Skip to main content

Full text of "Corpus scriptorum historiae Byzantinae"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| CORPUS SCRIPTORUM HlSTORIAE 
BYZANTINAE. EDITIO EMENDATIOR £T COPIOSIOR, CONSILIO 

B. G. NIEBUHRII C. F. 

IN8TITUTA, 
OPBRA 

EJVSDEM NIEBUHRII, IMM. BEKKERI , L. SCMOPENI, 
G. £T L. DINDORFIORUM ALIORUMQUE PUILOLOGORUM 

PARATA. I0ANNE8 MALALAS. BONNAE 

IMPENSIS £D. WEBERf 

MDCCCXXXL 


''O 


BTACk;^' • t I0ANNI8 MALALAE CHRONOGRAPHIA EX RECENSIONE LUDOVICI DINDORFIl AOZDUirr CHILMEADI HODnQUE ANNOTATIONES £T 
filG BENTLEIl EPISTOLA AD 10. MILLIIIM. 


BONNAE 

IMPENSI8 ED. WEBERI 
MDCCCXXXL L PRAEFATIO 

LUDOVICI DINDORFII. loaniiid Blalalae Chronograpliiae niiiis est codex Oxo- 
nieiinB Baroccianiis , ex qao descriptam ab Edmiindo 
Chilmeado, qumn b morte praeyentiu esset, edidit Hnm- 
fredns Hodins eiqne ita praefatos est nt milu de co- 
fice et Chilmeado mhil, pauca de scriptore et huias 
edtionis ratione dicenda snpersint loannis libro Oxo- 
mensi qoum et imtii pars non exigua et sub finem non 
coDstat quanta perierit, illius iacturam sarsit Chilmea- 
dus ex alio dusdem bibliothecae chronographo manu- 
scripto, qnem Georgium monachum esse, Tulgo Ha- 
martolum dictum, sibi persuasit Hodius: nuhi ipsum 
exordium cum Georgii particula ab AUatio edita non 
ita eonveiure yisum est, quin scriptorem Oxoniensem 
Georgium an quem alium haberi oporteat eius iudicio 
refinquere maluerim cui integram certe partem ab Chil- 
meado editam cum Georgio contendendi copia et ani- 
nms iuerit. Quum emm chronographorum Bjzaiitino- 
nim alter alterius simia sit, si qui per aliquot paginas 
ad Terbam secum consentiunt, non est cur existimemus 
non esse homines inter se diyersos. Extremae autem 
Malalae parns detrimento quum incertum reddatur 
eoncluseritne ille cnm lustiniano an ulterius deduxerit 
chronographiam snam, eoque muor oriatur dubitatio 
qnando ipse putandus sit vixisse, Hodius omiu ope con- 
tendit nt saeculo nono ineunti admoyeret scriptorem tan- 
tae iilscitiae et barbariae quanta in aevum lustiniano 
profHiiquiim cadere ei non posse videretur. Quumque fi PRAEFATIO^ 

loaimes Damascenns, qaem saecolo ociayo medio ex- 
stinctmii constat, oratione tertia d^ Imaginibns in fii- 
bnla qnaidam narranda Maiala otator anctore, ita dna 
testimomum elndit ut orationem illam posse suppositara 
esse dicat. Quae qoam levia dnt facile apparet loan- 
nis Damasceni orationes tertiam inter et secundam tan- 
la intercedit rerum omnium similitudo ut si altera a quo 
scripU esset nesciretur, ab eodi^ ambas homine pro- 
fecta» esse nemo qui legeret non esset suspicaturus. 
Sed etiamsi certissime demonstrari posset tertiam non 
esse loannb, ea re ne minimum quidem eius de Malalae 
aetate testimonium mutaretur. Utramque enim eodem 
sciiptam esse tempore iUo quo anathema adyersos 
Leonem Episcopi Chrientis minabantur quidem sed non- 
dum pronunciabant ex eo recte coliegit Lequienus Tol. L 
p. SOJB. quod eadem in ntraque verba sunt p. 332. et p. 
346. tuip ayyiXoQ %ap fiaoiXivg wayy$XiCriTa& v/iag 
noif* o nafiXdfiiTi, nXiiaan xac dnoaQ* 6np£ yd^ 
TiwQ ihuip, WQ igffj 6 &iiog diroaroXos, dpd&i/ia iart^^ 
Mi%6fiiP0Q Ttjp di6(f&maiP. Hodius Tero quod addit, 
si minus totam orationem illam, certe locum e Malala 
excerptum fieri posse ut aliquis interpolayerit, verbo 
monuisse sufficit non meliori cnm ratione dictum esse 
quam quae de Clementis, Theophili, Hesychii netate 
Buae opinioni commoda harioiatur: ad quae qnod re* 
sp<Hideri posse quiris mteUigit respondit Lequienus p. 
368. De ipsius autem Malalae ingenio summaque et 
inscitia et^ si cnm scriptoribus paullo antiquioribus con- 
feratur, sermonis barbarie qui ita sentiat ut indigna 
arbitretur homine Syro saeculi sexti septimiTe cum tu1-« 
go loquenti, ipsam rem Byzantinam oportct ignoret. 
Aliter iudicarunt riri rerum Byzantbarum peritis- 
nnu, Rebkius et Gibbonus: quoruui alter Histor. cap. 
XL. annot. 11. Malalam breri post lustinianum scri- 
prisse assentitur lortino Animadyers. voL IV. p. 383.: 
qua ipsa libri illius pirte ego me aegre fero carere ; Reis- 
kius autem itn scribit in Commentario ad Cohstanti- 
luun praeclare nuper aucto p. 855. ^JUaCoTifOQ pro PRAEFATIO. Tn 

/uiOatp iam wpmA Mahihim T. II. p« 2S6. 1«, de cidiig 
uctoris aetate lostiiuano «equli dubitare non debebat 
Hodju ob dBciioids aoides. ktios iam saecoli et ra- 
tiodBia inepta erant et dictio monstrosa. Ex qno Chri- 
stiani doctiHrft turbare pnblicam rem inntilibos qoae- 
tlioaibns, omissisqae atodiiB iitteranim humaniomm ad 
ipecnlationes ridicnlas, et qnas ne ipsi qiudem inteUi» 
gereot, prolaU coepemnt, periit omnb in cogitando 
lectitndo, in dictioiie perspicoitas, cora et nitor. Non 
tam borbaris baibaiiem, qoam Christianis debemos. Vi- 
doi qnantna tnmor, qoanta peregrinitas in CocKce Theo- 
dowano, qnam non anilis saepe Fkocopiiis, onmiom sibi 
aeqnafinm absqoe controyerria optimns, qnam coacta et 
Latimasans dns dBctio. Affectatom artificiom, per qood 
oratio Gimmeriis tenebris fieret obsoorior, laodi erat^ 
el tanto qnisqoe doctior, qoanto Cassiodomm et similes 
anpcraret 8ed hoc in tranritn. Soloedsmi hi, qna- 
les smit fiHCirMQOQ et rimilia, fueront qoidem nonqnam 
noB in nsn apnd ▼nlgnm, sed scriptores Tel pamm 
efegantiae memores ab iis siln abstinebant Cliristiaiii do- 
ctores ea qno coqpemnt homilias suas tales in Incem 
edere, qoales ez ambone effuderant, periit omnis ho« 
nor Gtteris. Mahdae, nt ad enm redeam, ex ipso no- 
miiie eonstat aetas. Malakis est nomen Syriacnm« Ser- 
mo Sjriacns obtinebat in Syria nsqoe ad imtia Moham* 
medanisnu. Eo sorgente, Saracenis Syriam rapienti- 
bns, exegemnt Sj^riasmom, eiosqoe loco AraUsmos 
omma obondabat^ Sjriasmo in ecclesiarom Christianamm 
angnbtias concloso. Deboit ergo Malalas eo adhoc aevo 
▼ixisse et scripsisse, qoo sermo Syriacos in uso erat. 
Pro rfaetore Arabes non Malal^ sed j^iftnfw Ckathih 
dBcimt^ Qnibcs addi licet in rebus locisque Syriae de- 
scribendis nnsqnam ne tenuisslmom qoidem ▼estigiom 
apparere mutati in ea per Arabes remm qid sub By- 
santinis fuerat statns. Caetemm apud loannem Dama* 
scemun qnod Malaias yocatur ^lmdpptiQ *A9T$o%BiaQ^ 
non patriarcham, sed drem Antiochensem inteUigendum 
assentior HodEo Proleg. s. yiu : quomodo dictum *Av- Tiii PBAEFATIO. 

Tioxov KoXotptSvoi !n opnscnlo MS. Oxomeori fefelBt 
UentleiDm EpistoU ad AfiUiiun p. 8. 

FUctenus de MalaU, Editio nofitrt qmmi fartegm 
reddere deberet qoae annotasset Oulmeadus, nec feren- 
dum viderelur bis etiam sppom tot levisBimorum men. 
dorum correctiones, ego annotationes eius dispertitas bihi- 
riam sum ita, nt meit inaererem qnaa utUes ad ciisin flu- 
cerem, caeteras ad calcem relegarem. Ipse quae scri- 
btiiidi vitia \iderentur correxi aut notavi: saepe antem 
ambignnm esse quae librario, qnae ipsi impntanda sint 
tali scriptori, sponte intelligitur. Futilitatem hoini- 
IU8 per partes aliquot cenmra 8na dignatos est Bent- 
leiuB, omnem refelli nemo ferat. 

Editio OxonienKiB quum tam sit negligenter impresM 
nt integroB versns oniisBO)) prodat interpretatio LaUna 
p. 108. et 145., operae pretium facturus sit qui libri Ba- 
rocciaiu ilerum cOnferendi laborem Buscipere tanU putet. 
Mihi haec «tiam ratio fuit non tangendae interprela- 
tionis Chilmeadi, qnac nnne codicis instar est. Abied 
rero quos Hodius addiderat Indices Scriptomm et Vo- 
cnm DicUonumque ab Dncangio omissarum mancos et 
tenaes , novis eorum loco substitutis. 

Deniqoe annotamus editionem OToniensem prodiia- 
le dupUci titulo annnm IttSl. praeferente iiucriptamf 
cui in alio quo ntor exemplari tertius additnr anno 1692. 
iiuignitas; Venetam ob Titiomm multitudinem pror- 
aiM inutilem a, 1133. 

Scribebam Lipsiae idibnB Octobribofl MDCCCXXX. D E 

AUTORIS COGNOMINE 

PRAEMONITIO. fAIdj4Ijjt Cognomm Syriacum. lia scrihi a GraecU po*ui9$€t 
magiM tamtn convtnire cum iUorum jinalogia ut M^ilalas §cri' 
iatur^ ncgue Mcriptum fiUsse viderL jii jiutore Prolegome^ 
norum prtfeferiur Syrorum genuinum ao originarium Nomen 
Mj£LjiIjji. Quod otieniitur opiime congruere ueui linguae 
Eo BHETOREM significarL Hoc multorum 
it fuisse Cognommu Quo sens» sio jiuior appeL In Terbu Joanms (qaem appeHant) Daifio«c»m et Constaniini 
Forph, 6 qnibiit coocepUu est, qoi preemittiUiry Titulna, Qtrnm 
Autoris CognoiDea MalaXa ( sen Malika') in Cas», ot loqunntur, 
Ceniiivo a Malalag (sen MaliXas) ut JSo^tf/)a a Ba^a^agf 
ZovUa a SontSagf deacendet; an, nt peregrinum et extranenm 
vocabnlnm^ sit potiua Indeolinabile , hand certo aatia apparet. 
Moi aocati antoritatem Viromm maximorum, qootquot hactenna 
CcBnominia mentionem fecemnt, Oerardi et Jaoact Vosdo 
iif Dufrestaif aliorumque complurimomm, pro Inr 
accepimua. Neqne hoc aane temere. Nam qnamTb 
Yideatnr hand licere per Graecomm Analogiam Virilia Nomina 
apud eoa in A terminari; non tamen abkorret ab eomm uau, 
nt Nomina Virorum OrieniaJia et Barhara abaque nlla Graeca 
Tenninatidne , aut Coainim variatione , Graeco ore proferantur» 
Meque qniaquam ignorat quam ament Orientales (e quibna erat 
noater droao^rapAitf ) aua Nomina et Cognomina in A formare* X PR/LEMORITIQ. 

Id dacet itU# Ezemplit quae «zliibent paMim mommMDta &• Pb» 
gimie. limn indicant Nomina tt Cognomina Arabicoy jtbdoUaf 
Hamfap Nahalap Tapkalaf MoBkallaf aliaqao id gcnofmilUo: 
Binc Jtuit illio ott Imi , Dariut Doro , Kotroot Kuraf BosiUai 
Ba$ilaf nt apnd Said Ebn Bairik Do Syrii deniqoo iptit» po- 
pnbribaf nottri Antorit, qaod oadom gaodotnt torminttiono^ 
contnlatar Catalogut Seriptantm Sjyriaoaram a Sobenti Mtiropo» 
Ula contcriptot. Coltbrantar ibi Mataia, Bartonitf, flnnaaa, 
Dan. IU$aina^ Ahrah, Catinaf Greg. Suuairaf cam malUt aliit^ 
ptrt magna Catalogi. Sod qnomam haoc? Monaitto toffocorit^ 
otto plano ^^cMfi Autorit nottri Cognomen, ot in A apnd ooo 
detinero oontttto. Qoam toleant aotem Graeei, poregrina hii- 
jntmodi Momina cam natiTit Terminttionibot in Graeciam aaam 
rodpere, ozemplorom demonttrat maltitodo innamerabtlia. In 
prima ado es Jo. Canfaemxmo ttat JmapmiQ I7f^r«. lUene ro- 
centior, otnon es Heroihu antiquit? CaTO agaa do eo IWniii- 
pAot. En qoot ot qnantoe SoteUilet babeat detpictbilit bicce Ht- 
falta* Apod Srfififi CKroooId^icafN , perdoctam ad AUximm 
Comnenamf qoam edidit doctittimot P(r#atitiit, occorrit K 
Ct w xhfOQ i ^o9%a Imp. Apod BorfAoIomiMimi Jltlfftmirfii 
moratur Mipia, et Arabicot Hanifa ab eodem dicitor Xan^p 
qood nomcn qnamnt habettnr apnd eum in Cata Gen. tamen 
potitam foitte pro Jnieclinabilif com ex ipto AootniUf tom cx 
aliit Noimnibut teqaentibot, dilocide tpptret In Anonymi Comi^ 
fui. MMhammedi$f bujut Attecla Bofi^ii commemoratnr: li^t- 
«olXif Ihf 61 xf Mov%aiUv tt^ laKmpivfi^ Mpati Battqi* Ibidoot 
occurrunt j jhtdui et AiiallA \AhiaUa) Muhammedit alii 80. 
dtlet. Hoc notent doctittimi Viri qui pemegani nomen Ahdattm 
opud Grtecot onquam cadere in A> Eidem rurtut Autori, ot et 
Itieeiat Choniaia$ in ThesaurOf Angelornm 2. Mnharomedla tunt 
Nomiua Propria Ttiipa et Mo^oiSa. Sic Euihymio Zigahemo 
Ttntatpa (male) ot Mir^va. Audiatur Agaihias, probatittimus 
Scriptor, de Rego Pertarum Vararantf Ziyavoaa 61 ifMxXif^» 
ot mox, ibtotmg 6 nalg Ztya¥Oaa tnmvopaoto. Idem rurtut do 
olio VararanOf Perttrum ilidem Rege, og 6fi %al KiQpaoad 
mvopaino. Accodat hit Eraio$ihtne$ , tntiquittimut ille , Grao- 
corumque Grammaticorom princept; in cujut Caialogo Biegam 
Thehaeormm nobit militat Rex Kopanp^a* ▼ocabulum factnm ox PRAEMONITIO* xi 

#•« mm 09S (nt librario id Titio TerUtnr,) qnod Aegjptiis 
KooMD VmlcafU fuit , ticqae fcribitar Porphyrio in Catu Nomi* 
mBiwo. Addo infoper SfurifXaf cognomen fnisfe apiid ipeoe 
Alenodrinoe Petriarchee. Andi teetem Incnlentnm neopiantm 
iD Ckromograpkia'f Imamnig 6 hclaXfiP H^Xa. Sic epnd Victo- 
m Tiin. Joanau eogaom^nio BemuUu Qnem lioc iUuetre 
ezempfaiml Qns poteris ietine Tim evitere? Mnm cnlpem Libm- 
rio impingee? Veh Eflnginmi Eidem 'Huophani EUapai eet N»- 
Bogie Aethiopnm: qnod qnemrie legetnr in Cneii non lieoiOf 
temen Indtol im a HU fidem fecit jieeentms. At endiee Ineuper 
eUe. In Graeca Scriptnremm Versione qnid epertine ent nsit*» 
tine? HMhvaaXa, £^oa(fa, Zalaf Mtooa, Paia, Aia^la^ 
eesconta elie« Noqne iete eolum in S» Scriptnree Vereione henc 
Terniiiielionem eortite ennt, eed cnm ee evolemnt ed omnee 
Greecoe, et in nenm Tulgerem ebierunt Nonne A mntebetur 
epfid poeteroe Greecoe in ji£? De eliqnibney concedo: deomoFp 
bne, pemego. Teetimoninm dicet Maiiha€m$ EoangeUtia. Ce. 
kbrentnr eb eo <r Za^, 6 Afita, 6 Aaa. Pteeter PL Jotephum 
qni ex BibKomm Greece Vereione ene non scripeit, cedo mihi 
▼el nnnmi cni Petriercheram ennosissimns ille, Ma&ovaalag 
■on Ma&oooala, eppdletnr, etsi Nomen illins epud tot Scri* 
ptoree pessim memoretor, et, pmpter longeevitetem^ Tel in 
Tnlgi ore ubiqne terremm Csnbetnr» Ma^ov^ala ille nomine- 
tnr e The^^hito Antiock, Africano, Eueehio^ SynceUo, Anto- 
re Qkronioi Paech. Nicephoro Petr. Cedreno, Gfyca, Hamariolo 
Boetro^ Anonjmo PetavianOf eliis. Post hocce exemplumi qnid 
etttnet elie efferre, quee epud eoedem Autoree, cum PhUone Jud. 
Joele et TH^oitIo in Hist legnntury ZtcaQa, Hala, Oaffa^ 
Zepenaam^ Idfia, Avavla, ceetereqne plereqne eimilie? Ite mo 
Mneee ementy nt ex enimo me teedet ec piget tem^din demoreri 
in minntiie hiece pnerilibue: temen gretie eomm, qni dnbiten^ 
hic elie queedem ezemple sub)ungsm| qnomm eedem eet eneIo« 
gie ec retio. «O Ua^Pti, 6 XaH, 6 Mail, et germene «pud 
Ecdeeieetioos ScriptoreS| ignorsts sunt nullienisi quibus sub fe- 
mla menue est. AXtiiog S Mvoi^iii, megnetum Greecomm qui* 
dem, epnd Georgium Mon. in Novis Impp. Gfycae; 6 fiiyros 
Afo^iloc yafLPoov ilxav AU^tov^ oi MnOfiU t6 btdwiiov. 
Apnd Cootinnetorem Contlantini Porph. Ilistoriee Besilii Mecedo- Zll PRAEMONITIO. niii memoratar Fnimvog 6 Mm^tii, es Graedt nagnatibii» 
•liiu. Apud alium JJM MovaXafiL Sic apad Coiimum et Gly^ 
eam Mtxatjl 6 Payyafiif Graecorom ipaa Imperator: Ceirmo; 
JU^X* ^ PvY%afA if n^^oatffoqla* Contimilia alia in Tocales caden- 
tia, qnae ex S. Scriptoria in nanm conunnnem recepta annt, non 
enumero , ne videar conscribere Judaeomm £r<roil»m aliqneniy 
Salomonii fortaise aut JehotophatL Nec innumera itta recenaeo, 
quae patsim apud Graecot Hiatoricoa praeter normam aermonia 
Graecanici Con$onaniibu$ claudnntur. Hoc tantum observo de 
Paendoprophetae Turcarum Nomine, quod quamTis apud Grao* 
coa Scriptorea tam firequens istiua sit mentio, ne aemel tamen» 
quod aciam, Graeca terminatione donatnr. Mova^uif Mioa^L9^^ 
Mmaiutf Movjiovftit, Movxaiihf Maiu^. etc. 

Haeclnsimna (Lector erudile) in Grammaticia, non Gram- 
matici; quippe Nos qui Makaka pro IndecUnahili sumpsimua, 
Errorie ingentia contra Usum Graecorum insimulant Viri doctisaU 
mi: quem dicnnt, non pati, nt Nomen uUum Virile, qoantum» 
▼ia Barbaricum^ apnd eoa in A terminetor. Si alterius instant 
( ut facinnt) et ab ipao Accentu^ quod in syllaba penulHma ata- 
tnaturp posse doci argumentum existimant; conTertantnr retro 
oculi, ady Mtpia, Iltfaitaf MaQova, HfiovXa» liSSova, Str 
CaQa, AiaQla, AvavUif Mti^fOaXa. Quibua addi et alia poa- 
aint! Sliataf AfiSUif ZaQafita, eentum alia in S. Scriptoris ger- 
manissima. Neque alia est ratio euntium in alias Vocales, Pot- 
^aotf/ivm in Serie qoadam Regum Aegyptiorum , Iitp^at , Iia* 
ia% etc aot terminatorum ConsonantibuS| AptfUlii, loQtSj Jo- 
^t^y laoaxaQf riUiaQ, TVnr/fts^, etc 

Sic liberos Nos, et praedictos summos Viros ab omni pecca^ 
io contra uaum Graecorumy praestitimus. Progrediamur nlto- 
riuas et nt fuit ostensum, repugnare nihily qnominna potuerit 
Cnaii B^cfo acribi MaXalaf aic breviter nunc inqniramua, an 
reipia ita acribi consnererit Sane baec etsi ita sehabeant, et 
quamTis appareat poiuUie scribi Makalai Mihi tamen non deeat 
qnod fadle cnivia persnadeaty non ita revera^ sed MaXalag scri- 
plum foisse. Nempe hoc id evincefe Tidetur, quod a Tzcixa 
ChUiatia^ qui pro a, e abique substituit, non ot IndecUnabile^ 
aed proraos ad ezemplum et ingeninm Graeci aermqnia , MtXi" 
X^g acribatur. Idem inde videtur verisimile admodimi fieri| PRAEMONmO. xiix 

ijnod qiiaiiiviB non §€mp€r peregrinis hQJasmodi Nominiboa auu» 
inatiir Gneca Terininatio, constat tamen id usn tatpUsimt veni« 
!«• Sie qnoqne inter Recentiorea (ut miasa faciamus infinita) 
JUiflovfo -vocabulom, cum pro Nomine Viriliy ut in Codice 
qnodam MS. uaurpatur, acribi jiJikfiLovta^ animadyertimua. ^ov« 
2o( xm¥ tovUa¥ %ov dtov MaQiaQiog iiovaxog inlxlriv 6 AXXri" 
lovtag. Haec (Lector) acriptimua olim ad Amicoa eruditiaai. 
mot: ii tamen (quod plane miramur) ita contra Nos inatituont 
Di^otationQmy quasi contendiaaemuai non modo poiui8$€ in Me* 
oto tcribi BiaXaXa, aed et reipsa aic acriptum fuiaae, «cribiqua 
iicarOiisfsc 

floc itaque ponatur de Gratcanica Terminatione. Videamua 
jam de IjaimU. An illi Malalas aeu MaUlas acribent com Grae* 
cts? An potiua aequentur Syrorum Originariam ? Certe Graecam 
J^ non moror, cum appareat Originariaf et iata usu.vulgari 
non jamjam sit atabilita. Uihi placet Syrorum ggnuinum vocabu. 
lom MALALA: nam eandem terminationem in Viromm Nomini* 
bns quam mazime amant Latiniy ut in Stntcaj Nasicoj Messa» 
Zb, aliiaque aexcentia. Cnm certo nobia innotescat genuinum 
Tocabulnm MALALA, cum exacte id conveniat Linguarum no- 
straum Analogiae , cum inauper baec Terminatio jam usn com- 
iDiiDi obtinnerit; quid nobis^ amabo, quidy precor, si Graeci 
tf A 9umm £ addebant? Quia aqnam ex rivulo hauriet quando 
adest ipsa ybnlana 9 eaque etusui et palato convenientior? Quia 
sdens dicet jibdaUat aut Ahidas (quae Graeda eat usitatior 
Tenninatio) et non cum Arabibua Ahdalla? At objicia nobis: 
Com arrideat naque adeo Nomen Syriacum , cur a Graeci$\ non 
^frii^ deriTatiir Autori Pratnomen? cur dicitur Praenomine 
K)ANN£S, etnon, ut se habet Syriace, JUHHANAN? Ne aibi 
T^phaea hic aliquia temere statnati en tibi, Responsum: nempCf 
quia JOANNES Praenomen Latinum jam factum est At quo me 
femnt hae nugae? MALALA aut MALALAS pro arbitrio dicant 
EniditL Suam alii sententiam sequaiitur. Ego sane non ero so« 
Bcitus de ejuamodi Ineptiis. Et qui istoc Selitnianumf IliQl 
%a¥t6svtiv lUv^iQlaVj saltem in PhiloIogiciSf Mihi ipsimet ven* 
dico, aequnm eat ut aliis eandem Uheriaiem concedam. Hoc tan- 
tum snbmoneo; eo usque, in Nominihue Virorum, A Termiua- 
tione delectatoa fiiiaae Laiinoi^ ut in illis ipsis, quae a Graeda XIV PRAEMONrriO. 

pradnie acctpcriot» t6 Ag Gnecomni in A fireqaeotistijne im- 
motent Hoc epparet fere femper fedeae LolMorMii eoiiquioree: 
Meqne deeonl ezemple poet illa etiam tempora, qoiboei Gratcia 
tota in Romam ee effondente , contrarioe moe invaktcere coepe- 
rat; neqoe ea profecto in Norainibot eolom Servorum aot Libtr^ 
tinorumy vely viueniimm in haiina cbfiiaief qood omnino preca- 
rio etatoont Viri docti. Hinc apod Solinum^ Jutiinum^ Oro^ 
tium, HUronymum in Chrofdco Eustbiano^ PERDICCA Rez Ma- 
cedonom. ( An ille Romenos IjiAeriinui? en vixit in Latina ci- 
Titate?) Hinc roreoe epod Oronum, ARURA Rex MoIoeeonuDy 
et ALCRTA ilreter Perdiccae. Hinc epod Amm. Marcellinum^ 
HORMISDA, Momen Regom aliqaod PerMrom, qood OifiiMag 
lamen ecribilor Greede, qoiboe feront acceptom Latini; ot apod 
Theophyladum Simocaiiam, Sjmetttum^ Theophanemf Zanararm^ 
Cedrtnum^ Nicephorum in BremariOf alioe. Hinc Pepae Nomett 
HORMISDA in Poni^cali Anattaaii, et io ipeie ejoe BpisioUa. 
Licerety com comploribos aliit, to MIDA, exD. Hteronymo, aliia. 
qoe eo Tetoetioriboe, edhaec adjiceres eed de laoa GnunmaiiGO^ 
rum caprina, plos satie. 

A Nominie Terminaiione ad ipeom Nomen, e cotno injlareof 
ni Lector» jam traneeemoe. Hioo eoom Cognomen eortitoe eat 
noeter JOANNES, qood in harbaro eoo eecolo HArloricam qvalia 
qoalie proCtebetor; nempe eam docendo, Paedagogue eoo eecolo 
dignoe; vel Causae io Foro agendo, Scholaeiicu» eeo AivoceOma 
Nam MALALA (eeoMALELA» ot ecripeimoe nosi ex prononcin. 
iioneeliqoanto fecfliori, et receptiori , eed minoe recta) in Lin* 
goa Syriaca eet RHETOR eeo ORATOR, SOPHISTA eire SCHO* 
LASTICDS. Ez qoa profecto Profeetionei animadFertere lico^ 
permoltie olim Literetie Virie contoevieee haerere Cogn omitm ^ 
Viene Ezemple? Ecce nobit complore in prompto eonl. ClaTOO* 
1« Cognomine RHETORDM, Democharee, Priecue, Zachawima^ 
Procopiutf Diodoru9f et Joonnee elioe antiqoior jiniiochtnma. 
SOPHISTARDM floroere Cognomine, CaUinicue^ Ahae, Bmoo^ 
hiu$f MeirophaneB^ Malchue^ Euiropiu$f Eusiochiu9f Nicocira^ 
tue, Pblemon, Bemarchius, aliL Sic SCHOLASTICORDM Cogno. 
mento eont ineigniti^ Agaihiae^ EvagriuSf Epiphanius, Socr»- 
USf et Soxomenus. Hi omnee» ot MALALA noeter, (nam alioa 
ociene prodeneqoe laceo) Scriptoree EBsioriarMm. Bo aaqoe PRAEMONrriO. XV coimnt JUbfdricfM ProfMio eiUD ttadio HiiUmd§ scribeodi! 
Tmfli MtOy Lfldor, panKtper! Nolim abeaa de hifce ex oouii 
perle Mconit. Qoidin aUa ez eaoaa CogDomen IfALALAE aeu 
RHETOftlS adeptoa ait Noater? Noo te cdabo, foiiae etiam 
RHHOBEM in Ecdeaia Orieotafi aic dictom OiBcialeoL Hinc 
Bt U mif og Jumovog Piftmf apod S. Maxmntm Confe$. qui el 
JUdorMR eom aimpliciter aolet appellare» Hioc aocti qooqoe 
iUcfenMi titolo MichaJ, TUuaUmumnM apod JBpAnMifitiim in 
ChroDico inedito^ Manutl Holohoha^ cojoa extant in membra- 
ait Poemata in laodem MichadU Rilaeologi Imp. Joannte Dia^ 
ommi^ Scriptor Vitae Josephi Sfymnographi} et (ot alioa prae. 
tveamoa) Goorgiti$ Cimii$ (ia ooperoa erat) io Codd. mana 
omtia: iW^io^ Kivug 6 Ptitmf t^g Mfitf^onilimg AtvoVf %ak 
himog t^g lUfiXfig biMlfialag. In Codd. aliia 2» (ku^ pifiUoP 
kn nm^ftav Pfgto^ Atvov, Hinc qooqoe in Eccleaia Dignitaa» 
ffoir F^tif^ MatatmQy aeo Jtdianalog* et Miyag Pi^tmQ. JHJK- 
Vimjl S piyag Pifvw^f qoi acripsit contra LatinoS| celebrator in 
Tehooine M8. Sic Eaitaihiui ille cdeberrimoa , Archiep. post- 
Bodom Thmaloniciniii 9 in titolo Oratiooia MS. ad Imp. appel- 
letor J^dccdiialog tidv PfgtoQmv* Idem io ioacriptione Epialolae, 
qoaa ejoa Commentariit in Dionyni Piriegain praeGgitOTy Mat- 
eie^ vdnr Pfgtigmv titolo omator. itt^for hoc aento aomptoa, 
qppeUator qoandoqne Sophiita* In SohoUii recentioriboa ad 
Fkianm: Haqi toS ill(iitiQOV JBoipi&tov ijtoi pvotaYtyfov^ leu- 
f»v ^iffMfVi^/btf vov TQvdivivv. Utrom hoc aenan, RHETORiS 
M MALALAK appellatione decoratoa ait noater Chronographoa, 
Dodoa etto jodiciiim. Jam ad alia, Lector, procedaa: At prioiqoam procedaa^ 
Feienapi qnorondam mihi Testia eato; et olim, ai unqoam vio- 
larcro, Monitot: f^olonfiii quorundam emditia Yiriai proh do- 
kr! hocoaque ignotomm; aed quae Cgo perpetoo a primia 
tm, olCacio» fed exCorde. xn PRAEMONITIO. Faxii Numen^ 

Ul ▼«! aeterno Ego silentio inter non acribente8.delitescamy vcl 

semper ot Virom Ingenuvm, liberalia ao generoiae Educaiionimp 

verag FhUo$ophiat %iuiio$um decet^ scribam: 

veritatis unicae Indagator, 

abtqae omni Styli acerbitatei 

mitia, urbanaa, candidne, 

Ad id qnod indecens est adeo non pronoa, nt nec movendna : 

Nuganun denique contemptor. *) In leqq. IVol«fefliedf , prO| MALBLA, qood oBm plaetbati 
origiiiali acriptara S$riaioa et «fo» HanHuaccfio legatur paMin 
MALALA. L .▼« m^ i: HUMFREDI HODII 

DE AUTORE 

PROLEGOMENA. 8YLLABUS CONTBNTORUM. 

Joinncs Antjocbenti8 Malela Chronog. truditU tanium non ignom 
tua, Extitisse alium Jo. Aniiochenam Chronographum ^ cuju$ 
tdiiii Eaccerpta €X eollectione Constantini Porphyrogenneti Vaie» 
•iiU, ipd male cum Malela confundi solet» i, ii. Jo« Antiochenua 
Clironog. a quihus uiutorihus citatus. iii. Eum. quem adducuni 
Scriptores Graed, a Malela diversum^ et cum altero praedicto eundem 
nderL iv. Extare in quihusdam Bibliolhecis Jo. Anliocheni Col- 
lictanea cum a CoUectaneis Jo, Antiocheni Valesianisy tum eiiam 
a Malelae Chrono^raphicis dioersa, In Bihtiotheca Paris. extare 

IExoerpia ex Chronico Jo. Antiocheni, qui idem Juisse videtur 
eum Joanne Valesiano, sed Excerpta ista a Valesianis distincta 
sunt. De Jo. Antiocheno ntQl «(^aioXoyluQ Scriptore: eliamnum 
HUm superesssy ei eundem videri cum Joanne Valesiano^ a Malela 
ssltem esse diversum. Fama de Jo. Malela in Gallia delitescente. 
Exoriam indefuisse, guod cum altero iUo Jo. Antiocheno Chro- 
sographo erudiii iUum confuderini. v. Jo. Antiochenum mqX aq* 
inoloytag hahere mulia cum Jo. Malela communia. vi. De aliis 
Joannibua Anliochenis Chronographis. Ge. Vosstus^ ei Phil. 
Lahhaeus notaii. vn. Jo. Malelam non fuisse Patriarcham An* 
^oehenum. Noiantur Jnterpretes Jo. Damasceni; Gothofredus, 
Baronius, aJxL De variis Joannibus Antiochenis Pairiarchis» 
In Mho Patriarcharum Antiochenorum reperiri Joannem nuUum, 
9» eadem aeiate^ qua vixii fiialela, floruerii. vii, vui, ix. Frau. 
Gofflbefisii haUucinaiio, Malelam nostrum oonfundeniis cum Jo« 

fiawei Mnialas. b XVI» PROLEGOMENA. 

Antiocheiio PreshyUro^ cvjut meminii Gennadittt, ae aan Jo. 
Diacrinomeno. x, xi. Videri tum inier Orlhodoxoi poiiuM quam 
Haereticos esse annumerandum, xii. Becensenlur alii Joannea Aa- 
tiocheni. De Jo, Mela Pairiarcha Alexandrino. xiii. De Jo. Bla- 
lelae aeiaie* Non fuiase coaevum Juiliniano ejue nominie primo, 
^uod voluni Cbilmeados ei alii: sed ad seeulum nonum es»e po* 
iius conjiciendum^ vel diu saliem poai iempora Justinianiy^omuar* 
XIV. ad xxxix. Scripeiike po$i Jua tinianum exinde apparei^ quod 
^uoi annoe iUe regnarei commemorai» xv« Quod nee in vivie emb 
Juatiniano exiiierii demonsiraiur ex ciiaiione jiciorum puhUeo^ 
rum Gviiaiis suae propriae de re ihidem suh Jusliniano gesia* 

XVI. ex erraiis ejus muliis ei gravissimis de rehus JusiiaianaeiM» 

XVII. aliisque indiciie luculeniis, xviii, xiX| xx. Malelam ewtm 
Juttiniani Legato nonfuisse coUocuiumy quod exisiimai Chilmea* 
duS| sed Uhrum ianium ejus legisu; et eum non aUumfuusea 
Nonnoso* xxi. Quod nee vixerii anie aeiaiem septimam exeun» 
iem prohaiur ex eiiaiione Clementis Chronographi , guem oaiem^ 
diiur scripsisse posi annum 685. xxii. Quod nee floruerii ania 
iniiium secuU noni cot^diur ulierius ex ciiaiione Theophili Chro- 
nographi , quem prohaiur ohiisse anno Chrisii 786* xini. Huno 
maU a nonnuUis confundi eum Theophilo Antiocheno , ad Aoto* 
lycnm seripiore, Produciiur Fragmenium MS, ex Hesycfaio da 
Chriati Nativitate, in quo ciianiur Qemensy Theophilus, et Ti* 
motheus Chronographi. Hesycbium iUum ex ipso Malela serif» 
psisse videri, xxiv. Eusebii Chronicon quod a Mslela soUi eiiarip 
non esse genuinum. iixv. Quod vixerii Malela non amie seemhati 
nonum, confirmaiur ium aUundej ium ex loeuiionig harbariem 
xxv, xxviy xxvn. Proponunlur Argumenia quae iUius aniiquiia* 
iem videaniur asiruere. Inier alia ; ciiari eum in Orationo tertia 
pro Imaginibus Jo, Damasceno adseripia: ei in muliis Narraiio» 
nihus cum Chi*oiuco Paschali sive Alexandrino , anie annum , mt 
erediiur, 630. eomponiOf ad verhum consonare^ quaea Chroni^ 
ei Auiore e Malela Chilmeado H aliis videniur desumpiae. xxix. 
Jsiarum Narraiionum Index. xxx. Argumeniis hisce respondc^ 
iur. xxxi, eie, non saiis consiare Fragmenium illud Malelae qmod 
haheiur apud Orat: pro Imag. praediciam^ ah ipso Orationia 
Auiore fuisse descripiam : ei esse praeierea eur suspieemmr nom 
fiiisse Jo. Damaaceni isiam Orationem, xxxu, Ad Argmmamimm PR0LE60MENA. XIX dlrChnmico Paschali mw€ Alex. responittur^ 1® ChTonicoii iHud 
labert guamplmrima interpolala. zxxiii, xxxiT. ntc 2% saiig 
coiufare tx MaleU fuieee deeumpia ea quae apud Paschale coii«o« 
MJifia reptriuniur, Malelaro ex aliU Hisioricie adverbum ex^ 
ecriiere eoliium demonsiraiur ex ejus TauiologOs, xxxT. ei ciiam 
fione Scripiorum Latioorumy quorum quidem ne ILinguam iniel^ 
Itxeriu lUius trrores spissi de rehus Bomanoram. xxxTi, 7it 
plerisgmt pratitrta isiarum Narraiionumf quat tx Malela dt^ 
prompiat crtduniur^ apud Paicbale habtri nonnulla quat eum 
MaleKania minimt concinuntf tt tpiatdam quat plant rq^ugnanU 
xxxv^i. Halelam, ubi loquiiur dt rtbus aniiquioribus tanquam 
sua mtmoria txisttntibus ^ vtrba tanium suorum jiutorum prcfer-^ 
re. Id Scripioribus minorum geniium tt atiaHs stquiofis soltnnt Dt Anoajmi Excerptis Chronographicis, quat in hac Sdiiiont 

Malelae praemittuniur, 
Ea tsst Georgii Hamartoli. Exctrpta alia tx Chrovico Ha- 
martoli ubi tdiia rtptriantur, xlt. 
Dt Bdiiiont, tt Edmmido Chilmeado Inttrprttt. xlHi xx.ni. PROLEGOMENA. 

JOANNES jtNTIOCHENVS ChronographuSf quem jam Tibi 
damas erudite Lector, ab Imp. Consiantino Forphyrog. cognomi- 
nataa MALELA, ab alio^) MALALA, a tertio») MEL£LES; 
^fOM fiieiift, aat qaalis, aut quando demom ▼ixerit, literatia Vi- ^) la Ont d. de Inaclnibot lo. Damaseemo adserlpia. 

•) J». Tuetat OaL 5. Hirt. 29. CkOmeaduSf ciJQi Apographm seenti 
mtA iBditores, oaai non leglaset Comst mti um m F^rpk. qol Molela 
scribit, scriptionefli Damascemauam retlnel. Nos Csiirtoii fw Ma mn n 
pcaeferisMSf qoooiaia in syllaba 2. cwn ea cooTenit TsetMiama U, 
Vooaos b lAkn Variarum Observ. ae al&, admis reote» et absqne 
Aatece, MaOeto seriboBt. XX PR0LE60MEN4. ris bne nsqiic pamin innotnit Virit illit praeckris et emditiM. 
gui in Iioc atucliornni genere singulari quodam honore emicuerunty 
Ger, Jo. Vosiio^), Phil^ Labbaeo^), et Leoni Allatio^ fuit 
notua nomine tenns : Neque amplins tdxi^ de eo compertum ha- 
bnere, nisi quod illias hoc Chronographicum opus evolvissent» 
doctissimi illi Nostrates, qui in eum ex professo diligentiam suam 
et studia impenderunt| £(2mtm<Iiis ChilmtaduM et Joannm Grt^ 
goriuB. 

II. Solent nostrae gentis Scriptoresi cum Joannem Afalr- 
lam ex Bibliotbecae BodUianag MS, Codice adducnnt| sub sim- 
plici titulo Joannis Antiocheni , quasi nullus alius extaret Joan* 
n€9 AntiochenuSf Chronographusj eum memorare : sic Viri prae- 
dicti ernditit Chilmeadus ci GregoriuSf sic Stanleius^)^ Lang» 
hainiue^), Seldenus^), Pearsonus^), Fellue''); eximU Nomi- 
na. Caeterum constat (quod siilvo tantorum Virorum honoro 
sit dictum) plnres olim exUtisse Joannet Aniiochmos, Chrono^ 
graphoSf et ad bunc- usque diem, exparte aaltem superesae 
alium, qui Joannes Antiochenus simpliciter apnd veteres Scri- 
ptores andire consuevit, cum Joannes noster Malela aut nunquam 
ant raro sine sui Cognominis adjectione commemoretur. Notaasa 
hoc poterant Viri illi magni ex Imp. Congtantini Porphyrogenneii 
praecitati CoUectaneia de yirtutibus ei VUiis , quae Htmricsm 
ValesiuSf annis abbinc plusquam 60« in lucem edidit^): in quo« 
mm ProoemiOf ubi recensentur Scriptores illi ex qnibus desum- 
pta snnt ista Excerpta, Joannes Malela Chronographus a Joannm 
AniiochenQ Chronographo^ aic vulgo dici solito^ expresae di- 
atinguitur« EI4I dh h f»y iSTmttaynivap jufovtnmv, >) de ^t Graeds llb. 8. 

*) Nineatioiie Apparatu Hktoriae Bjsantlnae. 

») In HisCorU PUIoeophiae, Thaletu vita. 

«) In 8che& B188. 

*) De Syoedrib L 1. c. 8. p. Itt. 

*) ProlegoBMols ad Hisroclcfli PUlosophimu 

*) Praefatione ad Theophlfl Antlocheni libroron ad Aatolycwn odl- 

tlonsM OxonlenseB. 
•) a1 1634. PROLEGOMENA. XXI . ImCtjnov ttQX^ioloylag 

f[* IknifYlov Mova%ov 

y\ lioawov %ov htlxktiw MaXiXa jufovm\g 

S. Inavvov Avtio%img Z^ovix^^ etc. 

Suni autem haec Excerpia ex Annalibue infra subjeciig* 1 . 
ex Josephi Anliguiiaium libris, 2* ex Georgio Monacho, 3» ex 
Chronico Joannis cognomenio Malelae. 4. ex Joannis Aniiocheni 
Chromico, eie, Uoc miror fugisse doctissimuDi et diligeulissimum 
Cer. Vossium, qui, quauivii observet, in Librorum suorum de 
HisUuricis Graecis Editione posteriore, Joannem Malelam ex ii- 
lorum Scriptorum iuisse numero ; de aitero tamen Joanne Aniio^ 
chemo Chronographo ^ tauquam in eodem Volumine celebrato, 
mentionem uullam facit Posterioris Iiujus Excerpta satia ampla 
et prolixa in Volumine dicto tunt edita aub boc titulo: EKtfjs 
Imimfov Amio%iaf taxoqlag x^ovixf^ ano Aiafi. Ex Joannis 
Antiocheni Hisioria Chronica ab Aiamo. ad finem liis verbis 
•ppoiitia. Tilog x^g taxoQlag Itaawov iioraxov. Finis Hisiorias 
Joannis Monachi» Sed desiderantur ista quae ex Joanne nostro 
Malda excerpta sunt , • VaUno consulto rejecta , eo quod ( ut 
ipae dicit) praeier tres quaiuorve fabulas de Miuoe ^^ Anliopa, 
ac Bellerophonie p easque iUepido sermone iexias^ nihil bonae 
fiugis coniinereni^ Quamvis in loco Consianiini Porphyrogenneli 
citato Joannem nostrum Malelam ex mbe Aniiochensi fuisse iie 
quidcm innuatur, sed a Joanne Aniiocheno distinguatur: illura 
f amen cx ea fuisse Civilate apertisaime iiquet ex Ofaiione 3« pro 
ImaginibuSp Joanni Damasceao vulgo adscripta^ ubi quidem di- 
aertim AnitDchenus nilbicupatnr : neque solum ex ista Oratione, 
Temm etiam ex ipsa Chronographia ^ quae cmn tota juxta Aeram 
Aniiochenam instituitur, ac res spectantes ad istam Civitatem 
speciatim prae omnibus aliis enarrat atque perseqnituri Autorcm 
Aniiochenum manifesto videtur referre. 

III. £x Joanne Aniiocheno de rebns ad Antiquitatem spe- 
ctantibus apud olios Scriptorcs Graecos aevi recentioris non raro 
prodncuntur testimouia. In Georgio Codino ^) de Originibus 
Consianiinop, de Portiu Bosporii appcUulione eum reperi cilatum* «) p. 57. uii PR0LE60MENA. 

Ab haaco TteUe in locis dnobdt SchoUomm in hyeophroneik 
advocatur; in primo ^)» de ralione cur Ceoropi, Regi Athenaram, 
uomen Jigfv^g faerit impositom; quod cum ante ejos tempora, 
conjugio nuilo apud Atfioos inito , Patrea suos non noscerent Li- 
beri| ille, lege de nuptiie tancitay effecerit, ut non tolum Jfb- 
ireg aed et Pairee suos cognoacerent. tavtu yovv avtov Ityovai 
Jupviif fj nig iiQov iv Imawy Avtioxiif on nQOtiqov etc. In 
altero^) iePalladio Trojano ab Asio quodam Matbematico T»- 
leamatice confectOy et Regi Troi ab eodem donato, ut, quam diu 
in urbe Troja serrareturi inexpugnabilis ea tutaque permaneret. 
niius verba in medium bic addncere non incommodum ertt. 
jnawfig H 6 Avtwxivg ovn l| ovqovov liyn miSilv tb JTaJUla- 
tioVf Aoiov^) H uva q>ik6co(pov (la^fiatutdv tovto sFOi^oas 
oiqoifnontf xaXUot^, ilg ro aitoq^fjftov ilvai ttlv noliv halvijv, 
fvda aiTTOVTO fUvf* ni<f>vlaY(i{vov %al Savlov* %aqloao^ai il ro 
toiovtov IlaXXiitov too Tqatt Caeterum Joannee Antiochenue 
ecribii , non ex coelo Palladiwm decidiese , eed Aeium qneniam 
Philoeophvm ac 3fathemaHcum id egregio horoecopo praedimeee, 
non expvgnatum iri civit€ttem in qua PaHadium cuetodirefur ; ei 
tale PaUadium Troi dono dedieee, His adde Joannem 'Dcetzem^ 
Jsaaci citati Fratremy qni in Historiarum (^iiiadHue^ ChiL 2. 
Hiet. 33. inter illos Scriptores qui de Cleopatra Aegypti Regina 
in Operibus suis fuerint commentati, /o. Antiochenum recenset- 
Etrursus in Chil. 6* lEet. 61* de Pentheo ab Agavo occiso, et 
istius fabnlae explicatione , enndem citat. Historiae hujus Tec- 
tzianae titulus sic se habet : IliQl tov 6 Avnoxivg AyavfjVf tw 
vtov nQoMovoav ilg. ^avatov. Quod Interpres sic vertit: De 
eOf 4/uod Antiochenui Agavem Jilium prodentem in moriem. 
Post versus aliquot de Baccbis et Nepotibua Cadmii haec aob* 
nectuntor. 1) p. fi. 

•)P. «♦. 

*) Badea fere repetontar p. 06. iibl redmidaiit» et abtant a Cod. M8w 

BibL BodL qoae babentiir de Aih et JpoUedero lin. 5. a vodbus 

me Aetog fio^. ad Nn. 14. Bemardi Bertrandi Latina venio qoae 

redondant iii Graeda agnosdt; sed ea qnae seqnuiior poet vooea 

H ovQWov To0fo Mictiv Hn. 20, ad voceoi uataniwnmvev f Usu t6» 

quao revara a Tsetia scripta snnt, ia ea desiderantttr* PROLEGOMENA. XXIII EvQmthig itv^Kmg ovtto xttlg Ba%%(ug ypa^ei. 
6' I»«vwiig xjf^avixog alXfifOQW nov^ Xiytu etc. 
EMri/nJe$JabuIoM€ $ic dt BacchU $cribU 
Joamne$ auttm Ckronicmfahulam txponen$f aitp 
F$niheu$ atqut JLahdacu$^ magi$ auUm Peniheue, 
Jniefficii$ reliqui^ Nepoiibu$ ^ ) Cadmi^ 
jiciaeone quidem ip$o a propru$ canibu$f 
Jjearcho ei lUeUceria a Paire Olairegue, 
Habuii $pem obiinendi eoepira aique $ede$» 
Ui auiem audivii Bacohum Cadmi Nepoiem noihumf 
Megnum affeciare^ compreheneum in vincula conjecii ; 
Solvene auiem precibue mairie euae^ occidiiur eju$ doU$m 
Quapropier fahulam Jinxeruni ^ a Maire ocdeum fui$$e, 
Sic ia alio Oper« MS, qnod habetur inter Codices Barocdo' 
m§ Bibliothecee BodUianae^ in AUegoricie sciL Fabularum Ho^ 
meriearum Expo$iiionibu$ ^ «b eodeni citatur de Paridit Trojani 
iiitfr Deas jadiciO| nempe fabulam istani inde ortam fuitse, qaod 
dt Prudeniia, Foriiiudinef ei Cupidiiaie^ earunique inler se com* 
paratione^ JJbntm quendam conscripserit Parisy oratoriae artis 
peiitiis. 

JLak ^ijmf *) il y9v6fMfog fifiipH noUa ^ Skla 

Elglv ih fovTO oiyyqayLpM tag XQtig ^idg avyxqtvih 

T^ A^iKvaVf fijv 9>^oi^ffftV' ti{v ^av, ri|v dviQilav. 

Kal njv hu^fitav di ^i^fftft f^v Afpqoilttpf, 

Snai tb fL^lov titaze, Tijv vtnriv xd nQi$nUtf 

Hg laiwfig jUQOVinog Avuoiivg nov ygdipiif 

AM pivov dHtiyoQnVf x* aXXa naQaU\indvm-if. 

Hjfcov JJfflUvigf Sitttogf EQfifjvti^) nal tov Ala, 

Tiiv Itfiv oiniQ hiQWi Otdg tdg BqvXXovfUvag. 

O Tt^tiic i* Smavta Itstvig dXltiyoQil Ka\ nQ6o%ig. hfiweMf qnod faterpres Ibl male vortlt ^fibt, ut et Infira f^TOvev *) 6ic io Codloe BiS, Baroc niini. 24. et bi allo qel habetor nm. 
194. In terlio* qnodam qnl habetnr nnm. 131. poit mentionem, non 
Paridisy sed Bnmen Akesti^ F. occormnt hl Terans. Sed male ni 
CK reSpia apparet. 

») B188. 84. et 194. EQpiti BAS. 131. EQp6vti. PROLEGOMENA. 

Qaomm Iiic estBeoiiia: Ei arietlogutniiatpolUnBf emm aSa 
mulia serihiiy tum eomparationm Dearum irium , Minervae Pru* 
fUniiatf Junonii Foriiiudini» ^ ei Veneri$ Cupidiiati»; quanan 
Mliimam caeierie praeiuUit ui eeribii Joannee Aniiochenue Ckro* 
nographme» Qui Hlud duntaxai aUegorice exponitf alia mieea 
Jaciensy nempe nuptiae Pelei ei TheiidiSf Mercurium^ ei Jovemf 
ei Idam uhi de Deabue iUia judicium fecerii. Verum Iketzes ea 
omnia eubtUiter allegorixai^ Ei aliende» 

IF. la Ipcis bisoe describendUy iddroo prolixi foimas, ut 
ezinde commodiot (qaod ex usu nostro fuerit,) exqairi poMit, 
utrom ifte /o« Antiochenus^ cujus Scriptorea dtati teetimonio 
utuntury sit idem cum nottro Jo. Malela^ an poliot cum altero 
illoy tupra memorato, cujut extant apud Imp. Constantinum Por- 
phyrogennetum Excerpta. Ger. Vossius^ qoi, ut aupra monui- 
mua, de Ezcerptia Jo. Antiocheni apud Imp. Consiantini PorpK 
Collectanea extaniibua, nihil omnino commemorat, /o. jtniio* 
ehenum, quem dtat de Aegypti Regina Cleopatra ^) /o. DietKes 
eundem fuiaae conjectatur cum /o. Malela. In qua aenteniia eum ae. 
quitur ^2ZatuM '), et Joannes noater Gregorius in Animadversuh- 
nihus MS. in Autorem nostrum. Ego potioa in aententiam con- 
trariam propendeo, et non aolum eumi quem dtat in loco ilio» 
caeteriaque aupra adductity /o. Tzefzes^ aed et eum, quem d- 
tantejua Fraier IsaacuSj et Geof. Codinus^ eundem fuisae cuui 
altero illoy cujua extant Ezcerpta'), baud aegre mibi perana-» 
deo. De Codiao sane hoo aatia conatat. Nam locum iaium *) Nam de caeteris loda qoae aopra a nolHa dtata sont is niliil obaer* 
Tarat. 

*) Qid nec ipsi ia loca qiiM sapra prodaxuaas caetera legeodo bici- 
derant 

*) In Bxeerptb Olb habetar periodis beoe magna de Parkie Trojano, 
bi qaa taoieo nihil oecorrit de iilios I^ibeUi bi Veneris Bncooiioai 
scriptione, de qaa allegat Jo» jintiochenum Jo. Tsotses. sed did ad 
hoc potest , solere bi iiiis Bscerptis ComtimUinum Porph. non oauiim 
qaae ipsias Aatoret ui tuigalis narrstionibus scripsere , ad verbuNi 
exhlbere, sed eoram enarratioues contrabere et ex ilUs pro libito 
nonnulbi didere. Vlde tameu quae dixunus in Diatrib4 iiostrA De 
8cripior. Graecb Tariis cap. i. ubi de Antiocheno Chrooog. Mo- 
nacho. PR0LE60MENA. 

qiiam es suo /o. AnHocheno addncit, apod noitram Jo, MaU^ 
Imm froatra qoaetierit. Reperiuntor qoideoi apud Malelam 
omDia ^ ) ea loca , qoae ab utroqoe Ts€tz€ ex Jo, Aniiocheno ci« 
taotur; et de Fabola ioioper iata, quae eit de interilu Penlhei, 
animadvertere licet, non lolam proferri apud Maklam eandem 
iUioi allegoricam expoiitioaemy Terum etiam ab eo de fabola 
iita advocari Eurijndtm in BacekUf ut etiam de eadem io loco 
praedicto dtatar a Tutze Chiliaita. Hiiic cuiTii in promptu eue 
ponit argomeotum itbi latii ipecioiam eflbrmare, non -alium 
quam noitrum Joannem, a duoboi illii Scriptoribui per Joannem 
Anfiohenum dedgnari: argumentum (inquam) latii ipeiioium) et 
li aficui iita opinio probabilior Yideatur, cum eo uon ego con. 
tendam: Me tamen non ita haec movent quin potiui in diirer^a 
pcniatam lenlentia. Quii enim in Graeciae lequiorii et poito- 
riorii monumenlii tam parum veriatui eit| ut non iciat illorum 
Scriptorea fere eadem ubique literii demandare, lequo mntuo et 
aHoe Scriptorei liberaliler ^dmodom ezicribere atque ezpilare 
conioeacere? Et quii non videt vel ex ipiii| quae extant, Jo. 
Aniiooheni Monachi Excerptii, eom mollii in locii eadem cum 
/oMJi^aoilroillbZfla in literai retuliise? Qoem lalet illiuiChro- 
Bograpfaiam de didem plane cum Maleliana fabuloiii reboi tra- 
ctane? Hiace inioper ad^lo, mifai eiie exploraUiiimum , nihil 
alind caao Joaniiif noBtri Malelae Cfaronographiam quam ex aliii 
Autoribni decerptam rerum farraginem : lolere eum verbatim ex 
aliii tranicribere, et Autorei etiam ab illii citatoi, qaaii ipie le- 
giiaety citare. Qoid itaque mirum li praedictae Narrationei in 
illo reperiantnry Kcet ex alio aliquo Scriptore citatae lunt? 
Quominui autem eziiliroem illom a Scriptoribui praedictii intel- 
ligiy id certe obitat, quod videtur colligendum ex Imp. Contian^ 
fini Porph. Coliectaneia toliei landatiiy non lolitum eum fuiiio 
aob limplici appeUalione Joanni$ Aniiocheni commemorari; led 
ab altoro iUo per luum cognomen lejungi fuiiie coniuetum. Ac<- 
cedit qnod et ipie Jo. Tzetxe» in alio loco ^), ubi eum comme- 
»rat, non iUum appeUet Joannem Aniiochenum , led Joannem ■) De Cecrope 86. Palladio 137. aeopatra t80. etc Pentheo 51. 

PaHdia Libni 115. 
O ChU. 5. Hiit 99. ZZTX PROLEGOMENA. JllUUUmf eodem prorsui modo qao ab Imp. Contiantino praeci- 
tato oomioatur simpliciler JoanntB Malela. IJia adde, qood 
cum eom TzetziM commemorat, meotiooem de illo facere vide»» 
tur taoquam de Autore a ae ooo aote memorato, cum aoteata- 
meo 10 eodem Opere Joannem jintiochenum citaaaet : Tavxa idp 
luiwfig ttg (lioc ooto) Mililffg %qovoy(faipog. JSaeo tradii 
Joannes quidam Meleles Chronograpkue, 

V. Haec cum ita se habeaot, Lectori liberom eato judiciaoi» 

iitram idem aii iate Jo, Aniiochenue^ qui a Txetxe ntroque cita- 

tur, cum Joanne oostro Malelaf ao cum altero illo ciijaa ez- 

taot Chrooographica Excerpta. Si*placet pottremum, tam dici 

oporteti Excerptorum isiorum scnptorem post Georgium Chrono^ 

graphum vixiasey adeoque sub Imperio HeraclU^ quod Viri ero- 

diti hacteoua liatueruuiy ooo floruisse: Nam expreaae aaaerit 

Tzeixee Chiliaata Jo. Antiochenum a ae memoratum poat Geor^ 

gium Chronographum (SynceUum iotelligey vel Hamari€>lum) 

claruifie. Si priua arrideat; tom idem erit diceodum de 3IaUta 

oostro: de cujua aetaie oos iofra. Pro comperto eat interim, 

non aolum extare apud Imp. Coneianiini Porphyrogenneti ColU' 

cianea ex /. jiniiocheni Monachi Chrooographia Fragmenta ; T«- 

rum etiam hodieque in Bibliothecamm scrioiia asaenrari, cam 

alia et omoioo diversa ex eo Excerpla , tum et ipaam alibi Chro- 

iiographiam ioiegram; vel aliud saltem Archaeologicum opua 

Joanni Antioeheno tribuium. A doctissimo Alemanno , in Moiia 

Historicia ad Hietoriam Arcanam Procopii^ proferuntur frag-> 

menta duo de Imp. Justiniaoo ex Jo. Antiocheni (qoaa appallat) 

Collecianeis: qnae qnidem diversa iaim a Jo. Antiocheni Colle- 

ctaoeia Constaniinianie, cum io iliis de Jueiiniano nihil quicqnam 

legatnr, neceaae est. In Volumioe Graeco BIS. Bibliothecaa Re- 

giae PaHeinae nom. mmccxvi. ioter varios Tractataa diverai ar- 

gumenti occniTnnt Excerpta ex Jo, Aniiocheni Ckronieo : id quod 

colligitor ex Indice Tractatuuto illiua Volumioia, qai habetor 

Graece ioter Stephaoi Le Moyne yaria Sacra, sub titulo Iniieio 

Antonii Eparchi (Corcyraei) Legaii^ ex cujua donq circa me- 

dium seculi praeteriii in illustrissimo illo Librorum MSS. Gaxo- 

phylodo Volumen illud repositum esi. In illo Indice num. ucix. 

sic legitur: laiwov Avttoxing ano tov %ifot^v avxov ovyro- 

y^og m afx^g KfUsimg nic^. Jo. Antiocheni quaedam ex PAOLEGOMENA. XXVIX UBui Cironieo quod incipU a principio creationi$ mwidi, Me- 
monjiliir ExcerpU eadem apud AnaUcta ex ejusdem Bibliolhe- 
eaeCaUlogit LabiaMna; et ab eraditisaimo DufresniOf ia Notia 
ad Chronicon (qaod ioacribit) Fa$chaUj aliqaoliea laadaotur. 
£x cu)U8 quidem dUtioDibaa, qoae Aatoria exliibent verba, de- 
prchenditar, cam diTeraa eaae ExcerpU iaU ab Excerptia aapra* 
didia Coneianlinianu ^ tom etiani Chronographiam iaUra a no« 
stra MaUliana foiaae diveraam. A Claria. Sabnaeio^ in Nolia ad 
Saipioreg Hutoriae Auguttae^ et in Plinianis EoctrcUationibuB 
M SoUnum, et aimililer a heone Altatio in Notia ad Euttathu 
Antioekeni Hexae m eron^ prodacanlur complura loca ex /o. An* 
tiocheno (aive Antioohenei) mQl igxaioloYlag : faoc quoqae di- 
vmum faiaae a Joannie noatri ISaltUe Chronographia , quamvia 
•t illa IhQi Aqiaiohyflag nonimproprie poaait inacribi| quae ex 
co in mediom afferontar, manifeatum reddilar. Ul omnino fal- 
laDlnr eruditi illiViri, qoi Mf#^niiit Opus Joannu noatri iUaZf /a^ in 
Gallia etiamnum aervari (id enim ab aliquiboa accepi) docoe- 
nmt Id illia baod dobio fraodi erat, vel qood Opoa ilc^l Aq* 
puokoflag cam Chrooico MaUliano idem ease palaverint| vel 
qood ilU Excerpta, qoae extant in Codice Regia Galliaram, opaa 
integmm ioiaae, et noatxi Aotoria, crediderint. Pro certo me- 
bercole hoc conaUt, ne ipai Gallaram doctiaaimoy peroelebri illi 
Dmfretmio, t^ %aXMivtlQPf in manoa onqoam veniaae Joannit 
Boalri Chronicon ; qai Umen forUaae in Codd. Graecia MSS. ao- 
pra omnea hojoa aeri morUlea veraatua eat Joannem Malelam qoo. 
tieaconqae ia commemorat, (ot ciUt qoidem aliqooliea in Notia 
ad Ctitwiicofi PaechaU, et AnnaUe Joannie Zonarae, et in JUe- 
«I*ae H Infmae Graecitaiie Glossario) teatimonia ejoa alionde 
Boo depromit, qoam ex aliia Scriptoribaa, qui Exemplar hoatrom 
Oxonienoe evoIverant| et inde nonnolla excerpaerant: qood ipae 
io aliquiboa loda aperte profitetor. Utrom Opoa praediclom 
Joanni» Antiocheni lUijji Aqnaioioylag ait idem cam Chronico to- 
tiea meoionito, cojoa apud Conttantini CoUectanea jam exUnt 
IzcerpU^ ii melina poteront jodicare, qoiboa dator (aculUa 
com hiace illod oonferendi. Eat interim admodom veriaimile: 
•ic enim Jotephut Hiatoriam aoam Judaicam , et D. HaUcarnat- 
sensU Opoa aoum Biatoriae Bomauae, AQ%€Uoloylav inacripae- 
nioti ^uoroffl poateriorem aub titulo, DionysU iJa^l ^i^aioilo- ZXVIXZ PROLEGOMENA. yhg, eodem roodo ab eodeoi SalmasiOf in Notis ad Scripiore» 
jiuguiios , ciUturo legisse memini. Neque agit id Opiu ilf^l 
Agxatoioylag dc rebus solnm Tetustioribns et aevi fabulosi , sed 
et remm recentioruro Historiam , et ipsorum Imperatorum Ro- 
manorum gesta complectitur. Hoc evincunt Ezcerpta ists^ quae 
apud Salmasium, iu Noli$ novissime citatis, ez eo profemntur; 
nimirum de morte Imp. Adnani^)^ et insigni Hausoleo in ho- 
uorem illius erecto; de M. Amonino ^), quod, aerario in bellia 
exhausto , Omamentorum Imperialium auctionem in foro fecerit ; 
do Niimeriani Imp. ') excaecatione et interilu; deqne Carini^) 
insigni crudelitate, quod eos, qni puerum olim pueri lusisaeut 
ao derisissent, Imperator jam factus non dimiserit inultos. 

VI. Si aliud et diversum fuisse comperiatury tum locua 
erit suspicioni, non Chronicon illud Jo, Antiocheni cujus ex« 
, tant £xcerpta apud Porphjrogenneium , sed ipsum id Opus a G. 
Codino et l^fze utroque fuisse designatum ubi citant /o. Antio^ 
chenum. Sin idem fniase (quod omnino crediderim ) evolveoti* 
bus appareat, ez iliis locis quae ex eo adducuntSaZmoftiitf, et AU 
latiusj id ulterius et clariua astruetur, quod supra poauimna, 
Jo. Antiochenum Monachum et Joannem nostrum Malelam iit 
eisdem Narratiunculis solere concinere; et ideo nihil repugaare 
quo minus cum Monacho idem esset Joannes ille Antiochenus qui 
a Tzetzis Fratribus laudatur, quamvis reperiantur apud ipsum 
Malelam rea illae pro quibus citatur. A Leone Allaiio^) ex /o« 
Antiocheno IIsqI Aq^awloylag^ inter alia, citantur loca, de He» 
atodo quodam y quod Graecoaedocueritliteras; et de expositione 
Fabulae super £ndyroioue , quod per mysticas quasdam Oratio- 
nes a Luna nomen Dei addiscere Toluerit, quodque illud per 
aoronium edoctua non amplius est experrectus. Quae ambae 
Narrationes apud MaUlam^) quoque leguntur. A Salmasio O to. 1. p. 18a 

«) p. 354. 

■) to. 2. p. 791. 

*) p. 795. 

») in Kust. HexaesB. p. 300. ct 303. 

*) p. 70. et 73. PROLEGOMENA. XXIX ia jPBmoiiit ExfroUationiiui ^ ) ex eodem Opere , inler alia loca, 
pTofemotiir fragmenlay de Hippodrooio Crbis Romae a Romalo 
extmcto^ do ejoadem diyersia partibus, et Populi ditUnclioni- 
bof ; de Factionam in Circo per greget et pannos discolores di- 
visione ab Oenomao Biege institata; deqae Circi, juxta name. 
mm Planetaram, 7. spaliisy et, ad imilationem 12* Zodiaci SL 
|nomm, 12« osliis. Quae omnia qnoque apud Maltlam^) no- 
stmm fabulosnm occifrrunl ; sicut et ista quae ex eodem citan- 
tarin Notia ad ScripiortM HUtoriat Auguiiae^ de Tabula luso. 
ria aPalamede iuYenta, et de Palladio Trojano ab Asio Pbiloso- 
pho excogitato; quae ona est quidem ez istis Narratiunculis, pro 
qoibus citatnr ab Is. Tzetse Jo. Antiochenui. lUius Terba sic 
se babent: Ti h Tqoia ilprUodfOV boiiov ify fiiw^ov iSni Aaloo 
n¥o^^_iptlociq>ov %ataax€vaa^lv ilg qnflax/i^ tijg noXimg^ £t si 
qots cupiat ejus verba de Tabula Palamedis lusoria cum Malelia. 
Bts '} coinponerei ea baec snnt O iZpriUx^ifdi}^ tul tiig tafikag 
tov fqlvo>v niapov )fy/{aro • tov ioiiutxiv xvnXov duf riay tiitixa 
xaomv* tni tov ^q>oPolov xal tnv iv avt^ hna xoxxlmvp ti 
bna Scttfa t£v nkovr^xmv' tw th roti nfSfyov ti v^g tov ov^sr- 
voVf l{ o^ tttotai %aa% xaika ts xdi q>avXa. Sic citantur a Du- 
frtsmo^) Excerpta MSS» ex Ckronieo Jo, Antiocheniy inter 
aHa, de Tariis rebus quae in Nostro ^) etiam comparent: de Ho- 
Bericae fabulae super Harte et Venere a sole deprebensis ezpo- 
sitione, ox Palaephato , qui idem a Nostro etiam adducitnr; de 
MLrcmrU TWsm. dictis de DiTina Natura, ex ipsius Operibus; de 
Rego Aogyptiorain nominato JEarac&o, seu JMarocAoi Sostri 
(sire Seaostri) anccedentei et ab illo fnisse oriundos succeda- 
aeoa Aagyptiomm Reges ; de Medusa et Perseo , docuisse huno 
Pcnas titg bA riffYOvai tilitag* de anno Aegyptiorum antiquo 
sob Volcani et Solia temporibus; de Sose et Thuli (siTe Thua* 
da) aliiaqoe Aegjptiorum Rcgibaa$ de Oraculo denique deSS. O F 90t» 906, 906. 

•) ^ fl8. ad m 

•)^1». 

«) NMa ad Chron. Pasdi. p. 498. 499. etc. 

») F 25» S^ tr, f9» 80, 43. PROLEGOMENA. 

TriniUte Begi Thali in Africa dato. Citantnr etiam ab eodem ^ ) 
eadem, de Pico Jovei de Regina Semirami, deque Nino et Thnr- 
ra ei succedente; quae Narraliones, qnamvis nunc in NoatrOf 
quippe deannt in principio pleraqnei non inveniantur, tameu 
non dubitandum videtur, quin in illiS| quae jam desiderantur, 
repertae fuerint| ut quidem occurrunt in illisy quae ex CKrani^ 
co Pawchali ai ve AUxandrino in eo ^ ) supplentur» Locum 
unum ex supra roemoratis, de veteri Aegyptiorum annO| ut cum 
MaUliano^) a Lectore curioso (si placeat) conferantur, me non 
pigebit adscribere. Epaallivaiv AlyvnxUav 6 vtoi vixov Waog 
lilitfag dvo^. dg ilvat Itti i/f • lurl if^^o^ Ci^* ovti yaQ iUi|if«v 
TOTff Atyvfftiot fj Sklot tivig ivtavtov ^f^i^latu* akl* ot fihr tig 
niifUdovg tijg ailfjvfig htavtoig i^<piiov^ ot th tag ni^dovg 
tfjg iffiiQag * of yag t(Sv %f[ [ifiviSv «^i^fiol (litei tavta iivfvof}^!}* 
0aV| II otov htivoii^ ti ^notilitg ilvoi tovg dv^((iutovg tolg 
Paatlivau 

VIU Atque haec de diversis Joannihu$ AniiochenU, Chro» 
nographUf ne temere, ut aolet, cum altero illo Joanne Aniii^ 
chenOf Chronographo , aive ArchaeologOy confundatur MaUa 
noster, hic dicta sunto. Extiterunt alii Joannti Aniiochenif 
Chronogmphi; nt Joanne$ Bheiorf qui Historiam auam aub Imp. 
Juiiino Seniore terminavit} et, si fidea Arabibuf^ Joannee ipse 
C&rytofflomiif y ex Presbytero Aniiocheno Patriarcha Constsmti* 
nopolitanusy cnjua nomine jam apud eos, eteorum lingna, cir- 
cumfertnr Olronfcoii. De quibus nos agimua in aUo Opere* Ce- 
lebratur a Ger. Voeno^)^ et PAt2. Ijabbaeo^)^ aliua JoannoB 
Aniiochenue Chronographui sive UUioricuSf •quem dicunt ilo* 
ruisse posttempora Jusiiniani seniorisi et £t>aE^ru> Historiae Ec 
clesiaslicae Scriptori coaetaneum fuisse , et ab eo commemorari. 
At longe falloutur eruditi illi Viri ; non enim ex urbe Amiochiae, 
aed ex EpiphanUnei, fuit iste Joannes Historicus, ut demonatrat 
in Noib ad Evagrium clariss. Hen. VaUsiue^ et plenius noa ia ») p. 497. 

•) p. 19, 20, tl. 

») p. 26. 

«) De Hist. Graedi. 

*) Delk. ApparaUu Hlst Byi. PR0LE60MENA. xxxi 

Op«re^) aKo niodo memorato. Jam ut, hisce omissisy ad cae- 
tera, qaae apectant ad nostrom Autorem, procedamns, et de 
qna Conditione ineamns disqnisitionem: sunt qui illum existi* 
mant ipaius £piscopatns Anfiocheni Infulis, dum vizity fnisse 
omaturo. In hac opinione fuere ititerpretea Jb. Damaaceni ( quem 
appellant) Libri lerlU pro ImaginibuSf quiqne illos sunt secuti 
alii non exigui nominis. Fragmentif quod in Libro citato ex 
Chronographo noslro produeitur, inscriptio sic se habet: E» tijg 
jipovofi^aqflag Imawav Aniii%niag tov %a\ MakaXa mql t^g «f- 
l^o^oovafig etc Quam in liunc modum vertit Frdn. Zinu»: Eoc 
Umporum deMcripiione Joannit Aniiochiat Poniifici$, gui et iUior- 
lala dictu» tat^ de mulierc quac eanguims Jluxum ptrpesea fuerai. 
Bejna Tituli interpretationem Jac. BiUius^ dnm Zini Versionem 
in alib caatigat, absque reprehensione praeterit: sic Jac. Coiho^ 
fiedue, ai Philoeiorgii^) Hiaioriam Eccles. de Cfaristi atataa 
Paneadtca Terba faciena: Quod (inquit) Joannee Damaacenue de 
Imaginihue Orat. 3. refert ex Chronico Joannie Aniiochiae Epv^ 
ecopi^ cognomento Malala. Eandem sententiam et inlerpreta« 
tionem amplexi sunt illustrisaimus Baroniua^) in Annalihue^ el 
Joamnee noster Cregorin» in Animadversionibua MSS, super Ma» 
Jelm^ ac alii. 

Yin. Utmm ipse Orationi» praedictae de Imaginibus Au« 
tor, peTi hntwov Avtioxilag^ Joannem nostrum Aniiochiae 
foiaae AnHetiiem voluerit, quod Autores citati arbitrati sunt, pro 
certo hand facile statuerim: hoc interim est admonendum, istius. 
modi loqoendi formula non aemper necesse ^mo ut Epiecopi in« 
y tametsi per illam in Catalogie ConcUiorum designari 
i aoleant; sed posse etiam Civee alios quoscunqoe per 
cam denotari. Hoc videtur exploratum habuisse Codefridu» TiU 
manmue, qui in ana Oraiionis praedictae Versione, Joannia An-. 
fwcAms, aimpliciter habet. At qnaecunque fuerit sententia ipsiua 
Antoria; noa tamen nullo pacto deacendere possumus in eorum 
opinionem qui es Sede Aniiochenorum Patriarchali Chronogra» ') Dimiribm dt Seriptoribu» Qfatd» VariU, eum propJUmU fm Ecek- 

»ia»tiei»^ imsmm cv CmU. MSS. nondiUB edita. cap. 1. 
•) I. 7. e. 8. 
•) ad an. 81. miB. 75. JUUCII PROLEGOMENA. • 

phum nostruiii arceMunt; Temm aoppetit nobif argaDientonii 
idque qaidem (ni fallor) finnisiimum ac irrefragabile , ad illam 
dignitatem eum nunquam fuitae evectum. Non hic adnotabo ci- 
tari iUum a Tketu Chiliiista tanquam hominem obscurum et igno- 
tum: Tktvta fiiv Iwavptig tig Mikilfig %QOvoYQag>og' ubi ^lud 
Tocabulum, rlct obscuritatis nota et indicium Tideatur: hoc, 
inquam, non adnotabuy quippe vix negari posait quin de Viris 
eliam nominalissimis et maximis tox isla interdum apudTeterea 
usurpata reperiatur. Sic (ut alios missos faciam ) de Theodort* 
10 f Episcopo Cyri doctissimo celebratissimoquei TheotloruM Ab» 
ba$ ei Philosophui in Argumento Synodi Epheeinae: EvQi^ t\ 
futa Itoawov OBoSnQtixog ttgy iXloYiiuitatog Kvffov hdOKonog 
noXimg avatoXtKrig. Sic ad Terburo heoniiu» Scholaeiicue in Li« 
bro^) ie Seciis, tn Abbaie Theodoro (ut^opinor) exscrlbens: 
JStf^i^ ii fftfTc2 Iioawov Bioim(^t6g ti^, iXXoytfiog Kvqov bttr 
Oiumog avatoXiig, Abuiide erit| si ex ipso Patriarcharum Anp> 
tiochenorum Catalogo demonstremus ^ fuisse nullum ilHus CiTi* 
tatis Episcopom nominatum Joannem, qui in illa aetate^ qua 
acripserit JUiti2r/a, floruerit. Age itaque, Tideamus quot faerunt 
/oannra u^A/tooArnt Patriarchae « et fuisse nullum eodem tempo- 
ris intervallOy quo vixerit Malela, ostendamus. In Nicephori 
Patriarchae CP. Patriarcharum Anliochenorum Catalogo, (qui 
unum numero supra eexaginia complectitur, et perducilnr usqaa 
ad Patriarcham jinaeicnium junioremf qui martyrium subiit circa 
annum incamationia Dominicae 608. aeu, ut aliiToIunt, 611») 
recensentur Joanne» duo. Eorum primue, apud omnes Scripto- 
Tea Ecclesiasticos propter Schisma in Synodo Epheeina comme- 
noratus, et Epistolis aliquot auis nolissimus, fuit ordine Po- 
triarcharnm 89ii«. et anno D. 4S8. e vivis excessit, postquam Pa- 
triarchatum per 18. annoa gubernasset Secundus fuit ordine 
4t7u9. succesaor Peiri FftUoni», aub Zenone Imp. A. O. 476. poat 
mensea 3. ejectus. Post duos hoa JoanneSf quos nemb non vi- 
det JoaniMiM nostrum Jlfa2r2am aetate antecessisse, cum floroe- 
rint ante imperium Justiniani ejus nominis Primi cujus geata a 
Malela celebrantur, non aiiua Joamnee in Anlistitiun Aniiochcno* O Act 4. p. 509. PAOLEGOMENA. xxiiii 

nm ferie occnrrit anto teculam a oato Chriato uniecimum. In 
illo teciilo , nimirnni ^no tempore recoperala fnit orbs Antioch^ 
aonniy ezpnlaia Saracenia, a Chriatiania iv>atris Occidentalibus, 
id eit A. D. 1098. Cathedram illam tenuiase Joannem qnendami 
Miiftisiiimnm Confefaoremi apud GuL Tyrium^), in Histona 
Bdli Sacrif memoriae proditur. lay ut didt idem Tyriua, evo* 
kto rix biennio poat Urbem recuperatam Sede sua aemet abdi- 
cifit et Conatantinopolim abiit. Vergente ad exitum insequente 
Secolo y nempe a Domini noalri Nativitate duodecimo , Thronum 
Patriarchalem Antiochiae tenebat Joannee alius; idem iUci qUi 
olim in Oxia^ Propontidia Iniulay Monachicam exercuerat vi* 
tam, cujuaqoe extat,»inter clarisa. CoteUrii Eccleaiae Graecae 
Monomenta, Oratio sn HilonasUriorum donationee Ltoiciejaclas, 
In Conciliorum Voluminibua habetur Opusculum Joannie cujus- 
dtffl Patriarchae Aniiocheni de euperioritate inter Concilium et JPa^ 
pam: at recena ia fuit, et non ante aeculum 15. neqne Graecia 
est annumeranduay aed Latinis, nequequidem reverai aed titu* 
lo tanlum fuit Patriarclia. Utrum inter hos duos Joannee poste- 
riores, correntibus secnlis IS* et 14. in Throno Antiocheno sede- 
ret nllua , necne , non habeo dicere ; neque nostra quiqquam re- 
fert; Joannem cnim Malelam antc seculum decimum floruisse, 
io liquido eat« Itaque ut ante eum floruerunt illi duo quos primo 
memorayimnay ric omnea hi novisaime recensiti eo looge fuerunt 
reoentiorea. In Scripto quodam maou exarato Bibliothecae Oxon. 
Ht^l fiiva^iaimg A(^itQi(OV' de iranslatione Episcoporumy quod 
anoo ctrdter 1400« compositum est, fit mentio Jo, Antiocheni 
Patriarchae cognomento Codonati^ qui inde translatus sit ad Se- 
dem Hetropolitanam TyrL Non alius hic foit qoam secundus il- 
lonun qnoa memorat Nicephorus Patriarcha CP. qoem di&imua 
^ectum a Zenone Imp. £um enim Codonaium fuisse cognomina- 
toffly testimonium perhibet Victor Tununends. Ab Anaslasio 
Caesariensi, in Tractalu De jejunio Deiparae^ Joannes quidam 
tatriarcha AntiochenuSj tanqoam tunc cum ipse scribebat £c. 
desiam illam regenS| cdebrator: quo seculo is claruerit, uon ha- 
bcmua oaque adeo exploratumy utprocerto et indubitato decemere ) I. 6. c S3. 

Malatas. XXXIV PROLEGOMENA. possimui: hoc tamen certiMimum el exploratitairaiim, aum aiita 
undtcimum aeculum, Tel medium lallem praecedentis , in illiaa 
Eccletiae Cathedra non praeaedisae: nam autor ett idem Anatta^ 
iiuM j excepisse eum in Sede ista Theodonum , Peiri anccessorem ; 
at ante (ad minimum) medium decimi Seculi fuiase nullum in 
illa£ccles2a Theodotium qni Petro succesaerit, constat. Neqna 
mnltnm quidem Videtur dubitandnmi quin idem is fuerit, vel 
cum illo Joannt Patriarcha supradicto, cujua apnd GuL Tynmm 
habetur mentio, vel aaltem (quod minua ^) arridet) cum IkfoiMs- 
cAo Oxitnsu 

IX. Si cui oboriatur auspicio , inter Ana$ia$ium Juniorem 
Patriarcham, in quo terminatur Catalogu»2V!c€pAor»ffiiiify et Se- 
culum dtcimum^ ante quod apparet floruisse Maltlam^ in Ca- 
thedra Aniiochenn aediMe Joanntm aliquemi qui idem cum lUa^ 
lela potuerit tut : ia adeat velim Euiychii Patr. Alexaodrini An^ 
nales, iUiaque praefixam Chronologiae ejus Sjrnop$in. Recenai- 
tos ibi reperiet illius interralli Palriarchaa universoa, Joanne 
nullo inter illos celebrato. Ejusdem rei fidem facit Catalogut 
alius, qucro, ex Arabico aliquo Autore (ut opinor) transcri- 
plum, ab Amico nostro multo nomine yenerando, Bdvardo Ber^ 
nardoj Viro in oroni doctrinae genere singularis praecellenliae, 
accepimua. Uliua Patriarchaa praedicti iiitenralli, quia discre- 
pat aliquantulum ab Eutychiano, Lectoris ocnlia hic non grava* 
bimur aubjicere. nttBu 

68« AnaitanuB alter 

59* Vacat aub Fer$i$ 

€t Macedonius 
SO* Macariue 
61< TheophaneM 
62* Thoma$ 
63* CeorgiuM 

64. yacat$uhSaraceni$ 50*7 5i. 
ei Theophjlactu$ 18. 772. 

65. Theodorue. 23. 795. A. D. 

qao 
an. detin. 

9. 607. 
81. 688. 

8.646. 

5. 651. 
12.668. 
20.688. 
21. 704. nan. 

66. TheodoretuB 

67. Johu$ 
63. Nicolau$ 
69* Siephanue et\ 

Thaddaeu$ f 

70. Symeon 

71. Elias 

72. yacat 

Dein Theodo$iu$ 
ob$curi. A. D. 

qao 

aB.detiB. 

17. 812. 

81. 843. 

26. 869. 

22.891. 

12.903. 

28. 931. 

4. 985. 

et alii Viri *) Vide Dlatr. <U Script Graec. Var. PROLEGOMENA. XXXV X« Ul erroran conuDittiiiit Sci^toret pr4enotati) cimi JlZa* 
Uam nostmm in Patriarcharam Antiochenonun Albo reponant, 
•ic eirorem plane diTertam de iUo erravit Frano. Combefisius. U 
m Btam/nJo de Originiku rman ConsianiinopoHianttnpn, Joan- 
iiem ooitnim Antiodienam Malelam , cajaa nomen ez OraHone 
qoam Tocant, /o. Damasctni de Imaginibus aapra dtata ei inno- 
tncrat, eondem faiaae. decemit cam Joanne illo AntioohmtOf ez 
Grammatico Preabytero, qaem tradant GennaiUus Mom. ^) et 
MarcellinmM Comee *) contra Haeret Eutyohianoe libram condi- 
diaoe. Qoi errory ot fadle refellitori com Chronicon MaUiO' 
oom oltra tempaa Joannie praedicti pertexatar; ita fadle qoogae 
i condonataTy cam G&rofucon iptom Tidere ei nanqaam datam 
Saum aatem Chronicon compoioit Marcettinus A. O. 654. 
id eet imperii Jaatiniaiii octavop et Catalogum aaom Scripiomm 
Ee e l esias Hcorum, in qoo mentionem fadt praedicti /o. AfOiocheni 
Fr^esfyteri, condnnaTit Gennaiius, imperiom adminiatrante j4na^ 
siasio A. D. 495^ hoc eat, annia ante imperii JusHniani, a Ma* 
Ua nostro cdebratiy exitam circa lxx. 

XL Conjecturam aliam nihilo magia fodicem eodem in loco 
de Chrooographo nostro facit Combefisius^ ot eandem eam fuisse 
com praedicto Joanne Presbytero, sic et*eandem onmino faisse 
cnm Joanne Historico cognomento Diacrinomeno , u e» Eutychie^ 
00 ; dc enim Schismatid Euiychiant noncapari conlueTerant. 
Flomit iate Joannes 6 dioKqivo^eifog ante nostram Joannem, et 
ante ipsios JusHniani tempora sub praedicti jinastasii imperio, 
citante eom TH^o^ro Lectore in ESst. Eccles, qai ipse scripnt 
aob Justino seniore, decessore Justiniani^ Anastasiiqae succes- 
sore. Neqoe reperiantur apud nostrum Chronographnm quae 
ez illo Joanne nominato Duiciiiiom€iio a Scriptonbns Graeda 
profemntur. De eo qui plura Tolet, is adeat nosfram Diatribam 
(ad quam Lectorem jam saepiua amandaTimus) De Scripioribus 
Graecis varOs cum prophanis tum Ecclesiasticis ^ majcime ex 
Codi. MSS. quae lucem brevi Tisura est: obi legere licebit non. 
noUa de eo haud Tulgaria. I) De Script. Ecdes. 
') Cltfodoo. ZJCXVX PR0LE60MENA. XII. Utrom oami Haerestos labe immuDit emt noster 
Clironographus, an poiius faveret praediclorom EmtYManarum 
partibus , adeo ut mereatur, cum dicto Joanne Uistorico^ i ^mk 
%Qiv6^o^ audire; si quidem inqoirere operae pretium: noude'- 
snnt quae fidem faciunt| inter Scriplores eum Orihodoxoe ease 
potius annumerandum. Imperatoris quippe Jurtiniani fidem, 
dogmatibus Haereticorum , quos £dielis ille damnaTerat, oppoai* 
tam, Orihodoxam appellat Haertsium ( ioquit ) tctaiores quou 
cunque Romani ImperU Jinibu» excedere jusiit j indulta iamen m 
per ires menses Uceniia si gui per id tempus Pidem Orthodoxsm 
ampleciereiur» Sic alio in loco de Justiniano: Suh illius (inquit) 
imperio Haeresibus varHs inierdicium est» Intcr istas vero nomi- 
natim fuisse Eutychianae interdictum , ez Edictis 5^ et 6^ apud 
Codicem Jusiinianaeum in Tiiulo l^ fit conspicoum. Datur alins 
quidem in eo locus, qui forsan nonnullis Tideatur argumentum 
subminislrare, eum Euiychianorum opinionibus tinctum fuisse; 
bcus sciiicet iste ubi habet sermonem de Viialiani rebellione 
contra Imp. Anastasium^ Euiychianum, in fidem Caiholicam aae- 
vieutem , et Episcopos Orthodoxos e Sedibus suis deturbantem ; 
quem yiialianum ait Vtcior Episcopc^ Tununensis contra illum 
arma cepisse propter ^idei CathoUcae subversionem , ei Synodi 
Chalcedonensis damnationem , remoiionesgue Orihodoxorum Epi^ 
scoporum aigue sueceuiones Haereiicorum, De illa Vitaliani re- 
bellione verba faciens, et in fugam eum actum enarrans Chromo^ 
graphus noster sic subjongit : Kal Mxfias 6 Xo»ti}^ X^^iOiog %«A 
fj tov §aaiXliaq tvx^. Hanc vero victoriam conciUavii Salvator 
Cliristus et Imperatoris foriuna. Quae vei-ba videantur indicare 
selum ejus contra causam Vitalianif et ipsius fuisse opinionem, 
pro Imperatore tanquam pro Veriiate Cliristum dimicasse. At 
utcunque hoc nonnullis prima fronte videatur, exinde tamen ni- 
hil potest jure inferri; dici enim ista a Malela pottterOi quia ar* 
ma rebellia contra Prindpem suum FiiaUanus smnpserat Sic 
alii profecto Scriptores Onhodoxi de bello a ViiaUano moto, 
tanquam de re improbanda loquuntur, quamvis bene de eo sen- 
sisse videatur citatus Victor. Cyrillus Scythopolitanus in V^ 
ia S, Sabae^) aliius rebeliionem damnare videtur, sed aliquanto 

• ) eap. 57. PROLEGOMENA. xxxvn 

fectiot; avpt%iiiivos i PaOtlivg AvatnaiSiog vno tov BttaXutvov 
fa^fia^tMmv ox^ifcreiDr. Dttentui Imp. jinasiasitu a T^aUani 
harharmn mofibui, JSiM^rMM ^ ) aperdstime : TV^ovyfi (ioquit) 
%wA¥a9%aCW¥ BitaXtavog* £1» eodem in loco, ait eum medita- 
tnai fuitte nt imperium occuparei. 

Xllf. Praeter verios hosce Joannn Aniiochenoi huc nique 
oiemoretofl, quos eseediversoe a Joaiiii<| nostro ex dictis certissi- 
ne cognosdtur; obsenrata sont nobis inter legeodom nomina 
afiomm non paocomm. Eorum primos est Jo. Anliochenus Ar* 
chipresbjrter, Publiae Diaconissae et Abbatissae Filius sub Irop. 
ioKano Apostata clarus. Secundus est /o. Maxeniiui^ Presbyter 
(ot Tolunt) Ecclesiae Amiochenae sub Justino seniore, cujus 
cxtsnt in Bibliotheca Pairum Opuscula aliquot. Tertius est Jo, 
Antiochenui Presbyter, contra Fauiium Seroipelagianum Scri- 
ptor, ab jiione Funnenii laudatus; nisi idem hic esset (quod 
fadle qoidem concedo) cum praedicto Jo. Maocentio. Qnartns 
est Jo. jiniiochenui Lanrae S. Sahae in Palaeslina MonachuS| 
Diaconua et Canonarcha, secta Origenista, imperante Justiniano. 
Qointna est Jo. Scholanicui , ex Presbytero Aniiocheno Patriar* 
dia Constantinopolitanus sub ejusdem Justiniani exitu: cujns 
extaot CoUectio Canonum, et Capiia EcclesiaHica ; quemque 
aEqui perperam confundnnt cum Jo. Aniiocheno ChronographOf 
cmyu extant Excerpta in Collectione Coneianiini Porphyrogenneii» 
Sextos est Joannee de Aniiochia Tulgo dictus, Arrianus, unus 
tz Bfagistris Muhammedie Pseudoprophetae , quo tempore impe- 
riTit Heraclius. Uisce adjiciendi sunt, nisi iidem fortsMe fue- 
rtnt cum aliquo jam dictonim , Joannee Monachui ei Preihyier 
jiniiochiae, cui in Codice quodam BiS. attribuitur Oratio de Do- 
witd Tranifiguraiione , eadem cum iUa| qnam nomine Jo. Da- 
maiceni in illios Operibus evulgatam habemus: et Jo. Aniio* 
cheniiif cujus nomen in alio quodam MS. Tractatui De Conju* 
foiioniiui praefixum reperitur. De omnibus hiscOy sicut et de 
3fis plerisque quos in superioribus memoravimus, nos fusius et 
plenios in Diairiha supra memorata De ScripiorHui Graecii vo* 
riiif Capitibus duobus primis, ex professo disseruimus. Hic *) ffiit Ecdet. L a €. 4a. XXXVIIX PROLE60MENA. eot receof itos volai, ut qaot et quinam extiterint illiat uominifl 
non nesciiu sit Lector , et, ei quis ex illis cum Chronographo no* 
•tro idem esee videatur | ei proprio sno jodicio nti liceat , modo 
et mihi liceat uti meo* Nihtl opui eat ut faiice auhjiciam, a Dia^ 
eono Ldbtralo ^ ) memorari Cpiscopum quendam Alexandriae, 
cujua nomen lit nostri Scriptoria quam simillimumy Joannem 
cognomenio JDdip/a; quem dicit foiase Dioscoriiamj hoc eat Dut- 
crinomenum aive Synodi Chalcedonensit adversarium. Eundem 
eum fuiaae cum Noilro /o. Malela •uspicahitur nemo paulo em« 
ditior. Floruit enim ante tempora Jnatiuiani, et, ut autor est 
ipse IJheratu9y secandus erat in Antistitum Alexandrinorum auc- 
cessione a Petro Mongo^ ' Athanasii Haeretid successor, et al- 
terius Joannie Machioiae {%\Yt Nicioiae) cognominati decesaor. 
Incoepity juxta CArontcon OrieniaU^ Eccleaiae Alexandrinae 
praesidere A. D. 488. et Sedem lenuit per annos 8» et quod ex- 
currit Kircherue in Caialogo Pairiarcharum Alexandrinormm 
refert illius initium ad annum Christi 506. Ad quem annum po- 
nitnr a Baronio non im'tium ejus , sed exitus. 

XIV. De Chronographo nostro (benigne Lector) quis (uit 
et qualia | Tel potius sane quis et qnalis non fuit, inqnisiviinna 
bactenna. Jam postulat ratio nostri instituti, nt ad alia progre- 
diamur, et qualis sit Scriptor, deque ejus aetatOy temporaque 
qno scripsity ineamua disquisitionem. Floruisse eum sub impe- 
rio Jusiiniani ejus nominis Primi | quod anno D. 527^ incoeptum 
est^ et 665^ terminatum, inter illos ernditos Viros, qui ChronU 
ci ejns exemplar MS, perrolverint, inolevit hucuaque aententia. 
Sic statuunt pro certo et indubitato Chilmeadue simul Interprea 
et Gregoriue; sic quoque Vir summus Gul. Lloydiue, Antiatea 
jiiaphensie hodiemus , qui et eum existimat anno Jnatiniani dr- 
citer xxy. scribere desiisse. Hoc edocti nos sumus a Clarisa* 
jinfonio Pagi in jtnnalee Card. Baronii^): in quo Opere exiroio 
de Chronoinrapho nostro ex Patris praedicti Literia ad se miaais 
mentionem fadens Vir ille eruditissimus ; Vixii^ inquit, euh 
Magmo Juitiniano ei videiur anno ejue xxv. aui drciter ecribert *) Breviarlo cap. 18. 
«) ad an.D. 107. PROLEGOMENA. xxxix 

iemsu. Ita claris$imu$ GuL Lloydiusy EpiMCOpui Asaphensis^ 
e seda Protesianiium , vir soUdissimi CriieriL Iii egregio per« 
ntilique Operey de Scripiorihus Ecclesiasiicis p qao Orbem sibi 
Litcrarium obatrinxit Vir eraditiasimui Gul. Qwaeus nostraa , ad 
Mtatem Juatiniano aequiorem demittitori ita tamcn nt eo iro- 
perante in vivia tBSt potuerity et ad annum Chriali 601. conji- 
citiir. 

XV» Cam ait celeberrimua Pagius certiorem ae factum ab 
Ipiacopo jisaphensif Chrouographum nostrum anito Jusiiniani 
sxT. aut circiier scribere desiisse y eum non ponaam non soapica- 
ri daabua in rebua memoria fuiaae lapaam: nam 1% mihi fadle 
pcrauadeo acripaiaae doctiaaimum Praeaulem de anno Jaatinianiy 
non xxT**. aed xxxv^. Uaqae enim ad annum illiua Imperatoria 
xxxt'*. Chronographiam noatram, prout jam in MS. habetur, 
perdady tam certum eat quam quod certisiimuro: et deainit qui- 
dam in anno illiua imperii vel xxxviii^ vel aaltem xxxvu^ Sub- 
tit quoque auapido hoc tantum £um aibi voluifie | in iato cird- 
ter anno desinere nostrnm Exemplar, noo illo anno Autorem 
scribere deaiiase: nam unde id colligi poluerit, nihil uspiamy vel 
levc, occurrity cum in y?nr Exemplar esse muiilaium^ vel luce 
ipaa dariua apparaat. Habetur Exemplar inter Codd. Bqroccia^ 
moSf Membranay et manu antiqua annorum (ut fas est conjicere) 
ploaquam 600 y exaralum. Ex Voluminis MS. craasitie, coUi- 
gendum fiidle videtur non multas Schedaa in calce desiderari, 
•t vix id deductum fuiaae ultra morlem Jusiiniani: aed ad hoc 
Volumen non aliad olim pertinuisse, vel ipsum olim non fuisse 
in duo diviaumy unde liqueat? Certe constat opus totum multa 
olim paaaum fuiaae y et Sckedas omnes aliquando jacuiase per in- 
jnriam temporia a se invicem aolutaa. Hoc indicat praesena Vo- 
luminia cooditio y Schedis variia in loda a poateriore Bibliopego 
nuaerrime tranapositia. Utcunque de hisce rea habeat : quod in- 
tra aonoa a Domini nostri Nativitate 900* acripsit noster C&ro- 
nographusj extra omnem dobitandi aleam ponitury cum exta. 
rent ex Opere illiua excerpta y inter Collectanea Consianiini Por^ 
pfyrog. Imp. qui natua est anno 905°. et anno drciter 969^ de- 
natua : et non acripsisse sub ipso Jusiiniani imperio, sed postquam 
]Ile diem anum aupremnm obiissety hoc est post annum 665. 
eodem certitudinia gradu nobis eluceacit, id aperte indicaulibua xL PBOLEGOMENA. 

T«rbii illia qnae de Jutlintano in inilio libri 18- legDulnr: £^ 
cUtvffiv S *(wtiMos lovaTtvuivit htj Irf, xal fi^vi>( f, »«1 if(»4- 
f fff ly. Imptrium itmiit Dioiitiiiimut Juttiaianut onnof xxxtiii. 
mmm tii. cf dit* xtn. Hoc ■olum in conlroTernam potut ▼»• 
cari, an lub Jutiiaiano Jlonieril, «t |wiilo po«t ejiu ■alatem 
Chrcnographiam luain condiderit? Sunt quideni, qnse facile 
cuivi* non utit ettenlo posiint periiudere, eum paulo pott /it- 
ilinianum suum Opui conciiineiie ; ted et alia rant mnlta ■ n». 
bi> obiervata, quae auapicionem non immerilo creant enm m- 
culo ialo fuiiae recenliorem ; Quin et lunt quae aubiDdicent etun 
ad tempon louge leiiniora eue detrudendum. tft de ejoa aetA- 
te Teritatem poaait indegare Lector, deque ejua aaloritate iudi 
cium facere, noa qnicquid occurril notarum et indiciorum aeta. 
ti*} ob oculoi hic congeremiu, ac in trutina limul collocabimna. 
Et primum qaidem ea , quae contra iJliua Teluitatem tantam vi- 
dcantur facere, afferamua et in lance ponamiu; deiude qoae il- 
lam Tidcantur aatruere, ex adveno ponderemui; et ai qnid ad- 
miltant baec reipoiuionii , prout aequoi rerum aeitimatorea dfr 
oet, videamua. 

XVI. Quod Aulor noiter sub Jiwtwiuino Seniwe, non •o- 
lum non acripaerit, led et neque in Tita extiteril, in primo loco, 
■rgumeuti finiuMiDii Tigorem id babere videtur, qnod da Dibia 
auae Anfiochiai nomine aub Juiliaiano in Thnpoiim mulato, et 
de populi tuiic temporii Acclamationibua, Terba faciena*), im 
iUorum Acclamationibna non loquitur ipie ex lua adenlia et me- 
moria, ■ed ad publica ipaiiu Civitalia Rtgiilra provocat. Oftoltte 
ii xul tv voT^ XaifTiots ct>(i&i] rinv ta &%xa y^u^finav rije ourqc 
miims, OH IxQaiov xXr}Sova itlomts ctg to nnaxlri^vm nj*' 
vvnjv ttoktv. jld notnun twro hao nomtn , in Chanii torum 9U 
Aeto puhlica hujui Gvilatii conicripitrt , inVfnlam eil , quoi 
itnt tid*m ominantta accZamantnl Ineolat. Sane li ipiiua ma- 
jDoria contigiaient iitae Acclamalionea, quamTia foriaa memo> 
nnt nntiuiflct in Rtgiitra CiTilalii pablico faiMe relataa, illa ta- 
lioc modo et forma non allcgaaHt, Si tcI ipae , vel 
I iatiuamodi AcclaiDationei aui* propriii uuribiu per- PROLEGOMENA. XLI cepistent, an fidsu Acclamafiones Acta Publica citaMet? Si 
qaaenam vocea fuerant acdamaiaey et qnoties fuisset acclama- 
tnm, enarrastet, non fuiatet mirandum eum Acta PuUica ^) de 
fllii appellaaee. At aimpliciter fuiae a hene ominaniibue acda^ 
nateni, ai Tel ipaei vel aui Coaetanei, aadisaenti qui potuit 
lii|$ufracitare? 

XVIL Arsuiiientum 2"** exinde petO| qnod de rebus ge- 
ilis sub imperio Jueiiniani, tot et tanti (errores in illios Chrono- 
nographia committanturi ut omnino repugnet eum illis Tixisse 
tenporibtu. Ut, multis praeteritisi nonnuUos hicIoci| qui no- 
Ui iint majoris momentiy in medium prodacamns: Bellum illad 
qoo Regi hazorum contra Persae per Ducem Irenaeum etc. sup- 
petiaelatae aunt| Isrefert adimperium Jttitiniani*)| et ad ejua 
Coiiialatam 2"*' Indiclionemqae 6"^' qaae in annum illius imperii 
2*. incurrit; qaod tamen non gestum fuisse ab Imp« Juaiiniano, 
iedsb ejus Decessore Jusiino^ ex Procopio Caesariemi^) , ejus- 
dem aevi probatissimo Scriptorei colligere licet Edicium Ju- 
iliiiiaoi de Epiecopie^ Orphanoirophie ^ Oeconomis, et Xenodo- 
cUamffy ne nisi de iis quae anie munus suscepium habuerini to- 
atf, Tesiamenimm emiiiereni, conjicit Is ad annum Justiniani 2"^). 
crrore non oiinua quam anuoram 13* Designatur enim NoveUa 
ioitiniani cxxxi*^). qaae emissa est xr. Kal jiprilis BasiUo 
Cftff. ^) at ax ejua extremo conspicitury id est anno illiua impo- *) De Popoli AodaflMtionibas io Acta PobHca referendisi adi Casaii- 
boama in VuleaiU GaiUeami Aviaiom Casiiaii p. 466. etc el Gret- 
i«rm lib. 3. Obsenr. lo Codiwui de Offidb Urbis CP. e. 6. p. 
S15.adS18. 

') p. 15». 

■) De beUo Pers. 1. 1. c. 12. 

*) Cooferantar p. 159. cam 153, 155, 176, 180. 

*) Vide Capat illius xm. 

*) Apod Hdvieum^ et alios Chronologos, aonos iste Consalarii qai 
iocnrrit In annoai Jostiniaid 2. et 3. sco Indictio 7. Consolata Bott- 
Ui iodgaiior: at aale. Consal enim solitarioi Uliai anoi oooilnatas 
cit oon BmsOims^ sed Dteius^ oti patet ex Fsitii ilfiifceUtm Omitis^ 
fleisfis T^. et Cknmki Pusekatis iive AksamdrUd; aiqoe ita no- 
nioatar ab Antore nostro p. 186, 187. et ab ipoo loip. /oittNtaiio 
io GMitilafioM 4e Ememd. Codids. xiii PROLECOMENA. 

rii XV*" jam deunante, Ad annain Jiulvtiant 2"> ' ) de Con»tilu- 
tionibiu ([uibiudani NoimIIu ab co tooc tempori* proiniilgttii 
mentioDem Noiler facien*, inter eu recenHl Conetiltitionem i>« 
jur* haertditoriQ UbtrU NaluraUbiu eonctAettio , juxta Itgm 
»h Imp. Anattatia latani ; qoae edita qaidem e*t non «nte imperii 
Jaflinieni annnm xra. Qaamria enim •nper iit* meteria hebe*- 
tur Lez JuetiDieni in Codie* Tit. xzvi. i.. tui. ipnt» 2° Coiun- 
ktn, i. e. *nD« imperii 2°daU; vix tBmen Tidelur dubitandam 
quin « nOftro Autore deiignetor Les elia de re eadem poeterior, 
amplior, et celebrior, quee ia Aitthenlico inttr NovtUni nnme. 
ratur iixxxu*, et «nno ilHua Imperii zin, ContuJahum gtrtnt* 
Apiont, data eal; in qu« quidem expretia habelnr raentio d« 
Lege circa rem esndem eb Imp. Anastatie eniiM«, at de eo men- 
tionam itt Lege « ee deeignala fiuMe facUm non obacure MibiDdL 
cat Aitior. Ad eundem anniun de PiulUt ex Lenonum tnrpiuima 
aerTiltite ab Imporatrice TTuodora liberalis, proliibitiiqne L^mo- 
CMut, commemoret ' ) ; quod tamen dubilaverit nemo, qoja 
eUtim contigerit ante tempiia illud, quo Legt «b Imperatore «d. 
Ter*na /mocMW proviium eati at data ni Lexilla KaL tUcrmb. 
BtUeario Coi, Imperaloria anno nono; et inter NovUat nnmen. 
tur XIV*. Ad onndem aimnm, nempe Juitiniani 2", 't anle Con- 
aulatom ZHfcu, qoi enno illo ad exitnm vergenU incoepit, ntsr- 
tur « Noalro ') Codicit JuttinianaH Editio, qui editua tamcn 
Ht ineimte Jnatiniaiii «nno 3. «ub ipio Decii CoiuuUtu, ti. Jdut 
ApriUt; nll liqnet ax Comtilutione de eo eonfirm»tdo. Ad 
praedicli DtcU Coniulatum *) conjicilur ab toEdiclum contra 
Altatortt; quod poetea temporia fuiese erulgatura, ex eo licct 
culligere, quod iiicriptum rit (extat illud iu Coiic* Ut. S. tit. 
4S' ) ed Joannem ( Cappadoeem ) Praetorio Praefectum ; nam 
«d eam dignitatem evectua est Joannei Cappadox non «nte Con. 
sulatuin eequenlem, qnem geseere Ijampaiiu» et Oresteay vel p. 169. eaa p. 153, 155, 174, 180. 
p. 278. ciw a«iMU, M mentio ladicOoDta 7. et c 
ja.dt 

ttar p. 183. cnn 153, 155, 176, 180, 186. 187. M eom 
n UnqMB iiUliw poM Ctdieii Bdfafaaem. PROLEGOMENA. xliix 

pneUritimi Tel exitonim : suflectus e«t eniiii in locum JuKanif 
tpnm Praeiorio Fnuftcd Magistratani admiiiietraste exitoro 
LmpQdii H Or€sti$ ConsalatU| comprobatar ex Coiicia Ubro 1. 
ik. 6. l^€ zix. qaae dirigitar Juliano P» P. V. Kah Decemh. 
Ltmpadio et OretU Cbst. Eidem rei ipse Noster testimoniam 
sdhibety qoi postqaam locotas faisset de Legatis Romanorum 
fsi exiiu menMii SepUmbnM^), Lampadio ei Oreste Coss. ex 
Perside post pacem sancitam redeuntibusy deque Romanorum et 
Persarum in bellum iterum raentium praelio commisso ad flo- 
▼iom Eophratem Aprilis iKr xix*)/addit| tempore circiter eo- 
d«m ') JuUanum Fraeiorio Praefeoium^) Hgnitate «no exuium 
fiiisef et Joannem Cappadocem in locum ejue suffecium. De 
intiochia a Rege Persarum Cbosroe expugnata mense Junio In* 
HcL 3. boc est anno Justiniani 14* verba fadensi subnectit, eo^ 
iem iempore^) Belisarium contra GoAos emissum fuisse eto. quod 
cootigit tamen ante captam a Cbosroe Antiochiam p)as annis 4* 
aoliilis. Incoeptom est enim a Belisario Rellum Goihicum drca 
sooam Jostiniani nonum absolatnm sive ilccimiiifi incboatum , ot 
amios illios 14^ et Indictio praedicta tertia cun|f anno istiua 
belii quinio connectantur: id quod videre est in Procopii Histo- 
ria de bello bto concinnata. Cirpa qoidem id tempas ex Italio 
rerenus est Belisarius cum yiiige Rege Gothoram captivo faclo^ 
cojas rei ibidem Chronographos noster meminit: atque hoc yide- 
tor erroria ansam ei praebuisse; putavit enim, utvidetnri intra 
peocos meosea et incoeptum fnisse bellum et Viiigem Constanti. 
Dopolim addactum* Hisca oomibas erratis addoy quod Comeia 
loiigDis, qui Procopio teste^), anno Justiniani xiix. apparuit| 
ad anoom iUios iv, Consolatum sc LampadU et Orestis, a no» Cooferatiir p« 190 eaai 188. 

') Frmetsei» Praefsetum fiiisse Jommnem iDam anno posC Consolatmn 
'-■^ptiyii «i Oresds Bqoei ez Csd, 1. i. Legs jolu qoae dlrigltor 
Jsmud P. P. «i data est F. KaL Aug. post Comsulaium Lampmdii et 
Urtstis» 

*) p. tos. 

*) p. m. 

*) Coalenlar Capilis a. libci 1. de bello Persloo finls cnni Iniao 
phm 2. seqq. xLiv PROLEGOMRNA. 

«fra prodatur *): qao nec >e nec auos Aegade* Comrtam iiUiDi 
Tidiue liqaidiMimo deniontlrat. Accedit quod^ct^rcAi po> 
teiUtflm ■brogaUm st pro eo PrMorem crcstiim id JoannM Cap' 
paioeu Contulatum (i. «. ed ■nnuin Imper^torii 12' ) 00(q)- 
ciat*); qnod tamen triemtio ante, nempe Coi. BtUaano, fk- 
ctnm eat, ut apparet ex NovtUa xiii. Quibua adjicienda eat fa- 
bala iila, quam itRtgB Axumilanan memoriae tradit'), eom 
tempore Joatiniani contra Regeni Homeritarum in bellum profi^ 
Ctnrnm. ^aia Negotiatom (ArittiaMo* in Aaxnmitantm rtp^ 
nfs trsncenntea bonia omnibiu el vila ii apoliawat, voriaae, ai 
Homtritenttm bello aupenvit Chrittianum tt fulurtpn; {Pra 
Chrittianit (fum, in^uil, advtrtut tum arma nmoj) et parta 
victoria Legatoi ■d Jnitinianum mitieM , ul ^ticopf tiii CU- 
riHfiw dartnlurf a fniiitt Chrittiana* Rdigiwtit ntdimtnti* tt 
Mytlertit imbutut, tacro Boptitmatit lavacro inlingtittue. Hoc 
totum ■ vero 1ongie«ime «bborrere UaUtiMiniiun fit ex iVoco/na: 
nam autor eatilie, Rtg,*m j^rumittnttm , «liam ente id bellniB 
Beligiaiiia Chritiianat fuiue cultorem , id(|ue qnidem qu^m fer- 
Tentiaaiinum} Xifmimit rt av xal do'£ii£ t^«4( ^ fiolwra Ar- 
fulovfifroc- Et ut Gonatet eaie alienum ab oumi reritate, ita ei 
qni* penitiaa ad itlud atUadat, mtionem «t modnm fabalandi 
apnd rcceatiorea Smptorea Graecaloi aiitatam, reeipcre patebit. 
Commiltere non poaium, qain liic enbjungam, qood ia vita Jn- 
Mtini T^raeitf Jastiniani DeneMorie, aoDia pancia anie hi^ni iiri- 
tiom de Eaphratio aiue Gvitatia Patriarchaf acriptnm reliqidt; 
anffectam eum in locum dcfnncti Pauli, Onhodoacatt quot vo- 
oanl, gramter perteeulwn ^uittt , plurimit torum etiam ntoi (ra- 
iiiit. Quale hoc eiroria portcntum! quam ebaurdum, et wn!. 
gtmnvi quam abtardam est, Euphratium Onhodoxum Ortie- 
ioaeet neci tradidiaae! quam Bbanrdnm eitenm, qui iddrco qood 
fuerit OrAoioxut ad Tbronnm illnm promotuaent, «ib Onho- 
ioxo Imperetore Orthodoxot fuiiae peraecutnm! Quie neacit 
llMrMicoa iatoa qnoa Imp. AnatUMtu ad Sedinm Epiacopaliain PROLEGOMENA. XLT iKmorein erexerati a Jusrino faisse dejectos et detnxbatoi? Et 
qius non cognoscit sub eo solos floruisse OrthoJoxo$? $ane talis 
ct Unttts error bic tM Tidettiry ut a nostro Autore de sua Civi- 
tate nullo modo potuisset coniniitti , si vel ipse tunc temporia 
Tiximt, Tel cum aliis ullisy qui vixerant illa aetatey fuisset 
▼matus. Neqne alia quidem de causa id scriptum fuisse yidetur, 
qaam quod Narrationem ex Autore aliquo Eutycliano exscripae- 
ritj qni Autor, cum ipse esset Euiychianutf per Orihodoxot de- 
lignarit, non illoa qui revera fueront Orihodoxi^ sed qui tales 
sDot babiti apud Euiychianot^ faos namque AEuphraiio perseco- 
tionem fuiaae passos, ad verisimilitudinem quam proxime accedit 
XVIII. Qnod in caeteris istis loda tam insigniter a vero 
deflexerit noater Cbronograpbua , id in cansa fuisse videtur, par- 
timqnod Scriptores malos atque recentiorea sit aecutus, partim 
qood ipae negligentins et incuriosiua transcripserit, partim 
dcnique quod conjecturis suia et bariolationibus in temporibua 
renuu et geatomm statuendis usus sit. Secutum eum fnisse Au. 
tores alioa non minna in rebua sub imperio Juaiiniani gestis enar* 
raadis qnam in gestia aliprum celebrandiai ut conficilur ex erro- 
nbos notatiai aic et aliis luculentia indiciis redditur confirmatum. 
Unde aliter factum est| qnod a Menaibus uniua anni| ad mensea 
aiiiis abaque uUa annomm diversitatia significatione transgredia- 
tori nisi quod ex aUia Uisloricis suas Narrationea tranacribenS| 
inlcmiedia qnaedami quae ndb fuerunt omittenda» oacitanter 
ofliiserit? Sic post mentionem Sepfemhris Mensis^) (anb Lam- 
ptdii et Orastis consuktu) ad Aprilem^) (aequentem) alium. 
qaa Septemhrem progreditur * ) aine ulla diversi anni mentione. 
Unde aliler contigit quod in alio loco^) rea gestas Sepiemhris 
Bcnaia ante geata Augu$ti ejnsdem anni in literaa retulerit| et 
Beosein Septemhrem unit Augustum ponat; undei inquam, hoc 
potnit contingere I m'si quod ex.Autoribus diversia dum sua de- 
«UMbati primo verba illius posuerit qui Septemhrit mensis gesta 
edd>raraty et postea verba alteriusi qui de actis menais Auguiti ')r.l90 

•)^tot. 

') Ugo p. 188. ad 221. 

^) p. 2da ad anaiwi Jostinnial 26. xL«i PaOLEGOMENA. 

acripMntl Dnde fi«ri poUiit, quod inepte da n ekdem meDtio- 
nem bia lcciet, nin qnod ex Anloribiu Tviia execripierit, et da 
re eadeni diTeriornm expreeMrit Terba ?, Sic profacto de Coiteu 
JitluimaH compiletione eadem^), in ono loco*}; Idtm Imp. 
Itgf, tt NovtUat ttiam ipte tiidit, fna* m nrhf tmitil. £t 
runoe*): EoitmltmportLtgttomnnvtUmiKCoiiemMnumeom- 
elat mnl, tl aliat ipit dt jno tdtdil, tt ptr tiitgvla* Krin tmitilt 
Sic etiam eandam fabnlam *), qnam ante poaaerat in libria prao. 
ccdentibni, de nrbe P^Jmyra n falo GoIiaUii nominata, repetiL 
Taceo binc faclum qnod eundem montem, qnem Garixt antea no- 
minarat*), bic in Vita Jnatiniani nonunaret.d4r]^riwi*). 

XIX. Utut ait d« «liqnibna natatomm locorum: id tamen 
pro qno contendimna ex aliia redditur manifeitiiaimnm ; et ex 
dicda videtnr aatia demonitrari, non «evi illiua, quo flontit Ja~ 
tiinianat, fniaae Scriplorem noatrum. Quibna omnibn* demnm 
addatnr, re« qnaadam illiua aetatia ab eo ailenlio penitna prao- 
teriri, nt ConeUiam V. GtiuraU^), et BtUtarU Expeditionem 
qnandem perincignflm adverina Chaaroem PerMrum Hegem in 
Oriente poat captam AnHochiam aaBvientem; qnae nnllo pacto 
videtar omiainm*, «i illia temporibiu ipae flomiaaeL 

XX. Noqne rilenlio hic pr«etcreandum, qnod qnamvia d« 
Pstria ana Aittiochia, dnm rea deacribit Juitiid et J a tl iitt m d, 
non panca memoriae tradit, nihil tamen, ne yfi, vel d« •« ▼«! 
de ina Vamilia, quo eum tnnc temporia viziBae inmutnr, com- >) Fult duphs Ctiidt Kdttio, aad de ana et eadea bU loqdtnr 
MMa. 

') p. 168. 

«)p.l88. 

*)p. 15t 

•)^93. 

*) QaaMdo eUaa ab aUla naacapatar, ab vi hmu et Canmm. 

opoetar potaiaae Meblaai In tlUi qoaa deddoraator, de 
«t dMlait Cliraaa(nf>hla ooMra preot aa» nauM habo- 
t Jottla. 87. et oaUbratoH eat OhmWMi V. Otm. aoMo 
dfctiMM 1. de qoa p. 231. at eeatlglt dlcta a tU iar fl ex- 
t «oaaM Joitlalnnl 14. lUIi drdter tMnparibaa qona tn- 
m, CtS. Da UU nioha babat fVaoqNvi de B^ Pera. 
ad tl. p>c- l<t ad 141. PROLEGOMENA. XLVII ]MHt Dmn deaeribit treoiendaiii illam terraeoiotaDi qui annis 
drciter 2« ante JusHnuud initiam contingebat| qoo (at didt) 
AmtiocUa deioloHo facia eiij cui nulla $upeffitil domus praeter^ 
fwam quae ad moniem fueruni ^ et qao periere cci<« cirdier mor* 
fo&im mUIia^ dom aliom deacribit terrae motom qui Jueiiniani 
anoo 2« accidebaty qao (ut ait) inieriere animarum y. millia, et 
ilB qui eupererani, in alia$ urhee eeee receperuni; haec (inqaam) 
datcribeDa, ut nibil de eeipeo, aic neque de tuis^ Tel verbnm 
onom habet. Com admodum tamen videatar probabiloy eum 
aHqoid do ee euisve mentionia in ejuamodi locia {uiaae injecta- 
nuD. 

XXL Haod me ktet, Edmundum Chilmeadum in Laiina 
Vernone aic loca nonnnlla interpretari quaai Malela ae vixisae- 
nb imperio Justiniani innuerit De Legatione ab Imp* Jusiinia" 
no ad lodornm Axumiiarum Regem , jid annum Jueiiniani 4"*. 
fd5*'^) aermonem habena MaUla, deacribit habitnm, quo in- 
dotoft eat Elez Axumitarum cum Legatoa reciperetur » ez ipaiua 
Le^H narratione: d^ il ilriff^caxo 6 avxog sr^fO/Jfivri};» Zts 
Uiififto ecvtov 6 xnv hfimv Paadivg, i^^i^/ifovfOffo ffX^H* ^^^ 
Paodm^g tav Ivtmv %atamiasiogj Zxt yv^vog inriQ^t. tic Quae 
•ie in ana Vernone reddidit Chilmeadu$i Habiiue auiem Begie 
InHci pompaque eolennii, quHus Legaium Romanum (uti ex 
ipsioa ore dididmua) eaxepiiy erani hujusmodL Nudus erai eic. 
At gravisaime laborat faaec Chilmeadiana interpretatio. Nihil 
aliod enim aibi Volait Chronographus y quam quod iata ez ipsius 
Li^ii relatu addidicerit. Illiua verba nihil aliud aonant: et 
qood non ez coUsguio cum 2>^alo , aed ex scripia narratione, 
qoae tradit icceperit» ez verbia paulo poat aequentibua demon- 
itntam habemna. Poct narratom enim quo modo Bez Indorum 
onMtoa et alipatua fuerit, procedit Chronographus ad ezplican- 
loB receptionia Legali modum^ hia verbia^ Kal sta€vs%&s\g 6 
sfM^ioQJff FssfLolt^^ xUvag xSyow nQoasxvviias" %ai hiXivCs OPaat Beoaaai Septsmhrsm Cooaalatoa LawipaiH st Orestis. Coofe* 
notor p. 188. coai 190. et 194. Meotb fil posteo de Moae ApriU 
p. lOC ei Heroai de aHo Septsmkri qoo obiit Coades Rex Persaroai 
f^ Slt. yostoa de lodictfooe 10. qoae iocorrit in aooun Juatlolaid 

e. p. iiz. xLTiii PROLEGOMENA. 

Litnimcimtamttm L^abuRomaMmt, imgtMMaptwitJmt, Rtgtm 
MMtroAu «ft> Std OM n>;g(rc jMMtl tf prapiMa aectdtrt^ Oam 
•cnbit ex i.tiro L«sati JUoMa, FronoiBeo, JI&, qaod, d« mm 
•tniMMMiB luboii, L^atui poaatral, oadtuitar (pro moTo) re- 
tineL S«d ^d ia ra tun «p«rt« prolixi anoiiu f Tiat ip«« N«m- 
MOSM Abmoi F. qni pnadictam obiit Lo^tioncni , noqiu ?W«?.J- 
DoitBr aliande mu kaniit quaia «x qiu JffifWrM «MnM -I^qf*- 
tioamm, Da qaa Tid« PfcofuuM io Bibliotkrca Coi, S. In «lio 
loco*), in TiU /mIm( Decoaaona Jmtiaiami, d« «znodatitMM 
Scirti flaminia, qum Brba Eittta cam dooubna et iocolia abaor- 
pU«tt, bcU oairatioDO, «nbjnncU annt ba«c Tatbn. Eltjafv.H 
w m^ttm^hnts, nl oJaovme w^ «n^ mln', Sn nnl «tc. 
Quu p«>p«r«m aic inl«rpr«Ulnr Oiilni««diia; iixtrmttt Mrtwa 
jnMptfstilM adbac HrAMt Moo^MnMf «tc 

XXIL Dt ex bitc«, qaa« bactMma diaenaaa anat, a«li« 
«Tidena H. bqoidum vidatnr, «ub Imp«rio Juatiniaiii noo Tixiaau 
noatrw Cktaaagrmpiuam ; iU anot inter m , quM ai quia «tl»- 
tina czpandat «t Gon«ider«t, bood oibi p«ran«d«r« poteiit; ^uia 
inler ScriptoiM mutto rocootiarM «it iirr«ii«iaiilui Hoc «Tiiicer* 
qaoqoe ndontur argum«aU aHh Ez «o qnod CZHMUMt Ckm- 
mmrwmit m m in taetimoainm adrocat, ann ■«■ vixiaM «aU aoco- ai. Cb». PROLEGOMENiL xl 

jfsmii F. ctM ati. Qoibnf verblf Comhtfiiiui^ in Ifofi», deti- 
fMii aritliinat CbiufofilifiMm i\]^iialicifi, CoiMfafifb (ut Tulgo 
•olet nooiiiiari) Filimm: atque ite mehercule eppelUtam eum ab 
•liit noe obeenreTimue. Conef anfoine Porpkyrogenneiui De Ad- 
mmtir* Impmi^}: EaA Kmvmnnlvov vtoS Kmvmnftlov tov «ol 
nmfmvivov naXovfJpov. Consiantino ConMtaniii F. qui €i Po^ 
gonaimM nominaim§ eef. Fnit quidem, quod et omnibue notnm» 
CbftffaniBiiice ipte Magmm Conttentji (Chlori) Filiue: Tenun 
eom hic loei ne intelligemue hoc omnino obetare Tidetur^ qood 
ootqnem le elibi e landeto Autore nominetur CbnefanliiiMe Cbn- 
«feiifiiF. quemyie de eo mentionem creberrime faciat, eed eem- 
pcr Tel eimpliciter Cbiiefanfiiiictfy vel Conefanfiiiiie Magnus^ Kmv» 
aunnlpog 6 ^ag* Atque ita profedo seepine nuncapetur inlra 
peocee poet locum dtatum lineee^ ut alium et diveream fuieee 
eom ab illo qui vocatur Contfanfiiiiie Cbnefanfii F. quam clane- 
■oie eabinnoetur. 

XXIIL Ut ex hoc ergnaiento Scriptorem rioetrom ante ee- 
cOii Oefavi initium non flomisee videtur comproberi ; ite quoque 
csinde videtur prohabiliier inferri poMe, Vel eo tempore fuitte 
jooiorein. Quamvis enim concedetor Clmmitm praedictum ez- 
conte drciter Centorie «gpfima moniunenta sua hterie consignaese: 
(oem vel illum etiem suspicari licet floruisse post tempiieistod) 
iUom tameo dtere videtur ChronographuB noeter, non tenquam 
sm temporie Scriptorem, eed ut antiquiorem. tJt hoc vel exinde 
videtor confidendum p ita suppetit nobie/ergumentum^eUod, ex 
qnoy ei vix eliquid eliad occunreret) videretnr temen poese de- 
monstreriy eum illo fempore fnieee recentioremy et non vixisse 
nisi post initiom Centuriae nonae. Argumentum hoc duco ex 
^ns dtatione JfieophiU Chronographi eive HistoricL Cleraisse 
enim Tleo/iiUZem Chronographum ^ eive JBisf orioiimj peolo ente 
eecolam ociavum ebsolutom, constat ex Abulpharajii^Bionsi 
AnhiaLDynasiiarum^), qui docet eum sub /rciMs Imperatricis 
axerie Leonie Porphyrogennetiy temporibus, anno Hegirae 169. 
hoc eet, anno Christianorum 78S. e vivis excessisse. Ait enm ') ctp. 48. p. 172. 
*} F 147, 148. I. PROLEGOHGNA. 

fbiiM GbirtiMncn, Tlunmat P. Aalrolagum RohtMMm (i. «. Mit»- 
wmnn) Atrologonan ^hmo^ Saraetnorum Ckalifiu pt im i y Mi^ 
« ttdm Mmnmitanim ^ hi moHtt hihmo mptt; tt Butoriam 
^rtglam eondidiMe. Sic in alio loco *) Hutoriam ^om mrn 
CAronaZogMMdeaoiuiabO. Cid initi um naque &ZnwuJanan Epo- 
ciisa advacat. Hnnc eatidein foiaH cam 7%topkiIo Hialorioo bts 
Cbroiiographo ^aem addticit (Anmographtu noiter, non «at, nt 
epinor, cor dubitet aliqnia, prneMctiDi com flomeril ineadcm 
drciter teiranuD ploga. Et na qma ■mpicetnr T%topUhait AM' 
piaraftmMm noa Graecwm foiaaa Scriptorem, aed Syriaaam 
{ qnoi. tamen ai detor, mhil taman obetsrct qoo minns idam aoMt 
cum MaltSaHO, cum iUina ChroDograpbia Sfriaot scripta, m 
Gratnm Mrmonam tradnd potoerit) jam axtant in Taiiia &r»- 
pMBibUolbecia Attnlogica qnacdam illiai Opcn aemona Gnw. 
oomco eoDtexta, id docentibna CaiologiM (qnoa ridi) USA. eodi- 
cum BibliotliecaramTariarDm; in qaibua celdtrori oolent 21«^ 
pAafi Attrologtea. Qnolia qnidem acripsisae praediotnm 7%a». 
philum, nt per oeiatia widena ridetnr, cnm jttrologm» prof^ 
uone, nti tradit AhuZpkarajiiu, idque anmmna at dariaoinnis 
esset; iu conotat antoritste Ahtmatchirit*), Scriptoria itooa 
Arabici, qui in Libro it MyHtriii inedito, inter Tariee Grateot 
Attrologicot Scriplores, AUxandntm, Sltpkammi, Arittott. 
2mt, et Htrmtltm*) annQmerst "ntopMlmn RGmn 7K««iae. 
Quid? quod HtopUlmm praadictom Chronographum BitmtmMm 
Sarmonis Grseci peritia pollniise, ex ipso oioeMmw Ahmfyia» 
r^io*): ab eo «nim sdditar «undem istura H om m Potlat Utroa 
Jt Exciiio urbit Hu t Urtgwt Gratcm hi Syriaeam jttam tttgam 
fiffMM vtrlittt. Sic Joanntt Abiuw Dmmsonaa, 
ipse «imilitaf in Ank &raomonan CkaKfat i 
riet florn«ii(, ea timen, qnae edidit, Opers e> 
adomarit. 

XXJV. lo prodiri fortaste fucrit suapiesri, Gtmenttm mi- 
pradictnm Chromognif^uan qnem cilU <^renograpimM noatar, i HetHafaraH de BlUelbeda orieat p. ttS> 
foiiim qd Graeeai enL 
48. «t 16. PROLEGOMENA. lz 

BM aliQm fiiiaM a OmimU jiUxmninno, qoi io Libris Sirma-' 

lemm in tcI>iu Buionou atqae Chronologicu maltiia eit; atqae 

ita T%eop1dban Ckronographum , quem idem soiet testem appel- 

kre, non alium faiise qoam Theophibnn Epiicopam jtniioche^ 

aMRy Labforam triam ad jiuiolyeum Scriptorem: in qaoram 

Ubroram ai Amiofyeum tertio de rebat ChronoJogicte non paaca 

filcris prodantari et eeriea annomm ab O. C ad Aatoris aaqae 

tetatem perpetao filo dedadtnr; quin et Liber illea Lacianiio 

Ftrmiano aub Titolo Ldiri de iemporibus (i. e. Chronologici) 

laudatnr. Eqoidem ita eruditiBtimaa Oxonien$i$ Editor dictorum 

LSbronan ad jiuiofycum, S vuv iv iylo%gf in Praefaiione, absque 

oDo rei examine, pro concesso babet, a Chronographo nostro 

designari illam , qaotiescanque ez Tleophilo Chronographo tesd- 

flKmia proferantar, quia sc nihil inaudierat de Theophilo Chro^ 

nographo alio. Ut vero dilnatnr omnis hujosmodi suspido, faoc 

onum impraesentiarum monebimus, res istas quas prodndt ez 

ClemenU et J%eophilo Ckronographie Historicus noster, in GZr. 

memtie jilex. et TheophiU Aniiocheni Operibos non omnino re- 

pcrirL Hos eosdem ScriptoreS| CUmeniem et TheophUum Chro^ 

mographoe, ab Heeyehio quodam in Homilia sive Sermone De 

Kaiimiaie Chrieii, m Fragmento quod eztat apud Anaeiaeii NL 

oems(aea potius Sinaiiae) Quaeeiionee Iheologicae ex Geniiani 

Herved Latina Interpretatione in Bihlfoiheca Pairum editaa, d-' 

tatoa invenimns; at non est cnr id contra illa, quae supra posui- 

BOSy do iHorum (^ronographorum aetate in argnmentum a quo- 

qnam trahatnr. NuIIa enim necessitaa poatulati ut Heeyehiue 

praedietna pro eodem habeatur cam Heeyehio Patriarcha Hiero- 

solyniitanoy qoi aecnlo eexio ezeunte sive eepiimo ineunte ilo- 

raisse putatur; cum tot in Ecele e ia Graecorum multo recentio- 

res He^ehii clamerint. Imo vix mihi dublumy quin Joanne 

nottro Malela recentiQr sit iste Heeyehiue, et ez iUo ipso exscri. 

pecrit ea qaae dtattun Fragmentum exhibet. Hoc ut penes sit 

jodidnm Lectoris , et quia conducit ad numeros nostri Ezeropla- 

ris SbUiamoe aliquantulum emendandos, me non pigebit ob 

ocqIos hic adducere; Graede insuper atteztis cz BihUoihecae 

BodUanatf MS. ^) Codice, quae nondom*) lucem aspezere. ) Mibrsnarfn in felio inter Codd. Bsroc mm. S06. p. ^- Liz PROLEGOMENA. 

Hovxiov h rov <ic rijp *) Ex Hesychio in Chrisii 

Xfiorov j^dpptiosp. NcUcJem. 

Ep y^^ ^9 V^ ^<* ^ff PaCir Naoi in 42. ^) anno Imperii 

Xilag AvyovatoVf fci^vl JBmii" Augastiy meofit Decembro 26» 

PQlm KBf ^i^Qf g, &^f ipio- die 6. hora ?• dlei, nataa eat 

n^) ^^ ^^Q^Sf iyfpvv^ Dominua noster Jeaua Chriatua 

KvQiog ifficSy hiaovg XQtaxog aecundum camem^ ex Maria 

ti nata aaQxa htijg aytagna^ virgine; anno aecundum Antio- 

^ivov Maqlag^ hovg %aut Av^ chenoa a creatione mundi uaqaa 

xioitlg ano Kttcet^g «otffAOv tiog ad Natalem Chriati et crucifixio- 

tfjg XQUStov yiwtjasmg %a\ ataV' nem 6000. colliguntur enim ab 

QiaOimg ^g^), avvayitM yaQ ax6 Adam uaque ad Phalec fihum 

ASaii, tkag Oalix vtov Epi^, Hebcr anni 8000. et i Phalec 

hfi ^. xa\ ani Oalix {a>; f*^. uaque ad 42*^) annum regni 

hovg tijg fiaaditag Avyovctov Auguati, anni 1067. et deindo 

hfifil^^).*alXom6vavvavi(StQa' converaatua eat Serrator cnm 

91} 6 antfJQ toig av^qiinoig fn| hominibua annoa SS« «deo nt 

Xy. wg ytvia^ai ano A^a^ Zmg aint ab Adam uaqne ad Natalem 

trig Xqtatov yiwiqaiu^ wA atav- Chriati anni 6000 pleni. Phi- 

^oiofo^ hti /s nXriQfi. ^ Y^^ ^^ ^^^^ ^ Prophetia Moaia di^ 

0aXiK Kota tfjv nQOfprititav Mm- citur dimidinm temporia Chriati 
aia^, %i iiinav Xiynas tov xf o- *) Baec poftqiiaBi diartlf IlleTeraaNia , BBlhi TeDtt ad fuuraa PawhM i 
slTe AUsfmirad Cknmki Bdiiio D^ruftiamm ln GalUa BoperrlM 
adomata, ia oijuf Appeodice quaoi fttbtexoit IhtfnamvB^ reperttor 
Graeoe hmo ipfooi n^mkii fragmentuii ex Codlce Reg^ Gralttaroaa, 
qd eoadea omiiea Tractatua cun noftro Oxoaieofl cow pl e fltltiir » 
NoB Tlderat Pti/VetBiiif Latinaai edltloBeB FhigiMBti HeroetimHB, 
aed exiftlaiaTH fe prorfof IgBotoai edldlffo. 

') X^tatov] AfBOfoitar qBoqne ab HenretiaaB edit aed la DofreaB. ^) Slc qnoqne Dnfrem. Sed Herret. 22» 

») Slc Dnfrefn. Henret DeeeaiMt 25. die Segto^ hora tertim. 

*) je- 0000] Slc Infra aaepina ; oondneBte ublqoe Dvfrttmimmm. Her- 

▼etlaBa hlc el Bblqne habet 5000. 
^) Henret hk lod 82. ut tiqm 22. 
•) aHt^l 1067.} 8ic qooqne Herret. aed apnd Dnfrefa. %V^\ 6967. PROLEGOMENA. Llll m t^g Xftati^ bwpwnUtQ. apparitioob. ^ Quoroodo eaim 

•«ny fii^ %iv Sv&fmnw ty 4 camhomiiieni sezCo die fiaxissei 

il^ %Xtl0ag i esos %a\ H ^- Deiu, it deinceps cecidit ia 

t^ v%lm6iv fg ifLo^tf, ovtmg peccatam; ita etiam sezto die 

M^ «V fir' ^ ) iv^inf ^ff xdiaiogf milleoano venit la terram et 

^ ^S ris i^f^ «tfl 40»0tv senravit eam.- Hoo enim ostea- 

ffvroV Thvto yoQ ifilot %a\ if dit etiam divioa Scriptura di- 

Maffa^ llyovaa' iffjQa nv- ceas; Diea Domini ticui miBe 

ffev Jg xUui ki^ mva xa\ anni. Quae quidem et Clemens 

Ehifkfig , %a\ 0twpilog 9 %a\ Tt- et Theopbilus, et Timollieas 

fiodso(, of ^co9>iUovaTOft 2^0- Dei amantissiad Chronographi 

f^ipot l^i^ivto f (ffio9iovi}tfttv- exposuerunty consenlientes quod 

ttg m ty g^) jtXiaii tiv iv^ in sexto millenario annomm ap- 

«vfiiv l^v^ 6 %vi^iog %ata tov pamit Dominos, convenienter 

«fidfijv v»v*) ^ ifiuQmv t^g numero 6. dierum formatloais 

Mlaoimg tov AiafLj fvoiftivog Adam , et servavit geaus hoan- 

W fivog tmv ov^^mMov. JtiQOt oum. Alii autem dicuot venisse 

U ^iv, tf ji(p' hu ^l^iv 6 Dominum anno 6600. Sed non 

vi^tog. alX* ov nolXo\ ovn/^m- molti in hoc conveniuot» In 

vo^v ilg tovto. h n tf js 6000. autem anoo oomes icca- 

Irift sHrvrf ^ ot oMiftfiilg ovyy^ rati Scriptores coaveniunt appa* 

911JP ov^tpmvovOiv ^) fpav^ai ruisse Christum. Nam elsi de 

fov sv^v. il yif %a\ iut^po^ eo nonnulli dissentinnt, vox ta- 

voo^ jssfl vovtov vivi^i aXX'* men Prophetica est vera, qnae 

if n^o^ptltmtl 9»v4 aX^^ivu, magis docet apparnisse Domi- 

luEUov dtiioMOVoa ilg ti jg num anno 6000« 
iiiiV ^fltvqfvs» Tov mf^iov* 

Haec si qnis committat curo iDis qnae habet /o. MaUJa io 
initioXibri 10*^, nihil prios meheroole eicomparebiiy nihO ma- >) Ka\ t§ fl. iiO^f t^g pXiidog} 8ie qooqM Dtfnm. at Herfol. 

fvkito dis ■riirforfa. 
*) «j ff* tOiiSt] 8ic etian DofrsiD. Herret. «a foMo ■flliaaWs. 
*) TVr ff. ifurSv] Apod Dofreso. quoqoe legantar sed in Herrel. 

MderaBtur, qoae habeti toovemaUer momef ftrmatiomu Aimo. 
♦) evii^Movetv ^paniwak etc] Mc qooqne BorvoL apnd Ihfiom 

comiptoi vofi^mpo9o9v m^X voiArov wht iXX* ij s^o^^ia^ 

vi) ilfl^u pmUov diiaouovoa eto. UT PaOLEGOMBN^. 

iiif«tiaa| qiuin quod SlaUae liiA ipnuiaia nrba in i 
dinia redacU. Si placsat «liciii, «x eodwa CliTonftgrHpho acri- 
pnuc cnm Ja, IttaleUtm, tniu HttyMum iUum, qnicnnqat i* 
•it, «iUB Toba Autoria ipiiuima, linnc «tylo contractiori; Jnu- 
tur ia, Tfllim, jadlriD aoo: nobia potina amdat aeDteiiti» prior, 
^nippo hono Ht^Mttm non faiue Scriptoreln recentem , i. e. 
noB ririaae poet ■ecnlnm fianam, nihil napiam Ubroram occnrrit 
qDod danun fadaL Qaod io AitattaaU QuantUndbua 71l«e2> 
*icu Fragmentnm aupre ducriptnm reporialar, ne aUquem id in 
errorem indntiat, Nen enim eb ipae Attattano in Opna aanBi 
QMMiHonMm Thtologicamm tranaUtam fbit illad Fragmentnm. 
aed in Additamenlia aeu Appendice habetnr; at mnlla aaat aKa 
ez Scripteriboa recenlioribaa Quaittioitihu Anonananit cum 
adjecta, tom inaerta. Conauls noatram Diairibam tU Soriplon- 
iiu Grami voriiii abi de praedietia jiimttuii Qtuuttionibua fn- 
aiarime tracUtum ut, et QaafffienM dnntaut 24, priorea reT*- 
ra foiaae jiitailadi, caataraa emnea aaae «djecUtiaa; et i& ipais 
prioribna 24- permnltk eaae inlerpolaU, ex Codd, HSS. Incolea. 
t«r oet demonatratmn. Tide aliam ibidem de Bm^cAjo praedictot 
ia Capite de BnyeUit Variii; necnon de CUmraU et ThiophOo 
anpradictia, in CapJtibua de Tariia Clmuniibaa et 7%«opAafie> 
obi foaina et pleniaa de illia diaacraimaa. 

XXV. Argnmentis biace de aetate Scriptoria aottri , ex bo 
Tidalnr accedere confirmatio , qnod quotieacunqae Ckronologiarm 
Cu«iu| GuMrwMJ* adducit, non Tertim cilat aiTe genninna 
EaiibU ChronicoD, aod Chronicon qaoddam mpporili^ian , aob 
E»i*i» nomine drciuaferri aoUtam. Qnod tale fuit apnd Gn»- 
coa recenltorea Clromcon ^uod falao Euiibii Nomen prae ae fn- 
rebat, qnamria id a nallo Tiromm cradiloram ait hacteaaa ol». 
aenratum, «t quod illnd, quo uaui eit noiter Gironographmot 
non ^t genuinum EuMbii Opua, Noa in Libro dtato, in Capil* 

{ue proraaa ridetur contemoendiim, qaod io 
icami munJi enno Chriiti 778. celebrati, nbi 
^eria anmmo opere conquiruntnr ab Epiecopie 
:unqae pro cuUu luo canaerentur fac«re, «t 
morum aenlentiae et traditionu de hmagiHibMO 
od, inqaem, in illina Coneiiii Aetie, obi tot PROLEGOMENA. zv 

de hmagmHu» Seriptoret •Uegmntiir, de Autore nostro^), qui 
ia ■wdmni prodacit ioaigneni Narretionemy et ipsmn (ai fides) 
fBmintitHaimorrkoiUae ad Herodem Regem de Statua C&rMlo in 
vbe Pmaadlf ponende Idbellum anpplicem, ailentiam altiaai» 
Mun agBtar, idqoe quamvia de Statua iata PoiiMaAea proferan* 
tnr cs Scriptoriboa aliia Narratiancalae miaoria longe aomenti 
XXVIL Cofljecturam denique noatram de aetate Jo. JKb- 
Uae, eum aeculo noMO acripaiaae, vd aevo aaltem Juttmiani 
iMilto reoentiorem fuiaaei egregie confirmare videtor ipaum Bo- 
irinia Ingeoium et conditio. Quia enim Hiatoricum tam nuga* 
can, tam eKpertem judicioy aibi ipai tam incom^ntem, qui per- 
tiboa Chronograpbiao auao pleriaque onuiibua quae Cbriatum 
praeoedttnti et in aUia multia eum aubeequentibua, nihil aliud 
eatfere, quem, quodappeliat CSrJrcniiiM Scaliger» qms^uUiarum 
9taMum: quia talem, inquam, tamque ineptnm Chronagrapkum 
enditimribua illia JusHniam, aut Jusiiui jumori$, temporibua; 
IVocep» Ca€$an£tui$ et Jlgathia$, probatiaaimoram ffiatorico* 
raB, temporibua, condignum cenaeat? Profiecto ai liceat ex in- 
ganio Hominia et erudilione conjecturam et judidumlacere; ae- 
cuto iato noiio, oiiaerrimo onmium et tenebricoaiaaimo, perdi* 
gBoa Scriptor erit pronaociandua. Adjiciatur inauper iatiua Sty» 
hm el ipeom loqueudi genuay quod ab omni aane elegantia nua« 
qoam non obhorret; quodque locia quampluiimia plane barlarum 
am iHi iatAantar qoi eum perlegerintj indignum proculdubio 
aalate pditiora /icaltiiaaiij, pnedido nomo aeculo digniaaimum* 
Heqoe hoc mehercule aCQrmo, meopto aolo judido innixua. Sed 
aecedil aufragiumlViri louge eruditiaaimi D. Bivarii Bemarii: 
qoam meniiai mihi diadaae plua abhinc ieoenniop quum ox occa- 
«ooe de Malda noatro, tunc mihi praraua ignoto, injectua eeaet 
inter confabnhindum aermo, (nam ad balhuiientem noatram Eru- 
ditionem ae demittera tunc temporia non recuatvit Vir aommi 
Candoria ot. Humanitatia^ aed, Socrati$ $apimii$ ad inatar, cum 
2Wo nottnanqoam lodere gaviaoa eat ) mirari ae ai accnlHm /o- 
Huiiem taota liogoao bari>arie ab aotiqoia degeoerarit *) De Orat 8. Pra laagidbiia Jb. l^aflMMeeiie qnl paalo aote Cond- 
Baai iatad ebilt aacdpCa» in qaa dtatar Noatar de atataa Paaeadica, 
Vide aia qaae iofira dieaator. Lvz PROLEGOMENA. 

XXVUI. Si cuipiam pUceat enndem foiase coin noftro Jb» 
MaUla Jo* illiim Aniiochenum, quem tolent dtare JoMnn et 
I$aaeu$ Txeixae^ id ulterios erit confirmaiioni , liTe potiue de- 
monftrationi ; cum affirmet (ut tupra fuit notetnm) Jo. Tsutxta 
Joamnem illuro, quem citaty Aniioohenum poet Georgium Ckro^ 
nographmm ecripsiMe. Dixi tupray apud Jo> Txeixem ibi eaea 
inteliigendumy Tel Georgium SynceUum Chronographum ^ qni 
paulo ante finem odavi aeculi e Tirit exceMit, Telaaltem Geor^ 
gium HamarioJum , qui paulo pott medium secnli noni Chrono- 
fraphiam euam elucubravit Non ignoro citari ab Anonymo quo- 
dam Graeculo Chronograpfao inedito, Chronographiam GeorgU 
Fieiiie; neque neado floruiise Georgium Pieidem aub ipao Imp. 
Heraclio ante medium aeculi eepiimi: at vero cum ttrictiua ac ac- 
curatioa rem perpendo, vix pouum aane ego dubitare, quin G#or* 
gium aHnm cum ^eorgio Pieide confuderit iate Anonjmua : nec 
Tidetnr praeterea Jo. Tzeizee Georgium Pisidem nominatuma 
eimpliciter Georgium Chronicum. Mam solet ille cum ab aliia tuI- 
gOy tum ab ipso eodem Tuixe^) in eodem Chiliadum Opere, 
expresao cognomine, appellari Georgiue PieideSf vel, ot verins 
dicam^ aine uUo Praenominey timpliciter Pitidee. At de hiace 
non aumua in praeaentia toliciti; nam (ut jamjam fuit indicatum) 
noa potiua exiatimamue, a Joanne nostro Malela diveranm fuiaaa 
Joannem iMtam Aniiochenum , qui a Tzetze utroque laudatnr. 

XXIX* Atque haec tunt iUa argumenta varia, quibua noe 
haud aegre adducti fuimua, ut credamua Auiorem nostrum, noo 
aolum non vixiiae tub Jueiiniano, aed illo fuitte mullo aequio- 
rem ; et ad .secuhun poiins nonum quam $exium ease referendnm 
censeamus. Venilnr jam ad bta argumenta quae illiua antiquitsH 
tem videantur astmere: quomm nodi si solvi possunt sine «t et 
eeoiioney non aegre in nostram sententiam oonceasuri sunt illi 
qui aequa velint veritatis lance res aestimare. Argnmentnm pr»- 
mum, quo probari posse videatur illius Antiquitas, ex eo pet< 
dum videatnr, quod res sub imperio Juetiniani gestaa 
longe Itfinerva peraequatnr; et in iis celebrandis, non annum ao- L *) Vide Diatr. de Scripl. Gr. variis, fM de Jo. Amthdmo 
Cknmograpko. PROLEGOBfENiu ltii 

IMB, aed el memtem tt diem mmm valde particQlatim adhibeat 
Arg. •ecoiidiam ez eo qois arceMierity quod Impp. Coneianiinmmf 
Tkmdanmm , et Leonem Seniortg^ ab illornm Nomuram /iiiiiofi- 
hu IiDperatoribaSy per £piUieta fov HLWfikov i e. Smjom , et 
fMf fUMifov, id eit jumoriif distingnere aolitaa sit; aedde Ju- 
flMMDio fljna Nominia primot ^ov |uyaiov Epitheton non nnqnam 
asurpat: qnod eom scriptiaae ante Jusiinianmn juniorem^ qni 
JBparium eat anapicatna anno aerae Dominicae 685% Tidealnr 
ottandere. Adhaec adjiciaa, qnod (ut aemel iteramqoe jamjam 
fint obacrratnm) ex eo nominatim citetnr Fragmentum apnd 
LibnuD pro Jmaginiiue tertium Jo* Damaaccno tributnm; nam 
fita aoa defnnctna eat /o. i)aiiia«o«iiiM circa annum D. dccl. nn. 
da aatmeretar .^aloram noatrumy ai non acripaiaae ante finem ae- 
cbU aiant, ante finem tamen eequentie in Tivia extitiaae. Argn- 
flMntum fMorliim ez eo conficiatnr, qnod in loda pleriaque Ter» 
batim ci cnm droiiico FaschaU aiTe jilexandrino (ot valgo ao« 
kt appellari) oonteniaty adeo nt ex eo Chroniei Compilator Ti* 
imtar eacacripaiaaOi demonatrantibna Tariia indidia non Noatrnm 
Tioa Teraa ez (Aronioo iata haoaiaae. Sic aane Antorem Pascha* 
S$ tx /o* Malda acripaiaae ea, in qnibaa conTeniant, decreTO* 
raothactenoa oomea emditi, anffiragante etiam cdeberrimo D»- 
fmmo in Notia ad PaacAaZr^ nbi Malelae Narrationem de morto 
JuUeni jipoeiaiae, qnam legerat «soerptam e noatro CodicOy 
cuB Puehalis Narratione conf ert Vnlgo antem a Viria emditia 
craditar, compilatam aiTe continnatam ftiiaae Fatchate snb im* 
pario HeracUif anto annam D. 630* qaod oatenderet N^eirum 
iBta annoa poat mortem Jnatiniani 40* acripaiaae, nempe ante ezi- 
tiBB aocnli oexii Tel in ipao «iplniis initioy ad qnod refertor a 
daiifla. Cavaeo. Non rem ingratam emdito Lectori, nec a noatro 
imlitoto aliapam , me eziatimo factorom, ai Indicem iatamm 
Hsrrationiiin, inqnibnaf Tel totia tsI aaltem partim, inter 2fo- 
Hraai et CKronsoon praedictom ait ad Terbnm conTcnientia, hic 
nbleiam. 

XXX. Occammt apod noatmm duronographnm qnae ha- 
kntor apud Obtmsooii Faechale joxta editionem in Folio Du- i.vni PROLEGOMENA. 

Pag. S8> de DMiae et Perseo ^) a Tocibnf, t U^xog 6 MtA 
Ztdgf ed p. 4L vocee BapvXmvtmp yi^ag; 

P. 41. de Inacho*), Jo, Tenro, Phoenicei Agenorey Her- 
cnle Tyrio elc. a vocibafy h ii %Q$g, ad p.'44* vocee, i «09»- 
ttnog m^ito; 

P, 4& de Sole*) Volcaiii P. Setostre, et Hermete Trinik 
a vocibiu Mni il Tfltvn^y H^alctoVf ad p. 48. vooes iptMa^ 
d«tv Alpmvlmv ot Xomol; [tic cuiicta fere a p. S8. ad p. 48« 
cimi JUaUUafd$ eadem siinty sed non eodem ordine deecripta. 
Neqne dnbinm videtnr qnin iita nniversa de Pid aepuIchrOy Faa- 
no^ et VnlcanOy qnae habentur p. 44. et 4&^) apnd Malelam 
etiam legerentnr: id docet initium Malelae mutilatamy qnod ro- 
cte ez ChronicfO Paachali a CkUmtaio auppletnm ett Dicendom 
videlur idem de omnibua iatia qnae habentur de Semo , Satnmoy 
Picoy Zoroaitrey Nino etc. p. 36, 87» 38. poat vocea iZi^ 
AoTQOvoiUag* Qnae ad eundem MaMat^ secmndMm librum vi- 
dentnr omnino pertinuiBM.] 

P. 109« ed 114. de urbe Roma*)| Boimilo et Remo, La- 
diaque Circeniibus; 

P* 117* de ChlamydibnsBomanonim^); 

P. 191. 192. de Pharo turri^), Mole eztmcU interinaii- 
lam PKamm et urbem Alezandriam, Antonio oontra Qeopa- 
tram misso, Sosibio Antiocheno, et Caesaris Angnsti Titnlis; 

P. 24$, 247. de Tito Vespasiano •) Hicrosolymam nrbem 
devastante; 

P. 260, 251« de ApoIIonio Tjaneo*), et Asdepio ab Imp. 
Domitiano perempto^ deque Domilianiinteritn^ >) Bdk. Eader. p. 9a ad 96. BfaL p. 89. ad 45. 

•) BdH. Rad. p. 46. ad 102. MaL p. 80. sd 89. 

•) Bdil. Rad. p. 106. ad 110. MaL 26. ad 80. 

«) Bdit Rad. p. 102. lOi. 

») Bdit Rad. p. 258. ad 268. BfaL p. 216. ad 229. 

•) Bdit Riid. p. 274. BfaL p. 88, 89. 

O Bdit Rad. p. 456, 458. M«L p. 280, 281. 290, 291. 

•) BdiC Rad. p. 582. 4. MaL p. 336. 7. 

•) Bdli. Rad. p. 59a 592. 4. MaL p. 844. 5. 6. PROLEGOMENA. lix 

P* 262. da Mard ^) Imp. Edicto de Ubem inlMUtis, et 

P. S6S* de ArUbiaio Antiocheiio*); 

P. S6& de Bysentio *) eondito, et balneo publico Zeuxippo P. 275^ 276. de S. Geledno Ibrtjrre «); 

P. 284^ 286. de Constantini IL Operibos •) in nibe Con- 
Mutinopoli, de iHo primo omniom Impp. ineignito Diademate 
fnlioiif es lepiUia facto, de nrbia Natali et Forttma, deque Con^ 
rtaatin^oli eTulaa ab Eoropae proyincia ; 

P. 297. ad SOS. de Mar^o^) S. Domitii, Jnliani Imp. 
■IntiLy e|aa morte S. Baailio per aonmnm revelatay et imperio 
Jofiano tradito, de Legatione ad hnnc Peraamm Regia, Pace 
fm Arintheum iaota, urbe Miaibi Persia dedita, Ticoque Niaibe» 
M cendito» de Valentiniano in Olymbriam relegato, pofteaque 
Inperatore fado, deque publico oontra Saluatium Edicto, de 
M^gnafihua injuriarum reia^ Bhodaao flammia tradiLo, InqpMB»- 
tiicaproaeripia, et Valentiniani obilu; 

« P. SIO. ad SIS. deTheodositlmp.^) cum Eudoda nuptiiay 
bqua Fratribua ad honorem promotiai et dignitatibua PauUno P. S16. ad S19. de Paulino interfecto^), et Eudodae in 
■rUbna Antiochiae ffierosolymaeque geatia, de Attila Hunnorum 
Isge, Cyro Patridoy tememotu Constantinopoli, et morte Imp. P. 821. ad SS5.*) de morte S.Symeonia Stylitae^), Iso- >) BfaL p. 869. 

•) Bdit. Rad. p. 614. MsL p. 881. 

•) B^ Raa. p. esa Mal p. 884. 6. 

«) B«t Rad. p. 642. BfaL p. 

») BAt Rad. 262. 4. 6. MaL parte 2. p. 5. ad 9. 

•) Bdlt Rad. p. 690. 692. 694. 698. 70a 702. MaL p. 16. 22. 24. 

ete. S9. 81. etc. 
') Bdit. Rad. p. 7«L 2. 4. 6. MaL p. 52. etc. 
•) Bdit. Rad. p.732.ad738. MaLp.56.etcad72. 
*) B«i. Rad. p. 742. ad 772. 
>•) MaL p. 75. u PROLEGOMENA* 

carioPhnoMplio^), Diebut Dominicis pro sacrit haberi jntttt*) 
Aipare et Ardebario*) neci traditisy Arrianitque aLeone^j 
Iinp. peraecutionem paMis, de imbre*) Gneria^), incendio^) 
Conatantinopolii Zenone in imperii *) oontortiani a Leone *) Jo- 
niore aaaumpto, Leonia obita, Verina Zenonia Socm^), deqne 
Batiliaco etMarco^) Lnperetoribna, de Zenonia et Baailiaci^) 
beno, ArmatOy Samaritama^*) et Faemina Romana^*) JaTeaa- 
lia, et Theodorid morte, de Comite ^) Manriano, Pelagio, el 
tamalta Factionis^) Praainoram, de orbe; Doraa ^) , Aieobitt» 
do^), Anaataaii^*) Lnp« ViaionOi et Juatino ad imperiam*^) 
OTOctOy de Amantio^) et Andrea e medio sublatia, Apione 
etc.^) ab ezilio reTocatia, et de Cometa **), de Bege Laso- 
mm *^), Coadia Peraarum ^) Begia ad Justinam Lnp. l^gatioae^ 
elHannoram Bege^) Zilgui siTe Zilgibij de Jastiniano *'') do- 
nique in imperii eonsortiam aasumpto. 

8ic onuies fere histuriae et NarraHtmimhUf quae in paginia 
dreiter 80* apud Patcia2r» contin^ntari in hacce Chrmt^gr^Mm 
noetra Td prorsus Terbatim, Tel peae, reperiantur. 

XXXL Aigumenta haecce, quamTia leTiter iUa ezpendenti 
non exigua probabilitatia apede muniri omnia, el Demonstratio- 
nis Tigorem obtinere aliqaa Tideantor, ea tamen ai propiaaia- 
apidaittaay et ad ezaaien reTocata momento auo ponderemua^ 
non tantnm habere Taloria Tidebuntary ut iilis compellamar in 
reoeptam opinioiDem pedibua concedere* Quod enimad primmm 
epectat; quid mirum ai Tita Jusiiniani iresque gestae sub ejaa im- 
perio, multo fiiaiuay quam ali<Mramy memoriae demandentor^ 
cum tantam scribendi materiam praebuerint, et per annoa fermo 
89* ia'Titam aoam protraxerit, Imperator longaeTus et percelo- 
bris? et quid mirandum ai non solnm aiuios, sed et mtffiast el dtes^ 
gestorum plerisque adhibeat? Id adL fecit» non quia tuno teoi. 
poria Tijdty et illia interfoity aed qaia aic fecerant sni Aaioros; 
quemadmodum etiam in ilUai quae praeeunt, Imperatonim Vitia •)lb. 
») 116. 

O lac 
PR0LE60MENA. uj 

0011 nro Cicil. Quod ad 9etunimm attinet: nt JutHnianum a te 
cilibntiiin Dusqnam Tocat Toy lUfetr uve Btniorem^ tic neque 
/MfMM illint Deceaaoreni eo titulo niqnam donavity quamTia 
offton nt enm non ante imperium Ju$iini Juniori^ snnm opns 
dacnbraeee: nt itaqne non valet argnmentum hoc de Ju$tino Ju^ 
iriofv, aic Deqne repugnat qnin Opna aunm cOnacriberet poat im- 
perivD Jutdniani juniorif* 

XXXD. Ad ierihan reapondemna, qnod ri concedetnr Li- 
bnND itrtium jnro ImaginibuM , qni Jo. Damasceni nomine pree- 
aaniUiry rerera ab eo fuiaae contextnm , de illina tamen argn- 
MDli Yalore non immerito poaait dobitari. Etenim qnia adeo in 
epcriboa aiitiqnorum faotpeay nt non cognoacat quam aolent eo- 
niB Libri a Lectoribna interpolari? Qnia neacit in more cnm 
Lcetonun tnm Librariomm fniaae, cnm in Libria teatimonia alio- 
na congeata reperirent, de ano, ai quid occurrerit, adjicere et 
ioNrere? Nonne docent lioc Soripta priacomm infinifii, et iata 
fraeMrtim in qnibna coacenrantur, ut in Libro praedicto 3e £na- 
gimhiM itriiOf abaqne nlla orati^nia connenone, Antiqmomm 
fragDienta? Exemplo aint hnjua rei Anasiam Sinaiiae Theologh' 
€U€ Qwo€$iion€$f de quibua modo dizimua; et (nt alia mittam) 
foae. tractant de eadem maleria, de hnaginum ac veneratione^ 
ConaHi Nioawni $€cundi Acia : in quorum Aoiione 4« nbi Scri* 
ptonuD variomm pro Imaginibu$ congemntnr loca, in aliquibna 
Exaoiplaribna habentur Teatimonia varia praeter ea qnae revera 
io Sjnodo iata recitata aunt Sic in Codice antiqno BibKothecae 
FaftosiiM (nti monitnm Nota^) marginali ad Condlii Acia) 
•c cornft it Patmm pleraeqne $eni€niia€f quae neqne rq>eriuntur 
10 oUo alio Codice, neqne ordini Interlocutionum reapondent. 
8ic qooque in Synodi ialiua Editione Graeca reperitur narraiio 
tx Viia S. Jo. Jejunaiorie^ Palr. CP. quam neque agnoacnnt 
Ixioiplaria Graeca alia, neque Veiue EiUio Laiina^). Dixi, 
D eoneeiaimr Ldirum ieriium pro Imaginibue (pd Jo. Dama$eeni 
^mnne praewntniiur revera ah itto Jui$$e coniexium: quia (ntli- 
ciat mihi qnod rea eat dicere) non deaunt quae mihi perauadeant^ ') l^ 7. p. tTf. 
•) ^ 7C7. uti PROLEGOMENA. 

Tractitnni iitoiD, /«. Dmnmocm neioiQe falio dtnotiri} nt alii 
niDt Tuii de eodem Argniaaiito Tnctaliu ti {«Im ucripti ; iubi- 
f» GrBocalia Hqtiioribiu i]li tribiuolibtu qBtcqmd ftro habiunnt 
pro dodrina /oonoZafrM* tb Antoribw «nonjoM cocuGi^tM^ 
propter Hoinan magnnni qnod ImagtiiMm DafanaioilB is aiU oaw 
pararaL De Traatatibna iitia Tariii, «t qoid nobia nppotat mx- 
gumenli peculiaria contra libnun praediotom, Tidaator in motm 
Diatriia Sa Ser^L Grmteis varlie. 

XXXni. Qaod ad lUtimapn Ai-^UDenttim da dwvmoo Alf 
xa^utriito, n^iu Antar vnlgo caiiaatar «ub Horaclio Imp. TJxiaie, 
et eoism qnao tradit pleraqne ex nortro Anlore dapronpaiaea; 
id qooqaa admittit Heapoimim dnplex. tfam prime, ai denmi^ 
(qiiod aliqni tamen magni noDiinii Viri addiiliitaBt) ab Anlea* 
mb HaracKo flonnta ad finem fai«M perdnctoa i^eAa2ia HniB*- 
roa, qnia laiiua praeatabit a Cbronagrapba ipao, et non ab tt 
lioa Interpolatoribaa , fiiiue tnaerta ista qnae in Nottro etiam i^ 
perianlnr? Qnia non persantit infinilia pene iDterpoIatioiubaa 
jnMcAoZr iUod Obvjueon eaoe refartum? Noaae alte boc tiammmi 
illiiu ToBiQlogiat? Hoane diemnt elariMime Contrg J t cri oi M » ? Sc 
Editiunein celabeiriini Dii/remH itupidaa, docebit aa, apnd Co^ 
dieaai Holitrmloimm petmnlta daaiie loca qnae in edito epparent, 
et inter iatai deaidtxari eomm mnlta ^uaa Oiroiuce foaoAafi 
fdito cum Noatro Antore conTeniunt. 8io omnia iala abeunt ■ 
Codice HsZiMnuMo qnae compraliendaatar inter pag. 25* a Toci- 
boa BkA vSv eo»w 4iw^|M»«vMfui>, nsqne ed pe(. 48. ad To- 
cea.^/awrfan' otloneoX' in quibiia annt onmia illa, qnibna eoai- 
Teait noatro Antori cnm TiiI|ato Fa*ekalit bempleri , de xdHie 
Graecor^UB et Aegyptiemai fabolosia. Sic «t daast paja megn» 
illitu lod qui egit de DiIm Roma, RemnlOf al Rme, Ludiagae 
Ciroaniiboa, pars ae. teta inlarmedie qaee tractet de PiaensiaB 
Rege Oenamao, Lndiacpio eb eo et Romolo inatitntia, « Toab«a, 
mA 4iA wA» CTeW ryy emxifnv pag. 110. D. luqne «diUeei oal 
ptfA^^t^^fK» Jtitfn n^ ^ijiovs nt iJn- P*8- I-IS* D. 'qaoe 
Qiroaograpbo legonlnr a pag. 218. lin. 28* od po^ 
ZO. Deoet qnofaa ia Codice fio^ttouaira paro laa- 
od qoi wt de Hierosolymonim per mnm expugneti^ 
10 Nottrmm inter «t FoacAoJs couTenit; eciL omnie iUn 
intiir e Tocabns, Ila«ac ii bimfjf^et '^ &*( n|C >'^ PROLEGOMENA. lxixi 

kuam' 9ifmA NoitniBi p. SS7* Un. 7. ad pag. seq. lin 11. Ne- 

^ •dmn Ezemphr Pa$okaU$ eTnlgatain fragmeotis miillii cd' 

Jatffttt tbaiideti ted et iptnm Ezempler Holsienianum in eliii 

kcii MiMlMi iua habet Ut omittam ea qoae non annt hnjiii lo- 

d: faod caelera iita coneta de Bjtmulo et Boma in loco prae-> 

&(0y qnae in Codice etiam Hi^itenitno legontar qaaeqae No- 

lUr qooqae Autor agnoidt, P^chaU faernnt inierte, hinc eatii 

probibile argnmentam dacitar, qaod dicatar in iito loco, a- 

Bomulo et JRemo aedificatam faiiie Romae CapiioUMmf cum ta- 

■m in alio paolo poit loco referitar proriai contrariam , nempe 

Ihmam PompUatm anno rtgni sai quario CapUoUum a funia^ 

mcii txirmMm. Kovmutg IZb|MfiyXiog ttt^qtf hn t^s uito€ 

PamUtmg h Pdim «vfttft ti Kmtrwltov h ^iiMlap* Sic appa- 

i«t <rct iilai iVrioe&ai qnae habentor apad PbuchaU cam Noitro 

Oiiidiientei^ de Qeopaira, tnrri PAoro^ Soiibio Jtmiocluno^ 

fi TitJi» iDii quibai Goreiar ^i^fMfliii gayiaai eet, oiqae ad to» 

Mi , AhoKi^itmif f ab Interpolatore aliqao fbiiie infarctaa. Hoc 

iodicolllgitor, qaod neqae cohaerent inter ae proat ibi legantar, 

Beqne com Periocha ieqaente. In eanim enim prtina refertor 

contra CUop air a m et AegypiioB a Bomania miiiam fuiiie cam 

«urcita Amomum; et in etounia mox iabjimgitar SoMium 

f oiodisiy Antiochennm Senatorem, Augutium Ca€$arem Romem 

ndeaotem fniiie comitatnm: Bomam nnde redeuntem? nempe 

Ajtegypii debeUationey nt ex^offro Scriptore fit manifeetniiL 

At de ejna contra AegTplioa ezpeditione fit antea nihil mentionii. 

Sic 10 ieriia periocha recenaentor Titnli Augueii Cae$ari$ lon- 

fMii jam $oUm$ nne nllo CoIIega imperiom admioiitrantii; et 

tiBin in Paragraphe $eguenU fit mentio Oliai in Aegypiioe expe- 

ttooii eonimqae ezpagnationii; a qao tempore ioppotita eet 

i|ti JfenaFeUa, at et ibidem agnoidlnr. jityovatog Ul^p ilg 

Sipneeov etc Augu$iu$ in Aegypium veniene, regionem illam 

ei^; eximeio PioUmaeorum regno, quod annie duraverai 296. 

levi aazinnim Jot. Soa£{^iniifi pro Anionii Nomine, in loco no- 

tHOy obi dicitor enm contra CUop. et Ae^iioe miiiom, re- 

ini[iiiiie .i^ajgnihpn , adeoqoe pro Anionio Augu$ium iobitiiai 

ia nofo Dufra$nU Latina veriione. V^rom teniere id faetam a 

Virii ernditia. QaantTii enim ^nloiiiMr cotftra CZeopalraifi a Ro- 

OMnqoam miiioi mX^ ita l^gerat tamen epod ioam Aoto* uiT PHOLEGOMENA. 

nm AwAo/m Interpolator. Boc «x Nalro I 
parrt, in m fnipp» non 10111111 idcm Nomen .Jntcmi lubettir, Md 
•t «dditar, eiun id Aigyphtm ittctndmUm, et AltxttnJbiam 
«tndioM ev^mlrM, a CZfopatra, ^pn anlea nola omi Jtjam 
CwMmn M Atgjpbtm tutt oomUatut, admlatoni» Surit «olle»- 
Urtvni Jmttt f tt oaptmm iUuu amort «m m MafrvNOiiHaR imittit, 
«t «MW itomaiHf M&Mi intnlittt. 

XXXIV. Xx biiM liqwt nUo pacto concladi, loee «Ib 
«z fllU in qniboi conTeniant Notttr et PB*oAaI(, ■ prinio B»- 
tJtaHt Aotore Fiiim exerata. Nec ODuiDO Tidetur uibigeodiuii, 
qoin in illa etiun parte qiiam addidit Continaator, qoaa ab anno 
ConttantU xnii. iocipit, eiot pleraaqne liiitoriae et Narrmtioaet 
inaertae, N* iddem et •■•« eupicaodnm, illa ipaa loca nb< 
Htradiat Imp. hnptrator noefcr nancapatnr, non alia fniMe 
qnam SiTiptaria alicnjna, qoi anb illo Imperator* flomaii^ Terba 
in Ckronieoi» illad ab Inltrpolalort traoilata. Hoc aolam Tidetor 
■ qaorit pro certo concladeodum, ante annoi plna miiiaa dcc 
in Chrooico iato loiHe deacripta qnae in to umal et Nottro ]«- 
gnmtor. Hoo qaidem ez eo coUigitar, qnod repcriantar ea 
pront in impreaeia jam «xhibentar, in alio FB*cAaZu Exemplari 
perTetnato Bibliotbecae Vatieaitat, qaod ab ■nois ncc Viris 
enidi(ia*imia Jo.HLAiBomo et JI£eAa«Zt Germano, B«nedictioia 
Gallii , Tidebatar •criptom , nti doc«t OttfntmMt in PratfaHoKt, 
qni eotj at Codicem illam ioapicereot, dnm ilooiae commora- 
rentnr, rogaTerat D« CAroiuco hocca PatJtaU nvo Altxanin- 
*o, i* illini aetate, Antore, et Continnatore, et qaaeoam ezi- 
■tant in eo rappontitia, occaaionem noa babaimna e> profesao 
diaaereodi io alio Opere noodam edito, Dt Seriptoriha Rtmm 
Atgjrptianam, in Libro ac illiua Itrtio, in qno ipecjatim tncta- 
mna de Scriptoriboa reram AUxandriHaram atTe Ptoltmiaioaiimt, 
at agitor in Ubro prwno de Scriptoribna reram Sttorioarwtt 0- 
«:_. /?_•:. — — nitiomm, in ttcmio de illia qni rea illaram 2*«o- 
ilotophieat, Vittiiia», Nataraltt, et Ar^ieialm, 
E profeaao cel^ramnt, in ^iMrto deScriploribna 
mlis ad Jttdatoi, Chrittianot et J)£iAaiNm«di^oa 
D JJbio hoc Tiiarfo «ju«dem Operit (nt ofaiter hoo 
'iM foraao minaa pradeDtibua tiltaiiam Doatram 
cadat) ad examen reroetmmai ea, qnae admain PROLGGOMEZfA. i.xv 

OiMrrfalumcm nottram eontra Historiam ArUteat ie lxx. Inter^ 
prttihuM, Retpontionis loco repotuit Tir cltrissimQB ot tammus 
U. Vo99um^ i (utKa(^ltfig* qnamque nihil is respondit, otten. 
dinBe. 

XXXV. Respondemus eecundoi neque eatie constare rem 
pluaquam peTfunctorie intuenti , Autori noatro accepta eite refe« 
reDda iata, quae in eo simul et Chronico Paschali comparent. Cui 
^eim non liquet^ Autorem nostrum ez Scriptoribua aliia Terbatim 
czscribere aolitum? Hoc ex illia clanMime eluceacit quae inepte 
tmmiologue repetit : hoc apparet ex aliia ittit quae tupra protuli. 
Boa, ubi ejut errorea de rebua aub Juttiniano gestis perstrinxi- 
ma. Neque aolum de rebua aub Justiniano transactit iautolo^ 
gum agit, aed et aliis in locit ejusdem otcitantiae manifcftua est 
In libro 13. de Conttantini M. in urbe CP. Operibua aermonem 
habeoa, de ERppodromi extmctione bia commemorat. Sic et 
•cr^Ht bia io libro 9. de Aegypto Romanomm ditioni ab Auguato 
Caeaare aobjugata. Ait eum in praelio navali juxta Epirum An- 
tooinm interfeciaae , et Reginam Aegypti Cleopatram in vincula 
coojeciaae; aoWentem inde et in Aegyptum pergentem, regio- 
nen illam in potestatem suam ^) redegisssy et vicioriam iriumpho 
oJArasse: tonreom aubjungit Europam totam praetervectumf By" 
xa m iim m venisse^ Galatiam, Lydiam, Pamphyliam, Phrygiam 
Pacatianam, et Lycaoniam Romanorum imperioaubjeciase: inde 
iRQm tn Syriam profectum, Antiochiam aiHsse de Victoria sua 
adsersus Anionimm ei deopairam Hidem frimmphaiurum : Laodi- 
ceam hinc contendiaae, et ibidem quoque de Vicioria sua trium^ 
phmm egisse: detnde poat pauca haec aequuntur: A Palaestina 
«■ Aegjpimm progressus^ eam subjugaviij cumgue in Romanam 
strmiuiem suhegissei^ Alexandriam ingressus^ de Victoria sua 
irimssphavii. dviiati autem huio primum praefectum ex suis 
dJiif nomine Comelium GaUumy quem et Augusialis digniiatSf 
n e wtiiii avt insignif cohonestavii. 

XXXVL Apparet idem, Tel ipto aole clarius^ ex eo quod 
aeiet Scriptorea Latinoa, Plorum^ lAvium, Lmcanumf PUnium^ 
Servimm, Salustimm , Suetonium TranquiUum^ et Virgilimmt ')^t85, i86, 287. Livi PROLEGOMENA. 

in testimonium adducere, cum Opera tamen illorum eum oculia 
fuis nunquam contpexisse, et ne quidem linguam illorum intel- 
lexitse , sit certissimum* Quod bonot iUos et graves Romano- 
rum Scriptoret non legimt, apertisaiine convincunt tupina ejoa 
Romanarom rerum ignorantia, et errores pluaquam aniU». Ut 
MtahuU ejua multa alia tiercora relinquamua intacta, ne Lectorem 
offendant: quam auave eat ittud quod de Cictrong et Saluatio 
ipsOy quem alibi citat, memoriae tradit, fuiaie illoa RomttnoM 
Poetas! lEsct lemporiiut fiorueruni Cicero etSaluMtiut^ tapien'^ 
tisnmi Romanorum Poetae. Qoam lepidum ett illud quod faabet 
de Julio Caeiare, eum Magnum Pomptium in Aegypto compre- 
hendi$$€ et interfedsee I et iterom iUud quod de duratione illioa 
imperii ineptit; imperiom Romanom illom tenuisse per onfioa 
xnii! Qnam iilud ridicolom, qood habet de HL Antonio^ eom 
miaaom fuiase a Senato Romano contra Cleopatram Aegypti Begi- 
nam, et in Aegyptom descendentem, Alescandriam orbem obsi. 
dione cinxisse! Quam absurdumy quod habet de Lucullo, eam 
missum fuisse adversus Tigranem ab Augusto Caeeare! Quam de- 
niqoe sapit Lectorem praedictorom Scriptorom Romanoromy quod 
scribit de Ctaudio Caeeare^ eom Urhem Brettaniam^ non procul 
ah Oceano condidiesel Sic in urhem (si Soperia placet) noatro 
Graeculo abiit magna noatra Britannia^ apod omnea ScriptOTea 
Romanos Insolamm celebratissima ; ignorantia Hominibo^ Oriem' 
laKhuMf et illis qoibos penitos ignoti sont Historici hatini^ pro- 
pria et pecoliari. Ita aane Rahhi Ahrakamus Zacutk^ Salmam' 
ticensisf in libro Juchasin^ aive Genealogiarum ^ de Angliae rjcw 
iructione raeiitionem facit. £om addocit Rahhi GanziuM in Grr- 
minis Davidis, aive Chronologiae , parte seconda ad annoiiLBfiU 
lenarii terlii 830- Et scripsii Juchasin pag. 136. hoc tempore 
extructam esse Ausoniam , Paduam , et AngUam. Ita Urhem ^ ) ^) Bpigrapbe Uieraniai Hebraice coosGiipunini, in hanc seoteotiaB ae 
haboit interpreta doetiss. Bdr. Deraardo: Keele pcreemot a^w Gs^ 
hec ter^iMi m AngUmm uehem et ad symagogam JOiTmm tsrmei, 
S mwt a ritmr um (sic Anglos esse existimanuii) fmos censersei Haai»- 
mus, Bt Arabice alia Bpigraphe. TVadaltrr doaiiiie IMerfe Hwau 
iimgimms^ Ruropmeo^ eum emrm^ qui irmdemdmm eutet SfpMgogmm Fh 
iiormm israei, Smmaritmrmmf qui kmhitmmi ln iir6e Emglmmd im Ah 
r^pae regiome. PROLEGOMENA. uvit 

Engknd appdlant Samaritani Sichemiiae in Literis qatt nuper 
misenint ad Populum AngUcanum , per Virum dignissiinum JRoh, 
lonum^ CoUegii DubUnUnsis in Hybemia Praeaidem ho* 
Quod praeterea ne liognae qoidem Ltaiinae acientia 
Qlla pollaerit Chronographua noster, ut e Graecia fneruDt per^ 
panci qni Laiinae liognae peritia Be$e inatmxemnt, ex duobua 
▼el tribua locia diludde confidtur* In uno ait vocem Latinaoiy 
ConnKa, aignificare diem JargiiioniM: Kovalluif iniQ iQiMp^ivt* 
un, na(fOifig ^V^if^ Quam egregie et docte! In alio ubi verba 
fadt de 4 Cird divertia Factionibua a Romulo (ut didt aed fal- 
so) introductia^ et diversia coloribus diatinctis, nempe Praeina^ 
Veneta , Buasea et jillfa ; ait Prasinam ( i. e. Viridem ) a Ronm- 
lo dc vocatam fuitae quaai permaneniem ; Pramum enim, inquit, 
ugtoSkceXpermanens^ a verbo praesenieup deductum^ qood aigni- 
ficat noQafJvHV permanere. Praedare (Jupiter) ac peritei In 
eadem de Romulo narratione dicent eum cum Remo a Ijupa nu- 
tritna vulgo perhiberiy addit fabnlam istam exiode exortam, 
qood a moliere quadam agresti reperti fuerint et enutriti: In ea 
cfiim regioney inquit| usgue adhuc etiam ruresires iUas oviumeur 
stoieSf Jopaa vociianif ui quae inier lupoa vUam suam iransigumL 
At quis,quaeaOy hominum uoquam audivit, vocem Liipam apud 
Latioos eo sensu usurpari ? £t quia non persentit id a nesdo quo 
Kugatore fuiaae acceptum? Audialur Tiius Livius^ quem noster 
Nuganim Consarcinator tanquam lectum a se in illa de Bomuto 
Karratione, alibique locorum, adducit Suni qui Ldurtniiam 
velgaio corpore Lupam^) inier Pasiores vocaiam puieni: inde 
hcum fabulae ac miraculo daium. *) Hinc iiqaet oon muUeres rurestreSf sed meretrices appellatas faisse 
LiqNM. 8ic sane apad Plautum toz ista pro mereirice reperitor 
isarpata, et inde Impanar et lupaMttrium pro presli6ii(o. ^ di/^o- 
Sisffovey sor^ r^ vov aei^asog £909, ait D. HaUeamassetuis ^ oi 
jKfel *d IlaXttvtiOP 9uttififiovttg hUxltjoiv i&avto Aovuetv. Eotl 
91 tovto EHfiviiiov t$ aal iffZP^tov M tsiig piO^aovovoatg tet 
A^ooiloia tiStiiisvov^ oS vvv svKQsmosiqtf, vXrion iteuifai s^a«- 
yoQsvovteu. Cm (Laurentiae) ob vulgatum quondam eorpus Fsto- 
ttat monHs incolae eognomen Lupae indidenmt, Ea Graeeis prisea 
estttppeUaiiovenalem voUqiiaiem Fsueream prostiiueniium ; ptas nune 
spedodote voeabuio halQug (quasi amicas et sodales) «oeare soieiit. Lxvizi PR0LE60BfENA« 

XXXVn. Ut ex hifce apparet Aatorem nostrom ez Scri- 
ptoribiie aliis Terbatiai execribere eolerey adeoque non eaae 
oeaaariQm ut iUa qoae faabentar in (^oiueo Paa, cam illiaa 
biaconaonantiay ez illo exiatiraentnr aampta; aic alia aont qoae- 
dam peculiaria argamenta quae illa apedatim oon faiaae ex eo de- 
acripta confirmant Uoc in primia notandum, in aliqaibaa iOo- 
rom loooramy quae cum in NoHro tum in CAronico PatehaU hm- 
bentuTy adTocari Scriptorea Laiinos; quoa ex dictia conapicuaai 
redditur eum ipaum nnnquam legiaae. Sic in Narratione de R^ 
mulo et Roma praedicta cilantur yirgilius, PUnius^ Limms^ 
itemqoe Liciniu» Romanorum Chronograpkus: pro quomm ao- 
cundo et tertio apud Chronicon JPa$ek. tx cormptione leguntor 
ApoUoniui et Silviui. la loco qui agit de CklamydHuM Aontano- 
rum citatur {SuHoniu»)'TranquiUu9^ qui et loco eodem apiid 
Chronieon Pasch. addudtnry idqne addito nomine Suetonio, qood 
a Noatro non agnoacitnr. Obaerrandum aecondo, quodio mol- 
tia eorum locorum quae io Np»tro aimul et PasehaU occnrront^ 
quamvia partim ad Terbam couTeniant, habentor tamen apud 
PaichaU nonnnlla qnae nnlla Tel Ti Tel arte ex No»tro potuerint 
elici. In aliquibua Narrationibna» ut in illia do yattntiniani ad 
Lnperium eloTationey de phnna Cinerum aub Ltonc, deque oKirto 
Ju»iinif quo mtfiiat quo di» conligerint apnd Pa»ehal» meoMriao 
conaignatnr , cnm tamen de ttmpor» apud No»trum mcntio nulle» 
Qoin et aoot quae ^) conjiciuntur apud Pa»ehaJ» ad certoa anooe 8. HlcmTMa la ChrMdoo BoaeblaBo; Qiiee (Lanrmtia) prepCcr 
poloftrieMliMai «I rmp mt it a t t m aerporit fua €H uo» i Lepa a Fiemd» 
app»Uakatmr. Vmd» ad u»»t rmm m»m »r i mm mm t tric um aeOiilflt Le- 

1) Qeae kabet IVWler de IKireie ty iitn iai per Tlhiei expagnatioiie, ea 
eoofenMtnr apod AmoAoIo ad anMMi Afaeaptioida Dottlalcae XXXIX. 
et Fn pm d mm i ooltMf CbMiilafiMi: reMocoer^ ipvmtp hu ele. eem 
taaMO la IVoilre ezpceooe perhi b ea tei oontlglfoe Id geotoA aaae peol 
Cbflitaai aoaaBptaB XXXVUf . CteMiodo «I Jh/o Cem. qal qaMes 
<^atvlaf«ai gMbaat, aatere GooiMoro, peot captaA BeraaeljMai 
trlcoajo. De Wim IMkalc oBnlao allei. Cvjm» Nanotioya proe- 
terea para aMgaa la CMioe IMecaMNM (otf ante oatenoaM eat) de- 
aMerator. Ad eendoM aanoM lo Pa^ehmU referter com C^ Artrl- 
eil dedecoa, tpa tcrracM o tai » qal iMperante T l c odoo l o jaolere oen- PROLEGOMENA. lxix 

•t coios CoDsiiIatDSi quMB ad aUot annoft et aHot ConaiilatDt 
fiDSM rafaraDdaa ex Nowtro qDia fiicila coUegiaaet. Sic ezempli 
gratia, qiiae habet Notier de Drbis ConstantinopoHa eztnictioDei 
ee Gea|iciantar apDd Fa$chaU •dJanuarU ei Jm$ti Cansulaiumf 
qvae taneii a Moetro diaertim TefemntDr ad ConaDlatoai Ga/Boo- 
iHel5^»fadU. Hia adde, qaod iata Narratio qaae habetor de 
Cyro Pairtcib, qaaoiTia aliia ia partibDs proraaa eadem Terbe 
esbibeaty a MaUliana tameo ia aliqDibna locia longiascDle rece. 
dit Sic plora , apod PaMohale qiiam in Notiro iegDntar de iito 
Tmwmoiu ConatantinopolitanOy qoi aab imperio TheodoaiiJa- 
aioria acddebat, et in iata aiibiHter Narratione qnae habetiir de 
Oppdo Daiaa. De hac praeterea Narraiione animadvertere Hcet^ 
boc iDodo incipere periocfaam: Ori 6 puatXivg Awtotiaiog otc 
nbi iata particnlay St$y (at et adnotat Dii/rMnuit) Hqaidiaaimo 
▼idetar defBonalrare, deacriptam Aiisae Periocham ex HUiorim^ 
nm ColUciioM aHqaa, qaae loca ez BSiioriograpkU excerpla 
ceotiadMit: quahB eat ColUeiio Consianiun Porpkyrog. Imp. ib 
yiriuiihu €i VUiU^ et altera iUa ejafdem de LiegaiionHu^ ; qna- 
Ba aant etiam CoUectaaea Pkoiiana ex ERsioria EccUb. Philoiior' 
gU^ aUiaqae AotiqaiorDm Operibaa apnd ejaa BibUoikeoam; ut 
et iUa Nieephori CaBitH qaae habentor MS^ inter Codicea Oxoif 
aEaqoe complura: ia qoibaay praefizam pariidilamy ori, fere 
aiogabe habeot periochae» Haec abonde auffidant Narrationum 
JExcai^ Qaae aUa occarrunt^) plara auperaedeo hic deacrt- li|H« CenilaotlBopoHtaBaf , toa eliam Narratio alia de TkeeioBii 
Isp. aMrte» qeae annla iivereie oentigifae noo obtoore •obfaHlkat 
fitier. Narratle de Zetwme lap. ei laauria OuMtantSnopoliB re- 
iientB la AwiitaW eonllcitar ad Ceneelatuai fUi: Tevtft tp hneUr 
qaed taMO a iVotCre ezprefte didiar conUflsfle Themderho (sive 
neederMo) Coofalatas gerente, cojaf Confolataf jazta Ipfua 
ffwiiioli la feffeni poft annani inoirrit. Sic Narratlo ifta quae 
bebetor epod ntnnM|oe, de Taelftif LeaenHn Refe, refertur in Pe- 
fdboH ad Ceafnletaai 9ffmmmeki et BeeOUi h ee»v^ t^ 19^9 ^ 
eea tafMa in Noftre ftatifi ante UMntlo habeaUir Confuktef Ftto- 
ICenl, qni cofi enne ante feeim^ apad ipfem PofcAale conneetitnr. 
*) Qeee legoatar ad iBperiooi fleTori apud CftteNfcen Pe«c*elf de er- 
be AipaanKf « Berifijf , PMelio, et fbrtima Urbif Ceroe^ qoaniTif 
partea habeaatar apod Neilmei efdefit dcfideretor tenMO ux PROLEGOMENA. 

bere , ne Lectori judJcii limatioris fastidio tim. Ex hajoMDodi 
une Musiaceis Laureolam non quaero, 

XXXVIIL Sic ex dictie (niai maxime fallor) apertiaaime 
colligitur de aetate Ckronograpki noatri nihil aatnri poaae ex eo 
quod reperiantur apud Chronicon Paschah cum illiua Narratio- 
nibua ad verbum conaonantia. Ne ab aliquo praeterea trahatnr 
in argumentumi quod de rebua quae vetuatiorea Tideantur, tan- 
qnam uaque ad auam memoriam perdurantibua loquatur; hic 
monitum velim Lectorem , non illiua ipaius , aed Auiorum , quoa 
iUe aecutoa eat, t»^o omnia iata, ha^ «^^9 et tm^ xffg vvwy et 
aimiliay qoae totiea repetita occurrunt Hoc ex illia quae jamjam 
diaaerttimna nemo eat qui non facile collegerit , et idem ex pleria* 
que ipaorum locorum elidaa» Sic hujuamodi farinae Scriptoribua 
aliia nihil magia uaitatum et aolenne, quam ejoamodi judidi roali 
indiciia Scripta ana deturpare, riauique et nauMae Lectomm 
cordatorum exponere. Hoc viria eruditia aat notum (opinor) 
ac exploratum ; aed non aolum acribo EruditiB: aunt itaque quae- 
dam afferenda Exempla. Apud Dorotheum auppoailitium in tyn^ 
cpri de VUa morieque Propheiarum^ de Jeremia in Aegypto 
aepulto, et ab Aegjptiia in magna veneratione habito quia eoa 
per precea a Crocodilorum infeatatione liberaaaet, verbia factia, 
anbjungitur: unde quoiquoi Deo euni fidelesj uaque hodiei2ib in 
looo precegjunduni etc Qnae verba ipsisaima reperiuntur apud 
Chronicon Pasch. ad Olyrop. lxx. ubi tolua fere Doroihd Libd- 
lua exacribitur, nou tamen tanquaro illiua, aed nomine ejua sup- 
preaao; apud Libellum etiam de Viiis propheiarumj qui S. Epi- 
phanU Nomen praefert ; neciion apud alium Anonymum MS. de 
XVI. Propheiii in Bibliotheca Regia Pariaina, et Symeonem L^o- apad iUimi aonm para piior aatia prolixa. Habet qiikioB /Voater ia 
alie locot da Bar6y«Jo, FfcedoUa, Bjfsa, ct Fortnna nrbia Ceroo 
nomiiilla, aioilnun In ragno Comtiamtkd iH caeterani ea qoae in Ai- 
eekaU deaciibantnry non fviMe ez istia deaonipta, perapicne illi oon- 
atabitf qnl llla inter ae contolerlt: rant enin baec et in Terbia dia- 
^daitla et In rebua oopiosbra. Adde porro narrationein quae babe- 
tnr de Diogeniano^ et Fkilaxemo^ una cain Apione a JuKtino Imp. 
ab ezUio rerocatb; In ^ apud Paoehale appeUantor iUi Bs-Ma- 
gistrit coB taaKn a MtUeia Semaiores aolom nancopentiir. PROLEGOMENA. hXXl g9ih£tam in Chronioo MS. qaomin verba in medinm proferantur 

a dariflt. Ih^rtmo in NoiU ad Chronicon Poich. Dorothius idem 

ia loco aodem H^tlg ii (inquit) ijxovtfirfify etc, Nom vero ex 

Anligoni €i FioUmoH posterigf VirU aetaUgravibui, accepimu»^ 

AUxanirmm Maoeionmn etc Qoae et ipsiaaima reperiontur^ 

^Qaia emgali ipei ieta auiwieeeni^ apnd Chronicon Faechale, 

Antorem dtati Libelli MS. do xvi. Propheiie, et enndem Symeo- 

nem Logoiheiam. Apnd eundem Logoikeiam , Chronicon Paech. 

et Ptemdo^^I^nphaniMm inyeniuntur et ieta PeeudcDoroihei^ de 

Aegjrptiia in eodem capite: Quapropier ad liunc uaque diem ui 

Dtam oolmmi Virginem puerperam , «f infaniem in praeeepi ado^ 

mdi ttt et alia loca plura contimilia. Neque multum quidem 

videtar dnbitandum quin et ipse Peeudo^Dorotheue praedicta loca 

cx Antoribna antiquioribus ad verbum execripeerit. £um audi 

lii in Tita leedae ( Latine brevitatie causa. ) QuotUe igiiur una 

cmm leaia veniebani ( ad Siloam Judaei ) ui aquam haurireni, %Ua 

exHaif mnde ad bunc usque diem in magfu miracuU argumenlum 

eliamnmm eubiio ermmpU. Poeiquam autem id per haiam per^ 

oeimm eei, huno magnjfice ao eiudioee juxia Siloam Judaeorum 

popwlme eepeUU, u$ ejue precibue aquae perinde copia iU euppeie» 

reif cmft praeierea ui Ua agereni, ex Oraculo iU praeoepimm ct- 

«cf. J^tei amiem ejme e^nJchrum juxia regum iumuhe. Solomon 

pnppe DavidU eepulchra iia coneiUuUj ui OrUnii Sion obvereO' 

feater, ^mae eidUmm habei a Gabaon procul ab urbe^ eiadiU xx, 

^Mm qmidem adiimm obUquum ac occulium iia confecU vi a ne^ 

mune perdpereiur , adeo ui ejue iniroiiue eliom bodie i^ofus eU 

pUrieqma eacerdoiibue aique ioii populo. %tog xiiq a^^nii^ov xotg 

sreUeijg ayvoovpirti x6v Uf^itov %a\ okw x^ Xa^. Quae verba 

Scriptorem, qui vixerit ante Judaeorum e patria extirpationemy 

videntnr referre. Habentur autem et verba ista, usque hodie% 

quae in boc quoque loco bia occurrunt, apud ChronUon Paecha^ 

Zr, Peemdo^^nphaniumf tt Logotheiam f nempe locum similitet 

istiun ex Aeudo^DoroiheOf sed tadto Nominey exscribentes. 

Istiaemodi Exempla sezcenta alia apud Suidam, Cedrenum^ alios- 

que Scriptores minomm gendum et aetatis sequioris , illis psssim 

se obvia dabnnt qui libros diligentius cum studio et fructu 

evolvaot: ol dabium sit nuUum quin idem de Noeiro dicendum 

sit LXXII PAOLEGOMENA. XXXIX. Ne aUcui porro pro Aatoiis nofttii antiqnitaU ar» 
goniento id ease Tideatar, quod ilUns Chrpnographiam naqoe 
adeo dignatoa sit Constantinus Forph. Imp. nt ezccrpta ez iUa 
inter Edogaa auaa reponeret; hiBce omnibua deniqne addatnr, 
quod conttat Imp. ComUiniinum Porphfrogmuium non aolum 
ex Scriptoribna probatae antiquitatis, verum etiam ex iatia qni 
tempora proxime aua praecedebant^ in Edogia 1018 exacribere 
fniaae tolitnm. Sic hauait excerpta ex altero illo Jo. Antiochenio 
Chronographo Monaohof qui non yidetnr, meo taltem judido, 
ante aeculum nonMm^ vd medium vel ad exitum vergena, acri- 
paisae. Sic etiam, in ExoerptU iliiua de LegationibuM Romano- 
rum ad Extero$, quae nondam vulgata sunt, habentnr quaedaoi 
ejuadem argnmenti ex Hiaioria Georgii Monachi Hamartoli, qui 
poat medium aeculi noiu Hiatoriam auam adomayit. 

XL. Jamque Opos exegi| emdite Lector, de aetate C4ro- 
nographi nostri; quale aane non audeam dicere, neque ante ve- 
lim fidenter aUquid^ decemerey quam mihi aint suffiragatnra do- 
ctiomm judicia. Longum (Cateor) et prolixum exegi, qu6que 
multo contractios fortaase tn optasses; at iriplicem quidem ob 
causam conaultnm duxi tam late et fnse de iUius aetate diaquiai- 
tionem instituere. Primo • quia quae nos statuimua , cnm rece- 
ptae ipsiua Interpreiie et Virorum aUorum doctomm aententiae 
refragentur, videbantur dcbere confirmari qnanto maximo poa- 
aent argumetftorum robore: ne foraan nonnulUa videremuri «racn- 
dineo ense ifia^not et roiiMfoa Viros impetisscy et elypeo mem 
papyraoeo eorom ictut excepisse. Neque defuit ponro ipai Aur' 
iori f quod maximam nostram diUgentiam et depoacere et mereri 
videbatur; aiquidem nuUus sit Scriptor Historicus, cujnscnnque 
subselliiy quin magni intersit, reram scil. traditamm Scripto- 
ramqne citatomm cansa, quod ad aeculum ait conferendua« Et 
T)irrim aedificaturnm quis aapiens> (precor) impradentiae po* 
atnlaty quod de primo yiiiidaffiffi/» hapide^ Ucet viU in aua na- 
tnra, ubi aityacMfidMa, soUcitus est? Accedit quod illa quae in 
medium a nobis aHata aunt| praeterquam qaod fadant ad aeta- 
tem ejua in?eatigandam, sunt taUa quae aUo nomine videbantnr 
omnino mereri in hnjusmodi Praefaioria Dieeertatione locum ob- 
tinerOi quippe quae inserviaut ad ilUua autoritatem, quam exi- PROLEGOMENA LXXIII gnatii, et qualis ni Scriptory deiuoiistraiidiuii , ei observationes 
MB paocae cootiiieaDt qoae alias ad eum satis spectant. Sic si 
Bobis miima anccedat quod de ejus aetate contendimns, tamen 
■ebis Don minoa foelidter est sncceasorom qnam ChpnicU solet^ 
fu Bon mious quaetiuB ex ipsis MediU adipisci solent | quam ex 
illa ipea re ad qnam videntnr praedpne coUimasse» et qnamvis 
iHos id peoitoa fngiaty ad qnod sua studia praesertim direxerint, 
malta taaseof quae laboris et operae ait juatnm pretium| in ipsa 
vis patefacinnt. 

XLI. Jam reliqunm est (Lector candidissime ) ut, Joanni 
M§Ua€ vale dicto, ad Autorem alterum , qui ei in hac Editione, 
ex ordinatione doctissimi ChUmtaiU^ praefigitury noa confera- 
■ms; et poatea de hac Edilione, et dignissimo InierpreU ipso» 
ts mooituffl pauca fadamus. Quod spectat ad ista quae huic 
Editioni praeonttnntnr Chronologica , snb titulo Auione Anof^" 
wd Bxeerptormm Chronologicorum : non alia sunt ea quam Chro- 
md GeorgU MonaM cognomioati HamarioU sive P#ccolorw 
prodpionu Hoc nobis fit compertissimum : nam idem est borum 
idtium cnm initio Chronograpliiae Georgii HamarioUp quod ex 
Codice MS. a L. Aliaiio in Diairiba de GeorgUs exhibetur. X^ 
9mit oimopLO¥ in ita^oQnv jjf^ofi^i^panf %$ scol Ifi^/f^flSv cfvX- 
li/fTi umi awtt^lv ilmQ.riaifytov Jpumtoiiov Mora%ov. Blfikog 
ft¥Umg iw^qmnmv ^ iff^^jr* htkaow S ^iog xhv Aiaii] xot' t^ 
nmm^ %m\ iiu>lmatv avtov o ih Aii^ lyhvfiCtv vtovg tqilg. Breve 
Ckron. e iwerne Annalium Scriptoribus ei expoeiiorihue iecer- 
fiem, concinnaiumque a Georgio Monacho Peccaiore* Liber 
gmenUionU haminum ab eodie^ quo Deu$ Adamum ad imaginem 
d wniUiudinem euam ereavii^ exordiiur» Adamue iree euecepii 
Kfiof. Ho. Neqoe solum ex ioitio apparet, verum eliam ex 
hoefaiione qnae Initio in Codice MS. unde^) sua ChUmeadue Viliiia Bfa. qoo imis est dtteieadiis (qiiaflB?ii ille» ebl repcria- 
Iv, Locioma aon fecii oeriiorcsi) invenio iaier voliiaina Graeca MB8. Bmr9€eiama Bibliothecae aromenf» PnbUcae nnBi. 194. Char- 
tBceaai eat iUua, et inlcr varia diversl arfnnenti feL rjf. absqne 
nUo Tcl noabe Anioris tcI Oporb Tltiilo, nc indplt; 17oUo» fc»v 
Ifim ^iUao^t ual yUoioyoi eU. prout habet Mlmiiu». Contloco- I.ZXXV PROLEGOMENA. detcriptiti pr«einiltitar;'qa«e eadem est omnino cnmilUqiiam 
ibidem ponit AUatiut ex Georgio Hamariolo* Eztat integmm 
Opus in yeiib Enropae Bibliotliecisy et scribit AUatiu^ ee illod. 
Editioni parasee, et e Graeca lingaa in Latinam yertisae. Si 
qnia capiat alia illias legere, jam edita saot ex eo ezcerpta a ya- 
riis yaria. A Jac. Greisero, in libro de Cruce, publicator ez 
eo Fragmentnm Graece et Latine de Gnce ftdinventa. A Oioii* 
Fetamo in Appendice ad Nicephori ComtantinopolUam Brtmor 
rUan Hutoricumf eyulgatar ez eodem Graece loogiaaoalam 
fragmentum de imperio HeracUi^ sub falso nomine GeorgU Syn>» 
cettL £x eodem Latioe edidit Sjntagma (qaod inscribit) JU 
etatu morientium Matthaeaa Raderas, qaod sententias et iragmenta 
moltorum antiquorum Patrum complectitur. Ab eodem Badero 
in alio opusculo, nempe Annotationibus ad Viridarium Sanct^ 
rum ex Menaeis Graecorum , ex eo Latine emitur fragmentum 
aUud satis prolixum de Miraculo iacto in urbe Cartkagin^ cob 
imperio Hmic2». Produdtar ex eodem aliod, sed breye, per 
Petrum Ltamhecium in lib, 2« Cbmm. de Bibliotheca Vindoha' 
nentif de imp. Theodoeio. £x eodem eliam Excerpta dederunt 
Leo Allatius in Libro de Eccleeiarum Coneeneione, Jo« Meuraiaa 
in Gloeeario Graeco - barharOj et Dufreeniue 6 ^avfuiotog in 
GloMsario Mediae et infimae Graecitatie, et (nisi me iallit me- tor in iUo fliiitta alia pmeter ea qaae eiscripsit C kilm m dmt . In iai- 
tSo habentor qnae posoit In Initio CkOmeadut osqne ad pag. 6. to- 
ces «f( fprieir Juerptog. DeSn ea seqnontor qnae, a C kil mead o 
transposiU, legontnr pag. 18. de Nebrodo etc ab hisoe Terblss 
M$td tttvta yffoifi tis yiyag etc (pro qnibos de sooy ob loq 
transposHioneai haec scribere placnit CkHmemdo t h Hl toJq «^Si- 
O^/ftivois x^votg yfyo9$) nsqne ad psg. 21. Toces Nirov fuyuX^g 
fiaeUMveag. Post haee proseqnitnr Antor Ass^riomniy AegyptiorosB, 
et Graeoorum antiqua tempora fabalosa, una cnm origine Urbis JRo- 
woe, et Alejondri M. gestls; ejasdeot (srinae oninla, nihll non fn- 
Iralosam. Inde rarsos ad Adamom recnrritar, et pomtls de Afbse 
BonnnlKs, qnod omnibus Graecomm Sapientibns ▼etostior esaot» 
proceditor ad ista quae habentnr in editls, a Todbast Zrfi dl yt- 
v6$i9rog itmv Oi. pag. 6. osque ad ealoem paginae 17. ▼oces; o« 
nuPta hfj e$\ quae daadunt nostmm Bxemplar, quod folla tantua 
5. oomprehendit, snpersedente (nt Tidetor) Librarlo reUqna tran- 
scrlbere. PROLEGOMENA. 

nmria ) in NaiU ad AnnaleB Joanni» Zonarat, De eo qui plara 
TeUet, adeat la Allaiii Opos de GeorgiU praecjtatiun ; et Diom 
trUam. Dostrain de Scripioribut Graede Variigj obi fuse ac co* 
■alate de eo diaaeritur, et moltia in rebua caatigantur Allaiiana. 
De illo hic loci hoc aolom aubjungam , yixiaae eum eodem cum 
MaJda aecolo, id eat Chriati incamati nono^ et Chronicon auum 
perdoxiaae non modo ad initium JUichaelU TheophiU F. qnod 
daceraunt doctomm nonnulliy aed uaque ad ejuamortem^ hoc 
ait oaqne ad annum 866. 

XLU. Quod hanc Editionem Joannis MaUlae et Interpre- 
tan atlinet; jam aeAa fere integra elapaa eat, nempe annua plua- 
qoan S7^, ex quo hoc ad praelum adoraatum eat Opua. 
De Opere tonc praelunk ezpectante et de laudibua ChUmecb^ 
a iDtcrpretia et Annotatoriay haec habet Edvarduc Bit- 
mem$ noatraa in Noiu ad Nio, Upionum de JMiUiari Officio f anno 
D. 1654. ezcuaiay in quibna ex Mahla Marrationem de Imp. 
/aluiiit ioteritn deacripait. QuiLdber (inquit) apud me eei^ et 
aniuiiii jam iniegrum Typographum denderai: iUum iransiuUl 
Vir dodieeimue Edmundue Chilmeadue, cujue immaiura mors 
eo nomine JUbiUor e$i ^ quod expeciaiiewmU ianii ingenu labori" 
fcv noa pwivaverii. £ffiilait olim, dum Tizit, Edmundus Chil' 
inter iUustriorea literaram laude Academicoa; praeter rei 
liqoariae et Criticae peritiam | quam fecit hoc Opua teatatiaai- 
Bam, inaignia Mathematicoa^ Moaicua oraaliaaimua, Orator oom- 
ptoay et linguarum complurimarum callentiaairous , cum docta- 
nun qnaa Tocant tum Gatticae^) etiam et liaUcae. Natua fuit ') B qoibM in aenaenaB Yeniaoaliiai Hbrea aUquot dedit eoiiTeraoa. 
Mk haUm apeciatiai eaii?ag tit qeae in Openua qoa In^ciilo eral- 
gato non afcetatnr, Hieieriam Biimum^ Ceneueiudimumf ei reHo- 
atf uOae Judaeonm kodiemorum per orhem ferranrai, conacriptam 
a Leeme Medenoj Rabbiao Feiiafo; Bd. LondSm an. 1650. in 8. Scri- 
piiiae edam perbibetur de Seni» et de Mueiea Feterum: qaod opoa 
prarana ideai fuisflo nalhM dabitos et eitat id qoideoiy aub titnlo, 
De Mmtim aniifua ITmeee, ad finaai AraH Ozonli anno 167t. ax- 
eod| naa ean ejoadom ^iMoMiom^M In Odat DUmipiL Ba trans- 
myt ez Haiemia, nbl inter acbedaa ReTerendiflaimi raiorii latno- 
rMt, iammnfl noater Amicoa, eoleber. Hen. HodveUei, qd et ml- 
alt nna eom iHia Latinam MMfiM InterpretaOonem ez eadem Cka- 
i: ▼erom bane emiaenHit Bditorea, qid Graeca aoBtaria LxxTi PROLEGOMENA. 

■n Agro Gloctttritnti, in paffo Siow ttiptr Wotiam dtcto, et in 
hac Acadainia noitra tn ColUgio MagdaJeiunti tyrociniam ■nnm 
poioit; poit jitdit (lic ColUgittm vocsmiu) Ckritti SicelUnna 
erarit, ■djnnclo illi Sodali et Symmyila Joaniu Gregorio , Viro 
alio parilsr omnigena ernditJone initrnctiirimo. lode anna 
KDGXLnu. propler fidelitatom ergs Regiam Majeitatem ParUtitm- 
foria Vidtalione ejectui, ad iltas . angmtiai eit redactna, nt n«- 
coaae habuarit ex Mutiea (hen! quam inroeliciter H^umvm 
jilumniu!) >ibi tennem Tictum comparare, ez itipe vix. coo- 
Tentna EiebdonMdalia, qnem, adadtia ribi aociis quibnadam Sjm- 
pboniacia, LonOiti initilnerat. Neqna ei*tamen defuit muntfi- 
centia clariaaimi TJri, Edvardi Bittati, Kqueatri honora poitmo- 
dum insigniti , quem modo laudavimua; qqam exparli eunt ctiam, 
et alii calamitate temporum aflljcli, el Jaanntt praedictna Grtgo- 
rtuf. Animam Deo reddidit utx. Febr. anno udclviii. aetatia 
circiter xlit. Haec de eo traduutur ab Amico noatro, Viro An- 
tiqnitatum AngUearum, et praeMrlim ad Scriptorae attinentiiim, 
peritiHimo, deque Matre ana Acadtmia eximie inerilo, ^juohm 
a Woodo, in fHtloria rt Antitjuitaliiiut Acadtmiat noatraa. 
Non opnt eat nt aliquia addatur de Chronographo noalro, iit 
Lactori et Orbi Lilerario commendatum faciamu*; hoc aalmn Ai-* 
xiaea snflecerit, in pnblicnm jem Opna prodire, quod a viria 
aruditia a totidem annii magnopere fnit axpetitum ac exoptalniii; 
Opua continana i|aamplurima, quaa, niu in manua e lalebria 
■nia ederatur, t*I Viromm maximorum acienUam fugiuent onmi. 
no, inque tenebris proraue latuiitenL Et^uia, quaeao, Littrm. 
tontm, Saxam antiqnam quod multa ignota patefarit, idcirco 
^nod Tud* et teahromm ait, qnod a minu* perito artifiet Chara- 
ctere* inacalptoa haboat, conlemptni dncoret? Quia potin* non 
ganderet e Urra jam cmi tale? £t quit nnmti non grala t* ob- 
■trictnm agnoaceret? nDo* bMioiifiea Gt Montlo apnd fVa^atJeaeai ad l>. fln. 

Bquttla, Tenlancm Angliaaium HiatarianB Pncapu €!■•• 
ebi dieltnr UlJu jMUcio et cenMrae VarMaaaii ulaa rala- 
MM, comqufl Graacif callatua at cerractaM fiilMa Bl 

Toa ddMt BiUk ...--. 

«aTlt Likrunw Gia PROLEGOMENA. hXXVJl XLIIL £ memoria mihi pene exciderat quod immimnt in 
initjo huJQS DisserUUoiiiei non solum praedictum JBiZm. CU&fica- 
iwm^ sed et Jo. Cregorium^ quem modo concelebravimniy in 
Chronographum nostrum diligentiam et studium collocaaie; et 
qood alibi ejua in eundem AnimadvertioneM commemoraverim* 
Hacdeniqne de re monendua est Lector^ quod antequam ChiL 
mtodus adomandum hoc Opua in se autcepisaet praeparaverat 
praelo Excerpta ^) quaedam exinde coUecta Joannes praedictua 
Gregoriu» (ia obiit anno mdcxlvi.) adjectia quibuadam^ quas in 
iUa elncubravity Animadver$ionibu$. Illi soli refertur acceptum, 
qoody cum noatrum Exemplar Chronographiae MahJianae et 
prindpio et fine eaaet mutilatum, ease Malelae tamen hoc Opus, 
jsm nobis compareat Hoc ei foeliciter compertum eat ex colla- 
tiooe fragmenti de Muliere Haemorrhousa , quod in Oratione 3* 
pro Imaginiiue Jo. Vamasceno tributa ex Chronico Malaliano 
prodocitor. Confirmatum est idem ex fabulia iatb *), quaa pro. 
fert sub nomine /o. Meltlis Chronici Tzetzes Chiliasta in ChiL 5* 
BisL 29. et 30. Quae omnia quidem in hacce Chronographia 
Dostra memoriae consignantur. His de rebus agit Gregorius in 
Praefstiuucula quam Animadversionibus praemisit. De Autore 
oihil aliud habet Hoc autem illius Animadversionum Opusco- 
lom videtur ChHmeadus in animo habuisse, loco Prolegomeno- 
nuD, soae Editioni praemittere; nam in loco quodam auarum 

ad /o. Gre^orii de Audore Prolegomena , Lecto- 
amandat, Et idem quidem Rei nostrae Typographieae hu- 
jnsque Editionis Curaiorihus in proposito primum erat^ verum 
taodem cum Typia fuisset absoluta para magna Operis, placuit 
illis Me tanta dignatione, quanquam longe immerentissimum, de« 
corare, nt rogarent, iatia insuper habitia , in meipsnm susdpe- la ilHoa vHa qoam Amgfke habemos ejos posthomis Opoacdb prae- 
fizam, CiJao aabiodicatar , Opus totomy com Latina Terdooe el per- 
potab ComiMotariis, ab eo fiiisse, ot typis committerentor, or- *) Do abfgpkm Cbe, qood Teoero foerit Senfro, et seb IDo com mm- 
taaset, de ilUs qose ipse viderat, lUada conscripserlt, qoodqoe 
poatao Hvwmws ez ea suam oontexoerit; et de Dk^ Creiensi^ qood 
h beOo Trejano comiUtos sit Idemeiieo, et de belli fesUs Histo- 
riam cempoaoerit, qoam etiam secotns sit HooMmt. Lxx*iii PROLEGOAEENA. 

rcm proTiadain , et dn mea Ptolegomtna nova prodranli jam 
Opcoi pncnderem. Haec ceilene (mi Lector) itlonun hortaloi, 
aam midacirr tggctuua, •nprudtnltr, alii judicabunt: atcan(|na 
■tti ■> quid Uudta mereatar in negotio ardno et pronoa inlenta. 
to, operam naTaiae; He Teniun «Ilem a DoctU merilonim non 
prorcni deipero. Sane in Novum qncndam Orbtm, et aliam qoasi 
Ammeam (ulinam et iimtem!) niTigium meum trajecii ai in 
rvpu aut taltbra» ofienderim, NtttAgator noodnm widannn eciena, 
Me Telim errantem peritiDrei corrijjant, et in TJam reducan^ 
cnpientem lemper diicere, lemper aoicultaturonk 

— Satc n vrra viSttiir, 

Dtdemanut: aut H/tUtatttt aeciitgtrt coalra. ISIANNOT MAAAAA XPONOrPA^IJ. ANONYMI CHRONOLOGICA. Jiipioc yirlanag &r9-fwnm ^ ^i^fgtf Inolfja&f o d^iii riv jiSdtfi O 1 
Jtm^ ilx6pa xal ofiolwaiv ovrotf. ovzof fiiy oiv o ng&xog iyivno 
i^&^nog nagoi d-eov, ^ ivofia jiiifA, xal ^ Yvrfj aviov Eva* * 
S(faiv xtt2 &ijXv inoifjaiv avrot); o &i6g. i iijiSitfi iyimtfjair O % 

hh T^( ywaixog avrov vloig rgitg, riv Kafv, rivjifilX, xal 
tip S^d', xal &vyaTi(fag ivo, r^v ji^ovgav xai t^v jiaovdfi, 
atai fiiv yiiufi xartk xtkivatv &iov inid^xiv ovofiova n&ai roTg 
ftt^anSioig xal niTnvoTg xal ufiq>tfiloig xa) iQnitoTg xal lx9vat 
nd joTg iavjov rixvoig * ti ii avtov Syo/ia xal ttjg yvvaixig av- 

lOrov SyyiXog jcvqIov ilmv ovTor;, xal h fiiv Kaiv tkafii ywaTka 
n^ n(fiitijv aiiXtpfiv aitov jil^fdv, Sijd' ii trpf iivti(fav B 
jiaovdfA * xal i fiiv jifiiX naqS-ivog ti xa\ ilxaiog vnijgxi xal 
xmfi^ ngofidtiov , t^&v &valag ngoaayaywv ttp &i(p xal iix^^ilg 
imgiitai, ipd^vtfi^iig vno tov diihpov avtov Kcitv. 

latcribU 6dUi« Ozonlefi^ Xgovoygafpla 'Tmdwov Upvioj(it99^ to^ 
nal Maldla, Cldf aiiii ttf dnitpttlog^ pra^a 9unt Anomfmi ei^mtdaM 
Bseerpta CftnmoloWca, ofr Orbe Condito deducia^ needum editit* 1. BlBloglCont 6«oet. eap. V. 1. 3. ^cov codez, ^i^ Ox. 
iM. Eva Chilaeadiii, Epa MHo OxonieiisU. 5. o^tov Ch., cn^ 
t^ Ox. 6. 'Aoovdfi Ojl^ 'Aoovdfi cod. 11. avtov Ol, avt^g Ox. 

Lilbcr geoenilioiiu boBdnoin qao die creavit Deai Adaaom ad imagl- 
Bca et siailitadiaeiii loaiiL Hic iciUcet primos bondniuB a Deo conditoi 
•rt; Adamas aotcB Tocatai est; uxoreni ▼ero baboit B?aa: Mascalom 
ct Ibcmiiiam Deas creayit eos. Adamos aatem ex oxore soa tres genoit 
fiBMy Cainomt Abelom, et Setbum; filiasqoe doas, Axoram.et Asoam. 
Adaau» aotem ex Jossu difino nooiina indidit omnibos ({aadnipedibas, 
▼cktilibas» ampbibiu, repUlibos, pisdbas, liberisqae sois. Ipse ?ero 
uoniae nomiiia saa a Del angelo acceperont. Cainos antem sororem 
tum primogenitam, Axoram, oxorem liabait, Sethos rero Asoam natu 
mnoffcm. Caeterom Abelos Tirgo {astnsqae erat , et pastoridam exer- 
cibat: de gr^bos aotem soU Ticomas Deo offefoos, ot ab oo acceptas, 
i fintfo sno CSdao por iavidiam oocUns eat 4 ANONTMI 

fova)g fiiiiaas, nfwtog fiitgu xai ataS-iita xal yrig ofovg iniyiii^ 
civ ' iha tnlaag iv yfj Nuti nohp xativavti ^Eiifi inofvofiaaaf 

V s avtrjv dg ivofiu rov vlov avtov *Ev(ig, kuI iig tp avpiXd-iTp ta^ 
ohilovg uitov iiPwpLuaag ilg noX/fiovg iavtop anr^axiXii. xat&iiS 
ravta tijg oixiag in avtop maovar^g anid^upiP , wg Inol tpaaip, 
Vtigoi ii Sti ^ufiix avtip dnixtiiPiP. aXX* o fiip Kafp iyippffi^ 
tbw 'Eptig, ii 'Epiig tip ruiiui, o ii Fmiui thp MaXiktf{k, 

O S 6 di MuXiXi^X top Mu&ovauXa, o ii Mu&ovauXa top jiufiix, 
og xui iio yvpuTxug uyo(Aipog, *EXi&p xut SiXup, iyippfiat tovIO 
^JoptiX xui tip "lovfiaX xui top QofiiX. o ii fiip ^ofitiX xutiiu%% 
ntfivotgoiflup , ii *IovfiuX xutiiiil^i il/uXtfJQiOP xal Xi&aQap, i 
ii QofiiX aqvQoxonlup ^uXxov xu\ atirfQov. xul o ftip ip 0x17- 
puTg xutoiXiTp xtfjpotgoifitp r< xul yiWQyiTv f^Qitlaato, o ii Xi^ 
B d^aQifilug xoi tQuyvfilug toTg iutftovtxoTg imtfjiivfiaat nQoaim^ 15 
vofjatp, o ii l^ifr] ti xal onXa /OQfffiTp iJg noXiftovg iftrjapriaa^ 
%o. to ovp yipog KiiTp fti/Qi tovtov ul^tioS^ip ftp^ftfjg' tov o^« 
d-ftov twp nutiQWP inoxQipitut, ^pu ftfjti toTg nQtitotg ff 
avptattofiipog ftrjti twp il^ijg ag^fjYovfiivog. ro roirvp „nag 
o unoxtiivug Kutp intu ixiixovftivu nuQuXvau** toiuvtfjp ^«80 
rtjp Xvatp * fxaoTOC ftip t(f iuvtov ufiuQt^fiutt unod-uPiTtou , ai 

5. Kffrii] Fort fitx^. 10. 'EXdav] 8ie et p. 3. B. (ed. VeaelM» 
quan «emper cito). 'jldav Genetis IV. 19. t. Bedeai £ilXi» et 
'JmfijlL 15. Vid. BenUdi BpUt. ad MUUum p. 44. 18. ^^« 
-^ fnitt) fttf %al — fifidl Ox., fiffdl — fiijB} laliiu Pollox Hbtor. 

>hys,p. 54. ed. Hardt. 19. nag] Gtau. IV. 15. 21. havtQv} 

avx^ Ox. l Cainus nnten tgricnltune intentoi erat t poat condemnatiooea Teffo 
deterior faetus, mensuras, pondera et limltes primos exoogitoTit. Urbo 
deinde in terra Naid, e regione Bden» extmcta, Bnos, a filii soi no- 
mine, TocaTit eam: coactis(|ue in unom suis oninlbos« bellis opemm do- 
dit Aedb deinde ruiua opjiressiim periisse eom Tolont nonnulli: alii ▼oro 
a Laraecho eom perhibent interemptum. Caetemm Cainns (^enoit Boo 
sum; Knosus Toro Claidadum; Gaidadus Bialeleelem; MalelM Mathosa- 
lam; a quo LaoMchus genitos est; qui duabus ductis nxoribus, Blda oi 
8ela , Jobelom , Jubalum , et Thobelom procmult Jobelos antem anoett- 
tarius fuit: Jubalos vero psalterium exoogitairit et dtharam, at Thobo* 
lus aere et ferro tractando occupatus fulL Ilio Itaque in tentoriis d*» 
cens, armentb nascendis atque afrriculturae sese deroriti alter tracoo- 
diarum et comoediarum, daemonids addictos stodiis, primos auctor raitt 
Hic vero fladiis , armisaoe in bdli usum fabricandis operam dedit. At* 

?oe hactenos quidem Caini progenies memorato di«ia« o nomero tamen 
atriarchamm exduditur; adeo ut nec ipse prioiis Patribos aonomoretori 
nec, cen generis soi aoctor, deinceps recenseatnr. Iliod Tem : Omaia 
fm oeddarit Cmn ieptvjphm fmmUiur^ hoc modo inteUigendnm ost Ui CHRONOLOGICA. 5 

ii i roS fip9V Matdfl^ac xa) toT( SXXotg vffjy^g TOti uLfia^ti- 
funog fn6f$iPog im& Ixiixovfnra nafaXvaus, rovthjiv inxa" 
nkmtUK Tiftofftidiiaji xm} ndftmXXa. ovni^iQ y&^ rfj Yfaffj tiv 
ift9fiip ToSrov intankaalova xiXif^^^S-at, ml iotiv aSiOflatov 
Sn)i^9ov^ a^fiattixip, wg rd ,,an6Sog toTg ydtoaiv ^fi&p ^iua- c 
nlmaiopa" xai ti „^ atit(fa ftixip hrtd'^ xai ,,ov Xtym aoi 
ttfcintdxig, iXX^ Jkac ifiiofi^xorta {^/' Iv fiiy yik^ toi^ naq&tov 
Imh TttaXfififitpoi^ nfStov afidfftfifia g^&irog, // iiXog, / q^i^ o 4 
9f,i^iti iSiX foS, J Sti nfwto^fivog, g* oti yotivai n/r* 

lO^ InottiaiP, t^ Sri d^itf l^ivaato* tavta fiir tu tov Kaiv C 
aiimQftiffiata. al ii ilQ xiXaatp avtoS nafi t^g ^ilag iUtiQ ini^ 
nxj^^ai tifio^ftai iJaiv oSroi. o' Imxatdffatog 17 /^ ano aov, 
f ifyf n^ yijp, / o^ nQoad^u tov ioSral aoi t^ iaxvp ov* 
tfjiQ, If ativtav xal t(fifita9, fiit& tijv i' ifioS, iari inl tijg ytjg, 

iS^ ^ aitig imxdXvy/ir i Kdiv, ilndv, Ei ixfidXXfig fn vSv 
ini aov xal ini nffoadnov aoS xfvfirfiOfiai , ^ ti fitiii x^- P 
ntta^ai r^ Ttfitaflav, iXXi aTfiulff nQoi^Xtf nuat ifikonouX'- 
a9tu* {!^o fdf, fffial, xvfiog &iig Ttp KdXv afifulov toS ft^ 
iTp txvtop ndrta tiv ivflaxovta avtiv. 
*0 ii jiiifi aX' ituiv ^v, Sti iyiwrtai thv 2if&. dtog o 
nfStt^g iSivfi y^dfifiata ^Efifatxi xcd aotflav xai tik tnifiiTa 

5. ixiHo^\ Paaki. LXXVITL If. 6. 17 ra/c»] SameL L 2. 5. 
ibid. ov\ Matth. XXVia S2. 12. a^rtfil Conf. Genes. IV. 11. s. 
14. tnvlxn^CU. V. p. 25. A. 15. inpaUng] h§aXUi9 Geoes. 
IV. 14. 17. dfiloKoUi6^ai Ol, d/ilonoir^c&ai Oz. 18. qni<fl} 
Gcnfs. IV. 15. 

i|aism pro peccato loo ■orietor : Ta tcto , fjni homicldiain prlaiQs |ni- 
tnsCty anisi|ae hajos sederis aactor primos exutisd, septoplam panieris; 
U cst, septempttces graTesqne dabis poenas. 8criptaris enim solenne 
eii niimerum himc pro oMilUplici ponere; indeiioiti enim nnmeri nota estt 
ot in iilo loco; Reddt nichii nostrts teptupbtm: et, SteriUi pepait se- 
plcsir et, iVofi lilco tihif m»qtie eeptieti ted utqme eeptnof^ieM eeptiee. la 
fari is n Tero hoc a Caino perpetrato, peccatnm i, erat Lifidias ii, Fraass 
Di, HomicSdiam: nr, Qood in liratrem commissom est: t, Qood homici- 
dhm priflMua erat: ti, Qood parentes incto affedt: tu, Qood Deo men- 
tilas est Haec qaidcm septem sant Caini peccata. Poenae Tero, qoi- 
boi a ivititia DiTioa castigatos est, sont istae: i« MaUdietm terra pro^ 
vter tet tif Operakerie terrmtnt iii, ^on dabit fifrt viree saosi iT, Oeme^ 
MBdas et pmv^aettt»; ibideaH)ae t, eri» tmper terrtar.t ti, qoam Cainas 
ipse indicaTii liis Tabis; si tjeeeri» tae m te et a faeie tmm mbteandart 
Vn, Qood oec occolta foit haec poena, sed ^gno notabill omnibus mani- 
festtta: dictom enim est; Fosoitfifc Pomtmis in Colii si^wom» «1 oofi in- 
liObercf ciMi oarais ftd Inocnissct. 

Adamus aoteo^ aonos natos ooxxx genoit Setbom. 8ethas tcto iste 
-" — hiTcoit Utetas Hebraicas» ei saplMitiamy rigoa Item coelestla, ao- 6 ANONYMI 

Tclc ifiiofidia^p nal T6ig Saxqoig IfUS^xiy iv6fiaja Jtal roig nh^ 
T< jiXoviTraiCi <'c t^ yvmnlljtad^at vnh rm Av&gdnm xal fiarop, 
ual rip (iit a' nkar^rpf iarifa ixaXiai K(f6pov, rhv ii ^ Jta, 

O S rir ii / jifia, riy ii y ^AtfQoihfiv, rhv ii i' ^Effifpf radgS 
^ f&f ivo gtomtjfag IjXiow xal oiXtjvip^ 6 d-iig ixaXiai. 

2fi& ii &v It&p a^ iylwriCi riv ^Evwg tnfov, Zg ijXniatv 
intxakitaS^ai rdv tvffiov. fiir& roSrov ol airov aniyavoi ual o 
S^, nfOfifjwS^/vng &v(o&iv, fyfatpov r& fiiXkovra mfl roS 
MarakXvafiOv iv Xt&tvaig xal oarfaxlvaig nXalil, djfialvovng Sn lo 
AvaXat^vcti xal tpd-aQijvai fiiXka ri nSv ^ vno TtvQig ^ vni 

y 8 ^iarog, xal d fiiv fni 7tvf6g, crco^ooyroi r& Ygafifiora Iv 
iargaxlvatg nXa^t, il ii vni viatog, Iv Xi&ivatg. tX&6vrog 
ii Tov xoroxXvo/ioi; xalSnavrag inoXiaavrog, fi6vog iad^fi Ntk 
xoi ot viol avrod xoi ol &vYutiQig nfig iivrigov ivaxalvtatv x6^ 15 
Cfjiov» fiirtk ii tiv xaraxkvcfiiv KaXvaVy 6 viog Ulgtpal^ai, 
iyg&\lfaro r)pf iatgovofilav , ivgvfxdfg rr^v rov S^d- xal t&v 
rov rixvmv ivoftaalav, wg iYgtitat, rwv ictigwv iv nXaxl Xt&U 

O Svfj YiygafifiivTjv' ijrig at^Xrj fiitit, xor xorox^vo/uoy ilg lo Slgt^^ 
iog Sgog ifntvi, xul iattv iioc agtt, wg (jpr^aiv Idatjnog. tO 

jiiifi rolvw xatu riy aoqxitarov xal d-itov t^no^ifr^ 

4. Jla Ch^ Jiav Ox. 7. rov male posltnni. Conf. toL II. p. 7. D. 
14. anoUottvtog Ch., dnolicag Ox. 18. tiiofap n}y Ox« ibid. *al 
anto Tfloy deUndam Tidit Cb, 20. 'itocipiog] Arcfa. I. 2. 3.» tibi esi 
Xtroiado. De pra?o Zigtdos oont Scburzfleiadi. Notit. BibL Vinar. 
p. 60. 

BorDB^ne conTerdonety mentet edamy et eeptUnaoast stellis ellam noBi- 
na iodidit, et qoinqne Pianetls, tantum nt ab liominibos difnoscerentnr: 
«pionim T, Satnmnm nominaTit; ii, JoTom; in« Afartem; it» Venerem; 
T, Mercnrium; dnobnt enim Lmidnaribnst SoH nempe et Lonae, Dent 
•omina impotnit. 

Sethos Teroy aimnm afens anintnm sopra dnoentcsimnm , Enosnm al- 
(emm fennitf qd speraTit Tocan Dominos. Hujus posteri, atqne Sethot, 
coelitut edocti, de toturo dilurio scripserunt in tabuiis tum lapideis, tnm 
lateridisy innuentes mundum universum consomptum iHy toI ao ignoy toI 
ab aqua; et si ab igne, iiteras hasce tabulas lateridas, sin ab aqua, la- 
pideas incoinmcs oraestitoras. Superreniente itaqoe diluTio , cunctaqno 
obraente, solus Noa, cum filiis et filiabos suisy in orbis noTi instanra- 
tionem, serTatos est. Post diloTium Tero Cainan, filius Arphaxad, in- 
Tenta hac Sethi, filiorumque ejus tabula lapidea astrorum, nti didnm 
est, nominilnu inscripta, Astronoodcam sdentlam conscripsit. Columna 
Tcro haec post diluTium in Sirido monte reperta est; toperestqne ad 
hunc osque diem, nti Josephus tcstatnr. 

Adamut Haqno anoot natut ccixx , ntl tradit tapiiBtimimii ac diTi- CHROHOLOGICA. 7 

MuSa^ yivSfinog hCh oX^ Ifhntfict t^ 2^, 9rffln%i Si xorcl B 
T^ nafafiaCitK ^fi^ifdtv* xiXiWxaitla^ y&f x^g Tolf ^iod ^fi/poc 
'jfovoiTC ^i S^aavfjfAa, ^X' hfj fAovoy ^^ag jiXtvra. jovrov Xiyt^ 
TOi TOf^cu xarA rtfv tSp ^QoaoXvfim ytjw, &q ifijaip *Iwaijnog^ 

5 2^^ 3i Yir6fiivog hm ai lyWtffli xhv ^EviLq, %a\ fiiT& 
TOVTO i^aiP &fi fp^, xal anld-avi ^aac tA naatva ixii ^ifi^* 
Mifi oS ^frprrn „ da^X&op ol vlol tov d-iov nQig tc^ dvyattQaQ 
tih iwd-ffionm,** fi[VO% tiiQ itni tovKmv. d^iiv y&Q avtip ol t6t^ 
mpS^otnoi nqoarff^Qivop it& ti ll^ivfii^ t& ^oviaui& yfdfifia^ 

lOTBy tduQ twp iatiQonp IpofiaalaQ , xai nqiQ tovtOiQ uai triP noX^ 
X^ ovToS iiaifiaap d-avfidaaptiQ , Sati xal ngStop imxaXii" G 
a9at S^iip xal ipofiu^d-iu, xad-a xal tf Mtavait Xiyu xifiOQ, 
,^Mp iiiania ai tif Oaffaif,** xol mql t&p Ipaqitiop ual npiv^ 
fioxtxoh xal t&p xfttwp iffj , „ ^codc oi naxoXoyiiaiiQ xai Sq^ 

iSxoptaQ Tov Xaov aov ovx IfiiQ xaxwQ/* dxitiOQ ol tov Sij& 
xei tov *EpiiQ xal ^p^x ^^i^S ^iol dto9 xai vlol twp ^i&p xo- o 7 
tk tip Svfifia/op poilad-ioaap , iHttPiQ aXiptiQ ixoXaala nfiQ 
tiQ 9vyati(faQ Kaip iJaijXdvp, l^ &p ol Ix tfJQ xoToXXifXov fcioi- 

1. Mov^fjp Ox. Est 6ai«t. V. 8. 5. ^i)^ Sh ytpifupoo — p* 
16. 19. in codice leoaantar post UU p. 8. A. JV/fov iayuh^ fia^ 
oUfvtfcrfi. Tid. Hodii Proieg- XLL 1. TVantpotiiii CiulMAdat, qoM 
imitandiui daxi. 7. rfoi^rail Genes. VI. 4. 11. Scti resutul 
ex Sdda t. JS^^^ og yt Ox. ibid, nQiStop] «^oiroff Ox. 12« dyofia- 
{todai Soidas, ipoiidtHP Ox. ibid, tm Mmi/Cit] th MHpcv Oj. 
Vide Bxod. VII. 1. 14. Itf^l Bxod. XXIL 28. ibid. Sqxop- 
TOff] 8ic et Theodoretns Toi. I. p. 60. Sch., aoxoyra Bxodos et 
Soidas. 15. Zn^ xal cod., 2?i}^ Ox. 17. aXoirrffi Ch., Sddas, 
mtmvxii Ox. 18. h, t^g Ch. cqb Suida t. nutiyvftlai^ tijg Ox. 
et Suidas t. Xj}^. ibid. xoraUijXoo — yipoptai Ch. eam Siudaf 
xor aUiJloo — * yipoptai Ox« 

« 

■■s Pfophetn Mosea, Setham fenoitx mortaos aatem est ipso transeres- 
sfeois die. Qaum enim dies apad Deum mille annornm sit spaUam, Ada- 
■ns aants nccccxxx tantnm exactis, diem saum obiit: sepaltnm Tero eom 
tradont in re^ne Hierosolymitana, uti testatur Josephos. 

Sethos aatcm annos natos cct, genait Bnosumi et deinceps Tlxit aiH 
■osDccvii, et mortuus estt oomes itaqae anni ejus fbenmt nccccxii. Do 
hoc dictom esti Infrreni smit JOU Dei ad JHia$ hofitinmm; nempe ad ma- 
Beres a Caino oriundas. Deum enim eum appeilarunt iilius aeri homfnes» 
tmm oh iiteras Hebraicasy et astrorum nomina ab illo excogitata; tum ob 
iongnem ejas pietatem. Ilic etiam primus Dei nomine appeUatus est; 
jnxta illad quod Moisi dicit Dominns! Conttitui ie Deutn Pkaraonii. De 
Tirtote etiam illustribus, et spiritaalibos hominibus, et de Judicibus populi 
dixit, Diif non ilelroftes, et priiictpi6uf populi ivi non moledicef. Me- 
rito itnqae Scthi, Enosl, et Bnochi fiiit, secandnm Symmachom, filii 
Dci et Deorom , dicti inteUifantar ; qui amore filiarom Cdni flagr&ntcst 8 ANONTHl 

yuiitac ftrmntu ylyants, Stii ftiv ti» ilxamv S^9 7o/v^! m) 
ftffiOTOtf Si& ii Tit tiiixop xttl fiifiijXw Kaiv nonjpol Mat tm- 
marot. 

'£wif ii yiviiimte Uuv ffi lYtvnjat tov KditSv, tial fiai 
D TovTO i^atv fn/ -^n', xnl iyiwijat xiv MaXiXi^X, xol &ni9mti 
^eae li ndwa «i; ^i. 

MaXtXtTJX ii yivifitvoi Ixuv f^t lytwtjai xiv luffi, «ol 
fitii TOVTO 12^«' nij if)X', xaJ aniSvn ^T,aue ta nuria fri} (oW. 
Yapfj J^ )'»^(i'e£ JTiin' p^ iyivvfjat jov 'Eviux, xalftizi 
To&ro tl^«' 7t)7 m'j Kal aniSavt, nt^i oS fi'pi;iai 17 /«(Tu^cfftc, U 
(ijaac T^ nuna ^117 5^1^. 
O 8 'EfioX ^i yiv6fuvas Itwv p|t' iyiw^at xiv SSa&avauXa, xol 

ftftu TOVTO t^aii' tni a>^ , xal unidavi ^fiui Tot navTa 

rn; its»'. 

■Aofttx ii ytvofttvat ^nr{ lyiwtiat tov Nwt , xal ^itu tovto 15 
i^ijatv itij ytt, xal ini&avt (^^on; Tit nivtu Xtij ^fvy'. ivo 

4. jEc^t Ai ytf6fuvot huv 9^'] ,,OBnU bla MndoM et «ntllat 
TetUnDe «it boo nwdo icrip^ne Auctorea. 'Eviit ynofimie Itmv 
fV) iyiwTfat x6v KaivSv nal ftttd tovtd (t^tv Ini ^ii', xol 
^Jffovt £ii<t«C T<i MrrM fn; j^t'. Kaiwuv Si ywofitvoe JrMr e»', 
iftwtjoi «0« Maitltql, ul fitrd rovTO Ifi^at* Irq i^m'» o"! om- 
«ox {ijeat c(i «arra fn] !^i."- Ch, V. Genu. V. 9. f. 5- Mt- 
atZtiJl Ui. 10. «1(1 — ftttafitatt post '£»112 pona. It. uel 
^trii rauEO fCndiv fci] mj^J „Iterugi coofou oHnla: lecu* tuMn 
iite ib oidtantlbu) Ubranit foedisilnie nutilttai, hoc modo TNteMe 
«X BoKbto reiUtuendui. tutl fiita toito Itijoiv frq e, nal furt- 
ti^, £ijsaE ta >aFra Ftij rfi'. Mti9ovaala ti yivofiivoc It<*> 
9ii, iyiw^oi t6v Attftti, val fuii toito litjOtv frq mp, *al ani- 
A^trri, tnoas etc, Bed vldeannu etlen lzi. hoc leco." Cb. V. G». 
tnt, V, 22. 1, 16. fM^'] nNomnji iite madMui eit: «cribeo- 
doffl fpvY, »«iuidnm Auctoru MmpDtum.** Oi. V. Genea. V. 81. 

•d eit bigTcid nnti n qnlbni poDntli nnptUi Ginntet uti nnt, pt*- 
pter jnitom qnidem Setbam, robnati et prooerintmi) propter GUnnl 
Tero iniqnoH et piofuuun , improbl peulmlque. 

Enosui Botea muioi nalui oit., genult CalnuinHi et ddnde n^ 
•nnoi Dcoxt., et gennit Htleleelem, et mortuiu ett, com Tixlnat w- 
CHRONOLOGICA. g 

fWrvr 'diufiix ^ YQ^VV p^^ott/iUf tva fth roy i^ti tav KiiiP, B 
fri^ Si thp naitQa Nioi * yiyiwfjTai y&Q Nwi iiH ^dfnx ovx 
h vov KalV tov xal nitfavivxoTO^ ivi^a xa2 tiavlaxov , akli ix 
' linayivantQov xal il^ ofionnifiov xov ani Stjd-' ixiXvoq yaf Xfyn 
S„Evi(fa inlxriiva dg tQavfta ifiol xal viavlaxov iig ftdXwna 
IfioU* xal wg ivo fpovov^ mnottjxwg xoi rwv ivo t&g ywatxag 
JOojifwg, *EXiikv xai SiXdv, iovtip xatafUfifitai ifiiofifixov^ V 4 
tixig int& lilSiOV ilvat xoXdoiwg, ott ix Kaiv fiiv, q^r^afv, ixit» 
xdioi intaxig, ix H jiafitx ifiioftffxovtdxtg iTitd, itit tovto 

lO^cnQivMC noXdi^at, &aniQ xak o ^dfn^ ovto^g ninov&i * to«i it» 
watov yoQ ^Evwx iiiXtpoig iviiXi, tov nlatu it& tovtwv nQoaav^ 
Ijmitvov fiij tiiiv totovTov d-dvatov, xa\ axova9-iig fntitidij. ^v 
li*Eviix ^^ ^^ itxalov SqS', j^ oi XQtatog xatdyitat , yiviar- q 9 
Xofovfuvog xatik tifV tov d-ilov xa\ iiaifiovg jlovxtk avtuioiiatv 

ISftiC Tov S^d" scol tov \iiikfi xa\ tov d-iov. 

Nwi ii yivifiivog itwv tf' iyiwtfaiv vtoig '^Qtti, tiv Stffi, 
tiiv Xdfi, T&i^ ^difid-. fiita ii ittj q' tov^ iavtov tix9»ijvat B 
vio^C da^Xd-ip ilg T^y xtfitativ, vndQxonv it&v ^, xoX ovtw //- 
vitoi o xaxaxXvafiig. xa\ iv tif iv\ xa\ y' itii tijg ^wijg avtoS 

%il^X9iv ix tfjg xtfiwtov, xa\ fut&tiv xataxXvofiov i^r^aiv itfi 

2. tiv fiotiQu Ch., tov xitTQSg Ox. 4. Xifii ] Gfloes. IV. S3. s. 
]0. uoitititai cod., «ola^fjrai Oi. ibid. ovrtts] ^Forto logcn- 
diui oitog.^ Ch. 12. fnttti^ cod., f^ittxtfj^ Ox. 14. Aov' 
ua] 111. 88. dvanoduiiv €od., atrttxodfiotv Ox, 17. roi^c] „Ar- 
ikiilQi Tov hoc loco deeise ▼ideUir.^ Ch. 19. hu Ch., itti Ox. nro Loiediorai BeaiUiit sGriptura} miliii, o Caino oriondl; alteriot» 
qsi Nooe pmler erat. Noe eniin natai est. non n Lamecho qni a Caino 
ortnai daxit; qui etiani Timi ooddit ct adolcscentoloai; led a posterio- 
re ejasdcmqae cognomine qai ex Sethi posteris erat. lUe enim dicitt 

SOcddi ▼irom In TaUias meam, ct adolcsoentuiam in liTorem meom.** 
I qood dtto liomiddia perpetraaiet, occisoromqae axorcs ambas« fildam 
ct 8elam, sihi accepissct, ipse septuagies septemplids punitionls se di- 
nam profitetur. ,,Septaplum enim (Mifiiit) ultio dabitur de Cain: do 
ImmfcL Tcro leptoafics septics.^ Atque ideo majorom poenarum dignns 
onscbaior Lamechusy (quas etiam passus ««t) eo quod Enochi josd fra- 
trm e medio sostulissct; qui cx fide idcirco Deum precatus est, ne ipse 
tali morto perirct: prodbos itaque ejas aaditis, translatos est. Bnochua 
Toro ortnm duzit a justo Setho, n quo Christos oriundus cst; cojos ge- 
aealogiam difinas et sanctos Lucas recenset, retro eam deducens adusqno 
fiothsmy Adamom« et Deoai* 

NoA Toro D annos natus, trct genoit filios, Semnm, Chamam, ct Ja- 
phetom. Bzacto aatcm anno centcsimo post filios hosce natos, Noa in 
trcam infremns est, annos natus do, propter aquu diluTS. Anno autem 
Titae aoae dci, cx arcn cgromoa est : post diiaTiaai Tcro fixit anoos cccl. 10 A N O N T M I 

%/, na\ inlS-apiv ^'^aag t& n&na Krq ^/» InuSil ii iroti o 
maxauXvaiih^ inavcajo, o fiiv <p6fiog Iniidov Xoin6vf iniTihno 
3i x& Tfjg a9vfilag avr^ a<p6iQa, xal ti nfOfptjTixov Xnaaxtv, 8 
mql xt^q ^fiifac kvqIov iprfalv \ififig, ,,09 TQ6nov i&v ixfvYfi £9- 
d'Qomog ani nQOOwnov XiovTog xo2 Ifinicfi aiTtf ^ £pjro( xa2 da^S 
tkdji it( tijv oixtav ovrov 9ro2 dnifitajj tig X^^Q^ oiTOv iig riv 
ToTxQv nal idxjj avTiv itpig, ^^ ollrctf awifiatvi T^Ti, xal y&g t^c 
C xifionoS nfoxv%lmvTa xol xijg ivadiovg xal oTivoxp^Qovfiivfig 
O 10 iifXTijg IxilvfiQ unaXXayivra, ;|fii;iaiy tTiQog iiiiixiTO xov npo^ 
tifov oix fJTTiov, rh &noqlav xo2 iLnioknav iwoirfOag xov yivovg, 10 

Sfjfi ii fiiTik ivo i'Tfj tov xaxaxkvafiov , yivifiivog (ffi^ iT&v, 
iyiwfiai riv l^Qipal^ui ,> xoi ^frc^Totlro i^aiv tTfi ip', xoi uni^ 
d^avi ^aag rd narra JVi; xfi^. 

^AQipa^iki ii yivifiivoq qXi iyiwfiai rdy Kiuvttv, xol fHTii 
TovTO i^fjaiv iTfi vy, xo2 ini&avi (i^aoc t& n&vTa trfi ipXtf. 15 

KaXvav ii ytvifnvog iTuiv (&' iyiwfia Tiv SiiXa, xul fHTik %• r 1 9,8crib«ndoB tv\ ot ez Tezta sicro et Aoctoris ifflitt 
pvtottoiio manifcsto apptret.^ Ch. V. Gencs. IX. 28. 4. 'Jfttis] 
V. 19. 5. iiaiX^l iioH»oi Ox. 6. osrt^f/oj;] imiQlcoi Oz., oira- 
^t/ooi Ch. 7. owipaivi Ch.. cvvipiPt Ox. 8. cttvozt^ifovuhfi^ 
cod., ottvoxooovfUvfigOx» 9. ituivrig addit cod., om. Oz. 10. ^rrmy 
Ch • ^ov Oz. ibtd, hvoificmna Ob. 14. 'Jiffpakai 6\ ytvoiitpog 
Ol/T etc ] ^Oflinia hic Dendota : Legendumy *Aofp, dl ytpofurog irmv 
Olt\ ifhrri^t etc et deinde pro v> tcribe vy. nti habet lzz rtarno^ 
qnam Graeci nbiqne teqttontnr: ez istb enim nomerit rite confidtnr 
nnmemt totalb annomm Dzzrfiii, qnem anctor nobit ezldbet. Ca»- 
temm de Cainan hoc intititio nihil dlcemoti Nodnt itte tnmma jaoH 
dndnm ezcrcuit ingenia, neodnm exnUcator.** Ch. Repotni Qlt et vy\ 
16. Kaipow dh ftvofttwog itcip 0^,] „Nec alib, nec ti\A in kltoo 
calcnlit conttat Anctor notter. lzz ^^nioret Cainan cxzz annomm 
initte cnm Saiam generaret, et ddnde ▼ixiste annit cccxxz affir- 
mant: quibat nnm^it compositit, anni cccclx, non ccclztu, nti 
Noiter liabet, confidantar.** Ch. 

«t mortnot ett, cnm Tizittet annot dccccl. Dilnrio tandem cestante, tS- 
morem (jnidem omnem deinoept depotnit; caetemm maxima eum cepii 
animi dejectio ; et Propheticnm illud omnino passnt ett, anod de die Do- 
mini ab Amoto^dictnm est: ,,Quomodo ti fngiat rir a tade leonit, et 
occnrrat ei nnat; et ingrediatnr domomY et inidtatur manu tna super 
murietem, et mordeat eum colul>er:** eodem modo tunc temporis evenit, 
Ez arca quippe egressnm, et foctido Uio arctoque carcere liberatnm, 
tempcstas alia priore nequaquaro mitior enm excepit; cum generis tui 
imgustias, ipsamqne adeo deletionem ob oculos jam haberet. 

Semus Tem, post annum secundum a dilnvio, fitae snae anno cn, 
genuit Arphaxadum; et deiude Tixit annos o, et mortuus est, nbi Tixis- 
aet annos ncu. 

Arphaxadus antem annos natns cxxxii, genuit Cainannm, et deindo 
Tixit annos ccco, et mortuus est, cum vixisset annos dxxxtiii. 

Cainanns Toro anirom ageus cix, gcnoit Salam, et deinceps Tixit a»- CHRONOLOGICA. H 

fovro lCfifnp 2Vi7 tX^, xa\ inid-apB C^<Fac rii n&na Xvri %%^. 
xii9 ii SiXa o navriQ avl^fjd-itTa yQdftfiara i^tnalitvai * xal dtj 
noti SuXa noQivd-iig anoaUap xaraaxitfHiad-ai , iXd-o^ xora D 
yijf XaXiatm ygafifiara Inl xivwp iiaxixaQayfiipa mxQ&p Iptvt- 
BXtip* tA <f ^p Sga tSp ^EyQfjY^fOfP na(fdioai^* tavta ii tyyqa» O 11 
^ffdiupo^ 6 SdXa aitig ti ip avtoTi il^fidftaPi xal Tofc HXXotg 
tiji9 avtf^p dtoniop i^inaiiivaiP, o ii SdXa yipifitPOQ it&p qI! 
iyippijai tip^Efiio, xai fiitA tovto ^tiOiP hfi v' tfia, xal ini^ 
9api &7aoc t& ndpta itri fXy\ 

iO 'Efiif ii ywifitpoq qX6' iyipptici tip Tfixt&p nal tip OdXix. 
bd ii tov TBfiif ippoovatp ol Sp&Qomoi nvffyop xataaxivdaat oJU 
fapofi^xfi nqiq inotfvyffP tov xaraj^Xvo/i o0 , w^ tov ^iov ini^ 
fiovXivoptog avtotc * ^aap ydq ndptig ftt^ (ptopfi. Nififwi ii 
i yiyag, Xovaai tov Ald-ionog viig, nqoaitaaai xai dgfiff&aip B 

tSifffivafP ixof^yfi ii&(t» ii^fiif, o tov SdXa vt6g, imiyup 
iyxkXj^Qtato tijip oixoiofiffP rov nvQyov xai t^c BafivX&pog, S 
iatt avyxvotg. t&p ii ndptm ini t^ tov nvQyov xai tijg no^ 
Xiti^ oQfifiadptm olxoiofi"^ ^X^IY^^ ^^X^^^fi^p fiopog ii^EfitQ 
ov avpid^ito tfj tovtoiP iXoyiattp iQyaaif* iti xai ndptofP ol 

fO jX&aaat avptxv^aap, t&p avpttd-ttfiipoiP tlg off yXwaaag itat^ V 5 
Qi^iptw xati tip uQid^fiop t&p &QxiptaiP avt&p* tovttg fiiptf O 12 

4. itmuiaQVf^ha Pollux p. 6S. pro ^ytvjttF ponens iiQlamt^ 
^iwniXaQoyfdpatP Oz. Idem mox na^io^iti -— tov^ olAovg — 
iffira/dfvofv. 9. 9I/ Cb., ^y' Ox* 14* Xovooi] JTov^ C\u 
Xo9o\ Theod. Melit 15. iiOQ^ti ood., ixoQmtt Ox. ^. ow- 
»t»4hf9ap Tel avptxi^hicap Ch., owtxii^oav Oju. J6id. owrt- 
^ttfjpttp Ox., ovptt9ti^€tP ood. 

■•I cccns, ei nortmu est, cmB Tixisiet amiot ccotzm. Caetemm Salt 
Jim grandior fectiis literis • patre imbotiis est. Egressos antem, ad ex- 
plormom habitandi locum, iii Chaldaeam Teiut: obi incideiis in tabalas 
musdam lapideas literis inscriptas, (ab Bcregoris hae traditae snnt^ eas- 
dem Sala describens et ipse in eis pecoa^t, et alios etiam iisdem imboit 
iaepcBs. Sala antem annos natns cxn, genoit Hebemm; et ddnde li- 
xii anaos cccciu, et mortnns est, com ▼hcistet annos niii. 

Heberus Tero, annos natus cxxxit, gennit Jectanom et Phalecom. 
Hebcri antem tempore consilinm iniemnt homines tnrris extraendae, cojns 
calaMn ad coelum pertingeret, ad evitanda sdlicet diloTia ; ac d Deus eis 
iandite stnictams esset: erant enim omncs labii anius. Nebrodus antem 
|%as, Cbosi Aetbiopis filios, ooepti hnjus aliis anctor erat, feras etiam 
ex ycnationo captas ds in Tictum snppeditans. Bxtmctiooem Tem tum 
turris, tum nrbis Babyloniae (qnae ConfoMonem sonat) nrgere jnssos 
tA Hebems Saiae P. Popnlo aotem anlTerso ad torrim hanc» nrb^iqne 
cstfueQdas oooTenienti , praefecti erant lxxii : solns sdlioet Hebems isto* 
ram ftnlto conatm non est adsensus; onde cum raliqnomm ommum ser- 
■0, seemidam praefeotonun Bnmerom, in lingvas lxxii diTisus ossety so- 12 A N O N Y M I 

fiihatxtQ iv Tjj nffojiff yXwaaji^Efiqati d^r^ inatpofioaav xatA 
T^y tov xfat^aawjog ed^^y Inmvfilav TEfitQ iig ri yirog xm 
^Efiqalw, olupig naxQomffnx&g Ka\ ^iQWviAtag 'EfiQutot xaXovv» 
Tttf • Si6 xai rjj rww *EfiQalw yXwaafi ixQoivro ol ani raC Uliafi, S 
nal rov( dfifpl rdy lAfiQaikfi ual rip Nm xarnfOfiivovg xai rip 
iivriQOpUiifi, rip XQtarip Xiyw, rfj r&v ^EfiQotm ipwpp S^ 
Xop xar& rip nQwrop ndprtop Hiitfi xQdfOPOP, wg t^ iifa9A 
xal raXi&& kovfu xal Xtfi& aafiaxdttpl xal rit ifiota. uai fii^m 
jsal nQig roirotg xal r& r&p naXat&p iv6fiara ipaQjig rtxfi^QtopiO 
B rov ravrffp iJvoi q>wpf[P rt(p nQi rijg avyxvaiotg, nai ravtfi ri 
^fjrovfitpop iQfit^vtiirat , hj^ &p xa£ oviifilav tari yXwaaa» t^ 
atjfiatpiftipov intXvaaa&ai, oTop rov lAiufi xal rwp Xotn&v ai 
nQoatiyoQtat ii iriQag ovSifilag iQfitp^ivovrat , d fi^ itit t^ 
^EfiQOixijg xai ftivfjg. ravnjv y&Q rijp yXukraap xal SvQtaxi^ Xi- 16 
yovatp, wg o noXvftadfjg ot;ra) ftaQxvQiT ^QQtyipijg , iQfifp^tvotv 
ix r^c SvQtaxrig filftXov xal jgfj; SvQtax^ ilnwp rtfp ^EfiQolmv 
O 13 ituXvaop, initifj yuQ SvqIup rfpf *Ioviaiav xal SvQOvg ol m^ 
Xatol roig IlaXatarlpovg wvofiofyv. o fiip oiv nvQyog tfxoio^ 
fi^dfj inl ^EfiiQ iv inat naaaQuxovra , xal iort xixaXaaftivog Tfllfl^ 

1. 0^] o^ Oz. 1. ^EBpaWi Kxsp^ctmB^EpQdtBa. Coat p^ 
IS. B. Tol.^ II. p. 14. B. 65. B. 78. D. 4. natQmvvfitumg Ch^ m- 
tQOPVfuudg Ox. 8. Mavtttv Ox.« navttag bod. 9* talfj^n' 
novfiTi — hf^aaa pax^av^ Oz. Vid. Marc VII. 84. V. 41. XV. 34. 
10. tixfiiiQtov Ch.y ttMftfioia Oz. 18. y&Q] vhq? 19. ^^no9if 
ftij9fi Ch., oinoioftrfiji Ox. 20. nnf^lntftipoq^i nixalayftivoo 
cod., iuxaiMaftivo$ Ox« neglocto oti«A*Ti}. 

lom HeberoB Doos antiqao lingoo non priTaTit. Atqoo ideo qni lingoaa 
hanc retinuenint, Hd>raeaai eam vocanint, juxta nomen Heberi, qid in 
genot Hebraeoram eam propagaTit, qiui etiam appellatione patrli nomiiii 
€onTeniente« Uebraei dicti tont. Adami itaque poiteri Hebraea iingoa 
nii sunt. Abrabaoinm etiam et Noao filioi, led et Adamom etiain lo- 
cnndum, Chriitam dico, eadem Hebraoa iingua, qua Adamoi primui, 
«lom foiiie ttianifeitum eit; nt ex hiioo Terbli apparets Kpftola, Talitka 
Otmij Lama ttbttehtkaiti^ et limiliboi. Quin et ab anUquorum nominl- 
boi argnaMntom damm peti poteit, banc esie linguam, Qua a*i sunt ho- 
mioci anto Confuiionem. Siqusndo enim de homm qoibniTb quaestio 
facta ost, ex hac loia lingua soluUonem habere potestt sJcnt Adand 
nliommqne nomba ex nolla alia iingna qoam Hebraea explicari poaMint. 
Lingnaai hanc Syriacam etiam appellatam eme teitatur doctlmimai Ori- 
genei, in Comoientariii luti inper Biblia Syriaoa; ubi Syriacam dtalo- 
ctnm Hebraooram eiso asierit. Svriam enim, Jndaeam, ot Syros, Palae- 
fltinos anti^ui Tocarant. Torris itaquo Heberi temporo quadragintn aa- 
Boniffl ipatio extmta cst} cujus etiam adhuc sopen«nit Testigia qanodam» CHRONOLOGICA. 13 t/ni ovrov qivXaaa6^ira fiivov &v& /iiawjtawQ xa2 BafivXSyoCm 
^p 6i jtvXy. C 

OiXtx ii ytvofiivog Ixwv fk* lyivwijai xov^Payav, xal faT& 
Tovro i^r^aiv hti ad'', ual aniduvi l^fjaug ru nuvra itfj tX&\ 
6 rhovTog ovv uno tov jiSufi iwg tov xaTuxXvafiov In^ Jia^/f, 
xal ani T0« xaToxXvafiov fwg t^c avyxvaitag rijg nvffyonoUag 
nai tr^q TikiVTt^g OaXix, S laTt fOfiafiog, irti ifX^. 

Kal ovTW ylviTUi SiafHfiafiig tJTOi Siaanofa t&v vldiv Nwi 
*al Twv i^ avTiiSy yiwrf^ivTorv ' Siimq xa\ fiiffoniQ IxX^^dTfauv 

lOiaii Ti Ttig fiifHQiafiivrfg (fwvijg uno tc tov fiiQiafiov Ttfgyijg, 
fiivTOi S^fi tyiwr^ai Toy ^Ekafi xai l/iaoif xal riv HQ^a^aS D 
leai Toy uiavS, Si Xafi rovXoig xal TovMtaQatfi xal tov OoiS 
xai Tiv Xavuv, o Si ^ldtpid' riy rdfHQ xal Tiv Maydfy xal Tiv 
BfiQisv xuItov ^(avav xal toi' *IiXTitv xai Toy @6fiiX xal Tiv Mo^ o 14 

ISoi;^ jta] r^ MaSat, u^ oS Mrfioi yivifnvot xul t&v BafivXw^ 
vlwv xfuTfjaavTig , '^ X^^ MtjSla n(foafffOQiv9ri xvqIwq xai yc* 
Qtwvfiwg. 

MiTik yovv Tr^v avyxvatv xal Ttjv toI; nvqyov SiiXvaiv ftiTo-» 
arAXovTUi ot TQitg vlol tov Nwi nuvTag rot); i^ avTwv ytvofii-^ 

tlifovg, xa} SiSoaoiv avrof^ tyyQoxfav TcSr Tinwv r^y xajavififjatv, 

3. iyfwiMi Ch., «ol tfiwfiu Ox. ibid, 'PayttS God., *Pacrv Ox. 
5. Jp^tp) NoBMri fiiperiorfs annos offidont ^42, quot Tolgo so» 
Uot ftb AduM ad ^ttTiim coBpatari. Hie Africsknoni seqiiitnr. 
l^ Aovd] ««Aram liic ondttitar.^ Ch. ibid, Mt^gatfil Micokfi 
Ox. 13. Xopdv] XWUU9 Ch. HM, 'Ja^ cod., 7«9fd Ox. 
14. 'Imvtof] 'ivmTia^ Ox. 16. fptQmvvftmg Ch.» ptoovifimg Ox. 
18. f09v cmL» oiv Ox. SO. tmv tinttv Poihix p. 70. » tov ro- 
mov Ox. ipoginata» intcr Assnr «t Babyloncoi siiat sOnt ankii nnnio- 
10 loccoexxnn. 

Phaiecns Tero aonos natns «nxx gennit Rafamnni «t ddUo ?izil 
annos ccix». «t Bortons est, cnni rixisset anoos cccxxxix. 

Ah A^kmo itaqoe ad diluTiom anni numerantnr ■nccLxnt a dOario^ 
ad Bagnarom confosionem obitomqa» Plmieciv (cujas nvmen IMrisionea 
ssnat) anu Bxxxn. 

Atqoe boc modo disdpati sant Noao ftlB» eommqoe poiterir nndo 
ot J£fooirfr appellaU sont, tnm ob Tocem eomm dirisam, tom ob terram 
inter ees distnbntam. A SenM nad sunt Elam, Assor, Arphaxad, et Lod. 
A Chamo, Chas, Mcsraim, Phat et Canan. A Japheto antem Onmer. 
Msfef , Theras , JoTon, Jectan, Thobel, Mosoch et Madai , a qno Medl 
ertrsnnty qni Bal^lonicum tcnuerant imperinm, a quomm etinm nomino 
M ed ia regio proprie dicta est 

Peat Confimoncm ifitar, torrisqne eTersioncB« Noae filii tres, pro- 
^MitiB snb wnihns ad se voottk^ uMquo oomm iooat climatn» riglo- 14 A K O N T H I 

{•fftf Ik roS natifie Ifwt miptil^Taffi , Jtal lajT^KVotwn' lx£- 
<nif xal ToTi; ittamw ifvii.als koI naT^aTf t^ov jco) xil^fara 
E Mil x^^S ""1 y^tnw; xal tnTaitoif xarcl ti^ Mnutfiiin]» tKirt- 
aiv, xol xaroxlijpcwrTai r^ /ij»' n()(iiroToxy vl^ N&t Siif* &nh 
Ilt^lSoi ml Bdxt^ay Siof trSucr,s ml 'Ptyoxovpovfon t^ nfieS 
^yaTOilTir, T^ Jj Xi/t ini 'Pivoieavfovptin' Vtai raStlpm rd 
»fdc v^frov , T^ Si Iwptd' aiti MijSias Swg VtiSi/fuv t& n^ 
fio^fSw, 
V 6 ^ Si Xaxwifat /(Spoi r^ fth' S^ft tial* aeroi , Ilt^k, 
O 15 foxT^iar^, 'Yptarta, BafivXwla, KoffSvala, 'Aaav^, H3t-tO 
oonoTOfla, l^fapla •^ &ifxala, 'Elvfiiite, IvSix^, lA^afilu i; 
tiSaliitov, X0A17 Svpla, KDpftayriinj xal OotrtKij jtuaa xal no- 
lafiif EitffdTijC T^ Si Xif* AiYmiTOt, Al^tonla ^ fiXinavaa 
xa^ IvSaif, fr/(pa Ai^iotila, S9ty ixnopivtTai noTO/t3f Ttvi' 
^&i&nw, Ifv^A fiiJxomja xu^ iraTo}.»^, Qijfititt, ^ifii^lS 
^ napfXTf/rovaa ittxQt Kvi/rjvtiz, Mafftapfi, Sv^if, ^ifivfi 
KiXri, NovfiiSfa, Maaovffi, MavfiTuyla 17 xaxivavTi FaStt- 
fliav ' Iv Si ToTs xai& fio^^av tH na^a ^akaaaav txti Ktltxlav, 

i. Mmiftatt Ch^ PoUnx, mmtfiie Ot> 3. v^aovt cai^ *ioove Ox. 
5. S. 'PtwouovtoiTmv Oz. 7. vitov Cb., wnrov Ox. itU. Vo- 
Vf9 cod., 'Mtprfi Ox. 10. JToeAsaJa] XogdijFK Ox. 12. *ol- 
ii} ZTv^a] Xot<it7>v;/a Ox. »61^ Kaii/iaytv^ {^Koftfiam^') Ch., 
JClUifiayiKri Ox. 13. pUKOom] nitlim 17 &d<ll u Sjiraello p. 48. D, 
Pollaoa p. 72. 15. &iifiats Ch., Pollox, S^ceitui et Chron. P«*dL 

J. S9. D, B^ait Ox. 16. X>'«tic] ^M^nj; Ox. 17. Nov/u- 
la Ch., Novfif)Ha Ox. Otd. Afmioiipfc] Maeeovolt SjmcIIu, 
JlfffMo^^ Oi. 18. (oZc Svncellni , PoUui p. 74. , Cbnn. Pweh., 
talf Oz. Mi, aiaaotcv BjnoeUoi, PoUnx, biAtnoa Ox. 

nei, insalu, 0Dvioiqa« adilgiMTiiiit i lUipiBi tiibnbut el boulili eonH 
fieU dirtriballoiM quain ■ p&tra Noe tcriptii proditam accepenmt. 

SeoM baqDs, Nou filio prigwgefiito, Mite obtigeniat regioDc* «auua 
■clcatatei a Penide et Bactris, uique ad Indiim et RhinocorutM. 

Chaffio veio partei Meridioiialei, a Hhinocorntii ad Gadel ntqiie^ 
T...k^- . .,>.-. -)i^[, qtilcqaid a Media eit, Mptentrioneiii TenM 

oae ScsM nrte obreiieniQt, luot hae: Pendi, Ba- 
labybnia, Cordena, Auyria, IUe»pot>B!a, AJrabU 
, Arebia Fo^, Coelcijria, " " """ — ' i Aenptu, AetUopia, qnae Indiun ipaetaf, A»- 
iioBult Aethiopan duBon, Erythra, lyiBO oikatem 
<ja ad Cjrenem proteon, Harsari*, Bjrtii, libja 
yri», Hanritauia, qaae Gadian eit e regieae. Bo- 
lori adjaccfito le^oim habut CilidaB, Fampbj- CHRONOLOGICA. 15 

IlafifvXiap, Ilimdlap, Mvctap, jivxaovtav, O^lop, Ka^ 
fwUav, jivHtav, Kaqlav, jlvitav, Mvatav KXXfjv , Tfwdda, 
AloUia, Bi9wtav, Trjv iLfxc^v O^ytav, xal vi^aovg ofiotwc B 
SofSavtav, K^ttpf, Kvngov, xal nojafiov ruahf riv xal Nit» Q 15 
6lo9 lutXovfiivov* t(f ii *Id(pid' Mfiiia , *AXfiavta, lAqfnvta fti" 
vfu Ti xai ftiydXfi, KanTiaioxta , IlafifXayovta , FaXaTta, 
KoXxtg, BianoQog, Mm&tig, Alqfiri, SaffiaTtg, TavQtavtg, 
Baaxa(fvtg, Sxvd^ta, ©gaKTj, Maxiiovta, AaXfiaHa, MoXoa^ 
oij, &iaaaXta, jioxftg, Botanta, AhwXta, lATTixfj, ^Axata, 

tOlIiXXrjvii, 17 xaXovfiivii IliXonSwfjaog , jiqxaita, ^HnnQunig, 
TlXvftg, jivxvTTtg, ^Aiqiaxf^, il^ rig Ti Hifiaxiv niXayog * txa 
ii xal vfiaovg BfiTTovtav^ StxtXtkv, Evfiotav, ^Poiov, Xtov, ^ 
Atafiov, Kv^fov, Zdxw&ov, KifaXXrivtav , ^l&dxfjv, Klf^ 
KVfov, xai fiiqog ti Tr^g Ulatag, t^ xaXovfiivriv *Iwvtav, xa\ no^ C 

tSjofiiv Ttyftv Thv itoft^/ovTa fHToSi Mrjitag xa\ BafivXmvtag. 

1. ntotiiav Ch. . Uteotdlav * 0%- SUd, Avxaovta» Cb. , Avna^ 
v(av Ox. md. %al Mallav] XappaXXiav SynoeUi M8. A, Jfo- 
utUav Chron. Pasch. Scripsi KafutUav cum Hieodoro Meliteno. r. 
bacang. ad Chron. pMcfa. p. SO. A. Vemai anten est KaBtcliav. 

2. KaQiav Ch., Ka^vav Oz. 8. Btl&wlav Ch., Bffiwlav Oz. 
Post vfjfv aQxalav interpungit Ox. contra codicem. 6. nal nddit 
ood. , om. Oz. 7. MattStig Synoeliui p. 50. B, Chron. PmcIl p. 

27. D, Codrenot p. 14. r. C, Malatiig Ox. ihid, Xaoiiari^, 
TuvQtavjig, Bovta^rtg Ox^ qoomm postremom oorrezi ex Chroni- 
€0 rodi. p. 27. D, Pollnce p. 74., Syncello p. 50. B, aui J3atfrp«« 
v^f ct libro generai. pott Chron. Pasch. p. 414. b, qm Battanua, 
Cont Docang. td Chron. P. p. 492. B. 9. Boimtia] Botonia 
Oz. la UMiivfi] UiXftin/i Oz. T. Bentleiom Epist p. 71. ihid. 
*Hmtifntig Syncellns ct aUi, 'HfHiQmtfig Oz. 11. AvzvZtig Ouron. 
P. p. 27. C, Sync., Bd MS. apud Docang. L c, Aax^itrig Oz. 
12. Evpotav Qi., Eiotav Oz. Id. Kv9fiQ€tv C^hrou. Pa»di. p. 

28. A, Kv^itQttv Oz. ibid. Zawvtov Ch., Zautv^ov Oz. ibid. 
Kiwtlffviav Oz. 14. tj^ nalovftivfiv 'Imviav Ch., PoUoz, Syo'- 
cellaa, CedroBOS, t6 xaXovftwov *Imvia Chron. P., r^c futlovfUvffg 
*Imviag Oz. 15. TiyQtv ood., TiyQov Oz. 

Bam, Pifidiam, Myaiam, Lycaoniam, Pbrygiam, Camaliam, Lydam, Ca- 
riam, Lydiam, Mystam alteram, Troadem, Aeoliam, Kthyniam Teterem, 
Phrygiamt insolas etiam has; Sardiniam, Cretam, C^rom; et floTium 
Gooa, om Niioa etiam dictoa est 

Japneto obTcneront Media, Allmnia, Armcnia mbor majorqoe, Cap- 
padoda, Paphlagonia, Galatia, Coichia, Bosporoa, Malates, Derbe, Sar- 
— ", Tannana, Botama, Scytliia, Thracia, Maoedonia, Dalomtia, Mo- Wsmi, Theasafia, Locns, Boeotia, Aetolia, Attica, Achaia, Pdena, ooae 

Lychnitb, Adria, 
mari Adriatico nomen factom. Insolaa Toro haboit Britanniam, 8i- <t Pdoponncsoa dicta eit, Arcadia, Bpiros, lUyricom, Lychnitb, Adria, 1, Baboeam, Riiodom, Cliiom, Lesbom, Cytheram, Zacynthom, Ce- 
phaleaiam , Itliacam, Cororram, Asiae qooqoe partem qoae Joma Toca* 
tvx flBTiom Taro haboit 'Agdm, qui Mediam a Babylonia distenunaC 16 ANONYUI 

TWfmi eZp tSp iA.fi^Stmf9trrm S toS XAfi vlh^ Xat*t^ 
O 17 ISfSiv T^r n^h( T^Atfidi.ri^ y^ ug uya^^ tc xal «£9«^ xa) *ati 
mXi tiJQ iavtoi Suil.XaitTovea y^S, TVffaimixue KaS^gnaat» ai- 
t^y xai Toif Ix T(w S^ xXijpovc t^kaoif xal ovra nutra 17 yij 
Tije laa^yAlas toS Xayaif n^oatffUQivTat. x&mS9n tolvm>i 
o iixaioe Kfiit^f /itrd ToSta Tor; ^x tov S^fi vh>te 'Fo^^X tuc^ 
Soncai tt^rijv StA 7qaov tmi Nbv^, xadtSc xol Tfi 'AfifiaHm xfot- 
mffytOiaTO. 

*Payav Si ynifttpos hS» qX§f iylvin;9i t^ Zc^/, xol fU- 
tH TOVTO i^otv iTij o^, xal ant&avt ^Jaac tit xAvta tti/ tX^. 10 
D ^tpoiix Si ytvifttvoi hav fk' lytrvt]ai t^v ifa/tff , xal f*t- 
, Tcl toSto t^tiaiv fTij a', Kol int^avtv £ xal C^oaf tA nirta tX'. 

'0 Styt Naxiiff, S tiiic ^'i^ov/, ytvo/itvof ItGv od-' tytv- 
fijoi Tov Qa^ftt, xa) /itrd tovio (^i^i» (Tt; fx^', miiat&ttvt 
^aae T& navta (n) atf, 15 

Qtt^^a ii ytrofiivoe h&v 0' tytrtijat rdr ^Pfoift xol TJi' 
Naxaf xoJ zdi' l^fur, liv nartfa tov Aiot, S; xol intSttrt 
n^h Tov naTpJ; ajrov Qd^fa, vai fini toSto I!^<v IVq fJU' 
o Gdfi^af, Kal int^art ^^a^ Ti nivta tnj ai. f. »] ci Ox. a. 4<aU jmvra] AMU«m«M Ox. t. TbMdon» 
H«ltt. p. 79. 6. «ol» — •toft CL, xoit — «W« Oz. U. A m1 
C^«a« (d «av*a] 8 «ri b«ad — i vidatar if\aat «^ aavia (t^ . 14. faC^ 
Ox-, (Kfcod.i faV ponlt atfam ChroB, Pui^. Pl48.B, ptntnM di0^. 

ao. joro£ ^£!rr£PO£ bMdp^ cit. j^ fo «I «oic >mm- 

(QfiiMK zpo"» pra "* ^wd^iB «odiM ot ^d cafiro. VU. wk 
p. 7. 5. 

Fkotk Itoqn hu purtitkBO, OihI VSn Chuuu, utMdwM tv- 
raa Ubut vldBta boDaa ««m, «t r««til««, iMqtH Mlt« acU»r«a, p«r 
*ia «•■> dU ■rripidt, Scalqae pottarM vt m «icdti qK« hdw, «t 
«alwM tarr* tUk protiiiiloBii, OiaBuiri» rcfto Toeu«Mir. JadMi ttiiinM 
JDita* «aai P»*» IMaUtii, qiil a 8tMo «liandi arant, p«c Jc«cb If»- 
«. ir i...^t> A^t th^h^ pramiMrat. 

iBtiu cmn fcnatt 8aracha«| «t dtinda Tlilt 

, coai fixliMt aiuiM ocoiiku. 

itw wn, ccBcU NacboMM, ot ddBdc Tiilt 

MS TiiijMt anow eccro. 

I P. BanH natM i.nn, (eMiIt Tharaai ct 

it ■crtaoi Mt, coB TixiiMt bium comt. 

Uii LU, gtnatt AbrahaBcci, NadwrcM, at 

I odaa uite patrcm Mum TharaM dl<M ofaBL 

•^di* (lcw «nt, « Oa^ poilcrii, atalM CHRONOLOGICA. 17 

NtfifM, viig XoSg rov jil&lonog, h ^lijc Xufi, 8c xrbag 
tij9 BafivX&ra noXtp xai nQwtog xataiilllag xwijylav xal fia^ 
ydmf IhQaw InQwrevai, iidd§ag avroig iaTQoyofUay xal 
iaxfoloYtap, rfj oiQavlM xtvfiau tHl nifl toig uxrofiiyovQ ndwja 
SSij&iw Cfi^ahovra' iif &p iSXXfjvig v^ ytn&XioXoylat fiad^^p^ 
ng ^fUlarro rovg yifOfAlvovg vnh ttjv t&v HaTQUtv xlvfjatv iuapi^ 
fnv. ovTcovv iatQOvoftia n xai ifftQoXoyta xai ftayila ani Ma^ 
1/ovaaUav, ijftoi IliQaoiv, iJQl^avto* oi yif nfyam JUaytl^ vni 
tmv lyxii§f^uv nqoaw/OQHvovtat , (fl yi thv NifiQfii Xiyovciv dno^ 

W^im^ivta »o) ytvifAivov iv toTg iiat(fOig tov ovfovov iv xaXovaiv 
^Qpicmi, nifl oS tffiCi Mowfjg Stt yiyoviv ^ &fx^ tijg fiaaiXilag 
aitov BafivXihf xaX XaXdvfi iv yfj Sivaif , Sdtv i^Xd^i OiXi^ O 19 
attdfi tx tfjg (fvXijg tov Sijfi tovHaaovf, iq>* ov jtaavQnoi. ^ 
KaX xffatfjaag ttjv Svfiav xal t^ IhQalia xal ti Xoini fii» 

Bffi tijg ivatoXfjg ivifovfi xai SXXog, vUg tivog Oifavov Xtyo^ 
fiivov xal ^Aiffoiltfig , ywatxig aitov, yvyavtiaXog, ivofnati 
Kfivog xati ti ivofta tov nXavfjtov &ati(fog' yevifuvog ii 
xtd o&tog iwatig naw xul noXXofig vnotiiag xal xvfnvaag 
MfHtog xatiiiil^i ti fiaoiXiVitv xal xgatiTv twv SkXmv ivd-QUH 

%Mmv» tg xal fiaaiXtxaag nQuitog Svflag itfi v4 vnita^i naaav 

5. 4iuuiivo9ta] Scribe onfmovfuvog» 7« Mayovwtmv cod., j|f«- 
jovutlmw Oz. 8. ino cod., uui Ox. 11. 'SlQimvm Ch. , 'A- 
Oiowa Ox. ibiJL Mmoig] Genei. X. 10. 12. ^iUorulfi ood., 
^diatilf^ Ox. ffO^iv iiil6'i ^iXiOtil^ etcl fgta non sant haJQt 
tedf ^ttca koc Bodo ^l^oadum puto: o9tv iinl^iv ht v^g ^vl^ 
coi dBtif^ i 'Ao6o^t «9 oi 'AcovQtoi. Vldo GeDei. cap. 10. Ter. 
la ct 11.'' ClL Verba S^ev ii^l»i ^Uovtiifk legootar Gcnes. X. 
14. CobL otiAB.Chroo. Pudk. p. dd. B. 14. fti^ cod., fUXfi Ox. 

Kehwdoi, Choid Aotldopb filhu. Babyloneai arben hic oxtnudti ortoqoo 
ipwoadi ot llogio odinTcntii, ipso Persis prinos hDpera?it« Astronooda 
ot Astrolofia oos inboens, et notn coelesti obserTato, oouiia ex natati 
dk aMrtalibos praedicens, a qaibos Graeci Genethliaiogiaio acdpientes» 
do natalitiis secondooi astrorooi BOtooi jadicaro primon coeperunt. 
Astrooonia itaqoe et Astrologia et Magia a Magosaeis, seo Pends or- 
too oont. Persao eoin Mafog ah indigenis •ppel&ntor: qoi otiaBi No- 
brodooi io eoelitOBi ordinoB relatoBy eonqoe esse qoen inter sidera 
Orioaen Tocont osMront. De hoc ^t Moses: Prineipium rtfrm ^um 
B oi fi i» el CMone m lemi Seonaor: onde exirit Assor, Stm F. a 
Assyffi dicti sont. 

Bxdtit ot oUns gigontaooo statoroo, Coeli cojasdan et Veneris fi- 

Satomost * Planeiae nonine dictos: qal S\Tian, Penddem, reli- 

OrienUs regiones nbi sobjectas liaboit. Uic, con ad potentian 

esset erectus, imperioqoe suo noltos sabjodsset, prinus regnen- 

I, oliosqoo sob jognn mitteiidi ostendit: Qui cum Syriae regno 

por onnos lti potitus foissot, Persiden slbi oomen facto a Syria 

MalalaB 2 18 A N O N Y U I 

T^y Ilt^aiSa, if^a/tnot &nh TTJg Svftas, t/av ii yvmixa St- 
ftl^ofiiy, j^y xttl 'Piav KuXovfifytjy napuj4irav(floi(, taxiy Kai 
vloii ivo Koi &v/axlQa lilav , xa\ xoy fiir nfoatffoftvai jJla 
C ttf avofiu lov nXttv^TOV aaif(>og, xiv iSi iaiovonuat Hiny, xal 
T17V 9vyttH^a''Hftty, ^y kuI tkttfity ti( yvyttTxa lExos 6 Kdi Ztv(, S 
r^¥ ISiav aStXifijv. 

Mtxu di K^6*ovifitta{).ivat Nlnt, o tiio( avTov, iitjv^, 
Sg yt x^v ISiav fttjxifu SiftiQaftiy i.ufiiiiy ds YvyuTKU, vofioe iyt- 
O SO vtxo HiQaaig Xufi^uvtiv xug luvjiav ftr^tipag xol uStijfug Siu ro 
xal xbv dlu %.aptiy xT,y lilay uvxov uJiX^^v "Hpay i xui ItCtiog 10 
Xtyiftfvog. Si Nlvog inixQaxr,g yfvofitvog xjjg Svfiag, xoJ 
xxiaug noXiv fityiaxriV aipoSou, no^tiug oSov r,fit^{av x^iiHy, ixa- 
Xiatv aiiTiV (Ig ovofiu aviov Nivtvl, nul npuio; iv uvijj fiaai- 
Xtvii, i^ ov iyivtto xul Zaiffouaxffog o ntQifiotjtog HiQaiLv 
aexf/orofiog' Sg fiiXliuv jtXivxav %vxtto Inii ovQuviov nv^is 
P &rttXwi^riyai, tinav lor; IJtpaaig, 'Eav xuvaj] fit xo nvp, tK j&v 
xaiofiivwv ftov oaxlwv Xufiixt xui tfvXu^utt , kui ovk ixXtitfui j6 
fiuaiXiioy Ik t^c Xi«^g vftwv, Vtog oi yvXjLtjtitti tu oaiu fiov, 
xttl iv^ufttvog T^ 'Q^iwri vno uigiov nvpog uvi]Xw9ti , Kai X»- 
fiovJig ot mpatti uno tiuv tttffw^ivjiay iattan' avrov txovaita 
^vXdtxovxtg Vuf 2pR. 

1. 8. Ziitliitiiu» Cb., Stn^faiiiy Ox, 3. S. tfvfwnlpa Cb., #v- 
yttUfov Ox. 3- 10. Jia Cb , Jiav cod., ifmi Ox. i. JViFor 
bie et inrra Ox. 10 6 «al riiaat liyo/tivos] Uale tcI icriba xav 
wrl niHoy Itjaiifwov. 14. xal ute IJtQaoiv dclevi ciim ChrMk 
Pucb. p. 37. C, CedrcM p. 16. B. 19. 'Oflmn Cb., 'J2«i'on Ox, 
SO. Ttif^iaitnm Ox. , Ti^o9{vtav cod. 

inttio (Dbjedt. Uior huic fuit Seaiimiiii , apDd Auvrioa Bhem sppdb- 
tai ei qu« tStM doui et filiain babuit; illuiuu lero »»«»1111 Javen, Jbxim 
Pluictae namen, •Iterun Nioum Tot-aviti fibee «uteoi nonrn cnt Juoqi 
qiuB •tiau Gritei (jni Plcui, qoi et Jupiter dicuu cit, in nxorea 

PeU Sttoniua rtxmTit iiliui ejui Nlnoi, ennii Lti, ijni matreiB tau 

luit uxorea 1 iinde Persii lex nata mitrci et SDrora in 

'icenili; eo quod Jupiter Piou ctiua lororeat MaM 
(orcm. Ninui antem 8)riiac rc^e potitui. orboM 
lere trinB dierum , qnam a nomine luo Ninif ea t^ 
primui r^naTiL Ex bojus rfirpe prodiit Zoroasler, 
larum Aitrunomnit qnl moritunu toU* ezpetcbat, ut 
rcretnr; Per*iu}»e haec praeccpiti „8i me coeleitia 

a rmooe Tertra toUetnr qoaatdiu owa mra coitodie- 
ue OrioQe, ab ifne ceelcMi abwmptu* e*ti Peraaa 
aeeepeiat eiecBti , euinm ejui nliqi ' CHRONOLOGICA. 19 

MiT& 8i Nlvop Ifiaatktvaip Htrovflt&v Bovqaq rt^ rovvo/na 
hfl X^, ov xa) fiiJiavofiaaav^Qia ilc ovofna tov nXuyi^vov uaTi" 
go^. ^Ttvt ^Qii nQWTOv aTflXfjv avaarraavTig lAaav^tot r.u\ V 8 
i^ &iuv fify^if^ Tov vvv ngoaxvvovvTi^ xaXovai mQaiaTl BuuX 

S^iiv, TOVTiaTtv ^AQfiQ noXifiixig. oS xal Javii^X fiifivfirai wg 
nftoawvavfilvov naqa Iltqawv xai XajQevofjtivov. 

MiTtk ii ^Agia IfiualXevai jidfntig iTfi x\ fiiTtk ii Aufir^v O 21 
IpaatXevai 2uQiavunuXog o fityag iTfj Xi\ xal iatfayf] vno rot/ 
IbQaiotg. 01 ii yt inLXaKig xai fiifi-^Tai Tfjg ixilvov (piXoaaQx/ag 

lOxo} yaaTQtfiafYiag xai olaTQfiXualag iniyQaipav wg il^ avTov 67^- 
^i9 T^ rufp^ avTOv Totuii. Tia* j^o» off itfvPqtaa nal Iqtayov 
u xul Tntov xal /i^i^ iQWTog Tignvov inoXtTivaufitiv. nad-ovra 
ii noXXik xttl iXfita nuvTa XiXittTTai ' xai yuf vvv anoiog iffil 
Nlvov fttYuXrfg fiuatXivaug, 

15 '0 ii aiiXfig jov Nivov IHkog o xal Zivg fiaaiXiviov B 
T^C ^ToXtag intfiiivev. iv ii ToTg atSToS; XQovoig avTt noXtg oi^ 

'S. Jaift^l] XIL 11. too' tz^ oit iipvpQiaa etc.] ««Habemns hic 
RpigrainAiatis metrici partem in prosam conTersam. Extat Bpigram- 
■a lioc Bpigram. L 3. Bp. 158. cujos prinum distichon sic se habet. 
T669* fx^* oco' itpctyoVf xcrl itpvpQiaaj nal fiit tQatog 
TfQMv Idarjv td 61 noXXa nnl oX^ta xhvu Xilfintai, 
nbi pro iddrjv^ 8choliastes leglt ina^ov^ uti iiostcr h&l>et: et pro 
XiXHntaif Atbenacus habet XiXvvtai* Caeterum neutra harom le- 
ctionum Aoctori nestro usui esse potest, cum dixisset potius XiXtttps^ 
▼el XiXotnr, At<|ue hac usque habes (Lector) Bxccrptorum Chro- 
Dologiicorum Auctorem Anonymnm; ex quo ea tantum inutuati sumus 
ooae apad Jo. Blalalam desunt. Paginam seqaenteB ex Chr. Alex. 
orscrtpsimus; scilicet ot omnia rito connectaotur. Atque hoc facien- 
tcs« Don tam coounodato acdpimiu, quam nostra reposcimus. Cum 
eaim •oqoentia ttvtoXi^tl ex nostro descripta Tideantur, non est quod 
de praecedentibas in «M^em, saltem Pid Jovb, Mercurii, et Vulca- 
ni historia, dabitemoa.** Ch. 15. seq. nUos Ch., Il^nog Chron. 

Post NboBi Tero Assyriis imperaTit Thuras qtiidam, annos xxx, quem 
«liam Mortem, o Planetao nomine, appeilaront Huic Ass\rii primam 
«xdiantes stataam, oumqoe etiamnimi pro Deo colentcs, liiigua Persica 
Boalem doam TocaDt; id est, Martem bellatorem. Hono oUam o Persis 
wlf , et pro Doo habitam foisse, memorat DanieL 

Post Martcm refoa^t Lames, annis xxt post honc ▼ero regnom ha- 
Mt Sardanapalos iile magnos, per annos xxxt; qui a Perseo ocdsos 
caC Hujtts adolatores, et camalitatis ejos, inglodei, libidinisqoe imita- 
tares, tomolo cjus, tanqnam ab ipso prolata, baoc inscripsernnt Ba ha- 
boo, qoae petalaiiter profudi, edi, oibi, dul^ao amori indolsi: multa 
▼ero et beata expertos, omnibos destitoor. Ciah enlm nunc sum, qui 
NkttTao olim impmTU 

Cactoram Jopiter Picus, Nini frater, Italiae regnom tenuit. Ea 
f paitita noe aroa tdla, noo domicUiom erat in ooddeute; sod simpU- 20 AN O N YM I 

Jxi/n; (uiA Twv ^(roixi;«a>'[Qn' ixit ix lijf ^l^c Tov 'Id^*^, 
viov Nut. 

'^^'^atr ii lEne o ku! Ztif txi] px', xpata* tij* ivai» xal 
O 22 fiaaiXtvm ttixijt. xai laxt* viois nolAoti; xol Jv/at/(pa; onoS 
TfSi' fiSnpfniui' jvraiKtuf. ^<';i;» H avio( iZiitop o xnl Zmf vtjr 
inftttJi Oimvop, Sc xal 'Efft^ inai^tt tif Swofia roS iilan^ov 
tt<n/po£. 

iHtid Jt T^Ti' TiXiVT^it Tov dvTov nixov Tov xal ^ioc ifiaal- 
C JlHxm' vi^c avTov Oavroc o xai 'Effi^t ti,( 'IxuXlat «V9I0 
TpiaxovTa itint, S; ^y &vi)D nafovfyoi xai fiathjftaTixos ' otrric 
iifivfty tbfthaXXoy nS xpvatov Iw ijj ivati npotio( xoJtJ /»- 
vivnv, yvoif ii Su iiaf&nvovnai avxo* 01 uitX^ol «iioS ot 
uno Tbiv yvfaixuJc S>y ta/,ty Htxog 6 xa) 'Ztv( , h avrov nax^f ' 
9i(!ovXovzo y&p aitiv qovtvaut , tuf Zvtti aoXXot, mqt nov Ifiio- 15 
§t^KOVia ' jufxa j^u^ nolXwv avfiftiyvi'ftnog Y^raixdiy iiuronoA;- 
0fi' Ztv; ' noXv yqvalov lyxoXniaiJUftiyos tl( vntpfioXffV &vtyjih- 
ffr,atv, xai dn*'p/«ai itg Tt,v AYpsjnov npof tij»' ifvXijv rov X!aft, 
viov iiiat, o"timc Hfiuvio avrov iy tifi^. xu\ SiitQifity ixti 
vnt^ifuvioy nuvtae, xal ifOQm» i^v XP*"'^' ■"(''^■I*' ^f ]tc>aoi/tilD 
napil lors Aiyvntlote, Xiywv a£rorc ftuvttSag fiiXXoyiuiy " ip- ya^ 
ifvatt aifuipa XoyixoC xal npoaixvyovy aitiv, Xtyovtts &ioy 
'Effft^v, <uE X/yovia ta fttXXovtu xul iiuxorovyta aiioTe In toS 

9. TIij»w toi Ox. , ni Tl^v Cbnn. p. 44. C. 

cem a^mUwiiie TlUm nitnmi ptrtiiim incoUe, qoi e> Jipheti, Nou 
filU, ttirpa profcell cnnt, agebiDt. 

' Vixit ■utem Jupttcr Picai tnnos cxx, OccidcnUs rex) multoiqtie fi- 
lioi ec fiiii* ei praotantibus tonna mulieribus luscepit; Enlcr qaoi «1 Defuncto vero JovePics, Itillic regnnm per aiiooa x 

vit fiUui ^us Funui, qui et Mercurioa dictui est. Subtilii cnt hic Ir- 

ccnii, artiumi|ue UathenilJcBmm peritui; qoi et aninm primus in Ocri- 

aeole renerit. eiusqua conflsndi raticncm. Vcrum cam int«lleziuet m 

patri Jari de variis pellidbui Qatat inTidia laboraroi 

Mdi comtilium eeperantj nt qui numero es>ent circiter 

er «dm cum plurimii cansueTcrat ■uUeritnis, Ubero*- 

luiceperat) Ingeiiti auii pondcre oonTiiato, Italleqao 

m *e eoatujit, ad fentem 1 Chamo Noae fiUo oriw- 

>nerifiee eiceptos est. Qui dum ibi dcferet, prae ae 

veitemqne fcrcns anreim, pbilasophtbatoi apud Ae- 

cis praedleebU 1 Nalara enim perqpam erat Infeoie- 

100 com, et Deom Hveaiiinn vpelkraMt U qvl &• CURONOLOGIC)!. 21 

999S tS^fiMiSrrw r^ anSxfiW xul naqiyjnvra avTotq XQ^f*^ 
T«. omra xai nXovroioTijv ixdXovr, wg Toy/^irov &eir ofo- 

TOr* oiy avTog ^EQfttjg dg T^y u^iJ^TrToy ^X&ev, IfiaatXivm O fB 
5w AlyvnjUav t^tc ix tov yivovg rov XAfi MeoTQdtn, ov- 
Xifog TiXiVT^aavTog inottjffav ol Alyvimoi Toy 'Egfi^p fiuaiXia* 
Moi ifiaaiXivae tww AlyvnTtiov mj Xd-' iv vniQfifpavta, 

Kttl ftiT avTov tfiaatXivai tSv Alyvnrtwv TlfpatOTog fjfti^ 
(fog ayn^ tig yivia&ai htj i^, fiijvag ^, ^fiigag y • ovx jjduaav B 
10/of TOTC inavTovg fHTQiiv ol Al^^inTiot , aXXii Ttpf mQioiov Tr^g 
^ftiQag ivtavToig iXiyor. riv H uvTov^^HfataTov &iiv ixdXovV 
TfV yuQ noXtfitaTfjg xal ftvoTtxog, Sartg iX&dh' itg noXifiov awi^ 
ntoiv avv t^ Inntii uvtov , xul nXtjyiig iftnvi xoiXfvoiv, 

*0 ii oiTog^ffuiaTog vifiov id-fjxi Totg AtyvnTtug ywuixug 
iSfiovaviQiiv xui aoHfqovo)g ituyuv, Tikg H int fiotxituv ivQtaxo^ 
fiivag Ttfto^QiTa&ui. xul fjv/uQtaTrjauv uvt^ oI AlyvnTtot, ii^Ti V 9 

MQMOV VOftOV aOKfQOaVVTig TOVTOV iii^UVTO, 

*0 ii avTog ^ipuiaTog &nb ftvaTtxr^g Ttvog iv/ijg Ttjv i^t/Xu'- O 24 
fiipf iiil^aTo ix Tov uiQog iig to xuxuaxivu^itv ix aiirjQov onXa * 
SoS^cy xai inixQUTr^g aii^QOV rjvQid^ij iig Tovg noXiftovg' &ni9'i(a^ 

4. Kfli ante ifaotUvcB delendam yidit Ch. 5. MiatQi^ Chroa. 
9. yivi€^ai Oz. ibid, ^dstcav Ch., iUijaav Chron. 

tm prteaondaret, illi«qne a Deo responsa de futnris Telut internnntivi 
referrett opesqne eis «abministrareti unde et Opum Largitor Aureusqae 
I>eis Tocatos est. 

Mercnrio Tero in Aegyptam reniente, Aegyptiis rfgnavit Mesremof, 
d Chami gente oriundus: cui fatis functo Aeeiyptii Mercurium suffece* 
nmt regemt qoi annis xxxix superbe admodutu imperitaTiL 

Post hnnc Aegyptiis imperavit Vulcanus per dies cidDCLzxXy sire 
iBMs IT , meases tii , et dies iii. Nesciebant eidffl tiun tcmporis Aegy- 
pCii annos definire; sed diei drcoitus pro annis numerabsot. Volcanum 

rro hunc Deum appellarunt; bellicosus enim erat et ingenicsus: oni 
beDam profectus, cum ona cnm eqno suo corroisset, ezinde dandi- 
arit 

Hic Vulcenos lege coodita sanrit, nti foeminae Aegyptiae nnico 
«•■tentae Tiro Titam caste agerent; adulterae antem depreosae od poe* 
tts darort. Gratanter hoc a Volcano tulenmt Aegyptii, qnod primam 
ittac continenUne legem aocepissent. 

Idem Vnlcanus mystica quadam precula fordpem ex aere, ad anna 
• fcrro Cibricanda, impetraTit: unde et Ferri Domitor in belli U5um fa- 
ctai cst. In Deorum Itaque nomemm, ob legem continentiae latam, et 22 ANOKYMI CHRONOLOGIGA. 

aa» oiv a^w, we mnfifiMvy^ rOfio9tt^carta «■) t^o^i^ &»- 
9fW7tois SiSl iMTaaiav^e SnUar tvftjmra xal Iv TOii; noUftoti Sv- 
vttftir xai aani^lav noi^aana' n^ yiitf uinv ^onuXotc xa] U- 
&oif inoiJnomi. 

3aod BioTtallbw « Bnnonnn MKicalioaa victiM pannd! ndoQM «Ara- 
UMt, il«ilqn« ad potendam In bellu Tlctarbinque BdipbwDdaa Tiaa 
•peniUiet, rebtni nt. Ante ipnm etda futiboi et lapidiUu praeli»- I Q A N N O Y M A A A A A 

XPONOrPA^IJ. 

AOrO£ JETTEP02. 
lascriptio libri periit cnm ipso eius iuitio. Chilmeadus qnam po- 
•mt, XQ€9oyifk(p(a 'imdvvov MalaXaf siimpsit ab loamie Dama- 
iecBO «d. Le4|. vol. I. p. 368. « qni ix tijg XQOvoyQatplag 'Imdwov 
*Avtiox%iag xov %a\ MnXaXa aflerens locum de haemorroosa p. 100. seq. 
opcris aactorem prodidit Gregorio. ▼. Hudii Proleg. XLIIL Miivos ac- 
corata Tidetar quam habet praefatio Kclognmm CoDstantini Porpby- 
rogeniti p. 5. ed. Valfs. *Imavvov tov Ininlfjv MaX^Xa x^ovix^ff 
TeT/o. Malclae hiitoriae in earundem Bclogaram codice Taronensi 
apud Haenelium Catalog. p. 483. Post X^yog dtvtfQog^ qaae et ipsa 
desant codid, addenda notado temporum hoc libro comprebensorum. 

1. Mtta 61 tiXtvtrlv *H<paf[otov y i§aitiX.] ,,Hnc osr^ae Chr. Alex* 
Autlior; deince|!s Antiocbenum ipsum habes.** Ch. 12. jSvof^ Ch., 
Chron. Pasch. p. 45. D, loannes Antiocb. anud Docangium p. 499» 
jivf^ Ox, 3. 9 aXXot ttvlg dQt9fi6v] >/ aXXov ttvtt aQtO^fiov 

Chron. Pasch., ^ &XXot ttvlg ivtavxov loannes. 

CHRONOGRAPHIA 

JOANNIS MALALAE. 

1 ost mortem Tero Vnlcani, regnaTit ad Aegyptam filios ejos Sol, per 
spttiuQ 4407 dieramt ex quibus emereont anni duodecim, cum dleous 
97. lUi« esim temporibui nec A(fgyptii, nec alii ulli alium ab hoc ha- 
buere compufandi modum; sed revotutiones hi Luuarea, ilK Tcro dierum 
peribdos pro anai« <rnanierabant. Modus Tero per duodedm menses sop- 24 lOANNIS MALALAE 

fiijycSy uQi&fiol fHTob ravra impoij^car, l^or$ Inmofiua&ij to 
O 26 vnortXtTg elvai roig ap&Q(inovg rotg fiaatXtvatp, o ii avrog 
^HkioQ, 6 vlig 'Hipalarov , fjp q>iX6ufiog dvvar6g' ocng ididd' 
X&fl vn6 Tiyoc ^g pfy^ i^<C Alyvnxla r(ap ip ednoQia xal a^a 
ova&p na^ avrotq iQ&aa rtrog iftoty/vtxo vn avxov, xais 

C ixovaag o ^HXtog H^rftfjaep avrffV ntaaui ita rfjv rov nurQog av^ 
rov ^Hifalarav vofto&iatuv , Iva fifj Xvd'fj* xul Xufitov atQartti^ 
rug iu ro/v lilov aiQurov, fia&ohf rov xaiQbv rijg ftoi/jiug uirijg 
yhkad-ui vvxruiv, int^Qtxpug airfj tov iviQog airfjg ^^ Srro^ 
avi^d^i, ^Qiv uvrtjv fiir& SXXov xa&iviovaav rov iQWfiivov na^ 10 
o^t^^. fjvriva evd-itog xarayayu/v inoftmvaiv iv naaji t§ x^^^lHf 
T^C Aiyvnrav rtfitaQfjaufiivog * xai yfyovi auHfQoavrrf fityaXfj iv 
rfj yfl rijg Alyvnrov * xaxttvov ii tov fioty^v up^t , xal tvxuft^ 
CTfidfj. ntQl oi taroQtT notfjrtx&g^OfifiQog o notfjrfig c5c o^HXiog, 
ffjatv, iiXfyii rijvAfQoitrfpf avfifttywfi/vfp^ wxrig^Qti' AipQfh' 15 
ittfp^ ii ixuXfffi rffV im9vfituv rijg noQvttag ini rov ^HXlov /7a- 

]> atXliog iXtf/x^ttaav. ri ii iXfj&ig, otg nQoyiyQunrtu, IluXal^ 
g>arog 6 cro^ctf raroc x^ot^^cc^o^ avvtyQuxifuro. 

Mtri ii rfjiv rtXevrfjv ^HXtov fiuatXiwg, viov ^Hfolarav, 
IftaatXivai rwv Alyvnrttav 2dkng, xal fttrilL rijv fiaatXttav avrov fO 
ifiuatXivaev ^OaiQig, xal fitrtk ^OatQtv ifiuatXtvatv ^SiQog, xtd 
fin&^QQov ifiuaCXfvai &ovXtg, 8c naQtXufii fnri iwufita^ nok^ 

1. IvflMroftao^] ivofUc^ Chron., iwtpoii^ lotmiet. S. tptH^ 
rtfiog] iptXocofpog Chron. 5. ovciSp Hodiiis ex ChroiL» ovoa Oiu 
6. Poflt uKovaas omUi «%' eevto^ cum Chron. 

Mtandi tooi dcMa obtindtv com Regiboi TocUfalei fieri ooopenmt 
Bfortale*. 8ol Vero» Vulcani P. potens fnit et gloriae copidnit Qni m 
qnodam edoctuty fooninam qaandam Aegyptiam, opibos et dignitate llo- 
rentem« com quodam amano sno adolteni conaoetodinem habm; in atai- 
dib habidt illam prehendere» quo Legem a Patre latam praestitet in- 
Tiolatam. Certior itaqne factus, tempus qoo congressuri erant jam in- 
atare; delecUs miHtibos stipatus, noctn lllam adoritor: deprensamqoe» 

rer abseotiam Tiri cnm Amasto soo decumbentem, extraxit: et per omnem 
egypUim drenmferri jussit, grai^ter in illam animadvertens. Moechom 
Tero ipsnm morte multaTit: ano facto gratiam sibi conciliaTit; AefrptU 
Toro omnes oti Castitatem colerenty effedt. De Uis antem Homenn Poe- 
ta, more sno, f^mlatnry obi tmdit; Solem deprehendisse Venerem cnm 
Marte noctn cobantem. Per Venerem Tero intelligit co€undi libidincm, 
n sole rege reprehensam: rem ipsam Toro uU a nobis exposita est, Pn- 
laepbatos sapientissimus Chronoffraphus Uteris consignaTit 

Post mortem Tero Solts Vulcani filii, Aegyptiis loiperaTit Sosis: post 
honc regnaTit Osiris; Osiridem exceuit Homs: et Horum Thulis. Hic 
ingeoti iBstnictas ezerdta, omncm circa regiuneB, usque ad Ooeamim, CHRONOGRAPHIA. L. U. 25 

% muroy ti^ y^ Su^ roS *fijcicm>t;. xol ly r^ vmHnqtKfm ^X- O 27 
to iil r^ Afqiin^v X^^^ ^C ri /uayr<toy iv V7UQfi(pav{^ * xai V 10 
hfoidaag invrdwtto Xfym, Ofdaw fioi, jtvfiad-tvi^, d^piv^ 
U(, fiaMOQ, tiif ald-fyiov fimyxXhm i(f6fiov, rtg n(fi Ttjg 
Slfi^ fiaaiUlag ijivt^&fj raoraSai %d ndvxa, { r/c fi^ If^if aal 
Ui9ii ahff xfVf*^ €^og. nQ&ra 9%6g, §iivinma XSyog xai 
mtBfia avr avrotQ' . avfifvra ii ndna ual dg <V lirta, oS 
Mfitog aifiviov. Axiai noal fidiiJjk, ^ytp^i, &itiXov iiovvm 
fiw, jca} iv^iwg liiX&wv ix jw fiatnlov , avaxivaad-ilg vni 

IDfiSr liliap [evd^itag] iatfdfff iv rg jitpQiX^. ravra ii naXai& 
ni igxotid fiaatkua rwv Alyvnjlm Mavi^m ovviyQdilmo * iv 
ok ovYYQdfifiaatv airov ifitpiQijcu aXkwg Xiyiad-ai %dg immh- 
fdng Tm nivti nXamjx&v &axiQiav. %hv ydQ XiySfovov Kq6vov B 
imioa ixdXaw riv Xdfinovra, %iv ii Jihgxhv fpaid^vra, %iv 

iSii jiQiog %iv TtvQiiifj, %iv iilAifQoilvfig xiv xdXkiOTOV, %ov ii 
*EQfiov riv attkfiovta * &Tiva fiitd ravra JSmdjfig o aofwvarog 
^Qft^nvai. 

Kal Xotniv Iv xoig ftixu xavxa XQivotg ifiaalkivatv jftyv^ 
mtm nQ&xog ix xijg fvkiig xov Xdfi SuknQig' Saxtg onktadfH' O 28 

ttfO( inokififjciv jiaavQlotg, xai inixttiiv aixoig xal roil^ Xol- 
iaiovg jca} UiQaag Itwg BafivXmog. Ofiolwg ii vnixa^i xai xijv 
*Aalav xai xijv EvQWTxrpf nuaav xai xf^v Sxv&luv xal x^v Mv^ 

8. 9VQi0^i$ Chroiu et MS. apad BentleiaB Ej^Ut. p. 11. XV., 
wvQiMmfi Oju Da •equenti oracolo i^de aDnotationem ad Chron* 
10. iMmg omu Cbron. et Cedreons p. 20. B. 15. nvQHodfi Chron., 
«0^0179 Ox. 16. £mtdxi]$] Zioradijs? 

ia potcetateB vnm rede||t In redHo anteoi soo per Africam iter fa- 
cioii, Oracolam soperlmi adiit; Sacriaqne peractisy Pythiom in haec 
^erba tcntaTiL ^ ,,Dic miU, Iflupotensy Yeridioe, Beate, aetheriom 
m qoi fledis; Quis, tnte Ble, omnia sibi sobjicere potuit; aut quis, 
Mo, poterit? Rtspondit Oraailuffl. Primum Deus: deinde verbum; 
jQo bis Spiritus. tongenita sont haec omnia» in nnumque fiunt; 
090» pvtestas aetenia est. Fac dto discedas 51ortalis, aoem Kota ma- 
aeai incerta.** lUe Tero staUm Fano egressos» per insidiss interemptus 
ae a anis in Africa. Haec autem de re^us Aegypti antiquissima Monu- 
mmtta Blanetho tradidit: cojus edom ex scripUs opparet aliter olim ap- 
pdlaUas fuisse quinqoe Planetas. Quem cnim alii Setumuro, ilfi Lam- 
noadnabant: Jovem, Pbaetbontem: Martem Pyroem : Venerem, 
-mt tt Mercnrium, SUU>ontem: qoae nomina post temporis sapieii- 
Sotates exposnit 
Posteris autcm temporibos regnaTit ad Aegyptum, ex Chanu filiis, 
mai SosUis. Htc expediUonem in Assyrios adornarit; quibus eUam, 
ona coni Cbaldaeb Perstsquo, Babylonem usque, in potestatcm suam re- 
dactisi Asiam qooqoe et ISiiropam omnem, Scythiam etiam Mysiamque 
26 lOANNIS MALALAE 

atav. xal Iv Xfp vnoatfiiptiP aMv inl r^v AXpmw In t^c 
C X^^9^^ '^^^ Sxv9-iag iniXi^avo &viq(iv veurlaxtav noXifiun&v /i- 
hddug u ' ovanvag iittavamag noi^aag ixfXivafv avjoig oiktir 
iv IIiQaUi, Soaag avTotg xtaqav ixiT fKav avxol imXi^avTo. »ai 
Vfutvav iv IlfQaUi ot avtol Sxvd-ai i^ ixilvov ?apg r^g vvv' o?ri-5 
ng ixX-^drjaav uno xwv IliQa&v IIuQ&oi , S iojiv tQfitjviv^fitvav 
IlfQaixfj iiuXixxff Sxvd-ui * oV xul rtjv (fOQialuv xu\ Ttjv XuXi&v 
O 29 x<<' To^c vofiovg SxvO-tov ^xovatv Viog rtjg vvv, xal dal fiuxifui^ 
zuTOi iv noXifioig, xu&wg ^HQoioxog o aotfdxuxog awiyQuy/aTO. 

'Ev ToTg xQ^voig Tijg fiuatXitug rotl nQOHQr^ftivov SwaTQW ^ 10 
*EQfiijg TQiafiiyiaTog o jilyvnTiog, uvtjQ fofiiQog iv ooy/a* og 
kifQuai TQfig fuyiaTug vnoatuaag ilvui Th tov u^Qrjftov xal ifi^ 
D fiiovQyop ovofiu, filuv ii d^iOTtira ilm * iio xu\ ixXTJ&rj uno t&v 
A^^vnxhov TQiafiiyiaTog ^EQfifjg, ifHfiQiTUi yuQ iv iiuq^oQOig 
uviov Xoyoig nQog IdaxXr^niov ifQijxdg niQl 9tov <pvaiwg rovra. 15 
£/ fi^ nQovoid Tig ijv rot; nuvTwv xvqIov iSotc fiOi t6v Xoyov Toth- 
Tor unoxuXvxpUif ordi vfiug TOioviog iQwg xuTiiy^^f ^va nifi 
wovTov ^rjTr^auiTi' ov yuQ iifixiov iauv ilg ufiVTJxovg TOiuvTa ftv^ 
axfi^ia nuQi/^ia&ui , uXX& Ttp yoi* uxovauTi, 'iv fiivov ioTl rd 
y^oi; voiQov nQo fmbg voiQOv * xal f^v uil vovg voig tfioTitvog, SO 

1. t^g] Tov Ox. 6. and] ind Larcher. ad Herod. toI. I. p.40f« 
frnstnu 12. 8tjfiiov(fYOv] Adde dfov cum CUroo. et C«dreuo. 

15. 'AcKXi^mov Ox. hic et 112. A. 16. fioi] 8ic et Chron., ^f Cy- 
rilitis c lulianum I. p. 35. C ed. Sp»nh. 18. ti/rmrm Ox., tn^^r 
etjte C>r., iTjtjjatttti Ciiron. ibia, tig addidi ex Cyrillo et Chroo. 
19. ?v fiovov praeccdentibus ionffit Chron., om. Cedreflna et Suides t. 
'EpfitJQ' ibid, lavl ru] ^ Cynllus p. 35. A, Chroo , Cedrenu.s Sui- 
dti. 20. Tjv] istlv Cyriliuii. ibid. ipmtiivog Ch., ^ttvos Ox. 

subegit Reversunis aatero a Scythls in Aegyptamy selegit ex flore Jo- 
Tentutts eoram quindecim MiUia: quos in Persidem tmnstatos, sedes ibi 
figere jussit; data eis, quam ipsi deleglssent, regione. Cxinde Tero od 
boc usqne teinpus Scythae Persidem habttarttnt : qoi a P<*rsis eUam Par* 
Uii dicti snnt: quod lingua Persica Scvthae sonat. Retinoerunt au- 
tem adhuc Parthi isti Tesdtum, linguam legesqua Scytharam; et ia htl^ 
lo fortissiroi sunt: sicoti scriptum reliiioit sapientissimos Herodotos. ^ 

In diebos aatem supradicti regis oostris, florait Mercnrios Trame- 
gistos, Aegyptios, Tlr eraditionis stupendae, qui pronundarit» VtL Crc«- 
toris inefrabiie nomen tres esse maximas Personas» Deitatem Tero anam. 
niinis omnia gnberaant«Sy per quam hoc ipsom mihl rerelatom esset; noa 
utif|ae tantos tos ardur uicessisset de hoc quaerendi. Neqoa posslblle 
est Profaoos hajusmodi proferre Mysteria: sed nientem adTertite. Una 
tantuB est Lux iiitelligens , ante iLucem iiitelBgentem; et leroper emt CHR0N06RAPHIA. L. U. 27 

m\ oiSiv fTigor ^v ^ 19 tovtov IvStij^, iii iv avT(p &v ai) xtZ Q 90 
«vTov rot xol €fWTl ual nvivftau ndvTa niQifyju ixrdg tovtov 
•V 9iig, WK ayyiXog, ov Sal^m, oix ovalang aXXrj' ndv^ 
%m yoQ xvQiog xai ^iog, iia\ ndvra vn avTiv xal iv avT(p ioTiv. e 

50 yiif Xoyi^ avrov nfOiX^dttv narr/Xiiog Srv xoi yovifiog xal Sti^ 
fuovfY^g, iv yovlfiff tfvan madv, iv yovlfno vSaTt, iyxvov ri 
iiwg inolfioi. xoi Tavra ilgtixwg 9/t^aTO Xfywv, ^OgxlCia ai, ov- 
fwl, &i(nf fiiYoXov aoffbv iQyov, iXao^ iao * oqxICjw Oi, (p(av^ 
imf6g, fj;v i(f^(y%aTO nQiirfiv, ^rtxa xoofiov anavra iOTrjQi- v 11 

lOlaro fiovXfi^ qxavi^ narQog, ^y i^p&iy^aTo nQdrijv, rvv fio^ 
Pijivii Xoyin^ aikov. Taihra Si xal iv roTg xarik ^lavXiavov tov 
fimfiXlwg ini Tot; oaiitfTarov KvqIXXov avva/^d-iXaiv ifKfiQirai, 
Sti xal i TQtagAfyiarog ^EQftijg ayvoSfv to fiiXXov TQidSu o/coov- 
atov ifuAipi(fiv. 

15 . *0 Si SakjrQig fiaoiXiig ftir& Tt^y vlxrjv xaru7Mfidtv t^v At" 
fmov nXtvra * xa2 ifiaalXivOi fnr* avrov r^g twv Alyvmioiv 
X^Qog OckQaw h xa) MaQaxdt xuXovfHvog, xal ix tov atroi; 
yhovg IfiacCXivaav Aiyvmitav o2 XotnoL 

1. ^ ad^dl ex Chron. et Cedroio, 1} on. Cyrinos, f Saidas. tbid, 
iavtg CyriUos, ovt^ Ot., Chron., Cedrenus. Atd. t^ ^vtov 
CyriUiu et Cedremis, tp avtf Ox., iv tip avtd» Cbron. 7. lus- 
iiiniidiiii caeteris emenoatias scribont lustinus Codort XV. 78. Ov- 
fovd» hoiUim os ^. ii. 00901^ ^^oi^» crvd^y Offiiiia os natgos^ tiiV 
ip^fy^ato n^mt(>Vf ^vUa x. &, haig atrjgiiato povXais^ et qui rjv 
^. MO^tJiv CyriUus. Quae apnd Malalam comipta et interpolata 
aont, repetantnr pieraque ab Chron., Cedreno, Soida. 11. avtov] 
■dde ^ptiol ex CyriUo p. 83. B, ^miissum etiam in Chron. 
Mentis Incida: et idliil aUad erat» qoam hojos unitas, in selpso 
«risteiis, eademqne semDer Mentey lace, ac spiritu omnia com- 
lens. Bxtra hanc, nec Deos, necAnxelus, nec daemon, nec aUa 
afiona Fwenfla. Omnium enim Dominus et Deus cst; et omnia sub ipso 
et in ipao snnt, Ejus enim Terbum, quod ab ipso prodUt, uudiqne per- 
fictnm cnm estet, et in foecnnda natura opifex; in genitalem incidens 
ndam, fbecnndam nndam effedt.** His ita dictis, in haec verba preca- 
tas esL ,,AdJuro te Coelum, Ma^ Numinis sapiens opificium, propi- 
^e. Adjoro te Vocem Ulam Patns, quam tum primum effatus est, cnm 
yftHit» nuiTersnm consilio soo stabiUvit: Vocem Patris, quam primam 
e^dit, Terbiim sonm nnigenituni.^* Affemntnr Tero ista a ssnctlssimo 
Cyriilo« io scriptis snb adTersos JuUanum Imperatorem: uempe quod 
Blcranrins Trismegistus fnturi Ucet ignarus» nnam tamen Triniutis £s- 
professos nt. Porro rex Sostris, post Tictoriam partam, reTfrsos in Aegyptum» 
fato coiiccas*t. Post qnem, Aeg>pti rcgnum obtinnit Pharaoh, qui et Ma- 
hcIm: ex qno oriundl sunt succ^anei .^egyptaorom Reges. 28 lOANNIS MALALAE 

B *Ev 3i xqTs nQOitffifitvoig rov Iltxov ^iig x^voiQ Inl t& Stf^ 
O 31 Ttx& iit(ffi arwfadwiwl tic Ix t^c 9t;l^; tov ^lwpid' iv rfj x^^hf 
Twv lA^ilioVf iyofiUTi ^va^og' oaTi^ ngwrog iftaatkivaiy iw Tfj 
ywga ixilyfi, xai xtD^ niXiw ixit ilg ivofta Tijg aiki^g, irfyia 
yiLQ avTTnv, ^y iTnakiaiv ^dnoXtv' ol yaq jigYiToi fivaTixwg ri S 
tvofia Tijg aiX^^g ri inoxQvgfor '/<& Xiyovaiv Viag afu, iXTioi 
ii xctl liQiv ir rfj niXu t^ aArpnn, ivaaTt^aag avTtj aTr^rpf j^ak-' 
xrjr, iv fi intyqa^iv, *Iw ftdxaifa XafmaifjtpoQi. o ii avTog 
*7vaxog iJYayiTO Ywauta MiXtav ivifiaw ilS ^c ^X^ natiag 
TQiig, Kuaov xai BijXov xoi ^yaTiQa, ^ inwvoftaaiv^w ilg 10 
Svofta T^c aAfjvfig' ^v yoiQ ^ xoQfj ivnQimaTaTfj ndw. TOTt 
C IBxog xa\ Ztig axovaag niQl tov ^lvdxov Su ixu dvytfriQa 
naQ&ivov iinQinfj , o flaatXiig t&v Svuxwv fHQUfV niftrpag fJQ^ 
naai t^^v ^la , ^vyariQa tov *Ivdxov, xai TavTtpf tpd-ilQH, xal 
tyxvov not^ag taxiv ii airfjg ^vyaTiQa, f^vTtva ixdXiai ^ifivfjv» 15 
^ di ^Iw inaxO^wg ifiQiv inl t$ avfifidvu avx^ , xal ft^ &iXovaa 
avriivtu Ttp Illxtf , itaXad^ovaa avriv xal ndvTag xa\ Vr)y &v^ 
yaiiQa avtfjg idaaaa, nai riv nariQa ttvr^c^^^^^Toy aiaxvrofti^ 
vfl, itpvyiv, ilg AiyvnTov xaTanXivaaaa, xa\ thiXd-ovaa iv 
Tjj X^Q^ ^C AlyvnTOv ^ 7cd iftiX itrjyi ' xa\ ftad-ovaa ftiTu xQo-SO 
O 32 vov Su ^EQftfjg fiaatXivu t^c Atyvmov, o viig IIlxov diog, xa\ 
q^ofiriS-iiaa %.iv avriy ^EQftijv, tfivyn ixii^tv in\ t^v Svqiuv tig 

!• JTipcov Ox. dc et infira. 2. dwnpalvtttu Ox. 5. 'lojmoltv 
ChroD. p. 41. B, 'loxoUv Ox. 6. Mq. '/a Ox. 8. fiaxai^ Ch. 
dim Chron., ftuniffa Ox. 10. Kdcop] Xdcaov Ox« 

Praedictis antem Pici JotLi temporibm ad ocddentem regnan U in- 
notencere coepit ex ArgiTomm regione quidam, cui nomen Jnachu», ex 
Japheti gente oriundos. Primos hlc Argivis iro^eravit, urbemiioe condi- 
dit, qoam a Lunae nomine, cui cultuni exbibnit, Jopoiim TOcaTit. Ar- 
givis enim usque adhuc in Mysteriis suis reconditum Lunae nomen Jo 
est. Panum qnoqne in ea urbe condidit, Lunae sacrcm ; et ex aere sta- 
tuam ei erexit, cum hac Inscriptione. /o, Bcataf iMcifera. luachva 
anfem itte in nxorem sibi accepit Meliam; ex qna tergeminam susc<-pit 
prolem, Cassnm; Belum, fUiamque, ouam a Lunae nomine Jo TocaTit; 
lorma enim erat Virgo landataasima. Picus interim, qui et Jupiter, qni 
aue tecit; et ex ea tiliam nabuit, quam LaD^am 
latam sibl injuriam indtgne ferens, diutius com Jotc Pico consoetudi- 
nem habere dedignata est. : derelictaque filta , Patris etiam^ conspectn ob 
pndurem evitato, clam omnibus in Aegyptum prufuga uaTigant, ibi(|Qe 
aedem fixit. Ubi cum per aliqnod tempus mansi:»set, edocta est, Regiam 
ibi potestatem habere Mercorium, Jotis Pid filium. Metueiis igitur sibi 
ab eoy ex Aegypto iu Syriam fuga OTasit, ad Montem Silpium; ubi CHRONOGRAPHIA. L. U. 29 

ti SXxtop ZfOQ* itg SniQ SAivttog i NixuTWQ 6 Maxidwv ixnai p 
%6Xtp fitiu XQ^^i ^' ixdXiOiv ilg xi Zyofia tov tilov avzov 
vlov jivTi6xitay t^ /ic/oAi^y. iniX&ovoa di itg t^ Svqlav 17 
7«» ha$ IxfXtvTTiOiv ^ wg @i6(piXog aotfiixaxog awiyq&tljaxo. 
sHn^ ii P^i&irxo Sti Iv x^ Alyvmtf IxiXivxa ^ 7ctf. ii 
^taxog, 6 naxfiQ avxijg, iig ava^^xiiaiv avxtjg fnifiy/i xoig iiiX^ 
fodg avxijg xai xoig avyyiviTg xal xov TQinxoXifiOv xal Hq^ 
fitovg fu^ avx&v, o7jtvig navxaxov J^fixi^aavxig ovx iVQOv av- 
x^v * yvimg ii ot jiQyHoi ^lomoXixai Sxi ixiXivxu itg yijv SvqIuv 

iO{ 7(»^ tXd^ovxig ifiitvav ixit nQog ftiXQov, xQovovxig itg ?xuaxov 
dlxov avxov xal Xfyovxig, Vvx^ ^lovg aof^^&w. xul iv oQUfiaxt 
XQiiftaxta&ivxig iliov iufjiaXtv , Xfyovauv uvxotg uvd^Qumhji 90H B 
v^ ott ^Evxuv&d itfti iydf 17 *I(i, xul iivnvia&ivxig , x^ xov 
oQOftaxog ivvufuv &uvftd^ovxig ¥ftitvav. xul Xoytadftivot Sxt O 33 

15 ^y Tfi Sqh avxif xitiut ^ ^ld, xxlauvxig uvxfi liQiiv ^xtiauv ixit 
dg xi StXmov tiQog, xxlaavxig xal niXiv iavxotg, fjv ixdXiatxv 
IwioXtv' tHxivig ixXi^&fiaav nuQd xotg avxoig SvQOtg ^mtxut 
htg xrif vvv, ol ovv SvQOt *4vxi0}[itg l^ Ixilvov xov XQovov utf 
ov 01 \4Qy^oi iXd^6vxig i^rjvtiauv T^y *I<i noiovaiv olv xtjv ftv^^ y 19 

fOftriP, xQovovxig x(f xuiQip uvxtf xaif ixog itg xoig oYxovg x&v *£iU 
Xfivtav ?<ag &QXt. itu tovto ii ol jiQyiXoi ^fiitvav avxol ixit ilg 
%ipf SvQiav, initiii ixiXivadi^av unoXv6ftivot unb xijgjiQyiitiav 
jKii^ vno xov Ttvuxov fiaaiXitog, xov nocxQig xijg *Iti, Sxt El fii^ 

8. 'AvTtoz^Utv Os« ^ 15. Atioatv 0%, 17. 'Itkcoltv ChroB. , 7if- 
Moltv Ox. 21. ovTol Ch. cmii Chron., aAtoJg Oz. ftL t^o 
Chroo.y xtSv Ox. 

Ptilflrif tflBDorihoi Sfllencvt Nicator Maoedo nrbea oondi^, qnam m 
bB Mii iMMPtii AntiochiaiD Maffiiom appollarit. At Toro Jo TitaB siiam 
ii Syria, qvo profogerat» finirit; sicuti scriptnm roUtjnit lapieutiadmns 
Thflophilas. Afii Tcro tradidemnty in Aegypto eam obiisse. liiaclins an- 
tcfli pater Jos, ad eam inqnirendam tetres ejos mifit et propinquos, 
Bsc aon et Triptolemnm, cnm ArffiTis alils: qni eam nbiqne TesUfantes, 
asa InTeaonint. Bdocti Toro ArgiTi Jopoiitae, eam in 8yria defnnctami 
ilac Tentitaotcs, aliqnandin i\A commorati snnt; domosqoo singulas pul" 
MoCes, dixemntt Saloa ttl Jos Anima* Acceptoqne per insommum On^ 
cflle, Tisi smt sibi Tidere KMiciilam, hnmana toco ita se alloqnentemi 
Bk cgo soi Jo. A somno Toro exdtati , Tiniooe Virionis seoum repn- 
tiBlcs, onudno censuemnt, eam in monte Silpio sepnltam jacere. Bx- 
tiado igitnr ibi Fano, sedes iUic posuere; urbemque condiderunt, quam 
lopeKm aoounaront: nnde et ipsi a Syris, ad hnnc usque diem, Jonitao 
VMflator. 8yri antem Antiocbeni, ez eo tempore quo illnc adTenemnt 
Afgiri, Jo qnaeritantcs, in perpetnam rei memoriam, ritn anniTersariOf 
dsmos Graooomm pulsant, in hnnc usque diem. Quod antem Argiri il- 
is ia 8yrin sodei snas pomcint» ia cansa Init rez Inachns, pater Joi| 80 lOANNIS MALALAE 

aya>iyT€ jfjv dvyaxfQa fiav *Iia, ftri vnotnQlynjxi in\ Tiy» 5^p- 
ydiov ywqav, imioav oiv ixiZ ot avzol ^IwvTvai Ufov Kqovov tlg 
ri SlXniov ^Qog, 

*H di ^tfivij, ^ dvydrrjQ rt^g TirS xal tov Iltxov tov xoi 
^tog, iyufi^d^ rtvl ivofjtaxt IloauSum* t^ &v iiix^aaev 05 
jiyijvwQ' xal BtjXog xul ^EwdXtog, naiStg rQttg. ii HyijwmQ 
xal BrjXog xariXafiov rfjv SvQlav xai avrol eig uva^rjrrfatv t^c 
B *Iovg, d Vu }^ij, xat Tcoy udiX<pwv uvrrig, ftniQ ilalw * fjaav yiQ 
avrwv avYYtvitg. xal firjSiva tvQfjxong, vniarQitpav» xai o 
fiiv BrjXog inl T^y jii^^vntov dnrjXd-i , xdxiV yufirjqa^ rrpf Slia 10 
O 34 iayiv vtoig ivo , AtyvTtrov xu\ duvaov. ii ^AytfvtaQ in\ ri^v 
Ooivlxr^v. iXd^wv r^ydyixo xr(v TvQii * xul xxi^it noXtv, ^y ixdXiOi 
TvQov ti^ ovofia rrjg iavxov yufiixrjg. ifiuaO,ivaiv ovv ixiif xol 
Vayiv vtovg ix xijg TvQti, rov Kdiftov xu\ rov Oohixa xa\ Tor 
StQOV xu\ Tov KJXtxu, xu\ ^vyuriQu, ijv ixdXiOiv EvQwnrpr. tS 
xu\ fiuatXiVH lAyrjvtoQ riZv ftiQwv ixiivwv inj ^. rf^v ii Ei» 
Qtinfjv oi notrjxu\ iliid^ivxo dvyuxiQU ilvui rov Ootvtxog, tov 
vtov lAyrjvoQog fiuatXiwg , ftij oftoifwvrjaavxigxotg y^QovoyQuqoig* 
C intf^QtxlJug H xfj noXn TvQ(p TuvQog xrjg KQ^xr^g fiuatXiv^, 
vuvftuyja noXifirjaug nuQiXufii xrjiv uvxrjv Tvqov noXtv ianiQug ' 20 
xu\ nQUiiivaag iXafiiv ufyjtuXwxovg ix xrjg noXiwg noXXovg * iv 
oTg iXufii xu\ xrjv EvQwnrjv, ^vyuxiQU xov *AyrjvoQog fiaatXiiog, 
o ii VlyrjvwQ iea\ 01 vto\ aixov inoXiftovv in\ xo Xtfttxov * tovto 10. Zlda] Ziiecv Chron. et Hamartolas MS. apad Hodiam. 12. 

00 Ox. 23. Tovro Tavgos] yySnppla ex Chr. Aleiu ual yvi^ 

tovvo TavQOQ^ aot aliquid tale.'* Ch. qoi eis in mandata dederat, ex Argis solatoris; uti, non n\d Jo fiHa 
Yenta, in ArgiTorum terrat reTerterentur. Itaqoe etiam condidenmt il4 
Jonitae templum Satomo , in monte Silpio. 

Libya autem , Pid Jovis et Jus lilia , Neptuno cuidam nnpta« trrs ol 
filios peperit; quibus nomina, Agenor, Belus, et Bnyalius: ex quibiu 
Agenor et Belus in Syriam profecti snnt, exploratnri, an in TiTis adbiic 
esset Jo, cum fratribus ejus; et qid illis sanguine conjuncti cssent. N»- 
roine autem invento, redieront: et quidem Belus in Aegvptom profectoa, 
in oxorem accepit sibi Sidam; ex qua duos suscepit filios Aegyptuoi «t 
Danaum. Agenor Tero Phoeniciam se redpiens, Tyro uxorem duxit: a 
ciijus nomine, Civitatem A>i a se extructani, Tyrum TocaTit. Ubl «t 
iinperium tenens ex Tvro filios suscepit Cadmum, Phoemcem, Syrum, «t 
Cilicem: filiamque unicam, cui Buropae nomen indidiC Be^^rit aitieaa 
Agenor in regionibus Ms per annos lxiii. Poetae Tero Boropam Pbo^ 
nicis, Agenoris filii, filiam faciunt, a Chronologis dissenttentes. Tnanii 
antemy rex Cretae, Tyrum invasit; commissoaue naTali praelio» urbea 
cepit, ad Tesperam: qua spoliatat captiTos inde abdosdt plarimosi intor 
quos et Boropa erat, Agenoris regu fiiia^ Com eiuB Agenor filiic|«o CHRONOGRAPHIA. L. II. gi 

TavffOf XTiq Kfi^tjg fiaailiig lialifvijg Inl^Qnpi %fj yMQn 3iu O 35 
^aXuTJfig * ^artvog iamQug fxr^fiip^ notovwat ol Tvgioi Jtwg xt^g 
fSp, Xfyomg Kaxfpf iyjtrrjv. untiyayi di Ttjv EvQumtpf elg %t,v 
U/ay naxQlia o TatQog , ffvuva xal yvvaTxa (kafit, naQd-ivov 
Swaav xal tvnQmij * xai ixaXtat ra fi^Qfj ixitva dg ovofta avjijg 
txQunuia. ^ T^g kaxtv viov xov Mlvoi , xa&wg xal EvQmlSi^g o 
aoifWTarog noniuxwg avnfyQaxpuTo , o; (fTfai, Ztvg fiiTafiXTf^tlg D 
rfc TavQov T^y EtQwnTfV ffQjiuaiv. ixTtat di iv Tjj air^ KQtfTjj 
vtfaff arrog TavQog fiuaiXhig noXtv ftfyuXfjv, ^v ixuXtai Fo^)- 

lOrvncy iig ovofia xrig avTov fiijTQog x^c ixyivovg Jlixov Jiog' 
t\v ii Tt^g avTtjg noXiwg Tv^ttjv ixdXiOi KuXXtvlxT^v lig hvoftu Ttjg 
aifaytaad-iiatig nuQ avTov xoQtjg. o Si l^yr^vwQ fiaatXiig iX^wv 
Ix Tov noXifiov iv Tjj TvQtf, xu\ ftud^tjv tt^v yivoftivT^v nuQtk tov 
TuvQov i^afqvtig iqodSv n xal uQnuytfV, iv&img tl^infftipi %ov 

iSKuiftov Stttt Ttiv EvQwnTfV ftiT& xQTfftuTwv noiXwv xalaTQaTov, 
ftOXwv ii TiXiVTuv uvTig fiuatXiig jiyr^vwQ itiTuiuTO nuauv 
tp vniTuti yfiv ftiQlaaad^at roig TQiTg uvtov vtovg. xal ikufiiv ^ ^ 
Qhht^ Tijy TvQov xul Ttjv avTtjg ivoQiuv , xaXhag t^ vn ew- 
Tif yivofiivtjv yffV Ooivixr^v * oftoiwg ii xal 6 JSvQog, ilg t^ Titov 

10 m/ia xaXicag vijv intXw/otauv uvt^ ywQuv SvQiav ' waavTwg 
ti xttl o KlXt% To imXayxavov ovt^ xXTfia ixuXiOi KtXtxia iig %& 
tltav avTov ovofta. 

6. £v^«MCfia] Ei^mnia Ox. 7. off Ch., Chroa., Sg Ox. 9. Fo^ 
xvv€cv Ox. 18. Ooivti Oz. 21. htiXetyx^vov Ch. , intXoyxa" 
vmv Oz. ibid. KtXtma] KtXtxlctv Ch., Chxon. Conf. nd p. 5. A. 

•d liaitct bellis niys djsUnerentnr$ Tnums interim, qtii hoc resderat, 
pir ■tfis TinA irmnipensy Tyrios inopinos opprimit Memoriani auiem 
fcapcme Ulius Tyrii usqne ndhnc recoientes» hetperam btfauitam appel- 
Imc Taoms Tero Bnropam in patriam suam abonxit: cumqne Virgo es- 
Mt cgregiae formae, pro uxore eam habuiti regionesaue eas omnes, ab 
«jat nomine, Enropaeas TocaTit. Filium etiam ex en nabnit, coi Minoa 
■smcn. De his vero sapientissimus Boripides Poetice scribensy enarrat, 
iiptam Boropam fnisse n Jotc in taumm verso. Idem rex Tanrus nrbem 
■spam condidit in Crota insoln, cui nomen Gortynam dedit, a Matm 
sn, ex fenere Pici Joris oriunda: Urbb vero Fortnnnm a Virginis a se 
■actatme nomine Callinicen vocavit. Agenor autem a beilo redux, ubi 
4c sobitis Tnuri incursionibus, nrbisque direptione edoctus fidsset} sine 
■Mra Cadmnm emisit, magnn pecuniamm vi et exercitn instructum, uti 
Bmopam cnramt redocem. Moritoras ddnde Rex Agenor mandavit, uti 
tcca regio, qoam sibi subjugaTent, inter tres filios suos distribneretnr. 
Pbsciiii igitor Tymm ncoepit, partesaue virinas: regionemque omnem 
M sobditnm Phoenidam vocnTiL Similiter etiun Syrus partem, quam 
ipc sorlitns ent, n nomlne suo Syriam appellavit. Cilix etiam sortem 
MB a nominn svOf Ciliciam noncopaTit. 32 lOANNIS MALALAE 

*Ew 8i rotg XQ^^^^ ^C fiourAila^ tov Ooinxoc ^ 'JfffoxX^ 
V 13 o fiX6aogfOQ, Xiyofiivog Tvfiog, oang iiffvqi Ti^y wfxpXffv'^ 
luft^fitvog yuQ ln\ %h noQaXiov fifgog %^g Tvfov nSXiwg M§ 
noifiiPixip xvva iad-lovra t^v Xtyofiivtjv xoyxvXtjv, STUf lojl fii^ 
x(fiv iliog d^aXdaaiOv xoxXioniig, xal r6v noifiiva, vofifyivtaS 
atfidaaiiv %iv xvva, Xafiivxa ani x&v nfofiarofv noxov ifiag xal 
xarafidaaovra ri xaratfiq^fnvav ix tov crTo^oTOC tov jewdc ^^ 
fidnrovra rov nSxov. 6 Si ^HfaxXijg, nQoaiaxtixiag fi^ ihai airi 
aTfia, iXXci fidfifiarog naQa^ivov iqirr^v, i&aifiaai* xalyvoi^ 
Srt ix rtjg xoYx^Xfjg iarl ri xaniv fidfifta tov nixov, itXfifAglO 
O 37 ix ToS noifiivog riv nixov wg fiiya i&qov roivro nfoafjyayi Tf 
fiaaiXitrijg Tvqov OolviXi. xai ixjtXayilg xo2 avrig inl rfj d^ 
rtj^ iivfjg x^oc ^ov fidftftarog, d^avfidfytv rifv rovrov iSfiOiw 
B ixiXtvaiv i^ airov rov fidftfiarog xoyxvXtjg fiatftjvai igiav xai 
yivia&ai avr^ mqifiSXaiOV fiaaiXinov * xa\ iffiqiaiv avriq nQOh- 15 
Toc ix noQipvQag mQifiiXaiov, xa\ ndvng i&avftaaav r^ ovrov 
fiaOiXiXffv iadijra , wg '^ivfjv ^iav. xai txxon ixtkevaiv o fia~ 
aiXihg OoiVi^ fifiiiva [Tcuy] vni rtpf avrov ivra fiaaiXdav toI^ 
fA&v ifOQ&v rtjiv roiovtfjv ivdqtrov ix yijg xal &aXdaafig ovcav 
q>OQialav, d fiffti adriv xa\ roig finf avxiv fiaaiXivovrag r^gfO 
Ooivfxfjg, ii& ri yiViiaxia^ai riv fiaaiXia rio arQartf xa\ navri 
n^ nX^&u ix rijg &avfiaarilg xa\ naQo^ivov ^oQialag, nQtirpf 

1. ^ addidit Ch«, Chron. 7. ttofuttog CL, Chron., ftofut* 
Toc Ot. tt. ^i^ Ch., Chroiu, ^ittv Ox. 18. Oolv4 Ox. IM. 
r£v oin. Chron» 19. ivdqitov Ch., Chron., ivoQimtv Oz» 

Phocnids aQtea Mb regno flomlt Hereoles Hle, TSrrlat PUoiophae, 
qni parportm Invenit. Cam enim forte per littiu Tynnm obambnfaret, 
pastorinm Tidit canem, qni ostreom, ronod Conchyle didtnr, parnni- 
que genos eit testodinis marinae,) eaebat. Pastor Intcorim aangidonro 
canem existimans; lana, ab ove rapta, quod ab ore qas profln^t, ab» 
stersity lanamqoe tlnxit. Hercoles aotem cam obserrasset, sanyiinwi 
iUnd non esse; sed peregrini sciiicet alicajus liqooris Tim, obstopnit: et 
com ex Coachvli tlnctoram illam lanae expressam sdret; exoeptam a pn- 
store lanam rhoenid» Tyrioram regi, tanqoam monas insigne, detiiiiL 
Qoi et ipse attonitos nori coloris aspecto, simal etiam ioTentam ndmimr 
tns, bnam Conchylls liqoore tingi jasstt, nbique regiam inde Tcstem pn- 
rarL Primus ergo ipse purpoream Chlamydem gestant, quae qoidem Vo- 
ttis Rc(pa, tanquam inusltatam spectaculum , omnibos m admiratioBem 
cedebat Bxinde rero edicto caTit rex Phoenlx, ne qois ex suit sabdl- 
tb pr^edaro hoc terrae marique debita gestamine nti praesnmerot, p r a o 
ter ipsom Regem et Ropis suooessorest ut ex noTo hoc et mirabln go- 
stamlne exerotos, omnisque adeo populus, Regem soom agnoaoerooL 
Namqoo into hoc tompas, ignotom Mit mortalibot thifeodl ncliflciwi CHRONOGRAPHIA. L. IL $$ 

yiQ ojir fyhwrxap ot Hvd-Qwmt fiJamtv XK^^ ifuntm, aXX& 
fig tm nfofidraiy iQiac, oTai xav ^aav, xavxa^ inolow l^axia 
»i2 ifofow. ' xal ol fiaaiktTQ ii xag avxag X9^^^ '^V^ xvxovaijg C 
Iffittg ifidxia ifigovv, xal ovx ivxjtq&Q iyvwqlfyvxo X(f vm]x6<f 

Snl^&u ol fiaaiXtZg. Xoinov ovv ot xax& x6nov fiaaiXiXq, ^roi 
^tq xai xondqx'^ 9 ixfjxooxig xovxo , ot ftiv nfQifi6Xaia , ol di 
fifliag XQ^^^Q ^f^^ fiaviiag imv6i]aav iavxoTg, noqqwQia ^ qov» O 38 
eta fiinxovxig dvia ani fioxavwv xivwv, xai hfiQOW iid xh 
ytmojuadai xtf lil(p nXr^^n, xa&d^g IlaXalifaxog 6 aotfiixaxog 

iOawiyfd^lHXXO. ftixd oiv XQOVovg noXXovg ot ^PwfioZoi x^v Oot^ 
fUtiv vnoxa^avxig xdQav xo l^ aQxijg dvaiitxd^iv ix x^g xoyxv^ 
Ifjg iiXfi&tviv a}njfia fiaatXixiv i<f6Qiaav, SniQ ixdXiaav QWfiaT^ 
ai\ xvfav * fjvxiva xal vnaxoi ^Pwfiaton^ fwg xijg vvv ifOQOvai, 
Novfiftag ii 6 xal Ilofini^Xiog, fiaatXivaag 'Pwfialufv fiixdxov D 

Vi*Pwfiov xal xov ^Pijftov , iiXdfiivog nQiafiivx&g Ix xtjg /WQog xaiv 
Itjfofilviov IliXaaywv, (fOQovvxag xXafiviag iyovaag xafiXla qoV'- 
oia, xa&dniQ 6t dno xfjg xtav *IatKVQtav X^Q^f ^^^ xiQtfd^iig 
xov ax^ftaxog, nQwtog iv xji^PtifjLji imv^tjai xXaftviag (fOQiTad^ai, 
tug fiiv fiaatXixdg npQtf-vQag, ixovaag xafiXla /^vau^ xdg ii xwv 

fOavYxXijXixtav avxov xal xwv iv d^latg xal axQaxilaig xXafiviag 
Ixoiaag arjfiavxQov xrjg fiaaiXixijg tfOQiolag xafiXla noQffVQu, irj' 
XoSvxa dl^iav 'Pwfituxijg noXiXilag xal vnoxaytjv, xiXivaag fifjii^ 

f. m3v] ncrl Cbroo. 14. IIoftnfiTavig] IIofiMiiUog eam Chron. 
p. 117. A Ch. 18. {lA^WdffS Chron. et Cedrenus p. 19. B, xXajiv* 
ea Oi. 19. «oo9i'0<^ ^^ ^ ^^ ftOQipvQa. »• xUtvcag Ch., 
ChroB., fulnovoa$ Ox. 

mi 9K oviwB Tellerey qnale a natort fnlty slmplid Testes confidebant. 
M et Regiae etiini Teites Telleris colorea simplicem referebant ; neqne 
iiMale erat poiKilo Prindpem snum dignoscere. Bx eo itaqce tempore 
lapcntorrs olii Reeesqne et Dynastae, qui de liis aUqmd inandierant, 
ceaparabant sibi, hi quidem indumcnta, aiii fibutas aureas, et Mantcla 
parpnrea, rd mssa, sucds herbarum infecta; quae gestare solebant, ut a 
oop«lo digooscerentur ; qnemadmodom scriptJs tradidit sapientlssimus Pa- 
iMphatQs. Longo aotcm post temporey Romani, Phoenida in potesta- 
tcB soam redacta, ex Tera illa antiqoitusque inventa purpura» regium 
M aidctnm parabant; quem lingua sna T»eam dixere: qnam et ad- 
hac nsqve Coosules Romani gestare solent. Noma autem, qui et Pom* 
peianvs, qvi post Romulum «t Remum Romanis imperaTit; cnm ad euoi 
PclasgoniB Legati Tenissent, Chlamydas gestantes claTis rossb distin- 
cias, (qnalea etiam Isauri ferre consuererunt;) ornatu ddectatus, pri- 
■Bs avctor fnit Romanis, nti Chlamydaa geatarent» Reges qddem por- 
poreas, claTis aureis distinctas; 8enatus Tcro, et Magistratus, miliuae- 
qee Praefecti, porpuratos daTos; insignia nempe R^^ omatns, quae 
■omani Imperii digiutatem et Subj ec tionei indij^tanuit! edixitque, ne- 

loMct MaUaoi. S 84 lOANNlS MALALAE 

99 va avyx^Q^^^^ datXd-ity ilg ri nuXdjiw ngig avriv ifya rov 

ax^fiatog rtjg avrrjg /XaiAvSog, na\ ov avvt/w(fovp jnf& datXd-^p 

^ ol (fvXaTrortig r6 naXariov, d )ifj i(p6QH xXaftvia l)|foi*aay f»!- 

B Xjori^av fiaaiXtxfjg iaSiJTog, xa&dtg o aogxirarog TQoyxvXXog, 

*Po>fiaimv iaroQtx6g, ravra*avviyQa\paro. 5 

'0 Si SvQog, 6 vlig rov jiy^oQog, av^Q iyivno aotfog, Sc 
awtyQdxffaro Ooivixtxotg yQdfjfiaai t^ aQid-fiiirix^ ytXoaoipiav * 
vnid-tro Si aawftdrovg ilvat dQ/dg, xa\ awftara ftiraftdXXiaSvu 
xa\ rAg ywxitg ^g dXXoYivij l^a, ovrog nQwrog tliid-iro rtwra, 
tag KXfjfuog o aotfiirarog avviyQdyjaro. 10 

V 14 *Ev rotg XQ^^^^Q roirotg iyivtro OdXix, vioc *^iQ, d^^Q 
&ioaifiilg xa\ aoq>6g, ^tjaag Vrti rXd''., 7Uq\ oS Mtaatjg o nQo^-' 
rtig awt/QdxlfOjo. tariv /Av dnh Ididft %fag toiI 9>iXkx in\ y 
xaTil ri{v nQotpijrildv. 

'0 ii nQOiiQfjftivog Ilixog o xa\ Ziig iv roTg ivmiQiHglS 
XQ^votg iaxi fiir& T^y ^EQftijv xtti rop ^HQtxMkla xmi aXXov vtSv, 
riv IliQaia ,^&nh ivnQinotg ywatxog iv6fiart JtKvdrjg , &vya'^ 
rQig rov jixQtalov rov xarayoftivov ix r^gu^Qyiitov x^Q^* ^^Q^ 
^C iftv&oX6yriaiv EvQinlSr^g 6 aotfiirarog Iv rfj avvra^it tov ov- 
Tov dQdftarog iv xtfiwrlif riv\ fiXfj&iVaav xal QttfiTaav r^v ^a- fO 
O 40 vdfjv, tig (f&aQitaav vni Jtig fiirafiXfjd-ivrog itg xQvaiv. o ii 
B aoiftirarog Bovrrtog, iaroQtxig X(f^^^(f^^^9 t^id-tto wg o avrig 

10. XXiijftiog] KliifitfjS Clcdrenas p. 19. C. 12. 1^6^g] Genes. 
XI. 17. 18. 16. f^ftd Chron. p. 38. C, xatd Ox. 162^. 7/^«»- 
nJiitt Ch , ^HiftntUav Ox. 20. nol ^Kpiiaav] pXfj^ijvttt «ora a^o- 
laoiftiv Chron. 22. lctoQiMog] 6 latoQinig uaX Chroa.: oonf. p. 
33. A. BovvtfOff aateni Miiabio est Bifovtttog^ 

qab RegUm postea non Chlamydatas ing^rederetar. Sed neqae Palatinl 
satellites qaenqaaro sine Chlamyde» insigne Regiam prae se ferente, Ia 
Palatium intromittebant : sicati haec scriptis manuTit sapientissimos TriB- 
qnillas, Romanonim Historiographas. 

Syros Tero, Agenoris fiuos» yir fuit sapiens. Hic Phoenicaa Bogim 
Pliilosophiam Arithmeticam conscripsit: Princtpia i|em^ corporea esse sta- 
tait{ Corporea antem ipsa, sicot et animas in tMn aidiMnUa idgrara» 
primas doout: oti prodidit sapientissimas Clemius. 

Hisoe temporibos erat Phalecus, Eberi filius, qui Tixit annos tre c e a 
tos tri^ta DOTcm: de quo Moses Prop)ieta s<^psit. Ab Adamo igitnr 
ad Phalecam asque, secondum Prophetiam, anni nomerantor hhm. 

Praedictos antcm Plcas, qui et Jupiter, de qoo loperiasy filium ha- 
boit p^peter Mercurium atque Hercolem Perseum qooqoe, qoem «x 
moliere formosa, coi nomen Danae, Acrisii ArgiTi fiHa^ sosoepit. De qoa 
sapientimimQs Boripides in Tragoedia faboiator, Titiatam ulam ftdsae a 
JoTe, in aorom transformato: ideoque arcula inelosam, in mare projectam 
foisse. Bottias antett sapientissimas Historiographof in Chronioo s«o CHRONOGRAPHIA. L. U. S5 

lEkoc l xa2 Ztig aiaav ravtfp^ h xavfiovxUlijf naffaxttfjiinf 
f^^ulaaaji noll^ xf^^V ^^^^^^ ^iw^^ npoTQ^dfiiPog* j^y- 
rim ifnuaag wg naro fvnQinrj tfd-ngip, xal ^£ avtfjg ^j^cy 
vHf ipofiau IliQaia, %6v nQoitQTjfiivov» Smpa nuQWjiw yQ&^ 
Sfowri iiiL xh ix naitod-tv mgfyoQyoy thcu riv naiia* S&iv xal 
i roirov nat^Q ntxog o xal Ziig lSl8a%tv airhv nQatritv xal 
fAifv T^ ftayyavilav tov ftvatQov axv<povQ, itidlSag avjiv nav^ 
ta ti niQl avtov ftvattxit xal Svaaifi^ nXav^ftata, Ufuv avttf 
Sti Nmtfg n&vtag toi^c noXifilovg H^ otitov xal toig ix^f^g oov 

lOMt] mirTa Sv&Qomov ivavtlov xal navtaQ toig pklnovtag iv ov- 
tf t(g nQoacintf tvtpXovftivovg xai ftivovtag iail viXQohg xal xa- 
fiMTa^^rovc vni aov. xai Xotnhv i IbQaibg mta&iig ttf tSttp C 
xtnQt nUtf T^ xai Jil, i\q thv futob tavta xifi^ov ftnii tc- 
Xtvtijv ToS oStov natQhqlUxov ttXtlag ^Xtxittg yiv6fUV0Q, Intdii-- 

iSftriot tijg t&vjiatfvQltav fiaatXttag, itag>d-ovovfiivog to7g tixvotg O 41 
tov Nlvov, ToS ^dov avtov, tov aitXtpov tov natQig adtov. xal 
XQfjfttstta&iig antjX&tv iv tfj x^97 '^V^ jitfivtig * xtti xat& t^v 
oiiv i n^vt f ^i ttf avtip IliQatT fila naQd^ivog, xiQfj x^Q^^f 
ifjfQlag ixovaa titg tQlxag xtfX otpd^aXfiovg. xtti tnriaag infjQtih' 

M^tfjoiv adTi)y Xfyotv, Tl aov th ivofia; 17 ii tlnt fut& na^Qfjalag 
MHovaa * xal xQat^aag avtijg titg tQlxag ^ ifiatnafy XoyxoiQ^ 
xivtf %ltptt Anittfttv avtfjg t^ xaQav. xai XafitShf IltQaihg 
ti^img itiktat ttjiv avtrjv xuQav ftvtntxQg, xa&tit^ iitidx&fj 
«xo TO0 liiov ntxtQhg lUxov tfjg ftvatQog fiayyavtlag tipf nXo- D 

9. wtHiiUovo Ck. qua Chron» ot Cedrcao p. 22. B, KoUfLomq Oz. 

19« 9ttWQW€tj6iV Ox* 

Mriftaa reliqdi» JoTem Plcxim !n cQbicolo tpoi mare speetabat corn* 
■wniteai ««01« ntpote palcberruiiam , li auri magna, sibi condliaite} 
r^taaiqiie inde« compreasisse; filinmqae ex ea habui5se Persenm, quem 
umoi. Honc alatum perhihent» eo qood a pueris somiiia esset corpo- 
lii agifitate : nnde et pater ^ns Jupiter Picos nefandi iilius Scyphi pa- 
raadi magiciim ci artificium aperuit» quaeque ad eum pertinent mysUcai 
HBm et unpias edocuit impesUiraa; Hujns ope, inquiensy yinces tnos 
Umicet et ndrersarios oomea: et quicunque Caput hoc aspexerinty oc« 
macati «t qoasi mortni a te percosd Tidebuntor. PerMns igitur» Jovis 
PUfis ^cto nudiens fuit: qui, post eum mortmim, adoiescentior factus, 
recMm AjaTriomm in ammo liabuitt quippe hoc inrtdebat patruelibns 
sais, Nini filijs. Acoepto autem oracnlo, m Ubyam profectns est: per 
itcr Tero occorrit ei ynrgo quaedam Indi^na, oculis capiilisque feri. 
Cs— titit ad ▼isnm Perseus, et percontatns eam, Quod, inqnit, tibi no- 
Mn estf Respondit iila imperterrita, Mednsa. Tum Persens, compre- 
hcBia Terticis coma, falcato qiiem ferebat ense capnt ilii amputarit : quod 
■Rtptni, Incantamentis magids et infandis, juxta ac a ratre edoans 36 lOANNIS MALALAE 

9tpf * ^vrtva Ifittora^iv iJg iStav fioijd-iiaw nfig ndfiag Ix^fodg 
Kttl noXifitovg ilg ji vnotttaanv ira! avaiQiiP. T^y di xafav Ixu» 
Xiai roQyiva iiik ih i'^ xov fiofi^^atog xa\ ii& rd iviQyig nfog 
%ovg vnivavxtovg. xaxit&iv nigaaag f^X&iv inl rijv ri^g Ald^to^ 
ntag x^Q^^^ ^T<C ifiaaiXivixo vnh rov Ktjffwg, xal ivQiixwgS 
ixit liQiv n.oait8&vog, ilaf^Xd^iv iv avT(p xm) iliiv iv ttp it^ 

O 4S naQttfilvovaav x^Qf^, xaxa ruyfia rov Htov airflg narfig tov 
Kriffioig ixSo&iTattV, rtjv XiyofilvrivjivdQOfiidttv napd-ivov. xal 
ravTfjv inianaoiv ix rov Uqov , xal fd^itgug avT^y co^ ivnQin^ 
iXttfiiv ilg fvvaTxa. xal xarttnXivottg ttvixiigfiaiv ix ri^g x^»^S ^O 
B ixitvfjg ' iQxofiivog xttr& rijv jiaavQtcav x^Q^^ xarrfvrtiaiv iv rg 
X^Q^ '^V^ ytvxaovtag * xal yvovng iv&i<ag avrtarttvng inoXfyiti» 
attv avrtfi * xal XQV^^f*^^^^ '^V fiotjd^ittt riig xttQttg rijg roQyovtig 
ivtxtiai roig jivxiovttg. xal iVQfixdtg xwfifiv Xiyofiivriv ^Afidv^ 
iQttv inotfiaiv avr^ noXtv, xal tartiaiv ittvnp arrlkrpf J^» r&vMS 
nvX&v, fiaxnaXfivaav rh avritxoviafitt rijg FoQyovog, xal ^vatav 
notriaag ixuXtai r^v rvxf^v rijg noXiwg UiQatitt ilg ro Xitov av^ 

y 15 rov ivofitt * i^rtg arriXri ttag rov Tra^oyToc iOTttTai ixiX. fjvnva 
n6Xtv ixttXiai ri *Ix6viOv, itort nQtirrig vtxf^g ilxova aiv rfi FoQ^ 
y6vfi ixitiXafiiV. vnlra^i ii xa\ rdi/g iXXag x^^Q^C ftVfiivig ai^SO 
d^tarafiivov» iQX^fiivog ii inl rrpf*IattVQtttv xa\ KtXtxtav, xai 
ivnaraaitg ovtov noXifitotv vnoftivovrog , ixQrffiarta^ ravra 
Sn jini Tov lilov %nov unofiitg riv aiv ruQaiv rov noiig ilg 

11. loio^o^] smtI «ddit Chron. 13. xooi7(] xaQog Ch. cui 
Chron. 19. nQi t^s vUtig iixova t^ x^g ro^6vfi9 Chron. 

fberatv eMnmaaXu praeparaTit; •ibiqoe in aoiciliaB haboit, ad iiiiatcoa 
Imstcaqne omnei derinoendos toUcndosqae. Capot antem lioc Gorg^ 
aem appellavit; ob aaxiliandl oeleritatefli et «nguiarem qoaa haboit 
oontra adTersariot efficadaai. 

Illinc anteoi diaoedens in Aethiopiam Tenit, qaae tom temporis Ce- 
phco parebati obi repertnm Neptuni templum iogressus Tirginem ibi Ti* 
dit , Cephei patris Jnsso expo^tam , nomine Andnmedam. Hanc e fano 
extraxit; et. qaod Tenusta esset, deYirginaTity et in uxorem aooepit. 
Indc vero solTens, et Assyriam Tersut iter fadens, in Lycaoniam derc- 
nit. Hoc antem Lycaonibus oofnitOy armis eum repeilere conaU snntx 
qoos tamen l>enefido capitis Gorgonii profltgavit: repertoque tioo, cni 
Amandra nomen erat , ex eo dTitatcm condidit; et erecta dbi pro portia 
itatoa, Gorgonis cffigiem ferentCy sacrisque peractis, Urbis Fortunamk 
Jaxta nomen suum, Persidem TOcaTits statna Tero haec etiam hodie Ibi 
tpectatur. Urbem lianc Iconiom appdlaritt ibi enim posuerat Icona, in 
signum primae Tietoriacy Gorgonu ope» a se partae. 8ed et aliss edam 
regiones subegit, nemine repugnante. Dumque per Isauriam et (^Uci»m 
iter moverety hostiumqae Impetas Tarios sustuieret» dabatar ei Oraoulnmi 
hoci UU €M cgMO d€$cendemi, eakmxtmm jptdii im terram d^fUeri»^ CHR0N06RAPHIA. h.U. 87 

r^ X^^pa it^ag vixTfP Xdfiotg. xai xanX^tlhf h tov lilov Trnroti 
h Tfj Xiyofiirji xtififj l^yifaa^, ix%t xav tafaiv toV noiig fntilSep * 
tal vat^ag t^ X9V^^ ^?^ Fogyivog, inoitjat t^v avvtjv xdfiipf O 43 
nikip, ^vttpa ixaXiat Tagaip ix tov ;f^<r/<ov tov lilov aitov 
Sx^Sg, 9vataaag xiqtpf aiatj iviftart Ilag&iviTtfjv iig anoxaf^ 
^agtafiiw tijg niXmg, xal ivxaQtatr^aag wpfifjaiv ixii&iv ita B 
Too ji^lov ofovg xat& jiaavglm * xa\ vtxr^aag aitoig xtxi tpo^ 
niaag tiv SaQiavanaXov , ftaatXia ait&v, tiv ix tov ylvovg 
ffvTov xatayiftivov , vnha^iv aitovg, xal iftaatkivaiv ait&v 
10?Ti7 r/, xal in iviftatt aitov ixdXiaiv aitoig lUQaag, aq^iXi» 
Hipog iati jiaavQltav ti^v ftaatXilav xa\ ti ovofia. xa\ i(fvtiva§ 
Uvifa, xal ixaXiai niQalag* oi ftovov ii ixit, iXXd xa\ iv totg 
Aiyvnrloig ftiqiatv ifvnvai tdg mqaiag ilg ftvi^fttpf iavtov* 
UliaU ii xa\ toig Ilifaag tijv tiXix^v tov ftvaigov xcA a&iov 
iSaxvq^ tijg Miiovatjg * &vttvmv ixdXiat ttfv x^9^^ Mr^ioiv it& 
fo fitt^fia. 

*0 ii (titog Ilifaiig ftitik rd ftaatXtvaat tijg Ilifatxijg xd^ 
^ iJij noXXd, fta&dtv ott iv tfi Svqlft x^Qa itdyovatv ix tov C 
^Afiyovg ^mvttat, i^Xd^iv ilg tfjv Svfiav nQog aitoig ilg ti StX^ 
ttviov ifog, tag npig iiiovg avyyiViTg' olttvig iil^dftivot aitiv ftixit 
nuaf^ ttfifjg nQoaixvvt^av ' yvivttg aitov oi aito\ \i(fyitoi '/oi- 
xolXtoi oti na\ tAtog ix tov yivovg t&v Hgyiltav xaidyittu, x^" 

U lifioi^l Itipffg CedrcDOs p. 22. C. 5. oBa^ Chroiu, t^aiiv 
Oi« 7. 'A(^mov] *A^iov Ox. 9. aitov Ch. cum ChroiLy 

aitih Ox. 14. rov] x^v Oz. 21. InnoMtai Ox. 

vuttfioi Mo TfforMU, Bz eqvo itoqae descendeos, «d Tkoni didiui 
Aadriaui, pedis iU calcaiieam fixit in temm: capiteqne Gorgonio fre- 
te, Tictoriam sibi oomparoTit. Ex yico icitur Ulo urbem aedificarit'; 
imiiwiue ei, ex pedu sai oracalo, Tarsom indidit; mactata Tirgine illi- 
btta, Parthenope dlctas in arbis expiationem. Gratiis deinde persolutisy 
ia Aiiyrios armn moTit, per Arfenm montem; qoos, ocdso rege eomm 
flMaaapalo. ex genere e|us orioiido, derictos in potestatem saam rede- 
ijii ooiDas ImperaTit per annos liu. Quin et a nomine suo Persas eos 
vsccm; noadiie pariter regnoque Assyriis adempto. Ari>ores etiam iliic 
Kfit, qoas Persicas TocaTit: qoas non ibi solam« sed ct per Aecyptam 
«tism, in «^ meaMiriam disseminaTit Docait praeterea Persas ufanda 
pspafi HedoM^ mysteria; atqae indo eos Medos» regionemqoe eoram 
Wdiam, TocaTit. 

Perseos aotem cam per plores annos imperlam Persidis tenaimety cer- 
finr fMtos Jonitas, ex Argins oriandos, in Syrla sedes soas posaisie» eo 
ciaes^ ad Silplam montem, eos, tanqnam ssngaJne &\ conjanctos, tI- 
dtataros. Ab his aatem honorifice exceptos est; at qoi sdreot, eom 
CCNi mmm ab Argiris JopoHtis doxisse: samma Itaqae laotitla affecti, 98 lOANNlS MALALAB 

O 44 f6ntg Mfipovv avrip. jpifAGpog ii yepofUvw, xai nhifi/ivf^ 
earrog noXi %ov mqamfUvov notafioS rjj ^lmnw niku rov 
Tayofiivov ^fdxovtog, wwl ii ^OQorvov, fjr^^at toi^ 7oir/rac 
wiaa&ai* xal lv%^ tvxHi&tu aitoig xal ftvoTaywy^ Tumpfl» 
)^&fl a<paT(fa Tivfig xiQavvov Ix rov ovQavov, ^rtg Inoiijai mnHS 
&T]vai tbv /£i/iaiya xo) tA toS norafiov imaxi^fivai ^^fo. «ot 
d-avfiuaag inl t^ yiyov6%i oIIiQaivg S^ ixitpov %ov nvfig ii&tiag 
D avij^i nvQ, xal c^c (fvXa%%ifiiPOv fi^ iavtov * Snif nvQ ifiar' 
cxafyp in\ %& IhffOixi fiifti iig %& tiia fiaaOma* xai iildaJSfr 
av%oig %ifiuv ixiivo %i nvQ, imf tXiyev av%otg ioHfaxhai ix %oS lo 
oigavov xa%ivix9^iv%a * Snif tivq Hwg %ov nagov^og iv %tfifj ^pov* 
ctv ol Jltqaai, &g ^iXov. o ii av%og JliQatig Xxtun %Oig 7(w- 
vlxatg Uqav, 8 inatvifiaoi nvqhg a9^ava%ov. ofioUag ii xul dg 
%ik IliQaiiiuk iXTiOiv iiQiv nvfig, xa%aa%fiaag lx<i itaxov^v aA^ 
Tfp ivXafiiig Hvigag, oSartvag ixdXiCi fidyovg. %av%a ii Ilav^ 15 
cavlag o aoffdravog xQovoyQfifog awiyQatpa^o* 

Kdi fiixA xaiQov iX&iiv i Kfjqnig fiaaiXiig xaf av%oS ix 

O 45 ^^C Al9ionlag, 6 9toT^^ %^g jiviQOfiiiag, inoXfyifjaiv' av%^' 
E ^ ii Kfjfiig ix %ov yfjQwg fi^ fiXinw. xaX axovaag 6 iZc^ 
Ciig S%t noXifid: av%^ , iQytad-Ag naw , iffjiX&i xa:jf aii%ov fia-^^ 

5. xf^ocwov] KtQowlov Ch. ibid, «crv^^ai du com C3iitMi.y 
uav^^at Ot. 7. xf fiyovig] n^* ^*i «o yfovog, fhre pote 
ixl T9> ytyoyori, oti leint Chr. Alex/* Ch. 11. ircrrfrf;|^^a] 
natnfixbftvat Cbron. Konoa qaae hic est redit p» S5. A, 45» Bf 
86. C» B, 89. D, K, 91. K, 93. B, 94. C, 99. D, llt. D. toL IL 
o. S6. D^ 41. C, D, 44. C, 47. B, 70. fi. iUd. tt^i Ch. 
Chron., vfiiv Oz, Peneom fmun cdehrabent Tempefltota tcio IngriMiite» cm Draeo 
Tios, qoi est nonc Orontes, Jopoiun pneterflaens, sapra Bodom iabrl- 
bos aoctos efset; Perseas Jonitas, uti preces fonderoit, hortatas catt 
qulbas precantibos, sacraqoe peragentibos, f lobus ignis lalflunalis» e coo- 
lo delapsos, tempestatem seda?it« fliiminisque impetum ooerooit. Mira- 
bundos ad hoc Perseos stetit, et ex igne iiio ignem statim aooendeos, 
apud se religiose asserraTjti qoem in Pcrsidemf r^pum soom» •ocam 
tulitt Persu etiam edocuit divinos honores eidem exhibere; otpote qwfli 
de coelo se delapsum videre aaserebat. Persae itaque ignem usqoo ad- 
Iwc oolant, j^ro Namiae habentes. Ipse autem Perseos Jonitis fonam 
oondidit, igni aetemo sacrum. Aliod etiam templum in Perside Ignl 
oxtruxit; obi illius Ministros posuit sanctos quosdam Tiros, Qucs htagm 
nominavit. Scripta aatem reUquit haec Pausaiuas, sapientisaimos Clm- 
nofrauhos. 

Postea temporis bellum moTobat contra Persenm Cepheus Rex Ao- 
tiilopum, Andromedae pater. Brat autem Cepheus, ex seniOv ocolorui 
acoouae prlTatus: Peneus vero obi aodisset, bello se ab eo peti, ingea* 
ti corroptns ira> contra iiium egrcssus, Gorgonium capot secom tttBt, il- CHRONOGRAPHIA. L. U. 39 

irroSo#r t^ xaQOw, xol vmitil^iP avx^ ot^nfy. uai 6 Kfjq>ivc 
ft^ pUnm i7Ufiut9ir avt^ HptJtnog* o ii Iligaiig ayvom Sri oi 
Mo^ofa, iXoyioato /ii^x/n ivifyuw ttp^ xa(fav ^g natiTxi Fo^o- 
voc* xai ctQiipac avt^ nfig iuvtip n(foa&fx^ ^^'^fj * ^^ ^^ 
SflmS'^ ijfiitPiP wail vixgig ual urfjifl9ii. 9ud Xomiv ifiaotkw^ 
ai n^fc&f i v^g tov Ibfaiiog xai t^g jii/i^ofiiiag , nffofiXij- Y 16 
Mg ix toS lilov avtov ndnnov tov Krjifiiag, tov fiaciXiwg t^g 
jiid-tonlag' Sattg ixiXivai, xal ixav^ 17 ftvaiQii xapaX^ t9jg 
Pofyirog, xtti uvixiiffiaiv inl tijv iilav avtav xu^Qav. xtxi 
lO^uavi Xotnov ti yivog tov Ilifaitog fiaaiXivov tijg BafivXmlag 

!Ey ii toTg nQonQijftivotg uvunigotg ;if(»ot'Oic xatiXafii ttjv 
Botaniav jlfi^av ix trjg 0otvixr]g Kdiftog, jiYtjvoQog vlog* 
ivtrva Inifty/ev i uvtov nattff ilg ava^i^atv xal uva^qvatv tijg 

iSEiftiTtrig, uiiXtp^g avtov. xal ftad-tHv i aitdg Kui^iog Stt fia^ 
aiXivH tfjg K^tfjg, inl t^ Boitatluv S^ftfjai' xul itutqbpag O 46 
ffC tffv Bottatluv iiHul^iv uvtodg td Ootvlxtov dyvoovvtag YQiift» 
ftata, xtti ijiftow avtdv xal inolfjaav aitov fittatXia tfjg Boioh B 
ttag * fpf y&Q xal iiuii^g tfj ^a * Sintg fiaaiXtiit ttSv' BotiottSv 

^hrj ifi^. itai rjydyito ywixXxu ixit^iv iv6fiatt ^A^fioviav j§ 
^ ioxi &vyati(fag flS, ^lvta xai Hyuvrpf xui SifiiXrjv «il Eif/wi^ 
fttp^ xai KXiuv&iS xul Eifvilxrjv tSttvig iXiyovto nfojovatu ul 

10. paatXtvov Ch. cimi Chron., BaeiXtvovtog Ox. 13. Botmtlav'^ 
Botmxila9 Ox. hic ot Infim. 17. Ooivim&v Ox. • 21. *lvm Ox. 
ct Box KXuap^m. tbid. Ev^tvofttjv et Ei^lrapf Ox. 

Bqoe obrcrtit Ccphent aatca ■biBO Tldeiis, oondtato oqoo lii igam 
ifniiti Poneot T«ro qa<M latebat Cepheom caeciidre, existimaiis Gocgo- 
rkm. capot ooo oltra Tiras sotis exerere, idbiniet iilad obTerdt s quod dam 
i o h i utu r, occaeeatas ipte stetit atque sic intereDptus est PenaroB do- 
inde Rc^9 Pefaei ex Andnnaoda fiUos, ab aTO soo Cepheo factns eiti 
qal otlaB Joait» ot aboiniiiandam lUad Gorconb capot igne abgamero- 
tar't q«o fado» rognom saam repetiTlt Abhinc Igitnr Penei fanos Ba- 
bjiotto regnaTit 

Temponbos antem snpradictb, Cadmas, Agonoris filias» Phoenidn 
reBcta, boeotlam occapaTits a patre enim mlmas fiierat, at Baropam 
seforem inTentam Uberaret Certtor aatem factos oam in Creta regnarot 
Twans Boeotiam prooeraTitt nbi diutias commoratns, Phoenioom uteras 
ees, iUarum antea ignaros, docait Cadmum itaque summo in honore 
Re^[emqae eom Boeotiae constitaeront » erat enim spedosos nbi snmpdty noiidne Harmoidam; ex qna sex susoepit fiJlias« <|aa- 

nm Mmba, Ino» AgoTe, Semeio, Borinome, Qeantho» ot Barydioe; 40 lOAMNISMALALAE 

KaSfiidStg» xvlfyi ii xai niXiv Iv tfj Botmla fntfiXfgp^ rprgnnt 
ixiXidiv ilg fSiOv fvofia KadfAilav. xa\ fiaatkeiu o airh^ Kd^ 
ifAog ixit* ivixaXiaato ii ix tijg Uioflag thv TuQialar, Bon&^ 
tior Zvta q>^k6aoipov, tir &fjQoXhtpf, tvta nXovaior xal XQV' 
fiaai xal &%ltf xol aotpla. Satig naQitatf/ayi ioyfia toTg^^EkXr^at S 
ti aitofiatwg q>^Qia&ai t& ndvta xal infovotitov ihai Toy x^ 
C Ofiov* xa2 01 liQiiQ awiaxtvdaavto aitiv, xal HiwQlad^ dg ti 
liQiv Jaqfvalov ^AnoXhavog, wg Yvyaixwiug ^orv ffivag, xal 
noXvnQayfiovovvta nwg fiiYWfiinj ywij fieti avifig avXXafifidr' 
tii , xttl ^ qtvoig Toi; a7fiatog fHQlfytai itg iatia xal adQxag xol 10 
tfXifiag xa\ yiVQa xa\ aTfia, xa\ fyiOYOVittai figiqog xa\ ttxtctai * 
O 47 ativa o aoqxatatog KiqaXlwv owiyQdy/ato, o ydQ coifiitatog 
SoqoxXijg iQttfia t^ldito xai ntHtitixwg itmv Ztt t^ HaXXdia 
iJii Xovoftivfjv xai yvv^ iyivito* o TnQiclag, (pijal, t^ aotplav 
Tot^ ifjfitovQyov Ify^tTfai yv&vat xal ovx fjivvTfd^ * SO^iv H^id^ito 15 
avTo^ 2oipoxXfjg iv toig aitov avyy(fdfifiaai tewta a7.fj9'iiag 
I> itvtti* ilg iattv o ^iog, og Toy ovgavbv itiv^i xa\ youav ftaxQiv 
nivtov ti xaQonov olifia xol avifnav fitag* dyfjtol ii noXi xaQ^ 
ilf nXavwfiivot, tiQvadfH&a nfjftdtwv naqaxlwjrag d^iwv aydX^ 

1. Kaifitd9ii\ Kadfiidtg Cedremu p. 23« C. 2. Kadfulctw C^ 
dreout, Kudfiiop <hr. 8. Jatpvaiov Cb., Cedrcnus, ^atpriov Ox. 
9. noXvnooYfiOPovvta'] Cedrenuf tig ywafxos fitvadlTfi^ijvai fpvatw 
%al MolvnQttyfiovitv avt^ nmg etc. 11. xal atfia] ,,Cedrvaus ha- 
bet, nal ta Xotua^ rectius ut opinor.'* Ch. 18. ts x^Qonov] 61 
XaQunov Ox. 19. idvadfttd^n nrifttfidtmv — 9i^ Chu De turpi 
fragmento Sophodeo v. Bentleii Kpist. p- 12. 

quae etiam fVaeceUenfet forma Cadmiade$ Tocabantur. Urbem etiam 
magnam in Boeotia oondi^t, quam ex nomine suo Cadmiam rocayit; abl 
et sedem Regni posuitt Qjalik et Tirestam, Boeotorum Pliilosophiim,'ab 
exilio reTocavit Brat hic Venationlbus deditua» dttiasimus opibus, Tir 
sapiens item magidque nominis; qui et Graeoos docuit, oainia fortait* 
ferri, Mundumque nulla Numints proTidentia gubemari. Qua de cKosa 
con.<!piratione in iiium a sacerdotibos facta» in Daphnaei ApolUnis tflan- 
plum relegatus ests ut qui effaeadnati csset animi. Plus satU enim cu- 
riose rimabatur, quo pacto faemina ex maris concubitn oondpiat: quo- 
modo item fieri potuit, ut san^inis natura in ossa, cames, Tenas, et 
oerTOs, in sanguinem deidqoe ipsum di«tribuatur; et quonam modo fo«- 
ttts in utero Tivus efformetur , et in lucem prodeat Sicuti de eo prodi- 
dit sapientissimus Cephaiion. Poetice enim de eo locutus cst in I>ram.ite 
sno sapicntissimus Sophodcs: nempe Tlrcsiam, Minerram iaTautem com 
Tidu*set, in mulierem conTersum fuisse. Sed et addit, eundem Tircsiam 
Suomii Opificis sapientiam sollidte indagasse; quam tamen asseqoi noa 
mituit: unde et Sophodcs ipse, in scriptis suis, ista pro Teris protuBt. 
K$t utnit Deut^ Qui Coelt machiuam toUque eottdidit; Coerulea pofifi fer- 
^fi, ct ift/Traencf JVofos: /^t fiof misd/i, pectoro erranfcf oa^o, CaUEON- 
tadim jEuximiM t^aiiaf Fomas Dwrum taxeaty Ugueatf Jurtioo dmimt CHRONOGRAPHIA. L. E 41 

• 

fma fx Xl&w mi l^fiXm 1j x^cotiiKtw ^ iXtqfavxlyanf rvnovg, 
9v9lag TC tovtoic xal xipag navfjyvfug T€v/ovr«; tvaifiitv yo/u/- 
^fier. fiovaQ/Jav yiiQ iSomi ioidfytv o at^ri^ SofoxXijg. 

*0 ii Kai^oq t^liwiu t^ iovxov ^vyajiQa t^ jiyavfpf 

sTSxhvi %m avYxXtirac^ * Sarig *Ex^^ ^^X^ ^ aijtjg vtiv ivo^ 
lutn Iliv&ta, SviQa cwiTiv xal iv ffovtjan xai iv naat, r^v 
it SifiiXrp^, T^ SXXfiv avrov 9vyarlqa, mtqimararfpf olaav O 48 
niw, i^tXrfil tic IvifAart IIoXvfArjiimv , vlig Al^iqlmog avy^ 
tkfftatw, ix rov yivovg xarayofiivov tov Ilixov diig* ^v ngo^ 

1SiX(fnifafitvog tf&HQiv, it^ ^c ^X^ vliv. xal iv r^ tx^tv av^ 
rfpf iv yaargl riv naTiu x^^i^^S ovrog iyivovro Aarfonal 
fityiXai xal fifovrai* xai i&QO^^ ^ x6(ffi SifiiXfj, xa2 t^ fiiv 
pQifpog naQiv9ig iylwfiai fifpfSv inra, airtj ii fiij vmviyxaaa 
roig nivovg irAiirriai* xa\ Vnifiy/iv 6 Kdifiog t^ fififog itg V 17 

ISii^ Nvaiav x^9^^> xuxii irgdiffi * itii rovro ii avnygdif/aro 8r« 
Zeig riv Xotniv XQ^^^ ^C fi^^QiXfjg airov yaarQig iv rtff tHtf 
«ALjKfi ifiXcilli, iiort ftlQog Sta^^ Itaxt naQ& riv xqovov rijg yiv^ 
vtfaiwg airov ixrQw&itg, xa&fig IlaXal^arog 6 aofdrarog aw" 
ijQ&tfmo. ivrtva i airoS ftdnnog KdifAog Niatov ixdXiOiv, 

10iX£ o2 Xotjfol ig d^avfjtard rtva notovvra ix t^( ^Xtaxfig ii)fig 
Jtiwaov fjtirixdXiaav, li^ ix ylvovg Zvra narQ^ov, xal ini^ 

1. jj altcnim addid!. S. nutvdg Oz. 5. Mxtovt — Alxtmv Oz. 
15. dui rov^i «vrtyptt^aro ] «•^«« rovro ih^ «cribendiun censeo. 
FabolM hvjat anctons nonca hic oxcidiBse Tidetor; niii forte ovyt- 
y^B^otrro» In plnnli legendnM slt; qnod rensimillas. ** Ch. 

fmiU^ Mit cfcnneat. JS2t ilaMi ImmolaniM» ilicm tfofo Auguitot die Red- 
iimmM honareif ene noe remur piot. Soplioclet enim tentisse Tidetur, 
m — etse untTersi loiperetoreai. 

Cadaos antea AaaTem fiUan Aecliioid coidaai, Tiro nobili, locaTit: 
qvi ex ea filiim habiUt noinine PcatbenBit Tinun sagacein et in onini- 
Ims prndentem. Seselcm Toro, fiUam alteram, egregiae formae Tirginem, 
amaTit quidam nomine Polymedon, Aetherionis F. ez JoTis Pid ffencret 
qu etBi ia amorem snum iUectam comprcasit, et ex ea fiBom habnit. 8e- 
mde aotcm dom puemm in utero gcreret, ingens acddit tempcstas, hor- 
lendos coeU fiagorcs et fulgura emittens: qnibus perterrefacta mnlier, 
Ibctiim statim edidit scptimcstrcm. CuoKiue pucrperii dolorcs suiferre 
■ea potnisaet, expiraTit ipsa: infantcm Toro Cadmus in Nysiam rcgjo- 
ncm mi^t enatrienduin. Qoomam Tcro foetns, ante lcgitimum tempus 
exciusas portionem aliqnam Titae snae extra commanem nsum a Dco sor- 
Ikas est; idco fabolantur, eum, per reUqanm tempus matemo utero de- 
bkam, in ipso Jo^ sian assenratum fnisse: tioutt scriptom rdlquit sa- 
ifrntiwimas Palaephatos. Nomen autem poero otus ejus, Cadmus, Ny- 
mm dedit} aUi Tero JKonytoB Tocanmt, tanquim ex genere JotIs Pa- 42 lOAMNISMALALAE 

d-sro y&f xal nifl tijg ifintkov xal r^g y^^ixSjg Tm»* J^fioSt 
^ iixai fivcTixa nva xai Ifhtto MiQ aoq^g xa\ iv fwaraywytatg 
o avTig Jiiwaog, xai inoUt qiarraalag ttpig davftaTotr. tang 
xal nfig Ilifaag xal nfig Tlvioig xal dg noXkitg ;^c^^ in^X9t,S 
xal noXifmw ^parraalag rtpig ^avfmxon iiitxwvep, ix^ '^ 
cjQaviv fic^* iavTOv m!kvif. h ii Kuiftog yiyfiQaxtttg jropi^o^ 
ftjai tijg itotxijaHag trjg /iotaiXilag t&v Boiwt&v ttf vUf tov ^Exlo» 
vog, t^JIivd'^, t^ ixyinf adtov' Satig injp^iVro naQi t&9 
avyxXfitixtop xal na(f& n&ptm. o Kaiftog ii Xafiihf thtp Taff- 10 
ala» itijyip iv tfj x^(ff '^V Botwlag inl ti Ktdatfwtov tft>g 
tip noXip X9^^^^* tovto ii ixovaag 6 dtiwaog, Stt iy^^aatp 
C i avtov nannog, ^Xd^iv inl t^ Kaifolap niXiP futi noXX^g 
aiiag xai SnXtop, ItpitXofP fiaatXivaat. «al itoQaxd^ avtir ^pat^ 
taalag ttwig notovpta xai onXttag ixpna, xoi nQoaxaXovftiPOv 15 
naaap ttjp avyytvnav aitov, xai Tcic avyyivtx&g itiaaxovta fav^ 
ataytaylag tiXtaxtav fiaxxivftatanf , &g tXtyov fiaxxag, waavtmg 
ii xal toig noXttag xal tiXttdg ttvtiav tvxtSv itiaaxovta i^a- 
O 60 x&iv -nifhg th n^aat toig Botmtoig ivvaa&tu oAtiv ivttxiad^at 

S. wA uoUftmv ^avtaalag tnvtt^ ^avftitav tiilxwivl n^otU le- 
fCDdmi, ual noliftmv^ ^pavta^lag t* ^. I. Cedmnit habet, uml 
tpavta^Ut^ xtvii^ iavftaaimv ^ymv «al uoUftmv eCc** Ch. 7. «r- 
Oipiofioi x^g Siolnnotg] ^Sar. Stoixiioimg. Cedreniis hibe^ f %id 
xnv itoinjjctv xiJQ Ja^tliiag Sotitfov naQ§xmQfj6i K»^ Ch. $. M- 
Ziovog Ox. 9« lUv^H — htatviito Ox. 11. KiJ^iQmvtov Ox. 

tiii; et qood ez Carmiiie lolarl Bfagico mirabilU qnaedaai efficanC 
Qidk et io Deonnn niimeniai retnlenint enm, eo qnod, ex Tite, BMNrtnr 
lUms alinienttim Mppeditasieti de caju» nta, irfcot et de Agrienltnrae 1»- 

£*bns, nonnolla exposdt 8ed et mytticb etiam rdi>nf operam dedit, 
deqne Tir lapiens et Mysteriomm peritns erasit, et Impostoris sais 
mortalinm perstrinxit ocnlos. Profectns etiam ingenti cnm exerdta, nd- 
▼enos Persas Indosqne, pinrimas item regiones alias, admiranda qnae- 
dam in praeUiB exhi(Miit rraesdgiamm spedmina. Cadmns antem aetato 

&proTectior factns, Boeodae regnom Pentheo Nepoti sno, fidiioals 
, reliqttiti honc enim primores regni, ommsqne adeo popnios ^i^p^ 
lande prosecnti snnt Cadmus antem ipse comitem stbi adjnogens Tire- 
■lam« per tempus longnm, ad Cithaeronem montem, in Boeotorum re^io- 
ne litam transegit, Dionysos Tero ubi inteilexisset Cadmum aTum jani 
oonseooisse, perTeiiit ipse in nrbem ddmiam, cum exerdtn, et cdebri- 
tate magna« Boeotiae regnum sibi assertums. Pentheus autem cum prae- 
stigias operantem« armatisque instructnm obserrasseti et quod conToca- 
tis qni sanguine Uli joncti fherunt omnibns, cof;natas docuerit mystiooa 
modos fnromm Solarium, quas ideo Baecftos nominaTits simiiitte et Booo- 
tls etiam precaianim qaanmdam Solarhiffl Inltiitlones tradiderit; qno CHRONOGRAPHIA. L. U. 43 

x^Q fiaatXiiag, xixoafitifiipov Bnhp nal atfat^, avg, (ffiot, oxIq^ 
rorc ixuXti, wg yofyov^ xa2 il^aXiofiivovg * ^aav ya^ ix t^; JBar- 
otxTfg X^^^Q^f ^^ co<flif fwOTixfj n&uuiiVfUwoi* tavra yvoig o 
Htr^ft^ hfSivu avT^, ixovaag Su xai ttig fiaaiUlag rwv Boioh D 

Sriilr hu&vfitZ. xai yipofuvoi ix^(foi avtifiaXov noXtfiOv ip tji 
xikH' xai 6 Ibvd-idg vix^aag avt^ naqtkafiiv adriv, xal itjaug 
lyvloStv av%6v ii& r^ na^ovatav toSKaifiov, tov nannov av- 
t&v. f^ ii *Ayavfi, wg dtla aitoS xal fifjtfi^ tov Jbvd-img, 
mhaaa t^ tiiov vliv inoltioiv adtiv inoXvaai avtov» Sattg 

V^iaoXvdiiQ ifiovXtveto nwg AviXfi tiv Ihv&ia* xai onXiaifnvog 
ftmatilXato ttnv^A/avfpf, xol ^tf^ai giiXiw9ijvcu avtijv t^ Ihv^ 
d^ xai Sfia avtw iniX&itv nfig tiv Kdifiov. ij ii noXXi 
noi^aaaa t(p Jhv&iT, tf iavtilg vlw, htuaiv avtiv yiXioii^- 
voi avtw xaX imX&^v n(fis tiv KaifAOv, Sti iXvni^9fi nfig av- B 

iStovQ, tfjg jiyavfig awta^ofiivfig &fia avtoTg imivai xal lui&uv O 51 
rir iiiov fULti^a. 6 ii Jiiwaog d^l^o xati tov Ilivd-iwg, 
ig ii^^iig fud Xotiofovfmvog na^ avtov * tXiyi yig naoiv Stt ix 
jo^fviiag itix^ o avt^ diiwaog» iii tovto ii xal 6 Evftnl^ 
if^g §iiti XQ^^^ fvfffixo^ rd totoivtov avyyqaftfia t&v Boa^wv 

S02S^!9iTo ifS^a, wg ani nkv9iwg dndhf tavta* SifiiXfi ii Xo^ 

1. auiotoPol^^V]^ Lobedc A^aopham. p. 1311. 11. ait^] o^ 
T^ Ch. TaA Oz. to9 Ihv^iJC et moz ilevdiju 20. JMimg] 
IflUM SciBolae lomaB. 

ummuu babcret eot, potie te Boeotonn regnom sibi asserere; iit qoi 
mgliuftiii emet cxeratn, et miBtibos ^oAodi, qaos ob oorporis ai^ta- 
tcm ct saltaadi peritiam Scirio9 Tocare se dLdti [erant enim ex gen- 
te Bciiica, ct mTatofioram insoper oognitione imboti:] Pentheos, inqiuun, 
ecrtior de his factos; aodiens etiam &eotiae regnom eom aiSectare, odio 
Dioojsom prosecotos cst: et iniaiicitiis inTioem contractis, in ipsa orbe ad 
Mgnam dercotom cst. Pcnthcos antem pradio Tictory Diooysom compre- 
bcodit; inqoe Tincnla oonjectom» in Cadmi aTi adTcntom asserrare star 
toit. AgaTc aatcm Pcnthd mater, ct Dionrd matcrtera, predbus ob- 
tiwdt a nlio soo, ot captiTom liberaret. Lib^ratos Dionysos secom in 
aaiaM» Tolotat, qaooiodo Pcnthcom e mcdio toUat. Amds itaqae paratis, 
Afarcm acocrsit; rogatqoe eam, at in gratiam curo Pcntheo redtensy 
Gadmom ona adirent. Qood a filio Pentheo obtinait tandcm mater: ^oae 
promtsit scse etiam eis oonntcm fore, ad patrcm dcmolccndomy qai ab 
•tnM]oe, qaod fcccraot, molcste tolit lUod aotcm Dionyso stomachum 
moTit, qood in Tincola a Pentheo conjectos, contomcliose ctism cxco- 
fim foisset Sparserat enim iUe in popolum, Sparium csse Dionysum, 
cx adoltera natom. Unde et longo post tempore Boripidcs, qoi de Dio- 
■Tio tale qoid scriptam ioTencrat ; in Tragoedia qoam Bacchat Toca- 
Ttty ista de Dimiyso profert» sab Pcnthci persona. Sed Scmde com- 44 lOANNIS MALALAE 

XW&ttaa in fiQotov rtvog iJg 2!rjva <pi(fovaa t^ a^o^Aiy Xfyiu 
Y 18 fpikifad^dniav di ai)rdSy ixiXtvat t<a iH(p axqatif o ^iowaog n^o^ 
XafitTv xaTcl t^ odip iv attvff tiiuf xal avaxtiw tiv Iltv&ia. 
iv ii tff fiiXXttv avtoig ilUtai fitti iXfymw iviQW ^A^cv o 
^i6waog nghg ovriSy* xal Xoiniv i Iltvd-fvg, ayvo&v ti axift^s 
fia, xai avtig iJJyovg fit^ iavtoS tkafitv aviQag* »a\ t^lAyavti 
fjv fit^ aitwv, iv 'ii t^ avtoig antivai ini^Qnptv aitiS o ot^o- 
tig TO0 diovvaov , xa\ avvia/pv tiv Iltvd-ia ' xa\ iv9io§g ixi^ 
Xivatv diiwaog anotfitidijvut avtiv, xa\ tijv xtipaXriv ioSij^ 
pai T^ f<i7T(») avTov , dfg vfift^ovaji tiv avtiv Aiowaov. xal 10 
iniatQti^tv diowaog tlg ttjv Kaifitlav tig t& fiaaiXfSam. 
it& TovTo ii Xiyovai t^ jiyavtjfv inoxtq^aXiaaaav tiv tiiov ai^ 
B tijg vtiv, iiiti fnuat tiv Iltv&ia ftXiw&ijvai t^ diovvata xai 
O 8St ahla yfyovt tov ^avitov tov lilov avtr^g viov. ol ovv avyxX^tj'- 
tjtxo\ xa\ noXTtfu ttjg Kaifitlag n6Xta>g ovx iiHiavto tiv avtiv 15 
Aiowaov iioixijaai ttjv fiaaiXtiav avtwv, Xfyovttg Sti tiv litov 
ll^aitXipov iipivtvat fiij wv fiaaiXtvg* iav fiaaiXevajj, anoXtt tijv 
Botwilav. xa\ nqottQi^/avto nugaxaXiaavttg tiv Avxolvqffov, 
SviQa ao(p6v, tlnovttg avtw tii avfifiuvta. xai wnXiaato xai 
aitov, xa\ ixfidXXti avroy ix trjgKai^tiag noXto^ xa\ tr^gBotoi- 
tlag, xa\ yvoig tovto o diowaog, ori wnXlaaio xai^ avtov, 

I. liftil „Scr. Htovg^ ex Eoriplde in Prolof. Bacch. t. 29.** Ch. 

II. Kttdfiiav Ox. et mox bU Kadfilug. 17« amoUi Ch., inrolcJT 
•^ Boimttittv Ox. et mox Boimttiag, 19. t&MXiatto] ,«8cr. 
mnliino , sive mnXiaato , oti infra habetar. ** Ch. 21. ott mnll" 
ooTo %at ovrov.] MVerba bta traosposita, locoqae non suo op^a- 
rent Itaqoe leg(*ndum censeo: Ka\ yvoig tovto 6 Jiowcos^ ort 
tiuXloato mtt* avtov^ ifpvyt etc** Ch. Ponebantnr post Botmtimg* 

ffrttta oh aliquo tMrtaU^ in Jovem retuiil eidptm^ tiv^. Paee igitv 
ifiter eos composita, Dionysus mandavit roiliUbos snis, nti praeoccopatit 
Tiae angostiis , parati essent Pentheom adoriri. Ad iter itaque ds se ac- 
dngentibusy Dionysns paocis stipatus ad Penthenm Teuit| qui, nihil in- 
iidiamm snspicatos, et ipse modico instmctos sateUitlo, com Agave ce- 
mite exibat. Dnm Tero iter fadunt, inddnnt in Diony^ exerdtum; qid 
Penthenm adorti, oomprehendnnti capotque d, ex DionyM mandato, 
statim detroncant, matnque ejos deferuot; ob contoBdiam sdlicet ab ea 
Dionyso iUatam. Qoo faOto in nrbem Cadmiam rerertitor Dionysoa 
regnum capessitorus. iCnc Poetae fabolantur, AgaTem filio soo capot 
omputaMe, eo quod Pentheum Dionyso condlians, filii sui necis caosa 
fnisset. CiTes autem Primoresque urbis Cadouae Dionysum rcgem sonoi 
habere nohierant; dicentes eum, qui, priTOtus dom esset, patmdcm ae» 
d dedisset, d ad regni Csstigia fuerit proTectus, ipsam Boeotiam fandl- 
toi oTersaniiu Lycnrgom Haque, Terum sapientem, coi rcm totom 
•perinnt, ia aoxilium suum Tocantt qoi contra Dionysom arma sqmbs, 
c« ofbe iiioB» itqoe etiam ox Boootomm fiidbus oxtenoiuat. Qood M CHR0N06RAPHIA. L. U. 45 

tfvfi riw ^vxoSfyw* xal itg ^iXfpovg inA9dHf hd TiXevxa. 
xal MdJi ri Xittpapow tov avrov Jiovvaov ixit ir aoQ^ * xa2 r& C 
inXa ii avrov avrSg ixtt iJg ri liQbi^ IxQ^fiaai, xa&tag dilva(h' 
Xog aoipwrarog owiYfdif/ato mQl tov a^rov /tioviaov. waai^ 
^xug 6i xa2 6 ao^pmajog 0iX6/OQog tcc airilt ovpiyQdyjaro , iv ^ 
ix&iaii itm mpl rov airov ^ioviaov, i&nv iSitv r^ rafpfjv ai^ 
Tov iv ^iXfpotg na^i T^y jin6XXofva riv xfvaovv, fid&Qov ii rt 
Aat vnovoitiat 17 aofig, iv ^ yQdtpircu, ^Evd-dSi xitrai d-avofv 
Ji6waog ix SifiiXfig, ofio{(og Si xal 6 aoipdrarog KifaXlwv rA 
Uiaitii iv Tif ISbp avYyQdftfian il^id-ito. 

Mirii oiv r^v nXivr^ rov KdSfiov, fiaaiXiofg rtjg Boita^ O 53 
xlag, ifiaalXivaiv o Nvxnig. ovrog ixa &vyariQa, UQnav rov 
foov ^HUov, 6v6ftari jivnoTifjv ^ng iSiSd^^ rtjv ^hax^v <v- D 
pp^, Ijroi fivaraywylav rwv diowaiax(av fiax/ivfidrofv, xuxitS-iv 
iSiXi/ixo fidxxti. 6 Si airijg nartjQ, 6 Nvxnvg, ilxiv aSiXtpov dvi" 
fiOTt Aixiov, fiaaiXta rov jiQyovg ' Sang Aixog fiaaiXiig il^i 
avyxXtjnxiv ivifian Giofioov, vliv yivSfiivov BQ^vrovog nvog, 
tSi^iXipov rijg dlQXfig, ix rov ylvovg rov Illxov ^iig xarayo^ 
fiivov. o airig Si Qiofioog o avyxXfinxig xari rdyfia iX&atv i» 
iOXfwjigyovg iv rip liQif rov^HXiov nuQaxoifi^^&^vai, xal mQaxdg o 54 
x^ Uquo» jivnonfjv, iinQiJuardr^^v oZaav xal iifi^xfi, ifiXi^&fi 

8L J§l9€i0f09 B«ntleiiis p. 72.« JiifittQxog Ox. 7. pd^QOv — jr^crqpff- 
xrn 8i«belu. ad PUlodu p. 21., io^gov — yQafpn Ox. 11. Boim» 
xiiag Ox. ^ 12. %f«] „Forte fZxt.*' Ch. 17. SioBoov ^ Bqov^ 
Toroff] Biopoiov — BQatmvog Crdraras Pr^^* C, Biop6ovtoo 
loaniet Antiodieoat apad loaimeB Txetuin Uist L 13. 

INaijM intdlexisset, JogfL rebvs sols coiualQit, et belplios profectosy 
Mm ilBc sapreMBi obiitx obi etiain retiqmae ejos in locolb positae sant, 
ii haOf obi ipse arM soa sospenderat» sicnt memoriae prooidit sapien* 
tiaimos Dcaiarchos, de hoc nostro Diooyso scril>ens. Badem etiam ha* 
hsotor opod sapientis^om Philochoram;^aiii in scriptis sois testatory 
IKiaysi sepoldtfomy sois etiam temporibosy Ddphis extitisse; joxta Apol- 
Bosm Aoreom: pro locolo aotem foream qaandam habifisse« io qoo istios- 
Bsdi ■rriptoi le|rere erat Bpitaphiom. Dionygui, Semdet Fuiut^ kio 
Jmet tepmtut Haec aotem ipsa tradidit etiam io scriptis sois sopie&tis* 
«Ms Cepholioo. 

Cadmo ootem Boeotorom rege defoneto, regoaTit Njfcteos. Erat d 
iKay oomino Antiopa; solis in templo sacerdosy cojos etiam edocta pre- 
oMu, mysdcos ncnipe illos Bacchaodi ritos. exinde Baccha dicta est. 
Fitcr aotcm fjus Nycteos fratrem haboit, LTcom nooiine, ArgiToram 
KfWD. HalMiit hic in regno soo Tiram Nobllem, nomine Theoboam 
Brwtonis cajusdam Dirces patnielis, ex genere Pid Jotis oriundi, filinm. 
T l ee b o os ootem iste, ex Toto Teniens ab Argis in templom solis ut ibi 
imbofoi, Anliopom sacerdotem illic conspectam deperibat; ot quao Tir- 46 lOANNIS MALALAE 

tlg tfma avttjg. xal napafnlpag h jtf hq^ ngotpJmt roS ra- 
Yfiafog rijg ivx^g, wg avyy&^^avtijg, vnovod-ivcag Ikfd^u^ aj>- 
B T^ xai tptvov Inotfjoi' xo) fofifjd-ilg toi' NvKita, fiaatXia Xfyg 
Boimlag, &yf/wQtjaiv ilg r^ Jitav airov jfc^^oy. fiad-J^ di o 
NvxTiig fiaoiXfvg, 6 tavTtjg nattjQ, ottitfduQfj, tkafiev ot$- 5 
T^y in Toi; Uqov* xa\ il^ituaag avt^v ffia&i na(f avtijg riv 
qfd-ogia QiSfioov ou ix t&v avyickfjtixSv iatt tov aiiXtpov aitov 
ylvxov xa\ tfjg avtov ywatxog yivog. &yvoiiv ii o Nvxtev^j i 
natfjf aitijg, Stt ?yxv6g iativ, inifnf/iv avt^v iig tiv tStov ov- 

V 19 ToS &dA<p6v, TJy ^vxov, fiaaiXia tov ^Agyovg, 7va ij^etdafj fcal lo 
avtig ri nqayfAa ttjg ipd-OQug avtijg, xa\ il aXfjd^fg iattv Sti ix 
Tovjifyovg iat\v o avttjg <p&ofivg, xa\ ovriTr ttfmQtjatftat, &g 
q^a(fiTaav Ugitav olaav, xa\ ixiXvov ii ifivvfjtat, tig rofov- 
t6v Tf toXfi^aavta xat& Ufattxov adfAatog. o ii fiaatXiig Jiv^ 
xog ilaayaytShf r^ avtfjfv *Avtt6ntjv ilg l^itaatv, xaX itoffaxo^lS 

O 55 avttjg r^ ivnqlmtav, xa\ fiad-div Sri tyxvog iattv, ^Xitjaiv ai^ 
ttjv, Xiytav Stt iit niQtftitvai, &x,Q^g iA tixjj , xoH riti ttftw^t^ 
aaa&at avttiv, tig Ufattxdv vfiQlaaaav axtjfta, o ii avrd; Av^ 
xog fiaaiXiig if^i ywatxa tijv Jlqxffv* xa\ naqaioig aitfj t^ 
lAvtt6nfjv ilmv aitfjv qwXdttio&at na^ ait^, ax^tg ol tixfj 
B ii Avxog fiaatXiig fjv d-itog ttjg jivtt6ntjg, fj ii aitfj Idvttijtrf 
lyiwfjai iUvfia, ovattvag ixuXiaiv jifiiplova xalZrjdxiv. xtti 

4. Botmtilag Oz« 22. *Afuptmva Ox. ibid. ZJi^ov Ch.» Z$- 
dor Ox. 

go esset foma ftotanqae pQlcboniiiUL Commonitai Toro toaiplo» taa- 
qaaoi lab specie Nligionis, ot qai Tirffini edam sangaine coet ooojim- 
ctos; in imorem saom iliectam eam TidaTit graTidamqae fecit Metwoe 
deinde sibi a Nycteo* Boeotorom rege, in patriam saam reTersos cst. 
Nycteas aatem, Tirciids pater de his certior factas, filiam soam faao 
extractam examini sabjectt; et compertnm lialMns, Tidatam foisse eam a 
Theoboo» qoi Lyd iratris ez Primoribos eiat, oxoriqae snae sangoiaa 
oonjanctas: fiHam saam, nescins tamen emn Jam tam praegnantem ad LTcom fratrem, ArgiToram regem» mi^t; ot ipse etiam, ezamine Ur- 
cto de stopro, inqairaret nempe an Aothor e}as esset ez ArgiTb sois 
aUouiss qaod ita esse si compensset; ot Antiopa poenas daret Tiolatao 
padidtiae, qaod hoc sacerdos commblsseti in iliom Tero graTius ot de* 
cemeretar, qni taJe aiiqaid in personam sacram aasns fa«rit. Rez an- 
tem Lycos com de Antiopa Qoaestionem habere statoisset, obserTata ojat 
forma; et edoctas etiam graTidam eam esse, misericordia motos» manere 
eam jossit osqae dam partam edidisset, poenas deinde latoram temera|i 
sacerdotii Interim rex Lycns Antiopam, cujus etiam erat aTancolos» Dir- 
cae axori costodiendam tradidit, asqae dom partom ederet. Partwieae 
antem Antiopa gemeUos enixa est; quibns nomina dedit, Amphionem ei 
Zethum. Inuiites antem in lucem editos exponi rex josait, ia Tieo Ros- CHRONOGRAPHIA, L. IL 47 

i^^tfifl09 ytmnfl-ipTa ra pQiffti «orcl xtKivfnw %w jivxov fiaai^ 
Umg h T^ xfii/i}; t^ Xtyoftiiffi ^ac&ia nXtjalor xoS Ki&ai^miov 
Ifovg. ainntrag natSag ofxjov x^gty tkafii naQ& t&p foniv^ 
tmw Tck at^d figi^ ^OfHanf Xig yninovog, Snaig wv, yyoAg Zu 
Stixwa VTtijQxO^ t^g Ufiiag jimi^Ttfjg * ^iu y&g avri^, wg ligiiav* 
loi and-fiy/ato avvd* fifr& ii xq6vov noXiftov xtvfi&ivtog rfj 
\ifyiltav x^ff i&jXd-ir o uivxog fiaatXidg inl xiv n6Xiftov * xal 
^^fontn noXifiwy. ^ ii dlgxri, rov jivxov fiaatXitag yw^, Xo- 
ytaaitipfi o%t ovxivt ftn& tiv tox^tov ittftWQi^aato t^ avt^w 

VHHdntoiapf, iX£ ilaaiv ovn^y^ tig ifwv avtijg xoi Xad^ff fttyvv^ C 
ftipog fuf avti^g, wg evnQimatAtrig , Xafiovaa avti^ furA iXl^ 
yw atgattanwv wg inl x^fov &n7}Xd-iv inl to KtS^atQtivtop igog 
h tfj xtiftfi Snov 01 avtijg viitg ^aav avatQaqtirtig. Tovto ii O 66 
iyfoovaa fi jMqxti , xai l^ayayovaa ix rov avtoS x^Qi^ tonigov 

iSSygiov, xal nti^aaa iaia Iv rotg avtov xigaat, tIjv *Avtt6nfiv 
IxiXtvai ii9ijvat, xal riv axotvov ^g tiv r(Hix9iXov Toi; Tov^ot; 
ultfriveu, xal ovroic avgijvai t^ jivttJiTnpf vni xov tavQov xal 
ixoXia&at. xal dxovaavtig navtig ot tov ovtoS xt^fAtnog thv 
(tikXovta yhnaSut rijg jivti6nfig d-avtnov xal toig avrijg iXoXv' 

tHYfiovgj il^jk^ov ix Tov Aigag Qiag x^Qf^ ovrwg Xiyoftivov* 
tffttv ii h^ nXtidn noXXoi iv avr^ SyQotxot * watxvrwg ii xal oi J> 

1 !P«#Ma Oi. ^ ibid. Kt»iQmvlo9 Oi. 8ic eC IS. 3. ^ixrJf^ 
xmv Cli.» irmtovtmv Ox. 6. «isr. Ch.» %w. Ox. 10. itttaiv 
CIl, Umv Ox. 18. innli^at Ox. ^. h xo9 ^^a^ 9ktg] 
^Simni ^FeuMa Tocat^ est: forto legeodiiffl, I» tov ii^ 'Paa^iag 
pt^iov.** Ch. lauBo dele ii, 

Ikm ^eU» apn procul h CSUiteroiie BOBte. CeeCenmi mhnartn eomm 
OnBo qnWlw •gncoUiy paerolos Bocepit ab eii, qoftos eos exponeodi 
ctn cosMBissa ermts omiqae prole careret ipse, atqne etiaB sdrety eos 
■ttrea hobtam ABtiopam, qoam sacerdotem esse co^oTerat, soppedita- 
▼it ipie lafiABidbas alimoBiam. Postea temporis grassaate belio per Argi* 
vmm rmoiMm, rex Lycos ia militiam profectos esti comqae beUo loo- 
gincde detoatos foisset; axor cjas IMrce existimaBs, Aatiopam, com 
pigpe ftt ddbribas Jam solata, poeoas adhac aallas labset, coojagi sno 
(ody ob fnrmBm gratisamam esse eam sosoicabatar,) io daBdestioos re- 
mmlaa oomnibitai i paads stipata oulitibas, eam sibl suaut coadteoi, 
NBqaam ia ma sooederet; et yersos QthaeroBcm teBdeos fBOBtem, ia 
liauB, abl Antiopae filii eButrid enuit, dereBlt. Verom Dirce» com 
Wc igBoraret, Taurom sjlTestrem ex regloae iUa addud Jossiti coias 
«scdbos facam adaptaas, coUo ejos foBc drcomBgato, Aotbpam d aUi- 
faii Jossit, ut a Taoro dc distracta periret. Aadienies Tero, qui in 
fiat filo babJtabaot, destiBatum Aatiopae sapplidom, ejasqoe eialatas; 

rostlconim tarbo, (qoos plarimos RMtheo ncas h»- 48 lOANNIS MALALAE 

Svo viol Tfjs jimiTnig ^aop fuif avrSy ufia t^ iva&iftf^lfafiip^ 
avxovq ^OfSUavi ymfY^* xal nafixdkow t^p ^l(fxrjv fiij to«<m}- 
T^ fiOQff avAeTv avTfjv* { 8i titTmv aitoTc ori U^na ^ roB 
*HXlov, xal ifd-uQ^ xal iylwr^ij% ivo natiag ix noi^UaQ, jcol 
iiT avjipf rifitoQfj&^vM. xai uKOvaavTig oi rtjg IdvxiOjniQ vtoi, S 
Zfjd-og xal jifiifliav , na(f & rov dva9^Qi%pafiivov uiroig^O^Hm^ 
vog oxi ^ fifiTfiQ avvwv iaxiv ^ fiikXovaa tifiagiTad-ai , ^ ^Avuo^ 
nfj, awad^QotaavTig noiaav t^v uYQOiXixfjv xdgav , Sfia airoTg 

O 57 &niX&6vtig itpovivaav tovg axQatiwxag, fta\ Xafi6vtig tfjfv Alf^ 
Xfjv ufpilkovto a i(p6Qii fiaaiXixd xoafifjfiata, xal iXvaav t^ jiv^ 10 
ti6nrpf, xal Xv9-iTaa twv iiafiCav ^ *Avti6nfi inltQi\ffi toTg liloig 
B avtr^g nuialv, ^Afitplovi xa\ ZfjS-ff , q>ovivaai t^v Aigxtjv ' xal 
Xafi6vtig t^v Algxijv iifjaav iig tov uvtov HYQiov tavgov, xal 
av(fiTaa vno tov tavQiw fj Algxfj uniiXiJO, o ii tuvfog ix tr^g 
iXaalag iitxlniai , xa\ ivffiiv ntjYfiv iavfi nnTv * xai xon%Taa fj 15 
a^oTvog vlaai nXrjatov trjg nfjYfjg ti Xittffuvov tijg Atgxfjg' xai 
ixXi^d^ ^ aitfj nfjyfi il^ ixitvov fiog tijg vvv iv tfj /wfif ixitvff i| 
Atfxtj» xai Xoinov o Zijd-og xa\ o jifnftiov tXafiov t^ iavt&v 

V SO fifjxiQa, trjiv jivtionfjv, xa\ «f^oy in\ tijv lituv y^iiQuv avxwv, 
tt][v Boiwttav xal ixiT uvaq^uvivtig iyyiia&rjauv toTg BoaatoTi. 
o ii aitiSv nannog o NvxTivg , o fiuaiXiig tijg ait^g BiUioiiaq 
XOffag, YtfffjQuxi, xa\ viaijf fiXfjd^itg tiXiVTa. xa\ Xoinov fuvi 
Ti}y tiXiVT^ Tov Nvxtimg fiaaiXiiog ol ttjg Boimtag fimvtig ^Tir^ 

8. ay^iXixip] ifooixij[v Ox. 12. *A^^lmvi Oz. Sie ot iii€ra. 

bebat.) inter qaoi etian erant AnUopte filii ambo, et qoi eoi enotfiT^ 
rat, Ordio agncoia. Camque ona OBnes IMrcem rogarent, nti Antiopn 
tali saltem fato non periret; inttabat illa» Antiopaai, cam solis sacerdoa 
csset, caititatem soam Tiolasse« et ex iliidco ooncobitn filios dooa p«p»» 
risse; atqne adeo sapplidi hujos di^am esse. Ampliion antem et Z»- 
thos, nbi ab altore suo Ordione dididssent, matrem soam esse Antiopam» 
qnae snpplido tradcnda esset: coUectis in nnom mstids in drcnita nmnj 
Ihis, egresid sont cum eb: et ocdMi militibus, oomprebensam Dircem ro- 
galibus sub omamenUs spoliarunt, Antiopamque irinculis solrunt. Solnta 
illa, filiit sob, Ampbioiu ct Zetho, imperat» uti Dircem e medio loUo- 
rent: iiU Tcro correptam iUam Tanro Uli ferod alUcant, a quo raptata, 
periit. Taurus autem, ex cnnn, sitiTit; et reperto umte, l^ioitnrus asti- 
tit. Contigit autem, ut rupto fune,» Dirces cada?er prope foatom istnm 
reUctum jaouerit: unde ab indigenis fons bte, Dirce, usque adhuc ▼»- 
catos est Post haec Zethus et Ampbion matrem AnUopam dbi somea- 
tcs, in BoeoUam patriam suam fugemnt: nbi deinde fioeotis innoUimmt. 
Nycteus autem, aTus eoram, Boeotiae rex, aetate jam grandior es mor- 
bo interiit: Dost cujus obitum, Boeoti omnes Amphionem et Zethum ro- 
galiant, nti Nvcteo regi, a ono cenos ducebant, ipsi in regno suooedo- 
irent. Itaquo i&egas salittati Musid bi, Amphion et Zethns, Boootis iofe* CHRONOGRAPHIA. L.U. 49 

#Kr ofoo^ fiwfAtSacu aix&¥ %hp Hfnploya xal rip 2^90^, wg iit 
ftm^ fiaoAixov vnAQXOHfToq tw Nvxricjg, moI uvfyyoQiv&ijaav 
fioffiX^, nal Ifiaetkwaav i jifnptwv xal 6 Zijd-og rijg Boiimtag 
xifag o! fiovatxoL xal tvS-iwg jifiiptmv o Xv^txog xrt^i noXiv 
SluyvXfpf naw, i(oiixAnvXov , Ti^y nfunp^ fiiv oiaav xw/Ativ Xe« O 58 
yofJvriv ^EvxiXtav ' ijv wvofiaaav oi avtol iiikfol noXiv Bi^fiag 
^ ri ivofia %ov avr&if natfig xari xiXsvaiv tijg aix&v fAfixqig^ B 
T^ *AvTi67njg. jeol ifiaatXivaav htj noXXik r&v Qrifi&v ' xal Xoi- 
xiv lxX:^&fl ^ air^ X^9^ Gfffiat. o ii jivxog fiaaiXivg, o rijg 

lOJlffxtig iviiif, d^^og avr&v, hiXavra iv r^ noXfyuf. ariya 
owtyfJnparo K^paXUav fnri aXij&itag' o yi^ aotp&rarog Evqi" 
xlifig fionfitx&g Sll&iro ifSfia wg Srt o Ztig i]g SdrvQov [^c- 
tafiXfl&iig] tipd-Ufi rijv jivrt^Tnpf, xaxiXd-tv iyewij&fi o Zijd^g 
jrsl jififptotv 01 'fiovatxot. xar& ii fnraaraatv fnrifiywxdaiwg 

tSmtraxS^a riv nariqa avr&v Giifioov ix roi^ Jltxov dthg ilmv, 
ht Ziig forafiXfi&ilg ilg Sarvffov, S iart xar& rtjv Botm&v 
fl&aaav iig SXXo a&fia ivnXiariQov , ig^d^itgi r^ jivrionfjv. 

Miri ii r^ fiaatXitav tov jifiq^tovog xal tov Z^9ov ifiaat^ C 
Xtoaav 01 ^x TOt; ylvovg air&v r&v Qtifi&v tatg r^g fiaatXttag O 59 

iOrov Olitnoiog, viov uititov xai rijg Tioxaarrig. Sartguididg, 

6- ^fl^il/mr] Scripslsse lidetor ^EfzHitav, Nota ^C fabnUi de CadiQl 
fli Haraooiae ad 'EYXtUts^ gentem Illyricaniy secesso. Unde for* 
tasse expBcandinn hne de primo Tbebamm nomine oommentom. 
11. Ev^tMldng] V. Valekenar. Diatr. In Eur. fir. p. 62. C. 19. fw 
raplfi^ilg soppleTi tx Cedreno p. 25. A» Toe^^cl^ addebat Bent- 
ms p. 15. 18. ^Jftfplavoo Oz. 20. *Ito*dmjo Ox. con- Mnboiit. Aaphioo aatca Lyrlcos orlMB itatSm ampIissSmam oondidit, 
dn edocim poitas habentem» qoae antea Ticos erat, Bnchilia dictns. Ur- 
bcm lioBc matris ez jossn, a Theoboi patrb nomine, The1>as Tocamnt 
teres: nl»! etiaajper moitos annos regnarant. Tota deinde in circnitu 
Nfio, ab Uibe, Thebae appeUata est. Rex Interim Lvcosy Dirces con- 
JBZ, et oom avnncuiuat in bello mortoos est: sicati ista secondam to- 
■ nrodidit Cepliaiion. Sapientissimus enim Euripidcs Po^taram 
acnoit in P^ala« Titiatam fuisse AnCiopam a Jove, in Siatyram 
S alqae inde natos Zethum et Ampldonem» Moiicos. JoTem Tero, 
k fiatyroB conTennm Antiopam Titiasse dicensr Metempsychosin refert; 
orios Jaxta Transmigrationemy Theobous, gemeUorum parens, «z Jotc 
Pmo orlnadas loiti Sofsfmt enim» Boeotoram dialecto» corpas aliquod 
Awpmeaem Tem et Zetham ezoeperant» ii^ regno Thebanoy poste- 
li oomm ; asquo ad Oe^pom, Laii et Jocastao fiHum* Laius enimy The- 
■. ^^^ fiHnm habint, nomine Joocam, enm nempe» qoi postoa vo- 

Oedipos. Lidos aotom oracak> monitos, com com propria nm- 
Biaialtt». 4 50 lOANNIS MALALAE 

fiaaiXiig Otifiwp, l^Xf^ vl^ ^ldxxat, furaxXfidina tiiw oMv 
nfouffijfiivop Oldlnoia» xoi ^f^i^a/tiO^OTi^^lc Sri rfj Jilf ovrov 
fifltfl ^IoxdoTji avfifiiYfjaitat, IxikHfai toTg lungafiipovatp aitf 
atfatidtaig Xafi^p top aitip Olilnoda iJg tcIc vXag, *al fihi^ 
&ijpat toig n6iag aitov ip ^hf yXvq4ptt xai fxP^* ^^^ '^S 
^XwS^pai T^ iiXop* ii aitoS oip IniPipititat o Xefifupog na^fii 
totq atQattdtatg ta^ tijg pvp xovanog' xal noti^aaptig wg Ixf- 
Xiia&Tfaap ot atfatiaitat iYuaap tip Olilnoia iJg tigvXag, Snag 
D 9fiQt6fiqmtog yiptitat, xa\ iXd-tip ttg Hygotxog ipifunt JScX/- 
fiotog inl tijp vXr^p xi^/Hu l^Xa, ^QiP oAtip av(fiftiPOP JxiSi^rio 
y^p xal tovg niiag otSrov iyxm9lptag. xo2 Xafi^ ip fi ifidcta» 
fyp al^lpji ixXaai ti ^iXop onov iatpaXfiPto ot otSroS niiig, ml 
O 60 Xafififp aitip ipi&QitfHxto , xaX&rag aitip OJitnoia ita ti oiia^ 
Pitp toig niiag aitov * xai iyipito yiPPaZog at;S];^«/c« ip ii t^ 
xdQa ixilpji ipHpdpfi fvp^ ttg XflQ^ ipiftatt Sfiyli, ivaiii^g,is 
xatdftaa&og, ;ri9^fxff * fjttg ftit& n^ inofioX^ tod Jilav ovr^ 
apigig avpayayovaa nXij^og dyqoUiap XffOtSip OfAOffqipiOP aiitji 
ip tfj Jita aitfjg xtiftji tfj Xiyoftipfi Mmififi, Xiiftipji ii /Acra{d 
iio ifi<ap, ixiptwp ip fiiatf atiprjp oiip fdap ftipr^p, xal ac«- 
B d^riftivfi ip tfi fua xo^vffj rov igovg, ^ot^oa tijp &fia avtjj ^g-io 
atftx^p X^^^ 9 ^^^ ndvtag rot^c nuQiiptag oiotnifovg xal n^o* 
yfiativt&g iq>ip(tfai xal t& avtwp ndpta ixoftlfyto, r^ttg fnft^ 
fiifltog iyipito iJg rd^ &iificig, xal ftoXXwp HiiXdiptonf t&p ct^ 

1. 'Imtautpl *TonSp Cednnus, *IiKa^op Vakkenarittt ad Phoei^ 
▼. 87. 4. Ittfiitp] Fort fiaXiip. 

tre raoi habitiiraii ctte, milltibiu adstantibiii IiDperat, otl Oedipma lilMBa 
in fylvas deDortarent; pedesqne ejus in foraiatna Kgnl perfoimti iMait- 
tcntes, dafts munitain redderent Hinc autem habemos tormend Blios 
inTcntoa) quod a militibuis nsque adhne Cufpui Tocatnr. Blilitot as- 
tem regis dicto audientcs, Oedipom In sylTls exposnemnt, a faris def^ 
random. In sylvam autem Tentens Rustictts qoidam noadne MelSboena, 
ut Itgna taederet; puellom InTcnlt in terra Tolutantem pedibosqiio Oa- 
mefactom. lUe vero secori, qnaln in manu habebatf lignom illnd, qpM 
pueri pedes impediti erant, oonfrini^enSf puerum dodinatv domlqM ao- 
cum enutriTit; Oedipum, a pedum tumore appeUanss qnl poirtea mitk^ 
scentior Csctos, egregiam prae se ferebat indolem. B^t aotem fai rofU 
ne illa muiier nuaedam agrestis» nomine Sphinx; deformis lUa yiiilaii, 
ot mammosa Tidua! quae, post mariti obiUim, moltiUidiiMai ooegarat 1»- 
tronum agrestium snique simiUumv ex tIco soo, Moabe dfcto; q^ 
dios jacebat Inter dnos montes, inter qnos onicus erat angosla 
lUa Toro occopato altero montis Tertioe, oom praedoitfbos mIs, 

tores et Tiatores anosconqne iUac praeteronntes interfecity ^ ^ 

haboerant omiiia diripoits unde fiuna illins par Thebas totw peioraMft. CHRONOGRAPHIA. L. II. 51 

vijffSif, uaX /m^ avxGv atQarig noXd^ Ix tfAAoStav fiaaiXitag, nal 
tavTff^ ovSiig ^Swi^dTi niQiytplad-at diit ri iaxvQiv twr ifitap 
mI dta T^ nX^dag tCfv d/yfotxwv Xjjatwv twv §ii^ avt^g avftfn^ y 21 
fifyfiivm t& t&v naifiovttav %ivonf xol noXit&v^ ii OlHnovC 

BtOiHog Yiv6ftivog tfiad^iv Sti &ni tijg niXaag xatayitai twv @i^- 
fiuf' xoi uxovaag Stt yvvri ttg ivifiati Sq>fyi, Xjjatglg, iXv^ 
finlvito navtag toig Inl tug Q^fiag if/ofiivovg , xai ativiv tijv 
n6Xtv' ao^v oiv ti fiovXivodfHvog dg t& Avatfitv ttjv 2(f>lyya o 61 
tkafiiv Ix tov xtijfiatog Znov dvitfdipfi dyQoixovg yiwatovg, wg, 

IQffial, S^iXiav Sfia tfj Stptyyl Xj^ativiiv. xal ajnjX&i ngig avtijv 
iit&v avtijv avXXfjativiir avtfj * fjttg d^iaaafiivti rotl viwtigov 
tijv d-iav xul t&v fiif avtov, iiillato aitov xal toi^g aiv ait^* 
ical ijt^Qj^ito xal avtig toTg naQiovarv. ivQfpt&g ii xatgiv Sti 
oix laxiv S;|^Xoy Xpat&v fn-f avttfg, XafiAv Xiyxfiv avttXiv avtijv, b 

ISxoi iufiiXito TtAvta tHt avtijgp fovtiaag afta totg avtijg noXXovg. 
xal ilaijyayi ti Xiltffavov avtijg iv tfi t&v @Jifi&v noXa, wg iifiU 
luv xofilaaad^ai aftu toTg avtov x^^ftata &ni to0 fiaatXiwg 
Aiitov, xoX d-avfiafyvtig nuvtig ol Qtifiutoi noXttai uvvfivow 
aitiv xoi txfu^ aitiv fiaaiXia t&v &fifi&v yiviad-at* xal 

1. ffrporoc fiolig] Otoata9 nollov Ch. « ftvti otQatoS fkjt aitov 
tov fiaOiXimg Aaiov iazvovtog %at' ttitijg Cedreniis p. 25. B. Ba 
doce legendoni Tideatur oroorrov nollov xal rov Aatov §aotXimg 
xaitffo, V. tamen ad p. 54. A. 2. iqltov Ox. 7* rag] ^rig Oz. 
AmI. otiVQV^ <U6 imoattvovo^ai tag Sffiag di avt^g Cedrenos. 
Port. atsvot, conf. vol. II. p. 15. C 15. rolf oilr^e] louno t&v 
aitfiom itoXkovg ttSv fut ait^g Cedrenus. 

lUtiDe rex Lnios dnces ioos pfliiarioi, cnm coplu magnSs Oontra Sphln^ 
mm OBittit; »id frostra foerant omnes» tnm propter inexpugnabiles mon- 
3om aaeiistias, cnm propter Katronum agresUom multitaainemi onos d- 
viam adyeiiarom^ue spohomm partidpes ipsa sibi adjanzit. Oedipus 
aatem jam adoltior factos , ubi inandisset roulierem quandam f raedatri- 
cem, iMMdBe Bobingem, infesUsdmam esse omoibus Thebas eantibos; 
adeoqna ufb e m ipsam, unde ipse se oriandum inteliexerat, in angnstias 
redigero; Talrom qnoddam protinns iniit consiliom, ande Sphingem e me- 
dlo toHerct. Gomparatis itaque sibi ex vicinia illai nbi eaucatos foerat, 
lostiooram generoaoribasi initurus, nt ipse prae se ferebat, cnm Sphin- 
go latrodnaiidi sodetatem; SphUigem adit, in latrodnii sodalitium ad- 
■Itd peiflot. IDa Toro oonspecto jayenis decore et sodomm ejiUL 

te a oci o iq^€ exdpit, Onde eC ipse Viatores etiam aggressos est Sed 
occadoM, absente latronum turba, arrepta hasta ipsam oonfodit: 
pbribiia fldam ox latronilHis nna interfectis, bona eorum omnia abripoit. 
ophlacb deLado cadairer Thebas adduxit, praemium. facti a rc«e Laio 
siol mlaqnio expectans. Bt qoidem Theboni, admiratione dacU, cde- 
mm f rflgnoqne TlidmAomm digmim praedicabaut fioc antem 52 lOAJNNIS MALALAE 

^yavdxtriaiv o fiaaiXfvg xarA xwv t^c niUwQf xa) kK^nlf^ tnfa" 
vov uav^ aix&v' xcd yivo^lvov ififvXiov noXffiov liijl^fp o 
uituog anoXoyriauad-ai avxoXq, *a\ Qifpdarig xa^ avrov aayh-» 
vag ifpovivd-ri o jiaCog * *a\ Xomov ly ^loKaaxii , fiij &Aovaa /x- 
fiXri^rivat Ttjg fiaaiXiiug, tvd^iwg ayaywaa %ov OUinoia inobjaivS 
C avTov fiaaiXla, ftadvvaa Su ovk t/ji ywauca. xal iyuft^^ 
uvrw n^g &(Qantiav xwv xijg n6Xtoig xa\ xijg avyxXriXov * xal 
ifiaaiXivai x&v Qrifiwv o OUinovg itfi id"', xa\ xtjg 'loxdaniQ 

O 68 iyvoovarjg xa\ tov OlSlnodog ori fti^xiig avxov vnfiQXi * xai So^ 
dvo viaig nuQ avxijg, xov ^ExioxXia xa\ xov noXwiixTfV, xaliO 
dvyaxtQog Svo , ^laiAtivrpf xaX Idvxiyovfiv. fiixa di XQovow Xivd^ 
inriQfixriaiv ^ avxrl *Ioxuaxfi xiv OUinoia nid^iv iaxi xal xlg «v- 
TOi; naxiJQ ; 6 Si iim xiv MiXifioiOv x6v uvad-QitlHifiivov aixov. 
xai fiixaaxiikafiivri xiv MiXifioiOV xhv ava&Qiy/avxa uvtov ifia9i 
na^ avxov Sti ovx ianv avxov vt6g , aXX! iVQiv avxov itg xug 15 
vXag. xeU iniQotx^aaaa xov /^qovov, ItYvta oxt viog avxijg iaxi ' 
D 9ca\ ilmv aixff. xa\ axoiaag 6 Olilnovg IXufiiv ^Xovg, xa\ jn;* 
iag xoTg Ulotg aitoif itp&aXfiotg xiXiVTu, iaaag xi fiaoikua» 
xoXg 5va\v aixov vioigf iviuvxov nuf^ ivtavxov fiaatXiiiiv xiXiv^ 
aag * o^ixivtg tlg t^&Qav iX^ivTtg dtu x^v fiaaiXtiav, inoXifi^aavtl} 
fiix* uXX^Xtavj xul iavxoi^g tafpd^ap ftovotiuxfjaavxig. o yip 

O 63 IloXwkixrig, ixfiXtidiig an6 x^g fiaatXtiug xal itwxd^t^g dni tmt 

10, TTol^acov — *lcftivijv Ox. 12. hp^wtfi^iv Ot. 14. oMf 
^Qi^ctvta Ch.» ai^^^airfa Ox. 22. iJoAmr/xi^g Ox» 

« ciTibns Rox in^Ugiie ferens, exerdtnm contra eot endsit Gramsto 
auten bello dnli, egreisus ipse est, uti porgatione ali^oa dTes deoMil- 
ceret: ctua interiai' contorto ui euoi spicolo Talneratos mteriit. Jocasta 
▼ero» ne e resno dejiceretor in curis habens; insoper etiam at apad 
PrioMres, popuTumaoe gratiam iniret; Oedipum qnem innuptnm csse ra- 
scierat, conjugem sibi accipiens, regem dejagnavit. Thel>anor«n itaqiM 
regnum tenuit Oedipus, per annos xix, nescientibos interim Jocasta* (W- 
dipoqoe, illam bnjus esse matrem. Habuit antem ex ea duos filios, Eteo 
dca et Polynioem; totideroque fitias, Ismenen et AnUgonam. Poet 
▼ero tempos aliqiiod inteijectum, quaesint ab Oedipo Jocuta, mide ea- 
tet? Bt a qoo ortus parente? respondit ille de Kaotritore soo, M^ 
boeo. Honc igitnr accersendnm curat regina, discitaiie ab illo, Boqaa» 
qoam dus esse fliium Oedipum; sed in sylfis expositom, ab eo repof^ 
tom. lua Toro de tempore sdsdtata eum , Oedipum esse filiom aoom 
cognoTit. Haec abi'a Jocasta accepisset Oedipus, somptis daris, ooa 
ocolis sob impungens, mortem oppetiitt regoumque filiis doobos altemia 
aiinis administranSum rdiquit oed fratribos, diu inter se concordes et- 
soy Regnom non pe^misit: itaqoe invicem beUigerantes, singolari ox cer- 
^mino matois nuiieribos occobuerunt. Polyaices eoim ab Ktoode fintro CHRONOGRAPHIA. L. IL 53 

BtfiSv wA raS ^noxXiovc, uSiXqKw aitov, inf}X9iP %tg to 
^gyog* md ^dyno yvmuca ji^v 9vyatlQa^ASguatov tov fiaat^ 
lUtg Tov ZiQyovg. ira} nQor^rpafitiyoc vov ^dfaarov' fiaaiXta 
jeai SXXovq fiaatXtig futi nXif9'ov^ vr^aToS iraTa tov Idlov adtX- 
Sfw ^X^ xuTi tdfv Gfjfi&v* 01 ii nQOTfanivTic xai fiit* aviov 
inmftgrevaavTigijaav avTol,^iQaaTOQ,'Kanavivg, ^AftftaQaoi, B 
Ilaf^ivonivg, 'Innofiiimv. xal t&v ivo aitXfmv, wg ^frjTat, 
fdiOTfiadvTiOV, iviXii^aav ol fiaatXtiQ /ictA t&v litotv atQaTtv-' 
ftatwiv inl toc avToivx^if^f *^^ iXvdTj ^ fiaatXila twv &fjfiuiv, 

lO^oi Bomt&v, Karaaxovoa htj ti9\ ti ii nQoytyQaftftiva 
taSta ndvta 6 aotpwtatog llaXalfatog iXf}&^ il^i^fto. o yuQ 
cofihaTOg Evgtnlitig notfjtindig iii&ito iQUfia mfi Toi; 0/J/- V tt 
noiog nai tijg Ttoxdatfig xul t^g Sftyyog» ti y&f t&v Qr^fi&v 
fiaalUta ^Afftxavig i XQ^^^Q^V^ i^id-iTo. 

15 *Ev ii ToTg afonifw nqoyfyffufiftivotg [;|f(N(yofc] i^ tfjq fv^ 

i^ T09 'lufid' iyiWljd^ff Si^// OOTI^ if^^^aTo nff&tOQ Th 

tov tXXffvtafiov iiyftatog iti tijg ilia^XoXatQlag , xa&wg Eiai^ 
fitog i HafiflXov awiyfuymto, itu ti tovg nuXat ytvoftivovg O 64 

1. *RtHnXio99 Oz. 5. o2] h Ox. 6. aitol} Fortasse prae- 
lUt oitot. ihid. Ktmuvtiq^ xttl ^ mfovfvg 0%.^ lutl Kef 

navivg Ch. Aid. 'jifAtpiaoos Oi. 7. IlaQ^ivoxivg] Scribe 

IJao^ivoaaTot» 15. nQoyty^afiftivotg']^ ZQ^votg inpple?it Ch« tx 
Cedrcno p. 45«« qni pestea ac per|;it: oori; froorog ^p^irro roB 
IU^Fio/iov %al tov i&^fitttog «^s ii6e»lolatQiag, Apad Malalain 
fbrteiae acHbeiidaai! nQntog vov WirivtCfAOv diic tov SoyfMrog rfc 
§19. 16. Va^i^] Deboit J^^ PjtpuUrit de hoc errore Schurz- 
fleiMJiiitt Nodt BlbL yimar. p. 62. 17. EvoiBiog] Nempe Mala- 
litaaai t. Hodil Proieg. XXV. MaL ad KiM«b. p. 170. Schurzfl. 
L c p. 296, 

i^gao pnhast ot ab ipdi etiam Tliebis ^ectus; ^rgoa profectoa, Arn- 

ams re^is, Adrasti iiliaBi, in oxoreoi duxit. Quo etiam, uuaque 
rcpbos, in auxiiium saam adsdtis; magno instructus exercito, in fra- 
trcm, Thebasqae arma morit. Reges autem» qoorum auxiliis in hoc bel- 
h osas cst, fnerant Adrastusy Capaneus, Amphiaros, Parthenopeos , et 
Hippemodon Fratribos aotem, oti suprm dictuan, pereuntibu^; Reges cum 
•lardlilHis sob, qidsqae in regionem suamy recesseront Tales babuit 
exitas Tliebanomt siTe Boeotoram regnum; com durasset annos ccclxit. 
Iila aatcm omnio soperins tradite» juxta rci TeriUtem, literis maudarit 
mpicatis^mas Paiaepiiatos. Quae enim Boripides in Dramate suo de 
Oetfpo, Jocastat et SpUii^e scrtpsit, Poetioe intelligenda sunt. Do 
Tbdmnoffwn DynastSs meomnam habes etiam apod Africanum Chrono- TempbriboB aotem qoae soperias dicU sunt exdtit Semchus , ex Ja- 
pheti stirpe oriundas. Invexit hic cultum Idololatrieum, dogmatisque» 
odlcnisad dicd» aoctor foit: iiti acripiis tradidit Busebius Pamphili. 
lfa{joiibui cnim anii» qui Impcritores aut duces in bello fuissent; qui- £4 lOANNIS HALALAE 

no)^fuin£e, ^iftSvas, $ npalamic n ifSQiTov $ oQfT^e h t^ /!/p 
TOtS fiv^fiovtvto9ai tlviu S^iov, ftaXtara toif ttot^Vitntte ii& d^ 
pdftiwt tiyot ftvav^fia, wf inag airuh' nftmuTOfatf iriffiSot 
B oDjJlun' htfi^aav, xal nayrtg W! tvt^ltaQ ilf $-tiy nfootmtmff 
nai i^olttfyy ovTDvc TmSrtti, Sn iiyaS^y tKffrpc&rtf, ^ Jul xt-i 
}(¥ii( ij 8iA xtlaftaTOf $ iii aogilaf ^ Si' uUijc oiac ^ijnon d^ 
T^c '^^^'^''■(j oSmtyaf iaid-kuitav, xa^-iic^PiffTrof o aoiffanTOC 
awtYfdifntn TtSr dso&tw&fmin' ivofiata. ol ii finili ravra 
&r^fanoif iYyoovrttc t^v t&v n^o^yon yytifiijy, Gri wc n^onA- 
TOfac x<il iiya$^uy Jnivoijidc itlftr}aa» ftytjftrjt xai ftiyijg /aqty, 10 
l^C ^toi^C inovfaylove Itlfiovy xal iSvala^y avToTe, o^x ^ f^ 
VOftirovf ivSpwnovs QvtjToit xai o/(oiona9frc. ntffl &y ly toTc 
Ovyy^atpaTs auTov Xlytt xai i ^ioSta^og h aotftaTaTog TOvTa Sn 
C Sy^^unoi ytyiyaaiy ol &tot, otoTiyag ol SyS^Qumoi ug voftlfyty- 
Tfc it tii^talay i9avaTovg n^oaijyi^tvoV Tiyug it xal ifOftd-15 
O 65 Tttn' n^oaijYo^lae to/tjntvai xal x^at^cavtag X'"^'^- toSto St 
Inotovv 01 &v^^iu7ioi iyyol^ nXrja&tyttg. ^v Si Ti t^c int)&ttu- 

i. moltfunie] Vab4 nude habiu lic nponlt CBdrcniui airit fif 
i £uiiivx lal ol «vr anT^ loiig tialMi yivQfi4yoi>S § xoUfimas 
{ l})Fifio*ae tutl Ti «pa|Drcac it*3piac ^. iftT^ ajio> ^^tj> ^(9 
TDi) i(*iM(o*ft>fa#tti lucl i^e Snac ovtm* ^oKatotite ovo^ian 
«ntlav icffiii«iii'. ChroD. Pnch. p. 48. >ooc nalfti naff ttwrole 
*tTifH)iiiyovs< 4 T«(aVFOoff ^ ^ifioFac ^ Ti*aE ti SifiiaawTttt iv 
tu piji fiy^iitis Sowvv A^ioy ii aXx^s Tt ^ a«paTOE tinmnlas- 
ScritMDdDDi vittetar j ijytfwvag ^ xpafoTtae ti ivSfCioi' — to> 
ftvriti- ityai ££iov toiiavy, 6. fli' aUijc Cb., dittUay^E Oz. 

IS. 9n;ioiiE Cb., dviiTio* Ot. 15. vpoeiTro^iiior] Oiovc ptM- 
ponta WeueUngiui «d DIodorDin toI. II. p. 631. 76. 17. «l^ 

o#^*cl «lon^mfg WeueUn^iu, qui bMc Dloderi twUi ■Un- 
boiue Tidetui. 

qus Diigntw aliqaod nto Tirtulii, mo artit ipedmen nemarAla dlgnoM 
edidiu«Dt| muioie antcm di, qui Ti qaadau occultt, myslicuB DUquod 
opcrati fDiuent; itatnas hanorii causa erexernoL Qain et ab omnibiu 

t .j^^^ habiloi, tanqium de Diis ipiis optime meritos; i» 

I retnlerunt, adamntes eoi et lacra fBuenlci; ut ^«i 
tb irte lut aut fabrica aliiiiu, sive denique sapientia, 
iia firtute eoruni comparati morlalibus autbom luartuit, 
eeinui, ipud qaem etiam Uearom liidigetDin habailiir 
Tero, eorum coniiLiam ignoranCei; (Dempe, nt eo^ tan- 
auctoies, ct bonorum ioTeutores, nec alia<n ob cauMat, 
>di proiacuti fuerint:) iitoi, non ut liomines tnortolpi, 
buiobnoiiai Tcnerati lunt; led Tictlmai immolantra, di- 
B praestiterunt. Atque buc refereodam eit, qiiad in 
l iBpientiuiinus Diodonis, nbi dicit; //oniuc* ab llomi- 
Dii, (xiilimoiifibiit illai projiCcr feona oycra innnorla- 
I. Ilaquc eorum nonniiHil Roniina ifeilerirat; c( rcfrio- 
rc* Deoi daignaruHt. Jloc autcin ab hemiaitmt, ifp»- CHR0N06RAPHIA. L. U. 65 

nmg ^fi» ToSro. h rotg UffaTantg oAtSp fitflXtoig t& jy^o- 
%m «vrorr hAaano, Srt luXevx^aav, md xavd^ rip avriv jmi- 
fir fOff^ jcol 9vala9 aiz&p IntxOiow iv oXg hcurto fin^fiaai, 
Ifyomg dg %aQ tSp fiaxdqm ti^aovg Jlvai rag adTww ^x^ ^^ 
SfopAi Mftpia^ai ^ xakadui nvqL «o2 iifyiuwap &)C twv X9^ 
vm Bdffa, rov natfig Tovt^fifadfi. ^ fitf Ga^a iyaXfitA^ D 
Ttsofic nlaoTovfySy, ini Xl&wp ual t^Xm 9-todg noiw xal m^ 
M^iamuiw, xaX nX&tnpf w/aXfAAxm Koi ilitoXoXatQlag iia^€ Totg O 66 
h^fmmoig ita daiWtoviafiaTWv Tm nffOfhiov aiTm, ftdXiaTa ' 

fOfiSv ^ffifxifim Td y(fdfifiaTa xa2 Tog t^oc* otg awixQixoif 
anoviaimg ol Alywmoi iral o! BafivXdviOi xal Ofvyig ol ix T^g 
iDildiog * ravTijg y&f Tijg &ifrjaiulag vn^Qx^^' ^^^^ V^Q ^^' 
wxoi iyaXfidioiP noitiTui xul fivaxtiQUav i^fiyfjxal xal TiXtaTotl* 
mif iip fidXiOTa iig ^'EXXijtag tjx^ V ^^^ 9-Qfjaxila, in6 Ttpog 

iSTEXXfiPog 6p6fiUTi, viov xai avTOv IIlxov Ji6g, fivaTixd riva 
noMvirroc ipigig tSp ip *EXXdii xaTOiXfjauPTm , ix T^g {pvXijg s 
Srro^ Tov *Idxfi9', v\ov Nm tov tqIiov. ^mig 6i o! ix t^c '/<^ 
^^vTWP [yif] dQXfffol iytpopTO' Ijaap y&Q iiiax^lnig ix roi 
Tmoptug ffyaPTog tov oixoiofiriaupxog aiv xoTg uXXoig xip nyg^ 

dai T. £^f09x» 2. orc Ch., ott Ox. ^ D. itiftiipap] «avra 
port 'jp^aft addit Cedrenai p. 46. A, Tovro d^ diifiitPi Suidas, 
sol TOVTO innQdrffOi loamiea AnUoch. p. 778. ed. Valei. Aoi 
igiiar dtiftitptp scribendum aot addenduin tctvta. 13. tiliCtai] 
tiUtal Ot. 17. 'IttPig Cedreous p. 46. B et Cbron. Pasch. 

p. 49. A, Impl Ox. Cun iiide« delendua 700 et quae post 7«? 
intcarpunctio. mtim fUmtf faeUtatum eif. Ritns antem homines in Deot referendl 
iite fbit Statira post mortem, referebantur in s^cros Commentarios De-' 
toctoram BoBina: quo tempore etiam festnm eis celebrabant, sacrificia 
fcragentes ad sepuldiray quibus recondebanturs dicentes animas iUomm 
m iMtomni huitlai migrasse ; judido aut flammis deinde non obnoxias, 
DunTit avtflm mos iste usque ad Thara tempora, qui Abrahami pater 
Ml Brat eidm Thara statuarius; qui ex lapidibus et ligois Deos ef- 
fmarit, et Tenales habuit: quioue ex fabrifactiono imagioum, in Majo* 
Tam meaorlam, (illomm praeapne, qui literarum atque artium inTen- 
t«cs fincnmtO dmubchromm cuitusque Idololatrici soperstitionilHis lio- 
■mcs iMUcaTit. Horum restigib insistebant Aegyp^, Babylonii, et in 
Graoria Phrjrges, qii et ipsi oames erroribus hisce dediti, fabricatores 
iaapoaai Inemnt; Initiatores item et Mysterlomm Interpretes. Ab istis 
li firaofiam dimaniTit error, promoTente HeUene quodam, Heiladb in- 
eda; q|«i M^sta Adt, atque JoTis Pid fiiius, ex genei^ Japheti, Noae 
iiii terra, onundns. Jones autem, quomm generis princeps fuit Jo« eo- 
nm daces enmts edocti Tero sont a Joone Gigante, qui unus erat ex 66 lOANNIS BfAIAL&E CHRONOGR. L. U. 

yw Snmn «tl ylSmuu iufu^9ifattr, Sth «al fidfwtte t4- 
xXiptcu ol &v&fomot SiA xh fupia9^«m avtiSv %&z ilaJUcip itc 
noUd( yliMnras xttl ^avttf. oSaxtmf fti/up6fi»o( o Xt^ov^out 

O 67 iZWn^ijifoC ^ naXatA ^iloaofJa nop' "£111^1 xal fia^fiuQOie tU- 
9m we nXdniit &YaXft^wf wi( do&fovait • avjhe ii, ^al, 6 

V 98 Toj; xa^ oifarin' tfomijpaie ^onoui» tStiSi, Tiv ^Xtor inil t^ 
fffjLtjyip' Rapu<ra}'on', (u; i; iioi> Atyvntion' SioXoYla ^tt, ov- 
To^ T^ Uv^ayTa xSoftov Sioa^y t^ifmnae xal ovSuMyTac tA 
«tfrTa T^ Tp^ xmfoH TUi' t' nlari^TBn' xal T^p Aoin^c ^iOTf»- 
9ta{ae xoTil y/rcotf xol o/^a. Tiv ^j ilXovra^;^*' Tiy ^fiK 10 
r^ator IIoiffv(fu>e Ir t^ ifAoa&<ft^ aijoS x^toyfoyiif ISi^fnat. 

8. ITfov^tfioe] H ^'^^oW"OB habet Ccdnsnii TCiai Plrt ar thw 
non Xti^or^aioi, led JTcu^avt^g, ChunoeDda ott, u Chiare^n, 
Phoddli urtM." Ch. 4. i; «aitaia ifdoM^lal ts «dws oU*- 
«oq»/? Ch. Conf WjtUobach. pra«fat. ad nutarchm toL I. f . 
58. . Cadrcnoit olt iiai ^ii^nat i J^^i^^oriQaiof nioituQjfit, a*t 
•dan|V «fltl^uiTaF iivaw wasyooai tov( ■oc ov(M«Jv VMC$9*S 
9nniowiiuwoi mAv ^ltov sol t^v tffli]*i^, lic ^ t«* Jljvwttmw 
t»afowla MtftizH. aitoig «dp Uyu rot^ tip*ana «tc- 9. TJ 
rpfnf wnjni] „Porte legn^im r^ xftfuf iJ k, nti habat CadraBU.'* 
Ck. 11. IlofipioiQf Ch. , iropqsspiov Os. ttU. ydo a oyy 
Xrovoj^Vogi/fi] V. wyttonb. L c p. 45. 

Turris Bab^loDlcae nelioina toitantiba*) qoonmi «tlaH diipcititaa mt 
linpnei nnda et Heroprs dict! nuit hoidaci, qaod lenM eoToa in di- 
Teriet loyendl niodoi i^nc IdiotiHM* di*iiai faerit. PlaUrchui aoU» 
CharoDctiiii, nbl dltient dc Veteri GneconiB BaTbaroranqae P^- 
loHpUa, Uloi qnldeii reprebendlt; o^iote qui ^ulachronm supentiUo- 
net Introduienint. Ipie autcm Lauuoaria illa coeleitia, wleai, atqve 
Lanam jvxta Awptleroia Tbeelopiiio, pro Diij potioi habenda ceniet, 
ab ilUi enlm nnlranaa nHudnn admiiuiitrari dixlt; eadem adaa nntri- 
a rabu eanlbBi abfne angmentam pneberc) tripUd illo qnioqM AoroS TPITOS 068 

XPONSIN BEOFNSISIAS ABFAAM. ifil^aja, u inoUi o nar^Q aitov Qi^Qag, ir&ifiinwv Tcdi^ 
idjw vndfxit, xai ovx ixQfiP Tifiaad-ai avrot^ wg &ioig iv r^ 
WQom, yirofiivovg yijv xal x6viv' xattyivwaxtv olv tff lilif 

Srar^ Qa^Qa Xtfiov, Ti nXavag tovc uvd-Qtinovg ii& xifiog; oix 
mi YUff ttXXog d^iog, il fi^ o iv toTg ovffavoig, o ififnovfYtjaag t«1 
ifitffiara TovTa irayTa * x(xl Xafidv txXaai j& ayaXfiata ndvta, 
xd aviyjifffiaiv $ ovTotH xal infjX&iv ilg T^y Miaonotafitav, 
ut^ug Evaifiiog o JIa/119/lov} aoqthg /^ovo/pa^oc^ t^ld^ito. 

10 ^Ev ii toig XQ^^^ ^<^ HfiQoitfi ^ xal MiXxiaiiix, wv^q O 69 
^tooifir^g, i^ixog, xatayofnvog ix tov yivovg Siiov , viov AU C 
yintov, fiaaiXMag tijg uiifivijg x^if^^* ^ ^ Atyvntiot xixXtjv^ 

9. £»«4110«] Nihil horui Eiiid>iost t. id p. tt A. 

LIBER TERTIUS 

DE ABBAHAMO, AD DEI NOTITIAM 

PERVENIENTE. 

Ab nha— 1 ▼<ro, om ad Dei notitlui ]«b pemBitaci, tocoMoe ro- 
poCaaMt, ligintti, a Thar» patre fahricatai» hoMinaai etse defimcto- ; ideoqne oec eot» palTit cina tini cinisqae» pro Diit coeiettibat 
CMO oelendes; tattlHit ipioai Tcrbit increpare aotnt cttt Vt pdd (in- 
qgiem) tur^ huri caMsa, nioftalci in trrortm dmtu? Umu$ qmppc ikm$ ert CSsdestM, ^ ittm ftrmamt qmae videmut twmia* Dictoqoe ci- 
tiis latfincs ODnirecit omiics: patreoue derelicto, Mcsopotamiam Tersus 
dnck iteri oti EaselMas Pamphili, saoiens Chronographas scriptis tradidit. 
Abrahami temporibos floruit Melchisedecus, inter {entcs Dei cultor, 
ca stirpe Sldi, fihi Aegypti Ubyae rcgu, a qao Acgyptii noBcn sortiti 58 lOANNlS MALA.LAE 

Toi, ScTig Sliog h tiJQ Atfimov ImXS^dhf naqtkufi^ xip^ xAf^ 
%&¥ Xeyofiipiov XawavoJmv t&pucSiv, ravif larl tijt tvp XiyofU' 
vrp^ naXaunht]f. xal vnot6iag avz^ (yxriaiv ixit Ip mirjj * jcal 
xtI^ n6Xtp, fy htakfai Stdiva itgirofia fdtoy, ^rig pvvlartw 
vni Ttjv Ootplxriv x^f^^' ^ Xomiv Ix tov yivovg tov 2lSovS 
xar^X^ MiXx^f o nartjf tov SiHx, yivifnvog liQiig xai fia^ 
OiXiig lnixX;ij&f] MiXxicidix, wg nQoyiyqanjat. firog oSv^vniJQ' 
XJtv Xi^r^g xai fiaaiXiig t&v Xavavaliov, xa\ Hxtm niXtv iv t^ 
i(fii T^ Xiyofiiv(f Siwv, fjvTiva IxdXiCi SdX^fi, Smff iatlv (2- 
D Qi^vfig niXig. xal ifiaalXtvaiv iv^ait^ iTtj fi/, xal TiXiVTa, Sl^ io 
xaiOQ xal naqd^ivog, xa&wg ^lwofjnog iv Tjj aQX^^Xoytf tl^l^ 
O 70 &iTo. xal *Iwuwfig di xal KvQiXXog, ot ociWTaTOi inlaxonoi, 
T& aiT& ilnov. 

jin6 oSv Tov xaTaxXvofiov twg Hfifa&fi IViy iiaiv w^, ani 
Si Tfjg nvQyonoitag Trfi ifal fx/, xal lyiviTO ftevinata initS 
HfifaAfi xal *Iaaax, tov vtov, xal lamifi, tov ixyivov ovtov, xaX 
Tov anigftaTog aiTwv, l^ wv itatv ^EfifaToi, ani tOv jjr^roiy 
Tov l/ifi(faafi Tiv xotfaxTfjfa ror i9vovg tii^ mQiTOft^g itXfi^ping. 
ioTiv olv ani^Atikft %wg tov Idfiifa&fA Iny /npfii\ 

%7 ii ^Afiqaofi ^ Itwv q\ Stc hfiwrfli Tiv *Iaa&x, sra2 

6. J9(96a9909 Uqh^o] «yliociii isto miitllas apMrel; ffori^ tnpplcB- 
dom Tidetarf quod «tiam non ad Melchi, led od Sodecom refcrmi- 
dom/' Ch. 11. 7iSoi7SOff] Is Arch. L 10. f. haectantom: i rng 
Holvfta ftiUmi ^uttiMg MAxictiifaiq* oiiaaipH dl «ooto ^iltig 
tlnaiog. 15. uv^ottotaq Oz. ihid. iyivtto] *IovSaiOfi6g «d- 
dit Ch. . 18. iUtiipotog Ch. 19. jtipfii] Nomms TiUoMt. 

tont, oriondoi. Sidos enim iste Aegyptiosy Cananoeorwn leglonim, q«ao 
nonc PaiacsUna Tocatary beHo afffrtfstis, in pottatatem soam rodefit; 
Urbeooe, aoam in nomen suom, oidonem appellaTit, (qoae tempoiilNm 
hisce Phoeniciae est ditionisO extructa, ibicem sodct posoit Bx potte- 
rb aotem 8idi holus erat Meldd, Sedeci pater: qoi Rez eom csset, ci 
Saoerdos; Melchisedecus cognominatos csty «t sopra tcriptom cst. Co- 
nanaeit igitor, qoorum Rex idemqoe tacerdot erat, orbcmy quam "' 
lem, id cttf Focis wrbem^ YocaTit, in monte Sion condidit: obi, 
aniiot cxui reg|iiattet9 jottnt et caelebt diem toom oUit: ticotl J 
phos in Antiqoitatibos { Joanncs item et Cyrillos, tanctistJmi Bpltoopi» 
tradideront 

A DUo^o itaqoo, ad Abrahamom, anni nameraiitor octinfanti nonon 
ginta trest a Torris aotem ConsUactlonc, anni Dxxm. Ab Abwhamo 
deniqoe; et Isaaco filio et Jacobo nepote, seadneqiie illorum, (ez qoo 
Circomdsionis charaetertm sotcepit Abrahamot,) Ebraeorom gent origl- 
nem toam dnctura ott Ab Adamo aatem, ad Abrahamnm, anid effiozo- 

ront ■HHDOOZMr. 

Abrahamot T«ro, oentam annos natot, cenait Itaacom; Isateas Tevo CHRONOGRAPHIA. L. UI. 59 

Tffaax rof^Iaxdtfi Toy Xiy6ftitw*IaQtti^X. ixX^Si^av di ot 7oi;- V 24 
ifuoi ini ^ovia rav rndfrov vlav rov ^laxwfi* ta/i y&Q viaig 
idUixa. ^ ii xav *Iavia fvX^ Ixfdtii %&v ^avialatv xal iuf^ 
m* i^iv xai rd ivafta taxav. 

5 'Ev ii taTgxQovoig Tovrotg ix rijg fvXtjg toS *Idfid- ivapal" 
mi Tic Mfiori ^Halaiog* Sang HitvQi ri ^EXX^a^v yQOfifiara, 
ni ttwxuliag yQuftfiara ^/^cto roTg^^EkXfjGi nQ&rag. 

*Ev ii roig Xfovatg tov jifiQaofi ifiaalXivaiv jiaavQlatv o ix 71 
foUjg tov S^fif vlov NSi, ^EviiXixig, fiaaiXivaag airwv nQUh- 

10io( fiiiii ri ixXiXtlmi rh ylvag toS IliQaiwg. xal ^X&i TidXiv t^ 
faatkiiov ilg roig \4aavQtavg» 

Jlyvjniiov ii ifiaaOavai nQSrog fiaoiXiig r^g, qwXSjg rov B 
Xifi, viov Nwi, OaQati, xal NaQaxd xaXoifiivog. r& oiv 
irpo rovrov nctXaiit fiaatXaa Alyvnrtanf t^l9ira Mavid^wv ao- 

iSftixarog, tig nQOitQfjftai. rii ii furafytv4ariqa fiafftXaa Aiyv^ 
mtm, Xfyw ii dnh rav NaQax^ xal xdrw, ovviyQdtl/aro biv 
f avTa &i6<piXag a aoifxirarag /QavoyQdipag. 

*Ev ii roTg XQ^^^^S ^^ AfiQadft ifiaatXivatv Alyvmtatv ix 
^g (fvXijg rav Xiifi NaQaxii» ^yiQaai ii ini rwv SaQax^vGv 

^lhtifpQ^g, o iQXifidyuQog raS avrav OaQad fiaatXtwg, rov 
*lwrff(p, viiv rov *Iaxiafi * avnva intiXfjaav 01 avrov iiiX(pol roTg 
laQoxriva^, iiafdxivavfuvoi avr^, oic gfiXovfiivov ini rov lilov 

i. iazi^ Oz. 6. *Ha(odog] 'lcioioQ Ox. Conf. loannes Antioch. 
apDd AlUtiiim id BoiUthu Uexaem. p. dOO. ^ 18. iiaalXivatv *Aa- 
aviflnvf 6 iu t^g fpvXijg «ov Zijfif iVo^ax^*] ««Mcoiduin manife- 
stom : lef o iUqoe ; i§aaiXivatv AlyvntlatVf o i% T^g ^X^g tov Xafn 
NoQtiffii.*'*^ Ch. 22. <piXovfiivov'\ tptlovfUvip Ch. Sed t. ad p. 54. A. 

Jicebomt 4»^ at Imel dicius est. Jadaei antca a Juda» ez xn JacoH 
ilKa qaarto, cojus tandem tribum penes erat Ebraeorum regnum, nomen 
bhoenmt. 

Hisoe temporfbos Isiodos qoidam ex Japheti stirpe oriondus, Grae- 
cu lUeras inraiit; atque in ordinem redigens, Graecos eas docoit pri- Abraliami Tero temporibos, Assyiriis imperaTity primus post deletum 
Penei gcniis« Eodelecfaus, ex posteris Semi Noae fiiii: loperiumque ad 
Aisjrios tondem rediit 

Aegyptionim autem regnum tenuit primus ex posteris Chami, Noae 
fiiii, Pharaoh, qui et Naracho dictus est. Antiquas Tero Ae^ptiomm 
Djoastias ante hunc Narachonem, descripstt Manetho sapientissimus ; uti 
«pra dictom est: posteriores Tero, ab boc scilicet Narachone, et dein- 
ceps, a Theophilo sapientissimo Chronompho memoriae tradiUe sunt.^ 

Abrabanii igitor temporibus Aegvptiis iroperaTit, ex Chami posteris, 
Naracho: Petephres autem, Regis Pliaraonis coquorum princeps', Joso- 
phom, Jncobi miom, a Saracenis, quibos fratres ejus, inridia moti quod 60 lOANNISMALALAE 

nat^ ' ^vii *Iaai}ip afatoe T^ 9i^. Sffrif TaO^ip ^p/i^awt 
C xi SfOfitt T^ fiaffiXiT 0aQaii, Snif tlSur fmii' tob /t/Uorroc 
yhta9tu Xtnm ttf t^v AffvnTor nal itf ncurai' ymffav Ini Jrij Z|'. 
xttt 9avftaaae o fiaatXtvs rijv jov Tow^qD ^f^njatp, JjXev&i^taatv 
avriv, kmI (3(incn> avr^ ag/av ^t/HJlt^ jrol T^ir ^vjatiqa soSS 
£p/H^/(D( 'fiXtovntSXMUc T$; ovinj; Ji' Atjmti^ tlf yvvaMat , ut- 
Xivauf avriv SioixtTv t^v AiyvnTor nuaav Inl ^ ivtj xol fx**" 
tiovalan (oc ^ovXtxat nfaxttty, oatig 'lota^^ xtt^ wf^a, xai 
&7iotl9etat oTtov iv o^Torc tw int& ivtavt&v, xnl ix^pjyV* 
narraxw Si iavtov x^v tt iyo^aalav xaJ ti^ t^oiSow t^( np<i-lO 
ata>e, not^aae ii( ^ffovX^Stj ovTOf. xal t^( Xifiov ftrofifviis 
tlf nSaar j^v yf,v, ^>L^ov ol adO,^o\ aviov ond t^( yijf Xiavacly 
D llg A^ymttov iyofaaat attov. xai iniyvms avtoie ^aa^ip hU- 
Xtvat xfaniS^vat uitovs, Koi l9u^priaev avrori; oti adtXtfis av- 
Tuv ina^x'*/ ""' ^vdyiataiv avtoi( aniX^ttv Kai ayaytiv nfie tS 
avTov Tov uitXipuv tivtov Tiv ftuifiiifov s6i> Btvittfiiy xol t&v 
natipa ovioo 'laxtuli xal t^v avyyivuav avTOV Ruaav. ot dt 
udtXipoX aitw ujti)^ovtt( f/Vtj'xav n^os tov 'JiM^tf toI' nuT/|pa 
O 73 «•'Tbfi' xal coi' uStXifov avtoiv tiv Btvtoftlv nul t^ avyyitttav 
uvtHv naauv, ivoftatu ot' i^Qirixwv te xui SijXvxur. xoi ixfa- 10 
tijatv avroi); 7(iHT^f IxtT, xui ipjttjaav tijv ATyvnTOV inl tttj nok- 
Xd' Kul iyivtto nX^9oe anufor t^ avToiv t&r^EfiQoiuiv, olxMvta 
Iv Atyvntiff I(nf MioaiaC tov xtXtva9ivtoe vnh 9tov ixfiuXat 

4. ^ltv^itnatr Ch., Hn^ifuctr Ox. 6. 'lUovKoltnt Ox. 

14. i»aiinatv] Coof. tdL II. p. 83. & SS. B^MBnii] o&ovv- 

*iD* Ch. Sed *. wt p. tS. U. 

palri chara* euet, Tanam dedennt, (ent eidm fDnH palclMRiBn,) 
«miL Joiephiu vero cum Phanonb de septeiuu fuM, Aag^ptun omiif 
qu« peniun rcgionem invawra, jonuuum intcrpretBtui auct, prudeatiaM A potcitate, ArCyptun l«Uun per lepteaidna pre Ubilu timi- 
Bunictii itaque nondi', JMepbu leptMi uaoruB provfa- 
n mndlditt cunaque l«tiii* ««plioidi T«aditIo«i>que iiue ia 
Fune uiteiD per terrui uniTenam greuuit* Joi^M iralres 
Smiftan u AegTptnm, fnunenti coemendi cwiM, deeeeade- 
la ul^ Tidit JoMphui, fntrii uiui fiduda, IpiM compreheadl 
iMiique tandam facteni, utJ BcajimiDam fr>trem lUDm nala aA- 
Jacobon pttrem, totuinifue deaique familitium corun «iln «d~ 
nandavit lUique kl>eantei, juiM ejai «lecuti loati pet r f 
, ct ilenjaminum fratrem, omaemque odeo utriuique senu eo- 
, aunero luv hcob dDccntca, a Joscpho lubituidl in A«D~ 
. aGCe|)arunt. Uade cum po«t fflultc» a ~~~ CHRONOGRAPHIA. L. m. 61 

rir Xoor %&v ^EfiQobav ix r^g yfjg Atyimw, xad-wg Tavta 
nina InitaxTai dxQtfiaig iv xoTq ^EfigaixoTg avyyQa^fiaaiv. B 

*Ev ii %oXq ^tC^oyoic twv fiaaiXltav t&v nQoyeyQaftftivw avtr 
farfj Tig iv Tfj KaQla x^Q^ yiyuvroyevtjg tpiXoaog^g ix Tfjg (fvX^g 
Srov Idijpid', ovoftaTi *EvSvfiilo)v ' oarig fivoTixug ii/ag Xlymv ttg 
iuXijrtpf fJTii avt^v fiaS-eiv na^ uivijg t6 d^Hxiv ovofia iv ofd^ 
lioti, xai iv T^ avTov ivxea&ui fjXd^iv dg vnvov xal f^xovaa Th 
^uciv Sro/io iv oQOfiaTi* xal ovxin avloTTi, dlX iarl Ti Xil» 
yfovov cwTov fwg Tijg vvv itg tijv Kuflav, ovTwg ovra vixgiv V 25 

iOtovovfiivov' xai xad^ txaOTOv iiog dvoiyovoi t^v avTOv aoQov 
iv T^ X^^ ^^^f^f ^tt^ oQukfi Ti Xiiyjovov avTov iovovfnvov v<- 
xQov, wg Xiyovatv. &Tiva owryQ&^aTO AvXlag o aoq>iitaTog' 
niQi ov, ifffil, T^v aikTfVffv ipiXiiv rdy ^Evivftliava laro^io/^a- 
ifovaiv» 

15 ^lSoTtv olv dni l^fiffaafi ^wg Tijg t^6iov t&v viwv ^affixijX O 74 
fiitd JUwaia dni AiyvnTov yivial i', iTij Vfiym dni ii tov 
taraxXvafiOv Ittag Tr^g yivianag JUiaaitag ilaiv iTfj fivni^. dni 
ii lliufi Viog Tijg yivvfianog Mioaiwg ihlv ^Ttf JiX^. tfyiai ii 
Mmar^g iTti qx. xa\ inoxovv Tiv ^laQaijX fHTu MoHnjv ^t]aovg b 

2Do Tov Nav^ xal 0tviig. dni ovx HiAfA Sw; T^g TiXevTtjg JbToH 
cit$g xal jiuQohf ila\v iTfj fiQvg'. 

^Ev ii ToXg XQ^voig ^lijaov tov Navij ix Ttjg ifvXijg tov 7a- 

12. AvUag) V. BenUeL p. 69. 13. 'Evdvftuova Oz. 16. Mm- 
€4a] Mmalms Ch. V. p. 2. C. 17. /ami^] Nvmenu falsos. 
9X ^tjviig Oz. 

viMBt MltitodiiMnii a Mom tandca, Dei jottO» edncti tantt dcnti in 
Hebnicb scriptie ittn Teriuiae tredontor omnia. 

Teoipeiiboi Mteni Regam lapra^ctoram, eititit in Caria Philoio- 
phot qoidam, a Gigantibas oriom dooens, de fturpe Japeti, nomine En- 
dyaieo. Lonam is precilNis ^aibusdam mystidsy nomen oti Difinum sibi 
per ▼ iri onem aperirety sollidtaTit: interqoe jMrecandom so^tos, DiTinum m por somnnm andiTit; nec tamen amplias eiperrectos est Caete- 
lom caoaTer cjos otiamnom in Caria liabetar; abi qaotannb sepalchrum 
ijos apcricntcs, corpos crjos, oti fiima cst, moto agitatam toentor} sicot 
Aalcas sapicntiMimasy scriptis tradidit Atqae liinc» Endymionls amore 
cipiam linsM Lonamy orta cst fabula. 

Ab Abrahamo itaqne ad populi Isra^tid, dace Blose, ex Aegypto 
t g rcs wu n, generatloncs qoinqae; anni Yero nomerantor cccczuii. A Di- 
mo antcm, ad Mosen natom, anni habentnr mcocczxcit. Ab Adamo 
Wo, ad eondem natnm, anni sont ■motzxzvi. Moses aotem Ticcsimo 
oipra ccntciiawim Titao soae anno mortoos cst: post cojas oUtom Re»tt- 
Uka Israolitica a Jcta, NaTO F. et Phince sdministrata est Ab Ada- 
■0 i^tor, ad Mosb et Aaronis obitom anni efflazerant ■MnnoLTL 

Josaan notato In Attica rognaTit, oz stirpe Japeti Og>'fes qaidam 62 lOANMS MALALAE 

yt^ IfiaatXivai r^c jimt^e x^^V^ ""i '>^<fi 'Siyof^, uAt^ 
X^'t ^^ W' ■"*' nh'>*^ xaToxXvo^if /i^C i* t^ avroS fior- 
eAittf, xol uffalcro a^rd; xol nuaa ^ 2<up« 'xt/'^ xol nuoa 
^j^ otmvaa T^c X'''?^'' ixilvip' v^e 'ATTixrji xal fiivije. nal 
tftuvo' ti ixtlvov f^r,fiog xa) AolinjToe ^ avzij )nifa tnl fri) oo', S 
xn9u^ iy totf HifffiKavov l/i<fifttat ffvyy^ftfuuny, 

C 'Ev 8i T«rc ^ftifait T^e j£ jHyvjtTov /ttXXo^tnie ftvta9ai l^ 
iov T&v viwv 'Jffpa^l fitT& Mwaiat itiaati.ivat r^c t£v MoXoo- 
O 75 owF xtu^a; ovr^;i^^uti' T(f Svif^aTi i^Jijc' oc lydftTfii n}* l»y»- 
fi/rqi' MiXtvilav (cr/tv ^ aji^c &v/aTl^ tvnQoi^, ^ ^xcuUoclO 
Iltfatfivip'' ruc JJ (^/td()9<K>( Twaikac of JI7oXoooaii>i i^ M/n 
fXiiaojl xi^af iiiiXow. ravijp' J^ fJo^t ^lfry JipoiTt o Hifl- 
^ovCi ov/xlijrixdc rov oviovV^Jotf ^aoiX/(0(, »(^ffoc£vxal 
(Snopo; ' xal xarcl ovtragn' t^c it^^lC i,fiovX^&^ yvxToe u^xiuiai 
a^r^v. xalyM^cr^ro j avr^Cnan;^, 'Atii}e ffaatXtv( , i9v-lS 
ftii^' nal PovXivifitvoe iv r^ lUilijdoTi &ftivaa9ai r^ avr^ 
Htfl&m, "va £}Y0(ai' ff^oqDoo/oi^Tai n^ xifrrac, Sv tJ/j soi- 
fttvtiAv x&va Sypiov ftfyav, tv xal T^ixl^tqov laviftafyv 3ii 

B T^ T^Sv Kov&v tx,ttv xvfiA^v xa\ fUyt&oe auftuToe, inixXtiatw 
H^ta Sitov ^ xifi] ii^t. fierA olr t^v TtXtvt^v t^c oJ^C /tT-SO 
Tfiet &fvoova^e TOVTO Tije xinnei xol rov IJtfl^ov aafayivofti- 
nrv wxrdc xal ilaA&inoe t\e afnnyijv T^e "^Wi ' ^^V^v i 
xvav xol uvttXai avTov, axovaam H xai ovr^ ^ xifti t^c to- 

1. 'Strvna} rortint Ox. 7. Tqg] txtg Oj. 1& t^ a4t^ 

TIiQl^f] tlv a6ti» ITifMow Ch. 

, timei xnni qiw tnnpoN lnfOM fai M raflMW Modit 4Bo- 
lo OcyfBi ipMf omi^iM k^ inlaia, p«r toUB AtticaB, mk 
flqetioni obniti, MriarnnL Esinda ^tn, per ubh eci 
luqiw lihtbitkblU» reaundt Atticfti dcnt AfriMM * mpan vero I«ntf tM ex Aegypto eom Hete efreeNnl enat» 
penrit Aidei qnidea, ia^ieiMi cai ex mrore HcUiiJia fiUa 
1 net« <»t, qaea rmwnillliiii VM«TiL UeleHi ven nntteree 
touu, prepno idleaete, jUfoe reettebnt. PnelUe huj«t 
H Periifcou, ex Aidee rccid Prlaeribn* qaideB, JnvMi* «po- 
m Dso Intitiia, Mda Mcripere in eiUaM liabidt, Hmo Mgnt- 
i^tna, b eMo rae •eena Tolrlt, qeewa paela Peritheim, 
«t fkott iMdnt Tiderelai eaidbH, ntdaceratnr. Cimm It»- 
iIm qocB liebnit ferecea, ot ob Mrparii cepillMgH, triom 
■ , nuidtndiiMM, TrieeilNnai nominetuei, podiae pre ferW 
Ai. lutre tteqoe ejni dndoB noTtna, pneUe rel tetiei peo^ 
la PerWianai nocU virBlBii reptnn ofgreUMteM innrft c*- 
q|M inerfedt. ProiMplnan qDoqno ipM», ed tniwltiM ox- CHRONOGRAPHIA. L. IH. 6S 

Xif9oai9 Sri JlXovrary ^fnaai i^r K6ffr[9 * ^Tiya JIoWigpaToc 
atyoSraToc awtyQoywto. 

*Bv soSq x9^^^ ^^ '^^ MwsloK ifip^otkwoi %&9 jiaavQlm o 76 
B^EQix^tig, tSp M Atyvnjtm Ifiaolkivai IliTiaadptog tuaiAtf^ 
4ic OoQam. oSroc «^ fiwfov^ fnSf^ iauTOv SvpaTOvg, tov 7oy-> 
v^ xttl Tiv^ofifif^^. inl ii T^g avTov fiounXilag inXtidvt&ij ri B 
fivog TW ^ovSatm iv Tfj AlyvTtitf unh Tijg yiviag tov ^axwfi 
Tov iX9ivtoc iv Aljintto n(f6g Tiv viiv aitov ^lwa^tp V(ag Moh' 

lOoiag ^yovfiivov ovt&v hoX jioQOfv ^JcX^oi; o^to^, iaTtg Mta^ 
a^g ikafii fvvaika AlyvnTlav, Ttjv dvyatlfa ^o&6q, tov ofxn^ 
fUag tAv ^EkXiivw, M(f6g Ttfmfiivov ini OaQati fiaaiXitog xal 
Tm AlfvnTlmv. o Si oiTig Mua^g ^ mnaiStvfiivog naaav 
omplav Atfvnrov * o2 Si AifintiOi itpofiovvTO ToigT[ovSalovg wgY fS 

UfiPOfiivovg noXXovg, xai iviffayov tf Oaffad^ mifl ovt&v, »al 
iMikivai 0aifaii fiaoiXiig noutv Toig ^ovSaiovg ToTg AlfvnTloig 
idfaTiiag xal fidkXitv nXlvdwg avdfKjj. iY Tig ovv i&v ifiovXiTO 
t&v Alf%mtlmv' Ktlaai (Sti oIkov ihi ifQiv, aitodg TJvAfxafy 
MOiOv iffatiiav xol nklvdavg, uai iativa^ov Komwrtig id 7ot;- o 77 

loJoibi nivTic. «ol nQoaia}(fi*(!^g Mo^a^g nal '8 fot^ov iSiXgAg 
jtdQ^ Tiv SamoTivaffiiv twv vl&v ^laQaijX, rjS^iavTO Tiv &iiv* 
uai iMtkevai Mua^xvQiog i &iig daA&ilv nQig OaQaA fiaaiXia 
AlfinTav, nai dn^v avT^, jinSXvaov Tiv Xaiv roS ^aQoajX Aa- 5. MMi^Mfl vtA Cadrmt o. 46. C Vlde Bcotialn p. 46. 
ta. oimav Hl^ Cidrcnaa p. 46. D, itmv Oi. t« dSkokrH: kide oala ftbulA, PlatooMi ProMrpiBn npditet 
MMf PaliephatBi isto tndidh. 

eoteoi teaporibui Atiyriit iBperevit BrecUieoti Atgjptfie Te- 
re PetMteidM, qd et CoHieedvt PlianoL Magot tecuni itto liabnit pree- 
9 Teonf et Jaabrent Bo Mtofli reg^antey Jodaeonia gent in 
Aegjpte Telde eoete eret« e Jecobi ntqne in Aegyptnm ad Jotepnom F. 
•d eornti ednctnai per Motem fratremqne Atrenem. Uzorem 
tibi dnit Motet Aerauem, Jothoiit Gnecornm Pentificit fiiiem, 
flil epod Phareenem Aegyptiotqne omnet tnmoMi in honon habiti. Mo- 
' AegTptionm tcMoiie Inttitntnt erett Aerfptii Ttro Jn- 
oret jamiem feetet, formiden ooepenmt. l^nod nbi Phe* 
fefimanti J n d e eet Atfyptiit opereriot te nreettare» lateri- 
eseroen Rcoi Jnmlt. 8i qnit ifttnr Aerooornm ant domnm 
I ent pnediolnm edornan in anuno hab«m« e Jndetit laterct 
timul eernm exitabet Cnrnqne tnb ooer&nt tnit infemidiie 
tMinm fentem enimedTertlitent Motet, et freter ^nt Aenn, 
tnppHcet edorabant Pieecepit entem Moti Hoi^nt, ntt ed Phe- 
Acfsrptl lotnbet, meqne oomiBe meoderet» nt Popnlnm 
64 lOANNIS MALALAE 

rpcvirou oiSc^. xai XapAr Slaa^f rip tSiev uint iidjfiw ^n- 
B ftay tia^X&t nfiif IleTiaaiunow 0ai^, fiaaiXfa .^i^maa * iljit 
yif na^fijalaVf u; ^no jov aitoS mr&tpoS lo^i^, raS Uf&tc 
nSv 'EUL^mf, xol ue ^ywfttyof ruc 'Jovia/on' jeai of^tiXir 
ovT^ T^v TOv 9taS xA/vatv xal S» Xfyti o 9tis o nongaac tAts 
oifavih' xal ti}i' }^ xol r^v 9aXttaaar xal nuna tA Iv avroZf 
7» inoXvojjs r^ Xaiy ovcov luT^riifftti ovr^. j ii Oa^aift 
^btovffac l^« ovr^, El diij^tvtis Sn o d^to; oov isiXtvaivot 
tln^y fiai ravra, Uoi ^aiy jifymnioi /tt^ iftoS notoSyitt Sav- 
ftaTO. ^cli' ynt^ajjg avToi); alzov/ttvoQ Tiy &t6yaov, Ra^;r0io 
00* anitf l*Aiva4 aai ut Xfyiif. xal ?ot^»' iyartlay iXX^Xaw 
lip layy^P xal riy lafififf^y xal riy Maiaia xa! 'Aa^iiy. Ktd 
tKu9TjT0 (^aifadi xol ol fttyiOTayts a^TOV' xaWno/t^oai' o* nf ^ 
O n *Ittry^ xal 'loft^fijy iiA yoijTths r^v ^ufiioy avxQy aifn , Kol 
in^,f)^xo T^ Maait. xa) iK%afttyoi Jlfara^f <^^iV( xo) evr^is 
^y xanQ;« ^afiSoy tU t^* y^* ' xal iybtto xa) ^ ottrov ^apSof 
iifit fifyaf ndtrv, xai xnT/nii roy Syin' o>' inotijaa* 'layy^t xol 
'Jafifif^C xal tylKiiat Mota^St xal t9a^fiaaty o fiaaiXiig xa) 
naytie. ifioiaif Si xai noxafiiy iSdTam iiavYtardiay inof^oar 
a 'Jayy^t xa) 'lafififfije ytyia9ai alfta nuQovaif xaS fiaaiXiuefa 
xai nirTay. xa) ijvSaro MiMnje, xa) nifilix iytytra SSard xa^ 
9a^A T() ToS noro^ov ^tv/iaTa, <Sc ^ n9(tfi}i>. Inoiijaav Si- 
xaJ oUk Ttfd xor^nTf BU);ilftn> * xai ivU^atv ojSto ^c JUokt^c- 

19. nataftivl netofmv Os. 

ImlUticn, nt eui coUt, dUtterct MoMt lcliar, cn fntre Aan- 
M, ad PadmaiAam PharaoDcn, Atfjpd logcBt infratMM, f Uaa «■!■ 
Ilbcrtotcni ct nt Jothorii Gnccotu PootlflcM gaiMr, at Jiiduana ot- 
lua dox, ribl vadlnTiti) Dd BandBtuB a hii TvWi cxpeNBt. Dmm, 
«[aleocl—, tcnma, MreqDo, ct qnaccoiiqae Mat in iUti forlkarit nwnlc, 
Jabct, mti pepaloa im, nt Ulun colat, dcnittc*. lUipetidlt Phaneht 
d vere Dcw tonji bta mihi diiaoda meiidaTlt; eoce «ont mihl A^jptB Ex tdreno Itnqae centdtalli, htnc JuM et Jubre, ilUne Hoct •( km- 
rene, Phucoh, ■DbUUini ndi tftpatu, coiuedlL Jmuui rcre «t Jm»- 
brw, rlrgu mcb in Serpcatca, Pnetllgtit mit, «oovcrtcmti ^id, 
cwn Hccon loTunnit cnet, Ucna prccntni, ct Ipw bwnlna raaM* ia 
tcmH prejcctna, In Mtpcnlea pncgrandca, qat jannl* JunbclMina 
Unai aJtena abMrpilt pcnitot, conmlKriti rlcteriaqno, itapeote Ra|o 
•BtcUltioqiu owd, pcnet Hoaca craL Jannct dcinao et JaoAret fln- a lliapidiutaomiB aqoM, ecruii Rcfc cmnibnt^nc, b iiii[n1nM 

TMtcnmti Httet Tcre, fuli k Donti.prcdbni, pnttlnani nltorMi eb- 

dcH rertilalt. Sed ct alla qnaadam ad ln*tocni eparatl Nnt ^ncnlof 

ridt eaoibu. PbanencM ii«qna ttmJtat Heccti CHR0N06RAPHIA. L. Uh «5 

«ti Ufu T^ (DafOii Mwa^^ , Yifod cTlcc tijp Svpotfup roti d-iov 
TapcnfJL. &r^Xt;aoy i^fiac^ %w otit^ latQwaiafiiP. o Si CPo- 
^ cwxacaSfAtvoQ aij& anfiaXkiTO * xai ffiiaTo Mfaaijg Thv D 
^Aw &ati nifiym aitfp nXfff&g xal ToTg jCyvuTloig, 7ya oya/- 
$mo9jj fiaatXiig avT&p anoXvaat Tiv 7a^a^X« xal hn/iy/tv S 
Mg Tof oi^X inTdnXfjYOP igyiiv, (Sot< Tip fiaatXki naQaxaXiaai 
xiof M(aata xol dmXv aiT^ ou Evl^ai Tip ^i^.aov 7va ^adjj ^ 
xiga oStii Tmv ToaovTiov xaxwp, xai l^fj xvQiog i d-iSg aov, o£ O 79 
wXiaw ai XafiiXv Tiv Xa6v aov tIv TlaQO^X ilg Ti XaTQivaai 

VHifiag avTip. Tavro ii iv Tatg ^EfiQOMtaTg ifitpifiTat yQafaTg. 
i ti Mwaijg autovaag TavTa naQtlt tov fiaaiXiwg, HS^X&iv iijlia'' 
f^ T^ 9-iw TtaQoi^X, xal ilm ToTg *IovSaloig, *AnlXvaiv vftSig 
nanag o fiaatXiig il^iX&iTv XaTQwaat T(f &itp. o Si Ilixtaaii» 
tiog 0afaw fiaatXtig ii&iotg an^X&iv iv,T^ Mlfttfn ttg tS ftav^ B 

ISniby Ti mfifiifjTOv* xal notf^aag ^alav inr^qma n^y Ilv&lav 
Xtjfmv, 2afijvta6v ftoi Tlg ioTtv n^wiog vftwv xal fifyag d^iig 
Tov ^lagaiiX ; xal iS6&fi aixtp /,Qfiaftig ot)Tog. ^jBori xaif ov^a- 
yoTo fiiydXoto fiififjxog tpXoyig vnigfidkXov at^Qiov, aivaov, o^a- 
toTov nvQ , S T(fiftii nav, oifavig, yaXd Ti xa\ 9-dXaaaa, to^ 

iOidftoi T€ fivd-toi Satfiovig i^^iyr^aav^ oiTog o &iig aiTondtwg, 

6* hntmlfjyov iof fjv] «yRectiiis Cedrenus, dmctnXfjyov iofriv' de- 
ccm cii!ii Aegjpti plagae.** Cb. 7. ktmlv Ch., Cedrenm, ilmv Ox. 
14. Mdpup^] Mtiifpn Ch., Cedreaus. 8ed y. p. seq. v. 6. Utid, nav-' 
niov Cedreoof, futpxiittv Oz. 17. I«ri CedreDiis p. 41. C, iatat 
Ox. 18. fiffpio^ Cedreniu, fiififinag Ox. 19. taQtOQtol ra /}if- 
^tot] T. §i9iol Tf Ch.y Cedreniu* 20, ii^iyfj6€cv Ch. , Cedrenusi 
ioipiMf Ox. 9 Incpdt, Poientiain Dd Itraefif ooai Tideris» nissot nos fndtoy nt 
colnsDas. Pharaoh itaqae ftdemsuam dataoiy cnoi tamen non prae- 
Moses a Deo predbus contendit, nt calaroltatibus in ipsnni 
Ac^gyptiosQue inaiissis, Kegem ad populum Israditlcom diauttendam adl- 
fat. ImBislt igitor Deus Aegyptiis septemplicem iram; adeo ot a Mose 
pctiorft Pbaraoh, uti tantomm malorum liberationem a Deo impetraret; ita 
yMip iaqnicBs, Domlnus Deos tnus, nt ego non impediam, qoo minus tu 
yopnlnsqoo tous Israelitiois Deo Tcstro cnltum praestetis.^ His dictis, 
■asrs egreasosy Deum Israelis precatns est Judaeisque dein annundat, 
» oos omnes a Rege concessamy ad cnltum Deo praestandnm, ex- 
Bccntiam. Ista aotem in Hebralds scriptb tradontur. Petfssonlus 
Pharaoh rex Memphlm statim, oeleberrimnm illod Oracolum con- 
cansn, profecCns: sacrisque peractis, Pythiam in haec Tcrba in- 
tcRocnt y^Bflrare mihiy qnis intcr tos primus est, magnusqne Deus 
IvnoEaf tnlitqne hoc responsnm. ^A coelo desoendot, flamroam aothe- 
tcoa nnpomns, percnnb, Immortalis Ignia. Honc tremunt omnia« coo- 
, torm, mareqio, Dacmonesgno InfemL Doos isto sni pater» ot sino 
Mataliu* 6 
66 lOANNlS MALALAE 

V 27 anArag, naitjf viic ttvrdc iavtw, XQiaiX/iiog' ilg fuMfiv ii 
fiiqoQ af/lkiov fifiiiQ* ftad^fip amS-i aty&Vm 

'O ii fiaoiXiig 0agaw axovaag ravra naQik rtjg fiartdag, 
Ixiktvai nXoKa Xi&lvtjv yXvqfTJvai rit naqa rov xQ^^l^f^ov io&ivra 

O 80 avi(p QYKxaja • ariya toiQ tijg vyv lyyiyQanTai iv rjj nXaxl yXv^S 
g>ivxa avto iv tfp Uftf MifKptjg, Sd^iv 6 NttXog noxa^hq nogtii^ 
xat. Si fiaoiXUiq Oagadf uno Totf ftavtiiov xanXd-iiv ti9it$g 
aniXvai rov ^lagaijX xal Mwaia xoi Ida^wv. xa\ iJ^X&tv o Xaig 
r&v ^lovialwv F^ Alyvnrov anag, xal iXafiov wg iv xri^^^ ^^i ^^ 
B AlyvTtxloiv yvvatxwv xal av&fwnwv xooftia xa\ aQyvQov annfov, 10 
xa\ fitra ro i^iXd-ttv avroig fiiXifiiX^d^ Oaqaw, 6 fiaaiXiig Al^ 
yvnxov, iiiaxd-iig Su xa\ xSofua xai uQyvQov xa\ ;^^fiora 
iXQTiaavto xa\ itpvyav* xa\ xatiHwT^iv ovroi)c fi^t& twv oQfiu^ 
twv avtov xa\ ndatjg tijg iv6nXov iwdfiia>g' xa\ xatiip&aatv 
avtovg naQit ttjv d-aXaaaav. xa\ otQatpivtig onaQafjXTrai , nal 15 
iWQaxotig tiv fiaoiXia 0aQttfb xa\ tdv otQathv avtov omadtw 
iQxifitvov xa\ rrjv d^aXaaaav ifinQoa&iv iavrwv, avifio^aw 
xQuvyfj fnydXfi nQig riv d-iov* xa\ o nQOfjyovfiivog Mioa^g rov 
Xaiv iXQOvoi rfi Qufiiif rofc &aXaaa{oig viaoi, xa\ iyiviro ^ijQa, 
xa\ ifiuiiliov. xa\ anoftilyag Mwa^g ima&iv rotl Xoot; navrig 80 
xa\ arQa<pi\g ilg ru inlaw avrov, iXQOvoi nuXiv rfj Qufiiw dg n^ 
C &7foy y^v, xa\ iyivtro d^iiXaaaa xvfiaivofiivti, xa\ xajinovrl» 

t, &m(yi Ch., Cedrenas, ann^i Ox« 4. nlwM Xi^ivrfv ylv^i^ 
vai^l ^Scr. nXanl Xi^lv^^ ati babet Cedrenus: aut topple t/g.** 
Ch. 6. Miiifprii] Mifitptog Ch. 9. iv x^M Ch., iyx^iou Ox» 
10. ip^QiiiMmv] ivdQmv? 12. nocfua] »J«fia Oz. patre; fiUasqoe Ipse soi pater beaUsslaiiis. QuantllH aotea Nos ez 
gelist edoctos Tero Ta, tadtas discede.** 

Heec con ab Oracolo audisset rex Pharaoh, tabalae lapideae ia- 
scribi jussit; extatque eidem insculptuin hoc responsom, in Templo Me»- 
phitico, qua Nilus fluyius perfluit, in hunc usque dien risendufli. Inde 
aotem digressus Pharaohy populum Israeliticum» coa Mose ei Aarone, 
statim dimisit; qoi omatum ab Aeffyptiis argentumque moltum mutuati^ 
aniTersi ex Aegypto dtscesserunt. Pharaoh aatem Rex, ubi ElNraeos, mb 
Aegyptiis omamenta, argentum, diyitiasque mutuatos, eifogisse intelle- 
zisset, facti eum poenituit, acceptisqae curribus suis, militiaque omai 
•os insecotus, Juxta mare tandem assecutos est Israelitae itaque respi- 
cientes, cum se, a fronte, mari, a tergo, Pbaraone ejosque exercato 
cinctos Yidissent; sublato clamore magno, Del opem implorarunt Mosea 
▼ero eorom ductor Tirga sua mare percossit; statimque aquae ejus eza- 
meruntt expectansque dum populus uniTersus per siccum transisset; r«- 
tronum tandem conTersus, Tirga sua terram aridam percusstt itenoBs 
qno facto, ia Ucum suom redienint maris fluctos; et Petissooiom Pha- CHRONOGRAPHIA. L. IQ. 67 

a9ij i Ihtuwtoviog Oafod, i fiaaiXiig t&v Alfvmlm, Iv rfj 
^oXaaaii xal r& &QfiaTa avrav xal naaat al dvvdfzitg avrov, xal 
nipTov KVftara ixaXvxf/tv avior xat Tot)c f<£^ avtov* T^y di O 81 
laiv twv lovdaliov fitt& Miaaiwg xa\ jiagfbv itiatoaiv o xvqtog 
BfiadOfivtag iv d^aXaaaiotg xvfiaatv wg iv %riQa yfj, i^ Atyvntov 
ifiVYona fieta yjXtaSanv y)! , xa&a^g xal o avtog Mwatig awt^ 
ffi^lHito iv tfi aoipwtutj] avtov x(}ovoy(/a(plf» 

6. ftitd xtXtidtop %X'] ^Vmatn» non conroiU cam serlptnray 
Nofli. !• T. 46. nuineraiitor U9dociddci9Gidoid2>L. id est 603550»** Cfa* iy Eegen AegyptiQnni , cam omnibat fols, exerdtaqae toto penl- 
im obnieniiit. Populum vero Judaeorom , cam Mose et Aarone 9 ex Ae- 
Crpto fugientem, per marls fluctosy cea per terram aridamy transire iih* 
cokniem fedt Dominos. Brant autem nomero sexcenties trides miUeni| 
sicQt Bloses ipse, in sapientissima soa Chronofraphiat conscripsit. AO r O S T ET APT 2 

XPONAN BAZIAEIA2 APrEIHN XSIPAS. SlXat mXXol fiot r^; fiaaiXttat j^vyxfiof tov Ayayo/itvov t^ 
'Yniffiy^aipav jrvvaixa ju¥ ^avaov ^vyattpay. Sarif ^vf- 
xtif noXffttjaaf t^ Javai^ paaiktX Tovjav Itp&vtvat xoi XXaffi nj» 
paatXtiaw koX ti^i' &vYartpa aviov, xa9<ic ^^/Ao/Of o <ro^ftf-5 
Taro( mnnfffdifniTO. xai /«(iti T17V fiaaiXitur ^vyxliof tfiaat- 
Xtvat Tlfiinae Ir ijj ^A^ifwv /upa tii} t'. xai tif aiiip ntfiMTff 
O 88 tVu T^c fiaaiXtiaf oitToii XBTtilv^ 17 fiaaiXtia xQv 'Anytia*, rai 
T'S8 xaTtoxpr T^v paatXtlav aixSiv ol Sticvtinoi. xartaxtv alw ^ 
fiaaiXtla, ^oi ronapx^a, riav 'A^ytliM iTti ipfi9-', xa9iif xal Aii- 10 
3wfo( i aoipiotaTOQ avvtyffuifiaro. tw¥ 3i SiKvmlmv tSp wwX 
Xiyofitvtm 'JSLiUJwiin' ifiaatXtvai nffWTOf a AlyiaXti>f JVi} v^, 

Z. Atyrimg Oi. Sl« «t 3. ft S. 'n»pfwij«rp«v CL, ^lv Mn- 
«fo* Oi. 7. rfianat Os. 9. fvMMnw Ox., «onuit Ch. 

IBER QUARTaS 

GIVOaUM a£GNI TEHPOBIBDS. 

racimi, p«st fiudinB, PborMtMii obUinihi "tjMit «^ 
kd LjBMmi wqaB, qnl HvpcTmMitna , Daoti tiliM, !■ -ijBMmi wqaB, qnl HvpcTmMitna , Dwti D... ., 

LyacMi aoiai Duuo bsllam infBrcoi, Ipiu et rila *t 
polUTiti licatl icrlptli trtdldft lapiMRlidniu ftrrblliHwn 
TrioppBit qnl cum qulaqae tantam utiM ArctmvM •t, H>lnUm undcm nt, ■Iqu* ad HlcjrMdei ddotiui; 
uli uplBOtiiil *" * dnnuMt niuHut uli uplBOtiuimni Diador_ , 

lia utca, qnl niiae Heliniiei TocaBUi, A«gUm (ataw lOANNIS MALAIAE CHROMOGR. L. IV. 69 

««] lom^y SXXoi fiaaiXitg %4 ^^ Ziv^innov raS fiMtkticmfXQ^ 
mtjSw mi Ifl^, xal Xotniy ol tiQitg adt&p Miotxovp rijv X^Q^f 
Mol uaxlaxtp 17 fiamXila avtwv {V17 f^ni\ xad^g *Affucapig 
oofdrinog avptyqa^aTo, 
5 !ff 8i SfSotg, S iaxi %& Inl rijy ^tctXlar, Ijp titi Apaatkiv^ 
Toc, iiOixovfiivfi Si ini t&¥ viutr IDxov tov xal Atig xat tov 
ytwovg adtwr. Iv oTg /(^^i^oic itiXiittjai Mmatjg xal jiafdtp tp 
tj i^ifiif* xol iSiobcH T^r *Iaqaf(k ^tjaol^g tov Navi^, wg 
wfOiiffjtai. Sattg noXifiuir naqtkafii t^ ^I^QiX^ xaJ ri^ ayoH ^ 
I0r/|po» dfij^ipifw niXtv ^hfovaaX^fi, ^rrtva fntixdXiaiy 6 adtig 
lijaovg, vtig Navri, ^ifiovr. adtig ii naQuXafidfr t^p yuiQap 
^xtjtn Tip XiYOfiiyrp^ noXip Svyjfi, fHtaxaXiaag avt^y Nidno^ 
XiP, xai fiit& tify tiXivtfjy ^ltjaov, vtov Nav^, roi; notijaaytog 
MifSaiu tiy Xaiy twy *IovSa/onf tiy ^ofSdyTjy notafiiy xat& xi^ 
tSXivaiy d-iov xal iX^ity inl t^ ttjg naXatatlyfjg /wqa» xa\ adX-' 
wtfyi ftvatixfj Xvacu tA til/ri ^hqt/d, fntA Si tovtoy ^itto tov 
7ofa^X Otriig* ftitii Si Otviig iSttpxovy tiy^aga^X 1/ xfttat, 
intkiyiytig ix rov Xaov. 

*Ey Si totg toittoy xgiyotg fy naf* iSXXfjaty IlfOfifjd-iig 
9Dxai i ^EntfAfjd-ihg xa\ jitXag xa\ nayontrjg Zdfyog, Zy ixa- C 
tortif&tfXfioy ixdXovy Sti ti mqlfiXintoy ilvat tiy SySfa xol 

1. «O mT SdraRlldtciiioi Not BibL Vlii. p. 198. 8od haee tcripto- 
lit iiopQtaada Mnt atuporl. ealu» parim exeiDplo notmbimos p. 37. A. 
68. A. 2. 1/n Xa Biueblat utroque iibro, Cedreiiai p. 81. D» Syn- 
ceOof p. 151. D. 7. otg Cb.» ofoi Oi. 8. 11. 13. Navt Oi. 
15. wJ ta^ay Ch., ntnd ik^iip Ox. 

i oper a f it , amiofl lix. Post hone olil Refes fbenmt xm^ qmiio ad Zen- 
tippiM ; qoi Uoperiuia teaidt aiuiot xxxii. Deinde rero Respoblica eorum 
a teoordodbas adadiustrata est. DuraTit hoc Regnoi annos nococxxcT, 
■d sapieotlislmos Africanos literis prodidit 

Partes auten Occidenttles Itallaqoe tnno teaporis r^ea nollom 
hib o er i t } aed a JotIs PIcI fiHis» posterisque oorom administrabaBtur ; 
000 tcmporeMotts et Aaron, in deserto fatis cesserunt, populoque Israo- 
Btico praofidt Jesust Nave F. nt supra dictum est. Hic Jerlchuntem 
bflile ooph, nrbemqoe Jemsalem ante dictam; qoam et Jebum rocairit: 
tetaqoe ctrcom reglone in potestatem soam redacta» nrbem Svchem ipso 
keoloiC» Neapolim Jam nominans. Post mortem Jesu, Nave P. qoi, Deo 
JabfBto» popolum IsraeBdcum, per Jordanem flnvium« in Palaestinam 
triasbo, tobaqoo mystica Jerichuntis moenia corroere fedt; Israelltjs 
pffaeloit Phloeesi qoem Jodioes tandem, numero xui, o popolo olocti, 
sohsoniati toBt. 

Temporibot hisce inter Graooot Iniiocoenint Prometheot, Epimo- 
thoM, Atlaty Argosqoe perspicacisdmas ; (quem» ab ocnlorttm Infeoil- 70 lOANNISMAL&L&E 

'fOffif I «>) ^tnaiXton', i viis "Elkijfoe tov Ilhun. o H 'A^ 
yoi adrdc tv^ t^ ttxri*^ inl t& ivxixi fti^ * o Si ^zXae ^^ 
It^tvM tijr &atforofilap ' iiSt tovto iJyovcn Sit r^ oi^awiv 
fittinu^, itin T^ ohiiavov ^fi Iv t^ xofdl^ aitov' o di JIi{w- 
fi^9tie T^ f^a^oTix^ ^tv^ ^iXoooiplttV ntfi av liyovctwt 
O 85 Sn ii'9ifimove tnhtttt, xaS' S iJituTac Srro; laotriatp littytvto- 
Cuttl' tiSt yiXoaaftai kbI t^ afaijv X9^*V *^ttpai t& mfifiuita' 
2 ii 'Eniftti^tie tipi (tovaat^ U^tvfty ' i H AtvxaXlar ti tov 
MTaxJLvff/tov Tov (ttffutov lii^eiOf xa^akf Evatfiuf o Jlofi^tijom 
i aofiitatof aw^faifmto. 10 

p Mfvi 3i To &iio^viT9 Tot^ xptT^c Toif *tov3alan ^ttro toS 
Jmov Ba^&x. ^ "^^ Hfiivotfi. ^ il nc j^t^ n^o^^n; j>w/tm 
Atfifioifa f ^tf iXtft Tai; 'loviatoie nayta Ta /tAlorra. 

jPr Si tati Mi^Ti ixtlyoiQ ^v xo! na^ "EXXiiat /tartic St- 
fivXXa' Kttl iv ai^Tori; Torr/povotc AlYvntton' IfiaalXtvat Oo^niilS 
o itai NaQaj^ii' tu* ii jid^atotp ifiaalXtvat Ktxffo^f/ tig , SoTi; 
t^ Aiyintov xaT^tTO ' ^v ii na/ifiiYi^e , ith xol ii^v^ airriw 
IxuXam', oStd; 61 nfutot fiaaiXt^g iytvtTO 'A9tf»aUa9 fUttk tip 
mtttxXvaiihii ttjeATtiXTJe' fttti ii thf KatatAvaftir tije lAttt- 
x^C t\i^9ipialovi ^X9^t th fiaatXaoii. ^ it&vov li itiths Ifiaat-ta 

t- '^iTTOg Beatldiu p. 73., 'Blme Oi. S. mz*"^'] •wn- 
via^r Cb. Conr. SchmflaMA. Not BibL Tto. p. 1S6. 9. £v- 
■/|}toc] V. ftd p. 22. A. 12. 'jifiiwi^ Ch., 'J^i»/^ Oi. 1(. ^«-. 
ne Ch., ^o(**S Os. ct 2k§vUa. 17. «i^tfitr^g Clk, na»ptf^ 
9tj9 Oi. 

qnfl ftai^Dat TiMUHnt Ccntamoeiiliuii:) DeocallcHi Itcm Hd«nl F. t\A 
nepos. ATpii ■nteiB ocddBolalibiif Techaict* primiu moiutravtti AIIm 
AHniiiaailoun tnctarit ■dentiun; undc qnod U Codctfiiin coiitcwplatio- 
BC TcriBtiii esiet, coehun ab oo geitnri, bbnlati MBt> PrcaMtheH 

'^ •*■ — '-Tonitt hunc boi^itM «161111*10 fabnlniitiir, «o qood, n- 

Philotaphine opo tA «Tautami faUuoniA [irti ii liinllow 
BpoietheBn Hiwcet Kat«re« fuUie perlubenti Deoc*- 
pulkuUri» luitoriaa eontaiiut: otl BsteUu PnMpUli 

ai brwlilaraR jndlcet, eti pnBfnit Buacbu, Ktiiaamimi 
etiaa Inter Judaeoi floniit Prophetina qnudui, --■«■« 
iil« fntum oawin pr*edizit. 

otian illi* apnd Graecoi iniMtait Sibjlla, Tatlcinatfia | 
Bpore Aegyptiii taperavit Pbaraob, qut et NaimckB. 
ubi poit Auicam dilurinm wdei ent Regia, prin ao C«- 
b Acgjrpto oriuodui reintTiti hunc, ob oerporii aai^u- 
«B TOcarunt. Ig, quBm pcimnm rcgnsro coepit, )b|cm 
u, qnaeconqm Tirfwc* impaiio Mio iiibditae ennt, ■■»- 
ibenal nrii. Nynpbu autea, in iMwltoic Mt, rirgi- CHRONOGRAPHIA. L. IV. 71 

iBHn KLtftnff I4^vatm, lxikeva% vo^o^aT^ffoi rc^ yvyaSkn^ £ 
%itg vnh xifp fipLOikdav avroS wcag h ^ dai nagd-ivoi yafitiad-ai O 86 
tW ia^iffl* aaTimg ixdUai vvfiipag h tjj tofiod-iafy avtov iti 
ri ntjyaig loixivai t^c nafd-hovg x6fag, of %lxiovai xa2 &ni 

SaSfJlkm n^Qmv ntffol^ovai yaXa, nfi yaq %ijg fiaaiXtlag av%ov 
naaai al yvpahug %{h l4%%ix&p xaJ TCthf H&ijvaUap xal %^i nXti^ 
atop x^^h^ &tjQiw3u fiUiii liitymnrfo, ixaa%(p avyytp^fiivou %^ 
a^xofiipff av^dig, lav xaxilrri ^fiovXtro ' xal ixaXiho ^ of^ V 29 
nafyfiipfl yw^ oviipog , aXXi %oTg naai ngoai^fx^rro, iitovaai 

y^lamag ilg noqvilap. xul oaag fifiovXti^ %ig xQaT^aai avtag 
^fifyag, xa%* olxop naQtfUvop avr^ %Qif6fiipm' xal it tjd-iXi, 
niXip aniXvaiv av%ijp %Oig fiovXofiipotg. tovto ani t^^^tti- 
x^ UQx^, To fiij apayxa^ad-ai av%&g avpitpai apiQl nQog op 
fioiXov%ai' oviilg ow ^ia %tg ijp vt6g ij SvydtfjQ, xal iitiov %'i 

iS%iX^i^ V ^fiovXi%o upiQl avfifiiylvTi avjfj , iYjt a^Qip ii%i dijXv 
hixi, xal <)rai^or iixofnpoi. 6 ii KixQOip ix %rjg Atyimov 
xa%ay6fiiPog iliiipiipfiai %6p v6fA0P %ov%ov, itQfixdrg Su 17 Wttix^ 
X^Qa iid %ovjo anwXi%o* xal Xoinov iaoxpQivfiaav ndaai , xai 
ipiQuatP i^iypvop iavrag at ayofioi naQd^ipoi, 17 ii noQpivd^d* 

foaa iyafiiAto ipl iffiifiovXi%o upiQt' xal l&avfiaaop otUl&fivaToi B 
Tor Tov fiadiXiiog vifiov * wg ii xal %iVig l^i^^evto Sn iiii tovto O 87 
avT^ 01 \i&ffpaToi ilnap iifvij , ou H^ivyipiOi %a %ixva %ov it^ 
ilvai %oig iavtm yop^g. ifiaatXivai ii 6 KixQotp %dip l^dfi» 

7. ^Qimiii Cb.» ^^i<68fi Ox, 

M haioe TocaTit; eo qaod, Fontiani iiistar, per meatns corporla occal- 
toif a parta lac emittont. Ante hanc enim regem, molierea Atticae 
coaterminaeqoe omnea beliUino more miscebantar» pro libita aao» cam 
qwlbaaconqae co^entiboa. 8abinde Tero Titiatae mauerea, nallo proprio 
Tiro deatinatae, ad omnea aeqae ventitantes, ^uilibet prostitoerant fleae. 
Od^ etiam lidtom erat, ut amasiam qaotqaot aibi Tlsam esset diebos, 
doai secum retineret: pro arbitiio deinde suo, qoiboscanque ▼olentibns diadtteret. Caeterum Attids deinceps proldbitos foit mos iste, mo- 
iiercs, com qoopiam Toleotey consuescere cogendL Bxinde enim factum 
cst, ot nemo ibl hominum adret, quis saus j&lius, aot quae filia faerit. 
Natom enim infantem, aive mssculam, sive foeiainam, mater, pro libltu, 
coicanqoe deferebat er amasiis suis: donnmque is laetabundus accepit. 
Cecropa Toro iste Aegyptios , legem sapradictam sandTit ; innuens ob boc 
ipsom Atticam aquia oiim obnitam fuisse. EYinde itaque castitatem co- 
hMrunt mniieres omnes; Tirfwbus Tiris propriis se jungentibus! auae Te- 
ra ante Titiatae fnerant, Ticom. qoem TeUent, sibl eTefferont. Hoc re- 
cis Edictom deaurati aont Athenienses; qui, ut nonnulh tradiderunt, ob 
hoc etiam ilfaui ^ipv^^ nTe Doplicem Tocarunt; eo quod prolem eia 
aobiliorem roddidisset, eflidendo, ot quilibet parentum suum utrumque 
^igDoaceroC Cecropa intem Atbcnia regnaTit annoa l. honc ezcepit Ci»- n lOANNIS MALAL&E 

i>a/iM> tr^ v', xal fur* ahip ifiaa&tmri K^avaie fnf %^'. h 
Ixthwf 9i T(fl|r /f^«ff ^air^ii n^ un; fumfmij iyva^t^ro. xal 
fMT^ K^mpoip tfiao&tvai Ooifanif xol JliUo* fuf Koiffthot, 
paaihvaavrof txiTuv ^nj «a'. xar^fi' 0^ ^ fiaeiXiia avrfv 

'Ei' JJ rvT; ;r^Mf; Tdfv ifxomni IrofiO^tut jiS^atovi 
C «pwroc Ar^pan Jnaxm, xol /icr' ovt^ '2'(!!l(in', xal {XtNn toi)c 
W^ovc JfdMorroe lilm, xal naXn irafio^ityim 6«il^( o ilfi- 
O 88 JL^fOf. Kol ffailiF ifiaalkivatr airui» npciiTOC jiiajrvXos fVoc xa', 
xoJ futi jilaxoi.ov iffaalXMtan uvrwv Ifxftala» ijii ivo' nipi oilO 
Eitfutiitis i ao^mrarot Sfofia iti9iro. xal ftnu 'Axftatona 
ipaatktveop uirSiw £Uoi n{ fu; 'AfftXlumos, Sf ifiaalX.tvaip ai- 
rwv tr^ ^0- xal xortilv^ 17 fiutlikiia rww 'A^yaiuv, xpoi^- 
oaaa fn; 9^^, xa9^ jitfiiaiawiii o ao^marof x^f^^Ytf^^^ 

tii^lTO. IS 

JHna J^ fiflt^ ^y^avo tov 70^017)1 rtSttuv. iv air^ 91 
Tifi XC^i^ ^ 'Opfc^r S &9^S, o Xvpix^c '(MpvaaTot, oo^fw- 
D TOTOC xal «(ijff^ffTOC nofljnjf oirnf i^i^fto ^foyoc/ai' xal x^ 
0JUOO xT/ffir xal iv9(iiino>y nXaarov^law, iJQTpiws iw rjj ufjr^ 
Toi avnwyftatoe aiTov Sn ^x i^c tSlas aviov Iw^vft^itnitf ovxfO 
lii9tri ttnoTi nifl &toS tj -lije xoafitKtji mtatae, aXX' i7ntx Sn 

t. ftttii ^Dvaix^] «««ini Movaiw Ccdreaai ^ 8!. C, •Itwaltan 
iBa^ parTertcu apifr«Maa PUtoDi*, i|iia dacnnsiii Mumxi diiant 
S*paboitaai. Quod >tdU SGhnrzadichtu* NoL BibL Vin. p. S«9. 
& SaUiTfl Ox. 9. Mc' j Sf »1 fi^voB <f C) C«dr«it>i p. 8t. D. 
10. Vtd. Bantldu p. 17. 17. 'Oifvaaittit Ox., 'Oi^otog Cfc. 
lUallo AfoiovMlot p. S5. B. RepotMidm ctlun «rticalu. 

oau , et i«paravil U •aiiof ». HUcc cutM (odiporlbai Stppbo , Pm- 
uU primi, iaiMtult. Peit Cranauii refniTit PharoiieDi •Uiquc, bwim 
•d Oodroa) qul rc|paB taault per •nnoi xxt, DurcTit Itaqae r^Ma 
•onw aoMM ceccxcii. 

. __. _ Umporibu, Draoc Atbcnicwibu* lc|e» ptiHu dc- 

MCMor ejui, abrogsvit Aliw ddade caadidlt Tbtr 
iraa mr*!» renuni dcinoepi inraiit prlmo* AcKh;- 
1: JoH ActcbjTum, TCgnaTit Acaacon per bieoidaai 
II Karipide* tr«fOediam condUit. Poit Acnaaaaloa 
' alil; uqne •d Aradonam, qul rcgM*It aiuioi ni, 
cfaam AtheniciMlun , cum doruict aMai nocecru, 
rkaal ■aptcntlulmi Chronof rapbi. 
—t Iiraeli dux fuit Gedeon: bnii 
bau* Lyricoi Odrraiiua ox Thrada, 
-a Origfat -'■ ■• ■ ■ ia principio Opeili lul, lenil 
lundi apmcio - - " protuliuai tctub ic predbui aala eb- CHRONOGRAPHIA. L. IV. 73 

tlt^ofiipov SiSt iSlas aixoS tvj^g fta&dv naQ& roS Oolfilov Tt" 
ftfvoc ^X/ov T^ d-foyovlaip xal r^ tov xSaftov x^tatp xa\ rig 
ixoh^ avxT[P* IfifdfiTOi yAq h t^ ojtov ix9&ni dta noiijn' 
nSy OT^jjr w oSTCtfC. 

5 ^QSwHf jifjTOvgvU, ixarfjfioU, OoTfii xQaraii, 

i ifanora, ^fiifac vU, o rii n&vra nS^^tad-iP raig axrtalaov 
rtlS/tiw, ifdavri nal iwarl, 

nav3((fxig, dnjroTai xai i9ayaT0iaiv avaaaoiv, O 89 

irik nuvra ImfiHniov, &vfp[wp xal a9'ai'ur(oy fiaoiXtvofr, 
JO iBXu xfvaiaiaip au^ofim nriffiyiaaiv, 

lCUc riidatg tlg Tdv aiQa vymvfiiPi nrlqv^i, 

Sofdixdnjp i^ rrjpii naQ& aiio fxXvop ififp^, 
imiixarrfP iij ravrrip naqa aov Ijxovaa Map (fwp^p, y 30 

CiTo fafilpov, ai it avrop,. ixrifiiXi, fiuprvQa ^i/i/y. 

15000 itQfptirog fiOi, ai ^ atST^i' rip dni ftaxfid^ip Xafinop^ 

ra rl^ifAt. xaX SXXovg ii noXXoiq mfl rovrov itm arfyovq 

avrig ^Ofifivg * iffuai ii wg ix rwp nQOitQfifiiptop arfy^iofp noifi^ 

rtxSp S^iTo ' xal ovx Ipiiixiro iiroSoi tA nXijdog rwp arfyjwp 

1. altfjoaftipov Cedrcoss p. 57, B, ^vfjcaitfiP oi Ox. fL ^Uov 
Cedr«Mtt, ^iXiov Ox. ^. ^Sl] *0 Ox. 10. x^^iutotp'] %qv- 
oiotgtp Oz. Fallitiir B«ntleiiu p. 5. ihid^ dii^iftfvB Cedreniis, 
U^ftwPi Oz. 11. ttftUug Cedremis, ttftioig Oz. 12. d^ Cedr»- 
Ms, ai Oz. hic et 18. 14. Mf^p Cedrenos, Mfi Ox. 16. tl- 
^fu] Adde ftaQtvQu* 

iUimo n Phoabo ApoUine, otl haec ^i aperiret; nenpe Tfieogoitiim^ 
shre I>eoran Natales • UnlTerii edam opifiaom : in quo ejos opere ex- 
tiBt otiam baec carmina seqoentia. 

Bes l%oe6e» oroiiotais Lolofiae fliastma protet. 
U iit: 

O Domlne, proles Did, qoi omnia o longbqoo radiis tois perstrin- 
fiit ImMcnlate et PraepoUms. 

OmnMi qui liiftras, Aommefgiie Heosjiie gnftemiif. 
id erts 

O tOy cni omnia TidUlia snnt; et eoi Mortales et Immortales ob- O eol, Miraljs qtd iimdi$ aera pmtnii. 
M erts 

O Sol, qni pennfs honorandis in sablime aeris ereheris. 
Jom rf aode wt im a Te ferit koe fraeeordia oerfriim. 
id ests 

Dnodedes iam n Te ezandi?i di?inam rocem. 

Dienmey AreHeneaMf ipntm Te mmamo tettem. 
ideits i- 

Toonim f er !> or iim te qnidem eminns irradiantem in testimoninm po- 
no. Plores etiam aliost hac de re, versos oomposuit Orphens: loqnitnr 
iotem eodem modo ac in redtatis yersibos: Torsus antem ejus reliqoos, 
preptcr eomm nmltitndiiiem , in opos hoc nostmm coogerere, non Uouit: 74 lO&NNISMALALAE 

Iw t§ Wfyifitf^ ravTji. Pnt Si antp t^l9m 'Ofiptii rmn. 
oTi t^ iff^S ivtdi/x^ Tbf xp j)^ al&Titf £n6 rov 3-eaS iijfuovf. 
yijfff/f, xai tmS9a' tiuxiT9iv Tov ttld^i^ot ^* X^^S t wl »i£ ?&- 
qn^A nana xatifyt xal IxaXvntt Tu vnb Toy o/tf/pa, atjnahttw 
B s^i' tvxTa itfotTtviiv , tlfijKtiK i* t^ a^iov Ix&tau &*aTiiLipnifS 
xna xal naimn' vnl^Taiav tlvai, »al n^iyioTt^r ii xal ttf' 
Htovffyhv anuvTuv xal tov al9t(f0f ovtqv xal t^ wind; xol 

O 90 ntiffijc T^ vno Ti>' a/9/fa ovcn;; xa) xalvnTe^/r);? XTtatof'' t^ 
Jj }^v i7n(ir vni tov oxotovf i6farow olaav ' ffp^aat di Sti ti 
^■ug ^^Say thv al^dfa i^wnat t^» j^r xo) naaar T171' xiloai, 10 
tix^v ix^ro thai ti fwf t^ f^^tof T^r ai9i(fa ti n^otiftifitvow, 
tA vn^Tarw nuvTttfv, oS Svofia ovTJf 'Ofipetis axovaat tx t^ 

O 91 ftarrtlas t^iint, Mr^Ttv, 0avriia, 'EffixtnaXov ' ontp «p^ijvc^trw 
T^ xoit^ yhiaaj] fiovX^, f&i, tfaoioT^^f ilntjr i» tff avTOV 
C ix9latt tAi avtof tfttg 3-tiai tSv ivofxatm Svvafitt( ftia* ilvai 15 
Svvofttv xa\ xpuTo; tov (lovov &toS, ov ovitls o(a, ^tmvoe iv- 
v^tae oHtif ivvaiat yvwveu iilav ij ^OiV ^ ovt^c ti t^ 
tvvufituf t& advta ytyiv^&at, xal i^x^f iaoftdTove *ai ^JUov 
xal atX^rtpi, t^alae xal offT^a ndvta xal yijv xai SvXaaaav, 
_.\ «_.» >„ — ijnjj nayra xiii t& Ao^ara, t3 3i TtuF drJ^pu-90 

] Ty KJsf^ C«dr«MU, mhA Soidii t. 'Oo^tvs. 
noM, SuIiImi noTXiie Oz. 5. moetwvHr'] ng» 

ittfivfi* Cedr«niu et Siudu. 11. rd* n. Ox., «j n. 
13. Jlf^w, ^dnjva, ^ixtmis* BantldM p. f. 
t f^ >;MenMi Os. 17. tiiiav Ox., MJ>v Cedra> 
^d ^i lir &v9if»nov tlntv] „Cedraiu habat, ri dt 
• rivot ilniv Mo." Ch. Qood iMtitdL V. ad p. 15. D. 

IfthMBod! mL Dlch Orpkcaag k pHodplo Dmim A*- 
LUb«r«M nUm CbiM Bndiqm doiiKai obMunM et- 
I, qdu mb Asthere crajit, «oopcniiMi Ubc iiiMiai^ 
' ~ -'"' In Expoiitiane ilU, Qiuodua m- 
aibaw]M lapcrierea m prioRMi 
ren, lan Aeianu ipiltn, anui Nociii, totinaqne ie- 

nb Aethete Mpalta JMvMt. TerTW aalcM ^t, 
lem jacaiiiei Locem Tere, Aetbere permpta, tomM 
tbiiMB iUmilBUM. LnceM BatcM eun Adberm p«c- 
ene, qeea MpeiiM dixiiDiu oouJbM loperioreM ene; 
M, ei OtmoIo edoctu, ediiit, WniniMi tffarit Bii- 
ri IdioMte dgiut oobii, coosiliun, Laaca, IHtae- 
«n ia eadam KipuitiDae, trn iUu diTiou borvM bo- 
tm cue rim et Tirtutem Dci aidui lDTiubilii{ ciyB* 
;Dan anec^ai petoit aat IdeuB aut aitarami ex lUa 
jdna,' Pnndpia nempe iacorporM, Salcm, LwiBm, 
i omniB, lcrrm Item, et mare, qnu in Ulii TiaWfia 

offlBia. De Homliie anteB eodem mode, ac Mein CHRONOGRAPHIA. UIY. 75 

nm ytrog tfniP m airoS taS ^iotf nXaa&drra Ix yfig xa2 ^x^ 
i% ovTOi; Xafiovra Xoyixifr, xa^c^ Mwa^g 8 ndvooipog il^id^ixo 
10010« o Si aijig ^Offptig ir rfj airov filfiXtf avvhaiiv Sti di& 
tw ovrdry XQiwf» ipofiaxatPf fittig di d'i6Tijtog, ri ndvra Pfi^ D 
Srno^ jtol airii iari tA ndvra. 

HiQl ii ToS JoXamwQOV yhovQ r&v iv&Qdinw i airig ^Qip- 
ffdc il^i&iTo nonfTu&g arixoivq nolXovQ, Sv fiiQog ilah ovroi* 

^Qig T« olonfol n fiforwp r dXsx4\Qia ^Xa, 
i^ftfivila. ^qla, iqvid n, rm ivd-Qwnwv r& xarava3uax6^ 

fij^t^ia y^g, ^iwXa nrvyiAha, fi^ 3iA fitiSiv O 92 

i(fltfifila. ro fidfog rijg y^g , iliog xanaxivaafiivov , fitiii 3i& 
rl iynnnidyffav fifiii iid rl &no&VTJaxovat¥ 

iliSng, oSn xaxoto nQoai^yofiivoto voijaat 
tSytvtiaxovng. iffnp^ila. ovn xaxov ifxoftivov xait airwv o7- B 
a9avifiivot, 

tpfdifiovig, oSn notov fidJ! dnoarqi^at xaxirrirog 
ia^faXiaaa&tu, oSn ini fiaxfSdtv noXi inoarfitlmt ix roS 
xaxov, 
^ aSn iyaStiS naqiivrog intar(fi^ai xa\ ilq%ai 

2. tttpivta €Sh.f htfitSvta Oz« 8. if iXinJQia BcntMas p. S^» 

«^ «iUtotfMr Cedrcani, xaliZti ota Ox. 11. ftfj did] ftTiBa' 

ftd Bcatlaias D. 5. 12. wttaaxavaCfUvov Ox. 17. ovt» 

wtoTov} ott aao^iv Bentleiiu p. 6. iUd. ^dt aMOOtqiipai 

CedrcnBtf ftdXXa nQoxQhpai Ox. 
Dhrioe, oouiia fute fajiie; Deomqae ipsam etse oimiia. 

Miterias oatcm gcnerii Hamani detcripsit idem Orpheot Ternbot 
' oit; ex qaibot lii tant. 
Bntta vo l at iUa atfue homitKtm noquMma tarha» 
hUmfntatio. Bntn et Tolatilia rocoi mortoot. 

MMa ^ffkta ef tdUn$ iftvtOe ponAit. 
teerpret. Teme onott timalachra qnaedam effictat qnae n atcc n d i 
nc moricnA l^et ac ratSonem prorsot ignorant. 

Qoifiie mola kamd futrvmt iOn praetenflre futura* 
hUrfmi. Qaibot maloram impcndcntiam nnllat ett tentot. 
IVeey lontfo nmefnc oaae «imf. ijhtgtro nojrat; 
U cot: 

Neqno tdont aVertera infitrtnnia, proool adlrac ciittcntii. 
IVaenHfiioc Bonl tliHltit atlOHlere gnairu 
Idoiti 76 lOANNlS &aLALA£ 

oSn iya^oS ifjfOfttmni mamfiif/eu Ix tov xaxoS xol xfKT^m 

MttiJiv 

ti(fuf, i3H fiit^ &3a^apis , in^vSijxoi. 

V 81 r^mB^oi. ifin7p>tla. oU,' w( tiv/n [^a] ^a^foxaruc 9^ 
^nat, ptjiir n^Qtrtioaifuyot. xal SXXovf ii itoXXoif artjiavfB 
lit&txo o ttit^ ffOfMuiaTOC 'Offtptic- Tavta ii narra tid9tT0 o 
oo^iarof Tift69tos xporoj^f^oc, Xfymi t^ a^rd*- 'Oftp&t 
nfo Tooovtfo» jfpdvttty cfn^rra T^aJa ofioovotov itiiiiw^y^at 
Tcl ncttTO. 

O 93 Mfr^ Jj riitH» ^tiTO TOtf ^o^a^X du^oc. /v ii rots «u-fO 

(orc TOti GfSXa ^ ir T^ 0(fvY(a J^f^ MaffO^as o tpiXiao^of, 
ZoTte tipivift li& /tovat»ijt ttiXois uti xaXtiftuy. xai untro^ia 
unod^tSr iavTir xal Xiyuni, Ev^v rpof^v tEr^pcMoir 5i& tov 
ftfXovf Twr ftovODtwv xttXttftfM. ^u ii o avxie Mafovaf tte 
B TOv( iiiovf Bj^fo^ Tdv Snarta Xforor' Satte Ma^tniae #«/0-lS 
XuTtj^tit li^iaTii tov lilov vo6q, xa\ nttfatpiforTflaf i^t^tr iao- 
Tor fl; xor nottxftor xal intuXtro' orrjra ROTc^t^ oJ t^c.o^t^ 
Xtupoc Ma^avttr xaXovair fae T^f rv». niffl oS itno^ovtriF «I 
noii^ial Sn npd; ^piv Tov ^n^XJLfdPoc ijil^f ' tovto Xiyovai , ^- 
alr, Sti oStoc fiXaaipT,ft^aat i^intj tov M/ov yooc xal J^rcv-tO 
^^ xad^ jtol aoipuiatof Niroi avrtyffuy/ato, xal o aotpti- 

9- dia^ii09it Cedrmii, aS^fMtrn Oi. 4. «^ delendi». 8. t^ 
tuov^Qta* Ch. con Ccdrwio, Srnuotay^^^r 0*. 11- Jlf>»«»«t 
wnipcr Ox. 18- dxoftt£r Ch., axo fffni' Oi- Conf. Boidu T. 
Ma^aa. 15. AioxoJlon^tlt Ox. Sl. jn>oc Oi. 

NtqM nU bona abTMdmt, qnH ula nnt dMflnan; at, qa«4 pat- 
<kn]ai Mt tnplectL 

Irrtla Hd amctot agilant eonmmitui. 
htltrpret, BtA taaerario iBpcta , nuqae deqoe fauuliu , niUl omiA 
U praetentiaitu. 

Plurbnai itam ■Uos Tcrm adltit MptenUidnni irte Orpheoi. Hmc 
utem amnia lieboinni e lloiotheo, upientiuiaw Chrooecnpbnt <|«I 
«bumTlt, Orpheon, tot retro MinUi pronnDdaiM, Trinitn f Co»- 
udutintialcia cmiiie forMne. 

"-" Gedeona« IimaU praefmt Tholaii cnjui leMporibni florait U 
tUnyu PhiloMphni. Hic UiuicM C*anu, fiiMlamH fabrioaM 
ii exceflUTlt. Inde elnlior faclMi, Del aoflMn libl airo^Titt 
, (nqaiem, lumimHia harmonha fUMmm mpdmlatiom» tmwami, 
I raui totun in praedioBe inl* tnuwegiti Caotana Deo t — deM 
nm caiet, nmta captn* eit) iMUuaqaa peccitoi ia floTlaB •• 
ibiqne perilt FluTnn aitem Ituac tneolae Hanyun ad kn»c 
M TDcitant. Uanyaai huic cnm ApolUiM oartaM fabalontw 
M qnod, ab bla^ihMaiam ia Deu», Toania perdtm inMri uaU i CHRON06RAPHIA. L. IV. 77 

fwrtc Si jiovxutpog IfttfifiSptvaM t^c Unofiag fwSnigj Sartg c7- 

^ 3i ToTg xat^t; %oS &wXa Jp^ *Hifaxkrig o f^ffwg xa\ ol jt(f» 
fov^oi oi ntfi *Iaaora t6p SiaaaXip xal Kaazofa xo) J2b- 
ihftiVM^ jcol *moy ual TiXafiSwa xal tov^ Xomovg. olviPig ^ 
ianivjig jip *ElX^anonov inoXifi^d^aar Dialgftfig vni Kv^xov, 
foaOJmg t^c ^EKXtianirtov. xal avyxQovaattig vavfia^ta itp6^ 
ftvaaw xiv JCv^ixoy fiaatXia* xal ilaA&img wHrig naflXafiov 
f^ Ki^op, liffiQinoXtv rijg ^EXXtianivTOv inaqx^ag. xa) /i<- 

jOftttdfjMitig ini tw noXtr&v xai t&v avyxXfiTtxwr STt Kv^xig 
ktaf atjfayilg na^ avr&v, iniv&rfatsv 81 avTiv, Su avyyivijg 
aitSv infjQx^ itcU ix t^ avTtHv x^Q^ tg>ifi Ti yivog. xal 
fliow avyYvtififp^ Tjj t&v ofnpoTifOfv ayvoltt, xal inoXo/fiadfH^ 
fot nffig TOVTOvg fxrtaatv iv Tjj ctvTjj Kv^xtp niXu ftni t^v vU 

iSxipf iifiv. xal inAd-ivTig oi lifyovavTtu iig Ti fjtavr^ov, Ifvd-a 
UyiToi Ti lH&ia &iQfid, xci not^aavTig &vaiav infifWTfiaav J> 
XfifovTig Toi^a. Ilfoffirevaov fifiiv, nQOfpfjra, Ttrdv, 0oTfi§ 
jhtoXXov, Tlvog iotat iifiog tX)Tog, it t/ ii Xarat; ftal iii&ff 
ovtt^ Xfffjiafiig naffi Tfjg Ilvd-lag oSro^. *t)oo ftiv ngig dfit^ 

fDMi xiaftov tfwifi notiTti» iyti ii hpttfiiw TfiTv &a ftovvov 
viHfiUovTa &iiv, ov Xiyog Htpd^itog iv HaiT xoqji JfyxvogXoTai. O 95 
titog waniff Tiiov ftvqt(piffov ftiaov itaiqafttiv unavta xiaftov, 

2. XolxiBoo CedraiM p. M. C, jta2|29off Oz. 4 'Idomva Ox. 
16. imtQmtfiOttv Ox. 18. f/ — dttti om. Cedremu. ^ tO. iwttftdm 
t^itv CMrMVf p. 119. C, ^««^fvfl» tgig Oz. tl. «^ofi^ CL cam 
CednDo^ mda^ Ox* ibid. fytvoa Ch. com Codniio, ifxofLog Ox* itf icriptm roHqait ftpioitii^Bnf Nimif. Hiftoriao odoa hijnf Beminit 
-^MiHWlmwi Lncianvf { qni, a Choicido oom faiiflo. aaferit 

Temporibai ontcm Tholae, inootnemnt Hercnlef Herof et Arfo- 
toei nempo Jofon Theilof, Ceitor ot PoUox» H^lof et Telamon» 
|oe: tfdf HeilffPonto tnjoctOy o CysloOt Hellcfponti rege, bello fta- 
db Impettti font NoTifi itoqne pOKna coHunlffloi Cyslcnm regem inter- 
l i in n mt i Mctnqno oxreffi» primariam Helleflpontiacae ditiomf nrl^eniy 
Cyilcam, cepmni. mdocti Tero a dTibttf nrbifqoe Primoribof » Cysi» 
tm illam cme« qoem intorfecorant» fommo affecti flont dolorei oo qnod 
M gm mii profMnqnof faiffet • et a regione foa oriuodof. Brrorif ita- 
fm matni poftaiota Tcola, caipam dcprecati font: fuiam d^niaae in ur- 
M Cydoo oondidemnt. Arfonantae Tcro Oracolom» ad P/thiai Ther- 
Mfl fltamy profecti, facrifqoe rito peractifl, ApoHliiem interrogaranty 
ikmiin. «,Dic nol^ Tatcf, Titan, Phoebe» Apoilo, coi dicandum Cft 
Wc Paaom} ot qaale orit.^ Httjofiiiodi aotem a Fythia tolorant rcflpon- 
lom MVof qoidem, qoao ad Tirtatem et deoorem bdtant, proflcaoi- 
■ifit fBgo itoqoo trinom onnm Peom» folom in alto refoantem illam 
viUfldmimMio» Cijaf immflfftaloTorbomparitnra oit riffointactat qood. 7S lOANNIS MALIL&E 

^ft£(T(t( natQi npofftfld twfov. a^c ttrrai iSftO(, BfopJW 

^, ^TW ftaiiftdf(p, ;i;aWo(C Yfiftfiaan', &^xm' tis ri mi^ 
^ffov Tov vaov, xdX/ouvnc TJf o7xov 'P/n; fttirgos ^how. Sinic 
E o&oc fittit /povofC RolXot>c lyiviTo Ixxktjala t^c ojYoc xol ^co- S 
Towv Mttfiag ini ZrjMiavof fiaaiXiof. 

01 di U^vavrai ix r^e 'Bi.Xtjim6rTov l^o^^irantf mat- 
nXitfaav inl t^c IlfiyKinlovt w^aov;' xixiT^tv av^X9vw x&f 
Xtthn}i&»0( nXovw, ntpuotti fiovXifittot riy awanXovv lijs IIov- 
raajf d-aXda<nis. xal InoXtft^^aav nvXty vni tov 'AfivxoVlO 
xai qioflijd^ime tov ttrS^if Tijv ivvofttv Karffvyo* iv xAXmf %t»X 

VSSxaTttlo^, ittavtatipnawxtti&f^Uf' xai i9tuattno iv isTttolf 
Svvttfttv nya of ix tov ov^avov nffoantXuaaaav nfic ttVToit iy-~ 
ifibf ipofitf}oS tfifovtof ToTf Sftoif Tnfffvyttf ug &etov, itnie 
tx^t]ftdtiair aitoTf Tijy xati tov IMftvxov vlxtjv. iStmf 9v^f^ IS 

96 earttf awtfiaXttv t^ jfftvxa' xal vairjaavtie airiv xal «JjjfUft- 
vroviTfC txtMttv iv i^ ovTu T^n^ Sxov t^v ivvofu* lupaiauttw 
itffiv, ar^aarrtf Ixti txtvaatttt r^e naf avtuv &ttt9tlin;e iv- 
vafuaf, xttXloavtti tiv ttirhv tonov ^ t^ itfiv avri Saa9ivt[v, 
iion ixtX tfvyivrtf iaiu9tiait»' Zatif tinof ojrrwc x(Ar[tai EwcSO 
T^C *^- ^nt^ Uiiiv fitt& tA fiaffiXiSattt Bv^^iov i9iaoar« 

$• fMfltaff Clu I ftoffivop Ot- ttid. mIs ti Cadnou , viti 
Ox. 8. Utinuxlovt Ox. aai. dv^Mov tiv XdwTAovoff 

nMv] hU, uit prMpoatlo bqjiuaodl aUa Ue dwM tU*- 
tar." Ck. 

CM McttU fl«a^m, nMdhw [MMtnbU oib«K, totaBqM toMrmm 

obtbiciMt P*tH doDD dkbltt Tirgfaii hule Mamnd> Mt doMni) UBns V»- 

to nguMi «ju».'* RcAouimi hoc aersli Utsru bmboio «urktoH, UK !■ 

■operioro portM Paot UmbM poMmnti DomwBqM ip«M Bbeu ■»- 

itit DeoriM vocuviit Qdm qaiden Dowu, lengo Dwt iMpara, Ze- 

MH iMperMto, In BotJcriui B. Vlrfinit Delpone, BIuIm, tacta ott. 

*'—"-"•■- Toro es Helietpeata MlmilM, od PiiadMi IbmIm Km' 

*era •bentce, et C heloede n Miea FoBticl nuii Tnj^ 

ImIci, ab Amyco, ipeo* u^i petcata, preldUti •wM. 

naldurtei potaMiM, in nnoa qneodaa, illmiliM Mtio 

MaioiibQM|DO obrft», inbduecont Mee. Bom M toM 

m ooelitoi dohpMB, vIm tMribilo hnMiiM)M peoana 

. tUA approplaqwm wiiiplcnti Mnt. Ab hoc hIm 41- 

do Tictoni, qnM ob Aajrco reportatnri e — ' ~* — i^n^ AarMm dofictna 
indo lolveatce, tMploni •onAderoiit, loco e 
BM «xhihuerett itUaaai oUm erigMtM, oaie ipoctaM 
1 referebab PuiDn utM ipmn, ab Mlata Ibl por- Im, qm Maluniiitt qM uoBlno •tUm od hnne oiqDe iitm tacno 
i^eaphaa koe doiado, «m Bjnntiam impetU m^m fiMi CHRONOGRAPHIA. L. IV. 79 

laiA9Ap iofftAhaaS-ai alxh KomnarsTrog o fifyag PaatXiig 
igftPOfiivog XQ^^^^^f xair^^ iMwndfiaTi rijg ur^Xfjg nQoaaxtj^ D 
Mmg %if hnmi IxiT, ilmy Sti ayyikov afifiiTor axfjfiau fiovaxov 
Mafi TOtl i6YfAttJog Twv ;i^(iiaTiava^. xa\ ixnXayilg Inl rtf t6^ 
Sxf» jwl T^ KTlafAOTt, xal iilidfiiyog yvwvai notag iarl ivvdfiHag 
iffO^ov To ixTvnwfta, na^ixotftti&fi t^ tott^. xal axoiaag ir 
i^art ri ivofia Tijg iwofiiwg, ivd^iatg iyifd^iig ix^afifjai Tor 
finov, not^aag xaTo^ ovaToAac ^X^» xal- inwv6fiaai ri ftU 
xt^giov, ijTOt T^y Tonoy^ tov aylov iQxoTf^^ MtxariX. O 97 

10 01 ii jiqyovavrat ftiT& rijv vlxrpf tov ^Afivxov ixiT&iv i^OQ» 
fi^aavTig inl xijv Ilovrtx^v ivinXivaav ita tA xQ^^^^ Hfag. c 
iSxtng ikafiov avri xal r^ Mfjiitav, rijv rov jHtov &vYariQa, 
fiaaikiwg rijg Sxvd-lag, &ni KoXxUog x^Q^^* ^^^ taroQiTrai 
%i xoTa *Idaova xal FXavxifv, rov KQiovrog &vyaTiga, fiaatXiwg 

tSJTig GiaaaXlag , rijv xal ifinfffia&iTaav ix avftfidvrog rtvig afta 
%f najgl iv roTg vfiivalotg, xal ri &XXa rijg taroQiag, anva 6 
99ifWTaTog jinoXXwvtog o taroQtxig awiyqdxffaTO» 

Maa ii GiSAay rfyiTro tov *IaQa^X AlyXdfi o ZafiavXwvl-' 
Tfjf* Iv ixilvotg ii roTg XQ^^otg ^y na^ ^Xfjat fidvrtg KXX'^, 

iSiSfivlXa 17 '"EQv&QoJa. iv oTg jj^^^roic ifiaatXivai rijg 0Qvylag 
i TQwog, tg iyivtro narijQ ^lXiov xal rawfii^iovg. (n>Tog &ti- 
fi n6Xitg ivo, rrpf Tqolav ilg ivofta litov xal ri ^JXtov iig D 

1. «VT^ Ox. 12. Mrjdittiv CednniiSy MrjBlav Oz. Tnm •cribo 
Mntov. 14. sai poit rXavxnv deleYit Cb. 2a ZtpvlXa Oz. 
22. TQotav Oz. 

cMpity bstaiiraTit Constantimis M. Impentory qni Christiairas fketos, 
lUlue figoraai ibi positae, obi, itinere illac facto, forte obseirasset; 
Aigtii sDMieoi, In nabita Monacbi ClirisUani statlii agnoTit. Attomtus 
ftro ad 100 stnictiiraeqae rerereoUam ; predbas scire petiit , qaalisnam 
aset AaceliGae Virtatis Effi^es. Discombens Tero in eo loco « per so-> 
wmm eSoctus est An^li nomen : experrectas itaque, locum statim ador- 
iSfit; {asiqae ad Onentcm yersos precibas, locom iliam in Oratoriam 
fMit, Sancto Micliaeli Arcliangelo sacrofli. 

Argonantae vero, post Amycom rictam, illine discedentes, in mare 
PMicBm adTocti sant, indeqae ad Colchidem, aard Telleris caasat qaod 
ctiade secnm reportarunt, una cum Medea, Aetae Scytharum regis fiiia. 
IfiBe erta smit» qaae de Jasone, et Glauca, Creontis Thessaloram rfgis 
tfa, tradantor, qaae casa qaodam, cam patre suo, inter ipsa Nnptia- 
na soleBnia, icne consampta periit: quaeque alia huc fadunt nonnolla» 
ftse icripta oobis reliquit ApoUoiuos , sapienUssimos Historlographos. 

Thoia mortoo, Israeli praefuit Aeglom Zabolonites. lUis aotcm tem- 
poAas apod Graeoos floruit Sibylla uia, Brythraea dictai quo tempo* 
rt ttiam Phryi^ imperavit Tros, Ili et Ganvmedis pater. Hic Tero 
dmi ciad&tt urbes; Ijroiam, a nomiae soo, «t Iliom, ab llo, filio nata 80 lOANMIS MALALAE 

Zpofta TXlav toC fnl^o^ o^oS vto8» tattf nXfiQtiaac ^^ ^^ 
O 98 /17 Tc3y noUmy, to^ Toira^;|rotryTo^, ^toi PaaiUvovtag, t^g £v- 
ffimi^ Xtifa^ n&vxag nfOiTfi^ato 8lya tov TavtdXov, fiaaiklmQ 
T^C Mvxfjvalan^ x^(f^» ^^^ ^9^^ tovto iXvm^dT] 6 ToptaXog, 
xal tdx^^ ^X^Q^ fttydXfpf nfig avt6v * {» ii taidfnwog 6 TffohgS 
nfi tov ttQX^^-ai ntCCjHv t&g n6Xiiq 8&Qa nifimtv xal ^ctaQ 
nouiv iv t^ iiQtf tov jJtig tov tlg t^v EvQwktiv x^Q^* Sattg 
nXfjQ(iaag ti tilxfl ftit& ivo fttj iniftxf/i tir iStov aitov iiiX^ 
^ortiv fuxQ6tiQor, tiv 'Xiy6ftirov FavvfiijSfjv , ov ^dna, wg 
iinQinij xal fttxQ^tiQOv, itg ti dmvifHat ta i&Qa ilgto UqivVll 
B Tov Jiig xol nXrjQ&aai ti(v ^valav tov tdyfiatog, iiimx&g adt^ 
iviQag V. xoi &vttniQdaag ttjv ^dXaaaav in^QXito inl ti tiQiv 
tov j^iog. fta&wv ii TdvtaXog, roftlaag Stt xatatnant^aai 
^X9i t^v EiQ(ivnjv X^Q^^f intfiipi noXXoig wnXtaftivovg , jcoi 
^Qnaaav tiv rawft^^iijv nQi tov ip&daat to liQiv xal todg ftn^ 15 
ovTol;. ii rawftfjirjg ix trjg iaXiag fj^Qtiatfjaiv * iTtrjQtutfjCM 
ii avtiv TdvtaXog Xiyoiv, *Ev dXXotQlotg fiaaiXilotg n&g itoX^ 
y 83 ftfjaag tX&itv xatdaxonog; xal ilmv ovt^ Sti Ovalag /o^iy tov 
O 99 ^iig fjX^ov iydf xal 01 fu^ iftov. xo] yvoig tovto TorToXoc^ 
IxiXivaiv avt^ niQiftiivat xal avi9rjvai iid t^ voaov. ii atv^ 
tig rawftfjifjg tQiXg fjftiQag a^Qiaatrjaag tiXivt^* xaX ixAiv^ 
Civ Tdvtakog anoiod^cu & rjvtyxi i&Qa xal trjv 9valav itg 
ti liQiv To9 Ji6g * xal Td Xilxpavov ii tov avtov rawftrjiwg 

6* &QXM^itt Ch.f SLQiitai Oz. 8. aiA^ivl vlov Ch. 14. it- 
nXtcfivov^ Ch.» inliCftivovg Ox. 

majore rocatoB. Ubi Tero nrbiinB moaiia ad eritoa perdindaet, Rcmi 
Baropaooa ooiiiesy preeter Tintaltm» Myoenamai regem, ad te ▼oceTits 
qaod aefre fereos Tantakis, Troen dcinoept infengiisimuni habvit TVo« 
autem, ante lacta nrbiam fdndamina» JoTii Boropaei Temple lictfamas 
et dona miitumm »e TOTerat. fiiennio itaqae post moeoia absolutat fi- 
lium soom minorem« Ganymedemt (qnemy qood formosos esset» ei si* 
noreonlsf Talde chanim sibi habvdtt) l satellitibos - stipatom mittit 9 mt 
Jori Buropaei dona adferret; et, ez Toto Patris, sacra perafcret. lUe 
ifitar mari trajecto ad Templom Jovis iter instituit. Quod ubi imAo- 
disset Tantalus, suspicatos eam Boropae exploratorem supenrmdMe» phi- 
rimos statim armatos emLdt, qni Ganymedem sodosque rapucmot, mik- 
teqiiam Jovis Fanam attigissent Ganymedes autem mcta correptas» im 
morbum indditi interrofatos aotem a Tantab, qoa tandem spe fretiis 
aliena refna exoloratom TCQire aosos litf respoiMit, soscepa itimois 
causam sibi socusque solam esse» ut JotI sacra (acerent. Quo aodit«> 
Tantalus manere illum iussit, morbiqae sui curam habere. At irero Ga- 
■ymedes» abi tridoum infirmitate sua laborasset, animam efBarit. "Fftm- 
tahtt antem doaa qoae attaleraot Tictimasque, ad Joris lanttm depoctam- CIIRONOGRAPHIA. L. IV. 81 

fi^m lata tp r^ va(S rov Jihq nqic Ti/uijy, o2 ii finf ntitoS 
in60takimg noir^aavxfg avuo ao^or, id^xav aviov ImyQciyMiv» 
T<c ivavxui, TQwog, PaaiXtvg \ialag, avy r^ &valu rir Ivravd-a 
Miiftmv rawfn^dr^v, vlov avTov, uvid-no Jii toIto ti 
hlnolrfiiv o TuvraXog nQog 9'iQamlav rov narQig aviov' B 
tvx ffV yuQ t9-og "jElXi^ai d-anrnv fvSov tigov 01x01; Xiltpavov 
^Fi^ov iv^pomov di& ri fifj xoivovad-ai ru ^ita. Tot- 
ta ii ovnyguy/aro aoifdtarog ^Uvftog taroQixdg ;if()oyo- 
ffiffo^» \tyovatv ovv Tiy<g Tor rawfitjStjv uQnayivra vni a<- 
iOm itA ri ovfifidv avrto i^vrarov rov d^uvurov. 

Mirlk HTq&ov ifiuaCkivai TiSr 0Qvyiav *7XfO^ ' iv avtfu 
ii Tttf xuiQw i^MXiTto ^ vlxfj rov uytZvog IliXonog rov uiviov 
m) OlfOfiuov Tov ITiaatov , ininXiad-itaa iv rjj ^Xiuxjj ioQrfj * 
Sttra awfy^u%lfato Xugul^ o latOQixog. 
15 Mnik ii roig XQovovg rovtovg fjv xQiriig xa\ fiyoifiivoq rov O 100 
lcQa^X Sufitptiv , uvf^Q yiwuiog xol ftvanxig xal 9avfiara noi- -C 
iffff xa9u iv rfj ^EfiQuixfi ifnpiQirui cvyyQuq^fj. iv oJg XQovoig 
Ifixotktvai rrig Alyvnrov x^Q^^ ^ ytunu9og* Xayi ii vtoig ivo, 
th !r^/aoy xai tJf jiaxunvu, fiiXXatv ii nXivruv ixiXivat roTg 
fOtmnov vtoTg iiUfHQtaaa&ui rd fiaaiXaov uvtov xai rfjv x^Q^^ 
dg Oo * ooti^ ^yuhg fnru r^v rtXtvr^^v toS avrov narQig ino^ 

12. niXmwog — TTMalov Ox.^ 13. fjlitniS^ Ch., ^Himtg 

Oi. 18. ipaciltvoa t^^ Alyvntw %iooaq 6 Aana^^o^] «yScrl- 

kcad. cui Ceorcno [p. 120. CJ, trig Eigdnfig x^''^'**' ^ 
19. Toir 'Axo^v] n^tM. etiam infra. Cedremu tasea enoi A%aiii9 vo* 
Cit*« Cli. 21. 'A%a69] 'A%a6v Ox. h cm^: Gaoymedis etiam reUaailfl in eodem Jotis templo, lioiioria 
CMm, iiihnmatit Qui autem Boai erant idneris, Monomentum ei ex- 
t m i wt » Im>c ioscripUim Bpitaphio. «yTros Rex Asiae, Ganymedea 
" ■• hdc jacentem, cum TicUaus» JotI sacraTlt.** 

Hoc TttCQ a Taatale factom est, nt officib hisce Patrem ejos sihi 

aBaretf aliaa enim Graecis hominihos receptom non fuit, ut MortaBs 
ujmiis raHattiae intra sacram Aedem reconderentur; ne ^c Dirina poi- 
hsi cBfi. Kt ista qnidem memoriae mandaYlt Didymus sapicntissimas 
Hb t e i ic Dt Omniographus. . Hinc noanulii falHilantor, Ganymedem ab 
i^mb rapiva fiwe, eo qnod morte obibrit repentina. 

Pect TVocBf ad Phrygiam regaarit llos: qao tempore celehrabatur 
TrJMphiis Ule Afoidsticns Pelopb Lydii, contra Oenomaum Pisaeom, iit 
Fcsla iolie agitetQs: sicntl haec nohis tradidit Charax Historiegraphns. 

Pect hMcr Israeli Dux foit et Judex Sampson; Tir strenuus et 
■TMicas» airaidaque fadens^ ati habetor in Hebraicb Scriptis: Quo 
timpora edaB Aegyptib ImperaYit Lapathus. Duos hic habuit filios; 
Itaiinm et l«acoaem: moritorus Itaque jussit, regnom sumn regionem- 
^ filioe duoa inter sa di?idere. Achaeoa igitur» patre dcmortuo» re- 
Afalalot. 6 8£ lOANNIS MALALAE 

nmi xh f^uftv T^c xi^aQ Ix %r^g narpiieijc ovtw fiaatXUag. xai 
* IxaXtai t^ wf avtav fiaaiXtvofiiinjp x^9^^ ^h iyofia tiiov ^a^ 
9cmtxfpf ' xa) ifiaatkwat Aaxm irij Xy', xal xjHjti noXir Mnaxi 
riS^tXXlav €?c ti^ na^aXop. xai fitr^ avrdv IfiaalXtvaav AoMwnn 5 
I> SXXof no\Xo\ %mq r^g fiaaiXilagro^ Qtartov, fiaatXtmgAaxtifirmp * 
OQ Vxuat n6Xiw dg TSior ovofia Qtarlat na^u roy nora^ivrivXit- 
f6fiiPorEvf(ira!¥» xql ^axtv o avrhg OlarioQ dvyarfyaf rf^g, cv- 
nftntig naaaw vntffioXtir, rijv AiiSar xal r^ KXvrlav xai rijv Mt" 
Xavlnnrp^ * aSrivtg ixaXovvro nQOioikfai AaxmlStg^ rijv di A^ 10 
iav Hiiiaxiv o nar^g avrijc Qiarioc nfog yafiov rtvl ivifiaxi 
O 101 Twiaql(f' Sang ^crd t^ rcXft^T^y.Toi; Qtartov ifiaalXtvat t^ 
twv Aaxfivmv x<^^C* ^X^ ^^ Svyariga ix rtjg Ar^iag o avri^ 
TvviaQog iv6fiari KXvrasfivi^arfav* fivrtva fora XQ^^^ ovj^ 
^tttiaiv iffofftfo ywdixa jtyafiifivm, o fiaaiXtig t^c Mvxtjvalup 15 
X^fag. 17 ii inofvii&tj fjtOiXtvd^tTtia vn6 rtvog vtwrifov avy^ 
xXtftixov, iv6fiari Kvxvov, vlov ^Eit^ltavog, fiaoiXio^ rijg 
B jixaltag, tov xarayoftivov ix rov IIlxov Ji6g, Tvviaglov, tav 
tijg Ariiag aviQog^ iyvoovvrog r^v ftotxtiav. ^ ii Atjia inoQ^ 
Vfv&ri fitrtaiQifyfiivii iv nqoaartltf fHfp xttfiivif nagA rov Gjpcf-K) 
Tay norafiiv, xal iyxvog ytvofiivti vni Kvxvov tov fiotxov, vliA 
^EitfUavog fiaatXiwg, trtxtv iv ivl roxtr^ fifin "^Q^^f Kuoxa^ 

4. ivifutfi tiJf^tXUuvl „C«dnB«ii rMwlav TOcat** Cb. Ibi JTV- 
^tiOP. 5. ti Ox. 8. tvnotxilg nHoav vMt^lijv] ,,?»•- 
poiido hlc ezdditi lapple f/e* uti habot Cedronas mt^Mnlip oia 
iutoPoXnv.^ CiL 13. ^vyatioa Ch., ^vfotioag Ox« aMB totui in dnaa portes dliMiQais, firatri fio Laeonl altoraa 
t Ii Tcro reilooii portea, qoae M obtimrat, a ooDiiiie fne, 
oooiaB TocaTitt obi et orbcoi maritioiaai eeadidit, qoaoi Githilliani -^ 
pellaTltt et reoiaTit ibi per annos znin. Poit hunc ad Laoooiaia rafii 
ront pkirinii alii, n«|ae ao Tbcidaai, Laoonnni regcai; qui, joxta rlpnB 0»» 
Binb Borotae, nrbeni extmxiti qaas ex nonlne ioo, TbeitiaB TOOKTlt» 
Habttit aotem Thestiai iite ^ioi, adnlrandae formae, trw; Ledam adBeoO» 
Ciytiam et Melanippen, qnae et pnldberrNnae Laeeniibi appellabantnr. Bx 
hb Ledam oater locavit onidam, nemfaieTyndaro ; qni, peu mortem TlioHi, 
Laeoniboi imperaTlt. Tyndanu antem ex Leda fiHam habdt, nondno Gljp- 
taemneitram; qoam poit temporii adnltiorem factam, in nxorem dnxit iljr- 
oenaram rex, Aftmemnon. At Tero Leda, inido marito, Titiatn eet m 
nobiH qoodam juf«ne, nomine Cygno, filio Bdeiionis, Achaeomm romla» 
a JoTo Pico oriqpdi. Vitiabatar aotem Leda in aediboi snii enb nrW 
nb, ad Borotam flaTiam iitii, obi oblectatioids caoia tnnc temporii m^ 
xnbatar. GfnTi^a antea fiMta Cygno, Bdarimiit lofb P. nno pmcts CHROffOGRAPHIA. L. IV. 8S 

fn ni IlolvitJfXtpf xal 'EUrtjp. ^ic ^Bkipfi c2^ g>ofii(f6r xoJl* 
^^f ^ ^dfaxi fiiri Tttvva o ai%i^ Twiufiog itg ydfdop Mi^ 
nkaif, Tf» fiaaiXii TGvjiQyiltav, awjfoqx^ jov ^Ayu^ifivovog, V 34 
iw^cic IlaXalfatos o aoftirajo^ avnyq&^axo, ixi fiaTfjv ol 
Bnoititai tarofovai nonjTixdig Xtyomg Su o Ztdg fiyon xvxifog 
nai Aijjiaif jja^rvn. 

T^g di Twv 0fvywr x^Q^i ^^ TiSy X(f^^^ '^ov Safi^ah^ O l(tt 
Ifiaatktvai Aoffiavogf vMg^Iklov. 

^Ev o^ofc ii Totg XQ^^^ Ifiaatkivai rm ^EkXr^w, xovif 

lO&rri Tffg *EkXdiog, T)g ivifiaTi jifiag hif jc/. xal fi^ avTOP 
ifiaalkivaip o IlQOiTog ItTff iC'. tovtov ff yvvil f\ S&ivifioia, ^ 
uaijimia, hftkTjoi riy BiXkiQ0f6pTfjt* ual nffoainifiy/iP ad^ 
tf Tirag, xai ov» ImlaSTj, kiywp Su xotfOvfiTor fit iSftp o fia^ 
aiXtvg IlQOiTog n(fi Ttjg fiaaikilag avTov xal ipt&fitf/aTO xal ti- B 

^ftijg fit ^iiomtp viov avPta&Utp aiTff" jroi nqa^ia t# TOioivTOP 
mi avTihf; ovjc Srri pofiog lEkXtiai. xai tovto uxovaaaa ^ 
29tpifioia, koyiaafiivfj fiffnoTt, wg J^Ofy na^Qtja/ap vlov nffig 
avrip, ilnjj avT^ STi ngoaimfiiptp avT^ Tipag lig Igwaa aiTov, 
kd^^Q^ tTnt T^ Idtif upigl Sti Ifu fiov o BekkigofpPTfjg itol 

fO laiQx^^t fiOi, xu\ fifj tfuQfiuxip fiOi iiiaa xu\ d'upw qwkdTToV" 
ai aoi awfQoavpfjp , wg uviQhg iqwaa, ipofiovfiUi. xai kiya 

It. 'Jpttia Ox, 13. ftffftfv^froy] xaumt^^itop fti fv^a xol «rf- 
^fh^o Terbft tdespoU appomi 8oid«s toL III. p. 652. Tel ex 
MmloU Tel ex Anliocheno loanae altero. 21. <po§opfiai Ch«, neA 
^poflopfiai Ox» 

trat iado edidH infenCet; CaitoTeB, PoHaeeoi, ot Heleoaa, sirandao 

Tirfineois ooaai pottea Tyndaroi Menelao, Ar(pTonia regi, Aga- 

is connutriuo, in nzoreoi dedit: oti meoMiiae prodidit sapteotia- 

Polaopiiataa : iliod etiam tettatai, fraatra se Poetu lialmisse, in SiMo iilo, de Leda, o Joto in Cycnum Terso, compreaia. 

flompeonii aotem temporitHis, In Phrygia regnaTit Dardanas» JA godom etiam temDore ad Graeciam reaiaTit Abas qoidam, per an- 
■sa xxin, jpost eomy Proetos* annos xrn. Hujos uxor Sthenehoea, qoao 
et Aotio dicta est, Bellerophontem deperibat; oiittit igitur aai eom soi- 
BdtafoaO; sod BcUcrophoOy Totis ejus annuere nolens respondit, Proetos. 
ioq oi en i , ootoqoam Kex esset, me expositom reperit, et apod se dood 
looiriTit; oec mioos dmiom iialmit cooTictorem, qoam «i filiMscjos fuis- 
SM, iSfeoo if^tor, ot io honc Timm tale aJiqma coiamitteremf Alisit 
hoc ob ooadno Graeco. Haec abl aodisset Stbcoeboea (metoens, no 
iNto Hliortato, qoam apod Proetam taoqoam fiUus haboit, osos, se ab 
ozoro «jos od amplexus soos soUicitatom esse operiret:) olam apud tI- 
rom ciimiaotar eom; fiollerophoQ, ioqaieos, perdite me amans, ioTolat 
ia omplexoat tiaieoqae, oe ab ejos Teoeficio brcTi peritora sim; dom 
Oii omaH» coititotom meam tibi inoolomen praesto. Proetos Toro ro- 84 lOANNISM&LALAE 

103 ovi^ o IlfoTtoc, NS/m^ ln)f '^Ul^i /ilj not^ mx£( t^ mirt~ 
e&lorti, i.i.Xdi iit(tna aiiz^ npA; TJy 13«!)' mv nmt^ 'lofidTtif, 
/it9' o2 o^Slnott 'Hfayt, yfuifotr avt^ (fovivaat aithv lai tmt- 
C ^ovJloi' tfje ifir,c (iattiXtlat nal oov a^T^(. o Si itoi^af oSrtif 
ISwKtv aitia y^aftftata, ' aifpaylaaf avj& fiaaih*^ a<pgaftSi.5 
Kul Xafitav Til ypufiftata a BiXlt^tfivti]S , ayvowr tiiv xaro- 
axtv^v T^ xat' ovrov anriX9^i n^f Tiy'IofittJ^ fiaaiXfa, xbI 
(tr^)' avToi' i» t^ iflatfff. Mal fia9^ilir o 'Tofidttjs Sti ^XS^iVf 
iKfiXtat» aiiir, xa) w^ fftXoi^tror na^it tov Jlffoliov, yafifi^oS 
ovrov, wg v\hr iKtkivat trvvta^/ti» avtip. xal Sil^dfiiros riiO 
ygdfifiata koI AraYroiz ti yfatfirtu avi^, xul tlS^ o lofiu- 
Tt;c Sri avriifaytr avT^ tlnt md-' iavti» Sti /lalloi' xaiijya^r~ 

O lOt TOi ovioc' tly&f avr^ti xax^, ovx &» 17 SlKtj laolijaty aiti» 
tfaytV» fu^ iftov, Srt rifios imi» "jEUijai r^ awta^lorti ftij 
D nouiV xoxui;. xa) ra ovrd lyqaipt t^ f J/^ yafiflfip xal tA Xoi- IS 
nu, Ka&dif avrtyfiitfittto EiifiniSijf i TfayiKif nonjT^f, nli}- 
fiiaaf ti dqofia. 

mrti Sl t^» fiaaiXtlar tov Ilffoltov ifiaalXtvoi» Stvtigos 
*AKflaioc iir} Xu', kuI Xomi» (tttd xr^ »1»t}» t^r xara Oirofiuov 
ifiaalXivat» o nAot/t tnj X^, (^ ov xa) IIiXonor»^aioi ixX^Bri-iO 
aa» oX 'EXXaSiKo/, tmat 6i xal nSXir, rivii»a xa) IliXonir- 

t. 'faBinir mbmt Ok., VoJIifm Ctdttaoi. 1& Eiqintlt^'} 

VU. Bantl^ p. XO. 18. dmmoe] De hoc dUpaUt Schttnfl. 

Not. Blbl. Via. p. 165. SO. nUm^ Oi., ntlo* CidrcM». 

•M^ iZiiloae*i{aM« Ox. Zl. ililasdnTW)' Ox. 

rndenii Injoriui, Inqolt, UUi, qailniictun eooMdttfait, Inftrre, Graad* 
i(iD Mti CMtervm Job&ti, pmtri tao, quleam DDQijaan CMiedlt, «mi 
Bht«iB; per Bteru «um rapni, atl hiinc e mBdlo tolUt; nt qid tiU 
regnoque meo itmxit buidlai. Ad hanc leltnT modn fedt Proatoi, «t tndubie (iBqnit tpad le) hooM) Irte iniiina lorimulatnr 
alicujui In eo OMn conicU fuluet, communi uti meoM Jaitltl& l| aiicujui in eo OMn conicU fuiuet, communi uti meoM JoititU Ipia mb 
driuet Apud GrMcoi enim, Injoriim ei, qutcam comederint, W«m, 

— f— 1— 1... — ■ — ._ I i_- — _ - 'lit Jobalci; 1' — 

lam Mi^t. Dcfu habetur. Jaita htec Igitur genem nio rucripiit Jobala; et ^o* 
Mqauntur apud Euri|rfdam, qal hac de re Tragoeolar —i'">' Proeto aatcm , inrnimH In repio AeiUoi Mcondu* p«r aBiiu un. 
et deinde Pelopi, peit lictoriam contn Oenosiuai a m partamt in 
rtgoafit awioi uxii. a qao Grud poitea Pelopoiiciii dioti mK: qoi CHRONOGRAPHIA. L. IV. 85 

9tfiw hcukiotp* txTOTi jco] lUkonmnnflwP ikk^S^ ti ffaatkmp 

'BikdSog. 

!& aitoTg ii ro7g xf^oi^ ^ o ^fifiSxfnog, (ptkoaofovfiipa B 

Mwncmp ' Sartg xai iv rj} ffikoa&f^ aivoS ovyyQatpfj Uiid-iTO 
Sfttvra Ivi i^tip d-^korra ^pik6aofpa¥ yiviad^ai iaxitr awfQoviXv, 

nanwf intxiod^ai xaxShf, ndrra ii bff&wg vo^w xai nfdmiw, 

Moi iti ovTCtfC ^koaoifi^H, t6ti fiad^aitai ri iprdyQafifiOP 

hofiu xal ttpitai t^ vHp tip d-iov kiyop top ina&rj , na&tjtip 

fiikkiHpaipfj. ipifitiu ii taSta df th avyyfafifia &iOflkov tov o 105 
iOao^mdtov xfoPoyQdqfov. 

*Ep ii toic avtoTg XifiiPOi^ ifikoaifn l7tnoxQdt^c$ latQix^ y 85 

ftloaoipiap ixti&ifiipog. 

Miti ii T^ fiaaikilap JUkono^ ifiaalkivaiP o jitQidg IVi; 

X, xal fii^ avtip 6 &viatTjg itri i^, xal fnt* avtip Idyafit» 
iSftpmp ttii itf, xai fii^ avtip IfiaatktvaiP i Atyia&og ttti ^. xw 

tiaxtp oHp rf fiaaikila tmp ^EkktiPiOP, jJtoi Ilikonoppfialwp , itti 

!Ey ii toTg nqon^fihoig ipoftigm XQ^^^ ^C KQfitfig ifia^ 

atkMvoi nqmog Mipwog, vtig t^c Evgwnfjg* iatig xal ^^a- 

taXaaaoxQdtii fiokifn^aag ji^tpfatoig xa\ pofiovg ittd^i' mgl o^, 

ftiat, Jlkdtofp aoqxitoTog ip toTg mql pifiOfp vnofiPfifiaaiP 

IfiPflfiipivaiP. ip oTg Xfi^^*^ ^^^^ ^ Jatiakog xal ^xu(}og, B 

14 BvMtig Oz. 19. i^aXmo. Clt, i^aXXaa. Ox. qooqoe condidH, qaaB Peloponesiui TocaTitt mido poitet Grae- 
oerai regonek PelopooedaciMi Tocabatur. 

Bodcfli teai>ore floroit DeMocritas Philohophos: qA etiam in scriptiB 
sdb Philosopliicis docnit debere eoai, (jni Philosophus oTadere cupit, ex- 
«cere, teaperare se, et ab omnibos Titiis abstinere; onnia etiam recte 
SntcQifere, ac faorre: nbi antem hnc perTenerit, edocebitnr Nomen ii- 
Ind noTcm literis scribendnm; et ridebit filinm Dei Terlnim illnd impasd- 
Inle, ofim etiam Passibiie fntnmm. Extant antem liaec apud Theoplii- 
lom» sapieatfssimnm Chronographom. 

Eisdem temporibos etiam flomit Hippocnlefl Philosophos , qni Me- 
dtdnam docott. 

Poflt Pdopem, in reffno sncoefldt Atrenfl) et regnarit annos xt. 
Hflmc flxcepit Thyestcs, qnT regnaTit annos xti. post hunc regnaTit Aga- 
mnmnTn . annofl xtiu. hnic snccesMt Aegisthos, et regnnm tenuit, annos 
Tu. DnraTit itaqne regnnm Graecomm nempe Prfoponn e siac u m, annos Sopradictb antem temporibofl, ad Cretam primns regnarit BlDnos, 
ipao fifins: onl, cnm mari doaiiiiatns esset, Atheniensit^ bellum in- 
taCt, legesqne lllis imposoit Hnjns Tero sapientijwunos PUto meminit, 
la librifl cgns de Legibns, Circa eadem tcmpora cciebrcs fuemiit Dae- 80 lO&NNIS H&LALAE 

106 &ifvXoSfitm tniuw t^c JLtm^atje, fvraatif loS Wlntoe fiom- 
iJag xat nS Tbv^dv vov voTafftov ojk^c t^ »2 iVexi fiwxar- 
&datt viiv Tfty xltj&lna Mnwtav^ov, luaaaamf rg /MMxUf 
T^E m^vtlaf W JttiS^lov tiai to8 1xa(fov. i ii ISIvttoe fta- 
aiXtis li^ Ihxattpdijw inonkilattf tv Tfi xovfioviiXiftf furA MeS 
iovXiiur nttfftTxn airfj Tfio^i^} xol tYaair adr^ liut, lufUn 
(Upiutdc oJr^. xo) Jxt/nj ^hfiofU)^, wf jLv^tiira t^c /?aai- 
Xiv^C ^&iCf viaift pX^S^ttau IjAtira * j Si JaliaXvi xoJ o 7»^ 
^( Itf ovti^attv' fUrlmifOSipevfttrtijsipfovfttf, ^nXiu, 
imonta&i] , o 8i JaUaXoi laff&fTi, irffl ii t^c Xtaauf&ifi l^t- 10 
#1» iffSfia i SiiftKli^i i nonft^i. 
'Er u^oT( ii toT; xff^rois 'H^anX^i 8 tAtoriie i /itMntxif 
S&Xovf noi^ffoCj uAbldtiv Ir Tjj ■^'fi^fl J^fa ov90oXt i^ 'Ar- 
rtonn, xal o^^ SrTt ftvoTiK^, Roiovm 'J j^ira Tira. iml 
riKrjaas airiv i^Hfaxlije lif6rtoatr oAjir- Sixnr 'flpoxX^, fit-lS 
ti Tijrvlx^ riaijf fiXi}&tl( , iavrir lie nvf ifluXt xoJ tTiXi^tt' 
O 107 ntfl oS /itivftos (FoyuTaroc mivfypai^HtTO. tov JJ 71/bv Tora 
ifiaatXlvai fitri ^afiaror ^ttOfiliotr , o avTOv vioc. 

Mtti ii Sttft^)!^ ^ytiTo Tov 'la ftt^X *HXi o UptSt. 

*Er ii ToTe uraT/^a jcpdroic ittXtvra o lArifoYtjof , o vioctO 
T^ilooifiafjc "nl Tov MiVciMC, ^iuril/uc t^C^^tijc' uaav~ p- U. J> evtr. yi/ntae, i. a. jo^ilve, nrag SchunileUchiu Nei. 11. VU, B«aUd. p. tf. 14- Wivtf] Fortana conf«reDdo qw Mot 

-. tt. D «rtr. yi7»f«rG, i. o. ]|0i7rtte~ ""'" — ^ ;->-:— «-- 

IbL Vin. p. 6S. pwvM probkbiliter. 

daku «t Icuw, ob Peilph*«n, HWIi Tcgii uxoraQt T*QniaK|n«, icri- 

bajo «iai) qnocna na ubuit Fuiphie, fiiluoHiue es «e, MiiMtaiinM, 

p«p«rit{ kdnl(«il eowclk, ntqiM ittud Blikm prMMV«tttibn(, Deadela «t 

wan. R«z vero MiBw axomi MMm in cubicalo, au cam dulm •■- 

ailli>, Tiota nocawrio ■dhibite, loriudl ]uwt| n<c port illad tonporia 

■Dqnu Ib «onipoctiM Tiri Tenit. CMtemm, c^aod re{la difnitota oiatB 

■— ^ "«"""■■» M, in mortmm bctdit, «t iie vitam finint. Dncdnlai 

itdade peileruntt Uc quidcm, rupto circcro, inter 

dMcrMi cit| Dtedabu Tere flMlia ecdfui. Do Pk- 

n coDKiiput Boripidc» Pe£t«. 

libat Herculei Ule, «eruouiii loli clora», luitlotar «t 
irefectw, com AntMiie, qui ipie mjrita fuit, T«rT«- 
aitei eicrciut, CODfrenu* eiL Qucm cum vidmet 
poit Tictorinm tmo, morlte correpliu, teiptam b ipMn 
■pUu perfit. Hacc utcm n IHdjmo MptMtitatBe co>- 
purit «d Ohw tonc t«mp«ria, poit Daidunm, fittw 

, poit BampMoem, Jndicarit Eli MC«rd««. 

intcn wpnidlclii mertna» eit Androfew, Mloalt Ore- 

bu fiUu. Mertuw at etlam Uiftw ipMi q«i neriUi- CHRONOGRAPHIA. L. IV. 87 

TiK HmI avric Mhwo^ hAivTfjCi, xal hikwci ftlXXm T€- |> 
IfOTflfy fiaaiXiSaat tfjg Kg^T^g rir MtvdTavQOv. xai fiiT& r^ 
Ttmav TiXiVT^ rov Minaog IfiaatXivci rijg Kf^Tijg o Mirw- 
ravfog, i Ilaatfdfjg vtig xai Tavfov ro9 voTa^lov uvTtjg. xei 
Sifif» Xoyi^iifiaHH ol avYxXiprixol rijc Kf^fjg ri fiaaiXivdijvai 
M rov BStwuraiiQov , cSc fiOiXQfiPv^ov , ovaiavufyrTai air^ 
n) MQOTQtnorTUi rir Qr^la, &g ynnfaXov, riw vtiv rov JRyla^g, 
fittffiXio^ rijg &iaaa%tag, dg rd noXifitiaai airtf, avyraidfitroi 
MfoHSop rip MtrdravQOP xai rijp xtiffuv naaaw, 9cal iii6vai 

fOmhff Mul rijp idiXtpfjp avTov ilg yvpuJku, r^ ^AQiuirrpf, rifp In 
Ilaai^atig xal rov MJ»mg fiaaiXitag* iJ^i yiq uni r^g Huai'» 
fififi ra} ToS Mhwog T^y '/ipigiytiop xai rfjv Iti^idivfgp. xal 
j(l9i jcas^ oj^ov i Bfiaiig iig r^ Kftjrfpf tl^ubppfig, kuI ndmg B 
Uaamg T^y MiViiTavfor ol avYxXfinxol xal i aTQarig tioiap 

iSfivyap t^ niXtp rifrvpup. xai ypoig i MipdTavQog rijp npo^ 
ioalmp tfvyi xai aiTbg ilg rijp AafivQipd^op xdQOiP* xa\ ivA&J^ O 106 
h iQH da^X&iP iig aniiXaiOP xQVTiTifiiPog. xai xoTuiidlSug ai». 
rip o SfiOiig ?ftu9tp ini npog nov xlxQvnrui * Sprtpu IxfiuXAp 
hfifPivaiP iiSiwg. xul ilaA&dfp Ip rjj niXa roQTvrg i&Qidfi'^ y 86 

tifiivai rijip xuru rov MtPonavQov plxfjp * xal iifp^fnTTo ini rdh 
ovpiXffTtx&p xvi &ni ndofjg rtfi xdQug. xa\ jJTfjOiP a&roig iniX^ 
^^ nfig rip Alyiu, rip uirov nuriQu, ^pu xaX nQig airip 
^QiUfifiivafi Ti^ plxfjiP. fiQi rov ii uvrip xurunXivacu nQig 
rip nmriQa avrov, aniX&iip ti^ pavr^g iprfyYnXi r^ fiauiX^ 

15. roQtvpup Ox. 20. ii^fntto] IftjfuXto Ox. 

nt, goeoeflorem sibi in regiio ooniUtiiit .Minottnnui. Post Blinocm i(n* 

Sw niortiraai.y Grotao rognnm tonnit Minotonmt, POsiplioos oi Tonro» 
•tario sno, fkHos. Vomm rofni piimores probro dln dnoentcst si ot 
Idolterio natnm regem holiorottt; In enm oonspiramnt: Thesenmqno» 
Aegei ThessaHoe regis fiHiim, Timm strennnm, adliortoti sont promitteor 
tci so Bfinotenrnm, rogionemqno totam proditorosi ot Ariodoam, soro* 
lem sjns, BUnois recis oz PasiphaS fiUam in nxorem ilH daturos. Susco- 

CcaJm ox Pasiphae rez Minoi Androgonm ot Ariadoam. Statim 
Thcions in Crotam, odTersos Minotanmm» proficiscitor. Proco- 
rcs ontom, cnm cxordtn toto, simnlata fbga, Bfiootonmm» nrbcmqno 
Gcrtjnom dcserocnmt. Minotonms vcm proditionem sendensy ot ipso 
filglt fai Lobyrintham regioncmi ubi cnm ad mootem perTenisiety spdnn- 
cam qnandam subiotrans dcUtoit. Thescos antom onm inscoutns, ot o 
qoodam odoctos nbi latitOTit; o latebris cztroctom stotim intorfocit Vi^ 
itor itoqno in orl>em Gortynim rcTerios, trinmphnm do Bfiiiotonro ogit» 
■ogiinmqno opod Procercs snbditosqno omnes oomporoTit siU glorii — Precerc f etioffl rogoTit, uti odpatrem Aogoom secom proCicti, trfaun- 
pham otinai iUic cclcbnront Tneionm Tcro, ontoqnom patriom Tcrsni 88 lOAyMISMALALAE 

Aij^, t^ lua^l Tov &i}a{wi, Sn til(fvynt Ix x^( noJUMc o Mi- 
inajmifo!' ml inti^afitw 8ii Sktfv aviui tno{r,aay oi Jif^jff 
t^49iyTa fi( ntfl aitmv, Kq^ti^ aii ^tSaTW xal t^ftjpiv 
tavT&p dg T^ ^dXftaaa* xal unwXno, Jl^<uv ovy o Otiatif tv~ 

B ft" i*vTip jtllvTijaurtit ' mi} ntia&tit r^ Idln avyxX^Tu ntfu-i 
^nimjat TTJt finaiXilaf TT,g Kn^Tijf ital Ttjg tii^iiSrtjf, fiuaiXtv- 
«arrat lov Wov naTfif t^c QiamtX/a{, xul ^i-uyfTa yvMtTiia 
T^ IXla* T^ Xtjfo/itv^ Oo/itfBr. 17 Si jtQiaiv^ tlotX^oSit» 
O 109 ip Ti^ Uf^ Tof tiiie ffitrtp tfyiia na^/roc, tms oS ijtiT iTfr- 
Itvtfjat, 10 

*Ev otrror; Sl toT( jfpovoic 13-fvXXitTO tr t^ QiOaaXlf i yitv- 
avtjs nS9oe t^e 0alifue o nfif^TmiaXvTov, Tor n^^jwoi' air^e, 
vii» H Sfjatae ix naXXaxiie' ntf(\ ^c o crofKtfniTOC EipmlS^ 
^iTcl tciCtv avtf/Qiiif/uTO SgSfta «onjxuiwe. /i(T(i oSr wft iiij 
Tov TiiUvT^oai T^v ITaauptttiv laTl tu xbi^ t^y ^aiSfar, xa-lS 

C #(dc i ao^tiftttoe ^ofiytvae o /^poyoygaifoe vntfinjfiutiat. tjf 
Si 9t^ Ipr ^ 0alSfa TtXila, tvoToXoe, fiaxi/oifii(, atiiffwr. a 
ii 'ImUXvToe Tj] 9if ^y tiXtme, tio9tr^e, fttXiiyxgooe, tnmSl- 
9if^, vniaifice, nXuTiifne, oSoytae txo)p (ttyuXave, anayie 
Thytytiof, tevTiffdTtje, aii^ifm Si xai tjav/oe. Si &i}atve oiO 
fiuaiXtie Jwvffac Ttt 9fvXXovfttya t» t^ noXti ntpl t^e avToS 
fvpuacielXiteOaldQite, iXvnttto nffoe avt^y iiai ayuyaxT^aae 

1. Jfyti Ox. t. fUn»] atip Cti, ioln Ccdrenai, «odo et itti- 

Kdacl poWt. 3. tvi*iy Ox. 8. ''Wuy] luopta pra UUm. 
MSS. . RfiaotanraB «x wrba urfagUis. 
I eo cgbM CntenKs, (qnoniB frM 
CrHtnnt mmper tKendaca!) Mipaiiii In ure projeat et periit. Tbe- 
tuB bTodl, et GODiiliulii mii ita e Cretenies, (qnoniB frandei etlaa in ^raTerbia «bierant] 

mper tKendaca;} r— ' — ' — ' -* — "* '"■^- 

•eiu iU(|iie rtnremu, patreoi 

Miftdealibiu, CreteBuuB regno, oam Arikdna, iprelo, (cum Patre d»- 
fuiMto, in TbeuAliec regno Jan lOceeMirai euet,) nionm libi accc^ 
lliaB, qua« et Phaedr» dicta nt. Ariadnt vero, ia JoTi» teapliun aa 
reciplcni, ibi ad DMrte« uwjue *ir(o lacrii Tkcavit. 

lUis (cmparibui iacrcbuit funa mendax, de amribui FkaadrM ei 
Hippolyti prlTipii, Theici ez pellice filiii de quibni peitea lapieatlM- 
■u Kurlpidfi Dmaia cMtCTipHt. Aodderunt autem ea, qnae de Phae- 
'a traduotoT, lii «niiii, poit nortoani Faitpbaani licull a MitienUuiB* 
DBniiM Chrenograplie BMMriae proditnB eit. Erat ■uteoi Pliaedra, 
naiB (i|Md ipectat, itatura joita, anuu, fade oUonga, moribw h«- 
Mli: HippolvUu varo itatara «liam laita, rubuitui, culbra niera, ca- 
llo brcTi, inbiimai, ada lata, deotibui grtndioribui, barba rara, ts- 
itioai dadltoi, animo Mpienti «t Kdatu. Kci ThaMui Toro, uU a»- 
■aat quM im uuro Uin Phaedis dtMealuBbanUif ln pspnliiB, Biolcita CHR0N06RAPHIA. L. lY. 89 

wiii ToS litw vlov ^lnnoXvtov ot;x Vtuliiv avroTg* Xa/Sihf ii 
nwfov Xiouiiv XiiMtv avthv 9valav t^ Iloautwvt, xataQo'tfiivo^ O 110 
roy vHv avtov ^litnoXvtop xal altovfiirog xaxwg avtiv anoXi^ 
9^01. iral awifi^ fut& fi^vag tgtTg iv t^ tJliXd^itv tov ^lnn&^ 
hhnov dg d^Qov Tkfmnav ml itwiai avaf^ov, tov Tnnov avrot; D 
nfoaxiffHKvtog l^iaiXXlaSTi xai fmai X^^t, xatixanv tfj aftati^ 
ff Xjuql tiv jifttliy^ tov 7nnov, xal ilXtyivto(: tov Xfoglov iv tfj 
^fi avtov iavQfi vnh tov %nov * nXtjy^ ii Xafiatv iv tfj aviov 
xtfaXfj datpfix^ vno tw iovXm itg t^fV noXiv iv t^t naXatlff 

lOaesl T^ txtfi ^fiigf ix t^c ^Xij^tjg tijg aitov xapaXtjg tiXivtf* 
^ ii itSv Tfift. i ii Qfiaedf fiaatXiig niv9w avtiv i^iZni tfj 
0alipf ti^ iavtaS Xvntiv, i/viiilt/av adt^, cf^jecuc ovtfj xal t^ 
^fvlXovfiiva iv tfj niXa xal tjj X^Qf ^vixiv tov ^lnnoXvtov xal 
9itf,g. 17 ii Oaiiga ixaiaaaa tavta i$a>/iocraro a^r^ /i^ iliivat 

15 rdiovror, iXXi, xai &noxufiiv^v avr^ xal fidtijv ttjv Xoiioftav rav- B 
ttpf tovg ttjg noXiiog <p^filacu vnovor^aavtag, 6 ii Gfiaivg fi^ na^ 
aMguit^, aiaxwifiivogiixai r^ avyxXritov avtov, inolriaiv av^ 
T^ icni a%pimg, xAivaag fnixiti avtif ogaad-ai, Xvnovfiivog ii xal 
iii tiv d^dviMTOV tov iilov aitov vlov * hptXa yaf avtiv. ^ ii 0>a/- O 111 

tolfa, wg niw awp^an^, &Xifiofiivii ii xal iiu tr^v ipiviij xattjyoflav 
tQv tr^g niXmg xa\ ttjg x^Q^Sf ^^i ^^ ivifbg tiv anoiiwyfiiv aU 
axvvofiivii, iavtfj anixgrflato, xol rfXa;r^ ovoa ^roiy Xd-', xa&d^ 

B. t^ptmmov] iqf Txnov Ox^, iwamog inixmv Cedrenoi. 7» fl- 
Ufivtoo Ch., ilXtifivtos Oz. V. p. 19. C. 

y«c io m taHti oonaiotos etioin ira in filiam saom Hlppolytom, illis 
^■idem tam noo aperit: caotemm sompto sibi taoro albo Neptono illom 
iamelaTii; filiomque Hippolytom execratos, diris dcTovit Hippolytos 
?cro post tres menses Teiuitiuii egressus, dum eques aprum inse^uitur, 
eqoo lorto caespitante ezcussus, ad terram pronos cadit; et liabenis lao- 
?ae manos digitis implicatis, ab equo rapie&atur: caput Tero inde tuI- 
■cratom» sorri ad urbem deferentes, in palatium duzerunt: ubi sexto 
Mft die, ox capilas Tttlnere interiit, annum ageus Ticesimum secundum. 
Eei Tero Tbeseos logens iilom, dolores snos Pnaedrae aperiti^ Hippoly- 
tum otiam ilU in os injidt» mrobrans ea, qoae de consuetudine illorum 
popnlos ondiquo ^ctitabat. Poaedra, obi baec audisset, juramento ad- 
tibito, sibi com eo qoid tale onqoam intercesslsse nefaTit: qoln et m- 
mercs, nb imperiCo Tolgo de HTppolyto jactatos, faUos esse TanosQOO 
sm 8100 odjoraTit. Tbeseos aotem' fidem ei nequaqoam adbibens; puoo- 
&clos etaan^ qaod Piimores soos baec latero non potoissent, e conspecto 
soo eam nmoTit, Timmqoo soom fu^ere eam jusnt in perpetuum. Ipso 
iiterim fistnai fifii soi, qoem nnice ddexit* misere logebat Phaedra to- 
roy innoccntiao soae^i coosda; aegre etiam fercns» se, ob faJsom po- 
peUi nuBorem, a conjogo suo ejectam esse; podore ricta, sibimet jpsi 
oonadTit, annom agens trigedmom nonomi dcot ista literis pro- gO lOANNIS MATiALAE CHRONOGIL L. IV. 

KifaXlmp cafpwtaro^ cwifQ&rlHno ravta, Xfymp irifiimpf 
V 87 (2 T^C aiifpfavog OalSfog T^y scarcl ^lnn^kimw ko&op iftmM^ 
Yfiaap, noifpftxSg ni(fl r^ adtijg nXaaaiavoi. 

*Ep oiToTg ii %oTs X9^*^ ifiaalkivai %&v jiaMnSaiiAOvtm 
nffSrogEifvadtig fni fifi^, xai SXkoi fiaaiXdg fo^ aitip f/g i§ioSs 
Ifiaaikevaap tni afi^. iml 6 ZAxfiairog tni X^.. «al natiaxitP 
^ fiaaAita jicauiiufiovltap t& narta Xtri xipI, wg ^ffmopig o 
aofnhatog tmtYfot/wito. 

MitA ti !HXd tiv nQO(piitfiP t&p *IoviaUtip nffStog ifianA' 
Itvai t&p ^oviaUop SaoiX, l top Klg, ix fvXijg BiPiafJp, ttfi lo 
ft, Ip rafiaAp tfi n6Xu. t&p ii Koftpd^on^ futA toig jiaxt^ 
iaifioplovg ifiaalXivat t6ti ^iXfjtfig ttfi Xi% xal SXXoi fiiunXdt 
B la' ftfi ao^. ttal iatifop ifiaalXnHnp ^ hog a\ funiaxi ii 
1} fiaaiXila KoQiP&liOP t& n&pta ttfi tv/. 
O 112 ^Ep toXg Xf^POig tov 2aoiX inip6fiaap nq&top ifwpa of IZi-is 
aatoi^OXvftnliOP, t6ti tifp iOftijiP imtiXiaoptig t^ xoafux^ tf 
Jd *OXvfin{(p, Tfifl &p i aoipiitatog\ig>(ftxapig ixQOPoyfo^pfiaiP. 

^Ep avt^ ii t^ xat^ iylpito Ufedg t&p *IovicJmp Sofiovtfi» 
l nffOipfftfig* xbl nQoifidXito xatA xiXivatp &ioS fiaaOJa tiip 
JafiM tov ^ovidixov tdrovg, tip vt6p toS 7ioaaL fo 

5. 'BovoMb Ox. , Eva^o^iig Ch., Ctdrami. Ml. 4*] Pebtbit 

J» qaod reponlt Schunfldich. Not. B. V. p. 926, Y. ad p. 28. A* 
. %td 6 "Jlnfuuvog] «3>o 'JXuafUprig Tocatur apud BQiebiaa.** Gh. 
12. 'jaijtTjg] 'JUtrig Ox. 18. ipmatUPW *J ipaoUiPOav n^ 
tavug^ inaatog ivog Fr Schiinflei«chiu« L e. p. 222. 16. Uta* 

oalot Ox. 19. fCifotpdXito] n^otfidXlito Ox. 

dldlt lapientuilmfia CephAliont qoi PoStat etiaiii perftiinxlt, ob e« qum 
dD caitlirfM ae Phaedrae et BBppolytl amorlbiiSt TaiiliiiM fiibiilati «Bit 

Clrca iUa tenpora Lacedaemoiiib regnarlt prianu Biirysthew» per 
•DMi xn. et poit eom reget aUi vm, per ccxlti aimonnn ipatliiB: d*> 
Inde Akm&enfii, annos xxxtu. Dnrafit igttnr regnom Laeewiem^Biaffw 
per annoi cccxxr, dknt icriptom reliqait iaplentimimai Africamui. 

Poit Bli Propbetam* regnaTit pruniii ad Jndacam Saultti, filiiii Cb 
ex tribn Be^jamin, annii xx, in nrbe Gibeah. BTeno Laoedaemoid#- 
nim imperioy Corinthiii regnaTit Aietes, per annoi xxxt, aliiqno ddnde 
regei xi, per annoi cclxxtu. poitea etiam regnaTit * per aimnm 
anum. DaraTit igitur regnam Connthiortim aonls ccciin. 

Ilidem SauH temporibosy Pisael primum Certamen OlymplcaMi Instl- 
taerunt; Jovl OlTmpio festivit^tem lliam uniToraalem celebrantes. I>e hii 
Tcro icripsit in Chronographia soa sapicntissimiis Africanos. 

Bodem tempore Judaeorom Sacerdos erat Samnel Propheta; qni cx 
praecapto Dei, DaTidemy Jesse fllium, Judaeonm Rcf^ constiliitt. AOrOS n E MIIT O 2 0113 

X PO NSIN T PSIIKSI N. iLnf Si xfiXc x^tiPOig taS JafM ifiaoOiivai to8 TXtov, iftoi t^g C 
0^ofSpx^h^9 ^toif^C» vlig jiaofiiSoytog. ' iviit^aiitoS 
fomknlf tit% Mil T^ Tkiov nak rh Jiqiatov m\ ^ Tqota mJ nS^ 
0« 4 Xfi^ tfiq 0(fvylag nof&itfai vnb.tSp Mxoi&v* iv oIq foro- 

Sffitai UfOfiifa^ xol Mwikaoc xai oi Xomol oAy tif Niontoli- 
fiy nSfftf, iaoi bnatQativoaw xatA to0 TUov iiA tijy vnb 
nifiSog toS uai HliliMfov xkontfy tijs ^Ekimjc* itfddri 
fSf Jg ait^. 4 fif ^Ekdni fy tikila, ^hnoXo^, ^fiaa&os, 
Itmc^ iiOii x*^9 iSSwpnvQ, iBQtPog, iixfifAxtfiQog , oikiS^ftli, o 114 

toSnSllfiat9oc,^ ffiyJiXovg txovoa i^aXfioSi, iix^C» itakX/qtwog, 
fofiifip J9^ktfia «}( ywaSkag* ^ Si ipiavt&y u^. ^ Si ifxfl 
TMT uaxSy toS inoXia9'ai t^ TQotop xai nScop t^ Oqvym D 
JSiQo» ml ti fiaaOma ait^g ivflShi 17 nqSfoaiq ttCri]. 

iMr. T^oiidh Ox. 7* UiqiSoi Cli«» UaQoSoi Oz. 

LIBER OUINTUS 

DE TROIANIS TEMPORIBUS. 

JLlifSdit teaipoiibiu reso«Tit ad IHom, fiTO PhrfgSaB» PrSami, Lao- 
Mdflatis fifiot. Bo regnante, Hioai Dardanomqoe, Tr^a ^ol. omnia- 
epe Phrygiun terra, a Graecis deTaitata lunti qooram dncet celebriores 
nmnt, Afameoinoa et Mmielaus, com Neoptolemo Pjrrho, caeteris- 
JM, ^ arma ooiitra flinm moTemnt, ob Helenae raptnm, cojos amoro 
Poris, qai et Alezander, captos fiierat Erat enim Helena statora josta, 
decera, papiUis form os is, mTis instar allm, pulchris snperdliis, eieganti 
■ast, TUtn optimo, crino cri^ et sobflaTo, ocolis frandiaseulis , gra- 
tiMa, Toce soaTi, ftnpendnm deniqne ob formam inter foemioas specta- 
~'im; aanom antcm tnnc tempons agebat Tigesimam sextam. Caosa 

0, qoae Troiae, Plirygiae regioi^bQs, regnuqoe omnibos minam in- 

" ho|wimQdi faime peridbetof. 92 lOANNIS MALALAE 

Tov ndQiJSo^ yiWfjd^ipTog ino rijg ^Exufitig, IlQlafioc, o 
xov nar^Q, ttmXd-uhf iv rtp fiaynlia jov Ooifiov inw&&p%xo n%fi 
Tov Ttx&ivTog avTfp vlov, xal Ido&ti avT^ o XQV^f^^ ovto^, 
*Exix^ aoi v\og TluQig, natg ivanagig, TpiuxovJovTtjg yivifnrog 
oXioH T& fiaaikiia 0Qv^'6iv, xal tuvtu axovaag o IlQiafiog cv-6 
d-iwg fiiT0fv6fiaaev avrdy jiXt^avSQov , xal tm/Ay/iP avTiv h 
y 88 uyQiu ovofiau jifiuviQ^, YaXuxTOTQotptjvai nuQa fifiniwp uvi, 
O 115 uxQ^^ ov dilk&^ TUTQMxovTa iTtj, uniQ o xQ^(ffiig iSmv, iaaoQ 
Thv uvt6v ^AXiiavSQOv Tiv xal IIuQiSu IlQlufiog, o ainov nt^ 
TfJQ, iv T^ &yQ(} ' ^Oi^aug ii TiTxog iv tw uvtw uyQ^ ^fy^ inA- 10 
XiOiv avrh noXtv to IIuQiov. xul ifiaviv ixii o IlaQtg ivuTf^ 
f6fievoc xal iv avTtp iiuywv xal avayivdaxiav * ioTiC iXXoytfioc 
xul wnaliavTOQ iylviTO, xa\ l^id-iTO Xoyov iyxwfnaaTixiv iig x^ 
jifQoiiTfjv, Xfywv fiilfyva avxrig d-iuv fifj itvui fii^i Tijv 'Tlfav 
fii^Ti Tfjv ji&fp^uv. T^v yuQ jifQoiiTfjv T^v im^vfiiuv ilmv il^ 15 
vui * ix Tfjg imdvfiiag oiv nuvTa Tixna^ui ilmv iw TJj iavrov 
B ixd^ian. 8i(k TovTO laTOQovatv ou o IIuQig ixQtvi fi€To|d JTaX- 
Xuiog xal ^Hquq xat jiq^QoiiTr^g xul Tjj 'AtpQoiiTn tSwxi Ti f<^ 
Xov , o ioTi Tijv vixfjv, ilnitv Sti fj intdvfiiu , a iauv ^ Idipfo^ 
iivfi, fidvTa TixTii xal Tixva xal aofiav xul aiafQoavvfjw arol t^SO 

7. ^AiiM^tfl Mavi^f Cedreoos, oode Mcofi^a WciMBogioe od 
Hieroclem p. 664., alitcr opinor iudicmionis, li Afmvdoav Ljca»- 
nlae coauneaoratain p. 14. E recordaius esiet. ikid. Tolaxso- 
XQ0ip^€ii\ yaXoxTor^oqpi^&^a» Cedreniit. lafim p.75.C» oln 7«!«- 
%toxQo<phxtt^ estt Chrtm. Pasch. yalaxror^o9i^^at. 14. iaita^ 
va Ch., fkfjiova Ox. 

Nato ex Hecabo Paride» pater ejos Priaaos oraeoloB ApoDiBis oob- 
soloit, qoid de filib sibi nato sperandum tMHKi, RespoosoB Toro Taica 
boc dedit. iVatait est tihi JUiua Parit pwr infaMHtut fd^ irieedmmm 
attingen» ammm, exitium regni$ Pkrygiii aUatum» esl. Haeo obi oa- 
diMet pater, motato statim oomioe Alexandmm eooi ToeaTit: el ao i aii d or ' 
tum eum In afrum quendam, Amaodram Tocatam, acricolao cddasa cmi- 
triendum tradidit, usquo dum impleti esient anni iiU nz. Oracnlo do- 
signatL Priamus liaque, filio in agro relicto» moro oiagno afrom Imbc 
dnxit, orbemque Ptfiom Tocatit Paris itaque hlc edocatos est, oeto- 
tem soam bonis artibus impendens. Ingeniosus Staqoe» oi emditiis oTOe- 
sit, et Oratiooem Laudatoriam in Venerem conposoit, proodicoos oob 
Deabus oouiibus superiorem, ne cxcepUs quidem Jonooe, oot MloorTn. 
Copiditaiem eoim Venerero esse dixitt ex Cupiditate ootem om nJa pro- 
creari. Inde de eo orta fabula, arbitmm iUom coosdtotom loisao, imtor 
Palladem, Junonem, et Vcnerem; Veoeri antem detolisse TJctoriam, doto 
ilii nudo aureo. Dixit eoim Venerem, id est, cupiditatem, omaSm pro- 
crearo, liberos, sapieotiam, temperanilam, ories, oUiqoo oanlo, toa ia CHRONOGRAPHIA. L. V. 93 

Xff Mt) t& SXka narra h XoyixoTg xal &iSyotg * ftit^ 3i airijc 
fd fiArtov firi tlvai. ^/^cro ii xa) Sfivov iig cwt'^ riv Xiyo^ 
fitrov mariv i airbg IIuQiq. fiixik 9i %h iuX&iTv ji Xfl^ hog 
Xvjftoofiivog Jlglaftog Sri nagtjX^iv o XQ^^^^ tov io&trrog xfV^ O 116 
Sffftov mgl Tov IIuQtiog r&v X' ivtotvjwv, nfftrpag ijyayiv &n6 tov 
ij^ riv aviiv HXil^avigov tiv xal Ilaqtia fiit& ndatjg ti- 
fi^C* ifiXit yiig ovroy. xai tl^ijXffiv o avtig IlQtaftng «/( anav^ 
tfietw avtov xal ol avyxXfitixol avtov fn-^ avtov xaYot iiiXq^^ot C 
ahov nivtig xa\ navtig ol tf^g noXiwg, xal iiaijX^iv Iv tfi 

10T(fola avtig IlaQtg tcu X/ aitov hit fifjvl ^avd-tx^ t^ xal 
infiXXitf. xai iwQaxdg a^rdy o IlQlaftog ovttag ivnQinij xal tfj 
9iii xal TOf aS-ivit xai tfi itaXixvtf , ixiXivoiv avttp Xafiitv iwga 
xui oniXd-iTv 9vataaat iv ^EXXait Jaffvattf jinSXXwvt, Xi)'tav Sti 
rf^itfli ftov ti piQag xal naQr^viyxi tit xaxa. iioi yag nagriX^ 

iS^iv i /povoc Tov xQTiafiov, xal noii^aag rtp avttp HaQtit ngig 
x&nag tovg fiaatXiig, ijiot tonuQxag, tijg Eigwnfjg xwgag yQttfi" 
ftaxa IlQiafiog fiaatXivg, wati iiliaad-ai tiv avtov vliv Hu^ 
Qtia tiv xa\ jiXi^avigov intivta itg iix^v 9vatuaat rtp 
UMoXXfavi, dniXvoi rdy avriv IlttQtia, nifttpag xa\ toTg fiaat^ 

iOlmri ii* ovTOv iwQa* xal i^tjX&i tf iatalw toi xa\ lowltf 
fttjwl trf fiitit / xu\ ^ fjfiiQog ttjg iv tfj Tgoi^f naQOvalttg avtov, 
m1 iatonXtvaag ftit& noXXwv iiuQtov fiuatXtxwv, fx^ f*^^ *^^ 
t$a iviQag Oqiyag viavlaxovg q\ jtol xuTfjvtfjaiv iv t^ nSXn o 117 

1. futtav — piluov] futtmv — Piltlmv Oz. 17. «lov Oz. 

19. conUvtft] dmiltvoi Ox. Sa datol^] diclp Oz. CfftMIS 

XpriE. InUiy ytam ratioM prteditis; neqoo oa Btjot CMe, noe BeHoi qde- 
Ms. oed et HyMom etiaek fai Uiideai ejos eompogiilt Paris, quea 
Cmtmm appellaTlt. Priamuf Itaqoe, exacto tandem aono post trioesimom 
lo. prnefinitom Oracolo tempof Jam praeterilsie ratos; mittit qoi 
Alesaiidrom, qoem apprime dilexit, ex a^o iUo lionorifice edoce- 
nnt Qoia et rez ipse Pnamos, Proceribos, fratribos, et ciTibas sub 
is ttipntns, ad eom recipiendom oxiTit. Parls itaoue Trojtm in- 
ett, nnno aetatis soae tricesimo tertio, mense Xantblco, Hto 
Qoeai com Ti^t Pritmos ttm tspectu, robore, et ftcandit or- 
i,*jiM«t eom dont tcdpere, ut in Grtedtm proficiscens, Dtpbnteo 
■i sncm faceret: dioens; Deos senectotls mete misertus nitlt denun- 
data nTortiti tcmpus eiUm Ortculi jtm prteterltpsum est Pritmas igi- 
tv Ptfidem doaisit, dttis ilii muneribus pro omnibus Buropte rcgibus; 
Ms etiam pcr literts bortttos est, uti filium Ptrldem, siTe Alexamlrum, 
Ortcolnm ApoUiius tdeuntem, ut stcrt ex Toto ftceret, pro dignlttte 
tniyiniii. Paris ittque post ltii dies, quibus Troite conmorttos est, 
dcdmo octtTo Dcdi, sItc Junii mcnsis die discedit, toceptis(|ue. dbl do- 
>ii rsgii qnam plnrimii , et asdtb, ex flore iuTentutis Pbrygite, c. co- 
■ilibns, liidn «dTons nadfaTlt. Penreiiit Tero nd nrbem qutndtm Grto- 94 lOANNIS MALALAE 

T^ Xiyofiifii JSnuQT(f riji^EXXJiSo^, r^ fiaaAivofthfji, ^m 
nagxO^ftirji, vni MiviXdav, vloS IlkHad-ipinfg* ian^ MiwAmac 
ivnfdtpf] iig r& fiaaiktta xov jijQio^, fiaaiXiio^ xSp lAfyiimp, 
Sfia jiyoifiifivon, vi^ avrov * ximS^ir IXlfwto oi Svo ^TfMmt* 
o ii MiviXaog froi/uoc ^ inonXiHw iid-iias iv tji Kf^tg SftmS 
B JoTg avyyivniaip avtov, iq>ilXm dvataaiu xip Jii xal t^ Eifiing 
Iv jfj roqtvrn, n&Xii t^c S^^^t^f Srt ijlXd-iP i ndftg h tf 
Snaqtff noXii nfig adjdv. t&og yif iJxiP o MtriXaog noi^ 
iOQtig xci 9valag h ttf ait(f XQ^^ ^^ ^^^C ^C t^^^Vf^ '^ 
Evffianfjg, wg Ix yitovq o^t^c* ii^^afnpog ii tiw HJiifyKpiifopW 
tip xal Ilaqiia xai ygafifiata tov fiaoiXimQ IlQidfiov tijg 0fvm 
ylag xai jialag xal ti fiaoiXtxi i&fa ti noQ* avtov io&im, 
O 118 niQuntviato T^y IlaQiia HXiliayiQOP , xa2 ivfitp&g i^^npog 
avtiv, cSc ^iiov vior, Iv ndaji tifijj i^iaQiOif oAt^ tp tf tikf 
naXatlif iloutop xal naptoTa apotXiifiata xal toTg ntdtov xai m- fS 
aa!P &iQanilap, cf^xcoc ^i^V i^JQT^ai ip tjj avtjj n6Xii Saag 
lip fiovXfitai fifiiQag, altwp aitip fnipapta aPiS^tjpai iii TfjiP 
tov nXoig idvfda» xal ilSf oilraic imXd^iSp nXfiQwaeu ti t^ 
yfia tijg dvatag dg ti iiQip tov l4n6XXafPog. xal id^img o Mo^ 
piXaog xatotat^ag aitip Ip noXXfj d-iQamlf ininXevaiP Ini ti^M^ 
KfiitfiP, idaaQ avtip ilg t3 TtiiOP naXdttop. 

^Ep tif ii iidyiip tip MipiXaop inl ti^ KQfjtfjp 9vatm^ovtm 
Jil ^AatiQiip xal tfi EvQnmji ip t^ FoQtipji niXu avpififf ti)f 

t. nMHpovoOx* 

dM, aoaiiia Spartui» vU MiialMi Mondam, PluUicdf fiHos. Qri 
q«id«i MtMlaif apod Atreini Af;rifOffui r«f«a, oaa com AcaMaaa- 
fta, rtMrf^ filia, aL-icrUot focrat, «Ma Atridaa anbo Tocati funt la ipoo 
anbi Paridii adraota in Spartam orbon, axpaditionwi afitabat Mano 
lam, nna oaa oomangaiMU aoif propodicm tolotomc, in Grctnm inc»- 
lami vt ibi aacra Jonot BoropM faocrot, in nrba Gortyna. Pinirnm 
ncmpo bio in moro libl babott, anniTcrcariam vti Pcitam d Mfriftidn 
clrca iUnd tcmpoi qMtannic inititoarct, BnropM in mtmcrfcm. Loolii 
Iteqao Htoris, mancribocqac acoaptii» qoM Pnamas rcv PbryglM r^ - 
rat; Alaxaadrnm iItc Paridcm, . amplcxas crts noc mlnac booonfioo 
«sccpiti onam il fifios caos fmiset Cooititait ItaqM cx idi 

itrarcnt ci locBiqM; ct paraicnt mcoiam, aHaqoe onmla , 

sconlm In Palatio tno. Qoincatm liG«totiam ci canccnit, in nrbn flin 
^cbni qaotqoot TcUot, comnMrandi; aiqM dom ^roi loai, MTigationn 
oxbaoitas, reinmcrc potncrit: dcbdV tcvo nt abirct, ad dcctinatnm S»- 
crlfidnm Apcllinis tcmplo cx Toto pcmfcndam. Paridcm Itaqaa onmi r»- 
bos Ita cmalbos inilnictladmam in P^latio cm oaramat McnolaM, ■ntl 
o o ncccnfca, In Qrctam profcctni cit. 

Intcrim Tcro, dom CrctM commorarotnr Mcndani, JctI Acfacln, ct 
BnopM Mcm pcnfcni in nrbo Gortjna; qnodam dla oontiflt. CHR0N06RAPHIA. L. Y. 95 

*EUni9 jearfJUhTr h rtf nuqaiitetf toS nakaxUm airffi Jg %i B 
ia(ia9^vai §ut& jijg AHd-ffOQ t^c Wfffivliog roi; Mf^Auov Ix 
lUkoMog xai t^c XXvraifiv^^it^ ^'^. fhavg t^c Evfdnfig. i 
ti ni(ftg nagaxvtpa^ iig riv nafuiuaor xal nfoaioxfjxtjig rtp 
Bxttilu r^ ^Ekipfi^ xal r^ ndrtjra, fiXii&tlc tgwn tig avr^ xul 
iii T^c Aid-fag rijg avfyivttog MiViXdov r^ IhXonlioq xai rijg O 119 
KXoraifir^arfaf Ix yfrovg t^c Eiqwtrig vnovo&itiaag r^ ^EXi^ 
n(¥f iXafitP adr^ xal Hif/vYi. iiit roh tlxi fu$^ iavrov nXoloiv 
& rijc Tgoific furtk x^M^^^ Xnfwv rQtaxoalm ■xoJ tcSafiov 

JOsoUov noXtnfytov xal ugYvfov &fia t^c Af&gac rijg ix yivovQ 
fov ntkonoc xak t^( EXvratitit/flrQaQ rijg i» fivovg EvQtanfig 
wti i* iovXlitav xovftixovXtf(fl(av air^. xal ivrntigounv iig o 
Ti^ Jiiwva, xixii&iv nfig riv JlQwria, ftaatXia t^c Aifi^ 
xTov, fifixirt iniX&uhf ilg to Ufiv tov ^AniXXtavog xtji notifaag 

15 r^ 9vatav tv *EXXdit. fiifta^tptSriQ ii ol ^Xdrrovng ri nt»~ 
Xxitov MivAaov tnftKrt&rtu r^ rijg ^EXivfig ^fvy^, foftovfn^ 
vot it&itog liimftfpav tnqarttitag rqiXg ht rijg niXitag SnoQ^ O 120 
rmt T^c *BXXdiog iv rfj Fo^vvji niXit rijg Kffjrfig inayyiXovr'' 
rttg rf MiViXdtp ftaOiXit ri[v icXotk^ rrjg *EXivfig rijv vni Ildqt' 

^iog, xai Sn fu^ airijg tXafti xaH rifv At&fov r^ trvyyivlia 
aiiov xai rijg KXvrtktfivi^tnfag. xal itniftitviv ixovaag o M^ 
vAaog wg ititixog* noXi ydq iXvni^dii iid ri^ Atd-fov f^v yif 

8. 7. 11. Xlvwatfiivijgtoai] XXvfJvfi9f qmia ponit lotiiiict Antlo- 
Abhdi p. 786. BrrorMi vanm BlaJiilaii npelit ti anget r. tU 
6. ti^ vtotfita] tj viotijtt CIl Sl, ti^o KXvtoifuniot^ug] Ifl»* 
■0 r^ EXvfdvfnVm ii kartM PAlatfl ioi dcaoendcre» odm Aetim, McBoltl oofDtta «i Po- 
bfo» et Qytoeoittcttre, ob Baropm ftmii dooente, *iit acse ibi oblecto- 
nt Parie ootea in hortQm ferte d«ipiciens, HelMiiD Tiditi et oboer- 
▼ilD Cmvhi cJoi, JDfentDtia flore, OBore ejos ceptai cfts atqDO Aethrae» 
MsDilei cognttoe praedictao, ope om» Helenaa eomipits ct fbga do- 
■M reboi ioii ooniDleni» na?eiqDe, qoii a Troia ieca« addDxerat» 
ciDModottti Ipitnit oddi oco. pecofllaraai llbrii. omatooDo salto pro- 
tioie, fltqDO arycQto, coaiitante oaoi Aethra, Pelopii et Clytaeancitrao 
Cifnata, ab Boropa orianday cam qoinqae andllb cabicalariii» aTCxlt. 
8acri5cioqDo in Graeda deitlnDto et ApoUinii teaplo insaper babitiii 
ia adveraaa 8idoncfli narigaTiti indeqae lolTens, in Aefyptoa TCidt. ad 
r^gi« ProtooDS. MiUtci Tcro» Mcnelai rcfis paiatli castodcs, dM do 
HcImdo Ibfa edodi fMrant; aa»is constcrnatiy sine Bora tres ndUtoiy 
ab «be Sportn, in Gortyoaio Cretae mittont, aal regi Menelao naodn- 
mt. raptoa o«e a Pande Uclenam; aoaqae aodactam Aetbram, rcfii 
ct ClytiiDnii itrao cofnatam. Haeo obi aadirit Mcnclans» fmrero qnasl 
oorxoftoi oiti im otiam In Aotbram Tehementl oommQtni ert| ■! 96 lOAMNIS MALALAE 

D f^ovaa vnoXtjtpiv nuf avTot awifQOPog narv. huil) ivd^imQ xo- 
tanXwaac vniargiy/iv Iv rfj *EkXuSi iv n6Xti SnuQT(ff narva^ 
XQv niftnofy lig iva^^^r^aiP r^g ^EXlp^g xoi tov IlufftSoq »al jSp 
fi^ avTfjg. jral ov/ ilfop. 

MiT& 3i XQ^v^^ iiX&€v h Ttjg AlyvnTov o IlaqiQ Itxw tt^p 6 
^EXlptiP xal T&XQW^^^ ^^ ^^^ nXovTOP SXop t^p avTfjg. o ii 
JlQlafiog xai 17 'Exdfitj iiogaxoTig tijp 'EXiptp^ fiiT& IlupiSog xai 
Su TOioVTOP iJxi KuXXog d-avfid^oPTig , invp&upOPTO na(^ avTfjg 
tIq «117 ^ Tlpfop avoyopog. ^ ii 'EXiptj iftj jiXi^upigov tov itol 

O 121 IIuQiSog iifii avyyiplg, xal fAukXop ngoai^xnp IlQiUfiif xai r^lO 
^Exdfiu , xal ov t^ Hkitad^ipavg vUo MiPiXdtf * ^upuov yuQ tfffj 
B xal jiy^POfOQ t&p SiSoplmp xa\ ix yipovg tov Ilfidfiov xai 
avTijp vnuQXiiP ix rov. yipovq uvtov, ix Ilkrjaiipfjg yug Tfj^ 
Aapaov dvyuTQig iyivrjdrj o jiTXag xui ^ 'HXixTQa, i^ ^g o 
JdifSapog PaaiXiv,g, HS ov o TQtuog xal 01 rov *IXlov fitwiXiSg. 15 
xa2 ditt Ooipixa, t6p jiyrjpoQOC vi6p , ovTtPog iyipiTO aniyopog 
Jvpag fiaaiXivg, 6 ^Exdfitjg nuTi^Q* ix tov yipovg di tov Jv^ 
va xaX vj jirjSa TXiytp iJpui. tuvtu Si ilnovaa ^ ^EXiptj xt^ 

V 40 IlQidfitf xal tfj ^Exdfifj jJTfjaiP avToig oQxdaaaa fitj nQoSod^ 
toi, xalXiyovaa fifjSivTuhf MiPtXdov itXtjqfipai, dXXdTaiStattl^ 

10. iiftl] iTvtti Cedraiaf. ibid, cvyytpfjg Ox. 13. nUjMtipfig 
CedreniMy Illfjctmpfjg Ox. Uununuue nikili est: PlttQne roit At- 
lantif Mi fluter ted eoniiiz. Conf. BentleL p. 73. 

qni de ilHns caititete snein sine optiman nbi conceperat Statini ttnqno 
naTeoi conscendens, in Crraedam reTertitnr; et Spartam Teoiensy in oanei 
partes dinitdt, qni Helenam, cna ParSde» caetecisqne roquinnlt sod 
nnsqnam inTenemnt. 

Post aliqnod Toro temporls spatiam, Paris ex Aegypto redlens Ho- 
lenam cnm pecnniis, diTiiiisqoe ejos omnibns, secom adToxit. PriaaHtt 
antem et Hecnbn, ubi Heieoam com Paride conspexemttt, egrei;iam foo* 
■unae formam mirati; quaenam esset, et a onilMis orta parenttons, eam 
sdscitati snnt; respondit Helena, se Alexandri, ^to Paridis, oofoatnm 
csse; magisque ad Priamum et Hecnbam, quara ad Menelanm, PlisUionii 
lilium, se pertinere. Quippe a Danao, et Agenore, Sidoniis, aetiue no 
Priamnm, se genus ducere nffirmaTit. Bx Piesiona enim, Danai filin, 
nati sunt Atlas et Blectra: Biectrae noUm filius fnit rex Dardanns; n 
quo Tros et Trolani reges. Addidit praeterea, regem ^^^^9 Bmtmr 
bae patrem, genus suum repHere a Phoenice, A^enorb F. a Ij^oa «i- 
tem, Ledam etiam suam traxisse originem. His itaqne Torbis rrioinam 
et Hecubam alloqunta Helena, Jurameiito ab eis connrmari petiit, se nb 
Hiis proditum non iri; juramento etiam tcstata eis, se nilui QOHiino n 
Meneiao surripuisse, bona Toro sua solum secnm tnlisse* Tnm Toro Ho- CHRONOGRAPHIA. L. V. 97 

fiiwa ISiiytT ^w. xa2 Xotnov ^ ^Exuflij nifiXafloikfu oiTiip xa- 
tifOiH Mtd nXti(a n&imav ovr^c wfttfyjno. 

rvomq Si ol niQl 'Ayafifftrora xal Mipikaop r^vvfjg ^Eki^ 
ri||C ini r^ Tfohpf ficrd Ildfttog naQovatav, Hnifttj/ar nfiaflitc 
Sinoto&^vag ri}y ^Ektinpf^ Hylii yd^ xal ^ atAtpii ovt^c KXv^ 
tiufip^aTQa Tfp ithp dvtgl ^Ayaftiftvovt, rip flaatX^ rov ^ffw^, 
tti ri iX&iT9 rtjv ^EXivtiP, rijv avr^c atiXgf^* fjrtg xal Inottitn 
npig aiir^v ygdfifiara xal Ittwxi MiViXdtf 6(pilXovra niTtrm t^ O 12S 
'EL/np. xal ^Xd-iv 6 MtviXaog n^ig IlglafiOT ^&p rijv !E3L/- 

iOfipf, r^ iavrov yvvaXxa, ngi rov noXifjtov* xal ovx imta^f^ B 
oaw ol IlQtafittat tovrat avTify. xal Xotnov imarQdrivaav xar& 
Tov TXlov 01 HrQittiu flactX^Qf nQOftdxovg, ijrot rondQyag, nQO^ 
rQinifiivot. xa\ itvatinrflav tiv IltjXia xal r^ athrov yvvaZxa, 
tijv Qiriv, xal rov airtjg naziQa XifQeava, roy (ftXtaoipov fla» 

ViotXia, naQaax^y aiiroXg rtv l4/jXXia, viiv rijg Qivttog xal 
rov airov HrjXiwg, txyovov ti XitQtavog, oartg XitQOfv nifi" 
^gtjyayiv a£r6v* tttjyi ySiQ ftiri jivxofi^tavg fla/atXiwg , toS 
nft^^oti Tov airov ji/jXXioig , narQig ti rijg Afittafiilfig , tv 
Tj} rfflif. xal iatfflAi fiird rwv ArQittwv o airig l^x'^^C> 

fOixufv Tttov OTQariv r&v Xiyoftivorv MvQfjtttiviov ron, vwl ti 
Xiyofiivmv BovXydQonf , rQtwv yjXtdtwv, ofjta IlarQtxXtf oTpa- 
ramtdQxji xai NiaroQt' tSrtvig itvawn^9fiaav naQi XitQOfvog c 
«a2 IbiXitag xai &iutog avvitvat rif l^/AXiX. &n^X9i ti o 

ciba iwpltn «un otodata est, aOisqao onnlboi doindo dttriorea Bdocll TOffo AcoBCBiiMNi ot MeDeUos. HeleBaoi cnn Parido ad 
penreidate; Cegatos nittoiit, qoi reddi Ueieiiaai postolareiit Bt 
soror ijus Clytaefluiestra maiinM hoc nrgebat yiro soo Agaoieauio- 
■i, ArgiTorai rens quio el iiteras etiam Meoelao dedit» Heleoae tra- 
deadai» odbas rMltoai ejus soadere nitebatur. Ante beilum itaque sua- 
piptoMt jienelaos ad Pnaiauoi conteodit: OYorem Heleoam ^i reddi 
poalalaBs. Priaoddae autem cum eam reddere renuerent omuino, in Tro- 
lanas ano protinas sompsenmt Atridae; regulis etiam Tidnis in belii so- 
d e t o t em oondoctis. Soiiicitatb itaquo Peleo et oxore ojus Thotlde, 
■ otiam, R^em et Pbilosophuni. Thotidis patrem exoratom ha- 
« ot Acfailles, Peloi et TbeUdis F. sibi daretur sodus. Eum ita- 
Chirea oocersit, ex Ininla» ubi apud regem L>coaMdemy socerum 
I II w , Deidoidao patrom « conmiorabatur. Achilles itaque comitem seso 
Atrldb adjiuudt; secum habens in eiereito suo mmm Myrmidonamt (ita 
ofa iflcti, qoi nonc fiolgari) tnter qoos Nestor fuit, et Patroclus, ca- 
iCrorom praofectns: impetrantibus hoc ab Ms Chirone» Peleo, et Tbeti- 
do, ot AcbiUem comitarontor. Kxifit igitor Acbiliesy ArgiTu M^nni- 
ioMMt Afototat. 7 98 lO&NNlSMALALAE 

*j4x'^^iix ftifof (itT& Tov ISlov inpaTov Ixl ri 'TXfoi' Twv ji^ 
ydav xnl t&t JISv^niiiMOP. Hfoit^ttfmrro 81, ^tot I6vatiitif~ 
O U3 ouy, ot avTol jitgiXiM flaailiis xnl tov; Xomoit fittcAitf , ^iot 
lona^yae, xaX nfoftaxpvt tov( &ai ixaatt}! X^^fS ^'jt Eiifii~ 
ntjt, Vitanov /utA nv iSiov OTfarov xa\ juf yijdiv. xol mAs 
nXivoav ndrti( avrax^tytit ir AiXlSt xioi)a oSta Xiyofiirjj. /u- 
fiwvog ii yiva/tltov xal xov (iumta( KuX)rayTOS il^notoc 9v~ 
alttv iftlXiiv dovrai tir Hyafi/fitova 'AQtifttSi ifj 9ta t^e j^ 
t/af Ixilv^t T^f «uuTov ^vyai/pa ' o J< 'Odvaaiif aRil^t^ 9iA 
ddiloti io( uni yfafifttttiov tov 'Aya/ifftrovoe ili ti 'Afjrttt tjvtjvt 10 

D T^v avTOv tftyai/pa 'If,iylvnuv. *a\ twgux^s ait^ o 'Ayaftl- 
faav iXdotaav fnXavat nixQ&f' ^ofi^d^tif Si tir (TTpiiTfi' xttl 
toi( Toitdffxati iifiaxiv aittjr Inl 9vala* 'A^tfyidi. xai Iw 
xif inUrut ait^r tie to itfoi' Aftfyidoe xoi fff ay^vw iXa^of 
titmfit T^r o3ir Staif/uftovoa ifinffoa^ir iv fttai^ tuv fiaaiX/tar tS 
xal TOtf atfatov xal tov iipiue xal ttjf naff^frov 'Itftytnltj^. 
xal ioifiuxiie avT^v i it^tvt xal ftAvti( T^r tXufor niaaavTK 
SlStttt (^c 9valav irti tijc na^^ivov t^ AftifuSi. xal X^tf&tt- 
ea tl iXaipot iaifuYt) xfi AfttfiiSi ' tfyt Si 'Ttpiyfvuav mioSiiiaxM 
T^ iSiift nutfi 'Ayafilftvovf ^rtiru o 'Ayufifyvotv ifaatv ixiT tvfO 
l^ itf^ AftifiiSoi iiQitur. xttl lotndi' ivtiyofiv9ti fiaaiXt^ 

E ixtt in\ ndvtav o jiyufitftvav tx tini t^niStiov ' xaxiT9tr Offt^ 
eame fiX9or in\ t^i> Tlfoiav, 

1. ti} *fi 0*. 17. /idrtta] DoMt itxiv, XO. t&Mr» Ox. 

danlbMqa* mu lolii itipktiu, ■dvcniii Iliain. Bod at Atridao qnMqu 
ntium Dodiqne pu Buropui Ducri ■l4)ua rcgM wlldtaiiteii bortad HiDt, 
{lutrudi, b wciet»t«B belU hajni *ipirant. 
1*1 in Aulide re^aiH, iadeqne jtM lolmtaTii 
lelcbii Taiei edmt, oportere ftieiiiKiiiiia^ 
ui, Dienae, iiBmolwe. UIIum igitur, ■Ihb-' 
, Arfoi profecttu e>t| etque inde filiaa •}■•> 
pater AgnnaaniHi ubi ridit, ■cerbe flevK: 
ratu f«^buiqBe, tndit iUta Diuua Victi- 
r *irga ad Dianae teaplun, ut iMDolaratar; 
regum, et Mcardotii, eiercitw, nrfinitqB^ 
im percurreiii. QnaM ubi vidit taMrdoai 
I, Idco Tir|iaii, date IHaiue Tictiww. Car- 
n fecerunl ; «t Ipblpnlaai palri nio Afaa«- 
iBen paler ejni nlictam , lacerdalaa ia Di^ 
ide ilaque Kei ibi unidnm ab exercit« b- CHRONOGRAPHIA. L. V. 99 

9VIJ19W aixot^ ol TQ&kQ xai ov avrky/iffffiav aiioTQ naQafiaXitv. 
101 noXkwv aqfayfyTwv Si afKporiQtav %wv fUQwv , iv oTg xal o 
n^ta{kaoq laq>dyfj, nQOfia/oQ /Javawv, xai ov naQi/wQijaav 
SiUavaol, fa)^ ov niQity^vovro, xa\ xaxifir^aav Inl Ttfv naQi" 
\m pjv Ttjg TQolr^q xal titiaav tSl nXoia a/Oivlotg. ianiQag ii V 41 
ymfiirr^g ihljX&ov ol TQW%g Iv Tjj noXu xal ijaqfaXlaavTO Tug 
niQTag' f^iojl H wxtI Kvxvog xtg hvo^axt, ix yivovg vnaQ/wv 
Tov IlQtdfiov, ix Tov nXffalov vnuQ/wv, dxovaag T'^ xwv ^EX- 

lOi^W dg T^v TQolav naQovaluv, il^tXd-wv ix Tijg Niav ^vSqoi* 
nokwg lAfjdk itXij&ovg noXXoS noXifiixov ini^Qt^iv avTOtg * xal 
fifO§iivtig avfifioX^g yvjtri^ tpovBveTat vni *A/tXXiwg b avTog Kv^ 
xvog xal imaav ol /ici^ avTOv n^i ^ftiQag. xal Xotnov (do^t 
TtHg JavaoHg naQaXafiiTif tc^ noXitg Tug nktialov rov *IXlov xal 

iBt^g TQotfig, li^ av^tfiaxovaag HQtdfiif * xal noa^aavrig avvwfio^ 
ckg, in ndvra r&na^ airwv naQaXafifiav6fiiva &/avaiv ilg 
ftiaov r&v fiaatkiwv xa\ nQOftd/wv xa\ rov arQaroniSov, aq>OQU b 
^ovat TJy lA/tXXia xa\ rov TiXaftwvog Atavra xoi //tofnjitjv. 
Moi iv^iwg i^wQ^r^aiv o Atofirfitjg xa\ naQaXufifidvit rijv noXiV O i25 

K)Tttf avTOv Kxxvav nQOfid/av, rrjv Niuv ^viQov, xal r^v /wquv 
tntijg nQOiiiVit* naQuXafiwv ii xa\ roi^g ivo airov vtovg, Kw^ 
^jcoi KoxaQxov, xa\ rr^v ^vyariQa airov Mfiart rXavxrjv, 
$vaav iviavrwv tii, iinQin^, xat ndvra rd avrov xa\ ri rtjg 

4b sol soperTAcmuit lie et p. seq. t. 1. 10. ftX Niav^^jMQOv] 
NidviQov Cedreiins. 15. itvvoiioelag Ox. 

Graeeoe Tero mi TroSoio approploqauitea, Troitni enmipeotes pro- 
pibebenty ot ad liUis eomni ne eppellereat. Muld igitor otrinque ^- 
d«nint; inter qoos foit Protcsiiaost ex Graecomai aaxiHaiiis. Aieterain 
Grsed nihil cedentes, aed oram Troiae maritiniani tandeai occapantes, 
BSTes mas fonibas aUigarants nocte rero ingraente, Traiani nrlieni ro- 

K>eraiit, portss foss obfinaantes. Nocte ?ero media Cygnos oaidaai, 
mi cogiiatus, nec ionge ab orbe habitans, audito Graecorum aa Tra- 
iim adrenta; egressos ipse ex urbe Neandco cum copiis roagnis, Grae- 
CM adoritur: commisioque per noctcm prselio, ab Achiile occisus tst, 
pffoffigitosqiie est exerdtiis eius, anteqoam dies iUaxerat ConsiUam ita- 
fif Graeci iaierant» Ilio Traiaeque in proximo drcamiaceotes urbes 
■raeoecopaiidi ; at qoae Priami pertes soscepissent. Juramentis itaqoe se 
mficem obstHBgcntes, spolia qaaecunque in medium coram Regibus ex- 
cfckoqoe oiiiYerso se prodocturos; seceroebantur in lioc Achiiles, Ajax 
Tdemonias, et Diomedes. Derepente igitor Diomedes Neandro Cygni 
Tnjanoram propognatoris urbe occapata, regionem ejos depraedstur; 
iiiisqae cjas daooas, Cobe et Cocarcho, filiaque Glauca, (xi aiinoram 
▼iqpiae, egrc^ba loauM») captiris obdoctis, Regis regionisqoa ejiia 100 lOANMS MALALAE 

/(•ipac, xal «/« Iv ittaa nv arftmS navToc. e H l/tx^^^ve 
ti^lioQ imi.^ii)» fiiT& T&v l/i()-/titii» Ka) Tbfv Mvg/tidorm , tovi' 
iirji Tou ISiov otpajov , l«{^/_nai rfj jHafitp noilti xnl t^ X^t? 
uvjiig i^ fiaaiUvOfi/r^ vn^ 06g/iavto(, avYytvlw^ Ilfiafiov' 
oaiif ital noXXilv ^jf^nav tlxt fiiiiA i&v 'EX.l^vwv. nufitXafiwvS 
C ii r^v /wpav ml t^p naXir 6 ^/ilj»; lov fDopfiavra iporivti, 
xal Xnfipuvti ndvia li -r^^ paaiXtlas avTov , nal tijr dvyaHpa 
avTov ^iofi^ifav S.fn ' ^v ii i} xo^i; Xtvx^, ar^OYfvX&tpti, yXav- 
»tj, TiXtltt, in6^av9og, inoaifjo;, olaa iviavToiv v^, na^l^ 
voc ^il^f xo/iba£ T^ ix jtiapov ndvTtt ti( lAv OTpaT0i> torvlO 
'EXX^vtar. xai Xomiv opft^oag ndXiv iii^X9t» inl riv ES^pov 
novTOV, xai difavl^i iij>-/(upav nffaiStviov , xui na^aXofifidvtt 
T^v Avprnaiiv n&Xtv, xal ifovtvu KfaToSvTU avT^; tSv 'HtTltnu 
fiaaiXta, xa! Xaftfiuvti r^v yvvaTKa ovrov alxttdlXmrw, i^v Xp<t- 
O 126 ffov &v)-aTiffa, U^iott l4n6XXa*oe , jitmv6/t^r, T^f /icroxXi;- 15 
9ilauv X^orjiSa, xol top avTov nilovroi' xal T^f ;^'>^p, xn) 
P o)'» i/( ittC vav(* ^Ji' ^^ 17 a^^ ^(Trvro/ii^ ^ xol Xfvtnjlf mr- 
SotiS^t, XfRTt;, l(vx)j, lard^xo^oc, fv^tvo;, /tiK06fttta9of, oi- 
aa Ivittvt&v t&', iif6vtvat Si xal iv n^t^tifiato tnffaTov i 
'Htttav TiSv Xeyofttvtav KiXixtav T&r iX96vttov tlf mfiftaxtawK 
avTOv xal im TgoiQtv, Kdaui9tv i%opft^aa( fpjiftiai npdc to^c 
niuSag Bijiaov , ymo/tivov i^ttStXtfini Jlfidifiov , ivijj Xtyofttrjj 
jivfif niXli ' xttl nfaiSevattf TTjV X^^Qar avi^c nSaitr fttvu no- 

5. Atta^ Fart. %atd. 11. ESiivov 0«. ZZ. Bflmor] Bfltov 
•cnpii hiG et p. leq. t. S. lOX. 1. cnai CedreM. 23. Arjf niltt^^ 
AFfonaltt Ox. et p, wq. T. 4> 6- Avfovxilanq et ./JijfN. 

bou oMh ■brloalt, bqne ■odlan cxerdlinB prodiuiL AcfaQU* lateria, 

c«B AisiTli et Hymidoaibw wait egTCMa*, Leibai urbea ■nredllar, 

recioDeBque IM«n cirauBJ^eeateB, qua« PhoriMMi ptroit, ei cofMtU 

Pnmi, Grudi pkriter inEtMiuiHO. Occapatii MtoB ube rttfi— 

oee. AcUUn PhorbaDtea ipna InlertMlti n«Mqa* «jn* ■peCal*, Oimm 

■ abdaiit. Brmt aatea Tiiyo caadlda, Tolta leliwila. 

bara jaita, eaptlli* labllaTi*, MbiiBa, aaMe Ttr* nn 

I AcUUm, repertataa a Le^ praedui ad r tm ■ ecreiMlt , ad I 

I aniiit. Qain «t LTnHtoB «rbea «•- 
, qni lod deJnu» erat, « Mdio mblatot cq]w «tiaw 
- ' 1 CliCTMfa dida art,) Cbrj*aa, ApaUU* I, (qDae 1 
. «aptlfam ■bdaxiti abreptai «tiam r«pi ipeiiii «t r , flarieoaa, uie al«(aiiti, 
lii oata. 8«d «t Ki«d,toai CUicam, qa«a libl ■aci-' 
1 ia ■DdUDM, Eatioii, AchiUei pnfllgaTlL Kdada **• 
;ep«lin pitiiti ag«biBt hic Drlnaidaa, BiU, PilMnl CHRONOGRAPHIA. L. V. 101 

IwfxmP tijp noXiv xal xjiivu noXXoig iiv5(tag xai naQaXofifidvu 
%HvniXtp xal rijv BqIcov dvyaxfqa ai/jtaXwTOv, r^v ^lnnoiJ^ 
fmav, Ti^y fitjaxX^d^itaav B^tatjlda, ovaav yvvatxa rov Mtvl^ 
tov, fiaaiXJo^rffg ^iyov n6Xmg^ aviXdv roig avrijg aifX<povg, 
^AviQov xai Qvana. o 8i Mivhijg, o rf^g ^lTtnofafntag r^g 
m2 BfiOiiliog av^Q, ovx ^v iv rfj avrjj n6Xii Aefif, 0Xa fy B 
ihik^iiv nQorQitlmadtu fiorfd-auv itg avftfiaxfav 0(v^Sv ani rijg 
Avxlag xa\ Avxaov/ag. Savtg Mivivtjg fiaatXivg xaritp&aaiv 
ii&&ag fjnra r^g fiorjd-itag rtav jivxlwv xal Avxa6vtav fiir& to O lf7 

JOxo^olf/^d^ai T^v avTot; x^Q^^ ^^^ ^o*^ lAxtXXiwg xal rfjv noXtv 
xtX ri^v aviov yvvatxa *Innoidftitav rt^v xul BQiCfjtda, xal 
oi naQixdQfjotv , oXX' ivd^io^g ano tov x6nov r^g oSov afia roig 
fiix airov avfifiaXurv ovv fiu/irat ftiru lAxtXXio^g mxQwg, ioi^ y 4C 
IfiXff^ff doQart vno EvQvrlwv6g rtrog rwv ivrwv fnri HxtXXiwg 

tBiS^X^ Tov iiaifiQovrag avrto atQarov, xal antiXovro ol fnj^ 
ovTOv Tov Miviiov ndvng* ^ ii ^lnnoiufiua 17 xal BQiafiig 
^ fiaxQ^, Xivxq, xuXX/fiaad-og, ivoroXog, ovvofQvg, ivQtvog, 
fiiyaXoifd^aXfiog, xixakXatafiiva ixovaa fiXiq>aQa, ovXid-Qt^, int" 
a^oxofiog, iftX^yiXatg, ovaa ivtuvriuv xu\ Ffvrtva iwQaxtig o 

iO*JjpXXii^ in^&tiai' xal matuv ilgiQwra uvrijg, Xafiarv inoxQV" 
fin ifirfjv iv r^ liltp nanvXiwvt, ft^ ayuywv avr^v ilg ro nXfl" 
^o^ Toiv ^EXX^vwv' rii iixoiftf^^ci xai rijvliinvrififpfXQvarffiu 
xai ndvra rit HXXa ^ayiv t^ytara rwv nQOfidxwv xut tov or^a- 

13. noSv reduDdat^ Ch. 18* xixolXalitfiiva] „Forto icrib«n- 
4w, xtxoXlaittfUva.^ Ch. Und. pxiiptQa Ox. 

ftfnBiy fiKL VaiUta rero ondiqoo regione ilUy nrbi ipsi iniminebmt» 
ebw d ieoe oob dngens. Plorifliis eiiteai ocdsis, et eccapaU arbe, Ifip- 
pedai^niy qoie et Briseis Tocntn cst, Brissi filiaoi, Meoetis Leeepou- 
tni regb axereoi « captiTam abdaxit ; fratresqae ejas, Andnmi et Thy* 
aaleBy e Meitfo sostoHt Menetes aotem ipse tunc temporis Legopoli qai« 
doa abermt, In aoxiBb ex LycU et Lycaonia ^ro bello Trojano con- 
parandis ocoopatas. Stotln Tcro a captis ab AchiOe regione, arbey et 
■xere HipDodainia, Blenetet eam copiis sols a Lydis et Lycaodbas re- 
daxf nibil itineri cedens, laborioso lioet,' Achiilem com copiis ipse do- 
feHOi nggreditiir; praelioque commisso fortitcr com eo dimicaTit, nsqoe 
dom lanoea percassos ab Barjtione qaodam ex dadbos Achiliei exem- 
tns» intorfectns est ipse, cam toto exerdto. Brat aittem Hippodamia» 
qnae el Briads, procera, candida, mamilljs pulchrisv decora, janctis 
sapercifiia, naao pulchro, oco&s grandioribas, palpebris ndhaerentibasy 
crbpa, crinibas a tergo flexis, Jocnnda» annos nata xxi. Hojus amore 
capCns Adiilles, eam tenterio sno secreto slbl habait, nec ad exercitum 
addnxtt. Caetenun opes Astynomenoae , qnae et Chrysels cst, aliaqae 
~ ' qooo bello oeperat, coram reglbus cxerdtuqoe toto in metfnm pro- 102 lOANNIS MALALAE 

B rav xa\ tiav fiaaiUmv. yvirtiQ Si ndrttg Si& tijv BqIcov ^v- 
O 128 yctriQa, YwaTxa di tov Mivitov, ori uni»^vy/iv avtr^v o H^^iX^ 
%,iig (iitiL tov lifiQH xoofilov , iXvn^&ijaav nghg atrriy xai df^ 
ylad^oav xa-^ aitov, iioti ini(jiQxrfOi dia tiv il/jt nQog avt^ 
kQma, xul ndvttg iXoiSoQOvv avtov oti unixQvtptv avtijv, xois 
• mvaxd-lvtiQ iv xoftfiivtt^ ixwXvaav tov avtbv HyjXXia tov int^ 
Qhttiiv xal ^aQaXcfifidviiV noXng xui nQuiiivitv yjuiQug, akkovg 
avi avtw xutaoti^oavtig Tor TivxQov, tiv aiiXqfov Atavtog 
%ov TiXufiOivlov, xul t6v *Idofiivia. oltivig nuQlXafiov t^v Kv^ 
nQOv xal tfjv ^IouvqIuv xui t^v ^vxluv nQUiSivauvtig xal oiioX^ 10 
oavtig aitug* o ii TiXufidviog AXug oQfirfOag roi^g GQoxoig 
tovg iv Xi^Q0VtiO(f inoXiOQxu xui lov IloXvfiiiotoQa thv fiaoiXla 
C avtwv, 6 ii noXvfir^atijQ q^ofiij&iig tr^v rot; aviQog uXxi^v, X9^ 
ohv avti^ noXvv iovg xui oTtov ivog iviuvtov iig uvuXiaiia tov 
j4/jULtxov otQutov , xui ixiotov iovg roi^ viov toi; IlQidfiov tiv 15 
lAiXQitiQov ndvtwv, IloXviwQOv ovofiuti, nuQutid-ivta avt^ 
nuQu TOi; IlQidfiOV tov nutQog avtov fiitd xQtjftdtiov noXXdiv ' 
fjydna ydQ tbv IloXviiaQOv, wg fnxQitiQov ndvtufv, 6 IlQlafjiog, 
xui iig ivnQinij * iitli yuQ Tovro xui iv uXXji X^Q^ uithv nuQl^ 
d^ito, Vva fiij wg nuiiiov taQuttijtui , uxoviav noXifion^' 9ioffJ-fO 
O 1S9 oug o uvtig IIoXvfiijotwQ ovv^fXug fntilk rov ^ioyro^ iyyQdqwg 
lAtj ovftfiuxiiv IlQidfiif. xui ix rwv ixiXd-iv oQfitjoug o Aiug tfX^ 

4. ini6if%rj6t Ox. 6. nofiSivt^] xofifift^ Ox, 11. ^prxovs] 
SQonuis Cb. 13. dXttqv Ch.« iln^v Ox. 21. iyY^fuipovg Ce- 
dreniis p. 127. A. 

tulit. Ubi vero onmibus innotaiiset, Acfailleii Brissi fiiiAH, Menetis Toro 
reffis uxoreiD, cum omatu ejus onni, apud se ceiasse; aefre hoc in oo 
turenint ; iraque in euia commoti sunt» quod ob amoreoiy quam erga ena 
liobuit, perjurus factus fuissett quin et conviciis eum exoeperunt, ealn* 
tam ania:siam ei exprobrantes. Sed et a congregatis in Concilio do<i- 
bus intcrdictum est Achilli, ue amplius esset in urbibus Tel occapaadifly 
▼el inTadeiidis; neve regiones praedatum ut exiret: suffectis in leoni 
ejus, Teucro, Ajads Telamonii fratre, et Idomeneo: qui Cyprnm, Isan- 
nam, Lyciamque, captas et vastatas, praedati sunt. Ajax Tero Teln- 
monins egressus, Thraces in Chcrroiieso regemque eorum, Polymestorea, 
ag^reditur. Polymestor autem Ajacis vires reformidans, Bagnuoi anrl 
poudus ei obtulit; tantumque frumenti, quantum Achaico exerdtui in an- 
num sufTiceret, suppeditaviL Sed et Polydorum quoque, Priami filfaMi 
natu miiiimum,^ quem pater ejus Polymestori, oom ingenti pecaniamm 
pondere, enutriendum commiserat, Ajaci trad^dit Nempe rex Prianras 
Polydonun summopere sibi charum habuit; ut qni fonaosus esset, natii- 
que minimus: itaque in aliena regione enutritum voluit, ue qui teneUos 
erat, armorum strepitu territaretur. Scd etiam Polym^tor Ajad foedea 
acriptum pcpigit, se Priagio opem non iaturum. Lide disoedcns Ajax, ia CHRONOGRAPHIA. L. V. 103 

9i nfog xot Tiv&Qarra flaatXia , xal avftftaX(br avtip n6Xifiop 
Vfu aroifti avTOP * ixnogdi^aag di Tfjv tovtov noXtv xal tu ov- D 
rov ndrru Xaftdv, xal tijv ^vyaTiQa avTov Tixftfjaaav aya xal 
%iw mvToS nXovTOP xal navra wxTog Inl toi)( ^^BXXrjvag. tjv ii 
S^ Tixfifjaaarfj^Xixla ivaToXog, fnXuyxQooQ, ivwp&aXfiog , Xi^ 
mifirog, fuXav&Qil^ , XiTTTO/afdxTfjQog, naQdivog, ovaa iTwv 
i^. xiv Si IIoXvSwQoy, rov vlov tov IlQidfiOV, oi //avaol crji^- 
attvTig xoTivavu rov nlxwg idtjXufaav Ttp IlQidfiip nifnpai t^^v 
^EXlvtff xa\ Xaftiiv tiv IloXviwqov vtov avTOv Voi yivia&ai iiQ^" 

lOnpr* Inii qfovivofiiv cAt6v, xal ovx i^ovTO ^*^ 

••^ Qiv Ix j^g xivi,amg twv inTa nXavfjToiv xoto fiOiQixijv 
%vxtp^ inayirTiav toTq av&Qcinoig /o(»oc xo) Xvnag, ofiaag T^f 
rdftXixv Toy yrjivav xoafiov, rovg di ivoxaldixa xdaovg xhv fyiH B 
tiaxhiv aQtd-fiov, %6 di y/fj<f6ftoXov xal tu iv avTtp inTitmoxxia Q i8o 

15tcI inrii OaTQa, %6v ii nvQ^/ov ri vtpog tov ovQavov, IJi ol dv^ 
xaMoilioTai nUxn xaXi xa\ xaxd, 

Ji/IfiQiovrig xovioui^g, nXarSg, Xivxog, ivndyonf, fnyaXi^ 
^aXfiog, fiiXdyxoQog, ov7.6^Qi^, nXuToy/ig, aTQiftXoQivog, »<- 
Qtyogyog, fayaXo^fw/og , noXifnaTr^g. 

20 *IiofiiViig iifioiQiaiog , fikXdyxQoog, ivof&aXfiQg, iSd-iTog, y 43 

S. oorov] avt^ Ox. 10. nal oiir 1^01^0 **] 9,LacQM isU 

ex CednoOy afiqua ex parte, et Iiac. rorphyrogenneta, de prae- 
tmiUsii ab Homero, soppleri pouit*^ Ch. 11. * pfv in n^ff xi- 

9ji6sm£] „l>^ Palatnede loquiUir Tabulaqoe Lusoria ab eodem in- 
▼entas de qoibus Tide Suidtoi, Cedrenum, Iiac. Porphyrogennetan, 
qni ex Autore nostro ista desrripsisse Tidentiir. De Ludo hoc Tide 
ctiam Xylandri et Jacobl Goar in Cedrenum Annotata.** Ch. 
13. «ooov^ Cedreooa p. 125. C, xaoaovg Ox. 20. iifiVQiatog Ox. Teothrantem profectos est: qnocum commisso praelio, gladio eimi 
sostolit: urbeque ejos spoliata, opibos direptis omnibus, filiam ejus Teo- 
mcssam dintiasque onmes per noctem ad Graecorum castra devexit. 
Biat antem Tecmessa, formam quod spectat, bene omata, colore nigro, 
ecnUa pulchris, naso tenuiori, capiilo nigro, fade tenui, et Tirgo, xvii 
anooa nata. Polydurom Tero, Priauii filium, e regione muri constituen- 
tes, Priamo significant, ntl Helena reddita, et Polydoro Tidssim acce- 
pto, pex mutaa fieret: sin minus Polydomm se ned daturos. Abnoenti- 
bos autem •****« InTenit ex motu septem Planetarum} unde gaudia 
oibiiule ac dolores, juxta Fortunae sortem, Mortalibus inducuntur. In- 
stitQit etiam, nt Tabula esset Mundus terrestriss Casus Tcro duodecim 
Zodiad numerus: Psephobolom Tero, et quae in eo fuerunt tesserae se- 
ptem, septcm stellae: Turris Tero Coeli altitudo; m&de bona oouiibus 
et mala sua rependuntur. 

Meriones erat cortas, latus, candidus, barbatns, oculis magnis, po- 
pfltia nigris, crispos, Tulto lato, naso obunco, acer, magnaoimus, bellator. 

Idomeaeoi erat statura mediocrem saperante, couire nigio, oculis 104 lOANMS M&LALAE 

tvjrofie, i?ft»Ct Saavn^iM, tiactfaXoe, oiXi^fi^, imn- 
votinhot mXtfiun^e' 

OtkoxTTftfie tift^xTjf, i$&aot, fi(JL(i}7fooc, ovwnf^f, ytf- 
vatoe, tiSip&uXfMot , ttJptvot, fuXdvS^ifiS, JioXv9f^, ^^viftot, 
Toi6n]( ^atoji^f, fttyaX6ifwjms. $ 

jiTae o ^OKtfis fiuxff6f, tia9^ivijt, f*A'xC^fr irTficiyVof, 
tvftroe, ovXid^^^i, fitldt&fit, Saovmifan', ftiM^btpie, Tol- 
/iijp^ noXtfuat^S, fitytt}.6tlrvj^s , Kfttayvviuof. 
O 131 ni^QOC o Kai NtontoXtfiof tif,Xii, tv^UQui, XiMXOf, 

tlXtvKes, »vpivoC) «v^poffpiS, oilos, vnoyXttVKoe, fttyalA^9aX- 10 
ftof, ^dv^o^^s, Zttv9oaifX'yi*tio( , aiifoyyvXoffie , nponfx^C, 
TO^^, ^OxvXtos, nm^s noXt/tifftijc. o£toc U ix^ffxew 
viietovjlxiXX^S lx^}jt8ufttlt]S, Svyat^s ^vKOftijSovs, Soxic 
fini tijv TtXtvTf,v jov Hiov 'nuT^is i%tnlfnp^ vna &tTi8oe xol 
IT^Xiaei [uf] ndnnov avtov, alttj^tie vni twv ^A%atZv, ae tov 15 
*4yi%Xiwe i6Xif qoftv9tvToe, iKdi)if,aai ji n«r^o*> alfia. Kai 
onXiadfitvos intat^uttvatv tte to lAfOV aiv vuvaiv x0 ix tov 
HtjXlue Xafiii» tSiov «rfardv Mvifftti6vo>v , tov dQi9fiiv /tjr/. 
xol inonXtvaae KuttXofit xi,v Tfolav, xnl ^fit» tle t&e aKtfvie 
tov Wov naTfoc j4xiXXiwe ^lnnodafittix» tf,v kkI B(fta^lSa, qv-so 
C ilaxa Tbii' toS jixiXXlwe ndvrior. ^niva aaoSt^dfitvoe tJxtv Iv 

4. ntUy9tii Ox. ' la ovUt Ox. Uc M 105. 11- 106. 11. 16. 
11. bn^ipfvg Ch., tav96^v( 0%. 13. littiSaiui^y Ox. 

15. ng del«. Ifi, jxdtxijvat Ch., Mijt^tat Oi. SQ. ^vUaui 
Gh., f^lmw Oi. 

poldrii, laeinbri* b«ne compoittb, vtlidu, naw def*nd, barb* UiM- 
ta, caplta dacoro, cdne crltpo, ftndax belUtor. 

Puloctetci, proccrui, menbrii bcna coaponllt, oolore nifro, Mipcr- 
cltiii jonc^, itrenQDi, oculii vcnniUi, nuo elcgtoti, ce^Uo iii|ro wd- 
toque, implou, Jaculandl pcritui, iiiagDaoiBiii. 

Ajtx Locreniii], prDcemi, robaitni, flivui, ilrkliBi, «legUiU bua, 
h4.~. ..1-«^. __)i\. I — k, hiiplda, facio obtonga, audai bclUtor, 

■ni, corporc mafno, pectore finao, |r*el- 
pillo niro et criipo, oculii jabeaeillt gru- 
Wbae lanugine rura, fade rotunda, prke- 
tor ■cerrinui. Filiui erat bic Acbillli, a 
^I patri* po*t none«, Graed* id efBag^ 
lublBtun, pateriii tMigobilt In TiadiaMa 
le Peleo «ro Biwo*. NaTibni itaqno un, 
1, a Peleo imlmctui, ■dTerena IliuEn uas 
Utw TrojanDni ■ppuliui, p»tri< lentorina 
re BrUeidcB, renua oboidb, qaaa A<Ullia 
lac Itaiiue ■■planu, ra^^iT tubait ia b«- CHRONOGRAPHIA. L. V. 105 

nokX^ Tififj, aln^aag air^v ffvXaxa iJyat xal ttuv iavroS Iv tfj 
nutQwa axfjinj. xai ^vf iXfyoT xatfhp nXivr^ ^ BQioti^g viatf 
fkti^taa. 

KuX)tag xovSouti^g, Xtvx6g, oXonSXtog xal ri yivitov, no^ O 132 
iU^i^, fiuvTig xal oliovoaxonog JtQiOXog. 
Triq ii Tfoifig oi afiaroi &viQig ovtoi, 
nQh§jtog Tfj ^Xixla ivfi^xtjg, ^fyag, xaX6g, nv^QoxQoog, 
iniyXavxog, fiaxQ^Qivog, avvotfQvg, ivotp^aX^iog, noXi6g, xa- 
THnixXfifrog, 
10 lExTWQ ftiXuyxQOog, fioxQ^g, ndw ivoyxog, iwuTog Iv la/vY, 
ivQtfogf ovXog, tvniiyiaVf aTQafi6g, ipiXX6g, iv^^irljg, tpofiiQhg D 
noiiiuajfig xa\ fiuQvipiavog. 

Jfliffofiog iifiotQiuiog , iid-iiQali, iv^ipd-aXfiog , inoatfiog, 
fuXuyxQoog, nXaTiyptgf yiwiuogf ivmiyiav, 
15 'Xlcyoc ftaxQ^g, iv&iTog, Xfvxog, iaxvQog, %av96g, olvo* 
na^g toig ifd-ixXfAOvgixotv, ftaxQ^Qivog, aQXiyivuog, vn6xvQ~ 
Tog, ipQovifiog, noXifnaTrg. 

TQialXog ftfyag, iSQivog, anX^d-Qili, fnXixQovg, fvof^^aX- 
futg, fiiXttvd-Qil^ , iaavniiyiav, ta/vQhg noXiftnn^g xal iQOfta^, 
SO IlaQtg xa\ ^AXt^aviQog, avrilkiX, iiad^iv^g, Xivxig, cv- 9 ^^ 
(tvog, tvotpdaXfiog, fnXdyxoQog, fiiXdvd^Qi^, uQyjyiviiog, fia^ 

8. naTiarulfiivog Ch., nuTiatufiivog Ox. 13. itfioiQtaiog Ch^ 

iifiVQiatog Ox. 16. T^ttOog Ox. 19. 21. /ttUay^^it Oz. 

■m; cmaiie, id lois etitoi in tenlorio patarno prospioeret, obtestatoa 
oL Nott loQfo ooteii pott teoiporis Bri»eu, , in Borbam inddens, in- 
lirib. 

Giklias eni cnrta statnra, candidns» ca^te Bontoqne canns» co- 
■atas« Tates, atque aogur optiains. 

IWjaBOfoa Tcro priaiarii erant lii. 

Pfiuras, jini statara erat procems» oorpore Bagno» fonnosos, m- 
McMdas, oralis snbcaesiis, nasutos, soperdiib junctis, ocnlis Tenustis, 
OMit airfaio sedato. 

Hecior crat colore nifro, vrooerosi mole corporis ingens, praestans 
T iri b o s, saso dconti, crine cnspo, bari>atos, strabos, bucsos, genero- 
sn, Toco graTiori, in bello treiDeiidus. 

IMpliobosy slatura aiediocrca soperanta, pectorosos, ocnlis Tcnnstis, 

iane» celoro nifro, fade lata, Tir strenous, barbotos. 

HeleBos, proceros, menbris conpositis, candidos, Talidns, flaTos, 
eeafis Tkd oolorcfli referentibos , nasutos, lanuginem primam emittcns, 

■rnm, sapicns, bellator. 

TVoilns» corporo magno, naso polchro, capiUitio moUi et porrecto, 

iara, ocalis TCMistb, capillo nigro, barba hisplda, robostus bella- 

* cvsn Tclox. 

Faris, qoi ei Alezander, statnra procera, robostas, candidos, naso 

^% TCBiiiris ocaOs, popiUis nigriwuitibns, capillitlo nigrot lanngine 106 lOANNIS MALAL&E 

»l/ift»g, x(tT07i()t*c, fuyaXiarottos, f£/a^c, iJJiiyi/tae, tntUv^ 

jilytltti mvioaitf^, naxve, ivatt{S^o(, Joxvpit, nvf^ix^ 
nXttrd^tc, iv0t»a(, Xh>k6(, &vafaXas, liiuiyar. 
V 44 /^ovKOf iaxvifog, <fpiivifto(, tiatffije. 5 

l^vTifniip fittxfog, Xmroe, XtvKog, giivffoc, itiiifi<p9aXfioe, 
aYXvXifnro(, iokiog, ifiX6(, daqiuXi]^, ttoXviaruf, ilXofifiO(. 

'Exapti fuXlxQOO(, liotp&aXfiog, ttXtla, it-fftvof, uffoia, y^ 
X6tifto(, tiofttXoe, ^avxo(. 

jirifo/tdxtj iifioiQtala, Xtfn^, iSaToXot, tvpnvc, n/ta-io 
a9o(, tvo^S^aXfiOi , tvoifpvg, avlij, vxalia»9o(, iHta9-oxOfto(, 
O lU ftuxfOxaffdxTTjpog, tirQdxtiXa(, ytXuahag txovaa iv xaiq m- 
qttat(, ti/aprfi, yopy^. 

Kuaadvii/a Kovloiiir,(, aipoYytiXorlH( , Xtvxi^, ivlpoiiS^s 
B T^v nXdan, tv^vog, tv6<p9aXfio( , fitXdyxofoe , vn6iar9oe,ii 
miXti, ivxfdxt]Xo(, lyttoftaaSvz , ftixpottove, ^ovjrO(, tiytvij^, 
itfattit^, fidvxte &ti^ifi^( xmI ttivxa afoXfyovaa, iajt^xuai, 

7Ulf9ivO(. 

ilbXv^rq /jcuf^, xaSai/ta, XtvK^ itdw, fuyaXi^9aXftO(, 
fuX£v9fii, inia^KOftat, tv^ivoe, lindftme, fttiif6oifio(, iir-lo 
^f6xfXo(, ftufjinove, ttafi^lvoe, tvxaff^e, affola ttoXi, o2e« 

10- tSftMt Ch., rfwoe Ox. 11. tiiiffws Ox. SO. fnlif- 
t^ Ox. (Ud. (vaa^iog Oi. 

priM, fact« oUoii(», demlHit raporeilili, nre patolo, lepUni, EMoadw, 
agiU*. juuUndi peritoi, ■eticulotui, Telupt>U« whiu, 

AiDcei, carttu, gtmui, pectoroHi, nibuiuu, rufiit, Tnlla Uta, mam 
ol^nti, ctBdldoi, reMltirier, iMrbitiu. 
Giittciii, robiutiij, pndeiu, plot. 

AeteiHir, pracenii, ^dlii, caBdidai, cHm flaTO, ocollt exjgdo, ■»• 
10 «danco, Tenatiu, llaidot, mutut, multitctai, facaiidat. 

Hecalw erat criiM Dbto, aoalit *ewuiJt, itUai» ]iHtK, «kgontl ■•- i 
10, foraoM, •Mbitlona. affabiUt, quiet*. I 

AadroMtche, ttetara «rtt nediocraa topeiaQt*, gndlit, daeara, b»- 
le eleguite, namillii pulchrii, oculit et lapeTdlHt Tcnaitii, ciitpa, tab- | 
flava, oodptte eomato, fade oblonga, coUo Tenotte, Toltu ridibimdo, 

•cnd. I 

iirta, ore Totando, candidn, ttractnim «orporis Tlifil, 
lit venuttit, pupillii nlgrlMBtlbot, tabflava, ii'mia. 
UDota, pedibua parvitt qoieta, lagenna, lacados, t»- 
mqae prirtcia, ct Tirn ra, sanda, cindidudma, ocnUt craadibm, a 
i detorto, naio pulchro, pulchrii genit, lobdnB, 
irrit, Tirfa Marit, et fomoia ndaMdani qoM mu CHRONOGRAPHIA. L. V. 107 

InavTWf nf iafpdytjf xa9d^g i aotfwxaxoQ Jbcxvg o ix xijg Kfij'^ 
fr^g vnfftwfiftdxiOt fiix& aXti&ilag XiknQoyfyQafi^iva xa\ rcl Xomk 
nitia xwv inl xh *7Xioy ImaxQOJivaavxtav ^EkXr^vm, ^v y&Q 
/ifTfli xov ^liofiivltag xov nQOftiyov xwv dava&v xov xaxtkd^ovxoq 
Silg xiv n6Xtfiov &fia xotg SXXoig ^A/juiotQ' ovyyffatfivg yig avxov C 
xov *Jioftiviofg Ixvy/aviv 6 avxog Alxxvg xal iwQaxdog axQifiwg 
fa xov noXifiov xal avy^'Qatpdfiivog , wg nagwv xoxt iv xoTg ^Q^^ 
voig ixtlvoig fnxa *EXXr^vwv, Scxig H^i^ixo xal xoig nQoxganlv^ 
xag vno lAyafiffivovog xal M.iviXaov fiaoiXiwv xal xovg o/zAiora- 

iOfiivovg xal xaxiXd-ovxag fnxa xov axoXov inl xo ^Xiov, ixaaxov O 135 
^j^orra tiiov axgaxov xul vavg. Zaxig nfi ndvxwv tiwQfitiaiv 
Uyofiifivwv, viogjixqiwg, Mvx^valanf fiaasXivg, aiv vrjvaXv (f , 
xu\ iig Xoyov unoxgo^ijg xwv axQaxoniiwv vijag X', MiviXaog Jtal 
^^ioxog xal iigxiatXaog xu\ IlQo&orfVWQ xa\ KXovlog aiv vr^v^ 

iSotv V, ^EkHfrjvwQ l^ Evfiolag aiv vfjva\v ^, MiviXaog ii vlog 
nkiia^ivovg, xijg Sndgxov fiaaiXivgf avv vijva^v l^, ^/iOfn^iiig d 
ti^Oyovg vfiva\v n, j4axdXaffog xa\ IdXfnvog avv vfiva)v,X', 
2Xiiiog xa2 ^EnlaxQOipog aih^ vfiva\ fi, Mifyrig ix JoXl/rig xijg^EX^ 
lUiJo^ avv vfjva) fi, AXag TiXafiwviog ix x^g SaXafilvov avv 

^vipfa\ fi, NiaxwQ aiv vfjva\v S, &6ag avv vfiva\ fi, jiyi^vwQ 
xaX Tivd-tSfig aiv vfjvaiv ^', IlQ6d-aH>g xai MuyvlxwQ aiv vfjval 
fi, Evfiivog aiv vfjvaiv iu', NfjQiig ix Mvx^vfjg aiv vfjva\ /, 

1. QuM de Dicty Malal«<, ox eo ropetit Txetset Hiator. Y. 80. 
12. Mvitrjptmv Ox. 14. Naviutai catelogi litia tnrpiifinia ezagl- 
UTii Bentleiiii p. 74. s. t^ Xldvios Ox. 19* JSoOoyi/roo] 
ZalafiZvoi p. 51. B, 55. B. nota» ocdfo ett; ucuti lopientisdoiiu Dlctyt Cretenfis qoae soperint 
dicU lont, (|uaeqae diotori samus oouiia de rebns Graeoorum ad lUum go- 
sti^ fidelitor detcripU menoriae mandaTit. Brat enim Diotys isto Idome- 
tm^ (qoi com Graecis In bellum hoc descenderat,) amanuensis; atque, 
iImI oun eo, beilo interfuit: quarum itaoue tcstis oculatos ipse lueratt 
m ffstaa diligenter in htsUriam retuiit ^id Tero ab Agamemnone et 
Mtnelao regihos Graecoma in partes Tocati adTenerunt, quisque com 
excrcita nnTibusqne snis, a Dicty memorantor hunc in modum. Primos 
emniom erat Afamemnon« Atrei filiusy Mycenamm rex, cnm naTibus 
ccntum, praeter aiias xxx onerarias. Meneiaus» Leistos, Arcesilaus, 
Prothoenor, et CSoniusy cum navibus l. Elpenor ex KuboM, cum noTi- 
hes Lx. Moiielaus, Piisthenis fiiius, rex Spartae, cum naTibus lx. Diomo- 
dts ex Argis, cum naTibus xxc. Ascalaphus, et Jalmenus, cnm naribus 
XXX. Sdiedios, et Bpistrophus, cum naTibus xl. Meges ex Doliche 
Hcfladica , cnm naribus xl. Ajax Telamonius ex Salamine , cum navibus 
XL. Neatort oim na?ibus xc. Thoas, com naTibus xl. Afenor et Teu- 
thides cum naTibut lx. Prothous, et MagniUr, cum naTibus xl. Bo* 
k, naTibiit zi. Nereus, ex Mycene, com naTibot m • Chaliat ex 108 lOANNIS MALALAE 

XaXlag ix TQlxxtjg avv vtival fi, jitontvq xa\ IloXvn^fjg ovp 
rrjval fi, jififi^^iPitag ^ 7X/ov avv tr^voi fiy', MiPia&ivg f^ 
ji&rjvSv vi^val v, *Idofi€viig xai TUrjgtovfjg Ix KQ^xriQ avv vtpf^ 

^ ^^j^ alv n, ^Oivaaiig ix KitpaXtjvlag ^l^dxijg avv vtjvaiv tff, Tkr^ 
nokiftog aiv vrivah &', Aiag o jioxgbg avv vrfvalv &', iMjrtX^S 
Xtvg ix rov jigyovg trjg *EXXddog avv JlarQoxXfp aiv vrpfal v, 
nqonTiaO.aog xai noddQxr^g avv vrjval fi, IlaXafiijSrig Ovv rrp}^ 
al ift, OiXoxTiiTrjg ix Mod^ovtjg aiv vrjvalv x/f, SdQ^rjg, 01- 
Xtnnog, ^mitpog avv vrjvalv ojj. vX naaat vrjig T(uv*E)JXifv69V 
juav\ 0? aninXivaav xaTa Ta idta ftavdaTa nQWTOv i2^ t^v Av^ 10 
y 45 XiSa /w(f^^9 xaxitd-iv intaTavTig Tfj /wQa tCjv OQvy&v i^in&Q^ 
xhjaav Ti avTwv fiaaOMa, ig nQoylfQanTat , naQoXapomig 
ITQfafiov fiaatkla xai (poviiaavTig avTov xal ^Exdfiriv fiaatXlia, 
Tovg Si avTwv naiiag al/^fJtaXdTOvg itXrjfong xal ndvTa TtSt /?a- 
ai^^.iia itaQnaadfiivot vniaTQnpav ilg rac lilag /WQag. xaTia/iv 15 
ovv ^ fiaaiXita *E(piaov Trjg ^Aalag ndarjg xal TQolrjg Trjg 0Qvyiag 
ra ndvTa iTrj wid'\ 

O 137 MiTik ovv Tijv aXioatv Trjg TQotijg ndvTig ot ^A/atol ftiQtad'- 

fjLivot Tt^v nQcuiav xal t& /Qrjftaxa, S^oQftrjaiu fiovXofnvoi ini 

rac iitag naTQtiag, Tag vavg iavTwv iToifidaavTig, ivtot fjtiv^O 

B dnlnXtvaav, <paviQol ii nQpaiftnvav , AtavTog Tod TiXofAiavloiv 

xa\ ^Oivaaiwg xai Atofirfiovg ilg fid/rjv iX&ivTWv. o yif Tl- 

8. x/T] Omidssa iioiiniina Tidetar Ox.f vido inUrproUtioMM laH» 
naiii. 21. TiKaftovLov Ox, Tricca» com noTibos tl. Leonteus, et Polypetes, cob naTibQi xu 
phigenies, ex llio, com neTibus xliii. Menestbeos ex Athenis» cob na- 
Tibus L. Idomeneosy et Meriones, ex Creta, com naTibos xxc. Uli*- 
sfSf ex Ithaca Cephaleniae, com navibus xii. Hepoiemos, hun naTibos 
IX. Ajax Locrensis» com naTibas ix. Achilles, et Patrooins, ox Argis 
Helladis» ctun nayibos l. ProtesUaos, et Podarces, com nnTiboa zl. 
Palamedfs, com navibos xil Philoctetes, ex Mothone, cum naTilHia xu. 
Nereus, ex Perrhebis, cum navibus xxii. Sorthes, Philippas, atqoo 
AnUphus, com naTibos lxxtiii. Sont autem omnes GraeconMi noTcs 
numero hccl. Graed Tero, joxta ac inter se docretom fberat, nmTilMa 
conscenisis, in Aolidem regionem primum deiati suntt inJe Toro Phrygiafli 
aggresd, Tostatisqoe Phr^gum regionibus, oti superins dictom, Priommm 
regem, Hecobamque reginsm nea dederunts filMrisque oomm abdvdiat 
opibosqoe Phrygum direpUs omnibus roTersi sont quisqoe !n rfgiomo^ 
suam. DoroTit Ttaque rf|rnum Kphfsinum,'quOd Trojao Phrygianatt Imit, 
otqoe Asiae totios, in univenom annos ocvxix. 

Troja capta, ArgiTi praeda omni pocuniisqoo Intor so diTisSa dao- 
sem adomabant, in patriam qaisoue soam reTorsorL SolTentibuB ig^^ 
nonnullis, remanseront tamen plorimi, ob contentionem inter AjacomTT»* 
lamoaiamt Ulinom, ac Diooioaemt obortam. Ajax enim Tclaiiooima Bnl- CHRONOGRAPHIA. L. V. 109 

lafiiirto^ ASoQ ^C^ei lafithf ri figivag, omQ latl xi IlalXd^ 
tiw, fyiiiop t^g JlaX^dSog fuxfov ^Xivov, o (kiyor tlvai mt^ 
UofiipoT dg vUf[¥, tfvXaTTorTa Tijy niXiv tp&a anoxutai anafi" 
hfntov. ri Si air^ JluXXdSior idwxi r(p TQciif fiaaiXii /i£U 
Skom xrt^iup vi^v n6Xtf ^Aoi6g ng, (ftX6ao(fog xa\ rcXfan^^. xal O 138 
iniQ iv/aQtarlag o TQ&og fiahiXivg itg ftvijfirjv avvov ri^v vn 
aitov oSaov X^Qov naaav r^v nQt^fjv Xiyofiivfjv^Entrfonov [ijv} 
ftitatdXiaiv Aalav. rovro ii ri fiqlrag ^Otvaatig xa\ Jtoftf^^ 
^C ixXt^l^aif xarc^ yvdfitiv rov Avr^vogog, i^aQ/ov r&v Tftiiov, 

lOQvrfFOC 17 T^^p Mfiart Qiavd, ^v Ufua r^g IlaXXdiog, Snov c 
ri airi fifltag inlxiiro, iiaiX&6vrig wxrig ol mfl riv ^Oiva^ 
ola wai AtOftr^irfV iv rf Tqolji, xa\ naQccxotfitid-ivrig itg ro Ufov 
r^C IlaXXdiog, Sn rdg ioQrig rQv ava^iftdnav ilxiov 0! Oqv^ 
;fC xol ol '^Xfivig. inoltjaav ii rovro ol Javaot, initii^ iS6^rf 

ISovrolj; xiQfiafihg Sri Oi iwativ vfiag naQaXafitXv n}y Tfolfp^, il 
ftij riJluXXditov axftkffid-i, xoi Itjfirii Xafiiiv airi o Tikafid^ 
vtog Atag itg rTfV tilav txirovnarQlia, Xfyotv, *Efio\ ixQidarri^ 
Toi* ixafiov y&Q ji/aiotg. aQXitfiot ydQ ff naQtk TExtoQog itg Q 139 
ifti fivafjtivfi nagattijaig iv tjj naq iftov nqig avthiv fAOvofta/ltf. 

lOatai ndXtv Inol^aa hpoiov in\ t^v nvXfp^ rov ^IXlov, fiivog ii(S^ag 
rovc TQomg, xa\ adaag rdg v^ag ndvrtav vft&v ^EkXrpmv, xal D 
n(AXoig r&v Tfiiwv ^Qowg Hvifug fiaXtip ovx irqdd^riv, ifxit 

7. wMv Cedranis p. IBX D, cn^ro^ Oz. iM. ^EmlTQonov} 

*EMmax(fv Cedrenas. Vemm est 'Hniioov^ qood pnebet Suidis t* 
nalXaSiOv. ibid. „mr redandat'' Ch. $. ^Avt^vo^og Ch., 
*JvtipmQog Oz. 16. a^ilijo^B] i^iXiol^ai Ox. 

ladiMi querdHit sibi; neinpe, panra illa PalUdis statna BgBea, qiiae 
lili (nt aiont) BYstico parabator* in ▼ictoriam sdlicet, et ut urbem in 
aoa aMTabntnry InexDugnabllem praestaret. Palladium istud A^us qui* 
oam, Pblloiophus ac Mysta, Troi regi obUderat, nrbb fundsmenta ja- 
ctvo: Oijna in gntiam rex Tros, unirersam didonem suam» KDitropum 
ante rocatnmy Asiam, Asli Philosophi in memoriam, denominavit. Pai- boe UUssei ac Diomedes, noctumo tempore Troian ingressl, 
FalbiBs nd fuumi obdormientcs» interim dum a Graeds Phiyfibusquo 
Pcsta Annthematom oelebrarentur, clsm abstulerunti hoc auten ex oon» 
liBo Anteoorts, ooi ez Trojanorum ducibus erat: et cujus uxor, Then» 
no, saowdoi PnUadi inserriebat, ubi Palladinm hoc reponebatur. Nimi- 
nm C rnoci ox Oracnlo edocti ^erant, Trojam non aliter oocipari pos- 
N, nisl Pnlindtnm ilhid Inde snrrlpentur. Deposcebat autcn hoc sibi 
Telamooioi Ajax« nti in patrlam snam deportaret Quippe nuU (bquit) 
mirilo dobotnr, qd pro Achiris tot sustinuL Satis equidem nihi emet» 
od Heclor singnlar) certamine oonfressuros, oedebat impar. Sed etiam 
pfo^nlmUi boraboa, ogo Ilfi ad portas riam sokis aperuit fmtrumquo 

■Ofiboi c on iicra tii y oonpnuoi Trojanonim HAonSf necdnm san« 110 lOANNIS MALALAE 

iiftot, woftH^w, xai Tovro nphc ii^mi , ii iyayat rb 0£fta toS 
a^rtXX/at il( ris oxip-us l» tov UpoS tov Qvfipgiov 'AnaXXwot. 
'0 di 'Oivootvg uv^lorato avj^ X^-a>9 Srt 'Eyu aijo loft- 
fidrw tJ( T^f ififin noAiv • ovTt yip ji7,lov ftov xltfUixat^EkXrfiiw. 
t% apX^t yaff fttt& x^y z^g 'EKwt^q vno StuQtioi xXan^v ti( r(>5 
'JXtot iT^iifftriaa av¥ IluXafi^Sij xal MtvtXui^ fiaaiXtt. ofiotiuf 
di Kol Tovc (iaaiXtis khI tov; ^puaf iyih navrajmStr npoatxaXf 
oaftijf. uaavxiog di xctl tov 9uvaio» tov ilupiJo; iyia xarap- 
S yaadfttiv. avfifioXijs yuQ, aietOTt, TDofinncaVElXi^yan' ytn^ 
ftfvrfi, xai noiLXiiii> ntaonay^ laraftirtoy tcuv tu npwxa ifi^rTav 10 
O 140 T^c Tgotijf xal vfiuir Toiv ^ytftiyav 'EXXijyiav xu\ nghg (lU^lov; 
intxiifilray xqTpiu Tdi- noXifiov, iyii nifoiTftnfwifiiir t&w ^ptMt 
Q>iiloxr^n;>> xaTc) UuQiiSoe nqoxuXioaodai To|ix^r fioyofiaxlay. 
xal iiufifyrfi iii fiiaor t&y fiaoiXiar 6 0iXoxT^Tt}i f^iXd^nv 
ttQOXttXfTiat Tiy Jltt^iSa d; ftovo^a/lar To^tx^r. axovaaf Si o IS 
T 46 ndptt liiipfttjat xu) aitis xailyayit ajiov toSoti;; xa\ ufta 
/itjiffofiu, iSiXff^ aitov. t^tX^uh' Si Stifiirptjaa avtoTf Sie^ 
in^fiaTOf Tinor, nov J/f^*' avtai; tatdyai. xa) Xafiorttn' ai- 
v&v xXijfov (la/( T<5 JlupiSi npiit^ to^tvaai' plyfias Sk i IIupis 
anoTvyxdvt'' 9apatT¥ 3i OiXoxr^tji xpdiaf, drTtTdlStvotr o 0i-ta 
liixttjtr,s, Kttl Siantipii Tov HdpiSoc tijr &Qiotipar jrtTpa, tatl 
ti$ie Stvtiifav ixovtlaaf t^» disiiv aitoS iip9uXfior in^gmatr' 

t. e^fiPtlov <%., etvnptor Oz. Coof. p. 64. D. 4. ^) !■■• 
ifMB. 13. 15. xfwnubL Ox. SS. iifM Oi. 

«jattM IpH TolBenTl. 8«d et ■bnnda mih) ett In f lorUn , qnod AiUIUa 
barpui, Thjmbrad Apolliiili fkno oxtnctum, od uatra deduxi, 

Caabrun UIUki MDtrs locutoa t Qnip ' potiui boc mihi debelsr, 

qood la BrbM awun deportarem. Liboribus entm Hefi aon Tn mBJori- 

boi Arftro* demeruiiti. Ab fpiii enlm belli primordiii poit roptwa k 

Paride leleum, ego •dTona» llium, euni Paiomede et Uenclu rafs, 

arma m«*L Regoa ago HeroaM|na uodiqua aecerubu, in parla *oca- 

<rii ted it Paridi Dacii ■uctor Ipia fuL Com «oim, (nti noitu) pmelie 

iMer Tr4*aoi Graecoiqoa commlno, ploruai utrini|ne ceddamnl, inita»- 

tibw inbrin et Drgeatlbui la*ic«n utriiuqua adei Dudbiu, ut IteUwan 

deeeriMritnri HeroeM Philoctetem ego hort«toi lom, utl Piridem ftd 

■agitttii tcotandnin prerocBret. K raitiglo i^lor 

i e(ra«» Philoctelei, ad pugaam ■agittariam Pandcn 

rii •ndito, egruMM et ipM ul, una eaa trUra Da»- 

Tom ego itthooii interTtUum illi* dimeOMn ium. Pa- 

tho obrenarat, nti prior boc facerat, lagiUam a^- 

iberravit. Phlloctetci aatem, »• bterim adlnrtaat^ 

mo, logitta ■-■--■- , >ogitf 
•tuImL 14W ■Itma wiitMu i^UmBi destre «0« CHRONOGRAPHIA. L. V. m 

Jfi^afyrtog 8i aiitov xal ImoaxQaxflrto^ , nffiy/ag irigav auytx^ 
ftr TO^c airov noiag ft/IXoT inl tu aqwQu, xal nlnxki o IlaQig. 
«ti (ftvyovci nwug, aQnaaavxig ti adi/ia IIuQiiog* xal Iv tfj 
niUt doiX&mp Ixukiai toig tQiig vlovg avvov , ovg il^iv ix tijg 
S*EU9^g, tiv Bovnfioy xal KoQV&dtov xai ^ldaXov * ovativag iw^ ^ 
(oxt^ fMXQoig unvoog ffiitvi xal ii& fi^fJtig wxtog tf^v rpvxijy 
fSlMXf • xol iotQaxovaa avtiv 17 nQOttQa yvvfl uvtov 02v6i] iav^ 
fg iauxQ^ato ayx6vji, xai fkafii tffV ^Ekivfiv yvvaixa ^riiffo^ 
/toc, aXkogvlhg tov IlQiipLOv, 8; ^xQwttjQiaad^ vni Mivi- 

^laov fiaaiXtsag, &g ndmg Intataa&i. xai JloXviivtjv di iyw 
ovfifiovXivaag ^iat nQig tvfifiov HxiXXimg atpayiaaSijvcu ini 
fof fiQW^ IIv^QOV. xal ttvaxQul^ag ^Odvaaevg Tqnj, Tlvog uv- 
joiiig iffti, xataaxivuaag oXtad-ui HuQiSa nQhg ixilxtiaiv Mir^ 
fflttoir xal jixi^^otg xa\ twv 'EXXfjvotv nuvtatv; 

iS Kai iiifijfiijaiv avtiv *AyafiifiVwv xal noXXol Totf atQotov. C 
mJ nuXiv *Odvaaiig iimv, Ov aryrjaofiai xal toig Xoinoiig fiov 
xtfivvovg, oSg &fia //iOfir^ifi vniatfiv, oti ti d-iTov fiQitag itfi-- 
Ua^ui fjfiovXfi^Tifiiv, nwg iv ^lXlif itutQifiovtig avv toTg fiaQfiu" 
Qotg xtti td avfifittlvovta elStotg Sinttvta wxtog ilg ti atQatoni- 

^tov l^iQxifiivoi infffyitXafiiv vfiTv toTg fiaoiXivai, iifjyovfnvoi O 142 
Sjtva xai vvv SniB. dvalav yuQ toti imtiXovvtwv to/v TQwtav 

5. Yi9al69 Cliu Cedroniu p. 180. C» ^ldiov Ox. 9. ifie^Mn^o. Cb., 
I^K^OT. Oz. 15. ivipiqiiTimv] iv9iiiitaiv Ox. 17. JiOfiijdjil 
V. «a ToL n. p. 57. B. j6mL du] or« Oz. 21. ^olav] 

tvatmv Ox. » avolag Ch. 

mIo TiikMnTit EJaloTlt bterfan Paris» jan terga dataros» cooi Phi' 
Wctalct, tcrtla tagitta eoiiisay pedes ejus jaxta malleolos transfixiti co- 
ci£t4|«o toiideni Paris. Rapto igitor ejas corpore, fugaoi capessont Tro- 
1; ia nrbea Toro delatos filios saos tres, qaos ex Helena sosoeperat, 

'^ 1« Corytbaeom, ot Ideiun, ad se YocaTit: quos ubi adstare sibi 

oonspexit, exanimb remansit; sub noctem rero mediam, spiri- 
tom ofllaTit. Qnem Tidens oxor ejus, quam priorem babuit, Oenoe, 
■•ftMi flibt laoaco consciirit Heienam Tero in uxorem sibi accepit Dei- 
obobng, nltor Pria^ fiUos, qai extremis membris a Menelao rege moti- 
latos cat: nti satis boc Tobis omnibus notum. Consilium et id meum fuit, 
oii Pyrrbos Heros PolYxcnam ad Achillis tomulam jugularet Tum Tcro 
Ufimoa» ebta Tooe, Quis ailhi ^inquit) aequiparandus est, qui Paridi 
wltiai odbtmxi, in Meneiai, Achiltis, et Graecorum omnium ?indictam? 
Huic ifitor Agameomon , exerdtusque pars magna acclamavlt. Tum 
Tcra Ulisics; sed nec^ue reticendam finquit) mihi exlstimo, quod ulte- 
tios pericolomm subiTimus, ego ac Diomedcs, Palladiam sorripicntibost 
q oam u di i f inqiiom) Trojae cum Barbaris agentes quaeconqoe eis acdde- 
iMit, do bb omnibos, castra per noctcm repetentes, tos Doccs certio- 
fos CMSfimoii quao nuac otiam repotere libet. Trojanis pro temporo 
112 lOANNlS MALALAE 

xaiit tir xouQiv twv ivadfifiuvwv ^ avftfialvn otifttTov fivta^m 
TOiOvTov ilg T^v n6Xiv inl Tiv fiwfivv tov HndXXiovog. fiillmm 
nvQ iig Tiv fiwfiov iii tIjv 9valav ' Tik ii ovk ixalovTo, itol 
D noXkuxig nQoag^iQOfiivov roi; TiVQog Kui fi^ xaiOfiivov, nlnTH tJ 
iv T^ fiwfiw navTa iiq to iiaqioc. yiVOfiiviov ii xal tXkmofi-S 
fiiUav, Oi TQWig ilidtig Xiyovaiv ovx aya&iv o^or; iJviu tiv 
olwvov, xal avayxafyvai Tiv Hvr^voQtt ol il^aQXQi tSv TQtim 
xoi IlQlafiog xal o avQaTig Sari iiiXd-itv nQig vfiag TOt)c fiaai^ 
Xiits xal iia Tr^g tilag nQiafiilag ndlaai Toig JavtuAg vfiug Xo- 
fi^v XvTQa xal iutXvaai Toy nSXifiov, xal TuvTa nuvTa Iotoq^ 10 
cavTig ^fiiTg H^iXdvvTig uvfjyyitXafiiv Twatv vfiXv, 6 ii jivTtj^ 
viaQ xuTiifd^aaiv i^iXd-upv ilg nQiafiilav , xdl i<ffj Tuvia tag ix 
JlQidfiOv xal Ttav Xoinwv. BaaiXiTg ^EXXTfVotv ovTig, qlXiav i(fya 
iianQu^aad-i xa\ fitj noXifiliov. nuvTu inud-ofiiv oaa ixQ^i^ na-- 
B ^iTv Toig f^fiaQXfixiTag. uvd^ &v yuQ IdXl^uviQog o «oJ iXcUiS 
Qig MivtXaov ffilxriai itxag iHwxi t3 TXiOv * xol fiUQTVQovav 

O 143 01 Ttt^of T&v iv TuTg fiu/aiQ unoXofilviav. oi oSv niQiXmpd-ivTiC 
^fiiTg XvTQu qiiQOfiiv vfilv vniQ d-i&v, vniQ nuTQiio^, vniQ lUMt^ 
iiov. oXX' 'lEXXijvig ivTtg Tovg Titi unnd-iTg, vvv ii ixiTOQ, o«^ 
aa^ti, xfVf^^^^ Tvnovfiiviav. nnad^ivtig ii vfnTg niivTig rov 9^ 

V 47 HvtffVOQog, H^inifiipati fn xui aiv ifioi thvJiOfi^itiv nQh^IlQta» 
fiov Tvn&aai t^v noaixrfTu twv /Qr^ftuTfav. ilaiX^ivtotv ii ^ww 

6. ilioTii] ladDo MvTtg. 7. UwiiroQtt Ch., * Avii^m i f m Oz. 
17. dxolmfiivmv Oz. Eioftden mifilii^, oorroxU Clu 20. ^fuSf 
Ch., ^fulg Ox. Badom 'JvtijvmQog. • 

Fetta AofttheaMtnm oelebniiUbot» interim dom aocn in orbe _ 
tor, Apolliolt ftd ftram porteoUui ftoddit hojosmodi. Ignem iltarry 
crificio immoiftndo, rite ftdmorelMmtt illod Tero non oombnritnr. I 
pioscoleqne repetitot ignit, non exftrnt tftmen: qoin et ee» qnno allail 
Imponebftntor, oomift in terram deddcrant. Aootttere hit eti«m nHm pr»» 
digift qofto Trojftni ftnimftdvertentet, ftdversom tibi ftliqoid dennDcinii d^ 
xemnt Antenor itftqoe» Priftmo rece, dodbot, exerotaqno TrelamD ii 
nb 00 flftgitftntibot» ftd rot Reget mittat ott legotnt; nompo DannM «z- 
orfttomy oti pacem ipsit pretio conttitnto redduii. Qoomm omniiMi ms 
notitiam fttseqooti, castra repeteotet Tobit Indlcavimot. Anteoor notoa^ 
Legatiooe totcepta, Trojanomm, et Priami nomine, o rati e n em hobnit 
hujotmodi. Graecorom qoi reget ettit, oon ampUot qoae hoilfam» ao4 
amioorom qoae tont, fadce. DdictoMm nottrorom, qoat ddMdnma» po#- 
Bftt dedimot Pro injurift enim a Paride Blenebo fMta, Idt Ifiams ^oad 
caetmrom in bello tepolchra tatit tettanlnr. Bx Tobb protlam» qoo ms 
beUo reddui liberot nottrot, patriam» Deotqoe rodemjptorl m 
Igitory Graed com tttu, topplicet nonc Tettrot, otim qol 
pretio Uberetit. Nobb Tero onmibot Antenori annnentiirat ^ miitl 
•d Prlamumy ego ao Diomodet, nt do pooaniarom pondoro 

GHRONOGRAPHIiu L. V. 118 

h T§ Tf^ nffig IfylofAOP, xol noXXSp umfi^lpTW, hvfuiettfitp 
lodijpai vfuv xH^alav TttAoyra j9 «ol nfig tavjotg Taa iqyvQoa. 
m] inartiXdvLfu» ngig vftag inafyyipiavTig %& ioiawa. xal ixo^ 
luaifuS^u ri tvnta&ivia, nuvrag vfiUQ IvoffKwaag iv raTc 9v- 
iffkig fii^ inanXiSatti l^ *IXiov, nfiv av TiOi^aawig rov Sovgtov 
Mnov uQfioSloig iSvXoig xal xoaft^aavng ail^iy niaji iifirfj i^ 
imtv inonXiitv ivxixffvg ilg %ijv Tividov, xalovxig xig axtpfig 
ifiw, jcal vofilattmg ol fiuQfioifOi Sn ii&Qfi^attfttv , fiivioaiv 
iviTtA tvo^xovfiivot , Xttl yvxii^ vnoaTgiifHKVTii ini Ti^g TiviSov O 144 

lOiai ilaiXd^6vTig, nvflxttvaTov n^y noXiv noifiattVTig xai Il^lttftov B 
aviXivtig inoStiaofav Ti^y ^EXivtiv. iig Tt^ fiaalXiia %ov ILutad^i^ 
vovg. xal T^g ift^g fiovX^g xQaTr^auatig nafia/qv ^fitv oi &ioi 
vbajv xoTfil TWfv PaQfitt(fmv, iftiig ovv, ol fittatX^g xal fJQtoig, 
XQiTttl yivia9i TMv^ifiwv xttfittTtav. 

15 JEol ivTinotoivvTO %ov *OSvaaitag o Hyttfiiftvtav xol o z/io/iif- 
Siig xai %avTtav oTQttTog, %ov Si TiXttfttavlov AtavTog ivTiU 
Xjno o NionToXiftog IIv^Qog, tag ix yivovg avTOv vnaQXiav, xtd 
i TOVTOV irTQttT6g, noXXwv Si iXXtav xtvti&ivTtav fUTtiid avT&v 
uxQtg ianiQttg, TiXog iSol^iv woTi Xtt fiitv iv nttQttSi^xji Jkag Tijg 

M^inupoantovafig ^ftiQttg xiv ^tofti^Sfiv xi IlaXXuStov «ol tqvto tfV" O 
laJSoi, xol' &aaToy a^ra;y ayc^^yai^ 7ya xtniTfjiv i^gTvnog 
So^ %ivi ilS avTwv XQ^ So^ijvtu to IluXXuStov» o Si Atag, yi^ 

S. / Ch., /T Ox. 6. BSioftiVl^ doinftiv Ch« 8. J|«^9tfa^ 
fuv Ch.» ii/iof^fi^ttfitv Oz. 9. avixol] dftxrol Ox. 

Tnjaai Tero ad PHaiDQai Ingrei^, maltitqae imrioeai ■citatis, decreri- 
mm laadeB ati anri teleoU diio» totldeaqae praeterea arfenti, Tobif 
darfmtar. Ddnde Tero ad oaatrm reToniy de pactii Toe oerUorei fed- 
■Mi« dengMto aioiui pecaniaroBi pondere Tobit ooatradito. Qoin etbai 
Mcrifioia Tobb perageatibas, jaramento obstrinxi aniTenos» prias ab Uio 
m aolTeritlsy (|uaai Bqao Durio» aptisiimis liffnoram janctaris et artii&- 
do omA ailabre conpacio, Tenedum Tersus» lasaiaai appositaoiv naTi- 
faro TJder fa ry tentoriis ncsiris inceadio datist nt Barbari loteriin exi- 
itioMatcs disoesiisse nos, secure agerent» Genio indalgentess Nos Tero» 
•octo lagnMate, a Tenedo reTena, Trojam bgrederemar, arl>eqae in 
Torsa, Priamoqao rege sublato, Heienam, receptam in Plktli< ais rtfnn, taiideal dedoceremas. ConsiBo itaqae meo ubiqoe ol>tinente, 
M TMtoriam iiol>is ia Barbaros dederunt Proinde Toa Heget atqio a nobb gestarum appello Judices. 
Agamemnon itaoae et Diomedes, iKMramqao ezerdtaa, ab UBt- 
ab parto stelaniat: Pyrrhas aatem Neoptoiemusy cum suIsy ab Ajacb 
TolaaMnB; ntpoto qoi geoere el propinquus cmet. Caeterum moitb alib 
lolor doces ad Tetperam osqoe agitatb, tandem Tisnm esty uti Palia&m 
Diomedes apod se depositnm sonraret» In flume prozimum; aterqoe iii- 
teriii ot qoieaoorot, donoc maae proximo dooocneretor» oai pro ^oritb 

/oaMief ^'^li^P^ 8 114 lOAMNIS MALALAE 

vofifvog xaTcl Tot; ^Odvaaftog xa\ ^Ayafjil^ifWO^ sral /liOftijSavg, 
uvi/w^aty ftg rov idior aixov nartvXiwva * xcel iia wxvog <rf- 
i^Qif hfpdyTj Aiag, xai jfj ngMt tivQldifi zh Xittpavov avrov * 
xal iaraaiaaiv o atQa:tig aiiov xai tov IIv^qov xaTcl tov *Odva^ 
atiog, d-{Kfav avxov qtovevaai. xal Xafiwv rii iita nXoTa o ^Oiva^ 5 
atig tfvyiv, anonXivaag Inl t^v IIovTix^v d-dXaaaav, xal ita-- 
O 145 rgltljag ixiZ xaigbv inavijXO^iv iKii&tv , fiovXofHvog iig Tijr *Id-d- 
xfjv noXiv iig r^v lilav avxov narflia f.iiTa rwv Hfwv vfjtuv av- 

D TOtf xul Tov iilov aTQaTnv» xuravT^aag ii iig x^9^^ Xtyofii- 
vfjv MuQiavlia , avTiaTuaiv vniattj ani rufv rrjg /jaQag. xal 10 
noXifii^aag ivlxr^aiv airovg, xul noXXwv xQ^fidrtav xvQiog tytvixo. 
xoi vnoXaflcjv OTi itg oluviifnoTi ywQuv xuTavrwv ndvrwg [oii] 
xal Tovg rrjg airJjf X^Q^g vix^ xal roy nXorroy fxtton^^ avr^/cJ- 
Qug unavTiiar^g xo^ftjtTUi , xaraffd-daag rrjv A(OTOipdy<av Xiyo^ 
fiivfjv ywQuv atfvffiuXi fHT* uiriov noXifiov. xal ivUfjaav avrov 15 
01 rr^g air^g /wQug fnxQov iiiv iXiaiu ndviag * xaxit&iv qvywiv 
uvTfX^ ;ifci/[ia^o/i€yoc fHTa nXiTarov nXovv itg Tfjv Xiyofiivffv 3r-> 
xtXav vfjaov , r^fV wvl Xiyofiivfjv 2iXiXlav, 17 ii vfjaog avrf^ ffv 
^eydXfj ndw , iirjQfj^tvrj itg TQitg aiiXipoig fn^^dXovg ital iwa-- 

S roig xal ra uXXtjXwv (fQovovvrag, Xiyw ifj itg KvxXwna xoii/y-SD 
TifdvTfjv xal noXvtffjfiOv , vlovg yivafiivovg rovSixdvov, /?a- 
aiXiwg rf^g avTijg v^aov. ^aav ii 01 avro2 TQiTg aiiXipol HviQig 
O 146 ;caJU7co2 xai firjdinoTi ilvovg vnoiixofiivoi, aXXu xal avuiQOVvTig, 

10* dv^lovaoivOx, 12. ortdele 13. crvrcuvOx. 19. ^1^91751^^17 Cli.« 
iiiiQfjfiivfj Ojl. SO. 'Avu<pdvxrjp] 'Avtitpdtfjv : monaSt bentl. p. 73. 

PaUadiuin dftreiur. A]ax itaque Ulissi, Agaoieflmon! 9 ac DicMBedi offea- 
sus, iii tentoriuoi suum se recepitt ubi per noctein gladio ocdsos eA| 
invento ibi luce proxinia cadavere. Ajarls itaque Pyrrbique exerdUu 
adversus Ulissem insur^ebant, eum interfecturi. Venim is, didactls um- 
vibus suis, fugaque sibi consulens, in mare Ponticum corsum dirlfflt: «bi 

rier aliquod tempus commoratus, in patriam deinde suam oroeinqve 
thacam cum classe et exercitu redire, in aiiimo habiiit. Per ManMU- 
dem vero regionem iter facienti, resUtenint incolae: qoos Ticissim inip*- 
tens Ulisses, devidt, atr|ue opum multarom dominns evasit: spenMfiiQ 
concipiens, uuamcumque regionem appulerit, obvios quosque se debcua* 
turum, divitiasque l^sorum deportaturum , cam I^topnagb aaoqao, in 
quorum regionem inddit, proelia commisit. Sed ab iis devictas, cm 
non multum aberat, quin copiae ejus ad unnm omnes exdderentnr» Ib- 
i;am capessit, et longa demum navigatione fractns Sidlam insolam, q«aa 
nunc Sicilia vocatur, appulit. Amplissima erat haec insula, quam iotcr 
se divisam tres fratres occuparunt, Cyclops, Antiphantes, et Polyphe- 
mus; qui Sicaiii, insulae istius regts, filii, potentes faerunt, et mapii 
nominis viri, quique res suas curarunt mutuo. Krant autem tres hi ■u>- 
ribus efTeris; nec -peccgriiiis exdpiendb, quin ipsb potius ooddon^ CHRONOGRAPHIA. L. V. 115 

xft] Mojmn^aag avv mXg votvchf airov xal t^ arfatt^ o *Odva^ 
Civg dg ^i iia^t^w fifyog Jtp jimtpdvTfi avt^fiaXt noXifiov ftti& 
%w /iyrt^drrov xai rov axQarov avrov t&p Xiybftfvw ^at^ 
CT^wior. xul xrdyovatv Ixavoig Ix rov argarov rov ^Oiva-- V 48 
Sff/ofC' xai Xafiwp rig iavrov vavg anonXivaag ifvyiv ix^iv tlg 
iUo fi/ipoc rtjg vfjaov, ri iiaxplQov rtp KvxXomt, iv&a rd Kv^ 
tLimia Xfyirat oqij, xal yvovg rovro o KvxXan/f ^X&e xai ad^ 
TWfind T^c ii^og fior^d-ila^ ' ijv ii fifyag roTg adfiaat xal iva-^ 
mJ^^' xai iTuXd-dfv dtfvia rw ^Oivaaii nagafiaXovn inl t^ itOf* 

VHflQwaav avrtf yrjv xarixoy/iv avrov noXXovg, xal avXXafiSfUvog 
m *Oivaaia xal rtvag rov ar^arov avrov o KvxXmp, Xafiduv 
ha r&v ofia avrtp avXX^tpd-ivrofv 6v6fiari MiXxaXlma , dvifa 
jtrmhv xal aQtarivaavra iv rjj Tqo/jj xal ovra fffovfnvov rov 
n^ov rov *Oivaai(og, ovnva xgari^aag rtjg xifitjg rrjg xnfa" 

iBlij^ in* hpiCi rov ^Oivaaiwg xal ndvrwv r&v la^i avxoiv ^ ifid'- B 
axofy Xlq^i dvivriQiaiv, wg fiaxfjadfnvov avrfp. roig ii Jloi- 
«ov^ inixXaai, fiovXofiivog xard fiigog raig ndvrag q^ovwaat. 
i ii 'Oivaatig nfoamadfv avrip inaaiv avriv iid xftjfidriav O 147 
nolXQv xal l^ivliov dnoXvaoi avrov xa\ roig vnoXutp^hrrag avrtf 
iOiviQag, naaS^ilg ii fioXig o KvxXanfj iid rtjg roh XQ^f*driav ii-- 
OH0g, infjyyt/Xaro ni^l iimigav dnoXvuv avrov * xa\ avrbg fiov^' 
Xifiivog Iv r^ vvxr\ airfj dmXd^iXv xal q>ovivaai airvhv xal roig 
mov xai dipiXia&ai ndvia ov imiptQirai nXovrov xcel tc^ vavg 

8. AtOT^Svmv Ox, Comiit Ch. 6. Malia KvMXmxtut, 

^iUouL Ulisses aoteay cmn dasse et exerdta appropinqaanst in eaa 
iMdae partcoi inddit, quae Antiphand parait; qaocaa et Lestricooi- 
Wi efos jiroeBo oomniisso , cun complores ex suis exdsos vidisset Uiis- 
Mt, noTibiM conscensis inde fugam capessit, aliam insulae partem ndor- 
tins; eaa scilicet, quae Cyclopi subjecta, montes hal>et Cydopios di- 
ctM. Hoc vbi andisset Cyclops, copiis coUectis in iUum profectos est: 
(Brat aotea corporis mole praegrandi et Toltu deformi:) Ulissem to- 
ns ditionibos sois incobantem, ex improyiso aggressos, exerdtom cjus la- 
te prostcmii« Utissemque ipsom et alios ex exerdtu ejus nonnuUos mann 
ccpiL Inter qoos MiccaUon erat quidam, generosi vir animi| qoioae 
strenooai scse dooem ad Trojam praestiterat Hunc Cydops, capillitio 
HTnmim , Ulissis, omniamqae socionim in conspecto, gladio suo ezento- 
rsvit, ut qni aasus est in Cvdopeiu arraa moTere. Reliijoos aotem co- 
itodtBO naBdoTit , quos singiUatim eouficere in animo habuit. Ulisses Te- 
rt proddeas ei nd pedes rogsTit supplex, oU se residuumqoe sihi exer- 
dtaun, pretio rasgno, monenbusque interpositis, mtssos faceret. Sed vix 
es ita addoctos Cyclops, dimissionem promittebat, ubi advesperasceret : 
Mamqoe soana UberaTit; animo tamen egrediendi per noctem iotempe- 
stam, «t Ulisso, sociisqoe oocisut opum qaodcunque attulerat com uavi- lia lOANNIS MALALAE 

avTcv, mfitcnigav unfXwny nvxov xa\ xm>q fwf avrov .^ /lo- 
wo¥ ii untXv&i] ^OSvaaivg, duXiwv r^ tov upS^q wfiijfita ti^ 
C d-ieog ininXivoiv fx twv ^%q&¥ aviov. fni^gi^ag 3i wxrig o 
KvxXonp xal fitj ivffjx(ag ra nX4)Ta, ix rijg ftavlag itg r^v ^aXao^ 
4Tnv ^lnriod-ai Xt&ovg ixiXivai, fi^no^g ivdov rtjg y^g ifti&tifftff-S 
oav, wxrig 3i fia&iiag ovctig xal axorovg xoXrTKTorTOC Ti^y 
^'^v xal T^y &uXaaaav, a^yoovvng Si xal roig avroig T<S;rooc, 
nagifiaXov i\g tXXa ftigti rtjg vijaov, SiatfiQovra r^ IloXvfp^^, 
aSiXqtff Tov KvxXwnog xal rov Hvrtffuvrov, Sang IloXv^fiog 
fia&wv Sti nvig xarinXivaav wxtog xal nagifiaXov dg t^ ^m- 10 
figovaav avrif x^^.f^^f iv^iwg Xafiiiv r^v iavrov fio^nav, A- 
^c^ xttTcl Tov ^OSvaaiwg avvifiaXiv avr^ noXifiOv. xeti nuaav 
r^v vvxra inoXi^ow, xai Itmaov ani rov ^OSvaaiwg nolXXoL 
D nQoUag Si yivofiivfig nQoa^ayiv o ^OSvaaiig xal r^ iTolv^ij^ 
O 148 £/via xal nQoaimatv avtif , ilnwv ori ani r&v TQtatxSv %6nwv 15 
iXfiXvd-i mnXavfifiivog ani noXX^g xvfiurwv avayxtig, iatoQi^-ft^ff^ 
aag avxw xal rig avftfiuaag avrw xarik d^aXaaaav SiUipSfov^ 
aviiifOQaq. iang HoXvq^og avfina&^ag avrw ^Xif^aiv air4vp 
xai vmSil^aro airiv xal roig avrav , fwg ov iyiviro imr^Suag 
ttXovg. fi Si dvyuxfiQ tov IIoXv(ffi^ov ivofiun *£Xjn; ^^«^fd 
TixofC Saridii nQig nva ivnQinfj uvSqu rwv fnrik rov ^OSvaoimQ 
ivofian uiitiova' xul imrtiSitov avifiov nv^vaavrog TavTigv 
SiifaQnuaavrig lidQiifflav ix r^g SiXiXiag vtflav. unva o o»- 

1. fiovov Cb., fiivov Ox. f. Salvtiv Ox., MUmv Cbu biu diripmt. Ullstet aatfloi qaMpriamin libfintuii «it, m tm 
humine miMre «ibi Bettteniv exinde solvens, eb oiit ^ot itntkn 
Cyclops ▼ero per nocten ndortarns eot, abi eruiiio naToi pi. 

in furorem adactosy saxa in aare praedpitari jossit» ne fme 

alicubi stationeni altertm occopesseat. Nox aaten erat intempestn , . 
raqae tenebris inTolota erat, cam Ulisses sodiqoe, locomm im p ac M y ^ 
alteram illam insulae partem, qaae Polyphemi erat, Cjdopis et Amti- 
pboods fralris, indderont Polyphemos, aodito ad tnrraii mmi bm- 
nullos per noctem appuUs"' — n— -«- -j-^i. s. wtu 

praelioqoe ioter eos per Mi acKroaaaa 
lindBcacide qoamDbirlmi. Mane aotem CiOo, UUsscs etiam Polyphemo dona •bteKtf 
DroMeDsqoe et ad pedes, Bfo, inqoit, Trojanis ab oris, iltiM 

discrimina expertosy hoc b partes ▼eitias errabandos adveni: ah 

enomerads aoae sostinoerat periootts. Polyphemom ita delinibnt, ma 
lertos e|as iJllsstei sodosqoe hospitto exceperit} wjp^ Siom Mivig 
tempestis idonea instaret At Tero Polypheid fiiia, Blpe <Hctn, Ui 
qoeodam ex Ulisds sodis, ▼irom fonnosam, adamaYit. Sa amdo o ttmn|ao 
nacti Tiiitos, abrepta oa, indo «x Sidlia selfenntt otl hnoc CHRONOGRAPHIA. L. V. 117 

fmiTOC Slawfog i Ktpog lli&eto, o yu^ €Ofig EvQtnlir^g 
tfifia i^/^CTO nifl tov KvxXtanog oU xfi^ il/tv dipd-otXftovg, B 
9muJn99 roiq tQiig aSiXfovg, wg avfinadovvrug uXX^Xoig xul 
StafiXinofiivovg roig AXX^Xwr r^novg tijg v^aov nal avfifiuxpvr^ 
STug xa) IxSixovrrag iXXi^Xovg, xal Su oiVfi fu9vaag tiv Kv^ 
xlma ixfvyitw ^ivv^jdri, itixi XQ^ftaai noXXoTg xoA iwQOig ifii» 
^i tiv aitiv KvxXoma o ^ivaatvg nfig ti fifj xatio&iitp 
nig fii^ aitov, «a2 Sn Xjufitav 'Oivaaiig Xa/nndia Ttvgbg itih- 
^fhm th ifdaXfiiv oAtoiS thv tvm, ii6ti tijv ^vyutiffu Tt/y V 49 
f^fmofivfi T0« uiiXxfov avtov IloXvipijfiov , ^lEXnfpf, nuQ^ivov 
iioav, Xofinuit Ttvgog iQOftixov xuv&iiauv, ijQnuai, rovt* iatlv O 149 
im t&v if9aXfi£v tov KvxXwnog IfXoyiai, %ov lIoXAffifiov, t^ 
ahov &vYatiQu ufiXifUvog, ijvtiva iQftfjviiav o aoqaitutog 
tkMag i KoQtv^iog fii^tto,^ c/^xc^ Sti o aotpog EvQintifig 
\Bnoaiiixmg navta futiqQuai, fi^ avfiqfomjaug t(f aoqxatutif 
^Ofi^QM tx^ifiivff T^ *09vaaiwg nXuvfiv. 

*0 ii 'Oivaaivg uni tfjg SiXiXlug ^X&iv iig tStg AtoXlug vfj-* 
oovg* «a2 Uil^itiSfi 7iaQ& tov AloXov, fiuaiXitag twv vt^o>v. 
laiig fiiXXMv tiXivtuv iUvnfii tdig ivo vtjaovg tuTg ^vyutQuaiv 
fbmw, xai f^auv fiuatXliig twv ivo vTfOwv. ^ ii KIqxti vnfJQ- B 
/fy UQita ^HXJov, iod-iTaa vni tov lilov nutQig Ix vtimo^iv uva^ 
tfai^vtu ^ ti liQiv iv t^ v^aif r^ Xiyoftivfi Alulu * fftig ov- 

4. iiapMOfUvovo Ch., iietpXizoftivmv Ox. 11. Itqutdii} la|i- 
maia Ox. 18. ^loo Ox. ^22. 'Eiq Ox. 

■» flbjFphw Cons scripta roUqnll Stpieiis wim Buripides » In DnM- 
t« sMo de Cjdopcy fabulator» tret emn oculot haboiste: neiQpe slc In- 
Bicns nobb irts fralres illos; q«i sui coram inTiocM babentes, slnguli 
qtmt emniai esset in insnla (»ro8pezerlnt, sinffulomni onnes toI In sup- 
inlits, Tel ▼indictaii paratissiBi. Fabolatur iden , Ulissem, inebriato 
i^fclepey sic e nMaibns ojus eTasisse: nempe InebriaTit euni UHsses in- 
Cieli peconianMn pondere donisque; ne se sodosqao absuneret Idem 
HUr esl, UHssem stiuite praeusto oculuai unlcum Cyelopl emlsse: nem* 
H Wd fratris PolypheOd fiBam Tirglnemy quam ualcam habuity Cupl- 
mMis icceneam flammi», abripuerit: ob hane causam^ nnum Cydopi (Pe- 
ly p hemo sdlicet,) ex ocuEs exHnzlsse didtuTy uti haeo enarraTlt sapien- 
hiiins Phidiaa Corinthlus: qd semper etimn addit, Burlpidem baec 
eaaia Poetico tradidlsse, neo oadem do UUssls erroribusy ac sapientas^ 
■n Ham e r us » perhlbuiise. 

Ufisaes Tero, a Sldlla solTens, ad Aeolias perTenlt iasolasi quarum 
Kaiy Aeolaa, bosjpitio eum ezcepit. Hlc Tero morlturus, insulas lUas 
^as ttmbos sois distribuit, quae Reginae illis Imperitabant. Brat autem 
CSroe soys sacerdos; quam pater Aeolns a teaeris annis Deo sacraTerat, 
ii templn «jiiat ad Beam quod erat Induiam, enutriendami ubl adoksceo- 118 lOANNIS MALALAE 

l^i&tTtfa lyinto fwaTinij fidfog' ^y ti tinfiTtilg ndrv. ^ Si 
wvjtig iSiXipil KaXvy/ai, iioq^ovwfihni aitfj, ^X^Q^^ ^X^ 
O 15D n^g aiM(¥ fttydXfiv , Xtyovaa, (fficl, Jiik rt&QViixai riv iiior 
nuT^ga tivjijXavra x«(i Xfy^i iuvv^v ^yaxifa TiVuvog^IDJov; 
xal iq^o/iiJto aijijv 17 Kigxfj , inadfj fj KuXwpdt il/i nXi^&OQ Slv^ 5 
Sfiov yiwaUav iv rfj ISla avrr^g ^^^> fifjnon ofytfyfiivfi ifUkf 
d-oi xul xax&g avjfj xQ^fOirai, Xoinov ij KiQXfj , opg fiii Swa^ 
fiivfj rtvvLg nforQi^aad^ui iig avfifiaxiav xul nufoufvXuxijv eav- 
C T^C* xajaaxivdauaa Si& fiojuvdfv Jivofv g^uQfiuxov, TOt^c m»- 
fiovjug, ffiai, iivovg iSil^ov jo xal SiA nojov Soauog vnonMyijiv iO 
qlXjgov Sitvov xol nufufiovfjg xal Xi^^g nujgtSog ISiag roig fd^ 
ffovjug liivovg inoln awiXvui uvjfj * xul nuvjig uvjfj iig vfUQ/So^ 
Xfjv nugifitvov iig jijv avjijv vfjeov XfiS^agyovvJig jijg iavj&v tui^ 
rgiSog, xal awfjyi noXXovg. fiu^ovon Si ij KJfXfi jtk nXoia 
Tov ^OSvaaiiog iv r^ uvrfjg vfioif xaravrfjaui , ixiXivoi xai rovg 15 
IStovg Si%iiiauad^ui anovSatiing rhv *OSvaaiu xnti rov airov <nr^-> 
rSv' fifiovXcto y&ff ixav avriv xal roig uvrov iig noXifnxovg 
iig avftfiaxiav intvrflg. o Si *OSvaaiig ^ fiovov nuQifiaXiv iv r§ 
avrijg f^Oif, ilSi noXXoig avSfug iv jfj aij^ vfjatf ani Siuq^ 
^ Qotv narfiSiov* imyvoig Sijivag &vSfag ix jov 'Axiuxov irragfO 
axfujov, nfig uijiv iXfiXv^Jug infifwjfiaiv uijoig Xiyofv, Ti- 
yoc xdf^ i^ '^fi vfiaif juvjji oixiTJi ; ot Si ilnov iiij^ oji *Ex to« 

^ 8. noQci ij^lmifiv Ox. 13. futQifMvov Oz. 18. ftaQilapvw Ox. 

tior fftctm, inytUcam Hierophantani profecit« egregia« fomiae Tirgo. Hoic 
vero soror Calypso infensisiiina erat, odioqoe suaiino eam prosoaito cati 
Qoare, (inquiens) Atlantem patrea «uam abnuens, Titams aolis aciUcei 
filiam se yenditatf Metuebat igitur Ciroe a Calypsone sorore ne (|iuuido 
ab ea, ad iram commota, (ingens enim ei praesto erat in insola sua ▼!- 
romm strenuorum multitudo,) impetita, pessimo haberetor. Itaqve ttf 
vens sibi Circe, cum non aliter aosdliarios sibi costodesqoe adsciacero 
potuissety extracUs herbarum qaaniiidam Tiribua, Philtmm sibi potantia- 
simum vl venefica paravit; cujus magisteriom esset, ut haosto sooMati- 
Inis patriao suae oblivionem et commorandi iiilc desiderium ooa bicii- 
toret. Pharroacum istud ubi eo conVenientibus, qoos plurimos boayttio 
oxcepit, advenis propinandum dedisset; patriao suae qiusqoo oblitosy in 
insola hac exinde commorati sunt: Hoc igitor usa artincio, molier qnMi 
moltos ad se pellexit. Ubi vero inaodUset, Uliiais naves ad tnsaiaa 
suam appnlisse; in mandata suis dedit, uti ipsum exerdtamque cjua ho- 
norifice tractarent Ulissem enim sociosque, ut qui Tiri essent bellicoai, 
in societatem suam adsdscere cupiebat Ulisses vero, ubi prioiufli od 
Circes insulam appolit, multos ibi vidit, diTertarom gentiom, honiiiica 
peregrinos: qaomm nunnailos, qui ex Graocoram exorcita fuenint, re- 
cofnosoens sibi appropinquantes ; Qaid (inqait) Tobis io caasa caset, «t 
•edes Yestras in hac iosula poBorotis? Tum iiii: Noa» ioqoiaBty ox G CHRONOGRAPHIA. L. V. 119 

Uxu^ov vnoQXOiitP arQurov, xui ^aXaTxlm xvfiUTm /ilf nQoa^ 
iatXuaofiev rfj vtjata Tuvrfj, xul nofiu Xufiovrtg fiuytKov vno r^c 
fiaaiXUog Klifxijg, tgiifu Sitpip /SXiid-lmg ilg uvt^v tuvrfi» i/jofnv 
fV9 noTQlitt , tl^iin6vTig xul uXXa upoL xul tuvTu axtjxodfg o 
S^Oivaaivg, ifvtul^ug nuvTug Tovg idlovg uvtov ixlXivaiy avToig 
ftfliiwig fiiTaa/iiV twv imiiiofiivonf avToTg nuQi i^c KlQxrjg iiTM 

fi(fi0fiUTW iiti nOfiUTOfV it& TO fiUY/UViluV TiVU i/UV UVTUy uXXii 

ht T^c nuQuayi^ilarig uvTip ix rov AloXov fiuaiXiufg aiTUQxlug B 
xal TCtfy nQiffjv ovTonf uno&iTWv iv ToTg nXoloig fiQWfiUTWv tc xul 

lOnofiUTwv i4 uvT&v fHTuXufifiuviiv. tijg ii KlQxtjg nQoaiViyxov^ 
oiig avToi xul t^ aTQUTip uvtov xul ToTg vavTUig TQO(fug fiQWfiu^ 
imv xal nofiuxoiv y ovx iiil^uvjo nuQ avTfig to nuQunav, xo2 
fiu^ovaa TovTO ^ KIqxij vnlXufiiv iiiivui Toy ^Oivaaiu uvug fiv» 
atmug fiuyiiag xaX nQoyvovTu uvTijg ti2 fiovXcvfiUTu , xai nifi" 

tStffuaa ftmoTiiXino avT^r iv r^ UqiZ ' xal ^X&i nQog avTtjv fu» V 50 
Tfl inXa^g fiotjS^itag xul unovotug Idyuixrig, uyuyitv uvTJj iwQu 
TqhmJL ^ ii iwQuxvTa avTov xal Toi^gfHT* avTov, fJTtiaiv a£- 
Toy nQoaftiTvai T/j vTfaip, a/^C oi iiiXdij o tov x^tifi&fag xuiQig, O 152 
iiimxviu aiTia iv tm liQip oQxovg fiijiiv noaiv iig fiXafifjv uvtov 

9iiJTtvog T&v &fia uirip. xal nuad^iig o *Oivaaiig itlxQi^pi fti-^ 
arrijg iXiyov xuiQiv, avftfnyiig avTfj nQog yuftov, Ixiivfjg fiov^ 
Xff&iiafig* MiQl ^g KlQXfig P^i&ivro tuvtu oe aofpwTUTot 2iav<f og 
Ki^ xul JlxTvg ix Tfig KQi^Tfig, o ii aoqxliTUTog^OfifiQog noir^^ 

8. jtimXov Ox. 16. oxUrixiJc? loaias exerdtni Temm tumiiltaom Qndtraiii procellis jftctati , in- 

nlaa beiic Appolimiu; oU ex hmastu quodam magico, quem Kegina Cir- 
ct Bobis propinandum dedit, incredibih ejus emore oorrenti, insuUm hsnc 
Moc hnbeBos potriajn. Uaec atque alia retulerunts quibus auditis, Ulis- 
i«8, ciMiTOcaUs ad se snis omnibus, in roandata illis dedit; nt de eo quod 
saperermt nnnonae, quam Rex Aeolus illis suppeditaverat; commeatuque, 
qucm naTifils oUm repoaoerant, qnisqne sibi, nbi bput fuerit, sumeret 
In ▼icUtm: de ils antc», quae, yenefidis incnntata, comedenda illis, Tel 
bibcndn CSroe traderet, omnino nihii desumerent. Circe vero ubi haec 
IntellexiAset, rata \J\\Mim, ards Magicae non ignarum, consilia sua prae- 
ammse; ad Fanum enm accersendum coravit. Accersitos ille, exerdtm 
ane stipatos. Graecaoue sua fretos confidentia, accedit, monera Trojana 
Befiaae adferens. Circe Tero, obi Ulissem sodosqne conspe»t; roga- 
Tit eiMBt oti insulam hospes teneret, usqoe dom tempus hibernum prae- 
stiterits interpcsito etiam ibidem juramento, ioTiolatum se ilium sodos- 
que praestitoram. Dictis eius audleiis Uliases, commorabator iilic per 
tcmpns nliqaod; drcesqoe consaetodine (ipsa sic Tolente,) osos est: uti 
haec de Circe sapientisdai Sisyphus Cous et Dict^s Cretensis, memo- 
riae prodidenuit. Verum sapientisiimos Homerus Fo^taroB more fabu- 120 lOAKNISMALALAE 

ttxSc Hifpaemf Zu 8i& nifioto^ fioytjcaS Todc evXkaftftopofihfomf 
nghg air^ avSfug ftmfiSfipov, notoSaa rodg fih Xiortofii^ 

B fovg, Tot^^ Si uwoxHfdXovg , SXXovg 3i avoftigtfovg, itfyovg 
di ifxofiigtpovg xal xotQoxHpaXovg. o Si n(foy%YQaftftlvog cotpig 
0itSt»Xiog i Koflv^og H^id^ijo Ttjy not^txtiv rotvjfpf aAnaitv,^ 
iffitp^ivaag ovrtog. Srt rfj KlQXfi oiSiv IjQftofy n(fig ^y ^ov^ 
lito intdvfAlav noXvoyXlav notitp TOt^c ivd-Qtinovg ^QtOfiif» 
^fOVQ, iXkik rQinov arifAahw o notri%iiQ rwr ivTiQiivTtin^ ia^ 
Sqwv, trt &g,&fiQla InoUt ot^Todc iiait\ KlQitti.pQv/uv tud fio/- 
viod-at xal Xvaaav iu nS9vv, xa9-dfg ixiXivaiv ij KlQxti. 9«- 10 
atxir Y^Q Tc3y iQmrtav Srtl/jtad-at t^c iQtofiivtiQ xal vniQaMo^ 
9rtjaxity * TOiothroi * y&Q vnaQ/ovatv o\ iQwxig. ix yaQ t^c i^^ 
O 153 ^ftiag Ano&tiQtoifVTat , fitjSiv fftqQivov Xoyt^oftivot , iXXi al- 

C XotoSfiivot rig fiOQtpig xai rif adfiart tig ^tiQtofioQtfot yivorrtu 
itai r^ ^/f xal rotg TQSnoig , iniQxifnrot toIq uvTiQtiaTaii ' tfv^ 15 
atxhv yiQ Toig ivriQatn&g oq&v iXX^Xovg wg ^Qia xal nQi^ oX* 
liflovc iniQ/ofiivovi HzQf^ <fSrov, oV xal StatfiQiOQ tx'^^* ^Qog 
TotV rijg Totofirtig int&vftiag TQinovg' 01 ftiv yiQ wg nvvig ini^ 
XovTot rfj ftl^it, noXXi avftftiyvvfievot , ol Si tig Xiovng T^y 
iQfttfV xal fiivtiv t^ imdvftiav ^rovaiv, SXXoi Si wg 2^JtTO<S0 

f. ftinftoQtpov] ftmftoQfpoX Ox. 5« ^iidaXioo i KoQMiog} ff^itdiag lapim dktus est^ Ch. ^ 8. Tiir aiKttiooviT«ir 
So^ip] y^Ltg^y ovtiQtavtmv^ RiTiliM.** Ch. 11. iQmvxmm 

Ch., I^TflMT Oz. 12. iomvti^] {Qfotig Oz. 13. i^fpoo' 

Vitv] ivipQaivov Ox. 17. StatpiQovg ixovoi] n^oiio lefc»- 

dnoi, dta^Qmg ixovot,**^ Ch. Ittnr, Clreeai, poeon Bfe^d baatta» coneorreBtet Hkic oi 
i Leonoa aUis, eliu cenam, eb Tero foaoi» iUis nn nalKs edeni porcorani formas, Yel capita indaeniibns. Bopradictns 
Pliidattus Corinthias» fabolam hanc enarrans; Neqnaqaam (inaoit^ iUod 
Ord in libidineni sttam ces^aet, si concarsttantes heminaA torbas m bel- 
luss matasset: sed amoris insania correptos homines Poeta indigitnl^tt 

3UOS bellaanun more frendentes, pro iibiin soo Circe fnriis a^itaTiiy ob 
csideriam ipsios in rabiem efferatos. Bjusmodi enim Amor habet iwpn 
tum naturalemy nt in rem desideratam, morte etiam sptyta, praecepn 
InTelet. Quippe Cupidinb ez Ti, qoasi in Bruta migrant homines, u- 
hil rationi consentaneum agitantes; sed hnmanam exuti spedem) corpocn, 
formas, et mores etiam bellninos prae se feninty dum prod malieribna 
inbiant Blad etiam a Natura est, ut RiTales beUuino wpctn in ae iii- 
Tioem ferantnr, ad eiitium usque se inTicem impetentes. Vemm copi<ll- 
tatibos liisce non nno modo se habent, laadTientest altt enim, cmiiiun 
morev frequentins coeant: alii, leones quod solent, ipsnm praesentis pm- 
ritns hnpfttiun soliunmodo explere sild qaacruntt nlU denlqtte, slcot uniy CHRONOGRAPHIA. L. Y. 121 

fmfmg Ktxipp^^ Tjj cvvavalf. Mti fiSlXofP a€MpitmfOP ahf uai 
ilff^tpmn(fop ^fti^v i vo i p ip tjj Utf lu^inu 

^Axh ii %^i pfiow T^ Ktffnnfi il^oiffi^mc o *Odvoinif ip^ 

jfifl iigrijp SXkfiP p^oop, ini ispifimp Ipovtbop h^fHfktg* 8rfi- 

5f« tt^oTO «ol 17 KoXwlHij if AtAffil T^c KUf^^f ^^ mUl^C 

h(fOM%tac ^woiP adtipy ovfifityitOa ait^ aiol nfif fOfiOP. 

wiMiSdtp &p^x^f ltp9a UfiPti vniJQx* fOfuXti nXffolop t^g j^o- 

Xiioofiff Xtyofilpfi 17 Nixvinofinog, nol ol olMOVPTiglp o^vg £y- O 15% 

JffC fiOPtiH ' o7nycc l^itnop oAtif ndpta %& ovfifiapra ait^ 

JOnd ri fiiXXoPTa. xal &pax9iig bcdd-iP x^H^ fiifyaXov ytyo- 

fiinv ^aXaaofig Ixftntnai J^ tag Sifipliag oitm xaXovfiipag 

nhfog, oS lnt t&p x(fovafiatiOP twp xvfiatmp ^XO^ inotiXoSatp 

Uiop. xixii9ip liaXf^ai; JJXftev ilg ti^p xoXovfiiptfp Xaqvfiisp, 

dg timovg dfQhvg xal inotifAOvg * jroacfT isoooc ^^ vnoXmp&it'' 

tSoof ovT^ povg xal tip atfatip imiXiOiP, aitig ii i ^OSvooiic B 

fiifog ip aapUi tov nXotov ip t^ nAA/u hfi^fvro, ipofiipotp tip 

liii& filag dapotop. toStop ii HOffaxitig ttpig inonXioptig 

fovroi Ootpixig p^x^fupop ip totg idaatp iXn^ooptig iiiotooap, 

m) ^oyop avtip ip tjj Kiffjtji P^fp nffig tip^liofinpia , Xiaff^ 

%lj(OP ^EXkffpmp. xa\ ioHfaxnl^ tip *Oivaaia *IiofiiPiig yvfipip 

poi iiifiipop, avfma&Sg fififiipog, i&ffa ait^ nXdlota iiioH 

mg avp atfatif «ol or^rii^y^ o^oS jcol ivo pfag xal iio^ V 61 

t. a. ^Oiffiipitiqop %9ii^fP9P09P — i i m ^ i img Oz. ComaSi Cb. 

11. fft xit Ikqtpamgl nlkio^pmo Tocant Codnmmo ot lMie.Tfo- tvpkcr cooont, coospoicaoUt leic: otl hacc ploribof oMurraTlt, joito 
ni YCffitoteB, Aoctor Isto, in icriptb fuii. 

UliMcc Tcro o Circb iosolo cohrcns, odfcno Bori Joctotoc, In ion- 
km illoa oltenai dclotuc csti oM o CaljMoncy Cirdf sororc, lionorifice 
occptns, consaetiidlnem etiom cum co babnit. Ddatos indcy ad atagnom 
iMcns, Necyopompnm ▼ocatom, propc mare sitom, pcrTcoit. H^jus in- 
• alac, qoi Taticbus praccellebant» omnla qoac ei a cd d cr ant, qoaeqoo 
c?«tnro cront operoemoU lode sdTeoa, socTiori maris impetn ak itatns, 
ad Scrcnidao qoos Tocoot mpes ferebotor: qoao flucioom ox aUisionct 
" ■ qoeodam pocofiarem effidnot Hao com CTOsisset» od Charybdin 
Tccant dnnm delatos, inddit ibl in loco praeropU ct scopolis 
i: nbi redduis naTibns ezerdtoque in mari demersis, solus ipse 
ara tabnlao insidcns, pelafo fluctnabat, mortem ndseram nunouam noo 
cipectana. Vcmm practemaTifantes illac Pboeniccat Tidentes illum bm- 
liabnndis flnctoontcm, misericordia moti, floctibos erlpucmnt: et m 
Cietam jnciilam oddoctom, IdooMncOy Groccomm ex dodbusy tradide- 
Idomeooos ubi Ufisscm conspcxit, midom otqoo indignm$ sum- 
■Iscrtoo cjos, moncriboB aboodo donolom, Poco ctiam cxcrdtn- 1 122 lOANNIS MALALAE 

O 155 aw^oviag avjiv ttpag, t^lm^^piv avxiv ilg^I&uKfjv, attpa uai 
aoifog Jlxtvg naqa tov ^Oivaalo^g dxrjxowg awiyQaymio. 

'OfAolwg 3i xal o /liOfifiirig Xafidtv %6 IlaXkdiiov il^wgftfiatv 
uni Tfjg Tgolag tlg x^y Idlav naTqlia, 

*0 iildyafjUfAvwv ^a)y ttjv KaaadviQuv, f^v ini&u, ini^S 
Quai %h Tt^g ^Poiov nilayog, fiovXofAtvog inl MvxfjvaUav ftoXtv 
offiijaai, 

jiomhv oJlv^Qog iwQaxaig nuvxag unonXivaavrag , rt^Qii^ 
aag tov TiXufiwviOv Aiavja ual Xafiwv iv vigia iday^ fuva 
B Tifiijg fitydXfjg nXrjalov rot; TVfdfiov Tov^/iXX/ftic> ^oi; il^aiiX* to 
ipov avTOv f nuTQog ii tov IIv^qov , itg Tinov Xiyofiivov SiyQtv. 

*0 ii TtvKQog, i uiiXqfhg rov AiarTog rov TtXafiwviov, xo- 
rlq^d-aatv tvd^iwg, iXd^wv dnb Tfjg SaXufiTvog, noXtwg rijg Kv^ 
nQov, nghg fio^d^ttav tov ditXq>ov avroi), xal tvQt Toy IIv^ov. 
xal fiifiu^xdfg naQ* avrov r& avfifidvra, dxovaag ii xal r^lS 
ytvufihfjv Tififlv TcSv Xtixl/dvofv rov AXuvrog, inuivwv xal ijtwx^ 
fuvog Tfp Hv^Qif t(ffi, Oiiiv ^lvov naiolr^xag* ixtlvfjg yuQ t^ 
AxiXXiwg d-ttag tpQtvhg vndQxng viSg. Xtttl/ava yuQ rwv dya&wv 
aviQwv dipuiQttTUi i XQ^^^^* ^ '^ dQmj xul d^uvovau Xdfinu. 
O 156 *^ m^ajeaAcT illvfQog Toy TtvxQov &fiu uvt^ fitruXufitiv fiQt^ti 
roiS xtA norov. xa\ tv toi avfinoaUf, cSc ivra ix rov litov yl^ 

9. iiolff ClLy ^i^imv Oz. 17. VuMlvfig — ^tvig'^ Boripldas He- 
radid. t. 541. aU' !£ haivov eniQfia xijs htiag ipQtv^g ni^mutt 
^QUMl^og. 18. Ul^ava'^ Euripidei AodroB. t. 772. ufj^va^ofif' 
voi^i d' dn* io^liSv itofiatmv tifidv ual nliog ftHtot Itifpawa tmv 
dya^tSv dviQwv dtpaiQtltai Z9^^^^ d d' d(fnd *al ^av^€i tof^ 
uti. QnM 5faialas, cui Xtii^avov oit coiaoery depraTit, doa tibi 
•cooiiUMdat. 21. iK^ro« Ox. 

qae et DiTilNif daabof et fateiiitiboa qoilNisdain instnictiaB, IthacaB de- 
odidt: Qti liaec sapieni Dictys, abUiisse ipso edoctos, BeiBoriae naiidaTiL 

ConsiBiliter etiaiB Diomedes» accepto seouai Paiiadio» TrojaB rcB* 
qnity in patriam snaa reTersnms. 

Againeianon tcto Cassandra, <}iiam aaalMit, potitnsy tr^}ecto Rht 
diomm pelago, Mycenas soas repetiTit. 

PTmus antem, ul>i caeteros omnes discessisse animadTcrtit; ipae Aja» 
dM Telamonii dneres in omaro repositos, ad Sigrin quam Tocant, prope ts- 
mnium Adiillis, Pyrrhi patris, Ajads autem patrueljs, honorifice rocoadidit. 

Tencms autem, Aiads Telamonii frater, qui ejus in auxilium ex Sa- 
laminey Cypri nrlM adTenerat; in Pyrrlium inddeos, edoctosqne nb ee 
de eis quae acdderant; oerUor etiam factus, quanto iUe ciim hooora 
Ajads reliqnias terrae mandaTerat, landaTit PTrrfaum; et Fansta ei oaania 

Erecatus , „ Nihil , inquit , non te dignum feasti ; qui diTinae iUins Acbil- 
s Mentis haeres es. Nempe Hemum Reliquias aoTom absnmits ast apleft- 
det post funera Vlrtus.'* Tnm Tero Pyrrhns Teucmm rogaTity «ta ae- 
om eoeoaret Inter ooenandum Tem eoa rogaTit Pyrrbnsy (ad CHRONOGRAPHIA. L. V. 123 

fOV(, T^ TiSxQOi^ o IIv^Qog ^n itf^ita&at avrtji n&vxa t^ uQ" 
j^^ To avftfittna Jip avjov najQl, q^r^aag ayvotiv to uxQififg» 
i Si TivxQog ly^SoTO Xiyitv ovTCtfC. 

'0 nag alfiv ovx il^uXihf/H r^v ^x<^X/a)c xaj& '^ExjoQog vU 
5«^* oc fiad^wv ^SkTo^a wxjhg fiovXoftevov unavjijaai j;^ fiaai" 
Uii Iltvd^iaiXiif , nQonoiTfaug Xu&gu ufiu t^ Idito ajQUJfa xaX 
Uwjhv aiv avJoTg inoxQv^ug, jov nojufiov diufia/vovju Toy 
lixTOQa xJilvu xttl Snavjag joi^g avjof inofiivovg, Hvu ftovov xu- 
JttXinarv ^iuivju ' Svjiva /jiQOxont^aug llQtufjti^ inifirffiv ttyyi- D 

10 ^Uwna Toy *Xxto^( ^d^ivttjov. xul Ta avfj fiiiv ja iirfiivog jwv 
^EXXfyfw yvivjog, ^^Y^ ^i ^ot; ^Xxto^o^ Xiiy/avov iig iumSov 
xgi aSyovg " xaS Iv itfQip ivaQJi^aag ovTir TOt); ^nnovg iXttv-' 
vonog Avzofiiiovjog avv avjfp ftaaJtYSnXfjxjov avjov ji atafAa 
adg yivhfjg noiwv ovx inavijo, ixovaag ii IlQlttfiog jiv jov 

li^cTOQog fioQOv, foXoXvlii, xo) nivjig avv avjif' xo) joattvjti 
fioti iylvijo Ix Tov nXrid-ovg j&v TQdtiov, woji xo) ji niJuvi 
Tov ovQttvov jttQax^^vat. xal ot '^Xtpfig ii yalQovJig ivjifiotj^ 
oav oftoltng * xoi xA«/oyToi ol nvXttt tov ^IXlov. 6 aog yivhfjg 
htatXiaiv iyiSvog ioQjijv %oTg fiaatXivat xal naai, ^oXAo ipiXo^ 

tixifiijaifiivog. t^ ii i^^g ijfifQa o IlQlttfAog niv&iftov qtoQ&v O 157 
ajjf^a, 2|o^ fiiS? ittvjov IloXv^lvriv jtpf ^vyajiQu avjov, naQ^ B 
^ivor, xoi ^AviQOfmj^v, jr^v ^ExjOQog ywatxa, xal Idajvuvuxja 
xei jlaoiufiuvja , vtovg avjov vfjnlovg , nttQttyiviJttt nQog Joig 

t3. Attoftiiowa Cedreniu p. 127. D« 

it tUiB oonjaBciDi erat,) uti altius ab orifflne rem repetensy qaae pa- 
tii «0 ncdderant enarraret oouda; nihil a&ac certi de his accepisse se 
i M crins ; Hi< itaqne Teacms ezorBQs est 

Victoriam iliaaiy quarn Acbilles de Hectore reportaWty nolla aetas 
•bfiTioni datura estt qui ubi attdisset, Hectorem de nocte Penthesileae 
Rcfinae obTi«m itorumy praeoccupato c^us itinere, se suosque in insidiis 
coUocaTit; Uectoremquo, cum sais omnibus, flumen trajidentibos, inter- 
aedoni dedit; onico dempto, quem stragi superesse Toluit, manibus ab- 
sdssis, Priamo remittendum, cui Hectoris mortem annundaret Pater 
aotcm touj ante hicem, Graecis Interim quae acciderant oimia nesden- 
tibos, Hectoris intermortoum corpus, currui alligatum, et ab equis, quoa 
ipse cum Automedonte agitaTit, drcumtractum , quam potoit mazime ad 
tcmm aliidt. Priamus autem aodito Hectoris fato, ejulare, cam suis 
•mnibtts: tantutqae est in Trojsno populo damor editus, Graeds interim 
triumphum snum damoribos redprods cdebrantibus, at Volucres etiam 
Codi constemarcotur. Tum vero statim obseratae sant Ilii portae. Pa- 
tcr atttem tuus, institato certaminis festo, Duces exerdtamque totom 
moneribos plurimis donaTit. Priamus autem die sequente, yeste indutus 
higobri, et assumpta secum filia Poljicena, Tirgine innopta, et Hectoris 
OKore Amiromadic» cum filioib cjos duobas, iUtyanacte et Laodaman- 1124 lOANNIS MALALAE 

"Ekk^nng, ayayiip futf iavxov %a\ ntlafLOV /rol^ yo} zfvaip xtd 
ifyvffop Koi ia&fJTa. oSatig ii aiyijg iv Tof; ^ifioag %&v ^EXX^ 
PM¥, nXiialov ii avtov yiPOfiivov, i&atjiafyv navxiQ ti(v <t- 
ToXfiiav xov avTOv IIquS^iov, $tal inavx&qiv aittp fiovXifitvoi 
V 5t fio&^ Ti^ hlItIuv t^g AipllSmg. ioifaxiiQ ii avtodg o IlQiafiog, 5 
iiMVtiv dg ti iVo^oc Q^V^f ^^^ i^^ ^ xttpaXijg o^ov y^gtiv 
xoi itifavi^ avt&v ifWixitag yivla^at ngig tiv Utx*^^^^ ^kf 
Tov anifiatog tov *lExtoQog. oIkt%Iqh ii ixvtiv Niatmg iro] 7A>- 
fi^iig aitip yivia&ai avvixitag ni^ Tiv Hx^^^ ^Q ^oS o«»- 
fiatoQ tov ^'ExTOQOQf iRtiViQ iivaiinfiiFaiv tiv aiv natiQa niQi rov ]o 
IlQiiifiOV. xal ixlXivaiv avtiv ilaA&itv iig ti^ inctiv^ avti^S * 
o ii IlQtaftog iiaiX&iHfv tmatv ilg toig niiag avtov nXmig Ixc- 
tiviov, waavtiag ii aal l4viQ0fiaxti aiv toTc mualvy 17 ii i7o- 
O 158 Xv%ivfi niQinXaxiXaa totg noa\ tov aov yivixov niQ\ tov ovt^ 
B iiiXffov **ExtOQog, iovXiviiv inayynXafiivfj xa2 fiivitv irvv adt^, 15 
<7 daioiif tiv viXQ6v. ol ii fiaaiXiti ti ytJQag aiito€ oixtiiQiivtig 
naQixdXaw vniQ Ifyidfiov. ii aig yivitfjg Hxi^^^g nQig oii- 
toig'i(pfi, KQatitv avtiv i^ dgjfif iin t&v naliiov xai fiij iWilja^ 
fiaQtdviiV iXX ilxiv avtiv fQOfg t&v tXXotQliov xQVh^^* ^ 
yuQ 'EXiv^g ywouxig t^ Ini^filav i^x^v, iXXd t&v 'AtQtuQ xoiSD 
lUXanog XQ^f^dTiov tiv no&ov ifxi* i6ti olv ilxag ivdi^ &v i^oc- 
fiiiamti* aoHf(fovi}^dwaav olv ii ifiBg *SU^«c ««^ fiuQfiatfau 
(K ii midwatv avtiv XvtQa Xafiovta t^v viXQiv fiaQaxm 

IS. fOmig] fnmt6g? tS. Of ] *0 Oz. 

to» Graooot odilt, •^foreiit v&otm^ praelor Twtoi ot OnMMBta, wmA 

Sioqoe et argenti ploriBiua. Prkno ■nten oppropiiiqMiite, ^ioftlum 
erepeote Greecoroa Ducibui oboriebetar» PrUini fiduciaai admirmoti- 
bot. Tum vero obTiem d prooedebanty adireotoft caumi tciacitatari: 
qooa Priaiaos ubi coofpexity ad terram proddeoi» polvereaqoe ia oo^to 
ceitaot, obtettabatur eot, uti «ecum precatoret Acbiileai bterpeUaroBt, 
de Hoctorit corpore reddendo. Cujus miMrti Nettor et Idomeoeoa, pro- 
cibus fljui annuenuit; Achillemquey uti Hectorit corpoa reddereoty oolB- 
citamnt. Pater yero tnus eorum precibos motus, Priamum ia tcntorkHi 
•coersitx ingreMos autem Priamus, AcbiUi supplex ad podct» ona cooi 
AndrooMcbe filiisque «jusy proddebat Polyxena Tcro patris toi podoa 
■mploia, ultro spondebaty se, modo fratris corpos redderet, In perpo 
toum ei subtertituram. Tum qoi aderant Duces, Priaml senectuu» ni- 
•ertiy pro eo fiunt supplices. Parens autem tuut; ^Oportoerat, ioquU, £i Priamum filiot tuot matnriut coercuitte, neqoe to toelerit eoium d o ili no 
paitidpeou Verum tenebat eum rerum attcnarum Cupldo: nec fam He> 
lenam uzorem» quam Pelopit et Atrei difitiat appetebat dbL Biolo 
' tur a Tobit factorum poeoat datei Tcttroquo exempio liabeaiit ho a c 
i Graed Barbarique io documentum. 
Dooei aotem taadebant, oti accepto rodompUoiut piolio» co4oT«r CHRONOGR&PHIA. L. V. 125 

f^m* o 8i r& rov fitov riQiiv& Imto^^mg, rhif IlQla^ov avU 
ejfjOi jrai IloXviirfpf xal tMvSQOfidx^v , xal xiXtfSii r^ Ifyidfitf C 
Uioita&ai xal alrov wi oiVot; ytiaaad^ai ofia avxif * uXXiag yoQ 
w* av nafaxai((^oiiiv ctvr^ rhv vix^, o ii Ilf^lafAog q>6fiif 
Sxatixifiivo^ xal Hnlii r&v fuXXimav, ranawwg naQayhirai 
imi l7oXt;S/ri;c nafaxQarovfiivog ngig ^A^iXXta rov aov ytvirr^v 
nm\ fiifmov xa\ noiov inriayi. xa\ noXkCh XaXti^ivnav &viarfi^ 
eav' xairi&ivTtav r&v XiiQiov in\ rtjg yijg, liotv oldxilXtig rh 
nXf^^og Toiy iwQiov, riv n xffvoiv xa) rdy &Q)V(fov iixirai xai O 159 

IDi* rov iftanafiov fti(fog, tcI ii Xoinii IloXviivji ;|fapioa/i€yoc 

iniiiaxi riv vixgiv. i ii n^flafiog naQaxaXiZ riv !^;|riXl/a ilo- 

Xv^vfjv noQ avTif xixraXin^v * o ii ilniv avr^ itg ro *7Xioy otU 

r^ ayayfTv, Utg BXXqv leaipoy r& xa^ airi^ avafiaXXifnvog. D 

'0 ii nflufiog. uviX&wv ilg rd ix^fia, ^x^ ^^ awfia roS 

VS!%tro(fog^ a/fo roXg aiv avti^ itg T^y niXtv ila^Xd-i* xa\ rnfQiilH 
oamg %i cwfia tov 'Sjrrof o; d'anrovatv uvtiv J^o» na(f& ri TfT- 
Xog rov^TXJov , niv9^aavrig avtiv niX(fwg. 

Ka\ Iv r^ fiital^ nagayhitiu 17 Ilivd-ialXita ix rijg uvnni^ 
fav Xi^QQVfiaov, noXi nXi^d^og Inayofiiv^ ^4fAat,iviov xa\ avifwv 

fOyiwaiwv, fioMoaa ii ^SxTOf a aviUQitad-iu, inoatffiipiiv ^mi-- 
yito ' IlaQig ii rovro fia9iiv, innatv airriv fiivav, XQ^^i^ i^i^ 
mir^ noXvv. avid^Xaa ii fiit& rov tilov ar(farod, fii&* fifiiqag 

7. «OTOv Ox. 19. ITr^^oinSdov Ch., ITffOf^oov Ox. Mi. «Hl 
Ch., xar* Ox» 90. uvui^tMail Immo icvfiQio^iu. 

Wk ooacedorot Hk nso Titae jocDiida moob repottot» PriiBonit Po- 
lyxceaB, ei AodroMelMB la pedet erijrit; Priaaio praeterea ■anidimt 
ebi taraaMiv oti paoeai, ▼inooiqiie apiid se soBeret; noa aliler ei cer- 
pni tradilwiuB te, Bioatns. Pnamis anteniy inler spen metnoMine In- 
tvi snspcnsnsi a PoljTcna snstentatosy hniniliter intravit» dbna et po- 
tna cnni pntre tno captnms. Ubi ■nltk ioTiccni sermcne afitatis, snr- 
f shan t tandcmi rcdcaptionlsqnc pretiuoi in ■edic positnm cst Vidcnc 
antcm Addlles dcnonun anltitndinMi» acecptis sibi anro et arfcnto to- 
sllbnsiinn nttonci, reBqna PoljTcnac, nna cnm cadaTcre reddidiu Ro- 
fMti nniein Priamc, nti PclyTcnam qnoqnc sibi scrraret} AchiUcs illam 
m nrbmn accom dcdnomre {nssit Priamnm; Imc do re cnm eo aBas 
ilaqnc cufmm consccndciis» Hcctcrisqnc cadaTcr sccnm fo- 
1« nfboHi cnm snis rcpetits nbi In dncrcs conTCfMm oorpns, jnxtn 
mntnc ootm nrbcm mcfno cnm Inctn, rccondidcmnt. 
IntnrlM Tcro ex oppcsito ChdscncM nderat PcnthesQea« Amaw- 
I et bdBccM rn m Tircmm excrdtn nnmeroM stlpata. Ccrtlcr antcm 
iMtn dn Hocloris mortc, fai rcditnm pmtinns m paratt Tcmm Paris, hoo 
nam mnlto cnm do instilnto no ^moTcnal. IHa ifitnr, cnm m 126 lOAMNIS MALALAE 

B iXfyag onXtaufiivf] avv T(f nXrf^a l^ifx^^ ^^^ ^^ iantiov. 
iiaifed-ivTog ii roi; CT^aToS avTtjg ilg ivo fiiftj, laTavTou ol 
fiiv Toiorai t6 dtl^iiv XafiivTig fiigog, ot di onXiTai ni^ol, nXitw 
O 160 Twv inniiov ivTig, Tiv fiiaov iXovTig Tonov ^ Si Iliv&ialXiia 
liiaov Twv Imiwv vniJQxi ai^v t^ alyvio, xa\ Xotnov ol Javao\ 5 
Ta%avTig iavTOvg av^iaTavTai, ToTg' fiiv TO^ioTatg o MiviXaog 
Hayta Ttvxfog xai MfjQtSvtjg xal *08vaaivg^ ToTg ii onXiTotg 
V 53 ^ioff^Sfjg, ^Ayafiifivwv , TXijnoXifiog xal ^laXfiivog xa\ i4axa^ 
Xaqtog , TOtg di iTtntvatv o aog yiviTtjf Hx^^^^^ ^^ ^*^ Ataimg 
ot ivo , xa\ *I8of4iViig di xa\ o 0tXoxTtJTfjg xa\ ot Xotnol fjyt- 10 
fx6vig &fta TOtg avTwv aTQaTotg, xa\ xiilvw iyti TivxQog noXi 
nXfj&og, woTi inatvi^val fii , wg aQtaTivaavta, Toig Si onXi-' 
Tac aq^avl^ovatv ot AtavTig, iv fiia^ avTWV iiaAdSvTig, o Si 
aog naT^Q HxtXXiig fHTal^ avTwv vnaQywv, &nifiXiniTO t^v 
Iltvd-iaiXitav , l^fjTwv anoxTitvai avTtjv fta^ofiivfjv ntxQwg. xai 15 
nXrjalov Innov avTfjg (jpd-daag^ S^Qau' xQovaag avTtjv ano rov 
*innov xaiafiaXXit, xa\ tTi J^waav avTtjv iXxa ntaovaav ix Tfjc 

B xifAfjg, xa\ iwQaxoitg avTfjv ntaovaav oi Xoino\ tov aTgaTov 
ovT^C iig qfvyijv iiQtinfjaav * TcSy Si TQWoiv toc nvXag xXuativ^ 
Toiy St& Tovg qavyovTag , of^EXXfjvtg rjfitig Tovg niQtXttq&ArTaciO 

4. tS fiiaop ho^^^ tonov] „Scr. rov ftiaov izovng «o«ofr.- tod 
locoin istuiD allter meadosiini suspicor, et pro« fucovj Xtuov repo- 
nenduiD censeo, oti habet Cedrenos: dtx^ Si tSv avt^g dtilovea 
ctQtctov^ xal iv St^tqi fth^ avt^g to^g ^{oras, t^ lat^ Sh fU^ 
«ovs oxUtag «ffCovs, nltlovg ttiSv Innitov Svtttg^ ixro^oooy i} Ilip^ 
^tailtta fiioov ttSv latMittv ^v hv t^ oiyvqt.^ Ch. •aosqoe paocos per dies refedsseti copiis tandem suis instmcta, In 

Sum progressa est. Diriso autem in partes duas evercitu, sa^htarii ad 
eitmm steterunt: pedites autem gravis armatnraey quos Bquitibns plo- 
res babuity ad laerum collocavit; equitlbus in medio positb: inter qiios 
ipsa, cum signoy constitit. Ades Toro Graecorum ita ordinata est, vt 
sagittariis hostium Bgo Teucrus, Menelaus, Merionesy Ulisses; graYU nn- 
tem armaturae peditibus, Diomedes, Agamemnon, Tlepolemus» Jaimeaui, 
et Ascalaphus opponeremur: Bquitibus Toro pater tuus AchUles, Ajax 
nterqaOy Idomeneusy Pliiloctetes, caeterique Duccs cam suis pngoam do- 
derunt Bt quidem Bgo Tencrus plurimos interfed, adeo ut streiiaiM 
me virum omnes perhibuerint GroTis autem armaturae miUtes Ajaces* 
medii in eos irrumpentes, profligarunt. Pater aatem tuus, medilis inter 
eos, Reginae ipd invigiUns, ocoisionem venabatur, quomodo eam, acri- 
ter sane pugnantem, e medio toUeret. Itaqoe propias ei accedens, ba- 
sta eam unpetebat; et ex equo deturbatam, dum in casu erat, eoma ar- 
reptam distrahebat. Cadentem vero eani Tidentes reUqui ex exercitn 
ejus, fuji^ omnes capessebant. Cumque arbis portae a Trojaids obee- 
ratao fuissent, uti omnem anfogiendi spem sais adimerent; nos, hostiaai CHRONOGRAPHIA. L. V. 127 

WiaSSavrec naf& rb tfTxqg xxUvo(At¥, inoa/6(Aivoi r&p ywat^ 
tm *AfiaIiir(ay , &aTtyag o OTQajig anag dtafiivaag IfjnqlaaTO. O 161 
vjfStniv&iatXilag m iixnviovar^g fiovXtj ^fnTv ivioTti &aTitfiaav 
lii Tov noTafiov Qi(pijvai ij xvalv tlg fi^waiv naQaSodrpna ' o ii 
5^/iUaV fjtu "ftftag &avovaav Tafijvai' xal yv6vTa tA nXi^^ 
l^dvTfaav iJg Tiv noTOfiov Qig>ijvai. xal ii&iwg o jJiOfn^dtjg ini^^ 
hiLfiifiivog avxrjg twv noiCiv ilg Tov Sxafiaviqov noTOfibv fidXXa * 
loJ dvriifxii naQaxQrifia. 

Mtia Si oXfyag ijfiiQag o Tid^wv ug 6v6f4aTi vni tov TlQia- C 

lO^ov naQaxXri&i)g naQayivmu, aymv *IvSoig iifinnovg xal m^vg 

tm Oohixag fia/jfitardTOvg fHT atTWv xal tov fiaaiXia avTwv 

IIoXvSdftavTa. xal ToaovTov inrJQXi nXtjd-og oaov ovTi t6 TXiov 

ovji To SdniSov anav iSi/iio. xa\ Siu vavTixov otoXov tfXS-ov 

volXoi *IvSol xal ot avTwv fiaaiXitg' iSnfixovvTO Si Taaa6fiivoi 

ISnttvng ol fiaatXiTg xa\ nag 6 OTQaTog ino tov SvvaTov Mifivo^ 

fog, fiuaiXiatg ^IvSwv. il/i Si 6 Mifivwv fnd'* iavTov xal nXov^ 

m noXiv ilg ra^ yat;^. xal uvanuvaavTig eovTovc i^^Xd-ov ilg 

To Sdatiov , l^iifTi nuQd^^tva (poQOvvTig xal a(ftvSofi6Xa xal aanU 

Sag TiTQuyiivovg» xal aiv avTor^ fnyivTtg ol rov ^IXlov avfiftc^ 

fO^i xal 01 riQidfiOv nuTStg xal 6 Blifivwv ^X&tv iv uQfiuTi ino^ ^ ^^^ 

Xoifitvog iig to ntSlov. onXiad-ivTtg Si xui fifitTg oi ^'EkXrivtg 

xQO^Qj^fii^a , ndvTu Stifwg tyovTlg' lS6vTig yuQ xttl^^fitTgot 

5. yvavta Ch., yrmvTu Ox. 12. o^tt] od8\ Ox. 18. ^tpiv^ 
Sopola Ox. 19. ,//lc/ov ] Scr. 'Xl/ov.'^ Ch. Slc iam Ox. 

relqidaf insecQti, fub ipds nrbis Boeiiibos tnicidAiiiniis; ab Aoiazoiiibiu 
wlcria abotiacnUs; quM, in Tincola conjectas, exerdtos onuUs inter ae 
^Mtft, De PentliesikMi autea ipsa anhelante adhuc, decretam a nobis 
crat, «ti ▼«! in flumen projiceretur; rel dilanianda canibos objiceretors 
Cselcnnn postalabat Achilles, mortuam sepulturae tradi: quo audito, in 
flactos ^tijid eam instabat exerdtos. Diomedes itaque pedibus arre- 
plam, in Scamandmm praedpiuvit; obi statim sofTocata periit 

Pauds autem post dieinu« advenit in suppetias, a Priaroo Tocatos, 
TitlMn quidam; comqne eo Indi, pedltes equltesque; Phoenices etiam 
bdBcodsslmi, com rege eorom Polyoaroante. Tauta aotem erat rooitito- 
do eoram, ot nec lliom; nec totos undiqoe campos eam capere potoerit. 
8ed et BaTiom qooqoe apparato supenrenemnt Indorom qoamplorimi, 
cam Reg&os. Totus autem exerdtos regesque Menmonis Indorum re- 
gk sab aospidis militabat, viti potentisslmi, quique plurimis diritils na- 
m soas oottstas habuit. Hi, udI paululum se refodssent, in campum 
dcscenderont; enses quisque Barbancos, fondas, et qoadnta scota g»- 
itantest qoibos etiam se adjunxerunt commilitones IVojani Priamiaua 
iB. Mcsnnon aotem ipse corro vectosy in campum procedebaC Nos 
elSam Grmed anna sumentes, mala interim cmma noblsmet Ominantes, 
tameai ad hostium cnim conspectom ipsum nosque Duces 128 lOANNlS MALALAE 

oi TQtkg &(ia Xif M^fipovi xal rotg XoiTtoTg M(fX0Ptiu ^fiiV* «ica2 
dtxofiid^a Ti^y OQfi^ avx&p xa2 nolXol TfavfiaTl^Ptou. jMrrJv- 
TCtfy 8i noXXoip oxXiOP li Vf^^f Vf**^'^ ^^ ^f^optg *EXXi^pw awi^ 
XOfQOVfiiP fiii vnoipiQOVTtg T^y Toti nXtid-ovg filaV <7/oy ii mlS 
Tvig fifim vavg navaai oi fia^fiaQOi, ti fi^ i^£ in^X&t. Tijc H 
wxtog ytvoftivfig, awtXdomav 'EXX^oiv &fia Ttp tdtif OTfotip, 
xal ovtaYayivTtg t& awfiaTa THpQovfiiv. t^ ii ovt^ tvxrl fiov^ 
B Xivifiid-a Tlg t&v fiaaiXlutv ivvarou ivTiaT^at »al oQfiiiaiu Karii 
Tov Mifivotog, Twr iXXotP tlg T^i nXi^&tj aaxoXiovfiiwiaw nal fia^tO 
XOfiiyofy. xX^qov ii ytvofdvov navTOtv ^fiuiv ^tfiSvofv jcXit^ov- 
Tou xoTtt Tiya t^x^ Atag o TtXafniviog , o ifiig iitXipig. Moi 
n(ftv fj fiXtov ivtX&iiv H^tQXOf^^^ ol ^EXXiivtg onXtadfttvoi ndv' 
Ttg, ofioiwg ii xal o! TQukg xal o Miftviov, fiaaiXtvg *Ividiv, 
ual navTa t& nX^&tj avTwv. xal tnffifioXtjg yevofiivfig xaJ mA- IS 
V 54 Xutv ntaivTwv, i iftig aitXgiig Atag xtXtvaoig Totg fiaatXivai r&v 
^EkX^wv Toig akXovg uftvvaad-iu *Iviovg xal Tfwag, oQftu xaT^ 
Tov Mifivovog , fiaatXiwg^Ivi&v , ToiHj(fOfog*Ax*XXiiaCf tov aoS 
O 163 fiviTov, Znta&tv avvtniaxvovTog t^ AtavTi, tavTdv anoxfi^ 
nxiov. ii Mifivwv nQoataxfixiig t^ AiavTt xaif avTov offcif-M 

19. iMon^vtnmvj Agoywrrorr o g Cli« Qom ftifmi itouoUio o bor» 
baries Malaha oiqae siaiUibiis froqaeos. Vld. p. 21. A, 24. B, 130. 
D, rol IL p. 65. B, 69. B, 73. D, 76. D. Apod PoUooea p. 27a 
oodi^ tcripUm ^ttyt» hi t^g liliOvwoUv oiottv t^g ^gvftat boo 
io 'HliOvn&Umg 0^0170*^001 Haratio eooTerteoda, ted soribeadoai 
'XUov, «oliF oioav. AUo boiDt feiMris t, opod Honaa od LeooM 
p. 193. B, 255. D. 

oierdtosqoo oonstematl sonos. Clainoro itaqoo soblato, TroJoBi cmi 
MeoMiooe reliqaisqno nos ag|;ressi snnt} quonun Tioi priMA sosoepiaH»! 
mltis bino Inde Tnhieratis. Ubi Toro quanpiurlnd ex noetris oeti d iae eo t , 
nee oauilias Barbaroraai loipetai sostinendo essenms, ad naTos m 
Ms. oed ot ilbs etiafliv nisl noz soperTeniens inhibnisseiy Barbari 
■aanit Noote antem ingroente, ozercitoai reooUigentes, ocdsorafla 
daTcra oooiKwssiinas. Consiliuai quoqne eadeni nocto initoHi, qnis ii 
Beccs nostras par Meomoni oongredcretor; caeterie Intoria oeplos ejos 
iomicra adorientibas. Sortibos antem biter Dooes oones doc^, Ajaa 
Telaamiio, fratri ineo, hoc (fatis iU Tolentibos) sortito obtiglt. Aoto 
l^tnr seUs ortnfli« Ghraool in adeoi aonati onmes progrediaiori sScoi oi 
Trojani, eofli lodoran rege Memoone» ezerdtoqae oomL ProeBo 
oonnisso, noltisqae cadentabost frater nous AJai; dgno Graooora 
eOHU dato, atl Trajaiios Indosque reHquos prapulsareni; Ipse Mi 
nen, Indoran regem, adortas est; HeroS ioterlm AchUle, patro too» 
dan oon o t«io oonroboraiito. Blonnoa Tecot «bl Ajaoen dbl nppeo- 
CHRONOGRAPHIA, L. V. 129 

OttfTi, Marafiitg uno rov SpfiaTOC iv&ig nXijalov iyivtxo* xol 

i^fjkwQ Totg Sofaai jntQa^ovatw. o AXa^ H nQ&ioQ &¥aTqlnH 

ti(¥ aanlia avvov r^ HQaxi otQiipag, humawv avt^ fiaQi(og. 

Tttfy Si irrmv lyyi^ xov Miftrorog iniXd^Srxm xtf Alavxi iv xtp 

Sfxi^ xop Mlfivovaf IdufP o aig naxrjQlixilXivg, ro ioQv aidxov b 

fialAv iig xbv XQa^rfiXov xov avxov Mifivovog, yvfivw&ivxog xov 

xtvovxog, xxilvu avxiv avtXnlaxwg. xa\ maivxog avxov aiipvi» 

itwg ytvixai &6Qvfiog xai qfvyij x&v fiaQfiuQwv ' xal ^fiitg ol 'ISI- 

Xtp^ig yvovxtg xol nXtia^ivxfg d-uQaovg ndvxag xoig AiS^lonag 

tOmhofitv, IloXviufiavxog H in\ xov Aiavxa imfiavxog^ oQfn^^ 

cag TiXafiWViog AXag xw^ avxov, ioQaxi TiXti^aq xov fiovfi&va 

ahov uvoiQit aixov. d-avivxog ii uixilvov xai alXwv noXXm, O IM 

o2 Al9lojug gnvfovxig avjiQovvxo , x&v Innimv aixo^g xaxana^ 

xovvxmv. ntal inXija9fj xo iumiov viXQwv, xal yiy^tv laniQa* 

IB^tffiov oih o! TQwig mQl xSv vixQwv Jtvioatv. xai ^fiwv xwv 

*EXX^o»v avv&ifiivofv ufiq>6xiQ0i inoi^aufnv nvQAg xai ixiXfQOh' C 

oofitv xovg nxQovg. xal &afpaXiaafiivoi ol TQWig x&g.niXag 

iftavav mvdwvxig ii& xoig avxwv nQOfiaxovg xa\ iiA Mifivova. 

iXfywv ii TifAiQwv iiaiQUfiovawv, xov aov yivixov A^iXXiwg npo- 

fO xaXovfiivov &fAa fifiVv xotg; Axuiotg xoig TQwag, i&jXd-iv ^oi^ 

fovog xwv fiaQfiuQOfv o IIuQig xai Jrjlqfofiog atiXtpol* fyfuv ii 

fittf asirSfv ahv r^ nXrf&a Avxdwv xa\ TQWiXog, natitg xol ct^ 

Tol IIiQiUfAOv. xoi oQfitfiag naXiv AxiXXtvg, o aig ytvixijg, fit&^ 

^fiSv r&v ^EXX^^otv ndvrotv uaraiaixti roig fiaQfidfotfg* xal 

anlfliadTcrtitf • cmmi tUtiai dctcendeiiB, pro|to acceisit. 

roro hasUs le iaTicem petebanti prioiasqae Ajax peracriter eum 
af g r eiM ^ icntaai eias, haita impaboai, oUiqoavh. Derepente igitar 
MiMeaHioai proziini erant, Alacem, eoai orgentem, adorti tonti quod 
obi rUSit pater toot Achillet , deoadatom Meamonlt jogolam hatta traje- 
dtt iptiifliqae, omntom praeter tpen, ocddit. Memnone de prottrato» 
toniahat Sagent io fiarl>aris ortot ett, fogam ^e aM>ra capetsontibos s 
•et coBtra, rerocatis animis, Aethiopat ad onom oronet exciaimut. Tom 
▼Cfo Polydnauntem, Ajacem adorientem, Ajax ricistim petebatj juxta<{ae 
ii^iBn ooBfotsom, de medio sostolit. Ocojds Tero eo plorimisqoe alus, 
Actyopes in ipsa foga perierunt, BqoitSbus oos proOolcantibas: totosqae 
cflmpoa cndaTeribat pmiot est. Nocte Toro ingruente, Trojani nolm- 
cam do Mortoit tepeBeodit egerant: nobit aotem illit aiinaentibos, ro- 
foo «trioqiw oxtnudmos, oiortaosqae cremaTimusy Trojani aatem Ilii por- 
tit obtorotii ducom taoram Mcmnonitqoe fatum defleront Pandt ita- 
qoe ^obaa interjectit, patre tao AchUle nobitaue AchiTit Trojanot ad 
pc a o iiaa i proTocantibat; egrcsti tont Pari£s Dclpholnqae tob ausplcib: 
eomqoo hh L^caoo, Troilasqae, ot ipsl Priami filii, io adem deTooe- 

Pnter itaqoe tnos AchiUety com nobis omnibos, In praeliam do- 
Bnriiafot profligaTits qaorom plariml Intor fogiendom InSca- 

MaiaiMi. 9 
ISO lOANNIS MALALAE 

^evyovTiC tmaw <7c ^^ SHdfittvifov norofiip mUlol xai inti^ 
XovTO, xal ifivTtg Si ^tiQol iXriip^aap. &vaifiT Si !(i;i^i>Jl«vc 

D TO^c JlQiAfiOV naZiac, Tgwikov xal jivxaova, toig ii Xotnoig 
^fiifg ol jixaioi. xai ftiya nlw&og iv Jif *IXitf mfl TjptfAor j^* 
^y yitQ Hu vioQ xoJ YiwaXog xol wQatog. 5 

Mixik ii Ttvag ^fiigag ivlaxaTai ^ tQv &va9fifiaTm Jofnf, 
xal ayngi^ )^/)^oy< xoti n6XifiOv, &vaiSv yivofiiviov, &v6vtiavT^ 
O 165 Qvfifiglia 'AniXXiovi iv t^ SXan Tip ini fnxfov im Tijg niXiotg 
Twv ^avadiv xaA t&v TQiiiav. ual i^iiXd-ovaiig noXvl^ivrjg fifrcl 
*Exdfifjg iig xd liQiv ji/jXXiig TavTtjv i&avfiaaiv i»(f€uuig. 10 
JTjp/ofioc ii iOfQaxd^g riy jixiXXia, nifina Tiva ^iaTov ivifom 

B nfig avTiv Xoyovg ipiQOVTa niQl Tfjg noXviivr^g iv T(f oyam- 
Tiiv riy jixiXXia iv t^ SXau rov IdniXXtavog fi6vov. xal airoo- 
aag o HxiXXiig T^y niQl avrijg Xiyov &vij<f>&fi ' i<0Qax6Tig ii 
^itg ol ^EXXfjvig xdv HaTov liiafyvTa r^ k[;riXX<r iv ^offvfiip 15 
noXXiff iyiv6fii&a, mg tov aov yiviTov jixtXXMag nQoiiiivTo^ 
^ftag. xal inifiyfafiiv nQog avTiv anixQiaiv ii& tov iiiX^p^ 
fiov AtavTog uai ^iofi^iovg xoJ *Oivaaio)g, ?ya avT^ naQoyyit^ 
Xiaai fi^ 9'a^QiTv iavTiv ToTg fiaQfiaQoig fiovov. oi ii amX&ip^ 
Tig niQiifiiivav avTiv t^io tov SXaovg,' Iva avTif itntoai Trp^ ini^M^ 
V 55 KQiaiv. 6 ii aig naTijQ ^AxiXXihg awTaaaiTai t^ *Iialif XafifiJb^ 
tav ILAviivfpf nQig yofiov. fuu fii^ oXlyov o JldQig naQOfiwt^ 

4. Ad^l prioi ijfr. 7. ivofi ^ nox iwi Ok^ dvmr^ — 
Oz* iv€aLmzi dflterioi Toopiu BmmnL in Hetych. toL 11. p. 11. fcdfixn Ch.^ nifkMOvta Ox» 13. fMyov Cli*, fuw Oz. 

18. Jifiijdovg Oi. miidnim floTiaa delipsly ioterienmt; ploriid etioni Tiri cipti aot. At 
Tero PritBl filii, Troilui et Lycaon, AchiUis mono eeeldemot: reBqni 
nobii interfeeti. Ingeni aotcai Trojeniit Troili ob coioai, ioctoi £»• 
ceiiit; nt qui jorenis odiOodum magniqoe anlmi fdt et formae eximiM. 
Poit aluiaot Tero diei beUom intermiiiom eit ntrinqoe; ob Anatfc»» 
matom, qood imminebat, fcitom: qoo Graed pariter ac Trojani in !■- 
co y qoi prope aberat ab orbe , Apoltini Thymbrio lacra fadebant. F»- 
IjTvenam ibi, templom ona com Hecoba iogredientem, conipicatoi Ackli» 
lei, formam e{os obstopult. Videns aotem Priamos AchiUem, <pi por 
locom lolui obtmbolabat; Idaeom qnendam misit, qui com AduUe 4o 
Polyxena sermonei luberet AchiUei autem, Idad nondom nbi andiwot, 
Poiyxenae amore accenioi eit: Nos antem Idaeom obserrantes com AcW- 
le secreto agentem, contortmti animis, a parente too nobis metnere 

Simus; ne forte proditionem agitaret Missi sont igitor, cum fratro 
^iomedes et Ulisses, qd Innuerent d, ne ita fidenter se Bartmrii 
mitteret solum. IIU autem al>euntes, adrentum ejus ex luco praestola- 
bantnr, nundum iUnd d allaturL Interim pater tuui AchiUei prominnaa 
dodorat, de Pdyzmm docendai cd paolo otiam poity Parii, coa liratn CHRONOGRAPHIA- L. V. 131 

rai wQoc Top ^AxMfct ufiffa xa\ o Afilq>ofiog, o uiiXtpvg avrov, 
na(faxaXovmg a^thv mQ\ tov ydftov tijg JloXvl^^vfjg, nal ifyjh' 
vu avtovg o lixiXXnig xat' iilav ayvdatmg, fiijiiv vnonttvaag 
^Aev iiii To iv tfp tov *An6XXwvog uXcrH iJvat. xal o fiiv IhL' O 166 
$^g wg ogxtp fiifimaiv ra fi^ avtov xai rot; HxiXX^mg ii^ftiva 
naQu tov fiwfiov Itrtatat. niqinXaxivrog ii tov Ariitpifiwi t(p 
jij^lXiT, xai JIuQtg iino twv nXivpGv, avtov xataffiXovvrog 
aiiif, ifiuntiaav 8 Iniqiqito ^ifog. rotf ii Aiji<f6fiov xora- 
axivtog viv ^Axt^a, iivtigav ImfiQitat nXtjyrfV o ITdgig t(p 
10lif;(iU<r, xai Xotnov ixXvtog iyiviTO xal iniOi. xa\ i^igxavtai B 
01 nig\ JIuQiia xu\ Atjlfofiov uwn6ntwg ii* liXXtjg il^oiov rov 
SXoovg\ iig ii fnxgov umXxov , ig^fito noXX^ XQ^^^h^^^^ ttTi^l- 
^w ifg T^v noXiv. WcJv ii atTotV o *Oivaatvg ¥g^ ngog Aiav» 
Ta xol AiOfirfifjv oti Oix iyud-6v ti iia\v iqyuaufAivot ovtot' 
iSiloiX&iafiiv nQog Toy lA/jXXia. ilmX&^vtig ovv ilg ti tiXaog oqw^ 
Oi Tor aov ytvitfiv lAxtXXia xilfnvov naQ& tiv fiwfiov ilg t^ iia» 
fog xadjffiuyfiivov xa\ iti tftnviovta. ilmv ovv npig uvtiv o * 
Ifihg uiiXfig AYug, ^Hv Hqu iXfj&wg Sattg iv&Q(6nuiv ijivvato 
rt^ful ci iXxfj iiutpigovta ndvtwv ; iXX ^ a^ nQonitaa indi» 
fDlioi fjf. o ii ^;|fiXA«t*c ilm, A6Xfp iiQydauvt6 fu IldQtg xu) C 
Jilffofiog iiu IloXvl^ivfiv. xu) itiXivtfiai. viXQiv ii yiv6fiivov, O 167 
fitundaavtog avtov ti awfiu tov iftov AiiX(pov AYuvtog in* 
ifiiov, ffiQovatv iig tug axtjvdg. iiovtig ii ol TQ&ig i^^iQyov^ 

l4 iqjaaafufvot Ch. , alQyaoufuvoi Oz. 17. ua^fiayfUvop Cb., 
xmviiptayfUvo9 Ox. 

Dctphobo, cba interreiiit; nerape (te nopUls eon interpellatonu : qnoa 
«t aeorsui exeeph Achilles, doli ifnanu, nibilque maU sofpicaliM, eo 
qnod ApoUinis essent ia luco. £t qQidein Paris ad Aram coustitit, tan* 
qiafli i|uae inter se pacta foerant, juramento finnatorus. Interim ▼ero 
im se mutoo tenebant amplexu Deipbobus et Achiliesi Paris a latere 
▼tiiens, AchiUem gladio uoem ferebat transadigit Sed et repetito tuI- 

oonfossosy dnm a Deipbobo distineretBr« Achilles, concidit exani-> 

Paris avtem, et Deipbobus, per diTerUculum lud viam sibi iuTO- 
ps» dam omnibns eTasenint: paululumqoe procressi, dtato curso 
itcr in nrbem aocderabant. Quos cum oonspexit Ulisses, Ajacem an 
Pismedem allocotus; nNon est (inquit) boni aliquod, (|uo occiipati 
Mmt isci : qoin igitv AdiiUi prospiciamus.^ Lucum itaque uigreast , pa- 
irem tooai TideBt cruentatom, hunii juxta dtare prostratum, et extremos 
jsm spiriins anhehuitem. Dixit autem d frater mens Ajax; ^Qoisquamoe 
i|itor te, mortalium fortissime, interfioere poterat? Quin potius tua tibi 
trmrritas exitlo foit.'* ,,Immo, inquit AcluUes, Paris me Ddphobusque, 
Pdjxoaafli praetexentes, dolo circumvenere.'* Nec plnra locutus, expi- 
fwkL Moriuum itaqne, humeris suis impositum, ad castra deferebat fra- 
IV moos Ajax: quo iUo^ erumpunt continuo TrojaiUy AchiiUs corpus. 132 lOANNIS MALALAE 

ratf &a afndifavtic aitfnf ri cSfia aJxbmroi. ifii^C ti ol 
^^BXXrpfig IdovxiQ rh fivifuvi^ h ififjxarla noXXfj lyti^€&a' 
jca) nq^ffi^fwt airaS ri awfia, xoi fiakimc iv viffla dvanofUP 
CiYfj. 

*0 ii IIv^QOC &Mvaac lartval^i mxfSc* xa\ nffooiojniKwQ 05 
TivxQOQ Inatratr airir ifpfj , Tl^ ivrarog ian ri^ au^ o^ctuc 
i^nniTv ; ix natQog aTfia tfiqng IlfiXiwf fiaaiXitaQ noXitog fiiv 
Od^laq, ywqag H OirraXfag, in fifjftQOQ ii aTfta gfiQng j^vxo^ 
fijjiovg , fiaatXiO}g rwv SxvQiofv, iig ixilxrfCiP ii natQog Snav 
ri TXiov xal r^v TQolav inciXiaag, xal avaatug mQunXdxfi rr? 10 
Ilv^Qto TivxQog, xal ^fjaiv avtov rdvc tov Aiavtog, to9 
avrw uiiXfov, XafiiTv vlovg, ror Alavrlifjv riv ano rXocix^p 
r^g nQoriQag ywatnAg AXavxag^ moX j^ Ev Q va J mtp ^ rifv urA 
rfjg Tixfii^aafig, xal ovr^ Tixfifjaaav' xal naQh^^ air^ i 
IIv^Qog. xai Xafidtv TivxQog c^c inlnXivaiv inl rijv 2b- 15 
.XoifiTva. 

^OfAoltag ii xal o IIv^Qog Xafiiov tov 23ioy ar&kav imf^ 
nXtvaif xal n&g o ^Axaixig arQarog xa\ ol tjQmg iniljXdav iic 

68 ^i^ lilag narQtiag, ravra ii Slavipog Kfog awifQonlmro Iw 
rijf noXlfiif vnuQXiov aiv r^ TivxQif * fjvtiva avyYQaip^ «9^17-10 

B xfic ^OfifjQog noifjt^g r^ TXidia iii^iro, xal BiQfOXu^ %& 
Xoind. ariva xa\ iv raXg rov Alxtvog ifHflQmu avyyQOfaSg, 

14. TtMfifj0afjg Ch.» TnfU^etjg Ox. 19. De Siiyplio q«M fitirfa 
tor BUlilu rqpetit ez eo Tsetwf Hktor. V. 29. 

«ti io id sfte?ireiit, elNreptvL Caetenm not, eiM Imc, vmmU io ••- 
gagtliB poiitl» cedaTer pjrli exastmi iinuu|oe recood ltua temo tmdA 
BQodAant. Adkae Vjnhoi protode iofomlts led laodoTit en Teocrost fan 
teoliM|oe in oan ocallii MQoinMi (Inqait) P«r tolt ▼Irtntibat priedic— 
dit ▼idetor; qoi n potre Pelei, Phtbiae Tlnitilorani regit| n Mtre vo- 
ro L y oonied li t Scyri reglt» tengainea ottentatf qniqaov Pntrit b w 
dictnni, Trojani totanu|tte lHaA ezitio dcditaf*« 8argent detodo Ti 
crot,' Prrrliani naplexat ett; qai eoa ▼idtilni rogam, nti €rolrie 
AJacit flttot, Alantidea, ez Glanca» prlore AJadt oxore; et ex Tecnietta; Teancttaniqae iptam tibi acdperet Bet Itaqoe a PrRko 
tlbi tmditot, in 8ahi«ine« intolan, ttatlA tol?cat, Teociv deroiit. 

Pjrrbnt Itfdw OMi tqoe Graeconun ezerdtnt, et Heroci, mm 
datM qniiqac ioa« patriam toaM repetierant Itta Tero tcriptit tro<ldfc 
Sitxpbat Cooi, qol, cob Teocro, biUo Interfaitt coiat in Hittorintt Bo- 
»erai Po«U poit teiiporis indd«ii, IKadim tnam eeodldit; tkotl ot 
toam qoeqoo poitio Vlrfllloi Aeoiidim. Haee end«iDiet7i 
CHRONOGRAPHIA. L. Y. 133 

oJKf ninifia §iiT& nolX& iTfi ^OfA^fov »ai BtfyiXklov ^flSti 
hd KXaviiov Nifmwog paatUtaq h lufimTt^. 

!£f ii JiXvTtufii^atfa , ^ Yvpij tov jiyafifyvopog , ^(^f^ 
iniaaaa iia tov iavr^g &piQa oTi t^ KiUfdyi(fav g>iXtS, xal 
sifOfffiffp ivftixvta, iHmvt iavr^ dg fiOtxUop t^ Afylad^ t^V 56 
ovythiTix^, vl^ ro9 Qv6nov. aal axovaaaa t^ tov jiyafil^ 
limog fiHXovaav inl t^ MvTinpfalm nofovalar, ifiovXevaaTo 
fiiri Tov Alfla^ov n&g iifUku iihf ^pev&iipai iQX^iiivoQ 6 
Ui/oiiliitmp vni tov AiytaSav. Mtd aaraip&daannpog tov ^/o- 

Vilifypovog iv Tji Mvtapfalm noXu , jcaJ iix^lyrog vni rijg niXuaf 
Mol Ttjg avyxX^ov xal tov Aiyla&ov, tlatX9(up tlg to titov na^ 
laTior ioifdyti. xal inolfiatt^ tv&iwg ^ yvi^ avrod fiaoiXla 
Tw Afyio&ov, xai iyafiti^ avTif vifuf. xaX taxti^ ^ avTOv 
ivpnifa, ^ ixdXtaip *Eviy6nfw* IJTig /oTfll 9uvaT0v tov na» 

15rfic xaX T^g fifiTfig gfofifi&tZaa riv ^OfioTfpf iavvr^ dyxi^ 
ivai^fti. ^ ii avyxXffTog xal ^ nSXig xal 6 ar^rig ifibrti O 1G9 
foy ASpa^^ov ' axovaag ii o ^OfioTfig, o rov 'Ayafiifivovog vt6g, B 
T^ Tov liiov narffig inl r^ Mvxrivaltav noXtv noffovalav , IjX» 
^v ini rov Sxpi^iwg, ^tvi fimxtv athroy filXXofv inl riv ni^ 

tiXtfiov iXd-^v o jiyafiifAvm ivaTQaqnjyat vjt athrov xul nat^ 
ito9^vai. xai Xafiovaa avrov ^ aithf^ airov x(fvipa iittntv 
«vrff 0T« fiovXivtrai o Atyiadog iviX^ avrov. xal fiovXtvofii^ 
tov Tov ^OfiaTov rl itt airiv ^K^a^ai, iv r^ fitraii nafaytvtTUi 14 'Evtfovm] ««Lefo, 'Eotfivfiv: Ha «niin otm Tocat Dktys Cie- 
tiili, «IM6 isU desunipU Mgna ex parte ▼identer.** Cb. Uoc acri- 
V.-J — 'H^tyiv^» 15. dyzi^] ^6vji Oz. 19. £zwimg Oi. prodidHt cii}os Scriptav longe ab HoBeri et Virgifii 
odisy Cia«dii Neronis snb teoiporibusA in arcnla reperta traduntur.^ 

Clytaemestra antett, AgamenuionU uzor, audito Conjogis sui erga 
GbsMndraa amorei oceasione oblaU; et ipsa etiani cum Acgistho, viro 
asbifi» Thycstis F. consoetndfaiem habnit. Certior aut«>m facU, jam in- 
stare Agamemnonis ia Mycenas redttds adyentum } consilium cum Acgistbo 
babiit, qnoaam pacto adveiuens ab Aegistbo e medio dolo toUeretor. 
itaquo ad Mycenas reversusy a dfibus snfs, Primoribus, ipso- oee Aeglsriio acceptns est: palatium Tero suom ingreasus, occisox esL 
Uxer itaqoe ejus regem sUtim saloUt Acjpstbum} cui jurU leges nupta, 
fimm ei peperit, qnam BrigoMm Tocanti quae, patris sid et matris 
pest mortoaa, ab OresU metnens sibi, laqueo sibi mortem consdTit. 8o- 
naUs Tcro omnisgue adeo cum ezerdu populos Aegisthnm odio lialNio- 
lunL Cnotamm Orestes, Agamemnoms filins, nbi inaudisset patrem suum 
llyiwni roTenum csie; Sdyneo reKcU, (cni pater* in bellum profo- 
ctams; eaatriendum eom et institnendnm tradideratt) Mycenas repetiit. 
ievccso dnm d soror ejus indicaTit, paratas TiUe cjos ab Ae|^stho fuis- 
m iaddias Orcsti autom Tolvcnti sccum quomodo ab iosidiis Istb prao- 1S4 lOANNIS MALALAE 

6 Stg6<piO^ efc ^ff^ MvxTfVtiP, ix yivitvQ vnaQXO^if Totf ^Ayaiifyiy 
vog, &fia Tij/ vi(f ovTotf nvXadtj T<f avvavifywxSu. xul fiad^w 
i STg6<pto^ %& dviipavxa tio l4yafiffivovt , ovpifiovXtvtTO r^ 

C *0(fiaTjj noXifiov not^oai ngog T^y Aiyio^ov. Kot Xafiiav ^Ofi^ 
CTfiv l(p;t'7ai dg TiAnoXXwvog ftavittov fta9itv mgl tov ^OQi^ 6 
CTOv, xal Xaftfiavit jjrpi^cF/ioy Sii dii t6v ^OqiaTriv xTiivai t^ 
ftfjTifa Jtal Tov Avyia^ov. iha JJTit fta&itv xa\ ^OgiaTfi^ d 
niftadliiiTtu xTiivag avTOvg * xal i^qfi^fi t/tvtw oTt xgaiiiaH tmv 
naTgt^tav xai Tijg IliXonowi^aov ndatig. 

Kal nafixdXiai Tiv STf6<ptov vnoaTQitl/at ilg t)jv ISlav a£-10 

O 110 Tov naTftSa, IdaavTa avTtp t6v vtov avTOv Tor IlvXdSiiv* xal 

mta&ilg 6 STfSftog inoifjaiv ovztog. xui Xotnov ^X^or dg T^y 

Mvxfivaitav n6Xtv o ^OgiaTTfg xat o llvXdSfig xaid Tdr XQ^f*^^* 

xal Xd&fa ila^X&i ngog Ttjv ^HXixTQav, dSik<f^v tf vrov, xuX nt^ 

P QaxaXit avTfj[v nttaat T^y fifiTiga uvtov KXvTatftvtiaTfav Si^a^ 15 
ad^at uvt6v * ^Ttg ^HXixTfu imtOi Tfjv ISluv ftfiTiga , xal iSiia^o 
TOP ^OfiaTfiv. xa\ nagaxXfi&iiaa 17 KXvTutfivfjaiQa iSvatintjai 
loy Alyta&ov' ^xu\ Six^tig nugd tov Alyiadov *OfiaTfig fttu^ 
vSfiivog ixaQTiQit, fiovXofttvog ixStxfjaut tov tSiov nuTQog fo 
uTfiu, Xiywv nuatv Sti ^Eftiv iaxt tS fiaaiXitov. xai ivfqxo^fO 
xatqhv iaqasii Tijv tSiuv ftfiTiQU xa\ Tdv Atyta9ov fiaatXiap 
%ov aviov nuTQwov. xu\ ttg i^rixi^v liX&iv dnS T^gfuivlag fuif» 

18. nagd] futd Ox. 22. iifiziav Ch.» iitziav Oi. 

otTeret fibi, ioterTenit 8(rophios, Agiiaemnoni cognntM; t^ Myceiant 
ndTeiient com Pyiade, filio soo, qul cnni Oreste enutritus uniul literis- 
que iabtttos fuent Strophius nuteni oertlor factvs do eb qune A^- 
memnoiii acddcrant; conttilium cum Oresto habuit, de nrmis ndTer 
Aegisthum sumendis. Una igitur ApoUinis oraculum ndenntes, qnid 
OreKte futurum esset, sdscitantor. Vates responditi Oportere Orest 
matrem suam et Aegisthum de roedio tollere. Praeterea intermgamte 
Oreste, sn Parricidiis suis supenrictunis essetf Iinmo, respondit Omwi 
lumi Paternas etiam ditiones Pelononnesumque totam occupabit Orcsten. 
8trophium itaque rogavit, uti rylado filio secum relicto, Ipse in'|»»- 
triam suam rediret Annoente Tero Strophio, Orestes, post ilranil—i 
acccptom , uoa cum P>lade , Mycenas reversus est. Ad sorurem vmn 
Klectram dam ingressus, ab ea petivit, uti Clytaemnestram matrcM 1« 
Hjatiam secum redire suaderet. Hoc ei effectum dedit soror: quin ct 
Clytaemnestra , precibus ejus ad id adducta, Aegisthum etiam, iit Of- 
stem exciperet, obnixe rogoTit. Ab Aegistho autem receptus Orestca, 
furore tamen correptus est, Patemi sanguinis Tindictam totns agiintts; 
mgnunique iilud sunm esse, omnibus ustentans. Tempus Tom nactus 00- 
portunum, matrein suam Aegisthumque de medio sostuUtt quo fado, m 
insaniam pmlapaas ost. Caetenun oum fnmr ejos qaaiidoqtte mmittaM, ]_ CHRONOGRAPHIA- L. V. 135 

hvth Yip6fiiwog, xa} nori fih iifQOPH xal tt^iv ir uviaii, 
nmi ii ifiolpito. nfig &iQantiav twv rijg n6Xiwg xal t^c ovy-' 
jdiTroi; , Sti hftkow rir *Ofi<mpf xal avjbv ^fiovXorto fiaat- 
hSGOi, ol U(fiig Ap^aarttg t^v *OQlat^ xal anoxa&aglaav^ ^ 
Stig iJ^iXHiaavto ttvtiv toi; ftfjtfipov <p6rov rov fAatvtad-ai' xal 
inoffaY^vtig iv t& Itfip t?c ^AS^vag thv 'Op/cmyy, iqi* ^ 6 
jtifnog nw/og vnfiQy^i, tijg Slxtjg axovaavtog fntal^ OTaxog rov 
fiit& rov Twiaqlov t^c SXvtaifivr^Qag xal rov *OQ&Jtov. 
oatig ]UiVia9iig HitTni rpijq>ov iixalwg tiv *OQiatfjv ixdix^atu O 172 

^T^r ip6vov rov lilov natQog, fiaXiora xal it& Teif SXXagYwat" 
xag, ina>g fttj rtg itiQa yvv^ totovt6v rt inviv iQyaatjrai. tou- V 57 
Td Jlxtvg iv rfi txrji othrov QayHpila il^id^iro. 

Ot olv liQtTg Xafiivrtg riv ^OQiartpf ix rijg xQtatwg toS 
^AqUov ndyov fAir& r^ tfnjgiov &nfjyayov iv JthpoTg ttg ri 

IHtiQiv rov iin6XXwvog naQafitivtu, 7va r^ ftavtav a^o&fyttvog 
fiaaiXivajjJ o ii VQiartig intX^c^ tlg Ti Uq6v, Xywv rag litag 
fOhag, &fia r^ IlvXdijjf xai noir^aag dvalaif , ^n t^ JTr- 
9tav IxqvytTv rtjg fiavitiiovg v6aov. xa\ ii6^ avrtf ittk t^c 
Ilvdiag xQtiafiig ii& art^wv, S iatt Tp xotvfj iiaXixrff ovTorc. 

S. ngig ^f^s/mr tAf tii^ noXimg] ^hocoB Ute haud nme^aqm 
MDi» apparet: ego legendan censeo , «^dfi ^i^wxtlmf oiv tmvt^g 
Miliwgf uti aensas lit connexio.** Ch. 5. to^ fttitQ^ov tpcvov 

Tov futiv$c0at] „TOV fiaivio^ai saperflna Tidentor, nec hojas t»90 
lod: Insaidam enim nondum suam aepositorus erat Orestes{ uti ex 
seqocntabus patct** Cb. 7. vfff diwjg anoifoavtog furo(v 'Ta- 

nog] „Locus mutilus: judids enim nomen manifesto deest: legendum 
iUque, T^o d/«i7ff anovaavtog tov Msvto9 fag, ffttta$iy *7Vxxos etc. 
Mencstheus enim infra causam hanc audiTisse dicitnr.^ Ch. t6Ml. 
OIoico^ Bentl^us p. 75., 'ToKog Ox. 

pcr ▼ices Tcro Tchcmentius eum Tcxaret; sacerdotes senatui populoqoe, 
fqui magni Orestem habuerunt, regemque sibi summoptfe expetebant,) 
tfm cratam facturi, purgarunt euro; et expiato Parriadii crimine, Deos 
ei propi^ reddiderunt. Quin et deducto eo ad MinerTae templum, jux- 
U quod Areopagus situs erat; coram judice Mcncstheo caosa agiUU est; 
inttf Hyacem; qul Tyndarii et ClyUemncstrae parUs egit, et Orestem. 
Menestbeus autem sententiam pro OresU Ulit; justissime eum Patris cae- 
den Tindicasse, af&rmsns: uti exeiiiplo hoc ab hujusmodi fadnonbus mu- 
li«res in posterum absterreantur. IsU tcto a Dicty scripU, in Rhapso- 
dia eius sexU, habenUr. ^ ^ . . 

Porro sacerdotes Orcstem, tribunali AreopagiUco exempUm, Delplios 
^iffn », ApoUinis ad tcmplpm deduxerunt; uti commoratus ibi aliquod tem- 
porb, iima^am deponeret, regnoque suo par redderetur. Orcstes autem 
WUL com Pylade, ApoUiids templum ingressos, tumque compos sui, sacra 
peregit; PytUam precatus, wti insaidae morbo liberaretur. ,^««PJ"f|f 
TciotQlit bojOsmodi, metro datumi quod communi orationo sic se babet 186 lOANNIS MALALAE 

*OQ&na, o&c SXkmg oi id i(fyaUag p6aov fiaiflap ino&ia&m, 
«• fiij niQoaac Hhtw KfSfiara Sxvd-itig tc yaXdp xaraXdfiQt^ 

B AiUio^ rc x^Q^* ^^ ^9V ^-^^fy^^og Xriqtd^Ag am^tflji ix ftm^ 
fA&p * x&iui^ip Ixfvftav ix x^^^^C potQfiaqm x^^ mffiaag 

73 xaraXdfijii Sv^dtig yatav anofiiptpf, aiXwpog SAmjg tc iQaagS 
imxfvc iv(fiiaiig Mikdvttop roBtofia fx^ H^S, iv9a fUpt^ 
iarl mAg^Earlac* ixii XvaatHij fjiapla» inorld^H* ^ttopTi^i. 
taSta tffj & ylvitat. 

KoA tovto xif^f^oiottid^itg ^OfftatfiQ iofifiutiaaxo * xak ti^ 
9icK xatanUvaaf ifia t^ IlvXuiji xatif9aaiv ini tijiP AvXU 10 
ia xdQay tijg Sxvd^laf. xal itiXd-irtwy avtwp ix tov nXoiov, 
nfoaiaxt^ i ^Offiatfi^ Ul^v iat^ &q dati fiiXUav tvo tij^ t^i»- 
XttTTi;^ xti 9aif6rtm iv&ffwnm i^Qififiita iatia. tuA Xiyu 

C IlvXaiji i ^Offiatfi^, Aoxd aoi d'iug ihat taii fUXad^ga, frdm 
aiw Pfjvah ijxafiiv; OQtS ii xal t&v d-avivtmv l^ivm t& 6atia.i5 
xal nifaaiax;gixi^Q IlvXdifig Xiyu tw ^Offiavfi , Ovywfov , iiv ao^ 
9ffaifa9a. 6 ii *0(fiatfigjkffi, Ov ifiiyofiw * otfrc yaq tpivfna 
ihi9afiiv oiii tiv XQflOfiiv xaxtatiiaofiiv. 

Tovtovg ii iwQaxitig fiovxoXoi tifafiov nfic r^ *I9*y(~ 

1. S^fOUmg^Ox, i, nofoldpoig] xawttlaPng Cednoic p. IM. 
B. 9. AvUioq Tc Cedreottf, Avntudog Sk Ox. 4. f#ov/Qff] 

Igm] MBIolleai legere, cam Cedreoo, %tt9xa i^vv.*^ Ch. 14* Ja» 
ittlj Korip. Iph. T. t. 69. .16. iTvXo^M — OoioTfi] hn» Ore- 
ctec PvUdi. ihid. ^vfmftiv] ▼. 103. 17. 'O^iax^] Pjrlodoo. 
13. oJdl] Fort. o^rc 

nOreciei. noo alionde eit, ob ab insaniae ioae OMrbo oooTaleccaCt ■id 
trajectic Ponti flocUbas, Oras Scythicas appuleris. Ubi Aolidis ad tcr- 
ram in Dianae tenplo captos, destinatam iJtari sacrifidom, erados ta- 
meo: orisque Barbaricis ereptos, mari transmisso, tremolamque Sjriae 
re^ionem pertingeos, Silpioque monti opposltam planitiem, MeUntinm od 
mootem penreniesi ubi Fanum extat Vestae magnum. Rabiosam ibi isi- 
caoSam oepositoros es: fac cito discedas. Quae te oianent Fata, di- 
limos.** 

Orestec aotem Oraculo annotato sine mora solvit inde: Aulidem Scy- 
thiae, una cum Pylade, profecturus. Ubi quamprimum appulisseat, pe- 
destrique itioere duo circiter mitiiaria progressi niissent; Orestea faooa 
oonspexit, circaque roortuorum bominum ossa projecta. Pyladem itaoiM 
Orestes compellans; ,,Haeccioe, in^uit, tibi Deac quam petimuc debi- 
bra 9Ut Yidentor ? Quin adrenarum hic occisorum osca plane coacpidcMs. 
Imo Tideo, inquit Pylades ; et capessenda hinc foca est» sl calfi ecce ?•- 
limuc. Nequaq^am, respondit Orestes: nec enim fugere coocoeTicuw. 
8ed nec Oraculum Improbare licet.'* 

Accorrentec intertm qui forU conspexerani illoc bobold od Iphige- CHRONOGRAPHIA. L. V. 137 

nm, X tf m n g aitfj, jiyufAifiyovog xol KXvtmfivi^at^g xifflf 
Ipmifi Uo VHtylaxoi ntt^& t^ Kvatiav* 17 ii n^ig adjovg, IIo^ O 174 
taml; -vfroc T^C» t/ Tovyo/ia ^ovaiy ot iivot; intKfwra y&Q 
Mtnag ^ ^fiyii^ua rot^c avXkafifiai^fiipovg xai ayofiipovg ilg 
Sivolav ini ^Raq tia\ x<u^oC# ^i 'fi^^ avroig iafa^i, povXofiirfi D 
fialhSv niQl Tov Ulav natfig aiifjg jiyaftifipovog xal t&v ov* 
fo0 nol rnal tov xattt OqvyStp noXifiov ti iyivito. 0! ii fiavx6^ 
Ui Xiyavaiv ait^, '^tiQog nffig tiv ttifor i^ IlvX&Sfi ' Toti ii 
avljayov th Zvofia aix fafiiv * avii y&^ if^. ^ ii ngog (xitovg, 

lOTly&Q woivhv fiovxiXov iv 9'aXttttfi; ol ii itnov, Bovg ^xttfitv 
vklm Iv aUa iQoatf, xal nifiymaa Sxv&ag awiaxif^ avtovg' 
JMil i|f;r^<rar iig ^valav iiafnoi * xa&wg aoqfdtatog Eifiniitig 
iU&ito iQufia mifitixwg, wv fii(fog iXfyov iatl TalfTa. 

Kttl iiafievd^ivtofv ait&v, ixiXtvaiv iufOQia^rpfai tiv tva, 

15 xo) ijr^^vai tiv SXXov ilg dvalav. xo2 u<pwQiaav naQ& filav ol B 
Sxi^iu tiv ^OQiatfiv ' tifv ii IlvXttifjfv fffayov nQhg ^valav naQ& 
TJv fimfiov tijg l^Qtifiiiog. xal inrfQ^itrfaiv aitov 17 *Ig,iyiviia 
nolag uv cTij X^9^C' ii Ifffi, XiiQag fiiv ^EXXdiog , n6Xiwg 
ti Mvxi^vfig, ivatvx^g naQHfti. 17 ii ttxovaaaa t^v x^av 175 

iDxal tfjv niXtv, tvS^a ifiaalXivaiv o aitfjg nat^Q, iidxQvai. 
vofJaaaa ii Sri vnh twv fioi^6Xwv iiiiax^aav, Xtyu ait^, 

1. Uyavxig] ▼• t4l. i. Vid. BentL p. 41. 8. hniQAtu Ch., Ix»* 
Q^m Oz. 5. Itf^oCf] U^ii Ox. 11. iv aUtf] ivaXltf t. 
t55. Id. dQSfUi Cli., i^dfiiiu Oi. 

■iaa: O ▼irgo, (inqoiaBt) Agtnwmnone «t dytneinnoitn prognattt id- 
Mttt d«o Jafenet, mari ndTc^ lila vero de noBine, qni, quaiet, et 
Mde eieent, interrofaTit. Solebat enim Iphigenia coBpreheosos, et ad 
ticrilicia diiceiidos hotpitcs, prius qoam aliquis mactareiur, de patria in- 
laerDgare, neinpe si sic de patre sno AgamciDnone, suisque, ut etiam de 
Tro|aiio boiio ouid fiictom esset, edisceret aiiquid. Interroganti autem 
ify n debnat bi^ldi „Alter (dicentes,) aitemm YocaTit, Pyladea^: so- 
ci Toro ojiit iiomen ignoramat nec enim indicavit ipte. Sdiicet (inqnit 
IpUgcoia) qnid Yobis btubulcis cum mari negotii faitercetsitf Nos (re- 
spondemiit) doycs iilac deduximus, uti rore marioo abluercntnr.** Tum 
wo Scvthns qnosdam miUit Ipbigcida, ^ui comprehensos iilot, ad tacri- 
ficiam Vioctot ducerentt nti haec sapienUssimus Kuripides in Dramate sno 
peitiee ooptcripsit: onde not pauca itta detumptimut. 

ViBctit antem ambolmt, annm eorum Iphigenia teponi jusilt, alte- 
rom w«ro nd sacriiida dacL 8c>thae igitor Oreste seorum posito, Pyla- 
dcm nd Diniiae altare deduxerunt. Interroganti aotem Iphigeniae, c^as 
ffmctV y.InfoeBj[, inqnit, patria Graecus sam, urbe Mycenen^** lUa 
Tcro, nd regionis arbisqne, ubi pater suus regnavit, nomen audituw, 
ilackryiavit: Kiiitimant tamen, haec cum a bubolds edoctum, iuterro- 1S8 lOANNIS M ALA L AE 

y SH JSl Ih MvxriPTfg naQfyirov, oliaQ m\ tlg h aitjj fiaaiXivg. oii 
JniP, jiya^ifiPWP r^p hfwfp^. ^ ii ndUv nfig avT6v, E2 t^ 
jiyafiffipopa ^xpifioHJai, ttg ^ jovjov yvvti, xaX thagl^air^ 
naiiag (toxiP; o ii klntv, ^Eayjtv lxKkvtuifivtjatfag*0f6itipfwai 
^WJxtQav xai ^lifiyivnav , ijtig, wg Xfyova, dvala npooi^^s 
jiftifiiit, »ai ^ &tig i^Qvaato aviijv* xal ovx iyvdadii noS 
vn&Q/ju. Hax^ ii xa\ X(fva6^tfiiv xul uiaoilxijv &vyatiQac. 
17 ii axovaaaa taHta ixiXivatv avroy Xv&rjviu t£v iiafim* 
O 176 xai yfdy/aaa ilg ilntv/ov iniSwxiv avjw, ilnovaa, *Iioi tA (^ 
17 d-iig aoi na(fiaxi it* ifiov. inifioaoi xat* aitijg oti ti it^ 10 
ntvxfkv TOtiTO iniiliwg t(f *OQiatfi xa\ xofilC/tig fioi naf^ «vtov 
B yfdfifiat&. ii inwfioaato avt^ Sti Elg tug /^Mptt^ a^rov H^ 
ioffii avii xa\ ngig ai avtiv g>iQW. xai Xafiwv ti ilntv/av 
l^iXd% nfi Toti liQov, Snov iqivXdttito *OQiatrfg, xa\ fitr^ai 
toig Sxv&ag XaXr^aai ovr^. xa\ imiiiwxiv aitw to iintv^ts 
XOVy itniiv avtip, *EX&i nfig t^v aijv aitXftfV, xa\ Tfnitav oS 
Sxv^iu ^avfidfyvtig xi avfifidv* xa\ ilai\yayov avtiv ofia tt^ 
IlvXdijj nfig tr^v ^fptyivaav. xa\ Xiya avtjj IlvXdifjg, *Iii 
'Oftari^c* x^ ovx iyvwfUJiv avtiv. voftiaaaa ii on avx 
iativ avtig, Xiya, 'O ifiig aiihpig tov IliXonilov yivovgmi^ 
fmvtfov Txn iXaiav ii^ ttf WfHf. n((iHJiax^xvia ii inl tiv iifith' 

1. napiyhovg Ox. 8. if»9//)f»«ai] ^uQipmeag Ch. ^ ifnqt fi m' 

tfftvo est p.97. C 9. yodipaaa Cedreaiu p. 134. C, y^^ag Ox» 
16. iX»i Ox. 19. ori] Svi Ox. 21. Haiav] V. BeatleL p. 4t. 

ftvit porro! «,8! iM>do (diceiu) Myoeoanim ex orbe hoc adTeni«li, mi- 
qoe nun te Utet Regii nonen. Imo (inquit) Apoieninon is erat olia. 
Tain ille t Agaaenmonem si bene noYerit, dic (inquit) uxoris nomen ; qoot- 
qne ox ea iiberof tuscepit. Respondit ilie : nxoreai liabuit Ciytaeauiestrani | 
ex qua Oresteni suscepit, Blectram, et Ipliigeniam; qnao Dianae («ti 
fertor) in victimam desUoata, a Dea liberata est; nec, nbi nnnc ngit, 
cniuuam notom est Habuit etiam Agamemnon filias alias. et Laodlcen.^ Haec ubi audiaset Iphigenia, jussit eum Tinculis soItI t 
Utorisque. intorim scripUs dixit eis Vitam ecce tibi, per me, Dea indul- 
sits per eandem itaque jurabis, te literis hisce Oresti traditis. respoBsmn 
nb^ eo mihi reportatnrum. lUe >ero , juramento interposito , Literas ( im- 
qnit) lias Oresd propiias in roanus tradam: iosumque ad te hoc ndd«* 
cam.^ Simuiqne literis acceptis, egreditnr ad locnm, old pro temi^ 
aeorsim asserrabatur Orestcs; et impetrata a Scythis coUoqoendi ▼cmsn, 
literisqno ei traditisy Quin eUam (inqiiit) ad sororom tuam ingrrdere. 
Scythae autem super his ottouiU, Orestem una cnm Pylado inttodaz*- 
mnt. Tnm vero Fylades Iphigeoide, Bcce abl« inquit, Oresteoiu lUm 
▼ero fratrem non agnorit; ipsumque non osse suspicata; ««Meus, iftqmlt, 
frater ofiTam humeris stgnatam, Pelopd generis insigne, nU habent, opor- 
tet.^ Humorjs itaquo luspectis, et in dextnt scapuin Pelopidanun CHR0N06RAPHIA. L. V. 139 

iduffiv avtov riv iiiiiv iJii t6 IltX6nnop cvaarjfiop H/wxa 
miv' xol mqunvuiajo %ip *0(fiaj7fy, xal ixAivaiP iwtpi^dij^ C 
nu Ttt nXota il^ r^v yijp xal %oig h aviotc vavtag* xal ycoyXxff- 
amni^ avt& ifiitpap tiv ;^iifi£yo. 

5 Tov ii ^iqovg Koitaip&daavrog , trlv^fptylviiav xa\ ti oXi^ 
jrpiKFov &yaXfia tijg lAfftlfnioQ Xa9qa Xafifiupwy o *OQ{atrig xa\ 
IlvXuitig t(fvyov iuk Stv iJx^v liiatv nXolwp* xa\ ivtiniQoaav Q 177 
hii trpf /wQuv twv jiiiafifjvwv. xixii&iv tjX&ov ilg tffV avato^ 
^v iig ro 2aqaxrjvixov Xipntov * 7ta\ iv^X^ov ilg trjv x^9^^ ^C 

fDnaXataTlvtfg in\ trjv Tftxwftlav. xa\ npoataxrfxitig 01 tf^g 
Tqatwfilag ti uQatixiv ttjg *lifiyivilag axfjfAa, iii^avto aitffV 
iv tifiji * xai iiitfipov ixii, tov ^OQiaiov Xrjif&ivtog ixit xu\ D 
ftoivofiivov, xjiaavtig ii 01 TQixwfiXtag Uffiv ^Agtifiiiog fiiya, 
nafixiiXiaav tijv ^lftyivnav 9vaidaai lA^tifnii xifriv nuQ^ivov, 

ISxof To ovofia avtljg im&iTvai tfj xdfijj* ijviiva xoQrjv ovifiaxi 
Nvaaav nQoaayayovtig avtfj inoirjaav ^alav IdQtifnit. xai 
nttt^avtig t^; aq^iytaa&iiarjg xoQrjg atfjXriv xaXxrjv tvxaiag, ixd-- 
Uoi tijv noXiV t^v nQtfrjv olaav xtifirfV niXtv Nvaaav 17 Tigpi- 
7/yiio ilg Zvofia trjg vn avtfjg agfuytaad-iiarfg xiQr^g, noti^aaaa 

tHaitfj xui fiwfiSv, iv w ini)'Qa^i tovto* Toig ix Sxv^l^g tfiv^ 
jovtag Hxvvao, diik noa Nvaaa* ittva Jkog vvv iyyiyQontw. 

1. Tor] To Ox^ xrgv — t^ ii^^v Cb, 9. Himtov^ lifirfxov Ox. 
15. imi^iivtiiy itU^^ui^ Ox. 17r tvxula$ ToupiiM KmeiMl. in 
Eesy dk, Tol. llf. p. 475. » tviiag Ox. tl. so^] soo nmiotaUoiii 
mmo pnofizit CIl Port uotvta iti nitva* 

nctflce deproliciiso, Orestaa arripoH k •apMxiiii jobeiisqM sinl, nao- 
tM ot appellorent* novcsqao in noTalo sobdaoereotur, per hyeiea totoM 
•es lio epi t i o oxceplt. 

Acstote aoteoi iiieonte« Orcstos, ona cwn Pylado, dam abreptis Iphi- 
fcniay oi IKanao quod ex auro solido erat sioiulachro, oonsccnsis nafi- 
Ms, iofa indo saasemnt, in terram Adiabenem trajicientcs. Indo yero 
Oricslofli Tersus, ad 8araociiieos iincs, tandemque in Palacstinae regio- 
•tm, ad Triooadam pervencrunt Tricomitao vero Saocrdotalem Iphlge- 
niae habitnm ubi eonspexeront, bonorifice iilam exccperont: Orcste Tero 
In iiisaniam snam relapso, per tcnipus tliquod ibi commorati sunt. Tri- 
comitae ▼ero fanum ingeus Dianae extruentcsv Iphigeniam rogabant, ull 
vii^arm qoam dcstinaTcrant, Dianao Ticlimam taceret; nomcnqoe eius, 
qood Nyssnm baboit, vico imponerct Sacris itaaue rite peractis, Im- 
■slotao Vtrgini itatnain aeream posoerunt, urbis in ForCimaM: ^uique 
victts ante fucrat, in urbem factum, Iphigeniay Sacratae Virffinis in no- 
mon, Nftmm Tocaviti Altari ctiam eidcm extructo, inscripJt ista, Kx 
StrfUmrwm ierra /W^ieiifes esctpit^ Dta Fmi /Vjcto. qaan qoidem ibidem 
InicripiA adlMM; fidcBtMr. 140 lOANNTS MALALAE 

O 178 Tw ii ^OgioTW avakafiirxog %itg iilag iffirag, 17 ^ltfrfivtm 
iJiw i9 ofdfiau ika^v Xfyovaav aix^, <2>«v)'C ix %^g y/^^Q^ 
ixflnig. xai i^aaToaa t^ nfwl afia T(f ^O^iaTji xal t^ Hv^ 
kaiji ifvyiv inl t^v ndfaXov Tfjg IlaXaiaTiviig* xatuSStP ino^ 
nXnuaavTig ffX9vv inl tijv Svflav xorcl T^y ;if^o/i^. 5 

'O ii fiaatXtig Tijg Sxv^lag ovoiiaTi Qiag iatovaag Srt 
Ti SfaXfia T^c jiffTifiiiog to oXixftHfov iXafiiv ^ ^lftyivua xal 
V 59 tfvytv, iliinifitffi Sxvdag noXXoig xaTaitdxovTag o^TiTy^ ^9^ 
xwg avTotg ot« M^ vnooTQAlnjTt iig t^v Sxv&iav, il fiij Ti SyalF- 
fia Ti oJlo/ptHrov Tijg IdqTifiiiog w/wpfii fioi foSi^ iavTUfv. oi 10 
ii xaTaitotttovTig ical im^riTi^aavTig navTaxfj Sp9«aav T17V 
naXaiOTtvfiv /copay xal t^v nftir^v Xiyofiivipf Tqixoffiiav ni^ 
Xiv Nvaaav. xai fia&ovng otc xaTijX&ov ol nifl t^ ^^VY^ 
vitav xal Tiv ^OqiaTiiv inl t^v naQaXov xai ivd-ia^ aninXnvaav, 

O 179 Tiffip&ivTig Tijg Tono&iaiag xal Tijg noXiwg Nvaaiig xai tw 15 
Ufov Tfjg lAfTifiiiog, xai Tiv fiaaiXia ii avToiv ipofiovfnvoi, 
ifiiivav avTol ixii olxovvTig, fUTaxaXiaavTig t^v niXiv dg «Sliov 
ovofia Sxv&uiv nSXtv, 
II 'O ii ^OijioTrig &fia Totg aih^ ovt^ xaTiXafii r^ Svglav ' 
xal avfXd^Ofv ix tov nXoiov intKfma nov ian Ti BliXavTiOvfO 
ofog xai Ti liifov t^c ^EoTiag; xa] nvffixnig, iia^X&iv iv t^ 

6. Avdf/og Oi., oomiit Cb. 14. i»l vqv na^mXafiov rf tft 
amktUvcav tiQp^iwng t^9 voMO(h6lag] ^Loeam hnnc un ta domm 
iu reitltaMdM oeoaeo: ixl x^ na^alov, nid iv^img amiaUw^av 
x.^tp^ivtis t^g tOMO^.** Ch. 

OrcsU Tero ia saiiaiii Benteoi rererioy Iphigeiiioe per ineemioai 
obveTMbatur cenray qaae dlcebat ei: Fvf^ ejr roptme iHa, Priao ito- 
que nane snrgeiis, nna cum Pylade et Oreste, ui maritiaia Palaestiane 
fugam ademaTit: abiode Tero, morem oraculo gerentcsy ia Syriam noH- 
garont - 

Scythama aotea rex Tlioas, ubi andisset» IpUgeniam alwopto se- 
cum Dianae simnlachro aureo aufiigisse; Scythas moitos emitdt, qni eam 
insequerenUir; praeterea interminatur, in Bcythiam, dsi reportato secom 
Dianae slmdachro aireo, ne redirent nnqoam. Bfressi igttnr, Iphigo- 
uiam ubiane reqoirebant; et Palaestinam tandem appolsi, ad nrbem N>»- 
sam; Tncomiau antea Tocatam, penrenemnt. Bdocti Teroy Iphigeniam 
cnm Oreste, in maritima fogientes, abinde Tohi dedisse; loci ulkis Dia- nae templl Nyssaeqoe urbb amoenitate captl» praetecoaqoe 

•ibi a Rcge ano, aodes ibi posaenmts urbemqoe, n nomine s«o, Bcythe 

polim TocamnC 

Orcstcs Tom, una cnm suis, Syriam appnlsos est; naTibosqoo e g tea 
sos, de Mdantio OMnte, deqoe Vestae templo, iocolas interrogabal. Qoa 
ia?entO| iemplum Ingressus cit; sacrisque pecmctis, por ioApos aliqaid CHR0N06RAPHIA. L. V. 141 

U^' sta2 9valap noti^ffa^ nafifiHPiP ImX na^amnfitifitro^. 
ni inaXXafdg i ^Of&mjg tijg ;^aXcn(»rttr^C yiaov &riX(iQfjaiv 
l» rov Uqov ' xol xarik&ufP Iv rotg ^il^ifotg %&v dvo norafiSv 
%w Xiyofiivmv MiXurgm vnh rwr Svgwv, iton ix xov Mikav» 
Sxlov ofovg xarlQ/onaif aniXo/iaaxo. xa\ nifdaac o airig *Opi- 
<mjc riy Tvtfwa norafiiv, riv vwl Xiyifnvov *0q6vrrjv, rfi^iv 
inl ri SlXniOv oQog, ngoaxwijaai roig ^tavlrag. ot di rf^v JSv- 
Qiav oJxovvng liQYiToi ^mtrai , axtjxoong Sn rijg v6aov intiX' 
Xaffi o ^OQtdrfjg, intjX&ov ngig avr6v, innifj Ix rtjgywgag xa^ C 

IOj^Y^o xul H^ oSfiarog fiaaiXixov vnijfxf' ^al inavr^aavng av^ 
XM tyvdQtaav roig ivrag /ler^ ovroi; ix rot; Ufov rrjg ^Earlag * O 180 
xu\ iniffmifaavng airovg, Tlg iartv oSroc; ilnov avroTg on 
'0 ^OfiarTjg iarl, xa\ ngig vfiug avriv qflQOfnv. oi di ^lmTnu 
iiMog ^andaavro air6v, it(ftix6rig air^, ^Oflara,- nov ri[v 

iBfiuvlav intdw; o ii^OQianjg, fpofiovfnvog tn rijg v6aov rijv 
ioyffv, ovx imarQanffj xaivniiiitiv airoTg ri Ugiv ^ rd ^Qog 
imov i^Qva9fj rtjg v6ao^\, ilXi xoviftaag rr[v iil^iiv avrovxiTQa 
vmQuvia rijg airbv xoQVipijg rtf iaxrvXff r^g /jiQig airov vnl- 
ii4iv airoTg rd igog xa\ t3 Uq6v, ^Qfjxfig ovrorc ori ^Ev 
Mlixitvif T(p Zqu ilg ri Ufiv rijg d^ilag 'Eariag rtjv xaXin^ fiu^ 
vluv inid-fytfiv. xa\ iv9l<ag ol ^tavTrui nonjaavng r^ airtp ^OQi^ D 
arjj arrjXfjv xaXxijv r(f ax^fiun airtp ^ vnUiiiiv airoTg, vmQ^ 
«vw 3c/bvoc ^araroi ^g fiv^fifp^ xa\ ii^av rijg x^9^^ ^^ ^ 
Uqov xai tfjg ^Earlag, atjfiulvovng roTg fnri raSra nov o 

fL zulifunihiig C3i., ;|^fldai|MMranjff Oz. eit ilKe discnBbeBf , donee a noibo 100 frtTltrfao Bberatas 
ert. Tw rero egreftras, in floenta detoendit floidinmi doonun, (qoae 
8yrii BMuuHm dicta siint; qnod a Melantio Bonte scatnriant,) ablato* 
ras se. Trajecto anten pest Tjpbooe floriov nnnc Orontes Tocatur, ad 
■ontoM SOpiuB penrenit, Jonius salnteai dictoms. Arciyi antem Jonl- 
Ine, Syriaa i nc Me n t es, obi andissent ex morbo conraiiiissev enm adie- 
i«Btt «t qni oadein qna iili fente orinndns esset, regioque nrognatna 
sanfnine. ObTian Tero procedentes ei, coin qaosdan ex conitiDos e Ve- 
teaiplo agnoTissent; llios ailocntl, ««Quisnani (inqaiont) Uc estf mp oodent ilHs Orestes est; ooeni boc ad tos perdoxiinas. Jonitae Tero, 
ona tthni salntassent; Dic nobis, (inqninnt) Orestes, nbiTesaniam tnan 
«znMf ** Orestes Tero OMrbi ilUna imbien adboc borrescens, non coo- 
I, nonten et tenplnn salntis nonstraTit: sed nann dextm 
capnt lerata, loca iilb ista iU bidi|^taTit; ,,ln ilio (inqniens) 
, m Yestae tenplo, rabiem graTen deposoi.** Jenitae igftor sta- 
Orestis ad fiforam, qoa loca ista tU indicans steterat» co- 
snperinposDerant; regionis illios Vestaeqae In bonoren, perpo- 
rei nenorian. Qnao statna aerea etian ad bnnc nsqne dtni 
142 lOANNIS MALALA.E 

T^C rvv iiJTaTtu, ftnaxttX&rarTff of Imttai xal tov JUcjUwt&v 

jEfovc T^ Sto/jk jiftayAr. o it 'Of /ffnjc npooxvv^oac Toif Va^ 

Wrar xaT^l^fy ttc r^ Rapalov t$£ Xt/op/i^ iip^ii^ JLtlow- 

ndiUnic, iwl ii SAtvxtlag' xal w^xtuc v^ac ^xtT, ax^flwmS 

fiiT^ T^C liptynilttt xal Tov ilvXif^oti fn) t^v 'ElkaStt. xol 

O 181 Ci^£ff£ "Qof yafiov r^w tavTofi liJflf^y '"H.Uktqov rS IlvXaij], 

E XoT^/c T^t Mvnpealani Xfapas Saif &aydiov. oi ii Svgoi xfoat~ 

ajrtiKOTft si a/^fta t^( HT^Xijf tov 'Opfarov, naX (ta&onK naf^ 

twf 'Itavnwv Tor Tp^noi'} h^ia&iwrtt lanaXtaa» avTw SQa-lO 

tiittprf SiOTt TOfovrov &Ya9ttS avfipavros alr^ iv rf] avT&r yj&- 

t/f, xttl Ix^yivTOS TT^f TOfOvnp' amtXriV, (rrpn^dc xoJ nfoat~ 

ff^fijxt^ xal avti^r^ffac T^ &iTa xal fv/apforitn' ovjt mtUti^ 

Torc 'Itavhais tI tipav t^c 'Eatias, aXXii dpaiitTtvtraf tov Xttjfi- 

V 60 a(t6», ^vi (i/apivT/ac &inatfi^6fuyos nji JaxrvJfi t^ Z'*~^ 

(i^C ovrov vn/il(i£f t^ I(f^ xal to Sfoc, Sxov i^c &v^(ti^o» 

fittvitje unaXXaytl( iaili^. ^rtc «n^Xij tov 'OfiOTOV h d^»- 

niitjc xttXiTTot nof^ Tofc ^rTfo/cv(rr*> fi»c tov itaporTOC* n^ 

yap /ffxfirii T^c ndilf^ iariv o ovtoc ^v^fulc *ov *OQ{aTM), 

B ravTa ii i aoifo( ^ofivTvog mivtygditmro. 90 

'Ev Torc yjjivott H nif jucrd n}* aXtaaiv Tprtlas na^ "^- 

Xtiaiv i9aVfia^o r^ (Sroc Qfytis iv6ftati ' t^tjvgt yof oZioc rpa- 

yfxac ftA^Ha( xal i^t9tT0 nffUTOt iffditata, xal fttT& tovto XM»i pMUrf icUloet iKi •drent, ablDtm OraMii r 
depoMcniL OmtM uitMik, Joolti* ultuuli, in Mritlu SeleadM («um 
PliMopalli «lia dicu) ducwditi nfai HTiboi iDTOitii, hm omb IpUge- 
ld« P]rUde<|M la Grmodaai rerenw mL IU *«ro uadit» in luoraa 
PyUdl Mrore Blectn, Mjcenb IpM ftd nertaB luqae lo^ienbaL S;ri qnl tantan b , Bon Dm ■Tft- 
Mcepiam iU«d Numlid retoDuet; mo radire dicnatiu , Ve> 
• Umvla» JDiUtli ■Itentior oemneoitruiett Kd quam reoolars ow p er ri>B turpiter ftverMtui, Hontcn temphimqDa, nbi «f~ 
inimni depoMerat, dlgito '^^♦^■m ■ tcrge nHMUtruML 
ia I*ta, oon procnl ob nrbe poiitA, Drapetci, iIto Kn- 
Aenli «d hnDc oiqne diem tppoUaUrt utj baac M^em 
U rcUqdt. 

poit Trotaa eapt«m tMiperlbai. •pnd GrMCM fleralt 
qul de CuilUeaii Tngicii et Dramfttiboi iaMoieadii 
M iMBinli ^riaa cempwtTit. lUua MqnebWnr Mi- CHRONOGRAPHIA. L. V. 145 

Mhwg, sea} fiixa Mhwa Avkia^ tQoyixaig /o(>oi;c Sfofiarm 
omY^mlHno. xal Xotni^ xiy finA tovto xq6vov H^ airaiv O 182 
Ev^nUtiQ tvQwv itolXuq iaroglag iQafiatm avti)'gdipato. 

Kai Xotniv ifiaaUavai JafiM o tov ^liaaai inl ror TaQa^X 
slfii TiaaaQoxarta jcol ft^ag Svo * oartg ivipioHn rijr nQifnjv n6» 
li9 Xiyofiiniv SaXffft^ xai fiiT& ^Jifiovv, ftiraxaXiaag aviijv ^h^ 
fovoaX^ft* 

^EoTtp ovv ini Uiifi iOK JafiM ivri jSy/v/. 
Mai ii JafiiS ifiaalXivai SoXofitiv, vlic Jafili, Trti fi. 
IXllottg iXTtoi ti iifiv iv *Ii(foaoXvfiotg, m^l^ag ri XiQovfiift xal 
Sifmpifi, iv avtip T^ vatf ;|falx£[* tg iv^gl^aTO nQmot xrltjttv 
*Iovialotg Ugd* ovx iJxov fdp. iXTiOi ii xai iv T(p Xifihto ni^ 
Xtv, ^ ixdXiOi TlaXfiOiQov ita Ti ndXat fioTQov yivfa^at xi^y 
wiiftf[v T^ roXtad- T^ nafd rov naTQog otSrot; tpovivd^ivTt. C 

15 ^lEoTtv oSv ani IM&fi twg SoXofioivTog iTfj jitlM\ 

Kai fitrd tijv fiaatXilav SoXofiuivTog ifiaatXwaav tXXot* 
Iv olc iftaalXevaiv jixadfi, fiaatXivg ^oviafwv. ini ii t^c oi$- O 183 
Tov fiaatXiiag Ijv o nfoq^iiTfjg *HXfag o GiafitTTjg, SoTtg dvi^ 

10 ^EfiaalXivaav ii xai frc^oi l^wg ^E^xiov ' iv oT; X9^^^^^ 
^xfta^iv o aoq^ig ^fi^flfog i notfiTijg o avyYfay/dfHvog Toy niXi^ 
ftov T&v Tfwofv xai Java&v. 

1. ^9afi^dtmv\ ^Scr. ^Qaftitmv,** Ch. Sed id ipmi exhibet Ox. 
4. KsA lom^] Contimiit p. Z7. B. 18. mtXftol^} Malin 

H&lfivQaw fcribmy nt toL 11. p. 35. B. 

iit« boM Aatets; «mi Tragicos qaoqoe FibnIaniB CSioros ooDtcripilt 
Foitcriu deamm Bonpidet, in pliuiaa ab lus scripta iocideiiSy et ipse Tra^ediis operam dedit 

Israeli aatem imperarit Darid, lesse fiHos, annos xl^ eom n mensi- 
bos. Urbem hic qoae Salem imprimis, deincepi Toro Jebos dicta est, in« 
staaratnm, Hierosolymas nomiiuTit. 

Coeteram ab Adamoy ad Daridem, interoesseront anni mmhhdcclt. 

Post DnTidem regoaTit filios ejas Salomon, annos XL. Primos hie 
Igjaeii tenplum, cojosmodi aliqoid necdom haboerant, extroxit; defixis 
iaM CiMraDinis et Seraphinis aereb. Extroxit etiam in finibos Jodaeae 
mbem, qaam Pakmram appeiUrit; niminim qood iocus iste Goliatho fa« 
taBi ohm foiesety qoem pater ejos ibi prostraTcrat. Ab Adamo igitorK 
ad flilomonrm anni sont hhmmi>ccxct. 

SolDOMni in regno snccessit, post alios» Acliabos; cojos per imp^* 
Hmi floroit Elias Tbisbites Propheta; qoi et in coelom assomptos est 

Achabo soimdebant reges alii, ad Ezecbiam osqoe: qop tempore 
darait Homerus poita, bmlorom inter Trojanos Graecosqoe eonscri- 144 lOANNIS MALALAE ' 

jw%^. ^ Si tivi hd ^Wiudm nfoip^s xi( iwv lovSaim \ 
'Haiitaf. 

D 'Eyfvno Si Ir x^ •ngaa^tnttiSauttf mt r^ fiaailt^ nv j 
ttinS 'EtjaUov, fiaatXititg TwSa/ay , (iv/jS^ Saa)rnftln, fiae^S . 
ijis jiam^tai', Inl ruc niXag r^c loviaiae ji( ijrB^ac, »tl 
ikafiu avTtfc. xnl an^artOii fiaatXtie 'Aaavfftur 'Piafidxip' l* 
uiajrus de 'ItifmiaaXi fi ;i(dc fiaatJJa 'E^»iar fiiTti Svru- 
fitat noilijf. xai tlnij Iv r^ vSQOjwyif nje KoXvfifi^9ifaf t$( 
am Jv tf oSip tov uj^poo tov xraiptbt(, xal J{^]l9( Kpoc nv-10 
ti» 'Ekuuaiii wti Xiilx/ov o ^xomfiof xol Softvas o ffOft- 
fiatiis xal 7&m)c o tdv ^aiup o vnofmifiaToypi^s. xol 
tlntv ovrorc 'Pmfii»t}e, Etnati 'Efyxlf, toSi X/ytt o fiaaiXii( 
'Aaavfliarr, Tlvt ninot9u( il; fiij tr fiovXjj ij Iv Xiyoig j|r«U<fr 

E nafdial^e ytrriat; xal Inl r^ ^dfiSor x^ mXofitr^ t4» t(-15 
9Xaafilvipf tavTti* tii Aiyvntm; S; lav iJ aAtifr iMiat^fix^t 
O 184 fiotXiiatiat tlf t^ }p^^ o^ov. ovTtfC latl Oaifai fiaaiXiit 
Atyvmav xol nartte of ntnot^tie iri ah^. cJ Si l^/irc, 'Enl 
vvpior Tov #(ov ^fiwr mnot^afiiv, rwi fd/9ijii t^ nvflif fiav, 
t^ fiaaikkt'Aaav(flior' xai Siiait vfiiv StayjXlovetnnove , tl Sv-W 
T 61 r^ata9i &rafittias In aiToif Sovrai, xal n&s ivr^ta9t ino- 
fiXApat lis nfioanor ronofjl^ov irif ; o^x/ro* tlair »1 ntnoi9ott^ 
iif AiyvMtor dg Vnnor nai daiafiutijr. mil rvr ^^ £v» xvftiu 

17. oStmt am 9mla, Ab AdBM urt«n «4 beddw . ual imtnBtiir ■NnHCCt.XTL b^ 
dUa tcMparibu, apod JnduM prepMaTtt ImIu qnUtm. 

Bt bctaB ert in dedM «t qaam «bm repiutii KmcUm , M Boi 
dt Bwicfcwiw, m Aa]rri*raa, toper d<ritetei Jodieu MidtM, et ••- 
pit eai. Et ■Itit rei An^raa Ktbiuea, de L»che>, ia IDcibmIm 
■t nffim EaaMtm, cnai n Moa. Et itctit )■ M|aa«d«cU piiri — 
NperioHi, b *ia igri fdlhiid*. fit egrcMM ert «d «om KBa^a, fiEOi 
" ' oecoMmu; et Smddu, «c*ib«t «t Jcu, fiU» AMph, « ceM- 

■^ dudt di BabMCM: didle KMdOMt Baec dica Bez Ae- 
qM Bdodui poidil NDOiqiiid in eoiuiUo et mcwo&b 
Am fit? et oaac nper qncM cMifidiilit M«p« Mper «ir- 

•aai, intreblt b BiiuinK ejni. bL at Pbwaoh, rex A«gy 
■ qni Gcnfidnnt iiieo.Mii nnten didti*, Hper DeMaaoM 
I eonGdiMni: aone adMliceffiinl DoMino m«o, regi AMjrb- 
it Tobii dno nillia eqaetnM, ti peterliii praebere Biceueia 
Et qnoewde potwtii aipioece ia fedeM luio» TepardMeT 
qd coafidenmt ia Aeg)Ttiii la «qMM at «■caBterea. Bt CHRONOGRAPHIA. L. V. 145 

ifuh Mfifiiup ln\ T^ X^h^^ tairfpf noXifitjaoi adrify; xal 
Auf nffig aitip ^EUaxiifi o toS XAxiav xal SoftvSg i 
fdofifiajivg Kol *Iomg, Aakrfloy npig rodg natioQ aav avfiavi* 
m 7ya t/ XaXiVn tig rd iSro TcSr dv&fdntap xw in\ T(g nlxju; 
Sxoi klm ^Pot^l^dx^g ngig avrovg, M^ n(fig xvfi09 ifi&p ^ n^ig 
iliug iniaraXxi fn i xvffiig ftov XaXijaai roig Xiyovg rovrovg, 
iixl xQig roig ayd-Qiinovg roig xa^fihovg in\ r^ rilxki, ?ya 
Wh] fayoHTi x6nfOP xal nioHfiP oigov fii$^ vfi&v afia; xaX B 
mn ^Ponffoxtig xal ifioriai ^pofrfj foydXjj lovSatar\ xa\ itmr, 

yii*Amvaari roig Xiyovg rov fnyaXov fiaaiX^iog ^Aaavfflonf. raii 
liyH o fiaciXivg. M^ anararm vfiag^E^/ixiag Xoyotg* oi ivvtirai 
^vaoad-ai vfiog. xai fitj Xiyirta vftir ^Efyxiag Sn fvairou vfiag 
^iig, xal oi ftij nofaSo&jj 17 noXtg avTfj ilg x^f^ fiaaiXiwg jia^ 
ovfkiP. fi^ ixoviTi ^Efyxlov» raii Xfyu fiaatXiig Haavflap. O 185 

iBBovXivaaa&i iiXoyridijpat * Ixnofiviad-i nfig fn, xa\ (f&yixai 
Imaxog r^v HfintXov airov xa\ Ta avxa airov, xa\ nliad^t viwf 
Ix Tov Xaxxav vfi&v, ^wg av iXd-of xai Xafita vfiug itg yijv, tig 
^ YTJ vfitiav, yfj alrov xa\ ohov xa\ liQrov xa\ ifiniXwv* 
ft^ ovp vftag inartirto *E^xiag*Xiya)P, 'O d-iig vftug fvtnrat, ft^ 

tlil^aarro o! d^iot rwv idytav Sxatnog r^v iavrov X!^Q^^ i^ X^^f^^ C 
fiaatXimg jiatrvfiofv; nov iariv &iig Ald^ofi xoi jiftfai^ xtd 

8. ftif^ajmoi] fifj con EiaU delet Cb. ihid. &fut Bsuts, Re^.f 
Ql, 00« Oi. 11. *Btfniag — 12. ^voitat vfUtg addidi ex Esaia. 
Coot R«f . IV. 18. 29. Poriem horom per neglifeatiaai omisisse Ox. 
pfodH litterproUtlo. 13. Ziioog Ox. 15* ^ovltooaodt ] «/ 

fhvUo^i ivlopi^^i Bsaiai , «oii/oora fur iftov ivloyiuv Eeg. 
17. Iltm Roi.t Kaalos, Ch., HUb Ox. 

■■«• mHa sioo Doi^o aaoen^aras aopor rogloBem bane, od oppofnaa- 

amf Kt dixii ad oom BUadm et SMonas et Joasi Loqoore ad 

toos Syrbee; iatelHfiaMM enim nosi ol ne loqoaris ad nos^Jodal- 

oi ni qoid ioqoeris iu aorcs homlnom soper murom? Bt dlxli ad 

Roksooesi Nomqd*] ad Doadnam Testmm, toI ad tos mlsii mo Do- 

BB OMos, loqoi Terba liaeef noone ad liomines, qid sodont sopor mo- 

, ot [oo] eomedant sterOos et bibant orinam Tobiscomi ot steUt Rab- 

«y oi oxdaoiaTit tooo magna Jodaice, et dlxit Aodlto Torbo magni 

nfiB Amjrlorom. Nen sodocat tos BaocMos; qola eroot tos Dms. et 

Bea tndetor cl?itas baoo In nmnos regis Amjriioram. NoBte aadbro Bse- 

'" II Haoo dldt rex Amyriorumi eonsoltate, ot fooliees dtbt ofrodi- 

ad mo« et oooMdito qoisqoe Titem soam et ficos soasi ot bibito 

B do cbtomo Tostra; qooodasqae Teniam, et docam tos In temun, 

gooa eot s^ooi tom T^stra, terra frumeotl et Tini et paids ot Titioai. 

Vm oodocot k^tor tos Bxechioa, dicenst Deos liberablt tos. Nomqdd 

Bbormtoroat Dii fontiom aoosqaisqae reglonem suamy de bmoo regis As« 

ayrioram? Ubi ost Doos Aotham ot Arphadt ot obi est Doos Sopharo 

loomMa Jfofalaa. 10 14« lOANNIS MAL&LAE 

mtShni* 8 ^(oC SiM^afa9t/ft; /ti} ^9m'^9^ Safidftta ^m$^rtii 
ix i^e J^f6e /iov; xktwv^twv nuvTtarTW idnati Joviar i^ 
^wnxTO njv.fovxotlj^v fx T^C/dpoc/in), Sn Xfyu, 'PwmaJai 
Kvfioe i &tie ^afo^X Ix xnnis (lov; 

Kal imwxijaaw xnl ovSiie &7itxffl&ij aiv^ 3iA tA irpo<rT^S 
£at ji» fiaaAta fiiiSlpa anoxfi$fivai avTio, xul tlo^X^tv '£!<»- 
xtifi o Totl XtXxlov otxovo/iOf xal SofirSe i YffP'***^ 
Mol 7ii>dc i ToS jia&f o vitofir^ftatoyfttifot it(fie ^BQudW, 
iaxiOfitrot To^e ^^"uvcic, xal &itriYj-tiXar ovr^ roi^ X&fmf*Ptih- 
^fnixov. xol lyiriTO Ir rtp uimvaM Tor fiaatX4a *E!^»la» , Th]pa* 10 
^ Tcl Ift&tia xa\ a&iKor nti/nfittXtTO , xal irifiti ifg rir rair xom 
mf/ov xa) &niaTtt}.ir 'EXioKtift Tir ohoriftar xai SoiirSv xir 
ytfttftftajta xa) toi)c nftafivTi^wi Tur itfiwr, nififitfiX^fi4ratte 
oaxxovc, itffie 'Hadtar , vihr Hfttoe, xdrnfogj^r^, mUinr 
o^Tfi, THt Xiyti 'Efyxlae. 'Hftifa 9Xiffno>e , ttafioS nai H*-U 
fftov xa) iify^e ^ e^tfor ijftifa, Sn ^w* 17 dJli' t^ T U fra rf - 
OJI, 'o;];i)(' jJ oiix i/« Tov Ttxttr. tlaaxovajj xiSfioe o ^t^ o*» 
nie Xiyove 'Pa^f/aaov , oSf aniartiXi fiaaiXtie l/iaavfloir irttU- 
fyir 9tir ^iUVTa xol ivitSifyir «loyoic oTf ijKovat x^ptof i 9iie 
aov, Ktti itii9^ajj nfoe xvgior tir 9ior aav ntfl Tur xarali-lb 
Xiiftfiintr nvtar. xal j^l^i' ol natSte to9 fiatuXiae n^if 
K^Hat^ar' xo) ^ntr a^oft; 'Hatltaf, OvTue i(ftitt nfietir ai- 

i. 3^mpttptt9t(ii ] Stn^aovgafy nl I^a^aforaJ^ &«(. IT. «o^ 
17. et 18.) Sin<pafQvatr «ap. 19., •rdlMC 'Ewpoformtit EMm 
<ap. 86. «t 37., ZHEoofW^ o. Mq. v. 17. &■ '/aae Oz. li. •(• 
UitMf NoMitild «nil potok Stnaria ie b 
qdt •nietit Urru 
lu Dms Im«l de . 

»0 rapODdU aii qutm nndkTont Raz, ■ 
«mi cit EUacia, fllim CtiddM, oi m —^m , ■> 
AMph, • coBaeataHl), wl bochkB, actMia ta- 
d *eriw RabMda. Et ttetam e*t, ca* MJiaaat 
ntlBeata, ct obvelutoi cit mcc*, at aicMiBt ia 
^it EUuMm, oecnMMmt «t Sewwa, Kriboai 
Mcdi ioilutoi, id Euiaa, fillwn Kmtt, P ra plia 
Hncc dicit Eiechiic IHe» tiibulalloMt «t »ii»iaM 
I bodjeiiu dics: quia veoit dolar paflllfauUi 
«t ptrieodt. EHHdiat DonuiM» Dau» taM Tirta 
: Anfriania, ad exprobrudiM Dmm tjtmIw, «t 01, qaoi luffirit Doainaa Deoi li 
dereBetiihl b hli. Bt Teoeraat Mni left* ad 'n'aM i 
Nlii adPir^BM T* ~ •- - CHRONOGRAPHIA. L. V. 147 

fior i§i£w. Tuti UfH xvQiog» M^ (pofifi&jjg iui r&p Xifm &p 
jpnoMC» o8c A^Micup fii of nfiafing fiaatUfog ^Aaaviflm. 
nrl Idoi fyti lfifiaX& ^g airir TtviSfia, xo! ixwianLg &}ytXlai¥ 
itMmnfmfiiaitai dg ti^ X^i^OLv avxoS, xal ntaitjiu fidxoifa Iw 
Sxji y^ CWTO0. nak iniarfiy^ ^Paiy^axrig, xal xattkafii tiv 
fiaatXki jiaavQitaw nfAiOfxavpta jioiiva. uaX tjxovai fiaai" 
Xiig ^Aaavf^m Sri l^X^ Bdfa, fiaaiXidg Aid-ionm, no^ y $t 
XiOftnjiaai avtiv» xal ixovaag inlatnXiP ilg inirnioiv avtov 
tiv ^Fkynixtp^ foti Swufiiwc noXX^g* xal avtig fnlvaq inl^ 

UlOTnXtP iffftkavq nfig^EtjtxIav Xfym, OStoig iqitti^E^ltf, fia- O 18! 
0il«r tTfq *Ioviatag, JU^ ai inatatu o 9^i6g aov, iff ^ mnoi^ 
9wc il iii aiti^f Xfytfv, Ov fifi nagaSo&fj *IiQOvaaXijfi iig XiTdiaQ 
fimaiXMag jiaavfiotv, 1j ovx tjxovaag S inoifjaav fiaaiXitg ^Aa^ 
avfiuv naaji tfj y^, xal fi^ iffvaavto aitoig ol &iol t&v 

tSi9voh; ifix^ ^^ natlfig fiov iniiXiaav t^v ti Fwiiv xal Xa- 
fiv «oi 'Pay^g, a1 iiatv iv xiiifa Qcufi&v; nov datv ol fiaci^ 
X^ Aifiid' xai AQfpii xai noXiofg Sinqtafilfi ; 

Kal iXafiiv ^E^iaUag to fiifiXlov nafi t&v iyyAotv, xa} ivl^ B 
yvm a£ti ivavtlov xv(Uov' xal nfoativiato n(fig xvQiov '£^ 
fO xia^ Xiyiav, *0 9"^ *Iafaf(X i xa&tifnvog inl t&v Xiffovfilfi, Bti 
ai 9ihg fiivog it fiaaiXivg trlg olxovfiivtjg , o noifjaag tiv oifo^ 

e. Jiofu^] 8U et Ptnlip. If. 21. la Aofiviv BMiat, Aofivi R^. 
rocU. Poit soZiO0«oma deleri BaOiXitt. 7. Ba^] SiiQmuc 

Rof.« BniM, littiliterqiM apod loieplm Ardi. X. 1. 4. Bpipho- 

90l tmv Biaiify Reg.f tiv Ox. o TefMt qpue tn^itl, qdboi exprobrareniiit me legati regb Aiiy- 
riom. Booe cge iaiBitto in eoB spintttins et eadieiif noiioiaaiy rever- 
tetar \a resieneni soaB; et eadet glndio in term sut. Bt rereitit Rnb- 
sncest et inTeiiit regea Assyriorum oppogn tnt eni regeOi Loniuun. Bt 
nndlTtt res Assjrionim» qood egrcsMs est Thara» rex Aethiopum, nd 
eppogimndam eum. Bt nodiens, misit in oocnrsom ei Rnbstcem, com 
copiis mnltiss et mnocns ipscy ndsit noncios td Exechltm, dicens: 8i6 
dloetis BMcldte regi Jodtete : Non to decipitt Deos tous , in qoo confi- 
disti fai 00, diceos; Noo trtdetor Jemstlem in mtnus regb Assyrionim. 
A«t Bon tni&Tisti , qute feceront Regcs Auyrionini omni terree ? et non 
BbemTemnt eos I>9 gentium. An non pttres mei dbperdidenint Goztm 
el Chninm et Rtphes, qnte sont in regione Thtemtn? Ubi sunt re- 
gcs Aemtr et Arphtd et ciTitttis Sepphtnmf Bt nccepit Biediits libellam t nuadis, et iegit eum tnte Dombum. 
Bi omTit Bxechits nd Dominum, dicens; O Deus fsmel, qui sedes su- 
per Cberabim: ^nia to Dens soius es rex orbls termmm, qtu coelum fe- 148 lOANNIS MALALAE 

TO^C l^ws, o8c^^^«^c SiwaxfjQdf^ ^ hvuilfytv d^ihw ^firru. 
lii iXfi&tiag ydiQ ^ffifmaap fiaaiUtf jiaaviftw j^ ohunffihtip 
SXfp^ xal T&g x^ifag aitfig, ttal tfiaXov ta iiimXa avxw dlp t^ 
nt;^ * ov y&Q d'iol ^aav, iXJi Iffya x^^Q^ iwd-Qwnm, &$la mUS 
C Xl9oi * xai AniiXiaav avtovg* xal tvp, xvfn o d'iig ^fi&p, aSr- 
aot ^fiSg ix x^'9^f avtiir, 7ra yy^ naaa fiaatXtia t$c }% Sn 
ad <7 ^idc fiivog» 
O 188 Kal anHrtdXfj^Haoltac, viig Ufiwc, ngig ^E^fxlap, xai J- 
ntv avTtp, Tdii Xfya xvftog o ^iig ^lafoijX. iSxovaa, a nfoofivim 10 
nffig fii niifX Snn^axfifiifi, PaaiUmg jiaavfkav» oSrwg Xfyn anS- 
^C Inl fiaaiXia *AaavflotP» Oi fif^ datX&j^ ilg ti^ noXtv tavtfp^, 
ovii fifj fiuXji In avTijv fiiXog, ovii ftij aT^aji in uvt^ &vfiav, 

oiii fifj xvxXwaji in* otSr^ x^f^"^» ^^^ ^S ^^V i i^^^f f^ 
adTfj inoaTQaffjaiTai, 8ri Tuii Xiya xtSfiog. ^YmifaamS rijgiS 
D niXnog tovti^c toS awam a^T^ Ji' Ifii xai iti Jafiti, Tmr 
naXia fiov. 

JCo) BifiXdtP SfYiXog xvqlov wxTig, xai ipdXtv Ix t^g noH 
fififioX^g t&p jiaavfhav fm xiXioJoc. ttoJ ivaat&ftig th ft^foii 
ffifop narta ti awfiota PiXfd* xai inoatgafiif in^X^iv i />a-SO 
aiXiig jiaavfUav, xai ^xfjai t^p JNityfvff. iro) Iw t^ aitiw 
nfoaxwiTp iv olxif Safix thv fidt(fafxor jiiffafiikix «■! 

1. I8t1 arat Oi. 3. i^fifmoa» Ck. Ifi f^ a w Ox. 18. #r- 
fiiw Clu, ^vo^iiv Ox. tt Zotoill Nuoaoiti Biftiat, JfJM»- 

fit R«f.« ^Ai^ ChroB. Ptich. p. 116. B, ^Apiawfi iMeplMit X. 1. 5. & %hi9 nmQmQXPP CIL| Biaiftt« Chron., twv aa?9«9fav Oi« 
dstf ei torruk BxMidl DooIm, laiplct I>oalM ymbOf qoae wMlL 
flwichwiai , Md «iprobraMiaai Jhnm meatM. Li ToriUto eaki 4no 
UToroot rofot Aoynoroa oiboa ierrao totoa« et roflooet ijois et j^o 
oeroot idoio ooroa io ifoeou Noo eola Dli ereott aed opero 
hoaeneroat lifoo ei lopidcii et diiperdideront eot. Bt 
Peos ootter, leivo oei do awnn eoroa} et cofooicot ooM 
100« qoie to et Deos solas. 

Bt wssos cit Bseiest HKos Aaos« od Biechieas ot Ailt oL 
didt Doaioos, Deos Isroels Ao<UTi qooo orostl od aot de 
rcfo Assjrieroa. 8ic dldt Doaioost de rcfo Assyrieroo. Noo 
di^or io orhea honct ncqae Jedet in eoa soflttoa» ncqoo soi 
oppooct, ocqoe eoa ▼miio drcaadoblts sod>io, qoo Tcolt, lo co 
tctor. Qoio hoec didi Doaioos: protcfoa orhca lienc, od solfaadooi 
eoa, propter acnet prbptor DoTldca, scrfoa OMoa. 

Bt cfrcBsos .cst Aofelas Domhii per noctea, ei ood^ de 
A ss jrrio r oa cLtttr aOiio. Bt sorfcotes oaoe, invencront comIo 
ro aertoo. Bi Rei AsByrieroa re?crsos« ohHtt et hohiUflt lo Nlaoiot 
oi ooa Ifco odcfoboi ta deao 8oroch, Jkh «d FMril, CHRONOGRAPHIA. L. V- . 149 

lufCUQf vlolavTOv, indTaittv avTov fiaxatgaig , avTol ii itt^ 
cm^car dgjiQfHvlav» ual ifiaalkwoi Naxo^iiv , ovlhQOii^ 
xwiXko^, ^AocvQloiv, 

MiTu ii Tfjv fiaaiXUav ^E^xlov ifiaalXivai %oiv ^loviatm B 
SJSmmaariQ iTfi vi\ 

Elalv oZv Tck ndvra ini jiiStfi Itofg Mavaaatj iTfj ^iTxa'. 

*Ev ToTg iVfai ii tovtoiq oi *P6im , u^ fifjiivt inoTayivTi^ O 189 
h noJJfiotg, iXH avrovofiovvTig xal &aXaaaoxpaTovvTig , iv- 
jmQhnoiQ ^fiQOfiivoi, avlaTfiaav iv Tjj avTfj vi^aw aTi^Xfjv xahttjv 
lorf ^WJif fvtyakfiv ndw ' IjvTtva ixdXiaav xoXoaaov, wg q>ofiiQav 
^i^ia, xai ixQfif^dTiaav iaviovg iXTOTi KoXoaaaitg. 

MiTtk ii Mavaaaijv ifiaalXivai t^c *Ioviaiag *EXiaxi)fA xai 
Iwaxiifi, dSiX^l avToS, iTfi fii\ 

riviTai oiv dnh jtidfi Tck ndrra {Viy ^crSi'. 1. JSflt^ttp] S€t^9ug EsaiaSf Reg.f loMphns X. 1. 5. f. iftf 
€il9vgi9 'JiOQiav recte Eaaias, Reg. 12. ipaolUvoi x^$ '/ov- 

iaiu$ 'EUmlft «ffl 'ImttKtlfi, aSiXfpol crvrov» hfj ^.] »,QttM 
•Bcoa a Tero snnt isU! Manassi enim sncccssit fi). ejns Anon, per 
in. 2. Aaoni successit fiL ejns Josias» per an. 31. Josiae succesdt fiL 
ejus Jonchaz» per Mens. 3. post <|oeni n Pharaone Nechaone rex 
canslitatns est Bfialuni» qol et Joalum dictus est$ Josiae Tero et hie 
«rat fiUnsi fcgnnTit Tcro hic annb 11. adeo nt a Manasse rcfe ad 
nlHnwim liomm annom aimi quidem interccsserint 46, atqoe haeo 
Utwuk Anctoris nostri mens est, infeliciter licet ezpressai pro adiX" 
••i ideo lefcndum aiiUpos*** Ch. Itn Itfcnna statuendh post Vov- 
iaimtf scribcndnmane 'EXitmt)a 6 nal *Immitifi^ ditXtpot €tvtov sc 
loachas. Corrigendns etbm Cedrenos^p. 112. C fina dh 'Imdxai 
ifmaiXtvotv !raiaxf2|i nol 'EXtaxilfi i idiXtpis scvrov. 

flanart fiBi afoB» percnssemnt enm gladiis: ipd antem salri eTasenint ia 
ArmimiBm al regnaTit Assyriis alter filios ejos, Nachordan. 

Ifrffrtittm ezoepit in repio Judaeomm Manasses, qni regnaTit aniwt 
LT. Ab Adamo igitnry ad Manassem osque, anni snnt ■nniiiicccxvi. 

Per id antem tempos Rhodii , ( nullius in potestatem redacti » sed sol 
Jnria et Maris Domini,) tantae foelidtaUs in gratiam, statnam in insnln 
fon ez acro ingentcm ooli posuerunt! auam, qnod stupendae esset mn* 
gnitadinlst CMMtnns dizere; ezinde etiam sripsos Colossenses denomi* Post Maaassem Jodaeonim regnnm temienmt fratres ejos» Bliakim 
et Joakim, pec •nnoa xlit. Ab Adamo igltnr ia totnm nnmcnntnr anol AOrOX E KT O £ 

XPONAN SASIAEIAZ AZSTPISIN KAt 
AINEIOT ASKANIOT. A JLn} qIv Tf,i fiaeiXiltt( lumuift fiaaiXtue &HhaafHv«( >caT& 
'lovSaitm &yr,X9^i Napov/joSariao^ , fiaaiXivs 'Aaav^liav' xnl 
nafi&afit t^v 'IifovaaX^ft xa) naaaw t^v yr,p t$c lovSaiat, 
»a9^uf ol n^of^Tcii nfotXiyov s^ 'hpa^X, nal imiyaj-t tov 
Iwatulfi, fiaaAla xCiv 'loviafon, alxfittXwTOW xol n^na tu5 
paaiXixdi ax^tj xol nArrae dofiaXiiiove lnoiijat, xhJ ovxin 
O 191 Ifiaaiktvae x&f lovdalum oSti 'It^vaaX^fi , noXie Tr,e 'fovSaius, 
oJ^( Safi^ftia. xai iloinov jiaftSo^ij 17 PaOiXtia Tbh' 'loviatmr 
ti< XtiQ*''^ jiaavpimv, Ka\ litvpiivaav avtw. Iv 81 tia MtfiMjpt 
txfi T^c fiaaiXtlae Napovxoioroaof naaa ^ aij/fiaXwaia juno 
1i'hvSaltav lytvtto h Ba/ivXun, m^we Eiatfiioe IlufaftXov 
tjffovoyf^^tv. 

10- nSttt) iTfun; 8chnnfll«i*ch. N«tit. Dibl. Vliur. p. SS3. Qotd 
debcbU 17 irfnni trlxi'- dici. Sti idruuleatla Uc iKit eaft i M. 
11. Eiat§ios] Coaf. kuac p. 86. ad. Miil 

LIBER SEXTUS 

DE TEHPORIBUS REGNI ASSYRIORUH £T 
A£N£A£, ASCANII PATRIS. 

tm rcgnuM, Nabachadanoter AnjriarnB n%, cm onr- 
Mnln JudBBOi, Hleroialyaim ccptt Jiidacunqae MMa: ' 
«pfaMii Iiraoli praedictum fnenit. Ri!e«n »1«« ip*iiH Jm- 
unqoe onnen ceptivoi habuit , at in ■uieipta fedt: ewuitm- 
^peratum ilrpartavit ; Dec In poiteniin popului liradilieaii 
lyliu* bBbuil, tut Simiriae aut HierwMljrmis rcpMiile*- 
gMitis ludiiicac Au^^riu delatum, dcinccpi pmei eoi rc- 
tt autcm Ctptlvitii lUa uiiiTcrulii Babyloaica, ad quiataai 
ledoMwriti uii Kuiobiui Pasiphili in Claoaka mo tndidlt. lOANMIS MATiATAE CHROMOGH L. VL 151 

j& ii ToTc aiwoTg jtpoyoic ol Aviol ikafior jug .fiaaiXilaQ, 

fyoi xouaifxfaQ, dvrifiH in6 twv nXtialov ovim akXm idrtop. 

M$i tfiaaOiivat twr Avi&v nf&roQ o lAQiivg mi Xc'* Sajtg xal 

inhof» ti nlrialar X9ni aaX fiaalkua, uai itijyw ip v/u^ 

ifovtf. 

JlffTcl ii tijr fiaatXilaw Nafiovxoiop^aof , fiaaOJmgjiaav^ 
flm, ifiaa{Xiva% BaXtaaaq, b vlhqavtoiv. SatiC </( tit Ugan^ 
nl OMnifi t6h ^JovialotP infjfmito * ixlffa ii xai tatg nndXoxoTc 
ahov e/c aitit ual naat toTc aww9lovai9 alttf, ipvfiffOjm 

lOciTtt. aa\ ir t^ ipaXfTa&at avtov iv inovola xai iitnnTp 
itifa Iv^a iviMUto iv t^ ttat ivartt totxtf ta^ nt$Xatlov JEd/- c 
f^ aatQ&jfaXiov xnQhg ivd-Qtanov yQufovtu, Muv^, d'ixiX, O 19i 
fttfig. xal tttvia yQtixi/ag o oar^/oXoc t^g X¥9^ ixfavi^q iyi^ 
mo. o ii BttXtuauf ivayvoii ro YQUftfAuta ixaXiai nurtag 

ISft^ inaotioig xtxl fiuyovg xtxl atnQorifttnfg itai IvitQoxQltuQ 
t^jpiQaQ oAto^, iniQonwv aitovc, 2^ itrrtv ^ Orafitg aStfi 
toS oayQaYiiXov ^ tlg ^ iQfttivila ttiv yQatpivtt&v vt^ aitov; 
mJ oviiig ffivvfj&fi iQftfjvivafu ait^. xal ixovaag 8ri o aitoB 
nat^ iv fuAXfi ttfifj il/j tiv Jan^, Svta ix t^q ^EfiQulm 

iOoixtiaXiaalaf , Stntg ti oQUftatu aitov ^Qft^nvi, fotitnitXato 
tir JartijX xal Xfyn aittf, ^Enni^ X^C ^' ^^ noQi aot, 
iQft^nvtrir /loi iniQ tSior toTg ifiotg itpd^aXfiol^ , xal ti^ tm d 
fQafifidtm ivrufur aatfffvtair fttu. i ii JurtijX ixovaag xai 

S. ml^oiar Ck, nUiotm Oz. la ^Qftiinvi Ck,, t f |nj p i »t Oz. 

Cfeoi haoe tflapon Lgr^t ▼iciidi goolibM omk laboctit, deitoMl 
CMporoBt. L^donw rez prims Ardeus fuit; qoi zzxn aiioM rcgiiaTlt 
M»e|$t hic didoiMt ondiqoo adjacentos otqjae regnat otqae iode eUtior 
fKtotf* in foaMM Huta ▼ittai eglt. 

NelrachodoiiOMro eoteoi saccetsSt, in regno Assyrionun, fiBos «joa» 
Bilteser: qnl JodeeomB Tase secre mciisae suee in mloisteriaai edhibaits 
Mbes etieoi» per kidibriaay misceri jos|it vjiam conoublois suis et co»- 
ftfb eanibos. Interim Tero dum Rex Geoi^eoo cum oami insolentie in- 
delgeroti ecce erticuloi nieoos homanee, ex oppodto coenecall periete 
sybite emergeas scribebet: ilfaiie, Tlkccel* PAoret. Scrlpidt haec manns 
articalosy et erenait. Beltaser eotem* pirlecta scriptora, Tocerit ed se 
lacemtatores» Magos, Astrologos, et Soaudkiram interpretes, qoi in Be- 

am focrant, omnest et qoecslrit eb Ust Quldaem slbi TcUet Digitos 
I aot qasJo haberet eb llle scriptom interpretameotomf Cecterum 
aamo Isla intcrprctari potuit. Rcx autem certior fkctas , Danlelem qoen- 
, ez captlTb Hebraeoram, somaM In TeneratSooe apod patrem aaom 
, ob Interprctatloncm Scmnioram, Danlelcm accerslt; et e^t cit ^eendoqoldem uti grede fa te cst, ioterprctare a^i. qoed ocoBs meb 
▼Idls notamqoe mihl liMito scriptorae acasom. Daidel tcco hb eoAtis, 152 lOANNIS MALALAE 

im^axdig ti)r iivafuv x&v yfafifiUTm, Xfya ait^, Maxf^^vfi^ 
oov In ifioi, fiaoiXiS, xal fiij igyto9ff, aai Igfiip^nam aoi jij^ 
TCtfv Ygafifidrmp iiifafiiv, o ii inwfioaaro fiij noffSy air^ m- 
xip igfifpfifiopTi» kai Xiyii cnhr^ o JoPi^X, *0 ^tog to0 •vpa- 
y 64 yov xai t^c YV^ AyavaxTfiaag xard aov inXtJQOMii T^y fiaatXiUtPB 
O 198 tfov» ^eal to^to ixoiaac intXvaiP avriv liiTr il iXti&iVit. xai 
fiid^ TlfiigaQ JaQitog h JUfiiog, Sp ItSv l^, Tti^yi^ac h^^i9^ 
xai KT^olir avrip, xai tXafii t^ fiaatXilav othrov. 

MiTi ii ri^ fiaatXiiav ^afilov ifiaatXfvaav frcfoi fiatu^ 
Xii^ ^Aaavqtm toK lAoTvdyovg. xa\ Xotnor o HaTvayfiQ ifia^ 10 
atXivai Ibqa&p, oq intOTQdTivai xari tSv jtvi&if, iwAd^ 
fiiTi ivrdfiiwg noXXijg. iv ^ XQ^^ ^ fiXioq tl^lXiitpiw ini noXXug 
WQUQ T^^ f^fiiqaQ, nqoitn6vTOQ Qahiv tov q^iXoaofpov Tfp^ ixXn" 
fffiv Tov fiXlov. iv TotQ avTotq xgiroiQ IlitatatQaTOQ noXifitir 
B ififiayofYiV, T&r Avi&r ftil ^TTti&ivTonf t^ noXifitf, oiXiL tov 15 
jioTvdyovQ it^ iavTov iraxtafi^aarTOQ^ Tore tovto yrovTiQ oc 
TTiaatoi itVTiqar iofT^r inirikiaav dySroQ Jlvd-ltav, iv/aQi" 
tnovmg t^ *HXltf, naqaTi^ifnvot iavToig jiviotg xai ti^ x^cU 
TH i^c ivvdfiitOQ aiToS* 

O 194 Kai Xotnip iv Totg furi tovto hfffiffov ioqjTffP ay&rtkQ t^90 If. l£Mfttar Oz. 15. Posl itif^f&fit «xd^tse qi 

daa videntar. 17. TlMuloi * Ch. , Iliicutoi Ox. 8ic «i 

infra. ikU. IMlmv] Ilv^lip Ox. itiiod potert «tiMi Xhr- 

^lov fcribL ttU fin 8crfptor»e Inijttt peroepitfett dlxit Regii ^^ aedo 
lii dftbis, O Rex, nec iratoi eris; TerlMraB seiisoB cge tiU expedioai.** 
Respeodeos rez, Juraineoto eonfirinaTit, oihil niali eTeotaroei iUi ez io- 
terpretatione. Toni Regi Daniel; ^I^os (ioqoit) Coeli et teme, i»- 
fcnstts Uhi, refnom tnuin ad exitnm perdorit** Haec obi aodittet Rez, 
dimittit ilinm , praedictbois eTentom expectatnros. Pauds Tcro post die- 
bos, Darios Medos, com nnnam ageret sexagesimomy coBtra rcfom onoo 
MOfits eoqne interfecto, regnum 2bi ▼cndicaTit. 

Paiinm autem exceperant caeteri Assyriomm reges osqae ad AsIto- 

Sb: qoi deinceps Persis regnaTiL MuTcbat hic bdlom cootro Lyooa» 
;eoti ▼eniens cum exerdtu. Acddit autem eodem tcmpore solis defo- 
0, quae per multas did horas doraYit; hanc ▼ero Thales Philosophos 
praodixerat. Eodem tempore Pisistratus se beiii ducem Lvdis praeboil; 
qui com Persis aeqno Marte pagnantes« saltem non sunt devicti. Q«io 
et Astyages nltro retrocesslt Quod cum intdlexiaMnt Pisad» SoleiBi 
tatem iliam alteram Pyiku ceitaminb, solis in honorem» cdebranMi; 
sobjideotcs sese Lydorum imperio , et potestati ejus. 

Postaris deindo temporibos» iidea Pisad tertiia SokBBitalcai iBdl- CHRONOGRAPHIA. L. YI. 15S 

T«v •{ odrol IhaaTot, tA ^c^fna t& IlXavtwPt, tirAifrfiv di 
ioft^ liftfifov iySpog ol aitol ILoatot, xal ImtAiaav tH Ni^ 
fum t^ dioviaif. 

AIcTcl ti T^ fiaeAitar toS MfSioK ffiaaOavaav jivSth 
Bini tmg KQolaov tov ini^tpApov* ifiaalkivai Si i aixig 
Xptlboc 617 «'. xatiaxiv oh ij fiaeAila uivS&v ti narta C 
hii aXpf. 

*Ev Si rofc xf^^*f ^C fiaaAilaq o^toS i ctitig Ki^taog 
imitaii naaag tic inaifx^f ^toi fiaatkilag, tug nX^alov ai» 

lOfoS Koi t&g n6^Qw9ir, Xa^ifi&pm anh fiiv twv TUid-ofiinop 
ait^ fifovQ, ini Si t&v iv^tataidvm ait^ aitoig xal 
tig fiaatXilag aiiwv. xai ifxi ffofiov noXvv, wg iitvx^g xo) 
rat^fi* xai inuti^. iv olg XQ^voig S6Xwv ^91X0009(14 

Mttii Si tfjv fiaatXilav Hatvayovg, fiaatXiotg ITiQa&v, tyi-* 

tSvtro fiaatkaig Kvgog i Iliqatig' oattg itptXfiai t^ /vyoSjro tov 
9fi aitov fiaetXiwg Jaqtlov BaffSavrpf, xoi tXafiiv aStr^v^ ttf 
ii ttaaa^MatSixuttf hit t^c fiaatXilag Kigov Kgotaog o fia^ p 
atXiig twv jivS&v StSax^iig ini t&v avyxXrjttxwv aitov ti^ 
MfHfijv toS l4atvayovg, fiaatXiwg Iliqam, inl tijv jivStav no^ 

t>l#^fx?)y naffovalav, ^orojcTijac. uai S^Xot Kvfftf , ttp fiaatX^ o i^s 
Iliifawv, nafaxo^fjaat txit^ t^ fidatXitav aitov xai avaxw^ 
^,aat , ^ Siiaadm tf^v nagovatav ttjg iitvxiotdtfig aitov fiaat^- 
Xitag noXifiovaav. o Si Kv(fog, fiaatXiig IliQa&v, Stiufuvog toig 

tS. fiaaiZMio] fiaatUmg Ox. ;, bikatia Plotool celebnntot. QoArtaa deolqae addiderant fidea 
PSMi$ Nemmi sdKeeti «t haee in Boochi lioBorMi. 

Ardeo incccssenuit, io regoo L^dnruD» reges elil ▼iii, osmie ad 
Cnomm IIIm toperbuai; qul regnsTit annos zr. In oniTersiim itaqoo 
danrit Lydoraai regnuai ainios ccixxii. 

Gkoeaoi aaieai unperioni teneiis« ditlones oames, non Ticinas tantum, 
sed ol lonfe etiaai dissitast in potestateni suaai redegit: tribota aatem, 
ab eis qal dederoni se, exeglt: repaguantlbas Toro et regna et liberta- 
tca ndsinit. Itaqoe reforoiiOarant eoai oniiies« tanquam hominem fortu- 
aatoas, Tictoreoiqooi Inde rex elatlor factos. Hoc temporo daralt 80- 
lio Pyioooobas. 

Astjagi, In regno Persarom, soccedebat Cjros, Persa: qol ot uxo- 
roB Darll regis, Antecessoris sol, Bardanem, quam amaTit, in uxorem 
M aeoepH. Dedmoquarto antcm anno regnantis Cyri, Croesos, a Prl- 
meribos sois odoctus, de bostUI illa imiptioiie, quam in Lydiam superio* 
ribos aiiois focerai Astyages* Persamm rex; ira commotus est: atque ad 
Cywmm^ Persamm regem mltllt, qui ab eo pofttolarent» oti tcI regno suo 
doeadoi$ a«t com fbdidstiaM rego oongressanis» belli foriunam expecta- 
loL C^fros oiitam» legatls oxoeptls, ei perlodls Croesl lltecis» rrspon* 154 lO&NNIS MALALAE 

Tolif BHiafitvTaif f T{ yif ^SlKtiras noif' ifiov KffoTaof , toaai- 
njr y^ ^KrnjMtff «m* iftaS xal xu» ifiiav flaatijlav; ^ xetg 
loeavtiM iiaAf/oftintn )Hfovw fiXufiip' y,iafae SitxiixtT; xal 

K uJtjfioiw ^fiovXtn ipvYitf inl j^ 'hSixiiV yjoiiav. UoSett itt 
avTov aSvftovvTa ^ Yvv^ aixov, xal imDtnfioaaa xal fta9ov- 
aa na^ ovrov t^ nff&yfta, Xfyu avx^ m 'Eal ^a^ftlav, xoS 
n^iixov fiov ivifiei ^v &i'^f xif 'EfifaTof , wfoip^xijf, miftaaf 
^X'^ 9tov, ^ Imfia ^an^l, l* i^c aixiialwalae xav vim' 7^ 
fa^X, ornva iv neU^ Xifijj <?/ti' o fiaaiXti< ^a^Toe, xol Hxit 10 
Bvfoti oviiv tsffaxxtf ir xoTe ^oJJftoie. uai int^onSw aixi» 
ni^ iTvixa i7xt nii^ftav, xaxmoX/fiti xove ivavtiove' Saxie fitra x^v 
xtXtoxiiv ImIvov, nXovaioe wv xai YtYijfaxiietlim^i ^t t^Mo- 
ffafilnitt Xfiffav. h ii KZ-poe amvaat xavxa , tntfi^ n^ av- 
T^ TOitc (iiyiaxavae aixov , Snuf fittit xifi^e &.fttifttan aixiw U 
01 ii iHoataXivxte -oiw Kpoiaov .a^iie ^fov mioaxifi^vtie 
tle x^» jivitiv /lafav x^ inixfictv tiJf io9t*aav avxo*e ina 
KvQov T^ iili^ fiuaiXtT an^fofov. 

'0 ii KtfoTaoe, fiaoiXtie .d>ii£v, tniX^Satttvie xtvae Ix xSv 
lilotv avxov av9funuv maxoie, "oi ioi( aixoTe iw^ tvid^ to 
xol txtffa Jotfa fiaaiXixd, itnoattXXtt tie ^tXifaie '!( ^ /tov- 
Tftor, ■fpijxidc avToij; Gn 'AUiJtiaxt x^ "XV*'* v/iwi' xal ^opi- 

B aari Alyvimav ff/^a, xo) iviX^Avtte tie xi (utwxAtv ixtioxt 

a. fatiitlmv Codrenai p. 186. C, paoOMtmv Oz. IL ^ii^vs 
Oz. bk 

dlt «h KEoiQtd injoilM » m Ctmm Ilktn nt, qd m se w Ay 
ngnb tanu umrai •pUb dUjwictu otV Ant qvoa»da. tot )« Am- 
piit «MeU, finioB InTuonni tnjurian nme dcMna MtUtl" £t qoidca 
Cjnu, ■nxidi anU, in Indiam (ucira In arfM iMbiMi nzor rcm ttm 
(an p«rtBit>ataH Tidm*, qntdiwai ti In cMna «Mt kK|airiti «t adoela 
r««, itn ddnda oon ■ffitnr, Rcgninta Dkrio, owrita omo prion, ▼>!» 

Kidun erat ItbrMa*, «i ciptidtBta Imelitica, boo^ Paalal: futt Ue 
»ina Mpiontia pnodtta*; «intaHgua rex Duiw ■noMe Iktlndt in haaa 
ro, 000*, i^ caoi aa pritu communicata ra, boitile oliqaid aigmsai ttL 
BelluB auteoi Muceptama, obi Dinleleni coaialuerat, baitei nbbiaa 4a- 
..... ,. .». , . ,^^ «eUte JBH Krtndlot fictai, et opiboi abiM- 

, in Utrobitidcm regionca priratam ritoM ma»~ 
I aadioet Cjrai, onttit ok Priaioribai «ob, qai 
Meront. Lrgaa laloriai. qd n Chmm od Cyr«M 
B*eni, Cyri reipanium regt loo retulwaat. 
donioi ru, fido* quovdMi ei Miti ddefit, OMa 
regiii initractai, Delphoi, ad OracnlnM di^dt) 
BMr« ■Uato, Aegjrplina ToWa an^Ut at On- CHRONOGRAPHIA. L, VI. 155 

f« ihAfj i&Qa xw hQit, XiyovTtg avr^ ori AlyvTmot lafii>, 
fsf ^X^fitr imgwt^aai tijr Ilv&lav, xal Ix tov fi^xwg r^g 
iM iX^Sugy^afiiv Si& t/ ^Xd-ofHP iniQwt^m f ahtjaai* 
iU* fi^ jmU iniQdivfflov r^ d^iicv iti t/ tiX&ofiir. xal ii $iiv 
StiK^ifiTp dtA %{ fiX&m, iSn xai ti fiaatXixit d(7$Qa xal cnroT» 
%f Uq^ ftad^iTv d ifixS riv fiaatXia IliQa&p r&p KvQor. ol 
li Xafiomg ra i&Qa antiX&OP iig ^tXfodc ^h ^^ liQip, xa\ 
f^aneay ri iwQa rtk idnX^, xal ilnov favroig Atyvnriovg, xaX 
in^EXfidaQY^afiir ito fjX&ofiiy. xai axovaag 6 liQiig iiinXdYfi, O 197 

10x81 i^finrog to iwQa rflk iirA^i, ilaiX&dip ffilS<^^9 xol iXafiir^r 
ixixQiatr ravrfj/naQa t^c Ilv&iag. Oliaipdfifiov rdr iQt^fiip c 
xtt} fiitQa ^aXdrtfig * oi XaX&^rrog ii ixovta xai xonpov ivriff'^ 
fit^ fgaiuiv ii fti niiQ&rai KQoTaog o fiaatXiig xai ol T0i$T0ti 
jivifpi. xtxi tl^A&wv liQtig ifrnr avroTg, Oix iari Atyinuot, 

iSiiXi jiviol, tcal oix iXfi^aQy^aan, aXXd nailiomg ri %^«ro iU 
QrfXan tovto. xai intdiimxir airoTg yQm/H^ rir xQfiOftir ir 
itnrv/ptg dg t^ Miriu KqoToot ri dvvfia. ixnXayimg ii o\ 
ixA&omg intiiiiixaai xoJ r& SXXa fiaatXtxi iwQa rtf liQiT, 
^xomg avi^ Sri KQoTapg o fiaatXiig ^fiog fnifttpir, inuifj no^ 

M^Xifior i/H nQog KvQor, rir IliQafar fiaatXia' iXXi fiid-i ii yi- 
xo orror* xal iiaiX^tar ndXtr o liQiig xai iJlidfiirog tXafii D 
Tor xQ^iOftifr rovror» KqoTaog jiXvr noroftor itafiag fnyaXffr o 198 

8. 6ta om. Cedrenis. 5. iin Ch^ Cednmisy imQx Oz. 10. ti 
«ofcli?] iitaH ^* 13- ftalihiv Ch., fialiTsv Ox. adoooles» Tiliora Illa dona saccrdoU tradite; dioentef ds Aegypttt 
), et Oracolani consultori Tenimai: ex itineris aoteai longitudine, 
jmUs excidit, qood scisdtatari essemos. Itaqoe ipse Deam ro* 
gato| qvanuMm ob cansam nos hnc adTcniaios.** 8i anten dicat ▼obis, 
qn erm ai Teoistb; toin dona etlam regia illi dabiUs; insnper eum rogan- 
tcs» nt ab Apolline ediscat; ntrom ego C>rum, Persarum regeni» supera- 
' sim. Liegati itaque, donis accepUs, Delphos, ad Oraculom profi- 
itart dona autem tiOora Sacerdoti offerentes, dicunt se Ae€>ptios 
:; itineris Toro cansam sibi excidiHse. Hoc audito, obstopuit 8acer- 
doe; dona aotem Tilia acctpiens» fanum ingreditur: Totisqne conceptis, a 
Pyihia tulit hoc rcsponsum. ^NotI ego arenae numerumt et maris men- 
anram. Aodio otiam non loquentem» tacentemque intelligo. Kgone ot a 
Crocao et Lydis ejos illndor dolis?** Egressus autem saoerdos, Vos. 
inqait, Aeg^ptii non estis, sed Lydi; nec obliTione capti, sed Namini 
ttndeatcs, haec didstis. Oraculi Tero responsum, Diptjchis exaratom, 
fiocordos ds tradidit; nt Croesus Miracolom inde sdret Legati aotem 
ottoiiiti, dona otiam protiosiora illa saoerdoti ol>tuleront, dloentrs: Croe- 
sn» rez noater com Oyto^ Persarom rege, bellnm habitnms esti nos ita- 
i|oo misit consoltom, an superior eTasoms dt. Sacerdos itaqiie Itenim 
\, ot procatost hoc tolit responsom. H^^N^csosy Haly fluTio tra- 156 lOANNIS MALALAE 

ifXij^ xataXvau* xa) yQ&^a^ tmX Tovroy %hv x9Vh^^ ^ darvi^ 
XOif itiwct9 airoig dmvifK^ %& fiaatXd Kfolatf * xai ixl^ 
hfow aitavg^ 

^ Si nfOf^Tfig Ja¥tf,X daiiX&i ngig riv fiaaOJa JlifaSw 
KSfov' xal Xiyu oirM, Elni fiot d rtxS Kqotaow thv fiaatXiaS 
jivtdip. xai fyifiuXito tov ilnd^v o JarnjX' xal oyoMiJcnJaac 
jca^ aiitoS o fiaatXiig kfiaXir avriv tlg Xdxxor Xiivtotw, xal 
liod^fip Su oviip inad-iv ini r&v ^ffUav, av^piyxiv aitia xtd 
nffoainwiv avt^ Xiyiov, TSfia ftov itg at* HkX c2£ai ttf ^tf 
B eov xtti ilni fiot il ivmtftai &9ttatijpai t^ ifnayi Tovrf» mJ 10 
vniffiffavif Kfolatf , Stt nuaaw tijv yfjp vnitaii* xal oix Ixofi^ 
a9fi* tutl i JartfiX iv^ufuvog tlmv avt^ Sri Ntxuc tia Kfo^ 
ao¥ xal Xaftfiuvitg aitir uiyjtuktatov. fUffl ao0 y&^ iJfUP i 
&iig i not^aug nurta ti oqdfiiva twuta iti tov nffoiffftaa 
'HacCtov, OStt^ Xfyit xvftog o d-iig rff XQtattf ftav Kiff^, oS j«^«- IS 
T^oo T^c i^tug aitov rot; Inaxovaat iftnfoad^tv aitov f^Pfi, 
▼ 66 xol laxiv fiaatXiwv itu^ffj^ta* uvot^ia fynfoadtv ttitov ^fC, 
xai ftoXitg oi avyxXita^aovtat. iym ifinfoaS-tP aitod ftfona^ 
ftvaofiut xai ifff, OfiuXtd xul &vfaf ;raJlxac ovptfhfna xai |io- 
xXovg atifjfovg avyitXuata xal idaia aot STjaavfifig trxotttpo^^l^ 
inoxfiipovg, uofdtovg uvot^m aot, ^va yvwg Sri lyt^ xiftog 
i dtig. iyd^ Ifitfia aiiip fttti itxatoavniq, nuatu aX iiai 6. ivipiltto^ avfPaUtto Cedranit. 9. tf ^tf Ch., CodbPMi^ 
Tov ^tov Ox. 14. soii^oas Ch. eom Codnoo, ifioiffamt Oz. 
15. z^or^ Ch.y f^i^or^ Oz. Gont JBuiM otp. 45* Jeeto^ iiiperSara oMfnoa ererCit^ Sooerdot aoten retpoMHi etba We» 

UbttKs inscriptaniy dedit ei«| rcfl Crocso deferendttA: eofqoe ■to diMUt. 

Daniei eoteoi propheto iagreuof ett ad Cyroniy Penanuo regoBi 

2oi di&it elt ^Sdre a te TeUem, otrum ego CrDetuBt LydeiM regoa» 
efictunu fooi, necne.** Coaqtto DAidel rffponsa» differrei, intos rext 
projid eoni Jusiit in foToaei ieonum. ^Edoctus Toro, ooa nihil n Loo- 
Bibus perpessom; educi eoni Jassit; et ad pedes ejut proddeos, in to 
(inottit) peocari: sed Deom tnum inrocato, et dicas mihi; an ego vireo 
sustloere possim rapads hujos et saperbi Croesi, qid term tota oocspOf- I 

^ ta, neodom satiatos est. Daniel itaiiue Deom precatos, respondit elt Bt 
Croesum Tinces, et ipsom captirom habebis. De Te enim Deos» qol vl- 
•ibilla haeo omoia condidit, per Prophetam soom Bsaiam, ista locotw 
osU 8ic didt Domious oncto meo Cyro, cajos apprdieodi dezteram, ot 
obodiant ante CMiem ejus fentest et robor regom difbingami opioioM 
anto eom portas, et orbet oon claudentor. Bfo anto illom ibo» ot Mm- 
ies oooiplanabo, portas aereas conteramt et rectes ferroot ooofrJnfOMt 
ot dabo tibi thesaoros teiiebroaot« abscooditos et inridbilet aporiam tibl| 
ot tdat, qoia Bfo DooJoot Deos. Bfo totdto iiiufli on joititki CHR0N06RAPHIA. L. VL 157 

l«Nr/av ToS loov fiov intOTQhpu ov fiiT& XvT(fw oiii fiit& 
i m^ w 9. Jni xvQto^ o d^iig aafiwad: 

*0 ii fioffiXiig KSfog ixovaag taSra, tmoi ngig roig ni^ 
iSmg Tot; ^aviijX Xfytop, Zjj xvfiog o d^iig aov, lyit inoXvaw Ik B 
^^C fmg 77C v^ *IaQa^X, lyo Xatfivawat tf d^i^ avtSp Ip 7c- 
QovaaX^, xal onXtadfHtog naQiraiato Tf» Kffolatf. 

*0 ii fiaatXtig KfoTaog axovaag tip^ toiv ^qtflfAoS inixft' 
019, li^Xd-i xati Kvfov fiiti ivpafuwg noXXijg * xal naQtjX&o 

lOtiwZiXw, notafiop tijg Kannaioxlag» ual aw&ffovai Kvfif 
Xt*fiArog ortog fHYaXov * iral ^trri&iig ^d-fXtiai fvydv ovt^ xal 
ti nXii^ avtov * xai nXfffifivgi^aaTtog tov notafiov ix xoB ;|rc<- 
fiSfwog, oix i^ivpri^ti ^vyifp oiii mfaaai * Jta! iX^q>9fi alxfiA-* 
Xtnog aitig xai tii nXrjdfi aiitov, jjfiXioJcc v'.^ TOt^ ii ^i^ap^ 

Utmg tli aitw tXafiiv alxfiaXtitovg o KvQog Sfta KQolatf. xak O 900 
at^ag aitiv Ip ivXh(f tflnoii ip inffH iiiifiipop iS-fiOfi^ O 
fkvaip avtip t^ atfot^ aitov» xai tXafiiP aitip xal xatriya-^ 
fip ip IliQatii. TalrTa ii latiffriaap ol ao^ctfTaToi SaXffg xal 
Kiatmff xai IloXvfiiog avyyfa^dfnpoi xal finf aitoig ^Hifiio^ 

SDtoc latofioyQdfog* Sttpa ka2 o aofig SiifiXog ixf^^^d^ 
fffiiP* 

*0 ii KSfog i fiaatXeig Ibffa&p iniXvaiP ix tijg alxfia^ 
Imatmg %oig vUAg *Ja(faiiX noptag tvd-iwg f fiipop t& fiaalXna 

15. XvQioo Ox. 18. Ool^] y. BflBtlfliot p. 71. 

viM >}■§ loetot. Ipflo Mfifieabtt wthom MMit fli GtptlTitelfla popoH 
Bfli iUmim^ dmo prodo, ont ■Miirlbatt dixit DoidiNf 8flbootlu*« 

Hooo «bl oodlnot roz Cjroa. DooioUi od podct proddlt, ot, yMt, 
liqok» PflflrfoMt Doos tooft cfo dlaittom oi rflgno omo popidaai Iirooll- 
I «t Bfliai floooi oobint Biflrotoljaiifl, Taai oiorcitaai touM oooiro 
odoxit. Oofljoi oatfloi, ooAto OroooB rMpooio, In Cyraai omMt cst, io- 
fHtl 0001 «sflrdto. Tnjocto oatoia Holj, Coppadodoo flaTlo, oom Cf-» 
profliai cflt, Mlto tooi byoaMs ali oo vcro doYictof, lofa i&l 
OflOflolflro, ia oniaM babaltt ToraB ob oaob ezaadotiooo iapodl- 
fogoro potait, boo tr^ooro. Ipoo itoqoo TlTai ooptoi citt qaor- 
I otlfls vUfio ■llitaB ooeidflraats lopentltci Toro Cyrai, oom 
OroMo ipoo, eoptivoi oddoxlt. Booi Tero in tripodo lifoeo poiltoM, ez- 
enitirf 100 trhMopbondoa^proebaltt deindo io Ponidoai eoa obdoxlt. Iitn 
9 ocriptb aondoront TlMlei, Coitor, ot Pofybbii, Scriptono loplentio- 
is ot poit boi, Herodotoi Kitoriofropbait doot ot lopieni Tneopbl- 
Ibi In Cbronofropbio 100 trodidit. 

Cyim ootoa, rez Ponorap, In toonoai loani rerenni, qnoiconqno 
mi popnto tofllirtfio coptffoi bobnit, Ibefoo eno Jonit, ot Zoro b obolo 158 lOANNIS. H&L&LAE 

n^ov Mat&afitf lni *Itfiaailvita furii Zoffofi&fiA titX^lr * m^- 
ntfa ii Svo Ijfum, SyifUf wat jvru&ttKai natSla, t^ &^- 
&fiit ftv^iaiif nirtt, Xiuwtv df rd IhlfOtxSt Uif npoatifiati, 
D ^Pn^tnig jik Sna tSnj nigi^, ri ii trria Ijtfav inav^X9w>, 
xa9t^ Tifti9to( i XI/opoYfuqiof tnvtyfuyian. ojiAhfi 4i ai-S 
TOv( Tov /iaff^X ah^aawTOf aixiv. 

liln& ii ji inaXia&ai xijv fiaaikttar im Avim o\ Zofuo* 
O lOl ^oXaaaaKfar^aaTTtc ifiaatXtvaav zCiv fxi^u» Ixtlvw. xa< ixoi~ 
aaf fitri xf^'^! -KvfKtC o fiaaiXtvf lUffoun', intarfdTtvot aa^ 
ait&rf xal avftfiaXw ovrorc vavfiaxla noXtfi^af ijmj^ij xnllO 
fyvft, ml iX9uv i}( j^» x^i^op a^TOv laifuf^' ntfl «S noli' 
ftav Kofov Kal rup Safilav h «o^wiaroc Hv^ayotfuf o Xufiiot 
omtY^ai/mTO' iaris xol ihttv airo* Kvfof Ti9ydm tif utv 
niXtftov. TaSja ii nana xaJ j 0090; 'Aifnutavhf Ixfotoyfd- 
fi}0i. 15 

■ Xtri 8i j^ fiaaiXtiar Kv^ov i vlie ahov AafiTof o tal 
Koftfivani xai SkXot nolloX tfiaaiXtoaitr 'Aaavpliar. ini H tuw 
Xfiirmr rfe fiaaiXtlaf Aa(ftiov, tdv v^ K^ffov, JipiXoaifti 
na^ '£U)]an> 'Awai^ariffoe. iarif tlni t^p yijr ftiatpi tlrai to9 
marxif xiaftov, xa) Thr ^Xior o&t Aairw t^c nc ■'"('(/'''f ■■P' ^ 
X^ ii T»r ndrTur atffa ' t^ avtov ytria9tti xol tu ndrra ti( 
T £T ovTii' AraXvta9at, jtal t^ tov ir9piinov V*'/')'' dtfiar xal xi 
Mor ttroSfta inty^;raTO, ftdtator Xojnafiir nXdnit n 
Bw» Mta^ydMU NfM. S^, Mili Imnb potU, n|M- 

'■■ ' i^ CMbi «M ■Mk. II II T^ •»■ ib prMUo M«*^ 

rBtltari ot k t«na mm ivrafMa, intwoaptai «U 

I at 8MiM Ui khMriM, MplMti>liMM PjlkOMM 
qri M Mtar Mt, C7M !■ tpM ImUo oeoibiilMarBM: 

— i_ « ■.[, ^^ •"'Cj' f^^ 

UiM qu Duiu , qoi «t Cw m 
■■ifW M ■■IMi Tegli Dujl , m Ofti, 

PUkMvkn. Dooidt ii, Tm 

« ipM wm ■ 
■te. Buhif IIMtWW OMMIMl 

AmIm mm. a&M*iti itOlm CHR0N06RAPHI/L L. VL 159 

mI ti/Q t&tifitiflag ii xui tii^ tfon&g adtig tSid-m. «a2 o ngoii^ 
fl^iA^ ii nvdtty6(fag i Sifuoq tifw iQt^ftfittxijv avvey^y/atp* 
mI iiffia maQwtrffay%¥ 'lEUf^iy io%atimf iawfiotovg ttpiig c?- O Sot 
mi ifx^. tavva ii i aofig Tifiidtog h toI^ avyyqdfifiaoi^ 
$§ito8 ianfinifiiwivair. 

7y ii tjj ftuoiXilf JaQitov, vM Kvqov, niXifiog Ixtp^&fi 
iai ^ld-iinotv jui^ aitov * cffriyfC «ax£c aitiw tipifot. tovto 
il fpiptig ol Ip tfj Mrfim z^fV xatoucoSnig ^IoviaTot, ixfimg 
mtOuafiov Ti)y ^hifovaakriii* ^ ii nXfjSog noXi *Iovialm* na\ B 

tOfio^wp Tovro ^agdbg i Kvqov, iniatiiXi tip atqattjyhv ott- 
Tov nai aitm ivifiati ^OXofifPtp^ fnti ivyifnmg nolXtfg 
Jg ti ^liffoaiXvfia* aa\ inoXiifxa ti^ ^lifovaaXi^fi, aal awffiff 
n fofiiifip ynviad-ai titi, ^lovild- yoff ttg ^ ywij ^EfiQata^ xa\ 
ifa^otpifaato uati tov liaQXP>v Ilifa&p ^OXofiffvov, nifoanoitftij 

iSoiaa wg ti £lh^, 9^^^ ^<^ ^loviaUav 9(kovaa nfoiovpoi. «ol 
nofiyiwito nfig aitiv xfvntofiipfi* nai ioifaxil^ aJ^iT^ tijv ai^ 
fn oQffl a v i *OXoq>i(f9fig , dg tffma ait^c ipimoi» xa\ Xiyii ovr^i 
Iri Mffiipa iaajig ivtaSdu ihm tyytati fiov ii ifti, Sri iniff^ 
yowtal fiOi ftoffpwaal fn fiovXiftiPOi' »a\ mta^ig fiifog fn^ 

fOaittjg iifjyi» tffdlg ii avtfi nfoaxaftiffjaaaa aiti^ ^jtifag, wg C 
xadtpin fiiif «^TOif rvxtig, iyifd-itaa ti/P xofaX^ uitov af»«/« 
Xito * iw) ftiatig yvxric iJS^Xdovaa iti rov naganvXlov «io^Xd-ir 
Jg Tcl ^lifoaiXvfia, t^ xifaX^p avtov fiaata^iovaa* xai ini» O 203 

18. |Mo] 000 Codrcmi p. 199. A* 

hwpfcitoi. AtoobocUa eiiui, Solidciaqiio oipotoSt AntoActot Pytho- 
fom Soadot, AfithaotlcaB oooscripsHt DogM oUob iUod, do Prioci- 
pfii ioocrporob, io Omod ia introdoxit ScripU ootoo reliqoit iiU •»- 
picoi TlaotlMOS* lo CoMicatorib *oii. 

Bcdoa rcgooBU Dario, Crri filio, bdU oontro cooi motcbant Ao- 
t fci opc i , ioiooiqoo groTiur vexabantt qood al»i resciTiisent Jodcci, Mo- 
iSom Uoolc ottt , («foorooi qaidem ingens crat inoltitQdo,) Media rcHcta, 
Hicroealjfom ropoUbant Hoc aotcni obi Darlo nonciaUro est, Uolo- 
pbemoay dooca soom, magno oom exerciU, adTorsas Htcroiolymam mi- 
dt; qoi oC orb cm obsidione dnxit. Aceidit eo tempore admirandum qood* 
dofli facUoc. MoDcr qoaedam erat Hebraea, nomine iadith, qooe Ho* 
lopkomi, Pcrsorom Dod, stroxlt insidias. MoKer ootem prae so fero- 
bot, prodoro ae d Tdlo Jodaoorom gentcmi Ideoqoo secrcU eom o<ttit. 
HoUpbomei roro, formo cjos ooospecU, omore illios captas est. Jodi- 
tbn Tom oom oioiiait, no qocm soorom drco se ipsam esse permitteroti 
cotfllUlh Booo ab ils perioalom caosata. Holophemes itaq|ne ndem d od- 
Ubeoi, aoloi com eo Tixit Cumqoe per trcs dies apod eom commoraU 
UiMOt, Utor dormiendom oom illo, molier assoifcos, capot^ ampoto- 
Tlt: modii deiodo noeU per posticam egressa, capot ejos Hicrosolymaa 
do p i t UTJL Propo oolm ipdoi orbls mocaio, JoAthao cooio, tm- 160 lOANNIS MALALAE 

Tfnl/$ Tov x(fifiaa9ijpat avti^w* nkiiatav yAg toS nfx^ ^** 
ovrijir tiw namXifZva avtoS tinfiair o *OXoq>t(fnig. Xafiivt^ 
aSv 01 Tbv^cubi na^ avz^g -t^r iccyaX^ dg Mowtip inavm taS 
tiixovg Jfntflar nfi avyovg, lntiiut¥VPtig ait^ t^ atgat^ ai^ 
tov. nfwtag di yirofitrvig, imifaMitig o\ Iltpaat t^ atf^cd^vS 
*OXo(pifTov MOPttv&ftaar , intpifiaap Sti it& iwafUiig ttpog 
toBto ifiptto xal ttpvyov * xai iaXiS&fj i noXifiog, «ttl Wk^ tkm» 
D fiov o! 7oi;^aroi xat& IliQaSr» tavta Si iv tatg ^Efifdufoii ^/«- 
^fifitat Yfaq^g. tavta di Etffipalog i aoipig avpiyfa^to^ 

Miti^ ii til[P fiaatXilop ^aQilav ifiaaOavaiP liaavffimp Hf^ lo 
taiiQlSfig* ico2 Nnfilag o liQiig i &p in tov aniffiatog ^afiiS, 
na^ftialop ixotp n(fig aitop, HtHuinfiai tipj4ftaii^itiP' ^T^^ 
yoQ aiiop, iattg ual SifX^iP adtip t&p iAvoixmp inohfai* naX 
O I04 Xafid/p /^^oTa^ noXXH inaaip anoXv9fiP€u aitip nai iniXd^iX^ 
ToS xriooi tijp *IigovauXflfi tijp nof^fi^^ap* nffwtfiYaQ aStfiiS 
tijg %QovaaX^fi SXMaig xal tov liffov xataatifOfii» i ii NafAimg 
inoXv&iig upijXd-iP ilg ^lifovaaX^fi , nai ipi^/iiftp o^n^ Jtol ti 
titxog tfjg noUmg, xai tikg nXatiii$g adtijg inolffiiP iiffvxmgiw^, 
■ xo) fiAtlm o^T^y xoT^r^cy * Ifp yif iQfiftog inl itfi o\ ovny 
fip fi iivti(fa tov Ufov ipoinoioftii» inXfifii9fi ii ti Ufip 4«*ti 
itmp fi. i ii oAtig ^AiftOiiiif^g nafiutXfid-iig vni ttpofp t^ 
avYxX^tov iJtitov, uai toig vnoXoinovg^itviaiovg inAvoi, ttai 
Aig i&p ^fiovXfj9fi titi ipiXd-^p itg t^ ^lifovaaX^ft, op^X&i 

4. aHrovi] aifoii Ox. 14* inmnp Codr«i p. 130. B, btaitf' 
otv Oz. 

ioiAm ttnm fix«rat Hokplieniei. Jidoel tMUm copnt ab oo o cd e if 
Ut, opoU iaipMOMi» • Boro aBtolacQlo oxUiloniBt, oftcolsBtfft lllod 
Holopkonui oxercityL Aoror» ooteoi Ulucetceole, PerMo Holopkemii 
coput cooto lapetltMB coatplcleiitct, effectoaaoe hoc a Na^ao uoodoa 
ontlMBlei, ler^o dedenioti atqoe dc dlisolotofli ett beUooi, JadBcb 
cootra Persai ▼idorlo politiis oti Imic cooitot ex acripluro Hehroioo. 
Hooe otloa lopleoi Ireiueos Bmoorioo mendevit. 

Dorlo jeccewit In regoo Anyrionuo Artoxerxci. Noeoilu ooti 
cordoi, ox tettiBc DoTidU, qul opod rogem plorioiaoi polerot, (i 
obIoi libl chomoi hebolt, ipftOiiiqae odeo Bonachii toit proefeceroti) 
pelroTit eb 00, oti libbrlali laae reititatai el pocaniit imtroctoe» 
terelor ad Hierotolyniaraai ralnat in&taorandat. Krat enloi hooc 
•rbit Hierotolyfliitonae captiTitas; ^rioM eliom Teapli evonio* N< 
kaqoo difldttat, HloroioljBai rednl; et ralnat eja» exdtaflli p 
o|at ompUoret fcdl, arbemqac adeo lolam In meUai rcdegtl:' qooo qftA* 
dem deicna eral per annot lxx. Tinm oliam et Templuv liwKoarotofli 
oiti cujat tocondo fiibrico tpallo xL."aiiiioram abtolala ett Sed «0 Ar» 
taxerxet etiam Primoiiboi mui qoibaidam ad id addactot, Jodoooi 
loBqooi Ib polrlom toom reaiyt. libenim Uoqao caiqoo (olt. 
CHR0N06RAPHIA. L. YI. 161 

nnk ^^SQa Tov nQoq^w jrol ^yovfiivov ' ^m «o2 t& U(^ 
muifi JtSanu xo) tc^ fiifiXovf ri^ Ufaxutug tc^ iVQid-daag" o Si 
ttijic ^lEaSifag xdfp fiij tvQid^lvxwv fiiflJm vaA vnofir^amg ai^ y ^ 
fOtf yffwfia^ai %& vnofiv^fiara Inoltiaw. 

5 ^Ev ii ToTc ottrorc ZQowoig IfiaatXivaiP 17 MakiSopla /iJ^ * ^i^ 
2 x^wTo^ IfiaaAivaiv Kgavabg ttii xif. xo) lomdi^ ifiaatkiv-» 
009 SXkoi ir/ fofc <Z^iA/imov. jjooy ii t^ti taI TcSy '£1X17^10» Ji- 
tiamtiiQ fpikoao(poi nal noifjral SotpoxX^g nei ^Hqaxkili^g 
m) Ei(fintiiig nai ^Hffiiorog xal Somfavtjg jco) i fityag IIv^ 

iO Hyifag. ^ ii *H(faxX^g yiPrfi^iig I9 rotg nfouftifiipoig upoh O S05 
T^ jt^yoiC iv Aax^ r^g Btifictiog, in ylvovg vnaqxwf xov 
*HQOMktog xov ix xijg jHxfii^g xal xov Ubwv Jiog' Sotic 4y<- B 
XQiiffl iv x^*Ianawif x^^f ^^ iviffiiog Yivofuvog ^kd^i xixi 
ini T^ *Ianaptag inl xijv ^lxak/ap, tpvyithf xir Ev^fvad-ia fiaai^ 

15 Utt * «al ifiaatkivaip ^n^ kff. Saxtg ikafii ytfpaJka t^ Aiyffv, 
xifv^Aktav ^vyaxiffa fiaaiXiag^ Ifiaatkivai ii, ig ix xov yivovg 
xaxayifiiwog xov Htxov Aiig' Sd-iv xai ax^kag aix^ Xf^^f^f 
xai nogfvfag iviaxfiaap ot 7roAo] xai fiaoik^, f roi Qiffig, ix 
Too yivavg oAxov fiaatkivaarxig iw xoTg iaxaxoig xiig ivoimg fit^ 

%^Qiai9* iSxivig axfjktu tofg toS nafirxog Taxarxai» 

6. JCi^ttoff] 810 «tiMi Cedrmf p. IM. D« 7. x/] ttf dlom 
dflbebot. V. ad p. tt. A. 8. !«oa«l«/d»g] Scribe ^U^WLkuxoo cam 
CedrMO» PoUnce p. ^144. ^ 11. tm, yhovg inuoximf [xoi HoV" 
ftXioit xov iu] TiTff 'Jlnf^iwfig nal toi JTificov ^ioff.] »# liU, ooao 
•ncU iadosa sanl, dcsidennUir apod Cedremmi.** Ch« If. iljj- 
Bov Oz., ni •old. 15. Jvyiv Oi. 8ic et iolre« l^Mf redlre, c«i Bidro PropheU; qneai ei Doccm iMbaennit: oob et- 
iiM lacni reddcbeatur Tant libri etiam Secerdotelct» qnicaoqae inTcniri 
petennl: eoma Tcro qoi nea InTcnti erant, Btdnc ipee, ex Meie ri n 
•oe, dcseribcndi copies fedt. 

Hlit tcniporibas Meccdonia Regi parero coepit RegnaTit iHlc pri- 
■ni Cranans, anois icxTin, ct post enni alfi XYin, osqnc ad PhiHppam. 
CSrca idcB tettpos florucmnt apad Graeoos, Philosophi et PocUc, 80- 
phodcs, Hcraoidesy Baripidcs, Hcrod^s, Socrates eUam et Miagnus 
Pjth^Mras. Tcmporibos autMa sopra memoratis, natus cst Hcrcnlcs, in 
Leto ThebanMit gcnos daccbat is ab Heroole, Pici JotIs et A lcmcna e 
iia. In Ifispania enntritar est; onde, cnm Tirflior factos essci, in Ita- 
Im, caTcos sibi ab Borysthco rece, se receplt: obi regnaTit per anncs 
zxsniL oxorcm habolt Augcn, Alm regb filiam, Italiae Tcro re(oom Tcn- 
dkaTit dbl, nt qui ex Jotc Fico oriondas emet Unde et, qm com sc* 
coli aont, ex fciicre ipsias, Italiae regcs, statoas d aoreas et Porphy- 
r d lt o i , ot in Ooddcnds fiidbot petaeninti qoao et etiamnnm ttantes n^ 

11 162 lOANNIS MALALAE 

Elaiw oiv &no j45ufi V(ag rtuw xqhm rovjm trij ^tff. 
C Kai ^trik IdQra^lQ^fiv tfiualXivaav r&w ^iaavqtm akXoi nol- 
Xol Ttwg Jafjilov rov viwHQOv, 

Tfjg ii ^raXlag Ifiaatktvaiv o v\og rov VqoxXIoq o iati t^c 
Avytig, 6 TfjXnfog» xal fnr avToy ifiaalXivatv Oftolwg o viigs 
avrov, ovrtva AatXvov ixdXiaiv * IfiuaiXevai di iv rfj /jipa Ixit" 
vji avtog AurTvog irti itf, xal ix tov idlov ovo^arog roAg Ki" 
rtalovg xaXovfUvovg inan'6fiaai Autlvovg. 
O 206 ToT£ ii Alvilag o Ay/Jaov o 0qv^ (fivym ix rt^g no^ 
d^anog Tov ^JXlov , ijrot rov TQWixov noXifiov , unijXd-iv inl r^ lo 
AifivTfV nQog rrfV Ooiviaaav ^iiddf r^v xal ^EXtaadv» xoJ iv- 
diurQiy^ag ixit, Xd&Qfi idaag avrtpf i(fv^'iv , wg ipofifidtlg riv 
l^^^IdQfia, fiaaiXla t^; AqQixrig' xu&u BtQyiXXiog o aoifog^Pm^ 
fialwv noifjr^g avvt/Quxlfaro, o di aoq>tirurog SlQfiiog o *Fof- 
/iafo^ iv roTg avtov ovyYQdfifiaaiv f^id^ito, ilnotv ori ficraTolS 
nXivrijaou rftv Atvituv txf] noXXa r^v fj JiiC^ uno noXiOfg fnxQag 
Xiyoftivfjg XuQrfftag, ovarjg rfjg nuQdXov Ooivlxtig, /icraSt; rwv 
oqIu>v Tvqov xal ^tdwvog, ijng AtSd fjv nXovaitttrdrfi ' taxi ii 
uviQa nvtt ovifturi ^v^aTov , ovra xal avrov nXovaiOV ag^QO, 
rov di avrtfv Sv/uTov iq>6vivaiv, wg xwfffoivvra, o uiiXq>og riJcSO 

5. TqXi^g] TtUpoog Cedraias. Vld. Bentloi. p. 73. 6, ih ik 
Ox, 7. Kitiaiovs] Ztutivovg Ox., Ktijxaiovg Cedronas, oodcB 
nodo corrigendus. ^ 9. Alvtiag Ch., Alviag Ox. 13. '/o^] 

8cr. ^ldoPav. 'lifo9dv Cedrenos. Bodem fere modo in hoi^ne co- 
gnomine Tnriant libri Botropii V. 9. 17. XaQtifuti] XaQtmfg 

Cedrenus. 

Ab Adamo autem, usque ad liaee tempora* anni efflnxcraBt 

MWiMMCCCLXrC. 

Poftt Artaxerxem Tero Assyrib imperaTerunt alii ploriaii osque ad 
Darium secundum. 

Italiae autem regnavit TelephuSf Herculis ex Ange filius. Telflpbo 
etiam successit filius ejus, nomine Latinus. Regnum hic tcnidt» per a»- 
nos xnii; quique antea Scitint Tocabantur» Latinos eos, a nonune sao 
appellarit. 

Bodem tempore Aeneas Phryx, Anchisae filins, post HB exdfim 
bellumque Trojanum, fuga sibi prospidens, Ubyam profectns est, ad 
Didonem, quae et BUssa dicta est, a Phoenidbus oriundam. Non ^Sm 
autem ibi commoratus, Didone relicta, dam aufuglt; nempe metocns ^bl 
ab Jarba, rege Africae: sicut Virgilius, sapiens Romanoruro Poeta 
ptum reliquit^ Juxta autem ac 8eryius sapientissimus Romanos, in 
ptis suis tradidit, ita hoc modo se res habet. Longo post Aeneam 
toum tempore, Dido erat; oriunda quidem ex Chartlma, exigna ct mtf 
ritima Phoeniciae urbe, quae fines Tyri et Sidonis inteijaeet. Brat as- 
tem haec opukntissima; dcuti et fuerat etiam Sichaeus, maritus ^jnss CHRONOGRAPHIA. L, VI. 168 

Jii^ ivo^att IIvffMtXlwv, iiatp^opovfiipo^ avr^, cSc noXi £v- 
no^ xo) xAivorvt naaji t^ x^QV ^^^^^* ^^^^ Y^ ol ivo 
IqnnTtot xaraiidxomg avaygov xal fiaardfyvTig fti^aflXa * h B 
tw omad-lfov olv iXd-ofv o Iloy^aXloiv iiiwxi r^ Svxalip xarA O 207 
Srov vioTOv avrov t^ XiyxUf xal l(p6vivaev avTov* ^vy&Qyiv^ 
vaSdg * *al Xafiw ri Xibpavov oiTov t^Qttpiv iU xgrjfiviv, xal 
vnoavQixpag itm toH; itaipigovaiv «vr^^ xal rjj Yafnrjj ovtov ori 
wg xaTiilwxi riv ovayQov xariXQtjfjivlad^. ijfiovXiTO ii o avrig 
noyiAoXlotv xaX %i[v avrov aiiXq^v qfovivaai xal XafiiTv t& xQ^" 

lOfiara ndvTa, IjTiVt Jii(a i(pdvfi iv ofdfAaTi o avTt^g dv^^ Sv^ 
;i^C xol ilniv avTJj, Ovyi, /i^ ai tpovaiaji IlvyfiaXliav, iiCSag 
oiTfj xal t6v rinov ri^g nXfjyfjg. xal Xotniv 17 avTtj ^iid^ Xa^ V 69 
dwaa riv iotvTtjg HiXipiv Hvy^aXlotva , xal evfovaa xatQiv, 
iXafii ndvTa tA /pif/iara t& iavr^g, xal fiaXovaa ilg nXoTa 

iSfiiT& T&v Wonf &vd'Q(iinwv cwTfjg (pvyovaa ininXivaiv ix Tt,g 
Ootvtxfjg, xttliiXd-iv iig Tfjv uiifivfpf, /cf^av t^C^9^<^C« xoi 
xrO^t Ixit niXtv fnydXfiv ndw, fjv ixdXiai KafTdyivav* xal 
ifiaalXivaiv iv aiTjj, xal ixiTTiXiVTa aoKpfivafg ^'^aaaa. 

'O ii Alvilag XQijafiiv Xafitav aninXivaiv ani Tfjg uitfivfjg, 

9lifiovXifiivog inl t^ ^haXlav iX&itv. iviftov ii ivtxvTlov yivofti- 
vov, l^i^^Upfi ftiT&Ttiv iiltav nXoltav ftXfjalov t^c SiXiXlag iig 
T^ KoXafiQlav iv niXa Xiyoftivjj jiQyvQlnJtrj , tjj xTtad-ilajj 
vfti AtOfAfjiovg roi; Tvii(ag, Saug vniJQx^ AlTtalhg t^ yiva, B 

17. JCB^riKytyar] Xa^ayalvav Ox. Cont toL TL p. 68. B. 

on DidoiUB frmiery Pvgmalion, uiTideiiSy (tom quod ditis^os essot, tom 
ctiMi qood omnem in ezercita regionem sibi snbjectam teneret:) eoro, 
inter Tenandom, tmddaTit. Com enim dno isd, Tonabalis instmcti, 
•qnltflt aprom perseqoerentnr; Pygmalion, tergo Teniens , Sichaeom, 
(qni Tir erat strenuns,) dorso hasta transfizo, interfecit; oorpnsque 
cjvs oorreptnm, in praeceps dedit. ReTorsns antem a Tenatione, ne- 
ccMarib ct nxori ejns retulits enm, dum aprum inseqneretur, praeci- 
pitca actnm periisse. Haboit etiam in animo Pygmalion sororem snam c 
■wdSo tollere, divitiasquc ejos omnes oocupare. Sed apparuit per inso- 
■nfUD Didoni fiichaeus conjux; c{ui monuit eam; Fuge, (inquiens,) nc 
tc Pygmalion ooddat: simulque ei Tulneris locum ost^it. Dido itaque, 
tcapns nacta oppoitnnnm. clam fratre, diTitias suas omnes congerit : qui- 
bcs ia BaTcs conjecds, slmnl cum suis ex Phoenlcia fugiens, m Libyam, 
AfricM regionem, pcrTcnit: nbi urbc maxima extmcta, Carthaffinem ap- 
pcUnTit: ibiqne sedcm regid constituens, Titam pudicc actam absolYit. 

Aencaa antem Oracub monitus a Libya solYit, in Italiam naTlgatn- 
mas scd adTcrsis Jactatns Tcntis, delatns est cum classc sua ad ArnrifH 
pMo, Calabriac nrbcm, non procul a Sidlia sitam. Con^torca habnit 
«rba ista Diom^ca, Tydd fiunm: Tydeos antcm, Aetolia oiiuDdns, ab 164 lOANNIS MA.LALA.E 

iftfmi Tijf ovfybuof Itt Tov Olviot, paadJmi t^c i47<«XJa(. 
8«Tf( OlvtiiS &yay6iun( yvyuuia iyifiaxi 'E^ifioiair Mrx<i' <£ 
O 108 ori^c * ^' ^^^0. xol Jrilfvnjoui ^ 'Eflfioia, xo) ^/a/fTo <T^(a* 
yeyouca Ji^ftim /^XS^o&i»' xal «'/(>' ^ a^r^c tov JUcUK/pvr 
xal Svfatiftt iriftaTi ^tftmu^av. vuitifto^ xi^ iviftaxtjtxit- S 
Xi^o(, v\h( Iloauiaytov, avyxX^tixoS rov Tvttof, Ifiy^artvaaTO. 
o JJ ^jiicl^; n^i Tov /4^(0» ffifffipi tf/y jJtiidvUfay Xu^f4f, 
mI fffiii Tovra Xfyu t^ narfl ai!r^( t^ Otctr, Ovx uUfi*C 
Xttftpaya t^ &vyaTtf}a aov , tl pii Kaffaxutf^aus ftai sd fiaat- 
Xtiiy aav JioixfTv, o ii oi» iTitiaSi] ait^t' uai Xoixiy aiw T^ 10 

C lAlm flttT^l ^tT^pty 'AyiXtpoz r^ O^rfT xal ImXffa^ty adtf, 
xol ^a}«a9^ i Oinic npoTp/v^^"* ^x t^c 09iat JEWpoc 
ffTpann^ j'»va&l', 'Hi/akX^a tir Xtyifuyov noXv<fr,fittv , ovw- 
TOJ^iifttyoe iiSiyat aSt^ t^v tovTOV &vytttfffa t^ Jtftartt^ttw. 
oetti tuatX^» fitti tijt IrinXav «vtov oi^nac «nn^jSolclS 
noXtftoy futi^ Tloauiaiviov xal rov viov avrov Wji;(l^Sov. xoJ cfc 
T171' avftffoX^y l^ifti o HoXwptjfiot ti» Ilaauiwm* ^tvElc, rir 
irar/pa !^;;(im!ov ' Jiil rovTO ik l^l&iyto 01 noiiTral Sn rd rt jf c 
Tov ^;rf]L^ov aitianaaiy o 'HpaxX^ff onif lojl t^y najftx^ k£- 
Tov iiyaftiy. xoJ «oi^axbkc tiy titor aitov nattifa ntaatta, ^tA-iO 
fu Ppetno^ ' iA xal Yffotfovaar ttvtiy iBnox/vRrv^or. xaJ tw t^ 

D aaxaiuixttv ovc^ Tov Slolxffr,ft09 'HfattXda atfatftlf To(«fifr 5. VM**f»tfB «i(t iyiftmi 'Jplnot] ,. _ ,__ 

«i(. CWraM, tt ^ bz* tiy Mtluinov, *al r^* ^ijMMifa», 
^w ^ofi^M ^tfUec-" Ch- wiM. '^fUot Ox. Mafvr. 

15. OffatMi Cadnani , «cfotfiaa Ox. 

tMO, AatoUMM rcgo gMiiM docalwti <|d muMm biMt BriboMa, Tj- 
I BUna. BrlboM ■at«« fitii dafwicta, uoraa dailt alUnm, mm- 
: «i qna liliwB «ofcerit BMMcnuit ftBMn— T ' 
qstdkm, Acbdow, PaddM» ftOiu, qai TyM «1 le jeveoii qvtdem, t Phtbla («(ieDe, JtBm rtn- 
^CDdea, q«i et PetypbMiiu dlotiu ert, nc>Titi «d 
ire Ddca*ireB ftUe« pco^ik. PelypbeM* ItaqM^ chm 
,_ n .. _, . ... a ^ei AefaeleiiM , mrsa Mvit. 

idedMi, Acbelri pel 
I fonas lamuinr, dercuiea Achelui oora 
set euiiliuB. AcbeleiM luteM, ebi patraM c 
Eapault, nnde et eua KlppecantaiinM feioe rie^iigl 
.cbeleoB dw PalypbeMi bMeqftltiir, cnonnM Iriio CHRONOGRAPHIiL L. VI. 165 

mtriv XOTB reS ^aarov * xal iv&fwg o ^Hfaxkfjg amtil^ivat riv O 909 
^Axkk^v, &q niQa xhw norofiiv M^aji 0o(ffidy. jca2 gafiXia-* 
^}g ^;fcl^oc xaTfp^^xd^ ani to8 %nov ilg rA QfS^&Qa rotF 
norafiov xol antiXiro. xal /ticrcxX^^ {jcrorc o avrig noraftig 
sini rww rijg Ahaliag jrdfog HxiX^og foK rtfi vvw, xa&& Kt^ 
fttXlonf i aofog ^Z^cro. o ii IIoXvftjfAog *HQa>cX^g lu rijg 
nXiiYijg roS fiaarov fiiS^ ^fiiQag rtvig nXivr^. 

MiXiayQog ii o roS Ohtwg vlig, iiAq^ig ii rov Tvilo§g 
w! ^fltapiiQag, inotijaiP iSXop fiiyap h rfj KaXviwvla x^ifff 

10 fof ivaag idnfov tfofiiffiiw, rijg HraXumjg rijg &vyarQig rov 
JSj^img oiatig fo^ airov * ^tic nfonoi^aaa roShSa r^ B 
oiayQop ' iXvfiolviro yaQ ovrog o ^q naaav rijv x^^^f^ ^^^ 
rtiv, xal fiira r^ avalQiaiv rov d^Qig rd ilQfJia avrov j/a* 
Qlaaro o MAiayQog r^ jiraXuvrji, ilg iQona avr^c fiXfi&itg, 

ISiniXdiap ii o MiXtayQog nQog rov «ovrov narlQa Ohia, anji~ Q 210 
xffifi na^ ttvrov r& viXfirtfQia rov d^Qig* xal fiad^iiv Zn rfj 
jirttXuvrfl ri iiQfia i/aQiaaro , ioyiad-ilg xarik rot; iiiov vlov, 
Sf Jx^ &aXXop iXalag, qvXatrifiiPOP naQii rf^liX&aia rfj iav^ V 70 
rov fiiv yvpaixi, ftfirQl ii rov MiXiayQov, Sprtpa &uXXiv rijg 

tliiXalag ^ *AX9^aia tyxvog oilaa im&vfiffaaau tffuyi, xul xaTo- 
movaa ri ifvXXop rijg iXaiag iv&iwg nxovaa avptyippfiai ro rijg 
iXuiag ^XXop ovp rt^ 31iXiiiyQ(f * niQt ol XQ^^i^ iii^ r^ 
narQl airov rig OhiT roaovrop /^Qipop ^ijp rop MiXlayQOP 

9. ^iUtP Ox. 13. upoiQfiOi» Oz. 18. 19. ^aXHpi ^Sl- 

lo9 Ox. 

Ims, safliU in «mB «niisM, Joxta m«aillf Tulnerat Polyphemut aoteoi 
Achdoaiiiy duai PhoiiiAn flaTioB trajicit, tagitta Tidssim petiYits q«o 
coofoicus Acbelooi, ex eqno in flumcn deturbetus, ibidem periit. Fitt- 
mca itaqoo istod Aetoli Acheloom nd bunc usque diem Yociintx ticut 
ancter cst sapiens Cephalion. Polyphemus eliam, paucos post dies, ex 
TalBere in mamiUa accepto* interiit. 

Meleafer aotcm, Oenm filios, Tydd et Deiaidrae frater, efireginm 

vtamem oblTit, aprum horrendum protttemens, In terra Calydonia. 
Tfio fiMiaoris habuit Atalantam, Schoenei filiam: quae et ipsa 

aafittis prius percusserat: rexionem enim eam onmem Tastabat fo- 
ra ista- Maleaxer antem apri inter&cti exurium Atalantae, cujus amore 
captas erat, oono dedit. Meleagro vero ad Oeneom patrem rererso, 
ocdsi apri spolia libl dari ab eo postulabat: obi Tcro audisset, Atalan- 
tae ilia filium dedisse; ira correpius, oli?ae frondem, quam uxor sua, 
Meleagri mater, apnd se senraTerat, in ignem projecit Althaea enlm 
otenim fcreas, oKTae frondem summopere cxpetiTit: et fronde dcTorata, 
amnri cnm Meleafro, frondcm ollTae e Testigio enixa est Oeneus Tcro, 
Infaiitia poier, ab Oracnlo aocepit, filium tam diu in TiTis fotomm esse, 166 lOANNIS MALALAE 

Saov X9^^^ gwXaTTttai to qtvXXov rijg iXatag xi fwf avrov yfv- 
yri^h' SniQ qniXkov l^iod-iigo Ohiig ilgmf ffiaXi, xai ixav^ 
^ , dyavaxTi^aag xaT& rov lilov vlov * na\ naQaxffjfia o Mt^ 
XloffQog hkXifitfjaiP, tag 6 aog>dg EvqmlSrig Squfia mql rov ou- 
%ov MiXi&yifav lildiro. S 

B MirdL ii t^ fiaatXilav rov Ohiiag IfiaalXfvai rtjg Aho^ 
Xlag aXXog v\og avrov o Tviivg, 6 nartjQ Tot; JtoftTfdovg. o 
ii Jiofiridfig fnrA r^ riXivr^ tov iilov narQog Tvilwg ifieh- 
alXivai rijg j^Qyitwv x^f^Sf AyaYOfiivog ix tov Z^Qyovg yvraSka 
ivofian jOyi&Xuav. xal anovor^d-iig vnira^i rtnv iavrov ;|rfif^avlO 
T^ AlrwXtav, noXifir^aag avrovg' xoi xaraXvaag ri fiaatXitov 
avrtjg xal noitjaag avrffV vno rijv l^pyilwv fiaaiXitav, rowf 
O Sll iarh vnh ri Titov XQurog, xal ivS^lwg fnra rfavji/ai&v i^w^ 
fir^aiv inl riv TQWixov noXifiov. xal inaviX9wv fiirik r^ vUtp^ 
rijg TQolag inl ro Yiiov airov fiualXuov ovx iity,^ vno rr^giB 
iilag noXiwg j^ rijg avyxXijrov avroi) y aXA* avrlaxriaav avrw iv 
C ivvdfiii noXifiOvvng. fia&wv ii on ^ yvvij avrov ^ AlyidXaa 
xaruaxivu^ii avrip 9-avatov , (5c noQViv&iVaa vn6 Tiyoc av^icXr^ 
nxov avrov , Sang xal iv&tararo avxi^ xqaraiwg, ofiolwg ii 
ixovaag on inoQVivdrj vnh rot; Otaxog, vlov rov NavnXiov,^ 
fTinvig ii& rdv nQog avrt^v ^gwra noXXtp ad^lvu avnfiuxovro 
avjip, xa&dg o aofog Jlivfiog l^id^ixo, vgoaiaxfjxwg ii o Ato^ 
fi^ir^g roig fiyifiivag xa\ nuouv rf^v lAoyitwv ywQuv uvd-iaratfii^ 

1. ifnfldtTitcu Cedrenusy wvXdttiro Ox. 4« iQufia CtL^ iQmfifUi 
Oz. 20. Ofanog Beotldus p. TS.y^lVxxos Oz. 

qoM asseiratam habaeiit olivae frondem, eodeiD parto editam. Hanc 
aotem pater, hm in filiam eoncitatosy in ignem conjedt: qna Ignibfis ab- 
sumpta, Meleacer statim efflaTit animam: uti in Dramate soo, da Mo- 
leagro isto, scnptom tradidit Buripides. 

Oeneo successit In Aetolorum regno filius alter, Tydeus, pater Dio- 
■edis. Diomedes vero, patre defuncto, ArgiYorum regnom obtiBmi; 
uxore Argtva ducta nomine Aegialia: caeternm insania concitus, oontim 
Aetolos arma movens, propriam ditionem subegit: Aetoliaeque regno dis- 
aoluto, Ar^Torum eam,jquo ipse potitus fuerat, imperio subjecit. lodo 
cum AchaeUy in bellum Trojanum, profectus est. Troja autem otersa, 
In regnum suum reversum, nec populus, nec Primores eom recepennit; 
sed et armis etiam enm depulerunt. Ubi antem dididsset, uxorem Aegia- 
liam vitae suae iosidias struxisse: (stuprata enim ea fuerat a quodam ex 
Nobilibus ejus; qui, una cum Hiace, Nauplil fillo, ejosdem etiam criml- 
nis partidpe, ob Aegialiae omorem, suromis viribos Dtomedi obsi^bai:) 
losoper etiam apud ae recogitans, Argivorum Puces, totomqae adeo CHftONOGRAPHIA. L. YL 167 

vipr avj^, fi^ Svvuftirog di umXd-itv fitjdi inl t^¥ AhwXlay, 
f^p idlop avtov fiuatkdap, wg Xvaag avtijg to fiaaiXitoy , na- 
gaxwfjiaag r^ lilav avxov fiaaiXilav avixw(f^Oiv, anonXUaag 
bd tfiv KaXafiflanf x^fov' xal xrl^ n6Xiv IxiT naqaXlav, ^y 
sMiiaatv *A^(fbtnfj[v , wg nfoyfyQaTtrai, rijv fiiraxXti&eiaav D 
Bififiivtov vvv. xal iiiofnvog Toy Aivitav ix(fiq>4vTa iv jfj o 213 
avTfj n6Xii Kotiax'^ 9 f^ n6XXfj tififj xal diqaml^ ixwv ovtov* 
mi awiiSf^iv avt^ i Alvdag tav ;i^€ff<c5ya« 

Ka\ Xiyu t^ JiOfi^iu Alvitag, ^yvm Sti to ^ilov Hak'^ 
lOXttitov %6 iv tfj TQotfi anoxitftivov ixofiiaw, Snwg intyQatp^ 
ilioTai ri IlaXXditov ttp Atviia, ii Jtofti^ifig ilmv avt^ 
Sri 'E^ 0$ tovto fttti TO0 *Oivaalwg a(puX6ftfpf avx iXit%f/dv ftot 
ovfupoQai ovti Tfi ifi^ atftxttf ; S&iv ^ayxda&fjv cJrijaat tijv 
IhMigv nifl avtov ' xal ii6^ fjtot XQfl<ff*6g anoiovvat ovto/ Tofip 
tBTfWfL xai ilmv o Alvilug, J6g ftot avt6. xal iv&itog notfj- • 
oag ^valav 6 AtOfi^ifjg nagiaxi ti IlaXXuiiov t^ Alvilu. xat B 
Xafiwv avti AJvilag, xarcupd^daavtog tov d-iqovg, i^atQfttjOiv 
iid T^ ^ToJUay n^ig tiv AatTvov * xat iavtiv avfifil^ag uvxto 
fuS^ ^g ^xt fiofj9^il$tg iv6nXov or^oToi; twv Oqvywv, inoXifitj-' 
lOoav Tolt ^PovatovXotg' xai ilg uvtiv tiv niXiftov 6 Auttvog 
i ToS TfjXi^pav vHg iatpdyfj, xal ^viyxav ol ^PovatovXot tug 
ixavoK 

1. ftftSk Cedreaiu, fi^ Ox. 4. KaXaPQlmv] KalafQUtv Cedr«- 
Mtt. 10. oftm% ituyifaifi Matat] Hiec yix sana. iMftct te habere; neqne integnm sibi etsey in patriam suam Ae- 
redire, cajos iaperiuai ipse dlssol?erat: regno sao reiicto, in Ca- 
iahiif nairifaTiti nbi nrbem oondidit maritimam, quam Argyrippam» 
■d&dansy appdlaTit; Benerentum haec nunc vocatur: sicuti Imec a 
safiente Didymo narrantor. Ad hanc ipsam nrbem ventjs jactaUun Ac- 
■eam Piome des hamaniter et honorifice excepit: cujns eUam hospitio 
Ms est Aeoeas per totam Hyemem. 

DlosedcB antem Aeneas afiatns; NoTi, inqnit, dirinum Palladium, 
Tri!}M oRm religiose asserratam, et a Te exinde delatam» ez Inscri- 
pdoiie milii Aeneae deberi, Ad haec Diomedes; ex quo, inquit, Palla- 
mm boc ab Ulisse accepi, mnltas ego exerdtusque meos calamitates 
ei^perti somos. Coactos itaque Oraouiam de liac re consnlere, respon- 
sam toH; Palladium 'Trojaids reddendnu esse. Mihi itauue reddas: in- 
qmt Aeneas, Diomedes i|itnr, sacris rite peractis, Pailadium Aeneac 
trafidit. Ae&eas antem, Palladio accepto, aestate tum ineonte, in Ita- 
Bam, ad Latinnm , . profectos estt et sodetate cum eo inita, exerdtum, 
qnem ez Phrygts armatom habuit, contra Rutulos duxit. In hoc bello 
LatlBBSy Tdflfhi fiUus, oeddit; Tictorbqae penes Rutulos erat 168 lOANNIS MALALAE 

KoA &n^X9tp i Ainlag n^ic Tiy ESavSifOP «o2 Toy viiv 
V 71 uhaB ndXXopta , HvSfag noUfiiMmdrovg * olxtng St^yov Jg 
tifr *[taXlaw, olxovttig tuififfp Xiyoftiptit BaXiPtiop, tdvvomc 
O 21d inofjtfop filat» h fj xdfifi xu) txttair o IldXXac oZKoy ftfyaw 
ndnf, oTov oix c]^ev ^ niQfyjiaQog hihti, Simc o&oc ^xXij^ to5 
JToXlctyriF, jeo2 £ir^ t^tc JxXif^ tik 0aaiXix& xatOiXTfti^Qta 
XdrtiOP ix tov IldXXaptog, xai ^trfOiP aitoig Xufiitw noQ 
t&v i Aipiias fioi^d^uap atfatoS* (fttpt naqlaxiP o otSric ilol- 
loc naX i aitov natijf Evapigog yippa/ovg noXifnatdg apifog v\ 
uai rniXtp iniXd-tShf 6 aitig Alpdag ngog SXXovg tondffx^ Slo-lO 
fi% noXXfjp fiorjd-itap atfatov, inndtj naaa ^ /cu^o ixiipii iyor- 
tioSto toic 'PovotovXoic xo2 t^ Tov(tP(p , fiaatX^ avtSp. xol 
B avpffiaXiP atrtotg o Atpilag ntXifiOP, xa\ ipixti^T^ap tip nSXifiOip 
o2 *Pot;OTov)loi vni tov Atpiiov, ag>ayipTog tov Tovqpov * nal 
tXafiip i Alpiiag fntd t^p plxtjp tijp fiaoiXiiop xai tf/P ^vyu^iS 
tlffa Tov Aatlpov AXfiarlap» xal xtB^i ixit niXiP o ovt^c At^ 
Viiag fitydXfiP , fprtipa inwp6fiaaiP AXfiapiup * xal anotl&itoi o 
Atpiiag 8 iXafii IlaXXdiiOP ini tov AiOfiijiovg ip tfj aviTj 
noXn AXfiapia^ IfiaatXivai ii o Aipiiag futd tip Aattvop 
Itfi i»\ " » 

O tl4 Mitd ii thp Atptiap ifiaatXtvaep ixit Aaxdptog *IovXiog, 
i vlig tov Atpilov dni tfjg KQiovatig tijg Tqifiiog, t^ 
n^tfig yvpaixbg to0 ovtov Atvtlov itti xi\ xai ixttai t^ 

9. i] AaaSdt ««L tl. 'jl9UttPiog Vbvliof ] „C«ar«MU hA^ 

'iovloff , roctios.^ Cli. tt T^off te. 13. nt] U Cor 

dreMM p. Id6- A. 

AoBMi aotcM d«inde profMtat wt ad Brandnai «I fSinm ciw Pal» 
Untewy Tiro» belliooMs; qui proviodaoi Itelieta teiieQtcst ia Vico qi«o- 
dw Valeatio dicto tedei habaemnt: «bi aedet plane aagnificat «t io 
ea regione oainiuai tplendidisiiaias extraxerat sibi Pallas; aoas etiaai Fal- 
loiitiiNii Tocavit Unde et Regiae donus delnceps» a PaUante, Ptiimm- 
Um dicU sunt. Aeneas autem ab EYandro, et filio PallanU exercku 
ccco TironuB fortlum et beUioosonun, Instructus; impetrads etia» nb 
nliis Italiae reguUs, (oui Tumo oinnea Ratulisque ininiidsiimi fuenBat) 
nnxiUariuB viroraa copiis ingentibus; Rutulus Iteram aggressus esi: Tnr- 
noiiuev rege eoram, occiso, in eos Tictoria potitos tti. Aeneas notaoa 
exinde Lattoi regnum filiamane Albaniam nxorem consecutus, urbem ■*- 
gnam condidit, quam Aibaniam nominoTit, nbi etiam Paliadium, a IMo- 
»edo receptna, reposuit, Regnavit nnlem Aeoeas, post Latioom, asMos 

XIX. 

Aeneam «xcepit AscanloR Julus, Aeneae fittus, «x Creosa Trojnon, 
«xoio pfioro. BogaoTit nateii Akmuos por anBos xxr, wbaAqoo ifeo CHRONOGRAPHIA, L. VI. 169 

Jafitftap n6Uy, xal %o fiaiflXuop roTg Aapm]9lotq Ini&fjxt, 
piivayayw o avrog jiax&vtog ix tijg \iXfiavlag n6Xmg xh JlaX-' C 
Ittitov ^g T^ avTov xitaS-iTaav n6Xtv jiafiivlav. 

!& x^ xatQip ii rtp avjtp dfx^^9^S t<C ^ ^^C 'hfovaaXijfi 
Sfutii tfjv inavoiov tl^ ix BafivXwvog tuv ivo ^filatog axijntfofv 
tdv &vtX96vt(av iv t^ ^lifovaaX^fi ^EXtaxfifi o vtog ^li^aov. 

*Ev ii toTg avtoTg ^Q^votg l^v ^lmdatog , g)iX6ao(pog IlvdU' 
yoftx6g' oattg tf^v aqiaTfav tov oiqavov nq&tog l^^vtjfxtv ix 
tw itxaivo fyiilmv , xal xatu d'uXaaaav vavayi^aag ittXivta, 

lO^ ii xai *IaoxQdttig t6tt xal IltftxXffg xol SovxvHitjg 6 ovy^ 
yf^^fmfitvog tov noXtftbv twv IliXonowfialm xaVA^ipfattav. iv 
ii toig XQ^votg Qovxviiiov ^v xal Ottilag 6 ayaXfiatonothg xaX 
^vrfifyo^g xa2 Bax/vXlirig, o? iioav hQxAatiog tvQttal xa\ noii^- D 
tal, fittd tovg nfottgijft^vovg (ftXoaoq>ovg aviQag * ftttd ii XQO^ O 215 

iSfov ot nQO^Qfidtvttg tCav *EXX^yo)y riaav natitvtaL avaqalvt^ 
Ttti ii futd tavtu xal Afjftoad-ivtig xal ^jiQtatotpuvrig 6 xoh 
fttfi6g, 

TMttu ii T^ fiaatXtiav JaQthv tov vtaniQOv ifiaatXtvat 
IliQawjiQtal^iQl^g o Mviqfuav xaXovfitvog ttfj X&\ 

10 jiXfiav&v ii ifiaalXtvatv ZiXfiag i vtog tov l4axavlov {V17 
Xg. xaX xtlfyi t^v SlXntv n6Xtv ' dnh t6tt 0! fiuatXtTg ZlXfitOi 

1. 3. Atftwlaiv CedreBOs, *jUf«tvlav Ox. Eaden Aafirgvialot^, 
4* mvtov\ Scribe muq oAtov. 4vf aitov Cediems. 7. *imKa- 
MgyixMaoo^ Ch. 

tamiUkf DOBiiBe Lefinfan, nbi et eeden regnl potnit; PeUedinmqoe» eb 
deUtuB, in urbe iUa, e se conditay ooUo€a?it. Bo tcnpore Pontifex maxinius Hierosolyoiis fuitv post reditum a Ba» 
bgrkae triboiiai doamm cum dimidia, Bliachinins, Jesu filios. temporibus flomit Ifippasius, philosophos P^f tbagoricus ; qul 
Cedestem sphaeram priouis composuit, ex ouodcdm si^is: in mari autem 
dcinde naufragus pcnit. Bodem tcnipore ctiam ciarucrunt Jsocratcs, P^cles, 
et Thocjdidcs, beUi Attici et Peloponncsiaci scriptor. Aequalcs hoic fue- 
nmt Pliidbs statoarios, Stcsichorus, et Baccbylidcs, Poctae et Saltato- 
riae arUs inTcntorcs. Caeterum hi, pracdictorum Philosophorom tcmpo- 
ribos aliqoanto postcriorcs, doctorcs deinde intcr Graccos cmcrserunt. 
Peotliacc flomemnt etiam I>emosthcncs et Aristophanes Comicus. 

Dario nntem juniori soccessit in regno Pcrsarum Artaxerxcs, qui et 
▼ocatos est: ot rcgnarit per annos xxxix. 

Albanla Tem regnarit Albas, Ascanfl fiUus, annos xxxn, qul et nr- 
SiliiaBi ooodidits onde et reges oomm deinceps 8U?ii Tocati sunt: 170 lOANNIS MALAfAE CHRONOGR. L. VI. 

IxttXoSrro * (uzayayinr Iv r^ aiifj Slkfiu nSXu xai ri IlttlXiim 
o avrbg jiXfiag fiaatXivg. xal ifiaatXevaaw Xomiv ol ix Tovy/- 
povg Tot; AhUov, ol XtySfnvoi Alvuadig, Xxri xXa\ 

8. AMov Ch., JlttVilov Oz. AJ& JhnatH] Jiwuadm Ce- 
dreiras. 

Palladiuoi Tcro et fs qaoqae in SUyiam tmistoIU. Repiannit tntoi ift- 
neoe pofteri» qni et Aeneadne Tocabantnr» per ainot coozzzi. A O r O S E B J O M O S ?g« 

UEPI KTISESIZ PaMHZ. J\al lomip ifiaatktvat ^PwfAog i xr/Sm^c rijg ^PfSfifis «o2 7^- A 
(iog i aSiXqfig ovrov* i&iP fitnxk^dfiaap ^PoffiaSbt. oTrmc 
sa] tA Snlia tov 'HfaxUog rov h rov yhovg xov IIUov ^iog 
ii^rixong, ant&ino h rfj na^ air&v xviqd-ilofi noXit ^PwfJtji 

Sij %Qmpf Xiyofiivfi xwftjj BaXirxla h r(f Boaqlfa qtoqtf tlg 
TQir raiv Tov nixov Jiog, inoxXilaamg airit IxiT fo9g HfJt. 
01 ii avTo2 aSiXq>ol iwipiwaap %i Xeyifuvw naXamov, %iv /9a- 
mkixiw olxor %iv %ov naXXanog, xal yaiv fiiyap %^ JA jcr^ 
ommg ixuXiaop ai%ip KanirwXiov ^wfiaunl, . S Joriy 17 xf^o- 

10 1^ %ijg niXiwg' iyay&mg ii %i naXXdiior %i l^oavov ini ni^ 
Xutg SiXfifig inid^mo ovrd Iv %ji ^Pwfiji. o7%iVig uiiXq>ol iv %^ 3 ^^^ 
fiaaiXiviiv ilg ^x^Q^^ ^X&ov nfig iXXi^Xovg' xal iqovtvd^ o 
*P^fiog vni %ov *Pwfiov , xai ifiaaOMai fiovog 'Pwfiog. 

la dl ChroB. PaacL p. 109. D, xol Ox. 

LIBER SEPTIMUS 

DE ROMA CONDITA. 

lla|BtTii ppithacc Romlas, Romae condltor, coa Rcbo frttrot niioo 
ct Rooiani ooaeo oooepenint Hi onna Hercolis, o Joto Pico oriundi, 
ioTeatn, Ronme nrbis, o se oonditae, (quoe nrins Valentio dicebatuTy) 
Ib TcoMpio Pici JoTis, ad forum Boariuniy ubi adliuc Tisnntnrf reposuo- 
ranL Porro Cratres isti Palatiuniy regiam nempe domom a Pallante con- 
dkam, instauranint: Jovi eUam Templum ingens exdtantes, qnod Ro- 
■snalingna, Oi^oIriMi, Tocabant, (quasidiceres, Capol iir&M.*) 8imu- 
lacbram etaam, quod Paliadium dicebatur, ex urbe SuTia, in Romam 
MM transiuloniBt. Fratres autem communiter regnantes, mutuis labora- 
rant odnsx RcMoqno adco n iiratro interfocto, RoBnlos rcgnant solus. 172 lOANMIS MALALAE 

^ESire ii anirtvvi rbv Ydiov avrav aSiXfov, Untm ^ jr£Uc 
naaa 'Pwfitj xal iyhovxo n6Xtfioi ifnpvXioi inl Tfjg aitov fim^ 
atXilaQ. xal intX&iiv o adrbg ^P&fiOC ii^ rb ftavTdov imjgti' 
rrjai, Ji& rl ylvixai inl t^c ^/<?C f^ovtjg fiaatXilag ravra ; xal i^ 
^i&rj avTip ix T^c Ilv&lag ou Ei fiij avYxa9ia9jj aoi o abg odA^S 
^pbg iv TfS fiaaiXiXif 9^vff, ov fiij atadij ^ n6Xig aov *Pm^ 
ovTi ^av/daa 6 Stifiog ovtc b n6Xifiog, xai nonjaag Ix Tfjg if« 
xoyoc Tov oiTOV iSiXipov ixTvnwfia tov nQoaninov, ^toi ;rap«- 
C tnijQog, airov, /^oovr aTfjd-aQtov, aTtjXrpf i&rjxiv ix tiZ ^^ 
vif avTov, tv&a ixii&tjTO» xixl ovTwg ifiaaiXivai rbv vn6XoinofiO 
XQovov, av/xad-fjfiivov avTif tov oXo/^qvaov ixvvnwfiaTog to« 
avTOV aSiX^ov ^P^fiOV * xa\ inavaaro 6 auafibg Ttjg n6Ximg xai 
ffifvxaaiv 17 SfjfiOTiXTJ Tagax^. xal iYu Si &v ixiXiVi d^iOnB/av, 
O S18 iXtyiv wg Sxf iavTov xa\ tov iJSiXipov avTov, Xfyoiv *ExiXivam' 
fiiv xai t&ioniaafiiv ' ZmQ i9og xaxiaxtv l^ ixilvov nagi toi^IS 
fiaaiXivaiP Jkog tov nag^vTog, rb Xfyuv ^ExiXivaafiiv tca\ i(h^ 
anlaafiiv» ixr^vi xal itg Tac n6Xiig rdg vnb ^PotfAalovg inifn/fi 
aTfj9a(fia oX6x(fvaa avTov xa\ toS aStXqnw ovtoS^ ttSoTC t/19<- 
adui nXfjala t&v ig/6vTotv* 
p *0 Si aSrbg ^Pwfiog fiaaiXiig fiiti rb nXfjQwaau ri Tilxfj XMi$b 
xoafAfjaai ri^v n6Xtv ixuai xa\ Tfi ^Affji vaSv * jca2 iv avTif Tff 
fifjv\ inolfjaiv iogxfjv fAtyaXfnv 9valag Tif ^Qtji, xaX^ag tud tov 
ftT^va avibv fidfuov, rbv nfi^ Xiy6fuvov nffifiWf, Srnf iffiitt' 

• 

3. itniomtfj6t] ituotivfjw Ox* 13. ixAtvi Chroa., ixilmtm Oi. 

17. 'P«tfuUov$ Chroa. , *Fmfudm9 Ox. 

Kxinde aatem pott caedem ftatris, tota OMitilNit agitata cst ori» Eo- 
ma; regniUBqae efos intesUnis seditionibus tooialtaabatar. Ad OraoriM 
itaqoe profectos, rMmrit: Undenam (im|uiens,) com ^o nnnc solis re- 
gno, liant ittaf ^Eespondit Pjthias Nisi tu fratrem in regio soHa tiM 
ameisorem coostitoas» orbs Roma a motibus liberari non poiorit, neqos 
popali tomaltuom, nec beUorom finis erit.^ Statoam itaqoey qoae fram 
fornam et Tultum exprimerety ex auro Csbricari jussit: qoam oodea^ qoo 
sedebat . ipse, throno collocaTit. Deinceps Iffiuir refnanti illi Bnidehol 
fratris ex auro soljdo stataa : atqao ita oonqaleTenint orbb metoi, et so- 
ditioaes popoli oonsopltae sont- Rex aotem, si qoid edloeret, tanqoam 
sao, fratrisqae nomine Id faceret, hac fbrmola otebatur, Jmmmm et 
Sanmokmu. Unde mos iste dimanarit, qoi apud Reges etiamwim ebci- 
iioit, Bdicta proponeQdi sub hac formolai JustMHis et SonoiirfmMt. Bi- 
iade Tero ad cl?itates Romanae ditionis singolas, soi fratrisqoo, ox oo- 
ro solido, statoas transmisit; ut joxta orbis magistratos coUocarentar* 

Idem rex Romalos, orbe moenibos dncto et oroata, Marti qooqoi 
Aedem erexit: mensemqoe oum, qoi antoa, Primosy Tocabotor, a Uar> 
to, Blartiai raiiaafit. Fcstom otSam aoleHio oodmi mbso iulic^, ii CHRONOGRAPHIA. L. VH. 173 

mmi^Jfimg. .Ijvni(f ioQX^ mT? t9og ol ^Pm^aXoi ndrftg Ini' 
fMhiw Ita^ T^c ^9 naXovmg rtjv ^fAigap %^g navrjyvQkVig 
UiifTii h xifinip» »ai iid^iwg naktv &Q%a^tvoq inuai rd V 73 
anmhv h rfj ^Pwfijjf d^lUav iiacxidaaai xi nX^d-og rov iifiAOV 
Btuf ^Pufiatatv, Su laxaalafyv xa< IntiQyovro avno dii %ov 
iiilifiw avjov» xal Inixtkwi nQwtog InnotQOfiiov iv jfj x^'*9^ 
1% 'Piifir^g iig iofft^ tov ^Hklov , fftfal, xal ilg tifir^v twv vn 
uixiv tiaauQwv atoiyjtliav, toit* latl tijg yijc xal tiqg d-aXaa^ 
ffC xo! Tov nvQog xa\ tov aiQog, XoYtadfnvog xal tovto, Sti 

H^titvxiig iflqavtvu oi twv IliQaa/v fiaaiXitg ilg rov; noXifiovg, wg 
VfiQvtig tii avtik ticaaga ctoixiid* o di tijg ILaalwv xwQag 
pwOjvg OMfiaog ay&va initlXa inl t& EiQwnaa fiiQtj fitfvl O 219 
HctQf tif jraJ fiOQttff xi tif 'HXltf Tituvt iig vipovfiivif 
i]ftt9i^fiiwfig , q^ct, tijg y^g xal tijg d'aXdccfjg, S icti ^r^fir^^ B 

ISrfa^ xai IloctiSwvog, tQv vnoxnfiivtav ctoiyilittv t^ *HXiif. xal 
IpilXito xXr^Qog fiCTo^ tov avtav Otvofidov fiuciXiwg xa\ toS 
tfXOfiiwov uni otacd^noti X^Q^ xatayiovtcaa^ai aitov xal 
iu fiiv xX^Qog ixdXa Tor OMfiaov &yiavtcuad'ui vniQ tov 
IbaiiiiSivog , hfoQH c^ijfia Ifiattiov xvavwv, o iiru t&v vJa- 

H^tm, xa\ avtayiavitjifiavog xaif avtov ig>6Qii to yXowSig cxJi^ 
fta, iati tfig yijg, xal ndXtv d tjviYXiv o xXiJQog t^ Ohofidio 
fof^mu ti t^g JtifjnjtQag a/rlfia, UfOQu to xkowdig cx^a, xa\ O 220 

Sb^ MoQttf ChfWL, MaoTiog Ox, 4. diaaudaaat Chnm., durtfj^t- 
Imo» Ox. 8. ovrov] ovtov Ox.« vitmv Chron. 11. dh Chron., 
9KQ Ox, Aid* Ilt^alnv Oz. 12. instiUt — EvQmjma Chron., 
imtnlU — EiQi&Mia Ox. 19. Ifuntmv uvavfSv] lnatiov nvuvov ^ mtm Bfaiti pcnfebantars aood oi Romanl, litn anniTersarlo vsqne 
•dkw oolohranl; Tocantei dicni Ulon^ Fetfiim fofenmtatu im Comfo Mar- 
IM. Noefin ab inooepto desUtens, Circun in nrbe extrnxit; uti tunni- 
tis popnll notos dissiparet: adiinc cnin» ob caeson frAtrem, seditio- 
In COB^ idenUdem molielMntnr. Primas itaqne Ronulus, in didone 

institoit, in honoren soUs, (nt dixit,) et quatnor iili 
lorvm ; Terrae ninirun, niaris, Igds, ct Aeris. Qnip- 
pc eiistima^, Pcnarom regilHM expediUones bellicas foeUdtcr ideo sem- 
fm eesdaoef qnod qnatnor ista Elemcnta in Veneratione haboissent. Oe* 
Bwans cnim, Plsarnm rex, certamcn Bnropaeis in rcponibns institoit, 
Dplrif siTo Martii xxt celebniodnm, soHs litanis in honorem, tanquam 

&«ialtati cortnntibns (inquit) ioter se, Terra Mariqne, id est, Cy- 
et Neptsno, soU snbjectis Blementis. 8ors Tcro miUcbator intcr 
'^ nt nltcrum, n qnacunqnc ille orbis parte Tenisset, qnl cnm 

erat. Bt sl sorte data Ocnomans pro Neptnno certatnnis 
174 lOANNIS MALALAE 

o &rraYwnat^g avrov iff^QH xh axtjfia rov Iloaui&vog, S lan 
%wv vdurm, ri xvayor * xal o ^JTtifititog Iffovtitto. xoi ttI^* 

C d^oQ HnHQav ijQX^^^ &Ha(fijaat riy h^aiov fiaaiXixiv ay&wa ino 
iKaaxrfi x^Qag Jtoi niXiwg * naX o! idv Tikg nagaltovg noXng o7- 
KovvTig xal rag rriaovq noXXxai xa\ Tikg xwftag rptg naQoXlovgS 
xal tavxai r^v/ovro nxtjaai riv q>oQovvTa r6 xvaviv ax^fta, 
rovT iarl ri rov IIoaHSwvog, oiwvi^oftivoi ori iuv ^TTfjdij o 
vniQ rov HoaHi&vog ayafVi^Sfiivog, ixXinpig ix9v(av Ylvirat nav^ 
To/ctfv xal vavdyta d'ttXdaarjg xal uvfyiQtv fitattov uvdyxai. o! 
ii rdig fiiaoyilovg ohovvng noXTrai xal intxiiQiOi SyQotxot xai 10 
nuvTig ol iv rfj yiWQyta xdftvovng fjvxovro vixrjacu riv tpoQOvV' 
ra ro /Xo&iig axfjftu, olamZSftivot ort d ^rrfidij o vniQ r^g 
JflftfiTQag &ywvi^fiivog , o iariv vniQ rijg yijg, hfiig ahov 

D xul andvig oXvov xu\ iXalov xa\ r&v aXXoiv xaQn&v ylvirau 
xa\ ivlxrfli noXkovg o^Olvoftaog uvraywvtariig xa\ in\ noXXi Itj^ * 15 
iJxi yuQ xa\ riv jiywQrov iiidaxovra avrhv rijv ^vtoxtx^v rixvip^* 
Zartg OlvSftaog ^mjd-itg vni HtXonog To«f Aviov iipovivdyj, 

Tov ii tmttxiv uy&va rovxov intvirjai nQ&rog *EwdXt6g rtg 

ivSfturt, vtig IIoaHi&vog, uyaySftivog rijv jiiftvrjv, ^vyariQa 

rijg *Iovg xai roS IIlxov JtSg, Sc XQarrjaag rik ftiaijftfiQtvi fif^t^ 

O 221 ixdXiOi T^ avrrjv x^ll^v ^^ ^ ifiaalXivai uitPvtjv ilg Zvofta 

rrjg avrov yvvatxSg. T^y ii uvriv inntxiv uy&va o*EwdXtog •» t 6. utd vavttu] vtntat Chron. 19. iyaySfttvos CSiron^ toi? 
fOftivov Oz. Conf. snpra p. 12. A* 

ipse osas est; ei qoi contra certebot, Neptoni, coendeo, jnxta speciefli 
AqiuurttiD. Victas autem ned dabetor. Ad hoc regioin et •nniversarlMn 
Certamcn infinita hominam iiultitudo, ex regionibus atque urbibos OMii- 
Imis confloebatt Bt maritimi quidem ac insulani» qoi Ticos iitorales ia- 
colebanty nautaeque, ▼OTebantilli Tictoriam, qui coeruleum» sive Neptn- 
ni habitom ferebat: quod existimarent, magnam, si yinceretor is, futiii MO 
piscium oimifariorum caritatem, maris nauCra^ et Tentonun adver s o 
rum neccssitates. Contra, qui continentem habitabant, mediterranel d- 
Tes et agricolae, tota etiam amstium turba, iilum Tincere optabant, 
qui ▼iriden^ gerebat habitum : rati , magnam annonae caritatem ac faaiein» 
▼inique et olei frugumoue omidum inopiam secuturam, si ▼inceretnr is» 
qui pro Cjrbele, id est, Terra decertabat. Superior omnibus in hoc cei^ 
tamine, per multos annos, Oenomaos erasit: ut qui aurigandi artoM nb 
Apsyrto edoctos esset Tandem Toro ipse, a Peiope Lydo Tictos, MOfto 
Buitatus est 

fiCquestris autem Certaminis auctor primus erat Boyalios quidas BJSm 
Neptuni illius, qui Libyam, Joris Pia ez Jo filiam, in oxoreai d«Qi| 
quique regiones ad meridiem ▼ergentes in potestatem suam redactas, nb 
nxoris nominoy Libyam appeiiant Equestre aotem lioc certamen Big;ia CHHONOGRAPHIA. L. VH. 175 

S^eufi StntiXoig ItpfvQi, nadioc raSra awiy^A^ajo KalXfyiaxog 
i ifofig h ToiJ; *Erfialoig avrov» 

Kai Xomiv fuif airip o *E(fix9iyiog IntrAtai rifP aitip B 
ififa Sgfiaat mfaniaXoig* iii xal mfifiSfjJog tyivivo, xd&A 
Sh ULigXdifaxog lfiip4(fixai laroQlaig * S; awiyfdy/ajo nal Tavra, 
Sri Tov tnnoigofilov ri mlafia iig t^ tov xiafiov Sioixtjatv ifxo^ 
Sofifidfi , Tovt* ^2 Tov ovfayov xal zijg y^g xal jrjg d-aXdaarjg* 
xig di dixuivo dvgag roig iioiixa ofkov^ laxS^ai xov ^cujia- 
xqv xov iioixovvxog xijv yr^v xa\ Ti^r d^dXaaaav xa\ %&v ar- y 74 

lO^fmcmr xifv naffoiixiv xov filov ifSfiov. xi ii nlXfia xov m- 
xixov x^v yijv naaav ilvui, xiv ii iSginov r^v &dXaaaav vni 
^VQ )^ fiiaaJjnfifvtiv , xiv ii ln\ xdg dvffag xafjtmiv xijv uvaxo» 
X^, xiv ii in\ t^ aftvionjv xijv ivatVf xu ii inxd, andxta 
Tor ioifiov xa\ T^y xivtjaiv xrjg &axfovofilttg xwv inxtk uaxfyatv 

ISTijf^ fiiydXrfg Uqxxov. 

*0 ii *P(Oftog fiaatXiig ngig Xifi^ xo2 ovtoc tov *HXlov xal O 
jw in aixiv xiaadqiav axoixilon^ xiv dywva iv jfi ^Pwftjj 
xQuxoq iipivQi, xu\ imjiXiatv iv jjj X^Q^ ^V^ ivaiwg, ifjot jijg 
*ljcX(ug, uQfAuat jtJQttndXotg , Jovf iojt jfj yjj xa\ jfj 9-aXda^ 

fOdjf xai Jffi 7ivQ\ xa\ jw diQt. xai iniO^xiv ^Paiftog Jo7g av- B 
Tofc xixQuat axotxiioig xd ovSftaxa, xjj yfj xi HQdoivov ftiQog, 
iaxt xi/Xo&itg, xfj ii &uXdaa]], S iaxt xotg viaaiv, xi Bl^ 
vtxov filQog, ugxvuviv, x^ ii nvQ\ xi^PovoiOv fjttQog , wgiQv^ 

S. ^Erficiot^l Jttta did yA^ Ch. 13. axitta Cb. cuni Cedreno 
p« 147. C et Dimiiciuf Gkwi. ▼. oxdttoVf ana^ia Ox. cdelNraTit Enyalioss oti memorlae prodidSt, In Amiifemriis fds» 
tapieas .Cailimachos. 

HoBc aecittiis est Bricthonias, qiii certamen hoc Eqoestre Qaadrlgb 
peregit: «nde ma^om sibi nomen comparayits sicati scriptum reliquit 
Chaimxy in ffistonis: Qai praeterea addit, extroctam fuisse Hippodro- 
■om ad fonnam UniTersi; nempe ot Coelam, terram, et Mare reprae- 
sMtareC Ostia enim daodena ad Zodiaci domus dnodedm retulit» qd 
tcrras et Bnria gobernat, Titamqae Mortaliam transitoriam : Area Hip* 
pod r oMi taffram; Boripas Mare, a terra media interceptum, referebats 
Itnis qoi nd osda» Orienteiiiy qni ad fundam, occasum designaTit : septem 
dcaiqoe spntia Septentrionum motus et cursum Atronomicum indicanmt. 

RoflMikis porro et ipse, ad coltum solit, et, quae ilii subjecta sant, 
IflwaeBtorBm qoatnor, Certamen hoc in Romam pnmus introdaxits pri* 
BBt etiaiB in Occidente, id est, in Italia» Qoadn^s illud peregit» Ter- 
rae, Mari, Jg"^ at4|ae Aeri, respondentibus. Indidit etiam Romulos qna- 
toer irtie raementis nomina, a Terra Prasinam Factionem appellarit, 
orepter ooiorem riridem: a Mari Venetam, ob aquarum colorem coeru- 
kami nb Igne Kusseam, ob colorem rabentem: ab Aere Tero Albam, 176 lOAMNIS MALALAE 

S-fov, r^ ii &^Qt To ZAfiov fiifog, wg Xtvxor* xuxiT^w h 
tor^dij J& riaaafa fi^Qfj h ^PfifiV^ l^a^^ H ri IlQaatPOP fii^ 
Qogf iau QWfiaiarl rh ifinaQafiorop, nfaiairnvnp yug Ifynoi 
rd nafafiivHv, iion ^ yXotiSr^g ytj Stu narrig ^atarai aiv rt^ 
iXaiai. ri ti Bivuov ixuXiaep ix rov ilwai vno rf[v ^Piififp^S 
inuQX^av fitydXfiv x^9^^ Xtyofiivriv BtviT^av, ^anvog fifjrQi» 
^ ^ noXig iariv HxvXfita, xuxitd^iv iliffxirtu ri kvovu, tov/ iail 
To Biviz^a fidfifiura r&v Ifiarlotv. xn\ nffoainiXXr^ai rtZ Ifya^ 
aivif fiifa, o iari r^ yjj, t^ Xivxov, q>fial, Toy o^, xa^ori xol 
figiXii *oi vnovq/y^ xa\ uQfiirru rfj yfj* xal rt^ Bivixif fiiQH, 10 
S iim roTg viaat , ngoaixoXXfiai avfifiC^ag rh^Povaiov fiiQog, S 
iari rh nvQ, xaSin afiivwai rh viiag ri nvQ, cu^ vnojirayfii» 
vov avr^. xa\ Xotniv ol i^v ^Piifir^v olxovvng iiifHQia^aav 
dg rik fiiQfjf xa\ ovxin ifiovi^aav nQig uXX^Xovg Sii ri iQuv 
Xoinov rijg lilag vtxijg xa\ &mnouila9'ai tov Utov fiiQavg,lS 
waniQ &Qfiaxitag nvog. xa\ iyivito fiiya axtafiu iv rfj ^Pfifif,, 
p xa\ fiiydXfpf ^X^Q''^^ ^^^^^ ^^C uXXi^Xovg iv rfj ^Pdfifj to fti^, 
wpori inivofiaiv ixirotg ri^ rov tnmxoS &iav 6 ^Pwfiog. xa\ ort 
iv Oiififinon fiiQU iliiv o ^P&fiog ifiXovvrug roig XiXvnfifiivavg 
xai uvdwrufiivovg avr^ ifjfiovg fj avyxXfinxovg itu riv dM^fO 
varov rov aiiXtpov airov ^ ii^ aXXf^v uhtav oluvifjnoji, iii^ 

3. iftnaQdfiovitv Chron., iiinaQdpiivov Ox. 4. {lotM^c Ck^ 

Ox« 9. ^9t post «iK^^on pooit ChroiL 14. i^iv Chron^ iomv 
Ox. 15. Xoim6v] iua^tov Chron. 18. a^ota Ch., oxoct Oz. 

|»ropter •ooloHt alhodijieBi. lode qoatoor illoo In Romn FActionet. Pvn* 
sbiain anteai facUonem ideo Tocavit, qoia terra vireni cmn Bf et ibm 
anis finna ttat temper. Praiboni enini l^aUnis Permaiient ctt VcaeUa 
autein factioneni appellavit, quod ex Veneta provincia, Ro«ae snbjedte» 
cirios Metropolit est Aqoileia, panni Veneti, id est, coeroleo ooloro ti»- 
ctC affemntnr. Pra^nae autem Pactioni, sIto Terrao Albam, stre Acroa 
conjunxit; ex oo onod Aer Terrae stt aocommodatos, eam irrifan», oiqvo 
tobterricns. FacUoni antem Venetae, dTc aqols, Rnsseam, id etl, Ignes 
assifnaTit; eo qood Aqoa Ignem, tnnquam slbi tnbjectom, extinnnt. 
CaOemm Romaoi hoc modo in FacUonet dittmcti, propter tftndin Pnr- 
Unm; dum qnisque eam copiTit supeiiorem este, cni ipse mtTime €tTo- 
bat; non amplios inter se concordes fnerant Qnisqne enim pro ^ ^ 
soa tanqoam pro Relifione propugnaviti indo odia intestina fi 
qoe dissidia inter factiones in urbe extiterunt, ex quo temporo 
ndrertabontttr ei, tcI ob fcatrit caodom, toI nliam ob cnntnm CHRONOGRAPHIA. L. \U. 177 

«fi ioft^^dtu roS SXkov fifywg, «ol ilxtr avrod; iifi%vdls nal 
b aniOV f Uvovg r^ oxon^ TcSy IvmmUw avvoS. t^ luiirov ifol 
•2 fii^ aitip fiaotXilQ trig ^Paifirfg t^ aittf xaipivi lxif4^o,yto. 

*Ep ii tjj fiaatiify roi; avtov ^Pdfiov o or^or^ abtoS lyi^ O 224 
Smo noXdg tmtaaxtof, ual nXi}9og ^v Ip tjj ^Pnifiji t&v oyQtm 
i99(f€huaw, xol ovx ijaav nQig t& 7tXi^9fi tSp ipigaip fVPaZxiCn B 
m2 im^vfiovp t^g tov fitov r^iop^g tik t&p Piapidh otQatiifia^ 
ftt* xai inriQxiopto jcarcl t^ if/OQiiP tatg y^aiil, xa^iylpito 
toQaxl^ «ol ifiifvXiog niXifiog. xai ijdvfiH o ^Pdtfiog, afitjxapSp 

10 1/ nQaSa* oviifila ytkQ iiPilxito t&p yvpoiK&p Katafit^ai toTq 
otQatuitaig, ig iyQlotg xai fiaQfiaQOig. xai iiigxuptjai vifiop 
ioti Xafifiapup to^c OT^ari ctfToc ngig ydfiop liaQ&ipovg, ag ixa^ 
XiOi B^vtHag * xa) oHilg HXito iovptu aitoTg tijp lilap ^vyc^ 
tiQa, iX}! tXifOP Sti oix iatiP avtoTc xaS^ ixdatfjp iXnig ^ita^g 

iBiii rodc noXJfiovg, aXXi navtig toTq t^g niXiOfg i^^vYPVop t&g V 75 
iovt&p 9vyatiQag, xa\ idvfi&p- i ^P&fiog antjXd^iP ilg ri fiov- 
tiSop* xei ii6d^ avtff xfV^f*^^ ^^< imtiXMrai taTg 'yvpai& 
^ap tnmxov » Ipa &yuyfjtai iavt^ o atgatig yvpahtag. xa\ 225 
ovroSoc rd nXfidx>g tov otQatov ip ttf naXatlif imtiXiOiP In^ 

H^mxip, xiXivaag fiopop yvpaTxag d-iWQ^aai ti ImtoiQifuop. xaX 
ig naQaiipov upig d-iag fnXXovafjg ^lpia9ai, Ani ndaiig t^g 
mQ^^tifav xai rcSy ni^Q0f9iP noXiotv xai xoffi&p ^Xdapip tjj ni^ 

10. ciSiftia Ch.« oi8i\$ Ox. et Chfoii. 21. ftOQaifpov Ch^ 

Cldpon.9 futQa ^ipov Ox. 

^; statSm cootnriM lactloitfa homiuibiii adhaeroro TisQs est; nndo iOot 
■icllieiit nbi offocit«|ae, ot adfonantibiis sibi et ipsi forent adfersariL 
Kiiodo, qid oqb secuti sont, r^ges RoflMnl oodem osi sont arti^cio. 

Ronoio ontcai regnente, crerit admodoai exercitns cjost undeqoaqno 
cenfluws ; eratqno in orbe iofens agrestlom militom cepia, qoibns pro 
tiato — wsro deerant uzorcs. Cnmone ttbidinis pniritu correptae csscnt 
jufimnni oohortcs» passim in foro muiiercs contremMnt: inde seditio or- 
ta csi oO drile l^eUnm* Cumque Rumulns inops oonsiffi quid egeret, 
animi penderet; (dedignalmntnr enfan foeminae cnm rurestribus et birhar 
ris mintibos rem imberet) edizit tandem, ut miles Tirgbes illas ^uas 
BraUdns Tocarit, in uxores ducerd Nemo antcm erat» qui militibos 
filiam aoam tradero digpatos ests ouisqoe enim dicelwl, eos in diem tan- 
tam Tirorot qoibosconqoe l^ili casibos obnozios. Itaaue Romanis dfibus 
flBas sons locabant omncs. Contnrtmtui ad Imic Romulus, Oraculum con- 
snioiis responsnmque tnlit, Eqnertris Certaarinis spectacuium foeminis ex- 
Mberet; quo ezerciUu uzeres ^bi utcunque oompararent Romulus igitnr 
iearte hk Palacium ezercitu, certamea oqoestre ceiebrarits Jussitque, fof^ 
mfamn solnm ad spectacohun admittL Itaqno nnmerosa foeadnarum turba, 
?ihol od innsitatnm qnoddam ipectacolam, oz cmni in circuiio i^didn 
Mnlote. 12 178 lOANNlS MALALAE 

%H ^Pdfm nX^&fi Y^aix&y, xal annXriQwaar ri Inmxop ywaT' 
xfQ SnaviQOi xal viutriQai naQd^ivoi * ^X^oy Si xai oi &vyaTiQi^ 
T{?y Xtyofiivtav ^afihtav, ywQaq nXtialov rtjg ^Ptifttiq ovarf^, yv* 

B rahctg ivnQimtg. xal dovg o ^P&fiog fiavduxa XdS-Qa ywaXxa 
vnavdQov ovaav ^Poffialay noXtuSa liti d-KaQijaai, xiXivaag xais 
2dl(p OTQaTto Sati vnaviQOV yvvaixoq firj To)^fjaai ay/aad-ai, 
uXXit rdtg naQ^lvovg uQndaai xal T&g fi^ iyovaag SvSqu^ xal 
$i6vag, uviXd-ibv Iv T^ ifimxw o ^Poifiog id-ituQU, xal iv tiS im" 
TiXitad-ai ri tTmoSQ^fnov anoXvd^i)q o aTQUToq ix tov ntMXtiTtov 
iOQfiriaav iv tio tnnixM , xal ix Tory fidd-Qiov uvianaaav TikQ tmq^ 10 
^ivovg yvvaTxag xul tc^ fc^ i/ovaag uvSQag ' xal iXafiov <ot^- 
roTg ywaVxag, rovro Si nQog arfal^ inoltiaiv o ^Pwfiog yeviadvu * 
O 226 xa^iig 6 aofiorarog BiQytXXiog H^id^ito * waixvTiag Si xai tlkU 

C vioc o *P(afiat(avi(noQioyQd(fog (rvviyQa^aro , ofioUag Si xai jH" 
ftiog. triQOi Si tirfOQixol (rvviyQdtpavro nQiorov hmoSQOfuov iS 
imriXiaai ovrorc Toy ^P&fiOv ilg fiovQS(avag. 

T6v Si ^Pcjfiov xal Toy ^P^fiov roig aSiXipoig lirroQovaiv 
vni jivxahfic yaXaxroTQOifivTag, Sri fiaaiXidg o jifiovXiog, o 
avr&v ndnnog, ixtXivaiv avrovg QUfijvai iig tJ^ vXag, cSc m^ 
voyiwfirovg y inaS^ ^ 7X/a ^ f*^^^Q air&v, liQita oiaa to»20 
^AQiog, hfduQfi, noQVivdiTaa vn6 nyog (nQariiirov, mfl oS 
Uyovai fiv9oXoyovvrig Tor jiQia iyyaarQwaai ojrnfv, wat 

6. ^iofog] fi6vo9 Ox. soqiMftttbos haoc iiiiig.ens. 13. BiQfiliog 

Ch,^ BilyUliog Ox. 18. fatetxtot^ipivtag] jfoloicfosi^o^if^YPBs 
Cairon. V. ad d. 87. D. ibid. ou Oz., dtiti Chroo. 21. 'jh 
Qimg — *AQia (hu 

inrbibasc|ao el ^koUs odaii looge rcMotb ad vrboB RenaB ooiicinte- 
bat; CiraMBqoe iaiplebaiit natronae ▼irgiiieM(ae innoptae: inter qoaa 
et Sabinoinai fomia praeceUentes adfnenint filiae; qoonuB regio ab vbo 
propios aberat. Dederat porro RonMdos clan in Mandatis, ne cojosiioaoi 
ciTis Ronani oxor in spectacnb adessett MiQtiqao itUen soo ouxit, oC 
Matronaai naUaB contanferent; solas rapereat rirgines,. ot qoao ▼iris 
onmlno carerent Solos aotea in CircaB RooAilas ▼eoity ot fMteMino 
spectaret Interka aotcni dooi ferrcrent anrigatiooes, omisiBs ox Paiatio 
■iles, in Circaai eranpit, ^rnncsqae, et qoae Tiris carerent feeaf 
ex gradibos raptas, in axores &{ daxit Hcc aatem seael dontazat 
▼oloit RoBialos: ad sapieotisdBias VirgiHas testatos esti coi aodnit 4. 
qoe PBnios RoBMnas lustoriographas, ati et UtIos etiaBi. OaeleEi Ter» 
tradidenmt, prioMs hidos Eqoestres bordoaibos a RomIo oekbratos. 

RoBoloai Tcro ot RenuiiB firatres a Lapa kctatos fiBssOy liuBa estf 
coBi rex AmBos, aTos eomBi, tanqnain notbos, eoo ia sihras earpool ]oa- 
serat. Hater enhn iDoram Ifia Martis sacerdos, a nufite qoowa os»- 
pressa loerat, ondo eaai a Marte craTidam (bime CMtaai, fabdanlaR. 
C sa eU os aitem oadHi qoos, proptma ab afo hi silfis expodtas. 

CHRONOGRAPHIA. L. VU. 179 

tyimnjaip avtaig StSvfiovg, xo2 it& tovio 6 nuTmoc ovTtav t^ 
^i^ avrot)c c'c ^^ vXag. xa\ tvQi rovg avroig naTiag x^9^^ 
%ig, fioaxovaa nQofiara * xal anXayxyia^itaa, Sti ^flray ^fio^a, D 
lafiovaa (t&(ttpiv avrovg rt^ lili^ yaXam, tig ii r^v /{o^ay 
Slxitfiiv Xvxatvag xaXovaiv Vtag a^u rug x,(a^tKug t&g fioaxovaag 
nf6fittja, wg iiLtl rov filov xal r^y itayofyijv IxovaugntTu Xv^ 
xm, rovTov ovv tvtxiv o ^Pwfiog imvorjat Tct Xtyoftiva JB^ovfia- O 2S7 
Xitt, it^xfig, qfT^alv, uvuyxatov iivat tq TQiq>itv t6v xatA xaf- 
piv fiaatXia rijv iuvTov avyxXtjTov naauv xut rovg iv ul^ltf xal 

lOnuaag rug Iviov tov nuXuTlov ovaug OTQUTiug, dg ivTlfiovg, Iv 
Ty xtttffio Tov /jiftaivog, 8rc ra noXtfttxi ivioatv Vxtt. xal fJQ» 
(oTo nfiirovg xuXtTv xul TQiifuv Tovg uni tov &X(fu ixovTug Ti 
ovoftu, xoi XoiJioy oxoXov^co; i'a}g Totf TiXiVTutov yQdftftuTog, 
xiXivaag xal t^v iuvTov avyxXtjTov &Qiiput tw uvTta axA(JtuTt, 

15 xd id^Qitf/av xal uvtoI Toy ar^aTov unuvTa xul ovg ifiovXovTo. B 
01 oiv ixuaTOV uQtdftov nuviovQot uni iantgag antovTig dg tov^ 
(&tovg Twv xuXeativTiav uvTOvg in &QtaTif ilg r^v i^g ffiXovv 
n(f6g tA yv&vcu ixeTvov oTt nuQ uvTtp TQltfovTm uvQtov, xul 
xuTtaxi Th id^og twv BQOVftuXtwv iv tjj ^Pwfiulw noXtTita twg o 228 

iDT^C «^* To£rTO ii inotfiaiv 6 uvTig ^Pwftog, 9iXo»v H^aXiTxpat 
tffV iavTOv SfiQtv, Sti oi *PwftuTot ix&Qol uvtov ovTig xul ftt'^ y 75 
aovvTig ttVT^y xai XoiJo^otfyTC^ iliyov oti ovx ixQ^i^ avTiv fia- 
otXivacu iwfiQtOftivov ovtu, itoTt i^ aXXoTQtwv iTQWftiaav ol 

3. 9iitoo<pa\ Fort ivfioQtpot. 10. OTQtntu^ Chroii.t atQuxtlug Ox. 
12. s^orrovff Chron., «^qitoc Ox. 

lit MB«r qoaedam agrtsUs, qoae greges oviom pasoebatt haee rero mi* 
iflnta poeiiiloi elegantes, eos lacte suo enutriTit. In ea autem regione 
isqoe adhnc etiam mrestres illas ovium custodes, Lupas, Todtanti ut 
qaao iolcr lopos Titam suam tran^gunt Brumalia autem uuae dicuntnr 
iartitait Romulosy hanc ob causam: eo qnod necessarium auxit, nt hy- 
beno tompore, com beUomm induciae sunt, Rex pro tempore, qoicunquo 
faecit, tirnatom omnem Proceresqoe, Palatinos item milites, honoris cau- 
sa, caoTiTiis exdperet. Primos itaque ad conTivium vocaTit, qui nomi- 
■a saa ab Alpha exordiebantiir; et sic deinceps, suo quosque ordine, us- 
qae ad ultimam Alphabeti literam. Jussit etiam, ut Senatus populum 
«odem modo inTitaret, Itaque vocabant ettam hi exercituro omnem, et 
qpNecoaqoe praeterea Tolebant. Singularom Tero turmarum Panduristae, 
prklio ad Tcsperam ibant ad convivatorum aedes, ibidemque canebant, 
«Mnie nd seqoentem diem, nti sdrent apud quem essent postridie epula- 
tnni qoae quidem Bmmalia in Repub. Romana cdebrantar ad honc os- 
«ae dioi. Hoc antem eo animo fecit Romulus» ut macolam deleret, quam 
AeMai, qoi d infensi erant oderantque, contra eom contomeliae caosa 
objoctabant, indignom scilicet eum esse qui regnaret, affirmantes; eo 
qoed iaCuiis oaset nomiois: ut qoi, com Iratro^ alieoo quadra vixisset; 180 lOANNISMALALAE 

ivo iSAipoi, IW oS TiX^lac ^hxlac iyivovto xo) Ifiaatktvaw^, 
afjfialyovTig ori vni rov Oaiaxov rov ymqyw xoi rf^g yvwuMif 
aitov jivxahfig ItQaffjaav Ix Tcuy aXXotftm lad-lovtig, ig 
nfoyiyQantai. ivniog yiL(f V7itifx% naf& ^Poffialoig xai nSai 
toTg infxaloi^ noti th Ix ttav iXkotfiloiv tQiftad^ai ttva * idtv$ 
aro) iv toTc av^noaloig toTg Xiyofiivoig fihxoT; txaatog taiv aw^ 
iQXOfAivonv ilQ th avfinoaiov ti \iiOv avtov fi^f&fna xal nofia 
fuS^ iavtov xofil^i, xal ilg ti xoiviv navta naQattdttcu, im2 
B ia&lovoi xfatiiaavtig ti Hqx^^^ ^«^C ^^ v^C ^9 ^i fn) 
ixoviiv aXXotQioqidyoi, tovtov ;{ftt^iy imvo^ai tovto o ovt^IO 
O 219 ^PwfiOC, nfig t^ H^iXidaaad^ai t^v ifigtv iavtov, xaXiaag imi2 %i 
9vo§ia toS &i}Unov fo^fiaXatl fifovfidXiovfi , xad^wg aofnitatog 
jiixlwiog *P(afAaltav xfovoyQifpog i^i&ito. 

MitA ii ^PuifJiOv xal 'Pijfiov toig iiiXtpoig ifiaalXivaav £l- 
Xoi ?S T^c 'Pfif^V^ ^^ '^ov TaQxwlov SoviUQfiov TO0 iiixav» 15 
ffiiofiog yiQ fiaoiXiig tr^g 'Pwfitjg futA t^ xtia^voi ait^v 
ifivito * xai ini^Q^ ti fiaalXaov na(^ avtov. 

*Enl ii t&v XQipofv tr^g fiaaiXilag aitoS ^ SifivlXa if Jb» 
fiala fiivtig. 
C *Ea/c ii i ainig TaQxvviog vliv Mfioti ^A^owg, Ji'iB 
%v iiifiXilj&ti t^g fiaaiXilag, Sti fiiaadfuvog t^v jtovxQnjtluv 
avYxXfjtixijv ifiotxivaiv vlig tov TaQxvvlov o ji^Qovvg * idU 
xilvfi tafaiiv iavti^v, iSc awpQOiv. xai iyivito ifHfiXtag ai£U- 

1. ipttotUvoav Cbron. , fiaolUvoav Ox. 

et ab iaeoiMilraBst ad perfecUai Qiqiio ftotttea, qvood nfiiaro ootpfiMl» 
attonmi TlcCa enntritos (uiMets neoipe innoeotet, 00« opod FkoiUNB €•-> 
kNuuo, et liupiBi uxorem ejos, ex alieno enutritom foiiMi nti aatoa ^ 
etoa eat Apod Rooiiiios enim} Teteres etiaa oaaes» Titio Tortcbalw., 
d qois alieno pioo Tesceretar. Unde et in SynposBs, qoao AmUmUm 
dicU sont, singoli ex oon?ifis dbmn potoaiqoo soom profonotct» ia ooai- 
Mne conferant; OMirem andqonai osqao adhoc senrantes, no forto jtUm^ 
ntvorf aodireot. Ob hane i^inr caosam, nempe ad oontnmeBom Hlam 
a 80 amoTeodam, fenos boc conTifii Remolos institniti et Latiaa Klmgm 
B rvm a liv m Tocayiti oU baoc tradidit stpientissimns Ucinins, ""TmTin 
rom Chronographos. 

Post Romohim ot Remnm fratres, nfos ti alll Romao iifnoi— 1| 
ad bjostom osqoe lUom Tarqobiiom soperbom. Ab orbo onim comdita 
Romonomm rox septimns fnit istoi a qoo otiam ablatom eit rofb» ' Hojos sob fofno floroit Oomaoa Sibyllat TatScinatrix. 

Ttrqoiobis iste filiom haboit, qoi Arons dictns est: qal bi cooin fiiil, 
qood Tarqoiohis poter rofno detnibatns foerit} 00 qood Lncrotfao, na* 
tionao nobili Tim intnlerati Ula Toro, H ctatam so arfoorot, morlmB Ai CHRONOGRAPHIA. L. YU. 181 

fs ti avnyifatpaTo o coijpog Sipfitog 6 ^Pwfialm avyyqaff^g. 

*0 ii Tafxvnog tSifiXii^ tijg fiaatXilac r^ T(f6iuf jovnf. 
laXiiiOv xiPfi&inog iw t^ ^P(if*Jl i^ tov fdyovg %&¥ XtyoiAlvm 
Sjtpttp^, Xafio^ fiof/i^tmw i TaQwhiog fiaatXiig ^d-i mXt^ O 280 
fmw jfft jiififpf&p xfif^» xal iVQiwig xatQip ol ix^Q<^^ airoS 
•2 ovyMXfiTixol BQOvtoc o d^^og T^g jiovxffirlag xai KoXXatTvoc D 
ttti^ avt^g, tmtiaKivacap avttf, avfmottiaafiirmp avtotg xai 
tm uXXmp avpAsftix&¥ xal t&p t^g niXnac fi&ptoip dc to ov- 

JOiiv ixpfkfi^fpmi t^Q fiaciXitag, mlaavtiQ avfiftaxiTp avtot; Jg 
ti fjj i^Siaa^ai tov Xoinov tiw TaQxvviOv fiaatXda dc tijv ^Pd^ 
fttgp vnoatffbfOPta tiv atfatiif tbv qwXdttovta t6 naXduov 
«oi t^v niXiv ^Pdfifjv t&v Xiyofiivafv KtXiffiavdiv , ipiff&p f<a;(i- 
fmtiiotp ip noXlfioig. xai ypivtoQ tov Taffxwtov ti tfaxtev- 

15 Mr sd^ aitoS naf& tijg avyxX^tov xal tov (Tt^toi; xoi tov i^ 
fnov, nfyymg aitig vmpi&ivai xal avtip tip viop tov Bffivtov, 
tip fiXov ivta xai avwHitiffov toS vioS aitoiv Zi^Qovvg. yo) 
maaMg awtxdliato iffxpfiipov tov ovrov Tafxwlav xat& tijg g 
^Pmfifig nfoiovvai tf^v niXiv xai tip tiiop natdfa ipovivnv tiv 

IDfiipovTov. TovTo ii yvaig o iovXog tov BQovtov Bipilxtog, o 
avpitAymp t^ vlff aitav , api^yyitXi Xd&Qa tc3 liUf iianotg o sgi 
BQovtif tijp filXXovaav ylpia^ai jco/ oi^tov intfiovX^p naifd tov 
vbtf oi^oS. xaX iv9iwQ ixovaag o JB^ovtoc avpiaxi tip tiiop 

L fifivmp] Malbi f^^rov. 7. KoUupttvoq Oz. hk et p. leq, 

▼. 9. KolXtnZpog cft iBfirm p. 79. D* 

wOiiiik. Ini^ belloa chik iogtat Ronao ooortom eftt ia qoo plorimi 
caddcnoit Uaec anUB Scrriiii, tapicn» Rmwvm icriptory iiicBioriae Bjectoa wtUm fo8i e repie teo Tarciidniiit, bec aM>do. Bdhni Ee- 
k wtolenHit Ardeaiiii Tarqoiiiiiia igttar rex, copSt coUectUy repo- 
acB eoniM ioTtiit. Tcnpot itaqoe ntctl opportunaai, qui ei inMnsi 
enai, Bmtot, Locretiae aToncnltis, et CoUatinoi ejaidcin maritoi, Sena- 
terii offdinb Tiri; ona com tciiatoriba« rdiqaiM, popuioque adeo omniy 
cioi8iam inieront, qoomodo Tarqididum e reg^ detnrbarent. Coojara'- 
ticob etiam fodos habeemnt Fleanmincc illef , qd Cdmruud Tecabantnr; 
beliceaci ▼irot, Ptiatii, alaoe nrbit caftodcf; a qjiibaf obtinncnmt, ne 
Ttrqainiam rcfcm dcincepf m nrlicm adaiittercnt Tarqoiniof antcm eer- 
ticr liactof de hit» qoae cootra fc fcnaiaft cxerdtof , omnifqae tdeo po- 
fefaif, BMchiMilMntor: Broti fiUum, AnmUf ftiU toi amiaim» ct a poerif 
itdaiem, ia partct fsat corrupit; ipfumqne padfccntem haboit» titl to- 
aiiati Tarqmnio contra Romom, orbem iptc prodcrct; Brotnm eUam. 
aetrma toom, aed daret Baec Tcro mbi iiitdlcxiffct Brotl fenruf , qui 
ftiom affcctabatnr, nomfaM Vindidot; oonfpirtiioncm tottm, qoam hi 
cam fittnf mfn*^^*— cft» Domino apendt Braiuf , hif audiUf , ftaUm 182 lOANNIS MALALAE 

airw vtSv, xal h t^ (poQip 'Pdfitjg inl navvm l^naaaq ovriv, 
V 77 ^vayxa^ avror ll^iinfTv tcI avTw xai tcS TaQxwlff fiifiovXevfil^ 
ya. Sf WfioXSytiai np idio) natQl t^v ytyofiivfjy naq^ avjov 
avvtal^tv T^c ngoioalag ngog tor Tagxvnov * xal iv(^i(ag tipi-' 
tivai tiv liiov vtov, xal XoiTrov avva^QOiad-iTaa ^ or/JtXi/rocS 
^Pdfiijg naaa dmxr^Qvii Tdv TaQxvviov ti^g fiaatXilug , ly)*Qatpwg 
tfjv xad^atQiaiv avtov noiijaavtig, iptjffiaafiivoi iv ngiitoig xal 
iiaiyvitivaavtig vnutovg ivo, Toy Bgovtov tbv fifyav xai tiv 
KoXXatTvov tiv avSga trjg jiovxgrjtlag , iioixiTv trjy noXitilav 
*Pwfia{(av nQofiaXXofitvovg xatik \Slav Soxifiuaiav Sg/ovtag , xai 10 
fiij ihat Tov Xoinov fiaaiXla iv tfj ^Pdfijj, y^i^avtig xo2 t& 
ctQatiff tip ovti fiiT^ avtov Tagxvviov AnoXiniTv avtov * xat anl^ 

B atrjaav ivd^itog. tj ftovov Si nQoTjXO^iv vnatog o BQovtog, w- 
d^iiog inl tijg avyxXi^rov xal tov Srjftov ayayuiv tov iSiov SovXov 
tiv BivSixiov vniQ iv/uQiatiag , oti niata IfvXa^i tto ISiio Si^tS 
anStrj, xal InitiXiaag ioQtfjv najT^yvQixfjv tfj ^ixij xal xad^iaag 
O fdi iv tiZ ii//rjXw fir^fiati avr/yayi tbv BivSixtov iv vxpit &vtiXQvg «ti- 
Tov, xal ixtiivag tfjv Stl^i&v avtov /jTQa, xai tfj naXufirj aixov 
nXriyiig tQiTg ini tf^v avtov naQiiikv inayayofv fntik xQavy^g Hffj 

. Tavra, j4notivaliafiiv og tf^v trjg arjg SovXiiag tv/rjv, a» BivStxn, 90 
xal t^v Tavri^c ixSvadfiivog t;vybv ivSvaat ^Pwfiaixtjg iXivd^iQiag 
d^ioQaxa tbv anavta trjg fy)ijg aov /qovov, xal aqiXofiivog ix 

C trjg iSiag /iiQog SaxtvXiov /Qvaovv inifiaXiv ifg tfjv Si^iav av^ 
tov /iTQu, SiSwxutg aitf^ xal u^iav xofir^tog xai fitQog trjg avtoi 

comprchendit filiuni saum; eumque in foro, coram omnibus, examiiii sob- 
jccit; totumquc Tarquinii consilium detegere cogit Filias- itaqae patri 
• onjurationis omnem seriem indicavit: pater inde illico iilium neci tradi- 
dit Senatus deinde KonmnuA omnis in unum congregatu^, TarquiAiom 
re^o abdicavit, ejectionc ejus in Acta publica etiam relata; cum prius 
Consules duos constiiuissent Urutum magnum et Collatinum, Lucrettae 
conjugcra. }lis ilaquc communi consensu Reipublicae adminiBtrttoribus 
dcsignatis; cautum deinde erat, ne unquam rotestas Regia in Romam 
denuo admittcrctur. Exercitum etiam , quem secum habult Tarqiuiuos, 
per litera:» hortnti sunt, uti r««gem dei^ererent: quod et factum est Bnn- 
tus vero Consul facius, servum suum Vindicium Senatus et popoli in coo- 
spectuni adduxit, ob Adem ejus Domino praestitam, beneficium ei repen- 
saturus. Festiiritatem itaque solennem Jmtitiae indixit ; et conscenso thro- 
no excelsu, servum suum Vindicium luco etiam subliniiore sibi e regioM 
collocavit: detndo manum dcxtram protendens, trcs ci alapas paluia i»- 
pegit super faciem, clata hac voce locutut. „Kxcusso, Vindiae, aerri- 
tutis tuae jugo, servilem conditioneni tuam exuas; et Romaoae libertatis 
ihorace deinceps indutus, quamdiu vixcris intedas.'* Anulum deinde oo* 
rcum suo digito detractum, dcxtcrae ejus impo5uit: et concessa etiam et 
facultatum suarum portionc aliqua, Comitcm fccit. Dicoi «uteM C^ekbri- CHRONOGRAPHIA. L. VII. 183 

mftovolag, xaUaag tr^y aixr^v f^fiipav rijg ioQJtjg Kovolkio, 
oMig iQfiip^ivirui na^o)pjg 7}fii^a, TtQoaru^ug xal Toig naQ* av- 
fov nQofiXfi&tiatw vnanxotg o^/ovai TcSy inaQ/mv rfj avTfi ^^i- 
Qa xai^ Ito^ Uffav nawvxUa xai io^Ti^y tjj JUji imjiXitv ilg 
6fanrfft6awov T^c xoTci Tov Tafwvtov vlxtig xul ttjg xa% u%lap 
iXivd-iQiag xov Bivdixtov ilg t^ nfotfirl/aad-ai tov; Xoinovg 
foig Tiovraxov olxhag avyvtafiovitv roig Woig iionoraig xal 
roiovrfjg iXivd^iflug a§iovo9ai xal nfiijg. anva KovoOua oi O 233 
ixanxQi aQ/pvng rCtv inofx^^ ^W '^^Q yvv ininXovat nurfi^ 
« iOyvflliovrig. mfl &v xal ^ifiiog o ooq>ig xai iTiQOt noXXoi ovv^ D 
yai^vro. 

MiTik 8i XQ^^^^ noXXovg rvQawrfOavng ol rdXXot ixlvtioav 
xiXifAov ^FiMtftaioig * xal tovto yvovoa ^ ovYxXrjrog^FaffArjg nQOi^ 
XttQioaro xur uvrmv orQurfjyiv ivvariv ivofjtun MuXXiotva 
iSKanfTUfXtvov. Song unXiOUfiivog xul Xufidv otqutov noXifn- 
xihajov, wQftriozv tlg roig FuXXovg* xut ovfjLfiuXwv noXtfdOv 
ivixf^i xccTu xQurog. xul vnooTQi^pug id^Qtufipivoi t^ vixtfv 
iv %ri ^Piifiji, xut ilofiXd^iv unovivofifiivog xar& rijg ovyxX^rov 
xat lov OTQurov xul rov i^fiov' xai ita rovro iXvm]dij ^ ovy^ 
fOrlri^og xal ndvng. ifdovfi^itg di vko nvog ix^Qov uvtov 
avyxXfinxov, ovrog iv SvviifHif ivofiun 0ifiQOvuQiov, xara/o- 
fiivov ix yivoivg riiv riXXm, xanoxivuo^. iv xofifitvrii^ yjuQ ^ ^ 

1. Kov^tUal Commalia in roente baboifse Tidetur. 2. nuQoxrii} 

Conf. iiiscr. p. 121. 6. rov^ Aoiirovff] Fort. rov jlomov. 14. MoA- 
Unva] MalXimv Oz. 16. raiiXovg] raXUovg Ox. 

Utis bQJnt ▼ocaTit Cofiitlia; ac si dioeres, Ditm Lar^itioni», Iiitu- 
per etian ProconsulSbiu omnibos Provinciamm Praefeciis nuperavit, uti 
codcB die sacniro per?igiliinD et Festam anniversariQm Ju$titiae cele- 
brueat; in loemoriam ejecti Tarquiiui et Libertatis pro nieriiis Vindicio 
cooce^sae: ot binc niminon servi omnes documenta sibi sumcrent, dcbi- 
tam Dominis fidem praestandi ; libertatem , et bonores tantos pro meritis 
reportatori. Itaqoe etiam Proconsules ubique Provinciarum Sulennitaies 
illas osQoe adboc |>ompa maxima celebrant. De bis aotem sapiens Li- 
viosy aliiqoe plorioii scripseront. 

Longo autem post tempore, GalH in Romanos insurffentes, bellum 
ds intulerunt < <juod obi inteilexisset Senatus Romanos , missus est contra 
ees Manlius Capitolinus, dux fortissimos. Paravit bic sibi exercitum bel- 
Kcottssimum; et in Galliam profectus, comroissoque com Gallis praelio, 
ets profligavit. Romam deinde reversus, triumphom de illis egit. Ur- 
bcai vero ingressus, scnatum, exercitum, popolumque fastidire animo vi- 
sas csti quMl senatus quidem, cneteriqoe omnes aegre tulerunt. In eum 
etitm machinatus est Febniarius quidim, adversarius potens, Senatorii 
inis vir et ex Gallis oriondus. Convocato enim Consiiio« com Comi- 184 lOANNIS MALALAE 

dcA&ivTog toS MaXXlmo^ KamTtoXlvov , iral roS xomw Tfjc 
evfxktiTOv xa9^fi(rov, H^avaar&c o O^fiqovoQtoq avYxkffTaA^ 
Xfyu TtfiMaXXlon^i, Tov OTfaTov ^Pwfialojv wxi^aanog to^cFoI- 
lovc ai t/ vnifalgjj, w^ fiovofiaxi^aag ; ^ vix^ ^Piafialon iutl 
tixf TO^C noXifilovg* otS iiikadt ii 17/ioc xal tovto, oti iiu tov-5 
To h unovota ToauvTjj vnaqyuq, wg fiovXofHvog xal av tv^ov- 

V 78 v^ocu Todg ^Poffiulovg * Smf ov» lyylvmU aoi. xoi uxovaaaa 
TuvTU ^ avyxXfjTog xid i OTffaToc xal ifjfiog, lnijX&% tS 
MuXXlofvt KaniTwXlvif. i ii iijfiog InuvotOTu^ xaTcl yFC^ip^ 
T^C avyxX^TOV ifiotjcuv IxfiXtid^vui unh t^c^oXco>c ^PiifniQ TivlO 
ui^iv MuXXtwvu KuniTo>XTvov ' SoTig iiXufiij&iig tIv or^aTiv 
arol Tiv iijfiov H^X^iv iv toTc iitoig xrrjfiuai, nX^atov t^c^ 
yofitvfi^ HnovXfjtug X^Q^^j xixti itTiYtv ^avxu^iuv. Ixiivov 6i 
9vy((yroc infjX&tv if^fiog ^Ptafjiutiav t^ outf^ uvtov, xoi nawrm 
Tu iiWflffovTU uirt^ iifjQnuaav. 15 

0\ ii raXXoi ngoxnQiaufiivot uvtoTq QfJYa iwuThv iv noXi^ 

O f35 /<0'C ivSfiUTt Bf^vov, imaTQUTtvaav ivd^iwg inl t^c ^P^if^Tfi, 
B oxovooyrcc xa\ iitk Thv MaXXtwvu Sri tiifiX^d^ij uno r^c *Aii* 
fifjg» xal oQfi^aug i Bfijvog ^^S Hiutfvfig ilaijXd^iv iv Tfj *Pci* 
fifj, xol nuifiXufiev uiTfjv wxrig iv x^ifA&vi, r^ nevTixuiiixuTjjtl^ 
Tov i^TtXXtov fifjvSg, nQonifitf/ug Xud^Q^ Toig iq^itXovTag 90- 
vivaat Toig noQTUQtovg xal dvotliut ovr^' "^V^ noQTuv, xuk 
TOvTotv q>ovfvofiiviav i)'ivtTO nTVQfiu * xu\ yvivTig ol ovjqcXitt^- 
xo\ t)jv nuQiiXfjy/tv Tf^g n6Xto>g, ifv^w nuvTig, xu\ ipuviQo\ tAv 
Tfjg niXioig XuftnQoX aiv yvviuX\ xu\ Tixvoig da^Xd^ov iv T^fS ^mm Intrartt MtiiBai CApltoliirai, Ftbnuurina oxoricaif rflUqiiii 
riboi astid«ntibox, ita eum Allocutoi ett. nQoonuai tu, Mtnli, %am to 
•uperbo ferit} quasi, iua sola ?irtut^, parta CMet haee in Gailoi Tido- 
riat Noi RooMnaiB Fortunam ubiqne ▼ictrioeBi aonosdnius. Sed aoooo 
nos latet hujui tol faitns causat neoipe aAectatr regnl ipcs too. oad 
frustra erii. Haec ubi audissent senatui, exerdtuiy et popului, in 
bant uno onmei in Manlium Capitelinomt et pepului quidem, senato 
iam aiientientey elatis Tocibui, eum ex nrbe ejict poitulabat. Mni 
Itoqoe coTens sibi ab exercitu populoque, leceMit in praedia loa, ooa 
preool ab Apulia ilta; ubi deiode latitaTit. Fuga autem ejui Remoe 00- 
iM, doBum ejui popului iOraiit, bonaque ejoi oinnia diripuit. 

Galli interim, ubi audlssent Maolium tx urbe puUum esio, 
oontra Romanoi initanrant, Ducem constituentes sibi strennum, Brei 
Bomine. Hic itaque, missis inprimii qui Janltores urbii danculo iaterfi- 
cerent, portaique sibi aperirent; Romam repente ingressni, urbem oocie 
tempestuosa cepit, meniiis seztilis die xv. CustodilNii autem interfectait 
ingeni oonitematlo €Mto eit: Senatores Tero certiorei facti orbem co* 
ptim Oiie, Ibga reboi mis oenMluerunt: ox urbii ooteiD primarib plofi- #• CHRONOGRAPHIA. L. VII. 185 

EttMmilkt^ dg to Ufiv xov Jihg fAnit xm itlmv xffifAdjm. na-* 
ftXfifiiw.ii i Bf^pog ftjii t^i^ n6iiiP ^Fdfifjr, uaTaatpd^t noXkodg 
wtXltoQ Mol tirag tSp aTQauon&p xal alxfiaXanl^i " moI <Jtim 
mhofxSw tA KanittSkiOP iiA Todg trtag ip aittf ovyKkriti^ C 
5«t^ jcol i&i Tfl^ ;(^fiaTa a^&¥. ivvfi9irtig ii ol ovynkijtt-' 
mI iffa/^lmPp iiifUPOi to8 MaXUmog Kanittaklpov avpdiai tip 
xmtA nik^ nai ;t0J^y !Rwfio/o»r Zpta iyxd&nop at(fat6p, xol O 236 
&9^p dg ixiUnjaiP t^c ^P^ffi xoi ilg fio^d-uap aitwp. xal 
iiSSiiUPog Tcl tfjg avyHk^tov Yffdftfiata i Makkiofp KanittoXI" 

f^pog, fpoig iti ik^^dTi ^ ^Piififi «ol ti Kanttwkiop fQovfiT" 
Tci vni ToS Bf^pov, ^ig t&p rdkXwp, haQdx!^^ * ^' ovya- 
jwjfitp ov&lofg ndpto9%p nkij9og atfatov, nal oQfi^aag, ^k^i 
mn& To9 Bf^ov Qfffig tialtppfig inQoaioM^tag dg tfjp^PtififiP* 
m2 aitig pvxtig mtdiag tip tiiOP atfatip ip ta^g fifitug tijg 

tB mi k t mg, nal fuadaag T&r Bfijpop fifya xal TOt^c avtov ndr^ 
tug, ig a^ovg, ipiSki. ual fUQiyn^fiiPog avpikdfiito top ai^ D 
tiip Bffjpop QfjY^* nal iv9&$g an&UipdkiaiP ait6p, xaMnffitp 
h xoTTy T^ niifa!kT(P othrov. nal tA nk^^ ii aitov xal toig 
wifnitag aitoS na:taMi%ffag , i^fvaaxo fidrtag oSc avpikdfiito 

%^Pkifialovg aixfioXiitovg , ixfAifiSPog xaX ndpta td na^ avt&p 
fifoiiiv^ipta xai iiikSavaa ^ aiyxkfitog 'Piafialmp ix tov Ka^ 
fmoAlov fiiti t^ plxfpf tov MaXkiwpog KanitoAlpov ivd^img 
iffnfifiaato avtop &fia t^ atgatif xal t^ ir^fiif t(f niQiXu^ 
f9ipti ft^^ o^T^ fiipop iiOiXiiP Tfi^ *Pwfiaitop nfdyfiata. 

18. nopt^ Oz. ■i« cw uoffibui et Bboiis boabqia lois omaBm la templvB JotU 
Cifitoiiiii M r ocopgnmt Urbe tntciB a Bremio capUy amlti tx dTibai, 
ti aiililibot otiam DoniiolB gMio perieniiit, ceptiTiqae abdacti luot Ca- 
etiMi obsidione angebat; ot Senntores iilic confregatos, una 
^▼itiis iosoruni occoparet. Senatores Tcro qui opportomtatem ka- 
hoc ladendiy Manliani per literas implorarant, otl copiisy quae 
per vrbes regiooesqae Romanas dlstribotae erant, in onum coUectis, in 
noziliam sibi Teidret filanlitts, acoeptis senatos Uteris» atque inde Ro- 
mnm cnptnmy CnpiloEamqae obsessom tu^ a Brenno Gallorum duoe edo- 
Biennoqae ipsi comprehenso Manlius capnt amputaTit contoque affixit. 
Bierdto itnqoe dndbosque etbm ejus omnibus excids, captiTos Roroa- 
nos liberaTit omnci; bonis etiam, qnae diripaerant Galli, recuperatis 
emaibas. Senatos autem Romanus, post Tlctoriam n Manlio Capitolino 
adeptam, ex CapitoUo descendens, Romanae ReipubliMe adndnistratlo- 
BMi totam waX Maolio oonocMoninti merdta etiam popoloqao residuo 186 lOANNIS MALALAE 

xal xQar^ag nuXiP JTJg ^Pduij^ o MaXXlwv Kanntaliyog ii&Hoc 

O 297 iXvn^fj&fi SiA t^ naQaXfp//t» tf^g noUwg *P<iififig xoi t^ vftptp 

B xol tf^p ^TToy ^Pwfialw, Iv ii t^5 XtyoijUvif fitjvl iinlXfy 

Tov avTov fifp^ig toc ^ftfyag iMXoftwatv, tig ivaouaviaxw /c- 

vofiivov rfj noXii ^Paifif], inoxaQal^ xai t6 ivofia avrov, fivi^S 

fUxi xaXiSad^oi ovtofg, avax^ '^ ^ ^^ avyfLXfjiamv xiv 

ix^f}hv avTov, xiv xaxaaxfvdaavxa ovxm, lv6[mxt OiftgovA^ 

fiov, xiv fcal not^aavxa avxiv ixffXfi&rjvai tito xijg n6Xm$g ^Pti' 

fifjg, xci ndvxa xu avxov atfiXifiivog , iid^iwg ifi iynaiv amim 

i^Qiyivoi x^ iXd^ovxi axQaxtp fivf avxov ilg ixSbnjaiv t$c ^^ 10 

V 79 Xiiog ^Pa^fifjg, nQoaffiav^aag x^ avyfcX^xtf xol Ty OT^Tf^ Sxi 

ovToc ift yivovg iaxl x&v r&kXiav, <ig xoi vfnTg inlaxaa&i, ftin> 

xilvovg ixdix&v xaxiaxivaai fiOi. ^n Si xai iwftfiafiivap 

ftlov* Xaxi yAf xlvaidog, xal oix ixQV^ avxiv olfc^v iv xfj ^Pii^ 

ftfl, aXXdi XQfj ixftXfj^vat ot^oy axlfitag ftai iv xfj avxov ^fj 15 

atpoiQi&fjvai xi ovofia avxov fcal io&fjvoi avxiv dg &vaiav 

xoTg xaxax^ovloig &ioTg, xal avv^vtaiv 17 avyxXfjxog xtti o or^o- 

Toc* xal ii&iwg atpiXofHvog avxov ailav aniivaiv avxov yv^ 

fiv6v , xai nifiaXi^acig aixiv y/lad-ov fcai niQi^aag avxiv axot^ 

O 233 vov fiuaatvov, imd-iig xi ovofia xov avxov av^^xXfjXixov ii* fy-fo 

;'^o9>ot; nQoaxdl^iOfg avxov x<f fifjvl x^ ilS;xiXXl(f, noi^ac Xi^ 

D yia&oi xiv avxiv ftrjva il^ ixilvov OiftgovdQiov, wg dilov Srroc 

%ov ivoftaxog xov ftfivog ivaoaavlaxov xai axifiov, fCiXivaag rotg 

ftiQvdxXoiQ, xov^ iaxi niQtn6Xoig, ftdXiaofjvoig ftdfcXotg xvxxav faffragaitibns. Manlii» icitar CapKollMs Rom loa itonni potitos, «b 
vrbiB protiDut dlreptiones KomoiioniMiie TictomB ifiioinliiioB « iodijpM- 
tione comnioius est. Mensis Toro Sexulis oomen iauBotari Tolnit ; ot tuH 
quam Rebiu Rooianis infausti, dierum ejus numenim decnrtaTit. C^i 
prehenso deinde Febmario lenatore, inimieo suo, qni machin&tioMbtt» 
6uis auctor fuit, utex urbe ejiceretur Manlios; bona ejus omnia diri|itt« 
ipsiusque in cons^tu, miBtibiis suis, qoi urbis Rbmae nlUoiiem «wri— 
advenerant, dlttriboit. Senatoro porro exerdtumque hb affatns; «,Fc- 
bruarius, inquit, iste a Gallis oriundus est, oti tos probe nostis : qiior— 
etiam in Tindictam ista in me machlnatos est. 6ed et Titam o^ ig mo 
miniosam: est enlm Cinaedus; nec in urbe Roma degere jure poteat. 
Quin potius ejiciatur inglorius, nomenaue ejus, etiam TiTcnte ipso« de- 
leatur. Vos Tero ipsum Diis Manibos deTOvete.*^ Annuente seaata, tmm 
exerdtn, Februarius statim insignibus- omnibas exotus est, imdiisqmo Ca- 
ctus. Tum Tero storea indutum funiculoqoe praednctom, TenMcnIs 
eum, siTe Bxcobitoribus tradiderunt, oti Virgis cacdentes, Hamnrcmt t 
Kri Fchruarh quod Graecis idem est, ac si diceres, Enpa irto/Ttso. A^ 

2ue hunc in modum senator Iste F<!bniarius, ejectiis ex orbe, iieriftt, 
^iia Maiiibos Sacratos. CaTcbot etiam Kdicto MauliiiSy ut Mensb Seurti- CHRONOGRAPHIA. L. VII. 187 

airor xal xQot^r, ^^id-i, qftfigovuQt, SntQ iatl rjj 'JSlJliji*/- 
h yXdcaji ^xfia, ntqhu. xu\ ovrwg ix/iXrfd^ttg ano xijg 
xilHa^ ^Piififjg avtog ovYxXrfTixog hiXiVTa, ^aiuaO^*)^ jot; 
Majax^oyloig d^ioTg, xai iniT^^ug TOi^ iiQivair o avtog MaX^ 
5^Uvr notitr ^alup iv Tty uvr^ ftfjvl (fefigovaQtto , xiXivaag iv 
ixioTfi noXu 'Pwfialwv to avTi ayr^fia tov ffogiftuTog tov xpta^ 
^iov yinad-ui xui tu Xotnu xai trog, xul StcixfoO-ui tok ^c* 
fiQOvuQtov Tiv xul mgljtov ftrjyu nqo Tr^g noXmg jriitufti^ 
ro9, T^r xuTu Tov Bg/^vov xut twv rdXXwv ar^ftuivtnv vixTjv C 

lOxa} TffV Tov iy^d-Qov tov MuXXiwvog ixdixr^atv , uniQ ylvtiui iwg 
T^C 'fvv ilg ixtiaTrjv noXtv *Pwftuiwv. ijvjtvu tncOioiv r^vQOv iv 
BtaaaXovixTi noXtt • xul ovu^yovg t^vqov imytyQUftftlvriv Trjv O f39 
pifiXov^^d-tatg BQOwtyJov*Pwftulov /QOvoyQdtfov, 

MtTu ii Tov Stotxr^aut Tovg vnuTovg tiTj noXXtA nuXtv ifiu^ 

^alXtvat nQWTog *0xTufituv6g Avyovarog. ug intftifttftxo t<m 
MaXX/iovt KantTwXivw, wg Ta^avri tuv xuxotdvtaTOv (ftfiQOvu^ 
Qtov ftijva ftiaov, xut fttTuyuytuv tiOiwg o uvxug Avyovaxog 
iti, Ottag avTov xtXtvatwg Ti ovofta tov tftfiQovuQiov fttjvog 
vaxtQov ndvTwv Tory fiip^wv Jfxul^t, xul uvt* uvtov to tiiov iuv^ 

ttTov ovoftu uvyovaTOv Toy txTov Anb tov nglftov xu\ Thv 
xQi Tov avyovaTov fitp^og ixdXtatv tig to ovoftu tov &ttov uv^ D 
Tov *IovXlov KuiauQog. 

1. '£{i^4 biBo "Eii. Tiiai ntQltttt Ox. Sic et t. 8. 14. rovl 
To Ch. V. ToL IL p. 24. B; 34. D. 15. x^] tov Oz. 80. cnroj 

TOir 0x6 Oz. 

|h in |»oHenni Febraarios a Senatore isto diceretors uti nensls in- 
fativfii' noBien etiam ineuspicatum et inhonoranduni haberet Sacerdo- 
til*ti-« «tiain Sacrificia indixit Manlius, eodem mense peragenda. Quin- 
citaM «H-hibus Romanae ditionis universis imperavit; uti, anniTcrsario ri« 
to, simulachrum «(uoddam, storea funiculoque circunicinctum, eodem quo 
Kebruarius modo, virgis extra urbem caederetur: nempe hoc facientes, 
in odiuui mensis Februarii; in memoriam vero Brenni, cum Gallis suis 
|>ruf1t^ati, Manliique In adversariom vindictae. Durat autem mos iste, 
*iiiguli& Itomanorum arbibus observatus, in hunc usque diem. Ista autem 
desuBpta >unt ex codice quodam, auem in urhc The»salonica iaveni; 
cujus i9te fait Titulus: Bruniekii^ Chronographi Homani^ Hiiioria, 

Po»tea Tero quam Consules Rocnanam Rempiib. plures per annos 
adaunistrassent , reginm rursus imperium primus introduxit Octavianus 
Aufostos: qoi Manlium Capitolinum cuipavit, quod inanspicatum roensem 
Pebrvariom inter roenses medium posuisset. Itaque divino suo Kdicto 
cavii, Qti in postenim Febniarius in serie mensium ultimos esset: ejus 
aatem la loco, mensem a prlmo sextum, suo nomine, ytfif^sfuin Tocari 
jossiti antecedeDtem T«ro mensem, a Caesaris avunculi Domine Julium 
Tfcari Toluit. 188 lOANNIS M&L&LAE 

SIn& ii ro IxfiXri&ijrcu liv Taifxvtiov T^f fiamXt^ itif' 
mw T^r niXty ot TUjouqr^tm vnuTot ivo, Bfovioc i pfyt 
ttal KaUMtTnf 6 ui^p nj( Aavx^Tlai, xol £Um vmtm 
RoUot £»c Kalaagas TbvXiav jnl (rij v|d'. 

*£* ii xoti nfoufffjftiviiie /p^oif /itT^ lotaxilfi 'AiSavs,i 
O S40 SoTt; iiQiii ^* sa» *Sovittlii>v, tuv H 'EUl^vww <ptX6aofo( niu- 
itvttjs nXdjunf' Sazif yfd^WP nfi( Tifiaiov itt^i 9tov t7nu 
St( vi ^iToy iv T^aiv Ivifiaai, ftla ii ivraftif xol &t6Tfjt, 
linohi itwai nQiHior attiov xi aya96r th ohctttilfov xi ndrra, iti- 
K TCfov aiTioy fov; fi itjfiiovfy^aae rd ndvta, tfltov oStiow ^io 
t^onoidc V"/^! ?"f ^^^ttra/dyijoc rd ndna. rdc o^ T^rc A>- 
vdfttic fttar vnd^^tir 9'i6ti}ta wftoXAyijat. raSta KvfiXXof i 
oauituTOf Intttxonof HXiSatiiftlae tv roTs evfYffdfiftttaa ai- 
TOfi MtaSt Torc KatA ^evXtafoS toS fiaaiXtuf to8 na^afiaTav, 
Xfym Sti t^v ayiav XQidia tle /lordia ^tit^Of ndvtae npo»- 15 
niTv &]rvoot!VTat t^ fiAXor. 
V 80 'Ev ii ToTe XQovoie Tov ovtdv JIXtiTVMC ^ffn' i»} £Um 
^iXiawpoi^EXX^iav nttiitvtat , Stvofiuv xai Aiax^i iml ^9»- 
(TTOtAij;. iSiivie «Xdytiv fitTifttj/vxi^tae nttfua^yajnv roTe i^ 
9funoie' xttl tilv fiiv KiiXX^jtr,v, 9vfttttgtt toS jivKaovoe, /u-tO 

8. KeUattvoe Ch, XalXatlvos Os. 5. fUti] *«ti Ox. Otf. 
'JISoisl'lai6oSe Ch. V. p. 8[. D. 6. 8«r>c] M«i« hMC, Mt a*- 
l«ndiiB omr, bIiI farte 6 ^ icripiit. 9, Adodi ithio». IZ- X*- 
«/UOE Ox. 14. MRd 'loviMWw) L p. «d. Bpmh. St. A. B. 
20. XaXUar^] KaXXtatti didt. Uad. jhvtaovos Ox. P(Mt Tirqafailaai T«ro rcfoo ^cctuB , Mpndicd dao CaniulM, Brotoi napiiw et CoUitiaai, Lvmtiu e 
«t, p«Mt koi, oUi ■uitl, BiqiM ad Cmuuw Julitwt p«r ipatiaB u T«Bp«ribu aatem lopndicti*, poit JoacUmm, ladMon* PoMKes 

aHKlowi eru Addu*. Floniit eodeiD tampore, ep^ Grmeeoe, Flate PH- 

loiapbni. IDc kd Timacun de Deo Mribeiu, iM« pretnlitt ■«■ p e, „8^ 

Hntiu Mrioac tria qaidca «m Noaiaat PolcBtloM rere «t D«Ut»a 

ouiiai TBTo DTiBHa diiit, Bawmi ^«od oMibM ert propt- 

adu ven Couhoi dizit, McmKm, reiwa eMl«B OpiftccMt 

it«a, Spiriliui r-lti/lam, OBiaa TiTificMte*. Trci ita^ 

una eao Deititea, conreHM e«t Haeo Cjrrillw, M iirtio J 

driae Bpl«apiii, in nli pretallt (criptlt, eeittn Aportaf 

■perktenait qni edut iwcrit, Trinititb SanctM IJaitate M ■perktenai: 

Mdiniwe omDt», falori Kcet ifiURu. ped Greecoe < li ■atcn tcBpon, Philoiophiem etion apad 

hon, AcMhinco, «t Ariitotcleii qid iotroduie . 

Mi, de l^atumigTalwie JnimanM. Fauat Iiida, C-amrti, CHR0N06RAPHIA. L. VII. 189 

T9fntmx^99dlaa9 dc Sqxov, tijv Si *Innofiipipf, ^vyaTfya tov 
JUvfOQlmif ^h ^yta, T^ ii ^ld, dvyaTiqa xov *Ivayjov , ilg 
lufioXtw, xai T^r jiToXdrTiir, ^vyaTi(fa tov Sxpiviwg, iU Todi- 
ta, tai r$y Ogkofi^^Xav, 9vyaxi(fa Ilavilovog, itg /iXtSova, xal o S4l 
STTpf Ilfiiattp^, T^ aiiXqtfjv avTijg, ilg af]iova, jcal t^v Niiflffv, 
^vyaiiifa tov TarraXov, iig Xl^ov fiirifiipvxto9ijvau xal aXXa 
Toiovra Tira iiivS^oXifrflav ovto\ nat oi fiiif avToig. ' 

JHctA ii ri riv itgijfiivov !^pTa$/|p^, fiaatXia IhqaSv, B 
hn^avA ifiaalXivaiv ^lixog, vtig avTov* SaTig inoXifitjaiv - 

tO^OpnrTlotg xal nagiXafii naaav rigv yijv AtyinTOV xal unaiXiaiv 
aAripf, fiaatXeiovTog tuv Atyvmlmv totc tov NiXTavafid, xov 
uot^atiVTog XixavofiovTitav xal yvivTog Stc iit riv ^Slx^^f fiaat-^ 
Xta Ihga&v, noQaXafiiiv T^y AiyvnTOv. og xa\ Hovgivadfnvog 
T^ lilav uififiv Tijg xiq>aX^ avTov Ha\ uXXaiag avTov ru fia^ 

ISatXtxii ifiaTta, Xifvyi iia tov IlrjXovaiov o avrdc NiXTavafiti, 
Mi2 ^g nOAajv, niXtv t^c Maxtiovlag, itiTQtfiiv. 

*Ev t^ X9^^ ^ ^ ^V ^ ^^ *^^ ^^ *OXvfintdia O t4S 
««1 Tov a^Tiv NixTavafiti d-ffvXXoifiiva , wg it& x^V^ "^^^^ C 
tnofvtidil vti avTOv xa\ awiXafii riv *AXiliavi(fov , Zv Xiyov^ 
locnr vni Atig jiftfmvog avXXii^^^vau xariax^ ovv ^ fiaatXda 

1. T^ i\ 7«xo|i/M}iF] „HippoiiMiMB, Miomi, Bon fiUaai, ted fi* 
Hm» oofli Ataliinto b natrii DoonuB tomplo ttm habore aofnm, fai 
Leonai » amaiian Tero Atalantam In leaeBani, oomaiutatos perhibent 
Mnholo^ Latini.*' Ch. i. Uapdimvo^ Ox. 5. NtoBnv — Ttcv- 
mUoo CS., W^ — TaUanov Ox. 11. NnLt«wo§i] Vid. We»- 
•eBng. ad Diodor. voL IL p. 121. 11. VL ^av Ch., JTooo Oz. 
20« ovXiqfp^iivat Ch., ovltYp^vat Oz. 

Lycaodt fifiao» animam in nrsams HippoMwili , Megarei fiUae, in Leo- 
nomf Jot, Lmohi filiao, in JuToncam; Atalantae, Scboenel filiam, In Pa- 
fonemi PhUomobe, Pandionis filiae, in hirandinem; Prognes Toro, soro- 
lis ijos, in Losdirfam; Niobes, Tantall IIKae^ In saxom transmlgrasso. 
Qjasmadl afia plorima fiU»nlatl sont Isti, ot qui oos soeoti sont. 

PM nBtodietom Toro Artaxenem Persarom regem dcBMrtnnm, »• 
pnm sosoepit Ochos, fiUot ejos. Aomtib hic bellam ihtniit; regionom- 
one fecom totnm snbaotam, doTastaVit. Aegrptiis oo temporo imporabot 
mctaBahos: qni, oom ox DiTinatione per Perrim inteUexisset, Aegyptnm 
ab Odio, Poraarom rege, occopatom irl; tonsa ooma, motatoquo Testitn 
Bede, ner Pohyinm, ad PoUam, Maoedooiao nrbem, transfii^t; nbi drin- 
defizit 

Bodem tomporo increbirit funn NoctanalNim cnm 01 jmplade, Ittodo-* 
ais eojosdam opo, ooneubolsso, et ex ea genuisse Aloxaodnim; qnem io- 
t, Jorii Ammmiii osso fiUnm. Dortfit nntea primn Thebinoram Ao- 190 lOANNIS MALALAE 

TW Atyvmlm y.a\ &riPatfav ^ ^Qfi^ 2V^ /"^W' ^oSxu ii 
Elgtp^dtd^ aotpog XQowfquq^og t^l&ixo. 

*Ev T^ avTM Si xcuQff a(i/«pitV l^ TW*IoviaUav^a3iov^' 
naxtayiv ovv f\ 'Hfigutx^ &Q/jiQwavvfi iriy ^«wr^. 

*Ev ii ToTg avToTg yiQovotg fi ^Poiog ^ vijaog vtio dtOfifp^iag$ 
cuaiAOv Harr^vfy^l^Tj nuaa iv ftrjvl dxT0)fiQl(a rvxtig' xal tnt* 
aiv ti artjXfj jov xo).oaaov xul ixuTO xufiai. xiTi ii ol o^/k^c 
TOfv 'loviutofv xul To td^vog oAov qtoQOvg iiliow jiaavQiOig. 
D vmmdr^aav ii toti oi ^Aaavqm xal o ^Sijnpgf fiaaikf^g avTutv' 
xal iTVQuwtjaav nuaav t^v yrjv, xal nuQtiod^ ^ fiaaiXUa «icio 
X^i^Qf^^ ^AaavQloiv xui TliQawv xa\ Mr^iofv xal IldQSwv. 

Tfjg ii Maxiiovlag ipaatkwat 0lkinnog iTfi x\ Sartg nx^ 
O 243 aag vnhal^i r^v QioaaXlav, xal jctiZ^i niXtv ilg TtfV Maxiio' 
vluVf ^v ixuXiOi QiaaaXovlxfjv , t^v nQiiffv XtfOfiivtiv xwftfiv 
OtQfiag. ^tovvamg ii t^id^iTO Sti ih ovofia fiaaiXlaafig fuugiS 
Tov ylvovg 0iXinnov ftiT^ Tuvta ixXi^&fj QiaaaXavixff. xati-- 
ayiv olv ^ fiuoiXtla, ijtot TonaQxia, Maxiiovotv itf] xft ?f#c 
Tfjg fiaaiXiiag tov aiftov OiXJjtnov, xaS-wg o aotptiiTatog Eiat^ 
fiiog HofiqJXov xQovoyQoupil. 

B Kai fiiTii OiXiftnav ipaatkfvai Trjg Maxtioviag jCJSa^Sfogtll 

a 'MBovq Ch., Yoi^og Oz. 9. *Slxo9 Ch., Xmog Ox. 17. zf] 
«tBrror hic in naineros a Carano eida prino M a c edoi w Refc» 
Yuqae ad Philippam honc, ccccu tantoi anno» onoMrat Bnao* 
bios.'* Ch. y. MaL ad Boioh. p. 170. 

fypU Driiasday per annos ■cccczcm. Haee toto tapient Irenaena, k 
Chronicu sois scnpta reliqnit 

lisdeoi teaiporibus Pontifex JadaeomB maxiiani foit Jodaa. 
dotiQm antem Jadaicnm doravit annos ciaccii. 

Circa idem tempns, Rhodus insnla, mense Octobri, noctnmo 
re, tota terrae motlbos conqnassata est: qno tremore Colossns etinai ad 
terram coUapsos cst Bo tempore Pontifices maxiad Jndaeomm, toiaqne 
gens, tribnta Assyriis pendebant Assyrii antem, com Ocho, rege tno, 
ebtiores fiscd« in terram nniversam imperium exerottemnt: RegnnmMino 
traditum est in manns Assyriorum, Persarom, Medomm, et Parlliiirnni 

Maoedoniae rero impemTit Philippns, per annos xxi qni 
saliam armis subegisset, Ticom, Thermas antea dictum, in nrbem 
Thessalomcam nominavit Dionysius autem anctor est, Thi 
poft temporis Tocatam fbisse, a reginaecujosdam, a Philippo 
oenUs, nomine. Regnum Toro, sive Dynastia Macedoniim, dnmTk 
noB ncu, ad PhilipM regnom nameratost sicat in Chronioo sno 
sapienliidmus BasebMia Pamphili* 

Fhilippo sQceeHiti in legno Bia^edonioo, Akzandei^ Philippi F. CHRONOGRAPHIA. L. VII. 191 

Otklmav, rwv ii BafivXmlm fiiT& tov ^Sixpv ifiaalXivat 
Jofiiog MijSog o HaaaXdfiov ' xai xanxvflevaB narrwv, 

01 di *Pa>fia40i inl xtjg avzov paaikilaq mQtyfvofiivoi 
ngoatXafiovTO r^ mgiox^ rijg avrwv ytjgr xal nQofiaXXofnvoi 
Sivfuiovg vnoTOvg X^Qog unianutv» 

1. !Sfor Cli.» Xmov Oz. 

bjloniis aoCem, post OdiiiB, iBperavit Darint Medns, Aasalami F. et inn 
ptrium Bondi tenuit. 

Eo regnante, RoBani potentiores facU, imperii sui fines ampliare 
cMperant: Tirosque beUicosos in Consalatum promoirentesy regiones sob- 
lade tolas dbi aasemeninti ^vU Ao ro s o r j 00 £ 

XPONSIN MAKEJONAN. k J. w ii tndfTif Tru rijg paaAehtg ^afihv toS M^op X9m 
^AcaaXufiav l^aviatfiaiv i d-iog roTc jiaavffloiq mi nfyaat^ 
nal ndfdatg xal M^dotg jiUSaviQoy xiv rijg Max^iovtag ro- 
ndg)tt]v, ijrot fiaaiXfa, riv 0tklnnav. Sartg xai r^ fieydXtiv 
^AXiidviguav l^xrtai, rf(v nfffffpf Xiyoftivfiv x(6fifp^*Paxovartv* ^5 
airig IxdXiaiv ilg titov ivofta jiXilidv3(fitav , Ovatdaag xig^ 
nagd-ivov , Maxiiovtav na^ avrov xXtidttSaav» txrm ii «ol 
O f45 lifiy Tfp SiQdm^HXbf, xal StifiSatav, 8 xaX^ai 6 ^nnog, «ol 
iXXi Ugd. Sartg fiaatXiig jiXi^avigog ngorgitpaftivog oftSfga^ 
vag fiwalovg argarfjyovg, xari r^c inovolag lAaavqUav i^yi-10 
a&ilg, ngoirog nagird^^aro Jagiltf r(f fiaatXit Ikqa&v. xni 
B iXd^iiv ilg Bv^noXtv Tfjg EvQdjtfjg Xxrtaiv Ixitrinov, Svmg ixA' 

1. Jagilo»] dagtov Ox. 5. 'Ai^ttvigitav Ox. bU. ML ftgthff 
Uyof^hfiv nmjtijv ^Puuovattv] f^*Pafu&tffv piios ^ktam mmimX 8t»- 
pliiniits 'Pcmc»n7ff, o^ra»^ if dUiMgita noingov hudidxot fMm 
ooaden odtfli in 'AUlMoua.** Ch. Ap«d StaphoiMni ■cribido« 
'PoMvif . 8. ZiioMt Ox. 

L IB E R C T A VU S 

DE BEGNI MACEDONICI TEMPOBIBU& 

XXnno aotom qoarto ragnanUs Darii Modl , Analami F. oicitafit Deoi 
oontra Aujrioi. Ponu, Parthot, atqoe Medos, AlozaAdroa, PhSippi 
fiHoa, Maoedooiae refen. Vicnm hic qoondam, Raoostim oEm Tocttnmi» In orbem magnam oondiditi quam a nomine soo Alexandriam appeUsTit» 
tos, oomparatb sibi Dadbos streaob ooneerdibosqoo , pcimos cma Do» 
rio, Pcnarom rcfo, fortoaam boltt tcntoilt. Byiopollm kaqoo " lOANNIS MALALAE CHRONOGR. L. VIU. 198 

Uffi ti STQar^iap ' ixit yag aT(faTijYV^^^ ^^ ^^ noXfyioif /i€- 
Til Tov lilov OTQaTov xal Twv avfiftdxtov avTOv iniQaatv ix^ 
&iv avv T^ lilff nXr^d-ii avTtxQvg tlg ifin6'Qtov Tfjg. Bt&wlac ^ 
yiftivov ^laxot. fiovXoftivog di nQOTQi^lwtad-at rd tStov OTga^ * 
STtvfia i^Qoyivaiv ovror^ ixii noXvv /^vaoy, xal fHTixdXiai rd 
ovTo iftnoQtov XQvaonoXtv ' omQ ovrctic xaXitTat foi^ t^^ vvv, O tl6 
xaX i^OQft^aag ixitd^iv iv Tjj TQota f^X&i' xal Tiotr^aag 9valav 
iig Tiv Tvftflov tov ji/jXXl(aq wg ix yivovg avTov xaTay6ftivog, 
^Tr,ai T^ nvivfjta aiiov avfifiayiXv avTw iv T(p noXift(p. ix toS 

10 yuQ MoXoaaov tov vlov IIv^qov xai Ttjg *AviQOftaxrig xav^x^ ^ 
17 VXvfjtntug 17 fti^TfiQ tov a^rov j4XilidviQov to0 Maxiiovog. 
xai iv^iitfg tig noQiaXtg ixitd^iv oQftrjaag jiXil^aviQog, Sfta 
Totg avv avTtfi aTQaTfjyotg naQtXaffi ndaag t^ X^Q^^' ^^ ^^ 
xrfiog rov JaQiXov^ fiaatXia TliQaotVf t6v jiaaaXdftov, naQtXafiiv 

tBairiiv x«i naaav Tfjv fiaaiXilav avTov xal naaav Trpf x^f^ 
jiaavQiofv xal Mr^ioiv xa\ IldQd^tav xa\ BafivXiavltav xa\ IliQam 
jcal ndaag Ttkg fiaatXilag Tfjg yr^g, xa&tllfg Birrtog ao^pdraTog 
avnyQdt/HHTO , iXtvd^iQtiaag ovtoc ^AXil^aviQog xa\ Tdg niXitg 
xttt Tog xi^Qag xa\ naaav Trpf yfjv Ttav ^Puftaltav xa\ ^EXXi^vofv 

iQjtol AlyvnrrUiiv ix Tfjg AaavQltav xa\ IliQaoiv xa\ IldQ&anf xa\ 
Mffiofv vnoToyijg xa\ iovXilag, unoiovg ^Poffiolotg ndvTa u D 
anwXiaav. 

rfvirat ovv ano jiidfi twg Tfjg jiXiidviQOv tov Maxiio^ 

17. Bitttot] ifBovttiog rapra diciiiir, fib. 2. p. 40.^ Ch. 

▼eoietti, Straleg^QD UHc constnixitt qoea lociioi ideo sic TocaTit» qaod, 
cofli piios ibi de iiif quae ad belbm propotiiom spectareot, cttm eier- 
cita et coouaifitonibos cooiaiuiiicasset; exercitoai inde transmistt in op-> 
|ioiit— Btthyniae Eoiporiaaiy Discos, irocatiua. Ubi quo raiiites soos ad 
baOaai redderet paratiores, ingcnti eos auri pondere donaTit: itaque Bmr 
•oriaoi istod, Chrysopoliai , TocaTit: <jao nomine etiam jtdhoc appellatar. 
hde Tero BK»Tens« Trojam Tenit: ubi sacra fadens ad' Achiilis tumulum 
^ez qoo etiam oriondas crat,) rogaTit, uti Genium ejus haberet in bel- 
lis silii aoidfiarem. Olympias enim, Alexandri Macedonis mater, origi- 
■cm dnxtt a Molosso, PTrrbi ex Andromacha filio. Alexander aoteai, 
an Dncibas sois, tenqnam pardus, indo properans; regiones oomes ondi- 
qaa sabegit. Quin et Dario quoque, Assalaffli F. Persarum rego, supo- 
nta, ipsnm oomprehendit. imperiumque ejus totum, Assyriorum, Medo* 
raa, Parthorum, Babyloniorum , Persarum, omnesque adeo mundi ditio- 
Bca, occopaTit: uti haec scripta reliquit sapientissimus Bottius. Quin- 
aliam idem Alexander ab Assyriae serTitntls jugo liberaTit oomes Roma- 

if Graeeonim, Acfyptiorumque urbes, ragioMs, terrasque; Romanis 

, qaaeconqoe aadsarant, restituens. 

Ab Adamo aataoi, ad Alazandri Macadoids Victoriam, anni nomo- 
loaBnet MmUUat. • 13 194 lOANNIS MALALAE 

iovt. 
O^ S47 'Ekv9i} di rSit tA Ih^txik fiift] *al rd fiaali.iia avt^g, xal 
iiaTtdvvdtntvaav 01 Maxtift^yig xai liHf^avSpog fiEia iniv Sfta 
avrip avfifidxom t^( }^f XaXSalio* xai MtjSim xal IltQawv xa] 5 
V 8S /lapd-fM'' xai vixifsarTff xal fiovnaarrff toy /JapiToy, thijX- 
&0V tis cd fiaOii.iia Tov avrov /ia^tlov. xa\ Ivofind^ltt^aty o 
ovTfic ^^av^poc T^ X'^"" ^ixiii* koI Ifiaalltvatv aviaiw ■ xtu 
^ytifay avvip ot Tltpaat ax^Xrpi Tifinnoy jjoJjnJy t/c BafivXuva, 
^Tif "ffTBTai ?wc T^f vui", 10 

'O Jj itvjhi 'AJJi^avSpot lijy 9vyaTffa Jaftlov TttS fiaaiJJat 
Utfau» 'Pu^ayrp' Xa^wy alyjiaXwoy, naQ^lvov oiaay, fifdftro 
(7f ywaTxa. nafilafit Si xal ndrTa Tcl ^yStxdt ^/pij xal rd 
fiaalkna alttay avthg 'Ak^avS^i, Xafi^ xaX Il&gov xiv fior- 
atXla *Miiiv alxfidXwTov ' xal tA SXXa ndyia ri Tuw f&vwy fia~ 15 
atXlia Sfxu Ttjz fiatttXitaf lijs KavSdmn i^c ^^£ '^C Pmak' 
B iltvovtn^c Tuv irSoTl^uiv 'IvSuv P,Tts avttXufitro Thv attriw 
*AX^iavSqov Tfp T(intj> lovTtf. 

'E&of iJxiv o avT&t AXlSftvSfof firT& tivp ntfinofUvtav na^ 
avTov n^afitvT&v n^oc lo^C ivavtiavi fiaaiXtTf tW(>;rta?ai htO 
axfifaTi OTffainintn} xal opuv onorop loTiy o fiaaiXtvc /xtiVoc. 
17 ^i Kavidxi] fiaalXiaaa fia^vaa tovio , nt^tupYdaaio onaias 
iatl &lut xal il txit irvaatjfiov. xal i^^i^ avTjj oTt iarl /ff»- natar laaDLfii. Quo tcBpore «tiaa JndtMnun Peatifes nixianii ml 
Addw. 

SolulwB lic tait rcgiMun PanicDBt cesilupe Alexudro Hacado^ 
CsmmiUlonibuiqBe, Ctuldaeornin, Medonim, Perunm, PortfaonuiqiM !•- 
perinn. Devicto lUsoe et occiso Dirio, r^am «jot inTaiit Alexoa- 
der, et rcglatiibiii ejui jura dedit: cul et Penu Eqnortrea «z Hf* 
itatuea erexerunt ; qul in Bibylooe idhuc Tisitur. 

Iten Alcxinder, Dirli Persarum regii Gliim Raxanem, iIhIihm. «•- 
, \a uxorfRi duxit, wd et lodlci etiam regni, et r«fio«Me : Poramque, regen eomm, oipdram ibdadt. Gealln 
nbecit ommit prieler nnicum Cudtdi, lotcrioTii I*- M» enit, ntl ipse, veite allitari Indatai, Pr9ecrib«) «di, 
■ id ra|;ei idTerurioi obeuiMlii, le conitem KdjoDgereti 
qinle* ement reges, cdiicereL Cindice vero r^ini, Imc 
te inqiildTitt quilb emet fotmi Aleiioiler, et qitu h«bdt 
u. KdMti Tcro ean depresiietii «me rt itar M , deoiM u- CHRONOGRAPHIA. L. VIU. 195 

fuili(, iiirrag Hxi^ li^u^Q xa2 fatvofUifovg, Hxw il iqfd-aX" O 248 
Ii09 yXatnAv Fro jrol &a fiAava. »al lofifiuweojo xaS^ iautf^p 
nvro * xal daAdivra nQog air^ ufia toZg lUiAipSvkii. na^ ov- 
fov nfHrfievtali yvoHfhaaa olv avriv ix t&v avaaiifmtmv, awt^ 

Saj^ aitov Ttal Cmv avrtf, HXSiaviQi fiaaiXw, tiv «iofiov oXov C 
iniitkafiig* m\ yvinj at (da naQAafitv. o ii ^AXiiaviQog tlmv 
mfj, Jiik ii anoviaXov tcai mQfyoffov t^c g>(fov^ai(ig aov 
ipXafifj aB fvTidifa xal trv atjv Ytjv xai tovg aodg vUtg, £/o- 
lioi il ai ^c YwauM» ^ic Kaviaxti ixovaaaa ilionav iav^ 

lOfijr* 6 ii l€J^avi(fog tvd-ltag JtXafiev othr^ fuSf iavtov nai iia^ 
fl^ ini tfiv JX^ionlav xai ilg SXXag xwffag. 

MkXXtav ii ttXtvtav i avtig IdXSiaviQog iutaiato &ati 
Mosnag todg aiv avttS vmQaantaritg »a\ ovfAfAAxovg fiaaiXivuv 
T^ igltfjg y/iifag inov ^v aitoig laaag xai xfatuv twiv ixi3Sa% 

\Brixmv. IZ^e ii i avthg UXi^aviQog iV^ X^, ifiaatXwai ii O 249 
inoriiag tii nuvta hfi tl^, o ii noXiftog avtod ixQati^aiv tti^ D 
9', vnita^i ii fiafffioifiav t^vTi xfif, 'EXX^iviav ifvXA/g r/, xaX 
&Mrf niXitg ttvtig scal ol fu^ avtov noXXdg. 

TEattv ovp ini l^iofg fiog tijg t^^vtijg jiXi^avi(fov toS ilfo* 

lOtiiivog itfi Jtq>h/, xadtig awfyqatffixro BiiftXog 6 XQoiHiyQaifog. 

Mttik ovv t^v tiXivtfjv liXildviQov T0« MaxHivog ifuql^ 

a&fiaav dg ttaaaqag tonaffyjag, ^tot fiaatXilag, ol ;rai^ai &g vnt^ 

ttfyv o ovtAc ^AXt^aviQog afia totg avf^iayfktg twtov * xai ifio' 

8. ojroyo^ Oz« 

Um MAOi habflro «1 proodnentesi ocnliim pneteroa wiiim hibere cae- 
k, ^Ricantea altemnit bai notai mefflonae maodat. Ingressum ita- Sad Cmdacem» com Legatis soii, Alexandmm, Ttfjinm itatim ex indi- 
afBorit, el oomprebendeos eom; mTo, inqoit, Rex Alexander, Mun- 
dmi oaiToriom; To Tero, moUer ona cepit. Respondit ei Alexander: 
Kge Toro Te» ob lianc ingeoii toi sagadtateniy incolumcm praestabo, una 
cma n>erb, terraqoe toa ooini.** oed et in oxorem Te accipio. Can- 
dacot bb anditii, le ei obtniit, Alexander itaqoe, asiumpta libi Canda- 
ce» iado in Aetbiopiam» terrasqne aliai profectai eit 

Moritoros antem AJexander, Dociboi loii et ComndGtoniboi edixit; 
•■■ibvt eiidem oti imperarent regionibui, quibus ipse eoi praefecerat. 
Vixit oatem Alezander annoi xxxvi; regnaTit Tcro, ooinia in poteitatein 
sMm nbigeai, annot XTnt dnrarunt beUa ejos annoi ii, lubjugaTit Bar- 
fcaioni goBtet xxn, Graecorom xin, Urliei ipie lodique coodideront 
qaamflBrimas. Ab Adamo igitor, ad mortem Alexandri Macedonii» anni 
t>»oxcni9 licat icriptom reuquit Tbeo^bilui Chronographoi. 

Moitoo Alexandro Bfacedooe, regionei qoai ipie, cum oommilitoni- 
koB iois, aobiagaTorat, in regna qnatnor diTiiae sont omnei, qotbus prae- 
Aioiaadn Daooii ati ipio morieoi itatoerat, hoc modo, Macedo- i 196 lOANNIS MALALAE 

ffAwtra» airwv oi MaxtSovig oi avyaamazai toS ttitov 'jAifdr- 
i^v xa^e 3itTtt4aTO ovtws. jT,g MatuSor/as *al njz i^pw- 
B in;( nnffijc xfattiy xal paatXtittv 0t}.timo» to>> ^Jfilyij)' avni 
T^v fjiov T^»' /tr/^ava. xul IfiaaiXivaiv o 0{lmnof, xal /icrJ 
<pAiffffOv IfiaalXevat Kaaaavipotf xal /«Ta Kaaaavf^ov ifiaal-i 
Xtvaav 01 natStf T9v ovtov KaaaitvS^ov, xdi ^ti' ovTod; Iflaai- 
Xtvat ^ijft^Tpiof, Kal fitia Ji]fi^T(ttov ifiaaiktvatv o 'Hnit^Ttf^ 
Jlii^poCt xal /ifTa Ilv^Qov tov 'HittiffOTipi tfiaaiXtvat MOJa- 
ytfO( xttt aXiloi fiaaiXtte 't^ IfiaalXivaav !toe T^t fiaaiXtiae Ib^ 
O tSO afwe Tov 'Hn(i(>urov, xai itt^Tiiatv ^ fiaatXtla ovtuv fttxiiO 

T17V T(il(t>T^>' ^lt^uv jpoti CTt; p»{|'. 
V 83 T^e Si jflyvnvov aaatif xa) t^c .^ifivijt ^v StaTo^afttvof t 
avris^XtSavSifOf x^thV xal fiaoiXtvttv HtoXtftaTov tov ^i/fom 
Tov iatifOv^ov' Sf ifiaalXtoatv yflyvjfTlotv iv t^ Toit' MaxtSo- 
vatv x^Ttt iri} fifi^. StvTtifos Si fiaaiXtic IlToXiti^ioe i vl^lfi 
aitov. 

'Eal Si t^e a^Ov fiaatXtittf tov otkov IlToXiftatav toS «Sdv 
^aytni ^ffttjvtv^aav ai fiifiXoi t&v InSalav iXXtjvmX ma^ 
Twv 0// SiSaax^oiT Si ^fttffwv afi' ijaav y&Q ytyfaft/tfm 
ifi^auni' oTa tov avTOV HToXtftaiov fi<n)X^9fvT0( avajvmP mt to 
St' 'EXXijviitfjs ^ifuatas tii» Svvofiiv tiav 'lovSiuxiav fiifiXItn. 

MtTii Si T^v fiitaiXiiav avtov ifiaalXivat Tpitot ntoXtftmtoi 
B o 0iXttS^yof iTii XC, nai fitt ovToy ifiaoiXtvat T/rofToc ilx*- 

6. ot naUti tov o^fo* 'MtiarSifov'] ,tSt^bmiam, KatoitSfmw. 
CiiuiHlnini cnbB iii regne szc*p«runt Anli|DBiu et Alazudw, ^m 
filii. Vids EumUiu." Cli. 13. nioloftalov Oi. 

nhn, annMMrae adeo Europnn, occnpkTh Plklllppoi, AlcnBdrl fratar 1 'mijor. Ifliil 

: po<t hoi re^ .. 
Pyrrhaoi excaplt in reciw Meleonr; Meleacma re|M a 
recnnB Pyirhi Bplntao. Donnt haqne eoroa i«penu 

naH, Li^lTion nc exowmiM AMMMn 
fUU: poet hoi regnii*il Demetriuii poit Diaotrin, Pyrrbo» Bpirotat 
Pyrrhnai exceplt in reciw Meleonr; Meleocmn ro|M olii ti, Mi|a« «1 
repinB Pyirhi Bpintao. DanTit haqne eoroa inperian, -- ' - 
Alexandri, uuw* ol.*n. 01 autoM PtoloMei r«|i<, Liffl GBl, laeru Jodaaotw moA- 
leoan Unfuun truutulerunt lxxii DodorM, btra tpeitiaH 
liogna floln Hebnoo tcrlpta faeruM Hblia Uk: qaann 
ro ««^«n PloloBaooi, In Gikoco* Ungaaa oo tiuaCHH 

t *ortaa, tertlni reflna*it PtoloMone PhUadolphoi, mamm 
«leepit qnortM Ptoloaaoai Bvorgotot, ot npovh 9mmm» OHRONOGRAPHIA. L. vm. 197 

lifiOid^ i Ei^^bf^ mi xi, xai /i<r aviov ifiaatkivai k /TtoAc- 

^m^i OiXonaxai} Vxti i^, xai /ict^ avtoy IfiaaiXivaiv ^ TlToXi^ O 251 

fi9hg ^Enaparrf^, xal fiiJ* ccvror ifiaalkivaiv ^ IIxoXifiaTog 6 

Hklofi^iw^ iTfj ia\ xal hifoi IlToXifmiOt fiaaiXiig lUvTi Ifia» 

SaAntruy JV^ hfi', SwSixtKTog ii JlToXifiatoQ Ifiaaikwaw hviftaTi 

Jtirvaog iTtf xd^, Sg lax^ ^vyinifa ivofiaTi KXiinJiTfav xal 

vioy iwofiaTi HroXifiaSov. xa\ Xotnw jftaxaiiixdrfj fiaatkiaaa 

Tm IlToXifAalm KLionojf^' ifiaadivai Si ^ avT^ KXiondT^a 

17 dvYaxTfQ Tov avTov Jiotrvaav IV17 xf/. ifiaalXivaav ovv ol 1/ 

lOJIroA^aroi 01 Maxttovig Tr^q AtyvTmaxijc x^Q^ andaijg aTti 

Tov IlToXifiaiov Tov ytdyov Stag KXiondTifag tijg Jiovvaov 9v^ C 

yoTffig ixff % ?(tfc To^ ii iTovg t^c fiaatUlag AvyovaTov Kal" 

9u^ Tov xai *OxTafiiavov JSifiaaTov *IfinigdTOQog , tov yur^ 

Mrroc Toi^ lArTonfioy xai t^v awf^v KXionaT^v, iv Tjj inl x^Q9 

iBvavfia/Ja iig tiv ^ivxdTfjv Tonov xal ipovivaavTog uvTovg xul 

vMOTdSavTog Tr^v AiyvnTOv nuaav, xa^iog Evaifitog Ilafitft^ 

lov xal Httvaaviag ot XQovoyQUipoi avvtyqd^jmvTO. 

Tijg ii jiaiag iuTdiuTO xgaTiTv xai fiaatXivuv lAvTlyovov 
%iv Xiyd^ivov noXiOQXtjTt/V Twg Tfjg KiXtxlag xa\ toi/ Jqoxov^ O 252 
SOfoc noTafiOv tov rwl Xiyoftivov *0(fovTOV tov iioqC^vxog t^ 
Kiktxta» x^iffKV xol %rpf JSvfflav, taTtg Tvif&v xa\ ^O^iTijg xa^ 
UTroi. 

Ttjg di Svqlag xoJ BafivXoxvlag xai IlaXcuaTlvrfg iuTdiaTo D 

€.9. 11. .^f^oo^] JiOvvMQ Ox, 11. Aayo^ Ox, 17. ol] 
nml Ox. BlAldM ui hi» poecata perBeqaUur Schiinfleiaciiios NoUt 
BibL Vinmr. p. 5i. 19. tiv] nai Ox. ikid. noltOQxiivijv Oz. 
Sie ei inlirft. 

zzf : post boiic qoiBtot PtolooiMnf Pliilopator, amios zm. Bzcepit tt< 
l«i sextiis PtoloBaeas Bpiphanesx post qoeai Ptolomaeos sefitimust oo- 
giMiiie Philosetor, regoaTit annos \i. Post honc PtoloMei alii t. ro- 
fianmt, per aniios xcn. Ptolomaeos aotem daodedmos, Diooysias vocar 
Im» rcgnavit annos xiix. Habait hic filiom, nomiae Ptolomaeum; filiam* 
qoe, Qeopatram dictam: Haec, dedmatertia in fterio Ptolomaeomm, re- 
gao^ aaBOo mi. Trededm itaaue Ptolomaei Macedones Aegypti aoi- 
nnae impcriom tenoenint, a Ptolomaeo scilicet, Lagi F. osque ad Cleo- 
palram, DtonyiH filiam, per spatium annorom ccc: nempe ad annom de- 
dmmo qaintom Imperatoris Aofasli Oaesaris OctaTiani; qui Antoniomt 
aiqoe ipsam etiam Cleopatram^ naTali praelio Tidt, ad locum, Leacadem, 
dkdmi ot ocdsis eis Aecvpiom omnem subjogaTiti oti soriptam relique- 
nmt in Chrooids sois, Busebios Pamphili et Paosanias. 

AJao Tero Dominom oonslitaerat Alesander AnUgonom, Poliorcetem 
I ; nscpio ad Ciiidam et Draconem flaTium, <jai Syrlam a Cilida di- 

>^ Orotttes hodie, olim vero Tvphon et Ophites, dictus cst. 

Syrino Tcro Babyioi^e et Paiaestiaao praefedt Seleacom Nicano- 198 lO&NNISHALAL&E 

KfaitTn xol patitXtvm S&tvM» jhv JVixitTDpa' Sorts xtd t^c 
jtaliK IfiaaOktviJi yoniaat jir jlnfyovop. niXi/iiov yif ant' 
fiaXi fig^ avTDV, 6i6n hetwi noiM nX*;«/ov f^c U^niC )utl "* 
mtofUx Tov Jifaxoruit, ^rtiva inaXtetr 'Arxiyaflav, ical «wtf- 
ffoc aJTiv 2&euxos tlafit xai Tijf jiatav tiSaav xtu nana tis 
SuMftqona Tov oiStov 'Amyovov, Savif ^Acvnoc Jn/Tptv* v^ 
oaTf auJac t^ ip^onlda naatje rijf 'Aalac f^ltr Haoft^in* itai 
Ifixdpoifa, Tot>c (Fvjytviiir otH-ov, vioilc ^^ Aiivtitae, adt)^^ tov 
ovxov J^fJU^ato». o ^^ ovtAc S&tvnae o Awariop Jla^c jfupob» 
h T^ noiU^f) ond JZo^^wv ^v^aTi 'Anofim na^divow ^mitO 
B in^QW ^dd*' rdv nar/fa o^t^c IIt9af*lrr;f , SrTS (TT^iinTrAr 
O 253 Xlaf^m fitfav. ii^ ^c /^nu^oc *<';!'>' o avToc ^Afvxoc 9vja- 
lt(/ae Sio, Andfuo' xaJ ^aoiinp'. xol TciUvTijauai;; t^ ovioS 
yvnuxie 'An£fia( tije l* IIdi/9w, fiopaxiwc ifOjifOtv SiX^ Srfa- 
tefixtjvirifttm, tA^r tin^tnff nurv, 9v)fai4^Ai}ftt!tflev, vievlS 
^ntf^TOV TOv SUyo/(/vov JIoiUofxijTov tod <portv9tmoe w^ o^ 
TOv, {rTmi ijlfir i ^Atvxoc Jr 'Piiaif itfvntotttit}y fUT& Aif 
V U ft^^ov Tov xarpic avr^c T^f iiT&aor noXtv txnat KOuSi 
viic 'Ay^im^e. i H StltvKoe «r/e ^vYaTt^a 1 avi^ t^ 
Ji^Tov&i;C ^^/lOTi OAay. xal loin^v i^aatktoan h ovtocIO 
2A(vxoc T^C 2v(/ac xal t^c tttalttt ndeiie xa] T^ BafivXAroi 
uai IhAtuajlvtje hi; ^/. 

*0 Jj Nixarwf StXtvxoe t^tae ftni tifr vtx^ 'Arttfivw 

I. WMocefa Ch., Namvfn Ox. 7. «gtyoawfgg Ch.t 2krta«fi 
Ox. 11. ilt#«fiii7r*] ForL JExifqUrif». 

nnt qul, ADtlfona «ccIm, AdM etUa rtfMn oaonpaviL D t l lM mob 
•I intulit, M imod pnpe sUgnuiB et BiiTiaa Draconc*, orb M «xtraw 
nt, qma AotigoeleiB Deiiiiuvtt. Devicte Mrtea Antigow, toteji iaT»rfl 
Adeei Sdcucu, ct bona Anlifoid ■■nie dMprit. Pnefectei eolew t»- 
tlej A^ coaitit«it 8«l«nciu NiceaedM et Nicenorea, «oiweafiwM 
no«, Mreri» nee DidvBCBa filio*. Seleocw antem Nicetor exorM Jti 
•coapent In bcUo Tirfiocai FutUcui, imh^im ApaMat qinn iada 
^liaMDe Tocato, nafiil ne^adi lnt« Paitkea • lerc, quam ea PartU* tuUt, fati* d . 

n eeneptni ett, ao«iBe Strateidon, elcfaoUa f 
nt luee D«Mlrii, Antigeni Pollercetie, qoen ScleMM 
11. Virfliieni hanc iaTenent IMeocai tn ntw BkaMk 
Qlix. Afcnorii fiUtu) coa ratn De««trie iMJIaiM 
■ n fiUan SeleQciu, iMMinB Philaa. Caeterva Sriao- 
mrit, A^eqne onni, Babjlonl et Palentiwoa, waei 

lan Nicaler, itatia pert ridai Aotlfoana PyllitcilMi, CHRONOGRAPHIA. L. VIII. 199 

rov Ilohoifxrfrw , fiovXofuvog xvloai niXa^ dtaqfogovg ^q^uto 
xifynf nQ&tov ilq v^v naQuXop r^c 2vQlag. xul xaxiXd^wv nuQu 
T^v &ukaaaav ildev iv t^u oQei xufiivrjv noXiP fiiXQuv^ tjvrivu txn» 
oi SvQog o viog j4yiqvoQog. rfj di xy xov iav&ixov fitjvog ^X&t 
Sdvciuaai ilg rb ^Qog xi Kaaiov /lii Kaalif xaX nXtjQiiaag t^v 
^alav xal xSywig ru xQia itv^oto nov XQ^ xxlaai noXiv. xoX B 
l^fMfVfig ffQnaaiv iiiig uni r^c ^valag xu\ xuxriyayiv ini t^v O 254 
naXiuav n6Xiv ' xal xaxiSlwiiv 6nla(0 SiXivxog xal ol ftiT^ uvtov 
6Q9oax6noi, xai fivQi xb xQiag Q$g>iv naQ& &dXaaaav xuxo^ t^c 
yHnaXaivig noXaag iv t^ ifinoQiio tfjg Xiyofiivfjg JInQlag. xui mQg^ 
XOQil^ag Tik tiix^ tv&iiog ifiaXi &{fAiXtovg, xuXiaag avxijv SiXtv- 
xti4Kv noXtv itg iSiov Svo/io. xai tvXaQiatwv ut^rjXd-iv ilg ^ldno^ 
Xtv xui fiitii tQiig ^fiiQug imtiXiOiv ioQf^v ixit ttp KiQuvvhf» 
Jii iv tif tiQip t^ xtiad^ivti vno IliQaiwg tov vtov Illxov xoi 
tSJavuTig, tto Svti ilg to SiXmov SQog, Ivd^a xiXtui 17 *IcinoXig, 
noiTfaag tffV ^vaiav tfj nQiitjj rov uQtifnatov fttivog. xui iv Tjg 
n6Xii- iX&iiv 'Avtiyovlu tfj xtia&ilarj vno jivtiy6vov tov JToAio^- C 
xtitov, dno yuQ tVjg X/fivfjg H^iQXOfiivov iXXov notafiovJtiQXiv&vi 
tov xai *Iuq^&u, ifnaufyto ^ nohg ^Avtiyovla xai iv uaq^aXila 
foixad^i^to' xul noi^aag ixiTdvalav ttp Jii ilg tovg fiwfioig tovg 
ino jivtiyovov xtia&ivtag ixorpi ti XQia' xai fjv'4ato Sfia tip 
liQii jlfiiflovi fiud^iiv Siu iiiofitvov aijfiilov , il t^v uvttjv o^ei- 
Xu oixfjam niXtv ^Avtiyovluv ftitovoftu^v ait^v ^ ovx 6filXn 

9. J^900»o9ro«] Fort. i^iowimoi, KMt p. seq. t. 6. 10. ttp'} ro 
Ox. 14. Uiptov Ox. 18. *jtQXiv4ayj1o^t^^ ^ 22. f/] xol Ot. Bonminai condtfe in anuno habens, inidam coodendi stun^t i^ 
Sjriao Baritimif. Itaque per mare descenden^, nrbem conspexit exi- 
B, in Bonte sitam, n oyro» Agenoris F. olim ^onditam. ApriUs ita- 
mu die, Cesium montem conscendit» Jo^vi Oasfo Sacra fiActuras: 
qnibvs rite peractis et camibos in {rustula condftis, predbos rogavit, ubi- 
nam lod condenda esset urbs. Derepcnte tero Aquila, ex sacrifido car- 
Bs offniam surripicns, detulit eam Palaeopolim: quam iiisecuti Seleucos» 
i|Biqne cnm eo erant, Aospices, projectam invenerunt offnlam, ad Empo- 
nwB, Pieriae rocatae, prope mare, infra Palaeopolim. Designato itaque 
mmw9f vbis statim jedt fundameota; quam ex nomine suo, Seleudam to- 
cn^ Inde Deo fratiis actis, Jopolim contendit, urbem in monte Silpio 
«tatts nbi Fanom.erat, a Perseo,'Pid ex Danae filio extructom. Hic, 
post tres dies, festnm JoTi Ceraunio cdebravit; sacrifidum fiaciens, Men- 
sis Maii i. Antigoniam deinde profectus, urbem ab Antigono Policrcete 
oanditami (quae inter paludem, Arceuthamque fluirinm (qui et Japhtba 
&tas,) ex ea emanautem, media interjacens, situ gaudebat^ tutissimo) 
sacra illic Jovi fecit, soper altaribus, qtme erexerat ibi Antigonusi et 
cxdfls offulis, una cum sacerdote Amphione, Numen exoruTit, uti signo 
afiqao dato odisoeret, atnim ibi in Antigonia, mutato lod nomine, sedem 200 lOANNIS MALALAE 

ovT^ ohriCai SXXa mlaat niXt¥ ilXtpf h VXXff rinif. xa} j^- 
ifrrii Ix xov iigog xatTfXd-iv aijig ftfya^f xai iTii^QiP Ih tov /?«#- 

O 255 fiov Tov Ttv^ig tfjg oXoxavrwaitog xqla, xa\ air^X^c na^ %i 
D fQog ri StXntov, xal KaTadiw^ag afia toTg avjov ivQi ri xfdag 
ri liQOJtKip xol tir &iTiv inaww iataiTa. xov ii ItQiwQ nais 
tmp 6groax6nwt xat to0 avTov SiXivxov iioQaxiriap ti d^avfta, 
ilnov Sti ^EyTtti^^a iii ^fiag olxtjaat, ir xfj ii jirrr/ov/a ov td 
^ftag olxfjaai ovxi Si yivia&at o^T^y noXtv, 8ti ov fiovXorrai r& 
d^ita» xal Xomiv ifiovXeviTo o/uo ovTofi^ iv nolw rontf iaipaX^ 
notT;ait t^ n6Xtr. xal g>o fitjd^ilg r&g Qvaitg tov StXnlov SpovclO 
xal Toig xaxiQyofAlvovg t^ niTOv /Uftu^QOvg , iv Tfj mitaSt roB 
avXtuvog xaTlvavTt tov oQovg nXijaiov TOtf //QaxovTog noTaftov 
TOt; ftiyuXov tov fHTaxXtiS-ivTog ^Ogovtov, onov Jfv t^ xtifif] ^ 
xaXovfiivri BwTTla , uvrtxQvg Tfjg *hon6Xiwg , ixiT iti/uQaiaw Tii 
B &iftlXta Totf Til^ovg , dvaiuaag dt* j4ft(plovog agyuQitog aeo2 tc- 15 
Xiatov x6q7iv nagdlvov ivofiuTt Alfiud^, xaTik ftiaov Trg ni" 
Xic^ xal Tov noTUftov fttivl iQTifitabf tio xal ftUhf xft , &Qa 
^ftiQtvfj a, Tov ^X/ov clyoTAXovToc> xaXiQag uvTyiv\AvTt6yHav 
dg Zvofta tov lilov aiTov viov tov Xiyoftivov *AvTt6yov iitPT^Qog, 
xTlaag ivd^iiag xat Uqov, o ixaXiai BunTlov Jt6g, uvnyiiQag^O 

O 256 Kul To Tilxfj anovialwg fofiiQi ita S^vulov iQ/aixTOvog , crri}- 

4. ofut toTg avT^} «,Scr. avtov' aat fapplendoiEv aiv.** Ch. 
7. vftag Ox. 18. avtxrillovTog Ch., avutiiovtog Ox. 'iO. Bmf 
tfov] BottuUov Weascliofius ad Herodoti Vil. 123. PoUtnrtt le- 
mos Bottlov, ibid, dvtyti^g Ch., avoYiiQag Ox. 

poncret, necne; an poUut alio fai loco noT» arbis fundtiiina jtoeret Ro- 
pente igitar ex aCre de.«(ceiulens Aquila ingens, et arreptis ex ara igne- 
scentibus Tictimtie carnibus; inde per aera fertor in montem SiipSna. 
Hsnc itaque Seleucus et qni cuni ilio fuenintf insecuti, sacratam offubm 
in nionte invenerunt, anuilanique ei incubantem Sacerdos aotem atqoe 
Auspicfs, ipse etiom Seieuai5, portentum hoc Tidentes, dixemnt oomest 
,«Hic scdes nobis pontndae sunt: Antigoniam Tero nec incoll, nec in or- 
bcm fieri, fas est: (juippe sic Numini visum.** Coiisilium itaqoe cum ck 
inibat Seleucus, quo tand(.ui in loco urbis fundamenta tuto poncreatiir. 
Carcns autcm sibi ab Efnuvfis montis Silpii, et ab aquis hyberoo tem- 
pore inde exundantibus ; fundam^nta urbis molitor in planiUe coDTallis, 
ex opposito montid, juxta Draconem fluvium mngnum, (qui poslea Oroo- 
trs vociiius est,) ubi et viais fuit, nomine Buttiu, e regione Jopolis. 
Rcm vcro divinam feclt, %ia intcr urbcm et flumcn media; victimua im- 
Bolante Amphionc, Saccrdotc et Mysta, virgiucm, nomine Aematheo, Men- 
ai^ Maii die xxii, liora di<'i prima, »ub ortum solis: urbem vero, ab Antio- 
€ho Sotorc, filio suo Anttochiam vocavit. Fanum deinde extroxit, Jovi 
Bottio .sacrum: Mocniaqiie urbis excitavit, speciosa illt qoidem eC stn- 
Itcnda, Xcnario usus Archttecto. Statuam praetereo inuMiatao Tiffiais CHRONOGRAPHIA. L. VIII. £01 

0»; uTSfiivTo^ ar^Xfjp ;|roXjr^y ttj^ aipaytaud^ifarfg xSfVfg rv}rtpf V 85 
%fj noXii iniQavfo Too noTOfjiOv , ivd-ifog noii^aag airfi rfj rvxji 
dvoiav, xal wukd^wv xariargiy/i r^ rtmyoplav n^Xiy naaav 
Img iiaipovg, fnriviyxtip xal rag vXag ixitd-ir Sta rov norofiov, 
$nl noir^aag xal rjj rv^^n lAvrtyovta ariQt&irra arrikfig yaXxijg 
Ix^atjg ^AfioX^ilag xi^ag i^nqoadiv avrtig. xa\ noti^aag ixit 
ttiQaxiovtw Iv vtpu iarriaiP ai>r^v r^v '^^XT^* xaraartfiag ^- 
«(KMF^y airrig fitafior v%fniX6v * ijmya ar-f{XTpf rijg rv;tfjg fnrtk 
Xikivrijp SiXivxov ^fjft^rgtog o vtog jivrtyovov rov iloXio^xi^- 
lOrov iaifffayiv iv ^Ptiatf iv rfj noXu rijg KiXtxtag. fj ii avrrj 
xiXtg ^Pwaog ixr/a&fj vni KtXtxog Totf tiiov Hy^voQog. B 

*0 ti ZiXivxog fnrtlL to xaraarQiy/at rrjv jivrtyovlav inolfj" 

Ci furotxijaat tov^ Hd-fjvatovg ilg rjv ixrtai niXtv leivriiyuav 

T^ ftiyiXfiv roig otxovvrag Tiyy jivnyovlav' ovartvag ^v ixtt 

MUaag^Avrlyovog ftira Afjftfir(flov, vtov avrov, xai aXXovg ii Jav» 

iQag MfixiSovag, rovg nuvrag avSqag jtr, notr^aag o avxig ^A 

Xivxog iv Hvrto/itff rfj ftiydXji uvSQtdvra yaXxoijv qofiiftov rijg 

ji^^vfig Siu rovglAdrivatovg , dg avr^ aifiofiivovg, xati^yuyi 

ii xul roig K^fXag dno rijg ixQon6Xiwg, oSg iTaoiv 6 Kdaog o O 257 

90tiig^rd/ov uvta oixiiv' tHrtvig fiiroix^aavng itg rffV avt^v yiv^ 

rti/uav fnrd xat rwv KvnQttav , imtS^ o Kdaog fiaatXivg ^;'a- 

yiio U/cvxiyy r^ xal Ktrtav, dvyari(fa Suaa^Mfttvov tov iCt*- C 

17. foBtpdv] ^ptQttv Ox. 19.^ ttaciv Ch., iaoiv Ox. 22. *A' 
ftmniv] Haec fvrtasse ad Baftftvufjv spectant ibid, Kittlav 

Ox. ibid, £a9ttlttfiivov] 9, Vocmbuluiii suspectom: furte legen- 

diuB, ZaXafUvw,^ Ch. « otIns iii Fortuntm, erexit: coi, jozta floyiain coUocatae, sacra 
stttifli peregit. Antigoniam deinde repetens, eam funditus eTertit, uti- 
km^e ruinarum materiem flumine inde deportavit. Antigoniae autem 
arbii Fortunae statoam aereara erexit, Amaltheae comu manu tenenteni. 
Quin et in subiimi posuit Fortunaro iUam, quatuor supra columnas coUo- 
catam; ara eti»ai excelsa coram illa extructa. Hanc Fortunae urbis sta- 
taam, post Scleuci mortem, Demetrius, Antigoni Poliorcretis fiUus, de- 
Ycxit in Rhosum, CiUciae urbem a Cilice, Agenoris F. conditam. 

SeCeucos Tero, post Antlgoniam eversam, Atlienienses, qui eam inco- 
beront, rdictos ibi ab Autigono, cum Deuietrio £lio, praeterea etiam et 
Macedooa», (quorum omnium numerus fuit i^accc yironim) in Antiocbiam 
magnam, a se conditam, transtuUt: ubi statuam etiam aeream plane stu- 
pemtam MinerYae posuit; propter Atbenienses, qoi eam coluerunt. Cre- 
tettAcs etiam deduxit Seleucos, quos arcem, summasque urbis parte^ habi- 
tare fecit oUui Casos Inachi filius: et cum his Cyprios etiam in candem 
AflCk>cfaiam traduxit. Casus enim rex uxorem habuit Amycen, quae et 
CSttia Tocata cst, Sasalamiiii, Cypriorum regis, filiam: cum bac C^prii 202 lOANNIS MALALAE 

nflop ficatiXtwf' xat Jfldw fte^ alt^g Kvnfiot iral ^njami t^ 
ixfSnohv' xal iiXtvTa fj jf/tvx^, xal hdif<r} unh araitur t^c 
niXtOi n', it* ^f ixK^^ ^ X<^P« ^/itun;. Kpocvp/^io 8i j 
airhi ^Awxo; xa\ Toiiz 'Afffitov^ 'Iwhaq, xai xaj^ayt xoJ av- 
roi( ix r^s 'IbmiXttat Iv t^ aot^ 'Amoxtlf otxtXit ' oSamafS 
uq UfOTixois xal liftvtts nohTtvOfUitovs isolijatv, taniai di i 
otrr^f Siitvxos xal n^h zijf nHtat SyaXfta JJ&tiw r^ itT^ 
ixAtvat ii o avTis xal xoie fi^af t^; Svflat xazA MaxtSwat 
ivofia^^aif Sioti tl^ty Iv t^ uvtj} jnoff yfyarToe olx^aarTae' 
D anii yof Sio ft^Mm T^i niXiiai'Amo}(tla( iarl Tono^, ^cn> irif-lO 
ftUTa iir&ff(inw anoki&a^inm xaz& aYavaxTtiatr ^tov , oSa- 
TifaC fiVC Tijt VV9 xaXovoi yfyavTaC waavTiot 3t xal nay^a» 
TOfB ofiTOt utthiVfLtvov ylyavra iv Tp ttirfl lAxovvTa yjj xtpov- 
258 rw^^at vni mi^if, af ^Agr Sri oi 'AmoXiTt r^; Svfflae i* Tij 
y^ olxovai xmr yiyMmn'. tnottpit H o aixhf 2&tvxos nfo t^ 15 
niXtOf nlifuv rov noro^ov aXXo SyaXfia JUfal^; Tssov ml 
xuaatSa xt/^pvawfiiirT,* nXtjofov, im^-fut/His tv avToTt, 'E^ ov tpv- 
yuiv o SiXtvxos Tuv 'Avttyovov Siiaiu^' xal vnoorftifnif txtT9tv 
uvttXtv tthtiv. av^iift Si o avi6{ StXtvxoc xai r^ 'Afu^on 
E aTriXr,v fia^ftaQlvijv taw t^c Xtyofiivtji 'Pwftavijatas nifias, i^io 
vioSvaiav notovvti Sfta uit^. jxnm Si o uvTot SiXtvxos i 
NixuTaf xol SXltjv naifuXIav niXtv tv T^ 2v^l^ ivoftaTt Am- 

11. aara] xmv «rtd Ox. 13. o&omtb O.. •&«A« 

ot _ 18. «MMi»!;] daiMwtfijOi. f -- "- MBlcnta, nrlni ittBnlUUi lacolDanBt Abjm dcfade Mortn, cn&W 

ib urb* lUdlli Mpalu ut;. ■ qna rcgjo ea Amjea ^cU M. ArflTW 

«daa JontUa horUtui nt, ati JapoG rellcU, la AutiocUia crifrucsti 

QnM, caoi ucUlibu clkri, ncriiqnc enent iiutitnt], ln nrbu Adnblitr»- 

tioneui dfiiciuTit. IduD Sdcocui lapideDm ■imuUdiroBi AquilM, luU 

uib«m poiuit. HeuHi Itesi Sjrornoi, M«c«doiiaa ncniiuui noBiaibsi 

voearl jiuuL Syroi ■ntcm Anliocheuei in lorru CHfootOB h^biur^ >*- 

quod, dgoboi kb AatlodiU paMiam ■iUiboi, lccni 

rporu tiiTcaimituri ii« Dd in lapidea codtmw, quoct 

, Gigciitei Tocant. Sed ct PtgraiB qucodcai gifBB- 

slcin, Igne ooelod coaMBptura, iU pcrline f«uat, 

d npam flomiDit altcriortm, Sclenooi ■liud ctiici po- 

■pilii icilicet Eqainii iaxUqne, ouidea deaBnloa; 

la Mnt „Huie (iniidcni) Beiencu, AotifsniiB fu- 

nde revorwt, enm e nedio Hitnfit" Amphiaoi dlu 

uupid* ipM ctpUTcrU, Scleociu columucB poMdt 

MrUm, Rom*DeiI«m dlctajn. Selcocui etiua Nicotor 

it in 8jrU MaritiMm, quu ■ fiUa ma Ltedi c Bf CHaONOGRAPHIA. L. VIU. 203 

tuuiar f7c itofia t^c avrov &vyutq6q, nQtfrp^ olaaip xfifjiijv iv6^ 
fiOTi Ma^fiidv, noifjaag Hat& tb t&og Ovalav ttf JU, xa\ aU 
Tfjaafuvog nov xrlau ttv n6Xtv, ^Xd-iv oiTig ndhv xal fjfnaaiv 
ini Tfjg ^alag ' xal iv t^ xaTaimxuv avThiv tov oiTiv vnfivTf^ O 259 
Soiv ovTtp avof/Qoq fifyag, iiiXd-ah^.ani »aXafASvog,'SvTtva avttXtv 
ffTivt xoTitxi 66(faTi' xal ipovivaag rdy avayqov xai avqag Th 
Xthffavov avTov, ix tov cSfiaTog avTov itixdgal^i t& Tii^fj idaag V 86 
Tov aiT6v * xal ovrtag t^ avTTjv n6Xtv txTtaiv indvta tov xt?/ia- 
To^ Toi; avdyifov, dvauiaag x6(ffiv &da^ iv6fAaTijiyavfiv, noif^- 

10 aag avTfi aTTfXfjv xaXxijv dg Tvxf[v t^c a^r^c n6XioiQ. Ixrtai ii 
aiTig JStXivxog o NtKdrwQ xal SXX^ n6Xtv iig ti}v SvQlav ^c- 
ydXfiv iig Zvofia t^c avTov 9vyaTifig jindftag, iv(ffixdfg xtifAfiv 
nqtifpf Xiyoftivfpf 0afvdx^ * xal Titxlaag avT^ o aMg 2iXiv^ 
xog imav6ftaai n6Xtv, xuXiaag avT^v jindfiitav, dvalav noii^aag * 

15^ avtig fHTixdXiaiv iviftaTt IliXXav ii& to ixuv Ti}y ^17^1;^ 
T^g avTfjg jinaftilag noXuag Ti ivofta tovto* ^v y&f 6 avTig 
SiXivxog ani lHXXfjg Ttjg n6Xiaig Maxiiovlag. inolf^ai ii ^v- 
aiav TavQOv xal TQuyov * xal iX&fiv ndhv diTig iniJQi Tttig x<- b 
fpaXag tov too^oi; xai tov Tfdyov * xal ni^fn/d^faliiv ix tov oS" 

fOftaTog T& Tii/ff. ixnai ii xo2 aXXag iiatpo^g n6Xitg ilg SX- 
Xag inaqyUg xoi Ag tcI IltQatxiL ftiffi avTig SiXivxog noXXdg, 
&v agid-fi^g ioTtv oi, xaS^wg aotfig Ilavaavlag XQovoyqdq^og O 860 
ovvtyQdy/aTO , wvTtvwv n6Xiatv xdi t& iv6ftaTa i^i^iTO, iJg 

9. ^iyttv^ Oz. SS. K^ofgQdtfo^ Ox. 

BoalBaTit! (l^cat liic antea fuit Bfasabda ▼ocatoa:) sacrii autcm JotI, 
pro Bore peractas, Noniiiieqae rofato obi nrbs oondenda essety adyolans 
Aqnila, nt anteoy offulam ez ara snrripit: qaam doa rex inseqnitnry ecce 
ei in occorsnm, ei amndineto, aper ingeus: hnnc Seleacos hasta, qoam 
ferebat, interfedt: et ocdsi apri drcumtrahens cadarert misso<{ae aqni- 
lao •ngnrio , sangnfaie cjos dengnatis moenibns Amdamenta nrbu in illo 
posnit: parata in rictimam rirf^e intacta» nomine Agaye; coi etiam sta- 
laaitt aeream orexit, in Fortnnam urbis. Idem Semncas Nicator ind- 
deos ia Ticom qnendam Syriae, Phamaoen dictum, moenil>as eum dngit, . 
arbomque fedt magnam; a fiiiae suae Apamae noaune, Apamiam ▼ocans. 
Qonm etiam Seleocos ddnde, mutato nomine, Pellam, ab urbis Fortunae 
■oBiine, (sic dictae, eo <|nod a Pella Macedoniae urbe, ipse oriundus 
erat,) appeUarit. ht sacrifidnm porro habuit Tanmm, et Hircum: et 
AQailm rarsus adTolans, Tauri Hirdqoe capita abripnit: quorum ex san- 
gauie y moenia nrbis designarit. 8ed et auas quamplnrimas Seleucus ur- 
bes coadidit, in aliis regtoidbus et in Perside etiam, numero lxxt, uU 
iapicBs Pausaniaf, in Chronids suis, merooriae prodidit: quas omnes, rd 
noaiae aoo» vd fiiiorum suorum, pro iibito, Seleucas in^gniTit. Sapiens 204 lOAMNIS MALALAE 

iwofia iStov noA tSv avjov xiHvtav, wg Vdoi^v avup, o JEAivxog. 
o Si aotpig IlavaavlaQ il^id-iJO iig ovofia rov iavtov narfig i&^ 
Ki ri ivofia xi^g fnyaXfjg j4vnoxilag o avtog ZAivxog, iaaS^ 
xal q avTOv naTijQ, jivxloxpg iXfyero. oviiig ii xri^atv noXtv 
ifg Svofia TiSyfixSiog avTfjv xaXit' Toti yaq Xriqog' akX tlg Svo^S 
C fta ^fSvTog xai iaTuirog xaXiT, ^vTiva noXtv tlg Svofia jimoxov 
Tov Idlov airov vlov, wg ngoflQijTat, ixiiXiiTi, nolXa ii xal aXXu 
atTig aof WTaTog Havaavlag nottfnxdig ovveyQdipaTO. 

*0 Si avrig SiXivxog xai itg r^v ^HgaxXiida vqv noTi niXtv, 
wv) iiXiyofilvfpf Jiq^n^v, iifvTivai rag xvnaQlaaovg nXtjalov tov 10 
Uqov tov *An6XXmog , fUT& rAg qntTiv&tlaag xvnaflaaovg vnt 
Tov 'HfaxXiog tov TiXtaTov, tov xrlaavTog Tt)v Jaipnjv ilg oro- 
fta iavTov xa\ xaXlaavxog avTriv *HQaxXktia noXtv. avTfi ii 
O £61 ^?0 Tov SXaovg f^v xixtta^lvfi inl roy f aoy Tf}g lA&fjvtjg ' ri yuQ 
Tov l^noXXwvog Uqov //atpvaTov iXiyiTOf, ftiaov orra rov uXaovg. 15 
oartg ^HQaxXijg xcci t^v Tfjg naXfig i^id^no rix^fjv nQWTog. 
II Kul Xotniv iTtXiVTr^aiv b uvTog SiXivxog iv t^ ^EXXr^anovrtff 

wv ivtavTwv off, xa\ iTutpfj iv SiXtvxiln Tijg JEvQlag. 

MiT& ii Tfjv fiaaiXilav StXivxov ifiaaOavaiv o vtig ovtov 
l/ivTtoxog o intxXfj9^i}g Xwt^q hfj itxoai' ooTtglivTloxog itptXfjaitH 
Tfjv lilav fi^Qvtuv STQUTovlxfjv Tfjv ^^yuTiQa JfjiAfjTQlov , xal 

1. ttc Holiv ttvttS, 6 ZiXivnog] ,,0 JSiXivnogj r^midai.^ Ch. 
5. X^^ov Ox. 9. 13. 'HQentX9i6a] Idem quod ^HfouXiutv. Red- 
deiida haec fonna Syncello p. 257. D. Cum diMreai Mtem scrlbeii- 
dum Tidetiir. 12. 'HQmdiog] 'H^tiXiws Ox. 14. 15. ofioovff 
Ox. 15. Jatpvimv Ox. 

•ntem Paufianlas tradidit, Seleucom Antlochiae mafnae nomea dediaie, a 
patre suo Antiocho. Verum nemo urbis Conditor, eam in demortui oo* 
nien Tocare solet: absurdum enim boc esiet: sed TiTentis alicujos et s»- 
perstitis nomen ei iiidlt. Itaqne et urbem banc Seleucns, Antiochi fitil 
sui nomine, Antiochiam TOcaTit: nti In prioribus dictooi. Caetenim multa 
ettam alia, Poetice scripta nobis reliqiut sapientissimus Pausanias. 

Idem Seleucos Cupressos plantaTit, ad orbem Heraclidem olim Toca- 
tam, quae Daphne nunc appellatur, jtixta Fanum ApotUnls; obi antc eom 
ciipressos etlam plantaverat Hercnles Mysta; qol Da{>bnem isUm oHm 
condidit et a nomine suo, Heradidem TOcaTit. Urbs autem baec extra 
lucum condita fuit, juxta Mincnrae templumt ApoUinis enim fanum, qood 
Daphoaeum dicebatur; roediam Inci partem oocupavit. Heroilas aotem k 
fuit, qui Palaestrae artes primus docult 

Post haec mortuus est Seleucus in HeUesponto anoos natos Lxxn, d 
aepoltus est in Seleucia Syriae. 

Selouco soGoessit m regno lilius Antiochos, cognomine Soter; regna- 
vlt annos xx. Hic noTercam suam, quam deperibat, Stratomceo, Dcino- CHR0N06RAPHIA. L. Vni 205 

ikafiivait^ yvvalkd* i(f ^g ilxtvvlavg 3vo, SAivxov, oarigftt'» 
ttffog hiXivtiiai, xal jirsioxov t6v intKXii&ivra Qtoitiij. xal f rc* 
XtvTrfCtv jivtioxoQ 6 SiXivxov xal IfiaalXivai fiiJ^ avrdv lAvrlo^ 
XO^ Qiondfig Trfj ii\ xal fiix* avTov IfiaaCkivoiv o vloq avjov 
bo ix BiQvtja^g SAivxog o KaXXivixog ivtj »6^, xul HXfiaviQog o 
Ntxartaf ijfj Xg, xal SiXivxog o OiXondrwQ Iri; iixa, xaljiv^ B 
tioxog o *Ent(pavrfg iTfj tfi^. 

^Enl ii rijg avrov fiaatXiiug Xotfiov yivofilvov xa\ nolXHv 
itatp&aQivJOiv rijg noXiwg, jitjiog ttg tiXiat^g ixiXivoi nixQuv O f62 

10 M tov iQOvg rov vniQuvo) t^g noXiOfg yXvtjptjvat ixovaav ngoaoH 
ntTov fiiya naw, iaiiftftivov , ngoaixovta ini t^v n6Xtv xat riy 
avXdiva " xat yQUipag iv avtw ttva tnavat tijv Xotfttxr^v dvijatv * 
SntQ n^awntTov xaXovatv to^ tov vvv oi lAvttoxiTg Xuqwvtov. V 87 
ii avtig fiaatXivg uivrioxog o Xtyofttvog ^Enttpav^g txttai ngoH' 

15 tov iv uivttoxiiu t^ f^tyaXn X^w tijg noXtwg tb Xtyofttvov fiov^ 
XtvtfiQtov itg ri ixtTat awaytad^at ndvtag tovg avyxXtittxoig av'- 
tov futa twv noXttivoftivofv xai tijg niXiwg ndvjwv Td;y xtrj^ 
toQOfv xai fiovXiviad-ai ti itT yivta^at mfi Toly uvaxvniovtwv 
xtil toti ivatpifitv inl avtov Ta avfttpiQovta. Txttat ii xai uX^ 

90 Xa tivi r$Ai tijg niXiO^g, xaXiaag td avti fiiQfj ttg ti inwwftov 

avTov *Ennpaviav noXtv, ftf^ xtiaag avtjj tiTxog, iXX* oStwg Ijv ^ 

Oixiiatg avti}g ini rd ifog. 

*0 ii tivtig jivtioxog i ^Enttpctvrjg tffavdxtiiai xat& JTtoJLc- O 96S 

* • 
8. t^t] T|? Ox. 9. t^] P0rt tth t^i, la MQOOthuov Ox. 

trii fiHny k axoMi sibl aecepit: ez qua fiHos daof sotcepit; 8eleooii% 
qoi poinilas interilt; et Antlochoai, cofnomcoto Tbeoldeou Mortoo a»- 
toM Aotiodio» Seleoci F. in rcfoo saccesslt Antiochas Theoides; rcfnn* 
vitqae nanos xr. Hunc excepit filias ejos ex BemlGe, Sdeacos Caufaii- 
eosi et regnaTit annos xxnr: ddnde Alexander Nicater, qni regaaTit an- 
nes zxm. pest honc Seleacus Philopator, annos xi deinde Antioohat 
Kpiphanesy annot xil 

Hajas snb iniperio, pttte grasssnte, plorimisqae ez arbe pereantllMSy 
Leins qnidaB, qm Bfjsteriorani peritos Ibit, laplden cx Bonte arbl Ibh 
■inef exoolpi jossit, in qno capat ingens, oorena dnctoaiy «xararl cn- 
raTit, nr1>i, oMTalfiqae obTcrsoni. Tain capiti qaaedam inscribens, pe- 
stes rcpresdt Gapnt aatem hoc Antiocheni, (AarmdvMf «sqne adhae 
Toeant. Ideai rex Antlochas, cognoiaioe Bpiphanesy Senacorani priaaa 
AntiecbeBsilMM extra orbeoi extnudt: otl in onoB oonTcnlrent Tiri sena- 
tofffi, Mafistratas, Primoresqoe orbis oanes; atqae Ibl de ReinobBeaa 
necessitntlbas consolentes, ad se tandeai referrent. Qnaedam etiam aHn 
«xtra nib em aedifida erexit; looOmqae ddnde, a fnmMmiaii soe Bpiphn- 

1 ToeaTiti qnam tamen ineolis, moenibas noUis dnotam, rdiqatt. 

Idctt AntSochoi Bpiphanes fatasns fidt Ptolomaoo« Aofyptionni !•• 206 lOANNIS MALALAE 

B fuJov, fiaatXiwg Atyvnxw, St6u tAi; an^^fft ravg In t^g vn 
ovriy ivxag x^^Q^^ *Iovdalovg. Totr yiif otkdry ^lovialm Ix rJjg 
HoXmaxlvfig iX&avxon^ h ^ArxiOx^a 'xal aixtiadrxm Tii^ drroF 
\irxtoxpv ygdipai HxoXifialif xf xijg jilyvjtxov xondgxg nai fia^ 
aiXii fi^ &naiXtTv atSxoig xiXog ftixaKO/nl^orxag aVxov dg ino^S 
XQOif&g avxoh , fttydXov XtfAOv xoxi yivo/nivov Iv xjj HaXaio^l» 
rjj' ino y&f xijg Alyvnxiwari^ jl^cu^C Fmx^juiJibi^ ai^ov o!7bv- 
Jaioi. taxig IlxoXifiaiog di^dfnvog xa yfdfifiaxa jivxioxov nXiav 
avxoig hAivaiv iitatx^aSm. nai Xotnov Avxloxog i ^Ennpav^g 
imaxfAxtvai xixx&IIxoXifialov, iiixt ov» inUaSji xoTg yfdfifioatv 10 
adxov * Kol avfifioXijg yivofilvtig fuxal^ avx&v htiai nXij&og rov 
C o^o0 Avxi6xw noXv, nai fvyciv aTtijX&iv inl xi Xlfttxov. tov- 
TO di yv6vxig ol xijg ^li^ovaaX^ft ^IoviaTdt, lidtf/iig Inoiijaop 
nfig X^Q*^ ^^ HxoXiftalov , vofthavxig xi^dvat xhv lAvxloxpv, 
iavxoig nagaxid-ffiivoi, 6 ii Avxloxog o ^Ennfavfig awdiag nXff^ 15 
d^og, ini^Qttpi x^ IlxoXtftaiff xal itp6vivaiv avxhiv xit/MMg xol x& 
nXii&^ avxov. xal yvoig niQl xvav ^lovialm xrjg^QovaaXf^ft xi 
Ti nln(faxa!V xaif avxov, wg avyxafivxig xfj ovrot; ^tt^, iOTtXi^ 
O f 64 ^ojo xaxi xijg ^ligovaaX^f^fi * nal noXtogxi^aag avxijv imXiftfioi 
xol noQtkafiiv avxf(v xal xaxiatpaH^i ndvxug* xov ii*EXidi^Q TdrfO 
&QXtiQia x&v ^oviattav xul tov^ MaxxafiiTg iv jivxioyilff dyayiov 
xoXdaag iqAvevai. xu\ xad-iTXi xijv aQxnQwavvtiv tijg^oviaiag, 
D acol Td kQiv, 2oXofiSvxog Zvxa, xwv ^oviaitav Inoi^iai Jtig 

6. Xi^io^] aoifto^ Oz. Vt Xtfuxiv Ox. 18. fff^t Os. 

fl{ 00 qvod • JndaeUt ragno tao soMoGtity tribota iodg&ni, GniMate 
«aia per Pakettiiiaii fame Bexiaiay Jadaei ez Aegypto frnaentwi eao- 
re eoacti goiit. Antiocfaiaii itaqne prefeetiy Antiociiiia refCM exoraiaB 
halHienuitt vti Ptoloiaafw, Aegypli regen, per iiteras liortaretiirt vtl 
Tectifalia a Jodaeif non eziferet, qd non nisi in Tictaa neeemrian 
fromenta Aegypto exportaliant. Ptoloniaeas aatem, acceptls Antiocki 11* 
terist tribata a Jodaeis eo strictias ezlgebat Itaqoe adTersns eaoi araa 
BMTit AnUocliast praelloqae commisso, infens ez Antiociii partibas ceci- 
dit mnhitodo; rez aotem ipse fofa in fines snos erasit. Jndaci lateiim 
HieroseljmiUni his aaditb, Antiocham in praelio oeddisse rati, Ptele- 
maeo sese dederant; pjrasoaey illi confratalantes , ncceiidennit Anti»- 
dias aatem Bpipbanes, coUecto iterom exercita, Ptolomaeam adofltnr; 
eoqae ocdso, coplas cjos proflifaTlt Aadito Toro, qaid contm ao leci»- 
sent Jndael ffierosoljmitani, cmdem a Ptolomaeo illatam fratnlantes, in 
Ifierosolymas arma moTit, easqae obsldlone dnzit; eaptas ddnde Tasla« 
Tit, Jadads Intemecioni datis omnibos. Bleaiaram aotem Pontifieem Ma- 
zimam, et fiiaecabaeos, Andochiam nbdactos, morte maltairit Snoerdo- 
ti«i etiam Jadaaorom subTertit, Templamqoo Salomonb JotI Oljmpie CHR0N06RAPHIA. L. VIU. 207 

^Xvftnlov atol l4^fpfaq, fnava^ t^ otxov xoifiloig xgiafn , xal 
ImXvai toi^^ *[ov3a/ovg rtjg naxQi^ag '&ffiax(lag xal iXkfjvl^ip 
mw^ ffiidl^To Inl 1x17 rgta. 

Kai TiXiVTu avrbg^AvTloxoc, xal Ifiaatkevoiv o ctvTov vlig 
B*Anlo/og rXavxhg Xiyofiivog ^liQal^ iTtj ivo, 

Kal fii-^ avTov ifiualkivaiv 6 ^fjfifjTQiavig SAivxov iTti 
%. xui iX&dfv iv ^AvTioxila Tjj fnyuXjj ^oviag Tig 6v6fAaTi, ^IoV" 
imo^ T^ i&Vii , livaiinriai /JtjfiriTQiaviv Toy fiaaiXia naQaxu" 
\{aaQ avTov , xal nuqtayiv uvtiS t^ Ufiv xal tA Xilifjova t&v 
iOMaxxafialan^. xai id-axffov avTii Iv jivrtoxiiif Tjj fuyukji Iv t^ B 
liyofiivia KiQUTiifi * i]v y&f awayoiyij IxiX twv ^loviuloav * nqi ' 
fuxffdv yuQ Tijg niXiiag ^ivTioxilotg iTifiWftjauTo avTOvg HvTloxog O 265 
Iv vo uil xXulovTi t(fii xuTtvavTt Tov Kualov Ai6q. tov ii vaHv 
affiiaag ^loiiag xu\ ttjv 'liQovaaX^fi xrlauq to niaxu iTiXiOi 
15 T^ ^f^. avnj fi^' ^v t^c ^hifovaaX^fi 17 SXiaaig, xa&iig Evaifiiog 
IIufAifJXov ixQovoyQuqffjai. 

MiTu ii JfjfifjTQiuviv iyiveTO fiaaiXeig HvtIoxos i ixyovog V 88 

Tov FQvnov, viig jiaoilxfjg, ^vyuTQig ^AQiuQud-Qv, fiaaiXiwg 

Kunnaioxwv, Tifj d-\ xal Hna^i totc imi d^iOfifpflagjivTii/iia 

%fj fiiyuXfj T^ iyi6if hii Ttjg fiuaiXilug ovtov inl tQiv ain&v Ma- 

xiiiviav, ftiT& Ti t^ iQX'!^ Ti&fjvat &ifiiXiOv Tilyovg vni SiXeV'^ 

XOV TOV NtXUTOQOg ftiTi uXXa iTfJ Qvfi^, &QUV fjftiQlvfjV %, fifjvl 

1. 'OXvftfUov Ch., Cedrenos p. 193. B» 'OXvftnov Ox.- 13. Ktt0» 
otov Oxm ihid. tov tih vaov — 16. izQOvov^aifffj^B ▼• 8. poit 

ixl hff TQta pooit Schanfleiachios Notil. BibL ViiiAr. p. 54. Buue. 

•t IGMffTae ^caTit. 8ed et Del doaiim pordids camibot coiiipiirca- 
lit; Jadaeb edam interdlcta reHgioae patria, Graeooraia ritasy per trei 
•BMty eos obserrare ooegit. 

Mortaos debde cst Antiochiu; post qnen rcfnafit filios ejos, An- 
tiockos Gbncas, Hieraz Tocatns, anois n. 

Hnnc excepit DeBetrianos, Seleaci F. oni regnaTit, annos Tin. Jo- 
dMins ▼ero qiddainv noniiie Jodas, Antio^hiam Toniensy a Demetriano 
itecibn s sai« obtimiity nt templom slbi itemm et Maccobaeomm conce« 
dircntnr refiqniae; qnas Jndas in Antiochia magna sepeliTit, in loco qni 
&itary Ceraleam! nld etiam ent synagop Jndaeoram. Hos enim pro- 
pe ab nrbe, e redone Joiis Cossii, neci dederat Antiochus, in Monte 
ifpfg ladirjmantt. Jodas antem reporgato Templo, nrbeqne instanra* 
ta. POschom Deo celd>mTit Bmt Imec secnnda Jndaeomm capUritasi 
nd k Chroidds tradidit EoseUos PampldB. 

Demetriaiio socoesnt in re^o Antiochiis, Grypi nepos» filins Laodi- 
cesy Ariarathi Cappadocnm regis filiae; Bt regnam annos yi. Anno an- 
Ifm octaTo impeni ejos Macedonid, terrae motnm passa est Antiochia 
Mag;Ba. Aeddlt hoc ad horam x did xxi mensis FerJllti, sire Febma- 
nl; anao post jacta a Sdenco Nicatom prima moenlnm InndamcBtn 208 lOANNIS MALALAE 

niQijlif T(f xol (ptfiQwaQlfp xa\ xal &vivHi9^ nSm , xa&w^ 
//ofAvog xfovoYQU<pog avvefQa^yaxo* fHTa Si to nXtjQwdilvai 
Ttt Teixrj xal Tijy n6Xiv naaav /ti«Ta qx§! Iriy ina^i • xal fitXxmv 

lyivm. 

MiT& 3i ^AvtIoxov Hicyovov tov FQvnov ifiaalXfvatvldwlo»^ 
^ Xoq o EviQyiTtjg, Satig iTvqaw^^ vni TluQ&afv xalinHnQu^ 
Tivai xaT avTwv fityuXwg. xal furu to noXXovg unoXiadm 
O 266 IIuQd^ovs tig qnXiuv ijX&ov • xal ^ufie yvvuTxa jivno/w Tff vi« 
avTOV Tif Xiyofiivtf Kv^xtjv^ t^v dvyuTiga ^AQaaxovg tov 
IIuQ&ov Tov TVQawTfaavTOS avTiv ivoimTi BQiTTovtiV seailO 
inav&tj noXifiog. 

Mitii ii Idvrio/ov toi' EviQyiTt^ ifiaaiXivaaif ix tov yivovg 
avTov uXXoi d^ fiuaiXiig twq Trjq fiuaiXiiag *AvTio/ov tov Aio^ 
vixovg Tov XiUQOv iov nuTQig KXionuTQug xal *AvTio/idog» 

*Ev ii Tcig/Q^voig Ttjg fiuaiXiiag twv nQo*AvTi6xov toS AiO^lS 
vixovg Tov nQOiiQtifiiyov iTVQuwijai^Pwfiaiovg 6 fiaaiXevg, iJToi 
C TonuQXfigj IIv^Qog o *HnnQWTi]g, Xufidv xQn^^^^ ori vno yvvai" 
xog unodytiaxit. xal avfifiaXdfv avTip n6XifiOv o KvQtog vTut'- 
Tog ^Piafiaitov ivixtiaiv avT6v ' xal ffvywv 6 IIv^Qog ^Xd^i «liy- 
aiov tioXiOfg i/w^^V^ ^f^ Tii/wv olxriftuTa* xu\ Qixpaaa yvv^ xc-SO 
QOfiTia xaT& Ttjg xoQvcptjg avTov i(p6vivaiv uvtov. 

MiTtk TOVTa ii iyiviTo vnuTog Muyvog o xal IlavXog o Ma^ 
xiiiav * SoT<c ifovevaiv iv noXifHf Thv fiuaiXia t^c Maxiioviag 

1. UiQtttiqf Ox. 3. pAtim Ox. 13. aitov Clu, oi^r^r Ox. 
18. aviiPaXXmv 0%. 

cLn, poft Boeoia antem absolaUt ipsaaiqne urbeai totam, anois cm. 
Timi Tero de integro restltota ett, tota ia ■eHus redactat siaiti Ikmam 
Chronographos scnptttia rcliquit. ^^ 

Antiodio Grypi sncccssit in regno Antiochns fiTcrg etec Hic ia Pw- 
tbos rcbellantes ama moyitt comqoe Parthorum plnrimi in beUo ceddi»- 
sent) in gratiam deinde com eis rediens, filiam Anads Parthi, adTcnaril 
soi, nominc Brittanen, Antiocho Cyiiceoo in oxorem aoeepit: atqoo hit 

belli finis fbit. 

Post Aotiochom Tero ETcrgetem, regoanint ez fenere ^os 
alii iKf osqoe ad Antiochom Diooicom Leprosom, Qeopatraa et ' 
diidis patrem. 

Temporibos aotem eorom, qoi Antiochom Dioolcm 
Romaoos ioTasit Bpiri rex PTrrhos; oracolo fretns, fotorom osic» oft o 
moHere perirct. cioagrcssas itaqoe com eo Corios, CobsqI Romaaos, M- 
lo soperior oTasits Pyrrhos aotcm io fiigam Tcrsos, orbem qoaadaa ▼•- 
dt, aedifida eztra moros habeotemt obi molier quaodamt tegoU Im mr 
pot dos Tibratay illom ocddit. , i ^ i_ 

Postea tcmporibos Coosol Romaans fint Magoosi qol ot Panloa 
oadoaicof. Persem hic, Macodooiao xegea» boUo lotorfociti ^" CHR0N06RAPHIA. L. YHL 209 

MfMrri Wgaijr, itol naqakafi^ %^v TXUmiovlap Xf^^fav Imh^ 
9i9 tAtigv vni *Pwftalwg * fUQl av SaXXovajiOQ fi^vrjrat ifg rijv O 167 
KattXXiwaftap ^x&iotv, ftvtjfioviviar xt^ Sfififffoglag rov Kalaa" 
fO(. xal ftiT& Tavra fiaaiXivit t^g lilag x^9^ Ihgaivg o I> 
B*BKit(iittig VkOftaxog xai TonuQXfJi QiaaoLktag, Smwa IbQaia 
(Mftaat Tjj iSla Ix&iaa EvTQ^ntog o avYYQaq>ihg ^PiaftaiiOP iv Tjj 
fmat^uaH a^ov. tovtov Si nul IlaXaitpaTog fiiftvfjTiu» t^p 
ii avTiip IhQaia noXifiif apiZXi jiovxiog IlavXog, vjiaTog !PaH 

10 %y oTq Xf^^^S lippifiaX Tig IpifiaTi, ^^ t&v ZiipQiOP, iTvqdp^ 
vif9i Ti(P *P(SfifiP inl ¥tij itxoatp, dfiaalXiVTOV ovaav, Stotxovfti^ 
vtfp Si ini t&v vnaTtav, iaTtg Tijg *lTaXiag naatjg rd noXi fti^ 
fog uMiiXiaiv v^oTo^ac noXifiotg, xai atpu^it Tiv nQOitQtifiivov 
IlmSXov. nak Xoinov nQOifiuXiTO ^ avyxXtjTog ^Pwftiig vnaTov B 

iShnmiv iv naat, fidXtaTa Si iv noXifiotg, tSv XtySfttvov Sxtptiova O S68 
%iv ftiyavm Stntg Sxfjnlofv iv tf ^v StaTQffiiov 6 HwtfiiiX iv Tjj 
*lTaXlf tXafii nXi^9og aTQUTOv xal &n^X&iv ilg T^y X^Q^^ ^o^ 
IdwtfiadX, itg t^v jitpQtx^v^ xa\ andXiaiv avr^v, IftnQ^aag tIjv 
niXiv Tv&a ^v q^^ o jiwifiadX, t^v KuQd^dyivav, xa) alxiAaXw^ 

^tlaag othr^ xal Xafiotv Toig iwTov ndrtag fteT& t^g trvyxXi^Tov 
avrov vnioTfi dg Tifv ^Pioftfp^.. 

jEol Tovro yvoig^o jiwtfiadX in^X&ev dg t^v BtSwiop nQig V 89 

S. Zalopmo9 Os. V. p. 90. B. 8. KatMtvaQlap] e. 51. 

14. sjfof ^oUfto Os. 8ic «i p. leq. t. 8. 19. KaQ^ifVPva» Oz. 
21. i mia tiip Os. 

riiaiiiB Ipna Romio sobjogtTit Inperio. Boios neaiidt in Hlilorla 
MA GitiHaBrio Seloitiott obi eonc ion eoi a Ceetare habitaa redtat Pait 
kMe roKlooi loae inperaTit PerBei Kpirotay Tbettaliae regolofy navali- 
boi po|^ oelebrii. H^{ot etiam in IIlBloria toa, in Graecani linfaaai 
tndoeta, ■wninit Botropiost RooMuioruni Hittoriompbai. Bjotdea et- 
iiB awn ti o n i i n fedt Palaepbatoi. Hono itaqoe beUo dericUuit Beei do- 
db Lodot Paabu, Contul RoBanot. niit tfporibot, beUom com Ronanit c^trit, per annet n, Hanni- 
bil qddamy Afronim Rex« qoo temporoy Ragibot ondom ezactit, Room- 
na Reto. n Centolibot adounittrata eit Hic potiorem ItaBao parteo^ 
bilo ioboctamt ▼attarit; interfecto etiam Paolo illo, de qoo toperiot. 
flMlat itnqoe Romannt Conwlem derignaTlt RdploMm iUom magnumi 
riram oertoln omnibot» maiime rero in beOit darnm. Sdpb bic, inte- 
rim dnm k Italia morat trahdMt Hannibal, maonit fatttmctot copUt, in 
Airienm, HannniaHt patriam, matorarlt iter: nbl regieoibot ondiqoe to- 
ttmiit Cortbigincm ifpamy oM repiabat HannUidy inoendio dodits et ab- 
dncdt IncoUt omnUNii, iptom ooam Sonatnm Carthaginentem capdfom 
* imn abdaxit 

00 bie antem omtlir fbctoi Haanibal, BiUiTidam profectot eit, ad 

Motetai. 14 210 lOANNlS MALALAE 

tiv WvtIoxov viv Ntiiofi^Sovf, paatXla t^c 'Aala^ • xa} Rapwm- 
%tl a&jhv mfifiaj^aat avi^. il/0¥ 3i dno jiXii^ardffov tov 
Maxtiifos 01 flfoxcj^vfc ijvyw/ioa{a{ fieiH tu» 'Pufiaiaw ipt- 
iJoff Srt xal OTfativ i3iiutav TiSjiXtiiu*i^^ Kuia /iaQtlov. o 
*Avx(ojrof t^q 'Aijtaf fiaaAtie mia&iit T^'AvyiflauX cn>r//ii$E,S 
mal &7iijX9t ftt^ aiTOv xaTU 'Pwfialtm, &a^^air Tip ISftf at^OT^, 
i* T^s BiSvvlaf tl^OQfujaac. xal axovaanti ol Piitfttji avyjJn}- 
Tixol Tovro nfotfiaXom tnuTOV Airtisov, t^i' itvitffO' 2>njnia- 

O t69 va, t6v iitX^iv toS nf/ioTov 2in}nlovof ' xai Vnifttfiav avTov nt- 
ti T&v i£o, liivttijpi» lov fiuaOJinq 'Aaiaf xal lAwifiaaX to5 ^if- U 
B yic f^C l4fffui^e, xai anavT^aae avTorp awi(iaXi noXtftov (U- 
fov luf avt&V nal aifaftvTiov noXXav, Id^ o jiwifiauX t^ 
Tov Sxiintovoe ivvafitv xai oti Ta( Inavia ffyft, iipvyt' xal 
iavT^ nafaxpiaoftivoe nintaae &n4$avt. xal iioftaxt^ o 'Avt{o- 
^o; tiv 'Awifiaak ifivjivTa ISotnt vuiTa ' xal HaTtS^aitv avtiv o ^^ 
^djn/wv i'otf Tov Sfovf T^c ^laavflttt tov Xtyofiivov Tavfov ' xal 
ivtX9ttv Ititt i 'Avi{oxo! fnifnf/t nfi( a^Sc nfiafittt, nafaxalav 
t^iv, ut ittjitfitav T/9Qav Hy^utv xnrd 'Pufia/iwi' &XX vniq iX^ 
Xm> noXtfiuv. xal M^aro a^idv o Sxtjniuv, xai lno{^atv aitiw 
ini 'Poftaiovs xard yvufiijv t^; avyxX^ov 'Piififjf ntfif t2 na-tO 
C Ifix^ ttVTiv Ka9'* IxaiTTOi' tTog'Pu/ta&>i( xqvooS Toilavra Ttaati- 

O t]0 Ifa xal i^fov xal &iXa Tiva SxQf t^i aviov ^^e. xai' xot^ 

oa£ afuriov o Zxrjn^oiv IxaXiOtv oiTiv xal naiftoxtv a«r^ liF 

S. ovMfUio/Bs Ox. 11 /<«• Ck., nn> Oz. 17. BVMlIiIf Oz. n •nremnu. Antiodin* T«r« nx AAa, ca- 

, _ • HuBibalii ■tquo «zerdtii ax Utkjjdm «4«- 

i Romm «u m profectoi eit. 8«nattu uIm Roauw*, 

il«a <M|ittVit Sdpionea ■ccuBdiui, gdmaoii plMcb 

-^naai qai miHui ■ Seuta oontra doM lUo», M«l« 

rlbilBOi Africao rcgH, obTUa d« prMMdt: pn«H« 

eomino, platial ceeiderwit. ViMu «■!«« HiMfr 

Sdpionli w«s, ' " ■ ' ■' 
m coBTirin «xhibtM; CHRONOGRAPHIA. L. Vin. 211 

xyjffor ximQWp TtiATflug advip, w^ fiaffiXkt» xtd finA 661^^ 
ianjki^ i Sxffnlm h rjj ^Fdfifi, xa&^a^ o aofthatog 0X6Qog 
mufonifiiTtaiP ix twr ^tifiiov ovyyQaftfidtotp. 

T^ ii niPT&miixdjff tjH rov nQOnpfjfiipov Hrtiixov roi; 
SJutvtxavg, fiaai}Mag tijg Svflag, tov XinQov, Ttygdvijg tig fiaat^ 
lii^ UlQfavttav lX&(ip inoXififiai r^ aixif \iniiyjif niXifioy fti^ 
jar. xal tne^aag rir a^drip ^Avxloxoy i TtyQamfiq fiaatXidg 14q^ 
fo^btp naQ/Xafii xijv uintixuav tfjv fiiydXfiv xal t^ fiaaiXilav 
aitov, iupitXdfiiPOC ndvta na^ avxod a ^yi, tfvyivtog tov av- D 

lOfov I4vttixav fiaaiXioK i^^ ^d IliQaueA ftiQfj riy aitiv TtyQdvfjv. 
MotA&ivtog ii ini tfjg ^Pdftfig nofiTnjtov Toi; xal Mdfvov iiii 
tifp 'KalaaQa, atol iXd^ivtog xatd KtXUtav tvQawfiadvtmv tiv 
oMv noftmitov, xa\ vtxfjaavtog aitov todg KOuxag, inoXtfitiai 
wpik t^ TiyQdvfi, fiaaiXii tmv jiQfuvlmv, xaivtxfiaag aitiv naQf^ 

tSlafii atal t^ jlQftkvlav xa\ t^ KtXtxlav xa\ t^v SvqIov, Xiaag 
xa\ %dg tonaQxlag aitdg^ xa\ i^iilxfiai todg Idvttox^tg, xaX <7cr- 
ijl^y iv t^ aitfj *Avtioxioiv niXii, not^aag air^v vnb ^Ptoftalovg, O 271 
XttQtadfavog aitotg noXX& xa\ xttaag ti fiovXivt^Qtov * fuaivta 
yitQ fyf * itlfifioi ii aitovg, wg ix yivovg Uldfpfalovg iviag. 

20 BvfiXog ii tig atQoxfffig ivvatig, Zg xai i¥ t^ naQaXi^ B 
Ootvixg fi^Qi xwfifiv xa\ inotfioi niXtv tuxloag aitfjv, fjv ixdXi^ 

9. ^piwyivtog Ck. , ^vyofo^ Oz. , «( ▼• 18« nioita. Eioad«WMdi 
redii p. IdS. D. 19. Fort 'A^iivalmv. iMy *fipM Regi taperiorem lociini ooneessit 8ic bonorilHit aneUit 
SdfAo, BonMB rerenoi ett: vd liaoc tapientutimat Flomty ez LiTii mo- 

pro^dit. PiiiiBt qdnfto aiiieni anno Antiociii Dionid, Leproti, Syriae regit, 
(do i|oo topcriot ^zimut;) Hcranet qoidaniy Armeniae rex, Antiodio 
Mm graTo lieDaBi intaiiti et bello taperior liMtot Hgranct, Araeniae 
lezy Antiociiiam magnam cepit, regnomqoo eUit, iMMia wam qoae halMiit 
emnin ei adcmit; Antiocho ipto in regionet Pei^cat fagiente. Pompciot 
antem Bfagnot, Roma propter Caetazem relicta, contra Cliicet, Romanl 
i m p e iM Mtet, eem ezercmi ▼eoient, proffigatit illit, in Hgranem, Ar- 
mcnlemm regem, arma HMiTitt qoo deficto, Armeniam cej^i dlidam 
paym, SjrianMrae, et dittolotit eorom regnb, Antiochenot ^dicariu 
Anaoddam Tero ingfettot, illam Romano tobiedt impcrio. Molta etiam 
«it iadaldt; rraarato eCiam» qood collaptom foerat, foro jodldi pobfico. 
■tem nenore eot proteootat eit, eo qood ortom toom ab Athe* 
docdNmt. BvUos aotem q'.'dam, doz in beOo ttrenoot, (qoi in maritimom 
PfciMlriia ?icam iBddmii, moenibat eom cinctomt ari>em fedt, et a oo- f 12 lOANNIS MALAL&E 

01 BifiTiMi ^t irofia avTnS, oSroc jif ti JlfjvtVa «^ ^9ifvy 
TJ nofcl ^clWxov •fttifttnv, <poffftfiv St^a, xol t^ Sj'»!^ t«9 
J[i^aw&n> ^iie, naffl toC afrov ^Ut^xov ftpSttamf, xol «M 

T 90 inf^V"' *'C TiiEaRm^XfOV, i3c fUj^qc Srm &^ xal wc vxft-5 
Toyhra 'Patftaioif; Stiiw ij^uil^aTa fi»; rijtvvfAil' Kallw*- 

/4aTa (Jxafurriiii'. 

'Anxioxot ii o Jiovinove fiaaiXtie imvoae t^ toE TVf»- 
poo, jinftvftmr fiaaiXlae, dn(uiUiai> xal t^ toS I^foailov BS^tO 
O tn ytmi nec^ aJTOfi i>&ifi> , ilS^t^ xfdc f^'' noftjt^iov nffoabttatw 
aJTftj 'olr^ac ovrir AFaJoetroi oAti^ ti^ fiaaikttaw aHttit. 
Scrric ilg^Tr^ioc ita^axiliiS^clc iv&mia' ait^ aJXtw t^ /Sotf»- 
iU/mr T$c 3v^ac Jtol n^ fjJUxJoi' xal mWa Sffa xoT^t a^tf^ 
i o^ic ^vt/oj{bc. xol t^ td' tov Satahv ftifrii i&fX9tf tmi U 
B T^ Atfvwrow ini 'Anioxilaf i Jlofar^oc ' «al ifiaaOtnai MoXtw 
i o^ic ^>^AjrK 2 SSaxti^ i Aiottnvf. 

"Ew ToTc «vT»% oh 29&mc ^v 2 Knfftiw xal j JSalloafmso 
ol as^pafTaTW 'FitftaUn noaitai. 

X> it fiaailtit *Aw%loxa( i Aiowbnoe fiAJLw jAtnSr lo-tl 
x&ait niwTa x& h^ odrot' 'PtifiaUtt futi tww inaifxiwTmw a^ 
O trs Tov. fitti aiw rifw xAttn^ *Am&xiKt to5 fiaaikkte ffyowtw j 
2<i'Tij,Xtui j fUTi^ ^i 'Pt^fuUovc Mil ooaa ^ /iv^ t^c ■Sf^BC 

1. ofnt CL, o^ Ox. 15. faMlov] Jttla* Ox. tl. <rf- 

» iM BjUm MfrikfKi) Ue HjMa. ftolMi Btt ^imIh, mh 
B iI mw Jaii CvMM, «t HlavrTM MOMnt, ak AalUeMi W 
»IM, ■ !■■■ twW , M h CfcjlU E i MUMMdMi VttfKmtf- 
1^0 praaiMn f^bM, PMpafaM «dlt; «t pnlidMa 

ifit, «d i«M A( MM loddmt. AmA TCtfa ^ 

MM •> ilww a.ffao t^t, OUdM «tUa, «mm 

Umd» MtM J^ «• >u, dlwadMU ab Ariiite 

t, nnM n^fk liilinliii DWm> MMidi. 
■mmcm* Omo «t SokrtlH, MplfnrtaiMi !«■- 

IM liHiifcH IMmIm ImuImi CmoIMmm mm 
■■riL b hMM iwiHii, RoMMM taMsb miA 
ta^a^ ^jOa «t OMii kMfM «ll^|7ili ■!'■ CHR0N06RAPHIA. L. VIU. 213 

nl Klktxtac xa2 taa jcorci^fov ot HfoxcJ^c^. ipaatkwaay alw 
Idntoxiiac Ttjg luyaktiQ ^oc t^c Svglag aca2 £iXix/ac xo2 2SU 
hir ;t*^^<5y 01 lUaxiioPig ini SAwxov toS Nixdtofog ^ oS 
lti9il'P»lialoig 17 fiaadila hii ai/. 

B l i c edw wi p aM » ii i mL BfactdoMt ItMnM AirtiodiUia MfBM regnarail, 
grriaa, QHdui, aHaaqiie regionet JtA sobjactaa teneotea» a Sdeaco 
Ncatore, aaqiie ad hec teaq^, qvo Boaanii tcaditnai oat iBporioBy 
fcraania cclziil A O r S E N A T O £ 

XPONSIN rnATSlN FSlMBi. C X (k o2r 'Pioftttlar itpwyftceia nftar^ ii^iTro ini Terr initm 
in\ Xvfi vXf Sat KaiiafOi 'FovXiav tov iarrajOfof t( o^ 
fytvir^i^ iXX& jijf airroS fiijTfo; TtiLttnijaaaijt xip Mrtf /np^ 
ivixa^v aMjw xol i^ffiaXo» aiToy flfffof Hio KoLtaf tlfyt- 
O t75 To' Ktttaaif yiif Ifytzat ftoftaMni 17 &>aTO(i^: AvaTfa^ls H «ilS 
^^0; ftvifta^e nQotffX^&ij TQiofi^faruQ fiiTA JTa/Miiibv 
WAyvov xol Kfdaaov ' iiii y&f tiuv TfiiSy Toviay Hi^xiito li 
'PatfiaUn. Si KaXaa^ Jixrcinnp /iCTtt th ifovtv^ipiai lir 
Kfaaaopf naifaXijtp&irTa vn& Jlipauy noXffnp ir Tor^ Ht^mlt 
ftiftaait J^HTC «oXtft&v /iiTa tuv nX^Sws avzav iy Tor; /i/fioilO 
T^e ivami. Jtal iiaStx9ti( -r^e vnuTtfag , f,TOi Tr,s Tfiofifivfa~ 
p TOff&ts, xaTd Soxifiaalay nr& t^c ovyKX^Tov 'Pw/i^t '"^ Ibc^ 

hwr. SlfrfATOS Ox. «e M t. 3. 4. aiti*} t4 Om. 

Pudk p. 186. C 5. AdOdl yiif. 

LIBER NONUS 

DE TEHPOBIBUS CONSDLUM ROMANOBUM. 

Bow» • CemHI»* pibni BdHlnfatrata tmJt, fot mm 
M{me ti JiHua CMMnn DkUUirtm. Htc MtM mb «*>i 
■cdM MIM Boitu, dluMlaqM, M otv* ^m anrtBi «li 
dtctui, quod RoMHb DJMOrtio Miwt. AdnlUw toiJM^ 
iM Imctii*, cum PomMio MofM CruMqM^ IVian^ ifNtai 
rHmm nro ■ Pordi MptuM ocdaamqMi Cmmi Didslor, 
lii, in rc^nibDi Ocddentalibiis beUnm proeMMtiw ertt do- 
1, Pompdoque Migao , scncro rao, CoHulata, dra TrtM- 
>, acpa boG ftreu, in Romuwi aimt aampdL Aedlb ■»■ lOAIfNIS MALAIAE CHRONOGH L. IX. 215 

mjhv Mayrw rov avrov mr&ifw o avTig KaXaaq ^IqvUoq^ 
Umfidg irvQavrtiai ^Pwfiaiovg* xal nQotfetl/afuvo^ t&i^g xaTd 
'Pmfiolmv noXifilovg iniaTgurivai xora r^g avyxkijTov ^Pdfifjg xal O 276 
Ibfonilov Miyvov. xai nafayivofuvog Iv ^Pdftji nafoXafifidvH 
ScJrify, aviXutv ndvTag rodg avyvXtpiixovg. 6 ii IIofiTtijtos iScl- V 91 
^v vai avTov xa2 iiogaxiig iavTiv /117 ivvaad^ai noXifiijaat ai^ 
Tf, xaTakintav tu ivrixtli ftiftj inl t^ oyaToX^^v l^tjiQfifjai, fiov^ 
liftivog StaxfaTiJaou t& avTa fiigrj. olv %vXtog KaTaaf it^ 
niTwq xaTfk avd^iVTlav lyxfar^g yivoftivog Ttjg 'Ptifitjg xal 

tOxttVTtav tatv ivTtxwv fUQwv, imoTgdTivai xaTa Iloftnfjtov Md^ 
pfov xal xaTatpd^daug avTdv dvitXiv avriv ilg Trpf Aiyvntav 
liiQav, xad-iStg mgl avToi; oo^cJTaToc jiovxavog ovviyQdiffaTO, 
Atoq ovv o KaTaaf ngwTog xal ftSvog ixfdTijai twv ^PmfAobav 
Itaik noXXov tpofiov xal ndvTa fiiilxfjaiv. 01 yif Maxiiivig 

15 M fiiTii SlXivxov riv NtxdToga digaviTg img niqiifpQovfjaa» 
T^C BafivXiovlag ywQag, avyxwqfjaavxig ToTg IliQaatg nottltv iav^ B 
To<c fiaatXia ' oftotwg ii xul ToTg ^ovialotg nuQij^wQfjaav Xafiitv 
ijii Tfjg avyxXrjTov ^Piifitjg XiTQaQyJag fiaaiXitag, 

*Ev ToTg avToTg ovv XQ^^^^Q Alfiiog o aotpog ^Pwftalwv in^Q^ 

tixjttf iatOQixqg, og i^i&iTO noXXd mQl ^PwfJialwv. O 277 

'0 ii KiuaaQ ^lovXiog 6 itxxdTWQ, S ioTt ftovdQxtjg, fnrii 
TavTu Twv ndvTWv ixQdrrjaiv iv vmQfjtpavla xul TVQawlii inl 
iifj nj'. ioTig xa\ th filai^Tov iffjvQi xal voftovg ^Pwfiatotg tiw» 

3. natec Cbroo., ^a Ox. 15. iiQmvitg Ck, dviQ^OfsTg Oz. 

18. mQa^lag] tstQdQX^ ^^ 

£e M Romaiiornai hostibiMv Senatol, Pooipeioqiio Bfagno bellam ui(«- 
: Romaqoe oocopata, Senatorei oiinef e Bedio lOstaUt. Pompdat 
aotcm, com Caetari propolaando imparem le sendmet, relicta Italiay R»- 
giones Orientales occttpare in animo habuit. Dictator itaque Jaliua Cao- 
nr, Roamo Iptius, touosqoe Ocddontis imperio potitosi adFersos Pom- 
petam arma OMTit: ipsomqoe in Aogypto compreheosom, interfedti nti 
oe eo sapiontiB^mas Locanus scriptom reliqnit. Cacsar igitor iste solltar 
riom in Romanes ezercoit imperlom, sommoqno omniom cnm timmre, sn- Mcmam roram potestatem sibi TindicaTit Macedones eida^ oni Seleacmi 
Nicatorom socntl sont, Tiribos diminoti, Babylonicao regionis coram no- 
gloMrant; rcgem libi oliraidi copia Persb inde conoessa. 

Jodaeit similitor, a Benata Romano Tetrorchas, Rempablicam odmi- 
listraBtos, acdpero permisenmt 

Temporibas lusoo iloniit Ufios Historioos, qoi ita gottos Romano- 
non plor&Ms oonscripsit. 

Post liaoo Jalios Caesar Dictator, sIto Monarcha, por annos xntu 
com fastiiy tcnoit Bimezti hic Romams onctor fait: £ie lOANMlS MALALAE 

tti, nai inAfwc Si aMg nfOifidXkiro naS^ txaatop trog •£( 
^jfioiXifo. 
C *Ev Si T^ ait^ natf^p BifylXXiog o aofig ^Fwfialm mujt^; 
ffwiyq&^ato t^ %ov Alvilov i<noflav nal t^c AiSci jijg h 
OonfUfi^ nataYOfiinjg nal tiiv SovQtov Tnnov nal jffQ TqolfiQ ti)vS 
SXwJtv. 

Kal ii&iwQ Iftfjvi&fi ij naQovola ^ovXiov Kalaagog SiniOf 
rofog, S loTi ftovi^xov, tov ivQixwiqaavTog nai naqaXafiSvxog 
T^ ^Pdfitjv nal tpovivaavtog tijv avyxXfjtov nal yivofiivov fio- 
vaQ/ov, na\ natiff&aoi th nQSS^ifta iv jivtioy^ila tjj nSXn i^lO 
ifi^ tov a^ifAiolov tov nal fnatov fifivdg tijg fiiti tavja Int' 
O 278 Vifii^aiwg. nal ngoiti&fi iv jivttoxiln ij iXiv&ifia avtfjg, Sn 
lyivito vnh ^Pwfiatovg, tfj ilftaSi to0 uQtifnalov fifp^hg nifnp&^" 
aa na(fii toi^ ovtov Kataaqog ^IovXlov. to olv ijSintov ngoiti- 
]> 9fi niQiixov oSttag. *Ev\ivtioy^iln tji fititQoniXn liQa xa\ iiavXif\& 
xa\ aitovoftif na\ aQxovafj na\ nQOxad^fiivfi tr^g avatoXi^g 7op- 
Xiog rdiog KaTaaQ na\ Ta XoiniL nai itaijX9iv o avtog ^lovhog 
KfJaaQ SiXTatofQ Iv Idvtioykla t^ ny tov aQtifualov fifjvig* 
na\ ixuai fiaoiXix^v, fjv ixaXiai ti KtuaaQiov, nativavti toS if- 
Qov tov ZiQiOfg Toi^ fiixaxXfj&ivtog ManiXXov, Mti^aag iKfrarf*» 
Xfpf xaXxffV tfj iv/77 ^Piififig, fxtiOi Si woavtotg xai Svm ilg jt^v 
naXovfiivfiv axQinoXiv ilg th oQog tijg aitfjg "Avtioyitag ttig fn* 
ytiXfig Sfifiioiov XavtQov totg aitotg uxQonoXttaig, ivtpuifv ti 

1. nQinpiXito Ox. 7. ifiriviv^fi Os. 

qnibof etiam «t Lecet dedlt, Mentliiinqiie appdbtioiiet ■orif t Goaailei 
eCiaM Ipte, pro hhnn tao, qootanuit dctifiiaTii. 

Hoc teaipore Virgiltai, taplent Ronaoomm Poeta, AeBeae» ei Di- 
dcnit Fboeniciae bbtvriam, Equnm item Ligneom, captamque Tfijomi 
cecinit 

Romae itaqne a JoKo Caesare Dlctatore captae, SenatorBmqiie e 
medio tublatonim, InpeHiqne tibl arrepti famm tiaiim percreboii: manilt 
autcm Antmitii, tlTe Maii xn, Jndictione, qnae deiucept prima vecaba- 
tor, Antiochiae facta ett ejotdcm Promolfatio. Die autem kx ri a t d em 
Mendt, Antlochlam orbem, quom Romanb tubjecta ettei, Jaliut Caetar, 
mifto Kdicio tuo, liberam taM% justii. Verba auiem Kdictl tic te liabcat 
h j4ntio€kia Metropoli, tacrofORcfa, inmolmbiU^ Ubera^ j^rimeipe^ OrtciK 
ti*qu€ PraeMe, JuUm9 Cmiui Caeemr^ ele. Mail autem xxxiu idcm J»- 
Uus Caetar Dlciator Antlocblam Teniii ubl Batiiicam exiroxli, < 
Bomine tuo Caetarlom, ▼ocaTH; e regione templi Martlt, Macelfi 
Tocatl, potltami aereamaoe Ibi tiaioam erexii, FortnBoe ■rbit 1 
Condidii eiiam ad Acropollm, qoam Tocani, In earfaaniioro Anrt oc ii iB 
magnao parU liiim, BalAeom poblloum, $0 cguadoB 
CHR0N06RAPHIA. L. IX. 217 

itmf im6 %Sp Xtyofiipm vi&xm r^c -^aoitxipnjg iiov Sti O S79 
foS JKO^* avTod xvia&4pTog dfWYOv. txnai ii IxitSpoi xal fio^ 
ftiiaxiop xo] d-daxQOP* imfl$aa% ii xaX %h Ildf&iov, fiAXoyra B 
OPiimbmir, iptfilqaQ jhp fimiiif. 

5 Kai tvjtkiliapiQtla rfj fiiydXfj imXd-dtp txnaip IxiTo aitig 
KaSdaQ ilg ipofia rov lilov avrov vlov oS taxiP dni KXiond^ 
^^oQf ^c iq^tXffiiP &Q iinQinij olaap' fjpjtpa fj^QiP ilg t^ G^ 
(kitia iioxP^iXaap vni jov lilov aixtiQ iiiX^pav IltoXifialov hh* 
mn^lptoq nQig avtr^p. Tavri;ir o KuTaaQ ipd^ilQag fytvop inottiai * 

jOxol iyippfiaiP vUp, Sp immXiai KmadQiOP. dg Syofia oh ro3 V 9B 
Ulov vioS xal t3 KatauQiOP ixttatp 6 aitig ^oiXiog o KaTaoQ ip 
UXil^piQiif tfj fiiydXjj, xal ixfiaXiip tip diihpip aittjg JTto- 
XifiOiOP ix tfjg fiaatXilag %Qp AlyvTttlm iiontip aitfj ti^p fia-* 
otXilap Alffmttoip, ifopivaag xul toig ivo ivpovxovg toig iiad^ 

IStayroc 'fip IltoXifiouop ilg Qfjfiatia tioQtaai ti^ KXtondtQap. 
ii vUg T^c KXiondtQug xal toS ovtoj; KoJaaQog itiXnvta 
liiXQig. 

IBp ii t^ ^PnifiJi iX&dh^ i aitig KaUfaQ lofdffi vni roB iiv» 
T^pov B^ovTov xal SXXtop fnjf aitoS avfinoifiaafiiponf avyxXfiti^ 
iOxSp ixl T^c vnatilag XQvaavQtxov xal ^Aptmtav ri iivnQOP. O 280 
X^flfiattl^i ovp 17 fiiYttXfi jipttoxaa xatd rtfiijiP Ttog nQ&top anii 
Tov oviov JTaiaa^o^ roLtov ^IovXlov. 

2. fum^crxcov Ch., fiwfixi09 Ox. Conf. ad p. 105. B. 7. if(] fi^? 
11. i JCffltfao] iBmo KatcaQ' 20. i%l t^g vftatila^ XqvoovqI 
wov xfld 'JfToy/ov] MAntoiiiiiai qaid«i et ItaniiciiB ponlt Go». 
Ghr. Alox. tnetori «od nd Jul Caco. nn. 11.** Ch. , n footibns Yino Lnodlcenno ^ctis, por nqnaodnctoni n ao oxtm- 
, iUnc porductn. Condidit otian ibidom Gladiatorina ot Thcntruai 
Panliiw itoni, minao proxiniom, ioftanraTit; am otiam oxdtata. 

Indo Aiozandriam magnam profoctoi, Cnoiaiinm otlam, a nondno 
wA oz Cloopatra filii, ibidom oxtruxit Cum onim Thobaidi in Cloopa- 
tmm, n Iratm tuo Ptolomaoo ira in eam acceosot expuliam» forto ind- dijMi I nmom cjus (forma enim emt yenosta) corroptusy compmssit ipsam, 
filittmqoo ox oa habuit, quem Caesarium appeUaTit. Ptolomnoo deiiido 
Ooopntmo fmtm, rc^o Aegyptiorum pnIso$ Kunndiis otiam illis dno- 
hno, qni Ptolomaeo Cleopatrao Tliebaidem relegandao nnctorcs fnerant, 
iBterfectts; el Aefyptiorum rognum coiicesdt. FlUns Toro Caosaris oi 
Ckopntrao parmlus interUt. 

Cnotflmm Romam rororsns Cnosar, n Bmto locnndo, nlBsqmo conin- 
mlii os Sonntoribns, ocdsus ost: Chrysaurico ot Antonio Itemm Coss. 
Indpia Sfitnr Aom Antiochona, in iUnstrem urbis dns mcninrinB, n C. 
Mii Gncmdi nttBo I. £18 lOANNIS MAI^ALAE 

B MtT& ii tiv KaiaaQa Jatby 7ovXioy ImXlSuTO 17 aiyxktif^ 
^Pdftfig T^y Avyavojw ^OKtafitavip riv avyyen} rov JfaAra^ 
xol riv ^AwTWPtoP rip rov Adyovatov yanfiqav In aitkff^ «ol 
rhv jiimior, xal lylvovxo ol r^fc rgtofifivfajofig, xai avrtl 
iitfxovr rik ^Pwfialwv nffdyfiara nQofiaXk^fiivpt xa^ irovg vjia*5 
rovc* 

T^ ii Tvcrrcxoi JcxcTt^ Tm rijg tfiOfifivftaQ rov avrov Ai- 
yoiarov ^OxrafiiOPov, rvQavnjadvrwy rwv Alyvwrlw xa\ rrm 
Kktondrqag r^Q xTiadatig IvAXtliaviftla rjj fuydXfi r^ 0dqo9 c/c 
O 281 T^y vfiaov rt(v Xtyofitvf/v Ilqmifag xa\ olaav xariwam HXil^ap^ifi 
iQilag dnl fnXlatv ivo xa\ nQoaxwidafig y^v xa\ Xl9ovq rfc ^ 
C ^uXaaaav in\ roaovro itdarfifia lig rhfiaiO^d^ai rrfP dvXaaaof 
twg rfjg v^aov avTtjg xa\ rtjg OdQov vni iv&(wn(ov xa\ iXiym* 
SniQ (pofiifiv inoifiaiv ifyov ^ airij KXionarQa ii& Aiinfdvovg 
Kviiiov fifiyavixov, og r^v d^dXaaaav inoitiOi x^^iva. rfjg iiH 
rvQowtiog rwv AlyvnTlwv xa\ rijg KXiondrQag fiaaiXiaafig a^ 
rwv yvwad^iiatig ^Pwfiaioig, i^Xd^iv dni^PnififigjivrwviogonXt' 
adftivog xard r^c KXionaTQag xai rwv Alyvmiwv xa\ ivX Tck 
IliQaixi^ftiQfl, Sti , ixdQaaaov r^v dvaToXfyf. xai ^ar^A^fv ln\ 
T^y Atyvfnov ftiTa noXX^g ivvdfna^ arQariVftdTWv h ^mfyioC 10 
xak g^&daag jiX^dviQnav rtjv fttydXfiv niQtixdS^o noXtoQuiip 

4. A»xi8iov Ox., ilbid Chroii. Pudi. p. 189. D. 9. tf fHfd^t 

Ch. , Chron. p. 191. D , t^ iiiyalfjv Ox. Eodcoi ^ ^«e^- 
10. XiyofAipfiv Kalovaop Ox., Ujoiihfiv Ilontimg utti ovtfov re- 
ititui «X Chroo. 11. ivo] ^ Chron., fiooooa /i/li« CodrcMi 

p. 173. B. 15. 08 Chron., i% Ox. 19. igoQamv Ch., 

ffoooooo Ox. 

C Jalio Ctcftro dofincto, Senatns RoMnofl Angoflni OottYiunB» 
Cncsarit cofnttoniy et Antoniani« Sororts Aofasti ntritua, ct Lifldts 
ddc^t; qui Triuoivlri crctti, Renip. Romtntni ndministmnint, Conoi- 
losqoo qaottnnis designtmnt. 

Anno tatem Angosti OcttTitni TriomTirttos dcdmo qnintOt Acfjptfi 
rcbcUtrc oocperunt. Cleopttrt ctitm, Alcxtndritc Phtro nit^« wln- 
sult qutm Toctot Ardtmte^ daobos milUtribus tb Alcxtndrit disltnCc, 
constroctt, intcrctpcdhicm tottm, operc Dexiphtius Cnidtt Mcchsnci, 
tcrrt, Itpidibasqoc ingestis, sicctvit; fcdtqac« utpcr mtrc ipsnm (sto- 
pcndom pltnc opus!) cco per contincntem, hofldnibus jamcntisqnc, td 
insultm a«qoc Ubcr pttcrct tditus. Cictcrum cum Cleopttrtm Ac|y- 
ptiosqoc rcbcUioncm moUri, Romtni tcoepisicnt: Antonios, ^*'^^^*'*! 
fltroctns, oontrt Cleopttrtm et Acfyptios, ortsqoc Pcrsicts, ot qntd 
Orientem pcrtorbtbtnt, missns cst Is ittqoc mtximts eum oopiis in Ao- 
gyptnm descondit; Alrauidrinquo obsidionc cinctt, wbis dtd iti flaf * GHR0N06RAPHIA. L. IX. 219 

«^nfr, ifjXiiaag tfiSXiondTff iavvcu r^y n6XiV' fin y&Q avrijv O 282 
«M^ finit Tov KalooQog *IovUav inl rijv AXyvnxov IX^dv. if D 
ii KXionitfa imii^Xwciv adt^, inovod-tfSoaaa avt6v, dig Iq&^ 
oa ovTOv. i oh ^Avtdvtog ^ati^&ii xal t(fwti fiXti^ilg iflXtiOiv 
Sah^ xal vmtdyri aivtfj. ijv ii xovioiiiijg 17 KXiondtfa, nvnq^ 
nijiQ ii ndw ual fivatatfj. xal ii^afilvfi thv jivtdviov iv tfj n6» 
Xu xal tii nX^^ avtov iyapi^dTi avTf/. xai Xotniv aitig 
\ivtiiviog Xafiufv avtiiv YwaTxa itvqdwriaiv afAa avtjj ^Pwfiatovg. 
mi xaTO9^0i^aac xal dnotal^dfievog t^ avtov yvvouxt, tfj iiiX^ 

10 9g Tov AvYoiatov *Oxtafiiavov, xal avvayayihf HXX/o nX^&og no^ 
Xi, nfotQiymfiivog ii xai lUfaag xal noXXd avrofc ovFTaS^^ 
vo^, not^aag nXoTu iQOfitivatv rioXXSv , xatanXwaag dnojiXi' 
iaviQitag wQfifiai xatd ^Pwfiattov ftnd ti]g KXiondtQag, naQU' B 
XafiiTv t^ avt^*Pufi7iv fiovXofHvog, iiA t^c Xiyofiivfig ^HmtQov 

IS^tiQag, &iXQfv driX(>iTv iv ^Pfufiji. 

Kal yviaa^itatig trig totavtfig tvQawtioglAvtmtov xa\ trig O 283 
KXnmdtQag iv t^ ^Pwfig, iv9iiag airthg ^Oxtafiiovig dnXtaato 
xat aitwv xal itd t^ ivtiXaav tijg avtov iiiXfpfjg, Sti niQn^ 
fQivriaiv avtijv ot)r^( ^Avttiviog. xai XXafiiv 6 avtig Avyov^ 

tOavog atQatfiyov ivva%6v, ix tijg irvyxXi^tov imXi^dfHvog, MdQ^ V 93 
xov jiyQtnnav lv6fiati, xoi Vljtv^iv avt^ tijv iavtov diiXifijv 
*Oxtufiiav. xa\ wQfiiiaiv dni trig 'Pdfitig Hfiu t(p avvip ^AyQtn^ 
n4f OTQUtffyip xal aiQutiwtixwv ivvdfnwv avtov* xal tfd^uaug 
tipf^HniiQov x^Q^ <^( tinov Xiy6fiivov jiivxdtrp^ awixQovai 

1. iiu Ch.» fiifi Ox. 8. ««oiro^tvoaoa] inovo^ovoaou Ox. 7. ^ 
ya^i{4h7 Ch.| fffu^ffifiv Oz. 12. dQOfiovmv Ox. 17. 6itUouto Oz. 

Ckepotni postoUbat. Hla yero Antonio antea, cum Caciarein in Aegy- 
pCvB ooBiitaUis eit, latis nota, literis adulatoriis eum soUidtaTit; «liiiue 
amore tandem captom» libique lubditum habuit. Erat antem Cleopatra 
•utOFa corta, forma yero praeoellente, ingenloqne lubtili. Aatoniom ita- 
i|ae, ezerdtmBque ejui in urbem redpieni, ipium libi acoeplt conju^emi 
noriqae ddnceps eam fedt Antoniui iiuperii consortem} uxore pnore» 
Anfiuti lorore, ipreta r^udiataque. Antoniui delnde» ooactii nndiquo 
copns quas potiiit maximii, Penis quoque in beiH lodetatem, iiberii mui 
poUicttaCionibui adductii} oonfectli plurioili navilnii, daiiem libi ador- 
■at. Alexandria Tero, una cum Cleopatra, lolTeni, in Romanai ditioiiei 
impctam fedtt urbiiqtte ipsiui potinndae ipo fretoi, per Bpimm regio- 
MB corsom soum duoere institiut. 

Aogoitui autem oognlto Antonil et CSeopatrao condlio; et orbii con- 
•erraiidae, lororiiqne, ab Antonio iprotae, Tindlcandae caoia, et ipio 
araui lomit Ddecto itaijoe libl Duce ex Senatoriboi M. Agrippa, Tiro 
ilrooQo, iororoqoo OctOTia d in uxorem data, Roma relicta, cum exer- 
dta cootra Antonlna moTit. Cumquo Leocatom, Bpiri promootoriom» iiO lOANNIS MALALAE 

r^ jiwjwiip xa\ rfj KXiondtff n6Xifiw tavfiaxfat l^fyow, Ma9ws 
BifyOJuo^ ooq^o^ h rjj adtoS imtionodtf ovPiyQdtpaTO «lc tip 
iyioop aitov Xiyov. %i ii nXtj&og %&w ifig>oti(f(a9 atfanvfiA' 
%(a¥ ioxinaai t^ ytjv xal t^p d^akaaaav. kal iaifdyri %aS jip^ 
%mlov xo] t^^ KXtondtqaQ nXtld-oq ir tjj wvfiaxttf, &ati t&Sdu^B 
%a %^g d^aXdaafjg iilfiaai ftiyirta xvfidtotp xai ftipov fahia9mi. 

B xal Pix^aaQ i AvyovatoQ ^Oxtafliapig iipSpevin tir ^Amirtow, 
Ti)y ii KXiondt(fa!¥ naffaXafiiuip xai it^aaQ id-fidftfiivai , xiXii^ 

M aag aitijp fvXaxS^iu ilg %i &Pinyxd^v iv t^ ^Piifijj cixfiiXmtov 
xoXnofmwaai. iitig KXiondtfa &niX(ffyfato iavt^ , ini iml^io 
iog xfova&tlSaa itiXivta * ifidtna^ y&Q ianliaq xol SXXa ifno- 
%i il€ Y^ itXotd iii tir lUXiftov ' wg fvXdttitiu oSr vni aTf«- 
tionSp, xfffiipa itfx^^a vni iantiog tiXivt^ iti ti ftij IjSaaw 
mdt^p ipiPix^pat ip %fj ^Piiftji. fti%i ii %^ %iXivt^p ait^c 
intpfix^ ^^ ^ttpapop avtijg ip t^ ^PiifiJI OftvfPtaa&lpta nfociS 
d^iffamUtp tijg iiiXtptig %ov ai%oi^ Avyovirtov ^OxtafitttPitv , ica- 
&i &iiipiXog aoipig xt^^Q^^^ irvpiyfd%lmto. ol ii ixS^i* 

C pot %i ndtfia l^^apiQilag tijg ftiydXtig %f^ KXiondtQav h jO* 
yvntif ilnap Xaqf&dirixp , xal SXXa il tipa fci} avfupoKPoSpta %oig 
^PiHftalotp irvyyfaq>iSat. $0 

Miti ii t^p totaiitfpf plxfip i adtig ASyovtftog^hetafitapic 
85 ifta *Ay(flnna %^ irtQatfiyf xttl yi^ftfiff^ aitoi) ini %ijc xtifi^ 

6. fufipra Ck^ ftff^ipta Ox. 10. imi ionlSoi «^ovtfdslte] mI^ 
CQi maiilttf t yoQ a«t qoid Ulo «iipplendani fidotiir/' du 17- «m- 
ftopot J iMfyoPOt Ox. 19. UupftiCovp Ch. , lni^iUop Oz. appiiIisMtt oui ABtonio et Cloopotn naTaH praolio pi^grrim oits «h 
coti Virginat M|^biit» in Olypa descripdone . (Aend^) Bbro octiKro 
tradidit. Ba rero erat otriniqae exercitof nintoni nattitndoy it ttfra» 
mreqno elsdeai opcrirentor. Bz Antonfi anteoi oi Qoopatrao paitib«i 
tanta fnit «trafoi, nt caeson» •angnino IpMun aaro cmentatni pcaitne 
▼ideretor. Aagastoi Toro Tictoria podtot» Antoninai interfodtt Claopo 
IraB aatea captiTaa liabonty et in ▼ineoia coi^iiclentt in Trioi igfcaM 
aona» RoBae celebrandaai, atterrari Jattlt Caetonun llla» doa Buitaai 
ctMt tab catto^, ca?ent iibi ne TlTa Romam dcportaretort aepldi (bo- 
ram enim, aliommqae id fenot terpentnm copiam, in beHom proMm 
tibi comparaTcrat) occnlte teM mordendam praobont, tpeatimia m wbi 
contdTlt mortem. Attamen corpot ejot mortaomt ong u en t i i cenAlam 
laetae Octaiiao placandao caata, RoiBam dolatnm ett^ nti Thoapltei 
Mpieoi Chroaographat literit mandaTitk Vernm Alexandrinamm rarvaa 
acriptoroi Ooopatram in Aegypto reUctam faitM» nonn n lla itoi alif a 
Romaaii nttorkit abtona, tradidemnt 

Pod paitan hano TictoriaBf Augottas OctaTlanns, naa oma IHm CHR0N06RAPHIA. U IX ftii 

Vxdfw l^ffi^aag xai ijXdty visoTaSac Ti^y Alyvmm X^h^ 
nX ^fiOftfiiuaag rijp iavrav vtxfp^, 

Kai MartA» fnra rav nXiidavg adrov vnirdSt rtkg SXXag xd^ 
fag, itaraXvm rc^ ronaQyJaq avrufr. ^9 di IvMvrahf irl^ ore 
SrfiO§tfivQirta(f lyivm. Ixfdrrfii ii rijg uHyvnrov noXifiog 
ini irolUla. 

'0 ti jivyovarog ^Oxrafitavig naQiXd-^ r^p Eiftinffv nSh D 
009 Mfaaiv ini tov Bvfywrlov Inl r^ XaXxfji6va n6Xiv rf}g 
jialag. xal lnohia%v iv&iatg Hfxavra ov ^fiovX^^ Iv rfj Bidv^ 

lOvla ix rSv litiov avrov dv&fwnwv 6v6fiari uiavaov, iiadf%a^ 
luvog rhv l9ivovra r^ avr^v'xfifav Jn^vagov rov nfofiXfj^tv^ 
ra vni to0 Kataa fog toS &itov avrov * ^v y&f tjifi ^ Bidvvla 
Ixavau ofj^vra * JnciJi} nfi airov 6 Ilofini^iog Mayvog ^ Xa^ 
fidfv rijiv aiv^ Bi9wtav, nXivrfiaavrog Nixofn^iovg ronafxovih' 

tSrag airfjv, rov ivrog ix rov yivovg r&v Maxiioviav* Sang n- 
Itar&v ifaaiv airi^ ^PiOfiatoig. 

T^y ii raXnrtaiv vniro^iv airhg Avyovarog 6 xa\ Y%rra- o f86 
fimvig, vmfjiaag Jfiii^afov, nrfuifi^ otirfjg* xai raxtaag xtii~ ^- 
fiffp rfiv Xiyofiivfjv jifatvfiv inot^ai n6Xtv, Ijvriva ixdXiaiv ^Ay^ 

90xvfa9 iiii r6 fiiaf(V axfrtnv ihai ivo ^aXaaa&v, rrig n Ilovrixijg 
Moi rifg jiaiavfjg &aXaaafig» &vaidaag ii x6(ffiv nagd-ivov iv6^ 
ftan rffiyoftav iig &noxa9^aQiafi6v , iroi/i^aag avripr inaf/lav, 
Utmg ix^ rdXXovg arfarmirag iiii ri fvXdrruv r^ X^fMf xal 

1. Me MtL 4 rofta^iag Ch., T0«a^7jag Ox. 

Ifrfppa» a«o fM»o» Bpbo aolTMUt Aemtom pemiU: qoaa com ia 

folortotwi soia lodefiiiet, Tieioriam Tnoinpho eelebraTit 

lodo Tero CQB exerdta moTeai, aliik iddem recioQibot sobactis, prin* 

eSpotai eemm ebroc«Tit Aooom aotem agens decuDtmi octaTom,- Tniun* 

Tir destgnatos cst; beilom Tcro Aegyptiacom per moltos duraTit ano^s. 
Angafllns OctaTianos inde, Boropam totam praeierTectos, Bjiantiam 
A atqoo indo in Asiam trajidens, Chaloedonem appolit: nbi Dienaxo, oMa Cncsar nTvncnlis Bithyniae praefecerat» sommoto; ipse statimt o 
Pnclboa sniSf l<aosnm qucndam soccessorem oonstitnit Bithvnia enim 
Jnmfrldom Romanao erat ditionis ; ex qno Nicomedes rex, ex Macedonom 
sdrpe orinadns, ipsam meritnnis Remanis lefaTitt qno demortno» Pomr qno 
atirpe orinadns, ipsam meritnms Remanis lefaTitt qno demortno» Pomr 
|«io owfno cessit ea ProTinda. 

Porro Aofttstos OctaTiannSf Galatiam qnoqno» dericto Deiotaro cjoa 
rofnlot la ootcstatem snam redejritt Vicamqoe Arsioem dictnm moenibos 
dofeBs, nroem fedti qoam quod daobos maribas» Pontico atqoe Asiano» 
iatorineerot, Anojmm nominaTitt pneliaqae Vii|^, nomine 6re|oria, 
la loci lostrntionem immolata» ot recione in ProTindao formam redkcta, 
Ibi GaUoe» roi^oids arbisqoo m praosidhim, ooUocati oi a Mmbo £22 lOANNIS MALALAE 

T^ nohv, xaXlaag itg ovojua ot^fSy koI r^v InoQxtuw nuA vov 
▼ 94 notttfiip FaXkoif. ifiolotg di xol r^ Avila» naX Ila^i^lltt» 
xStg inaQxf^ i^o rov av%ov ^tjioxttfov InaQ/oviitvag naf^Aa^ 
fit xo2 inolfjaep vni^Pwfialovg , nffiyMngKovftanm Mfijaji arf«- 
%riYhi9 avtov fiitik fioti&elag noXX^g. Of^lof ii iZnjcoTioi^rS 

O t87 inh Ti}r TtJQaQxt^^ ^ov otlTot; ovaoy vni ^Pwfiotovg bnlrjai, 
Tilfi^pag fur& fiofi&ilag naxauavov arQarfiyip airov. ttal rijv 
^vxaovlttP ii nafAttfit ronttQX^f*^y^ i^i uivxaovog, vtov raS 
Kdnyog, Sang nfoainHfi r^ avr^ AvYovartf* xai nQorQt^fit^ 
tog airiv 6 Atyovarog, wg YirraTov, tkafiiv avrip ini r^Afyv^fO 
nrov. SvQta ii xal KiXixta nQiffjp inl rov KatattQog *IovXtov 
hflviro vni ^Pwfitttovg. 
B Karttkafiofv ii o Avyovarog Ti)y SvQtav tta^Xd-iv iv jivrto» 
Xifa rjj fiiyaXfi, d-Qittfifiivaai rrgv xar& Avratvtov vtxrjv xal 
KXiondrQag ftird tov titov a:irov yafifiQOv AyQtnna. ZartgtS 
AyQtnnag riQfp&iig rijg rono&iatag r^g noXio^Avnoxitag, xr^ 
(iei ix^ ififiiatov XovrQiv ^w rfjg n6Xia>g nttQ& ri ^Qog, tvQuv 
ixtX nfjyriv, SniQ ixdXtaiv ilg ivofia Tliiov tA AyQmntaviv, ri w^ 
vX Xiyifitvov AfiniXtviv XovrQ^v* xtt^i ii xal itanav otxrnid^ 

O 288 rm xaX fiaviaQiv, xaXtaag rtpf ynrvtavHyQtnnirdiv. nQoat9^90 
ii xrtaag iv rtp &idrQ^ Avrtoxitag SXXriv 0vtpv indvw rrjg nQtl" 
rrig ii& riv noXvv irjfiov o *AyQtnnag» 
C ^ExiSdtv ii tl^iX&firv 6 Avyovarog xartkafit rrjv Aaoiixtmv 8« 4driior&QOV CI1.9 ^difrviOtaQov Oz. SO. ^aricrotr] 
frio^lir. 21. tiji^ Ch., («ijy Oz. Coot p. 99« C. P^ illoniaiy ProTindam ipsini» (Golatiam,) floHoiiqoe GolkHi appdlovil. 
Lydiini Itooiy PampkyUanqoe , Deiotaro fobjectaSf Corioiie dooe, cam 
exercita magoo in eas miMO» in Romanorom redefU poteflatem. Qoin 
ot Pbrygiam Pacatianam. eidem sobdltam, Pacatiam dodf illnc cam ea- 
erdta nusd ope, Romano a^jecit imperio. Lyoaoniam etiam, r a g em q n e 
e)0f Ljcaonem, Capnif filiom, in deditione aooepit: Qnem com fir— 
fltrennom efse peroepiffet Aoguftof, eom fiM' oomi t em adjomdt Syrin 
vero et CUicia jam olim» Jolii Caesarlf rab imperio» RoiMinne fiMMt 
ditionif. 

Sjriam vero profectnf Angostaf , AntiocUam adit} de ▼ielerin aui 
ndTenof Antoniom et Cleopatram, com gfnere foo Afrippn, ibldeni 

iodoae dto trioaphatoruf. Agrippa Toro art>if Antiodttae dto oaptof » oxtra 
nd mootem» fonte ibi reperto, Babeom Poblicom extroxlt: qoodt n bo- 
miae foo» AgrmUamm^ ipfo nancnpaTit: hodio Tero, AtKpdmm Bnl> 
Boom Tocatnr. Condidit ottam aedifidomm foriem et BnhMom; l iim m 
lom Tocaof. Sed et ob popnli Antiocheni IreqneBtiam, TTnntri 
drco fecandom foperaddidit. 
Indo Tcro difeedenf Aogastof » Lnodiootm» Syrino nrbcm» otBtomdttt Acrippini 
priori dr CHRONOGRAPHIA. L. VL^ £28 

nSltp t^c Svflag* xal tmaiP h avr^ tjj n6Xii d^taTQOv fiiya 
ninf, cnqaag iavr^ ixit anjXfjv fiu(ffiaflvijv» Ixnai ii iv ov^ 
ffj Tjj n6Xit xai ri fifya rnfaTtvXop, Zvra fitxfiv xal xoafii^aa^ 
aixi xloat xai ftapftdfotg ivotxodofi^^aa^ xal fiovawaag id-fioft^ 
Bfiitoiw iv avt^ r^v iavrov vlxtjv, arrfaag iv r^ avr^ nrfaTtvXip 
(mfXf^ XaXxi^v fiir& naadftav Innt&v. 

Kal r^ Ooivlxfjv ii vnird^t * xai nifopag arfarTffoig fiir& 
poflMag uiovxovXXov xal Hovrtov, oTrmc ivlx^aav Ttyqavtiv to- 
naifj(Ovvxa avrrjQ xaX inolrjaiv avrrpf ina^x^av. xal rrjv Xt/Ofil^ 

tOftfp ii I4(faftlav vfp iavr6v, Ijrot vni ^Ftaftaiovg, inolfjai xqc^ 
rwniivfiv vnh^jiqafta, ftaaiXia^ ftaqftiiftav Sagaxiivuiv, xal int'- D 
XUfi xiififfv fjv ixdXiOi B6ar(fav iig ovofta B6arQov rov mfi" 
f&ivTog ifil airov arqarvffov, xa\ rikg Xotniig ii ronaQ/Jag ilxa 
T^C Kannadoxlag t^( ronaQxovfiivfjg vni *4QXiXdov xal rijg tc- O 289 

tSjfafyJf^ 'HqwSov rov nrqaQx^^vvrog r^g *Iovialag x^Q^t ^^^* 
iil n(foafjviyxav avT^ afi(p6nQ0t 8wqa fitydXa, 

'0 di ^HfwSfjc ftaaiXivg rr^g ^oviaiag nqig nfiijv ttvrov 
inolrfai xal rijv oioarQtoatav r^v l^oi r^g n^Xitog jivrtoxilac rrjg 
fitjfikrjQ, ijv yikif ivaftaroQ, arffdaag aMjv XtvxaTg nXdxatg. 

fO IxiXiaav ii afi<p6nQ0i totio^/oi toc fifjrfon6Xug avrSv n(fig 
rtfifjv ttvrov ilg ivofta tov KataaqoQ * o fiiv ^Hfwirjg ftaOiXiig B & Tiyijivrtv Ch. » TtyQovov Ox. 14 JTainro^ox/a^ Oz. 
tonaox^ag rijg — v»6 *jQX*Xoiov 91%^ t^g] ^Locas Ssto mtiiifesto 
scDdoaost Haqoo siispicor iegendaii; Kid tdg lotnag 61 toaaQilag 
(«aWZtrOf 9 Avo vwitaiif') il%a tijg Kttmtaioniag^ njg tosmt^oih 
fihfjg ino U^xiXdoVf «ai T179 titQagxtag ^HQiiiov^ oto.** Cli* 
21. ^ Ox. 

M TlMfttro BNiffnifioo «xtmcto» statoam Marmoream sibi orexit. To« 
trapjlom etiam m eadem orbe» pamilDm qaod erat, abi amplam ^o- 
dsMt, oolamnisqae manDords* et Musito adomasset; posita 10 eodem 
Moeo statoa, com qaatoor oqais, ibidem qaoqae de Tictoria soa triom- 
phom Mit 

loM LocoUo, et Pontio dodbos, adyersas Tigraneaiy Phoeoidao ro» 
fam, com oxerdto missis; ipsom profligaYit, rcgionemqoe ejos Prorin- 
dom fedt Arabiam etiam, aoae Arabi, Barbarorom Saracenorom re|^ 
pordt, Mf id est, Romano imperio sabjocaTit Vicam etiam qaondam 
moro dnaens, Bostram TOCOTit, in nomen Bostri dods» in Arabes a so 
aaii^ Suniliter etiam et in reliqais fedt Prindpatibos; Cappadoda Ar* 
chekd ot Jodaea Herodis regno, oxccftb: amplis enim illam nterqae bmh 
acfibtts donaTorat 

Hcrodoi aotem, Jodaoae rox, tQins etiam in honorem. Tiam pobB- 
caai oxtra Antiochlam nrbem trandto diifidlem» albis lapidibos straTit 
Utorqoo Toro prindpem regni soi arl>em, Caemris nominoy Aogastl in 
BOBunaTit Hero<Ms rez Stratonii Torrim» antoa dictam, Cao- 224 lOANNIS MALALAE 

« 

xa} ronifxn^ lxuXta§ Katadfuav JlaXaiathtif, t^ ^HfV^ ^ 
YOfUniv StQUTWvof nvfyov, 6 ii Idqxfkaog fiaaiX^f tcal toni^ 
X9IQ iaiXiat KaiciQiiav Kannadoxlag t^t nqi^ Xt/oidmpf JUm^ 

O 290 ^xay. ^v yuQ o KataaQ ^itog tov avtov Avyoiatov tov nmQt^ 
axfj^tog aitoTg Vxuy tijg tetQaQxlag tijv fiaatXilav inl tSw t$(5 
fynjs avtwv xQovmy, 

Kal il^OQfi^aag ix tijg IlaXaiatlrfiq naQtkafit xol tipf Atyv- 
ntov* xal vnptiiag ait^ da^X&tt iv*AXtiaviQtlf tjj fiiYaXj, 
Y 9S xal iKti i&Qiififiivat tijv lilav vlxfiv, iroiijaac xal t^ AfyvTttov 
vni ^PwfinJovg. xal tiaxiv Sqxhv avt&v t&v AtyvntUnv IvlO 
lAktiaviQtltf tjj fiiyi^ll iv nQwtoig uQxovta ix t&v lHmv aitov 
iv&Qiinatv ivifiatt KoQv^Xiov FiXXov * ^rm Houitv i&a» ov- 
yovataXlitv tov lilov ivSfiatog o^fiavtQov, 

Kal ix tijg Alyvntov ntQiaag o avtog Avyovatog &v^9t9 
inl tijv^Piififiv, vntiw^tlg Koi inovtvoiifitvog, &Q vnotiiiac tiv\% 
uoafiov * xal tvQow^aag t^v avyxXfitov ifiaatXwatv 09* iavtt^ 
h vntQfifavtif &v, &vtXf!iV xaX T^y BQOvtov tiv ifovtvaavta tiv 
KalaaQa tiv avtov &^ov. Svtiva BQOvtov fvXattovta t^ 
BtaaaXiav fitti fiofi^tlag ntn^pag intxtipiXiaiv inl t^ vm- 
B ttlag KaXfitaictvov xal IloXXiotvog, xa&o^ Aovxavig i aofigti 
^mfialiav noitjitiig aw^Qinl/auo. 

^Hv ii totg xt^voig tojitoig StoalfiiSg ug Hvttoxivg avyxXfi» 

O t91 ttxig ivA&iov fitti tov Avyovatov iv tfl ^PiiftJl * xai ttkivtf 
xataXtndhf t^ nQSaoiov aitov tfi lify nSXti tlg t^ inttAtSa^ 
if ait^ xati mvtattfiQUa tQtixovta ^fttQag toS vntQfitQititkv 

1. nalatatlviig Ch^f HitUuathffv Ojl 17. imtQfiipmvtt^ Oi. 
PaUffitinaot Archdant vcro rox, Maiaca jaao folt, < 
Cappodocko TOcaTtt. Avfusti aoim^ qd otriqiie FrincipatiMi 
ranio oonun Tita» conccMo r at^ Caotar aTuncolns fnit. 

A Palaettina In Aofyptiui profronos» ooai flabJofaTltt 
Ronanaa lonritntoai rodofiiMt, Aloiandriaa Infr oMOi » do 
triosplMTit. Cl?itati antooi hiilc primnt PraofoctoM 01 toli dodit, ao- 
aino ConoBoai Gallnmt qoMi ot ^lafiitCaUt difnitato, noaiflit til lad- 
fol» oohonottarit. 

Aofottnt doindo Acfjpto aohont, Romb rofonoi oat} «HBBa firo- 
tnt , ob orboai donitna, ot fidocia ot toonritato. Bcnitnm toio Aifca» 
bont in oaydbot obodiciitofli, pro arbitrati» too f nla ditpoaoit. BfiM 
otiaa, Caotarit aToncnli porcoitoraa, qni Thoaiafiaai amlt i capoTcrat, ooomrohcntofli, capito mltaidty Calfitiano ot PoUiono Cta. 
«tl Lncannt» ta^cnt RooMiionni Poola, m omo ri ao protfdit. 
Hao tompcttato Botlbint qoidaii, Sooator Antiochonrii, 
Aofotto Tcnloot, diom toam oblitt Tottamcnto Toro fiicnlUtoi 
bl anao addlxmti oti dafnlit littrit, mcMo Octobri, por dioi talit n 
CHRONOGRAPHIA. L. DL £25 

fafvig iySwag wcfoofiitm ual 9'VfuXixmf fntfpHxSw, nawim wi 

iih(t&9 iro) IjmnAv iyma. 

JCni xat4ip&aaw h ^Antoxjtla h tjj Sivtfya naqwaUf ai^ 

ft9 faftllQo^ ToS aitov Avyovatov lAyqlnnag, na\ tiix^Xat 
Stov naXatov inntxol^ Tck ;ifcufiara un%q ilxiv Ix rww n^tfv tfi^ 

fiw xai id-ni^ot T^ noXvTQOnov &iap i avt6f* nai duvfiu^ 

oag t&jXd-kv ix^iv. &tuii di nQtftiv xi aitb iroAai^ Inntxhv C 

wA «i naXatov naX&tutv ix t&y Idhn Kdttrto^ [di] Maffxtopig 

f)$ ^Pwfiabor, xatAd^ti^ iv Hrttox^if tij^ SvQla^ ngig OOannop 
tOtiv fiafvnov9 tit MaxiHva tir fiaatXivorta Iv jirttox^f ^* 

niaat ip^QOvg dtSivtu ovr^y 'Pcujuo/oic* 

^Eyipito fiikatXiig ^PtofiaUav nfiotog xal fihoQ xai Iffftotpar^ 

fiyc i avthg &it6tatog Avyovatog * xaX ixiffifAattiiitv iavthv oS- 

tmg, Avyovatog Kataaf *Oxtafftavig tQontuovxog aifiaatig O f9t 
ISxfofoi^ IfmiQotwf, iniQ iativ aStoxQattoff. xal ifiaatXivaiit 

ahig Avyovatog ttlt narta itti v^. r^ Si d-i^ ^f^^fX* xoy- 

I t g iJi f c^ Xint6g, anXo&Qti, iv6g^&aXfiog, ^Qtrog. 

!& Si avtov fiaatXittf ixttai t3 liQiv %oS Atig iv rjf 'Pdftji, D 

iamvitiaaQ xai tA KanittiXtov, noti^aag %A itutpotiQa ^fiiQtlt 
Wxtlofttttcu 

1. «crmMr oi^t Chron. Paacli. p. 19t. B. CoMpaiatit p. 105. P, 
C Ugendaai poto tottytruip, llHdem cst InntnSv. 8. Kotvtog 
$1 MaQtuuvig ^iji^Pmftalmv] ^Locoi mendoias: A Billii onnbo 
maoiliutv Tldeuir. Qoiiiam rero tlat, qooi hie memorat, Qaintiu 
Maraanas et Pbilippas Barypas, docdoribus inquireiidam pamitto. 
Forto *Pmftalm9 redandat, et 6^i oofnomcn est. Certe Mardnm 
Refom liabemas Cos. in Fasty Sicalls, ad finem Olympiadis clxxwu^ 
Ql 18. avtov] Tj aitov ed, Veiieti. 

Lndi omnifarg, Thymelici, Scenid, ▲tUetfci et Bipiettres, popnlo «s- Afrippn irero, AnfatU foner, Antiodiiam tecnndo Titent, Clrcam 
ffcm, a raderibot rmnaram prioribat tcrrae motibot factaram, repar- 
f»ii cnravit t «bi cam Lodot hotce Tariot tamma com adnuratione tf^ 
ctnsMO, eiinde ditcestit. Circom autem hanc Tetercm oUm condidit Quin- 
laa MardaBot, Dux Romanut, eum Antiochiam Syriae, Toctifai Romanit 
pcmdcndnm Phifippo Barypo, Macedoni, ad Antiochiam refnanti indiceadi Idcm diridstiaMH Aafnstnsy Romanorom imperator et Monarcha 

^ msy Sacrommqne Antlstcs erati Cofnomcnta antem ista ^bi arrofa- 

yntL jiugmtHti Cmitar OeUunmtttit^ vietor angmttut ifwictut^ tmpemlor, 
yd (Graecb) tonat, ovroicpmD^. ImperaTit autcm Aufottas in nid- 

annos lti. Brat vcro statura corta, fracilb, capillitio lcnto ac 

», pnlchris oculis, naso elcftiiti. 
JSo imperante Jorit Fannm extmctom ett» Ca^tottomqie instaara- 
it «tnmqna aedifiriam plaBe ttnpendoBk 

15 
226 lOANNlS MALALAE CHRONOGR. L. UL 

Ttp ii X9^ ttu xttl fitpii t^ SixAttp tijg fiaaOMa^ uitw^ 
l^iamaiv ixfun^aac iSyfia waTi ajroYfnttf^vcu n&aaw t^ in 
aitop yi90ftivfjp Ytjp xal ^v nfiffiP ii)^v ol 'Pcu^cubt inl t^c 
inatita^ HyQlnnov ti ititiQov xal Joyaxov. xal infyQOfii 
naaa 17 ini ^PtafioUovg yt^ ii& Evfiipovg xal jittuXov avyxkijii^S 
x&v 'Pwfitttofv, il^i y&(f noXiv ipifiov * ioylXog yitQ f^v nuw. 

Miti ii ti iiiX9iTv to fia' itoc xai fifjvtt roy ixiov xi^ 
fiaaiXilag avtov iv ttp ivatQif fitpfl xi, &Qav ijfiiQtv^ iivti- 
^y, ^fidifa xvQittxfj iVfjyyiXiaato iv Ntt^agit tfj niXu o ttQZOf' 
yAog FafiQi^X tfjv aylav naf&ivov xal &ioj6xov MoQiav IviO 
intttiln Kovivlov xal jioyylvov , fffifiOVivovxoQ ii t^g SvqIus 
OvtiXX/ov tov xal nQoaxd^ivtog viOHnl ini tov jHyavavov 
KttiaaQog. 

5. E^fi9Vovg\ De hpc aoeoita t. Bnstathiiu ad Odjtt. p. 583. di 
11. JToviWov] Kovtvtov? It. OonWoo] OiitiUUov am 
dnfli cam Ch. 

AnDo antca regid xmx, nense z, Afrippa n, et DoMto Com. 
cto Jus^, it reciones omies Imperio Romeno sobdiue, tam eae oeas 
ipse sabjofaTerat» quam quas antea tenuerunt Romani, censerentur. ra- 
otos est antem iste Census, per totum imperium Romamimy ab 
et AttalOf Senatorii ordinis hominibus. Ma|;nam enim apod 
rererentiami nt qui ad iram pronissimas erat. 

Bzacto aolem regni ejos anno xli» meoseqoo ti, Martii zacr, hera 
diei n, die Dominioo» Beata Tirfo, ac I>eiparaf Maria, ab Ardianfele 
Gabriele, in wbe Naiaretli, laetum nunclom acoepit; Quinto et fjoa^no 
CosB. Vilo&iio Mitom Syriao Praofectot «b Aafusto Caesaro 
stitoto. AO rO 2 I\ ogs 

XPONSIN BAZIAEIAZ ATrOTZTOT KAI 
ENANBPStUHZBSlZ eEOT. Jtijv ti t4» M^ IVci xo2 lAtpil %{f y rtjg fiaaiUlag to5 ojrov ^ 
AvYovarov lyiprrf&fi o xv^ho^ ^/ic5y xal «^<ic *Ifjcovc o Xft^» 
otig rjj nQi tf xaXari&v lavova^lmv fiijyl Sexifififltp xi', 
iSpav ^i^ty^v ifiS6fifiv, h n6Xii tij^ ^loviata^ iv6fiaT$ Bfi-» 
S&UlfA, nXfjaiov oSaay rijg 'hfovaaXi^fi , fiovg xati lAvTi6xitav 
Ti^ fiiYaXfiv xQfifiajlfyvtog fi/S^, ^yifiovevonog rfjg Svflag JEv- O 2M 
ffjvtov rov imo vnaxfav , vnanvovtog di rov avrov *Oxrafiict^ 
vov xo2 SiXovavov, ronaQxovvrog it, ^roi fiaaiXivovrog , rf^g 
Tfoviaiag ^Hfwiov tov fiaatXttag. 
10 SwayiTOi ovv uni lii&fA fwg tov CktXtx, viov *^fiif, Iri; 
I^X/, xai ini OaXix iwg rov ftfi^ itovg rijg fiaaiXilag Aiyov» B 

S.''Iavov9iQl»v Ch., '/oinrovap/^ Ox, Sie et bfim saepiiu. 5. oi^ 
amv] V. ad p. 54. A. 6» KvQtpflov} Conf. Lacae cep. 11. 2. L I B E R X. 

DE TEHPORIBUS ADGUSTI IMPERATORIS £T 

DEMNCARNATIONE. 

jAjum woUm zui, nense ir, Augosd iDperentiiy ym Kd. Jamiarias» 
Dticnaihrii xvr^ hora diei Tn, natos est Dominas Deas noster» Jesns Chri- 
stWt ^ ciTitate Jodaeaet nomine Bethleeoi, Uierosolynis Ticina: (erat 
lc nasuu Aerae Antiochenae xLn,) Cjrenio, Tiro Consolari, Sjriae tonc 
t— ■p o r is Praefecto, OetaTiano ipso, et SilTano Coss. Herode Tero Judaeae 
tiun tenente. 

NoflMrantar ergo ah Adamo» ad Phaleoui nsqae, Eheri F. anni 
iXXMMUi a Phaleco Toro, ad Aogosti Caesaris rcgni aanon xui, anni £28 lOANNIS MALALAE 

arav Kataa(fOf ttfi ^/7?bSd ^C cwAyw&oi imi Hiift toS 
nQmonXdoTov fwg T^g yarcl aa^xo ytprtjaio^ tov irv^t; ^ft&w 
^ijooS Xftatov xal jov fifl^ irovc x^i fiaaiXilmg tov «^tov Av^ 
yovajov KalaaQOQ txfi jt(f\ 
• Ka\ Xomhv awariajQiqifi Inl t^c y^C toc^ ar&QfinOigo jrv- 5 

ftoc '^fidiv xal d^t6g , wg Iv ratc y(fag>aTg IfUffQixat, Tttj Xy^ i£c 
ylvia&at ano jii&fA Twc t^C too xvgtov ^fiwv ^ltjaov XQiarav 
xati auQxa ytwtiaifag xal aravQiiaio^ IV17 jtffky. o yag CDo- 
Xix xoTa rijv nQOfffitix^ tfiavfiv Motaiioc to ijfiiav Ifyitiu too 
Xfovov tfiQ fiilXovatig tov Xgiatov nafovaiag, wanif y&Q tovIO 
C Sv^Qionov tfi iKtfi ^fiiga InXaaiv, &g Mma^g l^i&ito, awra^ 
iag h toT( vnofiv^fuwtv avtov xa\ tolvto, ,^a\ iiniv ij fiia ^§il^ 
qa xvfiov iiai\ x^Xia itti," tfj ii ftxtfi '^fiiQf, wg x^dkur 1$ 
O fB5 yifWfii f inXaaav &iig tiv Sv&fimav, xa\ vnituat tjj ofimfwif 
&vd'Qwnoc' tig itjXov ilviu Sti ovtoi xa\ tfj &tji rifiiQf t^15 
j^dtaiog in\ ttjg y^g hfdvfi o iian^g ^fiSv *Ifiaovg o XQmxig, 
jcot taoiai thv iivd^Qamov iti tov imxvQov xa\ tfjg ivotatmamg * 
oTiyo awif(fd%f/ato KXi^fifig, BiSfiXog, xal Tifi6&iog, oloo- 

^o\ X9^^Y(f^^*9 ofiOifomiaavtig. i ii d^ioifiXiatatog X9^^^ 
yqdifog Evaifitog IlafKfiXov 6 yivifnvog iniaxonog Kaiaa^^iO 
(iiag Ilalatativfig tjj fUv ixtji xfXMiit tuiv ivtavx&v Xfyu xai 

11. #»rr«l«c iv Tob vfffiviiftaotv aito^] f«Hooc Bfot^ fwW In7« ««1 fOio hif Ag fUa ^M^"* Ch. SO. Eioiptog} Vld. mi 
p. S2. A. 21. ftkv] fihv yo^ Oz. 

tnnt MVOocooLXTn: adao nt ob Adamo» priao lioaioe, ad locafnaliwnt 
D. N. Jesu Christi, id €st, ad Angostf Caoiarii laiporaiitii ann— xui» 
auBl efRoxerint mmhmoo. 

Conyemtionea suam deoiqoe liabiiit in terra aua heiinibni per •■- 
nos xxxnii dcot tcstantor 8. Scriptorae. Ab Adaaui icitor, ad D. N. 
Jestun Christnai in came CmcifixaH^ anni tiabentnr HMMHMOxmn. PW» 
lecns enin» secondoai Mosis ProphetiaMi, dimidioai didtar teaporis Ckri- 
sti fntori adTcntos. QoeoiadMMdna ei^ hoBdnem Deus Am lexto for- 
auTit, uti Bloses scriptis snis testatns est; (oni etiaa et hec addit» 
DoaMOua, sciiicet, nnnai diea idem esse, ac Miilo aonot: die yoro 
it antea dixfanos ex scriptora, Deos hoiaineai fonnairit; qni 

EEcatoBi laptus est:) oonsentanenm oanino WdetMr, nt sexlo 
Uenario in terris appareret D. N. Jesos Christos. Pamiono» ot 
rectione sua hominem salratnras. Haec vero a sapientlsiimis Cir« 
phis Clemente, Theopbilo et Tlmotheo, inter se conientientibne, 
mos. Eosebios aatam Pamnldli* Camaroao Palaeifinae AiIsoodol 
CHRONOGRAPHIA. L. X. 229 

avric ^optpw t69 oXiOP owTt^ga Moi xvffiop ^Jtjaovp XQtatop, 
Mattt riw uQi&fiip rdtp *ei ^fii^dfy jijg nXuaaag rov !^iiifi * n(fi d 
rtv ii nX^Qtadijviu ri iiaMnrx^oinip itog ilntp Sti ^^xcyi; Inl 
^C yfji o xvfiog fHA&v Kol d^iig ^ltiaovg XQnnig qvaaa^iu 
5TJ yii/og tQp uyd-qiiniap' xol lyippri^ i$al iptjpS^fii^fiai, iffja/, 
Xf jtqf XtH * Xnad-i na\ optaxfi o xvQiOQ ijiAiup *If^ovQ o Xffi-' 
oiig xul upiX^&^ r^ fXfX'/ Irii. ip di tip iiaxia/jlioaj^ 
!tH ifvfiipiitpovaip unupug ipapijpiu rip xvQiOP * kup ovp nXiop y 97 
W9 iXaaaop , iig 10 /; iiog ilpup ipa^Piu xuiu rijp ;r^o^ 1771- 
10 «fy ipotp^p, xal fiij OfioqfOiPOvatp ix&ifiipoi ni^l tip i(fi&fAop nap 
ipuafTiup, ip iaxujoig xtufoig iifupti, iig tj ^ilu yQutf^ arf^ 
liotm. 

*Eni di T^c fiuaiXilug rov uirov Avyovarov KalanLQog ai" q 295 
fiaarov tnud^iP vni d^iOfitjiplug noXig rrlg nuXuantrtjg ipoftun 
ViJakafilpti. iptripu noXtp iyitqug uirig Atyovinog imxukiai 
Jiig noXiP. 

*H(fiaifig ii o ronufxrig, tjroi fiaaiXivg, Mjg *Iovia/ag ip 
mir^ Tf» XifOPif iitiux9fl Sti xaruaxonoi foiyoi uni IIi(faiii>g 
iia^X&op iig r^p *Jovialup xoif^^ ' ^ ixiXevatp avrovg avax^ 
20 ^Nu, ^Xdap yikif uni t^c Ili^faiiog fiayoi, ypopngp iuc fiv- b 
imxot, iiA Tot; ipuptprog uartfog rov fjnfipvauprog Jtlg rijp ipa" 
roXiiP rfjp rov ami^(fog Xfiarov ipop^fiiniiaip, iiaqu qptqop^ 

9. ^] S^ Ox. la sial] tAf? ikid. t^ Ch.^ civr Oz. 

tL &f€^fwmfliP Cli.9 ipav^^mnioimg Oz. 

mmakm Doiidim et 8altater«a, laam Christnm, tezto amienB MlOd- 
Bulo, sccandoa niimenim dlei, qoo factos ctt Adamus, apparoisse fato- 
tmrt „ante Impletnm, inqnicns, sextnm Millenariam annomm terris seso 
oskibeii D. N. Jesns Clinstus; nti genns humanom liberaret.^ Natom 
ovtcm csse, ct incamatnm anno MniKli ■mmhhd, esse etiam passom, et 
icaMieil sso, inqno ooeios assnmptnm anno unuiHimxni, afBnnat idem. 
Uccnttqoo igltnr intcr Scriptore» Imnd convenit, de nnmero adTcntus Do- 
mmB, afis phiros, panciercs aliis nnmerantibns, in hoc tamcn sont omnes, 
iDui aetato Mnndi sexU, juxU dictoro Prophetioimi, apparaisso. Ulti- 
■b onim tcmporibos ▼enisse, testatur S. scriptnnu 

Angnstl Caasnrii snb impcrio, iram dlTlnam ozperU cst Salamino, 
Pftlmcstbao arts. Banc Aognstns rofedt, ot Diospolim TocaTlt 

8ob hoo tcmpns Herodcs, Jndaoomm rex, Magos qoosdam, Jodacam 
«Eiploffandi cansa adTooiase edoctns, oos comprehendi jiusit Magi enim 
Uy Mjsterionm haud.ignari, cum ez stelia in orienU vba, Christam in 
Timimti iBtaUexissent; dona secom ferentes, onm, Unquam regem £30 lOANNIS MALALA.E 

T(£ avx^, d( fiamW fttYttJttp xal vattft^, tSTtne tif T^* &tm- 
nlfiv tk96rrts lanfuaxw, IIov iaxtv h %t)t,9iii fiaaiXtif t&v 
'JovSalm; ual id^XX^^riottv toTe^IovStUtte, oirmc ^<i}w 71«*- 
ij9tpii( avynfxi9i]aav xal i1vt]vf;r^aaw tm 'HQiidj] fiaatXA 
«ai intjfoniotw mTOv(, ^i& tI inl T^t- '/ovjo/ar /tu^or J}-/ft-5 
a9t KaTdamnoi; xal £*^a/or avi^ 01 /»01^01 ri nS Jtrr/poc 
^ov/ia, xa) Sti fttfas ffnnXiie tyarv^^ t^ x6afup, xal S» ^w- 
^ avT^* ivefMrtif na^ (yirof<tda, «uf fittaiUT fitfiiX^, jifoattfy- 
»» oJt^ 8 lni^tlfofit9a i&fa , iSf 9i^. ttiofuv yA^ bvtoo 
Tii' j(n/^a A T^ a>aTo)Lg , xal tjX^o/av ndoaxvrtjaat auTif. in 
ti 'Hfudiit ixttveae Tovra t»9afifioe tftttvt, Xttyil^fitvof Sn 
07 ntti jiSyovarov KaiaaQa nolttf iari ivvufuwg o yivnj9tle ffa~ 
oiXttfc, ^aaf oSv iX&ivTis 01 /layoi iv 'ItfoaoXviioif iv ttnm- 
%t(tt OitvSixlov xal OittXtfhv. ^xififiiiatno ovv na^ avrtSi' o 
'Hfwiijs riv Xif^vov Toe ifavivToe aariifoe , xai iltitv avToTp ni^ IS 
ftayoi; tn 'E&v t^fr[ii avTiv , iX^orrts axayytlXatlfiot, oiute 
tt&Yo IX&^ npoaxini^aa avr^. xal a7tiX96vTit ol ftiyot, 
hitffttvfttvoi vnh TDV ttatiffoe, o{ iio^axaatviv rjj &vaToXjj, i^ 
Ifov T^ Itjaovv xal Tfyi fir^lffa avtov ir Bti^Xtift tjj nAXtu 
D xal ttta6vTie tle ri tiaipoe rije ytje nfoatKvviiattv Tfi avTTpiV 
Xfiar^' tXiyov y&f Iv iavToTe Sri Tiv fttBjtva ix&toS .Jt^ 
ittoitixvvii i7fiiV otTOC o iar^f, tv ^fuTe Ttftufttv, ue 9t6r, 
nal nfoatvfyxavTte avToi iwfa Snff ifiaarafyr, <Sc #(^, xa) 

I. ilf rf» imtol^l Ibm !■ t^t irtaol^s, ^ wbk Mle n^ 
tlu *ut 

Wfnm «t TtctonMt nMntari tAtvMnoL Ori«BUn Itaq» tmm 

canuB MMB dirif«nt(«, nbi natui euet JudMonn Ru, tci* '' '' 

Pina aMsa Mnunmtar Judteot puuM ftfabmtar) dsaec n 

eoapichfiuiqne, *A Hcrodcm rc^eiB perdDCMcator. Vi TCf«, qe— eiw 

JadMUi explerandi cauM wlvearrant, IntcrTagBnti, reapoadarant; m, 

atoUa ■Irabtlt in Oricnta *i«a awaitoi, Resan MafauB Bundo aitan 

MM, dona ci, cea Ee>] Miaoo ablaluroi, illunqae at Dcoh VMMTaU- 

rei, ndTMuna. Bii aiMitii, Ucrodei admirabaadui obiUipA, iim f 

nni.M .__i..n Caeuioa quiatae poteitalii cue potiiarit Rai iMi. 

liaouiljrniai Teneruat, VmdiGio et Valerio Cmi. Hm- 

qoe itella apparuit, a Mofii dUifentar ezquiceni, A- 

A larcaieUa eom, nihl rannnaed* ToUaa, «t et <p 

rer. Magi itaaoe abeDates, et ipMa, qoan in OnM- 

n riae ducen liabcatei, Jcmib <t metri» ^, ia v- 

enmt. Inter >e Tcre diccntei; n«telle iala, qoM aaa 

, Deon certe mi najorciB mbii exUbeti" ■ Imttm 

Aaqiie, qnae altulerant, el, oen Deo, offerMto, CW- 

reaetali atmt. DiTialtoi Tero adoMiiIti, Hwedo Ihgo CHRONOGRAPHIA. L. X. £31 

X^fianaS-ipti^, it^ SXXr^^oioB, Ttjg tov Xifttrav , iy^X^f di; 
%i nifaix& fiiffi t xarafQwiiaamg tov ^Hfaidov fiaatXi(»g, 

Kal wq natxd-tig o avrog ^R^iiifi^ fiaaiXivf vni t&v fioywv 

l9vfiti&fi' xal niQii^aaafiiyog ano twv i^x^fi^ ^^ 7ov- 

Shimp nov o X^qrig yivpStcu, ffiad-t. xa} nifnpag Tovg atffo» 

tuitag iafoii n&na tik nfma h Bfj&Xiifi Tjj n6XH t^c '/oh- 

totag, xa&iig ^ &ila Xfyn Yfag^. xal Xfjip&ilg iv&mg o 'HftoH 

^ ndd-ii uviatif imwXfjxofifonog lylviTO xal ani&avi, xul ^ 

Iffmo fiaoiXivg , ^roi tonaqxtig, tov ^Joviaucov fdifovg ^AQxt^ 

Vihng o vlog oAtov itfi 9', ip vnatiff jiafila zal SifiXXiOPOv, 

in^cdc o ao^piitatog KXfjfifjg o XQ^^Q^Vog l^id-tto. 

*0 8i Avyovatog KaZaaf *OKtafiiapig t^ vi' ttn t^c fio^ 
otXtlag avTov fifjvl Ixtwfi^lif t^ xal vntQfitQrtaltf ^;k^1U 
^tv dg ti fiaytitov * aroi Hoifflag ixatSfififp^ 9valar infiqiitff^ V 98 
^oi, Tig fii-f Ifii fiaatXivati tijg ^Ptafnwajg TnXittlag; xol oin 
m^ adt^ &n6xQiaig ix tijg Ilv^lag. xal naXiv Inolfjaiv 21- 
Xtpf 9vatav, xal iTnjQiitfiai t^ Tlv&lav ti iii t/ ovx id69^ 
avtw anoxQtaig, aXXi atya t3 fiavTitov. xal iffi&fi avt^ uni 
^ Ih^iag tavta. 

^ Iloug ^EfiQoTog fdXnat fu d-tig fiaxuQtaaiiv avuaamv 

%6vii iofiov nfoXinitv xal utiog aid-ig lxia9ai, 

4. i99fi9^ Ou, Bfiktthael H. 16., i9vfMS^ Ox. f. I^m] 

Matili. L c 8. ^mlrjK6§oovog Ox. SO. 9i6g\ 9iotg Siiidas t. 
Jifovotoo. Sl. &iio$} dtiriv Soidat, 6i6v Cedraiiu p. 182. C. 

Iw pg babito» ad liMtct dhrcrteBtet, per avia tandeii ad Penidtm e?a- Htfodet ubi fe a Maf;ls ddutam esie senslsiet» ira cewefni estf 
c w le slos itaipie a Pontifiabus Jodaeomm inqulrens, ubi Christos nasoe- 
roCari el Befhleem Jodacae, locnm csse edoctos; missis illoc ndlttibus, 
infiuacs omncs nccl dcditt dcnti sacrac tcstantur Scripturae. Herodea 
▼ero mofi>o iacurabili statlm corrcptos, a ▼cnoibos ezesos interiit Hune 
In rcgno Judacorum ezccpit Archdaus, ejus fiUus, Lamia ct ScroUlano 
Coos. rcfnaTitano annos Uy^^cttti ClcmcBs, saplcntianmui Qironofiaphas 
MrifCnm reUqnit 

Angostns tcko Caesar OetaTlanos« .Imperii sni amio lt, mense Hy- 
po rt c r c l aeo, sIto Odobri, Oracolnm adbt: factaqne Hecatombcy Pythiam 
rofavit, dicendo. mQ>^ postMcy Romana tenmt sccptraf^ Vatc to- 
ro niliil rcspondento^ snoca itcnHn pcreglt, ct seconda Tlce sdscitato* 
>t wQnaro, inqoiens, Orscninm siMt,!* nec milu dat rcsponsomf Tum 
a Pytlua acccpit baoc 

Jfc |Nicr nebr&cuif Huxui moilcfotof Olympiy 
Mgran Mic mantfot , Stygia$q[iiO rcocrlcrc aci «aiftraf. 282 lO&NNlS MALALAE 

O S99 KttX ^iX&wt U Tov itantlov o Avyovartx KaXaa^ , utl A- 
dtfti' (ff ri Ka.Tia^Xiv», tnastf tKiTfiaiiiv fttfor, vVijlL^, Iv £ 
tafyffeal/t 'Punaimle yfuft/taao' , '0 fiw/tig oiirdc Jcii rov nf»- 
ToyAvov 9tw' Sarie fiwfi^e iirtt» tlt ti KanfTuJuor tus *^S 
vmr, xa9iis Tifii&tof i aeifie ovyiyfmlmto. 

'0 ii aAriQ Keuattff *Oma/iia»ie mo^ jKi^^tlc i" ^jj 'Ajftg 
htXtvriiot, yifiwv Stf hwv ot', anaiE xul amfQoy^aat ini <n#- 
ftaTOt^e afttttfilue. ^ yif (tvaiiMif aifxuiftif xa) fiaaAtve. 

JHcri Si j^v fiaaiXtlav Aiyo^ov KaiaafOf inl vwrtU^W 

Si^Toa xttl ^^XTtxiayoil iffaalXtvai Tifii(fioe KoTaaf fn} k^. 

dOO ^ ti tiftoiptaTo;, yifaw, XtJiruKivig, tv6ip9a3Lftot, ft^yxfoof, 

C xovJ^piS, oiXoe, inoaifioef tfiXoxtbirjjt. Sarie intorfdrtvat 

xttrA Iltifau», xal /tij noXt/i^at, dlild Jiaftixili;^<)c xa(i* o^ 

Tw voxra tfpf/njc Inoltjat. IS 

JCfil ^MttfV M) T^ 'Pwfiifr 1ii.9t9 tp uimoxilf t^ ftf}wl'Ib 
Nol Hxnan t^ot t^c n^t^ iftfioXov( Svo fteyiXove «^ *f 
SpH Tf> Xtyofttrff StXnl^, txovras iiaaT^ftara fiOdati ^, mn- 
Ifi^ovt xal narmtfftaiTe xol xurct ^ftfj» mlaae TCTptunla 
itik tlknfiaruw, ^tXoxaX^aae avra ftoivatiau xai ftafffidfoie, x«l|a 
T^ nl«T(rtn' ii xo^-^ovffY^ftaat xal &yaXnaai xoaft^aae nJ 
TifXJiFac Tottff ovrot^ iftffihwe xal xi tifoe anaxXdaae tawSai, 

1. lot«^ fnfi ffiynv Ai jjspcf* iJiuTifow 8aldU( £n*'i Ioot** 
h iofmw ^finitar CcdraiD*. Coaf. npim p. 27. A. Ifl. otUi 
Ox. 18. Uara ««t»(d90»e. iO. ydMoU^oat Ox. 

Fodc J^tvr , aoilruM iime Mltr> «Ilare fatigtt. 
Augatta* iUi|n« iade ei Oracola dltcedeni, in C«(»laBn Tnitt M 
■Itui cxGcUo cTceto, « literii L&tlids iBuriU jut^i Bmte at Jrm Pii- 
magniti Dti. Quic Ara adbuc luqiie riiitiw, 1b CapitoD»: aU i f i M 
TiMotlicu Baioriao prodidlt. 

Caoar antcm OcUviftaua in norbua inddMi, BonM inoiitv, tm^ 
BBMrum LtxT, fiBe prule, «t ati onuu labc csrpoiii libcrt nt vfA M 
Rei MiluH, Md et PoatifcK Maiinui fuH, mjiteTioniBitae paius. 

PbU Caeurea Aueustum, laipcnilor bctoi at Tibcrtii*, Seita «t 
SMticiaae Cnss. et reenB>it aaiMa »ii. Erat Tcro MatDra KediocrMi 
npcrantc, aelatc Ter{cnlc, eracUii, oculii pulclirii, oiger, capillitio Ir»- 
«i, Erlipoqoe, nibaiinu), acdffica^oal dediliuiaiui. Hic coatra Pcnu i^ 
... u..k.>. «_ ..., ,j pugnam oon dcTeaBruat; TcroM Caenr oUMm 
ifi acccpit. 

'FTtunii, Antiochiani pirignaDi TCtdtt oU oitrtw- 
il|uun, porticui duai cxtruxit ■■taifwii , dcNpw 
ididc ornitai, quatuur HiUiarioB iMamUo diilMlH 
ctiaoi conilgnata Ticalin witnult, qiwa «t ■Wira, 
ipiun vcre orbii pleteuB ttatqii, M cetMrii ttnb CHRONOGRAPHIA. L. X. £33 

nfmx£Uifi0i T^ air^ '^^yM ^^ ^^'^ '^V ^oXoiff tilxH rijg 710- D 
litfc f^ vni Sikivxov yivofiiv^, anoxXilaag di& rov idlov 
ahov Titxopc xal t^ iix(f6noXiw xal rip^ ^wnoXiV» ual avioTf^ 
fi Tf> avT^ Tipiglif KaloaQi ^ fiovXri xal Sijf*og rwv jivno^ 
Sjlfm 9T17X17V yahaiv vmq&via fnyakov xlovog Qrjfialov iv %ji 
nXaulf xaxd^ ri ftiaov t&v IfifioXatv %&v vn avTotf xTia&iv^ 
tw. ZoTiQ TinoQ nixXfirai ofAffaXhg Tt^g n6Xitag, ixotv xal tv^ O 901 
nov lyy^Xvfifiivov iv Xt&ip if&aXfiov. fjug oTi^Xfj ^aTm io^ 
vjgvvv. 

10 'O Si avTig Tifiiffiog KaTaaff fia&dtv ou SiXivxog o fiaci^ 
Xtig ^fifld-iig Tig ^ang %&v viaTonf xaTtivTOtv ix tov tfovg 
XUfA&vog xal XifivaljivTiav , anofvywv to ifog iv Tjj miidii 
Ti^ n6Xtv &nai, nal fdiixi Tjj ovtov anfX}; xifiiiTiOv Xld^ivov, B 
Iv ^ inotffli TiXiGfia ii ^ AfiXaxxiovog, TiXiOTov xa\ Uqiiog, ii& 

15tcI( ftcng Tov Jlaffiivtov x^f^d^Q^ noTHfiOv xai twv xaTiQ^ 
XOfiivatv ^axmv Ix tov i^g nQig Ti fiij fiXdnTia&iu Ti avTi 
ftiffog Tfig noXiiag ^ no^iXad-ai Toig vn avTov xTiC&ivTag ivo 
ififtiXovg fiiydXintg' Zmf xifiiiTiov Xt&ivov Xiyovatv ilvai ot jiv^ 
Ttoxik noXiTai tu ^iwxA Tfjg niXaag ovTdii', iiiTi ISfiyiQaxi 
fKiti fiiffog avTi T^g n^Xaag iitk T^g iaipaXitag tw xTic&ivTog y 99 
naf^ avTov titxovg ix t^c TfSy fiafffidqiov Safax^&v xal 
Ili^&v ImifOfi^g xol tiXiiiauag. ^xiiTO ydff ityja Titxovg nqi^rnv 

Im xfaiwf titm^i Ti aiti tiXxQi Ch« 19. ivimiid] Iiubo gfjUmMiiom fadt. Insoper edun noeniboi mbla oUa a Sdeoeo factis» 
■oTm odjedty intra qoae» non loloni Porticos illas doas dousiiy sed et 
■Mfltea etiani ipsoB, Acropolioi qooqae et Jopolioi. Senotos itoqiie, po- 
Missqoe Antiooienos, TiMrio Coesari stttaani aeream posuit, supra co- 
hwMiOM ■afoani Tbebanamf in platea, inter porticos lUas duas ab ipso 
oacCmctas HMdiani: qoi oaidcai locos Umbilicus urbis Tocator: ubi et oca- 
li elfigiaaiv lapi^ inscDiptaa, Tidere est Statua aotem ilia ibi adlioc 
Tiaitiir. 

Tiberios aoten Cacsar» «bl inteUexisset, SeloocaB regem« caventem 
Jbi a torrentibas aqaarom, ooae ^ bybmum tempos e monte exunr 
M restafoabant, moote relictO) m pianicie orbem condidisse; et ipse» 
-a osos Abiaocoms oujasdam« sacerdotis et mystae, joxta statuam 
1« capauiam lapideam coUocaTit« mystioe praeparatam: nempe ut Par- 
i iorrentis eloTiones, et aquarom e Monte cataractas, hoc fasGoo 
pnpcUeret, no pars ilia orbis laederetor, aut Porticos a se extructao 
«▼«rtercBtor. Capsulam Tero hanc lapideam Antiocheni dicunt e»§t He- 
dmmpifhm orbis soae: niminim, qood haec morum, a Tiberio factom, 
harrpognabUem reddeos, oam arbis partem quasi redemit ab incorsioiii- 
o( rapinls Barl>aronuB SaraceQorum et Penaram. Oiun enim ea 
284 lOANNIS HALALAE 

ti naQ& ri Zfog ti^Qog rtjg noXwg, nita^h vnh ^Amoxjow tov 
ImifavHnaxov fiaaOMag* Sti ual xh ftovXiVTi^giOP txriai sral 
aXXa Ufi. waavtwg di xoi ^Arrloxog o fiaatXiig naXtp o 1«- 

O 302 yoforog OtXddiXipog ixrtaip T^m tijg noXiwg noXXd * oang ml 
iv Adg>vjj Hxvtatv Iv %& Skau iiQ& tvo , jinoXXmog xol jiffjfyt^i 
iog, ar^aag iv avroTg aydXfiaTa ivo Xf^^y naqaaxw nffovi» 
fiia ToSp KtKTatpivyovatr ixiT ngig t2 fiij ixfidXXead-al nva ix 
B Twv avTwv iiQwv. ravTa Si ixTtaav, St< t& MaxtiovixA fit^ 
atXita vniJQx^* 

*0 ii Ttfilqiog Kataaif Xxriaav iv rfj aiTfj ^Avnoxila ndXniO 
liQiv ftfya Athg KamTwUov. oftolwg ii fxrtaiv i tKvtig fiaai^ 
Xivg aral irifAoatov XavTqhv nXf^lov t^c ^Ohjfint&iog nffjftig Ttfi 
xTtadilatig vnh jiXil^dviQOV tov JUaxiiivog Jg Svpfta t$c «^ 
Tov fifjTfig * inti yoQ ix tov ovtov viarog ^AX^aviQog iX&wv 
ixit xal ilmv ori ^nta ydXa rijg iftijg fifiTfig* xitTtu ii 17 1117-15 
y^ na(f& Th S(fog ' ^rrtva airhg Ttfifyiog ^w Tov Tilxovg ani^ 
xXitaiv. txTiai ii xal lighv Tif Atovvaip nphg t^ Sqh o avThg 
Ttfiifftog fiaatXivg, OTi^aag ivo ar^Xag fuydXag t&v t^ jivTiintig 
C yiWfj&ivTOfv AtoaxovQwv fl^w tov vaov ilg Ttfifjv aiT&v, jifitfh^ 
v6g T< xaX Ztj&ov» 6 avThg Ttfiiftog xat Thv noTHfihv Tijg nd^fo 
Xiwg Thv nQiffjv Xiyifiivov AQaxovTa fHTixdXiaiv ^OfivTfp^ t^ 

O 303 *Pwfiiuxfj Xiiit, SniQ iqfifivaviTtu avaToXix&g. txrtai ii xaX Th 

% hufpftviat&tav^l Fort ^Eintfavovg rov. HUL Sct mel ti fiov^ 
Uvvi^^tov] MForte togenduiii, Sti aat ooris.** Ch. 8« liQdv Ck^ 
U^ittv Oz. 

ptn orbls, qiiae ad montciii slifty ob iUutri iDo Antfoeho conditA ort» 
(SonacalaB neBpe publicom, aliaqae loca aacra,) neqoaqaaB Boenibas 
docta habitabatar. Similiter etiam Antiochni Philadeiphuf eztra nrbea 
multa esrtroxitt qui et ad Daphncn, in Luno, Faoa dno oondidit, Apol- 
lini nnam» altenim Dianaes m qnibut etiam ttataas daas aureas oollooa» 
▼It, Asylonim eis Jora ooncedcns; ut ne qnis nojios» ad ea confngiensp 
inde eztraheretur. Haec Tcro extmcta sunt, sub Regibis Maoedonias. 
Rxtrujiit etiam 'Hberius Caesar, in eadem Antiochia, tcnplum in- 

gens Jofi Capitolinot bahieum quoqoe pnblicam extmzit, prope funf em 
lum, quem olim oondidlt Alexander Maoedo, nomenque cl demt, a Mn- 
tre sua, Oljmpiadem. Alezander eidm eo Teniens, et aquas de scatnri- 
(uie illa bibensi Tideor (inquit) n^ lac matemum hansisse. Pens an* 
tem isle juxta montem situs est; quem et intra nrbis ambitom moenibQt 
suis Tibcdns incloserat. Idem etiam Baocho fanom extruxit jnxta mon- 
tem; positis etlam exterius ad temphim statois duabus, Amphionis et Zto- 
thi, Dioscurorum ex Antiopa prognatorum in honorem. Flunon etiani, 
nrbem alluentein, qui Draco olun Tocabatur, Orontem, quast Orientalemi» 
R omo n a lingua rocaTit. Theatmm quoque extruzit, circumque aBum CHR0N06RAPHIA. L. X. £85 

lo^ naQ&lvov Hvuyovfjv ovSftau* B&iv d^iaTQor ovx JTilif- 
^iv iiQ xfkuov. taxiiiii 8i Inavw xtjg avaxoXaci^Q niQxa^, ^C 
aiiig ixxtai, in^Xipt Xid-ivfjv xfj Xvxalvfi, XQiq>ovafj xiv^PwfiOv 
Stal xov 'P^ftov, Cfjfialvmv 'PwfiaTov ilvoi xxlafia xov nqoax^ 
^lnoQ xilxovg xfj avxfj jivxi6x(iv noXii. ixxtai ii xal inta&iv 
fov &iuTgov liQiv xov Ilavig. xavxa ii JofivXvog o ao(j>ig 
XfVfoyQWfog liid^ixo. 

^'Exxtai ti aixig Ttfiiqiog Iv xfj *IovSal^ X^ff naf& xijv ]> 
WUfiffiv niXtv, ijvxiva ixtiXiai TtfiiQtdda, iifffjxdtg iv x^ xontf 
Sittxa diQfid, xxlaag xfj n6Xii xal ifjfiiatov Xovxfiv fi^ vno^ 
xaiifiivov, aX)! l^ avxwv x&v d-iQfi&v nagixovxa Xf^ Xf^^^ 
x^ noXii* inolrfai ii xal x^ Kannaioxlav vnb ^Pwfioiovg fiiX& O 801 
xijv xiXivx^ ^(l^rcXttot; xov xondQX9v avz^g. 

15 *Ev ii xoXg Xfovotg xov aixov Ttfiiqlov ifinffjafiig iyivtxo 
iv ^Avxtoxtlff xfjg Svglag x^ of/ Xxu xrjg avxovofilag avxijg iv 
wxtl, udfiXtog xavaag xi nXiov fiifog xijg iYOfag xal xi fiov^ 
Xivxr^gtov xal xi ii(fiv xwv Movawv xi xxta&iv vni jivxtoxov 
xov OtXondxogog ix xwv ia^ivxwv xnf*^^ xax& iia^xag 

Wini JSdqmog *Avxiox,iwg, ftnotx^aavxog itg xdg lA9rjvag xa\ B 
xiUvaavToc xixi ix xwv avxov xxta^^at xi xwv Movawv lc- 

t. ffl^fr] ««Le|0 SxiQJ^ Cb. 19. Ix Tttv ia^h x^Vf^^l n^^ 
lialMl Cod, MS. Tenui Libraihif» neoifai kabeot io aliis occupaUn, 
Tocabuk» ho€ oUiM s^ilaba mtila?itt Kribo itU^ivtmv.** Ch. 

prfaiiy ]Nopo ■ontom, adjedt; Iminolata otlaB Tlri^ev Domlno Antifone: 
^iod qoidem opa« ad exituu non perduzit Portae eUam Orientali, a se ex« 
toctae, itatnim aoperimposait lapideBm Lopae, Romuli et Remi notrids; 
■cape alc nova iUa art»it moenia Romanom opoa ftdsse, significans. Prao- 
terea etiam Pani templom extmxit) Theatnim i tergo rcspiclens. Haoe 
▼ero Dofluilnosy saplens Chronographos, literis prodidit 

In Jodaeo otlam Tiberios orbem propo Lacom, exdorit» qoam Tl- 
beiiodeai rocarit Aqoas Tcro «alidas ibi inTcniens, Babieum etiam po- 
Mcom eztnndt, qood natora soa Thermarum osom orbl soppeditarit. 

Arcbelao aotem Citis delbncto» Tlberios Cappadodam, ejos resnom» Ro- 

^—^^ j» . ^ • • * 

Tfberii hqjos temporibQs anno orbis sd jorls iactao Lzxn, Incen^om 
aoddit Aotiodiiae Syriae, qood per sUeatiom noctis majorem Fori par- 
tcm« ot Senacolom coosomdt Conflafraront etlam oo temporo Mosarom 
•odesy qoas extrozerat Antlochos Philopator, ex poconiis qoas in hoc to- 
•tameato soo legaTerat' Blaro qoldam Ajitiocheoos: qd, motatis sedih~~ 
Athenai rommifrani» «x fMolta t ibos sois Mosaroa tempiom et 236 lOANNIS MALALAE 

ffhv xoi fitfilto&^tnip. txTtaB ii xai o Ttfiiqio^ niXt» h %g 
&f^ S^fjv, %9 UaXiffB Tifiiflop. 

Tif Si t% ItH tijg fiaaiXilag avrov ir vnaxtla '/Xovavov 
jcal Nifova fjf^to o aytoQ ^lwdpytjg o nQodQOfiog miqvaaH» 
fidnucfia futarolag fiantt^iv itarfic t^v nfOifrfTucilP ifotvfjws 
^ 305 xai intjX&i nfig aixiv nuaa 17 ^lovSala /AQa. xaJ Xotniv ig^ 
/ifv inoi^axo rov amtjQtov xvfiog ^ftwv *Ifjaovg Xgiarog, 
fianjia&iig ini TOtf aizov ^wdwov jov n^SgifiOv , fivofitvog 
ivtavjfav niffl ifov X' xal duvfiarov^wv, ifiamla^ti Si Iv rf 
*IoQSdvfi, naiafi^ %i^g IlaXaiaztvfig , fitivl avSrfVafy %w xaiio 
lavova(fiif tx%u , wfawxtiftvfji, Iv vnazila^Povfov xoti ^Pov-' 
fiiXXkavog. ano %6zi xai fianztazfig *Iwdvvfjg S^Xog iyivezo 
%oTg av&fwnotg * xal inhifAav avziv *HgwS^g fiaatXivg o (I^ 
Xlnnov, o%onaQx^^9 tj%ot fiaatXivwv, %fjg Tfaxofvi%tSog /d^g, 
iv Sifiaazfj noXit %jj n^ rf xaXavSwv lovviwv iv V7ia%tittl5 
B OXdxxwvog xul *Pov<fivov Std ^HqwSidSa %riv yvvaTxa av%ov , or« 
iXi^iv av%tp *Iwdwfjg, Ovx i^iazl aot txttv zijv ywaSxa %ov 
aSiXfov aov, xa&wg iv %aig d-itutg ifififiziu Yfaf>aig %av%€u 

8. faatltiag Ch^ inmwtUigOx. la avStivml^] AiSwif Oi. Vt imi 
x6xt — 239. 17. tii^a^ atliilit Io«iiiie« DainMoeoiu Oratiooo t«tio do 
Imtf. fol. I. p. 868. od. LoqtdeiL^ 13. *Hati9rig Bmatltig i #•- 
Xinnov 6 toxatfzthf ^Oi faatUvmv t^g Tgmxmpittoog oCo.^ vfitx» 
tov tonaifxovvtog t ntot fimotltvovtof tijg Toaxmvittiog, nmo4m 
oniin Totrorcbo GalUoaoa; PhiUppus autoai« fratcr ojoi» Itoraaa 
ot Trachooitidaoi regioooa^ sibi subjectas liabaoroBt; uU opporot os 
Sacris literis, Luc. 3. cop. 1.«« Ch. ihid. 6 fmctXtig — BaotXtvmv] 
i tonaox^g ttg rd fiaoilttov loannes. In soqoentiboa Malalaai er- 
roribtts frostra liberaro stodent Ch. ot WesseUngios ad Hierodeai p. 
719. 15. «elii r^] t^ noltt loannes. 16. ^^lAaimvog laono es, 
^ldimvog Oz. 8im — p. seq. t. 1. Ivsov^iefot^ OM. looifo 
18. ^kimtg] Lucae cap. IIL 

thecain oxtrni josserat. Tiberins ooteB vrbea qooqoo oHoM In Hncio 
condidit, qoain Tiberiam appeUarit. 

Anno ootom xr imperantis Tiberii, Albano ot Nonro Coss. 8. Joon- 
nes Praecorsor BaptiMnom Resipiscentiae praedicaro coeplt ot boptliaras 
ao a PropheUs praedictum fuerat Exibat outcm ad eum oanb Jod o eo 
regiO: tum demum prioMrdia salutis Ilumanae statuit D. N. Jesos Chri- 
stns, ab eoc*em Joanne Praecorsoro boptisatus, cum annom oferet xxzt 
aut 00 cirdter, miracula tum primum tadens. Baptizatas autem fok io 
Jordane, Paiaostinao flurio, Mensls Audynad, sivo JaaoarH ▼!« ad ho- 
ram nootis z, Rufo ot RubeUione Coss. Ex eo teo»>ore Innotcscoro ho- 
minibus coepit Joannos Baptisto; coi rex Herodest frater PhUippi, rcflB 
Trachonitldis, capot ampotarit» in urbe Sebaste» tu KaL Junios, Floe- 
cone ot Rofino Coss. propter uxorem Herodiadem. Dixerat onim Heradl 
Joonnos; Non lioet tibi frotris tni uxorom haboro: oti haoc in sacris CHRON06RAPHIA. L. X £37 

xol Ivnaifitpog tiik rhv ^ttuvmjv o avti^ fiatnXtig *Hffiifjc o 
liitifog i OiXlmov avfjX&iP dni vfjQ noXiwg Sifiaojfjg h Ha" 
naii noXtt t$c *Ioviahg. xal wfoaijX&iP avv^ jvrfi ng ivno^ 
^ujfj, olMOvaa t^ avjijp IlaifiiSa noXtv, ivofiau BiQovUti, 
SfiovXofiivfi wg iaditaa vni tov ^t^aov axi{k7pf aixif uvaaj^aat. O d(K> 
xft) ft^ toXftwaa Hxa fiaaiXtxijg xiXtvaiatg tovto notrfOai iir/atv 
Iniiwu Tt^ avT& ^HQiiifj fiaatXiT, o^rotfra uvaoTfjaai aTtjXtjv 
T^ oiaTrj^ XftaTtp Iv tjj avTjj niXit. ijTtg Htjatg i/u oirrMC. 
SifiaaTtf 'H^wifj TonuQXfl ^ol ^hiiaoHtjj ^loviuloxv Ti xul C 

^^tXkrjvw, fiaaiXitTrjQ TqayjtavtTtio^ Xoiqag, ixiala^ iifjang nuQu 
Bifovlxfjg, ttitwfiUTtXfjg noXitag IIuviuioQ. itxutoavvrj xulft^ 
Xttv^QWtla xul ol XotnaX t&v aQiT&v nua&v niQtaTiffovat Tfjv 
ifiiTtQav &iiav xoQvtfr^. Sd-iv xa/yta tuvtu ilivTu fjxov avv 
tjfad^uTg TuTg iXniat nuvTtog roiv ulTovftivoiv Ttv^oftlvfj. Tlg ii 

^fj Tov nuQOVTOQ nQOOtfiiov xQfjnlg nqottav o Xoyog at itiuiit. 
Ix natH&tv Xfjqr&itaa na&it a\fio^Qoiug oyix&v ilg loTfoig xo- 
TatvaXaHra ftov riv fiiov xoH top nXovTov, xal taatv ov/ ijvqov. 

1. %al Ivftovftivog etc ] itd rovxo Ivftovftivog i ^Hgmifjt ^ fia^ 
€tXiio i ^. loamieM. 2. ftoUmg — 'lovdalag] *Iov8alag loan- 
■et. 8. ivnoQmttttfj] aihtoQog lotiines. 4. BtQOvlxrj] BgQ- 

vhtfj loAiuies teaper. 7. ini8m*9 t^ a^tAi] didwti tm loan- 
Bfs. ibid. alxovoa otrilfm zQV0f{V tlf o. A, iv. tf kavtfjg ft6lit 
atfioat looBoes. 8. ix^t] ilxfv loaimes. 9. nal ^iOftoditfj] ^to^ 
fu)bitfj loaones. 10. tijg et xtoQog om. loannes. ibid, nLtolag 
iiiioitg] iifjotg nal 2«t0/a loannes, at scribendw slt hioia nal dirjotg. 
12. al lotftal] Tii lotftu loanncs, omisso ftaomv. 18. iftttiQov Ch., 
loanoest iftitioav Ox. ilrid, Tovra] «ovro loannes. 14. ndv^ 
tmg tmv altovftivmv] ndvttt9 loannes et« omisso 19x09 , ttvioftivtj 
#ol VQiipm' ^ ihid. tig d\] ijttg et mox wQOinov Oi i Iwog loannes. 
16. tx naidoi^tv] in naidmv loannes et mox iig UttQOvg dvaXmaa-' 
oa — tactv oix iVQOv, 

Lkcris eaamntQr. Herodes antem rez, ejos nominls seeondos, PUlippi 
tfttcr, ob Joannem oontristatns, Sebaste relicta« Paneadem, Judaeae nr- 
btm, se reoepit. Aooessit aotem ad eom, cnnsdem orbis incola, molier 
qottidim opoleBta, nomine Veronica. Hoic in animo erat, ttatuam eri- 
Me Jeto m bonorem» qni eam a morl>o liberoTerat At koc non aosa 
mMre» iiisi pfios impetrata recis Tenia, libellom sopplioem Herodi obtn- 
fit, Christo oalraton statoam m ea orbe erigendi lioentiam petens. li- 
Mbt aotem isto sic so habet 

AogostiidmQm Herodem» Toparchamt Jodaeit pariter et Gentibot 
l«e|iilatorem» Trachonitidb Regem, Veronica, lionorabilis orbft Panea- 
& tocola» Iwmillime precotor. 

,Jottitia, et erfa hombet beaignitat, et i)oodcniimie ett ▼irtotom 
m» d i ri num caput vestmm, oeo eorona cingunt. Qood ofo neuti- 

im ijiBeraot, ad te aooedo; tpem optimam ooMpient Tota mea omni- 
mo ebtaieodl. Qoid Tero sibi Tult haec Praefatloncola» tequeat te do- 

' oiatio I £go quidem ab aetate poerili ilazo tanguiait laboraBt, I*- 288 lOANNIS MALALAE 

oxipcovca ii Tav d-avfia^fiivov X(uatov t& lafiota, Sc ^- 

xgaig l^attiaTijai xal Tv<pXoig ndXiv ttg <paog tXMmp ico2 iatfi^ 

D vag iu figoraiy aniXavtunf ual namag Tovg iv vocotg fia^ainh 

<\dlfff fiivovg Xiy^ d-iQamvH, nfog^avTov ovv xiyi^ ig nfog hif 
tSfafiOV. xal nfooioxfjnvia to niQiix^v avTip nX^S^, ^cJii-5 
caoa ii t^nnitv avT^ xal t^v di^TTiiTov fiov viaov, fir^ nmg tiv 
fioXvafiiv Tov nad-ovg anoaTQig>6fiivog o^io^f xaif ifio^ m 
nXiov fioi inlX^ rj nXfjYij Ttjg voaov , xaif ifiovTr^ iXoyiadftfpf 
Sti il iwfjd-ii^ £ymad-ai tov KQaaniiov tov ifiaTlov avTW, 
ndvTwg la^r^aofiai' xal Xdd-Q^ jiig Ti ni^l avriy ilaivvaoa nl^lO 
^g iavXrjaa t^ taatv, tov xfaaniiov avTov ayjafiivti * xai crro- 
Xilatjg fiov Tfjg ntjytjg tov oSfiaTog yifova nafax^fta vyt^g. oM; 
B ii fioXXov, wg nqoyvoig Tfjg tfiijg xaqilag Th fiovXiVfia, avix^aii, 
Tlg fiov fjtpaTo ; ivvafng ydQ iir^Xd^iv an ifiov. iyw ii w/Qiwaa xsi 
CTivovaa, t^ viaov &faavTiQav vnoaTQiifiiv in ifii Xoyil/>fiini, 15 
nfoamaovaa avTtp Tfjv yr\v inX^QOHra iaxqvwv, t)(v tiXfiav ^n- 
novaa* o ii.wg aya9og anXayxyia&iig in ifiol iniCipQdyiai fiot t^ 

V 101 ioaiv, itffixwg, Sdfon, ^vydTiQ, ^ nUmg aov aiaonU ai* 1. Sg] m$ loaniieg et diwlgtfjOi — ^mg. 3. rooois] vicp — ^i^ 
mtpmVf «fl^tt «OOff avrov loaooei. 5. t«p nfQiixovti mlii^ti loao- 
net. Idem, onissis 61 — voooir« ^i) t6v in tov nd^ovg fiolvcfiiv* 
8. nliov] miiictv loaimes. ibid iio^* Ox., xod' henmiv loaBBCi, 

Sni pauiio anie «cr^' ^^ov. 9. i/] iitv loanoes. Idem «vtov, #•- 
jjoofias* ov jud ifpctfiivri. 11. ctaliiciig] ctoi^iiCTjg loaMcs. 
13. td povXiVfiata loanneiu 14. dvvafug dn iftov iCfZi^tr. 

iym ovv mxQidcaoa — dnootQitpuv loannes. 17. 6] oi^fof — 

l«* ifiol iMiO^Qayit/i fkow loannes. Correxi Ox« i^. 

coltatei meas omnes, et fortonas in medioos profodi; remedinm Teio io- 
Teni nnlinm. Ubi Tero ad me perrenisset Cbristi iUius fama, qoi in Ifi- 
rainilis tantos orat, ot mortoos resusdtare, Tbum ooecis rcstituere, dae- 
monas o mortaiinm oorporilMii ^icere, quoscunqoe denique morbos mbo 
soio sanaro potn«rit; ipsa qooqoe ad iiium« tanqoam Nnmen oaafagL 
Torl>am autem aidmadTertena drcomstantem , Terebar iili morbom mc» 
insanabilem enarrare; no forte spordtiem mnli arersaUis, ira in mo cam- 
mororetnr ; et mocbos me inde saoTior affligeret. Mocnm ifitur ia ank 
mo ropotansy quod si iicerot vel fimbriam vestimond attin^ero» statlm 
•ooTaiesoerem » occolte moflMt torbae immiscebam ; et fifld>nn ^fos tactiy 
■Mdeiam soffurata sum« substitit enim sanguinis iBei floius, ot p r s ti a m 
•anata fds iile rero cordis mei consiiia praesentiscens , eiatn Toce» Qmsi 
inquit» mo tetigitf Virtos eidm ex me prodiit. Bfo vero pailoro soilb- 
•a« inmnisceos; rererita, ne in me repetitis ▼iribus frassarelar flMfboi; 
ad podes ojos proToluta, et terram iacbrymb compiens, audaciam meam 
profttebar. At ilie, pro boidfoitato soa mei mitertos, pmestitam mild 
▼niotndinefli conobocoTit, hoo dictoi Coofido fiiin» fides tnn to snlm L CHR0N06RAPHIA. L. X. £39 

f^ itofiirtj noQuaxiTf. 

'O ii fiuaiXtvg ^E[(fiiSfig ixfixinig Tavta iii Ttjg iniaaag 

IttnXiyfj iiot ri d-avfia* xai fofifi&tlg Ti ftvaniijiov Tfjg iuamc 

sAitv, AvTff fi tlg aiyivoiilvri iaaig, & yvvui, fttlyopog OTi^Xfig 

iorW ^io. noQtv&tTaa toIpvt oIup fiovXti uifuaTfiaov avT^ 

orijXfiv, npoS^lau iol^u^ovaa riv laaalfitvov. 

. Kui tv&Hag fi avr^ Bt^vlxri , ^ n^i^ aifi6^Q0vg, iy fii» 

Of T^; itlag avxijg noXtiog JluvtuSog uviaTfiat T(p xvQka f^/awv 

lOxal &t^ *Jfiaov Xfiorio ax^Xfiv x^^^V^ i^ ;(ttXxotf ^tQfifiXuTOv, 

iw/ifil^aaa fifaxv ti fii^g ;^^aov xal afyvgov. fjTig OTi^Xfi 

filvti iv Ilavtuii noXti Vwg T^g vvv, nfi noXXov x^oyovB 

litTtvtxd^itaa iff ov laTUTO iv fiioif t^c fiiXiwg rinov tlg 

aytov tvxTi^QiOV cTxov» SntQ vnofiVfifAa i^/v^oy iv t^ avTJj Ila-^ 

15 vtaii niXti fiafiL Buaaif Ttvl, ytvofiiv^ dn& Toviaitov XQ^aua^ 

vw. iv oTg vnijgxi^ ^ fi^og ftavToty t&v fiaatXiiov t&v fiaatXiv^ 

adrttav nQtffpf Tr^g *Ioviuixfjg xdQag. 

*0 ii avTog fiaaiXiig ^HQtiifig o OiXlnnov ytvSfitvog ift^^ 
ftXfid^iig ixQlvtTO inl fifjvag vi* xai iaffuyri iv T(g TtovfiixXtlff O 909 

]. o0roc] o^v« loanncs. Ald. tij dtoftivp diiitv loannet. 4. dtd 
tthh louiiict. 5. avtfi et nox nottwsti om, loaiinei. 8. ij 
«vn}] tiixfl loannes et mox tdftoiioovoa. 9. ttp — AToior^] tq^ 
^H^ ntil ICV0/9 loannc*. Idem pottea ftl^aott xovodv %al uqYv^ov. 
10. i% xidMvv ^tQiuHtov^ yfScr. ^«o^ijlarov, uti habet bana- 
«cenns.** Ch. 12. «rdlfij tjj ftHu loannet et aox U^ vvv oi 
no6 «rollov. Id. roxov — ohtov^ iig Sytov tonov tigolnov 
vinrfiQtom loaiuiet. ^ 14. i^v^ov] tioi^ iv rj n6ltt Ilavtadt lo- 
amies. 16. o/fi] 9 loanneS) s& bergens ^/00 ttSv paotltvadvtta» 
T17O etc. 19. ^x^mo] mdivtto CK, facit: Vade in paea. fWmillter et rosy Aofastissimi, nti Toto meo anmift- 

tis 9 •boixe peto.^ 

Haee uoi ex libelio snppiici intellexisiet Herodes, ad famam mira* 

caB attoniUis stetit; mystenum coratioids liorrescensy petenti responditi 
MHaee ia te, O Matter, fMta sanatiot maximi sane digna est moname»- 
it Abi ifitar, et statoam ei erige qnaiem ?is, lionorem optatnm iiU 
«Kbibens» qni te sanam reddidit** 

Statim itaqoe Veronica, quae antehacHaemorrhusa Iberat, in media or- 
b« SM Paaeade, Domino ]>eoqve Noitro Jesn Christo, statnam erexlt, ex 
mmm dnctifi confisfam 9 aori etiam aliqnantninm et argoiti admiscens. Qaao 
qiaidea statna adhnc riiitar in «rl>e Paneade, jam olim, ab eo ioco nbi stetit, 
vbi» in meditnlBof translata in sanctam Aedem Oratoriam. Monnmentom 
wmrm hoc infeni, in dicta nrl>e Paneade, apnd Basiom qoendam, qni a 
J ^dn ita o ad ChristiaiiiHBnm transierat; qui in eodem etiam iibro ant^no* 
rmm Jodaeae 'ogvm omniom res gestas oonscriptas liaboit 

Idea Rex Herodcs, Philippriirater, ex repietione aegrotanst deciH £40 lOANNIS MALALAE 

ovrotf fiit& TOi^c V M^i^^^ avvitivtac xoi rijg fvrutxi^ 
uaS^dtg aotffixaxoq Kktjfitjc cvviygdy/aTO. 

C Tfp ii oxraixaidfxaro) hu r^c fiaaXilag rov avrov Tifit* 
flov Kalaagog xai fiijvl tm ^, yivi^ivog Ivtavxwv niql nw l/ 
o*Ifiaovg Xqiajig, o ^iog r^wv, naqiiod^ vno*Iovia*Ia*u(iim^s 
Tov, fiadijTov avrov, o avro^ uvQiog xa) aotn^p Vf^^p /<>p) 
ivaTQip T(5 xal ftaQTlfp »/, T^g aiXi^v^g Ix^wrtjg ^i^a» i/* 
^v ^i ^^^^tt nffinTfi, &Qa wxtifivij nifinTii. xal aTnpfix^ 
ngig Tiv Kaiaffav agxnQia, xuxiTd-iv H^iiod^ JToyr/p ILXutif 
fffifiovi' Kuliid-iwg'^ Y^fl TOt; avrov iTiXarov IIg6xXm U^VO 
Xwaiv ttvr^ , Mtjiiv aol xul rr^ iixul(ii TOVTtf * noXkii yug Sni- 
^w a^fiifov xuT* ivuQ ii* uvtiv. xai yvivTig tovto o< 7o«- 
Jafoi, laTualufyv xgufyvTig, \iqov, ifov, OTovgwaov airiv. 
xal laTuvgwd-fi xvgiog fifiwv ^lfjaovg Xgiatog Tjj ngi ff jeaXov- 

D iwv ungiXXlofv, fifjvl fnuQTlif xf, Ttjg aiXi^vfjg ixovafjg tjfiigaf H 

O 810 ii^* ^y ii ^f^^9*^ ^Q^ ^'^Vf ^^C ^t^iQug ovafjg nuguaxtviig» xal 
iaxoTla9fi 6 ^Xiog, xul ^v ilg rov xiafiov axiTog* niQi oi ani^ 
%ovg awiYQutfuTo o aoffwtutog ^Xiywv o lA9fivaXdg ilg t^v 
liluv uiTov ovYyQuqffj^ tuvtu. T(o ixTWKUtiixuTif Xtu t^c fi^ 
aiXifag Tipiglov KutauQog lyiviTO ixXutfig ffXlov fiiylaTfj nXiovfo 
%wv iyvwafiivwv ngoTiQOV xul vil^ vn^Q^iv wQf &tjj %^ ^fii^ 
(ac^ S(fti xoi Toig uaTiQug ^ulvia&ou. 

17. Iilu>9 Cb., Oios Ox. 9a «2^09 on. Om. Pteck* ^ 219. C; 
Bynodhu p. 325. A. Fort fuumv. buit, per tpatiimi nn iieniioB! qtSJbm extotfs« In cobicolo im, 
otiM oxore» ocdios ettx ikat sapleatitdBMu Cle«eni tcriptU predlfiL 

Aono antem vTin« et nenie m, iBperentSt T1ber&, Jcsnt Cl»iil« 
Deot et Senrator NosUrt annot circiter xxnn natnt« n Jndn Itcaciilat 
dltdpnlo tno« proditut ett; Mnrtii xxni, die Lunae« ferin t» bern nt- 
ctnmn t. Abdnctut Tcro fnit ad Cniaphaa, Pontiftoeni MaxiMnn: eiln- 
de antem Pentio PUato Praettdi traditnt fnit. Proda Tern PUati nxer» 
■dtto ttatiM nnncio, enn niondt« ne qnid tentaret ndTertnt Jmtnni iltMi bofldneai ,,Mnlta enim, inqnlt, hodie per MMnnina pattn tnni p re p lir 
enm. Jodaei Tero, hoc cognito« tnmnltnantet exdaaamnts TMHf fitk; 
Crueifige eum, Cmdfixnt ett itaqno D. N. Jetnt Chrittat Tin KaL 
Apriiet, MartH xxit, die Lnnae xit» bom dle ti, onm.oaMt Pamteov^ 
tiTCf diet Praepamtionit. Sol Tom Inndne orbatnt otty et tenebme €»- 
ctae tnnt tnper terraa niuTenam. Hanun nntes teoebmmm in acfipcii 
toit meminit tapicntitdmut Plilefen Atbenleniby bitce TerMt. ttAano 
rend Tiberii Cactarb dedmo ocUto, BdijMit toUt omt maxima, qna l mi 
prlom secnla Tidem nuUam. Hota enlm Oiei toxU nox omt tinU» ^ 
«tiam tteliao npparerent*^ CHR0N06RAPHIA. L. X. 241 

%) ii wSQiO^ ^lfiaavg Xgtat6c, o vU^ tov 9ia8 tov I^Sptoc, 
thm ri nww^a t^ avtjj naQameevfj, wQa.ijp w^ ^'« xal c^ 
Mwc tylwno ^d^ ndna rir xoafiov aua^iQ fiiyag irol^Tfltyoi B 
intfx^tjaap tcal ^hfai layjad^aav koH vtx^X ioffatiiaap, seo« 
S9ik iw ToTc d-ilaiQ yqaffatg IfiqfiQttai niwta fittA aXtidtiag* 
icti JJyfiw TOf^ ^oviaiovg, tM^tj&wg &iov vlig ^ oiStog, tv 
htaugiiaafiir. 

Kal itdffi i ^fjaovg X^atig Sfaw Sixdtfiw rijg aitfjgTiaQa^ 
oxfv^ ^fiigag, Iv vnatila SovXmxlov xal SSXa, tov ipSofiti^ 

iOitmnov ivdtov ftovg /pi^/iaT/^yroc *atd jirti^xattw t^ f^^»^ 
Ijpi ^ifiowifiowtog di titi tijg Svflag Kaaatov, rov ioA nfoa^ y iQt 
j^htog vni %ov avtov Tifiifflov Kalaafog» 

^Awiatfi 8i o xvffiog ^ia&w Kui d-iig ^tjao^g fifiwl iiatf^ o 811 
Ty uai fiafftiif xi\ &Qif wvxtiftwfj iixdtji, ImqxiHntovaTig ^fii^ 

iSfog xvQiaxijg, tov «vtov fiaftlov fitiwig &T17C iixdSog, i/ov" 
aing Tijc aili/iwfig ^fiigaw iixaiiixdtfiw, xai iffAwti totg inoati^ 
Xotg jcaJ BlXoig aylotg nolXotg xai avwawtatfdffi avtotg inl t^c 
yijg fiitik tijiw uwdataaiw ^fiigag fi\ xai iwiXiiip&ti dg roig o^* 
fitwoig xvQiog ^fi&w xal &iig Tffiaovg Xgiatig fitiwl iftifi^ 

fOotif tif xal fAtihf if, wifa ^fiiQiwfj ff, ^fiiff %, tSw afyltaw inio^ 
atiXmw offurtmw xai noXXov irl^tfovc SXXov n&g vni wnfiX&w 
iwiX^tf9fl, xol t&w aytmw iyyiXiow Xtyiwttaw, Tl itiwt^t^ ilg B 
toig ovqawovg, raXiXaSoi Swifig; ovt<(c ^crriy o *Ifiaovg* 

8. So^] cSof Ch. ihUU dtmitriw] itttitv Ot. 9. 2!mUt] Scribo 
JBilliu la hwdtov Ox. 16. iputidsMtfiw Ch^ hiwudsMdni Ox. 

Dopiioai wtato Mttor Jefot Christoi filiai Dd vireiitb drdCcr «liii- 
iotk PArasoeves horifli n aninafli eflUfit. ProtinQs per totofli orbeoi 
terrM flMtos iofdii ezortot est» sepolchrm etitia fljperta sont et nipw 
fcsiiiiiriir , flMitoii|ae resarreieronti adeo nt Jodaei ipd dicerent; M 
mUjUma ermt^ auem erudjhmmti oU liaoc oflmia in 8. Scriptoris to* 
lissiflM tmdita iiabeniiis. 

Hora Toro x ejosdeoi diei sepoltas est Jesos Christqs, Solpitio «t 
SjHo Coss. aaoo Aerae Antiochenee LxziZy Sjriam tofli procorante Cat- 
iioy mmm Tilierios Cacsar regioni ei praofecerat 

Resarrexit Tero Doninos Deas noster Jesus Dystri» dre Bfartfi 
Meods zzT, hora noctb x, iUocescente ejasdeoi Martti xxn, qd dies 
ent Deainioas; die ▼ero Lonae x?i ApoMSs etiam sais alOsqao san* 
ccis pluihos risas est; eofli qaibus etiam cooTersatos est, post rosorro- 
atio n em aoam» per dies xl. Arteiddi Tcro, dve Maii flwnds ir, hora 
iUL a, tein ▼, in ooeiom assomptas est Demhuu Deas Noster Jesos 
Chrietos, 8, Apeetolb« tarbaqoe alia maflna« ona rideotibos illam per 
■■hof fai Coelos roceptom; SaocCii Angdb interim dicentibosi n^id Go- 
liad, qoid intcntes oonloi'in Codom habetbf ^ lito JoiOi est oto. 

16 £42 lOANNIS MALALAE 

vAtw anwnilwQ firpf^ agufuafy t(f Jcal fio«p ti^, r^^ «^ 
fiaxfi, Sfav Y fifiiQt^v, ^ifiovivovto^ f^C ^lovdalag tw aitoS 
JIw Wo» JLXdtov • &mg nQOifiXi^^ %w toS ?*iwc M tw 
avtov Tifiiflov KalaafOf, tov xataXvaavtog ti^ fiaaiXilav twS 
^ovialm xai nQoxnQiaafiirov avtoTg &Qxovta ov iifiovX^^ «*- 
Toc, aQ/jiQiv6vtayv ii tow ^Joviahtov i^vovg^Avva jta) KoiWf^L ^ 
Mitik ii itfi tlaaaQa t^c iraataaiOK xal i»aXJiim$Q tw 
O 8W emt^QOQ ^fiwv 7i?aov XgiOtov, Inl t^g fiaoiXitac tov aiuA 
^ TifiiQlov KalaaQog, fiit& t* iiiX^itv TOf &yiOv ILaXov ««410 
Uvttoxitag T^c fi^^V^f xtiQvliavta txit nQatov tof Xoyov Iv tj 
^iytjl TJ7 71 V/oir TOtf nav^hv tfj xoXovfiivjj t&v Slfjtwvog ifim 
BaQv&fia, xa\ ln\ ti^v KiXixlav BiiX^itv, 4 lUtQog ini^IiQovao- 
XvfiW iv tfi otvtfi jivtioxila noQiylvito xa\ thv Xifov iiliaaxi. 
xal ixit avtiv iv^Qoviaag, nua»i)g totg ino ^avialiov fivo^hoig^ 
XQiOtiavotg, Toi>c flf i^&v matahg oix iiiiato oStt ^yamaj 
kx oStoic Ooag aitodg tl^X»iv ixit»iv. o ii Sfiog IlaSXog 
fiitik tavta iX»dfv ivUvtiOXifif tfj fit/iXji, xaX fia^v taSta mQl 
Tov aylov IlitQov, navtaxov ti axAviaXov niQtMi xai ndvtag 
D Jaag iii^ato xai tffona, nQOtQinifHvog inavtag, xmd^ mm-» 
yQaxpavto towta ol awptitatoi KXr^fifig xal Tatiuvig ol X9^^^ 
yQWpoi. 

6* nQOtiiOiOaiihov Ok^ nooxnoioifMWV Oj. It. Zlvpivog Ou 
13. BaQVufa Oju fO. fomg Ch.» ittm$ Ox. 

Men»U mntaai ArtemUn, tWe MtU w^^,>^'«^!>f~^ "• 
Mrkaa Smctos et yiTlficiis, io Swictof «|iit Afm^ ^^^T^lrHl 
dMtB tom proconiito dicto Pootlo PlUto; qal, po^ *»«««*5^™^ 
rio CwrtTo JodMonHi rcimiii, ob oodeB, ^PrMrfdtt p» •SJ^ T? 
«Uqae coMtitociite, livAc Geoti pnefectut foenti Mb PeaUftceta vmi 

Aaiiee et Ouphee. a ^ ^^ .-. 

Bodea eatem recoMiU Tiberio Caeiire, OMtoor pejt aMiit ^mm 
ttlvator Botter Jetot Chrittot, torrectat e Mortnt, io Coem om nm^a 
fberet» (ooe edoM tempore Ptalot in Ciliciam tr«Btiriiraf»t« nMt 
Antiochia moaom^ obi ferbam Dei prioiat com Bemabe, P»^«^ 
prope Pantheam, in ▼ioo Sinfonio:) eo, inqoam, teoipore P^wjo 
HierotolYmb ditcedent, Antiechiam ▼epiti «bi pw«"J«^^2fit 
Bpitoopl Bianot tntoipit. Chrittianorani ▼ero, qw «/•«•" »«*■?' 
rant, Mrtnationibot addnctot, qoi ex Bthnicit erant fidelet, omrmtmt 
aed «Wnolla ratiooe habita, kde diteettit. DiTut anU» Pa^ Aa- 
tlochiam Baniam rerennt, et de hit eertlor laetnti tcoMlahui hee iH- 
qne de meSo aattnlit, OMetqoe tine ditcriiaine Mpieznt, nd 
perdacere conatnt ett: nU haeo OeaeM et Tatlnnt -^ 
Chrooo(rnphi llterit prodidemni. CHaONOGRAPHIA. I^ X. £48 

'0 Si Ttfiifiog fiaoiXiAg tAwr^ 2^/f» &wattf h t^ naXatltf, 
«r hnamtmv fn{. 

Miw& ii tfjp fiaatXitap Tifiigtov Kalifafog IfiaaOiHfiW 
Vkiog Fiifbc i xal Ki$XifovXas, Sc ^ax* ip6fioy noXiv nfi^ 
SttMona t& tm fiagfidfmf H&rfj ngi tov fiaaiXtvaoi* xal iiik 
fovro 17 ifvfiAfito^ fiaaiXta ayr/YiQivatv avt6p. ifitMatXtva% ti O 813 
hi\ i^ vninilaQ. FaXXov nal Noyyatpov , xal ixQAtijaiP 17 fiaoi^ 
Uk avtov . itif ^ xai fi^vag im&. ^y ii tifii^g, tv&itog, 
Unoxafoxtiifog, iv/povc, igx^Y^^^og, anX6&Qili, fuxfSifd-aX-' 
iOfiog, mgiyoQyog, igylkog, fnyaXotpvxog. iv ii t^ nftitif ttu s 
T$( fiaatXilag avtov ^jtad-ip vni d-iOfiTpflag jivtioxaa ^ fuy&Xfi 
foifl ivinfif tif xai imQtlif x/ nigi th aSyog rd iivtifop 
ooT^ niSog tovto ti fiiti toig MaxMvag, ttovg xffifutt^op^ 
ug fiit xatii toigjiptiOXfXg. iha&i ii xcA fiifog Jdippfig* xol 
ISxoXki xrifiota naffiax^p fiaaiXiig rJuog t^ aitfj nSXii xal toTg 
Sfoitioi noXttoig. iral hctiOiP ix^ ififiiatop Xovt f6p, ftX^iatop 
too Sgovg rdtov KaJaaQog, ntfifpag iaii ^Piififig ip avtfj ^irtio^ y 103 
Xjilif, Ipa xtlifji ti ififiiaiop Xovtfip, SitXiapip tnaQxo^* Simg 
xai ifityiip inotfiat fiiyap ini Jafprig yXvtjmg th ofog xal iyt^ 
9^ymp ti viatu ip tijf xtia^ipti nag o^od ifnioabf Xovtf^. Ikri- 
Oiii xal ttfJL 

jtniatiiXi ii o^^ rdiog KaX&c^ «o2 ^i^ ifvyxXfitixoig o 814 
SXXavg ftaXiP ini ^Piififfg ftXovaaatitovg, SiptiPiap ti ipifuna 

4. MaUtyovlao Ox. 8. iifiixt^ ^^ 

TibafflM HilMi oatano codens, dioa loini oUit ia Palatto, aHMM TSboriM ia imMiio eiot^i Aolios Gaioi Caligola.. Hio ptiTotai 
vikmc^ Borborif goMbos tcrron fiiit wiiaMi itoqoo ot Sonotot oom bo- 
pntocoa do^gnoTit, Goilo ot Noiuiioao Cott. iaporofit toto onnot i?, 
ot wtmam fu. Krot ontcs proccnii» mcabria bcno oonipoiitb, faoio to- 
noi, ooloro poicbro, ionngincin priMHi oodttcnt, copilutio BoUi ot do» 
■iao, ocnlit ponrit, ingcnio ocri, iracondnt oi ■■gnantmut, Hnjnt In- 
pcmiitai nnno primo Antiocbio Alagna, nna com parto oliqua talNirbtf 
baplmaci, diTinam iram tcoondo post tcmpora Maoodonnm, poita ctt, 

'm DyBtri» tiTO Martii xun» matntino tcmporo, Aoroo Antlocbcnac 
I.XXZT. Itaqoo ingcntct poconiomm lar^tionct in nrliom inoolofl- 

t npor ttltc t Gkiot Imporotor orofOTit. Balncnm qnoqno pobttoom ox* 
tioxit» propo mcotcm C. Caetarit; a Roma Antiochlam mimo, qni opot 
boo «ffoetnm dorot, doBano Pracfccto: qni« monto abi€itio« mognom ibl 
Aqnnedoctnm oondidit, pcr qncm aquat ox Dapbno in Hilnanm boo no- 
▼nm latrodnxit. Tompb odam qnacdam oxtmnt. 

Bfiiit praotcroo CSdot Cactar dnot odam aliot Scaatoroi Romonot 
jfittfiitct, PoBtonm ot Varium, qoi Antioobiao proipiccrcQt, o( non to- 
t44 l.OANNiS MALALAE 

ravra, nirroog m\ Oviffiog, M th xai fvXattHP t^ noXtw jrol 
xtlaai avt^v ix toh q>iXotififj&htwp ino tov aitov fiaaOJo^Q, 
waavtta^ ii jcol ix tw Mlonf avxwv noQaaxfiv tjj uitfj niXa xal 

B olxiTv iv aitfj. o?rivc( noXXi nuw olx^fiata ix t&v Itlmv ixrf» 
aav * nqhg ii to7c oIxij/Mocri xaX aXXa niXiv Xxtioav ol avtoi avf^ S 
xXrftiMol iv tfi avtfj ^Avtioyjov noXn ix tw Wmv avtw XQfjfii'- 
totv, i^fiiaiov Xovtfiv ^lya th Xiyifnvov OvoQiOV xavm na^ ti 
t^XOQ nXfialov tov notofiov, tv&a xal t& oixi^fiata avraiy hcti^ 
Cixv nXfjalov to9 Itifioalov , xai Tqhvfnfov iinpiniatajov naw, 
ttoafitjattvtiQ aiti ayiiXfiaatv ilg ti yafioatoXiTad-ai toc jkoX/ti- 10 
ia^ naQd^ivovg niaaQ. xai ix tSv ii tfiXotififi^ivtonv avi^i^ 
^oy nolXik xtlofiata iv avtfj twv jivtioxtotv noXn * jcoJ Ifinvmv 
oixovvtiQ \v avtfj tfj niXii ol aitol avyxXfjtixoL xai to^ vso- 
XmpS^ivtag ii xt^oQa^ i^laig itffifjaiv o avtig riiog KaZaoff. 

C jini ii to9 nQtatov ixovq Futov Kaiaafog na^^atotv XafiiviS 
O 815 m^* aitoO Ti JlQioivov fiifog iififiOXQitfiaiv iv tfj ^Poifiji xal 
xati noXiV Inl itfi / ixQ^ ^^^ ftaoiXiiag ovtov* fxP^ffi yi^ «v- 
Tolip. T^ ii tQlttf itii tfjg fiaatXilag aitov &gaifitp iv jivtiO^ 
Xil^ tfjg Svflag ol ix Bivitov fiiqovg tvig ait^g niXtmg totg 
owti&i IlQaaivoig iv t^ d^iitQif, KatQig iviyH xai xatiyii,9l> 
IlQiatvoi fiiaxoi, ^iOfQOvvtog toti tov IlQovi^tov, iQxovtog ina^ 
ttxov. xal iyivito ififiotix^ itaila foyiXfi xai avfi^Qi t^ ni^ 
Xii awififi ' ol yiQ ^Avtioyjtig TEXXfivig fHti t&v aito&i 7o»- 
ialotv ifvfifiaX6vtig ififiotix^v fiix^ Ifovivaav noXXoig 7o9- 

loB «X lit ooM iBperator Antiochcnlt •bondo krgttos ttt» lod «s pwpfi i 
eUw Mflipubus arbeoi ioiUnnraiit, insUaraUflM|u« iBcolonot. Doo itaqpt 
Sontlores ni qaaJnplariM por arbem dondcUin, propriis ox soniptftMM» oadi- 
fieonnits insoper etiaa inferias ad orbis Boeniaf jaiU floTiaai, Bibf 
infens poblicuBiy Variua TocataB, extruxenint; proiiaM qood oodes e^ 
iaa pnVaUs soas extmctas habuerunt TrinirniphmB qooqoe» sUUis biBS 
inde splen^idissiine ofnatam, condidenuit; nti Virginibas Antlocbenis qel- 
boscanqae« naptialia sua celebrantibus» inserriret. Scd et alin otiaa pm 
nrbea plurina aediftdat laperauriis ex soBptibas, e r e x eto nt dleti doa 
SenaUrcs, arbenK|ae Ha InsUorataM iocolnerant: dres Toro aopenltoi 
Coius Caeiar eUam boneribus aoxit. 

FaTcbat aoten Caius Caesar factionl Prosinoot Itnqae en, Botntiia 
inde sibi tonMns, a priiM laperii clus anno» per totnoi triesniani» Ro- 
Me« emnibusque aliis arbibas« dominabatar. Tertio ootem impcril ijm 
nnno Antiocblae Syriac in Tbeatro, spectaoU etlam tom Mes Pi 
PraefecU; qui ex VeneU crant Pactlone, alU ^000 Pratinb exi 
ront: Temjwt ^stolUit eC deefSMn mf^tt Jam Pratinaa ongiioe. Bt 
U ctt In populo contarbatio ingcnt; coiut oTentat uAi ccssit in ii 
Bodnm. Graed enim AnOochcnl com Judaeb, q«l Ibl habitofant, ad 
pocnmn popolarem penrenientct, ox Jadnolt phnteot lalofffocoroitty ^ CHRONOGRAPHIA. L. X. 245 

lo/ovc M>2 t&^ awaywYag avtwv Ticavaar. iral axo&fac f^ ilQ^ 
laiarhji o itfid^ t&r avtCh *Iovialwv 6v6fiati OiP§4g, awa&gol' D 
ooc nkijd^ *Iotfia/mv xoi rakiXatofr, noUtwv trtww, wg X* j^i^ 
hiia^ i/wv fitSi^ iavtov j^X^cr lialfwt^ h t^ ait^jirtt6/jov 
%nolii imh TifiiQiHo^ n6Xiwg* xai lf6nvaip nolXofi^, wg aTta^ 
alfflitop iiaiXd-iiv fiit& wnhafiilvwiv Aviifwv* aai Idaa^ndXiv 
ix^l&iv iv Tiflifidii i aitig Oivit^. xa\ Tovra fiadtiv 6 /9a- 
aiXiig /oibc ^avdKtrfOi »at& twv avYxXtftix&v twv Svtiov Iv 
tfl idtfj jivtio/ila n6Xti Ilovt^ov xal Ovaglov, xal nliixffaq lii^ 

iO liivaiv avtoig Inalfwv nuaav t^ m^iovatav avtwv xa) Tot)c 
iiaf^rtag avtoTQ Iv Hvtioxitf o&ov^ ItltXwaiv, Sttva oix^ o 816 
ftata iieXi]&fi t& paaiXixd D^ imlvpv Iv tfj avt^ ^Avtioxtta ttj^ 
Sv^lag, ayaywv xa\ avtoig aiiijffoiiafiiovg,, ii6ti oiti trjv Ta* B 
faxfiv T^c noXiwg tnavaav ovn t^H itftt Oiv^ noff^ovvti tf^v 

ISmoUv avtfatfjaav. 

TEmfjiy/i ii »a\ iv TifitQidii noXn ttjg IlaXauatlvfic, xal ^ra^ 
ffkapi t6v avtiv Oivtig, ttQia twv *Iovialwv, tea\ iTUxnpdXiatv 
§Atiw wg ttffHxwov, xai noXXoig *Iovia/ovQ xal raXiXalovg inw^ 
Xtat» xal tifv »t<paX^ ii tov itQlwQ Oivtig inAvttvatv tiw t^c 

fQniXmq ^Avtioxtlag nigav tov ^Oqivtov Jtotafiov, xa2 tcI Mov^iv^ V lol 
tuiv tfj niXn aviviwat nifiymg xiAh^^* 

KaX iv aitif tif Xtu iofdyfj 6 avtig rdAog flaaiXiig taw h 

5- i^iptvcop Oz. 14« aro^l^ovrri Ch.» noo^oivta Oz. 90. 'O* 
f^pfov] '0^orrov*Cli. Vide dkcodo ab nobit ad p. 113. A. 

8toifDfos oomiD Snooidlo derasttniiit. Cojoi rel faoMui cDm b Paloo* 
flon Jodoeorani Ibi aocerdoi, nonUie PhlBeos ocoepSaet; ooUecta Jodaeo- 
twm et GoBlaeonim coplosa aMiKitudioOf nenipe trlglnta drdter miUiboo» 
ab wbo Tiberlado exerdtoin hnnc dncens» AntiocAiaHi snblto adoritnri 
cojns Ineolas inoplnatos opprimens, qnamplnrlmos eomm Intemedoni do- 
dk; strageqne finiu» Tlberiadem statlm repetlt. Haec nbl andisset Calns 
Imperator, In Pontonm et Varlnm Senatores, qnl Antiochlae habilabant» 
Ira coa»otns est. BlissSs Itaqno qnl bona eomm pnblicarent, domosqoo 
eemm omocs fisco nddlcerent; (qnae pmlndo ab Antiochenls, g o t tii co i^ 
L 0. domns Reglao vocantnr:) IpMs etiam ferrds compedibos rbctos ad* 
dod Jnmnt; oo qnod neqoe Antiochenos tomnltnantos oomposcnlssent; nec 
Phlnaoe sacerdoO nrbem Tostantl, obriam irlssent. 

Ifisit otiam Tlberladem Palaestfaao, qnl Phineam sacordotem oom- 
MehcBsnm, tonmiam rebeliionis renm, ca|ute mnltarcBt. Mnltos etiam 
JodooM ct Galilaeos, ned dedlt. Phlneoo antom saoordotis capoty In 
Orootis floTli ripa oppodta, extm nrbem Antlochiamt oonto affiznm oii- 
ffabotor. Qnae Tem n nrbo ifoftbas nbsnmptn fnerant» misds pocnnBs 
lise tn^nrrr^ 

Sodom Tcro obm Gdas Imperator a Gnbionlnilis Baanchb, SotolB- 246 lOANNIS MALALAE 

%S nahntip vni t&p litm fmad-affbav t&r mvfineovXaflw ti^ 
va^XO^ ^^^ /rntf/iipr ^g avykXfjrov , &% hSv Xd^. 

Mit& Si t^v fiaatXilav ratav Kataa^og ifiaalXtvai KXmi- 

O 817 Sio^ Kat&aff o rtffiavixbg inl tijc inattlag Kaalov xa\ SiXoh' 
vog. ifiaatXwoi ii o airtoq KXavtiog Kaiaaq iri; if xol /i^5 
vaQ&\ ^ ii Movdotii^g , tSoyxoc, yXavxotp&aXfiog , fii^oni* 
Xioc, Xivx6g, fioxgoffHg, yaXfjvStatog. tmai ii nohv, ^ Ixd^ 
B XiOir dg tiiov JhfOfia KXaviiovnoXiV. txtiOi ii xai BQtttawbof 
niXiv nXfiatov tov ^Sixiavov. 

'O ii aiiti^ KXaviiog fiaOiXiig «a2 1^ hjfioxQatta tSv IT^iO 
ctvm mttaataaiv Hwxiv. inl ii tijg aitoii fiaaiXttag inaSiv 
vni &iOfif]vtag 17 ^lBftaog xal ^ Sfivgva xal noXXal aXXai niXag 
tijg jiatac, aTatiCtv i/aftaato noXXA tig avavitoatv. iaita^ 
ii titi xol ^ fiiydXfi jivtiixaa niXiC, icoi iit^wfti i vaig t% 
^(ftifiiiog xal Tov j^Qitog nal tov ^H^axXlog xa\ otiioi ^pavifoilS 
fntaav. i ii aitbg fiaoiXtig KXaviiog ixovqiatv &ni tSv otnH 
ifyiSv, ^Oi avatfjftdtiov, tijg Hvtioxtofv n6XioK tijg Svftag t^ 

O 818 XiitovfYtaiv f^v nafttixov vni^ xaTtvov, Ag ivaviwaiv tSv vnofi' 
fuv ififiiXwv avtfig t&v xtio&ivtotv vni Tifitfftov Kataafog. 
C ^v ii taXg afx^^ ^C fiaoiXttag tov aitov KXavitov Kabm^Hi 
fog fiiti ti &vaXfjip&fjvai tiv xvQiOv ^fioiv xal &iiv ^lfptwv 
XfiOtiv fiiti ftfi iixa nQ&tog fnt& t^ &yiOv lUtfov tif oiro- 
eroJloy T^ ;^ci^Toy/ay tfjg imaxonijg t^g ^Avtiox&n^ fHfoXfig 15. ^fOKXimg Oi. 18. Bfalim «m^^w. 
Hbas solf, 8«iata hitbm •pprobanto, cqb wumm •g«r«l xxxa^ GiJo iuocciiit in lapcrio ClaodHii Caotar, GcraiaBicos, Otflic ct 
8olcnc Coss. ct rcgnaTit annos vnr. ct mcntes ii. Brat hic sUtnra car- 
ta, corpbrc crasso» ocoUs caesils, sobcanns, colorc candido» facSc cbltafi, 
Ingcnio mitisslno. Urbcm hic condidit, quam a nominc aoo Clandasp*- 
Um TocaTit. Brcttaniam qooqoc orbem condidit, non procol ab Ocmlio 

Claodios autcm Impcrator PraMois dominationcm suam ccnlinBivH. 
Bojos aotcm sob impcrio Bphesos ct Smymay com plorinJs aliis Asioo 
ornbos, iram diTinam cxpcrtac suntt qoibas instaorandb ImpcratCr plo- 
rima iuppeditaTit Bodem concoisa cst ctiam Antlochia magna, t sa pk 
quc Diana^, Martii, atqoc Hcrcolis pcr mcdiom dirupta sont; sedf»^ 

£hiriaiac eorrocront. Itaqoc Claadios Impcrator Tribotom Komarimit o 
odaBiib Antlcchenii ilbi pcndi iolitoni, in Porticoom cootlgnatanB« n 
Tibcrio Cacsarc cxtroctarom, initaorationem rmniat. 

8ob initiii autcm Imperantb ClaudU Cacicrii, dcccm post aaols Bomhios Dcos N. Jesos Christos io Cochim assomptos fmt, primm pool 
SoMtom Potrai Apcstohim Antloohiao Magnao, qooo ia Bym mt, Bp^ CHA0N06RAPHIA. L. X. 247 

nAmc t^C Sifflag tlafliv E£^ioQ yivifuppg narfiafxV* ^ 
imi «vroi jf^ iariayo2 WQfiia$^aaw roB airov inuncinov EHiav 
mfoaofuX^aarroc aht^ xal imd^optoc aiti^iS ti tpofia tovro. 
nfffiffw y&f Na^i»ffaSai [IxaXovpto] ual raXtkaVoi ixaXoSvro of 
SXftotimwoL 

Tf ii Ifftiif hu tfiQ fiaaiUlaQ toS ofcoS EXavilw EaJm^ 
fOC iimyfiifP fityaw inohfiow oi ^oviiOoi jcorc^ %&p inoatiXw 
mI riSr fia9^&p avtwp nai tvfopplia Kaj& 'Pwfiakpp ifuXi-' D 
tovp» idtp nf&tog inifiif&fi xa^ ait&p x^XkiifX^ Mfian Off» 

tOatot* nai li ixttpov 2iU^poc o^oSi; iyipno. nai 2p;(oyro yAf 
nfo^fliflaato ahoTc i aitic EXaiiiOQ fiaaik^ <Pi}Xixo M^ O 319 
fiori, rafiaaopta aitovg. 

Mn& ii if[ ttfi tov ApaXfifp9fjpiu ip toVQ oifavoti rdv in$- 
ftop fifimp xol 9^ *Ifjaovp XfiOtip, ip tfj ioftfj t^g svtinpto- 

ISoriyC tSp aitmp ^loviiUittP, ol Uf^g i^tfi aitfj ^fiifa Ifxovaap 
fmp i j c &p9'Qmnlpffi Xtyova^g Ani to8 iamifov Ufo8 rov X»/ofd^ 
pov fyiOP tdp wflu(P, Mi9unafiida ipjt»9ip. n)v ii ifiop^tav^ 
tffp rp/rov ffiMoiKP ijxovaiKP, log Svaia^atp^ 01 o^ol Ufitg, «ol 
ifpfia9fi tovto noptl ti^ t9pii* nai t^ imtpov iXi9fOQ j^^oro B 

Slrolj; *IovialoiQ, na^Ag ^liiafjnog 6 ^EfigalofP ipiXiaoipoc taSta 
ovpiffAifato, itftixi^ xo2 rovro, Sri iiiti*Ioviai6i lataifiaaap 

1. E^oioi] BUiiog Ck. 4..S6dod inaXovpto. 11. 9r^f|Si- 
fiomto ClLt nooixitotiopto Ox. ibid, ^iXaut Oz. 10, Voo- 
oovr Oi* 17. pfl4^<orfffi«4Ni] fu^iotmfii^m Ck.<, fntofimipmpip 
iMODlnit B«IL M. VL a 5. fO. */iiff»of ] ConL Aidi. M. 

xvuLaa Itelot cot BTodfats lob qoo, qoi Nmtorad ■Bteo ol OaUimii ro- 
Ckritlimmtrum ■oomo Moq>eniiit; iapoMato lioc iUb, iiml 
oi iator UWf BmiMllott pnedieaflAo, Efodlo iopo BpiMopo. 

Aaoo ootoB Cbadil Coetirii Tni, Jadtei Apottoloi otqne eona 
fcrfpoloi loiectori eoopennts qoin et rebeUioiMai oaveniii Romaooi m- 
AoMOlar. l>oi prlily itaqoo oontro ooi odiiOi oil PciUii Chilier- 
ehoi; cxMo toro oillias Jodoeii iaouam viiaoi oit Praefecerol eoUi 
Hb Cleadloi lapmlir Felleoa qoendofli; qol BOfooi lo Jodooa trofoo* ton vna poil Doadaaai oo Deam aoitraai JoiOB Chriitaoi la 
oMtoa* ipio Jodoeonflo Peitl Peateooetei die, iaoerdoUI»ai 
ob lolwioro Toai]^ Xdylo, qood Smmehtm SmmeUrmm dictOB ctt, Huoio- 
00 voz oMo oadilo oil, Uice TerUit M^eeioi Ame. Voz ootea haec 
lertlo irioo r epotltOt ioowdoliboi oodite fbitt •ocro toa peraffeotlbttit 
oojoi rd luoo toH Jodooerafli footi ionotoit Hioc Patafia Jadaeoraai 
Mpira loillofli hobomati otl icrlptii ioii teitatoi ctt Joiephai« He- 
bo oii iua PhikaoDhoii qol 'et iito ioiaper tradidltt „Jadacoi nanqoaai 
o ciloailatfboi aoii ro^miio qoldeBt ex qoo Ckod JeiDa ftxeront; ho- 248 lOANNIS MALALAE 

^lffloStp Zg ^p X9d'ftmoc Aya&i^ moI iUato^, ^ntff Sga ror toiov- 
Tov iMifwnoP Sit TJynp xal fiij S^iivf ovx t^SiXinl/ip iiini ix t$c 
'*Iavlalac X^^* '^^vra Iw tom» *IiiviaSxoig avyyfafifiaaiP mitoa 
i^l^ito i aho^ ^tiofpioQ^Jovialoig. 
V ^ *^^^ '^ ^^ fiaaiXilag rov aviov KkavHov ol avroi UwtiO^S 
XjiXt uTrftoifi^ xa\ noV^ai oya^o^or inf^t%lHi», iiOfUPOt Saxi i^aiaxi9iivai aitot^ ani ^ilaf aitov xiXtvcimg ayofao^nu xi 
*0Xvfi7ua ani %&v Ihiaalm rijg ^EXXaiog x^9^f ^^^ ^^ ixifitmi 
nqoaiim x&w ia^irtm X9Vh^^^ na^i SoHtifilov tikoc ^*^ 
kX^ixov, avfinoXlvov avxm. ua\ naQiayiv avxotg ayogaam ralO 
'OXvfima avxig KXaviiog fiaatXivf, ixovg x9Vt^^^^^^ '^^^ 
TOJ^c jivxiox^C Svgovg Sfi^, xovxo ii inottiaap o! aixol *AwxiO^ 
Xitg Xvnfi9irxig ngig xoig noXiXivofiivovf Xfjg avxijf niXio^ iiA 
xag ngiHtiiovg x&g nQOiifTjfiivaf, nagii SoHJifiiov iaSilaag rfj ni^ 
B Xii avxm' niQl ov SoHJifilov 6 ooyoc /poyo/^o^oc navaavtaflS 
Hii&ixo oxi itaai xiXivxm xaxii ita^xag x^ xm jiimoxim fii* 
ydXjj niXu SoHftfiUg xtg txfjatav nQoaoiov XH^^ xaXarxa it» 
xanirxi * £rii^a if xotg avo>xiQW xf^voig xov Avyoiaxov ^Oxxm^ 
fiiofov ngoyiyQitnxai» xa ii xijg nffoaiiov tiddfi ^g xi imxt^ 
Xitd&ta xoVc adxotg avftnoXtxmg xaxik nnrxaiXfj X9^^^ scoXvrfo- JO 
nov S-iap inl fifiiQag X' fiip^} vntqfitQKxatif xtf xak ixxmfiQtf 
axfjvtxm, 9vfiiXixm xal xQuyixm xai &9Xfixm iyma xai !jv- 

S. iUXu^nf €3k, i^U^if 0%. 4. *Iovialoig] *lovMifi Gh. 

8. UiatUmv Ch., Ihiim Ok. Sic ot p. «eq. r. 5. 10. aocovf ] 
nLego avtotg.** Ch. 19. ngoyifQoxtiu] p. 95. B. ilhia boMB M Jostuit d aodo HoafaMOi (ioqoil) VBtam te A 
dicere et non Deoa potios, qoi ulii foerit. Haoe Jo«ephas illo Jodooos 
in Librii luif de Jodaeoniiii Antiuuitatibiu scripta reliqob. 

Bodeoi iaperante Claadio, rrioMref et popolos Antiocbenos ad Ioh 
peratoreoi referebant« ab eo petentes, oti dlTino ejos ex Bdicto» Incol- 
tatcB ^bi haberent OlTmpia a Pisaeis rodimendi ex annab illis rodiri 
bos« orbi saae, n Sonldo qoodani, Cire et Senatore Antiocbenoy eBoi l^ 
Cetis. FaculUtea iteqae Olyapia rodioiendi conoesstt ds ClaodhM Ia* 
perator, aono Aerae Antiochenae xcn. PacUun neape hoc ab Antiecbo 
nb, qaod aegre ferrent in MaglstratilNU sois ea qiiae de sopradictb 8o- 
slbii reditibus factitato essent Sosibias enim oU scrlptaa reBqoit in 
Chronographin saa sapiens Pansanlas, AnUochiao Maynao legarit m -^ ~ 
ST aori talenta, annaatl* arbi soWenda; sicati saperios In Aafosti 
▼iani tcMoribos menoratain est. Reditaa irero hono annooni 8i 
Antiochenb legaTerat« ot haberent onde soniptos ^Merent in ▼ari«n S- 
lod spectacnloni, Sceniconinit ThyaMdicorani « Tragiconua« AthletiooMi 
Indoruaf Gladiatoroai qooqoe et CertaminoHi Bqnestrionif qood qoioio 
^ooqoo onno, HjrporboroUeo, si? e Octobri ■gye, por xxx dias coiohfifi CHR0N06RAPHIA. L. X. 249 

finvr ml fiwofidxt^^ . wA rac ^^ ^X^ Inn/ltaar oi avjol O 821 
mXa9v6ftirot, fiitu Si Tovra vmfiTl&irro tag nQoaoiovg ano^ 
«f^o/yomc» ani ^tiag xiXivaiQtg ol airol noXiTiv6fiivoijiw'' 
xmxilag latik nal %wv xn^To^oiy iffifaaa» xlk ^OXvfima dni rm C 
^niaoimv. xal ^tfiaap oi ovto) fiovXivral roig rijg noXaog ndv^ 
%§Q, ig dv itoifiOi Syicc Movvai avrotg h rcp rtmg %tji¥ x&p 
^OhffiniatP iopT^ inttiX^a&ai avtoig, xal nuaO^lrtm rSr xt^ 
ti^ xal rov Si^ftov nartog xal rwr iiQdav, iniodij avtoTg' xai 
iMivtXiaav oi ovro^ noXitiviforoi xatd ri nqift^v i&og ndXtr 
lOTiy tmr axfp^iXiSr xal dd'XfitiSr^ ^fnXixdir xal rfayixwr xal tn^ 
nix&r iywra, xai Xotnir rig X* fifitQag imi rijg nofitirtag tov 
vMiffiiQitaiov fnffrig xatd nirti iri; !o>^ tov xaiQov tov fuyTiM- 
toSgfOdaartog, 

Kai ndXir iVQiaxortig ifOQfii^ iSXoyor of o^ol noXiTivS^ D 
ISfiirot, iiaqtiifotr noXifioir xrni^irtiar ir rfj iraroXJj, ov ftijr iXr- 
li xal riig at^^c noXitag jirrtoxiiag Xfitpd-iiafjg vnS irartitar, 
iaaitmg ii xoX ^iofit^riag yirofiirrig xal iioupoQOir auafiSir xai 
tfiuQfiafiiSr, irifidXorro xai ri^ xaTfil mrraiti^ X9^^^ ndXnfini^ 
tiX^r avtptg noXvtQonar dy&rog ^iar, iXi! imriXiaar SXXag 
^timfSQovg niQiSiovg V^ t^ o^ti/f nQOiiQrifjiirrpi narfjyvQtr ii* o 322 
Ifmarwr ut ^ xai x, cSc i&r aSrotg iiol^i fnti ri rijr niXtr 
rir *ArtiOxliar rSr xax&r o9KttUa}^yai oai ir dQr^ itdyitr. 

1. fiaropiptr (%., fMrajfir Oz. Cont ad p. 91. D. 8. «jr^l Bz- 
^&M Tidfltar W la «01» Ch., Ti^g Ox. 18, t^v Ch^ 

TOVOZ. 

nlibot Bl prUtM qridoa Lodof koice Gymnaaiarcliao rito oetebr»- 
kMli di«BB|ii ▼tro^ taoeUan capUntei» celebralioiMai haiic penitut onit- 
teb ea t ; deaee tandem, dirino Iiaperateris Bdicto» Primoiibasgoe nrliis 
pemrienlibea, ad id ooadi, OlyBpia a Piiaeis redinebant Toni Tere 
«ivcs ne l fer a i » BOiiebant, se Soiennia Olympica, (^Qoe antea faerant) 
itti cxhibere paratot eeM| qoibaa eoi le acciiigere liertabantnr. An- 
■eeniibaf itaqae nrbia Primoribaf. can saoerdotibot onniqne popalo, 
Lndl lia Seetfci, Athlctici» ThTnellci, Tragid, Eqoestriaqae Certanina, 
siene olin« per %t% dies celebrata sants ftcto iniuo a NoTilanio nends 
Odebcis singnlis Lnstris rccarrentibas. 

Ranos aoten Tariis beUoran notibos in Oriente ezdtatiSf con An- 
tjechla oi ipsn ▼el ab hostibos occupata , aot etbn Iran DiTfaan paisa, 
crebris terraonotlbas et inccndlis labefactata fiusset; oblata iode apta 
ocenaienef iiden Megislfatas oniiifenan iUad spectacolam Quinqaennale 
jnterarfttebant; nee deinceps statis« nt antea tenporibos, sed x? pata, aot 
etinaa xx qooqoe annoy pro arbhrio soo, (idqne sexies tantnn,) celebra- 
bnoi; etfan et tonc qaoqne, con Antlochia orbsy naBs ilBi defnncta» pn- 
co ann rristinn 250 lOANNIS MALALAE 

T^ ii i/ Vjh t^c fiaffiXdag xw avrov KXavHiw Kmaaffoq 
tna&w vn6 S-iOfifjplag 17 Kf^ui njaog TtSaa* iv oIqx9^^^ V^ 
B f^d^ ip Tif /if^fiori Tov JlmvoQ ip wtaamQlnf ntifimtbf ^ 
H^Snaig %olv T^WDiOv noXtiiov fifT& dXtj&dag nuff avxov avyyfa' 
^e&ra naaa, &eiTo Si nfoaxiipaXa rov Xinfmpov %ov dbavog * 5 
nai tofiharttg to aiti tufiwttov dtflav^hv iJvai nqoatp^iyxifif 
ttVTO To» fiaaiXtf KXaviltf ' iiai intXtvat fitta to iroi^ai nak yvQ^ 
nu %l iati fittayfaf^ai oitA iiai ir r^ dfifioalf fiifiXioSiptji 
inottSijviu aitd. 

V 106 Kai ittXtvta 6 KXotviiOC noXXi iw t^ ^f^^ x^ptaafuvoc ftplO 
inaivSfd-iaair. IttXtitiiatw oHv oAthQ KXavtioq Ul^ Stamt^ 
ip Tf» maXatlifp i^fom^aag fifitqaq Svo, &p iinavtSv £/• 

Mtti Si t^f fiaOiXtlav KXavSlov KalaaQoq ifiaatXtvat Nl^ 

O tt3 90IV i vlig aitov inl t^g vnartiag SiXovaroB xoi \irtmphov * 
SoTic ifiaalXtvatp hii 1/ xai fi^vag Svo. IfP Si fiOLMffog, Xt^is 
ifT^Cf ^fiOQipogf tvQiwog , ip&tiQonQoatntog , fitffitXoifdaXftog, 
unXid^QiJi, oXonoXiog, Saavniiyiap, clfraxTOC* ^ fiivop Si ifia^ 
alXtvat Sitifjtfiat Tcl ntfl xov *Ifiaov * xo) iyroTfaag Sti iinavfti' 
&fl i^rtfiatp aitip irtpiptai ip ^Piifiji, cSg ftXSaotpop fiiyav jm2 
B &avfiara itotovpta' ^xovat yoff nqi to« fiaatXtvatu ntfi o^foiSO 
TOiaSTa. &tXmp Si intffnniiaai aitip rtpa iiij^u ipayAjfoi ai^ 
%ip. fiP y&Q i aitig Nifom fiaetXtig to8 Siyfiatog r&p XtfOftt' 8. tp utta0tT§ol9p mfmttlf] yjia «ifafrmS. fuftituov; 
mftnifi, oi ntpitiop^* CJL 11. ittXtitiiotr] itiltpoop Os. 

Amo •«!«« zin lapeniitit CSuidH, (kete hunHo, iMmm ina m»- 
•t, toto tcme BoUbiii «gitaU ttt BodcB t«aporo IMotyt Critwiii ii 
toMlo roperta ott» pjzide itaiinee iBcliisa, Trojud 1>eiB Uetorio, th «o» 
doa Diciy •eciiiidimi reram gestenim ▼eritetem ezpofita. TjMm hmo, 

2000 od fopolti cepnt jaoebit, thctaQniai ratl qoi Uiae trawilieati ad 
■peratorem Ciaadiimi defenmtt qni, pvxide apiertaf reotM cognkay^HI- 
otoriaai Imac dcMribendam dodit| deecnptamqoo, Ift Bftliotkooa pmoi 
v^oiieodam caraTlt 

Claadias aatem Creteailbai plarlma« Uk ndBarmii li taarat ioomif 
iarfltas catt morboqoo ddode oonreptasy post Udoam ia Palatio Sm 
ioam obiit, aimam afois ltt. 

Claadiam Cacsarem in ioipcrlo ezeepit lUias efos Nero; SilfalM ot Ao- 
tooioo CoBs. qui regnaTlt aaoM xm, et Mciism n* Brat hic proomt r»* 
cllisv decoras, um elefanti« Tolta florido, ocafis frandioribns, Mpite mo- 
to et perreeto» canos» barlm bisplda, moribos compositis, QaompMnmfm 
rofoaro ooepit» do Jcsa perMotatM cit| do qao, privatM adboe, aeecpaaft 
mafnam eom csm PhiloMpbom et ▼imm Biirincuai. NesciM Itaqoe eom jM 
Cradftzan Aiisse, Remara addacl eom roloity do qoibasdam Ulam ii' 
fataros. Nero enbn Impentor BpioirMnim Dofmotl fiiTabati qol CHROIfOGRAPHIA. JL X. £51 

fm *Etfat9VQilmPp S tim r&r aitoftuTiinftfr t&r Xiyi9Tii$v AnQih' 
ftffftm iJnu Tik narra. xai fiad-dhf i nJric fiaoiXiig Nifww Sn 
Mfi nolXov ;!ff^voti linavQiairav iKitiw ol 7oo jalbi (i^lf» ipif6fu^ 
foi xai fiovop Ip fifjSifl fUfnp&hTa, ^atPOXTfjai ' xal ixikivaip xal 

Sianifix^flifiit^ i^ '^^P^f^H '<^ Mailfiov S T< Zirvag ira) Keuuipag. O 3t4 
xd IliXaTO* di ohcovpTa t^p IlaXiuaTlffjf fUT& iuMiox^i t^C &9^ 
Xr^ vAt6v Mjffayi iiik MdJSiftov. noXXi Si ilnomq niffl tovII^ 
litov xaxJ 01 MiQl Tir ^fvaf xal KaioKfav iHiauawp na\ to^o, 
Sn ^JSfuTg toTq vifiotg avTov napiiiixaftif» xal noXXoTg nafn^ C 

lO^ximg jif^^nra o{ mgl Tif^Arpav xai Kxuaxfav xarofdtiaiKmg 
ixiUd^ar. 

*Ev ii Totg xf^ivotg T^g fidatXititg toS oiTov^Nifmvog 6 Sytog 
IMXog intjXdiv iv ji^oug Tjj niXu Tijg *EXXaiog * xa] ffiffev 
hti^ iftXiaaifav ovifiaTt JtorSatov Thv^A^nonaylTfff Thv \49fivatov 

titif m^fiufHTav, fi^orra iftXoaoiftag itiayfia^TW^ig J|^/9<T0 mfl 
Tov ^Xlov OTt &no Tfjg ino^^otag toS ifotTig Tod ^ioS iint, xixl 
SXla Ttvi ilndv niQl toB iijfttovgyi^fiaTog. SvTtva iotQttxiig i 
iytog IIuBXog nfoafffifivai , xai J/r^pcfTa Tiv &ytov IlavXov 6 
Jtavvatogf Tiva xfKfiaaag 9tiv, intiffioXiyi; xai ixovaag to8 

IDaytov IlavXov o aiTig Atoviatog itiaaxovTog miTiv ftQoaimaav D 
oir^, eiTOtv ai^iv tfotua^viu xoti yivia^tu xQiaTtaviv. aal 
fiaxtlaag avriv o aytog IIitvXi>g htotfjai' xifnnttxviv. xai ra^o- O 815 

1. ^Emaovoimv Ox. 7. it^At^ftov Ox., iii Maiiftcv Ck. mtau 
8. i9i9aono9 Ch» iiiiaowv Oz. 14. 'jQHUtayiitfiv Ox. 18. i* 
ftoHoiao CIl, anoiivat Ox. 

imttHo 8ari« nallt Intarrwiknta ProTidciitiav affinmunmt C«rClor «otM 
fKtss lapcntor Nero, emn, incolpAtoB lioet, n JadMif, inridln toln !»• 
mUs, crod jaMpridon fdMo nfnxum, ira wotni ott. BII«o itaqno 
li Jodaoaa Btajdao, iuaiit Roman addud Annam et Caiaphamt Pontiom 
qnoqno Pllatnm, anl Praerectnra fon defunctus, in Palaeitina tnm def»- 
bat Onmqno Pilatnm Annat et Caiphas MMdtomm non rocto factorom 
f Mnlarwt , intnper et boc addidomnt, se qoldflm Loflbni Jemun jndl- 
flBndom Ira^Mo. Datit itaqoo nb( intoilnlt poonnili, Annaa ol Caipbaa, 
libot toit protpere aclb, diintti tont 

£odcm imperanle Nerone, Athenat, Gmocinn nrbom, Tonit D. Poo- 
baf tkH incidil in Philotophnm Athenicntom celobenrlmnm, Dionydom 
AroopagiUm, Philotophiae DogmaU ibi pandentom. Afiirmnfil hic 80- 
Itm ex Divinae Locb BffloTio emanatte: aHa item nonnoUa, do Remm 
fibfioo, philotophatnt ett. Hnnc Panlot Tident, alloeolot otts col Diony- 
tbt; Qonlom inooil, In Denm pnedicat, garrolo. Al rom obl D. PaoH 
dodrionm altontlBf pereopittet; et ad pedct proddont, ol Baptbnd laTO- 
OM immtrtot, Chrittlanot ipte fieret rogaTit. Panlut Itaqoo oom bapli- 
ant, ChiiiliiiMm fDdlt ponpoctoqno fidoi fljot lonrom, Epitoopom ro- £52 10 ANNIS MAL AL AE 

mag o 2/ioc IlavXog ri S-tffiop ttjg nlaxmg %ov avrov Jwwalmf 
inohimv avxhiv iniaxonop iv rfj X^f ixtlrjj ' Sartg ^tomiatog i 
ano fiXoaofOfP xal plfiXovq xa$^ ^EXXf^vwp i'§i9iT0, o di aywg 
JlavXog vniaxq%\fftp tlg ^liQoaoXvfia. 

*Enl di jijg fiaaiXiiug tov airov NiQwvog or^X^ty iv ^PwfifiS 
SlfiWP ttg hvofiaxi Alyvnuog fiiyog , not&v ita yotjxitag tpaita^ 
alag tirag xal Xtywp iavvop XQiarSv» dxotaag ii o Uyioc Hl-' 
T^oc 6 inoaxoXog mgl ctvxov dvi^Q)rixo iv xfj ^Puffijl» iv xif H 
B aviivai avxiv iv xfj *Pwfijj inQXOh^^^ avxov ii* jivxtoxilag XTfg 
fiiydXfig awifitj xiXivxriaai Evoiov xov inlaxonov xaX naxQii^ 10 
)nr^v MvxiOXiif^ ' xal iXafii xo a/fifta xijg imaxonijg ^Avxioxiiag 
rijg fnydXfjg ^lyvqtiog, xov ayiov IlixQov xov dnoaxoXov ;rffpoTO- 
r^aoyrog. awifitj ii iv Tor^ avxoTg ;|f^oyoic nXfVT^aai xai ilfap- 
xov %hv dnoaxoXov iv IdXi^aviffiia xjj fnydXjj, inlaxonov Svxa 
ix^ xal naxffidfx'!^* ^^ na^iXafii xf^v iniaxontjv nag* ovroilS 

V 107 Hviavog, fia^xijg avxoif, xa9wg o aoyig GiifiXog o Jir^y#- 
yfdfog owiyQdyniLXo. 

O 926 Kaxatfd-daavxog ii xov aiyiov Hixffov xov anoaxiXion xijv 
^Pwfifjv xai fia^ovxog nov fiivH Sifiwv 6 fidyog, duijX^i fi^ 
, mvxiv ¥v9a xatifiuvi ' xai ffjQiv ixiZ xvva fiiryav iv x^ nvXtmiM^ 
noifiipixov, tnov xaxifiuvt Sifiwv o fidyog, iXvatai ititfiivov, 
Svxtva Sifiwp iid x6v lUxQOV xal xodg ^iXovxag aviivai nQog 
aixiv iiiafirfaiv tlg xi fifjiiva c2c Hxvxtv H/a xolv xov Sifupvm 
xtXitup xtp xwi xal avyxwQtTp xov xi-va nuQiivai, oS; ^fiovXtxo 
o SifiWV xal xovxo fjv nQffTfV 9avfia rrp fiiXXovxi aviipai nfogiS 

10. Eioiop] Evoiiop Ch. H. Fort. nX^ odg fd ovg /ti}. 

&!!« ejut oonititaii Dionysiiiiii. Et hic qoideai IHooj^asv cwi ex Plii- 
phoniB Dosero fuerai« adTenoi Gneooi libroi icripiit. Poalai vwn 
UienMolyaiai reTenoi eit 

Tenperiboi etieni Neronii Romam Tenlt fifagoi qddos Aegjrptiae» 
nooitQe SuDon; qqi Proeitifiii qoibDsdam Meglcii mai, Chriitnm se e«e 
▼enditiTit. D. Petroi, hoc eudito« Romam contcnditt domqae per Amie- 
chiam mafnam Iter faceret, oontiglt BTodiam mofi« Bpiacopoi et Pn- 
triarcham Antiocheniem: aijos in looom D. Petroa Apoatoloi IgMlJam 
lurrofavit. Bodem tempore mori etiam contlgit Maroua Apoitoi a m cl 
Patritfcham Alexandriae Magnae. Morituros aotem, disdpolam saam 
Anlanum soffedt libi! slcot sapiens Tlieopliiius Chreiiograplios ■criptom 
reliqalt. 

Petro» autem Apostolos Romam ▼eniens edoctosque, nbi fiimen Ma- 
gos coaunorabatnr, ad eom profectus est. Shnon antem, ne injoiia aai 
Petro Tol cuiris alii ad se pateret aditus; pro foribos Caaem Pasternlem 
praegTindem, catena ▼inctum habuit: qui nisi signo a Sbuone prios 
advenieiitibas quibasouni|ue ingrcsMun prohibebat. Atquo hoc CHRO^OGRAPHIA. L. X. 258 

Ttr uhop 2lfiW€u o 3i IlitQOQ ImQaxwg rov xvpa oSrm fifyaw 
id fofiigop, Mul fiadxip naQu twp eartixoTotP t^w %ov avxov B 
npluvog Su d fitl ntXivaii o JSffimp t^ xwt, ov avy/joQii o oo- 
T»c wm9 Tivik uviX&itv, oAX' ImQXPfAivog tpovivii ror nXtjaid^ 
Sljma uvTi^ * MfUT^aug olv o nivQog t^ uXvaiv %ov xwig tXv^ 
9i9 ovToy Mu\ ilmv uvtw f ^viX&i n^ig Stfttavu xa2 iini uit^ 
hf^Qomtvfi ifiarfj , lHtQoq o iovXoq tov ^iov Tot? vtpfatov uviX^ 
^fir d^lXii. ii uvtog xvm uv^X&iv iv9faK dqofiuU^ * jra) Iv 
TM IxfAvov iiiuaMHv tivu fiuyiXfk nXuvt^fiutu tattj iv filatf o 

lOxvcnr Mul uvd^Qianivjj fiovfj Xfyit ttp Stfiwvi, nh(^g.o iovXog 
TtS d^ioS toS wffliftov uviX&iiv &iXii nqog ai. ol ii uxovauv^ 
tig tov xvvog XuXovrtog iv9Qumivfj fiavjj , id-uvfiuauv Xfyovtig, O 827 
Tlg iati nitffog tj rj ivvufng uvtov IlitQov ov ilmv o xviov , ott C 
inottfii tiv xvva uv9(f<oniatl XuXrfOiu xul noitjaui avtip tijv ^no^ 

ISM^mv. xul Xfyii Sifiotv toXg iatiaat xul ^avfiufyvai tiv Ilir 
tfov toig uvS^qtunotg, Tovto iftug ft^ i^^l^JI ' U^ yaf ^Y^ 
Uym avtta t^ nw\ tjf uvtff ifiv&fwnivji fiovfj &nix(ftatv uit^ 
Mmvfyiuu, uu\ Xfyii Sifttav ttf »wi, KtXivap aot imX9iTv 
ni dn^v t^ nitfftf iv&ifiitnivjj tpotv^ Sti tlmv o Slfitav, jivtXi^ 

lO^c xal ivfjXd-i nfig T^y SifMUva o IlitQog Ka\ awifiaXi fntik 
Sifiwvog tov jHyvntiov, not&v wui uithg S'avfiuaiu* xu\ ivixrfl% 
tiiv Sifimra Toy fiufov notfiv luaug. xal iniativauv ttp Ilitftf 
MolXo\ xui itpwtia^auv. 

6L iJm pro f/sl Ox. 8. i^futUig Ch., i^oftimg Oz. 11. ol] 
Ox. !$• toig roctiot abMi. 

MafiA o4oinitnnis« Hirtoilani ontehae habebator. Coetomm Petrost 
Hao Caoe lUo pracfrandi el efferato; praenionltas etian ab eU, oni ex* 
tia foree adstabaat, Don posse iUum introire; nt poto in quooi cams, nlsi 
fontnriiiHi ei Siaoo sicnlficarett Moro sno lrmcns« protinas dllaoeraret, 
intrepido acoessit; solutaqne catena, Canein Ingredi ad Simoneai Jusiit» 
eifie hwaene iroce significaro, „Petmm, sermm D^ altissimi, Introiro 
fiilt,M Canls adhaoc propere accnrrens« Slmonem de praestlgiis qaibos- 
dam Marfcis disserentem coram omnibos hamana roce alioquiuir, ei di* 
easi MP*tms senras Dei Altisslod te conTentom Tolt.*' Andlentes an- 
toa qi^ adorant, Caoem hnmana Toce loqaentem« attoniti dixerants 
Qeisaem Pelnis istet ant qnalis Petri hojas, de qoo canis loqalUir« ▼is 
tmita, qoae eCfioera potolty at Canls humaoa voce locotos nancium ei fer* 
rstf SUipentilNM aotem ad id« qood a Petm factnm fuerat omidbaSf <B- 
xlt SimoOy „0% hoc tos adco reddat attonitot: ecce enim efo qaoqno 
effidam, nt Canis humana ▼oce respoosnm Petro referat.^ Cani ddiMo 
dixit Simon: ,, Jobeo ot efressos Petm toco homana dicts, Slmonem ▼ello 
eao lactedL** Petms igitur iotraTit; et cam Simone Aegyptio congressasy 
■iracak et Ipso odidlt, morbosqoe sanaTlt, Simonem Mafum In omnlbos 
Undo Petm ploriml fidem haboenmt et ab eo ba p t l aati lont. 254 lOANNIS MALALAB 

D JUl ^w h tfi ^pMfiJ! nfaxfl fiiyuXfi xai S-fiXlog Syfxtr Ttjf 
Stfimo^ xai xov JZfr^, Su irar^ovri iXk^Xm Inoiavw ^mA' 
fiara. xai ixovaag tijv taQax^jiyflitnag 6 TnafxoCp i^tjymy^ 
%^ fiaaiMNifwvi Sri ital rmc i^ ravTfi rjj paaiktvoicji ntk» 
&avfiata noiovvti^ xativavTi &XXfiX(0v, xal o ftiv Jg Xiyn aitiivS 
XgiOtiv, i Si Src^c Xiyu, Oix fctiv avt6g, iXXi fiofoq lattv 

O 8t8 ly^ yif tov Xgiotov fia^t^g tlfn. xa\ ixiXtva» i fiamXt^ 
NifOiv AaaxS^vai nQif avtiv tiv Slfio^va xai tiv lUtfov, xai 
tiv IhX&tov ii ixdijviu ini tov iiOfioitfiQlov. xai datjvix9if» 
cav nfig tiv flaciXki * ira2 InfiQiitfiai tiiv Siftma i Nifmv, Xi^tO 
B yotv, Si il Zv Xiyovctv ol av&gmnot ilvai XgiCtlv; i ii ifm, 
Nai. Koi Infifiutfici xai tiv Ilit^v o NiQiov Xtymv, jixQifiSc 
oHtig ictiv i Xfictig; i ii IlitQOQ liffif Ovx tcttv avtic' iy^ 
fA(f ixilvov fia^ttfi iifii, xai iii ifiov dg toig ififixvoig cb^flif- 
9^. x€ti xaXicag ror ITiXatov itmv ctvt^ niffl rov S/fimvogtS 
Sti Oitic iiniv tv tliiioBxag ii^ ti inavfof^fjvai ; xai nQOd' 
cxflxJ^ avtif i IhXatoq iSmv, Ovx fctiv aitig* oSroc /a^ xai 

V 106 xafffixofiimv lctl xai ni(finXfi9^ff. mfA ii toS IlitQOv Jinjp»- 
tficiv avtiv, Tovtov ii fia&fitt^ aitov oliag; o ii ilm, NaL 
dc/ffayov yaff fiOi aitiv, wg fia^trnv aitov, xai tnfifiitficm a^iO 
tiv, xai ^QvrfCato Xiyo»v fiij ilvai aitov fia9fiti^g* «al iniXvcm 
aibtiv. xai Xotniiv Nifotv, wg ^tvcafiivov roS Stfimvog «o) ft- 
nivtOQ iavtiv Xficiiv, Smf oix iiv, xai toS HitQoa nmXiv 

18. «o ^ oy rf a» Ox. 2S. iimiwrot Cli., ils^rta Qx. bUpffMfi 
ntnoe. MagMi oatoa Roaao orat toMltai fa popolo, ob 9kmmm it Fo- 
iotir io do Miroailk od«adi« oertintoi. Hoo oogniCo Apippo» «r- 
ToolM, Nimi Mi ditaliti „8aBt, iM|oioiii» io «ri>o koo lafo- 
, qd 4o Mirtcalii €Miaiidii intor io oirtonts qooffoa nltor Gkrf- 
itoB io OMO Tonilitot; iltor irero» non Cluriitan, iod MifOB omo oom» 
aioHs io onini Chriitl diidiHilani fbiiio Ottirit'* Jobot iUqoo N«o Im- 
pirttor, oonun io oddnci otaMnoni ot Potnuii Pontion odoa PilitMn o 
oorcoro ooeoriltt Hl itoqao oonni Ipporotore iliiobintnr* Hiro ontHi 
Sbnoni, Tone, InQalt, oi uaioi Cbrirtom vootnt boi^noi? lao, mpindil 
lUo. Toni Nero Potram liitorrociTitr Bitoo, foqoieoi, hic rowo Cbii- 
•tait riipondit Potrai; Non oitf Bgo eaim Qiriitl ez PiiolpoBi M; 
ntqoo ocalii hlico in cooloi OMOoiptaf^ eaoi 'vidi. Tooi Nero Pilitna in- 
torrocoai; Hiccbo, inqait, oit, qoeoi ta ornd nfllgendaai tmdldktlf Pl- 
lotoi, intentii in eam ocotti, Noqaaqaun, roipoaiditt CMnotoi iois Uo 
oit, otqno obeiai. Do Potro oatoni oom intmgini Noro; Ait hnoc» bH 
qoit» Oiriitl diidpalam ogoofiia? Binxime; respondit Pilotoi: fai Prnoi»- 
nam onlm introdactom oamy tonqnom Chriiti omoctotorem. oom 4o boo 
n mo IntoRocntni» omnlno oesnrot, dlmU protlani. Nooo kn^ CHR0N06RAPHIA. L. X. 255 

htfx^irfoc viri tov JLXdtov Kci ifpfiaafiivtnf riir XgiOtip, 
hdUvci, Ko) tiifiX^9iiaa9 i^^TiQoi h rov naXarlov. 

Kai itiffop Iv tjj ^Poiifi noiovmg d-avfiara itnivatxi iU^ O 829 
Im* xai ftiv Slfmv 6 fidyoc £;(^/yroc Tovpov fieyttXoi; cFnrcy 
iJf To cSt/ov avToS Xifov, xoi iv9itog 6 tavgog unid-avi xal B 
ihmfiafyto i SfyiOfv» o il IliTfog tv&io>g ivlidfiivoc l7ti ndv" 
%m InohiatP oyaQ^crai thv tov^v * xa\ dnidod^ T(p liltf iiani^ ' 
jjl avTog tavfog. ira) ndvTiq In^vow tov IHtqov, XiyovTiq Stc 
%i noujam ti9vi&Ta l^tiaai fnitjiv i(m ^ovfio. uai &XXa ii noX^ 

iQli Inohjiaaiv ai^^a xaTivavTi &XXiqXwp, &Ttva Iv toSq nqa^iat, 
T&v iylm inoaTiXofv avYfiyQanjai. o ii inooToXoc IUtqoc 
ii* iij^ avTov Ifivivai riv Slfiotva riv fidyov d-iX^aavTa jvo* 
Xiyf^ijviu» ilm yiff o Sifim T(f IliTftf Sti ilmv Zu XffiOTic 
i ^xoc aov ivtX^d^. lioi tAy^ avaXafifidvofiat. xal iliiv 

iSaAtiv lUtffog aovifi^fiivov iii Tfjg fiayiiag dg riv iiffa Iv 
fiiaf Tijg niXiwg ^Piififig* jtol i|^aTO o IUrfoc xai naTtpfix^ C 
Stfimv o fidfog Ix tov iiqoQ dg tiiv yiiv Inl tf^v nTiaTiTav xal 
hftifffOi. xa\ ri Xiiymvov airov x^Tai Ix^ iwg &ffu inov &£« . 
oi, xaX Hx'^ ^ifh^ xdyxikkav XlS^tvov* xai ix^u 6 rinog Ixd^vog 

$OmoTi ri StfitAvtov. 

'Axovaag ii Nifotv o fiaaiXiig Su i^ovivd^ vni toS IUtqov q 330 
i Siftmv, ^avdxTiiai' xtd ixiXevaiv twriv avaxi^ivTa ino&tib» 

1. iltx^ivtoi Oz. t» sKolieiv/ov Oz. 18. itntv] Fort f bfff* 1^170 
Co drM w y p. Sll. A. 17. ttXattXav Ck., ttXtttiav cod^ ttXattiav Ox. 

a9 tiM SfaBOBCB, Ckritiiim aete fako TcndltaiHcay toa PoCnni , qui a 
10 Clmli abaogati eooTictiia Iberat, ex palatio ejid iaait. 

DeiMope itaQoe Ronae cowDorati •unt, de BUncufis odendis inW- 
cn certojatei. A qoideai Simon Magus» Taaro magno in mediuai ad- 
decto, cnm ei io aareoi aliqoid inunuisitasset 9 expiraTit ttatifli Taaras; 
adairantilMs Bunonem onuiilHis. Pciras Tero» Dewn precatusy Tanmni, 
in filaai rerocatnni, domino rcBtitoit Petro itaqoe prioMs dodemnt 
eoMMs dioentcs, Mortaoni fitae rMdtnerey niajos esse niiraculiia. Sed 
et ilnriBia eliain alin nilracula edidemnt, inricea certantesi fjano qoi- 
deoi scriptn snnt in Actis Sanctonua Apostolonun. Caeterum Sunon Ha- 
lOB, in coelos asoeosnmm se ireBditans, Pdri Apostoli precibos oocaboit. 
IKxeml enim Petro Simon; Tn dids, Christnm Deum toum in Coeloe 
asnmptmn falmei eooe mo aaoqoe in Coelos assumptum. Petrus itaqoe» 
com ia medio orbls Robmo Blafids artibus sublimem eum in nSrem effer- 
ri vidcfott Deum ipse precatui ettt et repente Simon, magno com soni- 
tn in plnteom decldens, [interat.] Reliquiao aotem eius, eodcm quo de- 
cidk Iccoy rooondebantnr; qui cancellis lapideis undiqae •eptos, oxiBdo 
J gawfam adhBC osquo appeUntnr. 

Ncffo anlem Impentor, audito Simoncm n Petm interCBctBm cssoy 
im Bomflwtas» Potnm qnoqpio oomprohoBsam oocidi Jamit. Polns BBtofli £56 lOANNIS MALALAE 

«wiV. Mil ^ fiuTOv (Xpor^dT) uyiOC tiirpos, ixlSwtt t^ twSvftm 
t^q Imaxomjs 'Fiinijc Al»ffi ivifiaTi, ftadyjrjj ainS ' ^ttoXoi&u 
yil/ o^T^ Sti Ixfax^dTi. & 31 attig S/ioc J7/r^ ytifm mnjpj^ 
D T^ ^liKia iiftoigiatof, iyaifi^af, xovio^fi^, olon6Xio( t^ xdfmr 
tuiA fivtiov, XivKos, inoprlw^f, oIronaf,i Tois i^aS^MVf, e»-S 
miyon', fiaxp6gno{, aitoifpvt, &ra)ia9^fiivos, ^povifiQS, t^i- 
pwiloCi tifitxdpX^os, SiiXi(, if9tyfifitvoe vno mtufmxos oy/M 
m1 9mifiaTovpywr, 

Kai lyhtTO fttj& riv &yiov lUtpov thv IntmcoffOP, ^nt m- 
ifiifxip>, 'Piiftiji itiftan jihos, xa9^ i aoipie Eiaipiof olO 
JlafiiflXov ijrgOvOYfuiptjaft'. 

'O di S,yios lUtfof o inieroXof ifiaftvftiat atavifoAtit «■- 
ToxdfaXa, tov a^rov ^offTd>loi> o^iiiaaarTor toSto id» ina^xav 
^ Sri JH^ we xvffiie fiov atavfjio^ia. xal iitXtiii9ff o Syios lU- 
IfOi in\ tffi vnatttae 'Anftoinavov xal Kanttoivof. 15 

'Ofioiotf ii xal xaril rov IliXdjov ^aruxttiaev o airic fl*- 
mXtie Nipav, xal ixiXtvatv aitvv uno*tipaXia9^ai, Xtyw^ ^iA 
fl i^iiiMt jiv StanoTTj* Xffitttov Torc 'loviaioif, itviffa ofUfiMtow 
Kol iwufifi( noiovrra; tl yiif o ot^TOV /la^rifc TOunrrM 9u9~ 
fi&aia inotti , inoioev nijfjftv ixtivof iwatog; tD 

T 109 'Enl ii T^e aitov fiaaiXtiae autt^f9aaw tt&iae iv r^ ^■¥'0 

JwJ o Syioe IlavXof ntfi^tlf i^i tr,f 'loviataf XfafOf napmmi- 

t. Jliv^] „6a. Atvf, ex Kwebfo «t NTcqpltero Patihnhat Ml 
■t Anctor ipia iafra habet" Ch. 4. ara^aUit Ox. 00.^0- 
voe Ox. ikii. Eioiftiog ] p. 875. 

■^ouBpriMn aaapnlmiiai tact, weewBrf Ik B^M«[Mta Hmuo 4a- 
■ifurlt Liaan qncndun, ax dUdnilU «liti q«m lua qnoqM •■■ pro- 
luMM* fnlt, MCtalona habuiL Krtt KatM D. P«tnti Mtato mwtmttar. 
■UUr» quH ■atioarta ««cvderet, r«c*lviiter, criaa cnrto, capM «t m*- 
to cuu, o*lm |Mll«nt«, ocnUl Tini oolorcn refamtibu, baitatM, ■•- 
—- , jaoeti^ fBpercillM, procllTii, pmdiai, wl irM prMOt, MMiMiB, 
nloou, a ■ptritn S. hMjnou M alraaula edcM. 
Jnon wa pcit 8. PMnn, RoMnao taik BpboMaB. dra Patilar- 
fuiiM, BoMbliu PaapUH In ChraoMi Mb MtptM ralMt 
linctai auUa Petnu ApMl^o* HartyrioB paMt «st, la aaBaa 
, capite od Urrm varMt Pn«racttai «nfai JnrMcato adrtrfawat. 
^— '•■^ Donina^ aodo or«cifi(aMtiir. Fkctua vora hoe, Aftaria- 
w Cou. 

loqne iratu laparater Nwa, capat ei Mpotari }a^| aa 
n Chriitaai, Tiran iaculpataa et ■irificM, JoiMi tco*- 
iB, iaqnit, dUdpnloi tdui petnarit, qoM potM lailM 


iperie 8. Panlna oIIm oi JodaM RoMM 
Mar^friaB tcco «t ipN paa» «t, «a^ i CHR0N06RAPHIA. L. X. 257 

mfi^g * xci ifioifvvftim uol avtig «bror^f ^flc t^r xiq^aXfjv xfj 
«pi / xaXttvSuhf tavXian^ Inl f^c vnanlag Nfywog xal jtnnav^ 
Un. 7mX Ixlkivaiv o fiaaiXtvq NtQta^ xtk adfiara rCh ayim 
iMOCJoXfOP Tafpfi fifj nagaio^ijvai aki^ uxafpa fntyai, inijgxi 
Stii IlavXog iu ntgid^v rfj ^Xucia xovdoai^f, ipaXaKffog, fiiJSon^^ O 332 
Xiog T^ xd^fow xal r6 ylvuov ,. ivQiPog, vniyXavxog, avvoip^g, 
XioxixQ^gf i^^Qonqiawnog , iindytap, inoyiXwra ^x^ ^^ 
XitQoxTtiifa, ipifovtfiog, ri&txiq, ivofitXog, fXvxvg, ini mfiVfiQ" 
T9( wflov Ivdovaia^fiirog xal Idftipog. 

10 ^nifitffi di jcaTtt rijg *Iovdaiag xoti rtjg %(fovaaX^fi o airbc B 
paatXtig NiQw, xai naat xaxwg ix9V^^^^f ^XXoig tpoPivaag 
OTfationtxfj avfifioXfj, Su rvQowiSt tpiQiftivoi H^i^iaprjaav ififfi^ 
aitxig ^tavikg xatik TOtr Nfyunfog, St6rt aniXifdXtai Toy ILXatov 
ig dg ixiixfiatv Xqunov * xal r{k9i9 ilg airiv oi^fi^v aXXa on 

15x01 aid'iprfjaaprig riv tffifiiva iatavQUHJav ror X(ftativ' xul 
it& toCto fjyavaxtu xaT? aitwv dg tvQtiwofv, xal iatpdyfjaavrin 
ini otQattonwv iv tfj avftfioXf} S tc jiwag xa\ i Kuiutpag. 

IlagiXafii Si o aitog Nigtov iv t^ fiaatXivuv avTiv ymgav 
2U17V iv tfj nivttf, nlfirpag IloXlfiwva ctQatfjyiv airov* xal 

iOhioifiaiv ftir^v inagxiav, xaXiaag ovt^ Ilivtov IloXifimiaxivs C 

\) ii aitig Nigofv iXotiQi t^ Bivittp fiigu noXv* O 833 

*£»} ii r&v xfii^^ tr^g fiaatXiiag aitov jiovxavhg aofpti^ 
rmtog fv na(f& 'Poffiaiotg filyag xal Intuvovfiwog. inl ii rijg 

% AivtovlXifv Ox. 5. ipagaMXig Oz. 7. XtvuixQOvg Ch., liv- 
noxXovg Ot,^ 19. aXXfiv Ch., ulfiv Ox. 20. noUfimvtaxiv Ch., 
Iloliftowtauiv Ox. 23. ^PoftttiotQ] 'Pmfutiovg Ox. 

m KaL JuBaa , N«rooe ei LeniQlo Co»« Cprpora eotem SancComai Apo- 
■t eie n iM fcigepolU propd oMiidaTit Nero Imperator* Panlos Torot dooi 
io fiTis «ateit itatora erat corta, caiTOi, iokNcanaa capite meotoqoe, naso 
deeera, lobcaeaiot, toperdliis jonctb, cnte candida, Tolto florido, l>arl>a- 
tns, aepecln ridibiuMlo, prudens, moriboi probb, affabilis, blandus, Spiri- 
to fiencto afflatns, morboaqoe saoandi potcntia donatus. 

Nero aotem Imperator, excrdto adTersos Jodaeos et HlerosoVymam 
■Itto, pcsaime iUcs tracUTit; plorimos etlam ned deditt ad hoc iodta- 
tns, qoed rebeliea Ipaom opprobriia laoeasiasent, ob Pilatam, Chriati in 
ThActam» caplte moltatoms aed et pro oerto etiam aoceperat, Praefe- 

I, Jodaeorom ipaorom importunltate impolaom, Chriatom crod aflfl- 

^ Hac Jodaeorom atraf e pOTiemnt Annaa et C^phaa. 

Idem Imperater Nero, miaao ex Dodboa aoia Polemone, aHam PonU 
rngienem captam, in ProTindae formam redcf^t, et Pontom Pelemooia- 
cnm appdlafit. 

Nero notem Pactioid Venetae mnltom faTcbat 

Teoiporiboa nntem Neronb imperantb, flomit aapientSmlmiu Loca* 

Peeta mafni nonunia apnd Romanos. Caeterom Itorico et Tolpillia- 
Jfafalat. 17 £53 IOA.NNIS MAL&LA.E 

in«Ttlttf*ItoptxeS xal ToXniXXianv Tof ml Tfox&an i^aa^ 
tyivm liifu» 6 fiaaiXtit xal hiXtvTa, tw ftp/w Tdn> '£Ui7tm 
itmaexnMxavTtM avi^ iii nizov 36attii(, imc tov ioyfumt 
iu» 'EiTixovftlm' ToS fit^ o^ii' Ittfiimof napil xw Itftetr am- 
ml^af T^c ffaaiXtiae mal itatX^irTOf iStJp avtiv , w; S^faam, 5 
«ol xemjffayToc avTiy Jv t^ KaXaT^p. »1 xtXtvt^ i aArif Ni- 
^tn, &> hutvtwi' 1^'. 

D Bltfi ii T^» PaaiXttav Ntffmioe Ifiaatktvai raX/iae J&ftn- 
exoe ft^vae f. fir ii fiax^c, yirt^aioff Xtvxoxfovf, vn^mya- 
poc, Y^nipvfxoc, /ii^oniXiot, itapixie. tnl il t^( fiaoiXitttc 10 
O 8U Toi! avrov raXjSii taif^ nafftiidnaav tit a^ata T&t ayittv in- 
vtiXiM ttnii x&ivaat toS o^ov fiaaiXiwf ' h o^dftaxi yi^ btt- 
Xt£a9ii iovveu ti atufiata Twr ayiotr inoariXay tl( taf^. jhJ 
TtXtvTfi rol^ac liltf &a)'tttif liatfnjs ^XtfiotOfi^^ile , iw 
hftavTur fi&'. tS 

StttA li T^f fiaatXtlmt rtAftS tfiaalXtim Aaituoe '^09m 
fifffoc /• ^ ^i ttorioni^f, BiaTV(, ftrraloe, inlS^fiS, fiu- 

B iifitp9aXfto( , vniaiftos, ^lniXic, tr ii t^ aitoC fiaaiXtif i 
&fioc 'latttafioe i AniinoXt>f, & inlaxonoe 'Ii^oaoXvftur itai m- 
TfuifX^;, Sv iri^ivtat» o Syioe Ilitffoe anliavtov iri^ inilO 

1. triarow» <wl TolniiXtirfoi, m «ol TVoiAmI »Chr. Akx. W 
M, '/(oliM^ mtl TVmxovm. N«ra • ■eoio MbUto* eM C G»- 
kdo Tndwte TaipIHuw M C. Sllio lullco C««. SaibaadM ite- 

re, 'fMliaoJ mal TBfuUunniv, lov Bol 7V«{al**.** Ck. 
'£«iM««fw> Oz. &. 14. Paifiia Oz. 18. iMftfMCi •«>- 
Itft Ch., MnuMt, i^il^ 0«. 

M, dvo TtMMUCoN. N(v« Imorator, a Bodlo nbhtw, latarflti C» rp^Tlt MMM Tn. Hnt tOtm pt»- 
nbitrabu, nuDci hab«n timam*, m^ 
■ lob bpwlo, SmtorwA^ i| •pn bipwa* 
, erliw »1111 at 
m(o D. Jmo' 
*&PMro, CHRONOGRAPHIA. L. X. £59 

oohifiw Jvfitdfv Jta] Sf/iim xal iyiviTO naxQtaQxn^. 
TiXHfXff ii o avTo^ ^O&ofP ivwy vy a^QOMn^aag, 
MiTi di T^v fiaaiXfiup ^OS^otvog ifiaatktva% BnhXnog Ai^ V 110 
SfovoTog Xtfi &* xal fiiiyag ff. ^v ii SifAOiQiaXog, ivarii&og, yXav^ O 335 
xoc, nv^uictjg, iaavntiymv, ivoq^aXfjiog, iuXiq, inl ii Tijg 
fiaaiXitttC iv^lwg Xnad^iv inh &iOfifp^lag Nixofi^iaa, n6Xie fAtyor' 
Xfl, TT^Q Bi^wlag^ fnjTQonoXig. xal noXXit avToTg ToTg niQiaa^d^ 
Oiv ixaQiauTo xal Tji noXa ilg aravioHJtv o avTbg fiaatXi^g' fy 

V^yiiQ xal nQiarjv na&ovaa ini d-iOfirjvlag xai iaiQafifilvTf* naX 
dv^tQiv aivTtjv. 

*Ent ii T^c fiaatXitag tov avTov BtxiXXtav KalaaQog iTVQoiv^ 
rtfiav 01 *IaviaToi xal i<p6vivaav KvQr^vtov tov aQxorsa avTuiv 
Xi^ofioX^avTig ovT^y. Ttp ii Xi 2rfi fHTi t^ tov aaniJQog B 

lS^£v xal d^iov avaX^tjfitfiv iniOTQUTtvai xw^ ovT^y o BtrSJaoQ 
fiaatXtvg, nifnpqg OTQaTfiYiv iavTov Ovianaataviv xai TItop 
viiv a^TOV* xal inioTfiaav Tfj ^loviat^ X^9ff noXifiovvTig ovTi^i^ 
xal T^ *IiQOvaaX^fi. xal iv t^ noXifnTv avTdv ini&aviv iv t^ 
^Pdfijl BtTiXXtog fiaatXiig v6a(f fiXti&iig, &v ivtavTwv fitf. 

iO Kal fiii? avTiv dvfjyoQiv&fi fiaatXiig o d-itQTaTog Oviana^ O 336 
atav6g, xal iarty/iv avTov o aTQUT^g, inl Tfjg inaTiiag^Povyav 
xai KantTtavov. 1\v ii xoviouir^g, ifaXaxQ^g, nQoyaaunQ, no- 
Xi6gp nv^Quxrig, ixofv olvonuiTg oq^aXfiovg, nXtiTOtptg, oQyi-' 

13. KvQ^tov Chroa. p. 246. C, KvQtpmlov Oz. iubfltitQtiift, interiit: Hieroaolyoianiii roro Bpiaoopati» floscepit Sy- 
, qui et Siiiion« ibiqne sedit Patriarcfaa. 

Otho vero niorbo eorreptns, interitt; annofl natofl Lin. 

Otlioni flocceflsit in laperio Viteiliofl Angofltiifl : qai rcgnaTit annofl 
n ci Meoflcfl rnu Erat Tero statora mediocreni aoperante, pectoro fir- 
MOy ocolis caesiifl et puldirifl« rufos, barba hirsota, meticulosafl. Hujofl 
iBperS flob initio dirinam iraa mrsns eiperta est Nioomedia, urbfl ma- 
piB, ot BithYniae Metropolifl: oun prinfl terrae motibiis concossa, fere 
eTena fbnduos foisset. Imperator aotem incoBs snperstitibofl et nrbi de 
BOTo instanraiidae peconlam plorimam largiu» est 

Viiellio aotem imperante, Jodaei noTis rebos stodentes, Praefectom 
Cjreoaeamt la^dibos obrotom, ned dedenmt Imperator itaqoe anno 
jazr poflt Deom et Salfatorem nostrom In coelos assumptnm contra eos 
arma morit, misds Veflpadaiio et filio ejofl Hto dadbuo; qni terram Ju- 
daeam et Hierosoljmas hostiUter inradeotes derastarant. ViteUios inte- 
lim, poflt beUnm hoc coeptam moriio correptofl, Romae moritar, annam 
■geofl XLrni» 

Fost hane Imperator ab exerdta flalatatofl est ^rinissimofl Veflpasia- 
■Bs; Rofo et Capitiaiio Coss, Erat hic statora carta, calrosy rentciosos, 
canu» eoloro roio» ooolifl rini oolorem roferontibas, rolto patolo, iracoiH 260 IOA.NNIS MALALAE 

%oe. mai l^iH T/tov tiv imirov «Euy MoXtiah> rij» IwtaUiv 
C /n^cn' ^lS^tv inl t^v VtifiTiv, xctl Ifiaatltvair (nj ^ xal /t^nct, 
Ini ii T^E oviov §uadniut iyirtio itayfiif fUyai^w /pioTiai^r 
in\ j^g vnetxtlae Jmtov xa) 'Povtmxiov. T^ it Xif fiH ^tT« tA 
AvaJLijf^fai T^ ffiOT^pa XtpMrT^»' o T/toc ti^ 'lovialap ntt-S 
fAafii xai ttjr 'IifovaaXijfi Inl f^c vsaTltae KoftfioSav xai 
'Fovov, fiaatXt^ortoe tov nai^dc avioS Ovranainaiw ' «ol 
jxDpAi^f 117» 7fpovff«l];/i xal naaar x^w ILiXamirtir koI li tC- 
pdr Twc 'lovSeJay KaTiexftylnv iv t^ 'uvi^ t^; topT^; Vf^P^t ^^ 
naffiXttfii T^r ndln', xut aRwXtfff ^x^f^ff"*^"! 9*'^ S^fwirlO 
O 337 K^oJc xaiaxoVaC * 2UiLa$ ii ftvQtaSaf it itantn^axtv ^^^ta- 
D Xcunop YtapioMtf xal naiion u^^vnxm xal nafd^lriM xopo- 
0/wr, XB^wc xa) 'JwOiTiio; o ao^tuiaioc owtfQ&t^ro ' 'Epfoiof 
fi^ in^tff^t xoJ naf^ ir Tip ro)L^^. xal naaoc d^ Ttlc Jito^ 
X/nc T^E 'lovieUat aniiXtat» o T/ro;. 3 Ji oo^i; Eiaffiiat a IS 
IlafiflXov avveytfatfiaro oviiDC, Sii /r t^ (op<^ aviofr rJr 
XipMn^ laravfotoar ol loviatoi xal fr t^ o^cn io^ig x^rTtC 
&i(£lono, Tov ffwi^^o; i*it3oni6to( ovtovc. <ptr( j^ /ifTfi xov- 
vji nofS^ttttf dal rijf 'ittfovaaX^fi , xu9oe o oo^iuraioc Eio^ 
fiiof ovrf/paVaio. SD 

*0 J^ T/(Oc ^fioftfiivaae xrjv vl**iv inf^X^tv in\ ti}v'Puftrjr ' 
Ovtanaatavie ii l» tijf 'loviaix^e nfjatiaf imotr h rfj 'Arr»- 

S. BvTov Cb., {««TO* Ox. 5. d] i n Ox. 7- 'Povov] 'JW- 
»0 Ch. Mi. «vTOrl uitoi Oi. 13- '^«•^•t} ^0*'- B«L 

lod. Vf. 9. ct Mki. ad B«Mb. p. 37& 18. rpiTe — «o^ijrHC 

«M SchMnfldMfa. NoliL BibL Maw. p. 66., t^s — mfdrtaf- 
•i;e Ox. 

dot. B«IB ■nt«B Jad^ con Tito filio caoMiiw, ipM RoMa prab- 

ctu «tt abi Inpm^ uniei 11 et McnMi x. Huju «b l»pcria, Chri- 

■dud parMCiHlaNM gnTcn perprul niit, Dodo M Rauldo Coso. An- 

M Ut«a nxTiii post Chriitiia Sdrttorani in Cocloi ■BnMptn, Cmb- 

■odo «t Rnfo CoB. lap«ntorii Vcipuluii ftUiu Tltiu, JodMan, liier»> 

«olyui, lotaaqu« adoo P«l«wtiB«i occop«t«M mtaTit} uriwqM IpM 

Pcili dia capta, Jodaaormt taaplon «rortitt nodtcia witcB c«wt«— 

■UUa JoduoruB glkdlo InterTcdt; eantnni *cra Bt qniaqndgiatn ■!!&■ 

JniiloTwn qlrintqne mxu* htitno lubjcdt; Jadt«t« qnoqne Pracfecnnt 

nii tMtnlMT ■•pIcalluiBnt Joiophni Jnduoi, qol «t (pia 

nfnit. 8ed et BcMriac pradidU etlaB laptew BoMUat 

eo* oaBct, eodcB IpM Fetto, eiitio daloi [ntate, qno Chtl- 

Ixenntt Saltaton nottre iUoi in ■■niti hoMhB tonnm 

tia vece baee «tt HierowtyniarnB d«Taitalio; nU idea i^ 

«ebiu ■«■oriaa predidic 

■ , triu^pbo de Jndarit celebrato, Rona^ r t Ttr f coL 
tM, « pnwd* Jiidnica, nnte AntiocUne mtfpm portoi^ CHRONOGRAPHIA. L- X. £61 

Xjtta rfi fteyaXji r& Xiyifiiya Xtgovfiifi nfi trig nvXfjg rijc nSXiwg. 
ix^Yu^ inrilit xfkXiQovfiifM, ra x^Xxa a €vp< Tlxoq o aitovvlifip B 
TM vofi SoXofiwrxo^ Tunfffftipa, xal ott tov vaiv JhtQiy/iv, itpiU 
Xato avti Ixitd^iv xal iv *Avtio/jlif avt& tjviyxi aip totg Sifouptfi, 
S d^diafifiifSiar tijv xttTci Toviaitav yevofUvtpf vUt^ inl t^g avtov fia^ 
aiUtag, [at^aag livoi atf^Xiiv xaXxijv] iUtifi^vtfjaiXi^vjifiet&tta^ O 338 
aifotv tavQOfv nffoaixivtonf inl t^v %QovaaXi^fi. * wxTi^ yig avtr^v 
nagAafii Xafinovatjg tijg aiXijvfig, XxtiOi ii xal ti d^iatQov Auqmtig V 111 
ingfQurffag iv aitif, '££ nffaUa *Iov8ala. ^v ii nQifniv o tov oi3- 
IOtov ^iutQOv t6nog awaytoyil t&v ^avioMav * xai nfig Sfigiv cttU 
tmv t^ awayoiytiv avt&v Xvaag inohiai d-tatQov, atijaag <av- 
tif SyaXfia fiaQfiagivov ixit, Smg fa>( t^g vvv ^atatat. 

TSxtiai Si xal iv Kaiaagify ttjg HaXatathfig ix jijg avtfjg 
loviau^ nQaiiag o avtig Ovionaatavig ^iitov fiiya ndw, 
IS&iatQOv ixov iidatfifta fifya, irrog xal avtov tov tinov 
nQiff^v awayoty^g t&v ^lavialiav. 

*Ejtolfiai ii xo] inaqxlavMwuioivlav iivtiifav, ini tfjgnfti' B 
tfig avt^ inofiiQlaag. 

^Enl ii T^c aitov fiaatXilag Hna^iv vni S^iOfttiviag 17 KiQtv^ 

fO^oc^ fifltffinoXtg tijg ^EXXaiog, ftfivl iowitf t^ xai iataiif ri, ianl" 

Qag fia&iiag. xal ixagiaato toTg ^aaat xal tfj noJlii noXXd^ 

htttai ii xal ilg Ilawoviav xal iJg Kofifiayiviav tc^ inafxiag 

6. U9 tiftijv tj Oil^vfi^ MSapplendom ex Chn Alex. ov^ottf ivm 
anilfiv jttt^fy» fi£ ^if^n^ ^^S eiXT,vfis.** CIl V. Chron. p. 247. C 
15* Ixoyro^] MForte tcr. §xov,^ Ch. SO. ^10/9» Ox. 

fobricm SIlaB, qooo Chermbhm oppenator, erexH. Ibi enlai posoit Cho- 
robiooji illot aereos, qoot onm ctuo Serophinit, ererto Saloaioois templo» 
Htos filios inde OTexerat et ad Antiochian , de Jodaeis doTictu triuin* 
phoB ibi actoris deportaTeFati sed et coluoinani etiani aeream Lunae po- 
soit, com Tauris quatuor Hierosolyoiaai respidentibost eo qnod orbem 
iatornocto cepisset, Lona iUuoescente. Daphnes etiam Theatrom condidity 
cnm imc Inscriptione : JEr fraeda Judactu Qoo irero loco Theatrom con* 
diditv olim stetit S^naeofa Judaeorom; qoa eTersa» Theatnim ibidem 
per oontomeiiam cxataVit; statoa etiam soo eodcm iooo ox Marmore ere- 
ctai Qoae ad honc osooe diem ibi Ti^tar. 

Idem Vcspa^os in Cacsarea qooqoe Palaestinae Odeom plano am- 
nlom et Theatri instar, ox Jodaeorom spoliis, oodem otiam looo, qoo 
Mnoorom antea steterat Synaf ofa, oxtraxit. 

Binoedoniam voro secondani, n prima seporansy In ProTinciam fedt. 

EjQiAtm sub Imperioy divinam iram passa est Corinthns, Uelladia 
Bfolropoib, Dcsii, sito Jimii xx, nocte intempestns inoolis itaqoo saoer- 
stitilNis, orbiqoe inataurandae, molta largitos est MoUa etiam per Pan- 
et romogfmim Profinoas extroxiti Boropam edam n Thradn 262 lOANNIS M&LALA.E 

O 839 RoUdL xol Ti}r EdftJmTv Jj inii Qif^KfH ifUiitat, xtlaa^lifd- 
xUiav niluj' Ti^ npwip Xf/o/«A^ Ilttfiv^o»' j^vnwi Inoltiot 
ftt{tff6niAtr , ioif ovr^ 2f;[ana. ixTm jj xa) /f 'Avriojrti^ Tg 
/ifj^iul}] nliTff/bi' Tov ^(aTpov it^ji', S JnfxaXwc x&v^Avinwii. 
C JT^ff^ JJ pktj^c xol snE^noc ftrofttros itiXtvra, uw tvtav- S 
;&) oa'. 

itlfTJ di tf,y fiaaAtUv kJItoS IfiaoHtwt Tlns i vUf oviov 

O 840 Ani /^. ^ JJ ^axp^C, IftiT^;, iv/pooc, anliff^iS, ffnayjf, 
fUKffii^aJ^fioe, Kord6&fft1S. xal itiii^u drufT^ fiXTj&iis iail' 
^antv, wr htavrih' ft^. 10 

JMiETd 4J T^v fiaaiktlav Tltov Ifiaatkwatv o tf^ii^TaToc Jo- 
Ittjmt&f ttff u^Koift^as^. Jf* JJ ftaKfOf, Xtmoi, Uvxo^, 
iav&if, Kovdi9ifi^, yXav>i6s, vndxvpTOE, <i-iX69o^oe £xfoc. 
Jnl Si tijt altoS paaiXiiae iiwyfths xt?*"**"'^' tyirtto' Satif 
D xa) tir Syior Ittivitjii tAc ^toL^oi' dy^ipa» Iv t^ 'Ptif^V *al 15 
il^Taatv avt6T. xai ^uvfiiaas Toii avrov anoffrolov titv oo- 
fi/ar anAvfffv ovtoi' lil^pa £« JL^ir» cf( 'Sipfffo*' , f/ffcii' aitu, 
Zindi&i Kol ^avxaaoK S9^ir ^7.&te. xai iXoiSoif^dij ' xal ^h^ 
Ofy aotiw ffc Jldtftor. noUotlc H fiULovp XpiOTiavoJ; 2tvw- 
^oaro, ^MTTf 9>v}'fri' ^ a^Tuy ni.f,9osinlt6w nortor, *a9^9» 
BuTtiof o aoifie XQ^^offo^oe awtffJnfnito xaf avtSv, 

Q 9il "0 ii ttitif fiaaiXtie Aofutiavif iipiXtt Tiv ifX*}^^^ ^ov 

9. «fftros CL, Mcyoiros Oz. 16. Jfijnrm CIl, t^xaotw Oz. 

Mjansan*, sx Pcitatbo uIm «ocate, R«nd«u utImh cendi^; Prae- 
fec(«i(De el dito, Hetrspollm eue voluit. Teoiplum edea AntiockiM 
Hagnae, qaod FnttonnB eppellaTlt, jnxta Theetnm ennuit. 

Herbo delBde compUu, nemhnnm vi je» kmIuU, diM mM 

Hnnc •zcepfc Tftu fiUw) (|dI impenTit anooi n. Ent tvo pre- 
cerw, xncllii, a^re Tcnuto, cnne leote, bniiqae ot nro, ocdUi p«r- 
tk, Morbo BDlea faMMwUU oorrepto*, (etli eoncudt, uinom agcoi tuu 

Foit lllum in Imporio iDcccidt dirimnimDi DemitianDii qoi rrgna- 
ih aiinoi IT et B " n cnrtoqBB, ecoBi caeiUi, fDbcnrTDi, HimnnUqae PUioiophDfc 
Udjoj lob imperio, ChrirtlaaeTDB erat Penecutio: Impontor eotsm tU- 
«.m .^.1.1^ i — ft D. Joaanem Tbeetosumi atl ■xeminl eum lal^ccret: 

MftoH taplentlan, BoliceDm redaDndl dam d cepiam (•- 

1 locum onde veriall )o pace i 

ttmom cnm rdenvit. 8ed el . 

>plid!t affedti Ttaqae fdga libi coninleatct, 

icDt baee a Bettio Mpienta QiraBognpbo Utoif tra^ta 

itM DsBitiaiun MOBe diunm itbl kabalt Paiidta qncm- CHRONOGRAPHIA» L. X. £63 

nfmfbav iitfopg tijc %4pi9C t^ XeySfttpw IlAftSa. ntfl oS 
wti tXoiiof^^Jmi t^C cvykk^ov ^Piifi^ nai ^lov/hraXlov raS 
waa^maTOv^FwfuUavp w^x^^Hf^^Q^^^IIiiaaiifav. Soti^ /9aai- B 
lioc I&ifiin rir avriw T^avfierdXiOP riw notfitifp h Ikrtaniku 
Skl^T^ jttpifpf, T^ di ifx^l^fjijv nXovtlaoQ tni§iyjip h jip^ 
xmXjtlf tg h^T^V ^^ ^^ ^^ ovrir nixiXv t^ t^c n6Xmq. 
fariC XEr^ ic IffXffniiQ ImX imX^t^ ^fxu l^i» %ijg aitrig n6^ 
JUtfCi ntaag iavt^ oiW nfoAaruow ual XovT(fiv, int^ latW toK 
tiJQ 9V9, ti Xtfigiipov naffHaaog jcol i ohtog* u&x^jiXivv^ 

lOaag wSuu Iv aoQtf inta&iv tov outov Iv %otg x^ntHg airov. 

*0 ii tivtig Joftittavig Ijcriacy iv jipttoxilf tjj fHfoXfi ifj^ V 112 
§iiat09 Xovt^p T^ Xiyifiiwov ttig Mffiilag, ititt SyaXfta 2!jrj7- 
aip Iw tgvttf d^otvftttatiw tjj IKbfiiltf* mi tAttag avti t^ itiftiaiow O 84f 
lovT^ iMdXow ot noXtttu xoi oixiti ti JofntttKwiv * ti ii od- 

15 t) ifffiiatow Ipf Kixttaftipov na^ t^ tfog nXffolov tov fiovofiti^ 
Xfov ttal Tov Uifov tfig l4q>(foiitfig. htttat ii itt^ i aitig fiaat^ 
Itig ttai itifip toS jiaxX^mo€. 

!E& ii toTg X9^^*S trjg fiaaiXtlag tov avtov ^ofnttawov i 
aotftitatogjinolXtiwtog i Tvavtvg* xtd Ijxftafy ntfinoXtvtav xal 

fDnavtaxov fiat&v ttXtafiata dg titg niXug xal tlg tig x^9^f* 
iattg ini tfjg ^PtSftfig iitX&dtP uatiXafit ti Bvl^^top * xai tla" 
iXHip dg Bv^ffinoXip, tifp pvp Xiyofiipfp^ titvxwg Kuipataptt^ B 

5- slovv/#ciT 8oldu T. ^lovftviUt^g^ nXovtif^ttg Oz. 9. naottiw 
oog] ntt^iiitov (procstot iloo^oc) mq Froiickioi Qoaest olUra do 
loTcaofis Vito p. 25. 26. 17. 'Aaxbptlov Oz. 19. IsfMiCt Oz. 

itm^ Prasiiioe FacUoob Saltatorcios comqoe ob boo o Scnatu, ipsoooo 
odsa JoTcoalo Poeta probris lacessatos csset, Jofcnalcoi In PcntapoUoi 
Ubjao fdcgaTit} Baltatorcoi Tcro oioneribos onostam, Antiochiam ma- 
fpam odire, Ibiqao extra orbcm habitare jossit. Paris itaquc Saltator 
Aoliochlam profcctos cst, oztraqoe orbem cztmctis sibi sobarbicanis ao- 
dibas BalAeoqoo, ibi babitavit. Aedcs antcm hae osqoe adhoc yisonturi 
Pvniima et Hoimif , Tocatac Ibi cUam In bortis, aedcs iUas a tergo 
itsplcicBtibos, mortous Paris tomulo jooet oonditos. 

Ucm Domilianus Antioehioo mafnae pobDcom eztnnit Balocnm, 
JMcM, dictomt eo qood stupcodom ibi Nedcoo sJmnlocfarom in medio 
loUocasiCt. Holas itaqoe a nonunc AaUochciiscs, noo aotem Psmrticwm 
appeUiUront. Balocnm aotem hoc juzta Monomachium» ycnerisqae tcoir 
piom positum ctt. Bztrozit etiam Imperator idcm Aotiocldao tcmpkim 
AcMoiopio. 

Bomiiiaal sob Imperio flondt saplcntlsnmos IHe ApoQoidas Tyancn- 
ais; qui peroffratis omoibos fcre regionibas atqno orbibos, Tdesamto 
o b iq uu feal. Uio Roma rclicta, Byxantium pcrrenits ct infressus illam 
ciim Bjsi orbcm, noAC Tcro msjori soa FortonOf Constantinopolim « dr 264 lOANNIS MALALAE 

^noXiP, inotffii aeol Ix^ nolXd^ nXiagiaTm mmfatA^i&*^ vmi 
x&y Bv^rgiw, ti t&v nAaqyw mtl xh roS Aww notafimt 
Tw xaru gilaav t^c niXtm^ naftgxofUvov uai ri fijfc X^XtivffQ 
«al xir&p Tnrnop «ai SXla Tiycl davfiaard ' «al Xoiniv ini ro9 
Dv^rrlov HS^dt^ Inola lig rii/Q liXXagn6Xug i airog jinoX-^S 
O 343 Xwtog nXiafiora. «al ^X&%9 inl r^v SvQiav &ni Tvawmw, m> 
tiafiXd^iv Iv jimoxflf rfj fOfnXji * «ai ^rtioav airiv ol jiwrto^ 
XfTg «r^rofig noi^aai xaxiT nXiofiara mfl &v lilorro* «al 
inolrjOiv ilg T^y /?o^ar Hvifiov, &i^ag ri airi rAiOfia «arii 
T^y oyoToXix^y nifrar. OfAotmg ti inol^ai rOaafia iv ttdrglO 

C T^ ;ioX«i «a\ it& roig axofntovg, nfig ri /n) ToX^oy aidrodg nX^i^ 
aiufyit rfi Xi&ifn * «al i9fi«i ri airi riXiOfia iw fiiatf rt^ ni^ 
Xiwg, noti^aag xahcovv axofnlov «al /coaoc o^^y, ^iag inaam 
«Inva fiixgiv. «al iyivovro ifaviii ol a«ofnloi i« r^g ivoflag 
jivrio/ilag ndafjg» inoltjoi ii «ai iXXa noXXA i«it jfr^ttav ii 15 
avriv ol noXlrat ^va not^aji rtXiOfia nffig roig «tivotnag, tig 
To ^117 iyuv «wvotnag ri^v avr^v noXtv jtvnixjtiav. «oi inottfOi, 
«t^tvaag airoTg 7ro t^ ifiioftfi rov Satalov tov jcoI iowtov ^17- 
vig imnXfjrai iv trirfj l/ivnoxilff t^C Svglag t^ iTOuxiv ri ii^ 
I\darfig tov ovtoi; iaialov fifivog' itXXik rfj viOfifpfttt tov toiatoviO 
fifivig d^liOag Ti riXiOfia, rfj ifiioftfi tov ovtov fitptig itttr^i^lmg 

D Vro ndvng iv rfj avrfj ^fitgff Totf InnoiQOfttov rtjg r^dtn^g Pa^ 
tndijovatv indvta xakdfitDv oXoafVQov tnr^&dfiv ftoXifiovv, i)for- 

2. ntXaoyav Ox. 8. xtnd ftieov] nata fiioov Chroo. PAadi. p. 
250. B. Conf. supra p. 84. B. infira lii. B. IM. f4 C1L| CIim., 
Tov Ox. 9. Boi^av Ox. 18. 20. ^f«/ov Ox. ▼lom rofatu, TelMiaU ibi pluriiia oonfedi; nenpo advcMs Ciwniai 
et Lyeiin fluTiun, qui orben lecat nedian, TesUidinet item et eqnee 
[ferodentes:] alia etian nirabilia operatos est. Byxantlo deinde dieco- 
densy aliis etian in orbibos TelesnaU eonfecit. Tyana Tefo Syriam 
profectus, Antiochian Magnan pervenit, nbi a Prinoribos nrbis rogn- 
tus est, uti illi^ etian Telesmata contra qoaedan urbis incomnoda con- 
ficeret. Unun iUqne adTorsus Ventun Aqvilonarem paravit} qnod nd 
portam nrbb Oricntalem coUocairit Tdesma etiam aliud eadem nrbo 
ndTersns Scorpiot effedt, ad eosdem n regiono iUa propdlendos. Vom 
onim 8corpio aerao, et orbo media snb terra recoudiu» colnnwam d 
panram superimposuit; qno fscto eranuerunt Scorpii, nec urbem parUsm 
ridnas nltra infssUrunt. Plurima iUm alU ibidem confedt. Eegayn ▼ero a dvibos Antlodienis; uta Tdfsma adversus Culices, urbem .. 

iiifestantes, conficeret; Totis eomm annuit. TdesmaU iuque, ipeo No- 
▼ilunii die mensis Junii confecU; uti neosis efusdem die septimo» Kqiie- 
stre Certameo, Grastense dictnm, meiiseque Jonio afitari sdiun, onU- 
brareur ad hnnc modnm. IHcU SoleiuuUtis GrasUiids die, mandnTit, CHR0N06RAPHIA. L. X. 265 

nt Xi§ih Tov jiQHag, xal inoxdtw tov xaXdfiov aitovxdquiv x^f- O 344 
lUfiiTW uni ilQiAaTog fovalov hnSdtv, xuxttd-iv ii nuQafifj^ 
for cUo xaXofitov xQifidftitop &aav%a}g, Xtttp ^dfi/ttau iiSifitya, 
fiqtpg^ ovToTg xqH^hv ilaiXavvovrag xai Xfyuv, Idxdvwna xfj 
SniXii, xai fiiJa ri dnoXvatu to tnnoiq6fuov fxaatov unoxl&i^ 
o^ ttvf o ilg Tov lilov olxov. xal ovxiu Itpdvfi Iv lAv%io/d^ rfj 
fUfiXfi xiivanp. 

*Ev Tff ti niQitQ/w^at %ov avrov HnoXXdvtov tiv Tvavia 
xal laroQiiv jf^v avt^v *Avtt6xiiav fntd Tcvy xtfitoQonf tijg n6^ 

^la^ tono^iotav , iiiiv iv fiia^ tijg adttjg noXitag xlova iatwta B 
xoQfvQovv xa} fiij txovta indvw tl noti, dyXd xa\ aitiv Toy 
xkftta vni tvtfiovixov mQbg ipXoYia&ivta. xoA imQwt^aag mQl 
ahoS, tliatt tovto, ffiu&inaQ* «vTcSy Stt ftita t^ nd&og t^g 
niXimg ti inl FcCtov KutauQog Jifili6Qi6g ttg <piX6ao<pog TcXf- 

ISoTi^c inolr^ai ti tlXiafia tovto wati iovovftivtjv tijv noXtv vni 
aaafioi fifi nlntnv, ati^aag tiv xlova xal iniQuvw uitov <my- 
^uQtp fiaQfittQtvov , xat iv t^ atijd-it uvtov tyQuqnv, Ziauata, V 113 
iMtwxa^ xut tvfofvtxov nvQog vno tffg uatQun^g yivoftivov, 
xav^iv ti inuvw tov xfovog atij9dQiv imai, xol iiiolxufnv 

iOfi^ ndXtv nddjj 17 n6Xig ijfiwv. ulXu noQuxXfj9ritt xul nohjaov 
av avToc tiXiafta, 7ya ftj^ nd&ji itt tuQuaaofilvTi 17 n6Xig. ii 

t0itQifta^9VO9 Ch. , MQififtmfiivov Ox. S. KQiftaftivov Ch^ XQtfi" 
fMfttPOV Oz. ihid. MtfUva Ch., Mift^va Oz« 9. x^v ot^- 
tfyf 'Jvtioxitav poil 9§QtiQXio9ai ponenda MUt 

it mtqoitqve cirioBi pluhMii ifliafimcnlui folidam» Martis ▼nltns re- 
ftwt eai, cnlaao affixan cefttareti hinc vero scatnn a calamo de«issuni, 
fM runeae alligatnai) illTitc gladioluni, ftlo lineo slmiliter annexum ha- 
bcret: sd honc autcm modum instrucU omnesf inter equitandum inclama- 
rcBt; flncet wrh$ CuUcihu$: Peracta vero Celebritate, domi apud se ima- 
lam repoiierot unusqnisque.. Hoc factum est; nec deinceps A^tio- 
onlex appamlt an«|iianu 
ApoUonius autem Tyaneniby dum primoribns condtatus, Antlochiam 
!m perlnstraret, ojns sitnm obsermturus, in columnam inddit porphy- 
roCieam, «rbu hi medio poutam; Tidensqne nihil el impositnm esse, aed 
et ipsam quoooe coluronam typhoidcis ignibus tactam fuisse; Quid hoc 
«hi Tellet, ab eis interrogaTit „ Respondenmt illi; Debborinm queii- 
dam, Pbilosophnm et telMtam, post urbem Caii Caesaris sob imperio 
tcmw motibus coocossam, Columnam eam ibi statniase, simulschro mai^ 
ei soperimposito ; cujns pectorl haec inscrip^t; AniRota, Aiconcii»- sn. Hoc aotem fedt, urbis in tutelam; ne lerraemotibns a^tata corme- 
r^ Caotemm Typbonids debde ignibns ez ful(rare accidentibus, si- 
Hmlailiinm columiiao imoosltom. limibus correDtnm. m terram cormits nos columoao imposltom, Ignibus conreptom, m terram cormits nos 
wcra de urbo nostra metuimos, ne eadem rarsus passura sit. Te ita(|uo 
oiofalnw haboamos, uti parato Tolciniate«.iirbcm iu postcram inconcus- £66 lOANiriS HALALAE 

^dmlXtSvms 9RMi£ap iirtfiaXtn tov noi^mu SUlo zOjSfm mpl 
aiiafiwT. xbI ta^oMitit o^oy aviraianaf lntfuma> M afa x a- 
Xovrtif aiTOV ' Kal i^afittnr 4£nv/or Jj^poV* TavTa. JCnl ovi *^ 
JUiiva jiTu6xtia, i}c na&oii' aJiXi xol naXtr IXtvaetai nufoc, 
Sti ^ M n^aai luiin ffuojuoFc ' He f aif mfi aaaam «f 
B na^ afytaXoie 'Afinijat ' ji ^ «iiiUr -ftdhhiic, «U ImiUtna 
t3 n«n'/oi' Tor; ovsorc 'Am«xiSat tn^oifat. xol j$of^aac 
Axi T^ Toii jtm6xov aiXiae Kar^X^tP tle StXtmttaf i^ .S^ 
flae' xaHMinXtvair ixl T^v AtjVKTor. t^ai Hi mitie!dMaXf 
Xwptoe ini Tpi(ut»yra xal TAroa^ jwJ /i^c imti, xa^oic ^»-10 
fa&oc j (ro^Toroc /poKj^^cifiac avrtffJitltan taSvei. 

"0 Si aitit &ii6TaToe Aofurtarif flaaiXtis txtiatw lit v^ 

O 346 *IaaPf^v niXtv, tjyrtwa iitaXtaiAofuuafo^oXa'. hpimict ii 

&yawa*T^aae i adTie Aofintmiie Tdv ntp^^TOV 'AaxXijxlarvi, 

dwivTa oAt^ 8ti Zfia{!4ficKic nilwTSc' )(«1 /'o' iXifttw oaif^lS 

C xaTaaxevao^clc v"^ t^c fftTXil^Tov o ovTic Aofitrtar6c, ie lia- 

8. Jbl ■• — mJiltw «aftofc] Oiio/ aoi, rolatra «MJUf, Sn «tt^psl- 
M KoUaft ■>! osfoolf MntMx^<f<V • ntm^mtui ti ot t^ i a^' 
«^Mle^ 'Otf oraM Cednau p. »& B. Uade qnl apwl M»Ulf 
nponat »imi oot, mm bmM aabeblt voL IL p. Bl. B, aol W, t*- 
loMW s^l<«i 'Jntitow o4 nXifi^. QoM in 'Jfiwnioi kUt br- 
' ma "OfivTM BoUTlau .— — 

glaMa amiqalMii 

voL I. p. 890. i-,,-,- . , , . 

I» of( lifOfMMt 'Jwttixita airnw (L 'AmoZV' t^") sV^S *^ 
'OvJ^ TBle Evomaoiotae. Cgot D«eang. ad Cbna. Puch. p. iO. 
A, anai roAo •m«dt H«4iM od Blalalao p. 38. 3. -^ ^ — 
5. Hloi] M% Ch. 14. '>foia)^0M[] „IU •daa 4«, M Mtba ^Mcripdtt aitl qawl Mitar, 'dtaX^owa, Hk 'JadUf- 
OMo ^dtt attrqti* vitiaM. E»cwtBtoa 'Joaimt i vwm, •* fiaata- 
lie, !■ Deodt. Th. 15." CkT^ 

a wU* pnMlara digoarii." ApoUoalai aatea bgMiM«M, do To- dit VMcntM aateai oam Mi^ria tnkeBtea, ioiteboBt etlu atqM «t- 
luB raiutot. li ItaqM, icceptii Ubolit, Ida laMripMt. Jt n. Mto- 
rm JoHaduo, hU ^Vdlr fatmml iteranftM vmitt iwm p u, fmw grmwi* m 
BU cttm, tt mwdw iia t. ' ' '^ 
eo quod praeiliierat, ev« gledia ( 
u, ptnlo pert tcBiporig Jerii t CHRONOGRAPHIA. L. X. 267 fl9ir h T^ Uf^ tov Jthg 9wftJiaoLi, «al itparijg firifiipoc, 
Ima, iruh fii, ilniwxw ndrrmp Sti jnifp^ itni r^g ytj^ dg ror 
i^ ^ ^X6ao(pog. l^viidfi ii Ofpafiig h Ttf avr^ Ufi^ ro9 
Jig ini rrig WjmXijtov, wg ini^q>ayog xai hfvfiqBjmf airovg. 
SfSKiPig ifvfxkfftixol inotfiaav ^ -itfifu xXa/avia no^qvQ&v x^ 
(ioa^ipHu ifg fiiar SXvatv r&p Syrary iw xif UQMifm4ij9ima* Mid 
nimg oi iiatimg dg %i lifir fjnatovrxoj topilCiavtig Sri im}^ 
^ dg thfp alQa. iyviaa9fi di fiitii ravra Su ioifipi* ttai iyi^ o 847 
mo xofax^ fnyaXfi, iiou dg ri Ufir iatpdyfi. 

10 JUfTd di Ti^y fiaaiUtav Jofnuarod ifiaaOavai Ntffiag AZ^ D 
famoc 2roc ot xo) fvrpfa a\ j^ Si iifioiftaSdg, yiffw, iiof&aX^ 
liog, fiaMQiftfog, ^wfAog; fAi^oniXiog, fiiXayxifoog, ovXog, iaav^ 
ndymw, &/a9^6g. inl ii Tfjg airov fiaatXifag fna&iP ini ^co- 
ft^ag %i rfiTOP airfig nd&og dionaiaaQna, n6Xig rfjg KiXixlag, 

ISnii Nixovnohg xo) { JC^^a airijg» xal ii&iwg tnifnpi nva ixiV 

ititig fiaoiXiig avyxXfitixiw ^PwfiaXov 6v6fiau Zdffiow dg ri 
xrlottt avrf^v, naQaax^ air^ ixtdt xivtfiwdQia. xai xaraXa^ 
fiw ripf Kikixlav 6 (sirig Zdqfiog 6 avyxXfitix6g , xaX iiofaxtag 

ri mntioxita, noXXi^ anovii^ d'ifuydg aviviioai ri^ n6Xiv, O 848 
fOfiiktUa avtrpf not^ag. h&iw xal cic ri airov Swofia ixXi^&fi 17 
nohg, rCh noXit&w iixafiatovrtfav aitff. ydf avyxXiftixig 
ilg irofia toS fiaaiXiag Niffia ixdXiOiv aitijp niXiv Niffidv. 

1. Mtl OB. Ottoa. p. 250. D. 5. noQ^otcw Oz. 12. oiX6o Oz. 
15. NiMoinolig] lauDo Ntx^noUOf nt p. 127. C 18. .SaoPog Oz. 

cMMf ingreMM, insidiU io eam o wtoMin ftcoctis, o Bodio sablatos est, 
mok itmuak oferot zx.t| nisore toBen in popolaa sporso, raptoni oam 
io ooelaB Imo, toBqaos PhilesophoA. Vonmi illo in Joyis oede, a 
senetn ocdsos est; ot qoi fastoosissioMB in eos tyrannideHi ezerciJsset. 
Jnsstt aateoi senatos ChlaaydeHi aoaa gestabat purpuream in Templo 
s os p in di , ab ona cateBarom, a qaioas Candebo appendebantor. Qnicun- 
qoo iCaqoo templam ingressi» deoepti sont, ezistimantes eom Coelos sub- 
rilom. Ubi Toro innotait tsindem ocdsom faisse, ingens in urbo eiat to- 
maltas; nempo qood in Templo interfectas esset. 

PomitiaHam in imperio ozcepit Nerra Aufostas» qoi regnoTit annom 

1 ot mensem i. Krat hic statora justam ezcodcnte, senez^ ocnlis pulchrisy 
noinlHay oorporo beoo composlto, subcanos, cute nigra, cnspos, barba hir- 
sBtn, OMiribas probis. Ho{os sub imperio dlTinam iram passa est Tice 
teftin Dlocaesaren, GHciae orbss Nicopolis etiam, refioqne drcumTidna. 
Itaqno eo midt Imporator Tirom senatoriom^ noBune Zarbom; traditls d, 
in Brbis Snstaorationem , Tin centenariis. Zarbus itaque in (Slidam to- 
BSiBs, ubi orbis rolBas iospezisset, summa qua potuit com, eam instau- 
roTit ct in melins rofedt. Itaque etiam dves, gratias d rependenUfs ab 
cJBB nomlDe urbe^ appellari Toluerunt. Senator enim oam antoa ab Iih 
pcsBtofis nomincy Nenram deuomiuaTerat. 268 lOAKMS MALALAE CHRONOGR. L. X. 

evwi^ ti vtXtvT^aat Tur fiaaiUa nfi roS nXijpuSfiroA a£- 
T^p' Mii fUTtxalMur air^rjirtt^Qfioy, imiffltfmrTtf toTt avft- 
fliAuioyftt^ois oStw{ avr^r XPVC*^^"*- l^no yu^ t^ ^fj^i 

V 114 tj adt^ h63u( Kvtria * xui tita&t nfwtor ndSos tii twr vmo- 
%mr 'Piinije, xal mtrtiu&ti xal fitttnXr^^Ji KiaxoQ noiUc. mIs 
n£i-tr fnaS^f tni Tov Kaiau^e 'lovUov t^ jf ait^i nddvt ' xai 
«Mcuv^ ttal futtK)Ji&ii ^iomiouiftitt * xal na&ovaa wf nfotl' 
ftitai M Ntffia fiaaiXiwt nttti>rofiua9ij 'Avd^ffiof. nott,aa^ 
Si Svaiur xofti^vo Zaffioc 6roftati Kijndfar/Mfuc^, Inoltjair 
aitJi at^Xi^r xaJ-n^r lif ti/ri^ ^'iC noXtto(, Ifi^rvat ii t^ scor^io 
paatXtt Zttffioe nt^l T<5r Rolabiy xal toTs aa&ttai xol/rofc 
ijm^iaato, uf ^iX&riftoq, noXXSi o avthg fiaaiXtvi, Svtis Ni^ 

O 349 fiu( artxaXiauio tor iitoatoXor th ayior luMrrtjw ' xol ^XStr 
iw 'Efftaif attXir uno Ilittftatr. 
fi *Enl Si T^; aitov fiuaiXiias &rtifaini Mdrtjt SoyftUTSIitr xmi ii 

SiSdaxar h/Xuyiayiir. wjuvioi( Si Inl t^( uitov fiaaiXtias iat- 
Xvd^aar ei fiarafiu/oi'iutl lu 0'tttt avtwr' Kui lniro^3ij ur^ 
«vTur Tur Kvrtfflwr ^ 9ia. 

'O Si aitoe fiaaiXtit voariOtt( xol ip&a(iletti4vT3, iirirta»- 
tur oa. V 

t- fittnaiMtn Ch., ^imdiiaaiw Ox. . 4. KvMal 2krm Ox. 
Coot. Suidu T. 'Araiatpos- 11. nM»itM] otttiltt Ch. M ha 
Ox. li. nntftmw) niritov Chron. Puch. p. SSl. B, M toM 

p. 111. D. 17. iwato^i iairo^ Ckna , imtro^ttfar Ox. 

Jw(«rara lai 

BiUu, ia AcU Publica ew wib eDdem M»iDe rerercndl. PiiaiU* «aiB 
urlit luee, ScynU, tociU «tt: de ceelo kuU« UcU prwoB Mb Caa- 
;cgni iofUureu cit et Ciscui Taeata. Banae Otr 
U, Urrae notlbui ererM, iMTa itenu ftcU ot 
. 8ub Nerv* vero Inperttore dcane pMn, «I 
ippeUiU ert. Zubu Mttea, fmta ia TlcdMM 
DB Cepuft, ■Utuun ei eneuw •rent, wW* m 
uleM, per Ztrbi Ktcru, de incoltrvM cel«Mil eli - 
m ei*, qui ft ralnla crut Mipentitei, fc u irii f 
rre D. Jouumm ApeaUltui u •xilia r e teearfti 
redieiu, ibideM degebat. 

UiiDet coepit dogiuU laa KMrcm; pi|iiilHi^ 
'' n imperuiu, Ludi Gladuurii p " u lubaUuU timt ipectacula CyneKOtice. 
' I locMMU, ■UuM 4ebbaM e Wr bi HorbuM li AO r O 2 lA O 350 XPONSIN TPAIANOT BAZIAES12 KAI HAeOTZ 

ANTIOXEIAZ TPITOT. Jfdixu 5i T^v fiaaiXilav NiQfiu ifiaalkivciv o 9it6taTog Tjpoia- C 
yoc ftii td' xai fif,vag V§, ^ Si fjiaxQog, l^fjQdg %if awfiati, 
ItiJidyXQoog, XintoxaQain^Qog, xovdod-Qili, noXiog, fiaO-iTg ixwv 
iipd^aXfiovg, fatg Si TOt; divtfQOv itovg tijg fiaaiXitag aitov ^r 

Sipwifiivog xal itdiiaxatv iv ^Eip^ta, Inlaxonog xa\ natQiaQXfig 
iv, ayiog *Iaiawfjg o iniatoXog xal d^ioXSyog * xal aifav^ <at;- O 351 
tov notr^aag avxiti wf&fjtivl xal ovdi)g Vyvu) t/ iyivito i'a>g tfjg 
rh, xa&iig jiffQixavig xal ElQfjvatog ot aoq>iitatoi avviyQo^ 
^fwvto. 

10 *En\ 8i T^c fiaatXifag tov ot;Tot; TipaiVxi^ot; iaayfiig fifyag 
twv XQtatiav&v iyivito xa\ noXXo\ ittfiwQiqdT^aav. iv ^ jt^oy^ D 

11. htfmQij^fictaf Ch., ittftoQii^Mf Oz* 

L I B E R XI. 

OE TEMPORIBUS TRAIANI IMPERATORIS ET 
ANTIOCHENSI PASSIONE TERTIA. 

JN«TM k Inpcrio «oeesiit diriiiittiiniis Trajaniis: ioipmTit liic aiiBoi 
m «t ■iimri ti. Bnt «nteoi prooerot, oorpore tenoi, colore nigro, fa- 
lie par?m, capiiKtio corto canoqoe, ocnloi habeni snbsidentes. Ad so- 
cmdna fero nsqne Tnjani LBperatoris annnm, palam exbibebat se Bo- 
dcslao ^bosinae doctoroBy ubi Bpiscopus fuit et Patriarcha, D. Joan- 
■es Aponolns et Tbeolofns. Postea Tero snbtrahens sese, dispandt: no- 
fM ndhnc constat, qnid do eo factnin est: sicuti scriptb tradidemnt 
ttfirknnns et Irenaoni» sapientisaaBi Clironocraphi. 

Bodeai iaperanto Trajano, Chrtstianorum fraTis Persocutio facta est 
it pWai rappBcio affocti snnt. Circa ideni tMnpos contra Roaanos ar- £70 lOANNIS MALALAE 

inartfaTtvaae &rf,X^i noUfiM' litrii imafiHK fioUijf xot^ ?V 
ftttrlat ix fivmii Jldff9at' fiuaiJ^s IIiffaa»f i i3tX<pit *Oatfiaii, 
PaaiXiagHff/tiviuv. xal naf/fXufii noXtig ica) tnfaiievat jirtjpvc 
mXXuf, fxair ^c^* taVTov *al tif fSioy aviov vti» Stttmffaixuf. 
xol wg nfoiitvu o MttifiiTii! fiaaiXiig rijr EiHf^X7}aiar jfifaw,S 
iXavviar xaTipifxSi] uni rov Innov xul iKXdadT} xwiws xol IjAti- 

V 115 xijaiv iiiif ^arury, Iv t^ di /tAXfiv aurii' TtXtvrSp inoltflt 
tir viip ttiToii idv SavttTffovMio» At/aiatfir, S tatt fiaaiXia, ir^ 

O 35S avrsv' nigaiatl di topxifi fiaaiXtii i^fiijri^tTai. nailnfytmr 
i aijit lEavaTpovxiof fiaoiXiie IJipauir Xvfiatrifian^ v^ 'Pufia- 10 
rlav, di 'Oaifii}S, fiaaiXtie '^ffttrlar, toS Miifiirov iiOf 
ifii, ixovaae tir aitov &uvatov, tntfi^fit xol avr^ tv9Att t^ 
tdior avTOV vi&» &n ttih^e rq; 'A^fiirlmt fiiTi noUat' otfttToS 
tir ILt(f9^ifiaanuTtp' npd( Po^^tiar tov cavrotl fSttttX^ov 2a- 
vtttftovxlov, fiaaiXtwe Htfawr, xati Pbifiatiar. xal TstvrM ojmv-IS 
aat ^«oiaTOC Tpaiaroe fiaaiXtvf, iv9i<ot intaTffttTtvat t^ i^ 
trti T^c fiaaiXtlae aiTOv tl^iX&^ xa^ tthTiar ftrfrl ixrafiifUf tm 
B xnl vntQ§itftiaitf ani 'Piifiiie' xoJ tp^ttoartur nputor vnt- 
TtXtvair ini r^v arataX^v, offi^aaf fitri Svr&fttag noXX^f atff*- 
Tov xal avyxktfrafiiv Iv olc ^v xal 'AS^ittriz e fOfifi^e awToSB 
Inl iStX^, xal xatttp&aaiv Iv SiXtVMtla t^ £vpla( (ti[A 
intXXal^ t^ xal Sauftfi^tff lit S^oftoira ini tov Xtyofttvoo Bv- 

O 853 rvXXiov ifffitir^fiov, Svto; avToipvoSe Xifitvoe nXtiaior S^tit- 

l.«oIifMi«Ch.,«dlt^OT. Z. Ilaf^mrOx. MaHaJirttpMnfCoAX- 

5. Eiipeicr. Ot. Comxlt Ch. 14. i7«oa*V*"*a*V*'J natttpmnm- 

I. JbM. tfi fi mra Ol, 9f6pov Ox. 
I la MxIliiUBi mcM «urdta ti 

u Imp«iur Mlea dniaUM Tr^iow nMOM B;p«Tb«ratMo , An Octabti, *m 
. •cgrowamk, ki pwW '«•c* O it M ftl " 
I DmmM, ad IMeaciu ByriM, • tft- 
I art aafim piopa BgloadMi.) if«, ••■ CHRONOGRAPHIA. L. XI. 271 

if&iC i^C ^vfflac. 01 Si niqatu Ijaav naQaXafiint^ jirtiSxinxw 
fi^ fiiydXfiP, tlxa fUrroi nokfyiw wxk avvza^iv q^iXixtflf wA no- 
na Ixa&rpno h avjfj xQarovpjig aix^ xa2 ifvXujxortig t^ fta-* 
aiXit Iliifam 2afajQovH^(fi , tW9 lAvxioxitav &%iia^axiK&9 xaxd^ 
SUiaw n^oal^Hfiv ndxxa fJfftivfjg xal inoxayijg oxr^qarxm iid 
nQHiftitag avxofr ngig xir ftaaXia IliQawr. o ii avxog ftaai-- C 
Xtig Ihqawr nua&ilg Ttm^rffi iio ftagfyfiafaxag , wrxtPior xik 
Mfjiaxd laxi xavxa, 0ovfxwr xal FdgyaQig, fnxd ftoti^ilag noX- 
l^ Ilifau^g, x'Xidioirr /• o ii ftaaiXtvg Tfaiupig tj fioror xa- 

lOi^S^^furf r^ iffiiiian xi(r SiXivxiatr noXtr xijg Svflag, eyffaipi 
Id^^ xotg jirxioxivatr alS$o^axixotg xal xoTg noXixaig nuai, atj-- 
ftalrw ri[r iitvxov naqovatar xaX xavxa, Zxi ^Eynixafiir x^ 
^uxifor noXir fx^tr Hior nXrj&og oriQiur noXi ilxa xuir tifv^ 
fiirmr avxod^i axfaxiOfXixwr agi&fiwr. ol ii noXifnoi Hiffaai ol 

15 jr vfiexi^ niXn Srxig iXlyoi vndgx^^at nfig xi vfiixiffor nl^- 
^oc- iraifii oh ixaaxog o8c ^a Iliqaag ilg Viior iwxov oJxor, O 854 
9a^&r ilg xifw ^fisxifar nagovaiar, iiixi iXfiXi&auir Ixiixovr^ D 
Xig xd ^FiOfAatior. 

Eai xavxa yrirxig ol oAxol jirxioxi^ rvxxig Sgfitjaar xaxd 

S0t6v Srro^y Ir xjj avxSr noXu IliQawr, xoi ayfVTtniaarxig dnU 
Xmr ndrxag. xa) avXXaftifuroi toi^c iio axQtnfiyoig Hiqa&r xoig 
Igyofiirovg fta^afiordxag xal tponvaarxig xal oAxoig Xavffav 
xol %d Xtiymra oAx&r xaxd n&aar xijr niXtr Oovfxoirov xa2 

7. Paotaftaodtag] nPafOUftardtat infirm Tocat Dqom hot Pen&- lool iFMtog, BttoffmirH Hor fooB. Poiwo otttcn AntiodiSani MfnaB tno 
ooeopoatott ooa Rooi loo aMomenait, doBini c}at €iod, non arnus, tod 
Mtno ct oai oo foooero inteffoedento. Primoret enini Antiochioo, iponto 
ion floBotnicio PerBoroai reoi acie dedcntcs, pcr iciptos, pacis oonditi»- 
neo neitnloTcrant. Qnilios Roz Pcrsanun annncns, misit eo Banamanfr- 
tna Onoo, PlinrtnttOB ot Gargarifli, tribos aillibas militQni Pcrsioonun in- 
itiwtoo. Trajanns aotcm Imperatort i|oamprimnm celocb opo Sdcnciam 
fljiiioa nppttBsset, B uncla m Antiochiam dam eipcdiTlt, qoi PrioMribas 
ombeM|tto omidbas adrcntnm ejos notnm faecrct: qoibos etiam ct Istn 
icripih yyNorimns tos praotcr mlBtcs Tcstroc Stationariosy cz dribna 
eriam & o q tte nt im n a m erare pop«him, qttomm prae mdtitadine, Persao 
W, cMtntem Ymtram tcoentcs, paod eiistimandi snnt. Quisqao igitnr 
Tostramit BMtia ftctns praccentia, qnos apod se Pcrus habet o medio 
tilkt. Adrcnlaws «dm Romanb ii4arias iUatas nltori/* 

Amtiockcttim ioltnr« iopor hoc admoidti, per sileodom nocds Persaa 
incnttmii ipi, ezddcront Pcrsarttm antcm Paccs iUos doos^ Borsn- 
^otciyPhaitBnttBOtGaiiarimiOomprohensoiintcrfeoirants et cop 
272 lOANNlS MALALAE 

T()(uc(yo£ Tov dian6rov YSi pvQortat <Dot;frowoc xal rofyapif* 
ayi ayi, rafY^i, HhvfTOvvi. ol ii Svrff&dpxig Iligaai /ftt- 
X^ai h T^ avgic&at hilvovg vni tov nXrf&ovg U^iQxififrot hd 
B q>ivyomg, ffiaXov nvQ rjj txvr^wxrl xal Itmvaav ftdpog fnxfips 
rfjg niXiwg ln\ r^v Xiyoftlrrpf Sximvr^p yitroplap. o ii fiaatXeig 
TQOJLapig axovaag ravra inffViOi ri &vSfiiop r&w jirrtox&tv so- 
Xtr&p' xal r&v ii nXoUov rov (ngarov avrov xaxaffdaownm 
itni SiXiVXilag, avijX&op Inl r^v liqi.pJwfrrpf ^aa&at xmi ^v- 
ataaat ilg ri liQiv rov jinoXXon^og» xai litjXioai roSjp Hprtax^ U) 
atp ani JaqfPtig xiXivaag inag^^pat ani tfjg niXiOig rd X^f/Hnm 

y 116 rwv ifovivd^ivrotv IliQadfv xal ani itaar^arog t^g ovr^ ni' 
Xiwg IxfiXij&ivra xav&tfvat, apfta&ijvat ii xa) n^ niXtv naaav 

O 855 xo) fivia&at ftvQtig xaru rSnov xal nvXaiva r^g adrijg fiiXiOig 
iatfvlvwv iiviQwv, xal fiuXXta&at iv rta nvQi r&v tfvlXoia^mvvi 
Xifiavov noXi xal xarit naaav rijv noXtv ravQlag ixrvn^ it^ 
T^ anoittax^^at ri jivivfiara r& Hitxa ruiv affayivrm II§gam* 
xal iyiviro ovrwg, xal xarijXd-iv o airig fiaatXtig TQaMovig 
ini ^atfvffg xai ilaijX&iv iv ^Avrtoxila r^c SvQlag it& r^g /fiv^ 
aiag r^c Xiyofuvt^g, rov-i iart r^c Autfvfirtxijg, ffOQm iv rg 

O 856 Tov xiffoXfi ariifaivov ini iXatoxXaim, fifivl avifivattf ry 

lavavaflff ifiioftji ^fiifa i, Sq^ W^if^ ^* ^^ '^ %a»f{aig 

1. 8. roMraoi?] ^^t riqffaQt tcribcndiim aat rVt^o^^, od dU 
■iQia Ikatmofi p. 127. A, Kovt^ivfi toL II. p. 4t. D. 16. i»- 

tvmlv] m Btoph. Thet. p. 97£t C od. LoaiL tU AwH- 

vi^ Ox. •» > daT6fm oonia per totam orbeB nptantci» •xdamavwits Eeto, 
TVo/oNi m vktoriomt Pkurtmxm et Oargarim traetot! mge^ mge 
tmte et OargmrL Interim Tero, dam ht a popolo distrahebaatar» c|<ii «x 
Penit eradere potaerant« stragi tese eripieatct, ipiem urbi per m 
injeoenmts pars iuqoe ejot, iicet non mtfna, ad Soepinnm mnm» 
llagraTit Hit andiUi, Imperator Trajanut intrepidot Antiochentiam 
mot tnmme praedicaTit; clatteqoe a Selenda toivente, ad tacram^ l> nph 
■em com exerdtn dncent itcr, tacra ibi in ApoUhiit' tcmolo petefit. Per 
nandot antem a Daplme mittot Antlodientct monnit, uti oiJiie e n wn Per- 
taram cadaTcra ex arbe ejicerentor, et procol inde eiportata cencfnmn- 
rentnr. Jaitit etiam iottrari arbem prrit hino inde et ad pertat, «n r»- 
mntcolit laureit accensit, et thare ignibut larfiter iflseoU) Tympaan 
qnoqne nl>ique per nrl>em pnltariy ad abicendot Pennrum intec fs o tu tM 
Boziot tpirituti qood etiam factom ett Mentb antem Andynd» dm In- 
mar& Tn, feria ▼, hora did it, Tn^annt Imperator per pectMn An- 
ream, uto Daphneticam, ex Daphnn Tenientf Antiochiam Syriaa I wi LP m 
•nt ott» ooffonam ofito fetrani, «x nmntcnlb diofinii oo n t oita m Tt*- CHRONOGRAPHIA. L. XI. £78 

lidktim fialXia^ai Sxif* ^fHfSp X' «0^ ixJumpf rixta, jrclfv» B 

XU^ T^ TcSr IbqaSv UMoAiiag. &npa dofivhiog^ X9^^9^ 
^C wvtfQonlmo. 
5 Tiw x(f ii iiatQ/fittv tiv uixiv TQatdvip fiaatUa hHvrto^ 
jljJa Tt^ Svfftag fiovXiv6fitvov t& nifl rov noXifiov Ifi^atv 
miv TifiiQiav6g, ^/^cAy roS nfdtov IlaXaurttvSv tdifovg, 
twra, Avtoxfdtoft vtxrit^ KalaaQt d^itvtittf TjpoiVxy^. inl^ 
wofiov ttfiWfwiftivog xai giovivtav roi^c raXtXa/ovg tovg tov 36^ 

Ulffiotog twv XiYOfiiviav jj^piariaycSy jmst^ ta vfiitiQa 9^ianlcfA€^ 
ta* wuloii naiovtat iavtoig fifjv^ovtig ilg rd &v{UQita9'cu. S&iv 
htontaaa toAtotg naffaivtav xal iLnitk&v fii^ toXfi&v avxoig ^17- 
viav fiOi vna^xpvxag Ix xov nQOitffiifiivov i6yfiaxog * na\ uno^ C 
tamifiwvoi oi navovxou. &ianlaat fiot oiv xatalinuaati t& nor- 

iSptatufUva tif vfuxiQif xfaxH XQonui^xV* ^^ IxiXivaiv aix^ 
aixig Tgiuavig naiaaad-iu xov ^vivirv toig ;|f^ioTiavov(« 
ifioii^ ii xal toTg navtaxov igx^* tovto ixiXivai, fiij tpovivitp O 357 
Tov lomov roi^c Xiyofiivovg jjf^iOTiavovc* «oi lyivito Hvioatg 
fuxfi toTg xf^^tftvoTg. 

8) Kui iJSSjX&iv &ni jivttoxilag t^g fOfdXfig n6Xifiov xatA Ilif^ 
awv xtv^aug ttitig Tjpaioi^* xul tvutriaiv uitoig xutu xQiitog 
tm tf6nif TOi$Ty. fiu9t^ Htt Suupd-ov^ui ttf Sctvutfovxiip, 
fiaatX^ nkfa&v, i tStog otixov tidiiXfog Ilafd-ifiaandxfig, nifi^ 1. ^iLUo^i] Jkat. pinio^mi ftrki, Ato fvbarU^ Cb. 15. r^ 
— ^ipi^ CIl« x^oxiitvpit Oz. 
otfan pokari iotiH, dogolift aoefiboi, per m diegs idan «tfaa 
Imo oQotamut fieri mandaiiif Penanrai eeciaonia in ■Miiiiria«. 
■fea Domdaot ChroBofraplioi lilerla prodidit. 
bteria Tcroy dooi TkajaBui AiiCiocUae fl^rriae ooBBorabatory de ro* 
beUi eeBdHoM agitanf« a Tiberiane, Palaestinae Primae Praefocte. lite- 
a e oe p i t , Idoeo Terbii •criptai. ««laiperatori ioTiete* Caetari, dimisii- 
■e TVajaao. MoBdaUifli ▼estma, de panleadii Galilads, qni oolib Tedant 
aeb BoiiiBe CMiliaBOfmi, qoantnBi in mt ctt, effeetna dedi. At U ae- 
•e Bllre aaBplidio et Morti dedoBti et Boltns lioot ineriBi hertatieBib«i 
ot alBiiy illBd aMi« nt a ae adhi prodcado eoa detcnereoi; fnutra ta- 

fdl V ■ " . fd. Vea itaone Jnxu ac Mi^eatati V. InrictlaaiBiae TiaQm 
fBorit» de bb rebna deecTBatta.'* Bdizit anteoB Tn^anna Hbcriano, eae- 
tcrio<|Be Praefioetb} nCl Ib pooteraai a CbriatiaBomm caedibna abatlne- 
.1 «liBde itaqne aHqBintM temperia a ealainltatilNia ania reapiramnt Trajaana antcoi Antiocbia diaoedena, contm Pcraat araa norit; qnoa tafi eeBHBcnto penltai prolli(a?it. GraTca iniereedebuit ininMtiae inter 
Haaiifmfinni, Peraarafli regeai, ot patradMB cjoa ParthdaaapateBu Tra- 

JfalBtef. 18 274 lOANNIS MALALAE 

fpag ngig avrip vntv69ivaiv avtiv TfoXavig fioffiXifSg, raiinitr 
B yog iovvat air^ t^v fiaoiXelav IliQadtv, litp avfifiax^^ tivtiS, 
xal vnoi^od-tvd^ilg ^X&t n^g avrit wxrog * xal Xafitir airiip uc 
ri iSiov avrov filQog fura rov nXi^d-ovg avrov o airig d^uoraxog 
Tfaiavigf wQfifioi xaru rov Sapargovxiov , fiaciXJwg IlifaCif' S 
xal noXXwv Iligawv niainwv avviXafiiro riv SavarQovxiov, /7a- 
aiXia IliQa&v , qnv^'ovra ' xa\ ifovivaev air6v, xui inoitjiatv 
an^ avrov fiaaiXia TliQa&v roXg vnoXnip&iTai xai ngoamaovatv 
avrw niQdaig o ovro^ TQaiovig xaroL toc awra^ng ovofiau 
IlaQd^ifiaanaTfjv, vliv *OaSQ6ov, yQdt//ag rjj avyxX^if rfj iv*Pii~iO 
fAji Zn roaavtfiv xal HLnaqov yijv xal a/icr^ ^iaari^aTa iifiarii- 
B ic^ra rtjg *P(ififig iioixiiv ovx avn/jifjiid^a , oKkik naQaaxo^av a«- 
O 358 Tofc ftaatXia vnonrayfilvov r^ rwv ^Potfiaiwv xQara. xai iv» 
rfygayjiv avrtf ^ tpifxXfjrog uni 'Pdfifig &navra noiraou iig f 
Hv fiovXtjrm xal avroc iWvlSfj avfnpfyav rf ^Pwfiuvif. xtxl ifim^ 15 
aiXivai Ibfawv o IlaQ^ifiaanarfjg. riv ii n6Xifiov xet) rip^ xo- 
%ik IliQawv vixfjv rov d-uorarov TQUiuvov o ao fwrarog ^piia- 
vig ;if^9o/^a9oc iiid^tro, iaroQiqaag xal avyyQoapofuvog navra 
axQifi&g. 

V 117 'O ii avrig fiaaiXtig inoltiai xa\ rijv^Afuiavft^QinoXtv, xm^t^ 
iMjag inuQX^^^ Miaonorafiia^, anofHQiaag aii^ ini ^OciQO^^ 
Vfig, iovg xa) ^(i/orra avrj} xal iixuiov fifirQonoXtwg. bnh/at 

11. iipt9tffnita\ „Forte scribeodam wptavnxvktv.^ €3l 15. aw wi 
' owtHoi Oi. 16. Ila^tfuuntutiig Ox. 21. 'Of^eolWfff Oi. 
Jaaut ita(|ae Imeralor, abi hoc retderat, !■ partet saai 
soUicitaTit; pollicltus, se ei, si se belli sodom adjangeret, P^ 
gnam datarom. Acceplt coaditionem Parthemaspatcs* ao ctoy e 
ad Trajanom accessit. Honc Itaqoe ^bi adjongeas, Sanatroaai 
rom refem, adoritort Persisqae plorimb in praotto cadentJbos, 
dos rex fugam capessit, captasffoe taodem iotcrftdtor. Hak 
regno Penarom Imperator Parthemaspatem, Osdrors fiHam, ex |_ 
gem suffedt; Persis, c|al sopererant, ad pedes d proddenliboa. 
tom Tero Romanom de hu certlorem Csdens; tyHas, inqait, regf 
tae com sint, tantoqoe a Roma intenrallo dlssttae, tenere nen 
Regem itaqoe poUos eis consdtaamasy imperio Romano solji 
•crii^t d senatusi Imperatorl integrum esse, pro arbitrlo soo 4o 
omnibus decemere, Juxtaaoe ac ipse Romaoiae otUe foro JadicoTarif 
8lc Itaooe Parthemaspatcs Persarum rez fados est. Haec aotem do M- 
lo Persico, et divinissiml Trajani victoria, oonscripU rdiqoit iniiiimriMi 
■os Arianos Chronographos; qoi ista omnia accorate ezposoit. 

Idem {mperator Amldam In Metropollm fecit; ei Meeopotiii— , alb 
Osdroint seioBctam. ia Promdae Ibrmam rodciit. Praefacto CHROMOGRAPHIA. L. XI. £75 

ii nJ SiXijp inu^ttn tt( riv Jawfitv nornftiv, ^ ixiXtai J»~ 
tlttv naQonoTafilaK 

*Enl 6i T^c fiamXetag tov avtov d-iioruTOV TfaXavov Inud-fv 
l4moyua ^ fttyuXfi 17 ngog /Juifyfjv t6 xffhov avrijg nddog fttjvl 
SiMtlXalfp TM xa\ StxffifiQiio iy\ fjixtguu, fUTu dXtXT^m'a, novg 
X^ftaTl^oPTog Ql^y xuTu to^c uvToig *AvTioxug, ftnd di fi' hti O 359 
TT^g nuQOvalug tov d^tiOTUTov fiuaiXlotg TQuiuvov tr^g inl r^ 
i»aToXriV, 01 di IdvTiO^Hg 01 unofiilvavTig xal ^^aavTtg t6t€ B 
iffor ixTiaav ivJwfvfi, iv ^ infyQatpaVf 01 ao^ivTig dviaTijaap 
V>Jti aiOT^Qi* 

^Ev 6i T^ avTfj wxTi Sti Hnad-iP ^ avT^ ^AvTio/un { fAiydXti 
tTtad-i TOTi xal ij ^P66og noXtg r^aog, ovaa Ttjg *ESan6Xi(og, vno 
d^toftfjviag To 6ivTtQ0v avT^g nu&og, 6 6i uvTog ivatfiiaTUTog 
Tffaunvig iXTiatv iv jivTio/jtlff Tjj fitydXri uQ^dfiivog nQwTov 

15 vTio/ia T^v Xtyofiivr^v fiiaijv nvXijv nXr^alov tov Uqov tov !AQt(ag, 
onov Haqfiiviog 6 Xitfiu^^og xaTiQ/iTUi, fyyiaTa tov wvl Xtyo^ o 860 
fiivov. MaxiXXov, yXvy/ag avo} uyaXfia Xvxulvtjg TQtipovaTjg Toy 
^PiofiOv xal Toi^ *P^fAOv , 6iu Td yivwaxtad-ui Sti ^PwfiuTov iati to 
xTiafia f &vaidaag ixti nuQ&ivov xoQtjv ivnQtn^ noXiu^a ivo^ C 

S)fiiiTi KaXXi6nijv vni^ Xvtqov xal anoxa&uQiafiov %fjg noXiwg, 
Wfiqfoywytaw avTfj noirfaag, xai tvn^iwg ivrjyufi toi); 6vo ifi^ 
fiiXovg toig /uydXovg, xal SXXa 6i noXXii jxTia<y iv Tjj avTJj 

1. ^dwpiv] Jdvovfiiv praefixiim anBotationi Ch., Jawfilov est 
kfra p. 118. B. 5. Wir^iUig» Ox., 'JmfjUi^ ▼«! 'jMfjXXai^ Cb. 
#. Inxi^av Ch., Ivr^oor Ox, 

MctropoBtico d cooccs^ ProTlndoi etlam «liun fodt, ad Dannbinai 
ftancn; qoam Dacian ParapotaBiaoi nooiinaTit. 

Bod«ai diviiUasiaio Trajano Imperantey dirinam iram pama est» tIco 
lertia, AnUochia mafna, quae ad Daphnem sita est» Apellaei, siTO Do- 
eMbris XIII « feria prima, post ^Uidninm, Aerao Antiochenae anno 
OLxiT, poit Trajaoi divinissiaii in Partes Oricntales adTcniom annis n. 
Qei antem ei Antiocheosibus soperstites manserant, templum in Daplino 
cendebant, cam hac inscriptione: Jooi Seromimi iueranmt tospilcc. 

Badem Tcra nocte, qua Antiochla magna« diTlnam qooqae iram so- 
cnado passa est Rhodns insnla, sex habens nrl>es. At Tcra pienUssimas 
Imperntor Trajanus, Antiochiam mafnam instanrataras, Portam Mediam 
dkum inprimis extraxlt, prope Blartb aedem, ad Parmeidam flaentam« 
aen procui a Macello hoitte appeliato. Superios aotcm inscolpsit effigiem 
Lopeet RoflMii et fiLeml natricist nti sdrcnt posteri, Romanorum hoc es- 
se opos. Vlrgincm edam Antioch^nam, fonnosam, nomlne Calliopem, Im- 
mdaTit, in expiationem et lostrationcm urbis; cujus etiam in honorem 
NjmpkMom «xtnudt. Porticas «liam dnas intentcs deinde ezdtafit: ln- 276 lOANNIS MALALAE 

lArrtixw niXn xa\ ^/loaior xa\ iffwfifff iaiwtxf^ypa^ xh iiu^ 
%h anh tc5> ntffCh ^afppfjg ixxiofiipov ilg tig Xtyofihag liyflag^ 
Imd^aag xa\ r^ iriftoalff xa\ t^ iywyif ilg t^ tdiov orofn^ xai 
%i d^taxQov ii xrig avx^gldrxioxilag ivinXrffiaaw ixiXig iv, crrif- 
aag iv aixu vm^dvia XHtaiffiav xioviov Iv fitcff xov wfifalovS 
xov n^xtivlov xijg Oipaytaad^ilafig vn avxov xS(}^g inrfXfjv ;|fiiX- 
xl^v xixgvatoftivipf, xad^fiivfiv inavta xov ^Oqovxov noxofiov, iJg 
D Xiyov xv^fig xrig avxrig niXnag, axapoftivfiv vni SiXivxov xai Idv- 
Ttixov fiaatXiiav. i ii aixig fiaatXiifg TQCuavig iv xfj iwxfj ni* 
Xii it^yiv Zxi ^ .&iOfifpfla iyivixo. iftafxv^ai ii inl ovtov totcU 
O 861 a/io( ^yvdxiog o inlaxonog xrig TiiXio^g jivxtoxiiag* ^avi- 
xxfiai yaQ xa^ txvxov , Sxt iXotiigit aixiv. awiax^ H ^i^^ ^ 
nivxi ivifiaxa xf<<^<a^y ywiuxwv jirxtoxtaa&v xal tl^aaiv 
itvxag Xiyiov, Tlg iaxtv ^ iXn)g ifimv, Su ovxi»g ixiUaxi iimig 
iig ^ivaxav; ai ii inixfjl^aav Xiyovaai Sxt OovivofUvag {ffocl^ 
na^ vfiohf avfaxaadut ^ftag ndXtv iig iXPfUv atifiaxi iig alntvtav 
^fin^. xal ixiXivaiv avxig nvgtxavaxovg yivia^iu xa\ xiv xah 
x&v iaxitav avx&v awifitii ^^oXx^ jeoi inotrfai xiv xohiiv itg t 
B inolfiai ififiiatov x^Xxla xov '&iQfiov» xai Sxi i^fl^aTO jcafi/Hv 
ri iflfiiatov, itxt^ lit9 iXoiixo ilg avxi xi Srifiiatov^ ta x ax o vxo^ 
xa\ Jfrnnxi xa\ ili^Qx^^^ fiaaxo^fi^. xai fta&iuv i fimatXtig 
TfOMivig xouxo 1jXXai§ xi aixi ;|faWa xal inohfaiv SlXa ini 

17. T^rCli., xmvOx. ^ tor oBa voro plnriaM, oiim Antiochlae extnniit, Baloom oCiAs 
ot Aquaeductooi oondimt, aquam e fontibut Daplmids eai 
Afrias diduceoss operi vero utriquo nooien soob Japosoit. . 

Jooqoe AnUocliense, imperfectooi antoo, ad exitooi perdoxit: onJM 
'rosccnii in niedio, orbis scilicet in fortonaa, Virgink a ao jnw 
•tateam aeneun deaoratass, Oronti florio insideatem« ei a 8eionoo oi An- 
tiocho regibos oorona redimitam, qoatuor oolooinis otectnm ooHooHiL 
Qoo tempore aotem terraemotos Antiochiao accidit, rmperatora M ol- 
iam adhnc commorante, martyrio coronatns est 8. Ignatins, " * 

Antiochensis; cui Trsjanos irascebator ab eo faMrepatos. Bol 

re imperator comprehemos quinaue Christianis mnlieribos ftnfiiriimli, 
!.^.^<f^^ ^* ^^V^ tandem, inquieos, spe firetae, sto Tosmol m 
jiatisY Respondcnt mnliercss Nos eqoidem, a Tobis aocl tmditoo» 

atque hlsdem corporibos, In aetemam ritam rcaorfemos.^ Tte % 

perator eas ignibus combori jossit» omiumqoo combostArom cinms oiri 
commiscent tx hoc Tero Tasa aheoea io osom LaTocri fabricarit Qom- 
primum autcm populo Babieom oxhiboit, si qois laTalnm iniiiiimalm. 
▼erti|Kioe statim oorroptoa oecidit» aeo ny ab alib sostentatw oiiro inda 
potoit. 

TraJiiMa Tofo ImporatoTi do hia oertior factM, 
CHRONOGRAPHIA. L. XL £7? 

tm^ufw jifRlxoS, Xfyiop Su KaXwg inoifjca xi^Sp awfidtw avfir' 
fu^ttf ttvToig xul KOiPfiaa^ ri d'{(ffi& vtata. tovto 6i iXiytr, 
huiiii oi ;|f^taTioyo] ini^ifyv toTg ''EXXtiai xavxiifnvoi. ti Si J. j^ 
sfwro ;|^Xjt/a u¥a/j(iaag Inotrjai ati^Xag ;|roXitoc nirt$ taTg ai^ 
Stoif YvraiSi, Xiymw Sti *I3oi iyd^ aitag ivtitrfaa xa&iig ilnow 
tti oixi o &iig avtCh. oSttvig at^Xat itg avto ti ifjfi6aiOv Xov^ 
t^ SjTtttToi img a^ftim inolffOi di Koi xofavov itvffig, xa\ ixi^ 
Xam Tov^ fiovXofiipovg XQiatiavodg fidXXav iavtoig iv ngod^i^ 
•M. jcoi nfAXol ifiuXXov iavtoig xai ifiaftvffjaav» ifiaftvfff^ 
Van Si t6ti 17 ayla ^Qoatv^ xal SXXai naff^ivoi noXXat. 

^'Extaai ii iv Jwfvji liQiv uiQtifAiiog iv fiiatf tov SXaovg. 
imoitfai ii o avtog fiaatXivg xai nifav tov ^awfilov notafiov B 
ink tk Svtixii fdffri inaffxlag ivo. Sattvag ixdXiai ^axlav nfii^ 
t^ xol iivtigav. 
15 Kal iv&iofg viatf fiXfi^iig itiXivta , &v iviavtSv %^ , 

Mitii ii tffv fiaoiXilav Tjpaioyoi; ifiaalXivaev^lHXiogUlifta^ 

f<tc i^ ^g vnatilag jinffmviavop xal Ntyifov. ifiaaiXivat ii O 368 

tifl xfl^ xai fi^ag i\ fy^ ii itfiOiifiatog , ivoyxog, XivxoxQOog, 

fufnnoXtog, iiniiig, iaavnmyaxv, yXavxotf^aXfiog, ijavxog, iX^ 

tiXtftfiog, Ufatixig. fxtia% ii iv UlvtiOXiia t^ f^tydXji xa\ aitig 

8. inilitov oorniptQa eii. 1$. 'ilioff 'AdQiovitJ ,fkM nomm 
Cr oe d froqocolar '^Uov reddnot; ricot iafro noiter, io AeBe An- 
teaiao Pio; mttm Tocot,THlioir UvtmvZvov IJiov: freqoentiiii taoMS 
Mltoq oociirnt; qQoaK>do etioni bfrm Aelioai Adrionun icriptooi hi- 
bcMB.** CIl lu icripii. ^ 17. Unommavov Ch., 'AaQOViovov Oz. 
IS. itos^f^ooo Ch., Itvxi^looo Oz. 

trioiitnlty oBoqoo ez oero poro conflori josnt diceMt MMile eqoidea 
i Bo fiuiiun, qot Corporan cineret ▼•lis ioMiisceiis, Boloeon conteoii- 
Mfi** Hoc ootcm ideo dicebot, eo qood Christiaoi super lioc glorion- 
tis« Groecot sobuide loceMerunt Vtsa outeoi priero oheneo refundenst 
iado qoinqoe Mlieribos proedictis erent; dicens: ficce ego eost 
Deos eoron^ (oti dixeront ipsae) excltoTL Stotuoe Tero hoe, 
lem PobBco pontee, cdoin odhoc Tisootor. Fomoceni quoque 
peroTit; Jossitqoe nt Christlonit qoibasoooqoo sic tIsom esset, 
oHro so iojicerent. Molti iUqoe sese iojideates, nMurtyriam 
coios nomeri faemnt 8. Drosino ▼irginesqoo oiioe cooiplures. 
Bitro iit ooteoi loiperotor ideio Dionoe tenpluni in Dophne, in looo 
le positooi Profiocios etioM doas oltro Dannbinm flanien« in porti- 
his Ooddeotolibas, consUtuit, quos Dadani primom et secundom ▼ocofit. 
Morbo defaido correptosy diem obilt onoos notos Lin. 
TrojoiMni oxcepit Aelios Adrionos, Aproniono et Nigro Coss. qoi ro- 
9«ffl oonoi XXII et meoses ▼. Brot oatem sUtoro iustam carccdcote, 
csrpero crosso» condldos, sabconos, polcher, barbo hi»ida, oculis cocsiis, 
eloqoons» flocroramqoo peritas. Bxtnixit otiom iste Antlochioe 
£78 lOANNIS MALALAE 

SfjfiSffioy XovTQov xal iyoiyhv ItI ovofia avrov, xcA ri 9iaTQov 
C Toiy nr^t&v JiifVfi^ aiTig inoltjai xal t& Ixx^ifiiva viaTa h 
ToTc !^y^/aic Tarc XiYOfiivaig qtaQaY^iv VTUoTQitpi, noii^ag nl- 
Xag xal olxotofii/iaag OTiQiitg xal noXvtanaviJTovg nQig to vunjaat 
tAq oQfi&g T&v vioTiav xa\ di& tov yivofiivov naQ avTov wfioyov 5 
ayj^r(vai ilg t^v avT^ jivTi6/ov nokiv itq itpvlav T^g niXiwg, 
txTiai Si xal Tiv vaov tSv avTwv nrjywv, o9^iv l^iQ/ovTai tcl QiT" 
&Qa iv Tjj avTfj ^atfvri, iytlQag iv Tcp cwTfu vato t&v Nvfnpwv 
SyaXfia fiiya xa9^fxivov xal xQaTOvv nwXov %ov Jiog itg Tifttiv 
r&v NaiaSiav, Sn iTikitioai to toi ovto (pofiiQiv iQyov, vniQ cv- 10 
XaQiOTlag, inol^ci di xa\ Th fiXv^ov vda)Q Tijg Xiyofiivfjg SaQOr- 
ftdrvag n^ytjg ii* oXxov liiivat xa\ ixxiia&ai iig avTov tiv rrjg 
D Trtjyijg oXxoy iv r^ d-iuTQiSlip rh ix tov vaov i^iiv vSiaQ iv Sioqi^ 
QOig xiif^aci i, SniQ ixaXiOiv o avTog mvTOfiiSiov , TtTQOfii^ 
O 364 Siov, TQifiiSiov, SiftiSiOv, fiiSiov. xa\ iniTtXiOiv o avThgXS 
jiSQiavog ioQT^v t&v ntjywv fitjv^ Saiolto t^ xai lovvlia xy» xaA 
rag dvalag Si waavTiag ylvia&ai. Tr^v Si nrjyrpf t^ dg rag 
uiyQlag t^v Xiyofiivtjv IlaXXudog unoXXvfiivrfV mQiOffiyTlag inoir^ 
Civ aywyov ilg fAiTuXi]\fJiv Totg olxovai t^v Uquv ^a(fvriV, 

^O Si avTig jiSQiavhg fiaaXivg nQo Toi; fiaaiXivatu ^v fHTu^ 
TQaXttvov Tov fiaciXiwg, ig yufifiQig avTOv, or< inad^iv 17 avT^ 
jiviiixav niXtg fj fnydXfj vno Trjg d^iOfitivlag , totc avyxXfiTixog 
inuQ/wv. ^auv Si xal noXXoi avyxXtjTixo\ uno *Piifitig ovTig iv 

16. Jiclt^ (hu 18. IlaXXdSoi Ch. , IlaXiSoi Ox. nagiiae Balneum publicum et Aquaeductum; a nomine suo ▼ocatn 
aue. Tbeatrum qooque Dapbnrs ad fontes erexit; et aquas inde pcr 
Agrias quas vocant Pbaranges defluentes divertit, pQis in terram de6»s» 
eisque nrmiter impactis et sumptuosiori opere aggestu; uti aqnanua de- 
currentium Tim repellerent et affluentem aquarum oopiam per aquaeds- 
ctum, urbis in osum diducerent Fontium etiam Fanum in Dapbne, m- 
de aquae scaturiunt, eitruxit: quo eodem Nympbarum Fano simulacbram 
ingens, sedens et Jotis alitem manu tenens, coilocavit; Naiadum aempe 
in honorem, gratesque persolveos, ob stupendum buc opus ad exitua pcr- 
ductum. Scaturiginem quoque fonUs Saramauni per canalem in Tbtatri- 
dium transire Cecit; quo et aquas, ex Fano dimanantes, per meatus ▼. di- 
▼ersos, deduxit, quibus nomina dedit, Pentsmodium, Tetramodium, Trl- 
modium, Dimodium, Modium. Adrianus etiam Fontibus festum qooqM 
diem inAtltuit, Desii sWe Junii xxiu, sacrificiis rite celebrandum. Pen- 
tem Tero qui in Agriis est , Palladis dictum , ruinosum fanum , sepU M- 
niens, Aquaeductum fedt, in usum saci^am Dapbnem incolentium. 

Adrianus autem Imperator, dum priTatus adbuc esset et Senaler, 
cum Trajano Imperatore, (cujus nempe gener erat,) Antiocbiae msgnaa 
commorabatur, quo tempore. urbs iram divinam passa est Quin ei «1 
Senatoribus Romanis aiii ctiam plorimi eodem tempore adfoenmt; qni. CHRONOGRAPHIA. L. XL £79 

toi kxxioar Iv jivTiQX^la ocWovc ^oXlo^ xal XovxqA. Inl ti xijc 
PmnXitag rw otSrov d-noxdxov jiSQiawov fna&iy vni 9i0fifivlag 
euofiov ^ Kv^xog, ijxtg iaxl ftijxfonoXig fUY&Xfi xtjg ^EXXtionov^ 
Sxov inag/Jag, fitjvl voifAfiqbfi i wxx6g. xal noXXi xfj aix^ irtf* 
Xu i/a^axo xal avtjyufiv avxi^' xal xoTg vnoXittpd^iTai noXl-^ 
xaig ixaglaaxo ^rpi^/uara xal illag. txxiOi Si 6 avxig jitftavig V 119 
iw x^ avxfj Kv^lxff vahv filyav ndw, Vva tvxa xwv ^avfxaxiav, 
OT^oc iavxtj^ axTi^^rj^v fiaQfiagtvfiv oxfj&aQlov fUYaXov ndw ixiT O 865 

iOjg ti^ igoq^ xov vaov, iv ^ int/qdqm, Qilov jiifiavov' Smf 
iaxlv foK x^g vvv. 

'O ii avxig jitgtavig iQyiad^ilg xaxA ^ovSaloxv ixtXivoiv dg 
x^^IiQovaaX^ffi otxiTv^lEXX^vag, fiixovofidaag avxiiv niXtv AtXtav. 
iv ii xfj avxov fiaatXila o avxig liSfiavig ivtjyuffi xal xiv xo- 

iSXocaiv ^Poiov, maivxa vni auafiov ^iOfifjvlag Sxi xal ^ niXtg 
^P6iog vfjaog Tna&iv iv xoTg nQiftjv XQ^votg , xilfnvov /ai^oi Xxff 
Xift, fifj inoXofiivov t^ avxov xtvog, avaXiiaag itg xi ivaaxijaai 
xai axf^aai ilg xiv titov x6nov iig fi^/avig xalaxoTva xal xixyl' B 
xiig xivxfjvdfia /, wg vnoxdxia fyga^i xiv xf^yov xal xA iana^' 

tOyifffaTo. 

*Eni ii Xfjg ftaaiXitag xov aixov jiifiavov Magxtotv Xig ivi-- 
fiOTi xi Mavixatxiv ftvciQiv iiyfia inXdxwi, Xlyoxv ix xov no^ o 366 
vftfov xtvog T^ ytitvtp^ xxtatv yvjfiv^a^ai. xai noXXoig dvaxfl^ 

8. lira] Conf. p. Mq. t. 13. toI. II. p. 16« D. 18« axoXva] cxoi» 
vla Ch. 22. ioyfui Cli.| ioyfma Ox. 

JMi lapcntorls, plnrlm Aniiochiae «edifida et Baboa conatroxenuit* 
laperaiile Tero eodea ^Tininiiiio Adriano, neiisig NoTembris x, diTiiiani 
iraa experta est Cyxicasy Hellesponti Metropolis inciyta, tempore no* 
ctmo tiesoribiis afitata. Imperator aatem urbi instaarandae pinrimun 
MppedttATit, IneolaHiae saperstites jpecaniU et dignitatibos donaYit Bx- 
tevdt etiam Adrianns, In eadem nrbe Cyxico^ templum plane ingens, ei 

II Mtracolis annaaMnndam, cojos in sunroo, stataam sibi niarnioream 
tem posntt; qaae usqae adhac ibi Tisitar, lianc hal>eiis Inscriptio- 

, Dhl jidriaxi. 

Idcm Adriaims Jodads Infensasy Hierosolymorom nomine In Aeliam 

ito, Graeoos ibi liabitare jasdt Colossom qaoqoe Rhodium , qai , in* 
sola terraemotlbos olim concussa, in terram coUapsas« per annos cccxii, 
•ndeqoaqae tamen integer« humi jacuisset, idem Imperator in loeum suum ' 
prisdBam excitaTit. Insnmpsit autem in hoc, machinis, funlbus et Artlfi- 
c^s parandis, Centenaria in, utl bferins ad Basim legere erat; obl 
tempos, aomptusqae operis inscribi ooraTit. 

Ejosdem Adriani sub imperio, Marcion qaldam Manlchaeoram Do* 
fma Impiom diascminaTit ; dicens, Terrestrem hanc fabricam ab Aoctore 
qoodam malo ortum suam liabuis^e. Multos itaqoe ex Graecis, Judaeis et £80 lOANNIS MALALAE 

XafiiJO, xad^J^ o aofdtttto^ Kl^fifjg tiiS^to. 

*0 ii avrig UtSftapig IxTiffc n6Xiif Iv r^ O^^t ^ ImtdQU- 
eiPjiigtavoiinoXiif* ual aXXtiP ii Ixnai niXiP, tjp IxaXHnp jiifftm' 
pov S^Qag. Ijcriat ii n6Xtp ip tjj Alyvnttf, ^p IxaXiaiP ^ApxIpo$. 5 
O iiqwu&aag ii 6 airhg jtiftapig tiXivtf Ip Batotg, &p h 
%&p %i\ 

Miti ii Ti^v fituftXittt» UliQtapoS IfituftXtvaip ^Wuog ji 
pTpoc ntog iAoifiijg mi n/. ^ ii miXiS, ilvatoXog, Xivx6g, 
noXtig xtti t^p xdfap xal ti yipuop, iSftPog, nXdto^tg, ofro-10 
naf^g todg if&tAftovg, nv^ax^g, vnoyiXSp iii, fnyttXi^lnfxog 
O 967 n&pv. tattg XmaiP ip ^HXtovn6Xit trig Ootpbnig toS jLfiipov 
ptiip ttf ^tl fifytKP, tpa Mci a£tip Srro twp ^iafi&tmp. firrm 
ii «al ip jiaoitxiltf Xfjg Svflt»g tip f6fOP, fiiya d-imfiu, wai t^ 
jtptwptptopip ififi6atop XovtQOP. 15 

^Eniotfdtivai Si xattk AiyvnttotP tvQtKPPffaaptmp wtd fpo- 
D Pivaapttop rir tiivyovctaXtap AitpaQX^^* ^ ^'^^ ^ ixibafiip 
xal tf^p plxrpf txttaiP Ip jiXiiapifitf rg fiV^V MXTcl^iir t^ 
^HXtaxfjp nvXfp^ xai tfjp SiXfjpttiXfjp xol xiv iff6fiOP. 

^EX^wp ii xa\ ip lApt tqxitf t^ ftiyaXji inotfjai t^p nXdxmatPiO 
T^C nXatitag t&p fitydXm ififi6Xiap t&p vni Ttfiifttnf xttaM^ 

6. ii^mxidaag Clu. MpovMctfag Ot. iM. Bffftrio Ck, Bdtmti 
Ox. 11. ftviidmii Ol^ nvQtnulg Oi. 18. ha] Vid. a4 f. 
■ntooodflnteoi ▼. 9. 14. /iiya Ch., /i/yav Ox. 15. Unmpipm' 
pip] jiptmputpip Ox. 17. jhipoQiop] ^haox^ ^^ 

Chriitianli, pemnot ad te attnudtt dcot aa|4cBtiidB0f 
riaft rtin^aTJt- 

Idea Adjrianoi orbem in Tlirada coodldit» qoaai XdiiaiiopoBM ^ 
▼itt aliam quoque urbem coodiditi et, Jdriam Fematimnt noaioafit. 
In AoQrpto etiam url>em extmxit, nomine Antinoen. Aqoa aotem iatw* 
coto laborans Adrlanusy Baii« mortous ett, aetatis lxt anno. 

Adrianum excepit religiosiiiimus Imperator Aelius Antoninoi PIbb| 
qui regnaTit annos xxm. £rat autem statura JusUt decoros« iindhtoi, 
canos capite, mentoque, naso elefanU, fade lata, ocuHs rubentibns, robl- 
condus, Tultu rldibundo, ▼aldeaue nuifiiaiiimus. Bxtruxlt liic Heliopol, 
qoao urbi eit Pboeniciae Lilmni, temolum JotI memium; inter mondi 
Bli r aco i a et boc numerandum. Bxtruxit etiam Laodiceae Syriae Fum m , 
opui mofnnm ct ipectabiiei Balneom oUam Publicum, Antonianum dl- Contra Aemtioi Tcro, qui in Dinarchom AegYpti Aufuttalem 
fentei, oum nea dederant, arma moTlt: quoi ubi ultoi fuerat, Yictor Alo- 
xandriam mafnam ▼enitt ubi 8oiii ot Lonao Portoi» CuiMm e^am es- 
truxtt 

Antlochiam qooque magnam Tenieni, plateam Inter Porticoi iUai lo> 
C«K(ot, Tiborio oxtructais urbem etiam totam laplde malari ex Tho- CHR0N06RAPHIA. L. XI. £81 

tm, xai ndofig Si rij^ noXiwg, arQwaa^ %m 3t& ftvXhav Xl&ov, 
b ittp liianf uya&wv Xt&avg ino Gtifiatiog xai tu ii Xotni ttya- 
Uffioja ix TWP lilm qftXott^fiadfatog , xad-tdg xal ivXtd^iwfi 
nXttxl Yodffmg TCtvtfp^ rtjr tftXoTtftiav tarrfatv avrrfV iv r^ nvXji 
Sig Xayofiirg r&p Xi(fovfiifn* ixit^iv yuQ ^^^oro. tirtg tnr^Xti 
Inrfr ftag t% vvr ixii, wg fnyaXiig oSafig r^g tftXortftiag. 

'ExTfai di xa\ iv Kataafiif rijg IlaXatarirrig Xovrfiv, xci B 
tv Ntxofifiiiif T^( Bt^wiag xal iw ^Etfhff rfjg Haiag* imq O 868 
iflltiata XofrrQtk itg ri Yitov inixdXiaiP ivofia. 
10 Kal itfiXd-dp inl ^Piiftfiv tx^taiv iv rfj ^Pwfiji ayafyhv fifyav * 
md tMttvat roig xdiffctg rov rafitdov, itf 0^; ^ avyxXfjfrog iyYffd" 
ffwg WfioXiytjaiv ln\ tov Kuiaaffog *IovXiov FcAnf, na^ airov 
foXHfa&ivng , fi^ tiitvai avyxXfirtxiv itaSijxfpf not^ ilg roig V IfO 
Uiovg, d fifl ri Ijfttav ftiffog r^g airov niQtovaiag itari&irat itg 
ISiir xarA xcu(fov fiaatXia, d^xwg o txvrbg iiaifilaraxog jivro>^ 
f&D( iiit &iiov airov vinov txaarov dnoXttvuv r&v liit^ xol 
fiavXiiiadai ctfc ^Ait. 

\) ii aithglAvrwvtvog, &g iarlv iv Awffiif, voa/aag ^i(fag 
tXiyag ani&aviv, wv ivtavrtiv o^» 
tO Mir& ii Ti}y fiaatXiiav Hvrwvivov ifiaatXtvai Mdqxog ^Av^ 
rwvtvog o tftXiaotf og, o vlhg airoii, trti tfi xaX ft^vag &\ j^ O 869 
ii xovioitiffg, Xinrig, Xivxig, fttlloniXtog , xovii&^fti, iii^ 
f&aXfiog, iindfwv, Xinroj^tiifdxtfifog, fioxfifftvog. o ii ov- B 

1. Ti}fr] ttitiv Gh. 18. dm^f Oi., Am^i^ Ch. 

Mdo €ip«fftatOf ampAboM proprlls itr a t woi— Tltx nti oooitat «z TilNila 
l iy ld ta, qoAB, ^talo ■ngmftooiitiM hiijiis InseriptaiD» ad CbembiiionMi 
poftOM, «ido inooepit opoi, eroxiti quod quldem Bomme&tiiai etiam od- 
teo ibi Tiiitort in tann operlt oieaioriam. 

Uom otiam Caesareao Palaestinao Baloeam oabllcom oztmxStt Ni- 
B— iJiao otiam R^jfolae» aHod} oUam aHad Bplied ia Asia; omnla in 

roTenos, magnom Sbi Aqoaedactom oondidSt Legem 

a Jnfio Cacsaro oHm latam, qoa caotom eratt ne cojos Senatorii 

offdlais Tirl ratom esset do bonis sols Testamentnm, nisl d dimidiam eo- 
rom portcm Imperatori pro tempore legaaset, pieotlsslmas Antoninas ab- 
logOTft; Synfraphu otlam Fiscalest oaibos ad hoc Senatom obstrinze- 
roi, oomboreodas dedlt; dlTino suo Boicto, omnibns fiMoltatom soarom 
ibenm osom et dispensatlonem coocedens. 

Anloniiias aotem, dom Loriis oooimorabatar, morbo oorroptos, poods 
poii tfobos intoriit, annnm agens lzxtii. 

Bxceptt honc Marcos Anton-nos, Phflosophas, «jos fillas; qo! rc(na- 
vit «iBos xnn et menses nc. Brat aotem statora cttrta« corporo toiul, 
oiloro ciBdldo, sobcanos, oopillitio brori, ocolis polchris, barbatos, fiiclo 
282 lOANNIS MALALAE CHRONOGIL L. XL 

Toc Mufxog fiaciXfig l^apdvtjci rdy SixaiOTOTor W/ioy^ cSorc jeol 
^ uSia&hov xXrfQorofitTv riy nariQa t& tIxwu xal t^ ix^Q*^ 
axovfAkvtf nuiil Th r^ra^ror iiIqoq SiSoa&oi t^c naTQixfjg m^ 
Qiovalag, 

*Enl Si TT^g fiaaiXilag ovtov vn{xu%t Th iSrog twv rigfiar&r. $ 
utaavTwg Si inl twv xQovofv Tijg fiaatXiiag otfTov Tii xaT& *Iov~ 
Xiuvov Toy XaXidiOV tov fifyav id^avfid^iTO, 

*0 Si avtog fiaaiXivgMuQxog Ixxiaiv, iJTOi anvtwoiv, IvHv^ 

C Tioyjklu Tjj fiiyuXfi Ti SfifiSaiov Ti Xiyofnvov KiVT^aQiav* Ipf 

ydiQ iv Tot XQovio Tgaiuvov maiv iv Tjj d-iofitjvta, irTtai Si 10 

O 370 xul Ti Movaiiov xai t^ NvfitpuTov uvtov Ti Xtyifnvov *Sixiav6v. 

o Si uvTig MuQxog ^AvTwvTvog fiuaiXiig iyuifi t^ IlQaalv^ fi^Qii. 

UtniX&div Si iv Tjj Ilawovlu x^Q^, voatp TiXtvTo, 

MiT& Si Ti)v fiuaiXilav Muqxov jivTmlvov IfiualXivaiv Ulv^ 
TtovTvog BiJQog, vlig uvtov, iTtj ri. ^v Si ivftfjxtig, nu)rvg, irr^lS 
pXiQivog, iiofd^uXfiog , fnXdyxQovg, ovXo&Qti, xovS6&Qii, yr- 
vtjh^g, xuTuyvvuiog noXv. oaug noXifir^aag xuTi ivig i&vovg 
D Ovwwv xal vixr^aag avxoig noXXii HXXa idvfj Sfya noXifiov vni^ 
Tul^iv ' Jjv ydiQ xu\ (ptXoxifiog. oaTtg iatfiyii iv IlQoxov^a^, mv 
iviuvTwv X&\ 10 

• 

2. iSiu^itov Ch.» «^Mt^ifrov Oi. 

ptrr»! Mtotas. Marcni ifte Impcrfttory •eqniitiM too edldo Jm^» «I 
mtesUitis liberisy in bonis ptter soccederet: et Ingrmtns ediB fiHns ex 
qoedrante temen liaeres esset. 

Boden Imperente Germenonin f^ns Rooianls sobjofate est; oijes 
etiam sub imperio floruit Jalianus Chaldaeus, vir magni oomlnis. 

Marcus autem ImperatofT Balneum Publicam , CmteiiaFhim dSctHS 
Antiochiae magnae, Trajani temporibos tcrraemotibus concussum, redin- 
tcfraTit. Idem qooqae Musaeom extmxi^ et Trajani Nymphaeom, Oee*- 
MMS Tocatom. Factioni aatem Prasinae studebat Mi Marcos Aatoi^as Im- 
perator. 

Paiinoniam deinde profectos, ex morbo interiit. 

M. Antoninum in Imperio excepit filius ejus, Antoninos Venu; qil 
regnayit annos Yin. Erat autem procerus, crassus, naso adunco, pukMt 
ovolis, colore nigro, crine crispo, curtoque, barbatus, muUeribos addictia- 
simus. Uic, una Hunnorum gente superata et reportata inde Tictoria, 
plorlmas etlam alias gentes in deditione accepit: monificos enim cntt 
Tandem Toro in Proconeao Interfectos est, aimaB afens xxzn. AOrOS IB' om 

V m 

XPONSIN KOMMOJOT BAZIAESIZ KAI 
HAPOXHZ OATMniSlN. Jj2ii& 3i rifv fiaaiXtlav jiyrmlyov B^gw Ifiaatkwai KSfifith- a 
^o^ i Avywno^ hfi xfif w\ fir{vag r[. ^ ii r^y ^Xtx/ap di^ 
fiOiQittiog, Xivxog, vnSyXavxog, nXaio^iq, atfiog, tSaTtj&og, o 372 
ofX^intog, fpiXoxtlarfig , Uf6g. Savig txnaip Iv Mmoxil^ rfi 
SfUYuXfj Sfifioaiov XovTQ^r, imf ixdXiai Kofifioiior. xal xh ic- 
qiv ii Xfjg lAdTJr^g to xaHpavTi aitov ivivioHn xai tlg ri fiiaov 
ttviwv inoifiai to Xiyofiivov Svarov, xrlaag fid&Qa xal roig ifjt" 
fioXovg. xal ilg rijv afx^ ii r^v xara» tov Svarov Xxrtaiv h^ 
(fov rw ^OXvftfdtf AtL 

Infor. Kof^odov Ox. coiifUiitar pn«tar p« 128. B» 124. A «t 124. C» 
vbi Kofmoiiov. L I B £ R XIL 

DE TEMPORIBUS COMMODI IMPERATORIS, 
LUDISQDE OLYMPICIS ANTIOCHIAE MAGNAE 

EXHIBITIS. 

Jr oit Antooliniai Venunt ii p cr > T i t ComBodiis AagaatQs» 0111108 zxn et 
■oniM Tni. Brtt «itcfli ftatnra mediocreB soperantey candidus» sabcae- 
sBi ocoHs, Toho potoloy simos, pectorosns, crine flaTo, crispoqne, mcnto 
lanogincm ewttcnte, aedificandi studiosos et aacromm peritos. Bxtruxit 
luc Antioduae magnae Balneom poblicom, qood C^mmoifMiin TocaTit: 
Dlanae ctiam aedoi» hoic e regione sitam instaoraTit. Mediom aotcm 
Miter baeo doo JUttam condidit; extnictis etiam eradibos et porticibos: 
infer&ot aotem, Xysti ad introitQm« JoW Olympio ranom erexit £84 lOANNIS MALALAE 

B ^nl 6i T^c avtov fiaaXela^ oi WmoxiTg xv^offg xai noXZ" 
rai fOjwaty nonlaavTtg idtfj^aaw TOti avtov fiaatXiwg Koft^i^ 
iov, ^ra ani d^ftag avrov xiXtvaiwg nfHHrKVffwajj tip S^fioaltf 
tug ngoaodovg ag iYaai tfj rwp ^Avtio/Jonf noXu Swaifiiog o 
nfoti(ffjfiiwog Xoyip ^Kti^idiy noXvtfSnwv xai iiatp^QfOP ifwmvS 
inittXovfiiyQfw tfj avr^ noXu, xal ^ta fi^ noqR/artai toc nQoai^ 
iovQ 01 noXitivoiitwoi , aXla to itjfi^Oiov xul avti /op^<r XS^ff 
rm imttXovfiivm nqhg ti^iv t^g n6Xtafg ^OXvfintiOP xcti oQUlorr 
nywv d-twfiiop iv tfj avtfj n6XH t&v ^AvtiOxiw. xal tid^tmc o 
aitig fiaaiXtvg K6fif4oiog iiii ^c/o^ aitov xtXivatwg nfioatxi^ 10 
Qwat tif ififioalif titg nQoa6iovg, &ianlaag j& ^OXvfAma intt^ 
O 3^ Xttad^ai xaX iipoflaag ix tov itifioalov nuQixto&ai tig Ho^w 
dvfjtXoffiatiitv t&v vnovqytwvtiav r^ t&v *OXvfintt$v ItQa xaX «e- 
afiixjl ioftfj fctvtgilk XQW^^f POfiO&ttrfaag xixri ntQait^ /f^ 
vov imttXita&iu ifilfinriog iv raXg ioQraXg r&v ivadirifiatmv, 15 
^toi^vinwv, r&v t^i^ovg, to€t' IcftI.t^ navlfuf ftiH lovXiif 
fifivl xal rif Xiiif r^ XifOfUvif avyovartf fitpA inl fifiiQag /it' 
dg iOQrigv tov *OXvfinlov Aiig, waanitwg infOQlaag xaX tlg Xiyov 
htnoiffOfilov ifiifintwg imttiovfiivov xati rfj¥ ^Hktov ^fiifav, 
Tovif iarl xari xvQtax^, SXXfp^ ti avrwv ipavtQiv xfviflov noai^fo 
rijra. ifuUiag ii xa\ tlg Xiyor innivix^g iofrijg wxrtQivijg Jiu- 
rAovfiivtjg xari frii /, rwv XtfOfdviav^Oqylwv , intQ iarl 5. nQouQfifUvog] p. 95. B. 7. rora^l xomi Ch. V. p, llt. 
D, ItS. C. iroL U. p. 29. D, 43. K. 17. hif] jUf Oi. 

Htjiis avtMi Mb Iiipcrio PriMorct et popvlos Andocbcmb a4 fao- 
perator«n r«ferelMnt de reditibiu illb, quos oosibiai mpnidictui AMio- 
cbiM lefOTeraty in lodet afonisUcos et cojusooe feneris spectecnln ibi- 
des celd>renda; sopDlices eom rogantfs, oli Bdicto soo diirino coTeret, 
ne in pesteroBi Megistratns roditns hosce in proprinn nsnni conTorte- 
rcnti sed, ot aerario poblioo asserU, Lodomai OfjnipionNn alior y niq ue , 
mA ad Antiocbenseai popolom oMectandnm exhibendi erscnt, sompcibns ncieo& ImicrTirent ConoK^dos itaqoe Inperator, reditlbos isds, diTi- 
no suo EdictOy aerario poblico ▼cndicatis, JoTis dympii in hon«irens Ln- 
dos Olynpicos indlxitt qoarto quoque anno, per xlt dlcs continooo, rito 
celebrandosy in Pcstis AAathcnaton, siTc sacrifidomni; qnae ex • 
tndine perafi solebant, Fofieaio, siTo JoKo, ct Loo, ai?e Aufusto 
bnsi separata in boc, ex aerario pubiico, peconiama snnna satis 

ek, in ndnistroe, ofReiun soon in Olynpioron sacra oniirerBalique celo- 
Uto praestantes eroganda. ^iniUtcr etian eisden roditibus aori sa- 
tis anptun seposnit quantitateny in Certanina Bqnestria, singulis Sofist 
id est, Doninids diclNisjrite perageoda. Praeterea etian in nsnn Pcill 
lUios Trienoalis, noctorno tenpore tentoriis celebrari solitit auri pertio- 
Mn sofficieoten asdiniaTit; aa lanpadei candolasquo parandai| quaeqna CHRONOGRAPHIA. L. XH. 286 

imiiflmv Jifmnsw seal jiipfoSltfig , tovt* kfrl toS Xiiyofiivov D 
MahviMu 8iiL %i Iv xif fioCbf xf xal i(fTifuaiif fitpfl IntjiXit' 
cS-oi %ffp iiityfi^y ioffviy, iipwiftai fpanf&v x(f^^^ noooTfira X6^ 
y^ Xa^dSofP uai uarS^Xtav xal tSp SXXm t&v nqoxoHfovvTm 
$ln\ T^ navfjyvQtp t&v X* ^fHQm xiifnv&v navwxtiiov. niQl ^( y ^ 
wvnjiQt^Q iOQT^g fiifivriTai BiQylXXiog o cofpdTajog ^Pwfialiov 
notrjT^ Iw Tif l^ avTOV Xiyfp, t^ ^Fwfidi^ yXdaaji ixd-ffiipog 
Tavro. T(fiiTtiQtx& Baxxof toyta voxTOVfvovg xwi fioxAT xXa^ 
fiitfi Ki&oifiiv' S ioTi Tjj *Eklfi9lii yXnicaji t^ TQtitfiftx^ 

U^iTH, Srt i Jiiwaog Iv wwrl wfi fwv^ Tfjv ioi/T^v TiSy iffyioiv 
iv T^ Kt&oiftovbf i(fii. 

*0 Si aiTig fiaatXiig itpdiftai fpavifi /^^ara xai ilg Xiyov 
xvwv fy t m w itpitXivTtav IntTiXdad^tu iTtl tTfi X oSsinc:* iyiad-ai fjtiv 
inl fiipmg Xft %mg t^c anoatpayfjg, ifyit^ Si Toig vmXolnovg 

iSfitjvag i Jg Tfjv avUoy^v TiiSy ^fiqtotv itg ioffTfiv ^iffamlag 
Zifiwc xci IdifTifiiSog, ^ 

Ktti ii&ifog T((Tt tivofida&fi Svfftifx^g nff&TogjiifTafiivtog 
ftoXtTivifiivog , nfofiXfi^iig ini t&v xjf(Ti(foiiv xa\ tov Srifjtov O 875 
ftavTig. 

% ji(pti(ftai Si xal tcI Xotni xf^M^^^ ^h Xiyov filfitav xtd Sq^ 

4 xmvSiiXmv'] ftavStlmv Qz. t. P-,lld. C ikUU ft^m^Qvvtmv 
Gh., ftQvxvQo4vtmv Oz. 5. X iljiiiQtSv] BfiUa tQttniv^fiiQmv. 
7. o ] A«L T. dOt. 8. Bivim Hoyta vontovQvovg uovi fioxdt 
xldftmQil BmtxitHzti iofiav iutovQvovg novg pmonav uXttftooi Ox. 
10. 8fff ^tiwg] ^Porte l«Midiun, o dtSwvoo^. Periodof Tero 
liMC MtOa opparot, «s ▼«rbroUcaiiu defocCo.** Ch. 18. AnCo 

ohm% intmonglt Ox. 14. If^] MOmoiao lofendnn, fi/T. ut tu 
■cadaBi reuquomm adiectione expletntar Men|ef xhtnu tHto enni 
IT,** Ch. 

•Bee ree neoesferiee cieent ad lolenidtateai iilaniy qoa per •padoai xxx 
dlem, totit noctibot Gcnlo indulfcbant 8ant aoteai liaec Otgim iro- 
cata; n cay e Mycteria Vcoeria et Baccbi in honorcm afitata: qoae, qood 
■wi c Maio cdebrari ea not crat, Majumae nenien habucrunt Fcttivi- 
tatii aatcai cjoc noctamae mcoiinit iapientiiiimot Roamnonim Po€ta Virg. 
L IT» obi iita LaUna linfoa hiice prodidit Terbii. 

TVielcrica Bttceko Orfia; aocdiniiiifvc oocol claamre 

Ckkmenm. 

qood Graeco idlomate tonat: tff tQUtfiQiu^ hit etc 

Imperater etiam pecaniai tatii amplaa Cyncfiii dectinaTlt i qoae qoi- 
dcm in qoatnor annoa, ex ▼ctoito ritat celebrari iolita, ipic xxxn mcoii- 
boi taotom afitari ▼oloit: oempe ot ti mcoiibui allli a Tcnatione abitl- 
Boado, lerarom coUectio fierct, io diem fcitom Dianae et Bfartl aacraai. 

Tom prioram Hgrimreka a Primoriboi populoque cooititatai cit Ar- 
tibaaiai, Hafiitratai Antiocheoiii. 

▼ero quod reliqaam foit, io Mimoi et Saltatriddoa efo- £86 lOANNIS MALALAE 

jtfjinmip itai t&v Xotnwv Hfxf/iw rwp h IlavS^^oig inmXovfii» 
ifonf. yui Jittotc na^axiO^ rfj avr^ jwv lAvrioyJww noku noQa 
%ov ifjfioalov a^ifintwi %a xoffffovfuva Xiytf twp nQOi^fr^ipwp 
&iw^iwp napxa. Hoi iploTffaap t^ fiaciXti Kofifi6iif ol jipTio^ 
Xiig av^Xfip /aXnnjp ftaTik fi{aov t^c n6XmQ avTWP. inl ovp t^5 
ovTot; fiaaiXilag nfWTotg iiuikXta^ tc^ *OXvf47ua ToTg UlpTtoxtv* 
C at Svfotg &ni d^tlag avTov , wg nQod^ai , xiXivcnog ixovg a^ 
XQflfiaTlfypTog xaTa Tovg avToig lipTiOXitg SvQovg ip t^ naQ ovtov 
XTta&ipTt Svai^. fjYogaaap Si tcI atSTcc 'OXvfinta ot jipTtoxitg 
naQ& Twplliaalwp Ttjg ^EXXadog in* ipkprjxoPTamqtoiovg aywpogto 
^OXvfjinlwp y wg ihat inl Vrfj tI^, iyfiitptf ndxTif. 

Kal iyiviTO ip avTfj IdpTto/jUtf aXvTaqx^^g ip TJj avTJj ^c/b 
O 876 xiXivait ipofiaa&iig ngwTog Hq>g6ptog o ani inugxotp, ifol/TiTC 
^ApTtoywg. ocTtg (fOQiaag ri ax^fia tov iXvTafxov Tog fiip ^fii^ 
fag iufiaTO xal nQoaixvpiiTO wg avTog o Zivg, /117 iptwp ii dgiS 
I> o7xoy Tug avTig ^ftigag fn^Ti ilg xUpfjp iponbnwp, cUlX* dg 
lioiQOP xa&iviwp fJg tiaffog vmQ&pw XlO^wp xa\ xa&aQwv ot^oh 
fiuTWP xal d^ftftvfjg yftud^ov. if^QH ii axoXijv iiuxQvaop aanQtiP 
wail xjijp xa\ oTiffupov inh XvxvtTwv xu\ uXXwv Ttfiiwrv, xai 
xuTitxi Qafiiov ifiiXivtp^ , fpf^fwv ilg Toig lilovg niiag aaviaXtafo 6. inttili^fj Ot. ' 7. itovg •('. x^fittatltoptog nata rovc 
tov9 *Avtiox(is] »,Brror BaDifestof eit ia noaero: cclx. ooia Ae- 
rae AnUochenae annot reipondet CuracalUe Inper. anno 11, oi Ra- 
seblns patat; annomm folicet ad ■iniaua xx. Cicto ■MtachnHiia- 
Mo.'^ Ch. 10. ivtviinovta] W Ox. 12. ttlttdozfiS Ox. bb. 

13. 'jfqf^ovtog] 'Jq>Quvi09 ToL IL p. 49. C. Sa ifiilivijv Ol, 
ifiilXivfjp Ox. 

• 

Svit; caeteraqoe id genoa lodicra» popnlo exhibori iolita. QoaecoBqoe 
itor ad Ludof illof antedictof neceifaria erant, ea onmia In posteM 
Antiocheniflf ex aerario poblico» rite foppeditato font. Antiochi^ifefl ita- 
qne Imperatori Comroodo ftatoam aereani, urbif in nedio, erexetnnt. An- 
no autem Aerae Antiochenae cclx , diTino Imperatorif ex Bdicto, uti io- 
periuf dlctumy Ludi Olympid Antiochiae in Xyflto, a Commodo extrocie, 
primum celebrata sunt. Ludofl Tcro hofce Olymplcof Antlochenfcfl f ^ 
aaeli pretio dato, ex pacto non icripto, habuerunt iibi per xc Olyapio- 
dei celebrandoi, hoc eit, in annoi cccf^x. 

Eodem ex Bdicto Imperatorio, AlUattha tan primum deflignafoi cai 
Aphroniui, Expraefectoi , ciriff Antiochenoi: coi, quamdiu habitom AU-^ 
tarekae geitaret, honorei diTini ab omnibua deferebantnr , tampam Jeri 
Ipii. At neque, per totom illud tempui, domum aliquaro iubiit, aeqoe 
lecto icie reclinaTit: ied humi, iub dio dormleni, iubitratifl ei itiagnlii 
roundb et itorea juncea , iuper lapidibui recumbebat. GeitaTH aoiem 
itolam inauratam et niTii initar candidam; caput corona, Lychaitibni, 
l^larfaritby aliiique lapiliii pretioiii iniigidta, anctof : mano toio gcitn- CHRONOGRAPHIA. L. XIL 287 

San(fa» lxu9ivSi Sl rig avtitg ^fifya^ ilgro H^utQOv tijg Xtyo^ 
fii^g fiaaiXixijg to KaiauQiOv, %i xnad^iv vni xov KatauQog 
^IovXlov Toii iixtuTOQog, onov Voraro o uvdQiug tov avtov KuU 
au^g o il^w tiJQ KoyxTjg Tijg fiuaiXixrig. ro ii uvvo KuiauQiov 
Sxoriparti tov Uqov tov^AQiwg vnijQ/jv, onov t3 Xtyofiivov Mu" 
xiXXov, iiu To ixii t& /oIquu xqIu xontia&m fiovov, nXrjalov tov O 377 
^Qnag tov liQov. 

*0 ii YQUfifiutivg nQ0i/jiQi'a9ii nQfitotg uni tijg fiovXffg xul £ 
TO0 irjfiov 6vofiuti IIofinTjtuvog KotulatiOQ, og ix ylvovg avyxXij" 
10 tixuiv 'Piififjg vniAQxanf, (fOQiaag xu\ uitog atoXr^v uanQOv xul 
axiifuvov oXo/Qvaov timo if>vXXoiu(pvwv. ovttva ittfnav xui 
KQoaixvvow &g uva, fprjalv, HnoXXafva, 

*H avii7 ii fiovX^ xat o iijftog nuXtv nQOtfiuXovto ^AfXipi&a^ V 133 
Xfjv iviftati Kuatov *IXXovaTQiov , qoQOvvta waavtwg atoXtiV 
ISuanQOv oXinniQiXov xui axiifuvov mnXiyfiivov uno iufviviov f^vH* 
Xwv xut iv T^ fiiata aTrjd^uQtv /Qvaovv i/ov tiv Aia» Bvttva 
Hfiipid^uXffV iTlfAWv xal nQoaixvvovv wg tov*EQfiijv, xa^iog o 
aofig Aofivtvog /QovoyQuqog nuvTu tuvta avviyQuypato. Q 373 

£7^ ii tiv uvtiv ttQiv uywva twv ^OXvftn/iov tJQ/ovto uni 

fOixaatijg noXaog xal /'^Q^^ viiixiQOi ivyivktg xatu Tuyfia uyvavi^ 

^fiivoi, xal ifxiQtfyv avTovg xativavti uXXt^Xwv. fiitu ii noX-* 

X^g aioqQoaivfig xa\ Inntxitug itijyov firiiufio&iv firjiiv xofAt^o» 

fUViH* ^ai^ yoQ iSnoQOi, f/ovTig xa\ iovXovg Ulovg ilg vntiQi^ 

7. *AQitH Oz. 9. TIopMittvhq Ox, 13. wQOiPaUovxo Ox. 

Tii Sosptmi Bbaoiiumv pedSlMuqiie suidilU alba. Dlebat euiea bUeo 
lab dio dorodfit, b Hypaeihro Ceesario Besilicee, e Jalio Caetere Di- 
ctatore extroctos obi etiaia stetit ejos statua, extra coochaBi Basilicao 
coUocata. Caetareoai ?ero illud Mards fani e regione sitan erat$ aao 
leco ■«ac stat MaeeUaa, sic dictoa a pordnis camibas« qoae ibi solae 
Tooalea caedontar, ncc procol a Martis fano sitam. 

Seriba qao«|ne toni priaoBi a senato popoloqoe designatos est Pooh 
p^anas Qaantor, a 8enatoribos Ronanis oriondos: qui et ipse stolain 
^■eqoe candidan gestabat, et coronan ex aaro solido* in Lanreae ef&- 
fiea fabrefactan. Honc Tero tanqaan Apollinem haboerunt. 

8«Batos infoper popolosqae Aaiphithaleai dcsi^narant, nomine Ca- 
ilm lliastrea; qoi stoia stniKter candida, holoscnca, indotus incedebat» 
eereoan gcstanst ex laori foliis contextan, cojus in nedio sigillun erat 
Jeris aoreuai. jimpkitkaU aotcn huic, ceu Mercurio, dirinos defcrebant ho- 
nerce: sicati haec omnia sapiens Donninos Chronograpbus literis prodidit. 

Ad sacra -irero haec lludornn Olvmpicorun certamina ondique cen- 
▼eoidiat, qoicqoid erat Juventutu nobilioris; qui in partcs scse distra- 
heoiesy Inier se inTicen certamina iniemnt. Et hl quiden, (inter quos 
eliaa Tiicinci fiiecini plnriaiae;) aonma stne tenperantio ei modero- £88 lOANNIS MALALAE 

B alav txaarog jcaroi j6v fiiov nXovrov * o2 il nolXoi li aAx&9 wal 
notQd-lpoi inilQx^y ' ^aav ii Imfif^SfiiPOt xal noXir /pva^ Ix Tijg 
liiag naxQlioq * uXH tvxfjg Z^if*^ ^^' raYfiaTog fffmfCiorro xai iii 
ri ix^ty io^ug iig t^w liiaw natflia, noXiv ovv i?xov o/arra »2 
^fiov fQ/6fiivoi ' ual 01 ^iv IndXaiap, ol ii iXQixov, ol ii iaaXMj/nw, 5 
01 ii inafxQarla^ov, tuQOi ii invxnvoy nvilvotg iaxtvXiHg: 
O 379 x&c avfifioXag, uXXoi ii ^iixovv ^nnoig nQmofiiXoig, fA ii 

vaaxovp %QaYix& ftlXfi. ^aup ii xal naQ&ivoi xiQUi ipiXoaoipav^ 
aurxal xari %ayfia aaKfQoavmig iQxofnvai xai iywvi^fi^riu xal 
naXatovaai fiirA fiofifiiovaQlwv xal TQixovaai xai TQuyipiovaiuW 
C xal Xiyovaiu vfivovg Tiv&g ^EXXtp^ixovg * oSrtvig yvvatxig fuwi 
ywaix&v tfidxovTO aYiovi^fiivai nixQ&g xai niQl Tik naXoJafAmtm 
xaTnmX Toig iQifiOvg xal ri ifiivfifia. xal Srig t^ aiTw A§ 

fW^ UTi viog TOV iiQOV, iffjol, i^fiOV XQufyvTOg iaTtff^, O 0TC- 

favofSftivog &g vixi^r^c otiipQw fftiviv iiog Ttig nXiivT^ av-15 
Tov* iaffQaylfyxo yiQ iid-iiog /icrd riv iy&va xa\ iylviTO UQnig» 
waavTiag H xaT nuQ^lvoi tfiXiaoifOi ai auifavofSfiivai lylvavTm 
fiiT& riv iy&va UQUiu. xixitS-iv imaTQifovTO navTig. o! ii 
O 880 ^oyrfc xTtiaug ;^o>^/aiy od awntXow iXXii &avvTiXiig ifitvav 
i^ oS knif&fiaav 17 xTijaig airov t6v X9^^^ ^^ fiovov T^gfD 

17. hflvovto] iyivovto Ox. tO. i^ «r/tfi^ aitoi cte.] »98«. «rf- 
oi^* BiullagMi Tero hie nmori luuMMt MnMoi aohUo tooiitf i 
forto legendaai, «1 utiouo uitmv, «• f. «• ^ n}r t^ijo nir oit» 
^ivtmv.^ Ck. 

tiooe iU defebant; miOa ez porie aliom Indifi, ot qd ^ oopied e»- 
•ent, elqoe enri Tiai «egnai cz patrie qoiimM aoe attnlenBtx qein 
onosqaiaqae etiam eonuny pro fiacaltete» fiunnliuo aoo atipetna inooMeti 
nec, n£d rofati, aot ex pecto, oertebent, et nt bonerea inde in pntrin aen 
conaeqnercntnr. Itaqne certeoiiiiibna Id atrenne ae eiercaenuit, ot rm n 
retiom eCieni oninlboi faeront; hi qnldeaB paleeatre, iiU oaran, efii in- 
atnunentfa nraMa* alii Pancratio, pagillata elii, difltia baxo efwntia, enr- 
tentcas nennuili eqab injagiboa earicaliantor; eUrTreglda Ble dn l e tieni 
bna eertebent. Qninetiani et Virginea qnoqne, Philoaophiee Cendldnlec^ 
ex TOto qaedem ceatttetia* eo ooaireniebent| et hee qddeni cer Ut ant 
nliee collnctentea. (cnm boaboneriia) eUeo cnrrcntca, eliee Trngoete» 
et Greecea qneaden centiicnea modnlentce. Cnn nralieribaa entera nrai 
niai nralicrca decertebant; et hee« aive lucte« aire carMi, alvo irece can- 
tendcntca, ecrie qnoqoe intcr ae ccrtefliine coounlacmnc 81 qoia enUra 
nltemtriaa aexoa, aacro popolo acderaantey Unqnera ce r Uni in e enpc ricr, 
eoronettta fnerit; hic, finllo certeraine, atetln in aecerdetcra oHaigoif , 
ndaaqoe raorten ceatoa reoienait. Virfinci qnoqne, Phlloiophine ci 
detee, ceronera Tictrida edeptee» anccrdotlo eddiccbentnr. Tnra 
Inde dlacedcotea. aedea qoiaqoe aoaa repetleraot. 8i qob nntera ex 
reoAtia inndi fnit dorabaai roctigeiin oeincepi pendebet raillni CHRONOGRAPHIA. L. m $89 

$M7C toS fmxf^lno^. d ii xai ifycumjfluv xivm iS&rno^v, 
iXttTavf^yriTa i^m %iv X9^^^ ^Q C^C aixw fi6pw & fi^fy if^ D 
fmtiffta Q aymwtaufiiyog» roaovTot ii fuav ol igxiiiOfOi &y(o^ 
fhac&m 8ri ov^ vniQifidXXorro iQid^fiM, a)X Saovg awffifi ik^ 
Shfp »at& rayfta xal ciVe riovg cfrc nag&irovg x6gag navTag 
l^Hogow. Koi noti fiiv nXrid^og ^(»;|fcro nokv, noti ovx ijgx^^o, 
nfig Toig XQ^vovg xal xodg ivifiovg T^g d-aXdaafjg^ 

*Enl ii Tijg tov avTov Kofifi6iov fiaaiXUag HnaS-w vno d-io^ 
ItilvlagNutofi^iiM, fnjTQ^noXtg Tfjg BiSvtlag , xi Tqlxor avT^g 

iOni9og tiog Tijg Moviovn6Xtofg xal rov noTafiov roi; Sayagnag Tik " 
nigtl^ fiffpl fiotif T^ xal ogTifualif / dg Ti avyog. xal mX- O 381 
Im ixaglaaTO h fiaatXivfTfj atvTfj n6Xu xal &9fjyiigtv ovri^. B 

^Enj ii TiA avToS Kofifiiiov xTi^Twg Tig xal noXiTivifnvog 
IdvTiOXiiag T^gfuyaXfig iv6fiaTij4QTafidvfig, iXvTagx'!^, fHTi Ti 

iSnXfigwaai xi aTapiviOv t&v *OXvfinliav iv Jdfpvji igfiXoTtfii^aaTO 
gt^pag iv Tfj Uga Jdfrg t^ i^f^V ^^^^^ awT^fita noXXa V 124 
2^0»^ itattavt^ovTtav, xaXiaag Toig avToig £^ov( noXtTtxoig iti 
%i T^ littf avTov n6Xti TovTovg xf^gfaaa&tu , iq^oglaag ix t&v 
Ulm xo^giotv ngiaoiov ivaXoyovfilvfiv iig Xoyov t&v aix&v Sq^ 

t, fyivi] ifiitvi Ox. ibid. ftovov] MaliiB fkivov. 4> on] <Sm? 
ikii. vMiQifi. Ch., vMigf. Ox. 14. dlvtdQxng Or*» «d qood Ch. 
yylflM JSootaom' Ita oniii snpro libri liaiDs tniUo oqai Tootts «al 
iv^im^ tott mvofido^ SvQidozflf ft0»tO9 jQtapdvtog^ «olitnro^»- 
vos^ elc. AlyUrcha enifli oodeni temporo designaUu est Apbronius, uti 
€z loeo dtoto yidere ett. Artabani irero bnjns nominis scriptione nagnam 
▼arieUtemol>senrareKcett Nostrocidm^iloTa^aytofet^ilo*''^''*''?^*^^!'. 
AlejiL Auctori 'jQtdptxvog etiam dictus est. ^ 16. nalafiimv ] Kala- 
fua Chron. Pasch. p. 263. A. Conf. ▼ol.II. p.5.B. 19. dvtiloyov/ti-' 
niv] yyLegOt dvtgUifov(Uvfiv. Chr. Alex. legit» i^yaloyoooair.** Ch. 

inm Spso Tiveiot Si onibos etiam Opificmn sodalitiis praefoit Agonista, 
ab emoi serritio imaMHumy duranto cjos Tita et ipsa erant fotnra. Ath« 
hiar— Tero iireqoentia, tanta qoaota lueritt impedimento non erat» qoo 
■iflai ilDa oasnibos «triosqno sezus, qni ax pacto oo conrenerant, dare- 
tmr oartaiidi locos. Bt erat qoidemy com plores Tenerunt; erat etiaas» 
■U poociorcs; pro toiBipestato nJmimmi et ▼entomm ad naTigationem ao- 
oammodatomm opportonitate. 

B^Oidom Commodi sob imperio, difinam iram tertiom passa est Ni« 
romidia» Bithjniao Metropobs; mssanto etiam ulterios terrao moto, 
MjdopoBm osqoo et Sancarim fluYiomt locaque ▼iciiuif Maii m, sub or- 
tam solis. Miilta antem Tmporator» in urbis bstaurationcm largitos est. 

Bodem Imporaato CoauBodoy Artabancs ouidam ex CiTibus et Blagi- 
oftratibos Anciochiao magnao, 8yriarchat post Coroaalionem Olympicam ia 
Daplum finitom, magniftcentiam snam popnlo praestiturus, sparsit in onmt 
flid aaoram Daphoem, temeras qoamplurimas Panis Perpetui; destinatis eC- 
lom ox praodiu sois, ad Coogiarii hojns sumptos &ciendoi, roditibos aii- 
— is pn^ortiooalibai. PaDCs ▼oco istos, CSoicot, TocaTit, qood CifiU- 
ioMMf Maiotec 19 £90 lOANNIS MALALAE 

rmp. xai &rfffuqw avtw oi *AwiO}t^g an^Xfjv Iv Jinpvfi /ao^ 
fiaflpfjv, imYQuxpttVTig, *AfTafidvrjg aiwla fiviififi. 

*0 ii avTog K6fifioiog fiaaiXfvg aniX&dv tlg Tiv olxov Oav- 
ctIvov, cvyytvovg avTov , iM alfiaTacov x^ftov &d^(f6o}g iTtXw^ 

rtiai. 6 

O 382 MtTi ii TffV fiaaiXtlav KofifioSov ifiaalXivat ITt^tvali o 
B xal uiovxiog AvyovoToq fitjvag /^ xal rfiigag iff. ^ di fiox^, 
iv&iiifalS, inifivog, anXo&gtlS, fityaX6(p&aXfiog , y^Qiov, oAo- 
n6Xiog, TtXkvTfi Si atfayt)g vnb toIv aTqaTifaxohf , iog t^fjQj^TO 
' ix Tov naXuTlov tig Tor MuQTtov, wv iTwv o\ 10 

n]tT& di Tfiv PaatXtlav IltQTlvaxog ifiaclXivat AUtog 7o«- 
Xtavog xai SlXfitog fitjvag ^. ^y di fjiaxq6g, fii^on^Xiog, oi^ 
X^d-QtT^, cvvotpQvg, vnoCTgafiog, XtTiToxa^dxTfjQog , fttXixQOvg. 
^xTiCt 8i Iv IdvTio/tla tjj fitydXfj t6 Xtyofitvov JXU^^, 
intiifj tlg t6 &iaTQOV intTAovv rag ndXag iv totg ^OXvfiniotgAS 
xal ii& fAfjvvattog xCav Trjg n6Xtwg Hvuoxtiag xTfjT^Qotv itfj&iv^ 
Twv naQlaxtv avToTg ;|r^juara tlg t6 XTlcai to cxvto nXt^Qh* 
O 883 ^^^ txTicav aiTb n^rfclov Toi; KataaQlov, ayoQacavrtg Tfp^ oixla» 
jicafilvov noXiTivofiivov , ^lovialov Tfjv d-Qfjcxtlav , nXfjciovTov 
SvcTOv xa\ TOt; Koftfioilov itjfioalov, iaptiyij ii o ovto^ 7ov-S0 
Xtavig Aiitog vno xovfitxovXaQiov tig Tfjv nfjyfjv %ov naXaTlov 

2. 'jQtttpdvtjg aimvla ftvnfifj] nForU legendon, 'Aotapdvowg. Ckr. 
Alex. htbet: 'jQTapavtt i} ftvr^fArj aitovtu.*'*' Chu Fort. *J^fm^ 
Vid. «d p. 115. B. 16. itrj^ivtmv Ch., 9aj^ivtmv Ox. 

Um lam ds donaBset Hnk iuque Antlocheotes statoan Mifereaa 
md Daphnen posaemni com hac Inscriptione s ^lotoiii «caiono sfyi 
lema. 

CoBOM^dos aotcB Troperator, dam apnd PaostinoA, oonsangolBeHi 
aoani« eoniaiocabatnr, sanguinig fluxn sobito oorreptas, interilt. 

Defuncto Commodoy imperiom obtinalt Ladus Pertinaz AofistnB, 
menses ii et dies xriii. Erat autem procerus, pectore firmo, nasa adnn- 
€0, capiUitio plano, oculis grandibus, senex, totusque canus. A m&ilabiis 
nutem occImis est, dum ex palatio in Campum fifartinm prooodit» 
suae anno lxx. 

Post hunc, imperaTit Didius JuUanos, qoi et SiItIosv 
Erat autem proceruSf subcanus, capiiiitio crbpOy jonctis sopercilits, 
strabiis, facie tenui, oolore flavo. 

Bxtrnxlt hic Antiochiae Mafnae PUthnm qnod Tocant. Om 
nntea, quae in Ludis Olympicis fierl solebant, Palaestrae b Theatro 
agitatae fbissenC; Didiui, rogatu civium urbis Antiochiae, pecuaiis po- 
pulo largitus est, ad PUikrum conficiendom. Quod et factom cst, nen 

Jirocol a Caesario; Pretio comparatis in id aedibus Asalifaii, Jodaei oro- 
iessione, qui etiam ex urbis Magistratibus fuit, prope X>stom et kal- 
neoa Conmodianom mtis. Didius autem JuliaiMiSy dom od tetim ' 
CHRONOGEAPHIA. L. XU. 291 

Ttififig tan, wg nqofttx^i rotg Ix^vci, xatA avaxiv^ toS fu^ 
avxov. ^ ii hiavjwv ^. 

Mivu ii T^y fiaatXita» Jiilov ^lovXiavov ifiaatkwaw o ^a&^ 
jaxoq StfiriQOQ 6 xa\ Sinxtfnog, vni TfJQ avyxki^tov ^Pwfjif^ yjrr^'' 
Sfia^ifg, inl tijg vnatiiag 0Xaxayog xal KXdgov. ifiaalkivoi ii 
ttfjil^ xal fiipfoQ &'. fjv ii iiftoiQiatog tfj '^hx/a, XintoQ, n- 
CTti&og, fiaxQOfivog, ivofd^aXfiog, fuXdyxQoog, ovXod^Qii, oXo- D 
noUog, fiiyaXondyonf , toi^g noiag atvtpofuvog , fuyaXitffvxog, 
if/lXog. 

10 ^Enl ii tfjg avtov fiaaiXilag itvfdvrrjaiy IdXfiTvog o avYxXfj* O 384 
Tixoc* Srtiva 6 atgatog, dig noXifut totg rfjniai mfifp&ilg na^ 
qi tov n^ avtov fiaaiXiwg /tiHov, avfjyogivai fiaaiXia ai&ivti^^ 
aug tfjv avyxXfjtor, xal xatiilio^ir avthv o Sifijjgog iv tfj 
Ofdxfj, ««2 naQaXafiav avtov iip6vivaiv. 

15 ^EX&wv ii SififjQog inl ti- Bv^drtiov, xal iwQaxtl^ rijv to- 
nodialav tfjg noXiwg xaXi^v, dvi^yiiQi t^v Bv^ovnoXiv, xal fxtiCi 
Sfjfioaiov Xovt(}iv xi Xtyofxivov Ziv^tnnov iioti ixit 7atato iv 
iiiaia tov titfaattoov atfjXfj jjfaXx^ tov ^HXlov, xai vnoxdtw av^ 
tffg tyfvnf/i tb fivatixov Svofta tov ijXlov, Ziv^innw d-itp* ol ^ ^g. 

iOyu^k &Qaxig ovTCci^ l^iyov TOf fjXiov. o< ii ttjg niXiwg Bvfyjg ov- 
TCtf( wvifiafyv ti avti ifjfioaiov 2Uv^innav xata ti ivofia Snif 

5. ^ldumvoQ lurl JQd^ov] ,«Chr. Alex. legity ^Xdmtov xol KXd" 
Qov. Eoicbiiis ad an. Se?eri 1. Coss. pomt Falconem et Clarams 
vti et Fasti CapitoHni, pro ^Xdnmvog, Itaqne apad nintramy le- 
fendom 0€tXnm9ogn fadli literarnm transpoutione.^ Ch. 11. r^ 
fuci Cb., riniot, Ox. Cont iroL IL p. 2t C, 64. C. 

palatfom piscibns intendit» a cubicnlario sno, a snecessore ad id saboma* 
tOy ocasns est, annum agens lx, 

Didinm Jnlianam exccpit dividsslmas SeTerns, qoi et Septimins, a 
Senatn Romano Imperator salutatus, Flaccone et Claro Coss. : et regna- 
▼it annos xvn et menses novem. JSrat Tero statura mediocrem saperan« 
te, fracilis, pectore firmo, nasutus, ooills Tenustis, niger, crispns, canns, 
barbatns, aeger pedibus, magnanimus et ad iram pronus. 

Hojas sub imperio noTis rebns stodebat Albinus, Senator; qnem caa 
Gepidibas (in quos a Didio misMs faerat) bella gerentem, exerdtus, 
spretn SeBatns autoritatOy Imperatorem salutaverat, Uunc autem insectt- 
iQi Sereras, in Thrada comprehensum, ned dedit 

Sercnu antem Byzantlom Teniens, eum situm c^us amoenum obser- 
?aaNt, nrbem iostanravlt; Balneo etiam Pnblico ibidem extructo, cai 
Zewrtppttt nomen; ex eo, quod ibi olim steierat, in Tetra&toi meditul« 
Bo, aeren Solis statna; cujus ad Basim Soiis nomen Mysticnm inscribeba- 
tnr, hSk» Teibis: Dto Xoxxippo. ▼ocabolo enim hoc Thraces Solem indi- 
setant Balneum Itaqne hoc Byxantlni, non ut Imperator id Tocari to- 
nlt, SeoeriaMMn, sed n lod nomloo antiqoo Zevx^ipiai Todtabant. Im- £92 lOANNIS MALALAE 

Jl)fl %i nfinfop o tinog, «o2 oixhi, wg Jlmp o fiacAivf, Ug ti 
HSiOP o^rov Zvofia Ix&kovp- ttith Sifiiifiot* o- 3i fioffiXtii^ S^fi^ 
^C T^ TiTffaartpop , oSirc^ h fiia^ ^ato^anjXii %ov ^Xha, 
nfoai9fiK$ ji ifipiiaiop S &rfCFfy aixi^, inf aixoS xthaQ h if 

V 125 ixqoniXiitiigait^qBvlL/ofvniXinQpalp, ijtoiUQorj t&^HXta, iiIif-5 
aloip t&p twtiov Ixtt iXXtap Ho Uq&p %&p xtiaS-fptufP Mf^tp^ 
vni fiip Bv^ov rfi HftiftiSi aip rfj iX&f^, vni ii OiiaXlof 
jiffoHtfi * xa2 ipafayiip ix tov Titffaat^ov o Sifiijfo^ ti 
SyaXfia tov *Hktov iatr^aip Spiod-iP tov U{fov, xal xtlaag o ui^ 
tig fiaOiXtic xal xatipapti tov Uifov t^g IdqtiiuioQ xvptffioip fiiya 10 
napv , xal xatipapti rov Uffo^ r^c ^fpffoiltfig ^iatQOP. rd ii 

O 386 ^lnmxip XatfioiP iiq ri aiiti Bvliiptiop o u^dc ^a^raroc S^^ 
fog iyofoaag olxi^fiota, xal tip x^nop top opta ixiipiftiaag 
inoifiai ti ^lnmxip rolj^ Bvl/iPttoiq'' iniff ovx iip&aai nXf if m 
am. xaXtiii Xtfifnpop Stgatfiyiop «PipitoaiP o avtig Sifif]foc'lS 
B nQiffjiP fif Ijp xtic&ip vni j^X^dpiqov rov Maxtdipoq, Sti xmti 
^afitov imatfAtivaiP , tg xal ixaXiOi roi^ r^Jiov JS^r^an^T^iov* 
Ixit yif atfatfffijaae rc^ roS mAifiov HiffifiaiP ilc rd nifop xati 
Ihfawp. 

^Bnl ii r^c fiaaiXtta^ tov aitoS Stfifjifov itvpappfioi xo} £U JD 
jloc avyxXfitixig Ntytf ric ipiftati, xatAd-iip xatilbffa&p* xti 
fiiti ti not^aiu naxta iif^Pfic nfi^ lUifaac ixotaag o atfmtis 

S. oimio Ch.« Ztuo Ox., taoo Oiroo. PmcIl p. 265. Q. CMft- 
TCBdos oiB kit et aoqocotfbai Suidai t. ZtB^o^. 5. oMOOxiltt 
Chroii.9 iuooMoXttfg 0%. 7. Mtdittg) Scrlbondaai MmXtlog. 
ConC epigramM apod Hegychioa lilosCrcA p. 70. Or. #fi6cEUta| 
•cripUiB cpmd CcdrcnuA p. dS3. C 

pcralor ant«i Sercrat Tetrastoam ho€« c^{oi ia medio dta fecvai Mii 
itatoay Bahieo pabBco a le eztracto adjedti cajaa ia iocoai« io iMa or- 
bis somaiiUte, templam qooqoe Soli ercxit, (cojas io saMo 8eBi stft- 
toam, cz Tctrastoo deCractam oolh^caWti) ia profMaqoo docliasilfis» qoac 
oBoi ibl crecta focrant, hoo qoidcm a Byio, Dttmao Ceromtm aacram, il- 
M a Phidalkt Veneris lo heaorcm. R reglone aatcm Dianao tcnifle, 
Cjrncfiom plane mapom, Vcneris antem £uii ez oppodlto Thoatram Idcm diTinisduaos Sercrasy aedlbos ooeauitli, h crto qn o 
arberibos dcnodato, Hippodremom ibl Bjiantimi eztmiti qpcmT 
nd eiitam non perdozit. Strategium qooqae Sevcros iutanmTk» ah Ala- 
zandro Macedone oBm, cnm adversus Dariom armn aMnrit« o rti oc t nmi 
hec nemine cidcm indKo, eo qood ezhinc, nhi in hdhtm PcniomB sma 
paraaset, trajedt ezcrdtanu 

Biasdcm SeToil tcmperibas, imperiom sibl arripoit Scnater aBns, na- 
me Nigcry in Pcrsas czerdtnm dooenst qdbascam pads o» ^" " 
mOt, oiordtns, andito oom a qoihosdam oi flmmln lUmaao CHR0N06RAPHIA. L. XQ. 293 ht tiwh «^C avYxk^rov !^<u^ adriv Mfiwraw fiaatXia, ipti^ 
f ifi v eap Ti> avtip Niyifta fiaaiUa. uaX naQAafit naaap t^ 
hanXijiP SSbic v$c Avfintw* Ztnwa avx Uliaifta ai jiaoiix^ 
SifOif £11' irriatfjaap ait^. tud qtaaattvaaQ nafAafii Jiaa» 
SlfittMtr, aai tatfiff/ip aiti^ moI mtiaipaii noptag. C 

Kai imatfdtivai xa^ otitav a aitig SififiqoQ, ical uataSti^ 
fyf ISip^aaiP aitip Ip QtifiMi t^g Aiyvntav * iptipa noUfi^ O 
ovlXapfiapifiiPog hfipivaiP. ua\ inoatQitpag ini tijg Sfifiat" 
tog §iiti t^ pbtfpf Tffapwau xati t&p WkiliapiQiiiP , iiiti lii^ 

lOSarro tip Nfyiftop tvgappop xal Iniyifay/ap ilg rclc niftac aiS- 
tSp, Tov xvQoS NfyiQoc ^ niXi^. xal inapttjaaptic tf ait^ 
fiaoiXit Zifi^gif 01 iijfioi t^c aittjf HXiiapiQiofP fiiyaXiig niXiwg 
Itfa^ taBta, OtiaftiP, ilf^xafiip, ToS xvfov Nfyifog ^ niXiQ* 
ai ^da o xSftg aitov. «ai iiiafnpog ti ttoifiop ttjg dnoXa^' 

ISylac avpixiiffiaip aitoTg ti ntaXafia xa\ IpiavXyiPttag o^oIq 
nafoaxo^P iil^ato aitovg. xai txtiOiP aitoTg ififiiatop Xovtfip, D 
S InixaXiai Sifir^fiOP* fxtiai ii xa\ lifip t^g ^Ptaq. h t^ ii 
filkXup avtop H^iipai avploxi Siffiip tipa ipifiati, iattg vn^fxi 
t&p nfiittap i^iotfiattx&p IdXiiapifitag t^C fnyaXfig xa\ wfanti^ 

tHfiiPog ani t&p noXttSp* iattg Qifftig ^ xthag Ip tfj niXit Ix 
t&p iiiwp ififtiatop Xovtfip, S InixdXiai Qiffta itg Zpofia iaV" 
tov. Spttpa Qifftip ii)^fiivaip JifififoCf wg tptXop toii Nfyifog. 
ioii ii ^AXi^apifilag liiX&dhf IjX&iP IpAaoitxda t^c Ivflag, xaX 

rai — liintuM fiiine, NignoB InpenttoMi dicebot Rc lta(|ie Orieo- 
tM ommttm ed Aegyptom usqno ooeopoTit: aoem tanen Laodicenses Sy~ 
li Mquoqoaa recfpiebanty led ei etiaa rcsiitebaiit. Laodiceaio itaqoo 
ebiidioao dnxit; captamqoe fonditnt oTortit, incolb otiam intemodonl Hnne iteaoo bdlo potens SeTorosy in Tbe1>aido Aegypli oderitnrt 
tndoTCOO lielto eaptoni interfedt. Victorio ooteoi potitos Jnperator, n 
TlMbMe Aleiandriam contendit. Alexandrinb aoteai iorenios eraty qood 
Nifram rdwMantem odmittentes, portis etiam sois inscripserantt Domhd 
Vtgri cfi Aoec mrht. Popolvs itaqiie Alesandrinos Soforo Imperatori 
procedcas ob?iai^ alta Toce exdamaf it Fofemiir duiife noi uriii AvJoa 
IHw iwi Ififtr tait Tu amiem Nigri domiimB ertu, Imperator aotem« 
aoUto liac Alexandrinorom apologia captoi, condonoTit hoc eii{ datiiqoo 
indnlfeotiii, in gratiam com iUii rediit. Bxtmxit eUam ibi Balneom po« 
bficnm, coi nomen dedit Serenanom. Blagnae matri otiam aedem aacra- 
vit. Indo Tero discettoros» Tbermum qoendam, qood Nigri atodioeoa 
fbrrat, comprebeodi joiiit» bonaqoe ejiu poblicarL Krat bicTbennai ez 
primiriii Alexaodriae Optimatibui, ot dTiboi ioii iomoie cbaroit ot qoi 
pff^epriis mmptiboi Bolneom Poblicom extroxerat, qood a nomine soo, 
normo, TocaTit. Inde aoiem ^ce^eoi Imperator, Laodiceam Syriao £94 lOANNIS MALALAE 

In^ai rovg vnoXnff^lvrag jiaoSmTs, uai noXX& avroTc j/o- 
f /(7OT0 xal Slxatov ftfjjQonoXiwg nafiaxi Tjj airf n6XH tiv yj^ 

O 888 xov tfjc fiaaiXiiag avrov xal fi6vov, xal SinrifjUovg IxlXivaiv ov- 
TOt^C X9W^^^*^ '^^ ^^ iiiov avxov inwwfiov, xai aiiag avyxXfj^ 
rtx&v naQia/i xoiQ ni^iao^iiaiv H^iWfiaTixOiQ r^^ aixih jiaoit" 5 
xiotv n6Xiwg, iioit ovx iit^avto jhv tvqowov NfyiQa, dXX^ inoXi^ 
ftfiaav avT(p. xal nagiaxiv avjoTg sroi atronfixii /^^aro noXX& 
uai noXixtx& x^fiara noXXd, ir^aia S-iantaag J/tiy avtoig ilq 
inav^Q&watv tijg noXiwg avrwv, Stt St< ijv naqaXafiwv ovr^r o 

V 126 NtyiQ, ixavai xai iargitf/i xal navrac xatiaipaii tovg avuara^iO 
&ivtag xal noXift^aavtag avttp, fxttai ii toTg avtoTg uiaoSt» 
Kivatv o Sififiifog xal 'Inntxiv xal Kvv^yiov xai ififi6aiov Xxnnfiv 
nXfjalov xdtw tov Xtfiivog, ivqtitwg ixii nfff^v» txttai ii ixiixai 
th Xiy6fUvov ^EI^dattfov, 

^EX&wv ii xa\ iv j4vtiOXila tfj fuydXri noXXik xa\ oAtoTg ixa^ 15 
ffiaato ' xXfii6va yaQ vixtjg iiwxav avttf xfd^ovtig, i^i6vtt ilg 
AiyvTttov xatd Nlyigog. Vxttai ii toTg ovTorc \ivtiox^at iri^ 
ft6aiOV Xovtffbv fiiya na^d to ^Qog, o imxdXiaiv iig ivofta aitov 
2ipfiQiav6v. ixi},ivai ii totg avt^&t noXttivofiivotg Ix t^c ^ ^ 9^^^^^^ ^^^ dnofAiivdvtwv iyxavattxwv XQVf^dtwv ix twv irjfio^fO 
aiwv t&v nia6vtwv xtlaat tfj noXa ifjfioatov XovtQiv dXXo * o7- 
tivig noXttiviftivot dyoqdaavtig ttiv obclav naaav trjg jiipiag 
tfjg noXttlaafjg xa\ t^ XovtQiv avtijg xal tov Xfjnov txttaav ixtt 

11. Atto^iMvCiv Ch., Aaoiimi^ Ox. 19. wi^i90iiag Ck,^ «f^- 
oi/a( Ox. 

▼eniti ubi laudatu <|iil iQpereraat Laodicensibiis, plariM eb largitot «1; 
jure etiaa Metropolitico urbi, dum Iniperator ipse TiTeretf concesso. Sed 
et a nomine etiam tuo Laodicenses SepUmioi appeliari ▼oloit; nrbis^ue 
Laodicenae cives supemtitcs Senatoria dignitate cobonestaTit : nempe 
qnod Nigmm rebellem rejicienteSf etiam armis impetiTerant. Pecoaias 
etiam iilis FVumentarias plenm manu dedit; C^Ticas oooqae, qoas Sn nr- 
bis instaurationem annnatim soivendas Bdicto decrevit, Niger eoim or- 
bem captam fonditos evertit, incendioque vastavit; civilNis etiam omni- 
bus, se ei opponentiboSf inteniecioui datis, Severos autem HippodroaiQm 
tt Cynegium Laodicensibus condidit; fonteque inforios, propo*urbts por^ 
tam repertOf Balneum qnoque Publicom extnuit. Hexastoon etiam, qood 
▼ocant, ibidem excitavit. 

Antiocbiam magnam dclnde veidons, plurima etiam ciTtl>os dedit; ot 
qui exeunti ci adversus Nigrum in Aegyptum , elatis vucibos , victoriam 
ominati foerant Bxtruxit autem ibi ad montem Baloeum Publicnm, tfloi 
a nomine suo Severianum vocitvit: Mandato etiam Magistrattbva Aatio* 
chenis dato, oti ex materie Bncaustica, ex Balneorum colbpsonm mi- 
nis residna,^ Balueum aliud Publicuui extruerent. Domo ita«|oe Uviae 
cojoadam. dvis Antiochenae, Balnoo item hortoqoe ejua, pnAio tocmp tfa» CHRONOGRAPHIA. L- XII. 295 

hffUawf XovTfip dg t^v miidia tfjg nSXaog. imQ iijfiiciov 
nhj^waarftg lnm6iAaaav iiofpdwovfjitpoi uXXtjXotg jitfiiavhv 
d^ Svofia riji nwXfiaaofjg tov %6nov. ii avrbi JSifitjQoc 
l^l&wv iig aXXov n6Uiiav ixtXivxijaiv iii ti fiaffiaftxiv inl t^v 
Sivciv, &v iviavttafv it\ 

Mera ii t^v fiaatXitav Sifii^Qov ifiaalXivaiv lAvTmvXvog 
Tlxa^ tTog a\ Ijv ii xovioitirjq, nXdTo%f/tg, aift6g, vnofuXa" 
xfog, fitl^on6Xtog, nQoyuoTWQ, fiiyaX6aTOfiog, Xivx6xQ0vg, fn- C 
xQof^aXfiog. uvitXtv ii avtiv OTfUT^g, xul TtXiVTa wv 
iOivtttVTwv va\ 

MtTu ii Tfjv fiaatXttav ^AvTfovlvav FItu ifiaatXtvatv Idv^ 
xwTvoQ o KuQuxaXXog, vtig Stfii^QOv tTtj g xal fifjifqug xfi^. ^v 
ii tifiijxfjg xul iia&tv^^, ^/Qoog, arQtfiXoQtvog, iaavndytav, 
fiiion6Xtog, ovX^&Qtll. iq>iXiZio ii vni rot; irjftov 'Pwfifjg nuV'- O 990 
15 t6^' tXatQi ii th '^i IlQvtaivov fiiQog. iaqtuyfj ii iv t<^ naXa^ 
xif, wg i^^QXiTO tig rd ttQiv, wv ivtavTwv filf. 

MiTi ii T^y fiaatXitav *AvtwvIvov KuQuxukXov^ ifiuatXtva% 
BaXtQiiKvi^ iTfj g\ ^v ii xoviottirjg, XtnTig, unX6&Qtl^, noXi6g, D 
vn6aifiog, iaavnwywv, fAtXayxoQoq, fityaXiqt&aXfiog , iitX6g, 
fOaxvupog. inl ii Trjg avTOv fiaatXttag tlg xwv noXtTivoftivwv 
lAtvTiOx^tag xrjg fnyuXfjg iv6fiUTt MuQtuirjg, ixfiXrjd-tig ix Ttjg 
fiovXfjg iWT& avaxivfjv tov navTog fiovXtvTrjQtov xu\ xov irjfiavp 
tXtlnixo yuQ itg xik tnntxu , tig oTov irfnoxi fJtiQog ioTQUTrfftjai, 

«rbtt in planltie Balneiim aliad Pablicam emenmt iidem Ma^istratos. 
Qaod nbi ad exitam pentoxisscnt, nominis iroponendi honorera sibi mutuo 
iaTidentibos, Ltvtaiiifm, a dominae prioris nomine, appellatum est. Se- 
vcras aotem, in gentes Barbaras Occidentales belb alio suscepto, ibideai 
mortMis ert, annum agens lxy. 

Post Sererum imperayit Antoninus Geta annam nnicom. Erat hic 
statorm curta, Tolto lato, nmus, subcalvos, capiilitio canescente, tentrio- 
sas, ore patolo, cote aibay ocolis parvis. Ab ezercitu autem sublatas 
pcrHt , annos natos li. 

Honc excepit Antoninns Oaracalla, SeTeri filitis; qoi regnaTit annos 
sez et dics xzii. Erat hic proceros, robustos, colore florido, naso obtor- 
to, barfoa hirsota, crine canescente crispoqoe. Popnlo hic Romano nni- 
TOfso charus erat; Factioni aotem Prasinae stndebat A Palatio autea 
ad Tenplam pro<«deos, ocdsus est anno aetatis xltii. 

Post Antoninom Oaracallam imperaTit Valerianus annos ti. Statora 
erat cnrta, gradlis, crine lento, canus, subdmus, barba spissa, pupillis id« 
fris, ocolis magnis, timidus, parcus. Hojus sub Imperio Mariaaes quidam 
«I Blagistratibas Antiochenis, communi Senatus populique suffragio, ex 
CtndBo ejectns cst. Coiconque enim Factioni praefectus fuerat, Is nun- £96 lOAIfNIS MALALAE 

fii} i.fofi3jm ^mttmt, £Ud rd TOt! Imiuen! dtgtieia ianKtpSat- 
9ttv, an^X&n' ftf t^ JhfalSa ml htiffftlkaxo t^ fiamlti Ht^ 
1I&9 Sanuft nffoiliav airti^ 'Am^xHcn' t^ fuyiJapi , ti}*' titw 
o^Tov aiXtf. xal ^X9ip « o^t^ 2«n<u^£, fiaoiXi&e Ih^mw, 
luxtk JwB^ifiic n^TOv naUoti Jid lov Xi/i/TovXtfUtfoc, mcIs 

O 891 jia^aXafifiint t^v Svftav nSaar xal nffatSiou «Si^. mU its- 
Ijakaiipatujivxtixuar %ifr ftiyiXt{w n&Xtv ivianif^ nai nfa*- 
itvii «iT^p, xal arff^i xal xa/ti ovr^, x9Vf"*^'^f^^f Tata 
T^( fUfiXi}( ^moxtiat ttf. &Ktxuf63MSt li xai xiy «oJLirtv^ 
Ittvof, wf nfoSujtiy Sna naip/do; ISlae. na(}&afit ii ital nd^ U> 
Ta T& dfaxoXinA f^9V> '"^ axffiftt xai xaiu xal nffmitvtt o^ 
r&xal itfiteovt napxat, IW tiXtuf 'Efthrie x^e tov Jiifi&wva 

V 127 0otftxtje. xal ^til^tuv o it^tif t^c jiffoHxt}f iyiftan Saf*- 
^tyiffaftoi /ufTtt fiot]9tiat ^oixix^; xal CftfiofliXam in^mt- 
at* air^, xal npoirtffpfijnilc o ^anu^c, jiaoiiUttr Iltftiw, U- 15 
^iixdr ajpjfta, na^ytiXt t^ ffrpaT^ t^ M/iu /i^ ToStMu 
xai' a£i(in> /iijri ^nil^iri' avror; fttjtt noXtft^aat ovToi^, Jf 
nftafitiaw ii^iittpof ror Itiffa' nffoti^Xtaat yup oiTu o iiptie 

O 9St d^ao^ai aixir ni/tofltvovxa vniff t% Wetf X<^pac. 2r r^ ii 

iiaXfyta9at aixir i^ Ifpiit if vtfnjX^ fiwftifi xa^tjftivov tov aA-tB 
TOv fiaaiXtute Xtaiwtfii, t^^ttf/t* iTf iiuf ayfolxtav aiftfiofiiXif Xi- 
9ov, xal (Von» Tf» a<fT((i J^aniufii ffaaiXit xaid TOti fttTwnoti, 
xal lA&lui inf9mtv Ini xiv r&nor. nal raffax^ •ftrofthtje, 

5. liAHof Oi. S. (i4' ClL, 8n' Oz. PoUnt etiu bf. 17. <• 
Ml#l& CL, a«Z«l& Oi. 

qiWB MrnM «MBht namao PabltM, kd GrawMa dcitlntto, la IpcoIh 

(WM nUMte. Hlc iuqqe Perddn ■biit) aU Sepori, Penan* i*^ 

ultro M obtalit urtiU im» AntlocblBe ■»pnii prodilona. SeporM ii*- 

(^ue PemniM rei, copiii tagantibiu InidnctM, pct Cbakidii U»ilci d»- 

at iter{ tetaaM|ne Sjriem occupelM iwtaTik Hegoaa quoqoe hMm- 

chian, Tcipere oaptani, diriniit} ererN etian nrbe et lUaBia abni^le. 

Aonui tuoc erat Aerae AnUuclieiiBe cccxi*. Hariadent T«ro MiciMnta« 

AuUochcaDB, taii^uaa patnae lute proditorcM, capite nuiltaiit' Ptr 

emaem queijue Oneotem gnuatui, adiuque EalMin, quac Pbec^ctae 

Libaoiiiae nrba cit, ocdiii nbiqae incolia, o«uub cepit, iiitant, combo»- 

ulcm Sampiigeramiii qnidiim, VcDefii laccrdu]), fiici 

I «lipatiu, Bapori proccdcbat obTitm. Rex aatem Sapo- 

Bbit« MoerdoUli, ImpenTll rau, nequb laffittaa e^tte- 

■s iUam ama mb moTcreti 8acerdole« «uam, pn p*- 

.001 adfcnire iliccnteiii, accepiL tntcrim *ero dum S a pe- 

iieelio tniideni, cnni Mcerdote urmuDei haberct, ox r»- 

Ibntu in rcf em iBpVdo , fronte eum E ' * 

Tiwulta ude exorio, curdtBi i CHRONOGRiLPHIA. L. XIL £97 

Ijnwnw i atfatbg mhoS tti indSwfi* mI vnoXafiiwtig TVhS 
im^ovg »ataf9daai, iifvfop Inl ri XfyuTOP namg, iuaxiiAWOi 
ini %Sf9 &}fotKm9 mI to8 UQimg Safi^ptyififAov, iaaamg %i 
x^Q nfaiiag nurra, igfOit^g iylnmo. imf^m^ai ii aiti^iQ iii 
5rti hfilwov, ivtmoiaifiipog ^Po^iatm, TBpa9og, fiaioikiig 2a* 
fmnpmp fiaffiifop, i afatSv xi^y ^Afafilop x^f^ * ^'C iljfl 
fwttijea Zfipofiia» ttifiati, ^faxrjpijp fiaatkioaap. arol nov- 
tag toig Ilifaag toig t^c fioti^dag 2oJic^ iit^Xaan^ IBva^ 
^, fiaoiXidg JSapaxtiv&w, naSJ^ Jofivtvog i eoffig X9^^^ O 893 

lO/yiyoc fil9^€to * o ii aotfiitatog OtXiatfutog llXXafg iMfifQ&^ 
imto ti nifl Jani»fog, fiaaiXiwg Ibfaw, ilni^ Sr< xaX f^ 
Jvfla» naftXafii xol Krovoi aih tfi fnyaXfi jimoxita ko2 £U C 
loc niXag nolXug, ifiotug ii xal t^ KiXadav na(fiXafii, ani» 
aag lOL^SMfiiaii^ ti^ fitxfi» xal ^Pmaaiv jcol Hrdiaffiot xal 

iSjtfyig ool NixinoXiv ool 2Uoc noXXig niXnQ tijg KiXudag, kaX 
iii t^ Kunnaioxlag xatriXd-it inl ti Ibifaixi fiifffi, uaX St< 
imtpmfii» oAtif^va9og , fiaaiXt^g SaQaxfpf&v , itg avfifiaxtav 
dvtov, ffiatv, iX&iufp, xal ifivivaiP aitiv. Jofivtvi^ ii oli;- 
^iatipav fiuXXov tifd^ito, ilfftfi&g iti ln\ tilv KiXixtixv Snd» 

fOniv tiv aatgdnfiv adtov Siinifi^i foti nX^^Smg. 

'O ii BaXi(fiavig fiaatXiig iJiiX9iiv ini ^Piififjg ^v inA&ifiv 
«2c niXifiov ilg Mil^ovXaviv' xal iyviia^ti avtig iii ttjv ivatO' 
Xf[V, nai fid-ikiv vnoatfiflm aal xatA&iTv ilg t^ uvatoX^, D 

8. 4«^] Ibm U ini. 15. Atfikt] Jtfog Os. lalellescnBit. Rombos itoqoo Tcaitso OThtliiitoi , lo fbfw 
•0 oMJMattt oBOcs; pnodaqiie toto relicta, ftoct mos rcpotont; Sosspsl- 
consM soccrdotc intcriai« oud tcrbo soo nistico, iilos pcrscqocnU. Pcr 
BMitcs trcro rodcontcs oos odortos cst Knotlios, RonMDoroin sodns, Rcv 
Borbororaai Barroocoonia ot Artbioc do^nost qni nxorcm liobdt Zc- 
nobiMny rcglnna Snrroccnicoin. Hic SapoHs PcrsanMi rcgls copios pro- 
flfatit oMcs; nci liocc trsdidit sapicns Donuiinns CbronMpophos. Ali- 
tcr ontefli IsU dc Saporct Pcrsarnm rcfc, scriptls snis tramdit sapientls- 
■ns Philcslrotns, ofnrmans Syriom nempe enm omnem, Antiochiom itcm 
mcfDom, oliosqoo orbes plnrlmas incf»dio dcTastassc Ciiida otiam, 
Msqoc «rbibos» Alczondrio minore, Rhoso, AnosarbOf Aegis, Nicopoli, 
omsqae plorimb IfBlbos obsomptisy Pcnidcm snam per Coopadodam re- 
pctcoti, Bootham, Sanccnorom rcfcm, oco belli somom» m obTiom pro- 
ccssisM, tondcoMioc iDtcrfcdsse. Cactcrom hls rcrion snnty quae apod 
DomnhMUD hobcotor; qoi Spotom Sotropom o Saporo io CQiciom com 
cicrcita oussom fidsso tcstotor. 

Imperator ootcm Volcrionnsy Ronm profootns, io MedlolaDom ormo 
mcvits obi do motibos OricDtolibos certior fiMtos, ob loooepto iopen dc- 298 lOANNIS MALALAE 

xa2 ovx ^dvrtjdrj , aX).u fiiaaa&ilg lotfiyfi Ix^ d( MiKavXat^, 

wv ivtavT&v %a\ 

O 394 Mtjii ii %fjv fiaaiXilav BaXtfiayov IfiaotXfvm ralXi^og o xaX 

jiixmavi^ Xxti i6\ ^v ii rjj ^Xaeta riXiiog xal yivvaiog, (liXifx^ooi, 

ovXo&Qili, iaavnwy€dv, ivQivog, fnyaXofpd^aX^og, fityaX6tfwxog'6 

iqilXii ii rd Bivivov fii^og. xa\ ^ fAovov ipaaCXtvaiv, iniaxQarw^ 

ci xata IliQaoiv xal xajijX&iv ilg ixilxrjaiv^Pwfialoiv* xaX xroX- 

X& nafiaxi ToTg ngaiiiv&iiai xal ^fjaaai, xal avijyiiQi rii xav^ 

^ivxa xal ixovffioi %&/g avvriXilag inl iri; i^, ixnai ii xai 

liQbv iv *Efilaj] fiiya. xal avfipaXd/v niXiiiov nqog roig IliQaag, 10 

B xal noXXdiv maovxwv l^ ifnpojiQWV rwv fHQWv, inoiriaiv df^ 

rfig ndxra. xiixii&iv vnoavQitpag anijX&iv iig t^ jifo/Uav, 

xal awifiaXt niXifiOV t^u ^Evd^oi, fiaaiXit SuQaxfjvwv fiaffid^ 

QO>v, xai hfivivaiv avziv, xal nagiXufii %i]V jigafiiav xal 

vniatQiiffiv iv ^Pwfiji, xa\ v6a(p fiXii&ilg jiXiVTu, wv ivtav- iS 
_ •» ' 

TWV V. 

Mixi ii xilv fiaaiXilav raXXavov tov xa\ uiixiviovov ifia-- 
V lld ^^^' KXaviiog lAnoXXiavog txri &'. ^v ii iifAOiQtaXog , iUv- 
x6g, nqoxotXiog, anX6^Qi%, nX&xo\pig, iTioaifiog, vnoyXavxog, 
in^iavd-og, axQifiX6axoftog , fnxQiv vn6xQavXog, fiiyaX6tfwxog'W 
iZt^Q^ ii ^V nQuaivw fii(jii. 

^Eni ii trjg fiaoiXtlag avtov fnad-t NiXOfH^iiia, fifitQonohg 

17. ralXiivov Oz. 

•Utere Tolalt, lo Orientein profccitu: Veram ab hostibiis undiqiie obMt- 
misy per eos non potait; led Mediolani ocdsas interiit, eiinna s^cbi lil 

Voleriannni eicepit Gallienas, qoi et Licinianus ; qni inpermiit annM 
xir, Brat hic statara justa, strenuus, iiiger, crispns, barba hispidat na- 
10 eleganti, oculis grandibus, magnaninius: Venetae autem Fatitioiu sta- 
debat. Hic, impeno suscepto, in Persas arroa moTit; injorias Rom a a ii 
illatas nlturos. Urbibus autem ab ets spoliatis civibnsqoe superstitibes 
phirima largitns est; quaeque ignibos absumpta fuerant, in it a nia r it ; tii- 
f>uds etikm in ouadriennium aHe?atis. Templum qnoqne ingens ITmfint 
extrnxit. Praeiio aatem cam Persis commisso, plurimi ntrin^e cccide- 
runt, itaque daUs InTicem pads conditionibus, Imperator inde m Arahjas 
dudt iter. Ubi cum Enatho, Uarbarorum Saracenoma rege, praeBo iai- 
to, ipsum interfedt, atqoe Arabiam occnpavit* Romam aatem reftiMi 
ex morbo interiit, annnm agens l. 

Post Gallienum Lidnianum imperarlt Clahdios ApoUianns annos u> 
Erat autem statora justam superante, candidus, Tentrosos, crine plaos, 
vultn patalo, subsimos, subcaesius, sttbflavus, ore detorto, aHq uant om bai- 
bus, magnaiiimusque : Prasinae autem Factioni faTebat. 

Uujus sub imperio Nicomedia, Bithyniae Metropolisy dirlnam inm CHRONOGRAPHIA. L. XII. 299 

nna^wv xa\ ^axifiitifjg. xal iqfiXoTi/^i^aaTo roTg ^aaai noXXi 
xti tfj noXti, 

*Ev avTip XQOVfp Zrjvofifa ^ Safaxtjvfj, 17 ^Evd&ov yvvrij ixr^ 
Siacovaa roy &dvaTOV tov lilov avTtfg il»i(}6(, Xapovaa ro^c avy» 
yiv^Q ttvTOv, naQtXapi n^v ^AqafilaVf xaTtxofifvtjv r(!r€ vn6 T^oh 
fiolm, (povtvaaaa xo) riv iovxa ^Pwfialotv Tgaaaov xal na^ B 
aav TtfV aiv avTip fioiqd^ttav inl r^c avTOv lALnovXXiavov rov 
xal KXavifov fiaatXtfag, ii avTog fiaaiXtvg KXavito^ iv t^ 

iOSiffiftf tfV noXtfidtV, XUHtTat TtXtVTU, WV iTWV v^. 

MtTik ii ri/y fiaaiXtfav l/inoXXtapov KXavilov ifiaatXtvat O S96 
KwTilXiavo^ flfjilffa^ i^. ^v ii iifiotQtaTog , XtnTog, fidxQO" 
ifnq, fiuxQOfivog, fitXdyxQoog, anXo&Qi^, tvitp&aXfiog, fiiSonSXiog 
T^xtt(^av acol Ti yivtiov. xo2 TtXtvTa iv Ttp naXaTlip, tj^Qfi^ 

ISaxH ydg, oTt urTjyoftv&ti fiaaiXtvg itivfj uvdyxjj, wv iviav^ 
T&v fia\ 

MtTu Si T^v fiaaiXttttv KwTiXX^avov ifiaatXtvatv d-tio^ C 
fOTog AvffjXiuvig noXtfiixig tTfi ^. ^viifiuxQog, XtnTog, 
vnofttXaxfog, fnxQog^&aXfiog, oXoniXiog, fityaXotfwyog, cvaxvX- 

fl)ro(« ifoQti ii iidir^fia t/ov uartqu. ^ fiivov ii ifiaafXtvatv, 
j^oro ro Ttfpi *Piofifjg XTi^tiv ytwaTa * ^v yuf ry XQ^^V 9«^«- 
^rro. avTig H itpiaTfjxt r^ ioyfft xttl ijvdyxafy ro awfQytia 
^Pfififjg vnovfytTv Tip xTlafiau, xal nXfjnwaag rcl Tttxtj iv oXfyt^ 

11. KXttvilov Ch., KXavito^ Ox. 23. mlr^m^a^ Ch.y nlfignoai Oz. 

qnrU Tice exp«rU cst; tenme notibiu adosqoe flamina et Dacibixeni 
imletecBtflHis. Inperator aotem orbi dHbosqoe tapentitibot plorima 
largitas eat. 

Bitdem temporiboi ZcDobia illa 8anceiiica, Bnatlii conjogis caedem 
ihora, adsciUs sibi, qtii sangoine illi conjuncti erant, Arabiam, qoae tom 
lUmanb paniit, oocopayit, ocdso Trassoy Romanorum Doce, copiisqoe 
^os oomibus profligaUs; Impcratore ipso Claodio ApoUiano tum 8irmii 
lielhim iiercnte: Ubi etiam diem soom obiit, annum agens lti. 

Post CUudiom ApoUianom imperaTit Qointilianos dies zth. Erat 
aatcm statora qoae mMliocrem ezcederet, gradlisy fade oblonga, nasa- 
tBs, colo.e nigro, crioe demisso, oculis poichris, capite mentoque cane- 
■ cc n tibus. *la palatjo mortous est, aetatis anno zli, com ct quo tempo- 
rc, pro somma remm necessitate, Imperator fiictas esset, graTiter aegro- 
taret. 

Qointilianum ezcepit diTinissimos Aurelianos llle beUicosos, qul impo- 
ravit aimos ri. Arat bic proceros, gradlis, sobcalTus, parTis oculis, ca- 
oes, magnaiiiBius, impatiens : Diadema Tcro stella adomatum gestaTit. Hic 
«losmprimum imperaro coepit, moenia urbis Romae Totostate coUspsa io- 
«uoraTit, munitissiomque fedt. Operi autem ipse InstiUt) quaeque iu 
Koaa erant operarionim sodaUtia, 10 stroctura bac operam soam naTare 800 lOANNIS HALALAE 

O 397 ndm Xf^f^, iMoftjat 9tiar aitoS ntktvaa "ra if 2MA>ot> rtS 

Xf/Avw «I T^c noktae ndaiK iffaaTTjfiaml ^vpi^liaMl ;i^^ 

D ficnt^ovai, tov fiaaiXiKov ivofiaTOf Xafiavrts t^v «^Aif ixif 

Tift^S xal xbjtii»>. o d^ aviJf ^v^ilHii^C JfSo/KroC fi^nvn, 

inHnpdjevai )iaT& ^jtjnofiiaf, §aaAhatfg SttfaxipfS» , tic fqtS 

iwToXrlv iniX9wv, iftijirv9ij yif sfp) avi^c Sn iMftUitvat 

xol &avoi T^ uraToilixtl fii^ ^ae Tnr» of/wi' 'Amoxitat rq; 

fu/fultjC, nli^ff/ov Tov 'Oflrrov noTUftov nttTaOKijfiiaaatt. ^ ^^ 

yor ii xuTif^aaiv o otSr^r ^atnlnic AvfnfXuarie jirtUxnar, 

ti&iuf SffitjaiT , uc ^X" I Jiu-^ mvT^ i^Ad^uf xal avyxfovamfW 

imtKa^t tA nX^9ij ovr^ naira. xafaXafiwv di avr^f Zipo- 

/9/0*, ixi^iatv ii( iffOfttenra^lav K&ftnXw xal »o^(v«ac o^* 

tf( T(){ itraToiUK ^c X^^lfKt nuaaf tia^jyttYtr avt^p nai tlc Htt»- 

B /Hav Ti}i' fttyaJLijw. xol fftctip^ffac Jui' lanoififun' ^a^foytr 

air^ df dfOfimvflay xo^ijlor. xa) xr/(rac /v a^,$ Wvrio^f /f (5 

Tonof, {'ongofi' a^r^v uvcv ititft/y^ Ini ^fiipaf Tftif SrriM 

xinow Mrtaae ixiXtat ^(laftffov, xaxd^fv xanv(7X(>i> «vi^ 

O 898 &nijfaytv it tjj 'Piifij), (uc fiaalktaaav fiag/ittfm Safax^rmr' 

Mttl ^fiaftfiivattt avr^r iv rg 'Ptoftjl T^ >p'j'^)' '■liCV*"* "*'' 

«(^(iiliffn' ojr^r. S 

'O Jj Bvr^c flttaiXtie Aif^Xiavie xa) ti^ *Apaflia», xa r y y- 

V 1S9 f^^ vnd fiaffflagay Saifttxijr&rf avyytr&v 'Erd^ov Sa^ax^roi, 

yortfaaae Rurrac inoiijoa' ojrr^r v»i 'Pufittlovf tlrai inafj^ar. 

t. »iifucT/£o*w] xnfw*/lMi Ot. Cont aA p.Ul.B. 11. 15. IfO- -— ,-- 1 •patSo 4d «dtm p«AmU, SBeta 

it quotqoot RamM «rut Opofwfaraa li " 
cfcwieh Utoe MdtHtiU, ab Iiapwatarhi nanilM jhfaiati «ad* Mo ■■p«rat«rla decnTit, nt quotqoot RamM •rut Opofwfaraa !■ Ho- Mp« ■ercMlcM huK, pr« extntlatu labariboi, rfOrtMlM. A^ 
-'0 par litcru eilocUu ZetiabiaB, Sifi c — gram re^oaa, pM^ 
» iMoadUi Tutare, direptii amnibai. kdwqM Aam M am ■*• 
|iiM fineii et OnnUa pnipc fla*ium cutra mo pcwWi la Oi i w » M 
BrdtD prorectM eit. <lu«priMm ■atwi AntbclaMi 
to eierdta, tlne ■or» rexiuB adoMu citt w atfo- 
>iia ejo) onnibM ^Sigtni, IpaBM (pMqM 
Dramidi inperiKpodtui, pcr OrlcateM Lntlechian Tero perdoctam, dwa ipecieiiot Im Or- 
ui Inireduci joiiit, drooM^ famdaatcm. PefMM 
I ob hoc Triumpkum Toairit, in 00 doriMtui p«r I lade depoitatoa, om i^fi- 

uenonin, nU «oden qno AntwctiiM povpe UW- 
, etput el OMDttTk. 

Aarelhnsi, illii Enathl coCMtia fatcifodu, Aio- 
aMt, RoBuno bipetio ranna ■awn^ CHRONOGRAPHIA. L. XIL 801 

latualaacn^ ol UyifAivoi Mowijvuftot ^Atxtoxilag Inl aijov , xgu" 
^frng itii ovni&Uag ttwag. xai iyaraKiiioag xaif adtair ht^ 
fttif^avo avTovg. 

5 *0 ^^ adjig Aiiftfljo»hg wA Jaadar inohjaip inaf/Jav ti}v 
wafmmoTafilav, nktfilov oiaav tov 'Awfo/vfikiv noxafiov. avvi^ 
fialM Si aixig AiiffiXiavig SXXov n6XifiOV' xaJ vni xov Ulov O 899 
frforov iSoXoqfOv^&ti iv rowf xaXovfiivtf Kannjf WQovQltf, wg 
natSg aTfav^aag riv atQatip, xal tiXivtf &p iviavtSv ga\ 

10 MttA Sl r^v fiaaiXifav jiv^Xunfov ifiaatXwai Tamog B 
Aifavatog fiijvag ^. JJy Si SifiOiQtaTog, XintSg, vnofAXaxQog, 
tXXvfifiog, xovS^&Qii, 6Xon6Xiog, XintoQivog, fQ^vtfiog. iv 6i 
t§ €tvtoB fiaaiXiff Svapdvii MavixaX6g ng iv6fiati KlffSmv, 
ioyfiatf^iutv xai Siidaxiov xal awuyonf S/Xovc. ini Si tfjg fia^ 

Moikilag tov altov Taxltov lyivito n6Xi}iog iv tfj Ilovtixfj' xal 
xat^Xdtv o aitig fiaoiXiig noXifidhf, xal iaipaYfi iv Ztawix^ 
ff ( nivtav &v iviovt&v oi\ 

Mit& Si r^ fiaaiXitav Taxltov ifiaatXivai OXwfiovig Av^ 
yovarog ftijvag fi^. Ijv Si xovSonS^g, naxvg, avafpuXag, Xiv^ 
tOxig, olvonaijg tovg iifd-aXftovg , in6aifiog, fn^on^Xiog t^ xd^ 
fitv xo} ti yiviiov, naw Si Sftfivtatog. imatffutivai Si xat& 9 ^ 

S. Movttdifioi Ot. 8. Koiv^ Ch.« Emtbiis p. 893.« Syncdhit 
p. 885. C« Cedreont p. t59. B« JUvif Oz. 10. Tatatog Ox. 

18. XiQdmv Ox. 

ImponUro aiitMi ab AnUodila mMgUL' Skomno, MoneiarU Antio- 
« qvi dicQntar« tQnHiltatiites« ▼eCeres qnaedain oonraetiidiiiet repo- 
tibL Hit Tero infentnt Aureliannt, poenit eot conipetcait. 

Idem AnreBonnt Dadam qooqne Parapotaniikni « Dannblo floTio ad- 
itefli« in ProTinclae foraam redeglt Aarelianot etiam in alind bd- 
«driti nbi per Intidiat a tnit interfectat« (in loco, qood Cotfrttni 

I nppdlatur«) ob Dadt olfidam male prae^tnm; dicm tnnm obiit« 

■atat i^ 

Poot Anrellannm imptrairit Tadtot Aagastat menset tii. Erat hlc 

Jnttam toperante, corpore tenai« tabcaliras« eloqoens, crine carto« 

naao tenttloro« pmdens. Hojos sub imperio extitit Cerdo quidam 

j Hanichnens; qni facUs Condliabnlls, dofmata saa in Tolgas dis- 

f Inaiit. Bnb o o de m Tadto« bellam in regione Pontica gestnm est| In 

qnad Impemtor Ipto profectnt» ocdtnt est in Zunnica Ponti« nnnnm 
Hnnc esoepit Floriannt Angattntt qai regnaTit mentet n. Emt an« 
itm ttntnm onrtn« crattat« recalTatter« coloro candido, Bppnt« tabtimat» 
rnildi mmirpipin CMeacootibvt, li^^ ncntitsimL Pemb hio bellnm S02 lOANNIS MALALAE 

n€Qa&p, Moi cSc xaHQxirai h TaQOif, hfdyti vni tSp litm, 

W¥ iviUVTWP ii\ 

Mtxa di r^y fiaaXtlav OXmQiavoS IfiaatXivciv ^&Xioc Jl^ 
fiog Ttfj y xal fir^vag /. ^v di dt/noiQiaTog, nQoyaarwQ, cucJUi- 
&Qi%, aaaoxovQog, iaavndyotv, fnXayxQOvg, nv^Qaxtjg, ivoip&aX^S 
fiOfj aoq)og naW iffCKn H %o UQoaivov fiiQog. iv ii r^ av^ 
rov paaiXilif imxSafifjaiv iv ^Avuoxilf tjj fnydXjj ji Xiyofuvov 
Movaiiov, xal ji iv avrtp Nvfiipaiov ri atyfiaToadtg , yQoi^fa/g 
iv avTw 3ia fiovaaQtov Tiv *Sixiaviv. o ti avToq fiaatXivg xal roc 
aiTfjang Ttjg avT^g noXiwg jivTioyilag ix tov ifjfioalov iToliiv, 10 
D 'iva iofQiav naidtvtaai dia d-itag avTov nQoaTaJ^ia^ &iantaag. 

*0 di avTig fiaaiXtvg IlQofiog inoXtfiiiai Totg F^Td-Oig iv t^ 
SiQfilfp* xal iv T(p noXifiiiv avTiv iyiviTo Xifiig xoafuxig fit^ 
yag, xal fi^ iVQi&tvTOfv avaXwfiaTWv iaTaataaiv o aTQUTog' 
xai intX&ovTig iatpa^av ovrdy iv Tff StQfitff Si^a ivtavToh v. i5 
O 401 TAiTa ii t^v fiaaiXitav TlQ^fiov ifiaatXivaiv i &ii6TaTog 
KaQog iTfj f(. ijv Si ^oviond^g, ivaT^&og, Xivxog, onXidQil^, 
fii^oniXiog, vniyXavxog, nXaTotf/ig, ivQivog, naxvxaXog, vxi- 
Qij<pavog. inl ii Ttjg a^Tov fiaaiXiiag vniTa^i x^Q^^» fjvTtva 
ixdXiai KaQlav, noif^aag avTtiv inaQxtav. iniOTQduvai ii$D 
B xaTit IltQa&v, xai iiOiX^wv naQtXafii t& IliQaixa fitQfi IW 
KTfiaifwvTog niXiwg, leol vntaTQixpiv. iTitxiOi ii iv r^ Xifiiff 

8. Movcitov Cb.t Movelov Ox. ibid. Ciyfunoiiiio Os. 9. cv- 
ti Oz. 22. lifiAT)» Oz. 

I inialit: per Tanom Tero itar facieng, a suis initffidtnr, tnnos nttn 

t vxw, 

i Post Florianom inperaTit AeHos Prolms annos m et mcnscs m. 

1 Ertt hic statura justam soperante, ▼entricosos, crioe plano deCeosoqee» 

Imrba liirsata, cote nigra, rufiis, oculis pulchris, sonune prudens. Facde- ' 
ni autem Prasinae studcbat. Hic Musaeom, quod Tocantf Antiochiae Ms- 
goae, et N^rmphaeumy sigmatis forma extructum, adomaTit; caelate ibi 
Oceanoy opere Musivo. Insnper etiam Bdicto Imperatorio-jttsnt« oti •> 
aerario Publico Antiochcnsi, stipcndia annua, pro juTentute urlMf, Iits0s 
graUs instituenda, exhibercntor. 

Idem Imperator Probus bcUum adTcrsus Gothos in Sirmlo balMiit; 
ouo tcmpore tamcs ingcns per totum orbem grassita est. Annona aetesi 
oeficicntcy seditiono in ezerdto exoitatay a miiitibus interfeotos est, aa- 
nos L. natus. 

Post Probum impcraTit diTinissImus Cams annos n. Brat aotea it>- 
tora brcTi, pectore firmo, candidus, crine plano, subcanus, ocolis l eboas 
siis, Toltu lato, naso decoro, iabiosus, supeirbus. Imperator iste rc fi sooi 
quandam subjugaTit, qoam in ProTinciae forroam redaetam Coriem t»- 
caTit Contra Persas etiam arma moTit; eoromqoe refloncs ad Cteii- 
phontea osquo orbem oocnpaTit. Indo Tcro reTononLi Gaatcom ihi it CHR0N06RAPHIA. L. XU. SOS 

Ma0TQO9, imQ InolrfOi nShr, Sodg avrfj xol ifxoiov n^Xtwg, S 
ixttXtaiv (?c iiiov ovofAU KuQag» vnooTqltpaq ii iv ^Pdfifi, 
l^X&iv h SXA^ noiffii^ Ovwovg, xal iag>aytiJnl JfJQvnaTiiag 
Maifyiov xaVIavovaQlov , wv iTwv ^ ijfntnf, 

5 MiTa Si Ttjv paaiXilav Kuqov ifiualXtvai NovfHQiuvbg Av^ V 190 
ywoToq tTfj ivo. ^ Si fjiuxg6gf Xtnrog, itnXo&Qi^, fiux^oy/tg, O 402 
liMToxuQdxTfiQog, tvniiyofv, fn'ion6Xiog, txQtvog, tvoifd-uXiiiOi, fit^ 
XuYXQOog» inl ii rijg uvtov fiuaiXtlug inoyfiig /Qiauuvwv fi^ 
yug iyiviTO * iv oTg ifiuQTVQrfatv 6 uyiog rtiuQyiog 6 Kunnuio^ 

lOjeal uyiog BafivXug * ^v yuQ inlaxonog *AvTioytlug Tfjg fnyuXfjg, 
xal xuTiip&uatv o uvTig fiaaiXtvg NovfHQiuvog, unauv noXifitj^ 
a<u xora UtQaSv. xul &lX(av xuTuaxonijaui twv xQiaTiuvw tc^ 
^Hu fivaTfJQia, ifiovXfjdii ilatXd^tTv iv Tjj uyl^ ixxXtialn, onov 
ovr^oyro oi ^f^iariavoi^ tig Th d-tuaua&cu t/ ioTtv u noiovat 

iBftvoTfjQiU, uxoiaug Sn xQvnTOfHvoi TtXovat Tug XttTOVQylug ov- B 
tQv cl uvTol rctXiloroi. xul iXd^wv nXr^alov i^u/fvfjg infpfTtj'- 
difj vnh Tov uylov BufivXu' xal ixdXvatv uvtov, Xlytav uvTt^ 
iTi MtfiiUftfiivog vnuQxag ix t&v &vatwv t&v ttdtiXtav * xul ov 
cvy/wQW aoi litXv fivaTfjQiu &iov ^oiyToc. nul uyuvuxTi^aug 6 

fOfiaatXtig NovfitQtuvig itpovtvatv uvTiv tv&itag. xul i^ijX9iV 
uMo^AvTiOXilug, xul intaTQUTivat xuT&IIiQawv* tv T<p ii avy-- 
XQovatu avTiv riv noXtftov intTidijaav avTtf ol IliQaut, xul O 403 

4 xol OBU Ox. Eadem !rimrova^/ov. 

EBitibof dtam Biiiro dnziti datoqne Mtm CiTitatls lore, a nomine sao 
Carat ▼ocavit. RoBiaai ddnde reTersus, belloqae alio adTersot Haimos 
MuioeptOy interfectos est; MaTJmo et Janaario Coss. annos lx. cam se- 
miise natos. 

Httiic ezcepit Namerianos Angostos, et regnairit annos n. Brat hic 
procems, fracUis, crine lento, facie longa tenoiqae, barbatos, subcanus, 
naso deooro, ocolis polchris, colore nigro. Hujos sub Imperio, Christiani 
fraTem Pcrsecutioncm perpessi sunt: quo tempore martynum sobieront 8. 
Cieorgias Cappadoz et S. Babylas i erat enim Idc Bpiscopas Antiochiao 
Magnae. 

NameriaBos enim Imperator, ezpeditione in Persas soscepta, [per 
Antiochiam] itcr faciens, et Christianorum sacra Mysteria inspiciendi de- 
siderio captosi Boclenam Sanctam, nbi ChrisUani consregati fueront, uti 

2asmodi eorom essent Mysteria intelligeret, ingredf Toluit: Audierat 
a, Galilaeos in occulto, Litanbs suas celebrare. Propios autem ac- 
eedeoti occorrebat 8. Babylas, ingressum ejus prohlbens, yerbis hisces 
nM ego non sinam te, Idolothytis conspurcatum, in Mysteria Dei TiTeo- 
tit iotrospicere.** Ad hoc indignatas Numerianus Imperator, eam absqoo 
■ara ooa tradidit. Antiochia deinde discedens adTcrsos Persas proficisci- 
t«. PocBM avtem, praclio com oo comwsso, graTitor m incobiioronti S04 lOANNIS MALALAE 

ir^tkttw ti noXi MUj^og t^g ftoiidtiag aStoS, nmi tfvfip h KJh 
fmc rfj n6XH* arol <poaaivcaPTig ot Illfam noQtkaftov oiHv 
(odyjAukmoVf arol iv&&ag lifimoaav avt6r* nal IxdUfairtig ti 
Sfyfia avTov Inolrflav iax6r, arol afWfvtaaavttQ iipvlat^ 

C aitiv dg UUkp t6ta9* ti ii Xomiif nXfj&og aitov xatina^HO^.S 
tiXtvt^ ii o ftaaiXivg NovfHQiavig w tpiavtdh X^* 

Miti ii tfjv ftaaiXita» NovfOQtavov iftaatXivai Ka^fhog 
AvyovatoQ a aSiXfpig aitov ttfi fl. j^y ii xopioiti^g, Mjt^Cf 
nXdtoy/ig, Xivx6g, oiXiS-ftij ivofdXag, anap6g, fuyaXi^xO^» 
iflXii ii ti Tlfaaipor filqog. 10 

"^H fAOtop ii tftaatXivaiw, imatgativai uati JhfaSiw dg 
ixilinjaiP toS lilov aitov iiiXifw Novfiifftavov* xai nifu/l^ 
vito avt&p irora x^aroc* ini ii t^c ovrov ftaatXiiac itdai^ 
tfjaav of &YiOi Koafi&g xal JafAiavig ttf tifintf tovttf, ^90^ 

]> rffi^lttig vnh roS lilov avtmv imatatov. tjiaav yif /orfol r^lS 
imat^fifiv, tffOM&vto ii vni to8 ftaatXimg Kafivov, wg vntovv» 
O 404 tig laaug* awiftfi yif roSro yivia&m t^ avt^ KaQlvtf ftaaiXA 
fiiti ti avyxfovam totg IliQamg fud rcic inivw Ivfynm aai wi^ 
ym JS oAt&v annQOiV nX^dog x^fiorvog ftaQvtatov yovofiivov 
fltfftav ol lUfam fiip^o^ tgiwv ivioatv yivtad^m * arol iii ti imt^W 
X^ig roS ;|rc^(i5yoc ffiiiofA^vog rov lilov atgatov , wg nanmdivtt, 
iviiwxi t&v tfi&v fifpfiov n^y oStffitv t^g ilf^vfig. nal Xaftmv 
ri titov nXfi9'og ^X&iv inl t^v Xiyoftiv^v x^Qav t&v KvfftpnixSfv, 

23. Kq^onimv Os. Yld. Ch. trniottHpiw. 

ttazlMqoo «scerdtot loipcntortt parte «vcUaf ipie foga In Carot ofaglt 
Persao Tero nrbem oUidioiie dngentet» captlTaai eaa habMmat; 

Sioe •tatim -traditam, excorianmtt detractamqae ei pellcm ia oln 
onaaranti ongaentifqae oonditam floriae cama amerTaront: Relii^ 
▼ero qaod foit ezerdtus ejoi penitof delerant. Namerianat antem 
rator e TiTb erceuit annot natot xxxti. 

Poit Nnmerianam imperaTit Carinnt Angottnt, lirater dntf annot n* 
Brat antem ttatura carta, crattot, Tattu lato, oandidat» crine criipo» ro- 
calfattery parcot, magnanimuts Factioni antem Pratinae ttndebat. 
Hic, tutcepto Imperioy abtque mora Penit l>ellam intnlit, Ni 
firatri^ in Vindictami eotqne penitut profligaTit. Bodcm imperantob 
ctl illiy Cotmat et Damianut, domliio tuo InTiti, ned tradki tont, hoo 
modo. Brant lii profcttione Medidf qnot Imperator etiam, ob o n m t l e- 
net ab dt cffectati magni babuiti ooi etlam ipd bujotmodi qoid c o t ift 
rat. Poit Pertat pradio devictot et infinitam eorom moltitodinem eao- tam, Penae triom mensium indudat pelierant. Imperator itaqoe, eb 

attrltt ratioi byendt intemperiem, exerdtnt etiam tui bellit attriti rationem 
oonditionei padt in tret mentet concettit. Ipee interim in Cjrrbtetkam» 
qaam Tocant, rofionim oootondit, ob eiordtnm taam fofidondam ot ol CHRONOGRAPHIA. L. XH S05 

fimAifUPP^ sea2 tiw iHtor argatip iwanaScat xai tadg nlfffit9v( 
^^w9fyfai. tk»iptog 3i ovrot; ip toTc KMfffjattxoTg ip %& 
X¥iiWi, xixirmdtav itayoptogxal ti tov hoJjfiov tfwttcO^optog, B 
PPftfifl tiaAfPfig tifp hf/tp avtov ttc ti Inlato atfaf^. xol 
SmUAt latQwp &»oXov9oiptm t^ ait^ flaaiXit xal fifjiip dU 
fiy ifikfiadptw, ixiXiia^fjaap ot tfjg x^gag latpoi iiaA9t^ 
n^ tip fiaatXia, ig iUitig toig ujfQag t^g tavtOp xiifag. ip 
ik rf<F?U« Koi imatdtfjQ tSp aylo>p Koa^a xai Jafuapov ngig 
th fiaatXia, xal avpuaijX^ap Sfia ait^ ol SyiOi. xai fttjiip V 131 
tOtvpfi^iptofp t&p latQwp dHptX^aai tip fiaaiXia Kafl^op, ol SyiOi O 405 
Eoafiog xai Jafuapig Xa»Qaiwg iitXix^op uai twp fiiyiatd-^ 
Hfp tov fiaaiX^g Yya iuaatptai avtip. xai iiafjpix^fjaap ol 
•ywi t^fiaaiXiiip pvxtl xai avtol laaapto avtip iii j^g Ulag 
nfoatvx^. xal iniattvatp avtoTg, Xiym Su Oitoi ol £p&poh' 
15jwi iovXi^t to9 »iov tov vtfftatov tlaL xaX vyi&pag xai iaoxa^ 
taata»tig ^ ^p ri nQi^ ^x^ aitaig ip tififf xai nipttg ol fn^ 
rmopig avtov. na(faxXfi»i)g ii naf* ovrab^ t<5f ayiwp, inoifj^ 
atp iv»img 9tlap aitov iidtaitp tlg ftaaap t^ 'Pwfitux^ noAi* 
ttiop, taati fiffiipa %&p Xtyofilptap xifmiaipmp vnofi^pol u jfo- 
fOxip, (tijiti ii xttXvia9ai ^fftfaxivitp wg fiovXaptat. 

Y) ii imatdtfig aitSp ilaax»iig ini tOp SXXmp iiuafiati^ B 
i*r 2iiir^ tSp &xoXov»ovptaiP t^ avt^ fiaaiXtf, mU tWQaxdg 
t^ nfig toig ayiovg iydnfip , np ilxiP fiaoiXiig n(ig aitovg, 

t- ^matiMotg Ox. Sic et p. Mq. T. t. 11. Xa^Qimi Ox, 

niamti auaMtir. UM pflr hjtmm coiiBortiiti. qMoqiie od boOmi 
g^ ^•'Y*^ •"^^ ««^j^ «^ ^^ to oi«2r4oto«^^ 
2r'!LSl-^«i:*''^,^.*^^*''"^^'» ModlanlJiU oamioo pi^oo- 
!!i*.S3?21 ..^••?^ «^ I«porator«i tocoU aQiiti ot qid iogioids 
Hto ocrii ▼!■ peuitQa introfpectaa iuberent Qooi ioter od ImDorato- — ' — -"^ ""^ ■■■■■»— -T- i ■ Ceseiet v% wbuwiiu. \a^^ 
W^sporatore suuiodo frastro ftdsMot Mo^doaoes; Suicti, Cosnis 
iilJrT? ^»*"*^ ox Prlmoribos loiperatoris dooadafli oUomniti, ro- 
&^''J'SjTutT:^J'^!^^ ipdbaborait. Per ooctaLl^oo 
!!™?"..??^ 'h V^^^ «^ Imperatown saoabooti qoi fidem doiii- 
csps eis babeos, ^bat; ««Homioes isU Serri soot Dei.altisdmL'< Im- 
l«ntmr koqoo, jMitiBao sam^a lestitatos, Saoctos bosco ot Ipso, ot 
vj«matos ^os , lo boooro Imboeniot Qirfo ot roftto oontm diVWo soo 
"noDerto^ Imperiom Romaoom protioos promolcato, caTobats no 
Mooepe aristiaooi, qoos Tocaot, riolarot. ant o oolta soo orobl. ^ ^ ^ «»« DomfaMs, obi ioteUexerat qoaoto Saodos bosco amo- 

» FMoqoobator Impontor} o Primtriis MedicA Imperatoris lo Id adda- 
/oooocf iHototof. on 20 S06 lOANNIS MALALAE 

ipd^ov&v otSroZp iicaftdQfjai. xal fiirA to l^iXd-iTp rov avrw fim^ 
Cikla KaQivor ix j&v KvfijOTiKwv iig t& Ili^iic& SoTjf o In^ 
crdjfig vwv aylm KoafAa xal jiafuavov Xafidv avroig futi tmp 
liltav avTov av&Qmtm Iv xotp i^iaiv ixfi^fiviaiv ctirovc, wg Sr- 
rac ix Tov iiYfunog %&v x^untav&v, xal ovvtag ol iixam in-5 
XH(i^aav, 
O 406 *Ev ii Tff fi&Kf X9^^ ^^ noXtfiov o avxog Ka^vog nlma ^ 
lit(f d-avatif , &v iviavtwv X/f, 
C Mitii ii tfjv fiaaiXitav Ka^tvov ifiaatXivai j^iOxXfjtiavig 
itfi x' xal fiijvag &\ fpf ii fjiax^6g f Xintig, ^QO-^, oXoxo-lO 
lioc triv xdfav xal ri yivnov, Xivxig Tip awfiati, yXavxig, no- 
yvQivog, vnSxvftog, ftiyaXotlwyog naw xai q^iXoxtiatfjg, av^ 
yoQiv^ ii fiaatXiig inl tijg vnatitag Bdaaov xai Kwtuxvoi. 

^En\ ii T^c avrot; fiaaiXitag iyivito axitog fiiya naaav fi|v 
^fii^av * fiitit ii tQta itf] trg fiaaiXitag avtov inolfjai Kalaa^ i5 
tiv viov aitov Maiifuaviv T^y xai 'EfxovXXiaviv. rSv ii 
IliQawv xivfiadvtwv InhadfAivog o JiOxXrjftiavog iniotffatmmv 
Sfia tw MalSifnavff. xai qt&aadvtotv t&v aitwv jivtiixitaw tijv 
ftiydXfp^, XnifAxffiv o avT^c JtoxXffttavig Mo^ifuavov Toy JuoA 
D aaifa xati, Ihfa&v xal VfHiviv o avtig JtoxXrittavig iv lAvtt^Vi 
^ita. xai ixttaiv ixiX naXdttov fiiya, ivndtv ^ifAiXlovg ti&irtag 
nfifijv fiiv vni raXXirivov tov xai jiixivviavov* 'Xxttai ti o t. doX^ Ch., doXov Ox. 4. inoijfivictv du, in^ifnnaiv Oi. 

16. «6y util *EQiiovXXui9iv] „*£o«ovZiO( aliis OBDSbiu, taai Gfae- 
GMf quain Latuiis, atque etUn Nostro iiifra dictns est^ Clu V. 
p. 13a. C. 

ctos snmnie eos invlsos haboit: Qnam piimiioi Tero Imperator cic Cjirt- 
stica regione in Persidem discesserat, serris sais stipatns, per dolom Sio- 
ctos illos ad montes abdoctos, tanquam Christiam dofmatls inrtitorri, 
praecipites dedit. Talem itaqoe Titae exitiim Josti hi luboeruit. 

Imperator aotem Carinos» medio bdli t^pore, natorao c on oo si ll, ao- 
nos natus xzxii. 

Carinom exceplt Diodotianos) qui imperairit annos zx, et Bcasii ix. 
Brat hic procerus, gracilis, facie madlenta, capite, barbaqoe coiibb, co- 
lore corporis pallente^, ocolb caesOs, naso crasso, sabcorTvs, sommo mar 
fDanimos, aedificandiqne studiosissimus. Imporator rero desicMtoi m^ 
Basso et Qnintisno Coss. 

Hoc Imperantey tenebrao profondao per diem intefrom orU iooi- 
boeront. Tertio aotem imperii anno exactOy Maximianum fiiinm, oai et 
Hercoiianusv Caesarem crea?it Persis autem arma sumentibos, Dioaotia- 
nus, com Maximlano, in oos profectus est Per Antiochiam Tero MfBim 
facto itiiiere, IHocletianus, Maximiano contra Persas misso, ibidem ciOK 
moratus est: ubi etiam Palatium Ingens extruxit, inventis ibi Jactb eim 
a Gallieno Licinniano fnndamentis. Balneum etiam PublicQm «bb io 
planide extmxit, prope Circum Teteremi quod IKodetiaiHim Yocsflt CHR0N06RAPHIA. L. XIL 807 

T^C JiOxXfirtopi^ jto} Sfjfiiaiw XovtQii^ ih i^y fudiiSa, nXtialov O 407 
ToC TtaXalov innmov, omg ixdXiOi ro ^tiOxXfjuavov» ixriac ii 
jtol iofiia Xiyy ano&itw alxov * xal fiitQa ii alvov naaiv lio}^ 
w Moi %&¥ mnQoaxofiivwv SXXtav navTW Siik to fitl intiQtd^" 
Sad-ai tiva rwv ayoqatw anh ttav atQatiwtuiv* ^xtiat ii xai tA 
atuSiov ti Xiyifiivov iv /fdq>vji iiu tovc *OXvfi7tixov^ xal toig 
Xoinoif &ftaviatdq , wati fi^ dmivat iv xotQfyatq xal atofavov^ 
a&tu iv *4qyv^ notafttp, aXXd fAit& ti aytavlaaa&cu ndvtag iv 
jivtioxdtf tfj fiiydXfj dviivat avtoig iv tfj Xiyoftivfj Jdtfvjj, xal B 

10 ^ ijra taaavtav iidtrtfjfta oiov dni^x^^^^*^ ^^ "^V ^QY^QV ^^ 
tOLft^ iv xotQlyatq ttjQ KiXtxia^, xai ol ^OXvfimxol xal ot Idvtto^ 
jtcTc dmSvtig xatd to ^OXvfima, xa&tjig xal iv tfj d-ilf avtov 
itatdliii ixiXivaiv iv ^dqrvrj iatpvova&tu rov^ dytovi^fiivtwg iv 
ttf iywvi rtSv ^OXvftnltav. txttai ii iv avttff ttfi tnaiitf Jdtfvrjq 

iStfpdv ^OlMftnlov Jioq, xa2 iv tfj afivi6vjj tov avtov tnaiiov 
ixttaiv itgiv tfj Nifiian. dvivitaai ii xal ti tov jin6XXtovog i€- V 13t 
^, xaafiiqaaQ itaipogoig fiaQfidQOtQ. Hxttai ii xa\ tfj ^Exdtrj O 408 
Uifiv xatax^oviov fiad^fiwv t$/. ixttat ii iv Jdffvjj xal noXd^ 
tiov ilg ti tovg aviovtag fiaaiXitg ixiV xatafiivitv , inuiij nQtfijv 

iOdg ti SXaog inolaw TuutvXiwvag xal xatifovov. htttai ii xtxX 
fofiQtxdg tffiig nfig ri xataaxivdfyad'ai SnXa ttp tn(fattfi 
Xxttai ii xa\ iv *Eiitrfj tfafiQixd iid t^ tcI inXa iyyi^g X^QVY^'^ 
a9ai* matxittag ii xai iv j^ufiaaxtfi Xxttai tfafiQtxd, iworjaaQ 

8. iSiro^flvv Ov. 10. fiij tVa] 2va tgfj? 13. da^ova^Oi'} 
^Forte ctHpavovcd-ai,** Ch. 16. KifUm Ch.» TiiiiMu Ox. 

HMTca oiMqiie, pro fnnBOOtis condenduv extnuni: monsiiris etiam fm- 
■intl t nlioninM|«e Teoeliuni omniuni pyblice conslitotiit ne, qui mercatn- 
ram ezeroerent, a miiite damno aiiquo afficerentor. Stadium quoque, 
qood Tocant, in Dapline extroxit» propter Olympicos aiiosque Agonistas; 
sdficet ne qoadrigU recti, ad Argyrum fluTium profidsci tenerentur, ad 
Cerooationem: post certamina Antiocliiae magnae finita, Daphnem peto- 
r«t; neque in posterum tantura itineris InterTalluro cmetirentur, ad Ar- 
grnim fluTium auadrigi« deTecti Cilicibus, Antiochenses, quioue in Olym- 
pidt Agonistae inissent. Post lodos itaque finitos, jmta Bdictnm Impe- 
ratoriom, Daphnem deinceps petebanty nti ibi coronarentor. Coodidit 
ttiom, In boc Daphnes stadio, fanom JotIs Olympii: et in ejnsdem stadii 
fiMidn, temphim Nemesl erexit. Apollinu quoqoe faoum instauraTit; ra- 
i&qoo Bfarmoribos exomaTit Templum etiam sobterranenm Heoate sa- 
cmTit; in qood per grados ccclxt descendebatur. Palatiura insoper in 
Daphoe extraiit; obi Impemtores, illuc adTentantes commorarentor: com 
anten tontorlb soiom, ad Locom defixis, uterentor. Quinetlam fabricas ibl 
fffexH, in quibos arma* in exerdtus usum, fabricarentor. Bdessae etiam 
Cabricos erexit, nti armamenta lielli ad manum haberent Simiiiter etlam 
fabricns extmxlt; ob freqoentes StmoQOoma incurslones. 308 lOANNIS MALALAE 

Tc^ iniiQOfiit^ %Sv 2a(faKtpf{h. tmai 3i xai iv jtvxiox^a ^i» 
vtjrttp, wari x^^iMnrta^CM ixit vofilaftaTa* fy ydiQ 17 ovti} Mt^ 

B vfiTa ani auofiov xaTaajfatpiTaa* xal ovfrcitf^. Jjrriai di xai 
XovxQ6y, Snif IxdXiai avynkffnxov, ifiolwg ti xo) SlXm / 
XovTQci S 

*0 ii KtttaaQ Maiiftlttpig &nA9^ x€n& IhgaSr nai raqf- 
aag avTodg xaT& x(f&Toq InarijXd-iv iv jirnoxila, Xafiiiv o3/§ii'^ 
Xmop T^y Tov paaiXliog t&v IliQa&v ywdtxa, ixihm ffayivrm 
fiiTtt iXfyoiv aviQiuv itg t^ *IvSoXlfiiTOv, tov nXti&ovg hAtw ofo- 
Xtnd^ivTog. ^ ii fiaaOuaatt t(uv Iliqawv ^Agaav^ ^xr^aiv iv ^«-10 
O 109 ffvji ifvXaTTOfitvfi xin& xiXivatv tov fiaaiXiiog ^Ptafittltav ^ioxXif» 
Tiayov fiiT& Tifiijg inl xpoyory. xal ftiTA TOVTa naxTotv </^ 
vijg fivofiiviov ttniii9f] Ittfaiug t^ tibf^ avT^g ttvifl, yvlo/^f^ 
att fiiT& Tifir^g. 

C ^Ev ttiT^ ii T^ XQ^^V i^9^^^ nttfiaxt^fiaav nctfi tov /^ooihIS 
Xiiog niari Tjj ^PiOfittliav noXtTila vni^ t&v imvixUav. 

'XicTioc ii xa\ dg t& XiJuiTO x&OTfftt i oiTog Jioxktfumvig 
ikni Tt^g Alyvntav tiog tQv IltgaiXiav iffmv, toSoc iv ttvToSg 
OTfttTniTag XifitTttviovg, nQOxuQiattfAivog xai ioBxag xoto inof^ 
Xlttv IvioTi^ T&v xAaTQtav xttd-i^&at fiiT& nolXfig fto^^ihglO 
n(fig nafttifvXttxrfV, xol ivtjviYXttv t^ fiaaiX^ xai Tf» Ktttaaft 
0T17XOC iv Tip Xtfihif T^c Svfflag. 

*Ev ttvr^ ii t^ X9^V i^f&wfiattv ol Afyvnrtot xo) Ufivfft» 
Cttff Toig &fX0^^^ ovTitfr. «0} imaTQiTivai xa^ o^TcSr i 
9. *M9ltfutiv Oz. AalioddM oClim MoaoCami ofBdMtB, qoo a— j aidif«iiter« 

tibot oolUpsuB, rodinteptiTit Balnoon olioa, pnoUr alo liia t ■• 

ooodiU, qoortooi qooqao oztrozitv qood SoMtorloB noAlMTli. 

M a iio i l oo o i Intorlai CooAr, Pordt pooltot doboUotit, Atiodi— ro* 
▼ortitiir) Coptlfos tociun dooeot Portici rogit ozorea: qoos ] 
DOtoa, (ozordto roliqoo fonditot doloto,) od Indloo ttmltot, 
Rogo Blorito lii|;ientooi . ottocotot fberot R«Ibo ontooi Potm 
•ono» Diodotiom RoaoBl laporotorit Jotto, in Dophno onnit oBqoot, 
onn lionoro cottodiebotor. Pott Toro, podt coodltionibot inTioan ioilK 
Rofioo, in Fenidea ndtto, oonjofl too rottltoU oit. 

Bodea teoipore loiporotor, ob portoa Tiolorloa, ■bftqno por 
rioB RooMnoa Lorgitionet dittribolt 
Ideoi DlodeUonot Cottro potdm per conlkdn oztrozit, nb AocTP^ 
«tqoo od llnet Pentcot; ooUocotit Ibi Lbnltoneb ■ilitfbot, Dndbnt OM 
por proTlodot coottitotit, qoi Cottrlt bitco mm onnoU Mon inddi 
locn coilodlrent. laporotori itnqno ot Coomd tUtiTOt nbiqno por 
6nio Sjrioo potoomnt. 

8ob boo tmpmi AofyptH In Proofbelot enot JntnrtenU» 00 
liipociUr Hoqao ia ooo onno Mfit, AioioiMkiMifno CHR0N06RAPHIA. L. XII. 809 

tif JtokkfiTtapSf, xol inQX^iioip Iv jtk^opiQd^ tfj fiiydXjig m- 
lioifxrfauc avt^v xai TtOiffia^ ^auta, xiyHig Tor ayuiyip xal D 
atfi^HiC aitip ini tov Xtyofiivov Kaviinav xa\ naQlxovta xifi' 
m tfi noXii. naQaXaflduv Si *AXiiidvd(fiiav ivtnftioiv avrifv * , 
$iofllK9i di iv cAt^ Ikfinnog, tov Tnnov aitov ni(finatovvtog ina^ 
vm tSv Xiitpdviov, ^y di xiXivaag t^ tl^niShif fitj ffitaaa^ai 
fov ifoviviiv, ffitfc oS avlX&ji t& cufiata t&v aifa^ftiviov Itwg to O 410 
fiw Tov Innov oS ixd9fjto. awtpti ii xaxik xtkivatv &iov nXii^ 
olov r^ noq/taq ilaiX&ivtog avtov tiv 7nnov iv ^ ixdi^to o 

VifiaeiXi^i^natrflai Xiltpavov dv^Qiinov xoi xovidipavta itg aiti 
yovatfaat xal alfiatiodrfViu ti ySvv rov Tnnov * xal ngoaiaxfixd^ 
tiintvlviovXYivtlag, xalinavaavto ol irtfatioitai xintovtig rovc 
noXitag *JXtiixvifila(. xal dviimiaav ol avtol *A' ^aviQiT; ittfi^ B 
Xf(9 ;i;ttXj(^ tif %nifi vnif iHxf^ifartiag* Satig ronog ovttag ivo^ 

iSftil/ttu Twg tijg a^fngov o Vnnog JiOxXritiotvov. , xa\ ixtoti ixn' 
fiinatv ivofid^d^ai nf&tov itog jiXi^avifiiag. tativ oiv H^ 
halvov tod X9^^^ ^ j^P^/uorio/idc t^g nfig Afyvmov jiXiliav' 
ifdag. 

^Eni ii tijg flaatXitag aitov dvnfdvri rtg JUavixatog iv ^Piifiji 

$Oti niXn ivifioti Bovviog* Simg iniaxtoiv ix rov iiyfiatog tQv V 133 
Manxaiiov, naQnaayayij^ Hiiov iiyfia xal iiidaxm ori i aya* 
M( d-iig InoXififiai rru novfig^ xai ivlxtiaiv aitiv, xai iiitiv 
vtxrit^ tifi&v. infjXd-i ii xal iv Ibfaiii iiidinttov. omf ii^ 

9. iioiU^itog Ojl, ii^tX/f^ivtog Ch. 12. MovXfivtia$ Ch., iv 
iooXmtvtiao Oz« tt. ror] n}ir Oz. 

tVddioae dBziCs ot fotsa cgottay retdnoqae qid iU vrbis in mmm erot, 
■yaadacti» ouimmioo aqoanMi per tiiam o Ctnopo Tian direnoy nrtKiiit 
taadea cepk» capUttqae iAoendiis TajiUTit. Imporator anteoiy eqoo in^ 
dMs, wDcoi iflfressas est; oqoo interiai oocisonui cadavera calcanto. 
IkcKital Toro in Mandata dederat, ati non priot a caedibos alMtinerent, 
q^ ad ofBl cd In^debat g enna iMngais ocasoraoi pertingeret. Coati- 
m aotea, (Deo ita ▼oleate,) lajperatore arbem ingrediente, a Portis 
^sis Mi pracal, cqaaB ijas« dum per cadaTora incedit» tronoo bominb 
JMpiqfera} oqoiqaet ex casu lUo iabasceatit, fena sanguine tinctum esse. 
4)oa risov ImperOor mlBtom repres«t; et Tcnia data noo ulterios ki Ale- 
laodriMa aaeriro pcrausit. Alexandrini itaqae stataam aeream Equo grar 
ti paaotnMt} looinnque cnm, DMetimmi MtptmOf usqae adhuc appeifiiat. 
hsaaar etiaai Aioxaflidriai aonum suum primum exinde ■ um e raban t. Hoc 
itaqie hdiiam est Aerao Alexaiidrinorum in Acfyplo. 

Hoifa aob haporlo, prodiit Romae Blanichaeas quidam, nomfaio BaOf- 
dai: qiii neglectis ManiAaoorum Pladtis» Docmata sua invezit. ,tl>»c^ 
bat hic, BoAiim Deam cum malo iMlhim habuisse; Blahimqae a Bono so- 
pcmom; koaorom proinde Vlctorl trf^aeodaflEU^ In Pcnidcm quo«|ae 810 lOANNIS MALALAE 

y/tia Manxautiv nafi lUfaatg xaXittai jtorcl t^ airSp fU^ 
oar ti t&r ^afiad-ivw, 8 iffftipftvitai ti tov iyad^v. 

O 411 ^O ii aitig /tiokXiituirig fiaaXiig Inoliiai iimyfior /^KfTia- 
yftSy* »al ItifiWf^^aat noXXol fAa^tvQi^aavtig , iv oTg iixaqjtv^ 
Qfiai xal o &yiog Mfjvag* xal al ixxXfjatai Si xa&ji^i^aav, xaiS 
iuiiiXal ii xal tpifiog ^ noXvg. 

B *Ey ii ^fp X9^^ ^^ ^OXvimlm xatif&aaip iv Idrtioxiif o 
aitig fiaaiXiig ^ioxXfjtiawig , iXd-fip i^ Alyvmov. xai tov 
*OXviinixov iyortfog lilXXoytog imtiXitad-ai , igtoQiai to a^r^ ti 
%ov iXvt&ifxov fiaaiXiig AioxXfitiOPog. t^v Si atoX^v o oAv-lO 
ta^XOi HanQOv oXoatifixiiriq>6gii' o Si fiaaiXiig artl tov Sanifov 
iipofiai noQtfv fovt, t& Si SXXa ndvta wg ^v i&og tt^ aXvra^XB 
g>OQitw, xgatiHr tijv iiQar QafiSov xal nQoaxwiav tov S^iiov, 
id-iUfQfiai tiv *OXvfimxiv iyuiva tig vivoiaaiiivag niaa^ tjiAlQag. 
xul ix tdv aliiwiiatixSv avtov xatTjQXOvti tivig iv toTg ^OXviini" 15 
xoTg aywaiv imSnxvviiivoi uQitijg ;|fa^iy* xai ol liiv inaXoiOV, 
C 01 Si invxttvov, oi Si inayxQatlafyv, oi Si itQiXOv * xal toTg n- 
xSai naQiTxi adxQag xal nuai noXXi i^iXotiiitiaato * xad-iog Jo* 
O 412 liitiavig o aofptatatog avviyQdtf/ato, xal dXvtuQXfig iv Idvtio» 
Xil^ aitig JiOxXfjtiavig xai dno&iiavog ti fiaatXixiv axiitia^ 
xa} liitd ti nXfjQwaai td ^OXviima ovx i^ito fiaaiXivacti, Xi^ 
ym Sti ^Anid^iiiTiv t^v fiaaiXitav xal hfSQiaa a;^iia too o^o- 

19. Fort oXvra^oo^. profectof , !bi etiam dogmata soa dissoniiiiaTlt. Manichaeonni 

Saa hoc Penao» idiomate tuo, Dariitkmonm Tocant: quasi dicas, Htt 
omi dogma. 

Idem Diodedanos Imperator CSiristianos persecotos est} qoorom mol- 
ti Martyrio coronati suntt inter qoos fuit Sanctos Menas. itoin ot tcm- 
pla eorom a fundamends eversa sunts grares insoper minae, t enror es qo e 
ChrisUanis incossi. 

Olympicis autem appropinqoantibus, Imperator DiodetiaaosY cx Ao- 
fypto Antiochiam ▼emt: Ludisqoe celebratis, ipse Alytarchae ImhiUMi 
suscepit. Moris aotem erat, ut Alytarcha stolam albam, bolosericam fc- 
staret: imperator Tero, pro alba« purpuream slbi sompsiti io caeUris 
habitum Alytarchae per omnia refereoat: sacramooe mann fereos Tirgim» 
eC populum pro more ▼eneratos* jper dies constttutos omnes, Olj^ko 
Certamina spectabat Itaque ex Optimatibus etiam ejus nonoolfi ee ad 
Certamina conTencront, Tirtutit suae specimina exhibituri : quomm ht pa» 
laestra, illi pugilato, alii Pancratio, cursu Tero alii decertabant Victo- 
ribus^ autem A»acras dedit ; omnibudque munera alTatim dispertiTit , oti sa- 
pieniissimus Dometianos haec scripta reliquit Diocletianos aotem Al^tsr- 
clia Antiochiae factus, Imperatorium habitum deposoit: nec amplies, W- 
tis Oijmpicb» Imperatorio fuogi muncre voluitj dfeeass CHR0N06RAPHIA. L. Xll. 311 

Mrroo Jtic. jTtt] IjeroTf {Juciycy ovrc»c« rcXmra Jij M/ia ^aycU 
ry, inf ivtavx&v o^. 

iUiTfil ^^ T^ UMO&iad-fu rbv JionXtiTiavov t^ fiaatXilav Ifia-* 
dUvci Ma^ifitttvo^ 6 nal inlxXfjv ^EgxovXiog tjfi id"'. xal aviX- 
i^ iv *Pwfijj i&fHOfifiivae 'gijv xaTcl IbQaiiv xoX AtyvmUav vU D 
ia(9. ipf ii fiax(f6g, iva&ivi^g, fiilionoXiog t^ xiqav, ottXo- 
^fiS^ jiXiionwyoxv , fnXayxQoog, iv^ivog, iv6ipdaXfiog, iXXoyi^ 
fio(. ffftavloaTO ii xal avTog xaxa xqiaxiav&v xa\ JTijtiai^aa- 
TO nolXiAQ aytovQ * iv oTg ifiaqTVQtjUiv 6 ayio^ IIav%aX{(av xal 6 
ViSfiog ^HaiyjLog xai o Syiog ^Qfunnog xal 6 &yiog ^EqfioXaog xal 
i ifiog 'Egfioxqdjfjg. 

Kal ndXiv ^OXvfinUav iyofiivmv iv xfi avxov fiaoiXila, iX&ov^ 

Toc avTov iv rfj avajoXfj xard jiQfnvttav xvgawfjadvnov ^Poh- 

liulwQj vixrjoag avxoig xaxd xqdxog xal inoxd*iag avxovg, fio^ 

15 ^w ii xiv xaiQov x&v ^Gkvfintonv vndQyuv, naqiyivixo iv Idv^ B 

wxjUff iiu Tiic inicrifAOvg ^f/iiQag xov dy&vog. xal tpoQiaag xal O 413 

aitog xi axfjfia xov dXvxdQxov &XvxdQ}rrjai ' xal ^iovtaarxo xal 

ini avxov ix xov i^fiov xhcva avYxXfjxiXwv xal avyxXtjXixol vita^ 

Tifoi* xaX 01 fiiv indXaiOV, oi ii iXQixov, ol ii inayxQoxtafyv, ol 

i03i ipno)tpw, ol ii invxxivov, oi ii igtanfdaxovv' xal oi vixoivxig 

tkdfifiavov fuH^g d^tag, ol ii nQoixonxov iv xaig axQUXitatg it^ 

Xn x£v iviofiiviav avxotg q>iXoxifii&v. dnid-ixo ii xal atfiog 

17. dlvtdoxfj^i) ^lvTdopfici Ch. V. t61. IT. p. 49. C. SQ. Upmvd" 
«mmt] ni^P^^^^MvVf uti etiam aupra habci, in Comiiiodo.*^ Ch« 
Sl. oxQotiiaq Oz. 

oWmsvii JooMfne jaimortattt ilafriliaii gtrtaoL Honc itaqae iitae sta- 
taai deiiiceps aoiplexat est: natoraeque tandem cessit, annos natus r.xxii. 

Post depositam Tero n Diocletiano Iraperium, a Maximiano Herculeo 
wwnplnm est; qui imperaTit annos ziz. Hic Romam reTersus, de Persis 
et Ae^ptiis derictis triumphum egit Erat autem procerus* robiistiisy 
capite canesceote, criiie plano, barbatus, colore nigro, naso eleganti, ocu* 
fis polehris, eloqnens. Infensus et hic quoque Christianls fuit; plurimos- 
ane Sanctos nea dedit; ez quibus fuerunt S. Pantaleo, 6. Ucsychius, 8. 
Anaipposv 8. Hermolaus et 8. Hermocrates* Martyres. 

Acddit nutem etiam hujus sub imperiOf Olympica celebrari, quo tem- 
pore Armcoios, adTersus Romanum imperium rebellantesy exercitu in Orieii- 
tem docCo, penitus subegcrat. Certior autem factus, Olympicorum celc- 
berrimam jam instare Panegyrinv Antiochiam Tenit: ubi et ipse, Alytar- 
chae habitom grstans, munia ejus executus cst. Qui autem ibi convene- 
nuit Seoatonim iiUi, Senatorf s etiam Juniores ipsi, coram eo decertabant ; 
ki qoidcm palaestra, illi cursu, alii Panr.ratio, aurigatione alii, alii Pugi- 
Ucii , oonnulli etiam Toce certantes. Victorum autero ( praeter munera 
qoae eis largitus e:»t,) hos qnidem majoribus auxit honoribus, illos vcro 
ad IMilitarcs proTCzit dignitates. Maximianos autem ipse, posito Ini^ie- S12 10ANNIS MALALAE 

Matifua^C t^ fiaaiUlap ieo2 t^ no(ffv(fap jcol nocray r^ /ts* 
V 1S4 atXtxijv fOffHflaw, xal hfiQm xik iXvTaQx^&* miI f«trct tA «liy* 
ftt9fjiffai Tc^ ^/</f oc i^tt^ *Olv/ifi/i0y ov/ cthro oM^ «^^ /fooii- 
Xwaat, iUl imopAd-Av h tp ^Pdfifi iniraiaTo Tijc fiaedtla^ 
xai IfiWir. ovTciic ^PK 9aipdzov» nal fiij& ;tP^yov rAtvt^ ISlifS 
^voKf, mphtaOtmpp^. 

Ktti fiiwi ti iaod-lad-at t^ fiaatXdop Mal^ifuawiv ifiatftktv^ 
a% Malihttoi i xol roX^ioc ^tti /• ^v xordoaifi^, nXatic» 
O 414 ofiXi&Qtll, XivuSg, iindyotp, vniatfafiog, Cifiig, iffylXog.* tft» 
Xu ii ti Bhitov fiifog. 10 

*Enl ii T^c o^Toti fiaatXilag ^dfifiXixoi i fiXiaofog UtSm^ 
B OMiP, ofjcdiv ip JAippfi Ikag t^c ttXivtilg ovtoS. , 

^Ep ii t^ avTif XQ^^V ^^ Hiifcai avfifiaxovpticliffiiploK 
noXifiii^^aiP &fia avtoTg ImXS-ipug ip totg^PfafiOjiMoTg inQuiiiO' 
aap x^Q^^^ ^ iniOTfdtivai xa^ ait&p o avrig Ma^ipnoQlS 
xol inoUfifiCi niffoaiQ, xa\ ipfiXtaaiP avtovgiiitfjglipfitpiac 
tUKTiXd^i^ aaf ait&p, jeo2 intanaai x^^^Q^ ^* ^^ IlifaotffiO' 
pluip aal inohiaiP vni ^Pwfialovg^ ijptipa ixdXiCi nQmTfjiP ttai 
iitniffap jiffnpiap ^PotfioJotP. ip ttp ii ilpai tip avtip Af oS&- 
Tioi^ i^C Ibffaafffuptaip ini^^atffap ol niffaat ilg t^ ^Oaiffttifpfifi^ 
xai n a(fiXafiop niXtp irol txavaap xai iaTfiywip, ttai XafiopTiQ 
noXXinp nfaSiap il^abfPfiQ ipixmffiaap* iXiyiTo ii ^ nafoXfj^ 
C 9^f&Fo vn aiTuip niXtg Ma^ifnapoinoXig. o ii airig fimatXiic 

5. nai futi Ch^ nati fnti Qx. 11. 'lippXtxoQ Ox. iO» 'Oo- 
i^tpifp Cx. 29. oi Ox. 

ilo» p«rpan« rogloqM oraato owoi «xiiebtt acMi ImbHqlDqvo Aljtackao 
fwtiDi, pmotU OlyMiconui dieboi, noo Ofliplloi Uiporitorio foiiifi 

s aoo difMtns orts aod Rooiaai revertoi, refno seto tbdlcoTit, priratM 
dolaoepi ihom ageM. Non leogo ootoa post, onoos ofeoe i.m, fblie laperloni ik Mifhplono ponltoHi loaoeplt Moxentloi, <ral ot Go l e ri n i i 
rofnoTitqoo tnnoe m. Brat Toro curtoi, corpore leto, cnspos, condidna, 
borbatoi, sobstrobos, sUins, iraoondoss Pactionl ooteni Veoetao stn debeO, 

Hojos sob bnporio llondt Jeaiblichns Philosopbos} qnl in Dephno ^ 
taa soom tronseflt. 

Bodeni teaporfPonM, Junctis cnni AmMoia ▼iribos, WiMnnai dl> 
tlenei inTaafmnt, oasqoe dobraedaront Maxentlos Itaqao, per krmodkm 
iter dooens, Ponu boUo pettti qoiboi debellaUii reoionei otioni ibl Per- 
nraienils abroptas, Ro«ane addldit Iiaperio; qoas In Annenioa 
ot secnnde» Roaenemni distriboit Interlai Toro, dnin Pene 
Moxenthis coMionbetar, Persae Osdnioini ioTadcntes» «rbeni ibl co| 
ot incendiis nstotoni, funditus OTerterontt spoliisqoe infentibns 
a b i q oB Mon recesseronti Nooien aoteoi urbl ab ob coptao, Mad 
polis. Uiben hinc faapenior Biaxenilos, nMenibai oxcitatis, do hstcgn CHB0NO6RAPHIA. L. XH. 818 

MMifmo^ iinjfHftw aitl^ xrlaag jeo2 1& tdxn, ^^^ lioUUIi ^iSUh O 415 
tmiflofikwog Tofc ^aaoiv ixavftaiv avToig tijg avrrAilag iTti 
Iny /• nai ina^wA&J^ h rg ^^Pti^ji ivfjQtdti, m ivuanm r/. 
Mtti di Ti)r fiaaiXUar MaS^lav ifiualkwai KmarintaQ 
5i Xkmf^ kXfi i/. ^v ti iAa»ff6g, Um6^, fiiion6Xio^, ivzfoog^ 
T^ aAfia nal toig 6f9aXfiOvgp tvQtPOC, ^naip^Q, fnavxjog, uo^ 

yaXoiwxof. 

*Er ii tfi oAtov fiaatXtltf }lna&99 vni ^iOfiipflag 2aXafii&g 
ntXiQ tijg Kvnfov, vnb aaafiov xattmoma^^a iig tijv ^o- 
lOXaaaop ti noXi aitfjg fiigog * ji Si Xoiniw Jkng Hdnfovg Xmai»» 
ijfiTira iwtyilQag o aitig Kmatartiog nal noXXi nAm) ipiXotifAfi^ D 
aifimfog koX xtlaag xal totg ^aoai noXltiug ot^/fti^ffaac avtti^ 
Xiiag inl ftfi tiaaafa , xai mtaag iiaq>6fOig atlaftaai t^ nfiffpf 
fiip Xt/Ofiirtfp SaXofiidia, i^ ixilrov ii fiitaM!kf)9^av Kmv^ 
15tfT«vT/av* ^Tic hn\ rvr fAfitf6noXig t% KinQov. 

!Er ii tj aitoS fiaaOidif intatiiXi Mdiifiov tir xal ^ixt^ O 416 
fMi4v fiiti noXXov atffatov inl ti ^fvXuttar ti fitffi t^c ccmc- 
To^c i^ i^odc ntifaag na\ tc^ imiffOfi&g t&r Safantirm * itd^ 
foaaov fif nQi^ Ti}y imtoXiijv ttag Alyvntov. avrifiti ii ip 
lOitvrf» t^ x9^Hf^^^ fiaaiXla Ktavatdrtio» a^fwn^aarta ^fiifixg 
fi tikivt^aai\^ ii iviavtwr ii^xortci. B 

3Iiti ii Tiyr fiaaiXitap Kiaratarttov inffifivair o otQinig 

IS» ni Aiunapi» Gb., KaUiMiapir Oz» 

iHlMnvki dmaqm miifanatm Mltb doMTit» trlbtCis oCImi illit in trico- 
■Im TomkdB» HiMiiB ddnde tawonUf e — dio Mblatiu ctt, aetaiit 
MM un. 

lleiMtioa Moeplt CointMtiot CUorot; qoi ipperafit aoaot nu. 
Simft Ide proeonu» graeilUy Mbctnoty eolore eorpom oeelorofliqoe pal- 
elm, neto eUgantiy percot, quietet» iiefiieaioitt. 

Hoiot tob bipeno, Seleaiet, orbt Cypri, diTiMOi iiMi pttM ettt 
■eTJMa MiB eiet pert terreanoto In eiero dttJMcte etts reliqauni rcro 
wMm tolo odeeqnetttBi eomdt. Htnc iteqne ConttM^ ezcitaTit, et pe< 
ennienHi plorbiMM ei?ibiit toperttitibnt largitutt tribota otian llUt in 
onadriennioai reaMt. Urbem yron bMc, qoM MtM Salaoiitt ▼ocata 
Mi« ▼ariit aedlfidit n m orMtf, Conttentltin , a tuo noaine nancopa- 
ri velnits qoM etiaa Cypri ■etropoUt ctt, in bnno otqne dlein. 

Ktdofli fanperMte mitiot ett, infcnti com oxercitay Maximot Ldd- 
■teot, ad Partet Orientelet ▼IndJ c and e t ab inMrtiMibnt Pcrtamm et 
BnraeiaofMit qni MtebM Oricnttfli , ad Aefjrptom otqne pertarbeTo- 
raM. Acddit antem eodem tempere Imperatorem ConttMtium in mor* 

iMideroi es qnot qnadngetiflM pett di