Skip to main content

Full text of "Corpus scriptorum historiae Byzantinae"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| COHPUS 

SCRIPTORUM HISTORIAE 
BYZANTINAE. BDITIO BHENDATIOR BT COPIOSIOR, 

CONSILIO 

B. G. NIEBUHRII C. F. 

IN8TITVTA, 

AUCTORITATB 

AGADEMIAE LITTERARUM REGIAE 

BORUSSIGAE 

CONTINUATA. THEOPIIYLAGTUS SIMOCATTA. 

GENESIUS. BONNAE 

IMPBNSIS BD. WBBBRI 

MDCCCXXXIY. '-" 6 "SE? THEOPHYLACTI SIMOCATTAE HISTORIARUM LIBRI OCTO ItECOOHOriT IMMANUEL BEKKERUS. BONNAE 

IMPBNSIS BD. WBBBRI 

HDCCCXXXIV. IMMANUELIS BEKKERl 

PRAEFATIO. Ihet^ylacti SlmocatUe luBtoritm Mauricianain cum 
bb ediUm ticcepissem, primnm ab lacobo Pontaao, 
viro in siia societate non initoclo, deiode a Carolo 
Annibale Fabrotto, cnins nee docttiDam magnopere 
laudaiis nec diligentiam, ipse quia el codicibns care- 
bam man&scriptis el pannn assneram generi illi di- 
cendi, quo plaiie mirifico ntitnr scriptor ad exemplar 
amtiqiiilatis ineplisiime expressns, satJs habui s\ uoi- 
versa scribendi et interpuogendi ratione ad sanila 
propius revocala manifealos duntaxat scribarum 1} 
Ihelanunqne errores corrigerem: eos eium nimia n 
to8 ab Ingolstadiensi edilore (1) transmissos Pariit 
ds (F) secure propagaTit et amdt. addiderat Fab 
tus glossarinm uve Tocnm aliquot explicationem : 
iesquifoliom post Menrni et Ducangii in eodem muiTUs KKEHn nuEFina 
lACOBI PONTANI DEDICATIO. SERENISSmO FIUNCIFI AC DOMINO, 

D, MAXIMILIANO, 

UTRIUSQUK BAVXRIAK DUCI, PALATIffO 
RHENI, ETC. 

J\l.iinii8 quoddnm lustoriaiin , ipso geaere iinum, expoBitioDe 
bipartituin, MixiHiuAaB pmibcbfs, ad le initto. ds iinpe. 
rio et imperaloribuB Orientis scriptorea fai ambo mcmorsBt, de 
Hauriao Tiberiu i]uidein priur, ut loDgior, i(a quoque grarior 
et iliustriorj de Palacologis Coinneiiis posterior, ul chroDO- 
graphns, contr<iclior. inter illius c( horum tempoia aliquol 
saecula fluxeruDt , anni propemodum a^tiugenli ; id quod 
DamlionuiD in ud» Tolumioe coninnctionem iinpedire non dc- 
buit, quando uni eidemque imperio praefuenml, ByzanliuDt- 
que novam RoDuun, ul CoDstantinus Hagnus appellsre roluit, 
sedem ac doiniciliuin hnhuenjnt, et quae coinmcmornniur ab 
utroque, ad idem imperlum eandemque ciritalciii spectanl. 
Flnrcbant res ct slabant incolumes adhuc sub Maurlcio principe 
polentissimo. d«f1oresccbaul et accidebantur potissimum sub 
Palacologis, cuin Osinanidae sire Turcaruin reges , nominis et 
niaiestatis Chrlslinnae infeslissimi , sempcr »iin><'>'i lannnAin 
incmbiuin dc ingenli et praeclarissinio corpoi 
itec tandcm numine connivenlc fartuuatissimf 
simainque urfoem, re vera caeterarum iirbiui 
nam ac dominain , acerrima oppugnalione diu 
slatcin adduxcruut; alque ita corpuris quuJ d 
sissimum capul, aul inliiDa eius viscera alqi Tiii 1. PONTAKl DEDICAnO. 

iininiinissune •nbemnt, qood ut gestom rit, m Pbototi- 
STiAMio noslro, i]ui pMsens inteifint, diUgentissiine et ad 
fident occoRiuiodAtisainie descriplDni inreninius. in utraque lii- 
storin , ul huc loGO ad ilUnnn commeDdationein nilul praeterea 
ponam , sumuuuu Rmm huiDsnanim mobilitateiu ac Tidasilu- 
diDem, et quod wt apud Flacnun, hic apertissime intneii 
licet: 

— vaitt uma Munmu 

Mtttan , et iatigtum attenual dtu», 

ObKUra pnmtna, hic apicem rapax 

Forluaa eum stridon acuto 

Sutlulit, hic potuitte gaudet. 

Ex quanta felicilale Qrmisdas Persanmi rex (nam de re- 
buft <|Uo<jue Persids multa Theophylactus namt) et Choaroes 
fUius eius iu qunntas aenunnaa deraloti sunt? quam flebilis eal 
ftlauricii exiius ? quam miserabiiis Palaeologorum conditio, 
qui fluxiliaria LsliDorum anna toties incasaum implnnirunl ? 
Persae Varnmum , Mauriciua Pbocam, Conslantinas VIII, qui 
ex flitnilia PalaeologiDa exlrcmus et pnnmi diu imperaTit, Ma- 
homcleiu II, tyraunos crudelissiinos pcrtulerunt. 

Quare principibns nibil Inliua, nihil salutarius, quam 

ab UDO ct unico deo pcnderc semper, cuius est regnum, el cui 

volucrit, dabit illud; nihilque periiidc in omni vila caruu ba- 

bcro ut pielalcu ac religionem , cuius in te ipso, Maxiuilianb, 

iitilcm tu ■auclissimift pnrenlibus nc inaioribus luis, exemplii 

inulla ol siiigulnria vidiiuus, legimus, audivimus; quemad- 

rlulum reliquaruin , quibus prinripes Cfarisliaui 

lemalis, auro et Inpillis, slipatorumijuc inagnis 

iini demmn hunoniin eeuere exomanlur. in his 

S dumus Teslrac clarissimae erga religiosos viros 

alilas, qua cum Societas noBlra plurimmn usa 

quolidie , et pars illius etinm nil Auguslanuiu hoc 

lanaveril, el nos quoque tua tuonunque successo- 

subsidiaquc nobis polliceri possimus , facere non 

lcslificalionein grali ac mcmuiis nuimi boc quid- 

[iiinis tibi inscribcrcm ; cuin prneaertiin ex nobI~ 

Ibem tua codices Graecos pluies haclenus mihi et L PONTANI DEDICAHO. ix 

quibusclaiii ordiDis mei suppeditayeris, ut boc etiam moclo no- 
mine studiosoram omnium, qui his et aliia interpretationibua 
oostiis nostronmique legendis profecerunt aut proficient| tlbi 
gratias agere yidear, cum tbesauros tales latcre et absconditos 
esse amplius nohiistL quod restat, etiam atque etiam oro, 
rAiircsrs SEaBvissiMs , ut labores hosce tibi pie dedicatos ne 
spemasi Sodetatemque nostram omni benerolentia compre- 
hendcro ne desistas. Aiigustae Vindelicorum , anno mdcit, 
pndieKaL Maias. lAGOBI PONTANI 

PRAEFATIO AD LECTOREM 

DE AUCTORE HUIUS HISTORIAE, 

DE SCRIPTIS EIUS, DK SYNOPSIBUS 
IN EUM PHOTU G0N8TANTIN0P0UTANI. 1 beopbylactus Siinocatta (aic eniiii malo quam SlmocaUus; 
idque cum Suida, apud quem est SifioxdTJfj^) iu Aegypto ua- 
tus est, ut ipse Hquido indicat lib. 7 cap. 16 extrcmo, cum de 
flumiuis Nill incremeDlo et inundatione disputationcm longiuscu- 
lam texere incipit natus cst autem loco non ignobili, ut 
coniecturam fadmus, quandoquidem Pelrum Aegypti praefectum 
se cognatione attingere aflirmat , lib. 8, ubi Mauricii miserabi- 
lem intcritum exponit ac deplorat; et ipse quoque honores 
gessit, quod staUm docebimus. ntqui scimus regendis prae- 
sertim proyinciis, ut non imprudentes viros, sic eliam non hu- 
miles ac plebeios praeponi solere. ex dialogo, quem historiae 
suae praefigit, adultis Mauricii temporibus in lucem cditum 
suspicor; et id multo magis cx cap, 17 lib. 2 colligo , ubi se 
de illius rebus audiisse a scnibus narrat , quia scilicct puerilem 
tum aelatem agebat. sub Heraciio , qui Phoca interfccto im- 
perium pene triginta annis tenuit (ab anno Christi 612 ad 640 
scilicct) , et Scrgio patriarcha Constantinopolitano eum floruisse 
liistoriainque istam conscripsisse , ex eodem dialogo certo oer- 
tius constat , slmlliterque ex cap. 12 llb. 8, ubi se , Phoca e 
medio sublato , scripta a se de Mamicii nccc populo e supcriore 
loco reciiasse cumque ad lacrimas commoyisso uarrat Photius l PONTANI PRAEFATIO AD LECTOREBL xi 

in6 InuQx^ ^ praefecds noiniiiat. praefecturam itaque, nec 
ciiritatis sed proyinciae potius alicniiis, adininistraTit. ab eodem 
iniyQWfiig didtur; qaod quidam putarit reddendum Scriptu^ 
rarUu. Scripturarii, inquit Noniua , apud yeterea fuerunt quos 
nuiic tabellaiios dicimus, quod scriplis et commentariis omnia 
rel urbium vel proyindarum complecterentur. Ludlius : puhlU 
carum rerum Mauefiam^ ui Bcriptumrius, unde historiam 
noatram iiceret appellare : Thiopbtlacti Simocattai xx- 
TAAUBCTi BT scRiFTURAiiii ^. scd Budaeus iu Pandect. 
awttyQaipiig interpretatur OBSBRTATon coactoiium , id est, 
eorum qui pecuniam coUigunt ad prindpem aut rem publicam 
pertinentem, qui Graeds dnotixrai , nostratibus receptores 
particulares, Gceroni pro domo sua, et alibi, custodes; ubi 
forsitan coactorum subaudiendum est. magis igitur inscriptio 

placuit, BXPRABFBCTI BT CUSTODIS COACTOBUM. SuidaS 90« 

ifiaT^v appellat, id est, hominem docium ac sapientem, ex 
eoque et verba explanat et locos integros addudt. 

Ligenium eius mite inprimis et qnXiKaXov^ ut etlam do- 
ctrinam non yulgarem , scripta ipsa testantur ac produnt ; quo- 
rum alia sunt epistolae, alia quaestioues naturaleSi alia histo- 
lica. yerum nos duobus prioribus generibus in praesens prae- 
termissis, de historia, quam in manibus hnbemus, age, pro 
reccpto interpretum inore disseramus. de qua primura omnium 
audieudus est Pbotius , cui cum summa cruditione summi quo- 
quc iudidi intelligentia tribuitur. ly ^lvxoi (fQuOiQ aixut i/H 
fiiv Ti ;|^apiTOC* nXi^p yi dtj ^ twp TQomxdip Xi^mv xal jtjg aXXtj^ 
YOQtXTJg hvolag xaxaxoQiig XQrjoiC ilg ywxQoXoylav Tiya xal y«a- 
yfx^y unnQoxaXlav unoxiXivxu * ov fifiv aXXa xal ^ xijg yvwfio^ 
Xoylag ovx iv xauQfp nuQivd^i^xf] qnXottftlag iotl niQiiQyov xal 
mQittfjg.' tu 6* uXXa qvti ig fiwfiovijxii, ilictio eius lepore 
ac f^enustate non caret, perumtamen modificaiarum t^ocum et 
allegoricorum sensnum nimis crebra usui-patione y cum fastldio 
legentium^ tandem friget et iuveniliter ineptit oratio, quin *) Interprcs Hist. THp. reiinQit Greecam Terbnni lib. 9. Anct. Hitt 
MiK. lib. 13 I^tine scripsit antigr&pheus. sic enim ibi \tg. et Idatias 
in pr&efatione Chronici. alii contrascriptorem vertnnt Tuie 8alm. vA 
Hbt. Aug. scriptoret p. 480, 481 et 485. XII l. PONTANI PRAEFAHO 

etlam intempestlpa fentmtiarum intermistio diligentiam nimie 
curioeam et eupenxtcaneam oleL caetera in repre/iensionem non 
caduni^ huic iudicio et dos sufiragamur , didionisque elegan- 
tiam ex tropisi tum iia qui in uno rerbo tum iis qui in oratione 
cemuntur, magnam partem a Simocatlaquaesitami etcoropa- 
ratam concedimus. tropi autem utrariores oruatum, aicfWs- 
quenliores non solum sadetatem etineptiam, aed insuper ob- 
scuritatem pariunt* recensere huiusmodi tropos boc loco nihit 
attineti cum res perspicua sit, de qua loquimur. est et aliunde 
parum nonnunquam dilucidus hic auctor, ut interpretem etiam 
me eruditiorem pudere non debeat id candide confilerL quod 
de sententiis non opportune insertis queritur PhotiuSi idali- 
quando factum a Siroocatta non memini. curiose quidem et 
fortasse plus satis diligentem alicubi non negareruni et in scn- 
tentiis quoque crebrum esse fateor: nec ob id diem illi dicen- 
dum puto. inrenitur praeterea aliquanto yerbosior, quod Pho- 
tium praeteriisse miror; et idem yel continenter repetit, vel 
pluribus quam opus est dicit, sed enim hacc tria a rcprehen- 
sione haud aliena multis laudabilibus egregie compensat. est 
qujppe rcbus illustris ct magnificus; tametsi non omnia Mauri- 
cii| sed bella cum Persis potissimumi nempe quinque libris 
prioribuSi persequitur : reliquis tribus adrersum Ab<ires et Scla- 
yinos siye Sdaros gesta, necnon funestum eius exilum com- 
plcctkur. magnam habet casuum yarietatemi quae legeutes 
mirabiliter retinet* genus scribendi | si totum simul unirerse 
spectemuSi sane claboratumi prudens, grarei iucundum, di- 
scrtum, planeque oratorium. aflert ad ritam humnnam ex re» 
rum yicissitudinc ac mutalione quam rcctissime instituendam 
documenta utilissunai eo siquldem fine potissimum hisloria texi- 
tur, ut aliorum cxemplo Tciut in speculo, quid in moribus uo- 
bis seclandum fugiendumve sit, contemplemur. neclectorciii 
suum tsntummodo mcliorcm sed etiam doctiorem dimitlcre slu- 
det; et cum alios summi ordinis scriptoreSi tum Homerum se 
non osdtanter legisse ostendit. multa nihilominus particula- 
tim Inudari in hac historia Mauridana possunt | ut descripliones 
montiumi 'fiuminumi castellorumi locorumi pugnarumi ri- 
tuum ; oraliones partim sacrae, parlim dviles | partiin milita- 
res I sententiis omatissimac ac robustissimae et omnino elo- AD LECTOREU. xiii 

quenlissimae ; similitudines ad iilastrandum aocommodatae ; 
multa pradenter dicta, molta pie explicata. ai igitur histoiia 
(|aoquo modo scripta deledat, haec historia scripta ad hunc 
modum necesse est multo amplius delectet ; in cuius contextn 
Graeco innumeris lods emendando et interpungendo nos etiam 
atque etiam maioremque in modum laborasse credas relim. 

lam Tcro Photius, qui in iudicio dehachistoria ferendo 
acutum se praebuit, in synopsibus seu aigumentis singulorom 
libronim conficiendis parum accurate fideliterque rersatus est. 
haud enim ipsemet ex lectione et memoria illas composuit 
(quod multis iam persuasum opinor, qui Theophyiactum no- 
stram nondum Tiderunt et Photianam Bibliothecam eYolrerunt) 
sed lemmata seu summulas sectionum , ab aliquo lectore aut li- 
brario inductaram, et in restibulo totius opeiis, ut mos est, 
simui ordinatim positas, ut inTenit, ita in octo DmcicuIos con- 
strinxit, ac nihit pene a se animadrersum interiicie|is, alienum 
]al>orcm pro suo nobis obtrasit et fucum fedt. cum autem lem- 
mata iila nunc imperfccta sint , nunc minus quam pro re conti» 
neant, nunc plus contineant, nunc ab ordine rerum nanrataram 
discrepent, nunc falsa sint, haec omnia Titia in epitoinis Pho- 
tianis acque leperiuntur. quibus nos toUendis operam dantes, 
epitomas ad ipsam narralionis integritatem, seriem Teritatemque 
accommodaTimus ; quod fecile perspidet, qui periochas istas 
siTe argumenta siTe sjnopses, ut nobis placuit appellare , cum 
iis quae apud Photium ieguntur conferre Toluerit* quamobiem 
etsi eius nomen in his omittere sine piaculo poteiamus, ne ta- 
men quispiam recognitionis seu emendationis nostrae ignaras 
aut nos tam nobilem scriptorem nondum Tidisse admiraretur, 
' aut iUi gloriam suam iuTidiase opinaretur, sjmopsibus singulis 
Photii patriarchae, immo pseudopatriarchae nonden praeposui- 
mus* in capita unumquemque libram nos primum nostrum se- 
cuti iudidum diTisimus, et suum cuique aigumentum praescri- 
psimus. 

DE INSCRIPTIONE HUIUS HISTORIAE. 

Libros hosce oUovfiiwx^ iaroftap non ab ipso histoiico, 
sed ab aUquo ipsius studioso lectore aut Ubrario inscriptos exi- 
stimo, quod obsenrarim Tetustos scriptores de titulis monumeii- xiy L PONTANI PRAEFATIO 

tonim saomm aiye de inscriptioDibiu adeo panmi f nisse soUici- 
tos, ut eos aaepe omiserint, in quo posteris emuidi, ne di- 
cam ineptiendi data est occasio. splendida sanc appellatio , et 
quae unireraam quandam orbis seu renmi per orbem gestarum 
ei^lanationem polUceri Tideatur, cum tamen nonniai Mauridi 
res, neque illae omnes hoc rolumine explicentur, multa aiqui- 
dem etiam alibi et in Ocddente et in Italia praedpue gessit. 
quid eigo? arbitror inrentorem huius inscriptionis ad ipsum 
imperatorem , qui tum nullo alio Ocddeatis iinperatore oixov^ 
^wtxig did yere potuit, respexisse, iit non tam oecumcnica 
quam oecumenid historia nominanda rideatur. nos ut omoem 
ambiguitatem obscuritatemque fugeremus , simpliciter ncc faIsO| 
et quod satis est, historiam Mauridi imperatoris inscripsimus, 
non impedientes , si quis nihilominus ohovfiiptxtiv Toluerit ap- 
pellare. 

QUI RES MAURICU PERSCRIPSERINT. 

Quanquam de hoc magno et iUustri impcratore complures 
sciipserunt, duos tamen potissimum laudandos caeterisque sine 
nUa controrersia longissime antcponendos Tideo, Eragrium, 
omnium antiquissimum ct ipsius Mauricii aequalem , cuius ex- 
tant Ubri historiae ecdesiasticae (qui cum nonnisi ad duoded- 
mum eius annum pcrvcnerit, apparet ante illum rita cxcessisse: 
Mauridus quippe annis yiginti impcrio praefuit), et Theophy- 
lactum hunc nostnnn, qui proxime sccutus est ETagrium, scri-i 
psitque regnante HeracUo Phocae succcssore , et scripsit ex in- 
stituto Ubris 8 historiam Mauridi , accuratissime et elaboratis- 
sime, ut Tldebis, ex quo tanquam flumine caeteri Htos suos 
dcduxerunt, inprimis Theophanes, qui, quod lustinus Trogo* 
Poinpcio et Xiphilinus Dioni, hoc ipse Simocattae fuit : coin- 
pendium enim quoddam confedt , et id Anastasius BibUothcca- 
rius intcrpretatus est penc totum. Paulus Diaconus in Miscella, 
ZonaraS) Ccdrenus, Niccphorus CalUstus. omnes isli suas 
narrationes liinc deriTarunty sccuudum Thcophanem Niccpho- 
nis potissimunu Tcrum nos dulcius cx ipso fontc bibamus. 
multo enim apud nostrum omnia copiosius ct diUgcntius ( tam- 
etsi non sinc digrcssionibus , scd utiUbus ct iucundis ) explican- 
tur. et gratia magua NobiU ac Magnifico D. loanni Georgio AD LECTORESL xw 

Herwardo ab Hohenburgy SereDissimi principis Bavariae con- 
siliario intimo et incljrtonim statuum Bayaricorum cancellario, 
cuius cura et impuku faclum est ut edito eatalogo codiccs Graeci 
manuscripti bibliolhecae Bararicae cum doctis viris aliquando ad 
publicam nitilitalem communicarenlur. in quibus hunc diutius 
iaccre in tenebris non oportuit. 

DE OMISSIS A SIMOCATTA. 

De caeteris a scriploro hoc in Manricii rebus practennis- 
S18, et quia perpauca et quia non magni momenti sunt, nihil 
dicam. illa a rcliquis omnibus posita et narratione ac sdlu di- 
gnissima, quare tacucrit (ignorare enim ea non potuit) con- 
iecfura indagemus licet, cnidelilatem in caplirorum duodecim 
millia, quos cum non ita grandi pecunia redimere potuisset 
( non enim plus nummo aurco iii caput constituebat Qiaganus, 
immo dimidiiun), ex ararilia noluit, atque ila ut omnes ad 
unmn mactareulur in causa fuit. et displicuit hoc yerbum co- 
ram domino. quamobrem per quietem se ad Christum iudicem 
cilari et accusari a captiyis Tidit. inlerrogatusque hicne an in 
futura yita pretium sibi pro scelere vellet rcddi, hic hic, mise- 
ricors domiDey respondit. tum iudcx, traditc illum Phocae 
cuin uxore et libcris. cxperrcclus PJiilippicum sororis marilum 
repente accerslrit ; et qnoniam cuiii lyrnnnidis suspcctum hal>c- 
bal ideoque in carccrein coniecerat , in genua procidens yeniam 
ab eo pelivit, hnec a Theopbane fusius cxponuntur, perstrin- 
git ea duntaxat Riccphorus lib. 18 cap. 38« 

DE LIBERTATE AUCTORIS IN APPELLATIONIBUS. 

Moiiendus mihi es, bone lcclor, Thcophylaclum in Pcr- 
sis et Perside nominandis csse copiosum et rarium. nominat 
cnim illos etiam Babylonios, Parlhos, Mcdos, Chnldaeos, bar- 
baros ; hanc Mcdicam et Babyloniain ( quo vocabulo et Scleu- 
ciam, regiam sedem, aliquotics intelligit: nam et Bnbylonia 
dicla est), siye poetas imilans, qui Ticinorum nominibus in 
appellandis locis et genlibus uluntur ; siyo quia olim sub eadem 
monarchia omnes fuerunt; sire quia alii ex aUis descenderunt et 
alii post alios rcrum potiti sunt cui rei probandac faciunt illa 
rerba legati Chosroac regis Pcrsanun ad Mauricium imperato- xYi L PONTANI PRAEFATIO AD LECTORESL 

rem lib. 4 cap. IS: Jj oIm Ix BafivXmlm M^iot, in ii Mi^- 
im ol Wgcoi, furi Si tovtov^ ol Ilaf^oi, &miQ rt¥l ixo^ 
Xov&la iioSoxiiQ jifr XaXSaiw iiioifiopiap hcw^arvoj annon 
e Babyhmii seu jissjrriii Jlfedi , ex Medi» I^»ae ^ ex hie Paa^ 
thif quasi quadam wneequend eucceeewne ChaUaeorum opee 
acquieiperunt? poetas aatem ati Ticmoniiii nomiiiibiis in gen- 
tibtts et popalia appeUaodiai atqae adeo in Penis, de quibus 
agimus , testis locuples erit Horatius, apud quem etiam Medi et 
Parthiy plane aicut a noatro Simocatta, nominantur. ab hi- 
storicis Graecorum quoque bellum Graecis a Xecxe illatum %dk 
Mijiixi jaepe didtur. Abares etiam modo Scjthad, modo 
HunnoSy modo Turcas Tocat. nos Persarum et Persidis no- 
mina ad yitandam ifjupifioXia^ et confusionem lectorum, ubi 
sensus patitnr, ubique retinemus. interdum Romanos (hoc est 
Graecos ) , qui a temporibus usque Constantini BL propter im- 
pcrii sedem in Orientem translatam ita coepti sunt nominari , ut 
annotationibu^ in Cantacuzeni historiam docuimus, etiam LaU- 
nosappellat caeteraquaete sdreroloi in notis exqpectato. eEO^TAAKTOr IIMOKATTA ISTOPIAL 1 [ P H O T I I 

IN T H EOPHYL ACTUM 

SUMMARIA 
C O D. L X V. Aviyvtiadi] Oioq^^Xdxrov uno IndQ/wv xa\ uvrtyQttq^^wg 
iazoQtwv X6yoi oxrcu. Vau di ovrog o 6ioq>vXaxjog t^ yivH 
Alyvnxiog. fi ftivzoi (pQuatg avKp f/ii ftiv ti /dQiJog , nAjfv y« 
J^ ^ Tofv TQomxdjv Xfifwv xul TTJg uXXf]yoQtx7Jg ivvolug xarcexo- 
5 Q^g X9V^*S ^h rpv/QoXoyluv Ttvu xul veaviKfjv unttQoxaXlav ut^O'^ 
TtXivta. ov fti]v uXXi)i xat tj t^c yviOfioXoylug ovx Iv xaiQ(p nu" 
Qfvdi^xtj fiXoTifitug iail mQtlQyov xa\ ntQtTTr^g. tu d* SXXa 
ov Ti ig ftwfiov ijxiti, uQXiJat di uno Tijg uQyjig Tor MuvQtxiov, 
xu\ xdutai fi^XQ^ ^^7? Oioxu uvaQQi]amg, iv fiiv ovv tw nQ(iT(o 
tO Xiy(o iif^ttaiv oncjg 6 MavQlxiog ino TifitQiov Tot fiaaiXiwg 
dvuyoQiveTUi fiaatXivg, ^ltodwov xut* ixtho xatQov Ttjg K(0V' 
aTuvTivovnoXiTUJV ixxXrjalug nQOiaTtjxoTog. oaa tc ilg vovd-e^ 
aluv ttne MavQixlov , 'IvouvvjjTip xvuloTWQi xQdofiivog vnovQyw 

XJecti sunt Theophylacti expraefecti- et scribae octo libri histo- 
riaruiD. e«t bic Theophylactui domo Aegyptius. dictio illiut» Vcncrit 
aliquid habet, niai uuod figuratis Yocibua et alleguricis sensibus pOtide 
nimis ac frequenter ad satietateni usus in frigiditatem quundam et iuve- 
niles ineptias delabatur. veruntamen et sententiarum^ illa interiectio ai> 
nus opportuna diligentiam arguit et curiosam et supervacaneam. cctera 
bonus m reprehensioncm non incurrit. auspicatur a Mauricii imperio et 
usque ad promulgationem Pbocae successoris eius narrationem pertexif. 
percenset primo libro, quo pacto Mauricius a Tiberio renuntiutus sit 
imperator, loanne id tempons ecclesiam Constantinopolitanam admini- 
strante; quaeque eundem mauguraturus admonuerit, interprete adbibito 
loanne qoaestorey quem iit cum ad Maoricium tum ad populum coram 4 PHOTU 

twv Xoywp, Zg ngig n avxiv Muvglxiov xal tov ifjfiovrfiv h 
ttf Xoytf nfSl^iv hu)^9ti nXtjQovp tov fiuoiXiwg. Snwg t€ uvuo 
rfjv ^vyaxtQa natinyvtiatv , imag ti tfj voTiQal^ tfjg MuvQixiov 
avaQQTfiiOig htXifStfjai, xal wg ngiv ^ ttXivtijaui aizov itSiv 
Zyjiv Xlyovaav avjif ^^tudi aoi, TtptqHf th tQiauyiov Xfya^S 
Oi tvQuvvoi t^g uaifiilag inl tijg aijg fiaaiXilug ov q^Oixiiaovai 
XQovoi.^* fjv d* UQU IxtTva tQuyifdlag tivig nQoayoQivatg tf^g 
avii tiv naXafivuiov Ocuxuv uvoaiOVQyov tvQuwHog, tn ii 
xul wg nQvg l^ffuQovg ^dti fuxQtp nQoa&tv ti SlQfnov noXio^x^* 
aaviag MuvQixiog anovdug t%>iiOf uv* trog Vxuarov toTg fiuQ^ 10 
fiuQoig avvO^i/iitvog iyxuvafiuXXtaS^ui Si* tfinoQtlug uQyvQov ti 
xal ia&tjrog XQvaov /jXiudng n. oli fiiyjQig Iviuvrtvv Svo Sii^Q» 
xtaav, vno tf^g fiuQfiuQtx^g unXfjarlug XvS^ttaui* tYxoai yuQ Xi" 
XiuSwv xQ^oov fiaQfiuQog nQoaiy^x^rjv i^TJrti. i^ ov Xvaig yi^ 
yovi rwv anovSiov. xal uXiaxtrui vno twv fiuQfiuQWv SiyytjStuv 15 
^ noXig xul Avyovaru xul to Bifuvuxiov, noXioQXiTrui Si xul 
l4yxiaX6g noXig. xal nQtafitvovtui ^EXnlSiog xal KofiivtioXog 
*P(Ofialwv nQiafitig nQitg tov tdfv *AfiuQOiv Xuyuvov , xai uti- 
fiovvrui, Hn Sq KofitvtioXov nuQQijaiuaafiivov nQog tov fiuQ^ 
fiuQOv. tov Si Iniytvofiivov trovg ndXiv ^EXniSiog nQog tiiv Xa- 20 
yavov SiunQtafititrui inl tip xal tug iixoai xtXiuSug nQoattd^tj^ 
t€u. xul XufidfV TuQylriov' tiva unb totv AfiuQotv ig Bv^uvtiov 
fixiv. intl Si 01 fiuQfiuQOi noXXu r&v 'Pwfialwv lXt(tliovto, Tuq^ 
yltiog tlg XaXxlSa vf^aov lioQi^trai, fifjvoiv V^ rfj iitQia nuQo^ Sraesentem nomine bqo verba faceret, ipiemet dole^rat, qnomodo ei- 
em Mauricio filiam tuam desponderit, ae postera luoe e cuftodia cor- 
Sorit ^ ofolarit. quale viitim ante mortem ei oblatum , iataiic focem 
ederit, **Haec tibi, Tiberi, ter aanctum numen dicit, tyrannica 
impietatif tempora te imperante non Tenient. *' erant haec nimi- 
rum alicuius tragoediae, calamitatisve praenuntia; nempe tyraniiidis, 
quam sceleratus, et cruentns ille Phocas arripuit. praeterea cjuemad- 
moduia cum Abaris, qui non ita pridem Sirmium ditioni suae subdide- 
rant| Mauricius foedus composuerit, pactus, in annos singulos iifdem 
octo^nta roillia in veste et ar^ento a mercatoribus soluturum. verum 
pensio ista ne ad bionnium quidem cupiditati et avaritiae barbaromro 
aatis foit, siquidem Chaganus eorum pnnceps, uti vicena millia adiice- 
rentor posfiilavit. eo postolato reiecto foediis infirmatnr. Singidon, 
Aogusta, Vtminacium urbes subiguntur. Anchialo oppugiiatio admove- 
tur; Klpidius et Comentiolos ad Chaganom legati indignc accipiuntur, 
«inod hic videlicet horoinem liberios compelloverat. anno ab hoc altero 
Klpiditiff iterato ad Chnganuro super vicenis anreoruro millibos addendis 
mittitur, et cum Targitio quodam ex Abaris Byzantiom rcdit. Comen- SOIMARU. 5 

ta^irfwr. ctgaTfiyif ii aiQiMg KofiivtloXog HOtu StcXafifjvm 
^viQaydd^r^at. xal Znwg ndkip 6 Xayuvoq tag anoviag avyxit* 
xoi mgl BovxoXofiQa tov fiayov. nSf&fjuts ti nXilattav noXiWP 
'PoifiaiMWP vno tiav fiaQfiaqwv. ilta tiv noXifiov iiliuai t&v 
STliQa&v ua\ *Pwfial(av Toy Inl Tdy Nvfitplov notofiov, tiv t$ 
yofiov MavQixlov xat Ktavatavtlvtjg tijg Tifiiqlov 9vyatf6g, 
iiaXofifiavu ii xvti mfl tov yivofilvov ifinQt^afiOv ^ og iv t^ 
fof(f xatii t& nfoolfiia tijs fiaoiXilag MavQixlov awlfiti , xal 
nifl T^c aviUfiaiwg IIuvXlvov tov yStjtog, xal mfl tov &avfia-' 
IOto^ tov xata tijv xoyxfp^ FXvxiQlag t^c fiUftvQog, inwg t« 
^wawfiQ fgatfittQX^g, q>iXav&(fwn6tifov ioxovvtog f^^ip toS 
fiaatXiwg, avtbg ftvfl Haffaio^vai tiv yofjta iaaxvff^ito , na^- 
fvffalvwv tif Xoyw xai ttjv anoatoXixtiv fTJoiv. xal on navXt^ 
yo( T€ xal natg, xoivmhg wv tijg doifiilag, t^v inl &avattf 

iSan^X^V^^^f ^^9^' ^^^ fi^^ xaTaaTpcY^ofiiyoi. tti ti niQltuiv 
jifovfimv xal jixfiag t&v q>qovQl(aVn ifiniQifx^tai ii t^ Xoy^ 
fi&xfi 'PiOfioJwv xal IliQO&v, xa\ inwg o *Io)uwfjg xataatQutfj- 
yiitou vni twv fiuQfiuqwv. ?Ti ii xa\ 6 fifyug aaafiog 6 yivofii^ 
vog xatA ttjv iQX^v t^( avayoQifSuiwg MuvQixlov, xulmQl tfjg 

iOvna:tilag avtov. Snwg ti 0iXinniXog o in uihXipfj tov fiuai" 
Xiwg ToQiltf yufifiQog tfjg iifug iwafnwg nQoxnQl^itui atQutfj^ 
yog, xal al &viQaya9^lui uvtov, upuxdQfjalg ti ix tijg MfjiiXfjg 
twv ^Pwfiulwv, xu\ tnwg ufviQla ti ^Pwfihixov ixivivvtvoiv, 
Znwg Ti t^v jiQ^vfjv^ x^QUV ^Pwfiulwv ctQutfjyog nQovofifj iioliii coiiira SdaTinot sife SclaToi dnz creatns Tem con Tirtute gmU 
Cbaganofl propter Barcolabram magnm foedera denoo confundit. cum- 
qoe Abaret complara Romanorum oppida depopulareotur maltiaqoe locis 
irastitatem inferrent, Targitius in insolam Chalcitidem ad senos menses 
relegator. Romanonim PersRramque ad Nympbium flumen conflictas. 
Blaoriciam inter et Constantinam Tiberii*filiam nuptiarum sacra obeon- 
tor. in ipso primordio imperii Mauricii eiortom in foro incendiom. 
miracolom concbae seo peWis Glyceriae martyris. Panlinas praesti- 
giator deprebenditor. iroperatore ad clementiam propendente, at appa- 
ret, loanncs patriarcba Teneficum rogo cremandom instat, dictaque Tor- 
bis Apostolicis contirmat. Paulioos in crucem toUiturt elos fiHo impie- 
tatis consorti caput a cerricibus absdnditur. de Apbumis et Acbas 
casteltis. Persamm et Romanorom certamen. loannes dux asto militari 
Yictus. Manricio imperium occipiente horribilis terraemotos. elusdem 
consulatos. Pbilippico impcratoris sororio (Gordiam quippe illius ger- 
manam habebat in coniugio) orientaliom copiarom praefectura mandatnr. 
Kios egregia facinora. Romanorum e Perside abiuo. sitis immensitate 
propeBodnm extiogaiuitar. captifos truddant Arzanenam regionem 6 PHOTH 

naQaSiSwxiv, aQtatilari tfjg^Pwfialm SwdfHto^, xalSn(ogrii 
xard T^ MaQTVQonoXiv b IliQaafv aTQattffig xattn^Q^fjai. 
uQiapita ti IIiQawr nQig ^Pwfialovg nQmri xa\ SivtiQa. tavta 
fiip ip t(S nQ(it(p XoY(f* 

% *Ev Si t(f SivtiQ(f SiaXa^pavii niQi tov iQovg t(ivS 
*tt^Xa, niQl ti T^c ^atii tov KaQSaQriy&v thv t&v IliQawv (TT(»a- 
tfjyov aXa^ovifag. Sn(ag ti OiXtnmxov ti xal ^P(afia{(av nQog 
tov KaQSaQtjyav xal IliQaag fidxrj niQl tb jiQ^ifnav avviatti^ 
xa\ Zrnag o OiXinmxog t^v ixnQonolfjtot ilxova (piQ(av niQif^n 
xad^ayiafyav th atQutiVfia , xa\ dg vlxtj imtpaviatdtti toti *P(a^ 10 
fialiav iyivito, omag ti fj u/UQOnolfjtog nQig JSvfndvtjv tov inU 
axonov *A^lSfjg ^ittk aifiaafnotfjtog anoatiXXitai. axvXivita$ 
Si vno *P(afial(av ti fidQfiuQov, xa\ fttyn o KaQSaQtjy&v in\ ti 
AaQug, xa\ Znwg ol JaQfjvo\ anh tov aatiog avtov anoniiAnoV" 
tai Siu To xttTa xQutog fjtT fjdijvai, on(ag ti 6 *P(afiat(av OTpa- 15 
tidttjg To a&fia xatititQWto* rjv Si trjg twv KovuQtondQd-atv 
tul^tcjg, otJra; xuXovfiiviav tSv iv BiQota noXa ttjg SvQlag tug 
SiUTQtfi&g noiovfiiviav. niQl ti tijg imatQatilag *P(afial(av xat(i 
tijg IdQl^uvfjvfjg , xa\ on(ag MuQov&ug xa\ ^lwfiiog ot f^ifiovig 
avT fjg avTOfioXovai nQbg OiXinmxov xa\ ^Piafiuiovgm xa\ niQ\20 
tfjg tSiiatixfjg SvvdfHiag tr^g avva&Qota9^ilafjg vnb tov KaQSaQfj^ 
yuv ilg ti i^^anatriqai ^Piafialovg, xa\ Sncag *HQdxXitog S ^HqU" 
xXtlov tov avTOXQdTOQog narfjQ ino TOt; OiXinmxov ini xuto^ 
axonfj tatv noXtfiliav dnoaTuXiig nuQuSo^cjg SiaadLtTui, xal 
ntQi ZafitQTa tov HiQOov , xat omag ti^g taiv XkofiUQVJV no-25 niiliti depraedandam dax Romanus pcrmittit. a bellandi perltia comroen- 
datur. ocipio Africannj maior laudibus effertur. Periae haud procul 
Martyropoli graasantur. eorum ad Romanos legatio. liactenus liber 
primus. 

2. Mons Izala. Cardarigani Persarum ducia arrogantia. Romano- 
nim cum Persis apud Arzaniunem fluvium congressus. Philippicus ima- 
cinem non manufactam portans circumcundo exercitum sanctificat, et 
fiomani victoria clarissimn potiuntur. «adcm imago ad Simeonem Ami- 
dae Antistitem transmittitur. Barbarorum spolia Romani legunt. Car> 
dariganus Duram confugiens ut victus oppido a Darcnis cxcluditur. 
Romani nilitis e cohorte Quartoparthorum (sic enim nominaiitur qui 
Berrboeae in urbe Syriae commorautur) corpus vuhicratum. in regio- 
nem Arzanenen Romanoriim expeiiitio. Maruthas et lubius duces cius 
ad Phiiippicum transfugiunt. Cardarigas belli rudes ad Romnnos cir- 
cumTenieiidos conscribit. Hcraclius Hcraclii Au)(usti pater a Philippjco 
'-'ostes exploratum missus, mirabiliter servatur. Dc Zaberta Persa. Ro- 
^ni a castclio Chiomaro obsidionea abstinent. Philippici repentina et SUMUARIA. 7 

liopx/ac 'PuTfaToi inhxovvo. tti dl mgi r^e i^fSttt xnl aXS- 
yov fpvYtjs OiXimiiKov, xal tr/i ytvo[tfrrie &tttita( rote 'Pot/nU'- 
Kots iKn^aJtVftaat, ntfl tf s^; l*ty_9t(tn}t tiu OiXinmni^ vS- 
eov. xal Sti 'HijuKi.tiog i 'H^axXtlov lov uvTOxpaiof o; nttx^ff 
5 Tus ^fwrlSae T7; ^ytfioytas ivail/aat. Zntae xt xaXe fito^- 
pfttvoXe T^c Mt^Jix^E nfiatJpukXti TTii'Puftttlmti iwufiuoe £no- 
ai^aXfffot xa\ cuf lla(!o( fopa ngoofluXXovai 'Pa/taToi xoTil t^f 
Ihffaw* noXntlae. iiuXafifiayti tt we KofttytloXaz Ktna t&» 
'Afittftav JxOTpaiif fi , f){fw vnotn^atfiyovc MttgTvor xa) Ku- 

lOtnor,- Ktti lag tvioKtfiOvair ovtoi xbtb xwy'Apapo)y dintfot' ii 
l^wy^fTitti KiitJTog. xa) Sn 'Avaiftov& tov (^ap;i;ov t^( nt^ix^e 
Pwfialwy ivyufiiwe 01 ^^apol t,iiiy(}(ay tXttfto», xal KaiiipafAOV 
Tu uru iijr @prtxiji> ui ivvafint altwv, Koi KofityttoXov iiu- 
OKttpie ti XQV itttl9ia&tu toTe 'Afid^ote , Kttl itffnjYOpta Inl ti 

ISiti» initl&taSvt, xai uvtiijifi^yopfu. onwe qiwr^ ifiTitaovaa 
Tfp oipanu iwv 'Afidptor unfuxtov tfjv TOtj KofiiviiuXov tnl9f- 
atf t^y Kutu lov Xaydyov tJ^ydaaTO. xa) fiipt Bovau tov 
oTpuTiiuTOi' , Zjiwe tf xvyjDWy idXwvnojwr'Afittptitv, xai Snof 
vni twy Qfiotit'Xoiv vntQ0(p9iig nptuioc ^ia tovto tov; 'Afiufove 

30 noXiogxijTixd oQyara iilSu^t Kaxaijxtrttt/ia9ui. Snioc it vnh 
Tov A^oj-arov noliopxfriai EiQii], xu) Snt^e dnotvy)r»vu tov 
^;;;fipi]fiuTOf. Sno^' 11 AioxXtiTiavov naXiv o atto( noXiOfnri- 
aue dnQaxiiT, xai SniK; o flaaiXtve Mavgtxioe vno tov iyt- 
Xttiov nXii&ovQ twv ISvljavTltov tXoiiogtito iid id dai twr fia^ 

SSfiugwv apfifitffr^xoitt ntQi iffV F.vQwnrp' ivaivyrifiaxa , onio; tc 
{xmfinfi aigairjor tov 'Iwttwnr, ov JnfxuAOvr iUvirtaxatva, ab*ari1a fnga. in RDmano cxenilu trcplditlo ac tniBDUaa. Philippic:i 
inTalctu<la. Kcracliu» Hcraclii pNrena liiicis munui capuiit. RiiniBiio- 
nun hy poitntcgui , siTc lubinpcrator, live minor dux, Persii «d mori- 
dien incurut. tempeitala TcmB llomini in Peniilem irrumpnnt Co- 
nentiolui in Abaroi nacet, hjpoitratecoi baben* MBtlinuoi et Cartam, 
^i praeclarum iioinea adipiMancur. capitur Cialai. Aiiiimatbum pedi- 
tjilui Romsai duccm Aharri captiTum faciuat: aupcriorem Tliraciam po- 
pulantur. Conentioll deliberalio , ecquid Abire* Invadendi ain 
Wrami|ue partem diiirritiir. clamor miaaui auia Cameotloll iaanis 
diillL Dc Buia niilitc , quomodo per vciiatam iu mauui Abnruin 
rit, ct B ciiibai luii upfTlcctiii, ea de cauia prinim Abaros iaitruii 
machiuaique oppuenaloriaii fabricare dacaeril. Chaganui Iteroen 
dMu, propoiito excidit. tdcai l^locletianDpoliiD oppngojre incatiii 
«tituit, et a Pbilippopoli aliiue Adrianopoli repallitur. Mauriciui 
ntor a plebe Rjzaniina propter Caitum et Aniiaulliani daces ( 
conricii* iQccMilur, loaiuicm cognoncnlo MjalaconcB cum Hyp 
— *pw ^' ■wvfc Mi— f< r > TJ »1^^ Ii^ipwj;^- m 9i mi 

«> ^ftStmt wmi j^^mtfmims rif fi m pi : mirtSg w f M^j i t; «m*- 
MC' «bI Tarrfc n)( nfOTftfac j i f t mw h; mUm MfK Mhf- 
«w» M|i y fN i nq; T i y«f «» c bmmniamtm. M aw jtenUcs» 
Ma» ^ n^anw, iwtmmm&lit Si <>T mA m2» «f^ 
«TT^. j 'J #if«z<^ a«i «f^ Mi» i m n m iu^ mtd h1m( 
s^w ^ JT — W P rW «si Mbftmmf fmam» ti %£m m mimwm » =''^^^««1.- - M i^ da plM «IMM dfaM «M- SUaiMARU. 9 

xaxtli tffV MafTVf6noXiv yhijui , xal vtxuHH *PwftaToi XafinQii^, 
ixi Tov IliQO&v atQaxriyov iUa^ov^a xa\ tf iaxiXlm malvtwv, 
XiXiiov ii fyrfffi^ivtiav. xa\ diaXXuaaitai nfig tiv avtoxQd" 
tofu ii* HfiaiofiovXov To atQatimiov' yhital ti xatii th 

Stfqaiqiov rtXtfftQi&v t&v iiOfAWtwv 'Pwfiolwv aqiOtda. xaX 
FQfiyofiog o ^AvtiOXitag aQXHQivg OiXtnmxdv ii& ngiafii/ag ano- 
xa^latT^at tio aigativfiati. uXiaxitai ii ino IliQawv ^ Mo^- 
tvqoi^Xig iia 2ltta ioXw, xa\ anoxnQotoviitat OiXinmxig, 
xu\ KofiivtloXog ayr' uvtov tow TliQaixiv vno tov avTox^To^oc 

10 nantvitai niXifiov. oi ii ritui tjtoi SxXdfioi ttk niQi t^v QqA" 
xtp^ iXvfinJvovto f 17 'Piififi ii ngog toig jioyyifiuqiovg uv^io^ 
nXl^to , xui jiifivn twv TilavQiivaUav niQiiylvixo, Kofnvtio- 
Xov ii ajQatTfyovvtog ifvfAnXixovtai niQ\ to SiauQfiavov nXijalov 
Ntatfiog nigaai xa\ ^PwfiuToi, xu\ vixwai xatu xguzog ^PwfiuToi, 

iS^HQoxXilov niQitfuvwg ivivioxifiovvtog t^ ioQan' nlnin yuQ 
xal uvtig twv IltQawv iftQatijyog 0Qautrfg, xu\ axvXiiitui 
To noXiftiOv. itt ii itaXafifiuvit Snwg BuQUfA TovQxovg xa- 
tanoXifA^aag , xa\ noXiv nXovtov *OQfitaia to/ fiaaiXii ixitd-iv 
XOQ^ffV^^f ^Q^ ^^^ ttuxoiQav xttixutik Sovavlag* ^Pwftulot ii 

90i^Pwfiaviw inQutiiyovvtog avftnXixortui BuQUfjt xu\ tiZ vn avtov 
HtQutio, xa\ xatu xQutog vixwat. xa\ iug itu t^v tjttav^OQ^ 
filaiag t^ BuQ&ft inovail^iov yvvaixilav iotnXiv ia^tu ' o ii 
av^vfiQit,i, ^vyutiQa Xooqoov uXX^ ov/ vlhv *OQfi(aiuv toTg 
yQUftfiaatv imyQUifofiivog. iv ai xul *AQfiiviOi vno^ijxaig Safi^ 

tSfiatiov Toy ftiv ajwv otQattiybv *lwuwfiv uvatQovat, nQoaxwQiTv ftd MartjropolSa conflictas, et bomni ▼ictorit praedicanda, ddce Mt- 
nm laterfecto et tribni Persamai millibai captis. cum imperatore iii 
gratiaiB reditar. in caatello Giligerdo Romanonim captivoram generoam 
▼irtsa. Gregoriof archipraeaul Antioclienaa Philippico per legatos mi- 
fitom TolaBtatei recuperat. Sittae dolo et iropostura Peraae Martyro- 
pdi potiontur. Philippicaa gradu deiicitar, et Comentiolo bellum Perii- 
cam decemitar. Getae aiTC Sclari Thraciae finitima incursant. Romm 
la Longobardoa Tidssun arma capit in Lybia Mauri Tincuntur. apud 
8ilarbaDaai prope Nisibira Comentioli dncta Romani Persas summa ope, 
Beraclio ad -(aoiam insigniter dimicante , debellant. dux ipse Aphraatea 
•ppetit; spolia leguntari imperatori pretiosa iade munera transmittan- 
tor. Varamas Tards saperatis Suaniam aggreditur. de Varamo Ro- 
amni Romano dnce triumphant: cai Ticto exprobrandi caosa Hormisdaa 
moliebrem stolam mittit ille contumeliani contumclia ulciscendam ratus, 
in ej^istolae inscriptione Chosroae non filium sed filiam appellat.^ Ar- 
■CBU Symbatii caiuadaoi impalsu loanaem praetorem suum tmddaat, 10 PHoxn 

Si ntf^m^ lyxapovct. KofutrtoXog Si oraXug vnb tov fiaat- 
Xk»^ ttiv TC axuatr xuxwvvfyi xol ISafifiaxtov ifg Bvlamov ayu ' 
o ii ^fiQloig fio^ ytwlad^ai xaraiixul^Tai , qikaa^Qionla ti fia" 
Ciktx^ Tov d^ayatov unoXitiui, ^O^fitaSag Si SaQUfitiv xaxa 
BuQUfi ijiOOjiXXw BaQofi Si fiuxji vixtjaag Sa^t^ iXnpuw^S 
twv fioffitp ijtOiltauTO p xui arcupavSov xaxu ^OpfilaSu na^xaa^ 
atxui. o Si BuQUfi in\ xocovxo Soirjg ^ xt/wQrixufq ngh fj 
fiiXixijCiu Ttt T^g unocxaaluQf wg fuxu yt fiuatXia fiijSiva tGv . 
narxm futfyva Soiuv ix^tv avrov' S yoQ xovQonuXuxtpf^Pm^ 
fiouoi xaXovCi , TuvTfig untiXavi Ttjg Tifir^g, ifinigiij^iTtu Si t^ 10 
Xoytf xal ivaSQOfi^ Twv cvyxvgrgCurxwp mQi Tovg nQiafivTifovg 
ZQo^ovg, xtxi cvvTOftog ufffyftiag twv xixtn]fiiriay inl Ttjg fiuci" 
Xilag *Iovcxlwov xa\ TtfiiQlov xwv avxoxgtnoQtay , xtu ntQ\ T^g 
wfiOTtfxog ^OQfilaSov tov TliQcwv fiactXiwg, xoi Ttfg IliQCixtlg 
ytviUQ/Jag uq>t'y7jaig. tuvxu ftiv xu\ o TQiTog, 15 

4. 'O di TixuQTog SiaXuftfiuvii onwg Tt IliQcaig o iftgw^ 
Xiog ixQuxvvtxo noXiftog, xai oaa cwixvQjjat xaxu xijv tvquv^ 
vida BuQ&fi TQonaiu Tt xol tvxv/jifiaxa * xa\ ^ tov ^DiQiyivovg 
uvulQtcig xui fi ZuSianQu nQoa/dQTjatg , onwg Tt ino BtvSiov 
xa^cuQiTxui Tfjg fiactXilug *OQfiioSag, onwg Tt ijxfioi Siofitog^ 
wv SrffiijyoQfjctu, xai tig STjftr^yoQtT, onwg xt BtvSorjg Stjftfiyo- 
QtT, xu\ xuxuafii^xai ivwniov *OQfticSa b naig xa\ xtfiu/iXtxui 
ij fiuciXig , xu\ Tvq>Xovxai xa\ avxog 'OQfiiaSag ' onwg xt Saxt^ 
Qov vno Tov noidog Xocqoov, ov iaxtjcavxo IliQaai fiuatXia, et ad Penat deficere institnont. missns ab imperatore Domenziolus tu- 
DiuitOm sedat, et Symbatium Constantinopolim ducit: ubi itententia iudi- 
com a bestiia dilaniandus benignitate et clementia imperatoris conscrvn- 
tar. Soranem ab Hormisda contra se missum Varamus potentior elc- 
plianto obiicit. Varamus, qui antequam dcfectionem mediiaretur, eo lio- 
noris et auctoritatis proces^terat ut facile secundus a rcge nunieraretur 
( sii|uidcm Curopalatae, ut Romani rocant, ninjristratom gcrcbat), apcrtc 
regi bellum facit. repetitio renim vetustioris cuiusdam memoriae, gc- 
storumque adversum Persas lustiiio et Tiberio impp. compendiosa nar- 
ratio. Uormisdac regis Pcrsarum crudelitas. principes familiae apud 
Persaa. 

4. Bellum civile intcr Pcrsas robur validnm acquirit. Varami iy- 
ranni prosperi succcssus. Pherochanis trucidatio. Zadesprae ad hostes 
traniitio. Hormisdas a Bindoc regiio delurbatus c viuculis coiicionaiidi 
facultatem impetrat, in queiu Biiidocs asperius verba fecit. llunuisdac 
filius minor ante oculos patris mactatur, regina frustatim dissecatur: 
ipse terebratis luminibus caecatur, postinodunique a Chosroc filio seniore, 
quem sibi regem Perstc elcgcraiit, fustuario interimitur. Varami tyran- SUMMARIA. 11 

^onuXotg &vatQiixm. InixQdteid xe tijg rvQavvliog Bagdfi , xal 
qvyrj Xooqoov rov HiQcm fiaaiXiwg, onwg T€ inl rd KiQxrp^ 
aioy 6 IleQOWv fiaoiXtvg naQayivkfai, nQoaxofQ^oag MavQixifo 
Ttp uvjoxQdjOQi, ona}g tc dianQf.afitvtrai nQog avrov. ntQl 

SBaQUfi ii ndXiv, Snwg Ttx^al^6f4tvog in* aitwv apaQQTj^tjvai 
paatktvg xai ^^ tvy^utv lavthv uvijySQivat fiaaiXiu* onwg o fia-^ 
aiXtvg XoaQorjv inl Tf)v Uqolv niXiv fittdyti, fiaaiXttov uvt^ 
^tQuntiav avajfjadfttvog. xul ntQi rwv avyxvQfjadvjwv BuQ&fi 
xal XoaQOTj nQo rijg ^Pwfiaixijg avftfta/Jug , xul cuc itunQtafitv-' 

10 adfitvog BuQUfinQog Toy avzoxQUTOQa MavQixiOv unon{f.intxat, 
SiunQtafitvtxui ii ndXiv XoaQ^ijg xul xvy/dvtt. onwg 6 fiuai^ 
Xtvg xdv x^g MtXixtjvfjg ttQ^a ufia rQtiyoQiw t^ ^ivxio^tiug uq^ 
yjtQti nQog XoaQorjv il^fntfiipt. ntQl xTig doXotpoviag BuQdfi^ 
rjv ZufiiQdfjg xu) Zouvdfifir^g avvtaxtvdauvxo , xai ntQl xov fpo" 

15 vov xwv tig xovxo avfinQu^ufilvwv, ntQi Btvdoov xov HlQaov, 
xa\ onwg dQuntxtvti IltQaida, xijg xuxu BuQUfi intflovXijg xot" 
vmog ytyovwg, onwg fj MuQxvQonoXtg ino Xooqoov unoSido" 
xui ^Pwfiuiotg, xul ntQt xijg TOt; Sixxu dtu nvQog uvuiQlatwg, 
xu\ ioQXuaxiTtfj xov imaxonov MtXtxijvijg (^Jofxtxtuvog hvofta 

iOuvxw) inl xfj uvaXfjipti xov uaxtog* iv oTg xul o xixuQxog 
Xiyog. 

5. *0 ii niftnxog itfl^tiatv onwg XoaQorjg 6 HtQawv fiu^ 
atktig unoQia xrjv 'tpvxfjv xuzuxQv/ofttvog inQiafitvt xov iv ftdQ^ 
xvat SeQytov, ov xal zu Xotnu fiuQfiuQu nQiafitvovatv t&vtj, Xv» 

25 atv %wv ivaxvxrjfidxwv tVQttv xui wg axavQw XQ^^V ^^^oxoX'" nis corroboratiir. Cliosrces in fagaa inaimbens CHrcesiuai Tenit» ad 
ManricioiD imperatorein scribit , e? se dedit. Varamus a Persts rex aa- 
lutari artificio quodam elaborat: ea spe frustratus regeni se ipse creat, 
Comentiolus iussu Mauricii Chosroen Hierapoli, obviani egrcssua, bono- 
rifice accipit, satcllitium ei regium adiungit. acta iiiter Varamum et 
Chosroen, anteqnam is societatem cum Roroanis iniret. Chosroae ad 
Mauricium efficax, Varami irrita legatio. iniperator Domitiaiium Meli- 
tenae et Gregorium Antiochiac ponlificcs siiper Varanio pcr insidias 
mactando ad Chosrocn lcgat; quem Zanierdetf el- Zoambres cum aliia 
adorientes,^ misere pereunt: Uindoe^ molitionis contra Varamum parti- 
cepa eiTu^it. Martvrupolini Persac Romanis rcstitiiuiit. Sittas proditor 
igni «xuritur. Domitiani Meliteucnsis cpiscopi pro recepta urbo fcsta 
ct gratulatoria conciuncula. 

5. Cbosroea- Persarum rex aninii oiixius Scrgium martyrem , cae- 
teris ouoque barbarorum iiationibus sanctum ac voncrabilcm, precatiir 
oti cauimitatem ab se dcpellat: cruccm aurearo genimis distinctam eidcni 12 PHOTU 

l^Tq* htf*imp' IwnS^ir ra Zaifmt^f ii&'PooS iolofortTrai 
BX7jff)^anvf vmo^rjuatf, xai TuiUa 3vfii'jgtj Xoc^ij owartS. 
ntfi Toii Ixiartio&^tnot xfftiaiov Xoa^ij{ xtp Ib^ouf ^aaiktS iitu 
Mavfaitap nv a^otiffatopof , kuI.ws ;[H^o/(>a9)f( A'oa(di;( 10 
idivtiOfia. wfftoptla ti Xoopoov itp' ^ inooTijvM Ko/uyitol^or S 
xijs ifftfiortat, xal x'*lf^">'^'* ^afoov utnl KoftimoXav , xa) 
mififtuxla Vattattn' xaitt TOii xvfawwv Bapaft. xal ntpl lani 
fittOihnwi itufar i&p ataXtmov XoO(foj} ini lov avtatipdto- 
poe' Kol inuf xi( xXtt( xov ^tt^ie Xoofotje itu xov n^tapttoi 
^iXfilitt na^faitiautt Tf) fiaaiXit. 'ii}fit]yitifUt tov tJofuxtarov iO 
JUtXixipr^f, nfoifinovaa jiTufuuxir ovftfiaxfTy Xoa^jl xaxit 
Baffttfi' xai 11(^1 TiEi' avYxv^aarxmv (vTv;[^^aTan' npi t^c 
OVfuAax^e 'PofuUtMi n xal ntgo&r Xoofoij, uai Bnotg 01 fiaai- 
liKoi Sifoavfol xd xt JTi^ixd fittalXita anoMaSlaiajai XttaffSj] 
Jiu Bitioov. Tfoaie x&w 'PatficuxiSt' iwofitwvlApfuvlai xt xal 15 
t^e ii^, xai fidxii xaxi Bapuft , xai *lMij'PttfiaUi9nt^ipart~ 
evdttj' iv ij fidjCS ^'*lf^'^ atffatiffo^ivxog xol Tovpm» avytX^ 
tp9ijoa9, o7 Ini xG» ftttunuv xo» Tvnoi' tipi^ti tovvrovpov, 
S lai9twto, we ixttvoi injYoSrto, df unaViayriv t^t ndXai 
npoaniaovatjQ aSxotf Xoifux^i vuaov, xu xati t^r roXivioi-x^ 
tv Ilipaiii ytyovottt , xul otor ixtlrtj fitor aatctjtixiv ^YUvlaaxo. 
lnavo£/iviie tc XoapSov tte ti otxttu fiaalXiia. xal ntgi x&v 
axaXirtotr iiifoiy nupd Xoofiov Si(ffi^ x^ ftdftvifi. n^fitla 
T* Tov avTov nfif x6v aixiv Snyiov, uott in t^; Siigiii naiio- 
noi^awi9tu' X^iaiiavfj ii ixvyxoviv ttvtrj. xo! Jnirv;;/a xtti 

voret. ZidcfpnUi • Rouim Solcfauii hortatu ciraim*eotai ocdditir, 

■HaqM praetarea Chouoae baDd huDciinda aTeiduBt. pecDalim ■ Mau- 

rido Inperatere ■ntaatu* ■yngrapbun djtt. eiui lec>tio lupcr Gimeii- 

tiolo dnco in OTdiaeot redlgendo, in cniu Iocob NaiM« aalncltur. Ro- 

maonuB adTenai VaraaDn tynnnnM ■Dxili*. Hauidi ad CtH)*reea 

dona recalla, 4|ai per DoUbraaa* legntum daTea Darac oppidi iape- 

ntori coQtradidiL Domilieni Mellteaae tntiititli nd Romanoi de Choi' 

roo cootra Verami opci adiaTaiHlo praedara orallo. aDle Romanoron 

Penuomijne dimkatlonem Cbeoroae oblata fellcitaa. thcuari rrgii et 

raKOnm eidem opere Bindai reiljtuuntur. RomanBnim Armeniaram 

irum coniDDCtio, praelium cum Varamo, et Romano- 

ora Tidoria ■pleadidiuinis. cepti «tiam Tnrcae in 

irain ferentea, ^uad ijnidem (ut narrabBai) aliquuidu 

jrufonte pcatileiitia matrei adhnc pueri* inuswrant. 

Jnae in Periide vitam Tiiit aiccdcam. Choaroae ii> 
MU a Cbuiroe Sergio martvri lacrila. ad eoDdeai 
un pro Midplendii ei Sira Cbriitiaoa feaina liberii. SUMMAIUA. 13 

T^C ahtjaiwc 9 ^01 iwQmp noXvrtXmv anoaroXij noQ* avtov tlg 
jov rii!f¥ Tov fiUQtvgog. Sno}g n XocQOfig %oig Kixoiviavfjx6-- 
ra; xfj xvqawlSi xa\ Biviofjv avjov , wg xard fiaaiXifog x^^Q^^ 
uQavxa, d^avuTtf SidiXiai, mgl tuiv nQoayoQW^lvTiav vnh 
SXoaQioVf xa\ wg araaiaaii xa *Fwfialiav nQdyfiata jvQawoig 
SovXivovja. nQiafiila tc IlQofiov jov XaXxfidovog nQoiiQov, 
xoi niQ\ Jfjg iJxovog Jtjg &iOfi'^TOQog , xa\ Saa xaj& jtfV nQi» 
afiilav untfVTfiaiv» ixdfjftla Ji tov avTOX^oro^oc in\ J^v jijg 
EvQtinfjg ayyluXav, xai ntQ\ tov avvavTfjaavrog avTip Iv rt^o- 

10 afiaTog, onwg T£ vniaTQitpiv tig ju fiaalXua oavjoxQUJWQ, 
nQtafiitag IliQaiXTfi ImaTuatig 8ia ZaXufit^uv. iv oTg xal nifi^ 
fnog Xoyog, 

6. 'O di TxTog Xoyog ntQii/ji Snwg uno jijg n6Xiwg ITlioV'' 
Ji TtZ fiuaiXii iviaxfjy/i xXvSwv d^uXuTTiog. Znwg tc ntQi *HQd- 

ISxXnav, ixitai jov fiaoiXiwg SiuTQifiovTog , TiQug iyiw^&fj , nui" 
Siov ^tjxi /jtQag fttJTi SftfiUTu txov fi^Ti lq*Qvg ftiljtt fiXifUQu, 
nQog Si T(p Ja/J^ J/^og ovqu umxQifiUTO * xu\ onwg t^ jiQug 
dvfiQijTO, ntQ\ Twv TQiWv SxXafifjvwv TCiiy Xi&UQug imtfiQOfii^ 
wv , o'iix TwvfiiQwv Tov *£ii(fuvov iXiyovTO nQog tov Xuyuvov 

^OamaTuX^ai * oV xa\ ivifuvia&r^auv MuvQixitf t^ fiaaiXiT. nQi^ 
afiiia T£ OQdyxwv nQog tof flaaiXia iqt^ ^ avfifta/iiv in\ SdQoig, 
xa\ anoaTQoifij Ttjg ahi^aiwg' Boaaog xa\ BixTog ol nQiafiag^ 
o Si inooTiiXug ovifiUTi QtoSwQi/og, niQ\ Ttjg uyiXtjg twv iXd^ 
ifOiv, xu\ onwg fj fni^v fiuXXiTUi xu\ ilg Xo/fifjv Jif& fivya, 

t5xu\ d>g imSiwxiTUi vno Tirog twv SoQvyoQWv xa\ iTiQov Tiyoc ▼oti compoB, rorsom donarta suoptuoia ad eiuf aeden ■iiiit tyran- 
■idif con«cio8, atque adeo iprain Bindoem, ut adYeriuB regem nefaria 
molitom, vita expellit. eius de Romana republica ex ditsidio tyrannii aer- 
▼itura pracdictio, Probi Cbalcedonenfif episcopi legatio, et de imagtne 
dei matrifl, quomodoqoe legatio illa eTenerit. profectio imperatorii ad 
Anchialom Europae. de occursante ipii in lue portento. quo pacto r»- 
▼eriuf est domum imperator legaiione Persica perfecta per Zalambanom. 
6. ilaec autem libro sexto insunt: uti exeuntem ex urbjiB Auguatum 
marina tempestas exceperit, utque ad Heracleam, dum ibi commoratur, 
monstrosus partus natus infans, manibua et oculis carens, ad baec et 
soperciliis ac palpebris, ad femur piscis cauda appendente; et quomodo 
sublatum hoc monstrum. de tribus illis ScIaTis otbaras importantibos, 
qui ex Oceani partibus ad Cbaganum missi ferebantur, et a Manricio 
Smperatore spectati sunt. legatio item Francomm ad Caesarem, qoa 
stipendio se illi militaturos polliciti repnlsam tulerunt. Boisof et Biet- 
tus lcgationem hanc a Theodoricho missi obibant. de grege cerromm, 
utqne Ingens quidam telo ictos in ailfam so contolcrit; uis^onte Tero 14 PHOXn 

r^natiog, ontag ti 6 toQvqiofog diu ti mgl avtiv ;rpi;ircia Jo- 
Xoipottttat, xai wgxQ^^V h^9V ^^^QOV o Fi^naig ioXo(pov^aat 
fpwQa^ilg Tivfl naQoitioxai. aiQaxila HpuQWv xuju ^Ptofiaiwv 
xal noXtOQxla Styytiovog rijg noXttog, /jtQorov/a rt IlQlaxov 
tov aTQatfiyov , xul ontog zov xatu r^v EvQcintiv noXffiov Tot;- 5 
roy nQOtar^aaro. xal onwg o Xuyupog tlg jJgi^ntQa ykvu^t^ 
tog tiv vttav lAXkliuviQov tov fiUQtvQog inoXloQxijai. xul Znwg 
Iv TXqvqovXwv tfj noXit *Pwfiatoi avyxXiia^ivtig vno tou Xuyu- 
frov noXtoQxiovttatf Znwg tc ioXtf tpivaxl^it tov ftuQfiaQov o Matt^ 
gtxtog xal trjg noXtoQxlug unayn. nQtafiila tc lAfiuQiov nQoglO 
*Pwfiaiovg, xal Saa tw jiQiayuattf Ix t^g twv^Pwftulwv. uni^v^ 
ttiai ivvdftiwg, ttt ii xul tu xati tov TatlfHQ, dviQuyaO^ia 
ti tov ^PwfJtadwp ta%iuQxov jiXi^^uviQov , xal uviQuyu&ia ^Pto^ 
fiuiwv , xal SxXafifjvwv uvulQiatg, ifoiog ti SxXufirjvwv xatu 
'Pwfiuiwvm niQl twv tixS^iytwv tfQutwv nQo tov uatiog Ti^^l^ 
ffaaiXaog, co^ t6 ftiv ^v titQunovv naiiiov , td ii itxoQVfpov, 
onwg IlQiaxog AnoxnQOtoviTtai toi iovvui tw Xaydvtf uno tr\g 
TcuK SxXafifjvwv Xiiug, xul IlixQog dvtixnQOtoviUut atQutfj^'og 
tfjg xatd tfjv EvQwntiv ftdxtjg * xul niQl OeoiwQov Totf nQiafiiwg 
ataXivtog nQig tov Xaydvov vnb tov IlQlaxov, tijg ti mQl uv-SO 
tiv natiiiag xal iigiottjtog. Iv oTg xul o ixTog Xoyog. 

7. *0 ii ifiiofiog Xoyog itaXufifidvit niQl tijg ytyivtjfii^ 
vfjg ata%lag tuTg ^Pwftalwv ivvdfnatv , uQiatitav ti ^Pwftaiwv 
xatd SxXafiijvwv ijtot Fitwv * Fitat yuQ to naXatov ixuXovvto. hattifero» et altero iteoi Gepaecle, ut hic illum ob aarea omanenta ex 
iniidiif interfecerit, et longo poit intervallo caedis reus depreheiisus 
flamniia ait traditun. Abarorum contra Uomanos expeditio, urbisque Sin- 
gklonis obsidium. uti Priscus belli dux dclectus et militiae Europaeae 
pracfectus sit. ut Chaganus Driziperam delatus beati Alexandri martyris 
templuin obsederit; et uaomodo Tzurulo oppido inclosos Romanos Cha- 
ganus cinxerit, utqne Mauricius astu deceptum Barbanim ab obsidioae 
averterit. roissa ab Abaris ad Romanos legatio, et quae Adragastos 
ab exercitu Romano accepcrit incommoda. praeterea quae sub Tatimero 
acta Alexandri tribuni militum fortitudo, Romanorumque res fortiter 
gestae. etScIavorum interitus, horomqae vicissim ioRomanos impetus. de 
monstris ad regiam urbem natis, infantes, unus biccps, alter qoadnipes. 
uti Prisco imperiom fuerit abrogatum, quod partem praedae e Sclavis 
abductae Chagano donasset, atique pro iilo Petrus Europaeo bello duz 
praeficiatur. de Theodoro item legato ad Chaganum a Prisco ire iosso» 
et de eios doctrina atqoe rerum gerendarum dexteritate. 

7. Libro septimo agitur de turbatis Romanorum ordioibui, eoron- 
demqae rebui fortiter gestii contra SclaTOf sIto Getas: hoc enioi no- SUMMARIA. 15 

xul ni(f} Ttiv iv *Aaffup tji QQoxtfia niXii IIlTqtf %% xa\ %oTg nO'- 
Xhaig avftPifif]x6t(ay, xal wg IIiQayaaxoQ o r^g rdiv SxXafi^^ 
yCiv ivwufiiWQ ffvXaQ/OQ uy^giiTai' xal uyiQaya^la ^PwfJialm. 
niQl tijg arvdqlag Ttig naQaxoXovd"ijadafjg TaTg *Fia^alw ivvd" 
Sfnau xal onwg Tot; IHtqov xaTanoXifitjd^^vTog vno t&v SxXa» 
fitpf&v HQlaxog avd^ig ylvitai aTQaTtjYog. ^dvaTog *I<adwov 
TOtl vfjaTivTOv KcJvoTavTivovnoXiwg , xal mgl t&v ixiavaa&iv^ 
TW avTip jf^i/jtiaraiy vno MavQixlov , xal mql tov Iv Tjj ofioXo- 
yta x<f^0/^af)i7^aT0Ci xal onwg diu TifAtjg tjyiv o tfiXivaififig wg 

XOuXfi^iiig uvToxQdTWQ Ta ivQi&tvTa Ttp iQxnQii ftiT& ^dvaTov 
Qttxta. niQl Twv MavQovalwv Tcuy avaTQUfftvTwv xaTu KuQxti^ 
iivog Tijg noXiwg, xal Snwgrfj tov riwuiiov Tolfirj o noXtftog 
iafiiOTo. xai ntQl tov xofitjzov tov quvivTog inl fifiiQug noXXdg» 
niQ\ Tov ifiipvXiov noXiftov tov yivofiivov ToTg TovQxotgy xal Iv 

15 Ix^ioii Tu niQl T^c TcSy Tovqxwv noXiTilag. xai wg tov idyuQ^ 
Xrjv Twv^Eq&uXiTiuv o Xuydvog twvTovqxwv aviXtLv xai iovXoh' 
aag to i&vog, in ii xul Tot); ^OywQ to i&vog, xai i^ xal Toi^g 
KoXxovg dxQi TQiuxovTa fiVQiuiwv itiipd^tiQiv. aXXtl^ xal tok 
InavaaTdvTu atToi TovQovfi uviXwv inivixiov imaToXffV MuvQt- 

^xlip Toi avTox(»aTO(»i iOTuXiv ' iiovXwaaTO ii xai j^fidQovg, Ji/^- 
uai ii xal niQi t&v xaTu Tfjv Tavydar i&vwv, xal mQi tov Mov- 
xqI y iv oTg 01 ^AfiuQOi ^TTfj&ivTig iaandQfflav. xa2 mQi tov 
OHlq xa) Xovri twv i&vwv, i^ wv inl ^ovaTiViavov dnofiOiQa niae •ntiqaitos tppellati fqnt. de iis qnae !n i^obili qoodani Thradae 
oppido Petro et incolia acciderunt, utque SclaYorum praefectus Piraga- 
atua ait interfectua. de militum Romanorum virtute, iicet aquarum in- 
ftenti penoria premerentor. Petro a Sclavia pugna fuperato Priacua 
tteruB belli imperator delectna eat obitua loannis cognumento ieiuna- 
toria, patriarcbae Constantiiiopolitnni , deque niutuo a Alauricio impera- 
tore accepta pecunia dato(|ue aeris acrepti confessique chirographo; 
qtiautoque in pretio vere pius Aufrintus iile relictas a praeaule poat BM>r- 
tem pannosas Tcstcs habuerit. dc Maoriisioruni adTersus Cartbaipnem 
expeditione» utque Gcniiadii fortitudine bellum illud extinctum ait de 
Cometa, qui dies complurcs ▼isus est de intestino apnd Turcaa et 
ciYili bello : arcessit de eorumdcm republica nsrratio. ut Turcarum Cha- 
{^anus Kpbtlialitaruni principe interfecto totam cam gentem subegeritt 
ut Agarenorum ad haec et Colchorum geiitem trecentorum miilium strage 
caecidcrit, utquc irisurgentcm adversus se Tunim interfecerit , qao no- 
mine victoriae unntiaro epistolam Mauricio imperator! scripserit. idem 
Abaros quoque sub iuguni victos misit. refert et de.^ontibus ^uae 
Taogast inrotimt, et de Mucri, in quas devicti Abari dispersi annt item 
de Var et Cliuiii, quorum pars magna iam inde ab luftiDiani tenpoHbus 16 PBOTH 

%f5p8i x&v l9t&¥ Mijfiit tfj EiQwnji, o? xal *JfiuQovg iavrovg 
Innp^fiicaw. xai dg ^ Tovfxw x^Q^ auafiod xal Xoifiov untU 
fatagm nifln tovxQvaov Xiyofiiwov iQovg, xal nigl jijg Tav-' 
fdat, nigl ti tdtv cxwX^xw t&v tmoytfov t^ iadijta x^y JSi;* 
(ix^, xal &g noXXfi lati niQ\ Ti^y XvfOfitvrpf Xovfidiiv 17 tf^g fit^ 5 
tulifjg yiviatg , xal t& mQi avt^v tifiifia. xa\ mgi t&v *M(5r 
%&¥ Xwxwv th awfiu. SiuXil^ig ngig tbv TlQtaxov Xayavov niQ\ 
avtfanoSiafiOv tfjg Siffiiovog, xa\ avtiXoyla Tfylaxov nQog av-> 
Toy , xa\ omag IlQtaxog Siyyidova aw^i ttjv noXiV. Saa te 
xata JaXfAattav 01 fiuQfiuQOi iunQu^avto xa\ noXag In^QS-tjaav, 10 
Smac T€ rowiovtg nuQu TlQtaxov ataXi\Q xutu t&v Iv ^aX- 
fiatta fiaQfiuQwv fiQtatwaiv. Sii t^ IwiaxaiiixuKO ini ttjg 
fiaatXitag MavQtxtov nQoayoQiva fiovaxog ttg Toy avrov ^uvu" 
Toy xu\ t&v tlxvwv* itipog ytiQ yvfiviiaag, unh tov (pogov fi^ZQ^ 
t&v nQoavXtiov t&v avaxtoQwv iiuigufjidv , avt6v ti MavQtxiov 15 
iro2 Ttt tixva ^/gpci ti&vuvui nQOfjyoQivaiv» aXXu xa\ *HipaiJia- 
vog ttg t(p fiaaiXit intni ti avfifirjaofnva. mQ\ tov avfifiuvtog 
Xiftov totg atQtttiVfiuai, xu\ wg Xuyuvog naQuii^if tfiXuv'^ 
O-Qwnta mv&tjfiiQovg anoviitg totg Xtfnittovatv i&ito , lig uv o 
imatttafiig uno t&v fiuQfiuQwv totg *Pwfiatotg aiirig Xaoito * xu\ 20 
ru^ UQWftuatv vno TlQtaxov iptXotiftfjOiig int t& xata Mvatav 
iywQfjaiv. ciic avvfjrpiv 6 Xayuvog niQ\ tijv Mvatuv nQog Ko^ 
fiivitoXov fiuyfjv , inifiovXfj ii KoftivttoXov iiuq>&ilQitai vno in Europa sedei habent, Abarosqne le nomtnanint. Tarcomm regionea 
terraemotoi ac peiti minime obnoxiam. de monte qul Aoreus att di- 
ctoa, ac do ipsa orbe Taugast. de bombycibua, qui ex ae Teitei gi- 
gnont aericaa, et qood ierici ingena gignator ad Cbubdam orbem, qoam 
appellant, copia, qoaeqoe in illia Termibos glomerandis fieri iolita. de 
Indii, qui candido iunt corpore. diiceptatio Cbagani cum Priico de 
Singidoneniibua in lerTitutem abdocendiiy Prucique contraria iententia, 
otque eam orbcm Priicoi lerTarit. qoae per Dahnatiam barbari geiie- 
rint, qoaaqoe orbea everterint. qoomodo Gondocs a Prisco adveraoa 
barbaroi in DalmaUam missus res fortiter gesserit. ondevioesimo in* 
perii Maoricii anno monachus quidam mortem illi libcriaque eius prae- 
dixits stricto enim gladio a foro ad palatii vestibulum procurrens Mau- 
riclnm una cum liberis ferro \>ccisom iri denontiat* quin et Herodianua 
qoidam imperatori eTcntura praeountiavit , famem scilicet illam, quae 
post in castris orta. ut incredibili Chaganiis humanitate csofienti exer- 
citoi qoinqoe dierum indutias concesserit, quibus absque metu barbaro- 
rum^ commeatos annonaqoe ferretor Romanis, utque Ticissim a Prisco 
donis honoratos in proxima Mysiae loca discessent. in Mysia Chaea- 
nus cum Comentiolo signis collatis conflixit, perfidiaque Comentioli Ko- 
manorom exerdtoi, clade accepta, caeaoi a Darbaris eat, fuga interim SUMMAMA. 17 

tS9 fiaQfiaQm %(> *Pa>fiaix6v. ual tftvyu KofiivrtoXo^, xal ngi^ 
^Qi^mga t^v noXtp naQaytviTai , xal unonffiniTa$ tiJQ noXiwg 
fSc <pvydg, ual ngig %a fiax(i& naQaftvira$ tit)tfj. ol ii fiaQ-' 
fia^oi Katomr tovxiQ ngwtov r& dQitJtmqa alQovat, xal rov 
sWXtl^avSQov rov fidgrvQog IfAnQijaavng vidtv xal r6 a&^a rtjg 
&iixfjg ixavgavrig vfiQtauv, d-ita ii itxtj fitrtjX&i tov^ v/^^i- 
arug TOt; fiUQrvQog' inru ^uq nuTiig rov Xayavov iv tjfifQa 
fttn fiovfiwai niQiXrjq}9ivrig inXtvrrjaav» KoftivrtoXog ii fttrA 
r&v 9oQvfitav ivdtjftit rfj KwvaravrtvovnSXtt , oi ii fiuQfiuQot 

lOTor^; ftaxQoTg nXijatafyvat ntxiat. xal ol rov Bvt^avrtov inl 
roaovrov titiaav wg xal xaraXmitv EvQtinrjv xal nQog r^v 
Idatav niQutwdrivat iitfiiXirrjaav. nQiafitvtrat i* ovv oftwg o 
fiaaiXiig nQog Toy Xayuvov it* \iQfturwvog, xal itaQotg Xaft" 
nQotg xat nQoa&rjxatg xQvaov x^^^diwv tYxoat ntt&it ftoXtg rijv 

15 tlQ^vrjv if^uaO-at , Xiyovra ** xQlvat 6 d^tdg uvot ftiaov Xuyuvov 
xu\ IMuvQixtov xut uvu ftiaov ^Pwftatwv xal ^AfiuQwvJ^ ntQl rwv 
tpuvivriav uv^QwnoftoQtpwv rtQartav iv rotg NttXffotg viaat , xal 
ntQl rrjg rov NttXov uuufiuatwg iiliut itmpoQOu o ii avyyQo» 
tftvg ^AyuOuQxtiov tov Kviitov rfj io^ nQotntd-irui * qtrjal ii 

SOot^Toc av* hog fxaarov iv rotg xar& rfjv Al&iontuv fteyuXovg xul 
owiXiTg ytvta&at oftfiQOvg uni d^tQtvwv rQonwv ftixQt t^c tarjftt^ 
Qtug rrjg iv ro» fitronwQtp ytvoftivrjg xu9^ Itxaara* tvXoywg oiv 
rov NttXov iv ftiv rw x^ifAwvi avariXXtad-at , xarA tpvatv txovra 
Qvatv uni fiovwv rwv iuvrov nrjywv, xur& ii to $^iQog iti tov^ 

dapto Coaentiolo: qnem ad Dnzlperam orbefli delttoro cires ot trans- 
fugan rcpellnnt: quare iode ad niuros loDgos, quof rocantf ille le r^ 
cepit. barbart porro pone inseqnentes Drtziperaip capiunt, ct Alexandri 
autrtyris teroplo inccnso corpua capsa extrahen}es contumeliifl afficiont. 
▼erum divina mox nltio martyria cst violatores consecuta. septem enim 
Chagani filii una die, inguinnm roorbo correpti, pericnint. Coroentioloa 
in bis turbis ConstantinopoK haeret, barbaris interim ad rouros longos 
propios accedentibus. unde tantos Constantinopolitanos terror ioTasit, 
Qt .de Buropa deserenda et in Asiam transroittendo deliberarint. lega- 
tiooea itaquc extcmplo iroperator per Armatonam ad Chaganum mitten- 
dam censuit, splendidisque muneribua et viginti millium aori pondo ac- 
eessione paccm aegre redemit: dicenteillo: **iudicet deos Chaffanom in- 
ter et Mauricium: Romanos item inter ac barbaros/' de moostns bumaBa 
forma in Nilo flomine Tisb: dcqoe Nili incremento atque eloviaaft ▼arlao 
discrepantesque sentcntiae. hic Tcro scriptor Agatharddi Gnidio assen- 
titar. qootannis enim ille ait in Aethiopiae lods magnos continentosqoo 
oodi imbres decldere ab aestiTO solstitio ad usque aotumni aequino- 
ctium. Non sine causa itaqoe angustius hieme Nilum fluere, qood soaa 
dontaxat e fontibos aoapto natora natas vehat ondaa; at aestate, decur- 
Tktopkylactui. 2 18 PHOTD 

iiaS99P htXjioiUww^ Jtg aitiw ififlfopg la§tfiiwH9 r^ av^^fjatPm 
^mvta fdw *el o ifiSofioQ, 

8. 'O ii oySoof ^oyog Siolaftfiawii tamg o Xocg&fig ii& 
'iic Imif^iiaq t£p SaQampf&v xQw vni ^Potfioloiq rarfOfiiwm 
tSaoi To^ anowiag iwtxd^i, rmgylov ii n^ avrow aral/r-S 
rog ai anowiai fiifiiwiixitoi' xal rniqfiog axtfiafyiai wg dniw^ 
T0( Xoai^oov ita rai^a^ aXvrovg %rjQ*Tw rag anowidg, aXX* 
ai iii %ow fiaoikla MavQlxiOw. onmg %t Kofiiw%ioXog nQoioalag 
nghnai , na} iioXXayal %ww ^PwfioU&w a%QaiiVfia%iaw nQog av^ 
%ow, %el om0g av&tg vno %ov av%oxQa%OQog inQa%fD'og a%lkXi^ 10 
%ai. fiixfi ^Pufiouaw xal Hfiagm a%ga%fiYOvw%og IlQiaxov xal 
KofUw%i6Xov , xal Kofiiw%t6Xov fiiw anofidxov ita %twag ngoa^ 
nof^aug ow%og IlQtaxov ii %ip a%Qa%oniiif noQow^og agta^ila 
^Ptofialm xa\ awalQiOig %ww jifioQtaw ftix.Qi %iaaaQtaw xfXtdionf. 
iiv%iQa fidxfjf xal dwalQiotg %UfW ainww axQt X^^otiiow ^'. %Qi%fi 15 
fidxfi , xal i%i %ww av%ww oXi^Qog ftixQ* niw%ixaiiixa xiXtdiww. 
%i%iiQ%fl ftdxfj, xal wixfi ndXtw^Pwftatmw XaftnQd, xaX awaiQiatg 
jifidQww afta rr^naiiunf xjXtditaw X\ niftn%fi ftdxfj , xal wixfj 
'Pwftaitaw, xal dwaiQHrig HfiiiQtaw, xal iiXwaig %ww fiiw ^wyQfi'- 
d-iw^taw ItifidQW %QiaxiXlww, uXXww ii fioQfidQWw %i%QaxiaxiXiww, 90 
xal i%iQww itaxiXiwv xai iiaxoaiww , xul SxXufiifPWw x^Xidiww 
ix%ii ' il^ww 6 Xaydwog ana%Tiaag %bw av%oxQd%oQa %ovg t/ayQfi' reniibas in Nilam ex Aethiopia inibribaf » cresccre nimiam qotniom at- 
qae fiQgeri. 

8. Octavas haec fere complectitar. Cbosroen ob illomm ^iaraceao- 
ram, <|ai Romanii parebant, incorsiones runpere inducias conatum: 
Georgii tamen legatione persaasum foedus sartum tecturo servasse: 
Georgium rero Caesaris indignationem inciirris8e« qaod Chonroes dixis- 
•et se Georgii potissiroum gratia, non imperatoris Maaricii causa, ratam 
paccm fecisse, ut Comentiolus proditionts rcua actus, roox Romanorum 
•ibi militum animos duci licuit, atque eam ob rero dux iterum exercitus 
ab iroperatore creatus sit. Roroanorum pugna commerooratur et Abaro- 
rum Prisco et Comentiolo ducibns: Comentiolo tanien nescio quid cau- 
sante et a pugna abstinente, Prisco rero copias ducente. militum Ko- 
manorum fortitudo et Abaroruro caedes quataor millium. praelium item 
mltcruro, eoronderoque Abaronim miliium noYero sirages. tcrtia pugna 
cum quindecim roillium clade Abarorum. qoarturo rursum praelium illu* 
strem Ronmnis victoriam concessit, caesis ad internecionem Abarorum 
et Gepaedum triginta millibus. quinta in pugna penes Komanos Ticto- 
rla quoqoe steiit: caesi captiqne Abari, ac rivi quidero in potestatcni 
venere ad tria roillia, caeterorom barbarorum quatuor, aliorum ad haec 
duo millia et ducenti, et Sclavoruro octo miliia. posica taroen Chaga- 
nas decepto Mauricio imperatore vivos Abaros recepit. de ComentioU SUMOIiRLL 19 

&irmt jifid(fovg ipAafiit m^l tfjg KofitPtiiXov fitJUxYx^Xlag, 
Koi Sntag tjj Tovrov afiovXlf nXtjd^og ^PwfJialm, n^bg OiXlmov 
noXit inalgotxog, t^ mqvh SiwXorro, wg tlitqog avS^ig ctQa^ 
Tfffig trig EvQ(infjQ vni tov avtoxgdtoQog 9r(K>;|f(i^/Z[icTai. mgl 

5T€ Tov ydfiov [tov naiiig] Qtoioalov tov naidig Mavfixlov 
inl tfi dvyatfl PiQfiavov. xal ni^l t^g mtoidag tijg yivofiivfig 
tfi fiaaiXtii t&v noXim, Koi tijg avfifidafjg itailag twv i^ftatp 
Xitavivovtog tov fiaoiXiwg, xal mgl trjg fiaxQoSvfilag avtov, 
«al U^oQlag tSv ctQauwtwv xai fiovofjfiiQOv inav6iov. Snwg 

10 MetvQlxiog iii^tiXXi IlitQov navtl tQonw tug ©Qaxt^ag ivvd^ 
fing iig ti avtiniQag tov^atQov iiatQlfinv, Snwg ti &ila nQoO" 
iniffiv ofiifij t& IlitQfff. xai Snwg atdaig tatg 'Pwftaixatg da^Q^ 
Qfrfli iwdfitai, xvX tvQowig avviatfj xata toS avtoxQdtoQog, 
OoMca Tov tvQdwov vni tov nX^^d-ovg AvaQQfj&ivtog. Snwg ti 

15 q^ivyu lUtQog, xal Snwg fj atdaig iiayyiXXttai ttp fiaatXet. xal 
Sjwg ti nQWta ii& TiSy ifjftdQxwv StQylov jco] KoafiS noXvnQa^ 
ffiovitti nXfj&og twv ii^fiwv, xo) ivQlaxitai IlQaalvofv fih wp\ 
Bivitwv ii %, xal Snwg totg iijfiouxotg qnXottfi/ag naQiax^to. 
nQiafitla ti toS avtoxQdtoQog ngig tcI; ataaiafyvaag ivvdfmg, 

fOxai inoatQoq^ trjg nQiafiitag\Snwg ti niQiqtQopQit tfjv fiaoi-' 
XiSa Tf5y noXiUfv, ngiafiiia ti twv atQativfidtatv nQig Qioi6* 
Ciov Toy MavQixlpv viov, o^iovcTa fj avtiv 1j tiv nfvd^iQiv FiQ» 
fUMwiv fiaoiXia atpwv dvaQQfj&fjvai. yvwalg ti tovtwv itg Mav^- 
fixtov ofiYfiivfj, xal inovota ilg FiQftaviv wg cStiov tfjg tv- 

«raefiraclo Boerorey utqoe dai teneritate Ronianoram coplae, qoaa ad 
FhUippopolim profidsci inbebat, frigore fint extinctae. quoDooo Pe- 
tnifl itemm belli dux totias Baropae ab imperatore creatui sat. de 
iraptiia Tbeodosii filii Mauridi et filiae Germani. urbem regiam fame 
ea tempefltate laboraflfle, preceflqae in ecdesia fondente Maundoy ple- 
bem eflfle tumaUnataro} de eiufl manfluetadine ac lenitate militumque ab- 
legationey ntque eodem flint die rcTOcati. Petrum ab'Auguflto misflumy 
Qt omni ope atqoe opere Thracicafl copiaa ad oppoflitam Jfltrl ripam 
difltineret; deqae dlvinitufl Petrum appellante voce. tumultuantem rurflam 
in cafltrifl Romanorum , et contra Mauridum factio infltituta , . electo ab 
ineondita multitudine Phoca. Petrufl fuga interim flalutero qnaerity et 
aeditjonifl ad imperatorem rumor dcfertur. plebs autem a Sereio atqae 
CoeoM tribunifl plebia primum incitata, novifl fltudere rebufl indpit, re- 
pertique Praflinoram cio, lo. Venetorom Tero trecenti duntaxat. hinc 
plebeiifl donativa Mauriciafl praebuit flequitur ad tumultuantes militea 
eiufldem legatio et leeationifl repuUa, utque regiam urbem praeddio 
nniderit. exerdtufl ad Theodoflium Mauridi filium legatio, ipflom aut 
socerum illlufl Germanum dari flibi imperatorem pofltulanfl. eiufl rei 
auHioa ad Biaiiri<^ aorefl acddit, iodeqaa soflpectb in GenDanura, at 20 ' PHOXn 

favvlSog , ual unuXi^ , xal fi^waig t^c fiaaiXtxijg unHXijg dtu 
Tot; ya^fiqov Gtodoalov , xa2 xaxaffvyri FtQfiavov ngog Toy viuip 
tTjg ^iofifjjoQog, twv Kvqov xal ^ufpdvov tov ivvov/ov, og 
inliQonog hitarto joiq fiaaiXiwg naial, nQig riQfiavbv a/io- 
0To>.^ tlg To i'^iX&uv ttVToy tov yaov xal inQi^la* xa\ ^ JiaS 
QafiSfov fjiaajfyciKng Qioioalov tov naidbg vno %ov navQog ivixu 
%r^g nQog xov niv&iQov xurafifjvvaiiag. xal fntuipoltijaig FiQ^ 
fiuvov ino TOt; vitj tijg tyiOftrftOQog inl tfjv aylav Sotflav, xul 
nuXiv nQoaxXr^Oig inl to ^iXO^iiv, xul unitd-na, ^AydQia ttvog 
avvixwg q>oit&vtog tatg Xttavilatg t^v i^oiov xixcoXvxotog, ^o- 10 
Qvftoi ti xal iftnQf]affog ttjg xaTcl tijv noXiv olxlug Kwvatuvtlvov 
tov natQixlov, ov uiuQiZv intxuXii Ta JiAif^' xul unoQla 
MavQtxlov xal unoiQaatg. oncog xXiimog ytyovitqg iyxon^p 
nQog T^v unoiQuatv Xuftftwvit, xai unoatoXij Oioioalov tov 
naiiog nQog XoaQorjv, xal vnoatQoq>^ nuXtv und Ntxulug t/]15 
intiitliii TOtf JaxTvXiot; , S ijv ilg avv&ri^a t^ nutil nuQu tov 
naT^o^ notri&ivm onwg ti nQog tov tvQUvvov ol tov uatiog, iv 
oTg fiv xal o *Biofiltfig, nQoai^^wQtiaav. Snwg ti FiQ^avog xaTa- 
oxivafynf lavtw t^v fiuaiXituv anotvyyuvti, t&v IlQuatvwv anu^ 
novtwv tifv dvtAQQfjatv iiH, ti t^c alQiatwg aitov itvui, wg ixit" 20 
voi tifuaxov , twv Dtvitwv. tlta uvayoQtvatg iv t(f vaw tov 
aylov ^lwavvov iv tto*Efii6ftw Tot; 0wxu * KvQtaxog ii tfivtxavta 
tovg trig fiaatXliog uQXitQuttxoig iyxtyttQiato vofnovg. tiaoiog 
Tf <Z>aixa nQog tik fiaalXtia, xa\ avuQQriaig jitovtlag ti^g ywai^ 

iyrannidif aaetoreni. mlnte mlnammque Augosii In GemamiBi pcr 
Theodofliom genemm delaiio: et Germani in dci^rae tcmplum, ut in 
asylnm foga. hinc Syros, et Siopbanus euiiuchus, qui Cacaaris libcrio 
momm pracfectus fuerat, ad Germannm missi, ut iemplo digrcdereior, 
•ed irrita legaiio fuit. fusiibus caesus Theodosius apparenic Mauricio. 
quod socero suas roinaa iudicasset. Germani a templo b. Virgiuia nd 
lanciae Sophiae iransitus, et iieraia, ut inde digrcdiaiur» horiaUo: sed 
qoa nihil persuadeiur, Andrea quodam egressum dissuadente, dum pre- 
candi graiia ieropluni frequentat. iurbae iierum liicendiamqne nrba- 
nae dorous Constaniini pairicii, qucm Lardyn Tulgo cognoininabant. 
Maurlcii aestuaiio ac fuga, uique exoria maris tempesias fugam ipsi in« 
terciderit. Theodosii filii ad Chosroero missio reduciioque Nicaea ex 
indicio annnli, quem filio parens Mauridus signi iesseraeque loco tradi- 
derat. urbanoram ad tyrannuro, in quibus et Edoroites erat, con- 
cursua. imperium Germanus aiFectans roto eicidit, Prasinis se eun 
creaiuros imperatorero negantibus: auod, ut ipsi affirroabant, factionis 
esset Venetorum. ergo Phocas deinde in teropfo b. loannis, quod est ia 
Septimo, imperator renuniiaiur, Cyriaco regiae urbis pairiarcha. Pho* 
caa in regiam Ingressus ei Leontiae eius ttxoris, ut Auguatae consalu- SU9IMARIA. 21 

xoc 0(0x5. «ai ntf} tijp twv tinm oxiatv t&w ififAugx^ fQ^^s 
xui (i^iafii^ Ko0fia tov dtjfiaQx^ %&v Bivirm vni *AXiliivdQov 
nai vfiQig iU ^AXil^avSQov. xa) fiv^fifj BlavQixlov, wg ovx ani^ 
&avi, xai Jid tovto Toi; tvfawov nQog Toy ^oyov to0 fiaatXiwg 
SfiaXXov OQfifj. ival^ialg ti t&v tov paOiXltag nat8w ivwniov 
tov natQig Iv toTg Eitgoniov, xal iptXoaofta xal iixaqnnla 
Tov fiaOiXitag, xal avtov Ixilvov iia ^iXtov uvatgiotg» xal 
mgl tfjg Inl ^HqaxXitov tov fiaatXiwg ivQid-ilarjQ ita&iixtjg 
MttVQixtov tov avtoxQatofogm onwg ti td awfiata twv fta^ 

iO aiXiwv t^ &aXattt(f QO&itf naQiSo^tjaav. Imtuqiig ti itg 
Mavftxiov * xal onwg tcic avtiioaag Tcur naQavofitj&ivtwv ov- 
tiug ilg MavQtxiov al ^PwfiUixal ivvdfmg xqtait nqovolag O^itag 
iXufifiavov, cS^ iv iXtytf Xf^^V M^^^^ ^^^ xotvwvtjadvtwv tijg 
tvQavvtSog ix toaovrov nXi^d-ovg inoXitfpd-ijvat , uXX^ ot filv 

15 Xotfiw 01 ii nvQl ovQuvttf ol ii xal atifiuti iaqi&uQtiaav fta^ 
/o/^oc , wati ffvtxa 'HQuxXitog b fiuaiXivg nQog ^Pu^uTfjv Toy 
niQOtiv noXifiitv iyvw, IxTo^iy t^c atQutitug notfjadftivog iio 
fiovovg ivQiv vnoXiXitfAftivovg tfjg tptXoTVQdvvov nXfj9vog. ual 
toTi ^^^oTo Td 'PcDjiiaixoy xatd. IliQawv Ivtaxynv* ftixQ^ Y^q &v 

iOixtivoi niQiijauv, 17 vtxfj toTg niQOutg ivfjvXt^ito. uvulQiatg vno 
Tov tVQdwov it^ ^AXi^uviQov Oioioatov tov fiuatXiwg tov ovto- 
x^oTO^oc nuiiog , xul lHtQov xal KoftivttoXov xat KwwatuvTt-^ 
vov tov AuQiv' nXdvfi ti niQl Oioioatov, wg oi ni(fovivtai\ iailo. trfbononiiB plebii fneens tam de loconiin tiatlone contenilo aiqne 
altercatio. Cosniae partU V.enetae iribuni plebls ab Alexandro propol- 
aaiio et inlecia mentio« nondum oblliie Mauricium. qno factum ot im- 
petu attodam ad imperatoris caedem iyrannus «e,prori[»oerit. binc cae- 
def liberonim Auguati in parentls ocolis ad Eotropii. animl aapientia 
Caesari«, actls Deo firatiis, utqne a Lilio percusfua obierit. legitur ct 
testamentom Mauricii , Heraclie imperante inventom. qnomodo repia 
corpora marinis commissa fluctibos, et funebris in Mauricium laudatio: 
otiiue dlTinae iudicio proTid«;ntiae Romani militcs eorumt quae in Mau« 
riciom flagitiose patrarunt, poenas dederint, quod post non diu caedis 
iyrannidisque socionim nemo in tanta roultitudine superfuerii: peste 
cnim alii, alii coelesti igne, ferro caeteri ad unum omnes perieront: at- 
qoe adeo Heraclius post paulo rerom potitus, cum Razate Persa bellum 
gesturus, dclectn babiio, vix. duos ex illis partium studiosis relictos re- 
perit. ac ium demum Remani Pertis superiores tMst coeperunt, qul 
dum llli nefarii iuperslites esseni, a^ Persis vicii semper discesserani. 
caede^ a tyranno per Alcxandmm Inteniata Theodosio Aogusti 6lio: 
Pelro iiem et ConienUolo atque Coustantino, I^ardy cognomento. fal- 
sits etiam mmor de Theodosio cxorius cst , quasi is ion noa fuissot in- 22 PHOTn SUMMARLL 

xai Snta^ KOji jiXil^Mfiunf tA iyakfAata tijc otxita^ Sf^o^ &no* 
^n&rra nfoijyofivop t& yejfopha nuMjyqwf^ rtvt, wn& %i 
Tvxaiop ovro) xaXovfiivor, &ni iilnwov n^ig j& ouau Sugxo^ 
fihwm Snmg Ji o Mavfhuog XiytTai r^Tijy fioTQor rcSr qAqm 
cvyxuiifioai xotg vnfjx6oig, xal r^iojtoyra iovvu Tokarta ro%5 
Bt;2/Kyr/oi( ilq viovi/ylaMov %Cx» viaxm ohnov * xal Znmq hf^ 
Xori/if rro Xafinq&^ %oig %wv fia9fjfia%(uv lfaa%ag. xal hifi %&9 
yifovoTtop naQai6itap r^c "^oh aifia%m Qvoimg tifptifJag r^c 
liaq%vQo^ , %a\ wg MavQUiog nnQdcag fiuXXot %i d^avfia ii* 
aniarlag lnla%o)ai. xal Sntag 6 %iQarpog Kma%ap%Tpap r^ rov lO^ 
fiaaiUtog MavQixlov yvpaXxa Sfia %aZg dvya%Qaatp h liiomxfj 
olxta MxXiiCi, nQiofiita %ov %vQappov nQig XoaQifjp %op JUq^ 
cm fiaciXia, xal ino%vxta, xataXtHftg %i %m cnopim nQo^ 
ifacifyfilpov XocQoov %9]P octap iuxiiXiTp MavQixtov * xal ov- 
twg o AtXiog (ovrocyc^ o nQicfiivm ^p) apixotQfiaiP awpo-15 
srroc. apatQiCig *AXi%apiQov %ov cvppiw%iQlcap%og raS Owxa, 
ii vnopoicp Sri 6ioi6ciOP %ip MavQixtov TiaTia, op dpiiXi, 
niQiinoi^ca%o. ip oTg xai %ijg SXfjg ia%OQtag %i nlQag» 

terfectQf . qaomodo Aleiandriae ■tatoae eola sediboa aponte motaei, qiM 
Byaantii acddiiaeat, nantiariat caliigraplio cuidam (mc forte ap|>ellato) 
m coena domom reTertenti. ut Mauriciua tertiam Tectigalium portioneB 
aobditb remiaifie feratur: triginta quoque Byzantinit donasse talenta 
reficiendia aquae ducttbus. quo honore praemioque diiciplinanim ato- 
dioaos pnbllce affecerit. qaae in fluxa sanguinis Euphemiae martyria 
mdokiranda acdderiat: atque .Mauricius rei periculo facto, qood initio 
non credidisset, miraculum magis confirmarit uti Phocas tyranuus Con- 
atantinamy Mauridi Augusti coniugem, cum filiabua priTatae domul in- 
doserit. Phocae ad Chosroea Persarum regem miasa legatio: sed irrita. 
raptae eoim indotiae sunt, Chosroe praetexente, qood Manricium iuste 
Tindicaret. sic LiliuSf qui legatus erat, re infecta domum retro rcTer- 
tit caedes Alexandri rerum novarum Phocae sodi eo nooiine suspecU, 
quasi Theodosium, Mauricii fiiiam quem ocddit, serTasset. atqoe hic 
ooiTersae fiuia hlstonae. E 00 r A AK T or l\ 

JlAAOrOS. V 138 PONTANI ARGUMENTUBL 

Eao «M mOiocnUT jMtoo cf erwiito nme duOogo Simoeaiia moittr 
M Phocam ui imporiumuiwMm U/rannum invehiiur; quo imperanie (im^ 
feravii tmiem annie oeio) ree Maurieii nemo aueu» eti Utterarum memo^ 
riae eommendarey ae proinde eiue imperatorie kiiioria ignoia poeierie 
me vHui moriua iaeuii, iacueruni item honae diecipUnae^ quae etth He* 
radio demum^ Pkoeae ttieceftore, iterum te paiamque oeienderuni, mt- 
n^ laudaiur Sergiu» pairiarcha iUiu» iemporU, eiudii» UberaUhut 
^MMfve hi»torico amici»»tmu» ; cuiu» auctoritate ae voluntaie permotue 
md hane hieioriam eonecribendam oidetur acce»»i»»e. finrii^ ut mo» e»t diaiogorumf Hieioriam ip»am re» geeta» MauricU enarraiuram eum Phi- 
Ueopma »ub platano oonMere. plerumque enim in diahgi» coUoquenie» 
ami diepuianie» 9e»»um te recipere^ et »ua» parie» 9edendOf idque in lo» 
dt amoemorihu» nonmunquamy agere iniroaueuntur y mt imprimi» apud 
PMtMB d eiiit imiiaiorem Hudio»i»»imum Bi. TuUium viderc €»L Q^LAOIOOIA. Tl toSro, &vyaxif; Syi ifi /uoi xh Stan6^ 
fflfu» TOVTo YXiXOfiivji fia&iiv iiiXvaai, oTa fihtf upl rfj aatpfi^ 
Pilf ov fivd^txiv nifouovfiivtj Xaflvgiv^t' tvaififiaja yuQ fioi 
«ol ivaw/mya %& t^c ^itoQlaq nqoavXia. ^ISTOPIyt. & ^iko^ 
Saoipta nmniov fiaatkna, iSfyi avfinginii Ifiov U nv&ia&a», av- 
T^ ii iiddaxiad^at, anoxQtvovftai ws l^o) awiaaa^. fitjiiv 
yaq Syvtaatov ^oi/ui uaXov, wq tfioiyi xal t^ Kvffivalff ioxit. 

PhILOSOPHIA. Qnld hoc, filiaV t^, milii difoere copiend hanc 
dolw f t i o n em exiney taDqiiui filo qoodam dilacida ezplaoatiooe per 
labyrioUiam non fabalotom me dirigeat. sont enim haioa fpectacail 
veftibola ac prooemla mibi pene inacceitay parumqoe me peliiciont. 
HISTORIA. Hem phllotophiay omniom artiom regina, ci modo et mo 
interrogari et te doceri decet, pro iotelligentia retpondebo : nihil qoippo 
ia cogn i t um ducendom cst polcruro, mea qoidcm ot Cyrcnaei •entcntU. 24 THEOPHTLACTI 

QJilA. ffih^ iQolfifiv iyu^ Snij n xal tnmg x^^ ^^^ fQhfpf &vi- 

fiUag, cS 9vfauf. Mxa ii tov Xoyw naXtp ^fiag, xal oTa 

XaXiwff Tirl ngig aiwnijw iwaxQOVitai , t6 tfjg &ntatlag inay^ 

B yoToroy^ /ui; noi y% ifartaala ng xiQoxui^axm ^fiSig g>€Paxt^ 

TCM. noXXov y&Q %ov xif^ov ijidy^xug, w naX, t^ Stov ffo-S 

ij^^fff %fi fiaaiXlii aiXfj i KaXviaiptog vuqavwog, aiir{ff^ mQl" 

^QaxioQ, fuiofioQfiaQog Hv&Qomog , j6 xvxXdnuot yftog , o t^C 

awifQovoQ aXovQyliog aailylaxatog KivravQog, y fiaoiXila oU 

ifOfpXvylag iywviafia. ti yaQ fjiQov aiwn^aofiai aiiol tijg ifitig 

iVMoafilag Jtjg T€ toiv ixovovjwp aifiv6jr}Jog* xayw itj tiji Jfjg 10 

fiaaiXiwg ajoag iioHjJQaxla9ti9 , w 9vyajiQ, xai jijg Mjjtxijg 

Imfiahitv ovx ^v, onoji jiv ifiov fiaaiXia SwxQaj^v i 6^«$ 

P 2 ixitvog iiwXiaiv Ziwjog. XQ^V '* voJiQov ^HQOxXiXiai iiiaw^ 

aav, xai j^ noXiJilav aniioaav, j6 T€ ayog tcSv avaxjiQtav 

amiionofintjaavjo. va\ iijja xal nQig j& fiaatXiwv Jifiivti ila^ 15 

ifxtaav, xal TUQiXaXw jii fiaatkua, xa\ javja itj J& aQXOta xal 

^AjJixi fiovaovQyw xiXaii^ftata. ifiol fiiv J^ Tavra ovjwg tx^ 

xaXwg * aol i* , S &vyajiQ , jlg iral o;rai( aont^Qiog yiyoviv ; 

IST. fi&v ovx ofa&a, fiaalXua, jiv fiiyav tijg anavjaxod^iv 

olxovfiivfjg iQXHQia xal nQ^iiQov; OIA. nuw fiiv ovv, cuSO 

^vyajiQ, iftkog ifiig ovjog naXai6jaJog'xal drjaavQig olxuo^ 

tajog. IST. })^€ic ovxovv, wfia/atkua, ji ^fijovfnvov avjo^ 

B oxiiiov ^QfiaiOY* ixiXvog avixlwxwoiv, waniQ ix jdyov Jtvig 

8. pa9iUla9 P- 

PHIL. Libenier InierTogaroD ego^ vbt et auomodo naperriiDe reTixerlf, 
filla. sed reprlmlt nie et qaa«l qaodaii freno ad silenUaoi Inhibet ac 
retroaglt, qaae me totnoi occapa^it Incredulitas , ne forte prodigiosa 
apecies aliqaa nobU Uladat. lam prldem enim mortaa es, filia, ex quo 
Tidelicet In aalam Imperatorlam Irrait tyrannas Calydonias, ferro com- 
manitus, homo semibarbarus, de Cyclopum gcnere, in modesta parpura 
Centaarus petulantissimas , qul de reguo ebrietatis certat: allud enim 
foedius tacebo, tum modestiac meae turo graTitatis aadientium raiionea 
habeos. ego quoqoe tunc e portica impcratoria in exilium missa suny 
filia, et in Atticam liigredi non licuit, qoando rcgem roeuin Socratcro 
Thracios ille AnyUis perdidit. tempore intcrcedente Hcraclidae roe ser- 
▼anint) ditionemqae roihi meam restitoeruiit , et palatii scelus procul ro- 
Boverant. sanc tandtro et in teropla imperatonim roo receperunt, et 
vocibus meis rcgia pcrsonat, eademquey vetera mmtnim et Attica, mo- 
duYor cantica. meae igitur rcs sic benc habent. tibi primo, gnata, 
quis et quoroodo salutero attulit? UIST. An tu, regiiia, non nosti to- 
tiuA orbis praesulein et antistitem ? PHIL. Utiuidaro novi : est^ cnioi 
amicus mcus pervetus et thesaurus famiiiarissirous. HIST. Habes igitur, 
regina , ad id quod quaesivistl responsum ex temporc ren exoptabilem DIALOGUS. 25 

trig uXoylag upaXafiifHvog , olumq ^HXKfiarh npa ^lf^ixaxoti 
Ttpig*HfaHXiovg avaajtjaafiivog Qtiftji. ktainoriaajo di iitya^ 
Xoffinog, mfiifiaXi n ia^tJTa (patiqav, Koi Xf^^^ xaxcxo- 
a/nfjaiv 8ffi(f. zbv ii KfwfivXov tovtovl, rittt^ i* o ufa avtM 
Sx^o^is lativ Itpi^ifiivog, o &ianiatog ovtoal xatfjYXaiai, tta t% 
naqivtt avXXoytaft^ iXuftn^wi. fiijftd ti nQotiS-itKiv iVfiiv&g 
IdQVftivov xal nuQ^fijalav uidvSvvov. Olji. HLyuiiut, dvyatiq, V 134 
t^g ftiyuXovoiug tiv Ufoifuvtrjv iyti, onoatjg xutof&atftuttav 
avafiuaimg intfiifitjxi, t^v iynjXijv tijg ^ioXoyiug uKQtiqituv m^ 

iO gtxa^ftivog Inl tc xoy xoXo^iii^a t&v iq^&v trjv unotxluv C 
notovfiivog , xul t&v vno aiXrjvrjv nXiovixtfjfiittav uvtixitut, 
xai filog avtfjf oi Travapiaroi Xiyoi * ovx Id-iXit y&g ovxi tov m^ 
ffyitov xiaftov ftivttv uxiafttjtov. ovttog iruiftfjv t&v Ifi&v 
i(fuatwv» ^ awfiatog ixtog (ftXoaoqaX int yT^g, 17 9iWQlu ata" 

15 ftattod^iTaa fntu t&v uv^Qwntav wg iv^Qtonog uvuatQitjpitat. 
JST. xoAXiaTa yt, fiaalXitu, twv iyxwftiatv t6v atitpavov inXtt 
|ac« ttlX' it aoi ioxii, niQl tuvttjvl trjv nXutuvov xu^lawftiv 
ftixQiv * ufAiftXuffig ytkQ ti iivdQOv , Tot; ti Kyvov to vtpog xui 
T^ avaxtov ndyxuXov. OIA. nQiayi irjtu , & nut, xul fiuX" 

^fitia ttvu trjg itrjyfjaiwg toTg iftXaxQOUftoatv waniQ ivti^it D 
spoo^iov. iyw ii aot Intatrjaw Toy vovv oTa ttg^I^axrjatog , fifj 
itafivauau tu oira, xu\ JSitQfjvultav ufpr^yrjftutoiv uxovaoftut. 
JST. totyuQOvv nitd^uQyrjaw, fiaatkita, trjv ti trjg lOJOQiag 

Ule iD ▼itam redaxit, neqae tanquaa e sepalcro aliqao tacitamitatis re- 
mperaTit, et ut Alcestin aliqaan Tiribua alicuias Herculis maloruiD de- 
palsoris rcsuscitavit. a<1optavit auteii oie excelso animo, splendida ve- 
ate operuit, et monili lieroravit aureo; ct hunc crobylum, sive plexuoi 
capillorum in veirtice, cicada ex auro insideiite, divinut hic vir exorna- 
vit, et qua vides rationc iliustravit, stabilemque mihi sedem benevole 
proposuit, et libertatem omni perioilo vacantem concessit. PHIL. Miror 
antistitis ingentem animum, quo tam alte in recte factis ascendit, et ia 
aummo fasti^io divinae scientiae sese coilocavit, et usque ad apicem vir- 
tuUim progressus est, omnesque sub sole praerogativas consectatur; cni 
▼tta est omniffiudis optimae et cultissimae artes. ncc enim vel terrenum 
oroatum inornatum nianere vult. ita fruar meis amatoribus. quae cor- 
pus non habet, in terris philosophatur, ct commentatio corporata cam 
boainibos ut homo versatur. HI8T. Pulcerrime tu eucomioram coronam 
contexuisti. sed si placct, ad platanum istam paulum coiisideamus : est 
••nim excelsa et ad iocum opacandum patulis dilTusa ramis bellissime. 
PUIL. I prae igitur, iilia, et prooemium ceu carceres qaosdam narra- 
tioni ad audiendum iucyndae praetcxe. eco tibi aninium adhibebo, non 
(velut Ithacensis Ul> sses) obturatis auribus, 8ii'enicasqae narrationes 
auscoltabo. UI8T. Obtemperalio 9 regiiw, historiaeque lyram puUiabo. 26 THEOPHYLACTI 

XvQov rmxSofioi. tao it fio$ nl^xtgow avTfj fMvc^xmaTOP* 
wxiavic y^i( ImoT^ftf^q iifvQ Koi Xiym ttg, Iv aot ti naaa x^^Qy 
Sj€ t^oog, T^v nfyi nSrrog imifiTog ioTifdvmai. 

Cfto tii inUil plectmni naiJnia masioiiiBt et eniai fdentfaa et eloqaentlae 
Oceanoa. Sn te omnia gratia, Telat in iniala, qaam ioimenaof, ut eat 
apad poetami pootoa drcomdat \^ nPOOIMION. V 135 ^tt fiij fiivov ToTg ix qnvamg ayadvTg aXXA xal otfuloig iv^- 
fiaci mTaxoafiiTaS^ai Tiv Hvd-qumov. tvtaTi yitQ Xoyog avT^, 
XQVi^d Ti 9eT6v xal ^Sioj^aaroK toi^t^ leal 9iiv aliiTa&ai xai 
aifiiiv fuftd&fjxi , xal Tvi Ttjg olxtlag honTQl^adm, ifvaiwg xal 
T^C iovTOv SianXdaiwg t^v avvTa^^tv ovx iiyvotiai. tOiydgTOiS 
Xiyff xal nfig iavTovg awvivovaiv Uvd-Qomoi, xa\ ixTr^gXiiO 
niQmnti^ in^ aiTiv top vovv iiaxvxX^aavTig td tc niQl Tfjg 
Cip&v a^T&v SfjfuovQyiag iviXltTovaiv iQyta. noXXA fiiv oiv 
otJTog aya^JL ToTg avd^Qiinoig iiiwQfiTai , xal avvfQi&Sg ian T^g 
qwaiiOQ &QiaTog. 2 y&Q ixitvfj iilknni , Xoyog TitiXiaiovQgyfixi 10 
B filXTiOTa, S fiiv ilg ^lav iyxaXXwnlaag, Hii* ig yivatv fiiivag, 
tvta nQog aq^ tovdaag $ piaXaxlaag, aXXa nQig ixoijvfiov^ 
CovQyi^aag, Tjj Tfjg infjxfjaiwg ivyyi xaTaxfjX&v t^v ^pvx^^v xal 
nQigti oxovafiaTa fud-iXxofiivog. ij ov/2 xal Ti/v&v oStoc ao^ 
^iaTf[g md-avmaTog; l^ IqIov fiiv ivi^TQiovla%ovQy^aag x^"^^^^ 

J^on ez bonia tantammodo natora inaitis« Teram etiam ez inTentis ab 
ae ercogitatbqoe reboa colionestari et exornari hominem consentaneiMa 
est. possidet namqoe rationem, diTinom quiddam et admtrabiiey coias 
beneficio deum veoeirari, ei Tota et preces adhibere, condttionem saam 
perinde ut in speculo intoeri, (|aemadmodumqae fictus atque coagmenta- 
tos faeritf prooe didicit. proinde ratione et intelligentia in semet con- 
▼ersi mortales, et ab exteriorum circurospectu in ipsom mentem cco gyro 
qaodam delati, fabricationis suae mystenum cTolvunt. haec igitur, raUo» 
inquam, multa nobis omamenta coroparairity naturae ipsius operom ac 
laborom aocia et adiutrix praeclarissima. etenim quae illa intermittit et 
in qoiboa defidt» liaec quam rectissime perficit et absoWity alia quidem 
•d aspectum Teoasta reddens, alia ad gustatum condiena, quaedam ad 
tactom solidans aut emoUiens, nonnulla ad aoditionem musicis numeria 
distingaens',. sonorumque illecebris pectora demulcens , et ad commodan- 
das aorea a^idens. quid? an non haec artium quoque Tolgarium et in 
loedio poaltaram repertriz est probatissima I e lana nimirum elegantem PROOEBHUM. 27 

Piop, hi SHIvImp ymfYoTf fihf uxraivSfitPog ixitXfpf , nXmiJQai 
ii wimpf, T^ Ti OTQauwvfi niXtfjy xai yiQgw mvivvm noXtfit'^ 
xSp ofivpT^Qia* A^toXoymaJoy re ndyxwv, ri tijg taToglag 
iii&iTO noXvTUifSTatov uxofj fiiv fjivafia, Tjj ii^xfj ^OLiitv- 

STtiQiOiv* aiiiv y&Q TOiq qnXontvd-iai ilwxatg IvtaTiv ioTOQlag c 
inayotyoTifov. hcavov ii tw TiXfitjQiwaai ^OfnfjQiKfjg ti HXtov 
iiijytifiam Inl rijv jiXxtviov tov fiaatXiwg avXfiv 6 tov jiaiQTOv 
ntMsi tvayxpg ix tov ^aXaTTiov xXviutvog inl t^v fjnnQov ixfiQo^ 
cMg i^ivl^o, aal noXX^ ufi(pl Tbv^Oivaaia fiXoq>Qoavvf] Trf- 

10 QiiMixvTO. nQ^xnQOv yliQ ijv yvfivip xal TiTQvxwfiivi^ Th awfia 
avfi^OQ^ vavaylag iad-iJTa XafinQuv ifinoQnijaaad-ai. inrjv i* 
avTif xal xoiviv tfjg fiaaiXiwg TQani^fjg d^lwfia. xal ovv Tijf 
hi^Xvii naQilxiTo xa\ yXiOTTfjg iXivd-tQia xul iifjyfjfiUTWv ix&i^ 
aiwg liiiia. toi)^ ii Oaluxag ovtw Tik Tfjg laTOQlug ivtjvq^Qa^ 

15 viv fig x^h^^ ilnovTag t^ noTif &iuTQOv ilvui ioxiTv Ti avfir- D 
noaiov, xui iiuvtaTav t& ^tu, xal xixtjvivui d^iwfiivovg tok uy- 
iQCt, xal T(^ fii^xii fifjittfiwg Ttjg iitjyrjaiwg unoxvahad^ui. xal-- 
toi Tik noiJk& Twv uqtrjyfjfiUTiav xuTtjifiTg itxi Tug otpag' fnyi" P 4 
OTiav yuQ xtvivvwv ifinnQla niQtiQQH tjj awovalam Xlxvov yuQ 

fOaxofj xal axiQunov, iaTtwfiivrj Xoyov nuQuiotov. ivd-iv uqu 
jral Toig noifi[T&/g in\ natiitff nQWTOvg ivtvioxtfir^aavTug aFTt 
^taaaa&cu' nuQaXafiovTig yiQ ovTot Tug twv av&Qwnoiv t^- coniexit tonlcani; e Ugno agricolae stivam, nantae remam, militl peltam 
et scntam iabrefacit. ▼erumtaroen niliii praestabilius ex omnibos qaam 
nultjfariam historiamm cognitionem instmit» qaae et auritNis oblect»- 
nnentum et animis quaedam discendi officina est, quando non aliod quid- 
qoam mentibus cognoscendi amore flagrantibus aeqae blanditur; id qaod 
narratio quaedam Homerici poematis ad fidem faciendam satis apposito 
cuipiam probaverit in regiam Aicinoi regis Uiysses paulo ante vastii 
flactibus In littos proiectus hospitio soscipitur, mirificaqoe coidtate et 
benevolentia tractatur. illico enim nudom eius corpus et ez naufraglo 
saie tabentes artus veste splendida cooperiuotur; regia mensa dipnator; 
ct libertas loqaendi ^ qoaeqoe vellet commemorandi potestas homim ignoto 
ac peregrino conceditor. Pliaeacas porro tanta ioconditate ipsa casoum 
cxpositio perfondit, sic eos detinety ut pocolorom immemores conviviom 
In theatmm motavisse videantor, aoresqoe arrigant, et ab oro viri illiaa 
contemplabundi pcndeant, nec ex narratione tametsi longa taediom nllam 
aeatiant, qoamquam tristia multa referat, periculoromqoe gravissimorom, 
f|oae sobierit, commemoratione coetum illom convlvantiom velnt inondet. 
aores namcine» com scrmone aoopiam de rebos novis et adndrandis tan- 
qoam epulis accipiuntur, liguntorem imitantes avidae insatiabilesaoe re- 
periuntnr. quam ob cansam etiam poetas eruditione prindpes celebre ad 
postcros nomea consecotoa videre licot» qoi hominiun ingoniia sdendi 28 THE0PHTLAC1T 

Xic ^pMtnofac m) ir^ fiu9^i9 ifYtica^ oii xai iivmw inpd- 
^mQ Sifffti§iitmw, f f ;i;ro M pyo C a<y aitaTg ftv&okoyrifia, xai mQ*^ 
fiaXXovai ^foatw t^ nXiofiau, Qv&fi^ ii t6 ^lnviog anfifiU 
(oMi, aal ftitfotg o2a xiOToti ^Axr^Qioig rtal ti TfQarevfia 

B uaXUiMi^/9patm aai toaavttpf tJx^ 17 ynfxaymyta ttpf ivpafitps 
tig mU ^wXAymw Aat voftl^dat, «o2 na(f* ixdvovg ffoaav tovq 
dtovg, nai taXi ixihmw yXohtaig naQayvfiPovp toTg up&Qiinotg 
ti o&oi j «o) «T t/ «KOTi tf Oipwp avtwp fibf avpitvxiP upiQa^ 
ya9iifia ^ ivavSx^fiou ovxovp if^iii ttg xotp^ unaptotp up- 
V 136 ^ifiinmp ti^ tatoffltKP itiaaxtiXop, iiaijyovfiipfiP oTg tc tyx^^n^XO 
tiop xul 8 nuQontiop ctfc f^ avpolaorta. ifitpQOPiatiiovg tc 
Tovc atQtxtfffo^ it ixiipfig fattp liiip* tdttnpy&Q ivpuftitg 
iniatattat, Snmg ti X6xotg awftC/ta^at i^ti noXifttop. xu\ taXg 

C fiip tSp &XXo9P avfitpoQuTg nQOft^iatiQovg CipSlg avtovg uniQyi- 
li/ttat, totg nQoatpuXiiatp itiQOtg ixitpovg t9vpovaa* tcug i* avlS 
ndXiP ivnQaybug iviatfiOPiotiQovg unHitlii, fitxQoTg atpoQfiuTg 
fitydXag iQit&p xoQv<pug inttvidpovaa* xci t^ ftip nQiafivrg 
X^ttymyog tlg latt xul fiuxttiQlu, t^ ii pitf nutiaytayhg xaAli- 
CFToc xo] avpitiitarog , tji noXvnnQlf noXtovad ntog Toy poitt^ 
QOP, xai nQOip&upovaa tov xf^^ov t& xut* oXlyop fiu&^fiatu. 20 
nQog ^p intiQUfiovfuu xuvt6g, il X€ti ftiT^op Ij xat* ifti t^ ^x^cc- 

oopldii et ad difcendoB mire MBper bcllotnUbaf DOTtnmiqiie namtao- 
mim siUeatibof eeie acoommodantesy artificio quodam fabolai iptis aeia 
figmenta procadanty qaae scita et omata eiocotione conTestiunt, nume- 
ros qoasi qoaedam pigmenta et fucom niinant* et portenta sua carmi- 
nibos ot oestis seo cin^lin quibosdam ad delectationem appositis deccn- 
ter drcamdant. tantumque ▼oluptaa ea Taluity ut etiam Thcologi habe- 
rentor, et dii immortales ad eos ventitare eorumque linpuis domesticn 
ooa, et si qaid aliqoando faostum infanstumTe sibi oontigissety homini- 
bus pandere crederentur. quod com ita sit, historiam communem gene- 
ris namani magistram atqoe doctricem iure dixerim, praeeuntem nobia 
•c praemonstrantem quae capessere et qoae ut inania nihilque profutura 
•spemari del>eamus; a qua condocefactos duces militares prudentissimos 
eTasisse in confesso est: novit enim ordines disponere, et qua Tia ho- 
atem callide circumvenias. iisdem per cTenta aliena procorationem et 
caotionem maiorem inserit, perqoe aliorum frustrationes et offensionea 
totiore itinere ilios ducit. similiter secundis aliorum saccessibos beatio- 
res efficit, dum eos occasionibus non magnis ad magoarum Tirtutum fa- 
atigia proTehit. ac senilnis quidem manuductrix et baculus, adolescenti- 
bos paedagoga et institutrix optima ac sapientissima est, peritia multa 

Soandam iis canitiem concilians, et quae procedens tempus paulatim eos 
oceret, ea tpsa docendo antevertens. cui ego quoquc studium et ope- 
ram meam dicabo, qaanquam maius onus capessere me intelli^ quam 
iftb homeris sostinero posaim» quandoquidem nulia mihi suppeditat ver- PROOEMm 29 

ffjfM Siii To T^c Xfi^itag iymig, rtSpti ptnifiaTmtb iSQOpi^ 
arajop, t^; n tov Xoyov cvi^tfig %i ixaXXig, to tc tfjg oU D 
invofilag iTiXpitatov. <I di nov ^x^9^ ^^ ^^ Ixtt&tjaofiivtap 
^antfl, tvxu "^*^^ nQooamio^ia^ ^^ T^cip inunfjfiii ti OAtwp. 

bom dignitai, nuHa seoteniiaraai graTitaiy nee orationeB belle ae fe* 
•ti?e cootexere sdo, et eioa oeconomiae artinciiqae saai rudiisiBinf. 
quodti quid eorum quae referemus, cum lepore et Tenustate expositun 
videbitufy id a fortuna quadam, non a saentia mea profectom existi- 
metor. S eEO^TAAKTOT 

ISTOPiaN 

Aoros jf. 

THEOPHYLACTI 

HISTORIARUM 

LIBER L PONTANI ARGUMENTUM. 

(1) X ihtrii AvguMii mh cxetnnm praeclara oratio. Mauridui tiie- 
ecMMor palam declaraivr, (2) Vos divinitua ad Tiherium ddata* eiuo e 
vita ahitio. popnli luctua et lacrimae. funu$ et Bcpultura. (3) hUer 
Aharee et Romanoe ietum foedu» ignominioium, Chof^anu» etephantum 
§pectandum , lectum aureum ct praeter paetam in foedere peeuniam «I- 
gifit» millia ah impcratorc po»cit. foedu» rumpit. (4) Urhi Singidon a 
Vhaf^ano capitur^ jiufpitta et liminacium expuf^nantur^ Anehialu» deva- 
9tatur , vici propin^ hottiliter diripiuntur. Jiomanorum ad Chaf^anum 
lcgatio. (5) Liherior et minacior Comentioli apud Chaganum eiutque 
optimate» oratio^ eum praedicationc Uomanorum eximia, (6) Chaganu» 
cscandencit: Comentiolum punit atrociu». alia ad Ahare» legatio. oi- 
ginti aureorum millia ad priora octoginta epondentur. f?) Sclavorum 
ad longum murum hoMtilia progre»»io; et in ii» eaedendu fugandieque 
Cimicnltoli ducit memoranda virtu». (8) Foedu» a Chagano iterum pet- 
9undatur: coiifsa Uocolabra» quidam magut^ Seytha genere. Targttiu» 
Chagani legatu» tn tfutilam rclegaiur. urhe» Romanorum tuhiguntur. 
(9) ^antittif oil re» Pcrtica». Uomanorum cum Perti» ad Ntfmphium 
flumcn advcrto Martc congrcttu», (10) Mauridi et Con»tantinae Au^ 
guttorum nuptiae magnificentittimae. civitati» ptihlica laetitia gratu-' 
•ofioTne. (/11) Incendium in foro »uh initia imperii Maurioii. miracU" 
lum de concha Glffceriac martyrit. Paulinu» prae»tigiator in erucem 
Qgitur: filio eaput amputatur. (12) Aphumi eattellum a Pertit^ Acha» 
a Romani» oppugnaiur ^ ct a Perti» »upervenientihu» liheratur, ingem 
terrae matu» impcrio Mauricii adhuc recenli, etiiedemjiie eonttilaliif et THEOPHYLACn HISTORIARUM L 1. 31 w popntiifiB UheraUta». loannU duch exttuetoraUo. (13) PftA^ppli 
impcratorU $ororiu9 praetor Orienti» decemitur, eitft expeditione», « 
Pertide redeunte» Romani via aherrani et extrema ^H er m eiam tur , 
eapHvo» ntriu»que »eju» interjiciunt, pueri tervaU moriuntut ntL 
(14) PhHippicu» Ar%ancnam regionem »ui» diripiendam permittit, ab 
imitaHiome Seipioni» Romani commendatur. ae^rotat, ,Cardarif^amuB 
Monoeartum fru»tra invadit^ latrocinii» et incendti» granaiur, PhiUp*' 
picu» Hysamtium redit; inde rurtum veri» nutto di»cedit. (15) Per»a- 
rum ad Romano» de bcllo finicndo legati, Mebodi legati oratio. lo* 
€u» eonmuni» contra beUum. Rowmnorum r cm t al ip ci ad tor^Ugmdmm 
Peni» prompti»»ima volunta». 1, CAi Toy uiroxQUToga Ttfi^QiOv rijg lvTiv9iv ?Jii Xoinov P 8 
fieiafi^oiaO-ai Xtj^iwg xal %(u xoiVM vmixuv vofiif jrjg qfVOiwg, j^^ q ^^ 
iniO-ifikVfjg tfi voatf fnXaiy^g /oXijg, &g avvtjuig naialv inoxa-' 
XtTv laxfwv, aviQQrjOf] MavQixiog, xal fiaaiX^wg ul^in ^iyaXav^ 
5 jr^Trai , xal via^v tjj aXovQyiSi Ttjg fnydXfjg twv avtoxQatSQiov 
dvvJifiitog fiiJiXdyxtiV^* ffOQdiriv y&Q axOitg o fiaaiXiig Tifil^ 
Qtog tnl tf/v vnai&QOV twv fiaatXiiwv uvXtjv, fjug naQi^onai tfj 
noXvaTifiddi twv avaxTOQwv oixia nQoavXiw niQitfaviT xal niQi" 
io^if Tw nQoaxijvtw, toi^ Tijg liQaQXixtjg nQOiaTWTa xa9l6Qag B 

10 avyxaXiadfiivog (^lwdwijg di xur* ixiTvo xaiQov Tovg Ttjg IxxA^- 
aiag iii&vviv oiaxag) rov n tcSv Uqwv o^iWfidTtov avva^QOiad^- 
fitvog ^vXXoyov, Tovg t€ ioQVfoQovgxalipvXaxag, xal ndvTug 
tovg Ig fiaaiXiwg Tifif^v awTiTuyfiivovg , va\ fitjv xal Tovg Im» 
cijfiOTiQOvg Tot; it^fiov, uvTog ftiv oiiinw ToTg ivTvxovat iiitXt" 

ISxTcu, fiaaiXiwg ii yXwTTuv tov *Iwdw7jv iiilxwiv , SviQa qtj" 
roQd Ti iiivov xal vofiwv ^Pwfiuixwv imaTijfiova , Zg tu fiaaiXiwg 

1. VJM laa Tiberio Aagnfto, atra bile, qoam medici Tocare cooaoe» 
▼eniDt, BortMnn aggrayaiite, ex buius vitae diversorio demignuidaBi ea- 
aet et diea conoiune illud natarae debitum peraolvendi adeaaet, Mauri* 
cioa aocceaaor ante nominatoa ad imperatorioa honorea magnlfice eztoiii-> 
tor, porpuraqoe inaignia aupremam Augustorum poteatatem aortitor. 11- 
beriua namque in atrium palatiiy ioxta domum, In qoa molti ex herbia 
aeu Irondiboa ad coenandum dormiendurove tori aive lectlatemia , reati- 
bolom iiluatre viaendumque proacenium, hocy inquam, geatatoa, accer* 
aito loanne» ooi ea tempeatate cathedram hierarcbicam obtinena eccl^- 
aiae gubemacula OMiderabatur , virorum praeterea ecdeaiasticaa dignita* 
tea gerentiom coacto coUegio, praeaentibua iCem praetoriania militlboa et 
costodiboa corporia et aulicia demum oniveraia, nec non civiboa primariia, 
ipae qoidem per ae ad conventum non dixit: verum eaa partea loannl 
qnaeitori (ot Latina lin^a appellator) mandavit, hominl etoqoenti, fto- 
mananunqoe legum ot conaaetudinum haud igiiaro ; qai docreta et aan- 32 THEOPHYLACTI 

nQOtndyftara r^ Smtov^g tfj^ ivyXmrtaQ ifiiyaXfffifH fiaaiXtxijg 
^tyaXo(pQoavvr}g ^na$io. rovtov imxtogftf 'Pwfiaioi g>wvfj uno- 

C xaXovai xovataToga. nagtjv yoSv o avToxfUTWf Inl TJj x^'fOTO^ 
pln Toi; fiaOiXicag, Sfna rfj naidl KiavOTavTlvjj , ijv r^ Mav^i* 
x/fi TvxTj^ afia xal filov xotvwvov inot^aato, xal nqiytxr^g&va^S 
^aiwg tfp l^XXoyw tddt naQi&tto. 

*^Tb noXvd-QvXXijtov toTg ^Oyiaiv ivofia xal inittfiov, ti 
Inl atofidtwv noXXwv in* ivq>fjfifff ii* ivxXiiav niQixifuivov , fH^ 
ydXai xal tiXivtalai vvv al tSv ifQovttSwv tjStvig ^fiZv mfit" 
atavtai, at fiiv t& tfjii iia^iivai xaXwg avayxaCfivaat, atiixo 
tfj iiafyvl^it tfJQ ftitaatdoiwg ixtaQdttovaat xul t^ ivd^ivii 

D toTg Xoyoig ttjg fitotfjg naQad-iaO-at t(p ifjfnovQyM xatimfyovaat, 
xal ntQiid^g fiot tiqfHQov fj ndXat naQQfjafa xal aina * oTg yag 
if^ovfa tfjg i^ovafag, tovtoig ihbg xal tu aqidXftata naQim^ 
P 9 aOat nXifova. aXX* ofiwg at mQl tijg fiaaiXifag ^fiTv il^tiQat 15 
xal nQOxvTttovaat , ov^ otip Tavifjv oiItw ra/i xatatfx^iad^at, 
aXX* oTfi) tavtfjv iviatt xaXwg iiaif^iaOai, hii\ ftfjii xativiy- 
yvwfifjv tavtfjv iyw ini ti tQvqfj xrjg t^ovalag xul xoXaxifn tov 
awfiaTog, oqw ii xal ttjv fvatv ftiTu TTjg Tv/fjg Vftug xututqv'' 
yjovaav. fiaaiXifa ytkQ xal natiig xal yvvatov xaTcl TovToy int^^ 

11. an twf iv&ivis tovg Xoyovi? 

cita ab Imperatoro potenti facundia sua honorifice, et ut iinperiaU alti- 
tudirte aninii Hignum erat, pro concione promulgMre atque exponerc con- 
Hueverat. ad inipcratorero igitnr novum Mibi surrogandum praeseiis Au- 
gustus, una cum (ilia ConstAutina, (|uam Mauricio vitae fortunarumque 
comitem ac sociam individutim tradiderat, ante publicam renuntiationeni 
ad astantium multitudinem liuac in modum disseruit. 

Viri Uomani, nonicn per omncs gentcs vulgatissimnm honoratlsfii- 
mumque , et propter claritudinem atque gioriam pliirimonim linguis de- 
cantatuin, scitote me nunc magnis et postremis soiiicitudinibus cruciari} 
quarum aliac i^ie stimulant ut a quibus discedcndum cst, ea rccte atque 
ordirte constituta rclinquam, aliae ipso transitu cx hac luce, quo a vo-' 
bis divellar, aniroum percellunt, quando(|uidem quae omnium annorum 
meorum decursu a roe patrata sunt, corum ratio universoruro efTectori 
omnino mibi reddcnda erit. ct illa quondam libertas ac securitas mea 
In pavorem non mcdiocrero vcrtit. qui enim amplioribus sunt potcstati- 
bus praediti, eos plura etiam vitia et peccata plerumque coniitantur. 
cacteruro curae super imperio praepondcrant, urgentque vehementius, 
non in cuius cerviccs illud recTinarc fcstiiicm, sed cuinaro id bene feli- 
citerque cororoittam, quoniam nec mihi idcirco despunsum ac traditura 
fuit, ut in eo deliciis vacarem et blandimcnta corporis conscctarer. ne- 
que vero qaorum fortuna dominatur, ea tantum, sed natura quoque per- 
quam soUicituD me habet. simul imperium, liberi, uxor premunt. rcs mSTORIARUM L 1. 33 

xl^irtoi, 17 fiiv ^ifiopa l^tiTOvca coq>6p, 17 ii xfiSifAova y^Qitag 
imuxiaratop tc xal ivoi^iaxaxov , al ii %ov ;{^£f(»ttyai/ot;yToc 
Jio %i T^c tjlkixlaq SiwQov %6 %i %^g dTjXilag qviJio^ aa^ivtaxt' 
Qov. niqufQovw ii nolXaxiQ vno ^ijg v6aov xajy tfvciP , xal %ov B 
5 ixitv^g iganixivia iiOfiip , xal naiiww vnifOQw, xal niQi&n%al 
fioi yivasov, tjifi %i&vdvai ioxmv xa\ %^g nQOfitjd^ilag iXiv&iQtaf 
XaxiTv. aXX* tv&vg 17 mQl %&v ox^n%Q(av anaQat%fi%0Q ifQov%)q 
HOini^ifjaiv' ov %i fi6vov ytiQ ita%7}Qt^aai XQdtog*ifiniativ(^iv 
iaxiv aywv , alXu xai %6 ii6vxwQ i%iQOig naQanifitpai %bv xXfj^ 

10 Qov. iii yaQ %wv nQO%iQWv r^'tfi6voxv ilvat %oig iiv%iQovg dfni^ 
vovg, ?m %oTg nQoaq^aXitatv ixitvoi %ijv naQ* ttvrcSy itiQ&wotv V 140 
itaaydyoHriv , ^ iioha&atvuv Hnav avXk-^fiitjv dnitv %6 vnil^xoov, 
uiQisviC^iQa xQfintii t^v fiaoiXitav a%fiQtl^av%i. %ov%iav xotc- 
ad^ionwv %wv Xoyiafiwv T^y iidvotav, 17 TC/vriig 17^11^ '^r^oyoia c 

tS avXXufifidvii %wv nivwv , xa\ fitav fii&* fjfiwv fiovXijv nQOfjvif'' 
xttTO , xtt] iitxwoi %ov fiaaiXivaov%a imfidxfjv %i %fjg il^ovatag 
laifiivov, MavQtxiOv %ov%ovt, aviQa XvamXiaxatov %fj ^Poh- 
fialwv uQxfi, noXXovg xat fnydXovg nivovg iyxa^ad-ifiivov, wotuq 
iQQafiwvdg %tvag nQoxuTtifiaX6ftivov %^g iaofiivrjg ufi(p\ %i vnif- 

SOnooy nQovotag aitov. %ovvov av%oxQd%OQa x^fUQov oyjiod^i. 

2. qaidiii tov xii^oyoyovyra ? 11. ftQoetpalovOiV P. 

RoBAiiA rectorea tapientia Talenteii» coolnx cnratoreoi iridoltatif loao 
AeqaiMiinoai ioxta ac religiosiiaiBiQBi» filiae, qoi eas ob iamatorani aeta- 
toa ot oiuliebria aoiai ioibecillitateB qoaii Mnoducat et regat* detide- 
raot. qoaof^oaii ego natorae facca morbo acrius saeviente saepenuniero 
despido, illiosqae vincola abrunpoy et simal liberos posUiabeo, simol 
ttxorem negiigo, daoi me lam hinc excedere et ab huioscemodi procom- 
tiooe ilberari poto. at enim mox sceptri soUicitudo inexorabibs In mo 
in^t, qoando non solom creditum sibl imperium toerl atque conserTarOy 
▼erom id ipsom nibilominos at hereditatem quandam* et Ita nt honestom 
est, ad alios trausmittere difficultatem habet maximam, cam principea 
soccessores praestare decessoribos sois opoiteat, qao Ulonun ▼Irtute mr 
pientiaque horum lapsos et delicta corri^anturt alioqa^ ot soiMiatim dl- 
cam, oniversa imperii moles, tanqoam infinBO nitens futtdameoto« laba- 
ior ot corroat necesse est. com hisce cofis exederemur» inspectrix 
omntam rerom proVldeotla molestiam nostram allevavity consfllamque no- 
bisnim qooddam reperit, ot qol secondum nos imperii fastlgiom conscen- 
soros esset ostendit, Maorioam hooc scUicet, qoem coram videtis, ho- 
minem rei Romanae opbortonissimom , calus causa nec paacos et prae- 
dlcandos labores exhaamt, futoraeque erga dves soUicitadinli ac proirl- 
sionis soao qoasi oooddam pignus lAm deposult. hune hodieruo die lai- 
peratorem aspicieus. tanta porro com spe et fiduda hanc provinciam 
omaiam gravissimam iiU cpmmitto ac trado» Idqae booa cum animi va- 
lotndine, ut eldem ona cum principatn fiiiam quoqao noam uxorem com- 
Tk€ophylaetu9. 3 34 « » Smmmtmf mi mwml^ wiij^f) «( u2 v» ^jJrfi»! 
mkJf wmiw tf wtmimmmm^ ^tjUmmiuf fwmp t i ij^f fy 

I fi im m t^ ^ffmxmfmjfimm hd t^ fma^mw hmt^ 
mm ipUSc ii fmi fmftw^ z^mt^ t^qS 
mmXltmwiK mm rrmjmf mfmxif^, ^ i^ lu u fm J\f i ^fBmm Tt 4'— * 
Xmirwtm t^ S^ftpmtimw mu T«i^ MfCBJur*mc ^Lisv V^ ^^ 
f f» »i ir rOT tf. #i ^/ fmi , Mmrfimtt , wmllmTm^ %fuw hmmfmm 
T^ mipf fimmXumw mtMmi^mm. mimftH Tmw Ifmm Tmfmm tmSQ aci^; 
ifmmic, fttftM xm^ xmm mimtmxtmtium tmrmtmximm {kmiimj^^XO 
t 10 ^* ^ •^ ^y w ywS r ifnmc r^ Tf Tijg ifmz^ ifmmfWfimm 
itflpitttw» xtLktmm liftf t^ S^mmmimw, filotff /<■ t« xforoc 
mUaufy* fimmtXiitt, fif v^2«r t< /fJyMi m^ ftfTimfmm, l^ ftifm 
Tiw intfimTfiw immtmf^-cm, T9iQ t< htpaftmig htffttiT t m mmm . 6i» 
MH ftfi nivump imifijrtiw Tf ^fmvifimtmTmc Amt , §t nJ t« Tijg 15 
Ti^;t9( vf^l« ifof nmfu niwim^. ^^f^ 110^« tw VMt^Mi m » mpxl 
fth tfifimv tf/p tSppittWf upTi ii w l aKtt mg Tifim Tor tltyjrmp mtm 
tiiiauttkttp ifimtep' awovO^frtjtow fuf t^fvaim, jou nmitlmQ 
mtn ipfXOfiiPmr. Ihnm nfo t ivr mmw o^Smlfiw 9vr(^poc n iijefj, 
B nfmtmvtvopca tW9 fitfitmfilwiop uPtidiHitp. poftitjt ti^f mtffv^SD 
fttpf ttf qtXocoqoQ Jput, iitili^ t< ^oxo; Uftnixjtadut, Tor ii 

19. min doeit IP. 

■ktoa, hoe ta« ovUolo Miarafiqoo pic*o*^ mo md bcao de Ipoo el ro 
poUSct fpcroodttflo Telot qooiUUoi txitnm Mistolleoe. toUtiooi iotoe pro 
irloU«o oi e c o oi oofereoe, Uo^oi UUm perefriaaUeoeoi Uibo. coetenn 
Iralai oe|{otil polcerrtOM coosUtoti voe nobi« tesles eritU idooei oc fido 
digol, qoondoqoidea et oos, qoi inperiuoi gubcmoviaMMy et booc, qol 
00 oobU odiotorea prodeotiasioiuoi teoiper proeboit, experiondo cofno- 
▼Utis. ta TerOy iii Maurid, iaiperiaai toom oiihi epitaphiuai Uni^ eU- 
fonUsslaMiai Uc efficUs; sepolcpua meuoi rirtutibos toU coiidecora, neo 
oonMO spes, qol se tolos 6dei aoctoritatique tuao penoiaeroot, podefa- 
dooa, nec tosot ipsom ifooraiiSv el a praestantia ac nobilitate animi tui 
degeoerans. ratiooU freno U potrstatU nafnitudioe soperbiam cohibo« 
ot ox phiUsophiae praecepUonibus priocipatus tui nsvim dirifo. sublimo 
olmiroai ot oxceUom quiddam est imperiom, sibiqoo iosideotcm alUoa 
ollortt odforsos raUonem ferorieoa et insoUscens. coto exisUmrs to 
prodootU antelro omnibus, lice^ opibus rincas omnes. conare a ciriboa 
ot iobditU tois dUifi potius qoam Umeri, reprehensionemque ut OMgi- 
atram opUmam bUndiUia, et assentationibos autepone: potestas eaim 
odmooert se et condocetieri aefre pstitur. iustitU perpetuo ante ocoUa 
▼orsotor Ublque assideat, qose actionibus riCae nottrae condigoam mer- 
oodem dUpensot. quia sapientlae studiosus es , purpura perinde ac nol- 
lloi proUi paauo quoplam to circumdatua , corouamque gemmU iUamina- mSTORIARUM I. 1. 35 

atffttpop fiT^tip u Siolauif %&v ln\ %otq a1yia!koig Ttj^ d-aXdrtfjs 
ynj^ldwr» atvyriv ti tijf aXovgyliog Sv9og, xcc//iOi ioxittotq 
paoiXtvai naQtyyvav ftBtQiona9itp Inl tatg iingaylaigj xal fi^ 
nifiyavwa&at xal ffqvattia^ai tfj niP&{fHf tavtfj ttjg ftovaQ" 
Sxiag atoXfj * ov yaQ l^ovalav axoXaalag aXXu iovXilav hSol^ov ti 
cx^ntQov tfjf fiaaiXilag tfiXoaotpitv InayylkXitat. ^ila&(a t^c 
ipy^ ri qnXav^Qtanov , t^g di aoHfQoavvfjg o qofiog. t^hal^i 
yoLQ xa\ tatg fnXlttaig rjyifiovag fj ipvaig, wxvQitiai ii xal xiv^ 
tQitv tov fiaaiXia tfjv fitkittav , wamQ ti xQatog avtifiatov ly-' C 

10 KivtQlfyvaa mag avTw , 7ya xal nX^ttuv i^jj tiv fifj iixaltog nu^ 
dvfiivov. ttXX* orx llativ Ixitvo rd xivtQOv tvQuvvixSv, ttjfua^ 
qikig ti iiaXXov xa\ ilxaiov. ovxovv^ txitvtjg iaifnd^a fufifjtal, 
it fifjyi Xoyog ivrfjtui /aQil^ia^at xa\ ta lAilC/ova, tavta fiiv 6 
nQofioXiig fyw' i^ng ii t^g yviififjg wantQ itxaat^v tfjv ^- 

ISovatav tiixaatov, tj ttfiwaav tug aQnag ^ tfjv xaxtav ipavXt" 
fyvaav.** 

^Oti totwv t& trjg ttaXi^nag iniQatovto t(f avtoxQaxoQt, 
noXi totg d^iatatg ti tdxQvov inixvftatvi, roiy ftiv uvuaftivtav 
Inl tw nu&ii, nuQ^ olg xu\ ta tijg ivvotag fjv XtnaQiaTiQu, £X- D 

20 Xotv ti xajuxfjXovfiinav in\ tw otxtt^ ti& tt^g avfina^itag * ifiKit 
yuQ fj avftffOQSL xu\ tto d-iutfj ftituitiovut tov nu&ovg» t^ ati^ 
^uvtpf ti o fiuaiXtvg uQUfiivog, tfjv ti noQtfvQuv ttnXottu, uft" 

taa idhil • calcalU et laplUls Sn littore marino iacentibuf difiSerre cogita. 
Ilos parparae tristior eit, mihiqae principes hortari ▼idetor at rebas pro- 
encre fluentibas in officio sint « nec lagabri ista Tcste monarchatas lae- 
tnia gestiant et insolencant: haad enim solutam proterriam) sed insienem 
«plendidamqae servitutem potios imperiale sceptram profitetar. iram 
■mnsaetudoi pradentiam timor regat. nam et apibas natnra regem prae- 
posidt, eumque acaleo indito ceu naturali quadam facultate armayit, at 
■lale parentes et immorigeros emendare possit: non tamen tyrannicon^ 
Temm in oommane utilem ac iustum aculeum apis gerit. hanc saltem 
ia^tabimur, si melius consilinm mens suppcditare non poterit. ista ego 
ad te tanqusm sator ac parens ad filium. habebis autem huius cohorta- 
tloois meae iudicem quodammodo potestatem iliam, auae moneribus ml- 
nime transrersim agitur, et aut virtuti honorem et gforiam, aut impro- 
bltatl dedecos et contemptam remetitar. 

Postqaam dicendi datus finis, omnes ooliacrimari largisslmo, cam 
•Kl soper morte imperatori lam proxima dolorem caperent, qaorum vi- 
dellcet in ipsum benevolentia testatior eraty alii per sympathiam mise- 
ratione colfiqnescerent : solet enim aliena calamitas sensnm sol communi- 
caro cnm intnentibns. tam imperator corona purpureiqae chlamjde Blan- r 36 THEOPHTLACn 

mTxi Toy KataaQa. iuxitto ii noXk^ %aTg ii<prf^laig nagu xcSy 

vnfi*om fiofj * ivioi yag %op nfoaxtiaiifiivoif umd-avfiu^ov , o/a- 

fiiPOi T^c ivfiovXIag tov avjoxQutOifa , ?T£^oc %or dvufgfid^ivta 

y 141 uai r^XixavTfig ^yifiorlag iavtop naffu&ifnvov Sl^toy, Sjiatxiq 

di riv aitiOP toviotv anawtoiv d'i6v, SfKpat tavta xaAcSc avfifii^S 
P 11 fiuoarta, Iml Si o fifyag ovtoc xui vatatog too fiaaiXiwg oxO" 
nig Siaw&iig itktiXtaxo , tu tt tr^g uvuyoQivaaog ^dij xutu 
Tov^ fiuaiXixoig d^tofiovg ininXr^Qmto, inl t^p iavtov xXlvtjv 
Tifiifiog S avtoxQutiog uyi^v^iv» 

B 2. jioyog Si xul d^ifuv dfiq*^v nfo tivog fiquyjog tf^g yo- 10 

aov xuiQOv xutfixi^^pui Tifitguf t^ uvxoxQuvoQi. fSo^i yuQ iv 
vnvoig nuQioxuvai uvxw miYxaXog xijv d^iuv uv^Q , ivd^iov Xivog 
iiQUiixfjxog itxovu ifiQOfiivog, ttu fiiv Xoyif to uQQfixov, tfi Si 
yQUfffj ro ufilfititov» iaOt)g Si t(f viuvtn Xivxij, Toy ti tonov 
xul tiv &-iutijv xutuvyii^ovaa tuTg fiUQfiuQvyuTg tijg iXXufitpitag. 15 
iffjaai Si nQog tov KuiaaQu , avpStifif^yoQovofig a^Tol tijg /iiQhg 
Iv tif axfjfiati, '^tuSiaoi, TifiiQn, xo tQtadyiov Xiyn' oi tv- 

O Qawot tfjg uaifiilug inl ti]g a^g fiuaiXitug ov qoiti]aovai /qo^ 
yoi.^* ilxu xov fiuaiXiu Siuvfjipurxu xixuQu^Ooi ifj (fupxuain, 
oQ&QiOV Xi Siuvlaxuad-ui xul xoTg ufiip* uviov Sii%iivui xu ia;v20 

OVHQUXOfV d^iUfiUXa, 

Tfj Si vaxiQuiu {nQog ySQ lov Xoyov inunifii) xio xotvio 
tfjg gtvaiwg vofuo TifiiQtog, tl xui fiuatXivg itvyxuviv wv, inH'» 

ridam Caesarem indutt ; inde malU faustum acclamantium gratulantium- 
(|ae Tox aecuta est. qutdam etcnim reiiuntiantem de tam Eono coiuiilio 
admirari; quidam renuntiatum suspicere, qui taiito imperio parem auimi 
vlrtntem attuliisel; omnes autem horum auctorem dcum collaudare, qui 
aml>o liaec adoo salutariter conciliaTisset. ubi summi momenti ultimus- 

3ue imperatoris scopus et Toluntas ad exitum suum perducta consuctu- 
oque iegitima in creando imperatore serrata cst, ad lectulum auum Ti- 
iMrnus Auffustos rediit. 

S. Fertur aotem paulum oppido ante morbum coelestis qoaedam 
▼ox insonuisse Tiberii auribus. per quictem namque astarc ilti Yisus est 
adolescens aspectn multo pulcerrimus, os humerosque deo similis, supra 
qoam dici aut scribi potest, in veste tam caudida ut splendoris sui ra- 
dib locum ipsum ▼identemque perfundefet hic concionalnindi iustar pro- 
tensa manii, talibus Caesarem est afiatus. '*haec tihi ter sanctum nu* 
men indicat, Tiberi: tempora inipia et tyranuica to impcratore non ve- 
nient.'* (imperiom te vito tyranni non invadent) mane somno exper- 
>- '■^iberius visoqoe illo perturbatus surgit, quaeque sibi quiesceuti 
biata sinty praesentibus refert. 

die ab inaugurato iam Maaricio (nt redeam onde pau* 
(i ) Tiberius quantumvia impcrator legi naturaa com- HISTORIARUM I. 2. 37 

tfuQ^fitVf anfanj n %iiv tfjS^, xai 6Ta axfiv^p r^g V^/9c xa- 
jiXtXofnti ti ix^^V^9^ tovrl xal yi^iVoy ynmvltsiuov, xai no- 
Xvq iva To aatv intxvfiotvt ^f^vog' noXXwv ya^ ifd^aXfiwv Qti" 
S^QOv iti^voigi xai (pXffiag iaxfvmv avhtfit , xai /xfya Ta7f %utv 
SnoXX&¥ ifwxvTg avKpolra ri nMoq. %i q^aiigov %^g aroX^g 
dttQQfffWtOf to tt xaxfj(fig t^g hd^tog avttXaftfidvtto. anav^ D 
tag inl yo atvYviv iuttvo ^iatgov avvtxdXti ro uxovafia. tialg^ 
Qti To nXrjdij tji fiuaiXlii aiX^ * ovx tJyt^ ti ngoavXia qfvXaxag 
toig noXXoTg nQonttdafiaai ftoXig totg iv i%la ifiXoti^ovfilvoig 

lOT^y tXaoiov. iraTf^^^c vfiv(i)ila ndvw^og ^, taig tfiataytayotg 
Xafindai axv9Qwnov S^iy nagixovaa. xai iijta fttti tov og- 
&QOV Toc ^XTfra^ nQofidXXovtog fiXlov , xai to in/Qyuov iiatQi- 
Xpvtog ^fnatpa/Qiov f nQOvntfiT^tv Snag ttdytjxoTa tov fiaaiXia, 
xo« fitt* tvfpijfiiag tlxiv tnofifiQrjauv to ddxQVOv, noXvg tt fjv b 

tSimtdfiog tnaivog, tlg uno atofidnov noXXwv nQOxtofitvog , oTd 
tig not&fiog ttg noXXug UQyJkg fttQil^vfifvog fj iiviQov v^pixtvig tt 
xo2 tvxofiov, noXXatg tt xui fitydXurv xXddcav ixtpvatai iiaiQov- P 12 
^tvov. tiotO^t yuQ itivona&iTv to intjxoov ini tatg aiiQotg fit" 
taatdatai ttav inifitfir^xovotv ivvdfiiwv, tryt ni9avwg xai ir^fxo^ 

MtiXtittQov tijg fjytfiovlag an^Q^^nrJO. inti ii tovtoi' o tcSi^ fiu- 
aiXitav intifiuxo xd^g, ini tfjv ig WlavQlntiov xov avtoxQdxoQu 
ioQvtpoQluv unag itixQunxo , xai ntQug uvdTjfitQov tJxt t^ idr Muni obsecutuf» et btc oncroia ierreiiafiue tunicula exutua, et tan- 
qunai e taberiiaculo suo liber cgre«iiuay ease inter hoininea dleainit. 
cina obitu per civitateni ingeiia extitit lamentatio, atque inciaia la- 
crimarom venia pluriniorum ex oculia flumina proruperunt, inctua- 
que aingnlaris populo inceasit pro nitado cultn vettia obsoleta aume- 
batur. adi Boeatum illud theatruni omnea anditio convocabat, ut in au- 
lan imperatbriam turmatim coiifluerent. non aufficiebant pro cuatodibua 
coniplura per vestibula oppansa peripetasmata , per quae aolia magistra> 
tibua bonoria canaa introitua conceilebatur. tristiif psalmorum cantus to- 
tam Boctem continoabatur, et iucentea per tenebraa lychni apectacolum 
baod iucondum offerebant. ergo a matuUno, aole iam radioa iaculante 
coelumqne penneante, popuhis quantos erat, in funua imperatoria ae 
effundit, eumque praedicatione et lacrimarum imbribua proseqnitur. 
Bolta et una eademque laua lam sepoltura af&ciendo plurimorum ore 
profoDdebatttr, similiter ot fluvins aliquia multia capitibus sive initiis ma- 
nans, aut procera et frondosa arbor compluribus magnisque ramis ab se 
prodeuntibus dispertita. rooris (|uippe subditorum est immatura princi- 

Km fuoera acerbe pati, eorom puta, qui probari et ad gratiam popu- 
'em convenienter imperitare occoeperont. Tiberio in sepulcra impera* 
torom illato, ad Mauridom Aogustom custodieodom ac toendum op 
aaieUitom instar acte convertenint, fletoaqoe ex ultiBo Tiberii fatr r 38 THEOPHYLACn 

Kfvop * oix oSw fiip roTg avd-Qdnoig rwp naQ^x^liiipmv iaxh 
ipa§APfiatg cSc ^ mfl rA naQorta ftita anovdfj^ ImfiAaa» 
J^ 3* ^ifi ii rdy t^c laroQlac iipalmp liniv inaQx^fiivo^, 

roig Tf fiagfiaQiMoiQ noUfiovg ipayQinTovg notov§At!pog , T^g 
Mar& roi^ jifioQovg tfttw^okiag nq&ra ftniit^rfaofAiu 8ta r% ri rm 5 
n^tt£iaiv nQoatxiavixtop rijg rt raiio)^ i6 nQooipoQiirarop* ovn 
oXtya rolwp rtavtmixiQOp naQ* Ixilviov t^ rfjvtxavra nroXfifirai. 
Ovpvoi ii ovToi, nQoaotxovvri^ rt^^inQif, antatSrarov f^og 
xal anXfiinoTaioy rwv vofiaifnv fitovvrwv. oStoi nQiafiivovnu 
naQik %hv avxoKQaxoQa MavQlxtov, oix ^Mtina tov foytinov sio* 10 

C Xhfiarog yivifiivoi xazoxoi. SlQfitov ii rovro iovifiaaTO, Stnv 
Tf niQUoiov ^v , roTg avi r^ EiQwiriv ohovat *Piafialotg niQt^ 
XaXovfiivov tftal ^iofnvov. rovro ^Xm n^i rtvog fiQaxvrdrov 
xatQov rov rdi^ avTox^aTo^a MavQlxtov rig ^Paffiaut&g fiiT& rijg 
noQ<!pvQag ivivvra ipQovTliag rijg rwv KoiaaQOxv inoxttadui jca- 15 
^liQag. rh i* intag MivaviQif rtp niQtipavtT aagtwg itfffiQfv^ 
rat * niQi &v ov fiot a^oX^ iniiiQyaartxiiTiQOv roTg ftaxQoTg ixit^ 
voig Xiyotg imiiX&iTv, aZd^tg i* iQt^Xiog ilQtifiiva ftvSoXo^ 
yifSitv Moi notfirtxoTg intTQffiia&tu fuiftotg. iml ii iv jt^^al t^ 

D aoTv iyiyivii r&v Ovwiov, nQofiXd^ov al anoviai^ Smag ^av^fO 
Xtav aanaaotTO ri noXifitov jcai rfiv iJQifitav tptXoaotpfiaitiv. al 
ii ijvv&ijxiu Inovitianoi ^Ptafialotg * fif ra ytliQ TfiXtxovrov iroAo- 
ipwvu xaxov, old mog ayiavo9tTiu xa&fjfnvot, waniQ i&Xov 

ceptas eo ipto dle exaniit. sic enim eet ingeoiain liomiinioi, non tnoi' 
meniiidise preeterita qaam studioee cnrare praeaeatia. 

8. Nanc porro hiatoriae telam texere exorsaa, bella advenam bar- 
baroe administrata litteris perseqnar, et motom expediUonemque contm 
AbarM primo locOy qaando res illae rebus hactenus a me expositb con- 
tinentissimae sunt et is ordo est commodissimus. non pauca i(;itur tunc 
ab illis per inconsideratam temeritatem et audaciam perpetrata sont. 
Abares Hunni origine Istnun accolunt, gens infidissima et aTarisdam 
omninm , ^ auotqnot yitam pastoritiam agitarunt hi urbe longe amplis- 
sima poUtl ad Mauricium Augustum legatos miserunt. erat huic orbi 
nomen 6irmiam, famaque et sermone propter nobilitatem a Romtnis Ba- 
ropaeis celebrabatur; quam prius ceperant parvo admodam spatio, quam 
Mauricius curas Romanas una cum purpura indueret soUoque imperatorio 
eonsideret. ^ quo eam modo occuparint , perspicua oratione et distincte 
non ignobiiis auctor Menander memoravlt ego otio non sic abundo , nt 
^us longitudini accuratius et elaboratius aliquid possim addere, prae- 
dareipe dicta iterum dicere, et poetae reprehensionem incurrere. ergo 
ubi Sirminm in manibus Hunnorum fuit, legatione missa ad foedus pro- 
eessom est, nt positis inimidtiis paci tranquilUtatique consuleretur. sed 

'■t illud Romanis probrosissimum acddit, post tantarum siqaidem 
1 ab illif inTectarum oolopbonem» ipfl Telat certaminif arbitri HISTORIARUM I. 3. 39 

iiSol^tag 3Sga Xa^n(& roTg fiagfiagotf nngifxorto, iySo^xorta 
Tf /iliaJac;|f^(rftiy xn&WfioX^yovp &p* iwog t^xaarov Tor^ pagftd» 
goi^ lyxarafiaXXia^ai St* Iftnoglag agyvgov n xal noixtX^^g 
la9iJTog, oi mgatrfQia ii Strjgxiaap rutp ivo htavr&p o2 P 13 
Sanoviat* xartfvdaitfiaaro yig *Pwfittlo§v i nagi toTq Ovvpoi^ 
XaySvog oSrm Xtyoftipog. ^fifMti ii rtg ofifp* airiv ngi rov tijp 
ilg^vfjp iiag^&agljvai mgnxixvrOf c£c K^ rgifirtu nagii *Po9» 
Italoiq s^ fiiyt^n xal r^ atifiari iiiifa:¥larara. iti l^i^rfiai fta^ 
atXfa ilg d^tav rvvrtar iX^itv. xal ^jwxnywyii ^arrow o fiaai» 

iOXi^ig rrj^ torogtag rip Itgiaraf xal ititaaiP itg d^mgtaw iXitpii^ 
Toiv fipia&ai, nifiymf tig airop ix Ti5y nag* ovt^ rgofofitvmp 
^gtiop %i U^oxiirarop. inrpftxa i* iliip to *hitxop ^Zop o 
Xtxyupog A/gpoyTo, nagavrtxii xarnXia to ^targop xa\ naXiPO^ 
aritp ngofnarrn ri drigtop nagii rop Kataagn, ^ xoroivXoyri^ B 

15 ro &avfiu^6fiiP0P ^ anofavXtaag, ovx i/m iimtp' ov yig £y 
ixgvtfmfifip. inoxXiXii rip Kataagn xa\ xitp^p /(wii^ nxpovg» 
yjjaopra cSc avrip naganlfitlnu * in) roawrop yug roiirop ftirni» 
gtfyp*^ rtig nugoiinig ^/9C ixgtigita. finatXiig ii ro i&gop 
i^igyaauftipof fiuatXixtS^ funntftmro, o il aofiugivifHPOQ 

^inoXXto ftulXop xunfigipdviro , oTu ngontiXuxtl^oftiPog r^ upallt(f$ 
rov iiagfjturog , umntftmro ii nugu rov uvTOxgdroga wq ivn^ 
Xig n xai uxofitffop ri]p X^^V^ uXnfyptxdngop xXtpijp» pa\ ft^ C 
^tov xa\ ngig rtiTg iyioijxopra rovxgvoov xiXtuai xa\ irigag it" tetet« barborif doM iUuitria qaafi qoaedui ioclytae ▼(rtoUa praooiia 
trilMicrunt, octoginta aoreoma niHia in argento Tariaqoe yeste a aer- 
catoribua in annoa ainguioa aeae nonierataroa polliciti. nec iamen diotiM 
Uenoio focdua aanctuin fuit« cum ae princepa Chaganua (ut Hunoia ap- 
pellabatur) contra Ronianos auperbe et imniocleste gereret. ad culos 
aarca com ante paccm fiolatam penreniiaet animantea «|uaadam ali apod 
RoaMBoa grandiute et forma corporia riaendaa maxime, imperatorem 
•rayit nti eaa apectandi copiam aibi faceret. ia huic Tidendi deaiderio 
celeriter gratificandum ratua « elepbantorum quoa habebat praeatantiaal- 
mum pro apectacolo ad eom miiiit. Chaganus belluam Indicam intuitoa 
lllico oeo e tbeatro digreditur, eamque ad imperatorem redod iobet. 
QtrvBi qoia admirabilitate ae novitate animalia percelleretar , aa qoia id 
eooteaneret 9 dicere non hali^i nec enim id ailerem. negotiom prao- 
terem imperatori exhibuit de lecto aureo» quem ia artifidoae confectum 
aibi mitteret: eo oaque euim ob praesentia fortonae faatigiom aeae eff»- 
rebat. imperator donom regaliter fabrefieri corai, eiqoo traaamittlt. 
qui faaiidio et arrogantia praecepa molio magia fremere, ot qoi monoria 
Indignitaie contumeliam accepissei, lectumque illum aurcom ot rem yi- 
lem et Inelrgautem ad iaperatorem per arrogaoiiam remiitore; loaoper ' 40 THEOPHTIJlCTI 

smy im^ 2roc Xwaxw naf& ^Pwftalmw mMotmo^an^ m\ Sfjra 
tvo mMm^xn o v wxoQ toS mvtm^fitoffo^ , ntfMpmv^tit^ ovr^^xoc 
V 143 n2 tmif i^xmvg taii mlQmig ^fynp iilimv, (4) id^gimv ti tt^ 
mmHfym \^V mpmfttwo^ amXntyym tug SvwmfiHC mvwi^&ffOil^, 
tnu tifw Stfpfiovm t^ niXiw U^tvmlm^ Stp^mxtov miactv Acui* 5 
fimwtw, noXifuxSfw ti igymwmw /ijftvovactv Siu rd fx tij^ ^9^ 
rff^ ^m^fitaw noXXijw vnf^ix/jTa^mi t^c ^fff^f^* iipvXaxtow 
juQ dQ^wij, xml nQOfiiiS-i/ac ovx icwijrifuw^. tiSv ti tov &rrfoc 
ToTc nXilatOiQ avfinaQOfiaQttX Ixtoq mvXi^fiiwotg , tfjg uXu tovto 
xmjtmtyavafig notitw ^QOvg yuQ mQm vnrj[w, xal Zaow cUo2^10 
l9ijamvQf^pwfo. ixowiti ii t^w noXiw avx iTXiw o fiuQpaQog^ fn^ 
ylatii yuQ mvftnXfix^ uwA toc ffvXmg avwmintiixii tov uatiog, 
noXXoTg to t&w *AfiAQWw Siaif^mQ^iu avwttvxi, Kaifntotw ti, 
titovXoYOv, itnoffiQwa^ai wlxfjw. noXXug ii xal ittQag iatV'-' 
filtowag niXng Xrjfytoi^ tavtag ii Quata xai noww ixt6g*iS 
P 14 tt^^tov yitQ ^w ti xaxow xal tatg iXnlatw unuQaioxfitow, iwh- 
Xiiw ti AvyoSatmw xal ti Btfnwdxion {noXng i* avToc XtuinQul 
vni ti TXXvQiKiw qoQoXoyovfiiwai ) naQovtUa atQOtoniiiVitai, 
xul tf]w ^Af/laXow niQtitfiWitatf tig ti niQioixliag xtifiag ii^wae. 
tiw ii Tofr &iQfit/w viuttow olxow ovx iwmtft^aai tpaaL XiyogfO 
it ttg wg fifAug liaftJtriatw , iw&uii t& tov Xayuwov ^iio^pr^a- 
ad^Ui yvwuta , xol fiia&iw tfjg inoXavatoig ix^wow altitw firj jta- 
tuQQlnjiiw tik tww vitttotw olxoiofii^fiata. Xfyitai ii ti vidtia 

9. ixrdg] iw toZg IP. 14. noUig tf nal inu yilrtmtg IP. 

21. tmouQipmo^oi IP. 

mi octogliita IDa ■mio «Ua ▼igliiti BimlTemrie t!bi a Romanlf pendi 
poftolarey ifiperatoreqae id doriaf Bcdpiente foedof contemnere, tacrm- 
■ento iorato Te&tia ditcerpenda tradere, (4) nee conctataf aroicaoi 
bello tobam corripit, agmina in expeditionem eTOcat» orliemqae Singi- 
dooem liaod manitam et mflitari apparata deftitaiam, qood ex pace et 
otio Tbracia tota in focordiam et deaidiam verfa effet (nefHgit enim 
coatodiam pax, nec in futaram profpicit), qaodqoe civiam prurimi , ot 
In meffOy forif roanentcf , quantum ritae tolerandae fafficeret, frugum 
•ibi demetendo colligerenty fubito, qaanquam non citra laborem, capit. 
nam lotra portaa aeerrlme pognatum eft; Abarea obtrancati magno no- 
Bero» ei (Jadmea, ot dicitur, reportata yictoria. aliaa item non paucaa 
ot bolo ▼idoaa depraedatoa eat, et quidem miniroe operoae, improvifnm 
jilqaidem ac Bentiqnam expectatom malum yeniebat. Angofta et Vimi- 
oacio ad Hlyricom pertineutibof in poteatatem adductif , mox Ancbialom 
Infefto exercitu profectof eiaa agrom et Ticoa circomiectof populationi- 
bof et Incendiif deformaTit tbermarom aedifidif peperdfte aodirimof, 
qood eloa coacobioae ibi laTarentor iftafflqoe cooimeral com eo foi gra- mSTOBIARUM L 4. 5. 41 

ratiTa Torc Xow/ttftfrotf ifu&iv ilpat xal tlt; vytlav rairoif 9Vfi~ 
pa/jktv. TQiSv J* iniyevofitpiaw fifjvw ngiofiivorrai ^P^fiaToi 
ngog Xay&vov na\ rop n6lifiov iniXfj^xifSaavto , *EknlSior &- B 
ntfitlmrti^, avilfa ig avYxXtjrov flovX^p avaySfn^op, rtj^ n 3- 

SxiXtag ^ifiOPivaaina xal t&¥ roti nffahwQoq intfiupta firjftd" 
TCri» * iifxii ii T'C avtfj naQa *Pwfialoig ovn Hxofiipogo ^cu^i- 
xUovai i^ otk^ xal KofHPtloXop , Mqu xSiv awfiaroqfvXdxafP 
rov fiaaiUwg vniQipigofiivov , or axglfiafva rfj uiar nfldi fwrfj 
*PwfiaToi xwrovofid^QvaiT. tjxop yovr Sfnpw naQ(k ro¥ Xayuvov 

10 Ai2 rtpf jiy^/aXov, xal niQl anovSwp ^l^/ovw wc ngoairix^fjaav, 
roi; ii fiij fitrgiona^ovrrog inl rotg &iix^ftaatp, aXXHi xal nfoaa" 
fmkiovnoQ avd-aiixwfiQOv r& Xiyofiiva nlxtj xa^ai^atiy fia^ C 
*gd, xal rov fiip *EXmilov vnoxaXwrrog roTg Xiyoig xal ovrwol 
&iQantvovrog oiiaivifitfpop qfffvayfia, KofiiwrloXog fnyaXoqQS^ 

iSvwg r^ r^c yXwrrfjg ihytvuav imiiixwro, r»fy n ^PwfiaTxfjv 
tkwdiQtav Hxffv awfQovog iianohfjg nvog SxQ^^ov &aXafiivQ)v 
xai ft^ iiaq>9ilQWv fioixixaTg xoXaxilaigj rwv i^ioXoywrtQWv rwv 
HfidQwv Sfia rff Xaydvif fiaQovrotv , roTaii nQoaiXQfioaro qi^^ 
fioatv. 

X) 5. '**Eiixovv oi 'PwfiaToi, Xayuvi, rovg n narQifovg 

9QTiaxiVitv d^ioig xal rovg uXXovg rwv Zqxwv alaxvviad-at , xal 
iil^iag xal aw^xag ftfjiafiwg unoaihaO^ai, fir^ii rov rtjg itQfj^ D 
vfjg K^ova iia aov xarafidXXia&ai , ov fifjv uXXu xal iwQwv fiu^ 

13. vxozaXiSvtOB Bxcerpta de Legatt. inozaXovvtog IP. 

tStfli petermt. fenmt aqiralaf If taa laTantibaa proficcre , et ad corporii 
nnitateoi condacere. triboa nensibos elapsii Romani ad Chaganam ora- 
tores niittant, bellaro deprecantes. uniif erat ElpiJios, imperialis sena- 
tor, Siciliae praetnra fonctof ; <|ai magistratuf apad Romanos in honore 
est. hnic Klpidio collegaro addunt Comentiolan, de custodibas iropera- 
toris praecipnom, Latlni scribonem dicunt. Ancbialnn igitur ad Chaga- 
mim ▼enientea legatS, uU in mandatis habebant, de foedere conservaodo 
rogabant com la in inferenda iniuria nihil mitesceret, sed superbius 
etlaa mlnitaretor ae longum murum, qui nominatur, disiectumm, et EU 
pidios ei tacena concederet itaque tumentem horoinis fastom sustioeret, 
Comentioluf ^ excelfa roente ingenuitatem linguae f uae deroonstrans , Ro- 
manamqae libertatem yelot pudicam doroinam in thalaroo custodiens, nec 
eam moechicis adalationibus constaprans , audiente Chagano et proceri- 
bof boiafcemodi Terbif locntof est 

5* **Credebant Romani, Chagane, te patrios deos colere, et alioi 
Stem Soriiiarandi praeaidef rerereri, desctrasque et pacta conventa ne- 
qoaqoaro yili pendere, neqoe pacem per te turbatum et evfrsum iri, 
Md et dononuD, qoao ab Ifiperatoribaf multa tolifti, et qoam expcrtuf 42 THEOPHTLACn 

atXtxih fitfnvfja^oi noUUSy xa} fptXofgoavmjg^PiOfiaixijg, xal t^g 
nifl TOt)c aoi^ nQoyowavg nviffyialaq ,» %av%iv ii tpiXo^ir/aq (!• 
mTr, ImX^afiova ^f^ yiyivriod-al noti, fA9Jri i* itifw twv vno 

y 144 ao0 titayiihon iitxovrtm ^Ptiftalovg Mx^cd-at * nftna yip 
Tot/c ^Yifi6paf awififoviotipovg t&v vntj»6otv nal ilvai xo) iro* 5 
ftal^d-at, 70a iao9 t(f xfdtit vniQfxQ^at , toaovtop xal tfj uft' 

P 15 T^ ittpfyKUMH» totyaQotp iti ttjp In tfjQ ^(fi^g ivroica^ ufimf^ 
ftopovat^PiOfittToitmrvniaovnfov7nifyfi4vtapiiiwmw, xal noX'- 
X6p aitxTifidtf*w yiyopaatp IntXi^afiOPiC , xal tftXup^Qionl^ ndv^ 
tiup Tc^ I9ywp itcuffyopti^ ov ngig Sfil^tp ipttXvTtt^aifaq xixtpi^ 10 
xaaip SnXa' T^y yuQ Ig vatiQOP ijgifilap tw tftnqoad^ip diixfj^ 
ftdtwp Piapixwtifop iyyitQti^lptwP niQl noXXov ImnoifiPto, ;ifo/- 
Qitp fQdaapti^ Tofc dpttioaiatp. iml ii ndpta aot naQwntat 
To 71^0^ xaXoxayad^lap oQWPta , xo) Hxti^ Ofifta tvtfXop, xal n6^ 
iig nQOPoiag /wXivovatp, iftotflffP o^/oy toTg fiifitwfifpotg oyri-15 
B fUtQiTp oi ivpdfiiPOi-, Siog iiaoi to fiovXfjfta, Snoi xai d'iXii 
g^iQOfiiPOP , ovx intXriaoptat ^Pwfuuot t^g iavtwp uQit^g , dXXit 
xal ftfytatop xofttifj xatu aov avat^aoptat noXifiop , xal (fopov 
noXvp xitQOVQyijaovai, nQoaripiatiQog yuQ uitmg tijg itQijpfig 
6 noXifiog, iti firj t^p ^av/Jup dandaotto ti noXifitop, t/ yuQ tt 
^Pwfiukop twp nwnoti yijg ivxXiiatiQOP vntQ iXivd-iQlag d&Xovp^ 
twr xal ioifig xal natQliog xut natiotp; il yuQ OQPtatp ivtiXt^ 
atdtotg ttalp vniQ tov fi^ i^tti7«!^^voc ixdtiQOP fiJjti fT^oi %^a- 

cf , RoflianoroB liomanltatif ao benerolcntiae memlnlMe, oollataqoe in 
maiores tooa merita lioapitalitatemTe nooquam non infixam In animo ha- 
bitnmmy nec paworum a toia olloro Romanif maleficium importarl. ae- 
qoum cft enim principci iif , qnibuf iura et legef dant, moderatiorcf ei 
eife et nominan, ot quantum lis ampUtndine imperli antecedunt, tantum 
▼Irtotif quoque eminentia antecellant. quapropter ob initam ex paco 
oompofita amicitlam, Romani cabmita*tum aba te aibi iUatarom roemo- 
riam ponunt « ronltaque praeter lof et faa in f e oommifia Toluntaria ob- 
llTlone obruont. et quoniam humanitatif laude Inter omncf gentcf prln- 
clpatum tenent, Tindictae defiderio arma moTcre noluemnt, pacemquo 
coniecntam detrimentla fuperioribof per lofolentiam TCftram inTectif o^ 
ponentef mala malif compensanda non putanint. c|ula Tero com probl« 
tato rationem nullam habere Tlf « et oculuf iuftitiae caecuf eft» pedeo 
proTldentiae daodicant, ot factif tuia dignom reddere pretivm nequeant, 
et cupido toa tibl deuf stt, agena to quo lubet, Romanl Tirtntem prifli- 
nam in pectuf roTocantef longe durifiimum adTcriuf te bellum coofenaa 
comparabunt, magnaf ftrafea edent, otpote quibof arma, hof tibuf qole* 
icere detrectantibuf, quaro pax lucundiora funt. qui enim populaiy qnae 
genf in orbe terramm fuit unquam Romantf pro libertate , pro gloriaf 
pro patrla, pro Uberif deoortantiboa iUnftriort nam fi Tolucrci qoao- mSTORIARUM I. 5. 43 

tif^ xiv trifap ncXifiog xa^iQic xal fiontoX/g tim nafitaitc, 
%l SiJTa av^fwnovf oTci xal ^Poffialovc, t^vog t« fiaxifiiitaTOv 
Moi fiaoOMav ivofiaavoTaTfiv ; j^c 01; fnitop xaTafQOPiTv , d C 
fi^i fihov avToXc Ta% ItaQ^iot» - fifj toIpvv fnyaXavxu inl toTq 

5 Mxwc itaTi&dai xal anloTwg Ti nifngov * inl yAf ToTf xaTtiQ^ 
9mfitvoig to fiifa tpqoifiiv Xowc IncuviT^v* Ti i* inl xaxltf fiQir» 
9via^ai iv vfiQiWC §^(9^9 ^^ i^ ivxXilf nfoarfXit ;|raf ajcri^^/^ 
ad-ai, fiiydXa aoi tA n^i fuxgov Tijg aypwfioavpfig MQaya&r^ 
fiaTa' aXXii fuyloTfi xaVPwfialww ^ Svvofiig, 1j Ti tov Kataa^' 

10 (oc intfiiXita, xal twp vnoffiqwv i^wp rd InlxovQOP, ij Ti twv 
XQfifiaTWP Qon^, t6 t« rtjg d^Qtiaxilag na(& ndpTa tA tijg olxov'' 
fiipfig i9pfi iiaiphTOTOP xal it& tovto xol ivpaTi&TaTOP. oTg D 
upTtaTQaTivitp fiipop ^i&iXfiaag , tov di onopg Sip iifi ^ftiXfiaag. 
nolovg Si xai naQtk Totg ofiSgotg tdpiatp ivSoiiag x^f^^Vf^f 

15 &noiiffi, 'Pwfioiovg iypwfiopwp; { Tlaot Xotnip IpixvQOP ntanwg 
xaTaXiXitnTat ; ot aov nafu aov nafotpovprat d-iol* tfxot fitin 
tjaPTOi, anopSal xaTaXiXvPTat, iviffftrai naax^^* xaxwg vni 
aov* ov nii9ovat Sw^a Svpafttp aiSiaiftop ix^pta. faaop,^fiug 
^fifiiiP. fi^ T^y aijp ivxaiflap ngig xax^p iSoXiaxlap fHTin 

nfiaXi, xa\ Tovg fif^Sip ^StxfixoTag, fiSpop Si Sti to yiiTOPag «7- 
pot, Xvftaipitp nuftifitpog. aiSia^fiTi nfi tijg a^g xofvffjg Ti 

16. Domie ol ool? 

dM fUlsfiaae ne Tbcantor nere cedant InTfeem, Talide forenterqQe 
cooflj^tmt 9 qao to anioio tandeni honiinef et Romani generb ac aeaiinia 
hoounea fore arbitraria, ffenten bellicoiiiaimaa et imperiom oamiom iin- 
fiiia celebratom, qood (niai in ipaa origine et infantia aua) haod ali- 
cpiando oontemni potoitf qaare oo ea qaae ad hanc diem improbe con- 
tmqae fidem deaignaati, non eat qood te iactitea. propter recte facta 
aibi placere laodi tortafae dabitor: at in vitio fe roagnifice drcamapi- 
cere, aaperbiae, non honorl et gloriae adfcribendum eft. nobilia tu 
qaidero non muito antehac et iniqaa facioora feciati : aed roazimao etlam 
aont Romanorom Tirea, mazima imperatoria diligentia, maxima aobiecta- 
nim illi gentiom aoxilia. hoc accedit praefentif pecuniae eoaimoditaa, 
et aacrorum, ot noaqnam» religiofiMimae fanctiffimaeqoe 'caerioMiniae; 
qoamobrem^ officere lUia potentia nulla poteat. hof to oppognare tan- 
t—modo Tiff qao aotem rea oTafura aity non coraa. qualem porro apud 
finitiaMf geotca nominl tao OMicalam inurea , ai te In Romanoa ingratom 
laioftomque praebeaaf aot quodnam fidel tuae pignua eat reliquumf 
dii tni aba te laeduntur; aoaceptum aacramentum Tiolatury foedoa fran- 
gitor, de beoe meritia male mercria; dona, quorum eat Teneranda elB- 
cacitaa, tibl non perauadeni. patere noa quiefccroy nere opportunita- 
tem tnam ad oecupationem non bonamy iia qui ouUa io re tibi obfoe- 
nmt, nial qood ndni fuot* noccre attentana » traaaferre ir^i!U. age» / 44 THEOPHYLACn 

P 16 ^Pa^BtaSroy Tot^l xai ^fihifor kSaqmq ' tovrS aot aonTjQiov yi^ 
yovi, na\ itkTnvAfntpf ImffnaXlaaxOf xa) %i¥ov lea} Xnrikvv ffata^ 
xlaarOf Su tijg fw tov rt ag^iyoyov fvXov o ad^ anodaofiog 
amQgm^^drg daaxfCtro, fitj roy xaXdv rijg ffiXo^ivtag itaXvatjq 
d^iOfiov f xo2 xarilnaHrt qnXatd^gwnlag oi uv&Qwnot , jta} dtSd" 5 
iiig Tovc tt»ot;oyTac oic airlap xaxwp fiStXvma^at rijv Mfittav. 
it Si xoi XQW^^^ ^??^# f ^ ^O' TOVTO naQ& *Po}ftaloi/g St^w^ 
arau' qtXSrtfiov rig ri i&rog, xal &tjaavQog avrov ri fnyaXo' 
nQinig xai ftXoSwQov. iart Si aot xal yij iVQitti n xal noXX^ 
T^ fitjxit r^p inlSoatv iywaa, fig n^n anvoxfOQiTa&al non rovg 10 

B oix^roQag /iifri 9'Qvy/itag unoQitv rovg imfiuhovrag. inuvtixi 
rolwv inl rijv afjv yijv, f^v xai ool ^Pwfiatot naptXoHfifivrat, 
xcH niQturiQw ruiv awv Sqwv rijv aijv fiij ftiroxinvi Svvufitv, 
ovSiv yAq iSixijaovatv uviftot, ii xal QuySalwg inttfotrriaotat, 
SivSQov iva&ivig xal fnruQatov, ^iq ^ xofitj noXXij anQQov n 15 
T^ ngifivov iftfiiol n at Qii^vLt uftfiXuqig n ro axlaofia, omQ 
StarQiqiOvatv wQut xai vSioq , ^ Tor^ ixiroTg xuruQSov , ^ roig 
y 145 virotg 0VQUv6&iv niQtXtfivul^ov n xul niuivov. oi Si xal axoXo- 
OToy nSSa niQuiriQW rwv olxiiwv ixntvovng fnru rivog ivSlxov 
notvijg itpi non (ptXoaoq>rjaov(Tt , rijp ulaxvvtjv ivtuQoriQuv rwv dD 
na^tjfitirwv qiQnv ovx ix^vng, ** 

C 6. *Enil S^ o fiiyug ovrog SuniQurovro rotg QtjfAaatv 

iXiyxog, uvtt^tg a^tftarog fiiyuv rtZ Xuyuvi^ ^vfiov inixvfiatvi, 

6. fl&f] ual IP. 9. f^i IP. 

prae ampliiodtne toe Romanum hoe et nostnim folam rcvcrere. hoc tibi 
aalutare fuit, ezulem complexum est, peregrtnuiDque et adTenam aedi- 
bua recepit, quando ab oriente et a primigenia geute vcstra portio tna 
ut fragmentum divulsum ac divisuro est. noli praedaram hospitalitatis 
legeai infiingere, et vagabitur latissime humanitas tua, doccbiUjue au- 
dientes exemplo tuo impietatem malorum funtem et caput detestari. quodsi 
te peoinia delcctat, iam ea tibi a Romanis parata est, qui honoris sunt 
•vidi, magoificentiamque et liberalitatem pro thesauro habent. tenes to 
porro terram latam et admodum loogam insnper, qua neque coartentur 
indigenae neque ad vitam roollem et delicatam requisitis egeant quo- 
circa in toam reflionem tibi a Romanis donatam regredere, ultra nnea 
iooa exercitum mitte educerei nihil enim ventornm iropetus incommodabit 
arl>ori robuatae, excelsae, frondosae, cuius truncus validus, vivida ra- 
dix, ampla inumbratio, quaro anni tempestns, et vel rivo deductae vel 
de coelo circurostagnantia aquae hnmor nutrit ac pinguefacit qui aotem 
trana fines suos proterve pedero transtolerint, oim iusta poena aero tan- 
dem aapient, obi dedecus ipso damno tristius ferre non potenint.** 

6. Ut primum finita est ista verborum acerbior castigatio, Cha- 
gano aanguia efferrescere ct magnoa iraniA fluctai in pectore exdtare. HISTORIARUM I. 6. 45 

rS tt nfoatonop &naif ini r^t ioYVf IfOivtacito' xal rahf 
iq^^aXfiSv vnoKfoxairo/jiiwm rfj ifXoyi ttjg ivotag, ii6Xov X9 
%ov axfjfiatog vnodiiXovvtwv oti /a^ t&v nQiafiiWP q^iUmai, %Sv 
%% iifqvm iq fiiya lianaTafilviav xai §iiXfov iitv t&v fittiinwv D 
SiniiXovauiv vnkffln-ioadai , fifyiarog ani}(oQfiTO %if KofiivniXip 
ia T$c iiaXU^iwg xlviwog' ttjv yaf tuiv n^iafiiiov o fiuffiaQog 
iiaq^d-ilfag aliai, iiafioTg rdy KofnvtloXov iit/fiwaiv, iv ilgxt^ 
Tf ivXwv noioxuxfi tovc noiag vni^hfii, to TC axrjvonrjyiov 
iifQftj^i ti Tov nQiafiiWQ. Kuvtiv&tv imywQlif vofna nv} l^tj* 

lOftia ^avatog ^v anuXovfiivog. tf\ ii vatiQaia t& tov &VfAOv 
natfivvullitto , Xoyoig %e nid-avotg naQtjyoQovvto oi twvjifiuQiav 
iwatiiftatoi Toy ijyifiova, vnomi&ovtig omag fi^ ioyfiatlaoi 
nata Kofnvxlokov tuv &dvutov, xul mi&ovai fii/Qi twv iiOfiwv 
dnoxQifauv iiiXiTa^ai tovg ngiafiug. imvivoag yovv o Xaya^ P i 

15 vog ijtifiWfiivovg iig fiuoiXiu il^imfiniv, awttjQiuv ov nqoaioxi-» 
fiiv aifiOiv avtoTg iwQtiaufHvog. 

Tov i* imovtog ttovg nuXiv o ^EXniiiog inl tjj avtfj nfh- 
afiiifi ;i^€i^oTovi7^e2c unoaiiXXiTcti» xal wg thv Xuyuvov yivofn^ 
voc i^^tii nftafitvT^v ufiu uvxiZ ig fiuaiXia yiviaO^ui, onwg 

20 avu^nvgijatii rci; anoriug xal tYxoaiv tTiQwv XiXiuiig j^awv 
%aAg avvdrixuig iir^auv inuvl^jjfiaTu, o ii Xuyuvog Tovg Xoyovg 
ilainoiiiauio , TuQyliiov tc t^ tci;^ lAfiuQWv ifvXiif uviQU niQt^ 
fiXtntov <ic Tuy Kaiaaqa avv ^EXmiiif naQiniftmv. Jjxov d* 

8. inoltTjXovvTog Exc. de Leg. 11. xtttfjviavito IP. ooire- 

ctun ex Exc. 13. xara addiU ex Kxc. 14. OMOZQiioti IP. 

19. iiiitii Exc. itijtti IP. Sa iauuo itiQai. 

Tultos totaf robefcerey ocalifqoe pne forore fcintillaDtibDS et ioifliodico 
ArrectJf ac propeiaoduai supra frontcm sablattf fupcrciliif « toto deniqae 
babitu fabindicare non sic abiturum legatj^, et Comeotiblo propter ora- 
tionem pronuntiatam periculum graYisftmum denuntiare. fpreta eniro et 
ftbiecta legatorum reverentia, barbaruf illum in carcerem abduci, pedei 
ciof dppo coBftringi tabemaculumqae difcindi iussit; quo iodicb cuipiam 
poeoa mortif lege proTinciali exfpectanda intelligebatur. die postero^ 
AOfefceato ira, primoref Abaruro oratione idonea priucipem mitigant» 
■KNientef ne foppliciom capitif in C^mentiolum decernat, perfuadentcf- 
que legatoa ia Tincula dontaxat traditof fatif ei pocnarum perfolyifse. 
•nauit Cfaaganof , et hac igoooiinia multatof , ac aaiute qoam oon apera- 
bant dooatof , ad imperatorem remittit. 

Anoo infeqaenti Klpidiof iterum ad eondem miffuf, legatom una fecom 
«oper foedere Inftaurando et aliis Tiginti aureoram millibuf priori fummao 
Addendif remitti precatur. Chaganua petitionem haud aspemataf, Targitium 
hoiniaeai intor Abarea fpectatisf imum con £Ipidio ad imporatorem legaU 46 THEOPHYLACn 

B l^iipm h fiaoiUa, f^ga ti koI ofioXoyia lyhito ^ /i^ ciicocri 
^iXiaia^ nfif raTg iyio^xopra najad^itvai *Pwfiatovg x^a&if, ^ 
niX%ii,ow ivTiXafifiupHif naQafiiX^aprag. toiyiftoi al ovp^wu 
ioxovci niog &vad^aXnHid'ai , xai h noXifiog ixi/jifiav iXdfifiavt. 
fiijd tiva ii fiQaxitav xgSvov gon^y ^ t^c tlg^^f ivilla po&ivi- 5 
taif xal naXiv 'Pa»/ia/oic t^ t&p jifiagm inttid^irai tffvXop, 
iXXj* ovx ivafpariiv, QaiiovQyiXditiQOP H nwg xai ioXiQtiti» 

C fO¥. (7 ) Td yuQ t&v SxXafitpfm fdyog inaipltiai, xai nXdata 
tfjg *Pwfiaiww Y^g dnoxiiQitcu, aeol twp fiaxq&v fiix9^ xaXovfit^ 
vm tnxm , oTa i^ &jjovtig, dd^goopn^foafiaXovtig taSi Zxpiai, 10 
noXiv dniQydfyrtai ifivov. iii xa\ iiiiiig fiaaiXivg Tcl fiaxgd 
iinpgovgijai tiixfi, xal t&g mgl avtip tm atgattvfidtm nXtj^ 
&vg anil^fjyi ttjg npXia^g, wamg diioXoydtatoP ^gvfia mgl ti 
aatv avtoaxiiiop fifjxapwfnpog. toti irj, tSti KofUPtioXog 
ovx SxofAtf/op to^iagxiap mativitai, xatd ii t^ Ogdxfp^ imdiptS 
AmXavpii twp SxXafi^PWP nXi^^. dfiXPittat ii xal xatd tov 
V i^*^W^^^^9 ^^"^^ xaXovfiiPOP notafiip, xal diox^twg inl totg 
SxXafifjpotg xal xagtigwg imtid^itai, xoX d-dpatop noXvp totg 
fiagfidgotg dmaxiiiaai, iid tot tovto xa\ atgatfffig vni tov 
avtoxgdtogo'g avd-ig xi*gotopfi&i)g dnoatiXXitai , xal 'Po^fAoXxoXg 20 
dXiatg Xafingvpitai , ttjp ti tov JlgiaiPtiov t^ nagd^Pwfiaioig 
Xiyofiipfjp iPonXop fiyifioviag ttft^p dnoqiigitat, itta nagtSpti 
tip &igii tug *Pwftaudg avpa&goiaug ivpdftug inl t^ ^iigtapov 

10. di} uxtoptis P» ii^ awoyrffg I. an fbrte Bidttopng? 
82. mQiOvti praeittierlt 

deciflunt ftatauntque utRonan! Tlcenlf miUibaf fQmoiam priorem comulent: 
nt faxint, bellom liabeant hac ratione foeduf recrearl ac refoTerl aliquo modo 
yifnm eft, et ab armif cooceff a Tacatio. breTe tempof intercedit, bonaque 
babitudo et tanquam lanitaf foederif eomimpitur, Romanofque Abari, non 
llli quidem manifofte, fed Inertiuf auodammodo ac dolofiuf adoriuntur. 
(7) nam 8ciavini (flTo SclaTl) ab ipfia fubmiffi ac fubomati Impreo- 
flione facta Romanae tellurlf partem latiffimam occopant , et afque ad 
■urum loiigum, ut Tocatury confertim protilientei graffanteiqae funera 
multa faciunt. quare etiam timenf imperator moram caitodtt} quaa apad 
00 bebebat cohortef ex urbe educit, et drcum Chriftopolim tamultuarie 
velati Tallum ac tutamentum in primif eximium molitur. Comentiolo tum 
praefectura militarif , honeflam fane munuf , iniungitur, qui SclaTif per 
Thradam inftanf eof pellit deTenit autem ad fluTium Erginum Toca- 
bulo: ibl de improvifo in illof facto impetu compluref extemplo mactat* 

Sua de caufa ab Aiigufto imperator dlctuf rurfum in hoftof mittitor, 
lomanifque dignitatibuf illuftratur, et quam Romani Praoientlf nomiaant 
(If honor eat ducum militiae), ea oondecorator. ddnde «ellqaa aoftate 
coogregatb Romanoram copiia Adrianopolim oonteodit, atqne in Andra- mSTORURU»! I. 7. 8. 47 

niXiP ipoittt , ml {fwtt^yx&PH jMQotfaartf imavfofifvtp nXi^^ 
Sxkafirpf&p noXka SyQug n alxfiaXtoTwr iiioXoYiajdTag xo) Xi/ag 
Xaftngag, diawxtigivaag n ogS^Qioc ^xc nXfjaiov ^Evahov rov 
iffiavQlov , nai ynvutotQ loTg fiagfiaQOig av/jtnXfxticu, ri ii no^ 

SXifiiOP nQvfivav rt ixQovaotto xal ig if^yriv iiio&itxo xal trjg P 18 
jiatixijg ovr^c untiXavvito, Xivxfjp ti totg aiyjioXdiitfiig ijfifQap 
avlax^ Ti *Piafiaixov &v5Qayadfifia. o ii atQatfjyig inaaivi^ 
ant imvlxiov xal tQonaiop iniQvaato, 

8. MitontiQov di uQxofiipov naXiP ol fiaQfiaQOi tig aw^ B 

lO^ipeac dilyjtop , ttjv ti oixaiyjitav itg to q^aPiQOP updQanodlQoP" 
Toi. Xii^ia ii tijp ahtav, ovi* ipotpofitti, Sxv&rfi dvr^Q Bo^ 
xoXaflQu Tt/y inwpvfilap niQiayifjHPog (^il iitig xal tr^g nQoan^ 
yogtag to aatfiatatov vnoyXixfj fiad^itp, naQavtixa nQog tijv 
*EXXdia (fioprfP fntoyitivata to opofia. fidyop, Tavroy ii ifd^ 

ISmii iiQia, ttjv twv Sxv&div ini ^EXXfpfiia fHitafiOQtpovPtig fta^ 
ptjpttlg iQfirfViiag tivl^ofjii&a) , ovtog iiQa to tfiPixavta xaiQov 
ffiXoxivivvov toXfifjfia. naQivvd^itiu yaQ ivl Toiy Totf Xaydvov 
ywaiiop , fjiopfj ti ftQuxiiff iiXiuaO-tig ilg fnydXug uQxvg d-avdr- 
Tov iavtbv ifininfjxiv. vnotonuaag ii fAff nov ti xaxhv (fiaQa- C 

$>9iifi xal niQifiXintov iiiivoi Tor iXi^'xov, vnontiaag ix twv vnfj^ 
xoiop rfjnuiitav uviQug tntd Ti)y (fv^'^v inl ri aQxJyovov im^ 
noifjto ifvXov. Ovvvoi i* oi^tqi, n^oaoixov^TfC tfj iip, JTi^- 
Otov nXfjOiixiaQOi , ovc ^ot^ TovQxovg anoxaXiTv toTg noXXoTg 
ypiaQifiiatiQov. xul ovv iianoQ&fHviap top ^atQOP , in\ trjv 

11. BoXoxttla^^a Bxc fl. l«o/ci x^ Exe. I. e. Iiroairo. 

gtttmi inddit, qofM ingenf SclaTomfli catenra cam oploie praeda capti- 
^eniaqiie aeleciiafiaorttoi nuinero Mquebatur. exacta illie nocte Dane 
ad caatelliiin EnainoB ^aditnr, et cuai barbaris praelio generoae diml- 
cat. illt panlatim cedunt, ct Aaiice tota expelluntar, fuitc^ue captlrii 
diea ille oo virtniem Romanorum caudidoa. dox epinicioo cecinit ac iro- 
pacum erexit. 

8. Anctomno inennte barbari foedna de integro temerant» lielliqne 
■ ec ieta tem aperte abiiduiii et aspemantur. cauaam huina rei explanare 
non pi|(ebtt. fuii bomo 8cytha, llacolabraa Tulgo dictus; cniua vocabuU 
planiasimam significatioaem si quis requirit, scbt id Graeca lingua sa- 
cerdoCem magum sonare. bic per id tempns fadnua ausua esi pericnlo- 
sissimnm. cum una enim amicarum*Chaganl stupmm fecit, brcTiqne to- 
kptate inescatua in magna moriis retia se insemit ; ac meiuens ne resd- 
tom fla^tium crudele sibi supplidum parerei, pcrsnasis septem de sub- 
ieciis mbi Gepidia, cum iis iii fiigam ad gentem aTitam aese iradidit 
mi antem Huoni, habiianlea iu Oriente« Persamm Ticinl, qnos mulii 
isttaiiore Tocabulo Turcaa nuucopant Istmm ergo traiideiis ei in nr- 48 THEOPBTLACn 

^ifiormp TcSv Ig iffovffm» cvrmujfilpw toi ^ajfov , to ti //- 
vog H^Xov Mul tig naXai ttatfifiuc isal t^v lmv&i9 onilaiS- 
itov^w ^iovijrm inil ii m^oyo^ Homh t^ ittffrieH tov oTiyf^ 
D /lOTOCy mpcl Toy ovTOje^TOfo mo tov ^iftovoi n4tgan^nitai,5 
uavtivd^iv iiojtovp at ^Pi^fAaJufai anoriai iiaaxBytadtu , irai no- 
faYVfAtovtou o noXifiog, iu Tafiyitlov tov fiaailixav inifiatwow» 
TOC aaxiog iv nQiafiiOiv ftoi^, xai tiv iywnkmw nlov%ov noffi 
^PiOfialiaw vnodiQlfyrtog f oy oi ovW^xoi Tf| Ao^^oi^ oy* «roc 
ifiXaatavop fxoorov. Totfro tm iuJ fiaaOJa ovm ani t ^nov 10 
n^g ofY^ vnfigiS^ifyif , ov/ ^xioto ipiva*Byta9ai vno t&v ^^fia^ 
QOtP iiovoovfAiPOP , Tov fiiv iianovvtog tip iyuvitXiOV nXovtop 
xai tig il(njpalag nQoaoiovg, tov ii fi^ ajfifuwiftog , aXXi t^p 
Evqiintpf ifjovrrog nai apaatatovg noatvfiivov tag noXng. i^o» 
atffaxifyjai yovv 6 Ta^lttog ini t^ XaXxiuia p^aop, in\ ftfj-iS 
¥ag axXtjQayofyovfiivog It^, xai ftixQ* tovtov o tov fiaaiXiwg^^v^ 
fiog vni(pXiyfiatvi9 * ^nuXitio yoQ xai dupaxi^g xata Tot; n^i^ 
afikiog ioyfiatS^^fu. oii* oftqH tiv Xayavov tdtp ti SxvdiSh 
xal Mvawv tov; nigtotxiwg iXvfi^tano , ilkop ti noXng noXXilg, 
P 19 t^v Tl 'Por^^iay xai BoPiavuav xai Hxvg xal ^OQoinvXop xoi fO 
SaXiani, xoi to Ilarvaau xal MaQXiavovnohv xai Tqothuov. 
ngiyftata ii oi noXXi mtQifyjtq fj iyxilQfjaig * oiS y&Q aviiQiail 
xal antQiftiQifivofg uiii naQiaxfjaujo ti noXlafiaia, xaltoi ftt^ 

1. Aipidtvov Bxc 

ben LibidioiifD delatoi, atqne • qoodftB e dudbos Rooitids ad Ittri co- 
stodlaa constitutis ioterceptus, geuus et yetus studlun suum yolopta-> 
teaK^iie ob qusa fu^eret iudicsYit. cun de infortunio suo nsr&tre pro- 
bsbitis TldereUir. n duce ad iniperstores transsiittitur. stque binc 0x1« 
•tiaistm est foedus Romsnuni turbsri« et bellum speriri coeptiun, cuoi 
interim Tsrgitius in urbem impemtorism pro legsto ▼eniens peconism 
nnniTerssrism ex foedere Cbs^no pendendsm exigeret; id quod impe- 
imtorem non immerito sd irsm subextimulabst, qui se Absris msnifestis- 
sisM esse ludibrio cerneret, boc (Tsrfitio) pensionem snnusm psca- 
leiqne redditos poscente; illo (Cbagsno) uon qoiescente sed Kuropsm 
Iscersnte et urbes evertente. relegstur itsque in Cbsicitidem insulsm 
Tsrgitius» et sd menses omnino sex durius trsctstur: eo usque impera- 
toris ira fervebat in legatum « cui poenam capitalem erat comminatus. 
Cbaipuius porro Scytbsrum Moesorumque finitimos omnes drcomqnaque 
vexsbst, multssque urbes, Rbateriam, Boaooiam, Acys, Dorostylum, 
Sildapa, Pannass, Martlanopolim , Tropacom subigebat* caeterum noo 
'^um iiU facessivit oppugnstioy nec absaue sndore soUidtodine 
\ haec oppida obtiouit, quanqoam Ireqneiii acceisns od sioo k mSTORlARUM L 8. 9. 49 

yiXttf iMtxovQOvofig lmn>olag aixif tfjc &9^Q6af inapon^nmg, V 147 
^Tic ic T^ fidhara uvatxaytivitnov xaxiv jjj ^a&vfila naftx^au 
fiaaikwi ii KofUvjioXor ctQar^iv uvlaxfim, ml r^^ naofi^ 
^ifwvlag XTfiifiova jtovjovI nQOiajfjaaTO: 

5 9. j€Jl* iml mgi yi twi9 Ovmfm rm nfig rf ^arfif B 
fiiovrfm rik nQoavXid fio« t^c laroQtac yiyipfjrai, Zyi ifj , Syt 
m\ rag JlifCix&c ngalSiig rfj rfjg iifiy^cioic &pativaliwfiiv f>^f- 
fitYYi» naXiVoartfacD yaf inl rijp Mav^ixtov rov avroxQdroifog 
ufafOQHfatP, TJy Mfiiixov vvr uvaYQcnpifiivog niXifiov. xal 

lOfi^ fiolyi ng amx^avtad'» rov yi Hvixa naXipiQOfiovm nfig ri 
ftQifffivrifa. ov Y&Q inl rug avr&g indviftiP nQd^itg, il xtxl 
fii(fl Tovc avrotg xgovovg urravaytifiid^a. ri y&f avpixic mv 
nfoatffiyfi^hrtav ovx f^viaxiro xttXtvov , 7vo fiij ritag rfj naffiv^ 
^xfi rwf¥ hifoltop iffiyfjfidrtav tf^yxiftnp roTg iprvyxdpovaiP 

ISifinoitjafirat, q 

*£ti ngtSrop itog ^ipviro r^g fffiiioptag Mavfixtov tov ov- 

TMt^TO^oc ftirdi rip IliQaixop ix^pop xa\ iotiifiop noXtftop, ov* 

niQ TafiXoaQ& xar* ixiipo xtuQov rtop M^itx&p tnQanvfid^ 

rofp ffy^aro, jro) fiaaiXtvg rip *ItadppfiP, ^ntQ intipvfiop ri 

IOt^C vntQtfug x^^^^S xardxofiop, ip iij xal Mvardxofpa nQotni» 
yoQivop ^PtafiuToi, Ix r&p rfjg jiQfiiptag arQaronUonp in\ r&g 
T^C oyoToJl^C ivpufing *PtiPfiaixig fiirtfitfialjtp. SQn rotpvp i 
orQarfffig rcic itfittg tpQOPrtiag niQifiaXofttPog tnQarontitvtrat 
{rte o Nvfitfiog norafiig rtf TtyQtii ipaxoipovrtu roig viaatp» 

t. lutQigtrai Eie. «cf^fnoft IP. 

(^QM rei focordlae cilaiBitat eit Siunipenbilii) buUimi el Teiat Mplfm« 
reC et opefli etaee MlMidieiii aiferret. laperator Conentiokui excitat» 
«UMnie ex asiie docea ezercitof legit. 

9. 8ed iaoi quia principioB et ooasi qooddaa yestiboHua bistoriao 
■oitrae in Honnia ad utroa aedea habentiboa eonionpfiaoa» age, ooae 
cootm Peraaa acta aint, litterb doncepi prodere aggrediaaor. ad Mao- 
rlrfi aatem liutia rcYersi bellom lo Perside gestom oescrlbemos. ac no- 
fim miU a qnoquam in Titio poni » si ad so^riora et antioniora mt re- 
feram. noo enim ad eadem narranda regrediar» etiamsi ad eadem tem- 
pem redcam: cooiunctio enim com hls quae iam expoaoimus, dilationem 
non concedit, nec aliis interpositis de confusione lector conquerator. 

Post praeliom illud Permcum memorabile primos adboc annos Mauridi 
Aogosti ▼olvebatur, quo in praelio Tamchoaio, qni tom Persicas coplaa 
doctabaty sois praefolt. Imperator loannem, cni ex longltadine mystada 
Romonl cognomentnm Mystaconi indiderant, cohortibus Armenlis praefe- 
ctom» Sade aTocatum militiae Romanae Orientali nmglstrom dederat. iam 
igltar hnic munerl praepositos, eo contendh «bl Nymphlos cnm Tigrid^ 
Tkeofk$lactu$, 4 50 THEOPHTLACn 

D h tf^rtf Sfita t^ X^V ^Qtvixtu n6Xfftog, tov ^iv *T(Ouvvov 
T^C*P<(i0^<^^C nQOHnwtOf ivva^iwf, tijg ii IlfQatKflg Xagia'» 
Qtyap. nafd^iKir tovto oS/m/uo, (flkov Si W^aatg lu t&v 
£l£mfidtmp nqoeayoQkvka^at , wamf Ana^tovvtwv tAg ix ttjg 
ytwfiaiwg ivofjiaaiag intftgic&at* &avfiafyvat y&f tvj^c inUS 
Soatv ^ vofiov yiwijtogog tiv mfl tfjg atpwv avtwv nQoatffOflag 
&Qti T^c f^V^QV^S avtoTg vfjSvof nQOKvfpaat avvavlaxpvta. S 
ftiv ovv ^IoHMWfjg t^v nSaav nXti&ihf tt^q Svvifiiwg tQittatg iro- 
TiTccfoTO fioiQatg, moI uvric fiiv aviSiliato tov fta^ifiov tS fti^ 
aaitatov, KovQg Si to Sil^iov o inoatQuttjyog , jiQtdvXq> Si toIO 
XcuSv, xal wSi nwg ti tQtttdi Stixixoafttito atiq^fj. waavtwQ 
V SO Si nai ti IliQatxov awithaxto, iml S* at adlntyyig iwdXtov 
tixfiaav, uai Td fiitcdxjf^iov ifiQa/vvitOy o noXtfto^ it/j thv naQO^ 
Sov» nQoafiakXovat totyaQovv *PwfiaTot toTg Sval xiQaatv, *Iwdv^ 
9fjg fiiv ttp fiiatf, jiQiOvXif Si t(f ivwvvfiif* xa\ Sfjta XQaiovat 15 
T(3y dvttfiitwnwv Swdfiiwv. Kovqq S* ovx ivffu^i ;(f(ripoc* 
ifidaxatvi y&Q tov ^Twdvvfiv iimQayiag ftlQt^ orc Sfj fnyiattiv 
aywvtovftivov SS^av. xal oiv ^g iovniow HlQaat itQlnovto * 

B iSiSiiaav y&Q fiy nov ti uvtinaXov iftfiQt&iatiQav t^v OQftijv 
int9ilfi. ^FwfioSoi Si thv Kovqc ioiQaxotig anifta/ov tr^v t<20 
niQl avxov Svvafitv, tik vwta toiQ fiaQfidQotg iyvwQtfyvxal nQog 
ti avdvtfj ftttiq>oitwv x^Qia. ot Si IltQaat tfj naXtwf^it XQ^" 
adfiivotf inil tijv ^Pwfiaix^v^nnov xixfifjxvtav iwQwv ix ti tfjg 
awtoviag rotf SQOfiOV ix ti r^c jc^Xc^itoti^toc t^f ftQhf To Svad» confundltor; qno In loco certaniini accln^ntnr, Romanoa qaldem loanne» 
Peraaa Chardarigano duoentibua. nomen dignitatia hoc est apud Pnrthoa, 
qnof a dipnitatibua iodigitart delectat, d^ignantea Tidelicet nomina ab 
ortu albi impoaita t pluHa eniro acceaaioooi fortnnae quam patemam le- 
Mn In Ipala appellandia simul ex otero matcmo prodeuntem fadunt. 
loannea ergo totum exercitum auom tripartito distribuit, medium agmen 
aibl depoadt, Cun^ hypoatratego siTc le^rato dextrum, Ariulpho sinl- 
atrum committit. atqoo nunc in raodum, in tres partes nimirum, eioa 
copiao digestao sunt. ad eundem modom Persae dispoaiti. postquam 
oxortua tubanim dangor Martem accendit, nullumque procedentibus utrin- 
que spatium^ln medio relictum, pugnam inradunt; ac loannes qiiidem 
agmine medio» Ariolphus lacYo in hostem ae incitant, oppositisque a 
fronto adeboa pracTalent. Curtiua, qnod loannia fdidtati inTideret 
(pro iomma nimirum gloria adipiscenda certaturo), roanus non conse- 
rebat. Peraao itaque, metoentes ne adTersarii Talidlua Incumberent, 
rotrocedebant, cnm Romani Cursium oonflictn abstinere conspicati, bar- 
terga daot et ad loca acdivia so penetrant. Peraao fugicntiboa 
otea, cam Romannm equitatnm ex oontinenti curia et difficoltato mSTORIARUM L 0. 10. 51 

sdUDrroy rov ^PwfUMHatav xiftitfyvai, ttal fioXi^ inl %ip ;|ffif axa 
Inoi^MiiV Vwfiatovf cl fidffiaffoi avpixtiffiactv. iv rovtoi^ i 
^ikifiog ininiQaoTO, nal fntoniiQOV nafiifixvTmnf iSpo. 
5 10. 'O ii avTOKffutwQ rov narifa tiv IlavXov inl tijp ^ 

aiX^ fiaalkiiov Xafinfw^ xal nifig>apw^ ihiitSoto, tpayxPQ inl 
ti Kwrararthov Katv Yipifnvor, xai wfnphg tfj vatifala i 
ftaatXivg nofmivitai. %bp yikff ^wurvtjv Tiy twp liQafx^xwp ^* 
yovfiipov ^fovwv ig ti Apdxtofov itaxaXiodfiivoQ, iv t^ fnydX^ 

10 ^aXdfitf T^ nfig tjj fnylatji twp fiaatXiwv aiXjj {^AvytwataXdg 
J^ a^ ovroc ifaToyo/ua!|eTai ) ^S/ov tijc ix xov XQilttovog tvxitp 
cvpaipiaitag itik t^g nfig ti d'ttop tov Itgitag irtivl^itag, Snwg 
oiirfa t^ fiaatXiX ra tov ydfiov avfifiatti intxnga, i i* hfiic 
ri fiaatXixip i&iQdmvai fiovXtjfia tfj mfl ti d^itop Ixitita, xal 

15 twp x^'Q^^ ^^ fiaatXitap iXSfHPog avpiJTttip iXX^^Xatg, ivxtoTc D 
T< nfoatp^fyfiaat tip tov avTOx^aro^oc xatfjvq^fifiai ydfiop» 
pal i^ta xal taf xofvtpuc twp fiaatXitop totg tmtpdptHQ xad-t^ 
ifvai, twp Tf d^iapifixwp fivtrtijQttap fHttiwxiP ,* wg avpijd^ig 
Totg d^ffjaxivtnjat t^ napttyri tavtfjp xal dxtfiitjXop nttntp, ilta 

nftit* ixitpo daitpQtjtrap ini t^p fiaalXnop natrtdia o! Tai; xofv» 
ipaSg twv ditwftdtwp mftXaftniftiPOi , ovg xa) yt^^g inoxaXitp 
ptujikivQ ovx anfj%ttaai9, ivtl anoqag &anif xataficLXXofiiwtwg 
%^ ivpOitMP. oSroi nQonofinol tov fiaatXiwg yipifiiPOi ip toTq 
ftfonvXatntg twv fiaatXitwv iXtndfovp tatg ivtpfjfittug riv pvfA^ 

9Sf^9 tip Kataaga, inl ^fivov xa9taapta imtpatpia^ai* totg 

o^ ardn nanltiqQe looonnD eradendi defatlfttos ce r n erea t , pieaiebant 
▼iriUter, oitximaii eonioi partem ita diftipantefy ot ad cattra ae rect- 
pere tix posfent. Hic pagnae exitna fuit, et aQtoninna iaai adTentnbat. 
10. loiperator patreoi aaaai Pauloniy qai nnperriaie Cpolini Tene- 
rat, konorifice ac fplendide in palatiani aocepit, aeqne poatridie fpon- 
sam in ponipa exhiboit. acdtam enim loannem patriarcliam in magao 
cbalamo, ioxta aalam eiofdem palatii ampliffioMm, cai Aofoatali nomen 
cnt, rofat, otl precibuf faaataa fortuRataaque aibi nnptiaa a beneTolente 
■nmine precetur. ille imperatoria voluntatem oflidofe complexna Tota 
ceodpitt et otriofque apprebenfa dextra ^oa oonnobio inofit, coningV- 
iMiaqne optabili affatn bona omnia a deo exoptat, capitiboa ambornm co- 
ronaa imponit, et myfterlif eof dd bominifque, ot nobif ainoeram aan- 
cCSffimamque lidcm colentibuf fieri confuetum oft, impertit. poethaec 
dartfdmif bonoribua eminentea « qoof imperator parentom apfmlatione 
difnabatnr (qoi acilicet benerolentiam illi amoremqoe patrinm praeata- 
rcnt) eee in geniale cnbiculum deduxemnt. bi eundem et aponaom et 
CaoMrem rogabant bonia predbna ▼ebementert nt ad propylaea palatii 52 THEOPHTUCTI 

mifmtivftaai itai ym^tjXta d6(fa toTc wf^nioi^ ;(fa(/^5ttf. ^ ii 
natnitQ ^ ftactkito^ fnyaXov^fw^ Jirfxoo^^TO. h t^ ntQtftoX^ 
P 21 tw9 nQtitm¥ fiiy^lMw tw fiaadkn oypeiSv Xfi^^ ^ol Ud^otg a/f- 
gdx^tc Katauoaftt^. pal fi^ koI aXtnfffyoTc Ifiatiotf fi^^Q '<t^ 
aonoiov T\>ffta^ ftiyatifihv mptniQtfvpo^ ^p. 19 ii TtfifflovS 
noTc 17 noLQ^hoq ^ vvfitp^ n^fotiYiho tov fiantXkH 'ni tov yafttj^ 
Xtov dffttfOWf &Q ip naQafiitntf ooov ovnta i^fiipfl toTg itifioiC^ 
f fSv Xmt&f vfaefititoiv cU^pooy JiooTal/rrorv cic i^ trvt&^fia" 
Toc. tmpavTtxa ^* 6 fiaatXiVQ ini top natnop naQayhitai, vni 
noXX&p Xtvxitftivm¥ avi^p mgttpapwg nQoniftnofHPOf. xaiiO 
OV9 Srittrtp iv totq itfnjXotg n^mtaafitun noftmrtrtu ti ufta totQ 
B dtatat^ tijp fiaoiXitaw xai mQtntvliaad-ai. nagflv i* o toi* /?a- 
atXlt^ pvfifwtrfg' ivpovxo^ i* apo ^ ovto^ tov aviox^togo^, 
TUa(fyaffhfiQ iwofta avtf, arfff mftfiXintt^ ip t^ itntn tov 
fiaatkimQ. ^ ii flaatXaa iJ^ttwitnfi Tot* d^Qovtnf, Toy YaftitrfptS 
tiw fiaatXta yif^ffovaa , iplKfftKyop ti oi itjftoi vfttratop. o ii 
Wfitfaymyi^ uvXuu tovc tvfitptov^ oQtivtmp ttSp iiiftotp itftXth- 
f^QOPfjtrato. * od ^ifi^ ya^ ^ intS^iad-tu tmtpJipovc * oi )-tt^ 
Utmttu itvyxopop opti^ 01 PVfitfivoftiPtH' f^ifi yip Tofro t^ 
ftaatXiM^ iiitifiati nQOKatitXtinto. tavta ftip J^to ti/ nQttti^ <0 
Qattf. ^ ii niXif inapfDVQtljtP ip ^fiiQtu^ inta , dQyvQiotg ti 
iatHfOPmpto amviai* xtiltXat t« yAf ntpoxi^ xai Xixuptiig irai 

8. ottMdp] iindp iotcrprM. 

e thrtno mm oinitibiit fErttulatiirU In eoMpectaiii darety ci eonckrioMi 
naplUle in illoe confcrret. iam Tera thauiiiiiiji {ni|»eratoriiia nmgnirire 
exomatna Tiaebatnr, in drcnitn tl qaiden prinHMrum ei nHi|cnerna illo- 
mni iapcratamin aininlarra anro ei lapillia connpicaa apparehiMit, parie^ 
tcai|tte ▼daBina e pnrpnra Tyrla* tincturae optiaae ac praiiaaiiMinian ▼^iebant. Tiberii anteni filia , rirco et aponca , ioiperatoreni in aalinni 
nnptialc, anbtUibna textia Taric nlctnratia* de inilaiitria exoriMtns, nt in 
abdito, nMZ a popnlc caocnicicnda pracoedebat IUtco impcrator a ooni- 
plarfboa candidatla bonorincc dednctua ingreditur, et in loconi ediUMB 
periatroMUa Ulnatreni, tnm nt Augnctam cpectantibna ocn in pcm p o 
octcntarct, t«n ut cam complexn fovcret» atcendit. ct adcrat, cninn 
mnnna aponaam dcdncere, eunnchtta quidam imperatoria Mar|;aritea no- 
minc, anllcomm non poctrcmoi. honoria er|(o imppratrix TCiHenti mn- 
rito impcratori aaaurrekit. tnm apoctatorec hymenaeum exdanmre. hic 
nTmphaf ogna illc paUm aponcia pntcram mcri plennm vultu iocnndc porw 
r%it: nam aerta licdem imponerc ncn liccbat» qiiod prirati non ecacnty 
ct iatec Ipcnm iam impcratoria maieitaa antererterat. hacc iKitnr die 
'^ -t dixinwa , ncta aant. at dvitaa nnirersa diebna aeptcm conli- 

afitam ct honoria caoin Taab ntl argcatcia, diada, i n q n a ni . HISTORIARUM I. 10. 11. 53 

MvXfyrut ira). tfvfiHa ftayliiQ ti ira} itai^o, nlavrog^PiafiWLKig C 
iunfxvto» XfVfii rt X9^^ nia fiov, t(2 0^x01 fivatiifia, dia^ 
r^or ^9 %ofi fiovXofiivov marrhf iatiuaai ti^Q o%ffUQ. uvXol tt 
naX avQiyyig xal Mid^agui mfuXuXovp uvtifitrov ofiov uui inayw 
5 yiv. nolXol ti twv l^avfiutonoiwv nupfififQioi t&c a(fwp avtwr 
mpanMuQ toiQ q^iXo^tufioaiP i&fiufifiivop. o7 Te inl axfivtJQ 
Xoiiofovfitvoi oU &v i^iXonv, fnti fuyiattjg ufiiXXtjg tif yAaH 
tanoiovf iQUfiutovgyluQ olu mgl anoviutov tivog tov nguyfiutog 
imikbtwvto. Inmxol t< itiXovvto uy&viQ. nui o fiuaiXiiQ iatlu 

lOTOtV iv ttXii iv tfi tuhf fiaaiXitav otxlf, xol oStq^ o mQliotoQ 
iuiivog xatinlnuvto yufiog. 

11. *Eml ii tiv iatOQlav uvayQUfofiivov tiig imai^ftovg I^ 
t&v nfuiiiuv nuvtl nou ngovntov ig fiiaov ngotld^iotyui, uyi iri 
figi xui t&g ivaxiQiOtutug Tvj^ac foTg ifuiigojigoig ififii^wfiiv, 

15 ^^0; ugxofitvov iv tip Xiyofiivfo q^igij} {^mglXufingog i* ovtog A. C. 5H?^. 
X&gog tijg noXaag) ifXoyig ftuivoXug nvgig ivinlfinQwv tiiv ioguv P 22 
TO^ 2oT<oc f xai d-iQuniviiv tov nttft(f*u)'ov nvQog ov^ ^^i^ ^^ 
^v Toy ^^fiiv, itpi vnoftuXutJovai ti nvQ 01 tijg noXiiag , Qii^ 
^fOig xg^^oTg wamQ vnovix^auvtig uvtov to ufiiiXixtoy * fitytiX ,n 

SOy^ i%vyX^^i^ ovau ^ QVfitj TOt* nvktifiutog, tig fitxQOv itTv 7^ 
ai^uXijg ftituX^y/iod^ui unuv to niXiaftu. 

Kattk TOVYoir i^ toy iviuvxov IJuvXTvug ttg, uv^p jgiy Qf.jg 
ua/ffitav tijg noXiwg, nXiiairfg nutiiiug fititiXriii dg , ini to nZv 
tf. n)v IP. 

pftUaiSt patellM, cantharif, trulKf , qim<1rit et caniatvfx, qiiae taoi Ro- 
MBomai. diviiiae |>rof«*r«bauiur. deliciae<|ae orna^os aurei, domestici 
llieaiiari , tUeainiBi i|iioddaui erani |)laue quibaaTif . oculoa paKcrre volen- 
iSnm. tiblla et fiatuli» et ciibaria ad reniiaaiunerti ei oblectatiuiieiii aninii 
eoMiia circamitrepcbani, inulti«|ue praeaiigianini arti^cea ludicriit aiii» 
toCoa diea apectaiidi aipido» detiiiebani. alti lu acena, liouiinum (|Uonini 
Ubebat vitia carpentea, |ierftudiviie ridiciila draiuatu velul acria qiiaedaoi 
ct gravia exercel>ant. iiiiiuper ludi equ^fcref comaiittebantur , et inipe- 
rator magiauraiuf in regiaia ad epulaa iuviUbai. aique ifto nodo f plcii- 
didae lUae uuptiae fiiiefli acceperunt. 

11. Qttooiam vero Inaignia f;uaeqae in medium afrcrre biftoriae 
acriptori propoaiiam eaae noruiit r«iuea, agedam etiam iriatifiiimam ca~ 
iHB iaetioribaa intexaoNif. vere ae aperleiiie in foro qood appelbitur 
(est antem bic iocaa Cpoll nobilif ) flamma furena urbif elegantiam cor- 
ripuiiy nec ignia omnia coiifumeniif rapida via cobiberi potuit. dvea 
aero tandem flammam velut aareo flumine mitigant, et rigorem eiua Im- 
flacabiliutamque qoodammodo expugnanii aaeviebat quippe veaiui» ut 
lavillae tvU pro|iemodam urbe voliUrent. 

Ifiodem anno Paulinoi qaidam , civia baad obf carof et doctrina libe- 
rali i m rtnict iiiUnui, qni animam aaam ui baratbram praeftigianim iuci- 54 THEOPHYLACTI 

foi^Tm fiu(fa9'fov tijp V^ji^y nam^^aug xaTtt^^oi^c yhiTOi» 
h ii T^c i^lfo^ tfinof %Si9 nafoioioXoYOVfiiptav Xoywp xo9A> 
ofipMv iffioc* Xtlio» 6i TovTov napv jca^an^jr^To 9avfAatog Cg^or* 

B ofyvftog Xixawlg t$g vntjfx^ ^V }^^^' » '^* ^^ ^^^ ^^*^ aVoTc#v 
Xvaug avr^9foi^, in6ta9 toTc j/roaTOTixarc nfoooffAtXH 6v^S 
wfiWi. tavtipf Tijv XixopUa 6aint»Xit Sfyvfow ifinofivofiivotg 
Mfaciv. ol fihf oivt XfinofOi tif t^c XixaMog tifA&g ino6i^ 
fiivoi t^ IlavXtvif fiitixxo^itv ivixitfovt ti axivog, xal nfi 
tSv 9vfwv TOi; iavtoiv olxiaxov tavtfjv nf0iti9iaav ^ liovatav 
6i6ivtiQ Avffiaa9ai ttf fiovXofiivip navtl. i6itiai tolwv tivlO 
iniOMonovvta ttjv n6Xiv'HfdxXiiav, fy Ililfiv9ov oi nakai noti 
xatotvifAafyv , xot* ^xcfyo xaipotf ig Bv^vtiov iiatftfiitv, xal 

C &iaaufiivog nfi^ ixnohiaiv ^ftiOfiivrpf t^ Xixavl6a Tot; j^oi^toc^ 
TovTi^v Avittui nifixufws, xol unix6fifAffaug Tot; Satiog nfog 
tiv iuvtov d^fivov inuvuoiv. iml 6i t& d^i^tivxtu fivfu rXv^ 15 
xiflug tijg fiuftvfog x^^^V ^'^ ^Uxoy^c vni6ixito , al6ot Tot; <re- 
fiuofiutog i lifiig vnuXXdttu t& axivfj , xu\ tifv fiiv j^aXx^v 
^^aipcrToi T^c Ufiatutfig ixilvfig Xutfitag, tijv 6i ifyvfuv 6i^ 
iofuv^ nfOiotfiouto twv d^io ffvtotv fivfwv. ivtivdiv notu^ 
fiog unoiuAvitui twv S^uvfAutmv, xu\ ^ trigxufitog fnffii xuta^fO 
xfvntitui. oi at^htivii tdg ivvAfUig fj fiuftvg, avotlkkii 
ti X^Q*^f*^f d^Uifittui ti 6wffifiu, xu\ vofio9itit 6id ti fiv-^ 

6. nfoonfdXov IP. 15. iio^€fUvi]iv IP. 19. 4^fo^^Tm IP. 

tatiomiBqiio deBeraerat, deprehendltar. modaf qoo icelerif hiuos cooh- 
pertoi est, plorimuni^edaiirationift habet; qoea expooemuf. erat Tene- 
fico hoic pelvicola ex arffeoto: ea hottiaron» qoai daeoionibot Mcrift- 
cabat, saQgoinem excipere eoiebat, qooties eoron colloqoio oti libereU 
hanc pretio Tendit argentariii: emptam iili prae foriboa domuncnlae loae 
▼enalem proponont. eo ipfo tempore antlstiti Heracleae ( qoae olim di* 
cta est Perinthos) Byzantii commorari neceMe erat. is Tenditionis caosa 
forte sotpensam malefici pelvim coiispicatut eam percopide mercatory et 
ad tedem toam revertitur. quia vero divinitut ttillant unguentam siva 
oleom de ostibos sanctae Glyceriae msrtyris aenea pelvis excipicbat, 
episcopos rei tam ▼enerandae reverentia coutactos Tascola oommotat, et 
% coito sacratissimo aeneom removens arcenteom coelesti stillicldio iop- 
ponit. ez eo operom mirandorom rivos desinit, fons gratiae evanoidt} 
noQ prodit poblidtas Tim soam martyr, beneficiom retrahit, donom ao- 
fert, sibiqoe legem indidt propter detestandom excipolom ongoento In 
posterom non scatorire. sane qood porom est, non debet im^ram con- 
tingere, ot aliqoid extemae eroditionis narrationt commode interseram* 
boc com diebos oomploribos evenistet calamitatemqoe rooior per dvita- 
tem diisipasiet, epiicopoi teie io loctum dat, et qood fiebat laoMfitA- UISTORIARUM L 11. 55 

eoc fi^ nfffdfytv %i fivQOv* rtf Sm yiif %i xa9af09 rov fiij »0* D 
^ofov ov ^fyug ttpdjfma^ai, ira ttai u j^g ^^&iv natdilag 
nf094piQms Ipilfw rofc iitff^fiaai. rovtov iijta inl avxvas y^ 
tofiipov f^fiiffaQp na\ t^g avfiqtofug inufavovg yivofiirfig tfj ni^ 

SXiif nifig niv&og 6 lifivg Ititqanto. iivQitai ti nqattofi^ 
909 p d^fipfit tSv ^avfiutm Ti)y tynon^^ dvaxaXiTtai ti x^*" 
Cfia, Ti^y i^f^tav ov (fiffn, tffv altta9 im^f^tit, T^a/a/tVipf 
ov xttQtiq^. xa2 if9 avtip fliog iflliotog, x^fivovcfjg t^g ix- 
xlfialug Tov 9avfiatog. iii toi tovto rniatiiai na\ nqoawxai 

iOmtafluXXo9tai, atifattvo^tai iuufva, avfifiuxovatp ol atipo^ 
fftoi, nu99vxoi iiff^cug inklCfiPtui, nai nurtu av^iqjfi^tui ini^ 
au iv9U9tui Xvnfp^ &iov fiitaflaXitp nfig ti9 iXi09, tov tofvw 
^fov ttal ti fivaog unoatQUipiytog xuX&g irai Ti^y Sy90tu9 itxuitac 
olmiiQuanog, ylvitui xaT* 09Uf ttf intauonov9ti tri9 n6Xi9 jco- 

\StiSfiXu iik fUQi T^y Xix&Pfpf fliAvyfiUta. fih ov9 iifivg vmi" P fS 
ofH nufuxnfiu Tov U(fov Ti^y Wfi9itau9 Xixu9fpf, xu\ i9 fiiaif 
ti[9 ;|^aljr^ l9if»ufii9og fifoti&tia tif aifluaftuti f»c uy9i^9 uai 
nfiaffvtiia Xit(ft9, oTu nuQ9i909 tt^i xu\ ux(fU9t09 fliAvQuc 
yofjtiiug. 9tti iritu nuQuvtittu intfui909tui uv^tg t& 9uvfiuta 

10 Mu xatOfiflQS^tui ftv Q09, flXvt^ti ti ;|fapicr/ia^ ntffoJjti t^ ioH 
ftifta, ri iux(fvo9 atiXXitut, t^ axv^fomi^ itaXvitat, ri V 150 
fiiiXvyftu atfiXtJivitui , xu\ nuXt9 ti^ «avT^c niQtflaXXnui ii^ 
its9 * itotftog yuQ olxtnf&aui ^iig ivoifl&g nfiafliv6fii90Cm i 
fti9 ovy liQivg in\ ti fluaiXuo^ yi^ofti^og noXtoftu, tig Tf o rn^ 

^nqaxwQ tr^9 Xixuftiu vni tfu9 iftnoQivaafii^m fiifiu&fiKwg , in\ B 

tar: effectonuB fopra mitQrani intcrroptioneni deplorat , dononi reposdt, 
detrineBtnn non sostinet, cansan indagat, dedecus indignatnry ecclesia- 
qne re tan adnlnibili Tiduata riUn sibl viulen non pnUt. igitnr ie- 
itt^ et conprecationes institountor , profunduntnr lacrlnae, dncnntnr 
^enitns; toUe noctes In deo suppliciter rogitando ponnntor, eonlungun- 
Urqne onnia quae iran eius convertere in nisericordian pessunt. cun 
itaqne dens et eiecrandun illud scelus lure aTersareUr ct ignorantian 
losU nlserareUr, epitcopun de aboninandis sacris in pelri iUa factita^- 
tk per quieten nonet ille nil noraUs pehin argentean tenplo snb- 
dndt« illatanque In nediun aenean , perinde ut castan et anUquan fa- 
nnlan et ▼Irginen aliquan incormpUn pro eiecranda praestigiatrice, 
▼cnerabUi nononenU mrsnn subiicit. statin iei% niracula denno effiin- 
dont, oleun deplnit, beneficiun scatnrit, donnn profloit, lacrinae Inhl- 
benUr, hictos praeciditor, tristitia fugatur, piacnlnnqne deUsUbile 
perinde nt In colunna incisun cognosdtur ab onnibns , et pelris aenea 
postlininio glorian suan recuperat: paratus est enln deus tnbuere nise- 
ricordlan pie suppiicantibtts. epifoopua In orben inperlalen reTeraiifi 56 THEOPHTLACn 

Tor Uquqx*!^ iifix6fUfOQ ^lmivmp navtu %& avyKvg^auPTa uwa» 
%l9i%ui. i fAip oiv *Imarvfig 6uwonu9^aug inl roTg ioYfft^uai^ 
jfttt ififfitw ovx tx^ v^ uxotjw, u&qoow (poira nfdg to fiualXuu, 
%if Tt uvtoxffdtofi twp latoffti^iptwv uvttp fntidtiov toig Xo- 
yovc* i fiiv ovp Muvflxiog im^Qotiqiip nwg ngig tiw q^wowS 
tuiw ijtvxtix6tww iiifu* ^l^tov yuQ /iiTa/iA^ ftSXXow ^ ^,filif 
Tovc ivaf oiKi;iTOixoTac luaota&ui, o ii tiQU(fxrjg inQutulov ti^v 
iwaxuaiw, inoatoXiXianQow inuyifiiwog nvgl toi)^ iqiiatfjx6iug 
tfjg ntatiioq nufuildoad^ui , inl atofiutog tu tov IIuvXov nfo^ 
C qnf6fiiwog f^fAuta, quaxmw in\ Xliio^ ovroic ^^iivwuvow to^cIO 
anal^ qwtia&iwtug, yivaufiiwovg ti tfjg iwQiug trjg inovfuptov, 
xul fiit6xovg yiW7i9iwtug nwivftutog uylov, uul xuXow yivaufii' 
wovg d^iov f^ifiu ivwufiug tc fiiXXowtog ulwwog, xul nufunia^W" 
tug, nuXiW iwuxuiwlfyiw ilg ftitdwoiuw, uwuatuvfovwtug iuvtoig 
tiw vliw toS &iov xul nafuiuyfiutlfywtug. y^ yuf 1} movau 15 
T^ in* ovT^C ifyofiiwow noXXuxig vit6w , xul ttxtovaa fiotuwfjw 
ivSitow ixitwoig it^ ovg xui yiWfyiXtui, fHtuXufifiuwu ivXoytug 
nufi Tov &iOv * ixqifovau i* uxuw&ug xul tfifi6Xovg uioxifiog 
xui xutufug iyyvg, ijg to tAoc ilg xuvuiw.** ytwitui totwvw ti 
D fiuaiXixow uifuwiatifow fiovXfjfiu, xul xfa%it i ToNin^c tdTc Xo- 20 
yvig» xul tfj vatifutf iixuat^^fiow avyxfotiUui, xo) oc yoijtig 
uvitu^owtou, xoi xututtxji nifinXuxiwtig utpvxtif nfig x6Xuaip 
ilidtiowto* o fiiw ovw UuvXiwog iwuaxoXont^tcu ivXif atifftp, 
tflw nfig To Hwuwtig xi^fiwoti ixfdfuuw, iwifau ti tovtif ufiu 

▼enditorMoe pel?ii illiiM tb argenUriU •iqaiiito et iiiTento, ad loan- 
nein patnarcbein adit, rea totam a capite arceafena ei conaicniorat» 
patriarcba exdanMire indignuB facinuay aureaqoe a?ertere, e ▼eftigio in 
palatiuai abire et aibi cocnita iaperatori nunUare. Maurlctua ad aontea 
capite pnniendoi aliquando languidior erat, ctun eoa reripiacentia qnaa 
fopplicio aanari aeuuioi arbitraretur. sed patriarcba adnoTcre atinioloa» 
et llbertate apoatelica poatuiare ad rogniS qui a fide defedisent, pro- 
ferreqne illani Paull sententiam ad Terbnai ^^imposoibile eat eniin eoa 

aui semei sunt iUuminati, qui fusta?enint etiam dounm coelcate, et par- 
cipes facti sont splritus sancu, gustaTcrunt nibilominua bonum dei Ttr- 
bom Tirtntesque sacculi Tontori, et prolapsi sant« rursos renoTarl ad 

Cenitentiam, rursum cmcifigentes sibimet Ipsis filium dei et ostentui 
bentes. terra enim saepe Tcnientem super se bibens imbrem,^ et ge- 
nerans berbam opportunam illb a quibus colitur, accipit benedictionem n 
deo. proferens autem splnas ac tribulos reproba est et maledicto pro- 
illma, cnius consummatio in combustionem.'* bac oratione loannea to- 
lantatem Imperatoris ioflexlt. die proxime se<|uenti iudices coguntur, 
''MStlglatores legibus interrogati aententia irrevociibili ad poenas de- 
Mu» Fattlbtti in palttm sott stipitem robusuim toUitnr, coius sttmmn lOSTOBURUM I. 11. 12. 57 

unmriyno, oSjtt tt Tiv iaifi^ xaTfOTp/^aio filov, fffOTt^M- 
fitn^ TiJ» ^KOTofii)!' Tiw ncuiii' ^v yuf fttsaioif t^ vt^ T»/« 
pdtlvtfttt *ttl dvoatof TW» YO^rm xal nuYyuvtttti. 

S 12. *0 Jj T$c iUifJM^c anTpwiijc 4iKi(!^(uc id 'A<p»vft«» P H 

)u^isa^^i»«£ yfov(f*ot jfffipaTO fliiV. o Jj tov 'Pof^tkov 
Ta^iaf^coc tovto nv96ftu»>( tiM nXifatov tov Nvfiiftov , xal xi 
*A»piii htxitpu mfr,am. ivaXtinxm' H tovtI ti ixifUfia, xttl 
*lfi( noXtopxltt» &Kttt<»ffS»iajor. imxd^Titai ii to ^ ^mifio»' in' 

lOii^C aixiit, uft^tv ii xttif laySan' iath iftiftxp*itt»oi'. t6 
n f porpioi' TOVTO fiifttXttie MOtXalnttti ifttpaYity, u( ftlav ilvat B 
loiROv ovftfitt/ritv Tiji' inl fthanov uaoiov, tnxt^ofttnjv axi- 
jttvS» XiSai» ow^ifxaie. intl ii Tor; iv t^ yfovft^ o npaT*^ 
joe imji9ita , ini ti) v ati^ttniv tov tf xovc 7pv)rro)p/ac ^S^V"'*' 

ISoi noXiofxovftnoi , on6oo( nafaii}Xovrtie i uMviioe toTs uftifl 
Tir Kttfiagiyiir •fXt/ofit*oi( nuffaaj^aaa^tti ti 'A^ovftuV 
totavttK yif toig lov 'AnfiHs ow^xac o tHy Iltfa&r xajifiu- 
XfTo vr^r^]'^. ti ii HifeiMit intXtiftnovaijf iiftlffa^ vni 
nffiittir & avniTuyfttto» toTf 'Ptifiaiotf ifiatato , ju> tt ?ii- C 

tOntfi' anofittvtif jijt ftttxtt an^f/otTO. xo) rS OvvijftJ t^f fiw 
Xffi oX fiuffiufot 'Pwftaitttv ixfutt}tiav. awtffav yif ti( S^tif 
jAv &ninttXwv %al( i»nOftnaT( tSv fiiXwv to^ifopov yiff ti 
l&roe, Xttl ivvttfue avtt^ t6 xariitiTffay tovto «uiuttioi'. tuv 

13. toit IP. 2S. tOv d«Mt IP. 

f*n dtfftMi hltbat. tn mh bUtM collo laMrto UnBeiiUtu 
•ie Ula viua iapi*» fioWit, cuh priw ftlio aput rMdadi • 
q«e« •ibi !■ MUriU ct tnplU iBpMtiirU cmrmiBibasquc Bitgi 
paha aU|H MdoM udveraL 

It. CMUraa ParHnin dnctar AphuMa attaUaoi drcrn 
apagntro iHd^abtt. re coaperlt RoBanai di» lokiinci t 
Nyapbioa procedit, cwtdlHuiue Acbw contra redpere nolil 
qudM qoU nalarm MiBitaa, cafita fuit difRcUe et obridlone ti 
btfc. rif w eM U ingo ■oolti, tb ■troiiue Utere pneclpili 
«t «ItU rtlKlMa dBfitar. Ot uaieiM ■ franle logreHui dt lel 
U MUdo d« Ujride exlrvctM. nU Ro»uiai Iocum bonc «d 
ebMeri !■ ^wiu MnramM bcei ■ccendunt , ■ignificante* Ui 
CMdari|«M ApbaMM prMMbHt, uainto la diicriaiine TMMr 
faaiMModl aiM|a« ■1(00 catt AcbeitinU Per«iniai dod « 
PcrtBa die ■IbcocaMe iMtractli ordinibui Romani* (nperTcntu 
•qaU M delldMlM pufMB kuiplctntur, MciltiTumque inil>Te < 
«U« ■dbacate* MperUrca eraduM. cet ^niruni eco« m •rcui 
•t Ih locaUi peaMl» robor «iiH liitaaqtie coofUilt. BuubU 58 THEOPHTLiCn 

Si ^PmuJm npmkusiUmw lt9 w% x^fff tov ofov^, uoi noQO^ 
V 151 ^hfiofiirmv &amQ vnonti^aiig avroig tijg ImS^iaiiag, noUiol 
%&/¥ fiuxffionf &f^XavTO uni rov HQfjfiPov %ov inofiXinovrog sr^c 
%iv Nvft^wv* ov Y^Q avttflxTff fia^u &nfjtiQijto ^ xoTttJvoic* 
trtoi 8* ^Xofaap vni twp fiaqfiofm. oi ti iui i^c vnwfUag xuYS 
i(fOvg Tfjv na^odor noitiaufnvoi , inoifu¥t§g jop utpivwov, ov 
D nax^ IXniiug iawfyvro, nai iiant(fium9iptig rov NvfifiOP no^ 
TUfiip tlg ti *PiOftaiHip OTffaToniitvovat avpToyfiu. 

Tov ii iiiXijXv^oTog ipiavTov, ^gog &xfiU^0PTog xal jro- 
raxofi&PTog ti^v f^p, iv Tjj iywxXltf tiSv iyxuipltop ^ftiQu t^^IO 
noXnag (sr^ofroy ii tovto tTog Tfjg fiuatXtlag tov uiTOMfuTogog) 
nu9og yfjg uPHpolTijai xal ftiytaTog attaftig iptiiifttiaip , oTo Ttjg 
ytjg nuQuaxtfTwtnig ix nv^fiipiop uvtwp* tip ii Xiyop ov iiitfti * 
T^ /ckf STuyUfflrn ovx iXlya £tto iri^ tovtov ^«^iXoaof^roi, 
Koi iTi TC Xiywp ni&upig ^apiirut, intuptiad^w T^g ivifvtug, «/15 
ii ft^, T(f yt nuTQk unontfiniTW niQi^uXnitp Ti ioffio. TOi- 
yaffovp tifiiffug xXtPovatig iitp^o Ti xipT^. xai o tfifiog ISoA- 
P 25 atog ^p, iog xal roig tnnofiapovPTug vni to? iiovg u&(f6op fi^ 
TufiaXXia&cu n^ig Ti awffop, iixtiP nuiiwp ip ntaitf xvfiwp 
i^ixofiipov il£uniP€J(ag rot; nutioTQifiov, Ti Tf nuQuniTuafia riX 
n(fi Tov yvfiPuaiov twp Inntxwp iywpiafiUTOtP , S iil avp&^fia 
Tijg IXuffiag iTvyxuptP^ Zp, ntfftcuQitttu iti Tip iioxtiTOP xipiv^ 
pop. &nupTug Tc avpifiatpt nfig tovc Itfovg aiixoig iPTtfitpl^ 
adoi, ifffftaiovptag tiip ^apatop. 

BMNitlf pftfto coBdofb et coirtaUf, otpoto ofgentSbos adTomriit, Dolti 
idlitot, qoa noof Nyoipbiuai flunicii roipidt, qooil loinor ibi oiioi «Iti- 
todo, praodpitci dctilicbint. olii o bcrboric coDicbontar. Mt qoi od 
crcpidincoi ■ontio lo pracdpitaTeront, Titato pcriculo aalTi , quod noo 
spcrarant, traiccto flovio ad Romanum affmcn icac rcdplcbont 

Anno boc dapao , voma tcBpcatatc Taoi proccdcnto ot bomom gra- 
mino, arborci frondibua indocntc, oncocoiorum aco dodicatao urbia as- 
nivcraario dic, primo adbuc anno poctqoam Maoridua inivit, paasa toi- 
los auod solct, concussu atrodssiBU», vduti si ab imis scdilNis cxilirot, 
Cpoli quaisata cst causam adduccro nibil attinct, cum do ca Stafiri- 
tcs pluribus pbilosopbatus sit| quto si cui probalNtntor, auctoris ingo- 
nium coouDcndct: sin autcm, oa dogmata suo dbi parenU phccro dnat. 
Igitur solo occumbooto ipsum ccntrum scu mcdia torrao concntiontort oi. 
immcnsos Umor animos pervadit, ut ctiam qui cquarum in morcm Bbi- 
dinum furiis agitarcnlor, lcti mctu rcpcnto ad pudiciiiam scso darmit. 
non sccus quam a pucris In ludo tcsserarum, paodotribo nocopinato in- 
torveniento, anto oquestria ccrtamina parapctasma scu vdum, bilaritatii 
-«rum sigoum, proptcr incxpcctatum pcriculum aufcrtur. ot impoadco t ii 
'oidbio cxitii tompla ottivorsi concorsabant* mSTORIARUH I. 12. 13. 59 

^ivtt(fov ^roc tovto tiji MavQtxlov ^ffiovlag, jco} o ov- 
TOx^TW^ XUiiwo^ &Qf vnatoc ivayoQwnai. naX niQtflag Toy 
flaatkuoi9 dtfif09 inapaviaTatog ^v. If^ov tip flaatXia oix «^- 
noi, ovx ^fiiovif, ovx ilMpavxi^* av&gwnoi 6* ifa, ti ti- B 

SfuiitaTOP X9W^ ^ tvofia. iml ii iniflfi fov dlffov, xoiva»- 
p&p t&p iavtov ^aavq&p ti vni^noop inon^aatOm ot 9i tov 
2aT<oc T^c flaatlix^g iiiaifiOptaQ fiituXtj^otig xatixikaiovp 
SfiPOig tip KaUfaQa, Xi/^^^^ <<9<^9c o2o xataXafinova^g xal nt^ 
fiyopovaiig avtovg. 

U) T^ d* ipiotafiipif tovtif ipiavtip, o fiip *Iwdppfjg tJc A.C,584 

^lag tfj^ atgatfffla^ dqifffto, oTa TOtf Ihqaixov apaptayiapU 
ctov xa&nnoito^, xaltoi xfiittopa xaTck tip nokifiop xlijpoNra- 
fc/roo ^oirify* (13) Oikinmxiq ii aptaptatatai xa) ot^ti;- C 
fif apayo(fivitai vni tov avTox^oTOpo^, apijf imitiiog xa\ fla^ 

tS OiXix^Q avyyiPilag iyyvtatog* yafiitfjg yuQ itvyxapip cSr / o^- 
diag iiiXf^g TOt; ovToxpoTO^oc. i fiip ovy atQatfiyig fntik 
t^p Xfifotoptop inlMopoxaftop yipifiiPi^, Tot; jfiaot*fia o(>ovc 
fiXfiatop ovtoi Xiyofiipov, x^faxa iayQdtpato xal aviQag inl 
atfatitap iprj9f0ii^* fiitoniiffov tc dgx^fiipov nagd tov T/« 

90 y(^ avXt^at» xal nXitatOig Jt^oii^cyoc x^f^^^^ V^^^ ^h X^ 
gop KuffX^Q^dp ivofia^ofiipop , xoxii mag ipiiatftt/HiC inv^ito 
KaffiaQiydp Tot; opot;^ to« *ll^kd imfl^oia&ai fiiXXnp iid twp D 
iXVQi^dtiOP TcSy MataxaQigt. iid toi tovto dnij fi t&p iptiv^ 
^iP o atQatfjySg, xal mittf nifoafafitXfjai yatPiwvti tjj Niotflu, 

£5xo! atffatoniiivaag iv to% vxfffiXoi^ d9foov xutrjfi t^gllifat'' 

Agebatar uurai Maiiricil Mciuidiu, ciib blcmo confnl crMtos, cos- 
fcenso comi inpcntorio, saaiaie conspicuuc enit| f|aeai noo equi, non 
Bolit sed boBiaet, ree et noioen booomtisf iauai , trebebaat. curru con- 
ocenso ciTibos osiplissiaiaai congiariuin dedit, qaa dc csusa iiloai laudi- 
boo oztiiicrant, at si dies fcstus oureus iUuaJsset eosque loetitia perfu- Hoo anno ingrediente loonnes ducis loco mofetur, at qui Per- 
oiot qaanqnaa in oiaiore belligerandi coannoditate , nesciret resistere. 
(13) in eios locuai Pbilippicus Orientalioai dui aiilitaai sublegitor, rir 
doxter isiperatoriaue, coius sororem Gordiaoi btbebat io matriaionio* 
aooessitadioo proxiaus. qoi post adeptaa dignitatefli Mooocartuin ioxtn 
Montea Aisnmf profectus, castris locnni describit et delectoai agit* 
anctaaiao priao apnd Tigriia statiTa bal>et, aiultisqne castris iode io lo- 
coa Cnrdiaroaaaaai appeUatoai perreait, obi aliquandin subsbteati af- 
liMrtar Cardariganuai Ixalaai ■ootea propter Maiacariri arceoi seu ca- 
atellafli toIIo coosceiidere. ooare iode oioTeiis caflMMW Nisibi Tidnos 
tonet, loooqoo praoMlso tooaeos crebrios io agmoi Fersicaai descoodit. 60 TBEOPUTUCTI 

io(, tml nUimK Xttmf ^xfafqw. nS fUti n^iSipin/ms 
iirfiff T^F 'PwfituK^ tfoStm x^ Km^affyiiif inti{,Xtti»f u i' 
tJHtv, iKtTra ttttp, mitow fth £X£a9at tote Sftan iimxte il- 
niat tfifofttvov , T* ii 'PmftaZnv h}f 3/^ j(xr)r JuiT^Madiu jpv- 
pav. ilf xovnbai xoimi xov Kafiafpit j-iroftftmr nai mttS 
if/ipat ij-xa&iatu t^ 'FatfnuK^ jittfufiirov, i VTfitr^&e xif 
ivrufine avfAt!^!, ml nfif %i SfOf ri 71^1« atfajontdivtxat, 
P S£ uu 3ij rwF xinttp AavXUtw mufftxofiifttw tm; iMtflalrovm x^ Tf- 
V 152 Xtlay, tjittfi^ixo nffOfirfStaxuxif fpovfn. fAWii xwxo ^iXitv 

inl xhv Kvft^tw noxaftiv , ovn Sdo^ii rtt npoavXia ijytfioyia^ 10 
anttepiafsttoz- naXa A' av OiXinnaif Hfoa/SuXXtir x^ 3Jti~ 
tiiifj Xf^ptf t9uffi^ei , mal xivni Btaffiait iiujifirtxui, x6 di 
Utfaumr Inil xovtw att^aotr , intxthtt "nnov jovxoii, xo) iia~ 
XwXi x^( "anov nXttfx^ and/ioipa. tavs di 'htftatovf Xoyof T^c 
aqiS^totf xmr fiafffufttr xijr avrxoriar ^avftaaarxai i>1( Mijjf- IS 
t^S X<ifiH vnt%tX9iXr , iixa Jov nurtoe itatft9irtos avmuyfitt- 
To;. »1 ol ^fV ifHfi xir ojpaxtjyir ^xo» ini xi Sioa^urttr, 
B (?ia ini xi xov'Pafiiioi' o i' iti^oe aitoiaofiht inonXurri&iic 
■ttit ini Qioioaiov niXir iiir SXXoif inortTw. ^ ii y^ ttiirov, 
&Mof, Yoftir, urvifoe xt xal Kuxavjatot, uxpi xov 'j4fiofa ROT»-ao 
/«ov Xiyoftirov. avftnlnxtt yovr xoTf 'Potftatoif itiapiffOffrftof 
xirivros' xtjfivovai yof vittjotr t; xi aaffxt^, ov xtuvyt- 
roijo axfaxiu jiuXtnuiifor ; xul ftirtot wftojut^r ttaji xwr ul- 
3(fiaXutiuv inoaf^iiiu^ovai y/f,<f,or, xal nuvjae uvtTXov S^^irue 

ac praedaa pluriaan f*«lt. oeu dio po«l colonBi ijiildin ii>f«i(un R»- 
MminM adTentuB Ctrdail^uo liidicani, idiccit i|»un quidcn f« 
■oulai vagurl vom tpo coonwut, Kompo* tiitcre» Pcnideai bontililcr 
dopopnUrl. CordarigMio lotrooednite Ramaiii«i|ac io«iili*it niallento, 
Phillppleui coUoctii Gopiil o4 lulam nonlcm culramctalar; et quod 
lUa loc* occodcntw occarlMiMOi jreddcrcat, vetut ■■)Iub qnoddBm per- 
foctua, latlMiBoa coitodloo ■«« credit. poit bacc «d Nymphium flu- 
n«i cum DOD ladocori^ munorii nii prooemii* ct tjuui praeluilii* aeco- 
dlt, rarwiwiao ia Penideai imiptionem faceto et agnioi lJe>rl»i~*iuBi 
lcl, <iaod ubl ■en^erunt Ptn%e, cvb equitatu in illnn con- 

■ pan ■■xima perilt. Romonoi feitinatum bBrbarorum oil- 
itoa Pertlde exceuiue a^rrant, tuto exercilu bifiriam di- 

■ dace crant, SimrbBnuB, Indc in Rh»bdlo( re|;loiiem ve- 
iltero Gum Itiaere Bberrauet, Terani Theodadupoliiii am- 
[ra M ftlicabat. ferunt tollurem iUem uiqno iil Aboraa 
«■B e^te et aqai* deficii nnde Ronaaia creatum pcriMloB 

qold onia eiercttul ■qnorua eitremt peouria csotingere 
iluaf niliiUwIauo cradeliatlainm itatiB in coptlvM ■entOM- 
et oaaeo Barei fcBlnaaiLUe coMnidduU: pttenw I<mtwb HISTOBIARUn L 13. 14. 61 

T« ml ^!l(/nc. TD^ ii naStac iifaw^, T« Stafow t^f^Xi- 
Kta( olMtt/t/ome. Sftuf fit' o^ noli tMMthovf 17 t&r vSaxon 
inxgfftmo vndrif, 'Po>i*iJoi ii fitYuXois ntfintnTttMijit KOiralt 
T^C Sntioalov n^iUuc imffalimmit, 
5 14. '0 ii Oiltnnixif fityuXoiffArttt tU '^ tniirta lpt~ ^ _ „ 

■vT^r T^ ^pf;»!;*^ //opf ti i6fv tfinlnfixt, xot Xo/in^y wil 
•$uiX<7«rcfTip' IWar ^&ujf);)». «pv**! ^'v^C iiiffti iSc o trrpa- 
x«;}^C ^lo/ja^AnnTDC £i>, xal noXifii)ii( iniat^fnti l* ttt* n&- 
Xm ffofdw &iiva6ifitiioi , ix t^c ^KDi/omic Tov «fTt/iofixonniov 

fO^^n^aC Ti)» infffyj"** Tawnji' T^c ffo^^^C ffTpaijjy/«c ntfit- 
fiuXtto. luc ^((^ oi T«C 'TO^/oc xa^unt^ aj-dl/iara ^tfu Ttva 
Tfi ttfitwti r^t f^if*V( Yf^Vfi noQid^aavjit iitXtx9t,aar , Kt*- D 
r//9a Toii Kaffxr,iovlw ojQariffov tuv avd tfiv EvQwntf» *Pu^ 
fiaitttt iiatfyyovtoe tt,v y7,v , Sxintww npioftvttpos tiroixot 

iSnoXtfiotf tfi aritftolij ira^tis tjj KafjrfjSoffio* X"'^'' npiMinltxt- 
jmi, xol if fiiya xaxov iXt,Xaxt ti noXifiiot. tir i' 'jtmifiav 
t&e KnpxtjSotlwp Tr/ac UxijxoiiTa ie t^ tavtov inara^^ai, 
tuf' ftfTnftoXue Ku)' nQaYfiatuv ix t&v tlf tti'tiv avfifttfi^-^iitaw 
itttwf naiiiviifitrov, xa) ovioc iioxtt o irpJc ^iXinnixo tttai 

Vlff^^oC )ia(KtXli}loc> *vx ini ii auonov yfyont ait^ f} fiovXij, P tJ 
tj»x* ii *^ otfattiyir xafnntr to aiii^a ftiylotov voar^fiatos 
atit^ iwxi%l)avtos, iii inl tt,r RlaftvffinoXtr afintTtai, ini- 
tpttimf tA ffTfiimfta Sttifanp t^t tuyfiatapxtl' onaanmriiS i' 
Otrtof lytjirti Tiflt(ftov tov ot'ioxpaTO^OC. Tov t( ^VV! '^' 
S. nmxitwois IP. ft. ••ra* IP. > dcInceiM «aqncati Araancnio 
lolvlit, opBtcalaaiqn* «t mi nnMria* iiulftD«H pmnlim 
" cufilili««iainn ■rlrs hriiicM 
, el « mUwUr Pnblii Sd- 
, lunc liU bcMdo hi MntlbM MNtria laM|Ma di*{iM qDtcdaB ■ 
•fdibiM MllMtruit, 8ci|t4D, U qnt prianw AfrlcuiH ct 
«tm tottlt Ib ItBlic IntMWlNO Carth«|tiMMiD« fiBC* 
UbMn»^ dulibM bonct mcUTlt AMilbclcM abi • 
fcnMte BndbMt, Amum r«*ertiiM U^aa'iu rrroa m 
CMibw didiciMc. bMa dc Pbitipnlco oaaiiM lacUla •pondcre *Id«b«ntar, qnaa de Sdpieoa anMlium a 

oata lcennlar. aed cntai nan proccaiil cMuiliani lear 

puia diffidiiiMe, Stepbana utbantf, TUmiU Ai(Md 62 THEOPHTLACTI 

OSryoy tAp iXm vnoctQarfiyop t/ugotirTfCM taimv* oStm fih 
o«y o CTQattffi^ vni tfjg tiaov inifwxog ^, i ii Kofiufeyiw 
%ijp Skip ivaXuflifiitog ivpofup tjj tvwfXpQ Ttftifhv niku 
nfOoayoQivMafi ngocfflaXXiP , fjtig Movixaiftov naXoi JMfu^ 
ato. tavtfic i atifattiyog Tff naftfxfixiti Inavt^ yipiQOMita 5 

B ti tilxfi ivfffOHfi xa) n^fifi&ii^ toS fiAloyroc cijt^pcvtfafo. 
Imotag li t^ noXlafiau o Ilt^wp atpattiyig oix oUg ti ^v 
nafaat^aaS^at tovto. toiyaptoi iJai^QiftiaiP Inl ro nfoaatHa 
t^g MaQtvgoniXiwg , Moi Toy ToKsrrov tov nQO(fiitov xativt^ 
nlfinQa titip, mg ini arifiilw ivoxaliixa Zrta t^g niXiwg xati 10 
tip ianigwp xgitafov. h^a i^ xai q^ffoPtun^Qiop itvyx^^^ 
Sy iviQohf ffiXoaitfWf tip fllot. ftovaxo^ ii Sga ovtoi xatoPO' 
fid^onai, olg iQyov ngoixifififjaai tov aiifiatog xai l^firtag Tf- 
^dvoi jrol aiiif Qovi fiawt^ tivl fHta^OitSp ngig ti xQilttopa. 
V 153 irhitai ii xal tovto ^ir fla^Qonr i flaQflaQog. tjj i^ Imovaji 15 

C igag iptnfd^iw ini top ZioQflaiop XPff^^ i^ottfjai, xa\ totg iftff* 
aitop iutttllato firfiafiwg tov ji^fiS^ojroc inoXilma^ai. iyiifl 
i* ^fiiga Ig ti oYxoi xatfJQiP. iiixn ii nov xal avtip XfiatQi" 
xHtiQOP t&p ^PwfiOixwp iniflfjaia^ai xal T^r oi$t^ ^Potfiaiotg 
iniviyxaaS^ai iiiap. i ii atQatfiyig ttjg tiaov anifiUloxro xo)90 
Xo^oxo ^icXvooro {^x^tftwpog yig wQa iji^ nov nafifalpito) 
xo) tip flaoiXia ianaaiftipog Ig Bv^iupttop ^xip» 
A« C. 586. ^Hfog ii naguptaxoptog jro) aXiag int^otttvarig tjj yfj, Hk^ 

I> Xintuxog r^c fltMftXtiog tSiir^fifiai niXiwg. (15) iml ii ttjg 

copUf coflMitUit, Apalchoin HanniiBi totlos ^erdtof hypostnitegaB seo 
■iliiorMB doc«ai le^tunTC imtitoit, ct MartyropoliB concedit. eic Phi- 
Uppicot odTersn ▼aletudlne coapoleai ab amls se renoTit. Cardarlga- 
Dos cam copils, qaaotee erant, Til>eriopolim olln Mooocertan appeUa- 
tan «fffreditari coius noenia Tetustate rulnosa Phiiipplciis anno prae- 
terito instauraTerat « futurloue proTldos ean connanlTeraC Persa qood 
orben subigere nequlret, in Ticina Martyropolis irraens, loannis pro* 
phetae ac praecursoris aeden ab oppido Tcrsus occasun daodedno la* 
plde distanten incendit, et quod ibi erat phrontlsterian Tiroron in Tita 
sancte afunda philosophantion (qui nooachi dicantnr, qaorun opus et 
labor est ante tenpus secedere a corporo , et adhnc TlTentes enori , et 
sobrla qnadan insania ad neliora eniti), hoc, Inquan, phrontisterian 
barbanis ab Ino oTertit. seouenti lunine Inde proficiscens Zorbandun 
oppidulan attigit, soisque ediiit ne ullo modo a castris abessent. octaTo 
die donnn adfcnit, apparebatque naloribus latrodniis Ronanos luTasu- 
run eorunqao gloriae paren relatoran. Philippicas e norbo recreatus 
nilitibus hiene ian appetonte silssioncn dedit, Inperatorenque salatato- 
rus Brsantiun Tonit, oc Tcre postea indplente ot tepore soo arToron 
•inns utzante deaao «z orbe inperante discesdt. (15) nbl Anldan In- ' mSTORURUM L 15. 63 

Ufitirj^ fnffifl, nffwfiiiovci JZ^ai Moii»g ni$g KOta9iadm 
tiv niXffiov * ngoohattoip j^&f ^PtafaUoiQ X9V*^^ ^^ amoviitQ 
mp€Uf/fya9ai, MifiHhiP %iv aarfonfip iSc t^ atgatfiYio dbvo- 
mAttVTiC. xtd av9 ^xt Mifi6i^g i lUfafig ftafi ro^ !Pb#- 

Sfioiovg, xid i ajgatfiYic l»*kfjalat Ixa&iaiv, cSc iovtip avf» 
fmlioafiipog roig tayfiaTaifxag xal Xoxayodg xo) vtiaantatic xol 
tfJQ fiuxfyiov ivpafiiwg ti tfifpapiatiQOP. imfpUa ii o avXXa» 
yog inifiXfjQnto , i lUifafig t&vii twv XiyoiP ioi^^ato. 

"^viQig ftoXifiiOi, §i^ taffattitm ii ioig ifiovoptag toS 

10 nQiafiivTOV ti fi^lfnop* d fOQ Tug ypiifiag ifuhjrtfTi, fiCToI- 
Xtt{» actf^^fi TffP nffoatfwnjaiP* inXtaaTi Ti)y df^PfjPf <bio;|fM- P i8 
goTOPOvpTig Tiv niXifiOP* ioQiv fuA S/^oc dig y^ffaxiTa jttci^ 
TONroy. Xtt2 OTpaTcvottTC avQtyya, figSuop ofio€ uai noifitPiMip 
niQiXaXovaup TiQiTiOfia. i JliQaSp fiaatXiig tfjg </f^c ioTlp 

ISi^ttiTTifc, xtt) aifiPVPiTOi aninivofiipog nQSTog tip nSXifiOP* 
fiiUfiXixip yuQ 17 T^c iJQ^Pfig aQiaxaa, loc xa2 tvquppwp titqip ^i 
fiXipiiXifPm upiQig Twp ovtSp nu&fifiUTWP ^fitp xoipmot, fm^ 
tuTOf T&p nupTWP 6 niXifiog fiopog axiQiOTog. iSfiati tigp y^p 
inidpufiiP, noXXuMig Tip d'upaTOP laTOQ^aufiiP* IjuyQwpog yiQ 

9)T0v ^ovttTOt» i noXifiog, iyJ^ iiipfifn, nal oQxitvnog , nal TdSv 
ip^QwnhiOP xaMOfP iQXW^^^^ ^^ iiiuoKaXog aAToiliaxTog. 
XQfifiUTOfP iQy ng; iXXi nXovTif nal ntplf ytyipafiiP nalypiOP, B 
noTi KQUTOvpTig noTi ii xQaTovfHPOi , xal avfifHTafiaXXSfitPOi 

8. ttSpSi Tttr Rie. nSr aitth IP. 11. Ti}ir Exc. ft^tr IP« 

19. ifuttvafiip Kxc SO. d^x^tvnop Bxc 

traflt « Pemo pro bello consoplendo et fbedere peconlo ee rediaendo 
ernetiiflmm ed Roiaeoee legationea mittont. ntlttnnt nntcffl Mebodoa 
setrepeak dnx Roaenue coecUe ordlnua praefectie, centurionibue, eo- 
tellitibuiy et }|nlcqnid erat in exercitn* illoitrius, conseasnm celcbrat. 
plcno iMm conTcnto Persa super iis rebus Ita exorsus est. 

^Virl hestes fne tos, quaeso, conturbet hoc oraUods meae inltliimz 
nam ai Toe senteouam , ego eppelJationcm fecile mutabo ) pacem colite« 
bellom telllte. gladios et basta Telut sonlo confecta valeant fistola In 
posteromy ieve et pastoritlnm sooente Indlcrum, militate. Persarum rex 
pads est amanst et so priorem bello nuntium remittere gloriae sibl do- 
cii: rrgia enim res est pads stodiom» contra res tyrannlca certameo et 
discordia. viri iisdem quibus nos efrectionibos'obooxii, tollatar bellomy 
qood solum oatora soa est insatiabile. sanguine campos pingoefecimns, 
mortem saepe Tidlmns: pictura enim mortis bdlom est. ego Tero etiam 
arcbctypoo dixerim , homaoaromque miseriarom aoctorem et maxiitrom 
slne megistro. pecnolam qnia anwt? atqul dlTltils et paopertatt belle 
ladibriom ovodimos, oUni VictoreSy aliaa Ticti; ot ono com olos motobi- I 64 THEOPHTLACn ' 

tdti rov noXffunf TftonaTg vttdtov &aniQ ri^ littafioX^t fxagnofi^ 
fii9a^ Ixofta rtg r&v aQtatlm ^fvatf ; furA r^c V^^^t^ ^ 
untCTlav MMTfjxo * %t yif intaT^Tifov h noXfyitf X9^t*^^^ 
ifttaiOQ ftiTaTt^iftiponf ig aJlXoy xa) ndXtv ti ixilrov itg VtiQoVp 
wg fyQTfYOif^Ta fiXtnuv Mnvtov roy xtfjaufiivov ^ ^ rfi voTiQattiS 
r^C ^'yo^T^oc ftiftvfja&at xffatnaXrgg; vtniig, & ^PwftaTot, naXtu 
Trjv naQQfiaiav r^ noXifttf SidiinaTi * vfutg xal r^c <'^^>^C yl^ 
C tia&i fta&TfTaL IntKfiQvxtvoftivotv IJifativ roy tftXiiaxfVP 
iftoaitaaa^i niXifdov • oTg y&Q r^c afiafTlag ^ ivofitg, rotVo#c 
xal r^c tnavoQ^waiwg 6 ftiTOfiiXig iartv ufftoitog. fi^ ytvia&oi 10 
&(ffiaog vfiTv ravra rii tftXivd^Qoma ^i^^ara. ov yip niptdiffg 

yi^^wo^g JliQaSv fiaatXidgx^^^ ^^^ *^^ ^t^^f ^^* ^C Mtfit^ 
x^C ^o ^FtafioXnhv xaTitiXfirfai yijg, rijv avftnXoxt^ inavatviTaim 
XQvav Y^ noXX^ xal idQotg XafinQotg ngiaa^at ^PoBfialotg %&iQ 
anoviug i^TtiXiviTat. tfi yiff vtjnotvl xaTa^ia9ai roig ^fta fTff^ 15 
irorac ^ifttg rov n6Xifiov * ixavij yif ^ txrtatg xai HifatfAv imi- 
Tiwaaiu dvftov xnl 9(fdaog mfiaTitXat *Po>fitdmVf fioXifumiQ 
ifi)*oftivov adXntfyog. ^ 
D *jEri rotwv nafaTitvovrog riv Xiyov roi^ n(fiafiimg*Potfiat6i 

xariXiifOTivow avQtTTOvng, xal ra^a;ift)y ratc fioatg ivinotowiO 
V 154 &anif iitvona&ovvng inl rotg ffjftaat rov fia(ffid(fov ro0 Ilif» 
aov* iioxow yi(f xa) ^Pwfiutot fuyaXavxitv inl rotg ivofxOQ /** 

4. fc Bxc In* IP. 9. asroM/offO^ai Bzc la fovf- 

«d«> Bxc. 

IHate Botatl perpetaatt qoodaniRio^o oiatatloneai perpetlAvr, poteatfo- 
rttm quiflpiaoi aort copla sibi plaaditY^ babct cooi Tolaptate flaial difll- 
dentiae Materlaa. qald enia oelli tempore Mfla Inftdoa peconla? d- 
tra dlflcrimeo ad aliam , Iteranqae ab lUo ad aliom tranefertor, ot poe-> 
•essor eias TlKilans soniilet aut tanqoam bestemae crapalae recordetor. 
Tos RoHuini pridein bello lleentiam oecasloneniqae dedistist lldeai none 
disdpull pacis estote, Persis eam docentlbas ac promalgantibos. be ll n » 
lacrlmarom seminarlam aTersaminl s a qaibos enim peccandl factom est 
inlUomy hos poenltere oooqae conTenH. ne Terba istbaec bomanltato 
condita confidentiam Tobis parlanti aec enlm Persanim rex beri et no* 
dius tertius^ com Romani Persidem confidentlos iiicnrsarent« perqoam 
meticulosos effectas praelia detrecut tantom abest a tisMre« nt aoro 
miilto donisqoe insiffntbos ad foedns ab se emeiidam tos bortetun neii 
enim debent g ratb bello sol?i qoi poccaTeront. potest autem ista aarl 
persolutio placaro etiam iracandiam Persicam, insvlentlamqae Romaaonm 
cantos Martil cnpidam oomprisMro.** 

Com legatas ultra proToberotar, Romanl conseasa abmmiit, slbllb 
perstrepnnt, et qoasi barbari Todbos groTl biorla laoil, coafiio daam 
rem tolhMit: statoebant eaim slbl qaoqoo ioa lactaro Uceia» qoao ab mSTORIARUM I. 15. 65 

ytpflfUwotg , wg daiivaav ttg rtjv IligaSp noXmlav, wg Xtlag 
txQuxf^av, wg rdv KafiaQiyav tg>tpuxtaav* o di aTQarfjyug 
TTiV IxKXfjatav itAvaf, xo) 6 fUQatig ovk inidTjXi tiXog ro7g ^17- 
fiaaiT» 6Xfyai xolvw ^nlQot ittpx^^^(f*f xo' tijg Nialfitiog 
tf^g liQattxijg nQoXdfindov ttfiijg wg tdv atQattffiv iuftxviTtat, 
tti ailrci t^ Mifiiifj Qtifiata itg iihov tt^lfuvog. th tijvtxavta 
totyaQovv o atQattiyig toig IliQaQv Xoyovg it* iniatoXfwg Ig 
fiaatXla naQiniftxffi. fiaatXiig ii tag rov atQatfffov latoQi^aug p 29 
xiQulag fiaaiXtxotg nuQuvtixa avitXi nQoatdyfiaat, rdv OtXtnni" 
xov lyxiXivadfiivog t&g ala/Jatag tavtag anoviAg dnoni(Ania9ai 
&g unaiovaag ^Pwfiiuxijg fnyaXuotfprog. xal fiivtot atQatfj^ 
yog tfiLg aitoxQutoQtxug iiXtovg niQtntvTidfiivog inl roy Mafi^ 
pQa9iav otQatoniiivitau ovt«» fiiv ovv ia^Qiya o niXifiogm 
o ii atQatlagxog awayilQug to onXtttxiv inw^dvito it Tcic V^- 
15 /^C VLQQivixia ttvl iQoni intifiQovtat ngig naQdtd^tv. iml ii 
xativivov al iwdfutg aw&^xatg t% Zqxiov T(2c iXnliag ixvQOw, 
fiitaetag ivtiv^iv atQotfjyig inl ti Blfiag naQuyivitai, ¥v9a 
o notafiig naQUQQit tov jiQ^/ifimv* 

UiSo fmtnTifsciitt Qood Iii PorttnnB fines ImiplMeat» qvod oot do- 
praodati cifent, qnod CBrdarimw lodot fodisoot Pbillpplcot Igitor 
oooTefitoa dimlslt, Peno loteruD noo tacento. paocl interflaxcroiit dlcf, 
com Nuibii episcopuc od doecB Rooianoa accedeoi eaden qoae Mebo- 
duo ^sicrit. tum Pbllipplaio ▼erba Peraao litteria consigiiata ad impo- 
ratorea perferenda corat. qulbos lectis Inperator confestisB respoodety 
iobetque uti hulossMidl foedus tarplssinoaiy Ronana naiestate alienon 
respoat. accepta bac eplstola Phllipplcos Manbratbooen dodt. sic Igi- 
tnr beUon denuo tonescere. ain adTocata niliton condono qoaererelt 
•eqoid dedderlo qoodan nascolo diTlnltas pordti ad pognan aohelaren^ 
Slfis aimaeBtibos ot iordorondo spen dns oonfimantibof noTons indo, 
Bibos M AiBODon flaTios prBetenabltiir, itor oontolit. neaphfladui* BEO^rAAKTOr 

l 2 T O P I Si N 

Aoros Tf. 

THEOPHYLACTI 

HISTORIARUM 
LIBER 11. PONTANI ARGUMENTUM. 

(t) Acalae mvmiU t\c9criftUo ; et rttr cfaur Rfmmnm eo te frojitfaflmt. 
(2) CarHangum fwttn», muf^ c<mnUU: vietoria jtromiUitmr: in ito~ 
manot iUtr, Uounuii koHcn vsittoru$tt. iS) acicrmm utrimqMC di»poutiom 
PkHippicu» 9acram »alcatori» vfjif^iem drcumfcrem» animorum incredibilo 
Tohur militibua oiff/at, cohortuUoncm ailiunfcit, pro victoria f/eo ciiiii 
lacrimi» »up)ilicatur. rof^atur dux uti necedat, de inecrti» hclli locu» 
commnni». locn» pii/rtmr, et illi vicina patria virorum illuetrium. 
(4) Homani virfore» »itolia lcj^unt invito duce, ciu» ^tratcf^cma, Pcr^ 
»arum fu^a, eacilc» utriitquc pliirima, vox divina ad iiowano», Pcr^ 
»ac ftiv^icntct in coUc oh»idcntur. (5) Sicphanti» dc Pcr»i» fuf^itioi» nou 
dclcti» $c piir^rif. conjlictti* apud cantra, Vardarif^ani infauttum »tra-* 
icf^cma, a Ifarcni» cjclvdHur cum convicit», in cauiria Homanorum fal- 
»u» rnmor, (6) milc» Itoniunu» quadrttplici vulncre »anciu» in coMtra 
poriatur^ forliquc. animo cmoritur, donalivnm daiur miUiibu», vulttC' 
rati in urbct proxima» ct canicUu ad curaiioncm dimittuniur, Romanu» 
Pcrtidem iucuraat, (7) Arzuncnam llomani vaalunt. incolae »nb («t- 
rani »e abdunt; a captivin produntur ; rctono pultu exptormttur cX cdu- 
euniur, Cldomariim ciutivUum Uoninni obtidctd, duce» Arzitncni duo ad 
ro» trantcnni; /iiriim cutivllo cxciiundo oticndunt, (8) Ctwdarif^anu» 
eum manu bcllandi impcrita in Uomanot »c»e as^it, llcraclitt» eum co^ 
mitatu »uo abtque arnti» t/iecii/a/nm cf^rextu» pcricultim evudit, PhiUp^ 
picu» miiitcm dinpertum ad retinlendum kottibii» rccolligit, Zabcrta» 
Pcr»a *ui» atl locum munitum pracit, de mcdia vallc »cu fo»»a inter 
lUmano» et Pcr»aa^ ct korum clandettino di9cc»»u, Vhlowaari obaidione THEOPHYLACTI HISTORIARUM II. 1. 67 

Ropunu ahttitient. (9) Philippieu» ineomideratc fngit, Umort fttmul' 
fMj, anfior in catirin, militim fftffa noctiirita, et mitera, Jfihnma» 
pctnnt: ibi duccm fuf:itivum dideriit laccttunt. Pcrtae eot lento ffottu 
intc^unturf in cxtrcmot iaailanttir. mula lcrlicaria tiutit feritur, 
Tkeodorut ncfftcctac nutodiae aecutatur. dux rcdit^ cattetla apud Iza- 
Utm rejicitj Jleraclio cxercitum tradit, mocttut a hcllo vacat. (10) Tlr- 
fi^rit fiuviut detcribitur. getta Ueractii ducit tit Pertide ad meridiem. 
tuittio militum in hibema. morhut Philippici^ et exercitut ad Pertao 
denuo vexandot divisio. ret contra Aharot ftUeiter et eum gtoria ad^ 
minittrala. Chaf^amtt fugae heneflcio ten>atut. (11) Comentiolut ftdei 
molatae timiditalitque rcprehenditur. montit Aemi luetUenta dctcnptio. 
hottium lra$ttitut invettigatur. Cattut fortuna protpera elatut Comen^ 
iiotum dcM:rit^ in ealamitatem incidit. (12) af^men Ctisti Umore per- 
enUum dittipatur. capti de Romtmit atrocittime nultaUtur. Cattut et 
eum eo multi in pot^atem venituit. Jharet in Thradam vattahundi 
oc9e infiindunt. Autimuthut peditatut Thracii praefectut capitur. coii- 
mtttatio Comentioli ciim primorihuty et ad eonttanler dimicandum cohor^ 
iatio. (13) ehiliarvhi orutio dc hottihut non invadendit^ a pautitate 
militum^ ab acccpta recent ctdamitate. huic tuatori tcnex mitet advcr- 
atrtnr conttaniittimej et tacrimant audicntiam rof^at. (14) oratio tenit^ 
qua tcntentia chiliarchi ut timitla ct ifcnava refellitur et Aharet armit 
appetcndot contuUtur; iptiut hottit^ Hotnanorumque veterum exempla 
uMmmuntur^ ct tententiota eohortatio adiungitur. (15) pertuadct tenex: 
arma eapitmtur , in hottem f^adiuntur. ex falso terrore damor totum 
exerdtum ditiurhat. fugit etiam Chaganut. Aharum compluret ohtrun- 
eantur. Chaganut Aftperiam eattellum adorilur. (16) ttnta mitet for^ 
iiatimtt» venationi intentta capitur, et a tuit nec predhut nee lacrimit 
Itftrum impctrat. docet Abarot fahrieare machinam exptifi^natoriam; 
etduM adaetu prottratit moenilmt oppido potiuntur. Beroen irrito conatu 
Chaganut oppugnaty incolit ttrenue retittentihtu ; qui tandem non gran- 
di peeunia ohtidionem redimunt. (17) Chaganut a Dioeletianopotiy Phi- 
UppopoU et AdrianopoU repeUitur, imperatori a plehdit quihutdam pro^ 
pter Cattum et Antimuthum a harhartt eaptot matedidtur. ioannet My- 
etaeo AdrianopoUm mitttu hottet per hffpottratefi^um vindt, palahtmdi 
fngitmt, moderatio dudt in victoria, {IS') UeracUtit cattrum Pertieum 
oppugnat aeerrime. incolarum in tete defendendit induttria. iptum et 
masarorum praeterea oceupantur. Theodorta ah agricoUt ad hdudaea 
opipduhtm invitatur. ittfettitdme oppugnatum A^opent tmUti» nngtdari 
exiwMque virtute eapitur. Tf P 32 

fj d* vauQaln %oy ;i^apiixa lAkTifiakXiv ilg t& naftnpfiXa c 

TOti mdiov, xaru Tot;^ nQonoSag rov oQOvg h igiOTiQa tov ^ ^^ 

*JtaXu ninoifixwg. to ii oQog o T^aXug noXvTOxtirarov * oho^ 

fpoQOV yuQ , xal uXXa yivti fJtvQla xaqn&if InnpiQirat. noXvav^ 

S^Qtanoxuriv Te to oqoq, xal olnc^roQiQ avxtf uvdQig oya^oL 

1. Jroftridie ad editioni camp! et radices Tzalae montis, ad laeTam 
castra confltitait. est autem mous hic fertiliisimus , siquidem^ praeter 
Tinnm fructuum genera eflTert innumera. eius aocolae freqoentissimi et 
booi Tiri, tiostium non procd inde liabitaotium incurslonibus ot Texatio- 68 THEOPHYUCn 

tntiiuxiif TC To S^oc ^C ^^ lAuktaxa xo) uftq JfioXov* ov ni^^ 
yuQ ufn^xiotai ri noX/fuop, roviovg n fiid^iOTuvai ri^g f >iXoyc/* 
xov x^Q^ ^^* ^^ mlouiq oiit unuXww ovie Otontvwp, ualiot 
noXXaxig t&v ofiigwv TttQmZv ifnoufAvofitvwv t^v uvtwv y^w ual 
O Xi{iXofi(vw9. tuvTo d rj t6 oqo^ o ll^aXug ?ri^oy naQafiiifiiTOi 5 
oQog, nQoauyoQivofiivop *4iaovftug. %i J* ^AiOovfnuQ wcntQ 
uicQWQiid t/c iatif xai ig filyiaTov vtpog ixTitviTUi, xcn ix tov 
fifTiWQOV ivo xa^iQnovCi nQonoiiQ. ix ii xovtwv o ^P^uXuq 
Tfjv nQooiov inifiQirai, xul uvtoQ &naQ/ifiivog xuTw^iv ilg 
vtl/og, iiTu xuTu fiiXQov uvuxvnrwv , ruZg iniiiaiatv ixTuvvaug to 
rov avxivUf fify,Qi tov TiyQiiog ylvirui norufiov* xa\ uv rw 
^Etifo j) Kuvxuaif avv^nriro, il ftij irjfnovQyixai ffQovrlifg nvig 
r^v iiuxQtCiV inoir^aavro, ivravOa to fiuyjfiov o aTQUTtffog 
ivwQfitaarOf iiuvoovfnvog wg ix tov IliQOixov norufiov Tot/ 
BovQwv fiixQi Tov l^Q^itfitiv viwQ oix iViOTif xal ivoTv &iiTiQov 15 
P 33 uvuyxij To noXifnov IXiaiyui* tj yuQ urQififjan, r^v oixot q^QOv^ 
Qikv uanaoufAivog f ^ VfinuXiv jiurlvoig intxttaO-ui niiQiiftivov 
fiuXuxiadr^oiTai rw nivtf xa\ rw ilipHf f^ n Innog iioXiiTtu wg 
rdxiora , rT]g ^Pwfiulwv ft^ avyywQovorig ivvuftiwg ix tov nora- 
/lou Tov jtQl^fiwv viwQ roig fiuQfiuQovg uQvauod^ui. rQtTtj d' 20 
fifiiQU , xu\ ri IliQaixov inlnvoTo ovvruyfta wg oi *Pwfiutoi uvtlt 
B T^ HQliufiwv iiurQiiiovaiv. ( 2 ) 'O ii KuQiaQiyuv ilg rooovrov 
iXijXuxii (f Qviiy ftaiog ilg yiXwru rwv uyyiXXovrwv xuru/Jnv nXa-- 
rifv wg niQ\ tfXffvuifov Toi; nQuyfiurog* iig ii ru Toti Xo^^ov ri 

nibQS etiiB aique t^um obnoxU. quibut» qotnqoim Perite Ticlnl eo- 
nini, ot dicebtoiut, ttelteiiuniero detiopultiionein ▼tttitttenque inipor- 
ttnt, ttmen ut tedet httr^ illit invidiotiit niuteiit tlioque coQioiigrenty 
nunqutm Tel niintndo, vel bttndiendo pertutiterit. porro niont hic tlium 
muntcm Aiiunitt tppelliitum prtecedlt. Aisunitt itte velut ctcumen teu 
iugum quoddtm ett, et in coelum minttur. cx eo diio pedet procurrunt, 
• f|oibut litltt pro«lit, et ipte tb imo in tHiim nttur|rent, ptnlttimqiia 
nmioribut increnieutit turtum tendent dortum td Ti{;rim utque porri|;it, 
ttque td Koum tive Ctoctium pertineret, niti trtificum excelleotinm 
curt Itborque ditcriaien invenlttet. hoc igitur in loco dux cattm po- 
Sttlt, ita tecnm ratiocinttnt , a Pertico flnmiue Burone utqiie ad Arxa- 
monem millat ette aquarum tctturiKinet , et ad altemm horum hottet 
Decestario veatnrot: aut enim otium acturot, ttt htbentet tucri dome- 
ttict; tut d rurtut insttre premeretiue Lttinot tive Roiuanot concntiir, 
M et laborilNit enervttum iri « equitttnmque peritiiruni celerrime , Ro-> 
manit barbtrot Araamooit fluvil aquttiooe prohibentihut. tertio die Per- 
•ae Romaaot ad Anamooem contidere compererunt. (2) Ctrdtri{{aa 
aotem eo intoleatiae procettit, nt ad hniut rel nuntiot ttnqutm nngat 
rideret effntittimo. sed obi aurea mllitam litdem nontiit maniff stiot cir- HISTORIARUM U. 2. 69 

Iligaixop niQitfii^ftov tQaviaJiQov, nuQiiQi^vjTiro to noXffuor. 
Q di aatginijg toig d'iQanivtig t&p ^ayyuwivfnitiup iifHfiiia, 
na\ nagi twv fidymp ^^ov f^^ m&fa&ai nQOQQfiaiiog , tJc ^f 
nvivfiati Jlv&onfog hdmtaaaaag Ka\ <partaaiav Kvi^aaog nci^« 
Sxpiihag tf^ tov daifiottov niQUfOQa ^S/ov to iaofiiPOP nQoayo^ 
pwaoi, of ii tm iaiftoptfov xdtoxoi i<paaxop t^p plttfjp JUif- 
doig nagimad^oi, 9ta\ xatd t^p Ixta^iP JUQaag anolaia^ag S^ia C 
tilp IliQaiia, tijp tvyrrjp d^ib/wptag. to ftip ovp Iligaixip 
dtiQQiippvto tatg nQOQQ^aiatp AamQ yavQov^iPOPm dndQoptig 

10 toipvp ix Tov BovQiip notafiov nQig tovg *Pia^alovg ifp^QOPtOm 
ilta nXfi^ KaptfiXiap inlaal^aip daKoig imfOQttaaiPtig vimtog, 
Vra §iTj t^g t&p iidtm inoQtjaa;ptag fvaiwg !Pw^oroi Q^ltog 
ititoig KatiQydiataptat, toaovtop i* nvnfayiag iXntatp igf^^ 
ntopto, iig xo) niiag, Toi^o fiip ix ^vXiOP tovto i* iK aiitJQOV 

15 itfiQyaofiipag, Ka\ ftdXa y$ noXXdg nQoanfiQOPto. o ii otQOr^ 
ttffog t^ *PoffiatKif naQiPiyyva twp yaoQyiK&p tiQomap dnix^ 
odm, ffiiioX tf^g dyQotKtag TovTa vnoti^t^npog. tfj ovp imovaji D 
opiQag Xoydiag in\ KataoKonfj tov noXifttov il^QttaiP, SiQytif V 157 
Tf Tfp Xo^ay^ dpajid^HKiP , ^ 17 tov MdQiiog q^QovQd iyKiXitQi^ 

iOino, %6p ti^ilyvQOP Ka\ Zdiyoftop* ifvXaQxot i* ovtot t^c ovfi-* 
ftdxav t&p*Piafiatiap ivpdftnag, ovc SaQvanpfoig iiS^icrro jiatt*» 
potg dnoKaXiiP, 01 ftip ovp dnh tov atQinftY^ dnoataXiptig 
tipug tffg fiuQpaQiK^g nXffdiog vno&fiQdaaPtig atQifiXtaaanig t% 
iiiypMJup wg i KuQioQtydp atQUJoniiivitui ip(^a Ka\ nQitiQOP» 

fBifiiofifi y aStfi flfitQa itvyxupi tov KfmXiKov tfjg ifiiofidiog fia^ 

cDiiMOfiiieniiit ci cos* Indoletceire ap^aitiity «riolof percoiictatDi ab illif 
fvlaroniB Tcstigia progrcffumque discerc copit rytliooiciaf itcoi «t 
ctrcwafcrcBdo in utcro oaeaiciic pniefaaDiU»i slailcfl Taticiiiarl poatulaL 
il& afllato Stygio Pcnif mx coDflictu ▼ictcrifB dc Rooianif fortoaaM|De 
«X adTcrfa fcoiodaai poUiccotur. q[uibuf pracdictioDihuf PcrMc ericebant 
aaiflKif el fc beatof numcrabf nt, crgo a Burooe diicedcatcf $n Rom- 
DCf vadoati oiagniiaMtue caaeloruni nultitadiucm utribuf aqua n»letlf 
oocraai, oe ca dcitiiutof RofMni facile iaierifliercni. adeo aotcfli telicif 
ape flDCcefiuf geftiebani, oi etian coaipcdcf partin ligneaf partifli fcr- 
rcaf« ot <|aidcm muttaf ada»odum| captifia induccndaf fccom portarcat. 
dDX RomaDDf agrcc tium tcnuitati coiifoltum cupienf cohortabatar foof Dtl 
eorom fudoribuf diripieodif icmpcrDrcoi. die igiior proximo fcqucaii 
ocriof qoofdam per Scrgiom docem iMidpolarcm, cdI Maridlf cDftodiD 
coocrcdita erai, ad hofltcm flpccolaadum , uempe Ogjrum et Zogomom, 
Dttxiliariae oiaaofl Saraccncromt vi Latinia ▼ocaatur, tribonofl, dellgit. 
hi a docc miflflt ez agminc barbarorum quocdam intcrcipinniy e qnibof , 
in qoacsiioDcm daiifl OirdariganDm caatra priorc loco habere cogaofcoDt. 
erai ifl dierum bebdoBiadif la orbem rodcontium flcpiimufl , qui d Mofc 70 THEOPHYLACTI 

Stafiajof ' SdfifiaTov ii tovto t^ hQoq^dvtji Mioaii xarwvofia" 
arau tml ii rtf 'Pwfiautf ravta amjyytkd^ri avptdyfiaji , dg 
tov atQatfjyip vnovotd Tig liaiqxitai wg tfj imovajj anonaQa" 
P 94 ^aitai ti noXfyuov imtl&ia&ai, oTa tov 'PwfiaXxov t^r ^fil^ 
gav YiQaigowtog noww apanavXrj , aldoi tov atfidafiatog. tfj S 
i* daavQiov tjxot o< Katontivoptfg , xal t(p atQatfjyta iiayytk~ 
B Xovai tii IIiQaixd nXrjaidl^iV atQutivfiata. (3) o fiiv oip 
OiXinmxog ti ^Pwfidixov inxoafitjai , xal tQittaTg xiQalatg tow 
fid/jftov iiitdliato. xal t^p fiiv xiQatav trjv ivwrvfiov tw *IXt'' 
ipQiin inirQiniv* aQxofv i* ovro; ^v trjg^Efiiaijg. val ^iiv xal 10 
lA\p\x Olwog ttjy aitfjv mQnfidXito ivvafnv. tfjv ii tov Jc- 
l^iov BitdXiog o tal^idQxtjg* i ii atQatrjyvg to fnaaltatov avi^ 
Xdfifiavi xiQag, tavtov i* ilntTv *HQdxXiiog o *HQaxXilov natijQ 
tov avtoxQdtOQog* intdx^ij ii xal to HiQaixov ovtioaL inl 
fiiv Tov iil^iov Xo^ov Mtfioirjg o JliQarjg , inl ii tfj aQiatiQu 15 
Xifffj l4q>Qadtrjg, diiX(fiiovg ilvat Xiyofiivog KaQiaQtydv tov 
C^aatQanov, ttjv ii fiiatjv anofiOiQav avthg o KaQiaQtydv ixi» 
xXfjQwtc, iml ii to noXifnov naQitpatvito xal ijv xovig noXXi^, 
OtXtnmxog to &iaviQix6v ini(piQito iixaafia, 8 Xoyog Vxa&^v 
xal ilg td vvv iifj/jT B-ilav imatrjfirjv fiOQfpwaai , ov/ vq)dvtov 20 
X^^Qag tixti^vaad^ai ij t/wyQd(fov firjXidia noixiAoi. iid toi tovto 
ua\ i/iiQonotrjtog naQa *Pwfialotg xa&vfivtTtai , xal twv iiQO' 
diwv nQiafiitwv ^'ilwtat ' aQ/Jvvnov yaQ ixtivo d^Qr/axivovat ^Poi- 
fuuoi T< aQQrjtov, ravio o atQatrjydg twv atfiaafilwv niQtni^ 

15. imiDo Xoxov. cf. P. p. 44 D. 

sacivitiiD doctore labbatam nominatar. quod abi Romani rescifemnt, 
iaipicio ducem incea«it hoatea die craatina ipaii inTadendia fortunaro ex- 
perturoa, Romania propter dici dominici yenerationero et naroiuia eo 
colendi reverentiam (eriaa acturia. altero die apeculatorea redeunt, de- 
que Persarum adventu ducem certiorem fuciunt. (3) Philippicua igitur 
suos in aciem tripartitam digerit: siniatram liiphredae Bmeaae praefecto 
committit. eadem in parte Apaichua Hunnua curat. dextrae Vitaiui 
centurio praelicitur : mediam dux ipse « Heracliua Heradii imperatorts 

Sarens, aibi deposcit. simili forma Persicae catenrae componuntur. et 
extras quidero Mebodus accipit, laevaa Aphraatea Cardarigani aatrapae 
ex aororc nepos; mediaa Cardariganus ipse sortitur. ubi hostes appro- 
pinqaare pulverea nubes indicio fuit, Philippicus dei hominisque (lesu 
Chnsti) efBgiem circumfert. iam olim fama emanavit et usque hodie 
durat, eam effigieffl non texentia manu comparatam aut pictoris arte co- 
lonbasque variataro, sed divinitus eflonDatam esse, quocirca apud Ro- 
manoa ut driiOonolTjtogt id est non hominis maiiu confecta celebratur, 
et aacris divinisque honoribos colitur. habent enim archetypum Romani, 
et at iacroaaflctum quiddam venerantur. hanc effigiem sacra vestc uu- HISTORIARUM II. 3. 71 

nXtaw Yvn^iiaag, tikg to^cic vnitQ^x^ > MQtljrovog xoi itarrw 
yunftaxov ^guoovq imvd^iv ^nadiioifg tw atQuriVftau, ilxa 
nuQiXd-tiv Jtjg nXf^d-iog itg fiiaov, tfj fntQ^itf t&v taxqviov vno D 
^?C X^^^^i ^^^ aymlag fiXvtfm uimfaov, xoTg na^axXtjtiKotg 
^Q^fiooiv ixixQV^^ naQik ih aTQuuvfta, »al fjv Ixav^ tiov Xiyarv 
17 ifvffig %wv ftiv anovdaii^v tiig oQfiug imtHvai , twv ii ga^^ 
fimv jcal via&^wv iitYit^i to n^o^ftoy xal d^ to naffOQfititi* 
xSv fiiXog al aaXniyyig fjxfiaav, imt di ntQtiXiiXfiaav , nagi&fj^ 
yov Tac Swafing ilg niXfftov, o ii otQatffYog to xvqiuxov 

10 ixtivo inl Ti MuQitig fiitinifi%l/ato tviaXfia Svfiftivfi t^ tov {f- 
Qatixiv Hfiiiijg d^Qovov inixovti* itvxi yuQ tov iiviQa iv tip 
ix^Qiiftuti xut* ixitvo iviiatQ/fifiv xaiQOv» Oi i* iv tif ipQOV^ 
Qitf iXinoQOVV iv ixilvji t^ ^M^Q^ ^^ &hov xal fVfiivH^ovto , xal 
fiitiX nXfi^og iaxQvmv tikg Ixiaiug ilQyul^ovto , omag tijv vtxoh' P 35 

15 aav 'PiOfiuToi uva T^y ayiovluv inoloiavtai» 01 ii Xoxayol oV t< 
Tr^TOOTOTCu twv ivvafifiovy fttvovvyi xu\ 01 /lA/apjifOi i^Qot^ 
c^ivttg fjvtifioXovv tof irTpaTiT^^oy ^;i] to ov^ioi» tijg ivvtAfiio^ 
pitafi^aic&ui ' iiiiliaav yiQ fnq noti ovTorc imxivivvotiQog 
niXiftog yivotto xoiviovov twv noviov tof OT^Ti^^oy xXfiQomiifii^ 

fOrog, *' yuQ noXtftog^* ftfaoxov "ovx iniifiXa tu xiv^ftata 
xixtfiiai, uti ipiXonoixiXog Hv xu\ noXvfiOQtfog. ifvaig yuQ avt^ V 158 
TAii^ ftitufioXnig iftfiativtiv , filuv nlativ To aniatov ix^vti, ti 
d * ix Tr/ijc ivtiv9iv ioialoiov T$( ix tfig intttHiiiog ivnQoyiag 

15. orrc]ol dl IP. 

doU» fcilans exerdtoni obibat, lii<lef|vo aQdeiMli generoatin et iaexpo* 
goabileai aiilitiliua abcriiateiii iuiicieb&i. debtie in ■Mdiuai copiamai 
pregreMoa, ubertim ct contincnter fluentibua per ora lacriaiia propter 
atragia accrvea nox futuroa, euif ad fortiler p«|;naiidaa oobortatoa eat| 
pMcrunti|iie illiua ▼erba et iuipi|;ria ac »trenu'a iwpetam iatendere, et 
igaavia ac torpeniibua aireniiiuteni inaerere. protinua tubaruni caiitua 
acuit aninioa et ad praelium coiutereiMluni exauscitai. |>orro dox illaa 
doaini ima^eai Mardea ad Simeonem Ainidae auiiatitem, furte per idem 
tcmpiia in eo catiello commoranicai , mitiit. in ituo qni erant alii prae- 
terea , die illo impenae numini obsecrmulo propliiandof|iie dabant operamy 
aoppHcabantqoe multia cum lacrimia uii Romanat Ticior abiret. cento- 
rionea nutem et pracfecii milttares, immo ei cbiliarcbi coeaniea dncem 
obteatabaaior ut in extremom afniinia ae rectperci» f|aod iimerent ne, ai 
ipmtm dimicaiionia aorioro liaberrnt, mniore cum diarrimine dimicarenU 
**bclli enim Ticea'\ atebani, '^iiiceriae anni; ri cnm natora ait moiabile, 
muliiforme ac muliifarium, 9«>loiu in inconiiiantia Mia couatana eat; quod- 
que iude fortaito infoustam ei ralamiioaom accidiiy partam aliqtMndo Ti THEOPHYUCri 

fffmx^ Ti nnntulifrai t^ maan. rd H ntHovt iv»tt ixttpovf- 
ytTto i M^Uftof , SoiJix'^ tuyiftaaro, Jni x»f /bv Tfydp /UTMd- 
tfime rijp Oftttwft/av apdftlww. iyjii)9iv xal QtoSu^i, S» 
ZfTOMv^iov antxakow BvH^ntot, o Mtti T^r naffA 'PupafwS 
tittrtCTifiaf iiapvaat Afx^i', &a9ir ti yfyof lipiftTa. val 6i}Ta 
hJ SolofiiSh' iKftne, xov fiaadiue tmvvxoe, o t6v Koffxi- 
iivtw niXtfiov iv ^ifii^ nafttraSantns , Sri Ti* B^TOKfaropi- 
m Jiffov lovaTttiafis iiatioftijat, xal siivra nffomnlu tu 
nrffaipa If Tfl iivttr% lijt Inofiiae fyffyf/aatai. 10 

C 4. *End i' «I ToS iTiftnifoS fiula}7(( roiir 'Poifiauforc 

U^ mioaituiav, Birii^oc 2 Ta{Jafj[0( r^ «yt/9(rot> ^arroy 
JiOtwi jvni^ifj Hfom^C %U9 £Umf ^faoi^tfor talwr. 
fc^ Itfyataf f>jvoi- «Ip^aro, t^ rt ntfaix^r ixaaxtvrfv 
IXttfiiaatOt 5» «;rij*fc fw^a/oic rg Intxoif/bf tftn^ ttoUo» 15 
oxoKolf »>. «^N ^noi ri mut^xii lUfl t^» X^A» i}«;j^li7to. 
i ii axfat^fit iaino^STi ri xai ixaXdaat»» xavra iij xi r^ff 
inafilae ^toyiCMC. xa) ojii' f^ypova ^ovli^ JoX^^^f, xal 

D Ti nfOMc (^xilnr/ioi- J' 2fa rovro ^ xnl xaraJtjlo*) t^c iav- 
xoS wofvf tje JncxMc SiMJiff^ t^ Thfiirf ni^i»iatf iofv-SO 
yofoc 4' «£toc tow aTpojiffoS. tha meotrTamt t^ ^l^i xaT- 
Mi to^c iftmoftvoftitove r^ Xiifvfa. S J^ «il ftforif if ju 
ft m ltara &w^t r^r xafara^tr. el ii vmava^aarrtf Tiv gT^ajif 
jow miftMatitp xai lcosoJvrovrrac o^ro^c tmafOff9ova9ai roS 

tt.litmf Nt. M U« ab «■*!■ poliii Mt Theedari, qoM 
•fdbbut, qrf «t ■MbUriia (digntuii tpoi 
^mA. M« g«aM dnu etiaa B afa w MOKhM 
[Md , aal «t CMttagiaMO» hrflM k libja pc»- 
DO^ k ImMcta ■MtiiBWi fadl. 
iMw PwiicM MB BMMia m4m wtalBWMt, 
■riMWiJMi utliriliir diMipavit, qMd MdadBi HISTOIUARUM B. 4. 73 

iiqfuXfAatof , naQik x^y h&Xt^ ^^ (pQinrtUa fiiTi9iyto, Mal ra>p 
noXifiixwp fimXuftfiawov nivm. %i i* avxlnakov iiamaa9ip 
Ig T^ fiiativ TW IliQam itiatifyro X^Q^^f ol ^ o KafiaQ^ 
yup T^ intaxaalap noi0%!^ipos» fiaSvtiQOv yovp tov fiiafw ui^ 

SpoTO^ %Sp HiQoSp ytyopixog itik Tijy imnqia^fiatp %ov ino^ 
iQuptog ivatpvfiov xigatog, x^^^^ ^^ ^^X^ iopiyxiip ^ *PaH P 36 
futUop iptinaXog ivpafug, il ^^ tcSv Tnnmp anofidptig ovTdh» 
MataavataitiP tu; avfinXoxig iaoir^apto. al fihf oh fnaat^ 
rattu ifoXayyig ii^Qxovp fiaxofiipat, uai o noXif^og aitoig ififi^ 

tOxvPito, tvg avfifialpiiP ihl t&p Xir^dpmp iataptu ti noQattnti^ 
fiiPifp, T^( inttfapilag tfig ySjg niftxaXvntofiiptig it& t^ intnO' 
Xdfyvaa» twp ti&Pititmp avpixitoPm tag ii ti xaxip dtiXiitfi» 
top ^, &ita tig itdpota xaxiitaltfpi tov aXXoifiXov, itiQaXxia 
notovfiipfi ttfp fidxriP* ual ipotp^ TUQtlntatai ^Ptafialotg fnydXtf 

15 T^ anfix^fitm iyxAivofiipfi T^Timoy xiPt^p ti^ noXi^iop. nit^ B 
^optat totyaQOVP ^PwftaXbi tovttf i^ t^ nQotndyfttm, xtxl xqo^ 
tovai tfig iptifiittinov ivpdfnwg. t^ ii tfwptp^ ano Stitpd^ 
pov Tov lo}^a}^v nQoAd-itp tA ^Pwftaixbp vnipifioi' xo) fnti tiit 
fioXifiOP invp&dpopto *Pwfiatot it nQofioXiig avtog ixitpog o Sti^ 

2[}(papog itvyxp^ip wp tov atQatfff^fiotog. 6 i* anfipi^pato, jea) 
inl fiiyap Sqxop ifuTtat, fif^ii noti totavtfig imfioXijg ti oo^t-' 
Ofia nQOipiyxaad-ai* ov yikQ iptw9ip fid-Ai 9fiQaadat t^ tiU 
xXiiap xai d'iid ttpa fuXiti^fiata ilg olxiiap naQOfiOQifwaai dyxt^ 
pota9. o ii tQltog Xifog o 'Pwfiaiwp, tavtop i* dmtp o iiti^ 

Bit detrahendli btentos tali ratioiie o o rrigere» od pognam perseqaeadani 
€Mnm traosferebat et ad operam militareai amt dabaU porro hoftes 
diaaipati io interiora Penidis Incoloaies profogeroy obi Cardarigas prao- 
fediuB agebat. BMdio iam Persarum agaiiiie denslore oropter accessio- 
oem a oomu dextro, qaod sinistri fugam cooipensabat, difficile erat Ro- 
Mnis superiores partes ferre, nisi ab eqois descendentes stataria pogna 
confligerent. pbalangcs Itaque mediae concurrebant acriter, et praelium 
00 usque prodocebant dnm ad pauoos deTenireot , proptcr caesorum cor- 
pomm cootinuatam multitodinem cooperta terrae superfide. cum finis 
nnllus se ostendereti dlTina quaedam sententia pro arbitrio se interpo- 
ncos alienis certamen ad?ersum reddidit darlssimo quippe cum sonitu 
Tox Romanos ctrcumTolans bostium equos lancds fodere iubet. qui man- 
dato obtemperanteSi copias a froote oppomtas debellanti suspfeatique a 
Stepbano manipulario Tocem istam extitisse, secundum confllctum eum 
iotmogant, ipsene buius strategematis auctor fuerit. negat, additoqoo 
sacraoMoto ouuquam se buluscmiodi impressionis c^auaentum protulisso 
confirmat: non enim hinc aucupari gloriam, divinitusque meditata sol- 
lertiae suae, quasi forma eorum conunutata, tribuere sustinebat tertia 
▼ero siTo sinisua Romanorom adcs adTerram dbi hostium oomo persd- 74 THEOPHYLACTI 

C pvfioc, T^ Ivartiav $UQalat avpfx^f ^^' ^^ Ofa^oftfpov ^ffif^ 
^(3c iitmxixo a/pi tov Jd^ag, ivoxaiiua orjftiTa tov x^^^Qov 
anffittaftiyov jfjg naQajalii&g, rolpvr oviu) Xa^nqSw xCtw ^Puh- 

V 159 fiouiwv ytvo^ivw rfonaltov, iyvmaiiAi/H to fiuQfiuQov xal ngog 
fvytjp ftiutid^iio. j6 i* anoiQuw %ijg ftiotiQ ftolQug t^c H^h ^ 
ctxijg &fta xtf otpwv avtwv OTQajtiyif iv jtvt fiovpip unoxXlvtt Tor 
xlviwov, iml ii ji 'Pwftuixiv TfXfixoit iv Jtji fiovvtp Jtvug Tf«lv 
noXifJtlwv Xi^ntvat %% xa\ jo xiXQajrjxog vnoajiXXiO&at , ita^ 
ajnfavot ivd^g ji i^vgwfta, xat avJOftoXifttov iyxiXiviJut. o! 
D i* ig d'avdjov xai ig anovolug 6(pifvv umaofiagivovjo, oixovv \0 
01 'Pwfidtot nigttfQovovotv ovtov; * ov yuQ iyvwxnauv Toy Kuq^ 
iuQtyav iv t^ fiovvtp uviQnvaavia ta/vQwg ji nuQivXufiiTa^ut 
riv xlvivvov. o fiiv ovv KuQiuQiyuv unoatjog wv ini Ji jov 
Xtfiov nii^ftivog ivixuQxfQH iv JiTt fiovvip jQijfiv xa) JiJUQirfV 
^ftiQUv * iv jriXtxovJtp yuQ iiit itit^ijo Tor tov IliQatxov arpn- 15 
jluQxov 6 diixtftog xivivvog. tpofitQal yuQ ul ftiJufioXul nugu 
jdg iXniiag ovQQivauaat' fnja yuQ jwv nQuyftdjofv xut jug 

P 37 yvtiftag ufAilfiovatv. (5) CtfC ii nuQu tok ajQujfjyov inuvii^iv^ 
iav, vniv9vvog ftiyiojov i^ntXi^fiajog o Siiifuvog ffV, ojt ft^ 
nuQiajfjaaJO ji Xnnoftivov, o i* ^yiftovtxwjdjfi unoXo)'ia Ta^SO 
ftiftif/itg Tov cjQujfiyov iitxQoiauJO , qtfiaug "oiiu xul ftijQu 
vixfigjtftav xa\ rf^v uxqwqhuv iiiiiwut j^g Tr/i/c* fitaonopr^Qov 
yikQ i^^t T^r nXdajtyya , xai ifiQttv oix oiiiv tvnQuyiuv fiQtv- 
^Oftivfjv niga tov iiovjog.*' ovtoi fiiv ovv ol IliQaut a/oXuiuv 

■cebal; el qood rcttabat Bilitaa, ei osqiie Daran, qui locof ab acte 
daodecim paasuuBi millibua aberat, gnaviter instabat. tan naguilica 
Rooianoruai tropaea barbari cementea imbecillitatcB anaa ▼irtulemque 
bostium agnoscunt, et ad fugam etiam ipsi se intendaut, ad colleoMiae 
in interiore Perside periculi dediaandi cum duce suo confugiunt. Ro* 
loani audientes hostium quosdam collem altonitos ?ictoremque metuentes 
Insidere, staUm locum cingont, hostes uti se dedant hortantur. illi cam 
contempto mortis et vesaua con6dentia supercilium insolenter ac superbe 
tollunt. Romani eos despiciunt: nec cuim Cardariganum seria periculi 
fuga collem ascendisse cogno%'erant; in quo cum iuopia commeatus et 
dira fames tertium iam et qiiartum diero perseverabat : tantum in timo* 
rem Persarum ducem discrimen improvisuiu conieceraL mutationes entoi 
inopinatae terrent animum , quando cum rebus ipsas quo<|ue cogitationes 
et consiUa invertunt. (5) Steph.iuus ad ducem rediens in crimen maxi- 
mum ab eo vocatur, quod rcliquiAs illas non delevisset; qtiom incusa- 
tionem defensione duce militari digiiissima depellit: scire sc modum in 
▼ictoria rcvereri, in fastigio fortuiiae forniidinem praeaitare. eias lan- 
cem odisse improbos, fclicitatemque plus aeqno soperbientem ferre ooii 
possc ita Persae lente quictct|ue dcsccadendi copiam nacti de ooUe HISTORIARUM U. 5. 75 

Tov Xofpov xatiivaav, avftnafofiafjovot ^Piafialotg Inattovot B 
nal owad-ifotfy^hotq &¥& liw x^QaKa. ovxovv ipcufovpjoi 
noXXot, fjXwoap ii nXilovg ^ /Aioi^ oVxai ig BvQirttop iia(»a- 

5 nifinoniu» 

'O ii Kaqia(fiyiv nqo t^c i^^ vd^ niXifiov imfioXfjg toig 
iiQfiatlyovg ixihwv oiftgiOQtTg iiaQQf[^ao^at rtf HnfOtnif iyxt^ 
X^vitat, (piXoxtvivvotiQov ig d-Quoog ivtiv^iv ri M^itxov iQya" 
^oftivog, tovto ifj toTg orpoTot nafuirjXtav, wg il ftfj fttyaXtav 

tOxivivvwv i(puy/otvto, unoXwXi tovtotg fi viqtvotg, tov ^Pw^ai^ 
xov Toy nota^bv toS ^j^gl^afiwv niQtxad^r^ftivov xal itatpQovQovv^ 
tog To QiTd^Qov (ptXonovditiQov. ovxovv i* avttp ig ayad^iv m-^ C 
Qtiatfi th d^Quaog. dftad^ig yuQ tCf xvfitf tr^g tvxrjg ntotiioavta 
ToTg uxQWQitatg twv xtvivvwv xutad^uQQiTv , xal Tcl; uyad^ug ^x- 

iSfiuoitg ix T(£fy nQovnuQl^uvtwv otpaXftutwv uniQavlfyo^ut, utft^ 
Xoootpov yuQ vnovofjg uQ/^tjg , olxilav toTg nQovgnotwot xul ttk 
avftniQuoftata fl^it Tf}y nQ^oiov. tovt6 tot xa\ noXXotg tov 
Mfjitxov fiit& tt)v ^ttuv itlip^itQi* tpQiuot y&Q niQtnioovtig 
ttvig Too JliQOtxov Xatpvttovotv unXrfOtitiQOv , xul ig ftiya xo- 

90x011 ccTioxX/yorai^ ttjg xotXlag uvtoTg tfj ud^Qia tov Jl^aTo; iftfio^ D 
Xfj iuviyxiTv ovx izovofjg tov imfpoQtto&ivtog viatog tf^v uvtl- 
Xr^xpiv. 

*0 ii KaQiaQiyav itg tu mQl to JuQug Aq^txifuvog t^v ig 
to uotv nuQixivivviViv iXooiov. o! y&Q uvtot, Ijtot ot niQt" 

25 (fQovQovvtig IliQout to noXiOfia uvanituout uniXtyov toTg Mrj" 

2. imetvimot IP. 9. ctptcl IP. 

de^ciliuntar. dcgrcssi redeunt et Romanof ad caatra feqaantur: muhl 
interficiuutur y fupra niUle capti Byzaiitiuro nittuntur. 

CardarigAf auoa fubeundo pericuio aiiioiosioref Ifacere cupienf , ante 
congreaiuni iitrcf illorum dirumpi iobet , iunuenf nimiruro , nifi pracfcnti 
se difcrimini obiectarent, ubt a(|uarentiir, non babiturof ^ cuoi Rouani 
flaviuro Arsamonem obfiderent cautiufque c^stodirent. fed ei audacia 
baec nale Tcrtit: eat enim maguae impcritiae fortunae confifum aleae 
adverfuf extrcma pcricula fpirituf fumere, et fecundof eventuf erratia 
praecedentibof cmeudicare. iiam «{uia iufipienter incipitury ulUma prin- 
cipionim fimilia effiduntur. ati|iie ifta ratio multof de Perfif etiaro vi- 
ctof perdidlt. etenim cum in f|uofdam foutef incidiffent et iufatiabiliter 
laticcf baufiffeat, malum non roediocre invcnerunt, quod ▼entrea tantam 
aqoae ingurgitatae vim et onof fcrre non poteraut. 

Cardariganuf in agrum Darae devcnienf audaciof introitam in ur- 
bcm teiitare: ipaimet enim Perfae videlicet, urbif praefldiarii, popola- 
ribof f uif portaf ref crarc abnacbant : nam legc Pera ica fugientca et igna- 76 THEOPHYLACTI 

Sotg rig niXag* fi^ yif ovr ilaoixhaadtu tov^ (^i^fmamSa^ 
IbifatiiAv v6fiOP M/ja9at. iml ii riv Ka^SaQtyav IfiXaatfti^ 
fiotfv xal Toilg vfifHn tfj avfitpoQa avvfnitld^ivro , mld^ovait ig 
tit ofxoi xm(fii9, ataxlaroig avtiv naQanifttfmvri^ Xoyoiq. 

*Hfii(fag ii xXivovarig H^amvatwg imirjfita &ogvfiiav t^S 
*Fa§fiaiX(3 axqaToniiif tfflvixai, uai iptjfifj iiiqQivai ivvafnv to 
Higaixiv mfifidXXiad^cu inld^ijov, xal Saov ovnw imfirfaia&ai 
fiiXXitv tov ;rapaxog. iwxovv o ^HQoxXuog o *HQaxXilov natffQ 
V 160 Tov avTox^aTopo^ xal itiQog tSv tffifioviav Inna^ovjiti, xal 
P 38 aiifjfif (pfaiafiivoi OQfifj axataaxifiog niQnniXovv, to fiagfia* 10 
pixoy &vi/vivovtig. xa\ avik thv fiowiv aqnxvoivtoi , iv ^ ol 
niQl tiv KuQiaQiy&v ivay/og anoiQavtig ivfjvXifyvto, xa} ovv 
Sttovai nQog tcI wlnjXii, xa) mQiaxonovaiv ix tivog fifyiattjg 
mQnanijg, xai ti noXifnov ^v i^avig, iml tolwv itg ti tQa- 
vig tijiv ^Qnaiv inoifjaavto xal ipivdxrj ug iv tfj inarxonjj ovx av 15 
B^P, &V& ti ^Pttfiaixiv inaviiyovtai. (6) ^y ii tivi fiolQa tfjg 
otQanoi^ ivad^avat&vxa aiQatnitfjv ^PiOfiaTov niQnfiXiyfavro^ 
titQaai fioXatg t^ auffia xoafiotfnvov. ilg ftiv y&Q tt(v vniQttiav 
XiXvvfjv M^dixig iiatig ig fiud-og itaivg aya ti XQuvog iQQiliuiTO, 
tuQog i^ ai inl &utiQov ;^«iXoc iviQd^iv itafQt^aag &vti^ito^20 
nwg ivititvito, &g xatd tivag diufiitQovg xiQaiag xixwa&oi 
trjv yXitittav Ta?; ivtitvnoig avftfioXaTg tiov axiiiav, xdmvd^iv 
fi^ ivvaa9at T^y uQiatia fivaut ra yjlXrj. niQinpiQito ii xul 
iiQatog itanofinfjv ini Tot; tvmvftov fiQuyJovog, initi ifi Xu^ 
ndQfj itiQav fioXfjv Mrjiixov dxovtlvv. avTrj roi xai f ^g uQiifjgiS 

▼08 aon recipl. postquain illi conTicia clixerant eioiqae calamitateai 
verboruoi contumeliis cumularunty cum prol>rofia eum sermouibus «limit* 
teniea domum abire perpuieruut. 

Vespere appctente tumultua repente in castria excitatur,^ manntoiio 
romor Peraia ▼eoiste auxilium, et iamiani caatra invaioroa. itaqoe Ue- 
raclioa Heraclii pater et aliua e dodlNia, expediti in equif ferroque ar- 
mnti , incredibili ardore luirbaroa exploratum drcumeunt, et nd coUea 
oaqne perfeniunt« in quo Cardari^ paulo ante cam fugienUbua conae- 
derat. cderiter in aummom evadunt, e maxima quadam specula proape- 
ctnm circumquaqoe petunt, hoatea nusquam cemunt. cum rem ad liqoi- 
dum candide indagajMenty ad castra sua royertuntur. (6) iam Tero 
alicubi in via militem Romanum cum morte luctantem oflTendunt, quadro- 
plid plact corpus saocium. immo oniatum potius. anperius quippe la- 
bmm aafitta Persica per Igaleam |>enetrarat, fixaque haerebat. alia per 
inferiua labrum inferne missa pene recta linea priorl sursum respondebat, 
ot coatrariis cuspidibns liogua ceo diaaMtri ponctis intercepta extarei et 
hinc Tir fortissimus os daudere neqoiret. bastam item in iaevo bracbio 
ei iactthim in latoro defixum habebat. atqoo boc Tuhios dua ▼irtuti opl- eiSTORIARUM n. 6. 77 

mv^ %d Imruffiop Ijv. oi ftir otp i^<fl TivrVfdxXuot Xig yw- C 
vaiif niQifQtifiivop jip agiajia &i(iifdtvoi alfiau, dLyifiivoi t^c 
^vyw^iag, tnoxovat toi ^nnw xul wg %hv /aQaxa iitxofnoay. 
itta ot tiplkxovjtu Ta /i«V aXXa filX^ Ta ifinintffoja ru odfiati 
Sxcd nagtl^uyovai , ti i* avu %^v nXtvg&v iitXh^ai ovx il/oy* 
inylfidvQitfiw yuQ &q iavxovq ol Tttt;ro if^ %ik Xilqmo^ xa\ Ma» 
XaowoQ Ji/viifiivoi fiiXittjfiaja, cSc ovvixifjftijiJii av%ip nal ^ 
fpvx^ %fj %ov fiiXovg t^oitih ii diluxiiwv ixiivog ij ^iwviiag 
To ifQovfifia rj KuXXifiu/o^ rj KvvfyuQog, ifxiaii ii %6 ^PtafiuTov D 

ioinoxaXiTv, w^ %wv Xoytav %wv 1u%qwv vntja9^uvi%o , ^p€TO ({ %i 
'Pwfiuixov iiij vivixijxig. cSc i* ol ntQnatWTig av%6v xaxirpO' 
cxov xal ugaa^tti uiajlvovg %Qon(uov ^Xtl^av, ifiaadvi^v OQxotg 
Ttt ^i^aro. iml ii *Pwfiutovg ovtoic ininvajo %i^v xovfijv xuji 
%ov niXifiov umvfyxuad^iu nXua%iyya , JliQaaQ ii %ijv ivav%lttv 

ISQonfjv, %w fiuQii jfjg fjxjfjg xad^iXxofiivovg nQig n%iiifiu%a , dva^^ 
oxiQtt]aug %w ua^fiUTi, fifya %i nuQUfiv9i0v xal %ijg uXyijiovog 
^iXxjrfQiov vnT^v avro; To Xiy/tftivov , xai %i %i9yuviu Xoiniv 
txaQaiixti, xal T«j/ vivfiUJi joig 0QWV%ag wtmiQ vntoiuvav tfni^" 
ifuv dfiiiwg dno %ijg nXtvQug Toy Mrjiixiv ixtTvov xu\ itafiir^' P 39 

SOTor ^oyoxo* o^ yaQ tvQriaiiv joiovji %t uXXo iipiiiov dyad^iv 
dnoi^Qtat^iu Toy vni atXrjvfjv Tovror xoofiov vni^iQxifUvov. %ip 
ii dQiOjta quai %ov xu%aXiyov ytyoviviu %wv KovuQ%onuQ9iav, 
ottw J^v TiQoaijyoQluv tnnpiQOfiivwv %wv iv DtQoia %^ niXu J!?v- 

taphiiiai fuU. ieitur Ilcracliuf et comiies langiiiue ^eneroso ondif|ae 
Moantett preecrarufii illum bellatorem aiipicientes ^ eius auimi exrellen- 
tiam admiraU, in equum impouuiit et ad caatra perYebuiit. deinde alii 
caetera quidem tela e corpore trahendo educunt: sed qiiod in latus con-> 
tortum erat, edneere formidabant, invicenique siisurrabant qui Chironis 
ct Machaonis inventa exercebaiit, cum sa^itta siinul aiiiaiam exituram. 
•t Macedo ille (inimn Ijeonidas ina(;naiiiBit»te aut Callimachus aut Cy- 
niieicinis: sed satis iili ad (•iariam crit, »i Rooianum uominemus) ut 
▼erba iliomai subaniniadvertit , percunctatun est an penes Romanos ti- 
ctoria staret. quod ubi circumstantes affirmarunt et Latinos erexisse 
tropaeum dixerunt, rei confirmandae inraiAentum petivit. ergo ut Ro- 
maaoa lancem levem re vera, Pemas autem lancem deverKentem (ex eo 
aQod victi aint, quasi quodam pondere detrartos ad cadavera) in prae- 
lio reportasse intellexit, ipsa respiratione ingentem animi exultationem 
dodaravit , et quod dicebatur , dolorem eius lenivit ; ac de caetero ho- 
ram sibi noviMimam exspectans, nutu praesentibus blandiebator qoodam- 
modo« ne illam Persicam et inclitani amndinem e latere sibi extrahere 
paroercnt: uon enim aliud aeque bonom viaticum sub sole se reperto- 
mai , quod excessurus ex hac vita secum auferre posaet. hunc strenunm 
vimm ex albo Quartoparthanorum fuisso narrant; quo nomino appellati 78 THEOPHYLACn 

gtaq xac iiaxQipikg noiovftfrtap, Inti Si to fi/Xo^ to Imd^avA^ 
tiov rijg nXiVQ&g vml^fjycro , avvi^OQfin ^ fnyaXtj ixiivtj xal yiv^ 
viXiovdrij rov aQiOxioiQ ipvxV * *^^^^ ^^^ ^^ ^HXvmov noitjTiHuif 
Innyofiivti itifixicd^ai ymglov; aXX* dtuxvvo^ai fiv&(o n^oTiY/Xo- 
xl^iv rb rwv d'fiuftftiov u^fiofta. 6 

B *0 ii argurtjyog rfj imovajj t^iraaiv rov onXiuxov im^ 

noltjro , xal iwQoig tovc rguvftartag ifiXofgovJjaaro , nat XQv^ 
Ciog x6aftog agyvQi^g n uqu rijg t^/^c avrtioaig ^v, xal rtp 
fiirQfff rwv xivivviov rijv uftoififjt* iruXiivnviv ' roig ftiv yuQ u^la 
i^Xov ivroXfttug iyiviro, &XX(o Jligatjg Innog KaXoc fiiv ig (ytuv 10 
Aya&og ii nQvg noXiftov , &XX(o xquvog uQyvfiov xa) fagirQa, 
iriQ(f uanig xal d-dQul^ xal ioQura, xa) roaovnav ixXrjQOvofiow 
^PwfiUiOt xrrjfAurwv Inoawv awfturtov o noXiftog, fnaovatjg i* 
V 161 ijfitQug itiXvciv h (rrQurtjyog r^v ixru^iv, iYg n r&g noXng xal 
Tcl nuQuxiifiivu fQOVQta to nrQWfiivov il^iniftniv, onwg uxt^XS 

C aoiTo xu\ Tjnloig rtal ftayyuvivfiuatv , iQyoig j^axXtpaov, rag 
%wv rQuvfidrwv uxftug xanvvdaoiro. avrig ii rb Xotnov uva-' 
Xu/Sdv rrjg ivvufnwg laftdXXit ig %& rwv Mrjiwv. xa\ Zaa rwr 
JliQaixwv nQOfttj&iiug ixtjQiviv^ ihaaxi xaxwg. xal uvavrayw^ 
vtarog ijv fj ^Pwftaiwv hQftfj xul ivadvrtjrog roTg ivrvy/dvovaiv, SO 
7. *0 ftiv ovv *Pwftatwv arQurtjyog in) rfj *AQfyivtjvfj /jdQ^ 

P ofa ng XaXXa^lf im&aXdmog ^ Quyiatog axtjnrog ivnpotrtjai, 
xai rijv TliQawv noXintav uQyaXidnQov iaxQ^oaro» ol ii r^c 
^AQ^vfjvf^g olxi^voQig vno ru t^c }^C ii(f^^iv(ifi(xra xanivopro * 

fimt qut apud Berotam Syrlae morabantur. ubi telam roortifemm e la- 
tere extractum eat, aniroa illa magna et generoaiiaima Tiri fortisuroi iS- 
■iiil erupit, ad campoa fil^fios, ut poetae loqountur, properans doTO- 
oire. aed elua triumphi claritatem pudor eat fabolia elevare. 

Dux poatridie de militibui c|uaesivit, et vulneratoa donatlTii boma- 
niter eat proiecutua, animique non imbeliii aureus et argenteua omatos 
qooddam pretium erat, et perioilurum roodo praeroia reapondebant. huie 
coliata dignitaa animositatia merces erat; illi eqoos Persicus as|>ectu elo- 
gans et bellv idoueus, aiii galea tr^entea et pharetra, alteri scutnai 
cum thorace et ha«tis. ad suniroam neroo ex Romanis indonatus abibat* 
ad meridiem dux solutis ordinibus saucios in opplda et castella drcum- 
iecta misit, obi lenibus quibusdam roedicamentis arte medica eonim tuI* 
oera confota sanarentur: ipse cum reliquo copiarum in Persidem irmm- 
pens, quaecuiK^oe iiullo erant rouniti pmesidio* infesta habebat; et per- 
ruropebat omnia Romanoram iropetus, nec ooram vim obfii austioer 
poterent. 

7. Ergo dux Romanus in regionem Arxanenam band aecoi qoaa 
tnrbo marinos aut violento impetu vibratum in terras folmen aese inlerret 
et Persidem atrociua incursare, indigenae terrae cava aubires nam «t HISTORIARUM H. 7. 79 

*iw ywp fxilrovg tg ftd&oc SlKtiv mwv ivr(fwSf5p ohoSofifjfiu^ 
T«w xaraaxivuc: Xoyog ig ^fiug htdflfifjai. totyafovw Avi rat;- 
Tug i^ rug vnoyitovg xarayofyag tj aonfifla rttag Offiaiv airroXg 
am&tjaavfi^no. fiiv ovv yt iral Sfrovg xal fii^ag Iv rotg xoi^ 
5 Xtofiaaiv hafntvovro , (fvXaxijg Iv xaXi^ that ravra iiavoovfit- 
roi. fitr^ ov noXv ii xaraqwQOi ^Pta^aloig lylvovro, ngig n 
figaxi r^v aYa^riaiv nagaxXtxpavrtg , r&v iaXtoxonav ra vno yijv 
l^tinovrwv ^varriQta xal imdtt^afttvwv tlg r6 iva^ig to inlQ^ 
Qfjrov. xal ovv ijyoig untntiguivro *PoffiaToi rtiv ini yijv ifUfoi» P 40 

iOXtvovrwv, xal TfV avroTg 17 Siu rwv unrjxrjfianav inontiQa Hyyt^ 
Xog a\lftvdi]g, ra rwv Xayovwv rr^g yrjg itr^yovfitvog oQyta. xai 
fitvroi uvr^yovro o\ rrjg //(i^Dff iyi'^c &ontQ tx rwv nv&fiiviav av- 
rdht rijg avftfivandog yijg im SovXtov f]fi(tQ, *ya t^ Ixtlvm 
rQayfoSfav rQaytxtittQov afprjyrfawftat. 

15 HXX* oTt "^PwfiuTot intnovovv iQtfioStftZvrtg ri vnox^tvta, 

xa\ ri^v ix^Jo^fl^ '^^'XV^ ^^^ unlSQU rb fiuQfiuQOV, orQoront^ 
Stvovai Xotnov ufiffl to (fQovQiov rit XXoftuQtav» r^ S* intovafi 
SvSQtg uvroftartZuvat Sio uStXifo) to ytvog, uStXtfol rijv nQoaU 
Qtatv, xal rto ftiv iv\ ovofta JMuQOvd-ug, rt^ S* irtQtp *Itifitog* B 

iOtiftifta Si r^arrfV ffytftovt rijg l^Q^urtjvijg. int\ S^ fjiroftoXfiaav 
xai T^c '^ov tnQurtjyov fttd'* IXuQtag diag f{i{vivro , ri rijg tv^ 
voiag Xoinov f^v avroTg ntqtanoiSuara. rolvw int\ iv rotg noX* 
XoTg riig nQul^Hog o Xoyog itni nQtafivrtQog , tvyviiftoat nQtarSv 
rtatv ofttXtifiaai tof aTQuzfjyov taantQ vniatuvov, xa\ ravra Sij fama accepimiif , domicilia in formam aatronim lubter bumom extmcta 
hahent. iirointle tunc in huioscemodi subtcrraneifl diversoriis illorum la- 
liia thenauri instar erat recondita. quiuimmo panes quof|ue et placentaa 
io cubiiilfuf illttf reponebant, arbitrantcs ea cuMtodin cumnKKle atfervari. 
non dlu poft, ubi ne pauinm Romanis quasi snlTurati fuerant, captivla 
quae clam sub terra ficrcnt euuntiantibuK et serrota in apertum prufe- 
rcoiibut deprehcnduntur. l»itcntcs porro soni repercussu investigabantt 
ea expericntia, ut niinime rallax nuntia, qiiac in visceribus terrae ar- 
caaa patrarcntur, indicnbat. verumenirovero Arzaneni inde velut ex imo 
terrae s^rom>stidis «uae ad servilem diem, ui illonim trafoediam magif 
ira^ice dcclarem, cdncebantur* 

Honinni ubi subtcrraneas pervesti{rar« tenebras desierunt, fortu- 
naeque barbaroruiu in suromnui roiseriam transierunt , delnceps ad 
Chlomanim caiitellum oppugnandum discesserunt. die altero doo, fra- 
tres gtMiere, frutres aniroo ct voluntate, quorum uui Mamtbae alterl 
lobio pareiitei nomen dixerant, et ambo Arxanenae doces militares, 
spoiite ad Romanos transitionem faciunt. Iiilari ducis aspectu dignati, 
omaeiD de caetero curam adhibueruni ui ei beuevolentlam loam nava- 80 THEOPHTLACn 

IxiTwa t& rtjg ivpoloQ Q^fiara ^ ^^iJ fioiXoiO, avQatffft, 'Poh- 
§iaioi( T^ HQfyiPfiv^v ImxTi^aaa&ai , x^9^^ uvug ^M^tC iniiil- 
C l^o^iv ovx 1}xiata uavXovg. txii iiik to tQxog tov i/vQiifiatoq 
itifiaad-ai fgovQia 6 ttig ivfiovXlag iyxiXivitai tQ^noc* ** tmav^ 
%a ^v td nQwta tijg t(ov fiaQfiuQmv nQog tbv atQaTfjyov iiali^ 5 
iiiog, ovx Sno ii xul tffg tov ^i/ioroc itavolag tu QTffiata * 
iyXixito yuQ o ti 'Ptofiaucov t&vvopv atQatomiov toiovttav i^ 
ttva)v imtivl^aad-ai xdQOfv * titag ii ii& tr^v inoQiav tfj t^g yvd^ 
Ciwg avafioXfj t^v imfioXr^v ifiiufyto» ontivixa yovv o atQUJti^ 
fog tiav tOiOvtMv uxQoafifitiov fHtiiXfitfiv , waniQ tQfiaiip ttvl 10 
niQitvxurv fntd tivog nQod^Vfiiag avvtovov toi^ vnoatQuttjyov 
iinoniftnii ^HqukXhov , awanoatiCkag avttf xal tovg iQfifp^tug 

V iffl ^^ ixvQiifiatog. (8) *0 ii KuQiaQiyuv toXg *Pa)fiaioig im^ 
otQatitaag, nXrf&ii oi fiuxjfiiav iXk* liidtag SviQug iwaXlav 
^X^ffiutog, val ifjta xa) vnofyyiiovual xaft^Xatv nXfi^iv avXXi^lS 
iufiivog , ig tb nQoaof ixtiQHm xal xoftnog tig fjv uXi^itug xf 
Qivmv, t&v fi^ ovta^ ixirttav nQayfidtofv avaxtaafiu , waniQ 
inl axfivfjg q^ivdxri tivl awtiS^iv tiQatovQyfifia. awtvyxdvu 
toiyuQovv toTg ifupi tov *HQdxXuov, inl xataaxonjj t&v x^QW 

P 41 noiovfitvoig tijv nQooiov. iixoai d* HviQig^HQaxXitio awitnovto*2D 
avx iaiir^ipoQow ii tjj ufiud^iiu tov fitXXovtog. oi xQdvog tijv 
xiipuXfiv iiHfvXattiv , ov &afQulS tb niQiattQViOv , aiifiQif uvtt^ 
fiuxog aiiriQog, VQxog aiafidtofv avfifiaii^ovtarv niQnpQovQovfit^ 
viov xui avvtnofitvwv, fiid-i^Xwi y&Q avtovg to iviixifiov * ov 

rent. aniA v«ro iDiilliii {n rchoi Tcrba factts antei^rediuntor, priimni 
aflatu ei «ubbUiidiuntur, aiunUiue, fi Arxanenani tub fe redigere Telit, 
loca qutedain propter yalluoi qoam tutiMinia monstraturoa. ibl soadero 
•e utl ca«tellum exaedificet. bin primum dictia duccni cofflpellarunt; quae 
quidem ab eius mente et aenteiitia band abhorrebaot. lucum enim ali- 
quem iatiofcemodi nancisci concupiiiccbat : interim dum eo carebat, qula 
nondiim cogiioKcebnt • impreMioiiem urgebat. hoc itaque audito Tclttt 
quopiam insiienito lucro impense gaviKua, hvpostratecon Hcradium, et 
oim eo muniti illiua loci promifforeii illuc mittit. (8} Cardariganuf in 
Romanof expedltione mifcepta, hominum qui arma nunqoam tncttfaent 
■ee Bfartium bucciuae fonitum aoribuf fuif aliqnando excepifsent, prae- 
terea iumentorum camelorumque conquifita multitudine, procedebat. aed 
erani remm umbrae tantummodo , nihilqoe aliod qoam yanitatlf plena 
oftentatio, Telutl com In tcenu|i ad ludendoa fpectatortf allqoid prodi- 
giofiof indodtiir. occorrit igitur Ileradio, ciuff|ue vigioti comitibof, 
qoi omnef loca foeculatum inermef, futurorum ignari, prodierant noa 
galea caput muniebot, non thorax praecordia, fermm ferro redftenf, 
•eptum una gradientium, et corpora tanqoam coftodia atque praealdiom 
dugenf atque comitanf. adepta enim cdebritaf oof eaoUiTerat, ▼ictoria HISTORIARUM H 8. 81 

yuQ ftxrj InlcTtttat M tijg ovr^; ajiQfSrfjTO^ StafvXttftiiw rit 
iqianiaana. 6 ftiw ovp *HfdicXiiog in^imig yivofovog rov ^co- 
fiaroc ti roXfiuv vmxQlviTo xal Ttjv nq^aia q>OQ&v XttTiaxtlfia» 
t/^to (piQic^ai' St€ di naQiyvfivovTO xi aofiCfitt, twv noXi^ 
Sfilm naQtyyil^ovTiav xa\ fiiXXovTtav aq>latv avToTg avafilywa&ai, b 
nQoanoi aiv Totg iftfp* iavTov iv fiiTidQiff X6(fif Tivl, tov ii 
ivoftivovg tag avToifg Ttjv oQfiijv iniflaXXovTog , ndXtv in* KXXov 
Xoqop fiizifiatvov, xun* ixiivov av^tg iig ixtQOv, xal Tdtg vnaX^ 
laYaig twv fAttatfoiTr^anav Tug twv noXifiliov intfiovXug itixQOV^ 

iOaavTO. xal vvxtwq dg t6v OiXtnntxbv ninofitpiv ayyiXov t^v 
paQfiuQtxijv i^^ayoQivaavTtt itfodov. oxr^/xu d* 6 aTQaTfffdg 
xovxovl Tiv oTiiaToXov ig tt^v iavTov axtiv^v iaaQaftivog xi fioQ^ 
paQtxov ijxtjxoii iv Tfj voTiQttia iniTi&iad-at fiiXXav, awayiiQit 
Tv aTQaTiVfttt itvQO xaxitai niQtaxi^fi^ov xal TfivjiQfyvtjv^v 

iSXvftouvofiivov , nQoaTal^ag niQtXaXfjaat x6 avaxXtiTtxiv fttXog t^ q 
oihityya, ^ fiiv olv xaTiXiXdiii, ol ii fHTtt ovvt^vov anov^ 
i^g nQoaafitXow Tip ;^opaxi. ZafiiQTag H Ttg iv^Q ovTta t^ 
nQoatjyoQlav niQtayofiivog (t^; tov XXofittQwv i* &Qtt ovTog 
itofQovQttg Tag tpQovTiiag aftmixiTo) tov (fQOVQiov Xdd^Q^ 

^ixtltXd^dv a^fif/T} otQayit T^g ^Pwfiaitav ivvdfiitag, xal n^Sa^ 
ttatv TjQifitt Ti xttl fiditjv, xal TOv^Piafittiov ix nXttyiov ftaxifiov 
ytvofitvog aniiQa, xa) ror^ ufnpl Tdi^ KaQiaQiyAv ttVttfiiywTtt^ 
ovKOvv 6 iQaniifjg o IllQarjg noitjytt ti OftitfvXov, xoi naQdyit 
ig Ti avTtftiTfanov Ti^g 'Piaftttitav nXtj^og , xtaQiov ti iit^ vno^ liqmdeii nEtani infolent ac loperba cst, et re fortiter geita •nlfflof la 

Ceterita fimitite ooottantiiaiie confervare nefcit. Heradiui conBpecto 
Uam fftobo attdaclein aiaiaiare et nlteriorem progreasaoi fingere. ▼»- 
nna ubi Eoatea propiorea facU ae prodiderunt et ad depagnandani para- 
lof deoioiiatraront, com aodia edltum coUem petit« eodem illi indtato 
•eijnantar. Romanl in aliom coUem tranieant, deinde rorsaa in altom, 
iiiqae tranaitionibua boftUem ab se vim arcent, et nocto ad Philippicom 
■ittont aui eom de infeato barbaromm ad?ento doceat. Pbilippicos obi 
Bontiam in praetorioro introdoxit et de barbarla narrantem aodi?ity cra- 
ifiao die impreasioncm factoroa exerdtom hoc illoc difisom et Arzan»- 
aam depraedantem recoUigity mandana otl toba signom receptoi daretor. 
6fn^i toba: militea ad castra certatim advolant. Zabertaa aotem qoi- 
dam Tocaboloy cui Chlooiari concredita erat costodia, com ex arce clan- 
destinus sineqoe ollo strepito se eduxisset, extremom Romanorom agmea 
seqaebator; aensimque gressom promoTcbat, donec eoa trans?ersim re- 
•piciens fuga arrepta Cardarigani caterrae se immiscoit. ita fogitor ille 
Psna populariboa yiam pedibus pracity eoaque ez adyerso Romanorom 
ia locam propter pactficam moiiiUoQem ab hoatili accessn aecomm addo- 
Tkcophylactu», 6 ^ 82 THEOPHYLACn 

I> Sil^ag, tfiSw nwXvfitpf iiu to tl^tivuTov toC IxvQ^ifnno^ ola 
YtiQ Tic fitnltrig uiSfatfiog x^^f*"^ ^' f'h^ ^^ fifaop vnTJv, luaxt' 
Quv Si Sifxqivi SvvafuVm ovvr^nlaTUTO yuQ o fiugfiufo^ iS^ avx 
inofiivovaiv 01 nfQaai ufifaiog notg xal u&qSov to vivtxfixig ln$^ 
ti&ffiivov, Tfi viUQ^ jwv djvxijfiUTWv noXifituv Jh/nv fpfQnv o&e 5 
fxovtig» Stu TOi Tot;ro o ZafifgTug Ig rh uvTtn(fSao)nov avA xS 
XiTXog Tov (fiiQu^yoQ t^ IltQaixov IftinXwauTo. uai ^v 17 90- 
Qnyli fiiTulxftiov waniQu TUffQog avTOfiaroc » qvXu^ Ttg Styud^ogf 
hnotfQuv ntativofifvog Svvufuv. Vv&a Stj ol ^PwfiuTot tc xul ri 
fiuQfiuQOv ovK oX/yov SiiTfXtaav xQOvov, to Si *Pcd^aix^ t^c tO 
Taq Qov i^uXXittia^ut xuTWQfyiTO p avfinXoxijg itfiffnvov. toS 
Si IIiQaiHOv tijv initfOQiiv &noKXlvovTog Si& Tfjv naQafiQafiivov~ 

P 42 aav qniQaYya, Tfwg uvaxiox^v ifSvog IXaftfiavi. fiiT& rovTO 
ytvovTUi UfQaui int Tik v&Ta tov 'PotfioTxov, rljv &faw wxtI no- 
QUKXftpavTig' niQtvoatovat yuQ Xad^Qutof g mQntvxXiiaavTig TtjvtS 

V l^ q>4iQuy^'u, xal niQiffOQu tfjg fiuSlaHog KutSntv ^Pwfiutiov lytvavra, 
navtiv&iv u6ituv ta/ovai JlfQaui vlvS. Tug vniQiaQitag tov oqov^ 

CTQUtOniSiVia^Ut , Ivu ^SQVTUt TO XXofiaQUPV. TOiyOQOVV *Pi^ 

fiulotg avvffiatvi t&v iHitai anuQuvTag vnh Todg nQSnoSag cov 
oQOvg StoQVTTitv Tfiv TuffQov. ig ToaovTov ayxt^vQot Ti Ka) yiUfD 
B Toyic iXXrjXwv al Swuftitg jiyfvovTO f wg xo) t^ iXX^Xmv awit' 
vut ifiavrjiv xai tov xQffiittafiUTog twv Innav ig ri TQuvig vnoi^ 
a^oivia^at, Stu toi tovto t^c toi^ XXaftmQAv noXttQxtag 'iW- 

4. vnofLkvovitv et inox imtdfffivov IP. 11. t^^ifnvov lf« c)t. naiB nt concilUtor aK()aS« r»vorenduf , tn mndio ▼nstuc hlatnc 

Krofunila ▼allia luberat, qoa« utratque copiai diriaebat. noverat qnipfe 
brbarui Porsaa confertiin irruentibvf victorlbof Ronianii citra n^dinm 
tco IntervaUnm parcf haud futurof , qnorom ob acceptam recena dadcM 
ne vnltuf qoidem intueri auderent. quamobrem Zabertaa loco oppofito, 
in labro seu fumoM margme ▼allia mannm 'Porficam explicnt; entqo« 
illa vailif Inter ambaa actof ceu fofsa naturalif et nt fidelia enitof ntri- 
qne eBerdtui conftituta. moraa ibi Romani barbarique lonfaa traxerani. 
cumqne illi foffam foperare et conferere praeliom €oncupifcerent« hi 
hoftif improffionem ea oommoditate dedinarent, Interen caedinm Indn- 
tiae agitabantur. poothaec Perfae nocto furtim apecnlati poft terga Ro- 
manorum evndont, occulte fiquidom vallem circumeundo iliof poct ao m- 
linquont, atquo ita In ivgum montif « nbi Chlomamm caftellum eral no- 
dificatumt libere et illacfi pervcniunt proinde Romanl ex eo looo mo- 
ventef nd procorrcntem in ioM montem vallo caftra communinnt. tna 
pono lotOT •« propinqoi ac Tidnl «ffant, ut ot mntnn Torbn poiclpormii mSTORlAnUM 11. 8. 9. 83 

fioToi untxf^^i * ov ^up oUp u ^p to ffovfiOP aitavc %o 2of* 
now nagaarr^aio9oum 

.9. Tjj S* Imoioji Itfiffi nQiSrfjv xfjg pvxrig fpvXaxr^v, vni C 
T^p fiuffvruTOP vnvov , iiog xt dpTJxiaTOP riv arQOjfffip itiri^ 
5 ^|c m} nQig unoigaatp naffdXoyop rovrop tiffifjnp, ovmo^ &q 
i1x% iiovq, Inkl Tov iilfiarog ovx ologn ^r ffigw r^ V^iov, 
^Xiro &mtap, ^tiiipl r^g &paxofp^img ftrraioi^g t^c inoftirfig 
nX^^^og avrtf * ig roaovrop iXtiXuxii ivpufiiwg 17 xarunXtilltg, 
nahot %o0 lUfjitxov avx upr/fgonop J)^09to( *Foi§Aaloig ri ivpa^ 

10 o&iH , xai fiiprot xal tov Xifiov ttg tA Ioxvqop ro fiugfiaQOP na^ 
f^dXlfiavrog* imfialpit yovp rov Itiq^ovfianf arQurfffig rh ti;- 
ptxavtiM, xatQov inh ^PtOfiu/ovg vnuQXOProgf ovxovp Si/fiara xal D 
ffofiot ^o^fiot n xnl unoQ/at rip *P€Ofia\xS niQtn/nrovat* xai 
To juutip unag^yoQfjrop * aaiX^ptp yuq pvxri iftfixvpirom of fth 

ISo^ itig^ivyop, xal it^pvop rtup urQan&p rik ivat^oia, xai fiirA 

MiPivptap rig inofotrriaitg imno/tipro , xai i Xoyog rijg inoiQo^ 

tmg Ipf upiliiraarog* ol ii fiuQpuQot itfinoQovp rt up naXoft&P'' 

rat ^PoffiuTot, xal ivai€ftxrog ^y^ xaruXfjitiJtg. <n)QQiovat toi- 

pvp Td nXri^fi r^ fna/rfi r^ tfuQayyi , xat t^ata/otg xaxotg niQi^ 

Mifialkoprat, iv axoroft^pjj roip vno^vy/titp ip rfj rutfQtf HaniQ 
StoXXvftipt&p roTg iXiad^ijficuftm rwp ii *Ptofia/oiP trvarQapofiipoiP 
n xai uviXmofiipo}p , tad^ovpronf n xa\ tod-ovfiipiop raXg lUQt^ 
rQonnTg , Xiatp orx r^p Ixi/roig ivQiTp rov avpixoprog * TOiovro 
%€ xaxop ufia^ta tnQorfiyov umxvfiai. xul poi fttlt rop, iYy§ roS ot cquonim biniijtof clara exaodireiit. qooclrca obtidioaoB caitdD ▼dQt 
iMxpagiiabiUft intemiittuiit. 

9. Die aequenti circa prUaaai ▼igiUfin nocttf , caai prima quiea ar- 
toa irrigat, inmenfua quldam paTor duccm ad fugam ratione ca rtnt am 
foriaTit, qui cum terriculamenti infuttom ferre neqoiret, ee prorlpuit, 
cam nemine de copiif fuif re communicata: adeo adreraariof exercitoa 
iUnm percolerat. ei tamen Feiaae viribua inCra Romanof , dira inaaper 
fime aCfligebantnr. dns Aphumof « locum ee tempore Romanomm pro- 
prl«m« pervenit. binc terrorea-, timorea , tnmultoa ei inopia conflUI mi« 
Btca inceaferunt; nec inveniebatur uUum In tanto awio aolatiom , cor 
per noctem illonem ac tenebria horridam traberetor. per viae igitor dif- 
ncilef et inviaf pericolofe fogiebant; iiec fat rationli In foga. barbari 
dobitare c|nid Uli molirentur, nec eoruro aafequi propofitom. ad TaUem 
foeaamve in medio confluunt. Ibl detrimentia multantur ingentibof « com 
per tenebraa noctU inmenta aarcinaria in profundum delapaa prope 
Miterirent, miUtea condenaati et explicali, impellentef et impolal. dom 
ao bnc llJoc conyertont» ab orgenle caao ae expedire nen ▼alerent. 
taotam Tim Incomaodi atoltiila duda iovexH. aaae (Ita aw Ma ln- 84 THEOPHYLACTI 

ntQtnKaS SUa S^xa nmSoQia , twxmf ir^xa xw ni^tayofiivm 
P 43 T^ unoaxtvffP uno to^ xafttxog xul StvntjQiTOVfiUw Tcp fiuQ^ 
fiuQif , nutixiXuSrjiauv Iv iKitrtj tfj fi^ilQu , w^ uti S^ t^c nXi^ 
dio^ %&¥ IliQawp avvino^irr^Q uvxoXq nu\ oaov ovnm fHtuXfiyHh' 
fiivfjg rov rpovov, xi 'Pwfiuixor unuv xaruiioXoAi avvjuyfta, 
(tfC xtvSvvivtiv, olftat, xut uY}'iXov rijg avfttpoQuQ unoa(i^a9ou^ 
roaovrov uvroTg xuxov ul rTj^ ufiovXiug Xayovig tiSlvfiauv. xal 
oi'i' vao Ttt itaOtvu xuravyuafturu mgia/j!^ofiivov tov axorovg, 
fAoXiQ To *Pwfittixov Siiliu)dtviro arQurtvftu , xui ig to jigiovfttav 
ftirnfiiflul^tTui. ivTtv^tv fiXuaipijfiovat Toy aTQarr^Ybv ul Svvur- 10 
ftag, xu\ wg in^xoov ixwfttiSovv avtov. rb Si HiQatxhv a^o^ 

B Xuitag xa\ ^Qtfta nuQtlntro, ovx iO^uQQn yuQ ig to q*uviQov x^- 
Qug ififtl^ui * ov yuQ xuruffWQOv uvrtii iytyovtt ixStifturovftivav 
To noXtfttov. ovQuyovat rotwv , xut ru xuroniv rr^q *Po)ftui<av 
SvvufMiOK To^oic ifiuXXovxo. iirf To^ci^oyTo Tf ol MtjSot waniQ 15 
in\ axonw' rtjXixuvifj ng fjv jiurtvorv ^ fttru rijg uxoafttug 
inoSQuatg. roiyuQovv fiuXXirui xu\ ftta rwv xXtvoq^oQWiv f^fitS^ 
voiv rov arQurfjyov fiiXti fiuQfiuQixw, xu\ ruQu^^og ig Td nuQtvOi 
V 164 inavfararai' nuQiftoQtpovro yikQ 17 717/^^ otg oTa xa\ T^^aTio- 
qxnv^g TO0 arQurr^ov uXovatjg vno r^g noXtfitug ;iff i(»oc« ^'^^^ 20 
TovTO rtJL fiiXfi rfjvtiXXwg ufplnruvro , xu\ ftiytaru^Pwftaiotg Sa-' 
nSQ&ftivov rQavftara, Sftwg ov avviniO-tro iiyav t^ unoSQuait 

C To fiuQfiuQov, rovro ftiv SiStong, rovxo Si xu\ Siavoovfitvot 
ftfjXavSa&at rt ^Pwftatovg xai nQoxuXvfiftart unoSQoaio^ ntQt^ 

11. «g] noniie ig? 

▼erit) §\ de Perilft non ampliui deceni« lefYan inonini qnl fupene- 
ctilc cattrenii clrcamvehendn nitnUtrant, tuni damorei edidlMent, 
mtnum Pcrfticam n tergo eiut iniequi iam iamque ab e« caefum iri, 
agmeu univeraum peritiet, atque, nt opinor, ne nuntiut quidem ca- 
lamitatia lopcrfuiitet : adeo magnum malum temeritaa et amentia iUla 
pepererat. ubi dict coepitv ditpultit undique tencbrii vix progredlun- 
tur, «t Aphnmit cattello tuceedunt. illic probra in «lucem iaciunt, et uC 
privatom dictit aculeatlt peritringunt. Pertae tenttm et taciti tequo- 
Lantur. quod enim terrore exagitatot netciebant, aperto Marte cum eit 
ferro decemere non audebant. extremo igitur agmini inhaerenter pottre- 
mot tagittit haud tecut quam tcopum appetebant huiutmodi fuit Lati- 
norum illa confuta et perturbata tnga. vulnerata ett etiam telo barba- 
rico uaa dudt mula lecticaria, onde derepente turbatfo, fama Tulgante 
etiam impedimenta tive tupellectUem ducit ab hottibut captam ettc 
tela deinde haud incattum volitare, et Roroanit lucalenta portare val- 
nera, quaoooam fugientibut barbarl non admodum inttarent, tlmol quod 
timerent, mb«1 qaod Terereotnr ooquid Rooiaoi aachiiuureatiir ▼afinuii- HlSTOniARUBI n. 9. 10. 85 

nltJM, i u uv fSfj aitotg %i navovfy^fia. Imi di fttaovvtog 
ijXlov Snavxig wg tof oxQaTrffov Irri&Qotadr^uav , vfiQug xal 
unoaxatfi^tAa wg xdp QiodwQov vnh xw ajQuxtvfiattap ovvIq^ 
Qti. x(f Vvxi ydiq olxoal xr^g intaxonijg xug fQovQug iyxi/jiQt' 

Saxo ' o ii ixioii iavxiv xfj Qaaxwrr^ xaxiQa&vftfiai xov novov, 
xal xo xaxhv irtiv9iv x^9^^ iXdftfianv» ^Aa> i* vno tov TlfQ^ 
atxov xal x& x^g anoaxivijg xwv 'Puffia/oiv, xai niQttvyxdvovai 
niQaai fiiylaxif xivi aya&t^ * o hfiog yuQ ilSiwato , oiti xtq tv- D 
Qowog unuQaitfjxog x/P^Xinwg atfiatv avtotg imxiiftivog, o ii 

iOatQatf^ig xov Nvfiq^ov noxufiiv iavi^^axo ftixa ftiytaxwv xtv^ 
ivviov itaviaag xf^v inavufyvl^iv , xui ovxia Xiuv ulaxQwg xijg 
ilf^ix^C untiXXuxxixo, xfj i* vatiQaiu tfj *^ftidfj nQoaofttXti" 
aag noXXtiv unofiuXXitui ivvufitVf xov IliQaixov xtk vwxu xtjg 
*Pwftaiwv ivvdfiiwg niQiXilQOvxog. unoxaQaiox^aug i* 6 atQu^ 

IStfjyog vno xo iQog xi 7^aXtt tpQOVQia uviatfjaaxo. xui firjv xai 
xu yiyrfQuxoxa dviQQwai , nuQiifitva xi xai inQQVfixoxa xtu ^qo^ 
ftf xai xw noXiftif, wv xi fiiv nQoaayoQivixat 0a&u/wv, xo i* 
hiQovjiXaXiiaog. niQtifiaXi xi ipfovQoig iv uvxotg , xi ^KuXH 
oQog ivxiv^iv nuQuxaxi/uv iny/iiQWVm fnxiiiiov ii xw ^Hqu-- 

%iKXiiof xi aiQuxiVfiu, uvxig i^ ini xljg Xvn^g MaxaxXv^ofiivog 
anofiu/og f]v. 

10. *0 J' 'HQuxXiiog xi onXixtxiv ituxu^ag xax& xik na- P 44 
QVTnia xov *I^aXS axQutoniiivitat. ftiv ovv yi xa2 tov noxa^ 

1. fitoovQuvovvtog nialia. 

«lae faciDQf fugae tegiimeDto absconderent. ubi sole mediuiii coeli te- 
RCiite oianctf ad ducem conveDere, contumelits et scommatis Theodorum 
lacerarunty cui ipeculatoris munus re Tera imposituio fuerat. sed is otio 
et iaertia languidus laborem ignaTiae postbHbuit, onde boc malum deinde 
propagatum est. Persae autem sarcinas et apparatum Ronianorum suo 
maxiiMi bono diripoerunt: famero enim, qui velut inexorabilis quidaa 
tjraonus eos acertHS vexabat, depulerunt. dux ad reditum incumbens ei 
Nymphium flumen pericnlosissiroe tranans, insigni cum turpitndine seBt 
a PerMS servavit. postridie Aniidam accedens multos de auis, Persis 
ultimnm agraen carpentibus, amittit. moratus apud Izalam montem ca- 
atellis prospectum ivit: nam et vetusta confirmavit, et longinquitate tem- 
poris obsidionomque inioria luxata et soluta restituit, (|uorum unum Pba- 
tacfaon, altenim Alalisus nomioatur. prarsidia item imposuit, montemque 
de caetero illis custodienduro tradidit. praeterea exercitus partem Ue- 
raclio tradidit: ipso noesUtudine obrutua ab armis vacationem sibi in- 
dixii. « 

10. Heraclius agmine composito per plana iuxta Izalam secundum 
fipaa Tigridia ducit, qui fluviua a septeotrioDali Pcrsidia ora erompeDa i 8d THEOPHTLACTI 

M^ Vik ^x^^C YotJ TfyfiSo^, tg ini tSv ifnttpm t^c JIc^^ 
«9^ f^C finiloHa^ ana(fxif*iPOi tf^^wfioim ytjp iutxoQWH xal 
niQintvaattai dvaxoXnovTal n xai nigiayna$ xal ola itnhSspf 
tipik tw lUffif t^Q niQiJQOnijg aniQyo^Tai^ niQifidXXixai ii 
xai Ti tov Spovc tov ^lfytXa^ xa) t^ imXtYOfHvop Goftapuip tia^ 5 
poet&v iyxaXifytat^ ilta talSoSivitai anaX^ t^ QilS^Qif Sii 

B Tov MiXafiaawv Sgovg, xai i^ t^v fnaiififiQlav Siotpoitwp xa^ 
ttvvafytdi. To Si MAafiaamp Sgoc Sfv tijc MfiSn^g. fnti 
to{;to ti Kagiovxia oQtj *IvSoig nfoxvntorta, &g yiwygwfOi X17- 
Ifvttovuiv f &liioniatUiv fjfitv ngofialXifAHVOi t^v xoroliTV^iy. 10 
torfagovv anoXmiuv ti &Ofiav&v ^HQaxXnog iig ta fimififiQiva 
tfiQ MfiSixijg ngoiXWQfiai , xal anaaav ixilvriv t^v yijv naQiti^ 
fivito. SianoQ^fOVitai Si xai tiv TfyQtv, x«J ilg ti nQoam 
naQiXavvu ti atQdt€Vfia, xul ivinfymQu tijg MtiSixijg ixitvfig 
XWQag iaa Inlafifia. iJta inavfjxiv avi t^v ^PoifiOiti^v noXi^ 15 

C Tg/oit) icol tffV SioSoatov niQintSaaitai ftoXtv, xul avafitywtaa 
av9^ toiC ifiipt tiv Oikinmxor» tovtwv iijta tiXtaiOVQyfi^iv' 
tmv naQi tr^ ioxfiatv, i otQatfjyog t^v twfQOv iilKvoi^ x^t^ 
fi&vog yiQ ^ifi nov iviififiu xmQog, xal ^ iyxvxhog t£v X9^ 
^atonf inliociQ t^^PwfioSixta i^Xto awtuyfiuti, Ind i* taQt*i3 
tiiiig wQut t^v niQix^ovtov noav {^(fjvaav , iiiiov atQatr^yig 
Toc fiiv ivo fiotQUQ tfJQ ^PwfioXfnjg naarig ivvofiHag ^HQuxlkit^ 
t^ *MQttxXitov natQi tov avtoxQutOQog^ tov i* TtiQov inoio' 
Ofiov QioiwQui tioHirivf^ xaljiviQfy' iQfir^viifg i* uqu ovtoal 

D Tov SuQuxfivixoi) ifvXov, tov intxovQovvtog*^Pomaioig% nQoai^tS 

9. *Iviotg fortme, aot i$ Ivioig. 

Unrat RooMiiao perlablturi aaiplectitiir) et per oaa se faltinoity fllas 
Mibit , saaqoe aoibage Teiat duplicitateoi quandan efficit. partem etiaa 
montis Ixalae circuit, et caatellun Thomanuin, auod dicitor, reditu aoo 
inclodit. deiude per Melabatum (mona eat Pcnidii) meridionalem pU- 
gam minoribus ondis influena abaorbetur. post eum mootei Oarduchii in 
Indiam porrecti, ut geographi scribunt, baud absonam fidel cognitionem 
nobie tradentes. Igitur Thomanum castelluui relin<|uena Heradins Ter- 
aus meridiem progrcditur, totamque regioiiem de^astat. tranait etiam 
Tigrim, et ultra pergit, omniaque loca illa illustria ignibos corrompit. 
post in ditionem Romanorum reversua 1'heodosiopolim se redpit, rur* 
aumque ad Philippicum scse aggregat. bis ito praeter opinionem perfo- 
ctis dox militi missionem dedit: hiems quippe ante fores iam erat, nn» 
niversariaf|ue stipendia exercitui numerabantur. at#simulac Tema tempe- 
stas herbis circumquaque prata convestiTit, dux tripartito divista copiis 
doaa partcs Ueraclio, tertiam Theodoro Abdeno et Audreae Siroceno- HlSTOIUARUn II. 10. 87 

t 

Tam i* dnixdfOfifj xal iqSiotc nQoaxf^aua^M , xui uatugut 
uv^tg T^^ Iltqaw noXiTi/oc* vnkviau yuQ o axQUXfffo^ , xal 
noli^txfjg iymtai kpaTJta&at adx ^^^^ ^^ i^* 

Tavtif ifjva %if htavtif KoftirtloXog Inl xijy Hyx^aXop 

5^1 awfviyktQH t% To otQatwiAU, tovg t< ^jef^(tfTc«rot;c toi^ V 165 
nX^^ovg itivxQtvi^aag tijg uxffrtOtov dvfufiiwg ittywQtt^. tQktg 
ii tdiitg awtttaxif xu\ tftxa u>a toig fiuffiuQovg ittannifi. 
Kui Tov fth iil^tov Xoxov ta^tufx^^ MuQtivm* nuQixiXivito, 
Kaajov ii Xoxayov tov itiQov xi^utog nQOiatrjiauto* to ii /uf- 

iOouliaiop T^( iwu^tiwg h atQutfjyog uviXu^fiuriK ^ ii nXti^g 
t^g fittxtftov iwiftioig^ X*^^^^^i intjaav* at yuQ ttttuQig itik 
xaKtuw Vvjt^C ^antr unofiaxot , 2^ xoi nQoattujtiv o aiQattiyog 
ftiju yi T^c unoaxivijg itu fvXaxfjg ixitv top XiySfuvov xdQUXU. 
ftiv ov¥ Kuatog ti iuviov uQUftivog avrtuyftu tu t^c X^**^ P 45 

iSjiiQuviatit Xatd, ^xi ii ini 2^Xianii int ti Alftov lo o^oc. 
aiii^ uioxfjtwg totg fiuQfiuQOtq itad^tvog xatiniXaaiv, ufQixtovg 
ti ivQOfiiPog ivtvioxtfiit ttf iiQatt , niQtioiov ii umftQito ti 
tQonatov. toD yoQ nX^&ovg twv fiuQfiuQtav unoiaafiov ititf^itQi 
fttytatov , ictti ovv Xuq^Qotg noXXoiQ T^y uQtatitav unxaXXiint-' 

tO^y^ anotauv ti vnuantax^ iitiov ttvt, wg ftr^ &fiXi* tovtov 
yuQ utftuQovvtU4 t^v nQovofiffV irud^Qota^tvjig oi fiuQfiuQOt. 
l^luQjhog i* ig tu niQt T^v Ntur niXtv yivofnvog , -JV^cc itj Toy 
Xuyurov To Tc l4fiuQtxov aiXit/tfitvov imaxoniviv, iXXoxfaat B 
yuvv 01 *^Viaftutot, xut u^qoov xuQHQwg intit%^ivJut. nui r^io- M, qui RoBMito iQDpetiM veneraiit, iiitcrpreli tndidit, com Mn<|ati8 
«ti per loca Peratdi» hdttiliter demio grasMrentur, ipse ««luidea minQs 
belle valens eniis inter«rsse non poterat. 

Hoc ifiUir anno Conentiolut AttcbialQfli veniena exercitQia contra- 
hit, fofftasainos quoauue ab imbelli et ad pugnam inntili turba probe ao- 
ligit ac aeparat, triplicen adveraus barbaros ordineoi constitnit dextrQOi 
a^nen Martino coHMiittit, alteri Castuui praeponit, mediun sibi rctinet. 
aalitas bellioosorun nunems sez, inutilium bello ineptorunqoe qnatoor 
nillia conficiebat; quibus inperavit uti castra cun sarcinis et Inpedi- 
ntoUs custodirent. CastQs cun cubortiUus suis in sinistron ^er^ens ad 
Zaldapa oppidun et ad Aenun nonten prooeasii, exortoque uie ii| bar- 
baros inemes, nibil hniusnodi opioantes, incidens glorian non vulga- 
ren excellenti victoria est consecutus, quaudo eos parten naxinan ferro 
coQddii, et nultitudine spolionin virtuti suae decus at<|ue omanentun 
•dionxit. spotia illa utinan ne amieero cnidan suo avebenda conni- 
sitiet! nan barbari facto cvneo praedam illi alMtulerunt. Martinus ad 
orben Nean profectus, illis locis Chacanun cun Abaris se tenere per 
ipecnlatores cognoscit. parant itaque «nsidiaa Ronani, ropontoque vi S9 THEOPHTLACTI 

Xiii MC /v^» nSt ^a^fii^tts i 9awajo(, ug SnnuTiQ t^mnuiaQ 

^iAiiitr t>i* atmnfiia ^ijvxii<n, xal ^vj^ our/pi^o; ^V iXir- 
9*M Y^ Prjooe i" <j ^f^ > ^i* fidfffafov iiaaw^fiwta. ^ yiff 
iX> ^Aw, Hol HHfiio^' IftyAni^Ptinahif fyMY^ov ftl/nnoiS 
vu^ U4i«M>t iMu JMfMsroraso; xoii fianPa^oi^ irtaxiplit lUyivwg. 

^< ^» !>' il^ <iult|#<^Mu xopd TiSravio/^ol.igaorTon' l^a^cn' nfn- 
«1,1 v"^? )W7MM*^w. xaJ J^a iti^v^tr i^ ini9tvoS o Map- 
«invvi t»ih» T^ npcmn^ r^ xpon^u/a Jiw^Mrao. (»/to^^^ 
ihr 4U1 &u«T«f , ^ vovTO» Mafihtf Yi»oftt90i. nXt&mjs %t Sv~ 10 
M^MVC aU^oi» tt xai imXaftflaMOt i^ mnmxla xa^* iavjwp 
tA 9V¥tiiyttmtm, iovUap txo^oninpi ttk^xte tta t^ aiftfu- 

l^ itOi (11) K»ittn(oXoi ii T^y opojlo)'^* imntfiyiifttrof tie 
«• N^ i^s nfOTt^o/ac ov»^xac, oJd/v ti Ji(iipa£aTO n(}Of i>- 
l^*tu* fiXino», oStt ui TOf Kaatow xal Ma^Tm» ox^/fTOlS 
^iit li nX^^C fiaf^afon' If poha Staav^Sat xoi Jf t^natif 
«viHik^W^. X^c J^»nafnarwimi'fW«T/|3ioi', ovtrajTia- 
l4i MPOt ffytfiOPtiorta, xf at^t^^ inatl9ta9at oXtytipus 
ijl«4li ntpl rt)i' £f4£ii> xoj nafOfttX^p t^g ic Afaf irror xol Ku- 
lllMi> dvTacJJov jt«l T( r^ r^ tv/i^ oooffC "^ iva&ftnov, n^SO 
It ^hwil/wc T"^^ 1"^ «vT>i£ ^CWj xoi t^Xaintovi fti^ lyxit- 
ipitt WfMiwvc initfovamp, xai J^ra iittUa» o oTfaT^Toc 'Pt»* 
flt^Mv ttk tuTo, mU to noiriaio/apop xj foSvftl^ iyipao. IMM|I«H !■ •« limiTut. mImm MMihil boifaari ■ a i f acoti^ut, 

uiia* «II" " " ' 

itlwutM' (HM fl «ilalnbll» iKraa np«it; i|mm pam qaudaa Imm iMBh btta 
Itiiluiia larvivit Mm locwiti pctCi* bubvi* ■tdinct ilfiu libentio, 
I(hII>U» n«i)U* mI ■M>>ri— i»MCWU perioilBa ia ccrridbai fait- et 
•mt l**«rii Abarli ln«riii«f ■editutibM ipriBtaa >•■ dicB letiiaci* 
twUlt *'||i> *Uim« MwtiBUi, qM i iJiibbiIim d«z pridie Je u er ei mt. 
|1«H nt t MlU» MMtllM f— ■* " ■™i' ~.™it— <— !■ khIih 1 

IHI mllllw* «K «on(r*am 

MMllu t>«nlunttlMiw|iie («IM Mjti 

Mt«« MdiM tettiM pwta ct ceaviat* «bS* 
ilMlriM cfit, M<qiM mi C»sUm et MartiDw» k hoitiM lcrfO MMMTVBdi M^ietatiu dod 
WtilM Mccrt» laet, tf oi tam pcrrcwri acpv 
i*tM TtUe. qmi tmEbM M •Btm dbcrUBibaa 
l^tM m ' mSTORIARUM n. 11. 89 

lUaQttpog ii nai Kaatoc h MaQiuttPoS noXtp rdr erQaTtjYip P 46 
^xiiP nv9^ofiiPO$ naf^ aMp inar^taop. ^Xlov i* vnifx^fiipov 
T^C wxkixtjg %ijg tpmaffoqov diPfjamg, napOTQajtn KofitPtloXog 
inl Toi^ tStop i/wffia€ ;|ra^oxo, ip^a xo2 rovg anoXiKXoig toS 
6*PiafiaiK0v xariXtXoiTm axfaTiVfiatog. fut* ixtipo iijta inl tovg 
atvmnoig xov jfl^ov ctgatoniiivitai , ini t< tovg yfjX6g)0vg 
xai Toig iq>* v^lfovg avX&pag upiyoptag. SaffovXip ii Mapo^ 
XiOP o tonng wofiaatai int/wQlM nfoafjYOfla tipL alla ffiqt V 166 
Toi;Toy vnoyQwj/WfiiP t(f Xoyw xul q^Qaatixfj upI ivpufin iiuftoQ^ 

iO ipovp iyxf^QV^^h^^» X^9^^ ^' o^to^ ndyxaXog xal fiitlwQog, 
upd TO Tov Zfovg foaaltatop vjtttog tfip ^ioiP, mi/op xa&itfii^ B 
pop, ap&ogtifotg nQoaavXoig anop xatuxofiop. XiifitaPig ii tov* 
T^ XXoii^optig, otp&dkfidfP iOQtti xal iatlaatg. itatQtfial ii 
ovToi xatuaxtoi, ttp Xaalto ti^gvXtig top inifiuti]P iyxQfSntovaat, 

iSxai noXX^p aXiap fnafififlQlag &Qa xotg iptVYxdpovatp dnott" 
xtovatu , onoti taig ^XtaxaTg oxtTai xal rd tijg yijg ipiofiv/a 
xazji&dXmtat. xal iottp oqup ftip ^iv, iJmVp i* ov qditop. 
niQtQQii ii top tinop vidtwp axfd^opla, fiifTC Toy nipopta nuQa" 
Xvnovaa tatg vmQfloXatg xr^g '^/jQitf^tog , fii^ti tip i/w/di^pta 

^anoxpaiovaa, itu ti tfjg OfitXlag wg inog ilmtp ftaX&axwtiQOP. 
l^ipaYwyovat %i oQPt&ig tovg ^iutdg toig ftlXiot fiovatxwtiQOP, C 
ip toTg PioflXdatotg tcui' iipiQWP oyovfnpot. aiovat tc airoTg 
pfpup&ig T* (i/oXop ti, xaxwp intXfi^op anuptwp , xal noXXi^ 

7. dvttfOPttti IP. 

gotio gnvl Bc ferlo itadebatnr. Martimis et Caftos oU daoeM Martla- 
Dopolifli concesaiase accepenmt, ad euni abiere. aole iam capot profo- 
rente, CoBeotioloa com totii copiia ad caatrat obi reiectitloa iltoa de 
Romaoo exerdta reliquerat , ae recepit. deinde 'ad an^ ustiaa Aeni pro- 
ficiacena collea et in aobliini Talles petit. locna ab mdigenit Sabulen 
Bfanalion appellatar, quem age deacribamua et orationia facultate infor- 
■lare inatataaroua. iocua hic longe pulcerrimua et excelaua uaque ad me- 
^ina montia poaitione reaupinua eat. campua aubiectua tanquam florife- 
ria i^eatibulis totoa comant. in eo item prata yirentia featum diem, con- 
▼ivium quoddam oculia praebent. vituntur illic umbroaa tabemacula ex 
denaitate arborum; quibua qui aacendunt occultantur, multuaque ibi me- 
ridiano tempore calor aentitur, quaudo radiia aolaribua etiam al>dita ter- 
ranim aeatuant. et cat rea iucunda viau , difficilia expUcatu.^ circum- 
fluit aquamm copiay quae neoue bibentcm nimio frigore molestia , nequc 
frigua captantem propter molliua , ut ita dixerim , consortium taedio af- 
fidt. Praeterea aviculae, arborum ramis fronde nova pubescentibua au- 
atentatae, apectatorea cantibua suis hospitio inusico accipiunt. cantant 
porro iliia abaqao iucta et ira, maioram oblivionem omnium indocena. jn TmaacfLncn 

«i, « .mhi**t "■•* 4 <i<pi2«S^fV^ swt' £U«n' ittuiiTwi> ur&£v 

■■■iTfc -1MII ' ■>»■ / •»*« MM» m1 MKinlMVJoSiii xoZs «vwJ/aiC v^ 
■»»■■, ^M^ifci •i nm ^ UM 9al«S<*^ «fJnfi ^w^fi iutfuaxir^vs 
.:^*<Mk. 'mnL !■& ^wrfMMC nfwf>iif6ftt»oi, iv9a i^ ifj x^t»- 
wv > •*-*> ' r w—i pi iip la aT^iQntJov n^oaitaTTir o arpavit- 
««L •MmivUii'^ Mfl T^» J^l{nj9 di yiffVfOf toS j-t/tWK 
r> w.-i^M ^s f **' * ** >* ^4hip«toi' It tta&irov XoxiT^ yh Sru Mu^ 
•^. 4 MtMkfn^C q^Mlnif roi , iHiaMOMtTr >• (!'}'( JifMtfaiUth; 16 
■•^ ,M«a )« wJL^««w, iC(imn> jj Kati t^v liMrf}» itaftaaw 
^■^^i.»<Mtm t^ 1««« ■•ivifafv xivq/tu», )i(Sf t( (ji;mW( }T&!^i;Ct 
Mi> ^«^ >» iiMM^vc ff}'* 9rf(tToniJ(voitTo, uU' Intl Maf- 
M»<^ .tc^^M <kMt^M(Wfftfa( tdi' ^oSi' £aov oSxot t^ niX^toi^ 
..XVm». *i*iU » f»»t •f" Jnut^xf) xui amtfpti joTt iftifl TovlS 
\.^it*<tfJiwa •ifMitv/iMif. o Si Kaatos intxfialvon t6* » 
Wi«, Ka) (fc ro n/ftti' (Ifuxo^fMt <W7r/m<u 
: «^«^FWNrWt ■M' jiTui(U«r , Koi ^n^alMvrt^ £navrac t^ 
nic 4^ ril roiuvra «^X ofo( T( ^ Ti})' no^ 
«^VMN Wxfw^MW Jwfvl««'^a?ai 9xa«nr Tivic Ja/po»c vso^ S^ 
^ i«wih> <H)it iJ>«C*v$* V^ ^"' i^ £«f((iT/Mln' , tiU* inX r^ gif- 
U»^ wt<Hm****C ;-*yv^ (Tvfixa^^a^dV inufato Ma^tivff. 
i^ a At*M*r** ■** /Vovil^aTOCi 17UBV ivofitrov inunv/^i^ 
sMt* *«• t**V**^ 1,^' <)' (K«ot'vj] JiinixT/^v( id noJl^ior, sui 

UkM-tfrMflO O M ft w i tlS* — «roTM MiMpera Blnnairt ct ■Iwlcrcnnt 
>..4iUH»1. •>(*«* «t l^lu, CM MBi laru pmra, cwtwonlia <(ub- 
^M >*twtw(— JilhtM y aJiM iMw^MM* ^QMM ^btnimo ixluratni 
^.^^ pinHMll •* «^MtM ■MvitUibM pr m — t— dilaat, ■dTcnU 
A lyivit >.]H^t1i" t«C* appantM ^BMdw Meaa£taila <iffeNa- 
^ ^tAM •»(«(»« piMia UMUM ia H a» 4ai habm HatiafM* la*. M >Ki%«M Ma>|<*laria •■(•tMa Mk «t taila pMlm ll(neaii ti- 
■hftrii Ak*««* • «MB* MifM Ma|arat, «pcailaralnriiua k<|uU tbt~ 
b »wnii»Ma>. 1'Mta na^ctyit al tanMbl *ia bMltaa Twtlfla ■Miy a » b««tM iaaiaa flitvi<M t 

rMfwfdMaM «4 Cm Mllil f rt cicrcita* rcM 

ll«i,1«M BwM tiaaMiiUh, ct ta rip> uluriore 
HISTOflURUM U. 11. 12. 9t 

oJop n ^v &XXw( iumtfftuovaSut to ^it^Qo* ' uyj^tfia9^t •fi^ o 
natmiif invfvKH, tuiuy^for rt v^ ^o9i^ lois imffalKBytut 
T$C noQttae ua^^t, owmtiotToe il xal Kdarov wg tA ol'im, 
5 MU anarayofiifov Ini tl oi^ctioniSov , imfUnmor l6 IvOfU- 
WC ovMntftjoc nXij&oe, xai dvadm]TOv f^» th xaxim xal aotpl- 
CfUtne Sfioif/on. ( 12 ) Mtdf id^^e tif^i/gn j^ Kuajta, ano- & 
^ia ii n}» ^lA" WTifidXXm , tufi/wdu %i xol HtiUt , xai ie 
ftfya jcaxov T& lije avfiyo^us iJxt lijv nf/ooSo». n(pia;;/^ai ii 

iAmaffttaxixu ji avwHiyfia, xai uXXoe SXX^, ue iljii iuXiae, iT(d- 
iMto. xal ota ntWK^ nvte ^ ft^Qol xwtfftiov impovXaTe nafot- 
Smiuvot npie vd xiftnij naf/itipinnno , tYHtxot/ivXi)ftiyiit Tofc 
SXetatw, ttXomte H xate xou 'Pwfia'i)tov vni xQy 'Apufu* uv>,- V 167 
Moxi xt fi»lfyno Kol uXXue uXXort OT^t^Xwomit Imvolue vnl- C 

IS^tMF. ^HtiXtlTO i* uinoT( xal xf/oaoe 9avuTttv naponwioe, 
d ft^ Tir Kuato» Sn^ iifAiv;^* xtfonina nufuiijXtiauai. toi~ 
jrufoSif Ktt9ofioXoyovnat, iuxxvXoitutTovai xi xw Kuator olu 
nme im^XXlitt Tifu ir ftiaif xile vXtie unox^ntoftitiov, xul 
mr i^tfQ^to o TuJSiuQXoe, xoJ Xmafir xi Kvpfia lofc noXifitoie 

Viiytrtto. (tUa xai nXtiaxi] dnSftoifa xov otifattvftatoe ufta t^ 
Kdattf vni xiur ivofiiriuv awtaifiyyno. 

'0 ii niXiftoe iniioair fiuXXor IXdftfiurt Kui npie (o Xu~ 
fipottfm iiiKoUto. .0 yii(/ Xayuroe uiamf uno Tirog difiTiifiue D 
xaxiih' inutpiijOi ati/aiidr noDi^v, onwe i^" ^tfl^iir iiut/fiijiiu it: alitei qoippa mn diibatar, qnod Uid profundia» aancn et tual- 
B flucUbiM iTtonttui oefarcL doDBB tutcoi Caato r«ipkieate, ot ad 
"' B [ronta hoatinn oumcnit Uli •oearril, r" ' — iitoeoeatl diiciiBiDi obTiea ire iojaoie kliqao Uccbkt. (IS) caeUnia 
Cwtai Mdore diffloebot, et qoo le verleret oeiciea* aoiBo coocidebet, 
tfaMbotqaa et pavebot: ad Mlaoi iogeoi ipect«li*t cslunitM. eiteoiplo 
teta tdm dintpilar, et oUoi oUo, ut quemqae nMtuo hortabotur, difTw- 
giiMti oec Mcu> qatm leporci lat hlonuU, teoatoroa esordli iuidU*, 
per nlvM le occoltut et aemorum uitibuo dolit««cuat. capU qakdoa 
wdicoiofiora terbcnuitur, ot oliu kUit cnciatibiu liuo primDB OxcogW 
Utia Ml»iciuiitur , cum ■iai» ■CMbiuiaae mortli, ot ubl Caitoi foxiU- 
VMO doUteot «naHiiariot. caonliHOt, CutuBquo, vclutraceBu 
wltia, la Bo^ •ilta ■bacoaditnB digito iotMto produoL du 
vna . filqse praeda hostilHta oon vul^aria. plurima iitfnpei ■ 
fOia cMi eo conprcheodiuir. 

BcUuB porro increacere et ad mBiorem ■vidit^teai cx^rd 
eoiB Chifuiui quoii e carccribui uialorum frc(|ucDlcB immit 
titiiB, qni Thradtia nuivoriaBi ad vaatitadlncui redigereL 92 THEOPHYLACn . 

naaaw. hdXXitai tolnn^ Inl nQoroft^p xo noXffiiov iiA xSp r^g 
fiiaijfififlag oQlwy, xal i^ia roig ffvXoHag (ntvxaxoatoi i* ov- 
Toc, ntfifpQovQovpTig %u IxvQWfiata) fiQOiCgwtkQov naQataXa" 
fiivovg ivhtXop» ^Avatfioid' iittg tal^luQxog {nt^txov ii ovtog 
otQativftatog ffftfiovwi niQl tfjv OQuxtiv IvitatQlfiottog) onfj^ 5 
vixa f^a&fto ti HfiaQtxov intipoitijaav , ^&Qotxit tijv otQattiv 
xal nQig tu ftaxQ& TfZ/i; itijto^v. avtog ii in\ td ovquTov tijg 
ivvifiiwg Itvyxaviv Siv , iTvvw&n tt nQog t^ tfaw to otQatiVfia. 
P 48 TovTci TOf xal ^vta toTg fiuQPuQOtg anlioto. ^Xw yuQ xat nQ&^ 
X^fQOv d^QUfia toTg nQo&iovat t&v noXtftlwv iytvtto ' ov yiQ ti 10 
y(?ro it& g^Xaxijg ilxtv o itlXatog, fttt* iXfyov i* o Xayavog 
xa} T^ XotTtf^v Tov nX/fd^ovg uniftotQav tfj GQrixrj nQoafytif itik 
nXttattav tt timav tfjv tiafiaatv intnottjto. axuto&tv i* ol uftfl 
tov KofttvttoXov iatQatontitvovto. ita tot tovto anoxQvntov^ 
tat ot *PwftuTot nQig tuTg vXatg tov jftfiov, to tt noXtfttov na- 15 
Qttaav tlg nXtiatag avu tov @Qnxfjv ituanttQtad-at fiotQug. Tp/- 
tfj i* ^ftiQf KofttvttoXog toig Xo/uyovg xul /jXtuQXovg tovg tc 
intttxtatutovg tov awtuyfiutog in\ to lavtov awfjlkt^t axtjvon^^ 
B ytovg xal avvtxotvovvto S ti xai fttXXottv iQuativ. t^ i* vatt^ 
Qala tovg tt %novg xal to nt^xov avva^Qotaag , ixxXfjatav T£S0 
uyttQug nuQtyyva ttp avXXiytp fifj ta vdita totg fiaQfiaQotg nuQl^ 
Xiad-ui, itvtiQu tt ndvta tTjg uQttiig itutt&ta&at. (13) Tor- 
9oQvl^wv ii ttg twv xiXtaQ/wv ig ftiaov tatr^, iattQtxaXvntwg tt 
Tov atQutfjyov Tci; vnodi^xag iiixiniff ttg tovntam i* avoQQ^v 

15. t6ft uoUfitov nao^Qtca» IP. 

iglCar ad dlreptionet Terfliii ineridiein, 'qoingentofriae praetidiariot, a 
qutbua inanitionci defendebtntur , animofe viriHierque contra diaicantcs 
vita cxuunt. Ansimothos centurio, peditatut in Thracia praefectus, ui 
Abanim irruptionen tentit, collectat in onuai copiat ad longot Dorot in- 
columes perduxit, cum in extreno ipte tequeretur tuotqoe propetleret; 
qaae ret illum barbaris vivum tradidit. captut entm obvia praeda fuii 
hottibat anie arobulantibat : neque enim tcrgo miter tutelaro gerebai. 
non ronlto post Chaganut etiam quod tibi rettabat militam, in Thradam 
efTudit, looaque plurime incurtavit. qtios Comentiolns duccl>at, eornm 
erai infelix miliiia. quare per Aemi silvas scse coiulentes sinebant hi>- 
sies per rcgioiies Thraciae pluriuias dispertiri. lertio die Coneiitiolus 
centuriones chtliarchas ei optimates iii ieutorium suiim convocai, deque 
re publica ad eos refert. die se(|uciiii equitatu peditutuque congrcgatis, 
ne Iiostibos ierga dsre velini ei ai omnia infra virtutero aestinieni, con- 
cionem hortaiur. (13) ium quidam de chiliarcliis sive tribanis snbmor- 
muraiis ia mediun surgii, ei aperie ac iine dissiiuulaiioiie dacis coosi- mSTORIARUM n. 13; 93 

tq>ami awolam uvxfi %i jjj ojfatta xal t^ o%Qaxfff(^, xotaSi 

^*^vd^i^ ti^rwUat top noXifiov, toXfttjtal tug ipvxag, C 
&XX* oxi xoi^oc ovfiftaxtT xai tv/ri tlg iext xoTg tifiix^QOig ln/(p- 
5()oj^oc. uwdQtg, nuQ* oTg xoivog fiiv o xlvivyog, ^ di ataxfjQia 
anapxw afiigtaxog. onoaow tj iitXla xaxi^xat, inl toaovxov 
iXii rpoyov xo ^gdaog avxl9ixov. Sxvog ii ffQOvtjanag ofog axpo- 
TttToCi oray ovx ala/yvtiv tfjv ivfiovXtav, aXX* iva}ttjfioavvfiv 
f^ awfQoavvtjiv not^atixai. oXXa nqlv x$ xwv iftufv ftjfidxmv 

10 1* xr^g iavxwv fitjxqhg xi^g xagilag nqoxvrlmi xal totg iha\ totg 
ifiixlQOtg fiativarfa&i , tov axQux^yov x^v al^tontaxlav fttxgbv 
anonifi%paa9i , ftti nofg x&v fiovXivxwv x^v axorjv dtafivarjxi, 
xai nQoq^darj wamg &vga xtvt xixXitOftivjj xfj iyxonfj x6v ff^iy^ D 
fifiivov , xal xoifg ^ftixigovg ngiv ilaotxlarjad-i anofidXr^a&i Xo^ 

IS-j^ovg^ al^iontaxlu yug aixoivvaxov tt XQW^f ^^^ ^^^ laxyv avx V 168 
inlxxrjxov Vx^t, dXX^ oTa nrjiaXtov xh fiovXrjfia xixttjtat , Snot 
nai &iXit xovg uxotovxag oJux/^ovaa* uvxtxilvnv , tivigig, o 
axguxrjYog xio noXtftito nugtyyvu, xat uvxtngiigovg nXitv Tovg 
iXiyiwg totg nXiioatv iyxiXivitat, xai Tot;ia xul Kdaxov itoXoh' 

90 Zoroc* vftitg il ftot xai ftdgxvgig wg ft^ ndvxig ayaS^ol naga^ 
tdxxia^iu, il ftij yi Xvnw fitxgov tt, itayvftvtuaag ifttv tffV P 49 
aX/f&itav. • nag* iftol ydg inlnXuaxog inaivog uXrjd-ovg axifto^ 
tigog ^poyov , iml firjii iovXiva totg iyxwfiioig tu ngdyfta^am 

Ibai Improbat, ac retro ablre ian In^ ezercltos toin ^n elof rem foro 
iMiofniodi oratione (Semonttrare coniendit. 

^Viri mUitiae gnari et fidentes animi (led can tempat adloTat et 
fortuna rea aostras propius asiiicit), yiri, «pud quoa omaipm commuiie 
pencatum« omnium communia et indiscreta aalua. ouantum tlmlditat re-> 
prehenditur, tantum ▼iciiaim audacia eiui advertana vituperatur. cun- 
ctatio prudentiae faati(>ium est« quando non dedecus pro bono fauttoque 
conailio, aed decua pro sana intellif^entia amplexata fuerit. verumenim- 
irero priusquam verborum mcorum quippiam e cordcy Iptorum fonte ac 
parente, ae expromat, et illi aurps vestrae obstetricentur , digoam fide 
ducla auctoritatem paulisper seponite, nc forte vobis suadere cupientium 
▼ocet praetereatia, lisque interceptis ianua praecludatiir, et orationem 
nostram priua eiiciatis quam doinum vcstram intromiscritis. hoc enim 
cfficere potest, cui propter dignitatcm piiirimum et facillime creditur; 
ool non aliunde acquisita vls Inest, sed voluntatcm pro temone possidcns 
mudientes ijuo lubct dirigit. In hostem Ire dux hortatur, et obversa 
prora paucis adversum multoa navigandum censct, Idque cum et Castaa 
perlcrit. lam et vos mihi testcs estis, non omnes nostrum (llceat bona 
cum venla veritatem nudam proloqui ) praelio idoneoa Tideri. apud me 
quidea ficta et commentitia laoa Tera et lusta Tituperatlooo despicabilior 04 THEOPHTLACn 

fQOVfiTp StiTu^ixTo; avSfi^ i* orroi TfT^jriirjifAioi^ iSc finci^ 
4iT9 Ti Xitnop Tot^ 0VfinXiitOfiinHg haJji^^at xoi Toli; ^omorarc 
T^ unofAaxov, t6 tc vyijc i^ii^iXXor cZvoi t^ axifyim. etom^ 
ooftai Si ual oft^ xijg ynf)r^c iiifwntav StdXiOi t& npi fitxf oti 5 
SvifTvx^fiaTa , ontag tc nX^bmjp InUovgop Qonipf inha^i t& 

B noXlfiioif. xol it fiij aqfdkXofMi , fulfypa t^c ^Qo fiixQoS avfi'^ 
fiuofjf •iSKXilag T€t Tfjc inoyvlov avfifOQ&g anoTiiyftaTa. ivitk» 
KuoTog T&r ftagfiugrov noXXovg, xal Ttjp Xitop &q uvTiv Jyc- 
Xiififtu9ip* &XX* &p9itXi TavTfjp t^ vtniQala o fiugffafog. pvp 10 
ii SvofffjfiOTUTOP IntfjKv^top XH^Oi'* KamTpop avpiXafii, Tovc tc 
atfnTniTug l^^ryqtiai, na\ d^qlufjtfiop cVJo^< &PiSfjaaTOf nuX 
Xu&itp Ip &Xaii xfvnrofiiPOP Tip Kootop ovx ^p, xa/ror top 
XaySmp XifiPofyfUpti ptjaoc in&XvnTi, xai ovm l^iTm Manrlpif 
T^y ^/i^oiXcvoyTa, dXX* oTa fwaT^tip xt &nig(f9jT0P xoig &fiv^ 15 

C Tovc intxgvnTiPm fjSij Si notg xal fiaaiXfa t& fUKgi IxiSpa V^ 
Xi^y^^vatp apSgaya&i^fiaTa , xom &p inl&iTOP ^fiTp avftfiuxop 
ngoaxtjj fio^d^uop, fitptm Ttip vimtgm iTvxijfiarmp aia^Sfii^ 
yog. olSa S* Sti xo} t^ noXifuop ngofitj&ioTigop inigyaaoPTOi 
oc tpaY)fog aSti mgtaTgoipfjaapTig &ogvfioi, xa) noXXijpXiunipiO 
T^ ngofvXaxTtK^ iavXiup uaxfjaiti Si& to fttxgip ixitpo Svotv^ 
j^ijfia* inoxgiipTi^ vnig Toi avpolaoPTog , ipSgig , * SutkiffMU habeturt qnandooaldem ref Ipcao enconilis non andllantar. qnld? «i 
iion paalo ante ao pugnan inutilibas caftronim castodian dox mandaTitt 
atciue istorani nomerantor qaatuor millia, ot non multum abait quin oood 
relinquitor bellatoribuc numero exaequetur, et imbellis turba pogiliboa 
et daudicantea recte incedentibua. tacebo quantom nuper accepta da- 
des de animoraa robore firmitatetiue detraxerit, et qoomodo hoatec ao- 
xilii OKimentom maxiroum nobia praeciderint. ac nisi mo fallit, non tan- 
tam paococ ante dies adepti aumu« gloriam quantam minc ex infelid 
aucceuo calamitatem. leto dedit Castua barbarorum multitudinem , quam- 
4|ae ipce praedam tulit, postridie barbarus retulit. atque ot pessimi 
ominis epimythion tanquam fabulae adiiciam, et illum Snsuper et militea 
viTos comprehendit, et triumpho glorioso decoratos est. Casto in saltn 
d^llteccore non licuit, cnm tamen Chaganum posita in stagno insnla texe- 
rit nec absconditum Martino prodiderit, sed perinde atquo mysteriom 
lOfoddsm non eiTerendum profanos celaverit. imperatorem nunc egre^a 
illa nostraf ced parva taroen facinora deledant; qoi cum rocentiora in« 
fortonia noctra non dum cognoverit, auxilia nulla roittet. arbilror antea 
fpsoc ooooae boctec e tumultu proxlmo cautiorec faturos, ac prepter oxl- 
iHnd qi|0|| pertulere incommodum, daturos operam diligenter ot In 
fooorltati soao meliuc procpidant. de eo quod condncerot» HISTORIARUHI n. 13. 14. 95 Ifioi 6i rixri tta&fpa/krfvai dotfj t^c iS^^t o>in^ Ti^ na^' iaV" 
Tfc Inntovftaif vfiTp ttm^ayovaa,'^ 

t)tt totwp o j^iX/apx^c Tot^c ayivt^g wo^ovf IJ^Qiviaro 
X£foiv^' rotc Tf Q^aoiP tiiijtifiavov Tdv avXkoyov, irfffiovrgof D 
Sn ToS nhi&ovg uai ti&fjnotog toTq (pofifQoTg ittiYi^ainv , iwriQ 
T«c nQHtfivtfiQ In tffi iHxXfjatag i^ldoQi fitti fio^g tip x*^^9XV 
fiifiipofiitoQ , i^^tH ti T^y iHuXriatav tg Xiyovg ivtiloytag yivl" 
a^at. iml ii rd nXrj&oQ inivivi xai Tafc X^9^^ nQoayofiviiv 
ixtkivait ifiavfi yfi^aXla nowitifiivog nQiafivtmif Tf iantQvif 

fOtoTg Qiqfiaai «jjy aii& nQotQiniftivog wit nwg t&v Xoytav 
an^Ql^ato. 

14. ^^vigig ^PufiaToi, aXl* «? fi^ toTg Voyoig VmJitit- p 50 
tr^f ti ivifiata* uvigtg, aXX* tl fnti tov adfiatog Sggivag 
a/otfiti tag V^/ac* il xa2 Tofc Xiyoig nofindfyiv fnyaXa olii 

tSnal niQinvnav ox^Xtagxog, tftiog ivigavfatiga t&v gfifiitm ti 
nQuyfia^ta, nal fffwfi&v ovn ivtxifif^^* oi yag na9dnif natiag 
fifiag fiOffioXvttitiu totg aoif^tiffiaatv. iyta ii ngwtov ^iiiog 
igotfitjv imTvpv* ngig tijg aXfjSitag, ttat tavta itififjyog^ , & 
XtXtagx^; ayfotnovg Sv ifiovnoXfitfag taSta ipd^iyyifiivogj nag* 

^oTg avtt fiiv l^ifovg ti ntvov, itf^iga ii &iigall, avtl ii^nnov 
yavgov Tf nal itffavxivog agotfjgtg fioig, iiiwtat toTg Tg^^otg nat D 
^igdnovtig yaagy&v. tl t^v innXtjatav yvvatniovTttv vmtXrfifag, y 109 
aal ftita Tov yivovg t^ ffvatv ivvfigtaag; uiiniTg toi^ Xo^oic ^^ 

Mtlf a «le ^ictofli eft. utinan fortoiiii hoc nflil latftotor« iit opblooo 
•bcirMi ipfoquo pw oo opea nobif afferat.** 

Poftijofai cbiliorchoa feroionefli hnnc neqoaquani Iil>frAleni et info- 
onooi ellbtiTlt, ac Terbis foif conventnm exterruKt ei omnit cohcio ad 
borribilefli comoiemorationeB imfMta et attonita conftitit, eenex qnidam 
o OMdio prodienf darifona Toce diiliarrhom increpat, et refotationi fof o 
oodiendao cogi cooTeatnm petlt. ubi miles annoit fubUtifqoe doxtrif 
difteroro iufat, feBtll toco ^dem omninm Implora nf fenllibufquo laorimlf 
ob fo dicendif rorereotiam concilianf tic demum fari occepit. 

14. **Viri Romooi, -fi non factif nomen istoc mentiaminii Tlrl, al 
OMi corporibof etiam virilef geritif fnlmof. tamelsi chiliarrhas Terblf 
creporo graodla ot pormifcere omnia didicit« nihiloninuf ipfae res ver- 
bif cfficacioref taotoa crepituf ooo admittont. non enim nof fophitma- 
tlf foif taoqoam poorof lartis territat. equidem prioiom lltienter Inter- 
foforcoi illoBs per veritatem obsecro te, chiliarrhe,. quibua haec con- 
ci foo r isf omftiboo Ifto demolcendif et oblectondif diceref« apod qoof 
0)4 pro giadio ▼entihUirom , pro thoraco ferreo tonlca pellicea, pro eqoo 
ferod ot fobHml oenrlco boTcf aratores, dicati operi rustico agricola- 
coflM|oo fi moli. cor tondem hunc coetum esse fynaeceum potaTistl , et 
4001 c aao r o ootoraiii Ipaaa oootofMliofo locfiftiV Tcrblf toif roo dodo- 66 THEOPHYLACn 

nfayfiata, uaropaMxwniav t^c fiovX^^ dx h &QQtwmp ttf/$^ 
atv ix/iXv &a/fi(AOvaQ Xoywg li6xtiaag; Jj oiu ixxXijafav OQag xal 
iijfAov ^Pwfialxiv av/ovvra xf^ nfodvfil^ xal atpQiy&vTa toTg 
SnXoig , xal nilQtt xtvivvtav xa\ nQOfifi^titf %ov owolaovxog Im-' 
ortjfiova; tl aoi (uxqA avfigfOQ& fnydXwv aviQaya9fjfiaTUtv ihUS 
ioatv niQilufii ; xaraia/vvijw ai %h noXffnov fi^ tidTinog Inl 
C Jotg atv/^fiaaiv» o nQi fuxQov XifivoLiog wamQ yivofjiivog xai 
nQog jfj vT^oif ipvywv xal t^v %wv vidtarv ntanv aantjQlav Htm^ 
CTOv ivtXifiivog vvv aviQixwg naQaTatxijai , xal naQa&aQQv-^ 
VH %ovg TQOVfiaTlag , xoi mlS^u %o7g TXxtOi fiiCfyvag vno twvXO 
i/d-Qwv fioXiig vnoifyjad^ai waniQ Tiv& (paQfiaxa fnyiaTwv aXyip' 
iovwv ^AxrfiQia* %wv ySiQ tfinQoad^iv iauv tmXr^afimv xuxwv * 
iinoQtTv y&Q tvnQaytag avayxti %ii¥ f^ij fit%afiJJiXigf9ai tJ^ iva/^ 
Qilag iXntaavTO* no^iv ^Pwfialoi ig fiiya nQotjXd^ov iwafitwg 
D xal fitxQav noXtaQxtav ig Toaovrov xQaTog naQiTHvav ; iyw ftiv 15 
olficu T^ fityaXiq^Qovag tlvai xoi ^ovToc ^«v %oig llQWiTagf xoi 
T^ %oXfitiTag ntffvxivai xa\ qnXoxtviwiVTtig , xal Tif ioxovvTag 
%idifavai Ti fttj Ti&vdvtu it* ivxXaav» il yiiQ naQanXi^atot ^aav 
%fj %ov x^XiUQxov y^xHt ^^ '^^ EvQtantig ixQdTtjaav Hv, oi Tijv 
jiifivriv ilxov vn^xoov, ovx oQyvQoXoyovg inl Ttivjiatav tiintfA^fO 
P 51 nov , ov Tiv NtTXov vntjQiTfjv ixixTtjvTO , Toy jilytnuov nXov^^ 
tov wQa 9^iQovg TuTg ^PwfiaixaZg mXaytQovTa niXtat, xal Totg 

eorifl, dam te advmiif oondKani taoi SmpadeDtor gerit. oon to Tide- 
bas te coram ▼iris ista tam foeda et indigna dictu profbiidere? an noa 
aspicia conTentom populamqae Romanom^ qoi et alacritatem anlmi glo- 
riae sibi dodt, et armi* vigct ac floret, et diacrimlnam Tarionim expe- 
rientia faturiqae praeviaione qoid expediat non ignoratY auSd est quod 
iibi caldmitaa non ita magna magnorum facinorum accesiionem praeci* 
dit? vel hofltea te pudefacianty quoa adversua oaana minime fregit 
qaS paulo ante lacuttna quodammodo factui eat, dum ad inaulam profu- 
git« aquarumque fidem ad aalutem infidam elegit« nunc Tiriliter ae ad* 
verium noi inftruit et aaacioa Impellit, persuadetque uti plagaa hia ma- 
lorei tanquam medicameata dolorum maximorum deUnitivar ab bottibua 
excipiant. praeteritorum quippe malorum oblivio lllum cepit. et oecesae 
cst careat rebus secundis, qui aaperaa commutari posse Msperat cedot 
Qnde Romani tantam sibi potentiam compararunty paucammqae orbium 
principatum In tantam imperii amplitudinem propagarunt? ex eo, meo 
quidem iudicio« quod magnos et rerum^ msgnarum atudio indtatos ac 
lerventea et ad audendum atque ad pericula subeunda paratos gererent 
animos; et non mori pro gloria mortem Interpretarentur. qui ai sensom 
chUtarchi aimilem habuissent, nonquam Europam occopassent, nunquam 
Africae lura dedissent, nunquam coactores in Asiam misissentf nunquam 
Nilum, Aegyptiorum divitiaSy pro ininistro possedissent , qui aestivo 
tomporo orbibua Komania pro peiago est, et onerariarom qoas rodpU IIISTORIARUBI U. 14. 97 

oXHoatp wani(f unoxtQaoSwta r^ d'dXaaaav. olop ti aov wl 
ri ^avfuunip tup Xipap Iffihuop; ovu Vatai, qifjaip, ^(aTp 
inid^iTog ivpafug. tl( aoi toig t^c fiaptix^<: tavttjg intonvat 
ypdfiopaf; fj &amQ ix Tlv^lag tipog t^g dpupdQlag avtO.ov to 
6fidptiv/Aa; t/u xa< tovxo fiitu ttop fiXXtap o oxpog i^xfu/mop' 
fidptig iatiP uvToitduxtog xul atoxutnr^g itotftotutog , uil toTg 
nQdyftaat tfjp apafioXt^p unooxiStuttop avtoftutop. iyii ii ic- 
&avfiu>ta il nQog toTg fiuxQoTg ot fiuQfiuQOi Stu^iovai til^iat xul 
fiaatXivg ovx iyQijyoQt, tfjXixovtiOP upd to Siatv xvftutpipttop B 
10 ^OQifiw, fila tig , HpiQig , axatuyiipiotog ovftfAu/og tj nup^ 
totp vynjXotiQa foyuXoilfvyJa xad-iattjxi, tu fiip toTg tiXXotg uiv^ 
pata ivpatd xa&iottaaa , tu ii tai nX^d-u tfofiiQd d^uQouXiti^ 
tiQOP vnofilpovau. ipdovg toii^vp unag Ig fid/Tjp xwqoIij to trj^ 
fUQOPp xu\ fiiyup toTg tQyotg tvio^lup /uQuxt^Qu nQoafiiiXwfitP* 
15 oi; yuQ toTg ipifiuatp vfiQlaw td nQuyftutu , xul t^p upiQtiup 
^dQOog unoxuXiaofiUi ^ ttjp uQtatilup nQonitttup. tuvtu ftip 
nQtafivtfjg iyw xul qtXoxlpivpog. tl ii ttf xa\ viXXtf ioxiT, C 
tavta xQipitw. tl ii firj, dXX* tfAOtyt ntQi^dXnttp idtw ov 
yuQ To xuXop T^( Ofiolug nuQu ndpttop tvvolug ttzvxfpnp, ovit 
tOtd ifl^id toTg nuat anovidaut ioxtT. 17 yuQ uQtt^ vrprjXop ti 
XQ^f^ot xul ivaupttg xui toTg noXXoTg ov fitiopf Ij itd xuxlug 
laxjvp ff upoQtilap Tot; xQtlttopog. '' oiiiUitadioe Ipsiiiii mare qoodeDiiiodo SnciiItaiD ac detertuni reddit. qaelis 

aut«ai qaamqQe aiirabilia eat oratlonia tuae cpilogus? non luppeditabit 

Dobit auxiliaria manut, iiiquit. cuiut tandem Sn ludo vaticSnandS artein 

didicitti? an vero ut aliqua P)tbia dc no&tra tegnitie oraculom edidi- 

atlt habet et banc laudem praeter caeterat ignavia: vttet ett per te 

docta et coniectrix promptittima , temper negutiit morat ex leroporc et 

oltro inSideat. miror autem al barbari ad longot murot concurrerunt, 

cC Impermtor tantit turbit ciritatem Snttar fluctuum Inundantibut uon vi- 

filavSt. anum, mihi credite, idque inexpugnabile tubsidian ett, exeel- 

Jentit animi magnitudo, quae tola facit at eflicS pottint quae aliit lieri 

000 potte videntur, et quae Tulgat horret, ea fidenter tubit. quocSrca 

onutquitque ut divioo numine condtatut ad praelium hodie procedamut» 

facti»que nottrit illuttrem gloriae notam imprimamut. nolo enim ego no- 

niiiibut ret iptai deturpare, et fortttudincm audacSam aut ttrenaStatem 

terocritatem appellare. I^ec ego tenex perScalorumque tutcipSendorum 

capidut. ti cuipiam praeferea placet, haec approbet: tin autem, mibi 

ea placere tinat. nei^ue enim quod rectum et honcttum ett, Sd pari fa- 

▼ore et gratia oronet aniplectuntur ; neque Sn dextrSt et laudabSlSbut ela- 

borandum omnet arbitrantur, virtut tiquidem ardoum quidduro ac tubli- 

ne eit, quo vulgut, aive quia Sn Smprobitate obduruSt sive qaia prae- 

stantiorum rerum detiderio nuilo coamoveri tolety oon atpirat." 

ThtOTfh}flattii$. 7 98 THEOPHYLACTI 

y jJ? 15. ^ml Si tavra o ytQwy rj ixkkfjota hf^x^i ra ^jJ- 

liaxa, il^nvqu to nkrl^oQ *a\ nuQatTfvyi nQog naQUTaliiP, %ww 

fiiw fiik%Unmv axad-ixiovg %ag Iqtaug noiovfuvog , %utw 5i Pta^ 

^QOxtffmv oTa fidanyi %(p Xoyto %ivi dtavv%%wv nwg xo} fii%a^ 

nXa%%wv %h HvavdQOv. fiofj di noXX^ ix %ijg fiovkf^g ixixIvfj%o, 5 

xai %aig tiftifi/aig xaTixtXuiovv tu &ia%Qov , uyafnvoi %fJQ fit- 

yuXovolag %ov oxqaTiwxr^v %ov ytQovxu. nuQaxQ^if'^ i^adiX^a 

%^g lav%wv yvwfir^g avfifQovffOavxig unuvttg, %fjv fiovX^ iia^ 

P S^ Xvauv%ig ig navonXluv ixQinov%o. xaxfiQuv %oiwv %ov Aifiov 

inl KuXfiofiovvxiv xal uiifiiiovQyov noX(fiijaiiov%ig , xal ToylO 

Xa^^Qvov ilaoQwaiV ov noQQw nov iioxQfpovxa , aXX^ wg uno 

Ofjfiiiwv %i%%uQWP untQtfiiQifivwg Ttt^ axr^vig avfATnj^dfiivow, 

&%i i^ %ijg ixiivov nXffd-vog uvH nuaav ixxiS^iiatig %^v GQiixtjw. 

iiaxoafirfiag yovv o Kofiiv%toXog %o a%QuxiVfia xai ig Tu^iy 

ftiav avvxuiug fiuilQi^v iXu * xai nQog 'vtjv jiaxixrpf ywQ^^^ ^'^ ^^ 

TaTT€rai, %f]v %i vvxxa iia tpvXux^g ix^tv , nQoaninxav %i %fj 

vaxiQoitf T^ Xa}'^!'^ XuiXunog iixfiv , xui fiiyiaxov (povov iiu 

T^C ofiiXiug nuQi^ioO^ui, uXX* *(3o5* %i'X,li %iv\ nuQuxuQuxxaw 

B %fjg axQuxtiyiag %oig yvo'tfiovug • xf](pijvog yikQ iixtiv %oig %Tjg 

ivfiovXiug aifipXovg ^(fuvtai, xal olu fiiXix% f^g xtvog rov axQa-^^D 

%tjyov %ovg novovg Xfft^ixut, %ov yuQ ^Xiov Ta yo/ra %^ axv^ 

d'QWnfj wxxl nuQaiii^uvxog , xai xijg niQtxuXXovg xai (fOMifo^ 

Qov XufAnuiog %o ifUiiQov niQiaxaXufiivtjg xal nuQuxwQoiar^g 

15. CuMi in conctoue lenex Itta dit^ereret, ardorem in pectoriboi 
miUtuin felut i|neai iio|»Uuai tutcitavit, et ad pugnam capvstendaui eoa 
enaculi, et furtinitoio cuique concurrendi «upiditatein omnis freni impa- 
Uentem Ingeneravil, ij;iiMviorum vcro effeminalam moUitiem ceu flagvllo 
quodam oruentavit ot in virilitatem converttt; niultui(|ue in concilio lub- 
litoi eit clanior^ et militem annii gravein de animo tam excelio admi- 
rantlum atquo collaudantium vocibus Cotooi thedtrum peritrepcbat. nec 
Mora, unlvenl in eandem voluntatvm coiis«niicutei arma expcdiunt. 
Itequo «x Aoiiio monte in Calbomuiitam et Libidiirgum (vicurum fortaiie 
nomlna lunt) praelio decertaturi deirendunt, ChMganumf|ue non procul 
lude « ad quartum «^irclter lapidem , tcntoria abique metu liabentciu , ut- 
pote pfr totam Thraciam eiui exercitu dispertito , prospiciunt. Comcn- 
(lolui lum InKrueni et in unam nciem componeni ita procedere linit, 
•t ad Aitlctn (rcgio eat Thraciae) pergere iubet: iioctu excubiat a;;ere» 
dle itf|utntl turbinii Initar In Chaganum irruere coiicunuque plurimom 
tanguliili fiotre* ^^ ^^"" fortunae cuipiam liniitrae visum eit adolteraro 
liuliii tiptdlUonit gnomonem live indicemt nam instar fuci alveare booi 
Htfnsllll vaitavlt • Uborcsqoe ducii ut apis alicuiui depaita est. etenin 
yt loi notitaa nocti tergum ottendlt, pulcerrimaeque et lacifcrae lom- 
ii Ipleodor oontectoi aocturoae potenUae ooaceiait» iuaooton aoido lUSTOIUARUU U. 15. 99 

XQurti wvxtiQmZ, tt n r&p vnofyyltav riv imxi/fiipov naQn- 
TtfQgnpi 7 o(»Toy. avrhvxi W riw xixtfjft^vop ilg to nQiaw /?o- 
diCjttw» 01 Si naginofiivoi xal OQwvng ri vmotfoQOV ^cuov rct 
imxitfiivd nwg avTr? tmavQo^ivov AxoafionQov ilg rovntata rQU" 
Snfad^at rov dianoripf Ixfkivov, to T£ axivotpoQOv ^tiiov inavoQ^ 
&ova9^ai rov nXrjfifitXi^fiarog. tovto toi r^g dta^iag yfyoviv C 
mnov xal r^v iig rovniato naXlQQotav avrofiarifyrai* naQtjxit" 
Tot yaQ rotg noXXoTg fi (pofvij j xal naQaatjfiOV rjv rh Xtyofiivov, 
xai <fvyfiv iSoxii itjXovv wg oTa rutv noXifilwv imtpavivrotv 

10 u&Qoov avroTg xai naQaxXitf/dvnov rfjv Joxi^aiy. fxtytarov ii 
avfiniaovrog t^ arQanvfian &qvXXov , &Qovg naQ ' avjofv no- 
Xig inavlaraxat f naXtvoanTv n i/joa nag yiyiovwg itangvatov, 
im/jtoQtia n yXdrrtj tlg roiniaio rQantaO-ai uXXog aXXif nQoai^ 
ram, ^'QtroQva** fnrd fnyiaxov ruQd/ov (pd^tyyoftivot , oTa 

tSwxTOfia/Jag rivig ivirjfiovar^g dioxi]nog avrotg. itaandrcu 
yovv unav ri avvrayfta wantQ uQftovtag rtvog rwv iv rfj Xvqu D 
vivQwv. ivnvd-iv i Xaydrog rov iivrtQOv Tovroy xal ftfytarov 
dtiitiQaaxixtviwoVj xal jj noiwv iJ/j, xaraXtXotmt rdg avvrj^ 
&iig itarQifidg xa\ nQdg VnQov fiinoxi^tro ywQOV, awnjQtav 

90 T£ rrjg nQoriQug naQaio^oxlQuv ^vrv^pjat, naQanXtfata di xal 
ri *Pwfia'txov HiQa, xa\ dftoifiala rtg ijv fj (fvytj, xa\ (foftog rig 
xiflifjXog rd *Pwfiaix6v niQttarQotpit axQaxintiov , xa\ vo&og 
uvxovg f^ixaQaxxi xlvivvog,' oftwg dvaiQovvxat riov jifidQwv ot 
nXitovg avfinXoxfjg uioxfjrov awinxO^itafjg dfHfoTv roTg arQu» qood inposita impedlineDta «xcoMit. forte dominiiB bettiae praecedebat, 
qaea qui Beqacbantur et animal onu8 indecore trahcre Tidebant, ut rc- 
Terteretur peccatumque corrigereCy acciamantea huriabantur. id quod 
confoAiooem ac tamaltum creayit, et nt miiea retro difflucret per ae ef-* 
fedty vocea siquidem multitudo percipiebat, et quod dicebatur signum 
aliqood erat fogamqne indicere videbatur, ac ai hoatea repente et opi- 
nione citioa iam adeaaent. iode tumultua ac atrepitua non mcdiocrb ex* 
ercitum perradere, et nemo non voce altiaaima, at procul etiam audi- 
retur, reTocuudum eaae gradum damitare; et aliua aliom patria roce ad 
reditom iapellerey retoma retoma tumultuoaiaaime Tociferando, ac ai de 
improTiao noctuma pugna illia ingruiaaet. totum ifitur acmen in diveraa 
distrahitur ac dirimitor, non aecua quam in lyra narmonia concentuaque 
fidiuni. hinc Cha{;anua alterom hoc et graTiaaimum diacrimen ouam po- 
tuit celerrime fuglena , Tiaa tritaa relinquebat , et aliam in regionem ae 
tranaferena aalatem mirabiliua quam ante felidter adeptua eat. aimiliter 
et Romani ae in pedea dabant, eratque Tidere fogam mutuam. ac Ro- 
manoa quidero falaua timor percellebat periculumque minime Tcrum terri- 
tabat; comque de eonim agoiine qoidam §t»^ con?erUaacat et in hoatem TUEoraTLjiai D AC, 

V 170 T 

fiaja, t. 

fiir fiiU. 

nXttTituy 
xul T«r; 

P 5J ^tiiTUVii 
&Tlir, 

Jfi(iy.oo I B 1^5 oi . ^,J,«f?«w»S WcatoB 

ni f«un HISTOBIARUM II. 16. 101 

/Jbilfi ii xttl o Bovoui fifi ntfta^itv 'Pwnalovt aiihv &i!itf Iv 
fitTaixc/ia Tirl jtj nXdajtyyi martiplag xal 9a*ttTov TaXarmo- 
fiirov. xal l^vYoaiuTiiy oii^ ifioiflaliof ixlxtvi x*'^^"! t /<*r« D 
fioijf T( xul iaK^oni Ttic dtQiaittas unitnofii^r, &( vnig 'Ptt- 
iftatta* SiA fityimwt' xivdvyiav aittnXijfwoaTO ' riy Tt i&y uSXwy 
xatukoyoy &nfa)nS{a'C^, xal joig ufwyaz rttfi; tov a<i(*ttJoq taui- 
lat; dyaypaniovf idtlnrvi , Ta; ifiifuaiie wttntp iwy noyonr im- 
StiKirSfttrof , xnJ iwr noXifilmr poXwr i(fayhttpor dytyvfirov 
Tci tnifiayTpa. xul avkXr,^dr,r liniTr , ^ wr ina&t , To fiif nu- 

Vi9ti» ^%!ov wopsl iwr tvtgyiii}9tyitay &noiota9ut. oX Si dvaa- 
raa^riTovmr , ina iiyos diaip9upiiiiit urSp6{, oy xul 1.^^; iu- 
xwfioiStt ifj tov Bovou yvruixl intxXiTioig Tialy ■^doruTg SfuXijaut, 
itup 101 Touf fiu^fidpovg ^TifiWfiirovg antk/finovTO. ir fitl^ort- 
lofyvr xt*Ji;i'(d o Bovaug ytyofityog iXinu^ti ii fiupfiapov a»u- P 54 

KfioX^» iiya fux^ur iH tov 9aritov XufitTr, xai fiia9or if,g ittoe 
vTaxa^fie na^ttiidoyui ioTq fia^fiii^ig li tfpovfior * iSiTr yup 
fiTO nponu9tTr lov; iniXr,afiovas yupnog xu\ fitTaX'^\fita9iu 
i^g mifiipo^ai li andy9^nov , Iva Rpwrof ku9* iaviov to xa- 
xiy a^oltj lijv np^oJor. inti H f»t(0>vog inoYytXlus iiTv^xt 

Kto noXtftioy , ii.upi'iTt^ov np»; tfiXarOfiunluv iylviTo , wjri^ov 
11 opxip loy Bovouv nipioMt^nr, fitj fi^v ufui(tiTv , ^aix^ ii 
9uvuTi« ii,¥ ^ovaSuv )^u^P^ii9ui , oaoiuv i9&oi tuv Intlvov CMtpeiAU bomiUicm iufpilaluTu», iLippliciter rocabat stilm I 
teluii qui mmlim martii taxta »tqae lalutu lance eiupioarctur, dcipi- 
carent, ct graliu rlduitt sibi in tratina appendcrcnl. ntngna itcm *o- 
ce et collacriiDana commemorabat ijDae praeclara facioora |>ro Ruaano 
Doaine pcr maxima ritae dlicrtmina cfTcrlHet, certaaiinBqua ardfoe re- 
ceuena dlmicalionea cicalricibua corporii inacripta* ostentBbnt, et tan- 
qatm laborum auoru« iniagiiiea exhibebat, iin)io*itarumiiue aibl ab ho- 
■tibui plagarum ligna aperte aote omnei nudabat. atque ut ■uminUlB 
dicam, per ea quae pcrtuliiiet, eoi de quibua bene ■"--""--• -*."--•- 
bat ut libi cratiaoi noo patiendi tam dtre referrent. 
doa qoi cum aMre Buaae furtivaa tractare voluptate Bece lua paulom adhnc temperent ; i c harum indottat 
oppidulum Iraditurum. lic eiiin cogilabat, oportere p 
pctl , qoi iMneQcIi eaeat oblili , et inhumanitaten i 
Kuae fieri participem, ut improbitai primoai *ibi ipri 
* inignior* qoaHi ante promiau accipieates btloraalorj < 
'''~'-ordiaBique el tribvendim nagii propendent; ac 102 THEOPHYLACTI 

B Stakiia9ai aivStafiw* oi fuQ imtpifttv uvt(5 tbw Jixyfjtov rut;- 
Toy xai InUiiirov d^dvarop , ivyt nlqaQ avn^ ttkrTfg hfioXoyiug 
nQoai{^i]xai, xal iiJTa 6 Bovaag roig jifidgovg tiiiuaxt avfA" 
nijywaKyui noXiOQitijTiKOP n fi^fixdvflf^o^ f i^ Tioy roiovTtov ig^ 
ydwwv ufiud-iOTdTOvg vnaQxovTag, uxQofioXl^iv n nuQiaxivat^S 
%rfV iXinoXtv. xal fHT* ov noXi li qtQOVQtov xuTifiifiXfjro , xul 
itxag 6 Bovauq unuvd^Qwnlag liainQaTTi, iitvov %i itiu^ag 
Tovc fiuQfidQovQ nQog noXiOQxtav nxvovQyfifiU, imv&iv yuQ 
nXilaTUQ Xotnov rwv ^Po^ftaixuip niXiwv ufioyifrl %i noXifitov 
V 172 nuQiaTi]attT0, rtf uQXiTvntf aofptaftuTi nQoxQfjadfnvov, fiivouv 10 
yi Tfj BiQOfj nQoantnTU, xul nXiTarov naQuvdXaiftu xfovov ^17- 
fttta^iv xal ftiydXoig nivotg nQoaofitXijauv to TiQftu t&v uytivtav 
ioTitfd^mov uni<piQiTO, t&v t^v noXtv niQtotxovvTmv uvTinaQu^ 
To£afiirctfv yivtxiiiTiQOv. Sfuag ;i^^/uaaiy iXtyotg rtal t^v o/coi- 
* X^/ay ^Uafayro * tovto yuQ ^ ovt^ ntd-avov Tfjg uaToxtag 15 

D iyxdXvfifiU. ( 17) mQtxdd^rpiai ii xal T^y JtoxXTjTiuvov noXtv 
xoTu Ti xuQTiQiv, ayTCTafaTO ii xu\ 19 noXtg ig rd fidXtaTU, 
xai nQoafidXXitv umToyiv in* uiitug* xaTunlXTui yuQ iv Totg 
ntxiatv uviaTi^aavTO uXXa tc o^vrT^^ia, xat unQoatTov ^iv ToTg 
fiuQfidQOtg il^ vnoyvlov avftnXixia^at, unfiu Totvw uaxdXXwv, 20 
xal Ti ifi Xiyiftivov, to TOt; Xvxov na&tiv* xivuTg yuQ ixixti" 
vii iXntat, nuQtv9v i^ Inl Tt^v OiXtnnov noXiv fintfiutvi, xul 
niQifiug To nCXtafiu ivri^^Xii XufitTv. AvTiftdxovTO %i oi Toi; 

potUo aflimitnt le ipfam confenratiirot , nataralique norti potestateoi 
gratificataros eiai coagnientationeni distolvendi cuin voluerit, nec medi- 
tatam et adventitiam honc mortem illaturof , si pactam re praestiterit. 
Busas igitur AbaroSy hactenus istiusmodi iiistroncntorum fabricandorum 
imperitosi madiiiiam expugnatoriam coin|>enere docet| et ad tela ex he* 
lepoli (tormento, quibus urbes capiuntur) iaculanda insUtuit. pauloquo 
post oppidum prostratis muris in bostium manos concessit, et Busas poe- 
nas iubumanitatis exegit, doctis a se barbaris expugnatorium artificutm; 
quo deinde pro fama primigenia et typo i|uodam usT, plurimas Romano- 
rnm urbes nullo negotio subcgerunc. at vero Beroen aggressi cum lon- 
^issimi iactura temporis maguisque laboribus TOto ac praemio frustrati 
rcccsseruut, indigenis iririliter sese tuentibus ; quibui modica pecunia 
pacem et amicitiaiu Chaganus rendidit: hoc enim frustrationb suae pro* 
habile tegumenturo inTenit. (17) etiam Diocletianopolim arte drcum- 
sedit: sed oppidaiii summa vi coiitra nitentes aditu cnm fidenter proli(> 
buerunt, locatis in muro catapultis aliisque machinis defensoriis , at ao- 
cedere barbari et cominas pugnare non auderent. quamobrem indigna- 
bundus reccssit, cum ei, quod proverbio de lupo dicitur, oTcnissett 
▼ana euim spe biarerat. hinc confestim Philippopolim transiens oppl* 
dumque circumiens id occupare nitebator : sed ciTes acriui coatra de- HISTOBIARUM U. 17- 103 

uoTiog irrQixfoTiQOP , xnl noXXoig r^avfiattag fx n %&¥ niQi^ 
fioXm xa\ %wv lndX%iOiv Inoii^aavTO , woTi Tip Xayavov t^ 
aavXlav Jia r^y aqiTriv inaiviaarra ngoTxa xaTa^lal^at jhv ivo- P 55 
Xiftov, i^ ita&tvov ii StanuQata^iiq TAg vXaq rijg Xiyofdivfj^ 
6*AaTtxfjg Tfi ^ASqtavov niXn nQooTQlfiirat» uytavtaTtxtiTiQSv xi 
TrS aoTf I nQoaifiaXXiv , avT txad-laTarrS Tt xai 01 tov Satiog clX- 
xtfidTiQOv. rotg di Bv^avTlotg niQtifioftfiitTO wg KdaTog fjXto 
xal jivatfiovd' f xa\ noXig tjj niXit imxiftatvi d^QvXXog, iXoi" 
SoQiZto S* o airoxQaTtoQ ig ti tpaviQdTatov ano Ttvmv ttov tov 

10 nkijd^ovg aawittav xai atWftvXwv uvSqwv , Stv xal tik tijg tijpjg 
^r avintffid^ova xa\ fik tfjg fvdftrjg a^Xwta* xal fiXtwfffjfiovg 
^ug xat* avTOv atyvttd^ivtig StiavQov xtvfttjfSovvttg iftftiXwg ti 
dna/atov, ov tv^jj aXX* avofn tS SvanQttyig mQtdntovtig , dXX* B 
ovx anitixiv ^ XotSoQla &tfftiv t^ twtoxQaTOQf aTitQa yuQ ^v 

ISnQdg oQyijv ^ tov fiaatXitog ilwx^ xat nuQii v^v dvfttx^v qtXoya 
iawovalaaTog* Toy Si Kdatov uniSovto /^/(aTi<r%^/vT(g Xlav 
SiMynXwg ot noXifttot, tag ix rwv xad'* fjf^ff^Q nQiafivtiQtav iatt 
Xafiitv, xa\ %h ntativitv o(i;/uioy. fiaatXiig Si tig iavtov 
fpQovtlSug toTg noXiftlotg uvtituii , xa) fni^ovt nuQaaxivij nQog 

^vo noXifitov i^uQTViTO. xu\ tov ^Jtadwfjv , ov Sij Mvaidxwva 
toTg noXXoTg i^og unoxuXiTv , atQaTfjyov nQOiaTtjauto, iz^*9^ 
tovit Si xa} Toy jQuxtwva waniQ uvtw vnoatQdtrjyov , naQtjo^ 
Qov tivu dvvufitv ifjtntatiiaug uvtm' ytoy)'ofiaQSog 1)* ovro^ to 
tfvXov, uvtjQ uXxtftwiatog xui nQog Tor noXiftov iftfiQti, ^atatog. 

cerUnten 1111110« tum e BoenilMis tnB e propogiuiciilis ^aliieriboiil , vt 
eoruBi virtute, i|ua tecerentnr, comoiendata grataito obsidionem sol?^ 
ret. mane porro , tUvw Aaticae qoae dicitar trantitis , AdriaQopolim le 
applicat; qoam cam maioribua operibas oppagnaret, etiam ibi a ciyibaa 
forttMime Tif repolsa eat. populi Tero Byaantiui aores fama de Casto 
ei Ausimotbo captis cirramsonabat , moltumque murmuris ac tomaltua 
urbem iniiiidal>at , et apertissime imperatori a quibusdam e media plebe, 
stoltis et protervae lingoae hominibus , quorum neque fortonis qoisquam 
ioTidSt neqoe animi boua aemulatus est, contumeliae dicebantor. bi 
compositis io illom cantibus modulate adversum casom et comica qoadam 
maledicentia insectabantor , nen fortonae sed amentiae doram illam sor- 
tem adscribcntes. tamen probra hoiusmodi imperatori itooMchom non 
faciebaot, cuius meas ad iram sterilis et a flamma furoris abhorreoa 
erat. sed Castom hostes ingenti peconia aestimatum reddiderunt, ot 
senes nostri memorant, et iis (idem commodare nihil habet pericoU. 
imperater coras soas adversum hostes intendere, maioremqoe in oos ap- 

Saratnm moliri , et loannem , ▼olgo dictom Mystaconem , daoem legero^ 
^roctoneai ei pro hypostratego, parte moneris in illum coUata, adion- 
gere. bic Ijongobardub naUone, vir fortissimoa et ad arma promptiMi- 104 THEOPHYLACTI 

C fntl Si mqi rffV jiSQtavw niXiv iytvtTO, TotV PaQfiugovg rt^g 
nohoQXiag itptara, divztQn Ji tniiQn o noXtfioq iurfXiaTo. 
ivUm Toiwv ^Po}fiaToi ToTg fiaQfiaQOig av^ifil^uvug , xal jrf ^aX- 
xia T^v ^ayr^v iitO^iVTO* xaTfaTQarijyu yuQ Tpiv noXtfiiwv o 
vnoaTQaTfjyog Jqoxtwv. imnXaaTif yuQ fvyfj to ixilvov xfQugS 
tSo^i ToTg noXifiioig ra vwTa naQfyiaOai, wg oTa didoixoTog tov 
^roiftauov To avTindXov* iha tov finaXiV ivTidiw^i , xai fHTO^ 
maS-iv Tuiv fiuQfiuQwv yivofiivov Toig avvTv)(oviag SiwXiaiv» 
unt]fiauv TOiyuQovv fiiai]/iifiQiag wqu oi fiuQfiuQoi , HXXog aXXtj 
finanuQfiivoi xui wg av Tvxoi (fiQOfnvoi fHTa avvTovov nvig ano^ 10 
I> iQuaitog. 6 di aiQUTijyog ov xuTiiiwl^i t6 uvilnuXov ' itfiXo-' 
aoq^ii yuQ Tr^g tvSuifiOviug To fiiiQOv , Tikg in axQOv ivi^^lag, 
vianiQ ilxog, ivXafiovfHvog. (fiXunoaTQOfov yuQ ^ ti;/]; xul 
uniaTOv, vixri S* inafnifiiTUi uvSQug, Iva xul ti TTqg ^OfAtiQov 
StkTOv imaniiQO} ToTg u(f,i^^ftuaiv. 15 

i* 56 18. ^JjQuxXiiog fiiv ovv xuTa tovtov Sijra Toy ^r^Mfyoy ini* 

firi av nuXiv Tijg IliQaa/v noXiTiiag, xal TOtg MijSoig q^iXiniSr^^ 
fiov fjV To xuxov. onfjvixa di nuQiyiviTO , nQoafidXXa i/vQOH 
TUTfo (pQOVQifo Tivi. TOVTO S* vii/ijXrjg vniQixuiyil^iTo niTQug, 
xai SiixoafJiii o vnoaTQuifjyog Tug iXinoXng tc xui Tug fitiyuvig. 20 
uvTinuXufAWVTUi di xui TliQaai nQog Tug inipovXug tUQu uTTa 
aoq^iafiuTa. iaTOVQyovai Si xui oluynwvug Tivug' TQi/ag avX^ 
XtiavTtg xui Tw aujfiovi ttjv xQoxtjv avatQitpuvTtg, nQOfti^xfj 
Tu /iTwvia SiiTiXtaav , xai TovTovg uxvqov tlg to layvoov ivt- 

Sl. dl ] te IP. 

vns erat Adrlanopolian nt ▼eneniDt« barbaros obsidlone depellont, ac 
die altero secundo Marte cum Sisdem congressi vincant, beUof|ue finein 
imponunt. strate^cmate niminim Drorto illos circumvenit: quasi enim 
timeret hostem, fugam cnm suo comu siniulabat, deinde conversus in- 
sequcntibus vicissim tcrga dantibus inhacrebad, et c|uotquot asaequi pof- 
•ct obtruucabat. disccsserunt itaqae meridie barbari, continenti fuga 
alius alio , quo sors tuiit , dilapsi. quos dux non est sccutus , quod in 
folidtate modestiaro adhibendam sapicnter statueret, et vciut in optimo 
corporis habitu, aliquld morbi, utaecebnt, mctucret. est enim fortuna 
param fida , el fadle alio respicit. et laeta viros victoria mutat , ut 
eUam de libris Homeri quippiam narrationibus nostris aspergamus. 

18. Heraclius per id tempns rursus in Persidem se inferebat, ba* 
bebantque domi^ malum Pejrsae. admovit aotero oppugnationem castello 
cuidam munitissimo, in sublimi petra aedificato, belcpoles aliasque ma* 
chinas hypostratego expediente. Persae adversum impulsua ciim alia 
ingcniosu struebaiit, tam quasi tunicas quasdaro longas e pilis stamini 
tramam scu siibtenen inducentes cooficiebant, qtias paleis deosissime in« HISTORIARUM H. 18. 105 

ipifir^aav, taarovg ri xaji^aadftiroi ^(»Tftw rov nfywg, xal B 
xovtoig tug nQoafioXug vnidfyovxo , rtp fiaX&axM rijg uvnrvnov 
uoQaaxivijg rQw Ixnofinwv rd angQiv ixfiaXaxt^avng. vmgt'' 
ntavjo d* al noXXal rwv poXwv xa\ TOt q^QOVQlov avxov* txiqak 

iiixai xar* avri TOt; IxvQfiftaxog xaxHplQOvro, b i* ^HQaxXuog 
oiitfilav uvaxtoxfiv nuQtvixida ruTg nqoafioXaXg , itvxxwQ xai 
IU&* TifAiQav ofiilfitav xoig ItptarafAlvovg rt^ ^Qy^o. ol fiiv yuQ 
(tPOYXog rwv novwv fOXitXTjiporig vnb rijg ituioyov ivvufitwg uv^ 
xtXofifiavov rijv ivanavXuv, VrfQot i* uv avftnovovvng ixilvotg C 

10 tfyivlirxavro , xuxilvotg uv^ig rov ftox^ov avvikuftfiuvov tnQoi. 
iitt Toi TovTO tiaad-ivovaiv ot rtfjtwQovvng Tfti ixvQtifJtari , xaX 
f(9 tfvrotg rik rijg SwufAitog t^lrriXa. ravrij rot xai xad^ouQiTxai 
To tfQovQtov xu\ vn6*PwfioJovg iylvexo, iml J' ijXw, ^qovq&v 
ip ttvx^ tnQurtiyig ivixud^toiv. 

15 01 J* afiifX riv BioiwQOv xa\ rivjiviQitxv to TUarJ^Qtav 

{(pQovQtov di xal rovro) toI XQivtf ytyriQaxig itwQ^tiaavro. ovx 
uno ii rovro roS BiToviaig ixvyxo^^^^ 2!v. iv oatf ii niQl r^ 
olxoiofiiav o GioiwQog ivtjaxoXiTxo , ^xov nuQ avxiv yitoQyo} D 
nuQa&i^ytnrxtg 'ri Bitoviaig nuQuaxr^auad^ou , fAt^ unoxQwauv 

iOvniTvfu tpQOVQuv iv uvxw naQuifjXtiaavxig. oi ii niQt OioioH 
Qov xa\ ^Avi^iav naQuy^Qt^fAU ini&ia&at rijv nQu^tv roTg Xoyotg 
iiivo^Siiatxv , xa\ iiuwxxiQivauvxig awxovto rfj oiotnoQta ixi^ 
ZQtlvro. imd^iad^ui ii wxxog rt^ BiToviaig rovroig iiiioxro. 
«ai fi^' l^taxfiauvng ri}g iavrwv itptxia^at fiovXt^aiwg, niQl 

4. Mqus IP. 

farctaa do iDQro saapendebant , iiaqoe tormentoniiD petitlonef excipie- 
bant; qaaron veheaientiani niateriae oppoiitae debilitabat frangebatqoe 
nollitodo. tela conplura aupra, alia in ipsam cattellam Tolitabant. 
Heracliua impreflaionibos nallam qnietem interponebatf diu noctuque per* 
■Nitana tfd instarent operL nam qui modo pugnarant, aliis succedenti- 
bus retpirabantt ruraum alii illorum et noTi ac recentea.aemper defati- 
gatorum laborea^ excipiebant. inde propugnatores dofecti ▼iribus laii- 
^ebMUt ea ratione castellum eTcrsam in potestatem Romanorum ▼enit, 
cui dux praesidium imponit. 

Theodonis et Andreas Mazarorum onpidalom Tetastato ruinosum 
instaaranty |]uod a Beiudaes non procul distabat. dum Theodorus ae- 
dificatione distinetur, agricolae adsunt, eamque ad Beiudaes, in quonon 
reperiatur sufficiens pracsidium, arni^s subigendum incendunt. Theodo- 
nis et Andreas communicata sententia mox ad rem incumbendaB sta- 
tuentes, transacta nocte magnis eo itineribus contenderunt. cum autem 
noctu inTsdere decrevissent , nec possent quod volcbant elTectum dare, 
•ub matutiuos gallorum caiitus alTucrunt. praeseDserunt adTcntum Ro- 106 THEOPHYLACTI 

Toi^C im^ivodg rSv iQplSwv xiXdSovg np fQovQlff iniffttjaar, 
Mol 01 inixil f toi Tfjp ^PwfiOixfiv nqoefvwQiijav tifoioVf xa\ aiuTg 
^aav iiik ti tcSv Tomav dvuahaiov. tlxa ava&aQQfjaamg tfj 
nlxQa nQOxintovai xol t&v inonofina/iov fitXwv nQoxaitiQ/ovTO. 
iiOoSoQ Si T(p q^QOVQltf fiC ovcra iviyxio^vif xal SvanQooiTogS 
f^v noXifila /iiQl' ivl yaQ nvQyif tSl Tfjg ilaaYtoyijg ininiartvio, 
P 57 nQofiifiXfjfiivff Tov i/vQiifiaTog , waniQ aSafiavTlvoig niQixH'- 
fiivif Xldaig Tialv, ij ^u TovTiov t^v qniaiv iari OTtyaviiTiQov. 
•01 olv ^PfOfiatoi &nofiavTig twv ^nniav nQoaaQaTTOvai Tfj niTQn, 
xal Taig ano Titiav ipoQaTg iTiXiTto t& Tfjg ayioviag nQoavXia. 10 
ToiJ; i* iv T^ ipQOVQiif noT^ fiiv Xl&oi afiWT^Qta rjv , aXXoTi 
xaTanovXTat , xal waniQ i^ ononTOv itvog ^ fnyiaTfjg niQtuH 
n^g Tc^c xaTafioXig ininolfjVTO, ola l^ivfiXaXovvTig Stik Taiv vV^- 
Xwv To noXiftiov. daxoXovafjg Si Tjjg ^Pioftaiwv Swdfiiwg, toA- 
fiflTiai Tivig Tov ^PwfiaTxov avftifQd^dftivoi TaTg daniat, xcct'15 
B oXiyov xal fidSfjv UvTig, to nav Tfjg dQtaTtlag dvad^img tc5 
^Qaaii nQOfffovvTO twv inoftivwv , xal Toh' ix t^c niiQag xaTa^ 
fioXwv ov ipQOVTi^ovTig ilg ti nQoaw i/wQovv, xal Stw&ovat 
Tfjg niTQag Ti fidQfiaQov. oi Si noXtOQxovftivoi Ti^y aififia/ov 
xaTaXiiif/avTig iUtqov, ilaSfjvTig ilg to ipQovQtov naQtSoauv ToTg 90 
noXifiiotg Tfjv iXaoSov. ot Si ^PwftaTot ti3v Ttjg nixQag o/t^QOh- 
V 174 fidTwv xQaT^aavTig Xiav la/vQwg to ipQovQtov niQtxd&fiviat. ot 
Si ini Twv indX^iwv iaTWTig dnoaofiiTv ov/ oToi t* ifauv to iJv- 
TinaXov, to &nnQov Twv fiiXwv vnoftivitv ovx i/ovTig, dXk'' 

6. itoodov dl tf (pgovoiifi ^^7 oiaav IP« 

maiiDruiu iodigenae , quiboB capiendi loci difficultat timoreiD adimebat« - 
tum petrae confiii deapiciaot, telommque iaciendorum initittm Cadant. 
unuB tantnm erat ingressua, et ia hoatabua aditu difficilia, per turrim 
ante castellum atantem muroque cobaerentem, qoae adamantinia quodam- 
roodo lapidibua, aut ai quid adamante aolidiua eat, conatabat. Komani 
igitur ex equis deacendentes petram iuTadunt, aagittammque jactiba* 
mutuia certamint praeludebatur, propugnatorea nuuc taxia dciiciendis 
nunc catapultis se defendebant, atque ut ex editissimo loco specularo 
maxima deorsam iaculabantur , hostes propter altitudinem quaai pere- 
grina lingaa compellantea. indigiie id ferentibus Rouianis, animosi qui- 
dam testudine facta sensim ac pedetentim gradientes, omuemque fortita* 
dinis laudem in audacia constitutam habent«s, aitis praoeuiit, telaqoe 
desuper accidentia nihili pendeiites ulterius prodeunt, ac barbaros peira 
depellunt. qui aaxiliaria sua dcserta castellum subeunt, fio««ania in- 
grcssum reliauum faciunt. illi petrae munitionibiia receptis caslelluni 
artissima obsidione preinuut. in propugnaculis qui erant , bostem ar- 
ccre non valebant, siquidem iufiiiitH tela non austiiiebant: sed cum con- 
fertim apparuisseut , mox pro Tultibus terga oateodebaat. porro miles mSTORIARUM IL 18. 107 

d9fiop lniifcuv6fUvoi noQovTUa iv%\ %wv nQoaiinm ri inata 
Hdunjov. SdnuQ ii ng ivrjQ, ri fiiv a&iAa wg o noQd %ff C 
^OfvfifHf TvitiiQ uwfivovfdivog , Ti}y ii Yvdfifjp xol nifait/QOf 
Tvtiwg (HQakkfjg yuQ Ijv trfv ^xA^, xal Ci tig toitov iytyivH 
Snoti iXxifAiitiQog * oi yuQ inoxviw t^ fayi&u t^g dQitfjg tiv 
^HQokkia iv iwtlQOtg ti9ilg, d nal t^ naQoXX^Xif Jmnifdid-u), 
axoXonttg H^iTg img^iQifUvog ivaXXitai t^ ixvQnifMti, m2 /uf- 
ttmQonOQii t6v fdiv &o aKoXona ivtlQag t^ nvQytf avd tig &Q* 
fioyoig tov ohoiofnifiatog (J]v ydQ Xl&(f iriQijf iaaxtvaafiivov tJ 

iOq^QovQiov), xa2 imfialvu inl tov axoXonog tifnoiL iltativ 
JltiQov oM^ig SaniQ lyxivtQtaag axiXona, T^y Xunifuvov totHf 
noioTv iniQiliii, xal t&v ili^Qtfifiivofv Xl&mv innXfjfifiivog 
onQil^ ci^CTO Tafy x^Q^^^f ^^^ ^^ ^^ Hvoiov iaofflfyto. t&v D 
ii noXiOQxovfiiviOV ttjv ^iav twv fiiXSv fitj vnofUvu^p dlfov ti Zv^ 

ISTcniy» laxvQwg iix^to ttjg imiXiiOfg o SamiQ ixiTvog ivrjQ. xal 
av fjXio xoTcl T^ nQiitfiv ixilv^ imPoXinv th ix;oQWfia, ^ fJiif^ 
tig t&v tijg HiQaiXfjg avfdfiOQlag a^Qiov intfpaviig ivl t&v ^v- 
Qiotv tiav nQofiifiXfifdviov tov ixvQiifiOJog ixiTvo^ otitiv Toy iQi^ 
atia itiidjiaiv» o ii xatoXiO&fiaag ig ti xdtm iifiQito fntd 

SDtoi; &vQiov, xvfifiaxog iv xovlfjaiv, in\ fiQiXfiov ti xal Hfiovg, 
^OfAfiQiXip ttf avfintdfiatt. ofitvg ov iiiXioXiv* vnoiixovtai 
ydQ avtov taTg danlaiv ot avftnovovvtig, xaX tQavfiatlav iaaii^ 
^vTo* 9i^oayvTTOt;ai ^a^ avroy tu toiv dxovtltav Oiir^Qia fxtxQov 
xofnifj. 6 ii xaQtiQtxdg av&tg in ixiivo to iQyov ixdQHi xaX 

qoidaiD SAperitw Tocabulo* corpore similii Tydeo qnein Honenis oele- 
brat, eniM auteoi Bupre Tydeum, Hercules ipsc, inqusfli, et A ^uii 
Hercule aliquando animoslor inventus est (uon enim verebor magnitu- 
dine ▼irtntb Herculem postponere , tametsi alioqui qoea cum eo confo- 
raMS non babemus) , nic, inqnam , miles palos aontos inserens in ma* 
nitionsB insilit, et sublime scandit« et uno quidem in tnrri defixo, qa4 
lapides imictoras dsbant (constructum enim erat castellu^^ caeso lapide), 
pede in palum ascendit; rursus alterum palum ceo sorculom in morom 
i ns eren s, alterom pedem in eo (irmat, embentaai|oe saxa manibos fUmi- 
ter comprehensa tenens ascensnm ita machinatur. et com obsessi toi 
lelonim specUcolam non ferrent, Tir ille 8aperios propugnncolom va- 
Kda Ti tenebat, captumqoe fuiiset primo illo impeta casteUam, nisi qoi- 
daai de cohorU Persica repente coortus saxo de his qoae ililc incebant 
belUUorem animosom deiecisset. qoi com saxo deorsom ferebator, prae- 
ceps in polverero, soper ainciput et bomeros, caso sdlicet HooMrioo. 
Mou Umeo periit: nam eum vulneratum commilitones scotit ImposltaB 
conservaront: perpanim enim miisiHoni cuspides eom laeserant. ad idem 
opus coustauter redit, iurumque ad propiignaculum assiliens iniectis aiar 
•ibus iu tcnaciter pinnam retinet quemadmodum polypos» cum qoip- 108 THEOPHYLACn 

aZ ndktp M9oQi, Tjj inaXl^H j&^ x^^9^S ^^Q^fi^^^ otanoXv^ 
P 58 novQ iufvxiovg nXixrdpog nvdg , xal ^x^o na^iQu jirl Xafifl 
Tijg indXl^iwg. o J* avilnaXog IliQinig adiXf^v ttjg iiipag int" 
fiovXfjg ll^iiQYdaaio, xal aa&ftad-iiafjg ivuy/og r^g indXl^iotg 
TaTg*P(afiaixaTg nQofioXaTg, inif ixilvtig lov aQiaiia avaiQiymgs 
naQila ig ih xdiw /o^^cry. xal lotwv xuii^Yiio i aiQaiuiifjg 
(fiXoxlvSvvog fiiiA lijg iQWfiivtjg indX^iwg. li ii avftfiax^' 
xov i^v nQOilqav awitjQlav dgfyovai fiiiik (fofiiQov tov &iufia/» 
log Tf^ ndna loXfitjQtp. uiuq il^dvifjg Toi; nroi^ttTo^ i iquv^ 
fiuilag Yiviftivog xul iqIiov u&Xov Aand^ai , wamQ ufid/ov 10 
itvig xal &itag ivvdfiiwg ig ihv novov nuQoiQvjiovafjg uviov. 

B inil i* uvitQnvai t^c aii<pdvijg tov VQXovg, Xotniv intfidg, riv 
uxivdxfjv anaodfiipog, %iv xfjqffjvu tfjg iaviov aQnijg ixiivop 
aiiov Toy IliQafjv iknixiitvi , xa\ olv lijv xiqfaXi(v anh irjg il^ 
Qr^g uffiXofiivog loTg noXtoQxovatv uniniftmv. ol ii ^Pwftatot 15 
To yiyovog ^iaadfnvot uvid^dQQfjaav xal i&v xtvivvwv AQlyovxo. 
uiiXxfig ii itg Toii SdnnQog ixitvov (nQiafivifjg J* o^oc t^ 
^Xixtav) imi yfyovi irjg uQiirjg ^tiairjg, xa\ fyjXonfig nuQaxQijfia 
Tov fyxiiQVf^aiog ytviiat , xu\ uvnai xaviig, uiiXtpi i^ uiiX^ 

C (pw fifjzavwftivog. iha fin* ixitvov xal fnQog, xal ftn&iov^^O 
Tov noXXot* xdXotg yaQ Xotnov uviivono ot nQoxuiitXfj(piiig ri 
ixvQWfitt, xu\ luTg nvXuig uQuiiovat , xal ilauywytfiov Xoinov 
t\v ih ^Pwfiotwv aiQuiimiov, xa\ oviw XQjttnovg TcSy noXiftlMw 
yivifiivot ih (pQOVQtov nuQioir^auvio , xa\ ovg fikv uvfXXov , ovg 
di ittowfyv xu\ ilg ut/jidXwiov fiinfitfiufyv Tvxfjv. lu ii xt^* 

iO. Tovro IP. 

plam cirris dre acetabalia eooipleziis etts inde enim tTelli non potest. 
lum Persa adverBariui fimili impetu ut ante insargit* et cum pinna Ro- 
mnnorum impulfibua paulo ante labefactata atrenuum virum detnrbat. 
cum amata igitur pinna miiea nnliiaa formidator perlculi delabitur. ao- 
cii cum terribili apectaculo omnia audeuti priorem curationem ad aalu- 
tem miniftrnnt. at enim Tulneratas cum denuo ex eo cata aalvoa eTa- 
aiaaet« tertiam oagnam asgreditur, ac A invicta quaedam et divina vir- 
tua ad facinus lUum extimularet. ubi igitur intra ooronam manitionis 
irrepait, deincepa irruena educto gladio auae vtrtulia fncum et populato- 
rem illum ipaum Peraam interfecit, capulque praeciaom infra propagna- 
culum proiicit. Romani factum iutuentea reaumuht animoa et experiri 
fvrtunam concupiacunt. fraler autem Sapcrii illiua, magno natu, iibi 
facinua apectavit, extemplo id ipaum aemulana ipae qooque aacendit eC 
cum germano germana niolitur. mox poat illum aliaa, et poat huiic 
plurea acalia atuppeia asoendunt, oppidoque capto ac portia perfractia 
militem Romanum iutrodacont) atque ita hoitibna iaperiorci caalellttB HISTOmARUM IL 18. 109 

fioxa Xafvfafwy^apug anfJQap hrtS&iP, mtonav^ nifific^ 
Xirtig T^ IxVQWfJiati^ £pag d* tmovarig /€f/icSyoc HviUFir o 
Othnnixog Inl %i Kmojarrhnou Koiv, ctQatfffir lvaq>i)g xov 
'H^uxXuor» o ^ir olr ^HQaxXiiO^Xttnoralitov noiv&g roig nXa^ 
Snixag rfig^PwpiaXntig dwafuwg itoinQumjo* xol Sooit^norif 
/ttf ^ay dnimg rririXXoig Sivfo xaxitai niqariorovr , fiaadroig 
hl ooHfQooirfpf fier^orro* !■ diUoBM Mciptiiiit, et partin fncolania ooddimi» partlai pro capU- 
Tif ternuil-, bona dLripiant secomqae aaferant, et praeaidium iilic re- 
Raqaout. bleme iam ingrediente Pbilippicua ad Heracliam lumma belll 
delftta Cpollm dlicedit. Heraclias deserti ordinis poenas ab erronibus 
Romanl ezerdtQB exigit. et qnotquot labore reUcto bac iiluc oUose va- 
gtbaator, aoppiiciia sapere docebantor. e E O^TAAKTOr 

l 2 T o P I a N 

Aoros r\ 
THEOPHYLACTI 

HISTORIARUM 

LIBER IIL PONTANI ARGUMENTUM. 

(1) jtnMCUM iu toam Philippiet nurogabir. anfuma «iZiftiiii con- 
traeta, Germanu$ epitcopui DamaMei honorifiee a Prkeo hahetur. cur 
ah eo Monocartum iluetu$, Pri$cifattu$ in contemnendo more vetu$to. 
tumultu$ in ea$tri$ dua$ 06 cau$a$, imago Chri$ti ad $edanda$ turha$ 
dreumlata. dux pcriculum fugit ; detrahi militibue de con$ueta annona 
vetai; medicum quaerit a quo $anetur, (2) tahrmaculum Pri$ci dinpi- 
tur, legatu$ eiu$ ad exerciium, Germanue quauquam multum rejm- 
gnan$ aux cooptatur, epi$copu$ legattt$ $pcmitur, $iatuae ct imagince 
$mperatori$ deiiciuntur abolenturque, Kde$$cni epi$copi irrita legatio, 
clade$ Ori€nti$. (3) legaii ad Pri$cum. eorum in militibu$ placandi$ 
infelix conatu$, Pri$eu$ Byzantium di$cedit. adver$u$ Phitippicum re- 
hellio, Pcr$ae occaeione utuntur: Con$tantinam oh$ident. a Germauo 
depelluntur, j4ri$lobulu$ palatii praefcciu$ militc$ ad officium revocat, 
(4) Martyropoli$ aditu Homani a Per$i$ prohibentur, ho$te$ in$equente$ 
iimicatione devincunt, in imperatorcm benevola$ mente$ aecipiunt ; 
eaptivi$ et $poUit eum honorant. Philippici timor. etipendia per$oluta, 
Homa Longobardi$ re$titit. Mauri in Africa domantur, (5) carccr Ci^ 
ligerdi ca$ieUi, in quem diver$i mortalc$ includebantur ; unde $e et alioe 
per caedem Romani eximunt, Philippicum Gregoriu$ Antiochiae anii$te$ 
exercitui conciUat, Persae MartyropoUm occupatU,* Sitta dolum machi^ 
fioto, Per$i$ Romani $uccumbunt. PhiUppico amoto Comcntiolu$ in mu- 
iiere $ucccdit. (6) Comentiolu$ cnm Per»i$ acie congrc$$u$ fngit. /le- 
roclii miranda virtu$. Aphraate$ dux Per$icu$ occitUt ; Per$ae in fu" 
gam verluntur. munera imperatori de praeda mitiuntur. ludi oh 01- PONTAKI ARCUMENTUM. 111 

etonam JTysantil. /Suaniam in Cclchii Penae invadvnlt. Turcantm 
ituntt m ttUTo et argaito. Pcrsi$ vicigtim tributa pentitant, jtraeda 
Suaniae ttatnftfmem mitiilur, duxj Jtvmanu» nominey a Maurieio tn 
Cetchidem mi»Mit$, (7) Uomanv$ rcditum motitur , militee placat , ho- 
stium cmmtia indugaU liomani cxploratorea dolo deludnntur et torquen^ 
tur. Varamu$ proviuciam Uomanorum depopulatur^ abcuntes $equitur, 
phalanx eiu$ in fuga caeditur, conjlictu toti$ copii$ initOy Persae ^u- 
perati fuga univer$i $alutem petere contendunt, Homani insequuntur, 
($) Hormi$da$ Varamum hifariam dedecoraty a quo contra contemnitur. 
ArmcMii praetore $uo iugulato rebu$ novi$ abutuntur operam, Comentio- 
Im$ twrba$ eomponit, defectionie inventorem clementia imperatorie con-- 
tervat, ad Per$ica$ tragoediae noi^unntvij, Saramee ad capiendum vm- 
iiendumque yaramum mi$$u$ ab eodem elejthonto obiicitur, (9) ad fem- 
jpora luetim iuuiori$ et 'Uberii proitler originem belli PenUd declaran- 
dam digre$$io, belli execratio, Iustinu$ foedera tramgreditur. Homani 
in Per$a$^ Pereae in Homanoe belU c^am eoniiciunt, mendacium 
Pertarum. (10) Mardanue patridus iu Orientem dux mittitur; tribug 
miUibue jirzanenam depraedatur, prope Sargatkum Persae eaeduntur» 
Thdiothum ea$teHum inaniter oppugnatur, Chotroae $eniori$ in Homa- 
NM expeditio, Adormaanee Homanorum toca poputationibue mi$cetj eub- 
urbana Antiochiae aedijida dcmoliiury Apameam incendio foedut. 
(U) Mardamt» gradu movetur, Dara a Persi$ capitur, indutiae, 
Tiberiue a Iu$tino coHega a$ci$citur, du$dem lustini ad eundem de im- 
ferio tegitime admini$trando $dpien$ et pia paracnesis, (l^) gratuldtio 
popuU ae Tibeno in coUegam ascito. cius de pace legatio et Uberuii- 
tat, luetiniani dud$ lau$, pecuniae bene coUoratae fructue, inter Ho- 
wuMo$ et Per$a$ foedus, Homanorum propter Chosroae pracseniium tre- 
pidatio, (13) ducis Homani exccUenliHuima concto, qna $uis acriier ct 
cum mortis contemptu confligendi ardorem eonatur immittere, Jidudam 
oineeudi ex ho$tium et iacrorum Pcrdcorum despicicutia anget, dicit 
mtiem indse et metnbratim^ quo dicat vchemeniius, (14) Homauus mi- 
Its pugnam dUt, Pcrsae in hostee cum fastu gradiuntur. ambarum 
aeierum diversa dispoaiiio, vincuniur Persae et fugiunt, Chosroae tur- 
pis reversio, eiuedem lex de Ronutnis in posierum bello non laccsscndis, 
(15) Homani Perddem infestam habent, in mari Hyreano piraticam 
fodunt, domum redcunt, Per$ae in regcm $uum contumeUosi, miUta- 
rit annonae apud eos ratio, de pace utrinque legatiotice, Homani$ in 
Armeuia $ubacti$ pacem Per$ae repudiant. iiauriciue in Armeniam mii' 
titur, in Per$idem irrumpit: febrim habet, multa castella diruuntur. 
eaptivorum Pcrearum ingens numerus, (16) Homani mulia loca ad va- 
tUiatem redigunt. lustini decessus, et monarchia in Tiberium translata, 
dut encomium. Chosroae fiUus Ilormisda$ $uccedit ; cuiu$ immaniias de- 
seribUur: cauta ^ubiidtur^ ariolorum falsa praedictio, neqvitin daemo- 
num. aUa Ilormi$dae $celera, (17) Uormi$dae tuperbia, jmcem aver- 
tant tributa pottulat, Mauridus Penidem deformat. in Cappudoviam 
abii; tn Perddem per eoUtudinent Arabiae properat: eum Momadee bar- 
bari pro$equuntur f quorum infideUtae reprehenditur, inani$ Manricii 
conatu$, ad CatUnieum oppidum Homanorum victoria, (18) ad Con- 
etantinam Homani Per$a$ eaedunt, Mauridue Hyzantium redit^ dtfun^ 
ctoque Tiherio prindpatum capeedt, rediiu$ ad ordinem historiaey sed 
priuM de Varami patHa^ genere^ fartuna^ gettit honoribu$f et quo pacto 
wrdtum la regem exulccrarit. 112 THEOPHYLACTI A. C. 688. ^» ^iJunmxog fiir ovv uvci t^p idomoglav Iniitvaro IlQlaxov 

V 177 ini Toi? avroxQdroQog azgartjybv ly/uql^ad^ai , xa\ rT^g Tuq^ 

aov inifiag 'HQaxXthp Stkrovq avvha^t , di iuv ivtai^fiuivi xa- 

rakinovra rd arQunvfia ig rfjv ^avrot; noXiv inaviXO^itv, ig 

T^y l^Qfievlav yevofi fvov, NuQafj tc toi Kcjvaruvrlvtjg noXnags 

fjyilAOVi fii&iivai To arQiiriVfia* xal rov fiuatXiiog di vofiov uq^ 

P 62 rlwg avrip imqtoirr^auvru nuQayvfivdaag ixiXivai xal ig to ivaQ^ 

yig rotg arQunvfiuai nuQuditl^ai, JlQlaxip Siuqfd^ovovfnvog. T^v 

i^ UQU o vofiog arQunwnxwv air^anav vifiaig , i| 6* unofntwaig 

%iruQrri irvyyuviv ovaa unofioiQU. xal yiyovi xa&umQ o orQa* lo 

Tfjyig iviriXXiro. ^Qog 9* imyivofiivov o fiiv unixnQoroviiro, 

o Si rijg fjyiftovlag am^QXiro, o fiiv ovv IlQlaxog imfiig rtjg 

jivrioxilag nQoardrra ilg rb Movoxugrov roig arQundrug avX^ 

Xiyio&ai f xal rfj ^ESiaafj nQoaofnXi^aug niQirvyxuvn FiQfiavip, 

xal niQiXa/ivjv Sil^iwg xur^anu^iro ix rrig imSf]filug yivofjnvov xs 

(^//ufAuaxov yuQ ovtoc SnxoafHi riv d-QOvov) , uvuxXlvug n i?g 

B SiXnvov avrov rfj iniovajj i<piXoq>QOvi^aaro. fnru roiwv ^fiigug 

xirruQug aniipolra r^g *£Siaafjg 6 arQurtjyog , rovn rijg iiQur&- 

Kfjg xad-iSQag nQoXufinovra fnd-^ iavrov avviXufifiavi , xal lig 

€ov x^Qttxa ifxiro {t]v yuQ ^ fjftiQU nQoaSoxifiog xa&* ^y ii&iaro 20 

ioQrdfyiv *Pwfiuloig %o awr^Qtov ixiivo nud-og, St ov rhv xoafiov 

dainoiijaaro o fiovoyiv^g nuTg rov d-iov , o rrv tpvaiv ruvrog 1. X hilipptcas Priscom ab imperatore dacem renantiatam etse in vla 
jntelligena, poitqaam Taraiim attigit, ad Heraclium litleraa dat, man- 
dani ati exercitum Nanae praesidi Constantinae tradat, ipie in patriam 
Mam in Armeniam revertatar. impemtoris praeterea decretum* nuper 
libi misaum exponit, et de eo paiam roilitibut lignificari volt, invidia 
adversoa Priicum stimulatos. erat aotem hoc decretom, ot de demenso 
sive annona militari qoarta pan detraheretur. faclum ut dux imperavit. 
Im igitor ipao vere Philippico abdicante Priicus inivit. ia ut Antio- 
chiam eit ingressos, militibus couveutum ad Monocartum indixit, Kdca- 
faaiqoe veniens illic Germatiom rcperit, quero eo peregre profectum 
{OtmtiBiA quippe sedem pontiliciam tenebat) civiliter coroplexus et osru- 
Jatos, voeatum ad coenam postridie humanit«r amanterque tractavit. 
post diem quartum Edessa disccdens virum illum epiacopali dignitate 
Ulostrem secum ad castra ducit. imminebat enim dies, quo salutiferos 
crodatos atqae necemi per quam oDigena dei filius patri oatura aequa- mSTOIUARUM m. 1. 113 

T^ naxQl xol r^p fiuaiXilav ofiottftog * ovroc i^ iartp o Xgt" 
ojig), TovTo vnoTondaug o aTQUTfjyog, wg ot iiT avTOP fniv ip 
noXtt TffV lyxvxXiop Tijg avuoTuafwg naptjyvgi^itv fjftiQUP , to ii 
^Pwftuixop ip niiito xaTtjtpiaTiQOP nwQ ioQTufytP Soxitp, noXtTt" 

Sx^g dvftrfiiuq waniQ aTiQtaxofiiPOP. diu toi tovxo top liQia 
nuQaXufiwp wg t6 Mop6xuqtop tfiadifyp. o di rtyftapog nQOtjYif C 
T^p rov aTQUTfiyov nuQovalup il^uxovaTOP notovfnpog roTg aTQu^ 
Ttvftaai, fiiTa toIpvp ^fniQug dvo oi TuyfiUTUQ/ui ani^PTWP tfp 
axQUTfffw wg ano TQtwp atjftiiwp tov yuQa.xog , pul fi^^p xal oi 

10 tijg ixtu^iwg SnuvTig» i^og ii ytyr,Qux6g ivtvdoxifin tvS arpa- 
Toniiff, Top ftiXXoPTa tug aTQaTtiyiiug niQifiuX/a&ui ^viag, 
onfivlxa avTip tu aTQaTiVftuTU inavTTjawaiP , unoftaipiiP rov 
Innov xal iiu ftiaov ywQiTv Toti onXiTtxov xal qtXoq^QOViTa^^ui 
ToTg uanaafioTg to aTQUTimiov. o itl ftfj mnot^xoTog tov 

iS IlQiaxov , uXXu xut nuw ftiv ovv tovtov i^ tov nQtafivTriv utio- 

OtOQOxiauVTOg VOftOV, OV fHTQiwg tfftQi t^V vfiQiV t6 aTQUTiVfia* 

tJj Toiwv nQWTfj Ttjg navfjyvQtwg fjfi^QO^ ilQtivaiwg o aTQUTfjy^g D 
itiiiXiai. TQixr^q ii riftiQug nuQw/iixviuq , xul Tfjg twv aTQU^ 
Tttmxwv aiT^atwv unoftnwatwg oixhi iv nuQafivaTotg ulX* ig 
fDxi (pnviQov ytpoftivr^g Ttp nXi^O^ii narri, avuQ/Jug axft^ Xuftfiu'' 
nt T^v nQooiov , xu\ nQ6g Tjj axfivf tov aTQUTrjynv tik nXri^ 
avQQiovatp , a ftiv Xi&ovg intqtiQOftiva , u H xul ii(pfi, wg 
ixuaTw xadvnovQyr^atv o xuiQog. Tov H TUQuyov 6 aiQUTrjvg Bi ct iaperii booore par, Clirisfuf, inqaaB, hamanimi gennt sibi re- 
caadliavit, aolemni caerimouia recolere Romani conaueTerant. aic iiam- 

Jae aecum ratiocinabatur, non eaie iuatum ae reaurrectioni aacratum 
itm in urbe annlTeraarium agere, Romanoa in campo foria, Telut ur- 
baoa laetitia excluaoa, triatiorea duoere feriaa videri. quocirca «piaco« 
pan asiumens Monocartum ire perrexit. caeterum Germanua Priacum 
totecedena exerdtui auper eiua adventu nuntium apportat. poat biduum 
itac|ae cohortium praefecti, quin immo militea omnea, ad tertiuro fere 1»- 
pidem dud obviam e caatria prodeunt. porro caatrenaia quaedam con- 
Mefudo vigebat, eaque vetua et laudabilia, ut qui ad exercitum regen- 
«lnn adventret, occurrentibus aibi honoris cauta militibua equo detcen* 
dent armatorum mediua graderetur totumque exercitum comiter aalutaret. 
qood cum Priacua facere omitteret et morcm buoc plane contemncret, ea 
contamelia apod militea graviter offendit. ac primo quidem fettorum 
toleBuium die in pace fuit. tertio elapso, cum iam de demenai aeu 
victai diminutione conataret inter omnet, contumacia et licentia advr . 
vu ducem m^git amplificata , ad tentorium eiut turmatim ruunt , iiara 
lipidet iactantea, para gladiot dittringentet, ut cuique telum occatio 
■iniitrabat. dux fremitum ac tumultum auribua acdpit: quid aibi istuo 
felit perconctatur. illia ad Interrogata nihil retpondentibat, nial hoc 
neopJ^lf{acttt.v. 8 ^ 114 THEOPHTLACTI 

ovTf/jcooc yfyovi xal trjp aUlav iunvv&dviTOm r&v 5i ;i^oc t^p 
uivaiv fifidiv anoxQiPOfiiyfov aixio nX.^v ^ "avajizgantat nciai^c 
vaiHsP^ aQfAOvla , jov axQaxoniiov avtiyifiovivxov tvyxdvovxog,^* 
UQWxi niQifQQtiXO o noXifAUQ/oq IlQiaxQg xal (pofitti noXXip ovfc- 
axikXixa, dianoQovfiivfjQ avxip rijg y^Zfjg o u xal iQdaniv.S 
P 63 r^ lAiv ovv ElkiffQita xo &iavdQixov YvdaXfia naQayvfAvdaag 
V 178 liliov {ayitQonolrfXOv ii tovxo ^PwfiotZoi xaxovofidl^vai) , niQi'- 
poaxiiv nQoaxdl^ag ri axQdxivfia, o;iaic aliot rov aifidafiaxog 
tanuvfad^iifj fiiv o &vfi6c, t& ii ttjg axoafiiag nQog lo awq^QOv 
tf^v fiitafioXfjv amviyxoito. tov ii nXi^^ovg fifjiiv Ivtiv^iv 10 
aanpQovifyfiivov , aXX& xal fidXXovxog to dnoQQfjtov Xi&otg , iZ- 
xoTCiic or^ari^^oc» Inni^ tivog tdv awfiatoq^vXdxofv rov fiaat-^ 
Hiog niQitvxdv , nQog qvy^v ixiovg, iavxbv TiaQaio^^ awxfjQlf 
tivi ror xivivvov naQiXQovaato. InnotpoQfioig totyaQOvv nQoao^ 
B fuXii toTg tdg "nnovg tug atQauwttxug niQifioaxovai. xdxii- 15 
vwv fiixu fnyiaxwv xivivvwv xug /jiQag iiuqvywv xijg Kwvaxav^ 
tivfjg noXiwg inifiaivu nvXwv , dQXi tug ituxQifidg rov 3ioyo- 
xa^rov unoXiniiv, avvixitjfiii toiyuQovv fiitu tov atQutfjyov 
tfj noXit xat ^oQvfiog. ol fiiv ovv xr^g Kwvaxavx/rrjg oixi^xoQig 
in\ tolg yiyovoatv ixninXfjyfiivoi tug \pv/ug itiii)M'v' b iifO 
atQatr^ybg toTg ijytfioat twv noXiwv totg ti tiZv qQovQiwv iffi" 
atr^xoai ii* intatoXiwv iviyuQutti yQafiftata, firjiiv twv avvfj^ 
&WV dnoatiQitv tu atQaxivftuxa , fA-fjxi ii xaxanXuyrjvui tug 
^yug tfj dd^Qon raly ytyivrjfiivwv nuQoiw. i^fiXii ii xut taxQov 

12. tnnov IP. 

iinum, omnlfl ordinis qaasi concentnm qnendam nonc peritse, coa exer- 
ciius iniperatore careat, Prisco Hudor ire per corpus et artus occoparo 
iremor coepit, aniroo haesitanli quid ageret. ergo lliphredae dei at^oo 
homiais efligtem, qoam axitffonoirjtov (lioc est, non mortali manu con- 
fectam) Romaui appellaiit, involucro iiudatam per castra circumferen- 
dam commitiit; quo ad aspectum rei adorondae excitata reverentia furo- 
rem coroprimeret, et in modestiam qoietciiniue rerum perturbatio transi- 
ret. Terum enimvero, cum multitudo niliiio hiiic roodcstior saniorque 
evaderet, quin potius Sficrusanctaro imagincm lapidibus appeteret, dox 
equuni cuiu*«dam e satellitibus imperatoris uactus haud immerito stst in 
fugam tr^didit, periciilumque capitts praetcr opinionem depulits nam et 
cum pastoribos equariis, mirttum equos circum ea loca pascentibiis, con* 
^essus eorum manus non citra sumiuuin discrimen efTugit. iamque Mo- 
nocarto relicto Constantinam urbem petivit, in quain urbem fama ducem 
ipsum cuniitata est. ac cives quidem Constantinae stupere super his 
quae contigissc aodiebant, dux vero urbium castellonumque praefectis 
per nmanuenscs scribere, praecipereque ne quid de cousueto demenso mStORIARUM in. 1. 2, 115 

ttxpfp^ InHfavkiCaw avxM qiaQfioxa roic ntfl n^y yaotQOXpffft^ C 
Sixiatr Innl^ia^m, iiuvond&H yoq inl totq fiwXanpa^f ovg 
avt^ ^ TWP Xl&anp ^ofit iuvtlfiato. 

2. Ttt fih ovw T^c atackw^ ttp at^toniitp iufifjvvito, 

SiUQiaxl^tai yaQ th tov atQatf^ov axfivoni^yiov , Xomoivtittai D 
il noQa Tot; nX^dovg ual rit rijg mQtovoiag o nQlaxog, anoii^ 
iQaaxovoi ii xal o! twp avvtayfiitm ^yifiOPivovtig , xal iQ 
fitya xaxov ti t^c &vaQyJaQ tivl^dpito, fiit* ov noXi ii tot tijg 
Ktapataptlvrjg nQiiiQov o atQatfjyog iig t^ otQatimiop nQi^ 

iOafitvtfiP iiintfimto, xatiaxvQil^ofUPOP tu tijg atQatuatixijg Xv- 
ntjQ fWQfjyoQitp , xal wg futld^ito t^p ypwfifjp o avtoxQatWQ 
MavQlxiog, xaJ fiaaiXixip imtpiQitai yQdfifia iyxiXivofUPOP apa^ 
^tvypvpai nQig ti avpfj&ig tccc atQatuatixiiQ Imioang, imfiifi" 
ifiTO ii OiXinmx^ IlQlaxog o otQatfjySg, xal t^g ataiiag avtip 

iS iud^QvXXii ytyopipai natiQa wg iiaijyfjtf^p ttjg fuuiaiwc tiop 
axQationixwp imioaiwp MavQixlif yivofUPOP, taHta i* ilxjj 
iuQQayji^iii IlQlaxog. o fitp ovr liQivq o nQiafivg wioinoQH 
xa^wq nQoaixitaxto' ti ii atQatiifiata avpa&Qoi^tai ^ xal 
axQatfjyop x^^QOtot^ity iioxlfidl^. iid toi tovto futdxXfjtop top p 64 

tDFiQfiaPOP noifiodfiivoi, xa\ iiaaywyifiop ilg to /SovXivir^QiOP iPiy" 
xifiiPOi, ^tlovp iyxiiQi^iiP avfi^ tccc atQajfjyliag ijvlag. toS 
j' dnonifinofiipov ttjp Tot; (FT^ototi/Jov a^lwaip, twv ii xotcc- 
payxai^ovTwv avTov laiad^ui niQl Tijv x^^QOTorlav mi&^viOP , xal 
nQoaunaXovvTWP xui ^dvuTov tijg nuQuxoijg ilpui t3 iiu^r^fuop, 

25 vixwoi tJ TQiy OTQUTiVfidTWP povXivfiUTu , xu\ aTQUTfjyog FiQ^ 

cxercitvi deaerent, neve percellerentar , •! crebrinf qaae facta esaent 
aodirent ooaerebat etiam medican, a ^uo cataplafaaUa tibiae doior 
ei Tibicea lividae lapidom iactu «ibi impositae curareotur. 

2. 8editio nilitaria augeacit, tentorium ducia dilaceratur, aapellez 
in praedam concedit, ducea quoque aufugiunt, et quod caput nulluai 
eaaet, id naiori semper malo erat non niulto post dux autistitem Con- 
atantinae in caatra legat, lenire atudena niilitum aegritudincm , quod 
adlicet aententiam mutaaaet iniperator, a quo litteraa afTerrety a quilMia 
mandaretur uti annonaria erogatio in pristinum rcTocaretur. accuaana 
autem Philippicum Priacua auctorem eum tumultua fuiaae iactabat, ut 
qui Maurido demenai contrahendi conailium dediaaet. aed haec ille te- 
mere fabulabatur. antiatea icitur iuxta atque iroperabatur iaibat iter, 
et exercitui in unam coeunti creandum esse ducero videbatur. quaro 
Germanom acceraant, in concilium introducauty militaria imperii aaoH 
■mm ei permittere aeouom bonumque censent. Germanua exercitua po* 
tiUonem repudiat. iiU obedientiam in oblata dignitate amplectenda ur- 
gcnty et ni obediat, mortem pro poena intentant. quid multaf rindt 
eoram delibcrata aeoto&tia, ct Germanua praeconia ▼oce duz promulga- 116 THEOPHTLACTl 

fjiavi^ ivaxr^QvTtiTat, Zgicip nfQnpfullaQ t& r^ awolaiirro^ , w^ 
B an^x^vfoi ^PwfiaToi tov XwnoivrtTv ji vnijxoot t^( aral^lag liauh' 
iot¥ ytvofUvrfCm im^toXuyriXo Si xal xaranoXtfitTv avTCWC ^o av- 
TlnaXov. xal ravvatg o cjQarfjyog taTg avv&i^xaig ntQHjpQaiA' 
fiivog oTa &(iga'^iv axataywvfatoif ttaiv ^ifiovivuv *Paffial(av 
fjafiivtaf, ylvftai yovv o ifQfvg o ngtafivg ngig th^ atQattjyov 
Hal to atQatonfiov» o fiiv ovv naQfxuXfi to atQatfVfia ngig 
aiotpQoavvfiv lifTv* ol i* anriX^avovto tip IfQfT, xal toig Xoyovg 
toTg iialv oi nagfiixovto , aXX* oTa fiuQfiaQOV otptv tlSfVfiXdtovv 
V 179 Ttt naQ& tov nQlafifiog avtov flarfyovfifva. naQtvtyyviav ii xoi lo 
tiv IlQlaxov i^w^^aai tijg noXtwg» ot fiiv ovv tov^ fiaciXixovg 
aviQiuvtag xataQQlnttiv tvtxflQfjaav * 8 irj xal yiyovtv* tt^cc- 
C vKflvai ii xa\ tcc iii. tijg ygnq^^g avad^fiuta , untQ aavici xal 
nhal^iv flg fiaaiXiwg tifirjv xQOffiatovQyla avvttdttovto ttxvixfj' 
fifjii yaQ avt/fod^ai l'(fuaxov vno fiaaiXia naXiyxunfiXov f?vai.iS 
o ii nQofiQog tfjg Kwvatavtivfjg xatuifiXa tatta inoii^aato 
IlQlaxw. toiwv o IlQlaxog xu\ tiv tijg ^Eilaarjg tov ItQatixov 
il^fjyovftfvov nQtafifvtfiv uniatfXXt toTg atQutfifiuaiv, atdg o 
\fQfvg ytvofifvog nQog ti atQdtfVfia xu\ noXXovg Xoyovg xatafia^ 
Xofifvog dvfnittvxtwg tf^v inuvd^fvlitv inoti^aato. tu i* ix tJjg^ 
J> dta^^iag ifivd tfj dvutoljj intxvfiuivt , xu\ ndvtjj xuxov xaxw 
intatfjQixto f ^va xu\ noifjtixTjg avfi(pOQug fiv^fifjv noirjawfiai, 
Toiy fiiv tdg ntQiovaiag dnofiaXXoftivwv , SXXwv ntQi tdg oioig 

12. dvdQiavrav IP. 

tar, coin priui eoamianein atiliUteia iar«iaraado emiGto confimiasset, at 
Romani seditione ac tarbis e inedio aublatis, diripfendis ac ipoliandia 
sobditif vim minioie facerent. pactus etiaai curo illis ett uti liostea op- 
pu^arent, baec ubi pactis tanquaro loricis quibosdaro inexpugnabilibos 
coinronnivit, ad gubemacula promptus acccssit. renit itaque ad docem 
et exerciUiro le({atus episcopus ; rogat milites , considerent quid modestia 
noderatioque postulent. illi succensere, aoribos dicta respuere, et qoae 
oonsoleret, Teluti nova et peregrina repellere. hortabantur insnper ati 
Priscam urbe Constantina exigeret. et ipsi quideni statuas imperatoris 
deturbare non sunt veriti. praeterea in honorem imperatoris coloribas 
et arte pictas tabellas sustulerunt, qaod se imperatorl cauponi senrira 
nolle affirmarent. antistcs Coiistantinae baec ad Priscam refert: Priscoa 
Bdessae pmesulem ad exercitom rursus lesat; qui multo sermone frastra 
coiisompto rediit. iam vero ex huiusceroodi confusione tumulluque exor- 
tae aalamitates Oricntem ceu fluctus quidaro pervadebant, et ubiqae ma- 
lam sopervenieiite malo vires et robur acquirebat, ot et a poeta descri- 
ptae calamitatis mcntaonem fadam, cum olii rem fiuuiliarem amitterenty mSTORIARUM m. 2. 3. 117 

XfiorfixwuQov Pia^ofiivan» , Mfm iv Tor^ AyQoXQ Xiii^o^ivwv, 
T^( fvfuvvidog xo/icuai^c ^o2 naQixofiivijg rotg idtxf^fiagi to avfy^ 
xXijxof. fiiv ovv IlQlaxog yqi^^iaai %avTa xaxairiXa MavQi- 
xlif Inonioaio t^ avjoufaTOfi, (3) o ii fiaoiXivq thv 0iXiii- 
hniMOv av^i^ Imfialvtiv T^c avaioXfjg iyxtXtvttai. iniurntvxtvov- 
Toi TotyoQOvv Oi j&v CTgaviVfiuttov Toy Ilgtaxov rijg *Ed/aarfg P 65 
intl^tk&itv, ntvxt xoi Tiaira^oxoyTa ihv aqid-fiov x^^Qorovt^aav-' 
%tg ngtafitvrdg. ytvovtai yovv ovxoi Iv *Ediaojj rij noXti nagik 
Tif Ugtoxov, xoi iianog&fitvovoiv ovtoI t^v twv OTgaToniiwv 

tOn^oatgtOiv, l fiiv oiv Ugtaxog nXtToTa dntXtXoyrjTO , xal ntt^ 
^ti Tot'C anteraXiiivovg wg ovx tv ditxif fiotga yiyovtv mvTip to 
ixtitiga. oi fiiv olv inrjyyttXavTo t^ Ilgtoxif vnofiugatvtiv twv 
otguJiWTwv Tug fiUivoXtig t^c igy^jg (pgvxTwgtag' 6 ii Ilgfoxog 
ttxrptwg TaTg iXnioi ngog Tjj ^Eiioorj Tug iiaTgil^dg intnotrfTo, 

15x01 ifjTu dqtxovTO ot ngtofitvTui ngog t6v xdgaxu, xal Tug ono- B 
Xoytag iitTSjjtouv Ilgtoxov, ivtxttgovv ii xui Tid-aootvtiv to vtw^ 
Ttga Tfjg Tvguwtiog oxigT^fAUTa* S xoi ngog xogvtpaTov ovto ^c 
infjfigrfOt xtviwov* ftoXig ydg tov ^dvuTOv unoxXtvovoi, to 
Uimtvtiv xaTuxgi^ivTtg * tovto yug to t^c ^gv^^ iioyfiuTifyv. 

ID^x Tov x^Q^^og Totwv ixftdXXovTUi, xul TOiovtoig itivoTg to ntgl 
toig ngtofttvTdg intnigaOTO. xuTaoTgaTontitvovoi TOiyagovv 
•I T^c oTa$/oc tiytfiovtvovTtg xoto Ilgtaxov , xul nivTt X'k*diag 
owTtTaxiTtg fiuxtfiov ivvdfita^ ini Tr^v ^itooav dnootiXXovoi. C 
«MT* txtTvov yovv Tiv xaigov ytvtTut Qtoiwgog ntgl Tf^v^itoouv, 

SSripr OiXinmxov ufi^iv vmaxvovfitvog, iid toi tovto onoXiniiur 

afii iii itineribas per TiM ot Utrocinia fpoliarentar, qaorandnni ab agris 
pccoia ct fnigca raperentar, tyrannide eo osqtie luxyrtante, ut qui in- 
wiann accre audcret, inTcniretur nenio; auper quiboi Mauriciuoi joi- 
pcffitorea Priacus per litteraa certiorem fecit. (3) inperator Philippi- 
vtm rarsoa in Orienteni proficisci iubet. exercitus igitur per ^uinque et 
qvtdragtnta legatoa Priscuo monet uti se Bdessa subducat. hi Sdessan 
isfrefsi niilitttni ci ▼oluntatcni dcnuntiant. Priscoa aui defcndendi alTert 
alariaav lcgatisqoe persuadet secum iiuaste agi. tum illi promittont ae 
va ct fbrore ardentea militum animos noniiihil sedataroi. qaa spe nixoa 
ipad Kdesaeiios moras trabit legati in castra rcTcrsi rcspQnsioncm Pri- 
•ci czponunt. ferociorcs illorum spiritus temperare conantur; quod cos 
MnMum in diaorimen adduxitt nam cum vix interitum elTugissent, ca- 
pite dimiiHiti snnt, ad vitam privatam condemnati. huiua supplicii irro- 
Caadi magistra ipsis iracuudia fuit. e castris igitur elccti honc calami- 
tatii soae exitum tulerant. principes seditiosonim Priscnm bello appe- 
tfladam raU, qainque egregiornm militum millia instruont, qaos Bdessam 
idttawt. qoo iempore Theodorus Bdcssam vciiiens de PhUippici adventa 118 THEOPHTLACn 

o nglcicog tfjv TEiiaaav ylvixai Ig Bv^vnav. oi di nt(fi tip 
XaQaxa ^PiafiaToi Vu rfj aTo^la tc ntgunXixovro , %ip 0iXinnixo¥ 
oaov ovnw imfialvuv rov Movoxa^xov ala&ofiivoip oQxovg Tf 
iii&tvTO fifjdi Tfjg ixihov crr^aTia^;i^/ac avfx^&ai. to ii TltQ^ 
D oixoy xaT^^PwfiaXxaT^ avfifpogaTg tvtgvqiwp, rfj *PwfiaUav noU-S 
tila niQitxfyvTo xul rfj Katvaravrivjj nQoaifiaXXi' xai iinXovg 
%aTQ noXiaiv inriQyiv o niXiftog , ix n rwv olxuoraTOiv xal r&v 
noXifilwv ixTQiffOfiivog n xal Xinaivofiivog. xal ovv to toIf 
''Piofialtov avvad-Qoiafia anoftaxov inTiXu , oviiv fiAov ovtw, 
iig mgl aXXoTQtcav rov nQuyfiarog rwv yivofiivorv rfiv fQovTiia 10 
tid^tfiivov. FiQfiavig ii yjXtuia ix rtjg fiayjfiov xa&onXiaag 
ivvafiiiag , rfj KwvaTavrlvji ad^QOiog iniipavilg Tcur nQoaioxlfxwv 
uvTjj xaxwv ^Xivd-ZQwai. fioXig ii nuQu^ywv o arQarriyog rik 
^JPwfiutwv avvTuyfAara xa) nuQorQvvag roTg Qtifiuai yjXiuiag t/t- 
tuQug awa&Qoifyi, xul roTg IltQaixoTg tvifjfnTv iyxiXtvtrai. o i^iS 
jiQiaro^ovXog (^r 4* a^a ovtog rrjg fiuaiXixrig oixlag nQotaTiag 
Tov ftaaiXiwg rov \4vTi6yov nQoauyoQtvofiivfjg) roTg arQUTivfAa" 
aiv intirifiog ijv vno Tot; arTOx^dTO(>oc ixnifiip^ttg, ovrog nfj 
fiiv roTg dwQoig nfj di rotg Xoyoig vnofiuXuTTH to t^c tvquwU 
S ^ iog utl&uaaov, (4) OT^aTOTr^dmTai yovv ro ^Pwfiuixdv ini^ 
Ty)y Ma^Tv^OTioXiy ^ nQog to ttQTfVuTov fttTufluXofitvov, a;io- 
fiOiQa di Tic TCtfi^ atQutonidwv tfj TltQatii niiXtv itaftuXXti» o 
fiiv ovv SIuQOv^ug o Toi; Iltgatxov aTQUTfjyog intifuvtig xwXv^ 
^fl^ ^^^ iniaTaalug 'Pwfiuiotg nuQttyjtTO. inavi^viuv rotyaQovv nunitaoi perfcrt qaamobrcm Priscaf Bdessa rclicta Byzaniiom peiit. 
t|oi in cMtrit erant Ronioni ct Pbilippicom Monocariom brevi ▼entunim 
{ntclligebani , adhuc adversua cum tumultuari, et facramento inter ae 
fi«iem astringcre eius imperium miniroe ioleraturos. Peraae ex Romano- 
rum miferiin ▼oloptatem capiente^ ditioncm Romanam praedando div*- 
xant ei Coiistantiiiam adonuntur; habebantqoe orbes bellom duplei, 
quod illud et maxime domeaiici ei hoaiea extemi alereiii ei (ui ita lo- 
quar) aaginarent. caeterum Romanae cohortes lolatae carif« ei qoae 
gerebantur, iion aecus atque aliena ei ad ae nihil periineoiia iniuentea, 
ab armia feriabantur. Germaiius mille asaumptis, ei apud Consiantioam 
de improviso conspecius, malb, quorum crai in meiu, eam liberai. qoi 
cohortaudo ei inipellendo tix iandem quatuor millia collcgii , ei in P^~ 
aidem tendere iussit. ai Arisiobulus, domus regiac quae Antiochi ap- 
pellaiur procuraiory ab iroperaiore ad exercitum roissus, qua muueribos 
qoa Terbis, duros et implacabiles animos aliquantum emoniTit. (4) Ro- 
manus iiaque exercitus pacem complexas Mariyropolim abit. pars in 
Persidem iterum irrumpii. Maruzas Persicarum copiarum imperator se 
obiicieus «rbia adiio eoa exciadit. hinc per Arxanenam regioBea ei fflSTORIARUM ra. 4. 119 

01 'PmftaToi diu tfjg l^Q^vrjptj^ xai rov Nvfitplov noxafiov npog 

%u ofxo<* uvvilnno ii xai Mugov^a^ toTg ^Pwfnaloic xaxomv, 

ovrlq^tvat Toiyagovv ro ^Pwftaiitov ofiov xa) ri avrl&itov fiaQ^ 

PuQov nfp) rr^v MaQrvQOiv noXiv, xui ytv^rat ^Pwftaloic xal i7/p- B 

Saaig int<faviararog noXfftog, xXfjQoiorttxai (ii rtZ *Ptofiaix(Ti 

fixfj ftiyaXonQinflg xal nfQfio'^oq * avuiQiitat yag o rtZv IliQa&v 

aifarfjyog, flXuKfav di TOt; TltQaixov Cfa^^Qfj^ivrig rQiaxiXiot, xal 

01 iv riXit ioQvaXmoi ytvovrai, xa) fifxQt ;i^iA/ctfy to Tcit/y fiaQfia^ 

Quv Yivofifvov avvrayfia ngog rt^v Niaifiiv ytnrai, tov rotvvv 

lOifipov yivofiivov fiiyiiXov n xal aiiuyaarov *Po)fiatoig xa) rtig 

lufrQayia)'tag XaftnQug, avva^QOia&iv to arQarontiov itaXvov- C 

rat t^v Vxd-Quv nghg rov Mavgtxiov , jmi yiQutQovat XutfvQOig 

nolXoTg Toy avroxQviroQa , nifiif/arrtg dg avjov xal Ta aTjfuTu 

Tov TliQaixov , u tfj nutQtM (ftorfj fiuvia *PoifiaTot xutovn^id' 

B (ov(Tiy. ii OtXtnntxbg iv tfj *TfQn Xfyofiivjf noXa ivtjvXt^to, 

vy (fofiia avatuXt)g trfi atu^tag , xaQuioxwv tijv ttjg avuQxtag 

ftitafioXi^v, 

Xiifiwvog roiyuQovv wQug iiait%aftlvfig tof noXtftov rfj 

utixiviitip xu) ufioifiuiff twv tQonwv fiftufidati 6 Z^P^i ^^^ *Pw^ 

fDfttttxov iiaXvitai, iniyi%*Ofiivov i^ tjQog xu) nQOOjjvij xai intxu* A. C. 584. 

Qtv oipKv nuQi/Ofiivov tfj yjj , rj xatu to tfo^d^og Tot; /()vaoi; ita- D 

vofifi tw fJtayJfiw vno tov avtQXQitoQog i^tniftntto^ i ii 'Pia^ 

fiuttav n xa) TliQawv noXtftog iarpQtyu tt xu) ia(puia^i, to ii 

ernixov, ravtov i* tlntTv at twv JSxXufltjvwv uyiXat, to ntQl 

tS x^v 0Q(ix^v ig ro xuQttQov iXvfiatnto, oi ii Mf^iot toTg 'Poh- NTnphlaoi fluBen domiiin reTertenttf idcni Mirtizas infeqniinr; nec pro- 
cnl Mart^fropoli eot as8e4|uitur« ubi praelio iii priiuis memorabiii concur- 
«m eat» el Romani magnificam atque inclitam vicioriam rctulerunt. nam 
feraarum dnx occnbuit, capti ter mille curo opiimatidiifl: wiile circiter 
Niflibin floceflatmnt. Romani poat tantam tamque adroiraiulam Uofltiiim 
itragen ei auperba apolia conventu celebratoy odia in Mauricium depo- 
OHida decemunt« eumque cum aliifl iiflque multis de praeda bellica no- 
aorant, tum Peraica aigna (quae patria nofltra ¥000 banda dicuntur) ad 
enm tranamittnnt« Pbilipplcufl Hierapoli» tiniore turbarum et exapecia- 
tione aiatna domino careniis immutanili, intcrim ae tenebal. 

llieme bellum exdpiente, flecundum morum mobilitatem ▼iciflflitudi- 
nemqoe cnfltra diflsolvuntnr. vere autem placidum et iucundom ierrin 
vultom exhibente pro conanetudine aunim m militem pro aiipendio dis- 
tribaendom ab impemtore miitiiur, bellumque inter Romanoa et Pcrsaa 
rfcmdefldt et agitator dcnuo. Getae aeu (qnod idem eai) Sclaviol 
Thradaa proxiala Talide deTaiiani. Persae Romanifl dudboa forie oc- 120 THEOPHYLACn 

pnl(09 ctgatfjfoTc avyxvQijaavTtg nagavdXwfia qSrov iylvorro. 
^fwfifj d* 17 Ti^iafivrtg ruig jwv jioyyopuQiwv avxkX/tv ttfoiotg* 
jfl di ^tflvri ui Jwv MavQovalwv ivvufiug iujAow ililjtjXot, 
xtti T^ nX^d-u jwv ^Pwfiaixwv uviQayuS rjfiurwv nQog Jo jantt^ 
vbv xai xaxfjTorrjfiivov inixXtvov. ovjw fiiv ovv ixtTvat /cfToS 
jwv uamioiv xu) Tug fjvtug xujid-tvjo ^ jov av/lva *Pwfiaiotg 
inoxaXdauaut , xa) j^v jt fjQtftlav ivrffxaXlfyvjo, ii Ouatg 
ovx i^oXovTo joig a/fiaaiv * tlQfjvutov yuQ QktdQOV jtwg nfQit» 
fidXXtJOf Tip iiuvytZ jijg fjavxfag xuTUQitvwv Torc KjoXxovg, 

V 67 fifiiufiov xiXTr^ftivog Mi]iov olxtjTOQa, xul wii nwg T& ^Pwfiatotv 10 
itnl&tTo Tt xul avvtTdTttTO. 
U 5. *Ev toiSt^ Toiya^otfy to) xaiQ^i TtXtatovQyovvTot xari 

T^y Mfjitx^v ovx ttya|ioAoytt itfjyfjatwg nQuyftuTu, uXX* uyt iij 
ivttQOifitv xul Tuit Tor^T^c iaroQlag fiiXtatv tvxoaftoTUTa , old 
ntQ OQftov Ttvii Xt^oxoXXfiTov , if&aXftotg ituvolag iaT/aatv,iS 
WTWv ii ^vfifjiluv , tig tartv itnttv , xui nav/jyvQtv. fpQovQiov, 
TtXtyiQiwv Svofia uvrip , ivioriQW ii Tovro Ttjg Mtjitxijg tpxth- 
ioftfjTot , iv X^Q',^ iniXtyoftivji Bil^axov , ov noQQW Btvioaafitt' 
Qwv jijg noXtwg, nQoatart ii TovTijf xut Tig tiQXT^ * jirfirjv ii 

V 181 ovoftd^ovat JuvTfiv oi fiuQfiuQOt, ii x^Q^i wantQ yrj d^tt^ OQ^ % 

yug fiaatXixfp &vftip uvuTt^trut , xai Ttfiivog ivafttvtiug a;roxa- 

C Xwv Tig To q^QovQtov ovx Slv ufiuQToi Tor nQtnovroi^» ivano^ 

xXtiovTui Tolwv ivduit oaoi ToTg iixrvotg rijg Totf fiuatXtwg Xv- 

nrjg iXlaxovTut , Tovro fiiv infjxoot , TOt^TO ii xai ioQvxTfjtot, carrentefl ab iii relot aliad •gentibos morte multantar. Roma Tctua 
Ijoiiffobnrdorum impetus retUNdit, in Africa Maurorun copiae nagia 
nagia extenuari, quos lloaianorum rirtas paalatim multis egregiis faci- 
noribus ad bumilitatem redegtt atqne enervavit, ot cum armia etiam ha- 
benas sea ioDperium deposuerint, Romanisque cervices summittentes otium 
maluerint. Phssis caesoruro sangoine non inquinabatur: pacificiim enlm 
flumen tum pellucida aotete Colchos irrigans circumfluebat , nullum us- 
piam de Persis habena incolam. Romanarum rerum condiiio atque ordo 
isUusmodi fuit. 

6. Per hoc teropus res in Perside narratu haud indignae contige- 
runt, quas huic corpori historiae nostrae omando ceu monile aliquod 
baecatum oculis animi, ceu epulas et oblectamenlum , atque panegyrim 
auribus inseranius. arx erat in interiore Perside, Giligerdum vocabulo, 
in regione cui uomen Byzacus, haud procul ab urbe Bendosabiron. in 
eo visebatur carcer, quem barbari Lethem dixere. locus quodaromodo 
occasionem irae regis animo subministrat ; et si quis castellum malevo- 
lentiae fanum appellaret, recte appeilaret. huc includuiitur quotqooi 
regis ira ianqaam retibus capit, partim sobditi, partim bello in pote- mSTORIARUM m. & 121 

*IinHnlrav y% ovv tov pmrffov tfjg ^Fiafiaitc^g noXttilag ^juo- 
fivovTo^, nagiavicaro ttfv noXiP tr^ Xiyoftiyfjv JaQag o twp 
Jlipawp PaatXivg. iiol^i yovr tft fiaaiXtt, xal yhovtai Ja^-^ 
voi t&9 tfQovgtov tovtov olx-^OQig. inijaav ii xai Kaiaatjpoi 

5 ip avt^ * paQfiafOP ii to ipvXov tjjg Aljj Jix^c* ov fiijv iXXtk 
Mal SxiQOi ti xaxongayiiv xXtiQioadfiivoi , xai xoivov H&fOiafta 
taXouniaQOVfiivanf aviq&v ti tpfovQiOv ivrjyxaXiato. ylvitiu yovv 
Toic itiQoyivlciv ilg avfnpwvlav tik xotva ivarvxJifiata , xal ovg 
yho^ xai ro^o^ xa2 yXwtta inlXiXo , awij%f/iv 17 twv nad-tjfidtwv D 

10o2x<iW<c# t^ iiiXipi^ t^Q ivdyxfjg xatafnXiti^aaaa t^v 0^0- 
foiax. iluQxovat iijta tijg aviQilag ol /taQtivol , xul avtofioil 
ToTc iv noalv oQydvoif noXffiov xQfjadfiivot uvuiQovai tov^ qivXa^ 
xoc* xa] TOt; ipovov ixxuiOfiivov nQb^ to XafiQotiQOV ( nXij&og 
yiiQ vnijv atQotiag ipQovQovarjg to <pQovQiOv ) nxwai 'PwfiUidif 

ISxoi avvilidyovai tov ipQovQfov xal Tot)c twv atv/iifAdtwv avtov 
xoivwvovg, xa2 noXXu na&ovti^xal iQdaamg ilg tiiv^Pwfialwiv 
imavifyviav» 

Twv ii niQiipavwv ixilvwv d-Qidfifiwv yv/avotwv 'Pwfiutoig, A. C. 590. 
tu nQog tfj MiBQtvQonoXii noXifiog il^fjQtvito , wg q>9uaavtig 

WHnofiiv, onrjvtxa xai MuQov^ug twv TliQawv atQutfjyig iv tfj 
nuQutd^ii iivy/uviv wv mnxwxwg, rjXoiaav i* ol twv ivo xiQo^ 
totv tal^iuQxoi , ^ Tc xc^oA^ MuQovlfi tov aiQatfjyov ig Bv^dv^ 
tiov tjxiv. ii OiXinmxhg m &niioxifial^to ix t^c 'Pwfiuliov 
ivviifiiofg XU4 unoatQdxtiyog ^v* ov nQoaino ydQ xfjiifi^va t&P SS 

fUtea addactL trgo losUiio ianiore RoBianaBi procaraote rfloi pablicam 
rex Pernnioi urbeoi Darim •ubiofaTit. Dorem tas captivi, qaoniMi 
iu regi placebat, areen banc pro captiTis incoiere incipiunt^ teoeban- 
tor ibideii Cadaaeni (quaedam Peraidui barbara genc cat), quin etiaa 
alii, quibuacum fortuna dorius egerat, et communif quidam miaerorum 
afflictemmqae hominuro coetus illic servabatur. quid fitf mala comma- 
nia genere discordantibus concordiaro pariuut; (juosque genns ie^es iin- 
gna discrererant, miseriarum cimiunctio ex similitudine necessitatis coo- 
spimtionem meditata copulat. strenuum itaque facinos Darcni ordiuntur, 
bieilidaqoe instmmentis» quae in promptu erant, primo insulta custodea 
eccidaat. cumqoe in caede fenrentius omnes rersarentur, n plurimis si- 
qotdem castellum ondiqae custediebatur, Romani superiores caiaroitatum 
socioa e oastello secum educunt| Tariisque casibus iactati ad exerdtua 
laom mTertontur. 

Poatquam triumphum illum praeciarum Romani retulemntt ndboo 
beUom ad Martyropoliro durabat , ut «nte docuimus , quando coptia do^ 
bos corauum praefectis* Marusas Persamm summus imperator in ndo 
eppetiit, et caput eiua Cpolim transportatnm cst. Pliilippicom pro doce 
nMdom admiltebtt exerdtus; noa, ioqaaffl« odffiiiiiatratfoiiom iianc oam 122 THEOPHYLACn 

fA%%dyiafov y&f ri nXlj&og xal dvaaQiaior nftpvin, xai q^lXop 
avt(f %i T^c tiitafioXij^ atixiyfjtop. yivo^ihov tohw OiXtnnt^ 
nov nifi twp KiXlxw InavXug, avtoxfatoftxoTg yfoififiaaip av" 
9ig iig t^p Svflav naXivifOfAiX, xa\ fiohg vni tov ^PiOfiaixov 5 
nfoaiiiiixto , rffjyoiflov tov UlmoxiiaQ tiv (i(g|fif ^oTixiy ^f6^ 
90V ti tfjvixavta iitnovtog, iiaXXal^avtog ttf otQixtfjY^ tA 
otQatiVfAata. ^ ii Magtvfwv niXig toti iij ijXia vni Ili^wv, 
ov totg ix noXffiOtv vofiOiQ, nfoioclag ii iiXoi^, oZp itwd^i xX^ 

B ntfad^at t& ju^ iwiftiva nafit twv avttndXmv xati^Ya^&cu 10 
lAa/OiQ. ii Tov iiXov natf^Q Slitag itvyxaviv wv. ovro^ 
ovTO^oXiyoo; nfig Ilifaac vnonild^u aiifjpofpoQfjaai titQaxo^ 
clovg tov fiaffiafixov, vnoxQlvia^al t% n^a^wQi^auv^Piofialoig, 
ftafaipavrjvai ii tfj niXii. ov ytyovStog tovc ootovc inud^i Sh-* 
tag wg nQoaxf^wgfjxitag *Pwfialoig toig fiaffidfovg ilaifiiaa&ai. 15 
t^antvalwg toiwv tov xaxov yivofittov oi fidgfiafOi t^ ^roXfO^juo 
iyxoXni%ovtai, o ii 0iXtnnixig tavta ftifia^fjxiifg otQatoni^ 
iivitrn, xa\ /uQoxa in\ ttjv noXiv ivffiaXi, ii& toiovto im^ 

C at^atiifii xak o t&v Jlifowv fiaaiXivg, xa\ Mifioifjv Sovfiva 
tov vliv ivtil^wnXil^v, imi i* ovxanoxfwaa ivvafngt^ Mi^m 
fioijj intjv, dnoatiXXttai naqik tov Iltpawv fiaaiXimg xol 
jiifQadtr^g o xatik tfjg I4(ffiir{ag to^ atgat^liag XaxitfP TOt; no^ 
Xifiov ^vlag» tolvvv avyxtxQotrjfilvov noXtfiOv, ntaiovatv ol 
^Pwfialoi xa\ iXdttovig ylvovtat tov oxoTrov^ xa\ vixa tA t&v tatdpm patiebatar, qal apnd Afstmonefli totifiio TlrtotM fote doco- 
■leiitaai dederat. est enim noltitado natara incoiutans, cai^difRcilo 
placeaa, perpetuaeqae aiatationii cupida. Philippicus litteria a Mauri- 
do acceptia e Cilicia, nbi aioraliatur, in S^rriam redic ibi aegre ab 
oxerdta esl receptus, cim Gregorioa, Antiocheous id temporia arcblepi- 
aoopoi, eum In ffratiam et amicitiam militum reatituiaiei. Martjropolls 
Tero tam non quTdem more et lege belllcay aed dolo et iniidiii (qaiboo 
latenter iurripi consueverant» quae mano et armli obtineri ab adveraa- 
rlli neqaevnt } occopata eat, fraadb architectai quldam Sittaa foH. bic 
ad Persai tranifugieni, iuadet utl do Ulii qaadrinKenti armati defactieno 
ad Romaaoi iimuiata ad nrbem ac«edant. qoo facto Tidiiim dviboa 
auctor eit idem 8lttai , uti tranafugai iHoi tanqoam Romanorom aodoa 
intromlttant. hoc impetrato barbari iublto oppidum pro ioo ▼indicant. 
quod obi Philtppiqii readvit, illuc Infeito agmine progreaioi caatrii 
oppidum drcorodat. mittit eo copin etiam rex Peraarum, qdboi Mebo- 
den 8arinae filiom praefedt cul cum nomeraa qoem habebat non aoffi- 
ceret, ab rege Aphraatea Armenicae militiae praefectoa «abmlttitor. 
conierta igltar pugna Ronmi^ apo fhutrati borbana palmam codere mSTORIARUH m 5. 6. 123 

fiaQfiuqm mfatintioK rotg fthf ovr iy MafJVQW n6XH ita^ 
ffovQovat niQaaiq inld^nog ylvitai dvrafng, xai tig %6 ira^c- 
Ifov vni tCh Tltfawv 17 nohg iuifvXdtttto * ii OihnmHic d 
intxtiQOtovttto na^avtlxa, (6) KofHPtloXov ii ctfatfiyit j A. C 591. 

SavtoxQutwf ttviatfjatv. atpixvtitat totyafovv atQattffig ig 
fd nQoavXta ttjg TltQaliog avttjg, xal ntfi t^^v Ntaiftiv (j^vtti^ 
)^ta i* avtfi tijg Mvyiovlaq th naXat nQoarffOQtvtto) avfinXi^ 
xttai IliQaaig, ntgi to SiaaQfidvtav ovto) Xtyifitvov. uai tov 
noXifiov Xafiovtog t^v nQooiov, KofitvtloXog tJ yarrtt tjj na^ 

10^Ttt$<i vniiti%t. xa} fitydXijg avtip ttjg ^yfjg ytvoftivfjg nal 
fil^Qi tijg Gtoioalov noXtwg tfjg anoiQaatmg &xfiafyvafig, ^flfa^ 
xXuog o *HqauXtlov nattiQ TOt; avtoxQutoQog t^v twv iLviQoya^ 
&flfidtm vntQO}t^v Xiav aviQixwg untg>iQtto , xai xatdifjXog ^ 
ivtvioxifiwv iv tw ioQoti. ivaiQtitai yovv twv JltQawv atQa^ P 69 

ISttffog, tv VifpQadtfjv Xo/o^ in{iti%tv, tjifj nov xai Mtfioiov 
iv tfj nQog OiXinmxov fidxjj vno ^PwftaiXfjg nttfovtvfjitvov fioXijg. 
Ta>y ii *Fwfiaiiav iid t^ qvYtjv twv HtQawv dntvtYxafitviov T17V 
tvxXtiav , tixitwg td Tci/y fiaQfiaQOfv iaxvXtvtto awfiuta, xal 
ylvttai Tot* vtvixfjxotog td xt^ftata, tij i* iniovafj xai tov 

%^HtQaixov yuQaxog imfidvttg^PwfittiOi, xai tovtov xQttti^aavttg, 
twv TQonalwv tov tXtyyov ig fiuaiXitt nttQlntfinov , ilfffj X9^^^^ 
tidQag tt IltQaixug xai tug Xi^oxoXXi^tovg fyivag, Sig pl fJittQ^ 
yttQittu toig ftttQfiuQoig XufinQvvovai , td tt ar^fttitt t^c Tra^aTci- B 
^twg, &ntQ ^Pwfittloig tV&iattti tfj ntttQtfu ifiavfj fidvia dnoxa^ 

tSXitv. 6 i' ttvtoxQutwQ tug vtxrjrfOQOvg avXXufiug vno tov atQa^ 

|ni1m simt.^ aagetar Persicain praeiidiaM MartyropoU» castoditaraoe ab 
liadeai firmiMiiiie. Philippicaf illico abire praefectura cogttur, cuius lo- 
coin CoMeatiolua iBperatoris auctoritate capesfit. (6) veait ergo ad 
veatibulm Peraidia Cooientiolus , et ad Nbibim uaque, oliin AoUochiaoi 
Mygdoniae appellatam, nbi ad 8isarl>anuB cum Persifl praelio experitur. 
quo ingraTeacente terga dat. illo efluse uique Tbeodotipolim fucientef 
Heraclius Heraclii Augusti pater longe aMximum praeatantb animi fad- 
Das viriliter edidit, et in omnium conapectu non aine nominia aui glorin 
decertavit cadit Peraarum dux Aphraatca, de quo diximua. fuerat 
prioa et Mcbodea a Romano in pugna adversua PhiUppicum interfectua. 
et quia Fersia fugicntibus Romani Tictoriae decus reportabant, merito 
eiiam barbaroruro cadavera» ot ▼ictores» spoUabant. luce sequenti cum 
cnstra qaoque Persaruro iuTasisscnt eaque obtinuisscnt, argumenta quae- 
dam tropaeomra ai/orum gladios inauratos , tiaras Persicas , dngula gem- 
mia iiisertis collucentia, quibus barbari superbiunt, signaque militaria, 
c|uae patrio sermone Romanis banda dicuntur, imperatori mittunt. qui 
donia UiomphaUbua n duce auaceptia exhUaratua el laetitia perfoaufy 124 TflEOPaTLACn 

%fffw n(focdiidfiitog iXafvtiti vt jr«) xai^tivipifmtnto , uul h 
novc nQoahartiP afwag tiUta^oi, ual jcoro^gifcfl^^ai rotg J19- 
fiouxotg tyxiXivitat , wq iS^iatai ^Fi^ahig naptffvif^iovaiVm 

*Enii ii TOF nffig jifQaAtfiv uniuifatwaafiiv Xiyov toT; 
ttfff^aci, ifiqi iij iftffi jmu ti m^l Sovatla» toig^PoifAaloigS 
nfax^ivta toTg tijg iatoQlag XnfA&aiP Inifvtivamfi» * nal Cw- 
yfdqoi yoif ti mfifarij nai fiiyaXa ti5v fnXw fy^fa^ctSayTCC ^ 

C nqoxif^ Tov ^iXorf/yf^ioTOC «utoaavoyToi^ «^y or iea2 tik Cfu^ 
HQotuta filXfi Toi; orfiaayTOC toig n/yo^iF iyxuffuJSfiiotp. IVoc 
tyioov T$c MuvQix/ov tov uvtoxfatoifog , xul Bufifi i TcSylO 
JlifOiup atfuttiYig ufjia tuXg ivvufuai TOtf fiu^uQocov vni *0(f^ 
fitaia Tot; t&v IIiQaufP fiuoiXjlwg JtOTi JSovoWo^ Ixnifinituim 
xai uiox^tov tfjg Imataotug t&p IliifOiip fiyopviag, %i onov^ 
ia^ofuvop tfj Qu9vfAia iylpito* Xffifytui yiQ ^ JSovapla xufta 
MOfiii^m aui &a/nov ^p ti xuxov ix^pivi yif %ov otQut^y^tS 
ouptog, t^g KoXxixrjg uvtiyifiovivtov vnovotig utiiifiivog ti if^ 

D fuaijg xu^iottior^g , iig olu mQi t^v iW tov noXiftov iOtfQty&v^ 
TO^ t&v Ovwiov toryuQovv tdv nfigtffioQQut^gSm, ovg 
Tovffuovg i&og IliQomg inoxuXiiv, xutunoXififi^tvtm Xiav wg 
fnog ilniiv iyxQut&g vni ^OQfilaia tov fiaoiXkog t&v Ilaff^mv, fO 
ini ti^v KoX^liu i BuQ&fi tov noXifiOv futifiifiu^» ig toooS^ 
tov yif oi T^c IliifOiXfjg ^Qdijoav fiuoiXilag avx,ivig &g tfOQoXo» 
y^9m vni t&v BufivXavliov toi^ OSovovg, tA nfiv tioouQu^ 
movta XiXiuiag xfvo&v ^(fifiiag nQoifaou toig M^iovg itonQUj" 

•qieftrei ladoj celebrare popiilaiDqae saltatioiiibiii eeee oblectare hortft- 
tM ett, qneaiadaiodiuii Rooiaoi ludoa panegyrlcos comoiittere coBfoo- Nmc qoonlani erclioneai ad Aphraatctt dedeitintiSy ofe, cUaai qoao 
mi SuaBiaai a RoaMob gesta •ont, biitoriae caoipU Telat plaBtaoi aoi 
Hirpeai inaeraBui. naa et pictorea, ubi conspicaa et magiia nenibro- 
nMB pinieraiity non nnte ab opere Banam toUant quam et minimn mem- 
bra aeo partea totiua in tabala penicillo eipreaierint. octavaa Matiricil 
naoaa ▼oWebatury cum Varamoa Peraanim dux ab Hormiada rege cam 
ooplia barbnrldi contra Suaniam mitUtar, repentinoque boatium adrenta 
doaidin nd oednlitatem exdCatur. depraedatioaibaa quippe malorem in 
modom Toxabntnr, nee ent tolerabilia calamitna, quando etduoe, a qno 
dofeodecetor, carebat (quia Colchii tum praetorem non babebat) et 
tanqaam orphana, tutore qaoque destituebatur, armis in Orienie fer- 
▼ontibtts. Hunnb itaque in Oriente Boream versus incoleatibus» qaoa 
Toroaa Tooare Persis mos est, sunuaa ri ab Hormisda rege, ui aoo 
Y«i4>o dicam, debeltatis, Varamos bellum in Colcbidem promoWt. tan- 
tum eaim Persarum opes excreverant, ut cum antea paas nomine Bun- 
nia qandragintn aareorum mlllin poodoronty ium eadem tribati noodne mSTORIARUM m. 6. 125 

TorDOfr TfSr Ovwvmv, mXvx^ow jolwv jf^g twp Toifxm a^ 
Xfjc vni t&p IligcSv yefonftug, Ig fuyaXriv tovxo dij ti tdyog 
Mtfanto nolvtikeiav* xX&tag ti yif latpvQfjXutovtto X9^^^^ 
xal tQan^g xal xvXixag xal ^^oyovc ^f^tl firi^ata inmxovg tc 
Sicicfiovg xal navonXlag, xal Saa tfj ni&fj tov nXovtov inMvofi^ 
rai. X9^^ '' vatifop naf^anopifjadrttav tw Tovifxwv xal p l^ 
il^iovytwp niQaitfgw t&v tiw&otwp ilSoa&ai x^l*atw¥ avtotg 
xoi fia^tatfiv imv&i^xfiv yivhd^iu, twv ti TliQawv th t^c Im^ 
fioX^g twv ifoqwv av qng^vtwv ifoqtlov , ;i<<i()oronrTai o noXi^ 

iO §iog, xttl XttfingSg toTg TlfQaatg yivoftivfjg tijg vixtjg , ivttxa" 
tagQit fiitot tfjg tvxfjg to nfoyftata xal vni Toiy TliQawv if oqo^ 
Xoyovvtiu ol Tovgxot, ngoaatfatqid-lvtig xu\ S n^orc^OF avrofc 
ovi^^poiaro /(^^juaro^ xal naXiv xofia ra IliQawv, xai mfl^ 
fikinta tip ^Ogfiiaia xad-iatfixii ra tQonata * XatfVQuywyovvtat 

iSyuQ xXTvtti xttl tQum^ai xal d^Qovoi XQvaot xoafiog ti Inmxdg uft" 
fOQiTg Tf xal ndvta ta ig tvQdwwv avvtitay/niva ttfn^v, iml B 
ii xixti vovv avtw to mgl tovg TovQxovg iXi^Xuxiv , dvatitva 
atttTct Sovaviug t^v fidxatQav, trjg Sxv^ixrjg IlfQaaig anofio^ 
Qavd^iiafjg lxtu%iwg, mQido^^og toiwv o BuQUft xata lov Tovq^ 

fOxixov yivofiivog noXifiov tfj Sovavia nQoaofttXiT, xal Xiiag xQa^^ 
tf^aag niQtq>avovg xal inl t^v BafivXwviav ixnffiifjug ig tov jiQo^ 
{fpr aT(»oT07r«<)(i;irai notuftov , ov ^Qug dnoxaXovatv oi fiuQfia" 
Qot» o i* avtoxQdtWQ twv avfifiififjxotwv axijxoiig ^Pwftavov 
%ov noXJfiov xfjiifiova xa&iatfjat. yivofnvog oiv iv tfj KoXxH^ 

ab HannU exigerent. Turcaniin iteqno gens aaro ditata Pertico in lo- 
tnrn Ma^opere prodiit. nam lectoa, menfaiy icyphoi» fedes, togfo- 
•tQS« omanienta equeitrla et totaa arniaturai, et quaeainque tandem dl- 
▼Hianiai ebrietaf excogitaret, ex auro iolido conficiebant. procedenta 
tempore coin Turcae foedui ianctum eiae ampliui non paterentur, pen- 
ibnemque pecunianiro ingenti auctario grandiorero poitularent» et Per- 
iae iummae tributariae adiectitium onoi non ferrent, belluro atrinqoo 
paratuf , Peraiique illuatri parta yictoria rei Turcarum iimul cum for- 
tooa oollabitor. illoram itipendiarii fiont, et iniuper, quam priui coa- 
cerrarant, pecuniara amittont; denuoque rea Periicae florent, et Hor- 
miida inii^iter triumphat, ablatii in praedam lectii, roeniii, iedilibus 
■nreii, omamentii equcitribui, amphoris, et quaecunque deinuro ad prin- 
dpun honorem magnilicentiaoique initituta et comparata iunt. ubi ener- 
▼atii Turcarum riribui rei illi ex icntentia proceiiit, et Mara Scythicua 
Periamm virtute emarcuit, gladium contra 8uaniam iuitulit. itaque Va- 
tBmoi bello Turcico claritatem adeptua, Suaniae infeatam manum admo- 
tet, factaqoo praeda non contemnenda, et Babyloniam roiisa, ad Ara« 
xem fluTium, qoem barbari Braa nominant, exercitum adducit. Mauri- 
dos haec aodiens Rofflanoffl nilitiao dacea coostituit. Is ut in Colchi- 
IHEDPBrnjLCTI 

jaifitvog, inaQag itt^ip orpa- 

ovTifF. (7) Si BaQiifA, nvdi» 

lyiY^^ii • riQa yaq ^Pwfialinjg 

ftlay T^F Tvx^v oiofiipog. iiu toi 5 

Toy yiliova novafiop inl ti KavCuxm 

, ItpiXxoftivog wanif ini xa ipioufa 

Tovtmp yovp o ^Pwfiarig vnata&avi* 

yinroi, %o cvwoTaov r^ nqo&vfila nQa~ 

imo^OQvfiovvTog ii tov nXi^&ovg xal itayatti^ 10 

wM«c ^ ^C «^ ri nQoam iipuftivov tpogag, Xiyotg ^/A 

• ax^ajfiyig %A %ov tngauwTtxov &Qdaovg ot^ 
immififH ii ntti omXiTtig mvT^xopTa aviQivvaa^at ri 

ovTOi irrvyxtivovat ivo xaTatntontktg 
%mS l U^am o S , ^PwfimutftP niQtfiaXXoftipotg ia^ra, ol ii TovgiS 
ai^tmc immfimmoXi^ovmp , anotntivufyrrat n Tot xlvivvov, il^ 
F Tt MM y^fiiafti fiifimmatifuvoi, xai nloTtv tov Xoyov nQovTl^iatrv 
M S^^ TOtig alrfOTOv rvitTic nuQuiitKVViiv dtjpvXaxrov artfia^ 
Jl m j ^i i)» T« mX^^MV. 01 fiiv ovv tqv ZXid^Qov dafnviaavug, 
mU mm^mtQt^aitvTig vni t^c vnoaxiaiwg, f^Xwaav vno tovSO 
Utfmmm^ » v^^^^^^K ri xat fttTa tnQifiXtoaitav Tug dnoxQlaitg 
i^ii^ fUc iHtWsic nmovftivtu xuTuifjXa nuvTU Ttf BaQUfi inot^^^ 
«•»!«> immg i *f^i»oc t^ c IliQatxiig imfiaivitv ov Ti^aQQtjx^ 

tl. l»4 <fM» t t IP. iS. iXivtm^ IP. 

4m ^^ttin^ (I«uW«« TYil^Hs liii|ii« BuUta voet appeHat) et cani 
«Nk4Ulk« fiiti«iM ointiHa cmmmuuciviC, inde dlacedenf In Albaniam per- 
teJ^U. i T ) VanMtti ^ adTentn RenanoniBi^ edoctus laetabaiur » quod 
e^ iMeei pr^e^ia nuecefe avebat, aenper aibi fortanam arrUuram ar- 
VM(«im ^K*H^ vktne trana«it8o fluvio Canzacum recedit, RoBa- 
IM4 iMk ^TfWra Pecaidis «|«aai poat ae trahenj. quae Romanna anlmad- 
^M^TMi re^l^ cenrepiacit; quodque aibi conducibile putabat, ei atudioao 
Mv^t^^ «^titudioe autem anbtMoltuante indi|rn8nteque ct pro|^di 
aupWu , wUitark ceoMentiao tumorem pmdenti oratione reprimit. 
u2«q^M|t^«lo ipraeterea armatea mittit, qui hostium machinationem per- 
v^aiWeol^ M doebos Peraicia evploratoribua Romana veste indutia occur- 
t^ « eof lti« btait Torbia affdntur. illi Romaoo« se asscTerantea pericu- 
y^H MIMM^^Mt^« didiaqiie fidem astruunt, ignota qnadam via noctn ao 
V^,»H« «^ eooltde per berbam iacentea ostentfuros pollicentes. Romani 
^(HM I^^CHter eec^dooantet, eomm promissis circumventi o Perais ca«- 
lidk poal crociamenta ad interro^ta reapondent, quo pacto 
In Poraidam lofrtdi ooa alt onauai et qtam exigtoa nnmtro HISTOBIARUH 10. 7. 127 

Y^f jo Ti iXiyooiiv %^( ittifl atriav i^a^r/ftov SwofiHOQ, ni- 
tvw yovv iuXauoTm, rptfc (ov a(t9fto» 7iifiao>9im( uvafftk- 
Awai f^ 'Paifttt*<p ro itionixi}f*i^ o fttv ovv Ba^ufi tov noio- 
fio» ^utijgaro, xul av&if x^v Pufialtiiv Ktffu'^tTui y^V o H B 
5 rov 'PdiftaMOv n^oMiiuc f'c Tovff/au niiJliroottf. Tovro Jujvw- 
xorff 01 fiuffiapu intt{9mo toTt 'Pwftaiuy avvTuyftaaiv. o ii 
ai(faitD-os i^; KolxHog atQaTiav u^foiaas iavKa^* anuc ^u 
•ffoiftTii tcl rtui' Pwfiaiiav avnayftata, xal fl up^tMxuc t);ov0t 
T«C ^Z^S "C^C naf aialif. t^c 'Poi^aix^; xoiwv 7iXji9vo( na- 

1S>fotfvirofi4v^t nfoC nokifiov, o 'Pafiaicov aTfatr/yis Toie aXiu- 
inatuiovi- uno tuv ui^ttaxtQOV iiixfivt, »ttl Ti fih ftaxifl»' 
i( iavTov uTiXdfifiavt, to ii axoitKTOv ntfiqfovftiv Tovxu^na 
iitxieftr^atv. il( iixa totwv xtt^tuiag t^( fiaxiftov ofuori(, Ho 
n(/c9ifiv Tov onXntxov o ati>atiiyos iittuittto' u'i t^ n^if»- 

iiXOtat} tf,( HifaiK^e OTpaiiu; ovvai^ijoaoai ipuXayyi ytwaiwf C 
««iaa» iiiiXtaay , ti^ijfivov avyxv^/aavtoe xai T(itv;i;dtoc lor; 
fioffiupoii tu T^; iiuipvYijt dvmlTtvxTtt. Tr,g ii xaTuiiiiStios V lU 
ifKpuvois ytvOfiirr,( xui fiixP' *o*' fia^ffafixov ;(apaxo( laffovarje 
i^r nfiooiov, w( xaj liif Baguft xuranAu^vai inl Tjj «vi>Ta'£i( - 

lOiov ipufittlO(, Inuvijxtv ^ npoTp/jfovaa ivvafii( tij( 'Pwfialwv 
idri9vo(. xal tovtuv KaTaq,uv£v t^ 'Pwftaiwv atganiyip ytvo- 
filrwr, xai i^; 'PaYiuur^C ixTulStw( IffyiiotjS avfinXttx^vat toTe 
M^ioi(, o 'Pwfiavi( i^v unifiayov jjQifiiuv ^andl^to ifti s^( 
untiifonXttaiov tiSv ffufffidifwv Si9(otato)(. intl H ovx olo( it 

Sq* jfoilirajwjcri' lo vnijxooi' tot( ivayxoi ttvi^ya9^fittat ^uav- D CDiindiB Islroclaiii infeila* reddit. Rainanoruai duclor pnlm refatt, 
rtwri pcrMquunlur. lum dui CotcliidU, Komniit, coicto in uoun 
eiKrdla, qtiid aniaii habtinl, «t noin ad pedem virili ■iiiuiu cojifereo- 
dun pirali jint, eii|U-rit. mililjbus pugnandi duiderio aidenlibui, dux 
tlrcuuiMimM ab imbelli turb* lecreloi &uaQ)it, reiectitio* et imbvllef 
culris coitudiendis diuribuit. cDmiiue bellitorum ilJoruiii *umm« ad de- 
am uiKix aicenileret, duo millii praeire iubet; aui eum in phl 
PetNCu copiai Bniecedentem iMidMunt, forti iniao tooai di*p 
nat, <|lkkI pnecipitiu« occarrciu bnrbtri* effugium pnecludebt 
)■■ eutem Kdbjboi fugiente* pcnccuti etlim uii|ne ad ipium cu 
fillam perTenerunt, adeo nt et Veraau* ficlum obitufM^iceret , 
dcaam td tuot le reccpenjnt. quo* cum dux TidiMet , Kuiuiiniqi 
Penit conRigere (ehementer •nhelerent, dux , quod iniiumeram 
ronn multitudinem pertiaiuceret, quieteH pugna vacantem nalui 
CM ««■ cobibwe nequifst leceotl lacimce aiiiiiuf ledacMOMw, ct 128 THEOPHYLACn 

Qf^fiivop, nfi^ nafdra^ip %&c ivwaftn^ xa^tinXi^. avy^na 
di xal ti fidffiafOPm ajQaxomikvopxai yovv IxduQat ivvdfiug 
h n%ilif T^c lAXfiavlag^ ug ittt^ys t^C naQardiiwg anoQQtilS rtg 
ayyjfia^r^Q ix jov u^Qa^^ov noxa^iov nQOfQxifii^og, tJ ftiw ovv 
nX^^ inl jatg Sx^^^f ivavXt^ofnyu lov ftiatrtvonog viarogS 
iilioadp T€ xal uvrfXdftfiavor Xo^ovc* '^Q^'^^ ^* VM^Q^^f ^^^ 
&yyiXog &ni to0 IltQatxov nQig xiv 'Ptoftawov naQoyivitat T^y 
niXtftcv i^atrovfttpog , X^9^^ ^^ ^j? itafidau tj *Pwfiaiovg lUff^ 
aatg naQix,ia^at ^ fi fid^fiaQov loTg ^Patftalatv atQautftact. 
xal ovv TOtJ 'Pwftaixov tfjv intataalav niQtfiaXoftivog , nav^iO 
atQutttt awa^Qotadftivog ivXXoyov, vni tijg nXtj^vog ^^lov Ji- 
idaxiad-at t^ avvoXaov avtotg nQig rdr noXiftov. TcSy ii avy" 
Xf^Q^Xv itavfjl^aa&ai iiafjyr^aaftivwv ttfi axQutfjiyt^ ti noXtfttov, 
tfj vatiQala o Xoyog nQig nQul^tv ixwQfjaiv» ov fittd noXv ii 
nQig ixjal^iv ixajiQU naQicxivaajo ivvafttg. tov ii BaQUfiiS 
anomtQud-lvtog xXixfjut tiv noXiftov, avtiatQdtiViv o^Pwftavig 
P 72 Torg aoffhftaat tfjv uyxlvotuv. W^Qa ii ntftntfj, xai ^PwfJtutot 
xa\ Mijiot nQig naQatalitv xad^wnXG^ovto , xal tQiaaoTg avvtd^ 
yftaat itix6aftovv tiv noXiftov* Td ftiv ovv ftiouijujov xiQug 
ttjg fiuQfidQov ivvdftiwg ijumtvovjo vni jrjg uvJtd^itov nuQO^ ff^ 
axiVTJg, iiitwg JotyuQovv o BuQifi jijv imfpoQuv jijg oXxijg jwv 
^Pwftulwv ix TO0 ivwvvfAOV xiQutos niQtifidXXiio ivvufttv. iv^ 
B tivd^iv uod^iviajlQov tov Xutov yiyovojog avvjdyptujog ix jtjg aF- 
ttajQujrjyovarig iwdftiwg, xal q>6vov noXXov joTg HiQautg m^ 
Qtxvftulvovjog , xui ig fifya xuxov TcSr nQuyftdtwv t^ BuQdfA 
xiXOfQfjxotwv, nuvcjQUJtu tc t^^ (pvy^g yivofiivrjg JoTg IldQ^otg, parat procedoDt contim hoites. ntriqae exerdtof in canpo AibtBiae 
tendunt; quos profuBdaro Araxit fluniinifl bracliium dirinit, manenteioaa 
aoper ripai verba cooiniatant. tertio die a Perais ad Romanam nuotioa 
adest, conflictufl oopiam petena, ita at aat Romani Persifl aat Penaa 
Roroania transitum coiicederent. dax Romanufl vocato in coocionem ex- 
ercito qaaerit quid eit e re publica videatur. militefl hofti fluminifl trana- 
■littendi potestatem concedendam auadent. postridie verba ad rem con- 
feruntur, nec diu poat ordines parte ab utraque instruuntur. ied com 
Varamufl belli furta tentaret, Romanua callide eiua astut obviam ivit. 
die quinta ambo se praelio acciiigunt, ac in trea ordinea acietve dige- 
runtur. mediaro hostium Romana oppotita premebat. indc Varamut me- 
tuent ne Romani qutntum possent ad earo' delcndam iucumbcrent, a ai- 
nlstro corun tupplementuro attumit. ex quo laevo cornu infirmiore pro* 
pter eot qui contra dimicabant, com et ingenti ttrage Pertae conctde- 
rentur, et Yaraiii rea loco pettiaio oMeot, totutquo exerdtaa fugam cft- HISTORIARUM m. 7. 8. 129 

T^C ii Std^itac ^tYuXfjQ xal IniafjfioruTfjg vn6 tov TVi/iaixov 
nQotX&ovarjg, avvaniafitj ftiju xov ivq>ov rto Bagiltfi. xal ^ tvxV' 
Torc fih ov¥ Tcc T^c unoiQuaiw^ txquTvviTO , Torroiy 6i Ttl TOtr 
^gaaovg c^ f ttoc f ^Trtry ffifjxvvijo. ot ii jwv IliQawv Ti&vi€^ 

5Tfc XfanodvTovfiivoi xnl TUfijg ufiOifotvTi^ ToTg ivTvy/jivovai 
^floig ioTluaiQ ^v uvToayJdiog, 

8. TuvTu Siuyvoig o ^OQfilaSag, xal t6 rSv iTvxrjftu» C 
TW ov iftQiav xofirp6v, alayJoTuig vpQiat tov BuQUfi IXov^l^ 
ffjai, yvvuiKiluq la^tjTUQ inudXa Ttjg vi6o^iug xXfjQO^OT-^aag 

lOavrai* vui firjv xu\ TTjg aTQnTtjylag umyuQOTivfjai, tovto yQUfi» 
fiaai fiuaiXixoTg iprjfiaufuvog. uQ/iTui 6* tvTivd-iv M^^^oig xul 
niXiftog, umvTiXi^iTui yiiQ vno ro» aTQUTfjyov xal *0Qftla6ug, 
if PuaiXiu riiQawv i^ywxn tu nQiiyfiuta, tu 6i Ttjg vftQiwg 
annvntTTO ToTg yQufiftuai , xal ov nuTg uXXu ^yuTtjQ XoaQoov 

iSixtirog 'OQftladug uvjog tni luTg uvTiyQUfuTg nQonrjXuxi^ofiivog 
Ift/fyQunTo, nQo Tivog 6i tovtwv fiQu/Jog xuiqov oi ynTviwv^ 
Tff nQog rfj TliQaiSi ItiQfiivioi , inonua^ivTig vno Tivwv ^Pw^ D 
ftuitav utSqwv, unoaTuaiov ^vvwfioaiav 6ii9iVT0 xul nQog Ti 
Mr^dtxiv avTOftoXiiv iviXiiQtjaav , 6oXofov^auvTig roy vno tov 

^uvToxQtATOQog ^ytfiovu Tfjg l/iQfiiviug yivofnvov, *Iwuvvfjg ovofia 
avTta. xul iv atiXta twv nQuyfiuTwv Tfjg ^AQfiiviug unoxXivaV'* 
Ttav, uvtoxQUTWQ MuvQixiog /JofiiVT^oXov &v6Qa ntQitpavTJ, 
fiXtijujiv Tt xul ilg avyxXfjxov fiovXfjv iv ToTg xoQvtpuioTiQoig V 185 
ngoXtifinovTa , tig Tr^v *AQftiviuv ixntftnii, o fiiv ovv iyxonfjv 

pesieret, et Romani nagna atqae exiniia perteeatione fagientibot intta- 
reat, Vannii fclicitas cun eiua fattu et insolentia exUncta est. et illo- 
raoi qaiden fuga invaletcebat , lionini aatem audacia, ut Ita dicam, pro- 
dacebttur. curpora Pertaram interemptorum tpoliata bettiit occorrenti- 
bot epulo extemporaneo fuerunt. 

8. Haec abi didicit Hormitdat, ignominiae ex Infortanio labem noa 
tottinent Varamam probro turpittimo deformat, Tettet maliebret in pre« 
tiua contracti dedecorit ad eum mittent. quin etiaa praefecturam re- 
giit Ktterit comprebento derreto eidem abrogat; ande inter iptot Pertaa 
ci?ile bellum emertit. etenim dux regem , par referient , detpicit ac vili- 
peodit ted detpicatum illum toripta epittola renielitur, iii cuiot tuper- 
tcriptione Chotroae non filium ted liliam infami irritione nomiiiat. porro 
ptolo ante quam haec acciderent, Armcnii Pertarum finitimi quorundam 
Romanorum tertnonibut inducti defeclionit coniurttionem fecenint, iam- 
que loanne, quem Armeniae praetorem imperator dederat, ^er dolum 
tracidato , cum Pertit tete coniungere initituebant. cumaue illiut pro- 
tinciae ttatut in mediit tempettatum fluctibut vertaretur, Mauriciut im- 
perator Domenziolum , ▼irnm tpectatittimum tibique perquam carum at- 
qae inter primores coiiBillariof conipicaaiii , ia AriDeiiiim expedit^ qai 
7%eop&jf(aclicf. 9 . 130 THEOPHYLACn 

T^ fni/ioXfj T^c unoatuamg naQfyjrai, rov ii rijg JVfoanflSog 
naxiga ( Sv^ifiaTtog ovofia avuu ) dfafAtov fiaaiXti naQi(ntfaaTO» 
Tov ii paatXit^Q li^ivH diaitfirwv ttjv fiiaavov tfjg xatrfYoglai 
P 73 iiaifiiareQOV il^aQTijaavtog , ^lva fiti Tip avtl^tTaaTff twv iyKXfi' 
^ATtav udixrf nagQTjala ru tt^g noiviqg noXiTivariTai , x(x^o/ioAo-5 
^ffroi nagu tov ahlov rii nXfj/n/ntXrffiaTa, xal S^ra xwv iiSt'- 
xaxoTOtv ngoaiviyxafiivmv anoffaaiv , TifiOiQlu %t dtjfiofiXiJTif 
tffjaavTmv tovg t& tOiavTn dQuaavTuq ixnoitiv tuiv dv&Qianiviav 
fivia&ui nqayfiUTOiv , Tovti ^iuxQov nXtja^ivTog, xal fnXXov^ 
%wv ilvui dirjqiatv fiogu Toiv mngayoTWv rd nXtififnXrifitLTu , Toci^lO 
tv<ptjfilatg Twv i^fiwv To Totf fiaaiXiwg ngoijX&i fptXiivd-Qwnov, 
xal o fiiv Tc3y &tjglwv iiixglviTO xal t^v naQaioiov awttjQiav 
B xuQnH^iTut , 01 Si B-iaTal fnyaXavyovat TcSy uSoxrjTwv tov fiaat'- 
Xiwg olxTiiQfiwv To fptXuvdgwnov. 

Tov nuvTu ii pf^ofoi; xutvHjavTog n xal nuQaxuQUTTovTog 15 
xai StOfiOQipovvTog xal HXXoTi viXXwg nXaTToyTO^ , xal fiiTUTgi^ 
novTog TJj niQiaTgoffj Ttjg anxtv^Tov Strfjaaag, xal Tip a^ovi Ttjg 
niQifpOQug Tcuy nqayfiUTWV TvguvvovvTog to nuyiov, xal itl nQog 
ti fiifiatov SvauQiaTovvTcg n xai voatjXtvoftivov, xai onot attj" 
vat T^g nXavtjg ovx ixovtog, xal tfj Ti^c naXiQQolag uvwfiukiftO 
xtvfjait To uvISqvtov xiXTtjftivov, avftfiuivit to TtpftxaSTu xuiqov 
%fj TiSy IliQawv fiaatXila naQuXoYu nwg nadr^fiUTa, ix&iciv t< 
uftjytjfiuTwv xiXTtjfiiva ovx uxofixjfov. rov yiiQ BuQUfi fi^ Sta^ 

13. oiai] ortff IP. 

inchoatam defectionem interddlt, tactorenqiie et inoentorem tarbamm, 
Symbetion ▼ocebulo, Tinctnm imperatori tranamittiL ille accnsationem 
arbitria aacrae coriae examinandam pie commendat, ne .de criuiniboa noa 
interrogatQfl contra ias faiqae poenas exaolveret. delicta reut confitetar. 
iodicefl sententiam ferunt, befltiararo inniatu huiocmodi scelenim oom- 
pertofl ex bominam Tita toUendofl eflfle. theatram flpectatoribufl compie- 
tar, facinoroflttfl a bellaifl dcTorandufl eiflpectatar, cum imperatoria de- 
mentia popaii acclamationea antOTertit. ct ille quidem a befltiifl libera- 
tar, aalutemque praeter aaam aliorumqne opiuionem conaequitar: flpecta- 
torefl imperatorem de Improrifla miflericordia et homanitate laudibufl in 
coelum clTerant. 

Caetcruro dnm tempoa omnia novat et adulterat et transfonnat et 
nliaa aliter fingit perenniqae converaiooifl gyro circuaMgit, ct quod fixnm 
ac firmum cflt, mobilitate et fluxu reram humanaruro ceu rota cradeliter 
▼eraat ac drcamrolvit, flemperque confltantiam et fltabilitatem odit, et 
dufl caufla male ae habet, et ubi errorem flifltat, non invenit, et refln* 
zufl mota inaequall infltabilitatem fluam ofltendit, dum haec, ioqaam, tem- 
puflfadt, quidam caflufl tum inopinati re^o evenerunt, quorum noa erit 

^ana narraUo. nam cum Varamua odium ndrerfus Honuadaai, qnod mSTORIARUM IIL 8. 9. 131 

Xvaa^ilvw nQog roy 'OQfilaiav rijv Squ nov liampcJttQ ^X^Q^^ ^ 
nfffuaaaav, tyxiXivitai o rijf Mtjdixijg ftopaQxSv, iv *0p^/- 
ctap ^ laxoQla iiiyQatpiP, aQyovrl nvt rov Mtiitxov naQ& Toy 
BaQUfi naQnyivlad^ai, xal i^c /<^y ^9)A^ d^arrov ovt^ naQaXth' 

Saaod^ai , x^'Q^^^i^*^ i^ rovrov ivitQai xal firtfAWfitvtog roXq jra- 
xfOQOig ^urrov avriv naQaarr^aaa^ai* i fiiv oiv BaQOfifjg 
(tovto yitQ ovofia rtf vni rov fiaaXio^ umaraXfiivif) X^'9^ 
9iig vni r&v BaQikfi nal nvi r&v (Aiylariov IXapuvnav naQuio» 
Mg naQavdXtafia xanarQi^furo riv filov mxQoranf ^uvanf* 

VH^^OoiAlaiav ii xarunAifiiid^ivrog vn6 BaQ&fi rijg n ftaaiXilag 
xad^oiQi&ivrog , XoaQoov n tov vaarfyov rov ^OQfi/aia nutiog 
taraaraaiuad-ivrog xarA riv xatQiv r^g dvaQQ^aitag xavnv&iv 
nQoaxiXfOQfixorog ^Poffiu/oig, o yiQWv ixitvog xai IbQOixig iia» 
Xvirai niXifiog, ilg ivo iixuiug iiunivag Iviuvr&v. 

15 9. jiXXu nQlv ru n rip BuQufi iianQuxd^ivra ri n avfi- D 
ftifiTfXora xur& rtjv XoaQoov rov viwriQov nQoaxdQfiaiv Ja^A- 
^afiiv iii^oiiXiuriQov , Inuvul^vl^wfiiv rf^v &iftffriaiv inl t^ 
*Iwarlvov Tot; viioriQOv puatXiiuv, rov Xoyov nov nQig rovntato 
fitxQQv uvuxXivuvng * r&g ulrlug ytkQ ivnvd-iv XHiofnv rfjg Af ^- p 74 

V^aixfjg ruvrtig xul nQiaftvniog fiuxfig ' ovna yiQ rif unuQuXilnnf * 
rSv uffiytifiurotv ot rijg iaroQlug dpQuta^aovrui nlvuxig. 

'lovanviavov rov avroxQaroQog nQig rijv ax^Qurov Xfjl^iv 
ftiraxwQfjaavrog, iwiu xal rQidxovra inat r&^Pwftatwv iii&v» 
vavrog axijnrQu , yivirui rfjg rwv nQuyfidrwv ^iftoviug iiuio^ •e mper repente nt ex fonte profaderat, non deponeret, rex cDldftn 
^ro principi de Perfis negotium det uU ad Varaaiuai profectus magi- 
ftrato illum •tatim depellaty iDiediaque manicia cum ignomiiiia quampri- 
BOffl in palatium adducat Sarames i^^ilur (boc illi ab rege miiao nomen 
erat) a Varamo captua, ▼aatiasimoque cuidam elephaoto conculcandus 
pro ludo obiecUia, tristissisM» exitu vitam finivit. ex quo aotem Hormis- 
dss a VaraflKi est oppugoatus, et regnum subversum, Chosroesque iunior 
Horaisdae filius tempore creationis suae seditione afflictus, indeque cum 
Rooiaais focdere hospitioque coniunctus, vetus illud beUnm Persicom 
anois 20 gestum, tandem aliquando conquievit. 

9. fikd prittsquam Varami res, et quae Chosroe luniore ad Ruma- 
nos ae appKcante acciderunt, fusius exponamus, orationem ad memoriam 
patilo hac noatra antiqoiorcm reflectamus, causasque huius Persid belli 
10 qao tot anoi coosumpti sunt, disseramus. sic enim historiae tabulae 
ornabuotur, cum de narratione nihil praetermiserimiis. 

Postquam lustinianos Augustus anno imperii nono snpra tricesimum 
ad lortem et conditionem immortalitatis emigravit, lustious iunior, lusti- 
niani ex sorore nepos, renun liabenas exdpit. \b dom septimom impe- 132 THEOPHTLACn 

Xog*Iova%tvo^ tiog* u3iX(pi3ovg d* oirog Ixifxavi^ &v Tovoti- 
tiawov xov avTOKQajoQog, ifiSofiff toiyaQOvv inavr^ Jfjg fic^ 
CiXilag ^lovaxlvov tov tiiov naQaonovStiaavxm *Pw(Aalm tfj toS 
fiaaiXiofg Kovtpotijri tit t^c iiQfjvalag ivdaifiovlag iioanatal t% 
nal niQiQgfjywtat , Inaadyitai Si ^Pwfialoig xal M^Sotg o teoJU-S 
B fiog, ^ Sil^afiiv^ tuiv xaxwVf to navtw t&v Svatvxr^fidtiav wg 
V 186 lativ ilniiv xataytiyiov , to uQxitvnov tov filov XtjittJQtov, ov 
aijniSSva twv av^Qfanlvuiv nQayfidtw anoxaXiov ovk av ofidQ» 
toi tov nQinovtog. a? Si avv&ijxai mvttiHOvtovtiSig ^Pwfiaiotg 
xai niQOaig SiOifioXoytivto, avtai tfj f^^dXfj Totf fiaaiXifog ivoia 10 
Siaipd-ifQovtai Ti xal nagatifivovtai. xavtivd^iv ij iQxixaxog 
ngooSog tSv *Pa}ftaiXWv dtvxfjfidtiav iylvito. xatattiwvtcu Si 
'Pwfiatoi Tov^ ndQd-Qvg xal tov noXifiOV SfjfttovQyoig ivix^Qvt^ 
Toi^y qidaxovtig tovg ^OfitjQitag {*IvSixov Si ti yivog xal^Pia^ 
fiatotg vnrixoov) nQog anoataatv vn* avtwv vnonil&iaSai, iltaiS 
fifj viVixrjfiivovg ixtivovg tatg ilafjyrjaiai ndaxjnv vni IliQawv J<* 
C iipoSwv dvi^xiata , trjg ilQtjvfig Sianixvfiivtjg JliQaaig ti xal t^ 
^Pwfiaix^ noXitiVftati* nQoaiti yi xaXinaivovttg itpaaxov Stt yt 
nQig 'Pwfiaiovg TovQxiov nQiafiivaafiivwv toti vvv nQwtov vno- 
{fd^ilQiiv tovg jiXavovg xQVfiaatv innQd&rjaav TliQaat • j^* ^ 20 
Si* avtwv lovtag dvaiQidijvat to^^ nQiafiag xal xwXvfi^v ttfio- 
xXijQiiaaad-at tfjv Sidfiaatv* g>iXattiwg *Pwfiaiot th noXifnik^ 
dafiivi^ovtig , xal fiixQaXg xaliiit^Xoig tialv aq>OQftatg fuydXwp 

4. tlQfjvata IP. 23. f^dXovg IP. 

rat tnnani , Romanl elnt imltatl leTitatem foednt minlme ■aDatom et In- 
temeratnm habent; nnde pacifica llla felicitate distracta et dirupta bel- 
Inm inter Romanoi atqne Penaa introductom eat, bellom omniam malo- 
fnm receptacolnmy omnlnm incommodomm (ut ita dicam) diversoriumt 
Titae praedatoriae archetypon; quod ^ul rerum hooiananim ulcos putri- 
dum vocaverit, me ludice non erravent foedus autem Inter hasce duaa 
geotes In annos qulnqoaginta susceptum et conftrmatum magna Impera- 
toris stultitia dirupit atque corrupit. hinc tanquam a fonte tot cladea 
ctmiserlae in Romaiiam rem publicam postea dimanarunt. Romaiii porro 
Persas in crimen ▼ocantes eos belli huius fnVentores esse palam dictita- 
bant, auod Homeritas (gens Indica est, Romanls parens) ad defectto- 
nem sollidtassent. qoos cum, quo Toleibant, consUiu suis pellicere ne- 
qulfistfcnt, pace disturbata Incredibllia darona Infestis incursionibus Us- 
dem Intulisse. ad haec Iratl obiiclebant, quod cum Turcae legaiionem 
ad Romanos misissent» Ull primum Alanos pecunia ab offido detorquere 
studoerint, nt per eomm regionem legatos Iter habentes interimerent 
Atque Ita transitum Impedirent. ita Romani queruli nimlum, bellum U- 
btoter ampleziy par?ii et fntilibas occasionibiia magnoi iiblflut Aalomm mSTORIARUM m. 9. 10. 133 

nQoiSwf xaxurtf aqflatv avtoTQ aog>ianvowtat* ov yitf Ztijaiy 
avToTg %i tpiXonSXtfiov nqoain6qiai. Mljioi di natfQug rot; no^ 
Ifftov *Pwftalovc xfjgvTTom^ ahlag ravrag ngovjl9(aaVf ji 
vnoifyia^at rot^c ^^Qfii^iovg *Po§fialovg , h vntiKom fiolga /!/(>- 
Saatg tvyx^vonag xal ig rvQawldag ilfiXaxojag, apiX6vjag n D 
SovQi^njv nXifiOjdgx^ ^Tri tov IliQaufp fiaaiXltag Jtjg jiQpLivlwv 
noliTilag Yipofiivov ' ngog inl rovxoig rb ftfj id-iXat *Pwfialovg 
h* itog ixaatov mytaxoalag XltQag xQvalov xatik th ilw&ig 
wiatlSiad-ai , tig ^lovattvtavig o fiaatXtvg taXg avv&i^xaig iiw^ 

Vl^^olipiaiv, oTd mQ &nalitovrrag fjpoQoXoyiiad-ai vni IliQawv /}o- 
Oiklwg. S J* J||y 01$ TOVTO , aXX* int (fQovqa Ta;y ixvQWftdtwp 
Uliovto twv ilg xotv^v avataatv fgovgovftivwv, Snwg ft^ ^xoltf 
%ipf iiagoijv twv dmlQWv i^wv xal oft^Qwv ^ dxatiiaxitog ivva^ 
fug, xai fiaatXilag ixatiQag intyivritat Xvatg. 

15 10. Jtaxi^itatig oiv tijg itQfjviig xal TcSy anoviwv dvo^ p 75 
tagafifiivonf ^Pwftaloig t< xal IUQaatg, *Iovattvog Tot; 'PwftaT-' 
mv paatXtig iig tijv fw ixniftmt MaQxtaviv atQatriyiv, iv t^ 
mnaXiyif twv natQtxliav tvta, mQlfiXintov SviQa, ovx Sno 
tov yipovg tov fiaatXilov tvyxdvovta. 6 tolvw MaQxtawig tiv 

inEvfQdttiv itamQatw&ilg xal xatd tijv * OaQOtivrjv yiyovwg ijiti 
%ov d-igovg naQtifitixotog xai naQaxfidaavtog , xai twv fiaQfia^ 
ftn oiiiv itavoovftivwv nQig niXiftov, tQtaxtXiovg ix tov onAi- 
Tixotf avftifQa%dfikvog xatd ti^v ^AQ^avriviiv xaXovftivriv x^Q^^ 
iiintfiniv. ilafiaXnvaa tolwv 17 ivvafitg, xaX dioxijtov t^C ■Im BtchlMti taiit: nAm bdH ^reodi cupidiUi nlhil ipsit niilitaUi 
peperii. cootra Periae Komanof belli aactorefl procl<iniantef , caaaaf 
itraaceaodi edebant, qaod Romani Armenios Pertaram proprios in fidem 
aoctoritatemque suam recej^issent, tyranoidemqae Sureoa CUmatarcho. 
«aea ia ArmenSam rez mistsset, interfecto exercuissent ; praeterea qood 
Keiaani noluisseht in annoa singalos qoioriaagiota libras aari consuetas 
perioWero, qaas lastiiiianas imperator in foedere faciendo spoponderat, 

3aia fidelicei tribota Persaram regi pendere alienum a dignitate sua 
icereot. qaod ooa ha erat , Teram ad alenda praesldia casteiloram^ in 
ctflnaDo custodiendorom aarom lllud erogabator, ui piorimorom finiil- 
■oniBqae populorum effrenaia liccntia collectis copiifl ne irromperei ei 
itnMiris imperium everterei. 

10. Violaia igiior pace ac foedere uirinquc concolcato» losiinufl 
Mardanam pairidum genere ac propemodum de faoulia imperaioria , ▼!• 
rui eicellei^d fama, ad everciiom gul>ernandum in Orieniem destiiiai. 
Mardanufl transiio Eophraio cum io regionem Osrlioenam marcenio ao 
■oiescento iam aestate ▼enissei, barbariquo do l>ello nlhil cogltareni» 
tria miUia do exercitu separaia In Arsanenamy qnao dictint, ra^oaeoi 
intttit. quorua Improrisa Irruptlooo losaniflqoo depraodaiionibui, do- 134 THEOPHTLACn 

ImaTttalag yivofifrfig %oTg Mriioi^, naa/u t/o^ct^y^C TlfQffU 
B iog iiivu* ngovofiivuai y&Q xal Xtftfytai xal XaffvQafiayiUai 
oinL avaiiiXoyov Xilap. tov i* Imivxoq htavrov vijg fiaaiXtlag 
^IovcjIvov tov avrox^ttio^oc » MaQXiavov tag ivvofing aplQav^ 
%og xoi ix tov Jaqag noirflafiivov T^y nQoaiov ^ xai %d)v fiaQ^S 
fioQm axQaxoniiivaafiiviov niQi ji^v Ntoifitv, ylvitui avfinXox^ 
^Pwfialwv T< xal Iligawv nXi^alov toS SaQya96v , ovtw xaXovr 
fiivov x^lov IliQaufv f^ xai ntaiovat Mfjioi xal xQatovai tijg 
fidxfjg *Pwfiatoi. iiit tovto niQixa^tifnvov th Qtfio^w ivixil'- 
. Qovv iXiiv* TliQatxov ii tovtl to fpQovQtOK ^fiiQagjolwv tAio 
tpQOVQiOv ninoXifii}x6tig ffoXXa^, xal ov xatit axonov Ovfifiifi^^ 
x6twv Tofy nQayfidtwv avtoTg , inl t6 Jdgag inavO^v^av. 
C €?ra iJafidXXovaiv itg t^v noXifilav avd^tg, xal t^v Niatfitv tr^g 
Mvyiovlag itiyvwxaoi naQoat^aaad^tu * tovto yaQ avroic vnh 
%ov avtoxQatOQog nQoaitdttito. i ii riov IliQawv fiaatXivg iS 
XoaQo^g nQiafivtiQog, HQag ix BufivXwvog &fta Mijiixff 
V 187 atQutoniitf, TiyQtv itavtfidfiivog , tlafiaXwv ti mQl t^v iQtj'' 
fAOv xal ii* ixiivfig atQatomiivadfiivog, 7va ftij ^Pwfiototg xutd^ 
ifjXog imatQutivadftivog ylvr^tut , fjxi nXrjalov lAfidQwv , x^ 
gtov ttvig IliQatxov* intfxtato ii Tovro KtQxijaiov Tot; TohSO 
fAolwv noXiaftatog nivti oiiv ^ftiQwv. xal roy fiiv HioQfiad' 
Vfjv ovro» xalov/<fyoy atQutfiYov, rdy Evq^Qdtfjv itamQatwad" 
fiivov notufihv ixniftna ttjv^Pw^iuiwv Xfitaofnvov , i^ i* avr^ 
XtXtdiag onXitixov avvt^imftniv * avroc i * o twv IliQawv fia^ 
CiXivg naQafiitfifbv Toy ^AfifiuQuv notufiov il^umvuiwg imatijvvu 25 
Tor^ T/}y Niatfiiv noXtOQxovat ^Pwftuiotg inuXufifjauto. o fiiv po|(a1ationibaf et expilationibuf mele tone Pertidi factum eat fu«tioi 
inperatoris anno aequenU, Marciano delectut habeute et ^x oppido Dara 
prodeunCe, barbari«que iuxta Nifihim teodcotibuf, praelium prope Sar- 
gathuoi (locum a Pertia Ita nominatum) committitur: Pertae Komania 
dant manut. qul deinde Thebothum cattellum Pcrtlcum cinKeiitet , cum 
per dlea multoa continuata oppognatlone nihll proficerent, Dartm ae re- 
talerunt. pott rurtum in hottium terrat invadentea Nitibi Mygdoniac 
urbe potiri conttltount« qoemadmodum in mandatit ab imperature acce- 

Serant. Chotroet autem teniory Pertarum rex, cum coplia ISabylone 
itcedent, tralecto Tigri tolitudiuem Ingrettut, ac ne in Romanot du- 
cere contplceretur , per eam progredieiit , ad oppidum qnoddam Perti- 
com, Abanim nomine, quinque dlerum itinere a Circetio Rommiorum 
orbe dittana devenit. inde Adormaanem docem tuperato Kuphrate ad 
Romanorum provinclam com tex millibua proficitci iubet: Ipte Aborram 
flomeo praeterieQi Romanoo Nltibia obaidentet repentiuo adTento op- HISTOPJARUM lU. 10. 11. 135 ovr j43oQfiuup7jg nXtjatop tov Kigxr^alov ywofiivog xal rdy £^- 
q^QuTfpf diafiug norufidv rr^y ^Ftafiuiwv ytfP nQOiyofiivaaxo ' ov^ 
iivig di %fi IliQaiXfj ivdfjfita uvxlniQiiatuftiwov aoqlafiatog, 
Zntag iyxojt^r nQoxonijg tilt twv fiuQfiuQWP a/olti xiv^fiuta, 6 
Sl^doQfiauytjg utfixviUai i?g tu niQl ttjv *Avti6xiiuv noviov ixtog, 
itt r< twv olxoiofifjfiutwv nQo tijg noXiwg xuXXti Siuqt&iiQug, P 76 
ctfC o xuiQog i/uQl^ito, inl t^v xoiXr^v ufixviitui ^vqIuv. nXfj^ 
aiow J* jinufiiiug niQifiuXXofHvog /uquku, xal twv tflg noXiwg 
ftQtafiivaufiivwv fnti iwQwv XufinQwv XvtQa ti diwfioXoyfjxo-' 

iOttov, o fiiv fiuQfiuQog trjg vnoa/iaiwg fiovfjg imxufintito fii/Qi, 
ol di tpivuxiCovtui i^unutfj&ivtig ioXoig fiuQfiuQixoig. tQitfj 6i 
TjiiQu, xu\ tfjv noXiv uvSQunodi^itui. ig vatiQOV di xal t^ 
mvqI nuQuiovg itg tfjv iuvtov inavrjxiv. 

11. ^Eml ii ^PwfAuioig anuiaia tov noXifiOv iyiyova B 

XSnQoavXia, iifjnoQiito o TOtf ^Pwfiuixov fiovuQ/wv , xal iuta^ 
Qattito tt inl toTg fiuQfiuQixoig imtivyfiuaiv , ua/uXXwv ti inl 
toTg {T^ ufiovXiag niQiatoixloaaiv avtov utvx^ftuaivlAxuxiov tov 
li^QXiXuov ig t^v Niaifiiv VatiXXiv uno/nQotovfjaovta tTjg atQu- 
ttfftag MuQXiuvov, o fiiv ovv MuQXiavog /wQuv tft fiuaiXtxip 

fDnuQtxofiivog ioyftuti anoXifinuvn ttjv Niaifiiv tov ii^PwfiuT'' 
xov inl To MuQiig ytyovotog, o tov IliQaixov fiuaiXivg XaiXa- 
nog iixrjv ig ti JuQug yiyovwg xa\ firjvag V^ xatanoXifitjaag ro 
noXtafia, Xotpovg ti xa\ x^quxu tfj noXa niQiyQuxpufiivog , ti 
Tf viwQ fiitoxitivaag tov uatiog, nvQyovg ti uvti9iiovg uv^ C 

prinere mediUtiir. Adonnaanet com Circetium perreiiiMet Eaphrttem- 

?ue traieciBfet , Romanae diiioni populando inoommodabat sed cum 
'craia irmentibua nullo ingeiiio occurreretur, quo minoa uttra ultraque 
prodirent, Adomiaanca icitra laborem Antiochiam uaque fertur, pulcher- 
rimaque aedificia suburl>ana pro tempore diruena, io Cocleayriam Tadit, 
et iuita Apaoicaffl caatria munitis, cum cifea legatione mi^ta aplendidia- 
qoe moneribua reifemptionia pretium ae daturoa paciacerentur , barbarua 
promiaiia tenua flexua barbarica eoa fraude ludificatua eat: nam die ter- 
iio urbem occupavity et poatridie flammiB traditam relinqoeoa io Perai- 
dem reTcrtit. 

11. Quonlam Tcro belli primordla et qoaai praelodlo Romonis iofe- 
Bda ooolinfebant, variaa In partea rapere animum et barbarids aoccea- 
aiboa contorbari coepit imperator; moerenaqoe ob adveraam forlunam, 
qoa propter temeritatem docia drcumdaretur , Acadom Arcbolai fiUum 
fiiiaibim legat, per quem dignitate exuatur. Marrianua decreto impera- 
torio cedeoa Niaibim deaerit. Hooiania apud Mardea afentibos« Peraa- 
ran rex haod aecoa quam precelloaua turoo Daram wheta monitisaimaro 
iBYadeaa, oU «om mcnaibas sei oppogoarit aggeribusqoo ot ▼oUo dnxit, 136 THEOPHYLACTI 

toncoio^/jaag xal iXinikug ntQiaxriaa^ivoq yuqovxat xii¥ noktv 
nal Xlav xofiidp ixvQap xa^iaxwaav» tovzwp o avioxgaTWQ 
^IovaTivog aKtjKOtig, xaTanXayilg inl tfi QVftji Ttjg avfifpogdgp 
oif fiiTa noXv ii xal voaif nagaifoQag fiifiXfjf^ivog xal tijv ig 
vaTiQov Twv xaxwv iiSaig intxvriaiv, avaxiay^^v fiiv tov ivi^S 
^OTWTog iTovg inotiiTO ngig Jligaag , TT^g voaov i* avj w iniTt'^ 
^ifiivfjg Xlav iig inog ilmtv yiwtxwg, Ttfjtgtov viox^taiit xoaftr,^ 
aag xal Ttjg paatXilag xotvwvov notriaiiftivog avfjyogivai Kiuavi^ 
D pa* riYifiwv i^ ovTog iTvy^^aviv wv Tcar tov fiaatXiwg awfAaTO^ 
qivXaxwv xa) inaantaxwv , ov xoftriTa i'4xovfitTwgwv Tjj avvi^d^it 10 
(piovfj iO^og ^Pwftalotg xaXitv. naga^r^aoftat ii xaX Tag inodri^ 
xac Tov avToxgiiTogog, a; Tifiigiia Tfp Kaiaagt xaia tov xatgov 
TTjg avaggfjanog iTjfirjyogwv nagadiiwxiv , ov xttXXt;y(i>y to t^c 
Xil^iwg dxaXXig , ovii ti ftiTaftogcpwv to ftfi xixaXXtinrjftivov Tijg 
tfgaoiwg, aXXa nov yvftvrjv Tijv T(i;y grjftaxwv ixd^iatv vnoaTO^ 15 
giaw ToXg iiprjyi^fiaatv , *l¥a Tip avaftfiiiaTif xat anagaxagtixT^ 
P 77 T^c Xliiit^ , wg t/H ipvaiiog, to twv nagrjxoXovSrjxoTwv ngoiX" 
&ot avod^iVTOv. T^c Toivvv avyxX/fXov fiovXtjg ig iavTov ytvo^ 
ftivfjg, Totf T€ iigiATixov xaTa),6yov avva&gotad^ivTog afjta t^ 
intaxaxovvxt xal Ttt i^c ixxXrfaiag nrjidXta itt^vvovTt, t avTih- 20 
xgJiiwg wamg iaTVjg ini (ifjfiaxog Tifitgiw Taii nagii^iTO, ^*lii, 
%^tog 6 aya^vvwv at. Torro to axtifta 6 lytog aot iiiwatv, 

1. nugumjcoftivoq IP. 

«t aquan alio dcrivaTit, turresaue turrihus o|ipo8itn.s constnixit, et ex- 
pugnatorias inacliiiias (quat; heicpolfs «licuntur) aUhibuit , taudem sub 
potestatem subiecit. his nuntiatis, lustinus imperatur calamiiatis i^i et 
impetu percuUus, nec multo post mente alienatus, furmiflansque ue alia 
insoper mala existerent, pracsentis anni indutias ciim Persis fucit. vitio 
mentis audacius, ut ita dicam, proj;redienie , Tiberium honuribus or- 
nandum suscipit, et filium sibi adoptans iniperii()ue consortein allegens 
Caesarem renuntiat. hic custodum corporis sateHitumve imperaturitf 

Sraefectus erat, qucm usitata voce excuhitorum roniitem Itomani appel- 
tant. hoc loco praeceptiones , quas lustinus Tiberio, scrroone ad euin» 
^uo tempore Caesar salutabatur, habito, tradidit. iiiseremus. dictiouis 
iimplicitatem non expolienius; ncc quud minus elcganter prolatum eat, 
in formam aliam coniniutabimut» : scd nuda eius verba his narratioiiibus 
intexemus, ut nuod inquirendo as5ecuti suuius et intellcximus , id uoa 
elocutione festivioro veluti convestitum aut signo falso adulteratuin . scd 
Qt per se et natura sua est, ad posteros sincerum ^crmanumuue pruda- 
miis. accito igitur senatu et clero una cum principe suo, qut ecclesiae 
claTom teoebat , imperator ceu pro conciooe staiis Tiberium hiace verbia 
adoioiittit. **eny deua beneficium in te confert. haec iusignia deua tibi do- fflSTORIARUM m. 11. 137 

ovx lytim rtfi.fjao¥ avjo , «ra %a\ Ttfifj&fjg vn* avjov, tifia 
T^ fifjTifia aov r^t non yitoftivtjv aov dianotvav ' oidag Su V 188 
npwTov dovXog avrijg tjgf vvv ii vwg. 'firj inixaQJ]^ alfiaoi, b 
fi^ xoivomjarfi q^ovatv ^ firj uaxov avxl xaxotf anodtZg, fJ^ c^c 

Slx^gav ofiOitadfjg ifioL , iy^ V^Q ^C av^Qwnog' tlafoiida&fjv 
(xoi yag nruiatog iytv6fAfjv) xai aniXafiov xarcl ra^ afiagrlag 
fiov, aXXa iixdaofAai roTg noii^aaal fioi tovxo inl %ov ptjfiajog 
%ov Xgiatov. fi^ i'iinaigh(o ai Tovto rd ax?jfia wg ifii. ovtta 
ngoaxig naaiv wg aiavtip, yvwd^i ti rjg xal tl il vvv. fiij 

10 vmgfjipavfjafig y xal ov^ afiugtdvng, oidag ti ilfirjv xal tl iyi^ 
vifitjv xal t/ f?^ii. oXot ovtoi tixva aov ilai xal iovXoi. oliag 
ott twv anXdfyywiv fiov ngoitlfiVfad ai, rovrov^ fiXinwv oXov^ 
TOffC T^C noXitiiag fiXinag* ngoai^i tijf atgatiwtjj aov, fi^ 
avxofpdvtag ngoaii^rj. fifj iYnwal aol tivig oti 6 ngo aov ovtwg C 

15 iityivito ' tavta yag Xlyw a(p ov inad^ov. oi i/ovtig anoXavi^ 
twaav avtwv ' toTg ii fifj iyovai idgfjauiJ^ xal fntd xo yivi^ 
ad-ui trjv avytjv nagik toi; ;raT(>iap;fot; , xal Xix^tjvai naga ndv'» 
Toiy To afifjv , xai matTv toi^ Kaiaagu ilg tavg noiag TOt; paai^ 
Xiiog, Xiyii-avtw fiaaiXivg ''Idv ^iXfjg , ilfii' idv fitj ^iXjjg, 

90ovx ilfiL o d^iog noii^aag tiv ovgavov xal t^vytfv, ndvta 
oaa imXad-ififjv iimTv aot, avtog ififidXjj ilg tijv xagiiav aov^ 
tavta iXiyy&tjaav fifjvl ^ixifiPgiitt , ifJi6fifjg fjfiiga txtjj, h" 

4. tpovoi IP. 

nai; quae honora, ut illa ▼icissiin te honorent nmtrem taam (Sophlara 
Augustant) aliqiiando doniinam tuam venerare. acis te tunc eiua tue li- 
littni, cuiua antea aenrua fuiatL noli gaudere aanguine, nec caedihua 
coauBonica. ne malum malo compensa. ne ie Imitatione mei odioaum 
rcdde. ego enim ut homo ingreaaua sum ad peccandum uroclivia, et ae- 
cundura peccata mea recepi. Teruntamen apud tribunal Christi iudido 
cum hia contendam, qui hoc mihi fecerunt. ne te habitua iate, ut me» 
extoUat. umnibuit perinde ut tibimetipsi attende. noace qui nuper fue-> 
ria, et qui in praescntiarum sis. ue supcrbua esto» et non peccabls. 
<|«id fuerim et quid factus sim , rides. uoiversi isti et servl et filii tui 
muit. nosti quomodo te plua visccribus me*» dilexerim. hos cum vides, 
rem publioim totam vidcs. studioso prospice militl tuo. obtrectatorea 
aversare. iie eo tibi quldam persuadaant, quia decaasor tuus his BMri- 
bus fuerit: liaec enim edoctos malo meo te hortor. uuibus suppeditant 
facultates, iin fruuntor: quibus desuiit, tute largitor. deiude cum pa- 
iriarcha precationis carmeii finisset , oniiiesquc subiecissent amen , l*i- 
beriusque ad pedcs imperatoris seitc prostravisset , ait ei Imperator **ai 
vulueris, suni, si nolucris, nou sum. duus qui creavit coelum et ter- 
ram, quaeciiiique tibi oblitus suiii dicere, cordi tuo iiifundat.^' atque 
haec meuae Decembri, aexta die hcbdomadisy lndlctione oooa prolocutus 138 THEOPHYLACTl 

D diXTimog Ipyartjg. ( 12 ) Inil ii tJ rfjg dtaXaXiSg ammQa^ 
rovto T(p aitoxQatogi, 6 fiiv xQotog naga twv vntjMOWv in ^^ 
yayi, xal tit r^c ivtptitilug wantQ tnoftfiQiag rtvogXafigoT/Qug 
XV0I9 iXa^fiavi* t^ ovti yuQ ovx ava^ioXoyog ti yuQotovia t^ 
KaiaaQi i^TjQtvno. o ftiw ovv KaiaaQ avtoxQatOQiKtjg vofior 5 
nXtjQwv avayoQtvamg ivtyuQatti yQUfi^ata, xa\ ruvta tto 
IltQawv fiaatXtt naQinifimto, fjQog 6* uQ/o^ivov nQiafiug 
aniaxiXXiv, amxfjQvxivito n tiv noXifiov, nayxtiXov ttvog oQh- 
yofiivog nQoyfiatog* ixixttQia yikQ 17 a^iwatg fjv ovSiv yikQ tfjg 
P 78 dfV^^ xa&iatfjxi ttfAaXfflatiQov toTg yi vovv txovai xal fLi^ 10 
fiVfifiivotg tfjg d^vfjtfjg n Xr^^iwg tijg n nQog Toy fiJov fiQuxvtti^ 
tfjg naQoSov. iatQatoXoya ii xal nlif^f/ ftaxifjtwv, xal rfj 
Qvaa tt^g /(wa^; Siaioaiwg tfiXoxivdvvovg tJc toIv atQatoXoyov-' 
fiivwv ilwyag itixtaivito , atSot tov fna&wfiatog %i ^avatHv 
nuQ* avtwv ilSwvovfiivog. lafiiai toivvv twv fiaQfioQWV t^ Xv^ 15 
fitjv T^ T^CTOV KaiaaQog fnyaXovoiag tfiXitifiOV , xal /oAii^ovv- 
rat fiiv ot xivSvvoi, anofpXiyfiuivovai Si tii SvaxiQtj , uvuxo^ 
ntovtui Si al xatA thv noXifiov avQQivaaaat avfHfOQai, xal ti 
xaxov u&Qoa nQOfttj^iia tivl unoSijfiov lyvwQifyto. xatu tov- 
B Toy Stjta tof iviavtdv atQuttjyog nQoxnQiCttat *IovatiVittvog SO 
tov FiQfiavov viog, totg xoQvtpaiotdtoig Tcur iv tiXa trvvuQi'' 
^fAOVfiivog. fiiv ovv at Quttjy og tfjv ntiXai To/r atQattvfjtuttav 
uvuaxtjtov ixta^iv St* inifnXiiag r^voQdov^ Siatvnwv %o atvnoh' 
To^ xol fiitanXtittwv nQog ivaxfjftoavvtjv ti Htaxtov. d* ov- cst (18) ubi inperator oanticoit« •obditl plausan dedemnt, fAOftte- 
que acclamationea taoquaoi Irriguus de coelo tiuber TaKde diffnsae aont. 
Tcro enim honorem illum Caeaar Tiberins merebator; qui creationia au* 
gustalis roorem tenens, litteras ad regem Persarum mittit. sed veria 
iuitio missis legatis petitisque indutiis belium deprecatur. id «rat desi* 
derare rem henestissimam : nibil cst enim pace honorabilios apud homi- 
nes quidem prudentes et conditionis humanae, brevissimorumquo spatio- 
rum buius vilae non immemores delectus ioterim agebat strenuoruoi 
■lilitaffl, auroque liberaliter distribuendo in eorum animia qui nomina 
dedissent periculorum despicientiam excitabat, mercedisque reverentim 
aiacritatem moriendi ab ipsis redimebat. Caesaris itaque f>loriae studio 
inceosa magnanimitas barbaros iniuriis tam foede inferendis prohibebat, 
pericula coercebat, odiosa quaeque et gravia imminuebat, calamitatea 
oelli tempore confloere solitas retundcbat; et omne demum genus in- 
commodorum solida iUius providentia exulare cemebatur. eo anno lusti- 
iiianus Germani filius, unus dc optimatum primoribos, dux deligitur» 
qui diligentia soa inveteratam exercitus inertiam correxit; quod informe 
erat» do integro conformaTit 1 quod pertorbatum» et confoium» ad de- HISTORIARUM ffl. 12. 139 

TOXQUTWQ kTt SvvdfAug awi^&QOil^i xul To avfifiuxixov uni twp 
i^wp ^Quvl^exo , fityuXuig XQVh^^^^ unofioXutg Tug imfloXug 
TT^g nuQUTu^iwg uvuvxuyiavlarovg iftnoQtvofitvog ' o7da yuQ XQV' 
fnuTmv ohtfi oixovo^ovfiivfj fUTii fQovtjatoig.xul Totg nQoa(puXttai 

5 T^v nQog to xQitxTOV uvu^^iv nQuyfiUitviaO^ui, iml ^* o xut» 
Qog Tijg ixiXftQl^g AvuXwro xul o Ttjg uvuxwxtig oQog ^Pwftulotg C 
Ti xui IliQauig iilafliaTO, iipixvittui to IliQaixov nQog iyifAiva 
Tov jJuQug, ilg tovto liovTog tov Tug aTQUJViylSug rivlug Idi'' 
yoyroc TuftxoaQti , uvSQig nuQu TliQauig fmyutifilov, aTQU" 

10 ToniSivovtui Si xwi uvtov xu\ ^Pwfiutot nXtjatov, t^; Si avft" y 189 
nXoxTjg ovSiTiQU Svvuftig yiyoviv i^uQ/og, inl noXi Si flXinov-' 
aijg Ti xul uvTiflXinofiivr^g ixuTiQug iaxyog , iig Xiyovg avfiflu-» 
oiwg oQwat tA fiuxiftUm ylvovxui Toiwv anovSul i(p* lo nQbg 
T^ Vw inl /Qovovg TQttg yuXtjvtjv uyav Tiv niXifiov xul fiXoao^ 

15 ffitv Ti unofiu/itv, in\ Si T^( jiQfnviug t^v uywvluv ivSurpiXivi^ 
a&iu, ovxovv o 'Pwfiuiwv avQUTtjyog jifjniuv nuQUfnitpug Trjv D 
noXtv iv Totg Tfjg ^AQfitvlug aTQUToniitvixui xXlfiuai. avvti^ 
mxo Si xui 6 IltQawv fluaiXtvg, xu\ avv nXtjd-tt noXXw jov fv- 
ipQiiTfjv SiunoQ&fitviXut, ontivixu S * i'§iixovaxog ylyovt Tcp ^Pw^ 

fDftuixi^ TcSy IltQawv fluaiXtig uvxovQyTJawv tov noXtfiOV, txXv^ 
Tot ylvovxut Tug rpv/ug oi *Po)fiutoi, xui ovx uno Tov Siovxog' 
V y^Q fluaiXix^ ivirjfiiu T^y Tfoy nQOvnuQliuvTWv xXrfQwaufiivij 
Hiitauig inixtviiv noXXriv t^v x^g uiQuvixfjg Qontiv xotg^PoH 
fiuiotg nuQti/txo* Stu xot tovto ini xtvog Xotfov o xov 'Pwfiut' centea •pecieni coinpotuit imperator porro Tiberiat adhnc iniHteni et 
a populU auxilia coiiquirebat « niagiiiti<|ue pecuniarum inipenifis efiicere 
conpbator ut suii» in lioitteni incumbentibuii Dulla vi reainti posHet. uuvit 
cnim grandia pecunia prudenter ponita, in quo priuit peccatum est^ id 
ad slatum meliurem corrigcrr. puKti|uam ab armis pacta vacatio cessa- 
▼it et indutiarum tempus cxivit, Pcrsae linitima Darae oppidi infcstant, 
doceiite co Tamchosro, viro iater Persas bonopatissimo , peiies quem 
exercitus moderaiiieu erat. eodcm vcrsus illuiu Komani castra movent. 
cumque neutri pugnam ordirentur alterique alteros diu intuerentur, ad 
cxtremum ad verba de foedcre ineuiido veutum est. Initur foedus, ita 
ut Oriens triennium a bello (|uiete et otio perfruatur, in Armeniam ar- 
oia elfuse tnnsfcrantur. ergo dux Komanus Amldam urbem praetergres- 
•us Arnieuiae campos ingreditur, iiuem Pcrsarum rcx cum frequentibus 
couiis secutus, Kuphratem cas transducit. ubi Roniani regeui per so 
beilo praefuturum compcreruot, aniniis cecidcruiit, noii sane aliter quam 
decuit. nam com praescntia illius nd ea (|uac vellcut facile obtinenda 
Persis multum prodesset, iiomuiiis facultutem «luae ipsi optarent effi- 
cieiidi auferebat. quocirca dux Komauua tumulo conscenso ad circiun- 140 THEOPHYLACn 

K9V fnQanjyif intfid^, ri rt inXituAp $ InmUw niQiarr^au^ 
fi«yoc# T&^i tSp Xoyatp dnij fl^ttTO. 
P 79 13, **'H nagovaa vvv ^fi^Qa , ^PwfiaTot, fifyuXtav f/fitp 

ifa&dh iQliti, %otg Ifiotg it nua^ilfjfii Qi^fiaait. onXiaart fiot 
ric ^xM ^^ ^^^ aiifiaxog * al nagdlai n^i tc5v yMQ^ noXt^ 5 
fuhmaav. ftifog ijigov ngoxipSvvivittf, xa) atiaia&t» 2y- 
^QH fpiX6aoifOi (ifiXoa6(fovg yuQ vfiig fj iJtfatiwtag anoHaXup * 
fiStoig yi/LQ vfitv o9aratog aaxtiaig), id^aratov totg fiagfidfOig 
T^v nQo9vfilav Iv^t^ua^i. anatanXtiKxoi ylviod^t Tac ^/ag» 
ioxitti fidXXiiv ^ fiiXXia^aif dg ir aXXotflip tip aiifiati tug lo 
B TcSr artinaXm fioXug nqoaiifiivoi. kotwaav fioftvfig tijg 
vfi&v iiQ€€^g o\ noXifiiOi nlntovtig* itijyiladtbaav xal ti^vtixo^ 
tig ti tfonata. HvSgig xoivtavolf xal noviov fifitv xoivtavol 
xal nfitiov iia tiv noXifiov , igit^g Kal xaxiag ^ avfinXox'^ xa- 
^iatrjxi fiuaavog, xal iiaittjtijg iati ^fwx&v* ^iyiQ th diiXv^XS 
nfinig t^c iaXlag i%kXiy%ii, ti tijg ivtoXftiag to iqqivianhv fiiti 
atiffttviav xal d-ftofifiiav XafinQiov uvayofivaii to t^fHQOv. fifj 
nu^ti ti ipiXoatafitttov V^/^c^ ti vwta totg fiuQfiaqoig nufi^ 
C xovtig. Snvog ttg iativ o yXvxiig oitog xa\ fiifnXittifiivog vfitv 
oariiiifjtti d-avatog * vnvog tov fiiv avvi^&ovg tovtov fiaxfotifog, 20 
ngog di f^v fiiXXovaav ^fiiQuv fiQayytatog. iio^^tav fnti aoH 
ttiQlug^ uviQig^ ulaxvvta&i. tovto &uvut6g iattv id-civatog, 
xal T090C xaxlug fi^iinoti ntQixuXvntiav tijg aaxflfioavvtig tov 

fusann in plaoo anorain muUitudineni huluiceoiodi Terbit condonaii af- 
gressui est. 

13. **Hodierna lux , Romoni , eximiorum bonorum prindpium nobis 
futura «ft, si dictis meis obtemperare volueritis. armatote Riihi pectora 
prius quam corpora; animi ante quam roanus in hostem pugnent. alter 
pro altero discrimen ne metuaL quodsi faxitis, vitam incolumitatemque 
retinebitis. iriri philosophl (tales euim vos libentius quam mtlites ap- 
pdlabo: soli quippe tos mortem meditaroini}, alacritatem barburis im- 
mortalem ostendite. animos imperterritos gerite. existimate tos dare 
▼ulnera, non acdpere, Telut in corporibus alieiiis plagas hostium exci- 
pientes. illomm strages virtutis vestrae tesiiroonium esto. etiam mor- 
toi Testros triumphos jiraediceut. O socii, laborum, inquam, bellicoram 
et plausuom soai, virtutis et ignaviae explorator animorumque censor 
conflictnf est. aut enim timiditatcm feroineam hodiemus dies coargoet, 
aot Tirii decoram audaciam cuin praemiis ac triumphis iilustribos palam 
demonstrabit. ne de corpore servando laborantes hostibus terga vortite. 
somnus qoidam dulcis hacc vobis asiiidno meditata roors est. somnus 
hoc quidem consueto, et quotidiano diuturnior: si ad diem quam ex- 
pectamus oomparetur, brevissimns. cuin incolurol corpore ignominiaa 
erabesdte. haec enimmors immortalis est, et sepulcmm quoddam igna- 
viaoi nonqoam cooperiens eum qoi se dedecore contamioavit caveto mSTORIARUM nL 13. 141 

kXfiQ€f)aafUvap» /n} ruQimdim todc iftar/ac vfta^ o IlififSv 
fiaatXivg avaXxfaraTa nX^9fi ntftnotoiSfAiPog, Mal fiiyaXavxSp 
uai %iig ifQvg avaan&v i^av/ivt1^6fitv6Q t< , xal fi^XQ^ ^^ ^ 
yw xixtfjfiipog %6 gwatjfia , oTov yavpop ri ^9toc xal aofiaQov D 
5 xal Tfi xofintf rtjg fiiyaX^oflag ri x^itog ifinoQivofiivov. afivr^ 
fiovitn T&v nq6a^iv aTvxtlfiatmv , Tfjg imfioXfjg tGv avfifiaxi* 
k&v dvvafiuav Xafi6vTig avdfiVfiaiv. dfiVfjfiOVitTi Tfjg nglv dno» 
Tifi^Hog, fjv aiiiviv Kvota aTQaTfjyov, xal Ttav i&vvofiivofv dTo» 
^la xaxwg ffiatn^aato. oiiiv dQiaTivai nlqmxi (pofiiq6v. toA'^ 
lOTOfc ola fiiv x<^^oc iaTiv i aUfjgog, al 6i t&v fiiXwv dXyfiS^vig 
iQihg vnixxaiovaa fAii^6vtuv xtvSvvtav ig>unTia^at. oixovv 
dviaT^ffiTa Td vwra Totg noXtfiiotg qiQOVQijaaTi ' dftw^Tovg aS^ 
Tovg T&v fiiTUipQivafv ivSil^aa^i* nfjydg d-Qtufifiwv olSi tiH P 80 
tgarfiaTa. SovXayioyovatv at Staq^vyal, xal ov a&fyvatv * ovx 
15 olSi yuQ xaxlag vnS^tatg aantjQtag aai^etv vnoaxiatv. dnoSv^ V 190 
aaad-i ngi t&v d^wgdxtav tcI awfiata , ngi t&v daniSiov to ^tjv» 
Totg SXotg fiuxiad-i fiiXiat * ftijSiv laTW ftiXog t&v xtvSvvwiv dfii^ 
Toxov. Tjj avvvivan t&v SnXwv TitxiauTi T?)y nafuTal^tv , Tjj 
ifvfJtfAfyi T&v %niav tdg q^dXayyag xagaxdaaTi, Ttp avfnptivtf 
SOT^C aTOiaiwg aTiyav&v Xi9wv iixfjv olxoSoftlag iavtoig mgtipfd' 
£cKTf . fi^ i^^uXXla&w Tfjg naXuftfjg tu Soqutu * fidXXiTi t&v fii^ 
X&v f4fj OTigovfitvot, ovx iOTt nifautg q>vatg d&uvatog * oix 
ItaTi Tvxfj Mi^Sotg uxivfjTpg. oix iial fiuQfidfotg x^^Q^^ dxufio^ B 
TOf • ov nXioviXTovai Iluf&ot Totg ftiXiatv * ov Stdvftovg ixovai 

fltrenoltateii yettraai rex PerHLrani labefiictety qui qoat conflcrfpsit oo- 

Siis imbellissimifl flese iactat , saperciliaro toUity cervicem erigit, ac Ter- 
ifl teaufl inflolcscit, ut gentifl superbia fafltuque turgentis ioanique ma- 
^ificorum Terbururo crepitu potentiam suam venditantis mos est. prae- 
teritos casus obliviscimini ; impressiones auxiliariorum recordamini. pri- 
otinae infelicitatis memoriam depooitey quam ducis temeritas parturnrit, 
tumottuatio militum ouasi quaedaro obstetrix eduxit. nihil Tiris fortibus 

Serhorrescendum acadit, quibus ferrum pro cibo est, et a telis infltcti 
olores maiorum discriminom subeundorum desideria incendunt. qua- 
propter curate uti terga vestra hostes ne aspiciantt doria vestra iisdem 
at mysteria profanis occultate. vulnera sanguine manantia, roihi credite, 
triamphorum fontes sunt. fuga servitutem , non salutem parit : ncscit 
enim timiditatis argamentum salutis praestare promissum. pro ioricia 
corpora , pro scutis vitam exuite. nniversis artubus dimicate; roembro- 
ram nullum periculo vacet. densjltis armis aciem ceu muro communi- 
te. equorum constipatione phalangas tanquam vallo cingite. concordi 
fltationo ut aedificio e duro lapide vos circumsepite. ne hasta mauum 
fogiat. ne tela non incidentia proiicitote. non est Persarum natura in- 
diMolttbiiifl, noa fortviiA ifflmutabilis, non manofl indefeflsae. non illifl 142 THEOPHYLACri 

ritg ipvxuc. ovx &3a$iivuva tovtoig t& aaifiata. iwovrtat 
na\ JHQcai d-avdtov ^attiqia, iw tovtif iixoiog lattv 6 no^ 
Xifiog* ov yuQ aS-uvatovg nutit ^ijtSv inHngattvaiv, ol 
*Pwfiatot tffV ilxijv e/Aia&daavto avfifAu/ov, tf^v ilQi^vtiv xal ov* 
&ig im^qti^aavtig. ri Mrfiixiv uvtld^itov iuvtf ti itxatovS 
imatQutivaiv ' iiX yuQ nov to ilQtjvutov fiiiXvttitUi, xai oTa 
^iov intiHiiov yiQalQH th (piXonokifiOV. ovx iativ ^fitv ixpiv^ 
ofiivfi d^Qfjaxila' ov v6d^ovg ^ioig rff^iivug nQOiatfiaufn&a. 
ovx tativ fifiiv ^iog fiuaii^fnvog * oi yiQ 7nnov x^^QOtovovfitv 

C ilg XutQiVfiu, ov nQoaxwovfiiv &iiv nQig tifpQuv fiitutidl^ 10 
fiivov , afjfHQov fpXiyofiivov xul fiit* iXiyov fifiii (paivofiivov. 
ov xanvog xul vXii tfjv ^ioXoyluv avvlatfiaiv , o ii fiUQuafiog 
tfiv ipiviiawfiluv iif^Xiyl^iv. xoftti tuTg ivdvfiluig 6 fiuQfiuQog * 
uXX* ovx oliiv ivnQuyia fiivnv i(p* iuvtr^g , uilxw fiwfuliv ini* 
fiuivovau. xul To fiij iixuiov noXXuxig xQutvvitut , uXXilixul iS 
nQcg fpO-oQfiv fuxutid-itui. j^ai^iirf toiyuQovv vtiiaig t^c vfnti^ 
Qug nQoarjyoQiag nQ\g noXiftov , ^va fifj fHTu t&v nQuyfiiitotv 
iTjfitfat^wfiiv xttl ti ovofAUtu, fifi nQoiwfiiv tStg avfifiuxovg 

D uaniiug, uXX* waniQ iQWfiivug tivug iiQixoLg tuvjag niQtntv^Suh' 
fi((^a, xul oTu nutQiiwv avvixi^fiwv t ivwv tovta>v vniQftux^ SO 
awfjiiv, Xuxwviauti avfinXixofnvot ' &nug iatw KvviyiiQog, 
il xal /u^ viidg inifiififixiv. oviiv Tot; iiuiQVLVut xud^tattixi 9t^ plura membra qQRm nobit, non dnae anlmae, non corpora adaaiantina. 
et ipii mortU initiati siint aacris. in hoc ccrte iustitiam serrat belluoiy 

Jiuud non iDmortal«s adversom mortales pu^atum mittit. Romaui iua 
asqiie pro praesidio asciv«runt, rursus paccm dcsiderantes: Persae ius 
fas((ue ipsis coiitrarium armis oppogitandum susceperunt. semper enia 
pacificationem exosi, belli siudium velut numen sibi propitium voneran- 
tur. non commeutiliis sacris imbuti sumus, non deos adulterinos prae- 
•ides nobis delcgimus. non adoramus d«um qui scntica caeditur: nec 
cnim eqiiuin divinis honoribus colendum suffragiis constituimus. non 
concipimus preces deo qui in cineres redigitur, et modo ardet, paulo 
post nusqam apparet. haud sane fumo et lignis theologia nostra conti- 
iietur. ipsa huiusmodi rerum tabefactio atque comiptio, quam falso di- 
vinitatis nomine honorentur, declarat. securissimus animi est barbaruss 
atqni aras impias scandens fellcitas consistere nequit. iniustitia robur 
saepe valldum nanciscitur, sed ad extremuin languescit atque interit. 
i|oamobrem ita ut vestrae appellationi coosentaneum est, ad certamen 
nggredimini, ne et res et numen ipiium a furtitudine deductum perda- 
nus. ne adiutrlces peltas aliquando prodaoius, sed ot amicas, aetate 
•t forma florentes amplexemur, ac pro iis non secus quam pro pere- 
frtiiaUooIs nostrae a solo patrio comitibus dimicemus. Lacedaemoniorum 
•SMploin Tobia in acie proponite. vnaiquisque Testruffl Cynegima fiat, IUST0MARU3I m. 13. 14. 143 

XvxiiTiQov, cvdi Tov iXuivai ntifVHiif dniVKtoufOP. ovxovv tj 
ttdvupai npoa^xH ij vuniifOQOvq %ag iXnliag nxvalvia&at, ^yo- 
ntpiaaad-i rdg PiOifvTovg imatQajilag jov Ka/aagog. ovdip 
dnoXixtop Totg dd-Qolafiaaip iyxarlanaQjai , dxtjXliwj6g ianp 
5^ txjd^ig' ovJio ydq iivioxtjai xo tov fiaatXiiag ipiXojifiop* 
XiiQOv^'fjam jolpvp h itjfttjyoQog iyti n^wjog jip noXifiOP. rds 
nupjwp X^<ipoc J}} n^o&vfify fna&iiaoficu, na&itp t6 fiti nu&iTp P 81 
ida/vpofAiPOQ. nQOxonJii ii fiOi t&p QtifiaJiOP 17 iiptaig, xal tj 
nQa^ig r^c d-iwqiag yipijtu nqoiQOfiog * olii ydg ^aig f/w;^g 

lOxot ToTg T^g ifvaaag &iafioTg dpjtjujjia&ai, ai^fngop vfiug 
ojpajoXoyovaiP SyyiXoi, xal jdg To/y Ji^PiiuJiap \pvxdg dvayQu^ 
ifopjiu , ov fiia(kop laoojuaiop ntvTutg nuQtxofHPOi , dXX * ilg r^ 
dnnQonXuaiOP vntQalQOPJtg jjj oXxJj tov iwQtifiujog* fifiitig 
ifiXrfiovog JQViffjg oQyiiup fHTixijO} noXifiov ' fiTjitig fiiyu ^qo^ 

16 pwp inl xjtifiuai xoiPtovtijio rot; iyxtiQi^fiUTog. iQuajdg xipiv^ 
Piap t^Jti To fiijuixfiiop, uyi iri , niQug jotg Xuyoig ini^r^aia^ 
fiip iQyoig^ xai nQog nuQuju^tp Ti;y ^twQlup fitJOXiJivawfitP*** 

14. Twp TOiOVTiOP Tolwp xujtixtj^ivjwv Tutg ivviiftiat B 
Xiyitfp, oQywatp at tfuXayytg nQog nuQUJu^tv, xui nuvju na^ ^ ^^^ 

iO^itp dafiiplfyvat, xui nQOxtpivPivttp Jtjg dQtTtjg nuQOTQvpop^ 
Toi* avpiwjl^iPTO ydQ Tdg yw^dg Tutg tov aTQUTtjyov nuQoupi" 

^iBTii, vt iUe, mTim non ioTadat fopf nihtt ett efieminatiaj , ne- 
ifae serTitote qoidqaam aTenandum magia. ergo restat ut aat mortl 
occombere aat ipem Tictoria aolari oporteat. novai liaace Cae<aris Ti- 
berii eipeditlones ot in specolo contemplaouni : niliil in iis non selectum 
reperitur; aine labe est exercitos. sic etenim complacitum cst novo im- 
peratori, qui id sibi decori futurum existima?it itaque ego orator tc- 
ster, princeps praelium ciens, alacritate mca omnium manus quasi mer- 
cede pacta ad pugnandum obligabo; et hoc ipsum pudori mihi ducam, 
si patiar me non pati. plura diceodi desiderio proTenor: sed me plura 
cogitantem dioere acUo ipsa antevertens Tetat fervor quippe animi 
etiam ipsis naturae legibus imperare consuevit hodie nos ungeli in 
foam militiam conscribunt, oppetentiumque animas in tabulas referunt, 
non quidem Ita praemium par ipsis rependentes, sed magiiitudine doni ad 
innameros labores perferendos eas exsuscitantes. neipo cui*Toluptao 
foeda cordi est, liastam quatiat; nemo deliciarum appetens belli sacria 
intersit; nemo opibus superbus simul cum caeteris Martem capessat. 
pericolomm contemptores pogna qoaerit Terum a^e, fioem orationi fa- 
ctis imponamns, et theoriam ad congressum dimicationemque transfe* 14. Oratione liac in tares militum illapsa omniom animi ad certa- 
exardescunt, sesequo ad quaevis exhaurienda cupidos atque ad 
oitmfandam in dlscrimine Tirtutem concitatos demonstrant, eo scilicet« 
qno dncii cohortatio Tocat, cogitationea et coniilla aaa accommodantei. 144 THEOPHYLACn 

t 

atOi. Toii Si lUfidixov uxijxooxo^ tfj^ rwv ^PiOfAulm &kxtjg t^ 
nfoalfiOiP, f^^ci/^fTai ngo^ tov noXifiov, xai KoafHitat fiiv. 
^Ttnog xampaXdQOig n xal roTg &wQtt^i , aiitiQOffOQiixai Si xal 
Td fiixH^ov* intpdvxiq xt xwv 7nn(ov avfinifpQayfiivrj xa^it xivl 
C injjiaav ^gifia 'Potfialot^ ftixA aofiagov xov fiaSiaftaxoq. xolwvS 
nai xov ^PtaftaXxov (pQol^afiivov ijgdii xd atjftfTa, axig mgtXa» 
Xikvatv at adXntYYig , ig vrpog ^ novtq iyoQiViv. o Si ^qvXXoq 
StiXiifo mXaylCjtav xov /mQO^ > ^otl x(p ip6(f(a nvfiatvtav xov /pf- 
fUtlafiaxoQ xfj xi Sovr^an x&v onXvav mQtQQiOftivog Rnaaav itxq^ 
TitfC (poofvijv fitxifiaXXi nQttg xi SvaQ&Qov. xi fiiv ovv fidgfiaQov 10 
ln\ fiv^novq Staxilvii t^ xd%tv, (pavxaalav amlQov nXfjd^ovq iv- 
D xivd^iv oiofiivov xaTg dvxtnaXaftwfilvaLtg nonTad-at Svvdfnatv ' xi 
Si ^PtaftaTxbv fiaS^iTav tiJv (fvvxa^tv notijadftivov , nvxvixfjXi 
figl&ovaav , wg ftovov ovx} SoxiTv axiQiftviuv xal avxitvnov ui- 
SfjQtf naxxaXivS-fTaav xut avxtxixaXxivftivrjv eaxdvui nuQdxu^^tv, 15 
SixTjv uvSQtdvx(t)v ^axtvfjxwg iyivxwv xa\ fiivov xoTg ax^ftaat rfo- . 
%ovvx(av noXifiwv oQffiad-ut , xaxinXfjxxi xi xfj &id xi fiuQfia^ 
Qov , dg vnoaaivia^at Sttk xijv iiptv ivxiv&iv tcI; xwv M^Swiv 
ywxag nQ6g xA fiaXd^axdxiQa xijg avavSQlag xtvtjftaxa, oi ftiv 
p 82 oiv BaffvXdvtoi xaxd xwv 'PwftaTxwv d9^Q0iaftux(av imxo^dl^ovxo, SO 
iS^ xdg fiXtaxdg dnoxQvjttitv ixxTvag xfi ixnoftnfj xwv fiiXwv, xal 
rfj QaySai(f xwv Sovdxwv ixxvatt xiyog vnintiQOv iv x(f vniQ xf-> 
(puXrig iiQi xaxiaxoQia&at Soxitv , xfj nxi^aa xwv axovxiwv a^i^ 
Stut,oftivov. *PwftuToi Si nQhg xijv xaxuavaxdSriv (fVftnXoxfiv 
IviXiiQTfaav , SiQuai xi xu\ '^i^ptat xo fid^fiaQOv dfivvofnvoi , xr^gfS 

Persae Romanoniin fortiter concarrendi ardoreni Intelligentes certamini 
«e aptant. et equitea quiden galeia ac thoracibaty pedites ferro in- 
itrnuntor. eqUeitrtt aciea undique communita aeofim in Romanos into- 
lentius graditur. Romani contra obarmati signa auitollunt. clangunt 
tubae, ttat pulvere coelum; iogeminat tota regione diffiisut clamor ira- 
mensut, strepituque hinnientium equorum et armoruro concusnonim so- 
nitu tanquam fluctibus intermistus atque confusus merito auribus articn- 
late percipi nil sinit. barbari suos in loiigum dlsponunt, rati hoc roodo 
adTersariis roultitudinero infinitam visum in. Romani aciem latam ipsa- 
que densitate firmam stniunt, ut tantum non solida ad vim omnem con- 
atanter repellendaro ferreis fixa clavis et aenca plane acies ex adverso 
stare crederetor, iiistar statuarum immobilium soloquo habitu et figura 
Martcm spirantium. stupere spcctaculo barbari, sic ut hinc motus pa- 
rum viriles eorum corda sentiscerent. crebras igitiir sagittas in Roma- 
Aos iaciunt, adeo ut coelum urobra obtegeretor, et arundinum efTusarum 
▼olatu rapidissimo, cristae de galeis subito excussae pcr aerem ferri 
cemerentur. Romani cominus pugaare instituentes, hastlsque et giadiis mSTORIARUM m. 14. 145 

hMfiOQuc Twv ftAwv jijp imftoXflv Stat/fivovti^, Irrtvd^i^p t§ 
ixXvtovg twv aoifia^utm toiq upttxad^Hitditqg Siati&i uvoi 
nQOUQivovatv itg tov n6Xifiov. totyaqovv a^ioXayfatatii^ /W 
^a/oic T< xtti niQd-otg yivo^lvtjQ tijg h^XTl^ f T^g ti IliQ UHr^g B 
Sna^oXv&itatig ixtdl^iwg Stii ti /i^ ngig ftad-oc avyiatdv-^t ti 
(nT(pog, olQayavariQ t% Svvufiiag Stfjnogrjftiv^g tijg BaftvX tviag 
na^axivijg, tov uvtiQilSoptog /117 vnovtog, ilta imftqt^* vatig 
ffjg uvttd-ltov Swuftiwg, ngog iXi&Qov iJSi to ftugftuQov, j;ro- 
xkint T€ nQog ifvy^, xoi fiitovvtut ftiv Iliqaat Ttt twv -vuv^ 

IOtiW tXniSwv, nutSivovtat Si ttp nuQuSilyfiutt fiij ftiya g> ovitv 
iid toTg uStxi^ftuatv, ol ftiv ovv BuftvXwvto^ ^ noSwv iJ/ov 
iniilSQuanov ^tttj&img, ^Pwftutot S* ixofiivot tijg intd^ aiwg 'Q 
tiuv xuxiliv toTg IIuQ^otg n^QUV iSiSoauv. ov fii^v uXXi nQog 
Inl Tovtotg xtti Toy IliQatxov Xijt^oyrtti xdQUXu, tu ti axtj onif- 

iSyia Tov ftuaiXiwg nQOivoftivauvto , xul nuauv tfjv iLnoouvtiv 
XtufvQttywyovvtut XufjtnQwg, ttiv ti iXiffuvtwv xQaitfOuvtig 
Sifia toTg axvXotg toTg IliQatxoTg nuQunifinovat nQog tiv Kul-' 
aaQtt, imt S* i^tti^^ tiHv IliQawv ftuatXivg xut tijv uvufyv^ 
{ly oixuSi inovtiSiatov imnolrjo , inl tifV MiXtTTfvr^v yifoviig 

MiiptnifinQu tifV wquv toS Hatiog, uffQuxtov ovauv ivQwv ^Qiftiug 
u nuatjg xutuxoftov. EitpQuttjv ti Stuftug Si& t^g j^Qfyfvtivilg 
tiiv uvu/wQr^atv inotr^auto, vifujf tijv ula/ivr^v atrjXtttiaug 
xov ttxv/T^fiuTog ' ^iaftod^itit yuQ fi^ tug ini noXifiov f$oSovg 
nQoarfXitv Ig td Xotnipv ftuatXia IliQawv ifinoQiViaO^ut, roifercDtcs, Tlolciitos teloniin iactos ab te pToblbentt itnque boitioiii 
nfriue diuipata prloret in pogna partes obtlnent. praelio igitui lupri- 
■is Bemorabili Inter basce duas gentes edito, Perstco(|ue agiuino quia 
qaadratun ac densam non erat, disiecto, et extreiuis noii instructis, 
aec habentibus quo renitereutur atque obsi^terent, cuni et bostis a fronte 
tebcBientios urgcret, Tidcntes iam ac^uui csiie, ad fugam efferuntur; ac 
•pe Dclforis eventus delusa , praesonti exemplo de maleficiis et iuiuriis 
aate iUatis non sibi placere discoot. Persae Ticti superatique, qiiaiitum 
pedibos ▼aleoty In fogam se couferant; quos per vestigia iuhacreutes 
kmaani malo mactant. quin etiam castra eorum exinaniunt, et tcntorium 
rcgif diripientes, omniaque impedimenta libere ac palam aufereutes , ele- 
phantum ibl repertum com ornamentis Persicis ad Caesarem mittunt. 
^ictus PersarnB rex et cunv turpitudine abscedens, Melitenen urbem 
palcherrimam , custodibus vacantem et quiete securissimaro , in itinere 
uiceiidit, tralectoqoe Euphrate per Arzanenain regionem revcrsus, lego 
ista velttt in colamna Inscriptam ciudis siiae ignominiam omnibus prodit. 
toBt autem ut no quls do caetero Persarum rex Romanis arma inferro 
▼eUet. 

Theopbjflachu. 10 146 THEOPHTLACn 

B 15. Ovtta fiiv oIp Ttf vi^^ ^Qtaiifiivaa/Q i t&v nkQa&w 

paatXivg xo analtrtov, StfjnoQitto S ti xal nQolintp. ti di^Poh- 
ItaUhv toLtQ IliQatxatg avpimxl&ito tjvfitpoQaTg , xai nQog tik 
Ipioftvxa tfjg BafivXtopiag l/wQijai, xi^at^tal ti xai niQttiftPf^ 
tai nvLPta tdi ip noal, xai t& Iptvyyapopta t^c StatpS-ogag iyi-^S 
Pito nafapaXtafia. tijg tolpvp ^Ygxaptxijg &uXatttjg intflutou 
yipoftipot , nXit&tu ti Squaaptig xal xitgovQytjauptig totg IIuq- 
d^otg unaiata, ^g t^p iavtiip ovx upi^vT^up * ;i^(i^aiyoc yuf wga 
P 83 toti nQuyfiaai avPixvQfja, jcoi ta t&p utvxtjftatatp tfj IlifaUi 
xtttiXtnaipito, ^fog i* ipSfjfirfaaptog inttP^xop^Ptofididi, im^ 10 
ifiqofiiPOi jcoi tifp &pSQayad^tup avpixStjfiOP, o! ftip ovp MiiSot 
tii avftfiififjx6ta tpifitp ovx ixoptig iig top fiaatXlu top atpahf ad- 
%Sp yvftpfj tfj .xitpaXfj ifiXaatprifiovp uaxtiXloptig' naQiXtmt 
y&q aitovg ig ta fiuXtatu fj tov noXifiov tQtfiij xul tik dg vati^ 
Qop iXntliiftiPu Sva}^iQrj. ov yuQ i^^^* IIlQaai ix ngvtupiiov 15 
attfjaitg, xud^iniQ ^PtofiuToi ioptig iig noXiftop' uXX* ovSi xaT& 
wifiag ti xttt uygovg avpayiiqoptui * ulX* iat\ pifiog uvtuQxiiag 
avtoig tu nuQu tov fiaatXitag xutik to iltod^og Sturtftoftipu , xal 
ilg oau uno^fjp oixopofioviji rct naQi/oftiPu, xul StutQifia^u^ 

B ipTivd^iP xtttapayxaCovttti &fiu totg xtfjviat , ftixQtg up otov ig fO 
tfjp uXXotQittP iftfiuktaat. xai ovp o tov IltQatxov fiaatXivg 
tig ataaitg tov onXtttxov SiStdg Stiporjd-rj ig Xoyovg niQi t^c 
iiQTjpfjg xptpoXoytjatta^tti TifiiQitf tio KttiaaQi» o Si Kaiauf 
TavTtt nv&oftipog ig StttXXttyttg nQotivou Stiypta, ixniftnn yovp 
Totff niQl avfifiaaiwg Xoyovg Svputovg xu&tSQvaaad^iu xf/£f^T0-25 

15. Htc leg^ infellciter triooiphaM Persaruin rex, quid consilil 
ciperet netciebat, cum Rooiani Pemicas calamitatea adangentea ad io-> 
teriom penetrant, et proxima quae<|ue de?astant ac difperdunt, occnr- 
Tentiaque diaperditionia additamentuni faciuiit. coniceiiao porro Hyr- 
cano aariy ubi damna Pemia quam plnrima dederunt, hieme oppreaal 
in 8ua non redicmnt. Peraidis ergo clades cuiuulabantur. vere ipso 
Romaiii cumite fortitodine in ditionein suan se recipiunt. Persae even- 
toram impaticntes aperto capite regi suo indigiiabundi convitiantur, aii- 
ri6ce siquidem eos crudabat tantum tempus in arniis consumptum , et 
quas adhvc metuebaut miseriae cruciabant. nec enim Persae Romanoraai 
insiiiuto e prytaneo annonam.capiunt, quotics militaturo eunt; neque oz 
Ogris et Ticis conscribuntur: Teram quadam fragalitatis lcge apud ooo 
rex illam distribuere soliius cst, qua ad Titam quomodocun(|ue sostoa- 
tandam utuntur. hinc ipsi et iumenta TiTere coguntor, donec alioiui 
forte populabondi invaserint; quapropter seditionem a militibos lioieiio 
Pemaram rex cun Tiberio de pace agere decrevit. qoo aodito Tibe* 
rius et ipso ad renui coBpositioaein def cpdeus iegat ptca &cicAdM fflSTORIARUM ra. 15. 147 

rr^xwg nQiaJiiVTttg ^Twuvytiv xal IIlxQOV, iv rfj xo^faln jTJg ovy- 
xXfjfTOv ffovXijg nXovrgag a^/iji (nuzQfxioi d* Sga ovzig ixvyyu" 
vov) , QioioiQov TC TJ7 fiayiCTifln uQxfj nugu *Fwfialoig rtftwfii^ 
v6v T< xoi yiQcuQOfiivov. val fi^v xul XooQor^g SuQva/OQyuvtjv, C 
5 HrSQa TJ7 IliQaixfj nohtilu Jiu r^v u^tuv unoffXintov, nQog ixi^ 
Qotg ul^ioXoYOixtixoig uvdQuai, tm noXffiOf ii avxwv nuQuioig 
T^y avinuvXuv. avaxuatjg xolwv niQt xijv l^Qfnvfuv xux* ixiTvo 
xaiQov xuQXiQug fiuxtjg 'Pwfiuloig n xul HuQd^oig TufixooQ^ 
igfiaxtjxoxog xijg BuffvXwviug ivvufiiOfg ^ovaxiviuvov xi xijg *Pa>- 

10 fiaXxrjg i^^ovfiivov nX^rj&vog , ylviTut xuToniv t6 *Pwfiutx6v Ttjg 
ngoTiQug ivxXitug, itd toi tovto umiQi^xuai Mijioi twv iJQtj^ 
polarv anoviwv, xu\ nuXtv orron^ uvufyinvQovTui Th q^tXonoX^ 
fiov, ftiTQtona&iiv ini ToTg ivw/yog ov ywQr^auvTig intTivyftuaiv. 
ot ftiv ovv nQiaffiig ftix9* Xoywv tu Totf axonov iiuvvauvTig yjw^ D 

15 Qoivat ngog tu oixoi , oQtfuvug Tug nQiaffitag Ttlg itQtlvtjg xoto- 
XitymvTig' TiffiQtog i* o KuTauQ twv ovtw avvTiTvxrjx^TWV 
avTw MuvqIxiov atQUTijyov nQoaxtjauftivog , TOTi ifj TOiy awfta^ 
TOifvXuxwv Tov ffuaiXiwg fjyovftivov , iv ToTg xXtfiaat Tijg ^AQfJti^ 
vlag i^iniftmv, o ii Tot; ffuQffuQixov ^uQvuyoQyuvtjg OTQUTtuQ^ 

9Dx^f «Vi TOvxQovov Tcuy anoviwv iviuxptXivofiivov Toly niQ\ ti^ 
S» nQOiXd^ovawv ^Pwfiutoig Ti xu\ Mtjiotg, nuQuanovir^aug xuTi 
KtovaTuvTtvtjg xal Ttjg Qioioatov noXiwg to To;foc unioTiXXiv. 
o fjtiv ovv OTQUTtjyog Toly XuXiutwv Tt^v ivvufttv uvaXuffofUvog 
To niQi T^v KjwvotuvtTvuv xul Ttjv Qioioatov noXtv iXvfiutviTO. 

fSTufixooQw Toii' fiiv iv IdQfuvtu IIiQatxwv axQUTevftuTorv T^y 
Tffifiovtav tj(ftiTO , OTi nov vvv Tug avviXO-ovaag ivvufiug *Poh 

Sdoiieos , Tiros patricSos et scnatus prindpei , loannem et Petmni , prae- 
tcrea Theodoruni, qui ob dignitatem magifttri, quam gerebat, apud Ro- 
■laBoa in houore ac ▼eneratione erat. Cbosroei item praeter alios am- 
pliaaimoa Tiroa Sarnachorganen inter Persas clarissimum , qui bello pau- 
aam darent. per id tempus atroci praeiio inter Persas Romanosque, 
illic Tamchosrof hic lostiniono duce, in Arraenia perpetratOi Romano- 
rnmque gloria priore obscnratay Pcrsae recenti fortuna ebrii resoscitata 
bellandi aviditate foedua recusant quaro legati verborum Ufnus voti 
eompotcs, unde Tenerant redierunt , legationtiD«|ue a pace desertapi et 
orliam reliqueront. Tiberius Caesar in hisce evcntibus Mauricium , tua 
praetorianurum praefectum, praetorem ab se creatum iu Armeiiiam 
transmittit. Samachorganes autem barbarorum ductor foedus super 
Oriente inter Persas et Romanos in trienuium iiercussum Dcrfidioae 
mmpit, festinato^ue ad Constautinam et Theodosiopolim copias mittit, 
uoae effiisa in circoitu populatione omnia miscent. Tamehosro ubi se 
RoManii multitodiiie longe «inferiorea cogDovity praefectura Pcrsid ia 148 THEOPHYLACn 

fnalotv noXXip nXilovg t&v oJxilotP oiSmc Sifyvmxi' xa) rt)y2i^ 
^ivlav unoXinitv -to %i Ki^agl^ofv rb *Poi^atwv ipfovfiov naQo- 
fiii^g., Imnlntii ;ra^/oi; n xal xwfiatg nXijalov l/ifnSijg yiv6^ 

P I4 M^^^^ ^"^^ ^'^ ^^^ *^Q^^^i ihfiaXwv iyofQ^ <^C ^^ 0^x01. 
ii MavQixiog o tov ^PwfioXxov arQat^og tovg fiagfiuQovg «0-5 
xaXinoyrag^xriv jiQfiiviav d'iWfiivog rd n iJg rijv it^av miQitw 
SiaxiiQ^mvxag , uQag navaxQaxia rfj IliQawv Iviii^fiijai y/aQUf 
d^iQfirjg T€ Xip awfiaxi im^^ivoftivijg avx^ xaQXiQug iV/jxo xwv 
novwiv voarjXivSfiivog. iftfiaXovxig ovv xfj j^Q^avijrjj ol ^Poh 
fiuToi, xal ovx oyroc xov unafiivovxog , xh jitfoifiwv, ovxioXO 
xaXovftivov (pQOvQiov, iQVfiv6xuxov ov naQiox^aavxo , tfQOVQid 
Xi iTiQu xaxiaxdy/avxo &xxa , fovov xi noXvv x^ TIiQawv yroXi- 
Tf/rt ivfnoQivaavxo. ^w)'Qt]auvxig xi xov IliQOixov ivivtjnovxa 
TiQog xaTg Hxu y/Xidai, xoixwv xtjv xQixtjv unoftotQuv MavQi^ 
xfVi xoi^Poifiaiwv axQaxfj^*(p ot xov onXtxtxov dwQfjadfiivot , ovxlS 
uvfjxtaxa jov noXtftov xu ijiiyitQu imnoitjVTO, o fitv ovv axQU^ 
rifyog xiZv yayQrjd-ivxwv xijv ivStjftiuv nuQidijXov xtp KuiauQi, 
i di KnTauQ uru r^v KinQOV xijv Xiiuv 6if/nv* 
B 16. Orroi xot)'uQovv xijg liQ^uvtjvfjg vni xoS ^Pwfiouxnv 

doQUTog nu^oiatjg xuy.(!>g fnxafiaivH' o CTQuxtjyog , xul xoTg t^(20 
l^Qufiiug /WQiotg ivifiuXiv ov noQQW xtjg Niaifit IdQVfiivotg int^ 
rofuoxaxa, ilxa fti/Qt xov TfyQtdog xaxaaxQitl/dfHvog noxufiov, 
igto uvxtniQug xov KovQg xai xbv 'Pwftavov i^^inffinixo T17V no- 
Xtftiuv Xtjt^ovxag unaauv * ovto^ ii ro StyyaQwv fQovQtov jco- 

6. ^itQiiv IP. 

Armcnia exercUus dimiMA ipiaqae Armenta relicta, Citharizam Roma- 
nurum arcem praetergreMUS, locif et vicis iuxta Amidaro direptionem ia- 
fert deinde per Arzanenam praedsbundus domum discedi • Mauric ua 
dux barbaroa Armenia egressos et Orientew pertastare aggressos cogno- 
acens, totis copiis in Persidem ruit, et ex calore iinmoiiico murbum ac 
dolorem nactus est. irruptiune iptur in Arzanenam farta , Uomani, 
quia deerat qui vim arcerct ac propulsaret , Aptiumus castellum natura 
et operibus tirmissimum occupant, uliiique insupf*r castella evertunt, 
anultaqoe strage In Persas debaccbautur, et «rautis dccem miltibus ac 
nonaginta, tertiam partem Mauricio, hoiiesta belli praeuiia ofTeruut. de 
captivis ifflperatorem Mauriciiut certiorem facit, a quo per C>prum dia- 
tribunntor. 

16 8ic itaque Arzanena Romanonim armis male mulcata, duxinda 
exc«d«*ns Arabiae loca , non procul a Nisibi , summo velut compendio 
incursat. deinde usque ad Tigriio vastiute inala, Cursium et Roma- 
nuiu trans flomen mittit, qui hostium regioucm depraedentur , ipse Sin- 
garo castello «ubacto, quoniam bieuis appetebat, cum copiis ia hlbcrua mSTOBIARUM m. 16. 149 

vaaxQitf/afiivog , tntl x**f*^og wga naQixvnn, rag ivva^ug 
upuXafiifiiwog totg ^PiafiulLXotg Ividtjfitiai. kujA Totfroy S^tu C 
%ow xQoyov aniaxXfj vni r^g voaov 'lovaxTvog o tov ^Pwftaiixov 
OTgaxfiyog, fiiyuXaig jwv fiifiiWfiivwv uvxtf ivtitvxrjxiog uvn^ 
Sdoataiv, unogfOiTog yotv xwv ivnv&iv oaov ovnw yivofiivog, 
xvQiOv rljg fiOvuQ/Jug avviair^ai TifiiQiov tov uvtoxQ'uTOQu , uy- 
dQu nQuov ofiov xul ifiXuv&Qwnov , xQilTTOvu Ti XfjfiftuTog xal 
XQfjfiUTWv uifQovTiitt , Tovro fiovojv ivduifiovluv ^yovfiivov, ri 
TtO-r^Xivui %i xui ig fiiyu nXoviov xofiuv ro vnrixoov, r^y xoivt^v 

XOtww uvd^Qiinwv fiuxuQiOTtiTU nu^^xuXov xul uavXofuTOv d^r^auv'- D 
Qov Xoyi^ofiivov * Zg rov Syxov t^c TVQuwlSog fnariaag , ilXiTo 
avfifiuatXivtiv uvtw to in^xoov ^ Tot*c tdvvvfiivovg JVQuvvixw^ 
TiQov uvdQunoSdjta&ui , nuTtjQ iS^iXwv ^ itanoTtjg vno twv 
vnyjxowv uvuyoQtvtad^ui, Intl d^ uxunriXtvTwg avr^ro Ttjg ^^ov- 

15 oliMg oluxlfyTO axuqfog, tJxoTiog xul o noXtfiog fiiTfk twv nQuyftu-' 
Twv T^y nQog Th xQtUTov fHTufioX^ ixXtiQwauTO. 

^HQog y &Q/ofi€VOv voatf auyiivw&tig XooQStig o TiSy 
HtQawv fiuOiXtvg roy r^Jf xuTtaTQiipuTo filov, iiuio/ov Ti^oaTJj^- 
aufitvog *OQfilaiuv tov viiv , UviQU Tjj ^faXf/rorijri t^v nuTQiguw 

fOintQfixovTixoTu twv TQonwv ofoaiori^ra* ^y yuQ filuiig rc xa\ P 85 
Tov nXtlovog iQuaTijg uxoQtaTog, og iv ovitfnu ro ilxuiov fiolQf 
ti&ifitvog, indTji tc ^iofitvog xul toi y/tvin ntQiQQiifHvog, 
rwv noXifiwv, ov Tr^g tlQiqvrig iyXi^^tTO. ivafitviaTuiog rc 
MQog Th vnrixoov ytyovtig , ovg ftiv Tciiy ivvuTWTUTwv nodoxdxfi 

85xaf itafioTg ig ji utl xaOvnifiuXXtv , ovg ii iiyu iiiTtfivtr, 

21. aso^iarorog Iv IP. hoc tfnpore In/itinoi RoinaDonini impentor tabo confectuB^ 
nMrieofly ■agaain reraoi in vita gestaruoi mercetlem est aiieptua. iam 
iam igitur hlnc demigraturua « Tiberium Auguatum^ et rounarcham de- 
claraTity Tirum nitem et humanum, a maueribuf accipiendia alieniun, et 
Tacuitatem a pecuniaria soUiciiodine aoi«m felicilatem iuterpretantem, 
florereque et creacere opiboa subditoa, commonem homiuum beatiuidi- 
nem heoestissimiimc|ue et iadepraedabilem tbesaurum repalantem. qoi 
regnt fastum exosus, malnit secum regnare subiectos, qaam qnibas ipse 
praeessct, per tyrannicam importunitatem senritute multari, et pater ma«> 
gis a suis civibus qnam dominus audire. et quoniam navigium rei pa- 
blicae animo dncero gubernabat, non iniuria belli melior cTasit cooditb. 
Varis autem priiicipio Cbosroes Persarum rex morbo irretiliis Titae 
■Mdam impoaoit, Hormisda filio successore appellato, qui morum sae- 
▼itia patemam impietatmu superaTit, homo yioieotiia ac furens et ineji- 
plebilia avaritiao. uui nuUam iuati rationem dncena gaudebat faUaciis 
cc acilebai ■OBdaciia, nec ei paco sod bello foluputem capiebat. aa 150 THEOPHTLACTI 

hlav^ nuqint^m Tuig Xayioi tov TlyQiSog, xa2 ratpog fjv i 
nojufiog uvufirptaarog ' ov yuQ udr^fioaUvTog^irvyx^vtv &v rwv 
nuQik Tov fiuaiXiwg nuQuntfinofiivwv Ig &uvurov* XQW^'^^^" 
itti yvLq riv ^OQfiiaduv diu rwv fiuywv q>ua\v vno jwv vntixotav 
D xttrudruaiuad-ivra unofioX^v Tor xQurovg noiTJauad-ui , tnovu^S 
diarwg n xurudiaO^ut rr^g l^ovalug ofiov xal rijg fiaaiXilag roig 
oYuKag. ditXuiOi ri^g uaffitlug of tovtoic Trei^yioi * 2 y&Q ovx 
ijfiiXXi avftfiulvitv Yawg roig nQuyftuat, noXXuxtg nQuroXoyovai 
Soufiovta, *tvu iiit rr^g rovrwv nQoayoQivaiwg axptji nov navrwg 
ovfiniQaafia rtav /^QrfaftoXoyovawv uvoatcnv dvvufiitav ru fiovXfj- 10 
V 194 iiara rtp rtjg novijQtug nuvovQytxtarurto aotpiaftart* ivnv&iv 
yiiQ inirtd^fiai xul nQog ri nXtj&og avro 'OQfitaiag rfjv lAuyatQav, 
xai dtafl^itQug Siu Tot; ftiXXovrog Ix tov nXfiO^ovg yjXtuiag tioX- 
Xtkg aniOfiaavQitjiv iuvrt^ nuQtk rtov vnfixotuv ivaftivuav aituX^ 
Xuxrov, umiixtirov ii xul rug arQuntortxug intioaug, xaiiS 
nQog xiviivovg ftiytiXovg /wQitv ro onXtrtxov xanjvtiyxu^v, ontag 
rjj itufpOoQn rijg DufivXtovtug ivvtiftiwg uarualuarov airti o 
C fiaatXiiog OQovog a/otr] rtjv ^liQvatv. ( 17 ) mQtfiuXoftivog yovv 
h ^OQfttaiag ri rtZv rvQtivnov ituirjfta mQtavrt^iral n xal ov- 
^uit^irat, xul mQtxitQu ri itwOog, rii rr^g uvaQQriaiwg ari^^ 
ftttvrQu tlnoariXXitv waniQ ovx u^iwv TtfiiQtto rto uvroxQuroQt. 
6 fiiv ovv uvroxQurwQ unoxriQVXivirat nQog 'OQfttaiav Toy noXi^ 
fiov , rijv itQi^vtiv iv taji ftolQa ixariQOtg yivia&tu fiatrovftivog * 

nalflToleiitiMiinaf in subditos , potentissimonini qtiosclani aeternis yincalif 
ac cippo mandabat, i|uo:f(lam gladio tructdabat, iiounuUos in Tigrioi de- 
mergebat, eraU|ue scpulcnini fluviuH f|Uod iion iuduerctur aut cooperi- 
ret: neque eiiim ab rege iuiectoa nou publicabat. fertur autem llor- 
■isdae reipontum ab ariolis, ipitnm seditione subiectonus adTersns se 
excitata oppressum iioperium amissumm, et cnm probro potestatem at- 
c|ue gubernacula regni positorum. mtseri et impii mortales, qui bis 
auscultant. quae nainque ro ipsa forsitan non evenient, saepe ut mon- 
stra daemones praedicunt, ut propter huiuscemodi vaticiniorum formidi- 
ncm consilia improbissimorum spirituum Tafcrrima calliditate meditata 
cflectum sortiantur. hinc adeo factum ut in vulgus ferro saevirc| Hor- 
mbdns, et futurorum metu perculsus multisque miliibus de populu iu- 
gulatis iiiexpiabile omnium in se odium acccnderet. praeterca commea- 
tam restringens, militcm ingeiitia adirc pericula compellebat, ut militia 
Persica attrita et imminuta, throtius sibi regius nulla seditione concus- 
ttfli stabiUtatem retincret. (17) suscepto igitur diademate regio Hur> 
nisdas superbia et cuutumacia elatus consuetudiiiem significandae inau- 

forationis negligit, ut iiui Tiberium honore hoc non digoaretur. Ti- 
erius illi belTum rcnunttat, orans uti pax aeque ab utraque parte co- 
lerotur. Hurmisdas legationem insulenti fastigio aspematoi» aperto Ro* HISTORliRCM in. 17. 151 

o S^ in) tfj ngitffitla xaTayavQovfuvog ^l^lov fpofoXoyiTad^ai ig 
%o ffaviQQV todg*Pwfia{ovg,^^Qfiiviovg n xai^ fifiQag ivvnTjnooig 
liXiTv, 'Ptofialwv Tovro nagixofiiviov avjip, to n JagaQ filj 
im^fjtiTod-ui Xotnov vno rov KoJaagog , xakoi Xoagoov xov 
5 najQog ini roTg Taotg fiovXr^d-ivtog Tccg iiaXXayug avxtiovvat ita 
Kaiaagi, to tc ^uQug ovx anal^tdaavjog dnoxaTaajijaat jfj 
twv 'Poiftaltav uQxfj' i^^^ H '^A t^g aXa^ovilag *OQftiaiov xaro- 
q>avij TifiiQitf Ttp avJOXQtijogt ylyovi , ^igovg intyivoftivov na^ 
Xtv Mavgixiog ra^ ivvtifntg ud-goiaag ivitjftiT jfj IliQaiit , igl^ 96 

10 To uvjtniQug tov TiyQtiog ^Ptoftav^v Ji xai QioititQtxov, vat ft^v 
xtti MuQjivov ninofttpdg, jui ivioftvxa T^g Mtiitxfjg xuTaaxd'- 
tfmvjug. 01 ftiv olv dafiuXovTig ufia jfi rov aTQUToniiov nXfi^ 
O^vT, xa\ Toiir TliQavjv XtjTauftivoi to yoviftov rc xui iv^aXlaTa" 
xov, xut nuaav T^y tov dtQovg wquv ToTg IliQatxoTg ivituTQi'- 

tSy^ovTig tpivoig, tu twv Mf^itav ixnQiv Ti xul iittiX6&Qivov Xiuv 
iyxQaTwg^ o ii ^Pwftaitav ^ovftivog xftfiwvog imX^ovTog iig 
trfV Kunnaioxwv KaiauQnav yiviJtUm d-iQOvg ii niQttovTog ttv- B 
^tg xuTu T^v itfu9 utfixiTo iig rc KiQxriatov noXtafta ^Pwftaiwv 
navaTQUTtu. iha iid Tijg iQt^ftov tb Xotnov r^; j^Qufiiug ilg 

90^^^ BafivXwviav tjmiyiTO yrfV dtptxiad^at, <?to Toy noXifiov 
naQOxXijpai t^ uyxtvoiu rov iyx^iQrffiUTog, ovviiniTO ii TovTtf 
o Twv vofiuiwv fiuQfiuQtav fjyovfiirog, jiXufiovviuQog ovofta 
avTt^ * ov tfuai xaTaiiiXov TtZ JJiQawv fiaatXiX r^v twv ^Pwftuiwv 
inttJTaaiav nof^aaa^ui* uniaTOTUTOv yuQ xu\ uXXonQoauXXov Ti 

2S SuQaxr^vtxov tpvXov xuO-iajr^xi , nuytov Ji rov vovv xut Ttjv yvti^ 
ftr^v -nQog to awfQOv liQvfiivfiv ovx ixov, xal ovv ix Toi/rot; o C 

Banos tribata poscit, Arinenios et Iberas Roiianis annnentibus sibi sub- 
iectos cupiti Dsrsoi a Tiberio non repeU amplios, tsnetsi Cbosroes 
pater aequis conditionibus cun Csesare in gratiaai redire et Darsni in- 
perio Romano restituere non detrectaTerit. ubi de arrogantia regis Ti* 
Derins cemperit, sestate proxima Maoricius contractis iterum copiis Per- 
mdem ingressus ex sdTerso Tigridis castra locat, Romannmqua Tbeodo- 
ricum et Martinum ad interiora regni divexanda dimittit. ilH florentis- 
simam agrorum copiam et universsm aeiitatis amoenitatem depopnlanteSy 
sc caedibus grsssantes, Persamm rebus irastitudinem pestifersmque cla- 
dem invexenint. Mauricius sob adventum biemis Caesaream Cappado- 
ciae discedit: aestate sequenti in Orientem rursus et ad Circeaium Ro- 
nianonim oppidum toto cum exercitn adTciiit. inde per Arabiae solitu- 
dinem in Persidem profictsci maturafit, ut soUerti ausu bostes falleret. 
eum Alamondsrus Nomadum barbarorum dux comitatur, quem regi Per- 
Mrum de Romanorom adventu indicafse perhibent: Saracena quippe na- 
tio infidissiflui iam buic iam illi solet adhaeresoere « animumqua stabilem 152 THEOPHYLACn 

%ww Ilfifawp fittOiXivg inl KaXXlvixop noXtv %iv noXifior /cfTC- 
fvjivtv , *j4ioQftauvfiv ;|f€f^oroyifaac tijg ixta^iwg xtiiifiova 
ovx affvlararov. Iml xolwv o *AXafiovviuQog xiiffijvog dixifv 
jij§ fiiXlntjg Tovg ci^fiXovq ijtpdviCiv, ilmiv ii tairov tA Mav^ 
Qixlov inl/UQo. aviXQi%ffa%o f avoviija ylvirai ^Pwfialoig tc^ T^gS 
xttTo M^iwv imaTQariiag XiV^fiura* naXiviQOfiovai yuQ %&g 
0^X01 avfiqiOQAg anoafiiaovng. xai irjra o arQar^y&g tig fiiv 
araywyoig oXxAiag, aV xaro tov Evtf^Qurffv awiinovro avroi 
norufiov, (fXo^l m^Qig uvari&nxiv* avrbg ii avv totg ^xx^/- 
TOic Tov atQaroniiov wg tu/jata yivitui nQhg T^y noXiv KaXXl» 10 
vixov. i\g XiiQug n Twr avvrayfiurwv yiyovorwv twv HuQ^wv, 
vniQoy^v To ^Pwfiatxov unnfiQiro ioQV. qfvyijg toiwv xwv 
IliQawv yivofiivfjg dvaxw/tjv td tijg intiQiiug iXufifiiMViv, 
V 195 ^^' •^*'? '* imovti Iviuvtio TuftyoaQw 6 tow MtjiiXoS 

atQatfffog fnyuXag Totf IliQaixov ivvufing niQioyofiivog nQog 15 
rfj Kwvatavtivjj /ai(»«r. xaTrt;<rai iijta iv tovtif rtp iviovtif 
fiiyug xui i^axovatotatog noXifiog ^Pwfiuioig ti xai IIuQ&oigm 
fiiv ovv Tov Mtfiixov atQutriyog iv toTg nQwroig t^c aywviag 
yivofiivog tov fiiov xuriarQixjJi ioQun, nXtififnXii ii ri fiuQfia" 
Qov xa\ vixwai 'PiOfiUiOi, ol ii fiuQfiuQoi mib ovr ui ig r^v iav-^D 
twv unoxXiviiV, ufia r^ na&itv xal rd t^c ulaxvvtig olxmaau'' 
fiivoi, xul ovv o arQurtiyog tu xuiQiu rwv oxvQWftutiov niQi^ 
P 87 ifQa%ufJiivog ig BvJ^uvnov uvaai, tov xoiyotf ii rlXovg «n/yTf- 
Tv/fjxoroc TifiiQiif nZ airoxQaroQi t^c ^Pwfidixrjg uQX^g, wtfmQ 

12. vntQipiQivo IP, 

«t TolanUteoi probitate firmain conttantemque miiilme gerit. (am rex 
•d nrbcm CaUinicum melem belli tranitulenty et Adormaanes, nature 
nd id monus aptiiwimom, dacem crenverat. povteaquam igitar Alamun- 
darus perinde ut fucus aliquia apum cellas depastua ett et hoc ipaum 
nuntiando Mauririi conailia evertit, in nihilum recidit ndveraua Pervaa 
Romanoram expeditio, domeaticaa siquidem calamitates depulfuri recur- 
remnt. itaque navcs frumentariaa ae per Euphratem aeqncntea exu«Mt: 
ipie cum delectis cohortibua ad oppidum Cailiiucum properarit, ubl col- 
latia^ aignis rea KooMna longe aaperior foit. qaodrca Persia fugientibot 
hoitiam impetua conquievit. 

18. Anno aequenti Tamchosro Peraaran dux ingentea copiaa Con- 
ftantinam admovit, qao maxiroo et fama admodutn celebri praelio con- 
ciraam est. ipae dax in prima acie pugnana occubuit, infeiiciten|ae 
praeliatt barbari Romanis victoriam concesaerunt ac domoa refageront. 
aic ad acceptam cladem etiam dedecua ndianxerunt. Manridaa» castel« 
lis qaae munitione egebant communitis, Byxaiitium revertitur. coaique 
Tlberio KomaauruB imperatori commiinia onuiiaa hidns loda tonBinis mSTORIARUM m. 18. 153 

u&Xov agiOTiiac tvyipfj xa\ niQlioT^w t6 fiactktiov xfuxo^ o 
aT^ajfiYi^ fvvofiop Jt ntQifiuXXitui , xal t^v itvxlqav anti^-^ 
fiaaio xvxffv. %& ftiv olv fitxa tovto nQUx^ivxa 'JPoi/ca/ofC Tf 
xai IllQauiQ avayfyQUipa Iv xoTq tfinQoad-tv, ovxovr ixiov inl 

' 5xu awtx^ T^C iiini^at(og, Ti^y laxoQiuv e^ai nov fnxqov iiuO^ioV'- 
aav tiajevxXj^aavxtg inl x^v axoXovd^ov xoi tvavvonxov vvaaav, 
Zd-tv xal nQig Pq^X^ antxXivufttv , tcc ntgl xov BuqSl^ nax^ 
ixtSvo naffjxoXov^xixa xuiQov ngoxid^ivxtg iv fiiotf, &XX* 
^g^a&io fiiv nfoxtQOv fj n naxfig xal tb yivoq Bugufi o? rt xijg B 

IOtv/i^c fiad-fiol oS xt xa^ oXiyov nQulitig iid Pgayjtav, lya nuv-^ 

xod^tv IvuQfiSviov ttti xul ivxtXi^ To ntQl Xfjv iOXOQleiw axQ^ufjia. 

'Hxovao Tov Xiyovxog uviQog BufivXwviov ItQOfiVfjfiovoc, 

litYlaxfjv ifintigiav untiXfi<p6xog t^c ^^Q^ '^&C fiaciXixug iigfd^iQug 

iofUYQuq^g , ani fiiv xijg HQ^uvtpfijg ovxa> xuXovfiivfjg oQfiS^ 

\Sa9iu fioiQug xov BuQUfA, oixuQxiug ii xfjg Tov MtQQUfiOV ytyo^ 
viviu xov niQOfiv ixtivov xdv xvquwov, Sg uq>OQfifi xijg xaxaXv^ 
atiag ^OQfiiaia xtf xvQuvvif Ytyivfixaim i^fioig yuQ nuQ& xotg c 
Mijioig inxfk xwv nQdl^tonf xu ayxlvoa xt xoi TffiioSraTa iiUwo» 
fiivotg, vifiif nQtafivxfi xXijQodoxovfiivotg , fi^ oXXotic txttv xi 

V^nQuyfiuxa ttpuaxt, xal xiv ftiv liQxufiiifjv imXtyofitvov iijfiov 
xffV fiaoiXtiav xuxixtiv, xal tovtov imxid^tad-cu x^ fiaaiXti xi 
iiuififia, txtQov xfjg noXtfuxrig nQotaxavui awx&^tiog, uXXovii 
To^ ifoXiTixac JM^ixera^oi qfQovxiiug , xov ii htQov xug Jiofo- 

6. DOiuie tlsxvuXiqcavTtig? 23. ^tiQov] imiDO titmQtov. 

«deifet, Maoriclus dux nobile inctitum ct legitirottin ▼{rtaiii laae prae- 
■iam, Romauum imperium, adipiscena inferiorem condiUonem exaiC. 
iam vero quae poit baec iuter Romanoa Persasque acciderunt, aapra a 
■ebia litterarum memoriae eommeudata aunt. quamobrem ad ea qnae a 
aapertore narratione apta Tidentur regredicndum eat, et biatoria ex me- 
diocrl digrefaione ad coiiae(|aeatem perspectuque facilem scopum redo- 
cenda; quaeque illo tempore circa Varamum amplius contigeruntt in 
medium -proferenda. sed ante de patria illius, de genere, de felicitatia 
gradibos, de bb quae paulatim patravit, quo bistoria undiqae conneim 
•( absolata ait, pauds explicemus. 

Persam efo quendam a sacrarom memoriaram commentariis^ et in 
Bl>ris acta regia coutinentibus exercitatissimum memorantem audivi, Ya- 
ramum tyrannum illum Persicum, cuius opera Hormisdas tyrannus ioter- 
iii, in regione Arzaneiia principe domo Mirrbami oriundum fuiase. re- 
mm enim graviorum et illustrissimarum ailminlstrationem apud Persaa 
SBliqaa^ lege septem tribubus seu familiis sortito distributam esse, caete- 
raa nibil negotii babere aiebat. famlliam Artabisdae cognomiAatam ba- 
bere iiii regni et regi imponere diadema, aliam praeesse ooDfideBdls 
exercitibas, aliam rcbus urbanis, aliam scditioiiea et controferaias diitt- 154 THEePHYLACn 

Qug iiaXviiv ttHv mQl ri mxaajafiiaC/inmy m\ iiOitriTov Jco/i^ 
wv , Tov di nifinxop ^y^iaO^at rijg "nnov , Toy ii ^txii xor roi^ 
q^oQoXoyitv ro vn^KOOv nul tiZp ftaoiXixmp Tafntatv i(poQOP mqnh- 
^ nivai, Toy i^ Itfiio^ov Xfiiifiova TiSy SnXtav xoi Tijg noXifnxijg 
iad^iJTog iniOTUTiiv , daQiiov Tot; ^Yaxaanov Tovroy} roy vofiovS ' 
iv Totg fiaaiXiloig ixxifaviaavTog. tov ii BaQiifi r^c ^ot; MtQ^ 
Qa^iov olxuQ/Jag ytvofiivov , ii^fiov i* ViQaaxiiov , xaTuXt^^ijvat 
qtaarv ig ro nQOTiQov ToTg ToCf fiuaiXfwg awfiuToipvXa^^i , fnxQov 
i* vaTiQov aTQaTiftnixijg tXtjg fjyrjavifiivov avaTQaTtvaai XoaQoji 
%& Kafiuiov naiil, otiotc oi BufivXuiviOi ro ^&^ag naQtaTfi^ 10 
cavTO, *IovaTivov tov vtioxiQOv Tfiv^Piofiuiiov axi]nTovxlav inl^ 
/ovTog. fiiv ovv BuQifi iafiaXwv Sfiu XoaQoi] ral TltQawv 
fiuaiXii T^ nQtafivxjj , xal tig xag uQftoviug uvxug xul xora ro^c 
noXifiOvg inifpavlaxaxog y^oviig, axQaxfjyog fHT ov noXv xal 
rov TltQaixov yjiQOXOvtTxui uDQoiafiUTog. ovxia ii xor* oXlyov 15 
^oi^ot^ai^C i^^C 7t^/i;c o^roy otg xa\ iuQiyfiiiovfi Tfjg fiaoiXtxrig 
ttvaitfiai (JtaTi H ov iij xovQonaXdxfiv ^PwfiaToi xaTOvofiafyvav), 
ig fifya anovoiag iXtjXaxi, xoi inl TuTg xuToi TovQxofv vixatg 
V 196 h^^^^ ^^^ oxo^cxro nviwv ro Tijg TVQUvviiog wiivti xvrifiaTu^ 
o fiiv ovv wantQ anivdiJQtt iv cnoiiu t^v tov fiaOiXiwg ^^OQfii" 20 
ciov unoxQvnTti Tijg Xvnr^g vnod^taiVf ri ii nXfid-og Piifiijvi ^c* 
1^0x17 avaxtvaaufiivog wg ola itj xoro roi; otkXitixov tov IliQawv 
XttXinalvovTog fiaaiXiwg , xa\ nQoaanaXovvTog xa\ ^ovov ToTg 
BafivXwvioig axQaxtvfiaai iiu Titt niQ\ Tt^v Sovaviug r^c cvfi-' 
nXoxrig uTvyJifiUTu. nQoattfiQtTO ii xul ininXuaTu Tov^OQftiaiutS 

dlctre atque compoaere, quinUm praestdere ef|aito(ii{, lextam tribota 
colligere et aerariuio regium eurare, teptimam arma et Testitum millta- 
rem proTidere; et haoc le^em inter aliaa legea regiaa Darium Hyataapia 
filium aacroaanctam condidisse Varamum vero in principe domo Mir- 
rhami, faniKa autem Ariacidarum procreatom, principio e coatodibua 
alve aatellitibua regiia ooum fuisse pracdicaut. paulo post cohortia da- 
cem lectum Cbosroae Cabadia filio milltasse, com Persae Daram lu^tiiio 
iooiore Romani imperil aceptra tenente subigerent. Is i^tur cum Cboa- 
roe aeniore in militia versatos , ciusque familiaritate intiroa et bello da* 
rissimus, non multo post Persici exercitus imperator summos renuntiatnr. 
cumque fortunae favor gradatim ita hominem evexisset ut etiam Darigme- 
dum regiae faceret (qucm Romani ('uropaUtam , hoc est palatii curato- 
rem et praefectum apprllant), iii niugiiam prolapsus est Tecordiam, ac 
propter reportatas dc Turcis victorias incredibilem in modum Btse amatla 
dominatum iuTasit. velut scintillam igitur sub cinerc Hormiadae exagt- 
tandi voluntatem occultans, roilites vcteratorie circumducit atqne eHerat, 
quasl rei lUia auccenseat et mortem minitetur, quia in Suama fuai fu- mSTORIARUM m. 18. 155 

itQOinuY^aTa , anoxoXofiovnfn Ttt «oTci to ilwd^og toTg avrta" 
yfiaai [xwv] vni jwv fiaoiXtxwv nQvraviloiv Siarfftdfnva, xav" 
xiv^tv naQuigtfivtJiJM 17 nuaa nXti^vg, xal ig avuajatov 
unQoaiituv txdQijaiv. faUque fiat profert item coininentitia Honiisdae inandatay qnibus 
Oe aonona e regio prytaneo praeberi oonaueta denii iubebatur. hinc 
totua exercitus exacerbatua omnia suraam ac deorauoi aiicait atqoo 
coafudit. BEO^TAAKTOr 

l 2 T O P I a N 

Aoros J', 

THEOPHYLACTI 

HISTORIARUM 

LIBER IV. PONTANI ARGUMENTUM. 

(t) r ttramn» ewtra Hormi§dam exerciUm €tMi§it. ettit promina 
Hleethroga. in Ckuhriadanem ingpeetorem regium PerMarum immanita$. 
^iaibia diripitwr* ibidem de Hormiida regno eruendo eoninratwr. le- 
gati militum ad Varamum, Zaba Jluviue, Farami in legatos benifnu- 
laf. Hormisdae es advereo caau ira et in$ania» (2) Varamua perhie- 
mem catteUa oppugnat. Zadetpras peculator carcere eolutue ad kotte» 
tranrfugit, Pherochanee regia dux Varamo cum preeibue dona ineanum 
offert, Farami inventum^ quo eopiae adver$aria$ ad $etraducit^ dum 
Hormi$dam in $ummum apud ea$ odium indueit, (3) Pherochanee a 
$ui$ oeeiditur; eiu$ tentorium diripitur, e militum reliquiie Hormi$da$ 
eu$tode$ $ibi faeit, civium per urbe$ regiae euper ge$ti$ admiratio. 
Bindoemy virum iUuetrem^ frater e carcere eripit. Hormi$da$ in regim 
invaditur, eiu$ omamenta $umptuo$i$nma, Bindoi$ in iUum matedieta. 
de throno ab$traetu$ in vincula datur, Cho$roe$ fiXiu$ perieuU metu fu- 
gitt aeeepta Jtde in regnum redit, Hormiedae ad orineipee Perearum 
de repubUea dicendi facultatem esorat, (4) coneio normiodae, de m- 
iuria $ibi faeta espoetuUit. condiUonem prieUnam eum praeeenti^ iUiu$ 
deUciae eum huiu$ mi$erii$ et equahre eomparat, ingrctoe et impio» 
in $e iUorum animoe inerepat, a tyrannie eavendum monet Choeroem 
propter moree $celerati$$imo$ rcgno esdudendum^ fratrem creandum etm- 
Uiit. aeta $ua commendat, (5) Bindoee orationem Hormiedae irridet^ 
et in eum ut mulUmodie $cderatum diriue invehitur. refutat eUam es 
quibu» $e$e eommendaveraU tandem capite puniendum pronuntimt. 
{6) cofiveiitii» ira percitue in Hormi»dam^ emte ooilot eiue jUium «aoat, PONTAWI ARGUMENTUM. 157 

r^tnam wtortm in fnuta Juseeai^ ipiam pupilU$ aduati$ taeeitate 
miUfat. per digre$$ion€m re$ Cabadae inter$eruntur ^ quemadmodum 
9eilieet erepto $ihi regno in carcerem mftttif , inde usori$ henefieio eva^ 
eerit regnumque reeuperaverit. (7) Cho$roe$ in $olio cum acclamationi'- 
hu$ lecatur, eiu$ in patre eaptivo alendo liberalita$; qui tamen omnia, 
addita verborum aeperitate^ reiicit. iunu filii u$que ad neeem fu$tihu§ 
eontunditur» ttypoerieie Ckoeroae. Faramum doni$ et poUicitationihua 
fnutra tentat^ a quo per epietolam eum fa$tu $criptam de $editio$i$ 
i» earcerem revocandie monetur, (8) rex ad procerum can$e$$um de Ut- 
irr'$ Varami rifert, ad iram ah ii$dem extimulatur, eiu$dem cautio. 
Utterae Clkoeroae ad Varamum , quihue faatum eiu$ excueat , eulpam m 
fcr f 6flin faeete tranefert , negat $e facturum quae po$tulet , $piritu$ re- 
gia$ Q$tendit. (9) Choaroee contra Varamum Jelectue agit^ duce$ prae^ 
penii. eopiae fluvio eeparaniur. fnutra coUocuti ad velitationee ve^ 
niuni» Choeroae timidita$^ Varami fidentia, Cho$roe$ $u$pecto$ inter" 
fieii. noclu invaditur, multa caedee editur. muUi ad Faramum defi- 
eiumi. eUam ip$e Cho$roe$ fugam init (10) con$uUat Cho$roc$ quo 
•e vertai. chrieUanorum deum invocat. fraeno dimi$$o equi gre$$um 
$equitur. Cireeeii a Probo humanitcr accip'iur. Comentiolo duci eiu$ 
adventue^ et quid ah imperatore petat^ eignificatur. mittitur cum epi- 
$tola nunUue adMauricium^ quem ingen$ inde laetitia cccupat. (11) lii' 
ierae Choeroae ad Mauricium. duo e$$e imperia omnium maxima^ Ro- 
fliaiiacm tt Per$ieum. accu$atio Varami^ contra quem eoncitatur impe» 
rator et ausilium rogutur. {\t) Per$i$ pioerihue blAnditur Varamu$s 
Choerocn quacri ac vinctum $i$ti iubet. iiindoe$ rincuU$ adduciiur* 
Varami in regno ocntpando a$iu$. $cmct regem inaiituit. ad prae$i- 
diarioe 3iartifropoU eiu$ mandatum. a Mauricio per ducem Comeniio^ 
Um Cho$roe$ honoratur. ciu$dem impoatura. {ti) Choxroee ut vafcr 
et malae fidei reprchenditur : eum ad $e venire Mauriciue non vuli. 
legati Choiroae ad imperatorem. principi$ legati oraiioy qua intere$$o 
Bomanorum , Per$icum $tare imperium , praeclara di$putatione prohat. 
multa de Mexandri Magni ambitione di$8erit, et imperatorem ad tiie- 
eurrendum regi vehementer ineitat (14) dieta placent, auxilium </e- 
certiifttr. Maurieii ingenuitae, captivo$ Cho$roae remittit^ eumque per 
MeUtcnen$em et Antiochenum epiacopo^ doni$ ct $olatio prosequitur. 
Choeroae ad Ni$ibeno$ de officio legati. Varami legati ad imperatorem 
eum promi$$i$ reiecti. Satrapae raramo^ eiu$ moribu$ imporiuni$$imi$ 
irritaiij necem etruunt, et in patatiuia irruentee cocpto fnutrantur^ 
au$ereque occiduntur. (15) Bindoe$ evadit; eopiae j^ndrabigano educitf 
Myeiaeonem de $tatu Cho$roae docetj quem armie iuvandum imperator 
Mff$iaconi commcndai, Varamica$u$ eum laetiUa narrantur ei apdiun-^ 
Utr, Bindoee regiam peeuniam tn militem erogat. ^'isibim obeidenteM 
ad Choeroae pariee accedunt. jirabia et urbe$ u$que ad Tigrim Cho$^ 
roae iraduniur. MartyropoU$ Romani$ ojtera Domitiani epi$copi dedi" 
iur. Cho$roe$ ui ingraiu$ eaeUgatur. Sittae proditor ignibu» crcma" 
iur, perfidi Romani puniuntur. Domitianu$ fettum diem indicit^ con- 
CMmem gratulatoriam habet. (^16) fe$tivi$$ima DomiUani concio ob re- 
cepfiim MartyropoUm^ qua populue ad laeUtiam invitaiur,, clementia 
imperatorie eximie commendatur^ exemptum humanitaUe Ie$u Chri$ti 
$ervatori$ no$tri induciiur , Per$i$que ho$tibu$ imultatur. applau$u$ 
U f €i prae gaudio lacrimae erumpeutn. 158 THEOPHTLACn Y l^ 1. HinA S* ifuoif r& tijg tvffimtioq &nmtxl^o uai anov^ 
JoTc fi ardaiC ln(f»oi6fifito , Inad^qolfyi avfifiuxixoy o BaQafi^ 
naX o ImxfiQ^oq Ilffaaig InQaxvvixo n6Xifio^, intarQaxoXoYH 
di xal ^ mgl jiv ^OQfilaiav ivofilvua ttp Bagdfi ngoad^itov xal 
InlxovQOV ivvafiiv* HiQaai y&Q ot nQig tfj Nlatfii atQatom^ 
iivortig&Qti nov vni*Pwfialonf xatanoXifitid-ivtig itifioaln ^xtu- 
%ii, t& niQl tiv BaQOfifp^ axtjxoitig naQdiol^a, anoxXlvovai 
nQ^g anoataoiv , aiiXgfii t&v ixilvtf inyxnQfi^^ivtm vnol^ijXui^ 
P 91 aamg. tovttav itj ityyiX^ivtiav tip BuQOfi , nQiafiag ani t^c 
niQl avtiv nXi^dvog ixniftnittu nQog t^v Nioifiiv, xal Tru ina^ iO 
ytay^ taiv vnoaxiaiatv xaQtiQwtiQog Mijioig o ififvXiog xatatv-^ 
fnvitai n6Xifiog. o\ fiiv ovv tovg nQiafing itl^dfiivoi nQbg t^v 
n6Xiv )(WQovai t^ Nioifiiv, niQl ttjv nvXijv ii yiyov6tig tov 
Sutiog awixvQfjaav XovfiQiaidvji , og twv iv al^laig tiXovvtofv 
naQi niQaoug ii6xii , in^^tfjg t§ tCtv iQWfiivwv xatu tov noXi- 15 
fiov vno *OQfilaia nQOiXiXilQiOto. Tovroy xatafiaXivtig toi; T/r- 
B nov uxQotofi^aavtig ti rdy iilXaiOv, tf^v xifpaXf^v twv iv t^ 
tQax^Xip aq>ovivXwv unoxoy/iifnvoi avfifioXa tavta ^OQfitaia 
iLiiuXXaxtov tivhg naQiniftnov ataaiwg. xatiQyaadfHvoi ii titv 
HviQa iiivwg, xal xatu t^v n6Xiv ilatfQ^aavtig , nQog iiaQna-^fO 
Y^v twv ixilvov xQ^fidtwv itQdnovto. ylvitai tolwv xaxu tf^v 
NiOifiiv iiWfioala xaQXiQoi ig>* t^ tov *OQfilaiuv unoxnQox^viitov 

1. J. yraonide sacranieiitit constabttiU defectioneoiie foederit Interpo- 
•iti religione oonfimiata, Varamoa aoxilia conqoint, ciTileqoe bellaoi 
Inter Peraas iograTeacit, com ipaa qooqoe conrounis ooiniam adTersiio 
Bormisdam ioTldia ad eas coplas accessionem snbsidiamqoe afTerret. 
etenim Fersae prope Nisibim castra meCantes et nupcr aperto Maite a 
Romanis devicti, inopinatis super Varamo nuntiis evciti, deserta fide 
eias ausus Imitandi studio concitabantor. id postquam ille rescifit, de 
exercito suo legatos coro promlssionuro illecebris Nisibin mittit, quibua 
deliniti cives contra cives atrocius miscere et ai^itare arma cocperont. 
admlssts itaque legatis Nisibin procedont. ad portam orbis at Teneruntv 
in Chubriadanem , unum de Persicis magistratibus , ut apparebat, ind- 
duut, qui ab rege ad rem castreiisem inspiciendam Teniebat. buic ab 
equo deturbato sumroas corporis partes niiserabiliter detruiicant, caput 
resecant, et haec Implacabiiis odii sul argumenta Horroisdae transmit* 
tnnt. com horoinem tam crudelcm in modum confccissent oppidoque re* 
cepti cssenty Cacultatibus eius diripiendis iuvolaot, coniorantqao acer- HISTORIARUM IV. 1. 2. 15fl 

c7nu stal liiiixfnp tiVTl fiaaiXiwg nxrethia&at» jcol yovr rovrair 
ovTO^c npojrcjrctf^x^Toiy ror^ nqayiiaaif nQHfpwovtai Iliffang 
ngi^ lHgaaq xal '^ifiSvag nQi^ %iy BaQOfA anoatlXXovai xaT& 
%^ Tov Zafia iiafiaatv iiaxQlfiovxa. norafiic i* ovtog^ Sc Ix G 
5 Tc5r vniQaviatfjxoTWv igwv hxiofavog xal ani %&v fioQtlwv if^ 
X^fiitog ov noXvg lan x^v nqioiov, iha ngig virov qfigifnvog 
Kol vni noXXwv Xi^h^QQ^^ xataQiivofiivof vavalnoQog ylvitoi 
jcai xoivmovxai x^ Ttygiii. 6 ii BaQafi xoiq iyyfkovg ilatf^ 
x/j^TOy vai Xafingn xfj (piXoffQoavvfj xovxovg mQiavxi^xai. nQoa^^ 

10tott€i ii »a\ iil^ioXafioig iwdfnaiv ixvtjXaxitv nal xag uxQct^ 
Txovg naaag uaxaafaXhaa&ai, Snwg fiiji* SyYiXog ^OQfilaia x&v 
Axvxfifiaxwv yiv^aixai. o ii fiaaiXivg xoXinaivwv xi xal xiXQt^ 
ywg xoi^ iiovxagf xal ovx ix(ov ontj aixov xa xov axonov a^olfj 
Sif^oiov, vni xtjg anoglag naQatfOQog tjv xa\ xotg iaifAOVwatv 

1$ <2iea^To« ( 2 ) KofitvxilXov ii xov ^Pwftaiwv axQaxijyov iv rav- D 

Taic i^ Torc fjfiiQaig xi jixfiag q^QovQiov fjQfjxoxog xa\ wQa ;|fii- ^ ^** 
§jiwvog iiaXiXvxoxog xiv yigaxa, o BaQafitjg xi xaxa fuxQiv xoXg 
%rjg Mfjitag /oi^iibic ngoaifiaXXiv. o ii ^Ogfiiaiag ix xwv m^ 
Qiotxwv ivvifuig avvad^QoiaufUvog avxoxQuxoQa xov noXifiov 

nQOiaxi^aaxo OiQoyavtjv xiv JliQafjv* xi i* ovofia x^v xov /tio- 
yiaxQov a^^lav xfj ^Pwfiaixfj ivatjfiaivixai yXwxxfj» o fiiv ovv <D«- 
^^jfttMjc fj^iov xiv fiaaiXia ZaiianQav, ov iv iiQ^ixfj iiiifiivov 
^OQfiiaiag ani&ixo , xwv itafiwv ag:aiQidijvai xal avaxQaxivuv 
aixou TovTOv ii xaxuiiaix^ag ixvy;^uviv wv o IliQawv ficufi" Hnia, HofiDis<1fiiB regfa dignltite tfpollatan in ordloen redactiirof. 
cuiiduia hacc Persae ad Pers«f , et quideai ducef ipfof ad Varamaoi i 
gant, i|ui tum ad Zabae fluaiinif transitum forte consederat bic in a 
pientritfne ab excelsis montibus erumpens alveo labitur exiguo; deindo 
▼ertns anstrum procurrens multisque torrentibus aactus fit navigabilis, 
«t Tigridi undaf suaf intermiscet Varaniuf legatof in tabernaculum in- 
trodoctof cHDni benevolentia et bumanitate complectitur, iubet«|ue poft- 
■MKlnm eof a ftipatoribuf fuif deduci, et obfideri Tiae omoef, ut no 
qnem calamitaiif foae nuntium Hormisdas possit accipere. qui furoro 
ci ftomacbo exardeacenf et dentibof f tridenf , nec reperienf qua tanden 
ratione oonfilia fua perticeret, prae angore animi de poteftate mentb 
decedit, eommqiie qui a daemonibus exogitantur siniilis evadit. (2) cun 
per illos dies Comentiolus dux Romaniis arrem Arbas cepiMet militem- 

2ae in hibema dimisisset, Varamus castella Pcrsidis paulatim adoritur. 
lormisdas e locis circumicctis manum conflat, cui Persam nomine Phe* 
rocfaancm (quo magistri apnd Romanos dignitas exprimitur) praeponit. 
orat regem Pberochanes uti Zadespram, qui Martyropoli publicam pecu- 
siaii eanqoe grandea averterat, ct ea de caus a in cuftodiam et catenaa 160 THEOPHYLACTI 

P 92 Xivg tijp gfQOVQoiv* xardipwgog yuQ ovto^ tytyoPH XQfJf^ora Ucttp& 
ix T^c MaQTVQwv lYxoXnwaufitPog noXiOf^. 'OQfuaiov ii Svaa-' 
yoa/iTovvToc in\ xoXg Q^fiaat , xal %ov 0iQoxapov xataXinal^ 
i^wtog T^y ul^lwaiv , vixutui o TOt; fiuaiXiwQ axonog xal ^ia^Ev- 
ypvtui twv x^'Qontiw9 o ZuitanQUQ, avpfxatQuttvaug ovp tf 5 
OiQOxayfi , xal tov tvQuvwixov nXtialov yivoixivog ov noQQw TOt; 
ZMffu notufiov , uvtofnoXw9 nuQuvtlxa w^ T^y BuQUfitiP i^w^ 
y 199 QV^^^f T^ uvtlioaiv t^c i^ *^9^^ii xaxwatw^ uvtttuXurtivaag 
*OQfilaif. tovvov tolvvv avrtitvxrjxoto^ V9^ ^^' A'^^ ^ ^"^ 
QUfi , xuQaioxwv xal unuaav uvtw t^v ivtl&itov nQoaxwQ^aat 10 
QtQutiluv. o fiiv WiQOxav^g nQiafing nQo^ Tor BuQufitpf &ni^ 
B atiXXif xu\ i^fjtii t^v yvfiftfjv fHtufiuXXofiivov uvunuvXav tjj 
TVQuwUi naQ/xta&ui , xutiXinuQH ii tovtov xu\ iwQOig /?aa«- 
Xixot^ * ovtw yuQ ngoaitituxto vno tov IliQawv fiaaiXiwg. o 
fiiv ory ovx inQiuto T^y ix^Quv , o ii fiuXXov ivtiv^iv i^iwviXto 15 
Toy tvQuvvov, tijv tolwv iiufiaaiv nQoxutnXTjfpotog OiQOxdvov 
%ov IJiQaov , xu\ tov tvQuvvixov in\ noXv toTg tonoig. iviiutQt-^ 
fiovtog, tik aitla fiikimv. o fiiv ovv BaQifi naXafiWfHvog tot 
tijg intiQttag xQutvvia&ui ovx uval^ioXoYw aotflaftuti toig uvti^ 
Xituy^tkvovQ vnixXinjtv, V^inifim yuQ tfj uvtidittf iwufiHSO 
u^yiXovc iin^vQivovtuQ wg ov xutu axonbv iQu to uvtt&itov, 
C SnXa xutili Tcuy fjiixtjtiivafv mQifiaXXvfiivov , vnofiifivtjaxiav ti 
IliQaixov T^c ^OQfitaiov tQuxvtfitog^ i^o t€ twv iYxtiQfifiutwv 
aitoS ;|roA<7rairaTor^ tu t< t^c ivaaifiitag ud-ifnta, nuQiii]Xov ab r«ff« «tiitua erftty abfolutan eip«<!*.tioBis sodnm «t oollegtai tibi per- 
•Ittat. HuraiUdM qutBquaii petitioaeoi inique fereos, Pherochane oia- 
flf •Ofls urgeaia expognatur, et Zadeaprai vinculia levatua cumque illo 
Iii expedltioueai proreetut Varaaii exercitu baud procul a Zaba flumiao 
«oaipeoio, ad eun, Honaifdae pretiom par pro vexaiione carceria re- 
penUeai» fuga tranelt. ea tranaitione Varamue elatue animo Tehementer 
•llam totum adTereeriorum exercitum ad se tran«iiurum confidebat. Pho- 
roeh«net ro|«tum ebteetatumque mittit nt iatam mentem exuens tyran- 
nldi fliiem Tmponat, et regia dona, quemadmodum a rcfo mandatum 
fuerat, inauper propouit «crum ille inimicum atque hostem placatua 
ofttoere nequlbati et hiu ieta occatione in tyrannide magb obdurabat. 
quonUm Itltur Pherechanes fluminia traneitom interceperat et hoates dia 
In lufils irils sedentes annona deficiebat, Varamus maiora semper dctri- 
wenia belllca medltaas, noa incallida et mcmoratu digna ratlone ho- 
iilum aiiieios subliU misit qu{p|>e monitum, non recte eos facere qui 
aruia ouutra se luluria la«»uoi capesserent , ct HuroJisdae morum saevi- 
tlffHi l|>sls In mi^niorlam revocabat. de facinoribus item eius immanissi- 
\ luipiftate uefaria» de suuuiia perfidia admoncbaty et oflmioosce- fflSTORIARDM IV. 2. 3. 161 

T< TovTov To amaxoxarov , na\ anXwq xaiy fifinQxri^lvw *0q^ 
ftlada lAtyav xiva xal m&avfixaxov tmxdXoYov avrixdxxixo* laad 
yikQ To ivafAivfg iaxi ifiXalxiov , xa) fiixgaZg xialv aq^OQ^iaTg fn^ 
yaXag olii nmQVffaq iyxXrifiaxiav Xixxalvia^at, iml di xovxoav 
5 Ttt niQl xov 0iQoxdi^fj9 ^xi^xoa axQaxftfiaxa f x^v yviififjv fii^ 
rd&ixo xal vifaxiQl^iiv iyXlyixo. xa\ a&ixiixo xifiwfavov, xa\ 
yiQaiQii xo xaxil^ofiivov* xa\ ^y avvoTc ovxixi Xoinov tcc xij^ 
TVQawliog iyxX^^fiaxa, aXX* waniQ Ivvofiog xig fi iyx^^Q^^^Sf 
uq>OQfifiv x&v iQWfiivtav inoXafiovaa xo ilxaiov. ( 3 ) xa\ yovv D 

10 o Zoavafi (ih i* ovxog xov ^tXifivtxixov iOyovg ^yovftivog), ov 
ft^ aXXa xat SaQOfifig o viog, x6 xrjvtxavxa fiiv xaiQOv xoTg io^ 
^(fOQOig xov axQaxTfyov xaxaXiyofnvog , vaxiQov ii juiv tov 
fiaaiXiofg XoaQoov awfiaxcqvXdxwv imaxaxwv, ixiQng dQiyofn^ P 93 
rof Xi]^nog xtjg xi fiixafioXijg xwv nQayftdxwv Xlav ixronwg yXt" 

IS^iro^fyoi avvwftoalav iiidivxo, i'^anivalwg xi iniXOovxig avat" 
porat xbv 0iQo/dvfjv wxxog, dftvvovxog navxiXwg oviivog. oS 
8ri yiyovoxog ig aQnaytjv xwv xov axQuxrjyov /Qfjfidxwv ndvxig 
ixQdnovxo. fjxi yovv nlftnxrj fjftiQa dy)'iXia xto TliQawv fiaaiXit 
rovxwv ifj xwv ivayyog avfifiifitjxoxwv xw axQaxfjyw» xaxanXu" 

120 y^\^ xoiyaQOvv ini xfj xwv xaxwv iniioan ^OQftlaiag dniJQi xfjg 
JMrfiiagy iv rj rug iiaxQifiug imnotfjxo, xat xfj Kxfjaitpwvxi 
79 QoaofiiXiT, xug xi mQiXolnovg ivpufiitg uvaXil^dfnvog xijg ig 
uixbv niQiffQOVQug iax/d^ixo, wg ivijv, r^v (pQovxlia. ol ii B 
%wv fiaaiXiiwv ohrjxoQig daxiwv xovtwv irj xwv mnQuyftivwv Iv 

3. to dee«t IP. 

leram ipiiot longmn ▼eroque mixime consentaneoro caialo^nini contexe- 
l>at. malevolentia enlm aemper querula ett, et ex occavionibua panria 
fDagnas accusationum molea conatruere conKuevit. haec obi Phcrochania 
cxercitua audivit , mutato cnnsilio rea novas incipit ; quodque honurem 
■leretur, id reiiclt et vilipendit, quod vituperationem , id amplectitur et 
veneratnr; nec iam tyrannidem in crimen vocat, sed pro molimine legi- 
timo ducit. qoae iustitiam pro rerum agendarum occasione arripiat. 
(3) i^tur Zoanab c docibos Dilimnttamm , itemque Saramcs iunior, qui 
tuB in satellitibua Pherochanis niimerabatur et postea Chosrone 8at«*lli- 
tam praefectoram obtinoit, alius sortis appetentvs noviquc rerum stntua 
percupidi, conspirationem ineunt, ac de nocte Pherochanem omni defcn- 
iiione nudatum repente adorti obtruncant; moxque nd eius •auppellecttlem 
•;;endam ferendamqoe omnes convertuniur. caedis huius nuntius die 
qiiinto ad regem perfertur, qui hoc malo ad caetera noper addito con- 
atematus e Perside, ubi habiubat, Ctesiphontem petit, collectoque 
quidquid militum aopererat, coatodiam loi, ut dabatur, instituit. indi- 
thcoph^lucUtf, 1 1 


■, W^ N£nU«, 


tKi^vbiM «10- HISTORIARUM IV. 3. 163 

vufiio^ t/ ur ittj ti avToa/Z^ioK o i* cfc cvi^yooy Tov paaAka^ 
ikotSoQU Tc ital ipXaaqftiiiU i^ tir 'OQfitadav, oix ixpvofif xo 
Xomoy nvXiiv ttjg /XctfTTiyg iii^ tijr iK r^g axoafilag noQfijatap 
axMv909. fifjiiwig Toipvp xa%aavQlvTOPTog BiwSoov , ij vnip^ 

Srog xov imnXfjtwovtog qmSot tfjg ficufiXtxljg tifitotfjtog , tjfito 
tovg iv aita tiXovrrag *OgfitaSag il Tovroic fjSitat to nagiotfi* 
xoc* nuptiap Si xatafiodptwp 'OQfilaSov , o BipSofjg iXofiivog 
tiig jfci^oc Toy ^OQfilaSup t^upiatu tov Sgopov, umyvfipov ti 
Tip' xitfoXriP tov SiaStjfiatog , xal toTg awfiato<fvXa%ip ig g>QOv^ 

IOquip nuQiSlSov. xa\ ovtwg tijg tvjj^i^c tfjg niQl tip BtpSofiP dy- 
rtfiitafiutpovafjg o ^OQftlaSag i^ wp iSQuaiP inaaxif ftad^tip coc P 94 
ov Sit Xvfiulpiad-at tovg ovSip uStxijaaptttg, o Si tovtov natg 
XoaQOfjg xad^utQi&ipta tijg fiaaiXilag tip ^OQftlaSap uxtixodg, 
tovg ^&aSug xwQOvg unoXtntop inl ti \iSQufiiyavop t^p anoSQot^ 

iSatp ininotfjTo Siit twp trvftfiifirfX^TWP 'OQfilaSu xtvSvpwp, vhoto- 
nuaag fti^ nov yi x^i ig avTip Ta tfjg avftifOQug axptfj StdfiaatP, 
fiip ovp BtvSofig IxpfiXatit Ta to0 Xooqoov xivtifiuta * iml S* 
ipiQiVPWfilpw xatu povp ix^Qii TOvTtp tii nQwyfiuta tov t€ Xoor- 
^oov yfyopi xdroxog, ^^lov inapa^vliat tiv fiaalXttop &q6pop B 

fOXfi^poftiPOP. fiip ovp XoaQOfig ipi/vQOP oqxov Xafiwp t^c ^'* 
atdciwg inup^xip ig t& fiaatXita. tfj S* vatiQut^ ^OQfttaSag 2/- 
yiXop ix t^g (fQov^ug unoatuXuftiPog nuQiSi^Xov wg id^iXoi tii 
avpolaopta Xtl^itp tfj TliQowp noXttittf, tovg ti aatQanag ^%tov 
tlg aitiv naQayipiad-ou xul tovg ip Hitaig tiXovvtag xal vmQO* 

^X^g, tofig tt tov fiaatXiwg awfiatoqwXaxag inoptag ' fifiSi yitQ 

80. an oQxovg? 

pcrtorbttat rorom statot totan t\ KcentiaiB larglebator. qaem <|iiia noBio 
mterpellabtt aut verbis caatigabat pro tuenda regali excelleoua, Hor- 
laiadaa nagiftratua interrogat nuoi qul aatarent naec libenter aiidirent. 
ilBco oaniuoi daaore coorto Bindoea eum a tbrono abitrahit, et ablata 
a caplte tiara aatelUtiboa in cnstodiam abducendum coromittit. aic nffli- 
cta Bindoia fortuna Tidiaim ad alium misrante, Hormisdaf facta aua 
loity diadt<|ue non eMe lacesfendoa, qui iniuriarum ipai nihil fecerint. 
Cboaroea filiua, parentem regno motnm acci^iena , cum Umeret, ne ae 
quoqne patema calamitaf inrolveret, e locif ubl habitare confueverat, 
Adrabiganum fogit: fugientem Bindoea fequitur. sed ubi secum de re- 
pnbttca diligentiuf cogitaTit, eomune eat adeptuf , ut in paterno aolto 
colloMiido reYertendum illi cenauit. qul fide cum lacramento data pi- 
gnorl accepta, in regnum se recepit. postridie Hormisdas e carcere 
mittlt, cupere se Persamm commoni suadere salutaria, oratque nti aa- 
trapno, ai qui fongantor honoribna) qniqne in altiore gradu airit, cu- 164 THEOPHTLACn 

ntQi fitxQU¥ Twt Xoyiav vniTwai avr^ T^y vnSd-iatr» rovttav toi* 
yuQOvv diayyiX^ivjcop loTg l^f/ovoi i&v fiaQfiug<av, lxx7.t/ffta 
nQog Ttt fiaolktia yimai, vni^uytTOi di t^c (fQOVQug xat o *0q^ 
fitaduCf onofg roTg tntj^yiX^ivotg avuZ mgac ngod^^aotro. tov 
rotwy %vX\6yov avyxiygoTrfftivov ngog ra ivuxxoqa, *0gftladag5 
ig fiiaov iarof^ rwvSi rotv Xoyoiv uni^g%aro, 

C 4. ^^^Avigig &iaral, aXX* ii&i ftfj fiaatXix&v urvxtifid'' 

riov dfjfitovgyoi ftoi yiyovan * ovto» yug ov» av ixXrfgoHTua&^ 
fiuaiXia iijfitjyogov ufia xai Hafiiov. avdgig wvl fiiv yavgoi 
noXifiiOi , ri di ngongov vni^xooi xai fiiru iiovg nn^viot. av- lO 
dgig d^iarai, iXX* iY&i ft^ Ti;^X<xovraiy xax&v ngoriXd-in atjfngop 
vnTjghai xal fiugzvgi^, tl avyywgr^aot rh iuxgvov, <fo>v^ 
tttpr^aat ngol^ivovauv ai&ig ri iuxgvov ' ogw yag vfiug imvrgv^ 
q^wvrag roTg aiix^fiaai xai xpoTotfirac rd x^^Q^ 9 "^^^^ idovai di 

D T<T^i/orac , roTg ii ngoawnoig fivxTfjgi^ofiivovg ofiov xal (piva^ 15 
xH^ovrag , ix/vrovg toi ytkwn , aayhovg roTg ovitiiafjtuai , xa2 
il fiij atfdXXoftai, natyviwv vn^&iatv i/ovrag fiuaiXtiag voftov 
uliiatfiov, nugiartv yug vftTv iv ftiatf ngoxiifijtvog o ngo fti^ 
xgov xa&dmg d-iog ngoaxvvotfnvog aixftdXwTog vno rwv noXXwr 
(tUTtitofifvog , ruTg aXovgyiat nigiggiOftivog vvv aiaijnora ^dxtj 
V 201 jiigifittXXofiivog , 6 d-gvrf/n /gvaov xu) fiugyugiTOV xuruxoafjtov^ 
ftivog vvv a/olvw aiirfgoTivxrt^ raXatnwgovfnvog n xul xaxov^ 
P 95 /pvfiivog, o rdgrgixag ivd-in^fiivog xal roTg fivgotg xaranvio^ ftodei etiaiQ regii oniversi ad ae conTenUuit: oon eniin de re parri mo- 
menti Tcrba factuniin. haec nbi barbaromm principibua nuntiata aontv 
conTentua fit in rei;iam« educitor e costodia Hormiidaa, promusa prae- 
atitoroa. coetu igitor in paiatium coacto» itana iu mcdio, aic eat pro- 
fatos. 

4. ** Viri apectatores ( otinam Tero mthi regi Testro bamm calamita- 
tom non etiam archttecti fuissetis, sic enim r^gero concionatorem , et 
eondem Tinctom non babuissetis. ) Tiri, niiiic stiperbi hostes, paolo ante 
subditi, et non aine timore obedientea. viri apectatores (ottnam vero 
tantorom malorom etiam aoctores milii, atqoe testea hodie non essetia) 
nisi Toccm lacrimae interclodant , Tocem niittaro, qoae riirsuro provooet 
lacrimas. Tideo enim vobis nihil esse iocondius, qoam iniuste laedere, 
et ptaodere maniboa, et frendere dentibos, et subsannare ainiul ac todi- 
ficariy et effose irridere, et iropotenter maledicere: ac, nisi faltnr, pro 
lusopoerili Tcoeranda re^ni lcgttima docere. adest enim nunc in nMKlio 
Testrum captivus, et ab lofirois fuste mactatu», qui paulo ante tanquam 
deiia adorabatur. qoi purpora indoebatur, nunc pannis putrescentiboa 
tegitor. qui auro et margaritis tn deliciis collucebat, modo in catena 
ferrea aeromaam exigit. qu» capillum acite eleganterque compooebaty et HISTORURUM IV. 4. 165 

fiipo^ 9VV aiaxlotwg OHXfjQaywYOvfHtog xal t^ fvn<p xal rfj novu 
r^ Ti XJjfij] %(u¥ OfifiaTOty xal jfj avftnXox^ toiv Poax^^tav xattj^ 
yQidliivoQ T^ ngoaoy/iWf o JoTg fivgloig yivtat rafv idiafidrwy 
xoXaxivofifvog vvv inoaitog xal fttxgov dttv xai tuiv Tv/ovjiov 
5 anavilii^ivog aqjiav , 6 joig XQvaoqoqotg 9aXtiftotg IvdtaiTWfte" 
voc xXivcug Ti /fvauTg Ift/SXuxivufttvog xui atavQutg Xufinqatg iv* 
TQv^wiv xu\ iq^iaTQtai fnyuXonQinlatv iyxuXtvdovfHvog vvv iv 
ilQXTJj aTfvoxwQovfitvog xul ngog Jov5u<fog xujiQQtftfitvog , fktiJi 
Xihpava tvjtXCiv uftqauafiujwv nfQtqeQOftivog. ogw ii xal jwv 

10 nQonujoQwv To xXiog nQonijXaxt^oftevov ar^fttQOv i'i wv ilg '^fiug B 
uvoatovQyovvTig iiQuaujif oiV ^/(^'7^ ud-uvtxjwv jiftutg dtQa" 
mviad^ui ix T^g ntQl tov^ a;io/oyot;; laod^tov ioQvipoQlagnQoaa" 
yoftivfjg oatjfiiQUi. iml di xul ifvatwg nuQ^ vfiTv &tafiog uva^ 
fijQanjai xal vofioi xQuTovg r^StitrjvTui xul Tu^tg fiovaQyJag xa- 

ISTaninuTfjTai xul tlxrjg rjifuvtaTui nQVJuviVfiUja xal dvjidoatg 
rmv fiffitwfiivwv ipQovdog xu&iaTijxiv , ovx imXiqaofiai Trjg /}a- 
at)iiXTig uQiT^g, dXX* ivvola jtjg Tot; yivovg avoTuaiwg tu avvol" 
oovTa Tij lliQOWv noXiJtJu diiinfti, uvdQig auTQunat , xal oaoi 
jhqI Toy fiaatXitov tovtovI avvrjd^Qolad^tjTi x^Q^^f xotvd xuTd C 

90 T^ TVQovvlSog ajQUJoXoyrjauTi ioyftaju, ftij niQiOQwvJtg ig t& 
Xotnov inrjQtu^iad^Ui fiuatXtiuv vntQfvu Ti xul ivvaTinjdTrjv, 
ngtafivTiid Tt xal ifofitqwjdjrjv TOii; jtjv olxovfiivrjv olxovatv dv^ 

sn^enU ipirabat, nonc trartatiir foedlsslaie et darissine, sordibafqne 
mc pulvere, ei oculitf lacriiDaruBi ac pituitae profluentia pene concretit, 
et implicativne crinium totus borridus et eiVeratuf redditnr. qul nille 
Cerculorum generibus fovebatur, nunc vittu caret et tantom Bon dbario 
pttse eget. qui in thalamia veraabatur inauratis et in lectia iacebat aa- 
rma moUiter, candebatque atragulis fjlgentibus, et enervabatar in tam- 
ptaosu amiculis, nunc m carceye coajtatur, humi cubat, nec illi ialteni 
▼ilium Testimentorom frusta ad velandum corpus suppeditant i^uio etian 
iMionim meorum decui et gloriam hodie per ea, quae in nos impie de- 
oignastis, contumeliose despici video, quos honoribns colere sempiternia 
oportebat» ut eorum nepotlbus quotidiaiia et augusta aatellitam atque 
csatodum praesidia constitneretis. sed qaancinam apad voa et naturae 
Hu eversnm est, et potestas legum nibil valet, et stataa monarchlae 
mth pedes aabiectos e^t iustitlae prpfligata administratio et rernm in Tite 
bcne gestarom relegata remuneratio» non obliviscar tamep virtatis re« 
g^iae» sed benevolentia et amore erga Peraici generis nniveriitatem im- 
pnlsos, qaae communiter in rem fore intelligo, iam nooc expttiibo* viri 
prindpeSf et quotquot in hanc domum regiam pedem attaliMis, comma- 
nia adversos t^cannidem decreta aancitef nec regnam longe Bobilissi* 
■Mim, potentissimam, vetastissimum , totique terrarum orbi in priAis lbr<-, 
aidabile ullis de caetero damnis et incoromodis vexari sosUnet^» alioqai 
pffincipatMi eiimiam dMtraetis* multorun triuapbonui moiiomeiita cob- 166 THEOPHYLACn 

^Qwnoif. il ii fi^f fiiyaXiiv igx^ xaraXvctjTi, xai noXkww 
%Qonalw9 inid-ioiv upatQftfnjri , nai fi^/arijc io^V^ angdQiiaw 
xatapuXfiJi, fiovaQxlaw n ivauaTaymioxoif iiaQQi^irixi , xciv- 
rivd-iP rijg iiiatfiovlug axiQfj^aiod-i IJ^Qaai, t^c i^ovalag 
awuiQi&ilofig vfAiw, xwv niQl rfji^fiaatXtlag pofnav &d'iTfjd'irTia9 S 
ii& ti TVQamfOP. Jro^/ac yuQ OTdaig nltfvm nQioiog, to i* 
D uTaxTov UvuQxov , ivaQXiOk H Xvaitag &<poQ^i^, Ix TVQawlioQ 
Xaxovaa t^v ytvianf. avTfi Tt^v noXvuQxfuv wilvovaa t& nQov-' 
nfiQyfiipa xaXwg xoxcDc iiuxidr^ai, xu\ Tto uvwfiuXo} tov xQdTovc 
Tip Ti uavftfpwvif T^c OTuaitag xo IviuTov ftul avvxovov Tt^g uQXfig 10 
iiaXvauaa nuvTu nuayiiv tj iQuv Toig q>iXoTVQuwovg tivuyxuai. 
fiaaiXiiug yuQ axuf og noXXoTg ToTg ntjiotXioig olaxi^ofnvov fnxQu 
Ttg amXaiog IniiQo^ti xuTifiujntai , niQiaxttpftlvr^g Ttjg xvfiiQ-' 
vi^aiwg nQog rclc twv noXXwv uvTtS^irovg intfioXug, iXXoTi SiXXov 
P 96 nQhg Tov olxitov axonhv Imtyo^ivov xvfiiQvuv to oxarioy. ovx- IS 
tivv il fifi Tovg TVQiiwovg unoXtxfifiaiXi , Ttjv fiuoiXilav iovXu^ 
yorfffliTi xaX nutyvtov ToTg i&viCiv iaiad^i , ny uavfitftavfi) r^c 
Totf fiiov iiuytoyijg xuTaxXfjQtaaufiivoi rv «vaXairoy. txi liuQufg 
Iv noalv, iTi ToTg onXoic axxi^xut, ixt t^c vfiQitag fX^xui, 
exQUTiiaug xara r^c IliQaiiog ri^v lAuyuiQuv. Ti&vdrta nuQu^ SO 
wXtafta &fjQitav yivoftivog. fitj Tifiua&w o tovtov viXQog Ttj 
TUfpfl, Iva fA^ TuTg Xayooi r^c yv^ atiniiova V^/^c fiithtQug 

9. T» deest IP. 

Tetletif, et anpliMimae |1oriae altifiiaitm faitigjan deiicietit, nonar- 
diianiqiie pcne innctam diMipabitia. hinc adeo felicitaten Teatram amit- 
tetia, cum per tyraiinura legibus*de rcgno «ibro^tU potestatem in po-> 
aterum nuUaro obtinehiiif. acditio ciiim cat ad confuiiiuuem et tiimulluni 
^a. ubl confuaio, ibi conturoacia et Iroperii detrectatio. detrectore au- 
tem imperium, et nolle agnofcere doniinuin, rerum labefactatioiiem pro- 
ducit, a tyrannide furopto principio, quae ipaa niultomm doiiiinationem 
pnrienf bcne habentia corruropit, ct iroperii inaequabilitate feditionif<|«e 
difcordia unitat«m et conlinuum perpetuumque tenorero prlucipatuf dif* 
folvena tyrannidem arriplentcf oninia facero aut pati coro|)ellit. navim 
qoippe regni roultia ipibernaculia gubernatam aaxnm aliquod non magnnm 
e mari prominena occurnu auo fractam demergit, diviaa gabematione ac 
propter multorum oppofitof inter fe flexuf alio aliter, prn auo acopo» 
in eiua rectionem aniroum intendente. quocirca nifi tvrannoa coolriverl- 
tif , fervitute regnum mutabitia et gentibua ludibrio eritla, com voa pro- 
pter diffioiilia vitae instituta fubactu facilea praebebitif. adhvc Vara- 
mua ante pedea eat; adhuc armia lafcivit; adhuc diatricto in Peraidem 
gtadio niale facere perfcvorat. moriatur ac belluia devorandua obiicia- 
tur. BO tepulcro honeatetur, ne m Tiaoera terne deteatabilia aBiaae mSTORIARUM IV. 4. 167 

jmramf/jpfjTC. unayvfivovcdw r^v xtq^aXijv xal Xoogofjc Toi; 
iiatJjftaxog. oix Im fidoihxog r^y ^xA^f ovx uQxixfi dtapofa B 
Mixoofititai , ovx l^ovaiauTtxor tovtov t6 g^Qovfjfia, iLxdd-exTSg 
hm ratg oQfiOiC , Xvooiiifjg ni(^xt rbp dvfiov , aq^iXavd^Qwnov 
5 avtw niQixixvxai fiXififia, ovx oUi vifiOig nQovolag Oifivvvtod-oi, 
riv TQonov ioTiv ayiQcaxog, tijv S^c^iy q>iX^dovog niqwxi, navra 
iiVTiQa Tt&erai tov fiovXtjfiaTog , ov xaQadoxit ri awoToov, 
%^v ivfiovXlav oix IvayxaXlfyTat, Ti q^iXoTiftov anonifiniTat, tjj 
qnXoxQfjfiaTfa nQoonXixiTat , (plXiQic &v xai (ptXonoXiftog xal Tfjg 
lOtfQ^vfjg uvoQiXTog, ;i^ff(OToy^aca ii T(p Xiyio fiaoiXia o^fHQOV 
ifiiv To fiiiQoxiov, oQ nai^ ifiog nigwxiv uyu&og, udiXqfog Xba- C 
^oov T^v (fvoiv, iXX* ovx udiXqoe Tr^v nQoaiQiOiv. fj oix ilg Y f02 
fityu Ttt IliQOwiv niQitjyayov Tu^iOiq, i^ t^q fiiyuXoq>QO(wvfjg 
vniuxi To BufivXdvtov Sii^ivtav noXhiVfiu ; fiiouvoQ ii t&v Xo^ 

tSyW ToVQXOi (pOQoXoyOVfiiVOl , ol JiXifAVlTUl XUTUd^ivTig XUTik 

%&v %nXm Toig avxivug ^fitv, ^P^afiouoi noXag imqtuviig unofiuX'^ 
Xofiivot xul T&g iiVTiQug Ti;;|rac Tfj ixnTdon twv nQdroxv ia^ 
XQvovTig. TuvTU fiiv iyw natra iQuaug xu\ mnov^wg itlk Th 
T^g Tvxfjg iifiiTufioXov t< xai Uotutov. vftiv ii iv i^ovalu t3 
fjj^HT^ai TTKV Tov avvoiaovTog i<piOiv, ^ xuTUftiX^auvTug tov xa^ 
lov Tc^ iiVTiQug fQorrliug Anoioxtfiu^itv, xul t^ fiiTafiiXtf D 

15. iMTci interprei. 20. xtnaftiXn^oavtai IP. pytldnni cadaTer eondator, eC Chosroae caput ne ciogatiir diademata. 
non est in eo regloa animuf , noo ingenioni principe dignom, non inpe- 
rmtorii fpiritoa. cupiditatoni eat incontinena, ira et rabie forlt; troai* 
lcnto eat aapecto, ad providentiae praescriptom (raviter ae gerere oe- 
•cit, aoribus foperbus, io Toluptates praecepe^ voluntatem suam rebos 
omoibua antepouit; qood profuturum videatur, non «xpectat; consiiia 
bona non amplectitor, laudis et honoru studium ayersator. avaritlae 
est implicitos» litigiosus, belli copidus, pacis inimicus. decemam autem 
Tcrbo vobis regem hodie adolescentem , eundem filiom meom, praesta- 
btli probitate praedltom, qol com sit natora Cbosroae frater, non est 
frater etiam atodlis ac volontate. an vero ego com magnitodloe animi 
regnom Persicom administrans bello magna non gessi? vera me loqoi 
testes sont Turcaef qui ounc tributa nobis pendunt. testes Dilimnitae, 
qoi com armla cervices qooqoe nobis submieerunt. testes Romanl» qoi 
praeclaris orbibos amissis felicem sortem in adversam sibi cooversam lia- 
■leotaotor. haec ego sentio , qui propter fortooae motabilltatem incon- 
•taatiamqoe feci et paasos sum omnia. in vestro sltum est arbitiio id 
expetere qood com rel publicae emolooiento coniooctom existimaMtla, 
ont neglecla «tilitata secoiidaa coras meai reiicere, et peccati poeoiteop 168 THEOPHYLACTI 

Toc odvfio&ai. " 

&. Vttrolyvy aniQQu 'OQfitaSa xi xijg JiaXi^eiag yov^f- 
x^^ara , Bipdorjc 6 niQatig fiQaofiaxwdfj avaxfjadfitvog yiXma 
aniaxoQuxi^tv 'OQfUaiov xov diaXoyov x^y ix&iaiv, Ig filaov Hs 
dviajiifiivog xddi nov xto IvXXoyw naQi&ixo. 
P 97 ^'^yjQtg ofiOfvXoi xal avftfiayot xal fitaqxvQawoi , aXX* 

d fifl vofio&mvvxwv tu xvquwvwv ivi/ja&t. diixii xal vvv 
IdiWxUiov xvQuvvog. iu xwv Xoywv xo xQdxog dfinixnai, xal 
nQoaxdxxiiv iayxuQtT, xal fiaaiXnSu ifjfifiyoQwv , xal ^iafio&i^ lo 
Tif Inl fii^ft axog , xul xaxfjyoQiT axQaxfjywv, dnoioxtfidfyi xi fia^ 
otXitav, xal x^QOJOvit xiv fiovuQxnoovxa , xal ndvxa ndQiaxtv 
avxtf iv noatv onoaa ovii xo xwv iwnviwv gnXoiifiov iwQiUid^a$ 
ToTg dnaxwfiivoig iiivvfixui, fn^xi xoaovxov iwoiy^i/Fai iwd^ 
fiivog, ci; ov niq>vxiv iv avfifiovXwv ftoiQn yvwQi^ia&at xovg fi^ 15 
Tii niQl iavxwv itu&ifiivovg intii^iwg xotg nQdyfiaat. no&tp 
B olv ^ftiv ivixvQov xfjg iiatiyfjaiwg xaxa^^au Xiuv iiQaXov xai 
d^toxQiw; fi x^v iuvxov xvxr^v xaxiyyvuv r^ftTv iaoqiiaxivaiv, 
i9iXwv fjfiSg avviiafiiovg Oidaua^ui xul xwv uvxwv na&fifidxwp 
Wivwvo^g dviv^vvovg; oi yuQ xwv ixiivw ninXfiftftiXfiftivwv fi^ 20 
xiaxoftiv xvQuvi^ovfiivot. nwg ii xuxd xvQuvviiog yXwxxav xc- 
xtvfixiv fifiiiva viftov IIiQawv xaiaXmdv divQuwfixov, Xjj^ IS. fiovmQxn^avta IP. 

Il« dttctM , q«ia qoid faciendua euet in rebai nanifestisiimb dabi(a?e- 
rUk, in luctua tos dare.*' 

5« l'bl HomUdee adaonitio finen haboit, Vlndoei imiiodico risu 
dimttOM Uormioduo cum lua concioue iu nialam crucem abire iuisit. 
I|f40 in Medinm Mrscm concilium lic eit alfatui. 

**Viri civce at<|ue socii et tyrannidii oiorei (li tamen tyraonoa 
•liaiM nune wbii le|*cii imponcre conintei non tuleratii), etiam privatua 
lȴbkiiWi iuittito axii tyrannui iite. adbuc imperiose loquitur, et iubere 
ttttdot^ oi coaviooaudo regaat, et quaii e tribuuali legei praeicribit, 
Utt^^oe accttoat^ italttm regai improbat, monarcbam creat, et omnia el 
|MiMn|^a ac panta lunt q«ae nec wmniator uUui unquam per quieteni 
aiU taitto doaata Tidere potoit. nec iituc laltem apud ie cogitare poi- 
oei% tttttt aoior o pro comuliariii agnoici qui rei luai ipii male prooura- 
v otn^fct* ^ttod i^tttr ttt ai i on i i luae pignui adeo firmum et idonGum da- 
IttCttO 004 1 faftttttamno luam iponsioue obitriogere nobii veteratorie me- 
^ilottto oot« Yttleni noi una locum ▼inculii oneratoi eorundemque caiuum 
«kWo i | tttt n qttam ianoceateo aipicereY nec enim cum eiui tyrannidi lub- 
'^ — i« Mrin cttm illo deCcta cooicirimoj. quomodo autem advenni 
SifttMr M vttitt MA dttbitat» ^ noilam Penarum legem tyran- HISTORIARUM lY. 5. 169 

CTfinwTtgw Sf^ag, xal tijp ^avaUxv }ufii^Xivaa( rfj fila, Inofi'' 
fiQ^aa^ ii roig ifivoig naqik navxa thv t^^ ^iftovlag xatQov, xal 
fitxQOv itiv %ov Ttygiv aTioxjtQOiioag toig atifAaaiv , o toTg ra- 
^ig iv^vtav ngayfiativadfnvog , xal toig a^fiaat xaramalviav 
5 Ti}r fiij^iUQaVf xa\ andviv av&gtiniov ixnogtvofiivog , Iva r^y c 
xaxlav j£ oXiyaviflag wxvqiafAivog ad-dvata tcI rijg tvQavvliog 
dnoxXfi(iiiafjtai. nalitav yviifirig Ixiiaitfjtijg o fiij taTg iavtov 
nQa^iai itiixaxiig t& avfitpiQovta, anayi trjg atonlag, ^Oq^ 
f€iaia, ov aoqaativovai fnta xa&algiaiv tvQawoi' oi ro/uo- 

tOS^itovat yiyovotig vntixooi' ov avfifiovXivovai xataxQi&ivtig tov 
O^dvatov» iml tolwv t&v vnfjxowv ov nQoaiOtl aoi th Xotnov 
TVQuvviiv, infjQnav xatii twv nalitjv o iiCkaiog iftfiiXitr^aug 
aiixiiv t(o viiaxlQio thv nQiafivtiQOV iTXov , Iva ftti a^olfj noii D 
Tu T^c a^g uiixlag uvdnavXav. to TovQXixhv vnotpoQovg tiXii* 

tSaXX* ov tfjg aijg iyxivoiag tavtu nltfvxi fnXitfjfiata* tavta 
nQovoiug tQya xul Suvutwvtig IliQaai uQitalt ti atQatrjywv xa^ 
Xwg itixtrjvuvto. noXng xul uaxiu to 'Pwfiuixiv untivaato, 
dXX* ov naa&tjaovtui JliQaui * ov yuQ tvi, nQuyfiutu toTg Xoyotg 
avviiattd^tvtui. fj ov/l dvQuvXovaiv fjfiwv Toy noXtfiOV natfyv^ 

tDng, xai (piitntirjfiov (povov xatuamXuCovttg ntQl tr^v TltQaiX^v 

dva/Jovtui (fUQuyya, xa\ ro xoiXvaov ovx iati iiu tb aov (piXo^ V SOS 
niXifiov; nXi}Qtig ol aol O-r^auvQol tov ;^^t;ao0. uXXd xaltwv nMtf tnae experten reliquit? qui regnaTit at latro, botestateiDque t!o- 
lcntia corropit ac depravaTit. qui per omne regni fui ipatiuoi caedibua 
■Mito creberrimis debacchatui , Tigrin iniectii a se iugulatorum corpori- 
bvi propeiDoduio innavigabilem effecit. qui sepulcris omnia replere con- 
teodit» gladium languine pinguefacieni et raritatem hominum importaiii, 
ot ex paodtate vivorum quaeiito improbitati luae tutamento tyraunidem 
exercere immortaliter posset. filiorum iodolem mentesque diiuJicat, qui 
qoid ipse utiliter agere deberet iudicare omisit. apage , Uormisda, cum 
itfta tam iosolenti novitate. non philosophantur post abdicationem ty- 
ranai; noo dant legei ipii redacU lub lcgei; non dant consilium damnati 
capitii. et qiiia poithac civei iniquo imperio diicruciare non potei» ad- 
▼erium filioi tuoi , miier , contumeliai comminiicerii. iu leniorem per 
ioniorem iniuriui eue voluisti, ne unqoam a scelere vacarei. Turcas 
iributa peuiitare fateor, verum no;i hic iuduitriae lolertiaeque taae la- 
bor est haec providentiae opera et Persae ferro corpora iternentei et 
ducei virtute lua moliti lunt. urbei et oppida Romani perdiderunt. at- 
s|iii «t iitud credant Periae, lero adducentur: nec eiiim cum verbii rea 
ipja cooieutit. an non forii in itativii permanent, arma noitra irriden- 
iei, atque a itragibui hoitiuqi in lua provincia edendii refugientei ca- 
otra Periica drciUBfundont, quique eoi propter divinuro tuum beiiandi 
gtadi u m prohibeaty neao eit? theiaQri aoro pleni iiint Ubii led et pie- 168 THEOPHYLACTI 

rwp ^fia^Ttjfiivatp nQig %i h noaly 5 u xal nQaliiTi JuTiro^x^ 
Toc odvQia&ui,** 

5f* ''Oti Tolwv anlQQH *0Qfita8ff xa tijg SiaX^nag yov^c- 
Tijfiaru , Bivdorjq o IliQai^g fiQoafiarwitj avarijaa^ivog yiXtoxa 
antaxoQfixi^iv 'OQfiiaiov Tot; dtaXoyov rijv ix&iatv, ig fiiaov iis 
dviaTafiivog ruii nov rio l^vXX6y(a nuQl&iro. 
P 97 ^^^AviQiq ofi6(pvXoi xal avfifiuyoi xa\ fnaqrvQawot , aXX* 

it fiij vofto&irovvrwv iii rvQuvvwv avixia^i. aiixil xal vvv 
liiwxivwv o rvQuvvog, iu rwv Xoywv to xQuroc ifinix^raij xal 
nQoaruTrtiv inYxnQii, xal fiaaiXivn iTjfiriyoQwv , xal d^iafio&i^ lo 
rti tnl fiijftarog , xul xarfjyoQiT aTQUTfffwv, anoioxtfiutju n pa^ 
OiXtluv, xul Xf'QOTOvit riv fiOvuQ/^aovTU , xul nuvra nuQiartp 
avr^ iv noalv onoau ovii to Toiy iwnvlwv ipiXoTifiov iwQiia9at 
roXg unarwfiivoig iiivviiraif fi^Tt TooovToy iworfSijvoi iw&^ 
fiivog, wg ov mrpvxiv iv avfi fiovXwv fAolQn yvwQO^ad^Ui rovg fi^ 15 
rvi niQl iavTwv iiu^ifiivovg iniii^twg lotg nQuyfiuat, nod^iv 
B olv rjfiiv ivi/vQov rr^g ilatiyrjaiwg xuTa^rjau Xluv iiQaXov xaX 
u^ioxQiwv; ij r^v iavrov rv/riv xanyyvuv fifitv iaog>larivaiv, 
IdtXwv rifiug avvitafilovg (^taauad^ui xal TcSy uvtwv nud-tifidrwv 
xoivwvoig uvivd^vvovg ; ov yuQ Toiy ixilvw ninXtjfifnXrifiivwv fii^2d 
riax,ofiiv rvQavvovfiivoi. nwg ii xuru rvQuvviiog yXwrrav xe- 
xlvrjxiv fifjilva vofiov IltQawv xuTuXmwv uTVQuwrjrov , o Xrj" 

12. fLOVUQzrj^uvta IP. 

tla dactoi , quia qoid faciendua euet in rebaf nanifeftiifimis dobitaTe- 
ritif , in luctuin tos dare.'* 

5. Ubi Hormifdae admonitio finem habuitf Vuidoef immodico rifa 
diffluenf Uormisdam cum fua conctone in maiam crucem abire iuasit. 
ipfe in roedinm furgenf conciiium fic est alfutuf. 

**Viri civef atf|ue iiocii et tyrannidif oforef (fi tamen tyraonoa 
etiam nunc vobif iegef imponcre conantes non tuleratif), etiam privatua 
nobiacum iniufte agit tyrannuf iite. adbuc impt^riose lociuitur, et iul>ero 
audet, et concionando regnat, et quaii e tribunali legea praescribit, 
duces accufat, ftatum regni improbat, monarcbam creat, et omnia ei 
P/ofBpta ac parata funt qoae nec fomniator ulluf unquam per quieUm 
fibi talfo donata Tidere potuit. nec istuc. saltem apud se cogitare pot- 
eat, non folere pro consiliariif agnofci qui ref suas ipsi male procitra- 
Terunt. quod igitur suasionis suae pignuf adeo firmum et idoncum da- 
tunif eft? fortunamne fuam fpontfione obftriogere nobif veteratorie me- 
ditatof eft, volenf nof una fecum vincuiif oneratof eoninderoqne cafuum 
fociof qaanquaro innocentea aspicereV nec enim com eius tyrannidi sub- 
essemus, paria cum illo deiicta conscivimui. quomodo autem adversoa 
tyrannoa liogaam* movere non dobitat, ^ naUam Perfarum legom tyran- /W^ HISTORIARUM lY. 5. 169 

OTfimiTiQW S^^oCi xal tijv l^wclav Jufii^XifSaac rfj fila, ^tto/i-- 
fiQfjoa^ ii roTc (povoig naQvi ndvtu rir rtjg ^tfiovlag xtuQov, xal 
fiiXQOv ittv %ov TtyQiv anoxiQOiiaag xoig ati^aaiv , o Torcra- 
ifOig iv^vtav nQayfiajtvaifHvog, xal %oTg alfiaat xatamulvwv 
Srijv fidxaiQav, xal andviv av&Qdntav iicnoQivofavog , Iva rtjv c 
xoidav 1$ iXiyaviQtag dx^QWfiivog a9dvaTa tcI rrjg rvQavvtiog 
inoxXijQijjafjteu» nalitav yviifiTjg IxiiaiTfjtijg o fiij taTg iavtov 
nQoiiai iiiixaxv^g tik avfitpiQovta. anayi trjg atonlag, ^Oq^ 
idaia. ov aotpiativovai fnta xad^afQiOiv tvQawoi' ov vofio^ 

lOd-ttovai ytyovotig vnr^xooi* ov avftfiovXiiovai xataxQi9lvtig tov 
d^dvatovm iml tolwv t&v vnfjxoarv ov nQiaiOtl aoi ti Xomov 
tVQuvviTv, inriQnav xoTci twv naliwv b iitkaiog ififiiXttrfaug 
oiiXiTv t(o vtO)tiQ(o thv nQtafivttQOv tTkov , 7va fiij axotfj noti D 
Ttt T^c ^V^ uiixtag uvdnavXav. to TovQXixiv vnotpoQOvg ttXtT. 

ISuXX* ov T^c aijg uyxivotag tavta nitpvxt fitXttfjfiata* tavta 
nQOvotag tQfa xa\ &uvatwvtig TliQaai uQttctt tt atQatrjywv xo- 
XiitfC ittxti^vavto. noXfig xo) uatta t6 'PwfiaTxiv antivauto^ 
uXX* ov nna^rjaovtui TliQaui * ov yuQ td nQuyfifxtu toTg Xoyoig 
awiiattd^tvtui. ri ot?/2 ^QuvXovaiv ^fiwv Toy noXtftov natfyv^ 

^ttg, xal fpiktntirjfiov (povov xutuaniXuCovttg ntQl Ti)y ntQatx^v 
avayjovtui q^uQayya, xa\ tb xwXvaov ovx tati iii tb abv (piXo^ V 903 
noXffiov; nXrjQug oi aoi O-rjauvQOi tov y^Qvaov. uXXd xaltwv 

nidit fiuie expertem renquit? qai regnaTit at latro, potestatemque ▼io- 
lcfilia corrupit ac depravaTlt. qui per omoe regni lui apatium caediboa 
Mlto creberrimli debaccbatua, Tigrtn iniectta a se iugulatorum corpori- 
Inm propemodum innavigabilem effecit. qui tepulcria omnia replere con- 
(eodit, gladium aanguine pinguefaciena et raritatem hominum importaiia, 
ot ex paucitate viTorum quaeaito improbitati auae tutamento tyraunidem 
exercere immortaliter poaaet. filiorum indolem menteaque diiuJicat, qui 
€|md ipae utiliter agere deberet iudicare omiait. apage, Uormiada, cum 
iata tam ioaolenti novitate. non philosopkantur post abdtcationem ty- 
ramii; uon dant legea ipai redacti aub legea; non dant conailium damnati 
cap&tia. et quia poatbac ciTea Iniquo imperio diacniciare non potea, ad- 
▼eraom filioa tuoa, miaer, cootumeliaa comminiaceria. iu seniorem per 
iooiorem ininriua wa Toluisti, ne unquam a acelere vacarea. Turcaa 
tributa peiiaitare fateor, Terum no;i hic induatriae aolertiaeque toae la- 
bor eit. haec proTidentiae opera et Peraae ferro corpora aternentea et 
ducea virtute aua moliti aunt. urbea et oppida Romani perdiderunt. at- 
<|iii ot iatod credant Peraae, aero addocentur: nec enim cum Terbia rea 
ipaa cooaeutit. an noo foria io atativia peraianent, arma noatra irrideo- 
t«a, otqoe o atragibua hoatium in aua provincia edendia refugtentea ca- 
alro Peraica drcumfundunt, quique eoa propter diTinuro tuum beliaodi 
atodioai prohibeat, oeao eat? theaauri aoro pleoi aiuit tibii aed et pie- ( 170 THEOPHTLACTI 

iivQfAwv al niXng rc xol ol &iXafiOi iygot n xol avlSwtg jcol 

P 98 ntia. xal fiiug avfnpoQag naaa xtMOiPnmixi tvxtl, ^a ivarv^ 

X^orariig avjog iiiaifiovtag ifigiogfid-itfig , vni x&¥ x9m^o.%m9 

Ka%aQitv6fiivog. Hm^i Xoinor ixnoiniv, t&v am iiixiifidtofp 

nafiaaxifiivog ilitipfm ivig av&qimov ^oqi awpQoavvtig iaxwS 

iiiaaKaXog, ual rovto vifiog iano Xtav inmxflg %oTg fnxik tovtci 

xa\ amtiQiog^ ov yliQ iXafyvitag jQVipfjv, iilX^ &vinovitiiaxov 

oluovofAtag vTUQoxrjv ^ j^g fiaaiXitag avayoQtvaig inofyiXXtTai. ** 

B 6. 'O fiiv oiv iiXXoyog xajiXiXAin ^OQfitaiov , vfiQlfyv- 

ng ig aviov, xai rm XSyiav r^v naQQtiatav ani<pavXl^ovro, 10 

ixQanovro i* ig rit fidXiara ig ^fiiv, xvvoip^aXfn^ofiivot n 

naQiiQifiirrovro , TOt; ^Qaaovg iyofnvoi rd (pva^fiara. xal 

noXXfj rjj ixxvaa Tav iQi&tofiarog uyovaw </c fitaov riv natia 

'OQfitaiov,, T^ fiHQwuov ixitvo T^ ivarfivov, ilra anoafarrovai 

n oQtavrog ^OQfitaiov, ndvra rjj iQyfj xaQi^ofiivot. ariQ /u^l5 

fitxQi rbvrov roTg xaxoTg vno&iOiv naQixofHVot , xal tov ^OQfit- 

aiov ri yvvatov ig fiiaovnaQaar^adfHvoi ini rijg xvaritagrifAo^ 

Xt^iiovai, xax&g iixa^ovaiig rtjg fiaxatQag roTg fiiXiai. %i fiiv 

C olv yvvatov Sfiii^ r<a xarti^Xuofilvif naiil ovra T^y /itov iv im^ 

a^fiif d^idrQif xaraarQi\f/dfiivop rQaytfitag vntJQX^ vn6&iaig*iO 

iml ii rijg ivarvxovg taroQtag ytyoviv ^OQfntaiag dnixQdyQcupog 

fiuQTvg, xXfiQoionTrai rtjv rv<pXwatv, xal rovro nwgiivavr^ 

rwv avfi<poQiav inifii^tov. niQivag yiQ aii^Qag avd^Qoauvaav^ 

nae lamentonioi nrbef, tbalaml, raray oonTanei, a(eU!. et nt tn peon- 
niU coacervatif iiifeliciffima felicitate iiigurgitarere , fortuna et atatna 
omnif nnam et commuaem calaroitatem acclpere debnit. quamobrem tn 
binc aufer, tuorumque fcelerum poenaf perfolve. uniua bominif interi- 
tof caeterof fapere doceat; et boc in legem pofterif aeqnam ralde ot 
aalutarem efto, fiqnidem non delicatam arrogaotiam et of^ntationeB, 
ied adminiftrationlf omni probro Tacantif eiceUentiam regum dedaratio 
poUicetor. ^ 

6. Conciliom Igitor contra Hormifdam tnmnltnarl , Tocof ignominio- 
aaa iacare, eiuf fermonia libertatem flocci pendere ac pro nihUo ducere. 
fnccendnntur ira incredibiU, et irreverenter plane virum intuentea exa- 
corbantur, tam inflatof confideQtiae. fpirituf admirantef. delndo fiUnni 
ipf loa adoleacentnlnm illom mif eruoi , certatim capto iUodontai , in mo- 
mum addacnnt, et omnimode fiirori fuo gratificantef in confpectn patria 
roorte afficiont, nltraque aaevitla progreffi coniugem prodocnnt et ab 
ioio Tentro in partef haud aequaf diffecant. ita muUer cnm miforando 
iino in oelebri theatro vita cum fanguine finita tragoediae argnmontnro 
praebuit. Hormifdaa pof tqoam calamitofi f pectacoU teftia omni oxoo- 
ptione maior faotoa eat, otroqoe lumine orbatnf hoc anornm cafunm aa- 
ctariom habnit nan acna forroai in medlan pimuMi coniectaa et igni^ HISTORIARUM IV. 6. 171 

Tfc xo] /mXa xaQngwg ravtag avvovaidaanig TbS Tnjgl M xug 
xoQog Tiuv oftftdjm intpaXXov^ ovxm tc toi fiviQM Toy ^Ogfii^ 
aiav fin& fiaadvtap Tifii^vrtg, tvxta xat* avtov t^ Xotnbv it& 
navTog Itfnj(pll^ovTO , vnotondaavTfg fi^ no}g iiuigdaiii xal ngd^ 

SYfiara nagda/oiTO Tjj ITiQativ noXiTitn, iPavXov T^y fiyij/ii;» xa- 
Tt/avTi^ T&¥ ini Kafidiov TiXiatovQYtj&ivTwv, onrpflxa tJ IliQ^ D 
Cixa axfJTtTQa xaTld-iTo. h Kafidir^g yuQ ovTog nuT^Q fiiv iyi'» 
yitii Xoagiov toi; ndXai IliQadiv fiaatXivaavTog , iml ii naXa^ 
fivaiig ng f^v T^y tc i%ova(av nqig fiiav mqtifidXiTO xaX ig tv- 

iO Qawiia t& Trig fiaatXilag fiiT^fiaXi, Ttjg aQ)njg avTiv naQaXvovai 
TliQaat , iv itQXTJj t< Ivano&iftivoi Totg Tljg TaXatnwgiag ti^- 
vitaOat xoXnotg nagiioaav. tovtov to yvvatav tdg iiaoiovg 
naQ* airriv ^aftd t% xal av/y&g imnoltjTO oarjfifQai, i&iQamvi 
T< iioxXnvovfiivov , xa\ TaXg ilarjyrfliaiv Itfwxaydyit iftfpQoviog 

15 ifiQitv T^c ttm tov Tvxfjg Tcl j^c^oTa. ftiv aiv iifiaTrfXiog P 99 
Too ffQovQlov, ig tayftaTaQXfig Tf ijv xai aTiifovg aTQttTiomxov 
inioTaaiaif ixixTfjTo, tov ywaiov xataniTnu ig fQuna. o oZv 
Kufidirjg tovto axi;xoc^ noLQiviyyia Tp ywcuxi ig taitiv iivrjg 
%tZ ^QOVQdQxji yiviod-at xal qtiQnv tijg tixrjg &naaav antXdia 

^nQoanijttovaav. ol i'^ ytyovotog txXvtog ^y tj fQOVQd, ti t% 
avvTOvop Trjg itaifvXaxijg ixixaiSptaTo , xai iovXaya>yiTtat Tff 
QU^vfila To SyQVTtvov, ivTiv&iv i Kafidirjg ^iTofioXiiv twv 
ivo/XovvTiav iftnoQwadftivog^ xai T^y iadiJTu tov yvvaiov dft" 
ifiaadftivog , tfjg itQXTrig iiij^^iiQrjai , xuTuXiltpag to 7i;i^aioyTi^ 

iSotoXriv avTov uftmyj&ftivov. Sidatp^ toiwv ioxtfuitpttov fiXov B tai pvpiDis eam cnciaBeiito intnMennit» BodeqiM p«rpetiia illQBi daaiia- 
▼emiit. tinebaiit eaiai ne fipfte anfugieiis PenenuB rei publicee ne* 
gotiaiD faccMeret, caai adbuc olta Mente repoftoai maiierety qoid Caba- 
dea fceptma Periicim deponere coactai perpetraaset. CalNidef nasqae 
hic Cbosroae orrni PerMraia regif pater toit. qaonias aotem bonio aan- 
gvinarioe erat et poteetatem vi oocaparat tjrrannicieqae moribaa rcgnnm 
defunnabat , prinapatu deiectom Persae cuf tedia daadant et aeramnae 
alMMiam donant. ad qnem aior aaepiaf aaotidie Tcntitanf ofBdoie ma- 
rito iufenriebat» et ad triftif fortnnae laoum Mpienter perferendom ad- 
monitionibus fuif permoTebat. hinc caftelli icfemque turmae militaria 
praefectuf nalierif amore captuf, eam ut libi obief|Oeretiir rogaTit. 
fpiod ubi Cabades ex ea cognovit, hortatur uti quamcunqab a fortnna 
lal>em ne recufet et bominif complexum admittat. re perfecta et cufto- 
dia lit folutior« languefcunt excublae, et inioroniae Tigiliarum focordia 
domioatar. itaque Cabadee incommodif fuif mutationem inTenienf , tc- 
aten nxorif indutuf, iUamqae fua Ticiffim Tcste indatam reliaqnenf , e 
custodia egreditur, et aadto Seofo amico probaUsfimo ad Hanaos aoco- i 172 THEOPHYLACTI 

napaXafifOP roTg i^iat jQv Ovww nQocofuXiT, oSg Tovqkovq 

noXXaxov nov ^ laxofla lyvwQiaiv. Jju vnd tov fiaatXiwg Tci/y 

^Eg^O^aXitwv qfiXotffovwxuTa^ivia^iig, dvvufmg n a^ioXoywrU' 

V d04 rovg niQifiaXofAtvog , fAuxu xwv uvunuXwv xixfuxfjxwg unoXafi- 

fidrii xo xQuxog , uvafyvlag n^bg xu fiuaiXnu. o fiiw ovw Xo- 5 

ffddfjg avxixaXuvxivwv I^iioafi xi^ xijg fptXlug ^iofi^ xfiv uvxlio- 

air ruTg vmQoxaTg x&v iqy^wv xovxov iXufinQVvi , ilxag vno xQv 

ijdiXfjxoxaiv wfioxaxu iianQuT^ufnvog. xuvxu yovv , ravxa ol 

%wv HiQautv aaxQunui iiuvoovfiivoi ixxoQux^ovai xov 'OQfii-' 

C aia^v. \1 ) oxi yovv x(f *^vXk6y(f &nuvxa xu nQdg dQy^v Ininl- 10 

faaxo, ivayixui XoaQotjg inl xov fiuaiXaov &q6vov, xfj xi ay/Tii 

rfj X9^^ii no^Qioxiig, wg i^og IliQauig uvuyoQivia^at, nQoai^ 

HvviTxo fiuaiXixwxuxu xul xuTg iv(fi]fiiuig xu wxa niQHxXvl^xo, 

o fiiv olv uxQi Xivog xov nuxlQu mQl x^v q»Q0VQuv i(piXoq>QoviTxo 

nuQr^yoQovfiivog , xtjg xi fiuaiXixr^g iaxiuoiwg fiixo^ov imnoirixo, 15 

ntfinwv wg uvxov iv Xixuviai XQvauTg fivxxufxoig xul xwXa ^if- 

1> Qag fiuaiXiXfjg, fiovfiaXidwv xi xal ioQxuSwv xaX svwv uyQiwv 

%iov fiiXwv Xik iniarifia, uv^oafiiug xi o\vovg xu\ noixiXwv tiqo^ 

nofAUXWv xaxaaxivug , SiQxovg xi iv mmfifiivovg xul yuXa xaX 

Xuyuvu , xu\ onoau iXXu yuaxQifyfiivoig xvQuvvoig ioQvq>OQiTx(u 20 

ig xQunilgifig nuvriyvQiv. o i^ *^OQfiiaiag umioxifiuai xo xov fia» 

CiXiwg ifiXoxifiov , xu\ Xiuv xivxuvQixwg iXoiioQiTxo xoTg iiuxo^ 

vovfiivoig uvx^* fifiiXi^i yuQ ilxoxwg olxxnQfiov inoviiiiaxov, 

8. 9i^pMit£v IP. 

tlit, quoi tMst Turcai multii locis monuiaiat. ab EpklhaliUran rege 
bttoevolaoUMiine acccptus copiisr|ue inittructifiiiinia adiutus Tictis certa- 
oiine iniaiicii reguuoi pcstliniiuio rtcepit, et iii regiani reveriUf ex ami* 
dtiaa legibus parei gratias retulit, cuin euni suinuiis bonoribus iliustra- 
Tlii do penecutoribus poeiias crudelissiuie sunipsit boc igitur, boc, 
Inquaa» Panarum satrapae formiclentes Hormiftdam oculis priTaodoM 
coniueruot. (7) poitquam cooTentui per omnia iram loam expleTit, 
Cboiroei lo thronum regium extolliiur, stansque sub fornice aureo* oi 
•pad Panti more receptum est cum reges prociamaotur* odoratur rego- 
lliilmt, et omolum aarei fauita acciamantium Tocibui drcumiooant. hic 
•llquandlu patrem io carcere loUtiis mulcet amanter et regto ▼icta 
OUiUotatf mltteoi od tum iutrita in patinis aureis, ao de veoatiooc replA 
bubulorumqat taprearum et agrestiuni asinorom partes praecipuai, vina 
llom oduraU tt propinamenU variorum geoerom, panei praeUrea exqoi* 
fllt cootosi lac, olera, et quaecunque alia regibus irentri et abdomioi 
«tadUls ad mtiiiam panegyricam subserviont. caeUrum.Jfclormiidai ato- 
«11 um rigli trga i« contemnens, ut CenUurui aliquis (id eit, ferum et 
■grtiloio In nodum)| quae libi mioiitrabantar vitupcrabat ihmi immc- HISTORIARUM IV. 7. 173 

inonofinovfiito^ vfigtp vnoxQtpa^lvrjv tvaipuar. tovro rot xal 
inort^ftaTf^ii rw ^OqfiMa %ow ^avaxov * rvfinavoig y&Q xari P 100 
Twv Xayovfov naiofiivog xal QondXoig tovc iv r^ T^«/f;Af> a(fov^ 
SvXovg avv^Xwfiivog xaraXvn tov fiiov niXQoraja, 6 Si Xoa^ 
5 Qor^q TfjXixovTio fiiaa Ttk Ttjg fiaatXilag fiifirjXwaag ngoavXia ini" 
fiuTtJQia Tov XQUTOVQ inavTjyvQiai, y^a(^ Ti noXXi^ ifiXoTifiiiTO 
TovQ imfaviaTUTovg Ttjg IIiQawv fiaaiXiiag, Tfjg tc ipQovQag 
ini^^i Ta nXfjd^i] , xaxtiQiavivofiivog ivTiv^iv ovx taia^ai tvig 
naTQi^ag anavd-Qwntag Siaioyog. VxTtj i* ^fiiQa, xul Ji* im-' 

iOaToXiwg fHTinifiniTO BuQUfi yiviad-ui wg avTov, xal ddQoig fia- B 
aiXixoTg inyaTifxloig imd^uaaivi tovtov xaTa9iad^ai Td tvquvvov. 
vmaxyiiTo ii xaX T^y iivxiQav tov XQUTOvg unoviTfiai a^lav ai^ 
Xifi, ToTg Ti nQOf]f(aQTfjfiivoig diuXvauad-ui, ivi/rvQov Ti Tijg ofio^ 
Xoylag oqxov fitairtjv nuQixia^uL, o ii BuQUfi TuTg fiaaiXixaTg 

i5 ivTiTv/^jxtjg avXXafiaTg ToTaii Toy XoaQorp^ ^fntyjaTO yQafifia-' 
atv. fjifj yiULQ nuQa&^aofiai xai avT^v ttjv Totl BuQUfiov Inl 
XiSiafg avfiq^Qaaiv. 

^^ BuQufi (plXog ToTg &iOig , vixtjT^g, imfavfjg, tvquwwv C 
ix^Q^Cf auTQanrjg fnyiaTuvwv, Ttjg IliQaiXfjg aQXOiv ivvufnwg, 

^Oifi^QOfv^ fjyifiovixog, iaaiiutfiwv, uvinovitiiaTog, ivyivrjg, cv- 
%vxrjg, ivtnrjfioXog, atiiaifiog, otxovofnxig, nQovor^Tix6g, nQuog, 
q^iXavd-Qwnog XoaQorj t(Z nuiil 'OQfitaiov, Tfc yQatpivTU nuQi 
Ttjg IXXanovg vfnov xal fnxQOTUTrjg avviafwg tit^ufirjv , xu\ tvL 
araXivTa nuQu Ti^g aijg ToXfifjQug iyxnQ^aiwg ovx amiilifififjv * rito HQteio nisericordiaai illaadabileoi aversabatnr, et slroolatani pieta- 
tea ut apertani iniuriain excludebat; id quod exitiuni ei peperit: fustibua 
enini in ilia impactis et collo ictibus clavarum confracto acerbissiroe vi« 
taoi exiiit. Chosroes curo tam inexptabili scclere priroordia regni lui 
ooDtiiroinasset , pro adepto iinperio laetitiaro publicam institoebat, et io 
Persarum nobilissimos quosque largitiones auri prodige faciebat: cater- 
Tai e carcere dimittebat, quo a paterna crudelitate longius abfuturus 
credcretur. die sexto per epistolam accitur Varamus, donisque pro ma- 
gnificentia regia ad tyrannidero abiiciendam invitatur. proxiroi itero ab 
re^ bonorcs in regno, admissorum condonatio, pactique huius pignua 
iosiuraiidum intercessururo , promittuntur. Varamua lecta regii epiatoln 
Imuic in modum rescribit ad verburo. 

*'Varainua deoruro aroicus, victor insignis, tyrannonim inimicua, 
aatrapa roegistanum sive proceruro, Persicarum copiarum imperator, aa- 
piena princeps, religiosus, inculpabilis, nobilis, bealus, voti compos, 
Teoerandus, oecononiicos , providut, roiiis, huroanus, Choaroae Horniis- 
dae 61io. quae ab iroperfectione parvissiroaque prudentia tua roihi scri- 
pta saot, recepi, munera coiiAdeoter aba te missa repudiavi: oam oe- 174 THEOPHYLACTI 

29« yiiQ fi^i YQafifiaai /u^c imQ^fiaai fiaaiXixoTg /^(raor^cu 
vfiog n(fig ^fiSiCf ^^ fioXiaxa ovxwg aiixtw xtjg a^c;c<<pOTo« 
D ttag nfOfXdwaiig xoTa rrjv IltQaixfiv noXixUaw , xal fii^xi x&w 
tiyinap xal a$ioX^/a»y avfiynjfpatv yivofityiov xoTg axaxxoxiQotg 
uai ivaytPiaxfyoig av&Qwnoig. 7ya fiij ovw xoTg naxgt^oig im- 5 

y tOS ndajig xivivroig, x6 fih iiuitifia h itQoTg iTiod-ifiivog xonoig 
x&v fiadiXiXiSv xomav vni^tXdt, Tot); i* inl nxalafiaaiv iaXoH 
iroTac Iv ^QXifj oZ&ig anoS^iadxu tov^ xu ofiOid aoi xetoXfttjxO'- 
xag avayxaTov * ovii yiiQ fntxi xijg atjg iwafiitag Titov avi^tta^ 
axiog xoig xaxoiQyavg av&Qfinovg naQuXvacu x^g nQinovatjg av- 10 
ToTg naQi xSv vifnav im^iXivaHag. xavxa ii noi^aag Si&i 
nQig fffiog, xai xXifiaxoQxrjg xijg IliQatxijg nohxilag naQavxixa 
ymfcT]^ iQQom, ffQovw xi^ ovfifftQovxa. diifi^, nQoyo^ 
wat&g iiOf&aQti^i. ^ 

P 101 8. Tov ii fQOfifiaxoipoQOV awxovif xtv^an Xiv\ 9Stxov 15 

noQay i y o vixog Jg x& fiaatXna xaX xi nvxxtov xSv vno BaQOfiOv 
cvfftyQafjtfdvotv x^ fiaatXiT naQaxofnaafttvov , xfj inavQtov 
inavxag iiaxaXiaafUvog o tov IliQpixov fiaatXiig dg vtt^xoov 
%6v awAfilv&ixwv naQiyvfivov x& vni BaQOfi aofiaQQg Y^Qafi" 
litva* o\ ii aaxQanai xoi oi aXXoi xaTg x&v al^wfiaxiw xvjnugfO 
uaxaXafinofiivoi iinvonaS-ovv inl xoTg IxToniog xiXoXfiijfitvotg 
Xip BaQOfi, xov ii fiaaiXla nQog OQy^ IJlifiax/ivov , xotvov xrjg 
HtQaiiog xvQowov Ig xi qmtQiv ixiTvov avtov xbv BaQOfi yQa^ 
B ifovxig. o ii fiaatXtig o BafivXdvtog ititdtg fifj xaTg amiXaTg 
x6v Xiym ixxQaj^yvjj xov xvQawov nQog xo amtS-iaxtQOv , xqv^^ 

qa% Iktflrtf ooqM doaa nfalk ad nos ■ittere coomdebat, con prie- 
•ertifli te re^ creondo tmta lit in rea pobUcftin Per iarea i ioirecta per- 
tvbatio, e( MC|ae nobilea neqoe alicoiua pretii bonioea coni tarbolentu 
ilBa ac plebeia aodetatcM ceireriiit ne Igitar pateraa te calaaiitaa er- 
dpiat, depoaite in aacria loda dladeaMto re|pa excede. qai porro deB- 

aoiase coovicti aant, qai« InqaaBt paria taia aceleriboa aaai aaot, eoa 
e integro in carcereai tradi oportet. noo enis potcatatia toae eat bo- 
minea Mefiooa dtra diacrimen legaB poenla exiaera. kaoc abi fecerif» 
te ad ooa confer, et atatia dimatarcba Penidia (boc ost» tradBi ali- 
coiaa terraroa aoa rc^onia praefectoa) creabere. Tale, et coododbi* 
lia fac cegitea. ain Binos, cob patre tao inale perL" 

8. C^ tabellarioa niagida itineriboa celertter in regia aflblaeet la* 
bellasqae a VaraiM conscriptaa regi tradldisset, die postero conTocaUs 
nd onam optifliatibaa magistrataumqoe booore illaatribua ad se Varmno 
aupcrbe acripta commeroorat illi iDositatam Tiri audaeiam graviter et 
loiqoo animo fenrat, regtque faces iramm aubildont, Varamam commo- 
■cm Persidii tjraiuiam esso palam deccmont. rex metuens ne Torbomm mSTOBIARVM IV. 8. 175 

jtta lih na^ iavx^ %l SoxoSp, nal &an$ff vnh nafannwffmt, 
xy ininXaaxif r^g xoXaxikLf tt^ raH BafSifi vnokUntw itvtt^ 
gatf ailtaatp »advq>tTtai rov iyxav tiw awttnfdttovta, t£Si 
nwg h fitpXltp ^o^a^ avt^^ oJfitu S* oix intitiXoyop «al 
Bait^ ttp^ avtd^ictpf ngo^^at tijg XJiwf, Iwm ttf ifiit(tfi6fg^ 
t^ tww nQoyfiatm IxS^hmg i&^Xtata ti t^c altj9ilag iqA^ 
aotpto o! ihw tcal axoqtatonf oKp^ftdtmp xatofifOfitppt. 

^'Xoaqitiq fiaatXavg fiaatkkif, iwtmtivortmp Sionitf^, 
xvftogidywv, iifffwdqxft^y toTs it^Qtinotg aut^ptog, h ^iotf C 

JOfiiv uvd^fWnog iya&hf xa\ aiwwtogy iv Si toTg ipd-fftinotg 9iig 
inttptKptatatog , VTtifipioiog , ptxrjt^g, ^Xitf twamtiXXont xoi 
t^ wxt} jifa^iCo/^mc tftfiata, ix nQoyovtav inittrjfiog, fiaatXiig 
/itaoniXifiog , ^ra^iarix^;, o toig^atortig fttaSovfarog xtti t^ 
fiaatXilav lU^aatg itaq*vXatt(or , Baqifi atqajtff^ Ilifaaiv, 

iS^itiQtf ii tpiXtp. vnoftrtjattxdy t>}g noXvd^^fvXXtjtov vfitop iw^ 
ifilag iSil^afiid^af xai ypoptig Stt vytalpiti, ixa(fonot^9^fiiP. 
Ttpu i* ip tfj intatoXfj ftjftata nttifittdTjxag , 8 ix ttfi atlg ovx D 
iyipp^9^aap xaqitag. SXX* tatog o tov yifdftftatog vnovfyig 
tupw noXXfp fii^a&ilg xai vjtptp iftitftp mftfiXfj&iig ftdtata xal 

S)aJULoxora ipvnpta avptyfdipato. iXX* inui^ ti iipiqa ip taTg 
fjfilqtug tavtatg ra ifidtia imivaapto xai ovx iaxvovat rd Ipv^ 
npta, iii tovto ovx itafdx9fjftiP. ^f^^Tg ii xai tip fiaatXuop 
9f0P0P xaXwg imXdfioftip, xtxl ta pofttfia JltQOtug ovxipitfi-' 

17. «o naQiri^ijnag? 

minU, tyrennofln exuperetom td offidom praefractlorom redderel» cea- 
tcntiam* suim occultam babet» et ficto Telatoque blandimento eom co* 
pucM, ot ad aecondam aaltem petitionem de arrogantia remitterety bone 
ei tibellom scribit; qoem ad Terbom apponere, non alienum fore opl- 
Bor; q«o expositione rerom nibii yariata veritatem poram ac iiqoidam 
baoriant, qui novarum nnrrationum delectatione •atian non poasunt. 

**Cbosroca rez regum, dominantium doroinua, geotium dominoip 
princepa paris, bonunom aalos; inter deos quidem bomo bonus et aeter- 
Bos, inter bomines aotem deus illQstrissimos; Tictor longe gloriosissimos, 
com sole exorlens, nocti ocnlos (stellas) largieos, a OMioribus nobilis, 
rex belli osor, l>eiie merens de omnibos, Asonas mercede conducens et 
regoam Persis custodiens, Vararoo Persarom duci« amico nostro. scbo^ 
dam multomm sermonibos praedicatae fortitodinis Testrae suscepimoi, 
intellecto(|oe tos l>ene Talere gatisi sumos. reperiebantur autem Terba 
qoaedam intexta epbtolae, qoae ab animo too baud profloxerunt: sed 
lortasse amannensis probe appotos alto(|Oe somno deroersos vana et mon* 
•trosa aomnia sua Iitteris exareTit. quoniaro Tero diebus^ istis arbores 
aoas Testes (frondes) deposueront et somnia non Talent, ideo res nihil 
noi pertorbafit» qoi la sedem regiam boneste soccessimof » et Fersarom 176 THEOPHYLACTI 

il/afiit, Todc '* fx qwXak^c Siaato&fvtag naXiv fjfvXaxfj ovx Im^' 
d-difiey* oi f&Q nfinii fiaaiXiwg S(agia¥ ^fjQeviiv Svvafii(a<:. %i 
fiiv ovv SidSfjfia Inl toaovtov tiS-aQQ^xa^iv ^^ anotlS^icd^ai, 
P 102 dg iXnlCjttv ^fiag, xal itniQ KXXoi iial xoa/noi^ xaxilv(av fiaai^ 
Xiviiv, iQ/ofii&a Si nQog ai fiaaiXixdtfQov , Ij Xoyoig mlaov^fi 
%ig ti toXg onXoiq xadvnotd^avtig. idv &iXj]g iv i/iiv, ifQOVH 
td Siovta. vylaivi, laSfnvog ^ftwv SQi<ytog avfifioyog.*^ 
B 9* ^Oti yovv tavta imnofitfH 6 fiaaiXivg Toly lUtjSwf 

tifi tVQuwip BaQafi, ai Swufing ndvtod-iv tJQavl^ovto, avXXi» 
yii ti to bnXitixdv tovg ti mQl to ^ASQafiiydviav, toig ti ini^lO 
xadijfiivovg totg fiiQiai tov Zafiu notafiov» ov fitjv dXXa xal 
toig dvd tfjv Niaifiiv otQatomStvofiivovg dviXC^ato wg tdyogm 
xa\ ^rjta onrpflxa tdg imaiaQtv&ilaag avtip ivvdfntg itg ^va im^ 
Ctoixiai /dtQOV , XQr^fiaaiffiXofQovfjadfiivog, tavt* «p* ijfyifio^ 
vag nQo'taT7]ai , tov fiiv ^aQavjjV tov Sel^iov imatattTv naQa- 15 
xiXivadfiivog atlcpovg, ZafiivSriv Si tov fvcovvfiov xXltovg nQoa^ 
tdttii TjY^aaad^ai, tbv Si BivSofjv ti]v fiiar^v mQifidXXtad-m 
C q>dXayya twv ti hmaB^otpvXdxiav dvti/ka&ai naQiXiXivtto. dnd- 
Qag tolwv ix TcSy fiaaiXiltav b IliQawv fiaatXeig nQoaofuXiT m^ 
Slia tivl, iv M notafibg mQiixi/vto ixaxiQag Svvdfiitog SiaQQitavfO 
fnauiiutog. inl twv o/d^cov toivvv tov noxafiov ixattQag atQa^ 
tioig non^aafiivrjg ttjv avataaiv, xul noXXuiv X6ya)v dni ti 
XoaQoov xal BaQdfi SianoQd-fHvofiivcav dnb nQ(aif]g i'(a fii/Qig iara no|i eTeriiinas, et custodia liberatos itenim non inclademos: debent 
enim regts dona vim et robur obtinere. diadeina denique nus adco noa 
deposituros confidimus, ut potius, si alii roundi extant, eorum nos fore 
reges speremus. yeniemus autem ad te regaliter, at aut Terbis tibi per- 
suadeamus aut armis te subigamus. si bene yis habere, recta sape. 
vale, futurus socius noster optimus/' 

9. Hac epistola ad tyrannum delata copiae undique corrogantar« 
et miles ex Adrabtganis et ex accolis Xabae fluminis coiiscribitur. ad 
Nisibim ciuoque castrametati sine mora aggregantur. ergo poslqnam 
contractas a se copias unum in locum conduxit, distributo benigne cuu- 
giario duces pracJicit. Saranem cornu dextrum, Zaniendem sinistnira 
curare iubet: Bindoi medios et triarios committit. profectusque e re^ia 
in planitiem quandam venit, qnam lluvius interlabens utrumnuc exerci- 
tnm dividebat. super ripasi igitur utrisque constitutis, ac multis scnno- 
nibiis ultro citroque a principio diei usque in vesperum Iiahitis, manda- 
tisque et colloquiis in ventum cirusiis, et nulla ex pnrte uUo modo pace 
composita, praclium capessitur ct pugna ingcntia mala parturit. excur- 
siones fiebant, et mtssilibus res praetentabatur ; quae sulcnt esse certa- 
miaum militariuffl praeladia. Varamoa Tallum circumdat, et alia td saos HISTORIARUM IV. 9. 177 

dafifj ^ii;Ja/£(5^ tfQtjvalofp Xijl^tmg xXr^Qioaafi^vrig anomQatuiaiv, 
noXmog ixatrvno ij ti ftfix^ ixvoffOQ^i /AtyaXwv xaxwv int^ 
ifolxTiatv, roivvv ixdQOf.iat re ijStj iylvovro axQofioXtafiol re, 
Sxal ravra dfi ravru ru rijg naQaiu^iQig nQonvXatu q^tXonoXtfio. D 
o fiiv ovv BuQufifjg rucfQov mQitfiuXtro , rti re aAXa ru lig 
uaq^dXiiuv rijg /layJfAOv dvvufitwg inxralviro ' 6 di XoaQoijg ov 
&aQQCjv xdQutxu iv milia niQiaroiXwaaa&ui , rjfi^Qag /aiv Siuri» 
Xovar^g noXififjatlwv waniQ nwg vniq>ulviro , yt/xroc i^ imovatjg 

10 iiaoi rffg noXiwg rug ivvifing niQHfQovQtt av^'xXilaug. ivrtv^ 
^iv ovx iig oXiyriV xuruninrwxa u^vfilav ru niQl Toy XoaQotjv 
arQuriVfiura, o ii BtL^fi, on xar diijXog tj rfjg uvn&irov 
ivvdfiiwg ytyovi nov inXiu, iO-dQQtjai Xoinov fitj xXiipat tof 
noXifiov oSg yuQ ivijv fiidauad^ai ig ri (paviQov, rovrovg ovk 

15 iioxiftal^i rijv unurr^v xuraindaaad^ai xa\ d-oXov roTg &Qidftftoig 
dtu ToF ioXov nuQiyjad-ut, 6 ii XoaQotjg vnoXaftwv nvug avv^ 
itarid^iad^ai roTg vno Totf rvQdvvov Stiy/uQovfiivoig qovw iti^ 
^Qffauro rovrovg» iivriQu i* rjfiiQn Ta^ mQi avrov ivvdfiug 
xuruftiftXvifiivug rug ^pvyug iwQdxit, iid roi rovro nQog uno» 

20 dQuatv ilii , r^v n unofvyfiv roTg ufKp aiJrov yvvuiotg nQoxa^ 
%itQydfyro. ovrw irj rwv nQojpdrwv ituxttftivwv , iftiofirj ^- P 103 
/i/ipa BuQtkfi ovx i&iXovrog XoaQOov nQog nuQdrul^tv unavrij'' 
aui wxrofiuxiuv iv axorofArjvrj avriarfjatv, imninrit n roTg niQl 
%bv XoaQOJjv arQunvfiaat, q^ofttQug rotyuQOvv ovarjg rrjg xa- 
25 TunXfi^nog , fttydXov n d-oQvftov il^anivaiwg tpotn^aavrog , r^g 
Xi ^Quvatwg nQwru roTg vwrotfOQOtg t/woig innfiQOfiivtjg vni 
%wv noXifiiwv , tlra xal nQog rovg avftftd^ovg Xooqoov fnra" 

1. in iMiatoXatg? 

totaiidof molitiir. Cbofroes oxerdtom iraUo clngere in oampo non m* 
denf die quidem toto beUaturire videbatur, ad?ciitante autem nocte oo* 
piaa in urbe securitatia ergo daudebat; ex quo militea ponebant animoa. 
Varanoa ei bostium timiditate factuf anirooaior de caetero tectius agen- 
dom oon putavit: quos enim yi aperta liceret devincere, ab iia fraudem 
sibi obiectari ac triuropbia auis propter dolum adbibitum maculam aaper- 
criff probare non poterat. Cboaroea ratua quoadam e aub tyranno fairo- 
rcy coa vita privat. die sequenti copiaa fuaa deaperataa animadvertena 
praeoiiffia uxorft>uf ad fugam apectat. rebua fic affectia , luce feptimn 
Vararo*i8, Cboaroe conflictum detrcctante, nocturoia tenebrb impreado- 
nem facere iOftiCuit. ftupore jgitur horribili ac treuidatione oeaubito 
ingmcnte, primumque iumentif onerariif occbifff deinde ad militea ipaof 
Thcophiflactuff, 12 178 THEOPHTLACn 

fiififixirof Tov ipovfnf, noXkww re owmQid^trrw , finattSttai 
T^v yfiiififlt %i fiuxifiov, avjofioXiTxi nQog tof BuQUfJi xai toTc 
ufiip* avxdw ivvifiiOiw urafAtftvxat, o fiiv ovp Xoo^rif T^y 
uxQWQiiat rwp ivaxvy^fiuxonf g>fQiiV oix tx^9 V ^oiwv ^xjt 
iwufiiwg, ituiiiQuaxii %6v fifyuv tovxop xai naQUiioiQTUXOPS 

^ xivivpop fuxii xipofp iiaQt&fi^xmp inaantaxSp* (10) xal oixoB 
xfjg fiuatXilug ixmnrwxwg, t^p KTfjatfwPTu tc xutaXimop xal 
%op Tlyqip iiaptj^ufiivog noxufiop^ itvinoQiiXO o n xa) iquaiii, 
%wp fiipnQog To Sxvd^txop to itpop, ovg TovQxovg Xfyiiv ild^ 
d'UfiiP, yivlo^ui ilofiyovfilvwp uvxtp, twp i* Iv toTg Kavxu^ 10 
oloig fj jixQunoiXoTg iiuawt^^ut oQiOtv. avxw fiip ovr fjfifjx^ 
Pit ixiipog iTil tfj fiuouvfp twp naQutvtoiWP. tOiyuQOVP xofuifj 
inutxwg upuxi9riOi tw inl nupxwp ^i^^ug f^plug tr^g unoiQd» 
oiwg * iYg tc tbv ovquvov unofiXijpag xa\ tov iijfiiovQyov ilg tp^ 

C poiup yiyopwg, uyvwftovwp ti toig intnXuotovg &iovg, TfH tcIS 
MlO-Qu fifiilp ti tf^g iXniiog nQ0OiViyxufiiPi>g , dxotwg f^fiav^ 
QWOi To twp xtvivpwp h^vQQonop , xal tt^p niotiP fiitafiuXXoftt- 
pog fiitufiuXXit xul tfjp ti/fiv nQig iil^toxfjxu, Tff fiip ovp xof^ 
XiPif /a/^ciy ilnwp, tiig ti ivd-itifyfiipug ^viag fxuQuxQovoufU^ 
vog, ^l^iov vno tfjg ^nnov l9vvio&cu Toy t( inifiuxfiP vni tovfO 
inoxovvxog xvfitQvuod-ui nQog ti ovfifiQovtu , d^i^ xullnny 
tug xQioiig nimotivxitfg twp ixfiuoiwp * ovxw yuQ iii6xfiOiP o 
xuiQog , fiiydXijp unoaxiiiaoui tip xoofiw nQuyftutwp vno&iotp. 

J> ^ fiip ovp 7nnog Ixiivfj ^ fiuotXnog r^yi top inifiuxfip ifvyuia 
&PU ttjp iQfifiOP» xuvtffp ii iiupvoag, xai thp EifQutfjp noxa^ 2$ 

pro^eisa caede, nec paocls interfectSf, reli^ul mtiUU mente com Vir 
raiuo seio coniungunt. Chosroei huic graviMioiae cladi perferendae ioi- 
par, summa usus ccleritate cuni paucis quibusdam satcUitibus magnom 
et iiicxpectatissimum discrimen efTugit. (10) cum sic regno excidisset^ 
Ctesiphoiitem reliquisset Tigrimque traiecisset, pendebat antmi quo sa 
verteret, consulentibus aliis uli ad Scythas Orientales, quos Turcas no- 
Biinare solemus, prolicisceretiir, aliid, ut Caucaseis aut inviis montibus 
lalutem suam mandareU sic ille ratiunum mnmenta exauiiiianH perplcxus 
haerebat. itaque supremo omiiium deo acquisaimc arbitrium fugae suao 
permittit, sublatisquc in coeluin oculis et opificis univcrsorum rccorda- 
tus« deosque commenlitios abominatus ac de Mitlira (solc) oinni spe ab- 
iecta, nerito impendens capiti suo periculum amolitus e^t, et cum re- 
ligione fortuoam quoque feliciier mutavit. itaque diiuissis habcnis scito 
compositis, equi gressum ultroneum sequi, atque ab eo ipse rector, deo 
et animanti commisso eventus iudicio, ad utilitatem suam dirigi Toluit* 
•lc enim visum cst tempori, magnum ex tcmpore mundo praebere admi- 
rationis argumeotufli. eqaua igitur ille regiui sesaoreoi sttuA fogitiiriuB fflSTORIARUM IV. 10. 179 

fiiv nuQafiil^ttg, t&v l/^fioQfwv xal *Avoi>(av nXrjaiul^i q^QOV^ 
ffoig' Tttvxa d* ino ToIItQaixov iqoQoXoytUo noXixwna. ina^ 
f€tg d* ivTfvd-iv XoaQOfig ufixviTrui inl tu KiQxtja/ov lyo^ivu 
noXtta^. ilxa ii afjfiiloig uyQavXi^ifitvog unixnifina uyylXovg 
S^Q To KtQxf^aiov , nuQaS^Xwv tijv uffil^iv xul %ug viWjfQug tv* 
Xug xa\ T^y ig xhv KulauQU xuxaifvyrfV , ti/v xi ig xik oixot xa- 
d^odov l^oiXQVfiivog ^^lov avfif.iu/jxov uno *PwfAutiav unolaiod-ui. p io4 
XQlxfi yovv q^Xaxfi xT^g wxxog, xul ot uyytXoi nQogxuTg nvXuig 
i/wQrjauv,* intl di xoTg nvXwQOvai tu toi; xii/Jov diiiodivofiiva 

\Ovno xwv nQiaftitav dityvwQi^iXO , vno xov ^ytfiova &dxxov xijg 
noXioyg ot x^v ^qovquv x<ov'nvXwv iyxiiQiaO^ivxtg nQOjjtauv , x^ 
%i fjytfiovi ^ixi avvxSvov anoviijg xtjv ntQiniTnav uvfxid^tauv, 
Tw ii (pQovQUQXfj fiv Squ JlQofiog oPOfiu. fiiv ovv IlQofiog il^ 
i^ivov xov XoaQOfjv nQog to uaxv tlaayti , Ji^iotijti ii xul 

tS^fiXoffQoavvfj xovxov i'iivi^i. xu ii xovtov yivuiu, nuTiug 
inofiu^ovg ntQiuyofitvu , Xtuv itg x& fiuXiaxu tfiXuvl^QOintug 
itXtav. xovg xi inuamaxug xui ntQinoXovg {xqiuxovxu i* uqu 
tJi XoaQoji infJQxov) tv inota xuqxu initixfog. iivxfQu J* ^- B 
fiiQu, xal XoaQOfig o xwv Iltgadiv fiuaiXtvg i^^xa xov IlQofiov 

20 diu yQUfifiuxog nQtafiivnv naQ& xov KulauQu , »u\ iyyuQu^ug 
fiaaiXitovg xiQotag iitk IlQofiov x^ owxoxquxoqi taxtXXi, xfj i * 
vaxiQotn Kofiivxi6X(o Tof axQuxfjyi^ xaxoL xtiv ^ltQVLV noXiv iviio^ 
XQtfiovxi xuxuir^Xov xijv XoaQoov ivififituv o IlQofiog ntnotiixui, 
MifiilHig (ig avxov xal xa nuQu XoaQoov iv dl^iiiaii ytyQUfifitvu 

25 Tia KataaQi, o ii KofitvxtoXog xHtv init xov IlQofiov iiuyvoiH 

25. an iiaytnQio^ivtmv^ 

per solitadinem ct iaxta Euphraten ad AboreoriiBi et Anathomm castella 
Persis tributaria perducit. inde discedens iii fines Circesiorum defcr- 
tar, et adhuc ad decirouoi lapidem distans, nuntium in urbem superad- 
▼cntu suo recentique calamitate ac deliberato ad Caesarem perfugio 
miitit, culos adiutus auxiliis redire domum desideret. tertia noctis vi-> 
^ilia nontil sd portas aflueruiit; qui ut custodibus de ingressu srgiiifl- 
carunt, illi contiiiuo ad urbis ac praesidii pracfectum acceduut, de con* 
versioiie rerom certiorem faciunL Frobus (hoc praefecto nomcu erat) 
Chosroen mane in urbem introductum urbane et huroaiiiter tractat, ciua- 
fgue mulicres, (juac Jacteutcs adhuc iiifaiitcs gcstabant. sateHitcs quoque 
ct custodcii, <|ui trtgiuta iiurocrabantur, habct bcnignissiroe. dic scqucntt 
Probum Chosroes orat ut per eum litteras ad Cac^iarcm roittere sibi li- 
rcat. annuit epistolaroqtie regis traiisiiiittcndam soscipit. postero dio 
Comcntloto doci ilicrapoti degenti Cliosroen ad se vcaisse scribit« et 
epistolam quani ille iinperatori suppliccm couscripscrat adiungiL bis 
Mbi • Probo significatis» Comentiolus uoi do cursoribus Ilierapolitsnis 180 THEOPHYLACTI 

eS-ivtm avx^ xarA T^y %q&p nSXtw roT^ raxvtQOfiovotp ayyiXor 
nagiiilSov tj^ovxa ig /HaaiXia, o i* avToxQato)Q Mavglxio^ tov- 
C Toiy axfjxoiig niQtyavrvTai , xal taTg xfiiTToaiv iXnlai xardxo^ 
^ioq ^y. T» Tf GfjfiavxQa tik IliQaixik niQnXoftivoc , o ti &v 
xal ToTc tiXtOiQ iviXixugaxTO, itrigivvaTO aviXia^ai Ti xal ava^ 5 
yvwvat, J7 ii tfjg a%itiaio>g tov toiv IhQOwv fiaatXioig iv toi^- 
TOic nov avviThaxTO * inl XH^iwg yuQ nQO&rfiw t^v nQiafiivatv, 
oxaXXwntaTOv (pQoaitag , Snwg Tjj iftaS^ff Tfjg X{iiiwg tov viwv 
T^C iiidaiwg avintnXaoTOv ivonTQtawfAiS^a. 

V 208 11. ^'XoaQor^g IliQawv fiaatXivg t^ ifttfQoviardTW fia^ 10 

D aiXiT Twv^Pwfiatwv , ayad^onotw, ilQ^vtxtp, ivvdaTfi, f>iXev- 
fiviT, xciitoTg aitxovfiivotg awttJQt, iViQyiTtxw, iftvfjatxdx^ 
XOiQiiv. iio ttatv oq>daXfioTg Toy xoafjtov xataXdfAma^ai ndvTa 
HvwO-iv xul ?5 iQX^Q ti 0-iTov InQayftaTivaaTO, tovt/oti tfj iv- 
vatwTdTj] Twv^ Piofiulatv paatXiltt xal toig ifKpQOViOTdTOig axi^lS 
nT^oi; Tfig HiQawv noXtTilug* TavTutg yuQ tuTg fnylaTUig oQ' 
/aig ti init&fj xal q^tXonoXifta iO-pfj XtxfiKflvTut xa\ fi twv iv^ 
d-Qwnwv itayoyyfj xaTaxoaftiTtat xal xvftiQvuTut itu Travroc* ^ 
laTt XaftiTv t^v Toiy nQuyfidTwv ixoXovd^lav toTg fjfHTiQOtg Qtj^ 
fiuai avfi(fiovovaav, imX totwv axatol ttvig xui novrjQol iv TofdO 
xoafiip intnoXdCiovtig iulftovig ndvTU Ti vno tov ^eotf xuXwg 

P 105 afJVTiTuyfiiva avy^iTv ftiv imlyovTut , il xat ft^ Ixftaatv ^ tov- 
To^y Xufiftdvit iyx^ffV^^Q^ nQinu tovg 9ioq>tXiTg xal iiaiftiaTd" 

11. poit tptXtvyivit Bze. nei fUifotVQiwv^f imtuxit, itxauiMqap^. 

niintiaiii ad imperatoreiii perferendan inianglt. qai ex aaditione miri- 
fica voluptate perfusuf , meliuf de caetero res ituraa ireheinenter confi- 
debat, detractoque ligno Perfico« quid tabulae continerent, legendo 
flcrutabatur. continebant aotem petiiionem rrgis, quam ego , at est, 
inomatam et •iroplicem hic subiiciam, quo in impcritia dictionif finceri- 
tatem petitionis ceu in specalo contemplemur. 

li. **Chosroes Persanim rex imperatori Romanorum sapienttssimo« 
beocfico , pacifico , potenti , nobilitatis amanti , initjoe afflictorum libera- 
tori, ad bene de omnibus merendum propenso, iniuriarum immemori sa- 
lutem. daobuf quibusdam oculis universum mundum illustniri, iam olim 
et ab initio deus optimus niaximus curavit, hoc est, Romanorum impe- 
rio potentissimo et prudentissime temperata Persarum re pnblica. bif 
namqne' principatibuf ampliitsintiH rcbelles et Mavortiac gentea compescun- 
tar, humanaeque instituta vitae ornantur et reguntur seniper. qaamm 
rerum conseqaentiam verbis nostris sutfragantcm vidcre licet. quoniam 
ergo infausti quidam perversique 'daemones, inter hominef vagantef, 
omnia a deo recte constitota confundere ac perturbare connituntur, tam- 
etfi eoram conatof nihil proficiuat» deo carof pietatiqae deditiffimof fflSTORIARUM IV. 11. 181 

Tovc avd^Qfinovg rovvoi^ amaTQaTiviad-ai , fyovxag ani %ov 
^iov cotplag dyjaavQiv tcal iixuioavvtjg p^axfova xa\ onXa. 
xax& Tolrw ravTag ritg fi(.iiQag ol filanTixtiTaTOi tatfiovig xaTvt 
Ti}g IltQa&v imq^OiTi^aavTig noXiTilag davu xaTngyiaavTo, xal 
SdovXovg xuTu dionoTwv inicrrQuTtvaav , xutu fiuoiXitag olxiTag, 

XUTi Tfjg TulSi(Og TfjV UTul^luV, XUTU TOV Xttd^XOVTOg TO fttj nfi- 

. nov , xal nuoi ToTg ivavTloig twv uyud-aiv IxoQ^Yfjauv onXa^ 
BuQuf* yiQ 6 xaTaTtTvoTog dovXog ino twv ^fHTiQOfv nQoySviov 
av^&iig xa) SiuXufty/ag xat fjtrj yjaQtiaug Tifg io^rjg Td ftiyi&og B 

\OnQhg oXi&Qov aniaxiQTtjoi , xal fiaaiXilav iuvup fivriaTivoftivog 
nuaav iiiTUQul^i Tfjv JliQCwv noXiTiluv, xul nuvra xul nQUTTii 
xal Snyx^fQ^f^f 7^« fniyuv oq>^aXfiov anoafliati ivvdfiuag , xai 
XufioHnv IvTivd^iv i&vfi uvrifAiQa xa\ xaxonQayioTaTU noffiyWat^ 
xu\ ivvufiiv xarA rijg ^fHQWTUTfig twv IltQamv fiuoiXilug, ilTa 

15 Xotnov ivTivd-iv T(f XQovtf xu\ xutu t&v nu^ vft&v (fOQoXoyov^ 
fiivwv id^vwv xQUTog ilaxiTOP xa\ noXXfjg ,Xvftfjg ovx SftOiQov, 
nQina Tolwv t^ ilQfjvtxw rrjg nQOvolug ifiwv OTrjXtTivofiivfj fia- 
atXila xa\ vni tvquvvwv fitufyftivjj nuQuaxitv X**'^^ awTfjQtov, 
avoTfjaaad^ul T€ ftiXXovaav uqx^v xuTuXviad-ui , xa\ Ttjg awTr^- C 

iOQlug Tug uhlug wantQ TQonuiu olxovftivtxu iv Tfj*Pwfiuiwv noXt" 
Tita iiQvauad-ui , uvuyoQiv^pui t€ vftug xTtOTug xa) awTiJQug 
irai iuTQovg Ttjg IliQawv noXtTiiag, nuvTUfyuQ tu t^ iixaitu 

5. PaeOiag IP, puctXilas Exc. 15. vjiip Ezc. 17. Irj- 

CTfvofiivff £xc. 

•ortales, a deo saDiendao Ihesaoniin iustitSaeque brachium et anna ha- 
bentetf, iis ob?iaa ire et contra pugnare decet. his itaque diebus per- 
nicioaissioii daemones in regnum Persicum Btse inferentes atrocia uesi- 
gnarunt, et servos adTersnm dominos, famulos ad^^ersum reges, confu- 
sloneoi adversus ordinem, indecorum contra decorum, et omnia demum 
bonitaii contraria et inimica suppeditatis armis instruxerunt. Varamus 
eteiiim « senrns ille detestandus, a maioribus nustris evectus et bonoribus 
iJlustratuSy cum roagnitudinem gloriae non caperet, ad pestem et pomi- 
cieiD nobis marhinaudam prosiluit ; et regni habenas sibi despondena, nni- 
veraam Persarum rem publicam conturbavit; agitqoe et tentat omnia, ot 
magnua potcntiae oculum extinguat, indeque nationes agrestea et ad 
Bialefaciendum promptissimae imperium •Persanim mansoetissimiHB lace- 
randi Ucentiam potestatemque , ac tcmpore procodente cootra vestraa 
quoqtl6 gentes stipendiariaa robur inexpugnabile et in primla exitioaoB 
nauciscantur. rrit igitur honestum pacilicae vestrae provid«ntii*r regno 
omnibns mortalibus notissimo et a tyrannis oppresso roanum aalotarem 
porrigere, ac principatum interitui proximum confirmare denuo atqoe 
constabilire, salutisque nostrae causas ot tropaea universalia in re pu- 
blica RoflMMia figi , voaqiio rei publicae Forsicae conditoi^cs senratores 182 TUEOPHTLACTI 

cvfifialvorra nqtnti totg SwaTmuroig fiaOiXivai iuk narrbg 
aniQydfya^ai , xal Ivjivd-iv %ijg layaXovolaQ ra hpid^ia xa2 Totf 
fffii xocfiov fiiravaajivovarv tXiiP ita nanog adidipd-a^Uf 
naQddayfid n avaifjaaad^ai wg ov iiV xuja iionorwv iQunlxaq 
onXtfya&at. to toIwv uviofiaXov vvv rwv nguy^uTwv r^; Jle^ 5 
D aix^c noXiXitag ngoai^xii nuQ vfiwv xvfiiQvaa&oi * XafinQoriQov 
fuQ ivtivd-iP 01 ^Puffiaioi T^v ivxXiiav ii* vfiwv anoXijilfovTtu. 
%avTa XooQoiig tyw, wg nuQwv, yQdtpwv nQoa^dfyyofiai, Xoa^ 
Qoriq h aig vtig xal ixh^g* ov yuQ itu T/)y Tv;i^y twv avfifiifiti^ 
x6twv ad-iTrfang t^c ul^tug ^ Tr^g nQoatjyoQlag to nQoatfOQOv. oi 10 
SoTt^Qig riov aya&wv uyyiXot rov &iov uvinovitdtarov xal arv^ 
Qiwfftov ifitv rfjv fiaatXiluv iiUifvXd%watv,^^ 
V 106 12« ^Ev oaif ii ru rijg nQicfiilug xaTi^J7Ttt(^€T0 nuQik Tor 

KalauQa, o liuQdfifig rovg n aurQonag xa\ rovg niQtfiXlnravg 
T^C BufivXwviug iqnXotpQOVitTO ^iQumlag n ^^tov, avuXufiiiv iS 
n T^v fiaatXtx^v nuaav anoaxivfjv , oativ XooQoijg 6 Tcuy IhQ^ 
c&v imavQiTO fiaatXivg , afixviUui nQog tu ayaxro^a ' iiaxQU 
rag n Ix rov onXtrtxov HvdQag itg ^xto^iv Xo^^a Ja^ uviQivvaaO-tu 
XoaQotjv nQoaiTum diafttov n ig uvrov naQuarf^aua&ai. oi 
fiiv ovv itfiTvyTixoTig rwv vnh rov BuQUft nQoaTiTuyftivatv ai^^O 
roTg Biviot] niQtrvy/dvovatv , og i/atQiv ig ru fiuktaTu XoaQig 
Ttol TliQawv fiaatXit, TovToy iiaftotg xuOvfiQiauvng uyovat 
B nuQa rov BuQufi ifiiofiaTov. 6 di BuQufi rf^v IliQOwv fiuat" et nedicoi proelaBarL omiiU qoippo iuititiae oonfentaoea perpetoo 
praeitare iustiMimos imperatores convciiit, atque hic quideu exc^ebi ani- 
nii praeconia, hinc autem cmigrautea immortalia bona in omne aevom 
mdipifci « cxcmpluroque statuere , iie posihac fugitivi in domiuos araui 
oxpediant nunc igitur pcrturl>atum rersidis statnm a Tobia regi et 
corrigi par est, ex quo pcr tos Komanorum gloria splendescet magis. 
haec cgo Cliosroes, tanquam praesens praesentem alloquetis, Chosroes 
filius et supplex tuus. non enim quia me miserum fortuna finxit, to 
quoqoe haiic roihi conducibilem seu dignitatem seu appeliationem dene- 
gabis. angeli dei , bonorum largitoree, iapcriuii irestniu probro et ty- 
rannii libcrum custodiant.'* 

12. Interea dnm sopcr petitione regis consultatur, Varamiis aatra- 
paa et alios de Persis eminentiores comitate et beneficentia ad suas par- 
tcs aliectat , susceptoquo comitatu et apparatu omni , quea post se 
Chosroes trahebat, ad palatium regale concedit; delectisque do cxercita 
bellatoribus egregiis, Chosrocn indagari et sibi vinetum sisti imperat 
qni mandatis frustra parcntcs, In Uindoen regis Persarum praecipac 
studiusum incidunty eiimque conturoeliose vcxatum cum vinculis die 
ntc Varamam statount Varamoa reguum Persicum sibi veudi- mSTORIARUM IV. 12. 183 

Xilav OfiTiQtl^iftiPog f xai t^ ravTfjg xa9dniQ noXofSfUwog iQUh' 
n , ig tb (paviQuv tikq rijg ipvx^g ImfiovXag ov nagidilxwi, ii^ 
JifSc^^ rovyi tvixa (p(OQa&ilfj tiiog ti]v oXtiv %a,v mnQayfiivfov 
avTf» vno&iOiv (ivaTr^aufiivog, iJQa ii ioyfiUTt avYxXijTov rrjv 
SuQX^v ifinoQn^aa^j&at , xal rijv uvuQQr^atv tov xQirovg niQtfic^ 
Xic&at avv vofttf, ov fi/rt rtvl, IvTiv&iv rtjv ftiv flaatXiluv uvi^ 
Ttavildttnov , ri]v i* ai niXtv iyxilQti^ftv avimfiovXivrov iavr^ 
ao(pt^6ftivogm ini) ii nuvTu QnitovQywv xui nuXafidftivog unl^ C 
^uvog fjv coffttnfjg tov povX^fiurog , i/uXinutvi n roTg'fiuyotg 

10 Tuvuvrtu (fQovovat. rijg toIwv oQil^iwg uyrM ftijiufiwg anroXa* 
fiownjg Tot; axonov r^v fiaXfiTiu, /(OQiT ig to (puviQov. t^c 
fttyuXiig rotyuQovv xul im(puvovg ivi.fjftovarig avrotg ioQTtjg , ^v 
ioQrdLttv (WQuvtp nuXutog xut nQiafivTtjg vofiog TliQautg i&iant" 
^i, To fiuatXtxov ituirjftu uviXoftivog uvr^yoQiviv iuvrov fiaatXiu, 

15 rjj Ti XQ^^fi xurfjvyu^tTo xXtvrj , roTg n xurtk rrjv MuQTVQtav 
uvuoTQitfOftivotg fiuQfiuQotg ixial^ui iyxQUTwg rrjg ^QOvQug iyxi^' 
XiviTut xul i]XiaTu ritv vovv Xocqotj nuQixicd-ut. rotg rotwv D 
To acTV noXtoQxovct 'Ptafiulotg fj tov BuQuft itayiQivctg iijXog 
ytvirat* fjXta yuQ o ru nQocTuyfiuTu toi; rvQdvvov ntQtqfiQOfti" 

S)yo^. fiivovv yi XocQOfjg inl jf^v XiyofiivrjvltQuv noXtv iuptxiro, A. C. 593. 
(nii ft^v KofttvrtoXog 6 CTQUTr^yog uylQucTOv xuruXiXotm Toy 
riwg rt^g fiuctXtiag x^^^^*ovtu * ovt(o yuQ tio*ii MuvQtxttf r^ 
avroxQuTOQt, xutro ioyfta fitTt/wQttnQug nQulitv, ovxovv inl 
%o liiiufiug, ovTta /wQtov Xtyofitvov, ig avvuvTtjctv ytvtrui care niteoft* et moi copldkate nimiA qnaBl eipngn«tM, qnas animo co- 
qnebal insidias, baudquaqaam prodebat, aetueiis ne qoae egissel hncte- 
nos, omnia bttios rei gralia egisse deprehenderetur. ▼erum consilii de- 
creto sibi iniponi el iHigari quodaiuiuodo priiicipatum» et iegitima re- 
nuntialione, non yi aliqua succcssionem in rcgno capessere desiderabat. 
Ha el regnum sibi non probrosum ei molitioii*:m tulam fore homo yersi- 
pelljs ratiodnabalur. sed ubi nihil non nelarie moliens, quod yolebat, 
nrtificio suo persnadere non potuit, dominandique libido qua ferrebat 
propositam minime tenuit, el magis quoque diversum sentientibus suc- 
ceBsnit* in apertam audaciam prorupil. quamobrera magno et iilustri 
die festoy cuius celebritatem Persis Telus el veneranda lex de coelo 
sanxerat, snmpto diademate aemet ultro regem declaraly lectoque nnreo 
Insignia praesidiariis apud Maflyropolim basbaris mandatura mittit, ntl 
nrbem constanter teneanl el Chosroen neutiquum audiaul. Romanis op- 
pidnm obsidentibns inlefcepto iiitemunlio res pateAt. porro Chosroes 
Hierapolim venit; nec Comrniiolus tunc regno viduatum nun honoravil, 
quando Id Mauricius fiefi iusseral, iussaque opere ipso praestabantur. 
qnare ad oppidnlum usque Uedamas appellatnm veoienti prodil «bviam, ( :S4 THEOPHTLACTl 

SiMiiiri'i' i; JCi^r, nfr « nnQaaiavllv fittalktmw avxia m- 

«a^ w Jfa9nf«.i^ f-^ovfovai Iltpaais uyj-tXov 6 Aoff^oiiC 
" ""' iW^ nn^tunjr MvftaySovv, oStbt itj-Ofttyoy, tde 

C i»Z«C «««Jiiiiu*, xal wf ov fifTor avror; t^c »(!-5 
r T»« cvTOKpiiTO^ fityaXovoluf «no/iu/ov; xol 
fi2«»( iZiipvwC itrnurlaxTovinig. Bnna/t ii t&v nupu IUf- 
^■C *T — J > *«i Tf^v^/pfMv^y iai&niXXtv Ig tA 'AvS^ufftyor- 
vim ff»ti^ufav9f jmaSoi Kot joit ttizoS^i iviiaTplfionai il/p- 
MC »*t™«»c n tm mnmftfaaSat. xui tavra /«V ovtu ff « 10 

• «w*9«» Anfwin» ' (13) oTa ii *i'(ixui/i ntifvxoit t^v did- 
M*a> JM> !»mm nS tika» Ttd^mc itriifa , tov jijs ifiXo^t- 
■ic iittrrlitm^ 9tafiv mu T»rf Slas rtjf ifiXoffioavrti; vno Tiie 
^(«tn«C MRfiiUuiMMC, K^nraroi' !|^n(/<iit» u;^-«ioi' Torp t^v 
iM(^nr^«w Mln BCfos:^^**''*^ Xaliaioiz, lyxtXtvofitvos »^f-15 
«tlta 11C f^fwc aKft« vofitijj MU Torc ^c To ifavi^iv nftoa- 
*mafit»9K amv» .nf mf^aijptv tuf tovv' f uFlDr ]'dp tii i7fi>- 
•MwB. «H ^iiat m.it<i rfJlac nl jityiJioc uvina&fv. uvwfioXT,^ 
«wMro »^ T«(»i r^» ii.j.ailtuiM xatfoJov t/wc lyyvofiivije uvna, 
it*lfK(f** i^ iiuiiXit» v«>Mtf<u Tiffiatuiv. o fiiv olv Muv^i'xio(10 

,* •'jfc .X^ntjvi»» c^f-MM* <bu7*««c ^-piiv^f"**" fiitaiXiioig j^v is aiiiv 
^J.,...*» ^oAM.. *.i-c •«•*e»f*5», Ti/f Ti lov avvoiaovTo( 
«WwM* AMyuj ]i^uU(r«jiuvoc ' Ji*)w«io yu^ (oc ov i)ti t:. M» » «tg &W- a«uq I cttoYM kUri- 

1 Mjrrafilun TDcabulc «d pne- 
M, mtt ^■«M CricU) ct ■Imcimm rci tau iu- 
■ 4mbC ^Mada iapcrator luenuiimu* Penu 

■m in awrantewiiK 
I p*laa scta ■uol. 
o freudulciituM sc TetFTator, et 
■ ileceii.i; ct haipitalitnti* legt- 
u. b i ni T itwWi M ii»» uUui pedibua conculcaiw, 
imimm fnmuiBtna Marlyrapalin eiJiauM miU 
iMiv irt •fam Utli^aliiuliue cuitodianl, i|uaei|ue 
. M M* viMmM. nequaa tti cenut rerilcua, 
• iN4« li tn of • pHaa ori;;ine. inlfrta dom re- 
. *i Ifjip iiiirua iapcntorem praliciici agere- 
)v«iMta, NMridM Uttcrii iuiperatoTiia cun re- 
MiMe m M McKecM ct comnodij< ChDtroae 
M Mte HMMkot, MO apurlere iUuai langius HISTORIARUM IV. 13- 185 

noQQto tijg IliQaSv noXmlag fntaxtafijaai XoaQitiv, 7va ^tj 
t^ BaffUfi nayiov ivttv&iv ti tijg tvqawlSoQ xa&ii(fva&il^ iy 
/jt^fia. i^gog y uQX^H^^ov 6 XoaQOfjg nQlafiug ig fiaatXia 
l^inifimv. fiiv ovv avtoxfdtWQ fiaatXuiCig ixxXfjaiav tghjj 
SavyxQot^aag ^fiiga imtfavwg ngoaxvviTtai vni Ta;y nfiafiiwv, 
atwnijg totvw SatpiXivofiivfig tw avviiQltp, xal tov fiaatXiwg 
udnav Xoywv ixd^iatwg anoiidwxotog toXg IliQaaig, o TiSy D 
nQiafiiwv intq>aviatiQog nQomalvwv t(p iaxQVif tov Xoyov, xiv^ 
tiv^iv tovg fiaaiXixovg olxtnQfioig anod^Qnifiivog , twviitwv 

lOXoywv unfJQ^ato. 

"El fiiv nuQu Ta!ir nQoaq^AiOtdtwv ^v 17 illfwaig, tQiafii^ 
ytati fiaaiXiv, ily^iv uv to fAiv nQoatfOQovo xaiQog, o Si tQi» 
nog To ivXoyov , ii Xiyog ti mld-nv , th nu&og tiv iXioif, 
T^r nQoffuaiv tj vnid^iaig, i; avuyxfj to tJjg imxovQiag o^vqqo^ 

ISxoy, ti i* aUiaifiov tj nQtafitia , xalunXwg iinttv, toaovtovg 
il/ov tovg olxtiiQftovg tu nuO^/jiuta onoaag xul TCt^ avfiqoQ&g 
tlxuwauto* inii ii xut tovtwv nuviwv ftttu twv uXXwv rj IliQ^ P 106 
atg iifjtvxtiat, Xilmtut fj (ftXuvO^Qioniuv ix tTjg atjg uQttTfg ntQt'- 
Xtia^ui XoaQofj, fj Mifiovg vno tvQuwtav fityuXfjv uQxriv xo- 

iOtaatQiy/aa&ai. fpatrj i* tiv ttg, iv olia, twv fAtj apviatwg 
fiifivfjfiivwv fivatfjQiu, XvatttXtTv tfj^Pwfiuiwv uQ/fj th Bufiv^ 
Xfiviov xul fjfiijiQov tfvXov ftuxQuv olfibi^ttv ig xoQuxug , fiaat^ 
Xiiuv xat xQutog xul QWftfjv fityuXtjv unofiuXXifttvov , xul uvta^ 
ywviattjf ijav/iu ttvl to ^Fwfiuixov xQuiog xutuXtnuivtax^ut , xa^ a Panide dUcedere, ne hinc tyrtnnici conatof Varami roboiUores evt- 
dereni. Tere inennte, Chofroee oratores ad iinperatoreai adveniunt; 
qii nore iniperatorio tertio die conventu coacto, a legatis pnblice ado- 
rator. silente igiiur consefnu dataque fandi copia princepf legatiunif, 
lacrioiif oratiooem praecondienf indeque imperatorif mifeiicordiam ca- 
ptanf 9 fic differere occoepit. 

**Si«|uidcm ^ ter maxiuie imperator « hominef tibi gratiffinl et xarif- 
fimi petitum adveiiireut, haberet commoditatem tempuf , rationem mof, 
uisericordiae commoveudae vim oratio , occaf ionem argumentum , auxi- 
liofli celerrimum iieccfsitaf , reverentiam lcgatio; atqne ut aummatim di- 
CMMf tot liabcret fortuna noftra miserationef quot habet calamitatef. 
qoouiam vcro com aliis etiam his oninibus Persia fraudata est, restat ut 
vel tua virtus et humauitas Chosroen cumplectatur, vei adeo latum et 
maguum Persarum imperium a tyrannis evertatur. dixerit quispiam, sat 
scio, ex imprudcntibus, expedlre llomanorum imperio Persicam adeoquo 
nostrau itatioiiem diu plorure et ad corvos ire, ainisso regno cnm po- 
tentia et viribus ingentibus, iilof autem quiete, nullo obturbante, quo- 
dammodo puiguefcere tc faginariy nefcienf utique quid ilomauae poten* 186 ' THEOPHTLACn 

uSg dSil^ rh fiij avpotaw tfj ^Pw^aUav SvpufUi. ad yuf tag 
inilQovg f^vtldag r^c nifl tiv x6aftap avptu$itog iilav na» 

B ftotagxl^^ ivvatiw lyicoXndaaa&at , xai ivl nfj6aXl(f xaQdiag, 
Sa^w IjXiog IfpoQn, iu^vvtaS^ai xt&np. ov yikq xu&uniQ xi 
iviuTov T^c ^ilag xal n(>wtti^ ^ifiovlug ivioti nmnoti xuk ttiv 5 
yrjiv unevtfxua^ui , &wti9^it»g ixovaup t^g &POi tutiUQ/Juq xo- 
tuatuaiP, vn* uvS^Qwim t^ fiiv qwdtv Qtvatwv, t^v ii yvoH 
fiip^ uSoxifiwtutatv di& t^v nQog t& x^^if^^^ avwipatv, uXkoit 
&XXofg xvfiigpwfilvfiv ngig xd inlaukov. ovxovv it xul Iligaui 
tov XQutovg xud-uiQid-ilfjauv , fiitupfiaitui nufuvtlxu nQog ixi^iO 
fK)v( xd xfutog* ov yuQ uvi^ituiXfjQivav iffifiovog xd nQuyfAUtu, 
1f ^ tf(kixavtfi tixfl Tov InificUvovtog, wg yuQ XoyiafAwv ovx 

C iaovtui q\Qovtl5ig unoxoitoi, ovtiag oM* ul fityiatui t&v niQi 
tiv xoafiov fiyifiovlui igipavul nov iaovtui tov xvfiiQv^aovtog. 
9 ovx ix BafivXwviiav Mijtoi, ix ii MriSoxv olIliQaai, ftnulS 
ii tovtovg ol IIuQ&Oi wamQ tivl uxoXov^ia iiuio^^g T^y XoX- 
V 211 iuiwv iviutfioviuv ixtfjauvto ; Bti yi ov fua tivl avQtyyi vofuop 
fiikog nviovaji ov^ unuv notiX ti noifiviov, noifiiaiv Ofiov xal 
ulnokoig TtQovntov tovto xa^iattjxi, toiovto ti xui toig uv^ 
^Qionivoig^ nQriyfiuai avfiftaivav q-ikiT, txuvij ii tiXfifiQiwaui 20 
Muxiiovixov nuiiugiov rivog ^ fiuivokig xul nuQukoyog iffiaig^ 

D tixfig yuQ lAkf^uviQog Hcjqov yivofiivog nuiyviov, xul fuxQo^ 
nuQ ^ aitjjg xut ' ilQOiviiuv IkuQvvofiivog , EvQfinfjg xQutitw 

Uae condacere TideatQr. haud enim fieri potett ut una monarcbia in- 
numerabiies orbia terrarum rite atque ordine admiiiistrandi curaf in se 
redpiat, unoque Telut temone mentia« quautum hominum sol atpicit, 
l^bemetnr. nou enim liccbit unquam terrae quoc|ue aupernia ordinuni 
principatibua aiaiilitudine quadam reapondeiitem atacum et unitatem di- 
▼ini primique principatoa, qualis in coelo eat, confequiy cum ab homi- 
nibus natura fluxii et ob propenaionem ad deteriora acquenda mente cor- 
ruptiaaimb aliter alias, propter rerum mobilitatem iocouatantiamqne pro- 
curetur. quocirca etiamai Persae imperio depuiii fuerint, ad alios mox 
dcvolvetur : doce enim ac rectore tanta reruai fortanaruoN|ae moles ca- 
rcre nequibit. nam aicat cogitationea nunquam seiungi a ratioctnatiooe 
poterunt, ita nec amplissima mundi imperia, a quo administrentur« an- 
quam desiderabunt. an non e Uabylontia seu Asayrib Medi, ex Media 
Persae, ex his Parthi quasi quadam consequenti succeaoione Chaldaeo- 
nim opes acquisierunt? ct pastoritium melus uiia cantatum (isUila gre« 
gem totum non facere , opiiiones et caprarios haud iatet. tale quiddam 
et in rebua liumanb solere contin^rere, Macedonici cuiusdam adolescentis 
furiosa ct insipiens cupiditas satis superqae probaverit, fortunae siaoi- 
dem immaturum factus ladibrium Alexander, paulumque ab ea nmulate 
exhiiaratus, de Europac ditlone superbiebat, maris imperium ad se tffi- HISTOBIARIJM IV. 13. 187 

Ififir^vero, ^aXarxoxfaTiiv lyx^iqSv^ xal BafivXmtm Ijfa 
axiqnxQtav uvri/ja&ai, tov T€ *Iviixov x^atovg lyX/xito, jit* 
fivfjv J^ vnaxoviiv ^mlXn, xal ig loaoviov av^avia x^c tt^ 
XTig Ifiiu^TO, ig oaov fiiv ;|f€rrai a^Q, ^Xiov d* otpag raig fio^ 
5 XuAg Tijg fiaQfiaQVYfjg xaTavyd^aiv. iig ivtaTov to xQaxog xal 
fioradixiv Toy vn6 aiXfivtpf x6a§A0V iovXayoiyiiv xaroiffyiTO. 
cuULa TOVTOv d-anov dniafiti fUTd tijg i^ovaiag fj iqi%ig^ xa\ 
nQog Tfjv noXvTvqavvov iig inog ilniXv fjyifiovlav iiaiQovfnva 
ndXiv nQoai/wQii Td nQuyfAaTa* ov niqwxi yuQ avfi(fvia9ai 

10 ToTg aavfAfiivoig nori to ofAoXoyov. ilg rt TOtyaQOvv iiiaifiO' 
ytag ^Pwfiattav niQiaTalti Td nqdyfiaTa f IliQa&v fiiv xad-aiQOV" P 109 
fiivwv dvvdfiiwg, itiQtp ii naQanifinovTwv ifvXa t^ TVQdrvw ; 
afiol^tag ii Ttva xotQaKTfJQa to 'Pwfial^ov mQifidXXoito yivog, 
IxiTfjv anavuivifiivov fiaaiXia twv dndvTWv yrjg imq^avioTaTOV 

15 TC xa\ dhtifiWTUTOv ; fj notuv iiatfiitag dxQonoXiv i^iTi , tov^ 
fjTvxrjxoTug i^ov&ivr^auvTig ; noti ii, fiuaiXiv j Tovg vmQ ii^ 
Maioavvfjg uywvag dQdfAivog onXa xiVfjang nQog n6XifA0v, tuv^ 
T^C nov xfiQivoiv Tfjg vnoOiaiwg; noti ii aoi to t^c ^Qfiaxitag 
xaXAoc wQuiadi^aiTai , it fifi yi iv t^ nuQovn xutQw; vvv ^ 

20Torc nQdyfiuoi Tffv nQoarjyoQtuv xvQwauTi, fj ToTg ditxfjfiaai 
xrjg xXffliwg Ttjv ipiviwwfAtuv xXfjQwar^a&i. t/ ii iiD^ng tovtov 
fiuaiXixwiiQov nuQu ndvTu tov Tr^g ar^g fjyifAOvtug xuiQov ; TOidii B 
%lg uXXfi ToTg ^Pwfiutoig fnyuXuvxfifidjwv d<poQfii) xuTuaTulrj; t/ 

bebtt, iceptra Pcrsica sibt atserebat, Indiae regoa appetebat« Africae 
iagt stti minas inteiUabat, et imperium eo usqae proferre nitebatur» 

3uousque spirabilis baec natura diiVuuditur et solis oculi coniscam ra- 
iorum lucem proiiciunt. ad unicum et tingularem dominum totum infra 
liinam imperium rcdigere concupiscebat. verum cito evanuit eius cum 
potestate desideratio, et in multos doroinatus, ut uno verbo dicam, res 
divisae rursuro concesserunt : naro quod conscntaneum est , cum dissen- 
taneis coalesoere et coagmentari nunqiiam solet. Persis igitur potentia 
•ua spoliatis et alteri tyraimo nationes suas pcrmittciitibus , (|uam, quae- 
so^ felicitatem coiue^juetur Komana res publicaY quam autem gloriae 
celebritatem Uomanum geuus inveniet, si regem oronium orbis regum et 
clarissimum et furtissiroum sibi supplicantem reicceritV aut ad qiuim ar- 
ccm pietatis confugictis, si iufortunatos ac miseros despexerttisY quando 
iandem, imperator, susccptis pro iustitia certaroinibus aruia ad pugnam 
movebis, si occasione modo noii utcris? quando rcligiouis decos novo 
decore coniulabis, si hoc tcropus praetermiseris? nnnc aut iiiclituro no- 
men vcstrum re ipsa ratuni facictis ct confirroabitis , aut iiiiuste factis 
falsum vos iiomcn pracfcrre ostcndetis. iaui vero quod boc tcropore ina- 
^is iroperatoiiuro tcoipus per omiic iroiicrii tui spatiuin habero potcris? 
quaenam huic par gloriaudi umtcria Uoroaiiis uuquam dabiturY tibi au- 188 THEOPHYLACn 

il aoit fiaatUv, t^c ^C intuxitag hixv^v koxai ToTq Vdywi 
TOVTOV aifiVOTiQov ; vvv ifvau iia fttXQag avfifiaxlaq tj^f t/^if- 
rriv ad-dvarov , xat a joTg fiv^lotg dydiai r^ t€ %wv ^QOvxldfav 
antfQff xal Tta Ix^vTif T^g twv XQ^ftdtoiv xaTafioXijg ^Ptafialotg 
/117710V xaTilqyaaTai, vvv iti V^/^C oiQiT^v, vno fiiv tov xiu-S 
Qov ^tjTOVftivTjv , olxovofiOVfiivTiv ii fiaatXtx&g 9 inQayfiaTivTwg 
unolaji , xai xaQndatj t^v aXvntiv t^ifitav novtav ixTog * ov tI 
av yivotro *Pwfiaiotg XvatTiXiaTiQov ^ fitiiiv ti t^c ^OQftiaiov 
xaxiag Ttiv arjv xaTOtxilTW xaQilav. ifiad-iv , H^ wv ina&i, 

C fttj Ttjv ilQ^vfjv fiitXvTTia&ai^ ovx am XoaQ^g t&v naTQtfWv 10 
aitxfjftaTWV itdioyog * ov xXfjQovoftovat fnvd Tfjg ovaiag ot noT- 
iig xal TTjg naTQwag ndvTwg nov nQoatQiaiwg. Ixitvog ivafit^ 
v^g , ovTog vvv iifiivi^g , ovatwftivtjv avT^ Ttjv arjv iviQyiaiav 
niQtayofJtivog , ^g afivtjfioviTv aiaxvvd^aiTat , noXXovg Tr^g iv^ 
aifiiiag xixTtjfiivog Tovg fidQTVQag. ftij xQaTiiiwaav TVQawot, 15 
^va fitj xa^H^ijg to nuQdiiiyfta, fj otyfl to xaxov ToTg noXXotg 
IotI niQiQrjXov, xa\ nQogTag twv x^^Q^^^ i(fiaitg ^ TcSr avd-QW^ 

' nwv xa^iaTtjxi tfvatg, ivaavdywyov nQog to xQitxTov t^v OQfi^v 
D xixrr^fiivrj ; ixfjx6afiiv xal tov TVQavfov nQiafiitg log vftdg itU" 
nifttpaa&at , VSitv xotvwvhv a^iwvia tov oidiy ^iixtjxoTa tov^ 
nXfjftfiiX^fiaTog , viWTiQiaaiTi itanoTtjv fttTi iQanitov ftovo^ 
vovxl ao(ft%6fiivov. ov t/ av yivotTO 'Pwftaiotg aiol^oTtQov Tf xal 
intvxT^TiQov ; noiav ii aot nioTtwg xQtjnTia vnoaTfjQiauTuTg 

tem qoodnaiD pignos aeqaitatis ac bonitatis toae apod onmea gentea boc 

uno csse queat augustiusY nunc sl opem modicam tuleris, aeteraam pa- 

cem redimes; quaeque mille praeliis, curis infinitis, profusa innunierabill 

pecuiiia nondum a Komanls effecta sunt, ea nunc per an*yni tui ▼irtutcai 

ab alienis temporibos requisitam et abs te pro dignitate imperatorim 

impensam ac dispensatam nullo negotio assequere, quieteqoe omni moe- 

rore solota citra laborem perfmere. quo quid llomanis utilius accidere 

possitV ne quid mens tna Hormisdae improbitatem in filio reformidet ? 

docueront eum mala sua pacem non aversari. non est sceleram patria 

sui soccessor Chosroes: neutiquam enim cum facultatibus etiam institii* 

torum pateraorum hereditas ad filios pervenit. ille malevolus, hic bene- 

▼olus, tnam beneficentiam pro divitiis ac fortunis suis circumferens ^ 

cuius memoriam deponere, cum pietatis erga se tuae testes adeo multos 

habeat, erubescet. ne dominentur tyranni; ne qoo modo exemplitm pro« 

ponas, multi siquidero muluin facile aeniulaiitur, et propter deterionias 

appetitiones natura humana ad meliura dilTicilc impellitun audiyimae 

et tyrannum legatos ad vos misisse, et iniiocentem delicti sui sociam fa* 

cere voluissc, dominumque cum fugitivo pariter res iiovas molitom n»» 

ouiter doccre conatum quodammodo; qua auditione nihil Romanis in- 

'liguius aut fugiendum magis. quale porro fidei suae apud te fonda* fflSTORIARUM IV. 13. 189 

vnoax^totv o (AiytoTti^ ayvmfioavvtjc Vywv vnoS-iaip xal xari 

%&¥ ive^iTfjaapTtav avarfjadfiivog tfaXayya, o naaav Idlav ko* 

xlag m^flaXof^ivog , 7va iianovtiv ftfiiiv ^dixfjxora fiuoiXilas 

xadtkri ; ov nltpvxi xaxlag vno&iaig tfiXlag Siaaw^av vnoaxiOiv. 

sdfiXoaoipog ivag^ig xal to nigag il^ii nuvrwg uavfiq>ogov* joTg P 110 

cnigfiaai ydg ^ fiXuarrfaig ovx ivuvxlav i/H xtiv ngooiov. ioh^ 

goig dyxiijTQiviiv xo fitj dixuiov Yawg 6 Bagdfi iyjrngrfainv* dXXd 

xax&v uSwga dtZga xovx ivr^aifia ijxovau jov Xiyovrog jwv nag V 2it 

vfuv Inl xofi\pila ao(fwv, ovx oldi nagoivlag fnad^og xagnOj^ 

iO a&ui jr^v dnoXavOiv, ovx oJdi xigdog ddixiug (pvofnvov avXuJ^v 
dfiiia^iXfjjov *x^iv ytiigyfjfia, ng)v ydg fj6vvai, XvmX, xul 
ngiv nfgi&iX^ui , ngog dviuv ixxXivn * il^fxiigrfai yug rwv igu- 
atwv ngoauq»uigovfiivu xul S fitj xuxwg ng ixTr^auTO* ^fnTg ii ^ 
rijv IMugTvgwv noXiv dvTunodwaofUv , t6 tc ^ugug ngoTxa 

IS noLgf^Ofiiv , Tov Ti noXffiov Tuqfj xud-idgvaofuv, dnofiia^oi %tjv 
ilgr^vrfV olxod ofti'jauvT ig , Ttj t« lAgfuvia ;^a/(»Civ ilnovTig , ii* 
^v 6 noXfftog rfjv nuggr^aiuv dvajvxwg ToTg uvi^go roig fjvTvxfjai. 
jfttl ii fitj Tfjg dvuyxfjg inul^iu tu iwgtjfiUTu nnpvxiv, dXX* ovv 
TovTo xuXXiOTov ioTiv f,fiTv , To fiiTgif <piXoao(piTv Trjv inoaxi^ 
civ , fj fuyuXuig inuyyiXiaig Ttjv dxo^v ixXinuvuvTug Trp dnXi^ 
aiOvgyffTfp tov avftniguafiuTog d&uvuTov Ttjv diufioXrjv iniq>l^ 
Qiad^ui , fttydXag xuxwv dfpogftdg Tjj rrjg ligfiVfjg iavangov ivi^ C 
l^in xaxwg d-fjaavgiaavTug, txavwg vnig tov avvoiaovTog ^Poh ■lentQiD promissis sobstruxerit , qni extreroae ininuitatif convincitor et 
adTcrsus bene meritos coBparayit exercituoi, qui omne malum facinus 
est autfus, ut immerentem dominuro regno spoIiaretV non consueverunt 
unprobi, ut amici, servare promissa. principkum fatuum fiuem quoquo 
penitus inutilem sortietur: quale enim semen, tale germen. donis for- 
tasse Varamus iniusta impetrare coniendit. aiqui improborum dona non 
eise dona nec utilia, audivi quendum dixisse de vestris scriptoribus, 
quos elegantia ct festivitas orationis commendnt. non sentit fructum to- 
luptatis amcntiae merces, nec lucrum sulco ioiquitatis enascens absque 
pocniteiitta colonem dimittit. nam priusquam delectet, coutristat, eC 
priusquam demulceat, moerore aflicit. abeunt eniro a cupidis, simul 
ablata, etiam quae non malis rationibus quaesiTerant. nos autem ftlar- 
t^rropolim restituemus, et Daram gratuito reddemus, bellum nulla mer* 
cede composita pace sepeliemus, Armeniaque cedemus, cuius causa bei- 
lom tanta licentia grassatum est. quodsi maior est necessitas nostra 
quam ut ei baec dona respondeant, tamen hoc vobls summae iaudi erit» 
noderatas potius promissiones saptenter amplecti, quam magnis pollicitis 
delinitos (ini imperfecto labem perennero aspergere, et non levcs incom- 
modonim perferundorum occasiones bona in posterum pacis habitudine 1 190 THEOPHTLACn 

fialoig tt xa2 IliQaatg tt9rolel<{^/f oi. il dt rt twv ivtAiartgtov 
nafiltai, cvpig, i fiaaiXiv, ti Xnnofiivov, noXXit yuQ uni 
tfig aytatla^ tiv XoyiOfiov anodiSQuaxitv qnXit* ovk olSi yuQ 
avayitfi ftiXhrig avf^^iad^at tj (pQovtliog imfioXuTg nud-aQyjiy atl, 
itanoQ&fiivovafjg Toy vovv tiZ taQa^ff tijc avyxvQi^aitag*^* 5 

D 14. Tovton^ 01^0» itaXaXfi^ivttav vno twv nQiafiitav, 

ttal tfjg a^tdaiaK ti ntd-avov xai Int/aQt xXfjQwaafiivfjc tfj ivQola 
Tov X&yov , ino ti tfjg fiovXrjg xal to0 avTox^MTO()OC ioyfiatU 
(f Toi intxovQfjaiiv tiji XoaQOfj *Pwfialovg , tfo ii BaQUfi xuQta 
xofAiifi naQaaxivd^aS^at noXiftov, avii^iov jiativtiog a^/^clO 
Tov avTox^ceropoc xQtvavtog onXa toTg uiixovai naQfyja&ou xal 
nQOxivivviviiv tov ^i^ xaXov itu tov o}'xoy tijg vnoa/JaiOKt ^o^ 
^pMftatovg ulayjatfjv uvaii^aftivovg vno&iaiv u&uvutoig ovitiiCi 
dtu navtog aTfjXitivia(yut. ti fiiv ovv tov ioyftutog in* ixilvff 
P 111 ^ h^^iQfj' ^^Q^ ^o fiaatXiiov uatv i'ifj/Ht6 ti xul imnoXa^i * ^ri/i- 15 
Tiraroi d ' 01 nQiafiag iiaq^Qr^aavtig nQog tov KatauQu xul itoQOtg 
itaxoafifjO^ivtig fiuaiXtxoig iv yQUfifiaai to naQ& tov fiuaiXitog 
anofiQOVtat tlnffftafia. ini tovtoig ii Toy re Sufiiv xai XoaQO^ 
niQifyjv , Tovc TC ffXXot;^ ovg tjifj nQotiQOV xutu roy Totf noXi^ 
fiov xuiQov iJQfjxii To *P(0fiuix6v, uvJoxQaxdOQ ig XoaQor^v SftaS^ 
xoXg nQiafiiaiv il^uniatiiXiVm o ftiv olv XooQor^g ra iv ti^ fit^ 
fiXJtf taS KatauQog ituvuyvovg, trjv ti t&v *Pa»fiut(ov ayaaOiig 

7. iioota Exc; iivota IP. 8. nal add. Bxc. 19. to»^ 

dilP. 

qoati in thesaanmi collectai habere. qtild Romanii iuxta at^ne Perffla 
profoturuB arbitrarer, aatia a me demonstratum est. si quid aiicuiua 
nomenU praetermisi, tu id per te, imperator, intelliges. multa enin 
nnxii cogitationes fugiunt, curo necessitudo roedita<ionis impatiena sit, 
neque incursanti corae aemper obtemperet, ubi accidcns quippiam ncn* 
perturbatam alio avocarit." 14. His ita dictis a legatOf cum orationis grayitaa 6dem et grt- 
tian petitioni conciliasset, benevole a senatu imperatoris Chosroae auxi- 
lium et in Varamum maximum gravissiroumque bellum decreto sancitur» 
quod Latino imperio focdum iuUicaret imperator arma sceleratia aanuui- 
nistrare, et propter magnitudinem promissorum pro turpitudine propu- 
gnare, Romanosqne ignominiosissimo auscepto negotio scmpiterna apud 
omnes infamia flagrare. decretiim igitur illius dici per urbem imperato- 
riam omnium ora per?agabatur. ad Caesarem die quinto introducta et 
muneribus ornati diploma auferunt posthaec Sameu, Chosroperozcn, 
alioa Item a Romanis belli teropore captos ad Cbosrocn cum legatia re- 
niuit. Cbosroea iibello periecto virtutem Uomanorum auspicieua, Uie- HISTOBIARUM IV. 14. 191 

• 

ufiTfjp, xijp §ii¥ 'lif&v n&kt9 itajakmuiv Sfia KofnmiXif /^ 
Kfararantrap %i Haxv &fpUt%Om fuxgov rt vaufov xal i j^g 
MiXiTfiinjg 9r^«rrctfc {^ofnuavig i* GQa ovrog) fiuaiXtxuTg Ino^ B 
^xoug yhixoi nqig XoaQitjv , og nfig yhog awfjnxut t^ fiaat'^ 
BX^ MavQixltf , Ti^ TifjL^v Uqtvg, T^y ii niQi %ip filov xara^ 
amv^v liQiihiQogj tiv Xoyov ifiig, Ti^y nQa%w Ta/ig, t^^v 
avftfiin)Xtil9 Iftfpfor/atatog» awilnito J* aittf o ti rgtiyo gtog 
o tfjg jimoyjUiv tov Uqouxov iSfjyiWfiivog* idolli yu(f xal tovto 
%^ fiaoiXiT, xol xatiqoha n^ig t^v nQol^iv o Xoyog. naQayt^ 

tOPfl^fvtig yovv ol U^iTg Ig JStavatuvtTvav ovtTiV Xoyoig xai iii^ 
Qotg naQffyiqaw XocQifjv, Imtiiing IXnliiov i&VfiOVfiivif ita^ 
ti^ifiivoim h fiiv olv XooQOfjg uva tfjv Nlatfiiv nQiafing anl^ 
atiXXiv, ivofitfiv^axiav nigaug trjg ivvolag trjg ig ti fiualkuov O 
yivog, nuQuxiiX&v ro; ^nltf tf^g nuguiviaaag tag ov iiT tvQuv^ 

15 V09V tiovaiug uvixio&ui xaJ xu&vfiQl^ttv vifiov iQxaTov ira2 na- 
TQiOv, xaXtag yiyfjQuxota tfj IliQafav fiaatXilf xiti fifjii noti X tlS 
T^ vaatiQif tfjg xud-uiQiaaag imviyxufAivov ro uiixtfiov. t^ 
ii BaQUfi Ind xataifjXov yiyoviv tag itiotad^ ftiv o XoaQo^g, 
Snmg ti ^PwfiaTot (ftXofQivotg aitiv iviH^avto, ti i* avti xal 

20 naQ& tov avtoxQtttOQog ita twv nQiafiitav tafioXoyfjto, nQiafiitg 
S^ififlfiv^ a^iiav tiv avtoxQotOQa fifjiufi&g tuTg XooQiov ti^ 
XOLiQ ImxovQiTv, iuaxvQtl^ifiivog Nlaifilv Ti niXiV naQuitiivai 
^Pwftulotg xui t& SxQi TtyQiiog notufiov. o ftiv oSv BuQifi 
TflvaXXiag inXavuto* ov yuQ oTig t* ^v itu<p&itQitv TJ^y.Tov fit^ D 

fSatXiiag oatitfita^ ov noXXoug ii fjftiQiug xui ti aofiuQiv tioy'^ 

rtpoli rcllcU m» ani Comentiolo Conftantlnam petit ptolo poft «t 
Melitonei praeiul Doaitianus, genere Maurlcium attingeoi, et cum ho- 
sore aanctua (sacerdof) tom vitae inatitutu saDctior, fcrmoue fuoTii, 
OMtione folert, consilio prudentifaimuf, auctoritate imperatoria ad Choa- 
roeo contendit; quem Grrgorioa Antiochenuf antiftea comitatur: nam et 
boc imperatori placuerat, et voluntati eiuf re fntiffiebat. hi Conatanti- 
ingrcffl alloquio et donii Choaroen cunfolantur, afflictumque nd 
aperandum exfuscitant. ia l«*gatof Ij^ifibim mittenf, Perfif memo-*' 
yeterif beucTolentiae In genui regium redintegrat, lenitcr eoa ad« 
Boneni ne tjrannicam potea tatem patiantor , ncve autiquam et j>atriam 
legem, ouae probe in regiio Pcraico fenueriC et nunqoam iunion regem 
Toterem loco niovendi iuf permiferit, cum insolcutia abrogent. Varamua 
mt Choiroen aervntum et n Romanif benignc exceptum didicit, idqoe 
ipforo ei imperator miffif legatif confessuf eft, roifsif et ipfo legatia 
rogat ne inclinatam atque iacentero Chosroae fortunani ullo modo resjii* 
mt, pacifcenf fo Nifibim, et quantum cfset inde locorum ad Tignm, 
Romanii dntnrom. icd failebatur multum : nec cntm poterat impcratoria ( 194 THEOPHTLACn 

P 113 /i€<C tiiyakag xatinofifiglaarra, ytvotiai ih KmffnanTim r^ 
yrdfiipf fjiitaKoaiATiaayxiQ. o Si nohovxpc vni Xoegoov Xtnap^ 
^iig TaTg inoax^otai f xal jaTs iXnlai x^f^^^ifn^og ndrra, &na» 
aav jiqafitav rac n fifxQ^ TtyQtiog notafiov ngic '^i^ XoaQorp^, 
wg iauv ilmiv, fHTattdtjaiv. oi ii t^c Ma^fmv ixffUvotS 
noXiwg, xattoi tijg noXioQxtug vni^PwficUwv iniatatavatig , roTg 
iv naqafiiatif tov Xoaqoov nQoatayfjiaai nu&tivtot nwg ytvofn^ 
voi ovH iStdoaav T^y n6Xtv'Pa»ftatoig, &XX& xai fioXa xagtiQwg 
avtitdttovto» totyaQOvv Src nataqaaQog navovQyiav yiyoviv o 
XoaQ6rjg , /tofnttavog Xoytaftov dyx^ota ivanatafAaxritov ivti* 10 

B atQatfvaag fiovXtiv tov IliQatxov d6Xov itariv nofjtfpoXvymv inqiV' 
amg itaXvn th vnovXov. futanifixpaftivog y&Q wg lavthv tovg 
ii^ioXoywtatovg twv mQttfQovQoivtwv th noXtafta, ovg fiiv vnr'» 
fito Xoyotg , ovg i* tl^faviTto toTg iwQotg, avafttfiv^axwv trj^v n 
rtav ^Pwftatwv imataalav iaxitfiirrjv tij n6Xit , t6v ti XoaQOfjv 15 
tijg Tot; fiuatXlwg imxovQtdg ieifuvov, t6v ti BaQOfi iftfplfio^ 
Xov niQtxilfiivov tvyjiv. xa\ toaavtijv iJyj^ 6 X6yog t^v ivva^ 
fttv dg itaiQidTJvat taTg yvtoftatg tovc trjv MaQtvQOiv noXtv xa> 
ttx^vtag ixiiv aixovtt dvfttf* Ihtw yuQ fioi vvv tfjg ixitvov yvw^ 
ftrjg ^wyQutfog ofirjQtCflvaa yXwtta. xa\ irjta tvvovxov Toiy iig9^ 

C TJ79 fiaatXixijv ioQvtpOQtav avvtitayfitvwv avtip tov xo^^oiora- 
roy, ov nQain6aitov it&tatat ^Pwfiatotg anoxaXiTv , uvi rrjv 
MaQtvQonf n6Xtv i%lnifi\ffi, noQaxtXivofiivog IllQaatg th iatv 

fO. xnv deeft IP. 

fobBliiMo copiaf Intenexenrot, imnratati aniinii Constantioam procedont. 
praefectoi autem Nif ibenus ponicitaUonibus Chosroae inescatus , et apel 
per omnia gratiftcans, universam Arabiam omnesque urbes ad Tigrim 
Qsque (prope dixerim) Cbosroae transcribit. caeterum qui Martyropo- 
lim adversus Roroanos tuebantur, clandesCinis Chosroae roandatia morea 
gerentea ac deditionem minime factentes, Tiriliter admodum viro propul- 
sabaat. proiode ubi astute agere Chosroes deprehensus est, Domitianoa 
•oierter ezcogitatum et labefactatu difficile consilium nequitlae Persicae 
opponeni, tectam fraudem bullae instar exsufflando disaolTit. accersitia 
enim ad ae praecipub de praesidio, quosdam verbia Inducit, quosdam 
donia pellicit, eos et Romanorum urbi capiendae insistentiuro et Choa- 
roae iroperatoria aubsidio indigentis et arobiguae incertaeqoe fortonao 
YaBomi commonefaciens. ac tantum iraluit Domitiani oratio, ut scntcn- 
tiia discordarent praesidiarii yoientes nolentesqoe: liceat enim nunc mihi 
eorum aensum Homericis verbis depingere. quocirca eunuchnm, satelli- 
tum regionjm principeffly quem Romanis praepositum vocare mos est, 
Martyropoliffl mittit Chosroea, hortatarqoe Peraaa oti iirl>effl tradant et fflSTORIARDM IV. 15. 195 

xaraltniTv xal mfl r^ Ntatfitv uyQavXH^Hr&ai. ei fiip oSv Wq" 
eui Tov PaciXfwg Xoa(foov fiitafiaXovjog %^v ypdfifjv anoviikg 
fiiTtk Twv noXiOQxovvTOfp awd-ffiiyoi Tfjg noXiwg i^iXfi^oar. 
Ttahf Totvw fifiiAOvwv Ig KoivaTavttvav ^xovTiov, wipdTj xal 3/r- 
STog ixitvog avafiifity/iiivog avTotg 6 t^v MuQTvfwv n6Xtv*0(f^ 
filadtf Tto IliQawv paatXiX naQaa/ofnvog SoXtf, o fiiv ovv ^o- 
fUTiavog diiOTitXuTo Xoa^oti wg ov^ ^OiOL iig iviQyhag xal *PftH 
fiutovg tityxiiQii uviyofiivog uvS ^ig ngoSoTOv nolXik iig *Poh 
fiuiovg xaxu StavvaavTog , dvafttftvi^axafv wg xal t^ BuQ&fi ifU 

\oXog SiTTug yiyivtjTai, xal fjxiOTa avvoiauv uvTtp m^l noXXov D 
noiovfilpw uvSqu naXafivaTov xal &niaToTaTOv , fiti nov yi Ttk 
^Fwfittitov nXi^d^i avoTgafpivTa avTov Xooqoijv xal tov SiTTuv 
Sittxif^oovTUi , xal tJ %r,i iywviag tw BuQUfi Xufioi uvunavXar. 
inl TovTotg avviSwv 6 Xoafotjg , xal t6v naQovra xaifdv xoXu" 

15Xf/aic anonQtuftivog , ixSoTov KofnvTioXfp SitTav xa^iaTtjai. 
ievTiqa S* ^fiig^ 6 OTQUTrjyog in* oipiOi Tot; onXirixot; aixioufit^ 
vog T0VT09 T^ nvq\ naqtSiSov , xuTuv^Quxivaag Ti TuXg (fXo^X 
ilxfjv Toiy fifiUQTfifttvwv Toy Sittuv iiainQUTTiv. o ftiv ovv ^o- 
fiiuavog iiQonpinwg ig tu ntQl t^v uvuXippiv tov uattog Sano^ 

2i)PitT0, &g ivijv ig tu fidXtaTa, Tovg Tt awofioaufiivovg ToXg 
fiaqfiuQOig 'Pwfioiovg ig r^ Toif uoTiog SiXwaiv KofnvTioXff Tra- 
fftiiSov T^ otQutTjiytf. TovTwv Toiwv oiiug vnoa^rpfiivwv Sixag P 114 
Twv XUT& Tfjg nuTQiSog SiumnQayfiivwv avtoXg , o iiQii^g t^c 
awtfiQiag t^v ioQTfjv iyxatviljwv Tfjg noXtwg nuvr^yvQiv Ti ToXg 

25 xoJlAiyijroic avoTfiaufiivog ftuQtvoiV, inl TiSy fififiUTWV twv tK^- 

Nisibin coneedant. Perite Choiroe immotato, pacta conventa com ob« 
suleDtibas ineiintef oppido excedant. ducibos ipsis Constantinam intran- 
libns, inter eos etiam Sittas, qui Hormisdae Martyropolim dolo prodi- 
derat, appaniit. Domitianus Cnosroae denuhUat illom adversus Koma* 
nos de se bene meritos iniustum yideri, com proditorem, deqoe Roma- 
ais ita meritum ut qoi pessime, toleret, admoneni eum Varamo qnoqua 
aaiicom fuisse, et hominem pestilentissimom perfidissimumqoe benefactio 
sQis male gratiam relatumm, ne forte coeuntes Romani ipsom et unn 
Sittam e medio tollant, bellumque com Yaramo terminetnr. ob hanc cao- 
aam prodens Chosroes, et opportonitatem temporis praesentem obsequio 
csBeadam ccnsens, Comentiolo Sittam addicit; qoem ille postera luce ia 
oflmium conspectu flagris cacsum rogo tradit, et flammls oelictorum poo- 
um» ab eo reposcit. Domitianus igitor, ut sacerdotem decebat, et quan- 
tam maxime poterat, pro urbe recipicnda laborabat. at Romanos, cjoi 
•d urbem occupandam cum barbaris male conspiraTerant, doci tradidit; 
qoibtis pro scelerate contra patriam perpetratis commerito sopplicio mul- 
tatis, episcopus festom diem partao salutis dvitati instanruii, martyri- 196 THEOPHYLACn 

Xuiv rijg ixxXtjalag ytvofuvoc:, nanov/l^wv Safia xatviv Jtf Xft" 
CTTfp Imvixiov, rotg wal rov xaTixxXijaiaa^ivTog XaoS ToJf md 

B 16* ^^ Ovx iv noXffioig fiovov xalavfinXoxaTg xal Ixxi^ 

$«Ti xaTg adXmyl^iV o Ju0\S iXaXa^ti, aXXik xal Iv ivarjfiM f^fiffaS 
ioQTfjg T(f inl nuvrcjv aaXnl^ti d^ew. nQinn yap xal noXifnxoTg 
o^dvotg ifiviTa&ai d^iov* agyjaxQdxfiyog ydg ovjog Ixjd^iwg 
xgajaiog t€ xal dvvujig iv noXifioig nQiafttvijai» xai «£ (ov ^ 
ivdoxr^aig nirfvxiv , iVa nov ndvrwg nQOiXdiTv xal jf^v aiviaiVm 
iivji, xal fffiiiTg jaTg vntjjaTg dXaXdl^fafiiv adkmy^i , jaTgiio^lO 
polaig (ffifil, ov xiQativaig, wg ^lovdaloig vivofjio^iTfiJai* ov 

C yaQ aXoywv fitXiai iid t6 na/v jtig diavolag yiQalQnv ^fnTg d^iiv 
nQoaijdxdr^fiiv. avajr^aiafn^a yovv ioQjffV fi^ V(og jmv xiQU'- 
j(av Totf dvaiaavr^Qlov xal fiovov Si^xovaav , dXXd fii/Qi Jr^g avia 
UQaQyJag avTov Toi; d-iov , rig dQyjiQivg itg tov alwva xajd T^y 15 
Tcc^ii^ MiX/jaidix o ix itl^KZv t^c fuyaXwfTvvtjg xa^^fiivog xa\ 
iaji xai ivofid^ijai, j^ ovji yuQ iv pQa/Jovi xQdxog inolriaiv, 
oQff janavwaag (fQvdyfiajog, xa&iX(bv uno d-Qoviav ivvdajag, 
xal ndXiv ajrfXuivwv inl Jtjg BafivXofviag ju fiiyaXiTa jov nviV" 
fiujog* iovXaymyovvjai yuQ XiovJig , xa\ iQaxovjig dnonvlyov" 20 
jui, xui BtjX xal Mid^Qug uviQanoii^ovjou , xal fiuXaxiviJiu 

D nvQ, fiffti fiaQjvQOiv iad^jog JVQavvfjaui ivvdfuvov, ini vu^ 
(pd-ag xa\ mTJtjg d(f^6vwg xujaQiivofUvov. ndXiv iil^td xvqIqv 

basqne praeclarif victoribas panegyrln siva celebriUtea instltQeiif, « 
•ablioii ecclciiae suggestu, ad gratulandam Christo victoriam canticam 
noTum cantans, ad populum congregatum ita disseruit. 

16. *^ Non in bellis tantummodo atque in praeliis et congressiboSt 
sed etiam in insigni die solennitatis David deo altissimo tubacanit: de-> 
cet eaim bellicis quoque instrumentis collaadare deum, qui primarius ia 
pugna dox fortisque et potens in praelio colitur; et unde natum est de- 
cus, inde laudem quoque procedero plaue oportet. agitcdum, nos qao- 
que tubis, quae inteUigentla percipiuntur , clangamus, animis, inquaoi, 
non corneis tubis, quemadmodum lex ludaeis pracscripta requirebat: nec 
enim nos, ut illi, propter mentinm hebetudinem animantlua brutorain 
meDbris vencrari deum iussi sumus. constituamus itaque diem loleiineiB, 
Don usque ad comna altaris duntaxat, sed usque ad coelestem hierar« 
chiam pertinentem, cuius pontifex in aetcnium, secundum ordinem Mei- 
chisedech, sedens ad dextram maiestatis dei et est et noniinatur. pro- 
fecto potentiam fecit iii brachio suo, montium fastum bumUiavit, et de-> 
positis de sede potentibus rursum magnalia spiritus super Babylone omni* 
bus prodidit. subiguntur enim leones, et dracones suCTocantur, et B«l 
atqoe Mithras captivi abducuntur. flaccescit ignis, et quanquam naphta 
ac pice largiter imbutus, ne vestem quideffl martyrom adarere potest. HISTOMARUM IV. 16. 197 

Innlr^ai ivra^tVf inuQfTHOC xaraiiatTwaa XaXiaixfjg , avx Iv 

Toi/ip aXX* iv ovQavip t^v nQoayoQivaiv YQUfovaa. xal diatQft'-' 

THf BafivXdvia axfjnxQa, xal vfiQiarfi^ xaTupukXnat d-Qovogf 

xoXndQoivoq ffaaiXtla avatiXXsiat , xal Ti^axat ndXiv io lanit^ 

Svovfiivov xal xQarvveTut ro vixiifuvov* ndXiv tijv axtiQuv noXiv 

Std Tov noXtfiOV wg fii]TtQa Ji* tvTixvluv iv(pQuivofiivt]v taTt 

^idaaad-at» fttiSii^ u^nty^iaO-io Tijg fiaatXtxTJg TavTtjg navr^yv^ 

Qiwg uva!^iav laOTfTa. ndvug Tjj xa&UQoirjt toS /Siov Xiv/jt" P 115 

fton^wftiv , ^va ft^ avd'Siov Tijg tvio/Jag Tfj ywxfj ntQiPaXovTtg 

iOoToXtafta ivd^tot giavujfjLtP TTjg fAtTuXtfXiJiwg xal Ta axoXov&a 

MaToxQtOwfiiv Tijg anoTtvl^twg. lyxaivil^ov , noXig dyaXXtdatwg ' 

iixu yiiQ aov ri tfwg^ xai ii io^a xvqiov ini at uvaThaXxt. Tudi 

§101 Xeytt Ti nvtvfia to Hyiov, xal Ttjv inayytXiav uand^oftui, 

xai 17 vHv vniQ t^v nQOT^Qav q^aidQoTr^Ta do^a xaS^iaTr^xtv* ov 

tSyuQ S^ftovg ftuQTVQWv Iv TOig tfinQoai}tv xa\ nQtafivTiQotg /qo^ 

rotg ixixTfiao , naaav uTQunov xat XtwfpoQov. twv awv Xayovwv 

intxvftatvovTug. inttfavtaTtQa aot Tijg iXwatwg fj dvdl^tv^tg' B 

^v fvLQ txXiif/i ioXog, vvv qiofiog dnlSoTo , xai ^v fiaatXiwg fiuQ^ 

fidQOV navovQyiu xaxwg antavXtjai, vvv iniq>avtaTdTtj SovXa-' 

^Dywylu xaXwg dvTiSiSwai. TavTtjv oixhrjg iaTuXftivog vftiv, w 

fMaQTVQig, nQoatjydytTo , avfifid/ovg iXia&at dTjQWfitvog, ovg 

uvTi&iog To nQOTtQov ovx inQiafitviVf il^ unoTtv^twg StSu/&tig 

T^ ivaifiitav , intl xal 0uQa(b ndXat fiaaTt^ofiivog tj vov&i- 

iternB dextra doDini fecit irirtoteiii, coniprcsftitqiie spiritos Chaldaicon, 
Don in pariete, led in coelo praedictionera Bcril>ens; et dividuntur scc- 
ptra Babylonica, et thronus insolens deiicitur, et regDum temuleuttnu 
contrahitur; et qnod bumiliatum erat, dcnuo hoiioratur, et quod ▼ictun 
erat, corroboratur. nirsus sterilcm urbem propter betlum, ut matrem 
ob filiorum multitudinem laetantem aspicimus. nemo yestem hoc pane* 
^rico festo indecoram induat: omnes vitae morumque candore ac puri- 
tate candidua gestemus habitum, ne si animam secus quam regale con- 
TiTium deceat con?estiverimus , qui ad id admittamur indigni iudicemur, 
Ct his damnemur quae ab eodem eiectos consequuntur. renoTare, orbs 
exsltationis: yenit enim lumen tuom, et gloria domini soper te orta est. 
haec enim dicit spiritus sanctus , et proiuissa amplector , et qoae nunc 
cM gloria, priorem claritatem superat. liaud enim populos martyrum 
aaperiore memoria possidebas, omnem semitam et compita tuorum yisce- 
nim inondantes. plus tibi ad gloriam proficit ita liberatam quam ita 
captam esse. quam enim dolui subiugavit, nunc roetus restituit; et 
«oam regis barbari calliditas improbe pro spolio abstiilit, nunc iltogtris- 
aina receptio probe rependit. hanc tamulus yester missus yobis recon- 
cUiayit, o martyres, sodos sibi conatos adiungere, quos dei adyemurioa 
noa roguMt, ex infelid sacccisu pie^ten doctoa» qoonian et eEO0TAAKTOr 

ISTOPiaN 

Aoros E'. 

THEOPHYLACTI 

HISTORIARUM 
LIBER y. PONTANI ARGUMENTUM. 

ri) raramvM re eum ttiM deliherata eopiae advermuCkoeroem m 
diversa loea deetinat, Nieihi eonvieiie ineeenhir. Zadeefratae mm- 
tii pcsfjflie ihidem aceepti ad Choeroen tranemittuntnr , qui in adverea 
fortuna Sergii martyrie opem, eum promiuione erud» aureae, ImpiUie 
dietinetaey tmplorat. Zadeepraten Ro»a$ a SaUhone impulnu etratege' 
mate quodam interficit, (2) Zadeepratae caput et epoUa ad Choeroem 
portantur. Anathonum mimi ducem oeddunt^ eaput eiuadem Chooroaa 
trangmittunt ; qui religionem Chriatianam praedicana^ Mauriciofue da 
oecundie rehue eui» eignifican»^ auxilium et pecuniam mutuam pettt» 
Comentiolu» rogatu Choeroae ahdicatur, cui JSarte» ip»iu» ttipator ni6- 
etituitur. (3) /Vartet cum Romano milite et Chotroe Per»idem ingre-- 
ditur, Cho»roe» res acclamatur^ a Dareni» honorifice excipitur, Amu- 
tiani anti»titi» oh ingre»»um iUiu» in templum minae, veniam pctit rwr. 
templo eiicitur, munerihu» regii» a Mauricio omatur, Per»ae Varamo 
deeerto ad eum de»ci»cunt, Daram oppidum imperatori donat, lega^ 
tum eiu» muneratur imperator^ ip»umque fiUi appeUatione eohoneetaU 
(4) per Singarum Choeroae advereu» yuramum delecta manu», re co»- 
•pecfa Faramu» ad pugnam exit, procedit ultra cum auxiUi» Cho»roe», 
Domitianu» miUte» ad fortiter praeUandum atque ad mortem eontemnea-' 
dam egregia ooncione inflammat, (5) miUtum pugnandi ardor. Choo^ 
roae cuetodia Bomana attrihuitur, ex Jrmenia copiae exepeetantur, 
Choeroe» manipuio» vire» ho»tium exploratum dimittit. Bryzaeiu» dua 
Per»a a Roauini» eaptu» aurihu» et na»o muUlatur, Cbosroe» proope- 
riUHe 9ua lactuM du/eaa BmaauM a/Buit, duce$ Bomano» atquc Peru» PONTANI ARGUMENTUM. 203 

amvivh exeipiL adductua imier ept$Uu BryzaeiuM iUuditur et interfici^ 
tmr. hilttritae epuUmtium, (6) Mebodi$ nuntiui ad praefectum pry^ 
tanei de commeatu etpecuniii aufflciendii, The$aurorum cuitodia fuga. 
SeUudae conditor. Eupkratii dacriptio. Mchoda Selcuciam uoctu ir^ 
Tumpemi eaediihu pnmiaeue granaiur. Ctaipkontei fama conterriti <2e- 
ditionem decemunt. Antiockiam Penarum condidit Choaroa. luatinia-' 
nua eidem regiam extrusit. Mehodia Antiochinm Uttcrae. (7) epUtola 
mmUne Homanorum ad civa Antiochiae Penidii. fugitivoi et Faratni 
factionem poicunt. in ducem et dedititioi animadi>eriunt. ludaeoa quo~ 
que tyranni admini$iroa irucidant. qua oecatione in Pcnidem eommi' 
grarini ludaei^ eorumque aculeatior vituperutio. AUxandriana locu» 
unde dictua. (8) irantitum Jluminia Komani pracoccupant. unde auda^ 
eia Varamo, eiua apecuUiiorea eapti rcm produni. in Amiscaoa irru" 
ptio. ad lacum Varamua Uomanit oeeurrii. aine pugna aititur, Nar-' 
aa loannem monet ne aeparatim eum Penia in aeiem dacendai, 
(9) ChoMroea nuntiia laeiiaaimia afficiiur. exereiiua tra in unum con~ 
iunguntnr. Choaroa ei Varamua quatiium exercitibut valucrint. Va,- 
rami inaidiae paient. harharorum damora ei iumuiiuaj Homanorum 

ftia. ad praeUum acia diapoaitae, barhari in montem ponfugiuni, 
craarum iemeriiaa. (10) Varami fuga ad loca oaria, quem Ho- 
maui pcnequuniur. ccriamen in campo paratur. Teaaera Homanorum 
Atk Makia. pugna deaeribilur, acx millia Penarum fugientium, in 
captoi Choaroae iaccilia, Turcae donantur Mauricio, m froniibua eo- 
rum unde cntcia aignum. (11) iabcrnaculum Uarami diripitur, har^ 
bari ex clcplianiia tcUi apargcnta Homanit aurcupibuni, baiiae Choa- 
roae donantur. apolia leguntur. ditccditur. Choaroae ob partam vi- 
doriam Uictiiia, Homanoa parum gratua domum rcmittii: ab iia de 
offieio admonetur, miHe cuatodet corporia Mauricium rogat. (12) de 
aaneta femina OoUnduclui apud Uicrvpolim. gcnua^ eonnubium^ ecaia" 
ait, quid a marilo propler Chrittinniamum perpcata tiU aliera eiua" 
dem diviniiua iUuatratio^ et de morte mairiti voticinium, ^iaibim mt- 
grai. a aacerdotibua Chriaiianit mysteriii imbuitur. a magia quaeri- 
tur; in earccrcm diuturnum traditur: inde per angclnm libcraiur, 
HierototymiM tancta adorai. Chosroae fuiura pracdieii. Jiierapoli viia 
innoccntitxime esracfa, in coetum abit. (13) Chosroa Sergio martifri 
rrurem auream cl gcmmatcmi dono fcrt. cpittola eiutdcm ae voto tiio. 
poaihabita lege iVrttVa, Siram fennnum Chriatiannm ducit reginam" 

Jue renuntiat. (14) Ciwtroa jn-olcm a Sergio martnve eontendit. eum 
onia epialolam mittiiy qua ae voli compotem evaaitse narrat^ cum ain- 
gulari erga aanetum reverentia^ et ChritUnne proraua. (15) ffririifu- 
aif yaramo contcii morte pleeiuntur; Bindoa in Tigridem proiicitur, 
focdua et pax inter Pertaa ei Homanoa ex aequo aervaiur, hatieinia 
Choeroae de Homanorum Penarumque imperiit. quae iiem ,Probo 
epiacopo ChaUidcnaium praenuniiarit. ad ra Europdeaa regra^io. 
(16) Mnuriciua ex Orienie eopiaa in Occidentcm reducii. conira Aba- 
ra ao inatruii, rogatur a proceribua ei patriarclui ei ipaa Auguaia 
atque Uberia^ no ipae ductet exercitum. nUiil imi>ctraiur, aoUa dcfe- 
efio, ventot^um rabiea. ad legaium audiendum in urbem redit. ad eir- 
pediUonem revertiiur. pie aacra obii. pauperibua henigne fadi» iUr 
aua a Hompho, a apeetro forma auia incunaiur. 204 THEOPHYLACn V tS ^' ^ ^^ BaQ&fs rtjc Toi^euW^c 9ifiTVX*lxtjg tvfHiPilag, ^jt- 

xXfjalac aytlQac xal ^ifpi rSv iv noal xoivoXoYfjadfiivog In xtav 

imqtaviaxiQWv rovg ic aviqtluv t^v vniqoyfiv xtxtfjfiivovg ;ffi- 

QoroviT atQarrjyovg, Snwg rfj avrid-irtf nqovoln roTg Xoagoov 

fiQayftaatv avriraXamtSaji ntag ri angoaxonov, xal ovv 7o»5 

JUiQaiovQh ig ri jivdd-wi^ (pQOVQiov ri nQog r^ KiQXfialfo naQi 

rhv Evq^Qaxfjv ^txoSofifjfiivov i^ivamv fiixa nX^d^ovg dwdfiiwg* 

Hiinifintro Si xal ig ti^v Nlaifiiv rijv n avy/WQOv jiQafilav roy 

ZadianQdzfjv riv uQn nov avarQanvaavra r^ OiQoydvtj. o 

B fiiv ovv ZaiianQdxfjg t^ BafivXwva, dnoXinil/v ayyiXovg ig Toy 10 

SoX/dvfjv i^^inifint , nQoayoQivovrag avxov rf^v ig Nlatfiiv 2^«- 

iiv, fiivovv yi o SoX/dvfjg, oxi nov vno rwv ayyiXwv to xwv 

fiiyaXavxfjfidxwv vniQoyxov xov ZainmQdxov iiiyvwxi, xfj voxf- 

Qalif xa9iaag avviiQiOv ig vni^xoov Toii^ avviXfjXv&oxiov nQoai^ 

raxxi roig ayyiXovg, o n av iifi airoTg ^ dl^lioatg, ^fjiiv nlS 

rif iiii cvaxaXivxag ixxl&iaS-ai, ot fiiv ovv PSvnfjQixovfHvoi 

rtp nQoardyfian in^/jiiaav amQ o mnofjKfiag uvrovg iifjyoQivai, 

^oXov rolwv yiyovoTog xfj ixxXfjaia xal ndvxwv x^ BaQOfi Xoi' 

C ioQovfiivwv, l SoX/dvfjg aixlaag xovg ayyiXovg fjxlfiwai, xoi 

iiafioTg utpvxxotg xtal xaxaraXatnwQi^aag ig XoaQOfjv i^inifiniv.fti 

h ii XoaQifjg xov fiiv SaXydvtpf i^iXtndQov xaTg vnoaxiatat na- 

QOXQivwv ii iiaxli^ia9ai rdg rwv ivxvyyavovxwv fOiXfjaag, ai^ 

%ig ii XoaQifjg inoQlf r^ V^X^^ xanfidXXiro, ruginiaxQa^ 

1* Varamoi Ronanormn gratiae beneyolentiaeqve repubaB passoa» 
coaetU primuribua coinniunicatoque de 'praeaenti reroin atatu coniilioi 
duoa« a nubilioribus aninii fortitudine excellentes legit, ut cura et pro- 
vldantla rtbus suls iutegHs Cbosroae occurreret ad cafteUum igitur 
Anathan prope Circesium iuxta Kupbratem situm Miradurinem cum agmine 
•Npadlto, Zadesnraten, qui nuper adeo Pberochanis signa aecotus fue* 
rat| Nlslblm at in Arabiam finitioMim mittit. Zadesprates itaque Baby- 
luiili dlgrasBus Holchani soper adyeotu auo Nisibim^ signilicat. Solchanea 
mIiI /sdasprataa insolontiam et iactantiam cognoyit, poatridie ooncilio 
««uiivuDato, ut In oonsossu, quid petitum adyeniasent, omni timore depo- 
«Uo aluquerentur, nuiitiis imperat. illi dicto andientes mandata expo- 
%m\ lurltstur oony«ntua, uuiversisque Varamum roaledictis laceranti* 
W«i MMlflisnes nuntloa foado pnlsatua et opprobrib afTectoa, insuper ar- 
laukuiis vliioulls mlsere constrictos, ad Choaroen mitUt; a <]uo etiam nt- 
^ ^\\r proaisaiaqua allicitar» uti de iutcmontiia bene pro- fflSTORIARDM V. 1. 205 

Tc/ac Toti tvffupvov fAOQfAoXvjtifiivog. <7ar^X^€ roipvv airh dtt» 
CiScufiOpia oalag &^axtiag tiv6g, »al ndXiv nQog jiv inl ndv^ 
rtav d-tiv riv vovv fitJtx6fiiai , xal ^vnftoXti riv aoldifiov Iv 
fid^Tvai Sigyiov, ov xal ri vofia3i»& n^tafitvuv t&vrj tlwS-aat, 
SavXXafifidvttv rtav n6vtav avrw. anaqydg xt tQonaltav xa&vni" D 
cr^frro nQoatpiQtad-at , rov xvQtaxov nd&ovg ti inlariftov a^- 
fiovtQov {aravQig di rovro avayoQtvtrai) , rtxrowtvtad^ai n 
vavrov XQvtr^Xarttv , ftaQyaQlrfjv rt ntQtfiaXttv avrtf xal rtSv 7r- 
iixSv Xl&tav rovg StavytTg * tvatffiartQOv yuQ norvitifttvov vni 

'iOrijg avdyxtig q xatQog avtiv i^tiQydfyro. uraQ 6 SoXxdvtjg oS<a- 
tffffrinxtirurav xal nuQddo^ov tiQuatv iyxtiQfjfiU, fiovXtjg r§ 
uXxfj Toy uvntjrQdrriyov dtt^Q^aarOm ^Poaav yuQ riv xa\ OQfii^ 
cSavnuQurfpIItQatx^ ovrta xuXovfitvov Inmxfj ntQupQd^ag laxvTV 121 
xarii rijg avxttjrQurtvaafilpfig nXfjd-vog i^^lntfint. fidXttnu tfi 

XSrtp ^Poaa vntrid^tro ioX^ rdg ixfidattg InirQixpui rrjg iyx^^Q^" 
attog» o fiiv ovp *Poaug ruTg vnodi]xaig rot; SoXxdvov fitr* int'^ 
fitXtiug inifitvog iywQtt nQig ri noXifitov, itvrtQu i* ^fiiQtf o 
ZuitanQdrr^g iv roTg ftiQtat rov XuQxug nuQuyirtrat (^xtiftfj 6* 
uvrfj naftjifOQtardrfj oftov xal noXvavSQog) , xal wxrig imytVo^ 

iHfiivfjg ixofitva ravrrjg fjyQavXil^v» inorondaag i * ovtoc noXc- 
fduv oipiVy fitj nov iiumvuitag uvrtp avyxvQrjattt , rrjgntQlrt^ 
awfta q^QovQug nQOfirjd-iav iri&tro. ovxovv iv rtf nvQytf r^ uvii 
tiv xo^Qov IdQVfiipfo xul ix Xoyddwv Xi&tov xtxxrjftivto r^v avvd^t^ 
atv %ij doxfjati xurtnavwxi^ro t^c itiXiag anoxoiTO^. o roipvv B Tideat ipse angore et tyranni meto plenos, aniinnni deiidtor, tandem* 
mie religiose in cuiosdaoi pietatis cogitationem iiigreditur, itenimque ad 
oeum principem rerom oronium Bt»e conTertit, ac venerandum 8ergium 
martyrcm, quem colere etiam barbarae nationes consueverant , supplici* 
ter rogitat uti laiK>ribus ac miseriis suis ne desit: se iUi dominicae pas- 
sionis illiistre monumentum, crucem, inquam, ex auro puro confectam 
et margaritis pellucidisque ex India lapillis Tariatam , victoriae suae pri* 
mitiaa oblaturum. ita iUum necessitas pie orare obtestarique docuerat. 
caetenim Solcbanes admiratione, et memoria dignis»imum facinus efledt, 
▼alentique consilio ducem adrersarium e medio sustulit. Rosam quippe, 
aKo nomine Ilormisdam Persis, curo equestri robore contra infestam ad* 
▼entantium manum emittens, auctor Rosae fuit ut dolo et insidiis rem 
transigeret. Rosas Solchanis auctoritati ftudiose parens in hostem ten« 
dit. die sequenti Zadesprates Charclias, Ticum onine genus fructuum 
cfterentem et incolis frequentissimum , Tenit, et nocte proxima in eius 
agro manet, constitiitis cirrum se diligenter custodibus, ne forte impro- 
^iso, quod formidabat, ab bostibus appeteretur. erat ibidem munilio 
decto oonstnicta lapide, in qua dtra iimorem totam noctem cubare se 208 THEOPHYLACn 

unotniiXafiivoc , xov noXvTuXatrov x&v xinf^^^^ ^xo^/^to 
nXovtop, xal tovtov xaTOXiQfiaTiaac taTg mQl avTov IltQaixaT^ 
xaTianuQiv ivvd^iatv. o ftiv ovv rQtjyoQto^ o Tijg iipag Ugo^ 
ovvfjg nQOiOTtjxwg, tijv KutraxavTTvav unoXtnwv, nQigTtiVj^v^ 
Ttoxitav ^iTiywQfjOi. fiiT* ov noXi Si Ttf SaQafiji tc fiaatXiaS 
yivia&ut XoaQorjQ nQoahuTTi, xa&txiTivwv tof KalauQa Ko^ 
fxiVTloXov T^c aTQaTfjyix^g intaTualag unofiuXiTv, wg oTa d^ vni 
Tov KofiivTtoXov nQontjXaxt^Oftipov ,, xal TuTg uvafioXaTg Tug int-' 
xovqIuq vnoif^ttQovTog. o Totvw SaQUfttjg xaTu to nQoaTiTa^ 
ffiivov avT^ ig Bv^uPTtov utptxviTTat, t^ tc nQiafiiiav Ji^^^X^flO 
tf avTOXQdTOQt. xal ovv o tov *Po}fiuTxov fiaatXtig unocTQ&^ 
jfjyov Tfjg inl t^v IliQaida xa^iiov KofiivTioXov notrfadfnvog, 

NuQofj, tg Tov aTQaTfjyod vnaantOT^g iviyxfit^^^ ^ 9 T^vf^yt^ 
fioviav IvTidjjatv» 
P 123 3. ^HQog Toiwv oQXOfAlvov o viijTiQog aTQUTfjyog XoaQOfpf 15 
naQuXafitiv {ovviiniTO 6* avtio o iv MiXtTr^vfj UQUTtvutv xar* 
ixiTvo xutQov , Sv JofjiiTtavhv o Xoyog HfjXwatv) inl to MdQiig 
fiiTiipoiTfjai ' noXiOfg ii JdQug u(ftaT^xii Td fpQovQtov naQo^ 
adyyag TQtTg. oi ftiv olv mQi Ti^v Niatfitv t^c ^AQufiiag, o7 rc 
uXXot ivvuTiivaTot ndvTtg xa\ ot twv TuyfxuTtav fjyovfitvot, uva^fO 
yoQiiovat XoaQor^v fiaatXiu , xai Trjg itjftoaiug ivi/vQu avyyt^ 
B viTg nuQuayifttvot nQOxuTf^QTit^ov t^v ig tcI fiuaiXtta Ttp XoaQojj 
indvoiov, o fiiv ovv t&v IltQawv fiuatXtvg tovtov^ vni 'Po^ 
fiuiwv nfQtrpQovQiTa&at avvizalit, undQug Toiwv ivTtv&iv o 
OT QUTfjy og inl Ti ^ddQug iaxQUToniitvotv* o ii XooQotjg Tug 25 

grapho testificatas, fcdptnraoi ad Maarlcinm misit, talentommqae mol- 
toriim reportatas ab ie divitaai, minoribus permutatas numismatis, inter 
milites suos dispertiyit. Gregorius patriarcha Antioclienus Constantina 
Antiochiam diacessit. non diu post Chosroes Saraiueo ad> imperatorem 
legavit oratum uti Comentiolo ducis muiius abrogaret: quippe se illi esse 
lOdibrio, ab eoi|ue cunrtando et difTerendo auxilii opportunitates cor« 
rumpi. Sarames iussa facessens Byzantium ivit, munus suum fungltor. 
imperator Comentiolum amplius in Persidem copias ducere Tetat, Narsi 
eius satelliti eas partes iinponit. 

3- Primo itaque vere novus dux cum Chosroe, seqnente Domitiano 
per id tempus Melitenea episcopo, ut ante diximus, Marden accedit, 
quod castellum ab urbe Dara trihus parasangis abest. qui igitur cum 
in Arabia prope Nisibim, tom alibi opibus plurimum pollcbant, ad unam 
omnes, simulque ordinum ductores, Chosroen regem consalutaut, ao 
pro re pubtica consanguineos obsidum loco opponentes ei ad regnum 
recipiendum viam muniunt. obsides rex custodiri a Romanis iussit. inde 
Narscs ad oppidum Daram oxercitum adducit. Chosroes Romaaas copias mSTORIARCM V. 3. 209 

avfifittxixug Svvafiug r&p'Pwfialm d-Kofnvoc xoftiioag iXxfjroTc 
T£ onXoig xaxaxoafiovfi^vag , ixd^ofifiiap naQaaxivfj, nfig titg 
TiwtfQag fiitixtif^i IXnldag, firjilv tt tov nQHfPvtlffav nd&ovg 
T^ Xoyiafiiu voa(piC6fiivog. ilai^qQr^ai toiyaQovv nfig ti Satv C 
5 fiaaiXivg o fiaQfiaQog, xa$ ivtiftivi^tai Sfia toTg tiiyjoig naffii 
%w nigiffaviX tifUvii tijg n6Xia>g, Iv i^^PwfiaToi tA t^c ^OT- 
axilag itAow fivatr^gia , XJav xivtavQtxwg ti , xa\ iv iiita&k(f 
Tvxu twv ngayfiutwv iiaxiifiivofv avtip. ol fiiv ovv ^afijvol 
dtfjyavdxtow inl tip fy/ci^^fiari^ Xoa(f6ov tov nQiafivtlQov 

iO^pilxotog trfV noXiv xai fit]dlv tt nQhg vflQiv tov aifldafiatog Jy" 
jrnQtjaavtog. cvxovv o Joftitiavog tfjv flaQflaQov vflQtv qjQitp D 
ovx iyw, tdg Svvdfiug avaXaflwv naXiviQOftitv Inl Kwvatavtl^ 
pav ^nilXit, fjtifiioftivog toiwv XoaQorjg ivtiv^iv, xal tfj nQO^ 
nmltt ftfi yaQiv oftoXoyutv, dg Toy Joftitiaviiv ix t&v na^ ai^ 

IStov iniffaviatdtwv i^imftniv, tXiov avtiv i^attovfnvog t^ /u<- 
rafiiXfo naQi/ja^at, o ftiv oiv liQiig in6aov ¥iit nQonfjXttxl^ 
cag Toi^ fldQfluQov , inav^xiv itg ti JaQag H^otxiaag Toti T€/i/- 
povg XoaQ^fiv, fxtfj di ffftfQa , xal o avtoxQutwQ Xt^oxoXXff» 
xov 1/iivfiv xal tiuQav flaatXixt^v xXivag t% xa\ tQanOjag Xf^^Sg 

foig ti JdQag tio XoaQ^fi aniatiXXiv, nofin^ ti flaatXuov avtSi 
cvyxQOtwv ix twv naQ* avtip ioQvif^QWv ftiyaXonQinwg fiititt^ 
iav, onwg ftrl flaaiXixi^g xfjQivwv avvtdl^iwg tlxataipQ^vfitog 
itfj ^Pwfiaioig ti xal IllQaatg. niQnatoixi^ito yovv ndvto9tp 
ftaotXtxp ioQvfOQif XocQ^r^g , in6afjv6ftog*Pwftaiotg avtoxQO» 

2. an in9dfip(p7 

Tiribui florentes et annw conspicaai cqb appnrttn ftopendo comcns, In 
apea noTas ingreditor, ncc tamen prioris inrortonii memoriani deponit* 
nrbem itaiiQe rex barbams iniciis, in templnm mafnificum, in quo Ro* 
■mni religienis roysteria obibant, admodnm ferociter et contnmeliosc^ 
ndhuc necessttati subiectus, et rebus eius a fluctibos fortunae iactatis^ 
nrmatos se infert. Dareni factom indignari, praesertim com Chosrocs 
scnior capto oppido nihil ad iniuriam diyini cultus molitus «sset. quam- 
obrem Pomitianus barbaram insolentiam non susUDcns, ncceptis ooplin 
Constantinam sese redituruqi comminatur. Chosroes despecturo se ▼idensy 
mutationeini|ue istam parum gratam habens, ad Domitiannm qnosdam dn 
■obifissimis suis mittit, qui nomini sno ilU satisfacerent. episcopns bar- 
baro quantom decoit ignominia multato, Daram rcTertitur ipsnmqvo • 
tcmplo eiicit. die sexto imperator balteiim insertis gemmis, tiaram ro» 
C^» lectolos et mcnsas aureas Daram illi transmittit, comitatnmqa« 
Tcgium ei confidt, et de suis dorjphoris nonnnllos honoris caosa ndlnn» 
g(t, ne regio destitutns satellitio Romanis iuxtn Persisqne yilescerel. 
irtipabant igicur eoa nndiqno tcgii satoUites, qno pacto RiNBanis impcn* 
3%copJI|iaclMf. 14 210 THEOPHTLACn 

TOpixA ax^nrga yifalgiod^at. ofAmc yovv ol MliSot oniofi 
P IM ^^ Xoaf^ii vno xot; avroxparopoc Qfii^V ^fMf^tx^X^o, r^v yr<J- 
fAfpf fiitavaoTiimfd^inH, x^^^9^ tfQuaawng rjj tvfoitpUi irpoa^ 
^dfovv Xoofofj. xai rov ftiw BaQOfA oafi§Afyai %o av^^a/jathiv 
fmfiad^twH , T^ ii Xoagiji fmik wovp ixphf^ ^^ ftfayfioia, xa^ 5 
ToInraivo/i/n^C avvf t^c iwafiimg. imvoiXtai yovv nagav^ 
%lxa XoaqofiQ fiaatXii MavQiMt^ ivravaxaifpf nQal^tv Mii^ct^ 
cd-ai. iio h fiaatXtxfi iapS^fya t^v fi6Xiv JoQaq vnijxoov fy^ 
yffOKfixai nQoTfta MavQtxt^ xw avtoxfdioQt , tov Tt ^oXafi^/Stv 
Tiv aaigdnfpf, iviqa anofiXintot, ig JBvljamoy atHXH T«^iO 
xXiTg olaofuvow tov noXiofiato^ t^v n h ygdfifiaai imffid». 6 
fih o2v ngiafivg ini ti fiaatkHov iatv ywofuvoc naQiiliov 
^PfOfioloiQ th ftoXiOfia , xtti ig Xoyovg n(fig tov avtoxfdtofa 
^xi9* ii fiaaiXivQ tov 'Poiycaarov idgoig fiaatXixoTg fuyaXvvag 
rip JoXafit^, tipf twr nQoanayYiX^hftw wxvfov xai avd^iglS 
vnoaxiatP, ftatia Xoagifpf anoMtXfir. 

B 4. *0 ii Xoagirjg ilg th Sifydgm (M^iixiw ii ti uavv) 

^ Ta TC fvpata xai toig naTiag xatfiatpaXl^to * ixvQiiftatov yap 
ti aatv xiaX vni tfjg ifiiog fugnpgovgovfiHtop xai Ijxiata toTg 
noXifiloig aXtatip , t^ funavxfi^ tfjg viQivanag nifvxig nfig 90 
noXiOfxlar angiaitov. futa tovto Mifiiiji ngoatdttu, xal 
iiaxfXhiQ ix tov onXmxov fUfitpfd^ac avtip iid tov Siyydfofw 
tofio9itiT ig Ta fiaatXua ilafiaXiTv, tir ti vni tov Bafofi yt^ 

C yifiirop (pvXaxa twp apaxtifuip iiaxffiaaaO^ai. i ii tvfoppog 
avp toTg ^PiafialiOP tdyfiaatP intipta Mifiiifpf fUfiadfjxwg, avp^ 25 

i&nm tmiA hoiiaTare ms ett iotoenief Pcnae qotm potentem Impe- 
rtlor Choeroeo reddidifset, a tyranno nd eiot portefl commutali* volon- 
totibos accodont, et Varami ezerdtn qootidianu defectiooilNia immiaoto» 
ClMMroae adaocUa copiia ret ez tententia procedebat. moz quantam 
pottet adYertut Mturiciom beoeyolentiam tibi declarandam ttatuent, in 
membrana regia Daram ei gratit trantcribit, et Dolabzanom tatrapam, 
Tirom illuttrem, Bysantiom com claTibut oppidi inttrumentoqoe donatio* 
sit njittic lefttut in orbem imperantem profectus Ramanit oppidom 
addidit; com imperatore coliocutut, ab eo pro imperatoria magnifioentia 
moneribot cobonettator. pactorum praeterea fidem imperator denoo oon- 
lirmat, et Cbotroen fiUom appellat. 

4. Chotroet t^nganim (Mediae teo Pertldit urbt ett) molieret ac 
liberot toot tecuritatit caota transfert. est enim munitissima, et qida 
tlmul controirersa, custodia nunquam racat , mioime hostibns ezpogna* 
bilis, ac propter paludes informes obtessoribus inaccetsa. post haec 
Mebodi dat negotium ut sumptis duobus armatorum miUibtis, per Singa- 
ram in regiam facto impetu, costodes Varami truddet. tyrannos ut Me- 
bodem cum Romanit cohortibut adTcntare comperit, coacto ■diitc tui fflSTORIARUM V. 4. 211 

a^QoUfa^ %h fiuxiftov i^iiidav nQoc niXiftovm o fiip oivv iUi- 
ftiifig iiit Tifi tov fiaaiXiwg nqooxuyfkaio^ nqh^ %h igyov IxwQU* 
^iifovg ii agyofiivov nai tl^g noag na/yvofihfig axfifj, ri Ja^ 
^oc nuxxaXikoinoiq Sfia t(p cvfifiaxixtp o Xoagofj^ ig ri ngiam 
Six^Q^*» i^^^ ii ^fog %^*AfJifAoilunf iyivorto, xijagat xai iixa 
Stiotfptoxi JaQaq, /iofiitiavog ifta toXg ^ifiiatti^PwfAauiiv J> 
awa&Qolaag xal nfSg tt fiowlov anlg, toTgii totQ Xoyoig t&Q 
iwafiiig jroTi^/ci. 

'''O ftiv xouQig vfttv ftiyaXoviyfWP aqtOQfx^v , SvSfig, Tf« 

iDxtahitat, o ii tgSnog itxaiav vno^iatv. o ii tonog ti 91X0- 
xiviwov ix^fjiii' ^ ahla tijv iiaifiiiav dnayyiXXitat xai Xvfifp^ 
ytXotvgawov unavaivitau ylvia&i yovv al^tofiaxot' Ig noX^ 
fiiav yuQ yijv uvaatgiipia&i , iv ji th vtxav vnigiviol^ov xal ti 
t^g iivtigag tvx^jg fiagi xal Xiyoftivov, tolvw 17 naKatOLfyg 

15 fiioiiag j/fi t^v ngiq^aatv ftiyuXfjg xal inapavovg anaffxiad^oi 
ngul^iOK» anavta yag tu t^c olxovfiivfjg t^vtj ti^v vftitigav P 125 
iatofiav ta!ig itavotatg iyyfdqiitat. il^dxovatov nigwxi ti fy- 
XiiQfifta. noXiftog uliioXoyog, 01 iyChig d&dvatoi^ td tgS^ 
nma ta(pfjg ov naganiftnovtat Xii&fjg. ovxovv ndvta na^itv 

^XvaaiXig dyutviaaa&atj fj nqoia^at ftitik t^c ivxXiiag td adfia» 
To. tovto nifug t&v novutv uQtatevovtig ^iti, avt^ t^g t/fi;- 
rfjg ^ nfooiog. ftfj atiffj^ijti tov fidXXia&at, 7va fiij ^fjfuo^ 
^fjti tov atifya&au ivatifviaaaO^i tug fioXaig, 7m xal tovg 9. ftiyaXovffytmv malia. 19. An tatpj? 

defendendi prodit Mebodei aandatl qaod ab rego acceperat refpecto, 
rem aggreditur. aettate aatem ioeunte et pratia eUamtuni berk>eacenti- 
boa, relicta Dara Chosroea cum aoxiliia nltra progreditur. poatquam 
Ammodium stadiia qoatuordecim Dara dissitum adYcnerunt, Domitianoa 
conacenfo collcy ad duces et milites huiuscemodi Terba habuit. 

*'Tempas, milites, mirilicam Tobis.occasionem conciliat. mores Testri 
idoneam pugnandi materiafflf locos periculi despidentiam reqoirit| causa 
pietatem denuntiat exitiosamque tyrannidem respuit. dignos igitur cer- 
lambe vos praebetote; nam in hostiii regione versamioiy in qna Tincero 
sane qnam gloriosom, Tioci autem etiam dictu graTe et odiosam esU 
babel ergo nic conflictus eximium qaiddam et illustre indpiendo decpa 
propositom, uniYersae siquidem per orbem terrsrum gentes, onae voa 
agitis, mentibus ioscribunt. exauditnm est quod fsdtis, bellom est 
magnum, certamina immortalia, tropaea nalla oblifiooe aepelieotar. 
quare oon cedere malis, sed cootra audeotiorem ire, aut cam nominls 
sui gloria proiicere corpus expedit. hunc strenue dimicantes linem la- 
borom naocisoemini. hac yia pax procedit nolite plagas sabterfagere, 
ae iimal sabitem fugiaiis. adfcrso pectore iacuionun ictoa exdpite, ut 
ili THEOPHTLACn 

^. ^ A ^ jwiiffiiM i^i^ 9taamm^iu. itnva9i Tatc 
il TiM' xdpoiv aU' 

( ifffyta^t. T^ai- 5 

r Ja/2o|ov 17 ^o- 

t Sn» wifr j n—l / o B ^otwTOo 7IVKV- 

« ^ T^ifMV «p^pifafo» k1 MMf* /ta^/iorc xo- 

^aI avMC M« ^^ «% r/VfC d^Fanu KupaTaiT»- 

F «ZlfF 17 TWTif %me &Ka- 

>^tfn>«*»^xmiy. ft^9av~lS 
' , xal ^170- 
^ m, ^ittctaf fiif T^ paffw- 

r KfiTJuaTair ^jt^riM. 

< fUTo T^c J7(p<wi[5c T»- *0 

il futi xoS otiftaiot TifiT» 

^a^tav Jfynfac Ta xopv^iara n!» 

II T^ ivparMiy. tixt 
A »-» ••^ - '-' '■' ^iJf»Ml, ^M« Mtaii Ndui cerpen 

,.j» " »— •■*'*'*Ti^i kM ^M ■*• •"V 9*^« »"■ P"l»«** 
,!■ -- «^ ** * ■ -_^j^ « i^u i«at, qviboi pennUta «Bt 
*M> ^«^ *^"*Tri»^^w«** ■■•■Ml» wfitiir. ne die™ olti- mSTORIARUM y. 4. 5. 213 

0tm inifialvii fifaftwv 6 Bafdfi* ov yig fiaalkuow ini^piQiTat 

yipo^» POfiOig totyaQOvr vfiffiwg xijv KQtiniia %ov XQoiovq irt^i* D 

fiaXofAiyo^ Mattajaaioa^aiJai ^&nov * ov Yaf olSi %i filaiow 

m^tkipiixop ^fiy r^ vnafliiv. ravra toTg t^c xaffdtag rafuloig 

Slpanotld^iod-i, yfatfaii itvntitoig anoyfail/dfnvoi, xal fi^ diti^ 

X^a&i rov XSfov ri xalQiov itg Aifa iiaXvonivop, ?yo fi^ ti^ 

aiaxvp^ r^g anondiiwg Xv7niQoti(fap xk^Qwatio9i» Vatm nfo^ 

nofinig vfjSSp t^g IxtiSiiOK afx^^fdtfjYog nvftov ivvdfjtitag, o 

fiopoyip^g naTg tov ^iovy o ngi t&v aliinfonf d^iog, rag anoTU^ 

IDfatiiaug alaanifag rw iXntdwp vfiTv nafixofnvog/* 

5« ^Onrpftxa ovp ravta toTg wal tuhf iwdfiiwp ipifidX" P l^ 
Xito , d^itag imnpotag tiphg to T^uaixov imnXiqQwto a&QOiafia, 
rfjv n ngo^fitap apartaywptartf ad^ipu (ffaidfiipoi in* avn^p 
nov Xoinop tijp riXiaiovQyip natifiauxuiopto nfo^ip x^Q^TVf ac/ • 
15 9f OM fiapta npl ig avftnXox^ ff^OiOtfovfiiPOi " olii y&f xal Xo» 
ytop dXxii 9apdtov xatafQOPiTp. rotpvp andfapng ipnv&ip 
itg Td nf6am ix^iQovPm ^ ii ipQov(f& rtp Xoagorj vn6 Tot; *Poh 
fiiuxov avpiritaxto* av ydf tj imxwQiog rovttf da(pdXna ti 
matop dpiXdfifiaPiPm o fiip ovp dofntiapog ig rrjp ^Pwfiatwp 
tOnoXintap indpitoi, xvftiaag Nafaiip tngartiyip tov noXifnxov * B 
ri ii atfatoniiop nXfiatop Mvyiopog notaftov xdfaxa iayfd" 
V^To. ii Sagdfifig ngofjyiTto tfjg trtfantug, ttwg ti imat^ 
nafitwg igapit^fiipog itg Saop anoxfiip tgdmfyp tto tnfftftaxixw 
fBOfiaxivafyp, tgttfj ii ^fitg^ ig tip Ttygtp avtop ti ^PwfiaT^ 

Mitar tynBoidMi Peme. iofido Varmiit praetidio Dititor, ftirpe re- 
gia mioiae procreatoa; qoapropter ab ioaoleutiae et ii^uriae legiboa im- 
perioa aospicatof , bren •editionlbua exagitabitori oam obi Tiolentia, 
ibi rea io traoquillo poasideri ooo aolet. baec io mentiuoi veatrarum 
peoetralibos litteria ioaapectabiiiboi ioicripta reeoodite; et quae oppor- 
tooe o me dicta aaot, eo io ▼eotoa diffuodi ac diaaipari oe permittitey 
oe dedeaiB et Igoomimam ipaa froatratione triatiorea reportetb. ooige- 
oitos dei filioiy aote aaecolo deua, prioceps copiaroB dooiioi imperator; 
▼oa ad praeliom dedocaty exilooique ape ipaa fauatiorem irobis largiatur.** 
5. Poiteaqoam baeo militca Romaoi aoribos booaeroot, dirioo pleol 
ofliatOy olaciUoteqoe et aolml robore iovieto coauioiutiy de caetero ad 
opoi ipiom pcfogeodom forebaot* et aobrio qoadam ioaaido qoasi oestro 
perdtl ad orma fervebaot. potest enim eootemptom boius lods iogeoo- 
roro otiom ▼irilis et robosto oratio. ergo discedeotes oltro pergoot. 
Chosrooe iotfgeoorom fidem sospeetam habeotl costodes de corpore Ro- 
Bmoorom eoomuootor. Do^tloooa Narse doce coofirmato io Romanam 
ditioocm rcfreditoh exercitos propo Mygdooom flodum castraoietator. 
proecedit Soromes, cooqolsitoqoo comsMata meoaam mititi pro oeceasi- 
iodiM ponl. iertio die Roaoid Tigrim ■tli^goiit» •sspoctotioooqoo Ro- 214 THEOPHTULCn 

«oy nmfayfyw t r m if m2 t4ic ^C ^ «^^0W ?0f8c «rae^cro^ tiig 
ix T^c *^Pfi^(ac 'PmftmTnug hnmfutg imiMti^c^fuvov. o 6i 
Xmt^o^ Xd^^ ^* ^C ^u^ «vtIf f^fmc MmaiilmQ Iximiag 
iimoifmimvm^mi mmroii %iv nmtmfiov ipukivttmi, mml Sjuk^ 

C Svvmfumc ^ mwTtMmd-tmTmmm ianx^tvtm^mi HvmfiiQ. ol (ih o2v5 
xim notmfiiv titanf^iifitvoi nQiq t^ ^^f yhmrtmi normfi^ * dxti^ 
mm6ttg tt JBpvjJiuciov oi no^ffm at^HnontStvtm^mi, oy iml iui^ 
oxonfj o Bm(fifi intintXlftm tiig ^PtjftmTt^g tnmpoit^tttg mvv 
tvwafiu nolX^, /ai^ovoiv Ig mitow, mml i^fittg ntfi nffiittpf 
^lmm^ T^C tvmtig immtimtg, tov jfoA^MOV xfmt^mmwttg i^/i^ 10 
fffimcnr tiw B^vQnaov , itm tt mml ^fm tfj monUi mmtatifioftt- 

1> voi ig fitunXim XooQotp^ i^intfinov. o ii Abapoi^c imit^kv 
t^g imfiokfig mit& fivofilnig dg filym ^Q^ XUfi^' iuyrontiig 
Ti ttfv tth iwmwxiimv iiawoim», nmfm^if/H Toy t^^Pttfituxijg 
tvwofiimg tl^aQ/ov fci} iia/t^ thv mmiQW nmQt/ifitwop ooToi^lS 
ivmfiaxoiTatipf inlttv^fyw. itd toi tovto iionoQdfitvovtiu tiv 
govp al ivwofitit , xal tif Jtwmfimiiifw , ovttt xmkovfiivif X^Qif, 
tmtfQif ntQunoiXifjtwtmi. tv^m Hj XoofS^g ^Pmfimittv tt xtd 
JUr^ittP toig ^yifiSvag ilatia. ^itj ii tov ittnvov fuaovrtog 
o Bfv^/ixiog iiofiiog tg fiioow naQoyttai , Qiva xak wta apdntj^SO 
fog» ott ii natyvtitp toTg iaavfioai naqatiXmfia yiyovt , im^ 
iitntiov 6 fiaoiXtvg ^iaw toTg itutuXtiHiiv &oniQ £^okoyov x^" 
^ifupog, toTg vnaaniotaSg toTg ntifi avtiv iai^if nQinna^ag 
^imnlafiaTi , tio ax^fiati tfig jruQog , dairdtif tovxowixilioiaiv' 
P 127 ov yaq tvw/ovfiivoig ^ifug Toijp IliQaaig iioXaXdVm oifiiv oivtS 

£3. ntmtfiit IP. 

■•na ro M ez AnMnia copitnai ilinm taotbpcr dctistaot. Chotroet 4o 
•uw Bulle mi flavioii traiicicodaai liMliaMqae coosilia iadafaada dcUgiC 
tr«nsauUont, ad Ztboai fluacn rcoiaat, Brjraadaa, oacoi Varaaas ad 

nl teii RomaiionMB advcntua spccalstuai miacrat, ooo procoi teodcrc coapc- 
riunt. valida vi in caai radoBt, conCertinqoc circa priiaaai ooctia Tigi- 
lian adorti ccrtaaiioc ▼incoiit, ▼iToai capiunt, aartbuc ct naao «Bpotatia 
ad Choarocn re^ca mittoat. qui do imprcBaionia aocccaao faodlo in^ti 
cflcrtur; pcrapcctoqnc qoid lioatca ca^tarcot, daccoi Romanoai iMrtator 
nc difficilliaMm vktortaa^ qoam io BMaiboa babcaot, olabi ainai. itaqoo 
fluriom traoacoot, loco Dioobodom dido caatra Tallo fcoaaqoo pnmmo 
niooL illic Cboaroca R om an orom PcrsaraaM|oe tribooos cpolo exdpit 
ooo procedeou Bryoaciaa viactoa aoHboaqoe el oariboa ahiciiaria intro- 
docilar» io qoem ot oao^?ae aatia illaaeroot, rer iia qoasi qoeddim 
peatcocoiam et inaifoe apectacolom OKhibcoa, obocnrioro maodato (ccstn 
i) atipotofiboa it o rfimo ad o m pnocipiti Ponia ooim ooonTOoiibos mSTORIARUM V. 5. 6. 215 

iKXirrtiaamg %ov B^^axiov iviTKop, J^ nfoaiTux^aar. &¥a- 
ftffiiyfiiwov rolwv jov dilitvov xal a^fiaatv^ ixfonXivuop 17 Jo- 
^y toTg tyxXliotc Xoagoijg naqilxno " fivQotg yaQ avtovg xo- 
tofififiaag, &pai^ac %t ariifdpovg ToTg &¥9^iotv , Imvlxiov nU 
5 vitv ixtkiviv. 0! fiiv ovv t6j% iXaqw^tvtiQ in\ Tjj naviataif V 2S4 
ilg Tug iavTwv axijivug inr^iaav , tovto itj ItfjYovfnvoi Saanif 
avTotg ioTtwfiivoig iTnptifiai, xai ij^v Bqvt/ixtog tQiv to5 Xoyov 
fuX&v Th inlafjftov. 

6. T§ ii iaavQtov ftaatXivf XoaQStig tS ti.avftfiaxtxhv B 
lOtoy Zafiuv noTUfiiv ittniffatdaaTo. Mifioitjg ii o Ill^fi^ i 
ig ti SvyyaffOiv ataXi\g tfj BafivXofvlit nQoalfiaXXiv, «o2 £^« 
jj^fOTo t&v fiaaiXitiov yivifiivog ttf ifpiotfixott Toif fiaatXtxoB 
n^avilov ilinifimv HyyiXov, fnyaXfiv intatttaftov nafuaxiv^ 
avtiv aniQYuaaad-at , xQfjfidtiav ti intioaitg txavig xata^iTvat, 
15 nXi^&fj noXXa avftftaxtxwv avttp avQffivauvttav ivvufum , iJvut 
ti ^avatov trig qadvftlag ^fifilavm fiiv oiv tov n(fvtavilov c 
t^v tpfovtlia mqtfiaXXSfAivog intiitxvvH tov Mifioiov ti yfuft" 
ftata ttf intatutiJv t&v fiuatXtx&v ^aavf&v ig ti fiaaiXna 
vno Tov BaQUft xataXn(p&ivtt. . o ii xatanXayi\c t^v f/wx^v, 
fOfitaovafjg wxtig to niQ\ avthv atQutttattxiv avvayilQug, ilg 
t^ Ktfjat(f&vta X^Q^^j xataXtn&v tfjv SiXivxnav. Xiyitcu ii 
tfjv SiXivxitav tdv inlxXfpf Ntxuvoffa SiXivxov ftiaov toTv iva\v 
notufioTv ofxoiofii^aaad-at , tuv i ftiv Tfygtg in\ t^v HiQatxr^v ]> 
^aXaTToy iyx^tog lattv iXtf t& Qivftutt , o ii EvqfQutfig niQl 
^iovTori Toy X^R^^ ytvofiivog itattftvitat tQfyja, to T€ o/xtroy 

loqirf neflu cft. 111! » vt IomI , BrjncSooi confodSeBdo peraiont itt 
coeoa eUam Mnffoine coniniiflU, tumniani aecumbentibns lOcnndittteB 
Chofreee pnebniu nngnentis namqne perfusoe et floribns coronntos» 
▼ictorinm ^tnlantes iobcbat bibere. qui tam lantis epalis bilnrati ia 
tabemacnla sna digrediuntor, qnae Inter epulandnm acadissent mbhh 
lantes ; eratque Bryzados narrationis cspnt. 

6. Luce altera Chosroes auxilia Zabam llnvinm transdocit. Blebo- 
des Persa Singamm missns Bsbyloniam InTadit, iuitaqne regiam consi- 
stens praefecto regalis pr]rtanel per certom hominem mandat, nti sibi 
commeatnm largiter ministret nec sMdicBm insoper pecnniam ■osMret» 
comnuigna ad se auzilia conflnxerinti tarditatem morte loitomm. cnm- 
tor prYtanei littcras Mebodis ei demonstraty qnem Varamns tbesanris 
costodiendis in regia reliqnerat. is perculsus anioM nocte intempestnf 
coactis quos habebat militibns, dimissa Seleacia (qnae et Babylonia) 
Ctesiphontem transfuglt fertur Seleodam Selencum oognosMnto Nica* 
norem aedificasM t iiHer dno flnmina , qnoram alteram Tigris in maro 
Persicttm pleno alTOO eionenitary nlterom Eophrates, qni in eain regio» 216 THEOPHTLACTI 

Zwofia uMofiallH nal Sioqlgoi^ nfoa^Qloig ipofiu^tau xot!- 
Tov { §Ah fila amigQOia dtw^i$ fuyuXai^ xai ruipQOiC «nTaxc^ 
fiOJifyfUr^ notg wpawlfytai* rovxi toi xai nufiq^ogow aij^ 
hutvtjiw tt^v fijip anifya^ai. i di Fxf^ inoffii ilg r^ Ba* 
fivXttptop nfoxfiTUi, MulrA if^^Aaavflac ^^i ni(fiXifiPu^i.iia-6 
MHfifitPog, 19 ii Tfhff dtoff^ Tfc Siktmulag Ixofuwa, xal 
dg tip TfyfiP JafialXu, nal iliom ttf noXlofioti ivofiuxonur' 
%flip aatfakimp, taXg Xayoai ti5v v^aTiMr Sanif atnpupfi tfMovg 
tipic To Satv natoxofii a a aa . ^fiifa ii iwtlfa, jeo2 Mtfii^ 
ttfi anffaxtop &npeo«Sc t^ JSiX^MUOP nfoafiuXXu taitji tvjcToCj 10 
nfoataiag toii 'Potfiuloig Tg nmtfif ^ppt^ iXuXu^tp tt xul ^io- 
P it8 Xfyoa^oi, nalup t% t^ i*(pu dxfi xal ig itvxi tip iptvyxupopta. 
o2 fiip ovv nifi T^v JSiXtvMUOP MataniMtotMotig tf ipofiM upuP" 
T a yi iW gT y tvpola t^ Mifioiji t^p noXtp nafUoaap. iptiv^iP 
Sofvfiov ilSttialov imiiifi^aptog mg muI t^ Ktf^upwpti /«to- 15 
toSpOi t^g MozanXf^iug, lo/^ iiotffftiai toFc t^ fiitopa ni^ 
XiP o iMo S o i fioffiofOig ig SiXiiMua ^Xto vni nXti9vog*PwfiaiMrig. 
nAptot^ tobmv ini iiovg dg ip iMMlfioiao^lwtotp , HoYfiutiljkto 
B aitofioA nofaiiioHP *Poifia&Hg. i fiip otv jcoi t^p aviidi uno- 
Xinfvp Motafv y^v «2^ t^v niXag jiptioxump aifiXPHtut, ^v Xoa-20 
f^ o Kafiaiov onijpiMa tlfp jipttoxuap t^p nfig tij Svfin jjfu 
i^Moiofi^iomto, ml tov JjmSm Xoop ip tmvtji nov futnpvtivoip» 
i ii Miftoi^ tijiP Kt^OifotPtm MmtmXafimp tw fimOiXiiwp ^17- 
• •o fti i ' iti9n9 sfMOMtv, w to Xoofifp, ig tp^, fiuatX&i £v«nit op- 
OL ouMhmo iotefdi 
BabjloMMi CHrk, eC AoyriM pakid«t HISTORIARUM V. 6. 7. 217 

upfffifHti n Kol iuxi^fVTriP» ^ ii KEffliff&v ^fyitna ftaaU 
Xua T^ IhQotii xad-lavrpu^ X^froi ii *Iwa%matiw rdy aijo^ C 
7ft(fa%oifa lld^ov 'EkXf^nxijp Xoogofj xtf Kaftdiov fgaffxia&at, 
Tovc Tf fUQt T^v olxoiofilat iitvovg xixiovoQ t< ifo^w iyx^^^^f 
5xai ftaalkiia iitfiaad-ai Ttp Xoafoji jixt^fj ^Ptofiautjj , ov fiOQQta 
T^C KTffOifp&vfOQ Tifw 7iQvaiP i/oifTa. * 01 fiiv ovv r^y BaftvXo^ 
piaw xaTOixovtTig ftaQftaQOi t^c fUTaftoX^g oQtyvfiivoi Ta Xoa- 
^ooo ipQotiTp ffQOijlfifiaav* o ii Miftoi^g Ig jipTiixuaw t^v 
IliQa&p fivxvlop iiinifiTii yQUftfiiTiOP ^PwiiaiK&p. ^ ii diXTog 

lOc^iv ifgl Xil^iwg TttJf * xaXop yuQ olfiai xal uii^g Tfjg avp&if^ 
jc^C Ti5v QfifidTOfPT^p iuSiaiPt iig ^<i (fvaiwg, fiQoaipiyxaad^au 
(7) ***Pmfiaioi fiiaTol ip JQfiOT^ ^fiaov t^ xv^/^ ^fiwp ToTg B 995 
TfjpjiPTioxiiap Tfjg IliQatiog /a/ipMy. ovrc ftaaiXiufg xiXtvaiai 
fiuOofiiPOi tIp toiovtov ndfiaTOP xuiiiil^afii&a' aXX* 7pa ip 

iSTuXaifiWQta yfiQuaaPTug vfiug xul t^c xoiXiag Tfjg IliQfiliog Jia- 
oiuawfiiP, fjXd^ofiiP itg TuvtfiP ttip yijp, 7pa ovp xul axonig 
^fiiiiQog ftiQug unoXuftfi xul ^ vftixiQU uiiXq^ii im^^fita iig 
yoQap xuTUPTfjaji, tov^ nQoatpvyovTug ilg jipTio/jiup tfjp noXiP 

TffP aVZ09i XxioTi ^fUP, Xul TOV; (fQOVQOVPTUg Tii BuQUfi. ^/- 

foXo fiip yuQ vfiag intaTuad-ui ou iup tovTov tov xitfuXutov fiaQo^ 
fiiXrfaf[Ti, ovx i/^ti Ttf unoTiXiaftuTi ivxaQiOTfjaui*** TavTf^g 
yovp Tfig intaToXfjg Totg Tr,p IdvTtoxuup olxovatp anoiod^itofig 
xuljg xotpop yiPOftipfig ypwQtftov, ilg 'ip ^Xd^i to nXffd^og tov 
aoTCoo xai Tip lipiQa ivXXuftoPng TOig nuQa tov Miftiiov oto- Qti licdmt, regea pablice appellabat ac pronalgabat. Ctedphcn Pprro 
acdea re|{;iua PeniconiB maxiiiia eat. aiuDt luatinianuA Aogiiataai Cboa- 
roae Ca&idae filio lapidcai Graecnm et peritoa arcbitectoa ac fabroa oh 
nefaraa indaatrioa aoUerteaqae curaTiaae, et Romanorum in morem re-' 
^am illi noa procul Ctesipboute construiiaae. ergo Babylonii, novarnm 
rerom caiiidiy a Choaroe atare maluerunt Mebodea AntiocMam Peraa- 
romtabellam litteria Ronania conacriptam mittit, in qua ad Terbum baeo 
ineranC recte enim lacturum opinor, ai eum ipaum Terborum conteitum, 
ut per ae habet« inaeruero. (7) ^Romoni fidelca in Christo lesa do- 
miBMi noatro, dTibua Antiocbiae Pcraidia aalotem. non ut imperatori 
praedpienti obediremna, bunc laborem auacepimua, aed ut Toa in ae- 
moMm oanaencacentea a Peraidia aentina liberaremuay in banc regionem 
Teoimoa. qoaro ot propoiito noitro CTentua reapondeat ct Toa eadem 
copienCet i^udera posaitiay in urbem Tcatram perfugaa et fautorea Va^ 
rami Dobia dedite. hoc ai neeleKeritis , scitote tos non babitoroa cor 
propter eTentam gratiaa agatia.'* bac epiatola Antiocheosibaa reddita 
palAiceqae redtata, populus concarso facto ducem et Varami atadioaoa 
oompreheadit e( a Mebode miaaia tradit. Mebodca ad ODfaeB conaiiiia 316 JBEOPStlACn 

Ittai napoMMiaaaf vi ^t^ iilJi ral to^ ^iJor^ xA £apci/i 
iofttvl^rtaC' ^ ^ JSt fiiim fS iatXJjnov ra vth' inuiaJLUt 
P 129 ino Twr iijfdm ptftm^^nif, mhaCttfitvix TOvTur rgr iiafx"* 
tr^ Tc ^ira xol Ta i%a iMn»(tjj Utfliivifttntf le tif Xoofiti» 
na^intfint, Toie ii Imxsvc fOfUfhit nafiduxt ctoftati. fni] S 
ii tifiiffa, xal noUosc rwS ^owimlnS iMavus fuTtaxtioTOt t&v 
vnh ToS Bafofi rttmfia&inttw t£ axtwaxji iidXiat, 9avaT0» 
ini»ik tl^'«»' oAxo^. oi* itia^oloyos yap 7 ini twi' 'Iov- 
ittiop ifi Sdpa/* Yijmvia ofie t^ Tv^arrlia pomf. nX^do^ 
yift Tov Tofovrov t^i«ffc xlovTf) xoTiixa/iov To TiTMxavra Mupoti 10 
^ Ibfolia xar^xtt. tA- yif 'ItfoaoXvfioiP vao Oitanaoia- 
■ fw Tow ojroxparopof lUJiTMr to* ti yooB ifmtn^fUnv , ip- 
^avn-(( noUel W loviaimr x^ 'Pwtialonr aXx^ i* rtjc Ha- 
Imiarinjt wg to^c M^iovf xal ttfoe r^ dfxfyoyov ti&^vjiv fU- 
tnaartvovotw , ^ f C o npoKaiwp iTvyxa^tv av'Afifadfi. rillS 
futmrara To/ivr oviot </iii»p(v0cv<n«ij nalt^v i^v^^itv ita- 
Mtaaiovtitm ^iXaTTav , Ktfiavaiag /pijf<anodATf( fitydXat 
tuaufialXoPTO. imv&tv *o! n^ie r«c ar«o*JC xol lic Bafiv~ 
Im^ Tur i^fiu» iKKovotig frw/ioiara ituXta9ai¥ov' toi* yof 
«arMovTJ t9rae xal uaiarojatoy, ^iXo^Sfvllov r« xaj rvpap-fO 
_ ^ ^ fiil/oc ^xfffro tiytjfioviitov , ^ijXoTvnov rt xai vnofia^ 
maray «■' ^C *]E^P"' uft^aiotiy ri xal u^idUoxrov. tov- 
woK^y MifiH^e natcawXtfi^aae «oikAoic iXi9f oie iniioTo. 
Xm MV (»' paaAtlu» Jx^Mnjffty, JxTWf Tf/iiwT^oji' xttOfion* 

S.^tatIP- 

I iiwiliiii" u 'P** **™* ^*^ P^ ctntGcc* , qaibaa eDB flaeetti»* 
*|^Tl^iecent, eiqatiitli, oifo et aaribtu praccini defannatuu id 
2*^ ■iwil', wliquo» (ladii* iPBctBDiloi obiecUt. die icila «altM 
^^^^ 1 Voiuni malitiDDum mignopere ptrtidpei , siort* 

aecaL nw quod ludnd Vinna ad tyrmnnldeM 
I pTaeitabuit , Mn erat contcmacndDm , cam e« 
■iilM incohn* diviliii •fDuerct, «cmpaiii dqoi' 
HkroMljBii et teaplo coDcreDiio, pltt- 
rtenliim metucnte*, e PaUeatim ad Medoo 
nmcevUB natricea Man mIo mntato icdt- 
eenui pcrcnc Abrabcnini ari^em daxit. 
tcom aoleiente*, enavtgatc mn KrTtbraoo 
ide ctUm ad ■editionea fadcfldH ct Per- 
iaccadeodoi UciUimc Jilipd «nnt. oat 
ilnime colena, tuDultoi cnpioa, et tjrrw- 
or, xe1otyp> ct bvida, et oli odinm nihil 
lioi i^toi nbMtoa Ucbodc< *uiii n)^ HISTORIARUM V. 7. 8. 219 

ivakil^afiifoc TJt WQmtaTa ig Xoagifiv iiintfjiniPm 61 fih oiw 
ofiipl T^y lCoaqifpf *Pwftaiol ti jrol Il/faat iv HXiiatifiavoVg, 
o^Titi xaXovfiivtf X^Q^Vf tiaaafUiy ^fiiQatg u(plxovTO. ri^ ii 
nQoaiiyoflav 6 /WQog ani %&v nQo^KOv xov MaMiiopog ^jiXiiar^ 
Sifov xaTikkfjfdaaxo* o tov OiXlnnov y&q ixitai ywifnwog Sfia 
tfi Maxiiotut^ ivvafiii tfj ti ^BXXijvixf} l^fiftaxif iQVfivitaTOV 
xatiaxuxpato ipgovQiov, tovg ti iv avt^ fiuQfiagovg iidXiaiv, 
(8) ixit&iv tolrvv ftitafpotTijaarTig -iiVTiQf^fiiQf^PatfiuToiTi y ^ag 
xal niqaat nQoafiaXXovat xXifiatt Xwat&ig Xtyoftivtf. tfj ii 

iO vtniQuin inl nQtutriv Fni ^ltauvrrig o t&v itftav tuyfiuton tffoi^ 
ftivt^ KoftmtoXov tayfiutuQ/rt^ tov-iiitov xiQutog tov ftaxtftov 
avv tnnivat x^<^'C nQoxatuXfiif/ifiivov l^iniftm t^v iiufittatv 
Tov Zafiu notuftov. totitov irj yiyovitog xu\ ol inl xatatntth' 
nfj vni ToS BuQiifi unoataXivtig ti nQu/^d-iv itayvivtig litoir^- 

15xoy ilg T^y BuQUft,, tttvta itjnov avT& iiuyytkXovtig. inaQ i 
BuQUft tij[v ftit* ixilvfjfv yitpvQuv nQOxutaax^tv iviXitQit. vni^ P 130 
tQHpi ii T(2c iXntiag ttf ^uQait tag iij tijg ntQl t^v ^AQftivtav 
'PtafiUiXflg otQutoniiivaitag ii& t^v ivaxtaQtav t&v tonttv ovx 
o^g T€ ovofig tJwuntiaffoLt tatg itfUig ttSv ^Ptoftatofv ivvifnat. 

fOTiTUQTfi ii ^ftiQa, xoU o NuQa^g uviQug iXtivinl xatuaxonfj 
ini Tov BuQ&ft ixnifttp&ivtug, xal ftutmii^ tig ivijv uvituaag, 
iiiyvta Sna^ Ixit ti noXiftiov yvdftfig. xal ifjta unoxQ&trav 
nuQixitut ivvufttv ^Povtptvtf ttf avtnQatfiytf , Htu nQotnuTTH 
t&g iTiQug oixittiaua&at itufiutmg. tfj ii imovtrji wxtog int^ 

^yivofUvfig nQtitji TtuQufvXax^ untiQttg o tftQutfiyog ytvittu twv 

pficiU coniUBipdt , potituiqao regfa ex ornancQtb iOBptuotloribiu pno- 
cipoa delegity qoae Choaroao tranMaieit itaqoe Cbosroeii aequentea 
Rowuni atqoe Pereae Alexandriana (loci noaen eat^ ooatridao perreno- 
mnty qnod ei nominb Alexaodri Maoedonis PhiBppi niii factna indidity 
qal iilic caa Blacedonicis copiif et aaxiliis Graecii caateUoai firmiaai- 
BaB erertit et incolas barbaroa peremit. (8) inde traasfressi die al- 
tero in regioneai Chnaethas nancapatara ferantar. postridie sab primaoi 
iocem loannes Orientaliam iegionam dux Comentiolam dextri comu prae- 
fectum cum mille equitibos ad antecapieadum Zabae flaminis transitom 
mittit. quod ubl specolatores a Varamo mlssi oonspexerunt , istone nott- 
tium ad oom perferont. qui die aeqaeatl poatem infra praeoccopavo 
cootendit. spem illi aadaoia ex eo suggerebat, qood Romanorom exer- 
dtns in Armenia propter ▼iaroin difficulCatem cum Orientalibus eonw- 
dem copiis seso oonhingere nondnm poterat/ iuoe qoarta Narses Varaml 
specalatoribos captis, et flagris qua licuit exaainatis, qoid bostes mo- 
dkarcator cognovit. itaque sufficienti mano Rufino coilegae oommlssa 
transitai rcliqiioi ierraro inbeti postridie prima Tigilia noctir 318 THEOFHTLACn 

Xitm ita^8i9^aaip , oi ft^» SXXA xal rov; ^iotr^ ri BaQifi 
doftivl^vTug. & Si Mifiidijs t^ iniXtmae ra rdw imitaXiar 
P U9 ^o Tuv itjftltmt fiifta9tituit, alxiadfttvof tovtwv tov (^ap/o* 
TiTf n flnt xal ra Zta attarofifj Xwfi^aofitnt ie rir XoopoV 
naffiafiitif roie H loatoie fOf^^alas aaffdwa OTiftaTi, fxiigS 
ii ijftfya, Mal noXXoi( toS 'lovSatxov htaruf (iiriirxtixorat rS» 
ino ToS Baf&ft riuTifia9trrtir ra oKipaicji SiiuXtaf , 9ayatm 
tniMe ^ffftlav oJrorc, oix ara^iiXofoe yuff ij i«i roh '/oo- 
ialatv r^ Bafift yiyomiTa n^ie Tif» Tv^antia faa^. nX^9oe 
yifi xov TotavTov t^vove nXo^rif KttTaxofiov ri Ti7>ucavra KOipoi iO 
Tijp Hifeida uatt^Kii, tu* yaf 'Ii^ovoXvftuiv vni OvfOTiaoiB- 

B vpv Tov o^roxpaTO^c aX6vro/w tdv n voov iftntnfaftinv, i^ 
fteiovntt noUol Toii' loviaiav tt^ 'PfOfialon' aXrijV tx Tije Ila~ 
IttiOTif^e WC Toig HJ^Sovg koJ npoc r^ a^/fyovov ti9ijmj»i ftt- 
tavaaTtvovaiy , ii ^e o nffondvwif iTvyxapn ur jififfodft. t&^ 
rifiiurara rotwv ovroi Iftnoftvadftnot , xa) ti;»' l^9^uw Sia- 
nifaioifutot 9ttXarra9 , nifiovaiae xnt"^'*'^^^'^ ftiydXae 
ntQiffiuXXoyia. irTiv9iv tiai n^ie Tue oraaiit Koi rAe Bufiv~ 
lay/ae rair S^ftmy iKxavatit tToiftoraTa iiatXla^amr' ttnt yup 
nonjfiy ri i'9toe jml dmoroTaTor, (piXo&ofvfiov ri xai TV^ay-90 

C tov, tial ifiXiae JJKiara fiytiftatiKoy , ^tjXozvnoy rc xal vnofi^ 
exayoY , uai It t/^pai' ufitruSotay rc xa) u^iuUairroi', toi^- 
Tovc oly Mtfi6iijt xaranoXtfti^aae noixiXoie oJl^^poi; iniiora. ^ 
Sti ovw T&y paeiXtlur JK^anjvffj ix xut xiitimifiav Kiaftm 

8, rd* d«e>t IP. 

airermUin pocn» rtpo 
iDTidcndam 
(«u per id 
itm ■ \tn 
ri«I io ludi 


•t uipiU o; 
■iEOs popnk HISTOMARIIM V. 7, 8. 219 

inli^fttrot Tct xvQKuTttTa Is Xoafi^ tiOitfmp. ol fiir oZv 
ifiji Tor XoaQoijf 'Potfttuoi Ti ital IHffcat h j4i.iittpigta»oti, 
•iliw jtaXovftfna /fa^lif, Ttaaafaiv ^ftiffuis ^7>^ito. tiJvM 
nfte^Hlap j^wfoeani tu* npd^tat» tov Maxid^oc '41t{(fi^ 

sJfttr xaTculijpcfoaio ' o rov <l>iXliiaov yAf Jxtuji j^ii^mff ^w 
fji JHoxfJovM^ ivvdftu rfj ti '£Ui^i»^ Sv^^n//fi iffv/ipiToiap 
Tauaxdi/faxo ipfovQiop, Tovf Tl /v avT^ ^auftdpove dtuJitMr. 
(8) bfT^fp To/rvf /inrafofTijaaiTiC -Jfvr/pji ^/</pp'P«y<a£i^n ^ 
nJ Ilffaiu nfoafidXkovat xXlfiaTt Xrat9^( Ityofttw^. t§ U 

ttioTifQla ial «Qtlniiv tot 'loidynjf i xwit^on jayftdn^ ^ w £ 
funt KitfterTbXt}» Tayftajdf/ipi Tov-df|iov itiifaTof toS pmjl^mm 
miw !mv«M j^ul/oic jifOKaTai.i]i//ifttnv l^/ntfttii t^ hiftmm 

n» ZaftS. noraftov. tovtov Hj ytYOyoToe *tti ol tal mammt^ 

m^vni ToS BaQof* unoaTaX/yrti t6 ffpa/9j* <»■ j ti$ rn; mhC- 
Umc/c t2» Bofdft', xavTa i^aov avT^ itayyHOLame. ■■■C' i 

Bafifi TiTV /uc* Ixilnpi f(<pvffa* nfoKaTa^x^ '"94l*t *^ ? '. 

Tfift ii Toc iXnliat t^ &d{/au uf iij T^sifi(^^%>MMw 

'ftyqrTfr n^aronf^ivoKi»; Jicl t^ ivajrttfla» wC^ ammma^ 

£me Tt ocff^c avtdmiaffiu Totg i^atfTmm*l 
mtfmfT^ ii ^tfftt, MtMl NttfO^t ufifme Hmmii 
imi TmS Baadu ixaiua&inae. xaJu^ffxf*^ 


222 THEOPHYLACn 

Toi/opovv ri ^Pfa^aUip atlftai avnthaxto, xat ti fUv fiiaov 
o Xoaffiiii S Tf NaQOfi^ mgufiaXXovto vtqag, th Siitiv di HJi^ 
fiSSfig xai JSagdfnig joI Ilifac^, tijg M^Sixfj^ tS^tffoiiivfOi ffo^ 
XayyoQf th ii ftigov ^lwdwfj^ o atQatiffSg, tijg twvl^QfOvtSvS 
nX^^^vog imatatwv. oSta S^ov xai rd dvtbtaXov ivtititaxto^ 
aai tQiol awtayfiaat taitji iuxoaftijai^ ti fniv ovv ^PwfAoUov 
afpaiafyv t^ yiftifijl ixataaxitov ^v raTg offiaTg, to Si ivtlxa^ 
]> Xov t(f a9{9H xol T^ nX^^n xa\ tff Ta£ci tSv ^Pfaftalotv nata- 
nXtittOfiivbv iiK* S^ovg avdfiaaiv aPttitfantOm Sid tot tovto 10 
niVtaxSatOi tijc niQl tiv Bagufi avftftoQlag td SnXa xata&ivtif 
nffoai^ppfovai ^Pwfiaiotg, o ftiv ovv Xoa^c i^fnn^ mgmxttig t^ 
iyxHfiifiati nfig ti Spavti^ nuQotQvvii ^Pwftaiovg X^QiTv, 'Pc*- 
fiatoi Si ToiJro totg t^c afiovXiag x6Xnoig ipano&ifHPOi, wg iU 
Xfiv avwiaiwg, t^g taxtixijg of fioviag tlia nov ftij Sia9iovtig,i5 
Si* itifonf dvifidXXovto nfog ta iy/fiXd tov Sfovg x^fTv. oVSi 
fidffiaQOi xatavayxaa&ivtig vno tov atpwv aivwp fiaatXiwg twv 
aXoYonf xipSvpwv i^fjntovto, xal tov oQovg inifiahav d^aQQr^ 
aavtig vnh tcSv ivtindXwp xuQtiQwg iiwS^ovvto» xal ^v av 
&dvatog ftiytatti C^fi/a ttp tyxnQfiftatt , ii ft^ *PwftaTot tijg Siw^fO 
ScctfC TOi^c fiaQfiuQovg dninavaaVj dvtifjtixwnov avioTg ixTo^d^ 
fiivot» ^Xlov Si Sij nQog Svoftug xixXtxotog 6 ftiv BaQuftfig Sifta 
tfj avftfidxff Svvdfiit lig tov yuQuxa inaviQ/nat , inl toTg ovxw 
nQux^itat flnf/aywyoifiivog , tb Si ^PwftuUhv ini t^v Ta^^^ov yi^ 
vofAivov T^c ufiovXlug xujfjiyoQii Xooqoov. ^ 

digerantnr abiardisqoe clamoribai temperenty pemadent. Romani Ita- 
qoe tripartito difuonantar. ac nedium qaidem Chofroes et Naraes ob- 
tinent, dextram hfebodes et Sarames Persae, qni Penicae phalangi 
praeerant, aintfltram loannei, Armeniae multitadini praepofituf. ad ean- 
d^ moduro hostium tgmen , triplici videlicet acie compositum est. Ro- 
Biani ira frcinentes cohibcre impetum non poterant: at Tcro hostes viri- 
bus numero et ordine Romanorum obstupefacti in montem confugiunt. 
qua de causa quingenti de Varamaeis arma deponentes ad Romanornm 
partes transeunt. Chosroes facto stomachatus Romanos in arduum con- 
tendere hortatur. qui nt erant inteUigentea , inconsoltum id tut rati 
militari ordine conservato differebant» dum alii sublimia montis ascen- 
derent. tum barbari (Persae) a suo ipsorum rege compuist pericnlam 
rationis expers aggrediuntur, montemque ascendere ausi ab adTcrsariia 
,Talide repelluntur; fuissetque ausui pretium maxlmum interitus, ni Ro- 
mani a fronte oppositi barbaros insecutione prohibuissent. sub occasum 
solis Varamus re ita gesta delectatus cum suis io castra redit. Romani 
item intra vailum reTersi Chosroen temeritatis aocosant. HISTORIARUM V. 10. 223 

10. '£»(] ii o Baf&fi iayfWMU ri 'PtafioiMOP Txov Xlav P m 
ol^ad-wg Inl roTg ttayxpg vnb Xoaf6ov nafiarfarffffjfiipoig 
avTotg, rr^q n avfinXoxtjg iqnifAtvov axforara, S(f9Qiog ykvo^ 
fiitog Xvii Tov x^9^*^f ^tt^ ixxXlvn nfog ri ivax,wQa n xal 
Bavuprf] xal uifmna. ylvorrai yovw fiira rovro ig ri nXtialop 
niilow xad^fiivov, Hv^a xa\ rh Kdyfytxop xa9lifvrai n6Xiafiam 
fiiTaargaToniiivadfiivog ii xal o Baqdfi ivTiv&iv itp* fTiga r&g 
ivvdfiHQ fiirifiaXXiP, ixXvrovg imv&iv rwv ^Fwfialwv rug oq^ 
fidg rixTUivofiivog. ol ii ^PwfiaToi r^v fnraxwQfiOiv rov Bafofi B 

iOiyvwxorig awrovif nofila Syxiord nov rwv noXifiloxv arqaroni^ 
iivovrau iha nfoafidXXovoi norafiijf rtf BaXafdd^if, ivd^a 
rijv vvxra ivavXiadfHvoi ^fiigag d^ixofiivfig milio ivgtT nQOcay- 
fiiXfiaav, 01 fiiv ovv iJTQarfjYol to/v *Pwfialwv iiaxixoafifjxing 
rd fid/^ifia, noXXwv xal dya&wv Aar^yr^aiiav rh onXiTixov ifHfik^ 

15 qrfiavng , rjj rffinXjj q)dXayyi rov n6XifiOv iaaxivaaav. avfifio^ C 
Xov ii oi ^PwfiaToi xal roTg avfifiayovai fiagfidgoig naQttxovro 
rffV Tfjg ^io fii^roif og xai naq9ivov ngoafiyogtav iiidl^avrig, 7ya 
fi^ r^ iiaxixfifiivw rov ylvovg wg dvrbiaXov ri itvfifiaxixiv 
iiaipd-aifwai f rov avyxi}rvfiivov rijg avfinXoxijg diidfd-Qwrov 

SOcwTorc TcSy olxiiordTWv nagtxofiivov r^v ii^Xioaiv. xal nagdio^ 
iov n xqrifia avvifiatviV iylviTo ydg xal XaXiafoig ro rijg 
Maglag awrfjgiov ivofia. xartxoaftn fiiv xal o Bagdfi rQiol 
XS^oig rffV oixilav dXx^v, xal rb fiiv fnaalTarov rijg ixTd^aog 
imTyiv o rvQawog, oi ii fffifi6vig rov avfifiaxixov r^v itp* ixd^ 

6. an xtt^iifUvov7 19. diafp^tiQtoOi aptiot. S3. Xoyoig IP. 

10. Varuiiit obi resclTlt Romanls nlnlopere dolere« qoae paolo 
ante Chosroes ot ooUega suoiiDt ducU egisset, et pugnain eos ardenter 
expetere, primo diluculo •olutts castris ad iuvia et acclivia et ad equi- 
tandoD haud idonea loca declinat. posthacc in campum prope iacenten, 
obi Canzacum oppiduro situm est, procedunt. castris motis Varamua 
etiafli alio exercitum, ea ratione Romanorum impetus languefaciens , tra- 
dodt qui eius secessione cognita, continenti itinere insecuti, quara 
proxime bostes castra ncnunt. deinde ad fluvium Balarathum movent, 
obi exacta nocte luce aftera patentem campum ingrediuntur. illic ducea 
Romani acie trifariam ad praelium conscrcndum instructa, multis et prae- 
daria bortatibus milituro aiiimos exsuscitant. pro symbolo autem Ro« 
nani socios etiam barbaros salutationero dei matris ac virginis docent 
(aoe Maria) , ne propter geiieris discretionem socios pro hostibus cae- 
derent, quandoquidem pugua confusa maxime proprios distincte intemo- 
acere nequirent. contigitque admirabile quippiam: nam et Persis 51a- 
riae nomen salotare fuit. Varamus pcrinde suos digerit. medium ipse 
regity a deitris ct sinistris reliqui duces curant, elcphantos insuper. 224 THEOPHYLACn 

I> nga ivvafuv. val ftijp xal lX{q>aai xoT^ ^Macotf &fjflotg xa- 
9amQ nQoflSXovg rtp&g rSr tnnkav ^ytTa^ai Kariramv, to^c 
n MguorfQovg rtjg av^^a/ov dwdftmg Inl rtuv &fjgiw Jyo- 
fitfidaaf nafioxfva^i fi&yia^at. aix tjfiolQH il xal t^ ixinQov 
rovrwp i^ rww avft^iiyw ^qlm. o fiiv oHv XoaQorfi mrra' 5 
xoatoif tg q^QovQ&r aviQuai mQi<pQal^dfiivog mQtinoXn to^ to- 
ing. dXX^ inSn tfiXtyjdv n xal dvnfiXkf^aav ixdnQot iwd^ 
ftitg aXXtjXag^ rd n otjftiTa fnnwQfl^ro ^Qfftit n vno rov nviv-- 
ftarog ixQarvviro, o? n adXntyytg mQiiiivow xal r^v avftnXo^ 
x^v i^ifidx^ivov , rayra i^ mQifioftfiovaat tcc ro^ noXifiov ftv^iO 
artJQia, ixatvoroftiTro Xoiniv rd ftiral/jttov xai ruiv olxittav Zqohv 
i/^rjQiviv. dyxiftdyov rolvw avftnXoxijg yivofttvtig , o BaQUfA 
ri fuaalxatov rijg mQl avriv xaruXifindvit ivvdftimg, xal nqig 
T^ ivwwftov ftinxdQfjaiv. nXitanjg rohw ftiruiovg rijg aX^ 
xfjg roTg uvaiiii)'fttvotg aixiv ilxirwg rijv dvriftlxomov xe^ati^ 15 
P 133 Toi 9>aXa)7a , rfj avvrd^it rov nX^&ovg i^nmvatMg {yxitfnvog* 
o\ ftiv ovv *PwfiaToi xari. rovro t^ xXtxog itaiQiS/vxig ixQonovxo 
nQig ffvyr^v, iffQitv ovx i/ovxig r^ uvxtfiQi9ovaav ivvafitv. 
xal ovv NaQoijg roSro ifj ^iuadftivog, ^Q/fta nXrjd-og ovq^ 
QiTv roTg divraxovaiv iyxiXivadftivog , iaxfjat t^c 9^'»7c '^^i^ xa^fO 
raa&ivovauv ivvaftiv, o fiiv cvv BuQ&fA xaxd rr^g fttatig rwv 
^Pwftutwv ywQt}aug dXxrjg imiQuro rQiipat riv NaQaijv ifg ono^ 
iQuatv. o rolwv NuQo^g oiiiv fttXov avrtf mQt rwv iXnpdv^ 
rwv xuQXiQwg xtp BuQufi dvxixtd-ixo , xal intntnxu rfj fitaij xal 
uvrtO^ixio ivvdftit, xtu avvnxayfttvavg rovg MfiiovgnaQaXvitSS 

belloaf Indlcu, Telati precflidiarios qaoidtm «c propagnatorea, ante 
equitaioin coDstitoit, et in lia omniani de exerdtu fortitaimos ad diroi- 
candum collocat. nec Tero para ad?eriaria haiiiaceiiodi bestiaruD auxilio 
carebat. Cbosroes quingentls cinclns custodibus ordines drcuibat. ut 
Tero ambae acies Botuum conspexerunt et conspectae sunt, sentim spi- 
lituB roborantur, signa extollnn(ur, tobae circunsonaM cantuaue furo* 
rem Martium indunt et andiqne belli sacra circumstrepunt; spatium ioter 
ades confunditur, suosrjue terminos anittit cominos igitur conflictu 
perpetrato, Varamus relicto medio ad laeYum comu transit, quo maxi- 
narum accessione Tirium restituto, merito oppositam pbalangem bostium 
ordinata multitodine subita impressione disturbat ac disiidt Romaoi 
comu deitro diuipato cum Yim iiistantem prementemque snstinere qoq 
valcrent, fuga salutem petunt. qnd animadirerso, Narses pluribos pau- 
latim sumnissis inrirmam ac debilitatam partem exercitus a fuga retinQit. 
Varamus in medium Romanoram robur sese inferens , Narsem Ti fugare 
nitcbatur. Narses dephaiUos parvipendens acriter obnititar, et in me- 
dioa Tidssim nieDS Dimium quantum Persaroo eodem simai indiiiantium mSTOIUARUM V. 10. 11. 225 

'fl nwg avTovg Xlav xofitifj t^c cvwivciiog. jovtov d^ ytyovi^ B 
Toc oi Xoina\ tov BaQUfi dvvufiu^ iafpakrioav, na\ Qtvfiji xf- 
xgatfpcwg o NaQoff^ rovg ^h Innla^ rwv Innoxovvrwv unffiaX^ 
Xip, Tovg di nt^ovg %(p iogau xanfidXXiTO, jfjg xolrvv itti- 

5 ^itfC xpajuiug yivofiirfjg xal rov q^ovov %t^r{koxog ivu xov xfi^ 
^v, V^ BufivXwviwv unoiguoaaai xtXiiiitg, inl rtva Xoqov yt^ 
vifitvui , T^c aontiglag wgiyovxo» li ii 'Pwftaixov niQiajotxl'* ^ ^ 
oav tov Xoifov rijg iganijliog xpatovai iwdfttwf. nolXovg toU 
vw t/uyyQfiaavttg fjyov ig XooQifjv itafitovg. o ftiv ovv t&v C 

10 IltQawv fiaaiXtvg tovc /(^ I^^XP^Iq^^ anlioto atoftutt, Ivtovg ii 
totq noa\ twv driQlwv naQtl/tto nalyvtov. intl ii inyvwxu c?- 
vat tivug TcSy iaXatxorwv ix tov t&vovg twv Tovqxwv , ig fia^ 
atkia ixnffintt MuvqIxiov , t^ ^Pwfiuix^ atriXitivwv aXxi^, 
anaQxdg ti tijg vlxtig nQoatpiQWV tw uvtoxQutOQt» ixtxuQuxto 

iiii toTg ftitwnoig ixilvwv ti Totf xv^iaxot; inlarfftov* otuvQog ii 
TovTO Tofc nQtafiivovat ttjv twv XQiattuvwv d^Qfiaxtlav xajovofiw» 
(fTOf. inv9ito yovv o avtoxQutWQ t/ uv ttti tovto toTg fiuQfid^ 
QOig To a^ftavtQOf. ol ftiv ovv ix tcSv fifitiQwv tovto dnoxXfi* 
Qwaaa9ai ifuaxov * Xoiftov yuQ toTg nQog tf^ ttp Sxvd-uig xuq^ 

fOttQov ivir,firiauvt6g ttvug Tiuy XQtattuvwv iiafiy^aua9ai tovttf 
i^a tif tvnif Tiitfy ftitQaxlutv iyxtvtfjaai tu ftitamou twv ii 
paQfiuQwv fifiiufiwg triv ilatiyfiatv nuQwaafiivwv , awtfjQlav Im 
t^g avfifiovXlag avttXdfifiuvov. (11) t^ ii ^PwftaTxiv (nQig |> 
yuQ t^v waaav tiv Xoyov dvtinivfyxoifit) XwfVQuyoryiT tov tv- 

10. ai ae«ft IP. 

ordineai conioiicUoneflM|iie dirioiit. qoo facto reHqQOB copUnini Vartni 
Ubefactatoni est, et Naraea manu auperior ab equia deiicfebat eqnitea, 
ei hasiis peditea proaternebat. Romania itaque Yehementer incombenti- 
bua, et ingenti per canpuro atrage edita, aex millia Bab^rlonioniro in 
collem quendam fttga elabentea aaloti conaulunt Romani colle rircunir 
dato fugitivia potiuntury et complurea ad Cboaroen irinctoa adducuntt 
qui eorum partim enaibua mactaudoa, partim elephantorom pedibua per 
Ndibrium conculcandoa exponit. at ubi quoadam de captia Turcaa esao 
cognovit, eoa ad Maoriciuro missos tanquom rictoriae primitiaa offert, 
Romanamqoe firtutem commendat. horum froniibua dominicum aignum» 
qnod Cbrisiianae religionis cultores crucem appellant, impreaaum osten* 
tabator. itaque impcrator barbaroa percunctari qoid hac nota aibi ?el- 
lent. illi ae a matribua eam aortitoa referre : nam com Scythaa Oriento- 
lea dira ac pestifera luea corripuisset « quosdam Christianoa auaaiaae oti 
in Doerorum frontea huioacemodi figuram imprimerent. qoae monitaquia 
barbari nequaquam apreriaaent* ex eo aospitatoa eaae. (11) Romanl 
porro (ad carcerea eaia oratioDcni re?ocnbo) tabomaculum tyranui di- 
Dkcop&flocliit. 16 226 IBEOPHTLACII 

^ttrrov %& ojnpfWtffYta, YvraUi n xal noTSag Tor tt xiafitn^ %iip 
Xlfvatov v^p Tf fiaatkiiaw na(faaxivi^. t& fth oHp xifitmqfa 
T^ XoafSji nafilxopto, o ii Inl xoTf axvXoi^ lAkyakwfQOPiip 
P 134 nffhq xi aofiagdrarop n(foaix<i(ffiat. ^Xlov ii xXipapxog iQdkn 
^Pwfiouoi Tot)c inl x&p iXupApjotP iifVfiipovg fiafffidgovg iatQofio^S 
Xi^iOfAipov^ xal T^ rSiif X9^f*^^^^^ ^^ ''^ tovto tovtovc ntfi^ 
arotxlcaprig iivrigag ftdxtig xfarovat, xa xi &rifla ^/[oy^aap^ 
T(C t^ XoafOfi nafilxopro. xov noXiftov rolpvp toiovto rtni^ 
ffaf IniPiyxaftipov , ic rip lavr&p xdffoxa *PwftaToi inap^fviop, 
^iij nov rfjg'pvxrig &Ptaxoiafig avroTs* 'ffi H varifala ^ m»-10 
dtpov ^ !Poi^aiJr^ nXfi&vg avpa&^lfyrat, xcA r&p Xidrtixirmp 
B axvXivH ri atifiara. fitydXotP rolpvp airoTg yvfophrm xxt^ 
fi&iw, ilg x^p fiaatXiiop xov Xoaqoov ;ifo»povoi axrfpffp. o ii 
xov ^PtafioXxov axfarov xar* txpovg tov Bafdfiov x^^diag ^<- 
OT^aTCt;aay iixa, xixitfforopfixing TO$io^;ifac ovTofc riprwpiS 
XaXxtiim rayfidtwp ^yovftipop* Bioraftltf ii rijp fid^agop 
fpfifiaxlap iilioaop. t^iitoToi rohvp ipavXta&ipng Xoafifig n 
xal ^PwftaTot &p& rip noXifitop x&ifop , &naXXuaaoprtu rfj nrdq^ 
Xfi iitaiiriap TcSy xidyairmp avroXg, xal t^ frpTyog r^g sroxo- 
afilag tpigitp ovx ixopng. nagaylpoprtu 70VV uyx'<^a noXiwgi^ 
xov Kap^dxov. fiaatXiig ii Xoagitig inl xoTg avpiPix^^^atp 
C airtp xarayavQiWfiiPog intplxta iiarla ^Pwfioiovg. avrig ii itf» 
X(ftfiip apA xffP artfidia, xara^aXXoftiPog n xai xaravXovfti^ 
pog, wg i&og Iliqaatg xad^iarrixi natapH^ovat, iixdrtip ii r^ 
X^ftf ipitarfltpag ^fiigap, imlniQ avpiUi MaQtpip n xaX £c-25 

13. i— ffr^orov] an ol-^ot^atrffol? 

Tipiont 9 «Tores , Iikiiimi , et filios et omaaieiita oaTea et opptratim ro- 
giiia; potioraque Cboiroae donant qui e apoliia tantia auperbia et fa- 
atn praecepa abiit. aub Teaperam Rooiani barbaroa elephantia inaiden- 
tea ex arcubua iaculari cooapicantur. quaaiobrein eoa cirauafaiidentea 
aecunda pufrna ▼incant« bestiaaque Tiras Chosroae transdunt. praelio 
hunc in noduni finito, Roroani in castra noctc iam iiigroente ae rcsti- 
tnnnt* mane postridie congregantur et ad apoUa cadaYeribua detrabenda 
difctfmint, atque in regiuro Cboaroae tentorium optiroam praedam im* 
portant Romanoa exercitua Varami decem milUay Chalddensiiun legio- 
anm praefecto aibi pro duce electo, et Beatamio aodomm barbaromm 
dncatu commisso, per restigia inseouitur. Romani et Choaroea cnm ia 
hoatiU aolo triduum contrivissent, die auarto cadavemm grareolentiam 
noo ferentca aUo riam invadunt et ad urbem Canzacum adveaiant. 
Choaroea rex erentia adeo felicibua tamidua Romanoa triumphali conri- 
tIo exdplt: ipae in throno recumbena fidibua et tibiia Tietoriam canen- 
tinm I ni Poiaia moa «at» oblectator. decimam aatem dieoi io loco iOo inSTORIARTOI V. 11. 12. 227 

cxufttop dg avibv nahpigo^i^cavTag Ix t^g xov Baf&fi SidUiiwc, 
TffV Tf Tc3y ix9^Q(!ip unoipoltfjaiP ImatifAOtuxr^p iyptigtat , to^c 
fiip 'Pwfialovg iaihtii ngig ri oYxot, avtig ii Ti^y IliQatxfjP 90- 
Xayya avpad^Qolaag tfj BafivX&pt nfpaofttXiT, Sl^top oviip niq\ 

Btoig avfifiaxtjxotag ^Pioftalovg intiit^uftipog. ot fjiip ovp t&p > 
*P(aftutwp aTgatr^Yol intftv^top totg Xoyotg tw fiaQfiuqtf i^iaap, 
ft^ uftPflfiOPitp tr^g ytyopvlag avtt^ Inh twp ^Ptoftaltap (ptXotpfO^ 
avPTjg Tt xal awtriqlag, tolrvp tovtovg nov avttZ toig Xiytwg 
ipanod^tftipoi inarfiiaap oXxaii ol ^PtaftaXoi, o ii Xoaqir^g Jc- 

VS^iotxwg ftri nov ioXotfOpfa ttg vnotnalfi avttf ino ttSp iyxwflofP, 
iiiito Mavgtxiov tov at;TOjr^aTopoc ig t^ tov atifitxtog ffov^ 
f&p jnXtovg Ik tcv onXtttxov naQaniftmad^at. 

12. jioyog ii &g ^ftug t^itpottfjai nqhg Tp7ip« niXa %i ^ 
tflPtxavta xatfov FoXtpiovx yiPOftipfp^, xottiti t^p Xoaqiov nfog 

iStA fiaatXita xti&oiop. uXXiti tlg xul no&iP, xuti t^p nohjatv, 
XiX/x^fi^ T^ yvputop* fifj y&Q ovp ufiXtufii&a t^ nifl tovt^c 
it^yfiatp , foyttnotg aiftPoXoyrifiaatp ovaap xatuxoaftop. t/xtc- P 135 
Tcu fiip ovp avtfj inl tijg BafivXofptag , ftuyot ii to ytpog txvt^g* 
nactflf ii tcSv imtpapwp autQumvopttop itpOQoXoyiito ti IliQai'» 

SOJioy. iml ii uxftrj iniatfi avtfj, WQa Xufinovaa ig yuftop, ir» 
ifl twp intaijfttap ixititaat. avpiottwfilpfi il noti ttg apifl 
iiol^tp i^antputwg ytyoviput nuQitog, ilta ixtpfjtog ituftiviip ttf 
ataftatt, xal tug ula&r^aitg noXXtu vatiQOP inuprjxitp nwg ig ai^ 
TJ7V. iml ii ol d^iutal tov nudovg, ityi xal nud^og iit trjipio 

m 

Mrttof , vt Mtnnam et Befltamiuin ab liiflectatioiie Vtnni ad le reror* 
flefl cooflpexitf diflccflflumque bofltiun apertiflflime intellexit» Ronanofl att 
domom redeant blande monet. ipae coacta plialange Peraica BabyloQOOi 
obit, nihil dignom pro auxitio lifl remeneufl. caetenim ducco Romanl, 
taoquam intiiv^top flehDonom fluorum illi relinquentefl , monoerant no 
«naaam Romanonim benevolent{ae« per qoflm flalutem eflflet adeptufl, 
oblivione caperetur. hifl verbb apud eam repoflitifl domom remigraront. 
motaeofl tamen Choflroes ne ab indlgenis per fraadem occideretar, • 
Maoricio petiit oti ad caatodiam corporifl millo flibi grarb armatarao 
BittereL 

12. Refert ootem fama, qao tempore Choflroes in regfam redlerity 
fominam ylxiflfle apud Hierapolim Gohnducham nomine. aed quae et 
opdeoam foerlt, oecuodum poetam, dicatur flane, ot magnificentlflflioui 
Barratione perfroamar. nata eae BabYloniae e magorom familia. pater 
eiofl de iUufltribufl praefectifl vectigalibufl Peraicifl exigendifl praeerat. 
pofltqoam vero aetate floreflcena riro tempestiva eafle coepit, homini do- 
bili deflponflo eflt. forte epulifl cum marito accombebat, com vifla eat 
reiMDte viribofl defici oianereqoe immoto eorporo et loo^ laterTallo flen- 
mMi ooovalefloero. q«i cuom intoebantar» n nodo difiniB haoc ocata* 228 THEOPHTLACn 

T^ d-itap uno(p'alviad^at Vxataaiv, Sunvvd^avovTO t/ &v tVri ri 
cvfifiififjxhg %fi viaviii, tki^i rddi. *^ ^tf/akaq nov iv ovSiirt^ 
^iafiai ivanoKiifiivag noivuQ, fiiydX(ov n aya&wv nQiafitvoftl^ 

B vfjv T^ipf^ Totg Thv ftfyiOTOv ngoaxwovai &i6v, tv dtj XQiOTia^ 
vo\ &grfaxtvovTig xaO^iaT^^xaai TliQaaig vnoOiaiQ ytkmog.^ o5 
niv ovv ixilvfjg yafiitfjg Ii^tfivxTrfQtl^i tov yvvatov tA QtjfiaTa, 
St€ ii nov liQalav avti^g T^y iidvoiav nfig T^y Tijg d^Qtjaxilag 
fiiTd^taiv xanvofjai, aiOfQovl^nv iioxa QanS^* rintlkii ii 
xal OdvaTov thui ^tjtniav avjfj , dg d^ifng IliQaaig nouTv roTg 
ri fidytov a&tTi^aaai ioyfiaTa. fj fiiv olv t^ Oil(f tQtou fmQm^ 10 
^tiaa Toy vovv, %u wrd nov xaTafivovaa, Tatg avQaig iiaxtT" 
a&ai Tov^ koyovg naQttxtTO» ylvtTai toIvw T(p yvvalif xal It^ 
Qag d-tlag xQtlTTOvog imq^oiT^aiiog tkkafixpig* &yyikogydQ i^pt-^ 

C aTrjxti avTji , Tfjv t€ fiOQ(p^v xal Trjv ia9tJTa kafinfjiovog 901- 
iQOTiQog, xa\ ndktv avTjj t^v t&v (f9^aadvT(av Oiav iitixwi,l$ 
nQorjyoQivi t€ xa\ tov oaov ovn(o tov avvtvviTov ^dvaTOv. o 
fiiv ovv Toi; yvvalov yafiiTfjg xaTotkva Toy filov xaTcl t^v tov a}<- 
yikov nQoavayoQtvaiv , to ii yvvaiov t^ Bafivkwvlav xaTahnbp 
nQig Trjv Nlatfiiv ylvtTai , Ttfic tc twv XQtaTiav&v itQtvai ntQi" 
Tvxpv avx^OfiokoytTTai tu fityaktTa tov nvtvfiuTog. fivtTtai yovv fO 
naQ* atfToiv TavTa i^ xa Tutv XQtaTtavuiv &tTa ovT(og xal unoQ^ 
QfjTa iifyfiaTa. int\ ii ToTg fidyotg tovto xaxdifjkov yiyovtv, 
ig dva^rjTr^aiv ylvovTai tov yvvalov» ^xov yovv tfg t^ Nhtfitv, 
xa\ Ttt fiiv nQtafivTtQa Tfjg al^t(oat(og iv xokaxilatg avToTg naQt^ 
axivaoTOf ivTtv&tv unofiovxokijaai. nttQ(Ofiivoig Tijv avd Qumov ^ 

idn cafluiD nomintre licet, adolescentulam interrogant quld ei ncciderit 
respoodet acerbat se alicubi aub terra poenaa constitutafl, magnomm 
contra bononim deliciaii deum maximum colentibus decretaa iridissey 
quem Christiani religiofle renerantes a Persis irrideantur. tum ynt eioa 
irerba subsannarey perspectoque constanti illius Christianismi comple- 
ctendi propositoy fustibus impingendis ad sanitutem reductumro arbi- 
trari; necem insuper minitari, quam Persae more maiorum illis inferunt 
qui magorum dogmata aspernantur. sed illa divino amore mentem ere- 
cta anres claudere, dicta in irento et aqua scribere. eidem alia quae- 
dam divina praestantiorque illustratio contigit astitit enim angelus, 
forma et veste fulgentissimus , iterum priora ei spectacula exhibens, et 
mox futurum mariti obitum praenuntians. praedicta eveniunt, roaritni 
diem suum obit. mulier reiicta Babylonia Nisibin proficiscitur, ibiqae 
Christianorum sacerdotes nacta vicissim confitetur magnalia spiritus^ at- 
que^ ab iis flacerdotibufl vere coelesti et arcana Christianorum disciplina 
initiatur. hoc ut magi compererunt, eam requisitum se in viam dant, 
Niflibi adflont, et blauditiifl potiflsifflum agunt, indeque abdacere flecooi HISTORURUM V. 12* 13. 229 

iml di vtxuirtut xa) o Xoyog dvroTg uSQavt^q, iv uqxj^ axXrjQa d 

To yvratov XQovta noXki^ xaraxXelovoi» jov rolwv ndvxa diov 

niQioxonovvxog xa\ dfiaQxvQov iavxbv iv ovSivl XQOvio xaxaXtfi" 

nuvovxog imxovQta xov intaxaxovvxog u^ylXov avxtj x^g q^vXa^ 

5 xfjg i^fX^Qi]ai xai ig x^v 'Pwfialcov atflxtxo yrjv. ^ ^tiv ovv ^xQt 

r&v %QoaoXvfi(av imX&ovau ittxi^Qvxxi r^v imjiavfj xov &iov 

nal aittjyrixov fnyaXnoxTjxa , ei/dg t« unodofiivTj iv x(o navayti 

fivtj^tlio xov fiiyuXov &iov xal aioxiJQog fifiwv ^tiaov XQtaxov, 

x6v n axavQov xiov na&tjfiuxwv xaxaaefiaa&Haa xio nQoaxvvtj^ 

lO/iari ig xfjv 'liQuv inuviSQUfii noXtv. noXXu xi niQi xwv iaofti" 

vwv rtp XoaQofj nQoavuyoQivaaaa , xr^v Xi nQoaxfoQr^atv uixov 

Pwfittlotg nQo rijg rwv nQuyftdxwv HQ^iwg xuxafttjtaaau , fiiov 

T« iadyyiXov noXixivaafiivri , xal iSc nQina xoTg uyiotg xu ilg P 136 

V^X^ xaS awfta OQwvra , uniartj xdiy xfjdi , xbv xi^g xuQxtQlag 

ISaxiqfavov uxtjQdxotg dvuitjauftivtj xQonaiotg» 

13. O ii Tov ^PwftUixov fiuatXiig awftarotfvXaxag ig B 
XoaQOfj^v i^lnifjtntv. ig vovv rolwv fiuXofttvog o rwv IltQawv 
fiuatXivg T^y avw^tv aixtp ri]g imxovQiag ytyowtav Qontjv, rtp 
iv fidorvatv intq>aviaxux(p ^tQy/w axuvQov ix ^Qvaov ninottjftl" 
9dvov, Xt^oxoXXrjxov , iwQov ilintfintv, ov i^xu XoaQotjg 6 Ku" 
fiadov rb iarv nuQaaxtjadftivog , Xu<fvQaywyt]aag , iv rotg Tolr 
HiQawv uvaxroQotg uni&tro , ixt rb *Pwftatxbv axrjmQOv ^lovart» 
9tavov Tov uvroxQdxoQog intfiulvovxog, iv tovtaj yotv rw aruv^ 
fw ixiQOV XoaQor^g ijii rfjg xt^uXrjg l^ uni(f&ov xQvaoi) aravQbv feaiiim contntar. cam Terbia tcian agerent^ tetro carceri cam longo 
lenpore includunt. aed auxilio dei omnia circurospicientis , earoque nullo 
teropore absque testimonio libi relinquentia, angelo apparente e custodia 
•xSt, atijue xRonanomm proTlnciae succedena apud Hierosolymam insi- 
gnem et inenarrabtlem dei magnificentiam diTuIgat, sacrisque precatio- 
nibua ad aepulcrum magni dci et salTatoris no»tri lesu Curisti efTusis, 
d crncem passi monimentum similiter venerata , Hierapolim regressa est, 
■mluque eventara Chosroae ▼aticinata, curo etiam Romanis de eiua ad 
ipsoa perfu((io ac traositione, antequam fieret, praedixisset , et irita ex* 
cmplo angelico, atque at decet sanctoa, tum animo tum corpore traducta 
ab bis rebna mortalibaa discesait, tolerantiaeque corona cum triompho 
aempitenio redimita cstl 

13. Ronanorum imperator costodea corporia ad Chosroen mittit, 
qni animan ad menorian opis de cjelo sibi praestitae revocans, Ser^io 
martjri clariasioio cmcen ez auro fabrefactam lapiilisquc insertis varia- 
tan pro nanere oflert; quan crucein Chasroes (Sabadae filiua urbe re- 
ccpta Sn praeda repertan in Peraarun regia repoauerat, InsUniano ad- 
httc renim Aomanarum potiente. in apiee cracia huias Choaroes ex aoro 230 THEOPHYLACTI 

luxrijparo, t^p aUlav htvndaag h ah^ roS awa^fiarog. 

C tmaroXtiv di J^ 'EkXrjpixoTg yfififiaaiP a/ia rtp KUfitj7Jfo ig to 
XtyifUPOP fiaQfiufixop nafiutfiniro. vmyfyganro ii r^ imaro^ 
X^ Koi fiaaiXix^ vnorvnaHng. ru ii rijg imaroXtjg ip rovrag 
J^Ta Irvy/upip opra* ov» a^d\po» yaf rtlg Xtitwg rb aQ/Jrvnop,S 

^^Tovrop rop aravQip iyA XoaQOijg fiaaiXivg fiaaiXitap, 
vlog *OQfilaiov, Srt ix iiafioXiKtjg ipiQyilag xul xaxovQylag rov 
ivarv/iardrov BuQufi vlov BaQ)'ovapug xul rwv avp uvr(a xa- 
fiuXXuQlijiiP itg 'PiOfiUplup untfX&ofiip, xul itu to tQ/ia^ui rop 

D ivarvxtj ZuiianQurr^p ix roZ arQurov ilg to Nialfiiog inl toiIO 
inoavQui rovg xufiuXXuQtovg rov fi^Qovg rov Nialfiiog ilg to up^ 
ruQUi xul avpruQu^ui , intftrpuftip xut iifitXg xufiaXXuQlovg ftir* 
SQ/oprog ilg to XuQ/ug , xu\ iiu tiJc rv/tjg tov uyiov SiQytov 
rov nupatnrov xa\ opofiuarov , inai^ fjxovaufUP iox^Qu ilptu 
avrop rwp aht]aiia¥, ip rto nQiino ira rT^g fiuaiXilug i^^o/y^lS 
fitfipl *JuPOvaQ(tf , ifiioftri, jirr^aufti^u , Ctg iup oi xufiaXXuQio^ 
^fiwp atpuiioai Toy ZaiianQiirtjp ij ^^iiQioaiuprui , aruvQOP X9^' 
covp iiuXi^op itg rop olxop aviov niftnofnp iiu ro nurainrop 
avrov opofiu, xai rjj ippuxri tov OifiQovuQtov fir^pog rf^p xifU" 
Xtfp rov ZuiianQurov fjpiyxup int ^fttjjv. inirv/opxig ovp rr^g^ 
ahijaiwg tifiotP , iia to ixuano upafiq-tfioXop iipui, ilg ro ntiy^ 
oinrop avrov opofia toi^ cxuvqop rop nuQ^ ^/icov yipofiipor, fnrilt 

2. aij] 8i' IP. 

obryzo cnicein aliam conficiendanit in eaqiie caiiisan dedicationls haioa 
incidendaoi curayerat. epistolain porro Graece conscriptani cum •ubacri- 
ptione iuay simul cum uretioso ilio donario* in barbaricum, quod dici- 
tur, roittit. epiitota ad verbum hacc cuutinebat: niliil enin de primia 
eiui Tocibui immutabo, 

**Hanc crucem ego Choaroei, rex rcgum, liliiii Hormiidae, qoando 
ob instinctum diabolicum iceleratamqua molitioneni perditisiimi Varani, 
fiiii Bargusnae, et quoi iecum habult caballariorum , in Romaniam pro- 
fugere coacti iumui. et quia . ▼eniebat nefsndus Zadesprates ab exer- 
citu Nisibiffly ot partis Nisibenae caballarios abduceret, qui noa oppu- 
^arent et conturbareiit, noa quoque caballarioi cum duce Charchaa mi- 
simui. et confisi ope auxilioque sancti niaximeciue yeiierandi et celebria 
Sergii, qoem petitionibus ac yotis annuere soiero audiyeramoi, anno 
primo re^ni noatri, mensts lanuarii die septimo, Toyimns, ii caballarii 
nostri Zadespraten occidissent aut vivum ceplsient, cruccm aurcam geoi* 
mia omatam in eioi templum, propter nomen ipsiui ioprimii yenerabile» 
miiiuroi. ac die nono menaii Februarii capot Zadespratae ad noi all«- 
tum est. quapropter voto noatro damnati , ut id cuillbet certo coimtet, 
in yenerando clua nomme cracem a nobls fiictaiB, ciin ea qoan loitiiiia- mSTOBIARUU V. 13. 14. 231 

ilq %hv olxov avTov, »al %^ xatft^ rtjg ufuiiag %div dvo noX^ P 197 
tu&p hixd^fyrog Ittav&a nafi Xoa^oov fiaaiXiwg, vlov Ka^ 
fiadov^ rov ^fiitiQov noTQog, xal ivQi^i^Tog ip ToTg .^farfgoiC 
5 ^fiaavpoTg , inifiipafitv h t^ oixoi rocf nuyainrov Sf^iov. ** 

*0 ftiv ovv aar^nijg MaT(k to iiaTiToyfiivov avr^ iniSoTO 
%iv aTavgiv rd n yfdfifiara rov fiaatXiwg. r^ ii imovrt iviav" 
r^ o rot; Ilifaixov fiaaiXivg dvayoQivu fiaaiXnav Sifijv , yivovg 
^PwfioXxov (^^v ii d-Qfiaxilag XgiaTiavdiv) , ilg &Qav dv^ovaav 

10 fdfitf ruvTji xaTivvaad^ilg , xuvTiv9iv nuqaxaquTrmv rwv Ba^ 
fivXmvUav rd vofttfia. (14) r^/r^ ii tTH xal ^vTifioXu rov ^ 
iQUiTTixdTaTOv iv Iligalii Sigy^^ nalia ix rijg Si^ijg iodrfvai 
avTif. fUT* ov noXi ii rovrov fiyovorog avTifi, iwgoig xaX 
avd-^ yiQulQU rhv ivifyirijv ilxSrwg» imitroXfjv ii iiinifiipiv 

IS^EXXfjvtx^ avfifQdau XQV^^^^S* ^7f ^^ ^ iniaToXij inl Xi^iwg 
ovrnig. 

*^ Tif ftiyuXoftufTVQi Sigylt^ Xoagorjg fiaatXiig fiuatXiwv. 
iyJa Xoafifjg fiuaiXivg fiuatXiiov , vtig 'Offitaiov , ru iwgu rd 
liirik Tov iiaxov i^iinifttffu oix itg &iuv uv9qwnwv, ovii 7vu ix C 

20T(tfv Xoywv ftov ri ftiyi&og rov navaiftvov aov ivofiurog yvwa&fj, 
iXXu iid ro yvwa&ijvut rrjv uXi^d^ituv rw» yivofiivtav xul rdg 
noXXug ;rtt()irttc >^al ivigyiaiug tig iaxov nuQu aov ' ivrvx^a yuQ 
ftol iartv, ^vu ri iftov ovo ftu ifiq^iQfjTut roTg liQoTg aov axiviatv. 
iv Tip ilvui fti iv r^ BiQUfjLuTg fjTfiadftfiv nuQfk aov, Syti, iX» 

tm RMDanonnB Smperaior \a aedon elus miieratt discordiis btlloaae 
quod inier se dao rcgna geaserant, a Chosroae, regom rege, Cabadae 
filio, a?o noatro, hac aiportata aiqoe in iheaaaria nostria iaveota, ia 
templom Serfiii summe Ycnerandi misimas.** 

Satrapa lussibus obsecatus, crucem cum liiieris regiis reddit. anno 
dehmc proximo Persarum rez Siram, genere Rooianamy et relicione 
Christianam, qoam aeiato florentem connubio sibi cojialarai» reglnaB 
publieiius appellat, et in eo Perssrum leges aiqne instltuia negligit. 
(14) terUo aotem anno Sergio Persidis martyri efficientissimo pro filio 
ex Sira susciplendo supplicat. nec ita diu post rarsam benemerenien 
Sttum donis, et quidem iure hoaoraty adiuncia epistoia Graece compo- 
sita, quae ad verbum sic sonat. 

** Magno martyri Seigio Cbosroes rex regum. ego Chosroes, rex re- 
gomy filius Horoiisdae, haec dona cum disco misi, non sape ut ab ho- 
Bioibos spectentur, neque ui ex vcrbis meis perquam renerandi nominis 
ini amplitudo cognoscatur, sed ad prodeodam gestoram yeritaiem mul- 
tssqoe gratias ei bencficia, quae in me contufisii. etenim felicitatem 
meam interpretor^ nomcn meum in sacris Tssis tuis conspici. cum ver- 
sarer Bcmuuis^ oravi tOy vir sancte, ot me auxilio too adiuvares ci 232 THKOPHTLACn 

d-itv klg T^y fioi^^Huv fiov xul Iv yaaxijli avXkafiiiv Si^iV» xal 
Iniid^ fi 2iQrj Xgiajiuv^ lojtv xdyixt^^XTj^v , o T^^iixiQOQ vi^og 
Sidiiuv ^fiiv oi nugixii X()iajiuv^v ixav yufiirtiv. iiu ovv T^y 
D Ifi^v ngog ai ivyvwfioavvr^v ilg tuvxfjv xov vifiov nu^itdov, xul 
Xttvxfiv iv Y^vuilS}v iififQuv ^g f^fiiQug iv yvijcrioTijTi kayov xoi5 
H/jtOy xu\ ovxwg avvtTiov vvv iiti^ijvui xjjg aijg uyud^ixrjxog iv 
yuaxQl avXXufiiiv uvxfpf, xu\ '^tfjaufirfV , xu\ avvixul^ufii]v 7va, 
Ulv iv yuaxQ\ avlXufiji ^iQti, xov axuvQov xov qtoQOVfHvov nuQ* 
avxrig nifixffia x(g nuvainxto aov oix^. xu\ TorTov fvixiv xaydit 
xu\ f] ^iQri xov axonbv xovxov t/ofxiv , ^va itg fivrjfiiavrov xov 10 
ivifiuxig aov , &yii, tovtov Toy axuvQov xQuxwfitv. xui avvil- 
iofiiv uvx* uiiov xffV xtfiffV, fi^ avvxitvovauv ntQUixiQta xwv 
P 138 xiXQoxia^^iXlorv XQtuKoalwv axaxfJQwv ftihuQriaiiav , nirxuxiaxi" 
Xiovg axuxfJQug nifirpui. xu\ *5 ov xyv xotuvxr^v iv tfiavxip 
iayjiv uiXfjaiv xu\ xuvxu inXoyiadfirfV , iwg ov itpO^dauftiv tlg xo 15 
*Poao)XoaQwv , iixu ^fitQwv nXiov ov iiijXS^ov, xui ai, uyit, ov 
Siit xo iivul fti u^iov uXXu iiu x^v aifV (lyud-ixijxu , ifpivffg fAOi 
iv oQUfiuxt Xfjg wxxig, xu\ XQixov tlnig fioi oxt f^ 2iQrj iv ya-^ 
axQ\ ^iyii, xuyoi iv uvx<f xi^ OQUfiuxi xqivov uvxuntxQiOrjy aoi 
Xiyoiv, xuXwg, xuXwg, xuXiog. xut ita xiiv af^v uytotavvfjv xai20 
iXifjfioavvfiv , xu\ itu xo nuvatnxiv aov ovoftu , xul iiu xo tJrai 
B at ioxfJQu xiov uhfjatwv, uno xijg fjfiiQug ixiivr^g fj 2SiQ^ lo tl- 
&iafiivov xuTg yvvuiiiv ovx tiitv. lyw ii ovx idiaxuau tig xovto, 
iXXu xotg Xiyotg aov iniaxivau, xu\ Sti Hyiog i7 xu\ uXfiS^ivug 

8lra coarlperct. et qatnqoaai illa Chri«iiana esset, ego vero Graeco- 
rum lacra culerem, ut per legea iicstras liabere illan in luatrimonio non 
possdn, tanicn propter meani er(;a te pictatem lcfnini secunis hanc duxi, 
camquc prae caeteris uxoribus in dies sincero alVectu et amo et amavi. 
ntque ita constitui , bonitatem tuam rogare uti Sira foetu gravida fierct. 
et rogavi, et decrevi plancy si concepisset, crucem qiiam in collo ge- 
■taret, ad venerabilem aedem tuam mittere. et buius rei causa ego et 
Sira istuc consiiii cepimus, uti ad monomentum nominis tui, vir sancte« 
kanc crucbm apud nos rctineamus, placuitque nobis pro ea pretium qua* 
tuor millium trecentorum ataterum miliaresiorum non excedeiite, quin- 
quies roille stateres mittere. ex quo autem huiuscemodi postolationoaa 
apud animiim concepi et haec mccum cogitavi, donec Rhosochosrum per- 
ventmus, non plus decem dies abierunt, cum tu, sancte, non quod ego 
aic meritus essem, sed qnia bonus es, mihi te per quietcm obtulistiy 
tertiumqne dlxisti Siram eut gravidam. in eodcm viso tibi respondiy 
bene est, bene est, bene est. ac propter sanctitatem et misericordiam, 
propterque summe colcndum nomen tuum, et quia preces ac vota exau- 
dis, ex illo die Sirae, ouod feminis solet, accidere desiit. ego pom» 
de hoc noa dubitavi, aed verbia tuii fidem hibuif nc te aancUioi Tere- mSTORIARUM V. 14. 15. 233 

Sor^^ %&9 uhi'ai(ar. f»(r& %o ravr^v rik yvvaiKkia fiij vnofiiT" 
nti, ix tovrov tyvcDv rfiv divufnv rov oQifiarog xa\ j^y r&v 
naQu aov Qfj&ivrwv uXi^S^uav. nuQ* avrit ovv tmfiy/a Toy av- 
Toy aravQov xal T7)v rovrov rififjv iv rtp nuvainr(p aov oYx(p, 
5 xiXevaag ix rfjg rovrov nfiijg ilaxov iva xa\ norr^Qwv Vv ytvi-' 
a&ai ttg Xoyov r&v &tlo)v (AvarrjQlwv , uXXu fii^v xul aravQov 
ytviaO-ui xuruntj^^vui iq^tiXovru inl rilg rifiiug rQuni^tjg ^ xai C 
OvfuarffQiov , ru nuvru xQvauy xui ufKpl^vQOv Oivvtxov xtxo" 
apijfiivov xQvaiip, ru ii Xoinu fiiXiUQTfaiu tlvui TOtf uytov oixot;, 

107ra diu r/jg rvyrjg aov^ ^y^^» (Jgniivra, i^uiQirwg ii tlg j^^v 
aTrr^aiv ruvrtiv tlaiXOjjg tlg porjOtiuv fiov xa\ ^iQtjg, xa\ 8 iiu 
T#7ff nQtafitlag yiyovtv tifjuv rip iXiti rtjg ajjg uyaO-ortjrog , xal 
T^ &tXrifiarl fiov xa) SiQTjg tig riXtov nQoiXOoi, "va xuydf xu\ 
Tf SiqIj xu\ nuvrtg ol iv nZ xoafua itg r^v arjv iivufuv iXnltfafitv 

15 xu\ ttg ai lu niattvwfitv, '' 

15. Etg ru/og roiyuQovv wg to rifitvog o unoaraXtig ^ ^ 
a(pixvtirai, ru ii iwQu ru rov fiuaiXiotg Sftu roTg yQUfiftaatp 
iv rfj ItQu ntQiiOtro rQuniCrj. 

*0 ii BuQafi ftij ;(<i(io;^£fC tno XoaQOOv tiulaiov vntxQov^ 

SOauro xlvivvov. roiyuQxoi rwv HiQautv fiaaiXtvg nuvrug rovg 
xtxoiviovfjxorug rfj rvQuvviii oXiO-Qot nuQiioro , uvrov rt Biv^ 
Sor^v roTg rov TiyQiiog iyxuroig xuriOtro wg oTa i^ xaru fiaai^ 
XiwgxtTQug ixrtivavra. ui H anoviui ^Pwfialwv rt xu\ IltQawv P 139 

7. ytvic^tti xal nrjxJ&^vai IP. 

que petitoniin datorem credidi. ct cam illa menses saos non pateretur, 
vim ac potestatem ▼isi itlius dictorumi|ue abs te Tcritatem perspcxi. ob 
id igitur ipsam crucem et pretium eius in vcnerandam aedem tuam misi, 
jossique ei cx eo discum unum poculuiuque unum ad usum divinorum 
suysteriorum fieri; quin etiam cruccm in sacrosancta niensa figendam et 
turibulom, omiiia aurea, et Hunnicum quod utrinque aperiretur, auro 
ornatum fieri mandavi. reliqua miliaresia sancto templo tuo reliiiqui, ut 
praesidio tuo» sancte, in rebus omnibus, potissimum vero in bac peti- 
tione me Siramque respicias, quodque tuts precibus misericordiaque bo- 
nitatis tuae nobis concessum est, pro utriusque nustrum desiderio opere 
ipso perficiatur, ut ego et Sira adeoque roortales onivcrsi in potentia 
tua ipcffl collocemus, atque in te credamus. " 

15. Qui missus erat^ celeriter ad tefflpluin perveniens dona regls 
CQB «pistola in sacra mensa exponit. 

Varamus a Chosroe non captus perlculum magnum eflo^it. proindo 
reXy quotquot cum eo in tyrannide oomfflunicaveraut , spiritu privavit, 
ipsumque Uindoem, ut qui manus coutra regem exteudisset, in medium 
'i*i^defli demersit. foodcfa iiiter Romauos ct Persaa pari aequitate coli 234 THEOPHYLACn 

h Vafi fiofQn nQofyxarrou. xal ovrai itJTa MoJ^oK i f^fyoif t< 
uai IliQaixbg ixtivog ^Pwfialoig xanninavto noXifiog. 

Ovx av di ntgiotpoftai xal iaa Xfyixai Xoaifoijv t^ niQl 
roig aariQag jww XaXSalm il^fjoxfifAtvov noXvaaxoXov ftaraio-' 
%f(va nQoavayoQivaai xara ri^ xov noXfytov axfiiiv. %ovy&qS 
OJQarijyov *Iomryov t^c twpjiQfnvkap ivwdfntag iddoxlfiov aviip 
intTifiovvtog axoofilag Vvixa-, Xal wg ov iitfiaaAia axauip nc- 
qwxipai Tov^ TQinovf rdg rt T^g V^X^C oQftag vndpou aXXoxo^ 
fop, faal nQig rop arQartffip XJ^at riv fiaQfiaQOP ^^iifi^ niQ 

B vn6 rod xaiQod irvQappovfii^ , ovx ap iSuQQtjaag, arQarfiyi,^ 
%hv ftiyav ip &p^Qwnoig fiaatXia fiaXXav roTg axwfifiaaiv. iml 
ii %oTg naQOvOi filya gtQoviTg, Sxovaop i^ & %oTg d^ioTg ig Sart^ 
QOP fiifiiXirfirai. apnxaraQQiiau , iviad^i, ig roig^PwfiatovQ 
ifi&g iiipd* iOirai ii ri BafivXdpiOP (pvXov rijg *Pwfia'Cxijg tto- 
Xitifug xQarovv rQirrjv xvxXoifOQiXfjv ifiiofidia irwv. fnra ii IS 
Tovro nifinralav ifiiofidia iviavrwv ^PwfiaToi IliQaag iovXafio^ 
y^ain. rovrwp iij iifjpvafiivwp , r^y uvianiQOv ^fiiQav iviif^ 
fnTv %oTg up^Qwnoig xal %^p nQoaioxwfiipfjp Xfj\tp imfialviiP %ov 
XQurovg, Sn rit r^c tp^oQug naQailioxai Xvau xul %u r^g xQilr^ 
Tovo^ iiUYiayijg noXinvirui.^ oi fii%i noXi H xal o TlQofiogn 

C rt^g XuXxfiioviwv noXiwg r^ iQXHQurixfiv fQovriia ntQnfiii^ 
Xiro , xa) tjxovai nov nuQtlt Xooqoov nuQdio^u, %ov yuQ airo^ 
XQuroQog MuvQixlov rovrop ig Krfjaitpwpru nQog XooQofiP ina-^ 
noantXupsog, ip inud^r^Qu fnafififiQiu %ipl fardxXtirop ilg %ik 

8* Tjjv deeat IP. 

coepU. hoc tanden modo acre illud et Penlcam bdlaB a RooMois wom 
sine gloria flnitum atque compoAitum est 

Noo praeteribo aotem quae CtiosroeSy in operosa inanitate astrono- 
miae Clialdaeoram ezerdtatus, flagrante adbuc bello praedixisse fertnr. 
etenim cum loannes Arroeniaram copiarum dux clarisiimus de soluta di<- 
sciplina, de moribao regiae personae indecoris ct absurdis cupiditatibao 
eum obiurgaret» aiunt ita respondisse. ^^nanquam to auderes, mi dox, 
in macnum inter humines regem scommata iacere, nisi iniqua nobis tem- 

{»ora dominarentur. nuia ?ero praesentia tibi spiriUis faciunt, aodias 
icet quid dii immortaies in fulurom constituerint. scias velim calamita- 
tcs in yo% Romanos redundaturas. gens Babylonica, tribas in orbea 
octis annorum hebdomadibus « Romattorum tenebit imperium. post per 

3uinque annorum hebdomadas Romani Persas senritio prement secon- 
um quae dies sine respera hominibus iUucescet, expectatosqae iroperil 
fiois aderit, ot abolita corruptione melior vivendi ratio inducetur.** nes 
multo post etiam Probas, Chalcidenslum creatus episcopus et a Maaricio 
Ctcsipbontem legatas, ab oodea admiranda audivii. Beridio cmn qun- HISTORIARUM V. 15. 16. 335 

ipdxTOQa xovtop ilanoificafiivog, liQ&Tt niQtQQiSfinof tljg d-io^ 
pi^toQog dxova ijiilov naQu toIi liQ^wg d^iioaad^at. InttpiQ^^k^ 
voq oilv UQiig %h tavjfjg YvSaXgjia Iv Ttvxtttf liliov ig d^ioiv 
iXx^itv Tf^ IliQawv fiaatXii, o ii nQoanvv^aag Toy nhaxa , tfa^ 
Saxi naQiOTuvat avTif to tovtov aQ/jTvnov, fffoai %i nQig ai^ 
%ov T&g *AXiiaviQov vtxag avTtf tov Maxiiovog /a^ /(racr^ai. 
xa) Ttt ijiii nov fiyovivat, unoXafiovTog Xooqoov tt^v Ig tDl fia^ J> 
aiXiiu xu&oiov t&v tc TVQuwatv imxiXQaTtjxoTog Qtifijj T£ xal 

JvVUftit TOV aVTOXQUTOQOg, iii^it O IlQofiog. Xttl niQl T^ 

10 Nivivl Ijxi noXvXiltpuva Tijg. Inl Tijg BufivX&vog tyxitQtid^ilarig 
%otg &v%^Qwnotg nvQyonotiug vmXvut, tt^v Ti nXlv&ivaiv, xud^& 
Tip tiQOfuPTj] Mfoafj itfffoQiVTUt, iJvat Xlav imfiiXSg t^onTti^ 
&iUrav nvQl. 

jiXX* inii Tov IliQatxov noXifiov t^ awd^xji Ttjg u(ffjY^ 

ISaaag tig olov Ti ^v uniTiQftuTlaufHv t^v ino9iatv, nQogTtk Tjj 
EiQwnfi nQux^ivTa xofQtlTCD uvd^tg o xuXufiog, Tug filfiXovg vaV'- 
nXXofiivog fiiXuvi , onwg ini toi^ Xtfiiva tov axonov xu&oQfn^i^ 
ftivog, xai Tug inufaviXg t&v nQuSiiav g>6QT0v ^iQOfiivog, Ttk 
%u>v a^iuifTfffiTOiiv axovafiuTOiv nXijQdaniv. 

20 16; jiQTt yi uQa nov tov niQl Tiyv ?a» yiXiiatjg ^ftiQug ^ ^ 

ToXg nQuyftaat, xul t^v nQioiov ovx ix xUvtjg fiuQfiuQixiji ftv-' 
^txwg notovfiivfjg^OfifjQtxdniQov , QoioiuxTvXog tc unavfjvufii^ 
ftr^g uxoviiv, iml Ti l^iqog Toig nSftaaiv avxoXg ov ifOivlaatTut, 
Tu^ iwifAitg o uvToxQiiTWQ ig t^v EvQtinfiv wg Ta/iOTo fHTifil^ 

dttm fenraiUssima 9 com in regiam illum accivlflfet aodoreqoe manaret, 
dei matria ioiaginem sibi ab eo osteiMii pottulavit. quam ille in tabella 
depidam secum fcreos regi spectandam obtulit. rex tabellaro veneratoa 
noctu ipsam vir^inem sibi apparuisse retulit, dixisseque se ipsi Alexan- 
dri Macedonis victorias largitam tM%t* qaod dudOm tMt factum Probua 
coofirmavit, cum iam in regnum rediisset, tyrannoaque viribua et virtute 
imperatoris adiutua perdoniuisset. allatae aunt it^ a Ninive reliquiae 
tttrris Babel , quam fictis lateribus , ut sacrorum doctor Mosea explicavit, 
ci ignl diligenter excoctis homines exaedificare tentaverunt. 

8ed quoniam quae de bello Persico scribenda fiierunt, cum eius bellt 
fvam absolvimus, ad res in Kuropa gestaa stilus redcat, et in atramento 
libroa pemaviget, ot ad portum propoaiti appulaua et Insignibus rebua 
gcstia oaustos, quod auperest auditioaum meoiorata dignarum reprae- 
oeatet. 

16. Com Igitur lam in Oriente redlret reboa dicS| ncc faboloae ae- 
cundum Homerum e lecto barbarico Aurora prodiret, noUetque audire 
^ododoxrvlo; (i. e. roseos habena di^toa seu purpurea), qaandoqui- 
dem gUdiomm aanguine purHuvndorum materia non restabat, coplaa 
ifltpcrator quamprimua in Buropam trauaferti et AnchialoB adveniro 236 THEOPHYLACTI 

fiaC/tv, Inln r^vjiyxlaXoy Ti^v ixSijftlap mQaaiCivdJ^at* iit'^ 
fPWKH yikq To ^AfiuQixhv avd^t/Q id^lkuv tfoixav. ngoaioiu^ov roi- 

B yaQOvv rov fiaffiaQixov rvyxdvorrog ig naQaaxivt^ awirhaxro. 
ot ftiv ovv ivn^otiQoi r&v ig avyxX^ov fiovXijv xariXtnaQow 
riv KalaaQa xtfQorovtjaat arQarfffiv t^ noXl^if xal uvafioX^vS 
Tfll rijg fiaaiXtxfjg intfioXijg unoipiQia&at. inil di oix iTut^ov, 
6 rwv liQartxdiv ray^urtav fffovfjnvog iiitro Toy fiaatXla airo- 
arQartiyov ilvat, iriQif ii r& riig aytovtag mQtfiaXiTv^ Iml ii 
ovrog ovx aliiatftog ^v H^atrovfnvog , ^ fiaalXna ufia roTg natal 
norvtwftivti ^vrifioXit roy yafiitr^v Tor KalaaQa iivriQog yivi- iO 
ad-at yQovriiag. wg ii xa\ ravttjg 17 ailwatg nQoawnov ovx 

C ia^iv aia^rwrfjXbv Ij ftlXog nit9fjviov, tl^ixwQH %wv fiaatXilwiv 
aitoxQatWQ MavQlxiog nuQaaayyrpf Xva xai fifxtoXtov * ^fiiofiov 
ii Squ rovro roTg Bv^vrlotg wviftaarat. xar* ixitvrnv yovv 
Tijy riftiQov fiXtov ftiytarri yiyoviv IxXnrpig» iwarov ii uQa tovto 15 
^TO^ itvyyaviv ov MavQtxtov rov airoxQatoQog» imyivovro ii 
xal il^atatwv nviVfiurwv q>vai^fiara , vorog n fitatog , tag fiovo- 
vovxji xa\ rf^v intfivd-tov yni^fTia uvaQQtnniv rw 96Xw tov <ro- 
Xov, o ftiv ovv airoxQurwQ uxiixofig ZaXufii^ctv Toy IliQarpf 
D ^xoyra wg uvrov, naXtviQOfnT n^ig ri fiaatXnov uarv. itad-itgiO 
n wg ivijv imiil^twg t^v rijg nQiofiitag u^twatv, tov axonov 
avd^tg rijg ixitjfttug untJQXito. rv/jTv ii yXtyoftivog xa\ d-itag 
rtvog inonrtag avarQanvaaftivfjg air^^ in\ to ft/ya t^c ^^* 
axitag xannavwi^tl^iro rffnvog, ro vno^Iovanvtavov ^xoiofirf'' 
filvov rov airoxQutoQog'* ig nQoatffOQtav ii rijg TOtf d-iov cro-25 

Eant, qao Abaret irmptioneaii denao cogitare tccepertt. dani erfo 
arbtri exapectantur, apparatam bellicum adoroat. caeterum bonoratio- 
res de conailio magnopere orant ati expeditioiiem duci committat, ipso 
per ae in hottem ne eat. cum non flecterent, •acrcrum ordinum prio» 
cepa (patriarcba) eundem obaecrat ne ducit officio fungi aed eaa partea 
alteri mandare relit. aed cum nec huiua precea yelut cantu qnodam iia 
delinitua revereretur, Auguata una cum libcris •uppliciter instat uti aan* 
tentiam mutet. verum nec bomm obtestatione quidquam commotoa e 
recia egreditur , et parasangam unam et semia usque in Septimam , it 
a Byzantiis nominatur « procedit. eo die sol paene totus est obscuratos. 
aiinus imperil eius nonus tum agebatur. coorii sunt item Teoti yalidia- 
simi , ut taotum non mare ab imis sedibus eTorterent* porro Zaiabsa* 
uum l*ersam legatum ad se venire aodiens in urbem imperatoriam re- 
meat. cuius postulatia quam dextre potult expeditis, ductandi agminb 
Totuntatem denuo est persecutus* quia vero visum aliquod divinum cx- 
petebat , quod tanqoam sodum haberet militiae , in anplo religionia no- 
atrae tcmpiOy a luatbiiano imperatore aedificato el aapieatiae dei aooiiiie HISTORIARIJM V* 16. 2^7 

q^g rh Uffor &parid'UTat. fitiSifdiSig roiyafoSv Sxl/mg IwnpUop 
Imipavitafjg avripf Xna^o/upog afia r^ Xa^, tig rijv ngi tov 
Zfareoc ^S d^iofitjxofog olxlav iitifiigive fivaraywyovfnvog , xal 
rfjg SiavdQiXfjg fiinXayxavi navSaialag* o di vtwg nQog rfj nr^yff 

CxaraXiyirat. rfj i* variQala o fiaaiXiig unugag Ivxiy&^iv inl 
ri Xiy6fiivov*lEfHofiov ylvitat, ixiatog di rio^Pfiyifp ngooffiaXXi» 
ivravd^a nXfj^og anuQOv rwv fnrairovvrwv awtjd-Qotaro , xal P 141 
^^/ov n naQct rov fiaatXiwg iXia&at. 6 ftiv ovv avroxQurwQ 
rii avQQniaavra nXridifi rotg ixiiai fiaatXiloig ivanoxXiiaag (ftXav^ 

iO &Qwnlag rjjllov, ixavii n xaraxfQftarlaag aQyvQta ixpvxaywyu 
rffg udQOta&iiatig nXfj&vog to rrjg mviag xaxtHvvov. og&Qtog 
n yivofiivog, iyxiXivaag n rag auXniyyag , rijg noQilag iinfiQ^ 
Xtto. inl n rolvw *P6ft(pog yivoftivog vnd rwv awftatoipvXdxwv 
nQOinoftniViJO. ^ di ixjal^tg i\g ftijxog dtintviv, o di avro» 

XSxQuxwQ niQiiyuvwro to? a}ttjfiurt tfjg ixraiiwg rfjg nQonoftnov'' 
atjg Svvdfiiwg. ri ii fid^ifiov xarontv ifidit^t, ro n ^Xov rov B 
aravQov rov XQiarov ig vipog inl ioQurog xQvaov aTtfjdQtjro xai 
TiQOfjyitro TOt; n fiaatXiwg xal rtjg ntQtnoXov iwdfifwg. vni il 
iivriQuv wQav diiQiov nuftfiiyi&ig ( vg ii tovto ixvyxaviv iv) 

ViixwQii xara rov KaiaaQog. tov roiwv fiaatXiiov Innov vnora" V 235 
Qaxd-ivrog rfj a&Qia rov &fiQiov uffCitt , rijg xad^iiQug anofia^ 
XiTv rov fiaatXia Tiy intfiurrpf xanaraaia^i, tov ii fiaatXiwg 
Xtav inoxwg ixofiivov rov jj^aXiyot; yivixut vlxwv 6 "ttnog mtdij'' 
vtog, rd n rijg otpiwg unofiaXofiivog itifiara xal r^^v yvwfiffv 

2SfutifiuXXiv, av&tg ratg ^vtoug olxovofiovfuvogm rh fiiv ovv &tf' 

4. naviatclmv IP. 

coDMcrato, nocteiii agit nalla d per qnletem fpede diYiDttos oblata, 
cnn popolo precet fundens, ia aede dei matris ante urbem diem toUin 
reboa sacrifl conBumit, epuloqae coelesti pascitur. aedes illa ad Pegen, 
i. e. ad footem vocatur. postridie inde abiens ad Septimum Tenit. die 
seito Rhegium attingit. ubi innumera mendicorum multitudo congregatm 
•tipem ab eo flagitat. quos in regiam quae illic est inductos bumaniter 
tractat, argenteosqoe nummos affatim distribuendo dolorem egestatis illo* 
mm consolatur. appetente lace iubens classicum cani iter prosequitur. 
Ronphos obi accessit» stipatores antecedunt, acies in longum explicatur, 
inperator velot in pompa praecedentis agniinis aspecto miritice oblecta- 
tor. robar milttum posterius incedit. lignum crucis Christi snper ha- 
stOi aureo soblime portator, iroperatoremque, et circumfosum militen 
antecedit, diei hora altera inusitatae vastitatis sus in impcratorem in- 
corrit, unde equus eius tam incitato bestiae impetu conterritos sessorem 
excatere luctator. quo frena mordicos retinente, qoanquam invitus obe- 
^, et terricalamento ob oculls ablato fit quietior, iterumque habenis 238 THEOPHTLACn HISTORIARUM V. 16. 

fftav vni fifjitrig noXifiOvfUvw iLvavrwfmttntf ^Xjt^ ti)^ 7ra(N>- 
iot {Ix^if ttC^itcfOK o Si avTOXfdrwf tov &tjQtov wpawovg yno^ 
fitvov Inl ti fitromov tov tnavQov iiarvndcag ri ai^fiavrfa, 
wg fd^og inl rSv nagaSolianf XQianavotc inifyd^&ai, itx^ro 
riji fiaitaiwg, ravrd nov d-avfid^fi^p r& r&v inijxolovdiixirmi 
nafttXoya. parei. fiii nenliie •dvenante Inpvtie eft ge B cr oie progredttor. Ispe- 
Tator« «bl belloa eranoity pro conraetodioe Chriitiana in reboi inopina- 
ti« et horribllibos iignnB cmcif in fronte «ipilBitt iter coatiooat, ta»- 
qam loeipeetatoi OTenlni iecnin adniiratur^ i 

i eEO^TjiAKTOT 

ISTOPISiN 

Aoros 5". 

THEOPHTLACTI 

HIjSTORIARUM 

LIBER YI. PONTANI ARGUMENTUM. 

(1) jfit twrMeida temne9tate Pefintkum ttve IleraeUam namgare etm^ 
iemdene Maurieiue DaoMum appellittir. inde Heraeleam equo vectu» Oiy- 
eeriae martyri» tempio refieiendo peeuniam elargitur, monetrum pueri m 
Tkraitia prognatum eo mandante intcrimitur, (2) equue imperatorie de^ 
repente di»ruptu$ moritur, ex eventie futura mala moeetu» auguratur. 
grez eervorum occurrit: a eatellitibu» ineequentibu» plurimi funduntur, 
Gepidae komini» in qnodam etipatore propter omatum veetitu» trucidando 
ecelu» ncfarium. tre» Sclavi eum eithari» eapiuntur et examinantur, quare 
Sdaoor um gen» mixilia Chagano negaverit, eorum etudium in fmtfftctt. 
(3) eenatu» imperatorem per legato» ad redeandum fruetra invitat» per 
loea paludo»a ad pontcm anguttum exercitu» inceden»y eiu» eura et toUi* 
ctfiMfine adiuvatur, ad Jnckialum eaetrafaeit, propter oratore» Per»ieo9 
ConetantinopoUm repetit, Francorum rex pro 8oaetate tributum poetulanB 
mkU agit, Ckaganu» paetam peneionem augeri po»een»^ nee impetran»^ 
hdlum movct, Sclavi» nave» imperat, (4) Singidonenee» Sclavo» incur" 
eant, Ckagani voluntate Singidon obeidione lib^atHr, navigia a Sclavi» 
tranemittendo flumini compinguntur, Pri»co Europaei belli adminietratio 
permittitur^ qui Salvianum legatum »ive eubdueem lcgit^ et ad dauetrum 
praeoeeupandum mittit. Salvianu» eonepeeta barbarorum multitudine per" 
territu» refugit, eonflictu ad eattellum Romani koetem euperant: »uper^ 
veniente Ckarano avfugiunt, (5) tter Ckagani. Mexandri martjfri» tem^ 
phnn ineendit, a Homani» tpeculatoribu» necflagri» extorquere veritatem 
poteet, Drimpera adoritur: tnde divino quodam vi»o exterritu» abit, Pri' 
9€m» e eonflietu ad Ueradeam imtQ Didj/matiehum fugit , Zurulia Cha^ 240 THEOPHYLACn 

gano ohtidetur, fietU a Mauricio ad Priscum litterii in terrorcm datm 
parva acccjHa mercetle recedit (G) Priscui minione data militi liyzan- 
tium revertilur. ad I$trum Sclavos tranaitu prohibiturue mittitur. ciua 
iter. ChagamtM de pace rupta conqueritur : se enim hello pcti 8u$pieaba'' 
tur. Priscus licentiae oratoris in imperatorc ut foedifrago imectando ae 
proicindendo ignoicit: adversum Sclavos arma illa au$cepta eue tettifiea^ 
tur. (7) PrhcuM euperato flumine /Irdagattum praedonem noctu invadit, 
fugit jirdagaatns , pugnat , rursum fugit , fluvium tranat. Sclavi popu" 
latore$ iugulantur: capli Utjzantinum mittuntur. Pri»cu$ noca praedtt^ 
rum partitiotte militc$ in se irritat: factum eallide tuetur, eiu$oratiot 
^a ae tumultu propter praedam excitato exercitum obiurgat. (8) exer- 
€itu$ duci mirabiliter reconeiliatur. locu$ communi$ de potestatc et effirien- 
tia linguae. praedae Hysantium abducendde Tatimer praeficitur. quideo 
factum , et quomodo a Sclavi$ obvii$ praeda $ervata $it. ob eam ablatam 
imperator in temph deo gratia$ agit, $upjdicationem deeemit. Atcxandri 
centurioni$ Romani adversum Sclavo$ virilitcr admini$trata. (9) Gcpida 
ho$tium mysteria enunciatj rcgemque $ubita irruptione eapiendum $ua- 
det. harbari captivi iu$$u Prisci mactantur. Geiida ad regem dduden- 
dum operam $pondet; doni$ et promi$$i$ a Prisco nonoratur. qua ratione 
res lHirbaru$ circum$criptu$ oppre$$%t$que fuerit. ttomani genium placan» 
te$ veniunt in $ummum periculum. de praefectie vigilum ct quibu$daM 
militibu$ eupplicium $umitur. (10) Pri$cu$ tran$ istrum hiemare iubetur, 
miHite$ tumultuante$ duabu$ de causi$ nolunt. Pri$cus mollit animos et 
temperat ira$. quonam modo Gepida $ateHiti$ imperatorii interfector de- 
prehen$u$ fuerit , et ut $e mendacii$ defcnderit. eiu$ ultimum eupplieium, 
(11) mon$tra m $uburhani$ Jiyzantii. PetruM imperatori$ germanu$ in 
toeum Prisci Europaeae militiae dux deelaratmr. Priscus cum copii$ flu- 
mcn transit, Chaganu» cau$am $ci$eitatur ; quem $ui a bcllo dehortantur. 
eiu$ arrogantiam Priscus per Thcodorum medicum sapicnter castigat^ VC" 
teri quadam de Sesostri Aegypti rege inducta historia. mutat mentem 
Chagnnu$y partcmque praedae a Pri$co postulat. captivi redduntur, ok 
id a Mauriao Priscu» reprehenditur» V 237 ^* ^^^'^'^"^"^ Toiya()oi;i' o avroxQdrwQ Tjj ZtjXvfigta, inl 
jfjv Tlflqiv&ov , ^y ^HQaxXuav fiS^itnai %oTg vitoTtQOig unoxuXiTv, 
diii vuvjiXiag zag oQfiag inoiUTo. rolwv raxvvovaui rijig naQT^- 
cavj Tfjg mQl avTug uQTlag xaTuaxivijg ptjSiv nQog paalXnov ix- 
nofinfiv unodiovaat, %ov unonXov TOtyuQovv unaQyo^ivov tovS 
uvTOXQUTOQog xaTi^v^^ vdcDQ i^alaiov, avifitov ra uxu&ixTWv 
inrjxoXovi^ii xivrifiUTa, wg Tovg iQhag Tovg Tt nQoaxiinovg yui-' 
Qiiv (fQaaavTug Tjj xwnrj iQhTUv naviad-ut, tv/jj di imTQi\/mi 

1. 1 osteaqoain imperator Selybriaro adTenit, Perintham, <paB recoo* 
tiorei Heradcam nominare c.on8ueverant, navigare concupivit. expe- 
diontar itaquc perfecteque armis oronibus instruuntur navcs, qoae coai 
celeritate ittum eo perveherent. ut altum teoutrunt, immensam aqoamm 
agmen coelo ruit, ventisque iromane furentibus fluctus attoUuntor, ut qui 
ad refflof fedebant» ii« valcre ioMis labore defisterent« naTigia fortimae BISTORIARUM VL 1. 241 

Tci anaq^ , jov ii avtoxQUTOQa ifta rfj mgi avtop mvTfjxovjfQtf 
napaJolfii aantjQla iv tw daovlff iiatfw&ijvai , t^ vavaylav B 
iiailJvavra* iv tovtta Sijta tt^ X^Q^V xoraTOyyt;;|rf^(!/ufi>'oc o 
avTOxgdtwQ, H^ i(o&ivov aldglag yivofUrrjg, avapag inl tov 
SPaaOiiiOV Innov ig 'HQrixXtiav ylvetai, int tbv tolwv rXvxiglag 
t^g ftaQtvQog vnttv ivtifAivlfytat, wg oTov tt ^v tt^ii^aag ti r/fif- 
90( XQW^'^^ ^^ intdoig itp* ^ td tivqI xatamntwxSta tov vaoS 
vno twv HpaQOiv ngog vidtiQov xiXXog fiita/WQifv, xal tug iv^ 
voftng ixta^ag antfolta rotf &atiog. noti^aag tohw nafaady^ 

lOyug tiaaagag , ^Xiov xfxXixotog atQatomiivitai inl ti vnttnv 
X^qIov t^v &iatv, noXvaviqiv, %i xa\ itf^ovla t&v itg imaiti" C 
Ofioy niftggiofiivov. xatit tovtov ilj rdy ywQ^v tdfQov o ftaai'^ 
Xivg iiiyQdtlJato. twv ii mQinoXwv tov avtoxpdtogog tig a^- 
Xaiag tjj fiaaiXtxjj mQtfiaXXofttvwv ioQVipoQlag n^ig xoafnotfita, 

iSixixQayn yvvatov, 17 ii fiofi itfiTiit xa\ Ig th nvxvitiQov xatifpl^ 
Qito ' witvig yviQ naQiXvnovv ti yivatov. %wv fiiv olv niQ\ tiv 
aitoxQdtoQd ti c vnaaniattjg i^f/MQH , xwXvawv tijg ivagfwvlac 
t^v avd^Qwnov. ini\ ii iv t^ olxtaxtp iyfyvito trj;v xf tT^g fiotfi 
aitlaw itinvv&dviTO , tlxtH th yvvatov. o ii toxog nXfjfifilXfifia D 

9l>fvaiwg itvyyaviv ov. natitov y&Q ^ Itp&aXfjtwv xf xa\ fiXitpa" 
qUwv xa\ oipQvafv ufiho/ov , X^'9''^ ^' ^^* fiQuxiivwv &XX6TQtiv 
Tf xa\ aituTvnwTOv * nQog ii t^ i^X^fjf ty^og avr^ ovQUiOv ^ 
nQooqwi^. utuQ tovtov itjta tov &idfiatog o vnatfntat^g lato^ 
Qrjaag tiv tQonov wg tov fiaaiXia tov ti nutiQu xu\ r^y fif^lQa 

2Sxa} To nuiilov xa^tiXxvaiv, 6 ftiv ovv avtoxQdtwQ ig &tav toS pemiitterent, Imperator avteD eiiiii foa qninqiia^nta remortnn nayl naii« 
fragio elapsus Daooiumque proiectoa praeter opinionem eraderet. ibidea 
transacta no€te« qoia sodom erat, in equo imperiali Heraclearo iniTH, 
Glyceriaec|ae roartyria templiiro ingreuus et qnaro maxiroe ▼eneratot, pe- 
cuaiam* ad partea eiiia illato per Abaros inccndio ▼attatas ac prolapaaa 
iteraai excitandas exomandasque erogavit deinde agroine ordinato dis- 
cedena , confectis quatuor parasangis , sole iam sub terras lapso ad np* 
pidoiD in cHto sitam, frequens et rerom ad ▼ictom requisitarum copiia 
abaodana, perrenit, ibidemque castra locat. satellittbus porro ad eioa 
tabeniaculam, ot decebat, excobias ducenUbos, ona muliercula partua 
crociata doloribos, clarisonas voces iterum ac saepius effundit egredi* 
tar de excubitoribus, qui feminaro taro absono claroore prohibeat. ubi 
dononculam intravit cansamque ▼ociferationis exquisiYit, illa parto sol- 
▼itor. is naturae piaculum erat, puer sine ociilis, sine patpebris, sine 
aoperciliis, sinemanibos, sine brachiis, peregrinum qoiddam et inforroe. 
ad ooxendlces praeterea cauda piscis agnata Tisebator. spectacoli hoiua 
iwM et modo lastrato, sateliea parentea ipsos aua pnero ad imperato* 
ncopftjftecfttf. 16 ' 242 THEOPHTLACTI 

vlqaxoQ yiyavwf, xal Snwg rot^o infixoXov&tjxH roi^ yovitg tov 
%lQa%0Q t^ixaaag , fitjdiv ri itayvovg vno %&9 Jixoptwv xaraXiu 
To &iaxQov, ri di xfyag avaiQHo^ai xikkvu, 17 fih ovv tc^o-t 
Toroxoc a<fi9fi, xh ii naiilov xi %t(fog tim&t^xo. 

P 145 2. JivxIq(i ii ^fiiga fiiXHpolxfjCiv o fiaaiUvQ, xoA nff^S 

%h XiyofAivov ^vaxov cxgaxoniiiviXai , oioinoQtfaag xi naQct» 
cayyag ivo xaq>Qov iiilfiaxo* xaxu xovxov ifjxa xov ywQOV ix 
%wv ftoLCtXiiwv ^nnm imcfjfioxiQog , X(3 XC^^^V ^^t^V ^^^ 

y 238 Xafinifiivog, mcdav anicxXfj ad-Qiov itaQQayitg. i ii ftactXevg 
oiiovicafiivog Inl xovxotg nact xoTg cvfiftoXoig anaictwv xai Xlav 10 
iiivwv iaofiivofv nQayfiuxuv avxi^ niQtXvnog ^v, ila %ov fitk^ 
Xovxog in\ xoig naQovci nQOxaQarxofiivog, xfi ii vcxiQata ncQo^ 
iivofiivif x(p ftaciXiZ ivxvyxava avxip iXafwv nXfj&vg, oi fiiv 
B olv niQl xov avxoxQaxoQa xo^oig xal ftiXiCi xwv l^fiwv inixol^a" 
liovxo» nXfjxxixoi yovv xo fiiyicxov xwv ayiXafyfilvwv iXdg>wv, 15 
xal ilxoxwg imitw^ig xaQXiQi vni xwv xvvfjyi%ovvxwv lyivrto. 
fjUov xi ivofiivov, xa\ %jjg iXaq^ov il^aXXofiivfjg xa\ t^ Tttjjra 
%wv noiwv dnoxXivovcfjg %^v ^tjQav, ol fiiv alXoi inavovxo, 
%wv ii %(p ftaatXit ioQvtpoQOfv xal F^naig xi ylvog avr^Q iY^rovxo 
%fjg iiwiiwg. int %iva xotwv iQVfiov x^QVodcfjg ixitvrjg aifxtig 
xrjg iXiifov xfj xov iQOfiOv fixvxfjxi, iyxvnxofilvtjg xi t(p xaxa» 
xofi(f xtjg Xoxfifjg, xal 01 uviQig ig xo nQoaw i^wQOVv , %(p (fiko^ 
C vitxif xijg d-r^Qug naQOXQvvofiivoi fiaXXov nQog xtiv inixiv^iv, o 
fiiv ovv rrjnuig xov viavtav oqwv ia9^xa niQiftiftXfjfiivov Xofi'' Ttm dedacit. qui portento confpccto« parentibiis interrogatif onde id 
haberent, ubi causain nttllaro attulerunt, spectare detinit« qood natoa 
erat interfici iubet. ita monstri roater abaohitur, et infant gladio coa- 
ciditur. 

2. Die altero imperator Enatom (locl nomen est) oom exerdto 
transit, eroentusque duot parasangas castra Tallo coromunit. tum do 
eius equis nobilissimus et aureis ornamentis decorus coilabitory rvptoqoe 
▼entre confestim extinguitur. ex omnibus bisce praesagiis imperator in- 
fausta et peratrocia sibi in posterum praesentiens, et praesentibos ter- 
refactus, ob metum futurorum in moestitudine baud roediocri Yersabator. 
postridie in itinere procedenti cerrorum grex occurrit. stipatorea impe- 
ratons sagittis et iaculis eos appetuot, meritoque ▼enatu acriter inse- 
quentes partem maximaro sternunt. sole autem occumbente, cum forte 
cerva prosiliens celeri corsu venatores fugeret, aliis iniequi sopersedeD- 
tibus unus quidam de iroperatoris satellitio et alius homo Gepida fugien- 
tem insectantur. cumque in silvam se penetraret arborumque densitatem 
peteret, duo iili studio quodam venandi ad praedam assequendam inch- 
tati etiam ultra pergunt at enim Gepida adoiescenteffl splendida Teata mSTOBIARUM VI 2. 243 

« 

nfaw ^dvijv n Z9^^^^ ifinofinivaifitvov ovx axofi^pov , tov ri 
^lnnov uvrov xfvaoxdXivov , dvttXi %6v tfilXouov, ioXoq^on^aag 
aitov vno tiva (puQayya. o fiiv ovv^ do^qfOQog avxl j^g Aa- 
tpov xaxbv xanlaxr^g iqtamg yiyove d^Qafia, oiHoO-tv xal ^9' 

SiuvTOv Tfjv inifiovXfjv iviyxufitvog ' Xlva yaq avT^ na\ SQxvg xai 
iUxva ;r(w<rfo( xoofiog iyfyvito, avvixSrifiog xaruxoafiog xai D 
ovyo^omo^oc inlfiovXog. nQtixTjg ii ipvXax^g Ttig wxrog yivo^ 
fiiftjg 6 fiiv iQyaxfig tov ff6vov ig Tiv xdgaxa inav^xiv, di 
fiaoiXiig o< Ti ufiq>* avrov tov iopvtpSQOv fitidafijj nov d^iwfiivoi 

lO^jii T^c udfiXlag Tug ^fwyug xaTtnXriTTOvTo. %ov Innov Totwp 
Tip^dXXiog nXuvwfiivov, yijnovog dvijQ tovtov mQiTvy/dvn, xal 
ig T^v TUffQOv avTov dntxofit^ev. Inoxondaug yovv 6 fluaiXiig 
TovToy ovToy xvQiov xaOiaxdvat Tov qovov , ig fidaavov il^idU 
iov xoXdamv, 

15 Tfj d* voTiQala uvSQfg TQiTg SxXafifjvoi Ti ytvog firiSiv t$ 

OiSi^Qov niQifiaXXofiiVOi fj iQydvwv noXffnxwv idXwaav ino twp 
Tov fiuaiXlwg vnuamaTwv * xid-dQUi Si avToTg tu q>OQTla , xal 
iXXo Ti oiSiv int(pfQ0VT0. o fiiv ovv fiaoiXivg SifjQWTu to i&vog p 145 
avTwv, xal noT Tug SiUTQifiug ixXfjQwauvTO , Tr{v Ti ahlav Tfjg 

^niQi Tovg ^PatfiaTxovg Tonovg dvuaTQotpijg, 01 Si to fiiv i^og 
t(paauv ntfpvxivai SxXufifiroi, nQog tio TiQfiUTl tc TOtf Svuxov 
inx^xivui ^£2xtavov , Toy Si Xuyuvov fii/Qi twv uvTo&i nQlafitig 
ixnifitpaaO^ui tnl avXXoyfj ftayjfiov Svvdfitwg, SwQd t< noXXA 
ToTg iOvdQxaig (piXoTifitjaaad-au Tovg ftiv ovv St%afilvovg Td 

25 SwQu T^v avfifAu/Jav utTip unuvflvuaO^ui, unoxvuUiV tc avTovg 

ifi^otiin et balteo ex .aaro fcite fabreracto cinctam , et eqaan eiai inai- 
fntm habeoifl aureifl intuenfl» in valle quadaro dolo infeliceiD obtruncat» 
ita flatelles ille loco cervae mala mali defliderii praeda factua est, flponto 
et in corpore floo inflidiaruni oiateriaro circuiDferenfl. nam lina retia et 
pltgae aureufl ipsi ornatua fuit, comefl indeceiia, et inflidioflufl viae flo- 
cius. prima noctifl vi^lia operariofl iniquitatifl in caatra greflflum recipit* 
iaperator cum fluifl flatellitem nuflquam cernentefl re incerta animia per- 
cellebantor. equum flesflore vacuum et errantem agricola quidam forte 
nactofl in caatra reducit. hanc ipaum agricolam caedem feciflfle impera- 
tor floflpicatofl quaefltioni flubiicit. 

PoBtridie viri trea nec gladiia accincti nec ulto genere armomm 
praediti, tantommodo citharas gefltantes a Batellitibufl iroperalorifl ca- 

fMantnr. quaerit ex iia imperator qoa gcnte oriundi, qua regione, qui- 
>us de caoiis Romana.kca obeant. respondeut se Sclavofl csse, ad 
Oceanum Occidentalero habere fledes, Chaganuro eo legatofl ad colligenda 
aoxiHa cum moncribofl roultis ad principes gentis roisissc; principes mu- 
Dcriboa flufloeptifl loxilia recoflaflfle, affirmante» itiacrum loogitudinem 244 THEOPHTLACn 

To /137JC17 tijg oSomo(fiag SuaxvfifyfiipW *cSc ii Toy Xayavov 
Inanooxklkaa&at, avroig ixkhovq rovg iaXaxoTog, anoXoylaw 
B ino&iotv Ixovrag. niVTimiSixd xi fifjol t^v Joy Siavvaai. tov 
Si Xayavov imXa&6f4ivov rov vofiov %&v ngiafiiwv, Soyfiatl^ 
coi xofXfSfifjv aitov tijg ivafyvliia^g, avtovg ti t&v ^Pw^almS 
td^og axfjxo6tag inl ti nXovttf xa\ fpiXavd-Qwnlff Xlav, wg iotrv 
dmtv, ivxXilotatov , i^noQivaaiiivovg tijiv iixaigtav n^ig t^ 
GQoxri avaxoi^aai. Xi^aqag ti imatpiq^iad-ai Sia to ^^ tl^ 
axijaS-ai onXa toTg awfiaai mQifiaXXia&ai, tijg X^9V^ aitotg 
Ayvoovatjg tdv alStiqov xavtiMiv tov iiQrjvaiov xai iataaiaatov iO 
naQixofiivfjg roy fiiov aitoTg , XvQatg ti xataxpaXXiad^at niQiXa-^ 
Xitv oix ilS6tag taXg oaXnri/^iy* oTg yuQ n6Xifiog ^ aviOt^Qtj^ 
tog, ilxotwg av ttpaaxov aiQitwtiQa nwg vmtvai ta trjg fiovah- 
C xrig fiiXit^ftatam fiiv ovv aitoxQatwQ inl totg Qfjd-itai to 
gniXov &yafiivog , (ptXol^ivlag tjliiov ixilvovg aitovg tovc ano TCtfy IS 
fiaQfiaQotv ivtitvxfjxotag ovr^ , d-avfiaaag ti tovtww To/y aw^ 
fiitoiv t6 fiiyid-og to ti fnyaXofvig TcSy fuXwv ig tfjv ^HQa^ 
xXuav tovtovg naQinifjLmto. 
V ^ 3. TQlTfj Si fjfAiQa , xoX nQiafiug ano TotJ ftaatXifov i^t^ 

nifinovto aatiog , fj ti o^/omtic ^;ro tijg avyxXi^tov ig tov ftaat- 20 
Xia iyiyvito • fj Si vn^&iaig t^ inavalitv%iv trig ftaaikiwg ixSrj^ 
fdag id^Qa Xaftitv. o fiiv ovv ai%oxQato>Q firjSiv ti nQoarjxa- 
fiivog tijg nQiafttiag naXtvoatitv nQoatattu totg nQtaftiai, ti^ 
taQtfj Si fjfiiQa , xai ig to nQoaw o aitoxQutwQ ftitwxitivito, 
ativijg Si yifvQag Ixavotg atQatiVfiaatv ofiiXovarjg, tivaywSovgtS 

8. in initpf^tc^ai? 

dbi onerotaoi ac moleftain eu%i et fe, qol nodo capti sint, ad Chafa- 
nom misfot, nti re ipsa iUi reapondeant. menfea aaindecim in itinere 
peragendo consompsiise. Cbagannro, legis iegatomm immemorem, eonm 
reditum consulto impedire. audisse Romanos potentia, et liomaiiitattt 
summam adeptos claritudinem. opportnnitatem proiode arripuisae, et in 
Tbraciam reTertisse. citbaram porro curare, quod arroa tractare ne* 
sciaot, qoandoqoidem ipsorum regio ferro careat« unde extra seditiooea 
ac tumuUos in pace ac tranquillitate aevum degant. lyris oanere, «om 
tubis circunistrepcre non didicerint. bellnm enim ignorantibus optabili^ 
rem auturoabant tue exercitationem rousicam. imperator binc gentem 
Isndans, etillos ipsosad seaddnctosbospitalem in roodum babens, eonw- 
que msgna corpora et roagnos artus nerobroruro adroirans , Heracleam misit. 
3. Tertio die legati tx urbe inperatoria ad imperatorem a aenata 
fflittnntur, qoi enm ad redeonduro a peregrinatione sollicitent| quos illo 
legatiooero ad?ersatos domom regredi iubet. quarto die porro iter tem- 
dit, cum perangusto ponte paindibasque occnnrentibna traisitna mititiboo HISTORIARUM VL 3« 245 

%i iva/joglag avyxvftjauafjg avroTg, tvaiit^oiog ^ f itafiaatQ. 
inijauv ii nXijaiov ntiyal notafiov Sv EtiQSywpov nQoaxaXovatv 
01 7fXfjai6xo^oi. iMoafiovafi^ n Ttjg ivvifiio^ mql Ttjv itufia^ 
aiv, ^fiXXov li mgl t^v yipvQav Ava&oQi^aavjog , awnovof^ 
itov %i fiofjg nifoayivofifvfig rtp nXi^d-ii, xai xtvufv xuranftjfivi'' p 147 
ad^iv jwv vni t^g mfl tiv Zx^ov ixd-Xi^iwg, tov Innov unofiug 
fiaaiXevg xal ficuetfj^iav iX6fiivog avTov^^^oc iyiyvito xoafii6tfj^ 
tog, xal trjg Inidiaiiag uni/jaS^ai t& nXtj^ nQoatii^ag iiiiov 
tg fiuiiaa t^ ivfoiuv, t^ uvafioXfj tfjg avy/vaaag th xatA 
10 fuxgiv iiixvig aaq>aXtg toTg atfativfiuatv, ovtia fiiv olv 6 fio^ 
OiXiig Haitog iifjfHQivaag niQ\ tip^ yitpvQuv nuQiTxi tjj ivaxia^ 
fia ii^oiov» ^Xiov ii nfig ivafiug unoxXivavtog ini afjfiiiiav 
ivo t^g yiffvQug iatfatoniiivi. tfj ii vatiqaia n^ig tfj ^Ay^ 
jlfittAf» iiuyQUifii tiv xaQuxa. ^fiifag ti nlvti nfig tatg iixa B 
15 iv&aii t^ iiutfifi^v noifjaufiivog ig t^ fiaaiXaov aatv inavH" 
atv, ^xeiy ixovaag vni tov JliQaQv fiaaiXiwg Ig Bvtjumtv 
fiQiafing. tfitij ii fjfiiQa , xa\ o\ tfjg KtXtixrjg *IfifiQiag nql^ 
afiag ig ti fiuaiXaov naQuyfyvovtui &atv * Offuyyoi ii &Qa ol^- 
TOf T j viwtiga yXdivtfi xatovofiu^ovtai , al ii nqoatiyoQiui toTg 
tOnQHjfiiai Boaog xa\ Bittog, tovvovg o tov idrovg ivvdatfjg 
(ovofiu QkoiwQixog aitio) ig fiuaiXiu il^inifiniv , fj^iov ti avv^ C 
dfjxuig ifOQoXoyiug tw ^FwfiuTxio avfifiuxtiaui xu\ iwQoig iviXi^ 
a^iu nQig tiv Xuyuvov tiv noXifiov. o fiiv ovv uitoxQutwQ 
Tovc nQiafiag yiXoq^Qor^aufitvog dwQOig, inifna^ov tijv ivfifio^ perdifficUif clBdter. propo abonuii fbntci flumiiilc qotm aceolao illiat 
ioci Xerogypsan lodigitaBt. torbatit igitur ct confiitis ordinibua drca 
IraiicitM, timiiHaqoc ad ponteia cxcitato, ct claiaorc inproYito pcr 
■oltitodmcB cxortOf ct nonnuUif cx collisionc inccdcntioai praccipitatiay 
iBperatcr cx cqoo dcccendeni •ampto in manoc bacolo transcantcc pcr 
leaiet ia ordincM redigit, torbcmquc mutuom comprimerc Tctana intcr- 
iraHn pracccribit, ac transitam remota coofafioiic panlatim totum fcciH 
romqiie cxcrcitoi rcddit. fic imperator circa poBtea ^c pcr iacdiaM 
cxacto, ioiqoa loca tranfgrcdicadi facoltatem comparabat iolo ad occa- 
fom dcTcrgentc a pontc altcro lapidc tcntoria figit, et dic fcqaciKi apad 
Aicbialom fimiliter. illic dicf qoindecim commcratof, cam dc legatorua 
regia Pcrnram adTcoto Byxantiom acccpiffct , domam rcdiit. dic tcrtio 
ctiam legati Cdtiberoram , qui bodic Franci dicontor, BofOf et Bcttoa 
io orbc adfont. boiof gcntif princcpa Tbeodoricof tribotom pro focio- 
tatc com Romaoif cocunda et prctiom probcUo adTcrfOf Cliagaoam g^ 
rcndo ab imperatorc pacbccbatar. qoi lecatcf maocrataa bonuuiitery ot 
barbaroa a Romaaia cxigcro pccuBiaa ii^o faticiii» bortalor Fr^'^- 246 THEOPHYLACTI 

yjav ixlXivat OQuyyoiQ naQf/w9ui , &fYVfoXofi'Uf9'ai rb ^P»^ 
liauhv inh xwv fiagfiuQWP ovx avix^^^vog. 

'O di XayavoQ imv^^xaQ Xufifidvuv rag avv^xag i&l^t^ 
%ov KuiauQa. iml 3i 6 avTOHQatwQ toT; Xo/oi^ tov fiaQjSuQOv 
wrm oix iitiov fiuXfitda, ivuXufifiuvi naQavrUa %bv noXt^S 
fAOV. xai ovv o Xayuvog roTg SicXufitivoTg nQoardTTH &Kaxic$v 
nXfjd^ri xixralvia&ai , linwg nQog dtdfiuatv axplfi fov ^otqov nH- 

V 240 ^^^'^^* (4) 01 /iiiv Tfjg Styyi^dovog olxtiTOQtg u&Qoatg i^odotg 
rtalv Twv SxXafiTjvwv Tovg novovg Xijt^ovTut , xal nvQt nuQaSt^ 
iovai TU nQog vuvtiXIuv tovtwv iniyitQu. Std Tot lovTO noXtoQ^ 10 
xovai Tf^v ^iyyrfiova o< fiuQfiuQOt, tj di noXtg ig TOvayuTov ci^if- 
xofAivTj xaxov la/mg intrptQtro awTr^Qiug iXnMag. ifiSiftt] ii 

P 148 rifttQu , xa\ o Xuyuvog ToTg fiuQfiuQotg nQoaituTTi xrjg noXtoQ^ 
xiug uni/taO^ut ytvlaOui re cu^ uvtov, intt di to fiuQfiuQOv tov- 
TOiv uvTi]xoov yiyoviv, unoXifindvtt t i nvXtafiu XQva wv duQu- iS 
xwv /jXtddug univtyxdfiivog Svo TQdnt^dv Tt /QvaonuaTov xal 
aToXfjv, xal oiv o Xuyuvog nuQuadyyug noiijadfttvog nivrt 
OTQaTontStvtTut uvu To MiQatov, nX^Orj Tt ZxXufifjvwv ^'Xovq^ 
ytTv nuQtaxtvut^tv , onwg Toy noTUfiov Toy Xtyofitvov ^dov vav^ 
TiXXofitvog StuvTi%riTUt. o ftiv ovv nQog t^v intatQUTtiav fjnii-SO 
ytTO , ot Si avvSQOftov tw nQoardyftuTt Tt^v vuvttXiav nuQti~ 

yOVTO * TOtUVTtt yiLQ olSt TCai' TUtTOftivWV O ffofiog TU^tUQ^fWV 

untQyu(Ua%^at, inuxTQiSwv yovv uqu toI fiuQfidQW ytvofiivwv tb 
D xul nQoxttftirwv , Tvv uy/ii^vQOV noiuftov StuntQutovtut to fiuQ^ 
fiuQov, ftiv ovv Xayavog Svvdfiiwg avvTdl^ug unoSuoftov j^k>- 25 

ut dtra ttipendinin feii Tectigtly qnod po'itiilabant , armomni ioctetate 
aecum deYiuciri yelleiiU 

. Chaganus iieui pacta tributa augeri a Caesare contendebat ; cui ciun 
aures non darentur» continuo beUum moliri et SclaYii bouum numerum 
parandorum actuariorum ad Ittrum traiiciendum indicere. (4) civea 
Singidonii SclaYomm laborea crebris imprejMionibut depopulantur, eo- 
mmque iu fabricandia navibus opera ignibua exurant. quocirca barbari 
ur,bem obtidione circumdant. quae ad extremam devolata miseriam ape 
•alutis exigua alcbatur, cum luce teptima Chaganus barbaria edicit uti 
obaidione rclicta ad se Teniant. quibut dicto audientibus, ab obseaaia 
duobus daricomm niillibus meiisaque auro illusa ac veste acceptis ab op- 
pido recedit, confectisque parasangis quinque ad Mirsium castrameta- 
tur, ac multitudini Sclavoruin componendarum navicuiamm ad amnem 
Saum transenndum negotium iciungit. et ille quidem expeditioiiem ur- 
get: hi iussa illico complexi, et constitutos decuriones ad opera ext- 
genda nietuentcs, curandac navigationi operam daat. fabricatis igitur 
iam uavigioUs et iu mcdio propositis, viciiMim flumen barbari tranamit- HISTORIARUM VL 4. 247 

&iitv IxAivt xdl q)ofiiQU9 r^v ivtvyjav xijg imataalagVwfiaiotQ 
nuQixia^ai. nl^Tnri Si W^Q^f ^^^ '^H Bovwvta npoaw/ntXit. 
i ii avxoxqaJWQ aTQajfjyov x^^QOJOViT xtjg EvQiinriq %ov IIqU 
axov, avjoaxiilff ivvdfin avf.iq:Qdl^ug avxlv. o ^iv ovv nQU 
Saxog vnoaTQutrfYov SuXfitavov noiTjadftivog , /jXlotg xi xad^onXU 
aag tnmvaiv , ixiXiviv nQOxuTaaxiTv xwv i/vQWftdTwv xo uav» 
Xov. o ftiv ovv xijg IlQoxXtavijg Tcig inffidang uyxaXtadfiivog, 
yuQaxa &ifiivog ivavXtXijut , niftnTuTic xi niQutTtQW xwv o/v~ C 
QWftdxwv yivoftivog avvTv^'xdvit xotg nQo&iovat xwv fiuQfidQwv, 
IQituyvovg xoiyuQovv ovx u'ii6fiuxov inttpiQta^ut ivvufttv nQig 
nuQuTu^tv , nQog x^v xwv ixvQWfiuxwv uv&tg uaqdXituv XTfV 
xaxaqvYtjv inoti^aaxo, ot ii fiuQfiuQot nQoafiuXovxig xuTg ita^ 
fidatatv ig xh nQoaw /wQiTv xijv iyxonfiv umXdftfiavov , xijg ay- 
xt&ixov ^QuvXovafjg xwv ^Pwfialwv ivvdfttwg xwXvfir^v nuQixo^ 
iSfiivfjg xoTg xwv fiuQfidQWv xtvr^ftaat, xal yovv ivnv&iv niQtl-' 
axaxoi ^PwfJtaloig xt xul fiuQfidQotg ig xo xaQXiQov avftnXoxi^. 
itr^ftiQivaag xotwv o noXifiog xa\ noXXwv vno xwv fiuQfidQwv 
uvaiQt&ivxwv , x^^v XQiixTovu 6 Tov ^Pwfiuixov vnoaxQdxfjyog 
Qontjv umXdfifiavi, nQwxtj xt fvXux^ xTjg n/xrdc ^^ (^g "^ov 
90Xuyuvov To fidQfiuQOv ylvixut, uqir^yiTtui Ti xwv avyxvQtjadvxwv 
xip^ txfiuatv. i'i iwd^tpov xotyuQovv x*Xtdatv oxrci Toy ^ufiovQ 
o Xuyuvog avft(fQdl§ug iniaxiXXiv. ^PwfiuTot ii Tfjv intytyowTuv 
nXfj^v fA^ &uvftdauvTig unQYii Ttjg nuQUTd^twg tYxovTo, i^TTiy- 
^ivxwv ii xwv fiuQfidQwv , uvuXufiwv o Xuyuvog xug ivvdfttig 
t^iXkiQit nQig noXifiov. o ii SuXfituvog xuxunXuytig xtjv V^/^v 
ini xif nXfj&ti xwv untlQWV ivvdfitmj^ itvxiQu g^vXaxfj xijg 

tant CbagUMis pBrtem coplarnni aegnghi^ qsae praecQmt Roinanii- 
qoa adTentiM sui terroreip iniidat. quinto die Bononiam accedit. impe- 
rator PriicoBi praetorem Europae decUrans, extemporalem ei manom 
adittngit. is legatom sibi SaWianum creai, cui praecipit uti cum^ miUe 
eqidtibua clau*tra praeoccupet. SaWianuf Proclianea transitum cingena 
afgera excitato intidet. die qointo egresaut barbaru praecedentibut oc- 
ctirrit, ac fo ad pugnam Tiribus imparem cognoscena intra claoatrum ae- 
oritatii cauaa regreditur. barbari oim ad faoces perreuisaent, ultra 
proeedere Tetabantor propterea quod Romani in statiTia mancntes iis 
Mse opponcrent. hic inter otrosque pugna atrox per diem totum coai' 
mdma eat, multisooe barbarorum interfectis Romanoa legatos pracvaiuit. 
prima noctis viKilia barbari ad Chaganom revenientea acta expouunt; 
qni mane Samonom cum octo miUibus mittit. Romani copia tanta su* 
penreniente nibU territi praeUo mordicns instant. Tictia barbaria Clia- 
^anas cun retiqoiii accurrit. SalTianoa innamerabili mnltitadine percul- 248 THEOPHYLACn 

irt;xroc Tcic Sictfidaug unohn(ip cSc Toy IlQlaxoT Ihdvuaip. 
Y 241 ( 5 ) i ^i Auytcyoc ^fi^Qctg JQitg av& riv x^Qov jov ngo rwv 
ixvQW^djcjv ivSia%Qt\pag , TiTaQTuTog iUyvia ri 'Pwfiaixov ano^ 
SQuaav. nifinTji Si ^/i/^a vni nQmtpf ?cii t^( noQilag dn^Q^ 
XfTo , Kul SianiQttiovTai Tug SvaxwQiug Ttav Siufiuatoiv. ytvi^ 5 
TUi yovv ^fi^Qtf TQtTfj ilg To Xt/6fii¥0v SufiovXivTt KavuXiv. tlTa 
rfj *AyxidX(f nQoaifii^iv. andQug t€ ivTW&iv xal nQog tw vit^ 
WXt^uvSQov Tov fiUQTVQog ytyovwg iStSov tovtov TtZ nafi^dytf 
TtvQl naQuvdXijfia. TQta Ti aTjfHia fHTafiug ToTg inl xuTuaxo^ 
nfj nuQd Tov ^Pwfiutwv axQUTi^yov nuQamfitp&iTai awiTvyyuviv. lO 
B fiiv olv fidQfiuQog ulxiafioTg Sir^QivvuTO Ttg uv ili] 6 Tcuy ia» 
XwxoTWv axon6g, ti^v tc alxtav Ttig noQitag uvToTg fQifioSiif^oV" 
fiivog ijaxaXXiv, ovx iywv fia&iTv to Ttjg uXtjd^itug uxtfiSriXov' 
vo^oig yuQ uxftbv i^^iXQovaavTO X6yotg. nffinTTjg Si noQipxf 
mvtag fifiiQug nQog Td jQtl^niQa ftiJoxiTivn Toy yuQuxu, Tt^v Ti 15 
n6Xiv iviXitQii nwg nuQuaTriaaa^ui. iml Si oi tov affTfo^ ig 
T^ XUQTiQOV nUQiTUTTOVTO , Tug iXin6Xiig ifiSofiji tifiiQa o fiuQ^ 
C fiuQog inxtutviTo. d-QvXXov yovv i^uiatov nQoamaovrog tj/ 
noXii, imadXwv t€ twv TT]g awTtjQtug iXntSwv ytvofxivwv uvtoTg, 
tlg intnXuaiov d^Quaog itpottr^auv * Tug yuQ nvXug uvumTdauv» 20 
Tig Toi; noXiafiUTog TjmtXovv tov fQxovg xuTUfpQoviTv , laoaTo-^ 
ai6v Ti nQog Tovg fiuQfiuQovg uvuXuftfidvnv Toy noXifiOv. oi ftiv 
olv fifxQ^ (pwv^g xul Tdv ax^fiUTog Trjv naQUTu%tv noir^adfiivoi, 
vno TTjg SiiXtug xuTunXrjTTOfHvoi ovx i'iixotQow tov atniog* 
D d^ittf Si (pQOVTtSi Tivl umtQyiTO to fidQfiuQOV iniTl&iad^ai. iSo^i 25 

•ut, tnuidta relicto seotinda noctif Tigilia ad Prucnm ett revenas. 
(5) Cbaganua triduun ia looo ante dauiitruni moratus, quarto die Ro- 
nanof fuglste cognovit. quinto die Mib Drimam auroram iter inceptat, 
difficilemque locum illum pertransit. tertio die 8abiilentum Canalin di-> 
ctom locum, inde Ancbialum pervenit, Ancbialo discedens, martyris 
Alexandri aedem edactbus flammis pro ludo exurit. iude tribus millibo* 
distans in speculatores Romanos incidit; quos interceptos flagris quid 
▼ellent curiose interrogat. sed auanquam causam itineris indagaret sol- 
licitissime, tamen, quoniam fictis eum responsis morabantnr, liquidam 
▼erltatemy quod ei stomacbum movit, elicere non potuit. post diem 

aaintum Drizipera profectus urbem sublgere aggreditur. oppidanis for- 
iter se defensantibus , die septiroo machinas expugnatorias fieri carat. 
cum igitar ciritatem iogeas perturbatio incesseret et spes salutis fluctua- 
ret, incolae audaces §eM% atque imperterritos fingaat. uam portis rese- 
ratis oppidum drcumsideotes §eB9 coatemuere et aequo Marte cum illia 
dimicaturos iactitant. caeterum voce tantum et specie quadam teaua 
congredientes , prae tlmore magno Intra moenia haerent diYina aoteoi 
prorideatia quaedam barbaroa ab orbo opprimcnda coliibuit» Tim est HISTORIARUM VL 5. 249 

yuQ ^^fiigag fnaovinjg Iquv ^Pw^taixag inflQOvg cvfixpQdtTiod^ai 
qfuXayyag , anoxwQtTv %% tov aoxtoQ xai aya to mdiov imfyi^ 
odai oQycioag noXt^iTv xal dayaxav nQog naQataiiv» aondfy^ 
Ttti toivw avtooxiiiov o Xayavog dniiQaoiV. xal ioxr^Oig ijp 
5x0 dvrlfiaxov, fiOQfioXvxtTov Zyjtwg xal diovolag xardnXfiliig. 
ntfintfi ii ^fiiQa, xul o Xayavog inl ifjv IltiQivd-ov ylyvnui* 
^HQdxXtiav di TttvTi^y ^PiofiuToi nQooayoQiv(n)OiV* intl di JlQi" 
oxog i^anivaiwg tldi %o fidQfiuQov , %fj ini fioXjj dvapoXr^v ov 
nuQii/no, ovfinXuxtig %OiyaQovv %Oig dvd %ov Xuyuvov nQhg 

10 niXtfiov av9wQov %oTg noXtfiioig %u vw%a vnidti^^i, %fj d^d-ovla 
%T^g dv^id-tTOv ivvdfiiwg (fiQnv ovx f^roiy t?/^ hd/Jf^g Tfiv ivo%aoiVm 
d%uQ fig diivfiotoixov ufiu %ip nt^xio o %wv*Pwfiaiwv o^Qa^fj' P 150 
yig vntywQriOi* fiitu %ov%o tlg JXovqovXov dqixofiivog dovXiuv 
%aTg ivvufitoi T^y noXiv ntQit/idXiTO. %b ii ftuQfiuQOV %o uotv 

15 ntQixud^ijfitvov yivvixwg inoXioQxti %ov IlQioxov. Tot;TCtfy yovv 
av%oxQu%a»Q dxfjxowg ^irffiovn %i xal iitiiti %ijv titfiaoiv , xui 
ftiyiO%ov %uQU/ov ionuoi %jj dyytXia %ov ovyxvQr^auv%og, %i~ 
%dQtfi ii fifiiQa, xa\ dy/jvoiug dxoXov^ov (iovXi^v nQotjviyxu%o' 
%wv yuQ owfiu%o<pvXdxwv %ivu fittdxkri%ov noir^aufnvog Srxoif%l 

90 uXwvui uv%vv vno %wv fiuQpuQwv ixiXiVi , (pdaxtiv %i uvtoxQa^ 
tOQixug wg %09 TlQioxov imo%oXug imqiQtoOai, onwg ol fiuQfia^ B 
QOi xaOd nov %i tQfiuiov tuvtug dvuXti^afiivoi tr^g %wv iyyt^^QUfi" 
^ivwv ivvdfitwg ui%i^xooi yivoivto , xdvttvOtv ixitifiutcvfitvoi 
%fiv nQog Ttt 01X01 druLtv^iv (fivaxiod^ivttg noiijouivto» toiavtu 

25 ii uQa ivtxt/uQuxto yQdfifiuta» 

cniai Cba^anuf medio diei videre innnaerai Ronanonnn pbalaogaf nna 
freioentei ex oppido procedere, et in caaipun ad animaa in ade pro^ 
fundeiidaa cupidiMiiDe properare. hinc ae in fugan tubito coniicit, 
tametiii qnes viderat advertarii nibii eaacnt nifi vaua opinio, tcrricuia- 
■letttum oculorun et connternatio animi. die <|ttinto Cbaganut Perintbum 
(^Rooiania Heracieam) venit. quem Priscua ut iiiopinato conspexit, rei 
ioceptandae moras interponendai non censuit. conserta igitur cum Iuh 
stibus mann, eadem bora tcrga vertit, cum vim et impetum tam fre* 
quentis exercitus sustiiiere nuUo modo posset. Didymoticbum autem cnm 
peditatu se contuiit post Zurulum petens muros pro tutamine babuit. 
barl>ari urbem circumdantes Priscum magna mole oppugnant. quibua 
iotellectis imperator mirifice angebatur, timebatqne exitum, et tanti ca- 
Mis nuntio pertnrbabatur vebementissime. quarto die solers consilium 
rcperit. accito quippe uno de corporb custodibus, iusiit ut se barbaria 
capiendum ultro oiferret , diceretque se imperatorias ad Priscum litteraa 
•pportare; quo barbari velut insperatum adepti lucrum eas redtantes, 
•aribas ipsi suis quae scripta essent perciperent, ex eoque perterriti, et 
dciiwi copias domum reducereut. earum litterarum exemplum ittfra se(|uitur. SSO THEOPHTLACn ^ %&9 uXiTrfQkav fiaQfiuQtap if/J^QV^*^ 

fim hmdrgai tfj ^fiwv ivaiffiif' tovvav- 

m mh mm Im^iAiaTifovg nQog t^ tovtw anwUiav annQ^ 

Ytvmaxhm ^ a^ Mo^oTr^g, pr< anoialtagS 

mU#v; inoftaX6fiivog i/u o Xayavog ano- 

dQ T^ fs« ' P mf tmtmw avT^ wfUQw&iiaav /iiQav, dia, 

M -w^ a tn/t #f mf y UTQmt^ MmQTiQ^oit ^ atj MoioT^g 

if TS wif gl y Tj nrnUi, jnl iil^H niQiQQififtiTv tqvg imxata- 

hi^t:^pmfigv yuQ dia daXaaaijg nXoTa xal aTQa^ 10 
t«C Y«c fmfttltag avt&v xa\ naaag afyjioXoh- 
hf€^^wv ivmpm a^ fiitu ala/vvr^g xal fAiyuXfig 

HflmQmv ^'ovfiivog itg t^ iavtov 
t^g Jts^' ^*C noXttilagJ* 

iyyilmg t3 nQoatiTayftivov niQOti 15 
tmv ftuQftaQwv aXoig tug fta^ 
«jnwr* • ii Xuyuvog Tu ifitpiQ^fiiva 
vy* tQii\Mfmc tj mmcTQif 7*^ itayvoig vno tmv Ao- 

mefvU^g yivofitvog xui avv&i^xag nQog 
ht* •JUffaTf» X9^^hf ^C '^^i^ iavTov tigiO 
(^R^* { 7«f Tfc f^vmxfig tajrvg Xlav iyxQUTiZg 

"^VA & Y> f^ 0^9 •ifwv ^c tmmmtiQov uQXPfiivov iiaXvcac 

fjto ««^MB «c Bti^inmm ^« ^FVij^oi i* inofta/ot itg ti^w 
(j^^A^ ^t«^*w» «*^ t^ ^'•f^ i*^t^ofiivot: ^Qogii i^SS 

diici iUustriMiaio B. nefaii* 

I pieUtcB nostrani coiitiirba?iC: 

dibfcntiores rcddidit. sciat lioc 

dcdiBOorCy nultis suorOB desido- 

dwfinitim velit nolit rcTorsonm, 

«xtrdtn tna gloria perscYerabit, ot 

~ >wein cnim ct classiarios por 

ct captivos abducant, nt sic 

io toTFaa snas rccedcro 

aop4iBM itassn oisecntns Sntcrdpttnrs 

Cbag anns patria lingna per intcr» 

«tabont, astu deluditur; mafnopero- 

onri io conditione a Prisco acdpieaOy 

doceptionis barbanun miro- disdtdt Byiadtinniquo rodiC 
dMiwiinntiir, no pcr ticoo ilinionini HISTORIARUM VL 6. 251 

XOfitvw o CT fvtfiyi^ vno rav fiaaiXiw^ naQu rovTtarQOv Inifi'^ 
mro, 07ms r& Toly SxXttfi:jv(ov ytvri iiav^^aa&ai rov norafiip 
xwXvSfuva wpofilav uHovra rij OQaxjj na^daxoivro* l'g>aa»i yag 
o avroxQurwQ t^ IlQlaxff , ovx av ^gifiof^ ro fiaQfiagov , il fitj 

5 riv ^axqov Ig r& /iuXiara to ^Pwfiaixov mqnfQovQt^aoiro* o fih 
avv IlQlaxoq rijg tnmxijg Svva^mq rikg tjvlag iXufifiavt, rivt^wv 
ii rijg m^xijg nXfi&vog imoranTv vnu rov fiaaiXiwg nQorrdr^ 
T£Tai« T^ ii mQl r^v ^HQuxXeiav tjQog fnaovvrog to ^Pwfiaixov B 
cvvuyilQirai, ifidofiatog di 6 arQartjyog rtjfv rdq>Qov fiiragfOi"* 

tO rav iyxiXiviraif fidaavov n rov avfifia/jxoij noiTjadfnvog , xa2 
rug dvvdfing diaQi&fi^^adfnvog , rug iyxvxXiovg rwv XQ^f^drotv 
cniroig iiavoftag inon^aaro. anaQug ivnvO^iv , xal riaauQag 
noifjadfiivog /uQaxag , inl Ta jQit^niQa ylvirai. nivri ii nQog 
ratg iixa iviiarQitpag fjfiiQuig rtf X^9V » ^^^^ocrf /uQa^i nQog 

15 rijv doQoaroXov naQaylvncu. o fiiv ovv Xayuvog uxoij rijv ^Pw^ 
fittix^v imarQariiav iiiyvwxi, xuvnvd^ivnQiafing wg rov ItQiaxov 
iiinifimv. aqfixoftivwv yovv rwv n^iafiiwv wg Toy IlQlaxov o C 
Kox {pdQfiuQog ii ovto^) rwvii rijg nQiafiiiag Qr^fidrwv dnr^Q- 
SoTO. **ri rovro, ^ioi; olg to iuatiatfiovitv iartv uQfioiiov, 

JOa^Ti nov ri ivaaifiitv xad-iarrjxi nQO/itQOv. iiQrivrp^ rl ^Pw^ 
fifuxhv naQAvaaro j avv^xrig &iafiog xtfiirjXivinu , SXig ofio^ 
Xoyiag tj^irtivrai , niano^g aiiwg xanjvdXwrui , o fiiairfjg oq^ 
xog uniXwXiv» ^JarQog oqu noXtfiiav oxpiv xai xdQaxa ^al atifi^ 
fOifOQovvra tov IlQiaxov rov nQo fitxQov rtfV ilQtjvtjv ^AfidQotg 

25 T< xoX ^Pwfiaioig wfifuywytfaavra. aiixitg , w^KutaaQ, j^ mh\ qnaeritaot. Tere ineonte Priscof ivctoriUte imperetorie ad latmai 
Bovet, ut ab eo Sclavoran gena flumen traiicere prohibita ▼el nolena 
necuritatem et otiuni Thradae praeataret, aiebat tiquidem Priaco impe* 
rator barliaros nuuquam quieturot, ni Romani Istrum qbam acernmo 
cttstodirent. Priacua itaque copiai equettrea ducit, pedeatribof Genio- 
nem praeponit. adulto vere ad Heracleam Romani congregantur. dia 
«eptimo dux caatra movere iubet, iuftratiaque auxiliaribuf et copib re* 
ccntitif ftipeodia in orl>em redeuntia conftituit. abiena inde quartis 
caatris Driziperif adeft; quo in ioco diebuf quindedm confumptif , vice« 
aiflBif caftrif Doroftolum advenit. Cbaganuf de infefto Romanoruro ad- 
Tcata certior factuf legationem ad Priacum miitit. ex qua Cocbua (|ui- 
dam' barbaruf bunc in modum disferuit. **quid hoc rd eft? o dii im- 
■lortalef. quibuf proprium erat religionea colero, iif nunc facile ao 
promptufli eft impie agcre. pacem Romanl violarunt, foederif lex vitiata 
caC, fal pactionif infatuatuf , fidei revercntia evanuit, fequeftre iufiu- 
randuro periit. Ister hostile fpectaculum, et Prifcumt qui paulo ante 
pncem Romania et Abarif d&tponderaty ferro armatum videt iniquuf ee , TBEOPHTUCTl 

w tiw miXtftov. oix tini fiaoikaAv ti fyx*hWt 
7aim ffo^fia, vi fiooXtVfia Xji<jTQiii6r , sj i^ 
. ^ rijg «Tiq)ttV7]f xara&ov %i xoofuo», $ 
F tiexii/toaviif]» didifS^tiQt. vfitT{ torc fia^ 
at r^ ^ovXoti}Jtt. ji na^aano»StT» ov* ifriu-i 
wi^», tin iuiacxiXovt ifiSf tov ^pwviovg tigijKaftif. ovg 
m MolLtiaC itfamnas oix tyfwxn , oidi tA t^c tiffVVi «JiO- 
HMHC xatf^TM •f p«- )ioil(/i(Si' uitxtTtt antpiofuvoe «vi«c. 
aat Mi( ••• »^TK «aal^xavtm Tov fft/^«i' ir,v ijavxiav ano- 

Zm( fat^fiMr f^«C> oi noXi/iiovf leuiaafttv. u ^ilardpw- 
wbc JJaWg^C )w)^» ">* xWwi- / 0» auT^Qlae nap' ^/uSt' 
^MOTMtMt ■«* i^ iniStTap ofioifi^v taXayitvovtat, nai na- 
l^W^M^W* *»«if MolMfntTai ydf Spxwf i«p»»oA*c, xol 
miiiii^ — -pjw— ^-I ■ra.-; vWnninir. xoi d(!lo( 7iapfi;«ia-lS 
vmi, «M w W^ir^ ^7V«»'» ntaitttTOi, xal fd T^f tn^ft/nc 
immifmMo imifmni^mn. ti ftiv wv, oTQatiffi, Yooiaifiax^ 

«Mf •^•V«^-> *«<»• nc «^«;irw»7C «^' Cif*^"»' «»<'fe,T *i ii 

^^i. »,>i.tih»«»i|««W«««l«>'> /*Ka TWi- oiDZ^fiWTW* wr 

^igUe*"" .iMWii. !■■«■•* TWTwi' <ria«ea*B*/riw» xwr XoyiM.SD 

» «M tVw- !>»— ifWWC >ifW«*tA^C »ai T?C dittUit,;>t, iHiov Ty 

*V^«* f,V wrr..iiT» 4 n^iaxot xal fia^fia^oiS ^oyoif at^o^ 

' r T^ ff^nm/ra /i^ napao^o^KVC iW.t . *•• fc*»!» ■«fc w*» ■^■^ ■*"* "■'' •*,.'°'P?**'."°T 

Mu.iiWi WM iMM «^ •■i.-tutule i«ti ■pintiui coDailiuB ulud ett 

at' MifeM •XMtmkit* Mt (aciuiB tuuB, aut cnroDie oTMaco- 

* 't |inm^h 4a<«a m cvrniBpa. Toi bubaro* ad nequi- 

^n^^ tflhiirn MKiMeMDi, nUi loi Bcndacti b>- 

I. H> • M* ■•«luM f«ri«Blni «t picM noDquw 

„««.«*««». «- *5«- t"*». »'-*»• T '>"D. 'oedo. pefODlu, 

^ „ Jnltim iJ«ti et qwodo Unden «redi polenl U «ims- 

fc^tft mMii tiWiMnV •••• ■■per toN» honiMiilatcak exhlbuiBDO, 

*™ ", j^^JU^ Mi^a •■ieee, •o» boWe* ruturoi »o» ierrevi- 

r.*"'!»- \LJB«»ile-' <•>-• «o^ ■cgriUdiDeB pcriculumnoe pwrturio. M»M« *«ut«r, et dolo* libere KnMUir, «t 
MHuitker, et iBMuia palea eicrdtum docit. h 
w^ iifiiii' oMtru coDtr* reliilw e^oecCBD, 
k MM prMtrr pndonw ddIIob erll. iiD eitM, 
-,, I c«M cUdiboi pOMiitentiit addncet." hao 
nlTcrotea «s ea BolMUaB doloreBquo trui»- 
borbaiM veiiui impeitint ; mc iAmo cro<» HISTORIARUM VL 6. 7. 253 

xata twv SxXafifitSr tqniOiP SQaa9ai noXifiov* fif) yuQ ovv xaTc 
l^ftagtxaTg avv^fiKai^ %% na\ onovSaiQ xal to^ rntnov xataXv^ 
caa&ai noXiftov* (7) iwttxdtfi ii fjfAlQa^ ttal vavg 6 crrpa- C 
rfjyo^ cvftntiliafttvoc r^ nota^tov iavijliato» axtjxowg n %op 
tjiQiofOiatOfv noifjaifiivov t& twv SxXafifp^wv n7.^$^ inoifffia, 
onwg Xilav Intxv^tnu, ftiaovofjg WKtog t^v tfoiov iftnoQivi^ 
Toi. 6 fiiv oiv \4QiayaatoQ tatg o^fftat toiv dvtiQdtotv x^Q^^^ 
itntiv, tfj ti tov d'fvXXov initdaii itavfjtpag, t^c ^nnovYV" 
fiv^g intftig t^ ifvY^ ininoltfio, mQtnlnta yovv ^Pwftalotg 6 

iOftdQftaQog, xal anoftug tf^g Innov xataavatdifjv ttjv ftdjcfp^ 
aandfytat^ inil ii iflQitv ovx ii/i ttiv avtld-itov gvfttjv, itti 
ivaywQtag ttvhg tfjv tpvytjv mQtftdXXitat. 6 olvuiQidyaatog D 
inQotiQivi toXg xtrtjftaatv, i&dia nQog tovto xixttjftivog t^v 
tpvatv. axatotiQag ii tv^fjg trvftmaovafjg avuu nQiftvtp ftiyU 

15 atov iiviQov ttvhg mQtnlntit. ivtivSiv toTg itdxovatv ^v 2y 
d^Qafta xal ftaXa ivxtov, il ft^ noraftog aittp awti^Qtog yiyovi* 
itavi^^ag yoQ anoitiQdaxa Toy xlvivvov^ ol ftiv oiv ^PwfiotOi 
nXrjdifj SxXaftfjvwv fiayalQag notfjadfiivoi iiTnvov t^v dfttpl Toy 
jiQidyaatov itatffivovtat ywQav , \v iQait t< %vXtav toig ^oh 
iOyQfjd^ivtag non^aavtig ig Bvl/ivttov Vniftnov' o ii IlQlaxog 
iyiyvito toTg atQativftaatv uxoaftlag vno&iatg. ivi^ilQH yitQ p 153 
trjv nQtitrfV tijg Xiiag unSftotQav tov ftaaiXia xoftt^ia&at , f^ 
ii iivtiQav thv tov avtoxQdtoQog nutia Toy ftit^ova , ilta xai 
tfjv Xoin^v Tov ftaatXitog intyovrjv fHQliag anoxXr^Q(iaao^at , tiZ ta» protenme 1in|>iiae qaidquani opponens, bellam hoe idvems Sdavoa 
•oacepium esse cunftrmavU: non enim pactis et foederibus caoi Abaruoi 
genCe initb etiam in Getas expeditionem impediri. (7) die duodecimo 
BaYibas constractis dux floTium transna?igat , aaditoque Ardagastum 
SdaTorum manom sedibus suis ad praedas agondas eduxisse, ubi ple- 
ranque noctit processit, hostiliter in eum tcudit. Ardagastus strepitaa 
sagnitudine expergefactus , visa somniorum valere iubens et eqaom na* 
doBi conscendens , fuga saluti consulit. porro in Romanos incidens, equo 
relicto , pogna stataria se defendit. sed qoia contra certantiboa haud 
qoaqoam par erat, per loca impedita fagam capessit. caeterom Arda- 
gastus pedibos erasit, qaod natura iUum huic rei assuefecerat. fortuiia 
porro qoadam sinistra Inter fogiendom in magnae arboris truncuro of- 
ieadit, unde inseqoentibus perquam optata praeda fuisset, nisi fluvioi 
«i salotem dedisset; auo tranato discrimen eiragit. Roroani ingeBteoi 
Sciavoram nomeram giadiis periroont; Ardaeasti regianculam arboriboa 
•egetibosqoe corroptis dcTastant; captos boiis in cervices indoctis Bv- 
zaotiom ablegant sed penes Priscum pertorbati exercitiis caosa fuit. 
«tndebat enim oti primam partem de praeda imperator auferret, alteram 254 THEOPHTLACn 

ifpd-Svif r^c fiaatXixfjc iinxvlag %^¥ nXiOPilllcaf ifntofivofiepog. 
iml yovv l^T^XoiQ cxvXotg to 'Ptafiaixiv xa^pQlfyro , tvQapp)^ 
Intffoha xa] tdqaxoq fiyifioveviv. oQQtoi^aq yovp o OTQaTfjYog 
%i ngax^^v, xal fitJafilXif rww ngovTnjQyfitvw t^v imffoX^ 
ifiiXiaac, raTg iivtiQoug ffQomhof iiliov x& nxfjitrjQia» toipvpS 
Y 244 inl Xvxoq^ofg toig ^ifiopag twv iwafiim fittinifimto , xai ntl^ 
B d^u tfj twp QTifidttap niQiotQOffj wg oviip tdtp fiij xadTixortw 
xat& t^p nQOtiQalap dQydaato. o t% roipvp ti iQaQiP vno tijc 
tiap Xoyotp nud-ovg ol tC$p tayfidtwp H^dQxoptig avfitpwpiog um^ 
Soyfidtiaop , wg tip atQatfjyop ti nXijdij avQQtovat. xai yow 10 
o atQatriyhg tfj natQlif fwp^ toTg ^Pwftaioig twpii twp Xoyww 
anriQ%ato. 

^^'jiviQig xa\ tptXoi xa\ atQatnotag xa\ avfifiaxpt , ot nQig 
noXiftop aQtativoptig , ip ii taXg dxoafiiaig iitwtivovtig , it 
T^ uxo^v iv&itfjatiti xa\ tr^p xaQilap iv&vprjti, xdyw tcaPiS 
tovd-itfjfidtwp dnaQ^ofiat, \awg ii ti toTg Xoyotg xa\ Xvn^ta 
fitxQOP , To itaatQO(pop twp tQontap inapoQ&ovftiPog* xdptiv^ 
&ip yuQ Toi ta^tdQXfl xaXip fjtrjiiv tt iiiotxivat t^c itaX{^iwg it& 
C rhv T^c (ptXiag xiviwop* %i xad'* fjftwp avatQutivoptig ix^^^ 
Ti xa\ tQirijp iixfj ti xa\ Xiup wg tnog iJmip iq^Qvd^aad^i ; nuQi^ 20 
Xvnoyp td vfiinQa XaqwQuywywp fiaatXii» ^ptuad-i tovg ^Qtdfi,'^ 
fiovg intiitxwfiivotg, ivixotit nag tw atQatrjyi^ tfj noXit xul 
fiaatXivat xai ifjfAotg xataxXi^Qoiotovvtt dQtat^a xai tQonata. eies filius nata maior, reliqaaa reliqaa sobolea ; quo pacto Baltitadini libe- 
rorum imperatoris providebat. postquam igitar ncgaUK spoliia Romani iniu- 
ria aunt nultati, Yiolentia ingruit et turhatio dominari coepit. ea re duK 
metu perstrictus, ac prius tentata resipiscendo improbans, posterioribns 
cogitationibua ut sapientioribus concedit. quare ante ortum solis copia-> 
rum praefectos conyocat, ▼erborum ambagibus persuadere nititur se be- 
•temo die nihil indecorum fecisse. ubi duces eius irerbb inducti etin 
recta dicere concorditer decreverunt, gregarii certatim iocamiBt» ad 
quof patria lingua sic est concionatus. 

^'Viri et amici et milites et socii, ad certamen strenul, tarbb antcn 
et seditionibus excitandis rudes atque imperiti, si aoret atque anioMM 
probe accommodetis , ^ ego vos admonere instituam. ' quanqaam verbia 
meis quippiaro molestiae vobis fortasse aspergam, dum nonnibil detortoa 
a linea mores yt%tro% correxcro. nam et hic pulcrum est doci, nihil 
amicitiae amittendae metu subactum reticere. quid est quod beri et 
nudius tertius conspiratione quadam adversuro nos temere, ut ita dicani, 
Iremuistis? tristitia vos afiicicbam, cum spolia vcstra iroperatori adiudi- 
cabam. dolebatis vestros ostcntari triumphos. quilibet ira in ducoai 
urbi| imperatoribuf et populo praemia ac tropaea vestra diftribuentcn fflSTORIARCM VL 7. 8. 255 

xtti tipag J^cTf tAp uvi(faya9fjftdtm ano^rivaa*Jai fiugrvgag ; 
tig vfiTp &iatfig t&v n6pw yivriaitai; nov tijg iixX^tag tovg 
nivaxag xadvfi^laoifiip ; inoag ti ual noT xal noti xal tiai tf^v 
avdQiiav xfjgv^wfiiv; il y&Q t&v xatatt^ifiipo)P IfiiTg iata&M 
SfidftvQig, Sntatog o novog, uvanoiixtov ro ivivxtjfia, fiv&og 
ti tQonata, ufiifiata tu tSv dtrjyfjfidtwv inixaftxpa ivi/VQu, D 
%av Xoyov jifi^^cvoyro^ xal tov m^avov trjv unogiav inixpvtog^ 
cl ^fikoaoqtovvtig to^ d-dvaiov xal ndvta xal nda^uv xal nqdt'^ 
Tiiv iXoftivoi oi xatatfQovr^afjti Xafvgwv itu ttjv ivvotav; ov 

10 ^QoXoyrjarjti ra XdqnjQa , Iva tbv xQotov fiaxQoXoyrjarjti ; r/ 
tug ywxug vnu fptXoxQ^fiutiag uviQanoii^iad-i o« iovXuyioyiTv to 
noXifnov oQiyifiivoi xut xtvivvotg yw/Tjg tug vixug wvovfiivoi ; 
cvx tauat tCiv xttjfidtwv o« fQU)Xig iiio^iug vno^iatg yivia^ut, 
ilX* oiii Tcuy /^Qr^fidriov rj oQiitg itaawfytv twv inuivwv trjv 

liSiifiaiv. ^ ^difQov ovv unoXiimti, rj tovg tfjg atQutdag vo» 
fiovg fifj xtfiirjXiviJiJ* 

8. 'En yovv tov atQattiyov toTg Xoyotg Intxvfiaivovtog P 154 
jeal ra QffnatoxXiovg 'PtafiuTxufg utttxifyvtog xQotog vnb roilf 
nXr^d^ovg uvt^oQi , xu\ nQog ivvoiuv tu tijg ivafnvfiug fiit^Q^ 

fOx^^f o ii y/oyog nQug fnatvov, nQog unoio/^v ra roi; axdf^ 
§iatog 9 xa\ ndvta fntiyivito ti xat fiftiti^fto * olii yuQ yXiit'^ 
%fjg uXxtj xa\ (pvaiwg &QXiiv xa\ xatu tijg uvdyxrjg vofio&itfTvp 
feoi fiitox^tiviiv yvdfifjg Xivr^ftata ufiiifinv ti tvxag, xai ndvta 

ardebat. et qaosnam alios faciaoram Tefltroraro testes mihi demonstra- 
bilisY qoia laborum Testrorum praeterea spectator erit? ia quas aliat 
tabulas f^loria vestra referetury quomodo et ubi et quando et apud quos 
deauin fortitudinem vestraro praedirabimusY nam si vos ipsi eorum quao 
comparata sunt testes esse volueritis, incredibilis erit vester labor, non 
mpprobabitur felicitas; fabulae erunt tropaea, incertae narrationes, et 
scita magis quam vera pignora, cum oratio probabilitate destituta sit. 
▼os qui mortem philosopbamini, omniaque et facere et pati elegistis, non-* 
B« propter adipiscendam benevolentiam spolia ista contemnetisY non ideo 
spolia exigctisy ut longa fama plausuaue celebremini? quid animos ve- 
«tros propter avaritiam servituti subiidtis, oui hostes facere servos de- 
sideraUs, vitaeque discriminibus victorias emitis? amor facultatum noroi- 
nis claritatem noa capit$ nec pecuniarum cupiditas nutrire laudis deside- 
rium potest, aut alterum igitur horum relinquite , aut mores militares 
M adulterate." 

8. Duce adhac orationis flumen fundente et Thcmistoclem Athenien- 
0cm Romana lingua exprimeiite, plausum concio sustulif, roalevolcntiaquo 
in benevolentiam , reprebensio in laudero, dicteria in approbationem 
transierunt, omnia drroum conversa et cororoutata sunt. possunt enim 
liogaae .vires etiam naturae imperare, nccessitati legcs imponerei animi 256 THEOPHTLACn 

B fAirafiOQfpavr nal nXujxw ira} Sfjfuinfgyfjirai nudxfifWm xolwv 
o ngiaxog npatf^aag roTg Xoyotg Ig fiaatX^ &n^ntfini tvi to/v 
n6ww infyjiQa, TQtaxoalotg ovfifQaiag T^r Xi/ct¥, nqotayii^ 
n toitw tov T^attjitiQ ngoiotrfCato. o fth ovv Tatlfng r^c 
ig Bv^rttov nogtlag AnfJQ)^ito, Vxtfj Si ^ft^^a, xai SxXafitj-^s 
^oTg mqttv/w ig udoxfjtop xatayhitai xMwov* fnaovofig yuQ 
^ftipag ixXvttag xal (fQovttiog ixtog atQatomtivortt , xal t^i^ 
X^V^ rifAOftivfjg t^g Innov, Td fiuQfiaQor imtl^itat. fiofjc 

C toiyagovv yivofihfjg, twv ti ^Pwfialtav xa&mtiotwv affljmw, 
nQO&iii fiit^ iXiyofv o Tat/mg , &yyj9vq6g ti t&v fia^uQm lO 
yiv6ftivog ig fitya iXid^gov xatlntnti * q^lguv yuQ ovx i;rwv r^y 
ivttfihwnov fiu/fjv itltganto nqhg ^yfjv, fiaXXofttvog ti oi 
xatQlatg fioXaTg fiiXtg iniiQa tiv xhSvvov. twv ovv ^Pwfta/mm 
intyivofilvwv m^wv xal dtaaoHtdvtwv tov TatfftiQ, nQog toig 
y ti6 SxXafifjvovg Xotnov ly^itQov^'ovv tiv noXifiov. t^g totvw ftd^ 15 
Xijg ig To xagtiQov yivofiivfjg xQatoZpi twv ^xXafirjvwv *P^ftai6t, 

P ^6vov Tf noXvv dniQyaaufiivoi , mvttjxovta fiagfiuQovg ^wyQfj^ 
aavtig inavrjiaav nghg thv /ugaxa , Xilav ^PwftaUfjv vno twv 
2xXafifjvwv dtaawaufitvoi. o ftiv ovv Tuttfng th awftu nwg 
ixiaufiivog ig Bv^uvttov ^xiv , ul^toXo)'wtutfjv ngovopt^ intipt» ^ 
f6fiivog. ^&iig totyuQovv o avtoxQdtwg inl roTg avyxvQtiaot' 
Civ , inl rh tov d-iov ^filytatov avik t^iv n6Xiv inawvxtt^ tiftivog, 
§lta fiita Tov Xiw tug txitfjglag tvxdg noifjauftivog ^l^lov %i 
&iTov intarjfi6tiQa dovvai tu tQonata^ motlones alio derivare, altemare fortanaa, et ad obaeqnliim tnmii traiw- 
forflnare finKere fabrirare ooinia. limulatqae igltur Priacos Terbia obti- 
nuit quod voluit, praedam laborom praeroia ad imperatorem com trecen- 
tls coatodibua, Tatimere praeposito, miait TaUmer fiyxantium perge- 
bat, com die aexto Sclavia occurrentibua periculo improviso est implici- 
tna. nam cum meridie animo vacoua curammqiie liber aobaiiteret, «t 
equi gramina tonderent, barbari imminent. clamore ezorto, Romaniaqne 
ab equta haud paratia, Tatimer aliquantum praecurrena et hoatibua ap« 
propinqoana anmmum diicrimen adiit, et cum a fronte prementea aiati- 
nere neouiret, fugam arripuit. quanquam vero letaJiboa plagia non est 
Sctns, exitiom taroeii aegre vitavit. aoperveniunt Romani peditea, ae Tm» 
Umere conservato arma in Sclavot convertunt, et pugna aomma centen- 
tione pugnata victoriam adipiicuntor, multiaque interemptia et qoinqo*^ 
ginta captia ac praeda a Sclavis defenaa in castra ae referunt Tatimcr 
plagia conaaneacentibua Byzantium cum manobiia minime vulgariboa in« 
trat. quibua rebua recreatoa imperator in ampliaaimo urbia templo per» 
vigiliom agit. deinde anpplicationem cam popaio obiena, deom prratnr 
nti illaatriora tropaea largiatnr. HISTORIARUM VL 8. 9. 257 

'O Si noUfiuQXO^ Ilfiaxog Inl xaxaaxonfj nQod^lw upifd^ 
aiv ixiktviv fifi^ff div%lftf , xof ov difypta dvu Tovg X^9^^ ^^ 
XifAiOVm ovxovv dg Ttt nQoata xov *HXifiuxlu noTUftov ii (oi^i- 
rov noiiiad-ui T^y fiudiaiv jtp *AXil^uifiQif nQoatijuxi^» o fiip 
5ovy IdXi^uvdQog toi^ yiltova iiuvtjl^ufiivog noiufniv ivxvyyuvH 
JSxXufijjvoTg. oi di fiuQfiugoi noXifiluv &fuaufAivoi Ztf/iv ngog P 155 
Ttt nXijaiov Tivuyfi inl ti xi^v vXtjv TfjV unofpvy^v inoiOvvTO» ol 
ii ^Pwftuioi TovTovQ ivi^^ilfovv iXiiv, iml ii Tjj IXm avyylvov^ 
%at, niQintnTOvat ivaxuTuywvlarM xux(o * xul uv iioXtaXiv Snav 

10 T^ avvTuyfiu , il ft^ ^uttov o lAXil^uvigog im^^^uyi Tovg *PaH 
fiolovg Toti TiXfiuTog. o fiiv ovv 'AXi^uviQog 6 Tul^iuQXOQ nift* 
UTOixiaug tov /ol^oy naguiiiovut TovTOvg innguTo nvql* ^ ii 
q>Xo^ voatiXivofiivfj vno TTJg vygug xuTifiuX^uxiviTO fvaio^, xoi B 
^v Ttp HXil^upiQtf tA Tfjg imfioXijg ovx iiiixifia. Toiwv F^ 

15 natg av^Q, ix tQv XQianuvwv &Qiiaxiiug nuXui noTi mqnfXiigp 
fiiTU t6v fiuQfiuQotv inijv, ovTog nQog Tovg ^Pwfiuiovg avTO^ 
lioX&v iuxTvXoiiixxii xaX Ti)y iltaoiov* o« fiiv ovv *PoffiUiOi twp 
iiaoiwv yivofiivoi xvQiOi XQUTovat ToJy fiuQfiuQWv. i ii jiXl^ 
iaviQog uviju^ofv xuTinvvd^uviTO no&iv Totg iuXioxiat %i ylvog^ 

20 0« ii fiuQfiuQOi itg unovoiuv xuTumnTWX^Tig d-avuTOV x^9^ 
(kpQufyv TuTg xoXuataiV , wg niQl iXXoTQiov tov awfiuTog Tug Ix 
%&v fiuaTiym iXytiiovug iiUTid^ifnvoi. (9) o ii Fi^naig Jm£- C 
^f T< HnuvTu xul iifiXiyx^^ i^ XinTOv tu nQuyfiUTa, (piiaxmv 
vno Movaiixiov tok Xiyofnvov Qtjya tu/v fiuQfiuQmv gtmfi Toig 

fO. an xalqttv? 

Die poslero Priicfif •peculatoriboi prtMilstlt boste Ticare kcnai 
cogDovit. itaque trans fluyium Helibaciaai mane ut progrediatar, Alexan- 
dro Dandat. Alexander amne ▼icino traiecto Sclavos olfendit. qui yuia 
hostibus in proximas paludes siivamque trepide aufugiunt. iis capiendia 
Roniani insitftunt. sed in limum incurrentes malo vix eluctabili se in- 
duunt; perissetque agmen aniversom, nisi Alexander tribunus celeriter o 
paiustribus et coenosia illis locis eos eduxisset. qui cum igne undique 
ctrcumiecto Sclavum perdere conaretur« flamma bumore prsepedita con- 
▼aiescere nonjpotuiL et omnino aggressio illa parum bonorifica Alexan* 
dro cecidit. Gepida porro quidsm, otim Chnstianus, a barbaris ad Ro- 
manos transfogienf, qua Tia intrarent, intenta manu demonstravit Ro- 
ineni adita putiti simul barbarorum potiuntur. captos Alexander flagria 
aubiiciens percunctatur unde illis genus. qui yesana subnixi confideiitia, 
crodatus et mortem nibili faciebant, doloresque flagellorum velut in alie» 
iiis corporibus patiebantur. (9) at enim Gepida enarrabat omnia, 
ct minittia quaeffue rerum indicabat, dicebatque capttvos illos snbesse 
filosocio cuidam nomine» queai barbari regera appeJUarent. eum trigintn 
7%copi^^2ac(ii9. 17 258 THEOPHTLACn 

l^^fflfiifavg inttvoi , %ov%oif ii rov JHlovatixtov IvavXlCitad-ag 
fi<Ta na^aadyyaQ r^tdxopjap rovg ii aXirfag ixnifii/Hu Inl 
wtaaxonfj r^g ^Pw^alwv ivtofimg, ixfjxoipai tc ttai tit niQl 
rif jiQiayaaxof ytyovSta ngo fnxfov ivaTvx^^aTa» nagfiPH tm 
'Pti^alovg a&Qoav %ijp imataalap noi^aa&€u , top T€ fiigfiaQOP 5 
iUTp %(f oJoxijTO) %rig Imd-iamg. o fiip oSp jfXi^apigog naQ& 
D top IlQtaxop yipo/nfpog tovc fiapfidgovg tjpiyxajo, o ii noXi-^ 
$iaf/og apaifiau %ov%ovg naQiioto» ylpi%ai yovp nQog %ip atg»* 
riffop r^natg ixitpog o fidgfiagog, xal iii^uai IlQlaxio tu tmw 
fiaffidfmp itaipwffiata , %tafiyilt6 ti intat^iu t(f fiagfidqif tow 10 
IlQtaxop. xai nlattp ttjg imttvittog iiliov fptpoxlfyiP 6 F^naig 
tip fioQfiaqop. imxaQwg tolpvp i IlQiaxog toig Xiyovg aQUfit^ 
roc^ iiOQotg tt XafinQotg tdp tivtOfioXtixota Xtndpag inayytXliug 
rt ntQiiolioig i^QOHfdfitPog', H^anaTJlaai TovToy intnofnpti tim 
fidQfiagop, ici»] ovp o JVjxrai; ngig MovatixiOP ylpttou p alttit^ 15 
fiOPO^vXiOP nX^^ ini tovtov iXttp, Snttg tovg tjtvjrrixotag ntfl 

P 156 tipHgidyaatop ntgoutiatjtai. i ftip oip Movawxtog JtQfiaiip r« 
iox&p tdi vni tr^g andttjg avtw xattvifitpa iiliov fiopifyXa, 

V 246 SnitfC F^Tcaic tov^ ntgl Tiy l^^^o^aorToy itaaiiafjtai. ixatip 
toipvp ngig Tor^ ntpt^xopta axatlotg Xafidp, xal ngoaxomovg $0 
tgtdxopta, tig ti ipttnigap tov notafiov nagaylpttou, op o2 
lyxwgioi Ilaanifiop ipofidt/avaip. o ii Ilglaxog xatik ti avp^ 
&fjfia i^ iw&ipov anijQx^^^o t^ fiailatiog. dtdg o rfjnmg dpijf 
t&p avpAfjXv^itwp xXiy/ag Tgy oSa^rfltp fitaoiatig t^c pvxiig 

21. nonne T^iaxotf/ovg? 

ptraianflg ab eo loco babltare; captos Oloa ad Romanom eopiai ex- 
plorandafl »iaUfei aadilMe enini quaai dadeai paolo ante Ardagaiioo 
aoceperit, bortabatnrqne Rooiaoof nt repeote eo copias promoTerenC, m 
barbarom inexpectato a^ gressi captivam facerent. Aiexander ita^oe bar« 
baroi secom traheni ad Priscum profididtor; qnoi ille e medio toHit. 
•d eom Ge^ida. Teniens cogitata barbaromm meoMrat, et ref;» oppri- 
nwndi coniibam impertit» ac promiaiiono doU, quo barbarem irretirfty 
rem bene eventnram fidem iibi condliat. bii Priicui non iine Tohiptattt 
•odidi^ tranafogam muneriboi eximili et proouiiii magnifidi proieoitWy 
•d barbamm fraode drcomTeniendum mittit. Gepida Muiodum adHp 
lintrinm copiam ad colamitoioe Ardagaiti iobditoi traDiTehendoa pedl» 
Moiodai pro emolomeoto non iperato amplecteni, quam Gepida Iratt* 
dem conaoebat, monox^la ad Ardagaatl popolom traniToctione oooiar- 
irandum attriboit actuariolii Igitor centom quinquaginta com ramigibw 
triginta acoeptii, in ulteriorem fluminii, quem accolae Paioiriom to« 
cant, ripam traiidt Priicui ex constitate mane iter ingroditor. Go* 
pldo mQltitadinem falleniy nocto media od docca Romaoonun Tadeni^ HISTORIARUM VI 9. 259 

nfo^ %op x&if 'Pwfioltar noXi^iaQxov yhtxm, na\ tj^lov ixaxov B 
omXhag dnotoia&€u, Snwg axofiau lAayatqag xoig nfig xfj ^X^ 
fioQpafovg SX/oHi* xolww o axffaxtjyig avdgag Staxoalovg avfi'" 
g^foliag x& xaH^iig/M il8oHttv jiXi%uviQtf. InA ii xh 'PwfiOixov 
Sxta IlaaniQlio inXrfilafy noxafifp, iig IviiQav xov HXt^avifov 
r^€ug ixtid-iae. wxxig xotyagoiv yt/owtag ol fiiv fidffiaQot 
xaxtatpifiTg mgl xov vnvov ivxtg ijvyxavov, lllotvol xe ytyovoxig 
Xtuv xwv iwnvlwv uvxilxovxo» o ii Fi^ntug xoig /iaffiaQOvg ita^ 
tpd^itfiiv xaxitftavivixo, Xftxjj ii fvXaxfj xatxt fitxQov fnxaaxdg C 

lOxal nQog x!jv ivligav yivofnvog vniT^dyit xov Xoxov HXt^aviQov. 
xo2 ovv itt9vvag^Pwfiatovg inl xov IlaanlQtov noxafiiv, xal tjvv^ 
^fta Xafitiv xi xal ioig, inl xoig fiaQfidQOvg ixtaQfjatv. m 
xotvw xwv fiaQfiaQWv nQoaofnXotvxwv xt^ vnvtf it* jifiqQtxwv 
iafidxwv iiliov o F^natg xt^ HXil^dviQtf xi tnSv^fta. i ii 

iSldXil^aviQog inttndg xoTg fiaQfiuQotg Snvov xal ^tatjg x^v ^tjfitav 
nuQitxixo. iml ii xwv uxaxtwv yiyoviv iyxQux^g, nQdg xiv 
axQuxfiyiv uyytXovg t^imfimv, XTjg intfioXtjg x&g oQfidg Innit'' D 
vtav. i ii HQloxog xQtaxiXlovg uQdfnvog xai iiavitfiag iig xik 
ixaxta xiv IlaanlQtov noxuftiv Jicx^^aro. xa\ i^xu xal fnaov" 

iOafjg wxxig^xfj itpiitf nuQitxov xijv VvuQl^tv. i ftiv ovv fidgfia^ 
Qog xuxotxog &v xfj ftidjj itifd^aQxo* fjv y&Q aixtp xtni x^v 
tjfiiQUv ixitvfjv imxdtptog ioQxij inl uiiXqttp xaxotxofiivtf , wg 
i^og avxoTg. o ftiv ovv tfofiog ftiyag iytyvixo. ^iwyQ^iig xoU 
rvv ^Xiki fiuQfiuQt^g. oi ii ^PwfiUtoi xatinavwxt^ovxo Iv xoTg 

85 eSfiuatv» ^ftlQag ii Xaftnovtnig iXdftfiaviv i tpovog uni xov trxQu^ 
xiffoS xi^v uvdnavXtfv. ini ii XQtxtjv &Qav x^v anoaxivfiv xdg 

K. tiig n IP. cMtoi aniatoi ab co pofcit« qvonmi opera barbtros ad ripaa Interfi* 
dat. dox ducentoa instnictoa Alexandro tribnno ooMiittit pottqaaai 
floiainl Paspifio appropinqoaront, Gepida ooi ia iosidiia locat nocta 
barlMui sonno vinoqoe ■epolti foaniia aaia detlnentor. Geplda eoi oo- 
daamni diasinnlaofl, tertia Tigllia panlolnm abacedcna Alexandnim fob- 
docit, eomqoe ad flaviom dirigena, compofllta tefliera ad barbaroa grea- 
ooai recipit. qoibofl etiamtam ex Abariaa cantilenia conflopltia, Alexan- 
dro fligiMim dat. ia In eofl imienfl flomno et vita pariter moltat. pofli* 
qnam navioolia obtinoit, nuntlofl ad docem pro nomero ad Improflflionen 
corroborandam mittit. Priflcofl com tribofl miiliboi in acaUa difltributia 
Paapirium tranait, mediaqoe nocte infeflti accoflflua initiom fadt barba- 
ma prae ebrietate mentem amiflerat: illo quippe die foneralia feata fra* 
iri, ot moi eat barbarb, celebrarat. itaqoo alngolari timoro perculflii 
onnlbufl, rex vivne in potefltatem addacitar. Romanl rellqaum noctia 
Wt«n Ia iangidno f oiideiido coniomimt loflii oxorta dix rocoptul canit. 260 THEOPHTLAJCTI 

T< ivvufing atQajfiyog dunogd-fiivaaio» xo/pvp oi ^PwfioZoA 
ff^vtifittTta^tmiq ln\ %otg avywg^aaai nqhg TQOtfijv leaTCxX/- 
voyto. ilta tjj fiid^ avfgantortat, Mai tfj na^otpta to^ ii^ 
nQa^iiMC vod^evaartig t% diatpgovQag xajfiiAlkfj^av , ^v oxovX- 
nav awfjS-ig tfj natQlta ^wvfj *PwfAaioig anoxaXiTv* %o fiiy r^ 5 
pixfifiirov awad^QOiad^iw aputaXamvii ^Pwfialoig T^r tffoiov" 
ua\ ^r a¥ 17 &vtldoaig x^^^^^^Q^ "^^S initiv^i(ag, il fiti o riwx-' 
fyav To^ iuvofing toig m^xag mgiatfjadfiivog tfjg fiaxfjC ixQo^ 
%fjaiv. • ^ iio&ivov di IlQiaxog to^c ifQovQdQXQvg avnaxoXo^ 
m^ , vai iij xal ttvag %ov onXitixov mxQ&g iftaatfyoHfiv* 10 

P 157 10. *0 ii ait^xQatwQ TattfUQa uvtinifinn nQig to9 

fgoXifittQxov , fiaaiXilovg iiXtovg inapiQOfHvov' ^ ii ^ %mv 
iiXtwv ililwaig tijv yuf-iQ^ov wQav avtod^i tovg *Pwfialovg jiot^ 
actad-ai. naQaytfovotog tolwv tov TatlfHQ xal TcSy fiaaiXixwv 
yvwiQiad-ivtwv Xoylwv, d'QvXXog vqfuntitat %w atQatiVfiatutS 
xatuataaiai^ii tolvw fj ^Pwfiulwv TtXfjdvg, naQOwafiivfi Tot*c 
Xiyovg %ov avtoxQutOQog , ohcoi %i %fjv %ov yw^ovg WQav Ivi» 
X^Iq^^ noifjaaa^ui * ov yuQ ini ftuQfiuQov yfjg IvavXi^&ui * Jipa- 
B axov yuLQ 'ipvx^ vmivai ivavnofiivfjfta , %a %i %W9 fiaQpuQWHf 
nXfjd^fj uxutaywviata. o ii atQutfjyog mid^oi tivi taxtixfj tf^g 90 
atQatiug to ivaiiviov vnifiuXavtiv» ine) ii ylvovxai cu ivvd^ 
fiiig nii9i]yi0i , inl fiuQfiuQOv yijg %wv ^Pwfiulwv noXifiUQxog 
iiuXvii Toy xAq^^ol. 

^Ev tuvtuig totyuQOvv tuTg f^filQuig d^ila (pQov%fii %ivi o top 
fovov Inl ttiv \iyxi^Xov notfjadfiivog , Sti tJjg iXu^ov noXXwwSS 

• 

dieS hora tertla praedam et exercttuin per flu?iam reducit Roinanl bis 
rebas eestii confidentia «lati, ad delicias et cooipotationem conTertan- 
tor, felicitateroque suaiu he'luatione corrumpentes castodiae, quam Scul- 
cam patrio sermone nominant, obliviscuntar, Ticti siquidem densata ca- 
terra Ronianis irruptionem rependunt; superassetque acceptam calami* 
tatero vicissim illata saeTitia, nisi Genzo peditatu drcunifusos pagnando 
fregiiset. mane Priscus custodiae praefectos palis suffixit, et quosdas 
de exercita dirum in modum flsgellaTit. 

10. Imperator Tatimerem ad summuro dacem cam litteris mittit» 
qoibus mandatar ut illic exercitum in hibernb habeaU qaod ut oiUites 
compererunt, tomaltuose ac seditiose mandata repellentes domi hibema 
agitare ^onteudunt, in regione barbara permanere detrectantes, tum qood 
illic frigora intoleranda saeviant, tum quod barbari ob multitadineB siot 
inexpugnabiles. dox suadela quadam offido suo cooTeniente refraotario* 
illomm spiritos moderatur; ac postquam eos in solo barbaro obodientes 
haboit, concionem dimittit. 

Diebus illis divina proTidentia deprehensas est^ qni ad Ancbialai 
cacdem patraraty qoando cenros molti de imperatorii sUpatorlbus iiiitt- HISTORIARUM VI. 10. 261 

nrgi Jop avroxQujoQa dlw^ig lyfyora. oiu ano ii rgonov xal 
rTfV ahiav iaitXO^iiv rlj^ iQaanx^g nqovota^y rtjg n{(fl r^y o/- C 
xovfiirriv iiarQixovar^c iotjfiigai , dxafidjif xh dfpd-uXfuo iniaxo' V 247 
novofjg ri rfjii, rdg n avrtiiang rwv fiiflifoftiviov nQig roTg 
S avd^ifiinoig nQVjavevotatjg iii. ijXof rio iaxTvXtp rTjg iixijg i 
rov tpovov narfiQ. fiiru xQovov yug inl ro fiaaiXnov uaxv yi- 
rofiivog rd rr^g XQ^^V^ ^vTjg iniatjfia XQ^aovijy^ nxviTji jiyJ 
iia/mivaai naqiiyno. o fiiv oiv nyviT^g rd fiiXfj rijg ^iivTjg 
xararoi^aag Xiav iniio'ia r6 n axfjfiu rrjg iq^TjXiiaiwg fiiuiov ri^v 
iOn rov nQoafinov notorfjra fiuQfioQov, xXonr^v iQuad^rjvui nva 
vni rov uviQig vniiXij(pii. nuQunifixpufiivog roiwv ix rov X^'o- D 
ftfvov nQuiroQog rwv irjfiwv vlviQag inrd nuQiiiiov r^ iixaaTfj^ 
giio Toy fidQfiuQOv. oi fiiv ovv vtf/avxivi^ofnvov xal Xiav xarct- 
araaid^ovra iv rif oix^ rwv iyxXrjfidrwv rov fiaQfiuQOv iiixofii^ 
ISl^ov, iQfirp^ia n nQoarrjadfiivoi xannvvS-dvovro no&iv ccvfr^ 
^vfjg niQifiXinrov xal Xiuv fnyaXonQinovg vniarfj Xiiy/avu, o 
ftiv ovv ifovH^rffg (^rr^naig ii ovrog SiQa irvy/uviv wv) Xiav cro- 
tfianx&g rrpf dnoXoyiav naQii/iro. u ii ilm, ravra ixitvd 
iari. Tov jioyyofidQiov idyovg IdXfiovig rfjv fffifioviuv ixtxrrjvo, 
80 ovr og iig VQiara xaraninru vidviiog rivog, ^ ii viuvig ^vyd» 
TQiov irvy/aviv ov Kovifioiviov rov rwv rrjnuiiwv ^yiftovivov" 
rog. inil ii roig Xoyoig mi^nv ov^ olog n ^v^ fiiu nQig r^v 
nQu^iv i/wQTjaiv. iviiQuv roiyuQovv ovaTrjadfnvog uioxrjnag n 
inid^ifiivog ufpaQnd^ii rf^v nuQd^ivov o iQuoTrjg, ivnv&iv o no" P 158 
tSXifiog Xufifidvii ru aniQfiara. oi fiiv oiv uioyyofiuQioi xard qvebtntor, non er!t aoieai abf re ratlonem qnoqoe coninieoiorare a^en- 
iis proTidentiaey^mndun percnrrentis aMidae, et rei nostras IndefeMo 
luauie aapiclentia, seioperqae mortalibufl factoruin praenia renetientia. 
digiio infltitiae captia eat homicida. nam com post intenrallom temporia 
in orbem imperatoriam Teniflflet, aurenm balteom ob inflignefl in eo bnU 
lafl conflandflfl dedit. aorifex bollafl opere pulcerrimo et aolido zonae 
allaboratafl, ac fadem praeterea hominifl barbaram attentiua conflideranf, 
fnrtnm ab eo factnro fluflpicatufl eflt. accerflitifl igitur a praetora popoH, 
qni didtor, apparitoribos aeptem, barbaram tribunali tradit qni erecta 
cerrico ambnlantem et contumacem in praetorium deducont, ndbibitoque 
interpreto qnaerant unde illi baltei tam conflpicni tamqne magnifici spo- 
lia. ibi interfector Gepida admodnm afltute se toeri in hanc aententiam. 
Loogobnrdicae eentifl principem folflflo Alboinum. hunc adolescentuliun 
Conhnundi Gepidarum regia filiam deperiflfle. cni com Terbifl qood to- 
lebot persoadera neqoiTiMety ad Tim proceflfliflfle» compoflitiaqoe inddiia 
Improrioo Tirgioem inTaaiflfle ac rapoiflse. inde bellom extltifloay in qoo 262 THEOPHYUCTI 

Toy n6Xi$iOP inQfniffiaop. 3id roi rovro o KoPifiotvi<k nfta/iug 
imtarnXi nflg riv nmifov ^ovarivov thv aixoxfdxofa , avfi' 
$iax^t^ avTip noTVidfiiPog. ontag di r^ a^ox^ttro^i atiiaifia 
w nifl r^v nfia/idav nQoayivoiXO , iwga o fjiiKfifiivog ^c/oXo- 
nfindig Imnififu nafik xiv Kalaafa. o ii avxoKfdxwQ roS 
qtiXixiftov ^avfiuaag xov huxivaavxog nfig iXiov inixXivixai, 

D imaxoXi^v Xi owxdJiaQ nfotrxdxxu Baiovaflff axfaxrffijf xdg nifi 
jriv Sxv&lav xal Mvalav iwdfiug a&folaavxa fiotjd^dv Kon^ 
fiovviif. ^yyiX&fi xotwv xavxa xi^jiXfiovi, xai xaQ^FiOfiaiiav 
iffiai^aag iwdfiug awdi^xatg ^l^lov xal iiifOiQ XafinfoTg nfog 10 
rov ^iixfjfiivov ctfc tnog itmTv itaXvaaa&ai, H^xu xi xal x^ 
imyufififlav yafitiXioig vofiotg noii^aaa^ai. o ii Kovifiovviog 
xi ififti fiij qfifiov ttjg vfifnog noXifiotg tjltov xdg vfifug xwv 
ixfidaiiov ylvia&ai^ ytyowlag xotwv xijg nafaxdSto^ vixioai 
'PiOfiaToi, xal xvfiOi x&v cxiXmv ol vivixtjxoxig xu^laxavxaiAS 

C '* ivxivd^iv** ipijalv "ij xrjg Xafinfug xavxtig ^vtjg intxxtjaig.^ 
ilxa avaxftvixui vnh XTjg nifmoXov xdiHog xov itxoirxtjflov, 
xal xtg ovro; Zg xijv inapavi} xavxtjv nifiixitxo ^iivtiv. o fiiv 
ovv imavvdnxii nXdafiuxa nXdafiUXi , xal iffjatv ''vlogixnaX" 
Xaxfjg xov Xiyofiivov x&v Aayyofidfiiov ftjyig ixvyxaviv wv, ocdO 
x^v inupavij l^mtpf nifofidXXtxo. xovxov aviXiov xal XoijfvfotyW' 
y^aag xuv xi&viSxa foa^hv xSv xiviwiav uvnXofifiv x^ fyivtjvJ* 
ovxia fiiv olv i fidffiafog Xiav aoffiaxixtin iuv&g, xa\ ytvixoi 

D mdavug x^ iitff^fioxi, xui xio^fiixfiv inoxfvnxu xiv fivov. Longobardof priono tollMe. qoodrct Coolaiiiiaom lentot ad loftiaom 
luniorefl mitmo oi AoxUioA obfecraMO. qoo Mte« legitio phif apod 
Imperatorea Taleret» dooa qvbqae anfofta adinnxime. imperatorem in 
•nppliee monifioentiam admiratnm, et ad miaerationem Infleinmy perepi- 
itolam Badnario dnd praeoepiaio nt a Scvtliia et Myaia oollectla coplie 
Conimuodo anecnrreret, iii Albolno nqntutii , eum Romanoi timentem 
exerdtui. foedere et donii iumptnoiii) nt pandi abioliram, cnm eo od 
luiuriam intulerat paoem facere ▼olniiie, ataue etiam affiniutem nuptia- 
rum legibna contrahere itndoiiie. Conimnndum acerbitatem contumeliao 
non ferentem» bello acoeptai ininriai nldid poitolaiie. coUatii Ifitnr 
ii^nii Romanoi Tictoriam et ipolia obtbniiie. inde io huncce tam inii- 
enem baltenm aoqniiiiie. poitea a eoborte tribonal drcnmitanto inter- 
rogatnr qubnam fuiiiet boc tam exiado dnctua baltoo. illo mendadnm 
mendado aiiaeiii, Longobardomm reaii ez pellice filinm fuiiies eom io 
interfediie, exanimom apoliaiie» baUettmque periculomm aoomm prae> 
mlum a bitnli ii e . hoc modo barbarui, cnm perqnam Teteratorie pro ae 
reepondorel ot cao d em ad oilinl temporli momentnm oocaltaret aoo in- mSTOBIARUM VL 10. 11. 263 

avt9fi tov/a^ovv tov iyxXri^taxoQ. \m\ ii dq^td^ij j iTg ug at^^ 
ruiw nagHUtixirwv t(p ngalxo^ avviaxdiQ avaxQku roig Xoyov^f 
naX nv^ia^ai iifyxuQtt xov XQ^^^^ '^^v tajOQ^d-ivxfav vni too 
FijnaiSog. itd lot rovxo oi rov iinaarriQlov tntg>9dvovai ifOfKf 
5 xiv fidgflaQOv , nal inavtixitv av9tg iig %o itxaari^gtov dvayxd» 
fyvatv» ilaiXfjXv&irog yovv rov fiagfldgov ijfwra o ^yifAatv r6v 
Xgivov rtSv uqnffridlvrtav avr^» iml rolwv nfiaflvrl^v nqa^ 
yfidrtav ix^iatg ffv, rftdxovrd n iriat nfonQiVitv r^v iaroftav 
itfyvtaaro, Tovroiy ii r&v itfjytj&tvrtav mqwxtvat vidxtfov, 

iOnfog axQiflXwaitg o nqoiarwg rov itxaartiQiov tof fldQflagov 
ignQi. rijg rotvw yXtarxtig dvxtd-txovg notovatjg xoig Xoyovg, 
%wv xi noXdaiwv naximtyovawv nfdg xd ilxoxa xov fluQflaqovy o 
^vivxfjg avxonaxd&ixog ytvixou xal nagayvftvovvxat xd atpdX" 
ftaxa tl^ayoQtv&tvxog^xov iyx^Q^f^^^^og. o ftiv ovv TiaXafivaTog 

ISixiTvog xal fldqflaffog ilxag t^c aV<oTi;Toc ilan^axxoftivog oJovai 
diiqlm nafiiHioxo ^fotg, tSxa x^ nafAtfdytf nvql naQifyjiXQ 
naqavdXwfta^ 

11. ^Ev xwSxtp i^ T^ ivtetvx^ tlg x& nfi xov Saxiog xU y ^^ 
XToyroi naQdio%a xt^axa, natilov xiXfdnow, aXXo ii iixifV'^ 
VT^y, XtfOivat ii o! xdg taxoQlag ftix* intfiiXiiag avyyfdy/avxig 
ft^ ilvat itg aya&iv xtjv rwv xifdxwv xsug noXiatv im^dvuav. 
rit ftiv ovv xtQara intiiiityfitva Mavgtxttf xf avxoxfdxoft na- 
ftii9fl x^ ffivtf * o ii flaaiXiig dnoxfiQoxovit xov noXtftaQxo^, 
tal xiv diiX^v {ntxfog^ ii Zvofta ovr^) i^yifAova TiSy ^Fw^ 

1, iviifi] immo i^pi^ 

credibltia ramro TiiDa crialiie abtolvftmr. tniii quldui prMiorl mUd-* 
UoB eiiis Torba intor ae ooBponeiia diiciitit, et eorani aime luurreTerat 
teapofl ooese geetit. qemBobrem apparitores carso emi uiseciitl ia iodi- 
dofli retraboot. Sogreafiui praeter de tcnpor» eorom qoae oarrasiet 
percooctatiir. qooi£ai l^tor certoa erat qaiddaa antiqoiua fuiase ex* 
pealtofli et anfte annoe trlginta factuoi , qoot annoe aetatte ipse nonduai 
oaberet, praetor eoai tormeotia addiclt. obi lingoa aliam caotilenam 
odeiite, et crodatiboa ad Tcro conaentanea fatenda barbarom orgentlbos, 
oonfesfos Ipsemet qood res erat, deiictum soom aperit. ita croentus iUe 
crodelltatis aoae poeiias eKigitor « l>estiisqoe dilaoiandos iodlcom sentcn» 
^Bb obBdtorB deinde pro aoctario fltmmis rapidis iniicltor. 

11« Uoo Ipso anno oiirabilia portenta in auborbai^ generata aunt, 
pver qoadnipea » alios bloeps, affinnant qui diligenter bistoriss explica- 
roat, nibli laustom dfitatibos portendl, qooUes moostra coDspidaotor* 
baec ig;itor moostra Maorido ostensa ned data soot. porro imperator 
PriacQn «lanctoranst Petma liratreai Romananun «opianHD praefecturo 264 THEOFHTLACn 

^oiWv nottixai iwiftmv. o fih ovv Ilftmtog xoixm oSnm 
B inimcTOm xa2 oSv toc Svroftug ugafuvog itaniQcuovttu Toy 
norttfioif. ivaopturxf^it /«f fi nX^^ r^ '^Q^fih' ^f^ ftdfPa^ 
fov ;rcJ^crv notrfioad^tu * UitlH foQ ft^ nwg i^tintwatwg ItpitJXfi' 
x^iig 01 fiaffiaQot t^ Xilav antJcovrtu. o ii Xayavoq wtt^S 
notag tov ^Vo^ituxov T^r anofiaatv Xtav id-avfiaCiv * iha ifflkovg 
nqog xiv IlQltneow tllmfty^, jr^g amfyvl^itag xtjv altlop nv&l^ 
a^tu yXtxofUvog» o piw ovv IlQtaxog anifiovxiXtjatp wg oTov n 
totg XiytHg nt&arwg» ^fttftu Si rgitg^ xaJ r^yyA^ xtS IlQttrxtf 
C ftlXXitp itiy/itQitv xiv Xayarov xatg^Pmfituxatg ivrofuatp ini-lO 
xl&ia&ttt, xa ii xdh SxXafirfPtiv nXtj&ri nftHnuxxitr itaniQtutn}^ 
a&at xor^ItrrQOP' xta Zrxt yuQ i/uXinatnv irixoju xi Xittr iroH 
ioxiftri^ilatug xaTg ^Ftaftattar ivriftiatr. 6 ftir ovv Tagyijxtt^g 
o7 xi xwv fiaQfiiftav. Xt^yiiig xto Xayirto nagjivtnfr naQaXvitv 
xiv noXiftov* ttfatrxov yag ft^ iril^tag avxdp ^rcrXnra/rctir 7\ih 15 
fialotg. ftiyaXofpQortMtg xolrvv o Ilpittxog ngiafiw tig xov Xa^ 
yurov ^iniftif/i (^QiidtaQog oroftu ovtoI)^ x^r tfvatr ariQu ih- 
l^tov Xi xal iiinlfioXoVf xffV xf/vtiv iuxgor, x^ yXwxxur iXtv&i» 
I) ^oy. ovxog ii x^araioc nQog xor Xuyuror iylnxo, o ftir ovr 
fiigfittQog tfQovfiftttXta^iig in\ xoTg uirto tfv^mjQflaturi Xtuv30 
irtpavyjtrlfyxo , xa\ xvQtor iavror i'Ovovg Vtfuaxir untrrxog , ftrj 
nQoatTrui Xi, oaov niQ fjlXtog iraxilru xo fiXififtu, ror urxtxi" 
^uaOai iwfjaoftiror^ iii xot xovto o nQiafiyg ttnoQlag noXXijg 
yivofAivog xito/og fiaQfiaQtxu nuQaiityftaair ixamlrov tfQvi" 
yftaxa» ilniTr ii xal xu it^g taroQiag ovx iruxoXovO^or vmtrrtr. 25 

22. nQootirm Bxc 

iutitait. caini rei Prtfciit adhoe nciciiis com eo^if , qoos io regieoe 
berbera boerere »olcete ferret, aainem tranttt tiniebat enia ne a bar- 
taria de rabito irmeiitibiia diriperentnr. Chaganoa RoBMminioi dcaccnsa 
audiio» otiaa atqoe etiam admiratus, per intemuntium rediiionis boina 
causam sUidioae exquirit. Priscus ciua potest Terbomm prol>abiUtate 
Chaganom iudit. post tridoom nuntiatur Prisco Cliaganam in Romanoa 
inTSSonm^ et iam 8cla?os Istrom iusilsse traiicere: Tere enim eomm 
felidtato doienSy im inflamaMibatnr. caeteram Tariptioa et nobiUbs 
armo disaoadentea , ipsom Roauuiis immerito iraaci anirmabant. oMgno 
Igitur animo Priscoa oratorem ad Chafanom mittit, Theodomm oominc, 
hominem iofooio dextmm et aagacem, pmfeasione medicom, tincaalibo- 
rum, qol Telot firmo cioctus praeaidio ad Chaganom Teniebot borbaro 
propter rea aocondaa conceptis spiriUbus non pamm soperbiebat, aoqne 
omniom fentiom dominnm oloriabatur, nec reperirl aub solo aoi stbi 
posset resistero. quocirca kf atus antiquitatis bene peritns hamtais In- 
oientlam otque faatidlua oxemplo qoodam compesdt; qood oppeoera HISTORIARUM VI. 11. 265 

PfVffn yag ^^axovi, Xayuvi, naXatov nvic: xal Xtav aofpov Sitj^ 
yi^fiaTOQ." inel di 7 IvaQl^ig nQomytj nQhg uxQnaOiv Ivmolu 
%ov fiuQpaQOV , ovx iXufifiaviv lyxonfjv { t^c loToqtag afftffritftg» 
^ShoKtTQlv q>aai yiyivrjijd^ttl nori &vd(fa Xiav ivta/fiova xal tijg 
S jiiyvnnaxfjg fiaaiXilag imtfavtaxaTov. to/vtov xofiSiv inl r^ p iGO 
nXovTia Xoyog nQiafivTfjg iQit, raTg ii Svviftiai nttfvxlvui Xlav 
ttxuTUfid^trjTOV. Tov di inl ToaovTOv wg inog dmXv XQUinaXav, 
iSrTTC uQfidfial^av ov^infi^aad-ui XQvaoxdXXfjTOv , Xi&ovg ti ti- 
filovg xavTti niQifiaXiTv , iq^^tl^uvftv n ini Tuvttig tiv fiuQfiuQOv, 

10 xui TuTg fiivlnnotg xat xuTg iifjitovoig yaiQnv ilmTv , xoig Si Tiov 
^TTr^fiiviov fiuatXiiov t^ TuvTtjg ^vyw xovg uvxfvug niQtfiuXiTv, 
VXxitv xi inl xfjg uyoQug tovg tiTv/rixoTug twv fiuatXiwv t6 tov 
^iaiioTQiiog oxrj/aa. tov toiwv AlyvnTlwv fiuatXliag fttj f4i» 
tQtona&ovvTog inl TuTg ivnQuylaig, uXXu niQKpuvwg noXXuxtg B 

15 xuToviidiCovTog ToTg ^TTtifiivoig t^v avftq^oQuv, iva tivu twv fia^ 
oiXiuiv q^ual nov vnofiifiXTjftiviov no (jvy*^ '^ov oxfjfiUTog iv /i«- 
yuXjj nvl xul niQtifuviT ioQTJj , twv AlyvnTiwv avQQivauvnav 
uxXtov, nri id^iXitv ^xav t6 oy^tjida, nvxvu ti itg tovnlaw OTQi^ 
(fia&ut xai Trjv inl t&v tqo/&v xivr^aiv dioQuad^ou» uavfiffiivov 

90 rotvw T^g oXxijg ytvoftivrig itu t6 ft^ fiiav avvvivatv Tovg inl 
Tttvno owTiTuyfiivovg not^aua^at , twv AlyvnTiiov fiuaiXivg V 249 
tffr^ai nQog thv tug nvxvikg noiovfnvov avatQOfpiig ^^ Hv&Qioni, 
%{ nQog tovniaio t6 fiXiftfia xtviTg; ti toig tQO/ovg latOQiTg^ noT 

6. an aiQfl? 16. vnofif^XfipLhtov Exc« httPipXfifitvmv IP. 

18. otQiipiO^at Exc ovaxQkipto&iu IP. 

Bon erit institnto aKenam. dlcebat ergo ''andi, Chagane, priicain qnan- 
dan et sapientiae plenam historiam.** hoc exordiom ubi barbamm atten- 
tmn fedt, lic Theodorufl continoavit. ^^fuiflse ainnt aliqnando Seflofltrin, 
bominem nimifl quam felicem et Ae^pti rcgem illufltriflflimum. hunc di- 
vitiifl cfrcnmfloxiflfle, poientiaque et ▼iribufl invictum extitiflfle» Tetna efli 
uarratio. eo autem dementiae velut per crapulam procefltiflfle, nt cnrrum 
inauratum inaertifl gemmifl pretioflifl conflcenderet, cni relictifl equifl et 
mulifl victofl ab se regea flubiungeret» qui illum mifleri in fonim protra- 
bercnt, hic igitur rex Aegyptiufl cum in proflperitate 8oa moderationeni 
nnini non adhiberet, aed palam et aaepiufl victifl regibufl de calamitata 
inanltaret, femnt quendam ex cnrnun trahentlbofl, cnm forte magno et 
inaigni dle feato frequenfl populufl conTeniflflet, noluisfle trahere, crebro- 
qne retro oonverflifl oculifl rotae ^t>lubilitatem contemplatiim eflflo. cum 
ita cnrmfl inaequaliter traheretur, propterea qood trahentefl non paribua 
flimnl momcntia trahercnt, rex totlefl rcflpicieiitem compellanfl, quid eat, 
inqnit, bone vir, quod oculofl in tergum toties retorqneaf qnid itn rotas 266 THEOPHYLACTI 

C iuitTrm xi^ttp^ag ; ^ tbw ii q>ijcai ftn& <fiXoao<plag noXkijg n^is 
Tor SiawatQiv ^^ ud^avfiana %&y tqoy&v %& xtp^ftata. apii' 
§iaXov fyji Tfjv xhtioiv* %a %olw9 %oi%(aj^ fii^ fii%mQOVfitva 
av&ig xa%ax96via yivtiai , nai tfinaXiv %A mgint^a fii%a %ov%o 
anHafl^i%ai. " %ov%wv %oiya(fovv Xfyovatv axijxo6%a %ov Slam' 5 
tnQtv nouievdijvai fifi fnyaXoifQoviTv , v6fio&e%iiaal %i %i»ig fia^ 
CiXiKovg avx^vftg %wv fyy&v a^i9fivai, iha fifn6voig %rfv oXxrpf 
int^gi^at. %av%u oi natiivhw, Xayavi. aiiiv aniO%6jiffw 
nvnfaylag.*^ i ftiv ovv Xayavog ano&avftaaag %^ inuixiugv 

D Tov avifig xoXd^t %iv %vfov, na%anavit %i &Qttaogj fAt%afidl^XO 
Xii nfog itffjvalav axioiv %& n{fdfyfjia%a. %otyafovv wfag wfo- 
Ciwn^aag noXXdg ISpijxc nfbg Qi6iwQ0V ^^olia xai %vfawi!iv 
9vftiv i^otiaivovta , olia xal a%fativtiv dfytiv , dXX* o%i xat^ 
f6g. ^i^aXtnoTi^roc iiaXiXvftat %^ Jlglaxif, Qioiwfi^ ia%w ii 
ftot Mal avtig gftXog inniXfjg. dyifaa%og %fjg Xiiag ftfj fiivi%wi6 
Xayuvog* Inl %fjg iftijg v^c intfiififjxi, ntgl %ovg iftovg infi^ 
n6ovg il^^fiag%iv. iarw %& %rjg iinfayiag Motvd.** inl %av%Oig 
gftXofQovr^adfiivog nfig %iv Ilfiaxov %iv Qi6iwfov ninofiifiv. 
S fiiv ovv Qt6iwfog ytyovwg nfig %iv Ilfiaxov iuliijX&iv aiitf 
%ov fiaffidfov %oig X6yovg, o ii Ilfiaxog %f} va%ifal^ ixxX^aiavtS) 
ixdd-tai , nafijvii %i ^Pwftaioig xotvwviv %wv Xaqwfotv iKoi^aa- 
c^at xttl %iv fidffittfov, ot ii 'Pwftaiot %lwg nfig %i awolaitv 
fifj ivifififjattviig xtt%ia%aaiafyv %ov a%fa%fjyov. o ii a%ftt%fi^ 
fig noXXoTg xttl noixlXotg xttl Xittv ivtiXiat Xiyotg XQV^^^^^^ ^^ 

4. ftiQimit/ui Bio. niftmirutt IP. 10* uoXdift Exc fimXd' 

Sju IF. 

tipecUtf qaoDM Mtt iahlaif toa flle cordatoi nlror, alt, tan ts- 
rioa rotamn notiii. oaram qaippe partei In altuai aablatae mrm lo 
honan deieendant, Iteraaiqae aicendont qaae descenderant. hif aodi* 
tla narrant Sesoftrin ad nodeitiam correctam etie, nandaiseqae denoo 
loneUf nulls a collo regam laga demi. haec tibi docaoMnto aintB Cha- 
fane, fellcitate nihil eaae inconitantias." Chaganns liominis In admo- 
nendo leoltate commotas, fastom abiicit, confidenUam comprimit, ad pa- 
cem se dat; et postqaam horis plurlbas contlcait^ tandem Theodomm 
hls affator. **noir| Imperam anlmo meoy cnm limltes efreditar: aoii 
iram debellam, sed In tempore. desino Prlsco irasd, Theodore: illo 
vlcisslm ex aeqoo et bono mihi amlcos esto. parten praedamn Chaga- 
nos conseqaatur. In dttionen nean inTa^t; subditos smos afflixlt bona 
inde parta coronania santo." posthaec mira hamaoltate tractaton ad 
Prlscam mmlttit; eal Theodoms barbarl Terba reaantiairit. dlo altem 
Prlscos acto convento Romanos hortatur utl barbamm praedae sodom 
fM patlantor» Romani tanot quld expedimti noo coosldenBtoi, dnd MSTORIARUM VL 11. 267 

iwdfAtiC Inlnuat Sovval ri rfi fiaQfiuf(p rijg Xf&c* inHwto 
xolvw 'PwfiaTot Tovg iaXmKirag r^ Xayavtf fiaffiafovg, %&v 3i P 161 
Xoinaiv Xaijfvfajv afiixoxov avtov noifiadfnvoi iiaXiovai %b ifi^ 
fftfioXov. daftivlaag xolvw o Xayavog xSjv x&v fiaffidQtav dn6^ 

5 ioatv /wQav iildov xaTg itafidaiatv. ovxw fiiv olv ol ^Pca/iaToi 
nivxi xiktdiaQ fiaqfidQiov xif Xaydvtf nQoTxa uaxafiaXXSfiivo$ 
inl xu ^fi^iga ylvovxau o ii axgaxriyog 09/xcrp ig Bv^v^ 
Xiov. xoiyagovv Blavg/xiog xtp IlQiaxif ifiifnpixo , aipdXfiaal 
xi ivfi&ilug ovror niQiifiaXXiv davviiwg dnoiiiwxixa xf ftaQ^ 

XOfidqtf xt^v Xilav. 

■dTcrMnttir^ qoi multia Ttrflt prodeDtisalaitfqfie MraonlbQt eo llloi ad* 
cglt nt aliqnid de •polilo barbaro donandum potarent, dant ifitnr Cha- r 
gano barbaroa capuvoa, et rellqaa praeda slbi retenta oontroTenlam 
omneai dirimnnt. Cbaganua Ubenter illii receptb, per rcfionem anam 
tranaitnm Roomnia permittlt. ita illi quimiae milUbaa captivorum reddi- 
tii DriBipera Tcniunt. duz Bysantinm proncifcitur, qnem Mauridaf de 
ftnltitia factl reprehcndit, nt qui barbaro partem praedao iba indldo 
rcititnaiit. emOipTAAKTOT 

ISTOPiaN 

jioros z\ 

THEOPHYLACTI 

HISTORIARUM 
LIBER YII. PONTANI ARGUMENTUM. 

(1) JtetruM dux Pri$co tubitituhti ad exercitum aim mandatis a5 impe^ 
ratore Hi$cedit. oh annonam partim in vestibtiMy partim in armiB^ par^ 
tim in auro $ignato accipicndam mHe$ iumvltuatMr, Mauriciv$ in con- 
rione prohri$ appetitur. irato$ dux tctiil, edictumque imperatori$ gratio- 
$um de praemii$ hme meritorum profcreiui hcnevoleiUiam exerdiue reconti^ 
liai. omi$$i$ maledicii$ imperator collaudatur. (2) $ciHtio imperatori 
nuntiatur. esereitum miUe anteamhulant , qui cum Sclavi$ jtraedam opi- 
mam dueentihu$ pugna eongrediuntur. cuiu$dam ttomani virtu$. harbiai 
oeciduntur. Petrue in venatu cru$ alliitu franpit. impdrator morarmm 
impatiene vrohro$e ad eum ocrihit; audicwique Sclavo$ Bysantium iter in- 
fe$tum moliri , in Thracia itli reman$ionem impcrat. eiu$ c loco in loctcm 
profeetio. a Nohenaihu$ esoratur uti cum ip$i$ $otemne eaneti Jjipi mariff' 
ri$ agat. TTieodoropoHm pooimodum ahit, (3) ah A$imiti$ tum eivilnn 
tum prae$idiarii$ honc$ti$$ime Petru$ escipitur. eximiorum mHitnm a$p€- 
du deteeiatue ab oppidani$ too impetrare fru$tra lahorat. $aeva li$ eum 
oaerorum etiam locorum et epiecopi contcmptu ena$cilur. denique deude^ 
rio fru$tratu$ ei prohri$ oneratu$ urhcm de$erit. (4) miUe exptoratoreo m 
Petro mi$$i in miUe Bulgaroe incidupt^ quo$ teli$ appetunt. harhari pa- 
eem inea$$um petunt. Bomani c praclio fugiunt. quamohrem harbarifm' 
fientee non $int per$ecuti. de violaio foedcre Chaganu$ querimoniam A«- 
het et munerihu$ ^catur. hoetium con$iUa Petru$ explorat ; exploratoren 
eapiuntur ; modu$ expUeatur. (5) Bomani e ftumine exeuMte$ a harhuri^ 
ohtruneantur : eaeteri.cx ip$oflumine cum ii$dem depugnant. Piragaeiuo 
occumhit, harhari eaedutitur fuganturque. Bonumorum ex aquae pemtriu PONTAm AR6DMENTUM. 269 

colosiidit. indieio harhari adtudam Jimvio reperto vire$ fmttatiramt: ab 
odverMa ripa hoitium iaevliM eonficiuntur ^ et e fiumine egretii ah MM/em- 
qme devicti fugiunt, Priecus Petro euccedit. (6) eiogium ioannii patriar^ 
ehae CpoUlant^ a voluptatum oontemplM ^ a domitie animi perturhationi^ 
^ift, a ieiuniie^ a miwericordia in egentee^ a etudio pavpertatie. eiue le- 
cto ligneo^ itragtiloy penulae quantum honorem piui imperator kahueriU 
Maurorum in Africa r^llio. Carthaginentium metui. . GennodH adver^ 
•wm harharoi victoria. ,oitentum eometaOj et de cometii eruditorum fcn- 
temiiae. (7) Priicu» esercitum diminutvm offendem a Pctri accuiationo 
tuorum coniiliii avocatur, ut hlrum traniiitj Chaganui eum iuper ad^ 
ventu intcrrogat. inter amha de finihuf litigium. de Scythii Caucaieio 
ei Borealihui digreaio^ et ihi de victoriii Chagani cuiuidam. non eaa 
Germanoi Ahara ad litrum , et unde illii hoc nominii. Taugait urhi no- 
biliiiima^ eC eiui incolae: vicini item Mucritae laudantur. (8) unde Aha^ 
re» in Ruropa^ et qua oceaiione hoc nomen anumpierint. Ogor gentio 
80 myriadei a Chagano interfeetae, de Thurum tyranno ah eodem coeM. 
legatio Chagani ad Mauricium de iuii victoriii. moni aureui eur ita vo^ 
eetur. apud Turcai patilentia nuntptam viMt, terraemotui rari. eorum 
wmera. (9) Chagani foedui cum Taugoiteniihui. eorum mora. fiuviua 
per medioi lahem. conditor urbii huiui et alteriui Alexander M, Chuhda^ 
memium jtrinnpit mon quemadmodum ah iptiui concuhinii lugeatur. plura 
iuper Chuhdan urhe. alhi Aethiopa ad Septentrionem. (IQ) Chaganua 
Sittgidonii moenia diruity populum ad hoita demigrare cogit. Priicui in 
ineulam htri j ddnde Comtantiolam vefiit. Chagani de iurefinittm regun- 
dorum violato expoitulatoria oratio; in qua offieii in pace eomervanda 
tuemdoque foedere Priicui eerio monetur. (11) in vexanda Singidone 
Chagani iniquitatem Priicui redarprnitj eumque ah avaritia dehortatur^ 
€t a vietoriae incomtantia ae mutubilitate rerum terret , e< icntcntiai lo- 
quitur. harharui ira infiammatun graviora comminatur. ad Singidonem 
(iherandam Cudoi» mittitur. obiectu plqustronim harhari ie tuentur. ton- 
dem fugam faciunt muri deiecti imtaurantur. Chaganm apertefoedua 
eolvit. (12) in Dalmatia Chaganui vrhem et quadragrnta caitra expu^ 
gnat. Gudoii cum delecta mmu ad rcm impiciendam mittitur, quam^ 
ohrem per impedita et invia loca iterfecerit. praedam harharii interem» 
ptii recipit. Chaganui moeret. Mauricio et liberi» ettrs caeda a monacho 
etrictum portante gladium^ a quodam imuper Herodiano praenvntiatur» 

(13) Chaganui Vomeam obsidetj cui Pritcui iuccurrit. in coitrii hibema 
aguntur utnnque. Chagani iingularii et imperata in commeatu Homanit 
cii dia iaeroM nufficietido liberalitai. petenti Priicm vidaim donat aro- 
mata. euh iiidem tentoriii pacifice degunt amho exerdtm. fatie tram^ 
actii icparantur. Cbmentiolm Chaganum eontra ie venientem timem re- 
troeedit. milita ad iatrum urhem , velut proditi^ prohrit eum comcindunt» 

(14) Romani diligentius icte oharmant. Comentiolm de permutatii ordi^ 
mShm reprehenditur. eim aitm. Romanorum fuga. harhari elamtra 
tramitu prohihendo circumiident : a Romani» repelluntur. Comentiolm ut 
ignavui fugitor Drisiperii ingreau eontumdiote arcetur. eam urbem har^ 
6ni occupant. in templum Alexandri martyrii dmque cinera eorum im- 
ptetoff. (15) iupplicium harharii propter Alexandrum martyrem divinituM 
irrogatum iaeva patilentia. Chagani item filii icptem uno die menam- 
tmr ; eui calamitoio hiitoricm imultat, Comentioli in urhem Cpolim re- 
ditm. formido immodica malorum dva inceait, imperator eopim ad lon" 
gmm mirrtim defendendum mittit, iuadente icnatu legatio ad Chaganum 
ptaeandum imtituitur. eim luctm acerbiaimm. Romanorumde paca 
iurhata reprehemio. eonditiona in quat facta pax. (16) duo portenta^ 
unum virilif alterum muliehri tpede in Kito compccta. utrumque accu" 
rate deecrihitur^ et priug a pratfecto adiuratur, reprchema ohitcr curiO' 1 

I 270 THEOPHTLiCn 

$Hai€ Heroiotif H mcntlofie fgetu aUorum qui io NUi portmti» oeripoe^ 
rtmt^ ie eimt ineremento eeripturmM foHicehir. (17) Nilu» fnviormm mm- 
sMUtff ineertie oritmr fontibme, meiim aettmte meeeniit. kmim» rei emmomm 
es omrii» muetoribme; ^mermm omnimm »eniemtii$ imtprokmti»^ «fnaii Jmmr^ 
^hSJMtm Gmiiimm hietoriemM oo mmi tmt» P 166 1. %Jvtto fth Qvv Ilfhxo^ inix^if^iTto , noXifiafx<^^ ^^ vni 
toS aitoxQatofo^ o IlhQog apayofivitai, og »al avtuSiXffo^ 

V 252 MavQulov Itvyx^^tv &Vs lyx^fdttu totwv fiaaiXix&g imato^ 
Xitg o Mavftxiog, tavtag ti tfp otQattff^ imiovg tovtop am»^ 
iilftitw tov Hatiog nagiaxivufy xal nfog ti atQatimdov &qnxl^S 
c&at nagtxiXtvito» 17 fUa totyaQovv tmv Paaikim&w imatoXw 
atgattwtix^g imioamg tvnog iviyj^avtf* H tvnog ifiovXito 
tQittaXi fiolQaig avptattiaS-ai t^v inlioaiv, ii* ia&tjt og xoi 
B onXatP xal X^Q^f^^og x^tfalov» inofOitTJaag tohvy trjg Iki^ 
(lydtw atgatiiyig inl ta Jfil^niQa ylntaif xul xataXinw tik 10 
^Qi^niQu tjj *Oifjaa(f nfoaoftiXiu ti fiiv ovv otQatimiov im^ 
fiiprixota r^c ^Oifjaaov tiv noXtfiUQ^v imai^f^iog vniifyno Xiuv. 
tituQtfj ii(fffiiQa, xal noXifiUQxog atfiXitivaai rrS nX^a tig 
fiaaiXixug avXXafiag ivixtlfii. 17 fiiv ovv nXfj&i^g iiiqa nfhg 
tttQuxov ' nQOfjxr^xoii yiQ ti fiuaiXixiv nQiatayfiU. tov toivw 15 
otQutfiyov ilg awud-Qoiaiv fitav imiyofiivov tug ivvufiHg ftot^ 
C aaad^ui , itg in^xoov ii t&v awAfiXv9ot(av ti tw fiaaiXkm^ 
noi^aaa&oi Xiyia, anoaxiQt^ti atQatimiov, xa\ Toy atQutff^ 
yhv xataXifinavov uyiQuatov &ni atifntmv tittuQiov fotu tuQu^ 
Xov atQutomiivitai. o ii IlitQog xatuatuaiuJsiifiivog iLnoxQv^ 
wtu t&v fiaaiXixSv nQoatayfiutwv ti XvnfjQittQu. ixoiv ii &vA 

1. JJLaiic in iBodimi Prifcot enda notot «t Potnifl ab iaiperAlorai 
caiofl frtter gemuuioi erat, bellTdax mppelletofl eft. impeimtom mb« 
data Mmaridofl cooflcribit, oob ilfl Petnim mb orbe dimiflsum od ezerd- 
tom profidfld monet. horom unum reddendae militarifl tnoonae formam 
continebaty ot tripartito, in Teflte, in armifl, in nummi« aureu ero^re* 
tur. Perintho igitor discedenfl Drizipera., iiflque relictifl Odeflflum acct- 
dlty obi eum exerdtua exquiflito cum honore accepit die quarto ab 
Imperatore acripta militibufl evulgare instltuit. militefl, qood mandatum 
imperatorifl auditione praecepiuent, torbafl facere. cumque dux ia onom 
oofl cogere et ad edicta amplectenda inducere conaretur, resllientilmfl ae 
repugnantibufl illlfl frustra fuit: quio etiam eo contempto ad qoartam 
leocam fremebundi secedere coeperunt Petrufl floditiooe drcnmvontofl 
do odictifl tciftiora tacots ot com bd>eret in mano qoaodam infeatao mul* mSTORIARUM m 1. 2- 271 

X^fi^ ^ ^<y9 flaaiXiHuiy ^Hfmafiaxm %oTg noXifitoig ojtXoic 
awolaotra, ^ilov ravta ifiqtarij rfj ^Pwfiatxfj ifjfioativaai nXij-» 
^vi\ ol fiiv ovp 'PwfiaToi ixxkfialav noii^aamg ig Mavglxiov 
ipXaofffifiovv, o ii noXifiafxo^ avyiau xat nii9oT rijp %&v atfa» i> 
StonHair Kattvpuaag ify^^ ^^C iXafwtffa^ t&v Tot; ftaaiXiwg 
imatoXwv toTg ivoTiXoig iatijXttivi ir^fiOig. ^y ii ti qnXotlfiwg 
iv aitmQ niQiixofiiva taii, rovg uQiativortai t&v^Pwfiatww 
mu ix t^g twv Kivivvwv fnyaXoxpvxtag niQinintwx6tag tiol avfi^ 
^^aig ixiiv uni tov Xoinov t^ avdnavXuv, tovtovg ii iv 

Vbtalg noXtaiv unofiuxpvg mxfvxitag aitt^aS^at ianuvuig ftaaiXt^ 
Maig, Tot)g ii nuTiug twv atfutivaafiivafv xal iv noXffiOig uno^ 
flaXovtug tovg ffvaavtag ivtl twv tix6vtwv iyyQuqnad-ui nQoc 
%iv noXifiOV. tavta tOiyuQOvv inl flfjftutwv tivwv vtptjXwv ti 
inXitiXov ixxXfiaioaag iniavQifi md^uvwg t§ xutiiovXov. Vv&iP 

15 xal fiituffoXfv ti tr^g uvtug iXdfiftuvi , xul nQog Tijy ig MovqU 
Xiov ivvoiuv Toy avtoxQOTOQa unug itltQunto. totyuQovv xa» 
ttvifrifiiTto o KaTauQ , twv nQo fnxQov unoXiXvfiivog iiuffoXwv* 
ti yuQ nXri^og uftiftuiov ov atuS^fiwv oviufiwg imftiftfixi, tuTg P 167 
in %ov nuQ^xovtog ixifOQuTg fiitufiOQtfovfnvov itxfj xal wg itv^ 

fO;|rfr. oitw fiiv oiv o atQutfjyog inl toTg XvniiQOig nQog to otQu^ 
%iniiov iuXvaato* (2) tituQttj ii ^fitQU, xa\ tw uvtoxQu» B 
To^ t& niQl tfjg atuaiwg TOiy iwufnwv xutifn^vviv* unoXi" 
wiv %i T^ *Oifiaaiv inl %i ivtiwfiu twv yjwQWv fi^uq>oitu, tjj 
%9 MuQXiUvov avyyivofiivog noXa yMovg nQo&inv tov atQuto^ 

tSnHov nQoahaii. arol olv ivtvyxuvovaiv ovro< i^axoatoig SxXa^ 

titadiiii pnfotarAy ea deBim pnblicaiida coutt Romanl in eoodoncii 
cooTenSortet MaaridM Torbonua oontiiMliis iaoorant. qaoniBi iraaui- 
i&am pmdentia et tI qoadaa penoademli mitigtns dox, laetiora in aper» 
tmn profert, qoae quidem liaeo Bagiiifice oooiplectebantor* placet Ro« 
— nni fortiter dinicantei et ex awgnitadine anini ad pericnla aubeondn 
la calamitatea delaptof de caetero Tacationem hal>erey eoaqoe expedi- 
tioanBi immineo pcr cifitatea aomptibim imperatoriia tnftentari* filioo 
fttttem eomm qnl militamnt et in pngna intenemnt, pro Ipsla parentibuo 
im nllMim referri. his e anbliml fufgeato recitatif militcf in riam rero- 
coTit et perfoadendo fregit, moeroreque fugato tinufqaifque imperatorl 
Mnarido animnm reddidit. proinde calumnib paulo ante iactatif liberar 
tMB oBMiea laudibaf OTehem, moltitodo fiqnidem inftabUif cft, et a quo* 
Bbet impetn ae anferri patitur, teaMreque et fortuito allaa cogilatlonea 
iBduit. ita duz mandatum odiofum comprimenf ab exerdtu gratiam ioi- 
▼it. (2) qnarto die imperatorem de feditione ccrUorem fadt, exce* 
deoaqoe Odeffo in laevam regionlf viam flectit, et Mardanopolim tc- 
■liUo de aoli ozerdtnm praocurrere iubet. qui in fozcentoa Sda* 272 THEOPHTLACn 

fifiyoXg X%tav InayoiihoiQ 'Ptafialmw noXk^r* ru y&Q ZaXiimik 
arol ^Axvg xa\ Sxomg xatangovoftivaavTig avS-tg iXafVQaywyovp 
toic atvx^aurtag , Jpf di avxoTg ini nXi^d^ovg noXXov «/ia|ii#y ^ 
anoaxtvrj t&v XatfVQfOP. wg ii imovtwv VfiXitpat tovg 'Foh 

C ftaiovg ol fiaQfiaQot, ilta jcol inkfiXltf^aav , in\ tiw (poravS 
t&v afxfiaXwttav ItQanovto» ivaiQittai totwv 17 twp ttiQQirwv 
aJxfto>Xwtwv tififiSov ^Xtxla. ini\ ii SvatpiVHtog toTg fiaQfiuQotg 
ini^p ^ avvavtfjaig, tcIc ufia^ag avvd^ivtig mQufiuXovto /uQuxa, 
V 253 &fiu toTg fiHQuxloig ti yvvuiu ilg to fuauttatov tijg tuq>Qov iva^ 
nod-ifiivoi. 0! 3i ^FwfiuToi ninXfjaiau6tig toTi Fituig ( tovto 10 
fUQ toTg fiuQfiuQOig to nQiafivtiQov Svofiu) ovx id^uQQOvv ilg 
X^i^Q^S iXd-iTv * ididtiaav yuQ tu ix TOt; ;|ra^axog xara TiSy \nnm 
inh Tcuy fiuQfiuQwv uxovtiu nQOiQXOfiivu* o totvw tavtwv ini^ 
atutwv {/iXi^uvdQog Zvofiu uvtip) t^ nutQtif twv *Pwfiutwv 
^wvfj toTg *Pwfiuloig ivixtXiiito xa\ xutuavatuStiv twv noXifo^ 15 

D xQiK xivivvwv igxintia&au at&Q 0! ^PwftdTot unofiuvtig twv 
tnnwv nQoaofuXovai t^ x^Q^'^» iilioadv ti xui uvtiXufifiuvov 
Tflig ixnofinAg twv fiiXwv. tr^g fiuxtig totyuQovv iiuQxovaiig Ixa* 
tiQu ivvdftit *PwftuTog tig ilaini^ifiai , xu\ uvtig in\ ftiug int" 
fiulvit uftOL^fig awfivwftivfig tif ;ifci^ax< xa2 niQtq^QovQovofig to^ 
fidQfiuQov, iltu atug in\ tuvtfig tia l^tqat tovg nXr^aidfyvtag 
inuii. ytvitut totwv toTg fiaqfidQoig ufu^oiivtov to xaxoy* 
Xvovai yuQ ivtiv&tv oi *PwfiuTot twv fiuQfiuQWv tiv xdQuxu. ol 
ii fidQfiuQoi unuQfixotig tov awliiad-ai T?)y intXi^nov t^c ^t/M^-- 
Xwatug ftoTQuv uniaiputtov» ol ii 'PwftuTot iyxQut wg int9ifti^2S 

18. 3umQov6fis IP. 

TOi praedm RonntiMi onostot iDcidunt Zaldapa namqae Acyf ot Scopoo 
depopQlaii de integro miaeroa expilaverant, plaoitra oonplara apoliia in- 
plevcrant. barban ot Romanoi imminentes ▼iderunt ei ab iia vid auat» 
od captivoa iugulandoa prorumpunt^ pubemque totam e medio toUant. 
quoniam Tero occuraum Rooianorum fitare se viz poise cemebant, vehi- 
cuHs iunctis pro vallo se circumsepiunt , pueros et mulierca in medium 
recipiont. Romani Getis (boc enim illis nomen vetus est) propiorea fa« 
cti manum conserere cominus non audebant, e vallo accidentia in Ipso- 
rani equoS tela metuentes, cum Alexander praefectus eof ad discrimea 
itataria pugna subeundum patria lingua couortatur. ergo Romani de 
equis desccndentca ad vallum procedunt. tela utrinque iaciuntur. et ex 
parte utraque Marte continuato, Romanus quidam insilit« enitenaqua 
plaustrum vallo coniunctum et pro defensione obie^um conscendit, iUi? 
que insistens accedentes gladio ferit. barbaris deest dadis cffugiendao 
coiisilium, perrumpunt quippe valluin Roroaiii; ex quo barbari saiutio 
■pe orbati reliquum captivorum necant. Romaiii magna molc irruentea. HISTORURUM VU. 2. 273 

90i i%l/i nw na\ giShg toig mgi Toy x^qaxa fiaQpiqovQ ozr/xrci- 
voy. divjifa 6i ^fifya, xal ol tmntjnoTig r^ axQat^ytS %a 
evYxvQ^aarra dtk^uaav. nifintaTog di o CTQaTfjyig xaTci tov- 
Toy Toy x^Q^^ yiv6f.iivoq, xa\ J^ Tci inlxnQa %wv ngo&iovTOfv 

SUiiv, ijfiiltl/aTO Tovc avSfayad^r^aavTog SatQotq. Tjj di ioTi'- P 168 
Qfda Kvvr^tTiiv o nhgog nnfdfiivog yhiTai nQhg KXaog fiadv, 
avig Tolwv fnyloTOv Iv TovTfp t^ Tifinn xaTifitpwXivovTog , xal 
T^g vXaxi]g twv xwaiv yivofiirtjg fiiyiXr^g, to drjQlov tov iSQa^ 
CfAOTog H^avloTaTai xa) xaT& tov THtqov XiOQit. o 6i aTQaTtj^ 

lOyig nQhg (fvy^v ivaaTQiipag tov ^lnnov tov ivwwfiov noia l^i^' 
^Xi^ffiv 6iviQif vxpiTivii nQOOQayilg. d6vvatg TOtyaQovv 6 TliTQog 
ofOQi^TOtg atpaxiXi^ofiivog iv6iaTQ(fiii t^ X^QV » ^"^ '^V ^9^i^ ^ 
fAau xQOTouwg Xlav voafjXivofiivog, o 6i KaTaaQ aoxiXXwv im 
Tfj TQififj Tot; OTQaTfjyoVj T1JV Ti niQi Toy noXifiov anQol^/av ^av- 

VSfiiaag, tov OTQaTfjyov iXoyoyQifpn Tatg vfiQiOiv, o toIwv ni- 
TQog T^v iv yQififiuoi 6vaffjfilav fi^ (fiQwv tov avToxQixoQog, 
<Tf niXQvig vnh Trjg voaov xuTaTQvxoftivog fitTunottTTai Toy /o- 
Qoxa j xa\ TitpQovg TiTTUQag ivuXXi^ug ini Tug Toiv ^xXufirfVaiv 
ivHfoha 6iaTQifiig. 6ixiTfj 6i fjfiiQa, xa\ o avToxQiTWQ Mav^ C 

fOQlxiog fiaalXiiOV imaToX^v tw avTa6iXq>(f l^imfAniv ivirjfirjaai 
Tjj @QffXfj ' ^xfjxoii yuQ MavQlxtog twv SxXufifjvwv tu nXfjdrj 
ig Bv^ivTtov Tug oQfAug imfpiQnv, 6 6i (TT^iaTiy/o^ ix tovtov 
in\ To nicTOV ytviTut (pQOVQtov, fiiTik tovto nQog t& ZuX6an(k 
uiptxviTTUt, 6ivTiQa 6i fjfiiQu, xa\ nQog T^v*JaTQhv Trjv noXtv 

iStpotTu, xa\ 6f}Ta to ^utuqxIov (pQOVQiov nuQafiilrpag tfg Nofiag 
fnQaTomiiViTat» ol toIwv iyx^Qtot axrjxooTig Toy o^r^^aTi^^dy 

sero licet et vix^ barbaros intra ▼alluni tmcidant altcro die Tictorea 
Petro daci eventa exponunt. qui die quinto in eodeoi loco versanB, 
praemiaque a praecorrentibus parta coospiciens, donis eos ob virtatem 
esi prosecutus. postridie venationem exorsus in densum aaendam saltum 
▼emt, in qno aper immanis delitebat, qui resonis canum latratlbas e la- 
tibalo suo excitus docem petit is equo ad fugaro converso sinistrum 
pedem excelsae arbori illisum comminuit. doloribus ub id intolerandis 
tabescens , et ex illo infortunio laborans gravissime , in locis illis seie 
teoet. imperator moras indigoans tantamque belli cessationem admirans, 
ttomacbosiores litteras ad cum scribit Petros convicia non ferens, qnan- 
qaam adhac acerbis oppressus cruciatibus , itineri se dat , et quartis ca- 
atris loca abi Sdavi morabantnr attingit decimo die Maoricius fratrl 
epistolam transmittit, qaa praecipit at, qooniam audierit Sclavoram co- 
mas infestas Byzantium adventare, ipse Thracia ne excedat. ob hoc 
PisUiB castellum, deinde Zaldapa contendit. postero die latrnm arbem 
▼eoit, Latarcioque castello praeterito Nobas appropinqaat. eiai advento 
Th€(tph}flaci%u, 1 8 274 THEOPHYLACn 

iXivaSfAivov Tot^ aauog liixiigfjaav , xal awdpttjaip aiir^! I/kv 
inlSo^ov inoti^auPTo , xal tip TUxqop xa&pcitifiovai avp^iaauh' 
tfjv Tijc ^ovnov yivia^ai %ov ftuQXVQog namfyvQiwg ' xai* jiu/- 
njv yuQ Ttjv fffiiQap ^p ^ 7r^O€o^rfO( fo^r^ jiovnov rov fiaqnv' 
QOQ. fiiv ovp ajQutrfyog difjfHQivaai niQl jop x^op itu r^ 5 
in %Tjg upuyxfjg oSomoQlap fi^ dvpaaS-ui iipaaxiP* oi di rotf 
aariog nuxypupug r^y u^toiaiP rfj vntQo/jj rwp Sirjaiwp %op 
axQUJfjyip ifiiuaupto fiitoxop yipia&ui tr^g nuprjyvQiwg, 6 fiiP 
ovp ni%Qog fjfiiQug ivo upu %o nohafiu yiyovutg analQH ipTw^ 
d^iP, Kul inl Tfjp QtoiwQOV noXtp TUifQOP i/uQuiiP , vnh nQunXO 

I> Tfjp ii Hw ip %fi Xiyoftipfj KovQlam tpottlf» (3) %Qhfj ii fjfiiQU, 
^ KuX iv jialftff Tjj noXii %ug inavkng noiitvut. iml ii ol %ov 
&a%iog ifiifiu^uiaap nQoaioxtfiOP ip%u %dp a%Qu%riy6p, ilia yi^ 
yop6%ig %ov uaiiog avvup%wai %(p HiTQtf^ xul niQttfUPrj %fjp niQl 
%i ua%v rovro ininoifjv%o itaoiov, ip r^ noXlofiuxi %ov%(f ano 15 
nQiafiv%iQWP xQoviov %tvwv onXtTixiv avviTivaxTO inl itWfQovQu 
P 169 rdiy ryjc niXiwg' nvxvoTiQov yuQ mQl Tuvzrjv t^v n6Xip o2tt 
iiuTTOPTig Oi fiuQfiuQOi xuTianiXu^ov, nvd-^fnvoi TOiyuQovp r& 
iv TuvTjj Tjj n6Xii onXtTixbv xud^iOTog fiiXXav tjxitv roy aTQUTfj^ 
y6v, tA afjfiita uQUfHvov, u fiuvia ^Pwfiutoi xuTOvofiu^ovatp,tli 
&nox€OQOvai Tf^g n^Xnag, iha Totg onXotg niQHfQu^^ufHPOi Xiap 
aixXiwg t^p aTQuTijyop vmiixovTo. o fiiv ovv IliTQog ro fieya^ 
XonQinig rcay niQl Tfjv n6Xtp aTQUTiWTwp d^iuaufiivog ivtxiiQH 
tov%ovg dni Trjg n6Xiwg wpuiQiTv xul Tutg niQi uvtov awavafAi^ 
l^Ui ivpufiiatp. 01 fiip ovp uotoI ro re niQ\ ttjp n6XiP onXiTixiv 25 

B ^lovartpov %ov av%oxQa%OQog vmiitxpvop vifiov , yaQtt^ofiivov %jj 

23. tmp] t6 IP. 

in arbeiD perlato incolae perhonorifice obviam prodeunt, enixiui rogin- 
tet uil fesium dtem Lupi martyrit , cuiut eo die praefestum erat , c^om 
iptif agere ne gravareiur. re«pondei propter neceuariam profeciloiieoi 
illic ae nec unum diem poste commorari. tum civea magis at<]ue daagie 
inaiantef summia precibus auod volunt extorquent biduo ibidem permcto 
diM^it, ei ad Theodoropolim castrametaiur, primoque dilucuio Curiscaa 
▼eiui. (3) tertio die in oppido Asimo subitiitit. oppidani ubi euoi nf* 
fore didicerunt, obviam ae effunduni et iniigni pompa introducuui. buic 
oppido praesidium militare iam pridem iropositum erat, quod bmrt>nri 
crebrius id incursantes lacerareni. itaque ei praesidiarii posiquain a^ 
propinquare ducea intellexerunt, sublatis vexiHis, quae Romanis banaa 
dicuntuTy Boenibus armaii procedunt, eumque niagna cum dignitaie ex- 
dpiiint. Petrus tam praesiantes oppidi miliies contemplaius, eos inde 
Mducere ei suls adiungere copiis machinatur. cives, aique adeo pree- 
iidiarii ipsi, pntesidiun iUud lostini imperatorif mactoriiaie urbi mitnlKi- mSTORURUM m 3. 275 

n6Xu rijv HnmXop ravxfpf iiaioxov nQovoiav. rfj ii InavQtov 
noXifia^xpg ivaraaiv nonjaafnvog d<patQiTa&ai r^c noXixyfi^ 
ravQ avvujayfiivovg inl rfj ravtfjg q^govga KaxfimlyiTO. Sm 
rovro ini to rijg noXnag iigov oi ntQi r^v noXtv arQattwrai rtjv 
5 xaraqwyfjv tnotovvro, rovrwv o orQarfjyog axfjxotitg rtp intaxo^ 
novvri id^Xov rwv Uqwv vni^ayayftv airovQ, dvaavaa/itovv" 
roQ ii rov hQitag, iinoariXXit o axQarrjyoQ rivj^^tava roy ia§/ci^- 
Xov ficrik TtXi^d-ovg aiQartwrtov i^tadijaat nQog fi/uv rovg inl rtp C 
yffr T^y xaxatpvy^v notovfiivovg. rovnov d^ axtjxooug ot iy 

lOroTg tiQoTg idQoapiaat xarutfivyovug , onXotq tfQul^ttftivoi rug 
d^l^ag rov Uqov ivanoxXtiovai ndvro&iv, o fiiv olv rivxtfav 
rijv ivaraatv rifv iv rtZ ItQtZ niQi ftoXo} d-iuaufnvog r^v n aro- 
nla:v Tov nQ&yiAarog iiayvovg, SifAa ii xul xrjv aliw rov vuov 
aifiaad-iig , SnQaxrog imtpoiTa. 6 ii aTQaujyig xurud-vfjiio^ 

iS^ih i''^ rovTOtg tAno/HQOTOviT rrjg aTQUTtjyiug tov rivt^wva' 
^v ii 6 rivr^otv rijg ml^xfjg ivvaimwg ^yifidv, * rfj ii voTiQuia D 
Vva riv& rwv tov fiaaiXiwg awfiaroifvXuxwv , ov axQifiwva ^Pw^ 
fiotot xarovofia^ovatv , itg r^ iavTov axijvr^v ftiTaxXtiTov noitj- 
cufiivog ttvatifj riva inyxiiQrfatv rovTtf nQoairuTTiv ' ^ ii u^iw^ 

fOctg ^v riv Intaxonovvra r^v noXtv fjrtfiWftivwg ?Xxitv ini toi^ 
j^Qaxa. rovrwv ot rijg noXiwg ftuQrvQig yiyovoTig anavng avv" 
a&Qoil^rat, xul r6v vni tov arQartjyov unoaTuXivTu xara 
rov tiQiwg i^of&ovai fiia rijg noXiwg, rdg n nvXag roij ni/ovg 
cvyxXiiaavng xad-vfivow TuTg iv(ptjfiiatg riv uvtoxqutoqu , %ov 

tSdi aTQurr^yhv vfiQtat mQtifiuXXov, 6 ii IliTQog niQtaTot/Jtjng 

iam, et hanc qaui vicariam Ipfiut et armatani providentiam ab co sibi 
donatam esse docent. die sequenti dux ▼chementius rem argen0« oppi- 
dahiB constitotis defensoribus nudare aunititur. qua de causa militeA in 
aedcB sacraro tanquam in asylum confugiunt. eo comperto dux epitfcopo 
■Mandat uti eos inde educat qood cum iUe facere detrectaret, Gentonem 
tesdarchuffl cum cohorte ad perfugas illos per vim lemplo expellendos 
destinat. hoc simulatque illi resciveront, arreptis armis templi lanMas 
occlodont. Gento hominnm in sacro iilo septo pertinaciam videns, ct im- 
probwD dacens quod Smperatum erat, nec non templi sanctitatcm reve- 
*' 1, irrito incepto reoedit. ea re dux furore impulsus, officio Gento- 
(dacebat autem peditatum) exuit postridie quendam de sat^UitV- 
iinperatoris (Romaoi scribonem nomlnant) in tabemaculuro suum 
mdvocnt, cui fadnus impudens iniungit. postulat enim utl urbis epi»co* 
piimi cnm dedecore in castra pertrahat. id conspicsti cives, concorsv 
uicto sateUitem adTersus/^piscopum a duce miisum urbe eiiciunt, obse- 
rstioqiie portis laodes in imperatorem oongerunt, Petrum maledictis coo- 
fic Petma alloa indagine cingens^ ipse a praesidio arbia ut reU 276 THEOPHTLACn 

and atjfiilov jtjg nSUwg hixvXlno. Iml ii Tci t^c hx^9^^^^ 
l^v avTif xarovMioja, xataXtfindpn ri 7t6hcfia, xai i^ vi 
ng6aw fiaSlam^ HvaQ^tif inouTio, fnyaXaig fiXaai/nifitatg nffonmr- 
nofuvog ix t^c n6Xic^m 
V ^56 ^* TExTfj i* fiftlQa, xa\ nffhg ri axonijaai roig noX^-S 

filovQ Svigag ;|riX/oi;c awird^BP. oirot ixarovraai idxa BovX^ 
yagoig nQoanlnrovatv. ol fiiv olv fiagfiaQot, an i^ ^if^^rfg 
^PwfiafoiC xal Xaydvio vnovarig , &niQifiiftfivotg inoiovvro rtgv 
fiditatv * o! ii *PiafiaToi yviififj tov argartjYov xarA r&v fiagfid" 
qotv roic ixovrlotg ixixQV^o» ot ii Bovkyafot nqlafiitg t^inifi'- 10 
nov rrjv n ftdxriv &noxfi^xivovrig , xal na^vovv*Pa>fialotg t^y 
il^vfiv ftfj ita<pd^ii(fiiv. o ii tov avvrdyftarog l%aQyog ^fig 
B riv arfatfjyiv roig nfiafing i^imfimv, ano arjfuliav ojtritf im* 
ifvxira rov x^^^^ov. xal oiv o IlirQog roig iiQtjwalovg Xoyovg 
anooitadfiivog roig ngodiovaiv ii^Xov ifovif fiaxalQOtg roi^g fioQ^ l^ 
fiaQovg naQaxQfjfia oXXvwat. o{ ftiv olv BovXyaQin nQog fidxfjv 
/<r(>o( iviftt^av , xal Xlav ^Qiotx&g awra^dfiivot ilg ifivyiiv ano- 
xXtvut ^Pwftaiovg tjvdyxaaav, rovrov i^ra ytyovorog inava^ 
XWQOvat xard fitxQov xal oi fidQfiaQOt ivrQonaXtl^ofiivot , iXlyov 
C y6w yowog Inafiiifiovng , 7va xal r« t^; 'OftrjQtxrjg iiXrov TorcSO 
itrjyrjftaatv avaftt^wfnv ' iiiiliaav yoQ ftrj nwg ini&irog ivva^ 
fitg roig ^rr^d^iiai nQoaofnXT^aaaa aid-tg avaralrj nQog niXifiov. 
6 fiiv ovv nirQog iirjrv/Tjxiig tov fiovXtjfiurog , riv rd^toQxov 
rwv nQo&iovrwv rfjg ia^fjrog yvfiViiaag iovXonQinwg iftaari-' qQodain inyo|.utot eit. <]aando Igitor coeptoni ri in probnun et in(aniiaai 
Tertit, relicto oppido oJtra pergere institit, diria enm oppidaDonim na- 
ledictis profequentibns. 

4. Sexto die nille Tiros ad lioates exolorandoe legit, qui in inllle 
Bolgaros praeter opinionem incurrunt. barbari tanquam pace inter Ro-> 
manos ct Chaganum composita securi nibilque •ollicitl porro gradiuotiir; 
in quos Romani duds sol voluntate tela coniiciunt. Bulgari oraiores 
mittunt, pugnam deprecantur, et de pace non dissuenda Romaaos ad* 
monent. oos oratores dux barbaricus ad Romanum ducem ab eo loco 
TOLsaoftm' octo mlllibos absentem miiit. Petrus irerba de pace aTersatvM^ 
Bul^ris exercitum praecnrrentibus mox sese barbaros ferro perditomm 
significat. itaqoe Dulgarl pro tempore ad cooflictom instructi 
oonserunt, et serratis admodum Tiriliter ordinibus RomaDos ia compeilunt, converriaue sensim recedunt, paulum genoa alternanteo, vt 
etiam de Homericis libris aliquid historiae nostrae admisceamus. fonai- 
dabant etenim, ne forte, si fogientes premendo assequerentor, rediat»- 
grare praelium cogerentor. Petrus proposito suo lapsos, praecorreati ~ 
exploratorum soorom taxiarchom detraetis Testlbui sorTuem in ~ ^ HISTORIARUM VU. 4. 277 

7W9I. naQuyhotfxag tolwp In) riv Xayavov o\ fid^fiaQOi , xal 
%A ira^iroAovd^i^iroTa nagayvfipovav avx^. 6 fiiv ovv fiaffia^ 
fo^ f»C T^y nijQOV nQfafiiig tl^inffini, xal nagaanovtovvrt nwc 
athr^? xarmilSifyv» o ii lUvQog lovg ngiafing md^avoXq Xoyoig D 
S&nifiovxoXfiCif xal Syvoiav rov afpdXfiarog ngoapiQito, iii^ 
QOig %otvw XufinQOig xoi Xaifvfwv fyjfiloig fiitati&fiai tiv fid^ 
pagav nfig iviitvuav. 

TitdQtfi ii ^fiiga , xal nXtjalov ylvitai tov yiltovo^ no^ 

%mfiov , xid iixoci avXXilidfifvog avSgag imnSfiifii iiamqoiov^ 

iOO&Oi tiv notaftov xal iiavo^atu td twv noXifiitav xivfjfiata. o! * 

fiiv avv tov notafiov iianoQ&fiivadfHvoi fjXoHTav &nuvtig» o H 

TQonog tljg aXdaim^ ovto(. 'iid-iotoi toTg inl xataaxonf/ avv^ 

rattofjiivoiq &i\ tag vvxtag nonAaS^ai tfiv fidiiaiv, ^fiifag H 

XafAnovatj^ Snvoig nQoaofJnXiXv. ovtoi noXXfjv tjj nQotifata 

iS iiotninoifixotig noQiluv, ilta xixomaxotig inl toTg o^^fiacriv, 

ini ti Xvx6(pwg iig uvdnavXav tQinovtai mQt ttva nXtjatov X6^ 

Xf^fjv^ niQl ii tfjv tQhfjv &quv ndvttav xaS^iviivtOiv , xai fi^ P 171 

viroyTO( Tov iiuq^QovQovvtog tivog , ylvovtai mQ\ tf^v Xoxfifj^ ol 

fiaQfiaQOi» anofidvtiq totwv o\ JSxXafifjvo\ t&v Inmav ivi^it^ 

SOpovy ffwxd^iv toTg ti ^tinoig ivaXioxtJQ fiituitiovai tivog. toi- 

yaQovv ix tov nuQi^xovtog ylvovtui oi ^PwfiaToi xntd(pwQOi» xal 

J^uy/QfjS^ivtiQ Oi iitXaiOi av^dl^ovto iiiiiX&iTv, oaa toTg *Pia^ 

pioloig fiifiovXfjtai, ol fiiv ovv anoyvovtig tfjv awtrjQtav iii^i^ 

cav &navta. i ii IlitQdyaatog {(pvXuQXog ii ovtog tijg 91^17- 

14. tfiV fiQOtiQtUav IP. 

fbgrit caedit. Chagano barbari , qaiie tibi eTenemnty coran ediiienint. 
ille Petro per legatot foederis Tiolati crimen exprobrat. Petmt legatoa 
Twbia ad fideai fadendam compositis deladiti et delicti haiua ignoran* 
tiam praetexit. qoamobrem donii insignibat , et tpoliis praeterea oltro 
hk poenam restitnUt, barbarom ad benerolentiam tradadt. 

Qoarto die flnmini Ticinior Petrat yiginti delectis negotinm dat, otillo 
traieoto liottiom sensat et consilia odorari studeant traiidant, capiontor- 
ifoe omnca ia hnnc modnm. constltntis exploratoribos noctn semper ambo- 
laro, die redeonte somnnm capere moa est. hi quod nocte praeterita 
looga ambolatione corpora ddassaverant, primo dilucolo in propinqua 
i^rgoltorom densitate qoieti concedont tertlam drdter horam oonsopi« 
tb omnlbat» ad rirgolta illa Sdari acoedont , ab eqois descendont, url- 
got in ombn captare et oqoia tantisper indntias dare instituont. dnm 
praetoreant, Romanot deprehendont, ndserot capiont, et ab iis onid 
■oBreDtor Romani expiscantor. capti salntem desperantita- apenunt 
— •- Piragaftoa, tribnnoa caterTae barbaricae, com sub ad tranntai 278 THEOPHTLACn 

^o( htlrn^ x&v fioQPi^v) tcIc dwufiii^ &vaXafidt9 ln\ t&^ tov 
noxafAOv dtafidaug axQatomdtvitaif xal raZ; vXoig lyKfVTmTai 

B old ng intfvXXlg ad-kw^tog, ( 5 ) o Si atQatfjyig S tov ov- 
toxQatoQog aiiXipog, amvSoxtfii^aag ivvtvd^ip noXffiiovg vn^ 
fai, TikXkvii Toy norafiov diantQUiovad-ai to atQauvfia, x*^^*^^ 
tolrvv Siavrjl^afiimv Tuy notafiov, unuvtag uvoiQOvaiV oi fiuQ^ 
fiuQOi. TOtio Sityvmy.iug o OTQatrjybg xuTtntlyu t& nXt^^ /4^ 
uvuxiQfidTiaTov uXXu avfi(pwvov non^aaad^ut TtfV Sidfiauatv, 7ra 
fif^ xaT* 6Xiyov Tor noTu^iov ntQUiovfHvoi nuQuvuXwfiu ToTg iv^ 

C TinuXoig ytvtjawvTut. ovrctf Tolwv t^c 'Fwfiuixiig xoafifi^tlofig 10 
avvTu^twg, ntQl rtjv o/9^v tov noTUfiov ot fidQfiuQot nuQUTut" 
tovtui. 01 fiiv olv ^PwftdiOi ano'twv noQ^fnSiwv toig fiuQfid^ 
Qovg xutuxovtl^ovtui , 01 Si fidQfiuQOi tu nXi^d-ij tijg ixnofin^g 
twv fiiXwv (piQiiv uSvvati^aavttg iQtfuvug tug oxd-ug xatuXifi- 
ndvovatv, &vuiQiUai tolwv o tovtwv ta^iuQxog , ov ntiQu^tS 
yaatov 6 Xoyog ipddaug iSiSait * fiiXovg yuQ inl tijg Xayivog 
MtufiXr^^iviog avttp, iv xuiQitf tt t^g nXfjyi^g ytyowiag, ^d^ 

p yaTOC uvv^ nQuyfiattvttai. xu\ ovv ntntwxotog tov IltiQuyd^ 
atov tQinttui nQog unofvy^v to noXifitov, yivovtat toiwv oi 
^PiOfiuToi xvQtOi T/7c ^X^V^ ^o^ notufiov. titu tu nXij&fi TcSydO 
fiuQfidQWv fUQifidXXovitg (fovto noXXi^ nQig unoSQuaiv yw^^^^ 
aitovg xutrivdyxafyv. tt^v Si Siw^iv ig fiaxQuv firi oloi tt ovttg 
noifjaua&ui Sta Td tijg ^nnov xjiQtvtiv , nQog Toy ;)fa^axa inuvl^ 
t^^av. yivttai toivvv tfj vattQuiu fnydXfj nXdvff toTg noifi^ 
fovai To OTQdTiVfiu, o^iv xul iwSQia T(p aTQUToniSif iviaxfjy/t, 25 

4. aa ivtav^u? 25. an forte Mwri^tv. iifti(fu dtvti^fa^ xal? 

flainlnif procedk, atqae in proxima ftilva baud «ecni qnam raccnius aub 
frondibuK latet (5) porro dox, ioiperatoris frater, haud raiua iUic 
hoftei laUtare, amnem traiicere aaos iubct. mille traiicioat, quos ad 
unum barbari interficiunt. id ubi dux senaity dat operam ledulo ot moa 
palatim fed iunctim omnea aimul traiiciant, ne aiioaui ab hostabuf de* 
feantur. sic igitur Romano agmine ag^regato et adornato , ad ripam 
barbari acie digesta consiittunt. liomaui e naviculb tela mittonty c|iio- 
rum muttitudinem barbari cum defendere non possent, ripam desenuit, 
caditque ipsorum ductor, cui Piragasto nomen fuisse diximoss aagitta 
quippe in eius ilia contorta, letale Tulnos mors est consecuta. oeciao 
rtragasto hostes in fugam convertuntur. Romanl ripaa obtineotea «i 
In barbarus multa caede grassantes, caeteros item fugere cognnt. cvn 
•atem fugientes longius Insequl nequirent propterea qaod equb care- 
btnt, ad vallum sese redplunt. postrldie moltam de ria aberraotiboa 
qul exercitoi pedibos praeibantt In loca ioaqoosa deToniont^ creacilqpe fflSTOmARUM VII. 5. 6. 279 

Mol Tcl T^c trvfiq>OQag tnmhiTO, ov (figovrog xolwy tov otiXi* 
Tixov T^ enivtp rov vdarog ovqm nagtfivd-ovrto ri dly/og, 
^f^fya 6i iglt^, xa) ri xaxiv ififjKvviJo. xal &v 17 aTfati& 
SiotwXiv anaaa, il firj fiaffiagog ug dXov^ tov *HXifiaxlav av^ 
SToig tl^Ai^i norafdSv, jhraQac nagaaayyag Ani/ovja, oSrw 
ftiv ovv 01 *PwfiuToi i^ iw&ivov niQiJvyxdvovaiv vSaji. jolvw 
ol fiiv nQoxXlvavjig ntag jii yivaja joTg ;|^</X<af to vtwQ Xa- p nt 
q^jjovaiv, 01 6i Imxixvqtojig TaTg X^Q<^^^ '^qvovjo vSaja , &X- 
Xoi ani^vjXow jaTg viQlaig to vafAa. daalog di jifxnovg vn6v^ 

10 T0( ilg TO dvjiniQag rov norafiov , xal fiaQfidQutv iyxQvynofii^ 
vmv aid^i, ylvijai fxiylajri JoTg *P(af4aioig infjQua* dxovjlojtg 
yoLQ ifiaXXov tovg v6Qivoftivovg 01 fidQfiuQOi^ ovxovv i^ dnS^ 
njov q^ovog noXvg imyivito» 6voTv jolwv d^djiQov ^v iXia&at B 
&vdyxfj , Tov v6ajog dnaniTw xa\ dni tov 6Itl/ovg roy filov dno^ 

IS XtmTv, Jj fiijd Tov v6ajog vnavjXiTv xal Toy &avajov, dj&Q 
noQ&fila ot 'PwfiaToi vavnfjytiadfiivoi jiv norafiiv Jffy^^ayro, 
Smog xajdtfWQov jo noXifiiov yivouo» iml 6i nQog to dvji^ 
niQag jo onXijixhv naQiyiviJO , u&qoov 01 fiuQfiaQOi im&ifiivoi 
Twv ^Pwfiaiotv xQUJovaiv» ot fiiv ovv ^PwftaTot vivixfjfiivoi n^ig 

SO 917^ dnoxXlvovai. xajunoXififid-ivjog jolvvv vno j&v fiuQfidr' 
Qor rot/ HijQOv IlQlaxog ytviJai ajQajfjy6g, xal ovv dnoxnQo-' 
jovffd^ilg jijg ^yifioviag 6 IlirQog ig Bv^dpjiov ^xiv, 

6. iT(pd JiJjdQwv jotvw jovjwv iviuvjwv (nQog yug jd y 257 
nQiafivjiQu jijg taroQtag avd-ig yivofiid^a) ^wdvvfjg 6 Jfjv ig Bi;- 

95 ^vjiov ixxXfjatav Id-vvwv rdy j^6i fitov dniXiniv, og 6id jh jco- 

•empcr calaoiitM. militei aqua se defici non tnstinentes, nrina aitia 
consolantur. cum in diem tertinm dnraret augereturqoe mberia, per- 
issent utique oniTerti, ni barbarus quidam captua de Helibacia fluTio 
qoatuor paraaangif distante illis indicasset ita mane Romani aauaoi 
inreniunt. tum alii inclinatis genibus proni ore ayido hauriunt, alii se 
inainrantes manu cara potum excipiunty alii Tasculis otuntnr. et quia 
ei adTerao fluminis opacom ncmus erat, in quo se barbari condidcrant, 
iierum Romani ope maxima inTaduntur, iaculisque in aqoantea immisiis 
non parra de improviso strages editor. e duobns igitor alterum opor- 
trbat eligere, aut aqua penitus destitutos despcrare et praesitis magni- 
todine emori, aut una cum aqua etiam interitum haonre. ▼erontamea 
scaphia eompactis flumen tranant, quo hostes comprehenderent.^ ubi in 
olteriorem ripam ▼enenint, confestim barbari prosiiientes Romanis sopc- 
riorea evadont: victi fugae se mandant. Petro a barbaris dcbetlato 
Priseoa dux renuntiator, eC Petms abrogata dbi functione BjMDtioB 
reTcmt. 

6. Ante qoatoor hoice aniioa (rorson oQim ad antiooiora revol- 
I loaonea ecclaaiie Bysaotioao j^raesoi hoios loda oaonm ^ 280 THEOPHTLACn 

ta<ptXoaoq>fjffai Xlav %m ^iotSw rvfavr^aat ti twp na&£¥ «d* 
tonQUTOfd TC tljg MiXlag yiHa&at ttiatwtfii vni t&w Bvl/mlw 
xatwvofidZito* Xiyitai 3i xal ini Mavfixtov tov avtoxfato^ 
QogiHarci daviiaafaipov taXatta Yfafifiatitov ix&^S^cu, t^ ti 
olxilaw nifiovatttv Iv taiQ ofioXoylai^ roti iaviiafAatog vnod^^S 
a9ai. inii 6i fntfiQiv 6 U^ivg ttuvt^Si, 6 aitoufdtwf Mnv- 
D flxiog tfjv rov liQdQ^ov oialav dnQivvfjadfiivog ivftaxa tov ^v- 
J(ia &xQfifiattttv q>iXoao(fi^aavta, xal Xtav uyaa&ilg tifv ig ax^v 
tov U()iwg dtxatoavvfiv dtifQii^i nfoixu ti nfo fiixgov awtayiv 
yQUfifiatiTov. fifjiiv y&Q T(p UQit ttiQov <paat thv ftaatXia cv- 10 
QiTv fj axifinoia l^vXtvov xal ataiqav i% iqiov ig ti fidXtata ii- 
tiXlj q>atXwviiv ti axaXXfj' ivailfiwv yitQ ^v o avijQ X1TOT17T1 
jSiov xutuXttftnifiivog. tavta ifinov , tavxa avtl noXXwv av 
Xiffifidtiav xu\ Xi9wv *lvitxwv avtoxQdtwf MavQtxiog ttfiffad^ 
fiivog ilg t& fiaalXita fntfiydyito» tatg iuQtvaig totyuQovv T(5yl5 
XQtattavwv Vfiatitaig ivafiQwofAivoQ , x^9^*^ tpQdaag taii X9^ 
P 173 aaTg xal Xtd^oxoXXi^rotg xXtvatg, toTg ti vfjfiaai twv SriQWWv, 
inl tov UQiwg ^vXivfiv attfidia fiaaiXiig xatinavwxDjtto, 
ditag tivog ivttv&iv waniQ olofnvog fntaXi^ia&ai ;^apiToc- 

Kati TOVTOvc To^c jlf^ovovc oi niQl trjv jitfiifpf MavQOv^fl^ 
atoi itwfjtoaiav xutik twv ^Pwfiuiwv notovvtat. iml ii ttli nXfj^ 
d^ avviQQivaav, ig ftiya g>6fiov»oi KuQXfiiovtoi yivovtcu, o fiiv 
oiv Fivvdiiog ri tr^vixavta JixuQ, ov aT^ariTyoc itvyxaviv 

9. ti deeti IP. 12. i^y] oZv IP. 

reddidU; qui qaod Toloptatei egregte pessundaret et vitiofaa anliii bo- 
tiooefl compeaceret veniriqQo aMiduum bellum fticeret, ieiunator a By- 
santiia cognomentum tulit. fertur (|Uoque a Mauricio complura talenta 
nutuatus syngrapbam illi dediiJie, et rem faroiliarem pignon oppoauisse. 
poatquam dic suo est perfunctus, Mauricius in eius faailtates iiiquireiia 
paupertateio consectatum inveiiit» ac magnopere siiigularem iiierarchae 
sanctimoniam adoiiratus, syngrapham paulo ante coiiscriptam gratuito 
conscidit, nihil siquidem aliud invcnisse aiunt praeter lectum ligoeiim et 
laneuro stragulum nuUius pretii ac deforroem penulam: vili enim vesdtu 
delectabatur vir frugalitate vitao conspicuus. atque ista, ista, inquam, 
grandi pecuiiiae et Indicis lapillts Mauricius anteponens, in palatiuoi 
transferty iisque glorians, vernis Christianorum iciuiiiis (in Quadrage- 
fima) aureos gemroatosque leclulos et stragula serica Talere iubeni, ii* 
gneo antistitis cubili totam noctem incubat, cum se divinaa quandaoi 
gratiam inde percepturum arbitraretur. 

Per idem tempus Mauri in Africa communiter cootra Romanos con- 
iurarunt. quiknis copias cogentibus Carthagineosei in tiaorem noo me- 
diocrem •ddncti sont. Geniiadiafl Itaqae lom Decar, non prMtor Li- mSTORIARUM m 6. 7. 281 

&¥ T^c Aifivfi^ , tid'ittfiivog ifivdilttp n}^&u Tipl top xot* av^ 
rov avfftavja noXffiov, doXfp toig fiaffiaQovg xatinoXif»:i^aato. 
vnox^6f4iPO( yi^Q mnoiijaS-at anavta Saa mf ol fiuQfiaqoi /9oo- 
Xorgai, Kai ilq Sviotv nifitQi^ag to fioQfiafov , iiwxovfihoiq 

Sovror^ imtld-itai» tov (pivov toiyaQovv yiyov6tog noXXov r$c B 
ti Xilag nfQitpavovg o KaQxijSoviog noXifiog iXdfifiapi tijv iia^ 
Xvotv, ovtoi fiiv ovv xara tijv jiifivfjv iv xal fioXa xaXSg iit^ 
tl&ito rofc *Pwfialoig. 

!Er ravrai; roic f^fiiQaiQ TtOft^ttjg iv tip vninnavfiati (paU 

VHvitm, mQ\ tovtiov toiyuQovv t&v ionovvtmv awiotdvat iati^ 
Qwv 01 fiiv q>iX6aoq>oi nQog fittiWQoXoyixag xatatpivyovaiv ifpoQ» 
fiag, ag StaynQTtai xal Ilkutwvig iv t(p ^EXixaivi tijg fiv^fiijg 
filfiXoig ivaneyQatpavto ' aar^oXo^^oi ii xal latoQioyQoupoi tivig 
nQoay^Qivoiv laofiivtav tiv&v XvnTjQWv im(pi^vavto» iXX^ ^f^iig 

iSrot)^ niQl rovroiy X6yovg tfj avafioXjj tTjg itrfyi^ai(ag ^aQiadfiivoi 
nQog tiv axoniv imtol^dl^ia&ai t^v tatoQlav xatavayxdamfiiv. 

7« ^HQog iQxoftivov xal 6 IlQlaxog rolf Bvl^avtlov ano- y ^ 
^onn. iha nQog tfj li(ntxfj ro( ivvdfiiig avvtj&QOiai , t6v ti 
iQi&fiov tfjg ivvdfiiiog i^itdaag iVQtaxn o otQatijyog noXi tSv 

SD*P(afial(av nXtjd-og iiaqi&aQiv. miQatai toiyaQOvv ig MavQlxiov 
tiv avtoxQdtoQa xatdifjXa ti tov IlitQov noii^aaa&cu aq>dX^ 
fittta. Sfiiog vnomtd-itai vnh avfifiovX(av tivQv xQvrpai ti 
nXfififiiXfifiata, iixa totwv xal nivti noifiadfttvog xdQaxag, D 
t6v tiT[(rtQOv iiamQai(a&ilg notafiiv, titdQtri fifiiQa , xai ilg 

^N6fi(ig tig ivof o atQatfiyig naQuytvitai. o ii Xayavog tovto 

bytte, cam exercita naiDerosiMimo bellom sibi btentari Tideret, dolo de 
barbarb triumphnm egit simalani enim facta a se omnia qaae iHi to- 
lotffent, dum feriia et epuiationibua indulgent, eos appetit, maltiiqoe 
eociaia finem Cartbaginensi bello memorabilem imponiL hunc in modom 
rea Romanae in Africa aecunda admodam fortuna administrata eai. 

Per eosdem diea cometea ardere conspectus. in huiuscemodi aatrbp 
iit Tidentur, philosophi ad causaa meteorologicas confugiunt, quas 8ta- 
giritae et Platones in Helicone libris ad memoriam commendaTerunt. 
astrologi autem nistoriarumque scriptores quidam rerum tristium habere 
praesagiam asseverant verum nos huiusmodi disputationem narrationi 
pertexendae condonantes, ad destiAatum scopum historiam urgeamus. 

•7. Initio Teris Priscus Byzantio discedit, copiisque in Astica con- 
^regatis et recensitis magnum Romanorum numerum perisse deprehendit. 
qoare cum Petrum neglecti officii accusare apnd imperatorem Tellet, ta- 
oaen monitis qoorundam motus eius deUcta dissimulanda existimaTit. 
qnintis igitur et decimia castris, et Istro amne transmissO| quarto die 
Nobaa saperiores ▼enit eo resdio CbafBLnos per legatos ex rritco ad- 282 THEQPHYLACn 

fiifia9iiinig wg rip IlQtoKOv nQ^fiug li^nift^i , r^ n ahtav 
HSfjQiwaxo fia&itv x^c rcSy ^PwiAalw iiptliiwg* i ii arQarfiyig 
tcmDc tonovg ifpaCKiif iitpvitg Ig xwijyiaia mgwxivoi, tnnaai^ 
fiovg Ti Kal Xtav iwidfovg. o di Xayavog iiijXov in* iXXoTQlag 
yijg imfiaiviiv 'Pwfiaiovg, naQacnoviipial Ji Ifylanov^ xo) ao^a-S 
twg jrjv ilQfjvijv vn* avrov niQt(Jxifya&ai. iqmam toivw o 
F 174 IlQiaxog 'Pwfidixiv vmivai ti iiatpoq, o ii fidgfiaQog SnXotg 
xal vifiOtg noXifiotv 'Pwftniovg anoxf^aaad^ai tovto» Totf tot-' 
wv Xaydvov fyyofia/^ovvtoQ xa\ itafnptfiuXXovtog niQl toitm 
twv tonotv , g>aal tov IlQiaxov tijv ix t^g & iiniigaatv ivaii' 10 
oai Xaydvtf» 

j4XX* iml niQt twv Sxvd-wv t&v nfiittp Kavxdata twv 
ti ngig fioQQav titqaftfilvotv fivi^fAfjv inotfjadfnd^a , tptf^ iij 
q>iQi tii naQfjxoXov^rjxota xatd. tovtov; TOt^c X9^^^i ^^'^ /<^'- 
atotg iB^vtat toitotg waniQ ififioXifid ttva itfjytjftata r^v toro- 15 
B gtav fiiaoXafifjaavtig naQa^wfH&a. d^lQovg iviatwtog xarcl 
rovroy iij roi^ ivtavtov 6 ngig tjj T<f vni twv Tovfxwv Xayavog 
vfivovftivog nQtafiitg i^tmfi^i Mavgixiip t^i aitoxgdtoQt , im^ 
atoXrjv ti avvtitaxwg intvixta ivixdQaxtiv iv aitfj. ij ii ttjg 
kntatoXfjg intyQa(prj il^iv inl Xtl^itag ovtwg "t^ fiaaiXit twviO 
'Pwftaicjv Xayavog o fityag iianoxrjg intik yivwv xal xvQtog 
xXifidtwv trjg olxovfitvrjg inxd.^ Tff ivtt yaQ t3v i&vdQxr[v 
twv jifiiiXwv {ipfjfil i>i rcciy Xiyofttvonf *E(p&aXitwv) xatanoXifnf'' 
aag ovtog avtig o Xayavog ivixtjai, ttjv rc rot; idyovg oQXfi^ 

f3. viip9aXitmv IP. 

TeatM canMm exqairit. retpondet Priicui, qo!a Ioca illa ad ▼enaiidn 
et eqaiUndum natora accommodata sint et aquia abundent Cbaganoa 
docet Romanoa in regione aliena pedero ponere, et Prbcum foedua trana- 
gredi occulteque pacem conTellere. Prifcus haec oontra, Romanum eioe 
ioluou et barbaruf , armia ac iure belli Romanoi Id ambiife. Chagaao 
igitur rixante et auper hli locii diiceptantOy Priacum ei ex Oriente fn* 
gam obieciiie ferunt. 

8ed quoniam de Scythii ad Caucaaum at Boream habitantibai mes- 
tio illata eit , agedom , quae maximii hiice gentibui per haec tempora 
acdderunt, curiu hiitoriae iniidiia quadam narratione intermpto priK 
damui. aeatate huioa anni appetente Chaganui in Oriente a Iwrdi 
oelebratoi legatoa ad Maoricium imperatorem mitUt, cum opiatola, iii 
qoa de triumphia aoii gloriatur. inamptio ad verbum talia omt ^^laiH 
peratori Romanorom Chaganua magnaa deipota ieptem gentiam ot do» 
minoi ieptem mondi dimatam.** aano prinapem gentia jLbdelannv qii 
alitar Bphthalitao, boUo hic Chaganoa •obe^t, dbiqoo impoiivi iU«4 mSTORIARUM m 1. 283 

lUfufiaXno. ini rfj iflxfj toIwv iig fiiya ig9il(f xoi rip Sxifi' C 
fiitiXadav avfAfiaxov notfiadfuvog , %o j&vjifiaqwv i^og xorc- 
iovXwaaro» aXkd fitj ng oUa^m nagiOTogiTv ^fi&g »aj& Tot;«- 
Tovc Tov; xf^^^C^ *ApiQOvg ilvat iiavoovfuvog rov^ ayo rijp 

SEvQwnfjv xal r^v Ilawovlav nQoaoixovnac fiagfiaQovc, moI 
rovrwv rfjv itfil^iv nQiofivriQOiv yivia&ai rwv XQovoiv MavQi'- 
nlov rov avrouQaTOQog, y/ivSatvvfiaf^ yaQ *AfiaQwv nQoafiyoQlav 
oi niQl rov^ajQov niQufiakovro fiagfiaQOi* o^iv di to yivog ov- 
Tori?^ Saov ovnw ilQt]airui, ^Trrfd-kvrotv yovv rwv yifiaQonf 

lO(jiQOC yuQ rov Xoyov inavifiiv) ol ftiv nQo^ rovc xarixovTac r^v 
Tavyuar nuQaylvovrui. noXig imtfuvi^c, rwv n Xtyofjiivoiv D 
TovQxoiv unf^xiaTUi ;|^iUofC nQOQ roTc mvTuxoaloiC - arifiiloic ' 

' avTTi ofiOQOC Ka&iarfjxi roTg *Iv6oTCs oi di niQi r^v TavyiUrv 
avXii^ofiivoi fiuQfiuQOi i&voc uXxifidruTov xai noXvuv&QwnoraroVp 

iSxai roTc xuru r^v olxovfiivtjv i&vioi Siik ri fiiyi&oc anaQaXXfi^ 
Xovm ^TiQOi T(oy IdfiuQwv inl r^v fjTTav nQ^c raniivoriQav anO" 
xUvavTiC Tvx^jv nuQaylvovrui nQoc tovc Xiyofiivovc MovxqI. 
rovTo Si ro tdyoc nXfiatiararov niq^vxi rwv Tavyuar , aXx^ Si 
avTip nQog tJc nuQurul^iic noXX^ Siu n to Ix Toiy yvfivactwv 

fOoofifiiQUi fiiXiTfffiuru Siu n rfjv niQ\ rovc xtvSvvovc rijc ^X^Q 
tfxaQTiQr^aiv» inifiutva rolvvv xul iriQOv lyxnQiiaiwc o ATi- 
yavoCf xoi tovc ^OywQ ixuQwauTo navTuC' idyoc Si rovro 
rwv laxvQorurwv xu^iarrixiv Sid n tijv noXvavSQiuv xal ii^y 
nQOC Toy noXifiov tvonXov uaxtiaiv^ ovroi Sfj nQoc raTg ayoTO- 

iSXaTc ruc olxf^aac noiovvrai, iv&a o TiXSiUQQii mrafioc, ov ▼iodiaiTit. ea Tictoria InflataSy et Stembischadm ad araiorum aocietatefli 
adiuncto , Abamm (|aoaiie nationem in ditionem auam redegit. nolim aa- 
tcm qaemqoam opinari me haius temporif rea mala lide commemorare, 
dom jcntit Abaros esse barbarot illos , qui in Buropa et Paniionia ao- 
dea habenty eonue ante Mauricii tempora advenernnt falao eiUm id 
Bomen barbari Ittrum accolentea uiurpant. unde porro et iiiia genaa. 
infra dicetur. ergo deTictia a Chagano Abaris Csuraam enim redeo) alil 
eomm ad Taagaalenaes confugerunt (eat autem Taugaat Tarcaram no- 
biDa colonia, atadib mille quingentia ab India diatans, coius indigeoae 
et atrenuissimi et frequentissimi et praestantia quovia populo in orbe 
terraram soperiores), alii propter amissam lil>ertatem hamiliorem aortiti 
conditionem ad Mucritaa qoi dicontur, Taugaatenaibaa fidnissimoa so 
oontnlerant, ad praella ineunda tum propter qootidiana t>elli ezercitin 
tnffl propter tolerantiam in pericalia ezimio animorom roboro praeditoa. 
• gg ros sos eat et aliod fadnoa Chaganoa, ot Ogor gentom totam domoit. 
fott hioe geaa taa onmoro tom armonim exeroitatioM Tftiidliiima. haoo 284 THEOPHYLACn 

JUiXara Tovgxoig inoxaXiir l9vg. ot Si rovrov toS t&wov^ 
naXaiOXttToi <^ap;|foi Oi&g xai Xiovtpl iivofAc^ovto* in %ovxw 
xainra raiv id-vtov ixdvotv T^y 6vof4aalat ikkfjfiiaavTO, Ovif 
V ilo ^^ Xowvl 6vof4a^6f4iva» ( ft) *Iovattviavov rolwv rov aijo^ 
xQatoQog TO fiaalkaov KfUTog inlxpvToq ix TovTtav tw OvoqS 
xai Xovwl iXiytj anoSffdaaaa fAoXQa rov Aqx^ovov grvXav iiul' 
90V ivifjfut Tfj EvQWTttj, ovTOi jifi&Qov^ iavTOvQ 6vofiaaawTiQ 
x6v fffifiova Tfj xov Xayavov nQoarffOQUf g>aiiQvvovair. Sd^iv 
ttVToTg o TQ^nog nghg fUTa^iaiv 6voftaTmv i/WQriai, XiSiOfUV 
T^C aXtid-iiag xaxA fitidiv atptaxofiivoi. SaQaf(kx xcci Ovwav» 10 
yovvoi xai SafilQOi , Ovwixd xi nQog xovxoig tXiQa idytf , oTtfi^ 
vUa xtSv OvaQ xal Xovwl iXi inofiOiQav xaxa xovQ xonovg ov- 
B xwv dnodidQaaxovaav ididaavxo, iig fiiyioxov xaxajtinxavat 
q>ipov, vnoxondaavxig *AfiuQovg vmtvai xoig ivifjfi^aavxag. 
iiu xovxo iwQOig XafinQoTg xoig tpvydiag Xifir^avxiq iioT^av oy- 15 
XiXafifidviiV nuQ* aixwv xrjv afiXdfinav, ol xolvw OvAq xal 
Xovwl (ig iliov xf]v xijg anoq>vyfjg imit^iov ivuQXiv , x^v nla- 
vfjv xdiv nQiafiivaafiivfov olxniaadfiivoi jifidQovg iavxohg xoriiK 
vSfiaaav Xiyixai yuQ iv xoTg tdyiai xoTg 2xv&ixoTg xi xwv 
HfidQwv vmTvai ivxQixiaxaxov (/wXov. ifilXii xoi xal fiixQit^ 
C xdiv xQOvwv t&v xa&* ^fiug ol VevidfiaQOi (Xiyav y&Q ovtmg 
ovror^ oixiioxiQov) xaTg yiviaQxittig iijiQfjivxai , xa\ o! fih OioQ 
dQXaionQinwg 6vofidfyrtai f ol ii Xovwl nQoaayoQivavxat» 

11 tSv] x6v IP. 

• ^^ 

in Oriente md flaTiuoi Til mccolit, qaem Torcme Nigrvm appdlare ••- 
lent eios ▼etustiMimi priadpei Var et Cbeanni ▼ocabantur, a aaibns 
etiaro nonnullae illanim gentiam adeptae tunt appellationem , ot Var eC 
Chunni nominarentur. (8) lustiniano porro Augus^ imperiom obti- 
nentey ex hisce gentibus Var et Chunni exigoa parf a prmiaeTO geoera 
illo profugiens in Buropam se intolit, qoi se Abares et principem saaa 
Chaganum honoris causa nominarunt. aaa Tero occasione nomlna com- 
motarint, aihil a yeritate abeuotes expncabimus. Sarselt et Unnogoni 
et Sabiri et insoper aliae gentes Hunnicaey postqoam partem Var et 
Chonni ad loca sua confugientem Tiderunt, ingeoti meto percolsae soat» 
qood adrenas illos Abaros esse suspicarentur. quocirca secoritati ooa- 
•oltom cupientes t donis amplissimis eos colueront. Var itaqoe et Chon- 
dI, ot perfogiam sibi feliciter e?enisse animadferteront, errorem seio 
hoiiorantium non aspemati, Abares did Toloeront. eteolm Inter genteo 
Scythicas ingodo omnibos antecellere Abares enstimantor. niminui 
«tiam usqoe ad nostram aetatem Pseodabares (sic enim magia propria 
appelltrl debent) gen«rif origine distincti» alii Var, alii CboBoi ▼•tecl mSTORIARUM VH. 8. 285 

{nr<2 Si tii nifl twp Viviafiiqm wq h Innofifj iUI^X^oiiitv, 
nfic ti awiXfj ttjc itnoptai j^p tx&iatw noniadfiid-a. tov 
tolwp^Oya^ Xlap iyxfarw^ PiPtxtjfiivov , tip rov KiXx l^aQ^ 
XfjP atSftati Q0fi<palag o Xayavog naQiiwKiP. &vai^vpt<u to/- 
wp ix tovTOv iijta tov Tdpovg xata tip nokifiop fAVQiiii^ tf id^ 
xopta , c5c oiip ^ftiQWP tittafotp inixnv t^v twv xataniTttta^ D 
xotofp awfidtwp avpi^nap. ovtw i^ta tijg vixtjg t^ Xayavif 
fiiiiitiatig iniq>avwg, avyxQOtittat totg TovQxotg ifiqivXiog no^ 
Xifiog, api^f ttg Tovgovfi ovofta^ofavog , nfog yivog xa&iattig 
lOT^i Xaydptf, Piwtiflaag ivvdftng fnydXag avpi^&foiaip» iml 
ii xtKtii tfpf ftdxfjp Ta tov TCTv^an^xoTOC ^^ iyxQariatifa, 
nfiafiivetato Xayavog nQig itiQovg tQttg fnydXovg Xaydvovg* 
TovTa ii tovtotg ivoftata, SnaQ^ivyovp xal Kovva^oXa xai 
TovXilx* avpa&QOia&iiafjg tolwp t^c oXtig ixtdl^iwg ilg ti 
VS^xdf (jcwQog ii ovtog milotg ivitXrjftivog fnydXotg) , tcSi^ tc dv^ 
Tt&iTtitvxatdtovTOviiJTaTiv Tonov cvTtTa^afiivwv^Qwixwg, n/- 
mit tvQavpogxal iig qfvyfjvat avftftaxovacu ivvdftng i^ixXtvap, 
xai noXXov yivoftivov tov tpivov ndXtP xvQtog tijg iavtov 6 Xa- 
y&pog X^Q^^ iyipito, tovttav twv intvtxlwv triv fAtgwatp itd P 176 
fOtwp nQiafiiWP o Xay&vog nQig tip avToxQdtoQa MavQbuop im^ 
nohjto. T^ ii ^IxaQ tov OQOvg tov Xtyoftivov xf^^ov titQaxo^ 
alotg afjfiiiotg antixtatat, tovto ^^to to ^Qog inl Tug dpato^ 
Xa^ f^<i T^y ^iQvatp, ;if(>t;aot;v ii nuQa TcSy iyxwQlwv xatovo^ 
fidfytat tovto fiiv itd tijv iaxptXaav twv iv avraf g>voftivtap 
tS xofnwp , toijto ii xal itu to d^QiftftdTtav xai vwToqioQWv ^wwv 

ttoaiine dicnnCiir. qaoDitni ergo de PMQdabtris breviter disieminiof, 
qoae de hitteria •eqauntiir, scribere persequamur. Ogor magna ope 
debellatis, Colch gentis principem Cbaganas gladio sustulit. ex qaa gente 
caesa bello trecenta miliia, ut cadaTerani continutta series dieruni qna- 
toor Tiam occnparet. hunc igitnr in modom ▼ictoria Cbagano insigmter 
arridentey dflle inter Tnrcas bellum exarsit. Yir quidam vocabulo Tn- 
fom com Cbtgaoo cognatione conionctos, res noTans, copiaa ingentes 
cootraxit, coUatisque cum eo signis superior discessit. Chagtnus alios 
tres Chagaoos sibi per legatos adiungit, qnibus oomina propria fueront 
8parxeugan, Cunaxolan, Tuldich. universis itaque copiis ad Icar, lo- 
com latis In campis situm, constitntis et instructis, adversariisque ibi- 
dem fortissime dimicantilHis , tyrannus occumbit. eius agmen fugae se 
dat, et Chaganns magna com caede ditionem in potestatem reducit. ha- 
rom ▼ictoriarum laetitiam Chaganus Mauricio per le^atos significaTit. 
Icar Tero a monte anreo, at appellatur, quadringeotis millibus abest. 
hlc mons Orientem spectans partim ab nbertate et copia fractoum in eo 
proTeaientinm , partim a pecadibos et iumentis, quibus est frequentissi- 
mn» , apad indigenas aaret nomen inTonit est aatem lege receptum apod 286 THEOPHTLACn 

%hai xataxofiop. tSfiog Si TovQxotg x^ xqatHnlgtf Xaydvf 
B rov x^^^ ofovg naQax(»>piTv. dvol di ^itylatoiQ Tiai %h TovQ' 
umr t^og fityalavxii' (faal yag aww&ip aiioi^ Kal il^ ^JHC 
ftfjiinoTi Xoifiwp ImSfjinlap d^iaoaad-ai , rwv tc auafiwv anavw 
ihat^ xat^ ixilvfjv r^v x^^Q^^* '^^^ ^^ Baxud^ vno twv OvwoV' 5 
foifmv naXcu noti noXta&itaav xaramaitv 7oTg aitafioic, Tip^ 
ii SoySatjvijv xal Xotfiaiv xal attofiwv ifinnQov ttafvxfvat, ti- 
fiwai TotyaQovv oi TovQxot Xlav Ixxonotg to nvQ, ui(fa ii xal 
y 260 vSwf ytgalgovatv* vfivovat Ti)y ^v. n^axvvovat Si iJtovwg xol 
C d^ihv ivoftafyvat xov ninoitixita Toy ovQaviv xal rr^v yijv, tov- iO 
ttf ^vovatv ^nnovQ xu\ fioag xul nqifiara , ttgtTg xixrrjfjthot , o7 
xol T^ rwv iJLtXXovTwv avroTg Soxovatv ixri&tad-at ngoayoQiv- 
atv. xar* avrov xov xQovov oi Tagviux ^^^ ^^ Kox^uytjgol (xal 
ovxot Si ix xwv OHq xul Xowvi) uno xwv Tovqxwv anodiJ^a- 
axovat , xal nqhg xfiv EvQwnijv ytvofttvot xoTg ntQl xov Xayavov 15 
xwv *ApuQwv avvunrovrat» Xfytrat Si xul rovg 2kiifiivSiQ Ix 
xov ytvovQ ntffvxivut xwv Ovuq xu\ XovvvL fj Si ytyowTa 
inl^ixoQ Svvufttg xoTg jifiuQotg ilg Sixa ;fiXiaJac tjxQlfiwro. 
D ( 9 ) ftiv ovv TcSv Tovfxatv Xayavog xov i(Jtq^Xtov xaxuXvaa- 
fitvog noXiftov tvSatftovwg ixtiQuywytt xa nQuyftuxa, notiTxai^ 
Si xal avv&fjxug ngog xovg Tuvyuar, onwg fiud-tTav ndvrod^iv 
xfv yaX^vfjv ifAnoqtvSfttvog uaraaluarov xtiv uQxh^ xaxaarfjai^ 
Toi. Si Xfjg Tavyuar xXtftaxuQxV^ TuTauv ivofta^txat, omg 
viig .&iov xalg ^EXXtjvtxaTg yofvatg ivarjfiulvtxtu. ^ yaQ aQXfi 

Tarcai poteaUori Chajnno monteni lureaio codero. caetenini daabas 
rebot, iUqoe nMxiouA Turcaruoi gens gloriator. aiont eoim iam inde a 
priscia teinporibas et a principio nanr|uani pestilentiaoi eos in^asisse, ra- 
rasqae in ea regione terrae concossiones existere. Bacatli ab Unnogo- 
ris olim oedificataB terra conquassata corruisse, Sogdianam Tero et pe- 
itilentilui et terrae tremores experiri. Turcae admodum stolide igoem 
colunt, aeremqoe et aquam venerantur, telluri hymnos concinunt, ado- 
rant aotem tantummodo et deum nuncupant, qui hanc rerum uoiTersita- 
tem aedificavit huic eqoos ct boves et oves sacrificant; habcntque sa- 
oordotes, in qoibus inesse Taticinandi facultatem arbitrantnr. per idem 
tempus et Taniiach et Cotaageri (hi populi etiam ex Var et Choaiii 
gentibus erant) a Turcis profugi Buropam ioimigrant, et Abaribus Cha- 
cano sabiectis se admiscent. traditum est etiam Zabender ex Var et 
Chunni propagatos. qui ad Abaros accesseront, eos ad decem miUia faiaso 
plane eomperium est (9) Chagaous igiturcmli bello finito rem felicibiw 
aospiciis admioistrat, et com Taugastensibus foedus percutit, ut tran(|uil- 
litatem et paoem sopremam ondique nactos, principatum sibi omnis aoditio- 
nii ezpertem efficeret. princeps autem io Taogast Tmsan aadit , quae 
▼oz Graooft lingoa filiam doi sonat. hoc regnam nailii intealinis discordiis mSTORIARUM Vn. 9. 287 

T19C TavyiiaT ov <naata^at * yAoc yaQ avtotg tiJ9 x^ifotoplap 
tov ^ifiovog nafix^tat, toittf ii t(p idyu ^ffjOMita iydk-' 
fiata , vofiot ii ilxatot , xal awq>goovvi]( ifinXmg fiiog ai^ 
Torc. i&oc ii TOt/roic voftov ^tftovfjtivov, fttjdinoti xoafttp x^" 
5 a^ xaXXofnl^iO&eu aggivag , xaltot u<p&ovtag noXXijg aQyvqov ti P 177 
Koi XQvaov xvQtot xa&iotiStig ita tag fnydXag , xal inanpiXiig 
IfjinOQlag. tavtTjv tijv Tavyaot notafibg itoQlfyt. naXat to/-> 
wv noti ivo (xiylatotg i&viotv notafibg ifaaitiviv^ avtt&itotg 
aXXrjXotg* iad^g ii t^ ftiv ivt ftiXatva , tiZ iiit/gtf xoxxofia^ 

iO(pog, iv totg X9^^^^^ toiwv toTg xa&^ Vf^i^Cf MavQtxiov tik 
^Ptoftaiutv axijntQa inixovtog, xai to i&vog t&v fdiXatvogfOQtav 
totg t^v iQvd^Qav niQt/SifiXfjftivotg iad^ijia dtantQatwauftivov 
tbv notaftbv awiatfiat noXifiov , ihu vivtxrfxbg tijg oXr^g ^yifto^ 
viag yintat xvQtov, tuvttjv i^ tijv Tavyuat ut fiuQfiuQOt Xi- 

ISyovat xxiaut tbv Maxiiova IdXl^uviQOV , bnr^vixa tovg t< Ba^ b 
xtQtavovg xul t^v ^oyiouvijv iiovXiiauto , iixa xat ivo xaTo- 
ffXil^ag ftvQtuiag fiuQfiuQO»v. iv tavtij tfj noXit tu Totf fiaat'' 
Xivovtog yvvata ix XQvaov mnotr^fiivug ixovat tug uQftufiu^ag, 
iXxoftirfjv ixdatijv vnb fioiiiov ipog, xixoofiTjfiiva noXvtiXwg 

20 ix x^^^ov xal Xi&ov fnyuti^iov * ilat ii xal xoiXtvot totg fioval 
XQvaoxoXXtjtot. ftiv ovv tijv ^yiftonuv uvnXijffdfg intaxoatatg 
ywatll^ xatinavwxi^ito , tu ii yvvutu twv niQiqaviatiQtav ttjg 
Tavyuat aQyvQuig xixQi^vtut tutg uQftaftd^^utg. Xoyog ii xul 
ItiQuv tbv ^AXi^uviQOv iiiftua^ut noXtv, unb atifiiiurv oXiyonf * 

iSXovfiiiv ivofidfyvat tavttjv 01 fiJtQfiuQOt. ti^vtjxota ^i tbv C 

aiptatiir , propterea quod princeps illic a luccessione generis creatmr. , 
ataUiaa veneraotur; iusiis reguntur legibus; frugalitateni in onini yita 
axcolnnt. consuetudo est apud eos, vim legis obtinens, ut mares omatn 
mureo in perpetoum abstineant, quanquam auro argentoque propter ma- 
gnorum merciffloniorum commoditatem abundant. hanc urbem fluviusdis- 
criminat, qui olim duos frequentissimos populos dissidentes dividebat, quo- 
mm alter nigray alter cocco Uncta reste utebatur. nostiis itaque tempori- 
buSt Mauricio Imperatore, nigram gestantes transmisso fluvio rubraoi 
indutis bellum intulerunt, ▼ictoresque toto illo imperio potiti sunt. nr- 
bem Taugast barbari memorant Alexandnim condidisse, quando Bactria- 
Boa et Sogdianam centum yiginti barbarorum millibus igne consunptia 
anbiagayit. uxores regiae auro et lapillis pretiosissimis conspicuae cur- 
ribua yehontor aoreis, quorum singuli a singulis iuvencis, frenis aoro 
et gemmis somptuose ezomatis trahuntur. princeps cum feroinis septin- 
fentis noctem exigit. nobilium coniugibns pilenta sunt argentea. fama 
oai Alexandrom uiam qooqoe orbem, non moltis ■illibus distantem, 
qoaii barbari Chobdan nominanti aedlficasse. eios prindpem demor- 288 THEOPHTLACII 

fff^iiva vnh t&v yvwatw» nipd-da&at Sti nartis ^vQOfiirw fih 
t&^ MHpaXAg Koi fiAaipav niffifialXofiipw ia^rjiTa* ttai vofiOQ 
oitaTg fifiiinoTi rip %affov aiEoXinflV. ^ ii XovfiS&p ivo fit^ 
fikotc iutkfinTai norafioTc, al Si TOVTm ix^^ ^^^ jrvTrap/r- 
totg iSc inog ilmtv xarapivovTat. iXi<pamg Si T(f i9pii noXXo/. 5 
to7g Si *IvSo7g xoro T&i ifino^lag awapafilYrvrrat* tovtooc 
ydQ qtaat toig niQl to fioQtta TiTQafiftivovg ^lvSoig xai Xivxoig 
nitfvxivai. of Si axdXfixig , il^ wv t& SrfQtiwv xa&ioTfjxi pi^ 
fiata , napv naQ& t^ toiovt^ i&vit noXXol ivaXXa^ jroi notx^ 
Xrpf T^p ;|f^oiay xiXTfjftivot , t^v tc mgl to Toiovra ^wa iptXo- 10 
tixplap qftXoTlfiWQ aaxovatp ot fiuQfiuQOt» 7va Si ft^ il^w tijg 
Pvaaf]C trpf toTOQlap naQoSfjy^dwfUP , fiixQ^ tovtwp niQl tw 
Sxvd^wp twp nQSg tfj BaxTQiavfj iroi SoySoavfj xal t^ fiiXavi 
notafi^. 

V 9^ 10. Jixatfi Si fjfiiQa {nQiQ y&Q ta niQ\ IlQtaxop naXiP^ 15 

SQOfifjaoftiv) , xai ayYiXot ilg t6 rov aTQaTfjyov axtjvon^top yi" 
popTat, axfixoit toIwp o IlQlaxoQ tSl Tilxfi xaxafiaXitp t^g Sty^ 
ytSoPog top fiaQfioQOP, xatapayxal^tv ti roi^c Xaoig t& oTxoi 

P 178 jraraXmovrac ih t^v noXifilap t&^ anotxlag not^aaad^at. xal 
ovp IlQlaxog ftfjSip tfj avafioXfj uva&ilg, tiv notaftiv yovrt-fO 
Xoftipog, ilg Styy&p ttjv ptiaop iXXtfuvO^iTut * ovri; Si inl t^ 
QiTd^Qov tov ^atQOv ^€1 t^v ISQvatv , antfxtatat Si StyytSovog 
tfjg noXiwg OfifitSa tQtdxovta, o ftiv ovv IlQtaxog tfj pi^atp roc 
Svpufiitg niQtfiaXwp, tuxvvavTOvaag oXxaSag naQaoTfiaaftiPog, 
&g SQOfiWvag iYw&iv ivofiu^uv rd nXij&og, inl ra KwvaTavTtoXa ^ 
nuQuytviTut. iv tovTOtg StJTU ToTg x^Q^*^ ivTiTvxfjxwg r^ CQam oxorei iptios ratii capitibaa et polUtae oootinenter logeot; neafie 
per legem eios sepulcnim deserere unqaam possunt. Chubdan dao m- 
tissimi amnes disterminant , quoram ripis capressi» at ita loquar, a»- 
naunt. roultos habent elephantos, et cum Indis negotiantur. hos aaten 
Indos in plaga Doreali habitantes albis corporibus cMe praedicant. bom- 
bycum, unde fila Serica, magna et diTersicolor apud eos copia; in qui- 
bus curandis barbari magnum et artificiosum studiom praestare solenU 
yerum ne hutoriam a meta proposita abducamus, hactenus de Scythis 
ad Bactrianam, Sogdianam, et nigrum fluvium a nobis dictum esto. 

10. Decimo die (nam ad Prisci res regrediemur) nuntii in «aa^ ta- 
bemaculum afferuntur, barbarum Singidonis muros eyertisse ac dyes 
deserto lare in hostium regionem habitatum compellere. ille nihil cnn- 
ctandum ratus per fluyium insulam in eo positam et a Singidone triglnta 
miiiiaribus dissitam petit. ibi copiis expositis celodbus, quas yulgaa 
dromones appeilat, uonstantiolam aUabitur; qoo in loco de SiiigldMio HISTOWARUM VH. 10. 11. 289 

Xaydrrf il^ Xiyovg yhixai niQ\ t^c Siy)'ti6vog 6 (ngaTrfYog nQog o 

Tov fiuQfia^ov. xal itjra o fiagfiufoc tnl lijg o/d-fjg rov notu» 

fiov i(ft^uvuiv tug anoxQhug naQti/jtOy o di IJQiaxog inifiififj^ 

itwg Ti]g oXxaiog rijg ivrtv^twg ityjTO, ipaal TOiyuQovv Tfjg dia^ 

5X/^C6i( To» Xayuvov unuQl^aa&ui, tlntiv Jj tiS IlQlaxip *'tI 

ifitv, li *PwftaTot, ual TJj yfj TJj ififj; tI niQaiTiQW tov ngi^ 

novTog noiag ixTtlvm ; ^ivog o^^IoTQog vftTv, to Qo&tov TotTov 

noX/ftiov. onXoig ixTfjadfti&a TovToy* Tip doQaTi TOt;Toy idov' 

XoMjafie&a. tinayi trjg uTonlug, w IlQiaxi. /c^ dtaXvarjg C 

10 riavyriuv iwQoig vfitv nQnyfianv&iTaav noXXoTg, aiiia&TjTt Tug 

anorSug , dvatoni^&fjTi t^v twv oqxwv uafpuXnav» ^ytia^ia 

tvfiovXtu Tfjg iyxfiQrfOiwg, TiavvoTaov Tr^g inifioXijg TWvnQuyftu^ 

TOiv» ftrj fttru t6 nu^tTv fiovXtvawfitd^a, nQo Ttjg imfioXTjg 

^ fiovXri. udixtTg Tjj nQontrtlu tu nQuyfiuTa» tov xuxwg fiov^ 

15 Xtvadfttvov nQWTOV f\ iyxtiQfjatg tfiXuxpi, xXinTtig tov noXtftov, 

aTQurr^yi, tiQr^vr^v ivod-tvaag xa\ naQurul^iv , wg q^^iXog amv" 

dofttvog xu\ cric i/d^Qog avftnXtxifitvog. fj d^urtQOv roivvv uni^ 

Xttm, fj r^v rJQtfiiav ftTJ ruQUTnJ** ytprjaf di xu\ ravru 6 fioQ^ 

fiuQog int Xt^twg, ^'xQivut o d^tog uvu ftiaov Xuyuvov xu\ uvu 

^ftiaov MuvQixiov tov uiroxQuxoQog, rj nuQu tov &iov nori 

ixCrjTi^aot uvriSoaig,^^ Xoyog ii IlQiaxov iv dvrid-iaiwg ftolQu 

ravTu nQoatintTv Trp Xayuvif, (11) ^'uitxtTg 2iyyti6vu rtjv i) 

noXiv , w uvd-Qwnt, rl rd rtt/rj xu&tXwv nQog unotxlug uvrfjv 

ivaTv/jTg; iniriivtig tvquvvwv wg iiixovftivog. infjQiu^tad^ui €am Chagano raper rSpa fluiDinla considente in coUoquiom Tenit x Priscus 
e naTi verba faciebat. aiuiit igitur Chaganum priorem his dictis Priscum 
compellasse. **quid yobis, Romani, cum provinaa mea? quid ultra quam 
las pedem profertis? Ister vobis externus, eius unda hostilis est. ir- 
mis honc acquisivimus; hastis huuc subegimus. apage cum facinore 
Istoc tam inic|uo, Prisce: ne quietem, quam vobis tot dona in nos pro'- 
fecta pepererunt, disturba. reverere foedos, reverere cautionem sacramenti. 
bonom consiiium audendi impetura et futura utilitas aggressionem ne- 
gotii antecedat. ne post malum adeptum consultemus.- priusquam inci- 
pias, dellberato opus est* praecipiti ista temeritate te ipse laedis. qui 
Bale consuluit, ei primo coepta nocent. insidiose et fraudulcnter belluni 
geria , o dux. pacem et conflictum sustulisti , dum foedus facis ut ami- 
cus, et oppugnas tamen ut hostis. aot alterum igitur horum desere, 
foedus, inquam, et aperte arma infer: aut ouietem ne turba.*' iiisuper 
haec ad verbum eflatns est. *'ludicet deus inter Chaganum et iinpera- 
torem Mauricium, et h aliqoando retribuat." tum Priscum Chagaoo 
buiuamodi responsaiii reddidisse accepimus. (H) ^^heostu, iniuria 6in- 
gidunem laedis. quid mociiibiia eiof destructis cives traBsmigraUono im- 
'fheophijlactuM, 1 9 290 THEOPHYLACTI 

vno ^Pmfialw nift9^lX^g. laaar fjgtfnTv Xaiv Svctvxfflawta^ 
itnioxov n6lmQ , ^ avftipoQafp nfQixvftaipovai nkiSwt^. JX/7- 
eor TJjy noXX&iu^ vno aov noQ&fj&iTaap. int&i^ tjj nXtotiit^ 
xdi oQOvg* notr^aot airfj xai fiiTafyjaot. ilia%09 avxtpf 91X0- 

P 179 aoq>i]aai ri fiijQOP, f^iy,Q^ npis atad^iad-ai nQioTaiop. o^imiS 
noXXovg xiafiovc avr^ ft^ ll^aQxtTv nQog r^p ltq>iaiw, ioQiarav 
fiovXfifta oi Xafifiapii xQarog aaaXivrop» oviip axiQiorop nd^ 
ytop. ro fiti fthQ(o raXapnvifttPOP ovii a<p§riQtljta^ai nitfv^ 
xip. aPinlxif^rop lart rh anitgov. xaraaraatdfyrai ri aov/u^ 
fiarop. Inl&ov XQfinTia rtf iQiort , fn^iitvaop r^ ^QV ^^ ^^ 
iaxitop. HnXfjaroc dfp&aXfiog &il rt xatvop POOfjXivirat. om- 
fiirQiTtat roTs ip&Qtinoig r& nQayfiara r& r^g '^X^I^f iprfix^T 
raTg rQonaTg. oidiv iviatftovlag xa&iarfjxi QivartxwriQOP. i| 
B plxfj xofia r^ nnQw, xal ^QtofifiafP iXta&apovat noiig. avn 
taurQonalwp tfvatg d&dvarog. o^ftiQOP imyiXwaop r^p ^ftl-lS 
Qap OQUQ Qoioititj n xal xQoxtvl^ovaap xai SXijy wg tnog ilmSif 

V 262 (pwntpfjp xal itaXdftnovaap. avQtov Stfnj ravrfjp ovr^ axt^ 
d^Qwnip oftov xal ivailftopap axXvT xaraQiivoftivfjv noXXfj, xol 
ani avarfjftdroiP Pitpwp fnXatvofiivfjv avXXfjfiifjv ilmTv nqig 
anQlnaav,^ 20 

&vfiip roiyaQovp itaxoxfjag o Xayatog ri Qrffiara, jxoX- 
Xag xad^atQtfattv nQoafjmlXfjai noXitg. 6 ftiv ovv fiuQfiaQog t^v 
xa&iiQav anoXtndtv nQog r^v iavrov axfjv^v inavi^iiv* ii peranda afflictat? qnasi iniunain icceperia, ita laeTis. a Roniamii te 
▼iulenter invadi rumoreni spargis. sine vexatum abs te populua re^pi- 
rare. abstine ab urbe, quam calamitatum fluctus inundant. miserere il« 
liuSy qunm toties ipse depopulatus es. praescribe modnm avaritioe. 
fac in medio aliquid relinquat. doce illaro nediuctitatem. iube aliquovi» 
qne progressam consisterc. equidem plures mnndos aWditatl toae noo 
puto sufficere. voluntas infinite cupida atabile imperium noa adipisckur. 
nihil inexplebile fixum ac firmum est* quod ad mensuram oon exifitur» 
nec propriuro effici solet. acquiri quod Immcnsum est non potest. non 
congruentia discordiis seroper obnoxia sunt. adde mctas cupidini ; satie* 
tate iiisatiiibilitatem persequere. oculi nunquam expleotur: semper bo- 
vi aliquid, ut morosus aegrotus, concupiscunt fortuna hominibus factm 
remetitur, et mutationibus contra respondet. felicttate nihil fluxua mn- 
gis. victoria cst pennatis siroa , et labiles triumphorum pedes. noo eat 
seropiterna tropaeorum conditlo hunc diem ridentem, roseaqoe et cro- 
cea pulcritudiue iucondnm, totumque (ut verbo dicam) lucidum ac spleo* 
diduro aspicis. cras alium, tristcm simul et deformi habitu, oebula 
multa circurofusum et nubiom multitudioe, ot summatim dicam, fbcde 
atratiim videbis.** 

Uie Chagauoi ira stimulatos dicentem interpellans , moltaa odliac 
orbu sese eTersurum minitatur ; relictaque ripa ubi sedebaty !a tabemo- HISTORIARUM VU. 11. 12. 291 

n^CMO^ Tdv FovJoviV fiiraxXfftov noitioafiiiH^g , ual *PaffiiaXx^ 
rovTor nififpgaiag iwfdftu, rfi Styytiovt fiofi&iTlf fyxiXivijat. c 
iSra^ o rovdovtg tni t^ Styyti6va yavr AXf roi * ti^v t^cI^ StyYiSowa 
ivo norafiol aYxaXlfypjat, S t< Jfaoc xo) z/^ooc. i^rd Ji o{ 
5 ff<^) TJTy Styytiova fidgfiaQOt ^PwftatHo^ ivvofAitQ tavniiYfjaafii» 
wag xatiiiov , tig oftaia^ ngi Tot; oarcoc avatfjadfiivot yaQo^ 
novat T^y noXtv, t^v totwv ttav 'Pwfiulwv OQft^v ftfj vnoftifti^ 
f^xoTfc oi fidffiagot, Sfta ii xal tov Xaiv t^g niXua^ iQfotifi^ 
aavtig, il^ tpvy^v anoxXhovatv» ovtu fiiv ovv o IlglaKog irv- 

lOjt^rra Xaiv inaioaato, iivtifn ii ^ftlQ^ niQtfidXXovat tilxfj 
tfj noXit. ii Xayavog inl tovtotg naQiiQtftvttito , tfjv ti 
naQilav aq>axiXt^6ftivog ayyfXovg nQog tov UQlaxov Siiniftniv, 
ig ti q>aviQiv tdg anoviug itaXvwv. iixdtfj ii ^ftiQUf xal 
rig niQi txvriv ivvdftng avva&Qolaag i fiuQfiaQog inl tiv ^lovtov 

ISxoXnov otQativit t^v adXntyya. (12) mgl to&rovg tovc ro- D 
novg 17 JaXfiatla x^Qa xa&iatfixi. tolvw ixavoig /aQaxag i 
fidgfiaQog notfjadftivog iig tdg Xiyoftivag Bdyxug ixwQfjOi, xai 
ifl naQaatfiadftivog t^v noXiv toTg fifi^avi^ftaat tiaaaQdxovta 
il^iniQd^fiai q>Q0VQia. 6 ii trtQatfiyig tovitav itaxfixodttg twv P 180 

niitvwv itaxiXtotg ftaxlfiotg onXB^it tiv ravioviv, inl xataaxonfj 
TC TiSi^ nQattofiivwv tovtov il^inifintv. ftiv oiv Foviovig 
AvaXafiwv rotf onXttixov tovg Xoydiag tijg oiotnoQlag aniJQXito* 
inxXivit totyaQOvv tdg XiWtpiQovg 6 roviovig, xal itd ivaywQiag 
iyvwatoiv ti dtQonwv ri^y fidiiatv imnolfito , 7va ft^ nov noXi^ 

tSfitag Sy/iwg intfavilofig avt^ intavQOfiivfig nX^dii fiaQfidQtav cqIom 10101 roTortlCiir. Priccos GadQtn acconUadi ■onpUs copiU 8in« 
gidoiii tiicciirrere iubet. Gttduit Sinsidoneai duobus fluminibus 810 ot 
Dno dBctui, ntTigst, barbnri ut Romanos nsTibus compactis adnayi- 
gara conspexerunt, curms ante oppiduni pro muniniento seu ▼allo obii- 
cSuBt. ▼eroin eomm impetum non tustinentes, simul etiam Incolas me- 
tocntes, in fugam se conf^mnt. ita Priscus popuium miseriis circum- 
Tentom conserTaTit. altem die muros circum urbem reaediftcant. qood 
ftoerbe ferens, et tabescens animo Chaganus, missis ad Priscum nuntiis 
foedus palam renuntiat, ac luce dedma coacto exercitu suo in sinum 
looium dodt. (12) pmpe hosce locoa posita est Dalmatia regio. mul- 
tia igitur castris barbams fianges, ut dicuiitur, venit, oppidoque operi* 
buo admotis in potestatem accepto quadraginta insuper castella ▼astadt. 
qaae calamitas ubi ad aures dods acddit, Guduin cum duobus armato- 
rm millibus ad res lostrandas mittit. Is com delectis Iter agit, ac ▼iaa 
fcgSam dedinanSt per loca diflicilia semitasque incognitas graditur, nec- 
«bl iMftiK fado maltonuB barbammm obm in extremom discrimea la* a92 THEOPHTLACn 

B itg rovaxctrop Jtaxoy naffaytvriTau wt ovv ftvofuvo^ tw fiaQ^ 
fiagtap nXrfllov oqu il^ unoniov Tivog mQtaxonf^g nh^dii Xauip 
naQodivovra, anoartlXag Tolrvv mVfivg avdgag TQiuxorra 
nagaxiXivnai ixyijXuTitv to noXtpnov. ^a\ yovv ol ^PiOfiatoi 
iia TiPOfP naQiXTtrgafifiiviap oddtp inoiovPTO Tijv fiaiiatv» ino 5 
6iVTtQav TOifaQovv (fivXaxTjv t^c yvxroc iXXoxoiatv dg iv naQa" 
fiioTif Tivl To fiuQfiaQov avi^rvivovTig, iv TuTg vXuig TOiyaQovv 
inoxQvnTOfiivoi , xnt T^g wxTog in) tJ ftiaa naQodivovaijg ati^ 
fiiTa, ipvxtjg aQirfj ifpiatavTUi Totg fiuQfiaQOig o\ ^PwftaToi xa&iv» 

C iovaiv, ano atjfiiiwv ii dvo mQiTv/ovTig uvdQuat TQial xqoi^ 10 
naXwai xal Xluv mtpvxoaiv il^oivotg, TovTovg ^^ufyQrfaavTig , c^ 
ofoy T< ^v uviTaaavTig Tug twv noXifiiofv imfiovXug anuaag 
iifyvwaav, oi ftiv ovv 'PiaftaToi iiafjtoTg mQifiaXovTig avTovg 
Tof roviom ^cuyrac i^imfixl/uv, roviovig ii o Tul^tuQ^og fn^ 
fta&fjxofg un* avtiov iiaxiXloig uviQuaiv onXhutg inl ipQOVQaiS 
Tfjg Xilug Tov Xuyuvov avfi<fQu%aad^ai , fja&ij inl t^ uyyiXia' 

D xal ovv anoxQvnTiTUi tv tivi ipuQayyi. ot ftiv ovv fiiiQfiaQOi 
Xufinovar^g f^ftiQug Ttjv nQovoftf^v inad^iovTO , o ii roviovig 
Inl Tit vwvu Toviiav ytvofitvog a&QOiag tb int&ifnvog Tt^ Jo« 
Qavi nuvTug iiiq^S^uQtv , xat uvaawaufnvog ttjv Xtluv nQog rov^O 
IlQiaxov fttyuXoy/v/io ipQovtiftuTt iuxofnatv, o ii Xuyuvog 
Tatfra iij Tot Tijg unoTtt^twg fttftu^ijxiug a&vftlft noXXij xati^ 
V 263 fiifiXfjTO, tni fiijvag TotyuQovv ixTwxutitxu xat niQtUTtQw *Pia^ 
fiuloig Ti xa\ fiaQpaQOtg ToTg uvit Toy ^'laTQov avXiCpfiivoig oviiv 
£Scoy avyyQUfptfg itaninQuxTai, S5 

*£rot;; ii iwiaxatiixiiTOV IntaTiivTog toI ovTOx^aropi 

beretur. factai igitur barbirb propior« ex alta qoadaii specala globaM 
praetereuutem Tidet. mox triginta mittit, qui eorum ▼esti^ia obaerTent. 
per dovia igitur Romani iter carpunt, ac sob tecuudam vigiliam tioctia, 
quBfi iii latcbria quibusdam barbaros indagarent, ia silva per insidias 
sese conduiit$ mediaque nocte, virtute duce dormientes opprimuat. dua- 
bus inde leucis in tres crapula et vino grayes admodum iiicidentes, ca- 
pto8« quantum possunt, examinant, omnia hostium molimiua exprimunt, 
manicas iniiciunt, Gundui viTos mittunt. Gunduis taxiarchus abi Cba- 
ganum ad praedam custodiendam duo millia constituisse ab eis didicit, 
Duntio laetus se in yalle quadam occultat. barbari mane praedam asaer- 
▼abant, cum Guduis a tcrgo confertim invadens omnes interimit, prae* 
damque receptam ad Priscum gloriabundus transmittit. Chaganas oo- 
goito adverso casu tristitia roulta obruitur. ad meuses igitur decea «C 
octo, atque etiam aroplius, Romanis ac barbaris apud IsLrun yarsanU* 
buS nihil scriptione dignum est actum. 

Anno decimo nooo imperatori futura praenantiaiitar, ot coauiraiits HISTORIARUM VII. 12. 13. 293 

17 TtvP ftiXXofiiOP nQoayfi(f(vaig ylvixai , li re KOtif& %0¥ 
xoofiov il^ofioXoyovvTai nad^rjiuTa* upffQ yaq TfC f.Qhg xov 
T^ii xoufiop ituXvntififvog xal tv afTxtfiTH d^tiaglav tCjv anoQ^ 
Q^Tfov f.aTitXTjfpufg ini Ti rov ftovr^Qfj fiiov xuTaxXid-ttg , anud^tjp, 
Syrfivwaag, and tov Xtyofiivov tpuQov (laly iniarifttav di ovTog. 
Tonog Ttjg noXiiog) ftixQt twv nQoavXiiov twv uvuxt6qo)v l^ttpiJQfjg 
dtaSQUftfov , uftu Toy uvxoxQutOQu ToXg nutaiv iv ffovta ftuxal'» 
Qug Ttdvrliiad^ai nQorfyoQtvtv. WQff di ^iQOvg xal X6yog'HQoi^ 
dtavov ibi MavQtxifo ig to fpavtQov nQoaavuyyttXui tu dno- 
lOTivyfiaTa' 6 di avtjQ ix Ttjg ^ttug oftfprjg xuTia/yQit^tTO tu i^c 
nQOQQi^affog intfpavrivai uvtio, 

13. Ktti yovv iv TOVTff TM XQovta o nuQu ToTg \4fiuQotg P 181 

Xayuvog Tifio'fttvog , Tfi ntQt uvtov avXXil^ufiivog nXr^d"»] ^ ntQl 

T^v OQnxixrjv Mvaluv /a>()<r, ihu Toftift Tjj noXa itpiaTUTut, 

15 TovTWv o IlQlaxog nv&ofttvog intjQtufyfiivfj Tfj noXtt nQoaofttXiL 

^Pwftatoi TOtyaQovv xa\ ot fiuQfiuQOt ilg tu ntQl Toftiav tijv noXiv 

CTQaTontdtvovTtg wQug intytvoftivtjg xnftwvog oiHuftwg Toy /cc- 

Quxa iuXvauvTo, tov 6i tjQog uvla/ovTog Xiftog Totg^Pwftalotg 

iviaxrjxpi. fttXXovatjg di intfir^aiad^ut Trjg fitytlXtjg tcuv XQiaTta' 

20 vwv ioQTtjg , xul nti^og oftov xui uvuaTuatv tov awTtJQog iOQTU" B 

^ttv ^tov , Tov Ti Xtftov Tovg ^Pwftuiovg xuTantil^ovtog , na^o- 

do^ta nQovoiff Ttvi Xayutog nQog tovc ^Pwftulovg nQiafiiviTat. 

rj di ul^iwatg tjv Xvatv tiZ Xiftiu inid-itvat, ftiv ovv HQtaxog 

in\ Tio xaivonQtntt Ttjg ul^tu'atfog dttjnoQtt Ti xat rjnlaTtt * imX di 

^25 niaiitg^Pwftuioi Ti xul /SuQfiuQoi tdoauv xut uvTiXuftfiavov , ntv^ 

nuudi calamkas pahm profertur. nam yir qnidam, qni rebua Yitae hu- 
ius valedixeraty et monasticuin institutnm sectatun exercitatione cootem- 
plationis arcana didicerat, gladium vagina vacuum prae se ferens, et a 
foro c|Uod dicitur (est autem hic urbis locus illustris) usqoe ad vestibu- 
lum palatii currens, Mauricium ipsum liberosf|ue eius gladio caesum iri 
vaticinatur. aestate item Herodianuro quendam, qui se id divinitus ac- 
cepisse afftroiauat, eidem Mauricio publice exilium praediiisse vulga- 
tum e»t. 

13 Per hoc teDput Chaganus Abaris honoritot copias suat colli- 
git. et ad Moesiae Thraciam iter intendit, deinde Tomeam aggreditur. 
q«od obi Priscus rescivit, urbi afflictae cum auxilio idest. Romani igi* 
tur barbarif|ne ad Tomeam castra habentes, quanquam hieme interve- 
niente, perseverant. vere appetente Romanoa fames occopat. cumquu 
Christianis solennia mortis et resurrectionis domini salvatoria in foribus 
esseflt, Romaniqoe comm«atus inopia premerentur, inexpectata quadMiii 
providentia, Chaganus legutione roissa significat, si eis placeat, vclle 
•e eorum famem depellere. Priscus petitionis uovitate anceps haerere 
ac diffideru. pustqoaro vcru inter otros(|ue data ei iccepta est fitUs, 294 THEOPHYLACTI 

d'9jftiQavg mopii^ Qvartiadfnvot ti^ Sufofilop InfaYftajtvorto. 
&fidiag toiyaQOvp i XayuvoQ imantafiov hfttiTTovat roTg ^Pm^ 

C fialotg naQkt/kxo^ dt& tovto ftixQ* "^oiv xfi^otv ttav xad'* ^fiag 
twp nagaioioXoyovftivwv ti ttjg fiaffiaftx^g qnXav&QWiiaQ tov- 
T17C xad^iaifixi, tttdfttj ii ^ftigt^ , Ttal tfjg 'Pwfuuxrjg ivpdftHag 5 
iv9ipf0vafjg totg nfig to ^p ayttyxatotdtotg Taf filtf i XaYupog 
nQiafiitg iiiniftniP, *Ipiixdc vni TOtf Ilglaxov XafitiP ^&cSy xa« 
(^vxilac. i fiip ovp otQatijYog tov fiaQfidgov t^p dilwatp idi^ 
fdnivi , ninift ti iiiniftrpi xal qwXXop *Ivi wp xaatup ti xai Tor 
XiyofiiPOP uiatop. i ii pdgfiaiiog Ta; ^Pwftatxdg dnoXafiwp iw^ lo 

D (^dg, xata(fWftatiadftivog f^a&fj Xtav niQtyaQwg. ytpitat totpvp 
anofiaxog ftiX9*i ^^ov ^Pwfiatotq ^ irifjtotiXtig ixitpij xal ftiydXfi 
nap^yvfftg imniQaato. avpijvXtl^pto toiyaQOvp td dptl^ita, 
xal ovx ^p itoQ ip ixatigatg ivvdftiatp^ ovxovp dnatiQftatt» 
IjovariQ T^c iOQtftQ iyyiXovg i Xayupog fl^iniftyfi, itaxQtvia^tu 15 
an* aXXfiXatP ditwp tdg ivpdfiitg» oviroi ftip oip itaxwQtfytoi 
dni twp ^Pwfiotwp i fidQfiuQog. 

*Exttttog ii i Xuyuvog iml dxijxoit KofnvttoXop ivvdfi§tg 
dvaXufiiftiPOP fiiXXitp tfj NtxonoXit nQoaofttXitp , ti inXtttxop 
avXXil^dftiPog xuta KoftiPttoXov atQatomiiviiat» KoftiPttoXag fo 
ii fjxitp top Xayavov axovoag inl ttjv Mvatuv x^^^f ^^^ ^^ 
ZtxtStfia tug axtjvug avvimi%ato. ifiioftutog ii itg *IutQov dtp§^ 
xviTtui r/}v noXiv. i ii fidQfiuQog iixoat naQuadyyag dqiotiixti 
'Pwfiuiwv. pvxTog ii fnaovotjg iv dnoQQ^ttp nQog Tor Xuyupov 
P 182 o Tc^y ^Pwfiatwp otQatfiyog tiinifitpip &yyiXop. Aa ti *Ptafiau^2S 

9. 'Mixip Exo. ihid. t6 Kie. 

dieniiB qulnqiio coiupofitU Indutiis, Chaganus eiariwtibiM pknstrn cib»» 
riis referta auboiisit. quocirca uaque bodie barbarica iata hunianitaa ut 
adnirabilb et praeter onnium opinionen exhiblta celebratur. die quarto^ 
cun ian Romani rebua ad ▼ictuni reqoisitia abundarent, Cbaganua a 
Prisco Iiidlca aronata petit; cni ille moren cerens, piper, foliun Indi- 
cumi casian et costum, ut yocatury miltit. barbarus donis Romanonrai 
acceptis et aronatibus delinitus incredibiliter laetatur, et ab amis teoa- 
perat, quoad publica iUa et praodpua celebritaa praeteriit habitabant 
i|itur simul sub iisden jpellibus extra onnen metum adversariae copia^, 
fesiis diebus transactis Chsganus per nontios afmina seoemi postnlnt» 
ita Romani a barbaris separantur. 

Die sexto» nbi comperit Comentiolum Tontnmm com oxercitu Nic»» 
polim, adTcrsus enm procedit. Comentiolns Id resciscena in Myria» 
abit, et ad Ziddiba castra locat die septimo ad latmm nri>em noce* 
dit barbarua viginti parasangis a Romania abcrat nocto aMdia dox 
Romanua secreto nantinm ad Chagannm iidttit» dolndo obitert «t qnaoi HISTOBIARUM m 13. 14. 295 

uiv nf9ahal^9V iionXlaaa&at , wq Ix rov naQfJHortog tiy X6yoff 
noiovfitvog * ov yikQ itptiai ^Pwfiatotc il^ iw^ivov noi^aaad-ai na^ 
^raSm ol iiiv ovv 'PfOfiaToi Totf noXifidgx^^ X^f*^ vnoxond* 
aamg onXoipoQitv nQoaiuiat tovtoi; tov atQaifjyov , roTg atdfj' V 264 
5f/oiC ;ifiTftkri ta niQUtjlqvia qfQaxxovaiv* iJoxtt yaQ avroTg Hil^ 
taaiv Tov onXiTiXOv noitflaad-at i^tXitv tov atgajrfyov. tug 
uxrTvag tolvw ^Xlov niQifiaX6vtoc tjj yfj, ofwatv ol ^PoffiaTqi 
fiit* ivxoafilag awtitayfiivov Toy ftdgfiaQov, ti^v ti ixta^tv 
xaT* avt&v awt6voK notovfiivov, ai ftiv dvvdfins al mgl Toy 
iO KofiivtloXov ifiXaatftifiovv iig tiv noXiftagxov, aVttov avtov t^g 
nagaaxivdatov tavtfjs duoafitag xataittiifiivat. d-QvXXov tot'' 
yagovv ytyovotog fnylatov ftlvu 6 fidgfiagog uno atifiiti^v dvo 
T^C 'Pwftuim nXfi^vog. (14) ^Pai^oToi roi^^a^ot/y ^iuadfnvoi B 
dvafioX^ t^Q intfioX^g Tot); fiugfidgovg Xuftfidvovtug aidr^goqio-' 

15 Qovatv Snavtig Xiav onXtttxwc, xal ^v avtoTg ti xaxwg nago-' 
^iv n(fig dt^g&oHnv iHHutQov. o yuQ KofiivtioXog tug tdl^iig 
itdQutti, noti fiiy ani tfjg ftlarig <pdXayyog tug ivvdfntg fn^ 
wtt&ificvog ini ti ivwwftov xigug, noti ii tovg unh TcSy ivoH Q 
Wfiwiv iwdfiim ln\ ttiv ii^tuv fiitafidXXiav. t^ tolvvv a^Jlo- 

^ nQoadXX^ fiita&iau tcSi^ tdl^ionf noXXfjg ylvitat aittog uxoafilug. 
irtivd^iv tdgaxog tuTg to^coi avvinvQf^a^. xa\ ovv 6 otQatfjyig 
T^ iiitif tfjg no^iaTo^ioic xigatt iv nuQufivatif iii^Xov tf^v uno^ 
oxiv^ itaatiaaa^at xa\ ngig (pvy^ nuQuvtixu yjWQriaat. uvtl 
noXXov tolwv tovto vnotttuyfiivot niQtntv^ifnvot unoxXlvovat 

^ ngog ifvyi^v. ivttvd-iv ui Xoi;ia^ twv *Pwfiulwv ivvdftitg tovto D 
^iaadfiivui nQog tdQu^ov xatanlntovat. ivoftivov totyuQovv 

Ia tranaita loqvcn*, nSlitta «iDa «■pera iubet: oon eniB dixit Ulof^ 

mane conBictarof. Romani coniectantct ducem saa cauta iabere aroia 

expediri, qaod exercitoni in arnit lustrare vellet, tuuicia ferreia pe- 

ctora communiunt. ubi lol radios per tcrraa diffudit, barbarorum ordi- 

Aet oontra infeatof tendere aapiciant. tam convicia in ducem iactantea 

iptum ut confqsionia istias dedita opera auctorem aocusant. tumulta 

i^tar Ingenti exdtato, barbaros altero lapide a Romanis constitit. 

(14) Romani cementes barbaros gradum ^tete, omnes ferro %t»^ quam 

maxime instruunt} quodque male neglectum fuerat, id eis emendandi 

opportanitatem porrigit. Cdmentielus autem perturbare ordines, et nunc 

<|iiidem e media phaiange in sinistram, nunc e sinistro in dextrum cornu 

transferre, qna cooNMitatione multam in exercitnm confusionem pertur- 

bationcmque induxit* eos igttor oal dextrum comu tenebant. occuhe 

monet nt coUectis Taais repente fugam ineant. qnod ilU pro beneficio 

singnlafi ampleaeotesi ter^ Tertont lioo Tiso raUquae copiaa.tumol- 296 THEOPHYLACn 

%ov TjXlov ani afjfiilwv ivo ^PwftalofP 9ioii;ao/i/ya»r*;ro^axa , iv 
Torroi dijTa t^ /o!(>oi axQajoniditovTat, oi ii ^Afiagoi ov fnu^ 
qfoixo)v Toy xonoy, Iv&u rfj nQOxegafa xag itaxqtfioQ inoiffaayxo, 
fuaovofjg di xrjg wxro; , iy nQoaynqf^axi nQO&iovxwv xtvwv int^ 
Iklxxovg 6 axQaxVfyog av/nfQal^ufiivog , iv anoQQtjxtp itafpvyilvS 
avxoTg iyxiXivexat. iixa t^ iw&tvov o KofttvxioXog x^ atd^Q^ 
wg inog klnkiv ivonXtaiiftivog xaxitQWvtvixo tig uni XixxaQWv ar^ 
ftiiwv xvvtjyiXiTv, itu xoi xovxo , tj noiwv ilyj , xtjv anoiQa'- 
atv inotiTto. ^X/ot; xoiwv fuaovvxog itg ivvotuv xtjg KofuvxtO'' 
Xov avoiug rd axQuxontiu ylvtxut , xal xov axQuxtjyov xaxavt- 10 
torjxoxa xug (pQovxiiug , nQog (fvy^v ^ttxuxtdlvxu, xov ytiiova 
ittntQatwauvxo noxuftov, xal unoitiQuaxovat f.itxd xtvog axth- 
183 afiiag fityiaxtjg xtaauQuxovxa atjfttTu ano xov yuQuxog. inti ii 
uvr^yifiovtvxog ij unoq^oiitjatg tjv, fnyiaxotg ntQtninxovat tpofiotg» 
01 ii puQpaQOi xuxoniv (iuitXovxtg^ xov Xtyofitvov *IaxQov ittvj^" 1$ 
^avro noxuftov, intOtfiivotv xoiwv xwv noXtfiiwv ^Pwfiuioig, 
To onXtxixov unoQia xul itog fttxffaytxo. yivtxat xolwv fj tpvylj 
XQuxatu XTjg ^Pwftuiotv nXr^Ovog, ivxtv&tv ot fiuQpuQOi xik i/V'- 
Qtiftuxu xwv itufidatwv niQtndd^rjvxat* xXttaovQug xfj naxQitf 
^PwftaTot ipwvfj unoxuXtTv xuvxu tlwd-aatv. uxuq dvatQovvxat20 
xwv ^Poiftuiwv noXXoi, intt ii o q^ovog xoTg^Poiftuiotg tjv ituQ^ 
xi^g, xo onXtxtxov avaxtjadfttvov (pdXuyyu i%w^tTxut fiitt xov fiuQ^ 
II fiuQov. 01 xoivvv ^fiuQot xjj QVfttj xtjg int^/atwg dnotpotxtoai 
xwv itapdatwv, otfrco ptiv ovv oi 'PwftaTot fitydXotg xtvivvoig 
%wv nuQoiwv dvxtXapifidvovxat^ o ii KofitvxloXog daxfipttf 9vyfj 25 

11. fiitati^ivta IP, 

tuantur. folo terrii abltto, Romani daobus ab bosto nllliaribaa ia c«- 
stra sua redeunt. Abares loco beiterno non exoedunt. nocte alta, ape* 
rie quorundam praceurrentium dux quibusdaoi deiectis et araiatb, clan 
iubet utt fu{;am arripiant. Bane, ot breTis sim, ferro instructua yeoa- 
tionem institutunim se post 4 milliaria simulat, atque ita summa celeri- 
tate fugit. meridie milites Comentioli amentia perspecta^ cofritationlbua- 
que intellectis, dantes se in pedes flomen traiiciunt, confusioneque ma- 
xima quadraginta millia passuum a castris fugitant. quod autem duce 
carebanty metu ingenti tenebantur. barbari aequentes latrum amnem 
transeunt. boste instante, Romani et formldine et consilii inopia coofli* 
ctati, fugam summo conatu persequuntur. tum barbari transitua moni- 
roenta, quas patria lingua clausurar Romani appellare consoevenint, 
circumsident. magno Romanorum numero interfecto, milites praesidiarii 
in phalangem deiisati vi barbaros pellunt. Abares adversua yim tantam 
impares transitum deserunt, quem Romani acri praelio rocuperant. Cu* HISTORIARUM VIL 14, 15. 297 

ngog To JqJ^niQa nagayhirat , xul ratg nvXatc nQoaofiiX^aag 
%ov aajiog Tf'^lov tiaoiov tvxtiv xal &iQftOTg vduaty dnoQQvrpa" 
a^at, 01 ii uarol vfigiat xut Xi&otg roy ano^a/oif arQujijyip 
aninfftnorto. 6 di Ko^uivrioXog inl ru riiy^fj ylvirut rlk fiaxQcL 
5 0« ii fittQfiuQOt xaTcl ^ixqov rwv ^Pw^uaiiov ilg rovniaw rQaniv^ 
ronf int ru jQt^^iniQu nuQuyivovrat , rr^v n noXtv inoQd-fjaav, 
xal Tov j4Xil^uviQov vuo9 rov niQt(favovg iv rotc fiuQrvat ri^ 
nafttfuyw TiVQi xurfjvdXwaav^ tov n rutfov Toif ftuQrvQo^ iv^ 
Qfixong uQyvQfo niQtQQiofnvop dvoaiwg axvXivovat, xu^vfiQl^ 

10 l^ovai n rfj ixfioXfj xal to awfiu to inl r(p rvftfitp iyxiiftivov, xal 
Xiav inl jutg vlxatg vrpuvxivt^oftivot ruig iifwxiutg xaraarifia^ 
dviovrat. 

15, *Er ravratg xotyuQovv ratg f^fiiQatg ro xaru nuvrwv J ^ 
TfSv i&vwv xQUJog aifrov o rjftinQog matovftivog ^JfjOovg, xul 

ISiig xXfiQovoftiav n nuQu Tot; nujQog rr^v olxovftivfjv Xufiwv xa^ 
tuaxiaiv n to niQuru Jfjgyfjg, ovSufjtwgrw Xuyuvw ufiuQrv- 
Qov Tfjv iavrov fiaatXiiav nuQijxiv, d&Qoa yuQ int(potXf\ait Xot-^ 
fiov Ta To;!^ fittQfiuQWV nXi^&fj , xul fjv uvtotg to xuxov unuQui^ 
jfjrov xal aofpiofturog ovx uvi/ofnvov. ilanQumtut rotyuQovv D 

20 Xuyuvog, dvd-* wv jiXi^uvdQov rjriftuxtt rbv ftuQrvQa, a|io- 
Xoyovg notvug* Inrd yuQ nuXdig avrw fiovfiwat mQtrvyyuvovat 
O^iQftfj n QUyiuia rtvl xu\ q^Xoywiit , xut iv fjftiQrt ftiii rov rf^ii 
xuruXvovat fiiov, ovrw fiiv ovv o Xuydvog ivarvxwg ivrvxit 
Ttt intvixta * ayrl yuQ natwvwv xu\ uofiurwv xut vftvwv xui xqo^ P 184 veiitiolofl foede foglcni Drizipera yenit; ad moenia nrbb adit, ad cor- 
paa calida ablueodum introituni flagitat. clvei imbellem ducem contume- 
fib et lapidibus abigunt. ita ad longum munim diicedit. barbari, ut 
Romani recejuierunt , paulatini Drizipera procedunt, urbem capiunt, ae* 
dcm Aiexandri martyris incliti inoendio absumunt, eiusqne monumentum 
argento omati«timuin nefarie spoliant. quin etiam corpus inde indignia- 
aiaM eiiciunty mirificeque yictoria clati ad conviTandum thoria dia* 
combont. 

15, Hii itaque diebus leaoa dominos noster, qul a natre Imperlum 
iB omnea gentes, et in bercditatem orbem terrarum et in poiseationem 
terminoi terrae accepit, regnum suum Cbagano nequaquam inteitatum 
esae ▼oloit. passim quippe immissa pestilentia barbaros dcleTit, eratque 
malom indcprecabile , nec ulla medicina quantumvis sollerter exco^itata 
curabile. itaqoe a Chaf^ano ob Alexandrum martyrem tam ignominioso 
tractatum poena commerita exigitor. nam septem eios filii peste in^^ui- 
iiaria corripiuntur , caloreque Tehementi et igneo plane, et uno siroiil 
die extingountur. sic ChagnnuH in ▼ictoriis suis infeliciter felix fuit. 
nam pro paeanibui et canticii et hymiiii et manuum plauiibui et ialta* 298 THEOPHTUCTI 

99vg ilz* ^o} dajrpva xol nip^ inaffijyiffiTa xal Olf*^^^ owiko- 
^oi^roy. IfiuXkif fiig vni cjfattvfmtmp ayytkmiw, nalfpv^ 
vif& fiiw ^ ^ ^flrif iifoio^ ii 17 nafatalgif. 

KofiintoXov toirvp ffc t^ fiaoikuop Ivhiit^oano^ iatvS 
awiptfifAOvciw avt^ xai ol ^ifwfloi, iral t^ ^fvkXtf Mkvitm-- 
i$fiivfig ttjg nokiOf^ i^fafovrto ^taSs Iknlotv olnipdvpoi, t§ 
Ti ^rtaaif tig anaHftovg vixag anag iy^fiyofmg mpnfativito. 
ig tfihttofStov tolpw jroicov tc^ tmw Bv^/awtiofP ix^ifu, mg fcal 
Tf^ Evgmnfjp ttataXtnitr ip SoMifta^tv aitovg xa2 fifig tijp 10 

B jtaiav fiitaifOitap nQog to Xalxfii6pa noiffoaa^ai T379 fataata^ 
aiy. 17 $i XaXxfiitup nokig na^iatfinip dg ti iptiniQav tov /9»- 
CiXiiov nokiofiatog. ipofi^to yag offiffti^piop ivd-itop vn^ptu 
%oTq Bvl^uptloiC ^ XaXxfiiiip. ii avrojr^arw^ tovc coifiato^ 
ffiXaxag apaXafiiip, ovg tixovfihmfHig ^PoifioSoi apayofivova, 15 
xal ri ojiAirixoi^ cvkXiiifiiPog rc^ ^ioirfa iuqffov^fici tiixti. 
in^ ii avTf? ira« ix t&p ifnimp tmp ig Bviiptiop ftXiictfi ima^ 
fioifo. iyiofi ii ^fdgCf xai^ avptXfitog nagjjpH Tff Kaicapi 
ngig tip Xayupop ngicftilap ixnifn^fmcdm^ o ii Pamktvg figoc^ 
xaXiCufiiPog top *Affiatofpa ngicPvp x^tpotopi*, xai ig tivn 
Xayapop H^inififffiw» fiiv oSp jipfiutofp ilg to Jgtl^iga ftpo^ 

C TOi, nkfi^fi iiigofp inupiffofiipog. o ii Xayopog tag nafovcais 
vixag xatoivQOfiiPog i&gi^u acxitofg r^ anofiok^ t<Sf vUSm 
ttjip Tf t&p ivpufiimp kvftfp^. iixa ii ^ifag ipitottfitlfag o 

17. iu tmp} Is ngc rmr IP. U. tmv odi. Bxc tiiooa aoMrii €t rito oSntMmo baeota «1 Ucriant ct 
cootoUtiooe MoabiiMi «t iactorMi iotoleruidMB odeptM «st. mi 
•■t cnini ab «iigdonMi «lercttibot; et aoi piofa oiMt ■•portabiKi, 
tasaii illa visu cooiiosi aoo potait. 
Coacntioliiai arbem iopcrat«»riaa iafrcJJtnt— noaorM co^tati 

▼adcnta mnt, Uuaaltaqao cao pcrYadcntc ■Mtoa fotnra pcricnla dcpinjobat | ct 
noMqniaqac adYcrMC fcrUmc iaiigiaM an i ao rcpracacotana, ctiaa H- 
gilaM MBiniabat ifnodaaModo. to igitnr OMloma rM Bjaantina dclapao 
cat, nt dc Boropa dcMrcnda ct 4oa atqnc nialrcdonc loMlcnda dvcn 
acfio cofitarcat. cot aatcm ChalccdM c rcgionc Byaaota, qnac Ykao- 
dac tcaocitati I— lafinli portM forc arrcaMnodatM vidcbatar. i»parctar 
oofit ■ilitM» qoM cmo cnstodibM Mrporia mI (BcMni cacnbitarM ▼•- 
cant) ct aaxiaui partc oivion ByMntlomni ad loagn^ MnfOM ab b c a t i 
hm tncadnai aiittit. ocUrc dic acMtM Cacaarcni do lcfatia ad Cb a fa » 
nnni oittcndii bcrtatnr; qfd acdto Haraatoai cm partM Mindai. Biar- 
«atoB aialtia com niancribM Drisipcra ▼cnit. CbafaoM praMcntM for- 
tnnM laaMntana* ■■iMJoncM filioran pcatifcmaMoa 

dicbM ibi podlb» HISTORIARUM VU. 15. 16. 299 

ifQlcflvf t^ Xayavff nQig ^oywg ov yhttoi * ^v y&Q ji nipd-og 
igifii xol Tfi t^c ov(Aq>OQu^ ufii^odivja. iwSacuTfi ii ^fiiQf 
daiyiiai i nfhfivg iig i^ %ov fiuQPuQo^ irxi^yijv. 6 ^iy ovr 
MQiafivQ Xoyoig ifnloig MoXaniva %o¥ fiuQfiaQOP * o ii Xay&pog 
6 ivaawaaxi^^ <^< ^^ fiaaiXtxa Katait^aa^ai iwQap fiOPovovxi 
ti T^g tQOfyifitag Intip&iyyofiiPog '^ixO^QOfV SitoQa iwQa *oiu 
ipJiaifia.^ xal yovv o nQiafivg nXilaxotg Xiyotg jifpi^oci/ifyoc ml" 
9ii Ttfi^&ijpat Tofc iitfQotg jop fiaQfiuQOP. t^ ii vaxiQattf ti^p D 
ilQTptrjp fiuQfiuQog avtnfiaafiipog nQig t^p aptiCivitp ifiXinip, 

lOHpaaxi ii 6 Xayupog Inl XilSiwg tdii ^^ uqIpcu o &i6g apa fiiaop 
MavQtxtav muI oyd ^i/aop Xayupov , &p& ftlaop jlfiuQonr nal uptk 
ftiaop *F(afiaimp. ** Mat^tato yuQ avtOKQatoQu tf^p iJQ^prjp aa- 
X^aat. ovM uno ii tQinov t J Q^fiata * r^ oyri yuQ ol ^Poffiatot 
naQaxaQOMtai t^c ^f^V^S yivoftiPOi ual TOtf noXifiOV iiifttovQyol 

15 tt^ nQtnjyoQiVfiipotg niQtnlnxovatp atvxftfiuaiP* 'twp yuQ xaxutp 
IpoQliiiap To O7r0Ti)Ut;Ti;^oTO ;|^oX<iiac toc ^ntq>aPilag nuQixitat* V 266 
dio^oA.ox«rroi ii 'Pwftaiotg naVAffuQotg o^atQog fnaltijg, iroTJ^ 
ii SxXafifjPOfP iiovaia tip notuftop itaprji%aa^at. iniPil&iPttu 
ii xal tiXXtu itxoat yjXtuiig XQvaaip tutg anopiaXg. Ip toviotg 

flO i^ta j4fiuQ0tg xa\ *Poffiuiotg o niXiftog niQug iXuftfiupip^ 

16. Kat& Toi/Toy i^ top tptavtop tijp jityvnttaxijp V 185 
#iiap;i^0T9}Ta Mfjpu itupvoptog nQig totg Qil&Qotg tov Ni/Xov 
naQuioiotP ttpwp intffipita ytpitat. tiitiai yuQ top tntfiffit^ 
xoTo t^g TfiSv Alyvnxltap uQxrig aftxia^tu Inl ti XiyoftiPOP ahand^ copiin impetniro non potait: eret qnippa dolor Tolieiiieas, vt 
dixi, nec levendM cilanitati nUa ▼ia ratioTe apparcbat die duodedno 
In tabemaculun introducitur , barbamnque leni ac piadda oratione de- 
nittlcet. Chaganua iroperatoria dona aoscipere graTatnr, tantun non lUud 
« tragoedia occinens, **bostium dona non dona, nec utiiia sunt.'* tan- 
den noltis Tcrbis enmlegatus pernoTotut se donis coli patiatnr. postri- 
die pace 6mata donnn redit, haec ad Terl>un eo sucanente: "ludicay 
deos, inter Mauriciun et Chaganun, inter Abaros et Ronanos.** ac« 
cnsalnt enin inperatoren mptae pads, nec nentiebstnr: re Tcn nan- 
qM Ronani pace nale oonserTata et beUo irritato, praedictas sibi dn* 
des accerselNint. etenin prindpia non iMNia pemidoso exitn condudnn* 
tnr. ex pacto nnten Ister ad Ronanomn AbamaMiue fines dirisMndos 
constitnitnr, et potestas dusden contra SdaTOs traiidendi conoeditnr. 
pmeteren denno Ticena nnreomn niUia nntea pactis nddnntnr. ntqne 
lioe nodo beUun inter Abaros et Roomuios pmflifatnn est. 

16. Hoc anno Menn Aegypti praefectunn gemnteln Nilo flnndne 
aim qnnedan , et inopinata appamemnt. nan con pmefectus bic in 
Aegyptif qni n figurn dencnti DdU nonon nccepiti ncgotii cnnsn 300 THEOPHYLACn 

^tkia * Toiroc ii otrog ln rov o;;f^/iarog rov x^^^ '^^^ orofia^ 
alap anoXafiwK loi^vr nfgl npWTijv h$ Inl toc S/^^ac ^ov no- 
rafiov noiovfiivov rov ^ytfiovo^ tijv nd^oior avuoiP ix ttZp Xa- 
yovwv Tov noxafiov ai^Q xatdnXfixzog t(p fiiyid^H , to ir^oooiiioy 
Yfyaeip ifi(pfQ^i, 10 fiXififia iQtfiVQt r^^v xofHiP inl^ar&og fit-S 
B fUYfiipfiv itrl noXia, tijv naQudr xoiQ ivowfiatovci xal n^og 
%ig naXaiGTQag yivofiivoi^ naQioixdg, %^v ffniav roTg ravtixoTg 
ifitpiQfjg, ivatiQvog, t» rwta rfQwixog, to^c fiQ^X^oraq laxy^ 
poc« dXXd fiixQt t*;C xvatiwg rijr latogiar nagi/xito , tu ii 
Xoinu fiiXij TOt; awftato^ ^ twr vddtwr qtvaig dnixgvntir* JfS-10 
acfi ydg ulaxvrofiirff dvigl Ta naiiovgyd ToSf Tov ^arpov ijti- 
iil^aad^ui fiogiam tovtor o t^c IdXiXarigituq tfytfiwr ^iuadfii" 
rog tfiaXXi toTg ogxoig nvxrwg. u ii iXiyir ixurogf tavtd iatir, 
C it fiir iuifioriwr tirwr xu&iatr^xir iniqioiitjaig , dfiXafiwg xaTcc- 
Xvaui To diatgor xai ti^r ijgkfilur dandauadui ti fpuirofnror * 15 
it ii irjfiiovQyixui ifQortiiig tovtov iij tor OQWfnror nQOTiriy^ 
xarto , tu tfjg d^iwgiug fAtj Xvaui ngir ndrtag ifi<poQii%Hjrai t^g 
naQiAiol^ov tuvirfg oQdauifg. Xoyog ii ixiTror aifor nupvxirui 
tor Niikor , ov itdd^uai nonjtwr dranXdttiO&iu Qtffiatiu to 
fiir ovr NuXipor l^wor ixiTro {itmTr ydg Hr^Qomor ovnw tid^dQ^H^ 
|> QTjxu) toTg oQxoig xutinniofnror ig ti quriQor in^Qxu xal ti^r 
Tov awfiut og ifiqdvuur toTg nuai nuQiixitf. ^Qi^^l H d/ga tijg 
fjfiigug , xul ivuair iidrg ix ttjg twr vidtwr xoiXiag xal d^Xv^ 
fiogifov ^cck>y* trjr ydg qvair iir^Xov ^ ngoaotf/ig, o7 ti fiul^ol 
xui ul Tov 7i^ooo!;iot; Xuotr^tig ^ tc xofifj xul dnuaa ^ tov 901- 25 Teoisfet Baneqoe ad littos acceisiMet, ab iaio flQTio Tir obitopeMeiidae 
motis enersit, facie gigaatem referens, tni^ aspecta, coaia sobflaTa, 
canis intenaixta. malae, (juales habitionim et ad palaestram institato- 
mm esse solent. Inmbi nauttci, pectos Talidum, tergum latum, qoalo 
beroom, bracliia torosa. porru nsque ad naturam sese spectandam prae- 
bcbat: reliqua membra aquae cooperiebant. imitabatar enim Tiram po- 
dentem, nolentemque partes illas liberomm procreationi idoneas spectan- 
tlom oculis exponere, hunc contemplatus Alexandriae siTe Aegypti prae- 
tor crebrios adiurat, ot si quidem e daemoaiboa sit, spectatores illaesos 
dimittat et qoiescat, sin ali^uid uatnrae opifido prodnctom, ne ante se 
subdocat quam omnea praesentes intuendo ocoloa animotqoa satiaTeriaii 
mmor fiiit eom ipsom fuiiise Nilum, poetamm fabolia nobUitatiim. hoc 
igitnr Niloticum animal (hominem enim dicere Tereor) adtoraiiooibos 
obligatom diutias in aperto mansit, corpusqoe Tideiidam omniboa obia- 
dt. tertia hora post etiam tx undis recta emergit moliert sioule animal, 
quud i{ii»«t valtiis fcmineus i;laber, item mammao, oomae, qoao paitim 
la aodum coUcctae, partim solutae peiidebanty totaqoe ooffporis apparcn- fflSTORIARUM Vn. 16. 301 

ro/i/rov adfiUTog avvxa^tg, cS rt niginXoxnl xal r& IxXvrcu 
ikofini di rjj wg^ xo Yvvciiov, ^ ii tcofttj rw d^Xu X/up fuXip» 
T«po<. ^y di To ^Zov ri npiatanop VxXttJXov, tigtv, rijp x^'9^ 
iiduxtvXov, roT^ x^/XiCty ivxoaftop. ttffgfya di rip ftaljp , xal 

6 tfi tparraaia to tit^/ov ^ Joxic apri ino rijg ^lfifji ngoxvi//ai ftt^ 
KQov, rik di iyxiXnta rotf yvvalov iytaroQtjra fj rwp viartop 
qtvatg itpvXarrt, t^c ivyrjg ru ftvartjgta &antg aftvfjrovg rtvag 
%ta¥ anogg^twv rovg Starag unoxgvnrovaa. ^ ftiv ovv mgU 
noXog ra^tq o rt tjyiftutv fti/Qi rov xXtvat Tor ijXtov Ixlwyaywyu P 186 

10 Ttt oftftara. t^Xlov ii xXlvavroq xariivatv Ta ogtofnva itg ro^c 
cbt* ugx^^ ttav ifiurwv nvd-ftfvag, uq*wla rviv inliitl^tv avarti^ 
aiftiva * uff^oyytf yuQ aiwn^ r^y laroqluv roig iguarutg imiiU 
tavro. 

Oix uv ii niQtorpoftiS^u ravia iij ra naQuio^a ittjyi^ftttra, 

15 S mgl rovrov i^ rov noruftov xul rotg nQo ijftwv mqtXoaoifijrui 
uQtara * VXxovng yuQ r6 ytvog ivnv&iv iixorwg rotg niQl rov 
Nitliov itfjyrjfiuatv ovx unQoatfOQwg iftXoywQrjawfiiv, nigl ftiv B 
rov^ntiog ^HQoiortf nuQaywQtjriov rw noXvngiyftovt, nigl H 
rwv uv^QwnoftoQffwv xu\ NktXiiwv twwv xa\ rotg niXut taroQtj'» 
SOrai. rivog ii atjftavrtxov fj rovrtov ivijjftia xad^ianjxtv , ilmTv 
ix^igQfjaiv o jiviog, rwv uXXwv Xiav viwnQog xa&iarwg, og y 267 
xar& roig /Qovovg iyvwQp^iro 'lavartvtavov rov uiroxQiroQogm 
TffitTg il ri fitxQov rffV avvl/uav inoxXiil/uvng ntQt Twy ^tgtvwv 
uvufiiatwv tov NtiXov itt^tfttv , ru intarjfiortQa roly laro^ici;» tis coiutitotio indicabant. feiDiiia erat pulcTitiidine eximhit capilli nigrl 
uduiodoiu, faciea candidiaiioia , naaua belle fonDatua, digid eleffantea, 
labia roaea. aororiabant ubera, et papillae a recenti pubertate aliquan- 
tnm proapicere ac §n% exertare ▼idebantur. locoa auteni aqua tegens 
ab aa|»ecta renioTebatf nyateria cobilia ab intuentium luminibua tanquam 
arcanta nondum iuitiatorum abacondena. praefectua igitur et circumfoaa 
cobora oaqne ad occaaum aolia apectando ▼oluptatem capiebant. immi- 
nente iam nocte Tiaa illa in ima aquarum, onde extiterantf deacenduntv 
cum ae cupide luatrantibua Tocea quodammodo eripuiaaent: ita altum 
omnea admirabondi ailebant. 

VeruBMnimTero ouae de hoc flumine nec opinabilia memorantur et 
ab aliia ante noa prudeoter diaputata aunt, negligenda nobia non viden- 
tor. nam cum inde genua trahamua, iure iia quae de Nilo quidam tra- 
diderunt, nec aine utiliute imroorabimor. de Apide aliquid Herodoti 
curioaitati largienduni eat. de animtilibua Niii humanam figuram refe- 
reotibua veterea conscripaeront. quid ea in futurura portenderent , Ijy- 
diia, caeteria multo recentior (loatiniano enim imperante floruit) pro- 
dere memoriao non dobitaTit. noa hiatoriao nonnihU internipta aeric, da 302 THEOPHYLACn 

Siiff^ata ii$oXiftf fi^ftji Tir) Toljp &tpo<^aaf nfofialXi^ 
§iiwou 

C 17. Olrof il o Nitkoc fifymo^ in£rtW9 tw m^l t^ 

oixovfiii^ xa&iotw^ notufi&v , Koi noXkAp tijf jiifivtiQ uai t^c 
Al&iontag t^c ti ^lviunjg avrijf yijv na^afn/fionf, tov tc F<c/-5 
fov ual *h3ov nQotifivuv uati ti fifyi&og , ani t&v i^pdaXfiwv 
T<5y Ay^Qmnon^ tuc nfjYOQ anouffvntiu ^fyovg tolww axfid^i^ 
Toc Tc^ aiS^ocic XaftfiavH p iwavtiop tfj ffvoH tm itaTcl t^ of« 
KOVfitwfpf anaaaw notafim. tig ii aitlag tJc naga tolg noX- 
XoTg it^fiivag toJi aQxlnioig npotidttfiiva^ Inl XiSitog tfj naQov^ 10 
cjl vnofiiXXofiiP lctOQlf. oc fiiv oiv niQl tiv *EkX(iviK0P «al 

D Kaifiov , iti ii 'Exatoiov , f /c toc ftv&diitg anoifaaitg natt^ 
fvyov * 'HQiiotog ii o noXvnQayfitav , d xal ttg aXXof iioXX^c 
yiyovJ^ iftnitQoc iotOQtag , fntxtxiiQfjm niQl tovtm anoiovvai 
Tov Xoyov, ^xoXov^xc&c ii avttXtyofitvat^ vnovo/cug iiQ/oxitou. 15 
ii Sivotpuhf xa] Qovuvi/ifi^ inatvovftivoi icat& t^v aXtjd^uav 
fiSXXov t&v iatOQt&v TovToiy oiii/ajroyTO. ol iiniQi tov^^EtpoQov 
nol &ionoftftov ftaXtata ndvtwv intta&tvtig iig avra oiiafAWC 
T^C oXfi^itaQ iytvovto yvwQtfiOi , ov it* ofitXitav ii iXXit Sti 
'^^ T^C X^Q^i litotf(ta tiv Xoyov fjyvofjaav. ano yuQ t&v ?xa-90 
^iv xQi^wv HxQt IltoXifta/ov tov OtXaStX^ffOV nQoaayoQtv&tvto^ 
^tva cic ininav tcI mQi toig tonovg tovtov^ navtiXwg ip^ wa\ 
Tofc intfiaivovatv Inixiviwa» tov ii nQOitQfifttvov fiaaiXtmg 

4. m nolXiv? 

■estiTO Nitt increnento dlacereatofy {■dgniorm et BeMfia dlgna ad a«« 
17. Niiof omioB floTionni orbio terrie.loUMiMt, BoltoniBqQO per Libyw AeUuoplia lodioB regionee fecont, ipeoaqno Ganceoi ot 
Indoa ■ogoitodioo «operano, ocolis lionMnis footct aoof, liTe priaoa 
originea onde onnnpit, negofit. aestate igitor fervente, secos qosai 
cactera orbis flosiioa soleot, excresdt. caosas a aioltis et prisda ocri- 
ptoribos allatas boie historiae fidelitor iosereaios. HeUaaicns igitnr» 
CadnMS ec Hecataeos ad fabolas coofugiont. Herodotos, ot est curio- 
sos et si qoisqoasi alios historianini cnarus , hoibs rei ratiooeai afferro 
cooatos est sed eoai saspidones poUus inter se oontiarias socotoai ap- 
pareC Xeoophon et Thocydides, qui a rerasi explicaianun Toritato 
Bogis coBBiendantur» nihil hoiuscemodi habeot. Rphoros et TheoposH 
pos qoaoqoasi oiBiriuai OMxioie io hanc cognitioneai intcnti, non potoo- 
runt taaMO ooai liqnidani adipisci. igooratloois eoroai cansa oon negli- 
gentia» sed regionia eooditio fuit. iam iode enim ab antiqnls saocoHs 
usqoe ad Ptoleaaens cognomeoto Philadelphusi, pleraqoo looomi isto- 
roBi ignota omnino ot inexplorata atqoo adTems otiaa porionKoaa foe- HISTORIARUM m 17. 303 

^f^' ^EkXfimxrjf 8wufiiwg ig jii^ioniar «rrparitrayroc fyvnia^ P 18? 
To jraTtt Tovri;^ n^ X!^Q^^ %i^ ^ ^'^C iiniTp axQifiloJifOP. ot 
ftip ovv KOT* Atyvnxov Ugitg &n6 roS nififf^ovrog t^p otMovfti^ 
f^r wxiavov tpoffl xiv Nitkop Xafifiuvap %^p avaxatnp, Xlyorng 
Sfiip oMiv aXfi^igy inogla ii Xvomc t^ anofflavt «a)Ao/or 
figoPTig «7c nlariv noXX^c nQoaSiOfUvop nlanoKf o^oi^y t^ 
iiffffiatp xataXtfinopoPTi^ fiifiaiwaiwg. « rcSy Si TQwyXoivTdip ol 
§iiTapaatupTig ix t&p &PW&iP Tononp, oi xa] BoXyiOi npooo/o- 
ffivifiipoi, Xiyovatp Ififpaang ilpui TiPUf mgl rovc TOffot;c «W- 

lOyovc» ii atp &p nc avXXo>'/iroiro Jiori noXXwp nr^ySiip ilg ^i^o r^ B 
jioy a&Q0ify$tipwp tA ^evjuo rov NilXov avvitnaTUi. iftiXH acol 
ffolv)^vcararoy ovrol vnig anupTag Toig xata r^v olxovfiiv^p 
noTUfiovg nafvxivai tpaaiv. oi di xuTOixovvTig ri}y y^oov Ti^y 
ivoiiafyfiivfiv Migofjv ( ot/ri; Jj inl ro NitXov 7igvTai gitd^QOv) 

iSrir mrofiov xexXi^xoaiy ^f^oronovy^ S/rf^ ^irr] fti&iQfifpftvofiiPOP 
f/c T^ Tiov *EXX^m^ iiuXixTOP ix rov axorovc t; Jctf^ * oxoraXi|^- 
^a yiQ oSroi upuTid-iaai xov noTUfiov tovzov t^ tfvatp. Qa^ 
Xfjq fiip olp iXg TWP inT& aotftup ipofiu^ofnpog tpr^al Toig iTf^alug 
ipTinpiopTug Tutg ixfioXuTg tov noTUftov xtoXvnp ilg ttjp ^0^,00- 

fOaup nQ0)^ita9ui Ti QitS^gop, xul it& rovro avroy nXfjfovfHPOP C 
imxXvfyip TunnpfjiP twaup xui miiuiu n^y AYyvnTtv, tov H 
Xoyov Tovrov xutniQ ihtu ioxovpTog ni^upov Qfiiop i^Aiyiui Ti 
^ptviog* it yuQ ^p uXfj&ig ri XiySfnvov, SnupTig 01 iiora^o) ol 

14. ftB Niilfop? 80. rovroy ovro IP. 

miit. postfiaain Tero rex, de qoo dtximof , cuai Grtedi copils Aethlo- 
piain ett inffreMos, regto haec» ot paacii dieaoiy aialto exploratiaa at- 
aoe perfectiaa cogneaci coepta eat. aacerdotei l^tor Aegyptil, ab 
OceoBO orbea drcamdante Nilaoi oriri affinaantea» nihil dicoot, et da- 
bim qood eit, per duMaBii dissolTont; ratioaeioqae ad fiden coodliaii- 
dam adduceotea, qoae ipie Tdieaeoter fide lodiget, quod narrant, con- 
firnatioae destitotaio rdioqoant. Trogiodytae, qoi e aaperioribua lodi 
■ligrarant et Bol|>i appellantar, dictuant in iods illis cavitates este; 
ande quisptani raUodoetor moltis footibos in onum confluentibus Nili 
ilaeotam iotamescere. saoe omninm qaoqoe mandl fecaodissimom hane 
t§Me aiont. qui yero iosolam Nili, Meroe dictam, iocoluot, fluviam 
Astapom oomioant, qnam Yocem traosferas **e teoebris aqua profloeos:*' 
■atoram enim huios flumiois iocompreheosam esse isti statuoot. Thales 
ttoas de sapientibus docet discedenti Nilo Etetias resistere, et carsos 
cius eorom flatibos acto cootra ostia mari susUneri; atque hioc iilum 
exuberantem per totam Aegyptom, qoae depressa et caropestris sit, 
late exspatiarL sed huios rationis, qaam?is probabilis videator, non 
diifidla est Itldtatmi osteodere. nam si qdd Teritatii haberet qaod 304 THEOPHYLACn 

Tofj^ IxriolatQ tmvrla^ xixvrjiiiivot rag IxfioXug av tnotovno rfjv 
ofiolav avafiaaiv. ^Ava^ayogag di p nQoaayogivofiivog ipvaixo^ 
rijv ri]xoftivip> xara r^v Ald^iontav ^tSva rijg rov nora^ov nXr^^ 
fwatw^ vnuQ/iiv ahtav ido^aaiv * tf xal o rgaytpionoto^ Evqi- 

y 268 n/Jf^c nnd-oftivog Iv roTq iavrov nottjfiaat rovro avvrbayi» rai^ 5 
rtiv fiiv ovv rfjv avrl^iatv ov noXkrig avrt^laaaq dtta^al qiaftiv, 
qiaviQOv xad^tarwrog toi; yjivt)ovg* Jicl yuQ r^v vntQoxrjv riZv 
D xavftarwv aivvarov yjova ntQ\ rrjv Ald^tontav avvtaraad-at * xa- 
d^oXov y&Q niQ) rovg ronovg ixttvovg ov ndyog, ov xfw/oQ ovn 
oXtag /tifHiivog YftfpaaiQ n^fpvxi , xal ftaXtara rQonaTg ^tQivaig, 10 
il ii xal rig tinnt rw t^c avy/WQr^aiWQ rQont^ ilvat nXi^^ri yji^ 
vwv xara ti)v Ald^ionlaVf xat avd^ig iXfy/trat rov nQoXt/divrog 
ioxifiwrarwg t^ H^irrjXov^ unag yuQ norafkog ano /'ovog rr^v 
ntQtovatav Xa/wv ofioXoyovfifvwg avQag rpv/Qug uvadiiwatv, 
aXXik xa\ rov alQa na/vvttv nifvxi ' niQ\ ii lov NttXov rov no^ 15 
ra/itbv ovti vttfovg inoaraatv tariv ivQiiv ovn avQag rfjv/Qug 
ovn na/vvofiivrjv rov iiQog rfjv (fvatv. 'HQoiorog ii Toy iVtf- 
Xov ilvat ftiv rrjXixovrov q*riaiv onoTog rtg xu\ (patytrat xazu rf^v 
nXi^Qwaiv , /iiftwvog ii wQit rov ijXiov xaru rfjv AtfivtfV (pfQvfit" 

P 188 vov inianua&at nQog iuvTov vyQug ovatag avar^ftata ix rwp^ 
NiiXiiwv viuTWv, xuyTtvd^tv /ftfiwvog wQa ijrrova ytvta&at Toy 
noruftov* tov ii d-iQovg intazdvrog , xa\ nQog rovg uQxrovg 
noiovfiivov rfjv fiuiiatv , aval^tjQatvitv xa\ ranttvovv rotg ntQl 
rfjv ^EXXuia norufiovg nttpvxoTug * itu rovro fifj nuQuio^^ov xa- 

6. an ^iaiv? 23. trjv] rov iXiov t)}v? 

ait , omnes fliivii , qai contra flantibos Eteaiia a mari repercutitintnr^ 
siniiliter magnis auctibua excrescerent. Anaxagoras cognomeiito physicus 
aolutis in Aethiopia nivibus Nilom attolli est opinatus; cui assentieus 
tragicus poeta Kuripides id ipsom in poematis suis posuit. hanc igitnr 
oppositionem non mul(a oppositione opus habere dicimus, ^nandoquideai 
▼aoam tue claret. nam propter fervores incredibiies in Aetiiiopia 
aauam in nivem densari non est nt possit fieri. prorsus enim in locis 
illis nec gtacies nec frigus nec ulla biems, et solstitio aestivo potissi- 
Dum , cernltur. quodsi concedamus in Aethiopia nivem altam cadere» 
tamen qnod ante de ea liquata asserebatur, rursum ut vanum ac frivo- • 
lum probabilissime refellitur. omnis quippe fluvius aquis nivium soluta- 
ium accrescens, convenienter auras qnuque frigidas expirat, quin et 
coelum orassum reddit atqui circum Niluro nec|ue nebulae aiicoius con* 
cretionem neqae auras gelidas neque aiTem crassum reperias. Uerodo- 
tus porro Nilum tantum esse scribit quantus cum plenus est apparet* 
hieme autem solem supra Libyam volventem ex undis Niloticis hunientia 
substantiae copiam attrahere, atque inde per hibema flamen parciua ir«« 
aestate redeonte et ad arctoa iole reTerso» Graedae flunina aicceri ei HISTORIARUM VU. 17. 305 

^Hfxavat T^y mQi Ttkg ^«^m^ tqotUlq tov AJyvTnlov nXi^gwatp 
nojufiov, aXX* alioiTijg (fiXofiad^ilag tov avdpog ov ia^oiSixiJug 
xajijyoQovfiiv tov oipdXfiatog. il yuQ Tavxa avfiq^ofm ToTg 
iXfi^lai xa^iataTO, naPKog Sv xal ano twp aXXwxaTaTtfV 
SJ^ifivijv noTafiOtv o fiXiog dviXdfifiavi xal ditXq^u Taiv nadi^fid" 
Tiov TQv NkCXov. dXXd /a^v toiovtov ovdiv nigl Tovg uiifivag 
noTUfioig iaxi &tdaaad^ai. ovxovv o avyygatpivg dnoaxiiid^i B 
Toy Xo^^oy. ^rjfioxQtTog ii o Tf^g (pvai(og diiXtfog mgl Tag Hq- 
xTOvg wQa yufiotvog xaTaffigiad-ai noXXtjv itaftffiaiovTai X'^'^^^ 

iOd^iQovg ii vnovTog vno Ttjg ald^dXtjg iiaXviad-Ui TavTfjVf iv&iv 
q^Tfai yivia&ai Ttjxiiuva noXXijv , xal iiu tovto TixTia&at noXXu 
iffftj nayvTiQa niQl Tovg fHTiWQOjiQovg tiuv ronoiv , iayfiXovg 
rffg dva^fiidauog alQOfiivtig nQog vtf/og» tuvtu ii vni twv 
Ixtiaiwv iXavviaO-ai, fiixQig dv nQoaniatj ToTg ftiyiaTOig oQim 

IStdfv ntQl Ttjv oixovfiivtjv ' ilvui ii tuvtu niQ\ Ttjv Ald^ioniuv, 
innTd natg TOiOVTOtg ovaiv tnptiXotg fiiuiwg d^Quvofiiva nufifnyt^ 
^ag oyxovg yiwuv, il^ wv nXtjQovad^at tov noTUfibv xuTiaxvQi- 
^Toi niQl Tug Twv iTrjaitav dviftwv nvodg. dXX* ov maTivTiov C 
avTi^ * ydQ NitXog uQXiTUi fiiv nX^QOva&Ui xutu Tug TQonug 

90 wg inog ilntiv Tug d^iQtvdg, ovnw Toly iTtjalwv nviovTwv, Xi^a 
ii variQov latjfiiQlag ipd^tvonwQiv^g , ndXat nQomnavftlvoiv rcHy 
ilQflfitvwv dvifiwv. Tijv ftiv ovv inivoiav Tot; JtjfiOXQiTOv dno^ 
iixTlov, Totg ii Xoyotg avTov oviufiwg nnmvTiov» ^tpoQog H 

15. T«ir] ngf; IP. 22. filv owintvoitt» IP. 

iflMiiiHii. quapropter Aegyptii fluniiiuf accretionea aestiTo folstitlo ad- 
■tirabileiQ videri non debere. Teruni nos amorem •todiumque pervesti- 
gandi in hoc viro reveriti, errorem eius uberius non castigabimus. boc 
Untom dicemus. si ista cum veritate consentirent, omnino sol idem 
caeteris Libyae fluminibus quod Nllo faceret.^ atqui nihii tale in iliui 
ubservatur. non i^tur historicus ilie satis considerate locntus ett. De- 
mocrituSf alioqui naturae secretorum peritissimus , in septentrione per 
bieoiem ioibres nivales decidere asseverat, per aestatem aestu nivem 
iUam ubertim collit|oefieri ac dissipari. idcirco in locis subltmioribus 
maltai nubes densiores eenerari, larga exsoirationum vi eo sublata. 
iiasce nubes ab Etesiis impelli, donec montibus omnium altissimis illi- 
dantur: eos autem montes tw% in Aetbiopia. post eorum excelsitatc 
▼iolenter diroptas largissimos imbres effundere, quibus Nilus (Etesia- 
mm puta diebus) repleatur. sed buic hal>enda^ tides non est. Nilus 
enim , ut ono verbo dicam, crescere circa solstitium aestivnm incipit, 
Ktesiis nonduoi spirantibost desinit aequinoctio autumnali, quando hi 
▼enti pridem posuerunt. landanda , nullo autem modo credenda est haec 
Democritaea commentatio. Epborus incredibilem plane rationem adduclt. 
7%copA^/actti«. 20 306 THEOPHYLACn 

iivfjp tthlw Ttp& nifilatfjtrt. fffiai Srj r^p Atyvntop &naaap 
noTafnox^aarop ihaif oXXa fiijy xai ywxgav, htii xalxiaofi^ 
^difi T^v (ftaip, qayaiaq %i na\ fit/akag ko2 iifp^mU ^X¥^^ 
noA iiu tOfSvofP iig iavtrjv avaXa^fiivw nX^&og vyQotfjto^ , xal 
D xata fih t^p /«ifK^/uy wgav tovto awfynv Iv iavtfj , d^iQtvww S 
ii im^x^nlviav tgonwv wamQ iigwtag tivag i^ avtfjg navtaxo- 
9tv vmTvai , xal iia tovto nXfiQovv thv notafiov, o fiiv ovy 
^tpogog irjXoQ iatt fifj ptivov ov ttStafiivog t^v AXyvntov, oXXi^ 
^ffii naqik t&v iiovtwv ra xoto T^y X^Q^^ TovTijy inifiiXwg ni^ 
Ttvafiivog, ngwtov ftiv yaQ , ttmQ il^ avt^g tijg Aiyvntov o iO 
NiTXog t^v av^r^atv amXtififiaviv , ovx oy iv toTg uvwttQW fiiQt- 
ctv inXfjQovto, itc^ mtQwiovg xal atiQiag x^9^ q^iQOfitvog' 
fhjv ii nXilw twv i^^axia/jXiwv atailwv ita tijg Aid^toniag itaQ^ 
Qlmv ixii tfjv av^r^iv nQiv ^ yjavafi tijg Aiyvntov. innta il 
fUv T^ Qivfia tov Ni/Xov tannvotiQov ^v TcSy xoto t^v noTOfio- 15 
^watov yr(v uQatwfiatwv, imnokalovg av ilvat tag Qayaiag avvl^ 
fiatvi, xa&^ Sig iivvatov ^v itafiulvHv ToooCToy nXij&og via^ 

P 189 ttov * it ii vi//tiX6tiQov tonov imT/iv o notufiog twv aQatwfid" 
%tav, aivvatov ^v i» twv tamtvottQwv xotXwftutwv iig t^ vifni- 
XotiQuv inifpuvnav tifv tcSi' viatwv avQQivatv yiviad^at, xo^o- ^ 

V 269 Xov ii tlg av ivvutbv ffy^aotto tov^ ^x toiv xoto t^v yijv opoia»- 
fiuttov liQwtas toauvtfjv avl^r^aiv ttf notnfiw iianonTv, cSotc 
vn* avtov axiiov nuaav ti^v Atyvntov intxkvtjta^tu ; uqdtifu 

21. i% t£v] iitvtmv 1P« 

Aegyptoni toUm flamlnibof •obtemneis refertam ae frtgidan natortqiie 
pnmicosam aeu fistulosam esae; rimas item roagnsf ac perpeCuas habcire, 
per qoas in se copiam hurooris recipiat, quaro hiberno tempore cooti* 
neaty aestiyo autem solftitio ineunte veluti sudores qaos4am ex orani 
parte emittat, atque ita Nilum flumen excrescere. caeterum non modo 
Aegyptum nunquam oculis obiisse Ephorum, sed neque ab iis, qui eui 
Tidisseiit, res eius probe cognovisse certom est. prtmuro enim, si ex 
ipsa Ae^pto incrementom suum Nilus acctperet, non utique in partiboo 
soperionbus aquas ampliores rolvcret, ubi per petrosam ac solidam re- 
gionem fertur. nunc plus sex millibus stadiomm per Aethioplam labeno 
augmlna sumit, priufqoHni Aegyptum attingat. ad haec, si quidea 
flucnta Nili terrae fluminibus perviae raritatibus sive rirois homiliora 
furent, eontinceret rimas illas superticiarias tMte^ per quas tantam via 
aquarum transire est impossibile. siu autem rimis ipsis altiora, rarsoai 
ex inferioribus cavitatibus in summum flumen aquae confluere minime 
possent. ad sumroam, quis fieri posse credat ut proruropeiites ex terrae 
niatibas sudores tanta flumini incrementa snjppeditent , ut universae pen« 
Aegypto innatet? ot nihil dicam de mendaciO| subterlabi scilioet Ae^plo HISTORIARUM VU. 17. 307 

yuQ xai To rpivioq rijg n norafioxMnov yf^g xal tciJv h roTg 
dguiWfiuai Ttjxo^ifvwv vSarmy , im<pavwp Svtwp twv tv Tovroig 
iXlf/wv. fiiv yuQ MalavdQog noTa/aoQ naTu TtfV jialav ttoX- 
Xf^v x<iQav mnoifjxt noTUfiOXWOTOv * xalnkQ twv avfifiuivovTWv D 
SnfQl T^v uvanXi^QaHJiv tov N(i7,ov to avvoXov ovdiv d'i(OQtTg yi- 
vofiivov. uXXa xal nfQl t^^v jixuQvavlav o xaXovfAivog ji/^tX^og 
noTOfiog niQl tc t^v Boioniav 6 Kr^q^iaog ix t(Sv 0wxtiav ovx 
IXipiv xf^Quv nQoai/waav , i(p* wv ufiifOTiQwv iXiy/jTUi ipavi^ 
Qwg Tov *E(f6Q0v To if/tvdog, xal Tuvra fiiv nQog tov ^EqoQov * 

10 Tcoy ii iv l\lffiq>i5* (fiXoao(fWv Tivig im/ilQfjaav ahlav (fiQHv 
Tfjg nXfjQtiaiwg TavxTfw. (fual diUiQiia^ai ilg TQfa Trjv ytjv, xal 
Vy ftiv vniivui to xuTik Tt^v fifiixiQuv oixovfi^vfjv ( J/ov yuQ ovTwg 
ilmiv) f iTtQov di To tovtoic to^c Tonoig uvTimnov&og Tatg 
WQUig, To di tqItov fHTaliv xttad-ui Tovtayv , vnaQxav 5i xal 

15 Jid xavfiu Xiav aolxrjTov. il fiiv ovv o NttXog inoittTo Tug ava~ c 
fiuaag xutu tov tov /iifiwvog xuiqov, itjXov vn^QXfP wg inl 
rtjg xad^* f^fiug t/wvrig Xufifiuvn T^y avQQtvaiv, iii to niQl tov- 
Tiwg Tovc xouQovg ftuXiaTa ylvia&ai nuQ* ^fitv Tug inofifiQlag. 
iml tovvuvtIov niQl to ^iQog nXfiQOVTai, md^avov ilvai xaTii 

SO Toig avTixiifiivovg Tonovg yiwaad-ui Tovg /itfAWvag, xal rb 
nXiova^ov TcSy xut* ixtlvovg Tovg Tonovg vduTiov iJg %fiv xad'* 
Tffiug ylviadui olxovftivtjv, iio xal nQog Tug nfjyug tov NilXov 
fifjiiva ivvaa^(u naQiX9tiv , wg av ix Tt^g ivavxlag ^vfjg iiik 

4. nalntQ] nal ntQl IP. 

Ihimioa et in caTif teme liqnentes aqutf exUtere» cuoi Ipia hanm u- 
sertionmn falaitas naniresta sit. nam Maeander Asiae fluTiuf per muita 
spatia sub terra manat, nec tamen in suacipiendis auctibua quidquam 
omnino ci tale quale Nilo CTenire cernitur. qviu etiam Acamaniae flu- 
▼ius Achelous et Boeotiae Cephisus, e Phodde oriundus, non roodicum 
terramm subterlabuntur; qui ambo Kphorum apertae vanitatis convin- 
cunt. et haec quidem adversus Bphorum. Memphitici quidam philosophl 
incrementi huius istam causam alTerre ausi sunt. tellurem in tres partea 
dividL unam esse nostrum orhcm (stc enim appellare oportet), alte- 
ram, quae his locis tempestatibus anni non respondet, terttam inter haa 
locatam et ob immensos calores prorsus inhabitabilem. quare si Nilua 
bieme augesceret, certum esset eum in nostra zona confluxum aquarum 
rectpere, cum per hoc tempus maxime apud nos pluviae cadant. quon- 
isun autem contra flt et aestate ascendit, probabile apparere in locis 
Dobis e regione oppositis hiemcs nasci, et redundantiaro illic aquarum iu 
orbem nustrum deferri. atque ideo ad Nili fontes neminem posse perve- 
iiire, quia a looa vestigiia nostria contraria per inhabitataA aea torri- 308 THEOPHTLACn 

T^C ioix^tov ffiQOfiivov rov norafiov. ftaftVQitv Si ro^roic 
D xal T^v vnigfioXfjv t^c ^Xvxvti^toc tov xaT& %iv Nitkov SSaxog * 
Si& y&Q Ttjg xixavfUvfjg avtSp qtovta ifaot Xlaw xa&itl/ia9ai xol 
Siit TovTO yXvxvtatop iJnu navtw t&v notafidip, ati Stl ffvaH 
tov nvQiiSovg anav ti vygiv xatotYXvKoJpovtog. ^f^itC Si xais 
ngog tovto XJl^Ofiiv. iSvvatov yiQ ihal tpafiiP notafiop ix 
T^C dvtiXiifiipfiQ olxovfiivfi^ ilg t^v ^fiitiQav avaffiQna^aM. Yfjv, 
xal fidXiifta iV ttg vn^S^ato xripaiQOiiSt] tijv ytjv napvxivai, n&^ 
y&Q fiovog NitXog ll^ ixilvfjg ifiqitai tijg otxovfiivfjg nQog tovc 
Torrovc tovc xa^* ^Aiac; ihog yag ilvai xal itigovg ixitnota^lO 
fiovg, xa^uniQ xal nag* flf^tv, SXXdL xa\ ^ niQl t^c tov notcti^ 
fiov tovtov yXvxvtfitog altla navtiX&g SiXoYog xo] uvanoSnxtog 
navtji xad^iatfjxiv. it yiQ xa^ixffofitpoq vnS twv xavfidttav o 
notufiig iyXvxaivito, noXvyovog ovx iv vn^QX^ noti, ovSi noi- 
P 190 xAac l/jSviuv xaX &fjQtiav ISiaq ixixtfjto* n&v yuQ vSiOQ dno t^cI^ 
nvQ(iSovg ovalag aXXoaa&iv iXX6tQi6v iati ^iooyoviag. Si6niQ 
tfj naQnaayofiivfj xad-ixlt^an tfjg ifiaiiag tov NUkov fiavtanaatv 
ivavtiovfiivfjg , ^pivSitg tcIc itQfjfiivag atttag t^c nXfjQiiai€^ 
^yfjtiov. OtvomtSfjg Si taStd iffjat, xati ftiv t^v d-iQtvijv wQav 
Tcl tSata ti JtaTcl t^v yfjv ilvoi ^y.Qa , tov Si xitf^^avog ivav^ 20 
t/oic O-iQfid. xai Totrro SijXov ix tijg taiv fiad-iotv ifQidtiOV xa- 
ravofjaiiog' xati yiQ t^v tov /<#/ua;yoc ixfiijv d^iQfti ti iv toti 
fiadvtdtotg tfQiaatv ivQtaxitat vSata , d-iQovg Si vnovtog tov* 
vavtlov. Sio xal rdy NitXov ivXoywg xati fiiv Tdi^ ;|ffifia;ra fit^ 

f. Kol] xoriS IP. 

Sum aabulet. hoe fpfaoi testari mirificaiD illioi aqoae dolcedUiefli: cam 
enin per loca lolibuf nsta Ubator, veheiieoter ipsum decoqui, et hac 
de caasa omnium fluviorom eMe dulciisimum, quandoqoidem aatura igoea 
totam rim bumoris dulcem reddat. sed nos hanc quoque sententiam coo- 
fatabimus. statuimas enim nequaqaam posse flomen aliquod ab Aatipo- 
dibus in nostrum hunc orbem ascendere ac sursum ferri , proectpue sl 
quts ponat tcrram globoKam esse. cedo, ouo pacto Nilus tantumoiodo 
•X ilk) orbe in nostras hasce regiones proflaitt est enim ▼erisimile et 
alia ihidem, sicut apud nos, extare flumina. iam vero causa quoque 
dolcedinis huius fluvii oronimodis ratione caret, nec aliqua probatione 
flrmari potest. si namqiie ardoribus illis decoctus dulcesoeret, nunqaain 
adeo fecundus esset, neque varia piscium et belluanim genera haberet. 
omiiis enim aqoa per naturam ignearo imroutata animantibiis producendia 
inepta esL quocirca cum natura Nili introductae decoctioni peaitos ad- 
versetur, assertas incrementi causas a vcro abhorrere putandum esC 
Oenopides ait aestate aqiiai terrae frigidas, hieme tepidas esse, id qaod 
ex profundis poteis aniroadvertitur : nam hicme suroina ex poteis altiatl* 
mis tepidae» aestate gelidao hauriontar. hinc et Nilam merito por hie-> HISTORIARUM m 17. 309 

HQiv Aat xal ovarAlf^d^ai dti t6 %^v fiip jcoto 7^ 9iqimatav B 
To n^kv r^c vyfug ovolag dvaXlaxHV, ofifigwg di xaxu %fjr AS^ 
TVffToy iii^ flvio^at , xata ii t6 ^^Qog firjxdu t^g xaju t^ /^y 
unavaXwaHag ytvofiivijg iv toTg xatu fiuO-og tonotg nXfj^ovaOat 
Stijv xata (fiatv avtev ^vfniv avt^nodlatwg. aXXu xal n^ig 
TovTO ^fjfriov. noXXot nota^oi tCa/v xata tijv uitfiviiv o/tiWoi^ 
iyxtlfiivot toTg atofinai , naQanXtjalwg ii tug ^tang notovfitvot, 
ovx i/wat tffV avifiaatv tm NitXw uvaXoyov * tovvavtlov yuQ iv 
^iv Taf ;|rf i|ucSy< nXfiQovftivot , iv di tip OiQH Xr^yovttg iXiyxovat 

10 Tov Otvfaniiov t6 iptviog. jiya&aQ^irig ii 6 Fvlitog fiovog tov 
XQcuntdov tijg uXfid-tlag xtxQatfixiv* ttffiat yuQ av* ttog &a- 
iTTov iv toTg xatik t^v Ald^tonlav ftiyuXovg xal awtxtTg ylvta^at c 
ofifiQOvg ini d^tQtv&v tQonwv fitxQt tr^g tafifttQlag tijg iv ftito^ y 270 
ntiQtf ytvofiiv^g xad^* txaata. tvXoywg ovv tbv NttXov iv ftiv 

15 T^ Xiiftwvt avatiXXta^at xati g^vatv, txovta Qvatv dni fiovtav 
%wv ntffwv twv iavtov, xatu ii ti d-iQog ittk toig ixxtoftivovg 
ZfifiQOvg Xaftfiavttv T^y avliiiatv. fiUQtvQtov ii toTg vn* avtov 
Xtyofiivoig xal t6 ytvofttvov ntQl ttvag tinovg tfjg Aalag nQoq4^ 
Qitat^ nQog ftiv yuQ toTg tonotg toTg Sxv^lag tijg nQig tof 

^Kavxaaav naQaxtxwQfixotog x^^ov xa^* Itxatnov itog yivta&Oi 
vtipitoig U^atalovg , xal tovto awtxwg inl nXtlatag JiftiQag * iv 
ii toTi nQig fioQQuv intatQaftftivotg ftiQtat t^c *Ivitxijg WQiafii" D 
VQtg xatQotg xa\ xiXoXfl» xatatfiQtad^at tt^ fityi&tt xal t^ nXi^&u 
fityuXr^v, &XXi xul ntQl TcSy notufiwv twv viatwv &QX0fiivov 

7. l]rici//itiroi] Donne fth xiifttvoif 10. 'AvaQx^i I^- 

iMSi docrefcero «t eootnhi, qoed celor terree bemorU copiein ebfoeiet; 
iiebribee eatem Aecrpteni non irrigerit eeetete cem iete ebfonptio in 
terree vieccriboe neue eit, eb imia Tocif netunilem eiee fluxom creecen- 
tibee ondis nullo impedimento eogerL nec iatuc non rcfellendum eft* 
cemplore Ubyee flomine similiter cnrrentie et undee eoee per ostia in 
mere eeqee evomentie non hebent incremente huiusmodi : quinimo com 
lUeme pleoifeif^ rint elveis, eestete plurimum eulmdent^ Oenopiden 
Montiri demoofltrent. Agethercbides Gnidius pree omnibue ▼eritetb quesi 
leciniem epprehendit. docet enim in ennos singulos.conUnuos imbres e 
eolstitio eestivo nsqoe ed eequinoctiem eotumneie in Aetliiepie coelo 
eopioee demitti. non sine retione igitus Nilum per hiesBem neture con- 
trectins et e fontibos suis duntaxet, per eeetetcm Tcro propter preed- 
pitetoe in ipsum imbres ebundentius fluere. eius dictis fidem estruit, 
qiiod in Asiee locie quibusdem eccidere fertur.. nem elicubi in Scythie 
ad Ceocesom qnotennisy cum id tempus postulet, densissime, idque die- 
Imis ploriaus niogere; et in regionibos Indiee ed Aqoilonem certis tem« 
poribos grendinem megnitudine et eopie ingentem ruere. sed et qood 
nd flnviomm incrcmcnte ettinet, ineunte eestete contincnter ploero (in 310 THEOPHYUCn HKTORIARUM m 17. 

%^/ipovc oftfifovg YlvHfd-tu avptxttg (xorcl it t^ jild-ionlap fu9* 
f(ii{^aq Tifug TOt/TO av[x/3ahu ) xal Tavri/y r^p vn6cTamv xv- 
xXovfiirtjv &il roig avti/iTg ronovg x^tfid^iv. oviiv ovv ilvai 
naQoio^^ov xai x«Ttt %rjv Al^ionlav T^y ohovfifvTjv inig Alyv^ 
nxov avvtxfiC iv Tofc OQtOi xajaQQdTJOvrag Sfifigovg iv tw ^ign 5 
nXfjQovv Toy noTafiOv, aXXopg rt xal rtjg ivuQytlag avjiJQ fiaQ^ 
tVQOvofig vni Twv ntQl Tovg Tinovg oIkov.jwv ftaQfiaQwv, tl 
ii Totg naQ^ '^ftTv ytvoftivotg ivavTlav ixn ta Xtyofttva qwoiv, ov 
ittk TOVTO amoTijTiov * xat yuQ Toy toroy naQ* ^ftTv fiiv tlvai 
XttfifQiOV, ntQl ii TTJv Ald^tonlav ald^Qtov inuQXtiv, xal TuglO 
191 fioQtlovg nvoug ntQl fiiv rijv EvQiinfjv tvtovovg tlvui, xar* ixtU 
rtjv ii rfjv x^Q^^ fi^VXQ^^ ^^^ urovovg xal navrtXtag da^tvttg, 
xal Tot; fiXiov nQog riv fioQttov unoxXivovrog noXov avftfiulvu 
TO^C oftfiQovg rif nuQ* fiftTv ^lQti rfi Al^tonla nQoayivtad^ai, 
xa) ivTtv^tv Xaftfidvttv Toy NttXov r^v avl^fjatv, xal tftnaXivlS 
nQog Tov voTiov dvafyuiavTog noXov nQog ovaToXiiv roy NiOuov 

OQUV. 

B IltQl ftiv ovv Tijg nXfjQciatwg tov noTUfdov inl ToaovTov, 

^lva ftij rov axonov r^g taroQiug vod-tvawfitv * ijifj ii intvtyxai 
dxiXovda rwv dtptiyfjftdjwv vvTTttv riv Xoyov. inuva^l^ug toI^ 20 
yvv ix Tfjg HXtl^uviQtiag o Mijvug lyQaxpt MavQixitf Ttp avTO- 
xQUTOQi Snwg rj int(fdvtta Toly dv&QwnoftoQfpwv xal NtiXt^mp 
iyivtTo. ii avToxQUTWQ TovToiy dxrjxoiog Xiav t^v V^;c^y xa- 
TtninXfjXTO, 

6. IvtQyilag IP. Aethi«pia aateni Interrallo dlerniD !d contiiigit), ot hanc hiinildaB 
pcstateoi seoiper in orbem actam cohaerentia loca hieme Infestare. non 
itaque novum quiddam et inopinatum eMe, etiam in Aethiopla svprm 
Aegyptom assiduo praecipitantes aestivo tempore imbres fluTium Nilniii 
complere, praesertim cum et barbari circum loca illa babitantes id evi- 
denter experiantur testenturqoe. quodsi apud nos aliter eventat, non 
Idcirco dictis delrahendam (idem: nam Austrum apud nos tB§t bibemua, 
apud Aetbiopas serenum; et spiramina borealia ih Europa esse Talida 
ac robusta, In illa regione debilta et Imbecilla et languida penitus; «i 
sole ad polum borealem recedente, cootingtt imbres nostra aestate in 
Aethiopia cadere, indeque Nilum excrescere, mrsus eodem ad austriona 
remeante eundem decrescere. 

De incremento i((itur fluvii huius hactenus, ne a proposito hi*toriae 
acopo nimium deflectamus. nunc ad eorum quae seqountur narrationem 
incitanda est oratio. reversus igitur Alexandriam Mcnas de monatris 
humana figura a se in Nilo visis ad Mauricium impentoren scripat, 
^aibna lUe auditis inaiorem in modum obatupuit. eEO^TAAKTOT 

m 

ISTOPiaN 

jtoros H'. 
THEOPHYLACTI 

HISTORIARUM 
LIB^R YIIL PONTANI ARGUMENTUM. 

{1) t^arueem Remanorum toeit Penidem ineunanie$ BahfUmionmfinee 
defraedaniur: 06 id Choeroe$ de foedere Bolvendo tof^iiai. Maurieii ad 
€um legaiu» inhumaniter habeiur adiiuque regis diu exeludiiur. admiuue 
tandem Choeroen ad paeem reducii , eumqtie de praeieriiia docei, eiuBdem 
legaii impuden» amhiiio imperaiorem graviief^ offendii. Comeniioiu» pro^ 
diiionie poeiulaiu» , ei inciea eueu»aiione dux denuo eonsUiuiu» , ad birum 
ahii , »eque cum Prtseo apud Singidonem coneociai. (2) pas inior Roma" 
me» et Abare» imperaiori» iu»»u imminuiiur, Comeniiolu» Piminaeii aegro^ 
tol. Choganu» fine» Romanorum va»iai ; quo mandanie , biri traneiiu» 
a quahior eiu» fiXii» cu»iodiiur. tn 1*100 ceriamine edito barbari oincimdir. 
Comenltolt abaetUia excutatur, barbari vallum Romanorum oppugnani, 
MttiiCtiit ad duee» de periculo. ade»i Pri»cu». liwfinaeium reduamtur 
rolet. eoi\fligitur j ocei»i»que Romanorvm irecenii» oppeiuni barbarorum 
fuaiuor mulUa. (3) alteniiii praelium cum Abari». prudeniia Prieci de- 
Itniur novem mUUa. iertio praeUo de euperiore loeo pugnanie» Romani 
eidver»ario» in lacum »eu »tagnum compellunif ubi eum ChaganifiUi» pU^ 
rigue eummerguntur, periere ad quindecim milUa. quario praelio ad 'H»^ 
mtm eeu Tymiiii flumen ttenini fion poiict occiiiit6unt. fluvio iraiecio Ro~ 
mani exploraiore» quaier mille occiduni ^ Gepidarum iriginia mUUa; et 
cym eapUvi» ad Pri»cum redeunt. quinio praelio eom^ure» barbari ofiift 
Ifrne/oamiiir, mulia miUia capiuniur. (4) capUvi Chagano peieniU im^ 
peraiori» aucioriiaie re»iiiuuniur. Comeniiolu» e morbo reereaiur. By- 
»aiiltiMt*iul Ai6enia profecturu» dueem viae Traiani apud Noben»e» quae- 
rii. quibu» dare abnueutibu» tVatctlur, ifiiot9iic capi(e muliai. monctur 312 PONTAm ARGUMENTUH. 

de tene guodam huim viae gnaro^ fiiicifm verho eimmutai ei litifraU 

magnitutline frigorum Homani multi et iumenta eo itinerc pereunt, Pki- 

lippopoli hiemat, Petru» iterum dux deelaratur, Theodoiiui Mauricii fi- 

liu$ (Jcrmani filiam ducit. tumultuM in imperatorem oh caritatem rei fru- 

mcntariae, maledicta in eundem , et lapidatio. clavie audace» detcrren- 

ftir. Thcodotium gencrum Germanu» cktamyde »ua tcgit, (5) de templo 

f irginii hiariae in Hiachemi», auctore» »editioni» exilio damnati altero 

fiie revocantur, Petru» ad htrum ducen» Plattoli ae»tatem habet; deinde 

ffi angulum Dardaniae »eccdit. eum Ap»ycho hypotiratego harbarorum 

coUoquitur. utracque copiae recedunt. Chagani a»tu». imperator Petro 

irant htrum profcctioncm mandat, Petru» a lionoto iUusiri »ateUit£ im- 

peralori» navlcitla» fiumini traiiciendo petit , et Gundoim militihua prae- 

ficit, i» mulio» hottium perimity Uomanotquc in provineiam redire mm 

patiiur. Arto» llomanorum »ocio» Chaganu» delcre cogitat, (6) a Cha- 

gano quidam deficiuut , ad qun» reduccndo» vario» ille modot inve»tigat. 

quare Uomani uiira Utrum hibemare noluerint, »editio, fiuvium tran»^ 

meant^ et irascuntur gravi»»ime, iraecitur viei»»im Pctru», eidem per 

qtiieiem oblata epittola, ca»tra movent Homani. tumultu» miliiari», lc^ 

gati miiitum ad Pctrum de reditu ; eui moleetu» e»t imperator, (7) Pe- 

iru» Cundoi de mandati teveritatc fx avaritia profecta flen» conqucriiur, 

ducc» convocat , liiterat exhibet. mile» iran»ire Mttrum abnuit, furor mi^ 

litum^ fuga ducum, Phocat impcraior renuneiatur. Petrutfugit: Mau- 

ricio rem tigttyicat. Mauriciu» nuntium examinat: quid agat ne»cit; 

dolore dittimuiato ludot equcttre» cdebrare pergit. popuium honum ha- 

bere animum iubct, yenctorum acclamatione», iriffuni numerum utrius- 

quofactionit profitcntur, carum faciionum viiuperatio, (8) Irgatio Mau^ 

ricii ad Phocam irrita, mocnibu» Thcodo»ianit cwtode» apponit, excrci- 

iu» ad Thcodotium Mauricii filium lcgaiio^ aut iptum aut eo cedcnte Ger^ 

manum imjKratorcm pottulauii», Comcntiolo urbi» dcfcn»io crcditur. Ger- 

manu» imfteratori invadendae tyrannidi» »u»pectu» fruttra tc tnctur : in 

acdcm dciparae pro a»yio confugit, eiu» contiitor Cyru» quali» fuerit, 

fitcphantu pacdagogu» fitiorum impcratori» ad eum evoeandum mittitmr, 

in Sophiae temptum tran»it. Thcodotiu»^ ut oh »eeretum patefactumy fu~ 

aiibu» pultatur, (9) Germanu» denuo ad exeundum sollicitatu» Andreae 

pii viri hortatu eodem recurrit, maledicentiti poputi in imperatorem murie 

dcaerii» cu»tode$ »e ad iumultuantem pop%Uum appUeani, cuiu»dam Com^ 

etantinif viri clari»»imi^ domu» inccnditur, Maurieiu» eum coniuge et 

liheri» in fugam »e iradit, populi in eum ei pairiarcham eonvidm, loenM 

eommuni» de teviiate et »tultitia populari. podagra eonflieiatur. fUium 

ad Choeroen pro ope imptoranda mittii. Oermanu» imperium amhii» Pra-^ 

oini» »ihi adver»antihu» Phoeam »equiiur, (10) Phocae iingui» animi»qua 

favetur. populum cum pairiarcha ei eenatu aceer»ii. dete»taiio iiliu» ut 

homini» improhi»»imi. eiu» »imulatio in Germanum. prodamatu» impe^ 

rator eoronatur. in urhem magniflee invehitur, epargii aurum, ludi 

fiunt eque»trc», uxori heonUae corona imponitur, de loeo »iationi» intcr 

factione» eonienditur. Atexander , homo nefariu» ^ ad litem componendatm 

mittitur, in Coemam irihunum e»i eontumetiotu» ae vioieniu», eum I e- 

neti uleiecuniur; quorum vox male evenit, (11) Mauricii neeempariurit 

Phoca», revocaiur ex itinere a patre Theodo»iu», Maurieii fitiorumque in 

jwrtu Euiropii ad Chalcedonem inierfectio, eiu» ante moriem praeciaria^ 

9ima vox ei Chrittiano dignittima, nutricem iptiu» infantem pro »uo ad 

eaedem euppouere non fcri. eiu» pro poena peeeaiia aui» in hae viia irro^ 

ganda cura anxia, ieatamcntum^ qUo imperium interfilio» partitur, Do^ 

wiiianu» Melitenen»i» epi»copu»^ eorundem iuior^ ah hi»iorieo commenda^ 

tur, (12) imperaiorum corpora in mare ahiieiuntur, qua» eomptoraiionem 

comm mor» puhUce roeiiata effecerii, in eoadem monodia kiatoriei, capite» THEOPHYLACn HISTORURUM Vffl. 1. 313 

md Phoemm pefftrwntur et in campo wuUtihm$ epedimdo pnpemmtur, 
fMifriit wppUcilt interfectaret et exerdtut r^feUie caediumque e^ffragator 
divinitus interierint, tub HeracUo duo tanitim reliaui. imperium JUmuh' 
mum tM diutumit pott necem Mauricii aerumnit volutatum, (18) Phoeao 
Petrum Mauricii fratrem , Comentiolum et aUot interimit, Theodotiut et 
Lardyt ah Alexandro iyranni iuttu trucidantur. narratio falta de neo^ 
dotio , fuo pacto ereditut tit necem effugitte et diverta loca peragratte. 
ttatuae Alesandriae Mauricii caedem nuntiarunt. die nono tuper eadem 
nuntiut in urbem allaiut, egregia quaedam Mauricii praeconia, (14) de 
eorpore S. Kuphemiae martyrit Chalcedone miraeulum , tudor viddieet 
tanguineut in die annivertario eiut mariyrii, qui tpongiit coUeetut m va^ 
tculit populo ditperiitur. quo pacio Mauriciut incredulut ftdem eum mtfl- 
tit laerimit habuerit , et tumma in potterum veneratione martjfrem prote- 
cii(aff tit. (15) Conttantinam imperatricem cum tribut fiUabut in priva^ 
tat aedet contrudit Phocat; Chotroen de tua ereationej additit muneribut 
eertiorem fadt. apud Daram legatut LiUut a Germano praesidii praefo^ 
eto tpiendide esdpitur , ct quid ibi coniieerit. Chotroet Mauricii tiici- 
tcendi beUam Romanit infert. LUiut in Pertide retentut parum benevole 
iraetatur. rumor de Theodotio adhuc vivo tyrannum terreti umdo Alesan- 
druMt nt imperata non exte e utu m y eua manu obtruncat. 1. IXati rt^tovg S^ra tovc xC^^ovg XoaQvfj^ o IltQa&v fiu-' ^ }^. 
ciXivg ivtj^ilQH t^p ilQrjfmiv Xvfii^wao&ai» ahla ii avTtj nwq 
tip fiagfiuQtf ovaa iTv//oyiy. tOyij thqI t^v *Agafiiap noXXu rc 
jcttf itaq>0QU ni(pvxi * tovTovg SaQaxfjvovg i&og toTq o;|fXoic ojio- 

5 MuXitp. ix TovTtav ii TtHv idywv Iviu Tiva roTg ^Pwftaloig avfi" 
fiuyu ^v , xat Tig ix tovtwv anodaafibg iig t^^v UiQalda ywQt^'' 
caq xoTo tov Ttjg itQijvijg xuiqov tji inixiQOfifj fiiQfj Tivik t^c Bq^ 
fivXtavlag nQOivofnvauTO, Ivdtv dianoviTa^at o XoaQOtjg ^^tov. 
diu TovTO i uvTOXQUTWQ MuvQtxiog ilq T^v TliQatia iiinifiy/a 

10 TiQiafiw riiiQyiov , o^ TtJQ Twv iiiiop noXiwv (poQoXoytag t^v 
iniOTaatav ixixTtjTO' TovToy nQuiTOQtov inuQxov anoxaXovai B 
*FwfiaToi, 6 fiiv oiv XooQotjg iavonad-wv inl roTg ytyovoai 
nuQiXvna toi' nQiafivv, xui noXXtiv Ttjv tQifit^v avTtf niQl rf^y 1. Cjoiem tempore Chosroef Persama rex pacem torbare tfgressns 
ect ob causam huiufceinodi. in Arabia multae yariaeqae gentes^ sunt, 
▼ulfo Saraceni appellati. ex his nonnullae societatem cum Romaois pe- 
pigerant, quarum pars pace incolumi in Persidem irmeiis Babyloniomm 
agros praedabunda pervaserat, et id sibi minime tolerandum Chosroea 
ccnsnerat. Mauricius idcirco legatom in Persidem mittit, Georgiom 
OrieotaUnm tributomm coactoremy quem Romani praefectum praetorio 
fsominant. Chosroes indigna se passum dictitans, legatnm pamm amice 
tractavity et in regione barbara dia reUnoit, nec auqnam in oonspectM 314 THEOPHYUCn 

piqfiaqov x^Q^^ InfayfiaT^vm. axXtjfaYafyittai ovp o AcJ^ 
yiog fifilqag dg ttip IliQalia noXXdg, xijg fiaatXtKijg ttaoiov fii^- 
iafiwg Titivx^g* itt toIpvv t&v nQayfitttmp ataaia^^vanf 
XooQoji, iU6twg tw fiaffiaQtf inoroia yhitai /11} aqaa^ai titac 
nQog ^Piafiahvg tov noXifiOP. ilaiixitoi toIwv tof rnijQpopS 
o BafivXdnog fiaaiXiig ilg tik fiaatXaa, fiiw olv AcJp/ioc 
r^v TotJ naiQov xtijaofnpog avfiftaxop , ml^n tip fiaQfioQOP 

C tag ilQtiPalag fi^ itaXvaai anopiag. ovtia fiip ovp ixd^p jiixop^ 
%l yi &vfi(f , xata t^p noifiatP , XooQOfig t^p ^avxlap aanu^ 
^itau fiip ovp nQiafivg anapta tHl avyxvQ^aapta inl^iixw^ 10 
Tif fiaatXiX itfjy^OQfo. aXX* ovx ig aya^op ^ Ttjg ipTiviiwg ix^ 
9iatg amtX^cpit xo avfiniQaofia. iqiacap yuQ ridJQytop iimtw 
nQig Top avtoxQutoQa ''6 IliQadip fiaaiXivg t&p aatQanwp iig 
in^xoop tuii ititkixtat. itik T^y tov nQiafiiwg uQiti^ iUotfu 
T^ noXifitf tfjp Xvatp»* tovtwp 6 fiaaiXivg axtixowg xaXinaipii, 15 
xata Tov nQiafiiwg, xal yivitui t^ FiWQyl^ aqfaXiQci 17 tijg 

D nQiafiilag Inltivl^tg ' ttf optt y&Q olii Xoyog fiij fiitQotg olxopo^ 
fiovfiipog fiiydXag avfnpoQug totg XQV^^^^^^C naQixio^oi. 

^Onfiplxa ii Xayupog (^inapaiQafiWfH&a yoQ nQig Tct 
xoTcl T^ EvQiintjiP nQaxd^ipta) iuniQatti^ tip^atQOP, outaii S 
St& t^ ilQ^pfjp dnog>oitdtp , anoatiXXovat nQiafiitg al mQl t^v 
OQnxfp^ TUiP 'Poffiaiwp tvpdfiitg nQog MavQixtop Tip ovtox^cU 
TO^a, nQoioalap xaTatTtwfUPat KofiiPttoXov tov otQatfjyovm 
T^C atdaiopg toIpvp ilg ri fiaaiXitop &atv laxvQag yiyopviag, il^ 
iwatp aitoxQdtwQ KoftiPttoXw xal totg nQiafiiat itattfjtdg.fS 
V 198 xa\ ir[ta yiPOfiipfig t^g avyxQOti^aiwg tijg iixfig, jioi toI^ /faa<- 

smiin admislt. caeteruro in illis rerom flactibai non eae ami^ adverras 
Ronanoa capienda recte ratiocinans, Georgiun in refiam Tenire «init, 
qui oblata opportunitate osuf , regi anctor eat uti paoem salTam inte- 
gramque conserTet. ita Chosrocs animo nolente Tolente, tft eat apad 
poetam , ouietem pacemque complectitur. legatua eom omnia quae con- 
tigiasent luae docet. ▼erum illud coUoqnium liaud felidter evenit. fe- 
ront enim postea Georgium apud iroperatorem gtoriatum, Peraarum re- 
gem latrapis snis confeasum t§»9 se ob legati rirtutem bello auperaedere. 
qua oratione imperator «uccencuit, magnumque Georgiua ex obita lef«-> 
tione pericolum adivit. aic enim coroparatum eat, ut» niai cnm modo 
et ratione adhibitua aermoy incautia hominibna immodice noceat. 

Postquam vero Chaganua (ad rea enim Europaeaa regrediendm eat) 
pace facta domum abiena latrum tranamisit, Romanus exercitua in Thrm- 
cia oratorea ad Mauricium imperatorem mittit et Comentioium duceiD 
proditionis accusat. itaque gravi aoditiona CpoU concitata» impcrator HISTORIiRUM Vm. 1. 2. 315 

Xlaig ixXinagovvTog rovg ^igfafiHg , XafifidvH ^ xarfffogla T^y 
lyxon^v, xal av&tg o KofitnloXog yhitat axQaxrffog. d^iqwg 
di Imovxog Xiia irig noXmg ylnxat, xa\ rwv^Ptafialwv ntgl T^g 
Xvntig iiaXvaaiiivfov Jfp a%qaTrjy& , rh onXmHop o KofUPxloXog 
Sa^qoi^i, xal iTti top ^arqov ylvtTai norafiov, xal iv Tjj 3/- 
ftdovi avvavaxotvovrai t^ IlQlaxff. (2) TtTaQTjj ii ri(iiqa y _< 
ixnikriati^ovTai to aTgaTomia , xal itifitiyoQ^aavTog Ilglaxav 
nigia/j%tTtu ^ ngog Idfiaqovg xal ^Pwfialovg ilqtjv>i * o yaq avTO- 
xquTwq MuvQlxiog ToTg aTQaTtjyoig naQaanoviijaai iiA fiaatXi^ 
lOxov ngoaTuy^aTog iyxiXiviTUi. ig t6 (paviQov toIvvv Ttjg ilg'^ 
vrjg iiuXvd-ilarjg, ol ^PwfiaToi ngog Ti Bifnvuxiov ylvCvTUi ' avTri 
ii vfjaog xa&iaTijxi ntgl tu QiT&ga Tov^aTgov. iv tuvtjj tjj 
VTflw o KofiiVTloXog tio^i voaijXivta&ai, twv ii ^Pwftaiwv uno 
T^g vrflov iiantgaiovfiivatv inl T^v ^niiQov, uxfjxon 6 Xayavog 

15 Ttt Tot; *P(0fiUiX0v aTQUToniiov xivi^fiUTu, o ftiv ovv fiuQfiagog 
cwa&Qoiaag iwufing %fjv ^Pwfiulaav iiUTifiViTUi yrjv, ToTgii C 
noiol Tiaaugatv inovatv ovTcp nuQtiliov ivvufing, xal nuQi^' 
vtyyva Tug iiufiuattg too ^aTQOv niQi<pQ0VQtTv» ot fiiv ovv nuT^ 
itg Tov fiuQfiuQov Tug iiufiuaag tov ^laTQov ntQttpQovQtTv xutu 

20 To nQoa%u/d^iv IvtxtlQOw, ol ii^PiafiuTot %ug Xtyofiivag a/titag 
avQQuy/avTtg Ofio&vfiaiiv Toy noTUftov iiivrj%uvTo. ntQl Tug 
oxi^ug Tolvw Tov noTUfiav ytyovvlug Trjg fiu/rjg xQUTOvat 'Poh- 
ftuTot %wv uv^i&iTwv ivvufitm, o ii KofiivTioXog ufxa Tfp 
IlQtaxff tlg To DtfAivuKiov Tug iiUTQifiag inonTTo. jjy ii avTt^ D 

25 ^ uvafioXrj tov fifj id^tkttv pvfinXixtad^at antd-uvog oviufi&g' fia- 
;i^a/^a yuQ Iutq&v Tug in\ Tijg xnQog qtXifiag unoTfiti&ttg , Inl 

dat arbitrof, constitutoqiie iudicio legatos impenfias orat et exorat. 
ita accufatio inhibetur, et Comentiolof de integro dux deligitur. ubi 
aestaa afTuit , ex urbe discedit , Ronianisque f ecum in gratiam reversis, 
ct delectibufl habitis, ad Istrum contendit, ac Singidone cum Prisco se 
coniungit. (2) quarto die in concionem coacto exercitu, et Prisco 
▼erl>a fadente , pax inter Romanos et Abares dissuitur; quod ut face- 
rcnt, Mauricius iroperiali mandato ducibus praeceperat. manifeste igitur 
pace irrita Romani Viroinacium (insula est in Istro flumine) deferuntur, 
ubi Comentiolus graviter se habere visus est. inde in continentem tra- 
iiciunt quibus motibus auditis, Chaganus collecto mitite satis et arbo- 
ribus Romanorum exitium infert, et quatoor filiis copias attribuit, qui- 
bus transitum Istri custodiant, quod illi ut iussi erant facere instituunt. 
Rotoaoi navibus extemporancis sive ratibus conscnsu flumen transeunt, 
praelioque in ripa conserto superiores abeunt. Comentiolus cum Priseo 
Viminacii haerebat. nam cui ei e brachio sanguis esset missus, honesto 
plane timore et probabili de causa a pede cum hostibui conferendo ipse 316 THEOPHTLACTI 

iHfiaTog ixQofj iv<p^fi(ag ntog Jia j^v itiklav anofiaxog ^y. ita- 
nop9fjiiv9'irrw rolwp rdh ^PmfiaUav tov ^otQov ntal otMJTiTaa- 
idviov %iv x^Q^^^ 9 ^ MOTiXlfinapt rijw vtjaov IlflaKog * o^x 
*&iXi yiif Tov KofiivjtoXov ixtig noi^aaa&at r^v naQara^iv. 
oi ii fiaQfiaQoi aaTQajfjYOv T^g^PoiiAalm inagxova^g iwifAimgS 
nqhg rhv xagaua tovtwp ixTgixovaiv. ol ii *PiafiaXoi ityytkovg 
iig To Btfupoiuov ToTg OTQaTfiyoTg imnifinovai, t6v tc xlvivvop 
naQii^Xow. ivaavaayiTOvvTog ii Totf Ilglauov tov KofHVTio^ 
Xot; inTig tov igyov itpdtpaa^ai, xal twv fiagfiaqtav Xiav iyxfoi^ 
TiiS^ iniKitfiiviav , mt^iTat Toy KoftiVTloXov xaTuXtniTv nal rag 10 
P 199 ifgovTliag t&v xivivviav avTog avai(^aa9aim xal oiv xoToLfA- 
ndvii ri Btftivaxtov xul ngig %iv ^PiAfiaXxiv ylviTUi xaQcaia* itv^ 
riga ii ^fiiga, xal nqoaTaTTH T&g vavg tov ^otqov xoTaX^» 
novaag Tug ox9ug mql ri Bifiivaxiov fiid'0(ffilaaa9ai * iiiiiu 
yaQ Uglaxog fir^ mog ol *PtafiaToi t&v inaxrqliiov iioxnfiivonf 15 
o^ToFc niffi T&g Sx9ctg tov noTUftov itwiXiTg Tag fAiTafiaang inl 
%^v vijaov noioTtv , xavTiv9iv xaTaxiQftaTi^Ofiivfig ^r^g %wv *Pft»- 
§ialo9v iwifiHog Aad-ivnniQav tj %d(pQog %fjv (pQovf&v anoXdfloi. 
%olwv %iSv fiaQfiaQiav xaTinnyofiiviav ngig noXifiov, TiTdgTfj 
^fiiga xal i IlQlaxog il^ iio&tvov ati^fOipoftSif ToTg ^PtafnJoigfO 
B nQoaiTa^i, xal iog ivijv , Tac ixTdl^ttg Tfftal avoTfjadfavog tpa^ 
Xay^i T&v noXifiix&v iyxnQfjfidTiOv in^fx^TOm 01 ftiv ovv *Pi»^ 
fiuToi uaoaxofitvoi %wv %6^(ov dyxifidxiag %oTg i6qaai xa%tnoX{^ 
fiow To fiuqfiuQov, T&v H ^AfidQtav iixa xa\ nivTt avoT^fAaaiP 
il^onXiadvTiav t^v iXTaHitv , xol Tiav ^PiafialiOv tlg filav aiwwatv 25 
xaX ipofiif %ov x^if ftxog xal %tTfiMnXtv(fif fidxj^ iiaxtxoafifixoTiot^ •btUiiebAt llaTlo soperalo ▼alloqoe a Ronanif exdUto, Piiiciis» qid 
•ine CoBientiolo pogna experiundooi non poUbai, in Inaola nanebat. 
barbari Roninis duoe destitotis Yallom incursant. iili nontioe de peri- 
culo soo Viainaciuni nittunt Priscus absque Conientiolo aegre se ao- 
▼et: sed barbaris impotenter incumbentibus tandeoi dat manos» et eo 
relicto depellendl discriminis coram laboremqoe cspessit, ac Tallo aoc* 
cedit. postridie navigia Viminaciom redoci Imperat, qood metoeret no 
illis ad ripam disposltis milites crebro ad insulam transsMarent» et id- 
circo Imminoto coplarum nuipero ad vallum tuendum infirmlores reddo- 
rentur, barbaris auUm pugnam orgentibus» Priscos suis edicit nt maae 
In armis sint, adeqoe, ut potuit, In tres pbalanges distriboU, prae- 
lium orditor. Romanl arcabos carentcs cominus hastis rem eeront, di- 

rtisque barbaris per ordines qulndedm, Ipsis autem timor^ Talu amitte»di 
nnum et eodem versos qoadrilatera figura disporiUs, atqoe ita vm^ 
lum tutum pracstantlbas» in roultas boras concttnumi noo aBto solis UISTORIARUM VllL 2. 3. 317 

T^ iMTa^ip, iavXiap Irfivd^iv nofixoftiifm nZ /uQaxi, inl 

• iS^ nolki^ o noXiftog ilxi Ttjp nQooiov. fiUov ii xUvamog 

mfpanixXiri xal o n6liftog, xal ^v ImdH^iog avTtj ^ %ov noXl^ 

fiov Totg^Fufialoig Qom^ , TQiauoalwvri ivaiQi&ivTwv 'PwfialofP 

Sx^XidSig TivTaQig ix tSp l4fiuQ(0P ShuXopto» imyipofiipfig oSp 

pvxTog iig Tip yiqaxa oi 'PfOfiatoi ipi^vl^ap. ^ 

3. TffiTij ii ^fiiga, xal o fiiqfiaoog Vtiqop avPiOTtfaaTO y 276 
noXtfiOP. o fiip ovv Ilglaxog dg oTop Ti ^p avpToliag xi aT(»a- 
Tivfia ita&ipig ix^Qi* ^Qog t^p naQaTa^ip. TQiTg toIpvp avp^ 

iOToiag ivpifing Ig tu fiiXiara ToTg^Pwfioioig iha iViYyviiaiP ig 
To xuQTiQOP , Ttt Ti xiquTa niffia/Jaai avTtxa , ovTio tc to^c 
jifiuQovg ilaii^aad^ai , ontag ol fiiqfiaqoi ntQl tu xoiXoTiga /i* 
pofiipfjg Ttjg ivpifiiwg , xal xaTaXtjfifiivoi iv fiiatf , mginiaiaai 
^vfHfogatg aioxtjTOig. Tto TOiovTio toIwp Tgontf xaTaaTQOJf^ I> 

15 yovpTOi ot fiigfiaQOi xal apaiQovPTUi ix Ttjg noXtfiiag xal arTi- 
d-iTOV ivpifUiog ;|fiXioJfc iwia. ^Xiov ii ivovTog inl t^v to- 
ipQOv Ti viPiXfjxig inap^xi, iixiTfj H ^fiigu , xal o arQaTfjyhg 
^xf]x6ii fjxiip av&ig top fiuQfiuQov ngog naQUTa^iv* ^fiigag H 
Xafinovafjg t^ ^PiOfiUixiv xad-onXiaag xoafilwg Ti avfitpQuiifnvog 

20 ix^9^* ^9^^ noXifiov. o fiiv ovv IlQlaxog TQiaautg uvd^ig (pi^ 
Xay^i Tug ivvifiug xaTiaTQUTivaaTO , o ii fiigfiuQog filav av^ P 200 
OTrjaifiivog (fiXayya xuTa tov IlQlaxov ixoiQtiatv. o fiiv ovv 
IlQlaxog Trjp tv^tTOP Tiov Tomop /oi(»ay xuTuXafiwp , Tfjp Tf qv^ 
fifp^ Tov nptvfiUTog tx^ avpigi&op, uf' Sywvg ToTg fiaQfiiQpig 

3. avpapaMiuXiPi IP. 

cubitoiii finis certaaiiiii €ft iBpotituf, pagnttOB • Ronanif Marte le-* 
camliMiso} nnoi ex ipeii trecentl tantoni, ez Abaris qaataor niUin de- 
dderata aant. nocte interreoiente Tictorea se in caa tra redpiant. 

3. Die tertio barbaras de integro certanen nolitnr. Priacaa, ot 
potoity agnine disposito et instructo sargente ian die ad pognan pro- 
cedit. copiis qoan potuit bene dispositis ac tripartito diviais, ad for- 
Uter dinicandun onnes inpensissine cohortatur, atque ut comibus di- 
ductis Abaros in nedion recipiant; ut sic intercepti condusique claden 
inprofisan acdpiant. hoe igitur nodo ab bostibus circunTenU perinun- 
tur nd ooven nillia. exacto die Tictores intra Tallun reTertuntur. lu« 
ce dedna nuntiatur dud barbarun Telle praeiiun iterare. itaque postri- 
die ubi diluxit, Priscus Ronsnis instructis et decenter connunitis ad 
tentandun conOictun progreditur, ac suos iterum in tres phalangas 
dispertit. barbarus in unun conflatis oninibus in Priscuro Tadit; aui 
oecupato looo regionis idoneo, nagno bdlid spiritus inpetu e supeno* 
ribai io barbaros fetel>atar, et daobus comibaSp seo a oeitrii et a sl- 318 THEOPHYLACTI 

In^Qal^iv, Totg ii dvo xiqaat tcaTtnoXf fiijai ti noXifuot. iml 
ii Xifivfj vntoTQmo TOiq tinotg ixtlvotq, inl rel vJora ^cn^cr • 
t6v fiuQfiagov, dta tovto mgl t6 qoO^iov anoxQOvad^ipTtg oS 
fidgfiaQOi, xttl TtfV Xlfivfjv avTif4ito)nov ivarvx^aavTig , Xiav 
aq>o5Q(og antnvfyovTO, nXi^&ovg toIvw nolXov xora TavTtpfS 
T^v Xtfivrjv avfiQTjfiivov , t&v T€ naiitov tov Xayiivov anonvi^ 

B yivTwv avTS&i , niQttpavtaTarfiv o IlQiaxog t^v vlxtjv ivtnoQtv^ 
ooro. xaTatp&flQovTai Toivw ntQl Toi/roy roy noXifiov ntvT^" 
xaiStxa x*Xtdiig fiaQfidQWV* o fiiv olv Xayavog imxtvivvtag 
iiaa(o&tig xoro rdv Ttaaiv ylviTai noTafiov» TQtaxoax^ SilO 
fjfiiQa, xai fiaQfiaQog avviXtlit ivvafitv. ind ii xal nQog 
TitaQTOv noXtfAOv T^y inifioX^v inoitiTO xal rotVctfy o twv ^Fta^ 
fialwv aTQttTfiyog ^xtjxoti, aTQaTontitvti 6 TLQlaxog inl ror 
Tiaaov noTafiov. oQlttTai ToiyaQotv ixaTiQa ivvdfiH fjfiiQa 
nQog noXtfiov, intl ii ro iiwQtafiivov niQag iXdfifiavtv, vni 15 

C nQWTtiv Foi IlQlaxog ivaXXal^ ro^ ivvdfittg avviTalit, xal r^ 
fiiv tvwwfiov (pdXayya it^^iav inoiijaaTO , Ttjv ii fiiarjv tvdw^ 
fAOV. o ii fidQfittQog ivoxaiitxa avaTtifjiaatv iXonXitjti rov no^ 
XtfAOV. 01 fiiv ovv ^PwfiaToi fiQWixwxtQOV Trjg fidyrig uvTtlxovTO, 
Tjj Tolwv ivoTaati Toig fiaQfiuQovg xaTtnoXifirjaav. xal JioX* 20 
XvTtti xa\ xoro rovrijy r^v h^yjl^ nXrjd^og noXtfiiwv noXv. rov-» 
Trjv Toiwv T^^v vixrjv tvdo^^oriQav ro Twv ^Pwfiaiwv onXiTixiw 
avtii^aTO. o ii IlQiaxog TiaaaQag ^'^idiag avvTdl^ag, tov 
Tiaaov itavi^l^aa&ai ixiXtvt xal avtQtvvaaS-at ro roiv noXtfiiwp 

D xtvrffiaTa. oi fiiv ovv. ifno rov or^^or^T^ot; ixntfKpd-ivitg rdrSS 
ytlTOva noTaftov itantQaioi^vtai. ntQixvyxdvovai TOiyaQovv nifltris, eos impellebat. et quonian stagnnm locis illis snberat, in nndas 
eos adigebat. .qoas cum ocuHs prospicerent et circum eas raisere agita- 
rentnr, dira in ipsis morte suffocabantur. plurimis igitur, et simul Cha- 
gani Aliis tali modo summersisy illuttrissimam victoriam Priscus retuUit 
eo enim congressu barbarorum quindecim millia vitam amisere. Chagn- 
nns non sine periculo salvus ad Tissuro flovium evasit. die tricesimo 
barbarus exercitum ad quartum praelium iiistauravit. quod simulac duz 
Romanus comperit, et ipse ad Tissum amnero armatus prodiit. ab utris- 
qne communiter dics ad conflicturo praestituitor. is postquam iUuxit» 
sub auroram Priscus ordinibus pcrmutatis suos disponit, et sinistraai 
aciem faoit dextram, inediam autem sinistram. barbarus suos in duode- 
cim ordines digerit. Romani viriliter et animose certamini insistenteo 
barbaros debellant, roagnamque etiam tum multitudinem conficiunt glo- 
riosamque victoriam consequuntur. Priscus quatuor miliia ad Tissooi 
vidnum flumen transeundum hostinmqne motus et indinatbnes explor~~ HISTORIARUM VUL 3. 4. 319 

XOigiotg rfjnuidtov r^iaiv, ol ii flaQfttt^oi ^ir^dh rSv iv rfj 
ngojifola dayvantoug w^inoaiov n xaS^laaru^ navtiyvqiv iiiq^ 
rafyiyiniXO^Qtor. tag roivvv fqovridag uvad^ipjig xj} fii&ji xa- 
T<iiovn;;i^/CoiTO ivwxovfiivot. ol di'*PwfittToi inl %o Xeyofuvov 
^Xv»6q}wg, iu Xntpdvofv vnovatjg wxtog , xQatnaXwot JoTg flaQ-' 
pttQOtg inixtivrai xal fiiyiarov uniQyd^ovtat (povov avaiQovvxai 
yuQ flaqfldqoiv x^^*dSig TQtixovxa. nXiiaiTjg n afxfittXwalag 
MQajtjaavTig Toy nojafjibv avxiv^l^avTO, nqog n lov Ilqiaxov if^v 
nqovofi'^ iuadaavTO. '^fiiqa ii ilxoati^, xal ndhv o fldqfla-^ Y 277 

10 qog ntqi rovxov i^ t6v noTafibv avvayiiqn ivvdfutg. iia tovto 
6 Ilqiaxog naXivoariT mqi roy Ttaabv tov noxa^ov, yivtTai 
rotyaqovv xarot rovrov rbv ywQ^^ fttyiarfj xal tt^ioXoywTdrfi 
naqdral^g. ol fiiv ovv fldqftaqoi xaranoXffifi&ivTtg wg Inog 
iiniiv iyxquTwg xccTa TavTi^y itj r^v ^ftiqav inl rd qtT&qa rov 

15 norafiov anonviyovrui , avvanoXXvvTUi ii rovroig xal SxXafltj^ 
rwv nXiiarf} ano^otqa. H^wyqtTro ii fiira rijv ^rrav rb fldq^ 
flaqov, xal fjX^av u4flaqoi fiiv rqtaxiXiot, aXXot ii fldqflaqot 
nqbg raTg rirqaai ;|fiXiaai itaxiXioi n xn\ itttxlatoi , xa\ JSxXa^ P 201 
flrivwv XiXiditg ixrw. ovroi /uf v olv CayyqTj&ivrtg itaftoTg nuqi* 

90 iiiovTO , ii arqarfiybg iv TofntT rfj noXa rqyg Xa^pvqaywyrf-' 
^ivrag flaqfldqovg ilintfini. (4) o dj Xayavog, nqiv n rbv B 
avrox^aTo(»a rwv ytyivtjftivwv iv iUf^an ytvio&ai, nqiaflng ig 
Mavqixiov intfiiptv, avaXafltTv rovg ^uyyqr^d^ivTttg ntiqtifnvog» 
o ii Mttvqixiog rttTg untiXttTg tov flttqfldqov xarttnXttytig xa\ 

2S roTg Xoyotg dnoflovxoXovfitvog ii* intaroXiwg rtp Jlqiaxtf nqoai^ 
%a!iiv anoiovvai rovg fyyyqrfiivTug r^ Xaydvtf jifldqovg. du segregat. transeaBty et offendinit Gepidaraoi Tillu tr^i, qiil remin 
pridie gcstaraoi lenari eonaidcntea et coaipotantea fettuo patriam magna 
fircqaenUa celebrabant, omnibafqae caria ebrietati dicatis noctem totam 
in conviviis exig^ant. Roowni crepasculo noctis, ante exortura solis, 
barbaros adhuc crapulantes opprimont, et stragem edunt maxiroam, tri* 
eenorum millium; et cum ingenti praeda repetito fluvio, Prisco eam of- 
fcran^ Ticesima loce denuo barbarus ad huncce flurium copias congro- 
^ts ibi atrocissimo et in primis memorabili praelio decertatur, in qao 
barbari, at paucis dicam, magna virtute victi et aquis suromersi sunt; 
i|aibascum etiam Sclavorum pars^ maxima interiit. servati et capti ob* 
tcnta victoria Abaram tria millia, alioram barbarorura sex miUia do- 
ccnti , Sdavoram^ octo millia. oronibos iniecta vincula, et in arbem To- 
■leum a duce missi. (4) Chaganus, priusquam iroperator auippiam 
mctonun reseisctret, per legatos recuperare captivos studet. mauncius 
barbari mlnia territua et verbii in fraudem indactas, Prisco mandat at 320 THEOPHYLACn 

odro» §iiv air un6 tijg T6fiiog iniSliovro rf Xayavtf oi 
fittffiagoi. 

*0 ^ii KofJtmloXo^ wantq ino riyoir Iwnvtmif fiaxQwr fio- 
Xtg iiavfi\paQ tdo%%v anijlXax^cu rijg vooov. naqayhnai toi- 
yaQOvr ilg rug Nofiag, xal avYxaXtaofiivog r&v iyywqloiv nvugS 
rhv noifjyovvja nuQ* avjwv ^l^lov avaXafiitv, onwg rrjv Xtfo^l^ 

C ytiv Tqaiavov nuQoiivaTjtai rqlfiov* ^mfyiro yiQ ig Bv^uvnov 
rijv xii(*iQ^ov WQuv noii^aaa^at. ol fiiv ovv iy/wQiOi anfjyoQivov 
r(f KofiivnoX^ ruvztjv i^ rijv axQunov» inl rovnf fiuviig ivo 
Toiy unaYOQivovxwv unhi^iv. ol fiiv ovv niQl rug Nofiag l^o- 10 
oxov rtf KofiivnoXto ft^ i/av rov vnoiil^ovra, vnitvut ii uni 
Ofjfiilwv iixa xal ivo nuXuhuxov Xtuv yiQovnov, ;|f(ioycciy Trt^t;- 
xdg ixuxov nQog roig iixuivo * rovxov inltrxua&ui Tquiuvov tov 
ovTox^aio^o^ r^v Xiyofiivfjv rQlfiov xunaxvQlCfivro. yivofttvog 
rolwv xur& riv x^^^ ixiXvov KofiivxioXog 6 (rxQurfjydg rivlS 

D nQiafivxfjv ^^lov Xfjg oSotnoQlug nQOfjyi^aaa^at. o ii yiQWv 
iifjnoQiiXo xa\ tjaxaXXi, xal Xluv yuXinov ri iyx^tQfjfta rtp orQa" 
rfjytf nQOfjy^Qivi , rrjv n iva/WQluv rov n /i^ftwvu xui ri rijg 
rQtfiov uv^fiiQOv iik%rjQXixo* vmTvai yuQ r^v r^lfiov ruvxfjv 
aiiiioitvxov ani ixwv iwivtjxovxu. uvxiXiivit xoiwv o axQU--^ 
rtjyog roTg rov yiQovxog Xoyoig. iml ii xu xtjg xitQovog inifio^ 
Xijg inQoxiQfjaiv j unuQXOvxut rrjg oioinoQiug ut xwv 'Pwftuitav 
ivvuftitg. xaxa ravxug iij rug ijfiiQug imirjfirjai ftiya xul ^/- 
Oiov ywx^^f y' ftiyuXov ytyovoxog tov xQvovg xu\ rijg rwv nviV"' 
fAUiwv mxQotfjxog iyxQuxwg iyxuftivfjg iXXvvrut noXXo\ rtjg iv^iS 

captivos Abares reddat. sic barbari Tomeo educti Chagano \M resti- 
tuuntur. 

Comentiolaa quasi diotarno somno ▼tx tandem aliqoando experrectus 
Aorbum depulisse Tisua est. Nobas init, conTocatisque qutbusdam in* 
digenis ducem ^iae Traiani, quae dicitur» quaeriu festinabat enim 
Byzantium, ut ibidem hibema ageret. indigenae hanc ei viam moo- 
strare detrectant tum ilte ira furens duos ex iis obtroncat. hic No- 
benses non habere se qui eam viam roonstrare postit. abesse autero 
Billibns passuum duodecim silicemium quoddam, natum annos duodecim 
•upra centum: ei notam esse quae Traiani imperatoris via nominetur. 
eum locum ut attigit Comentiolus , senem orat uti viam ipsis praeeat. 
senex tergircrsari et indignari, et quam operosum negotium teotet, dif- 
ficultate locoram, asperitate hierois et incotnmoditate viae comroemorata 
ostendere. abhinc enim nonaginta annis non tue tritam. dux contradi- 
cit. et quia consilium peius vincebat, via iila Romani gradiuntur. ner 
eos dies immane et intolerandum frtgus incidit, spiraruntqoe validissime 
Yenti, ita nt multi de exerdtu et iumentorum dossaariortim pan bene mSTORIARUM THL 4. 321 

tuftiOfC, TcSy u tmtotfiQw ^mw 17 nXilimj anofiOiQO. Xktp 
yuvv Koi univxuo^ 6 KofiivjioXo^ Inl r^v OiXlnnov afflnirom 
tolwp ixktoi T^y anaoav %ov ;|fci/f cSyoc cSpay MiavQi^g iaQog P 90Z 
aQXPiAivov if Bv^ayjtov naQoyipiTai. np ii imom d'if€t na^ 
SXiP OTQajfffo^ vni MavQixiov %ov aixoxQaxoQO^ apaiiixwtai^ 
^EppkoxaiSiHaxif ipiavxt^ r^C fiaaiXilag MavQixiov jov av^ 
TOXQUTOQog, oviip ^PiOfiaioig xai fiaQfiuQoig inQax^* i'^:ii 
^KoaTtf Top avToiiXffOP avTOXQazwQ MavQixiog JHtqop irr^o- 
Ttiyop ngoiat^aaTO r^c EvQtinrig. nQo tovTov tov ipiOvroS 

iOQioiooiog TOtlf fiaoiXitag vlog wfnpiog nofimviTat, xalnQig 
ipponop yufiop iiitauiP avTtp naTtJQ FiQfiapov %6 dvyaTQitn^, 
apiQog Xiap ipio^ov xal Ttop i$ avyxX^^TOv fiovXrfP tSyap imtpa'' B 
povg. fiiT* iXlyag toIpvp ^fiiQug Tot; ytiftov, wQa x^^f^oipog, 
aiToiiiu Tig roTg Bv^apTioig ipiaxipi/i, tovtov iiJTa tov hfiov 

tSyf^^opoTog, xai Tijg TiaaaQuxoaTr^g ^fitQag nQOiXd^ovatjg tJ^g yi^ 
Pid^Xiux^g napfj}'VQitag tov fnytiXov d-iov ^lfjaov , ip XQttnip tc^ 
xuTu TT^p olxovfiivfjp i^pfi yiQalQovat , xaTaaTuaiaC/ii Ta nXti^fi 
T01; avTOX()aro()oc« itti&n di fiaatXivg trvpioQTfi^np ToTg i^ 
fiotg* Tov toiwp fiaoiXitag &fia toTg SxXotg tug Xitag noiovfil^ 

SOpov, PiWTiQtauPTig ino TovnXi^&ovg Tipig igMavQlxiopifiXaatff^ 
ftovp xal Xid-ovg iiinifinop xaT& tov o^oxfttTO^C* fiip C 
ovp MavQixiog xiXiva toTg atafiutotfwXaliiP anuXiiP tuTlg atitiQuTg 
xata t&p imipTtop xoQVPtug {ravTa ii oQa Tfj ^PtafuUofp tptapfi 
iioTQiu XfyiTtu)^ f^^XQ* '^ T^g vnoxQiaitag xiXiva tovttHgtitg 

^ imtpoQug axtifiariaaa&tu ' o ii FiQfiUPog vnoxatta t^g xXafiviog 
xaXvy/ag tip Qiodoatop iiu ttop Xiyo^iiptap ^IXuQ&g (tonog ii 

■Mjnift Interierit qoainobrea ciioi dlris faorooi •lecntioiilbiit PhlHp* 
popolia venieosy toUuo illic bicneoi tradoxit, et initio ▼eris ByzantloB 
revcreofl ocftete mox eequcnte rorsoai dox a Maoricio detignatos eet. 

Anoo ifliperii MaoricU decioio oono niliil inter Ronanos, et barbt- 
ros gestoB est ▼icesiroo Petniia praetorem Boropae dedaravh. sed 
0000 priore Theodosio filio inperator, singolari apparato, iegitiao con- 
mibio Gennani excelientissioii ▼tri et iUustritsimi senatoris fiiiam conion- 
Ciu paocis diebos a noptiis, ipsa bicme, Byiantii ob annonae graTita*> 
tem lame lal>oraront. comqoe iam dies qoadragesimos adesset, celebri- 
tatis nataliom ma^ dei lesn Cbristi» qoem gentes onirersae per orbem 
terrarom ▼enerantur, piebs seditionem adversos Imperatorem incipit. 
consueTcrat ille com popolo eom diem In templo peragere. comqoe Ibi 
iam sacria predbos dtstineretor , qoidam plebei novarum rerom copidl 
eom maledictis laceraot et lapidibos insectantur. Mauricios corporis 
costodibos mandat oti se ioTadeotcs davis ferreis, qoae Romanis distria 
dicontor, deterreint, ei impetom in ooa simolent. Germaoos Itosdo* 
neopAf(aetaf« 21 322 THEOPHTLACn 

ot^Toc tov Satiog) Ix tw> liJariVfiaTtop viu$a/o}^c&y inffWiUTO. 

D (5) xai ovv o fiaaiXiig ino t&v awfiaro^fvXuxtav dtuawfyjui, 
fiij iiStaxtig tyxon^v Ttf XiTaycvfioii. <7Ta ^ipoc Toy t^c ^co- 
/i^Topoc vitav napiyivovTO , 8y BXaxtQvtnQ anoxaXovai Ttfiwwn^ 
JBv^ayTfoi. Ti J j Tifiivog tovto Toiy aifiaafilwv Xiav ua&laTfpu, 5 
d^QfiaxiviTat Ti vnb TOti aoMoc ^C ^tt /loXiOTa * l^Toi yiiQ nf^* 
OToXia T^c nag^ivov MaQiag , ^y ^«OT<(xoy xvfitag xal fiomp^ 01 
*Ptafit/Xot nQiofitvoftiv , iv atixtS XQvaonatnt^ iiMOTid^jPtu ^v- 
Tat;^a. inaaav ToiyaQovv t^v ic^uy ftvtnaytayiav Iv Tovtto i^ 

' rtp vatp xaTtk ittad^og o fiaatXivg XaTQivaag nQog Ttt fitufiXiia //- 10 
i^CTOi, Tjj ii vaTiQaitt tov; inttnjfiOTiQovg Ttav xaTttartwittatip' 
P 203 Ti»y fitxQoTg Tiaiv aixtafiotg atatfQoviatig t^oQifyt tov 2oTfoc. 
^a l^OQia ofiaxQOfifiiQiVTog ^y* dikTTOvytiQ fHTafittXtav /?«- 
atXivg T^y Xviit^y iiitaatv Totg lioQtaToig l^ovaiav intfitUvuv tov 
SaTiog. 1$ 

Mivovvyi i IUtqo^ i tnQaTtjyog to^ iwdfutg &9Qoiaag 
inl %ov ^IoTQov x^9^^ ^^^ *^^ llttXtiaToXov atptxviiTtu , xtti xo^ 
(axa notrjaoftivog t^Tta tijv Tot; &iQOvg iaQuv ii^wov. fHTth- 
ntaQov Tc uQxofiivov in\ Th xXItoq ttjq ^uQiuvia^ o aTQaTfjy!»^ 
Iviiijftfiaiv* ^xi^xiit yuQ niQl rovg Xiyofiivovg KaTUQQiixTag ^ 
iid^QOta&ijvut Ttav fiuQpuQtav Ttk nXi^d^, Tor t< ^Vi/ i^^tiii 
OTQaTomiiiia^ai* xoivw t&v *P,taftuitav ytryovoTtav avTo^t, 

B niTQog o aTQUTfjyig nQoc TovHtf/ix Tiv vnotnQUTfjyov T^gjifid^ 
tftav ivvufutag iiiiov xal uvTiXufifiuvi Xoyovg* ii ^A^fAx tovc 
Xiyofiivovg KuTotQQuxTug ajio ^Ptafiuitav iviXiiQit iovXtaatia&oi^^ 
ivaavaaxitovvTog ii %ov aTQUTfjyoi) ft^ totavTtug tivp^^xtug •iain chlaiiiyde raa protectum per HiUras (locos eit orbis) illi 
templo edncit. (5) iBperator itaque a sateUitibiis defensos in saciis 
persererat. deinde ad dei genetricis aedein, c|uaai Bladiemas populus 
byzantinns y apud quem iu honore est, vocare solet, confu^t. saiie 
teroplnan istuc admoduoi Tcnerabile a ctTitate praecipua reli^eiie coli- 
tur: tenet enim fama quasdam vettes Mariae ▼ircinis, qoam deipnram 
proprie et solam nos Romani veneramor, in arcuU inanrata ibidem •#- 
servari. ubl in boc templo imperator rei diriiiae more soo Qsi|tte ad fi- 
nem Interfoit, regiam lepetit. postridie de scditiosis insigiiiores por- 
dus verberibus emendatos in exilium tradit. id non adee longnm tait: 
■01 enim dsiore posito» eiectis potcstatem in nrbem redeondi concesmt. 
Petrus Istrum petens Blastolom venit, iblque castris exdtatis aestn- 
tem transi^it. inenote antuaino in Dardaniae latus sive angulnm vndat, 
nudierat mouidem ad Catarrhactas congref ari barbaronim aiiiltifndiiiam» 
et ibi Apsicnum tendere, illic cum Apsicbo Abarum bypostratcfo aer- 
monem mlscei, Apsicbus Catarrhactas Komania eripere oooabatiir. imso mSTORIARlIM vnL 5. 6. 323 

fymvfiTv t?f9 il^^iPfpf, fxaHga iiaXvirai i^afitc, xal o ^ip 
Xayurog inl tljt Xtyo^iinrji^ Kmparavriop^ap ixdQTiotf, ol Si 
*FiafiaToi inl rag Qfaxf^ag iiargtfiag inaylfyvl^ay. 

Tov di d^/govg intiyoyrog , dxoij ylvtrat Mavfixitf r^ av^ 
SroxQuroQi cSc intrrfitQ o XayHvoq avafioX^v rtf noXifup nqfi^ 
OX^^f ^'^ inofififioftirfjg rijg ^Pwfjtaitop nXtj^og uO^QOijfXi^ 
p^fOti ttvl roTg ntgl to Bv^amop imarairj. jroi ovp T^y *A9Qta'- C 
rov noXiV naraXtntTv t^ arfartiytp iyxtXtvtrat» o fiip ovr 
lUrffog xar& rijg SxXafitipiag nXri&vog arfarontdtvta&at naft^ 

10 OKtvufyv, tyffaxffi rt Bopwatp* up^f ii oSr og r&v atafiarofpv" Y 279 
loxciyy Tov fiuatXimg inttpavfjg, ov OKQifitava tXw&t tik nX^^ti 
inoxaXtTv* tovrov yuf iiifiat nar* ix^vo xatQov itaxovtTa^ai 
nirQip TfH arfurrfy^» ^ di tov yqufifiarog u^icaatg ^v i(p* ^ 
rug twv 'Fa^aiofv nof^fiiiag yofrfyttv tutg ivvufttatv, Smng 

iSriv norafihv itavtll^ovrui. Toi; ii fiuxifiov o Ilirfog Toy Fov- 
iovtv inoarQarfiyov nfotanjauro, toivw o roviovtg tov no^ 
tafiiv iiafiug arofiurt fiu/ai(fag nXrj9^ noXtftion^ uvtTXtv, alxf^ti^ 
XoMfiag ii xfur^oag noXX^g fttyuXriv ntqtfiulXtrut tvxXituv, ol 
fiiv oiv *FtafiaSot inavTfXttv itit TOt; norufiov c/( r^v iavrSv intti^ 

90fwvro , ii roviovTg Tovro nottTv avrovg ittxtiXvt titog. ari(f 
tig 'Ftafiuitav itfoiovg 6 Xuy&vog fitfiu^xtug tov ji^fHx fittik 
argaroniitav H^intftntv, Zna^ ri twv ^Afriav itoXiatitv t9vog, 
S avfiftaxpv 'Fwftaiotg irvyxavtv •iv» (6) Tovriuy i^ ytyvofii- D 
vwv unoararovai twvlAfiuQtav nXi^d^ ttvd, uvtofioXtTv tt tif 

2S ovToxf «To^i xatfintiyovro. taifurrtrui olv inl t^ uxoiafwti p 204 

6. %no^9ftfi6fi9»o% IP. 

•egriiiff ferente hiiiasceitiodi pactls noii poaie pac€iB redintegriri, atef- 
qoe exercittw inde abscedit, et Chagaiiiia qaSdeiii Conatantiolaai, Romaai 
autcfli in ThraciaiB revertuntar. 

Aeatate iaoi prozina Mauricloa certior fit ChaKanum differre pagnam 
de indoctriai^ ut Yagantibua Roaanorani copiii ac Hegligentibac ioi pro- 
^ijo Bysantiani invadere qoeat. itaque duci in mandatia dat, Adriano- 
poli relicta Istrum transeat. Petrus adtersus ScIaVos eHpeditioaem pa- 
rat, ei Bonoso ez satellitibas imperatoris illustri, quem scribonem Tulgo 
appellitaot , et qai tam Petro miilistrare debebat , scribens , lembos uii- 
litibas traiiciendis suppeditari postulat, quibus Gundoin pro hypostratego 
praeponit. Gundois nuvio transmisso in ore gladii iion exigaum barba- 
romm aamerum alMamit, ingenti praeda et gloria potftur non mcdiocri. 
Romanls per fluvlam redire in sedes suas cupieiitibus Gundois obstat. 
Cbaganus Romanorum impressioQe intellecta, Apslcham ad Artos Ruma-* 
Dorum socios delendos mittit. (6) haec dam tiont, Qon pauci Abarum 
4afidentes ad partcs imperatoris se adiaogere mattiraiit conturbatus ea 324 THEOFHTLACn 

i Xayuvog, stcu mgtii^g Y^^opiii noXig ^r &mfioXSv xai cotf^' 
CTivioy fAt&odovg noXXag iyjtfiijaajijoai j^p unocvaj^aaaa» 
ivpufiiv. 

^G(fag jolwvv fUJonwQnnjg IvS^fiovatjg , uai JUavQoJo» 
%ov avJOitQujoQog IvoyXovvJog Toy TUjqov iv JoTg j&v SMXafifi^i 
vwv^X^Q'^^ 'i^^Pi^fiaiHug ivvu^ug %ov jov xnf^iHyog iviiajQhpou 
XiuQov, J&v Ji ^Piafiutiov fiuQvvoftivofv inl j^ TOt; fiaaiXiiag' 
fiovXy iiu Ji jijv Xilav avjijv iid Ji j^v jijg Tnnov %aniiviaaiv, 
iji yt fA^v Kai iii ji nXfj&fi fiuQfiuQiav niQixvfialvitv t^ Xl^^i^ 
%^v uvjiniQuv Jov^ajQOv, Koi tov ajQujtiYov ji fiaaiXixov «fo-lO 
jvvovjog nQOifjayfitt, ajuoig fuylojti Toii; ajQaJiVfiuaiylfviTiu. 
B fiiv ovv MavQlxiog iiA nvxviStv avXXafiwv imjld-ijo HlxQif 
jovjo joig ^Piafialovg uonjaaaS^ui, ol ii *Pco/ioibi uvjtmQlaja^vjo 
nQig avvJOvmjiQuv unotpuaiv, iti jov nojufiov nuQoiix&g ia^ 
vi^iavjo» iml ii jovjo iyiviJO, Aipixvodvjiu |y iTaXoaTolf», 15 
fitylojif 9vfxif j&g ^ffvxiltg fii^a&ivjig» o ii lUjQog (TT^ttTO- 
miivijui iig ano iixa a^fnlofv to^ ;i^tt^ajcoc. xal ovv o ojqo^ 
%fjYog iiuyavaxjiav jutg ivvufnaiv ig inovoiuv SXo/oy tfiXimv, 
iwx '^iiov %i Jif onXiJixiZ avvitvXl^&cUm T(»/ti; ii ^fiiQu , xui 
%if Foviovi tqniaiv* & ii tipfjai, %uvja ixifva iim, ii^iu xa% ^ 
ZvuQ avXXufiug imntfKp^Tivul ovr^ , Tt^y ii Jtjg iniifJoXflg nQih' 
YQ^^^VV^ ^X^*^ i^^ Xi^iofg ovjnog. **o xvQiOg rjfiwv *Iijaovg XQt- 
cjog, iXfjd-tvog &tog, ^&tiuxdQtg, o %div txxXfjaiWv nQot^ 
avofg xal ju iXXtinovja avanXfiQwv, tig ji nuat avftg>iQov nQift' 
ajfjatv inl %ov nuQivjog jovit %fjg viug itanojfjyJ* ittinoQ^totS 

S. ivitutQlipug IP. 

•adlUooo Chaganofl et ia tlinoreai liaad leroio conlectafl* orore TdM- 
neoter, et ▼eriofl flecon ratioaefl mediUri qaibufl deflertorefl od se !«• 
ducerct. 

Rrgo aotoaino adventante, cuoi Mauriclafl Petro moleaUaB exhlbe- 
ret fluper coplifl lo Sdavonm regioae per biemea retfneiidifl, eepiae 
autem inde niafnopere abhorrereat tum propter praedae spem eidgaai^ 
tum propter equorum paucitatem et barbaricam illorum locorom fr^ucn- 
tiam» ipfloque dux in ImperatoHfl iufl«u omnia poaeret, floditio loaxia» 
exorta eflt. Bfauriciufl crebrij litterifl Petrum urget ut ica fial. Roamol 
mcerrime recuflant. quocirca flumen ultro traHciuat* Palafltolam Teoiaaty 
ira inflammatl. Petrus ab iifl Tiginti leucia abflenfl indigaatar» otqoe 
eorom inflaat|i ot infloleoUa irritatus omaere cum iia dedlmatar. tortio 
die Gundui narrat per quietem viaam sibi epifltolam mitu cum hac in- 
flcripUone ad Terbum. |*l>ominu8 noster leaofl Chriatufl. Terafl dooflt dl- 
▼ina graUa, qai ecdeflii* praesidet et quae deauat flupplet, ad 
utilitatem In praeflena hunc iiovae (Romae) domioan prayefidt.** mSTORIARUH vnL 6. 7. 325 

toipvv o nitQOQ ua\ fiCxaXkiVf ^Srfftortt n xa) ioT^fofittiO, ntQi^ 
xvxdfitpog ndrro^tp, tlvt^ tYtjoav ar al xwv fpavtvtatv Iwnvtonv 
iufidatig. i ftiv ovi^ rovSovtg xajanXaytig tnl %t r^ jafdxV 
Tov nkfj^ovg inl rt raig rwv ivtlQotv ixfdataiv atftavia xattU 
5/CTO. tfj ii vattgala fittanoiovatv ttl iwdftttg tov ydqaxa, 
xai Ttt jiafjfia naqafjitt\pavttg {tfQovQiov ii Tot;To) ylvovtat iv D 
Kaflana , S^iv itanoqd-fAtvaua&cu rfttXXov tlg tdg tSv fiaQfid" 
Qo»v tnttjvtiatig' JjtHtv ydq tt fitxgov ftttafitfiXfjxottg to tf^ayfia. 
iv xavxatg yovv toXg ^fiigaig ivavnijyovvto dyytia. xa\ tovtov 

lOii^ ytyvofiivov vtto\ intnintovatv XdfiQot, avvinttl&tttu ii xal 
^/ovg IntfiovX'^* tavtjf iijta intataatd^t to nXfjS^og, fiij 
fiovXofitPov itav^^aa&tu. n/finovat tolvvv nqog thv IlitQov tY" 
xoai OfifitTa intpxtaftivov toS xdgaxog nfiafittg oi^Ptaftatot ixtti, 
i^ £v itvyxaviv &v xa\ Otaxag i xP^Xtntitatog tvqawog. 17 ii 

15 aliifaatg ^v oixait tfjv ivvafitv dva^tv^aaav tfj tov ;f<i/ii3yoc &Qa 
iyxafttQttv. ii avtoxQdttoq intixXtt it* intatoXitag tbv IIl- 
tffoiv, thv notafiiv itantqattoadfttvov tug ivvdfittg ttjg ttav 
fiapfidQtav yijg intfifjvat, tdg tt atfatoniitav dnotpoq^dg avTo- 
^tv tovg ^Ptafiulovg dfvaaa&ai, iyxontjv tt ifjftoaiotv att^attav 

V^ivtivd-tv ttf nfvtavittf naQixta9tu» (7) ftiv ovv atQatfjyig P 205 
toidg nqiafittg tlaxaXtadfttvog xattntjyytXto tfj ig avftov wg ov* 
Tovc aqitxvtia&ai Xvatv tt tijg ivtrtpoflag naqixta&ai. ftttcb» 
ctitXdfitvog totyaqovv tov rovioviv Htfri nfig aMv Tc^TOir ^^- 
fgfixottav nfoag^fiata, '' ufttfix^ftvd ftot ttav xivivvmv xa^t^ 

fSatfjxf ivaittioiivtov ti toi? fiaatXitag xa^iatfixt n^otnayfia» 

bot i^tm incertiify €t triitabatar et angebattir et cmciabatar, perturba- 
tus uadiqiiey qaiMian haiaa visi per soniniuB faturaa essetexitus. Giui- 
duia et tuiDultu exercitus et dubio aonniorua eventu obatapefactua ne- 
qoii ▼ocem edeTe. poatero die castra moTet exercitua, praetereuntesque 
Aaema (castelli nomen est) Cariscam veniunt, unde in barbaromm domi- 
oKa irrupturi erant: paitlulum quippe de ferocia remiaerani. per illoa 
igitur diea naves compinguntnr. interea cnm imbribaa maximia frigaa 
in^ruit. tali impedimento obiecto nolentes traiiceref ad Petmm leucia 
▼iginU, ut dictum est« distantem a castris, legatoa mittunt octo* e <jui- 
boa etiam erat Phocas tyraniias immitissimus. petebant autem ut lice- 
ret in hibema domum redtre. at imperator per tabellarium Petmm ex- 
Umalat ut traiectia copiis barbaroram regionem incurset, quo inde nii« 
mentis in militem comparatis, ipsc e prytaneo annonam praebere ne 
cogeretur. (7) dux legatis accersitis, die sequenti ad eos se ventumm 
miMuoiiemque datumm poUicetur. et arcessito Gundui liis euiu vcrliis 
com animi desperatione alloqtiitur. '*utrinoue mihi propoaitum est peri- 
ciiiMk dilTicile eat exequi quo«l iBandat imperator; et reniti ac rcpu- 


336 THEOPHTLACn 

utA ri avmkhm iSvvatov, ira] ri fiij nti&ofx^^ jifaJlcircJTe^or. 
oiSh Adhn xaklv TQonog (piXafyvfog* iHf^nohg rwp xomw 17 
fptXa^^a Mad'&nrfXir. ini ro8 toiovtov na9ovg i avrox^a- 

B ttaQ toatjXivofiirog raxpL ar n6x$ 9v^iv oXtfffi, ?ya mU rm inn 
T^C 'OftfjfiXfjg TQaywStag Kaqviuvaia Tor XSyov. wxtj ^ ^fifyaS 
noXXSv xcutdiv &fiH ^PiafuJoig. o7Ja xa) nil^oficu.** iniSo^ 
M(fvg rolvw IlixQog yivofitvog, lyitontjv r% rtf Xiyif Sii ri 
Sdx(fvov noifiaafiivog , ylyvixm nXfjolov tov x^Q^*^^ ^n ^ 
voriQalf a&Qol^i roig To|io^;ra( rijg naaijg Svvafnmg, to n 
rov fiaatXkag aixotg nagtSiqXaHn yQafifia. of Si fffifAivtg rSv 10 
onXiXixSv awrayfidnav ffptiaav rtf arQartff^ fifj i&iXitv ri fia^ 
yj^ov ig ro avxintqav rSig Siafiaang notfjaaa&at , toc alxtag iv 
in^iaitfg ftolQa notovftivoi, iml Si i Hitifog dvxtnQiiQOvg rotg 

C S/Xoic inouixo roig Xoyovg Xaika\lf fnyiarfi ^vfiov rotg arQaxo* 
n^otg iviaxfjtf/i. Stfi xovxo al Swaftng xov xdfonog anoxXiva^ 15 
aat xaxu ftovag ixnXfjalav avv^&Qotaav. rovxo of ^yiftovig xov 
qnXtxtxov ^iuadfuvoi inoxXtvovatv iig (fvyfiv xai Ti^og JlixQOV 
T^y axQaxfjypv nuQayhovxat, ixiQuv Si xal xfj ig vaxiQov ix* 
xXfja/ttv ninottpcoxa xa nX^&fj i^uQxov riv ixaxovxaQxov Omuv 
nQOiaxTiauvxo , inl uantSog xi iig Sy/og i^dQuvxig ivf^fiovv ix^fD 

D xSnioc T^y uvotyoQivatv. tovto^ JltxQog uxfjxotig iig AnoSQO/' 
aiv rag tpQovxlSag fuxt^xi, xal SijXdri r& avfifiififjxora im^ 
nolfjxo MavQixlif rtp avxoxQdxoQt. 

*0 ftiv ovv MuvQlxtog riv inalatov SyytXov iiaxoXiadftivog 
df ri fiaapL^ta, iv naQofivarif r&v infjxoXov^xoxotv inotitxofi 

gfiare Inpoadblle» et oMenpertre ^annii atqiie ecerinni. ilkil bonl pa*» 
rit aTaritia ; arx maioniin est araritia. hic morbofl inperatorem ioTaait, 
ob quem anima fortatse aliquando carebitt at ▼emicnlo e tracoedia Ho« 
Qierica orationem condiam. hic diei Romanla multanim miienanim aJTe- 
ret initinm. acio, conatanterqne credo.** cnm his dlctb «ermonem la- 
crimis «e profnndentibos abnimpit, et ad castra profectos Ince altem 
pmnibus centorionibus con^regatis Imperatoris ad se litteras demonstrat. 
lUi militea nolle Istrum traiicere affirmant, et causas exponunt. quoniam 
nnten Petnis In sententla pemanens nihilominus se multitudinl oppone- 
baty atrox irarum procella in exercitum incubuit. quamobrem castris 
excedentes seorsum in concilium ooeunt, quo viso duces ad Pctrum an- 
fogiunt postridie mrsum coeontes exarchum Pbocam centurionem sibl 
praeficiont, eumque supra scutun alte sublatum faustls gratulaticnibos 

Srotequuntur. bis auditis Petrus fugae se commisit, quaeque ncdderant, 
lauricio imperatori renuntiarit. 

Qol infaustum nuntium in reglam yocatam in abdito de iis qoae eve- 
nerant sigillatim percunctatur. deinde cum anxlis caria trepldaret ei HISTORIARUM Vm. 7. 8. 327 

t&^ minu^. ifva raTQ ftiftfiraiQ ittffaSaliiv, ifiiixotpla Si ai^ 
Tfti mgUgQH nolXrf. Sfiws vno»(niniii ttZw ixovcfiutw Ttjp 
atfi^v, inntMOvg %i uywvag awiiikn av/90vq inonffoanoiiflii 
Tm cic l^ov^ivmv %ik T<Sy viOitiinauvxotp fnXitfjfiUTa. JoTg Si 
SS^fiOi^ ^JjfAov Stu Mfjgvxmv nuQu to aiiSiov vni aXoyov ixoafiiag 
atQaTim&v filj TaQ&xna^ai. oi fiiv ovv toi; xvavuvyov^ XQ^ ^ ^ 
^fliroc iqaaToi fin* ifSijg uvf fiowv ngig Toy avToxporo^ Tavra 
{xai avtijg yuQ t^c ini Xd^iws avv^xrf^ noitiatifii^a fAvr^fiijv) 
"o&iog, aitoxfuTOff, o xiXivaag ai ftuaiXiVitv , vnoTtt^oi aoi 
lOnuvTa T& noXifiovvra t^ ftaaiXiiu, il Si ^PiOfiuTog iauv, iviQ- 
yitii, ayviifiovd tc ilQ SovXilav aov TOVTor inoiiilSiis x^'S ^" 

fiOTOqr TfTO^T^ Si ^ftfya, Hul TOVQ StjfiUQX^q 6 UVtOXQUTia(f 

daxaXioafiivog nghg tu ftualXaa, ovc ^ioixj^toc twv S4fiiav iYm» 
9i9 Ti nX^&og inoxaXiTv, (pvSfiaTU Si tovtoic ^fffyiog xul 

^^ KaafiSid) inwduviTO twv SfjfiOTtvovTotv int Xinrov tov ugt^fiov. 
o fiiv ovv Sioyiog iv yua^V ^^^ avvTu%iv Tuiv i^m&v tov ^Xoo- B 
^Di^oc iPiZ^Qolii /^/lOToC/ mvtuxoaiovg n^oc ToTg X^^^^^^ ^^* 
xivovTag, Si Koafiug tovc t^c uvTt^iiov atQiaiwg ixa JOV" 
TuSug iwia owTiTuxiP* ih Svo yuQ xf^f^^''^^ ifiaiig to TiSr 

^^Poifiutiw xatanimioxi nX^dti*> ivtivO^iv fiiytata xaxu t^ ftiif 
iia^Qlftjifi* XUT& fuxgiv yuQ t^c XvaaiSSovg TuvTtic uviuvofiivtjg 
fiitviag T& 'Pwfiultav SaiXovTa nqayfiUTau 

8« *0 fiiv ovv OBVToxQitwQ ijxiiv uxovaag Toy Tvpawov y ^31 
nfiaflug i^inifirpiv, vnofiaqaivii» wamf Tik t^c ovftifOQug iy^ 

la T« dcett IP. 

cptid comUiI ctpmi prorfos neicSrct, nShHo fcciiu tunen andfU dlfsi- 
MttUM, kidonini eqvcfUiuni fpcctaoilif crebro dat operaoi, fimolaique 
ae cooatoa iftontii. rcf noTaa molicntlon pro nihilo ptitare. popoluia 
•oteai voce praeconooi in drco Bonet ne quid ipfc ca teneraria «ili- 
toni aeditione turbetur. qui igitor Venetae factionia erant, ita ad Ter- 
buni imperatori accinebant. ^deua , imperatOr, cuiuf ioffu ifl^>eraf« 
oamea imperio too advcraantef tibi fobiiciaL quodai Roamnuf eat, illi 
beaefac, et improbum in poteftatem tuam redigea dtra fangulnem.'* die 
qnario tribonif , quof populi adminiftratorea vulfua nominare aolct, ad 
fc 10 palatium accitif , Sergio, inquam, ct Coama, popolarium nume- 
rom fubtiliter exquirit. 8ergiuf in charta numerum Prafinorum exara* , 
tum tradit milie quiugeiitoa, Cofmaa contrariae factionia nongjentoa. 
dttomm quippe oolorum , caerulei et viridis y factionibuf dedita erat po- 
poli molUtttoo» oode nwla sfaviffima in vitam importata funti fcnMm 
caim ancta hoc rabioaa hifanu rea Romanae peffum ivenint 

8. Impcrator appropinquare tyrannum audienf , veluti citiMikaiem 
a&lcvataruf , legatoa ivlttli. quu rc tyniunuf insoleaclt et honoribuf novif 328 THEOPHTLACn 

jl^iifSr. Zyi tifam^oc inl roitoic wpav)^t^ui xal inl r^ 
vimiQtOfi^ Uttjofiaivttai , infwnovg n roig nffafiac ^/ii^ 
mv. i ii MavfUiog mffiffqovQiiP roTg iri^ig r& Qtoioaho 
rilxfl nQoardtra, & iilfioa^ai Xiyog nQiafivrtig l(^ riv ^AQxOf^ 
itov Tov avroHfiroQog &ioi6ai09 miSo. ngb rovrant rolwpS 
filAiQW iklym FiQfiavig (xtiiiorfjg }^d^ oSro^ Qioioalov rov 
P naiiig rov airoKQaroQog) innutjta^al n xol ivwQiXiiia9ui rip 
MavQixiov rov KaiauQog vtiv ipukufifiuvn Ig KaXkiXQajnup * 
X^Qog Y^ ^Q^ ^^ ooTfoc oSio;, Xluv &g tnog ^iuTp &Qix6g. 
i fiiv oh MavQlxiog nuQuaxivffP fiuaiXixrfv Qioioattf ilioHH r^ lo 
nuiii^ roS ii tiov xvrtffnovrjog iiniQifiiQifivo^g xul Xla» inot^ 
yofyiriQOP, nuQuyivijui nQlafivg wg ovTir vni t^c 'Poifiuiom 
fiuxtfiov ivpufiiufg, iiruTToXip n iyyiyQUftfiiytiv vni tov onU^ 
Tixov nuQixunt Qio^oattf r(^ nuiil MuvQixiov tov ovTOx^oTOpoc* 
^ ii &Siwaig ^r fj uvrir Qioioaiov rtjv ffYifiOptav rai^ xQurovgiS 
ivuXufiifp ^ riQfiU9(p rijv uvroxQuroQix^v i§inoQnijaaa&iu iv~ 
^otfiiv • ftfiii Y&Q in iviyia^ui vni MuvQtxtov tov ovtox^to- 
P 207 Qog ^FiafAuianf ivpAfiug l^Pia^ui» y/yrrof roinrp ruvtu xuru^ 
i^Xu MuvQixi^ rif uiroxQuroQi. o ftiv oHv fiaaiXtig iml tovto 
ininvaro, fiiruYU iiik y^a^/fioioiy ig uvriv nuQuvrtxu ToySO 
HaHia. rjj H iajiQuta mQtXvnog &v nQoarurtn o ovToxf oTOip 
i£jofiivri6Xif iniaruriiv roTg niQig>QOVQoSai to Totf Hanog ritxfj* 
rfj roipw inavQiUP vni nQtirfHP ^ ilaurYtaYifiOP rop FiQfiu^ip 6 
MavQtxiog nonTtui nQig rik fiaatXiiu, xoi niQiiaxQvg y^Yo^^ 
rovrtop r&p xuxm iqn] rip FiQfiUplp mqwxipcu vno&iatp. ^p2S 

InganUy legatoi tino responso dlmitUt. Manridni noenU Theodosiana 
a populo castodiri inbet, qaae qaidem Theodotiuni Arcadii imperatoris 
filium conftruxisse Tetus fama loquitur. pauds ante diebus Gennanas, 
Theodosii filii imperatoris socer, generam saum Callicrateam (locus est 
ante urbem, perquaro, ut verbo coroplectar omnia, amoenua ac spedo- 
Muti) eqois et vehiculis in Tenatione se oblectaturum educit, Maurido 
•pparatum suppeditante. dum iavenis oroni cara expedttas malta cum 
voiuptate venaturo exercet, adest ab exercitn legatos, atque ab eo scri- 
ptam epistolaro ei porrigit, qua petebatur ut aut ipse impcrii prindpa- 
tum susciperet aut Gerroano euiideni cedereti militeni enim Komanum 
Mauricii imperia de caetero neutiqunro pnssurum. Mauricins his com- 
pertis pi-r littcras ad se lilium repente advocat. postero dio incrcdibl- 
liter moestus Coroentiolo urbis murorum cusfodiaro cuminendat. dic se- 
quenti bene mano Germanum in palatium accersit, et niuliis cnm lacri- 
mis ipsum horum malorom caput et causam asserit buius suspidunis HISTORIARUM TIU. 8. 329 

Si Tfjg inovolaQ Tovn^c xcx/i^^foy to iTf ' iniavoXiw^ tJc 't*rci« 
fiitg Tor rV^/iaydy i&ikuv fiamXia nonfOaaO^ai , iha rov titv^ 
fcm^xoTOC nXi^&ovg Jlnaaav T^y 7;i7roy t^v nfro tov aaxBog vi^ B 
fio^inpf xaTOMQovoftivaavTog t^p rtQfiavov 7nnov fi6vtjv oJia- 
SimaaToy Ti^pi^^yai. ixayaic tolwv jov FkQfiavov anoXtXoyti^ 
fiivov Titf avTOKQOTOQi, xa} Tr)y Tof fiaaiXiwg Xvntjv firj xaTH;- 
vufyvtog, wg iv TiXn Xiyovai tov MavQUiov q>^aai ''rpiHov, 
PiQfiavi, Tov ftfixvviiv Toy Xoyov* oidiv ^ivUQOV tov dia |/- 
9HIVC Ti&vdvat.^* inl TovTotg o avtoxQajtdQ intTiivag to j9a- 

10 tiOfia fu9laxaTat tov naQ& ^Pttffiatotg Xtyoftivov aixQixov. int\ 
Si o Toi; ovTOX^ttTO^C naTg Qioioaiog naQitartjxti xaXinalvovTt 
Tfi avTox^iiTOpi, tfXTiiQi Tov xtjiiaj^v xtviwivovTa, xal fttxQov 
T^g otxilag OTaaitag itiiiX&tov il^tovjt to/ FiQfiav^ iv anoxQv^ 
tpotg xaTitpt&vQtaiv y *^aniiQa tovto/' <fttaag, **& iiv^Qomi* Q 

ISS^dvaTog ^ ^ftla aot yiviTaiJ'* o ftiv ovv FiQftavig ii& iffg 
XiOHpoQov, fjv fiiatjv t& ttXi^&tj xaTOvofta^ovatv , ig Ttfv iavTov 
olMltsv iyiviTo, t^ ii iHXtvaitf xatQ^ Toig vnaantaxig Toig 
iavTOV avva&QOtaafiivog Ttp liQtp Tiftivn T^g ^iOftijxoQog npocrc- 
niXaciv, 8 KvQOV tov inl Oioioalov tov avxoxQaxoQog ytyo^ 

iOvoxa iilftaa^at loyog xa&iaxtjxiv ui/fiviiig. ovTog ii ig vnd'' 
Twv &^iav To TfjrixovTa dvafiifitjxit xatQoS* tovxov KriQa uya^ 
9ov ig Ttt fidXtara fiyovivat ffaal, xa\ niQ\ Tovg iQwxag twp 
Xoytav atatpQOvt fiaevia tiv\ inixfixit. tjXlov ii xXlvavxog tfXtjxoit D 
MttVQixtog Twv xtQaxwv xov ^ataaxtjQlov xdxoxov Tor FiQfta" 

25 yov ytyovivut, itu tovto 2xi(favov xov natiaytayov twv iavxov dao erant argDmenta, qiiod exercUas eam per litteras ad imperium ca- 
pcsfeodum iovitaraty et quod tyranni copiae, cum, quidquid equorum 
ante artM>m pasceret, abegisseut, cius duntaxat equis pepcrcerant. cum 
pro se Germanus abunde respondiMet , nec tamfcn imperator dolorem 
leoire pntuissct, ad extrcroum adiecisse Mauricium aiunt '|parce, Ger- 
oiaiie» plura loqui: nibil iucuQdios qoam per gladium emori. poat baec 
aecreto, ut Romani appellant, egreditur. quoniam aotem Tbeodosios 
irato patri aderat» loceri io discrimen dati misericordia captus , paulum 
de looo secotusy exeuoti in aurem iosusorrat, fogeret booc ▼irum (im- 
peratorem), oi occidi vellet Genoanos via publica, qoam plel» me- 
oiam Dominat, doroum suam concedit. vesperi coactis satellitibus suis 
aacrom deiparae templum petit, quod a Cyro Tbeodosii temporibus esse 
cooditom fama non falsa praedicat. hic tum in consulatos gradom 
osceoJerat; feruntque fuisse virum insigni probitatet liberaliumque di- 
■cipUimnim com modesta quadaro insania cupidissimuro. diei crepusculo 
cognoscit Mauricius Gernmnum cornua altaris apprehendisse. quare 
Stepbamim eooucbum» filiorum auorum paedagogum» boaiioea oobilem 330 THEOPHYLACTI 

V fS2 nalSm («jyo9/oc ii oltog rc5v liMfop&v tov fiaCiXfta^ xa) Xlav 
ntQlioio^ totf arajrropoic) ngo^ tip Figfiapop &<ptnia^ai nQoat^ 
raiiP, oiraic nad-Oi vntiaYayot twp Uq&p niQifioXonf Ik^pop* 
of /1 jv oHp niqi top Fiq^aphp wg ilSop tip tov fiaaiUm^ €vvov- 
Xjop ^i^ayayiip Tovro» l&Aopra roo tijg ^fo/ti^ropoc UgoVf Jv-5 
Tijrarcurrayrfc iiot9ovin tip Sriipapop, aJa/Jatotg aixip niQt^ 
fidUiovrig ipiliioi. wjrrdc ii yiyopvlag vni^ilQ/ixai rov r^^ 
POVQ i FiQfAapiQf iral /rp^ ti /iifa tijc n^Xno^ Ufip fittifpoU 
tfjin, ti vni *lov<ntptapov toB aitoxQdtoQog Uap iptXotfytmg 
ira) noXvtiXSg UQVftipop * rovro xalovai y IxxXtjalap fivfaktfp oi 10 
JBv^iTfOf. o lAiP ovp Mavfixtog Qofiiif iftaatfyov tip iavton 
vHp Sioiiatop* {ipaoxc Ydf ti anigQfjtoP ilg rtqftapip ixitpop 

T fOS fiitaYOYitp. (9) rot^orr ifj nQattoftipofP , ol ^PtafiaToi tijg 
iiotnoQiaq i/jiftipot Bv^vtiop t&g OQft&g imtitpoivaiP. o ii 
FiQfiapif onXttaiQ avfinHpQa^ffilpOQ oir^i^ <f)r<^<^ ^o^ apov. o iilS 
otvtOKQdtmQ nXfj&ac twp amfiatoqwXdxtop il^iTtiftyfiP , vffcSaya- 
yiiP Tov yaov ror Fiffiapip iQiy6fiiPog. iptiv^ip &vfiig ftifaq 
rij niXit iptaxfj^. ml^itat tolpvp o rifftapic rov tififpovg 
vniiiX&^, ri tolpvp nXij^og r^c niXiOK a9(f0ia9ip nifl ti 
nQoavXta yhnat ro0 Uqov, xat tig dr^f^ jipifiag OPOfta av-SO 
t^, tm niQl tig UfAg dnaa/oXovfiipwp Xitdg, ftiytatfj iponfj 
ntxQafi **naXtpiif6fiii ngig ti Uq6p, riQftapi* t^p aiovtov 
B aw^ V^X^* d-dpat^g aot ti inayofiipopj^ xai nit&it tip FiQ^ 
ftopip ftitaipott^aat ndXtv ngig tii ipioftvya rov raov. ta ii 
«Xi/^ avQQivaapta ifiXaaipfjftovp ilg tip avtoxfdtoQa , xal fti^fS 
ftavcug vfifiat tip Mavftxtop ifiaXXop, tf ii t&p Mafxtan- 

6i inCor Avlioof laprioilf confplcviiBt am oonyeniro ct pemaiHi e 
Mcrk aeptif edaeere iobet ooaites GenMaiii Tideatei quui emradMM 
contretor, refiitont, ipeQinqne con?iciif tarpiffiinif opeftnii templo ox- 
pelinnt. nocta Gremianaf fo fabdacit, et in aniplifsiaittni nrbb teaiplon^ 
m laftiniano imperatore admodani anibitiofe ac famptaofe exaedificataai, 
qnam Byzantii ecclefiam magoam vocitant, porro tranfit. Maaricinf 
Tbeodofiam faftibof accipit, qood el arcana foa aperaiffet. (9) bif 
ad bonc modnm procedentibafy komani iter aggreffi cnpidiutem Byaan- 
tinm intendant. Germainif armatif feptof , templo fixof adbaeret. SflH 
perator compluref de excubitoribuf foif ad eam edocendam mitlit$ node 
dTitatem ira perradit. flexos temen Gennanuf exire ioftituit. tom 
plebs urbana aedia yestibula concursat, et Andreaf quidamf facrif nre- 
cibuf in ea yacare aolitof , yoce altiffima exclamat **recarre in tempuNn» 
Germane; confenra yium taam: exitiom tibi foadetor.*' qaibof yocibof 
obfeqoenf in aliditiora aedif gradum retocat. tum volguf ooitione facta 
probrif imperatorem laceraty exquiaitiiqae coatumeliii in mim d e bacc b a- BISTORIARUn TIIL 9. 331 

crSv MOtaXiYff cwhaxrov aVQiaig Si aStii ftixa riyoc h^qSq 
ivXafiilag iiii^fjg %i xal uaTay(kaa%0Q. CfpQtywvTog xotyaQovv 
rov rafdxov, ol Ta nlxfj Stufgovfovtnc dtiftotat rovttap axti-^ 
itoorec# ^a g>ifovif& xclQitv iinotng avaftiyrvvtat rtf Xatp rf 

StntiatdfyvTt» nartaxov rbtyaQovv rfj noXit mQixvfiaipovtog ro0 
xctxov, aXoylatif oQfijj xaraf^apwg ru nXi^&tj r^p olxlav Ktaih» 
atarthfov tov Xtyoftlpov jlaqiv rtf nafttpiytf nvq\ xaraq>Xiyov^ C 
aiy. ip^f ii oSro^ iriyxawir wv roiy ig avyxXi^tov ftovXijp im^ 
tptiwicrtnof , r^p n rwp narftxtttfp oS/av mftiftiftX^to oSroCp 

lOxai n^ ^yi^otiap rwp q>6ftitp rijg i^ag nfi rtpog xougov ifn6 
rov airoxgaroffog imtXi^tpit, op iitaQXP^ ngatrwQtwp ilti9acip 
ipofid^tp ^Fwfiatot. rovrop o MavQixtog ip rotg nQonQivovci 
rwp iffx^^ ixixrtjro. rotyagovp fticoictjg wxtig r^v ftacl^ 
Xitov croXiiP dnoSvcdftiPog , r^p n vnfjgittp oXxdia nagactii^ 

15 adfttpog (igoftwpa ii ravrrjp iltid^act rd nXrj&tj dnoxaXitp) xcti D 
Xifi^ftata ig avtijp ixftaXwp Sfta rtf yvpaltf xa\ rotg ntuc\v in* 
txvrtjg imftalpit , r6p n Ktavctopttpop dpaXaftwv ngog dnoigoH 
ctp iliip. ra ii nXrj9rj in\ rfjv rvgavpiia xaroXtad^f^aavTa xo- 
rtnavwxiCfivto roXg xaxoTg, xaX Ig rop Mavglxtop iggay/i^Sow 

90fiid'* vftgiwg fcftata. inicxomrop n xa\ rov Ugdgxtjp ro rtj^ 
ptxavra xatgov, tp ntxtgtdgxrjp tjvvtj^ig 'Pwftatotg dnoxaXiiP' 
Kvgtaxog oPOfta avr^, ro; ivrt ydg ri nXrjO^og dnaiiivtov xtd 
ngig ro XJ^(f^^ ^^^C rgonaig iftftapig, ivapov^irrjTOP n xa\ roi^ 
cvpotaopiog Xtap dftvtjrop. XatXanog rotyagovv yiyowlag fik^ P 209 tQr« et MarctonifUf •gci^gii; qnae ttt haercfU oon qoadfui fatna ro* 
lifione ■toUda et deridicnla. fervente igitur tanultu, plebeii» qui maroa 
caatodiebant, his auditis, deierta cnstodia taniukaanUbuf fese immifcent» 
itaque malif urbem undiqae inftar flactaan inundantibuf , plebeia nultl- 
todo caeco inpetn et furore indtata Constantini Lardys aedes igne in* 
iecto perdit. erat hie Tir e aenato illustrisflimuf et patricia dignitato 
cobonestatuf ; et antea tributif Orientalibus recipiendis (quen praefectum 
praetorio Roinani noninare folent) ab inperatore praepositos, et inter 
priflMf principes habitus. in boc rerun ftatu Mauriciofl nedio noctifl 
▼eften auguftalem exuens et privatan induens, droroone» ut Tocatar, 
conscenso et grandi pecunia illata» una cum uxore liberisque et Coo- 
fltaBtino fogam inivit. cui yulgufl» ut tyranno, tota nocte maie dicero 
Bon cesflaTit» cantilenia etiam in eon per contunelisn compoflitia* 
fconnatif iten in Cyriacan hierarchan five patriarcbam, ut Romanio 
appeliare mofl eflt, iiisultabant. flane moltitudo popularis imperita est, 
et rebufl mutatlfl deteriora furioae complectenfl admonitionefl respuit; et 
c|iiiil condttdbile sit, prorfOfl non intelljgit procelia igitor notia innaiM 332 THBOPHTLACTI 

flcffiCf lioialov rc vSrov nfomvtvaavtoc, fioXig o MtwQ/xtoc 
Staaii^tm M t^v viufv Avtovofiov tov /loprvpoc» iSc ano aro- 
iUftv iicutip nal mvttixopta tijc n6XiOK Kiavatavtlvov tov av^ 
toxfdtoffof» Imylvorttu ii avt^ v6aoi aQ&fittSig. tavjt^ 
V 283 W T§C v6aov aadlvua xa&lattjKi Svatvxij^ Tofc ti fiaafXnovS 
Satv xatotxovat Stii navtof' tag ii alttag ov iktfn, 7va /«} 
tijv latofftav naQtifiogifiaafafiiu. t6ti MavQlxtog tl^anoinlklit 

B T^ Oioi6atov Jjg tov Xoag^tiv yivia&at xal mgl avftfiaxtag xo- 
&ixttivaai tiv fiagfiaqov, ivafiifivtlaxitv tc xai oaa mg ait^ 
ivatvx^aavtt MiWQixiog itiXvaato, iitovv ti afjtotfiatav Ti^ylO 
Xafnv ivtnaXavtiviad-iu , SXfjg oftov t$c olxtag iv fuyttmf xi^- 
tanintioxvtag xtvivvtf. imiitxwi ii xal tov iaxtvhov o 
Mavftxtog, naQivtyyva tc fifiiaftwg not^aa9iu tijv dvafyvl^tv, 
il fii| nov fi ixl&tg ^idaotto tiv iaxtvXtov. oStot ftiv olv o 
Qioiiatog Inl tijv Ntxatav ylvitat. iXXd xal ifwixififtog ytvi^ii 

C ttu avttf Ktavatavjtvog , ov td nX^&ti jiagiiv xatiavoftafyv, 
Katd tavtfjv tijv vvxxa dvi^Q ififiittjg inttnjfiog (Bfiioftt" 
tfig ii Ijv oAttf th imiwfiov) xol %tiQot tov xXodfyvtog X9^^ 
tog Iqafftai tdg ftvXag tov titxovg dvamtdaavtig nQog tiv tv- 
(favvov naQaytvovtat. i ii riffiavig ig fiaatXitag xataniJtti^ili 
xd^iQona, xal QiiitaQov (atXivttagtov ii ovtog otQatiifAim 

1> Ixixiaftfito) nfog tiv SlQYtov Iniftm (xaT* Ixitvo ii xatQov oS- 
TOC SifYtog ifjfiagxog in^avcy &v tijg IlfaatvoiV nXfi&vog), 
xal fjlitov vni toS i^fiov tiv fiaatXtxiv dvaiiqaaad^at trtifovov • 

freflwntiboc exciUta, Maariciac aegre ad aedem roartyris Aotononii yi- 
▼Qf oTadit; (|oi iocoa Cpoli drdter centun ot qoinquaginta ftadiis ab- 
ect. praeteroa articuloram doloribos corripitor; coiuf oiorbi mifora ifi- 
becillitaf orbem inperialem incolentibof femper infeata eft. caosaf dia- 
ferere nolo, ne quid hiftoriae facief ioimatetar. mittitur a Maorido ad 
Choaroen Theodosiaf , qai et anxiiiam fopplex roget* et regen commo- 
liefaciat qoantum darissiroif temporibof fuis praesidium ab eo aoxilium* 
qoe fenfority tantoruroqiie beneficiorum remunerationem allquam postalet* 
qoandoquidem cum univerfa domo in extremam praedpitatuf ait difcri- 
nen. oftendit porro annulum, cohortando ne ullo modo redeat, nisi 
eondem rorfof conspexerit. fic Theodofiof Nicaeam defertor, qoem 
ConftantlHof Lardys comitatur. 

£adem nocte vir plebeius et egregius, cognomento HebdomiteSy 
aliique Prasinae factionis moenibus egresd ad tyrannum se confenint. 
caeterum Germanus rcgnaiidi desiderio incensus Tbeodorum Silentiarii 
honore ab exerdlo donatum ad Sergium, qui per id tempns Prasinorum 
tribunum agebat, rogatum mittit» ut cius opera certlf conditionibus efc 
podif , qoae finoi fcripta mittebat, iicerei cibi a popolo diadecM in- mSTORIARUM VIIL 9. 10. 333 

Inl avp^fjxaig nal xal ofAoXayluig lyyQutpoig. o fih o2y JSif^ 
fiog li ioid-trov nQog rovg nofvtpaiOTi^g tov iiljfiov roi^c X6^ 
fovg Tov rigfiavoi) fitTot/iTfvaiv. tvaapoaxiTovai tolpw oi 
XeyofiiPOi Jlqiaivoi, noi Trp^ uilwaiv inonifinovTai, ^aanomg 

5 '^ovx uv fiiTttfioXfiP T^^ aiQ^iwg o riQfiuvig noi^atiTUi ndnoTip 
ovti fitTudi^aoi ri ioyfxa iiii to ig uyar tfina^wg iiuxiTad^ai 
mgl T^p Tfup Xiyoiiiron^ BiviTotw nfoana&uapj* ovtoi fiip ovp 
ol JlQuaiPOi Tov FiQfiapov Tug iXntdag ^fiihaup * iml i^ o FiQ^ 
fiupog iiijTv/^fiai tov fiovX^fiUTog , mgl t^p to^ tvquvpov ^f T€- 

lOxfiQfiaiP ivvoiup, xol nQoaxvpti nQig Zp ^ Tvj^ ig inog ibut^ 
fUTufiifirfXtp. 

10. Ot ii IlQuaiPOi ilg to Xiyofupov 'Pijyiop ylpoPTUi, P 210 
xa2 Tuig ivqftjfi/uig top tvquwov fiiyaXvvovai , xul ml&ovatp ip 
Tip Xiyofiivff ^Efidofiip (ronog ii ovTog tov uoTiog uni afjfiiliap 

lHinTu) Toy 0u)xuv uqnxia&ai. xcct* uvt^v t^ ^fiiQuv o tvqup^ 
90^ Toy uai^x^^TOi^ QtoiiOQOv , twv fiuaiXix(3v Tu/vyQafpoifv £y« 
iQU iniatjfiop, ip Tjj Xtyofiivrj ixxXtiala fuyuXji ixninofitfiP, 
omag ol Bv^uvTtOi Xuol to»^ iiQiQXfjv tt(v tc avyxXriTov iLVuXafii'^ 
fiivoi wg uvTov nuQuyivoiVTUi. o fiiv ovv QioiwQog ufpixofuvog 

^inl Th fiiya Tifuvog Tr^g niXio^ to vno ^IovoTiViuvov toS uvto^ 
xQUTOQog liQVfiivov, uviig inl t&p firifiUTU)P twp i%l/fiXwp {Sifi^ 
fiwpa TuvTu Tfli nXr^d^ri anoxuXif) to tov tvqupvov nQooTfyfia B 
Ttp X(€fp fiiTuHioHJi* nuvTWV TotyuQovv yivofiivtav nQog Tiv 
KuXvitunop TVQuwov, Toy Tijc atitpQovog uXovQyliog uaiXyioTa» 

25 Toy KivTuvQOV (nQina yuQ ovto» tov Owxuv ivofiu^a&Ui), iio^ 

peralorittBi conteqiii. Sergioa priaa luce ad pepoli priaoref de Ger- 
■Mnl petiUone refert. Prasini noleste ferunt, petitioneqae reiecte Ger- 
manaai nunqaam factieneni pennatatoruai neqae a pladto mo dieceitn 
rum autumant, quia Venetae factioni modie omnibua eit deditisaimua. 
iic Prai iui spes Germani confodemnt. qui, postquam ree eecue ivit quam 
Toluiatet, ad tyranni amicitiam converiui, cui fortaoam >fidelmt propi- 
tiam , ut Terbo dicam , eum adoratit. 

10. Prafini Rhegium venientes tyrannum fauftif acclamationibaa 
beanty auctorefque illt funt ut in Septimum (locuf ab urbe eeptem mil- 
iibua abeat) progrediatur. eodem die tyranouf Theodorum a fecretia» 
iater celerea fcribaf aeu actuarioa imperatoria yirum dariffimum, in ma- 
(;aam» ut dicitur, ecdeaiam populum Byiantium una cum bierarcba et 
•enatu ad se vocatom mittit Theodorua templuni urbia ampliaaimum a 
luftiniano Augufto constructuro iugressus, excelsos gradus five ambo- 
iiem vulgo dictum afcendit, tyranni mandatum palam edictat. univerfif 
igitur profectif ad tyrannum Caiydoniam, ad Centaarom io modeata 
purpura proterviffimum (bif quippe nominibtta Pbocam par Cit officereX 334 THEOFHTLACn 

{tr i fiiiofiuffiaQog rvffxrpog Matitgmivofievog rfffiavip ira* 
yoffkinp i^tkw. r&p tolww i^fiofw xatiwptifiovptm T^y tv- 
^avTOv, xal nartm t^c futafioXijg yXt/oftin»p, ivayoffevitai 
ti xa*6p, xal xvQiOC tSv ax^ntfofp o tvQam^oQ n^o/ffp/^rai, 
noX xqatittfiQ iiSaiftovtag ^ avfnpoifa, xal Xaftfiapa t^ fntQ^S 
itw tit fiifdXa xoi InlarifAa tSv ^Pmfiaitaw wf fnog tlmtp atvx^ 
C fiota. nififitiXXitat tolpvp t6p fiaatXitop or/gpoyoy o no- 
Xa^yoroc ixitpog apfJQ h t^ Pi^ tov nffotp^ov xal fiantiatov 

V SSiYoMirrov. tjj i* vatiQala intfiahit tr^g niXimQ f Iqnt^top &if-- 
fiaftaifjg fiaotXtx^C* ovtta ftip oIp inttpaipij xai mQidol^op tijp 10 
^aoiop inl TiH fiaalXita ti^Qinntf Xivxfj o tvQaptog inoti^aato, 
nai oTa paptXfjv xf^^^ viti^ovaap twp fiaatXtxdh &rfaavfwp i»» 
nofintjp T0% liTv//ovoiHri xatoftfiQlaato. noXXol ii naQii t&w 
i^fitop xQ^tot ii/ai ji ira) ivtptjfttcu totg tial to0 tvQappov mQU^ 
D xixif^o» iml i* ilai^QQijaiP ilg tA fiaaiXita, naptffVQlCjtt tikVS 
nX^&ij, bmtxotg &Y&at tijp ivtnvxtj tavtrpf ipayoQivatp ioQta^ 
^ioptam t^ i* vatiQai^ intfiattjQta ttSf^ tnt^TttQtop totg tnQatii^ 
fiaat i&Qa naQii^ito. vft^p ii t^ tvQapptf xal yvpatop {jiiow^ 
%ta Zpofiu avt^) * TovT]} attxptxpop fiaatXitop mQttldTjatp. iml 
ii xa\ nofinatg it&tatat totg aitoxQ&toQat toig ofiotfiyovg £vo-fO 
yt^Qevnp, inttptKP&g ttfitflag th t^og o tvQappog tijp jtAptttp 

P 211 paalXtaatxp fi%lav 9'Qtaftfiivitp. yipitat toipvp xati tavtfip t^» 
^fitQaip totg iijfiottxoltg mQl tijg tnaaiofg SfitULti. ^ yif ai^ 

13» ititvfXo^PovOi IP* 

▼init ctt MMibarbtnM eC liavlaTit le ▼eUe GenniiniB inpentorai 4e- 
denre. led eoin popiilo iUi eppiaedente omibusqee rce ootm ezpe- 
■oeatiboe, prooialgttar pettie iUe, et fceptri doAinus tyrannae deligiiar, 
obtinetqoe felicitateoi celuiitefl, et ingeotie atqae insiffnia Roaanorom 
detriaenta, ot •oaoiatis dicaa, procedere incipiont. Ttaque corooa lo 
oede loannia Baptiatae et Prophetae homo cooiceleratus indoitnr; ao 
poetridie inperatorio in cami« quadrigia albby apleodida et BOgniftGa 
ponpa orbeoi *et paiatinni init, e theaaaria imperatoriij, Telot ex aarea 
Mbe paatifli inbrea fpargena aaream. naltia tnB-popoli plaosibos, 
Mltia complariaa yotls et fratalationiboa eioi aorei. drooaionuenniL 
ftt ooneoriui ad refian, eqoeitria certamiaa inititoantor , et InfeKdi 
koloi creatiooii dlei foitoi agitator. poatridie propter initwo inperlon 
coofiarioB dat nilitibai. habebat oxoren Tocabolo Leootlan fyranooii 
loilai capot oorona inperatoria dogit. qoia Toro inperatorei oooiogei 
flooi pobUce et idenni con apparato Aogoitai prooontiaio cooiaeve- 
loflt* cooioetodioen ean tjraoooi iodgoiter coleoi Loootiao panpan oo 
trionphon ponndon iodioafiti qoo db popolom do iMo fltotlooii llli- IIISTORIARUM Vm. 10. IL 335 

totg 17 ntQt tHf tonm 9tatg inlfiaxo^* r&v Jlguvhm f&Q l&i^ 
Xwtm h Tfp Xt/ofilvio jiiAnAlff (ngoaiXiov ii rovto tffQ fiuat^ 
Xftag Oixiag) t^p cjdatv noi^aaa&oi xai ti}» ftaatXUa toTg iti&^ 
^oci xQototg ifiviiv, o t&v Bivhwv i^fiog AvtiXtyiv' iioii 

SyuQ avJoTg Hfj^ig tovto nifvxivai xal %iwov. ftiylatov toi^ 
yagovp yivofiipov tagayov , Tuy HXil^avSQov ilanifina tvQav^ 
9og xativvaaai t&v afAfiafttiJovfiivwr tf^v Igiv. ^v ii ovto^ o 
jiXfiavigog avfjf novfig6g, twv xataajaaiaadvjotv MavQixiov 
Tov avTox^ttTO^C ^i^^ iniatifiog. fiiv ovv Koafi&g i j^v ifj^ B 

10 fiapx*^^ mpixiifiivog imajaaiav ^AXi^^dvifov Tofc Xiyoig avti- 
tiiviv. ii jiXiiiavigog yavpov xai jvqawixov xixjVffiivog toJU 
fitpp vftQianv VftalXi tov Koafiuv^ ilja xal /ffpa ini to ajigvov 
imftaXdfV TovToy i'iw&rfaiv* ii Koaftag vni tfjg w&i^aniig 
avttjginiJai. inl tovjotg 01 Bivijot ;ro]Uira/yoiTCC ^toTo tov 

\S\iXi%dviQov il^iiS-ovv ififiiiiag ftodg. a i* ilnov ikiTva tavtd 
yi («ttXo» ^tt^ xtt^ tt^g liiiijiiog ifomvf^g fiv/^ftfjv noiTiaaa&cu) 
^'vnayif fid9i Jt^v xujdajaaiV Mavqixiog ovx ani^aviv/* 
(11) o ii Tv^ttyyo; Tovrioy ttxijxococ dnonava Ta nXi^^fi xa^v* Q 
Xaxjovvja mQl jwv xaiQiwv, jfj i* inavQiOv nQog Tor g>ivov 

SOtov avJOxgdjoQog ixftaxxiviJUi» JoiyaQovv o Mavqixiog tif 
fiitafiiXif g>iXoao<piiaag toi^ xivivvov, tov iaxjvhov nifinu Oio^ 
ioaifo tio naiil imftiftfjxoji Nixaiag jijg noXaag , ava^v^^ai t« 
nQog a^Toy ^ciTToy nQoaijaiiv. oStoi fiiv ovv Qioiiatog yiyo^ 
viig nit9r^vtog Jtf nujQi nQog tdg avfnpOQag tjvjofioXfiai , xal 

25 fptXvniajQOfog yiyovtig nQvg unoayay^v nuQayiviJat. tolwv ganiDt. naiii con Pratin! in Anipello, qnod ett refite ▼efUbQluoi, ftn- 
liooem babere ibiqne Augiutam aolitia plauaibns excipere vellent, repo- 
goabat Venetorun populus, cui iatue inauetuni et peregrinun ▼idebatur. 
tunuitQ igitur maxino exorto, tyraonua ad controversian conponendaa 
Alexandrun nittit, boninen perversun et inter aeditioSos adveraua Mau- 
ridun nobilen. ei Cosnaa Venetorum tribunus se obiidt. Aieiander 
auperbua et tyranuica praeditua audacia Coanam contuneliia laceasity 
nattuqne in pectua adacta eun propellit. Veneti iraacentes clanorea 
connuniter tollere in verba huiuicenodi (placet enin et privatae vocia 
neninisse) **apage, cogiiosce remin statun nelius: adbue vivii Maurl- 
ciua.^ (li) tyrannus hia cognitis populun de praerogativa loci dissi- 
denten et nututf aliatrantem iranquiliat , ac die postero ceu furore quo- 
dam bacciiico stimulatua caedem Mauricii pariurit. is actorum aoomm 
poenitenay et periculum supra caput sapienter considerana, Tbeodoaio 
tilio, qui iam Nicaeam pervenerat, annnliim tranamittit atque ad ae ce- 
kritcr reverii iubet. Theodoaiua pairia iaperata facieni 10 falamintwi 336 THEOPHTLACn 

^ tigapvoc axqaum&v Unifjnpa^ l^ ri atxmlQaQ t^^ fiaaAOoc 
rJfP noXitap, iv ji xu\ 17 XaXKr^iovog nokiQ xadliffvtm, awai» 
QtT Toy MavqUtov ilg Toy Xiyo^ivov EvTfonlov Xt^tna. nQoa» 
^utQovwtai In^oxjjiai xov ftaatXlotg ot naiiig ol SQfiPiC, Ittiv^ 
Oi¥ jw rtig <pvaitog ^lfpn T(p ffovif twv naiiww ngoxola^ioPJigS 
ol q)OVivzal Tor MuvqUiop. fiip ovp MavqUiog ftXoaotpwp 
to ivatvxflfia Top inl naptwp ipfxaXiTto &i6p, xal mxpotiQOP 
dnifp&iyyito '^iUatog i7, xvqu , xal itxaiu 17 xgloig aov,** yU 
rttat yovp xavtog naQupuXw/^a l^lq^ovg, unotoftijp tijg xitpaX^g 

F 212 vnoatug, inttufptop waniQ twp tixvwp t^p ig vatiQop «avrotflO 
uvulQiCtP xXfjQwaiftivog, nQOintiit^ufUPog t^p &Qiti]v iv ttp ^fr- 

V 285 yi^ii rijg avf.t(poQug* tijg yuQ ttd^tjrrjg inoxXiyjuafjg ip tt twp 
ftaatXtxwv ftiiguxlwp , xat nQog unoaipaytiP to iavt^g vnofJta* 
l^OP nuQaiovatig, xiiQvttH Xoyog uXtid-fig MavQUtov to unoQ* 
Qfltop i^^itniiv totg tpovivovat , xatufifivvaal ti t^v unoxQvqlf^ 15 
Tot; natiog, xai ft^ iUatop ihat xattaxvQlCjtaS^tu t&p ^oyoy 
naQUPO&iVia&at t^ vnoxXonfj tov vtov. ovT(0 ptip ovp 6 ftaai^ 
Xivg xal poftov <pvaiwg v%lrriXotiQog yiyovtitg vnaXXattii to» ftlop. 
B Xiyitui ii top ftuatXia MuvQUtop nQo ttpwp tf^g uvatQiaiwg XQO-- 
ptav ip totg oiftaaftiwiiQOig t^g oixovftip f^g puotg iv yQfiftfiaptiO 
xa^uitivaat tip tpu tfjg vmQxoaftiov tQtuiog XQtatop .*Iriaovp 
tug upttiooitg twp fttfttwftipwp xatii tovtop iijta top dmftop 
xui intxfiQOP xoofjtov unoXuftitp. 

transrugity libenterque reverm ad iiictationeiii adest. tyrannof emifsii 
niilitibu.i e rrgiono |>rtn(i|tii{ urbiuin, ubi ChalceUon coudita Yi«itor« in 
purhi Eutropii Miuricio vitnoi eri|iit, prius eo iipoctaute naribua cius- 
«lciu filiis iuguUtiit. iu (|ua (iliorum iugulatione prius eum naturae gls- 
dio humicidae illi cruciaverunt. qui casum hunc infelicissiman , ut aa- 
pienti decorum est, perferens, rectorem omninm deum clara voce, ut 
cxaudiri posset, appellabat et crebrius alloquebatur, **iustus es, do- 
minc, et rectnm iudicium toam.^ deinde et ipse amputat^^ capite con- 
sumitar, necem soam qoae «onsecuta est, velut epiuphium niiis con- 
dens; cuius ^irtas ante in samma calamitate enitoit. nam cum notrix 
iinum de paerulis imperatoriis suflurata soam adhuc lactentem pro eo 
iugulandam sabiecisset, ferunt, quod res est, OHauriciam percussoribos 
arcanum detexisse occultationemque pueruli indicasse, et minime iustom 
eM^ affirmasse, ista subtractione sui filii germanam caedem qoasi adul- 
terari atauc corrumpi. huiic in modum imperator ipsls natarae legibos 
supcrior factos vitam hanc cum aiia motavit. auditione accepimus inso- 
per eum aliqoanto ante caedem scriptis litteris per omnia aogostiora or- 
oia teropla pias preces ad Christom dominum , unam • coeleati triaitata 
pcrsonam, efflagitasse, ut eorum quae daliqoisfet in liic mortafi at ca- 
duca vita poenas ab se reposceret. HISTORIARUM VUI. 11. 12. 337 

Ov naQiiiaofttv ii xai tu tkq} rijg XiYOfiivr]C avvov tfia^ij- 
xr^g tuTg iaxogiuig (Tvviul^uo^ui, xuju yaQ it^v ivagt^v rtjg fiu^ 
atXiiug ^HguxXiiov tov uvToxQuioQog y^dQvr^g atfQuyTaiv ivtiXfj- 
fnrog evQid^Tj MuvQixiov tov uvxoxquioqoq , Iv iff hvy/uvtv W9 

SdiaO-ffitvog SintQ r^v avTw fitXfii^iiuta fiitu Tr^v unofiiwaiv 
nQOtXd^ttV viaio yuQ ^ruXtnjj ntQinfnJUfxiog o MuvQixiog xw 
ntvrtxaidtxuTtf iviavviZ i^^ uvtoxQuxoQixrfg f^ovaiug Iv yQUfH'- 
fiaat diiTvnov to xQiltog, xhv fiiv Qtoioaiov tov nQtafivTtQOv C 
frarJa rijg KioyaTuvTirov noXtwg xvqiov xuTuaTi]aug Tug iwug 

10 ifQOVTidug uvTip ntQiTidrjai ' tov di Tifi/Qiov t^^ nQtaftvTidog 
^Pwfifig fiuaiXiu SiiO^tTo , ti'v rt ^TuXiuv xui Tug ntQ) to TvQQrj- 
vixov nlXuyog yi]aovg tovtw unidoTO * t« d* uXXu t^c ^Pwfnuiwv 
noXntiug roTg tTiQoig nuial xuTtTtfia/iauTO , xrjdtfnoru Trjg aco- 
Qov %wv nuiiwv tjXixiug ^ofitTiurov nQoatr^aufitvog , og nQog 

15 yivog TCif MuvQixiw avvr^nTtTO. oi/TOf Tr^g ini(fuvovg twv Mt^ 
^ri^ycoy ixxXtjaiwv TtfV uQ/jtQUTixi,v Tifif^v intqiQtTo , uvfjQ Jc- 
'^iog TtfV nQu^iv, itiiwitQog Ttjv nQoaiQtaiv* xut ovv fityuXovoin D 
avviatwg Tr,g ^Pwfiuiotv noXntiug Tug iniarifiOTlQug twv nQu^twv 
vni Tov avToxQUTOQog intntaTtvTO, ntQ\ fiiv ovv Ttjg uQtTtjg 

20TOV avSQog ov tov nuQovTog xaiQov TtXtuUtQOv rbv Xoyov TtXTui" 
vtaOui' Tvtt J^ fiff Tor ntQi tovjov Xoyov nu/ivovTtg ToTg xuiqio^ 
tiQOig TcSr u(prjyijfiuTwv unQoaqoQov t^v uvufioXf^v ntQifiuXwfitv, 
inl tu nQoat/1] Tfjg Sirjyijatwg <piQt ifjv avy)'Qu<p^v oiaxiawfitv, 

12. TvL ftiv ovv awfiuTu twv tt&rtoUarv iniSuxQv nui^ p 213 

SSywov Tor^ T^c O^aXuaarjg uxovTt^ovTui xvfiuai* xul tjv IStTv to 

Non oBiiUeBat etiain illa haic historiae adscribere, aoae de eiuc 
tettamento dicuntur. imperioai ineonte Heradio tabellae involutae et 
ohaignatae in?entae sant, in ouibuf conicripta patebant quae poft auum 
ex ^c luce discessum fieri vellet. nam cum imperii sui anno quintode- 
cimo in morbum difficilem esset lapsus, de imperio constitait et in litte- 
ras coostitata redegit Tbeodosium filionim nata maximam Cpolis domi- 
nnm fecit, cum administratione Orientis. Tiberio Romam veterem can 
Italim et insulis in mari Tvrrbeno decrevit. caeterss Romanae ditionia 
«rovincias inter reliquos filios distribuit, iisque aetate adbac immataria 
Domitianum cognatum suum» nobilis ecclesiae Meliteneosis antistitem, 
▼iroB rebus agendis dextnim, consilio dexteriorem, tutorem designavit; 
qaamobrem imperator maioris momenti negotia ei expedienda ob eximlaa 
prudentiam committebat. sed de virtute huius iriri nihil nunc qoideM 
ntUnet a^ere plaribns. ne igitur super eo oratioDeai extendentes, qaae 
opportunius narrari possunt, inatiliter differamas, age, ad conseqaentia 
sulum dirieamus. 

12. Occisoram corpora, flebile ladibriom, floctibuf marinis obiecta 
•ont licebatqae videre recens ned dtta nono ad iittos qnasi data open 
1%co|iAyiacfiiff. 22 \ 338 THEOPHYLACn 

Qiil^^v cSc i'^og itniTp to ^aXajxiop nori tjj yjQOtf tu vtoafh^ 
yfj fptXittifiovftipop adftuTtt , noxt ftXvnoaTQOtfotg xtaip ayrctf^^- 
ftuat ngig T^y vnoit^afi^ptjp hayxuXtl^ofiiPOP d^uXwiJap, ^€a- 
jqH^jui toIpvp jotg oxXotg xu jijg fiaatXtx^g avfiipoQag , tlmip di 
fiaXXop ohitoJiQOP , Ju mQl j^ otxovfitprjp avfinjwftuju, o? 5 
Tf T^c XaXxfiioPoQ alyiuXo\ InXriQovvjo jwp ox^oiP , nui J^g 
ittvjwp «Fo/tt^ J^p lajoQtup iXufipupop, nipuxug dvajv/tifiujwp 
jipug Ttt T^c ^ttXttTTi^c ttjipifypjtg xvfittJtt , yvfipik Ttt jwp fia- 
D atXlwp awftttJtt &iUJQi^opJu, jovjwp dJjtu vno tov avyyQuq-lwQ 
Adofiipwp Ini Tov fi/jfittjog jijg JVQUPviiog Xff^uar^g nXfiQovjonlO 
SttMQvwp ivXXoyog, ftopopov^i in' oxjjiat nupjwp i7put doxovP" 
jwp jwp fiuaiXtxwp avfiipoQWP. 5iu jot Jovfo o jijg iajoQiug 
V 986 nttJ^Q , To ttJfpottTij^f ov d^iuaufiivog anap ino TiSf iuxQvwv m^ 
QiQQiOfiiPOP itu jwp d^QriPWP, iyxon^p JoTg uiptjyi^fiuatv ififiu" 
Xwv avjoa/iiioig Jia\p iivQfioTg, jiiii joTg avptXtiXv^oai naQt^ 15 

C QittJQOP xtti fi^fia xu\ nuQQfjala avfintpd-tijw fioi a^fit^ 

QOP, nttPfiyvQtt^ijw ii JQuywiiu xui iuxQvop. i^aXXia^w di 
xuJOQXOVfitPog O^Qijpog, jfjXtxuvjrfg xujfiftiug ioQjjj &Qtjaxtv6'' 
fitpog xttl jtftwfttpog. ttnoxtiQuaOwaup ol Xoyoi jop xq6jop,23 
T^r tvfptjfilup ttf fiovatti, to Xtvxbp *A&ijptti jQifiwvtov, x^^ 
Qtiovat yuQ uQtJul, xu\ jov iuvjwv uvu^fjjoijaiv ijvio/ov, Qny- 
iuiov q^d^ivov Jivog to» ixtlvov iiuQQfi^uvjog H^ovtt. liviQtg 

17. TitolQiD addant IP: Mopipdla xov avyyQttfpiing ini toig r^ 
MavQinitp MVfKtnvQijKomp» appelliy nunc redproco fluctu complexa, rursom in mare abripi. 
i^itur calaaitatis impcratoriae seu, ut Terius dicaro, totiua orbis, ceu 
iil theatro spectandi ar^meatum populo praebueruut. coroplebantur 
Chalcedonia littora fpectantioro turbis, cogooxcebantque ibi quid efl*ecis- 
aet popularis amentia, fluctus marinos nuda imperatorum corpora osteo* 
iantes, tanqoam tabulas quasdam infortuniorum miseriarumque, contem- 
plantes. com ista historicos de loco superiore sublato iam t>ranno Phoca 
recitasset, concio se in lacrimas efl^odit, quasi oculis ipsis tantam impe- 
ratorum calamitatem aspiceret.> qoocirca com totom conventom in fletaa 
et iamenta solotum cerneret, interclsa narratioue, extemporaoea qoadan 
lameotatioiie haec ad auditores insoper est prolocotos. 

Monodia scriptoris auper ina quae Mauricio coniigenmL 

Theatmm, soggestus et licentia hodie mecum lugeant. tragoedia ct 
lacrimae diem festum agant. lamentom tantae moestitodinis festo coHoai 
et honoratom exillat ac tripodiet applaosos praecidantor. desinaat 
praedicare Mosae. albom palliom deponant Atbeoae. vidoae ac deser- 
tae sant Tirtotcs, soumque aurigam requiniot, colos comuB impetu fflSTOMARUM Vm. 12. 339 

^HtTol, aXX* iY&i ftfj TijXuovT(OP xanwp yiyowaxi fidgTVQig, 
*JXiag xax&¥ ^ vnod-taig, *EQivvvig Ttp Xiytf XOfi^» ^ ii 0x17»)^ D 
fcoc TOif dQUfiaTog Tuq^og InlatKiog*. . . 

*0 fiip ovv ^tXiog {ovTog y&Q vni Toif TVQawov r^y tov 
5 ctvToxQajogog inintoTiVTO (p6vop) iianoQ^fiivii Tug Trn» apngfj'^ 
fiivwp nQog Tip Tvqappop xi(paXug. iha ngog Ti ntilop to ara- 
xilfiipop ip T(f Xiyofiipif 'Efid6fi(p, ov KifAnop *P(afiaipi huto^ 
vofiifyvai f Tatg Tvgdrvoig oTQaTiaTg Ti}y twp fiaaiXiojp aTrjXi" 
Ttvti avalQtaiv, tSti yuQ tov fivaovg xa\ diA Tijg &t(ag/ag fn^ p 2U 

10 Toaxtiv To d(piXav&Qran(jp aTQaxtvfia , ?ya xa) Tavxag Tovg ln\ 
TOVT(f xarafiavivTag fj fnaonovtjQog tov d^tov xai odixuaTog xqU 
(jig To7g t^c ivTiioatwg auYtjvtvajj dixjvotg. anavjtg fug ol 
T&p naXafivat(av ajQajonid(av ixttvwv fitytaTOig Tc xa\ noixlXoig 
n€QintnTwx6jig xaxotg Tor jfjit fitov xuTiXvaav» tov TltQaixov 

iSyoQXafioPTog nuQQfjatap noXiftov, d^tfjXdjoig Ttaiv untiXuTg twp 
xaxwv iniyitQWV txttvwv xuTixXfiQodoT^aavTO t^v ivjtdoatv, no- 
ri fiiv 7ivq\ ovQuv^&tp fiaXXofttPOi xaTa Ttjp t^c na^aTa|^ea>^ 
&Q(KPf iXkoTi XtfjLoXg xa\ nQovofifj uvuXiax6fiivoi * ol ii nXtiajOi 
OT^fiau QOfi(palag xa\ l^t^povg nuQaiiS6fiivoiTfiv (piXafxuQTovTav^ 

^TfiP C<<^^y xatiaTQitpavTo , xa\ ov ng^JtQOv IliQaag t& Tfjg vtxfjg b 
ufilXini , nQtv av tig to navTtXig itHp&uQfj 17 (ptXoTVQapp(^ &f /- 
rfl xa\ avoatandjfi nXfj^vg. ixavip ii t^ TtxftfiQtwaat t3 
3U;(^ooiUfyoy* iti yiiQ tov X6yov Ttjp ntajtvaip ti^ avpixaap 
%fup nuQfjxoXovdiix^Jiap fiiXQip vnoxXiipofHP. hnfivtxa ngig jhp 

qnidam iiiTidiie difniplt atinam aoditorea oe tantomm ouilonrai teateo 
— aetit. Iliade iDcomiDodonim laboramua. Eriuoyea chori partes agunt, 
iUiiatria tnmulos est mihi acena dramatis. 

Caeta^o Attitia mofioiiiae, nf oiictor impellatf desuleranliir. 
l«ilioa i^tur trucidationi liule imperatoria a tyranno praepoaltoa oc* 
daomm cnpiu ad enm apportat. deinde in Campo tyrannicis militiboa 
ioiperatorum caedem propositis ad apectaeulum capitibua promulgat. 
oportebat enim detestandi aceleria etiam spectando partidpem fieri cru- 
delcm Immanemqne exercitom, ut ita omnea qui in eo perpetraodo Insa* 
■ivissent, dei iudiciom, coi odlo est improbitaa.omnis, quodqoe noUia 
«oiieribos cormmpi potest, idem retributionis rete InToiveret. omnea 
qirippe de copiis lllis sanguinariia suihmis et diTersia nenuuianim aeno- 
libiis Impliciti disperiemnt. nam Persis denuo ad armoram aamendoraa 
libartatem redeuntiboa , deorindice, qnae male ausi fuemnt» eoram ooe- 
nno meritas persolYerant» aliisque In conflictu» aliia fnlmioom ignioaa, 
aJiia fame et aervitute perditia, plurimi In ore gladli Titam hanc pecei^ 
iia obnoxiam fioiverant. nec prius Persae ▼ietoriaa referre deaieranty 
quam tyranni atudiosus iUe sceleratissimusque exercitos funditua coo- 
oaBaptaa eat. col rel aatia argumenti concUlaty quod aaU^ngemoai nam 340 THEOPHYLACTI 

'PaiuTfiv J09 noXtfiop tnoir^auro uvioxQutWQ 'HQuxXuog, ^/- 
raaip Toi; onXiUxov awnxQlvuq iio xul fiovovg aiQaTiiixag t^c 
qiXoxvQapvov nXr^dioq inoXtXtiftfihovq il^tvQt , xahoi fiij noX- 
Xwv fitaoXafiriauvrwv jiov XQovtMiv, intl di ivtoxfiioatv ix/Qug o 
XQ^^oQ dwiMfitig 10 i€ xaxov xaxapiiXiaxo , xa x^g tvnQayiug /i<- 5 
Q xunlnxti TOfC niQOfug, xul uvuiQtTxui o BufivXiiviog iQiixaiv, 
o xov 'OQfiiadov XonQorjg, xui o IltQaixog xaxanuvtxui noXtfiog, 
iXX* ini xug xT^g xvQuwidog nQdl^tig xuxtixiog urudQUfuofitv, Ivu 
firj iiXoymitv xuTg nuQtxfiuataiv, ov iit^Xint yuQ H^ ixtivov xai^ 

Qov fitxQ* ^'''^ XQ*'*^^^ ^^^ '^"^* f^fiug xfj'Piofiaitov aQxTjuno-\0 
xtiyfiata noixiXa xt xui t^uiaiu xui xip fityi&ti uvvnofiovr^iu. 

V 9«7 ^^* *^ ^^ xvQuvvog {nQug yvtQ xov Xoyov inuvtifn) xuxa^ 

fitd^va&tig xoTg uatfiqfiuoi nQog iifQovg ixfiuxxtitxui ifovovg, 
xai 10V udtXfpo^ xov MuvQixiov xov iuvxov axQuxfiyov unoxfftvu 
xtol^iifti» ui^uiQtTxul xt xul KofitvxioXog ixtTpog, ov noXXilxtgli 
o Xoyog axQuxr^yoP t^c EvQwnr^g uyidtil^t, vul dij xui i\wQytog 
i 100 OiXinmxov vnoaxQiifrfyog, uXXu fir^v xul 6 JTQuiatvtTvog 
u i(ic TOt/ liixQOV ntniaxtvfiirog (pQOviiiag ^ ov dofiiaxixov 

P tl5 titi^uoiv 01 *PoifiaToi unoxaXtTv, 6 ^tiv ovv QtoSlaiog uvul^v^ 
"iag , o MuvQixiov nuTg xov uvioxQuioQog , tig xop vuov xuxa^ $0 
i/tvyti Avxovofiov xov fiuQxvQog. ux^ixoivg xoiwv Tovro o ti;<- 
Qiivtog xi^p l^iXtiuwdQOv ninofifptv unoaifu^ui xop nuTiu, Tot* 
yiiQOVP A l^Xf^updQog uvuiQtT Qtoioaiov, tov xt XtyofitPOp 
nuQii xip nXi^^ti yiuQivv tlg xovg Xtyofiivovg JiuiQOfiovg fttxa-^ 

0<ltl ffrttta •eriom confeqoentiniB paalani internmperoas. c]uando Hera- 
i;|lui Tiupertttor eipediiivne adversu« Raxatem fusccpta exercitimi recen- 
Hult, r« Inquisita «luus duiitaxat niilites ex illa muttitudine quae tyramio 
laverat su|Hfrstitcs iiivenit, taoielsi aiini non multi intercessissent. Te- 
rum nbl tempore procedeute novas copias Romani suiit adepti et exer- 
iltus llle loiprobus evsnuit, Persamm feltcitate comrautata, Babyloniiis 
ille draco« Chosroes Hormisdae tilius, interfectos est et bellofli Perst- 
4;um ruiMiulevit. sed ne gemina digressione utamur, ad tyranni fadaom 
ritdsaMius. sane ab occiso Mauricio usque ad nostra tewpora Romano- 
fum Imperlo cladef variae et ineentes ipsaque magnitudine intoleimiidae 
liunquam defuerant. ^ 

ld« Tjrannus (ut ad intermissa nos refenmus) impietate •brios 
ad allas ctedef perpetrandas furit in primis Petro Mauricii germaoo 
st duol cervices praecidit. tollitur e medio etiam Comentiolos, qoea 
Knropao dootm fuisse toties ostendimus. praeterea Philippici hyposira* 
UtfUS Goorflus. Item Praesentinus Pelro a cdnsiliis, qoem Romani do- 
llii<sll«um vocant Theodosius Mauricii filius rediens in aedem ouutyrla 
Antonoml ooofufit. quo audito tyrannus Aleiandram ad adoleaeeotem 
«litronModuB plttlt. obtruocatur. iniuper Lardyo in locnai duxiQOftam h HISTORIAnUM VIII. 13. 341 

yaywr diaf^ftQU jtp l^tftu Xiyo^ ii vni urtav Toy jiXfiavdQQ¥ 

vnh VfQfiavov xQti^axtaaa^ai q^udoT im xivivvMv, diu roi 

TOVJO unoayja^at faal jov j4Xf4uviQOP %^q Qioioalov (f-^OQu^f 

tifQov ii nQoafOixoiu avtip uvfXfTv , xai Toi)>rov aviov Tor Gto» 

5 ^oaioy Tor naQuio^ov jovrov xlwivvov nfq^tvyita t^c i^ia^ li^ 

novg dfifT\//ai noXXovg , f7iu ig vaxtQov nQog Tfj KoX^tii ytvt^ B 

a^ai , fitja rovjo nQog rug iQfjftovg j&v fiaQfiuQfuv fitJu/WQ^- 

aavja , fiaXaxia^ivju t^ aaifiu xajuaTQiif/ai Tor fitov» o fiiv 

ovv Xiyog ovjog avu nuaav j^v olxovfiivt^v iifj/fjaf * nX^v ii 

lOTig arjov PuQfiuQog antxrrfatv. c5c yuQ otiv Jt i^r, jtiv ntQi 

jovjoiv jaXainiaQrfaavJtg ^i^jrfOiv fitJta^tr^xiju T^c uvaiQiatiag 

xui Tor 3^odoaioy txQOfitv, iiit^Xio yuQ JtxfirjQtio vtuvittovTiu 

oi fi^ jf ^vuvui Tor TioiJtt inayyfXXofifvoi * Xiyog yuQ avJoTg fti'- 

vr^v dvtntitixjov Jwv dvjjQfjfitvofv ti)v xtquX^^v ytytv^a&ai &<o- 

154oa/ov Tov at*Tox^aro(»o(. 

Oix uv ii n tQiOipifi fd^a Ju t^c naQuiil^ov iifiy^atiog «^ia. 
itaTcc yuQ jifV ^fiiQuv t^g uvatQiaftog MavQixtov jov uvjoxqujo" C 
Qog avfifiutvfi xuju jfiv l4Xt%uviQfiav u^^iutffiyrijijajov tQyov, 
ntvuxiav av^yQutfJjg Xtuv inu^^iov. iiiriaf yuQ SiviQn Jtvd jwv ig 
SO xuXXog yQuifivjiav , ov iv avv^iati qiiovrjg xaXXtyQdifov ovofid^ 
Ttt nXrfdrj, yvwQifiov xut ^fiiv xuO-tajwJu, fiix9* JtJUQjfig tfv^ 
XaxT^g jrjg rvxjog tlg otxtuv jttfog xaTunuwvxttta^ai. tovjif 
yuQ iij Jiu ifiniQif nuvw/og r^v ^ navi^yvQig* ifliofiatav ydQ 

7. fi9tmxmQri9avto^ IP. 22. rii^os] ifHtiQOV ttvoq? 

perdocity ibiqoe eoio gUdio mactat. inBor autein n quibasdaoi «iiMe- 
minatus eat, Alexandrum a Gemaiio impendentis aibi periculi admoni- 
tua Theodoslo pepercisse, aliomiine in eius locum, ci siroilem, neca- 
Tiftie; ipsom Tbeodosium hoc inopinato discrimioe ela^um varia Orien- 
tia loca pcragrassef postea in Colcbidem venisse, deiiide in solitudines 
barbarorum transgressum incommoda valetudine laborasse ac decessisae. 
bic mmor omncs iiiipcrii regiones pervsgatus est; cuius auctor barbanis 
ne^cio (|uis fuit. eos quidem, quantnm potuimus, in huius rei inquisi- 
tiose laborantes, etiam illum occisum esse invenimus. frivolo sane ar- 
gunento ineptiunt, qui eum eyasisse pcrsuaderc aliis volunt: aiunt enim 
ex interemptis eius tantummodo caput non anparuitse. 

Inopinatam porro rem ct notitiae merito tradcndam exponere boc 
loco non gravabimur. «|uo die interfectus est Mauricius, eo ipso die 
Alexaudriae res narratu ct scriptu dignissima contigit. vimm qoendam 
clecanter clTormantem duclus litteramm , qoem vulgus voce iuncta calli- 
graphuro nonttnat, quem et nos cocnovimus, usque ad qoartam vigiliam 
uoctia in cuiusdam mercatorif aedibus pervigilare oportebat: nam ibi 342 THEOPHYLACn 

^fi/jpar ^< To fvraioy, Hgatp nmilow rtf iviQi XoxtvaufiiP99* 
avvfid-ig fovp rr^q tf/WQloig Inl roTg XiXoxtvfiivoig naiiloig ifiio^ 
fialav Siyovai %^v fifilqav avfinoaiofv io(fraTg xajanawvxlfya&au 
D inil xolvw Tci tov iitnvov %(f IfiniQfa x6qm xa&vnifiakXiTo, 
iiaXvitat ^ iatlaaig xai rijg tov ifinoQov olxlag o iJg xdXXogS 
yQOfpiav &nofpoitu, fnaovafig tolwv wxt6g, xal yivofiivog xat& 
To Xtyofiivov ttig n6Xi(og Tv/utov (;t^(»oc i* ovto^ t^g ^AXil^aV' 
Sfiiag inlatjfiog) og^ tovc imafifiotiQovg TcSy aviqiuvtwv ix 
tdfv ftwfiwv xa&iQnvaavtug , xul fiiyiatfjv uvtf^ utpiivtug ^on^v 
SiovofiuxXfiifiv Tov &vi(fu nqoauyoQivauvtug , iiijyovfiivovg TilO 
foyuXji xu\ avvt6fHf (fmfi tik xut* ixilvfjvt^v ^fiiguv nuiffixth- 
Xov^fjxita ovfintiifAuta MavQixita t^ aitoxqatOQi. o fiiv ov9 
avijQ tif nuQaioitf tijg d^iug q4fi(o noXX^ avatuXilg oTxuii ylvt^ 
tui, ^Q&Qiog ti yivifiivog toTg niQl tov Xiy6fiivov Avyovatn^ 
Xiov tuvtu ifj tu (pofitQU iif^aaiv utpfjyrjfxutu. iml i* Im tov 15 
TfJ; Aiyvntov tnuQxov ti Hxovafiu yiyovi {IlitQog ii xat* ixiTro 
xatQov ti^g Alyvntiuxrjg tiyifioviug tug fjpiug iil^wiv , og xal 

P S16 avvfjntno nQog yivog fjfjuv) , fjiituxXrjtog yivitui iv nuQufiiatff 
o twv uviQidvtwv yivifiivog uxovati^g, o i* tfyifimv uvituaag 

V S88 TOVTOt; Ta Q^fiuta xal d-avftaaug t&v uffjyfjd-ivtwv t^ tx^iatv, SO 
T^ ilg xuXXog yQiipovti imtififjai fiij fiitud-itvui ig>* ftiQov ttk 
fivatixA iavta xal unoQQfjta iifjyi^fiutu. tijv ijfilQav toiwv 
unoyQurpufAivog ixiivfjv i tfjg Atyintov ^yifidv ixuQuioxH ttjff 
ixfiaaiv. iwutfj ii fjfjilQU , xu\ uyyiXog ilg tijv lAXil^iviQnuw 
nuQuyivitui, noftmvwv wg inog ilmTv T^y uvuiQiatv MuvQtxiov^ 

10. ii ovofunos nXiiifjv IP. 18. iv deei t IP. 

toU nox feita agebatar, qaod eios uxor septiBaai iam diein a parta 
poeri masculi agebat. habent quippe moreni indigenae» ut natis nari- 
but diem septimum solennem agentes noctem, ouam longa eat, luxa et 
oonvivio traoucant. cui ubi mercator finem feat, et coetus convimlis 
iolutui est, calliffraphus ex aedibus abit. nocte autem media cum in re- 
cionem urbis celebrem Teniiset, Tychaeum nominc, nobilioret «tatvaa 
basibua fuii dimotas ceroit; sefeque clarissime nominatim appellaotei 
audit, macnaque voce et tribus verbis nuntiantes, quid illo die calami- 
taUs Mauncio imperatori accidisset. ille inexpectato viso pavefactus do- 
mum venit, et maoe Augustali terriculamentum istuc commemorat. quod 
ubi ad aures praefecti Aegypti perlatum est ( Fetrus eo tempore pro- 
vinciam illam regebat, generis propinquitate nobbcum coniunctus ) , cUa 
illum qui statuas loquentes audiverat accersit queni ut diligeiiter per- 
cunctatut et quae narrabat admiratus est, vetuit cfiquam alteri baec ar- 
cana et silentio tegenda patefacere; notatoque die, eventum rei cst 
pracstolatus. die nono veuit Alexandriaffl qui caedem Maariciiy at paa* HISTORIARUM VIII. 13. 14. 343 

Tov attoieQuxoQog, %wv rolwv npoftiftijwfuvwv dia rwv «y- 
igiuvjmv, ^ daifiovwv ilniTv oIxhoUqov, tig iifyvw faq Ixfia" 
Ciig o nixqog , Ig to gtavtQoti tr^v nQoayogivaiv id^Qnififiivai, 
%6v ti ilg xuXXog yQiicfovju fg fiiaov nQOvfiiXXixo , xa\ xvqiov B 
5 avxov x^g iaxoQlug idilxwi. noXXiJt fiiv xul VxiQu xaxu t^v ^Pw^ 
fiUiwv noXixiluv tijg xwv fnXXovxwv nQouyoQivOiwg d^uvfiaxa yl" 
vixui, u il iiil^oiixdxiQOV avuyQU(pnv iiiyxiiQtjaofiiv , o nug 
fffiug alwv anoXilil/iii, 

Miv ovv Xiytxui Toy MuvqIxiov ifiXox/fiwg ix^iv ntQi x^v 

\Oxwv Xiywv fityuXonQinnuv ^ xifiuv xi Xluv XufinQwg tovg tvfj^ 
^Xfjxoxug ntQi tu xiiXXiaxu 7wv fiu^r^fiuxwv, fovToy iilfiua&cu 
xal To inl xtjg TuQaov Uqov JJuvXov xov KlXixog xov xuxtvuy^ 
yiXiaufiivov iv oXjj xfj olxpvfiivjj axtiov xo awxtjQiov xt xul na^ 
Quiol^ov xfiQvyfia XQiaxov Ti^aot; xov fiovoytvovg vlov xov O-tov. 

15 uvaq^iQitui ii xu\ xf^v tQlxtjv fioiQuv xwv ifoQWV avy/wQriaui xoig 
infjxooig xov fiuaiXia MuvQixiov, tuXuvxd xi xQiuxovxa xoTg 7?t;- 
l^uvxioig fiXoxifi^auad^ut, onwg xov xwv viuxwv oXxoy vtovQ^ 
ytiaoivxo, 

14« Mfj nuQuiQUfiOi ii tovg ffiXotaxoQag xai tu xaTa y 2S9 

SOX"^ Evipfjfilav xijv fiUQXvQu nuQuioliwg avfifitfirfXoxa xax* ixitvo 
xuiQov, aXXu Ti fiixQov nuQixtilvwftiv xov Xoyov tit yuQ Ottug 
iXXiifiy/twg iir^y^fiuxa xtxfv/oxa noXXrjv tuTg ^yuTg xwv iLXOvoV" 
xwv xtiv nuQ* iavtwv q^iXoxifiovvxut wipiXtiuv. XuXxrfiwv no^ 
Xtg xadliyvxui ini axoftuxog llovxov, ig xb ufXtniQug xov twv 

^Bv^uvxlwv noXlafiuxog, iv tavtfj vtwg ^iQvxui Evfptjfilug tijg 

ds dicani, dimlgat. Petnu itaqne at coruiB qoae per itatuaa, aea vt 
conTeaientioa loquar, per daemonea praenoniiata erant cxitam cognovii, 
pracdictioneoi quoqoe divulgaTit, calligrapliuoique narrationif auctorem 
in medioai prouuxit. multa quidem et aUa eaque mirabilia in futurum 
Romano imperio praedicta sunt, quae si diaertiua expianare velimas, 
uallum tempua nobia suffeccrit. 

Quin ctiam praedicatur Mauricius eloquentiae fulsae cupidissimus, 
quique in artilNis libcralibus desudassent, eos honoribus insiguibus CO'- 
OMilasse. aedificasse item Tarsi templum Paulo Cilici, qui toto pcne 
orbe salutariter cvangelium Christi lesu, unigeniti filii dei, disseminarit. 
insuper tcrtiam partem ▼cctigalium subditis remisisse, et Byzantiis ad 
aquaeductus renovandos triginta talcnta donavissc. 

14. Non dccet historiarum cupidos practerire, quae iUo tempore 
circa roartyrcm Bupheniiam praetcr hominum opinionem geata sont. ali- 

3uantuoi igitur orationem producamua. etcnim narrationcs quae oientes 
iviiia quadam daritate iUumidant, non mcdiocrem uUKtatem audientibus 
ingcnerare cunsuevcrunt. Chalcedon urbs est ad ostium Ponti sita« ex 
adverso Dyzajilii. iii ea tciuplum cst sanctae Buphemiae martyris, ubi 344 THEOPHYLACTI 

f^ugtvQo^, ivd^a nfftffivjr^g Xoyog nad^iatfjxi to navliQOw c&fia 
D inl atixiZ xa^iatavat tt^g fiaQTVQog» yhiTai TOi/a^otfy lea^* 
JtxaOTOv hiovTbv xaru iijy ^fiiQat tov xaT* avTijv ^aQTVflov 
atjfiiTov naQaSoioTOTov xal ToTg ftij Tid^iaftUoiQ avXk^fidriv ilniiv 
anuniTaTov diu t^v vmQOxfjv Ttjg ^tlag iviQyilag ixitvtjg. t€-5 
TQaxoaloig yaQ tjSti nov iviavToTg tv tw Touftf iyxnf^ivov tov aoH 
P 217 ftaTog , xaia Ttjf nQoayoQivd-iiaav ffftiQav in^ otf/iai tStv S/Xiuv 
Tt/c iipaTix^c Td>y avjo^i nQOiaTijjg ixxXf}a{ag anoyyoig ano 
aiifiaTog TiSnwTog nijyag aifidiiov aQviTut * xai Hoig av cSc ano 
tivog awfiuTog vioaffuyovg l/fiQi TQuvfiuTiav uvufii^iyfiiva toIO 
tufiUTa, fivQoig avyxixQUfiiva avxotfviai tio/, xa\ Tovtarv Tug 
diuvofiug inl axivwv Hi viJyov mnoirifiiviov fnxQiov ToTg ZxXoig 
Toi* liQia noiovfdivov, ilaiQ/jTUi Toiwv itg Toy fluatXia MuvqU 
xiov iwoiu Tig T(p Svoxuiiixuxia XQ^^V '^'t^ uixoxQUTOQiXfjg il^ov^ 
alug xui Qu&vfilu niQi tu ^iTu ifwxfjg, xal afnxQoXoyiTxut Tc^lS 
^uvfAUTU, xu\ unoSoxifiu^iTUi nuQ* uvTio To nuQidol^ov , xal 
^aJiot;(>)'ixarc imvolaig av&Qumwv uvuxi^^ai to fivaxriQiOt» 
B anoyvfivovTui TOiyuQovv toi^ uQyvQiov xoafiov 6 Tuifog, xa2 m^ 
QiffQOVQfTxai TuTg afQuyTai to fivijfiu ' ovroi yuQ TO Tfjg aniOTiag 
^Quaog iifiovXiTo. init 6* ij xvQiu imdrjfin fiftiQu, fiuaavifyTUifO 
To unoQQrfXov , H^iXtiCtxai t6 fivaxrJQiov, ru O^uvfiuxa doxtftti^i- 
TUi , xu\ yiviTUi TTJg iuvTijg dvvufiitag dtu twv &uvfiuxwv unu" 
QayQuffog fiUQXvg, xu\ nuXtv fAifivQiafiivwv aifiuTonf uno tov 
fivrifiUTog ntiyu^ovaiv otf^uXftoi, xui flXv^i TuTg ixnofinuTg t6 

22. aniQiygtiipog IP. i 

eiusdeni tacratissimum corpus in arca asservari inde a maioribus ad nos 
fama pervenit. in annos porro singulos, die quo martyrium obiit, res 
roaxime admiranda editur, et ut brcviter dicam , iis qui non viderunt, 
minime credibilis propter divini illius opcrii cxcellentiam. nam cum eius 
corpuf iaro annis f|uadringentis in monumento iaceat, die tamcn dc «juo 
dicebamuSy in conspectu oronium, loci cpiscopus spougiis a corporc mor- 
tuo plurimum sanguinis coUigi.t. videas non secus quam c recens ocdso 
corpore vuliierum tabo commistam eruropere vim sanguinum, unguenta 
nulfa arte comparata rcdulentium , et per vascula vitrea ab eodem ad- 
ventantibus disiribui. Mauricium igitur duodecimoro iam annum impe- 
rantero subit imbellis ct ignava quaedam circa res divinas cogitatio, t^- 
tenuatque et *rciicit tam insigne miracolum, et mysteriuni boc ralUcium 
hominuffl comroentum eBse asserit. oniamentis igitur argeiiteis sepulcnim 
nudat, et ohsignat, id quod iiicrcdulitAtis audacia postulabat. ubi sta- 
tus dies afTuit, arcanum exploratur, in 4n>stcrium ijiquiritur: niiraculuai 
probatur, fitque martyr suae virtutis boc admiraiido opcre tcsits omni 
cxceptiune maior, iteniinque sanguine uiigucntifcro meatus corporis per 
luonumenturo instar funtiuro fluit, ct scaturit emissiombas niysteriuro. mSTOIUARUM VUL 14. 15. 345 

fivar^Qtop, xal malvorrai aniyyoi iiwdtag alfidTWw, na\ noXv^ 
nXaatu^u ^ fiUQTvg x^y Vxgotap * ovk oldi yuf Yvwatwg ^^oy^- 
aat ^iog umaToifiivog. ovtw ftiv oiv fi ftaQTvg inaidaywyH xot; C 
fiuatXiwg To untaTOv* o d* uvtoxqutwq uvrinifini Tutg twv ai- 
S/cttTftfy ixfiXvaiat T^y jwv daxQvutv inlxvatv, xai Tutg ixQolmg 
Tcuy ftvQotv uvTiStiov Twv IftftuTiov %ov oftfiQOVj ^' ^avfiaaTog^^ 
ipuaxwv ^^0 d^iog iv ToTg aylotg avrov." 

^Eni\ ii Xluv vovvt/ovTwg nQog t^v nuQixfiuatv iiSofHv, 
ivoftvfjadilvut xul Ttjg vnoyQaqfjg 6 xatQog, xui tu ntQt T^y tv- 

10 QorvlSa ytytvr^filva Stt^oStxwTtQOV uvayQutpua&ut. 

15. KwfaTuvTtvTjv TotyuQovv T^v naiSa TtfitQlov rov y gj^ 
a£Tox^aTO(»oc Sfta TQtat ^vyuTQuatv iv iStwTtx^ olxtn Tivi xaTu- 
xXttaTov TvQuvvog inoti^auTo' udiovTog S* 6 o7xoci(^oai;}'o- 
QtviTO. ftryt Si niftnTw xui yQiiftftaat t^v iavTOv uvuyoQtvatv 

iSavvTd^ag o TvQaytog nQhg XoaQorjv il^intftni, jltXtov uyytXov 
Ti]c Tv^amxiJ^ /jiQOTovlag nQoyuQtaufitvog ' tovto yuQ tt^taTut 
^Pwftutoig Ti xui IliQautg nottiv, onrfVixu Ttjg fiaaiXitov intfiiZat P 218 
Svvufttwg. ftiv ^tXtog fiuaiXtxu Swqu inKptQOfttvog ig to 
^uQug nuQuylvtTut, tovtov o rtQftavog {uvtjq J' ot^rp^ TJj toIf 

2DvnuTwv u%ta xoaftovfitvog , \f^v Tt tov avvTtTuyfiivov avTo&t 
aTQUToniSov Xaxwv inifuXttav) ntQtfuvwg Xtuv ilatStiuTO * nQo 
jtvog yuQ fiQayJog r^c TVQuvvtSog xatQov, XoaQoov tov TltQ^ 
awv fiuaiXiwg untx^avoftivov tiu noXtftuQyw NuQofj , o arro- 
x^aro;^ MuvQtxtog unonuvtt Ti]g ntQtfQovQvig tov /JuQug tof 

25 ffytfiovu NuQar^v, xui FtQ^uvov ivTuvtaTTjatv, ivTtv9tv o illav- B 

odoreqoe croorifl saaTiter spirantU spongiac imbuuntur. eum floxuoi tuoi 
■lartyr adauxit: deua eniro, quamvis illi non credatur, non taroen horoi- 
nibus cognitiunem suae virtutis ct bonitatis invidet. atquo ita roartyr 
bicredulitatem imperatoris sapere docuit; qui aanguinitf cmanationibus 
lacrioiarum efTusiones remisit, et fluentibus unguentis imbres oculorum 
Sttonim rependit, '^mirabilis** intjuiens **deus in sanctis suis/* 

Posteaquam igitur non imprudcnter digrcssi kuiuus, tempus monet, 
Bt dcscriptiunis nostrae recordati, quae in t^rannnide evenerunt, enu- 
cleatius persequamnr. 

15. Constantinam itaque, Tiberii imperatoris filiam, una cum tri* 
bus flliabus in privatam domum, I^onis dictam, tyrannus includit. roenso 
quinto littcris scrintis Cbosroeii de oua inauguratione, Liliu huius tyrau- 
nicae creatiunis delccto nnntio, munet. sic enini ct Komani ct Persae 
soleiit, cuni iu rvginc dignitatis gradu cullocantur. l/ilius cum rouneri-^ 
bus impcratoriis Darnm venit; quem Germanus consularis et praesidii 
illic praefccturam «ortitus magiiinco apparatu cxcipit. paulo etiam ante 
occupatam t) rannidcm , cum Chusroes Narsi duci infensus esset , Mauri- 
ciua Narsem praefcctum praesidii Darciisis ordine movit» Gcrmanumque 346 THEOPHYLAGTI HISTORIARUM VIU. 15. 

flxiog Id^Amp xoTivraeai Ti^y BafivXwiw ;i^a}Uiion;To. mna- 
fyfiivtav TOtyoQovw xai T^vwtOQiSa mnoi^fAhwv FiQfiavov xat jii- 
Xlov , ar^oTiitfTi^c ^r^^ nXrjnii ttp ^/gfxi vni XQhtpf &Qav tov 
FiQfiapov Inna^fiivov. 6 fiiv olv riQfiavog anoftag rov Tnnov 
ipoQditjv &ixaSe naQaytviTai * Inii i * ovx Iv xaiQttf Jtk nkQl i^v 5 
xaxafpoqiv ivioxt§iiiaiv , oXiyoug ijfiiQaig o FiQfiavog axfaaro 

C fiiv nXfiyi^. vni Totwv qaQfidxiov fiiXriUf&itg, iOTiaaag rov 
jitXiov Xtav ima^fiiog nQig XooQOfiv nuQinifiipiv. 6 fiiv ovv 
XoaQifi^ vno^iOiv noX/fiov T17V xvQavvtia nQayfiaxivadfiivog, 
T^ xoofioif^oQOV ixitvfjv iojQdrivai odXmyya * ovti; ^o^ Xvrrf^ 10 
Qiog yiyovt rijg *Pwfialwv n xa\ JliQawv ivnQaytaq. iioxa yiQ 
xuriiQWVivifiivog o XoaQiti^ avriyiad^iu t^( oataq MavQixiov 

D Tov ovTox^oTo^oc fivr^fific» oStci» fiiv ow o TliQaixog noXifiog 
rt)v ytviOiv ixXfjQwaaro, ii AtXiog iariXu nuQa ToSg IliQcaig 
axXfjQayotyovfiivog» l^ 

Kari ruvrag rotwv rug fifiiQug iJg r-^v otxovfiivfpf nXdrtj 
iJai^QQfiai , xal Qioiooiov ol ^Pwfiuioi fifi ndmjxivai tioia^/or. 
xal ytvirai tovto xatQiov fitytarwv xuxwv , xal ipovwv ivdrpftar 
^ rpivi^g avrfi vno&iOtg nQuyftanvirai. tov ii Xoyov ai^a- 
vofiivov nQog to fiaatXua raQdmrou Xtav i rvQuwog , xul riv ^ 
jiXil^aviQov itipii iiiif^UQiv. iiu yuQ roig ovriQydrag rijg rv- 
Quwliog riv (Dctfiroy itufpd-itQUi, xut roig inl r^ xaxtp avfifiax^ 
aavrag tl^iuatoig nuQunifit/Hu oXi^QOig * ovx olii yuQ xoivonQaytu 
xaxov T^y ifiXtav rwv avfinnfQovfixonav fiifiatuv liQtaaadtu. 

^ fabrogftTit, capient ifto aodo Babyloolui iracondiain Mitigire. Ger- 
nuio el Lilio eqiiit et bifit ia oppidua inTecUs, aile« qaidain die ter- 
tio Geroienuin in equo enie ferit; qaea deflcendentem doinuin sui depor- 
tnnt eed quoniini plaga letalia non erat, paucia diebut ex ea luxiliia 
ndbibitis convaluiC tuin Liliuni lautifaiae •tructia epolia aoceptani ad 
Cboaroen dioiittit. Cboaroea belli caoaani et inTitaaentaa aibi Pbocno 
tjfranuideoi «uniena, illud orbi exitiomuB dnsaicuin cecinit« quod Roma- 
noruni Peraaruni(|ue fortunat afflixit. Titut ett enia plane Cbonroea 
tueri et atterere Telle tanctani Mauricii meaoriani. atqne baec belli 
Peraici origo fuit. LiHut in Pertide nianent inbunianiaa tractabator. 

Per eMdeni diet error per inperiuni increboit, creditmBque a Ro- 
nanit non interiitte Tbeodotioin; qoae fabula nala maxinia caedeoqoe 
plurimat progenaiu et com etiam ad regiam utqoe pertigiatet, tyrait^ 
nut nimiopere conterritot Alexandrum neci dedit. oportebat niminnn 
iptum Pbocam adminittrit tuae tyranni^it iritam auferre; quiqoe tibi ad 
tcelut tubscrviittent , eot ad oMignam cxitium mittcre: nan ia iociotnlo 
nalefidi 6rma ttabilitque amicitia non reperitur. INDEX GRAMMATICUS. h ^vw 833. 

4^c/s i. q. wnmw 211. S72. 833. 
avrfvrtl/(«riri 129. 
a««ponr/(ttf^iKi 75. 
iuKo3o«dirf L q. ibrtdovrof 54^ 92. 
^ 197. 218. 267. 
asoflt^tfso/i^tfiff 327. 
«o^foro^? 192. 
avrodvvarov 93. 
ii^o»4v#ffros 263. 
«nrrofMrr/2;ovOfv L q. onrro^Mlov- 

019 79. o4toaax(^nm 99. 
avro^ol^iov 74. 

^a^fifdoir^i. (||. xov^osolari^s 154* 

iulipeU^ natQ^ 329. 

^/sfir^ Aipvfjg 280. 

TO ^fafijfifov 115« 

9Uf^aQW9 292. 

Slotffta 321. 

doiu^«rarMs 304. 3oiiii«f fsog 840. 

a^>0ir 288. 331. 

iaQittdtg igat 86» 

ifniwtffliw 35. 107. 

l/iUfrof 9«i acciimdifil 215. 

ifkuimfixkv 47. 61. 

aifOrttOioCff 325. 

ipnoffff 28, 

igofLSta L q. I|^g, nlfi^Uv 205. 216. 

il^fii^a/sralofi 206. 
flfUovH 59. 

ra i^iavdQtnd fiVift^Qta 201. ^ 
^ffaird^ixi^ aettdatoim 237. 

•/( ^ij^ar^v fffoviv 6 nwnpfi" 
tfig 100. 

^i^^io^li^rog tifMifla 180. 

uifioitiTi iiios. 
oivof orijyaf ovx Ijot^ff^ 130. 

fotari. f^fff fittapqcto^ai 31. 
«I( lifx^oo dffiy ^trali/^fftf^ai 53. 
idoy^ar/^tro napadoiffMir 216. 
ijvtipolovif fiita§ric%c&ai 71. 
^£/ov airo/otodaf 39. 179. xa- 
raira7iiaSo'vro>9 iKvrov icio^at mti^^tov 115. 01^2 <>^ ^* V^ 
To 9^01^9109 ira^aonfoffo^af 83. 

if^odffoi ir^ffO^ffSai 70. 

Isiro/Mtirovyrag 58. 

«a/?aUa9iof 230 bii, 

iMtlliy^tt^os 341. 

narao^tv/ftiv 199. 

«araovoradiTfr 73. 253. 272. 

sariT^liM^Vos 170. 

6 »artiixli}Oiaodfls Xaig 196. 

sal] Iros lydoovt nal BaQdf$ Ix- 

sf^iKtraf 124. fjfii^M tQilg^ nal 

iJYyiX^ 264. Tp/r» fjfiiffaf xol 

iftifivcto 68. 128 bii. 135. 162. 

173. 179. 184. 193. 207. 209- 

216. 218. 219. 220. 221. 244. 

245. 246. 247. 249 bif. 253. 

256. 270. 271. 273 ter. 274. 

276. 277. 279 281. 288. 291. 

294. 298. 316. 317 bif. 318. 

819. 327. 342. tQ{tfj ^vloxi) 

Tijs rvntogf nal 179. tQitff Sffa^ 

vol 800. 
sff^iaf Uiierae 65. 179. coniiia 

70. 74. 
xli^Mrra^t^ff 286. 
nXitog 176. 224. 322. 
nofudj fUyiCtov 42. cS^^oiNi^ra- 

ra 90. xo^ra nofiida 124. 184. 

I9a Xiat nofudi 136. 225. 
%ovmiot»Q 32. 
«^oxfy/fovoay 290. 

liop svnXiiatatov 244. malmita- 
top 320. Xiav iig td fndlietm 
179. Ximv onQifictiQov 306. 
Ixraytfydrff^oy 328. /iffloirrff- 
Qog 301. vffoirff^og 301. 

Xvfiaiwiiv 43. 

fttgyiCtiQiav Siavvoag aQpjv 72. 147. 
ij rov fittyictQov diia tS9* 
ftttinxmQtlv vendcre 54. 

val dt) 260. val d^ta 72. 80. ral 
^a roy 83. sral fti^v 129. 147. 
151. 224. 

vntiiog ftmlmip 212. 348 BVDEX mSTORICUS. o/icffcp«dtti 55. 

«yciparfvcro 298. ^ 

ovio^o^lavcs 176. 

09 ntnemfik^a — ov lurtalij^flc- 

jMV — oim UKOoxmiu^a $00. 
o^] ntd ovir 63. 72. 76. 79. 84. 

91. Mtl yovv 159. 16t. 292 293. 

Iilv ovy Ab iiiitio coli 343- /ii)ir 

oiw y% 71. 79. 85. lOt. 183. 204. 

322. o^uovir 6\ 75. 

MOffidoto i. q. noQfdmntv 258 

sa^a^^ifivrrctfdai 69. 155. I7a 291. 

«a^iTVMtai 31. 

si^«airr/(crai 150. 159. 

solvori^ac 31. 

%o^fU9iop 278. 

«^auK^oirof 194. 

s^iro^ov fjto^f 313. 331. 

SKffo/rrios 46. 

MfofioUot 73. 

^ mQoto^xtog koQ^ 274. 

oiuQtTov 329. 
Oilcvriafiog 332. 
OKI^JKITXIOir 288. 

oxovlxa 260. 
OM^i^ 41. 323;^ 
OfimfOfdoz^oog m^ 162. ooqpcoriiccvci 262. 
ovaa/}a/i.q.iaioroli7 173.270.324. 
oofi^>Q06tg 173. 231. 
€99amoli9ovo9at 162. 

ravro( 112. 

rcpororoiioc 242. 

ri^i^oirrc^ 171. 

rdfl^ov 72. 

tffttjjp] jl^cff sal r^ /ri|v 64. iz^ig 

rc xff» tglrfjv 254. 
Irvx* ro» av^^ ipdtmtQtpnp 71. 

diairffoa^ itvyxawtv mv 159. 

•vciyai i. q. ctvai 264. 272. 277. 

27& 279. 282. 284. 320 bii. 
ig vMfpioov 84. 174. 204. 270. 314. 
VKoyXixHv 47. 
i»soii#o«aivo/iicr«9 tmv oip^aX' 

ftmv 45. 
«soroiraoag 47. 295. 

9ai2i»vi2 280. 

japofiir crnooi no^mfivttut 251. 6»- 
»a 9KOii7«a|icvoc x^Q^*^^ 281.291. 

X^fi9fig 177. 6ia2^(/«i;ff 133. in- 
X*^i9fig 98. 

Xf^^orovfyitt 116. INDEX HISTORICUS. Abares 91. 283. 284 et pacsia. 
Abdeli Nepbtbalitae 281 
Abora a. 6a 134. 
Aboreon cact. 179. 
Acacioc Archelai 135. 
Acbaii ca«t. 57. 
Achelooc fl 307. 
Ar^c opp 48. 272. 
AdoriDaaiies Porc% 135. 152. 
Adrabig4non 163 176. 184. 193. 
AdrianopolU 46. 103. 323. 
Aethiopes albi 288. 
Aethiopia 303. 
Afatharchidea Cnidiua 309. 
AiMMias Boiis 59. 68. 
Alalisos cast. 85. 
Ala«andanis Sarae 151. 
Alant 132. 
Albania 126 128. 
Alboia Longobardus 261. 
Alexander centurio 257. 272. Alexander Magnua 186.219.235 287. 
Alexandcr nartyr 248 297. 
Alexander Phocae aiinistcr 335. 

340. 346. 
Alexandria 300. 341. 
Alexandriaiia 219. 
Amida 63. 71. 139. 148. 
AoiiDodion 211. 
Anpeliuin 335. 
Anathon cast. 204. 207. 
Anaxacoras 304. 
Anchidus opp. 40. 236. 
Andrcas interpres 86. 105. 
Andreas sacerdos 330. 
aiinoBa milituin coiitracta 112. 
Ansiniuth peditum Thrac dox 92. t03. 
Antiochia 1 12. 216. Pcrsica — 8v- 

riaca 216. 217. 
Aiitiochia Mygdoiiiae 123. 
AphraaUs Persa 122. 123. 124. 
Aphanion cast. 57. 84. 148. INDBX HISTORICUS. 349 Apperia cast 100. 

Apflicb Haanot 61. 70. 322. 

Aribia jCbosroae traiiitor 194. 

Araxes fl. 1S5. 128. 

Iinp. Arcadiua 328. 

Ardafastoa HclaTonim dox 253. 

Ari«iobulu8 palatii praefectua 118. 

Arintotelea 58. 281. 

Ariulf 50. 

Araenii ad Persat deftciunt 129. 

Arsacida 154. 

ArUbidae 153. 

Arti Koaianorua aocii 323. 

Arzanon fl. 65. 68. 

Arzaneua 61. 73. 133. 148. 153. 

Asimos opp. 274. 325. 

Asoneii 175. 

Aspabedas 162. 

AKtice 98. 103. 281. 

Atrapoici niootes 178. 

S. Autonomui 332. 340. 

Aogusta urbs 40. 

Augustalit 342. 

Bacath 286. 

Bactriani 287. 

Baduarios dox 262. 

Balaratbus fl: 223. 

Bancea opp. 291. 

Bargusnas Varami pater 230. 

Bearbaes 60. 

Bedamas opp. 183. 

Beiudaes opp. 105. 

Bendosabiron opp. 120. 

Beramae opp. 231. 

Beroe opp. 102. 

Beroea opp. 77. 

BesUm Bindoae frater 162. 184. 193. 

Bettus Francus 245. 

Bibas opp. 65. 

Bindoes Persa 162. 163. 176. 182. 

192. 220. 233. 
Bizacu regio 120. 
Bocolabras magus 47* 
Bolgii TroglodyUe 303. 
Bononia 48. 247. 
Bonoaus 3^. 
Bosos Francos 245. 
Bryzados Persa 214. 
Bulgari 276. 
Buron 68. 69. 
Bosas Abares docet fabricare ma- 

cbinas 102. 

Cabades ChosroM paler 17i, 
Cftdaseiii 121. Cadmea rictoria 40. 

Caesarea Cappadocom 151. 

Calbomontis 98. 

Callimachos polemarchos 77. 

CallinScom opp. 152. 

Campus in Hebdomo 339. 

Canzacon opp. 126. 223. 

Cardarigan Persarom dox 50. 60. 
68. 75. 80. 

Carduchii montes 86. 

Carisca v. Curisca. 

Cartbaginieose bellum 72. 281. 

Castos dox 87. 88. 91. 

Caocasos mons 178. 

Cephisus fl. 307. 

Chaganus Abarom 39. 44. et pasdm. 

Chalcedon 293. 336. 338. 343. 

Chalcidenses 226. 

Chalcitis ins. 48. 

Charcbas Ticos 205. 230. 

Cheonni s. Chooni 284. 

Chlomaron cast. 79. 81. 

Chnaethas regio 219. 

Chosroes Cabadae f. 134. 147. 149. 

154. 216. 
Chosroes HormSsdae f. 161. 172 et 

passim. 
Chosroperozes 190. 
Chubdan opp. 287. 
Chobriadanea Persa 158. 
Chonni 284. 

Circesiom opp. 134. 151. 179. 204. 
Coelesyria 135. 
ComenUolus 41. 88. 123. 179. 208. 

294. 314. 320. 328. 
comeU 231. 

concha 8. GUceriae 54. 
Conimundus Uepidamm rex 261. 
Consuntina AugusU 51. 345. 
ConsUntina s. CoosUntines polia 
112. 114. 118. 147. 152. 191. 
194. 207. 
Consuntinos Lardys 331. 332. 34a 
ConsUotiola 288. 
Coch Abaros 251. 
Colch 285. 

Cotsageri Torcae 286. 
Cosmas tribonos 327. 335. 
crods signom io froDtibos Torca- 

rom 225. 
Ctesiphon orbs 161. 178. 215. 234. 
Conaxola Torca 285. 
Curisca opp. 274. 325. 
Curs 50. 148. 
Cynegima 77. 
Cypraa Ibb. 148. 350 INDEX mSTOBICUS. 

CyriaeQi patriarflha 881. Gadoia dax 291. 891 828. 824. 825. 
Cynis delparae aedem coiidit 829. 

HaeiDUfl menfl 87. 89« 

Dalfliatia 291. Hanail>al 61. 

Danaflcofl 112. Harmaton legatofl 298. 

Daoniom 241. Hebdomitefl |32. 

Darafl caflt 74. 75. 121. 184. 151. 208. Hebdomom 288. 839. 

I^a^rdania 822. Hecataeofl tiist. 302. 

Dariofl Hyfltaflpifl 154. Hellaoicofl liiit. 302. 

Democritofl 305. Heradea qoae oUm Perintlrafl 54. 
Dilimnitae 161. 167. 240. 24^ 

pinabadon 214. Heradiofl dox 70. 76. 85. 105. 123. 

DiodeUaoopolifl 102. !>,«. Heradiofl 70. 76. 837. 84a 

DoUbzan aatrapa 2ia Hercolefl 107. 

Domenziofatt 129. Herodiaoofl 298. 

Domitiaaofl MeUten. epiacopafl 194. Herodotofl 301. 802. 804. 

195. 208. 211. 837. HlerapoHfl 119. 179. 

Dorofltolum 48. 251. Hieroflolyma 229. 

Dravofl fl. 291. HUarafl Cpol. recio 821. 

Drizipera opp. 248. 251. 267. 297 HomeriUe 132. 

Drocton Longobardofl 103. Homerufl 104. 107. 276. 326. 

,_ _ Hormifldafl 129. 149. 158. 168. im 

Bdeflfla 112. 117. Honnl r. Abarea. 

Bdoflflenofl epiflcopufl 115. Honnagon(r)i 284. 286. 
Blibadafl fl. 257. 279. -»b v ^ 

Blpidiofl flenator 41. latroa orbfl 278. 294. fl. 296. 

Bnatom 242. Iberi 151. 

Bofinom ca»t 47. Jcar opp. 285. 

Bphorofl hiflt 802. 805. Hiphredafl Bmeflae praef. 70. 114. 

Brafl i. q. Araxefl 125. inago Chrifld fledandlfl turbifl dr- 
Br^niat fl. 46. cumlaU 114. 

8. BophemU 843. indi 288. 

Bopbratefl 133. 139. 145. 152. 215. loannea Armeniae praet 129. 

Boripidefl 30«. loanoefl Baptiflta 334. 

Botropii portofl 836. loannefl leiiinator 31. 50. 56. 279. 

. . ^ . _ loannefl Mystacon 49. 57. 103. 193. 
factlonefl Cird 827. 833. paflsim. 

forom CpoUtanam 53. loannefl quaestor 31. 

Frano 245. loannes senator 147. 

loviufl Arzanenufl 79. 

Gangea fl. 302. lodad in Perflide 218. 

Gennadiufl Libyae praefectaa 280. Imp. lofltinianufl 72. 131. 217. 284. 

GenUon pediutufl dux 251. 260. lastinianoa Germani f. 188. 

275. In». lofltinufl minor 131-149. 262. 

Georciafl 818. 34a luJa iM»nfl 59. 67. 85. 
Gepidae 242. 257. 261. 

GermanuflDamafldepiflcopofl 112.115. Laslca 126. 

Crennanufl ad Daraa dux 345. Leontifl domofl 845. 

Germanufl Theodooii oocer 828. 330. Leonidaa 77. . 

GeUe i. e. Sclavi 119. Leontia Phocae nxor 834. 

Giligerdon caat 120. Lethe carcer 120. 

8. GWceria 241. Liliufl Mauridi interfecUr 839. 345. 

8. Golinduch 227. Liridinon 48. 

Gordia Maoridi floror 59. Lividurgom 98. 

Gref oriufl Antiochiae epiflcopafl 122. Longobardi 261. 

191. 8. Lupofl 274. INDEX HISTOWCUS* 351 Lydns ivb loiUiiiaiio 301. 

Maeander fl. 307. 

Magi 69. 
Maia€ariri 59. 
Manbrathon 65. 
Marciaoistae 330* 
Marcianopolii 48. 89. 
Marcianus patricius 133. 
Mardia cast. 69. 71. 135. 208. 
Margaritea eumichua 52. 
Mariae Tirginis templum in Blacher^ 

Bis 322. 
Martinus dux 87. 88. 
MartyropolU 118. 122. 183. 194. 
Manithas Arzaneous 79. 
Mamzas Persa 118. 121. 
lap. Mauricius passim. 
Matzaron cast. 105. 
Mauri 120 280. 

Mebodes Persa 63. 122. 2ia 215. 
Melabason mons 86. 
Melas fl. 284. 
Melitene 145. 
Memphis 307. 
Menander hist. 38. 
Menaa Aegypti praef. 299. 310. 
Meroe ins. 303. 
Miraduris 204. 
Mirrharous 153. 
Mirsium 246« 
Mithras 178. 196. 
Monocartum 62 112. 
mons aureus 285. 
monatra 241. 263. 
Mucri 283. 
Musocius rex 257. 
Mygdon fl. 213. 
Myragdtts satrapa 184. 
Mysia lliracica 293. 

Naraes 112. 208. 213. 219. 
Neapolis 87. 
Nepbthalitae 282. 
Nicaea 332. 
Nicopolis 294. 
Nilua fl. 299 sqq. 
NiniTe 235. 

Nisibis 59. 119. 123. 134. 148. 158. 
176. 191. 193. 228. Arabiae 208. 
No^ae 273. 281. 320. 
Nomades Saraceni 151. 
Nymphios fl. 49. 58. 119. 

Odesaos epp. 270. 
Oeoopidei liist. 308. Ogor Turcae 283—285. 
Ogyros Saraoeooi 69. 

Palastolom 322. 324. 

Pannasa 48. 

Pannonia 283. 

Paspirios fl. 258.^ 

Paoiinns praestigiator 53. 

8. Paolos 343. 

Paolus Maoricii pater 51. 

pestileoaa 286. 297. 

Petros Aegypti praef. 340. 

Petros Maonoii frater 263. 270. 276. 

321. 326. 
Petros patricioi 147. 
Phasis fl. 120. 
Phnthachon 85. 
Pherochanes Persa 159 — 161. 
Philippicoi Maoricii aororioi 59. 70. 

81. 83. 86. 119. 
Philippopolii 321. 
Phocai 325 iqq. 
Piragaitui Abaroa 277. 
Plato 281. 
PrUcoi 112. 115. 247. 251. 260. 

263. 278. 281. 288. 
Probui Chalced. epiacopoi. 234. 
Probui Circeiii praefectoa 179. 
Procliane 247. 
Procopioi hiit. 72. 
Ptolemaeoi Philadelphos 302. 

RabdU 60. 

Rateria 48. 

Raxatei Peria 340. 

Rhegium 237. 

Roma vetui 120. 

Romamii dux 123. 125. 140. 148. 

Roiai Hormiidai 205. 

Roiochoiron 23^ 

Rulinui dux 21&. 

Ruitibiui 88. 

Sabiri Ilunni 284. 

Sabulen manalion 89. i.<q. Sabu- 

lenti canalin 2481 
Saldapa 48. 
SaWianus 247. 
Samcn Peraa 190. 
Samur Abarua 247. 
Sapir 107. 

Saraceni Romanarom aocii 313. 
Saraei 176. 

Saramea 131. ainor 101. 208. 213. 
Sargathon 134. 
Saroachorgaoea 147. 352 INDEX fflSTOMCUS. Sarflelt Honiii fSL 

8avo8 fl. 246. 291. 

8ci|>io naior 61. 

Scbveni s. Scla^i pas^. 

8copi< opp. 272. 

ScYthae Caucatii 282. 

Sefeuciaoi coadidii Selenau Nica- 

nor 215. 
Selymliria 240. 
seDatof 236. 244. 
8eose« Cabadae aniciia 171. 
8ergiu8 centario 69. 
8ergio« di^ftttQiog 327. 332. 
8. 8erciua 205. 229. 231. 
8esostris 265. 
Siciliae praetor 41. 
Siflieones Aoiidae episcopos 71. 
Singan ins. 288. 
Singaron 148. 210. 
Singidon 40. 246. 288. 315. 
Siraganon 220. 
Siro Cbosrois oxor 231. 
Sirnion 38. 
Sisarbaooo 60. 123. 
Sittas Martyropolin prodit 122. 194. 
sol defidt 236. 
Sogdiaoa 286. 287. 
Solacbon 72. 
Solcbanes 204. 
Solonon eunucbos 72. 
Sopbiae templun 237. 329. 333. 
Sparzeu^un Turca 285. 
statoae inperatoris deiiciontor 116. 

caedem eius portenduot 340. 
Stembiscbadas 283. 
Stepbanus eunucbos 329* 
Stepbanus tribunus 61. 73. 
Soania l24. 154. 
Surina 122. 

Talsan Torca 286. 

Tancbosro Persa 139. 147. 152. 

Targitius AbaroS 48. 

Tarniacb Turcae 286. 

Tarstts urbs 112. 343. 

Tatiner 256. 

Taogast opp. 283. 286. fl. 287. 

Tbafes 303. 

Tbebotbon 134. 

Thenistodes 255. 

Tbeodorichos Kraocos 245. 

Tbeodorictts Ronanonin dox 151. 

Tbeodoropolis 274. 

Tbeodorus Adenos 86. 105. 

Tbeodoms Uibinus 72. Tlieodoros magister 147. 
Tbeodorus nedicus 2G^. 
l*heodoros tacbygrapbus 333. 
Tbeodoras Zetonunius 72. 
llieodosiopolU 60. 86. 147. 
Imp. Theodosius 328. 329. 
Tbeodosios Mauricii f. 321. 32S. 

335.340. 
Theopbylacti Sinocattae famllit- 

ris 341. cogoatus 342. 
Theoponpus bist. 302. 
Tbonaiioii 86. 
Tburydides 302. 
Tiberiopolis 62. 
Inp. Tiberius 31. 35. 131. 136. 

149. 
Tiberios Maoricii f 337. 
Tigris fl. 86. 49. 59. 150. 159. 215. 
Til fl. 283. 
Tissos fl. 318. 
Tonea 293. 319. 
Traiani yia 320. 
TroglodyUe 303. 
Tropacun opp- 48. 
Tuldicb Turca 285. 
Turcae 124. 225. 284. 
l'unin Turca 286. 
Tycbaeon Alexandriae 342. 
Tsorulon opp. 249. 

Uar 284. 

Var^in 124. 125. 153. 158. 176. 182. 

192. 20*. 210. 213. 223. 233. 
Varames 130. 158. 
VeneU 236. 327. 
Vctpasianus 218. 
Viminadum 40. 315. 
Viulius tribunus 70. 72. . 

Xenopbon 802. 
Xerogypsus fl. 245. 

Zaba fl. 159. 160. 176. 214. 
Ztbender Turcae 286. 
Zabertas Persa 81. 
Zadesprass.Zadesprates 159.204i07. 

Ztlabzan 236. 
Zaldapa 87. 272. 
Zaneodea 176. 192. 
Zidbida 294. 
Zoanbrcs 192. 
Zoanab DilinnlU 161. 
Zobardon 62. 
Zogonos Saraoenot 69. GENESIUS KX HECOGNITIO\E CAROLI LACHMANNI. BONNAE 

IMPBNSIS ED. WEBBRI 

HDCCCXXXIY. PRAEFATIO CAROLI LACHMANNI. (jenesii histome codex uniis extat Lipsiensis, pagi- 
luumni 17 formae maximae, editio item una Veneta, 
a. 1138, cui addita est St. Bergleri interpretatio Latina 
et annotatio (vid. Fabric. Harlesii, vol. 1, p. 582). 
nnhi praeter apographnm editionis Venetae imperitissime 
Tactum traditae snnt E. Wunderi V. Cl. schedae quibus 
editionem cum codice magna diligentia contuBt hac 
collatione ita usus sum, ut editionis Venetae errores raro 
in£carem(V), plerosque (erant autem paene innumeri) 
tacite corrigerem. verba scriptoris satis accurate di- 
sfinxi, emendare non satis potui: curayi tamen ut emen- 
datioms instmmentum paratum esset. itaque codicis Li- 
psiensis scripturam (L), quoties ab ea recedendum esse 
rideretur, ex editione Veneta yel ex fVunderi schedis 
annotavi: emendationes Bergleri, si probabiles essent, 
nonune eius interdum sed raro adiecto (B), vel recepi 
Td commemoraTi: meas tanti non fiido, nt a Bergle- 
rianis distinguendas duxerim. neutri nostrum iniuriam 
fecerit qui omnia in qmbus haec editio a codice differt 
Berglero ascripserit huius emendationes, qnas quidem 
Teras esse putarem, curayi ne itemm in eius amiotatio- 
nibos ponerentur: annotationes ceteras tantnm non omnes 
retimn et quantum fieri potuit emendavi: erant enim ne- 
giegentisrime expressae. earum pars sub textn vd in- IV PRAEtATIO. 

terpretatione Latina posita erat: has ad loca sua revo- 
cavl interpretationem correxi, sed ut satis liaberem Vi- 
tia graviora tollere. 

Libros Genesii ciun plerique qni de eo locnti sont 
quinqne esse dixerint, sdendum est enm sane qumqne 
Pa6iX((ag pertractasse , sed a Michaele ad Basirmm 
p. 113, 11 ita transiluisse ut illius obitum et roores 
prope omitteret, non eadem ratione quam in tribus 
prioribus et in ipso Basilio secutus est. 

Caeterum Genesii nomen codici Lipsiensi praefixmn 
esse traditur: losephus Genesius utrum ab lohanne Scy- 
litza dictus fuerit, dubitatur. sed in fine codicis li- 
psiensis haec scripta extant, quae ex editione Veneta 
(p. 62) exhibeo, nisi quod ibi legitur Aol6tog^ sed, 
ut Wunderus testatur, non recte. 

Ah alia manu. 
. Aotcd^og api^Q u^ietos tas iyti uQlvmf 
rinqylov re tffitil xal Ocoqpavov^. 
Tmw xifOWOYQafpmv, rigfs dl r^g pl§lov natiQ 
Imavvrjg 00« xavTijg qtlli datfiowmp 
O zdv ngoidQtov nQmrogy alXd nal Mnjs 
^iouaioaQBlag t^ 9 AwaiaQ§fjg. 

OATMniOZ O OATMOZ 
Aifi^ Tcrxjftfi/ 6Qmc$g ^Qvimv Itf^^ 
Og iiino^ag iw oQzi tttg fUfipQecwag 
Kal niQdog icxBg vlfJQig tutHoPovliag 
Tov yQaipimg t^v tdijoiw iia<p€Cwioag.^ 
Ab aUa manu^ partim anfe, partim poit fdtimam Iraeo». 
Eyd dh av9«XiiQmaa td hmtnof^fUwa 
riQmw mwiXQog OiVMoUtfjg Zvfumw (scriptam ovfu). 

Idem Wunderus alios etiam versus additos esse referi, 
sed ita scriptos ut sing^ula verba legi non possint PRAEFATIO TYPOGRAPm VENETl 

10. BAPTISTAE PASQUAU. Absolutis Tigiiiti et duobus Historiae Bjzantioae Tomia, 
quibtts Pariaienais Editio jconstat; ecce Tibi, Gmdide Lector, 
Tigeaiinum tertium Supplemeotorum Yolumen, quo Veneta 
Editio Iiaec mea, ai minus Regiae Tjrporum degantia prae- 
stnre poterit, numcro certe praeatabit Initio atalim Volu- 
minia Catalogum omnium Operum in eo contentorum habe9, 
ut uno intuitn quae et quanta additamenti loco tibi propo- 
nantur legenda deprehendas. De aingulia quibusque Operi- 
boSi deque eorum Auctoribus nihil est quod ego dicam; 
com hanc Spartam omarint yel primi Edilores, vel Inter- 
pretes. Unum, de quo praefarer, restat MS. Opus loaephi 
Genesii de Rebus Constantinopolitania a Leone Armenio ad 
Baailium Macedonem continuatum, quod in tui gratiam nunc 
primom publica luce fruitur, Eruditorum manibus terendum. 
Auctor hic Leonis aapientisaiini Imperatoria aetate floruit, 
«laque filii Constantiiii Porphjrogeniti iussu Tidetur histo- 
liam hanc conscripsisse : de quo etiami nbi.sese obtulit oo- 
casio, magna loquitur, et pracdicat. Eiusdem Constantini 
iosso condnnata fuit Chronographia post Theophanem, quam 
Tomo dedmo sexto habes; aliquanto tamen prius haec 
Gefiesii historia, de coios styio nec elegantii et obscoro 
passimi etiam me tacente, cognosces. Latoit adhoc hoc 
Opus intier MM. SS. Bibliotliccae eruditissimi Domini loan- 
nis Burkardi Menckenii| qui nuper iSeito literis inimioo ta- Ti PKAEFATIO 10. BAPHSTAE PASQUALL 

vere deaiiti quique dom TiTcreti qaa praeditus enil hn- 
raanitate, tranaciibeiiduin dedit, ut noTo beneficio prae- 
daia eius iu rempublicam literaiiam meiita magifl ducesoe- 
rent NoTi, Lector, opus hoc propter sermonis Titia ex- 
pedationi tuae minime responsurum, at iUud insuper cer- 
tum exploratumque habeo, te nihilo minus fidem meam 
probaturum, qui promissis leUgiose steti, tibique gratifi- 
candi studio ductus impensis non peperdi ut rem noTam 
dono tibi darem. Vale. . rENEIIOr BAIIAEIAL Cauiiut. BASIJBiaN A 

HEPI TOY ES AMAAHK 

AEONTOI. 

REGUM LIBER I 

DE LEONE AMALEKITA. Ti)y Q toroflai nXlaai filfiXop cSc luAivaac. BJ. Ven. 1 

aitoxQUTOf , ftiXhatg xo2 xa/iaroic fnyiXoi^, 

I9 ao\ iwfor V&tixa , Snw^ lyvwofiivot iiti 
Ix tptXoiionoTiag avm&iv ix t< n6&ov. 

^ ±1 TcSr naXoi mnoiffi^iym iioXipfft^ ftiylaTfjt Spto^ tiipiXitap 
nagtaTwaa rov^ innXfj^tftivovg uvjijg ngig ygaq^tjp atlrafy itatU 
Of ]7<rir. o9iP xuy& tvw tj^v mgl tovTwif YQafftx^if anoviijp no" 
XvTQinoi^ ttvflQflfiivog y ix n tc3v totc fitfitwxoTW aai i^wayi- 
nwQ ilioTWP Ix fi (ptJMfiQ i^9-iP igaftotlafig ^xovTtafiivog , iic 

lOTuyii rip iywva naQMQftfiuat, to ftiv iYnatg npog Tt XvatTiX^g 
ToTg ftiTimtTu itotpd^iifip , jo ii xal iftavTtf tovto xagntiaoiftt, 

Jntcr. Ba^tXiinp « on. L. 4. tptlodicnottittg L. 5. mQoolfttop 
niarf» L. 6. inilititftipovg L. 8. ufiooYinmgh, 10. nm^ 

QO^ftfUtat L. ihid^ Xvcttilks L. 11. iftttvtd L. 

x oftqoM abfolTl UbnuD bUtorUe ot iomraf» iaperator» corM et labo* 
rilMM Buifoit, tibi dedico donaB» ot luteMigitur ex OBMre erfo doai- 
■om coflipetitoa ae detiderio. 

Renmi oliai festomoi BeBorio niaxiiDMi revera utilitateni affereiie 
ad •cribendnHi excitat illos qui ea attin^nt. Quare et efo nunc acri- 
beodi in mo atndio de hia diversioiode auscepto, cuoi ex honinibua qui 
Innc Tixemnt qnodamHMdo gnarla, tum ex iragaute fama edoctua, ad 
hoc certamen deacendi, partSn ai poaaem ad aliquid uUlia a poateria 
•ofnoad , paitim «i mihi ipai honc mictum caperem , utpote haec etiam 4 GENESII 

B ttf I %aSi%d yi xui JiaiT^aai ngoatixayfnyoQ ngog Kunmartlpov 
Tov aito^faxo^og , aXXwg n (/'tXoxdXov tffV ffvaw xa\ xr^v 
nQoalQtOiv , xa) Tcur ndnoti ftaaiX^wp XoyiOftdtov, ^vlov^iov^ 
rog Tov navaoipov anfiwi^atov uvaHtog, dg av td fi^ na^aSiSo^ 
fUva filfiXto t^ latoQovafi ino t^c sraTO ivaaifiaav ffgiPofiXaflovgS 
uiiovtog fiaaiXilug tov jg j4fiuXijx xu\ xu^il^r^g dvuYgutf/wfitu. 

*Ep itii (f fiaaiXilag Mi/u^X yufjifigov NixrjipoQOv tov /?a- 
aiXiwg, xoafitxrjQ di Htlatwg ^gtxfi^ , hdixtivjvi ^ , inl avfifid" 
V. 2 atjg Tjtttjg ^Pwfiaioig naqu Kgovfifiov Tot/ dgxJiyov BovXydgwv, 
uiiovtog yi Jtjvixuvtu atQutrjyovvtog twv dvutoXixwv, fitj tfjXO 
avfinXoxfj tov noXifdov ntQitv/ovto^ , dXXu axuiofiovXwg vno^ 
/wQTiauvto^ avv rw in* aitiv tdyfiuti , xuiQOfftvXuxovvtog tfjv 
tfjg fiaaiXilag Inl^taiv, tfvydg 6 fiuatXtvg MixariX ivtiv^iv jta- 
^latatui avv tw niQiXiiff&ivti avttp Xnw. 

*£2g Si tivtg itffjaav , ori ^o voc o ^iwv xa^* tv tt fiiQog 15 
nQoafiuXwv BovXydQoig yivvalwQ xutrjywvl^to , wg Iv^ivSi fo^ 
yiattjv unolaua^ui ivxXnav * o di fiaatXivg tijv nQog vnoatgo^ 
q>rjv tQlfiov iatfjQi%iVy Tojy vntjx6wv nXiiata xatatttwfiivog, wg 
fi^ nt(fQovttx6tw/v twv iyyQdffwv oqxwv aitwv, dXXd 'nQoayw-' 
^ovrTCiiy iig Staatdang, ^S wvmQ^Jtut avfifiaivovaiv , nQoatd^^^O 
l^ag Tru jiiovti ftitd tov vn* uitov atQutivftutog i^ctf ^r^ooc- 
B dQiVitv T^c noXiwg itd t^v ftiQixtjv avtoH nQog BovXyuQovg 6. dvayQwpofitn L. 8. im^vfLpd^g L. 10. Tt L 12. sa«- 
^oifvXunovvtog L» «ai^o^vlaxfovyros V. 

adiDinistrare iusfas a Coastuitlno ioiperatore, cnn onnis elegantlae stn- 
iSioso natura et Instituto, tum Imperstoruai c^uotquot nnquam fuere 
doctissimo, filio Leonisillius sapieatissimi semper memeramll impfOratoris, 
nt ea quae nondum eMent tradita libro historico inde ab Insanieiitis In 
impietate Leonis imperio, lllius Amalekitae, et deinceps perscribeffem. 

Anuo secundo imperii Michaetis generi Nicephori, a mundo anlem 
condito sexies millesimo trecentesimo vicesimo secundo, Indictloiie septl- 
na, post illatam ciadem Romanis*a Crummo supremo duce Balgarommv 
Leone tunc praefecto orieotalibus, qni in conflictu belli non adfaerat, 
sed praro consillo recessent cum sua lefione, occasionem obserraiw in- 
▼adendi imperil, fogera imperaUr Michael inde compeUitor oui reliqao 
adhuc sibl populo. 

Ut ytro iionnalll aioat , solus Leo ooa qoadam parte afgreosis 
Bolgaros strenae depagnaverat , ut hlnc naxiaiam reportaret glo- 
riam: Imperator aotem ad revertendum iter Ingressos eet, •ubmtos 
plurimum culpans, quasi noa curassent scriptam lusiaraadom, aed abl- 
rent in dissidia ex quibus clades existunt, lusso Leoae cum suo exer- 
dta extra orbem excubare , quia Ipse pro parto soa Balgarls saporior REGUn L. I. 5 

Svntftfyt^M, iti tb fifj Tovtovg iXiyarSQta^ xa} tpvyaiita^^Pch' 
fiatMr^Q rocovTOw Xotnip vqtoQaa&ui. i<p* iv o axQatitntxoc 
ai6XXoyog uuxiXoiiiQH rot; fiaaiXitag uiftXitap, xai #xXi>ror tov- 
tov inif//fj<piCito , xai tiv atQutfjYov yiioifta avftfiivokg dg fiu" 
SaiXilav nQoixgtviw. tov ii axXvdiit uymta xa) noXkfi avftnt» 
aortog ngog Xoyov t^c avaQQr^aimg, xa^wQ noti xatiyiipvQav 
Fatov ToiJ KulanQog, Miyai(k o i^ "A^oQtov &vatQtj9itv tovtov 
itifiUQtvQato , 'il ftij tavtfj xatadotto. xai t?/v fiiv ftatu9iatv 
uvtov ftivov unfjtit, t^v ii ftixQt ttji niXiiog ual aitoiv tSv 

XOfiaaiXiliav iiaoiov notriam Qifiiuv vniaxito, ffttg ilg iQyov na^ 
uitov roi; atQutiifiutoq titiXttwto, 

JJqo iiyi tovtwv, yivofiivio tif fiaaiXit Mix^^X nXfjatov C 
tfjg noXiotg, avvavta tovtif uviqQ ttg twv tntar^ftiav , t^v twv 
tuxotv xfiiiftovtav nintativftivog , twv *EiufiovXt(av Ix yivovg, 

ISaipoatiav tik i^tfta fiaatXit, xul tfj ivatvxta awaXyvvofnvog 
invv&uvito yi **ttguv (n;, cS iianota^ t&v atQuttjyovvtiav 
iu&i^f tv tif Intkotnia atQutif ;^ o ii ^^at **Aiiav o rov u di- 
ftatog i^fiyovftivoi , &v^q Ayxtvovg xal ivdvtrito^ iliixiftivogJ* 
6 ii ttvtiipfi iXvattiXi^ iivat il ftivo^ tov totovtov xad^fjyoTio, 

SO*'itxa tivig twv a&v ohitiav inijQitwv.** tov ii fiuaiXiiag ov^ 
iiv twv ivavttiav vipoQWftivov , unoXoytafiot ttvig nuQ* uvtoi tip 
^E^afiovXtio nQoitt^ivto , wg ftf) tvQuvvfjaitv noti fiovXrjdirjao^ 

t. vqMi^atf^oi L. 10. §aciXito$v L. If . wqos L, 21. «9«- 
^fdvom L. 22. «fovridiro L. 

faiisct» Bo ifU laoi 4e Ronanis paadUtb et fugtcitatis opinionea ni- 
oiiaai condponnt. Unde factooi at inilitarit niiiltitudo accoaaret inipera- 
Coria aiaipudtatefli , ac nioiit reaiiafnm eoin iudicaret, ducemque rjeonem 
nna Toce ad ioiperiaai eligeret. lllo aatem profunda •ollidtadine aese 
contrahente ad lamam electionia, ot olim in ponte loliua Caeaar, Mi- 
chael Amoriensia occitarum adirroavit oisi in eam conaentbt, ac aoluu- 
laodo consensua dua expetebat, introitam irero In urbem et in ipsam 
rc^m fadlem ao facturum promisit $ quod et ro «ipsa praeatitam ab 
jpao et exerdtn. 

8ed priosqoam liaeo perficerentar, com iam Imporator Micfaad ac- 
ooflMssei ad arbem , occurnt ei vir ouidam ex nobilibna,* iM^eniani^ coram 
aibi concreditam habens, e familia Bxabaliorom , consuetia offidis erga 
imperatorem defongens ac auper calamitate condolena , qoaerebatque qui 
ex dudbua esset rdictos in exercitu. Tom ille, '«Leo**, foqoit, **primo 
tlMmati praefectus, Tir industrius et iostitiae addictus." At is ne- 
^▼it esse consuitum nt is solos ei rd praedt absqoe aliqoo imperatoris 
intimo ministro. Ceterum imperator nibil adrerd saapicana otiam ratio- 
nea qaaadam Exabdio proponebaty qoaai nonqaam tjraiialdom ofliet af- 6 GENESn 

fiaaOiita ov /iira noXv, xal ^ toS tvfdvwov AiioivtoQ am^^^ic 
SifffytXXito. ngig tovto tov fiaCiUwg MixaijX fcoxf pa/roiTec# 
na^vov9 tipic aittf naa tfinoig t(f tvQ&ppif atiffifwg awrtti' 
{«0^04* 6 Si YoXijpiog &p tjj /rc^/ij; ual ovx ai^oxag^f ti}f 5 
nfooJfiOir, anitfYi nartag fttcuipovlag , ttp tov &iov nfooti^ 
ffiati iiyvo^tiwmg intHXtPOftiPog , jcai toffovtop wati xal xtpa 
tijg xatotxtSlov &tQanilag avtov, top *£Sc{4f;ro»ra, orcflai nfig 
jtlopta ftittk xa\ fiaoiXtxwp avfdfioXwp, nQotfttf/at ti xal tf[P 
avyxXfitop amipat nqoq tf^p tovtov andptTiatp, wg fti^ ttpa ^o-lO 

B piSa XQiattttPtxov a7ftatog ^xxf^^yai avrot; fpixa. i(p* Sttf r^r 
iavtov yaftit^v Ilgoxonlap ifiXotvn^aaaai totovtop ilniip, 
**Siipip yi Sktpop, iuw ^ roi; tvQuwpov av^iuyoQ jiloptog mQt^ 
fiaXot tip ftodioXop,^* Buqkup avtfip opoftaauaa. o Si tavtfiP 
^QOplftotg Xoyotg anoxQovaiftiPog i\QfixiP **xaXip tfj tov xvqIov 15 
Sox^aa avpinia^at tu ytpofiipay 

\ 3 Tov Si tvQuppov xtttaXafioPtOQ Stu x^c ^pvo^c nvXfjg tiw 

tov nQoSQOftov paip Zp iSiiftato SiovSiog, noXXol ttjg yiQovaiag 
^ xal a/^iSip anuptig nQoaffioap avtijf, op xaX SoQvtpoQovptig 
fitt&tov avpinoftipov o/Xov totg fiaatXiiotg unriyayoPm xai J^SO 
ilatwp srai n^i tcS» ^uXxfiXutwp intatug nvXwp, inl tip xut* 
inapdpitap xvxXixtjf tixat ntQtnoQipvQtf ftoQftiQtp, ivxiiP X"^^ 
at^QiOP anoSwawp tt^ ixtToi XQiatov tov ^tov ilxovlafiatt, titi 

18. ISiljfMto L* 19. nQooliOtn L. 21. xffi] x6 L. 

fecUtoms Leo. Ablbtt Igltur inperator in regiaoi, nec molto poet Leo 
iinperotor declarttui nuotittbttur. Ean reoi aegre forento Michaele ia- 
peratore, suadebant ei qoidam ut oninibua modii tyranno fiirmiter sese 
opponoret. At ille com esset placidi animi oec sanguino gaaderet , ar- 
cebat omnes caede, dei msndato aequa niente acquiescens ; adeo ut ettam 
quendam ex domestico miiiisterio, Exarchontem, luitteret ad Leonem com 
insignibus imperatoris, hortareturque scnatum obviam ei iro, ne nlla 
aan^uinis christiani gutta elTunderetur sui causa. Quare nxor eios Pro- 
copia invidiae stimolis agitata fertor dixisse **indignum sane si tj- 
ranni uxor indoat modioloro " Barcam eam nominans. At ille pnidenti 
aermone eam refutans dlxit **bonum est dumiui vokantatem sequi ea qoae 
fiont." 

Porro com iam tjrannns pervenisset per auream portam ad Prae- 
corsoris aedem quam Studius exstruxit, roulti ex senatu ac propemodum 
omnes accesserunt ad eum, atque stipantes una cum populo comitaate 
in regiam deduxerunt. lamque ingressus ante aerstas coniisteos fores 
in loco rotundo et porpbyretico marmoro coniecto, gratias actorus 
Christi dei nostri iUic imugiui, sive reirera sive specie tenus, cxuit ve- REGUM L. L 7 

uXijS-ila iiji wfoax^fiart, IxSiivaxitat r^r lad^ra ^v InifitfiXti^ 
To iv ivoi QoioiiHai XifOioTg oiTl^ovaap, f y xoXofitov rfj lyxP^ 
gffo Qijaii TtQoaopofidfyvaiv f xal ravtfji^ Aviifiipfiv l^wniJQog 
xttta rh ixnalat rfiffj&iy i&o^ rotg orQarfiXdraig xai iUf/a^X 
5 f cSy alrov tnnoxoftwv nfftorayxv nifftq^av&Q intHitaatv. tov ii B 
ravrfjv i^avxfjg apaflaXXoftipov iig oitavov ftir& Atovra flaatX^ 
nf^g intfluanoQ rotg ilioat XiXoYtaro» niQ) ii rtva rov naXXariov 
X^l/oy ov indwftov ri SxvXa, o Mt/aijX riJQ ia9^rog rod jiiov^ 
Toc rh ttHQop imftdcit xa^vftQtaiv, iYn ix nQomrilag rovro xa^ 

10 rtxnfaiiifiiPOQ, iin rijg avmnqovolaQ ro ftiXXov nffo/afottrov^ 
Ofig. iv awatad^ait ii rovrov uiitav yivifnvoQ vitanftafiiv 
Tiyo na^ airov iaia^at iavriv oitavlaaro. 

Kai itj roig Sata r&v flaatXiUav ;^»^iJooyTOC jiiovrog, ii^ 
^/(WC 'fdg rqlxag xitQdfHvot Mtx^TjX n o flaaiXivg xal fj rovrov 

iSyi avvivvog trihf natalv, ixirat iXatvol rip ivxrfiflif tXxif t^c 
vniQaylag &ior6xov tg Odfog xarovofidt^irat iilxvwrat, i^fic- C 
9itag rtvig al^tovvng rvxiiv^ i iirfi ivaom^ait intnn9ijg yi- 
yovwg aviatv ^fafjg airotg iitxaliaaiv, nifimt n Tor Mixu^X iv 
rtvi ififovrtarfifflif itanXitv rif fiov^fn flhf trvfmpfttoaofiivov, ^ 

fOiraT* ivog /^voov itafiAv xard nva nffo^iOfilav liatptXiviro* 
rijp ii yafiiriiv xal r& rix:va tovtov itiarfiCiv, iS tav riv *Iyvd^ 
%40P iivovxif xarixftviVm 

S. iv Svol] ioiDo Mva&v. 8. 9xillu L. 12. aat t/g Ittvtiv 
lef endua ef t, aut lavt^» a^tip S^meon logotlb p. 4Qt €!• 16* f/« 
ftovUig L. 19. ovft^oQoaaftivov L. 

stesi qoa aoilehtt ent geBial colorii rocel aqoilo insigiieai (qoam colo- 
tlofli ▼emacnln Toce nppellant), folotaoi dngulo fecundon fnorem lan 
elln a docibuf obfenratiun, atqoe Mlcbaefi fuonm equiMnom prfaiario 
. palam tradlt. lUo autem eam confestlm indoente , id pro omlne adrpl- 
acciidl poft Leonem imperii reputatum eft ab intdliffentlbiif. Pkmeterea 
in loco qoodam drca palatium, cul nomen 8cyla, Micbael LeonU veftia 
oram pede premena turpairii: incertum ei protenritate id fecerit» an 
proTidentia diflna fotnrum praemonftrante. <taod cam senusfet Leo, 
rebellioiiem ab eo in f e oritnram conieclt. 

lamqne regiam ingrcffo Leone, mox crlnibos detonsis Michael Im- 
perator et eius uxor una com liberif , supplicef mberabiles in oratorio 
sanctiftioiae delparae, quod Pharof dicitury apparebant, clementiam 

Soandam fibi expetentef : ataue ille precibuf flexuf yitam eis conceden- 
am iodicafit, miiUtque Michaelem in qooddam monatterluni , ot ibi so- 
litariam vitam omnem reliquam exlgat. cui quotannis auri iargitionem 
die qoodan certo praestabat. Uxorcm aotem eios et liberos separavit, 
cx quibos Ignatium castrandom condemnavit. 8 GENESn 

-'jQc ii %&¥ ftaoiXUac ^tSv o Ai^ liffdlSato, t& fHfiVfi' 
phatBaifiawUf rtf navQucltf, ^ ToSfxo^ InlkXfiatgf mfl ai* 
%ov iig ffSg iiOpixvnTiP. 

Oirog yovp i BaQiartog, Sr< toS t^g avatoXfjg Hiiff^tQ 
d'ifiatog9 Paciku&¥ Syap Sii ipQOPtliog h iavt^ ilxi^ Ini^tOivS 
Sati tijg ftaoililag hiXafifidvta&ai' S9iv tavxr^v iiovayjZ tQv 

J> inuXfififiivotv nQoyviiatiag niQuaxififAiviagnQoaaviTid^ti, tijv iio^ 
tQift^v noiovfiivif nQog tiva x^Q^ ^®^ OiXoftijXiov , avvlatoQa 
tot^ totovtov povXiVftaxog xattfifiivog Toy jiiovta , aviQa noX» 
XoTg IftnQi^vta YiwatotiiJog nQOtiQijfiQaiv , aviQixov ti^v itftviO 
xal ftXoovQOiniv th xatiatfifta , fiar^lixa xa\ ivufnXXov jxr^a- 
^ivta ti Tov avrot; ^iftatog inl ttvt tonto IliiQn nQoaovofiofy-' 
fiivift avv aitff ii xul Mi/atiX tov ll^jifiOQlov tvyyuvovta, If 
TO T^c ^^ciiTTi^c naQdarjfiOv lyiyivtito , ftid^ iov xai Qtaftav Tor 
ono XtfiVfig ral^ovQov , xa\ avtiv ii jiQftiviwv ti yivog xati-iS 
yovta, iXXiL /4^ xa) uviQitdv na\ noXvnQuyfiOviatatov, toS 
oZv BuQiavtov nQoatSvTog yi tf fiovd^ovtt, ndvta nQig avtov 

B ti tf^g itavoliAg avaxaXvntiaSat ftovXr^fiUta Xiyitat , xal toaov^ 
tov wati nQoayyiXd-fivut avt^ xa\ t^v niQiovaiug dq^alQiatv xaX 
Ti^ iip&aXfiiov miQioatv. tovtov ii in\ toTg nQOQi^iTatv wg ov^ 
9vfif^Qiatv inaa/dlXovtog , Sfiwg t& awvf^fi trjg iixijg dnoXit" 
yjuftivov , Ttt T^c vnoxiOQ^aaag avt^ naQivtQimato. nQoaxo» 
▼. 4 fitaafiivtov ii tiav iivnfiQitovfiiviov Innovg avttf, tovtovg 6 

7« ixiXfiftftivmv L. 11* pioaav^mnov L. ibid. iiufnXov L^ 
•ir^^Aoir V. SO. ftooQt^tUiV L, nQof^fi^ttatv V. f 1. 1»«- 
ozdXovto^ L. ihid. anolTiffaftivov h, amoXfi^Oftivov V. 22. m^ 
fMfttaoftivmv L« 

Ut tmto inpcrii habeaat temiitf praedicta Bardaiiio patiido» od 
Tarcqii €ogoo8i«n« ian in iacen emergebtot. 

Itte DtiDqae Bardanio», ctta adlioc orientia tliemad praefectna es- 
•ot, Talde copiena fieri iaiperator, inTaaioneM neditabatar , nt iaperiooi * 
capeiaeret (Jnde hanc rem monacbo coidaai liabenti praescientiaoi fn- 
toronim aperiebaty liabitanti in qaodam loco Pbilomelii; contcium buioa- 
cemodi consUii babent 'Leonem ittam , vinim iam tom moltis conspicoom 
fortitudinia praeroeativia , virili traciqoe adspectu atque habita, mediae 
aetstif f fortem edacatamque in eiusdem theaiatis orientalis quodam loco 
Pidra dicto , cumque eo et Michaelem Amoriensem » cui linguae illud tI- 
Uum inerat, tunnlqae cum bit Thomam a palude Gazura oriundum, et 
Iptom genot snum dedacentem ex Armeniis , sed itidem virnm strenaum 
et Talde agilem. Bardanio itaqae accedente ad monacbnm, omnes ab 
isto animi cogitationes, omnia consilia deprehensa et detecta fuisse aiunt, 
adeo ot ab eo praedicta illi fuerit etiam opum privatio et oculorom ex* 
caecatio. Super his ut minime iocandis indignabundo » cum nihilominus 
contuetat precet fudittety abitut paratnr. Adducentibut autem minittria REGUM L. L 9 

ftovaxof amim fiira nXilaxiig IjhIShi^ vnovoatttp naQOiVttziu 
BaQiaviov. rif di fitra n{QiX»9iag apaxufitffapjt , cS^ nqoaio» 
KUfVJi Twv xara&vfttwp avti^ ti olwvtod^fjvai , rovvavtlov avtoS 
xwv iXniiuv ndhv qnjaiv o ^ionQonog oi^p* *'fitiiiv aoi n%Q\ 
Srov auaiwgi^fiaTog , S jf} afi iiavol^ uaX&Q ftij iviaxfi%p€, m^ 
fQOVTiafiivov iOTW» Twv yuQ awv , wg ifpdijv ilnwv aoi , tftf 
fHMTwv xtti Ttjg vnugliiwg vnoatijaii xijv uXXoTQiuatv* ol ii toig 
^nnovg aot ngog vntjQiaiav imxofiiaavTig uvigig, rovTOfv o nQ&^ 
Tog xui o fiiT* uvTov iiuifjfiUTOiftoQiiaii , xul o TQirog imrvxAv 

lOuvuQQi^anog raxiwg ^avuTtf xaTaaTQaq>^aiTaiJ* o olv BuQid^ 
vtog nQog ravTu xaXinwg avoifiw^ag xa rov Xoytafiov avrov r^ B 
n jilovTixal Mixa^X xal Qwftu, roTg vno x^^Q^ rovTtp, fntA 
xai Tivog inl rov fiovaxov vfiQiaTixfjg nQoaoxO^i^aiwg nuQiii^XoVp 
quaxoiv TOiuii, "ai fiiv w jliofv puoiXivaag xal Qwfiu uvuq^ 

ISQfi&iig nuQu MiXfivX (poviv&i^aia&i , uvrov fi itufvXux^ao^ 
fiivov iv rfi fiaaiXiin nuvTwg intffiovog,** 

*EvTiv&iv BuQidviog xara ywx^v jifalfiti/nic ^ai tJf ri 
iyxiXiiQiOfiivov avTip difia inuviwv avv rol^ vn* avr^ aTQuro^ 
niioig xui naiv SiXXoig ofiOfQOOi rtjg aXa^viiug airov xutu roS 

SO ttivixuvTu NixrjipoQov fiaaiXiwg fiUTUiotfQovwg iv Bi&vvia ot^o- 
romitviTUim niQl rovrwv o ftaaiXiig iiuxfjxoiog xul avvS-iig 
oTQUTiiiv u^ioXoyov uvTip inaipi^aiv. o ii rfj ixaTQuni^ xara^ 
nXuyiig, inoxXivtlg r^ fiuaiXiT yivirat i^atTwv iyyvfjv ufiaHogf 

d eqvMy nios conspicatuf , famiim cob fflt(iiialloo« redlre iabet Bardt- 
niM. Atqu€ huic cuid Bagna laatitia rerertenti, ut qii opinabatur ex 
aniial aententia eTeniase aliquod augurinaii praeter spefli eiot dicit vir 
diTinoa '^ne sit tibi istud propositum , qood animun tuum non bene in- 
ceseit, curae, Nam tuonim, ut iam dixl, ocolonun et omnium bonorom 
subibia privationemi iatorom autem irirorum,* qui eqooa ad tuoro minl- 
aterium adduxerunt, primus quidem et aecundua diadema geatabunt, ter- 
tiiia autem tantum acclamationem consecutua mox interibit.*' Igitur Bar- 
danlua ad haec cum-graviter ingemuiaaet, suam animi cogitationem Leonl 
atqne Michaeli, nec non Thomae, suia miniatris, com qoadam contome- 
lioaa In mooachom iaTectiooe aperiebat, dicena hoioaceoMidi qoaedaoiu 
**Ta qnidem Leo imperio potitoa, Thomaa aotem aodamatos, a Mlcliaelo 
ioterficieminl , qol Ipse serrabitor In Imperio plane incolomia.'* 

Uinc Bardaniua animo male affectua in dcmandatum aibi thema to* 
Yeraoa cum suo exerdtu et quibuadam aliia elua arrogantiae aociis contra 
imperantem tunc Nicephorum irano conailio in Bithynia caatra ponit* 
Qoo aodito Nicephorus collecto exercito minime contemncndo , hooc 
contra iUom mittit. Hic expeditione illa territos aubmittit ae imperatori» 
expetena certiticationem veniae:. quaa fiadle adipiacitiiry per cradi ri^ 10 GEKESn 

C $ui Sfj ravTtic i^iovtat QfSlatc r^ cravftxfp av^ipiXtf ti 0990- 
Uf hiyxdfuyog, xal mi9aQ/jT iavtir xaraxQhwv t^ dQoftan 
naQanifiif&^vai h y^ao» tfj nQWttj tlg tov nag* avtov ixiTci 
ftXononjd^hta ayQow. oSnto ii noXXov x^ivov iitXijXv&oto^, 
%&¥ im AvnaovlaQ tiviq , luti anav&aita^oftivoi , iYti paatkitmS 
cvviviox^OH, iYtiHal ait(S tft fiaatXii Nixtjq^oQta agiaai fiov^ 
lofiivoi, ttf Ba(fiavi(f alffViilwQ initl^ivtat xa\ nTjgovOiv av^ 
%ov To^c 6ip9aXfiovg , xa2 tfj ixxXfiala nQoa^ioav aXiovvtiq avf^ 
xiQfjaiv. 

'Onrjvlxa ii tii tijg ataaaoc naQA tov Bagiavlov innfv^ iO 
alt$to , jiiiAv i% \4QfAivlwv na\ *Aaavgloiv t(p fiaatXii nQoaiQ^ 

D (Vfj , ilta ua\ Mtxa^X ^ ^Aftoglov, &v fiiv trjv t&v tpotit' 
fatwVf ii tijv HOfitjtog xoQttjg igx^^ iyx^^Qi^^^* &(Ofiag ii 
Kol fiixQi xtvivvfov t^ iiitf iianotjj afoatot tik ttjg ntatHoq. 
npoTovtoq ii ttvog ;|f^oyot; uditav xf^H^^i^^i ^^ avatoXtxoh 15 
vnoaTgitfjYog xata twv ^lafiarjXitwv ftiydXdDg avigaYad-l^tou, 
na\ ngog tov fiaatXi^ag MixafjX tov fnti JStavfdxiov ttfiatai 
T^ T(Sy natgtnliav fnyuXonginiT a^iaifiaTf • 

Ovtog ii Mixa^X nouilaxfpf ixixtfjto xatoixliiov, xa&^ 
fjv nv&mvog nvivfta ini Xivaq nigttgonug iavi^gyfjto. ijtigfi^ 
iiiio^ iv x^QiV Xtd^tv^ , i BovKoXitav ngoaayoQiflitai, nQoaxp^ 
fovaa iittnQvaliag fwvijv ixixQdya ngog flaaiXta, ^^xutikd^i, 

5. Ivnamvlag L. 12. iv] mv L. ibid, tijv ttSv B, rng TitrL. 
ibid. (poifi^dtmv L. 19. uittoiniiiiov L. 21. zmQf L. 

ffiinin •ecuriUtMi consecotvs, oboedicntiaiiiaiio praoitat, condonnaiii m 
fpioni ob focinuo, nt in Proten iniulain reiegaretor, in prnedioloa nb 
ipaosot studioae excultua. Nef|oe ita nulto teapore elapao, qoidna ex 
Ljcaonia, fiTe proprio auau, aiTO imperatorio conaeniu et placito, ai?e 
quod eidem impcratori Nicephoro placere cuperent, Bardaniom subko 
iovadunt eique oculoa eruunt, atque ad eccietiam confogiont petentca 
Tonian. 

Tunc autea cum aedltio a Bardanlo conflaretor* Leo iUe ex Arme- 
nlb atque Assyriis ad imperatorem deficiebat, dcinde et Michael Amo- 
riensisi iUiaue foederatorum praefectora, hoic comitis coriae dl^itu 
defertor. Ihomas Tcro etiam in periculis suo domino fidem praestitit 
Interlecto dein aliquo tempore, liCo, cum esset Orientalium dux secundi 
ordinis, contra Ismaelitas sirenue rem gerit, atque ab imperatore MU 
chade, illo qui post Stauracium imperaTit, deooratur patndoruai nm* 
plissima dignitate. 

late aotem Michael puellam habebat quandam Ternan, per qoam 
spiritus Pythonis per tIccs operabatur. quae statim atque in locuni qoi 
Bocoleon dicitur accessisset, clara Toce clamabnt ad imperatoreB **de- REGUM L. L 11 

«Afkl&i, vnoywQH tSp AXXorflm.^ xoSyovv rotovtov nfoaqoh' B 
r^ftarog noXkdxig ixXaXti9irT0<: i ftaetXiig dxSjw^ xatanXaft}^ 
Moi ovx iloTTor vnonr^iag , itotPoXoyiTitu mgl tovrav Gto66r<f 
onaQ^aQoxap^t^ditf «ai olxiltf yvomtf , rf vltf iif f/o^X irorpi- 
Sxlov Tot; nQog yiwovg MiXtaatjvov, oH ri ivqtfj^op KaaatrfjfSig y 5 
itr^xovijo , wi ifniQ iyxaroxop ytvtirat ri xofdator , ip rtpt iro- 
raa/jtp ndpro^ otxla xal SttQivPua^ou xo) q^Qd^tp rlpog avrti 
vnuQXit ^ oixta xal rovrov onoiop r6 ypwQtitop. t^C 6i oya« 
xaXv^datii ri[P Intfyirovfitprjp xXf^atp xo2 yaQaxriJQa, nQorff-» 

lOy/aad^ai yi airtp iixalQmg xarik rijp axQonoXtv aqtxO^at , xo^' 
fjp avyxvQijaat 6volip6Qag, tl^ wp ^fitopov intftdrfjg rtf ftaat^ 
Xtx^ d'Q6p<p ixVfiarlattiP» xal r& ftip riJQ Hiiarfjxvtac rotavra, 
Td J^ rijg Tov ftaatXiwg ixQtfttiag xar& ri tfxig intitQyaartxuh' 
rtQa , ota ntQl ri^g avrov ftaatXtiag iftfitQtftPWProg. dxQtftoXo^ 

\Syfj9t)gyiLQ na^ avrov @ti6orog anfjpi^paro fifj iypwxtpat fifj'» 
6ip rwp nuQfk rljg nv&afpiag tpXfjvaqxiVftiptop* intwp 6i nQig 
rip itwQtoftipop x^QOP wg nQoitfjyytXro iStdaaro, xa\ rip apiQa B 
nQoaXaftofiiPog Slfia avr^ Hnitatp ip riZ paw JlavXov tov ono- 
ariXov , ip ^ntQ 6Qq>avwp ru nQog unorQoq^p rtraftitvrat, xal 

^ ixttai avpdfjxatg uXXi^Xovg xartyyvfjadfitpot , ^aQQti n^ig rip 
jiiopra o &t66orog roiavra iQtiP, (ig **ix &ilag iQdatwg niQl 
aot ftot itiypoHnat ftiyiard n xai anoftfjaofitpa, 6t* wp rijg ^Pta^ 
fialtop ndprwg fjytfiopiag fitranottjauag!^ 

10. yh] tt L« ibid, 6tp^x^at L. 16. 9v9opia$ L. 19. Ti- 
tmfttiitai L. 23. ijytfioptia^ L. seeode» detcende, cede alieiiit.** EiiifBiodi cooipeUaUooe Mepioi 
tioU imperetor inerito exterritus nec medlocriter coiMtemttoi colloquitor 
oim Theodoto •patharioniro candldatOy Intliio famiUari tuo, filio Mi- 
cEaelia patricii, generif Melisaeni, cui cognomentum erat Caaaiteraa» ut 
obi furere coepent puella in alioua domo omnino detineatnr, interroge- 
turque , ut indi^et cuiua ea ait oomua et quaenam illiua «it propria nota. 
Quae cum detexiaset nomen quaeaitum et notam propriam, iuasit eom 
tempore opportuno in arcem abire» ubi ei occursuri easent duo viri, ex 
quibua ia qui mulo iusideret impcratorium solium conscensurus esset. Ac 
de emotae quidem mentis puella res ita habett Imperatoris autem inqui- 
aitio merito fuit curlosior, utpote de Imperio aolUclti. Interrogatus enim 
ab eo Theodotus diligenter, negavit se quidquam Intelligere eorum quae 
P/thonica nugaretur : Ternm abiit In praefinitum locum , ut praeceptum 
fuerat, et spectafit. atque homine assumpto, abit ona cum eo In tem- 
plum Pauli apostoli, ubi orphanomm alimenta asservantur. atque ibi 
poatqoam conrentis et pactis sese constrinxissent, aosus est Leoni talia 
dicere. **£x divina Tisione de te mihi co^nita sunt maxima, quac etiam 
oveotura aout; unde fiet at RomanomB imperium capessas.'* 12 GENESU 

SvftfiifitjMitog Si noXifiOv fttia^ ^Pwfiaftttv xal BovXya-^ 
fo§¥, Ma\ Tov fih avtwp agx^yov Kffo4fjLfAOV tpiaKorjoQ avabU 
3oa&ai loig ngoafvyiwiag BovXyaQm, waavtfai di xaVPuh^ 
fiatwv, inl tovtoig o fiaaiXiig avfifiaivar JJf, xap roig noXloig 
%wv fitjftativw ^ totavtfj yvotaiQ llav iataaiaCtto , ovx fjxiata 5 
C ii xal Gtoxtiatffi fiayiatgif • naQ wv aavfitfwvlaq awtiXea&iU 
atjg nQog ivavTi6trjta xf^Qovatv afiffotiffot. ixatfativovai toi- 
yaffovv ^FwfiaTot ti xal BovXyafOi xat* aXXil]Xwv , xal noXifnx^g 
avfifioXijc xa^iatwatj^ oyj XQatog ^txutou %i ^Pwfiaixiv irrpa- 
xwfia, cfc iOixiv itiffot^ t^ avw ngovofag fnXXovatjg t& xa&* 10 
^ug Siiiayav , xntaXfjtffiwg Xoyw iv XQilttovi. 

j4XX od-iv iiiattifiiv , av&iQ vvv inaviwfuv, 

l4vnffQfi9tiQ Srj ir^fioalf Aiwv o fiaaiXiig Owfidv tov /av- 
TOv ^Xixiiitfjv tovQfiaifXfji itg tfOiiiQatov^ inlatr^aiv , xa\ Mi- 
/a^X, ov Toi' nar^ja nvivfiatixijg ix xoXvfifi^Sifag vioTioiffaaTO, 15 
t^ natQixiif xai ixaxovfiitov tififj iuaifivwiv. 

Twv ovv Svafiivwv BavXyuQwv TJJ nQottg^ vtxri xaTfiroo- 
I> &ivtwv, ovx fj Tvxovaa nag^ avtoig iv noXXaT^ x^Q^'^ ««' «»- 
rotxlaiQ iitt t« nvfnok^Oimc xal aixf^aXwtivaiwq naQrjxaXoi^n 
i^fjfiwaig, watt nffig ttitiv tiv BovXynQov nifnp&^voi m^SO 
%ov fiaaiXiwf ivXoyov ^y, ngig ti iigfjvixiv dnovivovtog , cnov^ 
S&g iniQyaaaa^ai. tov ii xgatovvtog BovXyoQOV fitj fi^ig 

2. amo9i8o69ai B. 12. inaviofuv L. 13. SlU 14. 91- 
fiiparovg L. 19. «affHolov^^ L. ftO. nQo^ nitth t«v ^ovi- 
yaQtnv h. 

Orto uvUm bdlo inter Romboo «t Ba%arofl, «tQiie btoniB doce 
Craoino postelante reddi Bolfarorom tranira^i, olniuter et Roneno- 
rum, in en inperetor conienUebet, etei a jplerisi)ae nagniitnn illa dof 
•ententia Talde impugnabaiur, praecipoe a Theoctijto nagiatro. A qni- 
bat reiecU conrentione in diasidia abeunt utriqae. Bdacmt itaque ex- 
ercitus Romani et Bul^ari, factoqae concarau bellico Tincitnr pronoa 
Romanua exercitus, divina providentia, nt ridetar, aliter ToleBU rea 
Boatraa tenperare ob rationes captan nostron superantea. 

8ed 00 onde difresai sunua rursoa redeanoa. 

Ic^tor poblice inperator prodamatoa Leo Tbonan eoaotMiean aoon 
docen foederaiia constituit, litqae Michaelen, cuioa filion ex aacro la- 
▼acro stisceperat, patricia digoitau et ezcubitoran praefectora decoreTit. 

Bulgaria aoten hoatiboa priore Tietoria datia, ,Bon panra per eea 
in re^onibua et civiutibua incendio et praedatiooe conaecoU eat vaau- 
tio. luque ad ducen Bul^aroron legadonen nitti ab inpentore ad 
paoen inclinanU rataoni consenUneun erat, ot pa« inireUr. 8ed Bol- 
garonin donioo od id ao'noB arroomodinU, ntpou barbtrm iodole RE6UM L. L 13 

rovro Kora^ifiirWf St9 flaQfiufiXov ri> tQ^nop xoJ xoToAa- 
^ivofiipov, Aiw o fiaotXivQ xar* o^riSy iKOjgarivnp Imiy^ 
TOi, Koi f*(ix^i ufaratug xfforii&iiafjg , fiaatXiM^ iiatuyfiau i 
xa^* ^fiaf Xaig ffonfj vnofiukXitai, &ati xoi avjov rov fiaoi» 
sUt^ ovnQiniO^ai* aftiXn tdtp BovXyaqotv rfj iailiii imutifif^ 
9m f iS vnooTQOtpiig fiit& tov mgiovtog Xaov imua^latatai o 
fiaOiXivg xai rovtoi^ naqtfifiaXwv aQiOitvQ xor' ovroiv oXorc- 
XwQ avaiitx¥vtat. oi fiiiv