovfiiv tw nQO- rdiit iy. r.rQ., Ars.44l« ubi est J 
xaO^Tjfiivii) y.ai dtSda-Mvriy rov /oqov, rdd^ tx rQino(So<;: Apost- XVII, 
dkV arToi; nokv rovro)v dra/.rort- 86. Macar. , qui addit: «tt* roiv 
q6<; iarv &fari^q. dkijQ-ox; ).fyofiivo)v. 

2. Eupolidis locus exstat p, 4. Contractius B. 864. cum 
161, nr. 256. Runkel. Macar.429. Suida et Photio; Diog. VIII, 
2ttvO-rjv (codex ay.vrTjv) pXinti,- 23. Apost. XVIII, 19. Ars. 443. 
ini toiv vqoQO)fdvo)v miatc&ai rk Macar. Vide Anacreont. fr. 

11 162 ZENOBIl di avfi/3f/jf]y.tv iivai Ti]v 7TaQ0if.iiav, xal T})v f(h', Tav- 
TfxXov TaXavTa TavTaXi^€Tat* Ttjv dhj TavTaXov 
TaXavTa» 

Td Jwdtavatov yaX'A£iov'. XHTai naQcc Mtvav- 
dQHo iv Tfi ^^QQ7](f6QM. EiQ7]Tai ^£ tTil Tiov ttolXa ?.a- 5 
XovvToov xal fifj SiaXeL7i6vT(av. 0aal yaQ iv Jcodwv?] 
yaX/.H0V im xiovog iv fi£T£WQ(o xeiad-ai' iTii §t hiQov 
7iXr]aiov xiovog laTavai tov natSa i^r]QTi]fiivov fiaariya 
^aXxiJv' nviVfiaTog di '/.ivy]&ivTog fityaXov Tr]V fmaTtya 
no7.7~.axig eig tov 7Jftr]Ta i'xninTtLV, xai i]'/^Biv ovt(x> tov lo 
7J^rixa inl yQovov no7yVv. 

T(QfxiQia xaxal Ta fieyaka* Kul 1] naQOifxiu 
ivTtvdev. 2. i(xvia).ltftai, e Photio, allis dedit legebatur ra}.aVTil.ftat. 5. 
iv Tjj ^A^^riqoQM Meinekius: vulgo iv toi l^^)?^-(yo'()w. \4^^7j(f6(t<i> jam 
SchotlUs. liV haec habent: ^Er /iioHi/ivri j'«^ inl xiovoq ■/a/.y.tlov 'iataro' 
inl () «cTori Tiltjaiov nait; ittj(jrrjfiivo<; /idori,ya /a).y.7jV nvfvjitaro<; y.t-vovV' 
TOs" fli; rov ).iptjra ravr>;v ivipa).).f (ivifta).fv\), y.al ovroiq {o?to? A) ///o? 
dnftf).firo fiiyaq. C; inl toiv diiatanavat oiq ).a).ovvto)V' iv Ao)So')vr^ j'ao 
/fc/?7/Tf? na^d)./.rj).oi, ty.fnro' o»r ft tk,- ivoq ij^^ato, ndvrai; avviftatvfv ij/fly 
(haec Demonis sunt, v. Sleph Byz. et Suidam)- ^.A(ji-arori).t;q 6i 
{scr. '^(Ji^atfidt]!;, V. Preller. Poiemon. p. 59 sq.) dvo q.>iai ctv).ov<; fl- 
vat, y.ai ini fiiv tov ivoq kiptjta, ini ()'t i)-ati(jov naida /.(jaxovvta /id- 
otiya, 7j(; tov(; l/idvtai; xa).yiiovq ovtai; afio/dvovc; vn' dvi/iov, roj ).iftfjr» 
•n(Jocy.(joi'fi,v, rov di tvnto/uvov 7j/fTv. 12. ^ naqoi,/iia B. Reliqui 

tf ignorant. CXLlTI. ibique Bergk., Mei- 
Hfk. Menand. p. 103., Dindorf. 
Arisloph. Frr. p. 2t2., Boisso- 
nad. ad Aristaenet. p. 479 sq., 
"Winikelmann. Plut. Amator. p. 
34, 18- Addc Liban. Epp. 754. 
Similiter td Tavrdlov yjji^/iara 
dicitur Plat Euthyphr. p. 1 1, D. 

5. B. 887. c 116 Diog. ynr, 

32. Suid. V. A(,)ls. •/a)/.., qui De- 
monis Paroemiograpiii et Ari- 
stidis explicationem addit: hinc 
discimus Aristidis rationem se- 
qui Zenobium. Cfr. Siebelis. 
Demon. p. 25. et Scholl. Ven. B. 
11. 77, 233. Sleph. Byz. v. /loiUvri, 
Strabon. VII, 478 (507). Menan- 
dri locus exstat p. 27. Meinek., 
ubi iitii: 7o /tMSojvalov av ti? 
j[a).Kiov, "O Xiyovauv Tj/ftv, av na~ 
(jdif't]&' 6 na()i(j>v Tijv 9i/ii(iav okrjv, 
AaTanavaai, iynrtov ■Ij Tart^v ).a- /.ovaav. Dispularunt de hac re 
Muellerus in Boeltigeri Amalth. 
I, 134, Lucas Observ. in Cralitii 
Frr. p. 12. Onann. Apiilej. de Or- 
thogr. p.5. Welcker.ad Philosir. 
Imagg p. 566. et Preiler. Po- 
lemon. Fraftium. p. 56sqq. 7'o iv 
/i{i>S(iivri ya).y.fiov vnfQtj/fli; eSt 
Cramer. y\nn. III, 225, il. 

6. B. 886. Diog. VIII,24. Suid. 
Hesych. Macar. 445. Photius: 
Ti()/ifQO(; ydQ tiq y.ai Av/.o^ &fj- 
(jKijSfu; y.ai Ijiatai iyivovto. y.ai 6 
Ti()/(f()oi; no)i,v iv cVxpa rivl r^q 
MvrSlaq xtian^ eaiitov ino)vv/tov, 
ivrfvdiv ilv^attvotv 6(,/t(i)/itvo(;. Ali- 
terSuidas, q. v. Adde 'l>i).innov 
fv tij) ntqi KaQ(7)v Scholl. Vai. 
Rhes. 496: TiQ/ifQov y.ai Avxov 
AiXtyaq yfviaOat, , &ijQio')()fiq rtjV 
q<)'-a(V tovrov Si tov TiQ/itQov no- 
).i-v oiiti<j'ai, 1JV Srj dn' aitov Tio- CENTURIA VI. 163 

7 TiTQctSi, yiyovag: naQOHiia' tov 'HQaylkc yuQ 
Kfaai TiToadc yevvtjdijvai, xai evSo^ov ovra xal tnupa- 
v^GTaTOV a/.ho Ta?.ai7itOQetv. 'Laziv ovv tJ Traoot/Aia tnl 
Tojv a?.?.oig novovvTwv, Miuvi]Tai TavTt]g IIlaTMV 6 xm- 
fitxog. ^Daol de avTov y.al TtToaSi {/-eov vouta&l]vai, 5 

8 TQvyovog Xa?.iaTfoog: ^e/^v)]Tai, TavTtjg Me- 
vavSoog tv ID.oy.iM. EnnS^ ai TQvyoveg ov fxovov tio 
(jTOfiaTi, aX?.a xai TOig omadiotg fii-oeatv tjxovai, Tax- 
rexai, 8k im riov no?.?.a ?,a?.ovvTOiV. 

9 Tevidiog av&QtaTiog: Tevrjg 6 Kvy.vov Sia^?.!}- iO 
'&£lg V7i6 Trjg fti]7QViag wg neiQciaag ami^v xal ifi^SXrjd-eig 
VTio Tov TiaTQog elg laQvaxa, iaw&r] dia Trjg &a?.aaai]g 
eig TiviSov rijv vi]aov, 'EvofiodeTi]aev ovv, ini rtav 
Sixcov 'laTaadai avdQtanov ne?.exvv e^ovTceSty.ara vcoTa tov 
XQivovTog xai tov xQivofievov , 'iva 6 aXovg evOvg tm ne- 15 
lixii, nXr]yeig ano&dv)]. EiQijTai ovv t] naQOtuia xui ini 
TMV cpo^iQMV Tag oxpitg' 6 yuQ tov ni?.ixvv eyuv cfo^e- 
Qog icpiiaTr]Xii, Mefivi]Tat, ravTr,-; iv 'Ecpiaio) MivctvSQog, 1. BV TfT^ddi, /lev yiyovaq roixov. 7. toii; atofjiaai, B. 8. /<£- 

(>f<7n' dedi ex B: vul^o ^tV.tcrw. Aelianus 1. c. ly r^jvyoiv xai Sm toi* 
GTOfidTOq fikv anavaro)^ ifdiyyfrai,, ijdtj <)« y.al ix xmv /.aToni-v fif- 
^viv, iik q^aci., ndunhi^cra. Adde Aristot. Hist, Ann. IX, 49. 
10. Photius et alii Tirvti^;. H- ^'^o rtjc; — i/ifJhjfyH;; in reliquis 

libris absorpta propter ofWiorikivrov Gaisf. addidit ex P. 

fiiQov mofidaOai,- toitoi? de ({,aai.v Aristophanetn vertit proverbium 

nQckovi; kriarfvaai, xai ov fjovov rd Sannyrio eV Vilnnv, Scholl. Plat. 

nti)i KaQiav, d?./.d xai a/idiai; xai p. 3il. Bekker. 

(n/ra^- noi.i^aavra^ «'«,- Kol iy.nhlv, 8. B. 892. Diog. VIII,34. Apost 

ubi ctr. Vateri Annotatt. p. I9J. XIX, 61. 82 Ars. 4.51. Macar. 

Aliter Plut. The.s XI. Tbv Ti^,- Suid. Scholl 11. J, 311. Enstaih. 

fUQov av^^iiiaq t^v xnfuk^v dni- 751, 13. Usurpant ante Menan- 

y.Ttt,nv.^ I4<p' ov di) to Tf(jfd(jiov drum Meinek. p. 148- Alexis 

itaxov ovofiaaOFivai, Uyovai,- naioiv Alhen. IV, 133, C. Demetrius eV 

ya(j, oji,- ioi,y.f, xtipa/.fi toi'? ivrvy- Tfj 2i,y.i/.ia Aelian. Hist. Ann. 

ydvonaq 6 Ti^ftffjoi; dnioXlvtv. XII, 10. , ubi V. Jacobsii Notam. 

De proverbio fifiifiisjwr y.ay.ov vi- Conler Vakkenar. in Adoniaz. 

de Ruhnken. ad Timaemn p. 178. 378, C. 

7. B. 867. Apost. XVill, 34. 9. Brevissime B. 890: uberius 

Suid. Phot. Eustath. li. 1553,6. Phot Suidas. Vide Menandrura 

Odyss.1534,34. Explicuerunt de Meinek. p. 70. Sirailia percre- 

hoc pioverbio Meinek. Quaestt. buere TfviSio^ niXtxvq, v. ad 

Scenn.II, 12. Rankius Vit. Ari- Diogen. VIII,5S.; Iwifyo^o? Pho- 

stoph. p. CCIX sq Beri;kiu« tius et rell.; av}.r,rlj^, v. Steph. 

Conioi. de Com. Att. p. 271. la Byz. s. v. Tivtdoi;. 11 164 ZENOBII 

10 Ta Nctvvaxov : itQi]Tca i] TTccQOtftla inl twv &av- 

fitt^Of.iivtav tnl naXaiory^rt, ij im tmv noTJka &Qt]vovvTOJv. 
Navvay.og yao eyevsTO ^pQVywv ^aat?,n'g, ojg fftjcflv Eofw 
yevi]g iv Totg 0Qvytoig, tiqo tojv /JevxctXiojvog yoovojv' 
og TTQoetSojg tov fieXlovTa xaTaxhJCftov , avvayayojv nccv- 5 
Tag eig to, iSQa fieTa dw/.Qvojv 'f/.STevev. HQOjdrig Sk 6 
iafi^onotog cprjatv' 

'Ivct ta Navvay.ov xXava?]. 

H Ta TQtct TMV eig tov d avarovl fiefivt]Tat Tctv- 

Tf]g ^^M^avdQog ev AiTioXotg. 'yjQiaTeidr^g fiiv ovv (prjaiv, 10 
OTi 6 fiavTevofievog ev JsXrpoig aear]uaafiivov iXtxft^avE 
Tov XQi]aft6v' xal nQoeiQi^Tat avro), ei ?aiaet nQO Tr]g ve- 
vofitafievi]g 7]iieQag, 'i^et fiiav tmv tqiojv' ij yccQ tojv 
ocpdaXfioiv avrov sSet areQrj&r^vat, 9] Trjg yetQog, rj rrjg 
y?.oiTTi]g. "AX?yOi de rpaatv ort tm xaTaytvojaxofievio ^a- 15 
vuTOV TQia TiQogecpioeTo , ^icpogj ^QOxog, xojveiov. 1. B: \i7to Navvuy.ryv (AB Navxxy.ov)- ^Enl tmv G(f6SQa Tralaid^ 
xat d^/alo)v. Ndvvaxov yaQ naXaMv y.ai aQ/aiov fiaatXea yi-via&at <I'ov- 
ywv iv JJi,awovvrii (sic) y.ai t(J-f] avroTi; xaraaTticaa&ai'' xai ravra ?Jyn.v 
avTOVi; Ta drto N avvdy.ov. C 346: Ndvvay.o<i- ovo/ia xvou)v ovroi; 
nakaioq -^v 6&fv xai Tia^oi^fiia- Navvdy.ov na/.atorfQO'.;. 2. ini 

nd/.aMrtjri, scripSi : legebatnr ev nal. 3. Ndvvay.aii F. 4. -/^6- 

vo)v dedi ex Suida: vulgo voftov. 8. tva rd N. x).avari scripsi: 

legebatur xkavao); rd dnb Navydxov xXavai, (sic) V. Cotifer Herodis 
fr. 2. in Delectii nostro. 9. tw T^ira B. tU -OdvaTov B, qui 

nonnisi haecaddit: 'Eniroiv X riTtv xaTaywo)ay.oiiivo)v &avdTu) ngofifi- 
ptTo y, li<io'<, fi(t6/oi;, y.uivfiov. In locum Alexandri Hemsterhusius 
in Aristoph. Plut. p. 324. sufficiebat Anaxandridem, sed cfr. Mei- 
nek. Quaestt. Scenn. III, 25. et supr. 1,57. Schotto ex Suida "-^/.fits 
revocandus videbatur: Theod. Cantero 'AXiiavi^Qoi; 6 AlTiaXbt; pla- 
cuit, V. Aloys. Capellmann. Alex. Aetol. p. 13 sqq. 

10 B. 140 Suid. s. V. Ndvvay.oq oly.Ti.'Zofiivo)v. yfvo/dvov Si rov y.a- 

et rd Navvdxov xXavao/iai, , Ma- raxXva/tov ini Afvy.aXio)voi; ditq^&d- 

car. 443. , ubi est: Td ini Na- Qtiaav. Cfr. Butimann. Mythol. 

vdxov ini rtjq di^ixaiortjToq noX- I, 176 sqq. — »Hermogenem iv 

A^?. Steph. Byz. V. V/.dwo»': 'I>a- Tf^ 7rf()t '/'(n^ta? citatSchol. Apoll. 

aiv Hti' tjv Tvs; 'Avaxbi;, o^- sti^afv Rhod. II, 724. Eundem lihrnm 

vneQ rd rQiay.6ai.a srti' rovi; dk respexisse videtur Steph. iJyz. 

TTtjJtl /lavTfvaaa&ai', 'ioti; rivoq /9k(5- s. v. 'ACavoi.i Gaisford. Haec 

ofa&au. idoOt] de /(tfja/ibq, oti toi»- adde Vossio de Hist. Grr. p. 

rov TfXivr rjaavroi; ndvTfi; Smrf&a- 450. Westerm. 

()riaovra:. oi de <l)(jvyf(; dxovaavrfi; 11. Uberius Suidas s. v. tYnotq 

i&Qijvovv a9od'Q(T)<;. ri&fv xai naQ- rd TQia p. 3503, A. Gaisf. et rur- 

ot/iia- Tb ini^Avvaxov xXav- sus p. 3()00, C. Confer Apostol. 

ativ (1. xXavaai, vei xXavofi, al- XVIII, 20. ct supra Zenob. III, 

tera persona fut.), ini toTv Xiav 100. Ad ultima "4//.ot di qaai^ CENTURIA VI. 165 

12 Tq n£Ql J Qvv axorog: ' AQiaxoTiXijg cpjolv cv 
T^ 2^a^iuov noXiTsia, Tloir^viag no?J.ovg vno MiXjjaiMV 
avaiQ{d7p>ai mQc rip aaXovfiivi^v Jqvv' oOiv y.al rag 
IlQLijvsiag yvvaty.ag ofivvvac ro TteQi Jqvv axorog. 

13 Tag iv rfj cpaQerQa ijjrjcpidag'. 0vXuQ'/og cp^al 5 
Tovg ^y.vdrag (xtXKovTag y.a&tvdeiv ayeiv rrjv cpaQeTQav, 
xal ei ukv aXvTicag tvyoiev ti]V rifieQav iy.eivrjv diayayov- 
req, y.a&ievai eig n)v cpaQeTQav ip)]cpida Xevxi^v' ei d^ 
6yh]Q(og, fie?.aivav. "Enl toIvvv rcov dno&vtjaxovTMV iy.- 
cpeQeiv ra.g cpaQeTQag xai aQi&fistv rag iptjcpovg' xai el 10 
evQed-eu]Gav nXeiovg al ?.evxai, evdaifioviL^eiv rov anoyevo- 
fievov. "Odev naQOifuaa&ijvai, rt)v ecyat)i]v rjfiiJov ijfieQav As- 
yovTMV ruv ex Ttjg cpuQerQag eivai. Kai MevavdQOg de cprj- 
aiv iv Aevxadic^, ri]V aya&ijv tjfieQav XevxtjV xaXeiadai,, 

14 Ti aoi 6 'AnoXXoiv xext&aQixev; ro xexi- 15 
■&aQixev, oiov, ifiavTevaaro' wg cpr^aiv Alayv?.og iv 
AXavTi AoxQM. 

15 TavTcx aoi xal Ilv&ta xai Jf]Xta: >/ nuQ^ 
oifiia eiQijTtxt inl ruv varara xai reXtVTatcc noiovvrcov, 
Mefcv7]TUi dk avrijg MevavdQog. <Paai Sk, on IloXvy.Qa- 20 
Tt]g 6 ^afxiiov TVQavvog eXtov Priveiav xai dva&eig avTriv 1. naQi'* Sqvv BV, qul et statim post naQa nyv Sqvv exhibent. 
4, nQi>tiviia<; aut JlQi^viav Wyttenbachius in Plut. 1. c. Legebatur 
llQitiviai;. 5. 'I>v).aQxoq PHB: vulgo 'Pi^.aQyoc;. 7. (TtayayojTj; dedi 
cum BV: vulgo Stuyovriq. 9. iy.qiQii/)' t«? (paQtTQaq] Schottus i/.if. rijv 
^aQtr Qav \o\ehdit. 12. ^/«wv ^/'t()avj ^/(oj»' suspectum. 13. rwv Ix Tr; 
ifaQ. dedi cum B: aberat to>. 14. Afvy.aSia Meinekius Menand. 

p. 107, Luchtius. Vulgo Aa!y.a6io). Praeterea Meinekius qiaoi' et 
j^aP.fM' corrigit- In BV exstat; Kal MivavdQoi; rijv dya&ijv tj/iiQav 
^fvy.ijv iftjatv iv Aivnddv. 20. »Post IIohixQdT7j(; 6 2afiio)v folium 

vel aroissum vel transpositum. Nam quae edd. statim exhibent, 
ea procul dubio ad I, 30. pertinent, quo, seatentia poscente, re- 
legavimus. In PH h. !• continuo sequuntur II, 37 — 59.« Gais- 

*tX. alludere videtur Arisloph. in Aesch. Perss. 306. 

Rann. 1525. ibique v. Scholl. et 14. Suid. Plut. 7. Macar. 448., 

E.lmslej. in Arist, Acharnn. 784. qni habet t(W 6 'An. y.iAi&dQi,y.iv; 

12. B. 880. , qui paene ad ver- Vide Dindorf. Sophocl. fr. Aj. 
bum consentit. Uberius Plu- Locr. 18. p. 30. , quocum ad So- 
tarchus rem narrat Morall. 11, phoclis fabulam, non Aeschyli, 
295, F. Cfr. Neumann. Aristotet. refert Ellendt. Lex. Soph. I, 958. 
Rerumpubi. frr. p.35. etPanofka 15. B.894. Diog.VlII,35. Suid. 
Res Sam. p. 28. TIv&i,a y.ai /li^Xia, Apost. XVIL 

13. B. 895. Confer Lucht. de 95. Ars. 415. Menandri fr. est 
Phylarcho p. 134. et Blomfield. CCXCV. Meinek. 166 ZENOBII 

^ A7io7J}MVi Tw JrjViojt ayojva &elg xcx?,XiaTOV hQOiva nimj<ttq 
tlq /lt?,cfovg, ncog dtl naXtiv rov ayoiva, /Jtj?ua xtxl IIv- 
&ia; 'AviiXe dh avTog 6 ■&t6g' TavTct aoi xal Jij- 
Xta y.ai Ilv&ia. 'Eai]iA.aLve 8h avToj oTt, tvdvg ciTio- 
■&aV£iTai' OQOiTrig yag avTov 6 JltQatjg taTavQOjatv. 5 

16 Ta8e Mrjdog ov cpv?ycc^£i: JixalaQxog cftjalVf 

oTv ixi?i,?.ovarjg Tijg StQ^ov aTQaTtiag yivea&ai, oi ' I'J?Xri- 
veg ^inoyvovTtg rrjg aom^Qiag, Tctg ovaiag avTwv avii?u- 
axov, t7ii?.kyovTtg, Tade Mtjdog ov cpvXcx^ei. 

n Ti ovx anrjy^o), 'iva Qi'](?i]aiv rJQO)g yevt}'. l^ 

ravTfjg TI^mtodv tv Mive?.t(o fitfivijTai. (liaal d^, OTi iv 
Qri^aig ol iavTovg avcuQovvTig ovdt^iag riuijg ^tTtlyov. 
Kal ' AQiaTOTtXrig §i cpijai ntQi fi}]/3ai(x}V to avTO tovto, 
OTi Tovg avToxnQag iavTtov yivopiivovg ovx eTificav. Tb 
ovv, Iva i]QO)g yev)], xaT^ tvrpt^fiiafiov iiQr]Tai. 15 

j8 Ti&o)Vov yi/Qccg: ini tiZv no?i,v%Qovio)V xai vntQ- 

yijQcov TccTTtTai. laTOQtiTai Si, oTt Ti&covog xaT tvyJ]V 
ro yiJQag ano&iutvog TETTi^ eyivtTo, cog rp^]ai K?JaQyog 
iv TM neQi ^icov. 

19 Tb &£Qf.ibv Tov o/3e?yOv: ini tmv avaiQOVfiivcov 20 

ra ytiQOva avri tcov XQtiTTOVcov tLQi]Tai t] naQOifiia. 
MtTtvr]vexTai de anb rcav antiocog SQaaaofiivoov xaTa rb 
nenvQOifiivov tojv o/3t?uaxo)V. MifivrjTai ravTrjg 2!ocpoxXijg, 

«Q 'Ynb navri ki&co axoQniog: naQOifiia, 

'Ynb navri li&co axoQniog xa&evda. 25 ford. Ego lacunam explevi assumptis ex B verbis inde a rvQav- 
vo; — laravqMOiv. 2. F. rj Uvfyia, 3. avroii] f, «rrw. 8. t;](,- ffw- 
rijqiac;, Tat; oialaq avroiv dedi : aiorij(). avriiiv Gaisf. ex PF et »ni fal- 
lor« H. Vulgo tavrMV auntiQia^; rcn; ovaiag. 11. Mfvio) edd- vett. et 
P. 20. «t^ioiyffVwj' Suidas. 21. ff/.o^/Tr/o? addidi. V habet: 'Yno n. 
X. axoQTtioc;' ikXfiTHi, t6 vnianv inl t(;7i' y.ay.oi^O-o)v xal ii)i,ari,nm'. 
TlaQaiA'tZ di fitj nQonXox; XaXflv Tot" firi StjX&ijvai,. 

16. Apost. XVII, 89. Ars. 441. Diall. Mortt. VII, 1. 'YTtkQ T,- 
Plut. 37. Photius. •Owvo»' t^tj 6 yfQwv. 

17. Plut. 47. Suid. Photius. 19. Plut. 97. Suid. Photius. 

18. Diog. VIII, 37. Apost. Sophoclis fr. est 949. Dind. 
XVIII, 63. Ars. 417. Macar. 20. Diog. VIII, 59. Snid. s. y. 
Plut. 68. Adde Suid. S. v. Ka- fUA' anav et vno navrl XiOm, 
raYfiqdaaK; TvOo)vov fia&vrtQov. Phot. Hesychius. Arsenius 459: 
Udurpat praeier alios Lucianus 'Yno n. X. axoQnioq- X.tinn, ro CENTURIA \l 167 

21 ''YXav XQttvyd^eiv: inl tmv fxar^v ^OMvriav 1] 
nccQQLfjLiu tiQriTav. 'JL^Fcsid)) rov ' YXav acfav?] ysvoftsvov 6 
'HoaxX?]g ano^ag rijg '^Qyov$ ml fisra y.()avyi]g no^Xa 
'Qt]ri]Gaq ovx evQiV. 

UoroQitrai dh mgl rov "Y?,a, ori ijgnayi] naQo. rwv 5 
Nt]Qi]td(ov dia xaXXog. 0aal yaQ rivig, xal rbv 'Uoa- 
x?Ja avfiTiXovv yiVia&ab roj 'laaovi fitra. xal rov 'YXa, 
Sui d^ ri]V rovrov ajiio?,eiav ?,vm]&ivra rov 'HQay.?Ja iig 
Mvaiav aTioXsKf&ijvai'. 'Fxiiae yccQ ol jiQyovavrac siqo^ 
a%6vreg , rov "YXav 'HQuyJ.tovg tQWfiiVov UQog ■0't]Qctv 10 
nifxnovaiv' 6 dl dtcc yaXXog vnb NijQr/idcov aQnayelg c<vs- 
^btjae, Kai HoXvrpr^vtog ay.ovaag avrov ^ot^aavrog, ana- 
aafievog rb ^iwog tdiioytv, vnb ?,r]ara)V ayto&at vofdtoiV, 
ital dr]Xoi nsQi rovrov 'HquxXsi' ^r]rr]octvrog dh noXXa 
tbv "YXav 'HQuyXtovg, xal fir] vnoarQtxpavrog Sia ?,vnr]v, 15 
inec rbv ^r]rovfitvov ovy^ evQtv, r] vavg avr]'/&r]. Kal 
^HQax^ryg nQog "yiQyoc^ vnearQtxpev. 

22 "YdbJQ Si nivMV yQr^arbv ovSiv av rixotg: 
Tovro Jr]iir]rQiov rov ' A?uxaQvaoio)g cpao^v tivai Xiyovrog, 

Oivog Tot ^aQtivrt ni?.tt rayvg 'innog aoiSio' 20 
vSooQ Se niv(fiV ^^T^aro»' QvSiv av rixotg. 1. yt.gavyatfi'!; P. 5. naQci, rtSv JVjj^jyttfw»'] » Lege vno to)v K.qfj- 

viSo)v, et mox.c Valckenarius. Apollodorus et Photius i<no Nv/a.- 
qiMv. 14. L7jrtjaavroq Heynius: vulgo i^rjrfjaavri. 18. Tt/ot? bis 

PH Gaisf. Vulgo Texjiq. Versus prior sic edebatur: Olvoq tou 
yaQiiv r t ffi(jii-v ra-/v<i tnnoq aotjoiv, Correxi ex aliis au- 
ctoribus. 

iv^H. Macarius: inl nokvn/.ti&ia, tius. Historiola fluxit ex Apol- 

ru)v na/vra-/ov oVtow novrjQMv dv- lod. I, 9, 19 Photins ini roiv fir^- 

^Qo'in(»v. Praxillae nobilissimum dev d/.ov6vro)v ).iyia&ai, ait. Adle 

gcolium in SchoU. Rav. Ari- Ht-s^xh. s. v. 'Empoa t6 Mvavm; 

stoph. Thesmoph 528 et Ath. Eustath. Dionys. Perieg. 805. cli. 

XV, 695, D. apponitllgen.ScoU, Vvelcker. Allg. Sc/mlztg. 1830, 

88. nos Delect. Praxili. fr. 4. II, 2, p. U. 

Scol. 14. ubi V. quae adscripsi- 22. Suid. Photius: ToPto i^ 

mus cU. Emendand. et Addend. imyQd/i/iaroi; fivai> /itQoq ol fihv 

p. 471. et Jacobs. Anth. Anno- 'Aaxhjmddov , ol 6e 6fai/rijrov q>a- 

tatt. 1, 1, 304. Usurpant Sopho- aiv, cfr. Brunck. Anall. I, 417. 

cles Ai//iaXo)riai/f in Schoil. Nic. Anthol. I, 206. Apost. XIX, 77. 

Ther. 19. (fr.;i5. Dindorf.) Aelian. Ars. 456. Versus il\e "YthoQ Se 

H. A. XV, 26. 'Yno navrl yaQ nivo)v /.r?.. Cratini est ex P^^ti- 

li&o) xat ^0)1(0 ndari a/.oQniot; iari. ne, multum postea usurpatus, 

Alludit Aristoph. 1. c. v. Aristoph. Eqq.89 sqq. Athen. 

21. Diog.VIII,33, Suid.Pho- II, 39, C. Amphis ibid i4,.4,cll. 168 ZENOBII 

23 YrtiQ Tce eaxccfi^sva: 0avXXog lysvtto ntvra- 

dlog * Tlovnoq, og idoxei jneyiaTce diaxsvHV xal alXB- 
a&ai' eTiHdr) ovv vtiso tovq taxafjifihovg navTriXOVTot 7i6~ 
dag €ig to aTsgeov ij/.cao, to avfi^av lig TiaQOifiiav ne- 
gteaT)]. ^ 

jl YSmq naQaQQeei', avTt] taTteTai im twv ix 

naVTog 'iQyov i7iayye7,loaeviov xaTanQa^aadat, t6 TtQOxei- 
fievov. MeTevi]vexTai de ano tmv vn6 G7iov§i]g eig QeovTcc 
nXota eig/^aivovTcov xac naQa^aX?,OfAev(ov tw xivdvvio, 
Mifivi]Tai avTijg KQaTivog iv jQaneTiaiv. Iq 

25 Yn eQov neQtTQomj : avT)j TeTaxTai inl tmv 

navTu noLOvvTiov xal fiijdev neQacvovTcov, MefxVfiTai av- 
jijg 0t?j]fi(ov iv "llQOjatv. 1. BV: 'YrckQ To. eanaafiivn 7t7jS5,v: '"Ano 'PaiiXXov rou ntv- 
rd&Xov xodi, tlq ov ( V Tci di ftc; ov) ineyiYQanro {int.yiy^affTai> V)* 
Ilivx^ ini nivxrjiiovxa (JJivxf TTfVT^/x. V) nodaq nijdijdt ^dv?.- 
Xoq. 'Enii yaQ vntQ xovc; iay.a/t/iivovq nfvxijy.ovxa n6Sa<; exiQOvq 7 ilc; 
to GXtQiov inijStjaiv, liq naQoi^/iiav niQdaxTj. Apostolius XIX, 92. 
addit pentametrum hunc: /i vay.fvtiv S' k/.axov nivx' dnolnno- 
(liVQv. nidv).).oc;] Vulgo <J>v).).oq, V. Bast. Ep. Crit. p. 243. 

2. JJovxioi] Sic libri. Editio Basil. 'Onovvxtoq. Verum reliquis 
gcriptoribus est Crotoniata, v. Valckenar. Herod. VIII, 47. An 
Mtxanovxtvov dicere volebant! 3. ovv PH: vulgo av. 6. tjt 

navxoc; P'IB: vulgo navxoq. 10. yiQanixiaiv Gaisf. Libri /fQOr. 

nixtjai^v. 11. niQ(,xQon/i] Vulgo imxQonrj: illud Plut. , Scholl. 

Plat , Suid.; ntQtaxQoiifi Hesych. Apost. Ars.: ntQixQocpov V et 
Suidas ailero loco: ntQixQocpov Vq. inixQonov B. 12. xavxtj!; H. 

Jacobs. Annotatt. Anthol. YI|, XIX, 95. Ars. 459. Philemonis 

830, Dindorf. in Athen. I, p.91. locus est p. 366. Meinek. Pho- 

Fritzsch. Quaestt. Arist. I, 270. tius habet: int xwv xaiixa not- 

Transtulit Cratini dictum suum ovvxmv xai /itjSbv ntQawovxMv xcw 

in usum Horat. Epp. I, 19, 1. avxab Se al naQoo/dai xovxo Sij- 

23. B. 924. Suid. Scholia Plat. ?.ovai,v '() Jiaq KoQ^v&oq xai 
p. 19.Ruhnk. 370. Bekker. Ars. Av&tq av JJv&olS' 6S6q xai 
458. UtunturPlatoCratyl.4I3, A. '0 xi)v Soxov <fiQ(ovKai Ov xv- 
Lucianus Gall.6. ibique Scholl. q>).6q, dXX' iiioQvxxai.- JJXd- 
Clemens Alex. Stromm. V, 13. xwv ''ASii'ivi,Si>- Elx' ovx vniQov 
p. 696. Basil. Magn. Homil. VI. |*ot (codex /irj) ntQtxQonij yt- 
in Hexaemeron, alii apnd Bois- vtjatxai,; Plato Theaet. 209, E. 
sonad. Marin. 1. Anecdd. I, 395. Kai ovxwq ij /xiv axvxdXrjq rj vni- 
De Phayllo cfr. Muelieri Dorr, qov rj iixov Srj Xiytxav ntQLXQo- 
I|, 308. n 7] nQoq xavxrjv xrjv inixa'ii.v ov- 

24. B. 925. Plut. 28. Apost. Siv dv Xiyoi.; ubi v. Heindorf. 
XIX, 78. Ars.457. Suidas. Apud p. 502, Ruhnkenium in Hesych. 
Photium est: vSioq naQUQitj. Cra- s. v. et apud Van Heusde Spec. 
tini fr. X est apud Runkel. Crit. in Plat. p. 149 «q., nbi 

25. B923. Hesych.Suid.Apost. baec annotavit: »Tzetz, ad He- CENTURIA VI. 169 

26 ^'YdQav Tefiveig: tnl rwv ccni^yaviav H(j7]Tat i) 
jiaQOi^iia' dia Tug T}jg YdQag xecpaXag, ag T&fivcov 6 
'IJQaxXrjg ovStv ficd?.ov ty.QaTsi Tijg "YdQagy avadidovGrjg 
aXXag ccvtI tmv xoTiTOfiivcov y.irfa).cig, 

'II §s "Y§Qa t9-i]Qiov -))v fisyiOTov, iv TJj ^Hqvi] tlQS^ 5 
rpofiivov, xsrpaXag 'iyovaa 6xt(o, fiiav fiioriV adc(vaT6i)\ 
TavTijv xaT' imTayi^v EvQva&irag 6 IlQay.Xijg ixTnvfV. 
"^QfiuTa yctQ ini^ag, 7]vioyovvTog 'loXaov, meQsyiveTO tig 
AiQvriv, 0710V 6 rpoiXebg avri^g vm)Qys, y.ai (jaX)MV ^i- 
Ksaiv 7)vayy.aasv avTi]v i^sk&ttv, y.al XQaTrjaag Tccg xs- 10 
(pa}.ag aTiiTSfivev. 'A).X ovdsv avvsiv ijSvvaTO' fiiag yuQ 
y.07iT0fiivi]g , dvo avsrpvovTO. IlQogy.a).sacifisvog ovv ^o-r]- 
x)bv Tov 'loXaov, iniTa^sv avTcJo fiiQog ti xaTaTiQijaaC 
tijg iyyvg v).t]g, xal Tolg SaXoig STiixaistv Tovg TOTtovg 
Tcov TeTfijjfuvouv xsrpakcjv, xai tovtov tov tqotiov 'Jolccov 15 
xoulvovTog Tccg avarpvofiivag xsrpaXccg, ' IlQay.).i]g nsQtyive- 
Tai Ti]V a&avaTOV ccTioxoxpctg, t6 awfia dh Tijg "Y^Qag 
-xvaayiaag, xai rf] yolij TavTi]g rovg 6'iOTOvg ficxxpag, 
&avaTi](f6Q0vg siQyaaccTO. 

27 Yy tiar sQog XQOTcavog: int tcov navv vytat- 20 
vovTCiov 1] naQOtfiia, ano Tov ^ojov tov XQoTcovog. ylstov 
yciQ soTtv 'oXov, xai xcDQig ccfivyr^gj xai ftrjSiv sycav aivog. 
Mifivi]Tat TovTov MivavSQog sv ytoxQolg. 

28 YnkQ ovov axtag: fiiptvrjTai TavTi]g Iv tcZ Ily^st- 
QtSica MivavSQog. 25 13. ttaiiv H. 16. dvaqvonivaq vulgo: illud P et » nisi fal- 

lor« H. 23. tovTov] ravrtj(; Meinekius. »Nescio an K§6tm>oi; 
habendum pro antecedeute.* Gaisford. 

siod. p. 105. Facciolati Acroas. 6. Ep. 50. Vide Meinek. Quaestt. 

Plut. Morall. II, p. 1072. Toup. Scenn. II, 47. 

ad Suid. III, p. 257. Lucian. T. 27. Suid. Photius: 'Yyi^iatf- 

I , p. 823 « Qoi; of.i(fay.oq' na^ovfila, MantQ. 

26. B. 927. Diog. VIII, 61. xal vytiati^oq K^oto^voq' noX- 

Apost. XIX, 85. Arsen. 456. Ma- P.o* ya^ KqotiDvui.tai' da<(7]tai- xai 

car. Suid. Photius. Confer vyviatiqoq xoXoxiivtfiq. Ex- 

Scholl. Plat. p. 159 Ruhnk., plicat Strabo VI,262. (242.) cll. 

403 Bekker., SchoU. Aristid. Wachsmuth. Hell. Alterth, I, 

p. 181. Frommel. Usurpat Plat. 1,58. Menandri locus est p. 107. 

Rep. IV, 426, E. Tw ovtt vianfQ Meinck. 

vdQav tiftvovai,. Plut. Morall. II, 28. B.926. Diog. VII,1. Apost, 

341, F. vdQuv tifivb)v dfi ti.av no- XX, 4. Arsen.458. Phot. et Siiid. 

/.ifiOK; dva(i).aatdvov6av. Liban. v- "Ovov a/.vd et v. 'Ynhq iivou 170 ZENOBII 

Aeyovai 8s bri J^juoa&tvrig 6 (jj^tioq ccfioXoyovfisvos 
V718Q Tivog xivdvvivovTog , ovx aveyofiavoDV Ttin' StxaaToiv, 
smsv' AxovaaTe, w avdgfg, Sn^yripiaTog tiqtivov' NmvL- 
" cxog TioTa ovov tfiiad-waaTO ' ^&7jV)]d-(v MiyuQccds' uf- 
G>]a^Qiag da xaTala^ovayjg, xaTa?.vaag tov yofiov, vnij?.- 5 
t^a Tr}V axiav tov ovov. ^Ey.^a?^X6fiavog da- vtio tov ovi]- 
XaTOV, TToog ^iav diacpaQiTO, fiafiia&Ma&at y.al tijv axiav 
layoov' avTi?.iyoVTog Se tov ovtjlccTOV xal cpccaxovTog tov 
ovov f.uuiaOwxavat, aig dixaaTrjoiov aigri?.&ov aficpoTaQOi. 
Jukcav Sa TavTa 6 /Jr}fxood-avi]g xaTa/Scdvav ax tov /9i]iia- lo 
Tog. '^^iovvTcov da tvuv dixaaTOJV Tijg dixrjg to Ta?Mg 
pia&stv, ainav ccva^ag ncxl.iv aTrl tov /3r/fiaT0g' Yti^q fiav 
ovov axiag axovtiv, (h avdQag, aTii&VfittTa' avi)Qco7iov da 
xtvdvvavovTog vnaQ ifJV^^rjg ovSa. Trg cpcavrjg avr/^aadaj 

''A?.?Mi d'a Xiyovatv, oTi ' .Adi]vr}&av aig Ja?,cpovg tov 15 
(ivov afA.Lad(ooaTO. 'O&av, cpaal, xai avTog 6 JrjfioaOa- 
vi]g TiaQl Tr]g av Ja?,cpoig oxtag cpi]ai, xai 6 JJXtxTCov dk, 
xal a?.Xot TioXkoi. Kai ^ AQyJnnco §i xorftcoSia yayovav, 
*Ovov axta. TccTTarat Sa tni tcHv naQi fit]Siv6g XQ7]oi~ 
fiov cptXoTtfjLOVfiavtov, 20 

29 'YnaQ tcc KaX^uxQUTOvg'. K?JaQyog rpi]atv, oTt 

ICaX?uxQcxT}jg Ttg ayaviTO tv KaQVGTO) n^^ovGicoTccTog. Et 
noTs a&avfxat,6v Ttva oi KaQVOTtot arti nXomco vnaQ^o- 
"ktxoo, eXayov, 'YnaQ to, KaXXtxQccTOvg. ^QtOTOTa- 
Xr]g Sa cpt]Gtv iv Tij A&f]vaiorv noXtTaicc, KaXXtXQ(xT?]v 25 2. toiv dvvaar(T)v B. 5. vnTJi.&f BP: vulgo anTik&f ilq: V 

vnij).&(v iis; rijv axi,dv. 7. fif/ii^a&otaOai dedi ex B V : rell- /nf/u- 

c&Mxivati. 8. Tov ovrjL BPH. Rell. om. toi". 10. enl lo 

flij/ia V. 13 w diy.aaTai tnuOii/inrat' V. 16- "O&iv — ovoii ffxw){ 

oin. B. 22. iv Ko()lvOio Diog. Apost. Ars. 

(Txtcc?. Confer Meinek. IMenan- cit. De narratione Demosthe- 

dri Reil. p. 57. Cum Zenobio iiica vide Scholl. Plat. p. 317., 

fere concinunt Scholl. Aiist. Phot.Bibi.Cod.CCLXVl. Bern- 

Vespp. 191., ubi duae narra- hardy ad Suid. p. 1133. Usiir- 

tiones verbis diversae, re eae- pat Origenes c. Cels. III, init., 

dem prostanl. Sophoclem Ce- v. Intpp. Lucian. Hermot. 71, 

dalione usum proverbio ail Sui- (IV, 417. Bip.) et Ast. Plat. 

das: praeterea Aristophanem Phaedr. p. 26(1, C. 

Daedalo Ir. 238. Dindorf. et Ari- 29. Diog. VIII, 62. Apost. 

stotelem Iv didaay.a/.iak(; narrat XIX, 86. Arsen- 458. Plut. 111. 

y.al dfa/taTo? th'os qtQnv tntyQa- Suid. Photius. Vid. Verraerlus 

<rtiv "Ovov axidv; Archippi di- ad Clearcli. frr. p. 88. 103. CEJNTURIA VI. 171 

rwa TTQCOTOV rwv dixaaTOiV Tovg fnadovg eig vmQ^ohjV 
av^7j(yai' Oi/ev xal ti)v naQOifiiav etotjad^ai, 

30 'Y7i€Q /jeQerata: im twv V7ttQ'^Q0v'nav HQi^rai. 
IJaQa yaQ Maxsdoaiv 6 TEltvraloq fiijv rov iviuvTOV 
' Y^eQ^iQtTaTog aveyQa(f.7]. 

31 ' ^Dovov TtTeQOv: tov dia tmv oXaTcov, TiTeQoevTa 
y rayyv. Be).Tiov di axoveiv neQicpQaOTixvog tov (povov. 

32 fpQovQeiv r] nXovTelv: em rwv ava?uaxovT(ov 
ex Twv a?JMTQi(av »} naQOifiiu eiQr/Tai. ^A&tpcdoi yaQ 
(PQOVQUig diala^ovTeg xovg ri]ai(0Tag, fdadovg ha^av 
fieyccXovg rotg cpv?.aTTovaiV vti avTcov yoQi^yeiad-ai tmv 

Vljai(OT(bv. 

33 (pQOVQfjaai Iv N(xvjtaxT(a: <Ddijt7iov Navrca- 
XTOV D.ovTog 'AyaLol rovg cpciOVQovg antacpa^av xai IJav- 
aaviav rbv c<Q^ovTa rijg cpQovQag amxTetvav, (og cpiiat 
OeonofiTtog. 

34 <l)tli7t7tov '/4?<,€xrQVcov: a'vTi] rarrsrat inl tmv 
iv fitXQOig xuTOQ&djiiaaiv aXa^ovevofievoov, 'A^.exTQVoov 
•^ccQ rig iyevero <lhXi7t7tov aTQarrjyog, ov ccTiexTeivev, oog 
(p>aat, XcxQ}jg 6 'Ad-)]vaiog. Mefivijrat Se. avrov ' HQa- 
x?MS)]g 6 xcofiixog, xat 'Avrtcpavijg. 

35 <l)ct)xa£cav ccQa: ol (pcaxaetg Tiork rijg avruv 10 15 20 1. rm' Sixaatoiv P H : vulgo om. roiv. 3. 'YTttQpfQftaXo^ B. 

4. naQo.] TTf^i P. tVtarToT om. H indicata lacuna. 6. tpovov nt. 
^ &ardrov nrfQov Apostolius. 13. qiqoiQr^aaio P: q^QOVQi^afn; Suidas. 
14. Toiiq (fQovQovq Gaisfordug addidit ex P: in HF est lacuna: B 
TOi'S qiQOVQoiii; dntxtei/vav. 22. altCiv dedi : B V iavtMv: vulgo aiitwv. 

30. B. 925. Diog, VIII , 63. ■/.Xfliirjz o rwv ttoi^iMdiMv TronjTw? 
Apost. XIX, 89. Arsen. 458. ni/ivriraiy oiItojs" ^AXfy.tQVOva tov 
Suidas. Toii 'iH/.innov naQa/.al^MV 'uio)Qi 

31. Apostol. XX, 28. Ae?chy- ■/.oiixvl^ovta /.al n/.avo')nfvov Kari- 
lum aliquem sapit. Confer xoif^v oii yaQ ft/fv ovSino) Xoipov. 
Naek. Choeril. p. 191. Her- "Eva xaTaxo^a? ftdXa av/vovi; iSti- 
mann. Eur. Hel. 76. nvi.ai XdQfji; ^AO-t^vaiow roS^ ' oic 

32. B. 931. Suid. Arsen. 464: yivvaloi; ^v. — Td avrd laroQfZ 
tni riTiv xfQSaivfi.v iqii>tfiivo)V. nai /tovQn;. 

33. B. 932. Suid. 35. B. 936. Plut. 71. Macar. 

34. Apost. XX, 23. Arsen. 462. 465.: ini riiiv la/vQ<~iq xaraQO)/iii- 
Macar. Ex Theopompo Ath. viov »; ini rmv ftfrayu)>o)ax6rro)v 
XII,532, Dsq. l4(^aroc,l4AfXT()i'wv iq' oU enQaiav; SuldaS. Vide 
MrMakovfiivoi;, ntQi ov xot 6 'Hqu- Herod. 1 , 165. 172 ZENOBll 

ixTriGovTEg iTttjoaaavTO f.ir}SsTioTB xanl&HV eig avTrv. 
Mifxv)]Tai TavTijg 'llQodoTog iv Ttj nQ(0T7]. 

36 fDaai]Xi,T(Jov &vfia: inl twv evTeXojv y.al avai- 
(iiMV XeyiTat. <Paai yccQ Tovg fpaat^XiTag raQt^ovg Totg 
&i0ig ^veiv. 5 

37 (p(oxov€Qavog: avTt] XeysTai xaTo. nav tvioyiag 
avvayovTcov im tw tavTuiv xaxia. <D(oxog yccQ Tig ^v- 
yatiQa €%(ov iniyaixov, tioU^mv aVTr}V fxvr^aTiVO/niVOJV, 
iQavovg avvrjyi, xal ioTuov Tovg fiV7]aT^Qug avi[jalXiTO 
Tov yafxov. OQyta&evTeg ovv ixetvoi iv rw avfinoaico 10 
ccTiexTetvav tov fpooxov. 

3S Xa?:,e7tc< Ta xa?.(x: naQotfiia, rjg fiifivrjTai xai 

lIlccTcov. \L2iyd7] §i ivTivdeV IltQiavdQOV tov Koqiv- 
^tov xaT aQyag fitv eivat dt^fiOTtxov , voteqov ds tt]V 
TiQoaiQtatv fi£Ta/9a?,itv xal TVQavvixov ano dr/fiOTtxov ye- 15 
veadat ' xat TctVTu HtTTaxov nvQofitvov tov Mtrvh^vatov 
xai diiaavTcc thqI Ttjg eavTOV yv(ofi7]g, (fvyeTv tote tv- 
QavvoiivTa MiTvlrjvaio)V. 'jl?.l,a nvv&avoftivoov dt tqv 
aiTiav cKfiaTaTQ rjjg i^ovaiccg, eiTiiiv tov IltTTaxov , Slg 
ccQc^ ya?yS7t6v ia&?y6v sfi fievat' vofiiaavTu 8ta Ta 20 
avfi/3(xvTa tm HtQtavSQO) SvgytQtaTaTov eivat Tt]Qrjaai TrjV 
tavTOv yv(Ofi7]v. ^oXoova Se tuvtu nvv&ctvofievov eiTieTv, 
^aXejia xa xa?.a* xai ivrevdev elg naQOifiiav iX&eTv. 
"A?J^.oi Si t6 X.cxXe7i6v ccxovovatv int tov ccSvvaTov. 
'ASvvaTOV ovv eivat i(p' ccnctVTa aya&ov, 23 4. In V erat : ^>aci;Uraq yaQ rdQi,'/nv rCi KaXa^Qio &vil%'. "Aipfvt 
TMV fl>aatj J.i.r oiv m yrvcti. rQilq ^K^otvtxae. Dicit Arist. Pac. 1144. 
^AkV oiqxvf riov (faai^/.(i)v xri.. rdQi^/oq A Bodl. : raQi^yov cum V 

Photius, Suidas, Apost. Ars. 8. fTrlya/iov Diogenianns: iTti 

fdfiov H: vuigo inl yd/tov. 17. TZfQi r^q eavrov dedi tx Scholl. 

Plat. : vulgo ^fQi tfi<; avr ijq: ntQi ravxTji; rtjq H. 

36. B. 934. Plut. 72. Apost. 38. B. 940. Apost.XX,47. Ar- 
XX, 14. Arsen. 462. Siiid. Pho- sen, 472. Maear. Hesych. Suid. 
tius: fl>aa^).ka<; yaQ rdQi/av riJi Scholl. Plat. p.l4 et 135. Ruhnk., 
Ko).d[!Qm [riZ Kv).dfiQccToii\).) &v- 369 et 394, Bekker. Amat Plato: 
fw tpTjdi Kn).).ifia/o(; tV paQ(iccQi- v. Rep. IV. 435, C. VII, 497, D. 
xoK- ro/MVioi? p 2IS. Blomf. Cratyl. 384, A. Hipp. Maj. 304,E. 

37. Diog VIII, 66. Plut. 123. Confer Wyttenbach. Plut. Symp. 
Apost. XX, 45. .\rsen. 465. Sui- VII, 147. et nos ad Simonid. 
das. De narratione v. Plut. Ceum p. 19 sqq. De illis qui 
>'(i(»T(.)«« II , 774, D. et confer ya),fn6v intelligebant di)vvarov 
Muelleri Orchom, p. 414. v. Plat. Protag. p. 339, A sq. CEJNTURIA VI. 173 

39 XctQafjQatos lecov: 6 naQcc ratg XaQaSQaig, 

H firj aQa Tov GsaTttaxov Xsyei, ov tTQWTOv avnXtv 'HQa- 
x?^ijg ev Qsamatg, XaQci§Qa Si '/.aXttTai, 6 Tonog. 

4Q Xc^Qa^ TijV afiTisXovl naQoifiia, oTav vno tov 

6ML,ovTog To aio^of^svov na&i]. 'AvayQacpsi Sk avTi]v xa- 5 
xiog AQiOTOCfdvrig, 

E^ijnaTijasv tj ^aQa^ Tyv afinsXov. 

41 XaQcoviog &VQa: fxiu tov vofiocfvXaxiov ^vqu, 
8i -ijg oi xaTaSixot Tr]V eni O-avciTOV i^ayovTcu. 

42 XaiQB (piXov cfiog: yuavg diXovaa axolaaTaivciv 10 
yvfiVfi, 'iva fitj tj^v Qaxojaiv tov aoofiaTog iXsy^i]j tov 
Xv'/vov anoa§saaaa slns, XalQs cpiXov cfcog. 

43 XQijfiaTa xQijfiaT* ccvijq: avTij anocp&syfitt- 
TIX7] sarlv, cog Tct naQayyslfiaTa tmv snTcc aocfwv. Msfivi]- 
Tai avTiig IlivSaQog. Ak'xatog S^ 6 noit]T?]g vno 'Aqioto- u 
St]fiov Tov Aa'xsSaifioviov siQrja&ai TavTtjv cfr]aiv. 

44 XeiQo/^QcoT L SsGfica: Tolg nvxTrxotg Iftaai. Jia 2. tl !.iti «()« dedi: «(>« om. PH. Uterque om. qiiod post Qt- 

ffTTtai? legebatur Xa^a()^at^-. Retinet B. 8. V ■/a(jm'n.o<;. 9. 
titjyoiTo BV. 13. /()t'i/<ara /(^rjfiar' dedi ex B: aberat prius. 

17. nvAt^Aoii; Ifidai' Vat. A. Bodl, Hesychius. Vulgo 7ioxri^y.olq ufiaat. 

39. B. 911. Suidas. terdum vel evolvisse taedeat pi- 

40. B.942. Suid. Hesych. Tho- geatque. Tetigit proverbium 
mas Mag. 393, 16, Ritschl. 'H Hemsterhusius .4rist. Plut.1066. 
Ttaqomia- 'H xu()ai rriv cifiTif- Vetulam istam patet traducere 
Xov l).v firjvaro- inl ruiv xaO' Tragicorum morem (piXov (pwt; et 
tavrMV fl<;ay6vT0)v floTjO-ovt;. Ari- ai&t(ja et simm. alloquentium. 
stophanis locus est Vespp. 1291., 43. B. 951. Apost. XX,83. Ar- 
ubi V. Scholl. sen. 476. Suid. alii. Pindarus 

41. B.943. Diog. VIH,68. He- usnrpat Isthm II, 11., ubi X(>.'- 
sych. Suid. Conier Boissonad. amnoq iv tw nf(jl na()oifi,i,oiv 
ad Psell. p. 235. Aristodemo tribui."<se narratur: 

42. Diog. VIII, 7. Apost. XX, Alcaei fr. est L. Matth., 41. in 
60. Arsen. 474. Siiidas. Aliter Del. nostro, ubi v. quae di- 
explicat Plut Morall. II, 705, C. ximus. 

Ridebis mecum Apostolium cum 44. B. 944. Hesych. Suid , sed 

Arsenio suo. JNam quum rep- omnes omissis illis miris ver- 

perissent Y(>av(; yvfivij, inte;- bis idfi^&7] xrX. Stesichori men- 

pretabanlur yvvij. Hinc pro- tionem non fecit Kleinius: sup- 

genuerunt haec : yvvaiy.a ^ov- plevi ad Ibyc. Rheg. p. 167sqq., 

Xoftivtjv a,/.o).aaraivfw afiiaaaav tov iibi inter plura mirifica quae- 

Xvyvov qaai toi~to ilntZv iVf^io» dam posui bona. Recepi in De- 

di yf^avv. Ita isti saepe, ut in- lectum, ubi est Stesich. fr. 4. 174 ZENOBIl 

to rag GaQYMg Sicty.oiTiiv y.ccl cevahGXfiv. BiXriov (i^ 
tov dtauov ay.oviiv, tbv aTio^r^QOja/.ovta toi xtiQS. 'EdE- 
flO-)] ycfQ ev ttvt mtQaico ^r^aiy^OQog tivctoydv twv inl 
IlaXui ad?MV, 

4 

45 X&ovia ?.ovtQa: ta toig ViXQoTg ImcptQo^tva. 5 

'Exo{.ii^6to yccQ tTil tovg tcupovg XovtQa, 

^f. X.itQcoviiov !i?^y.og: to c(7ib noXXrig araaiiog tv 

tolg noal yivofnvov tQav^a, y.ai dirjViXMg i/MQag iy.y.oi- 
vov. Toh.iV&iig yctQ vnb ' IlQuy.Xiovg o XitQcov, [^ayrtV 
nQog KivravQOvg ivatrjaauivov , aviatov eayiv eXyog niQi 10 
tbv noda' St' ov xai ane&aviv. ' O&sv t] naQOifiia ini 
tdov avicctMV nQOj']yd-r] tQccvfiatwv. 

.- XQvabg b JCoXocpojviog: /idfiV7]tai, tavttjg 'JIqi- 

atO(pavt]g iv Kcoxcc^.m. EiQr]tai Se, naQoaov ol Ko?i.o~ 
qjLoviOi tbv y.a?.Xiatov yQvabv tQycc^iad-ai voui^ovtai. Kal 15 
' IlQoSotog Si Ko?.ocpoiviov xa?.ev tbv aQiatov yQvaov. 

Xafial avtXeig, II?.iv&ov nXvvetg, <Daxbv 
xontiig: avtai naaat inl tujv totg advvatoig iniyei- 
Qovvtcav ivQi]VTai. 
tn ^^oiQcc 'IlQccxXetog: ')] tcov 'IlQax?.iiwv XovtQo^v 20 

SiOfiivi] nQbg vfiQamiav. 'II yccQ ' A&yjva toi ' IlQay.?.ii 
ccvrjxs noX?Myov &tQfia XovtQcc n^bg avanav?MV totv no- 
voiv, oig cpi]Gl xal IltioavdQog b noir]tr]g iv toig ntQl 
' I lQay.?iiovg. 1. M rbv SfOfiov A: vulgo Sfa/.i6v. 2. ^EStti&ti xtA.] Olim inepte 
tentata Ibyc. Rheg. p. 169. sanavit G. Hermannus in Jahn. Annall. 
1833, 8. p 386. i()eO-^]aav yccQ iv rwk G7Tft()a. 3. fvvaQyflv rm' inl 

Jhliav a.W.wr] Ad Ibyc. Rheg 1. C tentavi : ev aQ-/f^ tujv inl Jlf/.in 
a&).m'. Nunc TlfUa H. Correcta »saltim ingeniose« ait Gaisloid. 
9. rolfv&tii; P: vulgo roifvOtv. 17. y^anai avrkflv om. cod. Ma- 

zarin. A 86. apiid Boisijon. Ann. I, 398. In B est: IJ?.iv&ov nXtWtic, 
yafial dvry.fTi;, ifa/.ov xonrfn;, &dkac(}av dvrhlt;. 23. J/fi&avJ^o? 

Ruhnkenius ex Scholl. Aristoph. JVubb. 1047., v. Heyn. Excurs. I. 

45. Diog.Vin,69. Apost. XX, Confer Diog. VII, 50. Snid. s. v. 
73. Arsen. 475. Macar. /7/.tVS^ors ;r.^.i;r*K,-, Plntarch. Boiss. 

46. Apost. XX, 68. Arsen. 475. Ann. I, 391. <I>a>iov yojviav xdfi- 
Confer Intpp. Suid. s. v. TrTfn; est Boiss. Ann. I, 397. B. 

47. Plut. 115. Apost. XX,99. 930cumSuida: 'Paxov ytonrft,.;- 
Arsen. 477. Suidas. Aristopha- inl riHv dvtjvvron' xai firj mTom 
nis locns est fr. 131. Dindorf. 49. Diog. V,7. Plut. 21. Apost. 
Herodoti locum non invenio. IX, 97. Arsen. 279. Macar. Sui- 

48. B. 760. Plut. 82. Suidas. das. De Qn>iioT<i /.ovr()oTi; Her- CENTURIA VI. 175 

50 'Slgnfo X.aXy.idiX}] riroxtv yjpiiv ij yvvrj' 
tavry^g JIo?.vL^rj?j)g (.ikiivrjrai tv MovaoJv yovaig, ini ri- 
vog 7io?JMg &vyareoag anoyevvwGy^g' enndr] XaXxlda ryjg 
Ev(joiag txoIiv (paal norh av&rjaai Sogaai rs xal nXrj- 
"d-ei r sr QooQtov a Quariav. 01 dt (faaiv ov rrjv noXiv, 5 
a?.7M rrjv ijQootda XaXxida eiQTja&ai. Kojx^rjv yccQ (paal, 
rr}v imy.Xyjd-eiaav Xa?.xida, tneidrj onXa ya?^.xa tnonjaaro, 
nQOjrrjv avvoixtjaaaav avdQi txarov naidcov yevea&ai fir]- 
riQa, o)g iaroQOvaiv ol ra Ev^SoCxa avyyQaxpavreg xal 
Aqiorog 6 2^a?.afxiviog. j^ 

51 'Sig ovy vndQxcov, aX?.a rifitoQOv fievogi rav- 
rrjg fiifivr^rat MevavdQog iv '0?^vvdic(. 

52 Slg rr}V iv "AQysL aoniSa xa&i?>,u)V 0£fivv- 
vstavl ol fiev UQav cpaalv eivat iv "AQyei aanida xa&- 
i]?.ovfievrjV o/vqccv xal dvgxa&aiQerov. 01 Sk ?.6yov (pa- 15 
aiv eivai ev "Aoyei twj/ naw axfiat/ovroiv veaviaxcov , ov 
'AaniSa xa^^eta&^ai. in Virg. Aen. II, p. 287. Bast. in Gieg, Cor. 350., Mueller Dorr. 
I, 427. 1. ^ yi'vt; dedi ex B: abcrat ^. 4. qaai nort dv&ij- 

acM ()dfa<7i] BV <(iaai n. a. qio^a. r.al n/.ri&fv. Vlllgo ^p. n. tv &fjaaiii6- 
(jwfft. Trimetrum esse in vv. Jo^jaai n nai n/.i^&ii' rfT()i>'i()o)v aQfioi- 
■tiav observavit Welckerus Tril. Aesch. p 197. Vaickenarius et 
manus ignota in marg. ed. Aidin. in Bibl. Bodi. ivd-rjvtjaav ad- 
gcripseranf. 6. Ka/./lda P: iia}Ly.iSa F. Seqq. om B. II. 

Schotlus TIi!)vv&ia non recte tentabat. 13. affivr^via&at H. 14. 

U^d H. xa&7]?.ov/uvtiv Meursius: vulgo xa&fXovfiivr^v: A Bodi. 

xaXovfiivfjv. 15. ixvqdv B V. 

culis V. qnae explicavi Ibyc. 612,F. AristarchiTragici Utun- 

Rheg. p. ISOsqq. tur eodem versu Demosth. qui 

50. B. 936. lCo///9f;v matremCn- fertur Neaer 1345. Phot. In 
retum vocat Hesj-chius, v. Wel- proverbium abiit hoc sensu : 
cker. Trilog. Aesch. p. 197. Lo- Non inferens injuriam, sed pro- 
beck. Agl. 209. 1134. De Aristo pulsans et vindicans illntam. 
Salaminio v. Voss. de Histor. Vide Mein<'k. Menandr. p. 126. 
Graec. p. 96- Westerm. 52. B. 959. Plut. 126. Suidas. 

51. Suidas Chaeremonis ex Confer quae dicta sunt ad Ze- 
Thcrsita esse ait, Ath. XIII, nob. II, 3. -i-. 


\ / nAPOIMIAI /IHMP.JEI2 

EK TH2 

^IOrENIANOY ^YNAinrii^. J loysvtavov Tiegl naQOtfiiwv, 

TtjV naQoiuuiV 6vo},ia^ea&ai rfaal tivis ano toov 
OifiMV' ovTU) dh ai odol exaXovvTO. 01 d av&Qconoii 
oaa '/.oivifXptXr] evQiaxov, ravTa y.ata ^iioxpoQovg odovg 
ccvtyQacfOV vniQ tov n?<,iiovag iVTvy%avovTag trjg iorpeXeiag 
fitTaXafifiavtiv* ovTto y.al Ta rifjv aocpcov anocp&eyfutTa 5 
yvo)d-i]vai cpaai, xat ra Hv&ayoQua naQayyekfxaTa, Edita est haec Diogeniani pi-aefatio a Gaisfordio in Praefa- 
tione p. V. ex codice Parisino 1773. a Bastio excerpta. Ante 
Gaisfordium particula inde ab initio ad v. naqokniaq rvy/ai^ovGoK; 
lin. 2. vulgata erat in Notitiis et Extract. MSS. Bibl. lieg. Tom. 
VIII, p. 214. Particulam decerpsit Walzius ad Tlieonem in 
Rliett. Grr. I, p. 172. ex codice Angelico F. 6, 17. et integrum 
prooemium adsCripsit inde a vv. lin. 2. paginae seq. "Earv de xtA. 
Tom. II, p. 10 sq. Codicis Angelici sub finem Jacunosi scripturas 
diligenter enotavi. 

Haustae Diogeniani copiae inaximam partem ex Lucio vel Lu- 
cillio Tarrhaeo, v. Ammonium p. 6. Valckenar: AIvqi; y.al llaQoi,- 
ftia dkafff.Qft'' 6 /ttv yciQ An'61; iarv X6yo<; xara ava7i6kfisw (avanXaai/v) 
liivO-tiy.ijV, dno d?.6yo)v L^ojoyv ■tj (fvroiv nttoi; dv&^oinovi; ii^^^nivoi;, ws ^pijcr* 

Universe de divcrsis appella- p. 69sqq. , Herm. Ulrici Hist. 

tionibus roiv aXvwv explicuit post Poes. Gr. II, p. 460 sq. et quae 

Aristotelem Rhet. II, 20. Theo explicavimus Exercitatt. Critt. 

Progymnasm. apud Walz. Tom. IX, p. 56 sqq. Paucis haec 

I, p. 172sq. Conler Grauertum perstrinxit God Bernhardy in 

de Aesopo et Fabulis Aesopiis IIi=t. Litt. Grr. I, p. 57 sq. 

12 178 DIOGENIANI 

"EviOL 8k (fictai 7iQoq}]yoqsvGd-ui Tcig nagoipLiaq ano rov 
ofioiov ri icp' oig )Jyovrai SijXovv naQOifiias rvy^avovaag. 
'Eari §8 r; tiaQOifiia rQOTiog y.al rrjg xaXovfiavijg akh]yo- 
Qiag' TiaQaxiLrca 8e avrti ?^6yog alvog Ala(07iiiog, KaQi- 
y.og alvog, 2!vijaQiTiy.6g ?^6yog, KvrcQiog, Ai^vy.6g aivog, 
Maiaoi)Viy.i) naQOifxia' fiaQainog. Aivog fiiv ovv larl xar 
avciTiXciaiV fxv&iy.i^v ccvacpiQOfitvog ano a?.oyMV L,omv »] 
cfvrwv eni av&QMncov naQaiviaiv. Kal ano Qwiav filv, 
Uig naQ' 'Aqxi?^6/oj, 

Aivog Tig av&QoonoiV ods 

'Slg aQ* aXian^t y.aerog '^vvo)vit]V 

"JJfi i^av. 
ano db (fvrojv, 

"Ay.ove 87] rov aivov' ey xors TfiojXca Aovxtoq Ta^^aZoq iv r oi Ttqwrt.) {m qI) naQOt, iniitv. oiov ano 
fxtv d}.ayo)v i^ojwy, w? ttm^/ '^4q/i,).6/o)' y^u'Os' ri-q y.rk. Coiitractius idem 
p. 162. Ex Ammonio fluxerunt quae Mithaiil Apostolius et Arse- 
nius praemiserunt coUectionibus proverbioium. At nec Ammonius 
nec isii reconditiora quaedam in horrea sua transtuiere. Longe 
accuraiius Diogenianus. £x eodem fonte promanaverunt quae 
Eustathius habet in Uiad. A, p. 6.55, 3. (796, 50. Basil.) AtvQ<; xa* 
naiJOt/uia Si>aqii(iOvaiV , xa&6 6 fiiv aiv6<; /.oyo^; tari fivO-txoi; ixiffQO/ifvo^; 
dno dk6yo)v tii'>o)v rj (fvxoiv n(>o^ avO-(jo')no)v naQaivtGiV, o)i; ifir^ai' AovxiX- 
).0(; o TaQ^tavoc; iv nQO)XO) nfqi n aQov/i loiv. dno fih d?.6yo)v , w? 
naQa 'Aq/i/.o/o)' Aiv6(; ri><; dv9Qo')no)v , wi; a^' d/.o')ntji xai «fTo? ivvo)- 
virjV iO-fvto' xai 'Haiodoq, vvv rJ' aiivov paavXfva' tQto), wJ' i^ijS n()0<;in— 
ntv dtiii6va' dno de ifivroiv , ox; na^d Ka/.^.iffid/o) , cixovt Sij tov aiwv, 
tv xoT* llvXo) ddqivtjv xai rd tS//^'. xai iariv o atros ii7jn).o)favf] naQot/ila. 
xai OKTOJ fitv xai toPto xax f ar q u) fitv ov ovro) ^tjroii; iv roii; 
'EQtvviov (Di?.o)voq. Vide Valckenarii Praef. Ammon. p. XXII «q. 
Idem his persimilia propinat ad Odyss. S, p. 1768, 55. (556, 36. 
Basil.). 2, Fortasse naQOfioiai;. 4. ).6yoq aivoq. Intersere tJ- 

6. SvflaQixoi; Angelicus. 6. Mai,ao)vi,xtj naQovfita Parisinus: /lai,- 

co)ni,xfj naq. Angelicus: male Walzius xai AlaiDnixij. Maesonicam 
paroemiam dici versiculum Mae.^^onis poetae Megarensis a Zenobio 
II, II. aliisque quos ibi laudavimus allatum: 'Avr" tvfQyfaitji; 'Aya- 
fiiuvova dijaav 'A/aMi demonstravi in Nunciis Literar. Gottingenss. 
1B37, nr. 86. p. 848sqq. C(r. Mueller. ad Festnm p. 135. /<«(»- 

oiTTo?. Sic codex uterque. Id vocabulum qtiid sibi velit parum 
liquet. In Exerciiatt Critt. post Eustathii Prooemijm Pindari- 
cum p 57., ubi haec (ractavi, su.^picatus sum latere nomen ejus 
aucioris, cujus scrinia compilassct Diogenianus. JVec tamcn TaQ- 
Quioi; pericliiandum visum est. MaQmjaaoi; certe nomen foret Grae- 
cum. It. a^' uterque. xai dtro^; Angel. xai atir6<; Paris. 

14. Uterque codex iyxorf. 

9 Archilochi locus est fr. 14. Callimachi fr. XCIIT. Est 

XXXVIII. Gaisf., 67. Liebei , Lydiae fabulae species, ut vi- 
in Delectu meo fr. 74. diuur, v. Exx. Critt. 1. c p. 57. PRAEFATIO. 179 

JccfpvtjV iXccli] vetxog oi TiaXcci uivdol 

IkyovGi deaO-ai, 
Er/.og 8i naTayQtjGTiaMTiQOV tiuq' 'OfHjQM aivog, 6 fi}]St- 
TtQov TOVTOJV fitTtywv y 0T€ ivSiiy.vvfiivov ^Odvaoiwg y?Ml- 
vj]g Mg XQyt,u 6 Evfiuiog rp7]atv, 5 

'Si yiQov, aivog fiiv TOi afivficov, ov aaTk- 

Xi^ag. 
01 d a?iloi> Tcov xaTiiXiyixkvMV 6v6[xaTi> fiiv diaffiQiiV^ 
Svvdfiii, d' iiolv ififfiQitg, u4lGM7iiiog utv yaQ XiytTai 6 
ano avSQog Aiamnov nXeovdGavTOg iv tm tolovtm EtSit lo 
Tov fivdov, ovy iVQUVTog, ug iv nott^Tiyij fteTQOV -^QXS- 
^ovXitov 7] y.al '.^QtGTOcpdvitov , a XiyiTat ovy tVQtjfiiva 
vno TMV avSQoJv, d?,?^d naQa TOVTotg xuTaxoQiGTiQOV iv 
T7] noii]aii TiTayfiiva, KaQixog Sk aivog ?yiyiTai, ov 
dvatpiQovaiv tig yivti KaQa dvSQa' tovtov yaQ dXiia Tvy- 15 
yavovTa ^^ft^uwj/og x)EaGdf.tivov nolvnoSa timtv' * El 
fAtv dnoSvg y.o?.Vfi(3r]autfii in uvtov QtytoOM, idv Si ftr] 
Xa^M Tov noXvnoSa, tio ?ufiM t« natSi' dno?M. " Ki- 
XQViTai Si rw Xoyto tovtco xai Tifioy.QtMV iv fxiXiat, xal 
^tfiMviSi]g S' avTov fiV7]fjioviViL iv tio tig "OQt?^.Xuv 'Enivt- 20 
yi(p, I^vftuQiTixog Se XiytTai ttvat TOiovTog onotov 
jQiGT0cpdv7]g iv ^(p7]^iv, log dvSQc 2^v^aQiT)] dmiQM In- 
mxijg icp uQfia dva^dvTi avvi^i] y.aTtViydivy, avvTQi^r]- 
vut., cpiXov S' uvTto nuQOVTu cpdvai to 1. Uterque o» nalmoi. 3. MfTo; corrigendum vidcbatur Exx. 

Critt. 1. c. p. 58. /<»;<)' itiQov Angel. 6. ytQMv et nivxot, et 

ot xari).. Paris. 8. xarn/.vyfiivMv Paiis. HiaffiQfiv Uteique : 

Exx. Critt. 1. c. conjeci iivd^iof^oi,. 11. LdQ/fopovhi-ov Angel-, 

«(^/fo (iovXnov Paris. 14. 7Toi,ijafv addidi ex Angel. JVam Paris. 

iv rfi rayfiiva, unde Gaisfordius imrayfiiva volebat. 20. d' ar- 

rov Paris. d' om. Angel. 22. 2g;vyiiv Paris. anoQO) Angel. 

24. qUov ()' — vTTo rrji; 'Aq>(>oSirrfi. Inter haec in Angelico male 
tractato lacuna, quam explet Parlsinus. altov Paris. 

6. Homer. Odyss. a, .508. tlnnv Ko).v//^fjao), aXXa ^if^oot' 

9 sqq. Similiter Theo 1. c, ^^ xoXvfififjaoi, dXXa nfwdao). Ti- 

V. Granertum p. 70 sq. Adde mocreonlis mentionem illustravi 

Anonji^mi Scholl. in Aphthon. in Delectu Poett. Melic. p. 429., 

T. II, p. 12. Walz. Simonidis Epiniciorum est fr. 

14. De KaQimJ) aivot v. Grau- 19. in Delectu nostro. Nam 

erium p. 72. et nos Exx. Criit. edilio major eo fr. caret. De 

p. 61. Similiter historiolam re- miro nomine "OQtX^.av (an ^^o^t- 

fert Macarins Walzii p- 318. Xav?) di>sputavi Exx. Critt. I. c. 

KdQkoi; atvoi;' tTtl rolij' dnoQovv- 21. 'O SvpaQvtiKO^; xr?.. Vide 

rotv rv dianQdiaaOai,- dhia ydq Grauert- p. 73. Aristophanis lo- 

^cuii rQ0ifi}(i dnoQovvra xn^fiiHvoi; cus est Vespp. 1427 sq. 12 * 180 DIOGENIANI £()doi Tig tj V sxaaTog eidelij Ttyvi]V. 

ds KvTiQiog TiQogi^yogevTat' dicc t6 naQcc KvnQioig 
}JytGdai Mg amyooQiog. KiyQrjTai d^ xai tovtm Ti/xo- 
XQiiov ifirfaivMV (og oi aSrxu TiQaaaovTeg xal ig vGTeoov 
TMV 7CQog}]xovTcov Tvyydvovai. Kal yaQ tm '.Adiovidc iv 5 
KvTZQo) Tifii]d-evTt> VTio Ttjg " ArpQoSiTrig jAttd TtjV Te?^iVTi]v 

01 KvTiQLOt L.Maag ivieaav ntQiartQdg, al S^ dnoTiTciaat, 
xccl Siacfvyovaai av&ig dSoxijTcog tig d?M]V i/iTTiaovaaL 
nvQav SiKfdaQriaccv. Ai^vxog Sk aivog dTcb tov 
e&vovg eiQTja&aL ?.eytTai, dno Ai/Svdg Tivog' ol Se Kv- lO 
^iaav evQiTyp yevia&ai tov tiSovg tovtov, wg Aiayv?y.og 
SiaaacfEi, 

ibS' iaTi fiv&ojv Tiov Ai/9vy.(ov to y.?.eog. 

'A /3vS}]Vov inLcfO QV/fia: inl Ttov dijStov eito&e 
TccTTta&ui. ' EOog ydQ TOig \/J/9vSi]Voig ftSTa t6 Stinvov 15 
y.al Tdg anovSdg nQogdyeLV Tovg naiSag fieTd tiov TiT&ifJV 
TOig ev(oy)]fiivoig. KexQuyoToov Se Tiov naiScov y.al x)o- 
Qv/3ov yevofievov , cctjSiav no?J.7)v eivai Totg SatTVfioaLV. 

' A (jQwvog /3iog: ' A^qiov Tig iyeveTo n?.ovaLog 
xal d/jQoSiaLTog. ' O&ev i nccQa^o?.?) inl Ttov no?.VTe?.tov 20 10. Kvpt,Gca/i> Angel. 13 Vide notam, 14. \4(}vSt]r(ov K. 

imqoWrjfia c. inl roiv xt/..] K: t6 dtjdii;, «5«.« t6 rovt; dfivStjvovq 

fitrd. S. 7t(>0i;dYft,v x. eavroiv n. toT^ ivMyovfdvon; xfz^ayoTac: y.al 0-0()v- 
/^owTas' y.al dtjdiav e/nnowvvTai: Toli; Sai.rvfioai'. Ho)d-t^ sqq. C oni. 

15. Tov Silnvov g. 19. legebatur 'L-ifj()o)ro<;, ^A^^otv. 2. De Cyprio airw expiicavi 
i(i Delectu Poett. Melic. p 429. 
Compara Ki'i7i()wv /.oyov apiid 
Dionem Chrysost. II, p. 328 sq. 
Reisk. et qiiae dixi in Nunc. 
Litt. Gotting. 1837, 87. p. 859. 

9. De Libycis alvoi-q dixit 
Grauertus p. 79 sqq. Teste 
Theone 1. c. y-al Kv (liacoq tx 
ylvpvtji; juvTjfiovfvtrai' vnd ri.vo)v oj? 
fiv&onotoq. Hesychius: Ai.pvy.ol 
^.oyoi'' Xafiai,).io)v Si (ftiGi, AlfJvv 
riA'd fV()iZv roix; }.6'/ovi; rovrovq. 
Grauertus nomen aut ex eo q. e. 
AcfJv/jGot; depravatum censet atit 
intelligendum esse eum homi- 
nem, qui Thaletis filius dictiis 
est KvflujGoi; vel KvptoDoq apud 
Diog. Laert. I, I. et Plutarch. 
Sol, p &1.E. Aeschyli ex I\lyr- midonibus locum integriorem 
ex Scholl. Aristoph. Avv. 808. 
apposuit Dindorfius fr. 12'{. : 
(cll. God. Hermann. Opuscc. V, 
p. 118) 'J-i; S^ eoTi ftv&o)v rdiv 
Ai.fivari^y.oiv i.6yo(;, Jlkfjyivr' 
arfjdy.rii) rolmiT) rov aitrbv Elmlv 
id6pra fi7j/av7]V nn^iMfiaroi;, TdiV 
ovx vn' dX?.o)v, d/.?.d roli; avTiiiv 
nnqoTi; 'AXiay.oinaOa. Sed quum 
Suidas in v. TarTt fiiv exhibeat 
o Se eart, Diogenianus auteni 
b)S' iarl et y./.eoi;, versum priorom 
sic refinges : ^JIS' iarl fivO^iov 
riTtv Aipvariy.oiv xAfo?. Cfr. He- 
siod. Opp. et D. 201. 
1. K. l, 6: Zenob. I, L 
2 Zenob. I, 4. ^H^y.i).. t^.] 

Diogen. VIII, 7. .i'f,';«(». /?.] 

Apost. I, 4. Arsen. 11: vid. CEJNTURIA I. 181 

tuTTSTai. TavTa xal, ^ixsXixrj t QccTie^a' xac, Sv- 
^aQiTixoq l^iog. 

3 '^yoQa KepxconMV'. i^\ tcov novtjoojv xal xa- 
xoij&MV. KeoxMTtsg yaQ Tivig aTiaTiiJovfg eytvovto iv 
'HcpsaM, o'itiVig xal tov Jia i^anaTraai TiiTieiQavTai, 5 
'Ofjtoia Ttj, ylvxiov dsxdg' xal, Kqco^vXov ^ivyog, 

4 'Aya&ij xaX fiaL,a fi£T aQtov'. fTtl tcov t« 
diVTSQa Tiat didovtcov' oixoia tij, Je^stai xal ^ooXov 
aXijtijg. 

5 '^Av fit] naQT] XQeag, taQi/io atsQxttov: 10 

6 'Ayafiifivovog &vaia: iTtl tcov Svgmi&MV xal 
axXijQCuv* yiyafiifiviov yccQ trjv avtoii i/jov?.iTo &vaucaca 
d-vyuTiQa' r\ oTi /jovv avTOv dvovTog ecfvys xal fiohg 
XQaT)]diig iigriyd-fi. 

7 'Jtya&ojviiog avXi]aig: 1] fiaX&axj] xal firJTS 15 
%?,iaQa fir]T£ niXQcc, ccX?^' i]SiaTi]. 

8 'AyeXaaTog nitQa: Inl tcov XvTcrjg TiQO^ivoiV 1] 
naQOifiiu' in avtrjg yciQ ixa&taev bte tijv xooijv fw>/rft 
r) J)]firjT}iQ. Oiioia, 2£t iyavoiT i Qog \4q sonay iTOV. 
Kai, 'jEg TQOcpcoviov fHfiavttvaai. 20 

9 \Ayccda Ki?uxcov: ini tcov ano tcov ov nQog- 
)]XQVTifiV n?^ovTOvvTO}v. IlQo8oT)]g yccQ Tig twj/ Ki/Jxojv 4. Ki(>AM7tf!; y.t)..'] K om. 6. Av/.ov Zenobius. y.qotn'<Xov g, 

K()o,^h'i/.ov vulgo. 7. vulgo /mta. 8. dfvri^ia K bcg Gaisfor- 

dijs: varf(ta Schottus. 6/iola xtI.] K om. Tfj e g accedere 

jussi. 12. iavTov g. vulgo iO-vaiaaf. P ipovkiTO O-vaiaaOai,: 

Apost. Arsenius: i[)ov).iTO &vaudaai.- fj d' eq^vyiv. 15. /laXaxTj P. 

16. xXiMQa] xalaQO, P. 17. tj 7ia(>oi,/Ha] K om. 18. K: iq>' j] 

Ti A. oTi T. X. £s. iy.dOi,acv reliquis omissis. 21. K : ini Toiv ou 

xaXoii; nh: reliqua om. 

Boii^sonadus in Mfmnscrits de '-''fQ-] usurpant Aelianus ap. Suid. 

la Bibl. dii Roi X, 234: cf. Ze- s.ffTfyarwTf^or, Alciphro Epist. I, 

nob. V, 87. 13: li ()'t /ir^iTtv oloi; n oxff Xfu; 

3. K. I, 8: Zenob. I, 5. Av- yfvor /loi Tavvv 'ylQfonayirov arf- 
xon' S.] Zenob. V, 2. K^iD/ivlov yavontfio!;: ubi vid. Wagnerus: 
'C] Zenob. IV, 69. cf. infr. II, 91. E<; fn. /if/i.] 

4. K. I, 10: Zenob. 1,12. Si- Zenob. III, 61. 

XtTai xtA.] Zenob. III, 22. 9. K. I, 14. Greg. Cypr. I, 5. 

5. Zenob. I, 84. Apost. I, 13. Arsen. 14 ibiq. Ma- 

6. Zenob. 1,13. car, : Hesych. s. KuX^/.mv : n^io- 

7. Zenob. 1,2. Sortjq oJ^TOj? f/rowo/ia^fTO, 'A/avr).; 

8. K. 1,13: Zenob. 1)7. STfy, idv Tovrona, Ki^XkiAoiv iit iny/.a^ 182 DIOGENIANI 

MihjTuv TtQodovg, fjiiTioQijasv. "Ofiot-ov, *Aii6 vtXQutv 
(fOQoXoyetv. 

10 'Aya&biv ■&cc).aGaw. inl nhj&ovg ctycc&MV. 'Slg 
xal tb, 'Aya&iav acoQog, xac, \Aya&(ov jiiVQ^t]' 
xla. '£m nkfiO-ovg yccQ svdaifiovlag xu\ tovto, Tcc 5 
ivavTia* KaxMV 'IXiag, xal, AeQVtj xaxuJv. 

11 'AyvoTSQog nrjSaXiov '. inl twv ayvcog ^t^mxo- 
Tcav, IIccQoaov iv &a?.aaar] iaTiv atl to mjdcchov. 

12 'AyQOLXOV fii) xaTacfQovsL QijTOQogi vno&s- 
Tixtj. "Oti fiijdk Tbiv ivTsXwv ^QV XaTaCfQOVitv, "OflOlOV 10 
iaTi, Kccv fivQfirjxt ^oK?']. 3. K: dy. &d?.. y.al «y. ffo)^>o',' >t«t dyad-MV dya&lSn; [cod. dya- 
&lSfq: de proverbio v. Apost. I, 17. Arsen. 14 ibiq. Macar.: Eu- 
stath. ad Hom. Od. A, 580 p. 1701, 6: . . TavrdXov rdlavra 
[Zenob. VI, 4.] . . dno rtj<; rav ovniiaroi;, <faaiv, Ofvoiortjroi; , o)q 
dya&iHfq dyaO-l(io)v ij dya&ZS f(; dyaO-oiv. id. ad Dionys. Pe- 
rieg. 517: dijp' ov xai 7ia()0i-fuav ol na/.aMl qaot, /idro<; dy a&oiv 
[Zenob. III, 11.], w; dyaO-oiv dya&tSfi;' xal axonfi' ivrav&a rijv 
naqoifiiav, ro dya&oiv dy. . fi yd(j yiai dk/.ox; avrrjv ixXaftfjdvovrav , dlX' 
eotxf rom/.ov rt fnrtt j/ dya&i(; , 6t6 y.ai fli; ofioiortjra 7ia()iri&ij rov /td- 
Toc; dy. , Xva ownfQ kiyfrai/ //«to? dya&o)v oiov ronot; xai nohi; , orToi 
Mytirao y.ai dya&lSfc; dya&oiv. fl yd^ fiTj rovro , noia Xomov df.ltj 6/tot- 
orr^i; roiv Svo rovro)v naQoi-fumv ; ad quem iocum Bernhardyus p. 919 
notat, Eiistaihianam doctrinam commeniiciam videri : Poil. VII, 
31. Phrynichus Bekk. Anecd. I, 9,31: dy. dya&iSfi;: y(>avi; dya&i- 
Sai; dnoSofjiivfj hqoxtji;, in^iaro ovvov , y.dnfi&' vnonivovaa tXtyiv dya- 
&oiv dy., oiov dya&oiv n/.fjOoi; y.ai ao)(>6i;' tj ydq dya&iq ffw^oq iari> ari^- 
/tovo? ■^ y.Qoy.tjq' dfia naQaStj?.ovaa i^n dya&d fioif ix roiv dya&iSo)v iari' 
y()0)vrai> S' ini noXi.oiv dya&oiv: Suid. 8. dya&oiv, s. «rT* dya&oiv 
dya&lSfi; [Macar. 62] , s. rd TavrdXov rdL Zonar. 23. Usurpat 

i d 
Theodor. Hyrtac. Boisson. Anecd. V, 65.] xai dya&mv fiv(i'iiiy.t; , inl 
nXtj&ovi; dya&iiiv ).iyfrai>. 8. K: iv &a).drrri t6 nriSdXvov drrov, 

*a&a()6v ianv. 9. vno&fTiiy.r]'^ K om. 10. /itiSiJ K ovSi. 

^oiMMv xtA.] K ora. 11. c/oA»/ g. 

}.ovfifvo(;, 0? Miltjrov nQoiSiDxt roii; nfv t6 e/ft: vid. Zenob. I, 3. V, 

paavXiiDi; ar()artjyol(;: Phot. 165. 53. Append. v. fyxtAm^jTa*. ^Anit 

Suid. s- Ki,'/.iy.o)v : inoivvftovAxatov vfxQ. gi.] Apost. I, 13. Arsen. 14: 

Toi" MtQonoc;, dno r^oqiov KvXiaatji;' vid. Diogen- V, 84. III, 12. 

o? rijv nar()iSa MiXtjrov nQoSiSiDxt 10. K. I, 15: Zenob. I, 9. ^Ay. 

roli; JI()i'tjvfvai' xai tw }>aai>).io)ii Ofo^»©?] Zenob. I, 10. 'Ay. fivQfi. 

arQartjyo)' naQ^aov Kilixfi; Stffii- Zenob, I, 11. Kax. 7A.] Ze- 

pXtjvro ini novtjQia xai o)fi6rtjTi>, nob. IV, 43. A. xax.] Zenob. 

iJm* TotiTO ixXrj&tj KiXixMV. 'DtQf- IV, 86 

HQdrtji; (fr. 148 Runkel.)- 'Jfi 11. K. 1,16. Apost.1,16. Ar- 

no&' ijftlv iyxdixiKova' ol &foi' sen. 15 ibiq- Macar. : Suidas. 

oiarf xai naQovfiiav in avriji fl- 12. K. 1, 17: Zenob 1,15. uav 

Qtja&ai,- 'Aya&d KtXixwv Xii- /«f^/t, nrX.] Zenob. III, 70. CENTURIA I. 183 

'AyvttpLTiTorsQog ^axov avovi tnl tov ^rjQOi 
y.cxl av&aSovg rbv tqotzov. 

Adb)Vidog y.7]JtOL: im tmv ccmqiov xal fit] tQoi- 
L.ci)fiivm>. Eneidi] yaQ Adoovig tQMfAevog wv, log 6 fiv~ 
&og, Ttjg ^AcfQodirrjg, nQor}^}]g Televra, oi TavTTj 6q- 5 
yidyovTeg, y.}]7iovg eig ayyeia riva cpVTevovTtg rj cpvTevov- 
aai, Tayiiag iy.eivoov Sia t6 fit] iQQi^oJa&at fiaQaivofievwv, 
Ad(x)viSog avTOvg ixaXovv. 

Avlov aaXmyyv avyy.Qiveig'. iTil tmv ra 
i?.ccTT(o Toig fiii^oai avyxQivovrcav. TirTtyi fiiXirrav 10 
avyxQiveig, y.cira cfcavriv. 

'ASeeg Siog: im rcav fiartjv SeStorcav. 

A7.i]}.eofievog (iiog xal fiefiay fiivog: inl rov 
iroifiov xai nQoyeiQOV. 

AanaQTcc xccl avtJQora: inl rov ofioiov. 15 

AlXi]v Sqvv ^ccXavi^s: inl roov ivSeleyoog ai- 1. a-/vi>mroTfQO!; g, ayvanroriqoq c. ttjqovl ay.XfjQov P. 3. K 

y.ijnoi;. li K : tni twv aoi^oj»' x«t o).i.yoxqovio)v x«i iirj loh^L..; 

io^i^ZoiiivMV g. 4. inii^dij y.tl.] K om. I^JoJvkJoc; g. 12. dd. 

d. d idoixaq Arsenius. Sidioro^v] S(doi>y.6to)v UK. 13. itai fif- 

/laY/i. K om. 14. xai nQO^.] K y.ai dxonoitoui vid. w. 11. ad 

Zenobium. 

13. Apost. I, 30. Arsen. 16: oi'Aoi»e, x«t ol tittvyfq ras fiii}iit- 
vid. Zenob. I, 16. taq: vid. infr. I, 56. 

14. B 18. K. 1,19. Greg.Cypr. 16. B. 20. K.1,9. Apost. 1,39. 
I, 7. Apost. I, 43. Arsen. 19: Arsen. 19 ibiq. Macar. : Schol. 
Schol. Platon. 319 Bekk. : ini Plat. 375 Bekk.: ini twv Tce /f^ 
Twr di!)qii)v y.ai 6Xi,XQOvio)v y.ai fitj aita (fopov dfStotwv o/iotov tovto) 
t^yiioJ/ttVoM' : Suid. s. !/i()wrKyo(; x^- y.ai to '/^oipodt^? av&QO)noc;: 
^ro^: cf. Zenob. 1, 49. Usurpant Phot. Suidas. Usurpavit Plat. 
Inceit. ap Stob. Eclog. Eth. II, Sjmpos. 198 A. 

6, 4: llldriDv td noU.d wv ti/vfq 17. K. 1, 33 : Zenob. I, 21. 

GVYYQaifOvai, , tol<; "ASo^vmy.oTi; y.rj- 18. Hom. Od. J, 109: \iX).a, 

noii; fX/.a'Cfv, ot tijv ■/dQi^' iipij/if- tdy' aanaQta xai dvijQOta ndvta, 

Qov e/ovtfq (laSlo)^ /laQaivovtai: {/vovtai,, JIvQoi y.ai yQtO^ai xt?.. 

Simplic. ad Aristot. de Coelo 6 Lucian. Parasit. §. 24: i/.ftva 

B: iyo) r)« oifVa td; tOMvtat; nQO- /uv ydq ti dtZ kiyfuv ntQi frji; fv- 

nftfiai; otqnfQ tod? yaXov /xivovi; Sat,/iovla<; avtov , oti> J>; /lovoq y.a- 

.«-/(yftintTo? xtjnovq dvO-ftv nuQa toi? t« tov aoipov "O/itjQOv ovtt ipvtfvfi, avakGOtiton; xat vo/iio&fiaai; tivai (parasitus) /*(»ct ipi't6v ovtf a^ot, 

Ti' iv oAiyats fj/itQan; dnoafiia&ai,. dX?.d td aanaQta y.ai T(i ai'7^^;oTa 

15. Apost. IV, 88. Arsen. 84. ndvta vi/iftai,; id. Saturn. 7. 1 

Lucian. Rhetor- Praec.l3: Toii? turn. Epist. 20. Piialar. 11, 

j'f a/Aoi>; To<Toi'Toi' vn(Qifo)vovvTa Rlietor. Praec. 8. 
fvQi^adi;, onoaov ^ adXniyi tois- 19. K. 1,21: Zenob. II, 41. 184 DIOGENIANI 

rOVVTMV Tt, 7] tTll TWV <JVVi'/MS SaVHL,OpikV(iOV. 01 yC(Q 

TiaXaioi /9aAavotg s^cov' rtQog ovv Tovg 7itQiay.07iovvTttg rag 
dQvg HTs nXrjQsig thv iits xsvalj "AD.^jv §qvv ^aXa- 
vi^s, tXtyov. 

20 AlXog ^iog, a7.Xij diaiTal im tcov iti apiti- 5 
vova ^iov ixiTa/jaXXojiiivojv. 

21 AXag aycov %a&svdsig: tm rcov iv xtvdvvoig 
QaaTMVfVOuivoiv. 'E^tioqov yaQ rivog alag ayovTog ano- 
y.a&tvSriGavTog , avve^tj rt]V avtliav inava/jTJvat xal rij^at 
TQi/ a?,a. 10 

22 Atdsi-g wg sig Jtj^^ov nXkcov: iTil rov ofioiov, 

23 AXXoTS d aXXotov rtXk&siv xal XMQa tJis- 
a&at: otl TTQOgif/Cti i^o^oiovv iavTov iv oig av yivoiro 
roTioig. EiQTjTai 8i ano rwv noXvTioSwv" ovrov yaQ rj 
av nXi^aiaaojav ntTQa, cpo^ov y.aTtntiyovrog , lig ro av- 15 
r}]g tiSog ro iavToov fitTa/3d?JyQVoiv, "Ojhqlov, Uo?^vno-^ 
bog no^^vyQoov voov vay^s. 

24 'Ayavia y.axa: inl roov xaxotg 3ii]vty.(og nQogna- 
?,caQVTCov. 'A^dvai yaQ ronog ay.?.ijo6g, ntQi ov novovv- 
rsg ol yto)Qyol ovSev noQi^ovTai. 20 

25 AvayuQOv XLVttg: inl rwv xivovvtmv rivd inl 
rco tavTMV y.axcv, AvdyvQog yaQ rig ijooog iniywQiog 
rovg ysiTOVovvTag ix ^d&Qoov dvkrQtiptv, intiSt) ro jjqcoov 
avTov v/9QiaaL inf^tiQ7]aav, 1. Tt accessit e b K. im r. a. K om. 2. tt^o? xt?..] K om. 

11. wsj K ti)Gni(t. K: tni rdiv g^tltidovuiv xcti aqioovriatiav : vid. 

a 
Zenobius. 12. y,M() K, ;^oi(iav Schottus: Gaisfordus correxit 

e Zenobio. 13. yivoia K. 14. iXqrirai, de om. K. ovroi> ^rX.] 

•V 

K om. ■^] b 0?. 18. aCavf [sic] K: vulgo ''At^avaTa. 19. K 

«^arta, vulgo 14s«vata: vid. ad Zenob. ov g Gaisfordus : wv 

Schottus. nfQt ov xtA.] K: xa* roZi; yiwqyoTi; dnQoc^noQiGro^. 

21. K: ini roiv nito^fvovvroH' xay.d larror?" dvdyvQOq y.r. ^. rov<; •ytlro- 
ra? l/.d/.ov. 22. Vulgo Tolv — xazwv: e Zenobio correxi. 24. 

P vfi(jiarai: 

20. Zenob. I, 22. 215: novXvnov o^yj>}r layf ttoAi'- 

21. Zenob. I, 23. nXoxov: alludit Pind. frr. in- 

22. K. I, 23: Zenob. II, 37. certt. 173 Boeckh. p. 650 : n. 70 

23. K. I, 20: Zenob. I, 24. Dissen. 

JToAu/rorfoc n. v. 1] Apost. II, 73. 24. K. 1,34: Zenob. 11,54. 

Arsen. 44: derivatum e Theogn. 25. K. 1,35: Zenob. II, 53. CENTURIA I. 185 

26 *AvtQOJViOg ovog: im rutv ftfya?MV xal dyQtcov 
'/Mt civevegyyTwv. 'Ev ^AvrQMvt yaQ, wg cpijat 0(Qty.nc(- 
T}]g, ^ieyaXoL ovov eyevovTO» j4xaQViz.Ql qvol: eTil 

TMV aVTMV» 

27 "u4vco TiOTu/iiwv xcoQOvai nt^yal: e^l tmv evav- 5 
rioig yevofibvojv i] ?.eyofievMV. Oiov, ei o noQVog tov 
abJcpQOVcc Xeyet tiqqvov, 

28 'Aqcx^ iog avXi]Ti]g: eTil tojv ael ),a).ovvT~oJv. 
MsTfy/.rai, de dno Tivog ^AQa^iov avh^TOv, og i]vXei fdv 
dQctyurig, eTiavero de teTTccQOJV, 10 

29 'AQxddag fiifiovfisvog: im tmv aXXojg novovv- 
TOJV. IIo?L),a yaQ ol 'Aoxddeg noXepiiiaavTeg ovdefiiav vi- 
X}jV Idiav nojnoTS sayov. 

30 'Aqx^ 2'/VQia: inl rcov evTeloov xal fojdev Xv- 
aiTe?.eg eyovTojv' netQiodjjg yaQ i) 2iy.VQog. 15 

31 Ai&ijg nenXagl inl tcov vnexy.aiovTcov y.al OTct- 
aecg eyeiQOvrcov y.a\ §ia/9o?.ag. JifiaveiQu yaQ nen?,ov 
nepLXliaoa 'HQay.?^ti, tovtoj diecp&eiQev avrov, ' 1, K: ciyqImv. TotorTot yaQ ol 'In^oi, tv avrQom: B; 'hiQti^QoixfK Iv 
^Ar.Qiovi [A, Ht videtur, My^xon,-] iv 'L4vrQom qijai fify(i).oi>t; Svovi; itvai,- 
y.ai 7j naQOi/iia tni rwr ftfyd).o)v xai dyQioJv : VB: "Ovoi; ^yivrQoivMi: 
TtaQodov iv roi"AvrQO>vv r >j <; Ofrra/.iat; oVot /ifydXot. 3. A/aQV. 

or,] Apostcljus, Arseniu?: 'A/. tnnoo , . . TowrTot . . ol mnot iv 
'u4xaQVoX(;, ox; 'hfQfHQdrr,!; (pTjai. 6. yfvopiivMV rj K om. vulgo fi 

TtoQvoq: c K articulnm inserni. 8. aQQdfito^ [sic] av).f;rTiq rl ayyi- 

?.oq K. 9. fi-fr^/.rat — «('AiyToi'] K om. aQQaf^iov ut supra aii^cc- 

fitot; bg. 11. ftkfiovfiivoi' Zcnobius. 14. fvriXoiv xai K om. 

fvrfkoiv] rfiMV P. 16. Legebatur aXDr,<;. ini] vulgo vmQ: mu- 

tavi ex Pb; P: Inntxatovrow : B; ini twv iy.-/.ai6vron' xai cr. y.ai Siafj, 
ly.' naQOGov 7j A. nini.ov tnffiiyt riji 'Hq., vq>' ov y.av&iit; dnq&aQij, 

26. B. 57. V. III, 17. B. 705. /.oyov AvrQoWioq Svoq o nQoq dh^ 

K. I, 36. Apostol. 111,26. Ar- tov Sfitot;: Hesych. Steph. By- 

sen. 59 ibiq. Macar. ; Strab. IX, zant. s. L^yy-ojvet s. L^/rT^jwr: Suid. 

4, 14 p. 435: Schol. Ven. et Eu- s. dvSQiivtot; et \ivrQo')v. cod. Mar- 

stath- ad Hom. 11. B, 697 p. 324, cian. Harpocrat. 24,2 Bekk. Phe- 

36: "AvrQO)v — mvofiaarat — {iid recratis fr. est incertt. 36 p. 72 

to toi'? ix.fl ronovq dvrQo')d'fn;, Tor- Runkel. A/aQv. oV.] Apost. 

TtffTir Gnrj).ato')i)fti; y.ai vnovoftovi; Arsen. 11. : Hesychius. 

uvaf 6 Je Tci i&vty.d ffnAAeia? 27. K. I, 44: Zenob, II, 56 : V. 

xai rov iv naQOt/ilatq 'Avr Qinviov infr. III, 30. 

ovov ivriv&fv fiQ^aOai. Uyfv. tv- ^S- K. 1,45: Zenob. 11, 39. 

<fvfl(; yaQ, qiTjai , nQOt; fiv/.o)va<; 7pnnh TT «iQ 

(eadem aflfert, proverbio tamen ^^' ^^^"^^- ^^' ^»' 

non memorato Et^^m. M. 114, 55) 30, K. I, 51 ; Zenob. I, 32. 

t/it U&Qvq, o)(;ri y.ard TorTor tov 31. Zenob, I, 33. B. 62. m DIOGENIANI 

32 A'ifiaai xKaUivi '/.a&^ VTieQ^oKijV j ov SaxQtoig, 
akl a'ifiaTi xlaiiiv. 

33 J['iQOvvT£g ^Qi^fied-a: f;rl Tiov iXniaavTOiV ri- 
vag VLXav, el^' vti' ixeivcov aXovTMV. 

34 At XaQVTeg yvfivai: oti 8h acpeiSiag yaqiL^eGd-ai. 5 

35 A'i 'I^vxov y eQavoi'. enl toHv aTiQogSoxi^TMg eTil 
TOig afiaQTtjf^aai' xoXaad- evTO)v. 'I/3vxog yaQ vno ?.yaT(ov 
avaioovfievog xal yeQavovg IdMV efiaQTVQato. Xqovm di 
oi Xijaral &e(afievoi ev &edTQM yeQavovg VTieQiTiTafiivovg, 

' A'i^I^vxov yeQavoL, e?^eyov. Eira a?MVTeg xal ava- 10 
XQi&ivTeg exo?.da&}jaav, 

36 AvTol ye?yMvag eaded" , o'ineQ e'i?.eTe: eTii 
Twy f| a^ov?uag Tc TZQaTTovTMV, eiTa (joi^&eiag deoftevojv. 
'A?ueig yaQ yeXmnp dvaOTiaaavTeg eueQiCov' tov de ^Lofirjv 
naQiovTa em rijv eaTtaaiv ixdXovv' 6 de tovto erf&ey^uTO, 15 

37 AiyiaXoj ?^a?.eig: enl tiov avty/coMV. 

38 Ai&eQa vijvsfiov a'iQi]a evg: enl TtZv fiaTijv 

TtOVOVVTMV, 

39 "ACdog XV vi]: enl Ttijv xqvtitovtmv iavTovg 8id 
Tivog firiyavijg. Touivrrj ydQ tj tov "ACdog xvvij, ti IleQ- 20 
aevg yQr]adfievog tijv FoQytA) e8eiQOT6fii]aev, 

40 AT^ ovno) Tetoxev, eQLrpog 8' enl 8o)ftaTi 
7taiu.ei,: eTil riov ovtim TeydevTMV rj yeyovoTo)v, dlk' 
dTe?MV ovTMV, xac Ta tmv reXeiMV &e?,6vTMV noietv. 

1. xctwM» g. Sa./.qva, K, reliqtiis omissis. 3. rivaq otn, 

g C K. 5. K: OTt fiil (ioi^iav d(f ftdM!; ■^' «xjroJdJws /aptCfffS-«t: 

V. Arsenium. 6. fnl tol<;] praepositionem c om. 7. K: y.o).a- 

uo/iivii)v eni r. aii. avrdiv. vulgo roiv ^»jffTw»': articulum cum K 

ejeci. 8. xal] K om. XQovm <Vt] K ura. 9. vnfQtnrapivaq 

Zenobius: K om. 10. ftra aX. K om. 12. legebaiur ic&Urf. 

correxi ex Hesychio. 15. iarlav avv(y.(i).ovv g. 16. avtjxovv- 

To)i' g, avij/.oovvrov vulgo: quod scripsi, petii e K. 17. «»^17- 

tfft?] Zenobius litiaan-s. 19. inty.Qvnr6vrb)v . . rmov /tijxavti,udro>v 

rotavra yaQ rd toi" «tJoe K: sqq. om. 21. JoQyiiv g. 22. 

!>'] K ydq. do')/iaroq Kcg: vulgo dhi/iara: vid. Zenobius. 23. 

1] Yfyov6rii)v] g om. yfyovonov] K addit: 7tQO?.fy6vrt))v ()'« t» fitj 
y lyovora. d).V xtA.] K om. 24. riav TfAfioJv] twv gc om. 

32. K. I, 52: Zenob I, 31. 37. K. 1,55: Zenob. I, 38. 

33. K. I, 53: Zenob. I, 3.5. 38. Zenob. I, 39. 

34. K. 1, 54: Zenob. 1,36. 39. K. 1,46: Zenob. 1,41. 

35. K. 1,56: Zenob. I, 37. 40. K. 1,58: Zeuob. 1,42: vid. 

36. Zenob. II, 29. infr. VII, 56. CENTURIA I. mi 41 AlaVteiog yiXtog: im tmv nccgatpooVMg ysXcovTMV. 

42 'AfVOJV TLfif]'. inl TMV iv ^ixQOig naQ' alXcav 

TlfllOUBVCOV. 

43 ^AviTiTOig yjqaivl eTil tcov /9s^7]Xoig '/jqgI TOig 
ieQotg iyyeiQOvvTiav. 

44 "AeLde Ta Tilltjvogl inl tuv ayAojtnxMV' Til- 
h]V yaQ avltiTi^g iyiveTO, og naiyvLct xaTihTie yaQiv 
eyoVTa, 

45 Al&lona afx^yetg: driXov to toiovtov. 'O^ioia, 
X.VTQav noiiciXXeig, mov TiXketg. 

46 AiaMTceiov aifia: inl tcov SvganovinToig ovtiSe- 
aiv iveyofAivMV' intidr] Tolg Jshpoig ddixMg ave?yOvai t6v 
AiOMTiov MQyiaO'1] 6 T^-eog. 10 2. iv g om. ev — a^Awr] c fitjSa/i(!)(; ; ex fAixQiov n. a. Aposto- 

lius. 4. explicationetn B ignorat. ra tf^d b, xa IfQct ftt- 

ra-/ii>QiL,oiiivo)v K. 6- afwTfJ aSf g. 9. 6/ioTov fj. 10. o)6v] 

sic bg Apost. Arsen. Plutarchns: Schottus, quem Gaisfordus se- 
cutus est, day.ov dedit, nescio an e codd. : daxov tuetur Eustathius : 
vid. Zenob V, 38 et infra nott. 11. to Ala. alfia VB. Sv<;- 

txviTzroK; VB. 12. t/OfdvMv g, efininrwxoToyv VB. ennSti roi?] 

Toi? ydQ VB. dSi/.ii)i; VB om. 13. yiiao)nov avviiitj ro SaifiovMV 

XaXtn^vak VB. 41. K. 1,57: Zenob. I, 43. 

42. Apost. V, 19. Arsen. 8S: 
Hesych. S. V. : ro e}.awv intl iv 
Torrw evo»''^"*: Suid. S. dcpv?j t? 
TTvg. Usurpat Arist. Acharn.640. 

43. B. 75. K. 1,60. Apost III, 
34. Arsen. 62: Eustath. ad Hom. 
II. Z, 266 p. 641, 13: t6 Se /fQol 
6 dvinroiq ).fipfiv ai.ofiai' xai iiijq 
w? nQoi.y.y.firai txO.apoiiq ■tj&ovt; xal 
&fO<fi'?.ov(; xai oioi; a/iot^<orffw OGOi' 
rtj(; ifQotraTti'; ovrtq rdtttoi; atftdtMV 
avS()fq xai tpavkoyv ini>Q-vfiit~iv yi- 
vovrai'. Sio ro dvinrov<; /fQai Xti- 
^iiV tj t^ Ti aA^.o Tot.O('Toi' xai tlt; 
jiaQOifiiav entai na^d roti; fjifO- 
OfitjQOV eni roiv fiij &flo)c; roic; 0-fi- 
oi; eY/fiQovvro^v: Hesych., Varr. 
Lectt. Suid. s dvinron;. Fons 
proverbii est Hom. l.c. ; respi- 
cit Hesiod. eQy. 723: usurpant 
Syrian. ad Hermog. T. IV, 40 
Walz. : oiov JtjfidSov toT a.;ra rt^q 
y.mntjq dvinroK; t6 Tor /dj'oi/ y,fQ- 
aiv ini ro ptjfia ntjStjaavrot;: vid. Zenob. I, 9.5. 

44. Zenob. II, 15. , f 

45. Zenob. 1,46. Xi;T()ar tto»)!.] 
Apost 1,99. XX, 95. Arsen. 28. 
478: Suidas: vid. Zenob. I. c. 
'/2. riU.] Apost. I, 99. Arsen. 28. 
Plutarch. in Boiss. Anecdd. I, 
397: Bekk. Anecd. I, 69, 26: 
qivadv Sixrvov: naQOiftia ini 
rii)v fiartjv Tt nQarr6vro)v' oti^ntQ 
fl<; nvQ ialvfi/v xai Xi&ov fixpfiv xat 
cntiQftv nirQai;, [vid. ad Zenob. 
V, 27.] o)6v rif.XftVi fti; rttQtj- 
fiivov ni&ov dvrktZv xai rd Ofioiat 
add. Schol. ad Aristoph. Vesp. 
284: naQOifiia Si iarw ini riiiv 
dSvvdrotv yfvia&ai, t6 kiO-ov tiptit;, 
0)? xai t6 n).ivQ-ov nivvfn; xat '/v- 
r Qav no txiX).f lyi; xai *t? vSotQ 
ygdqitn; xai Al&io na Xtvxai- 
vtiq xai xard &a).drrfj<; anii- 
Qftq xai rd roKnvra: add. Ze- 
Rob. III, 46. 

46. V. 111,99. B.899. Macar. 
p. 451 : Zenob. I, 47. DIOGENIANI 

47 yiiyikeg ovta TQtTOi ovts TeTciQTO l'. tnl tojv 
TcavTS?Mis' evTtXMV xccl fir/.Qcov. 'J^qmtmvtov yao tivmv, 
Tiveg y.OHTTovg tCov 'EXh]vwv; tovto avTHpdh/^avTO' 
Aiyiieg ovts tqItoI' ovte TSTaQTO i, 

48 Ay.aiQog evvoi ovdhv ey&Qag diaffsQei: 5 
rovTO (faoiv ItitioXvtov iiTiaiv noog fDaidQav, fpaay.ovaav 
avTov (fiXiiv TiaQa TifxvTag av&QioTiovg. 

49 'yJy.dv&iog TeTTi^: tm tcov afpMvcov y.al a^iov- 
GOiV' ovy. adovac yaQ ol ixaiaa TeTTiyeg. "Oftoiov' B('<- 

OE TQayog JiJaQifpiog, inl tmv avTcov. Ovx aSovat yaQ jq 
ol iv ^aoiffu) ^(XTQayoi. 

50 ^ A}^a y.al y.vccicov: inl tcov etSivat fiev TiQOg- 
noiovfievcov , ovx aidoTOJV di. 'EthI ol ficivTaig aicod^aat 
TC&ivai TQV aXa xal yvafiov. "00 tv y.al Tovg d7iO()Q}'jTcov 
xoivojvovVTug Tovg thqI clXa y.al y.vafiov eXayov. 15 

51 Att iy.o\ Tci EXavai via: iTU tcov rd aTiOQoijTct 
fiVOVfiivMV' ol yaQ 'ATTiy.oX iv ^ElavacvL inaTilovv rd Tiig 
/Jtjfi}]TQog fivaTijoia. 

52 Ai^ TijV fidyatQav: int tcov aavTotg Xavdavov- 
Tcog y.ay.ov tl intaTxcofiiviov. ED.i^TiTca Se i^ aiTtag toc^ 20 
avTijg' KoQiv&tot aiya Ttj ' Hocc edvov' y.ovxpctfiivoov Se 
Ttvcov TViV fia^aiQav, 1] aii, Torg noat oyaXtvovaa dviffi}- 
vtv, "Ofiotov, KoQc^vy tov ayoQniov, Kovtv rpv- 1. vnlgo MyutiQ: et sic etiam infra legebatur. 2. aTf).i7iv 

Schottus, fVTihrtv bc Gaisfordns: omittit omnino vocem g. yao 
ri^voiv b Apost., Arsenius: vulgo rtv(~)v om. 3. toi>o Ti.vf(; Apo- 
stolius. 5. fiivoi^a K, vulg. 7. tt. n. civS().] K oni. 8. K: 

'A. T. y.al GfQi(fi-oq pdTQayoQ. v.ai d/i,. K om. 9. -riTTtyfg] K 

TtTTtyfg fkcTQa/oi,: sqq. om. 13. fjzfi — t/.f/ov] K: ot yuQ fi.. d).a x. 

y..T(,0-iaai. 19. K nonnisi haec: eTti roiv alrtmv y.a/.ov iavroTq- ati 

yaQ a/.a).fvovaa rvv yiiv fM/caQav fVQiv. 23. qivadv g. 47. Zenob. I, 48. Aglaoph. I, 254 suspicatur. 

48. K. I, 40: Zenob. I, 50. 51. Zenob. 11, 26. 

49. K. 1 , 61 : Zenob. 1 , 51. 52. K. 1 , 25 : Zenob. 1 , 27. 
BaTQ. 2".] vid. infr. III, 44. 7Co(>. t. ox.] Diogen. V, 59. K. 

50. K. 1,24: Zenob. I, 25: a cr.] Theodorus Hyrtac. ap. IJoiss. 
Diogeniano falsam proverbii Anccd. II, 412: f/ i'f/("iTrtc koi-m' 
explicaiionera afferri Lobeckius ilii ovQarov y.ai rtjr y).(7iTTav CENTURIA I. 189 - 

ac<g, Ev y.elfisvov y.axov XLvetg, Aiovra vva- 
aetg, 'AvayvQov y.iV6tg. 

53 "ASayov g TcoXifiog'. titl rmf QaoTa y.ai fitxQ* 
iXnida ra ^oayfiara y.atoQ&ovvTiov. ^Qija^og yaQ iSo&y 
Aaxsdaifiovioig, aduy.QVv fiayiiV viyijaai'' oif^iv ovdk eig 5 
Ti/VixaiJTa tovtwv anidavsv. 

54 'AdQaareia Neftfaigi im tm) tiqotiqov <ioy.i]' 
advTWV ftiv nQo/3i]oeadai t6 TtQcr/fia y.aloog, dnoacfaHv' 
Tiav dL dno ^AdQaatov rov ^ (iri^aig OTQaTtvaavTOg y.al 
fieya?.(og acpa/JvTog. To ccvto y.al, Kadfieia viy.t]. 10 

55 Addijcpctyov ccQfia: inl rujv yaaTQifiaQycav. 

56 'AsTov yrJQag, y.OQvdov veorijg: naQoaov y.al 
yijQaay.cav deTog dfteivcov ioTi xoQvdov vid'C.ovTog. "Ofxoiov' 

PoSov avefccuvi] avyxQiveig, KaQxivov daavno- 
di, (^Qinag dsTca, y.al, ^tXcuvijv ni]yda(o. 15 

57 'A y.eaaaiov aiKr]Vi]: ini toiv eig yQovov dva- 3. BV: inl toiv e|o» y.tvHvrov navtoq Tei nr^«y/^aTa y.aro^- 
&ovvT<nv. '() yoiQ /1 DiSmvaZoi; Aa/.ifS. no/.ffiovaw 'AQxddaq 
7T {lOiln f {nQOiitlm V] fidx'ir aiiax()vv iaia&ai,' ol y.ai cr/t/Ja/o rT* t; 
[[ia/.ovTK; Vj £v iy.Tj dav fiijdtroi; dnoQ-avovToi;: de K vide ad 
Grt'g. Cypr. I, 14. 7. viilgo fni twv n(/6Tf(^>ov fvifoy.t]cdr-T())r. dno y.T?..: 
supplevi e c, qui habet ini rwr niiodoy.ijadvroyp /.xk. 9. i-Jij^ai,^ <^^?] 
Otjijaiov GTQaTivfiuTOi; g. : obelum praertxi: scr. toT tnl StjiJaq. I i. 
di)rjq)dyov Photius, alii: Eustathius: 00 i)t ol fitv t%n).ovGi, t6 d Tor 
atirjr, ol Je tft' ivo.; aiVo j'(»d(;ot'ff(. . . t; 'J).id<; {itj).ol: v. Tittmannus ad 
Zonar. I, 39. yaST. y.ai (f i ).>■()' 6 ro>v B. yaGTQi,ua^)yovvTo)r K. 

12. y.o(). rfdr/yi; K om. 13. x^iittoiv ioTi vfdl'. 6(jri,0oi;. /.iytrai, rov 

fJiov dfTOi; y.ar aGT ()i(p ( t,v riji; xafiniji; toT avo) yfi).ov(; xat 
Toii y.dr 0) r oi /^ovw G vyy.afi^idGtj^;: K: reliqua om. 

dzovoTrTag staTa ^for. Evy../..y..] Od. yt, 92 p. 1394, 36: iv de to(<; 

infr. VI, 54. A. r.] con^imi- l)fjTO()i,y.oT^ ).fii,/.oTq f/t(>>T«t — xai 

lem vim habet r? 6()irfi, Arsen. d()tj(fdyov d()fia dta toIs xar' avro 

460: V. infr. VIII, 64. 'Avdy. rflfiovi: "iTinovi;: Phoi. Bekkeri 

X.] sup. I, 25. Anecdd 1,20:?, 20. 343,26.28. 

53. V. ap. Schottum ad Ze- Ab Argivis d(Srjqdyovi; nomina- 
nob. I, 28. B. 31. Plutarch. 4^). tos esse cir^^ai; to/i,- no)./.d ic&i- 
Apost. I, 40. Arsen. 18: vid. Ze- orTa<,- refert Hesychius s. ddij- 
nob. I, 28. De proverbii ori- qdyoi,. 

gine explicant Xenoph. H. Gr. 56. K. I, II: Zenob. II, 38. 

VII, l, 28. Diodor. XV, 72. P6(): dr. a.] Diogen. VIII, I. 

Plutarch. Agesil. 33: vid. Wei- KaQx. ()«'■;.] Apost. XI, 17. (^)q. 

skius de Hyperb. cett. 15.28. «.] compara Zenob 11,53. Xf).. 

54. Zenob I, 30. Ka()f(. v.] n?jy.] Apostol. XX, 72. Arsen. 
Zenob. IV, 45. 47.5. 

55. B. 35. K. 1,31. Apo*t. 1, 57. Diogen VI, 30. Apost. II, 
48. Arsen. 19: Eustath. ad Hom. 19. XVUl, 46. Arsen. 34.445: 190 DIOGENIANI 

^a?2o^ev(ov ngcc^al ru ^Hv bh xv/jeQvyjTijg, og Qnd-v^iog 
wV, iXsye dia navToq avafitvsiv aslTJvrjv, 'iva iv cpioTc 
o nXovg avTu ■ytvrjTat, 

58 'Ael yaQ 6V ninTovatv oi Jiog xv/3oH inl 
Tuv sig TiavTa ivdaiixovovvTMV' ij inl twv a^iojg Tifio)- 5 

fi£VO)V, 

59 uiiTvaiog xav&aQog'. inl tojv tm awuaTi fis- 
yaloov. 

60 'AxXrjTt xcofia^ovatv ig fpilovg cpiloi'. Si]hj 

ri TiaQOifiia, Kai o^oia rf/, Avto fiaTOi 8 aya&ol 10 
aya&ojv inl datTag 'ievTai. 

Ql *Abl xo?^oi6g TiQog xoXoiov i^ccvsi: inl tojv 

Totg 6f.wioig TiQogofxikovvTOJV. ^vvSvaanxa yccQ xal avv- 
ayeXaaTixa ra ^wot. 

52 ' AXig dQVog'. im tmv elg riva /ji?.Tiova SiaiTav 15 

fieTal3u?J,Oftevo)v. Twv yccQ ^a?Mvo)v oi naXaiol navaa- 
fisvoi fUTst/ov aiTov xai oivov. 

63 "AXXog ovTog ' IlQaxXrig'. ini tojv iayvoojv xul 

XQaTaiojv r] naQOifiia. 3. yivoi/ro Apost. Arsenius. 9. yM,ud^ovai tq K: vulgo *«?. 

10. rf' K om. 11. (latTct taffw K. 12. n(jo(;] 7ia(>a c. 13- Toi? 
K om. avvSxiaati/.d] GvvivvaaTixd cod. Maz. 86 A. ap. Boisson. 

ad Herod. Epimer. 271. xal away.] K om. 18. y.al xrA.] K 

om. y.al y.aQTf(jMV (paal Sb ott ini OrjaiZ iXiyiTO, d i.' dni^ 

)tal «('toi; xaT o'i()9-o)aiv: B 46. x^atiKJiv Schottus, xa^jTffjoiv c, 
x()aTai,Mv g Gaisfordus. 

Phot. et Suidas s. ttjv ^Axiaalov /tov 'H).fiov) xal avft/ia/TJaat' 'H^a- 

GfXTjVtjv. x}.ft iv Ttjt nqoq Avyiav noki/io) 

58. Zcnob. II, 44. <paal xal dvatQf&ivTa Taqtjvai' iv 

59. Apost. II, 7. Arsen. 33: Afn(}it>) na()d nfvy.i] Sivt^x,»- dyiiiva 
Schol. Venet. ad Aristoph. Pac. cVe &fi<; in' avTip 'H(iaxX^i; ind- 
73: Hesych. Suidas. Arist. Xa^at Oi^aft • laonalovi; Sk tov dytT)- 
Pac. 73 ibiq. interpp. vot; yfvojuivov iQ^i&tj na(}d Ttiiv &fa~ 

(50. K. II, 25: Zenob. II, 46. rdliv nf()i ror &Tjaio)<;- a/Aoc; ofroi; 

AvTo/iiaToi^ -AT?..] Zenob. II, 19. 'HQaxXijt;: »\f^ veteritm expli- 

61. K. 1,27: Zenob. II, 47. cationes afferuntnr ab Eustath. 

62. K. I, 29: Zenob. II, 40. ad Hom. II. E, 638 p. 5S9, 41 : 

63. K. 1,22. Ciim B consen- arifitio^aav dk xai i)Ti> fMtfOQoi>'H()a- 
tiunt Plutarch. Thes. 29. Apost. xUft; laTO()ovvTat, , tot; ()tj).oi: 6 ti- 
II, 74. Arsen. 44 ibiq. IVIacar. : ntttv ot» iv tw, a/.P.o? o?to? 'H()., 
Ilesych. Suidas: accuratins rem onf() iniOtiatt naQotiii,ti)t)iZt; ikiyOtj, 
enariat Plolom. HephaesiioPho- dt)ij)ov, ij ini tiJ> 'Jt^alto JaxTvktit 
tii Bibl. 151 Bekk.: ov {Mividti- 'H(tay.Xfi i^(ii&t] ij Tijt Tij; 'Alxfnj- CENTURIA I. 191 64 ' A ^aX&siccQ xegccgi inl rtov navTce ra xaXa tv 
iavToig xiXTi^fitvMV, 'Pea yaq Texovaa rov /lia, 'dSuxiV 
'u4fia?,&iicc rQicpiiv, 8ia ro ^i] vtio Kqovov y,ara/3Qia&rj' 
vai Tov ISiov TcaTQOg. 'M Se aiyi avTov VTie^akiV. 
roivvv Zivg fHTa ro xara^at riov ovQavMV rov nareQa, 5 
iyxQcnijg yivofxevog rrjg (jaoikiiag, rijV (xev aiya xarri- 
areQiat' ro dk ereQOV rwv xiQcctojv avrrjg ccfpeliov naQ- 
ea%£ rfy 'Jfial&eicc, naQaaxiVuoag yivea&at, avrfj dm 
rov xiQarog o av alrijaoi. 

65 'Aerov 'inraa&ai SvSaaxeig'. cpaveQa 7] naQ- lo 
oifiia, "Ofioiov, /leXcpvva vr]%ea&ai SiSaaxtig. 
Kai, "Innov elg ntSiov. TaxvTtQog yaq ianv iv 
nQogouaXco ronco. 1. K: otk Ttj XQO(fi)> avtov Anai.d^ila o Ztv<; 1% alyo<; TQKfOvGti avtQV 
naQtn/f ■/.i.qaq aiyoq, {%' ov tTrt/jAtCn' avrfi nav S av ijri^aaTO. 9. 

alTrjdri Boissonadus Manuscr. de la Bibliolh. du i?ot XI, 26. 12. 
C: innoi; i. n.: naQOt^tla otioia rfi, /la).o(i ii(; nvQ: Cod. Par. 1630 ap. 
Boisson. Anecdd. 1,397: Xnnoi; lii; Xtlov nfdlov, omissa explica- 
tione: Cod. Par. 1000 ap. Boisson. 1. c : 'nnov fii; nfSiov Tr^oxaA^ 
[sic]* ini TMV n()0TQ fno/iiv(i)v ti^vck; tToifiovf; xat arrori; ov- 
Tae xat ntfpvxoTai; ini ti. Apostolins: Hnnov «'? nfSiov StSd- 

g*ik; TQi/ttv: Suidas: Xnnov tiq nidiov aiii^q. Ta/vTfQOV g. vtjq. u4Xho(; Sh /iiovvGKx; ToHTd 
qsriai'. Tlavaavia<; Se taT0(jfi, ot» 
t6 a. 0. 'H. na()oi/iia iaTiv ini 
Qtjafl ij evi tmv 'lSaio)v /1ay.Tv).i»v 
ot fTs ini Toi ytiyvnTiio ' H()ay.).fl, 
01 Sk ini tw T>/t; u4).-/./ti'jvric; : a 1 1- 
thormi denique pasioris robore 
admirabili proverbium origi- 
nem sumpiiisse, Aelianus V. H. 
XII, 22 ex eoque Schol. Lu- 
cian. q. hist. conscr. op. 34 as- 
serit : ■0-faad/ifvoi; Se 6 Mi).o)v 
(Crotoniata Tilhormi vires), fii; 
xov ov()av6v Ta? yfl()a(; Tfiva<;, iqa- 
To, w Zfv, /Af] TotiTOv 'H^jaxy.fjV 
ri/dv tTfQOv tanfiQac;; ivTtv&fv ^t;- 
'&ijvai> XiYOvaii Tijv na()Oi,/)iav ol- 
Tos a. 'H. : vid. Lobeckius Agia- 
oph. II, 1169. Usurpat Ari- 
stot. Ethic. Eudem. VII , 12. 
Ethic. Magn. II, 15: fi St'i th; 
enl TOi' (fi).ov impkiii'a<; iSou Tt 
IffTt xat onoi6<; th; q:'i).o<;, tovovtoi; 
oio<; 'tTfQOc; fivai/ iydi, av yt xal 
aqioSQa qi).ov noii^aiii<; MqntQ t6 Xf- 
yo/ifvov aA/oq oi;tov HQa/.Xij^;, ciX- 
X.o^ qiXo<; iyon vid. Zenob. V, 48. 64. K. 1,30. Zenob.II, 48. 

65. Zcnob. II, 49- JfXq. v. S."] 
Zenob. 111,30. "Innov t. ntS.] 
C. 275. Apostol. X, 54 Schol. 
Ven. ad Hom. II. E, 222: o&tv 
y.ai na()0i,/iia ro 'inno<; ii<; [Schol. 
Bachm Si,a\ ntSiov: Eustath. ad 
Hom. II. E p 541, 30: itaXo')<; Se 
'exfi xai t6 ntSioio, ox; toT «'717101' 
iv TQa)ffi/voZ<; ov ndvv fVifoiti/iovv- 
Toi," i'i ov xai na()0i/iia ro 'innoc; 
fi<; ntSiov: id. ibid. X, 126 p. 
1262, 17: Schol. ad Plat. The- 
aet. p. 365 Bekk. : inn fi<; nqo- 
y.a).fla Q-ak fiq ntSiov, ini Toiv 
Tori,- «V Tiffp fifXrlovq xai ini>aTtj/io- 
viy.o>TtQOvq avTuiv tiq 'eQt.v nQOxa- 
).ov/iivo)v JIXaTiov ©faiTijTw xal 
MivavS()oq [p 93 Meinek.] Ka- 
Ta\i'fvSo/iivo)' yQaqfTai/ xai 'innov 
fiq ntSiov nQOxaXtTa&ai, ini 
Tiltv tiq a jJov Xtrai Tiq n(30xaXovv- 
Tojv: Schol. ad Lucian. Piscat. 
§. 9, quod e Bachmanni recen- 
sione Anecdd. II, 332 appono: 
na^oi/iia ini riZv, ontjvixa dnoQOiq 
iri/i)>vTai , dliovvTotv ti> toiovto, o 192 DIOGENIANI 

66 'ATTiy.og eig ^afnevai Inl xuiv fAiXci anovSilg 
o iTiiGTavTcxi noiovVTMv. 01 ycxQ 'Attixol ^iXXovTeg 
cinctiQHV TiQog fia)^pf y.cd tov 7ufxivog t^iovTsg, fisTu 
acfiodQ(jT7jTog ijXavvov ^Qog i:TldeiS.iv rtov or/.sUov oQcavTotv, 

67 'AeTog iv VscfiXaig'. tm tmv SvgaXiaTCov' ov 5 
yccQ a?Jay.£Tat uiTog iv vtcfikaig. 

68 *A^l cpeQet tl Ai^vn xay.ov: iTii tcov 7TQ0ge'^eV' 
QiaaovTOiv ael veooTeQov tl xaxov xcu yayovQyiov. 

69 'Afcvicc t9 eQi^e Lv: im tcov XQovo) vcTeQOV Tif.iio- 
Qovfievoov, "Otuv yaQ afivia fi, ovx ccnoy.eiQiTca, 10 

70 'Aei fis TOiovTOL 7io)^efioi Siooy.oiev: im tcov 
y.aTc<cfQOVOVVTO)v tivvov. ' Ouoiu, 

JIoD^iiov iyoo S-Qioov ipocfovg ay.yjxou' 

IloD-ccia i 7i7^i]yalg dQvg Sccfid^eTai' 

IIo7,Xc(: y.ev elSeiijg, oig tov ^eov i'S.anaTi]aeis. 15 

71 'AiTog x^-Qinag oqmv: im toov cccpQOVTiaTOVV- 

TO)V TtOV fiiy.QMV. 3. arzaiQHv] anfQav p. Tr^iov fid/tjr pb Arsenius: vulgo ft?. 

5. 01' yaQ y.T/..] K om. 7. /.aivov Aa/.ov Zenobius. t. dfi f|fi'- 

()i.c/.6vTD)v rl riov y.axov K, oinissis reliquis. 11. ini riov fitjda^bq 

diiiov K, qui sqq. om. 13. vulgo: iyo) nou.mv ■0-7]i)io)v: unde cor- 
rexerim, vide infr. ad VII, 92. 14. vulgo noAkali. nald- 

'il.irat' P. 16. oowrj K b()a. difQovnarovvrMv] K y.araipqQVovvton': 

v. Zenobium. 

/rw ntv iio/.il naqiyfi/v f}i>ayfZav sponte et non provocatus agit: 

xai dvtaiv rb rVe iari' iiiya y.ai nnbq Liban. Cpist. 532. JaX. lii; 

inlihi^iw ai'vrttroi' rfji; roii iniCtj- ni'(j] C 275. Suidas: vid. Dio- 

rorvroi; di'vd/no)i;' rl ydi> xaru/.hj- gen. VII, 82. 
'/.intQOv tnni;) ntilioii n^bi; rb rrjv 66. Zenob. II, 10. 

oty.iav intdfiiaaOai' d(>fr>'jv ; naqd/.- 67. K. 1,32: Zenob. II, 50. 

/.>;/.o*''Tat''T'>] TTj naQOi^fua xai av- 68. K. I, 43: Zenob. II, 51. 

Ta»* vSo)() (2ari)d-/M %ai ariaQ 69. Apostol. II, 99. Arsen. 54: 

ya/.r[ [infr. III, 58] xat Avdo) Eu?tatli. ad Hom. Odyss. I, 239 

TZQdy fiara. Suidas. Usurpat p. 1627, 11: <faai — ot na).ai,oi — 

PJat. Theaetet. 183 D: add. Sj'- — ot^ naQoifiia dfivtlv rb &iqIl,h/» 

iie.«ius Epist 155. Anon. in (iege to, dfivia {>i()i'Cnv) ini roiv 

Cram. Anecdd. III, 204: TorT' i/. liiahifiiiaroi; ri,fio){)OVfiivu)V rd 

i/.ilvo, Movaalt, rbv innov dyiv<; yaQ d()vi.a (lege dfivia) iv no ta^t 

tii; rb naidiov [iege ntiliov]: v. dxaQna taTa^: HesychlUS. 
lioissonadus Anecdd. I, 397. 459: 70. K. I, 38: Zenob. II, 52. 

V. Diogen. V, 28. Similiter no?.).o)v iyio y.r/..] Diogen. VII,92. 

.ivi)bv tit; nt()iov n Qoi; y.a}.tir ] lo?./.aTai' n. i). ti.] Diogen. VII,77. 

i? dicicur, <jiii aiteium ad id no/./.d /.. xr/..] Diogon. VII, '8. 
piaesiandum exiioriaiur, quod 71. K. 1,39: Zenob. II, 33. CENTUIIIA I. 193 72 ^Afiag dti?iTOVV, oi d aTiriQvovvro ay.a^pag: 
tnl TiuV aXXa (Aav aTiaiTOVftevcov , akXa bh firj dyuv 
aQVOVfihcov, 

73 ^yivdQanod oij8i]g t9-^i|: iTil tujv rj^u&icov' JJXa- 
TMV' ^'E%(ov Tag avdQaTtoSoodeig ini rijg yjv/^ijg 5 
TQi/^ag VTi af.iovaiag. 

74 AvriQ Sk fpsvyojv ov fikvei XvQag xrvnov. 
iTii TO)V Taytoog xal o^toog ocptiXovTwv e'/.aaTa TiQaTTeiv. 

75 'AvSqI AvSm nQayfiara ovx i]V, akX' avrog 
i^eX&oJV enQiaTO'. enl tuv xay.d tavTotg enianooiihvoiv. 10 
KQOioog yccQ eavrio noXtfiiov entandaaTO Kvqov. 

76 'AvTi neQX)]g axoQniovl enl twv rd ^eiQO) al~ 
QOVftevmv dvTc riov ^eXtcovoov. 

77 'Avecoyfisvac Movacov &vQac: inl tcov i| 
tToifiov lafi^avovToov tw xdXXiaTa ToJv ev nacdeia. 15 

78 'AvdQog yeQOVTog al yvd&oi /jaxTi]Qia: inl 
tS)V nQog To yiJQag noXXd iadcovTOiv. % vulgo txnraiToiWoJv: correxi e Zenobio. 4. a.v^antfi8wSri<i\ 

ttvS^an6fio)v K. TI)mt(i)v xrX. K om. 5. e/ovra? g Arsenius: 

ixovTfq Plato. 6. V7i6 "ttjq anovaia% B: tW a/«. etiani Plato. 10. 
tifX&Mvl i).&MV K. 11. iavxov inf>S7ia.xo g. KvqovH.. 14. /iO*- 

awv c. 15. Schottus xaAA. iv naifSfia: K xaAA. iv r^ naiSfia: twv ex 
C Gaisfordlis adjecit. 16. •^ yvd&oii c. pay.rriqiai, B K. 17. to 

yriqav g Sctiottus, riji yiiqa c, To7 ytjqa Kj t6 yjy^a? B Gaisfordus. 72 Zeuob. T, 83. 

73. B.113. K. 1,81. Apost.IIt, 

19. Arsen. 55: Eustath. Hom. II. 
A, 189 p.79i8: arjfifio^aai y.iilTlXd- 
ro)voq (Alcib. I, 120 B.) ro, e/ow 

rdc; dvSQanoSoiSfi.q inl rTj^ 'V"'/'/? 
rqixaf;, onfQ •^v axo)/t/iia inl dvoTj- 
aia, ).ri<f&iv dno rrji; ruiv dvS^a- 
7i6So)v xovQaq: Olyfflpiodor. ad 
Plat. 1. c. , Schol. Plat.387 Bekk.: 
rijv dvS()anoSo)Sr] rql/a Traoot/t/av 
ilvai qiaaiA' ol /aiv dno Toij' dQnye- 
viiiv nd)).o)v , t»t Sk dno f^lSovi; y.oii- 
gd<; nqoi;rjy.ovar]<; dvS!jan6Soi,q, na/i 
Tiul al Yvvalxfi; T0ii<i dno Sov).mv 
iXfv&e^ovc; yiyovoraq , ovno) Se rb 
■j/i9-o? /ifrapa).6vra(; , ravrrjv tri> 
e/f w rr^v tgiy_a tlfyov axi/mrovaai. : 
Suidas. Conipara rjSovdq dv- SQixnoSo')Sfi.q, qnod e Plat. Phae- 
dro 25*. E. affert Phr)'nichu3 
Bekk. Anecd. I, 29, 11 et cf. 
Ruhnkenium Tim. Lex. 36. 

74. Zenob. 1,86. 

75. K. 1,76: Zenob. I, 87. 

76. Zenob. I, 88, 

77. K. 11,26: Zenob. I, 89. 

78. B. 118. K. 1,88. Greg.Cypr. 
1, 58. Apost. III, 52. Arsen. 56 
ibiq. Macar. : J- Georgides Gno- 
mol. in Boiss. Anecd. I, 10, qui 
versum Aesopo adscribit: Sui- 
das. Usurpat Gregorius Thes- 
aalonic. a Schotto allatus: o/tox; 
dkrj&ti, yvd&OK; d/iv).oi.!; ox; olov n, 
aq y.ai Tn; nagoi^/iia oaa xai ftay.rrj" 
Qiav dnoxaQii,frao dvSqi yiqovri. 

13 194 DIOGENIANI 

79 'AvSQog y.axwg nQccaoovxog ixstodMV (piXotl 

drtXrj 7] ?„vaig> 

gQ .Av&QMTiog av&QWTiov dai>ii6v iov' tTii tmv 

a7iQogdoy.7]TMg vw ItkQwv aco^Of.(£Vb)v. 

81 "Av oivov alrfi, xovSuXov uvtm Sidov: Im 5 
rijov aya&a filv aiTOVVTtov, y.ay.a di avTdafi/SavovTCOV. 
'H de laTOQia ano rov KvxXconog, 

82 'Avefiov nediov: tTU rwv 6VfiiTaij6?.cov y.ccl xov- 

CfCaV (:l'Q7]Tai, 

83 "Av rj XsovTr} fii] a^iy.rjTai, ri}V a7.co7iey.riv If* 
nQoga^jJov: oti iav fii] (pavtQcJog dvvi] dfxvvaa&ai, nav- 
ovQyict ^QTJaai. 

84 Av t L7i e X a Q y tiv : im tujv ra^ '/ccQtTag avraao- 
di8ovT(x)v. Aeyovrat yaQ oi nekaQyol yty^jQaxoTag rovg 
yovttg TQtcfttv. 15 

85 'AvSQog ytQOVTog aoTacfilg ro XQaviov: inl 
Tcov eig fi7]biv ^QrjaifievovTcov. llav yaQ t6 acofia tcov 
ytQOVTCov da&tveg. 

86 AvSQog yiQovTog fjcijnoT ig nvyijv oqccv: 
inl Twv nQog evia fii] %Q7]aifiCov. 20 

87 ^AvrXtlv aficfOTtQaig: T^tinei,, ytQoiv. 'II 
naQoifiia S7]X7]. 

88 Avifiovg yecoQyeiv: nQog Tovg novovvrag yal 
fX7]Stvog fieTaKay^avovrag. 4. dnQoqSoxi^Twv c. 5. xdrJiAor] xovSv K et in oiargine: y.v. av- 
cf didov K b c g Gaisfordus : dvri^Sidov Schottus. 6. y.ay.a — Kv- 
xAwTTot;] K: (5'fM'a dt }.afifiav6vron', ojs iii>y.}.oi\p. 8. 7iai,Siov K. 9. 

iiqtirai] BK om. 10. viilgo iiinvi-rai: vid. Zenobius. II. nav- 

ovfiyi» pbc Gaisfordus: navovQywt; Schottus. li. ini — • T^f?f»'] 

K: dvri.SMvai, /a^jra?. 19. nvyijv] bg n^jyijv. 21. K: d. dfiq>. 

y,((>olv, ent Twr anovS^ t» noi,ovvr mv. 23. yfo^^yn^ Zenobius. 

79. Zenob. I, 90. Suidkm s. v. 

80. Zenob. I, 91. 83. Zpiiob. I, 93. 

81. K. 1,48: Zenob. I, 92. 84. K. I, 76: Zenob. I, 94- 

82. B. 122. 205. K 1,94. Apost. 65. Zenob. I, 96. 
111,57. Arsen.57ibiq. Macarius. 86. Zenob. I. 97. 

Eodem sensu dvifiov naiSiov di- 87. K. II, 30: Zenob. I, 98. 

citur, de qno vid inlerpp. ad 88. K. 1,79: Zenob. I, 99. CEJNTURIA I. 195 

g9 JLvxi y.axov xvvog w anaiTStg. tm xiov 

'ACila avxl 'AWAcov avxaTiodidovTcov. 

90 "Avd Qaxfg 6 &7]aavQ6 g: inl tcov irp' olg ijXni- 
cuv diayjiva&evTCov. Sig 6 Aovxiavog' "Av&Qaxcxg 
/A-oi Tov T&ijaavQov ccns(pi]vag. 5 

91 "A^iog xov navTog'. inl xcov acpoSQa Tifiicov. 

92 A^iog el Trjg iv "AQyst aanidog'. inl twv 
Wysvcov xal auJj/fiovcov. 01 yciQ iv "AQytt avv^Qiaxot 
natdtg y.a\ xa&aQOt xaTa vofxipiov naXaibv rag conidag 
cptQOVTeg nofxneiovaiv. 10 

93 "A^tog TQi%6g: inl rwi^ tvTtlwv. 

94 *An6 ^ QadvaxeXcav ovcov 'innog ojQovatv: 
ini Tcov ano tVTtXcov ^tv, ivdo^cov di ytvouivcov ixtivcov, 

95 "AnXyjOTog ni&og: int tcov yaaTQifiaQyovvTcav' 
ano Tcov ntQi Tag /lccvatdag ni&cov. 15 

96 'Acp' 'inncov in ovovg: ini tcov an6 atfivcov 
tig Ta aatfivct ly/.ovTcov, oiov ano yQafxfiaTixrig inl ^jvio- 
ytvxLXy]V, 7] alXo xt xcov ov atfivcov. 

97 "Anavxa Totg aorpoig tvxoXa: inl xuv Sia 
rpQOvi]ato)g xai tcov SvgxoXcov ntQtytvofiivcov. 20 

98 ' Ano xojn7]g inl ^lqfia: int xiJov an6 ytiQovcov 
ilg xotiTTOVa. 

99 'AvT^ evtQytaiag Ay a fii fiv ov a Srjaav 
*Ay atoi: int tcov ayaQiaTOJV» 2. r.aXa] mxa p b g. avtanoS.'] Schottiis e Zenobio tnavult 

anaiTOvvron'. 3. Otjwi^Qoi; yiyovfv K. ol?] ?;<; g. iiXnvat K. 

4. f)? /tA.] K om. 11. K: inl rHiv fi^tj^Jivoq a|twv. 13. K: 

enl roiv e$ (vtt?.o)V inl Tct ftflto) (}a^^ovv'i:b)v: V. Zenobium. 
14. yaaTQi^/iidQyo)v K. 15. dno y.r).. K oni. 17. oiaf/Ava b Zeuo- 

bius, Gaisfordus: aoTjfia Schoitus. inl] ex b Gaisfordus adje- 

cit. 19. aotpolaiv Zenobius. Sia (fqovfjaiv K. 21. KB: dno 

r^s [om. K.] nomtjq ini rd [om. K.] fJijfia: ini roiv d&Qoox; roi^ 
fifyiaroiq [verba d(>Q. r. fny. in K ex parte erasa sunt.] eyxt''- 
foJij^TOJv. 23. fvtQyiaifjq Zenobius. 

89. Zenob. I, 100. 96. Zenob. II, 33. 

90. K. I. 96: Zenob. H, 1. 97. K. I, 98: Zenob. II, 9. 

91. K. I, 89: Zenob. II, 2. 98. B. 204. K. II, 13. Greg. 

92. Zenob. II, 3. Cypr. I, 74. Apost. IV, 17. Ar- 

93. K. 1, 92: Zenob, 11,4. sen. 11. Adhibuit Syrianus: 

94. K. I, 97: Zenob. II, 5. vid, Nott. ad Zenob. I, 95. 

95. K. I, 78: Zenob. II, 6. 99, Zenob. II, 11. 

13* 100 1 V "■' 196 DIOGENIANI 

' AXbJvtiTov avd QcccToSovl tb evT£?Jg, to tiqos 
a?Ms u)V}]div» ' O&EV xal l\Iivav§Q0s' 

0Qa^ evyevfjg ei nQog aXag covjjfiivog, 

Ai XdQ7]T0g VTioa^easLg' ini rcov TtQoydQCog 
tTiayyeXlofxivMV. XaQ7]g yaQ eyivtTO GTQaTtjyog A&tjvmv, 5 
?roAAa nQoy^BiQMg tTiayyeXKonevog, 

2 AQiGTayMlogotrpsi'» cpaalv oti ai ^Afiat,ov£g 

Tovg yevvcofx&vovg aQQSvag iTii^oovv. "O&tv noXefiovVTeg 
avTalg ol I^xv&ai, xal /jovXofxevoi avrag i^anaTrjffai, 
eXiyov OTL avveaovTai avTatg eig yafiov amjQcoTOL xal ov 10 
/, XeX(jt)^rjuevoL, ojg tmv ixeivcov avSQOfV Xe^uojjijiievcov ov- 

rcov, El^ ojv anoxQL&eiaa 7) ijyeficov raiv Afia^ovcov, 
'AQLara, cfrjal, yto?u6g oupeT, avrl rov avvovoLcc^eL. 

^Axeaiag laaaro: inl roov inl rb x^^Q^^ iiofik' 
vcov. Kai ^jQLaTorpavrig* 'Axsaiag rbv nQcoxrbv 15 
laaaTO, 1. avo)V7]rov g, aXdvtjrov K, avovijrov Schottus. 2. o&fv xtX. 

K om. 3. Legebatur ©^aj. v>v}]iuivoq] 7jyo()aaptivoq Zcnobiiis. 

4. Xa^iTo? g. 5. Xd^i,q g: eadetn scripturae discrepantia in Zo- 

nara s. Xd^Tjq invenitur. 6. Vulgo y.ai Tr^io/f/^ws: copulam cum B 
delevi. 7. C: a^. /. v(pft: inl roiv olY.ila xaxd fid/.?.ov al- 

^bv /(.iv Mv tj rd d).).6r qva dya-Q-d. roiv yd^ Sr.v&oiv TtoTf ravq 
lt4/*asO(Jt TtoXf /10 vvro)v xat dvox^^i ytvonivf}<;, rd rt dXXa 
gnXoqi ^ovov fiivo)v y.al qiaax6vro)v avraZi;, on ft Torrot? TTft- 
c&flfVf dntiQtorovq avviaovrav dvS^da iv, dXX' ovyl XfXoiprj- 
tiivoi>(; ital xo)XoZq xal d/ Qtioiq (')<; ot naq^ avraTc;, ^Avrtdvfi'' 
oa, 1/ rovro)v 7j yov fiivrj ■& oaa fZ(A aft,a xai anoXacr o<; ovaa, 
ilne nqix; avrovq, ctQi^ara yo)X6(; vcffZ, dvri roii a vvovatd^^f t. 
j4.i yct^ l/i/tatovf? rav r vy.ro fiiv o)V naq^ avraZq d (> l> i v o) v, 
Inifiqovv rd aniXt] ^ rae Sf%i>d(; yiZqai;' iJrjXov ovv, tlrOyto- 
XoZq dvSQdai^v iyqmvro. Nota eraiit e Biblioth. Coisl. 606. 
Lectio vqifZ etiam in Suidae codd. reperitur. Ceterum verbis co- 
dicis C explicationemPausaniae conlineri, Eu.^stathius infra allatus 
docet. 9. iianarfja&ai> P. 14. eni ruiv tw yfiqovii xfyftQTjftivorv 

aai io)f(ivo)V C. 

100. K. I, 80: Zenob. II, 12. in?JQOvv fdv yaQ, qaaiv, ^Afia<6vf<; 

1. Zenob. II, 13. Vid. Val- dQQivo)v ay.iXot; ^ df^idv ytZQa' 2hv- 
ckenaerius Orat. de Phil. Ma- ^wv Sk nQoy.aXovfiivo)v avrdq av- 
ced. p. 279. n. et Zenob; VI, 34. Tor? avvo^xfZv, oj? dnfjQo')rov<; ovat> 

2. C. 41. Plut. 15. Apost, IV, xaTa Tlavaaviav, 'Avn-dvfi^Qav 
43. Arsen. p. 75 ibiq. Macar. : qaai', fiiav roiv^Aftatovo^v, d-QaatZav 
Schol. Theocr. IV, 62. Eustath. ovaav xai dy.6Xaarov, finfZv «^it- 
Hom. II. y, 189 p. 403,6: dtjXov cra yo)X6c; otqfZ, dx; dQxovfiivwv 
de ori> dn avroiv [!/^/«atovwr] xa* avroiv roZ<; yo)XoZ<;: Suidas. 
TiaQoifiia qtQfrut fo, cIq. y. otqtZ' 3. Zenob. I, 52. CENTURIA II. 197 

4 ^Axxi^Bad-ai'. 'AxxM yvvrj Tig inl ftcogia 8ia^cd~ 
7.0f.ihrj, ijtig igoTiTQi^OfiivTj tfj oiy.dn axia <ag iTeqci 8w 
)Jy(TO. 

5 ^Axova Tov TiTTCiQa exovTog mtu: in\ tojv 
noXXa eiSoTMV xal noXKa axovovToov' tov yaQ ^AnoKXoiva 5 
Aaxedaifioviov TSTQacoTOV XSQvaav, 

6 'Ay.iVtjTa xivsTg'. oti ov Sti xiveiv, ov ^cofiovg, 
ov Tacpovg, 

7 'Axsaalov xal EXixiavog eQyai inl toov &av- 
fiaTog a^icov' ovTOi yaQ tov Tjjg UoXiadog Ad"rivag ni- 10 
nXov idijftiovQyijaav. 

8 'Axovijv aiTi^etg'. inl tiov TQOcpj noXX7j '/^Qcofie- 
vcov, fiijdbV de eig t6 aiJofjia imdidovToov. "Ofioiov, Jia 
daxTvliov 8et ae elxva&jjvai. 

9 'Axicpalog fiv&og: inl tcov aTeUj XiyovTcov. 15 
nXaTcov' 'AxecpaXov ixojv xaTalinoifii ftv&ov. 

10 'AxQM axpaa&ai 8axTvXio: inl Ttov ovx axQtr- 

^tag ijaxrifiiviov, 

\i ^'AXag xal TQane^av firj naQa/3a iveiv: 8i]).tj 

1] naQOifiia. fliiloi yccQ ix tovtcov yivofiedcc. 20 

12 "AXftij ovx eveaTiv avTcoi inl tov arjdovg xal 

avaQTVTov. 

J3 ^'A?,?,oi xafiov, aXXoi ojvavTo: int tmv naQ' 

i\ni8a r« aXXoTQta xXijQOVOfiovvToov. 7. K: oxv ov Sfi Kivnv o^or? fitj rdfpofc /* 7} ogofijv: de aliis 
formis explicationis vid.Bernhardy ad Snidam. 9. 'Ay.fasaiov K: 
l/^/fffEO)? recte Zenobius. 10. ocTot xtA. K om. tov ex bc 

Gaisfordus adjecit. naJ.dSot; g. 13. nq to] articulnm K om. 

o/ioiov «tA. K om. 14. SaxrvUov bc Gaisfordus: da/.rvlov Schot- 

tus. 15. drf?.ij] aGfXyTJ b g. 16. ID.dxoyv y.t).. K om. iy,ijtv 

bg om. y.araki).(lnoi,iAi, g: v. Zenobius. 19. Si'iXij ■^ tt.] K om. 
20. cpD.Qi' y«?] OTt flXot K. 21. ovx ton^v Iv avrw K. 

4. Zenob. I, 53. — De vario l)e proverbio Si,d SaxrvXlov nrX. 
verbi usu vid. Cic. Epist. ad vid. inlr. IV, 30. 

Div. II, 19 Lucian. Amor. §. 42 9. K. I, 65: Zenob. 1,59. 

He.sych. s. d>i/.itfi.v: Coraes ad jo. H, 1,47: Zenob. I, 61. 

Heliod. T. II, 204. ■•iTriiif r» uto 

5. Zenob.i;54. II. K. I, ^6: Zenob. I, 62. 

6. K. (. 63: Zenob.I, 55. 12. K. I, 41: Zenob. I, 63. 

7. K. I, 64: Zenob. 1,56. 13 K. I, 67: Zenob. I, 65 : v. 

8. K. I, 62: Zenob. I, 5S. — infr. 11, 62. 19S DIOGENIANI 

14 *AX}J ovd^v §Et 7i€ot rbv /3(o^i6v rag tTti- 
voiag: otl ov 8sl tv avroig ToTg TiQayuaai ^ov^^iv&o&ai. 
01 yaQ xa UQHa ^QogayovTtg ovxovv /nera ro '/.alhiQii- 
aai ^ovltvovxai. 

15 AXX ov'A av&ig a X u) 71 7] '§ : XtiTiitxo, alwaExaL. 5 
'Enl xwv nov7]o(jov 8L 

16 "AaXo ylav'^, a?^?.o y.OQUVt] rpO-eyysxai: tTil 
xa/v cc?.h]?,oig oi avfi(pcovovvxojv , a?,X' tQiyovTiov xotg 
y.ouxToaw. 

17 A?.(0 7iey.lt,€iv TZQog txtoav a?,co7i£y.a: tnl xojv 10 
i^anaxav ^ov?yOfitvo}v xoig ofioiovg. 

18 ' A7,(a7ir]^ ov dooQodoxstxaL: tTzl xo)V ov Qccdicog 
aXiaxopiivoiv. 

19 "A?.Xo)g adaig: inl xtJov fi(XT7]v novovVTOov, 

20 "AX?^otat fihv y?.coaaaf a?<./.otat Sk yoiicptot: 15 
oi fikv yccQ XaXot, ol Se cpccyot. 

21 "AXXa fibV A£vy.(ovog ovog (psQst, aXXa St 
Aevxcov: inl tojv aaviKpoovovg xovg Xoyovg xotg eQyoig 
naQtyOfiiVOJV. Atvxojv yctQ xig ytojQycg, fii?uTog aaxoig 
tig cpoQfiov ifAfta?MV, iy.oid^tv tig Adt]vag, y.Qtdag xoig 20 
ffOQfioig ifi^aXcov, cog 6?.iyov EigTTQayd-riaofitvog xe?^og. 
Tov Si ovov nsaovTog o't Ti?.0Jvat /9o7]d-7]acct /?ov?,6fi£vot 
eyvooaav oxt fjii?^,t iaxiv, yat xovto e(pi]aav. 

22 "AXXrjv fihv i^7]VT?,ovf(£V, i] S' inetgQeeii 
inl tljov novovvxo)v y.al n?^eov ovSiv avvovxcov, 25 

23 ' A fieiv ovojv 01 (ovojv xvyttv: inl X(ov ix xaxcov 
tig ayada fi£Ta/3aiv6vTCOV. 1, taq] T/y; c. 8. ov — aAA'] aavi((f(yvoi'ivT(t>v tial K. 15. fiiv e 

K inseiili. y6/i<fOi' Cg. 16. ini roiv /A^adv y.al q>a.yo)v K. 21. 

fi"? oXiyov p. 22. fioij&iZaOai, p, 25. tTri — dvvovron'] ini ruiv fid- 
itjv novoiivr(t)v K: V. Zenobius. 

14. Zenob. I, fi6. Diogen. V, 11. ibiq. nott. 

15. Zenob. 1, 67. 20. K. I, 71 : Zenob. I, 73. 

16. K. I, 68: Zenob. 1,69. „ j^ . j -, 

17. K. I, 69: Zenob. I, 70. *\- ^ ,J'J u , .. 

18. K. I, 42: Zenob. I, 71. 22. K. J, 72: Zenob. I, /5. 

19. K. 1,70: Zenob. 1,72: vid. 23. Ztnob. I, 76. CEJNTURIA II. 199 

21 "Af.i 'inog, ccf*' eQ/ov: inl twv otiMg xal ra- 

X^ojg ccvvouivtov. 

23 'AfieXovg ycovict: inl ToJV (ja&Vf.icog xal aQywg 

'/.adi]fiiVO)v. "£aTt yaQ ^toQiov Ai^vrjg iv anoxQvcfio 'yJfi 6- 
?,ovg yiovia xaXovfHVOV, 5 

26 ^ A(xovaoT£Qog Ah^i^&qIiov: im tcov anaiStv- 
Tcov. Aii^ri&Qiov yaQ OQog •J' IIifQixov, ovts fieXovg 
anXwg, ovTt noujfiaTog evvoiav Xafificivov. 

27 ''Afifiov fiiTQeiv: inl twv aSvvaTcov. 

28 ^Avifiovg -d-riQav iv diXTVOig: inl twv ofioicov, 10 

29 "Afi rtXer,Tai y.al Te&vrjxev ri ^cxQig: enl 
Tcov ra^^cog inilavdavofAevoov T};g yaQirog. 

30 'Afifieg nor^ i fiev: Aaxcovixt) naQct^oXri, avrl 
Tov, 'Hf(eig nor' i]fAiv. Tqicov yctQ xoqwv ovtcov, 6 fiev 
Tcbv naXaiijov rovr' eXeyiv' 6 Se rcov vecoriQcov xctl axfiu- 15 
^ovroov, \. xal raxiox; K om. 4. •/(oqIov {». 5. naXovniVoq g. 7. 

^f(/?7jfl-^^ov] Ai,(j7'iOqi,qv Pau?an. IX, 34,3: v. Eustathium ad Hom. II, 
'l>, 259 p. 1235, 61: nltio)v Sk Jj (%q){}6yyov yQctqi^' xal nino) yqdqiovav 
xai, xa Ma/.tliQvi,-/.a. A-ApriQ-Qa x6 o(>o?, ou ron:i,y.6v ol //«^;/?a^ot Adfltj- 
Sqioi,, olq ivdi-ar()T^'ni non 6 '()Qqiiv<; Xiytraii quae c Pausatiiae Lexico 
rhetorico dosumpla esse, ex iis verisimile fit, quae de voce 
hipriO-Qov in antecedentihus episcopus di?putavit: add. id. ad Ilom. 
Od r, 1471, 29. 1476, 27. o^o;] Lex. Pteg. Mscr. ap. Alber- 

tiam ad Hpsych. v. AiiptjQ-Qov: yltvftij O-Qtoi' e&vos; fiwqov dno 
ronov, AclpTjCtfja xakov fiivov , Iv m naroi/KOiiai^v dvo ijr oo 
av QiDnoi,- (-Jovy.v fKii r^q [Oovyiriihji; Tiitmannus ad Zonar. praef. 
CXLVl.]' Atvp rjO-qiiDv « /to j' tfoTf ^; ot : ^eadem fere ab Apo.¥tolio 
XI, 80, Arsen.3.52. traduntur. In Dioi^eniani loco aut cum Albertio 
1. c. o^oi,- mutanduni in tO-voq, aut latuna statuenda, hunc lere in 
modnm explenda: opo? IhtQiy.ov, Iv w /.aroLy.orai, Ati.fjrjO-jji.oi', tOroi; 
fiMq6v y.rX. Porui crucerri, 12. roiv — ;fd^iTo;] rdiv dxagioriDv K, 

13. ;t:ot'j recte nox" et >/,«?? Plutarchus in V. Lycurgi. rj na- 

qapoVtj g. 

21. K. I, 76: Zenob. I, 77. ad Plat. Legg. T, 663 A, p. 449 

2.5. Zenob. I, 78. liekk : Plutarch. Instit. Lacon. 

26. Zenob. 1, 79. — De monte p. 2:^8 A : rQv<~iv ovv x^Qoyv ovrwv 
Libethrio cf. O, Muelleius Or- x«t« tmi; rQtTi; rjXvxiaq xal Gvvvara- 
chom. p. 31. 3SU. fiivoyv iv rali; woraTi^j 6 fiiv rwv 

27. Zenob. I, 80. yiQOvxMv aQxofitvot; 'tiSiv "Afitq 

28. Zenob. III, 17. ttot' ■tjfm; a).xi,ftoo viaviai,. tl- 

29. K. I, 73: Zenob. I, 81. fa 6 riiv dxfiaL,6vrwv dvSQoiv dfiii,- 

30. Zenob. I, 82. Uiogcn.V,3. ^ofitvoq: ^Afiti; Si y iafdv al 
Greg. Cypr. I, 48. Apost. Ili, 6. 8i A^?, avydaStc. 6 Sh XQiroi; 
Arsen, p. 51 ibiq. Macar. : Schol, 6 ro)v naidb>v "Afnq de y' iaao-. 200 DIOGENIANI 

"Afi^ieg Si y' elfieg' al $i ^^ygi avy aabso' 
6 Ss Twv vt]7iicov xal ov7i(a ay.f^ia^ovTwv , 

"^fifieg 3s y' iaaofisG&a 7io7^Xto xaQQOveg. 

31 ^jiXiavg n}.r}yslg vovv oVaei: inl tmv (.UTa t6 
ccfiaQTtjaai rivog TiQayfiaTog avvdvTMV. 'jlluvg yaQ ali- 5 
axofiivovg ix&vg fierr/siQi^eTO , y.ai tiots nhtyiig, Novv 
oiaio, (prjaiv' ofioiov ds iaTi tm iiaQ Hoiodo), TLa- 
■d^MV Si T€ VfjTtiog eyvco. 

32 '^ Ticolsaag tov oivovj iTCiyiag vdcoQ'. inl 
TMV TOig y.alolg t« yeiQOVa noogfnyvvvTtov' iv Kvy.?M7Tog 10 
yaQ §QafiaTL Xeyofiivto ovTta (ftjai nQog 'Odvaaia IIolv- 
(pi]fiog. 

33 j4l^ Sy.VQia'. im, TtHiV Tag eveoyeaiag avaTQenov- 
Ttov. ^ AvaTQinev yao ro ayytlov afith/dtiaa. 

34 ' A7^tav Si cpoQTog evdtv rjldev, evi)'' e^i]'. 15 
'ifinoQog Tig alag aycov zal xadtvS/jaag , anoiXeaev avTO 
rijg avTXiag inava^aa^g. Aeyerai ovv int tcov to. aneQ 
noogenoQtaav y.al iyaQiaavTO ano?J.vvTOJV. 

35 ' AvenaQiaoav'' inl tcov fiiTayivcoay,QVT(ov inl riv^. 1. a/(f? g; Schottus; d/j/uq Si y' rfH^v, [pil Se ori. tar fi/.init. rdiyi 
?.tjoq avyddiro]: Gaisfordus non nisi a/(,uf? iSi y' r/,"fv, «t Schottus 
de codicum lectionibus tacens. Recte Finckhius: »lcge «V/'f? ■ , 
avydsdio, coll. Plut. 11. cc. : verba e Schotti textu deleta glosse- 
mata sunt: edv vocis al, ^kLnn vocis avydadio, t6 tff/.i]? vocis P.TJjt,-.* 
avydaSio] mlqav ).a[ii Plutarchns in Lj^curgo. 3. ana; g. Vulgo 
iao/if&a, TToX/.otv. 5. dfiaQTfjG&ai' p. avvMvriDv g, K nonnisi 

haec: inl roiv /nird Tttlqav ilt; yviTiatv iXO-ovroiv, ox^TZfQ xal a 
Tthiyni; aAtfjn; ror? iyOvai; /j.ira/eiQi.to/ttvoc:. 7. iarv tio] iarv ro cod. 

Maz A. 86 ap. Boissonadum ad Jificet. Eugen. T. II, 151. 'HawSi»] 
Y> '()/ii^i)(i). TtaOoiv cum marg. cod. Maz. scrii)si : legebatur ^ixOiv, 
quo versus Homericus constituitur. 9. Leiiebatur ro vdo)Q. 10. 
7T(joc;iii/yvv6vri<>v g. II. ).tyo/itv(;) ex b accedere jussi. 16. K: 

inl riiiv y.a/.inq y.rfj O ivr ij)v y.al dnoy.rr, ivri»v' e/moQoq yaQ a).a(} 
iniq^iQO/iivoi; iv vtfi y./.vdo)roq yivo/iirov rovt; dlai; iv rfj &a/.daari [sic] 
dnipaXiv. 17. incivafidatji; cum Hemsterliusio ad Lucian. Tim. 

§. 4. ex Apostolio reposui et Arsenio: vulgo inavaardayjq. ow] 
(M g. T(7)v Tci, «7rf(j] omittit ra Arsenius, <jui hunc ipsun) 

Diogeniani locum accurate exscripsit. 18. dno)).6vri>)v g. 

/i.BaOa noX/.(T) xao^orf?: add. 31. K. 1,82: Zenob. II, 14. 

Plut. quom. se quis citra invi- 32. Zenob. II, t6. 

diam laudare possit p 544. E-, 33. Zenob. II, 18- 

Lycurg. 21. O Muellerus Dori. 31. K. 11 2»: Zenob, 11,20. 

11,330. Schneidew. Del. p.463, 35. Zenob. 11, 21. I CENTURIA II. 201 

01 yctQ IlaQiot, ofioXoytjaavTsg TtaQadcoaHV '^&rjVaioig TijV 
nohv, VGTSQOV (.UTiyvcoaav. 

3g 'j4 (piXoyQrjfiaTla SnaQTccv eXoi, aXXo Si 

ovdiv'. inl twv i^ cmuvrog xiQdaiveiv neiQMiisvvov. 
''E(p7]as yaQ 6 Tdsog ZnaQTiciTaig, rore ccTioleadijvat, otuv 5 
ccQyvQiov xal yQvaiov Tifttjaioaiv. 

37 ^j4&i]Vci Tov aXXovQOVi inl tmv avyy.QivovTMV 

T« rjTTOva Totg XQSiTToaiv. S2g u Tig dt^a yXavxoTriTU 
TJj ' yi&r}va tov caXovQOV cvu/3ccXXoi. 

88 'j4ttcxoI tqc 'EXsvaiviu'. tn\ riav xct&^ tavTOvg lo 
avXXtyofiivcov xal nQccTTOVTcuv tl unoQQijTOV. KQVcpa yctQ 
xaxeiva tTkXovv. 

89 jtvTM xavM'. inl rwv aQdi]V ri Xvpiuivouivcov. 
Ta ycfQ Sttnva inl xavoov xofit^ofitva 7]Qna^ov rivtg avTio 
xaVM. "Ofioiov, 15 

40 EaTia &vtiv'. inl tojv XQvrpa nQUTTOVTCov. 01 
yuQ .Earicc -OvovTtg ovdev fitrpiQov rrjg -dvaiug. 

41 ' u4 cpva ig nvQ'. inl tujv riXog o^i/ Xufi^uvovTiov. 
Tuyiara yuQ ri acpva tipSTaif 

42 ' u4t QBwg o fi tiata'. ini riov ru navra oqmvtmv, 20 
Xttl \ovg^ ovx eaTi Xudttv' oiovtl uTQtnTa xal axXtjQcL 
E'iQi]Tui 8k inii ovx eXa&t QvioTijg fioi^tvoov ti)v yvvatxa 4. 7tnQ(i),nivoyv] TtQnaviinvfdvmv Scliotlus conjecit. 7. «y^orAov 

hic et infra g. inl twv z«xw? Zt-nobitis. IS. aQ&tjv rv] a(j- 

jfovto g, TfAfto)? c, vulgo a^iTt rv: coriexi e Zenobio. 14. y.a- 

voiv e Zenobio reposui; legebatur y.aviji. 15. '0/(otov e g Gai.«for- 
dus adjecit. 16. &vfi' g. 18. C Wf tivq IVr d(f.i>tj: Ki ?i aifvri 

tivq: ini riiiv rayio^x; ),afA(iav6vri>)v, naQoGov iy a(fVTj ra/iox; t^'trai'. 
vulgo a<f.vaq nvQ: Bernhardy ad Suid.s. d(i>va proponit dq)via<; nvQ: 
«•go Suidam, alios seqiiutus sum: vid. nott. ad Zfnobium et cf. 
Sekk. Anecd. I, 472, 29: d<pva xal «(/('j^: ian /livroo i/&vi)i.ov qavkov 
nr).. 19. rd/iora yd^] naQoaov ^j d. ra/iox; C. 21. xal oTn; oiiy. 

e Gai.sfordi emendatione scripsi: vulgo xai olx, olovii yd^ g. 

oi5 ax?.7iQd g. 22. inti ovx] ^O-tj dij ovk P, inniirj oi';>c b. 

36. Clem. Alex. Stromm. IV, vid. inrr.IV,68 et Zenob. IV, 44. 
c. 5 p.207 Sylb.: Zenob. II, 24. Alludit Aristoph. Plut. 1137. 
Vid.Krebsii Lectt Diodor. p.l39. De re vid. Lobeckius Aglaoph. 

37. Zenob. II, 2.5. I, 706. 

38. Zenob. II, 26: sup. 1,38. 41. C. 265. K. III, 39. Apost. 

39. Zenob. 11, 31. V, 16. Suid. s W d?/i'r/ nvQ-. 
'10. Apost. IX, 21. Arsen. p. Zenob 11,32. IV, 25. 

242: Hesych., Suid., Photius: 42. Zenob. II, 34. 202 DiOGENlANI 

avTov, a?.Xa deinvovvTk ra tsxvcc avTco tig /Sgioaiv naQ- 
e&}jxev. 

43 "Aidov jtQMXTM TteoiTteooig: dijXov, 

44 j4 eTQV •/. ccv {)' a Q o g f( aiev eraii enl twv y.axMg 
VTio TiVMV TiaayovTOiV. Ta yciQ wa tov cceTOv c«paviL,i:L 5 
icv?J(ov 6 xuv&aQog. 

45 *j4y6f.isvog §ia cpQUT oqmv y.VMv: enl tcov 
oTiov fu) det evQiay.ofiivMV xai riuMQOVfievMV. 'Ev yciQ 
TOig cpQaroQai y.vojv evQei^elg rifiMQtiTat. 

46 jiyvr] yacKov: enl rtov ao)(pQ6vo)V yvvaiy.MV. 10 
EiQMvvyojg Se. y.ai enl tmv fii) aMcpQovMv. "Ofioiov, To 
xavovv Trjg dsov (pkQei. Ai yaQ ayvaX ecpeQOV. 

47 'AyQog t] Tto^tg: inl tmv nctQavofiovVTMV. 'Eni- 
Xm^og' 

^AyQOV TijV n6?.iv noteig. 13 

48 *Ai]d6veg Xea%atg iyxccdij fievai: ini tojv 
adoXeaxovvTMV. 

49 'AyoQa Xvyetog: int tmv TayeMg ntnQaayofie- 
vojv. Ex fieTttcpoQccg Tov 'Qmov' aQnay.Tiy.6v yccQ. 1. ri/.vu avtov dq (^Qmw avroi g. 4. inl] viilgo vno ; 

iniltavi e K. 7. epQari(iu)v JB. 8. xal dta roiiro ri^/i. 

Kai Y.voiv yaq tvQi,a/.6f,iiV0'i iv (fqdtfQGv /uaart.yovTai' B. 10. B : 

tnl . . . Ywa^y.wv ^Tj&iitj d av ilQwvi/.inq y.al Inl riitr f.iij rniovroiv 
oniissis reliquis. 11. ohomv a Gaisfordo adtiitum e b: ^ 

ouoia. 12. T;;g &;ov Aposiolius: t?)? &iai; c, vulgo toi" Otov. 

ayvail sic bc Gaisfoidus: ivval Schottus. 16. /.ta/ai. bg: Ao- 

7/tat? sine causa Era?nias Adai^. p. 276. 18. Vulgo At'/.i,oi;: cor.. 
rexi e B. 19. ejc — y«^] B om. 

43. Apost. I, 33. Arsen. p. 18, canephoris: vid. Meierns in Er- 
qui explicant: ijyovv ri?.ivr?'jaiii;. schii et Gruberi Encytiop. Sect. 

44. K. 1, 85: Zenob I, 2i). ' lli T. X, pa-. 291. 

45. B 162. Apost. 1,24. Ar.=en. 47 B. 161. Apost.1, 19. Arsen. 
16ibiq Macar. ; Suid. s.«yo/'fjos-. 15 ibii|. Macar. V. Epich. 
Canes reii^ionis causa sacris fragm, p 97 Krusem. 
prohibobanior : cf. Lobetkius 4S. B. 165. Apost. 1,7'2. Arsen. 
Agiaopli. II, 1095. 21 ibifj Macar. 'Jtj^^ovfq (nxum 

46. B. 163. Apost. I, 18. Ar.^en dicerentur ).d).oi,r.ml}.(n,no).v/.«'>~ 
15 ibiq Macarius. Virgines Tt/.f</ [v. Valckenarium adTheocr. 
saepe dyral j'«/twv appellaniur: Adoniaz. p. 379], nomen ad ho- 
vid. Valckenarius ad Eurip. niinei= ii^arrulos tralatnm esi: 
Phoeniss. ^'j^. Kavovv — ^t- vitl. Walzius ad Arseninm. 
p.!.] Aposl. XIX, 33. Dea est 49. IM67. Ai.ost. 1, 20. Arsen. 
Minerva: serrao enini est de 15 ibiq. Macaiius. CEJNTURIA II. 203 

50 ' A il yliovrivoi' nsQt rovg 'XQctTyQag'. i^xl 
ruiv ucl roig avroig eyxitaevcov. Oi yccQ iv ^u£?Jci Atov- 
rlvoL Tteoi rovg norovg ia/o?.a^ov. ^DalciQig d avrovg 
xccrano^.efiriaag eig rovg XQariJQag 'iQQi^ipev^ acf ov y 
naQoiicia. ** 

51 Al OidiTioSog aQall inl rwv fxeyaXcag Svgrv- 
y^ovvTcov. 

52 Al layavwv TiQog&rjxai: int rm [j.t}3€V wcpe- 
7.0VVTCOV. ofioiov To' J aidaXov nrsQa. 

53 Aiayvvofiai fccc rr]V cptXorr^ra yrjQaay.cav 10 
'ifcnog vno ^vyov, x^-tjXeicxv rs rQOcpi]V eycov oQa- 
o^at'. inl TMV naQ^ a^iccv rl vnofievovrcav 'evey.a 
TQOcprjg, 

5i 'Aet ra neQVcJt ^e).rica'. int rcav xarontv iv 

raig ysQal yivouivcov. Taneivovfievot yccQ 'Adipalov y.ara 15 
Tcc Maxedoviy.a inecpcavovv rt rotovTOV, 1. Inl — iyxfi^fiivfDv B om. 3. toi); Bb om. , sed habent c g. 

ia/olatov — 7za()0i',uia] B: iaTtovSdynaav <PdkaQi(; d' avroiit; y.atanol. 
ixi).(vCfv o)fK~)q fiq rovi; t-^? udirvtji; d7io(>(>i'([>fjvai' y.QariJQaq' dif>' 
ov y.ai ^ naQOifua: v. Macarium. 6. B addit: o^ ya^ ntQi llo- 

Xvvfly.rjV tO-oq sixov roi OiSi/noSu I4 exdorov IfQtiov iiaiQf- 
tov xt nifinfiv YSQag, ro'»' w^ov ix^.aO-Ofcevoii de nors, 
iax'iov enffiipav y.al 6 Oidinovc; vofiiaac; iir i/fi^Cia&ai aQai; 
[sicj JtaT' avriJiv a&fro rd narQioa atdijQO) Sda aa&ai, vif) 
J)v xal dnoikovro: vid. Schol. ad Soph. Oed. Colon. 1375. 9. 

ofiowv ro Schotti codd. et editt. ante Scholtum omittunt: t« b, 
oVota Ta g: singularem cum Scholto et Gaisfordo retinui. Indi- 
cant autem codd. lectiones, nonnulla h. 1. excidisse. 10. e B, 

qui nonnisi aicx- nd rtjv (fiXorrjra habet, t>d inserui; Apostolius; 
«1(7/. T. ^iX. yijQday.o^v: ini riav Sm yrJQai; dMxoafuiov [xoafiio)v Arse- 
nius.]. 14. ini — yivofiivoiv] Paniinus ad Apostol. p. 289 '^ine 

causa conjectat: ini roiv iv roTq XflQO) xaroniv yfvoidvojv: B: x«Ta 
Ta Max. r an f i-vov fiiv u)v roiv ^A&rivi^ao n Qay fidro)v iv Tot? 
/tiovvaioiii; in f qioivovv ro nQOXfifitvov ol\4.&rjvaloi', Sij).ovv- 
T*e Tryf nQolapovcav ivSai, ftoviav. 16. ro roiovrov b. 

50. B.168. Apost.1,60. Arsen. 509 T. VIII Kuehn. De ^at- 
22 ibiq. Macarius. Sd).ov nrfQoli; vid. infr. IV, 25. 

51. B. 169. C. 1. Apost. I, 84. 53. B. 171. Apost. I, 91. Ar- 
Arsen. 27 ibiq. Macar. et p.380: sen. 29. yrjQda/.iDv tnnoi;] si- 
cf. ad Zenob. V, 43. milia vide ad Zenob. IV, 41. 

52. B. 170. Apost. 11, 15 Ar- 51. B. 175. Greg. Cypr. I, 4S. 
scn. 30: Suidas. Adxavov de Apost. I, 90, III, 7. XVIII, 10. 
rebus nuUius pretii dicitur: cf. Ars-en. 29. 443: ini ruiv nQohp' fiiv 
Galen. de differ. puls. II, 3 p. ivSa^tiovoivrorv, variQOv dk dv<;rv- 204 DIOGENIANI 56 AlyvTiTov yccftogi ml tmv ccXvaLTiXMg yafiovvrwv. 

*'AXtv ano fisi^QVog avSoog: TiaQaiVtTixj) tj 
naQOifiia. 

57 ^AXXo yivog xojmjg: tn\ rcov mgl to t}&og 

ivi]X?yCcyuevo)V. 'IlQaxlijg yag ^iantQaioviitvog tnl fag 5 
iv ^EQvdtia /jovg, iaTioi Tji XtovTtj ixQrjaaTO, iotio dk 
TM QOTtaXoi' irp m xal iXi}(i)ij. 

^'AXX' tl TOQtXXij: ayMfifia ytQovTm. 'Ex tov 
TOQog [,,aoQ6 g,l^ yivtTui', 53 2. «VfiJ Pp, ai'fi»' g, a}.n< $^ C^ BV: rJTau [dvrl tov V.] g) j'-. 
A«iaf TiaQatfVfZ ij TZaftoinia Tif^^iaraaQ-ai' rijq ficra [ra? 
z«Ta V.] rwv /tfttoroiv dvaar ()0(p ij <;: C: ofJo^veq to ciXtv dvri 
rov qivXdrrfaOai' Xiyovao' naQfyyva ovv ■?; naQOUfila q)v).dr- 
tfG&ai' rdq rwv fifvtov (ov avvavaar ^oqdq: K: aTTO fi. d. dlfv: 
iiroi ifvldrrov, iMvmov: v. G. Dindorfius ad Aesch. Prom. V, 
568 in Poett. Scenicc Grr. praef. p. VI. 4. B: zoJ^r?;?: 'Hiia- 

yilia taroQovai' n fQaio d fifvov Iv ).i^t]ri' IttI rdc bv 'EQv&ia ftofn; 
pfQtja&ai' iariio fiiv rri AforT-Jj , icttw (5e rm {)ond).<n , xomri Sk rm toJw, 
dvo xai eXix&Tj -^ naQoifiia: eadem Erasmus p. 536 ex P 1 n- 
larchi Collectaneis affert, in quibns nunc non comparent. eOoq 
P Apostolius. 5 vuigo enl rdq 'EQi^Ofiaq: Apostolius enl rdq 

'EQvO-Qfiaq: e B correxi. 8. Legebatur d).).ij roQi).).fj: corrtxit 

G. Dindorfius ad Aristoph. frr. p. 42, probantibus Walzio ad 
Arsen. I, c. , Fritzschio de Arist. Daeial. Comm. p. 47. 9. ffo^o? 
e Diogeniano Pantinus affeit ad Apost. p. 292: codex Apost. apud 
Schottum ad n. 1.: axiofifia yfQovroyv sx Toi5 roQot;, aoQoq, yiyvfrav: 
Hesychius: aoQi).).fj: axiofifid ri> tmxoiQML.ov tlq rovq yiQOi^rai;' ano 
roii oo^oi": unde post to^o? inserui aoQoq. B: rovi; yfyyQaxo- 

T«s ea Ko^nrov ot niQi rov aoQOV aoQtXXti xai roQiXX?]' eart 
de liVQio)^ coQtXXjj nai tOQiXXi] intifoivijftcft & qrivfiriy.ov 
ovv a,vX 0). 

yovvtoiv ibiq. Macarius: Margo xico rhetorico ducta sunt, u(i 

Vat. B. Liban. Epislol. 191. patet ex Eustaih. ad Hom. II, 

Usurpat Liban. 1. c- ^P,9l p. I2S9, 15: oo^iot; iVe, qaai, 

55. B. 176: Macar. 31, qui ad- JtaQa ro eao) oQovfi/v ^' eQvfvv, o 
dit: yityvnrov yuQ y.araXmovra iari, (fvXdaafW tov rfOirra. dna^ 
rtjv yafifrijv ih' aiaxQOTTjra, 6 x?]- $e, q>aaiv , evrav&a 7} Xiivq fiQTjrao 
dfor tji; dvnXf /lavaoq, tw nonjrfi, drp' Tjq xai aoQiXXrjv 

56. Vat. App. I, 6. B. 179. C. 8. Tra^^a "AQiaroqdvfi' axmfifAa fic yi- 
K. I, 86: Greg. Cypr. 1, 31. Qovra, ox; Iv QfjroQuxoi ivQtjrat 
Apost.IV,3. Arsen.3!). 72: Suid., Xf^^y.O). e^ avrrjc, Se y.ai aoQontj- 
Zonar. p. 135. Phavorinus. yoq nQoq ofiotorrira toi" vavnrjyoq, 

57. B. 181. Apost. H, 45. 80. SrjXoI dk ?/ aoQoq xai avrrj xaQ-' 
Arsen. 40. De re cf. Muelle- avrrjv yioovra axoinrixoiq , dx; drj- 
rus Dorr. I, 424. n,472sqq. Xov ix tov y^dxiwroq ro , ytjQd- 

58. B. 182. Apost. H, 81. Ar- aaaa xai rjdi] ovaa aoQoq. rov 
sen. 42: Hesych. s. aoQeXXtj, s. 6e aoQfXXtjroq aaqiiarfQov tlq axoifi- 
TOQiXXrj, Phot. S. aoQiXXrj: qui fia ro tvfijloyiQOtv na^d r<7) xmfiixo). 

quae afferunt, e Pausaniae Le- Proverbio Aristoph. Daeial. tr. CENTURIA 11. 5^05 59 '^jf^xovs TccTio xctQdiagl inl tmv a7tdgttica?<.vJitojg 

a (fQOVOvat du^iovroov, 

gQ ■ A}^X6t qia ^aXlstV: im tbiv a7iotvyx^v6vx(aif 

7] iv roi xv^iveiv, ?; iv allco rivL 

61 ^AXXoig avaXlax€i>g V do)Q: ikl twv fiaTaio7,o- 5 
yovvTOJV* 'Afio td)V iv TOig SixaaTt^gioig nqog v8o)q Afi- 
yovToov. 

62 "AD^ot fi^v ajitiQovaiv, aXXoi dk. afi^aoi^-^ 
raii ffavsgoVi 1. rano B : Vulgo tw dna. «Tra^azaP.iWw? B om. , d;ra^ftxa- 

TT^wc; g. 3. B: ToffTO AtyfTat, indv t\<; iv tw nvfifvnj' 

a fid ^rri'. C: inl roiv iv roi xv pivnv d' la/iai^r avovr o)v, rj ini 
ToiV d ntXo vvr o)V. 5. amArffxft to K. dno rdJv xr)..] K om. 

"VB: inl roiv jiar.' /itr fvijvi xrat He dno rov iv 8i>y.aGrtjQl(f> 
vSaroi;: C; tni roiv /ndrTjv iv i.6yot<; novovvroiv. MtTijvfxrat 
de dno roiv tv roti; dixacnn^ioi'^ nqbq iiSo)(t ?.fy6vto)V nfnoaoi/iivov 
ya^ vdo)^ Ididoro ixdarii) roiv dvruxqi,vo/iivo)V iv roi ?.iyfiv. 
8. ^ev K om a//3;ffo»'Tat gCK Apostolius cum filio: vulgo d/iij- 

covat. 9. KpavfQov K om.: G eddit: Itt» Twy ov/ lavroi<;, dkA 
erigoK; n6v6vvroiV. 1 usus GSt: comp. ejusdpm Plut. 
277. Simili modo cbmicis sehes 
coQoSai/iovfc;, aoQon/.TJyfq, angon?.7]- 
nroi, dicebantur, homihes ca- 
pulares: cf. Snidam, Lexx.: 
add. silicernium Terenlii Adelph. 
IV, 2, 48. Vocis significatio 
primitiva recte mihi vidcnur a 
B indicata: sonos cnim instru- 
mentorum imitatiir, ut ri'jvf}.?.a 
Archilochi, &Qfrrdvf}.o Aristo- 
phanis: Boeckh. ad Pind. Expll. 
p. 187: add. Hesych. v. roQf V.ij: 
iniy(fo')vri/ia ■0'Q-rjvijrt'XOv avv av).oi. 
&Qay.ux6v: postea demum comici 
liovum ex etymologia festiva 
derivarunt significalum. 

59. B. 184. Apost. II, 29. Ar- 
sen.36 ibiq. Macar.: Schol. ad 
Lucian. Imp. Tragoed. §. 19. 
Auct. Iphig. Aul.475: xaro/ivv/C 
— 77 /lijv iQflv aoi, rdno xaQSiaq 
Caipox;: poet. inc. ap. Plutarch. 
discrim. adul. et amic. c. 31 p. 
63. A., Lucian I. c. : add. Elsne- 
rus ad Marc. Evang. 12, 30. 

60. B. 183. C. 19. Apost. II, 
66. Arsen. 44. 45.: Suidas. Du- 
ctum videtui ex Homeri Odyss. 
.A, 234 : vtv J' sriQO>q ipdkovro &fol r.axct /ifjriooivrfq: ubi Eitsta- 
thius p. 1414, 2: t,9dU.fro dvri 
rov iQ^(,xi<fV , o)<; ix /tfraifOQdi; ToJl' 
xv(]o)v. dariiox; 'O/iriQOv ivrav&a 
tlnovroi; ro , iriQox; ip. 0-. , rjyovD 
ovx fv. xatd To, rQi<; t^ pa).ovari<; 
rfi<; /iuoi; qiQvxroiQiai; [Aesch. 
Agam. 32: v; Zenob. IV, 23] • 
ovdi xatd ro , aifi yaQ fv ni- 
nrovatv oi /fto? /i'/9o» [v. 
supr. 1,58.], d).).d Sr]).ov6ti,, xaTci 
rvy/nv, w? flnfiv nuXi/ipoXov: add. 
Pind. 01. XII, 10: no).).d S\dv^ 
&QO)noi<; naQa yvdi/iav infCtv: Te^ 
rent. Adelph. IV, 7, 21: ita vi^ 
ta *st hominum, quasi cum lu- 
das tesseris ^ Si illud, quod ma- 
xime opus est iactu, non cadit', 
Illud fjuod cecidit forte, id arte 
ut jnrrigasi vid- Di^senius ad 
Pind dl. VII,69. Siallbaumius 
ad Plat. Reip.X, 604 C. 

61. Vat. App. I, 8. B. 188. C. 
17. K. 1, 74. Apost. II, 84. Ar- 
sen. 48 ibiq. cod. Laur. : Suidas. 
De re vid. Suid. s. Sia/if/ifrQ7j- 
/livij, Matthiaeus de judic. p. 
269, Meierus et Schoemannus 
Attischer Process p. 713sqq. 

62. C.13. K.I,83. «reg Cypr. 206 DIOGENIANl 63 64 65 66 ' j4 xaQTior t^og aYQinnov'. inl tcop c(vo)(f6?.wv, 
Qh<TOV yaQ iariv tj ayQinnog ay.aQnoV. 

jtQ.vi> fivg maayg yevsrai: im rwv vfcoaTi 
nHoav Toov y.ayMV ?yafA^av6vT0}v^ To yaQ t,ioov iig niaoav 
ninTov dttvu naayn, 

Aayoi fxoQfio?.vTTca& ai'. inl tojv ^aTijv (po- 

^OVVTIOV. , 

yi(tTQoig aj]fiaiv£(T&ai'. inl to)v i/. fiayoov ti> 
vnovoovvTWV. ' Ano tiZv n?,ol'L.Ofi£vo)v i) naoa§o?.i}. 1. K: tTtl Tii)V ftdrt^v ti ivo fiivoyv ?.dy.(ove(; rrjv dynlav 
iXaiav aygi,7i7Tov v.aXovai J.fTtr 6(fivJ.).ov ovaav y.ai firj nlilov 
av^avo fiEvtjV n^jydvov: vide Zenobium ibiq. B. 2. r/ b: le- 

£;ebaiur 6. 3. «^t^ VBC om. ^i/tttj? V B. yfvfi, B: /ti"? 

«^Ti- TT. yfvofiivoi; Suidas: oj ? fiv(; tv Tiiaa-ri Hesychius : Eustathius: 
ewot fiv(; Iv tiXftri fjifrayqd(fOvat,i VB: ini ruiv vfotari xaxiTxi 
71 QarrovroiV^ ri>veq de oiiro) YQdqiovGt,"0 aa Mv<; tv Ttirrrii C: 
tTii rt)v vfwari d7ia).).aaa6vro)v y.ard rrjv Ttjliq^ov dTtodtj- 
fiia^P.'' 6« fcoQftvrrfoO-ai' P b. fidrtjv] B fixtj. 8. aTjfiaivca&atl 

GT]flfidvaQao Eustathius, rfy.iiaiQfa&at Suidas. 9. fi^Tjrai de aTZO B. 
aTzoj g tTiL ■/} 7zagapo).7J B om. I) 55. Apost. II, 55. Arsen. 43 
ibiq. Macarius. Praeivit He- 
siod. Iheog. 599 ol ()' — - d).).6rgi,ov 
y.dfiarov oiffrtQriV t? yaarig afioivrai: 
vid. Spanhemius ad Callim. h. in 
Cerer. 138, sup. II, 13, infr. II, 75. 

63. K. II, 10: Zenob. 1,(30 

64. Vat. App. II , 68. B. 636. 
C. 344: infr. VI, 41. Apost IV, 
32. XIII, 47. Arsen. 76. 359 ibiq. 
Macar. : Schol. ad Theocr. XIV, 
51. Eustath. ad Hom Od.P, 435 
p. 1828, 17: Hesych. s. /a~i,-, Phot. 
s. fiv'; 7iiaa>]i; yfvti', Suid. s. fiv<;, 
Bekk. Anecd. I, p. 208, 6. : Suid. 
S.aiin fiv!;: i7ti TiZv 6i/'e flt; alaQ-t]- 
cuv ii)'/ofiivo)v iv o<? tiatv , quocum 
Macarius consenlil: vid. ad Ze- 
nob. V, 46. Usurpat Demosth. 
c. Polycl. p. 1215, 10 R : adde 
Theocrit., Liban. Ep. 192: d).X' 
aQTi di] fipQ Tiiaarji;: Nicet. Eu- 
gen. IV, 406 : Ovrojq igoiv 7td(; — 
w; aq.vy.T()v rv Tto&oi; — 'Aliaxfrao 
ya^ Toli; "fJ(JO)ro(; Siy.riiOiq, 'Jlq f-vi; 
7t()()q vyQciq ifi7tfao)v Ttiaatjq yvTgav. 
Manuel. Palaeol. in Manuscr. 
de la Uibl. du Roi T. VIII, 2 
p. 353. 65. B. 196, infr. 11,100. Apost. 

IV, 60. Arsen. 81 ibiq. Macar. : 
Hesychs. acrxw (p).av()il^fiq [quem 
rec(e Bernhardius ad Suid. 
emendavil] , Suid. s. day.6q Krtj^ 
6i,(f(7)vroi;: cf. Append. s. ovy. day.i(a. 
Ex nostro loco Theophr. Char. 

V, 2 explicandus videtur: y.aX 
Tor? ,«6»' (sC. Ttcxiai) avfiJtai^fiv av~ 
roi; , ).iyo)V aay.6i;' 7ti).fy.vq. 

66. B. 197. Apost. IV,62. Ar- 
sen. 79 ibiq. Macar. : Eustath. 
ad Hom. Od. E, 276 p. 1535, 58: 
OTt fTe ov/ ol 7tovT07tOQoT<vrf<; fi6vov 
d).).d y.ai ol Ttfwrj fiaitll^ovTfq 7t()6i; 
daT()a rovTO tTtoiovv, dtj/.ot y.ai 2o~ 
qioxkijq' ov fi?jv dXXd y.ai rj TtaQOb- 
fda , To , aaTQOtq afjfifwvaO-ai, bSov, 
TJyovv fiaxQav ot^ov (iaditfiv xai 
iQtjfitjv, o)q aTto ri~)v 7t).f6vTo)v: 
Schol. ad Aesch. Suppl. 395: ol 
yaQ fiay.Qav odov (ffvyovrfi;, JV' 
daTQO)v GrjfiaivfaQai t).fyov: ad Soph. 
Oed. Tyr. 795, Schol. ined. ad 
Synes. ap. Boiss. Anecdd. II, 
238: ro darQOtq atjf^alvfaOai' ini 
roiv fia/.Qav 6d6v y.ai tQtjfiov no- 
(jfvofiivo)v ol yaQ ipfvyovrfq dnqiv- 
yiav rolq aarQOiq iatjfitiovvro rijv CENTURIA II. 207 67 "j^rXa^ tov ovqccvov' Inl rwv fifyaXoig Tial 

nQfiyuctaLV tm^a?J.Ofxiv(ov nai xaxM Ttvt TxeQimnTovTOiV. 

'j^Qfiodlov fieXog' inl TbJv axoliMV. SxoXta 
yaQ iiih] ijSe.** Tuvto Se y.at t6 , AdfitJTOv fielog. 

* A Qxadii]V fi aiTiigi ini toov fisyaha i] aoVfi- 
cpoQU uhovvTcov. 

"j^Qy.TOV naQOvaijs Ta l'xv7] ^7]Tetg: int tcov 
diikuv y.VvijyoJv. 

' j4 QyatoT SQog 'I^vxov: ini tmv ivi]&a)V. Ov- 
Tog yaQ TVQavvitv dvvdfievog anidrfiijaev. 68 69 70 71 10 1. K: orav riq fi(yd?.o) v7Zi?.d-wv tcqoly f(,ar v, y.ay.i!) rt,vh 
irifQi-TTicoi': Macarius addit: 'L4r?.at; yaQ OrQavui ini,(iov}.iVGai; y.al 
cvkhjqi&tic; ilq to '.Ar}.avxy/.dv TzD.ayoq dnf^otcpTj: B: Evi]/A,iQOi; iv 
liQO) /.6yo) TZQoqiQ-riy.f t6 v n(Sii,o). Aiy:rai> dk inl roiv rwi xay.oi nt- 
Qvnta6vro)v , ini,fja}.?.ofiivo)v fuyd?.ii) nQayfiari,: de Euhemero vide Krah- 
neri libeilutn: Grundlinien zur Geschichfe des Verfulls der riitni- 
schen Staatsreligion 1837 p. 22 sqq. 3. 'AQfiodvov fii?.ot; Arsenius. 
B V : 'A(j fiodiov fti?.ot;, 'A3 fi,ijrov fti/.oi;: ini r. axo?.i,o)V rot^ 
avra yaQ [y.ai addit V] iari [om. Vj rd ilt; 'AqfioSiov y.ai 
^uiS fiTjrov ft,i?.tj dxoXia' ri,vi<; de xar dvr iqt q aa i>v HQija&ai' 
Xiyov ct,v oTi {)rt(5Va y.ai 6?.i,y6 arvya oj? int.yQdft,fiara. /i i,o 
*ai ini roiv [rinv V om.] {)<xSlo)V f iQ^tja&ai, ?.iyovai-v. rotv g 

om. 4. ^()«j r^Stro nQOt; 'AQfi^Svov recte Arsenius. Posui 

signa lacunae. 5. B: ini rwv ft,iya?.a [sic] d^vovvrwv ?.a- 

PiXv yQ. Si' t'AQr.aSiTjv fi^ alnli;' fiiya airtZt;' ovri> [lege 
oi/TOt] (Jwffw.c 7. Tci ^iyvTj trjrili;'] i/vtj ft,7j (^ijrii, Zenobius, t/i'j/ 

t7jriv(;; K. 9. outo? xt/.J B: "I(ivy.oq yd(> rv(jai>vHV no?.i,rotv Sv- 

vdfiivoi; dniStjfirjciv tli; 'Jotviavi vid. Schneidewinus in Goetting. 
Gelehrte Anzeig. 1837 p. 845. lanTow narqiSa: Hesych. Siiidas. 
Usurpatur etiam a Luciano Ica- 
romen. §.1.: aliis: vid. Jacob- 
sius ad Aelian. Nat. An. II, 7. 
Boissonadus Anecdd. 1. c. 

67. B. 198. K. I, 87. Apost. 
IV, 76. Arsen. 83 ibiq. Macar. : 
Suidas. Eur. lon. 1. 

68. B. 199. V. ap. Schott. ad 
iZenob. I, 18: Apost. IV, 33. Ar- 
sen. 76 ibiq. Macar. : Hesych. s. 
A(>fioSiov^ Suid. S. 'ASurjrov, S. 
'Ao/toSloi,: cf. ad Zenob. I, 18. 

69. B. 200. Apost IV, 34. Ar- 
sen. 75 : Suidas, Sumptum est 
ex oraculo, quod exstat apud 
Herod. I, 66. Diod. Exc. Vat. 
XXXII. Stepli. Byz. s. Tiyia. 
Eustath. ad Hom. 11. /?, 607 p. 
30J, 43. Alludii Cic. Ep. ad Attic. X, .5,2: guod mihi man- 
das de Qninto regendo , "A^iy.a- 
Siav: add. Liban. Ep. 572: So/.il'; 
Si fiot, cv y.ai rrjv ^A Q/.aSiav alrrj- 
■iyii!; nuQ tfiov , firj dv itmiv , oii- 
Tot Sioco) , Sovvai, xvQi,o<; dv: ibid. 
617. 7-25. 

70. B. 201. K. I, 84. Plut.94. 
Greg. Cypr. I, 56. Apost. IV, 40 
ini roiv dS^?.o)v : K, Arsen. 76 
ibiq. Macarius: ini rotv nQoSrj- 
?.o)vt Suid. s. aQxov nuQ. rd )''/vrj 
L. : ini riTtv rd naQovra ^rjnlv 
T*- ocnowfiivotv: vid. Zenob, II, 36. 

71. B. 203 Apost. IV, 35. Ar- 
sen. 78: cf. infr. V, 12. Com- 
para dQxai,6r{Qoq KoSqov apud 
Macarium p. 79: et vid. infr. V, 
12: alia attulit Schneidewinus 
Ibyc. Rell. p. 15 sq : alio sensu 208 DIOGENIANI 

72 ji4 ii yiQOVTi viav tTii^aXXsvv xovqijV' Toig 
7iQtG(jVTeQ0ig viav Gvvtvva^siv, 

73 u4}.(ont]^ Tov /3ovv ilavveH iiil tmv So)^focov 
xal fiiy.Quiv, o^iiog de fieya?^ovg xaTayMVi^Oftiviov [a(r!Qovug.~\ 

74 j4'Atg noTafiogt inl t<jov ayuv ipv/Qoov. Wv/Qog 5 

y<XQ iGTLV OVTOg. 

75 j^XXoTQtov afif^g ■d-eQog: im Toiiv xaTohyoj- 
QoVVTCov iv TOig aD.OTQioig, 1] to. aXXoToia xaQ7iovfA.ivct)V. 
"AkXoL y.afiov, aXlot uivavTO, ofioioVi. 

ijg "AXloTs fi7]TQVirj niKei rjfieQi], «AAorf firj" jq 

tijq: inl t(ov noTh fiiv evjjfisQOVVToov, noTa da SvQijfit- 

QOVVTOJV. 

77a "jffcd dldov xal Xccfi/jaVt: OTuv TCQog utzigtov 

GVVaXl.CiGGOOfliV, 1. alil Apostolius, Arsenius, ald Se Macarius, Suidas; rta 
tc^ofidlkio Laur. Arsenii; nQopd,}.kfi Arsenius, Tt^ocpdU.tt, Aposto- 
lius, 7Tori[ia).).t Macarius, 7roTt/?aA/.fo Suidas; y.6^fiv Apost. Ars. 
Macarius: unde forma proveibii gcnuina haec videtur fuisse: 
ald rf' «i^J^i ^iiiovTv vLav TtoripaXXt iio(jo')vf]v : y.o^m-Tj est virgo: vid. 
Boeckhius ad Pind. II, I p^ 330. 4. /^f/dXa Pb, Aposioi., Ar- 

senius. oiqQovai; cum Schotto et Gaisfordo uncis circumdedi: 

Fixins in Stephani Thes. 1, 1613 e textu ejecit. 5. "^zTts 710- 

t6? K: vulgo "A>ii,q. 6. K biTO^- iarl. 8. ij tdj 7; fni toiv t« C. 

xaQnovvrojv Pb: sequetitia e b accedere jussi. 10. Legebatur 

rj/.iiija. 

diciturX^iwo)' xat 'JaTTfToi' dqxai,- 44 ibiq. Macar : Suidas. tJti- 

6rii)oi; apud Platon. Sympos. 195 tur Aiist. Eq. 393: comp. Lir. 

B, ubi vid. interpp. X, 24 : Fabius , guam arborem 

72. Apost. II, 18. Arsert. 30 conseruisset, sub ea legere alium 
ibiq. Macar.: naQfyyv^ 6 koyo^;, fructum , indiqnum esse^ diceret 
n(}faf]vreQoi.q rdq d/.na^ovGaq avv- cf. intt. ad Evang. Matth. XXV, 
tvvd^fi.v: Suidas. Proverbium 24 .sqq: sup. II, 62. 

ex oraculo, qnod Ergino datum, 76. Greg. Cypr. I, 63. Apost. 

est ortum: v. Paus. IX, 37, 2: II, 56. Arsen. 43 ibiq. Macar. : 

larofJoiji yeQOvro viav noripaXle Stob. Flor. CV , 36: Suidas. 

ttoQoyvrjv. De proverbio omnia Est versus llesiodi: v. tQY- "• 

occupaverunt Iluhnkenius Ep. ly^t. 825. 

Crit. II p. 221 Lugd., Valcke- 77a. K. 1,93. Greg. Cypr. I, 

narius Diatr. Eur. p. 272 sqq. 64. Apost. III, 12. Arsen.Sl ibiq. 

Lugd. Macar. : Suidas. Derivatum 

73. K. 1,90. Greg. Cypr. 1,61. videtur ex Epicharmeo illo: « 
Apost. II, 52. Arsen.47: Suidas. rft x^'(> t«J' /*«f« Wtft' «Wi; rt xat 

74. K. I, 91. Apost. II, 25. Tt ).dnpav(: fragm. inc 7 Krus. : 
Arsen. 35. De Acide vid.Ober- aliiidit Aristopli. fr. 709 Dind : 
linus ad Vib. Seq. p. 66. tvOvi; de 0omi yiyvo/iai'- Tfi /liv 

75. C. 10. Apost. II, 82. Arsen. Otdw/tt x^^^h '^fi <)' }M/ipdvo>. CENTURIA II. 209 7j *j4ficpoiV xeQotv» inl riov acfndii TiQogy.HpitViov, 

78 *u4^ia ■)] xvMV Tov &qovov: im tcov tkxq' 
cc^iav Tivog Tvy^avovTMV, 

79 \AQytia rpOQai tm twv GvxorpavTUJV, 01 yaQ 
'^Qystoi (pilodr/.ou 5 

gO 'Attixtj niGTig', im twv m&avcov y.aX mGTiiov 

'Aol evoQy.cov, 'IdQvaavTO yaQ ol ATTiyol uqov TliaTmg, 

gl ^AQyvQatg Xoy/^aig \iayov, y.al navTwv XQa- 

Ti]6£ig'' avTL Tov , 8ia y^Qvaov mcvTag vixijatig. (iH- 
XiTiTiM d^ id6&}] uvTog 6 ^QV^f^og, aiviTTOuivov tov iq 
&£0V, MQ Sia TiQodooiag navToov xQuxi']a£L. 1. d/iiqioTv Tixl. accessere e b. Adverbium ontntSft retlnui: 

V. Boissonadi Anecdd. 1,405, ubi inter alia etiar: d(/>a.v(l af- 
fertur. 2. ■&()6vov] pQo')//,aToq Suidas. ttm^'] xar' Sui- 

das. 4. \4(>y(ia, q^oQci] e Suida Schotto ^AqYnoi^ <ijoJ(ji(; revo- 

candum videbatur; vid. nott. 8. »Versns erit, si ita lcgis: 

doyvQeatq ).6yyai,aii fid/oii xal navra, x^arijaiit; : « Schottus: de 
vv. 11. vid. Walzius ad Arsen. 1. c. 9. ndvrai;] ndvra K, 

«InXinTto) xtA.] K om. 10. ohto? 6] Schottus tovxo /(i^Ofioi;, Apo- 

stolius ovroi; ;/^jjff^(o's: correxit Gaisfordus. 77 6. Macar. p. 54: Schol. ad 
Aristid. p 358Fromm. : naQotftia 
itjtl ini Twv OfOiiQox; y.al iy. ni^i— 
ovaiaq nQarto/nivow ?.fyo/.iir7j • 6 yaq 
d /KforiQaiq yfQcl nQaxroiv /.ura 
ini,xdcto)(; nQaxxff taxo Sk o/iotov 
xai x6 ix dvoTv: Suid. s. d/xipot, 
s. d/i(polv. Thom. Magist. 20, 14 
Ritschl. Utitur Arist. Equitt. 
833: add. Aristid. Panathen. p. 
13G fin. Nicephor. Chumn. in 
Boisson. Anecdd. T. II, p.29: 
dviaxaxai, di y.aOaQO)(; Std aov a/i- 
q,oiv, o)t; finftv, yfQolv avxayo)vv- 
aa/iivov TT^og d/K/oxiQOv^ iyQ-Q0v(;i 
Georg. in VValz. Rh. Grr. 1 p. 
576. 

78. Apost. III, 71. Arsen. 63. 
Suidas. 

79. Apost. IV, 28. Arsen. 73, 
addit: ■^' ini r(~iv dXatovtxoiv : 
Ensiath. ad Hora. II. /5, 559 p. 
286 , 19: naQov/da ... ^A.Qyfia 
(fOQa, naQa tlavcavia' ia/.omxov- 
ro yaQ, qtjjCM', 'ytQydovi; fi(; qtXo- 
S6'iov(; ytai avy.O(fdvTaq : Hesych. 
S. 'Ajjytiaq aipVQaq : scr. ^jiQyfia qoQa, De Argivis vid. Iso- 

crat. Philipp. pag. 92. Steph.: 

OTai' yaQ oi noki/noi, Si,aXino)Ci, xa- 
xw? avrovq noioiivxfq, aiixol xovq 
ivdo^oxdxovi; y.ai ni.ovai,o>rdxovq 
r(~)V no).i/t(T)v anoD.vovct v.ai ravra 
(iQ(j)vrfq ovto) yaiQovatv wq ovSivf; 
ai/oi/ Toi>? no).ffiiovq dnoy.reivovTfq: 
cf. Suid, s. 'AQyfToi, qo)Qfq, Wachs- 
muthius Antt. Grr. I, 1 p. 69. 

80. Apost. IV, 78. Arsen. 83 
ibiq. Macar. : Suidas. De re 
vid. Wachsmuthius Antt. Gr. I, 
1, 63, infr. III, 11. 

81. K.»I, 100. Greg. Cypr. I, 
67. Apost. IV, 42. Arsen.73 ibiq. 
Macar. : rtjv Tlv&iav qaai toPto 
}^QtiC/.i())dtjcai, nQoq i^ihnnov: Suid.; 
pertinet huc etiam Hesych s. 
dQyvQiaiq ).6yymq. Comp. d).X' 
oxav dQyvQWV fi, ndvxa dfT yidlav- 
vfxai, ap. Suid. s. S^fT: Cicer. 
Epist. ad Attic. I, 16, 12. Ho- 
rat. Carm. III, 16, 13. De Fhi- 
lippo idem narrant Plutarch. 
Aemil. Paul.l2, 6. loann. Sicel. 
p. 57 Rhett. Grr. T. VI Walz. 

14 210 DIOGENIANI 82 ^AxMV Li^v, MQ Ztvg oideV. tnl tm ay.ovTiov 

vniGyvov^iivoiv ti, 
gg^ 'Atio yQafif^Tjg avTrjgi ix ixeTarpOQag tuv TQe' 

yOVTMV. 

33^ \47tQ yoioog aTidaov'. naqoaov oi fis&voVTeg aXri- ^'1 

&!:VOVaiV. 

8i 'Ano fiij/av^g &£6g intrpavsig'. inl Tanr anQog" 

doy.ijTwg in oiCfaXeicc Tivl avacpccivofievcov. 'Ev yaQ raig 
roaycodiaig &eol i| acpavovg inl rrjg axrpijg icpaivovTO, 

85 'Anlovg 6 fiv&og rrig aXiid-siag ecpV. inl iqJ 
TMV Tfj ahi&iicc yQOJuivcov. 

86 ^Anoloyog 'Alxivoov. inl tcov rp?.vaQO)v xai 
fiaxQOvg dnoTHVOVTCov ?Myovg. I. «zovTw? Matthaei ad Arsen. 1. c. 2. ri] Ss g. 3. ctv- 

Ttji; Apostolius, alii omittunt. 5. dno — d/.tjdevovai^] e b ad- 

jeci. /otwi,] olvo/iox; Apostolius, olvo/oto)^, olro/(}io)(; Arsenii co- 

dices. 7. ix faj/avrj^; &f6i; Schol. Luc ap. Bachmannum: C: 

■&i6q Ir. fiij/av7J (;: eni t(~)v tx naQa?.6yov Tivd poi]0-ii.av tv- 
Qt,ay.o fi iv(i)v. 'Ev ydQ rai(; t Qayo) dla^; t'i a^favovi; ■&fot Tk- 
Viq tni T7J(; Gy.jjvTji; dno fitj/ avtj:; dvKpaivovTO. 8. codicum 

leclionem dvaffHQoiiivo^v ex Apostolio Schottus emendavit. TaT(; 

TQayoxViaK; b : articulus deerat. 12. Omnes praeter Diogenianum 
et Macarium ''Ak/.ivov exhibent. 13. fia-AQMv — /.6yo)v P. 82. Apost.II, 37. Arsen. 37. 

83«. Apost. 111,91. X,67.Arsen. 
69ibiq. Macar.: Schol. ad Aristid. 
p. 227 Fromm.: Suidas: oto»» dn^ 
dQ/?j(;' £/. fiiTacfOQoiq Ttji; Toiv Sqo- 
ftio)v acffTijQiai; xai yijafifirj;, ijv 
aqiai^v y.ai [>a).plSa y.alovrsuv: Bekk. 
Anetd. I, p. 42t), 191. Zonar. p. 
242. Usurpat Liban. Ep. 254 
— tvS-in; dno ;'(>a,«,«?y>; d/.ynv: 
add. intt. et Schol. ad Arisi. 
Acliarn.490. Boissonadus Anecdd. 
111,32, ad Pselli Operat. daem. 
p. 283: V. Dio-. V, 41. 

836. Apost. IV, 19. Arsen 71: 
inlr. IV, 80. 

84. C.257. Apost. 111,86. Ar- 
sen. 68: Schol. Plat. Clitoph. 
p. 407 B, 394 Bekk , ad Arisiid. 
p. 73. 232 Fromm., ad Lncian. 
Hermot. §. 86. coll. Bachmanni 
Anecdd. Grr. II, 337.: Suid., 
Bekk. Anecdd. I, 208, 9. Lsur- parunt Plat. 1. c. , Cratyl. 425, 
D. , Menand. QfoqoQovfiivr[ et Kt- 
xQV([<d/.(;) , uii refert Schol. Plat., 
Pluiarch. Them. 10, Aristides, 
aliique muhi : cf. Creuzerus 
Init. Phil. Piat. I p. 142. Wal- 
zius ad Arsen., Schneiderus 
Dus Altische Theaiericesen pag. 
97 sqq. 

85. Apo^t. IV, 12. Arsen. 72. 
Est vorsas Eurip. Phoen. 472, 
ubi vide, quae Valckenarius, 
Porsonus, Schaeferus collcge- 
runt: add. Senec. Fpist. 49, 
fm., Meinckius ad Menaud. 
frr. p, 32. 

86. Apost. III, 84. Arsen. 68 
ibiq. Macar. : Schol ad Plat. 
Ileip. X p. 614 B p. 422 Bekk. : 
Poll. H, 118, Suidas. Usur- 
pant Plat. I. c, alii: cf. Bois- 
sonadus ad Psell. deOperatione 
daem. p. 190 sq. Hinc factum. CENTURIA II. 211 

g7 ' Anct<i iyjvog TQayvq: inl twj/ dvgx6?Mv, xal 

dvgTQontav* i^aiqsTug y^Qeioodig inl Tutv xaxcoTuwv 7} iv- 
vovycov, 

gg ' Athq ol yvnsg'. inl rciov 8ia xXrjQovofiiav r 

o?Mg dia x^Qdog olovovv naQ6§Qiv6vTwv Tioiv, 01 yaQ 
yvTieg Totg ^vijac/^aioig naQiSQivovaiv. 

gg AnoQQaytjaiTai thvo fiivov t6 xaXtodt,ov: 

inl TMV §ia tl xal avayxfj noiovvTiov, Aovxiavog' xal 

oQct fii}, xaTa ti)v naQoifiiav, anoQQrjicofXiV 
nccvv Tiivovaai t6 xaXwdiov. 

90 AQyaXeov (fQovkovTa naQ^ auooai noXX* 

ayoQeveiv: rpaviQ^v. 10 2. i%ab()ixoi(; Sk Inl xa/Mrk-Aoiv 7/ ivvovxiav K: xaxwrixwv g, GaisTor- 
dus, y.aT(i)tiyMv b, xaxoiv rivwv Schottus: similis lectionis discir'. 
pantia in Crameri Anecdd. III, 208 deprehenditur, ubi vide an 
legendum sit Iv xaxomxw 6ov)m. Tum verba 7} ivvovyoiv obscura 
Finckhio videntur, qua de causa locum hunc in modum refingen- 
dum censet: tnl ru.v x«xw twi, tVd/wv. Causam non video, cur se- 
quar. Eunuchi certe jam inde ab Hipponactis aelate Grae- 
cis vel maxime invisi erant: v. Schoi. Ven. ad Hom II. I, 539 
coll. G. Hermanno Opuscc. V, iOsqq.: add. Hippon. fr. 16,3. Schnei- 
dewinus Deiect. p. 218: hinc proverbia in eos nata sunt: vid. 
infr. III, 45. Append. s. (ia).a/.()6q. Eene autem nostrum in eos di- 
ctum esse lucnlenter Conslantinus Manasses, licet serioris aetatis 
scriptor, demonstrat: vid. lib. VI, 2.3 p. 375 Boisson. : giWt xai 
y«(> L,ij/.oTV7iov t6 toiv ivvov/o)V yivoq' Kav ntattv&fifj qivXay.ijv, oi';^* 
Karavvaraifi,, Ov/ o><; Tnarov toi<; iavToiv dtanoTaK; , ovd^ wi; rrVoi)»', 
u4}.Xa ([Oovovv, «^.Aa trj}.ovv , ak).' iyxorovv roTg aJ.kot,q, Kai /u-i] dvv<i~ 
IA,tvov nouHv, U(jyfi, roi't; dvva/Liiyovc, 4. "AnfQ oij anti>()Oi> yvntq 

Suidas: vid. Bernhardy. 5. tfta xt^Jo? e Suida scripsi: deerat 

praepositio. 8. Aov/.iavot;' y.al o^a] xat Aov/.mvcx; o(ja g, cod. 

Mazar. A apud Boissonadum ad IVicet. Eugen. U, p. 435. 9. 

di,a(>{))jSo)fiiv g , dia^^T^'io)/.iiv diadivovaav b , dui^^-tjto^fitv dtadvvovaaii 
cod. Mazar. A 1. cit.: Luciani textus ad verbum concinit cum 
Diogeniano. 

ut homo garrulus diceretur a;rd- probamvs: at Jioc si hereditatis 

Aoyo? .^;.x(Voi;: Poli. VI, 120. cansa facit, vultur est, caput 

87. K. II, 1. Greg. Cypr. I, exspectat: add. liosschaad Plaut. 
68. Apost. IV, 13. Arsen.67 ibiq. Capt. IV,2, 64. Lindemannus ad 
Macar.: Suidas. Comp. Arisi. ej. Trin I, 2, 64. 

Pac. 1086. 1114: oi'f)e nor av 89. Apost. 111,93. Arsen. 67 

^fivy? Xtlov Toi' rqayvv iyXvov. ibiq. cod. Laur. Lucian. Dial. 

88. Apost. III, 91. Arsen. 69: Meret. 3. fin.j add. Aristaen. Ep. 
Suid. s. anfi()oi. ComparaPa- II, 1 p. 128 Boiss. , Nicet. Eu- 
nyas. ap. Siob. Flor. t. 18, 22 gen.Epist.ad Grammat. ap. Bois- 
■ — fifjdi po(jfi •/.t/.ay.o)ftivov ■fjvre sonadum ad Nic. Eug. II p. 12. 
yvna^Ha{) ai, nlyjfifiv ()ovTa, ).t).a- Mitscherlichius ad Horat. Carm. 
Cf^ivov ivq(joavvdo)v: Catull. 68, lll, 10, 10. 

124: Senec. Epist. 95, med. : 90. Greg Cypr. I, 89, Apost. 

Amico aegro aliquis aasidtt: IV, 56. Arsen. 73 ibiq. Laur. : 

14* 212 DIOGENIANI 91 '^QSojTay lT7]g: eTzl rcov GxvdqiOTioov xccl anoTii]- 

7mV Xal VTTfQoifiVMV, 

92 Aqag IsQovi tTil tmv noV.a aQCOfiiviov i] tTil 
XQy}OTotg 7] cfavXovg. 

93 ' Aqyvqov 'AQTqvai, XaXovaiv'. tm tuv cmai- 5 
dtvTcov fxkv, di V7T£q/3o?J]V dk 7i7^ovTOV nauQTjaia^Ofiiviov» 

94 ^QZV ccv§Qa d tiy.vva iv: tTil tmv tv rfi ^QXll 
oiol £101 cpaivofiivMV, 

95 *AQyi7.oyov TtaTttg: im twv IoiSoqovvtmv. Toi- 
ovTog yccQ 6 AQyiXoyog. 10 7. ArseniilS: tTtl twv tT^o /tev r^e aQXTJq t7tt.fiy.MV doy.ovv- 
rmv, tv avTr] Se y.axMv q> ai^vo ^i t.vo)v. Qioq^Qaatog iv ro) naQ0i./ii(7)v' 
allou (U ifaavv dn6(ff)ty!(a uvai> 26Xo)vo(;, quocum consentit codex 
K, nisi quod vv. OtofiQaaTOb — 26).o)roq ignorat. Ceterum Ari- 
stotfles proverbium sic effert: aQxd dvdQa Sd^fv. 9. v^u^Qyl- 

Xo/ov naTHc; Suid. Et sic c altera lect. suprascr.« Gaisfordus, 
qui quidem vulgatam, ''Jq-/v).6-/ov natQii; in textu retinuit: eadem 
scripturae discrepantia exArsenii codicibns enotata est. Nostram 
lectionem etiam Aposfolius, Eu?tathius, Erasmns Provv. p. 474 
tuentur: vid. Liebelius ad Archii. frr. p. 38. De verbo narnv 
vid. Aristoph. Av. 471: dfia{>T]q yaQ £</('? ''■ov no}.iinQdy/io)v , oj'J ytX- 
ao)nov nenaTTjy.ac;: Plat. Phaedr. 273 B. fl<; dnaiSix''Tov(; dv Qi]0-iii], Maoar.: 
Suidas. Est versus Theogni- 
dis, 625 Bekk. Similia vid. 

apud Berglerum ad Arist. Plut. I. 

91. Apost. IV, 49. Arsen. 74 
ibiq. cod. IWosq etMacar.: Suidas. 
Cicer. Ep. ad Aitic. I, 14, 5: 
Romartae aiifem se res sic h't- 
bent: Senatus d.Qiioq ndyo^: niliil 
constu7itius y nihil severius, ni- 
hil fortius: sup. I, 8. 

92. Apost. IV, 48. Arsen. 74 
ibiq. Macarius. 

93 K. 11,2. Greg. Cypr. 1.30. 
Apost.IV,44. Arsen.74: Suidas, 

94. K. 11,27. Greg. Cypr.1,83. 
Apost. IV, .^l. Arsen. 76 ibiq. 
Macarius: Aristot. Eth. ad Ni- 
com. V, 1, 16. Diogen. Laert. I, 
77.: Schol ad Soph. Antig. 175: 
Ilarpocr. 36, 15. Sui<Ias. De 
proverbii auctore veteres dis- 
sentiunt; Harpocration : Jij/io- 
cOirtji; TiQOOv/iioK; dri/iriyOQiy.oTc; ( §. 
48 Bekk.)* ^Soqoy.^Si^; [excidit ^^^vTvyovji et poetae nomen] /ih 
ovv iv Tai<; e/.iyiiaic; 2^6?.(')v6q (fVj- 
ci.v aiiTo iivai> dn6ipOiy/ia. 6i6- 
(f Q acT ()(; S^ iv T (7) n aQ ov/n,(7)v 
■nai ^Aqi^otot ilrji; BiavTOi;: adde, 
a Diog. L. 1. c. Pitlaco, a Scho- 
lia«ta Soph. etiam Cbiloni tri- 
bni. Alludunt Soph. Antig. 

175. Plut. Comp. Cic. c De- 
mosth. c. 3 : 6 Je do/.iv /idhara 
y.al ).iyiTav TQonov dviiQoq invdiv- 
y.vvrav y.al paaavisivv, iiovaia y.al 
dQ/ij ndv ndOoc; y.wovaa y.ai nd- 
cav dvay.a).vnTovaa xay.!av, /ifj/io- 
cOinv /lev cett., Georg. Lapitha 
960 in Noiices et Extraits de la 
Biblioth. du lioi T. XI!, 52. 

95. Apost. IV, 52. Arsen. 79: 
Eustath. Hom. Od. .^,277 p. 
liJ^A, 47: TjV yaQ 6 dvijQ d'itv6c; 
vfjni'Cevv i)&iv y.al naQOv/da ini 
Totv orT(r) c/.dinTivv ivqvoiv t6 \4 q- 
/iko/ov ni naTtj y.ai; , (o^ fl' rvq 
tynti, ay.OQniov ?}' (iqvv ij y.a- 
y.ijv dxav av: Suidas. CENTURIA 11. 213 96 j4()va nQ0/9a^?ut: iTil tojv no7.i(jiHv aiQOV(,ihnav. 

01 yuQ noXifiov aiQeiv ^ovlofuvot y.ijQVxa enefinov aQVcc 
inupiQOfievov, ov rj(fiei evdov ivdeuvv^iivog, (irj?i6i%Tov 
avTMV T))v ovaiav eaeadai nal tijv n6?uv. 

'Aqxv ijfiiav navTog: inl toov eYg ti nQoxo- 
nTOVTCDV. IlaQijxTai di ix Trjg 'Ilaiodov. 

^AQyvTov nXaTayi]: inl twv i]ovyc(L,iiv ov §v- 
vafiiVMV' 6 yaQ 'AQyvTag TexTtov £v imvor/ae n?^aTayi]v, 
7jV iSidoaav Totg naidioig, iva (H]diV tcov xaTa oixiav 
cxiviJov Siaaa?uva(aaiv. 

'AQycov axove xal 8ixaiv)g xaSixoog: ix tHov 
Tov ^oXcovog iXiyeiwv naQaiViTixi]. 

100 AaxM (p?,avQi^6ig: olov' xevio acof^aTi diafiap]' 97 m 99 10 1. 7H)f)[ia).).ii4' K. 2 7t6).(nov ai()(i/v] 7To).f/.iuvli.. 3. HV' — TroAwJKom. 
5 Demetr. TTf^t e()fi. §. 122: «('/») <)fc toi ijfii^v TrarToi;. 6. Tia^jijxxao 
y.r).. K om. ex t7J<i\ i/. rwv ex Hemsterhusii conjectura Gaisior- 

dus: vid. Schaeferus ad Greg. Corinih. p. 14. 11. vulgo a^/oyv: 
correxi ex Apostolio el K. vulgo y.ai (h/.alwi; y.al ddly.ox;: K: xav 

i^iixr] Kav /itj dixrj. Vid. Schneidewin. Delect. Append. p. 468. 
ix roiv y.r).. K om. 13. vulgo: affxw qi)..: wq, Toi aaxo) xrX.; P: 

olzov «V Tw ooJ/tart. /iia/id/fj ds tw "Aoxo) /lOQiivrnK;: undc sumpsi, 
quae nunc in textu leguntur: vid. Eustaihius infra allatus et 
Suidas : daxo) (loqnokvmK;, Ini roiv t« mvd didoi^xoro^v. 96. K. 11,3. Apost.iy,45. Ar- 
gen. 7.5 : Hesych. s. a^va et s. 
TTQofia/.Xftv. Atheniensium mo- 
rem antiquum Schoemannus An- 
tiqq. juris publ. Gr. p. 368 te- 
tigit. 

97 K. II, 4. Apost. IV, 46. 
Arscn. 78 ibiq. Macar. : Schol. 
ad Lucian. Somn. §. 3: Suidas. 
s. dQx?j et s. aQ/r tJ/xkjv n. Signi- 
licare vult Diogenianus, ad 
exemplar dicli Hesiodei oom 
nkiov rjiivav navroq paroemiam 
expressam esse : ipsa enim pro- 
verbii verba in He?iodo non 
rcperiri post alios moniii Theb. 
Cycl. Rell. p. 53. Valde pro- 
verbium a vett. celebratum est: 
Plat. Legg. VI, 753 E: «(^/ij 
'yaQ Xiytrav /tiv ^/loov navroq iv 
ratt; naQOv /liauq Eqyov , xai ro 
yf y.a).o)(; aQ^aa&ai ndvrtq eyxii)- 
/(«xCo.Mfv Ixdarorf ro t' taro t?, 
«£,■ i/i^oi ifcuvirat, nXiov rj ro ij/niCfv y.ai ovSiiq avro xaloic; yfi'c/fftw 
iyy.fxo)/tiaxiv txavioq: cf. Hemster- 
husius ad Lucian. Somn. §. 3. 
Astius ad Plat. Reip. II p. 377 
A., ad ej. Legg. III, 690 E. 
Schmidius ad Horat. Epist. I, 
2, 40. 

98. Aristot. Polit.VIII, 6, 1: 
t)il TOiH- naiSac; tytvv Tn'a <)varQv- 
(>)]V y.ai rip) ^AQyyrov n).arayriv 
oitafyai yiviaOao y.aloiq, f^v <)k)c- 
aaiv roTq natdiotq, otto); yQo')/itvoi' 
ravrr] /irjdiv y.arayvvo)ai' roiv xara 
rrjV oixiav ov yuQ Svvarai' ro viov 
rjavydl^iw : Apost- XVI, 21 : Sui- 
das. De re vide Lampium 
lib. I. de cymbali.s vett. c. 9, 
Lobeckium Aglaoph. I, 699 sqq. 

99. K.n,32. Apost IV,53.Ar- 
sen. 79. Solon. fr.30 Schneidew. 

100. Eustath. ad Hom. Od. Z, 
79 p. 15.52, 25 : iariov 6b ot* ix rov 
daxoii qiiQirai, naQOt^/tia ro , aaxm 
ipXavQii^ii'';' olov • xtvo) coj/iati' 214 DIOGENIANI cogt Tm aaiiM (lOQfivTXSiq, MoQ (xoXvxsioig ix- 
(fo^sig Tov Xiovra. 

'Aas^ioT eQog 'iTiTzofiivovg: Sicc ro ijil &vyct- 
tqI fivaog. Kac yaQ avzrjv fioiytvd-eiaav 'innta ovyxaTe- 
xlHasv eig ■&oiV7]V. Jtcc tovto xal tj^v KodQidcov aQyr\v 5 
(faav xaraXv&TJvat, «l cov i]V ixsivog. 

'AQxat^oTSQa rijg dicpd-sQag Xiystg: snl tmv 
aa&Qa tcvcc xal (liOQa diijyovfievcov. ' H yccQ dicfi&iQa, 
iv 7} doKtl Ztvg anoyQcccpta&uL tcc yivofisvUf nafina- 
XaLog. 10 

'Aaabv daiQsigi inl tmv avoijTcog ti> noiovvTcov. 

'Aqx^v fihv fii] cpvvai inix&ovioLatv aQu- 1. iJiOQ^vvxrftc;'] scribendum noQfiiWrft videtur: sed vide Bernhar- 
dyum aci Suidam. 4. fiiaoq b: enl d-vyaxQi /iuaoq rjl Afi,/to>vi<h Ar- 

Senius: idem puellae nomen ex Callimacho affertur a Scholiasta 
ad Aeschin. Timarch. §. 162 p. 746 R. vulgo avyy.a-Th.Xii,Gi- Si,a, 

ktA. : quod addit b *k &oIqi^v, ex Arsenio emendatum in textum 
posui. 8. aa(yi)a, . . y,ai K om. 9. Soy.iZ 6 Z. dnoyQdqna&w-} K 

e 
o Zivq vTiiyqoufiro. 11. «Jat^ft?] K S Qfi-q, erasis inter S et q una 
vel duabu? litleris: SfQf-q, SiQftv Eustathius, Arsenius, alii: vid. 
infr. III, 66. Greg. Cypr. II, 44. 12. aQXfjv] Thcognis Tzdvrwv. 

Jnserit Macarius pentametrum; fiJ]S^ tTnStlv ai'ya? olioq rjfXiov. tfXvaQflq. Hesych. s. day.o<p).avQl'- 
CfK ibiq. intt. De secundo 

proverbio vid. Suid. s. /uqqho- 
Xvrxfrai- et cf. sup. II, 65. De 
fioQfiohiHfioi,g vid. Ruhnkenius 
ad Tim. Lexic. 180. Fischerus 
ad Aeschin. Dialog. ind. s v. 

1. Arsen. 304. Eadem histo- 
ria proverbio 7ra/>o? xoQfjq 'Jrt- 
ttofiivovq ansara dedit: Apost. 
XV, 86 Arsen. 405. Rem enar- 
rant Phot., Suid. s. Tra^' innov, 
8. 'Jnnofvfvtiq , Bekker. Anecdd. 
1,295, 12, Scholiast. Berol. ad 
Liban. Epist. p. 125 Wolf^: 'Jn- 
flOfiivtjq ^A&Tjvaloq aQ/dyv, oq iii- 
fnat rrjq dQXrjq St alxiav TOiau- 
xriv. Hv avxo) &vydrriQ rjvrivcc 
xtiiv daroiv rivoq ataxvvavroq XdQQa 
ino yijq xaO-fiQiaq fiq oiy,rjfia Stj- 
Oaq avv 'Imtm xal XQoqirjV ovSfriQot 
Hqintiint. Ttua&flq ovv Xi-fio> 6 in- 
noq iqxoQfnjat t-Jj natSl y.ai iifovtvat 
ravrrjv enanoOavwv xat atVo? vari- 
Qor. fttrd ravra inKJxa^piiaTjq av- Tvy? r^q ovxrjatmq an txfivov o /w- 
Qoq iy.aXiiro innov xat y.OQrjq, quae 
sunt verba IVicolai Damasceni 
p. 42 0rell. : add. Wesselingius 
ad Diodor. Excerptt. 550, 6. 
Usurpat Liban. Epist. 254: xat 
ravrrjV 6 fiTj Soiiq rrjv x^Qi^ dat- 
(iiartQoq 'Jnnoftivovq. 

2. K. II, 5. Apost. IV,47. Ar- 
sen. 78 ibiq. Macar. : Suidas. 
Cf. nott. ad Zenob. IV, 11. 

3 K. II, 6 Greg. Cypr. I, 69. 
Apost. IV, 59. Arsen. 79 ibiq. 
Macar. : Schol. ad Aristoph. 
Nub. 441. Eustath. ad Hom. II. 
K, 21 p. 7S7, 10: ro fiivroi, no- 
yiovq bvov aXXov rQonov dSvvaxov 
taxi>' — — oftoMv Si no)q xal ro, 
daxov SeQtkV ov yaQ dv i^ daxov 
StQfia exfQov dnoavQijafrai,: Sui- 
das: V. infr.V, 56. Etiam de cru- 
ciatn acerbissimo dicitur: Hein- 
dorfiusadPlai. Euthyd. 285 D. 

4. Tlieosn. 425 Bekk. , 5 43 
Welck. , Clem. Alex. Stromm. CEINTUKIA III. 215 OTOV' 0VVTCC d^ OTiiii^ toy.iata 7tv7ueg ^JtScco 
msQrjaai: tTil tuv dvgTvyjog (jIovvtcov. 

5 ^Aoyjj TioXs^Mv: tTii to)V ccSixhv imy^HQOvvTojv. 

6 'AQyovVTWv x^QOS' tnl twv utotio. tivcc dia- 

TlQaTTOflkviOV, 

7 \AaTQa7Tij fy,!rV£?Jov: tTrl tojv advvciTwv y.ra 
evTfkwv. '■■ If yaQ f^ vdcacov ij ayydojv aOTQam] Iv ToTg 
Toiyotg yivofxivi] ovdev dvvaTai. 

g 'ATtvi^goQag: rkil tuv cfd)]dovVT(ov Tioiv. ' ^-g- 

01 JTf^, Ai^ elg &ciXaaactv. 

9 * ' ^ATQffiag /3ovg: tTil tvjv /jQudcMg avvTsXovvTm>. 
10 ^'AQyovg Xocfog: iTtl tojv ocfudQa ovficfOQaTg 

iviayofiivifJVf ^Dovog yaQ noXvg iy.eT avve/^rj, 
H 'ATTiy.og fictQTVg' inl tov nLOTOTaTOV xal a?.i]- 

^taTC^TOV. 10 15 1. oTtcx; cntn Thcocnide, Ar=enio Pcripsi : legebatur o/'w?- 
2. &f6yvi'Soq trti r. (t. fifihiO/.iWoiv Macariiis. 4. K: etiI rtTiv y.ay.d 

nut,ovvro)v. 9. arfvki; [>\i{^: ante Schottnm a.arfVE<; legebatur. 

Verba mant^ — &d/.r(oo'av acces^^ere e pb, Apostolio, Arsenio: 
Macarius: dr. oq.: ioanfQ atS rijv Odlaarjav inl r. <pi').f<('!i. rt,Giv ox; ij 
ali rjl {yaXdaGr[. 12. vnlgo "Jiiyov: correxi e Pg, Apostolio, 

Arseiiio: "Arrrn; c: vide notas. ).6(fov(; P, ).6xo(; Arsenius. III, 185 Sylb., Stob. Floril. 
120, 4., Hom. et Hp.«iod. Cer- 
tam. p. 243 (loettl., Apost. IV, 
3)i. Arsen.78 ibiq. Macar. : Schol. 
ad Soph. Ocd. Colon 1225: 
Suidas. Ad.-cribuntur versus 
a plurimisTheognidi, a Stobaeo, 
aliis Alcidamanti : cf. Gai-ifor- 
dus ad Stob. 1. c. , Welckerus 
ad Theogn. p. 108 sq. Eadem 
senlcntia invenitur apud Hom. 
Odyss. S, 129: add. Hacchyl. 
fr. 3: d-varoiGi> /ft/ <fvvai' qEci^crov, 
f.iri(V dfliov n(i0(;tSflv tpiyyo^:: Me- 
nand. fr. p. 4s Mein.: oi' ol dfoi 
tfilovaiAi dno&vtjaxft. vto?: Plalon. 
Epigr. in Anth. Palal. IX, 359. 
Metrodor. ibid. 3b() : aliorum 
locos larga manu monstrant in- 
terpp. ad Theogn., Sophod., 
Suid. ll.cc. : add. Wyttenbachius 
ad Plut. Conrol. ad Apollon. 
115 E, nott. ad Zenob. V, 2,5. 
5. Apost. IV, 37. Arsen. 76. 6 K. II, 28. Apost. IV, 54. 
XX, 77. Arsen. 476. 

7. Apost. IV, 64. Arsen. 79: 
Suidas. Proverbium ingenium 
comicorum sapere Bernhardy 
ad Suidani annotavit. 

«. Apost IV, 70. Arsen. 61 
ibiq. Macarius. lilustrant 

Ruhnkenius ad Tim. l>ex. Vocc. 
Plat. 52. Milsf herlichius ad 
Horat. Carm. H, 2, 24. 

9. Apost. IV, 77. Arsen.83. :» 

10. Apost. IV, 27. Arsen. 72. 
Spectare videtur ad Argivorum 
forum, de quo vid. Scholl. ad 
P^uiip. Orc^rt. 859. Comparari 
pote.st "Jrriq ioqoq apud Apost. 
IV, 79. Arsen. 83 ibiq. Marar.: 
vid. C. O, Muellerus ad Aesch. 
Eumenid. p. 156. 

11. Apost. IV, 80. Arsen. 82 
ihiq, Marar. : Suid. s. drry/.i} ni- 
ati^. Cf. sup. II, 80. 216 DIOGENIANI 

12 *Axtt.xog VTiixst ti]V xst()a a7io&V7jax(ov: 
iffil T<Jov cpi?*aQyvQ(ov. fPt?yOX£Qd6is yccQ ol ^A&rivaiot. 

13 AtaQ ix xa&aQoJv cc^vqoov ZETQvyijxag at- 
TOVl tJtl Tix)V fiijdevog ayadov ^iTalayyavovTtov. 

14 Av^ijTOv ^iov L,fig'. inl twv i^ akkoTQitov ^ir 5 
ovvTtav. 

15 AvTOfiaT a o ^£og avifjai Ta aya&d'. tm 
Ttav aTiQayfiovoog evdatfiovovvTtav. 

16 AvTog avTov avlet: inl rtav tavTOvg detxvvov- 
Ttav Tolg nQayfiaaiv, onotoi eiaiv. jq 

27 AvTov ov TQkcftov, xvvag TQkrpttg: inl TtJov 

anoQOVVTtov (xiv, tTtQovg 8h TQerpeiv xaTtnayytlXofievtov. 

Ig AvTog yaQ evQS tov xaxov ti]v niTvav: 

olovel Tijv m^yiiv. 'Enl tcov iavrotg xaxa intantofiivcov. 

19 AiiTog €(pa: inl toov avacfiQOvrtov a liyovaiv 15 

ini Ttvag. 7. avtofioirox; cK, Apost. Arsenius. roTai, ^fo? Stobaens. 

dvlft c, Stobaeus. Tdya&d K: versus igitur scribendns videtur: 
aiironata toT<; dk S-f6(; dvUi' tdya&d: comp. Scliol. ad Arist. Ran. 14S9: 
iy.fZ (iki.novaa, dtv()' «Wft tdyaO^d. 11. vulgo tavtov: correxi e K, 
Gregorio, Suida. K: inl twv dn. fiiv lavtovc; tfjtqftv, a).?.ovq de 

inayyfk}.o/iiivo)v. 13. ydg tvQi] b, Gaisfordus: yd(> Schottus om. : 

avtoq eq)fVQf Diogen. V, 99. mjtvav Suidas: Scliol. Ven. ad Hora 
II- E, 902: 6 Sk onoi; naqd toiq lihoitan; }.fyofiivt] ni^tva: vid. interpp. 
ad Hesych. s. ono^ et s. mtva p. 1090. 14. oiorfij K ^/toi. 

xaxccj K Tct y.aAa. 15. tnl twv dvaq>. ri> Inl rwa rwv diwniarwv. 

12. Apost. IV, 82. Arsen. 83. rettulit BergkiusComm. deRell. 
Nata est ex hoc proverbio Comoed. vet. Att. 197. 

scena in Aristoph. Ran. 170 sq. 16. Apost. IV, 95. Arsen. 85 

V. Greg. Cypr, II, 84. ibiq. Macar. : Suidas. 

13. Apost. IV,83 Arsen.83. 17. K. II, 14. Gre^. Cypr. I, 

14. K. 11,7. Greg.Cypr.1,70. 75. Apost. VII, 45. Arsen. 216: 
Apost. IV, 89. Arsen. 84: Sui- Suidas. 

das, qui addit: 7Ta(i6aov ini/CT]- 18. K. II, 16. Diogen. V, 99. 

(;oi~rTfc; ol avhjtai tovi; &vovtaq, Apost. IV, 91. X, 68. Arsen. 84 : 

ei dtf/.fiai; kMauv. Comparari Suid. s. avtoi yaQ et s. nrjtva. 

potestTheopomp.ap.Athen.lv, 19 K. II, 35. Apost. IV, 96. 

165 B: Ev()inldov 'ot' cc^ictov oi' Arsen. 85: Schol. ad Arist. Nub. 

Kay.wi; txov, td ).).6rQi,a divnvilv 195, Eustath. ad Hom. II. E, 604 

%bv xaAo5? tvSaifiova. p. 586, 26: Suidas. A Pylha- 

15. K. II, 34. Stob. Floril. gora dictum exiisse auctor est 
103, 11: K(>atlvoii Iv ID.ovtot-i;' Diog. Laert. VIII, 1,46: addit 
[fr. 1 Runkel.] Avtofiata cett., Suidas: ovtoi; (Pythagoras) }«(> 
Apost. IV, 94. Arsen. 84. Ad dnoaffivivinv tov iavtov ).6yov x«i 
aureae aetaiis descriptionem /;tov iv rcuv o/iMaK; V.iytv, A. i.- CENTURIA III. 217 

20 j4vtij TOi dix7] iaTt ^eMV, o't ^'O7^,v{i7iov 
e^ovatv'' iTil Tcov a^ioi^ijg TvyyavovTcov mv TiQccTTOvaiv. 

21 AvTa St' avTMv'. tTit tmv aEt Ta avTo. leyovTMV. 

22 AvTM XQJjTiJQt "i* yivo] y.ax<^: irct tmv oJg y.ad' 

tTEQMV (jOvlSVOVTat, TOVTOtQ mQlTimTOVTMV. 5 

23 ^Acpdovot MovaMV xJVQat'. iTil tmv ojXtaTCt 
(p&ovfQMg diaxeifiivMV iv ?j)yotg. 

24 ^ A cp vxfjrjXov ^iov xaTaysXag'. oiov, Tiavv f.iov 
xaTayeXag. "Etu tmv acp' vipovg diaXsyofievMV, 

25 Ayvvfiivr} axvTa)^7]'. inl tmv KvmjQag ayytliag 10 
ayysTJkovTMv, 'jEnl '^tlov yccQ ed-og i)v liXovvTag t6 4. ytVjj codd. sine ulla varia lectione: yfvvi Schottns proposnit, 
avxM v.Qaxi rmtc; x«>ta Schneidcwinus : crucem apposui. 9. /.«- 

rayilaql »Suidas: navv f.ioi' y.axaqQOViZi;. Recte. « Schottus. 
Et sic Apostol., Arsenins: K: inl tojv et vH'ovg di-aXiyofiivo^v 
waavfl ndvv /eoc xar arp Qovitq, 10. ?.vnQaq K. II. a^«yj'*- 

kovxMv K, omissis reli<}uis. tni y.x)..'\ pl-.ra verba exciderunt. 

De scytala Lacedaemoniorum egerunt Plutarch. Lj'sand. 19. Gell. 
N. Att. XVII,9. Schol. ad Pind. OI. VI, 154. ad Arisloph. Av. 1284. 
Lysistr. 990. ad Thucyd. I, 131 : Hesych. Suid. Phot. s. cy.vxd/.tj, 
Etym. M. 720, 50. Moer. p. 346: omnes unum eundemque aucto- 
rcm exscripserunt, ut videtur, Apollonium Khodium: v. Athen. 
X, 451. D: oxi> 6e ).ivxm l/idvxi> mQni.f.ovvxfq xrjv C-/.vxd).ijv ol Ad- 
TioJVf? tYQaipov d -tjpov^.ovxo fX(jijXfv l/.avoic; lAno ). ).o')V voi; 6 'Podi^oq iv 
Tw nf(ji !^4(//^/d/otn Solus autem He.*ychius de proverbio nostro 
exposuit: ad nostrum enim proverbium locum Hesychii infra al- 
]atum referri debere, inde certo colligi posse videtur, quod aiiud 
de scytala omnino non exstat. Unde simul verisimile fit, in le- 
xicographi loco Diogeniani verba latere, ut denuo appareat, lo- 
cum nostrum esse iacunosum. avxi Tor ftnfiv , ovy. i/ioc; o ).6yoq, rovx lcxv, Ciya >f«t SlSov xoi xov 

«A/ct Toii ^foi": plurimi autem doynaxot; tVQfxfi, xai dpaaavlarox; 

ad Pythagoreos referunt: Cic. rijvi^niar^v. ' Usurpat Quintii. 

]Vat. D. I, 5, 10, Clem. Alex. 1. O. XI, 1, 27. 

Stromm. 11, 159 Sylb. §. 24, Her- 20. Apost. IV, 100 Arsen. 85. 

miae philosophi Irris. gentil. Est versus Homeri : Odyss. 7',43. 

philos. §.16, Gregor. Nazianz. ^21. Apost. V, 2. Arsen. 85. 

Srrilirfvr. a. p. 62 Montag : 01'x 22. Apost. V, 3. Arsen.86. 

av fih oifiaii rovrov Kaxayf/.daavfv 23. Apost. V, 12. Arsen. 87 

06 naq' v fi,lv xd IIv O-ayoQov ibiq. Macarius. Vid. Zenob. 

ifvXoao(fovvxfq, olq x6 , avxoq I, 89. 

tqa, x6 nqiinov xat fiiyvaxov iaxo 24. K. II, 17. Apost. V, 21. 

Twv (Joy/taTOJv: Cyrill. Alex. Com- Arsen.88 ibiq. Macar. : Suidas. 

ment. in Jesaiam c. 32 T. II ed. Derivafum est ex Aesopi fab. 

Aubert. p. 445: qaai yovv oxt LXXV Fur.: vid. intt. ad Suidam. 

roli; JIvO-ayoQOV /la&fjxalc . . . 25. K. II, 20. Apost. V, 29. 

t&o<; 1JV Xiynv tovxo, avxoi; eifato, Arsen. 69; Hcsychius: aKvxd).tj ^8 DIOGENL^^NI 26 yQarphv, eiv' ccrpeiXovvTag, o1g i/9ovXovTO, nepLTiHV' oi 
dh Seyo^ivoi, lat] axvTcchj i(fH?,ovvTeg aveyivMaxov t6 
yQaf.if.iaTeiov, 

'j4avQig fiaiveTai'. eTU toov acocpQOVovvTMV fiev, 
do^av d'a Tiat /naviag nuQeyof^itviav. "y^fiVQig yaQ Tig 5 
axovaag yQi^aftov ?^eyovTog, ort ecog roTe evdaifioveg eaov- 
Tat Sv^SaQLTai, ecog av&Qomovg dewv TiQOTLfirjOOVOiv' eica 
l8oi)V fiaOTiyovuevov oixeTijv ev 'uQio y.al ovSev tov leQOV 
fpQOVTi^ovTa Tov SeOTiOTi^v y.al Sia tovto aTiorpvyovTa t6v 
SovT^ov eig t6 fivl]ua t6 naTQcoov tov ftuOTtyovvTog y.ai 10 
TvyovTa (peidovg, avfi^a).iov t6v yQr]afi6v riXog la/3etv, 
1'^aQyvQiaag rijv ovaiav, aTTedrjfn^OiV' ov ^QcJovTeg eleyoVf 
MaiveTat AfiVQig. 2. Legebatur «;r«AorivT«?. 4. B: ini roiv i).fovvto)v tnvq 

ilq Tce? 6t7]}.a(; Twr 7T()Oy6v(i)v xaraqf vyovtaq, tnl de tovi; 
-fl- f i'i ? ov y.itk: C : tnl t u)V do-y.ovvt mv ^iev /.lalvi aOai> o 6 <; 
n Qcitt ov (7i,v, ovto)v (H toiv e^yo^v y.a&tjy.ovto^v. QiO)()0(; j'»^ 
vno 2v paQ(,r(~)v nf ju^fi&ili; fi? Af).<fov(; ni()l iv Sai fiovla^;, xat 
tov O^fov pr Qfjc avr oq dnoj).f dav 2 v fia Qi^roiv ta t a & aii rorf, 
OTar dv &()())nov(; -Q-fMv nqor i> [i,ria (nav, &faadfitvoq Sovkov 
TtQoc; lfQ(T) fiaarLyov fifvov -Aai nQOi^qivyovra Iv tw lfQ(7) xai 
f(Tj dnokvo fifvov , varfQOV Se fti; rb tov fi aati>Y ovvtoq nvi~ 
tQoq fiVTJfia nat a(fvy6vr a dnoXv&rjvav , avvfit; t6 Xoyi^ov, 
liaQyv Qi>ad fofvoc; rd XSi^a dnriQfv flt; Hf Xon ovvTjaov. o yovv 
). o y i a fi (7) nfnoirjy.fv "Afx,vQi>(;, rovro flq fiavlav 2v ^ UQlr aii 
fifrirQfrpav. 6 Se t(7) XQ^'"".' ^''^ '^V''' n Qoqn olrjtov fcaviav 
iS-avftda&Tj: v. Suidam. uiay.o)vi,xt'j ' ini roiv ayyflvacfOQMV 
rdaafrai,' eO-oq yaQ rjv aQ/aiov ro 
/Qfjaaa&av rai<; ay.vrd/.avq , [ai^Tt] 
r(7)v TTao' "EXXrjai, yQaf(fiarfio)v xai 
fii,p/.io)v. Est versus Archilo- 
chi: cf. Archil. fr. LX Lieb., 
77Schneidew. ibiq nolt Usur- 
pat Piutarch. Sympos. Sept. Sa- 
pient. c. 8 p. 152. R: oQa Srj, 
JVftXoJfrf , Ta ).oi,nd rtji; eni,ato).ijq 
v.ai yQo) jtaQOXfaw iv ravrij) totq 
dvSQdaiv. ^AD.d firjv, o JVtMifvoi; 
Miftj, rrjv fdv toT yiidionoq ini- 
Tajtv ov(Ytv av Ttg a).).o nXrjv a- 
yv V fiiv rjv ay.vraXrjv nQO(;finoii 
xkt' ^AqxiXoxov. De scyiala 

exposuit NitzschiusHistor.Hom. 
fasc. I 75 

26. B 52. C. 29. Apost II, 93. 
Arsen. 53 ibiq. Macar.: Eustath. 
ad Hom. 11. B, 595 p. 298, 2: iatiov Se oti, xai 'LifiVQiq rvc; iVQtj- 
rai Sixot, Toii ^ iv rai(; t(7)v naQoi,- 
/.iiMv dvayQa(f>ai(; fitf fiovai,y.o(; fite 
xai itfQoloq: Si,6 y-ai iv rfi naQOv- 
fiia rri Afyorcrj 6dfiVQV(; fiaivf- 
rai, (vid. Zenob. IV, 27), tu-*? 
"AfiVQiv tyQa^^av Sixc*, rov iv dQxali; 
&' ntQi ov ] lavaav la(; ir rio y.a- 
Tci aroi,Xf(0V QrjtOQvy.iJ) avtov Xt^iy.iZ 
iatoQtl oTu (sequentia Suidas au- 
ctore non nominato et paucis 
mutatis exscripsit) dfiDQoi; vno 
2vpaQVT(7)v nffi(f&fi(; fi<; /ifX(f0vq 
ntQi fvSai/fioviat;, xai toii <9-fOU 
XQrjaavtot; dno^Xfvav 2 vfJaQiraig, 
OTav dv&Qoinovq Ofoiv nQorvfirjao)- 
auv [oiaciilum ipsum exstat ap. 
Alhen.XII,.y20A., Stephan.Byz. 
S, 2viiaQt,(;], iSd)v ilovXov fiaatiyov- 
fifvov y.ai tiq ifQOV nQoqqvyovra 
y.ai (iij dnoXvo/uvov, vatiQov Si CENTURIA III. m TMV naQcc naiQov TOig onovdaL.ovg^i^ii, ,10^ y^^^rJ^Q^W T^Q' 
Tixng bQxnoecog elSoQ. ; ,-:Vr,o^^, ....^..\/ 

28 "ATiavTu TOie^xccXo^^atv uvdQaai ;r()«;r«*^^e^^ijf 

XOV TOVTO. . »W-.<k'joi.>JJTA '4WT'(.vi 5 

29 'Adelcpog ccvSqI TtaQEitji ^^tC nQOTifiririoy rovg j,c, 
oiAiiovg, 

30 "Aua^a tov 8ovv eXxsvl ln\ tmv ^avTiaTQocpag 
Ti noiovvTcav. «\*vi««'«)fcT, ^ ,v")o'» 

31 'AvaYVQaato^Jai^§)Xr^^^^^^ 
yvQaaiog ovtog. . W" im-j ■t^M •, 'r.-t^T. •^ij .■.'^K-ijvn 'ciju'» 

1. Legebatur (i6&o)va: ut paroemiaci numeros instauraret, G. 
Hermannus proposuit: aTtay' a.)./.a lAoOoyv' dno xojTnji;: vid.G. Bern- 
hardy ad Suidam. 4. xaloTaw Macarius, Erasmus Adag. p. J91. 

Pantinus ad Apostol. p. 295: vulgo xaloli;. 6. dvd^l] Macarius, 

alii omittunt. dde}.<i6<; dfl na(). Schoi. Plat. 7. oiy.clov<; ilq 

porid-ivav Sciiol. Plat. , Macarius, alii. 8. C: inl rCiv Ivav- 

rio)<; Tiac 7} yfQij y tvo/iev(i)v. dvri^arQocfio^v g. iMacar.'27l: 

•fj cifia^a Tov ^ouv noXi.dxK; exqii^fH ini twv naayovro^v, a no^ 
Aaxis avroi inoiovv. 10. C : OT^Wi /ia^t/n^. .T*»S[li»i5j|f»^jii4)(iJ:o^#r naTQoq 
dnof.v- tCq ro rou /laanyovvroq 
fivfjfia y.araq)i'y6vra xai 
&ivra, avvH<; t6 /.6yt.ov y.ai iia^)yv- 
Qiadfiivoq rd iSia dnrj).&iv il(; Jlf- 
Xon6vvt]aov. y.al Svpaqlrab fiiv, o 
Xoyi^afm nf^oitjxfv , ft<; fiaviav idi- 
^avro, invkiyovrK;' ^.AfiVQi>q fiai- 
Vfrai' 6 dk tw y.QOVO) Sta rrjV 
npo<;nolrjrov fiaviav i&avfida&rj : 
unde factum, ut Amyris aoqoc 
nuncuparetur : Herod. VI, 127: 
Suidas. Similiter liistoriara 

enarrant Athen. 1. c, Eustath. 
ad Dionys. Perieg. 374. 

27. Apost. IV, 6. Arsen. 66: 
Suidas. Poll. On. IV, 101: o 
^e fi6&o)V , if OQrntov o^;fij/*a xai 
vavriix6v. 

28. Apost. III, 78. Arsen. 65 
ibiq. Macarius. Comp. Diogen. 
I, 97. 

29. Apost. I, 46. Arsen. 19 
ibiq. Macar. : Schol. Platon. p. 
398 Bekk.: Suidas. Schol. 
Plat. : naQr/y.rat dk taox; naqd ro 
'OfirjQixov (Odyss. n, 97): rj rv 
Kaavyvrjr ouc; inifiifiqifav, oiai 
ntq dvijQ fia^va/iivoifat ni- 10 Ttoi&f, y.al tl fiiya VfXxo^i 
oQrirav. Muretus ad Plat. Reip. 
II, 362 D. ex II. <T, 308 Ortum 
snspicatur: si sententiam respi- 
cis, uterqne bene: .«ii verba, ve- 
rum Astius ad Plat. I. t. intfel- 
lexit, monens dd. d. n. poetae 
alicujus verba videri. Uti- 
tur Plat. 1. c. 

30. C.24. K. II, 21. Greg. 1, 
77. Apost. II, HS. IX, 66. Arsen. 
50.271 ibiq. Macar.: Schol. Lu- 
cian ap. Bachm. Anecdd. II, 338 : 
^udvo) nora fioiv yo)Qo vaov nrjy 
yai, [sup. I, 27.] xai, rj afia^a 
Toi» fiovv ixqstQ f o: ).iy frai dfiqio) 
ini rdiv naqd qvai/v dvfarQafifiivo)v 
rr;v rdtiv oi''tj ydq rott; norafioTq 
avo) xai xara roiv nrjyoiv q>iQfa9at 
qvaii; t6 QfTQ-QOV orT* toi»s /?d«5 
■^ afia^a 'd).xfi', aXX efi,na).iv' 
Ofioia de rovro)v iari y.ai avrrj' 6 
vfpQQi; T6r Xiovra [y. Schnei- 
dewinus Delect. p.3*5]: Suidas. 
Adhibet Lucian. Dial. Mortt. 
VI, 2. 

31. C.30. Apost III, 35. Ar- 
sen. 51: Suidas. Similiter//ai- 220 DIOGENIAJNI 32 '^^'^^\Anoii&&iQ )[OiQS yiyaQta: oJov wv xaTerra- ''^■iSi 'ccnodwafig nXsiova. 

33 A Qor Q(o axovTK^eigi sni tcov aTiEQiay.enToog ri 

iioiovifTajv,. xai t6. xaTomvf^i) TiQooQCOfiivMV, alXa xad'' 
'- iavTcov imTeXovvTcov. 5 34 ^v&ig av Ilb &co5s odogi inl twv tca avTa Vfj()a,''Svqrv/ia ■/.aradfiari Ttaaav ol/.iav d}.?. f 7Ta?.Xr }.ot<; Sii,- 
voti;, fi TtaQOUfiia Xiytrai. (I>aal yaQ yfvia&at ri,va yiMQyov 
iv rifi ■Ayayv Qaa ioiv SiJ/a.m„ alriav t/ovra i^v fiQi'Cifv ilq rov 
7r}.7jaio'v ISqji /livov^ fjiOfiov' SiyO av/Liqio QaTq ror av&Qwnov Sfi— 
rat? TtiQVTKatlv TZQoirov fikv yaQ dni/.api [scr. dnift akt] rrv 
yvvaZxa, i^ ?; i; aiiro, naZ<; iyeyovft- tlra t6i' vlov int^omat Sia~ 
po/.jl n).aarr\ riji; fx.rirQVi,dq xQ7jad fifvoq- y.ai Xapwv aiirov dvf- 
pipaofv ttc, nlovdQvov, y.al flq ).vnQOv i'i;i&7]y.f vtjaiSi^ov flra. 
ovtiSti yiarf yo fofvoq, avrot; rt y.ai ^ yvvtj y.ard ndaav rjjvno- 
Xvv, avroq fikv avyxleiaaq laiiTov fifrd ndvroiv rwv vir ri fi, dr o) v 
iv Tij ovy.ia y.al nvQ vnof}a/.oiv iy.avO-tj' -jy Sk yvvrj fii; giptap 
46tvr7jv e Q o I, i^' f v: eadem ex eodem codice leguntur in Montefalconii 
^ibl. CoisU 604, apud Gaisfoidum ad Suid. s. v. Addit Suidas: 
laroQfl Se '] fQi))vvfioq iv tw nfQt T Qayi.ySvonotmv, dnfiy.di,o)v rov- 
rotq rov EvQvniSov fPoivtKa: v. Valckenarius Diatr. Eurip. 269. J. 

ra ylyaQra ApostoUus. K: ■rjrou d y.ariqayfq, dnoSo)afiq: olov oiq 
Apostoliusi vulgo olov: Schottus proposuit oiW: ego cum Arsenio, 
Suida olov o)v dedi. 2. Addit Suidas: inl r<7)v fifiL,ora rtfio)Qlav 

.fiKV 4]fiaQX.O}! S^S6vro)v. 3. dnt Qtay.inr o)i;] K dSi.aay.inro)c , g fimfQt- 

'oi^in;ro)g..}u t '''i'] V S- .4. yal — • ini/ti).ovvto)v] K: tj y.aO-' eavroiv. 
y6] adjeei e b, Apostolio, Arsenio. /t?) y.r)..] g om. 6. Vulgo 
tlv&oiSf.. oSoq Arsenius om. inl — nQarr6vro)v] ihaec accesse- 
runt ex F et agnoscit Apostolius. Schottus. Desunt g.« Gais- 
ff^rdu.^. fi.o)v Kt).ixi,o(; Inl tojj' dnotQO- 
nalo)v dicitur: Macar p. 177. 

32. K. II, 37. Greg. I, 71. 
Apost. IV, 20. Arsen. 71: Sui- 
das. Similia vide ap. Ja- 

cobsium Ann. ad Anth. I, 1, 322 
sq : add. Eustath. ad Hom. II. 
v, 162 p. 458, 41: lariov Sh. oTt 
t6, ovv Tf fjifya).!;) anir taav, 
avv aqiriotv y.fcpa/.Tiai' y.al eitjq, 
naQOtfita/rj tk rQontxtj tvvoi.a ian, 
/1 frfvrjvf yfiivtj dnb d/.o).ov Q-iaq XQi- 
ovq, SrjXoiiaa, ori, ro y.Qioq, o /m- 
povtfq 01 TQiiifq tyovav noXkovq 
ijStj ivtavroiiq , onfQ iariv rj rjQUa- 
Cfi-ivtj 'EXivrj, 6\pi nort anoriaov- 
Guv, 0)? ota ri> dQyalov ijyovv yf- 
qtd).ai.ov oipttlrjq' y.ai pvy dnXwq, 
d).)d avv ftfyd).o) xal roy.o) xat 
7toi.rfj, rovriarii nQOQrifiO)' rdSf ft- 
civ al Ktiiialai twv aQnaadvxbiV xai 7j roiv avroTq qi.).rdro)v alyfiaXo)- 
aia. Oftotovrai. Si nioq rr] rotavrri 
0firjQi.y.7i ivvoia iv roTq fitrd ravra 
To, fiTj ro yd-tt^ov L4yai.oi dnoarij- 
Oovrai, yQcnq. 

33. K. U, 38. Greg. I, 88. 
Apost. IV, 58. Arsen. 76 ibiq. 
Macarius. Usurpat Plutarch. 
de Tranquill. An. 12: ovSk yaQ 
o ro^fvftv riji aQorQiii ftovXofnvoq 
y.ai roi po% rov ).dyi>) y.vvriyfrfTv Svq- 
rvyrjq iari/ii : F^hotius Epist. 171: 
aQorQO) fiev , o)q rj naQOt/ua qrjaiv, 
d/.ovtitfi.q, dvri roTi /itravofTv G^Qa- 
ovvofitvoq. 

34, Apost. IV, 93. Arsen. 84 
ibic). Macar. p. 416: Hes^^ch. s. 
UvOioSii). Fhotius. L('gatio sa- 
cra, quam Aihenien.ses singu- 
lis annis Delphos mittebant, 
provevbio ansam dedit: Schol. CENTURIA III. 221 

noXXdxig TiQaTToVTeov. KiQrjTav dt inl tmv Imnwd-avO' 
uivo)V. .HwvtinoA 

35 j4vT')j fi^v 7) firjQi.vr9-og ov3€V eaTtaxt^z tTil 'h 
Tcov fiijdiv iXxvaccvTMV. JEiQrjTat di inl tcov aXUcov. 

36 '-^</)* IsQccg: anp tmv nsTTevovTMV fieTjjXTai* iv 5 . 
yaQ rf/ ntTTsia eoTi jig xvxXog xaXovfisvog UQog, 6v xi' 
vovaivvaTaTov. "^^ '^ ..^^^^W j^ 

37 ' j4cpQo8ioiog oQxog ovx IfiTioiyifiogi ^ljf* t&v 

eQCOTlXlOV. . . , ,v . 

38 AvTov y.iy.QOVxag tov /^aTiJQa rijg ^VQagl 10 
oJov i 171 avTa acpi^ai- to, TiQayfiaTa* ci> 1. TTQarrovtow • uq Ji.oq KoQiv&oq Macarius: v. Zenob. III, 21. 
fiQTjtai y.T/..] Macarius om. Ininvv&avnftivMv h, Arsenius, alii: 

vulgo nvvOavonivoiv. 3. itifv inscrui e K Aristophane, aliis. 

tanaaiv Eustathius, alii. K: ano r dv a?.t,f vroiv ftr^div tXxv- 

cdvro)v reliquis omissis. 8. d(i<(toiUGto<; yd() Grotius in ver.^sus 

gratiam. Vulgo iftnoiviftoq Se: de delevi cum K, Arsenio, aliis: 
iftnoivi,fi6i; iari-v cod. Vatic. 483 apud Bastium Epist. Crit. 257. Ex- 
plicatio K deest. 10. C: parriq'. rj dQXV '^oii rtJiv n ivrd 0- Xo)v 

dyoivoq' dno rovrov rft AeyfTat xat navroq sQyov y.ai Adyoj> 
To nQoirov y.ai y.v Qt>o')rar ov , ox; t6, avrov x. r. p. Toi/ Adyoi», 
Tjyovv ro int,xai,(}6rar ov xai TtQoirov: d. >«. t. /9. toj» Adyoi; 
etiam Suid. v. parrjQ, Etj^m. M. , Zonaras exhibent. Si &vi>ai; 
legitur, V. ^«t^^ llmen januae significat, si i,dyoi), <le limine, 

ad Aesch. Eumen. 12! ad Arist. 36. Vid. infr. V, 41, 

Av. 189. Usurpat Liban. Epist. 37. K. I, 3. Greg. I, 2, Apost. 

446: iyo) Sk av rivOo^xtf nd/.i/v IV, 15. Arsen. 87 ibiq. Macar. : 

yaQ 601, niQi JJo?i&ou SiaXiiOftai>', Stob. Floril. 28, 2a, Schol. ad 

ibid. 1116. Plat. p 374 Bekk.: ini rotv dt,' 

35. K. I, 1. Greg. 1,1. Apost. aQotra 6fivv6vro)v TroA/axt? y.ai im- 

IV, 85. Arsen. 84: Schol. ad o^zoiVtwv fiifivtjTai, dk ravrfjg xai 

Arist. Vesp. 175, ad Arist. Thesm. 'Haiodoi;, }.iyo>v (inAegimio: vid. 

928: naqovftia ini riov ini-/ji,()ovv- Dissenius ad Tibull. I, 4, 23) 

ro)v TJ. noulv ytai dnorvy/av6vro)v: '£x ToTd' d(>zov tQ^tj/.tv dftiivova. 

Eusiaih. ad Hom. II. /, 423 p. dvO-(>o')noi,ci, JVoatfitiio^v t()yo)v niQi 

760, 45: OTt na()0i,fii,ij)d'oi; inl rwv Kt''n(jt,So<;' yiai lI/.dro)v iv 2vpno- 

ix 7r()o)Tjj? fiTj rvyovTiDv ov &i).ovGi> oim: Hesych., Suid. s. difQOtJi- 

To, 0(pQ a/.}.rjv cfiQd'i^o)vrai, ivi ifQf- ciov , S. ra/vfldfiovaq. Usur- 

ci fiijrt,v dftfivo). ov yuQ avrrj iroi- pant Plat. Sj^mp. 183, B., Phi- 

fttj. variQov (^6 naQovftia oftoia to^- leb. 65, C. Cornut, Nat- Deor. 

avTTj iifqiiDvrj&r;, avrrj fiiv rj f*. 24 p. 198: d/.vQOvq 6e xat oi'x 

0. e. , avri rov , avrrj rj fitjyavrj inowiftovq itfacaq rovq dqiQoSt,a'iov<i 

ovSiv rjvvatv, ix fifratfOQaq twv oQxovq tivav: alios vide ap, intt. 

cxo'ivot,q &TjQfv6vro)v rj d).i,fv6rroiv: ad Aristaen. Epist. II, 20, Mit- 

Suid. s. avrrj, s. ft.rjQi^iQoq, s. scherlichium ad Horat, Carra. 

onov, Bekk. Anecdd. I, 464, 27 II, 8, 13. Jacobsium ad Anth. 

Bachmann. Anecdd. I p, 165, b. Annott. I, 2, 260. 

Ujiurpat Arlst. 1. c. 38. C. 48. K. I, 2. Apost. IV, ^mr DIOGENIANI XofiivcoV' 
40 iTA 'jl'Q%^^c('Cxcc,(pQOV€iv'. ccvTt Tov evt]dr/.ci. 

\Afi of 1 1 bcici ^ r) fiaTcci fitydXHt >iOfinctafiaTct, 41 ^^. vti ' ^AQXctdkOV pX}ccaTr}[icti int twv dnXwv. ■jx v;v .„ Ba-^.yi-jq tqohov'. tTii twv aico7ii]X(ov, HaQoaop 

ai Bay.y^aL aiycoai. 41 B aTQaydg ^eQKpioq'. tnl tmv cccpwvoov. 01 yccQ iv ^£Qi(pco ^uTQayot ov cpdeyyovTat. unde in quinquertio cursores currere incipiebant, cum gramtna- 
ticis intelligi potest: v. Bekk. Anecdd. I, 224, 12. 11. K: olov 

tni avrctq «(fijat rai; ■&v()aq. d(piiai> bg, dqjiiaq SchotlUS: 

dqiliab recte Gaisfordiis. 1. K: av&. it'^. . y.ai ipvyri. "*** ()'»«- 

yora. y.ai r^oTiO';: tni y.x)., Arsenius addit: y-ai dGTa& firjtotv 
dv 0-^(j')7to)v. 3. 'A. q^ovHc;: tJxoi, di^O-tj [sic] K. 4. QTJ/iara ex 

K, Gregorio, aliis inserui. fiiydA.a y.ai dfiaimta b, ini roiv 

fiiydko)v ?.6yoiv K. 5. K post ^Xdarfjiita addit nar icndQtjc: vide 

Walzii notam ad Arsen. 1. c. rou didov K. ' 6. enl riov dii 

arvyvcZv [lege anyavoiv] xai addit Arsenius. 8. /?aT^a/oc; ix ^iQi- 

9)01/ Suidas. B: naqoaov ol iv 2. /?. oi5 q>&iyyovrai> y.Ofti^a&ivnq 

iiq StiVQOv [sicj: vid. Zenob. I, 32. 86. Arsen. 84: ibiq. Macar. p. 
240. Eustath. ad Hom. Od. A, 

155 p. 1404, .58: aU (ia/.JilGuv, 

Oftowv ri' y.ard i'vvoMV , xai 6 fia- 

rfjQ' oq 1JV diiyrj qtjGi' [AX^.to^ .^ifO- 

vvGiOc] Tor roiv mvrdOXoiv ay.dfi- 

^aTO?* bOiv xai na()Oift'ia, av- 

rov y.ixQOvy.aq rhv parTjqa 

<tov Xoyov. 0)? otov ilmlv, to 

TtQoirov y.ai iniy.ai^QonQov: Suid.St 

ariTOV y.i/.QOv/.a(;, S. partjQ, Etym. 

M. 192, 3. Zonar. 371: v. iiitt. 

Hesychii s. pariJQa et parTjQoq. 

Alludit Amipsias ap. Poll. II, 

200: in' «('tov t/xjtc; tov pa- 

rTjQa riji; &vQac;. Comparari 

potest aTTo paXpiSoi; Zenob. II, 7, 

quod in K. 1,99 sic legi(ur: ^to» 

aTr' dQ-/ri<; diZxalov iivar. sup. II, 83. 

39. k. II, 23. Diogen IV, 72. 

Greg. I, 79. Apost. 111, 25. 60. 

Arsen. 57. 58: Hesych. s. ivqi'- 

Tioq, Suidas, Bekk. Anecdd. I, 

404, 14. Bachm. Anecdd. I, 98, 8. 

Alludit ad translatnm vocis iv- 

^tnoq sensum Aristoph. Equit. 

18. xo/iipivQi.nrxoic; dicens: vid. 

Etym. M. 395, 35. Barnes. Vit. 

Eurip. §.V1I : Plat. Phacdone 90 C : TTai^a rd ovra dnyvox; oianiQ 
£V Ev Q in 0) avo) xai y.dro) arQt- 
qitrai' y.ai yQOvov ovdiva iv oii- 
itivo fiiviv: Liban. Epist. 533. 
Eodem sensu dicuntur Tvyri 
E V Qonoq, E ii Q inov rQonov: v. 
Wyttenbachius ad Plat. Phae- 
don. 90 C p. 210. Jacobsius Ani- 
madv. ad Eurip. 290. eju.*d. Lectt. 
Stobens. praefat.XIIl. Boisson. 
Anecdd. II, 31)2 303. 

40. K. 1,4. Apost. IV, 38. 
Arsen. 78. 

41. K. II, 22. Greg I, 78. 
Apost. 111, 10. Arsen. 51. Com- 
para proverbiuni o')i; dn d/id- 
krj(; i.iyii': Schol. ad Arist. 
Nub.296, dfiai,i.ala y QTj nara, 
Bekk. Anecdd. I, 21, 32. 

42. K. I, .5. Apost. IV, 39. 
Arsen 75. Juven. Sat VII, 160: 
Culya docentis Scilicet arguitur, 
guod laeva in parte mamillae 
]Sil salit Arcadico juveni. 

43. Apost. V, 35. Arsen. 136: 
Suid. S. pd/.yri, S. anyavoi;. De 
sileniio sacro vid. Lobeckius 
Aglaoph. I, 67. 

44. Diog. I, 49. B.248. Apost. CEINTURIA III. 223 45 Baxtjlo^ eii im twv ixlvrcav fASfiaQTVQ^jrai» 

46 BoKOTiOV ovgl iTii tiJov avaia&7]T(ov. 

47 SoKOTia ctlviyfiaTa'. im twv aavviTMV. 'Ex 
(iETa(fOQag Trjg Srfiyyog. 

48 Bovg Inl y?.(oaaijg: btiI tcov fii) 8vva(.ieviav 5 
naQQriaiaL,£a&ai. Jia t6 tcov yid-rjvaicav to vofuaua ^oZv 
'iy^HV' ol yaQ §(OQoSoxov/iievot arp^avia xi'XQ(XTrjVTai. 2. PQOniiov v<; Pbc: B; IJoiwrtov ovq x«t Bonjiria [Bowrio? 
Apost., Arsenius] v<;: inl r. dv. xai a.naiSivrMV l<; rovro yct^» 
lar.<i)rtrovro ol QiipalQi: ut etiam in Diogeniano lioiMnov o(\- -/«* 
fioironia vq exstitisse videatur. Vulgo Bot,bnHov: correxi e B. 
3. /9otDma] vulgo p'otwTna: correxi e B, qui plane consentit tum 
Diogeniano; in K v. fJoiuyna deletum est. ix xrX.] K: poionia 

yao »/ aqiiy^. 6. K: ini rwv 6 o}()oSoiiovfiivo)V difcc t6 t. 'AO: 

vofitafia /9. F/fW inl roiv fiij Svvafttvoiv 7ta()^., octq» xa*, jJoik; tntfiqi 
ini Twv iiaiipvtj^ aio)nMvro)V dwi tov li d^yvi^ov fSovv; vid. inlr. 111, 
61. 7. d<(iO)viai; P, dqmai^ p. V, 42. Arsen. 137 ibiq. Macar.: 
Steph. Byz. s. 2ii)i.qioq. Suidas. 
Rem accuratius exponunt Ari- 
stot. Mirab. Auscultt. c. 71. An- 
tig. Caryst. Hist. Mirab. c. 4. 
Aelian. Natur. Anim. III, 37, 
Theophyl. Simoc. Quaest. Na- 
tur. c. 19. Tzetz. Chil.VllI, 167. 
Plin. N. H. VIII, 58: e recen- 
tioribus vide Beckmannum ad 
Aristot. 1. c. p. 144. 

45. Zenob. II, 62. De voce 
pd/.7j).o<; vid. Bekk. Anecdd. I, 
222,4. Lobeckius ad Phrj^nich. 
272: de re sup. 11,87. Allu- 
dere videtur Teles Stobaei Flo- 
ril.XL,8, p. 82 T. II Gaisf.: d 
6Svv(T)vro ini toi<tw [t-^ fvyfi\, ovx 
av rjOav fid/.tjXot'. 

46. B. 212. 213: plenius Apost. 
V, 82. Arsen. 146: (Jouiv oJt» 
sXfti: i^i toiv firj avvi.ivro>v' 'Av- 
Tayd^ja? ydq dvaywo')ay.oyv naqd 
Boi-WTor? t6 T^q QrJJaidoi; yQd/iua, 
inn ovSiiq imarjfiaiviro , v.).tiaaq 
ro (itfiUov, flxorox;, t<ptj, xaXtta&i 
BoiO)roi' fJoC)v yd() o5Ta t/ire. — ■ 
Quod aflfert B, Bovo)ria vq, 
saepissime a veteribus memora- 
tur: Apost. V, 80. Arsen. 145 
ibiq. Macar. : Schol. ad Pind. 
Ol. VI, 148: "FavTfc;, tOvo<; fid^- 
fJuQov aQxaiov, y.ar<i'iy.tjcav rrjv Boi,- oniav, ov<; Tm? ly. naQaqOoQaq 
rov ovofiaroq dvri rov^Yavra<; Xi- 
ytiv Y<; iy.dXoiivi wan xat TOis 
varfQOV d'i.a<)oOTjvai rrjv Xiliv ini 
Twv BoMTwv, Y.ai Xomov vo/iLa&ij- 
vai 6ta noXXrjV aXoyiav xai dypoi- 
y.iav oJiTWt; t| dfjxaiov avrovi; xf- 
y.X.ijaOat, rovq rt f>ovXoftivov<; »i? 
ananhvaiav ini-ay.Mnrn/v ri/va<; rovro. 
Xtynv, Boi,o)ria rg: Schol. ad 
Apoll. Rhod. III, 1241 : Eustath. 
ad Dionys. Perieg. 426: Schol. 
ad Lucian. Jov. tragoed. §.32: 
Sleph. Byz. s. Bovunia. Suidas: 
add. Etym. M. s. 'Fryy.ri,vf<; 311,36: 
01 BoKoroi ovrioi; oh'0 fidi^ovro, ox;- 
nfQ xai Yavrn; • i)i,a ro xrTjvMiiitK; 
ivvat y.ai yovQMStK; : cf. Greg. 
Cypr. 1, 91. Usurpaverunt 

multi: affero Pindar. Ol. VI,91, 
fragm. 91., Cratiniim fr. inc. 37 
Runk.: alios vid. ap. Boeckh. 
ad Pind. 1. c. 

47. K. 47: Zenob. II, 68. 

48. K. 11,49. Eustath. adHom. 
II. B, 252, 25 : xai naQoi.fi.ia ro, 
povv ini yXo')rr7j<; (ptQ ft, ijyovv 
do)Qa XapMv ci.o)na: id. ibid. N, 
824 p. 962, 19: naQoi,fii,d'^trav Sk 
6 fiov<; xai MqnfQ ini povyXu')aao)v 
iv xiji, fJovv ini yXoicarji; <f>i- 
Q f k; , oi'TW xard JJavaaviav y.ai 
inl dxQrjeriai; iv roi, pov<; iv av- 224 DIOGENIANI 49 BovQ KvTiQiog ell r^TOi xo7iQO(payog, ToiovTOi 
yccQ oi iXHOe ^oeg» 

50 Bovg e^dofiog: tTu tojv a.vaia&i^TOiV. "E^So^iog 
8a, OTL T^ &vovT6g, TiQo^aTov, iiv, aiyci, oqviv, Tie- 
THVov, yjiva, £^dof.iov tov ^ovv Wvov, 5 1. EV,I,11: ^vrl Tou aACiToq:dyoq. EvSotoq yoiQ jt f qI toiItojv 
[toiitoh V] IgtoqiZ, oTi, y.o7tQoq<ciyoi> floiv [Gy.aToqdyoq IffTt V]: et 
altero loco: K. /?. : enl rou vioti Qoqdyov y.al ilxaiov TaTTiT ai>. 
TovovTOi, ydq ol KvTtQi^oo pOfq. 3. tfJSofioq tt K. ciyav BK 

om. dvaiGO/jTorv] ?} TiaQoi^iia addit B, qui pergit: ftovv niv 
dno Tov 'C,(j')Ov tjXi^O-iov ovToq, tiJ()o/.wv Se InfiSij I5 e&vov ot 
TtivfjTiq, TtQ., vv, alya, oqvi/v, TtiTiivbv, y. v.al tpSonov T. /9. : K: 
0* ydq TtivtjTfq povv ejt ?.aTTOV i^ dXfVQOV &vofdvo)v twv ej £/«- 

011 6q yoq -Ooq ov voq 

ipv/o)v TtQOpaTOv. vv. aiya. oqviv. TCiTfivov. xijva, povv firj e/ovTfS 
tfi\pv/ov dvaXwvai,: vv. fnj dvaXoivai' in margine adscripta sunt: ad- 
notat Kramerus: i inde a vocc. al yd^ usqiie ad Eft-4n'ixo)v omnia 
eadem qtiidetn manu, sed atramento tam pallido in lacunam sunt 
addita, ut legi vix possint: ab eadem manu sunt etiam quae in 
proxime sqq. vides superscripta et in margine adjecta. Praeterea 
in ipsas vocis povv litleras quaedam sunt scripta, quae quid dicant, 
enucleare non potui« 4. TttTinvv] Suid. Macarius povv: ntTfi/vbv 

corruptum est. An TtD.tmv? Xtiip y.dQ-7]Tai [v. infr. III, 70] : 
Schol. ad A^esch. Agam 36: 
Etym. M. 320, 48: Zenob. II, 70. 
Vid. infr. III, 61. 70. Simili- 
terAristoph Plut.379: to ffrd/t' 
t7ti,pi'Gaq y.io/iaGi^v Toiv q^jtoqo^v, 
ubi vide Berglerum, alios. 

49. Diogen' V, 80. V. I, II. 
B. 222. V. II, 44. B. 579. Apost. 
V, 66. Arsen. 142: Hesych. s. 
povq, s. KvTtQMq, Suidas. Plin.- 
JV. H. XXVHI, 20, 81 dicit, 
Boves in Cypro contra tormina 
hominum excrementis sihi me- 
deri: Scholiasta ad Arist Plut. 
idem trailit de Boeotiis bubns. 
Alludit Arist. Plut. 706 ubi vide 
Hemsterhusium. 

50. B. 223. K. II, 46. Apost. 
V, 76. Arsen. 143 ibiq. Macar.: 
Eustath. ad Hom. II. N , 575 p. 
1165, 6: iGTtov ()e noXvfiaOtiaq 
ydQi/v y.ai oTi, povq naqa nalawTq 
tliytTo y.ai tv niftfiaroq tidoq, ac/) 
ot; naQOvfiia rb , p ovq ip () o fi, oq, 
t/ovaa '/.byov toi,6v(% ' afXijvai' ni/i- 
fiara fjGav nX.aria y.vy.loTfQij' inl 
de i'i afXrjvaiq TOMVTaiq povv , (fa- 
Gw, tpdofiov tnirrov xiQara t^oi^T» ;<aTa fiifitjaiv nQO)roifvovq GfXijv^q' 
tO-vov fiiv ovv y.ai ini riaaaQai, no- 
ndvovq TOvTov rbv povv xai iy.d).ovv 
avrbv nifinrov poiiv, fidXXov fitv- 
Toi, ini raXq t'| eOvov avrbv, oq y.ai 
iy.aXtZro Svd rovro tpSofioq povq. 
'0 de TaZra iarOQtjaaq llavaa- 
viaq Xiyfi, y.ai ori, al yT^^^fiffat at- 
kijvau T« nififiara y.ai ntXavoi i/.i- 
yovro cett. : Hesych. s. pQi'q, povq 

tpdofioq , 'tpSofioq Povq , Suid. S. 
dvdararoi,, S. povq , Phavor. S. 
povq, s. ipihfifv6f(froi,. Rem ex- 
plicuit Clitodemus, quem lau- 
dat Hesychius : vid. Poll. VI, 
76 : niftfia yuQ iari, xiQara e/ov 
ntnfjyfiiva , nQoqqfQOfttvov ^Anbk- 
}.o)vv y.ai ylQrifiviii, y.ai 'Ey.drri y.cu 
SfXrjvr]: etiam Jovi, ut videtur, 
in Diasiorum festo: vid. Sie- 
bel. ad Clitod. fr. p. 41: etTro- 
phonio: v. Etym. M. , 204, 8: 
add. Lobeckius Agiaoph. II, 1061 
et comp. Zenob. V, 5.22. Adhi- 
buerant Euripides in Erechtheo, 
Achavus in Iride: pluribus de 
eo, ut videlur, exposuerat Eu- 
thycles [de quo v. Meinekii 
Quaestt. Scenicc. Spec II p.74 ] CENTURIA III. 225 53 
54 
55 51 BalX' tg vSiOQ'. ItiI twv okidgov a'^io)V. 

52 BojXog ccQOVQaV. tn\ tojv rotg afAiy.QOig yaQiZ^o- 
^itvoiv TOi/g fieyalovg. 

Bovg t7i\ gooqm: im ruv rjdvna&ovvrmv. 

Bovg VTib ^vyov: tTil rwv fio%&ovvTO)v aei. 

Boq/36qm v§o)q XafiTiQov (iialvMV, ovnod-^ 
evQf^GELg TtOTov: tTii Tmv ra xaVuara fiiyvvvTMV Toig 
ytiQoaiv. 

56 Balk^ eig eyovTa ti)v t7iiGTr]{iy]v: tnt twv 
XoiSoQovvTMv Tovg bfJioTtyyovg. 

57 BaTQayoig olvoyottg: TiQog Tovg TavTa naQ~ 
tyovTag, mv ov yQtj^ovaiv ol Xafi^avovTig. 'Ofiotov' 
riavxag tig 'Ax^TjVag aytig. 

58 BaTQayM vSmq, xal, yaXrj OTtaQ: tnl tmv 
ravTa SidovTMV, olg ol Kau^avovrtg yaiQOvaiv. 

59 Bovg afiriTOV iniTt^QMv: inl twj/ in MfptXeia 

XaflVOVTMV. 

60 Bovg MoloTTMv: im tmv tig noXla Suuqov- 10 1. K: /5ail' e? vSaqi dvtl rov xaraTiovr i^aov tnl y.rX.: v. Ar- 
senium: cod. J66 apnd Eernhardy ad Snid. addit: AioxvXof;. 
ofioioiq -/«i pdkV h olt&qov [v. Zenob. II, 77.], ■Ao.i, fid).V i(; 
<P&6(jov [v. Append. s. /5«;.;.']. 2. /^oUoig g: vid. Zenobius. 

roiq a/Ai/.Qok] roTi; g ou). 5. rTro] sic Bb Suid. Arsenius: lege- 

batur IttI: v. vv. H. ad Suidani. du (.(oydovvrm B. 6- ^oq- 

fJoQOv K. i.aaivwv K om. 7. norov K om. 8. yjiQOGiv] K 

aiaxlaroiq. 12. ov K om. oiuoi,ov y.r)..] K om. 14. Lege- 

batur vd'MQ xai yakfi: coriexi e B, Suida, aliis. 15. yuQov- 

at-v Schottus. 16- imr-rjQoTvTf^; Zcnobius. In^ Hxfiltia] fitrd 

ini,f(flfia<; Zenobius: Suid. s. povi; ini cojqm: y.ai pov(; ii<; dfitjrov: 
ini rijiv fiir' o)q>i?.tiac; Y.afivovroiv : v. Zenob. II, 82. 18. C: 

di,ai,Q. yiai xaray.onrofievoyv fiQayfiara' oi yaQ Mokorroi, inti'- 
Sdv o^xta noi,o)vrai>, (iovq naQaar-tjadfiivoi/ -ttai xwv^wva? 
oiVov n}.7j Qii'<;, rov (liv [iovv v.aray.6nrovri<; «t? lAbKqa, ind- in Atalanta: Suid. s. fiovg tpSo- 

fioq. 

51. K. 11, 50. Suidas: Zenob. 
II, 72. 

52. C.63: Zenob. II, 74. 

53. Zenob. II, 75. 

54. B. 230. Apost. V, 73. Ar- 
sen. 143: Suidas. 

55. K. 11,51: Zenob.II, 76. 56. B. 234. Apost. V, 33. Ar- 
sen. 136 ibiq. Macar. : Suidas: 
infr IV, 63. 

57. K. II, 47: Zenob. II, 78. 
De ululis vid. infr. 81. 

58. Schol. ad Lucian. Piscat. 
§. 9: Zenob. II, 79. 

59. Zenob. II, 82. 

60. C. 57: Zenob. 11,83. 

15 226 DIOGENIANI 

fiivMV TTQayfiaTu. 01 yaQ MoloTTol rov$ ^oa^ iv ratg 
tooTatg sig tioXXo. Siireuvov. 

61 Bovg ink/ji]: iTil tmv i'^airpvr]g aiooTicovTCOV. To 
yaQ aQyvoiov /9ovv dx€ tuv 'A&iivaiiov. Olov, ol d(oooSo~ 
aovfiivoi iGLMTiiov» 5 

62 Bi]'S, avrl 7iOQ§rig'. iTil tmv iv aTiOQia TiQognoi- 
ovfiivMV eTSQOv Ti> TiQaTTHV. 01 yaQ neodofievou dia t6 
XavdciViiv /ji/TTeiv TiQogTioiovvTai. 

63 Bd?y?,ei,v fi7jXoig: iTil tmv rv^etv ojv ioioai [jov- 
Xofievcov. IlaQii/di] d'e dno tojv nefKpd-evTiov in 'Atu- 10 
XavTtjV ixtj?MV, IlQOvxeLTO yaQ tco vr/.iovTc 8q6[.ico ttjv 
ATalaVT7]V ena&^.ov 6 TavTt]g ydfiog. '0 yovv 'InTtOfiivtjg 
tig afiulav y.aTaGTag, ^ov?Mfcevog avTi^v viy.tjaai., XQ^^^ 
fitj?iu eoQixpev' y.cel TieQv Tt)v rovTcav ovX?.oyr]V iy.eivtjg 
dayo?MVfcivt]g, ovTog Tavrr^v V7ieQei3a?.e, 15 6t Qwrrai, rolq na qa [}t]r;o fiiv oi.<; ovrmq xara-AOTiTJvai,- tovq 6 
y.o')0-o)va!; iy.-/tovrn;, oiitwc iy.-/v (yrjVai, t6 al/xa rwv naoa 
p7jC0fi,ivwv. ^ 1. ik 7io)J.a om. c g. 3. BV: inl roiv ii^ai 
^rv/e yivotiivoiv a(po')vo)v iiQtjrai, -^ 7raQoi,/j la- naQoaov ol oiq- 
yvQiij) L,fj fiiov ivivoo ^vayy.d':^ovro ai,o)ndv ^ovt; [K fiovv] yaQ 
ivravQ-a t6 aQyvQvov, (ii,d t6 toi/c; 'A&>}valov(; iv riovo/ii- 
Ofiari, povv \y om.] iy /aQarr ii,v ol Sk fiovv ro to)ov ivrav- 
■0-a, tmviSTj fiiyvarov rdiv fioGy.ijfidr o)v. 4. vulg. 0^0»» ot, 

Apostoliu.s ol yaQ-. Arsenius ol ovv. 6. iv dnooia'] iv nootia 

K^«. ^,^.-^..^;* C„i.„...,, „ c..:j^ a .-1:- ^ «ji-. <^-' •' 
rrjv Ar. dQOftio 6 r. ydiioi;- Elc; dfi. ovv 6 'Jn. x. , /Qvad firjP.a ni^o- 
riQOv nuQa t//? \4q>QoSir7jq kapu>v /.al Tarrct (linroiv uvrijq 
[B om.] niQtyiyoviv da/o).ovfiivf]<; ntQt t;)v tMV fitjkotv avD.oytjv. 
10. naQTi/O-Tj y.rk. K om. 11. tw vr/.iorri,] vulgo toj^ vi,y.o')vro)v : 

e VB b c correxi. 

61. V. I, 15. B 241. Apost. V, Epitomam. Vid. Zenob. II, 70, 

68. Arsen. 113: Hesych. s. /5oi's et supr. III, 48. 
efifiaivii, f^-iyaq: J^t^^wtti? t2- 62. Apost. V, 57. Arsen. 140: 

m, naQa rijv naQOi,fiiav rijv [iovq Suidas. 

t-TTt yP.ojTTTj. AUudit Philostrat. 63. Dios;. VI, 63. V. 1, 19. B. 

Vit. Apoil. Tyan. VI, II p. 241 246. K. Ii,.52. Apost. V, 51. Ar- 

01.: y).i7)rrdv n Mt; nQoiroc; dr- sen. 139: Schol. ad Ari.^^t. Nub. 

&Qo')no)v ivvia/t, (iovv in av- 997. ad Theocr. VI, 6: He.«ych. 

rfi ai,o)niit; tVQOiv lioyfta [Pytha- S. fit]/.0i~ja/.iit', Phot. S. /(///.w 

goras.]: add. ejusd. Vitt. So- pd).Xii,v , Suid. s. pd).).n,v, s. /(/;- 

phistt. I, 21, 1 : ov /QTj davfid- kio, p. fi)'j).oi,q. Vide Epi^ram- 

Cfw, li nintjdtjfiivoi, rijv yXwr- niata Platonis apud Diog. Laei t. 

rdv TM'fs xal povv dqio)viaq 111, 32: add. Virgil. Idyll. 

in' airijv PipktjiAivoi xr?.. ibiq. V. III, C4. CENTURIA III. 227 64 BaXavsvg- im rwv fcoXvnQayfiovwv. Ovtov yctQ 
oyoH]V ayovreg TtoXvTiQayfiovovoLV, 

65 Bcc/3al Mv^og: inl twv fi6ya?MvyovvTiov, OvTog 
yc(Q uQivg rrjg '^QTSfudog wV, fitycxlavyog ijv. 

66 BovdoQco vofico: tnl tmv a^iojv dsQeadai cog 5 
ol ^oig. 

67 Bovg iv noXsi: inl rwv ■davuayofiivoov, 
63 B]aTTaQi^£iv: avTi tov TQav7uL,iiv. 

g9 Biog fiBfxayfiivog: inl toiv i'i hoifiov ^LOVvTcav 

ijQ Bovg iv avlico ytQODv: im rwv 8i aa&ivHav 1<) 

rjav^a^ovTiov. 1. B: sTil toii TtfQvi^yov x«t Ttoki^TtQciyfcovoq: K: tnl tou 
sTohiTiQdy/iovoq. 2. K: TtoXvnqdyfioviq tiav. Proverbium ipsum 

apud Apostolium et Arsenium est ,^a).avfvai>v toixa?. 3. BV: 
i. T. fifya}.tcvxo)V ovroq yd^ rtjq iv ^Ecfiao) 'Aqx. IfQfvq yiyovfv, 
darfloq rt xat fuyd}.av/oq. 5. vulgo dUwq: emendavi e B V. 

Toi" daiQfa&ai, VB. Explicationem bc om. 7. /?. iv n. pcg 

om., e P Schottus apposuit. BV: inl r utv naQado^MV y.al ^. 
ylvoLaq yaQ dvi&ij/.f fjovv iv dxQono }.fi,: C, cnjus verba jam 
a Bastio Epist. Crit. 184 divulgata sunt, ini roiv nuQ. ■/.. &. 
yivaav iaq Se funs povq iv dxQon6?.f t. 8. VB: parraQii^ttq: 

dni) Bdrrov rvvoq taxvoq) oivov: K: xard fiifirjaiv qio^vijq nt- 
nobrirai,- tffw? o)q to nonnvL,fvv: v. Hesychium. 9. C: piov 

fiffiayfdvov: inX riHv i v Sacfiovo^v y.ai dnovojq ■/ qo) ftivoiv T^rj Tor 
piov nolvr fktia. 10. iv avkio) ytQ. B Apost., Arsenius; C 

Suidas p. iv avXio) xd&iq: naQoitjiia inl roiv d/Qi^arov, unde 
vulgatam, quam G. Dindorfius in Stephani Thes. L. Gr. s. povq 
rctinuit, avXfio), correxi : add. Hesych.: p. iv avlim: naQoi.f(ia 
ini roiv axQ7jaro)v: KQarZvoq /i^iXi^daiiv: Eustathius p. iv avhio) 
xd&Tjrai: v. supr. III, 48 et Append. s. povq ivd/.i,oq. 64. B.247. K. II, 53. Apost. 
V, 32. Arsen 136: Hesych., 
Suidas. Hac de causa bal- 
neatores nomiuat Aristophanes 
Equit. 140S. Av. 491. Ilan. 720. 

65. V. 1,20. B.249. Apost. V, 
44. Arsen. 138: Suidas. 

66. V. I, 22. B. 251. Apost. V, 
69. Arsen. 145: Suidas. 

67. V 1 , 25. B. 254. C 59. 
Apost. V, 85 Arsen.146: Hesy- 
chius: povq iv nokfi,. yah/.ovq vno 
t^q BoiiXijq dvarf&fiq. 

68. V. I, 27. B. 257. K. II, 48. 
Apost. V, 45. Arsen. 138: Eu- 
stath. ad Hom. H i?, 867 p. 3G7, 
28: Hesych. et Bekk. Anecdd. I, 224,24: if^oi fiev Soy.fT xard 
fiifitjaiv rijq (fo)vijq nfnoiijaO^av 
(hq To nonnvCfi^i liyovai, di TWf? 
dno Bdrrov toH layvo(fo)vov nt- 
noviiaO-ai,, w y.al -ti llvQia finf 
Bdrr' ini qoypfjv -fjX&fq [vide ora- 
culum apud Herod.IV, 155 ibiq. 
Valckenariiim]. tari, Si (pdiyyt- 
cOav, nonnv^fi^v, rQavW^ti/v : Etym. 
M. 191, 22, Bekk. Anecdd. I, 30, 
24, Zonar. p.379. De Batto v. 
ThriegiusCyren. 42 Verbo usus 
est Hipponax: Bekk. Anecdd. 
I, 85, 20: vid. de eo Nafkius 
in Niebuhrii Mus. Rhen. II, 115. 

69. C. 51: Zenob. I, 21. 

70. B. 261. C. 56. Apost. V. 

15* 228 DIOGENIANI 71 ra)S} TaQT7]aicc: wg ^r/aXcov ixst yivouiv(av, 

.n rXav^ iTitaTai'. rj nTtiaig rijg ykavxog vixijg 

av^^oXov Totg ^A&rjvaioig ijv. 

-g FvfivoTSQog Xs^tjQidog: inl tmv navv titio- 

%cov. ^AvTL Tov, PvfivoTeQog ocpecog SsQfiuTog. 

FQavg ^axy^sv eti im tmv naQ wQav tI noiovv^ 
T(av. Kal 'AQLaTOCpavrjg, FQavg xanQCoaa xal ^ax- 
Xsvovaa. I. VB: r^ffo? iariv tj TaQTTjaix; l'iw toJi' 'JjQaxi.fiMv crrjlMV, 
^q ^Aqyav&dvvoi; [v. Herod. 1, 163. interpp. ad Hesych.] £,{?a- 
alkiviv wt; ovv e/.it iM{yd).o)v y ivo /.livwv yakoiv kiyerak v 
naQQufila. 3. r^v] K ivofiliiiro. 4. K ita explicat: Xf^tjQii; 

yaQ To diQ/u,a rov ocf>io)q T) Tot' ifipQvov: v. Zenobium: C 89 
cum Zenobio inde a vv. ?.f-pt]Qi<; de — • toi" /9o6i; consentit: tum per- 
git: Xiyirat, Se nafjd Ttfft yvix.v6riQ0q la}.ijitov [v. Zenob. IV, 39. 
Append. S. yv/nvonQOc;] , ini riiiv ndvv olxrQdiv , ot dk Xiyovai' y.tvori- 
QO<i }.ipt]Qid'ot;, ol ()e rvcfi^.oriQoq, akXoi/ di yvfivortQOc; vni- 
Qov [Suid. s. yvfiv6riQ0<; et vniQov affert: yv ftvori Qoq vniQov xal 
ki (ifjQiSoq, ea tum afferens, quae apud Zenobium leguntur: 
Apostol. XIX, 96. 97 : vniQOv yvfivonQoq- xal- vniQOv noXXoi 
(f.a).axQ6riQoq: de quo vid. Toupius ad Suid. s. vniQov niQirQO- 
q.ov: add. Eustath. Opuscc. 330, 7: yvfivoriQovq vniQOv ).6yoq na- 
kauoq qsrjai/V rjfiiiq Sk ovx On^a ii xal avroi Y.ii,a6fu&a ilq naQOOfdav, 
oi/Toj xar anat/Oivriq iiq yvfivwa^v.]'. Apost. Arsenius: XfpTjQidoq 
yvfiv6riQoq y.al xtvdd ).ov. 6. noi/ovvro)v] K St-anQarroftivoJv re- 

liquis omissis. 78. Arsen. 144: Hesych. Sui- 
das. vid. sup. III, 48. Adhi- 
buit Longus Pastorr. IV, 18, 
p. 125 Schaef. : dX).d fid rov Jld- 
va . . . ovd' ii fii).).o} (iovq, q<a- 
civ , iv av).io) KaraXfimaftai,, 
rtjV /IdqiViiSoq rvytjv tjriyq iarlv ov 
aio)n7jaofiai: quod etiam de iis 
dici , qui suis cari esse desie- 
runt, ad l. c. docet Villoisonus 
p. 276. Ceterum plura pro- 
verbialiter dicta exstant, in 
quibus V. /?oi~? adhibitum inve- 
nitur: partem attnlit G. Din- 
dorfins in Steph Thes. L, Gr. 
II, 376: add. infr. IV, U. 

71. V. 1,35. B. 263 Apo«t. V, 
91. Arsen. I55ibiq. IVlacar. : ini 
roiv novf] Q oiv xai ).iav avat- 
doiv 1'aQrrjaaiq yaQ n6).t.q fif/d).t} 
nQoq Tw ^Jly.iavtJi: Schoi. ad Arist, 
Ran.478: Hesych., Suid., Bekk. 
Anecdd. I, 229, 4. Adhibuit 
Aristoph. 1. c. De felibus istis vid. Perizonius ad Aelian, H. 
V. XIV. 4 et quos laudat As- 
tius ad Theophr. Charactt.XVI 
p. 145. 

72, K. II, 74. Schol. ad Ari- 
stoph. Vespp. 1024 [10811: 'Haai 
de y.ard t6 dXTjdeq yXavxa fStanrd- 
cQai, rfjv vlxr^v totq yt (hTjvaioiq 
dnayyiXXovaav : Zenob. II, 89: 
vid. infr. III, 93. Ceterum ulu- 
la etiam in omen periculi et 
infortnnii accipiebatur ab Athe- 
niensibus: v. Theophr, Charactt. 
XVL Plutarch. V. Deraosih. 
c, 26. 

73, K 11,55. Apost.XI,79.AT- 
sen. 332: Zenob. II, «5. Usur- 
pat Alcipliro Epist. 111,19: xai 
rvXovq fiiv iv raiq xfQciv t/io , Xt- 
nr6r iQOV ()i fioi> ro diQfia XfpTj- 
QiiSoq: Eusiath- Opusc. 135, 37 
adscripsit Walzins ad Arsen. I. 
c : V. infr. III, 98. 

74, K. II, 02: Zenob. II, 96. CENTURIA III. 229 

75 rvf-ivu q)vXaxfjv iniTccTTSig: drikov. 

76 rs?.(og GvyxQovaiogi axoauog xal aTaxTog, 
JJaQoaov Tivig "yeJMVTsg Tag yjiQag avyxQovovaiv. 

77 FeQavSQVOV fieT a(pvTeveiv: tnl tmv Tovg naQ- 
ij^jyxoTag eig fxa&tjfiaTa ayovTcov. 5 

78 Tovv xvTjfifjg 'iyyiov: enl twv tavTOvg fiaXXov 
eTeQtav ayaTccovTcov. Ev noXefico yaQ cpaaL riva idovTa 
avtyjiov xcd adeXcpov Sianovovftevovg, vneQaanioai ts tov 
adehpov xctl einetv tovto. 

79 FQctcov v&Xoi: inl rwv ficat^v Xi]qovvtiov. lo 

80 ri]Qccaxo) aiel no}.Xa dtdaaxofisvo g: inl tcov 
dia yijQctg ifinetQOTeQMv, 

gl rXavi, eig 'Ad-i']Vag: inl tmv axQiiarovg ifinoQiag 

ayovTcov. 'JLneidi] fcahaTcc tovto t6 L,wov exei enij^coQia^ov 
Tvy/avei. 15 

82 FaXri yiTMViov: inl tojv Ta fiij eavTcav nsoi- 

§}.rifiaTa ivSvovTcov, 1. C: inl TiZv /i7j Scoiitivtov 7t QO<;ta.ii o)q Sta. ro ii dvdyy.^Q 
aiitoiK; nai xmqk; eniy.i ktvatwq tovto nQdttitv dvaytidi^i- 
G&ao' ol yap iv 'Aqy tvvoiiaan; '^tttj&evtK; Aay.fSatfiovtot 
tiai yv/ivoi xai dnoQOt tp i'y6vt i<;, 'Etfovi/.ov naQ axf Xfvo fii- 
vov avtotq qtv?.ay.d<; ty;fiv, iva fiTj kdOo^atv avtotq i'iaiq>V7]i; 
ini.nfaovtfq^AO-rjvatoi', dnt XQivavto- oti> Sfl tovq yvfivoix; 
ii dvdyzfjt; dyQvnvttv Si>d t6 Qtyoc;: v. Xenoph. Hist. Gr. I, 
6,26 Sieversius Commentt. Histor. de Xenoph. Hellen. p. 38: K: 
ini toiv fiT] Svvafiiv o)v td n Qoqtft ay ft.iva nlfjQOvv. Sijkov^ 
P qiavfoQv. 4. yfQdvSQt.ov g. 7. iv noXifto) xtX. K om. 8. 

vntQacnlaaq p: et sic ante Schottum legebatur, q"i ex Apostolio 
vnfQaanioai, d«dit. 11. S^ ahi Zenobius. 13- y}.avy.a K. K: 

ini dfiadwv iniS fir.vx' fiivMv, oti> noXXai a & rj v fjai.v al yXav- 
j{ f C. ■^ ini toiv d/Qijatovq ifin. dy. . x « » o t i t o twov S v(;tj /ov. 
16. fifj] bg om. 17. ivSvovtwv] codd. ia&i.6vto)v: Pantiniiis ad 

Apostol. p. 303 ria&rjfiivo)v , ic;Of6vto)v: ego cum Kustero ad Suid, 
et G. Dindorfio in Steph. Thes. L. Gr. v. yaXi?} Schotti conjectu- 
ram in textnm recepi. C: yaXrj yi,to)v [v. Eudemus ap. Arsen. 
155.]: ini Toij' dnQtnoiv , Ofioia tfj, v nQinti' yaX^r^ y.QOxo)t6v 
[xQoy.o)t6(; Suid. s. yaXfi •/i.tv')v, Macar. p 398. Zenob. II, 93:]' t6 Sk, 
\AniSv tov xQOxo)t6v -^ yaXij, ini toiv dq,fftivo)v y.ai dvay.aXvifidvto^v 

Arist, Plut. 1023: dXX" ijnlatato 78. K. II, 57: Zenob.III, 2. 

ri>a6:;xtxnQtoat}qtdq,6Si'a>iatfa&ifi.v: 79. K. II, 63: Zenob. 111,5. 

'''73.'a91.K'll!56:Ze„ob. 11,98. ««• «• I^ ^8 : Zenob. III, 4. 

76. Zenob. II, 100. 81, K. II, 77: Zenob. IH, 6. 

77. Zenob.III,l:v.infr.VI,92. 82. Zenob. 11,93: v. iufr.VI,98. 230 DIOGENIANI 

83 ralrj GTaaQi tTil xmv olg y/uQOvat tcwxu lafx^ 
fiavovTcov, 

84 FaXiiv 'iysiq'. tnl tmv aTiOTevxTixiov' naQoaov 
ol yahjv r/ovTig ovz^tvrvyovGi. 

85 FaaTeQa fiov TiQocfeQEig, zcc^.Xlgtov ovetdog 5 
ctTzavTMV, H nli]Qi]g fxev iXacpQOTeQi], y.evti} di 
^aQtla'. tTil Twv yaaroifiaQyiov. 

86 I^VQ^^ ^ovg, Ta d' SQya TCoXla r io /3ot: tTil 
Tcov yeyi]Qa'/.6r(ov y.al fiiy/.tTi yoi]Gi}Uv6vT0)v. 

87 nXiog 'Iioviy.6g: tnl rwv y.ivaidtov. UaQoaov jq 
ol Icovtg iTtl TOVTco dia^alXovrai. 'Ltic tuv avriov yal 
FeXoig Xtog. 

88 I'i?.cog MeyaQiy.og: tm riov acoQCog {}-QV7tT0/j,i- 
vcov, Ily.uaae yccQ ij MeyaQixi) y.ojftcoSia tTil yQovov, ajtfq 7tQOX(qov vTtfy.Qivovxo' ffaal yct^ ot ftvO-oXoyov, yaXTiv xpo- 
xo)xoi noa firjOelaav aal y.akXotniC^o fiivtjv tw IvSv fiar v, xal 
fifxd aifivorrjxoq nai aidovi; TZ^oqvax a fiivrjv, ivO-vc; xavxa 
ano Q ^lxpat y.al TiQog fovv tx8 qa foflv dvafp avivxa. 1. VBC: 

TT^os xovi; — /.afiiidvovxaq: addit C: lilniv Sh x6 sa/f: idcirco 
vulgatam, yn/.fj, muiavi in ya/.tj , uti etiam exhibet C. /ct/^-oi-ffi] 
^(aiQovauv P , ex quo \itiosam - editionum priorum soripturam ;^ft- 
(jovav Schottus correxit. 3. vulgo dnoxQfnxv/.oiv : e C emendavi. 

4. ivxv/ovai,] C tTtiXv/fiq. 6. nhjQTji;] B nh'j&ovaa. t/.ati^QOxiQrj] 

vulgo D.aifQoxtqa, B i/.aqsQa: correxi ex Apostolio. ■/.fvtij] vulgo 
9fvij: K y.fvid: correxi ex Apostolio: vid. vv. II. ad 8uidam. 
7. yaaxQVfiaQyovvxon> B. 8. yrjQa povi;] veram lectionem solns C 

gervavit: ytQoiv 6 flovq. Vulgo rd di: mutavi cum VBKC. 

Tw pot] xiji pito pbg. Explicationem K om. : VB: inl xwv Jice t6 
yrJQai; d/Qrjaxoiv: C: Inl xoiv yfy. fuv xal fitjiUv /Qrja., diio)y d'e x t- 
/iTJi; Svd rd n QOXfQOv avxoiv tQya. 10. VB: ini xiov xfvodo- 

li»v y.al iy.kf).viiivo)v naQoaov ol "/. inl xovrovc; (haft. . rQaTfxa» 
xai yiXo)q Xlo';, tnl riiiv (ivd nXijOoq yQovov ov/ dfiaQxn- 
v6vxo)v: verba ini roiv xrk. ut assuta neqiie huc pertinentia Schot- 
tus asterisco notavit. y.i/^'aidiov] K iy./.f/.vfiinov: tum pergit: fli; 

to("to yaQ oi "/. r5t«/j. , reliqnis omissis. 13. C nonnisi haec: 

ijxfiaaiv rj fny. y.o)fi. ao>QO)q, ijv \4.0-7jvaloii ^arafi,o)y.o)fiivoii iyiXuvi 

83. V. I, 41. B. 276. C. 66. Suidas. Compara incerti poe- 
Apost. V, 95. Arsen. 155. Cf. tae fragmentum apud Stobaeum 
fiup. Iir, 58. Floril. LXII, 15. 

84. C 65. Apost. V, 98. Ar- 86. V. I. 44. B. 282. C. 73. K. 
sen. 155. Mustela inter ani- II, 59. Apost. VI, 25. Arsen. 
malia inauspicata et infausta 161 ibiq. Macarius. 
refertur: v. Aelian. N. A. XV, 87. V. 1,45. B. 283. K II, 73. 
II. Casaubonus ad Theoph.Cha- Grcg. 11,9. Apost. VI, 13, Ar- 
ract. XVI, 1- sen. 138 ibiq. Macarin'^. Vide 

85. B. 281. K. II, 61, Greg. WHch^^miiihium Anit. Gr. 1,72. 
II, 1. Apost. V, 94. Arscn. 156. 88. V. I, 46. B. 235. C. 71. CENTURIA in. 231 &9 rSQOVTb (.ir}S£7lOT£ flJ]Jlv ^QIjOTOV Tt O l i l V '. 

TcccQaivst fii]Siva axaiQcog wfoyeTeiv. 
GO ri]g ^ccQog'. tm twv a/Qr,aTOJV. 

91 rtjg ivTeQCii inl twv (^u^Ssvbg a^ion'. 

92 ]\cXa oQvid- Mv' inl twi/ OTiavicov. 

93 1'XavS, SiiTtTaToi im twv aiaio) ^QOjf.iivo)V oicavo). 

94 rXvxvg ccTisigco snoXaf^og: inl tcov vti amiQiag 
iavtovg xa&iivTcov tig xivSvvov. VB: enl . . yai) inl xi^ovov ?j M. x. dioQcoq [a. B om.], r,v 140: xarafu 
iyikMV. 1. Suiclas: ye^. t^r^Siv tir] nori •/. n. 2. na^ai^n fiij- 

diva] VB naiJfyYxid firj ds. 3. B: ini roiv fli; firjSiv avvxt- 

J.ovi>t(i)v. 4. rov — aiiov B: addit C: ra ya^ r^q yjji; tv- 

rffta G y. 10 1 ij K 0) V ftdo^ larii (f av ).6r arov: vid Bekk. Anecdd. I, 
230, 29: luqdyat;: axot/.-tji vno 2^r(ta/.oraioiv , o r-fcfiq yrjc; tvrfoov. 
6. VB: i. r. alaion; -/q. oiotvoii;. "Ev 2 akafilvi, y d (t ravrri dtfX- 
■O-ova^ri [V rarr?;? dtfAOoiiff?;-] x^a^t^rjaavr ti; ol "E?./.tjv ft;iv iy.rj- 
cav: vid Schol. ad Aristoph. Vespp. \. c. 7. dnf!(toiv Schotlus: 
veram lectionem BCK praebuennil recepitque Gaisfordiis. xn' 
BCKb Gaistordus: in' Schoitus. 8. C addit: tli; nohfiov Apost. VI,2. Arsen. 158: Schol. 
ad Arist. Vesp .57: Hesyrh-, 
Suidas. Vid. C, O. Muelleri 
Dorr. II, 349. Meinekii Quaerftt. 
Scen. Specim. I p. 4 : infr. VI, 57. 

89. V. I, 31. B. 286. Apost. 
VI, 14. Arsen. 160: Suidas: vid. 
infr. VI, 61. Usurpat Aristot. 
Rhet. I, 15 p 52, 10 Bekker.: 
iri, xai al naQOvfiiai/ , otanfq fiQTj- 
T«t, fiaQrv(jid iarvv. oiov fi nq 
avf'j]ov).ivfi' fitj noi^iia&ai/ quXov yi,- 
^orra, rovro) fiaQrvQft rj naQouiia, 
/nijTTor' fv eofVfH' y i q ovr a. 

90. B. 288. K. II, 65. Greg. 
11,2. Apost. VI, 20. Arsen. I(jl 
ibiq. Macar. : Suid., Zonar. p. 
435. Ex Ilomero derivatum: 
II. — , 104: aAA' Tjfiai^ naQa vrjv- 
oiv, irotatov d/&oi; dQOVQrjc;, 
ad quem locum vide Eustath.: 
add Odyss F, 379. Alludit Plat. 
Theaet. 176 D, ubi vide Scholl. 
p. 363 Bekk. 

91. B. 290. C. 77. Apost. VI, 
24. Arsen. 161 ibiq. Macar. : 
Suidas. Usurpat Numenius ap. 
Athen. VII, 305 A. 

92. V. I , 43. B. 291. Plut. 
Boiss. Anecdd. I, 397: yd).a oQvi- 
-.9 0)1' trjrtTq: .4po.st V, 90. Ar- 

sen. 152: Sirab. XIV, l, 15 p. 651: Eustath. ad Hom. Odyss. 
/1, 88 p. 1485, 39: eoTt naQOifila 
ini fvdaiiioviaq : id. ad Uionys. 
Perieg. 533: rj ds 2!dfioi; . . , 
ndrv fvrv/rjae nort, ox; y.ai naq- 
ovfivaa Otjvaii , yd).a 6 QviO o)v ifii- 
Qft,v avrrjv: Schol. ad Arist- Av. 
733: ini xotv ).iav fvdavfiovovvrotv 
itai ndvra y.fy.rtjfi.ivo)v. "yi).).o)\; • 
rovro ini roiv anavio)v: ad Arist. 
Vesp. 528, ad Lucian. de Merc. 
Conduct. §. 13: id. ap. Bachm. 
Anecdd II, 339: dfi,i).itvq 6q- 
viOotv yd).a: Suidas. Usurpant 
Aristoph. II. cc, Av. 1673. Mne- 
simathus ap. Alhen. IX, 387 C, 
Menandr. fragm. incertt. fab. p. 
313: alia vid. ap. intt. ad Arist. 
Av. I. c. Propria locutionis 
vis erat secundum Anaxagoram 
Athen. II, 57 D to iv rol; owiq 
).fvy.6v: aliam explicationis viara 
institit Suevernius de Arist. 
Avib. Comment. in Ahhandlun- 
rjen der liist. phil. Klassc der 
Koen. Acad. d. Wissensch. zu 
Derlin v. J. 1827 p. 254. 

93. V. I, 48. B. 292. Apost. 
VI, 40. Ar-sen. 164. Alludit 

Aristoph. Vesp. 1124. Vid. sup. 
III, 81. 

91. B. 292. C. 83. K. II, 66. 232 DIOGENIANI 

95 r^vxet' 6no)Qci (pv?,c(y.og ixX(Xoi7ioTog: ini 
Ttov ccvev (lo^&ov xal a^poficog Tct aXXoTQLcx y.uQTiov^ivMV. 

96 JTQavg log rig 'iTinog rov yuQadQaXov rcccpov 
e^£vg'' inl twv a^icov ra eay^aTa naayeLV. 01 yccQ ye- 
yrjQay.oTeg 'ititioi eig yuQadQug i^(ja7.lovTai. 5 

97 JTQavg avaxQOTtjaccaa noXvv xovioqtov iysL- 
Qeti tTii TMV Sc ifiTzeiQiav tioDm 7iQ(/.y^aTa xivovvtcov. 

98 FvfivoTeQO g naTTcxXov. irci twv ccpodQu ano- 

QOOV. 

99 JTvyov daxTvXiog: iru tcov noXvfiiiyavcav y.ul 10 
nuvovQyoov. lvyi]g yaQ ^Sovy.oXog wv Trjg yi]g Quyeiar^g 
evQe vexQOV cpOQOvvra day.Tv}.iov , xal tovtov neQLeloftevog 
rpvaiv 'iyovTa ojoTe xaTa aTQOcpag Trjg acpevSovrjg oqu- 
a&ccL 'oTuv (jov7.rjTui xal fir) , dc' avTov aney.TeLve tov 
^uai7^ict xai ijQie. ^ 15 nai ilc; rce d-AivSvva. Aiyitab xai ovroi<;' y>rXv-/.v(; rtoXf^ioi; 
aTCi i>Q dr 01- q:& K xtvSvvovq. 1. vulgo yXvy.fZa: mutavi e li. 2. 

noy&oiv B, y.ai aqpdy^w? BK Otn, 3. diq Ti.',] o\- m; P. 6. y^^r? 

d.vay.Qoriovaa Staliger in Slromateo, 10. Sa/.tvXoi; K. y.ai xtX.} 

K om. II. y "(')''?? xtX.] B om. 12. y.ai tovtov trjc; Ci[>ivS6vri<i 

edilt. ante Sclioitnm: Tii-^i^f/Of^ifroq qivaiv eyovta o> tm? y.ataat(to(pd<; P, 
quae ex ApostoHo emendavit Schottus et primus in textum po- 
Buit: TtiQ^^fXo.ufvot; etiam bg, qui qivai^v e/. omittunt et wati tenent 
pro vulg. ox;. 14. d7ziy.tfi/vf g Gaisfordus: dni/.tavs Schottus. 

15. (iaadia KavdavX^v Apostolius, Arsenius. 

Gregor. II, 3. Apost. VI, 34, Ar- JTfiai; aTtto/iivi» y.aXoiv xai oigamv 

sen. 164 ibiq, Macar, : Schol. Tr^dgiacrt? oiV ^J.ta xai dqfnf xo- 

ad Thucyd. 1,80. 11,8: Suidas. vhrai, Sh y.ai ^^'vxQoXQvrtZ y.ai T«q 

Manarunt e Pindari Hyporche- oifQvi; aiQfi, xal tftXuaoifiZv ipTjat xai 

mate: 1 Xvy.v S anilQOvav no- ooxfQovfZ e'|oj Sm tov vo/iov fira 

Xf/coi;' nfnf^Qa/iivoiv di nq TaQ- vv/.tniQ y.al y.a&^ tjavylav FXvxfZ^ 

(ItZ nQo<;i,6vta vi4> jcapJta nfQi^aawi;: cett. : vid. Valckcnarius Diatr. 

vid. Boeckhius p. 603. Locos, Eurip. 242 Lugd. 

in quibus sententia expressa 96, Apost. VI, 48. Arsen. 168: 

reperitur, Bloomfieldus ad Suidas. 

Thucyd. 11, 8 inditavit: add. 97. B, 299. K, II, 67. Greg. 

Aristot. Rhetor. II, 5 p. 69, 14 II, 4. Apost, VI, 52. Arsen, 169 

Bekk. , cui admovit prover- ibiq Macar.: Suidas. 

bium Victorius in Commentario 98. B. 300, K. II, 70 Greg. 

ad Aristot 1. c. H, 6. Apost. VI, 62. Arsen. 170 

95. B. 295. K. II, 60. Greg.l, ibiq. Macar,: Suidas: vid. sup. 

98. Apost. VI, 35. Arsen. 164: III, 73. 

Suidas. Adhibnit Plutarch. 99. Diogen. IV, 72. B. 301. K. 

Erotic. c. 5 fin.: oiVo? dk aQVfZ- II, 68. Greg. II, 5. Apost. VI, 

tat rtjv tjthvi^v aio/iWat yaQ 60. XVII, «3. .4rsen. 432. 170 

xoi ipofitZxai,, dti di Ttro? tr;r^)i- ibiq. Macar.: Nonnus in Greg. CENTURIA IV. 233 

100 rvnog axtai Inl tmv f4,7]S(v6g Xoyov a^icov. 

1 rvvi] ar QaTtjysX, xal, rvvt] aTQarsveTai: 
inl TMV dailwv. 

2 Fvfivog cog ix firjTQag'. im tmv anoQCOV, 

3 JTvvaiy.og cpQkveg: inl twv c<voi]tcov. 5 

4 rvvaixi ^f] nioTsve, fiijS' av ano&avij: oti 
dil yvvcu^l (jct} mareveiv. 

5 rvvaixcov oXs&QOt: inl tcov oiXTQCog avat- 

QOVfliViOV. 

6 revvaiog si ix ^a?.aVTiov: inl tvov §ia nXov- 10 
Tov evyevvjv eivai doxovvTcov, 

7 reQcov aXconi]^ ov% aliaxeTai: inl Toov §ia 
nXijd-og XQ^^vov oiiy^ ci^aQTavovTOOv, 1. }.6'/oiv P: £71» Twv ntjSiv a|tov vnh qi&ovov nQarr6vro)v Hesychius. 
2. y-cet — • arQariiiiTat'] C t; arqar., K x. y. arQaroTtiSiviran vid. vv. 
11. ad Suidam. 3. SiMv] naQad6io)v BCK. 4. nijrQoq C BV 
addunl: y.al navnkox; firjdev 'iyovr o)v. 5. rov «rojfrov B. 

6. /i'/(^' orav &dvri K Greg. Cyprius, Apost. Arsenius. KB ex- 
plicationem om /irj yvvainai; P, /lij Sh yvvalxi, C. 8. oA^- 

■O-Quoi' b g. BV addunt: no).Xot y^Q vno yvvatxMv «TroJAovTo: 

V. Suidam. 12. legebatur Sw nyj&ovq: correxi e Zenobio. 13. 

, Q . ^ 

Xq6vov] -/Qvalov pg: »eodem compendio •/ ulrumque in MSS. exa- 
ratur vocabuium.* Gaisfordns. K: Inl roiv ov/ ahaKOfiivwv ^ 

anaQr avovr o)v d^d navov Qylav. 

^vvay. laroQ. p. 145 Mont. , ejusd. /io'iv filv rjv yvvrj ftiya ^QQVOiiaa nal 

JVariat. ap. Creuz. Melet. 1,72: vovv ovk s/ovaa nr?.. 
Snid., Zonar. 456, Eudoc 99. 2. V. I, 53. B. 306. C. 90. K. 

Historiam e Plat, Reip. H, 339 H, 69. Apost. VI, 61. Arsen. 170. 
C petiii. Gygis annulum me- 3. B. 307. K. II, 71. Apost. 

morant Plat. Reip. X, 612 B, VI, 65. Arsen. 170. Pericles 

Lucian. Bis Accus. § 21, Phi- ap. Plutarch. Cimon. 14: yQavq 

lostr. Heroic. p. 28 Boiss., h, yQavq, m^ElmvU^, ox; rtjli,- 

Theod. Prodrom. in Boiss. xaPTa fiMnQdma&av nQdy/xara. 
Anecdd. II, 428. Liban. Oratt. 4. B. 310. C. 93. K. II, 73. 

XV, 435. Greg. 11,8. Apost. VI, 67. Ar- 

100. V. I, 51. B. 302. Apost. sen. 170 ibiq Macarius. Cf. 

VI, 64. Arsen. 170 ibiq. Macar.: Menand. Sent. Singul. 86: yv- 
Hesych., Suidas. ratzt /tiy nianvi toi' aavrov piov: 

1. B. 305. C. 94. K. II, 72. add Incerii poetae epigramma 

Greg. II, 7. Apost VI, 66. Ar- Anth. Palat. IX, 67. 

sen. 170 ibiq. Macar. : Suidas. 5. V. I, 33. B. 309. Apost. VI, 

Similiter Menand. Sent. Singul. 68. Arson. 170: Suidas. 

JOO: yvvai^y.i tf' aQ/tiv ol diSo)ai>v 6. Zenob. II, 88. 

fj (fivai<;: Aeschin. adv Timarch. 7. K. II, 76: Zenob. II, 90. 

§. 171: xaruhhv yccQ otxiar n).ov- Adhibuit Dionysius apud Diog. 

aiav xai oiix iirofiovftiv?jv , Tjq ijyt- Laert. V, 93. 234 DIOGENIANI 

8 rXavxov reyvr}', ini rtov fiti Qadiiog ytaTSQYa^O" 
^ivMV. \A710 rXavxov I^auiov, og tiqmtov aollriGW 
icpivQB Gidtjoov. ^H. iTil Twv TeyvixMs y.aTiaxevaa^iivMV. 

9 rX(oaaa noX noQevri noliv avoQd-coaaaa; 
y.a\, 710 X IV avaaTQsyjaaa; iTil twv Sia Xoyov io(f/s- 5 

XOVVTWV 7] ^XaTlTOVTOiV. 

10 TQavq ava-d^va'. aVTi tov, xaTTQo;. JOnl Twp 
naQ^ -ijXixiav yvvaixiyofiavcov. 'Slg xal t6, pQavg ava-^ 
ftaxyevsi, 

11 FtQcov ^ovg aniv&^jTOQ d6f.ioiaiv: tTu rwv 10 
y.ad'^ ooQav TeXevTiovTMV. 

12 JaavjiovQ xqscov tmd vfisl'. iTil tcov TiaQ^ aX" 
Xcov i7tt^i]TovvTcov cc 7iaQ tavTMV eyovat. 

13 J ay.TvXov r^fieQa: inl tojv svi]fieQOVVT(ov. //«- 
XTvXog yc(Q Tig iyiveTO avriQ ^Ad{]vriai fityiaxojv Tificov 15 
Xaycov. 

14 J arpvlvfjv fpOQCo ^axTTjQiav: i7il twv vtco tl^ 
voov i7ii^ov?^evofikvo)v. IlaQoaov (xX('§ufaQuay.ov ?} dcapvtj, 

15 J avTeQMV afieivovojv: iTil rcov ^vofievoov ix 
devreQOV, oTav avrolg Ta TXQOTiQa leQcc firj xavdij xal 20 
i7ic devreQa TQaTiOiaiv, ]. C: xCtv fv fiij^dvMV Jtoet ^aSiox; xaTfQy., otno D.avxav •CM'65 
Saf.!,., os . . fVQ( ytai'a kka noXXa ivf*iO-ofia Ir f yvda ar o. 4. 

vulgo nov, ut etiam in B scriptiim est: noZ C, Zenobius. 5. xat] 
haec vox ad proverbiale dictum non pertinet, igitur separavi: 
etiam signum interrogationis post noQivri posilum delevi et post 
dvQQd-. et dvaat. posui. dvaarQtxi^afja bg Apost. Arsenins: vulgo 

dvaarQi\i'ovaa: recte etiam Suidas: dvoQQ-ioGovtstc - avaorQhpovaa: v, 
Zenobius. II. y-al}' ojQav] Suidas KaOaQoig, quod e codd. nunc 

in xaO-' wQav mutaium est. C: ini roiv rt).. »ai ).vnt^v ft^^ naQ-c/ov- 
roiv. 12. naQ'] conjectura Kusteri ad Suid. proposita et a 

Gaisfordo in textum posila, na^' , firmatur cod. Mazar. A. 86 
apud Boissonadum Anecdd. I, 390: Schottus ntQi. B explica- 

tionem om. 13. na^' avno Suidas. 18. in^^9ov).ivofiivo)v b 

Gaisfordus: (]ov).fvo/A.ivo)v Scholtus. 

8. C. 80: Zenob. 11,91. aw. Simile est yQavq xoQfVfo 

9. Zonob. II, 99. apud Suidam. 

10. Apost. VI, 53. Arsen. 169: JI. K. II, 78: Zenob. II, 97. 
Phrynich. Bekk. Anecdd. I, 33, 12. B.3I9. Apost. VI, 7G. Ar- 
20: vid. sup. III, 74. Ailudit ge,i 17(5. Suidas. 
Pherecratcs ap. Suid. s. dvaOvn^v 10 -/ u iii in 

,. rr tnn rr ' i 'n^ ' 13. /ienOD. 111, 10. 

ct Zonar. 199: nali,v avO-i^i; «»»«- ' 

O-viTiaiv «i yfQalrfQui,, ubi IJunke- "• Zenob. III, 12. 

lius Pher. fr. 158 male dvaOvov- 15. Zenob. III, 15. CEJNTURIA IV. 235 16 J i> oieiag dQafistv: tm tmv diay.ivdvv£v6vT0)V. 
'Oiiiav yctQ ?.r/ovat tj]v loyyip. 

17 Jiy.i]V vcpe^et xav ovog daxt] y.vva: im tmv 
inl fitxoM avy.orpavTOVfxivoiv, 

18 Jl? natdaq oi yeQOVTsg: tnl tmv Tcnog t6 yyj- ^ 
Qag iViidiOTeowv. 

jg Jig TiQog tov avT^v aiaxQov TiQOgxQOVnv 

Xi&ov: cpavfQov. 

20 Jig y.al TQig t6 ya7^6v: dT^lov tovto. 

21 J(t)Qa ^sovg midii, y.al aiSoiovg /3aat~ 10 
?.ijag: ini tmv dta dujQa Tag diy.ag avTtaTQicf6vTiov. 2. olnav ya^] «Accessio haec Pantiniano cod. accepta est refe- 
renda.« Schottus. »om. g.« Gaisfordus. 3. fidy.vTj K. 5. Eu- 
f^tathius: trf()Oi' t% roaovror dTTOttiorGo TiQOiiixfi/v avroi [tw ff] oiarf y.al 
ro 6li; n. ol y. d' i(;7T aiyfifi; yf^aqovai avvStrioq tv h'i niqfv koyov , uk/.(i)i; 
rovro noi^ovvrf^ Tra^ci ro dlnavq, diTraidoq , 6 ()vo y.fy.rijiiivoi; ()'ti).a()'rj 
^au)ai;. dno rov y^jiiovc; A, «;to roi yTjna B, n(>(>q roi yi](>a K. 

6. K addit: fivav ()oy.ovvrmv, B Schol. Flat. ()oy.ovvTo)v. 7. ai- 
c/QiTiq niio;y.()ovfk K : iii explicatione K cum Zenobio consentit, nisi 
quod «X dfvri(jov exliibet. 10 nfiSfi'] B riqnfi>. >t«t] (SiiiQ' 

Plato. C: 01 fiiv 'Haioi) t lov otovrak rov ari/iv fXQTjrat i)s 
xal IlXar iiivo <; iv r^jtrji no^.nfia' OfiQiov ro' A(T)()a ntai co(poiii 
[suprascr. y(). 0-iovi;] naQtjna^ftv. B explicationem ora. 16. Zenob III, 13. 

17. K. 11,79: Z*>nob. 111,20. 

18. V. III, 91. B. 327. K. II, 
80. Apost. VII, 28. Arsen. 1S3 
ibiq. Macar. : Enstath. ad Hom. 
Od M, 22 p. 1706, 4, Schol. ad 
Arigt. Nub. 140i (1421) coll. 
Clem. Alex. Siromm. VI, §. 19 
p. 265 Sylb : naJdiii; rr yaQ r-tjv 
d()/Tjv ijaav aifQOVfq: y.ai viiv vno 
rov roiv iroiv n).fjO-ovi; naQarQa- 
nivroq avroii; rov Xoyi^G/iov natdii; 
iiCi', riT) viTt na).i,v ).tjQovvrfi;' y.ai 
SocfiOxXfjq TIrj).fl' IlrjXia tov 
Aidy.fwv oiy.ovQoq /tovrj rfnovrayn)- 
yiT) xavanai()iv(i) nd).iv. IId).i,v 
yaQ av&i-i; naic; o ytjQaaxov 
dvijQ. Kai O lono/moi;- y/t? 
naZSfq ol ytQOvriq oqO-iT) riZ 
Xoyifl. Kai H). dr (ov Aq\ ('i? 
?otx?, ()iq j/evoit' av naTc; 
yiQMv; [hic versus Mnsuri 
dobetnr ingenio: con=fat enim, 
nti observavit Valclienaiius Schol in Nov, Test. II, 320, ver- 
bis PIa(onis philosophi: Legg. 
1 , 646 A : oi' /lovov a^' , oj? 
toixfv , 6 ytQOiv ()lq naic; yiyvoir* 
av , d).).d y.ai o /ifO-va&fic;.] y.al 
^ yivr i(}: oiv y ij Qor QO(f> ia yaQ 
nQO<;ioiy.t nai()or oocpia : ad 
Ar. Erjnit. 1107, ad Plat. 465 
Bekk. : Suid. s. (5(?, s. y.arayrj- 
Qdaaic;. Usurpat Lucianus, Sa- 
lurn §-9: otiTdi yaQ dv rtjv na- 
Qoi,iilav tna).7jG-fvaai,/n, ij qijai,, na- 
).i /1 navfiac; roiiq yiQOvrac; yiyvfaOat: 
alios vide apud Fischerum ad 
Ae.«!ch. .Axioch. 9. p. 134. 

19. K. II, 83: Zenob. III, 29. 

20. Zcnob. III, 33. 

21. B. 330. C. 117. Greg. II, 
T8. Apo?t. Vir, 43. Arsen 186 
ibiq. Macar. : Suidas. Usur- 
pant Aesopus in Welckeri Mus. 
Rhen. V, 331. Eurip. Med. 964. 
Plat. Reip. III, .390 E. Ovid. 
Art. Amat. III, 653. 236 DIOGENIANI 

22 /tr/.rjg dLxaioTSQOQi ml tmv acfodQa dtxaicov' 
xad*' V7teQ/joli]V. 

23 Jot3v'§ av^eH fTic rwv /xt} aviavofievijov. '0 yaQ 
SoiSv^ fiiy.Qog iOTL xal GTQoyyvXoq, 

24 Jtoq iyxsfpaXog: eTil tmv SvgTTa&ovvrcov. 01 5 
Sh oTi ra TiolvTilr] ^QCDfxaTa naQa IleQOaig Jiog iyxi" 
cpaXog XiyQVTai- 

25 /i aiSaXov sriTSQa: inl tmv Sb anoQiav yQW^i- 
VMV nQogdr]xt] naQS^xovar]. 

26 JeXcpog avijQ GTicpavov /ilv sxei, Siipsi d' 10 
c(7ZQ?,(ok(og: ovtol yccQ Sia ro isowa&ai iaTHfavcafxivot 
fiiv siai, Si\p£t S' aTioXlvvTaL. ^JIvtI tov, tcuv Si avuy 
xaiiov anoQOvai. 

^"^ /liyBTaL xal ^mXov 'AXi']Tr]g: inl rm navTa 

Seyofiivcov. 'Ah']Tr]V yccQ cpaoL riva ^ovxoXco avvavTv]- 15 
cavra aLTTqoai TQOCfr^v, cxQavTa S ixHvov /jcoIov Sovvai> 
avT(o wg Tov JLog ovra* rbv Sk tovto hthiv. 

28 jLxaioTSQog araxavijg: im rcov ra Sixaia 

aya7i(ovT(av. ZrayavriV yaQ ol JcoQieig t}]v rQvravt]V xu- 
XovOL nuQa ri]V araoLV. 20 1. K. S. Stx.: tnl twv SiSaG-/.6vx(}iv, a ijoxTjTai': explicatio pertinct 
ad proverbiura St/.qtva vrixicdav SvSday.iK;: \. Zenob. III, 30. 3.4. 
pg ona. 5. rjSvnaOovvxoyv Schottus, Gaisfordns e Zenobio, 

aliis: quum codd. SvqnaOovvrMv praebeant, possitque cogitari, 
etiam de iis, qui aliquid aegre ferant [v. Athen. II, 65 F.], pro- 
verbium dictum esse, codicum scripturam retineo. Sic etiam 
yd).a 6qvi&(ov et de ditissimis et de pauperrimis dicebatur: v. sup- 
III, 92- 6- iyxicpaXoi, g. II. dn6Xb)Xiv \B, an6).?.vrai, C. 

V''rba S"" dnohoWx; — SUpti rT' in g omissa sunt. BV: inil 

ovxou Si>d to If Qda &ai' [V lfQ(Jia&ai,] tw {) f (Ji iar f (pavoi /Uvo» 
ftfQi^taav, roiv Se inuTTjSfloiv dnoQOvvT f(; ovtt tv [tv om. Vj 
dnalXdaaovai,: C, cum Suida fere consentiens , hac explica- 
tionis forma ulitur: snfl octo^ Svd to u(-)(oa&ai> tw &f(T> iaxf((.avo)i.iivot, 
Twv Sk iniTtjSfuov dno()()iivTfi; ov naraV.daaovaw. Sm t6] articuliim 

e VBC Gaisfordus addidit. 12. dnoXkvxai. g. 20. naqd] Sm K. 

22. V. I, 58. B. 333. K. II, 81. 26. V. I, 59. B. 337. C. 103. 
Apost. VII, 13. Arsen. 181: Sui- Apost. VI, 93. Arsen. 178 ibiq. 
das. Macar. : Schol. ad Arist. Equit. 

23. Zenob. 111,40. 538: Suidas Alludunt Arist. 

24. Zenob. 111, 41. 1. c, Lucian. Merc. Conduct. 
2.5. Diogen.11,52. C.97. Apost. §. 28 Liban. Ep. 208. 

VI, 75. Arscn. 175 ibjq. Ma- 27. Zenob. III, 22. 

car : Suidas. 28. K. II, 87: Zenob. III, 16. CENTURIA IV. 237 

29 JiXTVco avsfcov S^t^qag'. iJti ruv ccvoi^Tcog ti 

nOlOVVTbOV. 

30 ^ icc daxTvXiov Sst Gs tXxva&Tjvai: Inl twv 

§ia },v7iriv iq voaov la^vwv yivoftkviov. 

31 Jta Tov Toixov XaXeiv: inl tmv avaia&i^Tcov, 5 

32 Ji^oXoiyviofiaH olovd Sitqotioi, Etu tcov Jt- 
yvcoficov. 

33 JsXrptvce vtixsa&ai didaaxsig: im tcov axQcog 
ii'g TL ntTiaidtVfjisvcov xal nqognotovfikvcav naqct tivcov 
fiavdcxvfiv. 10 

34 JiSoTai xccl xaxotg ayga: inl tuv nag' a^iav 
ti} ngaTTovTcov. 

35 Jttvol nlextiv toi ui])(uvag AlyvnTioi: inl 
Tcov GCfoSQcc xaxovQycov. Toiovtol yaQ oi AiyvnTioi. 

36 Jcog ilJrjcfog: inl tcov Iiqmv xal adixTcov' i] inl 13 
Tcov m&aviov, 

37 JeXfptva nQog tov Qatov Sstg: inl tcov aSv- 
vaTCOv» EvxivijTog yao. 

33 Jia nccXaiag r](.isQag: loonSQ Sia yQovov. 

39 Ji^eaO-ai ^lotiiv, ccqsti^v S' oTav y ^iog: 20 2 noMvvrmv rt cod. Mazar. A. 86 apud Boisson. Anecdd. I, 394. 
3. (5t« (iay.rvUov'] K daxTv/.m. 5. B: em twv dvataOijroyq rt S^a- 

71 Qarro fiiviav. 8. ay.QOK sine cau?a Schottus iii dy.Qt.ftoJ<; mu- 

tandum esse judicahat: ax^w g. 12. tv 7i(iarr6vro)v] K tvtint- 

Qovvrui,'. 13. Toi'] K yf, Schottus to , g om. Explicationem 

K ignorat. 15. Ilesycliius: ^toc; ^axot y.ai Tttaool' ri-viq y^ayoi/fft 

^'//9)0^. 17. Legebaiur t6 oi^^iarov. 18. dxlvijroi; editt. ante 

Schottum: eP Scholius cOir^xit. 19. Sw fiaxQov addunt Apost., 
Arsenius. 20. Scribe di^t^a&ai,: pioq daxitv Schneidewinns 

Coniect. Crit. 67: add. Welckerns ad Theogn. p. 150. Addit 

Arsenius: TtuQoaov t6 tif^v t/Js dQtrTJq 7iQori/.i6riQOv. 

29. Zenob. III, 17. das: oi'tw? y.aXurai>, iv S 'jt&^rjva 

30. K. II, 8fi: Zenob. IIT, 18. xal noaii-dwv ixQi&tjaav. KQarivoi; 

31. B. 342. Auost. VII, 6. Ar- 'jQXi?.6)(o,q (fr. III Runk.)- "Ev- 
sen. 180: Suidas. ■&a Jt,6<; ftfydXov &dxoi' ma- 

32. Zenob. III, 25. aoi n xaXovvrat.' 6 yaQ ro^roq, 

33. Zenob. 111,30: V. infr. V, iv m ixQiQrjaav, Jioi; ■ti^TJgsoq xaXn^ 
83: de K vid. not. crit. ad Dio- twi'- rdmrai, Se -rj 7iaQ0ifiia tTzi 
gen. III, 22. tojj» UQoiv xal dO-ixrow. 

34. K. II, 89: Zenob. 111,31. 37. Zenob. III, 38. 

35. K. II, 8S: Zenob. III, 37. 38. Apost. VII, 31. Arsen. 181. 

36. Apost. VII, 20. 21. Arsen. 39. Arsen. 181. Versus au- 
182: Hesj^ch. s, /it,6q ddy.oi-, Sui- ctorem Phocylidem esse, ex 238 DIOGENIANI 40 *EvSv ^iioivog VTivov xa&evSetg: tTii twv vttvco- 
du)V' h> Tivi ytcQ noXti i]qaad)} 6 "Ynvog ncadog Evdv- 
fiicovog, 

41 'Ex TQiyog 'AQe /naTaL'. int tmv acfo§Qa y.ivdv- 
vivovTiov. TavTo da tOTi tw, "EtzI ^vqov ^aivBiv, 

42 E'/. Xv'AOV aTOftaTog cnpii7<.(a'. ircl tiov avtkni- 
OTCog [t/] ?iafA-^av6vTcov. 

43 'EXiCfavTog diacfiQiig ovdiv. im tmv c<vat- 
a&j]TO}V. 1. K: tni To~j' (Jt' eQMta vftvr^liiiv ImvSij o vnvoq IfjaaO-fl'; /ifiQcl- 
xiov tvdvnio)voc;, iro xat vvv /.iyfxai/ y.ari/fiv avrov y.oi^fKo/iivov: vide 
Coisl. in notis ad Zenobium. 2. iifaarfti; P, ejjaGO-ftq b. 5. B: 
o/toi6v iari> ro i. ?. 'iar arao: K: h/iowv roi ini %vi)Ov: C: E. %. tarTj- 
y.tv: inl y.tvtyvvov , iv avrTi r^ rov n Qay/iaroi; i nvrdafi>. 

6. dq>ii/.o> K om. , dqiiH.ov Apostolius. dviXniarnx;] tcc dviljti-ara K. 

7. ri> e Zenobio inserui. 8. ovdiv Si>a(fi(jti, K. VB Suidas 
addunt: naQoaov y.ai ro l^wov toioCtoj'. hocPIatonis loco colligo : Reip. 
III, 407 A: <l'o)y.vUi)ov yuQ — 
ov/. tt/o('ft? no)(; qiijav, StZv , orav 
ro) ili) II [lioq '!], dQtrjjv day.tlv. De 
sententia v. Obbarius ad Horat. 
Epist. l, 1, 55. 

40. K. III, 17: Zenob. III, 76: 
IMacar. 451. 

41. K. 111,20: Zenob. 111,47. 
'Eni t /A] B. 402. C. 210. Greg. 
11,50. Apost. H, 10. 91. Arsen. 
226. Macar. 240: Schol. ad Soph. 
Trach. 81. Schol. Ven. et Schol. 
Bachmanni ad Ilom. II. K, 173: 
Nvv yaQ i)i] ndvrfaaw int iVQov 
'iararat dy./ujq, 'H /id/.a XvyQoi; o/f- 
■0-QOc L-//atots »/'t ihi))vav: Eustath. 
ad Hom. 1. c. p. 79o, 55: on 
7TaQOi>/ui7i()fi; rii vvv yaQ ()'»} y.rX. 
dvri rov , vvv iv y.i,rdvvo) iari ra 
xaO'' ij/td^ xat oiov in avri] T/j 
diiirtjrv y.at ro/ifi rov ivQOV' — o- 
gojtA?/? (Ajac. 786 ibiq. Scholl.) 
t)e naQaqiQdL,o)v avro finf iVQtt 
yaQ iv /QO) (ejusdem meminit 
iterum Eustath. infr. 1257, 12: 
cf. Apost XIII, 90. Arsen. 374 
ibiq. Walzius.). tXijiiiOt] di // naQ- 
oifiia ix roiv rQav/idro)V , a roiiiji; 
i'li)ri Siovrav intt St 6 iVQoq o)? Tci 
7toX).d OQyavov tariv »/ caQy.iriV to- /<^? rj rQv/wv, Ivfvojjaavro /Jifra).<x- 
jiovrfi; ol vfoirtQOb int y.i4'Svvo)v tj 
avroii naQOv/iiai; trtQai; Svo, nore 
fiiv nrj/iara /.iyovrfi; ro/iiiivra rd 
ro/irj<; SfO/ifva, nori Si rQi/6q ifd- 
ay.ovrfi; 7jQr7ja0ai- rd nQdy/iara- ii 
ov naQanou7Jaai; o Ofoy.Qi/toi; (XIV, 
9.) «V'? "^o, 0-Qti dvd /liaov ro 
/livroi,, iVQOc; tli; dy.ovtjv (Dio- 
gen. VI, 91 ) iriQav na^d rd qtj- 
Oivra t/fi, ivvooav : Schol. Pal. 
ad Soph. Ajac. 786, ad Lucian. 
Jov. tra^oed. §. 3: Hesych-, 
Suid. S- ini ivQov , s. ivQoi', Zo • 
nar. 794. Manavit ex Homeri 
loco: usurparnnt Simonid. Epigr. 
158 Schneidew. , Theogn. 557, 
Soph Antig. 996: ipQovfv /9f/5oji,- 
ai) viiv int iVQov rv/tjc: vid.Val- 
ckenarius ad Herod. VI, 11. intt. 
ad Theocr. XXII, 6. 

42. K. 111,2: Zenob. III, 48. 

43. V. I, 81. B. 405. K. III, 3. 
Apost. VIII, 13. Arsen.297: Sui- 
das: int riiiv /ifyd).o)v y.at dvai,- 
gOi'jto)v. Liban Orat. pro templis 
II, 164 R. : o( Si /ifXavfv/iovovi^rfi; 
©('iTOi' y.at n).fii<) /liv riiiv i)fiidvri>)v 
iaOiorrfc;, norov Si naQi/orrf(; rif) 
nlijOfi, X. T. A. : de monachis lo- 
quitur. CENTURIA IV. 239 

44 ^Ev niOia Ti]V xsoafisiav fiav&avsig' ifu tcov 
Tag nQMtag fia&rjasig vneQ/jaivoVTCov , (.lav&avoVTMV S^ 
Ta fiti^ova, 

45 ^EXsrpag fivv ov^ aXiaxei'. inl rwv ra fiixQa 

7j rpavXa naQOQMVToov. g 

46 'EXi(pavTag ix fiviag noistgi inl roov t« iit- 
xoa inaiQOVTOov tm Xoycp. 

47 'EXevifeQai. alyeg ccqotqoV. inl twv ^ccQOVg 
an7]2.Xayfievcov. 

48 "EveaTL nav fivQfitjxt ^oXri'. fir}8e toov fitxoiov lo 
xaTarpoovetv. 'Ofioia Trj, 'AyQoixov fii) xaTarpQOVSi 

QljTOQOg. 

49 'Ex Tov yaQ egoQav yivsT av&QoonoLS iQaV. 
drjXov, 

^O 'Ev axoTO) oQ%etadai: inl roov afirxQTVQa fio- 15 

X&OVVTOOV. 

51 'Ev S^eQeL Ttjv yXalvav xar aTQi^eLgi inl toov 
ftr] xa&' lOQav TOig dvayxaioig yQOOftevoov. 

52 'Ev nvQL ^e/3}-/xag: ^] inl aiayiaTov, 1] inl rayovg. 2. K: a7rrofxtvo)v Se fv&ioyq tojv fut^ovoiv , oiq ii rt? ttqo toi' fiaO^HV 
Ttivaxai; ni&ov yiaTaG/.iva.tft'. 4. aA«'ff/tft] K aliyitn': V. Zenobius. 

5. 7}] y.al K. v7iiQOQo')VToiv K. 6. D.iqavTa P K. iivwq P. 

8. }jd()ovq TM'oc Zenobius. 10. z«V] y.at K. roi" fa/.()0v K. 

II. 6/to/a ztA.] K om. 13. Legebatur i/. rov ilqoQav yivtrav dv&(). 

tQav: li V C : i. r. yaQ o^ar [oQav yaQ V, yd^ (li;oQdv C] yivir' 
dvd-Q. [Tti oddit C] tQdv. Versus e Sophocle petitus: v. Casaubo- 
nus ad Athen. VII p. 32 Scliweigh. 14. dtjlov VBC om. 15. 

a,«a^>Ti'^oj? K. 19. VB: ini Tdyov<; [V. i. raxiujv}, xai ot* Ta^ioK; 
i/. ^aiviiiv dtZ tqv Iv tzvqI ovra. 

44. K. Iir, 25: Zenob. 111,65. gen. II, 99, intt. ad Hesych. 1. 

45. K. II, 16: Zenob. III, C7. c., Blomfieldus ad Aesch. Agam. 

46. K. II, 99: Zenob. III, 68. ^l f,V ^"^^' ^'V^'^}""^ ^'■-'!- 
-_ ,7- ,., ^^ „ . ,., „^ Ti 171: yvvai-/.oq ouua Tot? 

47. K. III, 22: Zenob. III, 69. ci/.f,.d-CovLv fiiXo,. 

48. K. III, 5: Zenob. III, 70. 50. K. 111, 27: Zenob, III, 71. 
\4yQoi/.ox'] sup. I, 12. 51. K. III, 28: Zenob. 111,72: 

49. V. I, 84. B. 416. C. 177. v. Dio-en. VI, 27. 

Apost. VII, 98 Macar. p. 226: 52. V. I, 83. B. 415. Apost. 

Hesych. s. o^f^iarfw? ttoCo?. Ad- VIII, 48. y\rsen. 233: Schol. 

hibet Clem. Alex. Paedag. III, ad Theocr. V, 31: Suidas. 

32 p. 100 Sylb. : alludunt mul- Usurpat Arist. Lysistr. 134: v. 

ti: vid. Boissonadus ad Phi- Mitscherlichius ad Horat. Carm. 

lostr. Her. 640, ad Nicet. Eu- II, 1, 8. 240 DIOGENIANI 

53 ^Ev ftiXiTi aavTov nataTiaTTEig'. ItiI tmv i^Sv- 
na&etv dKoxovTcov. 

54 'Evdvete fie tjjv Xsovttjv: tnl xcov fj,eya?.oig 
IniyjiQOvvTOJV. 

55 ^Ev dk dLyoGTaah] xal 'AvdQOzXrig noXefcaQ' 5 
yst: tTil Toov ivnlMV fikv, Sia 8k Ttva TaQayi)v evSoxi- 
fiOvvTMV. "Ofioiov, '£v yccQ a fii]yavoig xal KaQxi- 
vog ififiOQS Tifirjg. AinoXiv aoi rp^oiv rj naQ^ 
Oifiiix. 

5g 'Ev afiovaoig xal xoQvSog (f&iyystai: lo 

gy ^Eq£T Qihitiv Qco: inl twv y.aTay.oocog tio\ ^QCOfii- 

VO)V, KaTayoQOig yaQ ovTOt %Q<x)VTai Tio qm. 

gg ^Ev Ilafio) xofitjTrjg: inl toiv ovSev xccquv ?<,e- 

yoVTcov. 01 yaQ or/.ovvTig ineiOE nQog ^OQOvg iniT7]S€iOh 
ov nQog aX?.o Ti> XQV^^f^f^ov. 15 1. v.axandxriK;'] K v.a.x(x-*QV7tXH(i: V. Gregorius Cyprius. ^Sv- 

rtdO-fwv B V. TjSunaO-iMi; K. 2. /A,exaSmnuvxo)v VBK. 3. 

ivSvtxai, P b K. fif] fwi, P , K om. 4. tYxufiovvxMV K. 5. 

6e om. g. Lfg. 'Avd'()oy.Utjq cum Zenobio. 7. ofWMv] olov P. 

ya^ e Pb Gaisfordus adjecit. Leg. dfiTjxaviri cum Zenobio. 

8. Ahcolfii — naqoifila] e P adjecta sunt. 10. Proverbium cum 

antecedtnlibus arctissime cohaeret: v. infr. V, 15.. 12. yd^ 

Gaisfordus e b addidit. 13. iv ydfio) xofiixtji; P. VB: Ilv&a- 

Yo^aq nvy.XTjq 2dfii,o<; iy.Ofia' itaxaq) qovtj &eii; ovv naQado- 
£w5 iviy.r/aiv. ^Ekix &r^ ini x iav . . Xiyovxiav. /d^i,iv] /Qrjai-fiov g. 

53. V. I, 85. B. 418. K. III, 6. De re exponunt Strab. X, I, 
Greg. II, 38. Apost. VIII, 50. 10 p. 448: inoiy.ov<; 6' ea/ov CEpi- 
Arsen. 233. ■O-qhii;) dn "Hhiim:, dip' ov xai 

54. K. 11 1, 7: Zenob. III. 75. nf) y()dfifmxi> xio q noXXiT) y^qyjcd- 

55. Zenob. III, 77. ainolni fitvok ovy. ini xihi, fiovov xoiv ^t]- 
— naQoi,fiia] hacc Schottus de- fidxo)v d).).d y.ai iv fiiaio, nny.o)- 
pravata esse putavit: sed sana /< w^^/vrai: Casanbon. ad Athen. 
esse et in hunc locum quadrare VIII, 352 A., O. Muellerus Dorr. 
apparet ex AristidisOrat.XLIX T. II, 522. 

p. 384 Jebb. 517 Dind- : ov fiijv 58. V. 1,87. B. 422. Plut. 108. 

dXk^ vnif) yt xrfi d).?jd^fiaq (y«i Apost. VIII, 39. Arsen. 231. 232: 

jtdvxoyv iOi).o) xbv Xoyov iiay.Qi-[ti~>- Jamblich. Vit. Pythag. II, 8. 

eai,, onDx; aai yvox; oloq o)v ifie VI, 30. Hesychius. Utrum ad 

yov&ixiii;, xtjq naQotfdaq aok Xiyoii- Pythagoram philosophum an ad 

017? alnoXfZv. Pythagoram pugilem piover- 

56. Zenob. III, 77. bium referendum sit, et veteres 

57. Apost. IX, 5. Hesychius. et recentiores dubitavere: cf. 
AUudunt Plat. Cratyl. 434. C, Kusterus ad Jambl. 1. c; lam- 
Diogen. Laert. II fin , de IVle- blichi tempore ad philosophum 
nedemo diccns: xar' t^yov t'(>fSa? referebatur: dMntQ, inquit, iVi. 
*Eqtxqi,*ov , d)J.^ Ofiwq dvavdiiov. xai vvv ^ nagovfiia xov in 2afiov 6() 61 CEJNTUKIA IV. 241 

59 'Ev TQioSo) ti(.il'. 6711 TtJov adr X(av. Ovx eidMg 

onoia odio XQVOOfxcxi. 

'FTiay.Tog OQXog: ov ereQog Inayu. Oiov iSiaiog, 
ovx, av&aiQiTog, > 

'Enetov deiloTSQOg: im tmv SsiImv. Toiovrog 5 
yaQ ^Enuog Tig iyevero. 

62 ^Enl Tcc MavdQa^oXov: im twv ini t6 ytiQOv 
nQOkonTOVTMV. yaQ MavdQa/3o?.og evQCov noTS dijcav- 
Quv no6/3aTOV yovoovv avedijy.s Totg xieoig, eha iv to. 
devTeQM ccQyvQOVv, eita iv tm tqiToj ya).xovv. 10 

63 'EQfirjg auvriTog: inl tmv fiaX?.ov ev Tiaiv ifi- 
neiQMV' yJ.evaoTixr} bh rj naQotfiia. 'Ofxoia TJj' BaXX 
i<o eyovTa ti)v intaTtjfirjv. 

64 El xal Xvxov ifivtja&ij g: ini tmv mv av fivi]- 
odoJaiv iyyvg naQaytvofievMV, I» 

65 EvdovTt xvQTog aiQeX: inl tmv iQyaaafiivccv 
evTvyiJog XeyeTat. ^vfi/3aivet yaQ xoifiWfieVMV tmv akuMV 
t6v xvqtov alQiiv IxOvag. 1. K: Iv TQ. ilfii Xoyta /A,o)v: ini toiv aTioQovvTwv , ot». xai SfioiailctV. 
o yoi.(j ev TQioSo) yivojufvoi; ovx oiSi noia XQyGirai: v. Zenobius ibiq. C. 
3. /jtaio?] pioq g. 5. 6iMriQog] tfo/OTiyTa b. 7. MctvSQOpoXov b g. 
8. ■OfjoavQOV ivQMv , ro) TtQoWo) yqovo) 7ZQ6[iaTov Snidas: vid. Zeno- 
bius. 11. «^«'v^f/To? Erasmus. VB explicationem omittiint. 

16. ivdovra C K. atQft V C K. VB: ini roiv tQy. invrvxox;' imi 

Gv/iipaivit/ xai y.oi^/n. a?.. fii;i,tvat rovq tx&vai; fli; Torc; xiiQrovi;' KQarTvos 
[^AQ-/i,).6xov<i addit Photius: v. fr. V Runkel.] ini t6 yi).oi,6riQnv 
[yi).}.ou)riQOv V] Ta?Ta [TarT/yi' V] fnrb&^xiv Evdovn TiQuyxrot; 
alQil [a}'Qio V]: C: ini riTiv dr aXai^no) qo)(; e i' tk^/^o^vt wr* 
naQ^ oaov stotjitoj/ttvot? ToTi; a/.nvaiv ol i/&vfi; rot<; xvgtoi^ 
ifininrovai': K: ini roiv iirv;(ovvro>v omissis reliquis. 17. 

ivrvxoi';] P iunvxoii;. 

xo/uvr^v ini roi Gifivordro) Si^axij- norutn «Lupm in fabula:» Te- 

Qvrrfv. De Samiorum choregia rent. Adelplt. IV, 1, 21. 

et luxuria vid. Panofka R. Sa- 65. V. I, 91. B. 429. C. 218. 

miorr, 60. 103 sqq. K. III, I. Greg. Cypr. II, 34. 

59. K. III, 9: Zenob. III, 78* Apost. IX, 30. Arsen. 245: He- 

60. Zenob. IH, 80. sych. Photius: vid. Zenob. IV, 

61. Zenob. IIl, 81. 8. Usurparunt Timoihei Athe- 

62. Zenob. III, 82. niensis inimici: Plutarch. Ma- 

63. V. I, 90. B. 428, Greg. lign. Herod. c. 7 p.856B, Apo- 
Cypr. II, 36. Apost. IX, iU. phthegmm. 187 B, ad quem lo- 
JSaArjcTA.j sup. 111,56. infr.VII, 85. cum vide de narratione expo- 

64. Apost.VIl,52. Arsen. 218: nentem Wyttenbachium T. VI, 
Suidas. Afline est iilud Lati- 2, lc95. Ad proverbium praeter- 

i6 242 DIOGENIANI 66 'Ely.(f)v i(f ccvTov, Mgre Katxlag virpog: ml 
Twv imancofi&i/cov tuvtoig xcc/A. 

67 BQijfii] Si-AJ}'. orav lu) anavTi^aag 6 dioi)ii6f.tsvog 
naTadixaa&ri. 

68 'EaTia &v6t'. inl toiv noXka iaTKovTMV. UaQ- 5 
oaov ol TavT7] dvovTeg ovdkv Trjg \)voiag i^irpeQov. 'Ofioia 
TTj, AvTOj y.avM xaTerpaye ndvTa. 

"" 'ETeQOfioXiog dixT]: eig rjv ol avTidixoi ovx eig~ 

■ijX&ov. 

70 ^Erpeatg: 7j ano tov 8r/iaaTi]QL0V eig 'iTeQov Sixa- lo 
aT7]Qiov fieTd(3aaig. 

71 ^'E^(a ^eloJv y.a&ija&ai: naQatveTiyi] 7] naQ- 
oifiia. 

72 Ev fieTa/3oXojTSQog xo&oqvov: iTil twv ndoiv 
icpaQfioL,ovTO}V. EaTt 8h eldog V7iod/]fiaTog irpaQfio^ov 15 
Totg Svai noaiv. Ofioia ttJj IIotxtXojTeQog "YdQtxg. 
Kai, EvQtJZog dvd- QOinog. Kai, I'vyov day.Tv 
Xtog. 1. xaHce lip' iavTov tXyMv Gellius, Schol. Aristoph. airov 

Auct. Problem. : scribebatur savTov. wote B Aristoteles: vulgo 

MGTifq: wq 6 Schol. Arist. , Gellius, SJanfQ 6 codex Co Problemm., 
Apostolius. viqrj B. 2. B: t« xa/.d, nlouTov rj fiot/tiuv 

■ij «AAo Tt ;«a>to'»'. 5. ersTHovTMv] icd-tovToiv b g. 8. lectionem 

editionum priorum eTfQovo/xoi; Schottus e P cortexit. 10. VB: 

■^ ix Si^xaaTtjQtov olo vd tjnoT i [V dtjnoTil i(p' iTiQOV [V Irt^oi»] il(;a- 
yMyr]. 12. xaQ-ila&ai, Schottus : e b correxit Gaisfordus. 14. 

ini xtX. K om. , ea alludunt Liban, Ep.84. 1413: 
Terent. Adelph. IV, 5, 49. Cic. 
Verrin. V, 70, 180. 

66. B. 430. Apost. VIII, 16: 
Arist. Meteorol. II, 6, 12. Auct. 
Problemm. XXVI, 29. Favorin. 
ap. Gell. N. Att. II, 22. Maxi- 
mi et Anton. Sentent. p. 329: 
Schol. ad Aristoph. Equitt, 438. 
De Caecia vid Aristot, I. c, 
Idelerus Meteorolog. 62 sqq. 
Plutarch. de capienda ex hosti- 
bus utilit. 88 D: w<; y»? o A'at- 
xlac; Ta vi(pT] xal 6 (j.ari>loi; fiio^ 
iifi' eacTOj' 'iX/.H' Tae /.ovdoQiai; : 
Reipubl. gerendae piaecept. c 
31 p. 823 B. 67. Zenob. III, 84. 

68. Diogen II, 40. «i'tw xa- 
rai xrX.] Zenob. II, 31. 

69. Zenob. III, 88. 

70. V. I, 91. B. 435: Schol. 
ad Lucian, Prometh. 4: Harpo- 
crat. 90, 7 Bekk. Hesych. Phot. 
Etym, M. 401, 50, Suid. Zonar. 
930: Grammat. in Sturz. Etym. 
Gudian. 635, 58. Bekk. Anecdd. 
1, 244, 8. Bachmann. Anecdd. 
I, 243, 13. 

71. Zeiiob. III, 89. 

72. K 111, 13: Zenob 111,93. 
TIo:/.. y<\>.] Diogen. VII, 69. 
Ei'f). oIvOq.] Diogen. 111, 39. liy. 
(3J Diogtn. 111, 99. CENTURIA IV. 243 73 "EXd-oi ^evog, oarig ovi-jaei: GiTTaXiov xara- 
aTQarpag nohig 6 <PiXi7inog xai Tovg ^tvovg noohjiaug, 

HQIJXS TOVTO, 

74 "£(pvyov xaxov, evQOV ufisivovi im ruv fie- 
ta^oXriv XQeiTTOVcc oiuvi^o^evcDV* i} xal em twv naQtX&ov- 5 
T(av. 01 yccQ naXaLol eig avafivTjaiv rtjg noojijv ^(oTjg 
eQXOfievoc iXeyov tovto. 

75 El fti) naTfjQ ija&a: hlnei, ro einov av a' 
ovx ev (DQOvelv. HaQa 2o(poxXii. 

76 EvQV^aTeveadai: eni twi/ novijQevofxiviov' eig lO 
yccQ Tiav KeQxconiov EvQv^aTog, 2. Uvoiig] ix&Qovi; conjectat Schottus. 8. oia&a g. BV: 

avrt] y.ar^ dnoxoTZtjv yitiTai> d' e na^a S oqjo/.kil iv ytvtiyovri 
[755]" li /A,rj nartiQ tjaS-^ nnov «V c' ovy. tv qtQovnv. a"\ ool g: 

scribebatur ai. 9. Schottus So<f:oy.?.}j: correxit Gaisfordus. 10. 
VR: ini r. n. tov yti^ EvQvparov ol ^iv tfaatv tVa twv 
KfQitointav yivia&ai,, ol de n^odorTjv niQi toj)? /Qovovii 
JiQoiaav. 73. Zenob. V, 26. 

74. Zenob. III, 98. 

75. Diogen. V, 11. V. I, 93. 
B. 443. Apost. Vin, 83: Suidas. 

76. V. I, 94. B. 444 : easdem 
explicationes proponunt Suid. 
s. liiQvpanvia&ai, Zonar. p. 921 : 
cum iis tertiam afferunt Apo<^t. 
IX, 33. Arsen. 246. Suid. s. Ev- 
Qvparoi;, quae una cum secunda 
accurate exponitur a Gregor. 
Corinth. ad Hermogen. Rhett. 
Gr. VII, 2, 1277 Walz.: 6 Ev- 
QvpdrTjc; oiiTO? na).ifi po?.oq yiyoviv 
dvtjQ. 6 de^./i Qtaror i/.Tji; (iv nQoi- 
r7\ nfQt Si,/.ai,oavvTjq addit Apo- 
stol.) xf.inrtjv /.lev aiVor ytviaO-ai,, 
«>.ovT« ile in' avroifb')QO> df(}-!jvai> 
Ttal Srifioaia q>v/.drrca&ai,' y.anfi/ra 
roiii; q,v).drrovrai; , ini,&vfiovvra<; 
&idaaad-ai', oniaq tfta riiiv rol/oyv 
dvnjiv (li; T(ie oly.iai; naQioi, , ).vaav- 
rdc; rt airov imfifiy.vvad-ai, na(/a- 
jtaAfM'' Tov de rdi; rt iyy.fvrQidaq 
vnoSvadfifvov y.ai rovi; anoyyovi; ).a- 
p6vra, dvapijvai rt (>aara y.ai rov 
OQoqov rrji; oiy.iai; i^fAfTv, tira iv 
oao) ntQi/fifaav ol qiiikaxfi; eriQO)&fv, 
onioi; ).dpoifv y.arvovra , oi/faOao 
qiivyovra' a).Aoi> di qaatv, avd'Qa rovrov fivob 'Eqiiaiov, xai Xapovfa 
XQtjfiara naQa KQoiaov oiatf arQa- 
riMv avvayaytlv fii; rov ini lliQaoK 
n6).fftov, nQoiiortjV ytvofifvov , iy- 
XfiQiaat' KvQO) Ta /(>7^/iaTa xai iv- 
TfTiO-f»' TOii^- novrjQOvi; EvQvpdrai; 
nakflad^ai,: brevior eaque aut a 
fure aut abEphesio petita le- 
gitur apud Diodor. Exc^^rptt. 
p. 553, Eustath. ad Hom. II. .4, 
321 p. 110, 10: iarlov iVe on xai 
■jy naQovfda EvQvpdrtiv novTjQOV ot- 
dtv avi) Qa , Sv ot n)ifiovi; Ev- 
Qvparov [de hac scripturae dis- 
crepan(ia vid. Marxius Ephor. 
fr. p. 207.] }.iyovai/i>, dq^ ov tv- 
Qvp art V ta &ai, rb novtjQfVfa&ai': 
Schoi. ad Demosth. pro Coron. 
§. 24. ad Aeschin. c. Ctes. p. 
766. ad Aristid. 310, 9 T. III, 
731 Dind. : Harpocr 89, 17 
Bekk. , Hesych. s. EvQvpdrov 
TtQayfia, Suid. s. dfiqijQi,arov, s. 
EvQvparov avdQa. Bekker. Anecdd. 
I, 188, 10. 257, 18: Scholl. ad 
Hermog. T. V, 568 Rhett. Gr. 
Walzii: vid. infra num. 78: cum 
Diogeniano denique consenlit 
Schol. ad Lucian. Alexand. §. 4. 
liecentiorum de Eurybato een- 

16* 244 DIOGENIANI 77 'Epi7iedoy,liovg ex^^Q^' **''^^f^^v d^, (fi^alv 

[^^vaiag'], iyo) toiavTf} (fLlla avvfiQiiOG&au aoi, 
loaie (ii]d' av rijv 'Ef.i7iedoy.liov g ex&QCiV laxv' 
aai dLaarijaai. 

73 'E(peai,a yoafifiara'. intoSai riveg 7jaav, agneQ 5 

oi cpcavovvrtg ivixiov iv navri. Tavro rp, Jacpv ivtiv 
cfOQ(x) /3ay.r7]Qiav. 1. Signa posui lacunae: Suidas: enl twj' ImiiovoK Ix&QoySovvto») 
TtQoi; TMTti,-. 2. Avaluq Schottus e Suida suppievit: secutus est 

Gaisfordns. crot e bg Gaisfordus addidit. 3. iaxvaai, dwar^^ 

cm] Suidas: eftTZoSMV -^/.uv yfviaOai. 5. VB: InmtSai tivn; 'tjaav, 

u ol y.ar i/ovr fq ev oiuyfvt ■^ttojvto. ITa/.atffT^ ? ovv r k; qio)- 
QaQ-ilc; T«(~Ta /9affT«Cwv [r()ia/.ovrd-/.i'q ivixtiaa addit VJ , ETlti 
d q< '>i (> i & 'T] ravra, r Qka/.ovr d/.tq [tQ. om. V] V7i6 rov avTayoi- 
vtarov xan ^KtiQti. aamQl aiaitni g. 7. ffoqoiv g. tentias vide apud Dissen. ad 
Demosth. 1. c. Eurybatus et 
iVQvpariviaOai, memoratur a Plat. 
Protag. 3'27, D. Aeschlu. Cte- 
siph. § 137. Demosth. 1. c. Li- 
ban. Ep. 49: rov n yuQ EvQV/ld- 
rov ro TiovrjQivta&ai' , rov n .Av- 
rolv/.ov rb x/.enrei^' , MtXnidov [v. 
infr. V, 12.] fSe rb fio^Qaivnv : 
Theon. Progymn. 7. Bekk. 
Anecdd. I, 67, 23: 'YniQiVQvl^a- 
To; 6 v7iiQpdk).o)v EvQVfJarov no- 
vtiQia: Boisson. ad Aristaen. Ep. 
I, 20 p. 513. Lobeck. Aglaoph. 
11,1306. Jacobus ad Lucian.l.c. 

77. Apost. VIII, 21. Arsen. 
229: Suidas. Vid. Sturzius 
Empedocl. frr. 120 sq. Avaiac] 
it 65 Foertsch: e Lysiae Epi- 
stolis Eroticis sumpta esse 
Hemslerhusius coiijecit : vid. 
Gaisfordus ad Snidam. 

78. V. I, 95. B 447. Apost. 
IX, 39, qui post pa/.rr,Qiav ad- 
dit: 6 fW J i-oyiv lavb i; , ).iyirai, 
qttjaiv, ini rdiv dvfni'/vo)ara kiyov- 
tm>' naQoaov inl roTc; noai t/;s 
'Eifiaiaq 'uiQriiadoc; rd yiyQafifiiva 
a(yi'»'fTa: XII, 72. Arsen. 217 
ibiq. Macar. , p. 352: Eustaih. 
ad Hom. Od. l, 247 p. 1864, 12! 
iiYitat Si Tn; y.al 'Kqiaioi; iv rolii 
variQOV EvQvijdriy;, novtjQOc; drijQ, 
o xai EvQv[}aro(; (vid. sup. 76 ), 
il ov xat To novtjQiviaO-ai, iVQV" panvia&ai, naQo^f.imtitat. . . . 
do/.il di ti nQOi; novTjQiav roi toi- 
oi'tw KvQvpdrvi avfipaliadai- >tai ■»/ 
narQiq, "K(f.;ao<;, aqo' ^/s y-c^i naQoi- 
fiia rb, 'Kificoi^a yQdfOfiara, ini 
roiv daacf ij ri/va ).a).ovvro)v xai 
Svc;naQa/.o).ovO-rjra. inmifai yaQ rv- 
vic;, qiaaiv, i/.ilva -^aav, ag xai 
KQolaot; ini rijt; nvQac; ilnoiv Mqi- 
XrjOfj. xai iv X)).vfinia de qiaai, Mi- 
).tjaiov Twoe y.ai Kqaaiov na).ai,6v- 
Twv Tof Mi^^.tjaMv fitj SvvaaOai, na- 
Xaiiiv Si,d rb rbv ttiQov mQi riji 
darQaydXm extiv rd 'Kqiiava yQdfi- 
fiara, otv yvioa O^ivr o)v y.ai Xii- 
■Oivto)v r Qi,ay.ovrdy.i,(; rb iqi- 
£?/? nfaitv tbv 'Kqiaiov. Tlav- 
aavinq di q?jai4> iv toi xat' av- 
tbv Q t]to Qoy.io ).i^i,xiji y.ai ot* 
qo)vai ijaav rd Kq.iam yQdfifiara, 
qvaixov ifxniQviyovaa vovv d).i'iiy.a~ 
y.br , xai or i, daaqoiq xai al- 
viyfiar o)6oi<; SoitiZ ini nodoiv 
Hai i^oiVfjq xtti atiqidvTjc; inv- 
yiyQaqiOat, riji; 'A^r ifi vSoq Ta 
TOi.aiiTa y Qa fi fA.ar a. a.).).ov Sh 
qdfifvoi,, ott 'Kqiaioq 6 novtjQbt; 
KvQvpuroc; 'tj tiov KiQy.omow 6 tn- 
Qoq, qaai. y.ai OTt Evq v ftaroq 
vr/rfQov nuQOtfiia ini roiv no- 
vijQiiiv, dnb rov nifiqOivtoq itc; 
ilf).nnbvrrjnov vnb Kooiaov fiird 
yorjfidtov)' ini %fvo).oyia, w; qrjOtv 
"EqoQO'4 [p. 207 Marx.j , «t« 
fntnlia/.o/iivov n^b^ Kvqov tbv tov CENTURIA IV. 245 79 Eig Tov }.tf.ieva: anb tujv tv hftivi tgtOGovTiov, 

€^(0 Si QCidVjiiOVVTCOV. 

gQ 'E7ii%wQioL ovQOV XaaGi'. rov imTi]§eiov ave- 

fiov. 'Ofioia rf/, 'Atio xoeojg anaaov. 
gl 'Ev oXvio aXvi&eia: naqooov ol ocvm ^gcofisvot 5 

T« aTio xandiag XaKovaiv. 
8'2a 'E'/&()MV adioQa SioQa xovx 6vy]ai(.ia: Sr]lov 

im rivt . y.al naQo. Socpoy,XH. 
hlb Eig xoItiov ov mvsi: inl twv (liyalavxf^v- 2. 'ilo) Sb ^aO: BV om. 3. ovqoiov g. Xagb VB. Expli- 

cationis ioco in VB leguntur haec: oi ii,tv t6 o()K)v (paav, oi Sh 
xov avf/.i.ov. 7 — 9 absunt a pbg. 7. y.ovx e C Suida re- 

cepi : scribebatur ovx. C: orav ai ttw^' ix&Qtjiv SMQfal pXd- 

f]Tjv oXaovOiv. Vulgo : SijXov. inl ti/vv xal. 9. BCK ft\- nol- 

7I0V TtrvtiV. B: toiiro iv tffw t6, ov /.HYa?.OQ^7jfiovu) [/ifya- 

?.oyut'jfiova A] tv ?.aftov nfvoq: K: o/<otov t6 oii fifyaXo^orjfiovfl!;: C: 
ini twv /JaiJ/.atvOjiievoJV Qi.6»qi>toi;. KQoioQV ix&Qov Y.al nQo3fSv))i6roq 
To. n dnoQ^rjTa nai tdi; 2dQd'ii'(;' 
v)<; dk y.ai y. linr^rj <; ^v Evqv- 
^aroti ri o Qtj&sii; rj y.ai tra- 
Qoq ri'(;, j iaroQia SrjkoZ [sequi- 
tur narratio e Grogorio supra 
apposita] . . . il Sk xai nkeloxK; 
tjaav EvQViSatoo, neQi/fQydaaa&ak 
ftev ro y.at' avtovi; n/.ij&of; ovn 
dvdyy.T], dnh~)i; de flntlv, ori> n?.fio- 
vfi; iyivovro, %a&a Srj?.oi 6 yQdipai; 
ro , rjS' oaaa n QoriQOiaw dii- 
Strav Ev Q V (Sdr oLa ii, nQoc^tn- 
ivnttv Si y.ai oji; ndvrtq navovQyob 
dniprjaav . <)V6 xat xa^a 6 fivOot; 
T^v /da tnkaat no?.Xdy.K; fi0Qq)0ii- 
fifvov d?.?.ore viXXox; ini S6?.m, outoj 
tfiaai y.ai 'yiQbarocpdvTjq iv A av- 
Sdkm (fr. 233 Dind.) vno&int- 
voq avrov tli; nQ??.d fi,traf}a?,?.6fif- 
vov xai navovQyovvrd qiTjaw' tjStj 
tbi; vfbdiv oiSfV Ev qv fiatov 
/iiay (ws Toi) EvQvpdrov Srj?.aSrj 
noby.iXov ovroq novTjQtvtaO ao- nQoi- 
Stj?.w&tj Si y.ui roin; KtQxo) nai; 
navovQyovq [cf. Zenob. J, 5.] ti- 
vab %ai dnaTTj?.ov<; — — . o)q Se 
y.ai ol Tf?.xZvf<; oi <faQfiay.fZ<; y.cd 
yoTjTfi; iniQQTjrob Ttard rovrovi; ij- 
cav y.ai fi? naQObiiiav [cf. Zpnob. 
V, 41.] ty.fbVTo y.ai avrolj^ iyQaqTj 
h> roT<; lii; rijv J?.bdSa. i]v Se no- 
/iic rrjV novrjQiav y.ai Tb<; 'Pqvvoiv- Sac [v. Greg. Cypr. III, 95.] 
Kai KaX^.bxoiv [Zenob. I, 3.] 
Se , . . . i^/i,Oi S dv roZ<; robov- 
robq y.ai 6 ntQbq.6QTjroq Siavq-oi;, 
y.ai /<tjv y.ai 6 Avr6?.vy.Q<; , il y.ai 
ii<;i?.arrov : Hesjcli. Phot. Etym. 
M. 402, 22. Snidas. Memoran- 
tur literae Ephesiae ab Anaxi- 
lao Alhen. XII, 548. C. , Me- 
nandro fr. J33 Meinek. FUitar- 
cho Sympos. VI 1, 706 D. Cie- 
mente Aiex. Siromm. I, §. 73 
p. 132 Sylb. : vid. Lobeckius 
A^laoph. Jl, 1163. Saqvivrjy 

xtA.] vid. sup. 14. 

79. V. I, 96. B. 448. Apost. 

VII, 46. Arsen. 221: Hesych. 
Photius. Alio sen:«u dictum 
est iilud Terentii Andr. III, I, 
22: nunc hujus periclo fil, ego 
in portu navigo ; Virgil. Aen. 
VI 1,598: narn mihi parta quies, 
omnisque in lirtiine portus: de 
nostro v. Fritzschius Arist. Ba- 
byl. 44 et Zenob. II, 10. 

80. V. I, 98. B. 450. Apost. 

VIII, 97. dno X- on.] Diogen. 
II, 836, 

81. Zenob.IV,5:v.Diog.Vn,28. 
82ft. C 229. Suid. s. dSioQa: 

Zenob. IV, 4. 

826. B. 453. C 140. K. III, 23. 
Grog. Cypr. II, 54. Apost. VII, 246 DIOGENIANI 83 Ev yfj TiEvead-av ^iaXXov, y n^Kovrovvtu 
JT A £ tv : 

84 EvyevBGTSQOQ KodQOV. anb yccQ Jivxa^jcovog 
f]v y.ai VTieQ rrjg naTQidog anid^aviv, O^oia rij, "A^vog 
TTjg iv "Aqysi aanidog. 

85 En ovov noxog". inl tmv sig advvara c!va/3a?.- 
?>,Ofiiv(ov. ^Ati ovov yaQ ovx 'iaTt noxog. 

86 'Eg KvvoaccQysg, 'Eg avf]?Uov 7iv?.ag: inl 
Tibv Ofioioov xal auTai. 

87 'E?,EV&£Qi(OT£Qog 2naQT7]g: dtu ro avvnora- 
XTOV xul yevvaiov cpoovrj^a. Jio ovdi TH^ia&riVai ?Jy£t 

TtjV HnaQTVjV. 

gg Ev& ovTS fiifiveiv c{Vtf.iog, ovt' ixnlciv 

ia: ini tmv dvgyQi\atoig niQintaovTcav. II) I. j«d/Aoi'] Stobaeus, Macarius xQHrTov. K addit fJ^Jylov, C: 
oTt t6 y.Qilaaov to iv dcKpaXiia oXlyov, toij ixfra. y.ivdvvov i] 
qioflov /(,1 luovoq. 6. /i(Tafiak).o/dvo)V g. 7. no/.at; P. 10. 

t.Xiv&iQM)T(Qa g. dvvnoTaxToq g. Jl. Apostolius : ^"O o{<de 

Tfixtj 7lfQi>f[}d).).ovTo, vo/ioii; natSivo/ifVov. L4AA' ovSk ■tiO-t^fjr^ccv ix /id/iji; 
riTTrj/dvoi> vnoaTotiiiat ovde tTVQavvijOfjGav. 13. oijt i/.nXnv] scribe- 

bauir oi"Tf n).ilv: ex Apostolio, Suida c-mcndavi> 14, Sv^iXQ?]- 

oTot; TT.J K dxQf^iOTOvq naQaniOovtm. 67. Arsen. 220: Schol. ad Lu- 
cian. Apol. p. Merc. Conduct, 
§.6: Navig. §. 15. Suidas. Ju- 
ven. Sat. VII, 112: tunc irmnen- 
sa cuvi spircint mendacia follcs: 
Conspuiturqiie sinus. De more, 
quem tangit C, vid. Theocrit. 
Id. VI, 39 ibiq. Scholl., Wal- 
zius ad Arsenium, Dissenius 
ad Tihuil. I, 2, .56. 

83. V. I, 99. B. 454. C. 184. 
K. III, 18: Apost. yill, 37: 
\ivTt,q>dvovi; Tov 'Kqn a iov, 
Macar. 233: Stob. Floriieg. LIX, 
15: Suida.s. 

84. Zenob. IV, 3. al h xt?..] 
Zenob II, 3. 

85. Diogen. VI, 99. 

66. Apost. VII, 69. Arsen, 220 : 
n<; KxivoGaQyfq, fii; dvtjXiovq nv).a<;: 
HQrjrav inl Tuiv vpQfv v.ai dQalq 
XQw/iivo)v: Eustalh. ad Hom. Od. 
^,11 p. 1430, 57: KvvomQyiq X«)Qiov, — y.).i]&bv dnb y.vv6q /.tv- 
y.ov &v/ia Tv aqiaQndaavTOi; v.ai 
ixdQafiovToq ixfZ' oQ-fV oiidi dvo- 
atov nQ6(;Q?j/ia t6 , ii; KvvoaaQyf^, 
d).).^ iaov TiJ), ii; xoQaxai;: Schol. 
Plat. 464 JBekk. : — la/ipdvfTai. 
dt y.ai (Cynosarges) iIq naQOv/iiav 
ini v(]Qfu y.ai dQoi, oiov t &' fi(; 
KvvoaaQyfc;: Nonnus Exeges. in 
Gregor. Nazianz. c. 60: Steph. 
Byz. s. KvvoaaQyfi;. Suid. s. fh 
KiroauQyft; , Zonar. II, 1272. 
Bachmann. Anecdd. I, 210 fin ; 
V. infr. V, 94. Usurpat Theo- 
dor. Hyrtacenus Boiss. Anecdd. 
II, 413. 

87. Apost. VIII, 12. Arsen. p. 
227 : Suidas. 

88. K. III, 15. Greg. Cypr. II, 
47. Apost. VIII, 30: — i/Tjai de 
«iVo naQ^ yllaxv).!;' 6 (I>v).oy.TijTt]q: 
Arsen. 230: Suidas, Vid. G. 
Hermannus Opusc. III| 112. CENTURIA IV. 247 

89 £(j(jfi ra aaXa: im twj/ xaxov ri (^ovlo^itVMV 

S)]?Maai GVVTOfiMg. InnoxQaTi^g yaQ rjrrij&iig MivdciQio 
ravTjp mifAifJsv ri]V tiiLarol^v, 

00 EvQi]y,a o ovx i^TjTOVV. im raiv oig ovx rjds- 

Xov ntQmiaovriov. 5 

91 ^Eyvvog rov roxov ava^alKii: iff' wv ro 
ava^aWtad-ai TTQog %siq6v iart. Kal yccQ ol yjQaaioi, 
r/ivoi doxovai y.evrovfisvoi avkynv rov roxov' di)-' vars- 
Qov TQayvTEQMV Tcvv rtxvMv yivofievcov odvvrjQOTfQOV anaX' 
Xaaaovrai. 10 

92 ^E/. yevftarog yivwaxoj: inl tmv ix (aixqov 
\_noXXa^ nva y.araXafi^avovrwv , wg in otvov, 

93 Elg Sy.wXov fnqr avrog ifiev, firjr' «AAw 
enea&ai: naQaiviTizri. TQay^tia yaQ ri ^y.b)?.og xal 
dug^arog. 15 1. Ejjjjtt T. •/.. MivdaQoq a7iiaax<a Macarius. rv yc/ovoq 

idem. 2. 'InnoxQdrrji; /.rX. om. Macaiius, cum Diogeniano con- 

cordat Apostolius. rizrTjS-ivroi; Mi^vddijov Gaisfordus proposuit : 

vereor, ne epitomator corrigatnr. 3. rr/v ex Apostolio adjecit 

Gaisfordus. 6. «v' o'v] ita pb: scribebatur tg/ w. 7. ttqo- 

yji,(jov g. 9. ri/.vo)v] e/'/??''W Apost. , Arsenius. oSimjQori- 

Qov] Y.d/.vov iidem. 12. nolXd e Suida adjeci. ok' tn^ oVoi/ P, 

omittunt pbg: emendavit Schottus. 13 — 15. om. b g. tntv] 

perperam Eustathius ilvav. 

89. Apost. TX, 2: Macar. 211. Phot, Suidas. De echino ex Ae- 
Enstath ad Hom. 11. A, 117 p. liano nonnullaapposuit Apostol. 

63, I : "£^)^« rd nakd- MivSaQoq 92- DJog. V, 16. Apost. VII, 

duiaaova. Ilistoria est apud 99. IX, 74. Arsen. 274. 221 ibiq. 

Xenoph. Hell. 1,1,23. Plutarch. Macar. : Suid. s. ek Tot' yiu- 

Alcib. 28: epistolam illustrat /narot;. 

Yalckenarius Theocrit. Ado- 93. Apost. VII, 87. Arsen.233: 

niaz. p 263. Usurpant Alciphr. Strab. IX, 2, 23 p. 408: Eu- 

Ep. I, 38, Phot. Epist. 5.: bq- stath. ad Hom. II. B, 497 p. 265, 

l>it T« y.a/.d, ri<9v7]y.f J' a^eT^ 23: ol 6e nalaiol (paai, xai ori, 6 

xai Xij&tji; rd(po) (fiUa /.a/.vnrtrau: ^'xoJAo? y.d^firj t?/? llaQaao^niai; vno 

ib. 13: cf. Boissonadus ad Ari- tw Ki,0-ai,Q(7)vi>, ^ xard rivai; iv rr^ 

Staen. Ep. II, 5, 655. twv ID.aradoyv r6no(; rQa/vi; v.ai 

90. Apost. IX, 34. Arsen. 245. Sv^oinrjrog • H&fv -/.ai naQOi^^iia^ 

91. Apost. IX, 44. Arsen. 249 ik ■ • . xai Ihv&nx; Sk i/.u&iv, 
ibiq. Macaritis: ini rmv Si-d t6 (paai, Karay6/u,(vo(; d^-fCndaOTj vno 
dvapdlX. y.a/.(~>q dnaXXarr6vro)V oi rwv Bayiyoiv rjv Se xai 'OXvvOiaxfj 
yuQ i/ivoi, — TTa/vriQOW yuvo^iivo)v S/iJiXo^. So/.si de rj xard Bowriav 
riiiv dKavOiiiv dno rou if^f}Qvov SxoiXo^; inu/nf/^fXiiuivovg a^Toi'? 
XflQOv dnaXXdrrtw iv tw TO/tjj: ?/fw. 248 DIOGENIANI 

84 Za?.6VX0V vo uog: tTti tuv ciTtorouiov. Zahv/.og 

ytxQ y/oy.golg evofiOi^-ezyasv oj^ioztQa. Ofioia xai, Tivh- 
(hog ne^.sxvg. 

95« Zsvg '/.arsTd^ yoovLOg tTil 8 icfd igag'. Inl tmv 

^oadeojg rifxwQOVfuvojv. Aiytrai yao rov /iia Tiavra ru 5 
TTQairoiuva sig dnpdkQag ci7ioyQa(fsadai. 

93ft Zevg ayovog'. tTil roov 7iaQ(xdo^cc l^eyovrojv. '0 

yaQ Zivg 710'Avyovojrarog. 

95 Zsi yvrQa, l.7j cptXia: tTil rcov dta ro dnTZVOV 

avviovrojv iig cpikiav. j?] 

97 Z}]rojv yaQ oxpov ■dolfic<riov ci7ico?.eaa: inl 

roiv arvyeariQOJV. 

93 Zoj7] nidov: im rwv iTiteiy.Mg y.al /nsrQiiog y.al 

icTTQccyfioviag ^iovvrojv. 'Atio Jioyivovg, w nidog i)(VaTij 
diayojyii. 15 

99 Zojog yevridri XQOfiftvov fiovov Xa^ojv: iTzi 

rwv aTio fxiXQag cciriag fnycchjv do^av y.ccQTiovfiivoJV. 

100 ZifJfiivyaQ ovy (og i)i?.o ftiv, a?,?J (hg dvvcc- 

fi£&a: iTTi nov aTiQoaiQeriog 'Qiovrojv, 2. Aoy.Qoii; Macarins; gcribebadir Ao-/.qo)v: Aov.qmv vojuo&trrj^ oVo- 
twTot; Apostolius cum filio. o/iomv g, 4. im] dg rai; Zeno- 

bius. 7. Accessit e g. ^. tn rfi '/vrQo, (fO.ia g. JN^on obse- 

cutus sum collegae in Zenobio ex Arsenio et Macario i,fZ — 'CtZ 
rescribenti: til — Cfj cum nostra explicatione in paroemiogra- 
phis exstitisse, e Suida recte colligere mihi videor: i.7il twv 
OfiTtVM ai'VMvro)V ilq qi}.ia,v Kal Zy, dvri toi" vTtdnx^''} /J^oi: 
add. s. u?]r<7iv. II. y<^Q Zenobius, K. vulgo om. 12. drv/i- 

crdroiy K cum Zenobio. 13. K: im roiv /lirQiwq t(t)vro)v «tto 

J., (}) n. r^fi. diarQiprj: v. Zenobius. 16. v.QOi.iva P, nQohiivov p, 

y.QO)/ifii'iov K: veram lectionem e Zenobio aliis Schottus restituit. 
fiovov] fiolQav K: v. Gregor. Cyprius. K cum Zenobio, aliis: 

TCQOi; rovq . . y.aQTTQV/iirovc;. 18. Vulgo yaQ o,<; ov: correxi e K, 

Zfnobio: v. Seidlerus de vss. dochm. p. 382. 19. dTTQoavQirox;] 

/.(>j xarci 7tQoaiQ((ji/v K. 

94. Zenob. IV, 10. Tevi^. 99. K. III, 31. Greg. Cypr. 

niL] Diogen. VIII, 58, II, 57: Zenob. IV, 15, 

95«. Suid. s. Zivq: Zenob.IV, 100. K. III. 32. Menand. Sent. 

11: vid. sup. III, 2. Singul.I90: Zenob IV, 16. Ad 

956. Ilabet Erasmus Adag. Andriam rettulit versiim post 

p 15. alios Meinekius Menandr. et 

96. Zenob. IV, 12. Phil. Reliq, p. 22 consentit 

97. K. 111,33: Zenob. IV, 13. Grauerlus Anal. philoll. 1,185. 

98. K. 111,30: Zenob. IV^, H. Similiter incertus poeta: mh^rii CENTURIA V. 249 

^'U dit /sXcuvijg '/.Qaa ffccyetv, rj f.( fj (faystv' 
r7ig '/^ilMvi]g fttv 6)dya '/,oba ^ooidivTa OTQOCfOvg •jtoih' 
7io7Xa ds, '/.aOaioii. 

'IlQa'/Xcia ?.iOog' TavTV/V evioi ^ayvTjTiv Hyov- 
oiv. EoTi 8i iTBQa 7inQa7T?,i]oia anyvoo). 

Ilodv tiot' TjOav u?.'/.i(xol Mi?^i'}aioi'. ItcI twv 
7T0TS £V, sid' tTtQOjg yr/ovoTOJv. Ofioia, "A^^itg aor' 

i) j^i e g. 

^II TQtg t|, 7j TQttg '/.{iiSoi: iTii nZv y.ivdvvtvov- 
TO)V. To fitv, TQig e^, ri)v TTavTsXrj vi'/.i]V Sij?.ot' rh 
Ss, TQstg '/v^oi, ri]V ijTTav. Ild^.at yoQ tqiglv s'/Q(i)vro 
TTQOg rag Tiaidiag '/.vfhig. 

' H fDaviov O^VQa: tnl ruv avoijTb)g rfvXarrov- 
ro)v. OvTog yaQ 6 0avwg rvcf?^6g r,v' imtvoiyovTOg 
oiv rov TTaidog rijv xJvQav, avTog ovdsD iwQa. ^^ 10 1. vulgo y.Qia<;: emendavit Casaubonus ad Alhen. VIII, 337 B. 
5. doyvQO)] legebaiur ct-diiQfo: rorroxi ex Hes^^chio. 6. ndXat 

TTOT* -^Gav Zenobius. II: djTO ■/Qjjai.tQv yiyovev avrtj. Aiyi- 

ruh ()' e dno rwv dno fiuVoiton,- nfcovrov: K: e. r. n. ivnoQOv 
yf/ovormv. 7. fii n(y"\ li tj ante Schottum scribebatur: fv tJ P, 

t^chottus, Gaisfordus: ego cum Ilemsterhusio ad Arist. Plut. p. 
356 e Suida fv, hO-' reposui. o/iola /.rL B K om. 8. ^/«v g. 

12. nQoi; T«(,] e P Schottus adjocit. 13. (/'aWoDJ vulgo (Vdvao^;: 

(VdvMi bg: correxi e Zenobio: v. Ebertus Dissertt. Sicul. 79. 
dvovijTO)q P. C: inl roiv //fTti fifydXov y.rvnov dvotyo /.livwv 

■iyvQoiv' qiaai yccQ rov <I>dvov rv(p?.6v ttvai,, y.ai (SfSotxora /.i-rj 
vno y.lfnrmv rd evdov avki] Oilrj , roiavXTjv y.araaxivdaak 
r rjv rov oXviov d-vQav, o'? firj dl/a i;'o'(foi' dvoiyfa&av ol <H 
q>aaiv OTt (^i^a to /lot/ 1 ifo Oat. rijv avrov yvvaly.a rovro 
enoltjOf. Tijq Se ano roii ariyovc; fiqayovarjq rov /loi- 
y_uv, Toi"'? yflrova<; yXivdtovrai; Xiyfiv eni toTv /i^dev dvv- 
6vro)V iv ratq (pvf.aaaZq Tj <l>dvov &vQa: v. Suidas. 

y.a}.Mt; i^rjv &i).oiuv, dD.' ov Svvd- 98. Arsen. 27© ibiq. Macar : 

/(fOa: Terent. Andr. II, 1, 5: Hesych. Phot. Suidas: v. Ze- 

quando non potest id fieri quod nob. V, 80. Adhibel Pliilo- 

vis, Id velis qiiod possit: Ileau- .'strat. Vitt. Sophist. XXII, 4 p. 

lont IV, 1, 53: non licet homi- 526 Olear. : dff(,/.ofiivov {llokifm- 

nem esse saepe ita ut volt, si voq] (H ihaTtQfnox; dyiovi-tofifvoi; 

res T)on sinit- ftQoqrjkO-f 6 /iiovva^oq y.ai dvrfQfi- 

1. Zenob. IV, 19. caq rhv o)fiov , . . fidXa darfio)i; 

2. Zenob. IV, 22: add. Hel- dnfroiOaCfv fino')V ^Hadr ttot' 
ladius ap. Phot. Bibl. 529, b, 38 y.rX.: add. Anonym. Cramer. 
Eekk. De re v. Buttmanni et Anecdd. III, 164. ^A. n. ^.] 
Wolfii Mus. Antiq T. II, init. Diogen. II, 30. 

.3. B. 472. K. III, 37. Gre- 4. Zenob. IV, 23. 

gor. Cypr. II, 62. Apost. IX, 5. Zenob IV, 21. 250 DIOGENIANI 

g ' II Tl B Q y a La[J QT s pi I g'' inl roov 7t?mvi]tmv xai ayvQ- 

TMv. llaQoaov r} x)e6q ayciQSiV y.al Ttlavaadab /Jyerai. 

7 ^ IlQa'/.7^tiOQ ijJWQa: 1] dvgiaTog, 1] xal tmv ' Hoa- 
y.XfioJv ?MVTQMV deoixivi] nQog thEQaneiav. Tm yaQ Hqu- 
y.lii 7io?J.ayov avfjxe ■d-iQua XovTQa tj 'Adr/i'a. g 

8 'IlQay.Xeia voaog: r] UQa. Eig ravTi^v yccQ 
neoiiTceoev ' IlQay.Xijg. 

g ^IItol reTchvijy.sv 7] diSaaxet yQaa^ata: tmv 

eig 2!iye?.iav aTQarevadvTMV ol ^ev e?^i]rpdTjaav aiyjia?M- 
Toi, 01 d^ ar(M?MVTO> 01 ovv diacfVyovTeg e?^6yov Tovto. j^ 

10 "/jT y.Qivov, 7] yo?.oyvvTi]v: t6 Tijg y.o?,oy.vvTi]g 
arx?og y.a?ieiTca y.oivov. "EraTTOv ovv to fiev y.Qivov enl 
tov Tedvi]y.6rog, rr]v ds y.o?My.vvtr]V enl tov vyiovg. 

11 11 ano Hy.V&MV Qijaig: eni tmv oifiM^eiv tiva 
?,ey6vTMV. Tovro yccQ nQog JaQetov tav IIeQai]v anexQi- jj 1. vnlgo navayala, Arsenius ttavayQala'. m-Qyala petii e Phot., 
Suida, Apostolii editione Basileensi p. 99, IVIacario : est Dianae 
cognomen, qtiod a Perisa, oppido Pamph)'liae, accepit: v. Strab. 
XIV, 667. interpp. ad Pompon. Mel. I, 14. O. Muellerus Dorr I, 
392. inl] y.ara bg. 2. zat bg: scribebatur i]. 3. VB ex- 

pli'afionem ignorant: nam quae 11. cc. apud Schottum et Gais- 
lordnm leguntur, ea ad sequens pertinent adagium, quod vide. 
7; y.cd] 71 Tj h , ij g. 6. -^/^axAfto? P. VB : /It^/.aiaQ/oq rljv iiQav 

vofiOV oi"t(i) qiaai [sic]' y.al yag ix toiv niaxQwv n6vo)v ii; ravrijv ni-Getv 
rov 'HQa/.Ua: vide Zenobium. 8. ra yqdnftara g. II. -/.o).»- 

v.vvOrj<; g. 14. VB: rtqoc /iaqiiov rov JliQGrjV anfytQlvavro 

ot ^y.v&au [V S/.v&ai,'] 7i.).alfvv aiirov w q 'HQOtioroi; [IV, 127, 
ubi vid. Schweighaeuserus] laroQtl. EiQrjrak ovv ini rijiv dro- 
n(i)<i oi /io) i^itv tiva Xfyuvro)v. 

6. Apost. IX, 01. Arsen. 277 sen 270 ibiq. Macar. et p. 446: 
ibiq. Macar.: Phot. Suidas. Snid. Bekk. Anecdd. I, 305, 1: 
Quod de Dea h. 1. dicitur, ap- 'JddOvQGOi;, SxvO-oiv paauii-q, /ia- 
paret de sacerdotibus intelli- Qflov ni/i^pavroq ox; avrov nQiGpfn; 
gendum esse : v. Lobeckius xal y.fXivaavroi; tJ vnay.ovfw tj vno- 
vVglaoph. II, 1092. fidvait to yiiA'(ivvfVfiA!, dnfQivaro 

7. V. II, 6. B. 474. Plutarch. oiVwsfM' JaQfiw: aliter ex Clear- 
21. Apostol. IX, 97. Arsen. cho Athen. XII, .524 E: ndvro)v 
279 ibiq. Macar.: Suidas : v. «V? orro)!,- vnfQfjqidvox; nQoiarTjaav 
Zenob. VI, 49. olarf ovSivo)v aday.Qv^ rj rfjc Sov- 

8. Zenob. IV, 26. ?.fia(; vnovQyla yi/yvofiivij iii.i\yyfi.- 

9. Zenob. IV, 17: V. infr, ).fv iU rovi; inty^yvoftivovt; rjjv 
VI, 56. dno 2y.vOo)V QiJGiV oi'« rvi; rjv : 

10. Zenob. IV, 18. denique Diosenes Laert. I, 101 

11. V. II, 7 B. 479. Plut. 62. refert, Anacharsidis in dicendo 
Apost. IX, 64. XVIII, 55. Ar- libertatem aique asperitatem CENTURIA V. 251 

vavto oi Sy.v&ai. 'Ouoicc rjj, el fij) TtaTtjQ rada. 
"AtSstg tyjov. 
j2 'HXtd icoTSQOg TTjg IlQa^ilXjjg: avti] yao i-QO)- 

Tcof.uVJ] Ti yxiVuoTOV, "iDjog, erpt], xai avy.a. 'Ofxoia 
Tji, 'Avoi^TOTSQog 'I^vxov, xal KoQoi/3ov, xal 5 
Me/UTidov. 

j3 ''II yQi] TQayo)86iv naVTag, 7] (iBXayyoXav: 

im TMV (xi]Te 7a]7iHad^ai ui']Ts yaiQHV dvvafuvcov. 

j4 '// 2v}y0a lovTog ylafivg: fTil tmv alaL,ovsvofit- 

vo)V ItiI iadr]Ti. OvTog yaQ eiys yXafivSa, i]V JaQeiM jq 
iSuoTivovTi- do}Qi]aafiiVog eTvys Ti]g eig ^afiov y.adodov. 1. 2xvO-ai,'] TIt()aat, bg, et sic ante Schottnm le£;ebatnr. Verba 
v/tola rfi de meo adjeci : sequentia bg puppeditavernnt: VB: 
^dfiq e/o)v'. dvri TOt" /tdrTjv Atyft? xai ).rjQ(l(;: aAAwc; aSiui 
txo)v conjecfant Ruhnkenius ad Tim. Lex. Plat. 199. Valckenae- 
rius ad Herod. IV, 76, provocantes ad Zenob. I, 72. Praeter codd. 
obstat Phrynichus Bekkeri Anerdd. I, 13,8: adit/y o/«omm': arjiaivn, 
ro /idrtjv ?Jy!iV' t6 yaQ adiiv tnl rov /idrtjv Xiyft>v: qui locus mutilus, 
a Ruhnkenio infeliciter tentatus, ita e bg instaurari poterit: 
a,S(i<; e/o)v: oiioiyov, il /itj nartjQ ijaO^a' ayj/nalvfi y.rX, 4. u/ioia ttj 

e g addidit Gaisfordus. 6, vulgo Koqv^ov. C: yekoi.6rf- 

Qov Mf?.i,TiSov: tni roiv Ini /oo)Qia 3i,a[j f fi).tj/iivo)V. Mft.tri- 
iiijq y«p avTjQ y.o) /oo) Soii /ifvoq vno roiv notrjroiv eni /(,o)Qia, 
Yarct Tai^Tcc tw ^jin(pi,ar fi6i\' rovrov Si q,aai,v dQi,& /(ijaai, /lev 
no).i.c'. nad ovra /lexQi, riTiv nevrt xai ntQa /(.rjy.ert, Svvaa &ai,' 
yfi/iavra Se r^q vv/Kpijq /tt/ ail'aa&ai' tfopfTa&at, yaQ /(tj av- 
rov rj nalq Ttj /ctjrQi ('i t,a[]d).).t\' 6 Ss \4 /itf iardStiq Tiyvofi,, 1$ 
onortQOV yovitov iriy&rj, ex narQOq rj /irjrQOq. 7. B ex- 

piicationem om, 10. VB: eaOrirt,, ^ nvi, TotoiiTw. '0 yaQ 

2v).oaoiv itx^ no).vre).rj y(Xa/iv$a, fjv xat So)Qriad/i,svo(; iSt^o)- 

proverbio originem praebuisse. II, 71: v. Zenob. IV, 21. 

Post Herodotum multi prover- '^^vorjr. 'Jflvxov] Diogcn. 11, 71: 

bio usi sunt: v. Demetr. de vid V, .56. Mf).i-Ti<)'ov] C. 70. 

Eloc. §. 216. Aristid. vneQ r. Apost. V, 99. IX, 81. Arsen. 

TfTT. p. 296 [492] : «r-To? Se av 27.5. 157 : Eustath. ad Hom. 

nQoq Jvbq ov ndmoiF -fi/ilv ovSiv Odyss. K, 1(569, 51: Snid. s. 

nQOq rjSovrjv ovr^ flnaq oiV enoirj- Bovra).io)v, s. yi).oi,oq : v. Greg. 

Gaq, ov avvi&rjxaq . . . «AA' dn).o)q Cypr. III, 95. Alliidit Ari- 

ovro)ai rrjv dno 2!xv&o)v rj/iTv stoph. Ran. 991, ubi recte 

SvaXiyfi,;: v. Boissonadus ad Ari- rwxnc Mf).rjriSai, legitur: v. Arist. 

staenu Epp. II, 20 p. 722. fi Ran. 1309: postea adhibuerunt 

fiij . . rjaHa] Diogen. IV, 75. Lucian. Amor. 53 Appul. Apol. 

aSfvq eyo)v] \. I, .3. B- 21. Apost. p. 446 Oudend : natiis est npnd 

I, 41. Arsen. 18: Hes)^chius. Athcnienses . . . Melitides faiuus. 

]Votae sunt locutiones similes, 13. B. 481. Suidas. 

i.rjQfiq txo)V, qiXvuQttq, y.vnrdl^fvq 14. V. II, 9. B. 484. Apost. 

¥yo)v cett. IX, 100: Suid. v. y).a/ivq. De 

12. Greg. Cypr- H, 63: Diog. re vid. ad Zenob. 111,90. 252 DIOGENIANI 15 '// y.eQXOg tii ct}uo7iey.i f.iaQtv Qtt'. ItCl tMV 

(hr/.vvovtcov ano fii/.Qag TtQu^tiog to ijOog' Ofioia, 'E/. 
tov 'AoaGTikdov to Tiav vcpaa f^a' l^y. y ev fi atog 
yivwoy.eig' TovAlOiona ex tyg oijijeojg' fjy. tiiov 
Qvvywv tbv Xiovta' 'E/. tov y.aQTiov to devdQOV. 5 rsiiovTi, r (~) /iaQfld), ttvpri tovtoii paci^Xivaavroc; [V [JaGk- 
Xfvovroi;'] t?)? 2af.ilb)v a^/?/?. 2. VB: ro -ijO^oq di^a [V dno] 

fny.Qwv 7zociifo)v. o/tioia] hanc vocem coiura codd. in imnc 

locum rediixi et vv. i/. Toti — t6 Siv()(jov proverbio ?; ztj^izo? /.r?.. 
Apostolio duce adjnnxi: in codd. et editt v. o/ioia post iKpaCfia 
legilur et verbis ia rov ... SivdQov jjroverbiutn decimum sextum 
constituitur. Similiter peccainm est sup. 11, 39. 4i). IV, .5(5. De 
mimeris proverbiorum mutatis vid. infr. n. 25. 3. Ttdv om. g, 

cod. Maz. A. Sfi ap. Boissonadum Anecdd. 1,447: t/. rov y.()aa7iidov 
ro Vfpaa/ia dii>tv vrat. .'Vpost. Vil. 1<>0, Macariiis. t/. y. jwoJcr/.fi/,- 
t6 ci()t,arov .\ri5enius. 4. rio AllHoTtv tj oick,- b, Apost. Vil, 99: i/. 
rijii o\fJt(i)i; rov AiO-. cod. Maz. A. 85. m rwv] C explicationem afFert: 
Ix fjtxQov ro fiiya: Apost. Vin,6S: eS qvv/idv Xiovra tvcari' 
fi-a&elv y.al ix fiiAQdi; yivaKOc; TiT^Ytjv; sni riov i/, fuy.^)Ov ri^vi; 
fiavd-(Xv6vro)v tq Tidv. ij en tow g. 6. ij £x Tofi. 15. V. II, 10. B. 496. Apost. 
IX, 74. Arsen. 274 ibiq. Maca- 
rins. 'Ex rov .. iKfaa/ta] Apost. 
VII, 99. 100. IX, 74. Arsen. 224 
ibiq. Macar. 274. Usurpaverunt 
saepiud serioris aetatis scripto- 
res: v Boissonadiis Anecdd. II, 
447. i/. . . yn'(iic?/!fis] Uiogen. 
IV, 92. rov . . . 6V'fwt"] Apost. 
VII, 99. IX, 74. Arsep. 274: v. 
Zenob. I, 46 ej . . Atocra] C. 

137. Apost. VIII, 2. IX, 74. Ar- 
sen 224. 236. Primus usur- 
pavit ut videtur Alcaeus: Piu- 
tarch. de defect. oracuil. 3 p. 
4(0C: &avfiaadvr(i)v (Tt roiv naq- 
6vT(i)V , tov dk Jrjftrjrfjinv auI yi- 
Xowv (ftiaavroq (lvai> aTto f(i/y.(JO)V 
noay fidr o)V oi!to) fofyd/.a {y-tj- 
udv, ov xwt' ^dXKalov [ fr. 82 
Schncidew.] e4 ovv/o(; rhv 
i.iovra y ()dqiovr a^ , dXXct {}-qv- 
aXXi()'i' . . Toj' ov()avov . . f(fO-iardv- 
rae: unde patet, non a Piiidia 
siatuario natum esse adagium, 
nti e Luciano Hermot. §. 55 
Erasmus collegit: fdfivtjf^uo, (hq 
6 fikv t6 oXov ii()'(!)q fi(hif] aV y.ai 
to /tfc^o;' 6 Se fiovov ro fdQOc;, ov- 
*iti> nai rb oXov ovro) y.ai f»oi> ro- 
Sf. dno/.qwai , 6 'PnSlaq av non 
IS<1)V ovvxct A iovroq , eyvo) dv 
ott Ahmto? iari/v , il firi ioiQdxfi, 
nori Xiovra o/.ov. Usuipavit etiam Sophron, uti refert De- 
metr. de Eiocuf. §• '^(J: (pvc(-i> 
yaQ xaQiiv nQdy/id iari^v ij naQOi>- 
fiia, b)q o ^ 0) q> Q (I) V ftev . . dX- 
Xa/oii nov (ptiaini' i/. rov ovv- 
y.oq, yaQ tov Xiovra ey^a^>ev 
r o Q v V a V e i e a fV y. v /i i, v o v e- 
anstQ e: add. Piiilostr. Vit. Apoll. 
I, c. 32 p. 40 Oiear. , Liban. 
Epist. 64. 1069. Arisiaen. Epist. 
1,4. Anonyrn.Prosymn- in Wal- 
zii Rhett. Gr. I, 606: Theodor. 
Hj^^rtac. in Boisson. Anecdd. II, 
447: exitc; fi />oi'Af*, dq>' eatiaq 
fiSii)'; ro naQdSfi^yfia' rijv yvo')fiTjv 
eyvox; , e| ov v x (<)v oia Oa r 6v 
Xiovra, ix. toi" y.QacniSov 
rb V (paa fta. Ei povXfv y.aX na- 
Xw XQ^aai, r^i nfiQCf' y.aX ndXi,v tX- 
aji fifXrl(i). Diverso sensu ii 

bvvxfov dicitur: Zonar. 7.)7 : ilroi, 
ii aTraAol»', ix fiQiifOvc;: v. Mesych. 
s. V. ; Arsen, 234 : t| dnaX(J)v 
QvvxMv: v. Wyttenbachius ad 
Plutarch de lib. educaiid. c. 5 
p. 3C: addo locutionem ()t' bvv- 
XiDv dxovft4> Lucian. Philopatr. 
§. 3, quacum componas Vir- 
gil. Georg. II, 277: indidge or- 
(linibus nec seciiis oinnis in un- 
gtieyn Arborihus sectis , secto 
vla liniite quadret, ubi vide, 
quae annotavit Cerda. i/. rov , . 
()irbQov] Apost. VII, 99. IX, 71. ( CENTURIA V. 253 16 "HXiS, rj?ay.a tiQ-mv' 6f.ioia rfi, 'ilg ccisl rov 

ofioiov ayBi' if-sog log rov ouoiov' "HXm tov 
i)Xov, aai, Ilc(TTa?,ov e^exQOvaag naTTccXoj'. ccvtI 
Tov, ccfxaQTi}y.ccTi to afxaQTriUa &SQamveig. 1. ij?.!,^ ^hxi Ttqimii cod. Maz. A. 85 ap Boissonadum ad Nicet. 
Eugen. T. II, 404: edit. princ. Apostolii dhl ahy.o TiQtnn. ofioia 

KT/. VB om. Ofioia — o/ioiov] K om. C: //larwV ).iyff 

ro Ss ivri}.£t;, ytQMv 5i t? riqTKo yiQovra: respicit ad Flat. 
Phaedr. 240C: ^Atxa yuQ y.al 6 naXaioq Adyo? riQnnv rlv 't'j).i.y.a- 
ij yao o2/iai' yitovov ia6r?]q in' Xaaq ^dovai; ayovaa (5t' ofWMrtjra qt,).iav TiaQt/frai,, qiiae affert etiam Apostolius et respicere videtur He- 
Sychius V. ijhaa: tcra r<7> yqovit). t^ — ahl] b om. 2 oj?] 

ii bff. ^hi> rov ly/ov g ora. V: r^^f o ndrra).oq lii/.QOvat n.i 

B: •//Aw T. t/A. ey.y.QQv ii: ofiola rjj, TrdrraXoq eiixQOvas n.: 
ini r oiv afiaQrij /lart ro dfidQtyjfia iii,daaa&at amvdovr otv, 
Sni-Q ovy otov rt: eodem modo in V explicatio legilur: C: //Aw 
T. tjL Bxy. Qoxi fi': dvrl rov v.ay.m ro y.ar.ov idrai,: K; t]?.og r. 
tj).ov y.al ndrraloq r. n. i^ixQoracv: ini riiiv liofiivoiv (ii, 
a fiaQr-^/iaroq d/tdQrfjiia. 3- y.al] conjungebatur cum pro- 

verbio: v. etiam Macarius i 9j).ov ij).o> exx^ovtf o/ioiov rfi' ndaca/.o<i 
naaadXia ixy.Q0Vcraii, Arsen. 274 : v. Wolfium, alios ad 
Evang. Mattli. VII, 16 et com- 
para versum ap. Suidam v. «i'- 
Ttxa : Avtixa xai (fvta S ij ).' ^ 
drf fiiXXfi' xdQnifi ^ai a&av, 
de qno v. Boissonadus Anecdd. 
Gr. II, 414 : add. Theodor. Hyr- 
tac. ibid. 111,32: avti/.a xai yaQ 
ix pQtq^ovi; dnfMafiivfj Qfvari^V 
navrodanijv dyioytjv, fiovov im- 
fiiXtro roiv earii'>rii>v xai o raZi; d).- 
Aat? rjdv, raTq twv -^i^ovmv intpov^ 
Xoii; }.fv6rrjai yaiQfi/v, rovr 7jv av^ 
rri Tati; roiv dQfrviv ini,n6voi(; T^«- 
yvrrjaw tjSfaOav o qaaiA' , ix 
nQMrrji; yQafifitjq [sup. II, 83.] 
axoayQaifOvaa ota th; tarau nQOiov- 
arji; ijSrj rrj(; ■tjXtxiaq, xai ro q>v- 
rov fikv [fjv adjiciendum putat 
Boissonadus] aTro t^? av9-rjq 
TQV xaQnoV n QO fitjvv ov, o Se 
Cxvfivot; i^ ovvyoiV yaQaxrrjQi- 
Co)v rov ).iovra. 

16. V. II, 11. B. 486. C. 250. 
Apost. IX, 78. Arspn. 275 ibiq. 
Macar. : Schol. ad Hom. Odyss. 
r,36, ad Plai.3l4 Bekk.: t6 Sh 
ri).fiov eyfo- tjXi,}; -itjXvy.a riQne, 
y iQii>v S i r t riQne yiQOvr a 
[iibri bis riQnti,]: Suidas. Pro- 
verbium saepe apud Platonera 
memoratur: v. Lysid. 214 A. Gorg. 510 B. Sympos. 195 B: 
respicit idem Reip. I, 329 A, uti 
inteliexit Stallbaumius, <piera 
vide: add. Boissonadiis ad Ari- 
staen. 1, 18 p. 483. «'t; — ofxoiov] 
V. nott. ad Greg. Cypr. 1, 15, 
rj).oq — ij).i,>] V. II, 12. B. 4S8. 
C. 251. K. III, 35. Greg. Cypr. 
11,60. Apost. IX, 80. Arsen.276 
ibiq. Macar. : Schol. ad Lucian. 
Philopseud. §. 9: naQotfiia ini 
riiiv aavfiifiOQOvq aavfiqoQa niarov- 
fiivMV, i!>antQ xai ini riiiv ii.'fvdo>v 
tXQtjrav ro tiji ).ivii> ).ivov avvd- 
nrtic, [v. Diogen. VI, 16]: id. 
ad ejusd. libr. pro Japsu inter 
salutand. §.8: d).Xii> ij).i,) i/.xQov- 
ttv T. 7/;.ov: Poll. IX, 120: rjXift 
tov tj).ov , narrd).ii) rov ndr- 
TaAoi', qui versus proverbialis 
originem refert ad ludum, quetn 
xivSa).i,a/i6v Graeci nuncupant; 
Phot. Suidas. Usurpant Aristot. 
Polit. V, 9, 6: xai yQrjCifioo ol 
novijQoi tlq rd novrjQa' rjkii) yaq 
6 rj/.ot;, b>anfQ fj nuQOi.fiia: Lu- 
cian. Apol. pro Merc. Conduct. 
§. 9. Eiistath Opupcc. p. 52, 12. 
Cicer. Tusc Q. IV, 35, 75 : etiam 
noro quidmn aniore veterem amo- 
rem , tamquam cl avo clarum, 
ejiciundum putant: add. Cieu- 254 DIOGENIANI 17 18 19 20 Ilv fii] xa&aQjjg xcc^.iayg, ov fii) (pay^jg'. 
iTil Twv Gvv fioydo} Ti)v avayyxduv 7iOQiL,Qfxkvo)V tqoccijv. 
Eine 8k Jrifii]TQa nQog TQLTiTolefiov. 

Ilfietg dixa 'Fodtoi, diaa vt]eg: anl tmv 
cc?\,a^ov£V ou evcov. 

QafivQLg fiaiveTui: iTtl Ttov y.aTcc ovveaiv TtQaT- 
TOVToov Ti, doxovvTiov dk fiaiveadai. IlQoeyQmpij i) ioTO-* 
Qia eig tov "^fiVQtv. 

OeTTalty.a 7tT£Qa: inl tmv naQay^ojjfia ia&rj- 1. xa&aQ^ris;] si Sophocli ddscribendum , reponendum videtur 
Ka&fjQTiq. Scribebatur xal «/tff^?. 2. Gv/^/ioxQm g. 3. ^j/- 

ti-^ttjQ Prellerus: ne.scio, qua de causa: v. Jacobsius ad Anth. Pa- 
lal. T. III, p. 131. 5. Ex errore addunt Apostolins et Arsenius: 
Toi<TO (Je ilm tj //ly.MjyTt/^ nQoc; T()i,nt6).tfiov. 6. K : tni r. avvftwii 

fih j3iovvr(i)v, donQuvrow (U xvai /laiviaOai. Q(XfivQi,(i ydQ Tt? tJoW fia- 
ati/yov/uvov oi/.trijv na^a rov Stanotov avrov iv tw IfQMy aai /lij 
rov liQOii q)QQniL,ovro(; , XQflOf^^ov Twoii ii<i /,iV7J/ii}V IX&m rijV ovaiav 
dnodo/tivoi; 

avrov dovi; aniSij/ir;a(V ov OQwvTiqeXfyov, /laivftai' &ci/ivQvi;'. vid. Diogen. 

■ III, 26. 9. VB: dno rov rdg irraX (^adi; xka/tvdai; t/fvv 

nriQvy^a iiQtjrat. ioinao^ ydg nrtQVii/V al exariQW&tv yo)viai>. zerus Init. Philos. Plat. II, 180. 
Alludere ad adagium Plutar- 
chum Praeceplt. Sanit. tuend. 
p,l'27F. Wytienbachius adPlut. 
1. c. contendit. De prima lo- 
CUtionis tj/.ov iy/.QOvitv , iy.y.QOviiv 
significatione v. Casaubonus ad 
Theophr. Charactt. IV, 4. 

17. Apost. IX, 87: Arsen. 277, 
ubi e Macario affertur i/f tis 
tita^t /idtav , ravrrjv y.ai irjOtiro). 
Inter leges a Cerere Triptoie- 
mo datas non refertur: v, Por- 
phyr, de Abstinent. IV, 22. Wel- 
ckerus de Aeschyl. trilog. p. 
101: versus igitur e tragoedia 
fortasse petitus est: v. Prelle- 
rus de Cerer. et Proserp. comra. 
p. 303. 

18. Apost. IX, 85. Arsen. 276. 
Adagium ex Hom. II. II, 653sq. 
natum esse male cum Erasmo 
Schottus opinatur: ex Ilhodio- 
rum ingcnio repetendum po- 
tius videtur: v. O. IMueileri 
Dorr. II, 413: adde, quodllhodi 
raachinarum beliicarum et ar- 
niorum artiticinm egregie exer- 
cebatur: Diod. XX, 84. Slrab. XIV, 2, 5 p. 652, Meursius de 
Khodo I, c. 17 Opp. Omn. T. III, 
725: succurrit denique explica- 
tioni nostrae aliud dictum pro- 
verbiale, quod a Rhodio gu- 
bernatore, ut narratur, exiit: 
xvfjtQVijrtj'; tiftj xii^/ia^Q/iivtjq avrif) 
rijt; vidji; y.ai xaraSvafa&ai, nQoq- 
doy.oiv Tovro dij ro ■Q-qv/.ov/hvov, 
d).V 0) riorti^i^dv, la&i', ot* 
i)Q & av r av v avv y.araSvao): 
Aristid. Rhod. p. 346Cant., 802 
Dindorf. Ceterum Schottus fal- 
litur affine nostro putans : iiiov 
Todoi;, idov nijdij/ia: v. Greg. 
Cypr. I, 90. Apost. X, 42. Arsen. 
302, Aesop. fabul. 20Fur. 

19. K. III, 42, Suidas: v. Ze- 
nob, IV, 27. 

20. V. II, 14. B. 493. Apost. 
X, 27. Arsen. 287 ibiq Macar. : 
Eustath, ad Hom. II. B, 732 p. 
331, 13: Otrra).oi rQvq,fiTai tjaav. 
ox; iitj).ov ix roii , rdd^ oii Koqi^v- 
■O-Qi; 0(''Tf Aa'ii;, o) 2,'vQf, ovS' 
i iiT Qanit^o)v ©fTTctAoM' /fiQ [ii- 
vo)v rQO<t>ai: Eriphus Athen. IV, 
137, D.]. x«t oT^ 0frraXi,)iij i).i- 
yiTO ivdiOiq niyaii tfiwfiOii IVtlot.f CENTURIA V. 255 

tag iviiuivMV, Ai yctQ GiTTaXixal iad-iJTig nTiQiozal 
Tjoav, 

21 Otuv ccyoQal inl tuv yQrioi^ioiv xal Sixaiuv, 

22 Bvvvi^eiv: ccvtI tov xsvTav, TQiaivaig yaQ rovg 
■&vvvovg xiVTcoaLV. 'E^ ov xal Aovxiavog, ■0-vvvb)dig 5 
t6 iv&v^i7]fxa, ccvtI tov, ctTioTOfwv xcd oxhiQOV. 

23 OvQa^s KaQig, ovx £T"AvdeoT7]Qia: dia nlrj- 
&og oixtTwv,** cog iv Totg ^Av&£OTi]Qioig £vwxovi.iiv(*)V xui 
aVTCov, 

24 Oeog •>] Avaiosia: ent roov Ty avaiayyvTia lorps- ^^ 
Xov^ivwv. 

25 QQccxsg oQXia ovx inioravTai: inl twv avo- 

fiCOV. 4. VB: QvvvdLiovT tq: dvrl rov Kfvtoiivr tq' tqioSovg i ya^ 
iXdfifiavov roix; d-vvvovi;: eodetn fere modo Hesych. Phot Suid. 
s. &vvvci^ovrf(; , spectantes ad Arist. Vespp. 1125, ubi vid. Scholl. 
Tctlq r(}^alvait; g. 5. &vvvov^^9-vva(; g. rdt; -O-vvaq c. 7. KuQi-q] xtQaq 
g, KdQeq vulgo. Scribebatur oi'xtT'. TzXij&oc;] adiiciendutn esset xa~ 
()i,mZv, nisi piura deesse viderentur. Posui signa lacunare. 10. t/)v 
dvacaxvvriav g. 12. C: XEyerao ini r mv r ol<; o Qxoti(; ovx tfi- 

fifv6vro)v, 71 a q6 (Sov ot QQaxit; nore an tvad tiivou tt^o? roiiq 
jBotoJToi/e Hat 6 fi6aavr 1 1;, v?»xto? inii& i tt tvoi/ toi'? noXXovc; 
avTMv dnixr tvvav. oQ/.ia] oQyta bcg. Ceterum proverbio in 
prioribus editionibus nnmerus non praeposilus erat : praefixi, ut 
ab hoc loco nostrae editionis numeri congruant cum Schottianis. 

interpp. ad Hesj^ch. s. v.], ois O. Muellerus Enchirid. Ar- 

Ilavaaviaq Si]).oZ, y.at Qtrra- chaeol. p. 4C6. ^qq. 

Xi.y.d nriQa livd To nrtQvydi; qTj- 21. Zenob. IV, 30. Adhibet 

ow extvv Tdt; &irraXv/.di; //.afivdaq, Aristid. p. 16 [30] : ojg dilnilv 

aqirtQOi; Qt]ro)Q &trraXi,xd ytQa iv y.tqiaXaio), t6 ttji; "A&ijvdq niQOq 

}.iyti> Si>d t6 inaO-Xov iv rolq ixtZ ^ &tii)v dyoQa ndvr iarird nqd- 

dyoiavv avrdq xtTaOau, oe Xiytt xai yfiara. 

oTt Qtaaakuxot diq-Qoi, [v. Cri- 22. V. II, 15. B. 497. Apost. 

tias Eleg. fr. 1, 4. Poli. VII, X, 38. Ar?en. 290: Suidas: Ovv- 

112. X. 47. Hesj^ch. S. v.] Sid- viCo) xat dnoOwvii^o) : ro dnonift,- 

(fOQOv, rovTiari diacftQOvrtq nQoq nof(ai> xat na(>a}.oyitofiai>. De re 

Toi»^- dXXovt;, xat oTt, QtrraXov vid. Blomfieldus ad Aesch. Pers. 

a6q>vafA,a [Zenob. IV, 29] int gl. 430. Boettiger Amalth. II, 

TOJi' ^tj; fvOvfia/ovvrtov iv naQard- 302 sqq. Luciani locus est in 

^fav naQoi^ftdi^trai,, dXXd xaxovQyovv' Jove tragoedo §. 25: eodem sensii 

Tow: Hesych. Pliot. Suid. Etym. usurpatur etiam vox na/i'<;: v. 

M. 448, 39. De significatione Jacobus ad Luc. Alexandr. §. G. 

vocis nrfQd v. intt. ad Hesych. 2.i. Zenob. IV, 33. 

V. nriQvyti;, nrfQvyia. De re cf. 24. Photius : Zenob. IV, 36. 

Hemsterhusius ad Poll. X, 124. 25, C. 261 : Zenob. IV, 32. 266 DIOGENIANI 26 IXiag -Acc/.hjv : Inl tiov fi{-yti?MV y.ay.oiv. 

27 'Ititiio yijoccay.ovTi ra paiova y.vy.X enii3a)>.li'. 
tni TMV Sia yrjoag Stof^itvojv Quotoivtjq. 

28 iTiTzeag tlg nsdiovi (pavtgov. 

29 'Itga a^^^-y.VQal Stjh^ i] TiuQOUiia* S 1. ^IX. X. eTT^f*: iTTl raT<s ufyictaiq ov/iq>OQttTc; K. 14. K: tnn. 
tlq 7t. TtQOKUXfi [sic] : ee i V Tj ,aB QO vvrai;' ovroi' yciQ iv Tiidlo) 
InTtdt^ovr at,; B: inniai; e. n. nQO/.aXjj: tv&a av iv?j/(,fQv^ t^s" ra 
y d Q Innoxd iv nidii» y.QariT: C: Inn. t. n. zaA-Jj: inl twv y.a- 
?.bvvro)v ri^vdi; tlq a eQviatv. 5- VB : rfjv iv r^ vtjX /if/l- 

arrjv dy xvQav [dyx.W om.] IfQav ). iyo va tv ravrtjv liq rijv &d- 
kaaaav q inrovaiyv ots o /liyuaroq /fi//ini)v aar akdfjTi xal rt- 
XevraTo:;. Aiyfraii yovv ini roiv in^^ifiQtj/ta /ifk?.6vro)v iQfTv 
nd.vro)v /leytarov: VB: ryv l. dyx: ini roiv /ifX/.ovxMV rt/.tvTaTov 
flntTv im/fiQtj/ta riJiv ndvro)v /liyiarov , dno rijc; iv rf] vifi dyxvQat; ifQaq 
xa).ov /dviiq , ijroi' //fytffTjyc; , tj TfAfiiTatoc ndvro)v [id/./.frav tlq &d).aaaav, 
yfi,/i,t7)vo(; avrtjv aq^otfQov xarfi^^Tjqoroq: C; nQOt; rovt; iq? ol? kiyova» 
iiiTa/vQti^o /levovq: K: IfQd dyyvQ . . f . . fioij Ofta. dyyvQa ydQ iart> 
iv rfj viji xalovLiivn ifQc*' xai otwv /liyag xara/.a/tpdvrj xivt)vvo(;, Tf/fi'- 
r<i,Ta' Xiytrat, xal int r iltvrSvroq xai ttnovrot; ini,/jiQr^/ia to ndvrii)v 
/jt,iyiarov. 26. K. III, 49: Eustath. ad 
Hom. II. J, 48 p. 444, 22: ot* 
6k ai avyrai ^J).t,axai &vaiat, dvay- 
y.aio)(; ini xaxoTt; nvxvoTt; nQO-^yov- 
/livotq iyivovro , S)j).oT xai naQov/iia 
}.iyovaa to, «it 'i/iw xoe;«a. Xt- 
/OfTaa /liv ini rwi, xaxiT) iiarfQoyf- 
vfT, ovx dndSovaa <H ovde nQoq ra 
'O/irjQixd. tj ()b avrtj nQoyfVfartQa 
iari toi' y.axo) v 'I ).t,d(;, -fj dvdna- 
}.w, avrrj nQO txfivr^q tXQrjrai,. o)q 
rd yt d).).a /it,dq tiatv ivi'oiai; n/t,- 
ifortQai: Zonar. 1104. Moer. 2(l0 
ibiq. V. Piersonum : v. Zenob. 
IV, 43. 

27. Zenob. IV, 41. 

28. B. 512. C.271. K. III) 51: 
fire^. Cypr. H, 74. Apost. X, 
56. Arsen. 301: Photitis: v. nott. 
critt. ad Diogen. VI, 91. Si- 
mililer dicitiir 'Innov fl<; nt- 
Siov diii^q: Suid. : v. Wytten- 
bachius ap. Boissonad ad Eu- 
nap. 1, 384. II, 32:^. Alludere 
videlur Pluiarch. Reipubl. ge- 
rend. praecc. 31. p. 322 f: ()fT 
drj /itjr^ tiq nn)ia xarapaivtvv nttov 
Innfvat, /A.axov/itvov xr)..: vid. sup. 
I, 65. 

29. V. II, 18. B. 513. V. IV. 21. B. 912. C. 266 K. III, 47. 

Greg. Cypr. II, 69. Apost. X, 
44. A rsen 302 ibiq.Macar : Schol. 
ad Aristd. p. 30. Fromniel. : 

/aXdao) r?jv ItQdv dyxvQav: Apost. 
XX, 55. Arsen. 473 ibiq. Macar. 
Suid. s. xa).dao): hinc ducta est 
formula rijv d(/)'ifQdi; dtf.vivai,: qua 
utitur Plutarch. Coriol. 32, ad 
quem locum vide quae notavit 
Schaef. De ancora sacra v. Poil. 
I, 93. Schefferus de militia nav. 
vett. II, 5 p. 149. Alluduntsaepe 
poetae : Hesych.: dyxvQat,- /ura- 
qMQixtZq ai da(iid).ft,at,- ^ot/tox/.tjq <Dai- 
t)'Q(t: V. Porsonusad Eur. Hecub. 
78; conf. Eurip. Hecub. 76 ibiq. 
Schol. , qui e paroemiosraphis 
hausit: Eur. Helen. 277 : He- 
liodor. IV, 19 p. 169: XaQixXttd 
/101, /jioq TjV , . . . XaQix).fia /lovi] 
TcaQaxpv/rj xai o)(; ilntTv dyxvQa: 
Nicet. Eugen. VI, 344: Qi^yo) ri» 
}.ot,nov , tjiq o y rjQda aq Adyoe, 
'Ev xi,vSvVot,i; dyxvQav avOvq i-^ 
a/drijv: Sil. Ital. VII, 23: nl- 
tima fessis Ancora cur 1'«» 
bius , (juem post tot Roma pro- 
cellas llannihali putat csse pn- 
rem, ubi vid. Drauenborchiu^j. CENTURIA V. 257 

80 "Ivci deog, 'iv&a xal aldoog: 

31 "iTiJtog (X£ q)EQ£i, ^aaiXf.vg ^e TQicpsi'. Koq~ 
QaXov cpaoiv vtzo ^iXItztiov OTQartvo^ivov mnsa, Tr]g juij- 
TQog deoftevi]g aiTi^aaad^at acfiaiv Trjg aTQazeiag, htihv 

TOVTO. 5 

32 'InnoXvTOV fiifif}aoiA.ai: ln\ tcov aoJcpQovetv ^ov- 
XofiivMV. 

33 'Ix&vv VTjXsa&ai Stdaaxeig: ofxoUt Ty, JeX- 
(fXvi xolvfi/jav avfi^ov?,evj]. 

34 Kadfieia vixij: eTil twv aXvaiTeXoJg vixwvtcov, tov 10 
ri iaTOQia 8r}Xri. 

35 KvQvia yfj: enl tmv ywQCov twv XrjOTag i^ovawv. 
ToicxvTYi yaQ i] KvQVog nQcoijv. 

36« KoQxoQog iv Xayavoig: inl tcov evreXoov filv 1. iVa Y^Q Apostolius. sv&ct] ivrav&a Schol. Soph., iva thq 
Schol. Ven, ad Hotn. II. /2, 435. 2. C: iitl tmv i% «AAo- 

tqI(i)v r (jvq)iSvt o)v. 3. (iHXlnnov c, Orellius ad Horat. 1. e.: 

gcribebatur <PiXi,nnov. 8. Apostolius explicat: ini tmv SiSaaMvxbiv 
rivaq « iniaravTui: Macarius: wsj rbv atrdv 'inraa&ai, JttTacfxcn,- : V. 
Greg. Cypr. I, 47, 10. K: rj eni xaxoi vixrj, dno r oJv Oldlnodoq vltMV 
■jy laroQia naQ EvQuniStji C: }.eytrai> ini roiv ini y.axo)v vi,y.o')vroiv , ea 
tum addens in brevius contracta, quae apud Zenobium legnntur. 
vi,M)vro)v] Ppbg cod. Mazar, A. 85 ap. Bastium ad Zachar. Mityl. 
p. 336 pwvvro)v: carrexi e B, qui in explicatione ad verbum 
cum Diogeniano consentit. Ernendavit Schottus quoque e Suida. 
b)v] delendum esset, nisi aliqua deesse viderentur. 12. VB: 

KvQvo!; vfjao<; a^arot; rolq n Xiov a t, Sm rdq avvixfXi; Xrianiaq 
Twv iv avrfi: igitur de Corsica cogitari debet. 13. nQo')7;v] ad- 
dit g dlXij. 14. xdfxo^os bis cg: xoqxoqo? Suidas tuetur. Plena 

30. Apost. X, 50: Sraalfwv Usurpat Horat. Epistt. I, 17, 
[lege Sraaivov] •tj yvMfitj rov noi,- 20, ubi v. Acronem et interpp. : 
tjTov, o? ovro) qitiai- Zrjva Si tov add. Zenob. III, 60. 
^iiavra yiai o? rdSt ndvt' 32. K. III, 50. Greg. Cypr. 
iq>vrBvj}(v, Ovy. i&iXfiq tt- H, 73. Apost. X, 52. Arsen. 
jtfZv iva yaQ deoq, ^v&a xa» 305 ibiq. Macar.: Photius: 'In- 
atSo')<;: v. Plat. Euthyph. 12 B. noXvro^: naQdStiyna ao)qiQoav- 
ibiq.ScholI.Arsen.304: Schol. ad vriq: Suidas. 

Soph. Aiac. 1074 fragmentum a 33. Apost. X, 63. Arsen. 305 

Diogeniano allatum Epicharmo ibiq. Macar. : Suidas: v. Zenob. 

tribuit, memoriae haud dnbie III, 30. Diogen- IV, 33. 

lapsu: v. Henrichsenius de Car- 34. K. III, 54: Zenob. IV, 45. 

min. Cypr. Comm. p. 69. Du- 35. V. II, 19. B. 514: vid. 

xisse formulam videtur Stasi- Plutarch. Provv. I, 90. 

nus ex Hom. II. 0, 657, ubi 36«. Diog. VI, 50. Zenob. IV, 

vid. Eustathius et Heynius. 57. De planta vid. Billerbeckii 

31. C. 273. Apostol. X, 55. Flora Class. p. 43. 

17 


DIOGENIANI OVTMV, fisya?yOig d^ nctQa^a\lovruiV tavTOvg' elSog ya() 

tGTL ^OTaVijg 6 'AOQXOOOg iVTi?.OVg. 

3G6 KaXafiaQadixog yaduQog'. tnl Ttov fieyakiav' 

TOlOVTOi yaQ 01 iXH ovoi. 

37 Kvy.veiov aGfxa'. tm tmv tyyvg &avaT0V ovuov, 5 

xal ta TtXtvTata ff&tyyofuvojv. 01 xvxvoi yaQ ano- 
■d-vraxoVTtg adovai, 

proyerbii forma ab Hephaest. p. 46 Gaisf. aflfertur: j.«« >to(>«o(>o? 
ev XaxdvoiGi^v: v. Zenobius. 3. Kci}.a/j,a()d(hxo(; — ovoi] haec ac-^ 
cesserimt e c: eadem apud Apostolinm leguntur. Puntinus ad 
Apost. p.ll9: fPortevta verborum mihi quidem.n Ut in Diogeniani 
codd. hic locus omitti solet, ita tfste Boissonado ad Herod. Epi- 
mer. 294 in Apostolii cod. Mazarineo A. 85 non legitur. Quod 
verba ipsa attinet, asinum, teste Dorione Athen. YII, 315 F, 
nonnuUi yaJov nuncupavere, ex qua forma videntur esse forma- 
tae vv. ya()aQoq, yaidaQoq, duSa^joq, dyaH<)'a()Oc;, dn^^ovQtov , aliae, «juae 
in medii aevi scripioribus saepissime inveniuntur: v. Cangins 
Glossar. ad scriptt. mediae et inf. Graecit. p.28 sq. Coraes ad Plut. 
T. III, Prolcgg. p. o()-: add. Walpolii liber Relating to FMropean 
and Asiatik Turkey p. 266. Explicatione vocis ydfiaQo<;, <|uam 
Gloss. Graecobarb. afferunt, dno rov r^v ytjv dtQnv roTq iaoxQok; ji«t 
nortovs;, videtur effectum, nt hae voce libenter in proverbiis ute- 
rentur seriores: a Cangio afferlur e Provv Graec. Mss. rov dd- 
iiaQOv exov Qtvaav, quod componas cum adagio ovov n6y.oi>, v.infr. 
VI, 99: a Corae 1. c p. otj, yd^iaQoq (poi.ro')/itvo<; xQvrjiov. Igi- 
tur de asino proverbium loquimr et , ut explicatio docet, de 
magno , cujus patria antecedenti vocabulo significatur : quaenam 
illa esset, equidem frustra indagare stndiii. Propter magnnm cor- 
pus atque robusfum laudantur asini Reatini: cf. Colum. R. R. 
YII, I , ubi v. Schneiderus: tum Thessalici, Arcadici et Acharnici: 
V. Diog. I, 26. III, 42. Varr. R. R. II, 1, 14 Pers. Sat. III, 9. 
Boissonadus Manuscr. de la Bibl. du Itoi T. XI, 2, 112: maximi 
asini in Caudone, insula prope Cretam, nascebantur: v. Suid. v. 
Kavdo), ubi in hanc rem Bernhardius citat Bornemannum ad Xen. 
Anab. I, 5, 2. Deinde ^ayaQatoi sive SaYaxoQoi asinis bellica peri- 
cula sustinebant, magnis igitur sine dubio utebantur: si quis asi- 
norum corpulentior esse videbatnr, Marti illum sacrificare sole- 
bant: v. Aelian. N. An. XII, 34: idem de Carmaniae incolis a Stra- 
boneXV, 2, 14 p.727 narratur. EtiamJudaei summam operam na- 
^vabant, ut magnos pos!«iderent asinos: v. Philo de Legat. spec. 
p. 874; denique celeberrimi apud veteres erant asini Indici, de 
<|uiba3 cf. Aelian. ]N. An. IV, 52. Baehrius ad Ctes. frr. p. 329. 
Haec cst pars doetrinae meae asinalis huc pertinens, qua hoc qui- 
dem loco nil effeci: unum tamen addam : videtur in corrupta He- 
sychii glossa: KaXdOaQpa- rtaQoiida, nostrum latere proverbium: 
uam quod Hemsterhusius coniecit, naQowia, nihiii faciendum est. 
6. xat • • ffOfyyontvoni] VBK om. ol tttX.'] VB: Xiyovrat, yap o» 

uixvot TCQo^ Tij rtXtvr^f^ ^^MfoJrcwo* ylvta&a». ■&vijcxovti(; K. 

366. Apost. XI, 15. Arsen. 1. c: add. Mauduil in 

37. V. 11,21. B.516. K. ITT,55. libro, qui xnicuhiiViT llistoire 

Greg. Cypr. II, 78. Apost. XI,64. natur. de Vline, traduclion nou- 

Arsen. 323 ibiq. Macariu?. De velle par Ajasson el Grandsajne 

r^ uotissima v. Walzium ad T. VII. p. 3S1. 387 sqq. CENTURIA V. 259 

38 Koivog 'EQ^iTjg: oJov, icoivov t6 tvQr^fia. Klh- 
miGtatog ojv 6 '^EQurjg, xaTidn^s xotva iivai Ta {piOQia. 

39 Kaxov xoQaxog >cax6v (a6v 'icpvi inl tuv ex 
xaxcjv yoveoov ovtwv, 

40 Kuv&aQOV GocpMTSQogl Itil twv 7iovi]Q(iiV. Kav- 5 
TQ-OQog yaQ Tig noviiQog iyivBTO. 

41 Kivi](Jco Tov aip ItQag'. inl twv tcc ea-(aTa xw 

dvViVOVTCDV. 1. VB : oiTto roii ra [V xaTa] ^pw^ta y.oiva tdtav toj' Eq/u^v' rj 
OTv 6 Xoyot; Jtoivd?: v. Suidas: Scholl. ad Aristid. p. 272 Froro- 
Wel. : To KOi/VQV Eoixavov naQOtfiicc inl roiv y.ovvwvovvzwv TtfftV, ot 
lyaQ iVQiGY.ovric; Tt y.ad^ odbv xoi^vwvov rwv ivQiOy.Of.ikvhW inoiovv 'F.Qfi-^. 
2,iy(t ovv 6 QtjroiQ, w? tt fikv y.al ly naQotftia to xowov tQfiaiov toTto d^- 
?.ol ro xon'6? 'EQfiijq iiqniQ ivv6<; "Evvdktoq [Apost. XIII, 95: 
ini rHiv in^ iGtji; y.wdvvtvovroiv :' Arsen. 374 ibiq. Macarius: Eustath. 
ad Hom. II. J?, 3 9 p. 1144, 43: alludil Archil. fr. 54 Schneidew., 
Sophocl. Ajac. 197: tj — • 'Ewd X^oq fiofiqidv 'iyoyv ^vvov SoQoq iv- 
vv/ioi^q fia/avaTc; iriaaro }.wfiav;], 'tj i.iyirai, xai ini rmv Mi/vi))vovvro)v. SrjJ.oZ 
Se y.ai . . luq dfZ y.ai yioivov 'EQfiijv o)cniQ i,vvov EvvdXtov Xiyiiv, 
. . . nalHTao yaQ 6 'EQfitjc; y.ai ivayo^vioq , ayo')vo)v xai nq}.ijno)v nok).7] 
y.oivwvia, vly.ai> yaQ xai Tjrrai, iv l/.ariQOoq yivovrao, oian y.ai xo xotvocr 
E QfiTJ <; rovr dv tXtj dtj/.ovv, OTt 6 (5o|aj' txo)v iv roli; Xoyott; vt/.dv, oinc dii vi/.d, 
aXX foTW 0T« y.ai vixdrav xai Tot~TO zaTd rvyriv avfi^aivit,. 3. C: inl 

roiv xaxoiv yfvvtjftdro)v tj fia&ijftdro)v: K: bTt d^QO)rov t6 twor y.al tri> t6 
aiiToii o)6v 'tj dno y.oQay.oi; QijrOQoq nQiorov Sidd^avroq rrjv QtjroQvxtjV rbv 
yaQ fia&rjrrjv avrov f^va&ov dnjirfV 6 dh iinfV iCifttv ilq dixaarrjQvov. 
Y.ai fi fiev vvy.rjanaq ov fiit ftd&rjxa. fl d'e rjrrrj&rjarj, ov Xrjifirj 
ftn}Oovq: V. Zenobium. 7. VB: avrrj ini rwv rtjv iaxdrrjv /9o?J- 

38. V. II, 22. B. 518. Apost. esse jcum principp. p. 777 D: 

IX, H. Arsen. 320: Hesych. : toi~ Se nQOi{OQty.ov rTjv Movaav 6 

eni roiv xotvfi rt, iVQia/.ovrotv : Suid. JlivSaQoq ov if tXpxf Qdij q>rjaiv, ovd' 

Timaeus Lex. Vocc. Platt. p. iQydrrjv tivau nQortQov, oifiai, Ss 

121. Alludit Aeschyl. Sept. c. firjSs vvv, dXX dfiovaia xai dnti- 

Theb. 508, ubi v. Stanl^^ius: Qo/.akia rov y.oi4'6v'EQfA,rjv ifinoXatov 

usurpat Lucian. Navig. 12. Theo- y.ai efiftvaDov ytvia&ai. 

dor. Hyrtac. in Boissonadi A- 39. K. III, 52: Greg. Cypr. 

necdd. II, 448: /.fia&o) y.oi,v6v t6 II, 75. Zenob. IV, 82. 

y.aAov dfiqoTv &rjQafia, xoi,v6q 6 40. Zenob. IV, 65: add. Apost. 

TiiQdtZoq 'EQfi-Tji; ftiavlovaiv 6(^61/: X, 74. Diogen. V, 88. 

add. *Aristot. Rhetor. II, 24. 41. V. II, 25. B.522. Plutarch. 

Creuzer. Init. Philos. Plafon. (57. Apost. X, 42: Eustalh. ad 

1,105.: v.Casaubonus ad Theophr. Hom. II. Z, 168 p 633, 58: yQUfi- 

Charactt. XI, 4. Similiter diti- fiaTq snati^ov ot xv^tvovrfq, wv fiia 

tur y.otvov tQfiavov, de fjuo v. rvq ftiarj yQafifirj, wvofidi^iro iiQa, 

Apost. 1. c. Ruhnkenius ad 'i im. imvdij 6 rjrrotfMtvoq in iaxdxrjv 

1. c. , interpp. ad .Alciphr. III, airrjv nro. H&iv xai naQOVfiia, xi,- 

29: adde Zenob. V, 92. Alio vtTv Tor dip liQdq, ini twv ev 

sensu eoque a B indicato ad- dnoyvo^Ofi diOfiivo)V porj&tiaq iaxd- 

hibuit proverbium Diodor. V, t?/?. /()iyffte Se ravrrjq rai nuQa 

75: etiam Plutarch. philosoph. SoxpQovi, iv roi, xwrjao) J' rjdr 17 * 260 DIOGENIANI 42 43 44 KeQdo^ ai6y^vv7]g aftSLVOV' tTii, tojV Sia Tt xiq- 
3og ata/vvrjV TTnogTiooi^opTiov tavroig y.al /ur tmoTQtcpO' 
fxivojv ravT}]g, 

KcocpoTtoog Tov l^oQOJvai ojv Xifiivog: ^AfJijv 
Tig rjv GTSvag tyiov Tag aigijaosig. 

KaoiojTizov afxfia: tTxi to)v oxo?.t ojv Tovg roo- 
TTOvg. OvTOL yaQ afAfiaia riva dug/.vra tmTtyvd^ovTai. ■&it'av y.woi''vro)v: v. Siiidas. 2. noQt'Covroyv hcg. 4. ToQO)vio)v 

H: V. ad Zeiiob.: Stephan. Byz. v. loQowti : . . 6 no/.lrtjq, ToQQO)vaio<; 
[scribe ToQO)valoi;: v. Thuc^^d. IV, 110. V, 2. 3] . . /.iytrai. xal To- 
QO)vaio<: x6?.7ioi;: memoraiiM" ToQiovaiMv ?.i./ifjv a Phaedimo in Anlliol. 
Palat. Vll, 739. 5. f (?/?«of ti,- ] c iy.f>'daii,i;. 6. Scribebatur 

KaaGMri/.ov : correxi e IJ : Steph. Byz. v. Kdawv: oQoq xal 7z6?.t.:; 
Aiyvnrov nQO<; roi J Ir}).ova'io) . . ro y.rt^roxov KaduorTty.oq . ccy' ov tv x-^ 
cvv^jO-iia T(i iiafftwTtza tfidrta. rQonovi;] B pergit: dno twv ev Utj- 
y.ovaioj Kaa i ojxoiv re/vijv d ju /a dr ojv t' n ur i jrva^o /i ivo)v. y.ai Toi' «(jp' tfQdt;' tvBa Xfinn 
To ntaaov tj XiOov. '.AXxaToi; ovv 
f.x n).?]QOVs iqijj TO , xiiVrjaac; rov 
n 71 Q aq nii Ktv ov ?. i &ov , y.o)ui'- 
aevad/iivoi; ixilvoq xal dvri roti 
leQaq wg iv naQodu) '/Qd->pai; ro 
TDJQaq [Alc. fr 61 Schneidew.]. 
& soxQ t,roq dk [VI, 18] iv ro), 
y.ai Tov dno yQa/i/i,di; xivit 
/.iO-ov, ld'io)c; ri] i?./.iirpH' XQijrav, 
naQani/ixjiaq, q^aaiv [v. Boss. EU. 
Grr. 90 Schaet'.], i^iyovv ai^oinrjaat; 
rijv liQdv: eadem in breviorem 
formam redacia repetit ad Odyss. 
A, p. 1397, 28: Schol. PJat. Legg. 
VII, p. 45iBekk.: id. ad Legg. 
V, p. 451: . . naQa rolt; nirrev- 
ovai xilrai rtq xi^Tj^fOi; olov UQd xal 
dxivtjroq , &twv voiti,to/tivtj, ox; ^^jai. 
K?.iaQXoq iv 'ylQ/.e ai?.tx: Schol. 
Thcocr. : «tto riT^v nai,'Q6vro)v ro 
xQi/vo/.iy.royq ?.ey6/ievov tar q ixt^ov 
[v. Brunckins ad Arist. Eccles. 
1032]. ixetvoi, yaQ orav no?./.d noi— 
tjaavrei; ov diivo)vrat ertQox; vixij- 
oai. rov o/ioiov naixroQa [ToupiuS 
o//o,TarxTO(>rt] , xuvovai' xai rov dno 
yQa/i/tfjt; ).i&ov , rbv ovro) fiaailea 
xaXov/ifvov: Poll. VII, 206. IX, 
98: Suidas, qui nona nautis ada- 
gium repetic, rjuum verba ix/tera- 
<poQd<; — i-/ovoiv referenda sint ad 
proverbium xt,vevv rijv tfQav ciy- 
nvQav, vel simile, quod excidit. 
Ceterum proverbii nostri etaliae 
formae exstant: a?/' ieQdi;: v. Diogen. IIl, 36. Apost. V, 14. 
Ar.sen. 86. He.sychius; toj' ag.' 
leQdq. Hesychius; rov dtp liQds; 
yQa/i/i/j:;, Phot. Suidas, qui Me- 
nandrum afTerunt: v. Meinekii 
Menandr. p. 94. De ntrrtia, 
qnam memorant Eustathius, alii, 
V. Hyde Historia Aleae in Synt. 
Dissert. T. 11, 290 ed. Sliarpii, 
Wuestemannus in libro: der Pal- 
last dcs Scaiirus p. 197. IJsur- 
pant Plalo [Legg. V, 739 A: v. 
Fr. Astius ad Legg. II, p. 259], 
saepius Plutarchus: v. an seni 
sit ger. resp. init. , de soilert. 
Anim. p. 975 A., advers. Colot. 
p. 1116, E: evdvt; ovv rov dtp 
leQdq xexivfjxev o Ko?.0)rtj(;. Comp. 
Zenob. V, 62. 

42. Apost. XI, 28. Macar. 319: 
Suidas: V. Zenob. IV, 67. 

43. Zenob. IV, 68. Alind a 
Torona ductum proverbium, To- 
Qo')vfjc; an6yyoi exstat apud 
Apost. XIX, 41, de quo v. Hol- 
stenii Nott. et Castigait. in 
Steph Byz. p. 325. 

44. V. II, 28. B. 527. Apost. 
XT, 7 : Suidas v. d/i/iara expli- 
caiionem apponit proverbio «/»- 
/lara n/.exeii; eandemque repetit 
S. Kdaiov t)Q0i; et S, Jh]?.ovaiov : 
cum eo consentiunt Zonar. p. 
153. Arstn. 50. Apo.^t. II, 97. 
De Aegyptiorum artibus v. Hee- CENTURIA V. 261 45 KccS' lavTOv B fHeoorpovTrjg'. tTti tuv y.ci&' 
iaVTm> Ti TTotovvTOJv. li de iaTogia Si^Xii. 

46 KouTiag Ma^i^og'. tnl tuv VTrko t6 Siov (fQO~ 
vs.iv voovvTMV. OvTOg yag 6 Md^ifiog a/.a^ojv iyivtTO. 

47 O^X <''V*if*" Ivaig'' inl tojv dvgXvTOJV. ^ Atio Tii]q 5 
af.ia^i]g 1} iaTonia. 

4B Kagiy.og Tgayog: iTil twi' evTikHJv. 

49 KaT alyag dygiag: ofioia ttJ, Eg y.o gaxag. 

50 Ksgy.vgaia f.1 doTL^: im tojv fieya?.ojv fiao'TiyMV. 
ToiaVTag ydg fixov. 10 1. eavrou] arTOi" Suidas : Zenobiusproveibium sicafferl : Bt}.hQ. ta. 
y t> d, i.i 1.1 ar a: integium servavit solus Eustathius ad Hom. II. Z, 
168 p 633, 56: tV. xovrm' iVb y.ai naijnmia naQiiiarai. vatfQov ro, BtX- 
XiQOtpovrvq xafl-' iavrov y qcc n/<.ara , ini Tol»' roiavtd nov ayyi)^ 
Xovron', ii (i>v ftXdnrovrai.. VB : B(}.).fQ. riftQyjva uvfXmv, ili; Ti- 
Qvvda (pvydq i'S "jlQyovq n aQ aylv irau nQOc; 11 qoitov.^ 'O di 
niiinii, nQo^ 'Afi,va6daQov [sic etiam Apost. XVI, 10: rectius: 
ut videtur, cod. V. in Schol. ad Hom. l\. Z, 170: 'Jfi.i,au)- 
iiaQOv^ d irafi }.tj 0-ivr a vno t^? yvvai.xoi; anTOi' yQafifiara 
t/ovra, ioare rov (piQovra xrtlvai. Hv d^ \4 fii.a6 daQOt; Av- 
y.ioq. \4yvo(>iv ovv 6 B i X }.. r d y ty Qafi fniva xa&' lcfTTor dntj- 
vfyxfv. 2. y ^B y.tX. K om. 3. Kond<; A, Kondi; B; Phi- 

loponus: xo/tnot; superbus , xofinoq slridor: Eiasmus 1,2, 74 Schotto 
annotante x6ftnoi; legit. VB. ovroq vnaQ/oq tjv IIo/inTjtov , tti- 
arfv&iiq ifi' TT^ or [scribendum videtur jK.V'(;i'oi'] -/.«» JiJaQdo'). Aya- 
vaxrij aaq de -/-aT avrov 6 [V iavrov] KalaaQ ^lniiXioq (J i TjV 
fiXfv V nt Qoip lav, xaQtlXfv aiirov. Aiy fr at yovv [yori^Vom] 
ini r(7>v vntQ ro diov q^Qovovvroiv. 4. rooiVroJi'] fyozoiVrwi' proposuit 
Schottus. 5. ov/ d/ia p: xai a/r/ia c Apo»t. XI, 9, fjnae lectio 

gerniana videri possit: sed Schol. Eurip. oix d/ifta scribit, ut pro- 
verbiunvloco suo motum esse censendum sit: appositum cnim erat 
antecedenti Kaamrixm' dfifia. 7. KaQi,*oi rQuyoi Hejiychius : v. 

iiifr. 54. fvriX(j)v ovroiv B. 8. Explicationem B om. 10. 

f'/ov 4 KiQKVQaXot Apostolius. renius Opp. Historr. T. XIV,368. 

45. V. II, 29. B. 528. K. III, 
56. Apost X, 86. Arsen. 316 
ibiq. Macar. : Suidas: vid. ad 
Zenob. II, 8?. Alludit Lucian. 
adv. Indoct- §. 18. 

46. V. II, 30. B. 529. 

47. Schol. ad Eurip. Hippol. 
666. v. Zenob. IV, 46. 

48. B. 534. Apost. XI, 13. Ar- 
sen. 317 : Hesychius. Versus, 
quem ad adagiuraexplicandum e 
Sophoclis Salmoneo [fr- 485 Din- 
dorf.] Hesychium petiisse puta- 
runtVV.DD.j«^t>;xrA.jUullus est. 49. B. 535. Apost XI, 22. 
Hesych. Suidas: v. Zenob. III, 
87. Usurpavit Philostrat. He> 
roic. p. 710 fin. : ivx«'i/iida ovv 
An6XXo>vi, Avxiij) Tt xai <Pviio), Ta 
/iiiv driQia ravra rolq eavtov rotoi^ 
iifXfTv , rtjv v6aov Si: iq aiyaq, 
qaoi, T^ti/a* : ad queni loium 
Boissonadus p. 532notat, na(um 
proverbinm videri ex Ajacis ira 
in Danaos, quam Minerva in pe- 
cudes vertisset: sed vide infr. 
V, 87. iq x6q.} V. Zenob. V, 90. 

50. Apost. XI, 29: Zenob. 
IV, 49. 262 DIOGENIANI 51 52 53 54 65 56 57 58 KiQXM7iiL,eiV'. Sohsvead-ai. ^ Etu twv navovgycov. 
'u^Tio rivcov avdQuiv KeoxooTtMv XeyofiivMv, wg nQoeiQriTat. 

KeaxMV TTolig: enl tcov avotjrcov. 01 yaQ iv ravTTj 
xaTotxovvreg rrj noXet roiovTOi. 

KeffTQevg vtiarev st,'. eTil tmv lai^aQycov, vtio- 
XQivofievcov 3^ vTjareveiv' aTcXi^avov yaQ ro t,(oov. 

Killxiot roayoii ol Saaeig. ' O&ev xat ra ex 
TQt^MV KtXixta 7^kyovTat. 

KivSvvcodrjg r) ev tiqcoqcx. as7.tg: oi yaQ no?J- 
(jLiOi TiQcoTOV T^v TiQcoQav xariyovai. 

KoQoi^ov ')]Xi& tcoTeQog: ovrog yccQ ra xvfiara 
TTJg &aX(zaat]g rjQiduet. 

KoQvdicog eid ex^^^cTTeQog: eTil rcov dvgfiOQCpcov. 
OvTog yaQ em afxoQcpicx Sie^aXXero, 

KQijri^etv; enl rov xptvSeodai, ATiaTriXoX yciQ ^^ 
ol KQrJTeg. 10 1. K: To So?.. Ttai anarav omissis reliquis. 5. C: P.^yfTa» Inl 

TMV Si^y.avOTTQayia fit.oi'vro)v xai v rjar e v ovr wv. Movo^ yaQ o y.tarQavi; . . 
[v. Zenob.J . . Kfari)ivq Se 6 vvv r.iqiaXoq: K: ini r. ndvv ?.: 
anltvarov xrX. 7. r^dyo^] arQarrjyol pcg. VB:ot S. roi,ovroi' yoiQ o» 
iv Kt/^ixia, dtp <ov y.ai rd Kv'/.iy.t,a yiverai. 9. xivSvvoq Zeno- 
bius. 10. i/uJJdvrtq ilq rd tt AoTa addunt VB: V, Zenobius. 11. 
KoQoifiov] de nomine saepe vitiose scripto v.Boissonadus ad Nicet. Eu- 
gen. T. II. p. 380. 13. ScribebaturXo(>»'Jo(): correxi eP, v. Zenobius. 
KoQv^iOi;b,KoQvpov c. ovr(i)(;g. 14. a/to^^ta] a/ta^r/a pgc. 15. dna- 
iTjXoi] dnartjrtxoi K. 51. K. III, 58: Zenob. IV, 50. 

52. Zenob. IV, 51. 

53. K. III, 67. Suid. S. xearQHc;: 
Zenob. IV, 52. 

54. V. II, 32. B. 540. K. III. 
59. Greg Cypr. II, 80. Apost. 
XI, 39. Arsen. 319 ibiq. Maca- 
rius: ini rwr daavrdroiv v.ai Q-Qa- 
GX'rdro)v y.ai dy(ioiy.o>v : Hesych. 
Suid. Zonar. 1208. Dc Ciliciis 
V. Varro R. Rust. II, 11, 12. 
Du Cange inGlossario mediaeatq. 
inf. Graecit. v. Ki-Uy.Mv. Schnei- 
derus ad Columell. VII. 6, 1. 

55. Zenob. IV, 55. 

56. Zcnob. IV, 58. Stultitiam 
Coroebi, aliorum accurate ex- 
positurus Tzetzes, Chiliad. VI, 
437. ita incipit: f>o)(toi fiv fjaav 
fCakatoi roii; dQi.D-notq /iVQioi., TQitq Si ol vnfQt/ovriq ndvro)v, aAA' 
davyxQirox;, 'O MeXtriiSTjq, KoQOt.flfli;, 
avv rovroi,i; 6 Maoyir^iq: cum Dio- 
geniano ad verbum fere concor- 
dant Suid. s. KoQoi^fiog , Zonar. 
1233. Bachm. Anecdd. I, 281, 
24, quibuscum confcrenda est 
Aesopi fabula CDIII. Fur. Al- 
ludit Callimachus : v. fr. 307 
Ernesti; alia vide in nott. Ze- 
nob. I. c. Huc pertinet etiam 
p ro ve rb i u m z i'7*aT« /lerQiTi; : P 1 u- 
tarch. Boisson. 17, ubi a Bois- 
sonado simile e Gregorio Na- 
zianzeno Oratt. XXXIV, 556. 
affertur: nvdQo) /nrQilv &d' 
/.uaaav: \. Diogen. I, 45. III, 3. 

57. Zenob. IV, 59. 

58. K. III, 60: Zenob. IV, 62. 
Diogen. V, 92. VII, 31. CEIVTlRIA V. 263 

59 Ko()oJVij rov axo^tTiioV. int rwv ^?^a{j{Qoig i^c- 
yjioovvTiov. 

60 KovQTiTMV GTojiicc: IttI twv (.ittVTivia&ai ini- 
ayvovfxiviav. Toiovrot ya.Q ovtoi. 

61 Kgtog ccas?^y6xeQCog: im tmv f,ieyaXo}v y.cd aa£?^~ 5 
yiiov. 

62 KQtog la t q ocpeia: inc twv ayctQiarMV' t) de 
iaroQia Sijlt]. 

63 KQOvixal KrjiAat: ofioia rj/, XvrQaig ?<.t]fiag 
xai xoloxvvraig. 10 5« VB: mdrofv o xo)f4itx6<; tov fiiyav ipfjaiv [ Hesy- 
chius: lyv iv tji dy-iioTioXti x^x^o^- Amxjt/uvo? fiiyac; ;!faAzoi"(;' dati.- 
y6-/i{^o)(; de ainov tint JlXdro^v 6 r.. Jw t6 fiiyav nvai,, y.ai avraQi- 
^fiil avxij) rov yt Aovqiov innov]' tov [t6 Hesych.J yd(j dotf.yij 
[dselyii; Hesyth.J oii fiovov inl rov d)tokdatov [eraTTo»' ol nakai,ol 
Hesych.], dkV eativ oti xai ini toji fi,iydlov ttattov [t'r. He- 
Pychius om.] , o)(; [y.ai yuQ Hesyrh.] ^Avtfi,ov dailyij [Afyocow, m<; 
EvnoXiq Hesych.] dfni.vov (5e [t6v daiy.y6y.tQ0)v dixfa&av itvai, id.] tov 
)iQfi,ttovct xai [olovti id ] ToT^i y.EQaaiv i'iv PQitovta kiyiiv [om. 
Hesych. ]. 7. Kqioi;] xqiov bcg: xQiou superest fortasse e 

proverbio, quod excidit, Kqi,ov Sia/.ovia, de quo v. Hesych. Phot. 
Suidas. td adjeci e Zenobio, Macario: K; tQOntXa dnittatv. ini 
r. aX' Ofr yf*Q itQi,oi td(; q>dtva<; n Xrittovao xwi toi'? ■& q i^pav- 
T»?. 9. XijfifA,ab g. VB: at fnydlat [V om.] w? t6 Xiit q ai,(; 

iTjftdv X. K. ini twv df<,fi Xv o)novvto)v. Aiy/^as] g X?jfifA,aq, Sui- 
das i.7jfidv: VB: ini toiv dfipXvo)tt6vto)v. /Itjkol di t6 fnydXat^; 
rvai xokoxvvrai,q ^Xiniov, ■tjtot, ).iav /.Tjfidv: alii aiiter: V. II, 
66. B. 624: i.tjf<.dv /. ^ koA. : inl tdiv dyav dfifiXvo)novvro)v. Ano- 
ay.o'> ntovat, /^Q «t'To6? [V corruptu.s h. 1. est.] ojs exovta^; Xijfiaq 
HiydXai;^ y.ai iaaL,ovaa<; yvtQai<;: v. Hesych. S, ItjfMv , Phot. s. 
hifidv : Xtifidv /vtQani xai Xrifidv y.oXoxvvtai,<; : K V, 4 : ;^t''T^ati- Xtiftfidv 
x«* »oX.: ini tuiv dfM^X.voinovvtmv. 

59. K. III, 57. Greg. Cypr. dAA.' w KQovi,KaX(; X^fiat,q Sv- 
11,79: Macar. p. 321: Xiinii, iJQ- toj? X.ijftiovtfq Tat,- <pQiva<; dfiqo). 
naatv • ini rCiv inay.d a<piaw avroXi; XvrQai,(; y.rX.] V. IV, 47. B. 948. 
inayofiivo)v: cf. n. ad Zenob. IV, Greg. Cypr. III, 100. Apost. 
60: similia V. sup. I, 52. XX. 94. Arsen. 478. Suid. s. 

60. Zenob. III, 61. Prover- yvrQaK;. Alludit Aristoph. Nub. 
bium tetigit Lobeckius Aglaoph. 327: vi'v yi toi rfy y.a&oQaq av- 
II, 1118. Ta?, tl firj Xrjfx.d^; y.o Xox vvrai,q: 

61. V. II, 35. B. 555. Hesych. add. Lucian. advers. Indoct. §. 
Phot. Suidas. 23. Timon. §. 2- Aristid. Panath. 

62. K. III, 68: Zenob. IV, 63. l94 Cant. tzetzes ad Hesiodi 
Greg. Cypr. II, 91. K^y. 280: dXX' o//w? xai roi,avra 

63. V. IT, 36. B. 557 : Schol. avyyiyQaqidx; TOt? xara tov y.oifny.ov 
ad Arist. Plut. 581: Hesych. KoXoxivr ai; [v. 1. xoXoy.ivrati;] 
Suid. 9. y.QOvi,y.ai , s. X.ijftf]. Ai- Xfift,<~>ai> intxQi&jj vvxdv toj' &ii,6- 
ludit 4ristophanes Plut. I. c. : Tftrov "OftrjQov. 264 DIOGEJNIANI 64 Kqovov 7zvyr}i to aoyaiov xal avaiaOijTOV xoEag. 

g5 Kqo) (jvXov '<^c:Vyog: Inl tojv V7ieQ^a)J.ova}] tiovjj- 

Qia '/.eyoriukicov. 'Atio KQto(^vXov Tivog noQvo^oay.ov, dvo 
ey^ovTog haiQag. 

66 Kv^iy.TjVOi aTarrjQig'. inl riov ev xfyaQayfievcov 5 

6TaTTiQ0)V. /Jia^6i]T0i yaQ ovToi' ofioia Tif Avy.og 

JT£ Ql (pQSaQ yOQiVSl. 

67« Kv lov naQ ivTeQOig: inl toov fxi} dvvafieviov ano- 

}mV£IV TIOV nQOKtlfi£VO)V. 

676 KvSog: XoLdoQia' y.vdaL,£LV to 7^oidoQetv. 10 

68 Kvojv inl Seafia: inl toov luvTOvg eig d^aua ifi- 
,6a?,X6vTOJV. 

69 K(oda?iov ^olvi^: inl tojv fieya7^oig (.uTQOig y.£- 

yQ1]fi£V0}V. 1. 7ti<Y7j] 7lr]Y7j Agc, y.Qtaq YH om. C : dno rov cIq/cciov xal aroet- 
G&i^Tov fitQovi;, £7tl roJv ctvai-aOfjrwv. 2. Scribebatur XpO(^('/or : 
correxi e K: v. noit. ad Zenob. et Cramerus Anecdd. 111, 247. 
iTil . . ■''■(/{>■] K om. 3. scribebatur KqoPiO.ov. emendavi e K, 

4, fTa('^«c,J tTiiia:; g. 6. dmftoijToi' c, reliqui 6i,d.,9ijroi': emendavit 

Schotius. 0(^01-] seqq. e b adjeci. 10. y.vdoi; /.r)..] Iiaec e b ap- 

posui : eadem verba in B post of/.ocjavrovnivoq [v. nott. crilt. ad Zenob.] 
leguntur. 13- Kd,i)ck'/.ov E, Hesychius Schowii , Schottus, KvwSd- 
lov pg Apost. Arsenius, Kodd/.ov male Suidas. fieyd^.on;] B fiiil^oair. 64. V. II, 37. B. 558. C. 294: 
Hesych. Suidas. Similia at- 
tulit Bergkius Comm. de Com. 
Att. Antiq. Rell. pag. 9: add. 
Diogen. VII, 45. 

65. K. III, 62. Apost. IX, 52. 
Arsen. 261 : Zenob. IV, 69. 

66. Zenob. IV, 71. De statere 
Cyzicenov. Boeckhii Disquisilt. 
IVielroloiig. 136- Aiy.oq -/.rL] v. 
infr. VI, 21. 

67«. B. 563, Macar. 321, qui 
addit: a/orjrjrc^ yd(> ravra y.cu dt'%- 
piitora y.cu (ivq/.nrdnoTa, riT) y.rvi: 
[Schleussnerus quidemCur. No- 
viss, in Phot. Lex. p, 163 hanc 
explicationem absurdam dicit, 
quum intesiiiia canum gratissi- 
mum esse pabulum notissimum 
sit. Putat igitur supplcndum 
esse aliquid, dvOrak vel dvfh(ti- 
xoiai; ut in .«imiiiludinem dictum 
Bil proverbii yvujv tv qdrvj]: v. Greg. Cypr. II, 61 : equidem iii 
universum adstipulor Virodocto, 
sed supplendum esse censeo 
qv/MTTwv sive qv/.drrii': v. impri- 
mis Diogen. VI, 21.] Hesych, 
Phot. Suid., Bekkeri Anecdd. I, 
276,9. Schleussnerus I. c. com- 
parat dictum Diogenis Cynici: 
■/■vm> rtvrlia ova io&Ui, apad Dio- 
gen. Laert. VI, 45. ubi vid. IVIena- 
gius p. 249: add. Arsen. 324. 
«7/;. Hesych. : Zonob. IV, 70. 
De vocabuiis v. Ellendtil Lex. 
Soph. v. y.vd'd~ii), 

68. Zenob. IV, 73. 

69. B. 565. Apost. XX, 78. 
Arsen. 476: Hesych.: TraQoi^fila, 
(yc fiiiZoai' fitTQOii; yf/Qfjfiivov dyo- 
Qaroiiov: Suid. Zonar. 1273. Pha- 
vorinus: add. intt. ad Suid. v. 
y.ioi)'a?.ov/o(; ^Vidctiir proverhirtm 
a tihicinc (liriis\se cuius JJippo- 
nuctiin tiwminissc , dicit Alhcn. CENTURIA V. 235 

70 KiZog noog X.tov: orav tXccTTOva Tioog uii^ova 
Tig 7iaQai3a/Xi]. 

71 KavvLog eocog: tTxl rwv f.17) xaTOod-ovfihcov tTii- 
dvfiuov, Kccvvov yag tQaai^Hoa 1) adtXcpi] y.ac fiij tv- 
^ovaa Tov eQcoTog, dvsiliv Lavrijv. 5 

^n KvQ/3cLg xaxMv: iKi 7i?J]0ovg y.ay.cov. KvQ/jsig 

yao '^v?.a rivd mvaxoHdi] , ortov Tovg vofxovg iyQarpov. 

73 KaTOTiiv ioQxyg jjxecg: tTU riov dno xa?^ov HQa- 
yficcTog d7io?iHnofiiv(av. 

74 Kaxj) cTQodoGLg: tm tcov fisrd ti)v fii^cv tov avy- 10 
xeifitvov fico&bv xofxiL,ofi£vcov. 

75 K/.aiac 6 vcxi)ac(g, 6 Se vcxri&sig anoXcoXsv: 
'AOtpaioc viX7]dtvT£g d7icj?MVT0' fpi?uTi7tog vcxtjaag VTio 
Ilavaaviov dv)jQi&)]. 2. Schottns 7taqaf>a.).).H, quod Gaisfordus nescio an e codd. ror- 
rexit : confirmatur correctio cod. Mazar. A. 86 teste Boissonado 
ad JNicet. Eugen. II, p. 1'^1. Quamquam seriori aetate non dubi- 
taverunt orai' cum indicativo coniungere: v. .lacobsius ad Anlh. Pal. 
T. I, praet. pag. XLVIII. 3. B: bttI . . tni^dr^uoiv Karvot; ya(t ty.iivoi; ro /ivaoc; fn; ivufiiav tara/.tj tj os avn/.fv tavrrjv firj 
tfbQovaa rrjv tnoO- v i.i.iav : Eustath. ad Dionys. Perieg. 533. 
8. C, quocum consentit Macar. 237: ioQrrjq /.aroTiiv rj dv6/> arct 
giEQii. [(i>tQ(i)v Macar.]: eTil riiiv [two? addit Macar.] var fQ^Lo- 
vwv. . dno K om. 9. dnokn^n.l dno).t/iinavo/iivo)v K. 10. VB: 

ini Twv sQO)/iiv(i>v Xiyfrat roiv xtA. : verba iQO)fv. ?.iy, Schottus 
male pro glossematc habuit. 

XIV, 624B»: V. Bernharidyad ker.^ Adhibet Plat. Gorg. init. 
Suid.: v- Zenob. IV, 81. d).).' rj,r6 ).fy6/iivov, xardni^r koQ- 

70. Zenob. IV, 74. rijc; ^y.o /i.fv y.ai varfQOv/(fV. 

_, T, -rn A ^» V 01 ij^ Similia sunt Jlava&rjvaimv 

71. B. 569. .«Xpost. X, 91. He- , . „. .^,t r-J . ^^ 

u o. 1 r> „ o r- - y.aronvv Apost. XV, 80. Arsen. 

svch. Stcphan. B\z. s. Kawo^. ..... ,, f^,^ ., ' 

y., i:. L , -^ . r> AOo, Jivdio)v varfooq rjy.fi^q 

Suidas. Fabulam enarrant Par- \^' .^^, „ Arsen 415 /ar- 

then. Erott. c. 11. Conon. Narr. Apost.^XVl, 97. Arsen.ll. .^«t- 

2. alii. De adagii origine dis- '""'!' '!'■' ^°" ''"'?"" ^"''^- ^' 

putat Hoeckius Cret. II, 31.3. ^•«^"^"'- 

Lsurpat Aristot. Khetor. 11,25. 74. V. II, 39. B. 572. Apost. 

72. Zenob. IV, 77. Allndit XI, 8. De pacto, quod cum me- 
Aristaen. Epist. I, 17, ubi vid. retrice vir inire solebat ante 
interpp coitnm, v. Aristoph Av. 1214. Ja- 

73. c". 203. K. III, 63. Greg. *^«bsius ad Anthol. II, 1, 213. 
Cypr. II, 85. Apost. XI, 4. Ar- 75. Apostol. XI, 45: Zenob. 
sen.317:Schol.adPJat. 338Bek- IV, 78. 266 DIOGENIANI 76 Kocvcx Tutv (fiXiavi dt]lr]. 

"^"^ KleiroQia^SLV . im twv naidiQciaroov Tiveg (fuGiv* 

1] tnl Tcov yvvai^cv aKoXaGTMV. 

78 Kaxcc fiiv ■d'Qcnsq, xaxa d' iTieg: iTU twv ixa- 
TeQcog ^?,u7iTcy.wv. 5 

79 KoXocpoovia v^Qtg: im tmv nlovaiMV xac v/3oc- 

GTOfV. TOCOVTOC yCCQ OC KoloCfOOVCOC. 

^^ KvnQCog ^ovg: inl tmv y.onQocpdycav xal eixaicov. 

°^ KafiTjXog %ul ipcoQciJoaa noXXiov <3Voov avuTi- 1. ra rwv C b. C: yi.ixqtitab t^ naQovnia, MivavSQoq, et ad- 
jicit ea , quae apud Zenobium leguntur. 2. x/.€tTO(itccC«? VB, 

Plutarchus : Apost. ahroQi-cisfi-v. rwe; VB om. qiaal ravTTjv rirdx&aw 
aXXoi' Si VB. 3. tnl] 711(jI VB: inl A. yvvai-ilv] BV: tiiqi. [V 

TTQoq] Tce yvvaia. 4. scribebatur iTti<;: Eustath. ad Hom. Od. '/^, 

p. 1913, 59: sy.riivitai Se ij a()xovaa tou vTtfi;, Sto -/.al mqt^anarak. 
VB : &Qineq elat ■O-rj QiSca [&f]Qla doa \.] ivXa la&iovta' ineq 
Se niqata Xv fjtaivovt at [kv/A,alvovta A.] ' ini toiv i^artQiix; yovv 
fi).anr6vro)v ■^ naQ0i>fiia: K: ini t oiv Xv /Liavt bxwv' toiavta yaQ o 
&Qiit) nal 6 Xijj. 6 /iiev Tci ^vX.a, 6 dt ta •/.i.Qata ).v/[t,aivitai,. twv e bBV 
adjeci. ScribebaturlzaTt^ojj'. 6. VB: inel Joxotifftv vna nXov- 
Toi) inaQ&ivreq i^v pQiaav ^al 2 /iv Qvav tXovte^ [participium 
V om.J Tij ToiJTMf ipi](poi GvyxQTJa&at' etq to JJavt,o)vvov . a cp 
ov aal -ij Tov KoXotp (7>va inijX&e [ine&>]y.f<; conjecit Schottus, 
ini&7j/.eq^X&e Gaisfordus: V. infr. VIII, 36.] naQon^iia. v^Qi,att,-/.(i)v b. 
9. C 17 y.d/iTjXoq. xat C om. C: ini twv yrj Qaacivt o)v dvdQeio)v 
in inl Twv dvqx v}( 'f/ (^dvto^v /*6V> ndXi,v ds 6 vva/.i,iv(Ov. 76. Zenob. IV, 79. De pro- 
verbio dixere Meinekius ad Me- 
nandr. frr. p. 8. Boissonadus in 
Manuscripts de la BibL du Roi 
T. Xi, p. 31. 

77. V. II, 40. B. 571. Plut. 
Provv. 6. Apost. XI, 46: Poll. 
II, 174. Hesych. s. /.XntOQi';. Phot. : 
TO «xoAaffTOJg dntea&at, tov yvvai,- 
y.eiov aidoiov: Suid. s. /.AfiTo^ta'- 
teiv, s. /K,vQtov: Etym. M. 519, 53, 
in quo recte a cod. Parisino addi 
Xoi,Qofi6aAoo, nunc e Crameri An- 
ecdd. II, 227, 31 intelligitur: 
Etym. Gud. 328, 23. Ad Les- 
biarum roulierum mores videtur 
referendum: v. Lucian. Diall. 
Meretr. V. Forbergius ad An- 
ton. Panorm. Hermaphrod. p.345. 

78. V. II, 41. B. 576. K. III, 
69. Greg. Cypr. II, 92. Apost. 
XI, 23. Arsen. 315. De vermi- bus istis V. Choeroboscum Cra- 
meri Anecdd. II, 224, 30: &Qi- 
nit; di elai,v ol c/.o')Xi]/.k; ol ia&iov- 
teq TcJ ^vXa' atjtet; ds ol ia&iovteii 
Ta t/idti,a' tnei; de ol ia&iovttc; rd 
%6ara [scf. -/.iQata cum Etym. M. 
481, 5], txf? ()« oi ia&lovtei; tdt; 
d/tni/.Qvt;: add. Theophr. Hist. 
PJantt. V, 5. 

79. V. II, 43. B. 578. Macar. 
32L AIluditTheogn.1103: vjiQ^c 
xat MdyvTjtaq dnoiXeae xat Ko- 
Xoq)0)va yiai ^/ivqvtjv' ndvtox; 
KvQve y.at v/a,/^ dnoXeZ: v. Plil- 
tarch. Provv. 115. De re a BV 
allata v. Wachsmuthii Antiqq. 
Hellen. I, 1, 114. 

80. Diogen. III, 49. 

81. C. 243. Apost. X, 75. XXI, 
8. Arsen.484: Suidas s. ?/ y.dtirj- 
Xoi;. Utitur Syne8. Epist. 113. CENTURIA V. 267 -d-erai rpoQria: eTil tmv tv yr/occ filv ovtojv r] bvqxv- , 
%iccig, tioIXmv 8t ajAeivovojv ovtojv. 

62 KaTa qovv (peQSTati iTil rav ivttXoovvtoov, 

83 Kad' vdaTOQ yQacpaiV. tnl toov advvavoig iTic- 

J^eiQOVVTCOV. g 

gt Ka%" anb vexQOv cpeQt]: tTil twv ano nevi^TOiv 

y.£QbawovToov. 

83 Kvva deQEiv dsdaQf^evfjv: eTil tmv fiaT7]V ti 

TtOlOVVTOJV. 1. Scribebatur yif^», quod ex Apostolio correxi, quamquam non 
nescius eorum, quae de liis formi* G. Dindorfius ad Steph. Thes. 
Ij. Gr. II, 608 sq. disputavit. 6. VB: xav , . qitQfi/v: ini r. a.no- 

■/.ioS. Ta XMv nivr\rwv [ndvro^v V] -7 >ta«. roiv rf&vi<i'>ro)v: Arse- 
nius: xav ini v. Y.i^daivn/v. 8. C: rb rov <1* t^ta^droiK;. Ini x. 

fi. nov. 7/ roiv 7i^ontnov&6ro)v n. 82. B. 581. K. III, 64. Gre?. 
Cypr. II, %\ Apostoi. XI, 20. 
Arsen. 317 ibiq. Macar.: Schol. 
ad Lucian. Jov. tragoed. 50: Eu- 
stath. ad Hom. II. M, 33 p. 891, 
9: ro Sk y.ara. ^ovv rganijvat rovc; 
norafiovq TwiWdv iari> tw, ev&a 
n^o')Tjv ^iovni; inoQtvovro, 6&iv xai 
napovfiia iiltjnrai' to xaTa ^ovv 
rd n Qa Y fi ar a (p i ^ la &ai>, o 
iart firj dvanonnafyai/ o;? naQiy.viv- 
fifV oxh xdy.iT, dXV ivooilv rtvi, rd 
T77? rvyrj<;' ov to t,finaA.i/v avai>i^ovv 
yioQilv iariv: id. ad Odyss. E, 
332 p. 1539, 6 : To dk y.ard ^oov, 
naqoofdav noitZ rrjv Xiyovoav q) i- 
QiO&ai r i> xara povv ■^yovv 
fiirvxMq nXiii/v ■^ onTj rvyi\. roi,ov~ 
rov yd() Tot xai t6 , iv&a xai 
sv&a xara ^ovv q) e Qt a & at, 
[Od. E, 327]. 0) ofiovov xairo, dvd 
TTtAayoe dvifioi, qiiQOV ev&a xai, ev&a 
[ibid. 330.]: id, ibid. a, 254 p. 
]7.59, 62. Optime illustravit 
Wesselingius ad Diod. III, 34 
p. 200, 59. 

83. V. II, 46. B. 582. Apost. 
XI, 83. Macar. 318, qui expli- 
cat : ini riov dvovrjra novovvro)v : 
Schol. ad Lucian. Catapl. 21. 
Suidas s. Jta^' v(h)Q , s. th vSo)q. 
Eodem modo dicitur iv vSari^ 
liq vSo)Q yQdq>ii/v, anfiQii/v: v. Ga- 
tackerus Opp. Ciit. 527. nott. ad Zenob. III, 55. ad Diogen. 

I, 45. Plutarch. Boisson. 5. U- 
tuntur nostro Nicephorus Gre- 
gor. Hist. XIX, 1, 2: ovSev dni- 
oiy.ivaii Soifi, ri7> xa& vSdro)V 
yQdq)fvv nii,QO)fievo) tj Si,y.rvo) Qrj- 
Qtvfi/v dvifA,o)v [Zenob. III, 17] 
nvodq : Georgid. Gnomol. in Boiss. 
Anecdd. I, 5: avQait; iari fidXXov 
ni^anvfi/v xai y Qd fi fiaai, toT? 
xa-& vSaroq 7/ ttj twv dvO-Qo')- 
no)v ivrjfiiQia: Anonym. n. yQafx- 
fiar. vs. 775 in Boiss. Anecdd. 

II, 381: xai xard Xi&oiv anti- 
Qti, riq xai xa-Qr vy Qoiv tj.; 
YQaqiti,. 

84. V. II, 48. B. 584. Greg. 
Cypr. II, 84. Apost. X, 95. Ar- 
sen. 316. Apost. I, 13. Arsen. 
14: V. Diogen. I, 9. Usurpat 
Aristot. Rhet. 11,6. Affineest: 
aini, xai Tois dvSQMvrac; d).qii/ta: 
Apost. I, 91. Arsen. 28. 

85. C. 296. Suidas: Schol. ad 
Arist. Lysistr. 158: (PiQfXQarijq 
iv SQdfiart, [fr. 180 Runkel.] tlns 
rovro [alius autem Scholiasta, 
cui Bernhardy ad Suid. adsti- 
pulatur, de Pherecrate comico 
contradicit: iv Si roTq ao)tofiivon; 
<l>fQfy.Qarovi; rov xo)fii,y.ov rovro ovy 
tvQiaxtrai,.], ev&tv rdaatrav rj naQ- 
oiiftia ini roiv dV.oiq naay6vro)v, 
icp ol(;nin6vdaat/v: v. Greg. Cypr. 268 DIOGENIAINI KaQizi) Movaai tTzl riov cOloytvojv, \\toi Z/.v- 
■Son' y.al y()auf.iaio)V. 

°' J\av ait, oay.71 c<v Ooa Ttovr^oov : 

88 Kavd aQOv oxtai: tnl tojv (fo^ovfiivcov ra fu) 
a^ia cfo^ov, 

89 Kay.ri ««^ oipig, tv 8a 8n7,ataL (f>Qtveg: 

^^ Kata ^oog tv%ov: oiov , fAtya et'y^ov. 

^* Kvlip ty. x(^Q<^G' i^i Twv TayvnoSiov. '0 yaQ 

y.vi\p ro &}]Qiov tolovtov, 

^2 KQi)g noog AiyivriTi]v: tnl tcov navovQyia yQia- 

jiiivcov nQog aXh)lovg ^Jyerat. 10 2. y.al yQ. Apostolius om. fQannarviov c: Fa^a/tamw pro- 

posuit Pantinus ad Apostol. p. 318. 3. JVeque Aposiolius ex- 

plicationem adjecit. 4. a/.ia. Hesychius. tu,v f,?; g. ra ft.?j] t« 

g om. 6. y.a?.^ temere Grotius Excerptf. 745: v. Bernhardy 

ad Suid. Scribebatur y o>k-: articulum ex Apostolio, aliis de- 
levi Vulgo iv dk dedia, ut etiam in Apostolio legitur: correxi 
e Stobaeo, ubi Trinc. diual al: v. Kusterus ad Suid., Schleuss- 
jierus libeli. Animadvv. p. 20. Apostolius addit: naQoaov iv 
rotq (fopiQoti; dtZ (fQovtlv ra diovra: quae ipse invenisse vide- 
tur. Cogitetur velim de Ciceronis dicto Orat. III, 59, 221: animi 
est enim omnis aclio et imu(jo animi vultus esi, indices oculi. 
7. fvlaa&f, fl''-/fa{>t Hesychins. 8. ra-/vnofi6vTo}v P. 10. ini 

rtavovQyia b Gaisfordus, iniroiv navovQyox; g, ini Trwot^^iyots Schottus. II, 44. Adhibet Aristoph. 1. c: 

To rov flifQf/.Qarovt;, y.vva (iiQfi>v 
diSaQ/iivtjv. 

8G. Diog. VI, 50. Apost. X. 
85. XII, 71. Vid. Franckius 
Callin. 125. 

87. Apost. X, 87. Usurpat 
Palladas Anthol. Pal. IX, 379: 

V r ., , 

(faai naQOi-iiKi/.dic: , y.av v i; oa/.oti 
avifQa novfj Q 6v. ^AkJ.a roif 
*iv/ ovroy (pijfii nQOcrjxi XiyfW L4/- 
}.a Sdy.ou y.dv vi; dyaO-ov!; xai a- 
nQciyfiovai; civdQaq, rbv d'e y.anov 
()ft%ii)q dijifrau ovtii (iQoiy.iitv. Ca- 
prarum morsus, quum ipsae nun- 
quam sine febre et maximo epi- 
lepsiae obnoxiae sint, noxii et 
exitiales putantur: v. Hippocr. 
nfQt IfQTJq voaoi' T. 1, 60S Kuehn. 
Varr. R. R II, 3, 5: caprus sa- 
nas nenio snnus protnitlit : cf. Cer- 
da adVirg.Georg II, 197. Hinc 
jkct' (uya<; c(yQia<; SUp. V, 49 et 

iiostrum proverbium. 88. Apost. X, 93. Arsen. 316 
ibiq. Macarius, qui ntQi nZv fv- 
rf).ij)v dictum esse censet: He- 
sychius. Vid. Diogen. V, 40. 

89. Stoh. Floril. VIII, 10. 
Apost. X, 70: Phot. Suidas. A 
Stobaeo versus Philemoni, a 
Photio et Suida Menandro [v. 
Meinekii Menandrea p. 155.] 
tribuitur: potuit uterque eo uti. 
De proverbii sensu prolixe dis- 
putat Gatackerus Opp. Post. c. 
XII. p 541 C. 

90. Apost. X, 90. Arsen. 317: 
vid. infr. VI, 55. Signiticat 
vove boves s. hecatomben: 
de quo genere dicendi v. Eu- 
stath. ad Hom. Od. T, 1451, 29. 
Poll. I, 27. interpp. ad Arist. 
Equitt. 657. Wyttenb. ad Plu- 
tarch. Quaestt. Graecc. p. 293 F. 

91. Apost. XI, 47: v. Diogen. 
VII, 25. 

92. Macar. 322 : ini rov vnoiov CENTURIA V. 269 93 91 95 96 97 j4i xvveg Tjjv deano ivav fi ifAOvftiVaLi T^iye- 
rav oTiozav xal oi V7io'/^einioi> xoig ccQ^ovaiv enl xayM avu- 
(foovioai. 

KvvoaciQysgi Tofcog, iv w ol vodoi e^exQivovTO. 
Kvcov yccQ Tig fjQTTaxwg y.Qea, iyet izoficaeV o&ev y.ai - 
KvvoaaQyeg. 

Kara noSog /3aaiv: em tlov y.aTcc fir/Qov rv 
irnaTTOVTMV y.ai fiera re/vtjg. ' Ofioia tIj, Ev vv/.tI 
§ovlri. 

KaQy.ivo g XayMOV aiQet: ini tov advvccTOv' jq 
Ofioia Trj, y/vxog xai bCv Tcoifiaivei, 

KeQafieMg nXovTog: ini tojv aa&Qcov y.ai a/3s- 
/Saiojv yai evdoavOTiov. 1. Debelur adagium Pb: deest g. 2. oi vnox. b: deerat 

articuius. 8. K Iv vvatX lJov?.?j sic explicat: tTzil ?/ vvt Tia^^^jaiai; 

SU)Mai, iiovliviaO-av. 10. Iv /.a^/.rroc;: v. Crameii Anecdd. II, 38J, 19: 

Pi>a-/v ro (.. aiijtii K. xiitv a.i)vvdx(i)v K. 11. 6/iota y.r)..] K om. xaTce rijv 7ravov(jyiav. Explicat 
C. Muellerus Aesinett. 77: v. 
nott. ad Zenob. IV, 62. Diogen. 
V, 58. VIII, 19. 

93. Schol. ad Plat.4I6Bekk.: 
atjfitMOai' rijv 7ia(jovuiav hyo/dvtjV 
inl roiv OfioiOVftfvoiV Ticivrviq a(tyo- 
fibvo)v Tort; avriiiv a(>/ovGi/i'. iari dk 
rj o).i}' oiantQ ■^ dLanoiva, roia ya 
y.vo)v. Alludit Plat. Reip. Vlil, 
563 C. 

94. Apost. Xr, 66. Ar.=en.324: 
Eustath.ad Hom. Odyss. N, 1747, 
7 : no).}.ol ronou dno l,ojo)v ey.a).ovv- 
TO , 0)^ y.ai . . ro Kvvoaafjyn; yv- 
fivdaiov £iw TO(i aCTfoi,- .^40-ijvrjai.v 
o rivii; Kvvoaa(jyiq oivrovo^i; n^o- 
i(fegov ofioion; riit nfQty.ay.^.iq ■ x(<a- 
rn dk Ofiox; tj rov n^ona^oivriivov 
dvdyvoiaK; , o)i; StjXoT ro, iv Kvro- 
cd(jyfv. . . E/.).i'jdtj dk . . dni) y.vvoc; 
d()yov, o iari/ ktvy.ov, y.^jia; in O^v- 
cia; d^indaavroi; y.ai dndyo^roi; iy.tl: 
Hesych. Phot. Suid. s. ii; Kv- 
v6aa(jyf<; , S. Kvv6aa()yt<;: v. Dio~ 
gen. IV, 86. Cur hoc loco haec 
vox po^ila sit, non liquet. 

9.1. Apost. X, 92. Macar.318. 
Suidas. Similis est formula zwTa 
Ttoda: Plat. Legg. XI, 918 A: y.ipSiiloi,'; S' intrtjSiiifiactv intrat 
y.ard noda xamjXiiaq ini.r7jdfVftara: 
V. Bernhardy ad Suid. s. v. : 
addi lormula potest y.ard Ofn- 
y.()6v, paullatim , de qua dixit 
Heindorfius ad Plat. Sophist. 
2i7. D. 'Ev xr;..j K. 11,91. Ze- 
nob. III, 97. 

96. K. III, 65. Greg. Cypr. 
11,88. Arsen. 317: Suidas. ylv- 
xo; /.r)..] Compara Herodot. IV, 
149: rovyaijovv tifTj avrov y.ara).ii- 
yptiv oiv iv J.vy.Oiauv, ibiq. v. Wes- 
selingJus: Arist- Pac. 1075: ou 
yd() no) rovr' iarl . . n^iv fifv ).v- 
y.oi; uiv vfifvawZ: ibid. 1112: v. 
Diogen VII, 63: add. Plaut. 
Pseudol. I, 2, 8: td muvolis lu- 
pos apiid ovs linquere , quam 
hos domi custodes : Terent. Eu- 
nnch. V, I, 16: Sceiesta , ovem 
lupo conniiisisti: Cic. Philipp. 
111, 11, 27: o praeclarmn custo- 
dem ovinni , ut aimit , iupum ; 
Plat. Phaedr. 241. D: o'^- /iW 
ci^v dyanCiG , on; naida qii,).oi'ai,v 
i(jaarai, ubi vid. inlt. : add. Dio- 
gen. VIII, 76. 

97. Suidas. 270 DIOGENIANI 98 
99 100 
' 1 KsQafievg av^QcoTiog: im rov aa&Qov, 

Kay.ol nivovai rrjg TifxwQiag rrjv ofiix^VV- 
Itu tcov xar a^iav TiuioQOVuivm'. Ofioia t?;, AvTog 
ijpevQs Tov xaxov ttjv niTvav. 

Keva xsvol /jovXevovTai: 5 

Aayoig 'Aa^svScav: inl tcov nQogTiOLOVfxivwv y.a- 
■d-Evdfiv, 1] 6711 TMV nQog7ioiovfA.evcov Ti Sqccv xac ovx i^ 
ahj&siag nQaTTovrcov. 

jlt^fiviov xaxov: cctio tcHv iv jii']fivoi xaxcov yv- 
vaixoov 7} naQa^oh'], 10 

Avdog xanrjXsvei: liyiTai Kvqov ntQiyavofUVov 
TMV ylvdm> nQOgTa^ai avTotg xam]hvHV. 

Avxov nTEQa: inl Tiav advvccToov. Jlcog yaQ av 
nTT]v6g Tig yivoiTO Xvxog^ 

Aayoog nsQi XQSoov: inl tcov diaxivdvvivoVTOov ^^ 
xal neQi ^pvyjig aycoviL,ofiivoov. Kal yccQ xaxuvog ntQl 
tojV iavrov xQtojv TQe^a. 2. T^? TiovtjQiaq nlvovav Suidas: quae sine dubio genuina est 
lectio : nlvova o/Ldx^-fjv rij(; novij^iac; y.aKoi Erasmus. 5. C: xivoi 

xcva ?.oyii^ovrai,: jiaQOifiia ini tojv a<fq6voiv fif?.fT-tjftdri))v. 
6. K. tnl r. nq. TJroti navovqyivo/^ivoyv. 9. K. xaAoiv et ») naqa^o),ij 

o ? 

om. 12. Tov AvSo)v g. 13. nrfQo. ut^r g, nr. ttjrflq Arsen. 

nrfQov tf]Tfk Plutarchus, Gregorius , Apostolius. nox; xtA.J B om. 
16. ni(>t tjivx^j^ K om. 98. Apostol. XI, 32. »Huc 
pertinet, quod refert B. Augu- 
stinus lib. V de Civitate Dei 
cap. 3. Ficjuli cognomentum Ni- 
gidio datum, quod rerum liu- 
manarum inconstanstiam rotae 
figulinae comparasset.« Schot- 
tus. 

99. Apostol. X, 68. Suidas. 
Avr6<; xtA.] Diog. III, 18. 

100. C. 291. K. III, 66. Greg. 
Cypr. II, 89. Apost. XI, 26. 
Arsen. 318. 

1. K. III, 72: Zenob. IV, 84. 

2. K. III, 71 : Zenob. VI, 92 : 
comp. infr. 10. 

3. Zenob. V, 1. 4. B. 590. Plut. Boiss. A- 
necdd. I, 396. Greg. Cypr. II, 
96. Apost. XII, 14. Arsen. 338 
ibiq. Macar. : Suidas. Usur- 
pant Liban. Epi^t. 429: oii di. rt 
naOtlv na(j ixtivov wtjToiv, Aiixoi' 
nrfqa l^tjrfTq: ibid. 1040: Her- 
niipp. Dial. de Astrolog. p. 35 
Bloch.: ftdrrjv ovv novoZfv xaiy.a- 
rarQi/otvro ol Svvaarfiai; xai Jo^sa? 
xat ydfcovq, eri- di n).ovrov<; y.cti 
vixai; ivrtvQfv nfiOfHKvai' nti-Qo^fif- 
voi>, oianfQ 6 q.aai^v dno kviio)v 
nrfpd l^fjrovvrfq ij to ex riji; 
il>d/iftov axoiviov nXixovnt;. 
Similia v. infr. VII, .50. 

5. K. II, 74: Zenobius IV, 
85. CENTURIA VI. 271 

6 Aovoctio xov TLiXiaV. aTib rav rw IleUa avfi- 
[jaVTWv 7iaQrj%&}^. 

7 AeQvr) y.axoiJv: Sigt IXiag xaxMV, Jia ro 
rovg 'jlQyeiovg exilae iv rrj Aeqvti ra xad-doiiara ^alAetv. 

g Asvy.i] ard&fi7j: Im roov fii^Stv avvuvrcov' xal 

ijii raJv ddi^la ddtjloig ai^finovuivcov. 
9 Aivxi] ip-i^cpogl Inl riov evdaifiGViog ^iovvrcav. 

10 Aijuvia )^iiQi: (ofitj xal naQavofiw. Atio raiv 
avfx^SdvTcov, 

11 At^vy.ov &r}Qiov: Inl riov noixi2,cov xai no- 
lv£i§(x)V roig TQonoig. IIolvd^riQOV yaQ ovor}g rrjg Av- 
^vi^g yai noV.iJjv l,comv avviovrcov '/iai dV.7jA.oig ini^aivov- 
rcov , i^j]}.Xayfiiva anoTe?.it xai avfAfiixra ^coa, 

12 Aivy.fjV fidyav rpvQU) aoi: inl rcov fiiyaXoog 
vniaxvovfiivcov. 1. Tw] tfi g. 3. K: A. xa-/..: UfiVfj tjv dq ^v t« xa&dQ/iara eX- 

XtjvK; t[iak).ov. Si^a, rb ToiV] t6 adjecit e bg Gaisfordus : yiSi^a tc 
Toue cum cod. Mazar. Boissonadus in Wolfii Anal. II, 1, 87.« 
Finckhius. 7, VB: ivS. »/ Svi;rvxb>q t,mrwv: »addendum 

adagio videtur ex interpretatione ?/ fiU.awa, ut in Suida [s. i/"/- 
^oi;]. Vel , ut in Apostolio, omittendum tj Svqrvxoiq.i Schottus. 
Poslerius Bernhardy ad Suidam s. Xivy.fj probat. C: tTtl roiv w- 
yi(i)vr(i)v, 71 a Q oaov rj ix,i.).aiva rjrrav nonZ. 10. VB : ini rotv 

lifjkXaY nev (ov. <l>aai yaQ a.vvS()Ov r?j<; Akpvrji; oifffi/e, tii; 
ev a vveQ-/ovrav navroSana twa* 6«.Ta aXXrikdiv tnifiaivovroiv 
eiTj X Xay /i ev a xai c v fifit y.r a a nor i Xeir at, i,aia: K: Ini rCiv no- 
XvrQonMv St^a t6 r-tjv Xipvijv noXv&rjqov tivav, 13. anonXiZ y.ai^ 

itai g om. Addit Arsenius: Xcfivnov o^viov' rJYOvv fisya. 14« 

Scribebatur fidl^av. </v(joi aou] q>v(jMauv Apost. Arsenius. jiaQ0i>- 
fiia ini y.rX. C. fteyiiXovi; g, fiiY<x?.a B C. 

6. Zenob. IV, 92. 10. Apost. XI, 98: Zenobius 

7. K. IH, 75: Zenob. IV, 86. IV, 91. 

'JA. y.a>t.] Diogen. I, 10. 11. V. II, 55. B. 602, K. III, 

8. Zenob. IV,89: Greg. Cypr. 76. Apost. XII, 9. Arsen. 336 
II, 100. ibiq. Macar. : Hesych. Suidas. 

9. V. II, 53. B. 598. C. 306. Aliudit Arist. Ar. 65. Comp. Ze- 
Apostol. XI, 93. Macar. .340.: nob. II, 51. Proverbium natum 
Schol. ad Lucian. Apol. p. Merc. videtur ex monstris illis, quae 
Cond. §. 15., ad ej. Harmon. §. in tapetibus Babylonicis, Per- 
3: Hesj^^ch. Suidas: Eustathius sicis , Medicis picta erant: v. 
composuit cum proverbio Ali Arist. Ran. 959. Av. 800. Boet- 
or^aW«: v. nott. ad Zenob. I, tiger Vas. Picturr. I, 3, 103. 
20: add. Zenob. VI, 13. Append. 12. B. 601. C, 307. Apost XI, 
s. Xiviirj tjfti^a. De calculis al- 91. Arsen. 334: Hesych. Phot- 
bis v. Meieri et Schoemanni Suidas. Album panem in deli- 
Att Proc, 720. ciis Atheniensibus fuisse testa- 10 15 272 DIOGENIANI 

13 Al^ov Ttedlov: im twv vtio ?u/hov mi^oaerojv 
7ioX6iiov. Jtiaov yaQ tiots ovtog, e^QT^aev 6 Tdiog 'Ad-t^- 
vaioig aveivcci tm ?uii^(o TiiSiov, il ae?.loiiV ct:n:a?j<.ayijvut 
Tov ?ufiov' 8l6 y.al tTionjaav. 

14 yIif,i(o ]Mi]?uo}'. tTrl Twv arpodQa ?ufU0TT6vTO)v. 5 
Tovg yaQ Mrj?,iovg "Adrjvatoc LGyvQiiog e/iayuoaav, 

15 yiivSLoi T7]v x)vaiav: eni twv ay.ooTtrovToov y.al 
Svgrpjf^iojg leQOVoyovvTWv. 'IlQayk^g yaQ ijQTiaae r6v 
^ovv TLVog Tcov ylivSioov xal edoLVijaaro' 6 ^ eXoiSoQelTo 
avTib. 10 

16 Aivo) ?Avov avvaTZT eig: eTil riov ra aa&evij 
aa&eveoL ovvaTCTOVTCov, 

17 Aoy.QOiV ovvd")]aa: enl tlov TtaoayQOVoabVoov. 
Aoy.Qol yciQ rag ovv&iiy.ag TcaQe^riaav. 

18 AvS6g ev iieai]n(jQia: eni tHov ay.o?.aaTOJV, Tol- ^^ 
avT')] yao iuoa ol aiTio^^OL ay.o^MoraivovaLV e/.eiae. ?. "AO-iivatoi^ om. g. 6. »Ante i/.d/Maciv excidisse vocen» }.tniT> 
Suspicatnr Duckerus ad Thucyd. V, 116.« Finckhius. 15. 

/(.fO'. TtaiZfi Suidas, alii. VB: imiiirj iv ravtavo, ruTi w^;«n; ot «i- 
Tcoloi' a/.olaaruhovauv. "Eato dt 7ra(ian/.yjawq rij ^Itto Xog iv y.aii/varii 
ij iv ftordvri: et Diogenianiim et codicis B explicationem haud 
niediocri verborum defectu laborare, apertissime demonstrat Sui- 
das: ini, rMV d/.o}.dar(ov mq ravrwg ratq w^an; ay.o/.aaravrovron'. ol ydo 
Avdol Y.o)u(;)dovvrai' •tali; yiQalv avrCiv nlriQOVvriq rd dqjQodlai^a [Athen. 
XV, 690 B.]. 7] dk naijottda avrtj ofiola rfi .AlnoXo^ iv na vfiari>' 
tmidrj iv xal:; xoioiiraii; w^;ats ol alno/.Oi dy.o/.aataivovat,. 

tiir Matro Athen. IV, 1.34, E: .IV, 9.i. »Utitur IVazianzienus 

ov drj y.a}./.iarovq dfjrov; idov ijde SteliteUt. Ill, p. 81. et ibi Cil- 

ftfyiarovq, yltf/.oriQO vi; yiovo<;, lins p. 274. et Elias p. 246.« 

ta&fi/v <i' dfivXoiotv 6ftoiov<;: add. Schottus. Vid. infr. VII, 96. 

Philyllius ibid. III, 110 f: ya- 16. Zenob. IV, 96: v. nott. ad 

}.ay.roy()U}raq y.ol^.dfiovt; , ubi Diog. V, 16. Aliter K. III, 

quod praecedit nvQutv rQ^idjroiv 80: }.ivov }.ivo) x/w^fi.?: inl 

non triticum signilicat anie men ro)v ra arra nQarrovnov tj Xfyov- 

ses tres coliectum, utCasaubonus ro)v: vestigium lectionis /.}o')dfi-q 

statuit, sed idem valet quod tti'- apparet in Simplicio ad Aristoi. 

lii)!; rQUfiTiVKuo; apud Theophr. H. q.vai,y.ij; d/.Qoda. III., f. 117, p. 

Plant. VIII, 4: Lucian. de Merc. 368 Bekk. 

Cond. 18: «(' <)' ovaq Ii-vaov 17. Zenob. IV, 97, 

noxf aQrov iittfOQ^jOHq, quem lo- 18. V. II, 58. B. 610. Plut. 

cum exscripsit Arsen. 390. 103. Apo.st. XII, 16. Arsen. 

13. Apost. XII, 2: Zenobius 333: Hesych. Phot. Suidas. So- 
IV, 93. lebant pastores meridie quie- 

14. Zenob. IV, 94. scere, ludeie, quiim eodem tem- 

15. Apostol. Xll, 4: Zenob. pore Pan quiesceret: ibi mulla CENTURIA VI. 273 

ylvxog ccstov (ptvysti tnl tojv aawxTiov. 

y/vxog i^avsvi im twv Trjg llmdog ccnoTvyy^a- 
vovTcov. 01 yaQ 7A)'A0t> ccdijQtcc 7i£Qi7i€O0VTeg , yalvovai 

dlEQ^6f46V0l. 

yivxog Tzsol cpQiccQ yoQsvsi'. im tmv novovv- 5 
TOJV TifQi Tv f^ccTijv. yccQ kvxog ccTTQaxtog nsQieiaiv, 
ovav dixjjypr], ' O^oia Tij, Kvmv naQ* ivTSQOig. 

AiVXCoXsvov Xivov xsQdoycc^tig'. Inl tuv 
aiaxQccg im xeQdei yafiovvTO)v. 

AoxQLXog ^ovgl im toov evTelcov. AoxqoI yaQ 10 
anoQOvvTeg ^omv TtQog ■d-vaiccg, '6,v}.a GyrjfAaTioavTtg eig 
^ovv, ovTO) t6 &eiov IXaaxovTaL. 1. «ffw (fivyiiv p g. tlqriGO-ab qiTjalv B addit. 2. K X. 

Iji,a.t7iv xavwv omi.^sa explicatione. VB: inl rwv iXTtitovr wv 
/A.ev yqrj/.iiariiila&av, S(>a fia qro vrwv Sk r-tjq e Xnidog : C: tnl rwv 
i).ni,L,6vr()ni /liv Tt t^f '■■»', ^ta/ta^TovTwv Se: id. 319: /.. xavdv: tni 
rCiv an QaKr MV. anoxv/ovruiv g. 5. K : y.al ).iiy.oi; ■/.rX. , con- 

jungens ut Gregor. Cypr. II, 95. hoc proverbium cum antecedenli. 
6. niQi Ti. et verba inde ab 6 yaQ K om, 7. Postv. Si^i^i^jaji e Suida, 
B, Zenobio videntur inserenda vv. htj Svvdfifvoq ntiZv. 8. 

KfQSoiv yauH<; VB, y.iQSm yautZv P, Kf(jSi7) yafifti; bg : xfQSoyaftfTv ver- 
bum videtur comica licentia fictum. VB: xard rwv ini xeQSfi ya- 
fiOt''vro)v Taij alo)rqdii ili r d(; yfynQay.vlai;. 12. D.daxovrai,^ Pb 

V.iwaavro. 

ium jocosa fiebant: v. Kiesslin- xard xfvou alrov yfavfiv qiaaw: s. 

gius adTlieocr. 1,15: add. Plat. X. yavwv. Ortum videtur ex Ae- 

Phaedr. 259 A. Catull. XXXII, sopi fab. 104 Fur. Usurpave- 

10. Ovid. Amorr. I, 5. 'Ev /So- runt plurimi: Aelian. N. Anim. 

rdvr[ significat in pralo: Theo- VII, 15: y.ai yavMv Avxo?, «5? 

crit. XXVIII, 12. dv finoo<;, n,ra fihtou vfxQoq lnf~ 

19. B. 613. K. III, 81. Greg. vrjXfro rr^ &aXdrri\ 6 «fTO? : v. 
Cypr. II, 98. Apost. XII, 18. Huschkius Anal.' Crit. p. 15. 
Arsen. 338: Hesych. Phot. Sui- Boissonadus Anecdd. II, 444, id 
das. ad Aristaen. Epistt. II, 20 p. 730: 

20. V. II, 60. B. 614. C. ad Holstenii Epistol. p. 39: add. 
318. 319- K. III, 77. Greg. Euphro Aihen. IX, 380 B : rod 
Cypr. II, 95. Apost. XII, 19. y»? /^v yavflv Avnov Sid xfvijq 
Arsen.338 ibiq. Macar. : Schol. ff»' f*6voq tvQtjy.ag riyvijv: Fritz- 
ad Arist. Lysisfr. 630: ini rmv schius ad Arist. Thesmoph. p. 
ixdrtiv yaiQovtiriv 7; ini roiv dXXo- 620. Walzius ad Arsen. 1. c. 
TQia dQnal:6vro)v: ad Lucian. Gall. 2I. K. III, 78: Zenob. IV, 100. 
§. 11: Hesych.Phot.Suid. s. k^^,^ ^^,^.-, Djog. y, 67a. 
Xvy.oq syavfv: . . Xtyovai, Se Tor Xv- 

xov, infvSdv aQndaai, ro ^ov?.tjrai,, 22. V. II, 61. B. 619. Apost 

xfyT]r6ra naQayivfaSai, in avru' ■*■'> °2. 

o't«i' ovv fir X.dfiji , o nQoaiQfirat; 23. Zenob. V, 5. 

18 274 DIOGENIANI 

24 Avdol 7lOVJ]OOl, SsvTSQOl d' AlyVTlTlOlf TQl' 

Toi dk TtavTwv KccQEg i^coXt OTaToii 

25 AiovTa ^VQagi tTil tcov xa&' iuUTwv Tt nOi- 
ovvTcav, 

26 Avy.og npo ^oijg gtievSsV. inl tcov vTiSQantv- 5 
SoVTMV, Kcci yaQ to ■&i]o'iov ao7iaS,av (ftvyH. 

27 Avyvov Iv pisai^ix^Qicc anTeiVl eTcl tcov naQa 

HaiQOV Tl TlOiOVVTCOV. "OflOlOV Tlj, "Ev d'£Q£l TJjV X^Ctt- 

vav 'AaTaTQL^Siq. 

28 IlaQa Avdiov aQ^W. eTil twv no7.v uno?.eino- 10 
(iivcav iv aywvi TivL 

29 AvSico voiica: ^iaVTiy.co' fiavTSig yaQ oi AvSoi, 

30 Aazcavixag-^sltjvag: inl tmv aftrpi/joXcog avv- 
diy.ag noiovfiivcav. OvTOi yccQ fior]&£iav aiTOVusvoi icv£- 
^(x7JkovTo , T7]v a£?.rjV7]V noorfaai^6fi£voi. Axsaaaiov 15 
ai?^T>jvr], t6 ivavTiov. 

31 AinaoiaT£Qog ?^v%vov, xal AinaQOjTSQog ?,i]- 
xv&lov'. inl Tcov vn£Q/3o?.iX(av, 'Ofioia Tii, Ay.ovi]V 
aiT i^£ ig. 

32 Avco liayag'. TD.aTcav ^j]ol ?.eycov onoTav ini ^q 
Tcc 'sQya i^ijQXOVTO. 1. Post V. SnkfQOi inserui rf'. 2. Se ndvtoiv] Schottus 6h ndv- 
Tfq 0»': correxit cum Erasmo Gaisfordus. 3. tvQoiv V, iv()n<; B: 

de formis IvQciv et IvQilv v. Lobeckius ad Soph. Ajac. p. 181. 
5. nQ0i;[)07j(; p, cnivSt} g. 6. a.Qna.iav'] aQnacai; Apostolius. 8. 

ofioMv xT/l.] g om. 13. «/^f/i/^oAon' Schottus: ex b et Apostolii 

codice Gaisfordus emendavit. 20. Uymv'] Uytrat. P, Uytiv g. 

24. Apost. XII, 37. 28. Greg. Cypr. II, 99 ibiq. 

25. y. II. 65. B 623.. Apost. ^'2^ Hl-sychius. 

XI, 80. Ars*-"- 333 .b.q IVIa- ^ ijoeckhius ind. Lectt. 

^wi; ^'l- ', . .H Pl l To, « l.f- ""ivers. Be.ol. J816 p. 5. O. 

787 7. Scho . ad Plat. 397 Bekk. iv,„^,ierus Dorr. II, 248. '-^.. 

adAri!itid. 189 Tromm., III, aOO .-, ,^. j ^- , * ^ 

Dir.d.: Phot Suidas. Utitur '^^'Z^ll^^ku , S. Eustath. 

Plat. Re.p. I, 341. C: Lann, ^^ Hom Od. 1421, 18: ro yag 

itera dicuiU leonem radere - . > '- o 

, , rr L vr f»,- AunatKiv y.at tni TQvawvTmv riQirai,. 

vel tonderej v. Zenob. V, 38. ,.^ >,"; ^,5 ^od. o, 332], a\d iA U- 

26. Apost. All, 28. naQiti Afrfa/.CK; y.ai y.a/.a nQuqbma.; 

27. Apost. XII, 29. Arsen. v. JN'itz.«chius ad Hom, Od. IV, 
340: Phot. Suidas. "Ev ^tQii 211. "A*. s.] Dioe. II, 8. 

)-.T/..] Diog. IV, 51. 32. Apost. XII, 31. In Pla- CEINTURIA VI. 275 

33 3IaGXo:?^VV acQiiv: avx\ tov '/.codiovi'C,iGd-ai xal 
nivsiv. 

34 Msy uQiiov SaxQVa: inl to:v TtQog (jiav Say.nvov- 
Tiov. Tov fiaGi/.iojg avTiov aTtoOavovTog ijrayy.aGihiiGav. 
TiavTBg VTio Tijg avTOV yvvaixog tayovGat. Ofioia Tij, 5 
IlQog Gi]fia fiTjTQV lag x)- Q)]V£lv. 

35 Mi yao ly.ai Gcpiyytg: TtoQVag Tivag ovTOjg ixdtXovv^ 

36 MiTa y/i^G/jLOv c^dov: im ToJv tcc divTtQa cps- 
QOfiivcov. 

37 Mi]diy.-}] T QaTTc^al inl TcJov TtoXvTilctJv y.aL af^Qa,v. '0 

38 Mi] fiiXaftcxvyov Tvxij?: f^nj Tivog avdQiiov xctc 
ioyvQov. 

39 Mia Xoyjiri oi rQecpsi Svo: inl TCfJv i/. f.nr 
'AQOV 71o7Jm y.tQbaivHV ^ovXofiivcov. 

40 Mv7J.og navTa ay.ovti: im tcov y.CiocfOTi]Ta nQog- ^•* 
noioviiivojv, xal nccvTa axovovTOJV- MvV.og yc<Q y.ojfcco- 
dicov noi7]Ti]g, og fii) axovHV vney.QivsTO. 

41 Mvg ccQTL nlTTi]g yeverai'. inl tcx/v vscaatl nct^ 
G/^ovTOJV y.axwg. 

MvGMV ?.£iav: inl tojv xay.cog diaQna^ofiivcov. 20 
01 yaQ ** xar ixeivov tov ^qovov Toijg Mvaovg i?a]t^ovTO. 42 5, aTTavrfq g. avrovj ixflvoi' g. 7. C: at TtoQvat, aTt o 

TioQVf]!; iv Mf/aqivGtv ovroi xaXoi' fiiv7ji;. "Jamt; ivr fT' &fv 
xal aipiy.rai' [sic] ot fia).a/.ol o) vofida O-ijaav. 8- f')iyoi'] irdov 

g. 10. ii^^duy.^j . . afi(j(~)v] g om. li : ini roiv ivnoQiDV [B iv- 

TioQox;'] fiicox;: K: ini r, fimoQow. 13. My/i] p. dvo iQvQ-axoix; 

[sic] K, qui in Sfqq accurate rum Zenobio consentit. 15. 

Sciibebatur Mv).o<;: correxit Meinekius Quaestt. Scen. Spec. II. 
p. 1. K; ini rdiv TiQoqn. fi^j ci.y.ovfvv, ay.ov6vro)v <5e: sqq. om. 

17. vnoy.Qivtrav g. 18. ccQrv fivq nirrriv cod. Maz. A. 86 ap. Bois- 

sonadum ad Nicet. Eugen. II, p. 21(j. 21. 7«^] posui signa la- 

cunae : nfQioi/.oi. potest e Suida, Zonobio inseri. 

tone philosopho neque haec ne- dasf. Vid. intt. ad Aristoph. 

que simiiia leguntur: igitur spe- Ach. 529. 

ctant fortasse ad locum e Pla- 36. Zenob. V, 9. 

tone comico desumptuni, qui ad 37. B. 6'28. K. 111,84. Greg. 

normam homerici nQoqtQyarQa- Cj^pr. III, 2. Apost. XII, 94. 

Tif&Oat orationem conformavisset. Arsen. 354: v. Diog. VIII, 7. 1,2. 

33. Zenob. V, 7. 38. K. III, 85 : Zenob. V, 10. 

34. Diogen. VII, 65. Zenob. 39. K. III, 83: Zenob. V, 11. 
V, 8. Hqo^ y.r)..] Diog. VII, 66. 40. K. UI, 86: Zenob. V, 14. 

35. C. 328. Apost. XII, 56. 41. Diogen. II, 64. 
Arsen. 350: Hes^ch. Phot. Sui- 42. Zenob. V, 15. 

18* 276 DIOGENIANI 

43" MixQM vd(OQ TtivovTsg, ufisTQc dt fta^av 

^SovTsg. 

44 Msya (pQOVEt r IIf}levg tnl Ty fiiaxcciQal 
aoo(pQO(Jvv7jg yaQ Scoqov avTco tdodj^. 

45 Mv g Xsvzog'. inl tmv aaeXywv xal axoaTcov' 5 
ToiovTOL yaQ ol xaTOixidtoi, /^ffg. 

46 Mi) naidl fiaxaiQav i firj totg aneiQOig eyxei-' 
Qetv fieyaXa 7TQ(xyfiaTa , fir} n(og xa&' iavTcov yQraoiVTai» 

47 Maviai ov ndaiv bfioiav'. tmv fiavmv al fiev 
iiaiv (xTOTioiy al a aQeTrg xal ev/rjg a^iai, wg al T(t)V 10 

. yQtjafioXoyaov. 

48 Meya aTOfia to eviaVTOV '. tovTeaTi no^J.rj 
naQQTioia evdipiag yevofievrjg. \. Scrjbebatur aftfrQia ftdtciv. 3. qiQoviZ fxoi).Xov Zenobius. 

5. B: eTzl T. d/.Qarijiv m qI xa, dffiQoSiaka' oi yaQ y.ar. ftviq y.ai /A,d- 
XiCra ol kfVKoi THQi 6/«/«? viivovvr ai,. 7. 7tai,diov K. ftd' 

^aiQav^ ^irfoi; Macarius. YJB. vnori9-frai, fifj rotc; dmiQOiii 

iyXnQflv niiQaq dfOfifva n^dy ftara, fty nuti; xaQ^ iavrCtv av- 
id %QtjGo}vraf xai yaQ ov natSfq kavrovq noXXdxK; ftayai- 
Qavq n?.f]rrovai,v. eyxc^Qi^ftv nQdyfiara K. 8. nox; K om. 

XQ7jaovrav g. 9. VB: ftavia . . Ofioia: rwv ft. , wq q-ijai, Il).dro)v, 

al ft. dr. , t5 ? ul roJv naQanavovr o)v , al J' . . a|t«t, olai, roiv 
notfirijiv X. XQ- '^- "^ ^ crofia BCK. ro] C roH , ut Suida?. 

ivi.avrov PBCK Schottus, Gaisfordus: Schotti codices ivavriov 
exhibent. Scribe ro rovviarov. fv&fivias;] ndvro)v ivq-OQiai; BK: 
C. nooniiji haec habet: «jt* rov noX?.tjq evqoQiat; yivoftivtji;. 

43. Zenob. V, 19. Qav, [v. supr. II, 98], oianfQ 6 

44. Zenob. V, 20. ■O-foq rov vdQ&^^xa rolq ftf&vovai/v 

45. B. 645. Apost. XIII, 43. inf/fTQi^af : Dio Cass. LII, 14 p. 
Arsen. 359: Hesych. Phot. Sui- 670 R: /«» di,d rovro 6 fiiv rotq 
das. De poetis, qui huius rei TOj.oj'<Tot? t?)v iiovaiav dvSovt;, nat- 
mentionem fecere , v. Aelian. di Sri rwi, >t«t fiaivoftivo) ji- 
!N. Anim. XII, 10 ibiq. Jacob- ipoq oQtyfi,: Clera. Alex. Stromm. 
sius. I, 1; 14 p. 119 Sylb. 

46. V. II, 72. B. 648. K. III, 47. V. II, 70. B. 646. »Pla- 
96. Greg. Cypr. III, 9. Apost. tonis locus est in Phaedro p. 
XIII, 3. Macar. 356: Hesych. 244 sq. ubi de fi.avrmfj , quae 
Phot. Suidas. Adhibuit Eupo- prius sit (iavi,y.ij dicta, et tertiam 
lis fr. 104. Riinkel: ftfj nai,Si rd faciat mentis excessionem, a Mu- 
xoM'»: Piutarchus Stobaei Flo- sis immissam poetis , innumera- 
ril. t. 43, 136: ftfj natSl ftd- bilia antiquorum facta illustran- 
yavQav fj naQotftia qfjciv iyo) 6k tem : item in Apol. Socr. 22 15. qiaifjv, fifj navdi nlovrov , fiijiU lon. 533 sq. quos locos expres- 
£(910;, dXXd nXarayfjv xai ofai- 48. B. 649. C. 329. K. III, p CENTURIA VI. 277 49 Mvai xav&aQlg: Int twv fitjdsvog a^icov. 

50 Mexa Movgmv y.6(Jvdog: Itu taJv anaidivrcov 
nenaidevjuhoig gvvovtcov. Ofioia , KaQixr Mo vaa. 
Kai, Kqqx^Q^S **' laxf^voig. 

51 MBlizog fivsXog: ItiI tov ctyav rdiog. ° 

52 Mei^ova §oa donpvtjg ^lMQag i(atO[A,eVf]g: im 
TMV fieyaXa ^ocovTtov. 

53 Mi) etai] rriv ^'A^vdov: leinet, naQanXeiv. *Em 
rwji naoaxivdvvevovTOiV, 

54 Mt} xiv&tv xaxov ev iceifievov : im twv tav- lo 
Totg zay.a iyeiQovtfav» 1. Mvari bs. 2. VB nonnisi haec: Mira Movomv: Inl tou 

Ttinanhviiivov: Suidas et Arsenius verborum plurium defectu la- 
borant. 4. zo^ixo^o? g. 6. -xXonjciq g, Arsenius. 7. /ttyc* 

VB. 8. /(T/.y Eusiath. ad Dionysium, « (itTjiy' Stephanus, ubi 

e Palatino codice >««t ^, /iT/d' scribcndum est, rov B V. naxttv 
adjicit Eustatb. Dionys. VB: X. ro nuQ, tj Si>a,<fOi,rav' Xiyt- 
T«(. Se xrl. 9. dt'a/.i/vdvviv6vrb)v b. Stephanus , qui narilv pro- 

verbio addit, explicat: nfj xaraOa^iiiTv avrijt; int^aivtLv: 
aliter originem et sententiam proverbii cxpediunt C et Macarius: 
Elx^ rrjv [rov Mac] "Aftvdov [post v. "A^vSov in C lacuna, in 
Macario nartXii invenitur.]: ini twv /ndrtjv ri (fvXarrovroiv. 
naQoaov ixiZ [ov adjicit Macarius, in quo vv. oi' ^. ante v. eSa- 
yovrau posita leguntur.] ^aSloiq al Yvvatxtq tt^o? t?}v r oiv dv- 
S^wv OfivXlav »araifvXarr 6 fiitvab i^dyovrav. 10. xtVft Apo- 

stolius, Arsenius. 11. xaxa] VB: eS ayvotai; n^dy/iara. K 

explicationem oro. 91. Apost. XII, 76. Arsen. 351: 

Suidas. 

49. Plut. 88. Apost. XIII, 37: 
Suidas. 

50. V. II, 74. B. 652. Apost. 
XII, 71. Arsen. 352: Suidas. 
De alauda vid, Winckelmannus 
ad Plat. Eiithyd. p. 291 B: v. 
nott. ad Zenob. III, 77. Ka(). 
M.] Diog. V, 86. Ko^x- tv X.] 
Diog. V, 36. 

51. B. 653. K. III, 88. Greg. 
Cypr. III, 3. Apost. XII, 75. 
Arsen. 351 ibiq. Macar.: Suidas. 
Utitur Liban. Epist. 42: t6 Si 
iart, novovvri, /te^.tTo^ rjSiiOV. 

.52. V. II, 76. B. 655. Apost. 
XII, 57. Arsen. 350: Suidas. 
De lauro Schottus attulit Plin. 
N. H. XV, 30: Laurus quidem manifesto abdicat ignes crepilu. 
Simiiiter Bacchus apud Arist. 
Ran. 859 dicit Aeschylo: av S^ 
ivO-i«; o)i;nfQ n^Tfoq t!in()r,aO ih Podi;. 
De formula nfiKova />'o«r v. Wal- 
zius ad Arsen. 1. c, Lobeckius 
ad Soph. Aiac. 386. 

53. V. II, 78. B. 658. Apost. 
XIII, 4: Enstath. ad Hom. II. 
B, 836 p. 3.57, 4: riavaaviac;. 
. naQOifdav ti,vai> Xiyn , firi nxij 
riiv "ApvSov, ^ i/QO)vro, tpriatv, 
ini rdiv iixaio)v y.ai ovSa/tivoiv: ad 
Dionys. Perieg.5I3: Sleph. Byz. 
S. "AfivSoc;. Suid., Bekk. Anecdd. 
I, 322, 32. Bachm. Anecdd. 1, 
5, 13: C. 128. Macar. p. 224. 
Cf. Zenob. I, 1. 

54. V. II, 79. B. 659. K. III, 
90. Apost. XII, 95. Arsen. 355 
ibiq. Macar. : Schoi. Plat p. 278 DiOGENIANI 55 Mtjdev '/(ciTcc ^oog £v'S.rii fi? m'(VTa tmTQiauv 
Tcdg ivy^cdg. 

56 TVf r; t s v atv, fUjTS yodfiftccTn: tm tcov ccii a- 
■OmV. TavTu yao r/.n:cad6dev tv Tcdg 'AOijvaig tfiavdavov. 

57 MijdknoTi fii/dtlg Miyccoeo^v yevoiTO aocfioTe- ^ 
Qog: iTU Tov avaiadi]T0V. XaQUVTi^ofievoi' de. tovto O.eyov. 1, /.»] ail aara /?. f. conjecit Valckenarins ad Schol. Eurip. Phoen. 
1416, /t-fj y- p. iVr/ov Erasmus II, 9, 83: /tt/ Tzdvra -/«Ta ^ooi,' 
ejfnj Suidas, ubi vide interpp. VB: vnorl O-trav fitj Ttxxv- 
T« [videtur ex his verbis apparere, /t /} ndvra y.. }}. ivtr^, 
proverbii formam ^ienuinam fuisse.J In cv-/aZt; n oitla&at,, y.ai 
taZ<; ne(>l -QfMv D.niGiyV , aX).a n(i dm iv y.ai d^i' eavroiv. 3. 
BV: eni r. ndvrtj dn. 11 aga yd^ 'yiOtjvaiotc; iv&ix; i/. naidniv 
yijdfifiara xai y.oj.vftpdv idodda/.iro: eadem affert C, nisi quod 
navrdnaaw dfiaOcov habet et in fine addit: dvo d's aiirav /lorat 
rtyvai/ nagd ^.i4 OvjVaio i><; T]axovvro, /.ai ol fcsv daroi i).).6- 
yLfioi' tjaav, ol ds ()'/y/toTtzo)Tf ^ot, vavTt/.oi. 6. ds VB om. 

et alterum enuntiatum cum priore conjun<^un(. 3S2 Bekk. : ini roiv eavroZc; i'i 
dyvoiat; n()dyftara iyti(j6vTb)v. rav- 
rtji; (.i,ifivijrak y.ai 'YniQid7i<; o 
()ijri))(} iv roi n()6^ "A^^i^oroyiirova- 
nxai oiide i/. ryi; na(>oi,fi,ia(; 
dvvaaat fiavSdvfi^v t6 /tA/ xf- 
VfZv xay.ov iv xfifiivovi fier- 
TJy.rav ds i/. Toi; iv 'Fodm y.o).6a- 
aov , ot; neav))' no/.ld; oi/.iag y.art- 
aii^at' /9afft/.tOJs" (l^ [Jov/.OLiivov arroi' 
dvaartjGau [vohiit Ptolomaeus 
Euergetes : Polyb. V, 88: v. 
Paulsenius Comm. de Rhodo 
17]. qiofiovfifvoi, ot Podwi' /17/ na XII, 80: v. Diog. V, 90. Ap- 
posiiit Sciioltus Sallust. Catil. 
52, 25: sed cunctamini, Dis im- 
mortallbus confisi, gui hanc rem- 
publicam. in maxumis saepe pe- 
riculis servavere. Non votis ne- 
que suppliciis muliebribus auxi- 
lia Deorum parantur; viijiUindo, 
arjendo, bene consulendo prospera 
ornnia cedunt: ubi socordiae te 
atque icfnaciae tradideris , ne- 
qiiidquam Deos imptor e s: 
irnti infestique sunt : Liv. VII, 
12; . . ducem, qui nihil agenti Xw y.araniari [oraculum Ilhodios sibi de coclo devolaturam in si secutos esse refert Strab. XIV 
2, 5 p. 652.], t6 n()o/.fifiivov im- 
(t,&iy^avTo : Suidas. Alludunt 
Theogn. 423Bekk.: no).)d/.i, yd(j 
ro y.n/.ov ■/.ciTa/.tififvov tv()ov afifi,- 
vov: Soph. Oed. Colon. 510: ();«'- 
vov fiiv, ro ndXat y.fifitvov ?j()'t; y.a- 
y.ov . . infyfi(>ft,v : Plat. Phileb. 
59 E: unde apparet, quantum 
tidei Scholiastae Plaioniro tri- 
buendum sit. Ceterum conf, 
Zenob. I, 55. Diog. I, 52. Piut. 
Boisson. nura. 12. Similiaper- 
crebuerunt/f?) y.i4'fZv a>:/rr/T«i\Iacar. 
356. Suidas, Wyttenbachius ad 
Plnt. de Is. et Osir. 359 F. : 
/'t/()e rf>t^o"i' ^fj/.ai; y.ivii,: Apost. 
XII, 90. Arsen. 355. 
55. V. 11, 80. B. 660. Apost. uum victoriam censeat: v. Diog. 
VIII, 11. 

56. V. II, 81. B. 66t. C. 
339. Apost. Xlil, 5. Arsen.354: 
Suidas. Plat. Legg. III, 689 D: 
roi'; ()« rovvavriov t/ovrai; rovrwv 
1»; ffoijpoi'? Tf n()Oi;()TjTiov, dv y.al to 
}.fy6fiivov fttjTt yq. fi.v. ini^arijivrai,, 
y.di rdi; d(>/d<; ()oTto)' o); tfi,(p()oai/y : 
Bernhardyus ad Suid. affert 
Schol. ad Aphthon. Progym. T. 
II. Rhett. Gr. 45. 439 W., qui 
breviter rem tangunt: v. Arist. 
Equitt. 189 et Zenob. IV, 17: 
add. interpp. ad Suet. .\ugust. 
64, ubi recte Torrentius natare 
legit, Senec. Controv. 27. 

57. V. II, 82. B. 662. Apost. CExNTURIA VI. 279 59 60 61 62 63 Mj/di fif?a, fi yS 8 fLi7J Goaq: inl ruiv fi7j ^ov- 
lcfiivojv nadtXv xi> ayaxihv fitra aTTSvy.rov. 

Mi) TiQog Xiovra dooxag atpiouac fia%t]g: 
tTil Ttov ri]v layvv uviacov. 

Mt] loyovg avr aX(fiTMV : im rcov rivog a^i- » 
OVVTbOV Tvyuv. 

M7]de7ioT£ [iv] iQSftv ysQOvra, fi7]di yv- 
vaixa, fiijdi naida /Saazavov, fi7]d^ 'aIvu rivog, 
fi7]St ?.a?,ov y.o)7i7]XaTi}V'. naoavvH fir] sig ayQijara 
civa?uo/.£iv. 10 

Mty.Qov y.axov, fiiycc aya&ov: '7io?2axig fii- 
XQog Tiovog xal xaxov ri Soxovv fieycdojv yiverav nQO^s- 
vov xa?MV. 

Mii?.M ^allsiV, inl tmv elg 'dQMTa inayofxiviav 
rivag. 1. Scribebatur jK^ ^e, Q:i7tt rCiv Si okiyov xaXov fiiYd,).ot!; na- 
y.olq 7t I: QiniaovGk. 2. B V. TtaQ-ilv ti, <f).a,VQOV [V qidikov] f.wt 

dya&ov : Ki n. rt a,niv/.xaXov fitxa ayaOov: Apostolius corrupte tt. 
ro {vxratov fitxa novov. 3. Schottus arpofiai,: a4'0)fiai, VBKbg 

Gaisfordus, VB: ini r. •/.ar lo/vv dvlawv rvyyavovroyv, 7. 

fi7jSinoxi'\ VB /(7/(^8 naxi^a yiftovxa omissis vv tv tQd'ti/v. tv] adjecit 
ex Arsenio et Suida Gaisfordus. 8. (ida/.avov Arsenius, Siiidas 

om. fn]xi xivoq xvva V B. twoc;] yftTOfo? Suidas. 9. fii^rt [fiTjde 
Suid.] xvfifQvi^rrjv (pilvnvov VB Suidas- fcrj i.dkov VB Suidas. 
j(w;ri/AaT»;v] ovtjXdrtjv vel xaTtTjkov Schottus mavult. XIII, 6. De re v. Diogen. III. 

82. 

58. V. II, 83. B. 663. C. 335. 
K. III, 92. Greg. Cypr. III, 4. 
Apost. XII, 96. Arsen. 354 ibiq. 
Macar. : Suidas. Usurpat Sappho 
ap. Tryph. nfQi rqonow T. VIII. 
Rh. Grr. 760 Walz. , fr. 40 
Schneidew. 

59. V. II, 84. B.664. K. III, 
93. Greg. Cypr. III, 5, 56. A- 
post. XII, 98. Arsen. 355: Ma- 
car. 413: Suidas. Illustrat Bern- 
hardy ad Suid : add nott. ad 
Diogen 111,30: similiter dicilur: 
6 vf[]i)6^ xov Xiovxa nvvOdvfxaii : 
Apost, XIV, 58. Arsen. 384. 

60. Apost. Xin, 7. Macar. 
356: Suidas. Similia vide ad 
Diogen. I, 76. VII, 100. Greg. 
Cypr. I, 58. 61. V. II, 87. B. 667.^ Arsen_ 
336: Suid. s. firjiiinox^ iv, s. fi^ 
Ttox fv: V. Diogen. III, 89. 

62. V. II, 88. B, 668, Macar. 
357:Suidas. Bernhardy ad Suid. 
comparat Menandri fr. inc. 102: 
•yafiflv y.fxiir/.oxa dd as ytyvojay.itv 
oxu^AyaQ-ov fiiy t^ti<;, dv ).d- 
(}r[(; fi,vy.()iv xcixov, ad (]Uem io- 
cum Meinekius' apposuit Plu- 
tarch. Consol. Ux. 610 E: xai 
fiTj x6 fitxQov dyaS-ov fiiya 
V o fi itfov xaxov. 

63. V. II, 89. B. 669. Apost. 
XII, 91 : Schol. ad Theocr. V, 
88: vid. nott. ad Diog. III, 63. 
Caussas cur amantibus mala in 
manibus et deliciis essent, Clear- 
chus Athen. XII, 553 E. expo- 
suit, Eustath. ad Hom, Od. H, 
p. 1572, 48: w? Ss xai iQwxt/.d xd 280 DIOGENIANI 64 MtXQog asl 6 (Jog ^(o?,og: tm rwv Stcc §Qct)rv- 
T9]Ta 7j?uxiag vedystv ?^sy6vTm>, 

65 Mia fiaaTi§ ikavvec: tru tov Qadiov, 

66 Mvog o?i,ex)-QOg: Slu t6 aTiOQQiovTWV toov (xvmv 
TMV fia?MV dvrioKSiV avTovg. FiQijTai dk im twv a7iQC<- 5 
XTCog a7io&av6vTcov. 

67 M7]di xciQcpog 'AivsiV. im tcov riavyoiv. 

68 Mij T7]v TBcpQav cptvyojv slg t7iv av&Qaxtav 
ifinsarigi 

69 M7]T axavda «ai;^?; : XsiTiei, Tovg aya&ovg. 10 

'Oo Mi] TiQog ifih Ta noty.iXa: TOVTsaTi, fifi Tctg 

Tsyvag xaTcc toov cpiXojv. 
706 ]^/^ (isya ?,sys: fit) fisya?.0QQi]u6vsi. 1. o (70?] C oVo?, et sic Macarius. 2. }.fy6r>T0)v] VB 7tQO(;7toi- 

ovitivitiv, vio)v voiA,vL,oi.dvo)v. 'Hh/.ia h. I. id q. fi^xoi;, staturam signi- 
iicat. 3. iuia bg Apostolius om. : BV: a*^ ndaxilv Tidvrat; 

ikavvfiv: fiia n. Ttdvraq ik. Suidas. 4. Ttard ixvoi; o).t&(iOV 

Aelianus. VB: ol /nviq dno^^eovTo^v avroli; xwv f^fXoiv xard (ifjaxv 
qi&ii^ovTai'' o&av Aal <& t A t; /<■ oj v (ftjai' "Akk' dnollvnak y.ard 
fivoq o?.f& Qov [v. Meinekii Men. 429: eadem e codice Parisino 
edidit Bastius Epist. Crit. 90. — Verba Philemonis V om.]. Per- 
git V: inl roiv y.aO^ vnt q po).7jv iif fitkaa n>ivo)v: Schottus re- 
poni mavult pro voce nihili i.ifna).a.yfiivo)v, 6. dnoO^vtjaxovro^v g. 

7. Scribebatur fiTj Si. 8. Erasmus conjecit fi^ riq>Qav qivyo^v sis 

dv&Qaxtdv y.araninrriq, ut heroicus versus constaret. fA,rj om. Apost. 
XVIII, 41. Arsen. 445. 10. /«/(J' Suidas, qui rov<; dya&ovq cum proverbio conjungit. «/«';« C. 
dus. 13. fifydla Arsenius. »Deest art. g« Gaisfor- firjXa Stjlot v.al 6 yQaTjiaq ro , firj- 
i.a t.QO)rf<; Xoov r qvy oiai. 

64. V. II, 90. B. 670. C. 342. 
Apost. XIII, 9. Macar. 357: 
Suidas. Comparavit Schoftus 
Horat. Serm. 1, 3, 45 : appellat . . 
pater . . . piillimi, male parvus si 
cui filius est: iiomines enim male 
parvi veteribus risum movebant 
et contemnebantur : v. Arist. Av. 
17. Ran. 709 et quae notavi in 
Naekii et Welckeri Mus. Rhen. 
II, 359. 

65. V. II, 91. B. 671. Apost. 
XII, 49: Suidas. 

66. V. II, 93. B. 673. Apost. 
XII, 39: Aelian. N. An. XII, 
10: 0« fivit; dno&vi}o/.ovriq y.a&^ tavrovq xal ey. fvrjSffudq tni^ovXTJq, 
anoQ^fovro)v avroiq rdiv fttXoiv, xaTci 
fuy.(id dniQ/ovrao rov fiiov ev&iv 
y.ai 7j naQoifiia ).iytv y.r).. 

67. Apost. XII, 97: Suidas. 
Utitur Aristoph. Lysistr. 474. 

68. Apost. XII, 81. Arsen. 
356: Suidas. V. Diog. VIII, 45. 

69. C. 337. Suid. s. dfivifi^c;. 
70«. Apost. XII, 93. Macar. 

356: Suidas. 

706. Arsen. 354 ibiq. Macar. 
De vv. fiiya liyfiv gloriandi et 
superbiendi significatione dictis 
v. Arist. Ran. 835. Heindorfius 
ad Plat. Hipp. Maior. 295 A. 
Ellendtius Lex. Soph. T. II, 64. 
Lobeckius Soph. Ajac. 386. CENTURIA VI. 281 71 3fr; nv Q tnl Ttvo'. av&Qaxtvg tfiTXinQafxiVOQ iv ry 
yMfiivco rovxo IkyH. 'Em 8t toov xaxoig ovvr/kGXiQOV n&- 
QiTCcnrovTcov. 

72 M?] ficiyaioav cctQS ^ij^-vl ItiI twv aSvvarwv 
^oij&etv. 5 

73 Midaq ovov corai ori loraxovGrag Hytv. 01 Ss 
ybJQiov avrov qaOLV ovrio xa^eta&at, vti avrov XrjcpOev, 
ava?,ojrov. 

74 M(0fi7jaerai rtg fiaX},ov, 7] fiifiijaerat'. ort 
QccoreQov ro ipiyetv. iq 

75 Nm Tisi&ov: 'Ofiola rfj , Uei&ov ■&ew. 

76 NfjrpaXta ^vXa'. ra fiij ccfATrehva, firjd'^ avxtvcc, 
fi7jdk fiVQGiva' ixeiva yctQ oivoanovda leyovrat. 1. fi^ otn. Zenobius. Explicationera K om. Macarius: 

TraQiYYva fiij /.a/.ol(; ini^cm()tv(i/v y.axd. 2. toijtw [sic] }.tyn/v g. 4. 

Vulgatam aX(j(i> ex Erasmi sententia mutavi. 6. i/ojv Suidas, 

il/fv Apostoiius addit proverbio. 9. B: ijovXfjOfTal th,- fiaX- 

}.ov r/ ni> tiTj afrao. oAov Y,ilrati Iv tm juwju.. t. /i. ij /t(..: v. noias: 
KC Tt; om. C: btiI xmv ta xa/.a ^aaxadvovrotv: K: eni rtJiv 

d7tat.dev ro)V, 11. C: Tta^oiyfiia Ofioia, tw &. n. y tj , inov. 

nei&ov -O-.] nivSov g. 12- fi-ri^e avxtva] scribebatur fi'^: correxi 

e B V: tum vulgo fiy Je: BV /w/Tf. 13. Xiyfrai, VB: cod. Maz. 

vocem per compendium scriptam exhibet: v. Boissonadus ad He- 
rodiani Epimer. 13. 71. K. III, 89. Apost. XII, 
97. Macar. 356: v. Zenob. V, 69. 

72. Apost. XII, 100. 

73. Apost. XIII, 17: Schol. 
ad Arist. Plut. 287: Suidas. Vid. 
Hemsterhusius ad Arist. 1. c. p. 
83. Cf. Pers. Sat. 1, 121. 

74. B. 243. C. 345. K. III, 95. 
Greg. Cypr. 111,8. Apost. XIII, 
53. Arsen. 360 ibiq. Macar.: 
Hesych. v. axt,ayQaq)ia. Haec 
verba ApoUodori pictoris ope- 
ribus erant inscripta: Plutarch. 
de glor. Athen. 2 p. 346 A : idem 
a Zeuxide factiim esse narrat 
Piin. N. H. XXXV, 36, 63: ad- 
hibuit etiam V^arro ap. Non. 
Marcell. p. 26, 20. Mercer. Si- 
militer Theogn. 369 Bekk : fioi- 
fifvvrai> fit fif no/./.ol, ^«7? y.axol 
■^de y.ai ta&).oi, M.iftiTa!}ai, S ov(S' 
im roiv da6'po>v divarai,: v. Bois- gonadus ad Holsteni iEpist. p. 294. 

75. V. II, 99. B. 676. C.354. 
Apost. XIII, 88. Arsen.369 ibiq. 
Macai;: Suidas. 

76. V. II, 100. B. 678. Apost. 
XIII, 71. Arsen. 367: Schol. ad 
Soph. Oed. Col. 190: y.ui oit /<o- 
vov ■&vaiai; vtjtfa/.iovc; [de quibus 
v. quae coliegit Prellerus ad 
Polemon. frr. p. 74.], d).).d xai 
^v).a rivd, tij' oiv ey.at,ov. K()a^ 
rrjq ftiv ovv 6 ^yir) tjv alog Ta fi-^ 
dfxni).t/va tojv ^v)mv ndvra vij(fid).i,a 
(f?jai nQoqayoQfvfa&at,. 'O di <bi/- 
).6yoQoq dy.Qt,j;jiarfQOv (ftjai , rcc 
ftrjrf dfini).i>va fitjTf avxt^va, d).).d 
Ta aTTO riTiv \)-i'ifi(i)v vrjtfalta xa- 
).ftaOai,: unde discimus Philo- 
chori rationem sequi Diogenia- 
num : Hesych. Phot. Suid : v. 
Poll. VI, 26. Hesych. s. dotva. 
De v. oivoanovda \. Hesycli. e. v. 282 DIOGEMAM ''7 N6 fio g y.cd '/wna: driXov. 

'° Navg TiaXaia tiovtio ov'/\ nXvioi ^y]'. im Turv 

fitjdiv avvTaXovvTOiv. 

79 Navg IxsTevet criTQag'. tTil Twv advgojm']TU)V. 

S}g t6, 'AvdQiaVTl TlQtOlJtilGO fi£V. 

®" Ns/ieaig di tzuqcc nodag ^alvst'. fieTeiai yuQ 

Tayuog. 

81 N£/9qoj iTinevsigi Itu tuv ^Qadeojg yivofuvojv. 

82 NsxQoj 7Ayo3V fiv&ovg slg ovg: eni tov jurj 
inatovTOg. ^^ 

83 NscpU.ag '^aivecv: ent fiaTaiov i] abvvccTOV. 

^^ No V g ov TtaQci KevT av QOtg: enl tojv em?>,?i~ 2. mvro) , , TiXoiGintj] novrov . , TtXivan V, B novrov nXoialfirj : vavq ■^ na- 
laia novrov nl. Pantiiius ad Apost. p. 332, qno senarius constaret. 
4. ly.bnvi B. B nonnisi inl rwv Gtf6d()a dvauaOijrtov: Apost. Ar- 
senuis: enl voiv aq<6d'()a dv. /.ai d^vqoin. xr/.. 6. f)e] ydo g: unde 

apparet, etiam a Diogeniano scriptum fuisse, quod exstat in 
Suida 3e yt nd(j noda: ita anapaesticus versus restitutus 
«?st. B: naQoaov ftir. ra/. ri (iaiinov: addunt Apost. Ars. Sui- 
das: 71(50? •fj /ia()r7]y.6rai;. 8. Scribebalur viv(to) : correxi e 

YB Apostolio. Innivfi, VB: Innivaq cum Diogeniano Aposto- 

llUS. 9. }.iy(i)v (iv&ovci] B kiyovaa }.6yov(;. B: ini rov dvai- 

G&Tjrov Y.ai xr?..: K: v. fiv&ov f. o. e/.iyf: ini rov ft7j in, Tj ini roiv 
dvai>a0^ijro)v, 11. iaivft^q K, ini rmv ddvvdro)v K, 12. B. 679 : 

vuvt; , , Ktvrav()oii;: ini roiv ddvvdro)v. VB: KivravQOi^ai.v: vera 
haec est lectio: v. nott. 77. Zenob. V. 25. 

78. V. II, 95. B. 685. Apost. 
XIII, 57. Arsen. 365 ibiq. Ma- 
car. : Suidas. 

79. B. 687. Greg. Cypr. III, 
14. Apost. XIII, 5.5. Arsen 361: 
Suid s. dvrjQ 'ioi/y.i i'«ri? l/.frfvci-v 
nir(jav, S. vain;. L^rcV. tt^».] di- 
cturn est, ut in Nict-phori Pro- 
gymn. I, 49S Rh. Grr. : xavra 
Oijftaioi^q inQia fi f v6 fi,rjv , ov- 
ro)(; e}.?.?jvi,AO)<; eanX/.ov ro xij(ivy.i,ov, 
inii d iy.iivoi> xai n(>oq avrrjv am- 
dvqnirovv rijv d/.oijv y.rk. Simi- 
liter dicitur dy.i^vTjr^rfqoq dv- 
6(>iavroq, de quo v. Boissona- 
dus ad Eunap. T. I, 303. 

80. B. 688. Apost. XIII, 67. 
Arsen. 366: Suidas. Alludit 
Mesomedes I, 9: XtjOovaa dii nuQ 
n6()'a paivti'q, nisi, ut Jacobsius 
monet, paroemia ex hoc ipso loco orta est. De sententia v. 
Jacobjius ad Antliol II, 2, 345. 
Mitscherlichius ad Mor. Carm. 
III, 2, 31: add. Zenob. I, 30. 

81. V. III, 6. B. 689. Apost. 
XIII, 69. 

82. B. 691. K. III, 98. Greg. 
Cypr. III, 12. Apost. XIII, 62. 
Arsen. 3G5 ibiq. Macar. : Sui- 
das. Liban. ap. Boiss. Anecdd. 
I, 167: ravra fiiv nQoq avrtjv 
dlX niSov, ri) rtjq naQoi^fiiaq , ini 
y.o)(fiO) [v. Plutarch. Provv. Boiss. 

n. 43]- «/./.' aiyi,a).Qiq [ v. Diog. 
I, 37.] iilo/.ovv nQOi;of<i,}.ftv Tj vi- 
KQ (o n Q 6 <; o V i; d' i-a/.iyf a ai,. 

83. V. III, 8. B. 692. K. III, 
99. Plutaich. Boiss. An. J, 398. 
Greg. Cypr. III, 13. Apost. 
Xlli, 66. Arsen. 366: Suidas. 

84. V. III, 10. B. 694, 679; 
Apost.XIII, 74. Arsen. 367 ibiq. CENTURIA VI. aaovcov zccl 7i7^tovty.xwv. JlaQOOOv vtio nlsovt^iaq aTiu- 

/.OVTO. 

85 Novv xov '^avov: tTil rwv vcfOQMuivMV rivcc. 

gg Nvv tig /cooccv ri?.d£g: trcl rcov otiov cctiijo- 

vovvxo (.n) t/.diiv iX&ovxcov. 

87 Nuv oanoicov af^i^xog: im rcov '/.cc& cooav 
TTQaxrovxoov navxcc. 

88 Nvv &sol fxaxaQtg: inl rwv a^lcog rificoQoviLis- 
vcov irp' oig '(.TtQa^av. 

89 Nv^ vyQcc: inl rcov avu/jccivovrcov xa?.e7tcov. Nv- xra daattav, n)v /HtitQLVijV (paoi. 10 1. y.al] B V ^. vno n/.eovfilat;] VB: v TTf (>fto).fi Tihoviila^. 

3. vouv] VB vo(7). tkvd] scribebatur rvnTyv: emendavi e VB 

Suida. 4. VB: tnl rwv n^iotiijov [V tti^kotov] /uiv /tij [ovx V.] 

avi/ofiivMV D.O-tlv, onoi' St] [Si.1 \ Suidas.], varntov dt avro/id- 
To)? na()ayi yovoT (i)v. 6. VB: f. t. txacra n {>dzrt i,v ipi,).ovv- 
T(i)')' [V iKpn-lomov]. 8. vvv (58 v>tot VB, vvv ol d^tol C. /id- 

y.aQ g. VBC: ini r. «S. (Ttv tnltj/i/t-i).tjGav vno toi" O-tiov 

rvuo)i}i}viih'(i)v. 10. VB: noiinisi rwe^; d'e dvrl rov vyQa xa- 

/.an?j <fa(ji>v, unde supplebis mancam Suidae explicalioneni. Macar. : Hesych. Phot. Suidas. 
Proverbium, ut annotat Hesy- 
chius, y.oiifiaTiov ]Ift.ndvd\iOV est, 
quem quum intt. Hesych. pro 
comico habuissent, Pisander in 
comicorum numerum illatus est: 
V. Fabricii Bibl. Gr. H, 485. 
Sed recte obloquitur Bernhar- 
dyus ad Suid., dicens nugari, 
quicuuque Pisandrum finxerint 
comicum. Nihiiominus Pisan- 
dri nomen in Hesychio bene 
habet : iocus enim ille mutilus 
est atque supplendus e Suid. s. 
rdd' o V n a()d Kevr av Qo^Gi: 
/.lyo/ifvov ri ■tjv' Tiilty.ltidTji;' 
Thtv d' vvariiiv r i> xU.iv' ou 
yaQ nafja Ktvr av QOi^av: v. 
Phot. s. rd(V ov Apost. XVHl, 
1., Phot Suid. S. r(T)v Svvar(7>v: 
in quo versu aut ot' vov(; na()d 
scribendum, aut, quod melius 
videtur, wr;; in sequentis ver- 
sus initio collocatum erat. In 
Teleclidis igitur comoodia qua- 
dam Pisander, homo nequam, 
<le qiio dixitMeinekius Qu»estt. 
Scenn. Sp II, 20, hunc versmn pronuntiavitjCtijusparsinprover- 
bium abiit. Aliter O. Muellerus 
Dorr. II, 476 et Meinekius Frr. 
Comm. Gr. 1,162, qui ex Pisandri 
Camirensis Heraclea haec ma- 
nasseconjecerunt. Similiter dixit 
Aristoph. Equitt. 1126: ^('t; oiV. 
tVt rali; y.6/(.ai-<; : fortasse etiam 
nostrum respexit Plato Athen. 
X, 441, E: 17111' ya(^ ov(li,v , y.a- 
■OdnfQ -fj naQOt^/iia, 'Kr r(>t Aanij/.ti) 
vov(; ivfivai /101, (Tozfr. 

8.5. V. III, 9. B. 693. Apost. 
Xill, 76. Arsen. 368: Suidas. 

86. V. II, 97. B. 695. Apost. 
XIII, 83 Arsen. 368: Suidas. 

87. V. II, 9S. B. 696. Apost. 
XIII, 84. Arsen. 36S : Suidas. 

88. V. III, Ji. H. 697. C.352. 
Apost. Xill, 85. Arsen. 368: 
Hesychius: vid. Zenob. V, 99. 

8;^. V. lil, 12. B. 698. Apost. 
Xill, 82- XiX, 80. Arsen. 368. 
ibiq. Macar. et p. 456.: Suidas. 
De signiticatione vocis vyitd di- 
xit ValkenariusadEurip. Plioen. 
1448. Aaa. v.] cf. Aj)pend. s. ()«- 
ailav vi-ATa. 284 DIOGENIANI 90 Nvv yivoiTO aco&rjvai'. catbg yj^.mvijv aqna- 
aag i]/3ov?,eTO arp' vxpovg xaTa/9a?,etv , r} de , Nvv y i" 
voiTO, (fi]ol, G0)&7]vav' Tov dt XotTtov avTjj ^e- 
Xi]GeL. 

91 AVQog eig a'/C0V7]v: ^Qog Tovg cov ^ovloVTat, 5 
Tvyy^avovTag. '^Ofioia t^, "Ovog eig a/VQa. 

92 Av}.ov ayzv7^ov ovdenoT' oq&ov: ot* dvgye- 
Qtg ex cpav?,(jov ayu&ovq aTieQyaaaG&at. 1. C: vvv ao)&fl7jV IV -»] /*o* Si-Sdy /lara ravta rov XotTtov 
YQovov [haec etiam apud !A.rserjium p. 369 legunturj: na()a tov 
fiv&ov il^Tjxai, rovro rtjq fiav&avovaTjq xi).b'}vrj(i Xnraa&at 
TTaQu ToiJ afToi", y.ai 7i( GovGtjs;- ofioi,ov r iZ , 'Ftx&lv Si re 
vrjTtvoq syvoi [v. Greg. Cypr. III, 61.]: quam respicit fabulam, 
eam e cod. Flor. edidit Furia p. 81 Lips. , Sclineiderus e cod. 
Augustano p. 114: testudinis verba in versus redigere conati 
sunt homines docti: v. Bernhardy ad Suidam. yeVoi-To ao)&?jvak 

Gaisfordus, de codd. tacens: Schottus yivono t6 co)&-rivatet sic 
Apostolius, Arsenius. 3. t6 ao)d-ijvai, Schottus, articulum ite- 

rum tacite delevit Gaisfordus. aikoi]! vulgo : '«('Tij Apostolius, 

Arsenius, idque recepi. 5. C: ofioia t-^, "Itttio^ fl(; tzkUov 

[v supr. V, 28J, xal, Ja?.6q th tiuq [v. infr. VII, 82]: K: inl 
roiv 7iQoq7]y.6vro)v rtai: cod. 1000 ap. Boisson. ad Plut. 1. c. : 
TtQoq rovq 7tiq)vy.6raq Ttqbq or i,S rjTtor i. 6. Ofiola xtA.] om. 

cod Mazar. A. 86 ap. Boisson. ad Aristaen. 1. c. "Ovoq liq a/-] 

C: ini roiv dStjcfidy o)v: K explicationem om. Formam pro- 
verbii singularem affert Schol. ad Arist. Vespp. 1350: ovoq iiq 
d-/v Qoivaq dniSqa. 7. Aliam paroemiaci conformationem 

suppeditat Suid. s. t6 axauflov ^v).ov ovSinor^ 6qQ-6v, ubi articulus 
deleri debet: add. Apost. XIX, 1. Arsen. 449: Photius s. t6 
cy.aft^6v: vid. nott. ad Plutarch. 18. C: int roii t^Tj Si.oQ&ovfie- 
vov. 8« ix g)«i5Aou dya&ov K. 90. C. 353. Apost. XIII, 86. 
Arsen. 369: Suidas, qui cum cod. 
C fere consentit. 

91. C. 356. K. III, 100. Plu- 
tarch. in Boiss. Anecd. I, 397. 
Greg. Cypr. III, 15. Apost. 
Xlll, 91. Arsen. 374: Eustath. 
ad Hom. II. K, 796, 60: Suidas: 
v. Diog. IV, 41. Usurpant Ari- 
staen. Epist. I, 14, ubi v. intt., 
Theodor. Hyrtac. in Boisson. 
Anecdd. II, 419: ottw Sb avfiili,- 
ovvriq, ravTov S eqhv avfifi,).oao~ 
if.ovvTfq, ^VQoq nQX)q axovtjv ij- 
vav rj n V Q nQoq SaXov, [v. 
Diogen. Vll, 82.] rj fiijv dkkij- 
Xaq viL.ovaai' xtiQiq [respicit 
Epicharmi dictum, « Sh xftQ tdv 
XtlQa vil^ii,: Apost. I, 44. Arsen. 19: V. Fischerus ad Aeschin. 
Diall. p. 127. Polman Kruse- 
man ad Epich. frr. p. 63.J, q:d- 
vav Stj naQOifnay.wq : alios locos, 
ubi haec et similia proverbia 
conjuncta reperiuntur, Boisso- 
nadu.s indicat Anedd. I, 459. 
"Ovoq liq «/.] C. 366. K. IV, 7. 
Greg. Cypr. III, 24. Apost. 
XIII, 91. XIV, 55. Arsen. 374. 
383: Phot. Suidas: v. Append. 
s, yiQOVTiq iiq dxvQov. Adliibet 
Philemon Athen. II, 52, E : orot; 
puSii,n,q liq dyvQa rQaytjiidro)V, ad 
quem locum Meinekius Men. 
p. 425 proverbium etiam Phry- 
nicho Bekk. Anecdd. 1,7, 23 
restiluit. 
92. C. 355. K. IV, 1. Grcg. CENTURIA VI. 285 93 Avyyv(0(A7} nQCoronsiQM'. ml rcov tv HQUTOig 
diafiaQTavovTOJV» 

94 OvStv 7]V raXla navra nXriv ^Qvaog: 

95 'OarQay.MV 7i£Qi6TQ0cpr]: inl rwv tx xgeirro- 
vcav iig ro ivavriov fxiTaTcmrovTiov y r/. fiETacpOQag roJv 5 
Tiv^svovTOOV, OoTQay.ivoig yaQ ro nalai ^qojiuvoc (joj- 
Xotg, rri (A,ETa/9oX7i tovtojv noXXaxig rTTcovTO i} ivUoiv. 1. avyyvwfiTj K. TtQoWoi^ t* b. 3. 'tjv aga VB. VB: ai'- 
ttj ot.Qy/t] iaxi axoXtov' avar i&iiai> [avaTvd-ovaii VB.] dh avxo 
lIv&tQ /Ki)vf. scr. IIv&i(jfio): V. Athen. XIV, 625, C et Schnei- 
dewinus ad Hippon. fr. 21. 4. oaxQdxov C, qui haec affert: 

TtaQoifiia enl xoiv xayiMt; xl noiovvxoiv Xtyo fiivfj' iiQtjxai' 6e 
anb TtaiiSidq xoiavxtj i;' di-eXovxf^ iavxovi; ot TtaiSfi; 0)1; iaa- 
Qi&fiov(; ixaxtQOv (; yfvea&at, ot fiiv TtQoq dvaxo?.TjV taxavxo, 
ot dh fit; dvafidi;, aXko^ di x k; fifxa^v exaxtQo^v y.a&^ij fi evot; 
SaxQaxov n/fv, ix fiev xov Ivo? fti^ovq r.fyQiafcivov Xfvxji 
[kfv/.iii Schol. Plat.], ix Si 0-axiQov foiXavt. Kal eQ^i^TtXf xovxo 
OQdov, xai ei fvev y.ax KptQfXO xo Xfvxov fiiQOi; avo), ot TtQOi; 
dvax oXdq eaxoixe^ ed'io)-/.ov xovq TtQOi; Svafidq' fi Sk xo fti- 
Xav dvo), ot ix Svafioiv iSio)xov, eo)q xaxaXdp oiifv. KaxaXa- 
povxfi; [xaxaX/jifiO-ivxii; Schol. Plat.] Se ipaax dQovxo vn^ avxwv 
[dif)' ov xaxfXijcfi&tjaav ronov Schol. Plat. addit], eox; ov [ov om. 
Schol. Plat.] inaviX&MOvv ini xbv xonov, dqp' ov xtjv dQyijV 
eqivyov. £tistathius: nuQOi^fiia ini xoiv onot xvyri fifxa[jaX).Ofiivo)v, 
xb, oax Qdxov neQiarQoq)?] rj baxQaxov nt Qi>ax Qacpivxoc; 7/ fifxa- 
Ttfaovxoi;. 5. f^fxamnxovxm^ nfqvaxqfcpovxnv' yq. tiexanfaovxiav b. 

7. iJttwvto] '^xiiiavxo b. Cypr. III, 16. Apost. XIII, 92. 
Arsen. 373ibiq. Macar : Suidas. 
Usurpat Galenus de pulsuum dif- 
ferent. III, c. 3 p. 656. T. VIII. 
Kuehn.: extivon; fiev ovSiv dnoxQi/vO' 
fifVOh nQoqSe Vfidq avxovt;Xiyovxf';xb 
xo v xo)ftiiXO V, 'ilq ovxe ax Qf pXbv 
b Q&ovxaii ZvXov Ovxf yfQxxvSqv- 
ov [v. sup. III, 77.] ftfxaxf&ev 
fxoay evexav '. add. Menandr. 
sentent. Sing. 531 Mein.: ipvaiAi 
novrjQav fifxafJaXfiv ov QaSiov: Ho- 
rat. Epist. 1, 10, 24 ibiq. v. 
Schmidius: add. Plut. Provv. 18. 

93. K. IV, 41. Gres^. Cypr. 
III, 66. Apost. XIII, 96. Arsen. 
374: Suidas. »Esrei?ie sacer 
ille Chrysostomus : xai xiji fiev 
iv aQyfj nfaovxii avyyi/VMaxofjiev anav- 
xti; Sid xrjv ianttQiav. « Schottus. 

94. V. III, 14. B. 700. Plu- 
tarch. 96. 

95. C 3fi0. Apost. XV, 84. 
Arsen. 388: Eustath. ad Hom. II. 2, 543 p. 1161, 35. Schol. 
ad Plat. Phaedr, 211 B p. 314 
Belik. [ubi qui ex Hermia p. 
90. legitur locus Platonis co- 
mici, etiam ad Eustalhio I. c. 
affertur], id. ad Plat. Reip. VII, 
521 C p. 413 Bekk : ini xiLv xa- 
yiox; Tt novovvxmv Xeyofiivrj' . . inl 
xoiv Sm xdyovc; tic; q^vy7]v OQfioJv- 
xo)v -ij ini xoiv fVfifxap6Xo)v: Schol. 
ad Lucian. Apol. p. Merc. Con- 
duct. §. 1. ad Dion. Chry.sost- p. 
19 Morell. : naQOifiia inixoiv d&QO- 
<i)q y.o' dvfXniaxo)!; v<pvaxaftivo)v: Phot. 
Suidas: de ludo exponit etiam 
Poll. IX, 111. Plato Phaedr. 1. 
c. : qivydc; Stj yiyvtxao ex ToiJTdJV 
xal dnttQtjXiDc; vn^ dvayxrjc; o nQiv 
eQaaxrjc; , baxQaxov fcixantaovxoc;, 
itxaii qivyrl fifxa(iaXd)v: post Plato- 
nem proverbium, quod Platoni- 
cum dicitur, adhibuerunt multi : 
V. Boissonadus ad Marin. Vit. 
Procl. 39., ad Eunap. T. I, 286 DIOGENIANI 96 

97 

98 99 100 ' Olkd-Qov TZEifJcct' lcprjTtTCii: e^ndiSsrai y,ca 

JJVTQkTliaTUl t6 tov O/J&QOV IjUtOV TliQCtg. 

* OuTtmog 2^1 Q"' V TiXovaici. "OfiTTviov v f: rr o g, Q 
fi£ycc, nolv , rjv^tj^ivov. 

"Ovog ayet liivaTrQta: iv roig f.ivaTi]oloig i'^ 5 
ciOTeog h.ufiiQov fx^TCi tmv ovcov Tag yQeiag. Jio y.al 
ixay.onciSovv ol ovoi. 'L'tti tojv ovv ava^icog ti ftuaTa- 
L,ovT(fJV Xa}.i[jCiViTcii. Ofioici, J'a/.7j XQoy.coTov' y.al, 
Ili&7]y.og ev noQcpVQCi. 

"Ovov aoy.oi: tm riov ciVr]vvT(ov y.ac ciTilcov. 10 
Ovdi yccQ y.siQeTai ovog. 

"Ovov yvc4 O^og: eig noXvcfciyov. 1. V B nonnisi lm<ii(iixai' y.al liTjTrrav. 2. ntQaq] Hesychius, 

alii addunt: olov , ^ideaOs roiv o/.i&QMV aut tov 6/.iOQov. 3. 

oiiTivMv y.r/..] VB om. 5. ayo)v SuidaS. VB: aarioi; e ti; 'K/.f v- 

alva. 6. iiira] BV Sm. rai,' ■/Qfiaq] VB Tti tt^joi,- /(^Fiav (iO-iv 

■rj naQov fi. ia; reliqua om. Suidas addit: /ii'j/tiiiv inl ror /iv/.dv ye- 
viaO-au qitjOiv, orv ant^avovaiAi avrhv rorf. K sola habet iTtl rutr ur. 
rv paara'C6vr(i)v: IMacarius: im rC)v iri/joii; y.a/.ona0^ovvro)v y.ai fV(p(io~ 
avvrjv nu{if/6vro)v. 10. no/.ai, P: v. ZenobiuS. avTjvvrorv] vulgo 

dvorjro)v: correxi e B Suida, aliis: v. nott. ad Zenobium. li. 

Oi'()6 yccfj y.fiQfvq Toi' oVor P. 12. yrdOoo Greg. C^^piius. BV 

addunt: tarv de y.al ronoq tv Aay.o)v vy.^i: v. Hesych. , Siebelis 
ad Pausan. III, 22, 8. 384. Ruhnkenius et Wyttenba- 
chius ibid. T. II, 299. Astius 
ad PJat. Pteip. 1. c. p. 562. 

96. V. III, 15. B. 703. Arsen. 
381. Eustath. ad Hom, Od. X, 33 
p. 1918 , 4 : fi/.jjnrav dk w^" <i^o 
ff/omoc, unrQ/iivov noOiv y.ara ra 
ni(jara , y.ai <)>j/.ot cv/ipo/.vy.ioi; ot^ 
ri/.fioq y.ai nfm yarotiiivoi; oXfO-QOt; 
Twv nviprijoo^v ynrav y.ai ov ini- 
y.fwa ovy. tVrn' tvoflv ttiQOv o/,f- 
O-Qov: Hesych. Phot. Suidas. 
Est hemistichium Homericum: 
v. II. H, 402. Odyss. X, 33. 41. 

97. V. 111, IG. B. 704. A;iost. 
XIV, 42: Hesych. o/mnio/fvi), 
Phot. Suidas. "Oimv. v.] Apost. 
XIV,43: Hesych. Phot. Suidas: 
v. Append. s. oimvvo'.;. Usurpa- 
vit Sophocles Theseo: v. Sui- 
das. Quum Ceres o/inwa dice- 
retur, o/mwoq accepit signifua- 
tum w.rQocfv/io:;, n?.ovavoi;: v. Prcl- 
lerus de Cerer. et Proserp. 324. 

98. V. IH, 38. B. 70G. K.IV, 3. Greg. Cypr. IH, 19. Apost. 
XIV, ~y{}. Arsen. 383 ibiq. Ma- 
car ; Eustath. ad. Hom. II. Z, 
252 p. 610, 25 : /(>i';av/inv d' iv- 
ravOa /.ai to nc.Qa riji Kio/ny.iTt 
nuQOv/ivotiir'.; ini rotv fic; ovi)ir diov 
a/OoijOQOvvrotr , ro, oroc Hyotv 
/ivarijQva' y.c.i i/.n yan uycir ov 
TO (j^iQtiv d'/./.d To dnvivav, IVa ->] 
o)'o? uyo)v /n<ari'jQva 6 dnvo)v fl^ 
rijv rov /ivaryjQ^iov ioQrijv: Schol. 
ad Arist. Ran. 1.59: Hesych. 
Phof. Suidas. Arist. Ran. "J59: 
vij rov ../(" iyot yorv ovoi; ayo)v /iv- 
ar)'iQia. Ka/.T; y.Q.] Diogen. III, 
82. UiO. tVV.J Diogen. VII,94. 

99. Zenob. V, 38: v. nott. ad 
Diogen. IV^ 85. VI, 366. 

100. V. III, 19. B. 707. K. IV, 

4. Greg. Cypr. III, 20. Apost. 
XIV, 68. Arsen. 385 ibiq. Ma- 
car. : Hes^^ch, Photins. Hesy- 
c h i u s : oVo u yvd Ooi; : E r no /.vi; 
nal^fv fli; noXiHiayiav. CENTURIA VII. 287 

fiivcov xal (fiXovsiy.ovvTcov. '£fiia&ojaccTo yag Tig tov 
ovov' '/.avjnaTog dh yBVOfiEVOV vno Tr^v ovov ay.iav vniSv' 
6 di tfiaysTo, "Ovov aott Xtycov, ifiia&coaafcijv, ovyc 
ay.iav. 

2 OvS' "HQual^g agog dvo: cfavsQov. "^11 Ioto- 
Qici CCVT1J' IlQognsaHV tco 'HQaxXst ix ?y6yov ol Mo?uo~ 
viSai, avTog (po/^rj&etg ecpvys. 

3 Ovz iniy?^o)TT i]aoiJcaL: '.AQiaTOcpavrjg, ov ^mo- 
cpri(jLrao}. 

4 Ov ficiXa y.VAccg: inl tcov fiijSkv ovtoov. 

5 01 KQTjTsg Tr)v &vaiav: ini tcov TaQaaaovTo^v 
Tovg ■&vovTag y.ai neQLy.onTOVTcov. Toloitov yaQ tl avv~ 
i^ri TOi 'AyafiifivovL naQcc tcov Kqtjtmv t9vovti. 

g '0 ^Ly.eXog tijV ^a?.aaaav: ^ixeXog Tig ov/.a 15 

c<yo)V ivavccycL' eL&' OQCOV Tijv x)a?MTTav ayQiovfiiv7]V 
ini neTQag y.adi]fievog, OiSa, cpijalv, o &e?,eLg' avxcc 
&eXeLg» 1. Suidas : ovov c/.ioi. -/.al, ntqi ovov ay.iaq: Zenobius vni^ ovov 
Gy.tac;. ini . . qiiiXovfi-y.ovvroiv] B: iTTi roiv 7ii()i /Arjdiv Zoijdi- 

f4(j)V. VB: ifiua-O-wa ar 6 rt? ovov anvmv flc; ^it/.tpovi;- -/.ai 

we ■/avfi.a y.arTiTtnYfv, vno rTjV ay.tav Toi» ovov vni8v [V /a- 
ri8v\ 6 fiia ■Q-(iiaa<; avrov 6 Sk to? ovov Sfan or-^q indxiro av- 
Tw Xiyoiv, ori/ Tov ovov Goi> e/n i'a& oiadfitjv, ov/i xai rtjv 
G'/i'dv aiJTof/. 'Evriv-Q-fv tj na^oi^fiia ntqi [B ini^ roiv ini 
[ini B om.] fvrf^.iai, <pi>kovfmo vvroiv. XQV^h"." bg Gaisfor- 

dus: XQ7;aifio)v Schottus. 3. y.df.iaroc; P. oVoi» ay.i.dv] oVov g c. 

6. 1] laroiiia xrA.] accessere e g. 9. ^A(ii.aro(fdv7j(; VB om.' g: 

dvri rov, ov j-j/.aq(prjfi7jao), ox; A(juaro(pdv7jq. 11, y.v()d<;, xv^ac; codd. 

Apostolii et Arsenii, y.v/./.d i, e. y.vy.d, Photius , quod nescio an 
verum sit; /.i^/./.dq Hesych , quod Casaubonus probat et putat re- 
s;)ondere Plautino, ciccum non interdnim, Rudent. II, 7, 22: alii 
aliter: v. init. ad Hesych., Fabric. B. Gr. 11, 497 Harl. 12. 

raqaaaovroiv e P leposuit Schottus : in aliis codd. invenitur rfaaa- 
^a/.6vro)v. 13. TOtorToi g. 16. ay^iovfiivr/v] iv yaXijvri Zenobius. 

1. B. 709. V, III, 20. B. 711. fieldus gl. ad Aesch. Prom, V. 
Apost. XIV, 71. Arsen. 385 ibiq. 9G4. 

Macar : Hesychius: v. Zenob. 4. Plutarch. 104. Apost. XV, 

VI, 28 Pt App. s. uvov G/.id. 10. Arsen 396: Hesych. Pho- 

2. Zenob. V, 49. tius. Adhibuit Hesychio teste 

3. V. III, 23. B. 716. Hesych. Strattis Zopyro. 
Phot. Suid. s. irr^/).mr,jaof(.ai, s. ^ ^enob. V, 50. 
ovx tmy/.. A^ii^aro^cartjc;] JLysistr. 

37. ubi V. Scholi. : add. Blom- 6. Zenob. V, 51. 10 10 288 DIOGENIANI 

' OTVpV iXaCpOt> TCC Z£QCtTCt ci7to[ic(7J.ovai'. t6- 
JTOI Tiv^q Svg^aTOi. "O&sv im tmv iQycoSeis Tag diarQir- 
^ag noiovfievbov liytTai,. 

Ov& i/STai, ovTS r XiovTai: Inl twv e^(o 
naarjg xad-WTdoxcjjv rpoovrldog. 5 

Ov/. eaT ifiov t6 ^Qay^fia, 7ioX7^a ^aiQiTio: 
inl TiJov anQayijLOVoiV. 

Oqtv^ eacoasv HqwaXT] t6v xaQTCQOv: inl 
Twv naQ' cbv ovx oj7,maav aco^ofxivcov. 

11 natg t6v XQvaTa?.Xov: inl tcov firfcs xaTi" 10 
yjiv 8vvafxivo)V , firiTS fisdstvai ^ovXofiivoiV. 

12 ^y.v&t^g 'innov: ini tmv XQVCfci Tivog icfisfii- 
vo)V, cpav£Qcog 8^ anonTVoVTMV avxo. Jco xal HivdaQog' 

Atll,o fievoL ^xv&ab vexQ^v 'innov Xoyco, 
XQVcpa d^ axo?uotg yccvvaiv avadeQO vov nodag. l^ 

13 Ov §ev leQ^v ei: iScov tov "ASojvcv tovto cpt^aiv 
HQaxXijg. EiQYiTaL ovv inl roov a^Qijarcov. 

14 Oiidi Ta TQia ^Tijac^oQov ycvcoaxeig: inl 
TO)v anaibbVTcav, ' Ofioia T7j, ^AfiovaoTeQog Aei§i}- 
■d Qioiv. 1. al t).aipob ZenobiuS. 5. taronwv K. 6. ovn ent^ "] sic 

Arseniiis: vulgo ovy.ir^. Apost. Arsenius explicant: 7ta(>6aov roiv 
iivo)v ovHd^ qifiovTi^n; 8. 'HQaxX^j P: scribebatur 'H(jay.).}jv: rov 

v.ai)rf(}6v e c adjeci. 11. /ufO-Hvai- e Suida et Apostolio Schot- 

tus leposuit; bcg /ta&iTv exhibent: v. nott. ad Zenobium. 12. 
rov 'InTiov 6 ^nvOiji; Macar. p. 451. 14. Intactam reiiqui codd. 

lectionem: v, Zenobium. 16. (2] vnaQ/f^q Zenobius. 18. tc» 

T()tM] e CVBg articulum Gaisfordus adjecit: tuetur etiam cod. 
Maz. A. 8G: v. Boissonadus ad Theopbjl. Opuscc. 250. rQta 

roiv B V. VB: ini r. dn. /.ai, afiovao)v ft'()?/Tap. ^Enfi^Sij dvo 

avr i^ar (jorpo V t; tfiiSov ot XviJi^xol y.al fiiav ino)S6v: C: tni r. an. 
xa» dfiovao)v' r^ia d' av fhi , al Svo dvriaritoqioo /at ■^ ino)8o<;, di> 
wv avyxfivrai, rd Xv(jixd nonjfiara. 

7. Zenob. V, 52. 14. V. III, 28. B. 732. C. 384. 

8. K. IV, 8: Zenob. V. 53. codex Piersoni post Moerin 479 

9. Apost. XV, 16. Arsen.396. Lugd. Arsen. 391: Phot. s. t« 
.Similes .«ententias collegit Wel- ifjia, Suid. s. oviis rd r^ia, s. 
ckerus ad Theogn. 397. rd r^ia. De re v. Kleinius Ste- 

10. Zenob. V, 56. sich. Irr. p. 37. Welckerus in 

11. Zenob. V, 59. Jahnii Annal. Philoll. et Pao- 

12. Zenob. V, 59. dag. T. IX, 152. '.dfi. Ai^p.] Dio- 

13. Zenob. V, 47. gen. II, 26. 20 CENTURIA VII. 289 

*^ Ovd^ nvQcpoQOg elslcfT&ij: mi6i}g sfoXefnxTig 

nnQarcK^sMg edn rbv f^iavriv tjyaladcd, ddcpvtjg eyovrct 
yJvddovg xccl arifAuaTcc * * y.ai vojiiog rovrov f.wvov qs.i- 
Sea&uL rovg 7io7^ifiiovg. 'Enl ruv navoj?<.i&Qia diucpdii' 
QOfA.evcov 7} TiaQOiiiia rarrerai. 5 

1(3 Ov Tiavrog dvdoog etg Ko qiv&ov eaO- o 

nloig: rj KoQiv&og no2.Xdg eiyjv iraiQag, ai rovg 
acfcxvovfiivovg idaafioXoyovv. 

17 Ovdev eyyvg inniy.ov dQOfiov: tnl rvjv rQV' 
cpav (iovXoftivMV. 10 

18 Ovdev nQog rbv Jiovvaov: tnl rwv rd fir] 
nQogyjxovra cflvaQOvvrcov. JlQoorov yuQ rd Jiovvaov 
adovreg oi noujrcd , vareQOV xarecpQovovv. 01 ovv rov 
Jiovvaov ekeyov, Ovdev n^bg rbv Jibvvaov. 

19 OiM fi' b Saificov reQart avyxa&etQ^sv: eni 15 
rwv dvgavaax&tovvKav, ^Eni rov KvxXconog xai rov 
^OSvaaicog. 

20 Oi vv y.r cnXoe ig: eni roov fir] dy.Qc^cog noiovvrcov, 
oog ne?MyoSQOfiovvrcov Sid rdg riiov aareQWV ai]fieicoaeig, 

21 Ov cpQOVTig 'InnoxXsiSy: Innoy.leiSi]g fterd 20 
dXXcov ifivi]aTiver6 riva' rov Sh Kleia&ivovg einovrogi 
'E^OQxfj rbv ydfcov' Ov cpQOvrig, dney.Qivaro. Eine 

Sb rb 'E^OQxfj, enecSij ey.eivog ev rco ydfio) exv^iara. 

22 ^ cpaXXb g r w \)s(^: enl riov anovefiovnov ivioig 
rd eiy.br a xcd noogcpOQa. 25 

1. Tio^miQot; b, jTOQqiVQa cg: emendavit Schottns. 3. post v. 

ariftfiarcc. inserenda esse vv. y.ai Xafindda vidit Valckenarius: v. 
Zenobius: posui lacunae signa. 4. to7]/ b om. 7zavo)?.E!}^o)(; g. 

9. ovdiv] VB oi'<y'. VB: «^* twv f.ityd?.a inayyi^.^.ofikVfDv, 

ftTjdev d's no lovvr o)v. 13. ol oi'v] olov g. 15. Scribebatur 

fit 0. ri^art,] »y.E(jati g. et statim ov/.ariT()iiv p. m. cum c.« 

Gaisfordus. 18. Dosideratur proverbium in pg. Scribe- 

batur vvy.rl 7i).oii<;. 21. Khia&ivovi; c Gaisfordus: Ka).}.ta(yivov(; 

Schottus. 22. tiarj/^ g. 24. 6 ^paAAtic] oq&a).fx6q g. 25. tl- 

Kora] oty.ita B V. VB ri&ttat in fine addunt. 

15. Zenob. V, 34: add. Dio- 18. Zenob. V, 40: cf. nott. 
gen. VII, 90. critt. ad Diogen. VIII, 52. 

• c -7 u \T 11 ..AA TJi.. 19. Zenob. V, 45. 

16. Zenob. V, 37: add. Plu- „„ „ . i;' 0« 

tarcm Provv. 9i. 21. y\rs. 321: Zenob. V, 31. 

17. V. IIl, 29. B. 735. Apost. 22. V. III, 30. B. 743. Apost. 
XIV, 97. Arsen. 391. XV, 57. Arsen. 399. 

19 290 DIOGENIANI 

23 OtTaio^ dalfKOV. og v/jQtV xal vnfQijrpavdav 

ifilci](TiV. 

24 Ovx ijtaivedeirjg ovS' iv TZSQiStiTiVM', inl 
Toiv fiijdevog a^icov' ilo)daai yccQ iv rotg sttQidiinvoig tov 
TiXiVTrioavTa inaiViiVf xai ei (favlog ijv. 5 

25 '0 xvlifJ iv %(OQa'. inl tmv TayEoag fHTamnTov- 
TMV. KvhjJ j^aQ ioTt &t]Qiov ^vXoipayov. 

26 Ol8a ^ifiMva, xal ^ifxcov ifii: Svo iyivovTO 
i]y£fi6vig, Ni/iMV '/cul ^ificov. 'YmQicyvai 8s 6 ^ifiMV 
y.ay.OTQona)TaTog wv, iiooTi yul Tt)v inl Nixcova rp}]fii]V lO 
anaXiiijjai. yhydEvi] d civ 7] naQoifiia inl tojv aXh]- 
^ovg inl xaxia ytvooaxovTcov. 

ccnXyaTog ni&og'. ovTog XiyiTai iv ^y^iSov 
iivau 

Olvog y.ai aXi]&£t,a'. EvavdQog naQcc TOig IHq- 15 
aaig rpi]alv ov ^aoavoig i^iTa^sadat, alXa fiedvaxofiivovg. 27 28 1. 7ifQtj(fdviiav P g. 3. ov Sb TtaQa SiZnva K. 4. /itjSev K. ev r. 
^iQidiiTtvoiqj K iv SuTtvoit;. 5. ti y.ai K. 6. viip g, y.vii K. fjnrant- 
TrTocTwv] recte Zenobius /uraTtfjdiavroyv. 7. xwS K. yaQ n d-r^QJovli. 
\Q. Ni/.mvi, recte Zenobius. _ 15. tv otvm dhjOfca, Zenobius, vlvoc, o> 
TialSit;, dlij&fia Gregorius, olvoq xal TtalSm dXtjO^ili; K Apost., Arsenius, 
VB: rtvet; o v •/ ovrox; <paaiv, aA/' Olvo<; y.ai ak).a [om. V] 
•tj Q-tj. Kard rb 7t q 6r i qov JliQaai, tpaaiv, ov flaadvoic; dvf- 
rdCovaiv, «A/a fitO-vaxo /^ivovq. K explicalionern om.: Ar- 

genius ini rwv dn).oiuonivo)v y.ai rijv dXtjO-iiav Ityovroiv , MacariuS ini 
riov iv fii&Ti rijv d/.ti&itav hyovro^v dici annotant. 

23. Zenob. V, 44. qdXm [v. Diogen. VI, 76.], oJVoy 

^•l. K. IV, 9 : Zenob. V, 28. Se <favivro<; ovrM {yav/idaat> rovi; 

25. K. IV, 10. Flutarch. 102. dvO-Qomovi; y.ai &iiav fjyijaaaOak 
Apost. XIV, 28. Arsen. 380: rijv ^vaw, oiq xai rdq avvOtjxaq 
V. Diogen. V, 91. Zenob. V, 35. Traj/a tov oivov yivofdvai; vofdaat. 

26. Zenob. V, 41. Silv ilvab xvQiag , xai /itj ro?iidv 

27. Diogen.I, 95: V. Plutarch. naQupaivn/v, dkld xaTce ndvraq 
Boiss. 4. rQonovi; dqat^Qitv ro tpivSoq dno 

28. V. III, 34. B. 751. K. IV, Toi»' naQa tov otroj' avv&tjxwv. 6- 
6. Greg. Cj^pr. III, 23. Apost. fioia Se ravr^q xai avrtj- [ v. 
XIV, 21. Arsen. 379 ibiq. Ma- Diogen. VIII, 43.] t6 ydQ 
car. : Schol. ad Plat. Synipos. iv rjl xaQSia rov vijq^ovroq 
217 E p. 377 I5ekk. : . . . earu Se ini rfi yJ.otaari rov fnOvov- 
^Gfiaroq 'AXxaiov dQ/ij Oivoq, To?: Phot. Suidas. Adhibue- 
0) (piXe naZ, xai dX?jO-fta [scr. runt Plutarch. V. Artaxerx. c. 
cii.d&ia cum Schneidewino ad 15. Georg. Progymn. T. I. Rhett. 
Alc, fr.47.]' xai 0{6xQi,roq [Id. Grr. p. 571 Walz. Eunap. fr. 
XXIX, !.]• Twe? Si (paairv ori,nQiv de Legal. T. I, 488 Bois.s. Con- 
OM'ov tvQi&rjvai, vSo)q xard rOiv ii- stant. Manass. III, 71 : I'lin. N. 
(}oiv tansvSov, xaOdniQ vvv rd v^- H. XIV, 22, 141: alii teslamen- CENTURIA VII. 291 29 Oixo&fV o fiaQTvgi tTit tujv xa&' lavTwv ^kxq' 
TVQag (ptQUVT(av. 

30 "Ovo) Tig sliye /.tv&ov, 6 Sc Ta <0Ta fxlvei: 
eig dvaiaOi^aiav Tivaiv. 

31 KQ}]g Tov JCQTJTa'. im TiZv ouoiotqotzmv, 5 

32 "Ovog iv fitT^iaoaigl im twv iv na-Aoig neQL" 
neaovTMV. 

33 "Ovog XvQag aocoviov: ijil tmv dTiaidiVTtav. 2. ixqifQoiToyv VB. ndqtvQa^; g om. Post ((tQovtoyv g ad- 

dit b/iola: excidit igitur proverbium. Suidas explicat: ini 

ruiv fiita. To ti!iiido(; iIthiv onokoyovvtMV rijV ah]Oiiuv. 6. C nt- 

XitTan;. C: inl toiv vnb G vitoq^avt oiv ?/ novijQ oiv dvSooiv 

naQaXay,^avot*ivo)v. Iv K Apostolius om. 8. dxovaa^; 1*. ta ma nuncupant, alii mortifcra 
loquvntur, rediturasque per ju- 
rjulum voces no7i continent, quam 
rnultis ita interemtis ; vulgo- 
que veritas jam attributa vino 
est: V. Toupius ad Theocr. 1. c. 
Append. p. 43. Explicuit de 
nostro proverbio et de alio ex 
Theognide peiilo, dvdQoq ()' 
oivoi; tSti^e voor, Fhilochorus, 
nti refert Athen. II, 37 E. Si- 
miliadictaWelckerusadTheogn. 
287 [499 Bekk.] collegit: add. 
Diog.IV,81. VIII, 43. Demore 
Persarum v. ad Zenob. V, 25. 

29. V III, 33. B. 752. Greg. 
Cypr. III, 27. Apost. XIV, H. 
Arsen. 379: Schol. ad Lucian. 
•lov. tragoed. §.32: Suidas. Vi- 
detur Phylarchus proverbium 
adhibuisse: v. Phrynich. 425 
Lobeck. : add. Cicer. Epi.^t. ad 
Famil. II, 13, 2: tu es testis, 
cui iam y.o/Luy.bi; [corrige oixoOfv] 
fiaQtvq, ut opinor , accedit Fha- 
nia : Aristid. de Ilhet. 72 Jebb. : 
ni')<; ov xai ouroq oXxoOfv orv 
JlXdro^vi, iiaQrvq ijfilv iatuv tiq 
rovt; naQOVtat; rovrovai, }.6yovi;. 
Comparari potest : ix roiv /ti.bq 
Si).ro}v fiaQrvq, <|nod legi- 
tur in Lucian. de Merc. Con- 
duct. §. 12. Macar. 226. 

30. Zenob. V , 42. Respexit 
Horat. Epistt. II, 1, 199, ubi v. 
Schmidius: add. Greg. Cypr. 
III, 32. 31. Apost. XIV, 11. Arscn. 
380: v. Diog. V, 58. VII, G5. 

32. C. 365. K. IV, 13. Greg. 
Cypr. III, 28. Apost. XIV, 57. 
Arsen. 384: Photius. Suidas. 
Comp. Appcnd. s. oVoe iv mO^ij- 
xotq, (Iroq iv fiVQOtq. Cratetem 
Tbkfiatq adhibuisse provcrbium, 
Phoiius et Suidas tradidere. 

33. Proverbium ea iorma, qua 
afferunt Diogenianus et Greg. 
Cypr. III, 29, saepius serioris 
aetatis scriptores adhibent: 
Joann. Dama>c. V. Barl. et Jo- 
saph. in Boisson. Anecdd. IV, 
293: tdya, (-JivSd, ovoq ti, tb 
tov ?.6yov , XvQaq dxovbiv , ubi 
alia npposuitBoissonadus: aliam 
fo 1 mam , v n q ). v Qaq dxo v :■ t 
xi.voiv oita aiicrt K. IV, 14, in 
expiicatione cum Diogeniano 
consentiens : simiiiter Apost. 
XIV', 69: ov. X. dxovojv xivit 
Tft oita, add. Arsen. 384, et hac 
loimH adhibet Lucian. advers. 
Indoct. 4: toiv d'e dvaytyvo^ay.Ofii- 
vo)v oiaOa oi'dh,dX)J bvoq IvQaq 
dxoviiq xmTiv td oita: comp. sup. 
30: quariam dcinde conforroa- 
tionem e S(ob. Eloiil. IV, 44. 
Apost. XIV, 69. Arsen. 38.5. 
Phoi. Snida cofjnoscimus: bvoq 
XvQaq ijxovt [fjxovat Meinekius 
Menandr. p. 184: dxov(f)v Maca- 
riuti] xal ad kniyyoq iiq: haec 
a Suida et Photlo ij 0A7/ naQot,- 
ftia nominatur et cx Menandri 

19* 292 DIOGENIANI vctioov a^i-ovvTcov, ots naQedcoy.av to ccgtv avTcov, ^auov 
iv avTOig laaai, eItiov tovto. 

35 Oixoi fikvstv dsi xbv xulcog svdaifiova'. 1. avr6(; avrov Apost Arsenius Posiii signa lacunac: ab 
epitomatore omissa esse vv. ol Aa,KfSavit6vi,oi, ePIutarcho intei- 
ligitur. 3. h delendam censet Wjutenbachius. Plutarchus, 

quem exscripsit Diogenianus, pergit: otw avrwv ovk i]ri, rors 
y.ai alkov^ t/i-M> 'Cr/riTre; ^Afp' ou xal ?y naQOifiia, "Oq avroq avrov 
xtL Eadem in Apostolio leguntur, qui e Diogcniano hausit. 
4. Kaiaic,j y.aXm' g. ^^oipoSifZ cita^ur: dicitur, ut 
ea, quam secundo Joco posui- 
rous , tTTl roiv dvaiaO-7'jro)v xal d- 
fjtovao)v, ut Macarius , aut inl 
roiv fiij avyy.arar iO-f fiivo)v fi-i^iVt in- 
«ivotivrotv [enai.6vro)v Schleuss- 
nerus Cur. Noviss. in Phot. p. 
283 emendavit], ut Photius cum 
Suida definit. Duae denique 
exstant formae breviores, qua- 
rum una a Macario allata est, 
ovo<; /.v()iL.<i)v, altera a Photio 
et Suida, tlro? iv^ai;: utram- 
que saepissime a scriptoribus 
usurpatam reperimus: v. CJem. 
Alex. Stromm. I. l, 2 p. 116 
Sylb. : tl <Tt (itj ndvTO)v rj yvMOK;, 
6vo<i kvQactifnaiv ol nafjoifiia- 
io/j^fvoi roTi; noX?.ot<; rd ovyy^diu- 
/nara: Lucian. Dial.Meretr. XIV. 
fin. : xal fidXiara onorav aSri . . 
oro? avro}.vQi'Co)v qaaiv: Elu^tath. 
ad Hom. II. A, 865, 29: ovro) y.al 

■O-aAaaaioq povi;, . . . nQhs ov nai- 
to)v riq xard KXio)voi; xiOaoMSov, 
oc, ininaXiZro fiovi;, umv, uvo<; 
XvQaq IXiy tro , vvv M /So*'? 
XvQac, quae ex Machonis ver- 
sibus ap. Afhen. VIII, 349 vss. 
47 sqq. hausta sunt : add. M. 
Ter. Varro ap. Gell. N. Att. III, 
16. Arislaen. Epist. I, 17: al- 
luditLucian. Merc. Cond. §.25: 
ri yaQ y.oivov q>aat X.vqo, xai, ovo) ; 
Singiilari autem modo Cratinus 
proverbio usus est: v. Eu- 
stath. ad Hom. Odyss. 0, 373 
p. 1601,44: oTj Ss roiv avrijv [sc. 
at[iaiQK!ri.Kiiv] nat.t6vr<i)v . . iy.dXovv . . 
Svovq rovq ■tjrr/j/iivoiiq , StjXovgi . . 

01 naXaioi, naQaqiiQOvrtq y.ai /qij- a<i<; . . . ano KQarivov. oiov qvot 
dno)tiQi>) xd O-ijvrai, riji; ).v- 
Qaq. TO('C yaQ ^jrrtjftivovi; ovovi; 
xaOJja&ai, tXfyov: vid. Hnnkelius 
ad Crat. fragm. pag. 66. Ab 
iis, quae hucu.sque disputavi- 
mus, diversa C. 364 profert: 
"Ovoq axQo drai. cdXmyyoi; 
[Apost. XIV, 60. Arsen. 3s4: 
Phot. Suidas, qui hac paroe- 
mia Eupolidem TatioQxau; usum 
esse asserimt.], xaiDvoq XvQa^ 
nvx inatfi, orrfe adXniyyvi; 
vq: usurpat Eiisialh. Opuac. 350, 
87 : aXXoii; f>ev yaQ ivd'fi,tai/ifjv y.ai 
rtjv £,u,Tjv ^tarQiaaifit fioiaixtjv, o1 
ravrrjc, ovdtv /tdXXnv rj ovoq Xii- 
Qaq inaiovai: ibid. 251, 83. 
Comp. supr. 30. 

34. Pluiarch. Lacon. Apophth. 
p. 233 D. Apost. XIV, 86: int 
rihv ra olxfia ftij Svva/iivo)v aoioai, 
clXXa Si 'Ctjrovvr<i)v : Arsen. 388. 
Senlentiam illustrat Wyttenba- 
chius ad Plutarch. 1. c. T. VI, 
2, 1194. rem tangit Panofka 11. 
Samior. 72. 

35. Apost. XIV, 17. Est ver- 
sus Ae.-Jchyleus secundiim Clom. 
Alex Stromni. VI, J, 8 p. *i63 
Sylb .SophorleussecuiidiimSiob. 
Floril. XXXIX, 14: oi/.oi fiivnr 
yxX., Kai rov xaxijiq nodrjorra xcti 
roiiiDv fjiivfi,v, quae Menander imi- 
tatus esl: v. Meinekii Men. 55, 
Praeivii Hesiodus Opp. et D. 
365 : oixoi (iiXrfQOv uvai, infi (iXa- 
Pfoiw T« OvQr/ftv, ad quem lo- 
cum vide quae Goelllingius an- 
nolavit : add. Appeiid. s. oixoi, yt- 
voifi >}V. CENTURIA VII. 293 

36 Oi (fiZoig T7jV ^oVfV' ijroi Sedoty.afftv, 

37 'OfioiOTiQog Gvy.oV. tovto TiaQanai^ii, dia Trv 
i^(feQHav T(xiv ovxdHv, 

38 OvSiv ninov&aq Siivov, ccv fij) oiQognotlli' 

39 ' Ovx £GTi S lOvQafA ^og, av vSeoQ nip: 6 yaQ 5 
S-(6g iifQiTTjg oivov, (o Tivi ioQTcc^ovaiv. 

40 Ov naTQHia av)^£l fx£?u}j'. tm tmv ov^ 6(4oi(og 
TOig naTQaai /jiovvtcov. 

41 Ov (fe?J.ivag 6 ay(ov'. oiov, ov aTi(paviTi]g, 
alla yo)]fiuTiTi]g. "E?.tyov S^ im t(ov ccQyvQiov Tt?MiJVT(av. 10 

42 llavTa xiViiao) naTQOv: ouoia tJ), IIuvTa 
Xi&ov y.LVi]Go). 'Lnc ovv t(ov ndvra TQonov tnivoovv- 
Toov (JOjaTs noL^aai. o §ovXovtui >} nuQOtfiia ?JytTai. 

4. Explieationem Macarius servavit: ini rHJv vrroxoivo/arow <htvu 
^fnwOivai,. 5. Scribebatur Tiivri: emendavil Mcinekius Men. 

fr. p. 223. 7. Macarius: i/ii r. o. 6/1. roti; Yovfvai.v, dXXa j^it- 

^oi' piovvrm. 9. 'Ji.q>i/.ia(; Apostolius Pantini, ovqfXiai; MS Bodl. 
a Gaisfordo in«pect»m, ov qi)./.iai; Arsenius: hinc cum Finckhio 
or (i!t/.?.ivac scripsi : Hcsych. S. q;i/.?.ivai;- y.ov(fot;, ano rov <tii).).ovi 
de subere v. Piin. JN. H. XVI, 8, 34: suheri rninima arbor, <jlans 
pessima, rara, cortex tantum in frmtu: in contemptum igilur 
ceriaminis crnpavirov dictum erat. 10. aiiyvitiov g. II. K: 

71. n. y.iv^GO) ndvra /.d?.o)v [Zenob. V, 62.]: inl rmv ndar^ n^oOvfiia 
-/j>o)niv(av. 12. ini ovv /tAJ B om. 13. (iov?.ovrat, P b c Gais- 

fordus: fiovlirat Schottus. 

36. Apost. XIV, 18. Arsen. primens: orxw, ftdt rfjv /i^j/trjTQa, 
379. avKov uv()i ?v ()vro)(; o/iocov yiyoviv. 

37. Apost. Xiy, 48. Arsen. sg. k. IV, 11. Macar. 398. 

382 : Eustaih. ad Hom. Odys.*. Versus est ex 'EniTQinovao Me- 

Jl, 1963, 63: x«t nafjui/tiav dt nandri: v. Orion. Anthol. Vn,8, 

yn-va [avy.ov] rliv, o/i.oiorf()Oi; [yienand. Sent. Singul. 52 Mein. 

avAOv, ini rwii' navrrj naQtoixo- Slob. Fl. CVIII 57. 

r<t)v y.ar o\[<iv. Adhibent Theo- „« a . v»? An * nnn 

I r^\ ^JxT o ' ' - 39. Apost. XV, 40. Arsen. 396. 

phr. Char. V, i: /.ai fu:iovra qjtiaat „ , f^ x:. ■ , ■ »,i 

*^ . r '. 1. r.,' i Est versus Epicharmi : Athen. 

ovxov o/toiorfoa ttvai [ra nai- vim/ cna i> 't- - «» » 

.., T - ' Di . K „j XIV, 628 1> : EniyanuoQ tv 

«)ta] ro> naron Plulurch. advers. r. i - n n r. i m^ i 

0. • '^ in-fr r- '^ ., - « •VUoy.rrirv) f tr. 2 Polni. Krus.] 
Otoicos p. 1077 C: xatrot rovro ., ,' ■', v « , w^ , „J 

■, i, '• ' rt. • ■> tipTi: 01'/ £. o., oy.y voo>p nirii;. Ue 

fiEV ov/. eartv offTic,' avltownow ov ■ ' . . ^ . f» l 

'. - >_ ' ' V, o. sententia v. nott. ad Zenob. 

diavofiratxat,rovvavriov ourai {}av- «,. - 

,.aari). flvat « /<j,rf,pdrraqa^- ^^^ ^ ^^^^^ 

rji, /trixf />.f?.trrri /.O.trra, /.^rf nv- . lyiLcarius. 

(jit) nv()Oi; 9] av xii) r r o V /.oy ov ' 

avxov.. yiyo^'fv dna()d).).ay.r(>v: v. 41, Apost. XV,42. Arsen. 398. 

Boi.ssonadus ad Aristaen. Epist. 42. B. 755. K. IV, 37. Greg. 

1, 19 p. 497. A CiceroneEpist. Cypr. III, 54. Apost. XV, 91: 
ad Atlic. IV, 8b. 2 senarius cum He.sychius. IJsurpat Eurip. He- 
dimidio comici nescio cujus af- racl. 1002: vid. nott. ad Zonob. 
fertur^ simiiem senteniiam ex- V, 62. // ).iO. x.] Zenob. V, 63. 294 DIOGENIANI 13 UaQct y.iocpi^ a7i0 7ii(jS^ivl 

il . HaQe^rjvXijfxavo^ xbv vovV. oiov, apivdQov, 
ij V7i6 yt^Qcog disrpdoQOTa H^wv rov vovv. 

43 IlQsa^vTSQog KodQOv: inl twv naXciicov y.al 

noXvxQOvicov, 5 

4g II IX a fisTa^v niXsi- zv XiAog icac yeiXcog 

axQOv: 'Ayxalog cc/imsXov cpVTevcov /3ccQ£Cog iTiexeiTO ToTg 
oixeTatg. L'ig dt rcov oixeTMV ecpt], fii] ytvaao&aL avTOV 
Tt]g afiTieXov. ^EtibI ovv 6 zaQTiog inerp&ciy.si,, xbv oixs- 
Tijv ix^X&vas xeQaaca avTio, MiXXoov 8h TiQogcpiQeiv tijv 10 
xvXixa T(o OTOfiaTt, VTiefiifivija/.ev avTov tov axiy^ov. Kal 
TOVTcav Xeyofjievoiv, aXkvg otxiTrig fiXd-ev aiiayyekXcov tug 
vg Tijv XooQav IvfiaiveTca' 6 (5t OQfiijaag av)]QiO-t]. 

47 JJciTQOxleiog nQocpaaig' eTxl tcov fn) dvvafie- 

vcav Sia cpofiov i)qi]VUV Tag oixeiag avftcpOQag, e^ tTiQiov 15 
8k MitjJeiov amag anoxXaiovTcov. 1. TTciQoi M}(fov Apostolius cum reliqtiig praeter Plutarchum, 
tjui 7tQ6<; xM(pol(; sciipsit. dnonaQdtlv Apost. Arsenius, Hesy- 

chius, Suidas, dnoniQdivi; Plutanhiis. Addit Suidas: n(t6d?jXot; 
T^c; nafioifiiaq ^ ahia- ov ydrj dy.ovfi 6 xo)q6q. \Eni toiv dvai^aOtjTMV de 
i.iytxau. 3. ^J o g. 4. lC(i<y^*oii tjxoi Kquvov Macarius: v. 

Diogen. V, 64. 5. noXi'X(jovio)v Bh Gaisfordus : xQovio^v Schot- 

tus. 7. inexfi/TO bc Gaisfordus, vnty.nro Schottus. 8. Fin- 

ckhius yivafaOav. 9. iqiOdxiv P, ZenobiuS. 10. avrm] avrov g. 

14. nari/6/.hoq P Schottus, llarQoy.hioq c Apostolius, idque re- 
cepi: Ildr(tox?.o<; g Gaisfordus: JlarQoXvovq Erasmus: aut scribeii- 
dum est cum Eustathio JlaTQoy.lor ni>6q>aaiv , aut id, quod ego in 
textu posui. Idem voluisse vidctur Boissonadus Anecdd. IV, 
480 , quem vide. 16. dnox.Xalii/v P b. 43. Plutarch. ap. Boisson. An* 
ccdd. I, 39G. Apost. XV, 73. Ar- 
sen. 401 ibiq. Macar. : Jlesych. 
Phot. Suidas : v. ad Greg. Cypr. 
III, 32. 

44. Zenob. V, 65. 

45. B. 763. Apost. XVI, .'»9. 
Arsen. 412 ibiq. Macar. : He- 
sych. Phot. Suidas. Dicebatur 
sine dubio etiam ini roiv tmj- 
Omvy quum Koii^oi Athenis ol ()V 
«(j/woTT/Ta ivrOfvg nominarentur : 
V. Hesych. s. KodQovq ibiq. in- 
terpp. 

46. Suidas: v. Zenob. V, 71. 
Versus Homero adscribitur a Michaele Hamartolo in Boiss. 
Anecdd. IV, 455. 

47. Apost. XV, 85: Eustath. 
ad Hom. II. T, 301 p. 1185, 3(5: 
To de, JI dr Qoxkov n QU(paai>v, 
y.at fl<; 7iaiioi,i.dav vartQov tntaf, St 
ijv e/fi ivQvO-fiov avvrof.(iav y.al m- 
xyavorfjxa' y.al liyftat ini tiTiv 
nQoqno io V niv o)v /lev noiftlv 
1 1 dt,d tifVi^t r ivd alriav, t ot 
ovtt, Se dXkbx; tovto notovv- 
to)v. inti ydo xaQra toi <fi?.oixri- 
Grov 7j yvvfj , avvoSvQovtau /lev al 
alx/iaXoniStq t-Jj BQi,a>fi\)'i. ntvO^ovaq 
Tov lldtQoxXov , nX.ijv ov xXaiovaiv 
ini JlaTQOx/.o), ciXXa SoxovGi, /dv 
orTW xard to nQoqiCuvoiiivov, to J' tJv CENTURIA VII. 295 48 llcioa yi) crccTQig: 

4!) Ilevxyg TQOTiov: '/mtcc Tcav mtvcoXt&Qia aTtoXkv 

(.liviov. UaQuaov i) mvxtj y.oTtiiGct ov c/vet. 

50 mivdov nXvvsiQj Xaf^iai avTkeig: inl riov 
cidvvaTMV. 5 

51 IItio^ov TitjQa ov nifinXaTai: Im tmv anXri- 

GTOJV. 

52 IlQOff tQov 'Avvig: tovtov rfaaiv ohiTrjv ovtu 
l^aaiXr/.ov f4iaijaca xad' v:ieQ^o?SjV tcov TQayioduZv tov 
TTOitjTfjV EvQmidt]V, inacfiivai te avTM xvvag ayQiovg, 10 

oi TOVTOV XCCTi&OlVTjaceVTO. 

53 IlToXsf,ia'i'g i) Sixiy. TTQiO^vTig rjv avTtj, 'icag 
aniOcivs dixag Xeyovaa xa\ (xi]7iOTa aTiaXXayrivai ^ovXo- 
ptivt] TMV dixiov, 

54 IlQog xwQvxov yvfiva^sa&ai: em tvuv Staxe- is 

vijg iioy&ovvTiiov. 4. Tr^.rrfic;] K nlvnc. Xdfiat dvT).eTc; gK om.: V. ZenobiuS. 

8. Macarius: H()oqfii(iov x. : Ini rwv G(i'6i)\>ci ccyQuov. tovtov] BV 

Toi' ll()6fii(yov. gxxo* VB om. 9. tmv TQaymiiiMv \ Ti om. Scribe 
Toj' Tbiv T(>ay. TtoirjTijv. 10. EvQinl^Tjv] B V pergunt: «x tvvojv dia- 
pokoiv Twr n()6i; tov lcet/Toi; StanoTTiv «vaA uovt* <)' avTiZ 
i.ni'(fiQti> Kvva<; dyQiovq, ot rov Ev()onlS7iv mut t&oovij aavro. 
/Itfd TovTo xat Tj na(joifiia. II. ot] ai cg. 12. VB hacc 

sola habent: ini roiv dti Stxai^o/iivo)v. ij 6U^] artirnlMm 

Apost., Arsenius, Suidas om. 13. Xtyovaa] Uemsterhu>:ius ati 

Suid. malit txovaa. 15. xw^vxoij g. j/f/tmtJfTa» Apostolius. TCQixfaaic, «AAw?, dXTjO-wq (te i/.daTij 
Tcc avT7J(; dvay.XaicTa^ ■/.'tjSta' octoj 
y.ai tv\)Svaaticf,\\.\, 183] nivSovGt 
fitv dkTjSoii; Tov ^OSvaaia 6 TtjXifia- 
^oq xai -fi 'EXivrj y.ai b MiviXaoi;, 
cv/iniv&iZ Sk avToli; kcu o Jlttai- 
GT(jaT0q, dll^ fXnoi<; dv Odvaaia 
71 (toi^aaov, Toi ovTi Sb toi' dStX- 
qiov 'AvTi?.oxov. Usurpant llaTQO- 
xji.ov nQOffaatv saepe seriores : 
V. Jacobsius ad Achill. Tat. II, 
34p.59(): add.Tacit. AnnXV,73: 
donec consensu patrum deterritus 
est , 7ie puhlicis malis abuti ad 
occnsionem privati odii videretur. 

48. Zenob. V, 74: add. Sui- 
clas s. V. 

49. Zenob. V, 76. 

50. K. IV, 23. Plut. Boiss. 2. 
Greg. Cvpr. 111, 39. Apost. 
XVI, 18.'Arsen. 410: v. Zenob. VI, 49. nott. ad Greg. Cypr. 1. 
c. infr. VII, 67. 

51. K. IV, 24: Zenob. V, 66. 

52. V. III, 43 B. 782. Apost, 
XVI, 70. Macar. Al\: Suidas. 
Rem tangunt Steph. Byz. s. 
BoQfiiay.oq, Suid. s. EvQiniSfjq, Vit. 
Eurip. in Welckeri et JVacIiii 
Mus. Rhen. I, 297. VHt. Eurip. 
I. II. ap. POugkium ad Eurip. 
T. I. p. LXV. Gell. N. Att. 

XV, 20: quantum fidei his nar- 
rationibus habendum sit, ex 
Adaei epigramniate, Anth. Pa- 
lat. VII, 51 ,DiodoroXlII, 103. 
Pausania I, 2, 2 et ex iis in- 
telligitur, quae Schneiderus ad 
Aristot. Pol. V, 8, 13 dispntavit. 

53. V. III, 44. B 783. Apost. 

XVI, 89. Arsen. 414: Suidas. 

54. B. 784. Apost. XVI, 73: 296 DIOGENIANI 55 TJQoxQiSog axovTcc: ^nl tmv navra vr/MVTwv. 
ToiohTOV }'aQ eyovaa tj JjQoy.Qig navTu iviy.a. 

56 Hqo Ti]q vixr/g t6 iyzoj fiiov adsig'. ircl rwv 
TiQoXa^ifJavovxMV Tct nQayfiaTa. Ofioia Ttj, Ai^ ovtzm 
TtTOxev, €Qi(pog <T aTit dojua yeXa. Kai, "Aluijv 5 
Ti xvxag, TiQiv Tovg lydvag tXrig; 

IIq6t£qov ^eXcovjj naQadQafxtiTai Saavno- 
6 a : ini tcov advvaTOiv. 

TlQO^aTMV ovStv orpsXog, iav noifiijv ani]'. 
inl Tov avayyaiov, 10 

. IlQCcyfiaT' «I anQa'§iag: inl TOiV naQa do^av 
xat iXnidcc GVfx^aivovTuv. 57 59 1. Pantinns ad Apost. 344 dxainva cutn Erasmo scribcndum esse 
putat. 3. To] K Apostolius, Arseniu.s om. 4. 6/toia y.rk.} 

jB K Arsenius om. atE, . . xaij Apostolius om. 5. tm doffia- 

Tos Ttaiiiti' c: vide Zenobium. y.ai] ert^a g. 6. rl] rot Aposto- 

lius. tAot? Apostolius. Scribe kXric; roix; IxQ-vaq. 7. tov daav- 
Ttovv Suidas, Saavnof^o^; B. 9. 6 TToifirjv Suidas. antjv g, /<^ 

Tiaiiji Arsenius. Post V. Tr^o/jotTwv Erasmus intulit particulam 

■ya(j', ut senarius restitueretur. tav] scribe av. 10. Explicat 

Arsenius: oti r.ay.ov ij dvaQxia. 11. Scribebatur Tr^ay/taTa: 

mutavi e B, Suida. doiav xai VB om. Suidas. Erasmus inferpreiatur 
cum coryco laclari et tum pro- 
verbii vis patet : verum propter 
vocem x(i)^H'y.oc, de qua v Eu- 
stath. ad Hom. Od E, 1534, 47, 
Hemsterhusius ad Poll X, 172, 
statuendum videtur, a y.(i)Qvy.oi.i.a- 
yia proverbium ductum esse: 
erat enim hoc exercitationis ge- 
nus per>ulpatum: v. Hippocrat. 
miii diaitfjc; II, T. I p. 701 Kuehn. 
364 Lindn. - 

55. Apost. XVI, 71: Eustath. 
ad Ilom. Od. A, 320 p. 16S8, 29 : 
Kai oTt nasjoifua ti ]l(j6y.(ii-Soi; ql- 
Qixai, to, JI it6y.()i^tio<; « z o v t a, 
cTii tCiv (varoxoi; dy.ovri^-lovrwv xo» 
l«iy d7rorvYxav()vrii)v : Suidas- 

5(). B.785.KIV,30.GregCypr. 
III, 48. Apost. XVI, 75. Arsen. 
413: Schol. ad Plat. Ly.s. 205 
D p. 319 Bekk.: Suidas. Adhi- 
bet Plato eliam Theaet. 164 E: 
(fawo/ifOd fioi, dh/.r(iv6v()i; dyrvvovc; 
dixtiv , n()iv vnw.tjy.tvai, , aTioTttjihj- 
aavTK; dno rofi Xoyov (iditv. Aii y.tX.] V. Diogen. I, 40. "AXfirjv 
^t)..] v. Diog. VII, 93. "AXfi^v] 
Eustath. ad Hom. Od. P, 1828, 
17: aXf(,rj . . tjv . . a/.fvaafid ri, fv- 
rfXkt;, (yaXaaaiav dXfitjv iy.dXovv. 
avro Sk y.ard toi'<,' TraAatoi''? Sv- 
vatav StjXovv y.ai to IntfTiovdx; 
fltovv: Hesych. s. dXfcrj, 6 t(~>v 
IxO-vistv J;<iJ.Ho?: V. Append. S. dX- 
f(tj, Lennepius Animadvv. ad 
Coluth. p. 15 sqq. ed. Lugd. 

57. B. 786. Apost. XVI, 76. 
Arsen. 413: Suidas. Liban. E- 
pist. 72: dXX' ort fih x>:X(i')vtjv 
flq dywva 710 (hov y.aX(~> at na- 
(jaxaX.oiv vntQ (fiXov Tt anovddaat', 
Ka/ffiq eniatafiai'. 

58. B. 787. Apost. XVI, 77. 
Arscn. 413: Suidas. Il(>6para h. 
I. ndvta td tftitdno^ta significare 
Snidas monet: v. de hoc vocis 
significatu Bekk. Anecdd. I, 112, 
1. I. H. Vossius Epist. Mytholl. 
I, p. 110. 

.59. V. IIT, 45. B. 788. Apost. 
XVI, 74: Suidas. Usurpat Al- I CENTUllIA VII. 297 gO Hoog nsvrjV i^aAAftg: itiI twv y.(xri]v tiovovvtmv, 

gl JjQiv xs 3vo tytvoi etg (fi?uccv £?>{) t]TOV, 6 

[lav i'/. TtsXayovg, 6 d^ ix ykQGOV. Itil tov ccdvvci- 
Tov xai avof^ioiov. 

G2 IlQo/3a?^XovTfg xvOiv aQvag'. tTiL tmv Toig 5 

ctTcndyuovag nccQadidovTcov GVXotfccvTccig. 

63 JIqlv X£ Xvxog o'Cv TzoifAavij'. Ijil tov adv- 
va Tov. 

64 IlQaoTeQog TiSQiarsQag'. im twv imeiXMV, 

65 nQog KccQa xaQi^eig: wg xccl t6 , IlQog 10 
KQiJTa XQi]Ti'C.tig. Kai, MeyuQixd ddxQha. 

66 IlQog arjficc fi7]TQVidg x7^cci£iv: inl T(av nQog- 
noiovuivMV xXaieiv dfpQOvriGTCog tb xXaiovTcov, 1. B: TtQ. Kfviiv 1^., y.cu, TT^o^- i^i^Myrtav aiftiq: ini y.xX. 
itfvijv] scribebatur xtvhv: correxi e B Suida, Macario. 2. y.iv 

VB Apostolius. i).Q-oi,tv Siiidas. 3. 0'] dk VB. yjfioalov 

P Apostolius. 5. 7i()OfJa?.6rT(i; Suidas. 6. 7t()o3t.(i6vro>v B, 

TTfioi^u^ovriov toZi; V. 7. xe] y.fv VB, SchottUS y.ai , c g /.( ; nala 

est varietas e duplice proverbii forma: n^jiv y.ai ... noiiiaivfvafi ['^] 
et TtQiv y.fv . . . Trot/fawfi/o-»] [?J: v, Suidam. noi/iai/vfvari Wi, noiftaivji 
Apostoiius. Scribe not/iaivoi: v. sup.61. 9. VB: t('tvndvv inifty.iov. 
1(). Aoi ro VB om. II. y.()7jri'C(i'i;] VB addnnt: tni tou ofioiov: 
Macarius explicat: eni toiv nstoi; tovc; 6/ioiovi; ^'fvdofiivMv. KfjTjriLfo 
Arsenius, x(>7;t/l;(;w Suidas. y.ai y.rk.] VB reliqui omittunt. 12. 
y.Xaifiv] Diog. VI, 34 ■O-Qtjvitv , K Apost. Arsenius x?.aifi,, VB Sui- 
das xAatf/?. 13. dq>(>ovriGto)(; y.r).. g om., x/awtv jctA. VB om. : 

K: ini Tot» dqi^ovtistov tj n(jo<;noiov/iivov. ciphro Epist. III, 29 fin., ubi 
vid. Berglerus: add. Athen. II, 
49 A. 

60. B. 790. Apost. XVI, 79. 
Macar. p. 483: Suidas. 

71. V. III, 46. B. 789. Apost. 
XVI, 80: Suid. s. i/lvoi;. De 
echino v. nott. ad Zenob. V, 68. 

62. V. III. 47. B. 791. Apost. 
XVI, 81: Suidas. 

63. V. III, 48. B. 792. Apost. 
XVI, 82: Suidas. Cf. Diogen. 
V, 96. 

64. V. IIT, 50. B. 793. Apost. 
XVI, 83. Macar. 414. 

65. V. III, 51. B. 7.94. Apost. 
Xyi, 84. Macar. 414: Suidas. 
I[(ji>i; Kq. y.Q.] Arsen. 413: Sui- 
das: add. VB, Apost. Mac. Snid. 
II. cc. Usurpat Polyb. VI II, 16. De re v. Diog. V. 58. Si- 
militer d).ii>nfy.ix.fvv nQoc; ittQctv 
d).o>nf/.a diciiur: v. Zenob. I, 70. 
Mfy. cV.] Diogen. VI, 34. 

66. V. III, 52. B 795. K. IV, 

17. Diogen. VI,34. Greg. Cypr. 
111,33. Apost.XVI,85. Arsen.413 
ibiq. Macar : Suidas. Aesch. 
Choeph. 926: iov/.a O-Qtjvftv toxja 
rtQoi; Tr'/i/jor /idtTjv, ubi Schol.: 
naQoiti.iav tivai' tovto f/aai, nQoi; 
Tv/ifiov x).aifiv, ■rjyovv nQoi; uv- 
dQa vtjnMv. De pravo noverca- 
rum ingenio omnia plena: v. An- 
thol. Pal. IX, 68: /itjtQVMi nQO- 
yovnioiA' dfi y.ay.ov oviVt qi^knvoai 
^oVCovaiV '['au^Qijv '/v^TiO-i y.ai 'In- 
nokvtov: ib. 67. 69- Eustath. ad 
Hom. 11. E, 560, 13. Jacobsius 
ad Antbol. Ann. III, 2, 118. 298 DiOGEINJAJM 

^' TTovTov a^eiQSiv: inl rwv fiarr/V novovvvMV. 

"' lIoTafiM fieyaAM o%£Tov iTiayei. tnL tiov fia- 

TaionovovvTcov rj fAaTaioloyovvTcov, 

^^ Hoiy.ilMTeQOQ vdQag'. Inl twv doXfQwv. 

70 HoTafiOQ Tct noQQM noTl^cov, Ta d^ 'iyyiov 5» 

xaTaXaineL: tnl tmv Tovg ^evovg iv^QytTovvTiav, twv 
oixeiiov de afulovvTcov. 

'* TlovrjQa xaTa TQvyova ipa?^,?i,£ig: inl tcjv 

fjio'/^di]QO)g xac eninovojg ^covtmv. 

72 T[o?.?.o\ GTQaT7]yot KaQiav anM?,£oav: tni 10 

TMV flil OflOyVMflOVOVVTOJV, 

73 TTolvnodog OfioioTi^g: nQog tovg i^OfiOiovvTag 
tavTOvg oig (jovXovTai. 1. nbvrov B Gaisfordus, novov male Schottns, Snidas. Ad- 
duut cg: rl }iatawXoyovvTo)v : videntur huc per errorem ex sequen- 
lis adagii explicatione relata. 2. nota/io) y.t)..] pg omiitunt. 

tndyiiv V B. futaionovov/iivo)v B. 4 not/.ikottjq Greg. Cjprius. 

9. /.loxO-TjQoiq yeai K om. 10. post V. anotXiaav B addit yai t?}v 

'AXoyiaQvaaov noXioQxiav: rectius Suidas, pro xai exliibens 
<)m, hisce verbis explicationera incipit. Quaenam vero Halicar- 
nasi obsidio innuatur, fateor me nescire: de tempore certe co- 
gitandnm est, quo Halicarnasus caput Cariae erat. 12. o/ioi- 

otTjq] o/xoi6tiQoq V B. 13. lavtoix; xtA.] tiaiv iavtovi; VB Sui- 

das. ats /?. K om. 

67. B. 797. Aposl. XVI, 31: quo longius recessit a fonte, 
Suidas. Similia v. in nott. ad hoc est copiosior uberiorqne.« 
Plut. Boiss. 41. Greg. Cypr. III, 71. B. 799. K. IV, 31. Apost. 
39. Diog. II, 27: nostriim usur- XVI, 48. Arsen. 411: Suidas, 
pavit Theogn. 105 sqq. : add. qui addit: xai j-d^ tj tQvym; 
Anth. Pal. XII, 145, 7. tniH^iav nn/va, toti /i.ci?.iata i/'mA- 

68. V. 111,54. B. 79^. Apost. ;.«: v. infr. VIII, 34. et Suid. 
XVI,32: Suidas. Similiav. in s. tQvyovoi;. 

nott. ad Zenob. I[I,G, I)iog. III, 72. B. 801. Apost. XVI, 33: 

57: add. TiUm qxot; davii^Ci-t^ Plu- Suidas. Origo proverbii vi- 

tarch. Boiss. 16. Apost. IX, 79. detur expedienda ex iis, quae 

Arsen. 275: in silvam ligna Herodotus V, 118 sqq. narrat. 

fcrre Horat. Serm. I, 10, 34: in Similiter dixit Eurip. Androm. 

clarissimum solem mortale liimen 930 : xa>toiv ywatxwv HqoSoi >*' 

inferre Quintil. Inst. O. V, 12, 8. amnhaav, de (fuo versu optime 

69. Diogen. IV, 72. B 800. disputavit Wyttenbachius ad 
K. IV, 38.' Greg. Cypr. HI, 41. Plutarchi Praec. Conjug. 143 E : 
Apost. XVI, 53. Arsen. 412 ibiq. adde Hadriani dictum: noXXoi 
Macar. : Suidas. latQoi paat?.ia ano)kianv , quod 

70. Erasmus: »apparet inde alf»Mt Dio Cassius LXIX, 22 
ductum, quod ubi lluvius ori- p. 1170, 56, ubi v. Sturzii an- 
tur, minor esse Polet minus- notatio. 

que argillae secum trahens, et T3. V. 111,55. B. 602- K. IV, CENTUKIA Vll. 29y 74 76 IIoTa^tog ■9-a?,(XTTi] iolL.€L'. inl tov advparov. 
Il6?.sf^iog d^ Kovcovi fiE^^ijaeii inl tmv tisqI 

tCjV aXlOTQliOV (pQOVTLyOVTMV. 

]Iov?„vno8og x£(pct?>,fi evi ^iev xaxov, iv Sc- 
xal ia&XoV. im tmv avf.ifj.iAToov ovtojv '/.al fUTd/ov- 
Tcov icay.OTtjTog 1] ayadoTijTog. Tov yaQ no^.vTiodog 7) 
X£rpa?S] L,MGa fikv daxvBi Tovg nQogwvrag, &avovaa di 
ioTiV iScodcfiog. l. TtQoq d^cdatrav K, Greg. Cyprius, alii. e^n^fiq Suidas. 

2- fuX^aii} Mi/.fjaih) V. etiI x(~iv . . (fQ.^ TtQoi; rovt; . . <ii)ovri'Covra<i 

VB. 4. vulgatam nolvnoSoi; e Plutarcho et Apostolio correxi : 

V no/.vnov, B nov/.vnov: de variis vocabuli formis v. Athen. VII, 
316 A sqq , Eustath. ad Hom. Od. E, 1511, 22. Scribebatur 

y.:q>a'/.rj : K xfipa/.fj , PJutarchus y.(q>alf^, quod reduxi: tv Xf((a?.fi VB. 
livt] Schottus tvl: e VBK, Apostolio, Eustathio Gaisiordns 
correxit. In Plutarcho nunc legitur iv: sed codices discrepant: 
V. Wyttenbachius. xaxbv] Scribebatur y.a/.)), et sic Apostolius: 

vitiose Eustathius y.a?.w: correxi e VBK Plutarcho. «V] Gais- 
fordus Evi: tvi Schottus, tv Plutarchus : emendavi ex Apostolio. 
5. y.at] V om. iaorov] scribebatnr iaO-).ij: correxi e VBK 

Plutarcho, Eustalhio. Explicationem K ignorat: VB quae 

habent: naqoaov [«VtoTt Apostolius] iari fitv avrov [ctrTw Apost.] 
f/ y.Kfiakfj ido) di/i,o<;, ivtari ds aiiT'jj [iart S^ avr(J) Aposl.] y.ai b 
7Z^o)xr6q, Apostolius iis, quae legimus in Diogcniano, praemi- 
sit, ut a nostro pluribus proverbinm iliustratum esse extra dubi- 
tationem positum sit. Quid autem ultima codd. verba sibi ve- 
lint, nescio: vide tamen , quae de polypi papavere notai Athe- 
naeus VII, 316 D. 6. fj] lort. y.ai. 32. Apost. XVI, 56. Arsen.4l2 
ibiq. Macar. : Suidas. Allu- 
dit Manuel Palaeologus in Ma- 
vnscrits de la Bibliotli. du lioi 
T. VIII, 328: v. nott. ad Ze- 
nob. I, 24. 

74. B. 803. K. IV, 33. Greg. 
Cypr. III, 50. Apost. XVI, 49. 
Arsen. 411: aliter Suidas: ini 
Twv Siar(ivof(ivo)v nooq xoiirrovaq. 
Kai JIo r afioi SrjfAo<; rijc; Aiovti- 
Soi; , ov 6 d't]f(6r7j(; , Uordfiwi;. 
E)to)f(,())SoiJvro (Je (!)<; (>a(Sio)q dexofd- 
vot. tovt; naQfyyQciqiovi;: a Strat- 
tide scilicet in Jlorafiion; et 
Menandro iv /IMf^aK;: v. Har- 
pocr. v, notaf(6t; , Meinekius 
Fragm, Comm. Grr. I, p. 233 
sq.: e comoedia igitur ortum 
proverbium videatur. 

75. V. III, 57. B. 805. Apost. 
XVI, 34, Ductum ex Home- 
rico jtoXffOK J' avdQiaat, fif/.ija(i. II. Z, 492, ubi Eustathius haec 
annotat p, 657,43: lariov . . ot* 
x«i>' Ofwiortjra rov , n oXf f(,o(; 
xrX. fififjrat, dX).ayov na^(oS?jd-iv 
to, fivO^oq S avS()fa 0(1 fifXtj- 
ai t nda t, fid Xiar a d ifioi 
[Odyss. A, 358]- y.ai iv uXXon; 
[Odyss. *, 352], rotov tf dv- 
S()(aai f(fXijaft: add, 11.'/^, 137. 
76. V, III, 58. B. 806. K. IV, 
18. Apost. XVI, 25: Eustath. ad 
Hom. li. JL, 526 p. 1363, 31. 
Usurpat Plutarch. de audiend. 
poet. c. 1 p. 15B, explicationis 
gratia adjungens hacc: ot* tw 
fjQO)Otjvat fiiv iariv tjStaroc;, Svq- 
ovfiQOV ()e {'invov notd, q>avraaicjt<; 
taQuy(i)S{i(; xai aXXoy.brovi; Sfyofif- 
vov , ())<; Xiyovaiv: eandem rem 
Sympos. VIII quaest. 10 p. 734 
E affert, Ex polypi natura 
alia etiam ducta sunt prover- 
bia: noXv noSoz SiAfjv avto<; 300 DIOGENIANI 77« 776 73 79 80 Sl IT.o7.XaT(Ti TiXijycctg dQvg dap^aL,srat,' inl xwv 
dvga?MT(jt)V /Cal dvgzanQyaGTMV. 

n6(jQ(o Jiog T£ '/C(xl xiQavvov'. naQaivettX)) 
OTt del (fivyHV Toirg TVQ(xvvovg cag ano xeQavvov. 

lloXXa y.EV eldshjg, oig rov {tebv tS.aTrctTf- 5 
aetgi nQog rovg oiOf.i£Vovg ro -d^eiov zaTaao(fcL,eaScci. 

Ho?ilai xvvog aQoevog evvai: en.1 tmv xcctco- 
(peQiov TiQog avvovoiccv, 

Ilo7^Xa xevct rov nokk^ov: rjToi 3ia ro 7to?JJc 
xa&-' vnovoiccv cpeQeiv' rj OTt AaxeSaifioviot xevaig arpev- Ift 
dovccig xal vevQalg eipocpovv noog exnh{S.iv tojv no?.efii(fJV, 

JIo llccxi TOi xai [.icoQog ccvi)q xar axai qiov 
eJns: 8rj.?^ii t] mtQoii.iia^ 1. d(}v<; GtiQu da/i. Erasmus. yr^bq tojV tfvqa/.okov^; VK, ttqoc; 
tohq S. v.. diit;y.ari()ydaToui; B. 5. tja/raTryoazt," B Apostolius, Siii- 

das. 6. oo'i>itiaOai, B. 7. a^>(>froe K. 8. 7t<j. c] ilq r a di/Qo^llaw K. 
cwovaiav] VB dq:Qodlai,a. 9. zfra] V /.aivd: quae disciepantia 

etiam ibi, ubi proverbium adhibetur, saepissime invenitur: cf. 
W. DD. infra cltati. ijroi — (fkQftv] ^roi no).'/.d t^iQn y.afy' vnb.- 

voiav o noXe/iioi; g. 12. scribebatur no).).ay.tt; y.al: correxi e V 

Stobaeo, Macario; toi B om. , to* xai desunt K: yaQ y.ai Macro- 
bius. f.iMQo';] no).).dxi, /a« y.yjnoifjoi; Gellius, quam lectionem Gro- 
novius ad Gell. 1. c. contra Gatackerum Advers. Miscell. I, 7. 
^o)(j6i; praeferentem defendere studet. /aTazatVytoi'] y.ard ftot(tdv 

Macarius, iidXa y.alQtov Gellius, Macrobius. 13. tftm Maca- 

rius. Explicat Apostolius: tnl ruiv day.inrox; nal anavivx; tlnovroiv 
n avvtrov. VBK explicationem om. lavrov KarcKiafoiv: Hesych. 
Suidas: novhvno^ot; fiiy.av 
Hesychius: v. nott. ad Zenob. 
I, 24. 

77«. Dio-. I, 70. V. in, 60. 
B. 808. K. iV, 19. Greg. Cypr. 
Hl, 34. Apost. XVl.2{>. Arsen. 
4U ibiq. Macar. : Suidas. 

776. Apost. XVI, .51: Suidas. 
Synesius de Regno Orat. p. 11: 
MV rdvavria rolq rvQavvott; vnaQ- 
yji., dt^ oi"; 7] y.o/i\pi] naQot/iia, 
JIoQ^io y.r).. /1m toi''? impovloii; 
roii; awovat, yQO)/iivovi; ddtiarfQOV 
ilvai' Xiyovaa rtjv /ijt' anQay/io- 
fjvvrji; daqidXfiav roiv tv ini,qariZ 
fJio) y.i,vi)vvo)v. Hunc locum Sni- 
das et \postolius exscripsernnt. 

78. Diogen. 1, 70. B. 809. 
Apost. XVI, 23: Suidas. 79. V. III, 61. B. 810. K. IV, 

21. Greg. Cypr. IH, 36. Apost. 
XVI, 27. Arsen. 411. 

80. V. 111,62. B. 811. Apost. 

XVI, 35: Suidas. Historici 
saepe adliibuerunt: v. intt. ad 
Thucyd. IH, 30, 4. Stephanus 
et Wesselingius ad Diodor. 

XVII, 86. Wyttenbachius ad 
Plutarch.de recta audiendi rat. 
p. 41A: appono Cicer. Epist. 
ad Attic. V, 20, 3: scis cnim 
dtci quaedam J'tavi,%d, item dici 
»T« Kfvd rov noXi /xov,* Aa~ 
xf()ai.jiioi'toi.] cogitandum est de 
levis armaturae militibus, de 
quibus V. O. Muellerus Dorr. 
II , 243. 

81. V. III, 62. B. 812. K. IV, 

22. Greg. Cypr. III, 37. Apost. CENTURIA Vll. 301 82 

83a 
836 

84 

85 
86 IlvQ inl dalov il&ovi tnl twv ta'iiiA&, J^/0(K\ 

fiivMV. 'Ano tov KvxXoinos i) fierafpoQa. ,, \Jvt.^\ ,\vt 

IIvQ vn axav&aiq i ^ 

** ^EXi^ag Sh "]* fiiv XBitai: tnl tiov na- 

VOVQyOtiQMV. 

IIqoq xevtga Xaxti^^ig: Stjh] ^ nciQOtfiia, - 
Hifins fig tayatov fiiv iniatiffirjv: ; ^^ 
TLolloi tot vaQ&rjxo^poQoi, navQot di''¥^ ^8 08 I. Sa).M VBbc Apostolius, Macarios: nrQ ^r^io? daXbv legitur^ 
apud Theodorum Hyrtacenum in Boiss. Anecdd. II, 419. 2. 

L^;ro xtX.] V B om. 3. Vulgo : nvf) vn^ axav&at<; t).li,a<; (W idv 

xnrai: ini t. nav. di; dxdv&aq Plut. , Apostolius, qui addit: tvri 
Toiv ni-oi Ti fvSoxifwvvTow. llvQ - • navorijyuTi()ti)v desunt p C g. 

4. 'Ekiiai; xr)..] appono disputationem Valckenarii de his verbis, 
quae legitur in notis ad Eurip. Phoen. Il»5: fA- Schottm, verba 
i).i'iaq xrL, inquit, asterisco notavi, vel quia alio pertinent , quolt' 
nomium divino, vei qaia corruptn nimis. Recte divinavit vir opti- 
mus : alio periinent et sunt corrupta. fti. /liv in iJt/<«? mutato re- 
dibunt lonis verba: — tD.iiaq Si/ifu;, Kittai. vocabulum axav&av bis 
praefixum erroris manifeslavit originem: 7nV> i<n^ tix. . . oixavOav 
tlliiai; xr)..: hae sunt reiiquiae versus integri, hic olim lecti, non 
ad ista nvQ i'n' dx., sed ad versum proverbialem : no/.).^ ouV' a/oi- 
nt]i xr)..: vid. Zenobius.* Probant Valckenarii sententiam Gais- 
fordus et Finckhius. 8. Deerat rot: K te: v. Zeiiobium. XVI, 55. Macar. 412: Gell. N. 
Att. II, 6. Macrob. Saturn. VI, 
7. Stob. Florileg. 4, 21. Ab 
Erasmo et Scioppio ad Gell. 
L c. ex errore versum Ae- 
schylo adiudicatum esse, Gro- 
tius et Gaistordus ad Stob. I.c. 
demonstrant. Simile est Cae- 
cilianum illud ap. Cicer. Tu- 
scul. Quaestt. III, 23, 56: Saepe 
est etinm sub palliolo sordido 
sapienlia. 

82. V. III, 64. B. 813. Greg. 
Cypr. III, 43. Apost. XVI, 99. 
Macar. 416: Sa).o<; fic; nvQ Suid. 

V. Salcx;: v. ad Diogen. I, 65. 

VI, 91: add. Nicephor. Gre- 
goras Histor. VIII, 4,6: ovtoi> 
Tolvvv, waniQ ix ftidc; oIvoxotjc; to 
oi.n6^^tjTov Ixtlvo Si^dfievoi (joiikfv- 
(ia, SaXoi; ijcav fi? nvQ xaX 
irtnoq fh ntSlov. »PolyphcmL 
oculum titione ab Ulysse ex- 
tinctum nolum ex Homero ali- 
isque.« Schottus. 83 a. Plutarch. in Boiss. A. 
necdd. I, 397. Apostol. XVII, 4. 
Usurpavit, ut post Erasmum 
Schottus notavit, de acri dis- 
putatore Gregorius Nazianze- 
nus Monodia Tn Basilium Ma- 
gnum T. I p. 796 ed. Bencdictt. 
Patis, 1778: yivirat . . toI<; Ss ni- 
Xfxv<; xonroiv ntTQav, ■^ tivq iv 
axdv O^an;, o qr^Giv »/ x^e/a '/i>a- 
<ffj, (wiSi(i)i; dvaXisxov tovq <iqv- 
yavM Sfi^c y.ai, vpQixjTai; ttji; ■O-iOTtjTOi;. 

836. Zenob. V, 68. 

84. Zenob. V, 70. Adhibet 
Liban. Epist. 1190: t6 Se, filj 
nQoq xivTQa, xal ,ud).a icaCi. 

85. Apost. XVI, 5. Comp. 
Diogen. IV, 63. 

86. K ly, 27 : Zenob. V, 77. 
Affertur in Crameri Anecdd. 
IV, 252 : vaQO: /.liv yaQ noD.ol, 
ffrioi, (i. Si ri n.: roino Se xai b 
ijLioc; q'i).dvO^Q(i)no<; xal Sianortiq 
icfnj Xqigtoc;' noXXoi yaQ, tinf, 
x).?jroi, bXiyoi, <) t ixi.ty.roii 302 DIOGENIANI ]iax'/oi: tnl tojv 7iQog7zon]T(dg t» nQaTTdvTtov. 'Ofwia 
Tjj, IloXlol ^ovy.ivTai, TiavQOt 3s rs yijg aoo- 
TrJQsg. 

g7 UQOfpaaeoog dsiTai aovov i) novi]Qlaz 

gg IlaQid-evog ra naTQtoa; tnl tmv icaTa^aQi^Ofie- 5 

VMV Ta TiaTQtoa hoo&s 7JyiGdau 

gg TIqo tovtov as Mfiijv xtQaTci 'ix^ivi im twv 

avSQsiag vnoXriipiv i^ovTMV. 

90 TlaQeg Tov fidvTiv: idog 7]V nQO Tijg rfdlayyog 

68evHV Tov fidvTtv iGVEfcfiivov. IIuQeyyvd ovv Tovrov 10 
(psidsGdai. 

HsiVcoGav dXMnsxa vnvog ini-QysTaH inl 
T(ov' nevi/Tcov Twv di' dnoQiav TQ0(f7]g vnvovvTMV. 'AXco- 
mxa de eine, naQoaov ol nivi]Teg nolldg Ti-^vug iniTi]- 
dsvovaiv, 

IIoX7^MV iy(x) &QiMV axijxoct ip6(povg'. inl 
TMV iy.(fo^ovvTMv ov deovTMg, 91 92 15 1. tnl tiov y.rl.J K om. 4. jliovov Sifrai, V, Siirai fi. B: eadem 
forma iu Aristotelis loco ante Bekkerum exstabat: v. Zenob. I, 17. 
111,65.44. Scr. diirat, fiovvov. 5. t« rcQoira yj. 9. /lurriv sffTf/t- 
ILi iv V ApostoMas. 12. iTil rmv Tiavov qy mv ij tTTi riov nfv^roiv xrX. 
Apostolius. 16. Oftmv] scribebatur Oij^jioiv: e Scholiasta Aristopha- 
neo Valckenarius ad Eurip. Phoen. 397 correxit. Aposlolius 
explicat: enl riiiv 7if7tii()afi,ivoiv tv n (idy ii aa iv rj inl jtr/l. : 
Scholiasta Aristoph. : inl roiv St' dnfikfjq 06(ii[lov y.ai y.ofinov ifinoi,- 
ovvtojv dmy.tvriq. 17. ov P om. Ev. Matth. 16,20. 22,14. UoX- 
?.oi y.rX.] Apost. XV1,36. 'J"e- 
tigit Lobeckius Agiaoph. II, 
814: V. Zenob. V, 75. 

87. V. 111,65. B. 814. K. IV, 
28. Greg. Cypr. III, 47. Usur- 
pat Aristot. Rhetor. 1, 12: alios 
V. apud Lennepium ad Phalar. 
Epist. 65. Similiter Menan- 
der p. 77 Mein : fay.iid yi n(td- 
(laali; iaro tov niiaiai- y.a/.oli;: add. 
Iphig. Aulid. 1180. 

88. Apost. XV, 87. »Patria 
bona ut adolescentes , ita ot 
virgines citius profundunt. < 
S c h o t ( u s. 

69. Apost. XVI, 72. 90. Apost. XV, 89. De re 
V. Diog. VII, 15. 

91. Greg. Cypr. HT, 52. Apost. 

XVI, 8. Arsen. 408. 

92. Diogen. I, 70. K. IV, 34. 
Greg. Cypr. IIl, 51. Apost. X VI, 
54. Arsen. 410 ibiq, Macar.: 
Schol. ad Arist. Vesp.455[434]: 
tn yai) &(jla y.aio/nva \poqfl. (•}()'> ov 
farciminis est genus, quo plebs 
Atlieniensis vehementer dele- 
c(a!)atur: v. Arist. Ach. 1101. 
Eqnitt. 900. Comm. ap. Athen. 
XIV, 644 D. E: nomcn accepit, 
quod singulae res , ex quibus 
componebafur , in Oijror, ficus 
foliiim,, involvebantur inque eo CENTURIA VII. 303 »3 94 95 96 UqIv Tovg ly&vg tXetv, t})v ciXfirjv xvxag: 
im Twv TiQo nollov TiaQaaxtva^o^evutv. 

nix)t]xog iv TiOQcpvQa'. ol cpuvloi xav xaloig 
7teQi^Xi]&uaiv, OfiMg diacpalvovrai 7iov)jQol. 

HoTSQOV 6 Tov TQccyov afAeXybiv acpQovkaTe- 
Qog, 7] 6 t6 xoaxivov vtiot i&eig; eXnoig, 6 rov 
TQayov '. 

'Podioi TTV -d-vaiaV. in\ ruiv iv roig leQOig 
/S^aacpt^fiovvTiov, m 1. Ix&vi; scripsi ciim K, aliis: legebatur Ixd^vaq. cv ttjv Eu- 
stathius, Phot. Suidas: Apostolius av priore loco habet, altero 
omitlit, ut reliqui. Vario modo proverbium explicatur: K: 

i. r. tovt; xalovq 7i()o?.a/if}av6vro)v: Gregorius, Macarius, Suidas: 
i: r. rov<; y.aioovq nfjolat^liavovrbiv: Apostolius: inl nov TiQOi&varfQov 
n 7ioLovvru)v: explicatio deest Apost. 78, Phot. 3- y.a/.oT^I 7toiy.l- 
i.oiq conjecit Toupius ad Suid., probante Buttmanno ad Demosth. 
Midian. p. 91 ed. secundae. 6. Scribebatur tov mo/.ivov: correxi 
ex Apostolio: Gaisfordus annotavit: »to xq^/hvov ed. MSS.« coquebantur: v. PolK VI, 57. 
SchoH. ad Ar. Equitt. 1. c, 
Hesych. s. v. 

93. K. IV, 20. Greg. Cypr. III, 
35. Apost. XVI, 61. 78. Macar. 
414: Eustath. ad Hom. Od. JI, 
11 p. 1792,42: iariov de xcd ort 
ix rov , ovTto) Tidv fiQTjro tTioq 
ore t6()'6 ytyovf , ?.a(J6vrtq ot /u,iO-^ 
"OfiTjoov eY(ja\pav TtaQOtfdaq rot,av- 
Tot? i vr(ia7Ti?.ovg , 7Z qIv o 7tr ij a a i 
[ij Ttrlaai Apost. Phot- Suid.] 
Tct cc?.evQa, ijyovv ra a^.qnra 
roTi; oTirwfiivoK; iTtiTtaaaofitva , xal, 
TtQiV TOii? iyO-vc k?.ilv, av rijv 
ciAfirjv y.vy.aq, y.al 7tQiv ia ifdyfyat, 
SiQiii;: Phot.Suidas: v.Diogen. 
VII, 56. 

91. Diogen. VI, 98. Apost. 
XVI, 16: Snida*. Natum est 
ex Aesopi fabula CCCCV Fur., 
quam Lurianus adhibet Apol. 
p. Merced. Cond. § 5. Piscat. 
§. 36. et post eum Greg. Nys- 
senus lib. de professione Chri- 
stiana ad Harmonium T. III, 
268 ed. Morell. 1638: ovx. av 
kXolfcf&a fiy ilvat rovro , OTtiQ t6 
ovofia v7tiQ fifMV i7tayyi?.?.irai ' 
o)q av /17] ro TtiQl rov Tti&rj- 
y.ov d'itjytjfia ro TtaQ» rol<; eiv) TtiQiqfQofuvov Hai, rjfuv EipaQfioOi- 
rai,: sequitur fabula. 

95. Apost. XVI,37. Luciani 
est in Vita Demonactis §. 28: 
Oi' doy.iZ VfiXv, w (fi?.oi,, eqitj , 
fiiv triQOi; roiiro)v rQayov afii?.yii/v, 
6 6e avro) y.oay.wov vTtonOivaii; 
Nec abludit Theocriti illud, 
V, 27 : y.axav xvva di'i?.ir' afii?.yiv. 
Et Maronis, Id. III, 90: qni 
Bavium non odit, amet tua car-' 
mina Maevi, Atque ideni jun- 
gut vulpcs et mulgeat hircos. 
Schottus. Hinc corrigendus 
Polybius in Maii Excerptis 
p. 412, ubi leg. 7t6riQov b rQi- 
yiova [rQciyov] dfii?.yoyv rj o rov 
y.oa/.ivov v^riyiov. Gaisfordus. 
Addo ex Erasmo versus pro- 
verbiales, qui apud Greg. Na- 
zianz Sentent. 123 p. 154 T. 11 
ed. Colon. 1690 leguntur: ttoi,- 
ftfjv dfii?.yii,, it ■0-i?.ib, y.al rovi; 
rQayovq, "A??.^ dvri yd?.ay.ro<; cd- 
fidro)v 7triyd<; van,: v. Plutarch. 
Provv. in JBoiss. Anecdd. 1, 
396. 

96. Greg.Cypr. 111,57. Apost., 
XVII, 22. Arsen. 425: Hesy- 
chius. Vid. Diogen. VI, 15. 
Hefftcrus de cuit. Rhod. II, 8- 304 . DIOGENIANI 97« 'Piyoi xaxojg ccQiGT)']Octg'. tTti tmv \jtQO(fnai to- 

fi4v(oj> xaij (,uTa T}]v ava\jiavoiv\ ovx ij^icog eQ^ofitvMV 
im Tct eQya. 

976 'Pi]yiv(ov S£i7^6t£qoq' Tovg det?^ovg \Pi]yivovg 

eXeyov. 5 

98 'PccSctfiav&vog y.Qioig: inl tmv iTii dixaioig 

fiaQTVQOVuivtOV. 

99 'Pa^iag laXloT SQog: ini tmv adoXeo^wv' tnaQ- 
oaov Tatg Quyiaig im^aXlMVTa to. nvficcTa ipocpov Tioui. 

100 'PijfiaTa dvTi aXcpiTMv: iTcl tov TiQoiefiivov 10 

rpMVag fxovag. 

1 PoSov avefnav7] avyxQiveig: inl tojv t« dvo- 
fxoia avLi^ccAlovTOJv. 

2 Podov 7iuQe}.do)V fi7]-/ceTt t,j]T£i ndXiv: ini 1. ^tyot] scribebatur or;yal et aQKjT^aq: emendavi e VB. enl 
y.r)..] quae uncis inclusa sunt, e VB adjeci. 4. 'r-rjyrivMv Schot- 
tus. 6. tTrl di^/.aioii;] V i/cl (ii/.aiocivvri , B rr] Sixaiooxivri. 8. 

naQOGov K om. 9. Tari; yciQ K. cvvi/wq inqjdX/.ovra B, Cv- 

vf/itiii fUp. K. Ttotit] dnor().ft B, dnonXovaiv K. 10. dvr VB. 

Post ini rov e Suida supplendum videtur: /o) o)v tiq Settat diS6vro<;, 
a/.Xa: VB : inl rm> q^ojvdt; nQo'iii.tiv<i)v roZ<; f.rtna krjrovaiv. 12. 

rd B om. J3. y.ai avy/.Qtvovrmv Apostolius, Ar?enius addunt. 14. 
^6t>ov B. Vul^o naQf/.Oov: correxi e gB Gregorio, Apostolio, 
Suida, secutus Jacobsium Ann. ad Anth. III, I, 310. Aposto- 

lius: int riov y.vSaiv6vro)v [de hac voce v. Toupius ad Suid.] 
r tvd Vj i. r. fi fra/Lu).. y.rX. 97«. V. 111,69. B. 822. Qui 

bene jentat, robustus est et 
labores perferre potest: unde 
ab Arist. Equitt. 815. urbs fe- 
lix et fortis dQtaroiarj nuncupa- 
tur: idem inntiit proverbium: 
'jt Qtardv /liv no). v, Sttnvflv <i k 
oXiyov: Apost. IV, 26. Arsen.78, 
97 6. Zenob. V, 83. 

98. V. III, 70 B. 823. Greg. 
Cypr. III, 59, Apost. XVII, 7. 
Macar. 424: Suidas. Usurpat 
Plat. Legg. XII, 948 B : JiovXak 
iv oQd-aii; 'J'ada/idvO-vo(; Pindarus 
dixit 01.11,75: denique a Phry- 
nicho Belikeri Anecdd. I, 61, 23 
alTertur proverbium 'Fadd/iav- 
■0-v<; rov(; r^^novq: {tijO-fitj <) 
av ini rtvo<; Sy/.aigv, Tetl^lt 
Hoecliius Cret. II, 198: add. 
Zennb. V, 81. 

99. B.824. K. IV, 40. Greg. Cypr. III, 58. Apost.XVII, 13. 
Arsen. 421: Suidas: etiam iii 
Pausaniae lexico rhetorico lo- 
cum habuisse, ex Eustath. ad 
Hom.Od. £,1540,27 verisimile fit. 
100. V. HI, 74 B. 828. Apost. 
XVII, 14. Macar. 424 : Suidas. 
Similia v. in nott. ad Gregor, 
Cypr. I, 45. ad Uiogen. VI, 60. 

1. Uiogen. I, 5G. B. 829. A- 
po.^t. XVII, 18. Arsen. 425 ibiq. 
IVlacar. : Suidas. Walzius ad- 
scripsit Theocrit. Id. V, 93: 
a/.A' oii av/(fi).iir eari xvv6<;fiaro<; 
ovd' dvf/iii')va IIqoq (locya , riiiv 
avdtjoa naq nl/iaatatat nf<fv/.r[ : 
addit Gaisfordus Lucian. Apol. 
pro Merc. Conduct. § 1 1. Ane- 
mone rosam ijgura quidem imi- 
tatur, sed nullius odoris est: 
V. Dio.scorid. IT, 207. 

2. B. 830. Greg. Cypr. III, CEJNTURIA VIII. 305 

Tct)V fKtafiskovfievoov tibqI rt xal fir SvvufiiVMv t* 
Civvaai. ' 

3 'Po)7ii'AQV wviovl inl riov evTtXutv xal noJJkov 
niTtQaaaofiivMV. 

4 'Podicov yQrjO fio Q' im rwv mQUQyoTiQOv nvv- 5 
d-avofxivoiv. 'PoSiOL yaQ ttj ^A&i]va 'idvov. Ovy. i]V d^ 
avToig afiibag iigcpeQeiv edog, 'HQOoT^/aav ovv, £i tovto 
deoi 7ioii]aai. ^vyxaTevevaev. 'AveTivvOciVOvro ncxkiv, 
XalxTJv i/] ooiQazivrjV; ccTiecfrjVaTO , ovSeTEQav. 

5 ^aQdc/Jv log yikcog: inl twv fiij ix y^aiQOvar^g lo 
xpvy^rjg yekcovTcov. 1, tiiqI rt xat ftrf] »Sic P: p Inl ti.* Schottus. 3. VB; 

tvTiXCiv ftsv, 7io).?.ov Se. VB addunt: ^wnoi; yccQ 6 (vri^.Tjii 

Ka,i navrodartoq ^io^To?: v. Eustath. ad Hom. II. N, 927, 54. 
Bekkeri Anecdd. I, 299, 27. intt. ad Hesych. s. v. et quos citat 
Wyitenbachius ad Plutarch. Vlll, 1403. 5. inl . . nwO-.] VB 

d V 
om. 6. y«^] VB om. t^ AkvSia, 'A07]vaio)v V, rf] Xi/v ^A&ij 

B: T^ Ai^^dia 'AOtjv^ e Photio, Apostolio et Suida Schottus et 
Gaisfordus emendavere. %Ovov] VB: ^rovrfs xaO-' exdar?]v 

'tifii()av 6 nriXovv tw vaoi fv/o //■ivoi: fvo^/ovfiivoo recte Aposst. 
Arsen., cod. Erasmi , Phot. Suidas. 7. dfiida VB. 'tOa] 

VB om.: pergunt iidem: Joiav oi'v ai'Tot;, -^(j. rbv 'AnoX- 
Xwva. 8. 2vyy.ariviii(Jiv] VB: avy/.aravivaavroc; Si nort, avinvvO', 
xrX. 9. dn(q>7';varo] VB: 6 Se OQYiaQ-fli; dn. , fifjSfreQav. 

Aiytrai yoiJv inl rwv niqi(Qya nvvOavo[iivo)v. ovSiriqav P, ev S(v- 

riqav p. 10. Scribebaiur twv yai.QOvariq : roiv ndvv ;f. g, toIv Jx ;f. 

b c, Twr ftr^ £x ^k". Bj K; 6 nQOi^noi^fjrot; y.ai fiTj tx xeuQ. xct^dtas" ot yaQ 
rrjv aaqSij) Karoi,xovvr«; TOi'? vneQ Ta o' 'trTj roi xuovo) 'e&vov * * anaCoT 
/tfrot: V. Zenobium : roiv ov xaiQovarji; proposuit Wyttenbachius ad 
Plut. Opp. Moral. 169 D: »cod. IVlazar. ex x' v. Boissonadus ad 
Zach. Mityl. 438, qui malit oii ;^at^. vel i^ oii /at^. Finckhius. 

60. Apost. XVII. 21. Arsen. collij^at, matularum in convi- 

425: Suidas. Epigr. inc. in viis usum apud Graecos seriori 

in Atithol. Pal XI, 53: to qoSov demum tempore innotuisse et 

dy.ftdtfi ^aiov /govov' tJv de naQ- Sybaritas secundum Athen. XII, 

iXOri, Zr^rMv (VQi'jatt!; ov ^oSov, dX- 519 E moris primos fuisse aii- 

^a pdrov: ad quem locum v. Ja- ctores : v. Athen. I, 17, E, ubi 

cobsius T. III p. 608. jure, opinor, reprehenduntur 

3. V. III, 75. B. 831. Apost. Aeschylus et Sophocles, quod 
XVIl,23i Suidas. V. Append. hanc ignavam voluptatem ad ae- 
6. Alyi^iatov. vum retulerint magnanimorum 

4. V. III, 76. B. 832. Apost. heroum. Eandem cum Giaecis 
XVII, 17. Arsen. 424 ibiq. Ma.. antiquis verecundiam Per?ae ob- 
car. : Phot. Suidas. De re v. servarunt: v. Xenoph. Cyrop. 
HefFterus de cult. Rhod. diss. I, 2, 16 ibiq. Poppo et Borner 
II, 11. Celerum moneo, ne quis mannus: add. Jacobsius ad A- 
in extremam antiquitatem nar- chill. Tat. 801. V. Append. s. 
rationem rejiciat ex eaque ge- ih rtjv dfdSa. 

nerosam morum simplicilatem 3. K. IV, 45: Zenob. V^, 85. 

20 306 DIOGENIANI 

6 ^ixB?.os GTQcer icjTijg: ^tvoig ^^qmvto ccei. 

7 ^ixeAixii TQaTieL,a'. eTil Toiv ayav Tovrfr^?MV. 

g Sy.o QTCLov 6y.Tcc7iovv aveyeiQeigi olov , 'r/M- 

vbv ai^ivvaa&ai eig i^iXijytiV naQo'i.vvug, 

9 ^ijy.ov aiTEig'. enl tmv y.oXay.tv6vTO)v. *^d-r]vcxioi 5 

ya.Q ey.o).ay.EVOV Tovg yscoQyovg' ol d^ TiQog Tovvovg eXe- 
yov TavTa. 

10 lEv^aQiTai, dia nkaTeiag'. enl twv aofiaQuig 

7T0QEV0f4eV(OV, 

11 2:^vv A&tiva xal xeiQag xivet: XQyiO^ov Tig \{ 
'iXa^e, 

Tiiv %eiQa JiQogcpeQOVTa xov deov xa?^etv. 

12 ^VGTO^ooTSQOg axafffjg: eTzl tmv aTzaQOJjaca- 
avbiv' anb tmv Tag axacpag fxeTacpeQOVTcov ev Toig nofinaig. 

13 Eytvov d iaTQOiy eivl enl toov xaXXcoT^i^oVTMV ij 
eavTOhg' ol yaQ tolovtol sioj&aai a'/ivov diaTQMyeLV, 
'evexa tov ?^evxovg bSbvTag '^xecv. JJaQb xal Tovg tolqv- 
Tovg 2^)(^LV0TQ0iXTag ixd?.ovv. 

14 ^Tvnmvov ysQovTiov: aa&eveg. l. etxeloq at. /i^a&ov dm&iXrav Macarius: v. Zenobinm. 2. ai- 

KtXtj B. 3. oy.XMTiovv Phot. Suidas. avTfyflotKi bc, lyfiQtKi 

Hesychius. 5. "A&^ivaXot] viot c. 12. rov a Gaisfordo e V 13, 

aliis adjectum : v. noit. critt. ad Zenobium. 13. awrofionffjoq 

ab aliis legi notabat Erasmus. Scho ttus. 15. a/oZvov bcg etsic 
infra. 16. ol yaQ] ol Se g. 17. rov] Schottus rov<;: rov g 

Gaisfordus. Vulgo 7Za(>6aov: emendavit e Zenobio Finckhius. 

TOM)i'/T0i'c a Gaisfordo adjectum e bg: habet etiam cod. Rlaz. A, nt 
notavit Boissonadus in Fr. A. Wolfii Anal. Liter. II, 1, 87. Idem 
codex rov Xivxovq in antecedentibus praefert. 19. arv:i7tivov] cg 

axvnnMv: v. Lobeckius ad Phryn. 261. 

6. Zenob. V, 89. II. Zenob. V, 93: v. Diogen. 

7. Diog. I, 2. B. 836. K. IV, VI, 55. Proverbii origintm a- 
46. Greg. Cypr. III, 68. Apost. liter quam Zenobins Acsopus 
XVII, 42. Arsen. 428: Schol. fab. 308. Fnr. expedit. Quod 
ad Aristid. 170 Frommel. : Sui- sententiam attinet, pracivit lio- 
das. Vid. Zenob. V, 94. Dio- merus Odyss. y, 26. 

gen. VI, 37. 12. Zenob. V, 95. De re v. 

8. Apost. XVII, 48: Hesych. Meierus in Erschii et Gruberi 
g. hyirdnovv, Phot. et Suid. 8. Encyclop. s. Panathen. p. 291 sq. 
oKrmnovv. Pralinus ©(jaTTan; fr. 13. Zt>nob. V, 96. De dili- 
II. Runkel. oxTWTroiy aifya^i^s gentia, quam veteres in dentes 
dixit: V. Suidas. conferebant, v. Catuli. 39. Boet- 

9. Zenob. V, 91. tiger Sabin. 50 sqq. 

10. Zenob. V, 88. 14. Apost. XVil , 59. Com- CENTURIA VIII. 307 15 JSixelog o^ffuy.iQtT aH tnl tmv tcc ivnlr '/.?.£- 

TITOVTCDV. 

16 ^nccQTav eXaysg, xsivav y.oafxn'. S7j?mv, 

17 ^ni&a iiii) Tov ^iov: t6 t?MyiGTOv. 

13 Evvri^^&ov aTTayag xal vovfxi]viogl inl dvo 5 

xXlTlTCOV rOVTO. 

19 ZvQOL noog (Doivixag: IxaTiQa Ta i&vi} Sia" 

/3a?.?.ovTuc wg TiavovQya' y oTt txaaTOTt c)t' tyJJQag tioi. 1. oaT()ay.lL,iTai g, 3. y.dvav] tavrriv Macarius: corrige Tavrav. 

Post V. y.oGntk Apostolius addit: Taq <)« Mvxtjvac; 7j/xiZ<; Idia: 
sunt diinetri anapaestici ex Euripidis Teleplio, Ir. 23 Matth., 
quos ab Agamemnone Menelao dici Erasmus coniecit: v. Baiterus 
ct inprimis Sauppius ad Cicer. T. VIH, 90 ed. Oreil. 4. OTrt- 

■Oa/nij: Tov piov rb ik. Pliot. Suidas: male. 5. vulgo "Axxafiat;: 

correxi e K, aliis: eodem modo correxerunt C. Gesnerus Hist. 
Anim. III, 219. Menagius ad Diog. Laert. 1. c. , Kusterus ad Suid., 
Lobeckius in Wonii Anall. Liter. II, 1, 60. Ceterum male in 
Apostolio airdyai; scribitur: V. Eustath. ad Hom. 11. A, 854, 26. 
Jacobsius ad Aelian. N. Anim. IV, 42. n y.ai vov/^ijvioq recte 

Diog. Laertius. 8. tiai] Apostolius: t.y&(>a<; d}.).iij).oi,(; ona, ovHinoxt 
Ttiaxwi; di^aU.dxxixai: eadem Phot. et Suidas aflerunt. paravit Schottus Cicer. Pison. 
25, 59 : quid cessal hic homullus, 
ex arr/illa et lulo fictus Lpicu- 
rus ? 

15. Zenob. V, 84. 

16. Apost. XVII, 51. Macar. 
430: ini xwv xd yti^ova ?.ay/av6v- 
xo)v: Schol. ad Theoci. V, 61, 
ad Eurip. Orest. 5'26: v. I)iog. 
VIII, 46. Greg. Cypr. II, 76. 
Usurparunt multi: v. Sauppium: 
add. Synes. Epist. 101, p. 239 
D: respicere videntur Eunap. 
Julian. p. 70 Boiss. : n(iOiiGxrjy.ik 
dk xFjt; dxd/.xov and(jX7j(; (jifttaxo- 
xP.;;c; xic; A&tjvatO!;, o? 7/v xai xCiv 
itay.wv aixiot;, Liban. Epist. 1310, 

ibi V. Wollium : alia affert 
Boissonadus ad Psell. de Ope- 
rat. Daem. p. 168, 5. 

17. Apost. XVII, 52: Phot. 
Suidas. V. nott. ad Zenob. III, 
10. De vocabulo ani&a/ii] ege- 
runt Eustath. ad Hom. II. J, 
450, 38. interpp. Hesych. s. v. 
Boeckhius Disquiss. Metroll. 
211 : add. Schleussnerus Lex. 
N. Test. s. v. 18. K. IV, 42. Greg. Cypr. 
III, 64. Apost. XVII, 75. Arsen. 
431 ibiq. Macarius, qui sic ex- 
plicat: ini dvo novrjQwv ini xavxo 
avviXd-ovxwv qiaai de yQavv xovxo 
nntTv Entdavjjw ini 6vo x).fnxwv: 
Suid. s. dxxaydi;. ^Axxaydq et 
vov/iTJvtoi; aves sunt, quae ob no^- 
xuiav plumarum ipsae notxi}.ai>, i.e. 
vafri atque callidi fures habe- 
bantur: v. Arist. Av. 251, ubi 
Schol. . . xd yaQ XiixvwSrj . . )fWQia, 
y.axafJoaxtxai b dxxayd<;: add. ibid. 
299. 761. Hesych. v. vovfifjvio<; 
ibiq. nott. Ab Aristophane dx- 
xaydq avibus palustribus adnu- 
meratur: alii aliter: v. Gesne- 
rus 1. c, Schneiderus ad Ari- 
stot. H. An. IX, 37, 5. Jacob- 
sius ad Aelian. N. An. IV, 42. 
Proverbium adhibuit Timon: v. • 
Diog. Laert. IX, 114. Simile 
afferiur a Macario 378: Vdva- 
atv<; ^iavfpw a vv^X&iv. 

19. Apost.' XVII, 67: Phot. 
Suidas : cf. infr. VIII , 67. 
Cave cum nostro componas -(ptv- 
do<; (fomtii,Y.6v , quo usus est Plat. 

20* 308 DIOGENIANI 20 Uxavdi^: lay^ctvov ayQiov. Jib xal ay.avdonojhjg 
6 EvQiTcldyjg. 

21 Ta t'A TQiTioSog: tnl tmv aXrjdwg ^.tyontvcov. 

22 TixT€i TOi y.OQOg v/jQLV OTav 'Aay.iZ avSQi 
naQtirj: im tmv Talg tvTV/Jaig inaiQO^tvMv. 1. aYQMv] VB addunt: srap' o nal (;^avSiy.07tmXtjv ["V ay.avSi/.onoiXoi'] 
r 6v EvQiniStjV sXeyov, ojc; [Xiyovaiv irtfiSy] Hesychius] XaxavoTZO) ?.ti- 
TQlaq [V kaxavoTCMUtov] vuov [avthv ilvae. q:aal Hesychius additj. 
JSy.avSixontjiXTjq scribeiidum arbitratur Schottus : vulgatam relinui, 
quum hujus syncopes exempla similia haud raro inveniantur: v. 
C. F. Hermannus dispiit. de persona JViciae ap. Aristoph. 21. 3. 
i-^] txTTo Zenobius. yivo/.dvojv Schottus: Xfyofiivo)v e Pbcg Gais- 
fordus reduxit. 4. rot e B et Macario adjeci. y.o^o? E b 

Gaisfordus: xog-rj Schottus. r/?^tv Bc Gaisfordus: antea orait- 

(ebatur. xay.ip B Gaisfordus: scribebatur xaitoic;. Explica- 

tionem B om. 5. iv ivxvxlav!; Apostolius , iv raXc aTvxiaiii dqo- 

^Tjro)v Macarius. Reip. III, 414 C, quippe quod 
derivatur a Cadmo: v. Scholia 
ad Plat. 1. c. Photius. 

20. V. III, 86. B. 842. Apost. 
XVII, 49: Hesych. Phot. Sui- 
das. Idem de Euripidis matre 
post Aristophanem Theopom- 
pus, cujus fidem non magni fa- 
cio, apud Gell. N. A. XV, 20, 
Valer. Maxim. III, 4 et Scholl. 
ad Aiistoph. II. infra citt. as- 
serunt, Philochoro apud Mo- 
schop. Vit. Eurip. contradicen- 
te, qui nobilissimo genere mu- 
lierem fuisse contendit: caute 
Plin. N. H. XXII, 80. Quid 
de re cogitem, paucis declara- 
bo. SxdvSi^ silvestre olus nul- 
lius pretii est, quod in hortis 
quoque crescebat: v. Bekk. An- 
ecdd. 1, 193, 19. 305, 19. Bil- 
hrbeckii Fl. Class. 76 sq: add. 
Schol. ad Arist. Ran. 865, in 
quo post V. kdxava ex Bekkeri 
Anecdd. II. cc. ainoiidrox; inseren- 
diim est: vescebanfur autem olere 
isto Athenienses et usurpabant, 
ni fallor, ad cibos condiendos: 
V. Plin. N. H. 1. c, interpp. ad 
Akiphr. Ep. III, 49. Olera 
ejusmodi hortorum possessores 
pauperibus carpere et gratis se- 
cum auferre solebant permit- 
tere : cf. nott. ad Zenob. V, 91 : 
Euiipidis vero mater utpote (n- y.Qoloyoi; [v. Theophr. Char. X, 
2J si non ay.dvSi,;iai; , simiiia ta- 
men venditavit, ut vel e re mi- 
nimi pretii divitias augeret : 
talis res opinor Aristophanis 
animo, quum scriberet Acharn. 
478, obversata est. Ut igitur 
mater poetae e re parva divi- 
tias acquirere studebat, ita fi- 
lius e rebus minutissimis et nul- 
lius ponderis tiugoediam com- 
ponebat, carmen grande et su- 
blime. Patet nunc, quid subsit 
Aristophani, Equitt. 19 dicenti: 
firi noi yf, firj fioi, fiTj SMoy.avSi- 
Y.iarfi: poeta dicit, ne facias id, 
quod a matre Euripides didicit: 
cf. Ran. 840. 947: versus igitui- 
ad eam facetiarum classem le- 
ferendi, ubi etiam parentes ejus, 
qui perstringitur, salse notan- 
tur, de quo jocorum genere pau- 
cis in Naekii et Welckeri Mus. 
Rhen. II, 361. exposui, 

21. Zenob. VI, 3. 

22. B. 862. Apost. XVII, 73. 
Macar. 448. Proveibium e So- 
lonis carmine manavit: v. fr. 6: 
riy.rtt y«(J )i6(>oc; vpqvv, or av 
nolvQ 6>.po<; 'intjrai, ubi v. 
Schneidewinus : add. Aristot. 
Stobaei Floril. 3, 54: y.al rovro 
y.ar' dXijQfiav ovro)t; fXfi' rixrii, 
yciQ , oianfQ ifrjalv ri naQOifda , v.o- 
«og /tti' vfiQtv, dnaiSii^aia St (ux^ CENTURIA Vlll. 309 23. TavTciXov Ta?.ciVTOV' dic([j6t]T0^ tnt ti/mutco, 

24 TeQfieQbci xay.ci: Ta (.ifyaAc(. 

25 TvcpXoT iQOq aanalay.oq: cfaaiv avTov TVCfJuo- 
■&rivai dm ro cpdeiQsiv Ti]V '/i]V, 

26 Tv cpXwv ovsioojv: iJTOi tmv anaTriXojv. 5 

27 To UaQvov GnacpiSiov: enl T(7jv fiiyoa ^t]- 
TovvTOJV. llaQvog yciQ Tig Tijv axacpyjv a7io?^eaag ovve- 
yjbg i]VOjy}.et toj drjfj.O). 

28 7'o ^Eni fiev iSsiov SsQficC enl tmv ano&eTOiv. 
KccTexsiTo yaQ naQa ttj AaY.sSaifiovt rovTO. ^^ I. K: enl rtZv aqioSQa nXovaimv ihrfjOiXro \?vc] yuQ TdrrcJ.o^; tni 
nlovt(i). 2. Vulgatam Tiq/uIqikji, ex /Vpostolio correxi, nni post 

V. fif}'. addit: nqfda ya^ ^ f/^tt^a, tg)' ^i; ^iUJ.it [rti; addit Pantinns.] 

n 
ro riQfici rov [ilov (VQTjaitv. 3. acrijfaAaxo? K, t/ni explirationpm 

snbjnnsit hanc: tni rHiv navriXoiq m nrj o oi nivoiv. h: TorTo 
To toiov otiy. c';/ft 6(p{>-aXnov(;- (paai () 6 [Ajjoslolins cnm Arsenio, 
Phot. Suidas: (fijai S' avro ^rTjal/tpiioro^ (de qno post V^ossium 
Hist. Graec, 43 optime dixit Isintenis ad Plntarchi V. Pericl, 
p. 15: add. Schol. Ven. ad Hom. II. A, 636, fp , 76.) vno y.r?..] 
vno rtji; y tj <; rv(i,Xv)8ijvai,, H la t o (p & fi(j f tv t o t) ? yta() no i><;' 
t/ft di [;'«(* Apostoliosj oSovraq fnaQoirdr ov<; -/.ai ^vfyo^; (oc; 
[oianfQ Apostolins] yaXiji; [fia^fdX.riq Photins] xai noilai; aQy.rov: 
de dentibus v. Aelian. JV. Anim. XI, 37. Schneiderus ad Aristot. 
Hist. Anim. IV, 8, 2, 5. rvq^Xov ovft^ov Apost. Arsenius. ^Vo»] 
ini K. VB addunt: tj ot* Tot? pi.vovai nQOi^^^taXiyovrai, [nbi 
A nQOi^Si^aXiyirat.]: V. Phot. Suidas. 6. ay.a(f:iov VB. fnxQd 

no XX d. /.(,(; VB. 7. yaQ y.v [ifQvijrijq r,v, oc; VB. 8. ()rif((;t xai rf] 
povX^fi, alri,o')ftfvo<; rov<; to axa(piov {'(fiXofiivovc; VB. }). 'Env- 
fifXi()iov g. ^EntftfXidfiov Schottus : e BV Gaisfordus cvriexit. 

VB: e. T. dnoSiro)v tiQfjrai,. ^Aniyittro yaQ xard t» X.oytov 
ToT? Aay.f()atfiovioii(; to TOt; 'Eno/tfvidov SiQfi,n- iftio) d'k ov- 
roq, «w ? (fiTjaiv o Qi6nof*noq [fr. 69 ibiq. v. Wichersium p. 15.^.], i^ovaia^ aVoiai' : Philo Vita Mo- 
sis p. 714: TiV.Tft yaQ xqqoi; vf^Qi/v, 
c5s 6 roiv naXaio)v X.oyoc; : v. Bois- 
sonadi Anecdd. I, 49. 401. 

23. K. IV, 52: Zenob. VI, 4. 
Gregor. Cypr. III, 73. 

24. Apost. XVllI. 3(1: Zenob. 
VI, 6. Usnrpat Julianus ap. 
Suid. V. Mayv>jro)v. 

25. B 870. K. IV, 53. Apost. 
XIX, 65. Arsen. 452: Hesych. 
Phot. Suidas. ''AandXai., andX.at, 
aitdXorp a Graecis talpa nuncu- 
patur: v. Hesych. s. axdX.ou' ibiq. 
interpp. Ceterum fuerunt jam 
inter veteres, qui de talpae caecitate dubitatione<= moverent: 
V. Aristot. Hist. Aiiim. 111, 1. 
Cerda ad Virg. Georg. I. lS.i. 

26. V. 111,93. B. 871. K. IV, 
52. Apost. XIX, 67. Arson. 452: 
Hesych. [in qno male scribifnr 
rv(p).o)v 6 i'iQ(f)v: recte Heinsius 
et Pergerus TCQflow ovfiQotv re- 
stituerunt.] Phot. Suid Ktym. 
M. 772,26. Photius et Suidas 
ex Hom. Odyss. r, 562 prover- 
bium derivant. 

27. V. HI, 94. B. 872. Apost. 
XIX, 5: Snidas. 

2S. V. rn, 97. B. 875. C. 2f!9. 
Apost. VIII, 84. XIX, 37. Ar- 310 DIOGENIANI 

og To ^I^QVvlyov 7ia?yaiafia: xara rwv navovQywg 

O0(pt^0fievojv. IlQudoTijg yaQ yeyovs xojv ylaxedaif^oviojv, 

30 To aQViov aoi Xelal}]Xiv'' 

31 Tb Mv/^iaxov nXoioV. enl twv ciyav qsovtcov 
nkokov. KaTijoaaavTO yao ylaxedaiuovioi fii]Sh7ioTe axe- 5 
yva ra nXoia Mi]XioiV yeveodai,' TiaQa^aTai yccQ, ttT] e-Aarov Ttevr^y.ovrct y.al Inrd- viTtiQ irtrd ina&ivdtjasv: 
in postrertiis Meursius ad Apoll. Dyscol. Hist. Comtnent. 1* Schot- 
tus ad n. 1. aTtiQ ntvr^jxovra xai Bnta h.. probante Hcinrlciiio 
Epimen. 41 rescripserunt. De C v. n. ad Gregor. Cypr. 11,23. 10. 
TiaQO, rjl Aaxfd. corrupta sunt. 1. VB : y.ara rwv (fQovlnb)^ 

y.al Gvvirdq C 0(p iL,o jjiikviav [avrtj rir.~cy.raii y.ara t(J5j' navovQyuK; y.ai 
avvirox; coqitl^. Suidas.]* Qovy.vdiSi}!; [VIII, 50.] tatooii:, 6ro <I*qv^ 
vixoq [an^ inserit V.] ^AQ-rjvaloiv crQartjYo (; tv SaiJ.o), fi,f?.X6v- 
T&JV roiv cr Qart,o)r(j)v xardyttv [rov addit Suidas.] 'AXxofit/dS^^v, 
idrjXMCt r (p vavaQXoi AaxtSaifiovifov o <I> Qvvu/og, OTt (iov- 
AotTO avro) nQoSovvav to ar Qdr tv na. ytaftovroq di r?]V ini>^ 
cr o^.rjv \4.Xy.i' ^ tdSo V , y.ai nefi,->pavroi; roiq 'A-O-tjv aion;, naqa 
fiby.QOv IX&wv dno).ia&ai> 6 <P Qvvvx^^it yQdq>ei> nd/.tv tw vav- 
dQXV [vavaQXll V.] to ytyovoq, uir (^oifitvoi; xat (pday.oiv xo 
arQdrivfia ndli,v nQoSoiat i,v avriii tl inil&oi,. Srjfidvaq 
[cTjfiiivaq Suidas.] Se, [ovroc; Suidas adjicit] nQOijyoQtvat roZt; 
crQar io')rat(;, StvriQav ijiti^v intar oXrjv ^caT ai'Toi; yra^a 
^AXxvlSidSov , aal nol.tfiio)v i(p6dov ytvoftivtjt; [n. t<fO()ov inofie- 
V(i)v Suidas.] (pvXdiacO-ai; Ovrox; ds y tyovor o)v [avfipdvrorv Se 
oiJToii; t. , y.. y.Of(i,aQivro)v Suidas. ] to<''twv yai y.o ftiL,6vt o)V f(iv 
t(i)V y Qafiftdr(i)v, y ivofiivij^ de rfji; iqioSov, iniartvaav ot 
crQartoirat ndvra xai tm vvv xai rd nQortQa y.ara rov 
(pQvvixov <5^' bX&QViv V n' 'AXxi,pi,ddov y tytV7jC& ai,; adjicit 
alia Suidas, quae ad explicationem loci Aristophanei infra citati 
pertinent et e Scholiasta ad Arist, hausta sunt: ex his nonnulla 
etiam K profert: '1>qvvi,xo<; crQarrjyoq 'A&ijvaio^v , ov arQarfjyovv- 
Tog 'AV- tjvatoi, rirrrjO-rjaav xai noXXd avrij) o)<; nQoSovri, xov 
noXtfiov nQoqtxQovaO-ricav. 3. E P adjecit Schottus: de- 

est g. VB addunt: Aiyvnrtoi, toi~to (paavv, ori, dv&QO)- 

niia q)0)vri rd fiiXXovrd ri,vi r oiv flaCtXio^v XtXdXrjxtv: v. 
Suidam. ' 4. to Suidas om. : proverbium e P edidit Schottus: 
g deest. nXoio)v VB om. Pro Qi6vro)v Suidam iy.Qiovrotv po- 

suisse Schottus annotat: Qtovroyv autem lectio unice vera est: v. 
Gorgias ap. Arsen. 172. Plutarch. Provv. I, 28. Zenob.1, 75. Ruhn- 
kenius ad Vellei. Paterc. II, 16 5. VB: qtrici yaQ "AQicro- 

riXrjt;, 'Inn6r 7]v tit; oixiav [dnoo/.iaV recte Phot. Suidas.] aTTo- 

sen. 239: Suid. s. 'EntfifviSi]<;. loci explicationem ea, quae su- 

De re NitzschiusdisputavitHist. pra e codd. VBK exscripta 

Hom. I, 161. sunt, nihil faciunt: verum indi- 

29. V. IV, 1. B. 882. K. IV, cavit Kruegerus ad Dionys. Ha- 

86. Apost. XIX, 39. XX, 40. lic Historiogr. 373. 

Arsen. 464 ibiq. Macar. : He- 30. V. IV, 2. B. 883. Apost. 

sych. Suidas. s. fl>Qvvl/ov. Na- XIX, 22: Suidas s. aQviov et s; 

tiim est ex Aristoph. Ilan. 689: to aQviov. 

y.fi rn; ijfiaQrt a<taXti<; rt, >l>Qvvi- 31. V. IV, 4. B- 885. Apost. 

XOK naXaiafiaatv: ad cujus XVHI, 89. Arscn. 448: Phol. CENTURIA VIII. 311 32 To J m3iovcciov yctXy.iiovi ini xmv noV.a ?.a~ 
XovvTiov. 

33 Tov 'Ylav i:Qavyc(L,£ig- iTxX rwv f.iaTTjv i.o~ 
vovvTiav xal (ioMVTotv. Kal yaQ ' IlQay.7.tig a7io(jag Trg 
^AQyovg xal ^}jTi]aag tov "Y?mv, ovy^ tvQS. 5 

El TQvyovog la?^iaT£Qog: iTxeidij ai TQvyovsg ov 

f.t6vov Tco OTOfiaTc, a?.Xa xai Totg omaOioig fiiXeaiv 
-rjyovaiv. 

35 TavTa aoi xal Tlvdia xal Jj]Xtcc: im tmv 

Ta Tir?ytVTctia novovvTcov. 10 

86 Tov KoXofbiva ini&i]X£Vi inl Trig ^i^aiag 

'\jJ}}Cf0V. GTi).).Of*ivmv roiq /*?} f}ov).ijO iXaw avroi gv ftTzXflv xar a()a- 
G&av. 'Enitifirj yci^ 7iQO(paaiL,6 fnvot oi fikv raq 'yvvaly.ai; av- 
rCtv d^^oarfiv , ol Jfc rd nloia ^sZv, i(ari/.itvov , y.arriQdaaro 
fiTjTt 7i/.ola arfyavd yivta 0-ai> nort, xal vno roiv yvvai^y.MV 
dil xQarftaOai.: v. Suidam. De Hippota v. O. IVluellerus 

Doir. I, 121. 3. vul^o y.fjd^^nq: correxi e PK: B y.()avyd'^ov- 

ct/v. 4. /9of<nTwv] K x^aryasOVTwv, relifjui? omissis. %ai yd(i y.r)..} 
U : initdfj rov "Y ).av dq^avTj y ivo fifvov 6 'H^. dnofidq r.^A., Ltjrij- 
ca'i ovy; iVQi. Kal iri, fii qiaat rovq Kiavovi; ij)(}i,a fiivtjv rifii(>av 
x«t' troq dvax.a).ilGO-ai> rbv "Y).av: v- Suid. s."Y/.av xq. 7. fii- 
Qtaw Zenobius: vulgatam ut hoc loco ita in Snida codd. tueniur. 
9. Jrilva] Sa/.ia b g. JO. rd e Suida adjeci. Ini0riy.i BV, 

ini&ii; Suidas, Ini&riAaq K. VBK: t/9 [pMHi/.a K, /*' A.] no- 

}.tii<; r:iq 'Io)viaq avvritaav ilq ro llavioivtov ).ty6 /ttvav [vv. liq 
— ).iy. K om.] niQv toi" y.oi,vov [twi' zowwi' K.] (iovlivadfnvoii 
[(iovXivaofitvaii K.]. xat iXnon Xaov [K tcat] al '^>ijqiot iyivovro, 
[ot Ko).oqim'ioi> K addit.J m q irrrjv iri&taav r-fjv viy.iTiaav. 2!fi.vQ- 
vaiovqyaQ i).{)6vrai; nyov [K tz^/.TiyrTo] Gvvo-ixovi;, vneQ v)V 
Ttai rtjv [articulum K om.] i\)rj(pov iriOtvro. "OO-tv ini t^s xQa- 
rova7i<; [y.Qariar?jq K.] y.ai ^ipaiova tjt; [pifiaiai; K.] iiQTjrat iptj- 
qov [rj naQoifiia K addit.]: aliter, sed ex Colophonis historia, 
Suidas explicat s. tov Ko).o<(>wva iniOrjAtv , qui articulus, Gaisfordo 
judico, sumptus est ex Schol. ad Greg. Naztanz., cujus ver- 
sioncm Latinam praebet ed. Bill, T. II p. 24 B. : graeca leguntur 
iu Bandini Catal. Mscr. Medic. 216. Suid. s. firjhay.63>. Mare circa 
Maliam tumultuosum erat et 
procellosum: v. Appian. Sjr, 
17. Kriegkius de Maliens. dis- 
sert. p. 16, 

32. Zenob.VI,5. AdditSchnei- 
dewinus Procop. Ej>. XCIX. p. 
269 Mai. : 'Hfuli; k«» /i o) S o) v rj q 
XaXxiTov '/fy6vaftiv. 

33. B. 883. K. IV, 71. Apost. 
XIX, 30. Arsen. 450: Suidas: 
V. Zenob. VI, 21. Usurpavit Theodor. Hyrt. Ep. 56 extr. : 

Tto&iTv de TOi' firj naQOvra y.ai itd- 
rrjv xaliTv , wc; 'HQay.).Tj<; YXav,, 
xard rrjv naQOifiiaVf divvri).i<; *ai 
dvorjrov. 

34. K. IV, 56: Zenob. Vf, 8, 

35. Apost. XVIII, 16. Arsen. 
443: Suidas: v. Zenob. VI, 15. 
De origine proverbii v. Zenob, 
Phot. s. nvO-t^a, Panofka R. 
Sam. 36. 

36. V. IV, II. E. 899. K. IV, 312 DIOGENIANI 37 Tt&MVOV yrjQccg: tm ratv nolv/QOviiav. 

•^a Ta TtQoHr' cjcQiaTovg naiSag Aiyiva TQiCpsi: 

fnl T(ov ra nQcora xal iv ccQ^tj xoofiicav, (lara de Tavxa 

aat^yyaivovTcov. 
3^ Tag tv aSov TQiaxcxSagl [Tif^iaTat i) TQiaxag^ 5 

tv adov Sia TriV \tx(XTi/V. Kal yaQ A&yva y.al "AQTtftig 

xai 'LxcxTr^ tv dvai doxovoiV. 2. TtaWciK; e B Apostolio, aliis Gaisfordus adjecit. jfiyiv i./.TQi(pti. Eustath. Suid. Apostolius, naldat; tydvaxo omissa voce 
AXyiva. Plutarchus. 3. t« n^. xai VB om. 5. Verba Tt^ara* 

4 T^. e K Apostolio, Arsenio adjeci. VB: ritiarai ^ r()vav.a<; 
iv yliSov did rijv 'Ey.drrjv /iv arixoyr i q ov, i] y.ai rd r^ia 
[scribe rd rQira, \. Poli. VIII, 146. Schoemannus ad Isaei Oratt. 
p. 218] iTii^b-vi-rai' Inii y.ai avrrjv r ijv 'Ey.drrjv qaai Tqito- 
yfvri iiva,u. y.ai ydq 'A&Tjvd y.al "yf Qri /t i^q vtai Exart] al r(Jtl<i 
fioy.ovauv tv [cf. J. H Vossius Epist. Myihol. III, p. 206.^ Lo- 
beckius Aglaoph. I, 22,5 sq. 543 sq.] flvav. T6 yovv [ovv \.] 
fivaruiiov [/(,vaxvy.(i'ni(}ov\ : de vocis significatione v.Lobxkius 1- c. 
402.] 'Exdrf] 71 fh i (iaiqovna y.aktlrai, r iiiv vnoj(&ovlo)v S t- 
enoriq. 'O&tv xai dtfii-SQv /liivtj [a(iii,S(tvnara'Eydrfit; V: de re V. 
Hes5'ch. V. 'E/.arala. Lobeckius 1. c. 1336.] 'Exdrtj n(>6z raZq 
rQvodoi^ iari, nal r« vmvaka rfi T^tajcatU [Poli. 1, 66: V. 70. Greg. Cypr. IIl, 74. Apost. 
XIX, 13. Arsen. 450 ibiq. Ma- 
car., Schol. ad Plat. 359, Sui- 
das : ab his , cum iis, quae su- 
pra e VB protulimus, fere con- 
senlientibus discedit Strab. XIV, 
1, 28 p. 643: i/.rTJcavro di nori . . 
lioloipdiVMi y.ai Inni^y.iv, iv 7] ro- 
Govrov Sviif^iiiov riov aAAon' , moO' , 
onov nOTE iv roTq dvc;/.ara).vroi'(; 
nolifiovi; r6 tnnrMV riiiv KoXoipo)- 
vio)v ini>y.ov()i\a{i:(, kviaO^atfrov no- 
Xi/iov' d(p ov y.ai rijv naqoi/dav 
i/doOijvai, rijv kiyovaav , Tor JCo- 
?,0(i)i~>va iniOrjy.iV, orav rt/oe 
inmiOn] pipaoov np n(>dy/iarv: huc 
referri debet Macar. 321. Ter- 
tiam denique ratioriem iniit 
Schol. ad Aristid. T. III. p. 
627 Dind.: KoXoipiov Si ianv opo? 
v\jn]}.6v rijq ^Aalaq y.ai nolvq : na- 
()0i/da de kiyiTav ini tojj' (iovko- 
(livo)v /liya ri ()tjl(OGai: idem p.245. 
Erommel. hanc explicationem 
cum prima conjunxisse videtur: 
Ko/.o(f(i)v 6(Joq ).iyitav vxl'tj).()V rij!; 
\iaiaq y.ai n(')).vq, ijq (i'i iprjiiov n(io- 
ilxov roiv na(id rolq d).Xovq E/.knav /.iyirav Se rovro [w? e conjectura 
Frommelius adjicit] na()ovi(ia inl 
riiiv /iiyd).o)v: V. Diogen. V^, 79 
ibiq. nott. et ad Greg. Cy;ir. 
11,86. De Colophone V. Leh- 
nertus de foed. lon. disquis. 
p. 9 sq. 

37. Zenob. VI, 18. 

38. V. IV, 13. B. 902. Plut. 
106. Apost. XVIII, 9: Eustath. 
ad Hom. Od. A , 505 p. 1695, 
50: iariov de orv i/v&v/iov/avoq rvq 
'Ayv).).ia y.ai Aiavra y.ai Ntonro- 
).i/(OV, ijSfj Sk y.(u JldrQoy.Xov, rovq 
dviy.a&tv Alyvvijtaq , ivtair dv tX- 
niQ ftipofi T« xaT« piov y.ai ctQvara 
rvytjq s/ti, /c^ d/.ovaav naQOv/ivo)- 
Siiiq n(i6q rii) ri).ii rov piov ro' 
rd n()(~)X a(iiarovq natdaq 
AXyvv iy.r()i(fiv xat ydg rot, y.ou 
01 ^Tj&ivnq iJQO)tq dx/iavov /liv 'i&aX- 
Xov, vari(^>ov d'i, (faaiv, ini r6 yfl- 
()or /(iripakkov , w? al y.ar avrovq 
'iaro()'iai Stjkovaiv: Phot. Suidas. 

39. V. IV, 16. B. 905. K. IV, 
57. Apost. XVIII, 17. Arsen. 
443. Macar. 34: Suidas. 40 41 43 CENTURIA VIII. 313 

To IIa07]Tog tifiico^oXiovl ovroq (laXaxog iv 
6 ndaijg, ItiI f.iaysia ditvi]VOX(x)g. To yaQ i^^m^oXov 
diSovg, naQ^ lavtM na?uv evQiaxe. 

Tb fiaaiXixov /3oidtov: inl IlxoXsnaiov rov 
viov /3ovg kTextv i^ /joidta. Aiyerai, ovv tTii twv no- 5 
Kvroxiav. 
42 Tig iv Kvdiovog: inl ruv (piXocpQovcog Sexofxi- 

vcov Tovg ^evovg. * 

T6 iv Tti xagdia rov vrjcpovrog, inl rrig 
y?,ojaa?]g rov fis&vovrog: inl rojv iv fUd?} rip «A;;- jq 
■d-siav XeyovTcov. 

44 T6 TieXayog ^qotsoov olast auTisXov' inl 

Tcov advvcxTOJV, Schoemannus 1. c. 220.] ayitat. Aiy^Q-ilfi S^ av ^ TtaQOtfila 
inl xwv jtiPviQYMv xat ra, aTtOKi xqv fi fieva ltjx oxi vr (dv ytvoi- 
Oy.ti^v. 1. VB: oiiroi; ini fia}.ay.ia xat fiaysia [fiayia V.] 

dnPifioTjro, watf /.ai [xai V om.] ix twv inaoidwv avtoiv 
[recte «11^01" Suida.s.] xai diiTtva no).vti).ri 6 Qaa&ai^, Aai 3ia- 
xovov fiivovq Ttvfi?, xai nd).i,v dcpaviti; [dipavij ndvra Suidas.] 
ytvofiivov^. Eixs Se xai fj fito) p 6 Xtov [ea fitdq avtio, e Suida 
addendum est,] nfnotrjftivov [nottijfiivov V: iterum e Suida vide- 
tur inserendum v. dia^iSofitvov] vn^ [V om.] avtov Tors nm^d- 
oxovaiv. 'Jlvov ftevoq yovv [V ovv.] Jt' «('toT ontq ij poii ).fto, 
ndXtv iavto) tovt^ dve ).dfi /iaviv. 3. kavto)] tavtoii g, tavtwv 

Apostolius. 4. poiSwv BK: vnlgo poiStov. BK: ini twv 

Q-t Qaniiai; no).).?j<; d^tovftivii^v [haec B om.], eni Jltokt/iaiov 
[ydg addit K.j toi" viov /i tov v aov paatXtv ovto<; [tov . . ^aa. K 
desunt.] ftovq Mtixiv [K dnitfxt] eg polSia [PotSta B.] * oio)v6v 
Sk dyaOov ro a v ftfi t pTjxbi; Xapihv o Jlto).tfialoi; [omvbv . . JJtoX. 
K om.: idem post poiS^a addit xai] nQOt;ita'it iv tolq paauktloi^ 
[iv t. p K om.] fittd ndarjq no).vt f).fiaq [intfit^.fiac; K.] t^iipt- 
a&at [oliDviadfifvo^ to totovtov in dya&wv hic K adjicit.l, Sib xai 
fiaaiAi-xov ix).ijO-r] [Sib xtk. K om.]. IJto).ffiaiov] IJtoXifiov g. 

7. KvSi))vo(;] Ko')So)voq g, 8. Stvoi'?] a).).ov<; g: VB addunt: 'Anb 

KvSo)vo<i KoQtv&iov q>t).ot,ivov. 9. iv ti] yXmtifi VB. t^s 

K om. U). latt tov /tfi>. Macarius. tijv dXrj&tiav'] tdXrj&^ BV. 
rijV aX. Xfy6vT0)v] dXTj&fvovtav v.ai tit; fttltova iftntnt ovt o)v K: 
uitima videntur superesse ex explicatione proverbii quadi-ige- 
simi quinti. 12. dfiniXov^ VB. &fini).ov , ?j to di ct ytvi- 

cd-ai ApostoJius. 

40 V. IV, 17. B. 906. Apost. 43. V. IV, 22. B. 913. K. IV, 

XIX, 27: Suid. s. ■^fn.o^poXiov et 58. Greg. Cypr. III, 75. Apost. 

Jldafii;. XIX, 25. Arsen. 430 ibiq. Ma- 

41. B. 907. K, IV, 66. Apost. carius: similia v- ad Diogen. 
XIX, 23: Suidas. VII, 28 indicata 

42. V. IV, 19. B. 910: Phot. 44. V- IV, 23. B. 914. Apost. 
Suid. s. t/s: v. Zenob. II, 42. XIX, 28. 314 DIOGENIANI 45 Tov xccTivov (psvyiov, elg ro nvQ iveneaov' 
ini rwv ra ^iXQa roov deiviov cpevyovrwv , xal tlg fiiiL,ova 
dsiva ifimTirovrcov. 

46 Tig nareQ' alvijaei, el fii) xaxoSatfiova 
rknva'. iTii rwv nQoyovixa avdQaya&i^f.iaTa anoQia 5 
idicc nQoqeQOvrwv. 'Ofioia rjj, Kara aavrov 'iXavve. 
Kai, "//^i/ ilayeg EnaQrav 'Aoafiei. IlaQaivet yccQ 
f.irj roig * * vntQ ciS.iav immjdciv, 

47 Tiravccg y.aXeiv: inl rm xexQuyoriav rivag elg 
^o^&eiav. 10 1. e;Tfffov Apostolius. 2. g^tvyovtMv] VBs&fXovriDv ipvyfi}}>. 3. Sit^ 
va] VB om. 4. K Schottus, alii ahrjan.: alvtjaft.' Gaisfordus. 

Kaxodal/xovfq vlol Plutarchus. Voci y.ay.odaifiovf(; Chiysippas V. fvdai- 
/lovfq substituit, reprehensus hac de re graviter a Dionysodoro Troe- 
zenio: v. Plutarch. Aiat. 1 coU. Welckero proll. ad Theogn. p. 
LXXXIII. 5. iao)t; ini K. ano^ia Idia K om. 6.'()noia x.t/.] K om. 
8. roii;'] »videtur nomen decs«e, ad quod roTc; referendum.» Fin- 
ckius. Posui signa lacunae: eodem modo Apostolius et yVrse- 
nius corrupti sunt. 9. xalttv] Macar. Suidas }Joav. 45. V. IV, 24. B. 915. Greg. 
Cypr. III, 76. Apost. XIX, 14. 
Arsen. 317. Macar. 451; Schol. 
ad Lucian. Necyom. §. 4. Si- 
iniliter Macar. 430 anoSov ipfv- 
yo)v elt; nvo ifintnro)y.a: add. 
Diogen. VF, 68. AUudunt Plat. 
Reip. VIII, 569 B. Plutarch. 
de vitioso pudore c. 9 p. 532: 
T-»] Je Svqo)nia avfifiiprjy.tv arfyvoi'; 
fpfvyovati y.anvov «rfojta?, tlt; nvQ 
i.fi[}d).).fi'V savrijv: Simplic in E- 
picteti Ench.c.34p.l68C Heins.: 
y.al y.ard rT}V nai^oifiiav , (ffvyovrfq 
rbv y.anvov , ft(; nv^ lfi,nfnro)xaaiv. 

46. K. IV, 62. Apost. XVIII, 
68. Macar. 448: Schol. Ven. ct 
Bachm. ad Hom. II. J, 404: 
Phot. Suidas. Homerus dixerat : 
'Tjfittqroi' nartQO)v fuy dfifivovft; tv- 
};6fifd'' ftvat. Karda.EL] Schot- 
tus interpretatus est: Contra 
ie ipsum remiga: meliora di- 
scimus ex Arsen. 446: rtjv xafl-' 
eai/Tov tkavvf : dvrl rov, iaai-(; ofd- 
IfH add. Photius: t^v leara 
aavrov tAa: TO«iTO ov ftev 11 v- 
&ixnv fivai qiaaiv dnoipO-fyftcf ol 
di 2!6).o)voi' Xvwi' 3i avrb Xfi- J.iora tlnflv avfipovXtvofiivta rim, 
fl nkovGMv 1'^.otTo ydfiov: Suidas. 
Pro Chilone Pittacus nomi- 
natur in Epigrammate Anthol. 
Pal. VII, 89, de cujus auctorr 
jure dubitatur: v. Jacobsius ad 
A. Pal. III, p. 238. Historiam, 
quam Epigrammatis auctor 
enarrat, pedestri oratione tra- 
dunt Apost.XVIII,6l. Schol.ad 
Aesch. Prometh. V.886. Usur- 
pat Plutarch. de edncat. pue- 
ror. p. 13 F: iyyvdoOai. Jt dtT 
tok; vloTi; yvvaixaq f^TJre tvytvfari- 
()ai; noXXii) fiijrs n).ovaiO)ri(ta<;' rb 
yd() rrjv xard aavrbv e).a ao- 
tpbv: cf. Menagius ad Diog. Laert. 
I, 80. Proverbii sensum bene 
expressit Macarius: inl riiiv fiti- 
tova 71 xard rrjv tavriHv Svvafiw 
aiQOVfiivMv TtQdyn-ara. Hv y.r)..] 
Apost. IX, 89. Arsen. 277: v. 
Diogen. VIII, 16. 

47. Apost. XVIII, 64. Macar. 
448: Append. ad calc. .\rsen. 
493. Suidas, qui expiicat accu- 
ratius: i,iotjOovv yd^ roTi; dvOQoi- 
rton;, inay.o vovr ti;, oti; Ni xav i) q o i; 
ev d Airo)).iKO)v. Pertinent hut CENTURIA VIII. 315 48 49 60 51 62 Tov ^vovTCi d' avTc^vetvi tTiL tmv dia x^Q^^ 
yaQLTag noiovvzMV. 

TovTo To vnodri^ict EQQatps filv 'laTiaiog, 
vTt£§i]aaTO Si 'AQtaTayo qag'. 'AQTarfsQVOv tovto 
Tov IleQadtiv ^aai7^awg, Kal yaQ 'laTiatov ovTog yTiaTO 5 
Ti]g 'Imvoov anoaTaaiag, 6 dh rjQveiTO, xai iig ^AQiOTa- 
yoQav fiSTirpeQe ti^v aiTLav' ov to dohov avaxaXvnTcov 
6 aaTQamjg, eig avTOV tovto dne. AeyeTai di enl tcjv 
Ta eavTOJV eyxh']^aTa a)J>.oig navovQytog nQoganTovTiav, 

Ta?.Xa rfiX(6fis&a, raXla ^hv ayanufLe^a: 10 
xaTa TovTo, Ov avficpi]f.il ovdh avvatvco. 

Tikog oQa ^iov: tovto t6 anocp&eyfics SoXoov 
eina KQoiaoj. 

Tl nQog Toi' 'EQfiijv: ovtl tov, nQog tov loyov. 1. ivfMi TQv avriXvovtct Eustathhis. 4. Schottus vTtiSvGato: e 

b Gaisfordus correxit. 10. raUa] deest art. g. Desidero 

TaAAa nh . . TccAAct di dy. . 12. tov (ilov Apostolin.s, fiax()ofilov P. 
14. Macarius addit: avrTj 6(t,oia fcrl rn' ti Tiob^ rov Jiovvaov; v. 
Diogen. VII, 18. ex parte ea, quae de Titanibus 
Voelckerus Mythol. gentis la- 
pet. 284. exposuit. 

4S. Greg. Cypr. III, 78. Apost. 
XIX, 43. Arsen. 450: Eustath. 
ad Hom. II. A p. 863, 4. Schol. 
ad Aristid. 524 Dind., ibid. 672 
Dind., 257 Frommel. : 7iaQot,fd(» 
iarl Inl rwv dfivvofiiviDv tJ dfinflQ- 
fjiivoiv' f(Aj/yTTca de m riiiv ovon', 
61 Say.vofiivou vq> irtQMV oviiiv av- 
roi rovi; Sa/.vovra(; avridd/.vovai', 
y.vyj&ovric; Tf y.al y.vtj&Ofvnw. Sui- 
das. Usurpavit Sophron apud 
Suid. et Pliot. V. iv^XTjv: av 
Tt? rov ^vovra dvri^iv ti: add, 
Gregor. Nazianz. Ep. LXI, o. 
817 D. 

49. Apost. XVIII, 95. Arsen. 
448. jHerodotus V et VI., ali- 
ter paulo historiam commemo- 
rat : a quo lo. Tzetzes Chil. 
III, Hist. 96 et IX, Hist. 262, 
et Apostolius hauserunt: hic 
cordate; ilie ut delirans senex 
et politicis versibus « Schot- 
lus. Usurpat Liban. Epist. 50: add. Gregor. Nazianz. T. I. p. 
157 C ed. Venet. : xai t6 rou 
'HQoSorov Tctqi r-^q Safuorv rvQav- 
vidoq %ai,Q0<i HTtilv , OTt rovro to 
vnodtjfia ejiyai/^f fiev 'larmiot;, vm- 
Svaaro [sic] Sk 'A^i^arayoQaq, o ra 
Ton TtQOiiif.ijiporoi; v/toSeidfnvoq, ad 
quem locum Basilius de pro- 
verbio nonnulia protulit: v. Ma- 
nnscr. de la Biblioth. du Roi 
T. XI, 2 p. 110. 

50. Videtur huc referendum 
rcc/.Xa yiai qn}.o')fii&a Photii et 
Suidae: Xfyofiivov n, oiov, rakkot 
Kai ^ikoii (ufifv. 

51. Apostol. XVIII, 27: y. 
Suid. s. teAo?. »Solonis hoc di- 
ctum Ausonius Gallus in laude 
Vll Sapientum sic explicat: 
Sfectaiidum dico terminum vitae 
prius, tum iudicandum si manet 
felicitas. Dictum moleste Croe- 
sus accepit etc « S c h o 1 1 u s. 
V. Ptiugkius ad Eurip. An- 
drom. 100. 

52. Apost. XVIII, 67. Arsen. 
447 ibiq. Macarius. 316 DIOGENIANI 54 53 Tov MlSu n7.ovTov, xal KqoIgov, xal Kv- 

vijQov: iv v7i£Q^olfi ravra. 

Tb ov 0i?^o^£vov: eTit tojv TtoXlang ccQVOv^e- 
VMV' <l)u6^£Vog •|* yaQ Jtovvaiov xakcov, ovdev alXo 
aniXQivaTO ovTog, ei fxr] ov oif. 

Tm ifQiM Tjjv eyxe?.vv: ^qiov, to (fvXlov Tijg 
Gvxijg' TQayit yaQ iariv, ai 8i eyyelvg 6hoOi]Qai' nQOg 
t6 KafiiSaveLV ovv avTag xaTa?Ja]Xov doxei. 

Ti]V &VQav iyei tct Qttifiivi]V logneQ al not- 
avai: erii tov anavdQCOTiov xal a7iQogne?.aoTOV. 

Tov G/£?^ivov deiTai: enl nov eniarpa?.(og vo- 
aovvTcov. Kai yaQ eioj&auev GZiCfavovv oeXivoig ra 
jiiV)](xaTa. 56 57 1. Kvvi^QOv] sic etiam Apostolius: Km'Qov legendntn esse ante 
Gaisfordum monuit Bastius Epist. Crit 49. 4. 'I^doifvov et 

Jt.ovvawq scribendum esse monuit Schottus: ego posui crucem. 
6. tyyykw Apost. Arsenius- 7. tyxilvii eliam legitur in Apostolio 

et Arsenio. 9. t/o)v , ntQrifiivriv Suidas. 11. ImaqiakMc] K 

icyiiQO)';. 13. fivrifiara] p Gre.f(/nara. Addit Suidas, (u? giTjat 

ID.ovtaQXot;: exscripta enim est explicatio e Plut. Timol. c.26: 
add. ej. Sympos. V, p. 676, E. 53. Apost. XIX, 40. MiSa] 
MUIov XQW^'^'^ afferunt Apost. 
XIII, 19. Arsen. 356, rnv Muhv 
TcXo ("tov tyjuv IVlaca r. 45 1 : Mldov 
TtkovaHiniQoi' dixit Plato Reip. 
111, 408 B. JC^o/ffoi;] Liban. E- 
pist. 1041 fin. : y.al yaQ av fi-i]6sv 
txfQov TZQoqyivTjrai- rj] ()i€t rovro)v 
Tt/*'fj , royt rovroi<; rtr ufi^aO-ai' rwv 
raldvTwv KQoiao v tw yt vovv 
eyovrt- fnZtov. Ki.vvqov] antiquissi- 
ma de Cinyra ejusque divitiis 
memoria Hom. ll.y/,'20: alia col- 
legerunt Meursius Cypr. 11, 11, 
Heynius ad Apollod. [II, 14,4: 
Iiinc percrebuerunt ra Kivv- 
Qov rd?.avra: Apost. XVIII, 
93. Arsen. 441 ibiq. Macarius: 
xatayyj Qaaa^q Ki^vv Qov nXov- 
GiMttQov, de quo v. Appendix: 
add. Liban. Epist, 417: vno aoi> 
fUKQCt KfQSaivnv 7j rov Ktv v q av 
triQO)0c poxO.oir^ av 7iaQf?.0-fiv: 
ibid. 487 : r9iovg rvfiiav Sii,frai, av- 
Iqo<; yfviaO-at) fia?.?,ov ij firj rifiinv 
Kbvv Qaq: ibid. 1217: xai yaQ 
l TJ ar.royXb<; avtio fti/.Q6v ticil t« KivvQOv xal ra Tvyov: Dio 
Chrysost. Oratt. p. 135 Paris. : 
Ttai Toi"? ftiv Ini x«A^ft, toiH" Se 
ini nXout()> iO^av fial^ov , y.aOdntQ 
'Jdaova xai Kiv tj Qav. Fundus 
proverbii est Tyrt. fr. 9,5: oTrf' 
fl TtO-iovaio <fV7]V yaQiiartQoq iXrj, 
Jl?.ovroiti Sh MiSfO) y.ai liivvQao 
nliov: V. Plat. Legg. II, 660, E: 
iav Sh aQa n?.oiiro] fiiv Ji.i,vvQa re 
Ttai MiSa ftd?.?.w: Clemens. Alex. 
Paed 111, 6 p. 100 Sylb. Diog. 
ap. Walz. ad Arsen. 210 et 505. 

54. Apost. XIX, 26. De re 
V. Append. s. 'IhXoiivov Xoyov, 
Suid- s. ilHXo^ivov YQaftfidrwv, 
Luetkius de poet. dithyramb. 
diss. p. 79. 

55. Apost. XIX, 76. Arsen. 
453. 

56. Apost. Xyill, 51: Sni- 
das. »Ironiceaccipiendum, qiiod 
ovilium fores minime attritae 
sintadeuntium frequontia.» Pan- 
tinus ad .\post. p. 359. 

57. K. IV, 75. Grei,'. Cypr. 
III, 84. Apost. XIX, 42 Arsen. 10 CENTURIA VIII. 317 5S 59 60 TeveSiog 7ii?<,ixvg'- Ini riov nr/.oug r] ftaXXov 
avvTOUtog ccTtoy.OTiTOVTvov xag L^riXiiGbig , i) xal TaXXa TiQa- 
yfiara, 'H iTtl rwv Mfxwv vouwv. Nofiov yciQ rtg ha^e 
naQ^ avTotg, rbv xaraXa^ovTa fxoLyov mltxei xonrHV. 

'Ytzo Tiavrl Xld-co oxoQTiLOg evdeL'. tni t<Lv 
xaxorj&biv Xeyerai. 

^Yg iy.tofiaaev: eTil ru)V aaifxvoyg ri TiotovvTMv, 
xal naQ a%iav inaiQOfiivcov ini riaiv evnQayiaig, 1. Tivvov m).fxv<; legitur apud Conon. in Phot. Bibl p. 135, b, 33. 
^roi> 7ny.QW(; Siephan. Byz. »/ y-uI fi,d).).ov idem. 2. ra t?y- 

Tvy/t«ra idem. 6. Uyixai> K om. 8. ^ai naq^ xtA.] BV om. 451: Suidas: cf. nott. critt. ad 
Plut. Provv. 102. De more se- 
pulcra apio ornandi v. Xenoph. 
Meraor. II, 2, 13. intt. ad Cal- 
lim Epigr. 7 T. 1, p. 282 Ern. 
intt. ad Hesych, s. OfXivov ari- 
qavoq: V. infr. 69. Ceterum ex 
apii usu plura nata sunt pro- 
verbia: ai).lvov criqiavo^; niv- 
^t^to?, Apost. XVII, 30. Ar- 
sen. 427; aiklvov diZrau o vo- 
coiv : int rwv iv icxdraii; nvoai(; 
ovto)v , Snidiis: oi'Toq toj" a i- 
XtJvov [sic] dsTrai: ini roiv nd- 
vv yfporrojv y.ou iirja&tvrjy.oro^v iv 
y«^ Toig niv&fat af)ijvov artqia^ 
vov(; iq)6()0vv , Macar. 399: v. Ap- 
pend. s. o('()' iv CfUvoK;. Respe- 
xerunt proverbium saepius se- 
riores: v. Villoisonus in Ma- 
nuscr. de la Bibl. du Roi T. 
VIII, 87. 

5«^. Diogen. IV, 94. Apost. 
XVIII, 28. Arsen. 444 ibiq. 
Macar. : Hesych. [ubi quae le- 
guntur inde a vv. tl a(ja, ver- 
ba sunt scriptoris, qui prover- 
bio usus erat.] Steph. Byz. v. 
Tividoq, Phol. Suid. S. rf vidi^oq 
^vvijyoQ0<;. 'Enl . . n(jdyiu,ara] ex- 
plicatio, ut viditur, Aristidis: 
Stephanus enim proposita ex- 
piicatione nostra addit: /.al q^fj- 
cw ^AQiCr fidrj<; xal aXXot,, tov 
iv Tivi6'o> \in6 }.).o)va nilfxvv y.QU- 
rtlv Sia rd av^^dvra rot<; nfqi 
Tivv7]v. "H ini xtA.] Ratio Ari- 
stotelis: Sieph. 1. c: ij fidXXov 
w? q:fiai.v ^u4(>iarori).Tjc; iv rr} Ttvf- 
Sioiv no/.irtla , 6ri paai>).iv<i Ti? [Tennes nuncupatur ab Heracl. 
Pont. Polit. c. 7: auctor isto- 
rum fragmentorum in hoc loco 
Siephanum videtur compilas^e] 

iv Tfvidii) v('),uov eiyTjy.f , rov xara- 
).afji pdvovra fioi,xov<; , dvaiQtlv nt- 
li/.fi d/AqoriQOv<; [v. O. Muellerus 
Dorr. II, 226.]. 'EnfiHij de avv~ 
ifirj rbv voov avroii xara/.Tjq&Tjvai 
(lovyhv , iy.VQOiat xai niQi rov Idiov 
nai66<; rTjQfjOrjVat rov voftov. Kal 
dvaiof&ivro<; , tl<; naQOifiiav i/.&tlv 
ro nQayfia, ini riJiv oifiox; nQarro- 
fiivoiv. Avd rovro, qrjai, xat ini 
rov vofiiafiaro<; roiv Ttvtdioyv y.fya- 
QdyQai,, iv fii^v ro) iriQu fUQtt ni- 
Xfy.vv , ini 8k rov triQOv xSvo Xf~ 
q,a).dc;, fu; vn6fivrjai,v toi" ntQi rov 
nalSa naOrjfiaroq cf. Eckhelii 
D. N. II, p. 1488. Quibus ad- 
duntur a Suida duae aliae ex- 
plicationes: ori, "AaatQiva [Plut 
Pyth. Oracul. 399 fin., ex quo 
priorem explicationem Suidas 
descripsit, ^AartQoovl r6no<; iv 
TtviSo) , 'ivOa noraj.ua»o<; , iv w 
y.aQy.ivoi rd yt).o')vi,a Si,rjQ&QO)fiiva 
ini n).tiov eyovrtq, y.ai ntXixfi ift- 
(ptQfj. — 01 Se, ori Tivvrjq Sl a 
enaOtv vno rrj<; firjrQvid<;, fiird 
nt).iy.fi')q [v. Wachsmuthius An- 
tiqq. Grr. II, 1, 179.] t«? qovt,- 
y.d<; e/.Qivf Si/.a<;: v. Zenob, VI, 
9 ibiq. nott. Similia sunt Ti- 
viSioq dvtjQ Eustath. ad Dionys. 
Perieg. 536, xaxoi' TtviStov Apo^t. 
X, 81. Macar. 317. 

59. K. V, 13 : Zenob. VI, 20. 
Greg, Cypr. III, 88. 

60. V. IV, 28. B. 919, Apost. 318 DIOGENIANI 

61 "YdQcev Tifivsig: lnl tcov advvccTfov. 

62 ^YTikQ Ta KaXXiXQaTOvg: n?,ovaiog ovTog i]V 
iv KoQiv&M. EiJiOTS ovv e&avfitt^ov Tiva enl hXovtm, 
TOVTO eXeyov, 

63 'YjiSQ^eQeTaTogl Inl twz/ vneQXQOViMV' 6 yaQ 5 
TeXtVTaiog (nqv Igtlv ovTog. 

64 Yg OQivei: inl tmv ^iaiMV XiycTav xal iQiGTixMV. 

65 (PaXaQid og aQxaii inl tmv MfiMg ttJ i^ovoia 

J^QM^iVMV. 

66 0MXOV eQavog: im tmv ivor/^iag avvTaTTovTMV lo 
iTiv TW lavTMV xay.M. fpcoxog yaQ Tig &vyaTkQa iyMV 
iTtiyafiov, avs^aXXsTO tov yafiov' irp' m oQyia&ivTsg ol 
fivi]GTrjQeg , anexTnvav avTov. 

67 (PotvixMv Gvv&tixai,: ini tmv navovQyMV. 1. aSvvdrMv] K afirjxctvoyi' , et sic Gregor. Cypr. III, 92. 3. 

K post V. KaXXify.Qcirovi; addit ■^' TtXovaiwv. ijv K om. 3. Ko- 

^ivd-o)] Zenobius, rectius ut videtur, KaqvaxM. linort xr?..] K 

om. 5. vTtiQpiqtrala Zenobius. o ya^ xr)..] K: na^ja ycep /la- 

xiSoai/y o TfA, fi. vTtfQfii^fraToi; dvf/^dqiT]: v. Zenobius. 7. »Ple- 

nius Apostolius XV, 83: IJdXuv iy v^ Ttaqoqivn'. Inl roiv naqa- 
Y.tA>ovvrmv rwd ilnuv v.al dv.ovra, d ov (iov).iraii. '^dXy.aiov -^ naqoifnia 
[Alc. fr. 80 Schneid.]. Simplicius in Aristot. de Coelo fol. 82 b. 
in ms. Nov. Coll. ImiSij Se ndXi^v rc na^oijivii' y.ard rhv /ukonowv 
'AX/.alov.t Gaisfordus. Simplic. in Aristot. de Coelo fol. 35, B. 
Ald. : inii Se ndkw vq eyQvii aard rov /.if/.o)S6v ' A/.y.alov, ndXiv 
dvaYy.ij inl rov yQa/i/iarty.ov rovrov nQOXvipai/. 8. a^x^ VB, '/•'. dQxij 
xai 'E/irov Apost. , Arsenius. K: inl rojv dnTjvwi; d(jxovro>v. 

14. VB: ol rijv Ka^xv^^^^ y.riaavra; 'Poivtxit; iir f nQO<;- 
in Xevaav Ti} A^pvri, iSfi^&tjaav riiiv eypfoipiojr Si^aa&ao av- 
Toi'S ruxTa re [re V om.] xat rj/ii(jav. 'Enirvxovrtq Se Toi'- 
Tou ovx ipQvkovro dna).).daata&ai, o><; avvr i^&f /iivo>v vvy.ra<; 

XX, 7. Arsen. 459: Theognosti sui nostrum cum Xinvra vvaafit;, 

Can. in Cran: Anecd. II, 24, 6 quod adhibetur a Gregor. JNa- 

[ubi 1%- £V.oJ/<afff scribendnm]: He- zianz Carmm. lamb. vs. 61 p. 

sych., Suid. s. »«('v<^. Cf. Theocr. 250 ed. Billii Colon. 1690. 

XV, 72: d&Q6oq ox^.oq- 'Jl&ivv&' 65. V. IV, 35. B. 937. K. V, 

vianiQ vfq. ' 22. Apost. XX, 13. Arsen. 461, 

61. K. V, 15: Zenob. VI, 26. V. Suidas s. '%mH- ibiq. Rei- 

62. K. V, 16- Macar. 447: Ze- nesius et Ebertus Comt;ient. de 
nob. VI, 29. Sicil. Geogr. I, p. 84. Scliot- 

63. K. IV, 77; Zenob. VI, 30. tus annotat: Sic Manliuna et 
De mense cf. Clinton. F. Hol- roslhumiana imperia Romae in 
len. m, 363. Ideicr Encheir. proverbium cessere, teste A. 
Chronol. 162 sqq. Gellio N. A. I, 13. 

(54. Apost. XX, 9. Arsen. 4f)0. f.G. Z/nob. VI, :^7. 

Cf. Diogen. 1, 52, ubi compo- 67. V. IV, 84. B, 935. Apost. CENTURIA Vm. 319 

63 "KaQMVog &v'^cti Sl ijg oi xarctSixot im ro 

daVBlV tl^QXOVTO. 

69 X&OVLd XOVTQCCI Ta TCQV VSXQUV. 

70 'X.aiQs (filov cpug: yQccvg ed-i7.ovaa a-/.o7>aaTai- 
VHV yvfiv)), 'iva firj tijv Qaxiooaiv tov acofiaTog t7.syyy, 5 
TOVTO ilns. 

71 ^^£xag'. rj dQoaog, OvTcag ixaXsiTO 'jtvTif^iaj^og 
TtTViloidfig (uV. OvTog Sk fie?MV ijV noniTrjg' ovto) dk 
ixaXeiTO, dioTi TtQogBQQauvs Toig Ofiikovai. dLaXiyofUVOg. 
*ES6xiL S^ 6 'AvTifia%og ip)]rpiafia mnoi7]xevai, otl fir] 10 
del xoifKoSitv ii ovofiaTog. 

72 ^Slb t6 lEQOV TivQ ovx eoTt (fvatjaat ojg fit] 
xa&aQBvovTiz 

Tf xa* rifilQa^ nivfiv avrov^. Alyftav Se inl Twv TTavovQyfV' 
Ofif.vo)v y.ai TtovriQoiv. addit Suidas: Tci d^ o/.ioia yiij/.io)v Ini Mt- 
TaTtovrivMV laroQfZ. 1. XdQO)vo^] yaqmMi; Zenobius, ^aqdiVfM^i 

Suidas, xa()o)VfTov omissa v. &vqa Pollux cum Hesychio. Ante 

vv. St' ^g xtX. apud Zenobium, alios legunlur: /*ia tov vofioqivka- 
xiov &vQa, Sk' xtA. 3. t« t. v. K om. 5. QaxiMaivl ^dxo^aiv 

Zenobius: v. Herasterhus. ad Aristoph. Plut. p. 395. Gaisfordus. 
7. ij S()6ao<; Apost. , Arsenius. 8. 7itvf).o')Stjq wV] ini toiv ntvf}.o)~ 

So)v Suidas. 9. nQoi;i^^awf tovq onii.ovvrai; Suidas: erat i^itur 

aialoxoi;; V. Casaubonus ad Theophr. Char. XIX, 3. 10. 'E56- 

xf* ktA. Apostolius omittit. otv nrj StZ] Haec correximus praee- 
unte Valesio ad notas Maussaci in Harpocr. p. 295=218. Vulgo 
temere sic confusa: oti t6 Uqov nvQ ovx eifatt q^vatjaaf xai ori/ n?j 
Sft xo)ixo)Siiv ii 6. o5s /itj xaO-.: Gaisfordus. Eodem modo cor- 
ruptus est Arsenius. Cum Gaisfordi emendatione concordat etiam 
Suidas, nisi quod e Schol. ad Aristoph. 1. c. plura addit. 12. 

£xplicat proverbium Suidas : Tinaiov iv /.</' [v. Goellerus de Situ 
et Orig. Syrac. p. 239 sq.] latoQflv , we ol nfQt /ifjfioy.).fiS7]v [v. Ruhn- 
kenius ad Rutil. Lup. 8 sq.] xara Jtjfio/dQovi; [v. Grauertus Anal. 
Histor. et Philol. I, 331] finov , oti. /«ovw aino) ndvtwv 'A.&tj