Skip to main content

Full text of "Cosmographia"

See other formats


G^mh.fl IH5a- 5<^I^^^OS'^0^£0£.1 Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

Boston Public Library http://www.archive.org/details/cosmographiaOOptol n 4 S) PROEMIVC . ^j Cbe. ? ATISSIMO PATRI PAVLO $E 
CVNDO PONTIFICI MAXIMO. 
EKDNIS NICOLAVS (SERMAN VS ♦ 
0n me fagit beatiOTime pater^^uc^ fummo 
itigenio exquiti'ta<^ docbrina ptDlomcus cof 
mograpbus pinxi.Te in bis aliquid nouari 
attemptarctnus fore:ut bic nofter labor in 
multDriitEprebentiones incurrer^. Gmnes 
caim ^ banc noflram picbura que bis fabu 
las quas ad te mittimus continetur viderit 
geometrice prefertim rationis ignari.ab ea 
qua ptolomeus ediditpaululum abborren 
tcm*certe nos^uel imperitie vel temeritatis 
arguent-Na pkne nos ^autignorafle quid 
cgerimus*aut temereaufos efle+tantia cpus 
cotaminare affirmabut^um aliq cx parte il 
lud immutatu cernent*non enimCibiperlua 
dere poterEt^nec fas efle exiftimabiit ut ti 
tum virii quantus certe is fuit-fi quis alius 
pingendi orbis terraru melior modus tx^ 
titiflTetns za fagiflTet+cu is folus faerit.q ta 
inter multos excelletcs cofmograpbos q au 
tc fe florueriatmoduvidetet+quofituterni 
rum^oim in tabulis primus pingeret+^uafi 
vtvo aut princeps ille pocfaru bomerus a 
pififtrato in ordinc redigitaut luctccij diui^ 
tia opus a cicctonc cmedari^auttDltctancta 
bulc ab alfonfo corrigi ncquiucrint* ^uare 
bi fanc crunt qnibil laudabiit nifi q^ fc in 
telligerepofl[e confidat^qucn^ tperabut m mo dc CDgitatione coplecbi valere^cunde bc 
no pingendi orbismodueflc cenfcbunt^Et 
cii obracntur crebriCate lincaru longitudina-:, 
liu no tc^ diftantiu rara illa e^ vafta ptolo^ 
meipicturam rectis lineis diftincba fe mallc 
^ banc noftra multiplicesc^comoda pende 
tibus inclmatifc]^ lineis difcreta dicecNec]^ 
vetx) nos bcc idco nunc dicimus vt quic^ 
i ptolomci picbura reperiatur qd corrigi vl 
emedari^aut in ordineredigi oportuerit*cii 
oraia ita fcienter acprudcnter vir ille pinx 
crit^vt nibil q^ ad ratiojic fitus terrarii i ci 
us tabulis dcefle vidcatur+fed vt illos fiie 
argucremus ignorantic qui ct cunulla taliii 
reria fcientia+autcDgnitionc teneanttn inui^ 
dia 8C liuore quoda moti fi quid uidcrit ab 
aketD cditum quod ingcntjs co^ impar fit 
ftatim ad dus vituperationc fcfc couerLut* 
At fi qui crut qui non oino geomctric fiuc 
cofmograpbic expcrtes fint quiq^ ipm pto 
lomcii fcpius legcrit ac picbura dcinde no 
ftra placata mcnte contemplauerit^bi ccrte 
nos aliq laudc dignos no repbcnfionc vt 
illi putebutPtotpicicnt cnimnos opus ita 
difficile at<^ arduu futcepiflc 8C ita cgregic 
ad cxitu gduxifl!c vt illud mirari cogantur 
pfcrtim cu nulla in renos a ptolomciinten^ 
tione licet apicbura paululu dcuiciflc co^e^ 
rient*(^uod vt iam ita cfle plane pcrfpicere 
pofl*is*B+P*qucfo quid illc dicat ct ^d nos 
fecerimus parupcr attedc^PtDlomeus qdc 
quod facilc in cius intellcxerim fcriptis du 
plice pingedi orbis terrarii rationc cfl"e tra 
dit^ Vna em cfle aflerit<u p cir culis vt ci^ 
verbis vtar quc (iintin ocbauo circaprind 
piia libiD n3:as lineasfacimusparticularib 
in tabulis meridianos iposnon inclinatos 
8C flcxos-fcd inuice cquc diftantesadnota 
muStAltera vcro cfl^e teftatur cum cius fbr 
ma vbic^flcxis &r inclinatislincis ut ipfius 
terre fitus ratio cxigit 8c no rccbis cxprimi 
mus^Naru portp rationu 8c fi pofteriorem 
magis app cobat vtpote artifidofor e ac fiib 
tiliore+fupcriore^tame i picbuca fecutus cft* a( PROE fi cms cft quc drcanfertur inantiquis cx&= 
plaribus pi^bara no ptDcul a veritate cfle af 
firmans fi quis iu pingendo orbc ^ circulis 
vt modo dixim^ rectas lineas fecerit^Nos 
aut+B+P*cii g ocium eius fcripfa legercmus 
qapfeflioncnoftranoabborrebat&r icii 
lacu cj e in primo cius fere libro^drca Enem* 
fortelcgendu inddiflcmus+vbi precipit ma 
^s teuendu efle in picbura qa fit cquius 8c 
feriofius ^ qdfit fadlius debiliufc^ repents 
bac lecbionc admoniti GDgiCarc cepiraus q 
pacbo nosaliquidglorie CDm^areraus^Kati 
cm nobis oblata cflTe occafione vti ali^d in 
duftrie noftrc raonimentum cxtaret et ingc 
wtj vires duccfcete poflicntflatim piS:uram 
orbis ptDpcrarationcaggreflifuraus+quc 
apud illiiapprobatior vidcretur+Na 8c:pto 
drculisinclinataslineasno equc diftantes 
fmgillatim oraes vt ipc fieri monet oporte 
re^vbi opus fiiitfeciraus*8c:locDru fitus int 
paralellos inddentes ex vtroruq^ radonib 
coiccbauimus'^ quo fadlius rado diftati? 
cuiuflibct lod q g lincas dc eque diftates di 
fcerni no lads plane poteiat +cerdor cxCarct 
miliariii codncnda cuiuflibet gdus longitu 
dinis quibufdaparalellis fiagularu tabula' 
ru afcribere no reculauim^^^uid dica q^ cu 
i aadquo^ cxcplariu ta grccD^ q latino^ 
pictura difccrni no pofllt cuius ^ndCatis et 
fprmc qlibet infiilarilfitq pprias dcfcrip^: 
tioncs no babet^&r qt aut qui in qcunq^ rc 
gionc vcl ptDuincia populi vel gcntes opi 
da vrbcs fluraina portus lacas &r montes 
cotinerentur ctfiib q celo pofita+aut in qua 
^tcm vergant+nos qda certa ex illis+no tn 
omia.fed ciicba q a ptolomeo ipo+ctiam in 
fcriptis fuis adnotata funtnta ciiftinximus+ 
ac linds qbuldam puncbimfignatis vallaui 
mus^ipas etia:^ inlulas minorcs*ad pprias 
formaspter ptoloracu redcgimui^.vt ^uis 
ctia iraperitus/acilc difcerncre valcat. Atq^ 
ctia ipfam fbrmapicbure q certeapud alios 
vaftiOTima erat'&: comunelibro^ cxedebat 
ratione ad eura modu rcdegimus+feruatis diligentiTimc omiura locoru dimcnfionib' 
qui cuncds fitpoft bac illa intuen volentis: 
bus gratior ftiturus-RcIiq vcro illiustanti 
viri vt prius erant intacbarclinquimus+nifi 
quaturaftud^ amor*&: legentiu follidtudo 
faggeflit^vt ob mutationcs tempoi^ q fvc^ 
quenter i orbe cotingutduastiobiliflimas 
regiones+bifpania vidclicet et ytalia-quo^ 
loca ab au3:oris vctuftate^ raaxiraa eorii 
ptea notitia noftra decid£rut.ipas etia regi 
oncs qu^ in oceano farraatico fc ingerutt8ci 
fub parakllo per circuluarticu ducbu occur 
runt.0atia vt poteXcaniammorbcgia*got 
tiara+luetiara+gtDnelan diam+&r regioncs fi^ 
bi adbcrentes cu intulis adiacentibus+dc q 
bus pfccbo ptolomcus ipfc aut ftrabo dili 
gcns.ncc aliquis cofmograpbus dcfcriptio 
nis monimcnCa relinquit+ccrta rationc iun^ 
gcndo noftratim poncremus.Naftiatit co 
filio falutari qdbonori cofert et famc+prefa 
tas regioncs in fuis locis vt intueri fas cft+ 
no dcfcribedo nc fcanti viri opus forte fcin 
dctcmus fcd pingedo g regna fiia finguW 
riter cxorauimusXii bac igitur picbura vt 
dixi pcncad votiji abfoluifleraus+eac3^ dic^*- 
re alicui prindpi CDgitaremus + ncmb fanC te 
dignior nobis uifiis e^B+p^quc buiufcemo 
di muncra digniflimii cxiftimarctCui cni ter 
ra^ oim fitii dcdicate dcbco+^ illi principi 
cuius fanSiflirais pcdib + quic^d cxtremo 
occeano circudatur fubtjd oportet &: q^ a 
facerdotepucitid ad oimfaccrdotiiiarcbi 
mandrita refcrendii erit+Ncc moncat qat^ 
B+]^*fi bocipfum opus ad cftcnfcm ferrane 
prindpe priuf^ ad tc dclatii fit-^uis cnim 
ita iniquus reru iudcx crit vt quepia in bo^ 
tiore a mc tibi platum putet-cu vniucrfura 
xpianum nomen ita apfice fedi pmas ptes 
finc cotit)ucrfia cocedat vtnullius nifi lon 
go relicbo intcruallo fcciidus babcatur+Nc 
c^ cni puCaui nec^ fas cfle duxi+ quicc[ ad te 
antcamittcre^^id^nararaodo (uramaindu 
ftrialugubratu cxpolitiiic^ cflet+ ve^ ctiam 
mulco^ docbiflimo^i boim iudiciufubifTct* MW/A fn Non cnim pqntiSctj fafbg^ oblitas aliutn 
fam»ippotifidpt|polui*(€ci bumati^imbe 
dllitatis memor 8c nolb^ teauitatis cofd^. 
mep de re tanfta iudicio no prius ftandu de 
ctKui*^ maximis matberaatids elTet appro^ 
batu* <^uaobr c miflum eallud gde a nobis 
in ea vrbe*in q 8C auctoritate prindpis qui 
bonisingentjsfauetac^CDpia do9:o^viix> 
cu ^ui dc qm vniuerfam etate in boc litte^. 
la^ genere cotriuerunt-exacbifTime poflcnt: 
fccjmftudio^ coiuncHone &: diuturna co 
ttietudmemibi amiciflum eflent maxie vek 
lent emendatius tedderetur+ Nlucigitar ab. 
ittis l^e^atu atc^pbatu vifum dignu e qd 
110 modo elimatius^vei^z etia quo ad a mc 
fieri potuit materia ipa ornatius in pontift? 
cic+maieftatis co(pe3:u (andeptDdiret^Tu^ 
igitur dementi^fiierit^B+Pata a feruulo dc:^ 
uotiflimo munus acdperc:vt sc fl reliqua in 
eo*non ampliflimis otnino laudibus digna 
fint^fcdulitatem tn dc deuorione noftra er 
ga (ancbitatEm tua non afperneris+Eft enim 
dus que in pontifido culmine maieftas eft: 
nonquantudederimXed quantu darc vo^. 
luerim intueritSupplicem ama* * 

^Savdh ptholomei eosMO. 

GRAPHI LIBER PKIMVSNECNA 

BET.> 
(Ljn qupdifet cofmogpbia a conDgrapbiar* 
([^Mtd colmograpbia pfupponenda Ivint,, ^ 
([^uomodo e ftadio^ dimenflone cuiufcuti 

'^ recte diftande licet non fit fub eode meri 

diano menfuraambitus terrcfitpredpienda 

8<;econtra+fc 
([^Quodex^iupenorib obleruatatpreponcn 

datun^notirieperagrantium* -^ 
(J3§d biftor^s magis nouis crcdendii fit ob 

mutariones q diufis tpib i orbe coringut ^ 
(t^^dirione cofm ograpbic marini* 4 
(UmmHario laritudinis marini:ab obferua^ 

rionefuperiorum* ^ 
^JaHein emendatio a nauigationibus fa8lis ^ 
C^i^tio poneadi etbyopes funt magisatt^ ftralcs>§ paralcllus oppofitus paralcllorg 
mctocm* *■ * Cj^e i logitudtne a marino male tdita (unt ^ 
C_Emendatio longitudinis note terte a peta* 
;rationibu3> ^- 

:adem e mendatio a nauigationibus+ ^r 
(L0C nauigatoncab aurea cberfonero ad cat 

tigara^ » 
(LPeb^s que in expofitione parrictilari ma^ 
ritius dilTcntit* > 

^ qii^dam pretermifit de rcgionu finibos^ 
^qttib diflentit ab byftoria noftri tpis. ^, 
I^c incomoditate marini i defigtiatoc OrB, 0e comoditate noftri ogis i dcfignatipnc; 
orbis* * , fl Beinc qualifate dimenfionis tabul^ marini 
^^uefera ada fitad defigtione orB i plano* _Juobabitabir noftia i (peia defignada fit 
Expofitio meridianorum 8C pararellorum 
in orbc defiffiandorum ♦ 
CL§.ualiterm plano teria dcfignatur (perios 
©cqualis^-v 


([SLAVDII PTHOLOMEI VIRI 
ALEXANDRINI SOSMOGRA 
PHIE LIBER PRIMVS tNCIPlTt 

IN <^VOB)IFFERT(rOSMOGRA 
PHIA A COROGRAPHIACCSPW. 4 az .1'. 
OSMOGRA 
Ipbia dcfigna^ 
txix imitario c 
tDti^ cogniti or 
biscubisqfe^ 
1 rc vtiiuerlalittr 
fibiiatiguntiir* 

lAcorogtapbia; 

becdifiert>Na corograpbia particularius a 
tDto lom abfcidens g fe de quolibet ipforu. 
agit^defcribes fcrmefinguketia minimaco^ 
cepto^ a fe loco^^queadmoduportus^ vil 
las* vicos fluuio^ geftiones ac buiufmodi. 
loca aMofmograpbie;ppriu eft^vnacan, 
dec^ babitabile terra nobis cognita oftede^ 
c6*quo modomtura fituc^febabeat * dtc^: 
^ ca tantu intendit q p defcriptiones orb 
rtiagis genetalesfibi iunguntur:veluti circa 
inaiou oppida:magnas duitates : montes . 
ttiam:fluuiofc^ infigniores.Pr|t£reacirca ea; 
o«iia:q iuxta qlibet fpede maior nota dig 
m funt.Finis cotDgrapbie e parte totius fi 
gillatim animadacvterc:vt fi quis aur e tan^ 
tu aut ocalii pingat^ Sofmograpbie vero 
totu infpicere iuxta pportionem:vt fi inte^ 
grnm quis caput defignarct4ntegris cnim^ 
iraaginibus cia oporteat potiora membra 
priinu adbiberi:deinde ea qu| imagines pi.. 
Surafc^ fufcipiiit:ita ^qua dimenfioneintcr; 
fcfe loQri:i ex lufta diftantia vifu pofrmt 
difcerni:an totu feu pars fint illius qd pingi 
turXequitur no indigne nec preter rem coro 
grapbic quecuc^ etia minima corcgrapbie 
vcro regiones ipfas:cii btjs q generalius fi 
ti adnc3^ntar:ptopriii cfle tribui^Na po^ 
tioKsnoftrf babitabilis ^tcs q cqua dime 
fionu ;pportione notabutur:;puinci^ fiue re 
giones lunt*8^ babcntur mebta : diffcrcnti^ 
magis infignes quc in ipis regionibus futit 
Vcrtatur autc corograpbia qua raaxime cir 
Q quales magis:c[ drca qntii coria quc de 
fcribuntur.Circa enimpingendi fimilitudi^ 
ticm omnino vertitur curafituum ;pportio 
tivmc^ dimiira^Sofmogr^pbia vero magis ^r'''/''9"1 ad qhtifatfe 5 qlitate iritenditvNi dc.;;p|>orl 
tione diftantiaru aiaduertit in omnibusvdc ■ 
pitigedi vero ^prictatcmo nifi folii in imai^ 
ginib maio^ dcfcriptionia+ Vnde CDrogra^i' 
pbia picbura egct:nuHufc^ ea reci:ecoponct--. 
nifi bomo picbor> Cofmograpbia aiat non 
ide expoftulat Na poterit quis g puras li '. 
neas:nudafc| denotationes loc^ figcre ac fi 
guratiocs gencrales infcribcre+^uare illi ma. 
tbematica opus non cft:fcd cofmograpbigs f '^''*'5f '"''■ 
ea e potior gs . Conteplari cm i bac opot' ' 
tet totius orbis magnitudin^ 8c formam*' 
Pret^rca fitus ad totu orbc vt fas fit partc 
cocepta qlis 6c qnta fit dicere^ac: lub ^b d 
leftis fpei|:parareir locetur+ Vn dc die^ aGH> 
no9iiimagnitudinedefi'xis qfiipra uticem? 
nobis funt:de ftellis qfupraori^ontenoB} 
feruntur.de bis q perpetuo no nobis ori|(i 
tar de omibus:deindc q ad ratione babitai 
tionu noftrarum Ipectant difete poterit+J 
^uebiaanis inget)ns matbematico iure dc?. 
monftrari aWflimu atc^ pulcerrimu e:vt ce^J 
lii fcilicet ipfumnaturafebabeatciiiveluti^ 
ambicnsno oftendi poflit vt terra ipamg-; 
imagine intueri valcam^:q ciit ccrta dc mml; 
ma fit:neq^ vel tota vel pars nos drciaami:! 
biat:ab eifde ^bus ckIu peragrari poteft.;+;.i (j|VE ADCOSMOGRAPHIAM , 
- PRESVPPONENDA $VNT* ^;^. :4 

iVIS cofmograpbie Rjj; 

nis 8C i ^bus a corogra 

pbia diffcrat ftrictu in 

prioribus annotatu fit 

€u avit inpfentia^ pto 

,^ pofitu fit babitabili no 

hi orbis defcribcre:qua maxime fieri poflit 

mtrafefe cocqualeneceflcarbitramur^in cx 

drdio pponcre^q^ buius rei pmu e+bifto^^ 

ria peragrationis plurima notitia n?.8:a cx 

illo^ traditionc:qui diligctiffime regioncs 

qfc^ exploraueriIt:quodcj btjfce animadu 

fionis ztcy traditionis:ad gcomctricaboc: 

illttd ad obferuationc.fi'xa^ gtinet ^uod 
geometricum eftpcr pumm dimenfionum 
diftatitiaru oftedit qliter loca inter fefe fint 
fita*(^uo ad fuperiom refertur eorunde lo^ 
coru pofitiones g fi';cas docet cu organis 
afttolabicis ad captandas vmbrasinuentis 
Idc^ certii gde e nec laliq re anceps.Aliud 
veto genus etim^fecHus et alteio eget.Na 
primo cu necefie fit vtinc^in modo pfiip;^ 
poni ad que fitii duo^i loco^ diftantia ver 
gat«\Io enifolu fdre oportet qntu bic lo^ 
cus ab illo diftet:fed verfus quaceliplaga: 
boc e an ad fepteratrione:feu vt ita loqua 
mur ad folis ortu aut aiias parricu'ares icli 
nationes impofllbileeboc confiderari dili 
gctius abfo^ di&o^ inftrumento^ oge-Ex 
ipis eni otni in locD:omnic^ in tge facile in 
ueniri potcft linea meridiani g cy bac difta 
tia^petagrata^ notitia*0einde boc etiam 
dato diraefio q fit ex numetn ftadio^ noB 
certanotitiabaud pbet ob itinera q tatx) ra 
ro recba funt.diuerfionibus multis terra ma 
riq^ ica zdds utopus fit ex terreftri itinerefe 
ciidu qlicateet qntitate diftantia^ obliq^ 
id q^ tectii iter 8c ceditcoiectare ztcy e fta^ 
dio^ fummaminuere:vtrecba via inueni^.* 
tur+<^^ 8C in nauigationib ea ex caufa con 
tingit*8i venCD^ giter flatu p totiii iter cum 
eqiitate minime feruato-^Preterea 8c fi eoru^ 
locD^ diftantia diligenter babiCa eftnotn 
babetur tatio ad totu tert^ambitu:ne(^ mp 
tatur fitus eiufde ad eqnoSiaie circulu vel 
adpolo^ fi'tum*0iftantia aute qexobfer^ 
,uatione fiiperio^ acquiritur bo^ quodii^ 
bet diiigenter oftendit-Preterea qntas drcu 
ferantias viciflim drcuii paraleiii meridiani 
c^ qper lo(a ipa funt defcripti interdpiut* 
boc e qies drcufcrentias in meridionaiibuf 
paraieiii 8C eqnoSiaiisintercipiut^qlcs vei 
paraiciiis 8c in eqno^aii meridionaies.De 
inde docetur quota pte occupet ipa duo 
loca drcufcrentie maximi circuii q g eade i 
terta drcufcribitur-<^ue dimenfio parta ex 
fuperiorib ftadio^ numcratoe no egctba 
bita ratione partiutcrre ad totius defcripto h^ J^- ■hrl nis ambitu+Na tat e drculatione ipius terre 

fupponerc tot cfle partiiit qt iibuerit.etba^ 

tDtide cotineda diftant^s pnotatis in dr^ 

cuiis ipius terre maximis* Scd ad diuidedu 

tDtu terre ambitu^aut ipius gtes in diftan^^ 

tiasnoftris ftadio^ dimenfionibus notas* 

bec cqno tufficit-^Quare ob boc foluncccf 

fc fiait qnda recba in terta diftantia alicui dr 

cufcrentie maximi cuiufda celeftis drcuii ad 

aptare a:: e^c fixis babita buius ;pportione 

ad tDtu drcuiia ac p cepto num erc> ftadiorii 

ipms partis:feu datein tcrra diftantie pote t]!io w» i^ossit crbis ^im 

rimus totius orbis ambitu g ftadia metiri+ "^"^^' 

Coceflum eni cu fit ex- matbematids demo 

ftratoibus-tDtius terre araq fupfidead to^ 

tu tperica efl^e 8c ide cetitru cu fpera ceieftiii 

fimulbabere 8c q^ plana qiibet q g cctrum 

emittitur^n comunib (ui ec^ipa^ celi terre 

C| fugfide^ fe8ionib maximos drculos fa 

diit:q^ qui eorunde planorii anguii:c} cir^ 

ca centru funt+drcuferentias circuio^ ipo^ 

mterceptas ciufde vnius rationis effidiit te 

quitur diftantia^ qs in terra fiafcipim^-qn 

tifcate quippe ftadio^:fi diftande tectc fint 

ex dimefionib poflepcipi:ratione verc> ab 

eifdc ftadtjs ad totii terrc ambitii minime i 

ueniri quia nulia ad totum proportio binc 

dari poteft^ fimiii aute circunfcrentia gele 

ftis drculi datur-Nam ccleftis drcunfcreni: 

tie ratio inptxDpria totius terre drculatione 

mptatnr:eadeq^ratio efimiiisportionis in 

drcuio terre:q ad maximu ipius drculum+-f 

([[^uomodo exftadioru dimenfione cuiut^ 
ciiq^ rccte diftantie licct non fit tub eodem 
meridiano^ menlura ambitus terre fit pcrds: 
pienda*~&:: ccDntra* 1+4- 
lORESnotantSre 
ctam quercbant difta 
ria in terra:vt drcunfc 
Wnriamraaximi drculi 
(aptarent:fed eam quc 
fitum tenercnti plano 

^3 L fub Vtio ipfo mcridiano+Vnde g inflrume 

ta que diximus obferuantcs pu6ba q fupra 

verticem erant vtriufc| finis diftantie date: 

zx bis figtiis gintercepta meridiani circute 

tentiajfub equa ;pportione diftantia in ter^ 

ra notata babebantMa vt dicbu e figna p 

fata in vno plano aflumebaturvec; linea tra 

fcuntes g extrema diftantie ad puncta q fu 

pra vertice crant+necenario cocurrebant^e^ 

buius coinddentie piiQrus comune articulo 

ru ipfo^ crat centru+^^uota ergo pars dr 

culi gfolos dclcripti videbatur intercepta 

ab vttoc^piacbo (tipEa vertice aflumpto tps= 

ta cfle drcunfcrentia ad totu terre ambitum* 

Scdfibttiutmodi diftantiano efub drculo 

g polos defcripto fed fub alio qlibet maxi 

morundcm oflendi poteft:obferuatis pari 

modo elenationib poli in terminis ipi^ di 

ftantic 8c animiaduerfo fimul fitu: quem ba 

bet ipla diftantia ad alteru meridionalium* 

<^ue plane demonftrauim^ nos g organu: 

q^ ad oblcruatoem vmbra^? ftruxim^+per 

q^ fadlc vtilima alia cj mulCa capiamus+&; 

die quolibet noftuc^ elenatione poli lepte 

trionalis oroic|bora meridionalem fitu ba 

bcmus diftantie date buiufc^ dimenfionem 

boc e qles facit angulos maximus drculus 

dcfcriptus g linea diftantie cu circolo me^ 

ridfiano iuxta punS:u q fupra vertice e. Ex 

qbus 8c quefita drcunfcrcntia g ipm inftru 

mentia oftendimus et drcunfcrentia cquino ^ 

dddMs a duob meridianis intcrccpta+fi pa^: 

ralelli altj fint ^ e^noaialis+Vnde iuxta dc 

mofttatoem banc fi metiemur vna fola^ te 

^q^ in terta diftantia numerns ftadioi^ to 

tins ambitus terre inueniri poteft+Per c^an 

tcboc reliquu e:vt &r oinium cetera^ difta 

tia^ dimcnfio:licet re3:e otnino no fint:nc 

c^ab codc meridiano autparalello perdpi 

atur:cleuatione polit&rinclinatoc diftantie 

ad meridianu diligenter fcruafatt^tra enim ■ 

g rationc drcunfcrentie ad maximu drculu 

ftadiorii numer^ fadle baberi poteft:a cdc^s 

nita circulatione totius ixm* t 
(L^^ obferuata ex fuperioribus pponenda 
tunt notirie paragrantium^ 4 

liS ergo fic babitis cj re 
jgiones fingillatim drcii 
ambulauere:fi bmoi ob.=i 
feruationib vfifuifl"ent 
lomino certa defcriptio^ 
Inenoftrc babitabilis fa- 
cerepotuiflent-Sed cufol^bipparcus pau^ 
caru admodu ciuitatu ^ ea^ copia q in cof 
mograpbia notantur+eleuatoes poli artici 
nobis tradiderit:ad loca p pauca lub dfdc 
fica paralellis notauerit^Aliqui uerc> poft ip 
fum quenda retulerint loco^ oppofitD^:no 
tn q eqliter diftarentab eqtDre^fcd fimplici 
ter fub cifdcm fita mcridianis id fummctes 
cx nauigatoibus:vcl borea nc auftt» fc^o 
fa3is:c[ plures mt diftantia^ pfertim q ad 
ortii folis fiue ad occafum vergcret:cocep 
te fucrint:ex generali qdam traditotte:non 
cxaucto^ ipo^^ ignauia:(cd qd nodu dili 
gentioris matbematicavlus forct * Preterea 
quiano multi defe3;ns lunares in eode tem 
pote diuerfis in lods cum obferuati fuerat: 
queadmodu eclipfis illa q iu arbilis fub bo 
ra quinta:in cartagine vero (ub fcda notata 
fuit+exgbus videri poflct^quot boris e^^ 
noSialito fcu quottempoi^ ^attjs:loca ird 
fefc diftaret ad ortii folis vcl ad occafiim: 
equum quoq^ cdcfcriptui^i cofmograpbia 
q noucrit diligendori obferuatoe notata:ta 
cj opcris fui fundameta pponcre:alia avit a 
ceteris tradita bis adaptate:quottfc^ ipQ9^, 
intticem fitus:^ maxime fieri poflit cum prl 
mis traditionibus certiores inueniantur*t 

(L^^nouioribus biftorijs credendum ma^ 
gis fit ob mutationes que diuerfis tempo? 
ribus in orbc contingunt* ♦ 

NITIVM noftte de^ 
fcriptionis bis plibads 
fic cquebaberi poterit* 
Scdculocaotniaq ueat 
ob infinita coru magni^ 
tudincm;aut quia no f^ 
f* codem modo (k(k babct noti omnino tatis 
cxplorata funt dc diutarnius tempus eoru 
notitiafemg ccrtiorefadat*cirQC]^ ©fmog^ 
pbia boc aiaduertendu videtar:cii conce9 
fumfitrcxtraditoibus vario in tgc cditis: 
no vnasnoftri cotincntis partes^ob excef 
fum fue magnitudims:nodiiad nonraguc 
nifle notitia^aliqs vcra non queadmodu fc 
fe babct ob paragrantiuncgligcntia:nobis 
minus diligenter tradifas:alias autc cfle:q 
niac aliter cj bacbea^ fe fe babct (tue ob cor^ 
ruptocs^fiuc ob mufatones+inqbusp par 
te corruifl"c cognite funt-Ncccfle nob fit ad 
nouas tgis noftri traditoes magis intende 
re^libcrado tnin cxpofitoe illoi^ qnuctra 
ctantur+aiin lc lecHonc eo^ q ba^enus t* 
dita fuerit>quid fit:quid uc no fit credcdn^ 

(L0C cditione cofmograpbic marini* ♦ 

I ARINVS igitur tyri^ 
j tepeftatis noftte cofmo 
jgrapboru poftremus: 
fumrao videtur ftudio 
buic materic lc intolifle 
I Na plura explorauifl^c: 
cognolcitar:pterea q ba3:enus nota fucrat* 
Bcide omnium fermc biftorico^ q cu puc 
ncrant:notitia diligetifllrac babita:no tatii 
qcunc^ ab al^s crrata fucrat cmedauit:fed 
etia illa que ipc ide matetra6baucrat qucad 
modum in cditionibus picbe tuc cofraogra 
pbic+qcj multa climat^licet aiadutere+ Scd 
' fi infpiceremus vltimo cius operi nibil deef 
fc fatis 8C nobis foret^cx iftis cius tatum co 
mentarrjs:abfc[5 alio^ veftigatoc babitabi 
le nollra dcfcribcre^ Verucu ipe vidcatur* 
quibufda aiaduerfionc baud latisfidci dig 
na aflentiri.Preterea drca raodri defignatio^ 
nis nofcatur fcpius:ncc^ oportunc fadlica- 
tis dcbita curara agere:no indigne raoti (ii 
raus:vti ad ratione vlurac]^putauiraus fore 
coraodius operi coferrc dc vicot <^uod qp 
pc abfc^ verbo^ infoletia.q raaxic id ficri 
poterit cfficere conabiraur^vtruc^ crtorisgc 
nus attingetes breuiter+vti ratio ipa diSra 
bit*Primii(^ id qd ad biftoria attinet qucra 
mus^cxq opinatur ipe*adraaiorelongitu 
dine verlus ortu folis-acad maiorclatitu^^ 
dinc in mcridie:qin fas fit:terra nobis no^ 
taptx>duci» No aiit iniquius (ugficid difta 
tiam tendcntc ab ocQfu ad ortu^ folis lon 
gitudine app ellamus:at(| diftantia a fcptc 
trionc in raeridie latitudine:cia in motibus 
celcftibus paralellos fimiliter niacupcmus* 
Prcterea q3 g raaximc maiorc diftantia lo--: 
gitudinc dicimu3.Planc qdc co cclTum e ab 
oraibus^diftantia noftre babitabilis quc ab 
OEtu folis in ocmfum cxtenditur:multD ma 
iorc ca cflc:q a fcptctrionc in racridie ugitv* 

(LjEracndatib latitudinis marini» i 

JRIMVMigiturlati^ 
Itudinis tcrminiiponit 
la: ipc tylcra inflila:ftib 
iparalcUo qui plagara 
Iraaxime fcptetrionale 
jterre nobis note diui^ 
dit quc paralcllii oftcndit quapoteft dare: 
ab cq^noSiali diftate fcxaginta dc tribus g- 
dibus+qlium e racridianus drculus trecento 
ru 5C fcxaginta.Eara autc latitudine notat: 
triginta &; vno raillibus ac quingcntis^fta^ 
d^s^vclut gdus qlibet cx gngetis ftadijs 
ptoponcndum coftet* Poft bec regioncm 
ctbiopS Agifymbam nomic*8(rprafurapK> 
montoriuponit fub paralello : qui plagam 
maximc auftralcnobis cogita finit quc pa=5 
ralcllttfub bycmali tnopico fiftit.<^uare oi& 
latitudo inter co[no&'alc &r tnopica bycma 
le:ac inter-tyle sc c^no&iale in vnu coa^ta: 
gradus fcte fcpte 8c ocbuaginta coplet:fta?i 
dia v cto qdraginta 8c tria millia ac ^ngeta+ 
Conatur aut ratione auftralis finis oftende 
te g obferuatones qfda fixa^ vtipe puCat 
8C ^ itincra qdara terra raariq^ facba:quo^ 
qdiibet attingcmus brcuiter^n obferuatioc 
quidefi'xa^:in tertio opis fiii volumie fiab 
bis vcrbis menjorat^Zodiacus fupra torri 

M 
-l- dam :50ua tJDtus fertur:cx quo i ipa vmb« 

rautantur+8c: omes fixe oriuntur etoccidut 

Solaautmior vrfa incipit fupra ori^onte 

tDta videri in ocele plaga feptetrionalitfta^ 

dtJ8 qn(| .milib 8c c[ngentis+Paralellus em 

£ ocele gdib vndtdm^dc duplici qnta eleii 

«atur^Ab bypparcbo aut traditur:miori8 

vrfe ftella:q auftialior i ea e:q ve vltima i 

ciufdc Quda noCatur.a polo diftarc gdib 

duodccim ec^qnfa duplici;acab c^noSjali 

;pfc&'s ad ttopicu cftiualepolu articu conti 

nuo ferto fupra ori^ontcauftrale vcro ma 

gis demcrgit Preterea bis q ab cquatore ad 

tnopicu bicmis pcr.giit:auftrale polu fupra 

ori^jonte eleuari:feptetrionale vcrc» depmi 

ynde g bcc:cuetus fub c^noctiali aut inter 

geminos ttDpicos folu tiai*rat+ <^^aut aliq 

notitia per obferuatocm fixa^ vere babita 

fuerit in lods magis auftralib^qua circulus 

equinoSialismnimetradit veluti fi alicubi 

ftellas auftraliorcs c[ cqnocHalisfupra vcr? 

tice ponetec feu fi meridionales vmbras in 

cquino9:tjs ad auftrti declinari diceret:aut 

(i omcs ftellas mioris vrfe oriri aut ocddc 

re oftenderet^ieu iparu aliqs omino vidcri 

auftralipolo lupra ori^ontem clato-Per ea 

aut q deide tradit qfda mirtatExas obftr 

tiafeis fuilTe:q tn mcntefua ornino non alTe 

rutt Inquit em eos q ab indis ad limyrica 

nauigat:vt diodqrus famius narrat inter 

tio:tauru:in altiori dus loco^admediu celu 

babere:8c: pliade ad lucdiu antcmna^t<^ui 

aut foluunt ab aiabia ad a^^aniam^t^cb ad 

meddicnauigat:8i; aduerfus Qnobuftella+ 

qillic bypposboceequus appellatutv&r 

longe auftralis e.Stelle aut qiilic.videntur 

apud nos baud nomiantur+&: canis priu^ 

o[ precanis oritur:ac orion totus^ante pun;^ 

9:u vbi folad ttopicu cftiuii conuertitur-lu 

cet^Ex bis ergo ftellaru obferuatqib:qfda 

babitatoes manifefte oftedit raagis fcptC' 

trionales quc cquinoch'alis:vcluri cu dicit 

tauru dc pliade:fieri fupra vertice naniganti 

bus^bee enim ftelle circa cgnoSialero ftintt ^uafda autno auftralcs tnagis cj fcptetrio 
nales oftedit+Na canobus etiam videri ^6 
teft alonge magis feptetrionalib*§ (it tro 
picus cftiuus:plurefc| ex fixis:q apud nos 
femg latent in lods raagis q nos aufhalib 
ac raagis ctia feptetrionalib ^ cqnocHalist 
vt circa fitum ractx)es:fupra ori^onte vidfe 
ri poffunt queadmodu ipfe canobus-^ Nic 
fupra tcrra clcuatur:minime(^ ab bis vidik- 
tur.q raagis gnos feptetrionales c^^dftut* 
Mvlc quippc q ad raeridie raagis tendunt; 
bippuboc c cquu appellant:nec boc noie 
alia dicitur ftella cxnobisincDgnitis.Bcin?^ 
de infert fc cda ex matbematids dcmoftta:^ 
toib gcepiffe q^ onon totus apparct ante; 
ttopicii cftiuu:bis q fub c^nodiali babitat .. 
apud qs etia canis prior § precanis oriri ihf 
dpit:qd vf^ ad fyenem feruatur* Ex: ^bua 
cria obfcruatoib nibil ^priu aut ncceffariiJ 
cffc videtur qdbabitarioniifitus magis ai; 
ftrales fint cj circulus cquinoctialis+ f 

jpade cmedario ab irineru peragrarionibus * 

M peragratoibus aute 

coputas irinerum dics 

fingillati a magna lepri 

J ad agifymbam regione 

|bac viginri qtuor tnili 

^__ I b:ac fcxcenris 8c o9:ua 

^nta ftadtjs raagis auflralcq c^nocHalem 
oftendit-Nauigado veto dics folutonis a 
ptolomaidc:q e in ttoglodirica regione ad . 
prafura;praontDriu colligens^cocludit boc 
effc auftralis equino9iali ftadtjs viginti 8c 
fepte railib ac oSingeris+ Vn infertur cra 
fum pmontoriia 8c:agifymbam regiohe etbi 
opum q eria vt ipe fetctur ab auftiali plaga 
no terraiat ctbyopia in frigida ^^ona oppo 
firinoftd orbis:iuxta ciufde viri rarione fi^ 
tara effctNa viginti 8c feptc raillia ftadio^f 
8C oSxiaginta in ineridiano cpnftituut gd^ 
qnquaginta 8c cjnc^ in triplid cjnfa:qt ^di^ 
bus cxaltera cquatoris parte iuxta cafclctn 
Ff. r- ali qualitatest tcytbie le ccduat&; farmate 
q feptetrionalia paludis meotydis inoDlat. 
Keducitigitur sc: ipe nume^i jfadio^ ad di 
midiu rainus ve boc e ad ftadia duodedm 
milia:qt byemaiis ttnpicus ferme diftat ab 
e^tiocHaliCaufas buiufce fe&onis eOe tdit 
diuerfiones ac ineqliCate itinermminis bis 
ratoib:ex cjbus non tm corrige tiecefle vi 
debatur fed etianume^ ad medieCate of ^ 
tata rcdigere-Primu enii peragrationu nar 
ratione refert feptimia flaccum q in libia mi^ 
litauerat a gatamantibus ad etbyopas triu 
. menfiu fpado puenilTe verfus meridie itcr 
agcnte4uhu veto maternu a magna lepti et 
a gatame vna cu rege gammantum quibus 
etbyopib bellu indixerat:inquitufus meri 
die f^ pfe3;ti in qtuor menftb veniOe ad 
agifymbam etby opu rege:quo fcilicet in lo 
co rinocetontcs coueniunt-No^ vtrucyzx 
feipo incredibile e:parrim qd etbyopes no 
adeo a garamatib ab iunt:vt fpaciu triu me 
fium requiratur cu garamates ipfi maxime 

^ etbyopes fmt-8c: fub eode regantur impio 
parcim quia ridiculu e.rege g fubditas fibi 
^uincia3:recba a feptentrione ad meridiem 
iter egilTe^a: cu verlus folis ortum ad oco 
fumgentes ille longiflimis effundantur fpa 
ttjs qd nec vbi moras meta dignas traxc^ 
rit*Ex ^bus no ab ratone eft viros aut by 
perbolice locutosfuifleaut ficad mercedei 
tellexifle.queadmodu vulgo did tblet ad 
auflru^ vel ad notbu bis abufos magis ^ 

. diligetic veritatis inntxos+ ^ 

fljEadem emendatio a nautgat[onibus+ * 

Einde nauigatones in 

ducens inter Anomata 

8C rapta-a::: rapta refert 

quenda diogenem cx 

bis vnu q indtammt^ 

graueranttcri didrifl"et+ 

8c pfectarus iuxta atomaCa eflct:ab rbericp 

borea irapulfumfuifle:cuc^ ad dextera tt^ 

glodiricambabereregiotie:viginti dc qtie^ 
dieb:ad paludes:vn nilus fluitpenetuiffe: 
^bus laptD^ piTiontDriu paulo ad auftru 
magis extediturXbeopolierianartatvhtt 
ex bis q in a^ ania foluerat:a rapris irapuU 
fu auftri + vigefiraa die ad air>mata venifle* 
Norti vixrc^ qt diz^ ea nauigatio forctno 
expflit^Tbeopbilus ^de vt inquit dic vi^ 
gefima applicuin0iogenes vcvo vigefiraa 
qttta dk iuxta tioglodirica nauigauit*Vt=; 
q, eni licetretulerit quot dieb nauigauerit 
tio tti apcruit qt die^ ea eflk nauigario ob 
ventD^ varictateatc^ranCationem:qua fas 
futt in tanto tgis fuiffcPreterea ntc^ ad fep 
tetrione nec]^ ad auflrti cotinuo fcnauiga^ 
fe inquiunt:fed ait^Diogenes fc tatitum ab 
arricD irapulfum boreaTbcopbilus vcto fc 
nauigafl^e g aufl:ria.Rcliqua autenauigario^ 
ne qd cande equaliCatem cotinuo feruaflct 
neuter retulitr Won eni credendu e Cam raul 
tis diebus eundc flatus tenore fuifle feruai: 
tu+Vnde cura diogenes ab aroraatibus ad 
paludes ^bus rapto^ ^raontorium paulo 
auflralius e:vigcfima 8C qnta die nauigaue 
rit:6c: tbeopbilus a raptis ad atomata q di 
ftantia maior e die vigefima pertranfierit+ 
Ptreterea afl^erente tbeopbilo vnius dizi na^ 
turalis nauigatione fi fc^a fiat+Mille ftadi^ 
orii cfl"e tti inquitnauigatione a taptts ad 
prafum ^montoriu q multD^f dic^ efl*a di 
ofcoto qnc^ miliuftadio^ tantii modo po 
nitNam facillimc inquit:vt dccet fub c^no^ 
Siali:variantur vcnti:prcterea accefliis inx^ 
ta eqno&iale cx vtraq^ folis parte pernitio 
res funt*Ex bis igitur equius etat nuraeio 
dieru no afTentiri^preterea q^ efHcatius eft: 
qd coputatio faS:a:etbyopas 8C rinoceton 
tu conuentu: i frigida altera ^^onam oppo- 
fite babiCabilis terre cxtcndit.Ratio eni ipa 
aflxrit:otnia aialia^oiiiefc]^ plantas eq fimili 
tudine yna ttabcre:fub vna celi q!icate:aut 
aeris tempcrie:boc eft fub eifdem paralellis 
aut fitib cqualiter ab vttoc^ polo diftanti 
bus:iuxCa ^portione:vna omniu cqlttate 
efle+ <^uare roarinus iuxCa bycmale ttr>picu 

acj t latitudine gfiTinxit nulla prebita tatioe tate 
cotra^onis:fi admittat quis dieru numei^ 
scrpeiagrationu nauigationuq^ fcriem:qua 
ipte cxprimit+Sed boc aiaduertens ille nu^ 
mcru tantia modo diurno^ ftadio^d minu 
it id(^ pter modu et cofiietudine agit^quof 
^ad optatu ac oportunu paralclium dcuc 
niat. Agcndu aut cotra fuit+Wa diurne qui 
de gagrationi:eidcc^ pofllbili facilefuit crx.^ 
dendu eqKtati vcto itinc^ feu nauigationu 
aut q^ p linea red:am omino itum fuerit:af 
fentiri minime decuit:cii cx bis diftatia qfi 
ta no ponetbaberi:fcd nouinc fas fliit q3 
eade latitudo vltra egno&ialcptenderetur 
Scd bocipm tx certiori modo:obferuato 
nefdlicet quoi^ fugio^ cognofcere erat eq 
us+^^ cotinuo diligetiflime exploraflet qf 
fi ex matbcmaticis plane cofiderauifl^ct qi 
illis regionib acddiit+ Cu vero aiaduerfio 

- bcc baudbabita fucrit.relinqtur vt q^ ma 
gis ratio di3;at:fimplidus qntiCate fubfta^ 
tie:q cqno&iale cgreditur:animaduertam^ 
babetur aut id p geneia atc^ formas colo^ 
rcfc^ animantiiiibi degentiu^Ex q vero vi^ 
detur cofcquens efle:paralellu agif)/mbe re^ 
gionis qualibet ctbyopu cfl^e^vfc^ ttopicu 
byemale attingere:fed eirca e^noSialem ter 
mi#i*No eniapud nos inlods illi oppofi 
tis boc cft fub eftiuo ttopicD^coloresbabc^ 
tur etbyopii:neq^ rinocenontes aut elepba 
tes funt:fcd in lods non multo aufbalibus 
m'odicenigrent:queadmodia q intra f*yene 
J^riafcontacbinubabitant^qlesob eandem 
caufara marinus ipe defcribit cfle gataman 
fas qs nec in ipo eftiuali ttopicD^nec magis 

. code ttt5picD feptentrionales:fcd longe au^ 
ftraliorcs efle tradittf n lods aiit circa mero 
cm babude funtnigri ar cu primu pari ctbi 
opes vbi a:: clcpbatum 8C monftruoforum 
animantiuui genus alitur* t ^ 

UJ^^no poncdi etbiopes funt magis ^ ^z^ 
ralellus oppofitusparalello per roetuen* ♦ 
VAKEnunc vCc^ aSii 
bnvideripcterit.boc 
e quoufq^ tradito illuc 
nauigantiu narrat etby 
opcs Agifyrabam regi 

^J one ctprafum ;pmonto 

rium ceterac^ q in eode paralello funt fita i 
oppofito p merocm paralello defcribit +ld 
aut eritinfitu diftanti ab cqnoSiali verfus 
raeridiem:gdib paritcrfedecira actertia 8C 
duodedraa:ftadtjvenDOcto railib ac duce 
tis ferme:quo pa3:o tota eiufde babicabilis 
latitudo pcne colligitur graduu feptuagin 
ta 8c: nouem:ac tertie &;duodecimcvelad 
fummu o&uaginta ftadio^ vcto qdragita 
miliiliDiftantia ^ppc inter raagna lepte 8C 
gararaara:queraadraodu flaccus ztc^ raater 
nus tradideriit+ftadio^ ponitur qnc]^ raili 
um pariter ac qdringento^+Vigefiraa mcy 
dies:fc^a ;pfe9b'o e emedata p6ft"pmu iter 
vt tota aci raeridie vcl ad feptetrione dire^ 
6ta fit:cii pmura iter ad flexiones dit^ txi^ 
gintafucrit+Nurac^ autcftadiorii cuiuf^ 
dici cos cxpofuifl^e raemorat q ad id iter fe 
pius peragiauerunt*<^3 non ttn pulcre fed 
neceflario animaduerfum e+ob aliquadi diti 
fioncs+ ^ueadraodura aute de taris:mag^ 
nis ac nondum recte exploratis diftanttjs 
dubiCandum e:fic illis q ncc magne nec ra^ 
re:fed fcpius a multis peragrate funt credi 
fas cft+ -f 

[<^ue de logitudle a raarino raale tdifca funt f- 

10 qntura igitur fpadti 
fitus noftrc babitabilis 
cogrue extcdi in latitu^: 
dine poflit ex bis nob 
manifeftia e^Longitudi 
|ne vcto Marinus inter 
duos raeridianos notat:qndecira boraru^ 
fpada cotinctes-^Nobis aute videtur:difta 
tia verfus folis ortu plufq deceat oJtendi: 
que fi contrabatur iuxta hs debitura non 
integra duo.dedroboiaru fpada coftituctc 
u pofTe videbitar:ciiL iti vltimo occidentis ter 
tnino rimilit£r ponatur itifule fortimate:pla 
gara vetD maxime orientale reries:ltnec| at 
c[} Qttigara termincnt* 0ifl;antia em ab in^ 
fulis fortunatis ad tranfitu eufratis ^ bieia 
polufub paralello g rbodiii iimilic feruam^ 
ct nos:cu numera ftadio^ ab ip o fingillati 
eTcpoftCD^partt ob firequente itineris vfum: 
partim quiainmaiorib diftanttjs videtur 
8C ipe recbe collegiffe id qt zx iHexionib dc 
ineqlitatib itine^' cmendandu fuerat*0ein 
de etia q ponit gradu vnu qlium e circuluf 
maximus trecento^ 8c fexaginta:in fupficic 
terre qngete ftadia intercipere:qd ex notis 
certifc]^ dimefionib liquetvSimileaut circu 
fercnria rbodienfi patalelli : boc e diftantis 
ab e^noSiali triginta 8c fex gdib qdringe 
to^ fermcftadio^ e(fe exponit» <^^ eni in 
eis eqlitate recba exceditlcdm rationepara 
cellorii : zx paucifatc tiia pinguiori dona^ 
tur computPtBiftantia veto q ab ipo tian^ 
fitu eufratis vfc^ adturre lapidea coprcndi 
tur:inquitipe fcbino^ oSingentti^ ac fep 
taaginte a<::fex e[fe:fl:adio^ vetx) viginri 8C 
fex milinac ducento^ 8c ocbuaginta^0eide 
a turri lapidea:vfc]^ ad feras mettopolim fe 
rum interelfe didt feptimeftrc:ftadio^ aiit 
triginta 8c fex miliu ac ducento^^ Veru vt 
arabas diftantias ad eundem parallelu redi 
gamtt6:inxta equa cotracHone vtra^ eme 
dcmusln ambab quippe pcragrationib: 
no videtur ipe defalcafle:qa ex enormitate 
' drcuflexionu fu^eft-r Pretcrca &c i lcdo itinc 
re:in eafde videtur inddifle fallacias in- qb 
a gramantib ad agifymbara lapftis eft-» \hi 
cni coputato ftadio^ nuraeto g menfes q^ 
tuor:coacbus e eum pluf^ ad mediu reftrin 
gerc-Pofiibile quippe no fuerat p tot dieru 
^atia^:iter femg vniforrae fuifl^e^q^ in fep 
timeftri pcragrationc etiam cotigiflebaud 
abfurdu eft^vno raagis confonu g inirines 
re gararaantii41[ud eni iter a rege^uintie a 
Qxim Ctcu no parua ficut dccuit digenria de 
indefub celo otninofereno.Peragrarioaut I a turri lapidea ad feras validiorcs fufcipit 
bycmes^Subiacet namc^ vt ipe ponit paia 
lellis g bifanriit eletpontuq^^Ex^bus dib 
tioib multas in itinere ipo fieri necefle fuit 
cii cflxteius pfedjois caufancgoriato eflet* 
Refert eni maem virum macedone cj sc ri^ 
danus diccbatur:patrc &ripfoncgoriatt)te 
genitil-buiufcc irineris diraenfione notauif 
fe:non q^ ipc ad fetas pcrrexerit fed eo ali 
que dcl^nauerit*$cd negoriato^ relaribus 
&::ip e baud aflxntiri videtur+ Vndcpbilo^ 
meni no annuiuc^ longitudinc bybernie in 
tule ab ortufolis adoccafum:viginri dicru 
cxponit*Memoric eni ipm ancgotiatDrib 
ca percepifl^e quos ncgligetiorcs veritatis 
efle fcribit:drca ipo^ comerria occupatos^ 
Eofde eria ipc inquit g fepius ex inani q^ 
dam ambirione diftanrias maxime augere* 
Nic aiit in fcptimcftri ;pfc9joc nibil memo 
ratu dignu retulifle co3:qui id iter dimenfi 
fuerint+P magnitudine tgis monftru cft** 

^raendatio longitudinis noftre babiCabilif 
aperagrationibus* + 

' VAM ob caufam ac q 
ttiaiditerftibvno fblo 
palcllo non e fed lapii 
dca turris circa hi^t^ 
paralellu 8c fcre auftra^ 
l^ lcsmaffs funt:quapa 
ralcUus g elefpontn cquu vidctur multitu 
dinc ftadioi^^ex feptimeftri CDllecbo^ boc 
cft triginta 8c fcx miliu ac ducento^ no ad 
minus q ad mcdiit fecare*fed ;p expeditori 
intellc9:u ad fola medietatc+Vt computari 
poffit data diftantiaftadiorit dccc 8c: oS:o 
miliu at(^ centu^giaduili vero qnc^ &r qdra 
ginta ciji quarta,Et cni pter rarionem eft:8c 
ornmo abfurdu:in vtiaq^bacpcragratone 
tate feSioni no aflentiri:ac in itincte grama 
tu eandc ©ntra^ionccoccderetq^ i Tptotvi^ 
ptu ratio e:differentia fdlicetaniraantiii dc^^ 
gcntiu in agilymba regione:que nequaqui 
pofllint : pteter natuialia fibi loQ traduci:a 
L turri vero lapidea ad fcras id pari mo non 
acceptare quod cade ratio illic adduci neq 
attfed g tota diftantia fiue minor ea rit^feu 
amplior:fimilis ipius aeris qlitas 8c imprcf 
fio fit.<^ueadmodu fi quis quia in furto de 
pbendi nequeatriuftitia negligattcotraip^ 
fius pbilofopbie documeta+ Vnde ^ma di 
ftantia q fcilicet c ab eufrate ad turrim lapi 
dea:o9ingento^ acfeptuaginta 8c fexfcbi^ 
no^:ob itine^i flexiones ad oSingefiDS ta 
tu fcbinos cotrabimus:ftadiaaut vigiti 8c 
qtuor milia+<^d ita elle creditur ob itinerif 
patciculares dimefiones ac rcgionu crebros 
aditus ^bus id iter potitu e,<^d aut diuer 
ticula plura babeat:manifeftu e ex bijs que 
marinus ipe ponitPeragtatione eni a tra* 
fi'tu eufratis iuxCa bierapolim g mefbpoCa 
mia ad tigru:8<r binc g gammacas iter Afli 
ric medoi^c^ ad eebatana portafc^ (alpias+ 
Preterca partbye ad becbatonpbilomfas e^ 
g paralellii rbodi fufdperetNic eni circulus 
g dicbas regiones fcribitur + Viam veno ab 
becbatonpbilo ad byrcania duicatetneccfle 
cft ad araon declinare^Wircania ciuiCate in 
medio ^pe modu pofica paralello^ (myr 
nc 3c elefponti-Wa paralell^ fmyrne fub ip 
ta regionc byrQnic dcfignatur+clclpoti vc 
rc» g auftrales plagas pelagi byrcani:q pa 
ru magis feptetrionales lunt:^ ipa hyxosi^ 
no^ duiCas a nomic rcgionisfue appellata 
Deide iter ab bac ad margiana antbio cbia 
g arctii pmo ad mcridicra rclpidt cix aria 
fub codeparalcllo:quo porte cafpic fiCa fit 
Poft ad arcton iuclinat:cii antbiocbia iux^ 
ta clcfponti paialellu^ fit pofiCa a q aditus 
adba&ra verfus folis ortu extenditur+Ad 
atcenfvim poft montium comedo^ itur vcr 
(iis feptctrione+Via pterea:q montana bec 
cgrcditur ac gducit ad valle q campeftria 
exdpitad roeridie tendit^bo^ quippemo 
tiii lcptetrionalia &: quemagis ocddetalia 
funt'vbi afccnfus eftiponit fiib parallelo bi 
^anttj-q veto auftralia oc ad ortii folis ver 
gunt+fub parallelo elcfponti*Namontana ipfa tradit ad ortiifolis.pala qfiextenfa ad 
auftru quodam modo declinare* !nde pan 
ticotafcbinu inquit ad lapide vfc^ turri ad 
arcton eque vergere+Valle eni egrcfibs tur 
ris vt inquit lapidea excipit+a q montes c| 
ad orientefole ;pgtediiJitur:imao coiungit: 
q apolimbtDtbis ad feptetrione;ptcnditur 
$imul ergo CDllecHs gdib fexagintatcj no 
tati funt:p vigiuti 8c qtuor milia ftadio^^ 
cugradib qdraginCa sc qnc| 8c quarCa:tDt 
eni fiint a turri lapidca ad Scras coprebedi 
tur toCa diftantia ab eufrate ad feras m para 
lello rbodienfi graduu centu 8c qnc| cii qti 
ta+ Collignntur pretcrea ex dimefionib qs 
ipe fupponit fub eodeparalello gradus altj 
vt dicetur+Primo a meridionali notato g i, 
fulas fortunafas vfc^ ad facrubyfpanie p^ 
raontDriu gradus duo 8c femis+Seindc ad 
vetij fluutj bofha poft beca vetio adangu 
fta atblantid pclagi atc]^ calpem fimiliter g 
dus duo ct femis in vna qc^ diftantia.binc 
a pfaris anguftijs v^c^ ad calarim fardinie 
gradus viginri &rqnc^+A calari aut ad lili^ 
beii filide qtuor 8c ferais+A libeo ad pacbi 
nia tres^Moxq^ a pacbino ad tenai^i laconic 
dece*f nde ad rbodu oS;o cu qrta+A rbo:^ 
do ad byffum vndeci cu quarCa +pe binc 
ab byffo ad euft-ate.duo 8C femis-(Colligti^ 
tur itaq^ tt)rius buius diftantie gradus fep 
tuaginta 8c duo+<^uare ornislogitudo ter- 
re nobis rognite:bocefta mcridiano deffg 
nato:fcuterminateab vlrirao occafuinfiilas 
fortunatas vfc^ ad feras graduu centum ac ' 
feptuaginCa 8C feptc cu quarta adnoCatur^ 

([Eadcmemendatio exnauigarionibus* ^- 

teNIECTARE quis 
jpofret:Cantiide effc lo 
Igitudinis fpadu criam 
jex diftantijs qa Mas= 
Irino tracbatur nauiga 

1 do ab India vfq^ ad fi 

num Sinarii^atc^ catrigara:fed ^ maxime;p 
pius rario babeatur finuu ac inequalitatetn 
r y. nauigationutlituuqj ipfarum regionii-Pofi: 
eai colcboK Gniia pnvontDrio q^ nucupa- 
tur CDrtjrlufcipi inquit linuargaricurcDnlla 
vec^ vfcy ad curulini vrbciladtjs trib mili 
hm ac quadraginta, Addit^ ca ciuitate 9^ 
tam efTetex parte boree eiufde CDrij pmon- 
tor^Xolligi igitur pofict ea traffetatio ter 
tiaparte deductatiuxtanormagangetid li 
nn3:itadio^ ferrae duo^ miku ac triginta 
ca tota ventDrii incqualitate ^ Ex^b vtad 
cotinuu vnuc^ curFam deuGniatur.tcrtia eti^ 
amparte fublata^relinquetur ftadia miile ac 
trecetatcc fere gnquaginta iuxta boree fitu^ 
quo redacbo adfitiieqnocHalisparalelli^&r 
aduentii a pcliota : deduSione medietatis: 
, iuxta rationeangnli tranfrumpti:babebim^ 
diftantia intereepta a duobns meridianis: 
boc e ab eo q g Cor^ ;pmontDriu fcribitur 
dc ab illo q g curulim adnofatur : ftadiorii 
fexccnto^ ac lcptuaginCa &;qnc]^:gtaduu5 
vcto ferc vnius cia rimplid tertia:bo^ cni ti 
tau paralcllirnulla memorabili noCa a maxi 
mo circulo differunt* Deindca curuli vrbe 
nauigatione inquit elfe verfus byemale fo 
lis ortu:vfq^ parula:cofi:arec^ ftadtjs noue 
milib ac qdringetis 8^^nquaginta,A^buf 
terria etia parte dempfa:ob ventD^ curdui 
cy insqlitate:babebimus ad vnu cotinuum 
motutad earu fers direcbii:diftantia ftadio 
rii pene fex miliii ac tteccnto^.A qb fexta 
gte deducetes:vtredigatur diftada adpa^ 
ralellu e^noxiale:inueniem^ diflanriabo^ 
-meridionaliu:ftadio^ effe cjnc^ miliu ac du 
ccnto^ &: qnquaginta:graduu vcto dccem 
scfemis^binc gangericiiftnu ponit dece 8C 
noucm milium ftadiorn^^^A paluri qde ad 
Sanda vrbe qfi vcrfus ortu Iblis cqnoSi? 
ale:D eunde nauigando finu:tradit tredeci 
railiuftadio^^Etquoniaad eqnoSiale or 
tu dirigtor ferme curfus cxmotuu incqlite 
tE:terria tantiipars ab eodcm deduciturnu 
roetD.^uo facbo relinquetur vt eo^ meridi 
onaliu tit diftanria:fladio^ ocbo miliu^ ac 
fexcentD^ 8C fcptuaginta.graduii vcto dece etfcptcm cu tertia. Deinde nauigaricncm a 
Sandaad vrbcTalama:facitfbadio^ triu^ 
miliu ac qngcntD^ aduerfusbyemale folis 
ortu-PtD ineqlitate aut curfus iteru^ parte 
terria deduccntes-babebimus in motu con^ 
tinuo ftadia duo milia &:;trecenta ac trigita 
0b inclinarione vcK) ad euru:pte fextain 
de fumctes inueniemus diltantia cxpofitD^ 
ru meridionaliii:ftadio^ millcac noninge 
tD^ 8C qdraginta-gtaduu aute fere trium sc 
femis cum terria.Poftbec ttanfttum a fama 
la ad aurea cberfonefum:ttadit ftadio^ mil 
le ac fcxcentoi^:cria vcrfus byemalc ortum 
<^uarc 8c ab boc numcto^cq deduafs ftmi 
libus gtibus telinquetur meridionalium ip 
fo^ diflanriaftadio^ oSingentD^^gradu^ 
um vetx) vnius cum qdruplid qnfav Vnde 
colligi poteft diftantia a Gortj ^montDrio 
adaurea cberfoncfum+graduum triginta dc 
quatuor cum quadruplid quinta efle* ♦ 

(J_0e nauigatione ab aurea cberfbncfo ad cat 
tigara* ♦ 

■VMERVMfbadiorS 
.nauigationis ab aurea 
icberfoncfo ad Catriga^ 
I jia marinus non tradit^ 
Alcxandru autere^rc 

^ . J^licit tcrra buic oppo^^ 

ni meridiei eofq^ qui fccus ipius littora naui 
gant dici vigefima vrbe guenire.Indea ^a 
bis cotra notu trafeates arpferrim ad le 
uam dicb aliquot catrigara apprebendere* 
Auget qde diftanria ipfe p oftta intelligens 
diesaliquot pix) plurib^inquit cni ob raul 
ritudinc eos numcKJ minime coprebenfos 
fuiffe q^ ego ridiculu exiftimo* ^uis enim 
dieru numerus infinitus c:eria fi totus orb 
arabitus exprimendus fit-^uid alexandru 
CDcgit vtcu diceret aliquot intelligerc plu<- 
te8:cu de diofcotD dicat plurimii dic^ na^- 
uigarione^ a rapris ad prafum defcripfiffcr 
Equum quippe magis e vt intelligat quis 
aliquotppauds:q(cilicetmodo;didfolitu 
cft+$ed Vt noti vidcamur ae iptirad multi 
ditie quanda ccrta diftantias coiectare co^ 
feramus nauigatione ab aurea cberfonefo 
ad Qttigaramauigationi f|cbe:ab atx)mati^ 
bus ad prafum pmontoriulpofitam fcilicet 
viginti dierum ad i^abas+sc: aliqt alio^ ad 
mttigata 8c viginti fimiliter dierum a mpte 
iuxta tbeopbilu ac alio^ pluriu ad prafum 
fcdm diotco^:ne queadmodu fedt raarin^ 
aliqt dies p plurib) eque admittamus+Cum 
' crgo dczx ratione manifefta &rab iporum 
etii obferuatoe tiiperio^ oftenderimus pra 
fum fitu babcrclub paralello diftanti cotra 
meridieab ecfnocHaligradib) fedecim cum 
tertiapartead duodecima dc ab eodc cgno 
9iali verfus feptetrione paralellus g aroma 
ta diftct gdib qtuor cu qrfca^colligitur di^^ 
ftantia ab aromatib ad praftim coftare gdi 
b viginti cii duplici tertia+Vnde no in zo^ ■■ 
gruc totidc graduu ab anrca cbcrfonclb ad 
"^abas dc binc ad Qttigara poneda diftatia 
e*Ab aurea aiit cbcrfonefo ad ^^abas CDrri^; 
pcre diftantia no oportct quiag inde trafi 
gitur acfiflib cqnoSiali circulo fiCaforet cu 
ea q interiacet Ioq mcridiei oppofita ^tl^ 
dantur-Biftantia veto a ^abis ad cattigara 
cotrabcre debet:cu nauigatio ea fit vcrfus 
notii 8c plaga orientale vt fita ad norraara 
c^nocbalis babcre pofTimus.Si crgo raedi 
ctate graduutribuara^ vtric^ diftantie^pf 
ignotii excc(fum ipiu8:deindc tertia gte g^- 
duii q funt a 3 abis ad Qttigata decc cu ter 
tia demamus ob inclinationc annotata ba 
bcmus diftantia ab aurca cbertbnefo ad cat 
tigara cquata fitui eo[no8ialis+graduil de^ 
cc 8c: fepte ferrae cii fexta+ ©ftentum e a co 
rtj proraontorio vf(^adaurea cbcrfonetum 
gdus ctTe triginCa ac qtuor:cum qdruplici 
qntatVndc tota diftatia a <S^ortj vfc^ ad rat 
tigara gduu ferc qnquaginta 8c dno^ colli 
gitur^Scd racridionalis qde q fcribitur per 
prindpium Indi fluminis:paulo iuxta mari 
niic ocddetalior ;pmontDrio feptetrionali 
intule tapiobanes qd cortj opponitur 8c ab i boc diftat racridionalis defignatits pcr o; 
ftia vetij Huutj boraru fpatns ocbo-graclib 
vetx) cetitSac viginti'Picterea meridian^bu 
iufcc vettj a meridiano notato g intvilas for 
tunatas abeft gdib qnqj* Vnde colligitur: 
raeridianum g Cortj a meridiano p intulas 
fortunatas detcripto diftarc paulo plus:ce^ 
ttiac viginti 8c qncy gdib+Meridianu pcr 
cattigata a raeridiano carimde intula^ pau 
lo etia plus centu 8C feptnaginta ac feptc g^ 
dib iuxta candc ferme diftantia gduu colle 
cbo^ inparalcUo rbodienfi+$cd ponatur 
longitudine vfc^ mettr>polim+Sinaru intz^ 
gto^ etfegraduucentnaco3iiaginta:bora 
rii vcro duodeci:cu tateantur oracs ca ma 
gis oricnCale etfe q cattigara+Solligitur er- 
go longitudinc g infula rbodu ftadiorum 
clfe feptuaginta 8c duoruw railtum^ ♦ 

(1J0c bis quc in expofttione particulari ma- 
rinus dilfentit+ ♦ 

f STANTIAS gcne- 
rales fic ergo cottaxi^ 
raus longitudinis fcili 
cct in plaga orientalcr 
ac latitudinis in fepte. 
trione:ex (^ufis pnota 
tis+Pt:eterea quarunda ciuitatii fitus:in lo df 
plurib eracndandos exiftimauimus-vbi rc^ 
pugnates 8C reprobates cxpofitoncs tradi 
dit+iuxta diuertas annotatocs cx vartjs ct 
incertis fumptas cditionib:queadmodti in 
loco^^ oppofitonib iniqui^ gceptis+ Tarra;. 
cone ctcniinquit opponi cefarie q ?oa ap^. 
pellatur:ac g bac didt raeridianum duci:et 
g motes pirmeo6:q no pauco raagis orien 
talcs tuntqua tarracon+Pacbinura opponi 
raagnc lepti ctia mcmoiatbuneratbcenis+ 
A pacbino vcto ad bunerara diftantia etfe 
colligit qdringcnto^ ftadio^+A lepte aute 
adtbcenas vltta mille ac qnqgitaftadia cf 
fe tradidit cx qbus Tbimofcbencs atfcritt 
Kcindc tergcftii didt oppom rauenne* Ab 
iteriori vero finu badriatid maris q iuxCa 
n tilauentu fluumm eft^diftane inquit tergeftu 
verois cHiuu folis ortum:ftadtJQ qdringe- 
tisacocbuaginta^Kauenniverc» verfus bye 
malc ortulladtjs raille-Sirailiter cbelidone 
a6:reSrt opporitas cfTe Qnopo.Acbamata 
papbo papburafbennitD. Diftantia vero a 
cbelidoncisad acbaraataipc etiaponitlla 
dio^ mille.A canopo ad fbennitu a Tby^ 
mofteneponitur ducentoru 8c: tionaginta* 
At qui fub eifde meridianis bec diftantia ef 
fe ^cul dubio maior cOe deberet+quia fub^ 
iacet circilfercntie maioris paralelli*0eitidc 
didt pifam a Rauenna diftare verlus notu^ 
ftadr]G feptingetis:gpartione vctx) dimatu 
8C bora^*Pifam in tcrtia J^auenna aut i qr^ 
ta bora defcribit^Londmio etiam britanie^ 
Noiomagum cu retulerit aufttali^ ^^^S^w^ 
ta 8c:tioue miUib pafTuuindinatonib occi 
detalib id fi'git*Et atbos mons cuin paia 
lellog clc^ontufitusab ipo cnetampbi^ 
polim sc loca circuftantia fupta Atbum 8C 
Strimonis fluutj oftia fita fub elelpontD in 
qrtD climataponit^SimilitEr cu tbratia fere 
tota fub paralello bi^anttj loQta lit + oiTies 
ipius vrbes mediterratieas i cliraate q^ lu 
pra eutide paralelkli cft adnofatiTiapc^os 
etiam dicit tc locutu^ inparalello bi^anttj^ 
Keindc fatala armenie oftendes eneatrape 
^otite vcrfus meridie (exaginta milib paf 
taii in dcfcriptione paralcllo^ bifant^ pa=: 
talellu g tatala no ^ tiapc^^os dudt.Nilum 
ptetea poUicetur ad vnguem fe dcfcriptu^ 
ex quo pmii a raeridiana plaga ad fepteui^ 
trione v(cy metoem dcfcendilfe videtur*$i 
militer &r nauigationem ab aromatib ad al 
cus ex.^bus dcfluit nilus:feptetrionali v^ 
tD Heri inquit+arc)maCa aut multo oricnCalta 
raagisfunt q nilus-Ptolomais eni tbebaru 
magis orietalisequa metoe 8<rqnilusdece 
aut duo ded die^ ^fccHone*0einde angu 
ftio£a:que iuxCa ocele cberfonclum 8C dirc 
fant.magis orientalia elfe coftauPtDlcmai* 
dc dc tinuadulticD fladtjs trib milib 8<r qn 
getis«Preterea etia illis orietalius e magnoigi I aiomatn pmontDriu ftadtjs qn*^ milibus.* 
(L<^^ qdam ptermifit de regionum Hnibus*'^ 

ISMISlTipeqdilt^ 

crendis regionu finib 

Iqueadmodu cia tDtamf 

|N4yfiam:a plaga orien 

jcali mari pontico termf 

I nat^Tbradaab occalu 

Myfta luperiorit Pretcrea iCalia a feptetrioe 

no retia aut norico tatii fcd pannonia fuit* 

PannCnie aut fines a mcridiana plaga po^ 

nit cffe dalmada tatia:iCaliaobmiffa.Medit 

raneos eria Sogdianos ac Sacas a mcridic 

indis cotermkios effctradit+<^ui duoaute 

paralclli raagis feptetrionalcsfunt ^ mons 

bymaus q raaxime tedit ad arctu g bt^an 

tium 8<r clefpontu:^ nec]^ p gentes pfaCas ab 

ipo defcribiitur:fed pcipue g mediumipm 

pontum*'* 

In quibus cbam marinus diffcntit ab bifto 
r^snoJ'tritemporis+ * 

\\S atc^ buiufcem oi alijf 

Ino rccbc aniaduerrit ma 

Irinus fiue ob multitudi 

ne diftunchoncc]^ volu 

minia fiue quia vt ip c re 

[fcrtad poftreraafuam 

cditione tabule defcribcde nodu gucnertt: 

g qua vt inquit:dimatu 8c diftantia^ bo;^ 

rarii emendatione fedlfct+^ueda deide p=s 

tcr bec ponit + qb noftra tpm cognitio no 

cofcntit:queadmodu de linufacbalitis que 

tradit fitu effc aparte ocddeCali fagari ptx) 

montDrtj+0iTtes aut vnanimiter:q g eana 

uigant loca:planc fatentur eu ab ocddefali 

partc (agari cffcsc: facbalite regione dicunt 

arabie &rab ca finu dcnominatum^Scmyia 

etia indip^ emporiu ttadit no folii magis 

ocddcntale effe^cj cumarrii;pmontDriu:fed 

§ indus aranis Id aut tm auftrali^ gbibctur 

g ipius flumis ora : vt ab bis fcrtur q buic 

eo nauigauerut p!urimuq^ ca exploiaucritt 
hcsi^QC ab bis qui illinc ad nos pemenere v 
Vocatur aut id Timula ab indigenis a qb 
plura alia drca indtam eiufc]^ prouintias par 
ticularius dididmus^Preterea interius mul^^ 
ta baufimus*ab bac fcilicet ;puincia+vfc]^ au 
rea cberfonetum*&rbincvfc]^cattigaratNo 
uimus ctia qA illuc traiFretandu: curliis ad 
folis ortu cft indec^ redcuntiu ad occalum* 
Keferut etia intracbabile&r iniquu nauigati 
onu tepus:qdc]^ vltra Sinas : Serui regio e 
$erec| metrcpolis.Deidec^ ea q magis ad 
ortu vergunt+ inoguita fimt^q ftagna ba^ 
betur paludofa:in qb ariadines adeo raag 
tiefpifle(^fiut:qd exappbenlii earum fiat 
trafitus :qdq^ no folu inde ad baSriana eft 
iter ^ lapidea turrim fed ad indos g palim 
brocba^^ueautc via c a metrapoli Sinaril 
ad portia mttigara oceatum refpidt ac meri 
diem+Q^uave ea no inddit in meridianii per 
fcras atc^ cattigara ducbum: vt a marino tra 
ditur^Sed in gbufda magis orientalib+0i 
didmus etia a negotiatonb q a felid arabia 
ad atomata nauigat ac ar^ania atc[} rapta q 
omia barbaria nuncupant:nauigationebac 
no efle ;pprie ad meridie:fcd ad o ccafura at 
c^meridie:trafitumautearaptisadprafura 
ad ortii folis 8C raeridie + Scagna eda a ^b 
nilu$ defluitmo cfle penes raare ipra fed in 
terius g raultu:ac ferie ^pfe^ois a littorc aro 
matu 8c a copis ad rapta ;praona>riii aliara 
cflTe 2 raarinus expofuerit+ Preterca nauiga 
tione dici naturalis illico raulto^ ftadioru^ 
no colligi e?c facili vento^ rautatione cj fub 
eqnoch'alifiant:fcd cirdter quadringentoru 
aut qngmto^ ftadio^ cxiftere-Eft aute ^U 
m praii cotinuura atoraatibus in quo poft 
vnius diei iter ab aromatib+PanooDne efle 
ac bopone emporiu diftans ad panoconic. 
dicbus fex-Poft autc id cmporiii: aliu tn^ 
duntexdpi finu^A^^ame origo:in tuius ex 
ordio ^ingim cfl^e^raotDrium 8(rpbalangi 
da trib infignera capitib:voQric^ folu buc 
finii ApocDpa:tranfitiic^ babere duo^ die 
runaturalittr0einde poft buc fufcipi aiunt l id q^paru littus dicitur:bocc| triu efle di 
ftantia^* Poft q3 aliud q^raagnura littus 
appellatur:qnc^ diftantia^ q arabo nurae 
ri:nauigatione babcre feruntur + Waturaliu 
dic^ qtuor.Coniungi aute tx iftis alium fi 
num narrant i quo emporiu e noraie cflira 
acbus poft duo^ dici^ etia naturaliui tranfi 
tu*Foftc^ ferapionis nauticara ftadone ad 
vnius diei nauigatione : bincc]^ indpi finiit 
mcmorat^cjl adrapta ducit^tranfitri dierum 
babens triu etia naturaliii+Ac in buius pri^ 
dpio emporiu efle aiunt+Tonici di9^m In 
de iuxta raptum ;praontDriu fluuiia eflc rae 
morant-Raptu appellatia etmetropolim eo 
dera noic dictu no ;pcul a mari ipo diftan 
tc*$inu poftca q a raptis ad ;praontDrium 
pralura extenditur+q ve licet raaxiraus fit 
no tn vafteattitudinis c+ drcubabitat bar^- 
bari anttopqpbagiv h^ J^t incomoditate qua raarinus vfus eft in 
defignatione orbis* >+ + 
■iuxta tradidoncm 
Ib^/ftoric raeraoratu q^ 
]da digna fuerintbucuf 
lc^ tractata fint:nc fcrte 
|o[bufda vidcaraur tcru 
ip ulu raouifl!e:minimc(^ 
tbluifl"e*Erunt quippe nobis ornia g parti^ 
culare ipfo^? expofitone nota+ Reliquu eft 
vt que ad defcriptionis ipius rem perttnet 
animaduertaraus+0uplex ergo orra forma 
fit buiusoperis+Na curaprao ea fit:que fu 
gfide noftre babitabilis in tp erico p onit^Ec 
idc ca que in plano notatur vnum ambob^ 
comune e fadlitas fcilictt ogis : hot^ quo' 
raodo etiaabfc^cxcmplaripi&irc^cx tblis 
coracntarrjs g raaxime fieri poflIt>dcfcripto 
coraoda babilitc^ in tabula fiat^Scto enira a 
priorib exemplarib noua codere:pcr vitiu 
paulati coceptura ad diflirailitudine maxi^ 
ma dudfolitura eft-$ic]^ raodus q g corae 
taria captatur+forte no fiiffidt ad codenda- 
tabuli bis 41^8 exemplar imaginis deeft* '•■<, r omnino impofTibile Eet optatD quoda po- 
tkuld modo plurib accidit in marini ope 
Wo em ex vltima eius editione exemplari 
tabule ponuntur:{e ex commentarijs ea zx 
:?rimere conantar:fallunturc]^ planc inpluri 
?us ob inep.taoperis illius -brmaatc]^ con- 
ftt(ione:vcluti cuilibetrem expertointucrili 
cetXum eni ex quolibetnotaco^ loco^ne 
celTe fit:fita longitudinis fimul ac latitudis 
babere:vtloQ vbi oportcatpoflint figi in 
cdicionc marini id cofeftim inuenirino po 
tci^.Alibi emlatitudinisfolu diuifimtradit 
vtres tulit innotatione paraleUo^z^alibita 
tii longitudincs^ceu i de^riptione meridii^ 
onaliu:nibilc^ amborii fimul baberi comu- 
nitcrpotelr/e in bis paralellos in altjs rae 
ridionales inuenim^ pofitos vt babita vna 
pofitione defit altcra-$cd cu p comentaria 
r e agim^ necelfe fiat vttnrilc^ cognitioncm 
fimulbaberi ciiin omib? ali^d femp dealte 
ix> fitu baberi:fi figillatim in eo non £quire«= 
,mn3 q g totii opus de vno Iocd tradiitur 
in raultis fallentur:quc aiaduerfione digna 
funt>Preterea in ciuitatu pofitionc ea facili^ 
defcribemus q in littorib fite funt+qda i ip 
fis fernatD ordinc.lnlocationc veto ca^ q 
intra cotinente funt non ide obtigit:ctt ipa 
rum fittts minimc fimul notatus fit preter^ 
pauca^:in qbus quodamodo cotingitrloi: 
gitttdinc bic sc latitttdinem ibidcm pnota^ 
tamfuine^ ♦ (L0e coraoditate noftri operis in defignati^^ 
'neorbis*t 

[ \1DE nos lab orem fu 
Ifcipimtts gerainu:pmu 
|vt intentione viri:qua 
l^ totu opus babuit:te 
Ineamus p ter^ in bis q 

l emedatioe potita funt 

0cinde v t ca q eide band nota fuerunt:par 
tim ob biftorie notitia baud babita: parti 
ob ferie diligctla^ tabula^^cogrttc^ maxi 
rae ficri poteft defcribatur^Cura pterea etia 
adbibttiratts de ccmodiori vfttin oranib 
regionib ftatuentcs ipa^ liraites:quos pti 
culariter babeant fitus in longitudine ac la 
titadic-0cinde dcrcgioniaipa^ gcntibno 
ta dignis qraodo inter fcfc locatc fi'nt*0e 
infigniorib ptereavrbib fiUutjsfinib:mo^ 
tibc^ ac ceteris omib q in tabula ipa pbc-- 
re polfcnt diRantias aiaducrfione quapiam 
dignas b c e qt gdibus qliii e raaxira^ cir^ 
caltts:trccentia scfcxaginta diHrat ilongitu^ 
dinc raeridionalis g locia defcriptus a racri 
dionali q vlriraufinc occatus tcrminat-Sc^ 
cundii vcto latitudine qntu diftatparalell^ 
^ ipm defcriptus locS ab eqnoSiali in ipo 
raeridianot Sic cni excraplo CDgnofccre po 
terimns cnittflibct reipofirioncm parriculari 
ter 5C ipa^ reg^onn fitus quo moHo inter 
fcfe ac ad to tii orbcm loQte fint. > 
(J_^e inequalitate dimcnfionis tabule marini a 

iTRAQVEatttedefcri 

ptio g fe qttodda;ppri 

ttra babet^ Wa i Ipera or 

Ibera no^ri ppria figtt=^ 

Ire firailitttdincm trabit 

[nccadbocarrifiriofo q 

da cgct opcrc*No tn raagnitndo facile cap 

tatur q corinere loca pluriraa poflit^eo'^ q 

neccfl"e e collocari:nec]^ pbere pt id op^ : vt 

figura fimnl tota inlpiciara^ fed c duob aV 

tcru eo oportet tradttcere q fertttr intentio: 

boce ante aut oculia atttfperaJnplano au 

tcnibilbo^ irapcdiracntri irapedimentD^ 

cft.Modtts VCK) gde requiritur vt fimilitu 

do ad iraagine fperica babcatur ne diftan- 

rie in plano coftitute rainus ;pporrione fer 

ucnt:fed inter fe fe equate ^ raaxirac fint in 

fupcrfiae plana queadrao du:^ fimt in vcm+ 

boc raarinusnonparui exiftimans:ere9is 

oraib modis defcriprionis m plano:tame 

8c ipe vfiis efle vidctur ca tabule forraa : q 

maxirae diraefioncs iniquas faccret,Lineaf 

eni q p circulis fcribuntur paTalellorura ac 

meridioalitt:re^as ocs iftituit racridioales catim ititer fefe ipas in modia teobo^ paml 
lclo^ itifcribenStSolu aut rbodi paialellu^ 
comenturabile ip c feruauittaim meridiano: 
iuxta rationcfere epitec^rti fimiliu circufere 
tiaru fpcrica^ maximi circali ad paralellu^ 
diftatite ab c^tioaiali gradibus triginta 8c 
fcx+Alio^ vetx) cura no babuitmcq^ de ;p 
portionc dimenrtonu+neq^ de afpcctu fperi 
co+Primii cm CDnftituto oculo in mcdio qr 
te partis tpcre fcptctrionalisnn qua pluria 
pars babitabilis terre defcribitur+mcridios: 
tiales quide poflunt fantafiarecbarulinea^ 
bre qn cx drculatioe qlibet nob cx oppo 
fito ftatuatuncad^atc^planu eiufdevt ocul^ 
fupra vertice illi fit+Noc paralcllis nibilomi^ 
tius no contingit ppter cleuatione poli fep 
tetrionalis+fed^tes circuloi^^^clarc dcmotii: 
ftrant curuationes ad meridianii vcrti+0ei 
dc iuxt vcritate ac fantaftatcii ide meridia 
ni fiics ^dc fcd incqles circiifer etiasu diffe 
rentib magnitudine paralcllis intercipiant: 
8c femD maiores fint+i^utD magis ad eqno=: 
Sialeacccduntipc^Marinus ornes eqles fa 
cit^fpacia climatu magis fcptetrionalium ^ 
paralellus g rbodutvltra equu cxtcndes ct 
alia q code magis aufttalia futit plus cquo 
dimijiucns^Ex quofequitur diftantiaslo^ 
co^ minimcadaptaripoffc+fi:adio^ dime^ 
fionib ab eodc expofitis fed eas q fub zg^ 
noSiali funt maximc fua qnta gte deficere* 
quota paralellis g rbodu e^no^ali minor 
e*0iftantias aiat q fiib paralcllo g tyle funt 
augct qdruplici fua qnta:qta parte galell^ g 
rbodiimaior cft paralcllo g t)/lcm*Fcrmc 
cni qliii gduia eqnochaliii e centu 8C qndcci 
taliu c drculus ab cqnoSiali diftans gdib 
triginta dckxac^ rbodil dcfcriptus nona 
gita 8C triil^Circulus vetr> q ab code ec[no^ 
aiali diftat fcxaginta ec trib^ gdib.&: g ty 
lera dcfcriptus quinquaginta dc du'orum+>. 

([^ucTeruari oportet ad dcfignationem or 
bisinplano*^ 
IrOPTEREA aaum 
jbenc crit lincas quc p 
meridianis poncntur* 
rccbas fcruare + q vcto 
P paralellis notabuns= 
tur in circulo^ arcub 
criberevnu 8c: i^e ccntrubabentib a q ta:? 
qua p feptetrionali polo fuppoficD mcridia 
no^ lince re6fcc ducedc funt+vt ;p ceteris fi 
militudo iuxta forma vt afjpc9:u fpcricc fu 
perficici fcructur+Mancntibus dcindc meri 
dianisabfc^ dcclinatoc ad paralcllos:ac eti 
am ab eode communi polo cxeutib:cia neq 
q poffibile+fit g omes paralcllos+^portioi^ 
ne q e in fpera feruare abunde erit ca in pa^ 
mlcllo g tyle 8C in cqno&ali tenere vt late 
la q latitudine coplecbuntur+fint vcris latc 
rib ac naturalib terre cocquata. Paralcllum 
vcro g rbodii i quo plurimc^bationes lo 
gitudinis diftatia^ fa9:c fimt notare opor 
tebitiuxta pportione pdi3;a queadmodii 
marinus tetulit.boc efcdm cpitetartu circu 
fcrentic maximi drculi ad ipm:vtlo^tndo 
nre bitabilis q magis nota e latitucii ci^ co 
mefurabilis fit*<^ua aiit forma mpcipa bcc 
tracbabutur:manif^ftii deinccp^erit:U que^ 
admodu op^ c defcriptione i f^a ;pfe.rEm^+* 

(l_^uomodo babitabilis noftri i fpera defig 
nanda fit* >* • 

[IVS magttituditie inte 

Itio conl-titucntis iuxta 

multitudinc^^locD^ dc ' 

fignado^+difccrnc po^^ 

terit vt facilitas ac ami= 

Ibitio porrigit+ ^uanto 

enimaior inftituctur:tatD locorii dctcriptio 

copiofior clatiorq^gficictur* (^uat^cucj, tn 

ca fit eius fpcrepolisaffumptis:cu diligens: 

tia g ipos fcmidrculii ftifpcndcmus paufeif: 

fime ita a fpcrica fitgfidc diftante vt tatutn 

modo in ipfius circulationc:nulla fricatio fi 

at*bic femidrculus ftricbus fit-vt g latitiidi 

ne loQ pluria tio occupat:babcatc| alterS 
J]0. latos dirc9;eg puncba poloru extenfum vt 
g ipm meridianos i fcribere pofTirauSr 0ei 
de ide latus diuidetes in centaacoS^uagin 
ta particulas:riguabimu3 nuraeros+amedia 
feSione q egnochale iraterfecat+vtri^^ pri 
cipiii nnraetr»^ faciemus* $imiliter e^nocH 
ali defcriptt):a!te^ ipius femicirculudiuide 
tes in fimiles centam ac o6buagifca pticulas 
principiunumeri ineifde figiilatipofiti faci 
cmus ab vltimo illo fine:g quemeridianu^ 
exntmi ocddentis babebimus* Beinde de 
fcriptione indpiemus ab annotatoib gra^ 
duu longitudinis 8c iatitadinis:q in come 
tartjs funt dc iuxta eos iocu quelibet figil- 
latim in Ipera fcribemus itpcrto prindpio i 
fedionib femidrculo^z e^no^alis dc meri^^ 
diani raobilis vt prcmittitur.Nutic quippe 
tralFerentes adnotatil longitudinisgradiI+ 
boc e ad fedione eq[no&]alis:q quefitii nu 
merti continebit a: diftantia latitudinis ex 
ipa meridiani diuifionefumetes:iuxtanota 
tii vtruc^ numeru locti figemus:queadmO 
dis infperafolida^ftellas figi folitia eft^Me^ 
ridianos firailiter licebit nobis infcribereg ' 
quotttiqj longitudinis gradus pladtu crit 
vtentib ipo canonefemidrculi ;p linea+ Prc 
terea pamlellos adnotare licebit g diftatiaf 
latituciinis^ponentesinftruraentu qd eos i 
fcribet in ^pria diftantia : qua queremus in 
meridiani numero: deinde illud traduccm^ 
vfq^ ad ambos meridianos:q tota babitabi 
leinterdpiunt+ 4- 

QjExpofitio meridianoria 5C paralellorum in 
orbe defignandorum-, ♦ 

II quide CDmpIecbentur 

Iboiarutpacia duodeci 

] iuxta ea q ex babiCa de 

j m onRratione fequutur 

I S crib ctur aiit paralelluf 

_ |c[pIagaauftraleuItimo 

terminabit.tantunde ab ec^no&iali diftant 

verfiismeridieqntuab eodeabeft paralel 

lus D raenoem ver (us feptetrionera+Nobis 
tarae equu vifura e:meridianosfcribere iter 
fe diftantcs ^ tertia ptera vnius bore equi^ 
no9ialis:boceperparticuIas qnc^ earu q i 
e^noaiali drculo fignate funt.Paralellos au 
te magis feptentrionales ^ e^nocHalis.lta 
notare libuit^ut primus paraleilus diftetab 
eode e^noSiali abfi't:vt georaetrice tatoes 
igerut gdib qtuor fere cii qrta gte+ $cHm 
differre faciraus ab ipo c^noShalig diraidi 
ura bore &; ab eodera diftare gdib ocbo ac 
tertia ac duodecia* Terdubora diraidia 8C 
qrta:diftate gdib duodeci 8c ferais* <^uar 
tu bora vna diftante gradib fedeci cu ter* 
tia ac duodec{a:bicc^ g raerocm defcriptuf 
cft*<^uintu bora vna 8C qrta difFerre diftan 
tc gradib viginti ac quarta + Sextum q ab 
eftiuo tropicD e bora vna 8c femis difrerre+ 
diftantera gdib viginti 8c trib 8c fcrais ac 
tertia+Septiraum bora vna et femis ac qrta 
differre^diftante gdib viginti 8C fepte et fe 
mis cu fexta* 0^auu boris duab diflerre» 
diftante gdib triginta cii tertia^ Nonubo 
ris duab cu qrta differre.diftante gdib tri 
^nta dc trib cu tertia+E)edm{i boris duab 
ec ferais differre diftantem gdib trigita 8C 
fex:bicc5^ g rbodiidefcribitur+Vndecimu:^ 
boris duab dc femis cia qrta differre difta^ 
te gdib triginfa 8c: ocbo ac femis 8c duode 
draa+0uodedrau boris trib differre^difta 
tem gradib qdraginta 8C ferais ac tertia 8c 
duodccia* Tertiudedraum boris trib 8C ^ 
difFerrc diftantib gtadib qdragita 8c trib 
i2:*Quartii 8c dedmii boris trib 8C femis 
difFerrc+diftantegradib qdraginta ec qac^ 
<^intu 8c decimii boris qtuor differre+diii 
ftantegdib qdragita &; o6bo ctfemis.Sex 
tudcdmu boris sc+^+fcmis difrerre+ diftan^ 
te gdib qdragita &: vno 8C femis^ Septim 
sc decirau boris qnc^ differre^diftategdib 
(^nquaginta 8c qtuor-,©cbauu 8C dcdraum 
boris cjn(^ &r femis diffcrre diftate gdibus 
qnqgtta 8c fex+Nonii 8C dedrau boris fex 
difFerre diftate gdib qnqgita 8c ocbo^Vis 
cefimii bora fcpte-differre diftate t gradib fcxaginta di vuo*Viccfimu pnmumboris 
o9:o differre diftante gdib fexaginta 8c:tri 
bus:q per ty\z fcribitur^Notabitur 8c alius 
verfus meridie poft e^uo&iale cotines dif 
fercntiaborc dimidie:qg raptu promontO' 
riia 8c Qttigara defcribitar:ferme g coequai 
ks cu oppofitis diftans ab eq^nocHali gn^ 
dib oBto cu tertia ac duodecima* ^ L + -♦■ 
flj^ualiter inplano terca defignetur 

OWSfcribendiinta 
bula plana vltimos pa^^ 
ralellos eofdcc^ ©equa 
les vcto fitui talis erit+ 
Fademus tabulare&o^ 
ru qtuor anguloru vt 
A B C Rsi lit A B ferme in duplo maior 
5 A C 8c fupponatar q^ latus A B j fupe^ 
riori fitu loQtu fit-q erit plaga feptetriona 
lis.0eindc AB diuidamus in partes eqlcs 
8c ad angulos rccbos et fit ea linea-E F cui 
ccgulam cocqualc ac recba ita adaptemus+ut 
g cande media linca q e E F boc e reS:c g 
ipius longitudine crefQt linca vfc]^ Qdcdi 
uidatur E S in triginta 8i qtaor talcs gte! 
qlium c.(S F centri ec triginta vna 8c tertia 
ac duodecima 8C g ccntrii Q8ci^ pun9:u i 
re3:a*ipius linca q diftet a centto gtib fep^ 
tuaginta 8C noue drcalu defcribemus q ba 
beatur ^ paralello g rbodia vt N K L Cir 
ca vero longitudine q ex vtKiq^ gte centri 
^aciafex bora^ cotincbit+fumentes difta 
tia q cft in K E linea mcridionali qtaor fe 
aionu-feu partiu inparalello g rbodum.g 
quinc^ diuifam cia maximis drculis fit fcre 
cpitetartttsad ipm:ac taliii dcce 8c: ocbo fc= 
OTones ab vtrac^ gte centri fignantes in N 
K L+ drciifcrcnda babebimus pun6ta g q 
ducedi cruntmeridiania cetto Q quo^i q- 
libet ab alterc» diftabit tertia gte vnius bo^ 
re^^uare meridianosbabcbimus terminan 
tes vltima.S N M atc^ G L N 0einde no 
tabitar paralellus g tylcin linca S F q di- 
ftxta cctK) SXectionibus qninquaginta ac duab ut Q P ^^.EqnoSialis vck> dcfcribe 
tur diftans a cztvo Q gtib centii 8C qndcci* 
vt R S T+Paralell^ aut q e vltimus vcrfus 
auftru 8C oppofitis paralcllo ^ mcroenoia 
bitur*diftans a centro Q ptib centii 8C tri^ 
ginta 8C vna cia tertia 8C duodecia vt*M V 
N^Colligitar etia ratib>K S T+drciiferetie 
ad drciiferentia+O P ^+in cadec(fe;pporti 
onc in q centii 8C ^ndeci funt ad qnqginta 
8c duo iuTcta ratione paralclloru q in (pcra 
funt^Cu qlium^tium fiipponitur+tS S cfle 
centtt 8C qndeci taliia z,Q P qnqgita ct dua 
ru*<^ueadmodia cni fc babet linca.S S ad 
S P fe babet drciaferentia*R S T ad drcu^^ 
fcrcntia+0 P ^+Kelinqtur ergo diftantia* P 
<^.meridiani:boc cea q iterdpitur a galel 
lo gt^/Ie 8<::paraIcIIo ^ rbodu gtiu viginti 
8C fcpte+Biftatia vcto K S+ca fdlicct quc a 
paralcllo rodbcnfi cqno&iaIeattingit:fimi 
liu gtiu reftabit trigita 8c fex*0einde+S V+ 
b c e diftantia q fit ab eqno 9f ali ad galellia 
oppofituparalello g mciDcm-Relinqtur g 
dufimiliu fcdcci cu tertia ac duodccia*Pre=' 
tcrca qliu gtium e >P V.in laritadine cogni^ 
ti noftri orbis feptuagita 8C noue cu tertia- 
8C duo dccia+aut vt ad integra vcniam^ par 
tiu o&:uaginta taliu erit+N K L+mcdia lon 
^tttdinis diftatia ccntia ac qdragita 8C qua 
tuor babita corum ratione que fupponun*: 
tttr* Eadcm enim fcrroe ptpp ortione babet 

N 


-y 


■ - 


«y 


/ . 


XI 


•aA^/^ 


^ 


".x^^^xN!/ *^* 


\>^x /V/ 


/// 


T\\\\SX^K^ 


"VC /^'>/ / 7 
\\\\>s//^^y 


Wso/c,o 
d t 


1* 


'^i^ iM quadmgitita miliaftadiorulatitudis adfep 
taaginfa 8c duo milia ftadio^ logituditiis 
iti pamkllo ^ rbodii fcribemus ec ab eode 
centro 8c £ puncba diftantia^+ A S.ad S re 
liquos quotcuc^ voluerimus paralellos4i=i 
cebit autenobis lineas q p meridianis aflu 
raentur no defcribere reQras+vfc^ ad M V 
N fed tantu vfc^ ad eqnoaiale.R S T* E)i 
ttidedo M V N^circafereutia in nonagita 
CDcqles fechones cu feSionib pamlelli per 
raetoem cunumett) ac menfura dabitur bis 
coiungere lineas mcridionaliix que vfq^ ad 
eqnocHalerecbe gueniut:vt qda mo .videa 
tur fitas q vltra eqnocHale e decliarc:ceu-l'^ 
X.&r T y ^Relinquitur aixt vt p facili loco^ 
ru defcribedo^ notitia:ftricba igitur i^gula 
coftruamus cqle in longitudine linee*S F* 
aut S Sttantil iparao^ in polo S figam^ ut 
traducba g tota longitudine tabule * alteru 
eius latus diligetifllme adeptetur : cureSis 
meridionaliu lineis+qdfieri poterit fi regu^^ 
le ipius acies recbe per mediu poliii direcba 
•erit^^pm deide latus fiue acie in centusc: tri 
ginta ac vnu fpaciii cStcrtia 8C duodecia di 
uidemus:aut in gteslinee^S S.centu 8c: qn 
decinumetDfci in ipis fingillatim notabim^ 
exordiuab eqno^ali fumetes* In bis iCaq^ 
numeris inregulapofitis+poteriraus ducere 
paralellos vtmeridionalis q in tabula no^ 
tatus e+fi eafde baberet ipefechones no co 
fundat defcriptiones vocabulo^ in loeis fi 
bi coterminis^diuidetes deide eqnodialem 
in gradus centiis:: o9:uagita:q ^acia duo 
deci bora^ ample^buntur: numerifc]^ eoru^ 
adnotatis in ipto iu:>f ta meridianum raagis 
occidentale exor dietes+acie regule traduce 
mus^adnotatii gradu longitudinis+ Deide 
g ipius regule fechones+NabitDlatitudinis 
qua volueriraus nuraerc» vtriuf(^ ^at^ lo- 
cu in piicbo captabimus in q eii defcribem^ 
queadmodu in ipera notatri Ct Magis etia 
fimileatc^ coequale facerc poterimus defig 
natione babiCabilis noftre in plano fi raeri^ 
dionaieslineas ^ fantafiamafliiraamus ad I r- 
norma linea^ meridionaliu q in fpera fiint 
Vt axis ipe noftri afp ecbus in pofitoe fpe^ 
rc trafeat g feSione raeridiani q in afpecb 
nofttx) diuidit longitudine noftttbabitabi 
lis 8cg feaione paralelli q ipius latitudine 
fecat.Preterea g centru ^ere vt eqliter op- 
)ofiti fines coraprebe ndantur appat^antc^^' 
[MM0 aute oportet 
qtiCate inclinatois dr 
culo^ paralello^ 8ci. 
guli reSi notate fectio 
[nisacetrifpereadrae 
ridianu:q raedius pla 
na longitudinem diuidit+conftituatur raaxi 
mus circulus eraifperiu terminasA B (C l^ 
Et ipius meridiani diuidetis emilperiiji fit fe 
micircul^ A E C^SeSio ailt q ad afpecbii c 
tubuius tu paralelli diuidetislatitudinc fit 
E pun9:us+ciucaturc]^ g ^Eimaximu drculii 
ite^ feraicirculus reStus ad A E F C* c^ fit 
R E 0*cuius videlicet planu fc^m axem a 
fpe6bus fiipponetur+Kimifla^E F* drciife 
rentia graduu viginti &:; triii 8c;femis ciiters 
tia tot enieqnoSialis diftataparalello per 
fyene qmedius fere CDtius latitudinis cofti 
tuitur fcribatur g F* femicirculus e^noSiat 
BF D^lndinatu ergo videbitur tiacplania 
eqnoSialis &r cetera paralellorumalio^i ad 
planii axis afpecbus+g E F* drcuferentia q 
gradus babetvigintiscrtrcs 8c lerais cii ter 
tiavSupponatur igitur+A E F C sc E +re 
Q:c ;p circumfcrenttjs+B E+rationebabente+ 
ad JE F+qua babct nonaginta ad viginti 8C 
fcmis cum tertia 8C ;pduda*C A+^dat cen^ 
trq* in q fcribitur B F D^pars drculi fitc^ il 
liad <S*ppofitumc| fit inucnire rationCtS F 
a.d E B^^uQtur ergo B F+rc6ba 8c bac per 
mcdium diuifaipun3:u+N+^ducatur ScrN* 
S-^pendicularis ad+B F.Cum igitur qlium 
e E fe-re^a nonaginta Calium^E F+ponitur 
viginti 8C trium 8c femis cum tertia eorun^ 
dem erit 8c;_B F.b^Tpotinufa nonaginta 8C 
trium cum dcdma+ AnguF autc fub B F E 
talium cetum 8C c^quagita cum tcrtia qliu^ 

bi duo Kdd tttcenti' ac fexagita.Reliquis vtvo 
angulis fixb N S F+viginti 8C noue cam tcr 
tia qliu duo vcdd treceti ac fexagtta^ lieliqs 
vero angulis Ivib+N ^S F.vigiti 8c:noue cli 
tertia ob(^ id ratioS F^eadFN-Eadeq^c 
centu 8t oSxiagita ac vnius 8C femis cu ter 
tiaad qdtagita 8c fex &r femis cu vicelima. 
Et qliii eN F+reS:a quadragifa 8C fex 8C fe 
mis cu viccrimatCaliu e B EtteSra nonagita 
Vnde 8c qliu e E B*re3:a nonagita sc: F E* L- /T 


t 


\^^^^^ 


1, 


v^ 


^y 
eoriide vigiti 8C triu &; femis cu tertia talin 
bebim^ G F^recba cetu 8C ocbuagita sc vni 
ns 8C femis cu tertia^Si S punctia ad quem 
fic fcribetur o mes in tabula plana paralelli* 
(fjdis plibatis ponatar A B C E)*tabula i 
duplo maiore iterum babens+ A Bvq A ^^ 
eqle aiit A E.sc: ad ipas direcba babeat E F 
diuidaturc^ equalis e+E F+recbe ad nonagi 
ta quarta gduum parte.DimiflisigituriF 
G*fedeci cu tertia 8C duodeeia^&r i S N vii^ 
ginti s<;tribus 8C lemis cu tertia+sc: S K^eo^ 
rudem gdibus fexaginta &rtribus.Et pofi 
to+S»p e^no9iali^erit qde N+drculus g fy 
ene ferme in medio babitabilis terre lomt^ 
F+verc> paralellus erit:aufttaleplaga babi^ 
tabilisterminas:8C oppofitus drculo g me 
ir>cm4C*aute circulus erit^g que termmabi 
tur fitus feptetrionalis:j^ infulatyle ducbuf 
deinde pdu^a linea:earude fccHonri centu 
8c ocbuaginta vni^^&r femis cu tertia aut (b 
lum centu et octuaginta cia in nulla raemora" 
bili nota ob id defignatio a fe differt a cen^ 
tcD L g diftantias F 8c:N 8cK defcribem? 
^8^ K 8c: R atc]^ ac: N 8d P atc^ M 8^ G 
8(i N drcunferetias+Propriaigitur ratio pa 
ralello^ inclinationis ad planu axis ipius 
alpccbus fic obferuabitur cu 8C bic axis incli 
nari debet ad N 5<:: recbs elTe ad plannm ta 
bule vt equaliter oppofiti fines defi'gt»to 
nis in a%e6b coprcbendantur+Vt autc dc 
longitudo coeqlis latitudini fit+cuin fpeta 
qlium e maxim^ drcnlus qnc]^> taliu ferepa 
ralellus g tyle eft^duo cum qrta g fyeneatt' 
te qtuor 8c femis cnm duodecia+g metoem 
qtuor 8C femis cum tertia opufc^ e-ad vtri 
c^ gte lincemeridionalis+F K^dece 8CoSto 
fcriberc meridianos.g tertia tcilicet gte vni 
us bore eqnoSialis vt cotineatur ^ femicir 
culos tDtii longitudinis lpadum:fumcmus 
fcSionesfcdm quelibettriumpatalcllo^ q 
cqniualeat qnq^, gtadib p tertia gtc vnius 
bote ab R quide g duos gtadus cu qrta fe 
^'ones facietes qlium+E Fe nonagita * Ab 
N veio g quataor scfemis cum duodeci^ n- Afe F aute cum quatuor 5c (emis cum ter^ 
tia in cifde ipis.Poft bec fcribetes g tria pii 
cba diftantia^ equipollentium circufcretias 
q crut p reliqs meridianis velut tminantes 
totam longitudinem lcilicetS T V sc Xy 
i2^*tupplebimus circiiferentias ;p ceteris pa=^ 
ralellis a cetro gde L g gtes veto notatas i 
F K^fcdm diftatias ipa^ ad ipm e^noSia 
le.<^^ aiit modus bic magis fitfmilis fpe 
re 5 ^lins binc clare patet* Cum illic manete 
fpera nec circudacba qd tabule cotingit ne 
ccfle c cu atpecbas in mcdio defignatiois fi 
gitur vt vnus ^dc mcridianus:q mcdiuse 
8c fub axe noftri atpecbas caditimagine re^j 
cba linee pbeat* Keliq vetr> q ex vttac^ £te 
iftius fmt + omcs vertantur ad biic i ipo^ 
curuatoib 8C magis q ab ipo plus diftetit 
q^ bic aiaduerteretur cii dcceti curaationil 
;pportionc-Preterea coeqtione circufercntia 
ru paralellp^ inuice no folu ad e^noSiale 
Qczd paralellu g tyic qucadmodii illic ep 
pria ratione babere*(ed ctia in altjs ^ maxi 
me ponibile fit veluti intucri fas c Jnde to^ 
tius etia latitadinis ad tota logitadine ncc^ 
folu in parakllo ^ rbodii vt ibi fed fere in 
omibus-$i enibic pducamus^Sa: Vrecba 
qucadmodii in priori picbura*H8<; circufe 
rentia minore ratione babcbit ad F S scK 
V^qua oporteat i p^entifigura cu coprebc 
la bic fit g CDta N T+(^d in eqnoSiali ^iter 
acdditS M+Si vero coeqlcmbancfaciem^ 
ad K F« latitudinis fpada cuF g sc: lC V+ 
.maiores eriat q cocqtiones ad F 1C+ veluti 
K T-Siaut F S*dc K V*feruemus CDcqlcs 
N.&: mior crit ad K F+q cocqtio veluti H 
T*Ex bis igitar raod^ ifte melior babetur* 
g pmus fcdab illo etia dcfidctin fadlitate 
deftgnatois^cu illic ab vnius regulc circura 
ducboe:dcfcripto vno paralcllo diuifoq, lo 
cari p olTit qlibet locus^Nic aut no fimiliter 
cotingit ob meridionaliii lineas ad media 
flexas.0rncs cni drculosinfcribere fingilla 
tim oportebit 8c loco^ fitus inter galcllos 
inddentes cx vttxjrumq^ ratoib CDnie^are I Nis aiit fic babitis magis dc bic tenendil e» 
q^fit cquius q^q^feriofius*£id q3 debili^ 
facilialc]^* Vtreq^ tame forme fcruade funt* 
ob ea q facj lius in opere adducuntur* t 

^^ualiuecqno &'alis qnc^ taliii e g metocm 
qtuor 8C fcmis cu tertia.Vndc tatione ba^ 
bet ad ipm q triginta ad viginti 8c noue^- 
Q^ualiiie cqnoSialis qnq^ taliia eg fyenc q^ 
tuor 8c femis cu daodecxa^Vndcrationcm 
babet ad cu ^ fcxagita ad qnqginta 8c qn^ 
c ^boceq ua dao deci ad vndecim* * 

d^ualiue cqnodialis qn(^ taliii e g rbodu 
dtuoivVnde lationebct ad ipm cpiteCarti* 
^ualiu e e^noSialis qncy taliia g tyle duo 
cu quartatVnde ratione babet ad ipfura g 
viginti ad nouem* 
(LCElaudtj ptolomei cofmogtapbie liber pri 

muscT^Iidt^^ 
([TC^WDII PTOLOMEI VIRI AL 

nlEXANDRINI COSMOGRAPHIE 
LIBER^SECVNDVS^WEC HABET^ 

(jjiufdc ttacbatus cxpofitione plage magis 
ocddetalisEutnpe iuxta bas puintias feu 
fatrapas^BritaniaJlpaniatGallia^Scrmania 
Reria^VindcIicDStNoricu-Pannonia+llliri 
cos.atc^Dalmats^m* -4- •L 
ONCIPIT LIBER SECVNDVS (EOS 
MOGRAPHIE PTOLOMEI> t 

EADVNIVER 
[falem CDfmograpbie de 
fcriplione rcquirutur 8c 
[qipius emendatio iux^ 
tanotitia ccrtioris hy 
jftorie fuerit drca cogni 
e boc e circa noftraba^ 
bitabile q vt ;pportio dimenfionu locDru:^ 
, baberi dcbebat.que ve forraayt § maxime 
polfibilc (it fimiltudo fcrueturtqs ve in de 
fcribendo modus fitalfumendus^vfq^nuc 
pnotatu fit+0einceps vero incipiendiae+^^ 
ticularius bectracbare.idpponentestq^ de 
fcriptiones loco^ longitudinis fimul dc_ h^ 
titudinis:q magis exploraCa fuerint+exifti- 
mande tunt veritati ^ maxime inniti+ob co 
tinua &:comuniter ferme certa tradidonum 
iiotitia*<^uc aut 1<)Q minus peragrate fue^ 
runt ;ppter rara incertac^ eo^ cognitionem 
no ita emendare fcribi putandii e fed iuxta 
vidnitatcppinquiore eo^ fituuac figura^ 
rum q diligetius tradite funt. boc quippe 
ita decreuimus.vtad coplementiadefcripti 
onis noftre babitabilis:nulla modu impfe?: 
cbubabeant^(^uare gduu pofitiones in cx 
teriorib adnotauimus Ipattjs iuxfa cofazi^ 
tam tabularu .fqrma priori tn in fcrie longi 
tudinis graduspferentssgdib latitndinii: 
vtfi q emeodationesinciderint:&r byftori 
ariji eerciorinotitia fas fit in Ipattjs ipis ad 
denda fubiungere+Pretereai dcfcriptionc b 
'ctanda faciliorisfemg curababuimus+boc 
c vtad dextram pcedamusmanu traduce 
do ab bis q iam gfecb fuerint ad ca q non 
dum formata funt-f d aut fieri potcritfi ma 
gis fcptctrionalia defcribentur priufqua ea- 
q ad auftrummagis tendunt:8c: magis occi 
dentalia q ea q magis vergunt:ad-ortiii foi= 
lis^Na ad oculos defcribentis feu rem banc 
traOrantis: in excelfiori loco fcptetrionalia 
fita funt^&r ad dextram orientalia: mfpeia 
piter 8c in tabula * Vnde cttropa q vc in ca 
timt prius defcribcmus ea 8C no3 ab affrifa diuidctes frettx) berculco Ab afia uero poft 
maria q interiacent paludemc^ Mcotim:flu 
uio tanai atc^ meridiano:cJ ab boc ad icog 
nita tcrra cxtenditur. 0cinde affrica cxpo 
nemus ipam etiam ab Afia feperantes poft 
raaria que excipiiitur a pronfo ^montorio 
etbiopum+vfc]^ ad finu*Arabicii bift-bmo q 
a ciuitate bercum q in interiori finu fita eft 
adnoftru marc fe ingercns egiptuab arabia, 
iudeac^ difterminant+vt egiptii no fdndc^.. 
mus fines afirice in nilo p onentcs* Preterea 
quia preftat cu facultas fe offert:cDntincnte 
pclago qua g flumina ipa parturi. Vltimo 
afia dcfcribemus q ve in ea funt ad idc inte 
ti ;ppofituiuxta gc^ ptem bai^ trium maxi=^ 
marum qd ad vniucrfum orbcbabuimusr. 
boc e vt altius tcpctamus:vtpmo plagam- 
magis feptcntrionalc atc^ occidentale dc p. 
xima fib i maria infulafc]^ cum bis q in fpede 
qlibct digniora fcruntur defcribamus+Scca, 
bimus aiat dchzs gtes circufcriptone latra 
piaria aut puintia^ cas traS:antes vt ante 
pollidti fumus ad notitia tatu loco^ adnQ 
tando^ ceteris cj mulds ornino dimifiis co 
rum q ab biftoricis tradita lunt»de nationiii 
ritu moribc]^ : ni forte quicqj buiufcemodi 
redtationc qnda g breucm cxpoftulct+ Nic 
vti(^ modus volend cuilibet dabit faculta~ 
tem in diucrfis tabulis gticulariter defcribe 
di puimda6:vna plurefq^ vt inter fe ppor 
tio tabula^ cum equa dimcnfionc figunfc]^ 
fcruetur iuxta forma fericmc^ iam adnota/ 
tu.Wullo etia in magno differet fi ;p ^alellif . 
vtamur lineis mcridianis+fic]^ rc&is vtamur 
;p galcUis dumo diftadagduiimeridiona? 
liu ;pporrione cquababcat adinftantiag^' 
lclloi^:qua babct maxim^circulus ad galel 
lu q bui^ tabule fietmedi^+ Nis crgo prius 
notatis gricularis cxpofirio bic icipicda c ^ «BERNIEMITAN 74-. 
nicc infulc fitus* ♦ 
Scptentrionalis lateri^ 
defcriptio:quod ab by 
^boreo alluitur oceano II f3. u 6i 
6i 
6i 
6i 
6i u 
n 

lo 

9 

9 
8 BorcumpromontDriam^ 
VenicaeupromontDriur 12, 
Vedic fluuij ol^a ' 13 

Argitc fluutj oftia i^ 

RobogdiiipmontDriu* iq j 

r0ccidcnfale Jatus incolunt vcnnicnrj»deide 
briendale tobogdtj . Bcfaiptio aute latcris 
ocddcntalis qdab ocddentalioceano allui 
tar poft bpreu^montDriuq^e- 
Kaunfluuti oftia* u it 

ignata aiiitas* u 4: 

Libiui fluutj oftia* 
Aufobae fluuij oftia+ 
Sini fluutj oftia* 
Kuris fluutj oliia* 
Tcniftuurj oftia; : 
Notium pit)montDrium*7' 
fPoft vcnnicnios ide babifant latus berpe 
I ditani tub quibus magnate+ E)einde Autini 
ppflquos ganganifub quib vtelabri Me 
ridionalis deindelateris fequitur defcripto 
quod vergiuus fundit oceanus poftno^ 
■ tum promontDrium* > 
0auix)nae fluutj oftia+ u j c^S* 
Brigi fluuij oftia* ' 12. 2 «^^x J 

Nieironvelfacr5;pmoto 14 ^^y 

jrNabitant idem latus poft vtelabtns iberni 
' fupra quos vfdie &: qui magis orietitales 
limt* + 

Erigantes* ' 

ir0rientalis lateris defcriptio q3 ibernicus o: 
/ ceanusalluit poftfacrum promontorium+ -* 3 

2, 

3 

« 

3' ti 6\ 

6q 2- 

60 j 
60* 

^9 ^" 
^8 F 

^^ . Modnunni fluutj oftia* 
Manapia 
Ebocaeffoftia 
Eblana* 

Bubinde ff oftia 
Claninium 
Sundcris ff oftia 
Logiaeff oftia 13 3^ 
13^x3 

M3 
i6 

*^ . 
^^ 3 ^8 

^9 

^9 

c,9 

60 
60 
60 3 
3 4 

.2= 

3 PoPc tx)bogdium cft promontoriu f deba^ 
bitat latus poft tobogdios darini fub qb 
Vflunttj:dcindc ebdanitPoft cauci:(ub qb 
Manap^.Poft coriondi fupta brigantcs, 
Ciuicates mcditErmnec bee* > l^egia 

Reba 

Labcros 

Macolirum 

Kegia altcra 

Bunum 

fernis ^ 


60 3 


12, 


^9^4 


13 


^9 j 


u £ 


^8 J 


u 


^^ ,^ 


IX 2: 


c^8i^ 


u 


C(8 t f bernc fuperiacent quincj^infule cbudaeno 
mine quarum occidentalior eft* 4 
Ebuda i(^ 61, 

0einde quc ad ortum magis ex oftcditur ^ 
Ebuda i(^ J 62. 

Ingaricenna X7 62, 

Poftmaleos 17 i 6x ± 

Poftepidium 18 x 62. 

rlntri orientaleplaga ibcrnie ifule bec funt.^ 
Monarina " 17 3 61 2: 

Mona icj "^^ ' 

Adnos quc dcferta eft icj Cj9 

Limnosquedefertacft iCj <i9 -♦ 

ILBIONIS fNSVB 
britannicc fitus+ * 
Scptcntrionalis lateris 
detcriptio quod deuca 
lionius alluitoceanus* 
Nouantii cberfonefua 3 

3 
2.0 2, 2. 
4 3 
3 

« - 

2, 8C Nlouantu ^motoriu* ix 

Kegionius finus 

Vindogara finus 2.1 

Clotais eftus 2.2, 

Lemanonius finus ^4 

Epidium pmontDrium 2,3 

Longi ff oftia 2.4 

Itis ff oftia 2,7 

Volas finus 2.9 

Nauari ff oftia 3 o 

Taruedume etorcas;pmotDriu*3i 3 ^o^ 

rOcddentalis latcris defcriptio q^ibernicuf 
ac vcrginus alluit oceanus , Poft nauantii 
ptnmontotium* ♦ 
Abrauanni ff oftia 
Fines cftus 
0ei ff oftia 
Nouij ff oftia * 
ItuQis cftus 6\ ' %■ 

00 2. 12, 

60 ^ 

H9 F 
60 

60 

60 

60 

60 

60 19 

^9 
17 

18 
18 2 

2. 602,^ 

^o 3 
^o 

^9 2: 
Cj8z^ 

^3. 74. t. Moriacambcis cftus 17 i cfi j 
ScCatitiorum portas 17 t Cjzi^ 
Belfamais eftus 17 3 <i^ 3 

Scceiais cftus ly H"^ 

langatio^ pmontoriu ic^ i. i{7 i 
Tirob^ffoftia : i^ | H^ ^3 

Tucciacffoftia icj 3 <iC|i| 

Tmcrobis ff oftia x^ t <i<i -.t 

0ctupotaru;pmontoria 14 2; »^4 ^ 
Tbocbtj ff oftia - ic, ± <i4 ^: 

Ratoftabtj ff oftia , 16 2; Cj4 t 
Sabrinais cftus 17 J <i4 ^ 

V^^cllais cftus - r 16 (^3 _ t 

Nercttlis pmbntorium 14 - c^xt^, 
Altiucteum ptDmontorium q^ dc dicitur .^ 
Eiolcriutn 11 t CjX 2; 

Bamnonium quod &rdicitur 
0ccium prDmontorium 12. C|X 2: 

rlS^cridionalis dcindclateris dcfcriptio q3 
britannicus oceanus alluit poft ocdum p 
montorium« + 

Ccnmonis ff oftij 14 H'^ ^^ 

Tamariffoftia tCj 3 Cj2. 6" 

Iftacffoftia 17 3V ^2- J 

Alauntj ff oftia 18 J c,2. ; j 

Magnusportus 19 <i3 

TrifanoDnisffoftia 2.0 3 i^^ 
Nouusportus 2.1 Cj3 2; 

• Nu(^ntiumpmontoriii-,2,2. <^4 

rOricnCalis ac auftralis plagc latern quc ger 
manicD alluuntur oceano defcributur poft^ 
taruedumen 8c ormda pmontorium quod- 
iam dicbum eft+ * 

Virucdrupmontorium^i t <i^ % 
Vcruiu ^montoriuw 31 2:3 Cj^ 3 
llacff oftia 30 <\9 % 

Ripaaltar .2,9 Cj9 3 

Varariscftus 2,7 ^9 J 

Lxjxacffoftia ■ - i7 j • Cj9 J 
Tuftcliscftus 2:7 ' ^9 

Cclisffoftia ■ 2:7^ H^3% 

Ta^^alo^ ^montorium Z7 2: c,8 2: 
Liuacffoftia 2.6 Cj8 2: 

Tbauaiscftus s-Cj 1 ^,82:4:" 

Tinacffoftia . 214 . Cj8" X. Bogdcriais cftus : 2.x 2; • Cj^? 

Albaniffoftia 2.1 J Cj8 ± 

Vedreffoftia 2,0 6" C|8 t 

Bunusfinus 2.0 2:4 (^72: 

SrauatuicD^portuofusfinus xi (^7 
0celum promontorium 2.1 .4 Cj6 . J 
Abiff oftia xi c^d .2; 

Megariscftus zo 2: . C|C| J 

Saricnni ff oftia 2,0 2: 3 c, c^ . J 

Sidumanis ff oftia 2.0 2: c^c^ . •; 
Imaltaiscftus 2.0 t c^ jt 

Poft banc nouantum ptomontorium j^ . " 

fluxta fcptcntrionale latus lub cberfonefo 
codcmappcllatnomine Nouante babitat 
apud quos ciuitates bec fimtt • [ 

Locupibia 19 2; .60 J" 

Rerigonium 2,0 60 Ji 

$ub bis dgouac apud quos ciuitates bec.*' 
Carbantorigum 19 ^9^3' 

Vcclum 18 t C|9 3" 

TTrimontium 19 ^9 

r Vcrfus folis ortii magis fcptetrionali K^ 
J nontj funt quorum ciuitatcs bec* ■► 
Solanica . .io 2:4 c^^ 't. 

Valndogara 2.1 /3 60 

Coria^ 2.1 i (^.9 t 

Alabna 2,2, 2;^ ^9^3 

Lindum 2,3 . c,9 i 

Vi8:oria 2.3 2: Cj9 . 

jQtaMm deinde qui magis auJteles funt ij- 
rum ciuitates -^ 

(Soria 2,0 i; C|9 < 

Alabna 2,3 . cj8 3T 

Bremenium 2.1 ^,82:4 

fPoft damnoniosvcrlusfolis ortii fcpten^ 
trionalcsad ortu vcrgctcs ab epidg funt*> 
rDeindc ciocncs*Poft carnones.0cindc cc 
rini&: oricnCalcs vltimi curnautj-Aleraan*: 
tiio finu vfcj5 eftum vararis funt calcdontj. 
liipra qs caledoniafiluamagis dcindcori:^' 
cntalea funt QntecPoft quos lugi ccnuiSi 
cornautjs+Supra lugos racrtac+* 
rSub Qlcdon^s vicomagiapud quosbcc 
ciuitates* ♦ 
Bannatia , . , %^ ■) c^,^ j Tatnia xc^ "tj^ 3 

Alatacaftra 2,74 Cj9 3 

Tbiefis "^^^^ H9 3 

f$ub bis qui tnagis occidcntales funt babi 
' ^nt vernicomes quorum ciuitas 1 

0rtca -2.4 ' ^^3 4 

f ©eindc qui magis occidentales funt Ta^a 
/ liquorumciuitas i 

Deaana 2-<5 4 Cj^ 

1 Inde tixb elgouis 3c otaKnis qui ad vtmcy 
maria gttinet Srigates funt quo^ ciuitates * 
Epiacura ' 18 ^ H^ 3 

Vtnnonium 18 2:3 Cj8 

Calagum 19 ^^3 4 

Ifurium 2.0 H^ ^ 

Rigodnum 18 ^z 2; 

Caturactonium 19 i c^S 

01iQna 19 c,7 i 

Eboracum legio vicbrix:^2,o CjZ 3 

(Eamunlodunum ^^3 4 <i^ 

Apud bos penes (inum portuoltim parifii 
&r ciuitas+^-f 
petuaria 2.0 3 ^^3 

r$ub bis et Brigantibus babitant magis ad 
ocGafura tendentesordines quoria ciuitateC* 
Mediolanura i5 ±4 Cj6 J 

nogrium 16 2:4 Cj6 4 

Nis onetalesfunt cornauf^ quoi;^ ciuitetcs* 
Vitoconium 16 x^ CjCj x 

Ratc i8 «l^l 2: 

r^oft bos (^titudani quo^ duitatesn^ ♦ 
Saline 19 2:4 C|C|±J 

Violanium 19 3 HH ^ 

flPoft bos Cimeni quorum ciuitas •r 
Venta 2.0 2: ^<^ 3 

'TEtmagis orientales penes imafiais eftum* 
Trinoantes lunt quorum duitas ^ 
Camulodantim 2.0 4 c^c^ 

rlterum fub dicHs populis maxirae occiden 
tale funt dimicite quo^ ciuitates funt+ + 
Leuentinum t Cj 2:4 c^Cj 6 

Maridunum icj 2: - Cj4 3 

iTNisraagis oricntales filires quo^ ciuitas»* 
' Sulkum ' 16 ±3 {^(^ 

irPoft quos lobuni 8C duitas ^ 11 fl4-. n ^^4^4 f^, Sorinnium' 18 

F Poft attrebattj sc; ciuitas * 
(Taleua 19 ^44 

pPoft quos maxime orietales cauttj quoru 
ciuitas* 

Londiuium 2,0 h4 

E)aruernum 2.1 H3 3 

^utupie 2;i ±4 Cj4 

rKurfus attrebatijs &: Qnttjs fubiaccnt Rig 
ni sc; duitast> 
Niomagus \<^ t^ c^^ t 

l^obunis fubiacent Belge quo^ duitates ^ 
Ifcalis 16 \^ j 

Aquecalide '^F H3 3 

3^enCa 18 J Cj^ 

Beinde verfus occafum srauftrum 0ut©^ 
triges fimtin quibus ciuitas* ^ 
Dunium 18 ^j^. 3 

fPoft quos maxime ocddetalesdamnon^ 
quorum ciuitates a 
V.oliba 14 i 4 C|X 

V:5ela ic^ 'i^.i^: 

Tamara __^ icj i c^xt^ 

^ dJNSVLA + 

I Adiacent aluioni iuxta orcada ;pmontDriii ^ 
Scittsinfula \. 32, 3 602:^ 

Dumnainfiila 3° ^^3 

l^upra qua orcades infiile funt numero 'tri^ 
ginta q uarix mediu gdus bet 3 o 61 3 

CThiCbnsvlasvpranasest 

Cuius inftile pars q ma:^e ad occafum ten 
ditgdusbabet 2,92; 63 

que maxime ad ortum 33 3 % 
que maxirae ad ar £tos 3 3 6-^ 4 

queraaxiraeadauftrum 33 62. 3 
Mediuminfule 33 63 

luxta Trionantas infulebee 
Toliatis infiila 2.1 <i4 3 

Gonuennosinftila 2,2, c^4 i 

$ub raagno portu infitla eft+ 
Ve3is cuius medium 
^tadusbabet 19 3 Cjx 3 

ftn infulis britannie non fiint montes neq^ 
paludesnec ^ fluujorum fontcs * 
Cn!sK\NIAR VM SITVS t 

b4 7^ eo. /. 76- 
yi. l 
ISPANIA^VE 
apiid grecosiberia dici 
tur tres rcgioncs futit+ 
IBetita^Lufitatua ac Tar 
raconenrisM 
Betice latus que verfuf 
. ocQtlim atc^ feptentrione terminatur a lufi 

tania s^pit) parte a Tarraconenfi fic fe bet*^ 
y Turditanorum 
r0s orientalius ande ff 4 3^ 3^^ 

Flcxio fluutj ad ortum ^ J 39 

Pars fluu^ iuxtafinem 

Lufitanie 9 39 3 

fHmc defcripfe litiea iuxta Carraconcnfem ff 

panie verfus bclearicum pelagus finem ba^ 

D€t 12 37 4 

Fontesanactf ix 4 40 

r^uftralc latus Bctice fines babct in exterio 
' ri pelago ceanum 8C berculeum fretr u i ift 

teriori noftro mariiberictipelagus+Befcrii^ 

bitur autepoft anae fluu^ oftiam extcriori 

marific*^ 
fTurdifanorum ^ 
7 0nobolifturia 

Bctis ff os orientalis 

Fontesff 

Aftacane cfius 
f Turdulorum * 

Menefteiportus i^ 2: 

l^romontoriuma quo fretrum ibi 

tunonis femplum Cj 24 

Bclonff ^4 

Bdonciuica^ ^4 

rSaftalorum qui dicunturltini 
' ^entalia 6 ' 

Tranfduaa 6 

Barbcfola ciuitas 7 

(Tateria 7 

dalpemonset ' 

rColumnain cxtcriori mari 
Ttn cberico rajiri & 4 

12 

6 37 3 

38 ± 

36±4 3 T 

2 

4 

2 72 3^ 

36 

3^ 
3^ 

3^ 4 2. 

12 
i2 Bcfolc ff oftia 
Suelum 
Sadube ff oftia 
Malica 7 
8 
G 
8 2 
^3 3^ 3 
362J 

3^ ^ 
37 M^noba 

Sex 

Selambina 

Abdaia 

Portus magnus 

Caridemiiproraon 9 4^ 

9 2,4 

10 4 

10 24 

11 3 
11 j 37 12" 

3^^5 
3^ 4 :? 7 12 ^7 12 3^2. :? rKeliqua pars prDuintic vcrfus byeraale fo 
lis ortum penes balcaricu pclagus fines ba 
bet lineam quc a dicto cbaridemi ^monto 
rio extenditur vfc^ finem in quo ^ 
Balaria ciuifas li 24 37 12 

jr0mm vcrc> littori^ Menralia ciuicate vfq^ 
/ Balariam vrbcm Baftuli tenent liipra quos 
mcditerranca vcrfus Tarraconefem inrolut > 
Turduli quorum duitates y$ctida 
' tbargis 

Vogia 

Calpurniana 

Ccdlia 

Biniana 

Cordubk 

«ulia 

0bulcum 

I 

Ardalis 

Betunda 

Murgis 

Saluba 

Tucd 

Salat 

Barlat 

Ncbota 

©noba 

illipula magtia 

Sciia 

Vcfci0 

Efcua 

Artigis 

Callicula 

Ladbis 

Sadlis 

Ladppo 

illiberis 9 
9 
9 
9 
9 

16 

9 

8 

ix 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

6 

6 

9 
9 
9 
9 
9 

16 

io 
io 
11 
it 6 

2 

X t 

2,4 

4 

JL. 

p. 

^4 

6 

^4 
3 ^ 

24 38iJ 38 
38 2i 

'JL,' 

3 

1 

4 
4 
3" 24 

2. 

'2 
12 
12 ,38 
38 

38 

38 
38 

38,; 

37 3 
37 
3^ 
3^^ 

36 

3« 
38 , . 
372. 1 
37 2. 3 

3 

6 

3 

t 

2 
I 123 37 5 

6 

■ X 

^3 

2 3 

3 3^_ 

372| 

97 i 
37 2 

3^ I 

3^ 3 Hnteriota a^iuxtaLufitaniam tenentTurdi 
(^ni quorum duitatesf * ftf- IT /Canaca 


4 3 


3^-.. 


Seria 


43 


372,4 


©fca 


^ 


3^ 4 


tTeriana 


^ 6 


38 % 


Vrimm 


3- 

H 3 


-L. 

d'^ 3 


Oipula 


6 


3S 


Setida 


H ^ 


. 3^^4 


Ptuci 


H f 


37 ± 


Sala 


H 3 


37 ± 


l^abrifla 


^3 


3^ ? 


Vtia 


C, i 


37 6 


Afta 


2 


37 


CorticaCa 


6 it 


38 J 


Lelia 


6± 


38 l± 


^taiica 


7 


38. 


Maxilia 


^F 


3^^J 


Carifta 


6± 


37 2, 


Calduba 


6 i± 


3^ 4 


Pefula 


y 


3^ 3 


Saguntia 


^3 


3^ 12- 


Abfindum 


6± 


3^^F 


Contributa ■ 


^3 


382.3 12 


Rigina 


7t 


382,3 li- 


(Jurtus 


8 ■ 


38 j 


Mitobriga 


7 


38312, 


Spoletinum 


7 3 


38 J 


Illipamagna 


7 3 


38. t 


flpalis 


^4 


^'^^A 


0bucala . 


8 


37x3 


(Calicula 


1- 

^3 


37 2- 


0leaftrum 


7 ± 


37 1± 


Verbona 


.1 

7 2, 


37 i± 


Befippo 


^4 


37 i± 


Furnads 


8 ± 


38±| 


Arfa 


n , 


3S ± 3 i± 


Afula 


8 ±\± 38 i± 


Aftifis 


S4 


38 j 


Carraonia 


-8 6 


38 


rCelticorum i 
J^rucci 


. 
^ ^3 


■ 38if 


Arunda 


6± 


38±J 


Acurgia 


■ 6 


l^ ? 


Adnippo 


6± 


38312; 


Vlma ' 


6z 


38±i± 


r Montcs in betica nominantur 


^ - ■ 
Termarianus cuius mediu 6 37,3 
illipa cuius medium 7 3 • '^7 ± 
rXbiacet bedca infula in exteriori raari i qua 
ciuitas > 

Sadiia_ c^ t ^6±t ^ 

NISPANIEiVSITANIESlTVS ^ 
I Vfifauie ifpanie auftm^ 
lelatus:quod idem eft 
lcia feptentrionali latere, 
PBerice di6bu e+Latus vc 
to feptentrionale lufita? 
I nie coniungitur cu Tar 
raconenfi bifpanaduxta ocddcnfale plaga 
doriefluutj cuius oftiaad exteri^ erurapvit 
raare gradufc]^ babent+Cj J41 ± J-Pars ve 
po lufitanie que finem baberi ipo fluuio gi^ 
dus tenet+p J 41 ± J-Fotes aut fluurjt 11 
3 41 3 ♦0rientale aut latus coniungitur dc 
ipm Tartaconenfi Fines veto iungit i Ana 
fluuio atc]^ doria latus eius ocddentale q^ 
alluit oceanusficfebabet+ t 
fl^oft anae fluutj oftia \ 
Balfa 3 3 

QRbnoba 3 

Sacrum piomontoriura 2. ± /1 H IX 2^1 
37^312. 

38 4 

39312; 4x3:1x39 C^ X6 3 

4 

2.^ Calapodis ff oftia 

Salacia 

(Cetobrix 

01iofiporum 

Tagi ff oftia 

Parfipi^ ad tarraconefem.9 

Fontes fluutj 11 3 

Lunamonds;pmontD* c^ 

Mondeffoftia Cj t 

Vadffoftia Cj ± 

fPoft quc * 

Borieffoftia C| 3 

1/^ue drca facrum ^montoriu funt babitat 
/ prefati Turditani quoi^ ciuitates in lutita^ 

nia raediterranee bee* ♦ 
fPaxiulia c^ ^ 3i^. 

luliarairlites Cj 4: 3^2:4: 

rinteriora babitant celtid quo^ ciuitates in 

lufitaniabee ♦ j. 
f^Lacobriga <i ^4 4° ^ 40 

40 ^ 
40 2, 

40 ±4 
40^1 
40-3. 

4^ 3 

41 ±J ■7 g. I 40 
4? . 

392. 12. 

39 3 4 Cepiana (^ J 

BrefDlcum 6 

Mirobriga ^ 3 

Arcobriga Cj 3' 

Mercbriga 6 t 39 3 

Cattalcacos Cj J 39 F 

[Turresalbe 6 t 39 "3 

Arandis 6t. 39 ^^ 
'lupra bos tenentlufitani quornm ciuitates 
mediterranccbcet 

[ Lauora 7 2: J 41 2: J 

Aritium C| 3 41 i 

Selium 6 41 2; 

Elbocoris 7 i 402:^ 

Araduca 63 40 i: 

Vcrnium , 7 ^ 41 12: 

Vclladis 6 3 41 li 

Eminium 73 4^ 

Crccbina c^ x 4^2^^ 

Arabigra Cj 3 40 2; 

Scalabis colonia 6 40 2: j xt 

Tacubis 6 ^ 402:4 

(Concordia 63 40 J 

Talabrigra 7 ^ 402:4 

Rufticana 73 40 2: 

Mcndcculcia ^2:3" 40 ^ 

(Eaurium 63 4° 

Turmogara 8 40 4 

Burdua 7 3" 40 

Colarnum 7 2: j 39^4 

Sallccus 7 "^ 39 ^ 

Ammea 7 39 F 

Ebura 7 39 ^^ 

Norba cefarca 7 2:3 392:3 12: 

Lucinniana 7 J 39 J 

Augufta cmcrita 8 39 2: 

Euandria 7 J 39 ^ 

Screa 7 f 39 ^^ 

Ccdlia gcmillina 82: 39 2: 

fMaxime orientales funt vcrgonts quoru 
duitatesbcc* 

Latiaopidana 82; 4^ f 

Cotgagobriga 8 41 2: 

Salmatica J- 2:3 41 3 

Auguftobriga' 8 41 4 0celum 

Capara 

Manliana 

Laconiraurgi 

0eobriga 

0bila 

Lania 8i-J 
8^ 

8iJ 

^t 
S3 
8 ±t 
8£ 4vi 


M 


41 


/ 


.4oi^ 


4° 


3 


403 


iS 


40 


i± 4^ Adiacet lulitanic infula 
Londobres 4 3 

Lufitania montes non bab et ^ 

Oarraconensis $ITVS > 

0cddcntaIc latus quod ocdduusalluit0 
ccanus fic fcbabet poft boreefluuij oftia 
Cailaicorura brccarorum * 

jTAui fluu^ oftia cj 2: 42- 4 

AuarumpK)raontt>riumC| 2: 4X 2: 
Nibisffoftia c^^ 42-2:4 

Liranis ff oftia C| 2: . 43 4 

Mintjffoftia ^ F 43 ? 

Fontesfluutj ii 2: 44 ^ 

rCallaicorura lucenfiura + 
0rubiura;praontc)riu Cj 2: , 44 ^: 
Vieffoftia c^ 3 44 3 

FArCabtorura r 
Taraareffoftia H3' 44 J 

Arcabroruraportus C| J ^Cj 

0neriura ptomontDriii c^ 4 4^ ^ 

J^eptentrionalelatusquod oceano canta^ 
/ brico e obiectufic defcribitur poft onerum 
ptomontorium ^ 
Aliud promontorium in quo 
Scft^folilarac c^^ ^c^ t 

Virnuutjoftia 64 4^ ^f 

Ptomontorium deindc 
PtoTdmura 62, 4^ 2 

['CallaicDruraluccnfiurainmagnoporttt t 
Flauuium brigantium 6 2:4 ^c^ 

[Lapatiacorura promontoriura quod et 
Trileutura dicitur 84 4*^2:^ 

Meariff oftia .9 4*1 2:4 

Narijffoftia 10 4^2:3 

Nabiauilonis ff oftia 11 f "^H^^ 

FPeficorum * 
Flauionauia 11 2: 4 4C| 3 12: 

Neliffoftia 13. ^cj W -7^- H f,S. n y CanCabrc»rtttn > 
Negauicefic ff oftia 13 ^Cj ix 

rAutrigotium ^ 
Nerueffoftia 13 6 44 J 

Fiaaiobriga 13 ^ 44 ^ 

["Sariftorum * 
0iue ff ollia 13 2: 3 44 i 

Vardulorum + 
Mmola 14 3 4<i 

FValir>num -^ 
Meala' cus ff oftia i ^ 4Cj 

Eafo, ciuitas iC| i ^^ ^^ 

Eafo pmontDriii pirenei+ 1C| 6 4<^ 2: J 
Latas elliai ortus folis terrainu babet pyrc 
neiTV a dicbo ptpmontorio vfc^montes qui 
ad noftrum mare qui ad noftrum mare atti 
gunt quo fedet veneris templu cuiusgduf 
liant 2.0 3 42. 3 Suruatur mons paulii ver 
fus yipaniam Vnde fituationis medium in 
Tarmconenfi gradus babet 17 43 ♦Keliq^ 
laterum Tarraconecifis:alia circa lufitania et 
Beticam dicba funt^Pars alia que drca ba^ 
learicii pelagus tHtsc ad ortu byeraale fle 
^tur fic defcribitur poftbeticefinem ♦ 

rRaihtanorum qui in oia ipius pelagi (Imt 
Vra 12. 3^3 ^2. 

nConteflamoru g in ocamarittima etia funt ♦ 
Lucentum ix x 37 ^ 

CarCagonoua 13 372:312: 

Scombraria pmontoria 13 i 37, 3 
Staberisffoftia ^3 3 3^ ^^ 

Alone ff oftia 13 ± 4 48 3" it 

Setabis ff ofHa 14 i 38 i li 

lllicitatus portus 14 4 ^ 3^ ^4 

Bruconis ff ofha 142: 3^^:^ 

yidetanorum littus ♦ 

' Pallantie ff ofba iCj 39 F 

Turisffoftia 14 i 1439 

E^ianium ic^ t. 39 2: 

riliercaonumlittus ^ 
TenebriiiprcimontDriu iCj 2:3 39 2: 
Tenebris ic^ 2:4 40 

Iberiff oftia iCj 4 39 3 

Medium fluu§ iptius 14 42, 

Fontesfluutj 10 2 44 
'**■ jMCoflitanorum littus 4 , . 

Tarracpn t6 j 40 f 

$ubur 16 ±3 40x4^ 

fLeitanorum littud 4- 
Barcinon 17 4 41 

Fvubricati ff oftia 172; 41 4 

Betulou 17 2:4 41 j 

Lunaticii ptxjmontoriu f8 ± 41 3 
0ilutx)ti 18 412:4 

Bianda 18 4 41 

rindigetorum littus ♦ 
Sambroceff oftia 18 2; 42, t 

Emporie 18 2:4 42, J 

Clodianiff oftia ; 19 4^ 2i 

^bodaciuitas 19 2: 4X i: 

Poft banc veneris 
templum 2.0 j 42- J 

r Montes iti tarraconenfi infignesfiint * 

/ Vuindium cuius fines 9 ^Cj et 11 2: 44 4 
Edulius mos cui^ fines 14 J 4X 2: et t6 43 
lubeda mos cui^ fines 14 41 4 et 14 3" 39 
0rtofpeda mos cui^ 13 i: 37 J et 1439 3 

rTeuent aute circa onerium ptomontorium 

fArCabri quorum ciuitates "♦■ 
Claudionerium ^ ^^ 4^ ^ 

Nouium t^ 44^4 

IfNisberctit callaici qni 8c;lucenfij di9ti funt 

/ quorum ciuitates mcditerranee bee lunt ♦ 

fSurum ^4 4^/1^ 

0iina 82: 4c^ J 

Libunca 10 6 ^cj 3 

Pintia 10 3 4^1 ^ 

Caronium 7 44^4^ 

Turruptiana ,63 432:4 

(Slandomitum 7 43^^ 

0celum 83 44J12: 

Turriga ^ ^:^ 442:12: 

r^eporoiwrum 4 

Iriaflauia- 6 3 li: 43 2: 

Lucus augufta 7 J li 43 3 it 

FCilinorum ♦ 

Aque caiide 6 J 44 3 
Lcmauorum f o 

Da^oiiium 7 t 44 


n rEdyomm * 

Flauia larobres 7 i j 442^4 

Tf^Seburroram -♦ 

Talaraina 8 x 44 2 

Aque guintanc 82: ^Cj 12; 

fAh bis verfus optura folie tenditur Aftu^ 

ria cuius ciuitates ♦ 
rLucusaftariorum ii ^c^ 

' Labernis • n i 44 ± 

Interraraniura 11 442:12: 

ArgentEola 9 J 44 ^: i^ 

fAnciafce * 
' Aliaca lo ^ 43 M 

^ipa 11/^ 43^3 

Regidium flauium 8 x . 44 6 
T"f nteraranium flauium * 
' (GermanicD legio 9 44 ^ 

Bribecinorum ♦ 

Bigefium lo 442,12, 

rBedunenlium ♦ 

Bedunia 10 J 443^2; 

r0rniacum -r 

Intercatia ii 2; 44 4 

rLugonum * 

Pelontium u tit^^tit 

jTSeUnum . 

Nardinium 103 43 ^-^ 

FSuperatiorum ♦ 

Pepauionum 92: 43 ? 

J^Amacura ^ 

Aufturii^ augufta 92: 44 
rTiburum ^r 

Nemetx)briga yt 43^4 

riSigurrum * 

Fprura gigurrnm 8 43^4 

r^ue ad raare ptiotendiatur iter fluuios Mi 
niura 8C doriam tenent callaici brecar^ in q 
bus ciaitates * 

Bteeariaaugufta 6 ^ ^^Hii 

^aladunnum ^ ^ J* 43 t 

Pinetus 73 ^3 3^t 

Complutica S ^^ ^3 3 ^t 

Tuncobriga 8 x 43 12: 

Araducca *6 412:^12: 

)r Tudorum » l v^quelaie 62: 43 ^^: 

f NeraeCauorum * 

A^olubriga 6 42 2: it 

/ Celerinorura 4 

Celiobriga 6 42. 2: 

fBibalorura * 

Forarabibalum ^ J ^3 3 

f Liraicum * 

Forura liraiciim ^±3 42,2:4 

f Sriuorum * 

Tude 8 ^ 4x2:4 

Luancorum Meraa 8 ix 4^-3 

Aque luacernorura 7 J 4^-3 

^Lubernorum 4 

Cambetura 8 # 42, t 

[ Narbaforum -t 

Forumnarbaforum 8 42. 

rNorara intcriora tenent vaccatj in quibus. 

' bee tuut ciuitates ♦ 

Bargiads 92:^ 43312: 

tntercatia 10 ^ 43 J ^^ 

Virainaciura 11 43 ^: 

Portiaugufta 93 43 3 

Antraca 10 43 4 

Lacobriga lo 3 43 ^ 

Auia 10 J 43 F 

Segentia paramiQ 96 43 ^' 

Pella 9 J ^izjiS 

Albucela 9 ix 42-3 

Hauda 9 3 42,2:12: 

Segifama iulia 9 ^ F 4^ 3 

Pailantia 10 2: 4X 2: 

Eldana 9 4^ 3 

Congium 93 42.312: 

Cauca 10 42. J 

0ctodurum 93 42. F 

Pintia 10 t 42. 

Senti(^ 9 41 2: 3 12: 

Sarabris 93 412:3 ix 

rGrientalia aftarie tenent cautabri quoru ci 

/ uitatcsmediterraneebeefunt-^ 

Concana 12,2: 442:^ i± 

0rigauiolca ix 3 442:3 

Vadinia «2:3 44J15: 

Vellira li 2: 44 4: n fv Camarica ix 3 ^^^ \± 

luiiobnga 12. t 44 

Moreca u x^ 43±j 

Sub bis mufburgi quorum ciuitates -^ 
Brauum 12, 43 3 

Sifaiaca 11 x 43 2: 

0obrigula ix ±3 43 J li 

Ambifua xi # 43 li 

Egifamum 12. 43 6 

r0ri€ntaliorc3 bis ae: cantabris lunt autrigo 
nes quorum ciuitates mediterranee-* 
Vaxambarca 13 44 4 

Scgifamonculum 13 . 43 i ^ li 

Virdubefca 12. x 43 ^ 

Antecuia 13 43 3 

Beobriga 13 4 43 2: 

Vendelia 12, 3 43 4 

Salionca 13 43 li: 

fEt fub Mu1?urgis peledones funt quorii 

' ciuitates -• 
Vifbntium 11 2: 42.2:3 

Augultobriga 11 2; 42, 3 

Sauia 12, F 42. 3 

$ub antrigonib berones babitat q^ dui^ 
Tritium meCallum 13 42-^3 

01iba 13 42-3 

Varra 13 2; 42,2:4 

fSub pelendonibus ac beronibus Ateuaces 
funt quorum ciuitates t 
Gionfloenta 11 42. 2: li 

Clunia ©lonia 11 42, 

Termes u ,2: 4x^12: 

Vexamargela u 2:3 42.312: 

Segortia lanca 12. 2: ^ijii 

Veluca u 2:^41x312: 

Tucns IX 3 4x ^ 

Mumana ix x 41 2: J 

Secubia 13 x 4x^x2: 

Nongaaugufta 13 4 4X '^ 

rjterura auftraliores vacceis &: Areuadbus 
fant carpetani quorum duiCates - 
Nurbida 93 4^3 

Stelefta 10 x 41^ 3 

^larcuris u 41 2: ix 

Varada u 2 41 x TbermecJa 
Titultia . 
Mantua 
Toletum 
Complutum 
Caracca 
Libota 
Ifpinum 
Mentercola 
Bamacis 
AlCernia 
Paterniana 
^igufti 
J-aminium 

Nis magis orientales funt celtiberes quo^j 
duicates ♦ tx 

» J 
10 

10 X j 

9 3ix^ 
10 X4 

»3 
u r 

10 i: 
9±j 41 X IX 

41 4 

41 IX 

40 ±1 

40x3 
4o^i| 

40 X IX 

40 ± 

40 jj± 

40x4 xo X4 40 ^ 

10 XJ^QXJIX Belfinum 

Turiaflb 

Nertobrigta 

Bilbis 

Arbocriga 

Caifada 

Mediolum 

AtCacum 

Ergauio 

Sigobriga 

Condaboia 

Burfada 

LaxeCa 

Valeria 

Iftonium 

Alaba 

Lebena 

Vrcefa ^3 IJ^^3}^ 

13 X 6 . 41 X j 

14^^ 4i±^ 
14 X4 41 ± 
13 |i±4i Ji± 

IX 6 41 

13 X 4t X 

IX tx 13 X 
13 3 40x4 
40 x| 
40 X IX X 4 40X IX 
40 X 
40J1Z 
40 I 

4° 3 
40 t IX J 
u ± 
U X 

tx 

IX J 

It J rNis ac QrpiCanis auftraliores funt etx)Cani 
quorum duiCates ♦ 
Salaria 
Sifapona 

Eraton germanorum 
Emilliane 
Mirobriga 
Salica 
Libifoca 
Caftulon 
Lupparia '■■' 9 3 
to 

9 t 

to to 3 

U J l± 

9x4 39 ^3 i^ 

39 I 

39 I 

39_ ^ 
39 3t± 

^ 39 2 
39 - 
39 2: i h 10 3 li 39 

11 39 li 

lo 3^^^ 

lo f 38 z 
10 3 38 2. MentEfa 

Ceruaria 

Biatia 

LaQiris 

Tiua ^ ^ 

fEt lub orietitalibus celtiberarura futit lob e 
^ tatii quorum ciuitates * 

Lobetum . 13 t 4° J 

/$ub bis 8^ penes oretatiosliant Bafletani 
quorum ciuitates meditertatiee ^ 
Pullia 13 2: 39 ^J 

Salaria 13 39 . f 

Turbula 12, i 39^^^ 

Saltiga 12. 39 ^ 

Bigerra 12. 2: 392:12: 

Abula 11 J 39 ^ 

Aflb 12, 39^ I 

Berguda it 3 38^312: 

(Car^ u ^Stit 

lllunum it 2; 3^ J 

Arcilacis 10 zj 38 J 

Scgifa 11 t 38 i 

0rcelis , 11 2; 3B it 

Vcrgilia it 2; 37x12; 

Acd II ^4 372; IX 

rPoft bos vcrfus mare babitaut conteftani 
quorum meditcrratiee ciuitates ^ ,; 

Menlaria 13 ^ 39 ^ 

Valcntia 14 ^ 39 

Sctabia 13 ^ 39 

Sctabicula 13 3 37x3 ix 

lllids IX 3 ^SxJ 

Jafpis tx J 38 4 

Wis 8c bairctanis atq^ celtiberis magis oric^ 
taks lunt cditani quoria mediterranee d^^ 
Ccfareaaugufta 14 2: 41 2 

Bernaua 14 ^ 4^ 4^ 

Ebora 14 3 41 

Beliia 14 t 402:^ 

Arfi 14 3 40 3 

Bamania 14 1 40 x 

Leonica 14 3 40 4 

0ficorda 14 4 40 e^ 

Etobefa 14 3 30 2:4: 

LalTira ^14 xj 39 J la 

/5 14 43^' 3 Edeta 8^; leria 14 3 ix 3 9 J 1 2: 

>aguntum i4Jii 39 ^ 

His magis orientales funt llerQones quo 
rum ciuitatesmeditertanee * 
Sartago vetus 163 40 x J ix 

Bifcargis ^ ^J 4^ ^ 

Tbeaua ^H^ 4° 3 

Adeba 1C| J 40 x 

Tiaruilia ic^ x 403 ix 

Sigarra / i^ ix 40 4^ 

Lcrcola ic^ ^ 4° 

jpbter Iberum ff se: pyrcnem Antrigonibus 

f quos medios interluit fluuius adiacent ver 
fus folis ortii rarifti quoria meditertanea** 
Sueftafium i^ 3 44 

Tullica 13 3 43 i^ 

Vellia 13 2 J IX 4:5 3 

Nis etiammagis orientalcs funt varduli c| 
rum mcditcrrance duitates -^ 
Scbala 

pScbalaica ♦ 
Tullonium 13 ^ j 43 x 

Alba 14 X IX 43 X 

Stegontiapemica 14 i 43 4 

iibuca 14 42^ ^3 

T Poft bos vafcones quorum meditermnee 

/ ciuitates-^ 
iturifla iC| X ix 43 i J iS 

Pompdon ic^ A3^^ 

Bituris ic^ x 43^4^ 

Andilus icj x 43 ± 

Mediantulifla 1^x1x43312: 

Curnonium i^xj 43 4: 

laco icj X 43 4 

Sracuris icj 43 

Galarorina 14 3 4323 ix 

Caftontum i Cj 41x4: 

Ergauica 14 x 4x3" ix 

Tarraga 14 ±4 4X 2; 

Mufcaria 14 3 4X 3 li 

Setia *4 3 4^ 4^ 

Alauona 14 3 41 2: j 12: 

Itt poft bos eriatllcrgetes in ^b ciuitates+ 1 

'^ Bergulia 16 ± 43 

Celea. 16 4x2^ JI fiS. l6 6 i6 42 2. 

42.2:^ 

42. 2: 

42. t 

ic^ t ^iijii; 

iq± 41 I 

iCi 41 i 

icj i; li 41 3 li Bcrgidium 
Braga 
Succola 
efca 
Burtina 
Saliica flania 
0ixia 
f lercia 

r$ub bis maxime orientales lunt correCani 
quorum ciuitas *• 

lulialybica 17 3 42.2:^ 

/ Wisab occalubcrentautetani quo^ duita, 
/^quc calide . 16 3 42. t 

Auf^ 16 1 42, 2: 

Bccula 17 42»^ 

rjSerunda 17 t^it ^x^ 

PoH: bos caftellani quorum ciuitates + 
Sebellunum 16 |^ 42, ^ 

Bafli 17 i 3 li 42, xi 

Egofa 17 6^ 41 2: 4 

Befeda 17 x 41 ^^ 3 

Nis magis ctiam ocddenCales funt Acceta 
ni quorum duicates t 
Lefa 16 3 4X 

Vdura 16 i 41 2^4 

Afcertis 16 41 3 

Setelfis 16 3 41 i xx 

Tebolis i6 41 t 

Cerrefus iCj 3 4^ J 

Bacafis 10 2:4 41312; 

leflus icj 2; 41 

Anabis 16 3 41 

Cvnna ^ 2:3 40 ±3" 

[ $unt sc indigctum ciuitates mcditerranee 
■ Bctiana 17 2:3 42.2: it 

luncaria iS t 42^ ■ j 

MLeitanorum duitates mediterrance 
Rubricata ^ 17 ^ 41 ± i± 

finfule Tarraconcnfis * 
Adiacent tarraconenfi in ^ntabrico quide 
oceano quenominantur fcopuliTrileudin 
fule tres quarii medm grad^babet 9 et^^ 
t Z-ln occidentali aut oceano infule dece* 
(Satetcrides dicbe quaru raediu gradus ba 
bet*4 dc 4Cj itPreterea deorum infule du^ V. 


fl 59 

39 4 
t 39^3 
39 x + 
quarumediugtadusbabet^i f 41 J 
' I' fn balearicD vcra pelago infule due pitbu- 
I taenomine * 
Narum rainor que opbuifa didtur gtaduf 
babet- ic^ ± p^7 J.<^ue verc> maior Ebif 
fus dicba duitatem babet dufde nominis g 
duum. iCj 2:38 ix 
Et beleaddes infule due 
que grcce appellantur Simnefic in quarum 
maiori duicates funt+> 
Palma 17 1 

^Polentia 17 i 4 

In minori bee funt duitates ♦ 
lamna 19 t 

Mago -^ 19 ±2 

Oeltogalatie sitvs; 

^IELTOSALATIA. 
quescr gallia dizxbxt m 
quatuor diutfa eil: t:iar 
testAqmtaniamXug^ 
dunenfem+Belgimm &: 
Narbonenfcm Aquita 
nia fincs babct ab o ccidente mare+Aquita^ 
nicii iuxCa littoris defcriptionem. banc -*■ 
rPoftiaflumpyrencspnomontDrium ■»• 
Afpurisffolfia 16 ±4 442^4 

Sigmatis ff oftia 17 ^c^ 3" 

(Turianumpir^montDriu» 16 2; 46 
Sarunne ff oftia 17 i 46 ± 

Media ipius longitudo 18 4^^ 

Fontes fluutj 19 2; 44 4 

SantDnumprc»montoriiii6 # 462:4 
Canentelli ff oflia 174: 4/^2:4 

Pictonium promontoriu 17 48 

Sicusportus 17 2; 4^ 4 

Ligiris ff oftia 173 48 ± 

rT^ feptentrione aut terminatur parte lugdu 
nenfis prouindeduxta pfatum nuuium ligi:; 
ristvfc^ fleSitur ad mendie vbi gradus ba 
bctxo 48 2:^rienCale aiit latusdugdune- 
fi coiungitur iuxCa ligirem fluuiu vfq^ ad ei^ 
origine cuius fitus gradus babet 2.0 44 2; 
Et parti Marboncnfis vfc^ finem iuTcta py 
renem cuius gradus fiintt i8 43 6+Mcricli 
onale vero latusipaVti pyrenes coniunctu 1 


£ 1 

Jll ct parti Narbonetifit Narboncnfi ^de a ca 

pite ligiris fluutj v(c^ ad diftum fine iuxta 

p>>;rcneratPyrene veto iuxta parte que inde 

ad laflum pmontoriu teditur+^ue autem 

raaxime feptsntrionalia (unt ♦ 

AquiCanie dc penes raare tenefe-pictoncs q 

rum ciuitates *> 

Ratiatum 17 2:3 48 3 

Limittum i8 ^/'^F 

r^Sub bis tantones quorum ciuitas * 

Mcdiolanura 17 j 462:4: 

f $ub ^uibus Biturges ebufci qru ciuifatES+* 

Nouiomagus 17 J 4^ 4 

Burdigala x8 ^<i ^: 

r^ub bis vfc]^ ad pytenem montem Tarbeli 

quorum ciuitas * 

Aqueaugufte 17 44 f 

tn mcditerranea autem pi^onibus fimniti 

quorum ciuitas -v 

Augufcoricum 173 4^214 

/ $ub bis cadurd 6i ciuitas ♦ 

Kucona 18 47 ^ 

l^^ub bis petrocorrj 8c ciuitas + 

yciTuna ^9 ^^F 4^2:J 

Norum oraniiifincs ab ortu folisfunt* At 

tingunt 8C vfqjligirem fluuiura ^ 

Biturgcs cbufd quorum ciuitas t 

Anaricum 2.0 4^ 3 

f"lterum fub petroo^rtjs babitant Itiobrigef 

quorum ciuitas -^ 

Aguinum 19 2: 46 J 

I^^Sub bis vaflartj dc ciuitas * 

Coflium 18 i 46 

)' $nb bis talabi sc duitas 4 

Anderedum 19 2: ^ 4«^ 3 

pEt fub bis dattj &^ duitas ^ 

Tafta 19 442^^ 

f^^Siibbis autemaufctj ciuitas t 

Augufla t8 4Cj 

Norum ab ortupartem babent Aruerni ^^ 

rum ciuitas -«• 

Augufloncmcntum 20 ^cj 

f Etfub aufc^s vellencs quorum duitas ■► 

Ruefl^lum t8 44 t 

JSah bis Rutani dc dui^a * t r F Scgadunum i7 2:^ 43 2; 

C ontigui monti pireneo funt Cotucni quo 

rum ciuitas ^ 

Lugdunumrolonia X7 44 

(LLVGDVNENSIS SITVS > 

ATERA gallie lugdu 
nenfis q contigua funt 
a^tanie dicba liint+ Ix 
reliquis quo occafum 
fpectat&r oceano allui 
tur fic dcfcribitur Poft 
ligiris ff oftia * 
Briuatus portus 
Er^ ff oftia 
Vidana portus 17 
162: 4824 

49 4 
49x4 Sabcura ptoraontDriutu icj 4 
fXatusautem quodfeptentrioncatpicit iu>: 
(a britanicura oceanri fic fc babet pofl Sa 
beum ptomontDrium 
$alion(anus portus p 1 

n Titiffoftia 
Biducenfium 4 

enue ff oftia 
Bienellorum * 
(TruciatDnum 
©lineffoftia 
Lexubiorum ♦ 
Ncoraagus ciuitas 
Ralctorum ^ 
SequaneffofHa 16 i 

17 j 

18 

18 ±J 

8 1 T CjO 

CjO 

C,0 3 (J02.3 19 2, Cjl 2.1 ^O 2, {''^ricntalis lateris pars Bdgis coniungitur 

I iuxta fcquanara fluuiu:cuius mediu graduf 
babct 2.4 48 1* Preterea lince recbc que ab 
ipfo ptXDdit vfc| in fincm cuius fitus 2.Cj ^c^ 
2:+Meridionale aute latusbinc terminatur 
parts Narbonenfi's:vfc^ ad di9:um finem 
aquitenie ♦ 
Montiu ccmcnorii mediu 23 44 2: 

jTLittus fcptetrionaleafequana fluuio tcnet 
(Callete quorum ciuites ^ 
lulibana 2,0 C|0 x 

rPoft quoslcufebtjt poft benc}li+ poft bos 
biducef^ 8C vltimi vfc| ad Sabeu proraon 
toriura Sifmij quorum duitas *■ 
yor^oniuiTi 17 <\Q f ©ccidcntalc aut litas fob fifunfjs tenent vi 

ncti quorum ciuitas -* 

Dariorittxm IT" 4 49 ^ 

jTSub quibus famnite apptx)pinquantur ligi 
■ ri fluuio * 
Jin mediterranca autcm vcnetis magis orie 

taleslimt^ 
fAulirgtj diabolite quorum duitas * 

Meodunum 18 00 

FPoft quos arubij 8C duitas ♦ 

Vagoritum 18 3 (^o 

jf Poft quos vfq, ad fequanam fluuium veltj 

cafij quorum ciuitas * 

Rotomagus 2.0 t <^o 

J"Et iterumfannitis orentalcs funt Andita*; 

ni quorum duitas * 

fuUoraagus ^8 ±J 49 

TPoft bos aut oliord qui 8c Cenomanni di, 

cuntur quorum ciuitas ^ 

Vindinum 2.0 2:4 49 3" 

['Poft quos Wamnite quorum duitas * 

Condeuincum 2.1 4 C|0 

j Poftea v(cy ad fiquanam fluuiu abrincatui 

8c duicas ■♦■ 

ingena 2.1 2:4 ^92^^ 

rSub ptefatis omnibus ptntenduntur a ligi 

re fluuio ad fiquanam Aurird qui Eburuid 

appellantar quorum ciuitas -v 

Mediolanum 
f$ub quibus iuxta ligirem fluuiu Reedones 

quorum ciuitas 4 

Condate 2,0 J 4^ J 

fJEt btj magis orientales Sennones quora:^ 

duitas ■♦• 

Agedetum 2.1 4: 47 ^ 

fl uxta fiquanam (Tarnunte 8C ciuitates -► 

Autricum 2:1 J 4^ 4 

Senabum 2,2. 4^2:3" 

jTSub quibus parif^ 8C duitas ♦ 

Leucotetia " 2,3 2: 48 2: 

f%\xh quibus triccafg et duitas * 

Auguftobona 2.3 2: 472:4 

flteru fiib ptefatis getib iuxta ligirem funtrf 

Turprj 8c duitas eorum ♦ 

Celaradunum 2.1 46 t 
f; 2. 

l 

J 

l 

4 Sub quibus finittimi Auernisfunt:qui cem 
menos montes incolunt Segufiad quorum 
ciuitates ♦ 

Rudumna , , . 2,2. 4^^:^ 

Fprum fegufiantum 2.1 ± ^<i t 

fPrefatis orientalcsfunt Meldc 8c duitas ^ 

' Latinum 2-3 ^c^ij 

fPoft quos penes Belgas vadicafltj 8C dul. 

Niomagus 24 j 46 i 

FA parte orienfiali Arucrnorum vf^ ad fcif 

' fionem rbodani fluuij ad feptentrione+Ses 

eduorum babitat quorum ciuitates ^ 

Auguftodunum 2.3 3 a6 

(CabuUinum ^3 3 4^ 

Lagdunumetrc>polis 2,3 4 ag 

OalLie BELGICE SITVS 4 

Ccidcntale latus gallie 
]Belgiccetquod!ugdu 
nenfem attingit dictu e 
Eius feptentrionalia:et 
que Britannii tpe9:at 
pceanum fic fe babent 4 
uane fluutj oftia *• 

Pbrudisffoftia 

itium promontDrium 
pMorinorum > 

Seforiacum nauale 

Tabulc ff oftia 

Mofeffoftia 

rBatauorum * 
Lugoninum 

Rcni ff ocddentali^ oftiiit2,6 i 4 
Medium ffoftium 2,7 
0ricntalius eius oftium+2.7 3 

rLatus autem quodad folis ortum fpectat 
a di9:o fluuio termiuatur iuxta magna ger 
mania cuius caput gtadus babetx^ 3 4^+ 
Pars veio que iuxta flexu obrid fluutj ad 
occafum 2,8 C|0+^uod aut in monte eft q 
amontibus dicti fluutj ad alpcs tcnditur ct 
adulas mons appcllatur+2.9 i: ^Cj 4 
iurafius mons 2.^ 4 4^ 

fLatus vero meridionale coniungitur cureli 
/ quaparte gallie Narbonenfis.Protenditur 
aiat a pfato comuni tmio Sallielugdunefis 

ci 
2.X 2.4 
2,2, 4 

2.2, 2: 
^3 F 

2-4 3 

2,6 2; Cj2. 

H3 H3 
^3 
H3 

H3 
H3 
H3 
^4 3 

2, 2. 

X 

2, 

JL 

3 

3 

6 ^r^. l et Narbotiefis v(c^ GDtnmutie alpiu et adu 
le motio qui gradus babet 2.9 1 ^c^ ^Te 
nent aute litus multum 8C in mediterranea 
ptofeaiiuxtatiquanamfluuium Attribatp 
quorum duitas t 
Metacum 2.2. Cjt 

r"Poft bos ad ortu vergctites Belluaci quo* 

' rutn ciuitas ♦ 
Cefatr^magus 2.2. 2: J Cjt J 

rPoftbos fimilitEr Arabiani quoru ciuitas 
Samarobriga * 2.2. 4 (^2. t 

VPoH quosMorini qrumeditranea ciuitas-» 

f Taruanna 2,3 3 ^2.x J 

jrfednde poft fabulam fluuiumTongri 8c ci 
uicas ipforum ■♦ 
Attuacutum 2,4 2; Cj2-2: J 

J^^eide p^ raotam ff raonap^ et bo^ duitaf* 
^aftellum xc^ i{2. 4 

FSub b^s gcntibus babifant maxime feptgn 
trionales Erulij quorum ciuitas * 
Bafacum ^.Cj 4 c^t 3 

rSub bis Vbane^ quorum ciuitas ab orie 
tefiquanefiutt^ ^ 

Katomagus xx 3 CjO 12: 

$ub quibus HomandilTorum ciuitas ♦ 
Augttfta tomandifTa 2,Cj 2: CjC^ 

r$ub bis vcflbnes quorum daitas ab orie* 
tefiquanefluutj m 
Augafta venbnura 23 i ^49 4 

J^Poft quos iuxta fluuiumfcquanara Remi et 
eorumciuitas t 
^utDcottorura 2,3 2:4: 48 3 

r0rientaliorc3 Hemis fed magis feptentrio:^ 
nales Triberi funt quorum duitas ♦ 
Auguftatribeporum 2-6 49 ^ 

Nis ma^is raeridionales iunt medioraatri 
ces quorura ciuitas ♦ 
Kiuodurum 2.Cj x 4^ 3 

$ub bis Qc remis funt leud quoru duites + 
Tullium x6 6 4z 

Naffium 2.<^ t^ 4^ 3 

Regio que dros Renumflumu efta man vf 
c^ obrincara fluuiii inferior gcrraaniaappel 
latur i qua ciuitates ab- ocddentaii parte re 
nibacfunt^ 


C( 

r$u 

f 

P C|2L ^ 

Cjl2.| 
Cjl 2. 
CjoiJ 

C|0 2; 

CjO ^ JfBafcanorura raediterranee • 

Batauodurum 2.7 ^ 

$ub bac vetcrta duitas +2.7 

Leguorum luppia 2.72; 

Poftca Agripinenfis 2.7 3 

PoftSonna 2.1 3 

Lcgio prima p^ traiane ^217 2; 
fLegio vigefima fecunda 4 

Ppftea MoncD riacia Z7 J 

r^uod aut ab obrinca fluuio ad meridie te 
ditur gcrmania (uperior appellatur in qua 
duitatcs funt ab obrinQ indpiendo ♦ . 

[ Ncmetorura 4 
Neomagus 2.73 49^1" 

Kufiniana 2.7 3 49 2: 

pVangionum ♦ 
BerbetDmagus 2.7 ij 482:3" 

Argentoratura X7 2: 48x4: 

rLegio o8:aua augufta * 

JTribonura * 
Breucoraagus X7 xj 48 3: 

Elcebus 28 48 

Riauricum 

Augufb rauricura 2.8 47 ■£ 

Argcntuaria 2.7 2: J 47 J 

jfSub bis scleudsbabitantlcngones quoru 

'' ciuitas * 
Auduraatunum 2.6 4: 46 3 

fEt poft motsm qui ipfis fubiacct qui vc ap 
pellatur turalfus funt Eluct^ iuxta renum 
quorum duitates ♦ 

Gannodurura 2.8 2; 46 2 

ForuraTibertj 2.8 46 <• 

rSubbisfequaniquorumciuitates * 
0iatauium 2.6 

Vifontium 2,6 

Equeftris XT" 

Auanticum__ 2.8 4^ 
46 

4^ 

4<i 3 7 (LSALLIE NAKBONENSIS SlTVa ♦ 

1AKBONENSIS Sal 
lie lateia que iuncba funt 
tribus regionib ia lunt 
dicba+Reliquorum vero 
latus quod ortura fpc:* 
l^ctat tctminatur a part<j 
$x- ( <, II alpium ocddentali boc eft ab adula motite 
vfq; ad vari fluutj oftia quoru gradus^zT" 
x 43Xatus autmeridianu terminant reliq 
pirenei montis^ab aquicana fciUcet v^c^ ad 
iuga q in noftru mare prouebuntur vbi ve 
neristemplu eftta quo deinde maregallicii 
funditur vfq^ ad nare oftiatcui^litus fic de 
fcribitur poft veneris templii quod in mo 
tc pireneo gradus bab et 2.0 3 42. 3 
llkrisffoftia 2.1 42. xj 

Rufcionis ff oftia 2.1 ^ 42- 3 4 

AtagisffofHa 2,1 2: 42,2:^ 

0rcib^ffofHa xi 2:4: 42,2:4: 

Aurar^ffoftia 2.2. 42-^3 

Agacbopilis 2^x4: 42,212: 

Seuismons 2x 2; 42. z 

FolTemarine 2,2, J 42- J 

Rodaniocddefaleff oft*x2, 23 42 3 
Flexio fluuij que fub lugduno u(us alpes 

fit ^3 4 4^1 4^ 

Pars ipius iuxtaplaudeleemenem appella- 
tam 27 4 4<i 4 

fonsfluutj 2,8 3 44 J 

rFluuiorum qui eidem admifcentur a fepten 
trionali parte lugdunopolis fluunt Anam 
QC Bludes qui inuicem admifcentur+Fontcf 
aut anaris ab alpibus deriuates+gmdus ba 
bent,28 3 44 JFontes vero l^udis luper 
eunde fluentes+2.8 i 44 i:+<£tjab alpiu mo 
tibus fluxerunt verfus leptentrione ad oc= 
cafum flecbuntur 8C eoru comixtio gradus 
babet^xCj 3 ^Cj al^Eorunde CDmixtio cu ra 
dano+24 4Cj 2: A meridiana plaga ftmiliter 
a motibus alpiii ufus vienna ciuitate fluut+t 

rSicarus dc Bruentus -» 
Sicarifontxs 2.8 

Kruenttj caput 2.8 2. 

Anatialorum * 
Marittima colonia 
'Poft(Eenueff oftia 

pComanorum ♦ 
Maflilia greca ciuitas 2.4 J 43 ix 
Turoentium 2,4 3 42-2:3 

Et Qtarifta ;pmontDrit xcj 42, 3 

01biaciuitas , 2,Cj J 42.2:^ 44^j 
43x4 2,3 X 43 12. 
2,3 ±4 43 r^ Argcnte ff oftia x<^^ 42- 3" 4 

Forum iulium colonia 2,62 42. 2: J 

0eriatiorum * 

Antipolis 2,7 43 

Et vari ff oftia 2.7 3 43 

fMaxime ocddentalia (Sallie Narbonenfis 
' tenent volce Te9:ofaces quorum duitates 

meditertanee * 

Illiberis 

Kufdnum 

Tolofa colonia 

(Sepeto 

(Tarcafo 

Retitae 

RlarboncDlonia 2.1 2: 42. 2: j 

fPoft boc vfc^ ad rbodanu fluuiu funt vol 

ce arecomtj quorum roediterranea ♦ 

Vindomagus 21 2: 44 2: 

Nemaufum colonia 22 44 2 

FPoftea a parte orientali nodani flnutj maxi 

me feptetrionales funt Allobriges fub Me 

dullis quorum ciuitas meditertanea + 194 

20 

20 t 

21 4 
21 
2t 2 43 4 
43 f 
43 4 

43^4 
43 4 


n Vienna ^3 4^ Sub quibus magis ocddentales funt Setal 
lini quorum duitas ■»■ 
Valentia colonia 23 44 2: 

0rientales aut tricatini quorum ciuitas + 
Neoraagus 26 2 ^c^ 

rPoftea fub Setallinis cauari quorum duita 
tes mediterranee ♦ 
Accufion colonia 
Auennion colonia / A, 24 ^ 44^2 
22 3 4323 

Aiaufion 24 44 

(Sabelliorum 24 44 

rSub bis Salies quorum ciuitas + 
' Tarufcon 

Slanum 

Maflilia greca 

Arelatum colonia 

Aquefcxrie colonia 

Ematinum 2-3 ^ 43 I 

23 2 43 2. 

2.3 ^^ 43 f 

2224 43 I 

24 ^ 43 F r$ub tricanis vocont^ oe. duitas * 
Vafton 26 44 2: 

rSub quibus Memini sc dttitas * 
ForumnerDnis ( O-C? C2 L %f f Sub quibus ducoti oc ciuitas ♦ 

' Albaugufta 2.6 43 J 

rVocontis ac: meminis orieatales fentij quo 

rum ciuitas ♦ 

Dinia 2.7 2: J 44 2; J 

rf ntiiU fubiacent Narbonenfi agatba caius 

duitas eiufdem nominis * 

Agatba 2.z 2: 42, ^ 

Poft quam Slafcon 2.2, 2: 42. t 
fSticbades fub cifariftam quinc]^ numero q 

rum medium gradus xc^ 42. 4: 

y Sub vain fluuio * 

Leronis infula cuius mediii+2,z i 4 42, 4 

CmaSnesermaniesitvs ♦ 

ERMANIElatusocci 
dctale lienus tstminat: 
feptentt?ionale vzxo ger 
manicus oceanus: cuiut 
defcriptio (ic fe babet+ 
Poft Reni fluutj oftia+ 
2,Z3 

Z9 

34 
3^ 
34 

39 ^4 
^4 3 

1. 

4 2, 

T 

2, Vidri 

Mararmanis portus 

Amafi ff oftia 

Fontes fluutj 

Vifurgiffoftia 

Fontesfluu^ 

Albis ff oftia 

Fontes fluutj 
rCymbroru cberfbnefus 

ExtcfioqpoftaMeft 31 

Extenlto q fubfequitur ^Cj 

^ue ctia (ubfequitur 3 9 
r^uc etia fubfequitar s>c maxime feptentrio 

naliseft _ 39 , ^9j 
r Fars eius maxie orientalis et^o J Cj^ i J 

Sinus interior 36 ^9 ^ 

J Poft extcnfionc pma cxtefio 393 C|9 4: Cj6i3 
c,8 J ^ue dcindc fiibfequitur 40 
^uc deindc lubfcquitur^T' 
^ue ad ortii fle^tur 3 c^ 
Cbalufi ff oftia 
Sueai ff oftia 
Viadiffoftia 
Iftale ff oftia 
Flttutj caput 3'" . 
39 ?■ 

42. 5 
4'! 18 

c,6 44 c^zzdtc^oi. ^\xi ab ocGkfn ipfius adAlbin fluuium du 
cit 40 CjX J 

rMeridianum aatelatus terminatur a parte 
ocddentali fluurj Panubtj fic ^anub^ c^^ 
put ^ 30 46 J 

)/ Parsfluutj quc ad gcrmaniamprimafcindi 
tur 32, 4^ 4 

fSdi^io ffi fc^a vbi ad meridiem vergitur ct 
appellatuscft£nos 34 47 3 

J^SdfliO fcde partis fluutj vbi ad fcptentdo^i 
nevergiturufusSoretafilua 36 463 

f^^ in fequenti fdOlone apud lunam filuam 
ad feptentrionem vergit 39 3 47 2; 

rplcxus qui deinde fcquitur a quo ad meri 
diemfluit 4° F 4^^ F 

J^^d in fcifiione fluutj ad meridie fluit dc ap 
pellatur Narabon 41 4^ F 

Jrlexus deinde fubfequens apud capri qui 
omniii maxiefeptetrionalis eft 4X i 48 

f0rientale aut latus terminat diftantia q fit 
a flexu prefatD ad SarmaCarii motes ^ lup e 

. mment quorum finis auftralis gradus ba^: 
bet 42, x 48 

fScptentrionalis veto 43 i c^o t* 

fPrcterea diftantia q cft poftmontes ad di^ 
6bm caput iftulc fluug dc ipfe etia fluuius e 
vfc^admare*4 

/ Montium aiat qui germania cingunt notil^ 
fimi funt bi qui iam fimt dich' 8c farmadd ^ 
prieappellati:8<ridem cualpibus nomeba, 
bcntes q ve fupra (Bput danubtj funt quos: 
ru extrema gradus babent^x^ 8c:47ac 33 
8C 48 i^Prcterea qui votantur Abnobrj q? 
ru extrema gdus babent+3 1 49 8C3 1 Cj i + ' 
Acmonsraelibocus cuiusfincs 33 C|2. 2:* 
ac37 Cj2, i+Sub bis femana eft filua.Etab 
ficurgius mons cuius fines+3 9 (^4 ec 40 ^ 
C|3 i+Acmontesfubdcteappellati quorii 
cxtrema gradus appellatibabett^^+CjO 3c 
39 C( o+$ub quib c Sabrita filua cuiusme^ ' 
dium atc^ farmatarii montiu e orcyniu ne^ 
mus^Nabitant aiit germania que circa Renil 
fluuiu eft,aparteprimiafeptcntrionali Bu(a 
ctori parui appellati-.ac Sicambri ©qucui 
longobardi.Poftea Tegatri 8c Nitnones II p. inter Renum &r abnobos raotitcs . Prieterca 
intucrgi dc vargioties dc caritbni fub ^buf 
vifpi 8c eleutiorii eremus:vfc^ ad dicbos al 
pium montcs^Parte vetD que fecusoceanu 
ell babitant fupra bacberospbriftj Via^ ad 
Amuliu fluuiu+Poft bos caucbi qui appeli^ 
lantur parui vCcy ad fluuiia vifurgim j^eide 
(Saucbi maiorcs di&' vCc^ ad albu fluuium 
0eide fupra dorfum Cyrabrice (Eberfone 
fi faxones^fpam autem cberfonefiim fupra 
(axonas ab occaLii babitat+ Sigulones po^ 
ftea fabalingrj:poft cobandi llipra qs cbali 
Preterca Iviper bis qui magis ocddentales 
(iint Pontbuf^ 8c qui magis orietales lunt 
cbarude6+ Gmniil aiit maxime feptetriona 
les cymbri + Poft (axones a cbalufo fluuio 
vfc^ ad Sueuum fluuiumtenent pbanDdini^ 
Poft fidini vfc^ ad Iduam fluuiu fub ipfis+ 
Rutidtj vfc]^ ad fluuiu Iftulam * 

rinteriora aute atc^ mediterranea maxime 
tenent -»• 

FSueui angili qui magis orientales (unt qua 
longobardi protefi ad feptetrione vfo^ ad 
raediu albis fluu^v&:: verfus Sueuos Sem^ 
nones quibabitatpoft albim a pfata parte 
verfus ortum vfc^ ad Sueuum fluuiu+Prete 
tea ptenduntur ad Mugotas qui cetera te 
nent q inde fibfequuntur vfc^ ad lftitlaui+ 

■ Miores aut gentes 8C q inter caucbos par^ 
uos atc^ Sueuos iacent fant Bufacbori qui 
minores nominantur fab quibus funt Cbe 
mctlnter caucbos aut maiores ac Sueuos 
i?,cent Angriuar^.Poft longobardi fub q^ 
bus Kulgium Inter laxones 8c Sueuos teui 
tonari dc virunilnter pbaradinos Sueuos 
c^ teutones 8c Auarpiiter Rutidios 8c: bon 
tutas eluones Itcrufub Semnonibus babi 
tant Selmgae $ub Buntutas lut§ omani+ 
Sub quibus lugi Siduui vf^ ad Afbicur«= 
gium monte-Sub filingis (Oaucones tx vt 
c^ albis fluutj parte* $ub bis carcid 8C can^ 
mai vfc^ ad melibocii monte:quoria orien 
talia drca albinfluuiu tcn£tBonocbcme:tu 
pra quos Batini:fupra quos eria fiib mote 
Afoicurgio:cDrconti 8c lutij Buri vfq^ Iftu^ n \t flautj Qbat^Sab bis primi fantftdones* 
Poft cogni^Poftvifourgij Foft orciniii ne 
mus:itcru ab ortu abnorbora montiii ba^^ 
bitant fab Sueuis cafuarij > Poft Ncrtane 
Poft dandati:Sub quib Turogi ac marum 
gi fub Camabis Quptc 8c:Tubanti 8c fapra 
fudetos montes Tbiriocbeme Sub monti 
b uo variftepoftea gabrita ftluatfub mar^ 
uingis curiones poftea cbetaori et vf^ da 
nobiumfluuiu+parmecati^fub gabrita filua 
Marcomanni fub quibus fudini 8c vfc^ ad 
danubiii fluuiia:adrobo Qrapi * Sub nemus 
aut ordniu Cuadi^fub quibus ferri rainera* 
et luna ftlua fub quagensmagna Bemoru^ 
vfc^ danubium quibus contigui timt iuxCa 
fluuium terra Qtriescpenes campos ra3:e* 
CiuiCates in germania in dimate magis fep=; 
tentrionali funtbee ^ 

Pbileum 2.8 x 4 ^4^^ 

Secutanda 2,9 3 <j4 J 

Tucdia 31 c^cj 

Pbabiranum 31 2; ^^ J 

Treua 33^ c^Cj | 

Leupbana 34 4 "14 3 

Liruniris • 34 ^ ^^ 

Marionis 34 1. ^^4x4 

Marionis altera 3 <5 ^^^3 

Coenognum 3^3 hH ^ 

Ciftiua 3"^ 3 ^4 ^ 

Aliftus ^S C|Cj 

Ladburgium 39 H^ 

Buritium 39 ^ HH ^ 

Virunnum 40 x c^c^ 

Virutium 41 Cj4 t. 

Kugium 42. i: HH 3 

Scurgum 43 <^C\ 

Afcaulis 44 C|4 ^ ^ 

rtn inferiori climatc duitatcs bee tiint > 
fAbfdburgium 2.7 2; ^2: 2: 

Waualia 2.72: Cj4 

Mediolanum 2,8 t ^32:4 

Tuderium 30 Cj2, 

Bogadium 3° 4 H^ 

Stereontium 1^1 02. t 

AmiUa 31 2, ^12, 

^3 u Manitium 
Tulipbordum 
AfQlingium 
Tulifurgium 
Pbeugarura 
Ceduum 
Tropbea druti 
Lupte 
Moeuium 
Aregeuia 
(Salegia 
Lupfurdum 
Sufudata 
Colancorum 
Lugidunum 
Stragona 
LimilTaleum 
Budorigum 
^ LeuQriftus 
Arfenium 
Calilia 
Setidana 
rTn climate qt fub 
' Alifum 
Budoris 
MaSiadum 
Ar9;aunum 
Nuefium 
Melomabus 
Sramonarium 
Locoritum 
Scgodunum 
Tiuiona 
Bergium 
Monolgada 
Biturdium 
Matobudum 
Redintuuium 
Noroifterium 
Meliodunum 
Cafurgis 
Streuinta 
Negitbmatia . 
Budorgis 
Eburum / 31 3 


^x 3 


3^'. 


^4_ 


32. 2- 
3^1 


^3^4 
Cjx 3 


3x3 


CjX ^ 


332.4 


^^3 

c^^x4 


342, 


^^^4 


3H ^ 


^3^4 


3^ 2, 


CjX ^ 


37 2- 

38 t 
38 t 


c^t 3 

^3^3 


39. 


c,3 X 


39 t 


(^2, 2, 


39 3 


H^ f 


41 


^3 ^ 


4^ . 


Cji 3 


41 6 


^x 3 


43?, 


c^x 1 


43 ^4 


Cj22.3 


44 ^3 ^ 
bis cft ciuitates be lunt++ 


^8 


Cjl ± 


^8 


49,. 


3° , 


cjo-i3 


30 6 


CjO ^ 


3* . 
3' ^ 


^l 6 
CjO J 


3»^ 

31 2, 


c,o ^ 

44 I 


31 X 

32, 2: 
36 


49 _ 
482-^ 

49 ^ 


34 . 


49 ^ 


34 i 


CjX 4 


3^ , 
38 ± 


49 

CjO 2, 


39 


^^ 


39 , 


49 


39 4 
39 4 


(^O 6 

49-^" 


39 3 


^V . 


c40 


CjO 2. 


4^ 


49 i Arficua 

Paricnna 

Setiua 

<Eorrc>dunum 

Afanca 4^ 

4^ 
4^ 
4^ 
43 49 

49 

CjO 
C|0 fln teliquo climatc &:: pcnes danubmm ciui 
tates be+'* Tarradunum 

Areflauianc 

Rinfiana 

Alcimunnis 

Gantiocbis 

Bibacum 

Brondentia 

Setuacorum 

Vfbium 

Abilunum 

Pburgifufa 

Coridorgis 

Mediolanium 

Pbilcda 

Eburodanum 

Auduantium 

(telmantia 

Singona 

Anauum 28 J 

3° 3 

31 ^ 

32, 2, 

32 I 

33 _ 
33 2 

34 

3H 
3H 

374 

3^ 

39 

39^ 

40 2 

41 2 
4^ " J 48 2 j 

48 _ 

47 2: 

47 i 

48 J 
48 
48 
48 j 

47 

47 J 

48 

48 5: 

47 t 

48 ± 
48 

47 
48 

48 
4^ 3 

4 ffnlule germanie adiaccnt iuxCa albis fluutj 
oftia Tresfaxonum appellare quarumt* 
Medium gradus babct^i H^ f 

rSupraautem Cymbricam cberfonefum alic 
tres alocic di3:e quaru roedium gradus ba 

bet 37 c,9 J 

FAb orientali parte cbcrfonefi ^uatuor fra 
f die nuncupate:quarum tres parue mediam 

babcntgradum 41 2 Cj8 

' ^na que roaxima carum eft dc roaxirae ori 

entalis iuxta Iftulc fiuu^ oftia finera magis 

occidentalembabetgradii 43 ^8 
'^EiusroaximcparsorienCalis 46 c^S 
''ParsmaTdmefeptentrionalis 442^^8 ± 
^* Pars eius mcridionalis ^Cj (^7 J 

j Vocatur autem sc bcc proprie fcandia 
, Et tencnt ipfius fcptsntrionalia lenoni 0c^ 

cidcntalia Cbedini ©rientalia Pbanone sc 
, pbirefi Mcridionalia l^tc 8c Bautione^ V rtl. 
Media autem ftncnt lenoni ♦ 
CTrHETIE SITVS ^ 

TIEQCCIDENta. 

latns terminatur mo 

te Adula &i linea quee 

inter capita amnuim Rie 

ni atc| datiubij Lat^ fep 

tentrionale parte termi 

natur danub^:que a fontib eft v{o^ ad eni 

fluatj fdflione que gradus babet 34 47 2: 

Orientale latns ipfo eno terminatur *cuius 

auftralior finis eft+graduii+34 4^^ 4*Meri<: 

dionale alpiia montib binc fupra italia zx 

tenfistquorii qui apud grecas tunt gradus 

babett^ o 4^^ j^^ui aut apud poenas iux 

ta prindpiu luc^ aranis.qui i danubiii exit 

qui ve Retiam a vindalida difiungis grad^ 

tenet.^i ± 4^^ i.f^uiveno extreraatenet 

gradusbabent ^-3^^ 3 ^^i 2: babitantma^ 

gis feptentrionalia retie Brixanie magis au 

ftralia Suanete sc Regufce * ^ue inter bee 

funt+tenent calucones 8C vennontes ♦ 

Jf po^ duitates fub danubio fluuio be funt • fBragudorum 

Dracuina 

Viana 

Pbaniana 
Fluxta mput Reni fluuij 

Taxegetium 

Brigantium 
fPoftbas^ 

Vicus 

Ebodorum 

Drufomagus 

Ectodurum _ 30 
30 

30 X4 46 3 
46 3 

462,3 

46 % 
46 30 

30 
31 

3^ 4 
3 

■%. 
2- 

3 % 
3 4^ 

46 

,, . . 4^ 3> 

(CVINDELITIESITVS 'r 

iVEMAGISSEPten 

ionalia funt vindelitie 

!tenettRunicate+Sub bis 

ileuni bc cofouote-P^ ve 

auni+poft Breuni et iux 

litiamfluuiulicacu (Ti 

uitatcs aut lunti vindelida penes danubiu > 

p\rtDbriga 3^4. 4^ f 

Bocodurum 33 ^j 4^ ^ 
33 ^3 


46^3 


33?. 


46 ^ 


32- 5: J 


46 


-^^^^, 


^'i 3 


3^'^3 


4^ 2 
Subbisanguftavindelicoru 3x2 46 

Carodunum 

Abudiacum 

Cambodunum 

Meduilum 

tnutrium NORICI SITVS ^ 

IQRICVM TERMI 
|nos bet ab occafu Enu 
kuiu a feptetrione E)a 
Inubtj partem que cftab 
jeno vfc^ adCetium mo 
Jtem cuius gradus^^z 2: 
46 ± 4:^ Ab ortu folis: ipm monte cetiu+ A 
meridie parte pannonie quefub di9;o mo 
te e+cuius finis raaxime ocddentalis <^^ 
babet*3 6 4^1 3 Et bincraontefupra Iftria 
qui curuancas appeilatur cuiusmediii graj= 
dus babet+3 Cj+^cj +3 vTenent aiiit ocddenfa 
liora regionis a feptetrione incipientes $e 
uaces sc Alane qui 8c Ambefont^ diciitur 
Magis veto ocddentalia IVIorid oc Ambi^ 
dianiacAmblid t 
Ciuitates autem fub danubio funt * 
Aredata ^Cj 4^ _ 

Claudonium 36 415 

Sub bis aut Samano duru* 3 4 J 46 Cefodunum 

Badacum 

Aguntum 

Vacorium 

Pedicum 

Virunum 

Teurnia 

tdunura 

Sianticum 3H l 

341 

36 2, 

%6 

3^_ 
36 I 

3/ 46 
46 3 

3 

t 

2. 

_3 
4^^4 

4^2,3 

4^ F 
4^ 4 
4^ ^ Celia 37 4C| t^Mn^ltaiiascno 
tic5_fjuliu Marnicu 34 i 4C, ^ .». 
(TpaNNONIARVM AMBARVM SI ♦ 

"^ Iannonia SV 

Iperiorlimitesbabet 
lab occafuMontem ce 
Itium 6c prc parte (Car 
juanQra a racridie gte 
llftrieactlliridisiuxta 
<^^ ^ry- ^ -^ jL^ Imeam pamlellam:qae a ptefato fitie occidc 
taliori per Albatiam monte exit vfc^^ad re 
bios motes &:;Umites itiferioris pantiotiie 
qui gradas babent.41 tdc^c^y A fepten 
trione tcrminatur monte pfato Norici oc^ 
te danubtj que e Gietio monte vfc]^ ad fcifli 
one Atabonis fluutj que gradus babet.41 
47+3^ Ab ortu folis:inferiori pannonia g 
lineam que prefatDS limites babet^ Tenent 
aut prouincieaparte feptentrionis " A ^^ali 
qui magis occidentales funt Qt qui magis 
orienCaks funt Citi A meridie vetx) latobi^ 
ci:quifub Morico dc verfus ortum varciani 
Inter eosaiit verlus ocQfum ^5 sc fub bil 
Coletiamiairtj veto vcrfus oxtkoc fub ipfts 
oderiaces+ ^ 
fGiuitates lub danubio b c funt ♦ 
riuliobona 3^ 2:4 46 3 

jnLegio germanica dedma ♦ 
€arnuns 39 4-^ , 

Pblexum 40 47 4 

rtegio germani(^ quartadecima ^ 
Q^erocobalus 40 ± 4^ ^ 

Bregetium 41 47 3 

f t.egio prima auxiliatrix 4 
riPtocul a fluuio ciuitatcs be funt ^ 
^fSala 38 I 46 I 

Potubium 38 ± 4<i^J 

Sauaria 38 3 4^ J 

I^ifpia 38 3 46 2: 

Vinundria 38 t 4*1 J 

Bononia 3^ J 4^1 3 

Andantonium 48 F 4^ ^ 

Nouidunum 3^^^ 4^ ^ 

Sacarbantia 39 ^ 4^ 

Mutocla 39 4 4^ ^ 

Lentudum 39 ^ 4<1^4 

Carrodunum 39 J 4^ 

Sifda 39 4<i ^ 

©limacum 39 J 4^ ^ 

Vllina 40 ± 46 ±^ 

Bolentium 40 2: 46 

Sogora 40 6 4^ 2: 

Sifopa ,40 4<i ^ 

Vifontium 40 t^ 4^ 2; Pretorium 40 2: ^ 4^1 ^ 

Magniana 41 4^ 

fln limite Italie fub Morico iterum panonie 

ciaitas* 

Mon a,^^ • 362; 4<^ J 

ONFERIORIS PANNONIE SITVS 

kNNONIA inferi^ 
or terminatur ab occa 
(u tuperiori pannonia 
A fciflione Arabonis 
fluutj iuxta prcfatos h 
mites+A meridicpars 
illiridis quc a diSro limite vfc| ad fluxu cia 
nubtj iuxta que fdnditur Sauus fluuius cti 
iusgradus ^c^ 44 2: 

A feptcntrione oc ab oriente termiuatur p 
te danubtj q e a fciflione arabonis flaujj vf 
c^ad Sauum Amncm 8C fituitt babet bunc 
poft arabonem fluuiu+FIexus qui fit iuxta 
curta* 42, 47 Maxime feptetrionalia da 
nubtj 4x 2; 48 <^ iuxCa flcxu ad occafu:^ 
extenditar oc g gemiuas pannonias flucns 
fdnditur i Caraduno ciuitate vcrfus mon 
tem (Ecrium iuxta maximc eius fcptetriona 
lia que vocantur Sabaria etyerfus meridie 4 
Datos 44 i: 4Cj 3 

Eiufdem danub^ conucrfio iuxta corna 
cam 4Cj ^c^ • J 

Eiufdc conufio iuxta Ruttiii ^c^ 2: ^Cj 

r^uod iuxta fdflionem Sai fluutj qui dc ip^ 
fe g duas extenfus pannonias Ccntio mon 
ti iun^tur :prius ad fep tetrione p oRea a d 
occafumvcrtus ^c^ 44. i: 

rTenent ailt dc ipam prouintia:in gtito ^dc 
ocddentalib Amantini magisfcptentriona 
les:fub quib beruuiate+Poftea andiantes* 
PofteaBreuci+?ngtib vcto orientalib:qui 
maxirae fcptentrionales funt Arauifci:8c: ^ 
tnagis meridionalcs funt Scordifci.> 

/ CiuiCateg aatem fiib danubio b? funt fCurta 


4^. 


4^ , 


$alua 


42,2. 


47 2 


Carpis 


4ii: 


47 3- 


Aquicum 


43 


47 z 


Salitium 


4^^ 


47 ^2^ II /^: Luiromum 

Lugionum 

Teutoburgium 

Cornacum 

Arnimetum lcgio 

Rutium 

Taururum 43 ^4 

44 

44^ 

443 

4^ 

4^ ^ 

4^ 46 ± A fluuio ptocul ciuitatEs be (unt 4^ 
4^ 

4^ 
4^ 
44 3 
4 
3 Berbis 

Serbinum 

luollum 

Certifla 

Murfella 

Bibalis 

Marfonia 

Vacontia 

Mundia (rlonia 

Sallis 

Tarfium 

Sirmiunu 4^ . 

41 i 
42, 2: 
42. 2; 

43 

43 
43 
43 2- 

43 ^ 

44 4^ 
442 

44^3 46 ^ 

^^ ^ 
46 ^ 

4^ 2. 
46 ^ 

4^ 2, 

4^ 
4^ ± 

44_| 
44x4 

4^* ^^- 
djEIlKIDIS AVT LIB VKNIE SEV 
E)ALMATIE SITVS> * 

LLIRIS tmiatur afep^i 
tentrionali plaga vtraq^ 
pannonia iuxta montef 
expofitos+f/ib occalu 
Iftria per lineam cuius 
gradusbabetur verfus 
finemfuperiorispannome 36 2: 4<^ t' 
Fiuis vtvo qui i linu adriatia? eft 3 6 i: 44 
2: 3'Ab ortu luperioriMifia per lineam q 
eft a di8:a fcinione Sai fluu^ v(cy ad finem 
qui iuxta raontem Sardoniu eft exteditur 
cuius gradus 47 41 3 A raeridie termios 
babet parte raacedonie:iuxta linea q a pfa 
to finevfc]^ adadriaticia attingit cuius gd^ 
4Cj 41 +Et bic laterc adriatici vfc^^ad dicbu 
iftrie limitem+buius lateris defcriptio fic fc 
babet poft iftriam yCalie+ora inde liburnie 
aut illiridist + 
VAluona 3^ ^: J 4Cj 

^ Hauona 37 44 ^J 

inai ff oftia 372: 44 4 

Tartatica 3^ 3 442^4 

$mia 49 442^4 39 2 


44 


3 


39 j 


44 


2, 


40 


44 


? 


43 _ 


44 


? Lopfica 

Tedantjff oftia 

0rcDpuIa 

Vetia 

Argiruutum 4° 2:4 44 t 

Corinium 41 t^ 44 

Enonum 41 ± aa 

lader colonia 42, 43 2 2 

Tici ff oftia 42. j 43 F 

Scardona 42. 3 43 i 

rDalmatieiuTctalitusduitates ♦ 
Ficum 43 43 J 

Salona colonia 43 F 43 '^ 

Eputium 43 3 43 ' 

Piguntium 44 42, ±4 

0aeum 44 4 42, ± 

RJarbonisff oftia 44 i 42. J 
Epidaurus 43 3 42-3" 

Kidinum 44 J 42- 

Afteuium 44 2: 4 42, 

Hironifcus finus ^Cj 42, 

Bulua 4(^ 4^2:^ 

Vldnium ^Cj 41 ± 

Brilonis ff oftia ^Cj 41 ^ 

Lilfus 4C| 41 6^ 

l^r luit aut drilon fluuius a monte fcardo sc: 
ab alteto monte fito apud media tiaperionr 
Mifie cuius gradus+4Cj 3 42 3*Ab codem 
etiaalius Aranis defiuitBrinus nomine q 
in Saum fluuiii exit ab ocddcntali gte+Tau 
rini duitatistTenent aut ptouintia q biftrie 
berent lapyeres:fupra no liburniam raagis 
ocddetaf me^^ei^poft derriopes 8C dertj+ct 
fupra derriopas Kindar^ fupra quos dito 
nes Supra autem derios Cerauntj interioia 
Dalmatietenet daurf^ fnpra quos CDmentj 
8e: vardei+Supra bos Marenf^&rfardoate 
Pretereafupiabos Siculote 8c ducletatc ec 
Pyrufe 8c Sirtoncs penes raacedonas * 

fCiuitates mediterrance liburnorum ^^ be 
funtt + 

fTcdiafcum 39 44 F 

Aruccia 39 2^ 442:4 

Ardotium ^ 40 442^3" 

Stupfi , 39 x 44 3 l 40 2. 


44.^ 


41 t 


44^^ 


41 t 


44 f 


4't 


44 1 


42-? 


44 3 


4x 2 


44 3 


4^4. 


44 3 


4i^4 


44 1 


43 ^ 


44 ? 


42, 2: 


44 2 


43 . 


44 ; 


442, 


44 4 Curum 

Autancala 

Vamaria 

Saliua 

Adra 

Arau^ona 

AfTefia 

Burnum 

Sidtona 

Blanona 

0utDrum 

Nedinum 

rbalraatie mediterranee ciuitates ^ 

Andecrium 43 ^ 42, z 

Aleta 44 43 '^ 

Nerona 44 3 442^4 

Delminium 44 2^4 43 ^j 

Equumcolonia ^4 3 43 3 

Saloniana ^c^ 43 F 

Marbonaculum 44 3 4^^^ 

Enclerum 4Cj 2; 44 2: j 

Cbinna 4^ 3 42. 2: 

Boclea 4^ j 4^ 4 

Ri^ana 4Cj 4 42, 

Scodra 4H^ 41 2: 

Tbermiclana 46 4^ 2:4 

Siparuntum 46 x 42, ^ 

Epiaria 4^ ^; 4^ ^ 

Eminaciura 46 44 4 

iTfnrule adiacent liburnee + 

jy^fporns in qua ciuitates due ^ 

Crepfa 37 3 44 2: 

Afporus 3^2:3 44 z 

riEt curicba in qua etiam ciuitatcs due r 

' Pbulfinum 39 ^ 44 F 

Curicum ^ 39 I 44 4 

^ Et Scarbonainfula m qua ciuitatcs due * 

Arba 4° 3 43 f 

Collentum 4^ J 43 ^ 

/'inrule adiacent delmatie • 

Ifla &: ciuitas 42, J 4^-3 

Tragarium dc ciuifas 43 42- 2: J 

Pbaria 8C ciuitas 43 42 2; 

Gorcyra nigra ,44 4^ 2:4 

Meligina infula 44 '^ 4^ J ♦ 
([Jlaudij ptbolomei cofmograpbie libcr fe^ 
^ndusccplicit 4 

Olavdii PTOLOMEI COSMO 
GRAPHIE LIBEK TERTIVS NEC 
HABET > 

(J_Expofitionem partis Eutx)pe orietalis iux 
ta fiibie9:as ptouincias aut fatrapas Italia 
tota Cyrnum inlula+ Sardinia in(ula+ Sicilia 
infnla+SarmatiamEupope Tauricam cberfo 
nefum la^^iges Metanafcas 0atia Myfiam 
fuperiore Mifyam inferiore*Traciam cbee 
fonefum-Macedoniam+EpyrumAcbaiam. 
Peloponefum+Eub^oeaintula&r cretaintula -i 
CffALIE SITVS * 

TALIALIMITES 
babetab ocddentealpi 
um iuga iuxta lineam q 
ext3!nditnr a monte A 
dula vfc^ ad vari fiuutj 
oftiaquo^ gradusxz, . 
2: 43+Preterea littus tirrcni pelagi Aneapo 
li fcilicet vfc^ kucopetram* A feptentrione 
terrainantur alpiia iugistque Retie imminet 
Pretereapeonis 8c ocra etcaruladio monte 
qui lub norico efb quorix gradus didd {unt+ 
Preter bec littore badriatici finus a lauams^ 
po fluuio:vfc^ garganura raontem:sc by^ 
druntu* A raeridie^litton; badriatici pelagi 
alauampo fluuio vfq^ ad illiariacim metam 
Prcterea liguftico littore at(^ Tirreno a var 
ri fcilicet boft^s vf(^ Meapoli:ac ac a leu^^ 
CDpetra vfq^ b^/druntumt 0efcribitur aut i 
bunc modia poft vari fluutj oftia in ligufti 
co pelago ^ 

/ Mafalienfium ■*-■ 

/Nicea mafalienfium 
Werculis portus 
Tropbea angufH 
Moniciportus 

FXigurie apud grecos liguftice penes liguftis; 

' cumpelagus x8 

2,8 ± 
x8 J 42,2:12: 

42,2: 12. 

42, S 

42.2:12: Albiniminium 
Aibitaunum 
Genua 
rtnetelleffoftia ^9 _ 
Z9 4 
30^ 
30 2. 42, X 6 
4x2:4; 

4xij 9' iir F. Tigullia 
Vencris portus 
Erids finus intittia 
Macre ff oftia 
^ciflio boaSi fluutj 302.4 4XJI 

31 6 42-2.3 

31 ^ 42.±3^i± 
31 i 4-2.3 
31 ^ 43 VTufcDrum apud grccos Tyrreaorum iuxta 

I Tyrrenumpelagus t 

Luna 32. 42.2:4 

Lune ptDmontorium 32. ^ 4^-3 

Nerculis fanum 32-3 42.2:4: 

Arniffoftia 33 3 42-3 

Liburnus|>ortus 33 ^ <i\2.t.it 

Populoniil ;pmontoriu 33 "t 42. 4 

Populonia 33 2:12: 4X J 

Traianusportus 34 42- j 

Talamonptx)montDriu 34 4 42. 

Hofeffoftia 34 2^ 42- 

Colfe 3Cj 41 i 3" 12: 

Srauifce 3^ F 412:4 

Caftrumnouum 3^ 3 4^ 3 

P;yrgi 36 ^ 41 " | 

Alflnum 3^4 4^ 3 

FLatinorum limiliter iuxta tyrrenu pelagust 
' Tyberis ff oftia 362: 41 z 

Flexusad occaflim 362: 4X 
Oftia 46 ± 41 X 

Antinum 3 ^ 2: 3 41 i: 

Qoftra 37 t 41 J 

CirceumpromontDrium^z 2: 41 4 
Tarracine 3^ 2:4 41 4 

Forme 3^^ 4^ 4 

rCampanoru fimilitcr iuxta tirrenu pelagus ^ 
Lirisffoftia 38 J 41 3 

Soefla 38 ± 41 J 

KVultumum ff oftia 39 4^ 4 

Liternum 39 ^^ 4^ 12; 

€ume 39 "^ 41 li 

Mifenum 39 i 41 

Puteoli 39 2:3 41 

Neapolis 40 41 

fpicetinorii firaititer iuxta tyrrenu pelagus*^ 
Sarni ff oftia 40 li 40 ±t 12: 

Surentum 39 x 3 40 2,3 13 

MineruepK)montDrium39 ±4 40 ±J 
Salernum 40 40 fLucanorii firailiter iuxta tyrrenu pelagus^* 
Silariffoftia 40 xi 40 4 

Peftum 40 6 40 

Velie 40 I 39 i^ 

rouxentura 40 i 39 i 

FBrutioru fimiliter iuxta tyrrenum pelagus ^ 

' Laiffoftia 40 39 4 

Temp(a ciuitas 40 39 

Taurianicus fcDpuIus 40 J 382:4 
Ifponiafta finns 4° 3 382:4 

ScileumptDraontorium 39 lit 38 3 
Kegiumviniura 39 ^3 38 ^ 

J-eucopetra praontDtiii 39 ij 38 

F Magne gretie iuxCa adriaticura pelagus t 
^ Zepbiriura ^raontoriii 40 2:4 38J12; 
Locris duitas 40 2: 3 38 i li 

Locaniff oftia 40 2:3 382: li 

fln ftnura ixta fcillaceura duitas ^ 
Scyladura 40 2:4 3824 

Intiraafinus 40 24 382:^ 

Latiniuraptoraontoriii 41 3" 39 

/nfn tarrantino finu -»> 
CtDton ciuitas 4^ F 39 ^ 

Tburium 41 J 39 ^ 

Metapontum 41 i 392:4 

Tarentum ' 412:3^ 39^4 

r^alentinorum -t 

riapigium promontoriura &:: 
$alentinura didtur 42- ^ 3^ ^4 

rCalabrie iuxta loniumpelagus ^ 
Nydta 43 39 li 

Lufpie 42- j 39 4 

Brcndeftum 42, 2: 39 J 

rEtolorum pleucentiorura in lonio pelago * 
Egnatia 42. 2:3 39 ij 

Bariura 42 2:3 40 il 

Aufidiffoftia 42.2:12: 40 4 

FAppulorum daunioruin lonio pelago ♦ 

' Salpie 42. iii 40 J 

Sipa 4x i 40 , f 

Apenefte 42, i 40^4 

Garganus mons 42^ 3 4^ 

f^Et iuxta ftnum adriaticum ♦ 
Hyriura 42 2: 41 4 

jnFrcntanorum fimiliter ♦ l V 4t 2, 

41 I 412,4 


Ficerai ff oftia 42, 

Buba 41 I 

Iftonium 41 j 

rPelignorum Cimiliter * 

'^ Sariffoftia 41 3 4^ 

0rtDn 40 2^4 42, 4 

Marncinoram fimiliter 4 
Aperniffoftia 40 i: 42, 2; 

Matriniffoftia 39 2; 42.2;^ 

rPicenoram fimilitcr + 
Caftram 38 ± 43 

Cupra marittima 38 43 12; 

Trucenttj ff oftia 37 f 43 

Potentia 37 4 43 ^ 

Numana 3^ ^ J 43 J 

AncDn 3^ 2 43 J 

nBcmnonum fimiliter 4 
Aftjffoftia 36 J 43 3 

Senagallica 36 43 3 

Fanum fortune 3 Cj 2 J 43 i: 4 

Pifaurum 3 Cj ± 12: 43 i ^ 

Ariminum 3<^ t 43 2: J 

]r^alloram boum fimiliter4 

^ RubioDnis ff oftia 3 4 i j ix 43 2: 4 
Rauenne 34 F ^2: 43 ±j 

fPadiffoftia 344 44 

Fluu^ caput quod iuxta lariam paludcm ♦ 
cft 2,9 3 442:f ^ 

Vbi admifcetur dorie fluuio 31 44x34 

rCaput dorie fluuij iuxCa poeninum 
lacum 2.8 2:4 43 3* 

pVbi fdnditur ad lacum vcrgcntcs 4 

Bcnacum 34^4 432^1 

Nuius lacus fitus 3^ 30x44 ± 

jfPoft oftia padi fluutj vcnetic ftrailiter ♦ 
Attriani ff ofHa 34 44 't 

j^arnoru fimiliter inflcxioncadriaticifi'nus> 
l^ntimus finus in quo cft 4 
Tilauepti ff oftium 34^3 44 ^^ 3 
Natifonis ff oftia ^q 44 ^ 3 

rfftrie firoiliter poft flcpcam adriatid finus ^ 
Tergeftum colonia 3<^ i 44x3x2: 
Formionis ff oftia 3 cj 4 44x3 ix 
Patentium ,3 «i ^ 44 i 3" 12; 

Pola 36 44 J Nouifiimus Italie finis 3^4 44 ^ J 

fCiuitates autem funt mediterrancc * 
CNISfRlE 4 

T Pucinum 3^ ^ 4^^^ 

Piqucntum 30 44 ^J 

Aluum 3^ 6^ 4<^ 

/ Carnorummcditerrance * 
Forum iuliii colonia 3433 2:3 44x3 li: 
Concordia colonia 34 i^ 44^5 
Aquilcia 3^ 2: 4^^ 

JVenetic duitates mediterrancc bc funt 
Tridentum 33 2: 4<j 

Belunum 33 ^ 44 3 

Vicentia 33 ^ 44 ^ ^ 

Opipcrgiutn padna 33 x 44x4 
Acclura 33 2: 44 i 

Ateftc 33 l^ 44 I 

Platiuum 33 ^3 44 2- 

Alginum 33 4 44 ^^ 

FCcnomannorum qui lub vcnctia (uut ciuite 
tcsbc > 

J Bergomum 3^ 3 

^ Forum diuguntorum 31 3 
Brixia 3X 

Cremona colonia 3X 

Vctona 
Mantua 
Butrium 

rBccbunoram qui funtfub occafu vcnctie d 

' uitatcsbc* 
Vannia 
Caraca 
Bretina 
Auottinm 44 ^ 
44 
44 J 

44 

3XX3 44 

3x14 44_ 
33 ^ 43 ^3 31 I 
3^ 3 

31 X 442-3 

44 J 
44x4 

4^ rfnfubrium qui funtfub occafii Cenoman^ 
norura ciuitatcs bc ♦■ 

Nauaria 30 x 44x4 

Mcdiolanum 3° 2:3 44 J 

Comum 30 X3 44x4: 

Tidnum 3° 2:3 44 

fSalafiorum qui fub in fiibribus tunt ciuita^: 
tesbec * 
Auguftapretoriacolonia 30 44 

Floredia 3^4 43^3 

fTaurinoru ^ fub Salp^sfunt duitatesbec 2-9 2. 

30 2. 43 3 

43_ 2. 

43312, 

43 ^ ^Augufta taurica 
Augufta batictiorum 

«ria 

Bertona 
rLibicoru qui fub i fubrib funt ciuitates bee 
^ Veredle 2.9 t 43 

(Saumelum 3° ^3 3 

J f n grccis alpibus cetnonoru ciuitates bee+* 
■' Forumclaud^' 2.9 44x3" 12: 

Axima 2,9 i 4 442:^12: 

jln cut^s alpibus lep ontinorura ■*■ 
JGfcela 2.9 44 3 

rCaturgidorum in greds alpibus + 

Eburdunum 2.9 3 44 ^ 

fSuirianorumigreis alpibus ♦ 

Segufium 2,8 li 43 2:3 12; 

Brigantium 2,9 44 i2 

Jln alpibus littoreis Erufiorum ♦ 

Ncrtiura 2.8 i: 

Vintium 2.8 i 

ySucbriorum in littDreis alpibus -^ 

Salene 2.8 i: 

jrVeadiatioram in littoreis alpibus 

Ccmenelcum 2.8 i 

Sani tium 2.8 i: 42.2.3 

(^Apennini iuga fere ligurie iraminet 8C ab al 

pibus incipiunttDeinde vfc^ ad ancona ;p^ 

tenduntur hiccy vcrla dum ad adriaticu in 

clinantur vfc^ ad raonte garganura ducun 

tur-PoIl ad raeridiem inclinata i leucopctra 

fines babet i liguria A pcnnino luppofita 
rMcditErranee ciuitates bc funt + 
^ Sabata 2.9 J 

Polcntia 2.9 3 

Afta colonia x^ x 

Albaporapcia 2.9 3 

Libarnura 30 ix 

^allia Gogata ipfis fubiacentraontibus vfc^ 

rauennam ptodu6ta cuius duitates be funt in 43 
43 43 3 43 4 43 
43 
43 
43 
43 3 

ji_ 

3 

t _ 

3 

12, 

12 Placentia 

Fidentia 

Brixellum 

Parma 

Regiumlepidi colonia 

Nuceria 3^ 3 
313 

324 

324 

32 2, 

3^ ^3^f 
43212, 

43±ii 

43 ^ 
43 ^ 
43 3 Tanetum 
Mutina 
Bononia 
Clatcrne 33 3 43 3 

33^ 43 ^ 

^^ i i 42^ I 

33 23 43 1" 

Forura cornelij ymola 332:312 43 ± 

Ccfena 34 | ^3 | 

344 43 2: 

343 li 43 Fauentia 
Forumliutj rrufcorum mediterranee duitates be timt * I Biraccllum 
FoOe papiriane 
l^ondelia 
Luca 

Lucusferonie colonia 
Piftoria 
Florentia 
Pife colonia 
Volaterre 
Kufclle 
Fefiile 
Peruda 
Arerium 
Cortona 
Efculia 
Biturgia 
Manliana 
Vetulgnium 
Sena 
Suana 

Saturniana colonia 
Eba 
Volci 
Clufium 
Volfinium 
Sudcrnum 
Fcrcntia 
Vicus c 
Sutrium 
Tarquine 
(Curitum 
Blera 

Forum claudtj 
Nepcta 
Fakrnum 
<£ere 31 24 

3^ _ 

32 2. 

33 43^6 
4223 

42±j 

4223 32 2. 422 J 12 

33 F^ _43 ^ 
3323^^243^ ^ 

33 3 1242 2 4 

34^ 4^ 3 
33 3^ _ _4^ 2. 
33 ^31^43 422.3 
4224 

42- 3 

4223 12 3^) 3 

34 3 

3^ 

3^4' 

3^ _ 
342 

34 3 
34 3 

34 4 

342: 

34? 
34 3 
3^ 5 
3^ 2, 

3^^_ 
3^23 

36 6 

3H^^ 
3^f-4 4^2-4: 
3 Cj 2 41 2 ^ xX 

36 42 i i 

26 i 4123 li 
362, 412.3 42 

42- 

4^ 
42 

42 

42 

42- 

4^ 
4^ 2. 

2 

3 

3 

3 

4 
t 

3 
3 42 VL 

42 i 
42 li 
42. 

4^. f Semtionum meditermnee ciuitatesbeftint-^ 

Scafa 3H ^ 43 3 

OHra 36 43 2: 

rPicetioram mediterranee ciuicates be funt ♦ 
Traiana 46 x 43 2: iX 

Vrfabaliua 3^ ^^ 43 4 

Septcmpeda 3^ ^3 43 i^ 

Cupramontana 37 ^ 43 

Firraium 372; 4x2: 3" i± 

Afculum 38 J 42- 2: J 

Nadria 38 j 4x^3 

rVmbtDrum ciuitatcs ^ funt lupra tufcos ^ 
Pitinum 34 i 43 4 

Tifernum 34 3 43 3 

Forum feraptonij 3H^ 43 3 
Ifuium 30 43 12L 

Aifis 36^ 43 I 

luficum 3^ 2, 43 12, 

Centinum 3^21 42, 2; J 

Efifium 3H ^^ 42,2:^ 

Caraaritum 3^2: 43 

Nuceria colonia 3H^3 4^ 3 

fVilumbtDrura qui vmbris magis orietales 

• funt ^ 

Arna 3^ 2; 42. 3 

ifpolum 3*1 3 42-2: 

Turder 3H^^ 42- J 

Folingum 36 42-3 

Spoletium 3^3 42, 2; 

Meuania 3^4 42, x 

Amcria 3^ 12: 42. ^ 

rSabinorum qui funt magis orienfejles in ItJ 
bris-f 
Nurfia 3^ 2:3 ^T.t^ 

jTEquiculorum ciuitates qui (untmagis orie 
/ tales Sabinis * 
Cliternum 3^ 2: 42. 3 

CCalfioli 37 j 42-5 

Marforum ciuitates qui funtmagis orieta 
les equiculis * 

Exencap ra feu capia 373 42 2: 
/^lfabucelis 3^ 42- j 

J Pragutiorum ciuitates qui ftmt magis orie 
tales Marfis ♦• i- 

Beretra 38 2; 4x2; L f! Interamnia ^^ '^ 4^ f 
f Veftinoria qui funt orietaliores pragutijs v 

Pinna 3^ 42, 3 

Auia 39 42, 2: 

Amiternum 39 42, 4 

Angolus 39 2; 42. 2; 
fMaruanorum mediterianea * 

Teatea 39 2:4 42. i 
J Latinorum mediterranee ciuitates * 

VrbsRoma 3^ 3 4^ 4 

Tibur 3^ 2L3 4X 

Ptenefte 3"^ 3 412:3 12: 

Tufculum 3^2:3 412:4: 

Aritia 37 41 3 

Ardea 4^ 2^4 4^ 2: 

Numentum 37 2; 4X 

Tteba 3^ 2: 412:4 

Anania 3^ 3 4^ 3^ 

Vemptiim 3^ 2: 41 2; 

Velitrum 37 e' 41 t 

Lanubium 3/^4 41 2L it 

Atina 38 4 42. 

Fidene 38 41x3 i± 

Frufinum 3^2:3" 412:^ 

Fetentinum 38 4^ 3. 

Priuernum 3^2:4 41 2: 

Setia 38 41 2; 

Aquinum 382: 412:312: 

Soia ^^ I 3\ I 

Minturne colonia 38 3 4x2.^12, 

Fundi 38 41 F 

JTPelignenfium mediterranee ciuitatesbee * 

Curfelinium 40 42, J 

Sulrao 40 x 42- ^ 

jTFrentanorum mediterranee ciuitates bee j, 

Auxanum 41 ^ixjii: 

^ Larinum 41 x 41 5^ 

J f^aracenorum qui fub ferentanis (unt ir 

Aufedena 4° 3 412:4 

TSamnitum ciuiCatcs quifub pelignis sc cas^ 

racenis ftint ^ 

Biuannum ,39 12: 4X 

Efernia 39 4x2:^ 

Sepinum 39 2^ 4^^3 

Alifa 40 41 t III a^' Tutcciunj 
Telefia 
Betieueatam 
Clurium 
rCampanorum meditcrranee ciuitates ■+ 
Venafrum 40 

4^3 383 

49 4 
38 I 

38 ± 

39 4 _ 
392.1^:1 

39 M 
39 2, 

39 ^3 41 3 
41 i 

4^^ I 

413 12, 3 41 
41 2- 

4i±^ 41 
41 

4^ 
4^ 
4^ 
41 
4^ X 

3 

2. 

4 

2. 

6 
l± 41 ^T 

40 ±4 Teanum 

SucOa 

Caies 

Cafilinrim 

Trcbula 

Forum populi 

Capua 

Abella 

Atella 
yPincentinorum mcditcrranee 

Nola 40 ^ 

Nuceria colonia 4° J ^ 

J^Lucanorum meditermnee Vlci t 

Vlci 40 3 

Carapla 40 ± 

Potentia 40 3 

Blanda 40 3 

(Srumentum 41 

Vlrpinorrun duitates mediterranec qui funt 

orienfcaliores pincentinis dc lui^nis * 

Aquilonia 41 40 ± 

Abellinum 40 2:3 402^ 

Aculanum . 41 j 402:^ 

Fratuolum 41 40 3 

rAppuloram dauniorara mediterranee ci^ 

uitates + -I. 

6 40 
40 
40 

4°_ 
39^3 3 
4 Teanum 

Nuteria apulorum 

Viberna 

Arpe 

Erdonia 

Canufium 3 

■1 

2. 4^ 

4^ 

4^^ 
41 3 

^^ ^ 
42- IX 40 Z 12. 

4^ 

41 

41 ^ 

40 I 
40 2, VAppulorum pleucentDrnm mediterranee ci 
uitates * 

Venufia 41 3 ^ojx^ 

Celia 4X ■# 40 6" 

jTBrutiorum mediterranee duieates * 
Numiftrura 40 ± 39 ^ 

Cofentia 40 ± 39 Vionualentia 40 ± 38±i± 

pVIagne ^vcdz meditcrranee duitates + 

Petilia 40 ±4 39 

Abiftrum ^i 39Ji± 

J Salentinorum duitates mcdiferranee f 

Kudia 

\Ieritum 

Alerium 

Vxentum 

pEalabric mediterranee duicates 
Sturni 42, ± 

Veretum 42- ± . _ 

y Infule adiaccnt italie i liguftico ^de pelago ^r 
Sorgonis intiila 32. ± 42, ± 

Etbala v el mano ra infula 3 2, 4 41 ± 3 
Capraria infula 32-4 43 2^$ 

iluaintula 33 ^ 4^ ^F 

jTln tyrreno autcm peiago infulc bcc * 4X 12, 
42, 1 
4x4 

4^4, 
42- li 3|^4 
392. i± 

39 
39 
39 4 
3 39 
39 


33^ 
372,3 

382,4 

394 
39 X 41 

41 2- 
40^4: 

40 ±4 
40 ±4 
40 J 

40 I 
40 ± 39 ^ 39^3^2: 40 3: 

3 43 Monterria 

Pianafia infula 

Pontia infula 

Pandatoria infula 

Partenope infula 

Ptocyta inllila 

Pytecufa infula 

Captea infula 

Sirenuminfule 
ffn lonio mari infule 

Biomedc 

CCmNI $IVE CVRSiCE SITVS 

NSVLACEIRNVS 

que Corfica appcliatur 

dngitur ab occafu ^dc 

i Qc feptentrione:mari li^ 

I gufticD Ab ortu aiit tyr 

|renomari*Ameridiepe 

lago+quod intcr ipam sc Sardiniam inter^; 

iacet+Eius littus fic dcfcribitur A medio la 

teris feptentrionalis ■♦' 

Volerij ff oftia 303 

Tilox prcmontorium 30 ± 

Ccfielittus 30 

fGcddcntalis lateri^ defcriptio 

Attiumptoraontorium 39 
41 
4^ 
4V 00 . 

>4- 40x3 L CafaluQ finus 3 ^ ^ 40 z iX 

Viriballu promontDriu 3 o 40 t, 

Circiftj ff oilia 30 ^ ^ojit 

Rotiusmons 30 40 3 

fliumptomontorium 30 4° 4 

Vrcimum"ciuitas 30 '^ 40 t' 

ATenoftim littus 3° ^ 4<^ 

Locreff oftia 30 t ^^ijit 

Paucaciuitas 3^4 392^4 

Ticar^ ff oftia 3° 4 39 3 

Titanisportus "30^" 39^^^ 

Fixera ciuitas 30 x 39 2) 

Pitaniffoftia 30 2:4 39 J 

Marianu ;pmontDriu &r ciuitas 31 393" 

rMeridionalis lateris defcriptio -* 
Pallaquitas 31 J 39 3 

Sycaculanusportus 31 J 393*^ 
Rubra duitas 31 3 39 ^ 

Sranianum;pmontorii5 31 2; 39 3 
Alifta duitas 3 1 J 3 9 ^^ ^ 

Ppbilon^ portus 31 ± 39IJ1I 

y^rientalislaterisdcfcriptio * 
Nieriff oftia 31 2; 40 

Aleria colonia 31 2: 40 12: 

Kotaniffoftia 312: 40 3^ 

Bianeportus 31^ 4° F 

Tutelaara 31 2: 40 2. 

Tuoleffoftia 312; ^oiit 

Mariana ciuitas 31 J 4° 3 

VagumpromontDrium 31 2; ^^Pj 
Mantoicon duitas 31 J 41 
Cuniumduitas 31 J 41 t 

jnKeliquafpctentrionalislateris ♦ 

' Sacrumpromontorium 31 ^ 41 x 
Centurinum duitas 31^ 41 j 
(CanelaCa ciuitas 31 41 12: 

Tcnent aut infulam populi villarum incDle 

rCerium orddentale latus fub aureo monte 
babitatqgradusbabet 30 ±4 40x4; 
Sub ^bus tarabcntj 30 4^ 402:4: 
Poftea Titiani Poftca Balatoni 4. 

jMaxirae aut reptentrionales 8c fincs tenet 
vanacini fub quibus cilcb enftj * Poft lignini 
Qc Macrinitfub quibus oppini+Poft fimbri 
dc Coyraanni+fub quibus qui maximc orii 

talcs funt+$ubfani 


-♦■ 


J Ci uitates meditermnce b e funt -f 


Ropicum 


30 4 41 


Cerfunum 


302: 4t 


Palanta 


30 J 40^4 


Lurinum 


31 402,4 


Aluca 


30 3' 40 i 


©fincnm 


30 ^ 40 i 


$crmitium 


30 1 40 1 


Talcinum 


30 X 40 2, 


Vcnitium 


30 ij 40 J 


Ccncftum 


31 40 4 


0pinum 


314 40 4- 


Mora 


30 i 40 


Matifa 


30 2:43913 li 


Albiana __ 


21 aoiz 


0ARDINIE!NSVLE$ITV5 ^ 


AKDINIAM infulS 
E^^^mF 


ampleditutab orients 
ffiHi 


tyrrcnu pelagus A me 
ridie affricum Ab occa 
UK^ji^mI 


fuSardoumA fepteti 


trione mare quod tter 


1 


pfam Qc cvrnu funditur^ Eius tittora fic dc 


lcribunturabocddentalilatere -v 


Sorfidanum r,montDriu 2,9 i 3 3 8 i j 


Tilium duitas 


30 ^ 38 J 


Nympbeusportus 


30 "^ 3^ i 


Nermeum ;pmontDrium 3 t 38 4: 


Tbcmiffoftia 


.30 4 38 


CoracDdesportus 


30 1 3z r 


Taran duitas 


3° 3 3^ F 


Tbirfiffoftia 


30 X 37 J 


Vfdipolis colonia 


302, 302,3 IZ 


Sacri ff oftia 


3°F 3^ 1 


©fcapolis 


302. 3^ z 


Sardopatiris fanu 


30 i 36 J 


Ncapolis 


303 36 X 


PtytbiapiDmontDrium 30 3 ^6 t 


FMeridionalislateris 
Popullum ciuitas 


) dcfcriptio ♦ 


3o±J 3C, 1 


Sordacportus 


3^ft 3^,? 


(Eberfoncfus 


312: 3^^2,4: 


Biocaportus 


3^3 3^.5 


\ 


wcttlisportus 


32- 3^1^? 7a> 111 Noiacimtas 32. 3<iJi2: 

Litusprecbes 3^^ ^c^tit. 

Curiocbcrium^montDriu^i 2:3 ^ ±3 i± 
yOricntalis latcris defcriptio ■♦■ 
^ Carados duicas 8C iugu 32, 2: 36 
Caralitonis finus 32 6 3<^ J 

Suralcavilla 312:312:36 3 

Sepiffoftia 3^ 37 

Supicisportus 3^^J 3^" 

(Eedriffoftia 32, 37 2. 

Fetxjnia duitas 3^ ^; j 38 6 

Olbiaciuitas , 313 382; 

01bianus portus 31 3 3^^^ 

Columbarium ;pmontDriia 3 1 z 4 3 9 
ArSipromontDrium 31 2^4 39 ^ 
TSeptcntrionalis lateris defcriptio ♦ 
/ Frcbantium^montDriii+31 2: 39 ^ 
Plubium duitas 31 2: 39 12: 

iuliola duitas 31 # 39 

Tibuladuitas 3"^ 3 3^^J 

Turris biiTonis ciuitas 304 382^ 
Tcnent aiitplagaintlilemagis feptentriona 
lemtTibulat^ &r curtrj+$ub ^bus CDracenf^ 
8C cu6bani:lub quibus faldntani 8c luquido 
nenfcj. Poft efaronefij fub quib corenftjtqui 
Acbilenf^ dicuntur+Poft Keucenftj fub ^b 
celfitani 8c corpicenftj* Poftea Scapitani 8C 
Siculenftj lub quibus Neapolite ac vclenti 
m 8c cjmaxiemeridionales funt Soldfcanitt 
FCiuifatesraediterraneebee > 
Eridnum 31 38 2: 

Herenm 31 2: 38 2; 

SuruUis vetus 30 2: 38 ± 

BofTe 30 ± 3^ ^ 

Macopfifa 31 ^ 3^ ^ 

SubqbusMcnomenimotcs 31 ^S 
SuruUisnoua 31 3^ ^ 

Saralapis 31 4 372:4 

Cornus 30 2: 37 2: 

Aque byplirane 303 37 4 

Aquelefitane 31 2: 3^2:4 

LeSi 31 2: ^6±ix 

Aque Neapolitane 31 ^^ 3^ ^ 
Valeria duitas 3 1 2: J 12: 3 6 

fYnfule adiacent drca fardiniam fttut ^ Pbintoniainfula 30 3 39 

lluainfula 31 j 39 t 

Nympbainfula 3^ ^:^ 39 2: 

Nerculis infula 2.9 i 39 

Biabafta infiila " 29 i 3^ 4 
Nieracum infula 30 3^2:^ 

Melibodcsfeuplombeaifula 30 ± ^c^t 
Ficarnia intiiia ^^ 3^ j 

Hermea infula_ 32. xq * 

(LSICILIE f NS VLE SITVS 4 

iCILIA ambitur ab 

oc(^fu 8C: feptcntrione 

jmari tyrreno A meri^ 

Idie Aftx) Ab orieteb}/ 

jdriaticD pelago Eius 

JlittPra (ic fe babet $cp 

tetrionalis lateris mediumquod acutiOimii 

6c maxime ad Borcam tendit didtur c^ pe 

lori promontDrium 3* 3 3^ ^ 

j 0cddentalis lateris defcnptio in mari tyr 

' reno + 
FalacriumpromontDriia39 3 

39 
38x5 

38 ± 
3^3 

37^4 3^ i 
38_± 

383 IX 

38 j 

3S F 

38 4 
38 i± 

^S i± 373 372,312. ElycDnis ff oftia 

Tyndarium 

Tbymeti ff of^ia 

Agatbyrum 

Alontium 

Gide fP oftia 

Cala^a 

Alti'fa 

Monali ff ofHa 

Cefaloedis 

Nymere ff oftia 

Tbermeimere ciuitas 

©lulis 

Elatberi ff oftia 

Pattormus 

Citaria 

BatbisfPoftia 

Brepanum 

Emp orium fegeftanum 

Egy tarfus ;pmontoriu 
rMcridionais latcris defcriptio iuxta puni 
/ curopdagus 4 

di 3^1 

37 2. 

3^\ 
37 12. 

37 
37 

37 
37 i^ 

372.3 

36 2. 

36 i 

36 j 372.3 
372^ 

37 3 
37 J 

37 ^ 
3^ 12. 

3^ 

3^ _ 

3^_3 
3^x4 

36 3 

35 j 

36 ^ ^ 1. , t Lilibeatn ciuitas 8e:;pmontDriu 37 ^6 Etbna< Aeitbrj ff ollia 


36 ± 


> — 
36 12. 


Selenuntisffofija 


373 


36 ^ 


Matari ff oftia 


3^^ 


.36 4 


Pintia 


3^ 3 


36 j 


$oflrjffoftia 


3z\f 


3^ 1 


ffbunffoftia 


38 li 


36J12. 


Neracka 


38 F 


36J12. 


Nyfpeffoftia 


38 ± 


363-1* 


Agragantinii emporiu 


\ 38 ij 363 il 


Nymere ff oftia 


39 , 


36 j 


ifporiffoftia 


39 4 


3^ j 


Bruq^montorium 


39 3 


36 j 


<£aucaneportus 


392 


36 ^ 


MotyQni ff oftia 


39 3 


.?^i 0difla feu vlixa ;pmontoriii 3 9 2: 3 3 5 ^ 

tf&rietalis lateris defcriptio i adriatico mari* 

I Pacbinusptx)montDriu 40 3^ 3 

Puniceus portus 39 ^4 3^ ^ 

©rciffoftia 39 1 4; 3^ 3 

Longumptomonfioriu 39x3 3^2:4 

Cberfoneius 39 J 3^^J 

Syracula colonia 39 ^ 3^ 

Alabiffoftia 39 3 i± 37 li 

Tauruspromontorium 39 i^ 

Pantacbiffoftia 39 jii 

Catana colonia 39 iii 

Sunctbiffoftia 39 

Tbautomenium colonia 39 2I 

ArgcnumptDmontDriu39 i 

Meflana in fcettw 3 9 ± 

fMontes in ficilia dignibilunt 

1 Etbna 39 

Cratos ^7 ^ 

rTenct aut ipfiusfeptetrionalia Mefcni me 
dia orbite oc catanati Meridionalia $ege^ 
ftani s^ dracuf^ -»■ 
jT^iuitates mediterranee in lidlia bce (unt > 
Caputium 38 3 38 4; 

Abaccna 38 -^^ ^ 

tmicbara 38 i 38 

Tiflk 38 ±1 38 _ ^ 

Alctc 37 i J 372: j 

Ccnturipc ""^^ i ^^ij 

^ymytus 3^^ 3 3"^^^ 37 3 
3Z 5 

3 12: 37^4 

37^4 

38 4 

35 t 

38 

36 t irium 

Nerbita 

Scrgentium 

Nydia 

Leontium 

Erbcflus 

Neetum 

Menc 

Patiorus 

Afl^erus 

Enna 

Megara 

Pctra 

Nybla 

Engium 

CortiQ 

Macyrum 

Acrea 

Sbera 

Triocla 

Agragas 

Motu(a 

Scncfta 

Legum 

Entella 

Ancrina 

Fintbia 

Scla 

Macarina 

Florus 

Ina 

Elcctbium 
Tinfulc iuxta ftciliambee 
/ 0idimein(ule 

Niccfta infula 

Eri(X)des infula 

Pboecicodcs inlula 

Vulcani infula 

Lipara inlula ac ciuitas 

Euonimos intula 

Strongilc infula 

Vftica inlula 8C ciuitas 

©ftcodes tnfula 

Pborbantiainfula 39 2, 
38^ 
38 J 

38 i 
38 t 

37x3 
383 372^ 

« t. 

37x4 
37 i 
37 i 

3^ I 

37 i 

37_ J 
3731! 38 2,3 37.Jii 
373 37 t 373 
38 12. 

39^ 
38^ 

3^3 

39 

^8 

38 I 

39 4 
372, 

38 i 
'39 ^jt 

37 li 

37 t 
372^ 
i?8 t 

3S3 
39 

39 5 

39 2. 

37^ 
(imt* 

39. 

39 3 

38 j 

382 37 ^ 

37 ix 

3^ f 

37 li 
37 

36xf 
362.3- 

362.1 
36x4 
36 J 

36 

36^ li 
36 t 
36 i 

363 li 
36 i 

363 li 
36 ^ 3 

2- 

4 

i.- 

2, 39 

39^, 
■x8t:k 

382.3 ^Stt ^Siii ?9^ 

37 2, 

38 i 
36 i 

3^4 
36 382.^ 
382:4 
39 ij 
372.4 

3^ ^ ^ ^ ) JII c 3^4 
3^ 

3^ 36 i± 

■•3^__ 
3^^3 
39 Egufa intula 

Sacra iriAiIa 

Paconia infula 

Eoli infala^ .. 

SARMATIE INEVROPASITVS^ 

ARMATIAEVRO 
pe terminatar a feptcn 
trioneoccano Sarma 
ticD iuxta finu venedi^ 
cut&r parte terre incog 
nite fc^m defcriptione 
H9 r bancPoft iftale fluutj oflia 

CbnDuis ff oftia C|0 

Kubonis ff oftia Cj^ 

Turuntiffoftia c^6 

Cbefini ff oftia c^S t 

fSitns littoris quod pparalellia tyles infule 
^ notatur b o c e finis pelagi trc co gite 6x 63 

Finis iuxta meridionale Sarmatie plaga q 

per fontcs tbanais defcribitur gd^ bet 64 

6^ 8C 6^ 6S 

fAb ocQfutcrminatur iftulafluuio dc parte 
, germanie que efl inter caput ipfius 8c Sar^ 
maCarumontesPretcrea montib ipfis quo 
m gradus diSi (unt A meridiela^ibusme 
tanal"{isAb aufttali fine Sarmaticorumon 
tiii vf^ prindpiu carpati montis q gradus 
babet 46 48 x.Prcterea continuo per datia 
iuxCa eundeparalelluvfc^ad Boriftenisff 
oftia-Et binc pontico littore vfc^^CardnitS 
fluuia ♦ 
rNuiusaiitlittoris defcriptio ficfebabet 
Boriftenis ff ofha CjZ 2; 48 x 

Nypenis ff oflia Cj8 48 i 

Nemus dyane ^montoriii Cj8 2:472:4 
f fcbinos acbilei curfus qui didtur Sacrum 

r^tomontorium c^z i 3 47 2; 

Pars oriaitalis que vocatur Mifaris prcs^ 
montorium . ■ cj^ 4 47 2: 

iSepbalonefus C|9 2:4 47 i" 

Bonusportus ^9 ^ 

Tamyraca Cj9 3 

Cardniti ff oftia ^19 3 

JTPofi: que fequiturlftbinos q excludit tau 
rjcam cberfonefum;cuius quod in cardnis» 48 
48 
48 ± eft ftnu ^ . 60 J 48 J 

Quod aut in bice eft palude do i 48 i 
fAb orients terminatur Iftbino:a fluuio c^jr 
' cinico sc per bicem paludets^ latere paludis 
meoddis vfc^ ad Tanaim fiuuium.Preterea 
ipfo fluuio a parte que a fontite eft tanais 
amnis admcognitaterravf^ad prediSrii 
finemXircufcribitur autlatus boc inbunc 
modji poft ifcbinum qui iuxta cardnitii e 
fluuiupaludismeotidis -*• 
Nouamenia 60 ± 48 t 

Pafiaaiffoftia 60 j 48 ij 

Lianum duitas 60 49 4 

Buci ff oftia ^o J 49 2 

Acriduitas 60 ± Geri ff oftia 61 

Cnema ciuitas 6x ± 

Agarum proraontoriu 63 

Agari ff oftia 6x ± 

Lucus dei faltus 6z 3 49 _3 

49^3 
49x4 

49 I 

(jO ± 
Cjl ^ Lidffoftia 63 ci x 

Nigreis duitas 6^ ± cp, ± 

Poriti ff oftia 64 2; c^^ 

Catoeavilla 6c^ ^32: 

fQi^n ocddeCale tanais f^ 66 ^ ^4 ^ 
f^ftiu orientale ipftus 67 ^4 ^: 

Flexiofluut) 72 2: c^6 

Fontes eiufdem 64 ■ c^S . 

ITPoft bos prcfatus finis ad incognifam ter^: 
' ram 64 63 

fAl^s autcm monribus Sarmatta dngitur 
/ quorumbinominantur* 
Teucamons 48 ^i 

Amadoti montes ^9 ^i 

Bodinusmons ^8 ^c^ 

Alaunusmons 03 2; c^c^ 

Carpatesmonsvtdicbii e 46 48 ± 
Venedidmontes 472: c^c^ 

Etripbdquorumediii 63 £^7 2: 

fBotyftenis fluuij quodiuxta Amadocem 
s |>aludemcftgtadusbabet c^^ ^° 3 
riFons qui maxime fepfentrionalis eft ♦ 
Bor iftents c^t, Cj^ 

([^Fluuiorum autem qui fub Boriftene fimt 
/Tyras fluui^ termiat gtes 0atie etfarmatic 

dz. aflexionecuiasgradusrutit c^^ 3 48 ±+ 
vfc^ fitie cuius giadus 49 z 48 2; 

rXxiaces vero fluuius Sarrnatiam diuiditur 
et paulum lupra datiam peucini et Bafterne 
ec g tofam meotim ta^iges ac ^ofolani 8c 
qui interiores funtbis Araaxobrj dc Alati* 
ni Scytbe Paudores aut gentes tenent Sar 
niatiam penes iftulam fluuiii tiab venedib+ 
Sitbones fiint^Poft pbinni+Poft Sulones 
Sub quibus pbrungudiones* Poft auarini 
iuxCa caput Iftnle amnis fub quibus 0ra^ 
btones+Paft AnartopbraSitPoft Burgio^ 
nes.Poft Arflete.Poft Sabod+Poft poen^ 
^te 3^ Siefli penes carpatiura raontem Nif 
oranibus raagis orientales lunt fiib venedi 
bus +f terura Salidani ec Sudini ac ftauani 
vfci ad Alaunos+fiib quibus Cylliones* 
Poft cyftoboci 8C ttanomonteni vfc^ peu 
ciosraotes+ Rurfus oram marittiraara quc 
dcinde ad venedicum finum attingit+babi? 
tant velte fupra quosbofTijvPoftea carbo 
nes qui maxirae ad feptentrionem vergut 
qui raagis orienfcales funt Sareote 8c Sali+ 
fub quib agatbirfi poft auorfi 8c bagirite* 
fub quib faun etBorufdvfc^^Ripbeosrao 
tes-Poftea a dbi &:: nafd*fub quib vibionef 
8C Idre 8c:ftib vitibionib ad Alaunos ftur;^ 
ni^tnter aut Alaunos 8c Araaxobios fumt 
€!arioes 8c Stargattj 8C penes fluxu tanais 
fluutj^Qfilones &rtanaite»fub quibus o^yli 
vfc^ a d Raxolanos*Poft Reucbacali+ec Ex 
obigite+Et iterii inter pcudos et Bafternas 
funt*Capriani ftib quibus Sauini*Poftea 
Boditiianter bafternas aute &r toxolanos 
funtCbuni ecfub Idtjs raontibus Araado 
d &: Mauari^Penes quide Bicem paludcm* 
torreccade^ Penes autem acbilleum curfura 
id eft facrum ptoranntoriurafuntTautx>fcy 
tc + $ut> Bafternis iuxta datiara+ Tagri 8C 
fub ipfis tarangite . $ub flexione atttem+ 
Tanais fluu^locantur Alexandri Araefub 
gradibus 63 8C cy ac Cefaris arac fub gta 
dibus* 68 &: Cj 6 2:+Et inter ota cTanais ci* 
uitas6z Cj^r 

jrSiuitates aut funt racditerranee inter flumi t Cardna duicas 
TortDca na uixta qdem carcinitiiJi fluuiii bec -^ 

C|9 ± 48x4 
Cj8 i 49 
Pafrjris cfi t, 49 2L 

Ner Qbura cfi t 49 4 

Tracana Cj8 2: 492:^ 

Naubarura c^8 2: c^o 

FCirca autem Boriftenera fluuiura bec ♦ A:5agarium 

Araadocba 

Sarura 

Seriraum 

MettQpolis c,6 
c,6 

c^6 X 4 

2. CiO 
CjO 

c^o ^ 
49 2: 

V 49 
48 ± Olbia quc 8c Botiftbcnis dicitur 
JTSupra vcto Axiacem fluuium * 

©rdelTus c^6 

fEt apudfciflionem l^oriftenis ff > 

Lemura duicas Cj4 

Barafcbum CjCj 

Wiolum CjO 

Supra aut Tytani fluuiu penes dadam -^ H° 
c^o 

49 -> Carcodunum 

Metonium 

Clcpidaca 

Vibantauarium 

Ncracbura 492. 

Cj2, 2. 

H3 3 3. 

t 

2, 48 

482,^ 
4S J 
42- 3 jTfnfula autc cpencs ofKa Tanais flurainis a 
lopetiaqtbanais didtur 66 1 <^3 t ' 
CrmVRICE CHEHSONES VS ^ 
jHAVRICA CHER 
foneflis fic drcaraambi^ 
turlfcbino pertinente a 
Qrdnito finuyfq^adBi 
jcera paludera ctlittorib 
]ponti:8c Ciraracrtj Bof 
pbori 8c:paludis raeotidis fc^ra dcfcriptio 
nes bas.Poft ifcbinu fecus fluuiu Cardnitit 
Eupatoria eiuitas ^o 2I 4 47 3 

0andata 60 2:4 47" 

S^^rabolorura portus 61 47 

Partbcnium ptomontoriia 60 ^ 47 
Cbcrfbncfias 61 47 

Ctenisportus 61 ^ 47 

Arietis fnons ;praontoriu*62, 46 
9? 3 

■t 

2. Cbarax 6z 4^2,J L^/gira 62, 2: 

Comx^raontDrium ' 6^ 47 63 2, 47 

4^ 
47 ^ s \ 

y^iuicates li^igum b ?e funt /^^- 6 ^3 
64 irtrianiffoftia 

Tcodofia 

Nyrapbeum 
^(Jirainertj Bolpori 

TyriQta 

Panticapea 

Mirnicdum ;praontDriu 64 
flNieotidis paludis a 
' Partbenium 64 4 

2i;enonis cberfonefus 63 

Neradmm 62. 

fCiuitates autemin tbaurica cberfonefo rae 

ditcrranee funt 47 2. 3 12- 
48 ± 

48 ±1 
^82,4 

48 i Tapbros 

Tarona 

Poftigia 

Patofta 

Cimmerium 

Portacra 

Bipn 

lluratium 

Satarcbe 

Badatiii ; 

Cireum 

Ta^^us 

Argoa 

Tabanaj .^ 60 I 
.62, J 

61 2, 
62,^ ^ 
61 i^ 
62, 2: J 
63 t 
6\ 4 
6i ± 
62, 4 
62. 3 

^2-34 
6xj 48 4 

48 4 
48 4 

48 12. 

48 ^ 

47^1 

472.4 

47^4 

4^ J 

4^ 
47 

4^ 
4^ 
47 2, 

X 1 

4> 
O AZIGVM NdETANASTARVM 
$lTVS-4^ ' , 

AZyGES METAna 

fte^termios babet a lep 

tentrione^Sarraatiav Eu 

ropeboc cft ea Sarraa^ 

tie parte q e ad auftrum 

SarmaticDru montiu vf 

c^ montem carpatura+ab occafu^ auftto p 

fatam <Sermaniepartem a farmatids fcilicet 

montibus.adcarpatura danubtj fbutj vfq^, 

fdfTione Tibifd amnis+qutadardii fluit cu 

gtadusfunt^^ 8^:, -- . 44 4 

•Ab oriente datia iuxta ipm tibifcii fluuium 

<[\x\ ad ortii verfus fub monte Carpato de^ 

ftnit:a quo ducitur^bui^gd^funt^d ar^S Vfcenium 

Bormaijum 

Abinta 

Triffum 

Parca 

Candanum 

Paffium 
Partifc^im 43 4 
43 3 
43 3 

445 

43 X 

44_ 

44 3 
4^ 3 
4 48 

.48 

48__ 
47x4 

4^ 3 
47 J 

47 
4^ J 
CmTIESITVS^ 

lACIA tertriiatur afep 

Itetrione ^te Sarraatie 

Eutope+a carpato fcili^ 

cct raonte vfc^ fine ptc 

fate flexionis Tyre flit 

|u5:cuius gradus funt 

TAb occafu la^^ibusMetanaftisiuxta Tibif 
cura aranem*A mcridic vf(^ danubiia a fdf 
fionc Tibifq fluutj vfc^ad Axium danubtj^^ 
ciuitatcm a qua Danubius vfc^ pontura 8c 
pfHa tftcr appellatur-Cuius partis fitus tic 
fe babet^ Poft fdffionc Tibifci fluutj prima 
flcxio ad auftriim 47 3" 44^^^ 

f $dfripQCarabpnis ff qui ad datiam fcrtur 

I Pars que iuxta fdffione eft Alutati aranis 
qui adfcptentripnera cu impetu veS:us da 
daradiuidit \. CjO 44 

Flexip iuxta ofceum Cji 44 

Flexip iuxta Axium ciuite$e C|43 ^Cj 2:4 

J^inc danubius vfc^ oftia vtfiipra dixirauf 
Iftcr appeilatur*Ab oricnteaiatterminatur 
inde ab Iftro fluuio vfc^ flexum qui iuxCa 
Biogetia ciuitate e cuius grad^ c^^ 4^ 3 
Preterea tcrminatur f eraffo fluuio: q iuxta 
diogctia fcifius ab f ftto ad feptentrione &c 
•orientemfertur yfcj^pfata flexione tyre flu 
Titj vtdi3:ucftgduu Cj3 48 ± 

Tcnent aiit datiam maximcfeptcntrionale: 
aplaga ocddentali Anarri 8<:;Teurifd:8c; co 
crtobod sc fub bis preda fenftj:&r racateftj 
ac caucpenftj^Sub quibus fimiliter Biepbi: 
sc Buredacenf^ accotefij 8<rpreterea fub bis 
Alboccnftj dc potulatenftj 8C Sefij* Sub ^b 
- - . d^ 9 ^- qui maxime auftralesluntSaldenfg 8C Cia 

rgytitrj &r'piepbigi j, 
Ciuitates in datia notiflime be futit -*^ 

RucDnium 44 ^ 4^ ^ 

0ocircina 4^j 4^ 

Pareliflum 49 48 

Tripbulum (^2, 4 48 ± 

Patfidana (^^ 48 ^ 

Carfidana ^3 3 4^ 3 

Pettodala <i3 ^3 4^ ^ 

Vlpianum 47 2: 47 2: 

Napuca 49 47 J 

Patruifl^a 49 47 j 

Saliue 49 ^ ^3 

Ptetoriagufta c^o 2; 47 

Sandana <^t i 4^ ^ 

Auguftia i^i 4 47 4 

Vtidana c^^ t ^7 ^ 

IS4arcodana 49 ^ 4-^ 

X^iridana 49 ^^ 4^ 3 

Singidana 48 4^ J 

Apnlnm 49 4- 4^ J 

^^crmi^irga 49 ^ 4^ 

Comidana Cji 2: 4^ 3 

Ramidaua ^i 5:3 46 j 

Pyrum c^t 4 4^ 

Sufidana ^^. 3 4^ 3 

Paludona c^^ 47 

Surobata 4^ 3 4*1 3 

U^ifis 4^ 4 4Cj J 

Argidaua 49 2: 4^ ^ 

Tirifcum 48 ^ 4^ ^ 

Sarmifegetbura regia ^Cj ±4 4^^ 4 

Aque 49 ^ 4^ f 

Netindaua <j2 ±4 ^Cj i 

Tiafium (j2. ^ 4C, ± 

Seugma 47 2: 44 3 

Tibifcum 4^3 44 2: | 

Bierna 4^ 4 44 ^ 

Acraonia 48 ^c^ 

J^rupbegis 47 24 44 2, 

Pbrateria 49 2 44 ± 

Ardnna .49 44^4^ 

Pinum Cjo i 44 J 

Amutrium Cjo, 44^^ h 
Sornum.,. c^i 2, 4^ \^ ' 

OVPEIRORiS MISIE SITVS * 

ySIASVPERIOR 
limitee babct ab occide 
te Dalmatii fc^m linca 
pdicba+a SciflAone fcih? 
cett $ai fluu^ vfc^ ad 
$cardum monte A me 
ridie inde vi^cy ad Macedonu p orbalum 
monte v(cy fine cui^ gdus ftmt 49 42 2: 
Ab oricnte parte Tbrade:q eafinc pdicbo 
vfc]^ Siabrum fluuiii iuxta terminii cuius g 
dus funt C| o 43+Prcterca ipm Cyabrii ^n^ 
uiu iuxta infcriore Myfiatvfc^c^uo ciabrus 
danubio admifcetur vbi gtadusltitit 49 ± 
4Cj x+A feptetrione inde danub^ parte vf 
c^ $aum Amnem*Tcnent aut ;puintiara inx 
ta dalraatia Triconcnf^^^ue aiit fecus Cya 
brura funt tcnent Myfi &; q interiaccnt pi^ 
ccnftjt^ue veio apud Macedonia (unt ba 
bcnt dardani t 
r^xta danubiia aut Amne duitates be funt f 
I Sincdunum - AH^ 44 ^ 

Tricornium 40 44 2: 

fluxta mofcbtj fdflionem a danubio ^ 
Eteta 472: 43 

Dortium 48 43 

RetiariaMyfiorum 49 43 ^: 

rAlic aut duitatcs que funt ptocul a dantfe? 
biobctunt * 

Qtm 4^ ^4 

Titnacum 47 2: 

Vcndcnis 4$ 

Vclanis 49 

rBardanicautcm cittitatis f 
/ Arribantium 4^ F 

Ncfltim 47 3 

Vlpianum 48 t 

Scnpt 48 2 

(CM^EfNFERIORIS SITVS 

fSIAlNFERIORTERMl 
natur ab occalu partc prefat^ 
Cyabri aranis a racridie parte 
ttadc;que cft a Cyabro fupra 

bcmnm m ontem vfc^ fincro p er p Qnturo:(| 2, 43 2: 

4X2| 

4224 

42, 

42 t, 

42- J 

42 i ^ 4 
B^ 5 U /3. llf gtadus babet+C| (^+44+3+ Afeptentrione p 
fatis liraitibus Cyabri flunij atc| 0anubij 
vfc]^ ad Axiu duitate oc d.einde Danubrio 
Iftra appellatD^vfci ad ipius oftia q. in po 
tum excuntvEius quideflexio iuxta dioge 
niam ciuitatcm di9:a eftgiadus babete+C|3 
46 Jj^ftia verc» boc ordine febabent+Pri 
maeorufeSio q iuxtalodunuduitateeft 
gradus babet+Cj^ 2; 3 ac; 46 s+tnde pars 
quide raaxirae auftralis drcupleclens intu 
lam peuoam appellata gradus babeLC| Cj 3 
46 i^Exit aut in pontii boftio quod dici 
tur Sacra peuca ad gtadus^c^ 6+46 ^,Pars 
eius q maxime ad boream vergit fcitiditur 
8c;ipfa iuxta gtadu3+C| Cj*46 ± 4+ Pars ipi^ 
feSionis raaxiraefeptentrionalis paru qui^ 
efdt ante dus exitum inpontu.Paludcmq^. 
faat Tbyagolam noraine:cuius magis lep 
tentrionalia gradus babent+c, Cj 3 &r 47 4* 
Exit deinde i pontu exili oftio qd 8c;tbya 
golam app ellant ad giadus^ c, 6 ^ 4z+Pars 
magis auftralis feciide fechonif fdnditur et 
ipfa in giadibus+C| Cj J 415 ± 4+Et q raagis 
ad boreara vergitbuius fe^onis in pontu 
cxit oftio quod appeltatur boreum cui^ g^ 
dus+ Cj 6 ± 46 2: 3+Par s aut auHnalior diui 
ditur sc ipfa ad gradus+C| cj 3+46 x QC bui^ 
auftralior pars in pontti exit oftio q^ nun 
cupatur Tinariatiu cui^ gradus c^6i^\6^ 
<^ue aut pars raagis feptentrionalis eft fci 
ditur Qc ipfa iuxta gtadus Cj 6 46 J+Et q3 
maxime ad boream vergit buius feSionis 
cxit oftio pfeudoftomio appellato ad gta 
dus^Cj 6 4*46 3+ <^uod veiD auftralius eft 
exit oftio quodCalftomium dicitur cuius 
gradus+Cj 6 4 46 ±+0rientalis aiit pars mi 
fie terminatur littDre deinde ponti:vfc^ad 
pfatum tbrade limitem:qui giadus babet* 
C| 4 3 44 3 .Nui^ lateris fit^ [k fe bab et p oft 
facrura oftiii+tftri amnis* > 
Pterum ;pmoutDriu Cj6 J 46 

fftcDpolis CjC| 3 46 

Torai CjCj ^ 4c,i| 

(Callatis Cj4 3 ^c^ i 

D)/onifipolis cj4 j 4^ ^ TiriftrepraontDrium c^Cj 4C, t 

©deifus <i4 ^3 4^ 

Dan^/ft ff oftia C|4 i 44 ± j i± 

Mefembria C|4 3 44 J 

^enent aut inferiore Myfia verlus magis 
occidentaliaTriballi:EoriI qad ortura ver 
gunt^britolage^Nec quide q (ub oftio peu^ 
ca funt+Tenentttoglodite+oftia veto peuj: 
cini: <^ue aute apud pontum Sribt^i fupta 
cos tenftj ac Bulenftj que intcriacet a 0ime 
fis QC epiarenftjs inroluntur ^r 
Giuitates penes danubium funt be ^ 
Kegianum CjO 43 3 

0efcustriballorum' ^i 44 

0iacum ^i j 44 3 

Noue Cj2, 44 3 

Trimaniura Cj2, J 4C, t 

Tiriftopolis c^j ^cj t 

Duroftorura legio ^3 4 ^H ^ 

FLegio priraa itali^ ^ 

' Promarifca 
Suddana 

Auxium ciuitas Cj4 J 4C, 2:4 

Carfum c<4. ^ 4^^J 

46 t 4c, 2, 
4^, 3 46ij 
46 2; Cj3 2. 

^4 . 

^43 

^4 3 
Tranfmiris c^^ 

JKinogetia <^^ 

Niuodunum <i4 3 

Sitiocfcba c^c^ 40 2. 

j^ntra fluuium autem ciuitatesbo 

' 0aufdaua (^3 44 3 

Tibifca c^c^ 4^ F 

Littora aut ab oftio iftri maxirae feptentri^ 

onali vfc^ ad oftia Borifcbenis fluutj 8C in 

teriorc regione vfc^ ad bieraflum Amne in 

CDlunt:Arpii quidem (iab Tyrangotas bor 

roatas+Britolage aut Itipra Peucinos funt* 

0ra aut marittiraa babet delcriptione bac 

Poft borifcbenis fluutj offia que vt di3:u 

cft gradus babet ^^ ^ 48 ± 

Axiad ff ol^a c,z 48 

Pbiftaciuitas ^^6 f 4^3"$ 

Tbiteffoftia c^6 J 4^5 

Ermonacbusvilia c,6 4 47 i 

Arpilpolis C|6 4^ 4; 

fCiuiCates autfunt 8C in latete B meditranee 

d4 


^i- y L / 472,4 

4z 2; 

48 t 

4^ . 
47 penes bierafliim amtiera* + 

^argidaaa "13 3 

Tamiradaua (^4 ^ 

Pyiodoridaua ^3 2: 

fttiter autem bieraflum fluuium - 

Ninonium <^6 i 

0pbiula Cj6 

Tyrafpolia £j6 

Infnle aiatadiacent inferiori milie iuxta pre 

di9:am partem ponti+^ 
flnrula di9:aBoriftene3 c^z 4 4^ 3 
flnfula acbillis leno CjZ 2: 46 J ^ 

KHACIA circunfcribi^ 

tur a fcptentrionc inferi 

orimifia iuxta di^tamli 

neaAb occafuraifiatu- 

periori 3c: parte Mace^ 

donie que e a monte p^ 

fato Qrbefi vfc^ finem cui^ gradus lunt^^ 

42. i+ A meridie parte Macedonie a prefa 

tD fcilicet fine vfq^ ad Nefli fluu^ oftia gpa 

teum pelagus &r gte Melanis finus 8C bic 

linea quc diuidit cberfonelum.Numslatc^ 

ris defcriptio bec eft 4 


Tbinic ;pmontDrium 

Nalmidofl"umlittus 

Pbilia;pmontDrium 

P^binopolis 
[ Etinoreponti^ 

Bi:$antiia conftantinopolis 
fPoftea in prcpontidc ♦ 

Bytbynij ff oftia 

Atbyre ff ofUa 

Selymbria 

Perintbos 

Ari^iff ofh'a 

Bifalta 3 

2. 44 
43 
43 
43 

43 3 i± 


43_^ 
42,x3 

42. 2. 
HJI 4^ I 
Cj4 2.3 42. 6 

M^? 42. 2,4 Ncfliffoftia 
Abdcrn 
Matonia 
Ebriffofha 
Enos duitas 
Jctinmcloncfinu 
Mclanisvelnigriffoftia ^3 2, 


3 

2. 4l2.| 
4114 

4^ 

4^ 

41 ± 

41 2; 

fTcrminus cberlbncfi qui mclane e finu C|3+ 
' 2: J 41 2;>Termintts fimiliter cberfoncfi q 

in propontidc eft «^43" 41 2: 

FAb oriente termiattti* propotidc ?<. ore po 
' ti q^ vocatur Tracius Bofpborus ?>c dein 

de littDte ponti vfc^terminia inferioris Mi 

fic qui gradus babet (^43 44 f 
p^b boctermio defcriptio fic fc babetpoft 

MefembriamMyfie h 

Ancbiadus Appollonia 
Tbonfum 

Peronticnm ^4M 

Cj4 2.J 

HH ^ 44 
44 
44 
44 2, 
3 

6" 2. MactontbcicDs boc eftlongusraurus 
c,4 2: ^ 41 

PaSia ^4 2: 41 

Keinde pted(S;us eft terminus cbcrfonefi; 
rinfignioru auttbiacic motiura cErauspe^ 
^ nes infcriore myfiam pcrtincns-Kbodope 
roons Cj2. 2: 43 Rbodope 

ctia monsfiipra Ncfnm fluttiiaatq^Ebrum+ 
Et fermc intereafecus mate Palus e Bifonis 
nominc que gradusbabet c^xt^i t. 3"+ In 
prouinda preture funt iuxta myfiam vtrac|; 
8c Emum motem+Ab ocQfia Banteleticba* 
Sardica Vfdecefica ScUeticapenes Mace* 
doniam&rEgeumarc+fimiliter prettttefunt 
Mcdica DtofiQ <^uiloetica SapaiaCorpi 
alica Cenica ct circa Meticam Bcfllca lub q 
Bcnnica poftea $amaica*fttxCaaiat littus a 
perintbo cinitate vlc]^ Appolloniam pretu^ 
taeftvrbana t 
TiCitticates mcditertanee in Tbracia be funt ^ 
Parafidium 

NicDpolis iu:?cta Emum 
0ftapbos 
Valla 
©pcfcna 

Dcucltus CDJonia 
0rcellis 
Sarpudaimum 
Bi^^ia 
Tdta 

Ppilippopolis que &rTrimontium q eft 
Andrianopolis c^z t 4x2:^ ^l 2, 


43 2 


C,2.i 


43 ^ 


Cj2. 2. 


43 ^ 


H^3 


44 , 


H3 3 


44 ^ 


^4 3 


44 4 


^4 


43 J 


^^4 . . 


43 .»? 


^453 


432.4: 


C|t^ 


43 »2: S ^ ( 

III / 71 Totifos 
Cabilla 
Btrgulla 
Pautalia Nicopolis q iuxta Ncnum 

Topiris 

Pcrgamum 

Traianapolis 

Plotinopolis 

Brufipeara 

0yraa 

Apbtoditia 

CypfcIIa 

Aprcc colonia 

Weraclia 

Lufimacbia ^3 4 

^o H^3 

H3 3_ 

H3 \ 

^\3 3 

^4_^ 

^4 3 
c,4 6 43 ^ 
43 3 
43 4 
43 

4i 2. 

42- ^ 

42, i 

4i 4 

4^ 3 
4x3 

412,4 

42., 3 
41 3 

4ix| 
41 2, n 42. 

2, 41 
4^ 2 

4 
4 rSntuIc adiaccnt Tl)racie lub Bolpboto qui 
dem que occidentalior eft + 
Cianeisquegradusbabet Cjd 3 44 
tn propontide aut ♦ 
tnfula p tx) tDnefus c^ c^ 

TTn egeo raariTbaUnia infula 
8c;duitas c^i 2: 

Smotbrace iufub 8c; ciuitas Cj2, 

fmbt^s _. (^-^ ^ 

C CHERSONESI SITVS ^ 

HERSONESVS cir 
cunfcribitur afeptetri 
pnetlinea pfata fiib tra 
jcas a melane fdlicet ft^ 
nuad piopontidem oc 
Jindegtc ptopontidis 
que e vfc]^ CalHopoIim cuius fitus+C| <^ 41 
iAb occafu reliquaparte melanis finus in 
quo ciuitas eft Cardiopfolis q gradus ba 
bet.Cj44i litEt maftelia ;pmontDriii (^4^ 
i. 40 3+ A meridie inde cgeo pelago in q ci 
uitasAIdeus ^^42:44 i^^Etecbomcnia 
;pmontDriu*Cj4 3 40 i: 4+Ab oricnte bel< 
le^onto in quo ciuitates be ♦ 
^uila C|4 i 3 li 41 

Seftos Cj4 iji?^ 41 4: 

l^^eindc &r di6ta ciuiCas > 
Calliopolis (^i^ 41 2: 
I Ciuitatcs mediterrance 
Critbca Madi Cj4x^ 
c,4i4 41 

41 12; 

t 

3 
(r~MA CEDONIE SITVS 

ACEDONIAIimites 
babetafeptentrionela 
tera expofita Kalmatie 
Qc Myfie fuperioris oc 
Tbradc+Ab occafii f 

nium peIagus:quod a 

Byratio a: epydamuo vfc^adpelicbmum 
perrinet fluuium iuxta dcfcriptionem banc 
Tulantiorum ciuitates bee + 
Byrradum ^c, ^otfit 

Paniani ff oftia 4C, 

Apfiffoftia 4Cj it 

AppoIIonfa ^c^' i± 

Lai ff oftia 4«^ 

Aulon duitas naualis 44 i J 
rHelimiotorum oreftidis > 
' Bulis 4(^ 

Polydni ff oftia 4^ 

Amanria 44 t^it 39 2I 

rA meridic terminatur inde g lineam -♦ 
/ luxta quidem Epyrum vfc^ finem cuius 
gradus 4^ 38 ± 

Bcindc per linca ptr>tenditur pindus mos 
cuiusmedium 4^3 3^ ^4 

luxta aiat Acbaia inde vfc| maliacu finum 
drcafinccui^gradusttmt c^i ^Sjxi 
Super qua eria linea eft mons 0eta cuius 
mediil gradus bab et c^o t 3 8 j 12: 
Ab orienteparteTbradcpt!edi9:a:8^fi'nib 
cgd pelagi:qui funt a Ncffo fluuiotvfq^ ad 
finem maliad finus quorii dcfcriprio fic fe 
babet+Poft neffum fluuiiii qui terminus cft 
Tbrade dc gradus babet c^ i 2: 4 41 3 
rEdonidus.finus * 40 I 
40 2. 
40 t 
40 
39iii 

39±4 
39 j Neapolis 

©eftjma 

Strimonis ff oftia 
fArapbaridis 4 

Arctbufa 

Stantira 
^alddice 4 <^o 2,3 
^o 4 41 2.4 

4i±j 

41312: 6 CtO 

H^-3 4^ 
41 3 100 t- Patiormusportas8<::ciute6 CjO 3 41 
Atbosmons Cjt 40 '6 

Atbo(apraontDriu6c:ciuita3 Cji 4 414 
Mediummontis c^i t 41 

Mympbeiii ^montDriii c,i ^ 40 i 4 

JHEt in figitticD finu + 
Stratonica ^ o 2: 3 li: 40 2: 3" 12: 

Acbantus cj o 3 40 x 3" ix 

Syngus C|0 i 40 1" 

fParaxiorum -♦• 
Ampeluspmontorium C|X 4 40 2; 
D^rris ptomontorium Cji 4 4° F 
Totnne CjO 2:4 403 iz 

Toranicifinusintima CjO f 40 jii. 
Pataknes cberfonefi dorfum ^i 40 li 
Canaftreum ;pmontDriu Cji^ ^^t^it 
CefTandria Cjt li 40 

TEt in finu Tb erraaico ♦ 
^Cbabrtj ff oftia CjO 3 40 li 

Hegonis praontoriu Cjo ^ 40 il. 

I^ Ampbafitidis * 
Tbeflalonica 49 2:3 40 3 

Cbedoriffoftia 49 ^ 4 4<^ 4^ 

Ecbodoriff oftia 49 ^^ 4<^ 4 
Ax^ffoftia 49 2:4 40 3 

Puri 49 l^ 39±| 

Aliarmonis ff oftia 49 2- j 39 J 
Dioncolonia Cjo 393^^ 

Pbaribiffoftia Cjo t 39 ^ 

Pcnei ff oftia Cjo ± 39 J 12; 

/ PelafgiotDrum * 
Magnefia ;pmontoriu c^i 3 39 ^ 
Sepias ;pmontorium Cji 2:4 39 4 
Canteum Cji 3 39 4 

iolocos Cji 2; 39 4 

yFtiomacbi infi-iu pelafgico ^ 
PegaCos cji 3^^:^ 

Bemetrias Cji li 3^1 4 

Pofidiuro ^monGDrium Cj i 2; 3 ^ 2: 3 
Larifla Cji 3 382:4 

Ecbinus c^i 6 3824 

Spercbia <ji 3 38x12: 

Tbebe ptbyatidis c^i J 38 2: li 
Spercbiffoftia tji 38 i 

pExoritur aiat Striroon fluuius in motibus Tbmciam &r Macedonia diuidentibusiux 
ta giadus+48 3 + 4i+Axius vetT) fiuuius a 
tbc(ardo raonte iu/Cta gradus+^z^i 3 
A raontibus qui fiib dalmatia fiint fluuius 
qui vocatur Erigonon iuxta gdns+46+41 
i^Adraifcetur inuice iu?ctagdus^9 3" 40 
4 + Alicnonautem fluuius oritur a canultjs 
montibus iuxta gradus+46 3 40 ^ 
Peneus aranis a pindo raonte 
iuxtagt^dus 472; 39 

Spe^cbius fluuius iuxta grad^ 48 i ^S^ 

rinfigniorura autem raontium ^ 
Bcrtifci raedium 49 t 41 4 

Bermtj veto raontis 48 i 39 i 
(Eertefrj aiit montis 463 39 3 
Citar^ raontis 48 J 39^3 

01irapimontis CjO 39 J 

OlTemontis H° 3 39 3 

Peleimontis Cji ^ 39 3 

©tbrismontis CjO 3^ 3 

rCiuitates autem in macedonia mediterranee 

' befunt + 

fTaulantiorum > 
Arnifia ^c^ 3 40 3 

rElymioCoram t 
Elvma 4<^ ? ^9 f 

j 0reltidis * 
Aumantia 46 39 J 

r^lbanorum 4 
Albanus ciuifas 46 41 li 

y^Almoporum + 
0rma 46 i^; 41 li 

Eutx)pus 46 i 4^ f 

Afpalus 46 J 41 12: 

0rbelic t 
fiarcfcus iJijz 2:3 41 3 

I Eordaiorum * 
Scampeis ^Cj ±4 40 3 

Kibonia 4<i ^4 4° ^ 

Daulia 4Cj t 40 
rEfttatj 4 

' Eftreum 46 J 40 ij 

0eborus 46 3 40^4 

lororum ♦ 

torum /[7 t^ 41 ^' 


Jl 5)1 r^ '^X II Alorus 
r$intice ^ 

Triftolus 48 ^ 

Paraecopolis 4^ 3 

Neraclea fititica ^^9 ^ 

f Nodoraantice dc idonidis ♦ 

ScDtuta 

Berga 

Saflarus 

Ampbipolis 474 41 41 
41 
41 3 
3 Pbilippi 
rfeenaretiorum t 
r Eiua 

Lycbnidus 
MLynceftidis * 

hieraclea 
J Pilagonorum * 

Andariftus 

Stobi 
fBifaltie * 

Atolus 

Eutopia 

Callitere 

0ira 

Berga 
fMigdonie > 

Antigonia 

Calindoea 

Berus 

Pbyfce 

Terpylus 

(Earrabia 

Xilopolis 

Alfcrus 49 2, 4t 2. 4 

49 I j f^ I 
ijO 4 4x2.3 12, 

C|0 41 z 46 XS 

46 ±J 40 
40 4 
3 47 3 40 3 

48 40 i 3 i± 
48 2: 40 2; 49 6 

49 2, 
49 x_ 
49 i 4 
48 2: j 

48 J 
483 3 41 
41 
41 
41 
41 41 'S 

40 ij Apoloniaraigdonie 49 40 2:3 12, 40 3 

49 . 

49 ^_ 
49 ^x 

49 3 

492. P LeCa 
Calddice ♦ 49 4i__ 

402.| 

40 2. 

41 _ 

40 

40 

40 3 
3 Augea 
r Paraxie ♦ c,o4 40 3 


(Cbetc 
Moryllus 
Antigona pfafara 
T^raatbye ♦■ 
Eutx)pus ' 
Tyrilla c^o I 

CjO 2. 

C^O ±4 473 40 
40 
40 3 
4 

m 

6 47 2: 392-3 12. Scydm 

Mie2:a 

^S^yrius 

^doraena 

Sordinia 

EdelTa 

Bertoea 

Egea 

Pella 
I^^Pierie > 

Pbylace 

Valle 
pPartbieorum ^ 

Eriboea 
[ PelafgiotDrum > 

Dolicba 

Na^orium ' 

Pytbeum 

Sonnus 

Atrax 

Nelegium 

Scotyfla 

Larifla 

Pbcre 
"f Stumpbalie * 

Sirtona 
^Eftiotorum •* 

Pbeftus 

Gorapbi 

Atinium 

Tricca 

Ceiraenc 

Cbyretie 

Mettopolis 
rrbcflalorum 4 

Nypata 

$oftenis 

Nomile 

Cypera 

Pbalagba 
fPtbiatidis t 

JMartDtium 

Coronia 

Melipata 

Hcretrie 47 J 
48 

48 t 
48! 
48 J 
48 i^ 

48^4 

48 J 

49 F 

49 3 
49 3 

45 J 

4^1 
474^ 

472.3 

48 12, 

48 t 

49 li 
492. 
c^o^ 
^02, 40^1 

39^4 3 

■ 

3 
4 40 
40 
40 
40^ 

392-3 

39 I 

40 12. 

39 i 
39 ^ 3^2.4 3-9 3 

39 2. 

39 ^ 
39x12; 

393ii 
39iii 

39 ^ 
39 6 
39 3 4613 39 i 474 
473 
48 ^ 

48 IX 

48 i 4 

49 , 
49 J 

47x3 
48 4 

48 J 

49 ^ 
49 X 

^o ^ 

Cjo i 

CjO J 3 

6 B- 39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 48iJ 
38XJ 

38 J 

38 J 

38 J 

38^4 
38iJ 

39. V 00 Lcria CjO 2: 38! i± 

Ncraclia pbtbiotidis C|0 2; ^Siil 

finfalcadiaccntMacedoniinttonio mari * 

Safonis infula 44 ^ 39 ^ 

Jn egco pdago ^ 

Lemnos infula in qua ciuitates due 4 
Mirrina&r c^x ^ ^ozjii 

Ncpbeftiamcditerranea £^2. i 41 
Sciatos infula &:; ciuiCas c^xt 39 4 
Pepanictbos inlula sc ciuitas (^2. i 39 i 39 3 

39 .t 
ScDpcloS Cj2. 2, 

Sc^/ros inlula 6^ ciuifas Cj4 

CEPTrI DESCRIPTIO 4 . .-/,v.v'i 
P IRI latus maxirae fep 
tentrionale terminatur 
parte Maccdonicnux- 
ta diftam lin'ca + Latus 
vcro orientale indcpcr 
linca quc e iuxta Acba 

iam vfc| ad oftia acbeloi fluutj quc gradiif 

babent 48 i i± 37 £ 

/^ars eius occidentalis:littDrc quod exten^ 

ditur iuxte Acra ceraunia iontj maris cius 

dcfcriptiobeceft 
I^^Cbaonie 

Noricum ^cj 39 ^ 

iugum actDccmuniorum raontiu vel culrae 

44 3" i^ 39 J 

Panormus portus ^Cj 3^ 3 

©ncbcfinusportus 4(^5 ^Siii 

Cafliopolisportus 4<^ ^ ^Siii 
I' Auftralc latus termiatnr indc vfc^ ad acbc 

loum amnc mariadriatico iuxta littoris dc^ 

fcriptioncm banc > 
f Tbc^nDtorum ♦ 
/ Pofidium ;praontorium ^c^ 

Butrotorum finus 

Pilodcsportus 

Tbialrais promontoriii 46 
pMmenis ^ 

Tbiamis ff oftia 

Sybote portus 

Totx>na 

Acbcrontis ff oftia 

Elecportus 4^ ^4 
4^ 2^4 

46 6 
46 ± 


38 * 

38 J 
38 j 

3« -, 


a6 XA 

40 X 4 

47 t 


38 i± 

38 
38 

3^. 


47^ 


372.3 Nicopolis 473ii37ijii 

Jtn fmuambradc^ 
Acarnanum + . 

JAractiffoftia 4^^? 3^ 4^ 

Ambracia . 48 3^ j 

A^ium 4^ 4 37^4^ 

Lcucasproraontorium 48 j 37' 3 
A$ilia 48 i 373 li 

Acbeloiffoftia 48 iii 37 i 

fCiuitates cpyri raediterratiee 4- 
Cbonorum ^* - 

j^ntigonia 4*1 4 39 ^ 

Pbocnica 4^ F 3 ^^4- 

Nccatonpcdum 4<i 3 39 i^ 

©mpbalium 4^ 3 3^ J 

Elcus 4c,3 38 i 

fJafTopeorum fuprs quos funt dolopcs 4 

rCaffiopa 47 3^2:4 

TAmpbilocorura quibusatbamantes magif 

' oricntalcs tunt ■♦- 

f Argos ampbilocrum 48 J ^S i, 
Acanonon 48 4 3^^: J 

Aftacus 4^ 4 3^^^ 

^lnlula autem adiacent Epyro+ (Corciia que 
m ajffla eft ar fic defcribitur ♦ 
(LjCORCIRE INSVLE SITVS * 

rCafliopipolis ptomon ^c^ ti 38 4 
Ptbycbia 4C| i 38 

CorcyiDpolis ^Cj 3 37^3" li 

Leudmraa pmontoriu 4^3 3^^^ 
Ampbypolis ;praonto ^cj i 37 J 
Pbalacrura ;praontoriu 4^^ 6^ 38 

pEt cepbalonia infula ^ 
Cuius ciuiCas ciufdera nominis gradusba^: 
bct 473 37 " 

/ Eius maxirac fcptentrionale pix^montoriu 473 37. r Mcridionaleautem 47^4 3^3 et 
< Ericuta infula graduum 4^3 38 
EtfcDpulus 47 i 4 37i li 

Etccbynadesinfulc 49 ^ 3^ F 
Et itaca in qua duitas eiufdera norainis 

48 ^7 6 

Etlotoaintula 48 3^ ± 

Et iacint^ i q eiufde nois ciuitas ^7t^6t f h 33 
([achaie $ev neliadis sitvs ^ 

CHAIE que pfatis co 
iutigitar fegionibus vf 
c^Ifcbinura pelopone 
riacum qua ve bellada 
app ellatit limites ab o c 
cafu Epyrum a feptetri 
one macedonia:iuxta pdicba latera:8c par^ 
temegeipc!agi:ab ortufolis deinde parte 
egei maris vlq, Sunium pmontoriuA me 
ridie adriaticu pelagus iuxta litt^+quod ab 
Acbeloo amnem corintiaci finus tenditur* 
sc binc ifcbinu:8c: binc creticii mare vfcj, ad 
Sunium ^montoriu^Et bec cft littoris de=: 
feriptio^Poil Acbeleura amnem qui termi^ 
nus eEpyri in adriaticD pelagoXtole cber 
fonefi ;pmontDrio 48 2; ^zjii 

Eniniffoftia 49 37 2I 

rLocrorum o^etorum * 
Molycria 49 ^ 

Antirium promontoriu 49 3 11 i 49 ^y 2- 

37|i± 
37x12. 492,4 ^yi^j^ 
49 ^4 3^^3 Maupa6bus 

Euantbia 

Calcbus 
rPfoocidis ^ 

Cirra 

Crilfa 

Antiacra 
^Boctie 4 

Sipbe 

Creufa 
jTMegaridis 

Poft ifcbinum nifea que Siraegara dicitur CjO 2. 

^14 3^ 
37 
3^ 2. 

2. 37 XIX 
37 x r Attice 4 

Elenfis 

Pireus 

llifTi ff oftia 

Monucbieportus c^x3^ 
c^xx^ 

^^J3 
C|3 X 3^ 

37 

37 

37 IX 

36iJ 
36^4 4 Sunium promontorium C|3 x ix ^ 
rin egco pelago oricntalis laterisdefcriptio 
j^anormusportus (^-^ "^ 37 
Diane artbemidis lacrum Cj3 3 37 ix 
Cynofura ptxjmoncoriu Cj3 X3 37 3 
Afopiffoftia (^^ t 3731X (SberfoncluspmontDriiii Cj3 
0ropus cj3 5 

I' ODoetie A 

-^/Aulis 
ilmeui ff oftia 37 X 
3^^F ^^3 4 

^3 
^3 _ 

cjX4 37x4 

37^3 
38 

38 it 
38 t 
38 F ^X 6 38Ji± 
38 f 

383 i± 
38ji± Saganeus 
Antbedon 
Pboce 
Qteifiiusintima 

FOpuntiorum ♦ 

fEneraides 
Cyinis 

Fl-ocrorum epionemidum > 

jBagr^ff oftia c^i ± 

Scarpbia (^14 ,- j — 

fMontes autcm luntin prcfato mcmbtx> Cal 
lidrDmusmonscuiusmcdiiii 49 384 
Corax mons 49 3 38 

Parnafusmons c^\ 3^^% 

Citberonmons (^i.^^ ^y 3 

fFluuiorum Acbelous quidem ortubabct 
in pindo monte Euenus i Callidnomo mo^ 
te qui ad ortum folis vertitur incepbilum 
Amnem qui 8^ ipfe ab cifdcm deflucns mo 
tibus a Sopo fluuio admifcetur e^:: ifmeno 
juxCa Boetiam in gradibus ^2, 38 
jCmitates inbellade be fimt mediterrance^ 

^ Etbolie mediterrance * 

[Calds 
Ara8:bus 
Pleutona 
01cnu3 
^alidon 

rj0oridis * 

fErineus 
Cytencum 
Bium 
Lilea ^Pytbia 
Dclpbi Daulis 
Elatia 
Egoftbenia 
Balia 49 


^'B> xt 


48 Xj 37XJ12, 


49 ± 


3^.3 


49 


37x3 


49 


3^ 3 


49 


38 ± 


49 3 


3^ 3 


49 X 


38 1 


» 


38 ^ 

lee ■* 


CjO IX 

ticditerrar 


^O X 


37^4 


(jO 


37 J 


CjOj 


37iJ 


^^ .. 


38 


c^ox4 


37^i 


c^o % 


37X.1± Opatitiorum meditermnee 

^0puns ^12:312:38 t 

|Boetiemeditermnee ^ 

' Tbifbe c^i 37 3 

Tbetpie c^x ^Jix 37 3 

0rcbomenus (^13 37 3 

Coronia . Cji 2: 372:^ 

Niampolis CjX x ^y^xt 

^Cberonia Cj2, x 372:3" 

Labadia ^^12:3372:312: 

Cope H^ ^^ 37^4 

Abiantus ^^^J 3^^^ 

Platee Cj2. 12: 38 12; 

Actcpbia c^x 3 38 li 

Tanagta c^ 2, 2: 372:3 12: 

Tbebeboetie fi^ 3 d^^^d^^ 

^Delium Cj3 37^4 

J Megaridis mediterranea f 
Nlegara CjZ ^^Jii 

FAtticemediterranee -^ 
Benoe C|3 37 2: 

Atbene c^x x^ 37 4 

Kamnus Cj3 ^ 3^ ^ 

Maratboti «13 4 3^ j 

Anapbiftus C|3 37^" 

^^diaeetit acbaie inmari quidem egeo -^ 

V Euboa ftue NligtDpontc que eft magna 8C. 
circunfcribitur fic •♦ 

^ IL EVBOEINSVLE SITVS ^ 

f^eneum ptomontorium CjX 3 3 8 2: li. 

^ Atalantis nefium cp.x'^ 38 2: 

Epfedus .Cj3 38 3 il 

CaldsiuxCa euripum tj3 2: 
Eretria C|3 1 

Amarintbus Cj4 li 372:3 

Lonacta ^4 4^ 3^ 3 

Calaa9:avelbonulittuscj4 2: 37 2: 
Cariftus <i4 ^: 3^ J 

(Sereftus portus ^4 3 37^4 

Capbareus ;pmontDriix CjC^ 3^^ 

Concauaeuboc *i4 F 37^4 

Cberfonefus;pmontDririC|4 2; 38 6 
Budoriffoftia Cj4 38 t 

Ccrintbeus H3 ^3 3^ ^ 

Artbemidis vel diane facru (^33^^ 4 t 372.J Soreus H3 ^ 3^ 3 

PbalaOla pmontorium Cj3 f 38x12: 

r^Iuxta aute attica &: fub Euboea infula eft 
Tbera nomine in qua ciuitates due > 
Elufim . Cj3 2:3" 36 j 

Ceoee C|4 3^ li 

rCia etiam infula in qua ciuitates tres -f 
Cbarelfus Cj4 3 12; ^y 

lulis ^4 F 37 

Cartbea Cj4 4 36 1^ 

Cbtj infule ciuitas ^4 J 3 6 i: 3 ix 

Polyegos intula dcferfa <^4 ^ 36 4: 

rj"berafie infule ciuitas (^^i^ 3^ 

rDcli infule ciuitas c^c^ Jii 37 

0learus ^^ F 3^" 

Cy tbnos c^ 4 x J iz 3 7 

Rbena ^<i ^^: 37 

1 Myconi infule 4 
Pborbium pmontoriu <^C| 2:4 
Myconi ciuitas <i^ 3 

TCiclarum infularum ciuitates * 3 

« 

2. 37 
37 


TAndri intule 
FTeni intule duitas 
T^dri intiile ciuicas 
Mafi infule ciuitas c,4x4 
HH3 37x4 

37 2 

37 ^ 

37^. 
362.3 

362,3 

36i^ 36 ij 
36 i 
162:12:4 Pari inlule duifas 
Subium ipfius pmonto C|C| 3 
f Sipbni infule ciuitas ^Cj 4 
fCiuitates Sipbni mediterranee^ 
Seripbum c^ cj 

Pbelocandrum c^c^ 

Sicinum ^j4^3" 

ClELOPONESI SITVS *-^-"^^^; 
-OPONESVS lir'' 
Imites bab et a feptetrii 
Jone coryntb^/acufinu 
iscr ifcbinut&: deide cre 
Iticura pclagus+ Ab oc 

jcalu atc| raeridie: adri 

aticurapelagus Et ab ortu folis creticu raa 
re*Eius littora fic circunfcribuntur Poft fbn 
tes q ra raegaride di6be funt in finu corin^ 
tbiacD acbaye grad^babere c^itit 372; 
Sacruiunoniscorintbiacecji 4 ^7 ^ 
Lctbeum nauale c^i J 37 
^ ^ f 134. IJl f Sicyonie ^ 

r^iosff oftia ^° 3 3^ 

§iie ^prie appellatur acbaia duitates bet ■ 
Egita c,o5 36±|i± 

tgium 49 2. 4 :^ 6 2. 3 IX 

Erinusportus 492362:312: 

pKium ptomontorium quod a^ 
Drepanum dicitur 49 3 3^ ^ 
Pofidonis vel ueptum facrii 49 4 37 
Patras 49 3^^i 

0leiius 4^ 2:j 3^2:4 

Dymc 48 3 36 3 

_Ara:5us pmontorium 482: ^6t^ 

I Helidis -^ 
Cyllcne nauale 48 ± 3^ 2; 

Peaci ff ofHa 48 J 3 6 ± 

Cbelonita pmontorium 48 3 ^ J 

Cbelonite finus 483 3^ ^ 

i9isptx)montorium 48 i± 36 
Alpbeiffoftia 48 3 ^CjiJi^ 

Fluurj ipfius origo 49 ^^J 3^ ± 

rMefenie ^ 
Cyparina 48 ±x± 3Cj±4 

CyparitTm ;pmontoriia 48 ji± ^cj 3 
Seleffoftia 48 ± 3Cjii± 

Pilus 48 ±i± 3Cj ± 

Corypbafium |)monto 48 ± 3 «^ 3 i± 
Motbone 48 ± i± 3 cj J 

Colone 48 ±^ 3H ^^ 

Acrite promotorium 48 ± ^cj 

Tf n finu Mefenie 4- 

• Afine 48 ± J 3 Cj 

Cotonc 49 3<i 12: 

Mefena 49 4 3<j ^ 

Panifi ff oftia 49 J 3 <i 4^ 

Eius cum alpbeo comixtio 49 3 C| ± 3 i± 
Pbere 49 ^: 3 Cj 4 

/ibea 49 ±4 3Cj t 

fLaconicc ♦ 
Leu^Tum 49^31x34 3 

Tenariaptomontoriu c^o 34 3 

1 Etinfinuiaconico ♦ 
Narium CjO 34^312 

Cene c^o i± 34±J Teuctona 
Las 

Gitbium 

TrinnaiTus nauale 
Euroteff oftia 
Fluu^ origo 
Acria 
Biandina 
Afopus CjO 6 342:312: 

cjo^ 3C, ^ 

cjo^ ^ 3Cj 12. 

C^O l^li 3C^ 6 

^o ± 3^ ^ 

cjoi^ 3^^5 

CjO 2-12. 3Cj 6 

^°i| 3^ J 

C|0 ±3 3^ x± ^©nugnatospiDmonto Cji ^cj 
y Et inargolicD finuctiam laconie t 

Minoaportus c^i t ^c^ 
Dios fotetos boc cft iouis laluatorispor^ 

tus c^it 3<i % 

Epidaurus ^i i± ^c^ t 

Zarenx ^x i± 3<^ J 

Cypbanfa portus c(it 3 «i ^ 4 

Prafia ^13 3<^2:j fArgic Inacbi ff oftia 
Fluu^ iprius origo 
Nafplia nauale 
Pblino 
Nerraionc Cjl2. 3C|Xj 

CiX 36 ± 

CjX 2,3 1x36 
^x t^-^6t^\t 
cp, _ 36 Scyleumpmontorium ^2,i± 36 i± 

> ?n faronia? finu argie ^ 
Ttx^e^ena Cj2. J 3^ 12; 

Poft banc cberfonefus c^x 6 3^ J 
Epidaurus c^i ±J ^6^it 

Spireumpmontorium c^x 2:3 36 x 
Atbenienfium portus Cji±4 j6tit 
Bucefalum portus c^itit 36 1^ 

|/Corintbie -^ 

' (Cencrium naualc c^i ± i± 3 6 ± 3 i± 
Scboneisportus c,i3i±3^±Ji± 

FMontesinpeloponefo tunt ■» 
Pboloemons 49 4 3^ 3 

Stympbalus raons C|0 1 3^ % 
Minoemons 49 3H ^ 

Taygeramons 493 3^,4 

Ctoniusmons ^o ± 3H^% 

Zarinxmons Cji 3^ 3 

fCiuitates autem funt meditertanec in regio 

^ ne quc proprie acbaia eft ♦ 
Pbcre 46 4 3^ ± L> rs Nelice ^° ^3 3 ^^4 

Bura cjo 3^^t 

Pellena '^o 3 3*^ ^4' 

r$37ciotiiemediterraneeciuitates 4- 

Pbilios CjO xj 3(5 3 

Sycion CjX 3^^3 
Corintbie mediterranee ciuitates ^ 

Corintbios Cji ^ 362:^12: 
I^Nelidis mediterranee -♦^ 

Nelis 49 36312; 

^lympiapifa 48 | 36 

(Sorena 48 x 3^ J 

Nypania 49 ^ 3^ F 

Leprum 48 2:3 ^c^t^ ill 

Tympania 49 ^ 3^ 
JTArcbadie 4 

^ Nerea 49 J 3^ 

Pbialia 49 J 3 Cj i it 

Togea 49 ^3 3^ I 

Pifoptbis 49 3 3^ ^2, 

Lifie 49 ^J 3^ 
Antigonia quc &r mantinia 49 J 3 <i 2; ^ 

Stympbalus Cjo 3 36 J 

Cliter Cj o ^ li 3 6 • 

Lilca CjO 2:3 36 J 

Megalepolis ^® J 3*^ ^ 

rArgic mcditermnee ♦ 

Ncmca C|i 12. 36312 

Celcone (^x x 3^ J 

Argos CjX3^ 36 I 

Mycene CjX 2:4 36 6 

Afine c^itit 36 6 

pMefenie mcditerranee * 

Aliartus 48 2:3 ^Cji^ 

Itbonia 4823 3^^312 

TRDe^cn 49 6 3^ J 

J Laconice meditcrranee ^^ 

Cardamila C|0 3^3^^ 

Lacedemon 'i® 4 3H ^ 

<C>y7pbanta Cji 2 3^12:4 

Lerna CjX ^ 3Cj 2 j 12 

Tburium ^° 4 3*1 j 

Belmina ^^3 3^ ^4 

Tblama Cji 36 

(Screnia c^o 2:3 3^ J 3^ 


3 


3^ 
3^ 
3^ 


2. 


3H 


2, 


34 
34 


3 


34 
3^. 


3 162 4 A Oenoc C|0 3 

Bitilia (^ o 

fTnfule adiacent peloponefo bee 
fjtrapbades 47 J 

r Et prima infula 47 23 

fjpbafiainfula 4^ 2:^ 

/Tbegannufa intlila 48 x 
r^CDtbera infula 8c: ciuitas c^ o ¥ 
f Epulainfula ^^4 

T JBaiacis infula Cj2 

E^ncir£ule duitas ^i^, J 
(SRETE SIVE (JANDIE tNSVLE (Ti ^ 

ETA iniula ixrmim^ 
tur ab occafu raariaciri 
atico A feptctrione pe 
lago cretefi+Amcridie 
punico+Ab oriciitc csr 
patbio.Eius littora fic 
deicribuntur latus ocddentale 4- 
y Corycis ;pmontc>riu 8c: ciuitas Cj2 it 343 
Pbolaarna ^'^J 34 3 

Cberfonetus Cj2 2: 34x12 

Ramnisportus C|2 2. 34212: 

Inacborium Cj2 iix 34 2 

(S^rui b c eft arietis frons ' 

rpnDmontorium Cj2 2: 

Auflralis lateris defcriptio ^ 
LilTus ^23 

Tarba ^^. 23 

Poedlafium Cj3 

Erinea promonfiDrium c^^ 4 
34 Pboenidsportus 

Pboenix ciuitas 

Mafalicffoftia 

Pficbium 

Neled:re ff oflia 

Matalia 

Leonptx)montDriu 
fBoliabelia 4 
/ (SataracH ff oflia 

Litbei ff ofHa 

tnaftopolis 34 if; 
3412. 

34_ 2: 

34312- ^3M 

C^3 2,^ 

H3 ^4 

^4 

^4 J 

^4| ^ 
cj4 2 12 34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 3 

4" 
3 

* 

2, 

2. 
2, 
2: ^4M 34^3 
cj4 x3 34i| 

^H 34^3 Nieron otos boc eft facer mons c^c^t ^c^ 
Sacrapicna HH ■^ 3H 

Eritbreum promontoriu cj C| 3 ^c^ IIIl /3^. 3H 
3H Ampelas pPDmontDriu c^c^ i 

Itanofpolis CjCj | 

J OrientalisIatEnsdefcriptio -^ 

Saraotiiu pmontoriu (^<^i^ ^Cj^il: 

Mmoaportas 

Cbamara ciuiCas 

0lus 

Q^erfonetus 

Zepbirium;pmontDriii Cj4 i^ 
TSeptentrionalis lateris defcriptio 3 

E 

6- HH 
HH 

3^ 3^ 
3^ 
3^ 4 
3 
3 
3 

1. 
2, ^ Neraclium 
Panormus 
Cyteum 
Dion 

Pantomatrion 
Ritbymna 
Ampbimalis finus ^4 3 

H3 ^l 
H3 J4 
^3 ^ 
H3 4 4 
4 

X 

6 

6 it Drepanum pmontoriia Cj3 6 Minoa 

Ficni ff oftia 

Cifmum ;pmontDrium 

Dictamnum 

Placum pmontorium 

Cifvimoipolis 
r Itifigniores autem raontes in creCa funt btj 

(^ui appellantur leuci c^t. ^ 3^ 3 

Idamons Cj4 3C| 

Etdi6tamons HH^ 3H ^ 

rCiuitates autem in crete mediterranee ^ 
' Polirrcnia Cj2, 3 342^4^ C,2,2,3 
Cj2. 2, 
Cj2 31! 

H^\ ^ 

cjx 3 IX 3^ 

3H 

3H 

3H 

3H 

3H 

3H _, 

3^ 6 

3^/ 

3H 

^^.. 
34x| 

342,3 
34^4 IX 

3 342-4 
34x^12. 

34 3 
34^3 Apteria 
Artadna 
Lapfa 
SubriCa 
Eleutere 
Sortyna 
Pannona 
rinfule autem adiacent crete 
Claudos infula in q duicas C|Z 2:34 
Litoainfula <i4 ^ 34 

0ainfula ^4 ^ 3H 

Cymraonis intula C|4 x 34 

MelosintuUinquaduitas Cj4 ^Cj H3 J^-3ll 
H3 

^4 
H3 

H4_ 
S4 4 
^i4 3 i 

2. CCLAVDII PTOLOMEI (S;OSMO 
GRAPHIELIBEK ^Il^EXPLICIT ' djLAVDn PTOLOMEI VIRI ALEX 
ANDRINI COSMOGRAPHIE LI 
BER ^VARTVS NEC NABET* ^ 

(^ExpoMone tDtius Affrice:iuxta (ubiearas 
^uincias:feuSatrapas:MauritaniamTin^ 
ganicam.Mauritaniam Cefarienfem. Numi 
diam^AffriQm.Cyrenaicam^Marinarica^Li 
biam^Egyptum tDta:inferiore et fuperiore 
Lybia interiore fab pfatis ppouicijs* Etby 

Oncipit LIBER ^VARTVS mav 

RITANIETINGANICESITVS *' 

lAVRITANIE TIN 

I ganice lat^ q3 occafiim 

|^ecbat:terminatur v^cy 

] extcrius mare qd occea 

jnu occidetale vocamus 

[ occeano qd a frctto inci 

pit berculeo:vfc| raontem maioris atblan^ 

tisiuxtadefcriptionembanc+ ^ 

I' C otes piDmontprium 6 

' Zile ff oftia 
Lix ff oftia 
Snburisffoftia 
Amporicus finus 
Sale ff oftia 
$ala duitas 
0iu ff oftia 
Atblas minor mons 
Gufe ff oftia 
Rultbisportus 
Atame ff oftia 
0iuris ff oftia 
Solis raons 
MyfocDtasportttS 
Ptbua ff oftia 6 

6J 
6t 

^3 

^3 
6t 

6 

^3 

^r 

6^ 

6 2,4 

7 I 
7 2. 3 

3 

3 3 Cj 6 Nerculis p tora ontorium z 2: Taraufia 

Vafladium ;pmontDriu 
Suriga 
Vne ff oftia 
Agne ff oftia 
$ane ff oftia 
Atblas maior mons 

fSeptentrionale latus terminatur fretto inq 

ei 8 

8 
8 
8 
8 
8 3 

t 

X 

3 
3 3Cj2, 12- 

3^ 

3^ 

34 

34_ 

33^3 

33^3 

33 3 

33^1 

32-^4 
32. 2, 

32- 

3^ 

31 

3^ 

30 2, 

30 

2,92,3 IX 
x8 j 

2-7 j 

2.6 ± 3 

4^ \0rL: fl eftpoftdiSramptomontonum f 
Tingis celatea 6 1, 3H ^ 

Deinde vallonis ff ofKa 7 3H^3 

ExililTa ciuitas yt ^cji li 

Neptadelfi mons yt 3H^^ 

fEt Iberico oceano iuxfa defcriptione banc 
Abilis columna 7 t J ^Cj 3 

Pbebi promontorium 8 3H ^ 

lagatbum promontoriu 83 3^ ^^ 
Tbaludeffoftia S ± 3C, 

0leaftrum;pmontorium 8 2; J ^c^ t 
Acratam 9 34IJ1I 

Teonilonga 92: 34 ^ 

Seftiaria ;pmontoria 10 ^cj 

Ryfadirum 10 3^^^ 

Nctagonitcs ;pmontoriu 10 4 34^4 
Malocbtbi ff oftia 10 2:4 342:4 
Malueffoftia nt 34^4 

0rientale latus terminatur maurifania cefa 
rienfi iuxta meridianii quia Malueff ofttjs 
vfc^ finem pertinet cuius gradus ti f 2,6+ 
Auftrale finem babet in gentibus interiori 
libie adiacentibus iuxta lineam que pfatos 
terrainos iungit+Tcnetaut ptouincia iuxta 
ftetrum Metaganice iuxta Ibericu pelagus 
Socolf^^fub ipfis Verues 8c fub Metagoni 
tem regionera Mafices Poft verbibe tub q 
h Salinfc &r Cauni Poft Bacuate.Poft pyr 
ron pridium cuius giadus 9 2: 3 o $ub ^^ 
bus Teugcnftj^Poft Boncorbae dc vacua^ 
tes 0ricntale latustetient omne Marenfg: 
aiparsbcrpafitanorum * 

FMontes aut funt notandi in regione 4 
Mons dierus cuius racdiia 8 x 34 
Et pbocra mons cxtenfus a minorc atlate 
ad Ryfadirum ^montoriu quod e i littore+ 
Et durdus quorum ocddcntaliora gradus 
tunt 10 2,^2.8C 1C| 2.9 X 

CiuiCates mcditeriance infigncsin Tinga'^ 
nicabcefuntt 

Zilic 62. 3H ^ 

Lix 6 2:4 34x3 12: 

0fpiuum 72; ^Ci t 

Subur 6 ^.'k l J% Bonafa 3^ 

34 3 
34 3 JT, 7' 
72.3 

73 

st 

9 

9F 

xo 3 

7t 

9 
10 t 

9± 

9 
10 

9f 

8 t 34 4 
33XJ1X 34 
34 
34 
34 

33 3 

3 
4 
3 Tamufida 

Silda 

Sondana 

Baba 

Ptifdana 

Vobrix 

Volubilis 

Erpis 

Tocolofida 

Trifidis 

Molocbatb 

Bcnta 

Salapba 

0ccbatb 

Doratb 

Boceanum bemerum 

Vala 

Intule aut funt ab ocQfu ;puincic in cxteri*: 

ori raari 4 

Pcnainfula 6 c^ ^x 

Ertbia infula z o X9 -^ 

CMAVrTtANIE CESARIENSIS 
0ESCKIPTIO ^ 

AVRITANIA q cefa 
ricnfis dicitur terminos 
babctab occafti prcfatii 
Tinganicc* Mauritanie 
latus a fcptcntrionc far 

^____^___ "^ou pclag^ iuxta maluc 

fluup oftia*vfc| ad amplagc fluutj oftia cui^ 

littus fic defcribitur+Poft malucfluutj oftia 
rActa magnum ;praontoriu 11 x ^c^ 33^^ 

33 2. 

33 

33 

33 

32- 

31 

31 

x9 

x8 6 

li 
i 

4 

2. 

4^ 
Siptaria portus 
Sigepolis colonia 
Afatatb ff oftia 
Portomagnus 
Cbilimatb ff oftia 
Cui^ja colonia 
Deorum portus 
Arlenaria colonia 
Catbcrui ff oftia 
Carenc 
Carepula 
Carcoma 
Laguntura 11x3 34x4 IX 

IX X 
IX X 4 

»3 3 

13 f;_ 
13^3 

144 

14 X 
1413- 

IC^ 6 
lCj X 3 

X 34 

34 
34 X 

34 
33^3 33 
33 
33 
33 
33 3 

•X- 

3 
3 

s 

X (o^s. IIIl 33 ^ 

33 l 

33 3 

33 ^ 
33 
33 

32-2-4 
^4 3J-}l 

19 6 32 i 3 12. 

32,i| 
32,2.3 

3x2.^ 
32.X4 

3^ I 
32 3 

3^ 
32- 2, Appollmis^motttoriu t^ 2: 33 3 
Caftra gcrmanorum tc^ i 33x11 
Canaccis t6 2 

Calinapb ff oftia \6 3 

f ol cefatea 17 

Tipafa tz 2; 

/'J ^^? 33 

lCDlmm 18 

Sauiffoftia i8 6" 

Ruflonium t8 x 

Rufiicibar i8 2:3 

Modunga 

Serbetisff oftia 

CilTa 19 2:4 3x213' 

Addima xo 

Rufocorum xo ^ 3x2:^ 

lomnium xo i 

Kuflibirririum xo 24 3X 3 

Rufarus xi 

Valbar xi 3 32. x 

Salde colonia xx 

Nafatbffoftia xx t 32-2: 

Cobatb 2,x 3 32- J 

Siraris ff oftia X3 3x4 

lafatb X3 J 

AudumpmontDrium X3 3 
|Et in numidicD finu •♦ 

Audi ff oftia 

Nyfilgila X4 

Auilff oftia X4 3 

Afaratb xc^ t 

Arapfage ff oftia x6 4 

Fontes fiuu^ x6 

fAb oriete limitesbabet affricanuxta ampfa 

ga Liumu vfc^fine cui^ gdus fimt x6 x x6 

A meridie libycostiuxta lineam que fupra 

cetuliam auftraks tcrminos lungit ^ 
fln prouincia montcs infignicres bi 4 

Durdus mons cuius orietalis ^s 13 X9 i 

Occidentalis pars icj X9 2: 

2Ialacus mos oc Garapbi motes 16 x8 J 

Madetbubadus mons cuius Enes 13 1.6 

^8c 17 tz6 

Cannabamos 192; x6 

Berinmons xo x 31 5X IX :?■ X3 x^ 3x -i ^ 312.^ 
3XXJ 

31x4 
x6 Et pbrurefus mons cuius fines 18 x x8 J 
8CXI z6t 
FTenent aatregione ab occafu berpctigani 
/ fubmontibus CbarcDric^sappellatis fub 
quibus Taladuf^.Poft Sorc:quibus magif 
mcridionales funt Mafeyli fub qbus dry^ 
ite^Poftea poft durdum raontem beluln et 
Tolote ac Nabufij vfcj, montes Sarafos* 
Taladufps aute magis orientalcs funt vfc^ 
ad oftia Cliraalapbluutj Macbufij (ub qb 
^alactis mons ac poft bunc Ma^^ices.Po^ 
ftea Banturanit&r lub Sarapbis montibus 
Acbuenf^ 8c Miceni 8c raacure 8c fub motc 
Cmnaba Enabaluq magis orietales funt^ 
^^alacus mos fup mare Maclurebtj fub qb 
Tulenftj*Poft banniurifub quibus Macbu 
res+Poft Salaf^ ac malcbub^ f teru magis 
orienCales Tulenftjs funt mucbuni 8c Cbi- 
tue vfc| ad Arap^cara fluuiu Sub bis aute ^ 
J^idamuf^ Pol^ Tbodi 8c: apud fontes am 
^^cefiuutj * 

fCiuitates aut funt i regione meditrance bc 4 
^ Vaft>aria ix x 34 

Celama ix t ^^ 2: 

Vrbara ix x j ^^ x 

Lanigara xx ^^ 

Villacoma ix 3 3X 

Atoae IX 2: 31 t 

Mniaia 12. x j ^^ t 

Timici ^3^3 33 ^ 

Aftadlis 13 2: 33 t 

Arina 13 x 30x3" 

Aripa 14 30XJ 

Viftoria 14 x 33 

Siglui 14 X 3x X 

Bunobita 14 x 31 x. 

Vagac icj X 30x4 

Manliana ^^ ^3 2.8 xj 

Ampfarum 14 3 33 3 

0pidoncon colonia 16 32-3 

Burca 16x3 302.^ 

Tarrum 16 1 3° 

Sarra ic^ t 3x2: J 

Zucbabbara i^xj 3X J 

fratb 17 3x 

ez L Tenina 


17 X 3 


3t ^ 


Laraida 


i8 t 


3^ 1 


ValTana 


i8j 


3^ .3 


Cafmata 


18 t 


30x3 


Binfuta 


18 ± 


3° 1 


Pigaua 


18 ±J 


30 X 


Nigilgia 


18^ 


3<^ f 


Tbi%ima 


18 2: 


29 X 


Cbafala 


173 


3x 2. 


Aque Qlidc colonia 


18 


3- I 


Pbloria , 


19 % 


3t 1 


Ofpidium 


19 6 


3^? 


Laudia 


192:3 


2-92-3 


Tucca 


, 2.0 


3^ ,^ 


Badea 


2.0 


3024 


Gafmam 


18 


3s 

3X 3 


Symoetba 


2-0 3 


3x ^ 


Tbibinis 


2.1 


31 ^ 


l^^euta 


2-1 


30 j 


Auximis 


2-t 


2-9 2. r^t iuxta pbalmtj fluu^ fontes q amni Sa^ 

/ bae admifcetur > 

Suburgia 2-I 2-8 3 

rPoftea iterum ab alio pridpio ciuitates bee 

' Tbuda^ 20 2:3 32- j 

Tigis 19 i 32- ^i 

Tburapbilum 2-1 3 31 24 

Sudaua 2-2 j 3^- ^ 

Tutiatatb 2.2, J 3^ f 

Vflara 2-i 30 J 

Vafagada 2.x i 30 t 

Au^^igia 2-x ^ 2-9 3 

Tubufiptus ^ 2-3 ±4 31 3 

Robonda 2-3 J 3^ J 

Aufam 2-3 30 3 

Zanatba 23 i 30 i 

Nababurum 2.3 3^ 

Vifcaca 2-3 2:4 2.9 2: 

Tbubuna 2-3 ij 2-8 t 

Tbamaritba ^3 t . ^^ ^ 

Augala 2-4 ^F 3^ , f 

Suptus 2-4 3 302:^ 

Nippa 2.4 ±J 31 3 

Vfmicaiga 2.C| 6 30 

Sitici colonia 2^ 2.9 J 2- 

T 

2- 

t 

X 

X 
'^ Tummara x6 ,x9 

Sermiana x6 x8 

Pepia x4 i J x8 

Vefcetbra X4 i xz 

Egea x6 xz 

Tbaruda x(^ x^ x6 

flnfula buic adiacet cum ciuitatc infigni 4 
flnfula &r ipfa iulia cefarca dicitur in qua ci<= 
nitaseodenomie cui^ gd^ funt 17 x 33 J3 ^ 

Caffkiceminorissitvs -y 

FFKICE latus occiden 
talc termiatur Maurita;; 
nia cefarienfi iuxta expo 
fitam lineam Amplagae 
fluut]+ Septetrionale pe 
lago affricano quod ab 

Ampfaga fluuio vfc^ finu interiore magne 

lyrtis pertinet cuius defcriptio fic fe babet 

Doft Ampfagae oftia -f 
^nfinuNumidico4 

Eiusintima 

Colops magtius 

Triton promontorium 

Ruficada 

Vficbatb 

©lcbacbites finus 

Tacatya 

Colops paruus 

Siur portus 

Nippi ptx)montDrium 

Stoborum ;pmontDriii 

Apbrodifia colonia 

Nippon regia 

Rubricati ff oftia 

Tabraca colonia 

Apolinisfacrum 

Ityca 

Ncptuni arc 

Nyppon vel cquo^ dtatio 

TbinifTa 33 

Appollinispmontoriu 33 i 

Corneltj caflrametatio 33 J 

Bagradc fP oftia 34 i 

Cartago vrbs magna 34 i 3 X7 
X7| 
X7 3 

x8 t 
x8 J 
X9_ 

^9 3 
^9 3 

30 6 

3° F 

30 i 

30 i^ 

3M 
313 

3^. 
3x3 X 

■% . 

X 

« 

X Catbadc ff oflia 31x4 

32- 3 
3^ 

32- 
32- 

3^ , 
3X 2: 

32 i li 

3^^l 
3XX4 

32- I 

32- 2- 

V- 
32- 

32- __ 
3xx| 

3XX4 

jxx| 

3x3 3x4 

3^^ 3 

33 5 

3x X 

32- J 

3^ 1 4 
4 104-. 342.3 32, X f»4axalium 

Carpis 

lyifaa 

Qypea 

Ncrraea pmontDrium 3 Cj 

3^4 3^ 
3H 
3H 
3H 3H 2-^ 

3^ 
36^ 15 

Curobis 

Neapolis colonia 
Sig^ul 
Apbrodifium 

Adrumentam colonia 36 J 
Refpina 3^^^ 

Leptisparua 3Z t 

Tbapfus 3^ J 

Acbola 37 2: 

Rufpae 3 8 

BracbodispmontDriii ^'B t 3S ^ 
38 t 

38 ± 
38 2: 
3^1 

38 ij 

39 3 Vfilla 
Tbapbruta 

rSyrtisparue ^ 
Tbeene 
Macbodama 
Trigonisffoftia 
Tacapa 
Sicbtbis 

Heclara ciuitas iuxta fine 3 6 

Z^eitba piomontorium 40 J 

Sabatra 41 

Pifindon portus 41 4^ 

Eoa 41 2: 

Garapba portus 4^ 2:4 
Neapolis que sc: leptis 

media 42, 

Gynipbi ff oftia 4X 4 

Baratbya 42- J 

Cinfteme 4X 2. 

Tneoru pmoncorium 43 4 
FSyrtismagne ♦ 

Macomaca villa 43 j 

Afpis ^ ^^l^ 

Sacciara colonia 43 2.3 

PyrgifepbranCa 44 1 

PbaralTa villa 442: 

Ifporisvilla ^Cf 

Nippi ptomontDrium 4^ iiii hy 32- 3 

33. 

33 4 

33 

33 

33 

33 

3xz| 

32, 2- 

3^ J 3 

* 

3 
5. 3^ 
3^ 
32- 
3^ 
32- 
32- 
3^ 
3^ 3 

« 

2; 
2, 

1 

3^ 

■ 

3 31 3 

31 ^ 

30 2, 

30 2.- 

3o±J- 

4t 4 3^ 
31 
31 
3^ 
31 3 

« 

% 

X 

2. 

3 
3 


l 

31 2- 

'31 i- 
31 j 

3oij- 

30 ? 

5° ^- 
^9 3 

29 

29 
2-9 Nbilenivilla 46 i 4: 2.9 

irSub bac eiufde nomis are trai^ affrice limt 
/ 0rientale vero latus terminatur p ofl: inferi 
orem finii fyrtis:indelinea verfus auftrum 
du9;a iuxta tyrenemtvfq^ fine cuius gradus 
funt 4z 2Cj Meridionale veto latus termia 
turlmea que expofitos duos finesiungit 
iiixta getuliam 8c deferte libie 4 
j Montes in prouinda infignes babentur ♦ 
' Bu^ara cui^ gs orietalis gdusbet 2.8 2,7 
Et mons audus 28 i 29 i 

Et tamnes mons cuius limites 29 i 2.7 i 
8c 3228 i Ex quo Rubrtcatus fluuius 8C 
Mons qui didtur ^irna 33 30 
A quo paludcs inuicem contiguc 4 
rNipponetes fcilicetpalus que gradus ba^; 
bet 32. J 32 i 

Et Sifara palus 33 31 

Et Mamplarus mons cuius fines 33 29 i 
a^^^i 24^ 
J\ quo Bagradas fluuius decurrit ^ 
' Beinde qui vocatur dios mons vel louis 

^yt 314^ 

Et vlaletus mos cuius fines 37 2-8 &: 39 

i 26 i 

A quo fluit Triton amnts:8<r 1 ipo paludef ^ 
Tritone fcilicct 3^ 3 ^9 $ 

Et pallas palus 38 i 2.9 4 

Et que vocatur libia palus 38 i x8 4 
Etfiluismons , 40 i 29 i 
Ettbi^ibius mons 44 4 28 
Et:5ucbabari cuii^ fi!nes 40 2.6 4 &:; 43 i 
2.63 

Aquo defluitCyripbus fluui^ dc Acbjbe 
fons cuius gtadus funt 4^^ 4 26 t/Tcnet 
aut ocddenfalia affrice vfc^ ad raare cyrten 
f^ Cannabrate poft quos verlus folis or^ 
tum lonttj Et numidiam nouam fcilicet p 
uinciam vCc^ tabraccm duicatem Poft Min 
dcni et qui iuxta cartagincm tunt Sub ^buf 
libupboenices Poft vfc^ paruafyrtim Ma 
cbini 8C Cinrj q veto magis ad ortu tigut 
dc vfc| ad Cinypbum fluuiura Nigittirai et 
drca fluuiu ipfum lotopbagi Poftea apud 
magnaSyrtim Samaroic^ dc deide hliSt^ 4. l- quibus tubiaccntelcones4teru atttcm certe 
fijs 8c tiumidia auftraliores fub audo raoti 
te funt Mifulami:fub ^bus Natebute Po/l 
Niribesmi(enisauteNiebtj:fub quib Mu 
futitPoft fub tamne monte Saburbures fub 
quibus aliardi &r fiCapbius campus A mz^ 
ridionali autemlibipboenicu eft Ba^^acitcs 
regio:fub qua^^oetae Poftea ceopbei et ma 
mari fupra eiufdem nominis montem* Sub 
monte aute funt raatuturij. $ub roacbinas 
funt Mocries.Poft Sepbei*Poft quos rai 
raaces 8c; fub vagalatura montem vr^ara dc 
prindpium libie deferte+Similiter aute fub 
Cinytbia funt Sigiplofrj Poft Acberaonef 
poft Muturges:fub quibusraucruutj+$ub 
Wigittimosautem funt Aftacures^fub loto 
pbagos Erc>pei*Poftea 0olopesfub^b 
Erebide: $ub $amamicDs funt 0amenftj+ 
Poft Nigbeni:fub quibus Nicptj:fub Nic^ 
ptjs aut Eleornm Macei Syrite 8c deferta 
libia 4 
rCiuitates aiit in prcuincia meditcrranee int 
''Ampfaga fluuiii dc Tbabraca ciuitate funt+ ^ 
I Cirtetiorum + 
Cirtaiulia 2.6 ij 31 J 

Mireum 2.6 J 2.0 J 

Vga ^8 ^ 31 I 

Lares 2,7 2, 303 

Apari 2,7 3 2,9 J 

Cnymidienovecivitates ^ 

Ciiluca olonia 2,8 ± 31 4 

Tbunudtonum colonia 2,8 J .302; 

Afpucra 2,9 x 32, 3" 

Siraifcbi 2.9 3^ 3 

Tbuburnica colonia 30 3^ 3 

Tucca 2,9 X 31 j 

Tbyeba colonia 2.0 2: 302:^ 

Tbuburfica 2.9 3 30 ± 

Vcibi 30 2.92:4" 

Gaufapbua 2,9 ^ 31 

Lambefa 2,9 30 

|Legioaugufta -*■ 

' Tl:)uburgis 2,9 i 2.8 3 

Bullaria 30 3 31 t 


.3023 

30 X3 30 ± 

30 30 t 

302: 2,9 ^ 

3^1 32- 

3z_ 3t i 

326 

3^_^ 

31 6 2,9 ^ 

313 29!^ 292,4 Sicauendria 

AlTurus 

Narangara 

Tebefca 

Tbunufda 

Madurus 

Amraedara 

Tbanatuda 

Sazacapada . 

fiedna ^^ -^ -r 
Ff nter autem TbabraQm duitate 8c Bagia^ 
' dam fluuium ^ 

Canopefi 34 4 32. 2: 

V^^anum 33 4 32 2: 

Tbifica 33 ^ 32- 

Cipipa ^ 34^ 3x'i| 

TbeudaU 33 3 3^ 3 

Auitta 33 2: 3° 4 

Tbobtos 34 30 2; 

Elica 34 2^" 30 j" 

Tucca 34 2,9 2; j 

Dabia 33 2.924: 

Bendena 34 ^ ^9 J 

Va^^ua 33 3 29 t 

Nenfa 34 ^ 28x4 

Aque(^lide 33 3 2.8 4 

Zigira 33 ^ 2.72:^ 

Tbalta 33 iLyt'^ 

Tbunuba 33 3 27 2. 

Mufta 33 3 X7 x 

Tbemifca 34 ? x8 3 

Zamad^on 34 3 2^8 

Timica 34 2: j 27 J 

Turtubis 3^1 2: x8 ^ 

VlnterBagradamamnem ac tritonem fluuiu 

/ (tib cartagine .f 

Maxulavetus 34 1 ^x ± 

Vol 34 24 3X 2: 

Tbinufla ^c^ 32- ^^ 

Cuinaoolonia 3H^ 3^ F 

Addita 34^ 3^^^ 

Mcdicara 3^< ^ 3* ^ 

Tbuburba 3*1 ^ 3*^ ^ 

Tucina ^cj x 30 l' 

BuUamenfa 34 j 30 S S ) \ Nutoli 

Ticelia 

Satura 

Cilma 

Vetillium 

Tbabba 

Tbicbela 

Necefa 

Butitbum rSub AdrumantD duitatc ■* 
Almena 
Vticna 
Graula 
Turxa 
Vli^ibura 
0rbita 
Vi^ica 
Gi^^ira 36 

34 3 

34 3 
36_ 

3.X 
364 3H i 
3H 3 

3^^ 3 

^U 
363^ 

36 2.3 
36J 

3^ __ 
36^4 

3^1 
3^ 3 

3^34 
36x3 

37x4 
372.4 

374 

37 2, 

38 t 

38 t 

J Inter autem Syrtes ciuitatcs bce 

Cbufis 39 2: 

Sumids 40 i. 

Pifinda 41 

Sabrata 41 4 

Syddenis 4^4 

A^ius 42, 2:4 Jturmantum 

2!^alapa 

Augullum 

Leae 

Auidus 

Vbata 

Tifurus 

Vfdrus 

V^etia 

$etienfis 

Lafi(^ 

Bi^adna 

Targarum 

Bararus 

Capta 

Putea 

Caraga 

Mm*ius ' 

^ugar iin 30 

^9 

^9 

^9 

^9 

2-9 
2.8 I 

xS f 

2,7x3 

2-9 3 3 32-^4 

3^__l 
31x1 

31 ? 
31 3 

3ix| 
31x4 

3° I 

30 2, 

3^ 

^9 
x8 

3x 

3^ 
31 

31 _ 
3oi^ 

30 2, 

2,9x4 
X9 t 

31 
3^ 
3° 3 

I 

■2, 2, 30 
30 

30x3 
31 t 
31 6 Serila 
ffdna 
Ammonis 
Amuncla 
Mufta villa 
Butta 
Tega 
0urga 
Syapba 
Vddita 
Saliba 
JTbaguIis 43 

41? 

4^ 

42- il 
42-3 30XJ 
30 ± 4x 

4^ 
4? 
43 
43 
43 
44 3 
3 3 

X 32- 

x8 
x8 

X7 

x6 

30 

x8 

^9 
X9 3 

X 3 

6 flnfule adiacent affrice luxta continente bec 4 
3 

6 

« 

X 

3 

4 / ■ Nydras infula 

Calatba inliila 

Brancotinus inlula 

Egimius infiila 

Larunefie infule due 

Lopadula infula 

Etufa infula 8C duitas 

Cerdna infula 8^: duitas 38 ^^ 

TLotDfagites inlula in qua ciuitates duc -*- 
' Sirapolis 

Minix ciuitas 

Mifinus infula 

Pontina inlula x8 

33 i 
3M 
37 

39 , 
^S X 394 

30 X 

44? 
4^ 3 33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
32- 
duc 

31 
31 

30 
^o 

f 

2-9 3 
4 

* 
X 

i 
4 

4 

I 
3 

3 
4 
3 Sea inlula 46 

rPelagie intule affrice bee funt 
(Sofira infula ^ duitas 373 34 J 
Slauconis infula 8i duitas 363 34 f 
f Melita inliila in qua duitas + 
Melita 38 ±4 34 3 

Et cberfonelus 383 38 i^ 

Et iunonis facrum 39 34 3 

Et berciilis (acrum x8 2:4 ^4 ix 
C^mENES E iESCRIPTIQ' 4 

lyRENAlCA prouin 
cia limitcs babet ab oc 
(^fii fyrtem magna oc 
Afros iuxta linea quc 
apbilcnis arisverfus 

meridicm pertinet vfc]^ 

finem cuius gradus 43 x^ X9 
A feptentrione lybicu pelagus boc eft pu^ 
nicum iuxta littus quod eab intcriori finn 

e4 
o(\' l 2.9 6 

^9 3 

3° 2, 
3oiJ lyrtis vfc]^ dardatiide ciaifate ciiias defcrip 

tio (tc fe babetPoft pbilenem villam ^ 

AutDmalax prefidium 47 4 

Brepatium pmotitorium 47 ^ 

Nyfaloeormus 47 j 

Biaroea portus * 4^ 4 

Nerculisturris 47 J 

Bicberfisprefidium 47 3 
fBoreum promoutoriura 

6C finis fyrtis 47 4 

Brionlittus 47 2; 

FPentapolis <r 

BetDtiice 8C bcfprides 47 2. 

Latbenis ff oftia 48 4: 

Arfiotic que sctbcucbita 48 J 

Ptolemais 49 vt 

Autigda 49 2; 

Aptucbi (acrum 49 2. 

PbicisptiomontD.riia8i;raftellu ^o 

Apollonia c^o t 

Nauftatbmos portus Cjo J 

Eritbton locus ^o ± 

Cberfis villa "1° ^4 

Zepbirum ^montoriu Cji 

Barnis c^i ^ 

iTAb ortu folis fines babct Marmariccgte 
^ iuxta cxtcntam lineam a dardanide verfus 

auftrumvfc^fincmcuiusgraduscjX 4 2.Cj 

rS mcridie defcrta lybiciuxta linca eoniun* 
^cntc duos terminos > 
JTNabet autprDuindamotcsbcrculis motes 
/ cenas appcllatos quorii mcdiia gd^ babet* 
49 ± 4 3 o 6 Et iuxta paliur u palude in q 
concbiliu Cjo 2: 30 ^ 

Vclpa mons 4^ 2: 3 2-9 J 

Ncrculis cenas 48 2; 2.9 

Becolitusmons Cjo 3 2.62:4 

rTcncntaute ptouinciafub Pentapoli quide 
Bardte ab orienCali plaga ortibelperidum* 
c[bus Qc ipfis magis ad ortu tendut Ararau 
celes+Sub ortis vcro bclpcridu:(unt bercu 
Ks cene 8C qui ma^s oricntales (unt Afb itae 
Poft iuxta affricam (ub vclpis montib ma 
Qtute Qc deiude laganicorii fpecus Magis 
aiJit orientales ipfis funt p(ylli oc dcindc lo 3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 4 

? 

3 

6 

« 

2. 

3 

^3 
3 
3 3 
4 ^ timt fetaruplena oc Silpbiopbora tegio ♦ 
HTiuiCates meditertanee i piouincia be funt ■¥ 


Cyrene 

Arcbila 

Cbereda 

Weapoiis 

ArCamis villa 

Z^imitbus 

Barcc 

Rbaga 

Cclida 

Nydra 

NalybacQ 

Tantis 

Cenopolis 

Pbalacra 

Matabena 

Auretina 

Acbabis 

Marantbis villa 

Agdanum villa 

Ecbinus villa 

Pbilonis villa 

Arimantis villa CjO 2. 

48 i 

49 _ 
492.4 

49 2.4 

49 5 

49 I 

C|0 2, 
C^OSj 

49 ^ 

c,o^| 
49 ^4 

495^ 

^O 2, 
47 2; 
4724 
492 31 1 
31 4 

31 F 
31 J 

3123- 
31x4 

31 1 

2. 

3 

2, 30 

3? 
30 

30 
30 

30 

3o___ 
2.92,3 
2.9 3 

^9 3 

2.9 

28 J 
x8 f 


^i 2.82.3 12. Inlule autem pencs rcgioncm (unt 
Myrmex 4^ 3 3^^ 3 

Lca veneris infula C|0 S" 3^^ 3 
Ogipti ET MARMARICE 4 

ARMARICAcScgip 
to terminatur ab occa(u 
Cyrenaica iuxCa lincam 
q cxtenditur g darda^ 
nidcm ciuicatem oc par 
tcinteriorislibie (ub eo 
dcm mcridionali vfc]^finem cuius gdus c^i 
4: 23+ Afeptentrionc egyptiaco pclago iux: 
ta littoris defcriptione banc Marmaricc p 
fcSrure fcu Nomi 4 
\m£- fA^ilis villa 

' Cberfoncfus magna 

Ptbia portus 

Paliurus 

Batracbus portus 

Petreparueportus 

Antipigos cji3 
^x ^ 

Cj2. 2. 
CfL 2:4: 

^3 J 3^ 
31 
31 
3^ 
3^ 
3t 
31 X 

4^ r^' Scttttanmsportus c^^ t 
Cateonium ^montDriu <^^ ^^ 
Ardunis cxtmna <^^ 

Petremagneportus c^^ t 

VL-ibie Momi littus > 

' Panormus portus Cj^ ^ 
Catbabatbmosmagnus cj^ t, 
Enefilpbytaportus CjCj 31 6 

31 ^ 

31 t 

31 t 
^7 Zigris villa 

Cbetteavilla 

$elinusportus 

Trifarcbi Ailla 

Afpis 

Paretbonum 

Picbis promontorium cf^ t 

Scafgony portus c{7 t 

(Eall^ pramontorium c^z x 

Zigisporttts C|7 3 

Leuca a6ta vel album litt^ «i^ 2; j 

Nermea pmontrtriia C|8 

Pboenice portus Cj8 3 

Antipbra villa c^S ^ 

Kcrris promontorium Cj8 zj 

Leucafisportus ^9 

filaucum pmontoriii <^9 ^ 

MareotiNomilitCDra ^ 

Gbima villa 

Plintbina 

Cberronefusparuusportus 60 

Totius Egipti metropolis 

Alcxandria 60 2: 

rMenelates metropolis -^- 

(fanobos 60 2. ^ 

pMili oftia ^ 

Heraclcoticum oftium 60 2: j 

Bolbitinum oftium 61 2; 

Sbenniticumoftium 61 X^ 
Tineptini pfeudoftomu 61 2; J 

Diolcos pfeudoftomu 6x 3" 

Patbmiticum oftium 62. 2: 

Mendcricura oftium 62, x 4 

Taniticum oftium 63 xi 

Pelufiacum oftiura 63 4 

Pelufium ciuitas 63 4 

(Sercnorium 63 J 3 

6 

« 

6 

1 

6 

2. c,9 ^4 3^ 
31 
3^ 
31 

31 

31 12. 

31 i^ 

31 ^ 

31 t 

31 12- 

31 li 

31 ^ 

31 ^ 

31 li 

31 6 

31 ll 

31 t 

31 it 

31 12, 31 
31 12. 31 


is 


31 


il. 


31 


li 


31 


it 


31 


t 


31 

3^ 


t 
t 


31 


ji. 


31 


t 


3^ 


! 


3^ 


^ 63 i 31 4 
Scregina Sttobonidis palus 63 2: j 3 1 4 
Oftradna 64 4 31 ij 

Rinocorura 64 3 31 ± j 

rAntbedon ^^^t 31 3 

Ab oriente parte terminatur !udee boc eft 
ab Antbedone vfci fine cuius gradus 64 
uicatem Arfinocm Expartc Arabicifinusr 
iuxta littoris defcriptionera banc Poft in^^ 
teriorcmfinum ptefatum quigtadusbabet 
63 2:2.9 2: j 

Arfinoe ^3 J 

(Elilma prefidium 63 j 

DrepanuptDmontoriu 64 
Miformus 64 ^ 

Ppbilotterasportus 64 ^ 
Aiaxmons 64 3 

LeucDS boc eft albus portus ^4 1 1,6 
Acabcmons 64 2 

Necbefia 64 ± 

Smaragdus raons ^4 2I J 
Lepta praoutoriii 64 J 
Bercnice 64 12. 

PenCadaaSilum mbns 64 ± 4; 
BatiumpromontDrium 6cj 

rA meridic limittcs babct lineam dcide tx 
tenfam vfc^ prefatum finein libia iu^ta qua 
poft Egiptum ctbiopia fifa eft > 
Montes autem in prouinda infignes funt 
Bafcitaorura cuius mcdiura Cjx 3 3 o 
Et Anagombri montcs Cj4 2,7 2: 

Et Atypbus mons ^c^ 30 2: 

Eta^ismons ^72: 30 3 

Et ogdamus mons Cj8 2,9 2: 

Et Tl)inodi8 mos vd atenofus c^ 8 22,9 3" 
Eta^^ar monscuiusfines ^i 2- 2,3^ 
±8CC|3 z3± 
t fEt libidmotesabocddctaliplagatiiliani 
■*■ nis cuiusfines 61 ^9 8c; 60 23 i 
Paludcs autembee iuut 
Cleartispalus ^x ^ i^ J 

Lacdpalus c^c^t z6 ^ 39 ^ 

28 it 

2,72.3 
2.7 i 
x6t^ 
2.6 x^. 2.(^2:4 

2Ci 2-' 

^^ ^ 
24^1 

232.^ 

2-3 2. 
2-3 ^ L 2-3 H' LycDmedis'palas ^z 2,4 

Solisfons C|8 ^ 2,8 

Mariapalusvcllacus ^04 30 

Moeridislacas 60 J 2.9 j 

Et Sirbonis lacas ^4 ^ 3^ * 
rTenet aSt plaga magis feptentrionale mai» 
marice Norai+Libiar cbe 8C Anirita e s^ baf 
(acbite^fab quibus Apotomite* Poftea qui 
tcii bic auftraliorcs funt Aufolei qui grad^ 
babcnt Cjx 1 2.8*Poft quos Wafamones 
8c BaQte Poftea Anacbi&e et Tapanite p^ 
quos fentites 8c obilae Poftea E^ari^Libi* 
ce aiat Nomi que fiapta raari funt coltat Xi^ 
gritae 8C Cbatteni 8c ^igecs^ Auftralia ve^j 
to buc^ces 8c ogdemi^Poft qs Adifmacbi 
dne-Poftea ammoniaca regio cui^ fitus c^ Cj+ 
- X 2.8'poft anagambri^poft lobacbi 8c Ku 
diteMareoti vetD pare que mari imrainet 
Tenia didtur Jnteriom aiit tenent Soniatc 
8C ptofodite+poft quos fcytiaca regio cui^ 
fitus 60 3 3 o t+et poft maftite* Nis etiam 
aufttaliora inoDlunt+Nitriate 8c oaftte quo 
rum gtadus Cj9 1 2,7 i^poft quos lybie c 
gipttj^uxfca aut tota linea latcris marmari*: 
ceaclibic perttcnitDiammos aiabiocbos 
tegio:LittDra vcto totius arabie tenent Ara 
bcs e^pttj Tcbtbiopbagi:in quibus dorfa 
montiumlunt ♦ 
fTtoigilapidismontis 63 2.8 

Et arabafterni montis 6^ 2.8 

Etporpbiritimontis 6^ 2,7 3 

Etnigrilapidis 6^ 2.4 3 

Etbafanitilapidis 64 2,3 t 

In marmariQ villc mediterrancc bcfunt -f 
Leucoe H^^ 3^ 

Moccbris ^2. J 31 

LcttccvclalbcQmini ^3 ^ 3° ^3 
Mcnclaus c^^ ^ 31 

Sepbara ^4 3° J 

Mutticbis H3 ^ 3° 3 

Mafadalis ^13 30 ^ 

Abadebe ^i 2: 3^ r 

Leuceveralbetiapac c^z 2: 30 4 fE 
Tacapboris C|3 ij 30 t^ ■' S 

DiofcotDn (^2, i 2,8 ij FEt C132: 


x8 


•• 

2. 


^3 4 


x8 


2. 


^3 4 


2.8 


t 


^4 3 


2,6 


2, 


cj4x 


^H 


? Migo 

Saragina 

Alo 

Ma^^adla 

Billa 

y Et iu aufilis 8c in Nafamonibus 'r 

Aufila Cj2, i 2.8 

Etmacriloctts Cj4 J ^.zSJ 

I' Libie autem nomi ville bec t 

' Tbacorfa Cj4 2. 3 o 2: J 

A^icis Cj^ 31 

Neraefium HH^ 3°^J 

Tbitarcbi HH ^t 3°^i 

Pbilonis ^c, ij 30 2: 

Sopbanis Cj6 i 302:^ 

Bibliapborum ^6 j 30 J, 

Scopa C|7 30 I 

^alliae ^7 3° 3 

Loada raantinam C|7 2: 31 
(Satbanatbos paraus vcl ptofundiCas c^S 

Pedonia ^^ 3 3^ 

Pnigeus c^S t 30 2; 

SUucum Cj9 30 i:. 

TucdtDta *i'i ^ 3° \ 

Tbanutis ^ c^<^^ 2.92:4 

Pednopum Cj7 4: 39 3 

Glimax Cj7 3 30 ^ 

SiiDpum Cj6 J 2.8 ±^ 

Matcotis Cj8 2.8 J 

Et in Ammoni(a * 

Alcxandri ftatio Cj6 2: 2.8 f 

Etammonciuitas HH ^ ^^ 

rMareoticenomiduitatcsacvillebc ♦ 

Manocaminum ^93 ^oij 

Nalmita ^9 j 3^^i 

Tapofiris ^ Cj9 i J 31 

Gobui Cj9 ^ 30 t 

Antipbilu ^9 ^ 3° J 

Nierax ^9 3 3° 3 

Pbamotis 00 30 J 

Palemaria villa 60 30 ^ 
EtinScytiacaregionc -^ 

Scyatis 60 3 303 
EtcircalacumMocridis -► ; [Ei \ 1 ) } J40. IIII 2-9 
2-9 3r 

3 Bicbis 60 2: 

Dyoniffa 60 i 

irfeinoifitis >- 
©aflisparua 60 ^ ' 2,8 ij 

OalTismagna ^9^3 2,6±Ji±=-f 

jTtpte aiat Nilus 8C Nomi q circa ipm (iint*t 
fPceterea infigniores ciuicateslic fe babent>4 
JMagnum delta vocatur id iuxta q^ fcindi 
tur f.uuius dicbs Agatbos demon boc e 
bonus genus+qui^ oltium beracleoticia de 
fluit in amnem appellatu bubafticu qui e^ 
fluit ^ oftium pelufiacum^Situs aiit e rciflio 
tiis ad deltam 62. ^o^Vocatur 8c paruum 
delta id iuxta qd fciditur bubafficus fluw 
«sfluens in amnem bufiriticum qui excur^: 
rit g patbmeticii oJ^um babet aute paruii 
belcagradu3,6x J ^oJ.Pofiet &rappella 
ri tertium dclta aliud a pdi§is id iuxta qd 
fcinditur bubafticus ad fluuiu g Tribun cU 
nitatem excurrcnte 8c g Tineptimi oftium 
egredientem cuius 8c ipfius tert^ deltc gra 
dus (iint^di ^ 3 o li^luxtaautmagnum 
dclca edudtur ab agatbo demone fluuio 
ad feptcntrione prior qui vo catur Pbermu 
tbiacus fluuius qui fluitg ofHum Sbenniti 
cum eiufc]^ deduSio gdus babet 61 a 30* 
^tDeinde fcdus amnis falis nomine q exit 
per ofliii bolbitinu 8c ipius falis dedu&'o+ 
gmdus babet 61 3 o 2: ^^Vnde ambo flu^ 
mina iuxta ferme eunde littoris paralellum 
iugunt Pbermutiacum ec atbribaticu 8C bu 
firicum 8c bubafKcum aranes a quibus altj 
quidem ad marc g flucbus paludefc^ exeut 
Per reliqua oftia altj veto prefatis amnibus 
raagnis imraifcentur ^ 
I EHdtur aut comrauni vocabulo rcgio qcir 
ca bos eft fluuios tegio inferior * 

r£uius nomi ar metropoles funt ab occalu 
roagni fluutj cum a raari incipimusprc>uin^ 
de:Alexandrinoru nomos 8c mettopolis 
Mercurtjduitasparua 61 302:^ 

Andit)p olis nomus &; mettopolis Andro 
bocefl:vitDrumduitas 61 3 30 ^ 
LetDpolis nomus 8c metropolis Latone ci 
nitas raediterranea 61 2; 30 it * ♦ Intra aute magnufluuiii ab oc(^lu eiufdem 

raagni fluu^ Metclites nomos etmettx>pQ 

lisMetelis 61 91 

Jlnter veto raagnii fluuiu ecpbarmutiacum 

arancra duitatesbee ■* 
/ Pbtbenuti noraos sc: mettopolis ^ 

butDs 61 ± 302^ 

pCabafite noraus 8i:mettopolis t 

Cabafa Oi ± 20 3 

pSaitcnomus&rmettopolis t 

^Sais 61 i 302^ 

Etapud raagnam fluuiu ab occatu t 

NJaucta duitas 614 30 2. 

/^Ptofopite noraus 8c mettopolis * 

Ab ortu folis iuxta magnum fluutum ^ 

Mcij ^ 6xt 30 J 

Ffnter pbarmutiacum oc Atbribaticum Am 

nes Sebenniteris inferior noraus 8c metto 

polisipforum -^ 

Pacbneumurus ^t J 31 

T%ot\\ noraus 8c metropolis i 

Taua 6t 3 30312; 

fjiter atbribaticum 8dbuririticum amnes-^ 
'J^^nupbitenomusscraettopolis ^ 

0nupbis 62 12 30 ±J 

jAtbribitc nomus 8C mettopolis-» 

Atbribis 62 i 3 3 o ± 

FMendefienomus 8C raettopolis -t 
' Sebennitus ^2, 3 30 3 

f~Bufii:itcnomusa:mettopolis t 

Buliris 62 i 30 3 

^eontapolite nomus 8c mettopolis t 

Leonton 624 ^oiii 

rfnter bufiriticura 8c bubafticu amnes 

Neutis noraus 8C mettop olis t 

Panepbvfis 6x 3 31 li ^ 

OGIPTI MEDITERRANEE -f 
^TTauus nomus 8c mettDp olis t 

Tanis 62 24 30 J 

jPbarbeitcs nomus 8C metnspolis ^ 

Pbarbetus 62 24 30 t 

pVb orientali partc Bubaftid fluuij 

Setbroites nomus 8C raettopolis > 

Setbrois 63 j .^t 

fArabienomusac^roettopolis *, L Pbacufa ^3 ^ ^o.ij 

rfeubaftice notnus a^: mettopolis ^ 

Bubaftus ^3 ^^ 3^ f 

/^Neliopolite nomus 8^ mettx5polis -► 

0ntj di 2: 30 t 

rfet in finibus ambie 8c apbtofiitDp olis t 

Babulis ^34 3° / 

Neliopolis ^2. ± X9 Z 

Neroutn ciuitas 63 6 30 

rPci: banc ct babilonem amnis tiaianus fluit 

Aufttaliora aute magni deltc 8c inferioris 

regionis beptanomi^dicuntur 8c eft prim^ 

noraus Mempbites mettopolisab occatu 

fluu^ i " 

Mempbis 61 ±J 2.92:^ 

rSimilitgrab occafufluu^ roeditermnea ciui 
^ tas4 

Acbanton 61 3 2,9 f 

p?>oftea iuxta cam parte quafcinditur fluui^ 

infulam faciens beracleopolitemnomum 

62. 2.82:^ 
^ Et i ifula nili ciuitas mediterranea 62. 2.9 1 
flEt metropolis apud occidetale parte fluu^ t 

Werculismagnaciuifcas 61 2.^ 2:9 t 
Jl^h occatu vetx? infule t 
jTArfinoitc nomus oc mettx)polis t 

Mediterraneaarfinoe 61 j 2.9 2: 

Et ftatio ptolemais 61 3^ 2.9 j 
r^b orientali-parteinfule + 

Apbtx)fitDpolite nomus 8c:mettr)polis t 

Eiufdem nomis apb tofitDp olis 62, ^ 2.9 3 
rpoftea firailiter ab orientali parte infule ♦ 

Andron ciuitas ^2, j 2,9 ^ 

Gonueuiut autfluutj quiinfulara faciut iux 

tafitum ^2, 2.8 ±4 

^T«Jis CDtiiungitur ab occafunomus ^ 
J^xirintbitbes 8C metPDpolisraeditranea * 

0xirintbos 61 3 2,8 2: J 

rPoftea firailiter noraus Cynopolite 8c rae 

tropolis ab occalitfluutj ^ 

Tinopolita 61 tj xS 3 

rCui oppotiitur infula ^ 

Cynosvelcanisduitas 6z t 2.8 3 
/^Et deinde ab orientali parte fluu^' * 

Acoris 62, 2,8 2: 2, Et meditcrranea alabaftorum ciuitas 62, 

I Poftea bermopolitesnomus etmetropolif 

ab occafit fluu^ mediterianea 4 

Nermis vel mercurg ciuitasraagna 61 J 

2,8 3" li 

Et ab occafu fluutj adiacent cuftodie 61 x* 
^ i8 4 
l^b orientali parte fluu^ nomos antinoe ct 

Mettopolis in ipla t '- 

Antinoe ciuitas 6x it 2.8 t 

[Nis nomi defcribuntur duc Afitae t 
F (^ueaut auftraliora beptanorais funt vo^ 

cantur tbebais+Et fuperius^ loca lunt 8c bic 

ab occalu quide fluuj licDpolites norous et 
/Nettopolis mediterranea -t 

Liconciuitas 61 2:4 28 

j^Nifpolitusnomus 6<rmcttDpolis t 

Nypele 62, 2.7 2; J" 

l^^pbtxjdicopolisnomus 8C mcttopolis me 

ditercanea * 

CrocDdilorum ciuitas 61 J 2,7 J, 
)i"binitcs nomus &r roettt)p olis ^ 

Ptolcmais Icrn^ 61 2: 3 2.7 t 

fPofteamediterraneaab occafufluu^ 4 

Abydus 613 2.62: J 

fKiopolites nomus 8C mettDpolites in loi^ , 

ds fuperioribns t 

Dios boc e iouis ciuitas gua 61 x 3 2,6 J 
/ Et villa roediterranea t 

Pampatus 61 x xc^z.'^. 

fPofteaMemnon 8c mediterranea villa ^ 

Tatbiris 612: 2.Cj 3 

fNcrmontbitbes nomus 8c: mettt)polis ^ 

Nermontis 61 Ij ^H 3 

Etdeindelatoriaduitas 61 t^ 2.c^ 

Apollinis duitas magna 61 2 J 2,4 J 
fPoftea villa mediterranea ♦ 

Pbontis <5i 3 2.4 J 

Et infula elepbantitia 61 2; 2. 3 2: 3 it 
FAb orientali autera partefluuij AnteopohV 

tes noraus 8C raettopolis t 

Anteiraediterranea 62, j 2.7 3 

Etdeindepaflalus 62. 6 2,7 2. 
flPanopolites noraus 8c mcttDpolis -f II n 4-1 IIII 3 Antei mediterranea ^z'^ 2,7 
Etdeitjdepaflalu3 62, t xy % 

f^Panopolites nomus oc mettopolis ♦ 
Pantonboceftoraniuciuitasdi 2.7 J 
Poftea epidotorii ciuitas 62. 2.6 ± j 
Poftea cbetiobofcia 62, 2,(5 ± 

Poftea ccna vel vacua duitas 62, F 2.6 J 

FComputcs nomus oc metCDpolis mediter*: 

' tanea ^ 
Comptis duitas 62, 2: 2,6 

Poftea appoUinis duitas gua dx 2 2.Cj 2; 3 

/ Tbebarum nomus oc metrcpolis ^ 
Diopolis ciuitas magna 6i 2,Cj j 

Poftcatupbium 62. 2,Cj j 

Poftea cbaubifus 62, 2.Cj 

Poftea elicbia boc eft ludna duitas 62. 12: 

Poftea tboi mediterranea ^2,^ 2.4 3" 

Pofteaombi 62, 2,4 li. 

PofteaSiene 62, 2,32!^ 

fPoftea dodecafcbinu a cuius orientali par 

te funt Arabes diSi add in quib ab orieta^ 

li parte fluutj poft catara^am parua cuius 

fitus5i 2:3 2.3 2:4 

Hieca boc eft ^c Sycarainus 6x 2; :^ 2,3 3 

Pbile 61 3 2-32: 

Meta compfo 6\ J 2.3 \2. 

rGontra banc ab occafu fluutj 4- 

Pfellis ^ 61 6 2,3 li 

(jlNSVLEaiit affrice 8^ egipto adiacent -»- 
Tlnegypdopelago ♦ 

Andonis infula 

Tindar^ fcopuli trcs 

Enefpita infiila 

Pbocufeinfuleduc 

Pedonia infula 

0idyme infule due 

Pbatos infula 
y^narabico (inuinfule be t 

Safpirena infula ^4 ^J 

Apbrodite infula boc e veneris dcj 4 -lc^ 

Agatbonisinfula 6c| ^ 2,3 3 Cj6 i 

/i" — -i- 

cj6x3 
C|9i 
00 
60 J 3,iSJ 

31 
31 
31 
3^ 
31 
3^ 

x8 2, 

« 

2, 
2, 

« 

2, 
IBIA interior termina^ 
tur a feptentrione dua* 
bus Mauritantjs 8c affri 
ca atq^ cyrene iuxta ex^ 
pofita ipfaru meridiona 
leslineas Ab ortufolis 
parte raarroarice iuxta meridianum Darda 
nis duitatis vfcj expofitu marraarice fine+ 
preterea etbyopia que ftib egipto eft:ex eo 
dem raeridionali vfc]^ finero cuius fitus c^ i 
1^2.3 6+Araeridie inferiori etb^/opiai qua 
Agyfiraba eft regio iuxta lineara q a prefli 
6bo fine vfq^ liraitera befperiii raagnu finu 
nuncupatum interioris pelagi pratenditur 
cuiusfitus 144 C|+Ab occafuterminatur 
ocddenteli occeano a prefato fiuu vfc]^ Titi 
gitanes Manritanie finc cuius littora fic fe 
babent cii parte Tingitanice mauritanie i^ 
fSobifPoftia 
$alatbi fl* oftia 
$alatbe3 duiCas 
Cbufais ff oftia 
(Sanaria promontorim 
Apbiadis ff oftia 
Baga^a duitas 
Nutj ff oftia 

Soloentia ;pmonCDrm 9 2: 
Maffe ff of^a 16 ± 

la^itba duitas 10 

Siaradis ff oftia 10 

Magnus portus 10 

Babila duicas 10 i 

Arfenarium ;pmontoriu 8 
Ryfadium pmontoriu 8 2. 
fPoftea in finu befpcrio * 
' Scacbirisffoftia 9 t 

Perpbafiusportus 11 
Catbarum ;pmontDriu 12, 2: 
Nie ff ofHa 13 ± 

Nefperi cbaras pmontDriii 13 
Mafotbili ff oiltia 14 ^ f 

Nypodtumus etbyopie 14 ^ ^ 9^ 

9 3 
10 

9± 

10 

II 

10 2-^ 
2.2. 

2,2. 

XI 

2,0 
zo 

19 
18 

17 
16 

13 
12, 

u 

II 

10 

9 

9 
8 

6 3 

s 

X 3 
2. 

■•. 
X 

X .X. 

X _______ fMontes autem in lib ia infignes funt 

INTiKIORIS LIBIE0ESCRIPTIO^ pTemandrusraonsaquofluuntquiaSala 

'- ' tbo flttttio vfc^ ad maffam amne excurrut log. cuius motitis medium 14 *9 

jrfet qui appelktur fagapola monsa quo fu 
b os fluuius exGurrit cuius medium graduf 
l>abet 1 3 2.i>Et Ritadirus mons a quo flu 
it Stacbirusfluuiusfaeiens Cloniam palii^ 
xdem cuius mediii 17 u .Et mons qui vo 
catur vfurgala a q cxcurrit Ragradas am^: 
nis cuius mediu 3 1 2; 2,0 2: 
NicperaffriQra delatus in mare exit iuxta 
gradus 34 32. 3 

Et mons girgitis a quo Cinips fluuius zx 
■^ currit &r originem babetiuxta duos fitus 

Etmons q didtur tala cuius mediu 38 iq 
Et garamantiQ vallis c^o 10 

Tbeon ocbemaboc eft deoru currus 19 Cj 
Et dar darus mons 18 u 8<r 2.1 13 2. 
0cbafasraons \7 2. 

Etarualtcsmons 2.3 3 

Et arangas mons 4Z x it 

rl nraeditcrranea excurrunt fluutj raaximi vi 
delicet Seiras coniungens' vrfagalara mon 
Itera a? yallem Sararaantii a quo aranis fcin 
ditur inxta gradus 42, \6 quipaludes fa 
cit d:>elonidas quaru raediu 49 2,0+ <^ui 
ye d^dens 8c: vt aiunt terra abfortus aliu 
cducit fluuiu cttius occidentalis pars grad^ 
babct 46 \6 +0rientalis aut ^Jufara palu 
;deralacitcuiusfitus Cjo iCj+EtMeigirflu 
uius iungens Mandrura &; Tbala raontes 
fadt aut bic Nigritera paludera cuius gra^ 
dtts TCj i8.+ Etadfeptentrionefcifliones 
. duas conftitttit ad Satapila fcilicet &r vrlas^ 
gala montesAd ortu aiat fcifilone vna {v^ 
pra paludem libye cuius gradus 3 Cj 16 i+ 
Ad meridiem fciflione vna fupra dadarum 
iuxta duos fittts 2.1 \7 8c 2,1 13 i+Sub^ 
iacet aut mattritantjs Setulia affrice 8C Cyre 
naice deferta libie* Maxime veto gentes li*: 
biam incolttnt Sararaates fcilicet a bagrade 
fluu^ fontibus v^cy ad nubara palttdem* Et 
Melanogetttli qui tenet quecttnq^interiacet 
inter Sagapilia montera 8c vrfagala*Prcte=: 
vea tyreornra ctbyopum genus qui raagis 
ad auftrttra tendunt g Scir fluuius Et nigri L corum,-ctbiopura gens ^qui magis feptenfri 
onaks funt ^ nigris amnis^Et daradorum 
populi qui tenet que (iipra mari (ixnt ab eo 
xiem fl.utt^ nominc+ Et pcrorforix genns q 
ptocttl a raari magis orienCales fiint ^ raos 
qtti dcoriicttrrus appcllatur.Et odragigo 
tttm ctbyopum quitcnet inter ocapbam 8c 
Tala raontes Et rairaacnra qui fub ipfb mo 
tefunt + Etnuboru qui tenent ocddcntalia 
vallis ipfitts raontis+Et dcrbiccorttra g raa 
gis ad occaltira vergut ^ arangamos Mt 
nores deinde gentes tenent quc lupra mart 
funt poft Gctttliara antolabc 8c Sirange ec 
Manfoli v^cy ad raandrnra raontera+Poftea: 
verttis ipfttra 8c:babtj 6c raakic 8c raandori 
yfq, doradas+Poft qnos $opbucei 8C fiib 
Rigadio raonte leutetiopes quoru raedia- 
ctt pytorfis pirrtts carapus attingit Poftea 
lagapula raote raagis feptentrionales fimt 
fortcj vrfagala vetD raontefeptcntrionales^ 
fttnt NatcrabrcStSirgiri aut montcs lynxi^ 
amate 8c: Sanaraic^+Et inter raandrura mo- 
tem 8C fagapula fagalttj 8C dapbnite 8cZ% 
mattj 8c: Arraccae 8C (Cctianivfc^ Nigrites 
ctbiopas funt+Sub varfagala veto raonte. 
Subitrpores fub girgiri raonte veluti fupta 
Saramantcs maccoi et danficc ct alcite vfq^ 
NttbapalttderaH^Poftca daradis oricntalca 
funtMacbttreri:8c: ocopba etia raonte tnter 
qne 8c: dcoru currura teneat opbreis fiib q 
b tarualte 8C raatite 8C affricerDnes magnu 
genus+Rurfits odrangilis auftraliores funt 
arcberac scmimacibus gongale»Poft quof 
canubis+poftea naubrate vfc^ arnaltum rao' 
teralnter aut libie paludera 8C tbala raonte 
funt alttambi 8c: mattrali+Et interbos 8c:nu 
bos arraie 8C tbale ac dolopcs 8c aftacuri; 
vfc^ vallcra montis Et raagis feptentriona. 
lcs ^ aranca raonsftmt arttnce^0rientalio== 
res verc) afarace+lnter dcrbicos aut ct arual 
tem raonte fnnt dorraeneis 8C fub africeto^ 
nibus quafiad aufttii fttnt agangine ctbyo 
pes:quibus orientaliorcs iitntfub ipfo arua 
la raontc vfqjarangara montera xileis etbi 
opcs^Poft quos calccis etbyopes + J €iuitates iutegione nominatar iuxtalittus 

be* * 

fAutDlale lo 

Tbinlatb xi t 

Tagana 12.2: 

Magnra 12. x 

Vbrix 14 J 

^r^ita i5 j IIII fA Arn^ 2,0 4 
12, 4 J Sub nigire fluuio indeprocul ciuitates be Talubatbi 
Malacbatb 
Tucaba 
Bintba 
I Et fub fluuio ciuiCates be 
Anigatb 2,1 18^3 
2,1 3 
18 

2.0 4 2,2. 
2,0 

2.1 3 

4 

2. fApud ipfum fluuiu a parte ei^ feptetrionali PeOidi 19 
2.1 

2.3 2: 

2.C, J 
2.8 i 
30 

32- 18 
17 
18 
17 
17 
17 
16 3: 

3 Tbiga 

Cbupba 

Nigita raettopolis 

Vellegira 

Tagama 

Pana^ 
pVparte meridionali fluutj + 

Tufpu 2.6 

Punfa 18 

Saluca 19 

TamondoQna 2,3 

]^udum 3^ 

rtterum iuxta prindpium bagradi fluuij ♦ 

Silica - ^ - - 4. 

Butburis 

Anygatb 

Tbabudis 

Sicentborium 

Capfe 17 
17 
17 
17 2-9 

33 

34 
34 
34 rCirca originem c^/nipbis fluutj 
' Selanus 40 

Vanias 

Sabe 

Bauta 

Bedirum 
l^^ararai raetropolis 

Tbumelitba 
fSub nigire fluuio > 2.4 

^4 

2:2, 

33 
2,1 

2:4 4* 


22, 


2 


43 


^3 
39 


2.X 


X 


41 


2.1 


1 


43 


2.1 


2 


4^ 


»9 

Nigta raetropolis ^36 
J Et apud iplura a feptentrione Tbicimatb 

Geua 

Badiatb 

tfcben 

Turcbumuda 

Tufpa 

Artagita 

Rubima 

Lyn^^ana 38 
39 
4°. 

41 2, 
4^ i 

43 

48 i 18 

19 
19 

17 

i5 

i^ 
17 

18 

«9 

2,0 ? TTnfule aut libie adiacet i occeano ocddetali 4 
Menna infula 3e 

3 t 
i 
I 
1 
i 
1 16 

»^ 

M 
12, 

11 

10 4 
4 

* 

2i H 2,c, 

Iunonisque8c:autDlalainfula 8 2,3 2:3 
r£t fortunate inlule fe;>c numeix) ■♦ 
' Apiofitus infula 

Herc boc eft iunonis 

Pluitana infula 

Catperiainlttla 

Canaria inlula 

Pintuaria intu la 

(TIthTopie «^VE $ VB EGIPTO 
ESTSITVS * ' 

THIOPI A (^ue fub 

egipto eft terminos ba 

beta feptcntrione latus 

libie ac egypti pdicbu* 

Ab ocofu partem inte 

rioris libie iuxta linea 

cxpofitam g raeridionalem 0ardanis vf^ 

auftialelibie finem qui gradus babet c^i 4: 

sc auftralior eft 3 tAraeridie lineam que 

extenditur a fine ipfo drca reliqua interio^ 

tera etbyopia vf(^ ad raptura ptoraonterii 

um cuius fitus 7^ i %Qt anftralior 8 3 i± 

Ab ortu folis reliqua arabici ftnus partsm 

et deinde rubrura raare:ac barbaricia pela^ 

gus quod vfc^raptura praontoriu pertiet 

iuxta defcriptione banclittorisPoft ba^iu 

quod Sxdaxm eft 4 

Perionotus raons ^c^ 

Cberfonefus 6c^ 

Mpemiura praontoriu 6c, i 

ffiusraons 6(^ 2. 

Ptx>fundus portus 6^ 
2,Z 2. 
2.2. 

2.1 X 

2.1 f 

2,1 t !(?§. L Bifcoram portus vel Qftoris 8c 
pollucis 6^ 3 2.t ^ 

Dimetris boceft ccferis^moto ec^ J 2.0 ^ 
Afpisextrema 6(^t 192:^ 

0iogetiis promontoriu ^c^ 3 ^^3 
SatitDrum motis 6c^ J 19 

MonodaSilusmotis 6cj 2: . x8 '^ 
fiaurusmons dc^ x 18 

Tb;on foterum boc eft cieorum laluCariii 
portus 6cj 2: 17 X 

Euangelus portus 6cj i^ iz 
Ptolemais tberon 66 162:12; 

AmeratiptomonCDrij 66 2L 16 
Sabaftricum os 67 i(j 

Magnumlitus 66 i^ 4 

Colobon pmontoriiji 68 ^3 3 

^tt in adulico finu * 
Sabatb ciuitas 68 ix t, 

Montuota cberfonefus 68 11 2: 

Adulia 67 II 3 

(Cmivelfaturni^monto 68 11 J 

Antbiocbi filen 72. 10 4 

Mandaecb villa ■ 73 2:4 10 J 
Arfinoe 73 2: ^ 10 3 

^oft angufta in rubto mari 4 
Kire ciuicas in extrcmo montc 74 2: ix 

J^ofteainaulitefinu ♦ 
Aulites cmporiura 74 82: 

Malac emporium 76 6 i 

Mondiemporium 79 7 

Mofilumemporiu^montDriii79z 9 
Cobeemporium 8i 7 

Ekpbasmons 8t 72: 

Acanne emporium 82, 7 

Atx)matapromontDrium sc: cmporiii 83 6 

Tln barbaricD finu 4 
Panovilla 82, cj 

0pane emporium 81 4 4 

Zingis pmontoriu 8t 32: 

Pbalangis mons 80 2. x 

ApocDpa 79 2. J 

Noticornu ptDraontoriiJ 79 i 

Paruura litus 78 Auftralis 2, 

Magnuralitus 76 Auftralis i 

EiTma cuemporiura 7^ iAuftralis 3 Sarapionis ftatio dt ;prao 74 Auftraf 3 1 
Tonica emporiu 7^ Auftralis 4 4 
Rapti fluu^ oftia 72,Auftralis 7 

fRaptaraetropolis barbarie 4- 
Paruuraaraariabfens 7tAuftralis 7 
Raptii ;pmotDriu 7^ t'^ Auftralis 8 3 i± 

J^^uo d fupereft nili poft maiorera cataraS;a 
cuius gradus funt 60 2. 2.2 2 

f\h ocddentalipartevillasbasbabct + n 

I B 60 2. 
60 

6x 2 
61^ 
62, 
61 

H9^ 
^9j 

60 2. 

61 2 
62 
61 2,2, 

2,1 
2.1 

2.1 
2.0 
2,0 
2,0 
18 

t8 
18 
t8 

»9 

17 Tafitiam 

Boornm 

Autobam 

Pbtbur 

Pifttara 

Ptberaitbim 

Abuncitbira 

Cambifum erariam 

Ercboam 

Satacbram 

Morura 

Nacira 

Tatbira 

Ab orienfali parte fluutj ville be fimt -^ 

Pnups 62. 2.2, 

2.1 
2.1 

2.0 
2.0 

»9 
18 

2.0 
19 

t8 
18 
17 3 

« 

2, 

X 

4 3^ 
3 Beretbis 


62 


Serbo 


6x 


Patcta 


6x f 


Pontyris 


6x 


Priraisparua 


60 


Arbis 


60 t 


Nangata 


i^ 


Sacole 


^3 


Sandaca 


^3 


©rbadaru 


6xf 


Primisraaj^na 


6x 2, 

< 

2, 

X ■ 

2. 
2. CMEROES INSVLE » 

I INC intula efficitur mc 
roc rcgio a Nilo fluuio 
ab occaluprDuindcinfc 
riorisr&rab Aftabora 
fluuio qui a parte e ori 
cntali 8c duitatcs in ca 
funt 4 

Mcnjc 

Sacolcba 61 2. 
61 3 162.J 
ic, ^ mi u Ar3 Efer 6i 3 13 ± 

Datorum villa 62. ix i 

PofteacoLiiun&o nili scaftapodis^amnis* 
62. ^ u 2: 

Poftea coniunSio aftaborefluutj et Aftapo 
dis 62, i it 2: 
^oftea vbinilus vnus efficitur:confluentib 
amniteex duabuspaludibus fupra iacenti^; 
bus6o lo+Paluduauteaquemaximcoc 
cidentalis eft gradus babet c^y sc auftralis 
6,quc vetx) orientalior eft 6c^ auftralis y* 
Colona palus ex qua Aftampus fluit* 694 

CEt equmoSfalis •♦■ 

' t^tptx^cul ab amnibus mediterrance ciuita» 
tesbelunt ■* 

Auxuma in qua rcgia 6c^t. u 
Et colona ciuitas 62. 8c feptetrionalis 4 4* 
Et pafta ciuitas 6cj s^ auftralis 4 4: 

VMontes autem nominantur in regione ab 
ocfafu nili ptxjdeuntes per totum nilum -% 
Sarbata mons cuius medium 6<^ leptentri 
onalis 6 - 

Etelepbas 77 H ^ 

fuxCa vetDpaludes montcs pylei nomine 
6cj equinodialis 4 
Et mafta mons 68 auftralis Cj 

jrAppellatur aut vniuerlaliter totu littus q^ 

j/ eft iuxta arabicum dc analite ftnii regio tixD 
gloditicavfcjjmontem elepbanteiqua&r 
adulite sc analitc iuxta eiufde nominis ftn^ 
funt sc Mol)/li fupra eiufdenominis;pmo 
toriiis^ emporiii-^uod deinde fequitur li 
tus vtc^prafum ^pmontoriu omne barbari 
cum eft* A^ania arit in fc^o eft ftnu in qua 
plurimi fiant elepbantes+Farte aut regioniC 
ab orientali plagafluutj poftbaxium ^mo 
tbriii quod gtadus babet 6c^ Z2. ^T.tenetit 
Glodi poft quod verllis meridie Tabeini-r 
poft fyrtibes^poft quos apiri^oftea babi 
lentj &c rt^opbagi-poft qsos.-axiuuite quo 
rumfttus 6cj i2-^JEtfoboride,f oftcaJVIc^ 
libe,&:; megabardi oc nube qui magis dccii: 
dentalcs funt analitis> poftea fub molibas 
Klemines flib quibus didace &r inter Afta 
podcm amncm oc garbatu montc pccbini f 


quib occidentaliores funt flrucopbagi etbi 
opes. Auftraliorcs aiat monte funt G^atadrc 
sc Smyrnofeia regio attingens vfq^ ad cal^ 
ce palude*poft qua maftite vfc^ ad nili pa^: 
ludes.Regione aiit que ab occafu eft buiuf 
partis nili flauij tenentpoft magna catbata 
S:am qui triacontafcbinuincolunt inter mo 
tes etb^/opu dc nilu amne-poft quos ftmili 
ter verfus auflrum Enonimite+poft media 
etbj/opia 8c:$ebride Comprebendunt aiit 
genera bec MenDcm infulam^poft q fubia:? 
ccnt Sapacbi:fub quib ptoempbanes^fub 
quibus maduppi*poft quos elepbatopba^ 
gi ctbyopcs+Sub quibus pofendai^^Etfits: 
pta paludcs regio eft Cinamifeta Intei: ntlS 
aut sc aftapodefluuium pixjpe metocm m^ 
fulam . Memones sc qui auftraliores funt, 
Apei> Keliqua regionis quc occidentaliora 
funt etbyopum montibus tenct-poft lam, 
nii sc abtx)cbum regione qui iuxta pba^a^ 
ca QC bacbalitam funt-poftca Scenite et tral 
lite.poft quos daix)doria eft gentis+poftea 
0ripci venatores + Poft quos onigbenite' 
ctbyopes* + 

Flnfuleaut iuxta etbyopiaquc fub egipto e 

' be funt In arabico quidem finut 4 
Aftartainfula 66 2.1. j 

Arapalladisinfula 66 1 2,1 2 
Sypfttis infula 6y 19 J 

G omadeorum infvilc due 6y 2. i^ 
Mitonis infula 6y 18 

Catbatree dc cbeloitides idilc due68 172; 
Magorum infiila 68 16 

Dapbnina infula 6S 2, ic^ 

Macbaria infula 68 2: 14 

0rncpninfula 69 t. 14 

Bacbi &: antibacb 6^ t 13 4^ 
Panisinfula 6S J" 

Kiodori infula 70 

Ifidis infula zp 

ff n finu autem analitis 4 
Mondiinfula yc^ 8 2;. 

fPoft aromata infule be 4 
Araelciinfula 8cj 4 

Menaeinfule due 84 12, 2: 
n t 2. X u 
'l 

,Mirliaca intiila Sc^ i 

jAh orientc baru infiilaru pdagus eft lyp^ 
padis dicbum caiconiuugitar ab ortu folis 
mareindicumvfcj^orientem -*• 
(LfTHI OPIA JNT EKIORIS SITVS + 

jo')^. ^^^^SJ^^HVE buic tcgioni &r tDtl 

)ie fubiacet etbyopia: 

left bec terminatur a fep 

[tentrionelineis expofi^ 

tis meridionaKbus di^ 

[cbarii rcgionu quefcili^ 

cetamagno finu eTctcrioris marisvfcj^ad 
Raptu educuntur ;pmontoriu quod graduf 
babet 73 x J+auftralis 8 3 li+Piictcrea gte 
occeani bydatid iuxfca magnum finum+Ab 
occalu et meridie terminatur terra incognita 
Ab ortu veto barbarico finu qui dicitur brc 
ne raare qui extenditur a rapto pmontorio 
vfc]^ biaiTum ptomontis deinde terra incog 
tiita+PtafTum aiiit ^mbntDriu gradus babet 
8o:auftralis ic^+cuiadiacetab eftiuo ortu 
folis infula nomine menucbias cuius fitus* 
8^*auftralis ix x-Nunc quipp« finia circiii 
tcnent etbyopes+Antropopbagi a quoru 
ocddentali parte prouenit lune mons:a q 
nili paludes niues fufcipiunt eius fines gra 
dns babent ^z^auftralis 12. i et dz+auftra 
lis 12. t+Supra aut ipfos funt Kepfcj etby^ 
opes^Magnu venD finu qui apud ocdden^ 
tale occeanii eft tenent lcbttopbagi etbyo 
pes:et bis auftraliores funt maxime v(cy zd 
mcognicam terram qui communi vocabulo 
befperrj appellatur ecbyopes + 0rientales 
aut magis funt Antbace etbyopes Adbuc 
aut verfus ortum iuxta totam lybiam regio 
magna etbyopum eft in qua elepbantes al 
bi funt 8C rinocetx)ntes 8C rigrides+Iuxta an 
tcm incognitam terram regio etb^/opil eft g 
raaxima cxtenta agilyraba nomine ♦ 
Nabet aute rcgio alia multa ec magna vfc^ 
ad incognitamterra quc adnotitiam perue 
mrebccfunt ^ 

^aucbis mons cui^ mcdiu iC|*auftralis 13 
f usmons cmus mcdiu 10 aurtralis 8 3 li 
Zipbemontis meditt^Cj^auftralis 8 3 iti Mefcbemontismediu2.^^auftralis 13 
Barditimontismcdium^Cj+aufttalis 16 
Ab auftio enim noftie babitabili vlc| polii 
auftralem gradus funt 7^ t aut intcgri gta 
d^^z^jL 
Olavdii PTOLOMEI COSMO 
GRAPHIE 4WI. LIBEK EXPLICIT * (JJCLAVDII PTHOLOMEI VIRI 
ALEXANDRINI (EOSMOGRA 
PHIELIBER(^VINTVSNEGHA ^ 

BETju 

(jJExpofitionem primarupartiu magne Afic 
ponti Bitinie+Regionis qucptoprie afia di 
citur PbrygicLycie+Salatbic* Papblago^ 
nie+5!appadocie+Armenie minoris. Cilitie* 
$armatie+ Afi'atice+Colcbidis+!b eric* Alb a^ 
nicv Arraenie raaioris* (Eypri infule+ Syrie 
curue^Pboenide+PaleftincAudce Arabie pe 
ttofe*Me(bpoCamie+Atabie defcrtc* Babi^ 
lonie^j L,^ 

(LlNClPIT LIBER ^VINTVS PON 
TIETBITHINIESITVS ^ 

0NTVS ETBy 
tbinia termiatur ab oc 
cafu ore ponti 8c Tra*= 
tiobofpboto&r^tcp 
pontidis iuxta defcrip 

tione banc littoris by 

tbinie in ore ponti (acrum diane 
rPcomontcriura 
(Ebacedon 
Acrite ^raontorium 
Parium 
Olbia 
Aftacus 
Mcoracdia 
Pofidium ^raontoriu 
Aftanitis fP oftia 
Afcaniapalus 
Bafdlium 
Apamia 

Kbyndadffoftia 
Fontcs fluutj 12, 
it C,6 12, 43 

cj^4 ^3^ ; 
<^6 ^ 42.2.3 12: c^y-L 

H^^3 
H^3 42- _ 3 
42.^4 

42. 2 

42 Jl± 

42 4 

42. 

^^ ^ 
422.^ 

41 2: ^ 

40 2: no JA feptetrionc terroiatHr gte ponti Euxini /4-4 cuius dercriptio poft os dc artemidis boc 
eft diane lacrttm f 
-Bitb>/nie]e?ctratta 
Artace 

Pfillidisfroftia 
€!alpe ff pftia 
Sangartj ff oi^a 
Prima ff conuerfio 
$ecunda ff CDnuerfio 
Fontes ff conuerlib 
•TertiaffcDnuerfio 
-Hipttj ff ollia 
Elateffoftia 
Diopolis 
Neracleaponti 
f>fillium - 

Tyon 

Partbctjffoftia 
Fontes ff oftia 
Amaftris 
Ctomia 
Cytorium 

A meridie terminatur regiotte que pprie* 
jTAfta didtur 8c linea pdu9:a a R^/ndaco fluf 
uiovfc^finccuiusfitusdi 41 4+Abortu 
Salatia iuxta papblagonia per linea exeun 
tem a fine prcdicto qui eft gradus 61 41 4 

rad dtarum duitat^m ponti 4 
Montes autem in regione infigniores funfe 
J0rminius raons cuius mediu (^9 3 4X 3 
EtmyfieolimpusmonsC|7 43 ^ 

pTenent aiat littorca ab ore vfc^bypiu amne 
cbarcbcdon^ Littotea vet» ab beraclea ci^ 
uitate vfc^ citborum duitatem mariandeni 
Sub monte aut orminio cycblones 8C fub 
cbcrcbedontjs extenditur Semonitis vzgio 
8c fub bacbogdomanis i qua verfus foli^ 
ortum ^^igiani f 

MLiuitatesmediterraneebcfunt t 
Lybilfa ' c{7^ 

Eriboea c^7 t 

CaViic^ C|7 2.4 

Patauium CjZ 2; V ±:^ Cj6x4 


43 3 


^^. 


43 12 


Cj7 4 


43 12. 


^^3 


43 


^^ ., 


42-^4 


^82^ 


41 


61 


42- 


■60 2,3 


402.J 


c,8i| 


"^^ ^'. 


^8'±J 


4zi^ 


c,8x3 


43 . 


c,S^^ 


43 3 


^9 . 


43 F 


^9 2- 


43 f 


60 


43 ^ 


60 ^ 


43 ^ 


62, 2, 


4- f 


60 j 


43 ^ 


60 i 


49 2: 


60 2.4 432,12, Prufa iuxta b^^pium fluuiu c^ 8 
E)ediC3na Cj9 42 ^ 

42 J 
42 ja 
43, . 41 

4t 

41 

4^ 

41 _ 
412,4 

42- 3 

3 

3 Ptotbomacra C|8 2,4 42, 

JClaudiopolis q &:; bytbiniii c^p i 42, ± ^ 
Flauiop olis q &; ciana 60 4 ^ 

Tunca (^9 ±4: 42. 

Clite 60 i 43 

ILatania 6o2;i2 42. 

Mcea CjT' 2: 

Cefarea q 8c: Smyrdiana 3 ^ J 
Prufa penesolympii raonte ^7 
Agrilium c^t" 2: 

Dablis c^8 3 

Dadaftana c^^ t 

f uliopolis 60 t _ 

/tnfiile autcm adiacent regioni Cyance > 
^uarum orietalior gsbabet gradus c^^t 
4% t it 
JlEt tbynias intula c^T" ^ 43 "^ 

EteritbynifcDpuliinfuleC|8 ± 43 z 
C§VE PROPRIE ASIA NINOR 01 
CITVR SITVS & 

EGIO que;pprie Afia 

dicitur terminatur a fep 
i tentrione Bytbinia iux 
U ta expofitam linea Ab 

occafia reliqua prc)pon<; 

tidis parte 8c belefpon 
to 8C egeo pelago ac cario rairtooc]^ iuxCa 
defcriptione banc littus ptx)pontidis raio 
ris Myflie que delp onto imrainet 4- 
Cyricus 
Celpi ff oftia 
Parium 
Srenij ff oftia 
Larapfacns 

rNelelponti ^ CjO 2, 

H^ ^4 

CjC^ 2, 

HH3 41 
41 
41 
41 2. 41312 Abidus 
Simoentis ff oftia 
Dardanum 
Scamandri ff oftia 42212. 
423 li ^O 41 I 
cjc, I 41 t 

HHA_ 41*2: 
, ^^ 4 41 
Sigeum ptDmontorium CjCj F 41 
rfti egeo aute pelago pbrigie minoris que 
Troas dicitur ^ 

Alexandra tcoas c^c^^ xx 40 J 

Lectu promontDrium cjC| J 4^ 3 
AlTura Ci6 ._ 40 ^ 1 1 0. fw My^e maioris 
lariauum 
Palefcepfis 
Anfandrus 
Adraraitium 
Paiofelena 
Pitana 
Ccctj ff oftia 
^Fontes fluuij 
/ lloidis ^ 
Cene exttema 
Elea 
Mirina 

Nydtc cxttcma 
Cuma 
Pbocea (^6 % 40 J 

(^64 40 ^ 

c^6 i; 40 12, 

(^6^^ 40^ 

c^6ti 39x4 

<j^^3 39 ^J 

f^8 2. 40 i 

<^6 x^ 39 li 

Cj7 39 iz 

^^ I 39. 4 

CjZ i 39 li 

67 12. 383,5 

Cjz i 382.4 NormiffofKa , 

]f ConiunSio bermi amnis &:;pa9;oli 

fluutj Cj8 :^ 39 J 

Fontesfluu^bermi 60 40 

Fontcs paS;oli fluuij (^9 39 J 

rlonie 4 
Smirna c^z 3 12^382:12: 

Cla^omenc c^7 3821x2 

Argenum ;pmontDriia <i^ 3 38 J 

TlniQriopelago > 

Erytbre c^6 3 38312: 

Tbeos Cj7 38 jit 

Lebcdus c^z 2. 38 j 

Colopbon Cj7 3 38 ^ 

Cbriftriffoftia c^y ^ 3"^^ 

Fontesfluutj 00 ^ 39 3 

Epbetus c(7 .3 37 J 

Pangilium ^montoriu c^y '^ 3^ J 

Meandriffoftia ^^ J • 3^ j 

ConiunOio lyci ff cum ip 60 2.8 j 

Fontes meandri ff 6x2 39 x 

Fonteslyciff 60 37 ^ 

FCariciuxtamirtDnimpelagus ♦ 

Pyrra ^^ i| 3^3»! 

Neraclcapcticslatinos (^72:3 37 6 

Miletus Cj8 3^ 

laflus C|7 2l 39 2; J 

Bargilia c^ 2.^ 36 J 

^^endus Cj7 1" ^6jit V Doridis 4- , 
ScDpie extrcma c^y J ^6^tt 

Aliacarnaflus ^^ ^J 3^ ^ 

Ccramus ^^ 3^ 

.Cnidusciuitasarpmontoriu^^^ ^6 , 

JA meridie rbodienfi pelago in quo ♦ 
0nugnatDS cxtrema C|6 3 ^c^it 
Loryma ^ ^^ j '^c^tit 

Crcffo portus Cj7 3 36. 

Pboenix opidum Cj8 3^ J 

Pbufe Cj8 ^ 3^ ^ 

Calbisff oftia cj9 . ' 36, iz 

Sonus «^9 ^ 3^ i 

Ab oriente I^xia a meta anno fine v(cy ad 
cpccbotitcm fluuium ^92: ^'^tj 
A quQ 8C a mcridie tcrminatur per \ymin 
iuxta miliadem ciuitatem vfc^ fine cuius g^: 
.d us 61; 372: ^*dc pampbilia p cr linea a S 
ne predi^o vfc^ cpecbontem amnem 61 j 
12 382 it+Et galatia per lineam quc in 
de ad communc Bitbynie terminu fleSitur 
verlus ortu iuxtafcre mediu cuius flechoi? 
nis fitus 62 4 39 4» Montes auteinafia 
nom inantur btj guorum media lunt -»• 

jfldamons c^e 4^ 

EtCimusraons q6 40 J 

Et tymnus mons qy 3 40 % 
Et didimi occidcntalia 61 40 J 

EtSypilusmons c^^ 39 2: 

Et timolus mons ^82: 38 x 
Et mefotes mons ^83 3^ ^3 
Etmycalemons c^S 3^ J 

Etcadmusmons <i9 3 3^ 3 

Etmimasmons Cj7 2: 38 t 

JEtpboetiixmons Cj8 36 ± 

Ciuicates meditertaticc roinoris myfie 8c fi]t 
pcrbelefpontD ^ 
Scepfas Cj6 i; 41 

^acragerina H^ ^ 4^ ^ 

Pbrigie autem que 8c TtDas meditcrranee -v 

'littm ^^ ^3 .4V 

FMific maioris mcditcrranee ♦ 
0aguta Cj7 x 41 2: 

Appollonia pcncs ryndaCu amne (^741 S 
Traianopolis Cj6 J 40 ^ r^ 


•V- /4f. i{7 1 Allydda tjz 2: 40 4 

Prepemflus Cj6±J 40 3 li 

■ Pergamus C|Z J li 39 i 4: 

:^Et populi tnagis quidera reptetitriotiales 
•futit 01itTtpitii:0ccidetaliot^s aut Tbrittie 
nocurite quoru eft Traianopolis*Magis 
aut meridionales funt PetDdemite 8C intcr 
•bos M^/fomacedones +• 
rLy die autera Meonie ciuiCates be tunt m 
Peperi C|9 i j 40 

Moftana c,8 392: li 

Niero celarca ^^4 59 ^ 

Nacrala ^^ ^ 59 ^ 

Tbyatim c,8 39 ^^ 

MagnetiapenesftpbilumCjS 5 39 6 
luliogordus cg 39^^^ 

gara ^ C|7 2-J 382.3 

Nypepa Cj8 J 4831^ 

Sardis Cj8 J 38 4: 

Pbiladelpbia c,9 ^8ij 

touisfanum ' «^9 3 ^^^^ 

Metropolis c^S 38 

Caricautem> 

Tripolis C|9 38 i 

Laodida iuper lyco C|9 i^ 38 3 
Antbio cbia penes mcandru Cj 9 i 3 8 i- 
itoana H9 ^ 38 3 li 

Trape^opolis c,9 i ^S 4 

Mfa C|9 38 4 

Apbpodifia boc eft venerea ^,9 3 3 8 t 
Tcallis <i^ 3 ' 38 li 

Magnefia p encs meandrura c, 8 i 3 z i J 
AppoUonia pcnes (^dinum ^,9 J li 37* 
i li 

Neradea apud olbam c, 9 i 3 7 i 3 li 
Triena Cj8 3/^3 

Arpafa c,8 xi ^ziii 

0rtbofta Cj9 37iii 

Neapolis ^,93372^31^ 

Barga^^a c,8 li 37^12: 

Ami^on c,8 4 37 t 

Alabanda <j^ J 3^ J 

Stratonice ^,9 3^ ^ 

Alinda Cj9 t 3^2;^ 

Adelfus ^.8 -36 ^ 
Milaffa 

Nydilfa 

Idemus 

Tbera 

J^ytbus r^ c^St 
c,8 

^9 
^9 3^ 4 
36 i 

36 I 
36iii Et gens penespbrigiam Eri^eli meonie iti 
finibus Myfie 8c ly die atc^ Frigie ^ 

Septe c,8 1 40 4: 

0aclis Cj8 41 ^ 

0orileum (^84: 41 j 

Mydauium ^,9 i 41 J 

Tricomia 60 41 li 

Ancyrapbrigie c,8 j ^oijii 

Nacolya c^S 41 

Tribanta ^93 40 iii 

Kioclia 60 4oijii 

Amurium 60 i 4^ 4^ 

Abtoftola 60 i> 40 2: J 

Cotiauim *i^ F 4<? 3 

A^^ani ^9 40 4 

Conna c,9 4 40 i 

CercDpia 49 3 li 40 4; 

Eucarpia 60 40 li 

Prumnelia ^o 3" :4o J 

Bidmeum 60 4 40 i 

Synnanda 60 ij" 40 xi 

Sammaufa 61 J, 40 ^ 

Melitaia 61 t 4° J 

luliopolis. 6x 40 t 

Acmonia c,9 ij 39 j 

Eumenia 00 t" 392:^ 

Drutura ^03 39^3 xi 

Tyberiopolis . 60 4 39 i 

Bleandrus 60 i 39 ^ 

SeoDtorium ^i 39 ^ 

Siblium ^03 39 4 

Pbilomelium 62, 4 39 4 

Pelte 62. J 39 i 

Metropolis 6x4 39^1^ 

Apamiaarca 6x ^ ^Sijii 

Mcrapolis i5o 3^ ^ 

Cybira 60 t 38iii 

Diocefarea ^i 38ixi 

Sanis ^i 38 i 

Tbemifonium ^o t 38 i 

("3 L Pylaccum 60 6 3^ '^ 

Sala 60 4 38 3 

■Sa^ena 60 3 38 

fEt populi fatit apud lycia liQones &r Tbe 
' mifoti^ apud bitbyniam Moccadini sc Ci 
difles fub quibus pelteni Poftea moAiani*+ 
rPofteapbilacenftj 4 
Infuleadiacentafieapud elefpontum Te^ 
"tiedos intula ec ciuitas c^c^ 40 i 3 i i 
fincgeoautempelago * 
' LefbQS infuia cuius dcfcriptio fic fe babet > 
r^Sitrium piDmontorium CjCj 40.. 

Eteflus CjCj ^ii 39 2, 

f^ania exttema , (^6 .393x2: 

Mytilene. ,^ ^^ | 39^| 

Argenum ^montoriia CjC| 3 592.3 

IMetbymna C| Cj J li 40 J li 

Antita, Cj Cj ^ . 40 3 

flnyc^riopelagoinfule 4 

/ iQriainfule C|6 ±^ 47 3 

Mindus Cj6 3 38312: 

Cbijciuitas <i^ 3 38x12: 

Pbanea^raontorium C|6 j 38 ^ 

Pofidium (^6 ^it -^S^ix 

$ami infule ciuitas C|7 37312: 

Ampelos extrema Cj6 6^ 35 2: 

rftt mirtoo pelago infule ^ 

' Arcefena inlula c<6 Begialis j 

Minia 
Coaduitas 
Aftiantiquase: ciuitas 
Ceficiuitas V 3^, Cj6 (5 . 36x3 

67 26212. 

^-3 3H 3 

yCartapatiintuledefcriptio i 

' Tbomatam^montoriu C|7 3^1 J 

jEpbialtium pmontoriu (^7 : . ^Cj 

Pofidium ciuitas' c^7 "^ ^c^^it 

TRbodiinfulefitus 4 

Panisextrcma c^S ; 3^^2:312: 

€amiru3 ^^ j 3H ^ 

Lindus - > ^^ f 3^ 

lelyfllis H^ t 3^ 

LiaE.0ESCRIPTIO ,4. 
I tCIA terminatur ab oc 
[caCn &r feptentrione afia 
tiuxta expofitas lineas 
[ab ortu parte pampbi^ 
lieqa fineafievfc^ma 
|reper Mafiritii monte 
pertinet:cuiusfinis quifupramare eft gta> 
dus babet 61 i 3 3 6 i: A meridie mari \y 
cio iuxta littoris defcdptionem banc Pofi: 
Qunum -V , 

£j9±3C|^3ii 

^9l_3^^3i^ 
^92:33^2.312 Jt 60 
60 t 
60 t 
60 ^ 

60 T 
60 t 
61 

602:3 
61 3 

I 

e 

3 

3 ^Calinda 

^dc 

(Carya 

Dedalaloca 

Tbclmefus 

Xautbiffoffia . 

Fontcsfluuj 

Pafara 

Antypbelus 

Andriaca 

Limiri ff oftia 

Apire 

Nieta vd facra cxtrema 61 j ; 

0limpns ciuiCas 61 2, 

Pbafelis 612:3 

Et caiagas mons cuius mediii 60 36 J 

rCCiuitatcs in lycia mediterranee drca monte 
cragantem ^ 
Cydna 
Syrabra 
Oftapolis 
Coraba 
Sidyma 
P)/nara 
Araxa 
Tlo 
Xantus 3CJ2.312. 
^cjijii 

37 

36 

3^ 

3^ 
36|i2 

363 is 

>6 ^ 

36^ 

363 12: :?7 6 Cj9 2. ^ 

^i9| _^ 3^^| 

Cj9 2,12,362.12. C^92^ 

^9y 

Cj9 2.|- 

•19^3 
60 

60 ^ 3^ 

16 >'*' 3- 
36 i± 

36 is 

36 " 3 

6 rSpud autem motem maficyte ciuitates be 

/ Corydalla 60 4 3 6 1 J 

Magalaflus ^ 60^362:31! 

Rbodia , 61 362:4 

Arabendc . 61 t 362:^ 

Pbelos 60x12:362:12: 

Mirra , 61 36 J 

Limyt^ . j 6x2-12. 36 i 12; •V. 6o 3 
6i 
60 5 37 
37 
3^ 
37 

3^ 
37 
37 2. 
3 

3 

3 
2. Podalea ^o 

Nyk 60 

Cboma 60 j 

rCondyba 60 J 

fCarbalie pars ^ 
/ Bubon 
0eneanda 
Babura 
fXnfule adhcent lyde 
/ Maxima vel megifta infula 60 J 3^4 
Dolocbiftaintula 60 t^ ^'i^:^ 

Cbelidonia mruU 61 x ^6 t ■* 

C SALATIE SITVS ^ 

ALATIA limitesba:? 
betab ocafii Bytbinia 
8<rpartem Afieiuxte e;^ 
pofitam lineam*A meri^ 
dieparapbyliaa prefato 

Jafie fine vfq^ terminu qui 

. perparallelugradusbabet644 382: li 
43 t.\h ortu parte capadotie q e ab boc 
fine vfc^ pontu iuxta gradus ^c^t^^ t . 
A feptentrione partem ponti fecundum dc 
fcriptiouem banc^Poft cytboru lytorea ci^ 
^itatem * 

fCimaxboc eft SqU opidu 61 ^ 43 i J 
Tbeuttania 61 ^"^ aa -^ 
Carambis extrema 

Zepbirum 

Callaftratia 

Abonimenia 

Cimolis 

Armena 

Scepbana villa 

Sinope 

Cyptafia 

Tbalafciffoftia 

Salorum 

Alys ff oftia 

Fluutj conuerfio 

Amiffus li 44 4 
6\ 3" 44J \% 

44 ^ 
44 i^ 
44 
44 6\ 2. 

• 6\2.A 

'62, ^ 

6i 2: 

62,2: J 12:442:312: 

^3F_432^3i2: 

63x3 44 . 

^3 3 43 n 644 

64 2: 

^44 

6c, 43 

43 

43 
41 

43 3 
3 

li MontKs in galatia funt memoratu digni ^ 
^ligaraonscuiusmediiid^ 4X 3 
EtdydiraiorienCalia 62, 41 "S^ 

jrEtquivocatur celenorum iugum caiusrae diiJ^ 62- i 39 i*Et que (upra marifunt te!= 
nentnr ab bis qui incoluntpapblagloniam 
In quib ciuiCates&ivilleraediterranee bee 
funt ♦ 

jrP^pblagonie ciuitates 

/ 2Iagira Plegra 

Sacora 

Nelua 

Tbobara 

Sermanopolis 

fielaca 

Xoana 

Baalia 

Mofium 

$acDrla 

Pompeiopolts 

Coni(a ^3 3 
6\ 3 

62. % 

63^ 

6\ 3 
6\ \t 
6x 
6:l± 
6x 4 43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

4^ 

42- 

42- 

4^ 

4^ i 4 

? 

4 

i 

i Andrapa qetnoua claudiopof 63 4 4^^ 
Sabanis 63 ij 42, J 

Tituus 64 4 .4X i 

Eufena 64 J 4X 3 

yinter papblagoaia-magis ocddetales fimt 
Tolibofti in quibus duitates ♦ 
Sermacolonia 61 i 

Pepinus 6\ 

Vindia 61 3 

Anarus 6\ t 

Tbalaftbaojm 6\ ^ 

Veteftum 6z 3 

Poft quos ferme vcrfus ortum folis te^to 
fage funt in quibus ciuitatcs 
Ancyta raetropolis 62. 3 41 i 
41 3 

40 i 3 li 
40 F 01enus 

Corbiuntus 

Agri^araa 

Vin^afa 

0rofologia 

Sarraafia 

Dietis 

(Eariraa 

Landofia 62, 4 
6x 3 

62. i 

^3 I 
62. 3 

63 3 3 
2, 4^ 
42- 
41 
4^ 

4\ i 
41312, 

41 li 

40 i^ 
40 J 
40 ^ $ub bis etiam orientales funt Trcdni in q 
bus duitates lunt •♦ 

Tanium 63 i li 4^ I 

" ^4 t Androfia 

Qaudiopolis 

CarilTa 

Pbubatinc 

Dttdufa 

Saralus 

Vineca 

Raftia 6^5 

64 J 

63 ij 

64 i 
64 6 
64 4^ 

42- 
4^ 
4» 
4^ 

40^3 12. 
4V 12: 

3 

t 

2. rSnb ptefatis gentlbus Ppoiferlimenite funt 
ipfis coniunSi fubc]^ iftis Byfcni ar Parilica 
onie in quibus ciuitatcs rP( PentenefTus 

Ecclaumana 

Siuata 

Ardiftama 

Cinna 

Concuftus 

Pradium 

Loadicia combufta 

Vafada 

Perta 644 

^3 3 
64^ 

6x 3 

^3 3 
6x f 

^4 3. 40 2: 
40 j li 
40 jii 

40 t 

39^1 

39 ^" 

?9. 3 
39jt2: 

39 2: /Poftea (iib bis ab ocddentali plaga pars e 
Pj^fidie ciuitates -*■ Apollonia 
Antbiocbiapyfidic 
Amblada 
Neapolis . 62.^ 
62, i 
61 ij 
6x 3 39 

39 

3^^3 
3824 Ab ortu veix) tblis cft Ifauria dc duitates Miftium 
Pafpa ^3 . 39 J 

Cpamphil ie sitvs > 

U . BiBBfSCMlAMPHlLI A termia 

itur ab occafu lycia 8c 

tc Afye iuxta expoli 

^tam lineara Afeptetri 

|onali galatia iuxfa di^^ 

___^ 6bum Salatie latus ab 

oriente Silicia 8c parte (Tapadode iuxta It? 
neam que p rodudtur a fine que iuxta Sala 
dara cft vtc^ Pampbilie pelagus cuius finif 
fupra maregraduslunt ^3 i 36 3+Ameri 
^ dic ipfo parapbilic pelago iuxta defcriptio 

mm banc+Poft pbafilidera duitatem * 
r^oft parapbilie duitates littoree -v 
01bia 
AtCalia 

Catara^ ff oftia 
Magidis ^3 3 <5i 3 li 

62, 4 36 i 
62.4 ^diii 
6x j ^6t-^\± Euriraedontis ff oftia 63 3 6i 3 li 

Ceftriffoftia 62, t^ 36 i 

_Sida 63 li 36 3 

l^ilidclittDrecciuitatcsTracbeic ><r # 

Coracenfium 63 i li 3^ J 

Syfdra 63 ij 36^4 

rCiuitates autem fiint in ptDuinda mediter^ 

I Kinecpbrigiequidcmpyfidie + 

Seleudapifydic 62, 38 i 

Antbiocbia 62. i 38 i 

Antiquum beudos 61 1 39 i 

Baris 61 t"^ 38 ^ 

Conana 6ii j 38 li 

Lylinia 61 4 38 ^ 

Cormata • 61 1 ^Sijii 

FCarbalic autem < 

Ctetopolis 61 4 37 i 

Pogla 6t 3 3z J 

Mcncdimium 61 3 3^ 3 

Vranopolis 61 3 37 J 

Pifinda ^i 3 37 t 

Ariaflus 6x li 37 ^ 

Corbala 62. J 37 li 

Milias 61 li 37 ij 

TcrmelTus 62. f 37 3' 

rPampbilie raeditcrKinee duitates 

Perga 61 i 

Siluum 62,^x2. ^6tf 

Afpcndus 62,4 3^^ 
JfPyfidie autem ^ 

Proftaraa 62, 4 3^ J 

Adada 62,^31^38 4 

©Ibafa 62-3 38 ■ 

Dirfcla ^3 t 38 f 

0rbanafa 63 J 38 

Talbonda 6^t^ -^S 

Cremraa colonia ^3 3"^^ 

Comraacum 62, ij 3^ 3 
Pleteniflus ^32: ^/^^lj 3^2:j Vn^^ela 

Sdga 634 7 2: 37^ /+> F Silicic Tiacbeie meditertanee ^ •V / Laertum 
CalTe 
Cyrba 
ColobraflUs: 
Cebyia 
Apelbufaintula ^3 3 
63 ±j 

^3 3 
64 

^3 4 
37312. 
37 2- 
37 li: 

36x4 
^_ ^ . 3^2:34 

Oapadotie sitvs ♦ 

APADOClAtermta 

tur ab occafu galatia dc 
parte pampbilie iuxCa 
expoficamlinea a pon 
tx) vfc^ fine cui^ grad^ 
tunt 64 37 3 Ameri^ 
die dilicia iuxta lineam que inde g tbauru 
montcm ;pdudtur vfc]^ finem cuius gradnf 
70 -^7 ^.Preterca parte Syrie que dcinde 
eft g Amonum montem fu^ eufratis parte 
cuius gradus yx 3 3 8+Ab oriente arraenia 
maiori iuxta eupbratena prefataparte ama 
ni motis vfc|j couerfione que maxime fep 
tentrionalis ad ortum fit caius gradus 72, 
42, z^-Poftea linea que ;pducitur iuxta mo 
tes mofcorum vfc^finem cuius gradus 72. 
^ 44 i 4*^8^: linea que inde iungit fine pre^ 
di9:u*A feptentrioneparte ponti Euxini q 
ab AmilTo+Salatie tenditur vfc]^ finem cuiuf 
gtadus 7x3" 44 i iftLitus quide eiuspar 
tis babet defcriptiotiem banc *r 
LcucDfirorum cubitus pLc 
/!ri 


Irisff oftia 
Prima fluutj flexio 
Secunda fluu^ flexio 
Fontesfluutj 66 
68 43 
43 
41 
41 
41 3 
3 Pontigalarici drca pbanagoriam catnpum- Tbemi(aura 66 3 

Nerculispmontorium 66 x'^ 
yPonti polemoniaci ^ 
Tbermodontis ff oftia 67 
Fontes ff oftia 48 t. 

Polemonium 67 4 

lafonium;pmontorium 67 t 
Cyteorus 67 2:3 

h^erraonafa ^7 51 3 

Ponti capadocum iuxta Sydonem 43 
43 

43 
42, 

43 
43 
43 
43 12. 4 

it 
? 

12. ff. 


43 3 


67 XIX 


43 12: 


69 J 


43 »2: 


70 4 


43 f 


70 2 


43 12: 


7t 


43312 


71 t 

% 


43 ^J 


714 

1 


43^4 


7XJ 


43 3 i 


713 


432-^ 


72, 


44 . 


7Z 12; 


44 ^ 


JL 
7X 6 

t 


44 1 


^^3 


44 t 


72.3 


44 ? Ifcopolis 

CctaflunS; 

Pbarnada 

Nyfliportus 

Trape^os 

riuxCaautemCiflios * 

' Ptiufa 
Rbiiusportus 
Atbetiaru pmoQtoriu 
Cborduba 
Mortbula 
Arradis fluutj oftia 
Xilina 

Cifl[e fluutj oftia 
Apforus 
Apforri fluutj oftia 

jTVbi fcinditur glaucum amnem 80; ad 

' IJycum 72. i 432I4 

Fontes apfori fluutj 7x 2:4 /\-x 
Sebaftopolis /^2. ^ 44^4^ 

TMontes aut nota digtii capadoda cingut 

' Argeus mos cuius fines 6(^^ ^02,^66 
3 9 3+Vnde fluuius melas appellatus flues 
Eupbratiimmifceturiuxtagradus 71 39 
3 * Et antitaurus mons tranfiens a raonte 
tbauro vfc^ Eufratemfluuin g fpaciu cuius 
raedium iuxta taurum montetn gradus ba 
bet dcj X 3 8 2; 8c 67 4 3 9 4* Finis autem 
iuxta mpbratemfluuium graduasc; iple ba 
bet7i 2; 3 8 2; 8c 77 4 3 9 ^Xt fcordifl^us 
mons cuius fines 6^^ 41 69 4^ x-^ln capa 
doda ciuitates mediterrancc bt yille poft 
leucofircs qui in confinibus (Salade funt i-: 

rPonti Salatid raediterranee > Boenaflfa 

Sebaftopolis 

Tbebenda 

Amafia 

Cbologi 

Etbonia 

Piale 

Cleuramis 

Pidc 

Scrmuga 

Comanaponti<a 6q 2. 
66 
66 \ 
6ci 2, 
66 

6(^ i^. 
6c( 4 
66$ 
66% 

67 412,4 
412;^ 
42, t 
4x 

41 2; 4^ 3 
3 41^x4 
413 12. 

41 i L- Eadoxata , 6B t 40 4 
FPotiti polemoniaci meditermnee > 

' Sa^^alene 67 2L 42. 3 

Eudipbus 6zJ 42, 3^ 

Caruanis 67 3 42, ;t 

Barbanifa 62 ^2. t 

Ablafa 68 J 4^ 

JWeo cefarea 67 j 41 i 3" 

Saurania 68 41 

Megalula 67 3 41 3 

Jtela 67 2; 41 3 

Banati 68 41 i 

Sebaftia 68 40 3 

Mefopoma 60 2. 4^^^ 

Sebapta ^o j 4^3 

Megalufus 68 ^ 41 ^ 

rPonti capadocum mediterranee -v 

/ 2[^epbirium 68 j 4^ 

A:5a 69 4^ ± 

Colatia 69 2; 4924 

Cordula 70 43 

Trape^ufa 70 li 43 it 

Afiba 71 2 43 4 

Mardara 72 43 

Camurefarbum 72 J 42 2. 

Pteture vel prcfe6tnre camaneiis ♦ 

Zama 6(^ 402:4 

Andraca 6i 

'Sadafena 66 x 4. 
Vadata 

Saruena 6(^ 3 

0dogba 66 40 3 
PcefeSurc largaurafene ^ 

Pbiara , 67 41 

Sadagcna 66 ^ 40x4 

"fiaurena 67 40 2: 

SabalalTus 66 1 40312: 

Ariaratbira 67 4024 

^aroga 67 2 40 2 
Prefecture Gardaucrote 4 

Pbreta vel putei 6c^ 40 

Arcbelais 64^4 39 J 

Naneflus 6cj 2: 3924 

Diccaefarea 6cj x ^92:^ 

^alambrie 6cj ^ ^9 J /^ 440213 JZ 
6c| 3 40 

40 3 


n Tetrapirgya 66 39 j 

fPrefeaure Cilicie > 
' Muftilia 
Siua 
Campe 

Ma^^a.quearcefarea 
Cy^^iftra 
Ebagena 
Arcballa 
Sobora 
rLyQonie -^ 
Adopiflus 
Canna 
lconium 
Paralais 
Corna 
Cafbia 
Baratda 

"Antbiocbiane f 
0erba 
Laranpa 
eibafa 
Mufbanda 
J^refecbure Tyanidis 
Dratc 
Tyan a _ 

(TARMENIE MINORIS SITVS * 
[RMENIE minoris fi^ 
tuscuiuspars maxirae 
feptentrionalis vomtur 
0rbalefena:a:: q fub ipa 
Etulana poft qua Eretij: 
I Qtec: fub bac 0rfena*Et 
pars raaxime auftralis poft: orfenara orbi^ 
lenatciuitates funt iuTcta Eupbratem bee t _ 


66 4 


3.9 ^f 


65 2 


40 12 


66 1 


49 ±4 


662 


39 2: 


67 


39 J 


67 t 


40 4 


67 2 


40 


67 t 


39 1 


64 J 


39 1 


642^ 


3m 


^4^^ 


3824 


64 24 


38 ± 


6c, 


38 it 


6.t 


3m 


6^ 2 


38 1 


54?. 


38 f 


6424 


38 i2 


M. 


38 t 


64 24 


d'^^! 6c^ 2 i^ ^ 
66 ^Sijii-^ 
FSinibra 
' A^iris 


L 

71 
7\ 


42 2 

4^ i 


Cbadana 


7\ 


41 3 


Sifmara 


-S. 

71 2 


41 1 12 


Zimara 


71 i 


4« 3 


Daftuta 


7t 


40 i 


j interius autem e^iuxta montana 


> 


Satala 


69 2 


42 t 


Domana 


70 


42 12 


Tapura 


70 2: 


42 t 69 


4t 3 


69 1 


4i£^ 


70 2. 


41^4 


68 J 


' i' 
40 3 


69 ± 


4^ 


69 ij 


41 ^ 


60 J 


41 t 


68 ± 4 


»1 ^ 

X 3 12. 


69 


4o±^ 


684 


40 j li 


ZoJ 


40 ^ 


70 2. 


4° 3 


69 1 


40 ^ 


70 2. 


40 3 


^9,. 


40 ^ 


692:4 


40 ^ 


69 


40 ^ 


66 it 


393 IX 


67 ij 


s 

39 2. 


6S± 


39 3 Nicopolis 

Coriabia 

Carax 

Dagona 

Seleoberia 

Gatiorifla 

Analibla 

Pifingara 

^Sodafa 

Eudixata 

Gatapa 

Mafora 

Oromandus 

Ifpa 

"Pbupbena 

Acana 

Pbupbatena 

Mardara 

Vrfapa 

©rfa 

FMelitene iuxta Eupbratem fluuium -v 
Kagufa 71 40 ix 

SinifcDlon 71 39^4 

Melitena 71 39 ^ 

yintrjautembos ^ 
Zapariftus 70 40 

TitarifTus 69 2:4 392:4 

Cianica 69 2: 39 2: 

Pbufipara 70 i 39 3 

Eufimata 70 6 39 2; 

lalTus 69 39 i 

^iaas 69 2. 39 4 

Leugefa 70 4: 39 ^ 

Carmala 70 3 39 F 

Semifus 70 i 39 

Laleneris 69 2: 38 ij 

PrcfeSxire Cataonie > 
(Tabafrus 67 ^- 382: 12: 

Tinna 66 2,"^ 38 2: 

Tirallis 67 

Cybiflra 66 

Claudiopolis 6(^^ ^/'^J 

Dalifandus 66 '^ 3^7^^ 

Padiandus 67 38 

Comanacapadocum 6S 38 V 38 J 
38 ± Mompfifons 

Tanadaris 

Leandis 
VPrefecbure Muraune 
' $indita 

Cbocbena 

SorapafTus 

NilTa 

Arafaxa 

Carnalis 

Sarnaca 67 J 
6S j 

68 j 37 2: 
37 1^ 

37 J 39 
39 
39 

38 I 
38 t 
68 i^ 38iJ 
68 ± ; 38 2 
FPtefe^re libiane pencs cupbrate fluuium+ 4- 
^ Corna 71 39 67 i 
68^ 
69! 

68 I 
67 i: t Metita 

Claudia 
Flnterius verc funt m 
' Maparcelts 

$K5oatra 

Pafarna 

Ci^ara 

Sabagena 

Nofalena 

Lautafa 71 
71 4 

39_^, 
382.4 70 2. 
70 
70 i 
61 5 ^9 

382,4 

38 i 
38 ± 
68"i| ^S t 
69 23 38 ^ 
69 j 37iJ fPrefedurc arucnc iuxta cupbratem fluuium iuliopolis 

Bar:5alo 

Interius vcio bis + 

Seraftera 

Lacriffus 

Entelia 

Adatbtba 71 

7t 38ixi 

38 * 70 3 38 1 

70 4[ 3S t 
70 3724: 

V -i. A 

09 X 37 2. 

dTClOCIE SITVS 4 

tLICI A terminatir ab 
occafu parte pampbii^ 
lie expofita ab oriente 
parte Amani montis 
Iquc a fine Cappadocii 
vfc^ terminia c(ui iuxta 
IfTicii eft linu cxtenditur 8C vfc^pilas ama 
ni^Nuius finis gradus funt 6^t^6 3-A 
fcptetrionc gte expofita cappadocie iuxta 
tbauriamote+A raeridie angufttjs cilicie 8c 
f fTio finu iuxt defcriptione fic fe babete* P? 
Sifdra duitate papbilie in littDte qd ic^tur 
Leontidis Tiacbie boc eft afpere regiouis 
ita. ItDpa- %' 3^^t 

Selenia ^4 | 3 ^^4 
Antbio cbia fuper trago ^4 3^ 3 ^ ^ J 

Ncpbelis .6^ t^ 362; it 

rCccidis ^ 

^ Anemuriam ^^ t ^6t^ 

0rigmadi ff oftia ^HT 3 ^^3 

ArCinoe ^"i ? . ^^?"! 

Ccknderis 6c^ t'^- ^6±^^ 

Apbpodiftavelvcnerea 66 362: j 

Sarpedon cxtrema 66 t 3 ^ ^ 4 

Calidriffoftia .66-^: 362:3 

Zcpbirium 66 3 3^ t 

rPtoprie Cilicie 4 

(Corycus 66 i 36x3 

Scbafta 662:4 3 ^^4 

Laraiffoftia ~ 67 3^2:4 
Pompeiopolis que 8C fole 67 4 36 J 

Cydniffoftia " 67 i^: 36 3 

Fontesftuu^ ' 66 3^ ^ 

Sariffoftia 68 ' 36 ± 

Pyramiffoftia ' 68 4 - 36 2: 

^4allus 68 i 36 i 

Serepolis villa 68x4 3^ ^ 

Egee 69 36 1 

Iflus 693 36312, 
Meditcrranee duitates 1 cilicia flmt tracbei 
desvelafpetclcontidis ^ 

Cayftrus 64 2:4 37 li 

Oomitiopolis 6c^ 31! 37 ix 

Pbiladelpdia 66 37 ix 

Seleucia aipera 66 t 3 6 2: 3 xx 

Biocefarea 66 /t 37 '^ 

FCctidis autem ♦ 

' Glbaffa 64 i 37 i 

fLalaflidis vero + 

Lcnica 6c^ t 37 i 

JCaracine ♦ 

Flauiopolis 66 ^ 37 i 

I^Lamotidis -»■ 

Lamus 67 37 

FLacanitidis ^ 

Irinopolis 67 i J 37 ^ 

pBridices -♦■ 

Augufta '682, 37 i l Proprie cilicie meditcrranec 4 

Tbarfos 67 $ 362 j 

Adana ^ 68 4: 3624 

Ccfareapeaesana^^arbu 68 t ^7 

Mompfieftia 68 ij 36 1^ 

^aftabala 69 67 ■' 

NicDpolis - 69 i 37 4 

Epipbania 69 i 36^4 

Nermanicepilevelporte69 3 ^6 X4- 
CSARMATIE ASIATICE SltVS + 

AKMATIA ^uein 
afia eft termiatur a fep 
tentiione terra incDgtti 
taAb occafuSarmatia 
Eutope vf(^ fontes ta 
nais nuurj 8c ipfo Tai: 

nai fiuuio vfc^ eius oflia ad meotim palude 

&; ab bis oricnteli partc Tanais vfcj; j^ivb^ 

raerium Bofpborum cuius partis fittis bic 

eft.PoftTanaisffoftia-^ 
rPaniardisff 66 ± 

Marubtj ff oftia 67 

Patarua 6S 

Rbombitimagniff oftia68 i 

Tbeopbaniffoftia 6S 2 

A^amduiCas 6S 2 

Rbombid parui ff oftia 69 
^3 
^3 

H^ 

qo 3 

c 

t * 

2, C^O 

49^3 
48x4 

48 i| 2: 
4 Axabitiftenia 68 

Tyramba 69 3 

Atticiti ff pftia 69 i 

Mapeta 69 

Vardani ff oftia 68 48 

Cimmerium pmontoriia 66 ± 48 
Apaturgus 66 ± 48 

rAcbilleam (uper orc 64 i 48. i 
Etinbolpbora cimmerico -» 
Pbanagoria 64 i 48 

CotiocDndama ^4 ^ 47 i 

A mcridie terminatur deinde parte Euxini 
^onti vfc^ coracem fluuiuper littus 8c binc 
Hinca Cokbidis 8C Iberie ac albanie vfcjj la 
tus yrcani maris:qd Calpium etiaappellai^ 
tur:latEris buius defcriptio ficfebabet^P^ 
CotDCDndamaraponticiuitatem ♦ 
Hermonafla ' ^H 47 i •V- Sindeisportus 
Sindavilla 


6a i± 
66 


Badaportas 
Bata villa 


66 ± 
66^ 


Pfycbriffoftia 
Acbea villa 


66^ 
6y 


Certidis finus 


6y ± 


Ta^os 


68 47^3 
4^ I 

4Z 2, 

47 i 
47 ± 
47 2: 

ToAticapKDmontoriu 6S 47 

Ampfalis ciuiCas 68 x 47 4 

Burce ff oflia 69 47 4 

Gcnartbia : 69 3 4^ ^ 

TbelTiris ff oftia % J 4^ 

Fortia menia 70 46 2; J 

Coracisffoftia 70 2: 47 

pFinis qui binc efl ad cbolcbidis latus 79 
47 x-^^uc dcinde eft ad tcrminu Iberic in 
q Sarmatice pile 77" 74 Deide ^ ad albani 
am vfc^byrcaniipelagus in quopoft So 
anc ff oftia quoru gradus di^i lunt 8 6 47 
Alentis fluutj oftia 862: 4^ 3 

y donis fluu^ oftia 87 48 j 

Rbafluu^oftia 872; 48 2: j 

yEt Scytbia iuxta Rbafluuiu vfc^ flexione 
^ cuiusfitus8cj C|0 4^Etbinciuxtameridia 
num vfcj; ad incognitara terram^ JEfi: 8c alia 
I\ba fluutj flc?do ;pxima flcTdoni Tbanais 
fluurj cuius gradus funt^^ Cj6:Supra qua 
admifcentur duo Amnes a montibus byg 
borcis fiuentes*Eius commixtionisgradus 
fant+79 c^S 21+ Fontcs alterius amnis ma^^ 
gis occidentalis gradus babent 70 6x + Al 
terius vero magis orientalis SS 61 'k . 

rTenduntur montes verfus Sarmatiara qui 
nominantur byppici dc ceraunij:sc corax 
mons in quo finiutur montes q per colcbi 
dem 8c iberiam producuntur Caucaftj noic 
ipforumc^ flexio tupra yrcanii ef{:+ Cauca? 
fus appellata sc: ipfa byppicorum quidem 
montium extrcma gradus babent 74 c^^r 
dc 81 Cj2.'Cerauniorum vero 8i 2:49 2: &r 
84 Cji-Coradsaut 69 48 ac C|7 ^S^Cau^ 
cafi 7 Cj 47 8c 8 C| 48 +Et alexandri quidem 
columnc gradus babcnt 8 o c^ x i-Pyle ve= 
K> Sarmatice 8x 48 ± Albanie autpyle 80 n cj4 2: 47*$olunt aut Sarmatiam incliraatib iux 
fa terra incognita b^/perborci Sarmate:fub 
bis feafilici boc eft regtj Sarraate &c modii 
ce gentes:8c;bippopbagi Sarraate Etfub 
bis edam ^acbate sc Suardeni dc vafei* Po 
ftea iuxta quideflexionefeptentrionale:Ta 
nais fiuuvj Perierbidi funt numerofura gen^ 
&c iuxta auftralem iaxamatarum gens 4 
Ciuicates vetD -v 
Exapolis 72, 

Tanais 6y 

Naubaris 70 c^o 

pSub Suardenis aut Cbenides oc ab orieta 
' \\ Kba fluutj Pbtitopbagi 8c maceri dc PJefi:; 
otis regio-Poftea tub laxamatis^Siraceni* 
Inter aut meotim paludem 8C bippicos mo 
tes.Poft Siracenos pfefTri^Poft Tbemeote 
fub ^bus TyrambcPoft afturic^ni-Poftea 
vfc^ Coracemraontem Arincbi sc^intbi*. 
Supra autem prediSios montes Conapfeni 
8C Metibi 8C Agorite Jntcr vett) I^ba fluui 
um 8c byppicos montes fub Siracenis eft* 
Mitridatis regio fub qua melandani^Poft 
SapotbriniXub quib Scymnite Poft ama? 
^oncs^Etinterbyppicosmotes&r Ceiau 
tiios Suarni &:lacbarni.Inter autem ceraui: 
mos raontes 8c rba fluuiu orinei 8c vali 8C 
'Sizx^*8c inter caucalum monte 8c ceraunios 
Tufci 8C diduri 8c iuxta mare calpiu Vle &r 
Glude 8c yfunde 8c Seri Sub dorlis aute 
montiiaBofpboKini quide fupia vtramc^+^ 

rGimertj Bofpbortj parte-luxta autpontu 
Acbiei 8c cercite 8c beniocbi ac Suanocb:? 
olcbi^Supra autalbaniam Sanareiv -^ 

nSiuitates vetx) nominantur &r ville iuxfca q 

' derarainoremRbarabicem> 4 
A^^araba 70 

luxCa autera atidnu fluuium * 
Aucbis 72. J 

Ttuxfa autera vardanum fiuuiura > 
Suruba 72. 4^^ 

Corulia 7-^ 3 48 2:' 

Euriapa 7c^ J 48 ± 

Serai^ 77 43 J, 

I Et iuxta burcum fluuium ^ c^o 49 3 ll-f. 114- •L fi 

P 

I l 


^ucunda 70 47 2 

I uxta autem Teflarum fluuium -f 
Batracbe 71 47 1 

luxta autem coratiQ fluuium 4 
Maana 73 i 47 4 

iTln montium autem dorfis duitates ^ 
Abunis 73 48 

Nafuma 74 48 

Al mia 7c^ 48 ^ 

OOLCHIDIS SITVS ^ 

HOLCHIS termina^ 
tur a feptentrione par 
teSarmatieab occafu 
pontiEuxini parteca 
que exteditur a coracc 

amne vfc| iteriorcfinu 

iuxtapbafiira fluuiu fc^m defcriptionebac ^ 
fDiofcuria 71 1 46 i^ 
Nippi ff ofHa 
Cyanei ff oftia 
Siganeum 
Neapolis 
(Seapolis 
Cbarifti ff ofHa 
Pbafis ff oftia 71 

71 2: 
71 2; 
71 2: 
72, 

7i 
72, i 2- 
6 46 
46 _ 

4Cji4 

4^ 3 
4(^ X 

4^ 4 
4^ r^A meridie terminatur binc partc cappado^ 
' «e iuxta cxp ofitam linca oc deinde gte raa 
ioris armenic g ipam linea vfc| fine cui^ g 
dus tunt 74 44 jAb oriente Iberia iuxCa 
lineam coiungentc fines expofitos per cau 
cafios montes vfc]^ 7^ 47+ Tenent aut lit 
torea Cbolcbidis ^^ale Superiora vero raau 
rali 8c qui iuxta Ecreticam regionem funt 
Mcditerranee borum duitates &r ville bc* 
Mecbkfltts 74 t 46 2: ^ 

Madia 74 4 4^ 4 

Saraca y^ 4^ 

Surium 73 344? Zadris 74 44 J 4 

Ob^e SITVS t 

BERI A termiatur a fep 
tentrione parte Sarma^ 
tic expofiCa+ Ab occafu 
Colcbide iuxta di&ali 
nca a racridie parte raio 
ris Armenic fublimite 
iuxta colcbidem vfq^ fine cui^ fitus 7^ 44* 
3 *Ab oriente albania mxta lineam dicbos fi 
ncs coniungente vfc^ yy 47 

r$untautemineaciuitates&::villebc ^ 
Li Lubium villa 

Aginna 

Vafanda 

Varica 

$ure . 

Artanifla 

Mefcleta 

Zaliflk . 

Armattica 76 
^4 3 3s 

3 46iJ 
46 ± 
46 J 

4^ 

4^ 3 
46 

44 
44 3 
3 CTalbanie DESCRIPTIO 4 

LBANIA terminatttr 
a fcptentrionc expofita 
parte farmatie^Ab occa 
fulberia:iuxta lineaad 
notata+Ameridic parte 

minoris Armenie que e 

iuxta fberie finem vfq^ byrcanumare fcdm 
Ciri fluutj oftia que gdus babent 79 3 44 
2:+Ab ortufolis parte que binc extenditur 
vfc]^adfoanamfluuiubyrcaui raaris iuxCa 
defcriptione banc+Poftfoane fluutj oftia q 
^radusbabent86 47 ^ 
fT Teleba duitas 
Serriff oftia 
Selda duitas 
Lcftj ff oftia 
Albaua duitas 
Albani ff oftia 
Getara duitas 842 

8xi 
81 J 

81 J. 

79 2: 46 
46 

4(^: 
4C, 

4^: 
44 3 

« 

2, Poft quam Cyri ff oftia 79 3 

rCiuitatcs arit in albaniafunt ville 
Que inter quidem f beriam ?<, fluuiu a cauv 
cafo ad Cyrnm ingrcdicntera qui ^ tota Ibc 
riamacalbaniaro excurrit dirimes ab ipfis 
armeniam + 
/ Tagoda 772; 

Bacbia 77 

Sanua 77 3 

0eglana 77 j 

Niga^ 77-^ 4^2.3 
46 2: 
46^1 

4^^3 
4^ 4 (Dfer wtsm ptefatum flttuittm ^ Albannm v^ amnem qui 8C ipfe a cauQfo fluit 

Mofiga 

Samunis 

lobula 

Embolea 

Adiabla 

Abliana 

Mamecbia 

Ofica 

Sioda 

BaruQ V' 45 

4^ 

4^__ 
44^4 

44 I 

44 3 
Teneut aufem albane porte giadus vt dfc 79 
79 

78 

79 
78 

79 
77 

78^ 
^9 J t4 
2, 3 
3 
3 

« 
2- 

4 

3 &umeft 

Cbobota 

Boxiate 

Mifia 

Cadacba 

Alamus 80 

80 

80 

81 

81 

S2. 74__ 
462.4 

1 46 
46 (j_inter aut lefiu fluuiu dc Serrum amnem 
Tbiauna 82. 4 46 

Tbabilaca 8z 2:4 462:3 

Infuleautcm adiacent due beladesnomine ♦ ^ ^^uarum mediii gtadus babet S7' t. ^q 
Flnter Gcrrum 8c Soanam fluuium * 
Tbelbis ^4 3' 462; J 

Tbeleba _- Sc^ 47 -* 

Cmmenie MAIORIS SITVS * 
IRMENIA maiorter^. 
minatur a feptentrione 
parte (Tolcbidis 8C ybe 
' ria 8c albania iuxta eX' 
jpofitam. g (C^/rufluuiu 
[linei Ab occafugte cap 
paaoaencdm expofita ponti Cappadocu 
vfc^ colcbidem g Mofcbicbos montes li^: 
neara+Ab oriciite partcbyrcanimaris q zx 
tenditur ab ofttjs Ciri amnis vfc^ fine cuiuf 
gradus 7<^t^^^ J.Preterea medis iuxta 
linea traditam fiiper montc Cafpio mius fi 
nes gradus babent 79 42, i &: 80 i 40* 
A meridie part^ Mefopocomie iuxta tauri 
montisIineam:qquideeufiato fluuio iugi 
tiir ad gradus 71 i 37 J^Tigridiaut am^ 
ni iuxta fitia gradus babentem zcj t^S t 
PretereaAlyriaiuxta linea ^ Nipbate rao 
tcm egrediente^vfi^ reaa q fub eadcm inci. 
dit vfc]^ prefatu fineCafptj montisp quali 
neam Nipbatesraons extenditur^Motes 
autarmenienominatur b^ quimofcbici ap 
pellantur fe efferentes fupta parte ponti ca 
padocti 8C mons qui periardes di:itur cu^ 
ius fines gradus babent yc^ 43 3 &;77 a^ 
Et vadacepfis mons cuius mediu giadus 
babet 7S 2. 40+Et mons etbitaurus iuxta 
eupbtatem cuius raediii 72. 41 i>Et mons 
qui auus didtur cuius medium 7741 + Et 
gordei montes quoru mediu gtadus ba^^ 
bet 7c^ 39 3*FIuu5 autg regione excurriit 
8C: Aiaxes fluui^ qui oftia quide babet iux 
ta byrcani maris fitu in gradib 79 i 4 43 
2: 3+Fontes vero iuxta fitu gradus babeti 
te 76 2. 42- i+Ab bis impem ad orientem 
ve3;us vicy monte calpiu+ Et ad feptentri:* 
cne flexus vno quide arane adbyrcmuni 
raarc exitaltetoadraifcetur Cytt) fluuiofes: 
cundii fitil gradus babente 7S 1 44 ±*Et; 
cupb ratis fluu^ pars a pdicbo fiexu ad ori 
ente verla vf(^ fontes qui &r ipfi grad^ba^ 
bent 7c^ 3 42. 3*Sunt 8c alij raontcs nofca' 
digni a pdicta fciHione eupbratis fluuij+Fi- 
nis aut montis difto eupbrati ODniun^ gi^ 
dus babet 71 1 40 i+^ui vero finis iuxta. 
ipfius eft fontes 7:^ 41 +Et tigridis pars i. 
armenia comprebela a feSione facba a latc^ 
re raeridiano vCc^ fontes ipfius tigridis q. 
gdus babent ^^43 ^9 ^+Vbipalus e Tbo 
fpita appcIIata.Sunt 8C alie paludes ea que 
vocatur lycbnitus cuius raediu giadus ba. 
bet78 43 4*Et arfiofa palus cuius mediu 
gradus babet 78 i 40 i 3+PcDuinde aute: 
in armenia fiint in comprebenfa parte ab eu' 
pbrate 8C Cyto ac ataxe amnibus peties q^: 
de mofcbicDS montcs Cotb^enafub bis q 
Bocbae appellantur.Penes autCyril Am^ 
ne Tbotarena scTotcna^Pcnes vcvo araxe 
fluuiia Goltbena 8c q fub ea eft Soduccna* 
Penes autem Pariardem montem 4 
JSiracena 8c Sicatena 8c ciuitates in ipfa gte 4 
Sala 7^t 44 3 

Afcura 74 44 t l LaU 

Santata 

Satapbata 

Toga 

Vuarutba 

A:50tba 

Colua 

Sedala 

$urta 

Taftina 

Co^ala 

Cotomana 

Batena 

Ptafa 
Slifraa 
Cboluata 
Sacalbina 76 6 44 ^ 
44 ^ 

73 3 44 4 

73^^ 44 3 
72.2,3 43 ^ 

^^.. 43.. 

73 2,4 432,4 

74^ 43^f 

74 f 432,4 

74 i- 43 3 
743 43 _ 
7Cj 3 43 2- 

7^ 4 43 3 
766^^ 43 3 

76 x^ 43 t 

77 432^4 

78 3 _ 43 3 

78 j4 43 I 

79 3 43 ^ 
^^rfarata 79 2. 43 4 
' Et penes eupbratem fluuium -^ 
/ OrelTus 72. 4x2:4 

Clegia 73 ;j 42, ±4 

Cbafira 7^4 421 J 

Cborta 74 3 42-2^3 

Tbalina 7^ F 42. i'^ 

Armauria 7^ 3 43 2^ F 

Artaxata 7B 42-3 

Maxuana 78 2:3 4x2:4 

Tn parte fuperius concepta vfc^ ad rdfllone 
cufratisfuntmagis quide feptetitrionales 
regiones incipietibus ab occafu Bafilincna 
&:: bobordena dc Arfia fubc^ bac Acilefena 
sc Aftaunitis 8c penes fiuutj fcilfionem $0 

^^bena ♦ 

rCiuisates autem funt in parte bac ^ 
Atbua 71 x 4x x 

Tinifla 73 i 4X 

Bri^aca ^3 x j 4X x 

$ana 74 x 4X 

Zoriga 71 2; 4X 

Daranifla 76 4Z ± 

Zogocara 77 4 42. J 

Cubina 78 x 4X ^ 

Codana 71 1 41 J / «f,i Cacbuna 

Cbolua 

Sogocara 

Pbaufia 

Pbandalia 

Zaruana 

Citamum 

Anarium 

Sigua 

Terua 

2!^ur5ua 

Matuftana 

Aftacbana 

Tarina 

Balifbiga 

Babila 

Sagauana 

A^ora 72-, 41 3 

73 2, 41 

74 ^ 41 ^ ^ 
744 412,^ 
74 2: j 41 ± 

7tj 3 41^^ 

70 41 2 

Z" -1. i- JL 

70 X3 41 2, 

77 41 

78 412:^ 

78 i 41 3 

78 41 J 

78 _ 41 
72, J ' -41 » 

73 1 :4o^3 

=73^ 4°J4 

7Cj 4 402.4 

76^ i 40 xt !! FF rfn reliqua Si auftraliori parte inter Eupbra 
' tem sc tigridis fontes entetena eft que (ub 

jjabofpitis > 

Poftea coriana &i duitates fimilitcr in menj bnoboc 4- 
fXegcrda 


7x 4 40 4 


' Ma^ara 


71 F 39 ^F 


An^^eta 


7x _ 39 2. 


Soita 


72 XJ 39 x 


Belcania 


73 1 39 J 


Seltia 


74 40 . 


Tbolpia 


74^ 39x3 


Cbolds 


7Cj X 39 


Siauana 


71 x 38 


Arfa mofata 


^3 3S J 


Corra 

, — 


3,^, ,38 1 


jTAb orientali plaga 
' Bagraudauena eft:< 


fontiuTigridis amnis 


3<r quefub ipa gordena 


qua ma^s orientales Corea reg»o:8c cj liib 


ipfa funt Mardi 4 
rCiuitatesautfimilit 
Tafta 


iboc funtraembtDbc -v 


7C^ t 40 X 


Pbora 


76 40 t 


Mepa 


76 40 J 


Buana 


76 x^ 40 


Cbolima 


76 ±z 40 f 


Tberebia 


/^ 2= J.-L. «. 

70 3 40 X 3 IX fy. V. Daudiana 


773 


40 j 


Gaputa 


79 F 


40 ^ 


Artemita 


78 J 


40 j 


Tbelbalana 


y6^ 


39^'3 


Sie 


yc^ ^4 


39 3 


Pberendis 


^4|, 


39 3 


Tigtanocerfea 


76 2.4 


39 3 


Sardiua 


7C, ij 


39 ^ 


CoKa 


78 


39^^ 
OpJSvle cipri sitvs / 
iprvs insvla 

quaqua verfus pelago 
terminatur* Ab occalu 
pampbilio fecundum 
defcriptionem banc + 
Acamas extrema 64 1 
'^<.\'^ Papl^osnoua ^43 3^^ ^ 

Drepanii pmoncorium 64 t 3<i i^ 
Papbosvetus 64 2; ^Cj 

Z^epbiriiiptDmontoriia 64 2; 342^4 
A meridie mari egypto atcjj $ytx> fc^m de 
(criptione banc-Poft ^^epbiriia ^motoriut-^ 
JPbrurium pmontorium 64 2; 4 3 4 2; J 

6c,^ 3C, ^ 

6Cj2. 3C, li 

^^ ^4 3^ Curium ciuitas 
Lyci ff oftia Curie extrcma 
Amatbufa 
Tbet5 f oftia 
Citium ciuitas 
Dades extrema 66 6 
66% 
66 t 3H 
3H 
3^ Tbeoni duitas dc extrema 6d 2, 4 ^Cj 
jTAb oriente pelago fyro fcdm defcriptione 
banc-Poft tbeoni extrema ^ 3 3^ 

3^ 

3H 

3H_l 

3H^3 3 

■2. ■Pedalium ;pmontorium 6y 
Pediei ff oftia 66 

Selamis 6c\ 

Elea extrema 6y 

Clidesextrema 67 

TA feptentrione angufttj Cylide iuxta dt^ 

I fcriptionem banc ^ 
CLarpafia 66 t^ 3 'i ^ J 

Acbeoruma8:aveIIittus 66 ^ 3<i J 
Ampbtodifiura vel venereia 66 t ^c^ 3 
Macbaria 66 t 3^2:4 

Ceraunia ^H J 3h^% 6c\ t 
6c| t 
6c\ t 
6c\ 
64! 
643 3^^1 

36 12, 
36 li 

3Cj^±4 
3Cjxi± Lapitbi ff oftia 

Lapitbosduitas 

Ctomioram extrema 

Teli 

Calynila extrema 

Arfinoe _^ ^ ^ _ _ 

r0rientalia infule Salaminia compbendunt 
©cddentalia Papbya* Meridioualia A ma 
tbufia Qc olimpus mons> Septentrionolia» 
Clampedia 
fCiuifcates aut mcditertanee be (unt ^ 
Cbytrus 66 xt jc^t^ 

Tbremmintbis 66 J i± 33 ± i± 

TbamalTus 65 j 3 «^ j i± 

iTnfuIe penes ipfam be funt +■ 

^ue appellantur Clides quarii mcdiu gra 
^ dus babet 67 1± 3 c^ ± 4- Et carpafiarii in 
fularu medietas continet giadus 64 4 3 6 
ILSIRIE^DESCRIPTIO \ 

llRI A terminatur a fcp 
pntrione Cilida et gte 
lCappadodc iuxCa cx 
fpotitam per amanum 
Imonte lineam Ab oc^ 

_^ _J^^ '^y^ pelago fecii 

dum dercriptionebacPoft ilTum oc dlide 

porfcas -t 
fAIexandria penes IfTum 69 2 

* '' ' ' 69 ± 

69 ■ 
Miriandrus 
Rbofvis 

ScDpulus Itoficus 69 

Seleuda pieriae 6S 

0iTontis ff oftia 68 ± 

Fontes ff 70 

Pofidium 6S 2, 

Neraclca 68 ± 

Loadida 68 ± 

Sabala 68 J 

PlacDS 68 3 

Balance 6S t 36 ± 
3 3^ 3 Cpheonicie sitvs 3^ 
33 
3H 

34x3^12. 

3±^i 
34 i i± -^ 3 

i 

4 

6 
1± yLcutbcrij ff oftia 
1 Nymira 

0rtbofia 

Tripolis 6S 3 

6S ^ 
67 3 34x12. 

34 i 
34 ^ 
34 3 H ^. l Tbcip tDfopon vcl frcns 67^ 34 "^ 
Botris ^7 2: j 34 ^2: 

Biblus 673332:^12: 

Adonijffoftia 673 332:^ 

Berytus 672: 33 J 

Lcontisffoftia 672: 332:12: 

Sidon 67 33 2: 

Tyras 67^ 33 | 

Ecclippa 67 6 334 

Ptolcmais ^^ ^3 33 

Sicacinon 662:3^32,2:^12, 

Carmdusmons 66^ it 32.2:^12: 
Dora 662; 32.2:312: 

Cborfci ff oftia 66 3" ^xtit 

TA mcridtc iudca iuxta linca indc dcfcripta 
' vcrfus oricntem quc ad mcridic flc8itur ct 
fitu babet 67 1 32. 3 ^F{nitar<| iuxfa fitu* 
68 3 1 4 6C; parte Arabic petree iuxCa linca 
;pducba aSnc pdicbo qfiadpdi^ba Arabi 
am vfc^ fine cuius fitas gradus bab ct 70 1 
3 1 5; 3* Ab ortu folis linea indc ptoducba 
iuxCa Arabiam dcfcrta vfcy alpbcum eafra 
tis mTcfia tapfacu:caius finis lu.£ cufrate g^ 
dus babct yi^t^c^ 12:+ Et dcindc ^tc ca<: 
fratis fluuij pencs Mcfopotamia v^cy fine 
fluutj vcrfus Capadocia qui gradus babct 
71J38 
|| Montesauteminfyriainfigncsfunt & 
I Piara mons caius mcdiii 69 3^ 3^\ 3 
Cafius mons cuius mcdiu 68 2: 4 3 C| 2: ^ 
Libanus cuius fincs 6S 2: 434 70 33 4: 
Antilibanus caius cxtrcma ^S^^^^dc 6^ 

r 3 32,2: 
Et iuxta quidem arabic dcfcrta -*■ 
Alfalamu3monscaiusmcdiiii7i 33 
nPcncs autera iudcam -♦■ 

Hippus mons caias mzdia 68 2: 32. 
rlrrigant regioncm 8C al^ fluutj 4- 
Apalinareis fluuius cuius fines 71 4 34 ^* 
4 &: 71 3 3 3 3 *Et adamafcis montib fluui 
us Sryforcas cuius fines 69 4 33 2: s^ 69 
2: 4 3x+Et iordanis fluuij pars quc pencs 
Scnnefarccidcra cft lacia cuius mcdiu latas 
67 3 3x itEt fluuius Singas nominc qui 
.a monte P^/crie dactus ad feptentrione sc n ad ortii fblis vcrfus gradus babct 71 37 
1 qui ve admifcetur cupbrati iuxta fitum* 

V Ciuitates {n«jria fimt mediterranec a fcptc 
trionali priraum plaga in comagcna be -f 
Araca 70 2: J 37 3 

Antbiocbiapencstbaurammonte 70^ 

Singa 7X ' 37 t 

Scrraanicia 70 37 

Cataraana 70 J 3^ , 

Bolica 70 f 3^ 3 

- Bida 70 j 36 2: 

Cbaonia 702: 3*^ j 

TEtapudcupbratemfluuiam + 

Cboldamara 71 4 3^2: J 

Samofafalecoram 71 t 372: 12: 
Picrie autera ciuiCatcs be ♦ 

Pinara 6^ t^ 36 i 

Patrae • 70 3^ »2: 

Et fyric pilc 6^^ 3^ % 
CiuitatesautemCyrrcticcbe ^ 

Arifcria .71 3^ ^ 

Rcgia 714 3^2: J 

Buba 71 J 3^3 

Hcracka 71 3^ 2: 

Niara 70 2:3 36 6 

Nicrapolis 71 ^ 3^ ^ 

Cybtos 70 t 36 

Bcrroia 71 36 

Bcna ' 70 ij 36 . 

Papbara 71 2: 36 
EtpencsEttfratemciuifatcsbc ^ 

Vrima 71 1^ ^7 t 
Arudis 71 1 J li 37 i^ 

2^cagraa 72. 3^ 

Europus 72. 3^^J 
Cacilia 71 2:3" li 36 3 

Betbammara 7X i j 3^ 2; 

f^crra i Erra^^iga 71 ij 3^1^ 

l^eleuddis ciuitates be ^- 

Sepbira 69 i ^c^ t 

Sindarus 70 3H ^ 
Irama 69 ij ^c^^^it 

JC,iiriandis autera duitatcs be ♦ . r V. Antbiocbia q efup orote fluuio (59 3 (^ ± 
;Bapbna 69 ^c^ 3 il 

BacbaCailli 69 ^c^ 

L^/dia 69 2: 3^^ 

Seleucus penes Belum 69 2: 34^^^ 
LarilTo 69 3 ^^iit 

Epipbania 692:1x34312: 

I^epbanee ^9 4 34 4 

Antbatadus ^9 J 34 ^ 

Matatbus 69 34312: 

Mariania ^9 3 34 

^Marauga. 69 J 33!^ 

f€alibonitidisciuitatesbe -* 

/ Tbema 7t 2; ^cj a 

Acotaba 71 4 ^Cj 4 

Berrima 7i 3Cj 

Calibon ^^ §" 3*1 

Scpelueraa 71 3 3<i ^ 

VEt pcnes Eupbtatem + 
Barbariflus 7X x j li 3 C| 2: 4 

Antbis 7z 4 ^Cj J 

FCalcidice autcra duitates be * 
Calcis 70 3" 3<i J 

Afapba 70 i 3^ ^ 

Tbolinidefa 70 ^'it. ^Cj ^ 

MatDnia 71 1 34 2: 

Coara 70 2: J 34 t 

TApemeneciuicatesbe + 
Na^^ama 70 2, 34 li 

fEt ab orientali parte otontis fluu^' 4 
Tbelbeniflus 69 3 ^c^ 

Apamia 70 342:4: 

Emifa ^9 J 34 

rLaodicine ciuitates be ■%• 
Scabiafalaodicie 693 332:4 

Paradifliis 69 x 4 3 3 2: iX 

labruda^ 70 33 i:-*- 

(TPHEONICIE MEDlTERRANEEbe^ 

fArea 68 6" 34 

Paleobiblus 68 i 4 34 

Sabla 67 4 33 t 

Cefareapanie ^^3 33 ^ 

Neliopolis 68 2:4 332:4; 

rCuruelirieciuitatesbe + 
Abila cognomine l^faui ura 68 i 4 33 J Saana 

tna 

Baraafcus 

Samulis 

Abida 

Nippus 

^S^apitolia 

Sadara 

Adia 

Sc^/tDpolis 

Setafa 

Pella 

0ium 

Sadora 

Pbiladelpbia 

.Ganatba ^9 3 3331^ 

6S 2, 33 

f9 ^ 33 

67 X 32. 2: 

6S ^ 3x±| 

68 32. 2. 
68 i^ 32, i 
6S 3x ^ 

^^ I |\ f" 
68 3 3xi 3 li 

68 4 3x^4 

^^f 31 5 

072.3 312,4 

072.4 31 2. 

^^ 3t J 

68 i^ 31^4 

rPalmirene ciuitatcs be- f 

' Rbefapba 72. 4 34^4 

Cbolla 71 i 4 34 i 

Ori^a 72. 4 34 i 

71 l^ 34 I 

72 3 34 i 

71 i 34 

7^ ^ . 34 ^ 

0anama ^o i^ 33 3 

Goaria 70 i 33 i 

Aneria 7X i 33 f 

Cefama ^o 3 3^ ^ 

0gdama 70 ^ 33 ^ 

Atera 71 6^ 34 - 

rEt penes eupbmtem ciuitates be 4- 

Alalis 72. j 3^ 4 

Sura 72.3 3^ J 

Alamatba 73 3*i ^^ 
Betbanie ptt>uincie a cuius orientali gte e 
Sacbaia &:: bec flab alfadamo mote funt tra 
cbonitearabes 4 

(Serra 70 i^oi^ 

Eleia 70 32^ j 

Nelaxa 70 f 32. i 

7f nfule autem adiacent Syrie 4 

' Aradus 6S 34 J 

Et fyru sfete inrontinenti 6y 33 ^ 

([PALESTINE SIKIE ^VE tVDEA 

BICITVR SITVS 4 

S2. Tutea 
Adada 
Palmira 
Adacba 'ALESTINA $yrie 
que iudea Sym appel 
latur termmatur afep;^ 
tetrione Syria iuxta li 
nearaexpolitaab ori 
enfe atc^ raeridic^ Ata 
bia petrea iux^lmea qnc ab orientalitermi 
no:iuxi*a Syriam vfc^ fine:iuxta egyptum 
e7ctcnditar:buius finisvt dicbii eft gradus 
babet 64 4 3 o J+ Ab occalu parte deinde 
vCc^ mare pdictii egypti ptotenfa : 8c inde 
pelago v(cy ad Syrie limitem g defcriptio^ 
tiem banc + Poft Corfei fluutj oftia ♦- 
/^fielarea Stratonis 
Appollonia 
iopa 

laranetDrumportus 
A^otus 
Afmlon 

Sa^^areon portns 
Antedon 

Fluit aiitper iudeam lordanis fluutj pars 
mxt afpaltide lacu cui^ mediu 65 i J 3 1 6 
CiuiCates in ea raeditertanea (unt Salilee q 
dem 4 
APbuta 
Caparcotia 
lulias 

Tibcriadis lacus 
Samaricaufem 4^ 
Ncapolis 
Tbena 66 z 


32. i 


66 


32. 4 


6c,$ 


32, 2. 


6c, 


32- 


^^4 5 


! 12.3 12, 


6c, 


31 3 


64^4 


31 X 


64 2.3 


31 3 -I- i J. 66 3 31 X 3 12. 
66 x^ 32.3 li 67 12: 
67 ^ 3^ 
3^ 4 
iz 66 2. 3 
66 li 312.3 
riudee autem ab occafu lordanis fluu^ Rbapbia 

Ga^a 

iamnia 

Lyda 

Antipatris 

EJrufas 

Sebafta 

Bctogabra 

Sebuns 

Emmaunta 

^iipbna 

Arcbelais 6c^ yi2, 
6c^ 3 
6c,^ 
66^ 
66 t 
6c^ 3 
6cj 2. 
6c^^^ 
6cf x4 
66 6 
66 i 2. 4 31 

3^ 

3x 

312,3 iX 

32. i 

3\ ^ 
312,12. 

3iiJ 

31^5 
31 2, JU' ^ Pbafelis 66±^ i± ^i±i± 

Ericus 66 4 ^ijii 

CPyEROSOLIMA que nunc dicitur ^ Capitolia 

Tbamna 

Engada 

Bedora 

Tbamato 66 
66% 
66 ± 
66 ±. 
66^ I 

i 3t 

31 

3^_ 
31312; 4 312. 12, 

3i3ii 

31 6 

31 ^ 

3^ rAb orientali partc iddanis fluutj 
' "Cofmos 67 4 

Libias 67 t 

CalUtDc 67 li 

Sa^^orus 6y ± 

EpicetDs 67 

HdumeeqtDtaeab occafu iordanis fluutj 
Ber^^amma ^4^^ 3^ •^ 

Capatofa 6cj i 3^±^ 

Semmaruris 6cj ij 31 t 

Efufa 6c^ t 302:^ 

Mapfa 6c^ 3 ^oij 

CARABIE PETREE SITVS * 

I AKABI A pctpea termi 
naturab occafu^ts Sy 
1 rie expofita:a feptetrio:^ 
ne paleftina iudea 8c ^ 
te Syric iuxfca notatas 

[ipfarialineas+Ameridie 

interiori tinu Arabici pelagi quigradusba 
bct 63 i^-^i^+sc^fmuiuxta bienDpolite 
a notatD fineapud egyptil:vfc^ad ;pmoii^ 
toriu qd tuxta pbarna cft sc giadus babet+ 
6cj 2,9*VilIa verc» Elana que iuxta finu eft 
ciufde nominis gradus babet 6cj i 1 2.9 4 
Ab oriete linea eraifra:fupra cxporitu^fyrii?. 
orientale terminii 8>c iuxta Arabia felice vf^ 
c^ a fcSione q gtad^ babet 7030 i+Iuxta 
aiit Ercraia Arabic fupra reliqua linea tcndit 
Ptr>tendutur aut i rcgione montes qui rac 
lancs vel nigri appellantur a linu falicet q 
iuxta pbartiam eft fere ad iudeam populic^ 
fiint ab occafu quide boru montium iuxta 
cgiptum Saracera+deinde ODnucntus quida 
cft fub quo in ipfo finu funt pbanarite Jux 
ta aiit montana felicis Arabie Katbeni* ^ , , 
JCiuitates racditranee 8c ville i^uicia be fut 
ii^. Eboda 

Maliartba 

Calgina 

Lyfa 

Sypfaria 

€ierana 

Petta 

Cbaracbmoba 

Auara 

Zanatba 

Adtos 

Zoara 

Tbana 

MoQ 

€letbara 

Neda 

Efbuta 

Zi^a 

Magu^a 

Medina 

L^/dia 

Kbabinatbon 

Anitba 

Sunatbtba 

Boftralegio 

Melada 

Adra 5_ 

\^ 
3 

» 
2. 66 

66 l^ 
66 t 

66 t 
6(^ x^ 
6y 
6y J 

67 2; j 
67 

67 t 

6S ±J 

68 
6S t 

% 

68 i 

3_ 

4 

3 v 30 2. 
30 i 
30 i 

2.92.4 
2.9 2; 

3° F 

3° 

2.9 _ 

292.3 
3 3 2, 

3 
4 68 
69 
69 
69 
59 28 

30 

30 

30 
30 

3° 

31 

302,4 
^502:4 

30 3 
30 2 

3^ 
31 
31 

31 4 

6 

3 
3 
dMESOPOTAMIE SITVS" 

]ESOPOTAMIAter 

minatur afeptentrione 

Exporita parte raaiorif 

1 Armenie Ab occalu ^ 

Ite notata Eupbratis flu 

|u^ iuxCa Syria Ab ori 

ente parte luxta Aflyriam Tigridis amnis 
boc eft a feSione que iuxCa armeniam e vf 
c]^ad berculis aras+q gradus babet 8034 
J+A raeridie teliqua parte eupbratis iuxta 
quidem deferta Arabia vf(^ Ene cuius gra 
dus z6 4: 33 3%Iu?cta aiat Babiloniavf(^ q 
Tigridi amni comittitur &r vfq^ aias prcdi 

rpbas buius fe^'onis gtadus (unt 80343" 
Montes in mefbpotomia celebres funt + 
CafiuG mos cuius mediu gradus babet 74 
37 f Xt Singaris raons y6^ 3^4 ^6 
^6 3 
4 3^^3 
3H^3 3 

X 3 

6 Fluutj g regione cxcurrut ex di3is montii 
bus pkric^ bc qui cbaboras appellatar cai^ 
fons gdus babet 74 37 ^Xonianaio aut 
cius cu eupbrate gtadus babet 7x 3 6*Et 
q Saorotas dicitur cuius fontes ya ^57 ± 
Et eius cu eupbrate CDniunSio 76 34. Te 
net aut regione iuxta Armenia antbemufia 
fupra qua cbaldtis fubc^ ac Sau^anitis sc 
penes Tigride fluuivi Acabena+Sub Sau^a 
niti aut Ingena 8C perlonge iuxta eufratem 
Ancobaritis t 
FCiuitates in mefbpotamiasc; ville iuxta q^ 
' demeufratcmfluuiumbefunt * 
PorfiQ 

Aniana 

Barfampla 

Sarnuca 

Berfima 

Naube 

Naguda 

Nicepbornm 

Cbabora 

Tbelda 

Apbadana 

Banaba 

Zitba 

Betbauna 

Rbefdpba 

Agamna 

Eudrapa ^ 

Addea 

Paccoria 

Tberidata 

Naarda 

Syppbara 
FEupbiates in amne g babilonia flucnte (cin 
' ditur &r g Seleucia <^ue in medio ipforu e 

regius fluuius appellatur Eius fdffionis ft:: 

tus gradus babet 79 3H 3 

Seleuda duitas 79 3H 3 

Fluxta aut Tigru fluuiu duitates be funt 4- 
' Dorbeta 76 ^S 

Sappba 76 37 

0eba 76 0.7 

Singaia 76 37 72. 

72. I 

72, 2, 
72 t 

72 J 

72 2 J 

73 I 

73 2. 

745 
74 2. 
74 24 

7(^ t 
76 
76 ^ 

76 2; 
77t 

77 4 
77$ 
77 2. 

■X. 

773 

78^ 3^ 
3H 
3H 
3H_ 

34/4 
34- 12, 
34jxi 

34 I 
34 4 
34 . 
33 2 
33 3 

34^4 

3^ 3 

^a 2 
' ' 3. 

3H 3 3 

JL 

3 V 77 j ^4 

78 ±4 36 I 
79^ 36 4 

79 6 3 5 JE. J. r« BctDum 

Labbaaa 

Birta 

Cartbara 

Mancbana 

rEtpoftScleuciam -t 

Scbapba 79 2:4 34 2: 

Apamia 79 2:3 44 J 

rSub quacommixtio tcgrj fluutj cum Tigri 
jdc eft &r media ptopc rcgio ^ 
Inalia autmcdia regionc duitates bc \ 

Bctbias 72, J 37 "^ 

EdclTa 72, 2: 37 2: 

©mbrea 7^^ 37 ^ 

73 1 37^1 

73 ^ 37 2. 

73 2: 37 2; 

73 i 37 

74 38^1 

73 ^ 372.4 

74 I 37 j 

Ga^^ama 74 3 3^ 4 

Sinna -^4 4 37 2; 

74 2:4 37J12: 

7^ t 37 i 

Bitigba 7<j t 37^4 

Ba^ala 7Cj J 37 

AuUdis 73 3^ 3 

Ballatba 73 2,^ ^6 ^ 

Carre ^3 2:3 3^ 4 

Tiritba 73 x 3" 3^ 4 

Tcngubis 74 3 3^ 2; 

0rtbagba ^4 J 3^ 

Elcia 743 3624 

Sama 7^ x 3^ 2; 

Sinna 70 J 3^ F 

Sorbatba 77 3^ 4 

Dabaula 77 3 3 ^ 

Bariana 7^ j 3^ J 

Actaba 73 t 3^2:j 

Appbadana 74 ^Cj x. 

Rbefcna 74 3 3 'j 3 

0eliada 7(^2.^ 3^2:3 

Aluanis 74 4 3H 3 

Bimatra 7^^ 3^ J Amea 

Suma 

Rbilina 

©libera 

Sariana 

SacQna 

Arfama Mambtttba 
Nifibis 
r^ Daremtna-— - 76 J 36 

CaSabie EESERTE SITVS > 

RABIA deferfca termia 
tur a feptentrioncpartc 
Mefopofcaraie iuxfca zx 
pofifcam Eupbratis flu^ 
utj parte vfcj, fine cuius 
gdus764 33>Ab ori 
cnte babilonia g montana q a predicto fine 
v(c]^ Eupbratem tunt vfc^ interiore finu gfi 
cum nomine Mcfanite cuius finis gradus 
tunt 79 3 o 6+ Et parte ddnde finus in <| 
ppft eius interiorem partempredi9:am ♦ 
/Ammea 79 30 

Idicara 79 2.9 t 

tucara 79 2,9 4 

Et pnDuinde finis 79 2,9 

A meridic termiatur fclid Aiabia g motes 
qui ab cxpofito iuxfca petrea limitc ad prc^ 
dicbil fi'ne iuxfa gficu Melanitc finu cuius 
limes cft 79 2,9 Ab occafu a nofcatis pard 
bus Syric ac arabic petree+Tenent aut bac 
dcfcrta aiabia iuxfca q[de eupbrate fluuiutii 
Gaucabeni 8C iuxfca SyriaBatand^uxfca vc 
co felicc arabia Augubcni poft quos Raba 
bcnitac: apud gficufinii orcbeni+Iuxfca aute 
Babilonia fub (Saucbcbenis lUtz^dc fup Ra 
babcnos Magani:lntrac| bec Agrei quidc 
iuxt batbanos martb cni aiat iuxt babilonia 
Ciuitates scvillc inrcgionciuxfca cupbrate 
fluuiumbe ^ 
Tapfacus 
Birtba 
Cyfadirta 
Au^ara 
Audattba 
Dadara 
Balagca 
Pbarga 
Colarina 
Bclginea 
JTfuxta autemmcfopo 
Baratbena 
Saua 
(Cboca ^3t 


3^ i^ 


733^ 
73 x3 


3424 


74 12, 


34 ^ 


74^. 
743 


34 J 
34 3 


^'i^ 


34 


^^3 


34 


7^X ^^ ^ 
76 332; 
jiam duifcates bc ^ 


73 F 


33 


^3, 


33 ^ 


7Z 2, 


32- 3 ttf^ n f4, Sauara 

Aumna 

Rbegetina 

Alata 

Erupa 

Tcmna 

Luma 

T^auba 

Seuia 

Dapba 

Sora 

0dagana 

Tedium 

Zagmais 

Arrada 

0bem 

Artemifa 

Banatba 

Bumetba 

Bera 

(Ealatbua 

Salma VI 73 3 

73 4 

3= 

72, 2, 
72, t 

71. 2. 4 

73 i 
744 

70 4 

76 i 

74 i 

71 

72- ^ 

73 ^ 

^^ 
76 J 

77 i 
78^ 32. 33 

32- 

31 

31 

31 

3° 

30 

3° 

3° 
30 

^° ^ 

30 6 
30^1 
302,^ 
30 6 
2.9 2: 3 IX 

^9 3 
2.9 

2.9 

^9 4 
3 

4 

2, 3 
3 

2, 2.i> 
(JABILONICE REGIONIS SITVS4 
|ABILONIAtermina^ 
tur afeptentrione Mefb 
potamia iuxta expofita 
eupbmtis fluurj partem 
ab occalu Aiabia defer 
jCaiuxtapdicIra motana 
Ab oriente SufianaiuxCareliqua Tigridis 
fluuij parte vfcj^ eius oftia infinum perficia 
qgradusbabent 80 2:31 *A raeridie inde 
parte perfici finus ad predi9:um Mefani? 
tis finu intimu iuxCa fine Arabie deferte no 
tatu,79 30 6+AbluuntautrcgioneKegius 
fluuius Qcq^ babilonia fiuit+ Maarlag no 
mine q eupbrati immifcetur iuxta gradus 
7d ^3C| ^.HuicautemcoiungiturKegius 
amnis in gradib 79 34 J+Faciunt aiat flu 
tttj ar ipforu fcifilones : lacus atc^ paludes 
quoru fitus 7S 2 32, i* Adiacet eupbtati 
quide Acbanitis regio +0errerte veto ara^ 
bie Cbaldea regio+Circa aiit paludes Mar 
docca fubieSro babes ftropbadas appella 
jpsXiuitates in babilonia ^ ville funt iuxt ^de gte tigridis vfc^ marc ftib Apamia be Bibla 

0idigua 

Punda 

Batracbarfa 

Tbalata 

Altba 79 

79 

79 

79 
80 

79 34 

33 

33 

32, 

3^ 
31 3 

■JL. 

6 n 31 ^ 1 i r\ JS fEt ititra Tigridis fluutj oftia q dicta funt! 
' 80 i3uEtocddetaleoftiia79±430 3 
Teredon 80 

luxta vetx) eupbtatisfluutj partcm > 
Idicara 77 33 3 

Duraba 77 3 3/^ 

TaccDna 77 t^ 34 2: 

Tbelbcncana 78 ± 3^ ± 

Et fuper fluuio per babiloucra fluente 4 
Babilon 79 3H 

f uxCa autera Maarlag fluuium 4 
Volgefia 7S ^ 34 i 

Barfita 38 2I4 34 J 

Sub btjs autcm et iuxfa paludes et deferta 
arabiam 4 
Beana 
Cbuduca 
Cbumana 
Ccfa 
Betanda 
©rcboa 
Betbtbatia 
Tbelma 
Sordita 
laraba 
Rabagia 
Cbiripba_ 

([CLAVDri PTOLOMEI '(EOSMO^ 
GKAPHIE ^VINTVS LIBER EX 
PLICITV^ 

^^IAVDII PTHOLOMEI VIRI AC 
LEXANDRINI COSMOGRAPHIE 
LIBER SEXTVS INCIPITET U\ 
BET HEC 4 

(LExpofitionem partiu q fequuntur Afie raa 
iorisAflirie.$ufiane^Medie+Perfidis.Par:5 
tbie^Carmanie deferte^Arabie felids^ Car^ 
roanie r Nyrcanie * Margiane + Bacbriane* 

g4 79 


32, 3 


78 


33 2: 


79 


33 i 


76 1 


3^^3 


77 2, 


32, ± 


78 ± 


3^. 1 


^9^ 


32-2.3 xZ 


^^3 


32. 


77 


32. ± 


78 


31 % 


78 1 


3^1 


794 


30ZJ 
/ 

$ogdianorttm+$atam+Scytbieintcrioris* 
Scytbie exteriori8+ tmai montis+ Gerum* 
Arie+Paiopanifadtim+Krangiane^Aracbo 
fie'Gedtofine+Re^ones+xxi*tabule+v+ > 

Cassirie SITVS * 

l 'z-^ - ll ll lli llii I y i SSIRIA TERMINA 

I tixr a feptentrione pfata 
Armenie parte iuxta ni- 
pbatcm monte+ab occa? 
nn Mefopotamia iuxta 
[expofitufine Tigridis 
fluu^+A meridie Suliana iuxta lineam a Ti 
gridi fluuio que lub berculisaris e 8c gdus 
babet 80 li 94 it+vfcj, fine 84 36 + Ab 
orientc parte Medie iuxta linea inde coniu 
gente Armcnie fine (upra quam eft Coattb 
ras mos cui^ fines^S 3 9 i 83 3 8 Regiois 
verc» pars que iupcta armenia eft vocatur 
Arrapacbitis+<^ue iuxta Sufiana efl Sitta 
cena Media tcnent Sarramei+ Vocatur aut 
que inter Arrapacbitidem 8C Garameos e+ 
Adiabena.^ue inter Gatameos 8C SitCacc^ 
nam Appolloniatis cui fiiperiacct gens Sa^ 
biate.Et tnpra Adiabenam Calacena^ Gara^ 
meis aiat Arbilitis regio imminet Amnes g 
tegione excurriat tigridi fluuio fe immifccn 
tesdycus cuiusfontes 7S 39+Et cum tigri 
di mixtio 79 3^2:. Et caprus fluuius cui^ 
fontes 79 3 9 i+Et cia ttgride mixtio 79 i 
36ii+Etgorguscuiusfontes 80 3" 38+ 
Et ad Tigrim mixtio ^o^c^"^ 
Ciuitatcs autcm sc ville Afl^/rie iuxfca par^ 
tem Tigridis amnis be funt & 
fMarda 
Sauara 
Beflara L Belciana 
Ninus 
Sac^da 
0tt)ba 
Tbelda 
JTbefipbon 
tn media tegione 
Bitbaba 
l^artba 76^ 
77 4 
77 

77 t 
7S ^ ^ 

78 i^ 
80 ^ 

80 
80 

77^ 

zSt 3S 
3^ 4 
4 
3 3 

2, Zigira 

0arna 

0bana 

Tbelara 

Gorcura 

Oroba 

Dcgia 

Comopolis 

0ofa 

Gaugameda 

Sarbina 

Arbila 

(Somara 

Pbufiana 

Ifona 

Sura 

Catbracbarta 

Apolonia 

Tbebura 

Arrata 

Cinna 

Artcmita 

SitCaca 79 3 
802: 

81 

81^ 

78 J 

79 l^ 

80 iz 

81 i 

79 

79 _ 

79 2, 

80 
8tJ 
Sx t 

82, i 

83 

80 i 

81 
8xJ 

83 
83 i 

81 ^ 2, 
t 
t 
t 

X- 38!^ 
39 i 

39 
3S 

3S 
38 

38 

37x4 

37 

37 

37 

37 
37 

37 

36 

36 

35 X 

3^ i 

36 i 

36 * 3 

2, 

3 

6 
6 
8i 

Cmedie sitvs 

EDI A tcrmiatur a (ep 
tentrione partc byrca^ 
ni maris iuxta defcripti 
one banc+ Poft dictum 
armenie finem 79 i 4+ 

43 j 
80 

81 

80 
81 J 
82, i 
83 J 
82, 

843 
8g i 

86 i 42,2,4 
4^ 4 
2, 38 I 

38£j Sanina 
/ Gambifis fluuij oftia 

Fontcs fluutj 

Ta:5ina 
fSabeeare 

Cyri ff oftia 

Fontcs fluutj 

Cadufiorura vallum 

Cytopolis 

Amardi ff oftia 

Fontesfluutj 
jMediu latus g fibi coniugitur vocatur^ * 

Martiana 82. i 39 F 

Amana S7 1. 40 f 

Acola S^% 4° ^ 42- 
42. 

42- 

39 
4x 

41 

4t 
38 \<to. 90 
88 

93 3 VI 40 

^8 
40 
40 StratDtiis fltturj oftia 

Fontes fluutj 

Mandagarfis 

Q:>arindeff oftia 

Finis iuxta rcgionem b^/rQhie 94 40 2:+ 

rXb occafti termiatur maiori Arraenia et Af 
fyria iuxta exporitasiplaru orientales line 
ast A raeridie perfide luxta linea a fine afTy 
rie 8C Sufiane vfcj^ Sne 94 34 i tupra qua 
efl: occidcntalisparsparcboatre raotiCAb 
oriete byrQnia a fine raarittimo v^c^ 3^94 
3 9t8c: Partbya iuxfca linea di9:os fines con 
iungente94342: 

r Montes apud medos infignes funt -r 
2!^agrosraonscuiusmediu 8cj 38 
0tx)nta3 SS t 38 

lafonium 99 ^ 3^ 

Et coroni occidentalia cuius fines 92. 3 8 et 

loi 99 ^ . , 
y Tenent aut ocddentalia penes arraenia cai 

' ptj ^bus fubiacet Martiana iuxta totu lat^ 
aflyrie+Supta raari veto caduftj dc Sel^ sc 
Dribices-Poft quos vfc^ raedia tcrrc perti 
nent Amariace oc raarduTenent aut q iux- 
ta regionem Qdufioru mnt Cardud BC raa 
rundi vfc^ lacia raartianu4nteriora ve to ge 
loru Margafi poft quos ptopatena gtinet 
vfq^ amariacos orienCale ^^agri raontis+$a:^ 
garttj occupanttPoft quos extenditur v^ 
<^ partbyam Coioraicbrena raagis feptetri 
onalera babes belymaide+Cuiufque ad or 
tii vergunt tenent Capuri a raeridie cotomi 
tbrene rcgionis funt Tbefidices s>c Sygria 
nica &: Rbagiana a:: bos fupra fug Afoniu 
monte vadafi funt 8c daritis regio 8c iuxta 
tDtaperfideSytomediaregio Ketinet^a 
gri porte 84 2. 37 Cafpieporte 94 37 

IpCiuitates dc villeraediterranee Medorum 

' befunt -V 
Scabina 79 t, 

(Sabala So 

Vca 80 3 

Varna 8i 

^andis S^ t 

Sabris 8 3 4x 

4^ 
4^ 
42- 
42, 

4V Sa:5oa 

Ton^arma 

A^aga 

Morunda 

Tigrana 

Pbarambra 

Tbacbafara 

Z^alacba 

Aluacba 

Sau^ania 

Pba^aba 

Pbaratpa 

(Curna 

Pbanalpa 

Sabris 

Nanda 

Za^^acba 

Saraca 

Mandagara 

Agatt^aua 

(Salla 

0tacana 

Alicadra 

Pbanaca 

Na^^ada 

Alin^a 8c mons 

Arfifaca 

Alifdaca 

Karianta 

$in(^r 

Batena 

Velafpa 

Nigu^a 

Sanais 

Rba^inda 

Veneo 

Bitbia 

Alin^a 

C^aranis 

Gabena 

Lara(a 

AcbaCana 

Cboaftna 

Nipbauanda 

Suriauna S3 
81 i 

8i^ 

81 f 

8i J 

82. 6 

843- 

80 J 
82. 
8x± 

Sc^t 
86^ 

86 i 
8z 3 

81 J 
8c,J 

87 14 

90 6 
91 

93 

93 

S3 
84 

8c,^ 

86 J 

Syt 

88 

89 

B93 
84 

9x^ 

93 3 

93 3 
■8cj i 

86 i 

86 

87 

8zt 

88 

89 

88 ij 
91 41 


2. 


41 £ 


:^ 


41 


6 


4t 


i 


41 


i 


4t 


F 


4^ 
4* 
40 


i 


40 


.2; 

3 


40 


t 


40, 


t 


40 


t 


40 


JL. 


40 


l 


39 


3 


39 


3 


39 


3 


39 


2. 


39 


i 


39 


4 


39 


i 


39 


« 


39 


2, 


38 


^ 


3S 
^8 


3 


38: 


^4 


^8 


2, 


38 


X 

2- 


38 


2: 

3 3 

3 
3 

3 3S 

^8 

3S 

38 

38 

37_^ 
37x3 

^^ . 
37 2. 

3724 

37 3 
3^ t 
3^ 3 t (Tboana 

Trauaxa 

Autadis 

Tbebarga 

Caritia 

CbabeKrfa 

Paracbana 

Arlada 

<Sauna 

Heraclea 

Zania 

Arufis 

C^arima 

Tautica 

Euiopus 

Abacena 

Cigbena 

Dotbtba 

Gerepa 

Rbapfa 

Andriac^ 

Cluaca 

Argaraudaca 

Sanatba 

Amdripb 9^ 

93 3 
842 

Sc^t 

S6 

8zJ 

S83 

88 i^ 

89 _ 
904 

92, 2, 

93 ± 

93 3 

93 
87 
88 J 4 

3 

X 

i 

3 

3 89 
90 

91 
9z 

93 
93 
93 ? 37 
37 

35 

36 i 
36__J 
36^3 
36 J 
26 X 

36 

3C|2:12, 

3Cj XIX 4 
3 3 

6 3 
3 

X 3^ 
3^ 
3^ 
3^ 
3^ 3 

_ig 

3 

6 

« 
1 

3 3c,x3 
34x44 (LSVSJANE ESCRIPTIO ^ 

^'^<>- ^^^SSS^VSIANA tcrmiatiir 

a feptentrione Aflyria 

iuxta defcriptu eius la 

tas/\b occafubabiloi: 

nia iuxta parte Tigri^ 

dis exp otita vfc^ mare 

Ab oriente pcrfide iuxta linea pertinentem 

a predicbo iuxta alTyriam atc^ Medos fine 

vfci ad oftia in mariperficD ©roatidis am^ 

nis.A meridie parte perfici finus q ab boc 

fluuio vfc^ Tigrum nuuiu gtinet iuxta de 

fcriptionibanc^Pofl oftia orientalia Tigri 
dis & 
Vallum palini 
Mofei ff oftia 
Fontcs fluutj 80 X 
81 

8x 
8xx Pelodesvclcenolusfinus S^ 
Eulei ff oftia 84 t. 

Fontcs fluutj 83 3^ 

31 
30 

33 

3^ 
30 3t 

X S6 


38 


84 


33 


8422 


30 ± 


S6± 


30 X 


88 ± 


34 1 Et 

ConiunSfo fonuum 
Tenagos arenofum 
©toatidis ff ol^a 
Fontes ff 
rln fixfiana q lupra mare funt tenent Eldimei 
' q iuxta afT^/riam CofTei^Regio q iuxta tigri 
cft:Meletena dicitur:q iuxCa perfide Caba 
dena:q fupra vallu Cbatacena Inter bec au 
te qd eft fupta Eldimeos CyfTia fupia qua 
Caltapitis*! nter qua ctCyfTia^Capus detra 
Ciuitates i fufiana 8C ville iuxta Tigrim flu 
uium fub aris bcrculis 80 34 i± 

Agra 80 X ,'' 33x4: 

Araca 80 1 32. J 

Afia . 80 t 31 J 

finmediterraneainteriori ciuitates bc funt*t Sacrona 8x ±l 

Bergan 84 4 

$ufa 84 

Saura Sc^ 

Dera 81 x 

Agarra S^ J 

Abinna Sc^ t 

Ariana 8x 

$ela 84 

Sraan 8x 

Anucbtba S^ x 

JVr^an 84 3 
Infula adiacet fufianc + 

Taxiana - 84 

Cpersidis SITVS 34^4 

34 _4 

33x4 

33 3 33 

33 

32- 

3^ 

3^ 

31 

3^ 

X9 3 

t ^ 

6 3 
3 4 
ERSIS terminatur a 
feptetrionc medis iux 
expofitamgparcb 
oatra monte linea+Ab 
occafu fufiana iuxta d\ 
6bm orientale latus* 
Ab ortu folis duaFus Carmanrjs iuxta pto 
du^a meridionale linea ab fine iuxCa medi 
am se: partbiam adnotato vlq^ ad oftia Ba 
grade fluu^' q i ^ficu finia cxeut ad gd^ 94 » 
X9 X 4A meridie ^te perfid finus ab ofli ^ 
is oroandis aranis vfc^ Bagradam fluraen 
iuxCadelcriptionebanc -y \n.o. f96. •VI Poft ro atidis ff oftia 8 6 ± 
Taocc cxtrema 
Rogbomanis ff oftia 
Fontes fluutj oftia 
Cberfoncfi cxtrema 
lonaca ciuicas 
Brifoanc ff oftia 
Fontesfluutj 
Au^in^^a 
Bagrade ff oftia 

f^ontcs fluutj ^^ y,^ 

In pcrfide pars que iuxta mcdos eft voca 
tur. omnis pareCacinis ad qua a mcridie te 
duntnr Mefabate 5c Rapfrj fub quibus mif 
dia 8c vfc^^ marc Mardiena &r Taocena 8C 
Bippopbagi &r Su:^^ ei 8c (ub raadiena me 
^ores+Supra aut Su^^^^eos Sabei 4 
rCiuitates autera dc ville meditertanec ingfi 
' dcbcfunt -f bOi 


30 2. 


87 ± 


30 t 


8S i 


30 


92, 


^"i 


89 J 


2.9 t 


90 


2,92:4 


9^ 


2,9 1 


93 


2.9 2, 


93 


^9 j 


94 


2.9 4 


94 


3^ 4> 05oa 


Sc^ 14 


3H 3 


Tanagta 


86 


34 ^ 


Martafium 


QX t. 


34 ^ 


Atpadana 


86 


33,1 


Axima 


87 ±4 


33^3 


Paruofpana 


89 


33^3 


Perfopolis 


9^ . 


33 3 


Nifcrga 


904 


34 


Syfta 


91 2, 


34 


Arbua 


9^4 


33 


Cotamba 


93 2: 


33 3 


Poticara 


874 


32. 4 


Ardea 


88 


32 2, 


Caupbiaca 


89 


^2, 2: 


Batbina 


90 


3^ 3 


Cinna 


9x3 ^ 


3^ 3 


Patodana 


93 X3 


3^ 4 


Tacpa 


S7 ■ 


31x4 


Tragonica 


Sy^ 


31, 3 


Mecona 


89 t 


31x4 


(Eborodna 


90 


31 4 


CCorra 


91 J 


31 2, 


fiabta 


92,4 


31 i 


©tobatis 


87 


3oxJ 


Toa(^ 


89 


30 3 


Parta 


90 


30 j 91 
91 J 

93 
93 ? 

Sy 
88 3<^ 

3<^ 
30 

3« 

2,9 
X9 
2,9 4 
3 
Maramida 
V^ia 

Pafarracba 
Sabe 
flnfule perfidi ad acent 
Tabiana 
Sopbtba 

Alcxandria^es^racia 90 
CTPARTHIE SITVS 

IaRTHIA termiatur 
lab ocQlupartemedo 
jru expofita+Afeptetri 
[one byrcania fc5m cg 
Idiftante linea q pcr co 

|rDni raotem cxit vfc^ 

fine cuius gradus loi 39»Ab oriete Aria 
iuxta lineam a p dicbo fine g Mafdoranura 
montc cxeunte v(c^ terminii cuius gradus 
fimt loi 2: 37 3+A mcridic defcrta Carme 
nia iuxta lineam iungente expofitos fines g 
pcrcoatra montCtVocatur aiit gs partbye 
que iuxta byrcania cft (Coraifcnas^ q fub 
bac eft particna poft CDtoana eft sc partay 
ticenapoftquaiuxta carraaniam Tabieiia 
iuxta fc babcns Sobidas^ ^ 
fCiuiCates sc villePartbye bc funt 
' 0enunia oa 

Caripraca 97 ^ 

Supbtba xoo 

Ambtodax 94 2, 

Rboana 98 i 

Aiaciana 94 x 

Necatompilon regium 9 Cj 4 3 
3 

« 

2, 
3 

1 

3 Dordomana 

Parbaia 

Myfta 

Sindaga 

Cbaraxfeuvallum 

Semina 

Maricba 

Afpa 

Taftacba 

Narraiana 

Aparaia 

$irapfitnida 54 4^ 
98x3 


100 i. 


^6t 


94 4 
96 

98 


9^ 


99 


lOX 


94 1 

96 2, -38 
38 
38 
38 
38 

372,3 

37 I 
37' i 
37 ± 

^^ - 

36 
36 

36 
36 3 
3 
3 

■ 

2 

3 

6 l<^o l lao \no vLboatia 


9^ 2. 


■3^ 


Appba 


9^ 


3^ 


Patacbartia 


94 4 


3H 


Kbuda 


9H 


3^1 


Artacana 


96 


3^ 


Rbagra 


98 F 


34 
i 
4 CBESERTE (TARMANIE Slf VS 4 

jARMANIA deferta 

[termiatur ab occafug 

Ite gfidis iuxta Bagra- 

dam fluuiu q fcilicec a 

partboatbra mote tx^ 

tenditur vfq, fine cui^ 

gradus 94 31 +A lcptetrionc partbia lu;^: 

Ca expoficam g parcboatra motitc lineam 

Ab oriente parte Ariefcdm lineamptodu 

cbam a pdicta litiea vfc]^ fine cuius gradus+ 

toi 2,9 iJ+A meridie reliqua mrmaniag 

linea iungentem pfatoslimitcs^Coluntaiit 

banc deferfcam Qrmania:a plaga quide me 

ridionali yfacbite^&r Cutbtbi Media aute 

Sadanop3/dresA feptentrione vetD &:; ab 

ortnfolis ModomaftiQ tDtu idlatus ap== 

pellat ar » - 

CHIRCANIE SITVS ^ 

|!RCANIA termiatur 
a feptentrioncpte byr* 
canie pelagi q eft a finc 
medoria vfq^ oftia oxi 
fluu^ q gradus 10 o 43 
in quo membto iaccnt* 
riBaramana duitas 94 ^4 40 2; 

' Maxere fluutj oftia 9^^ 3 41 2: 
Fontesfluutj 98 38 J 

Socande fluutj oftia 97 i- 42, 
Etftatim oxe fluutj oftia 100 ^^^Ab oc<: 
cafu expofifa parte medic vlc^ fitii 94 3 9 
A meridiepartbia iuxta expofitu ipius W 
tus g (Toronum Ab oricnte margiana pcr 
montana pfatos fincs iungentia+Coluntau 
tem byrcania qfupia maretunt Maxere oc 
Aftaueni dc tub Maxeris Cbrindi poft qs 
arfitis adiacet coronio Sub aftauenis autem 
Sitacena h 

: aiit in ea feruntnr ^ 
99. 


4^ 


98 ± 


41 2 


99^ 


40 3 


97 


40 ^ 


98 


40 2 


98 t 


40 


loo 


392-312. 


96, 


39 3 


94 4 


39 ^ 


97 2; 


39 2 


99 


39 2 Baranga 

Adrapla 

Cafapa 

Abarbina 

Sorba 

Hircania mettxjpolis 

35icina 

Marnfa 

Sacba 

Atraurna 

Mefoca 
JlE.t infula iuxta littus ipfum nomine 

T alea ^c^ 4^ 

JELICIS ARABIE SITVS 

I KABI A felix termiatur 

a fcptentrione expofitis 

I laterib petree dc deferte. 

Arabie oc parte auftiali 

pfid fin^+Ab oc(^tlifinu 

lArabicD Ameridie mari 

rubto Ab oriete gtc perfid finus scraari q^ 

ab ore ipfius cffunditur+vfc]^ tagaru praon 

toriii* Eius quidc ora littorea defcriptione 

banc babcnt+poft limite arabid finus iuxta 

Elamiterafinii interiore qui liraes diSxis e 3 ^ 
rCiuitates babere gradus 
Modina 


66^ 
66 f 


2,8 ±t 
2,72:4 


Nipposmons 
Nippos villa 
Pboenicum villa 


66 ± 
6y 

67 J 


2,7 j 
2.6 J 
2.6 j 


Rbaunatbi villa 


6y 4 


^H 3 


Cberfonefi extrema 


67 


2-^ 3 


larabiavilla 


6S 


2.4 


J Nauc littorea npartcprirao quidcbabitat 
Tbaraidite oc dcinde fvdeni^Poftea 0arrc 


poft quos Tanubari. 
Capar villa 
Argavilla 
Zabram regia 
Centos villa 


poftea Arfe 
6St 

693 
^9 3 


2.2, 3 
2,2, i 


Tbcbc duitas 


^9 3 


2.1 


Bettj tr oftia 


69 t 


2.0 3 


Fontesfluutj 


76 ' 


2.4 t 


rCatfanitorum regionis 


^ 
Badeo regium 


70 


zo 4 n Amba ciuitas 
Mamala villa 
Adedum villa 

rlti elefera regionc 
Pudni duitas 
Eluvilla 
SaQtia duitas 
Mu^aemporium 
Sotipiportus 
Pfeudocelis 
0celis emporium 70 l^ 

71 2.4 
72. ^ 

72, i 
7^± 
744 
74 2, 
74 t\ 

^H 


7(^ 2. 

76 ^ 

77 
78 

78 J VI »9 

i8 

17 2, 
t 

X x6 

14 
13 

12, 

Palindromospit)montDriu74 x 12, 
fRubri maris poft angufta m 
} Pofidium promoutDrium 7^ 

Sanina duitas 

Cabulatbtamons 

Nomeritornm rcgionis 

Modoca duitas 

Mardacba duitas 

Lees villa II Animonium pmontoriu 79 J 

Aiabia emporium 80 

Agmanifpba villa 80 3 

Melasmons 8x 2 

Abifama duitas 82. 

Magnumlittus Si. t 

Mada villa 83 

Erifcba duitas S^ t 

Paruumlittns 83 3 

Cana emporiura a^^^raontDriia 84 12, 

Trullaportus 

Metba villa 

Prionotus mons 

Pnonis ff oftia 

Fontesfluurj 

Embolumvilla 

TretDsportus 

Tbialematb villa 

Mofcba portus 

Syagro extrema 11 £ 
II 2: 
II ^ 

II i4 
II i 
11 t 
IX i 
II i^ 
II i 4: 
nt% 
II i 
II i 
iii^ 

« 

i 844 

843 
84 J 

8i 

86 
87 
88 i 
90 12L 

13 

13 

13 
17 

i3___ 
132.4 

14 2, 

2- rln finu Sacbaliti in quo colymbifis pinid 
luper vtribus nauigant Jr 
j^acbalitorum regionis ^ 
Metacumvilla SS 16 

Aufamciuitas S7 ^ 16 1^ S7± 


17 


2, 


88 i 


18 


« 

2, 


89 


»9 
89 i 


2.0 
90 1 


»9 


1 

3 


9^. 


2.0 
913 


2.0 
92-3 


2,0 


4 


193 


2,0 


^ Angavilla 

Aftoa villa 

Neogilla nauale 

Normaniffoftia 

0idymimontes 

Cofeuda 

Vatidnium diane 

AbilTa 

Sorodaraum ;pmontDriu 93 
pEt in angafttjs finus perfid t 

Cryptos portns 92. 3 

Melanes raontes Alaborum diSi quorii 

medium fiipra matc 93 212, 

Abaforum ;pmontDrium 9^ i 2,3 3 
fPerfid finus ^ 
l'! cbtbopbagorum finus maxime fe cxtcn=== 

dunt^Eos autem interius tenent maraie > 
fPoftea anaritorum k 
' Regbama duitas SS 

Sacrafolis promontDria S7 2.0 2. Laris ff oftia 

Fontes fluutj 

Gapfina duiCas 

Cauana duitas 
FPoftea egeorum ♦ 

Sarcoa duitas 

Carada duitas 

Atta villa 
fPoftea Serteorum + 

Nagindanapa duitas 

Serra ciuitas 

Bilbana duitas 
fPoftea Tberaorum 4 

Itar duitas 

Magorum finus 

f ftriana duitas 
fPoftea leanitorum ♦ 

Mallada ciuifas 86i 

S7 

86 4 
3 84 

83 
82, 

81 

80 
80 

80 

80 
80 80 t Cberfonefus;praotjtDnu8o 3 
Lcanitis finus • 
Itbaraosportus 
Adari duitas 

rPofteaabuceorum 
$acer finus 
(Eoromanis duitas 79 2.^ 

79 3 
794 

794 
79 ^3 

^3 

2-3 
i8 

2-3 
^3 

2-3 
2-3 
^3 

2-3 
^3 
2-4 

^H 

^H 

2.6 
2,6 
2,7 
2.7 
2,7 6 

2. 

T 

2, 3 

3 3 
3 6 

2, 

3 
3 2,8 4 

2,7t% 2.1 

i6 3s 

3 

X 

2, J Poftl prefattis iuxta Eremum finis t9: ^ 
Mefauites finus z^ 3° ^ 

fRcgionis montes infigncs babentur bi qui 
iam dicHfunttcompbendentesraultu medi 
tertanee:3(:;biquicognorainantur 4 
^araesmons 76 

Etmaritbriraontes 80 ± 
Etcliraaxmons 76 1 

rpoft que fons eft appellatas ♦ 
StigisaquacuiusgraduszS iq 

fEt altj ignobiles raontes (upia Cinedocol 
pifcas f - - - 71 2.^ 

Et fupra QfTanitas 73 2.0 

Et fub Maritbris 84 ± 17 
Etfupraafaboruraraontes 88 2.2, 

FTenent aut raediterranea iuxta qdem mon 
tana q ad feptentrione vergunt fere in totu 
Scenite+Pretcrea fupra ipos 0adite+Magis 
aut auftrales qui tunt eis+Sarraceni 8<: Tba 
roidcni:Poftea iuxta ^^ameCa monte ab oc 
qIu apatei 8c Atrite ec apud ipm Mafame 
roes 8c Vdeni:Ab oriente leceni &r Alapcni 
8c toli(ite:A meridie Catbauite.Pofteatba 
nuitc 8c boru ab occalu Manite (upra qs 
alapeni 8c iuxta Cinedocolpitas Malicbe 
Et lub raanitis interior Srainopbotx^s po 
ftea rainei:gens nuraerofa:fub ^bus dornei 
8c raocrite:poftea Sabci 8C Acbcbite fupra 
raontera Cliraaca+Supraautraaricos raotef 
Malangite ^dcra a feptentrione 8C E)acba 
teraoe5c:0i9i limtautea meridic Bliumei 
dc oraaraite quibus orientaliores funt Cot 
tabani vfc^ raontes Afaborum (tib c[bus \i 
banopbotDs Poftea iuxtaaut Sitalitas lo 
taritetSub gerreis at aluraeote p^ea fopba 
tiite 8c Citbebanitc 8C v^c^ ad Climara Ara 
banite^Sub bis aut omibus Catbraraonite 
a Climate v(c^ Sabeos + A racridiana vera 
plaga Climacis Mafonite funt:poftca Ta^ 
pharite 8c iuxt omeritas Tapbarite 8C Rba 
tinc:(upra quos raapborite: quibus verfus 
orieateixutagde(S!atbraraonit3s eftexte^ 
rior Smyrnopborostluxta aut S^/agrum 
vfc^ raare Afcite lunt* 4 
jTCiuitates autcra dicuntur felicis arabie oc t ville meditcrmnee be 

Araraana 

©ftaraa 

Tbapaua 

Macna 

Ancala 

Madiama 

Acbiona 

©btaca 

I^badi vilia 

Pbaratba 

Satula 

Laba 

Tberaa 

Sea duifas 

SoaQ 

Ncgrati 

Salraa 

Arra villa 

Kigima 

Sapbtba 

Pbigia Aufara 

fabri 

Alata duitas 

Mocbura 

Tburana 

Aluara 

Pbalbinum 

Salma 

Sorda 

Macatba 

Ibirta 

Latbrippa 

Carua 

Biabanna 

Sirata 

Catbara 

Kcba 

Macoraba 

Satba 

Mafcbala 

Boraana 

Atbia 67 t 

71 3 

67 

68^ 

68 

70 

71 t 

73 i 

73| 

73 2. 

6St 

71 
714 

6S 
70 t 

74 i 

7^^ 

77 

7S^ 

68 i 

7X 

74 t 
77^ 
693 
71 6 
7X 

73 2:4 

76 6 
79 I 
79 J 
71 3^ 

76 t 

■Xi. 

77^ 
79 2. 
71 t 

Sit 

81 i| 

8zJ 
8cj 2.9 2; 
^9 

2.82.^ 

2.8^4 

2,8 ^ 

x8 ■ 

2.8 

xS 

i8 4 
3 

• 

2, 

.3= 

3 
2.8 t 3 

T 

4 6 

1 

6 

« 

2: 2,7 
2.7 
2.7 
2.6 
2.6 
2.6 
2,6 
2.6 
2.6 
2.6 

^^ 

M__ 
2,42,3 

^4 4 
2,4 2, 

« 

2. 3 

2, 

3 

4 ^4 
2,4 

2.3 

4 
2-3 

^^ . 
2.3 I 

2.2, 2. 

2,2. 

2,i I 
2,2, 2, 
2,2, i 

2,i 4 ]I<^H. F^babatiarcgia 

(Ebabuata 

Tbumata 

01apbia 

Inapba 

Tiagar 

Appa 

Agdamum 

Carman regium 

Irala 

Mocofmos mcttopolis 

Lcbris 

Lattba 

Hieracumvilla 

Albana 

Cbargata 

Latbtba 

0manum cmporiii 

Marafdum 

Mara mettx)polis 

Inla 

Magulana 

Sileum 

Mariama 

Tbumna 

Vodonia 

Marimatba 

$aba 

Mcnambisrcgia 

Tbauba 

Sabbatamctropolis 

Madafara' 

Sorda 

Tbabana 

Miba 

Stigis aque fons 

Draga 

Sarrium 

Mepba metropolis 

Saraca 

$appbar mettDpolis 

Ara ciuitas regia 

Kbeda 

Benum 

Tburis •vr S7 


2.X 
794 
77-3 


2,2, 
2,1 


? 


77% 


2,1 i^ 


79 t 


2.1 


? 


Sc, 


2.1 


F 


91 


2,1 
732: 
81^ 


2,0 
2,0 


1 


Sx 


2,0 


^ 


81^ 


zo 


1 


82, 


iO 


2. 


841^ 


iO 


4 


S3J 


2LO 


2. 


74 2. 
76 t 


2,0 

»9 


f 


^H t 


19 


,? 


773 
742. 
81 iS 


19x4 
18 t 
x8 f 8c,J 

70 3 

78 6 

79 
80 

Sc^ t 

73 3_ 
7f, ^4 

78 3 
77 

7\ 2:4 
82,1 

743 
78 ^ 

79 t 

80 J 

834 

88 

80 i 

83 J 

84 i 

7^ ^ 18 % 
\7 
\7 

\7 t 
\7 ^ 

»7 3 
\7 % 

5JL JL -J. 
2,3 12, 

16 i 

16 t 

\6 % 

\6 3 
16 

\6 3 

i^ 3" 
»^ . 
^H 

^ 
»4 

»4 

»4 4 
4 

« 

2. 

« 

2, 

m 

2. 

» 

2t Lacbcbeia 

Niela 

Maccala 

Sacbla 

$abaregia 

Dcua 

Soccbor 

Baua 

Oela 

Cua 77 2. 

79 
81 

82, f 

76 

773 
7S ± 
80 j 
82. 

83 13 2: 
13^4 

»3 3 

13^^ 
1x2.4 

12, 3 

12, 3 
12, I 
X2, i Flnfulc tcgioni adiaccnt iuxta finii arabicu 67 J 

69 i 
70 

71 
7\ 

70 i 

72. i 
72. i 3 2.7 3 
2,fii| 

^4 3 
^3 

»9 
i6 

\6 

H 
12, 

12. I 

2. 2, 

* 

2. 80 J 
83 2, 
2, 14 4 
13 Eni 

Timagcnis 

Zigena 

Demonum 

Polibtj 

Nyaracum 

$ocratis 

Cardamina 

Araa 

Combufta 

Malacbi duc 

Adani due 
flnrubtDmari 4 
7 Agatbodei duc 

Cocconati ttes 

Kiofcordi infiila &r duitas S6 3 

0ccidentalccius^montDriu 8c^ 

Treta 86 i 

Et iuxta Sacbalitem finum ■»- 

Zcnobij feptera 91 

0rgana 92, 

^arapiadisinquafanum 94 

InfinupcrficD 4 

Appbana 81 3 

tcbara 82. 

Tbato ^H ^ 

Tylus 50^2-^,3 Aratbos^iJ 2.4 3 t 
ClCARMANIE SITVS ^ 

AKMANIA6niatur 
afeptentrioneab expo 
fito meridionali latere* 
darraanic deferte : Ab 
oriente GedtDfia iuxta 
perficDS raontes i linea f! 


10 

9 

9 
12, 

12, 

16 

19 
17 2, 2,8 

2.42.4 
in'7. 


per ipfos montes cmifTa a finc iuxta deferta 
Carraania vfc]^ ad Brigtadefluur| oftia vl^ 
cy ad indicam pclagus iuxfa gradus 104* 
2,0+Ab ocofugte perfidis a finciuxta dc^ 
fcrfam (Carmaniam vf% ad Boaradafluutj 
oftia:8e: bincparts pcrfici finus q vocatur 
8c:ipfa finus carmauicus iuxta dctcriptionc 
banc 4 
rPoft Bagradc ff oftia 94 2.9 4 

> Dareffoftia ^c^ ^ 2.8 J 

Catbrapi ff oftia ^Cft 2.7 3 

Cortjffoftia 90 x6 

Acbindane ff oftia 9<i J 2.6 
Andanisffoftia 96 2,£j 

Saganiffoftia 9^3 2.4 i 

Armu^^a ciuitas 94 ^ z^ i. 

Armu^^um ;pmontDriii 94 2,3 J 

Carpcllaptomontoriura94 2.2, t 

fA mcridie parte indid maris vfc^ ad pfa^ 
' tum fine:cuius defcriptio fic fe babet+poft 
Carpellam pmontorium in finu paragonte 
rCantbads ciuitas 96 ± 2,3 

Agrisduitas 962. 2,3 

Nommana 97 1 2,3 

Rbogana 9^ ^ 2,2, 2. 

Salariffoftia 98 1 2,x f 

Samidat^ 99 ^4 2,2, 3 

Samidacbis ff oftia 100 2; 2,2. j 
Foutesfluug 104 2; 2,^ 

Tifa loi t XX 

Candriads ff oftia 1014 xi J 
Bagiaptomontorium 101 xi 

Cy^^aportus ^ 10 1 ^ 2,0 ^ 

Alambatorum ;pmontDriu loi 2,0 3 
ibucufc^ finus ck paragon appellatus -f 
Poftea derranavilla loi 2,0 t 
Copbantaportus 101 2.0 

Z^otombc ff oftia 102. 2,0 

Badara 103 2.0 t 

Mufarna 104 2.0 t 

Poft que pfatus limcs v^cy indicu pelagus 
qui liracs babet 104 2.0 

fMontes autem lunti regionc prcdiSra iux 
i ta defertam acSedtofiam qui vocatur Sc^ 
iriiramidis:8c StrongilusafiSura didus cu ri t ius medium giadus babct 94 3 ac^.Et altj 
quoda raodo equediftantesaperficis a 3 
bus fluunt Amnes qui magis ocddentalcs 
funt q Samidaces fluuius quo^ mediu 99 
2.6+Tenent aut quc iuxta dcferfa funt Ca^: 
melobofd So^ote appcUati, Sub bis autc 
ptocul a mari extenduntur 8c Rbudiana 8C 
Agdenitis poft parepapbitis (tib qua Are 
8c Cbatadrc gcntes^Poftea Cabadena 8c ca 
tbonina 8C fupra mare Pafargadc &r Celo^ 
nopbagiXiuiCatestncditerrancc acville di 
cuntur in ormania bc t 
rPortofparia a 96 2.8 i^ 

Carmaniaroetropolis loo 29 
TDafpis 
Nipifta 
Cbodda 
Taruana 
Alexandria 
Sabis 
Tbiriatcba 
0ta 
Copbanta 96 

100 

98 

972.^ 
loi t 

96 

99^ 
97 2, 

99?^ 
102, 3 

lox ^ Z7 

x6 
^4 

^3 3s 

3 l 

2, 

3 '•£■ ' 
2-3 

18 
»9 f^lnluk autem adiacent Carmanic in perfi'co 
quidcmpclago -^ 

Cadana in qua Miltus 94 2.3 % 

VonDcbtba 94 J xd 2. 

In indico autem mari >^ 
Polla ^ 98 

Carmina 102, 

L.i bainfula 104 

<Cmargiane SITVS ^ 

ARGIANA termiW 

tur ab occafu byrcania 

iuxta cxpofitu latus A 

fcptentrione parte Scy 

tbic queab oft^s 0xe 

amnis vfq^ Sc^one ex 

tenditur que iuxCa BaSriana cft cuius fituf 

gradusbabct io3 44*Ameridicgte aric 

iuxta cquidiftantem linea quc a terraino (| 

adnotatur iuxta byrcania 2X0^ partbia per 

Saripbos montes cxit vf^ finem cuius ^v- 

tus 109 39 ♦ Ab oriente Bacbriana iuxCa 

raontana que pfacos fincs coiungiat+babet 
r? ■9- VI 43 

4^ 
42, 

41 
4^ 6 

I 

Z. 

3 

_ t _ 
2- aut regione fluuiusinfignis Margus cuius 
finisgradus 107 39*Elus coniun&io cum 
oxa fluuio 1 02. 3+43 t, Tep.ent regione g 
iuxta oxam funt Derbi^e ^ fub bis Mafla 
getetPoft quosparni dc Dacae: $ub quib 
eius deferta &r quimagis orieCalesfunt va 

r^uri *r 
Ipfius autera ciuitates b e ♦^ 
Ariaca 103 

Sena 102. 2: 

A-ratba 103 1 

Argadena loi J 

fafonium 103 ^ 

fApud ipfum coniungitur fluuio Margo ali 
/ us fluuius a Saripbis deflucns motib cui^ 
fontes *■ X03 39 

Rbea 102. 40 2: 

Antbiocbia raargiana 106 40 3 
T Nec inter duo principia margi fluu^ fita e+^ 
^uriana X04 40 t 

Ni2:ea______^ xocj 41 t 

BACTRIANE SITVS ♦ 

ACTRIANA termtof 

babet ab occalu Margi 

anam iuxta expolitu la 

tas+A feptetrione et or 

tufolis Sogdianos iux 

Ca reliqui parte 0xe am 

Tiis+A meridie parte Arie quea fine ^ iuxt 

Mar^anam eft extenditur vfc^ fine cuius* 

txx 3 9+Re^one ailt ^currut fluuij 0xe fc 

coniiigentes 0cus cuius fontes gradus ba 

Bent xxo 3 9*Et dargamania cuius fontes 

XX636 3*Et:5atra^is cuiusfontes XX3* 

39 EtaCarmes cui^ fontcs XX4 39 Et dar 

gidos cuius fontes xx6 39.Nicquidead=^ 

mifcetur Qxz amni iuxCa fitii babente gm^ 

dus xt6 .2: 44*Reliquoru verc) atarmes ^ 

dera &r:5ariafpis imraixti prius inuiceiuxt 

fitu X13 4o+0xe admi(centur in gradibus 

X12, 2:44t0argaraanis aiit dc ocbus:&r ip 

fi prius iramixti fimul iuxta gdus X09 40+ 

64n oxara exeunt in gradibus XC9 44 J 

Paropanifi vercraontisfitus ixx 2: ^9 Si 

1x9 x 39^^ ba3:riana qu€ fcptentrionalia 
funt iuxta fluuiura tenent Salatere dc ^ariaf 

pe borii a meridie fub Salateris coraari funt 

fub quibus cborai-PofteaacyanacePoftea 

Tarabi^i. Sub ^ariafpis quidera Tbocari 

raagnii genus fub quibus Marinei 8c Scon 

de 8c varni 8C etia fub ipfis Sabadtj.Sub la 

bad^s orfiti &r anarcs ^r . 
f Ciuitates aiit (unt bactriane iuxt oxa arane * 

Carracbata 

Tarifpa 

Coana 

Suragana 

Pbatrua 
riuxta autem alios amnes 

Alicodra 

Comara 

Curiandta 

Cauaris 

Aftacana 

Eburmiregina 

Menapia 

Eucratidia ' 

Bacbra regia 

Eftobam 

Maracanda 

Maracodra 
OOGDIANORVM sItVS" 

lOGDIANIterraina^ 

[tur ab occalli parte fci 

|tbie q a feSione 0xe 

jfluu^ g oxios raontef 

[iuxta ba^iana 8C mar 

tiana extenditur vfcf, 

fe&one iaxarti fluutj q gradus babet xxo* 

49+A fcptentrione Ixmiliter parte $c;ytbie 

iuxta fe^onem inde iaxarti fluutj vf^ eius 

flexionis fine cuius gradusfunt 12.0 48 T 

Ab oriente fatis iuxCa flexione inde laxar 

ti vfc^ eius fontes q gdus babent ixc^ 43 

Et iuxta linea ab bis pduQia vi^c^ ad X2.c^ 

3 8 2:*A raeridie etia et occafu ba9:riana iux 

Ca expofiCam oxe fe^one 8c montibus qui 

ptoprie CauQlrj appellantar iuxCa tinea m 

gente pfatu finem &r oxe fontes q gradus 

babcnt xa^c^^S+Protenduturauteraontes 

bx lll 


44 


^ 


itc^ 


44 
1X7 


42- 
1X7 2: 


40 


2, 


"9 


39 


j 


i -f 


107 t 


43 


« 
2- 


106 2 


4^ 


t 


109 i 


4^ 


t 


tix 3" 


43 
1x2, 


4^ 


J 


108 j 


4^ 


3 


XX3 


41 


3 


tic, 


4^ 
1x5 ^ 


41 
109 t 


39 


3 


XX2, 

1 


39 


f 


xxcj 3 


39 


2, +■ 
fO-4-. L l'!-^ ferc inter duos fluuios qui Sogdtj dicutar 

quorufincs gradus babent lu 47 &r ixi 

44 2:. Ab bis defluunt fluutj Amnes pluref 

ignobiles fecii admifcentes+Eoria vnus la^ 

cu Oxiam facit caius mediu u i ^Cj+Et altj 

duo ab ipfis eifde montibus a quib laxar 

te ip(c feruntur. Vocantur autmotana bec 

Comedorii 8C ipfi fluuio admifcentur*Ap=2 

pellatur aOit ipfo^ alter 0emus cuius fon^ 

tes gtadus babent 1x4 43 . Mixtio aut cu 

taxarte 12.3 47+ Altcr vetx) bafQtis dicii: 

tur cuius fontcs gdus babent 12,3 43+ Et 

buius cu iaxarte cDniuncHo 12.1 47 t^Tz^ 

nent aut regione iuxta oxios montespafi^: 

ce+^ue aut maxime feptetrionalia funt iax 

artis tenent iax^ sc Tacbori^Sub ^b Au^ 

gali Pofteaiuxta montes $ogdios+0ran^ 

ce 8C dribacfce&rBandariXub montib aute 

Madieni 8C iuxta 0xam oxiani 8c Cboraf 

m^+bis veto orientelioia babent:0rcfpiani 

ambos fluuios coniiigentes+Poftea bis ori 

entaliores Aniefes iuxta lalartu <Jirrodees 

aut iuxta oxam. Et inter caucafium monte 

sc Imaum eft regio nomie vandabanda * 

I IS4ontanee aiat ciuiCates Sogdianoru (unt 
iupcta iaxartum f- 
Cyrefcbara 12.4 x 43 3 

Jrf uxCa oxara * 
©xiana 117 1 44 3 

Maruca 117 ^ 43 3 

Colbifina 12.0 3 43 ^ 

flnterca aut 8C in fuperiore fluuiorii partc ^ 
Tribad:ra 112, ^c^ 2: 

Alexandria oxiana 113 44 J 

rindicDmardana nc^ 44 3 

Drclpa metrcpolis ixo ^c^ 
Alexandriavltima 1x2, 41 ^ 
CIaCHARVM SITVS # 

ACH AE termiatur ab 
occafu Sogdianis iux'- 
ta expofitu orietale ip 
forulatus afeptcntrio 
ne Scytbia iuxta equi 
diftantem linea q a flex 
ionelafarti arr.nis educitur vfc^ fine cuius 
fitus 1 3 o 49 + Ab orientc fimiliter Scytbia 
iuxta lineas indepductas p raonte q afta 
tancas didtur vfc]^ prefidiu (iueopidii co^ 
ril qui apud feras ptoficifcuntur penes iraa 
um montcm cuius opidi funt gtadus 140 
43+Et per montelmaum vergente ad ar- 
3:os vfc]^ fine qui gradus babct 140 3 c^ A 
meridie ipfolmao montc iuxta linea prefa 
tDS fines CDniungente > 
Sacbaruregionomadueft Ciuifatcs enim 
no babet nemora aiit 8C fpeluncas babitat 
Sunt aut in ea predicta Comedorii moni= 
tana quoru afcenfio a Sogdianis grad^ba 
bct 12^43+^ueautiuxtavallcmcDmedo 
rum funtgradus babent 13 o 39+Etturris 
q lapidea didtur gradus babet 1 3 cj > 43 + 
Appellatur aut qui iuxta f afartii funt (Ta-^ 
ratc etComari:<^uivetofupta motanafunt 
omnescDmede+^uiiuxtaAfcatancam maf 
fagctc+ (^ui vetD intcriacent (Srunei Scyte 
8C Toorne fub quib iuxCa Imaum monte OcyfHIE INTRAIMAVMMON 
TEMSITVS^ 

(CyTHlA intialmaS 

montem terminatur ab 

occafu Sarmaria Afiati 

ca fcdm linea expofita 

A feptentrionc tcrra in 

ODgnita^Ab orietc Ima 

monte ad ar3;os vcrgente fc^m meridia 

na fcrme linea q a p dicbo oppido vfq^ ad 

terra incDgniCam extenditur+ A meridic ac 

ctiam oriente Satis quide 8C Sugdianis 8C 

MargianaiuxCaipforii cxpofitas lineas vf 

cy oftia oxe amnis in byrranu marc exciitif 

a c ctia partc q binc cft yfc^ ad Kba amnis 
oftia q gradus babet 87 2.48 2. 3 
caftim aut vergitur in gradib 8 Cj (^4 4 oc Rbymmi ff oftia 


91 


48 


^ 


E)aicisffoftia 


94 


48 


^ 


laxartiff oftia 


97 


48 
IftaifToftia 


100 


4^ 


1 


Polytiraeti ff oftia 


103 


4H 


2, 


Afpabotis ciuitas 


lOZ 


44 

VI \6o. Poftcjoxceff oftia too 43 

rMotites Scytbie intra Imaum motite in^ 
fignes funt magis orietales et q appellatur 
Alani quoru fines locj Cj^ 1 &; 118 C|9 ii; 
Et qui appellantur Rbyromici quorufines 
90 (^48(:99 CjZ^^tA^busdefluutKbym 
mus Qc altj quidaad Rbafluuiu sc daid am 
tiifecDmmittentes+Etnorunus mons cuiuf 
fines 97 Cj3 &r 106 Cjix+Ab boc autc de 
fluit dai7camnis:&raltj quidaadmifcentes 
fe laxartt) fluuiotEt montes qui afpefrj di^: 
cuntur quo^ extcema gradus babent iii ♦ 
c^c^ t dc 117 (^2, tJEt ab bis quida defluut 
ad iaxartu fluuiiitEt tapuri montes quo^ 
fines ixo c^68C ixc^ 49*A quib iteru ad 
laxartia gda amnes excurriat^Apud autem 
bosinter ima amniiiimontes furgut Sicbi 
quo^ fines gradus babent 12.1 cfidc 1^2, 
6i+et qui vocantur Amarci montes quo^ 
finesgdusbabeti^o cjd&r i^zCjO^Poft 
quos eft flexio montis Imay ad feptentri^ 
oncvergens+Coluttt atit banc fcytbia om 
tie verfus (eptentrionc prope terra incogni 
tam qui communi voQbulo AlaniScytbe 
:p, j norainantur oc Suobeni 8c alanorfi* Partc 
autq lub bis eft tenent Setyani oc MclTci 
bc Sycbi 8c:iuxCa imaum raontem Tecbofa 
ceStiuxtaauLt orienCaliores Rba fluutj fon^ 
tes Rbobofd (ub quib acmani^Pofteapa^ 
tiiardi fub qbus iara apud fluuiu eft Sano- 
dipfa regio dc fub ipfa coraxi +poft orgafi* 
T)oft quos iaxarte genus raagnii iuxta eiuf: 
dem nomis fluuiu vfq^ ad flexionc ad tapu 
tx)s raontes+Iteriifub fetianis Malogeni 
fub qb vfc^ ad Rbimminicos montesfunt 
Samnite fub raafleis &ralanis motibus^^a^ 
rats &c Safoncs sc qui orientaliores Rbim^ 
raicis raontibus lunt Tybiace + poft quos 
fibi ^^aretis ^ Tabieni 8c lafce dc Macbetegi 
iuxta Norofum montc fub c[bus norofbes 
sc Norofli QC fub bis Catage fcytbie iuxta 
taxartas+Sunt aute 8C Afpefltjs monribus 
raagisocddentalesAfpeflij Scytbe orieta 
liores ailt Salacbopbagi*Sirailiteraut8<: ta 
puris raontib 8C Siiebis orienCaliores funt Tapurei Anareis veto monubus oc afrata^ 
nci monti iraratnent eiufdenomis+ Scytbe 
Anarei quide ftib tectofacib+AfQtantc aut 
orienCaliores tapuris montib funt oc vfc]^ 
montem Imaum incolunt^nter aiit 0xio3 
raontes sc feaionc q apud boftia c laxar^ 
ri:8c littorea q iacet inter duos aranes tenet 
AriteiuxCa laxartu (tib bis aut Maraafte 
Poftea Sagarauce et iuxta oxa fluuiu rbibt) 
In quibus eft duiCas *r 
Danaba__— — 104 4<i ^ 
O^yTHIE EXTRAIMAVMMON 
TEM SITVS ^ 

IXTRA Imaura mon^ 

tem Scytbia terroiatur 

ab occ^fu Scytbia inte^: 

riori oc Sacis iuxCa tota 

monriu diuerfionem ad 

|ar^os+ A feptentrione 

terra incogniCa+Ab oricnte fcris fc^m linei. 

teS^a cuius fines gradus babent iC| o 63 8c 

tcj9 3 c^+Araeridie parte (ndie quc extra. 

Sangc e fluuiii iuxCa linea eqdiftante prio 

ri expofitos fines iungentc>lacct aut in rae 

bro boc pars ocddentalis Au^^aciorurao^ 

riuraquoriifines 149 8c; i6c| CjZ+Etpars 

montiu^(Safrjappellatur etiaadoccafum 

vergensborumfincsgradusbabcnt ic^^ 

40 et xcj7 444uxCa au^^arios fons e oecb 

ardi fluutj cuius gradus 1^3 C| 2.tTenetau 

te fcytbia bac oc feptctrione Abtj fcytbae 

qfub bis funtNyppopbagi fcytbe^p^ qs 

au^^adris extenditur regio:8<: fub bac eriam 

iuxCapfatu opiduregio caflia+fub qua Ca^ 

tbe fcytbie^pofteaacbafa rcgio 8c fub bac 

luxta emodos raontes (Turanci fcytbe a 

(Jiuitates autem in boc merabto funt ^ l^ Auracia 

Sota 

Ifl^edom fcytbia 

(Sbaurana X44 
lCjb 

IC|0 49 

48 

37 3 

3 

■2. 

4' ^j^ERICE REGIONIS SITVS ^ 

'^^^^'^rERICAterminaturab occatu 

^l«B|^ Scytbiaq extra Imau eft iux 

l lfc.,i»3 J-ta linea expofita A feptetrioe 

"- b 2, 10. £, tn. C l- terta incognita iuxta parallelu infale Tbilef 
Similiter 8C ab oriente terra incoguifa iuxta 
racridionale linca cuius fines funt i8o 63 
8C 180 3Cj + A meridie teliqua parte indie 
extra gangem g eande patilleli linea vCc^ 
finecuiusfitus 173 3C|*Pcet£t«a$inisper 
lineabincpdu^vfc]^ finim cxpofitiiterre 
incognite 4 

FMontes autEm cingunt Sems ♦ 
'^r^ui annibi appellantur quoru finesgrad^ 

' babent iCj^ 60 8c V7\ C|6*Et Au^atioru 
pars occidmtalis q dicta eft ♦ Et cafiorum 
tnontiii pars ctia orietalis ficut expofitu e+ 
Similiter dc orientalia Emodorii raontiu q[ 
Serici appellatur vt Axdca ctia e*Et Afinirei 
raontes quoi^ fines gdus babent 16747 
2: Qc V7^\^7 2:+Et tagurus raons cuiusme 
diii 170 43+Et qui vocatur 0ttbotx)CDra 
mons cuius fines 169 3 6 8c: 174 3 9+Kegi 
onem maxime percurriit fluuij.0ecbardes 
amnes cuius fons iuxta au^^atios di9:us e* 
^ui vero iuxta afmireos montesfonse g:; 
dusbabet 174 47 ^l+Scifilo aut ad caflios 
fctc raontes gdus babent \6o 49 2:+ Fos 
aut^inbisibicft \6i 444>^uemaxime 
quide feptentrionalia funt Scrice colit gens 
antropopbagoriilub quib funt annibi gef 
q eiufdem nomis montibus fiigiacet+ Inter 
bos etaulatios funt Siriges fub ^bus dam 
tie poftpiale vfc]^ oecbardu fluuium oc fiib 
boc eodenomie oecbarde+Etia qui voca^ 
tur bautiGasaranis cuius quidem fons qui 
apud cafios montes eft gradusbabet 160 
43+^uiveto apudottocaram 17639+Seif 
fioautademodos i^^^^vFonsvcro^i 
bis eft 160 37+tteru oricnfaliores amnib 
funt Sarinei oc rbabbanti ftib c^ bis afmire 
a -eft tegio fiipra eiufde nomis raontes Sub 
bis aut vfc]^ ad montes calTios funt Ifledo 
nes magnugenus oc ipfis oricntaliotes tto 
ani Poft fub bis quide tbaguri ab orientali 
parte eiufde nois raontis Sub ifl*edonibu3 
veto afpacare 8c lub bis bate 8c raaxime au 
fttales iuxta eroodos montes 8c fericos ot 
ppracarc* 4- f Ciuitates aiit noroinantur in Sericabe ' Bama 
Piada 
Afmirea 
Tbtxjana 
ffl^edonferica 
Afpacea 
Kofaca 
Palliana 
Tbogara 
Abragana 
Baxata 
Otofaua 
Ottorocora 
Solana 
Sera mettopolis \<^6 

160 

170 

1743 

162. 

162, i 

167 3 

162. 2. 

171 3 

16% t 

174 

162, 

\6c^ 

169 49 
48 

4^ 
42, 

4^ 

41 

39 

39 

39 

37 

3^ 

3^ 3t. 

3 
3 

t 

3 
3 

l 
2. 

3 

2, 

3 

E 

2. 

i 

2- 
1774 

ARIE SITVS ^ 

M A tcrminatur a fepte 
trionc Margiana 8C gte 
Bactriane iuxta expofi'^ 
tas ipfarii meridianas li^ 
neas*Ab occafii partbia 
8C (Earraania deferta iux 
ta Itneas orientales ipfaru notatas+A meri^ 
dKe dragiana iuxta linea q incepta a pfato fi 
ne iuxta carmania 8C ad arcbos inflexa per 
raontebagoum vergit ad oricntcm vfc^ fi 
nem cuius gradus iii 34+$itus aiiit flcxi^ 
onismonsgradusbabet loCj^i+Aborie 
te parapanifadis iuxta meridionalelmea in 
gentcfines expofitos gocddentaies^tss 
paiopanifi Eftaiatparcpanififitusiuxta ftg 
natria quo^z q^ feptetrionale eft iii 2 39 
^uodaufttale iii 36+Quodmaxirae ori 
entale 119 2:39 ♦l^iuiditautregionc fluui^ 
infignisarius cuiusfontes q inparapani^a^ 
disquidefunt iii ^^^^^ueautapudfa 
ripbos 103 38 3+Parsaute iuxta lacia ab 
ipfo factiaappcllata 8c ipfa aria gradus ba; 
bct 108 3 3 djnaria q feptentrionalia funt 
tenent nefei 8c aftaueni* ^ue aut iuxta par 
tbyam 8C carmania dcferta raafdomni+<^ue 
aiit dtangiana cefiiotc+ <^ue iuxta Patopa== 
nifadas paurati fub quib obarcS'<§uc aute 
int?riacct tcnct 4iacbeme lub ^b ctima<^ri f Poftea borgi fub quibus tegio fcorpiofera 
pCiuitates oc ville in Aria funtbe 
Difta VI f^hi Namaris 

Taua 

Augara 

Bitaxa 

Samargana 

Sipbara 

Rbaugara 

Zamucbana 

Ambrodax 

Bogadia 

Varpua 

Sodana 
' Pboraua 

Catrifcba 

Cbaurina 

0rtbiana 

Taudana 

Aftauda 

Articiudna 

Atcxandria in aria 

Barbafana 

Capofana 

Aria ciuitas 

Cafta 

Sotira 
^ 0rcitana 

Nifibis 

Paraanaca 

Sariga 

^rQma 

Cotaca 

Triba^ina 

Aftafana 

Zyroira t02. 2, 
lOC, J 
109 
lOZ 

loc^l 

107 4 

109 t 
102. 

103 2: 

104 I 
lO^ 2. 

110 2: 
llo 

105 

lo^ 4 
\o6 t 

1073 
1093 

110 

lO^ 

J 

104 
loc^ 
107 

108 

109 
lll 

lOCj 

106 

IXl 

107 
106 

lOCj 
102. 2 
3 3e. 

3 4 
5 3 38 ^ 

382.4 

38 
38 t 

38 

?^. 

372.4 

37 3 

37 2, 

36 2. 

3^ 

36 

3^ 

3^ 

3^ 

3^ 

3^ 

3^ 

3^ 

34 

34 

34 

33 

33 

33 3 

X 

-2. 

3 

6 
2. 

V 

3 

E 

3 
3 
3 
3 QaROPA NISVS SITVS 

lAROPANIZADes 
terminatur ab occafu+ 
Aria iuxta p di^ii lat^ 
Afeptcntnone expofi 
ta parte bacbriane^Ab 

Joriete parte Indie ia?c 

mmilTam mcridionale lineam A fontibus 
0xe fluuvj pcr cauafios montes vfc^ Enem 
cuius gradus funt 119 32, J- Et a meridie 
aiacbotiaiuxta linea que per montespaui 
tetos fines iungit expolitosAdmittuntur 
aut in regione dargamanis amnisa bacbria 
nis fitus cuius di&is eft 116 i 3 Cj J + Et 
^uuius Cboe fe immifcens cuius fontes g^ 
dus babent xtc^ 34 i+Septentrionalia regi 
onis tenent bolite.Occidentalia ariftopbili 
0rienteIia ambaute Meridionalia paroete 
8^fub bis parftj * 
Giuifates oc villeparopanifadumbe fimt Parfiana 
iar:5aura 
Arcoarta 
Barbotana 
Catifa 
Wipbanda 
J^taftoca 
Sau:5aca 
Naulibis 
Parfia 
Cbolarna 
Dotoacana 118 ^ 
114 z 
116 2 
118 
n^^ 
119 
116 
118 ± 
117 
113 ± 
118 
2,18 t'. -5. 

2- Caruraque 8c orcofpana ii8 
Tarbacana 114 x 

Ba<Tarda i\6 3 Arsuda T 118 2,4 38^1 
37 2. 

37 

37 
37 
37 

36 
dH 

3H 

34^ _ 

342.4 

dH 
33 
33 
33 4 

2, 3 
3 

X 
men 0RANGIANE SITVS 

IKANGIANA tErmi 
Inatur ab occafu oc fep 
jtctrione Aria iuxta ex 
Ipoliti linea g bagoum 
Imonte exeunte Ab ori 
le nte aracbofiam iuxta 
linea a fine iptius apud arios 
8<r patx>panifadas emiffam vfq^ ad limite cu 
ius gradus 11 1 2: 2.8*A meridie parte Se^ 
drofic iuxta linea coniungentc expofitas fi^ 
ncs ^ montes Betios+ Diuidit aiit regione 
fluuius ab arabifciffus cui^Hnesgradus ba 
bent 109 32,2:+Tenents<:ipamapudaria 
datande:apudaracbofii batrij^Pars atit q 
interiacetTarracenaappellatur * 
rCiuitates oc vilk be funt Brangiane ♦ irLgr- L Ilo 

io6 i 


31 

3^ 

30 
30 

^9 

2-9 
30 

2-9 
i8 I 

2, 

2. 

3 
3 
4 
3 

3 
3 
4 Ppotbtbafia 
Ruda 

Itrna 109 

Aricada 103 

Afta 107 2: 

Xarxiam 106 ^ 

Noftaua 108 

Pbara^ana 100 

Bigis iii 

Ariafpa lo^ 3 

Arana iii 

gAKACHO SIE SITVS 

la^. flHR9SS7l^^^^^^^^ tcrmina 

tur ab occafiadrangiana 

A feptentrione regione 

paropanifadum iuxta cx 

pofiCa ipfaru latcra+ Ab 

orienteparteindie iux*= 

talinei meridionalem emiffam alimitc parc» 

panifadum vfc^ fine mius gradus ttmt 119 

2.8+A meridie reliquapartc Sedrcifie iuxta 

linea expofitos fines iugente per monte be 

tium Admittitur aute inregione fluuiusab 

indo Sdflus cuius fontes gradus babetit 

11432. i+Sdflio aiat 1x2, ^Jxzi+Voca^ 

tur aut qui fcptentrionalia regionis tencnt 

pargiete*^ui vero fub ipfis ftint Sydri^p^ 

quos Roplute 8<r Eorite ^ 

P^iuitates aut &: viile Aracbofie funtbc -^ Axola 

Pboclis 

Aricada 

Alexandria 

Kbi^ana 

Arbacba 

Sigaia 

€oatpa 

Aracbotus 

Afiao 

Sammaica 

Malliana 

Bammana 1144 
n8| 

"3 
"4 

118 
113 4: 
\\^% 
118 

118 
"3 32. 
32- 

31 
31. 

31 

3* 

30 
30 

3° 

2,9 

^9 

2-9 
2l8 t 3 
3 
3 
3 
3 
n CSEDROSIE SITVS EDROSlAterminatur 
ab occafii carmania iux^ 
ta meridionale expofita 
linea v^o^ mare+ A fcpten 
trione drangiana &r ara- 
cbofiaiuxta adnofcatas 
jpfarii meridionalcs lincas+Ab orientepte 
indic iuxta f ndum aranc per cmiffam linca 
alimite aracbofie vfq^ terminia qui marc at 
tingit caius gdus funt 109 2.0 4* A meri^ 
die parte indici pclagus cui^ dcfcriptio bec 
cft Poft finem qui apud Carmaniam cft ^ 
Arabisffoftia lo^ 20 4; 

Fontesfluutj no 2,7 2: 

SdfTio ei^addragianaigtedictis 107$ 2, c^ 
Kbagiana duiCas 106 xo 

Mulierum portus 107 2.0 

fi^ofamba 108 2,0 

Pbifana 108 3 2.0 ^ 

Poft qua pdict^ finis q mare attigit 109 2.0 
Protenduturmonfesg media Sedrofiam 
qui appellitnr arbcti quorii fincs 10722, 
Et 113 2.6 t*z quibus indo admifcentur 
ptoflucntes quida quoru vnius fons iii • 
2.C| i^EtfimiliteraBct^smontib g Sedto 
fia labuntur amnes In regionc q penes ma 
re fimt tenent arbitoru villct^ue iuxta mr^ 
maniaParifinc+^ue iuxta aracbofia Mufa 
reni+Mediu ailt rcgionis omne vocatur pa 
radena 8c q fub ipfa eft parifena Poft qua q 
apudlndiiflinttenctKbamne ^' 
j^iuitates 8c ville Sedtofic be fiint ^ 
Cuni 
Badata 
Mufarna 
CotCoban 
Soxtra 
©fcbana 
Parfis mcttopolis 
0mi:5a 
^thie ciuitas 

rlnfulc adiaccnt Scdrofie 
A ixo 

113 

u8 
118 ± 
nc^ 
103 
iio 

lOC^ j 

4 2.7 
2.7 

2.7 t. 
2.7 2, 

2,6 

^3 
2-3 
2-3 2, 

X 

2. 

■w. 

2. 107 17 ■♦ Af^a 10 cj 18 Codana 
(ULaVDII PTOLOMEI (TOSMO 
GRAPHIE^VLLIBER EXPLICIT^ js:lavdii ptolomei viri 
alexandrini (eosmogra 
phie liber septimvs^in 
cipit^etnabetnec^ 
(jJExpofitione vltimaru partiu tnaioris Afie 
Indic intta gangem fluuiii*lndie extra gan 
gcm flumu+Sinaru+Taptx?bancs infule^Epi 
logum Tabule noftre babiCabilis+Circalarif 
fpere cu babitabili tzrm defcnptione*Epi!o 
gum pre^atc e xtentionis> ^ 
C INDIE'lNTI\A (SANGEM 
FLVVIVM SITVS v 

IVE intra gange eft In 
jdia terminatur ab oco 
Ifu regione patppanif?«! 
Idii dc Aracbofia ec Se 
fdrofia iuxta ipfaru late 

[ra orientaliaiam expcfi 

ta+A feptentrione Imao monte lu^iacetes 
luxta Sogdianos 8i Sacas* Ab oreite gan 
ge fluuio ♦ A raeridie ac etia occafu £te in=: 
dicipelagitcuius littus fic defcribitnr ^ 

Rn finu (TauticDlpo app ellatt) j, 
Jyraftrene *- 

Gantbinaftacbinusftatio 109 2:42.0 
Occidentalis oftium Indi fluuij quod Saga 
padicitur xxo j '9^3 

(^t deinde e 8c appellatur Sintbura iio J 

Tertium aureum 1113 '92.3 

^uartia qd (Caripbi vocatur 1113 19 ij 
^uintumquodfapra vocatur 112, i 2,0^ 
Sextumq^fabalefladicitur 113 2.0 ^ 
Septimum lombare di^m 1x3 
Bardaxima duitas 113 3 
Syraftra viila 114 

MonoglolTum emporiia 114 t 

rLarice ^ 
Mopbidis ff oflia 1x4 
Paddaravilla w^ 2.^ 

Namadi ff oJlia 112. 

Maleon ptomontorium iii 

rTnfinuBariga^eno i» 

' (Samanes 112. 

Nufaripa 1x2, 2. VII* 

Pulipula 
J^yVriace Sadanorum 
Suppara 
^aoris ff ofHa 
Bunga 
Rbende ff oftia fs. 32.0 

2.0 
19 

x8 4 

l 
2. 3 18 

X7ZJ 
17x4; 
17 i IXi 2 
XXX 2: 

XX2. 4; 
IXl i 

XXI 2: 16 ^ 

icjij »4 
»4 

»4 

«4 3 3 

X 

2. 13 XJ 4 
3 
3 

2, 17 

16 t Similla cmporiii 8c ^montoriu xio X4 ± ^ 

Balepatna 

Nippocura 
pVirDrumpirafcarum ^ 

Mandagora 

Bi^^antium 

Cberfonefus 

Nanagunne ff oftia 

Narmagura 

Nura emporium 
fLimirice ^ 
' Tyndis ciuitas 

Arraagara 

Calecarie promontoriu 

Mu^^iris emporium 

Pfcudoftorai ff oflia 

Podoperura 

Semna 

Cereara 

BaQres 

Barij ff oftia 
l^borum ♦ 

Meleinda 

Elacon emporium 

Cottiara mettDpolis 

Bamraala 

Comroaria ;pmontDria X2.1 £4 
[Ttt finu cokbico in quo CDlimbefis pcniti fu^ 
' per vtribus nauigant ♦ 
fCarcorum * 

Soficurei 122, 

Cbolcbi cmporiura X2.3 

Solenis ff oftia 124 

^nfinuagarico * 
HPandionis regionis > 

Cori ^montoriii q3 di calligicu X2.4 3 13 3 

Argariduitas ixc^ 4: 14 J 

Salur emporium izc^ j ic^ eT 

rBatorum i IXX 

XXI i^ 

1x3 

"3? 
1x4 i 

1x4 i 

xxc,^ 

llC^ i 
1X6 ^ ^ 

1x5 l^ 
116 3 
117 
1x7 J 
1x7 J 
xx8 
U83 

XX9 i 

liO 

12.0 1 

X2.03 

IXl 

12.13 »4 
14 

M 

14 

»4 

»4 

»4 
14 

M 
14 

14 

M 
»4 
»4 

13 »4 3: 

3 L 'NigamusmctropoKs ix6 i6 

Tbelcbir 12.7 16 t 

Curula ciuitas 12,8 16 
In ca quc proprie dicitur Patalia ^ 
Soretborum 

Cbabcris ciuitas t2.8 J ic^t'^ 

Cbabcriffoftia 1219 ic^ f 

Sobura cmporium 130 14 2: 

Podycaemporium 130 $ *4^4 

Melanga emporium 131 *4 t 

Tby ne ff oftia 13 1 J 12. i ^ 

(Eottis 132- J t2. i 

Maliarpba cmporium 133 ^ 12. 

pSaefolte * 

' Mcfoliffoftia 134 11 2: 

Cantacofila emporium 134 2; ti 2: 

Coddura 13 (^ "3 

Alorigna emporium 13^ 3 11 ^ 
Et apbcteriumboc eft dimiflbrium ad au^s 

ream nauigantium ^3 ^ J ^^ 

fln Cinu gangctico * 

"^ Palura duitas ^3^ 3 *^ 2: 

Nanigena 13^ 2L 12 

Catticardama t^dt 12 *J 

Canagara 136 i: 13 2, 

Manadcffoftia 137 t^ 

Gottobara ^3/' 4^ ^4 3 

Sippara 137 f i^ 2: 

Tyndisffoftia 138 2; 16 

Matcita 139 t5 2: 

Dofatonis ff oftia 141 17 

Co(ala t^x 18 

Adamantis ff oftia ^42 3 t8 

Golamba ^43 2 18 4 

[Sangis fluutj oftau maximc oaidcntale q^ 

Cambifum dicitnr ^442: t8 ^ 

Paluraduitas i^c^ 18 ± 

yjSc^m oftiii qd dicitur magnii t^c^ 3 18 2: 

/Tcrdii qd didtar Cambcricu 146 ±183 

Tilogramnum duitas 147 t7 2: 

rQuartum quod dicitur pfeudoftomu 147 

-3 

f^uintum q^ didtur Antibola 148 1 18 4 
fMont^s aiit nominantur i bac indie parte a- 
jTApocDpitqui deorGpeneappellantur quo rum fines gdusbabcnt tt^ 2,3 +Et 124 26 
Etfardonix mons i quo eiufdc nois lapis 
e cuius mcdiu ti7 x 21 * Et Vindius mos 
cuius fincs gdus babent t27 2,3 13 c^ 2.7 
Et bettigo raos cuius fines gradus babet 
t23 2.1 sc t^Oio+Etaddifatrus mons cu 
lus mediu ^32.2,3+ Et Vxctitus mons cu^ 
iusfincst3622 8c: i^^^^+Etorud^mo 
tcs quorii fines 138 t8 8c: x^-^ 16 
F0rdo autem fluuiorii in Indum cxcurren=: 
tiumaraontefmaoficfebabent * 
Coefluutjfontes t20 37 

Suaftifluutjfons 122, 2: 36 

tndifluutjfons 12 c^ ^t^ 

Bidafpifluutjfons t27 2: ^c^ 
Sandabalis ff fons ^29 36 
Vadrisfffons 130 1 37 

Bibafisfffons t^i ^Cf 

Zaradrifffons 132. 30 

ScifiioCoeadpaiopanifadas txix 32. 
Comixtio Coe 3c: Suafti ff tx2. 2: 31 3 
ComixtioCoc8cindi 124 2:8^:31 
Comixtio Bidalpi &r Sadabat t26 3 32. 3 
Comixtio Bidafpi dc Vadris tz^ 231 t 
Comixdo ^^aradri 8<: bibafis t^o 34 
ComixtioBida(pi8c:bibalis 12,6 30 4; 
Comixtio ^atadri 8C indi ^24 3 o 
Sciflioindiadvindumonte t22, 29 2. 
Fons fdflionis 127 2,7 

SdflTio indi ad aracofia t22, 2. 2.7 t 
Sdflio indi ad arbetos montcs tt7 2C| 
Fonsfdfltonis iii xc^ t 

SdflioindiadosSagapa tt^ 3 2.3 4 
ASagapaadfintbum tti 2,1 t 

Sdflfioindiadaurcuos tt2 2: 21 t 
Scifl[io indi ad os carinpbum w^t^jz^ 
Acaripboadfapara ti2. 2: 22. ^ 
Sdflio caripbiadosfabala ti3 21 3 
Sciflio a caripbo ad lonibarc it^ 3 21 3 
f0rdo fluuio^ Sagi fe admifcetiu fic fe bet * 
' Diamunafffons 134 2; 36 

Sangis fluutj fontes 1^6 37 
Sarabi ff fontes 114 3 6 

Comixtio diamone8(igangis 136 34 
Gomixdo fabari oc gangis 13 6 x 32, t II 

fSciniGaSatigeadVmdiummotitem > (Carnala ff^. Soefluu^ 136 i 31 

Fontesfluutj 131 ^8 

Sciflio gangisad Vxenturaonte 142. 2.8+ 
Fontee fcinioms 137 2.3 

Sciflio gangis a cambilfum os 1^62.2. 
ScilTio a cambifTo admagnu os i^cj 2.0 
Scifiio a magno ore ad Qmbericu os i^c^ t 
19 t 
Scifllo a gage fluuio ad pfeudoftomu 146 

a 2.1 

ScifTio a gage fluuio ad antiboliftomu 146 

X XI 

fEt aliorum fluuiorum fitus * 

^ Namadifffontcsamotevidio 12,72.6 i. 
Fluu^ flexio iuxCa firipalla 116 1 2,2, 
lu7ct q^ mifcetur mopbidi fluuio 11 Cj 18 2, 
Nauagane fluu^ fontes amonte vindio 

12X x6t 

Vbifcinditur ad goarim 8c kinda fluuium+ 
114 \6 . 
PfeudoHomi ff fontesaBettigo mote 12,3 

XX 

pexiofluutj nS X 17 ^ 

Barisfluu^fontesin eodem t2.Cj xxi 
Solenisfluutjfontesieodemote i372.oi 
Flexiofluutj 12.4 18 

CbaberifffonsinmoteadifatiD 132. 2,2, 
Tyne ff fontes in aureis motibus 1 3 3 XT" 
Mefoli ff fontes i eifdemotib 1342 17 2L 
Manadae ff fontes in eifde 1^6 x 16 x 
Tyndis ff fontes i Vxeto raotc 137 2.2. t 
Dofaronis ff fontes in eode raote 140 2,4 

r0rdo aute ciuitatu at^ villaru que funt in 
regionisbuiusparteftcfebabet ■¥ 
rSub fontibus enim Cone amnis locatur la 
' bate &:; boru montana ptcnduntnr vf<^ ad 
montes com-edorii lub fontite aute Suaftia 
8c Suaftenat.Sub fontibus Indi datadre ec 
boru montana fu^ imminent:(lib fbntibus 
Bidafpi ec fandabalis 8C Vadris e (afpiria* 
liab bibafis fontib 8c ^^aradri dc ^iamunc 
dc gangis e calandrina scfub lambatis Scrftt 
atinaftCaeftSorica > 
Et duicates be -* , Barborana 
Soria 12.0 
12,0 4 J 34 

33 3 
ixi 34 ^ 

Magara que Bc dionyftpolis 12,1 i 32, ± 

Dtaftoca IX o ± 32, x 

rtnter autcm Suaftum BC indum funtfanda^ 

/ rc &; duitates -v 
Podais 12.3 33 

Naulibi 12.4 X 33 

Ffntcr Indum &rRidafpum iuxfa quide Iw 
dum vrfa eftregio 8c duitatesbe ^ 
Itbagurus i2.c^ 3 33 

Tbaxiala ixq ^^ 

FCiro autem Bidafpum 4 

TPanduorumregio 8c duitatesbe ^ 
l-abaa 12,7 x 34 

Sagala que scEutbiracdia 12.6 J 32 
Buccpbala ixc^ x. 30 

lomufa 12.4 4: 30 

f^ue inde verfus folis ortum funt tenet v9 

|a vindium montem 4 

rCafpirci dc in ipfis ciuitatesbe 

' Salagiffa 
Aftraffus 
Laboda 
Batanagra 
Arifpara 
Amacatis 
Oftobalafraia 
Afpita 
Pafi(^na 4 4 

i Kodala 

Ardona 

Indara 

Liganira 

Cbonamagaia •♦■ - 
12.9 X 
131^ 
iz8 
130 
130 
12.8 X 
12.9 
xxy 
12.8 i 
128 

12.6 ^ 

12.7 4 

l2.Cj X 
12.8 31 

3^ 
33 
33 X 

% 

1. 

3 
3 32.2.J 
32- 3 32. 

31 

3^ 
30 

30 

30 

2-9 
29 4 

4 

2- f 
^ r^ Modutaquedeorumdicitur \xi^ X7 
Sagafmira 12.6 J 2.7 x 

HerarafTa raetropolis 12.3 x6 
Gonnandaua 124 x6 

Nis etia orietaliores funt Syranofopbiftc 
8^ iuxta bos drca Sangem raagis quidera 
feptcntrionales f 
JfBetbycae in quib us duitates b e -f 
J^onta^ 123 2. 34 J 34 
33 

34 

33 3 

X 

3 7.1 

30 

3° 
30 2. 
1 Mangata 13 cj 

Bctancefara 132- J 

fEtab orientali parte flautj -^ 

/ Paflala 137 

Gr^a 136 

$ub bis autem Nannicbc in ^bus ciuifatef- 
Perfatra ^ 134 32, 3 

$annaba i^cj 32. J 

rEt ab oricntali parte fluutj 4 

' Toana 136 x 32. 

$ub bis prafiaca in qua ciuitates be 4 
Sambolaca 132. t 3x2: J 

Adifdara 136 

Canagora x%i^ 

Cindia 137 

Sagala 139 

TjEtab orientali parte flttuij t 

/ Aninacba 137 i 

Coanm ^3^ 3 ^ 

FSub bacautem Sabdrabrati i qte ciuitates* 
Empelatbra 130 30 

BJadubantbagar ^3^ 3 2.9 

Tbamafis 133 30 J 

Curaporina 130 2,9 

VTterii rcgio que iuxta occidenCalc indi gte 
/ omnis comuni vocabulo Indo fcytbia ap 
pellatur+Et buius pars quc drQ diuifionc 
^ftioru 8c: patalena 6c q ipfi (upiacct abiria+^ 
T^ueautemcirca oftiaindiscCanticolpum 
Syrafttena ^ 
j Sunt aiit duitates Indofdtbyc ab ocddcs 
' tali ^de gte fluu^ tcmotiores ab ipfo be 4 t 3ix| 
31 2. AtcoarCa 

Andrapana 

Sabana 

Banagara 

Codrana 

rEt iuxta iptum fluuium 
Embolima 
Pentagramma 
Afigramma 
Tiau(a 
Ariftobatbra 
A^^ica 

Pardabatbra ixi 2. 
1x3 t 
1x2, t 
XXX 4 
ixi ^ 1x4 
12,4 
12,3 
12.X J 
12.0 
119 ^ 

U7 31 
30 
32- 
30 

2-9 

3^ 
30 

2.9 4 
3 

3 
3 3 

» 

2, 
2.82:3" 

2L7 2; 
2,7 n6 i 

114 t 112. 
iii 

110 X 112. 2.3 
113^ I 

2, Pifca 

Pafipeda 

Suficana 

Bonis 

Colaca _^ 

ff n infuUs autem ab ipfo fluuio faSis fimt d 
/ uitatesbc 4 

Patala 

Barbaria y -r — - 

rAb oricnCali laterc fluutj remotiotes ab eo 
' duitatesbc -4 

Xodraca 116 

Sarbana xx6 

Auxoamis xxc^ t 

Aufinda 114 1 

0rdabanum ixc^ 

Topbila 114 ^ 

Aftacapra 114 3 

ffuxta ipfum fluuium duitatesbce 
' Panafia 

Budea 

Maagramma 

Camigara 

Bingbara 

Parabali 

Sidrus 

Epitaufa 

Xoana 2-4 

2.2, 

2.1 

2.0. 2.1 2.2.2,3 

2.2. J 

2,2. 

2.1 

2.1 

2,0 » 

4 12.2. 2, 

12.t 4: 
12.0 
XI9 
118 

1x6 t 
X14 
113 i^ 

"3 ' 2.9 
x8 

Z7 

x6 

^H 
^4 

2-3 

2.2: 

2LX '3 

t 

3 

2, 

« 

2. 

c 

2. 
2, TTndofcytbiam ab orientali plaga fug mare 
' tenet larica rcgio In qua 4 
jCiuifates mcditerranee fiintab occafu Na- 
I madis fluuij (unt 4- 
Barig^a cmporium X13 4: 17 J 

rAb oricntale ipfius parte 4 
Agrinagara xx^ 3 

Siripalla 

Bammoguia 

Salantium 

Xerogeri 
r^narcgia -• 
^ Tiaftanum 

Minagara- 

Tiatura 

Nafica 

<^uc fupcriacet colut pulinde Agriopbagi u» 4 
xx6t 
m6 


2.2. 2- 

2.X t 

2.02:4 


xiCj 2: 
xid 3 


ZO S 
19 ±5 


U7 


2.0 y 


uc, 4 . 
uc^x3 
114 


19 ± 

i8ij 

17 ■/ } VII n 4- et fupra ipfos ctiam Qtbrici ^ 

ffn quibus ab occidcntali 8c orientali parte 

Tlndi ciuitatcs bc -^ 
Nigranigamma 12,4 2,8 4 

Antbata 12,2, 2,7 

Sudaganna 12.3 2.^2;^ 

Syrnirica 12.1 2.6 2 

Patiftama 12,1 ^c^ 

Tifapacinga 1x3 X4 3 

|Tteruaut inter fardom^cum monte 8c feiti^ 

' gu tenent Tabafi magoru ges q aiit fupra 
bos funt vfc^ vindiii monte iuxta ^de Na 
made a parte oricntali tcnent -v 

rPampiote i^b tuntrbamne et ciuitates bc 
Cognabanda 12.0 4 2.3 

0:5oabis 12.0 x 2.3 J 

©fta 12.2, i 23 2; 

^ofa in qui adamas 121 J 2.2, 2: 
j^irca aut Namaguna pbilitc 8C bitigi in ^ 
' bus cDudali gdcm iuxfca pbillitas 8c fluuiii+ 
Anibafte autem iuxta Bitigos 8C montem 
ipfum8c;ciuitatesbc a 
Agara 12,9 J xcj 

Adifatbra 12.8 i 2,4 2; 

Soara 124 J 24 

Nidofota i2C| 23 

Anara 122 2, 22 

jTfnter Bittigu mo nte sc^ adifatbrii lunt 
^ Sorcnomadcss^duitatesbc ♦ 
Sangamarta 133 21 

Arcbati regia fora 130 20 4 
ffteru ab orienCaligte vindtj montis tencnt 
Biolingeinquibusduitatcsbe 4- 
Stagaba^a 133 28 2 

Bardaotis ^3^ ^ 28 2 

<^uc fub bijs funtbabitant poruari in ^ho 
Giuitatesbec> 

Bridaraa *34 ^ 27 2 

Tolobona ^3^ F ^^ 

N4aleca 133 3 ^.c^ij 

fEt fub ipfis vfc^ vxcntum montem Adi^ 
/ tbrilnquibusciuitatesbc ■♦'• 
Maliba 140 27 

Afpatbis 138 2: 2Cj f 

PanalTa 137 J 24 2 23 2 133 ^ 

1362 23 T 29 2 
28 Sagodametropolis 
Balantipirgum 

fSis orietaliores vfc| gang'e mandale^ funt 
n quibus ciuitas -^ 

N\ftagbura ♦ 142 2Ci 

/>' Etapudipfumfluuium ♦ 
Sambalaca 141 

Sigalla 14^ 

Palimbotbraregia 143 27 
Tamalites 144 t, 2^ 2 

©rcopbanta 146 2.4 ± 

fSimiliter quc fub Bitigo monte funttenct 

' Bracbmane Magi iu quibus duitas -v 
Bracbma 128 19 

f^uc fub adilatro v(c^ aureos arundos te^ 
ncntBadiamc -v 

Plnquibuscftciuitas * 
Tatbilba 134 18 i^ 

r^ue fub vxcnto funt tencnt dryllopbillite 

' ^uorum ciuitates -t 
Sibrium 139 22 ^ 

Opotura 137 i 21 3 

0:5oana 138 4 20 ■£ 

r0ricntaliores vfc^ g^itige funt (Eocccnagc**- 
In quibus ciuitas * 
Bofara 142 2 22 2. 

FEt apud fluuiu magiso cddentalcm ^ 
Cartiuaga 146 23 

Cartafina 14^^ i 21 J 

r$upra autem mcfolosSilaceni quidcm iux 

' faarundosmontcs in quibus duitates be+ ♦ 
Bcnagurum 140 20 4 

Caftra 138 19 ^ 

Magaris 137 2; 18 J 

ffuxta autem fluuium gangem fiint Sabare 

' apud quos abundat Adamas Et in quib 
ciuitatesbcfunt -v 
Tafbpium 140 2 22 

Caricardama 141 20 ^ 

r<^uc autem drca oftia gangis fluurj (iintga 
garide in quibus duitas 4- 
Gange regia 146 ^9 ^ 

VKeliqua aut fequutur quo^ Aricc quide re 
/ gionis mediterranee funt duitates dc ville 
ab oc(^fu Bende fluurj be funt 4- 

h6 L' 119 2 Z0 2,4 

119 2.0 

118 19 

117 18 t n r^anipalla 

Sarifabis 

Tagara 

Betana regia 

Siriptolomei -*■ 

Deopalli ^^H 3 ^^^J 

Saraaliba "^ ^ ^^ t 

Omenogafa 114 16 j 

Inter Bendumarancm oc pfeadoftomum * 

Nagarutaris ixo 2,0 4 

Tabafla 12.1 i 2,0 J 

Inda 12.0 ^ 2,02:3" 

Tripangalida tii 4 19 3 

Nyppocuta rcgia 119 2:4: 19 ^ 

rBeleocorum ^ 

Subuttum tio 4 19 t 

Sirimagala ^^9 J 18 i 

(Talligeris 118 t8 

Modogulla 119 18 

Petirgala tiz 2: ^ 17 4 

Banauafi ti^ 162:4 

TVivo^ pirata^ raediterranee duitates be 4 

01ocboera ti^ t<j 

rLyrairice raediterranee ab occidentali partc 
pfcadoftomi ciuitatesbe \ 

Pallura 1x7 i^ ^2:3 

^nh^ ti7 icj 

Palura ti7 4 14 J 

flnt pfeudoftomii dc bari fluuiu duitatcs he ^ 

' Pafaga ^2,4 3 zt i J 

Maftanur xzi i 18 3 

Curellur 119 t7 i 

PunnatainquaBerylus ixo 3 17 i 

Naloa t2.o J 17 

Caruraregia 119 16 J 

fCerobrotbrum -t- 

' Arerabur 12.1 i^ J 

^erderis 119 ^2:^ 

Pantypolis 118 iq j 

Adariraa 119 i i^ J 

Cbureur tio ic^ 

Aioruraraediterranea * 

f4orunda 12.1 3' 14 J 

Careorura raeditcrranee ^ 

McndeU t2,3 17 J 


Sclur 

Tittua 

Matittur fPandionura raeditertance t2.i i^ i6 i 
tx2. ti iq 3 
t2-3 ^^^:^ 12,4 2:^ t8 j 
tx3 3" t8 

t2.£| 17 J 

1x3 i t6ij Tenur 

PerinQri 

Corindiur 

Tangala 

Modurarcgia 

rpandionis ♦ 

' i\cur 1^4 i^ ic^ 3" 

fBatarum raediterrance * 

Calindoea t2,7 3 17 i 

Bata 1x6 i 17 

Tallara ti8 t6i^ 
Soretarumpencslitttismediterrancc ^ 

Caliur 12.9 t7 3 

Tennagora 132. 17 

lcur 12.9 16 3 

rOrturaregia ♦ 

Sorctarum 130 i^ 3 

Bera 130 j t6 :^ 

Abur 12,9 16 

Carraara *3^ F ^^ 3 

Magur 130 i<i 4^ 
'Aruanorura mcditerrance * 

Cerauga ^ 133 ^^ 4 

Pbrurium teu prefidium 132, ic^ 

Cariga 132, 3 i^ 

Poleur t^x i ^ J 

Picenda(^ 131 2: 14 

iatur 132, i 14 

ScDpolura ^3° ^ t(^iii 

I(arta ^33 ^ ^3 J 

TMalanga regia ^ 

Bafaronagus 133 t^ 

(Eandipatna ^33 ^ ^2. J 

FMcrolorum mcditerrance ^ 

' Calliga 138 t7 

Bardamana ^3^ ^ ^ ^ 

Coruncala 13 (^ 18 

Pbaritra *34 3 ^3 3 

Mitrinda raetropolis t^Cj i tx i 

FtnCulc adiacet pfatc gti Indie i catbicolpo» v 

Baracba 111 18 1 f>4 


jln littore vfc]^ finum Colcbitum M 

VII r^ U3 

113 2. 

116,2: 
118' 12.2, 12, 62 «3 
II 

12 

12. 

12. 

12. 

134- 2, 
3 
Hcptanefia infula 

TriQdeba 

Peprina 

Trinelia intula 

Leu(^ 

Nanigeris 
fln finu agarico ♦ 

€onvinftila_ 

ONDIEEXTRA SANGEIVr 
FLVVIVM 0ESCRIPTIO. * 

XTRA Saugem tndia 
termiatur ab ocQftiSa 
ge fluuio a feptetrione 
expofitis partib Szy^ 
tbic 8c: Seriaab oriente 
Sinarum tegione iuxta 

meridiouale linca eraiflam a fine $erti vfc]^ 

ad finiji magnii appellatn et finu ipfo A mc 

ridic indicD pelago oc parte marisparaflbi: 

dis q^ ab infulaMenutiade g linca parallc 

lagtinet vfc^ ad oppofita magno finui bu 

ius partis littorea g bunc modii fe babent i 

finu gangetico poft gangis oftiu antiboleu 

appellatum -v 
fPcntapolis 
I Catabedeffoftia 

Baracura emporium 

Tocofanne ff oftia 
FArgentee regionis ♦ 

Sambaciuitas 

$adi fluu^ 

Sada ciuifas 

Bcrabona cmporium 

Tcmak fluutj oftia 

Promontorium poft ipla 
n^nfinuSabarico 4- 

Bcfyngotorum anttopopbagorum lCjO 

^H3 

ic,3 2. 
1^4 3 

lCjC, 2, 
lCj7 2. 18 

i6 132:1 

12. 2, U 

10 

9 
8 3 
3 Sabara ciuitas iCj9 

Bcfinge ff oftia 162, 

Befyga ciuitas 162. 3 

Bctobe duitas 162. t, 
Ptomontoriumpoftipfam ic^9 
rAuree cbcrfoncfi t 

Tacola cmponura 160 4 8 i 

8jii 
6 

4 3 4 4 Prcmontoriumpoftipfum icj8 3 2, J 
Crifoanc ff oftia u^^ i 

Sambana emporiuro idoauftmlis 5 
Palandeffoftia i5i auftialis 2. 

Maleicolon ptx)montoriu idi auftralis x 164 auftralis 1 
164 ^E^noaiat 
163 |[ i I 4 4 

4^? 
4x| 

42.^ 

42.^ 

42. 3 

4!^ Attabcffoftia 

Calipolis 

Pcrimula 

PerimulicttS finus 162, _ 

rLcftorum tegionis + 

^ Samaiada 163 

Paprala \6c^ 

Sobaniffoftia i6^ | 

Tbiponobafti cmporiu \66 j 
Acadta \6y 

2^abeciuitas i58 3 

rMagnifinus > 

' luxta principiuro roagnu lugum 169 4 ^ 
Tagora i68 S 

Balonga mcttopolis 167 i 7 
Tbroana 167 8 i 

DaoneffofKa 1^7 10 

Cortata mettopolis 167 12. i 
Sindaciuitas I67 4 13 J 

Paprafa ' 167 14 2 

Dor^ffoftia 168 ic^ ± 

Aganagara 169 i5 3 

Scriff oftia 171 i 17 J 

Limcs magni finus vcrfus finas 173 17 j 

TMontes autem in boc mcmbio nominatur * 
Bopyrrus cui^ fines 148 34 8c U|4 2.6 sc 
Mcandrus cui^fines iC|2. 2.4 sc \6o 18 ct 
Damafi montcs cuius fincs i6x 2,3 &n69 
3 3 8d Scmantbini cuius partis ocddentalif 
^ctrema 170 33 a: 180 2.cj 

JA bcpirto ad gangem exeut fluu^ duo q^ 
c[ magis feptetrionat e fontcs bet 148 3 3 
(£oniunSio cum gangc 140 4 30 3 
Fluutj qui poft ipfum cft fontes iqx 2.7 
ConiuncHo buius cum gangc 144 2.6 

fA meandto fluunt qui poft gange funt ara 
nes vfc]^Befynga Serus autfluuius a mon 
te Scraantbino e duobusfontifo fluitquo 
ru qui ocddcnCalior eft gradus bet 170 i 
3x*^uimagisonenCalis 173 i 30 L lunguntar autcm cirQ t7i 2,7 

pV daraaris aut montib fluunt Daonas 8C 
' donus.Extenditnrautvfc^ad Bepirrura- 
Daonastsc dorius quide a fitu 164x2.8. 
0aonas veno a damafis motib 162, 2.0 i* 
A Bepitx) aiat tc:|3 i 2.Z t^Et coniugutur 
fluxus 160 J i^.Sobanusaiit a 162. 13 
Et quig aurcu cberfonefum efcluunt abfc^ 
nomine inuicefe immifcent^Primuq, a dor 
fis fugiacentib cberfonefo:vnusipforiiad 
cberfonefum fluens prirao actaba deriuat 
circa 161 iJ+Cryfoamvetocirca 161 p 
I^eliquus aut eft palandas tenet parte bac 
ab orieutali laterc gangis g totu latus ipfius 
g magis feptentrionales fixnt gangane per 
quos Sarabis excurrit fluuius > 
Ttt in bis ciuiCates bc funt 4 
' Sapolus 139 _ 3^ I 

Storna 138 | 34 J 

Heorta 138 ± 34 ^ 

Rbappba 13^3 33 3 

fSub bis funt Marunde v^ (Sangaridas- 
' In quibus duitatcs funt apud gange a par 
teorientali v 

Borcta 1421 3 2.9 ^ 

Coriga^a H3 ^ 2.3 4 

Condata x^Cj 2,6 

(Eelydra 146 ± 2.C| ± 

Aganagora 146 ± 2.2, | 

Talarga 146 3 2.1 3 

flnter raontem Iraaix a^Bepyrrura Tacctei 

' funt maxirae ad arctos vergentes Cotanco 

lifub eis.Poftea pairale.poft qs fupia mea^ 

drumTilebc vocant autera fic befadas Sut 

enira mutilati:Crafli dc ftx^nte latiorestColo 

tcalbi^Supra aut Cirradiara in qua dicunt 

fieri optirau raaUbatbnia babitant iuxca 3 

de monte raeandruTamene antrcpopba^ 

gi- Supra aute argenteam rcgionera in qua 

roulta dicuntur raetalla iragfecba effe^fita e 

aurea rcgio Befingitis ^xiraa dc bec raetal^ 

la auri qua plura babet^ <^ui ea incolut firai 

liter diciitur albi colore bc ciaOi Qc iTJutilad 

atqj firai^teru intcr bepiru raonte 8c n?on 

tes daraafcis q raagis ad arctu vergunt te net arainacbe 5c fub bis funt indaprate. p^ 
quos iberinge + poft dabafe oc vfc]^ raean^ 
drura Nangalote q^ paruii fignifi(at mun 
du tnterc]^ raontes Karaafos oc liraite qui 
vcrfus cSinas raaximefcptetrionales funt 
Cacobc &r fub bis Bifanare* Poftea calcitis 
regio in q plura metalla eris funt fubc^ bac 
vfc^ magnia finu Cudupc sc Sarre poft (53 
findi aipoft ipfos raontana funt iuncta re^ 
gioni lcftoi^i tigres babentia 8c elcpbantcs 
baclefto^ regione qui colunt filuertres clTe 
dicutur 8c infpccub babitare 8c pcllc babe 
re fimile bippopotamisqfagittisminimct 
bid poteft.CiuiCate8 8C villc buius mcmbri 
mcditcrranee tiominatur poft cas q iuxta 
Sangcra cxpofite funt bc. ^ 
Salampura 148 i 33 3 

Canogi^a 143 3^ 

Cairida 14^ 31 i 

Eldana 1^2, 31 

Aflanamata i^c, 31 ± 

Arcbinara 1^3 31 

Vraccne 170 ^ 3^ % 

Sitanagura i^c^ i 2.9 1 

Sagoda iC(Cj J 2.9 3; 

Antbina 1^2, X9 

Salatba i^^ 3 2.8 3 

Rbandamarcorfca 172, 2,8 

Attbcnagurum 146 3 2,7 

Maniena 147 ^ 2.4 | 

Tbofalerocttwpolis icjo 2.3 | 
Alolangba ^^ , M 4 

Adifaga iCj9 ± 2.3 . 

Ciroara 170 2.3 ^ 

Parifara 149 ^ 2,2, 4 

Tugma m€ttt)polis ^2. x 2.2. ^ 
Arifabium iC|8 ± 2.2,^2: 

Pofinarata 1^2. 4 2.2. i| 

Pandafa i^Cj 2.1 *| 

Sipibcris 170 xi ^ 

TryglipbontegiavclTrilingum iCj4 x8 
In bac galli gallinaceibarbati efle dicuntur 
8c: corui 8c pfiCad albi ♦ 
Lariagara X62. i x8. i 

Rbin^ibcri x^9 x8 VII fes Agimoctba 170 3 18 3 Tomara 172. 18 Daotia i6c 'H 3 r< Jl Marcuia mcttopot q ct mareara \6o ix t 
Lafippa 161 12, ± 

Bardaora, _ 164 ixt.^ 

Ot"in AVREA SHERSONESO * 
Balonta 162, 4 3 

Cacxtiagam 160 x 

Tbarra i62,auftralis 13 

(Malanda 161 auftralis 1 1 

j'! nfule adiacet in cxpofita parte Indicbe ♦ 
Ba^^ataCa 149 2: 9 3 

jrinbac didtur cocbas multes ficri 8^ gbac 
• incoluntnudi cotinuo dcgere feruntur* vo 
aric^ gymnatas+Sut ct ifulc tres Sinde an 
tbtDpbago^ q^ mediu 1(^2. J auftraf 8 3 
Boncfortune 14C1 ^ 4 

^mfcquinc^ it^x ^■aufttalis Cj 3^ 

jTln bisanttrtpopbagi incolc cffc gbibcntur 
' Similiter alie antrop opbago rum infule tref 
qSabadiccappellantur i6oauftralis 8 t 
pLbadiumboceftordeilnfula ♦ 
FFeiaciflima embcc inlula dicitur:&; ptcrea 
' ' auri muku cfficere:bcc mettop olim bet a g 
te fcptentrionali Hne eius ocddcnfali diS:a 
argetitca quc giadus bet i5zauftralis 8 1 
)r0ricntalis pars infulc 169 auftralis 8 
Satirorumintuletres tzi auftralisi, 2; 

r^ui bas babicant caudas babere dicuntur 
quales tatyixjrum pingunt . ^ 
1 Fcruntur 8c bic alie infule cotinuc clTc nu;; 
c*^ tnctx) dece Maniole appellate:in gbus di^ 
cut nauigia q clauos ferreos babet dctineri 
nc qn lapis bcrculeus c[ drca ipas gignitur 
illa trabcret obc| bocfup trabib ea inficcD 
firmari alferut+Tcncre aut ipas dicritur an 
ttopopbagi Manioli di^ ba^ mediu gra 
dusbabct t^xauftralis x * 
CTSINARVIVl E)ESCRIPTIO ^ 
INE termiantur a fcpi: 
tentrtonc parte Scrura 
expofita^Ab ortu folis 
atc^ meridieterra incog 
nica - Ab oci^fulndia 
extra gangc iuxCa linca 
YH annotata vfc^ ad magnu finu:ac ipo mag^ 
no finu dc partibus q deindc adiaccnt:filue • 
ftrib fdlicct appellatis: ac gte fina^ qm ba 
bitat Icbtbyopbagi etbiopes iuxt dcfcrip 
ttone banc^Poft limite finus qui iuxta In^: 
dosnofcatuseft * 

Afpitare ff oftia 17 Cf 16 

Ftuutj fontes qab eis partibus femantbini 
funtmontib 180 2.6 

Bramma ciuitas 1763 12, t 

Ambaftiffoftia 177 10 

Fontesfluut} 179 ic^ 

Rbabana ciuitas 177 8 t 

Seniffoflia 17^ J 6 t. 

Notium promontorium i7Cj 4 
Tbcriodisfinus 176 3 

Sinus interior 17^- 2. 

Satitorum ;pmontDriu i^cjEquinoSialis * 
Sinarum finus 178 aufttalis o ^ 

Huncbabitantttbiopbagi ctbyopes * 
(Eottiarisffoftia i77auftrali3 7 

luxta q^ mifcet finc amni 180 feptetrio e 2, 
Fontes fluuij 179 EqnoSiaf o ♦• 

(Cattigara finaru ftatio I77auftralis8 t 
Inregionc q maxime ad arctos vcrgut te 
ncnt Semantbini ftipra eiufde nois monte 
Sub bis aut zxc^ monte acadre poft qs Spi 
ore*Poftea apud magnu finu ambafte oc cir 
ca alios finus icbtbiopbagi fine *- 
Giuitatcs finaru meditrancebenomiantur ♦ 
Acbatbra 178 3 2.1 4 

Afpitra i7Cj t id 4 

Caccoranagara 179 auftralis 2, 

Satapa iSoauftralis 4 

EtmctttjpolisTbync i8oauftralis 3 
)rNo tn menia crea ea babere dicut nec ^cg 
memoratu dignii^ Ambitur aut a cattigaris 
verftis occafiim ttaincognitamareptafode 
ample&cs vfc]^ ;pmontDriu prafum a q ind 
pit vt diS;ue maris afpcri finus:terra con^ 
iungcs rapto ^moncorio 8C gtib auftialihj 
a^anie 4 

CtAPKoBANE INSVLE SITVS ^ 12, 
U 
XO rio opotiitur praontD 

riu iniule TapnDbanes 

quc diu antea fimondi 

infula dicebatur nunc 

^^^^^^^^^^^^^^^^^aut SAyca*<^m eaba^ 

:at corauni vocabulo Sale dicutur raulie 

bribus velis omes fere reSimafcitur apud 

bos ori^atmel ^ingibcri-Bcrillus+IadnSxif 

8c vniuerfo^ mctallo^ gcnera+auto argcn^ 

tD(^ babundit.elepbantes gignit &r tigres 

EiuspraontDriuq^ dicbaedory opponi 

giadusbabet 12.6 tii^sc^vomturBoteii 

^motDriia+Alia drciifcriptio babetur ibuc 

modutPoft dictii Boreu promontorium cu 

ius gradus di&' funt 1x6 

Salibatxtrema 1^4 

Margara ciuicas 12.5 x 

logana ciuiCas ^2.3 J 

Anarifmundi ;pmotoriii 12.2. 

Soaneff oftia 

Fontes ff oftia 

$indo<anda ciuitas 

Priapidis portus 

Arubingara 

Prafodisfinus 

louisextrcma .^^ ^ 

Nubartba ciuitas 121 J ojEquino8falis 
A^aniffoftia 12,3 ^uftralis i 
Fontesfluutj 12,6 i 

Nodocaduitas ix^/auftralis 2. 

0rncoru cxtrcma I2.c^!^uftrar2: ± 

Baganaduitas facluna \x6fivSit3X 2. 
Corcobara duitas 12.7 Jiuftraf 1 i 

Dionyfi feu bacbi duitas i^orauftraf i± 
Cctcum pra ontorium 13 x i/auftraf o J L 8 i J 12,2, 3 
12. <j 
12,2. 
12.2, j 
12.1 
12.1 
12,0 2l 7 2, 
6 

3 
4 

2, 
1 4 

* 

4 j^ 
3 Baracbi ff oftia 
Fontes fluutj 
Bocbana duitas 
Mordule portus 
Abaratba ciuitas 

r^olisportus 
Littusmagnum 4 
Procuri ciuitas 
Enancra 131 x 
128 

131 
131 

130 

130 ^ i 

2, 
1 

2, 

4 
4 4 3 3 Rbi^^alaportus 130 J ^ ^ 

0xia prc>montDrittm 130 7 2I 
Sangis ff oftia 129 7 

Fontesfiuutj 127 7 

Spatana portus • 129 8 

Nagadiba ciuitas 129 8 2. 

Patifinus 128 2; 9 

Anubingara ciuitas 128 3 93 
Modotticmporium 128 12 

Pbalisffoftia 127 12. J 

Fontesfluuij 12^ 8 

TalacDticmporium 126 J u 3 
Poft c^ cft borcii ;pmon* 12,6 12 2 

rMontes in inftila infigncs funt o[ Qlibi ap 
Dcllantur ♦ 

FEx gbus fluunt pbafis sc ganges sc mons 
qai malea didtur a (5 fluut Soanas oc z^z^sl^ 
nos 8c Baraccs«6c: fub boc monte vfq^ ma== 
te funt clpbantu pafcua* Tenentaute mfula 
a parte maxie fcptentrionali Salibi &; Mu 
dunti fub quib AnutDgrarami 8c Nauaga 
dibi 8c:fub Anutogramrais Soani.Sub Ma 
liagadibautScmni+Subq^bis ctia Sand^ 
cade ^dc vcrfus occafum 8c fub ipfis vtc^ 
elcpbantu pafcua Bumatani Taracbiautc 
verfus folis ortu tenct lub quib Bocani ec 
morduUi oc ^ maxic auftrales liint Rbog^ 
Bandani 8e; Nanigri * 

FCiuiCates aiat in inftila racditcrrancc funt ♦ 

^ AnuiDgraramum rsgia 124^ 8 3 
Maagrammum regia 127 7 j 
Adifammum 2,9 c^ 

Poduca 124 3 3 

Vlitpada 126 i^ 3 

Nacaduma 128 iiE^no&ia!! 

fAnte taptobanacobortesintvila^llintrqs 
dicut cffc millc ttecctas &r fcptuagrtaoS»* 
numcto quarii tn uomia tradutur be (untv 
Vangana 12,0^ tt J 

(Tanatbra 121 3 " ^ 

©rncon 119 8 5: 

Egidion 118 Z t, 

Mona^ m6 ^ ^ 

Ammina 117 4 ^ (Tarcus ii8)^uftralis rny VII Pbi!etu« 


ii6 2?auftrali3if 


ftena 


liofaufttalis 2. 2. 


Calandadraj 


liifauftialis Cj t 


Aiana 


tic^fauftralis c^ t 


BaHa 


t2.5^uftraliQ 6 t 


BalaQ 


li^rauftralis c^ t 


Alaba 


i^iFauftralis 4 


Cttmara 


ij^fauftralis t 3 


Zaba 


i^CjrEquino&alis 


Zibala 


'i^c, 4 5 


Nagadiba 


t^c, 8 J 


Sufuara 


130 ti 2. jjj^abitabilisnoftte dcfcriptio gtegjoncsat 
cy Satrapias in bunc modu gticulariter fit 
Veru cu initio ogis oftenderimustq figura 
pars CDgniti orbis defcrbi polTit i fpcra 5C 
inpUno:vtgraaxievctx) fimilis accquis 
diracnfionibfit cum fpcra certatcogmati^ 
buiufce totus orbis cxplanationibuf Epilo 
gu quenda afferrc ad coru demonftratione 
q generaliter cxpofita funt:boc eque Ect fi 
fic babebitur * 

OVMMARiA DESCRIPTIO 
TABVLE NOSTRI 0RBIS ^ 

)STiMbabitabirfituf 
liti trcs maxias j^tes di^ 
luifiis c queadmodu vci: 
Ituftiorib qui fingillatira 
jbcc gfcrutati funt g vc 

|b o^ mniii com entaria 

celiquerat:3cvt nos ipi parti ex vifmparti 
tx illoru traditoc cognouim^^Tabula autc 
CDtius babitabif fingere ppofiiim^ vt ingCi: 
titjs docbrinat^ cupidisnibil incx^tu fit*re 
l"u ea^ q mente p pte cxornare:aioc^ qccj 
;p biftoria conferreia: ipm ad naturalc qt^ 
dam acume cxcitatt pofllftt^Pars totius no 
ftre babitabilis termiattir ab ortu folis ttr^ 
t^inoDgnita q ppfis oricntalib maioris afic 
Sini^ fcilicct at<^ fcru adiacet* A mcridic fi 
roilittsr tra incbgnita q indicu pelagus cin* 
git:q ve araple&itur raeridionalc ctbiopia 
Tegione agifirabaappellata» Ab occalu etia 
terra incognita q finiiaffirice etbyopicu cins 
git: 8c dcinde occidentali occeano g vltimif 
ocddcntisgtib adiacetA feptentric)ne occ 
ano q inde ppctuis inttilas britanic circum 
plcSitur ac gtes curopc raaxiefeptctridna 
lcs claudit*0uccalidonius at<^ Sarraaticuf 
is appellatur^Prcterea Uraites rcliquos bet 
tcrra incognita q gtib Afic roaxie feptetri^ 
onalib iraminet Sarmatie fdlicet &r fcytbie 
atc]^ Seru.Ceteru cx cquiorib q a terra ad 
mittutufNoftru gdc mare cu finib fibi iii 
Sis inadrianu in cgcu pclaguetin ^ponti^ 
de:in pontu paludccj mcotimtcxit in occc 
anug frctru tantii bcrculeu fadcs infimili^ 
tudinc cbcrfoncfijbcc angufta pdagi fcrme 
iftbmu«Hyrcanu vcro qaec Catpiu didtuf 
ab omni gte ambitut a £ra:infulc fimilitudi 
ne cx oppofitD duces^Naudaliter de mari 
indico didmus.Omc cni cuttiis finibarafci 
co*pcrfico*gangetia)*coc]^ q pprio vocabti 
lo raagnus finus appcllatur* a tra fimiliter 
cx omi ^te dauditur^Vndc cx trib maxis 
rais totius orbis |»tib»Afia coniilgitur afil 
cc ^ dorfum arabic qd noftru marc ab ara^ 
bico finn cxcludit pterca g terra incognita q 
indicu pelagus drcuplc9itur*Eutt>pc aute 
iugiturg dortum q3 interpaludeN4eotira 
ec Sarmaticia oceanu 1 1 Tbanais fluutj al^ 
nco^Affrica ab curopa difiugitur Atblantii 
co folu fretro g fcipara Eutopc cx tiulla ^^ 
tc codgnafcd g Afiara raaxie cuafia vtric]^ 
caru cotermina fit:obuiam ambab acccdef 
pencs orienCalcs ipa^ plagas*Naru triu ^ 
tiiip magnitudine*Afiapriraa cft^Sccunda 
africa*Tcrria cutopa*$imib'ter intcr maria q 
a tra drciiamplcautur vt diftuc p raaiori 
ilpado indicupclagus Priraii e»Scara raare 
tft noftru*TcrtiubyrQnii fcu Qtpiii* Prete 
tea infignio^ finmt^Primus 8c fimiliter roai 
ior cft gangcticus finus*$c^u8gficus»Tcr 
tius is qmagnusdidtur^^uartus araticur 
'^uintus etbiopicus»Sextus ponticuf Sep 
timus cgd pclagi*08:auus paludis mcoti* 
dis-Nonus adriaticus>Dcdmtts finus pn> 
pontidis»! nfignio^ infula^.Prim^ c fapto 
bancSc^a e albiouis ittfula britano^*Tef 
tla aarea cbcrfoncfus»^uarta ibcrniabrita* '->iiO"J« tioram+<^uinta peloponefus+Scxta lidliav 
Scptitna fardinia^OQraua corfica dicba cyr 
nos*Wona ccetatKecima ciprus^Meridio* 
nale limite terre noftre babitabilis termiat 
paralleius qui auftralior e drculo e^no3ia 
li gdib 163 izeo^ gduuqhue magnus 
circuluStTotide gdite patallelus g metoe 
magis feptentnonalis c ^ e^no&ialis+Paia 
lellu aut maxie feptentrionale termiat is g 
feptentrionalis c egno9iali gdib 63 * Nic 
aut parallelus g tyleinfula didtur ♦ ^uarc 
latitudo terrcnobis cognite omis coftatg 
dib 79 J ix^aut integris gdibus 8 o^Sta 
drjs vero quadragita milib fere vcluti gra 
du vno o[ngenta ftadia cople9:ente:vt tx 
diligcntior-i dimerionc coprebeltjm c*Tot^ 
aiit ambitus coftat ftadtjs centu 8C o&ia* 
gjnta railib*Beinde extremaplaga orienta 
le noti orbis terraiat meridianus ducbus g 
metropoli finarum diftans a meridiano de 
fcriptoD alexandria verfus folisortil fug 
■cc[no9iali gdib 119 t*QB:o aut boris e^ 
•noSialibferc-Qcddentalefine daudit meri 
dianus 3 pcr infiilas fortunatas defcribitur 
diftans a: ifte a meridiano alexandrie ^di 
bus 60 z^boris aut e^noSialib qtuor* A 
femidrculo vcno ^ maxie orientalis e gdib 
\So.8c boris c^noSialib 12.. Vnde ooWi^ 
gitur totius noti orbis longitudinc fug ar^: 
cu co^no^alis drculi Nonagita miliii ftadi 
orum e(fe*$ug autparallelo maxic auftrali 
oSniaginta sc lex milium ac trecento^ dc tri 
ginta triu fereAn parallelo vcto maxie (cp 
tentrionali qdraginCa miliu 8c oSingento^ 
ac c[nqginta &:: qtuor+Rurfus i parallelo vo 
dienfi in q potifllmefiut dimefioncs difta 
tc ab cqno9iali gradib triginta 8c fcx:*Sta 
di oril feptuagita ac duo^ railiu ferc» !n pa 
tallelo gfycne^ab e^no^alidiftat gdib 
2-3 i j,g veto fere mcdiu tenet tx)tius lati 
tudinis ocbuagita fimiliter 8c duoi^ miliii^ 
ac trecento^ triginta 8c fex iuxta pportiois 
ne paralleloi^z pdi6bo^ ad e^nochalem^Fit 
fgiturlongitudo noftre babitabilis maior 
ktitudie in cliraatib maxie q feptentriona L- Tialunt ^nqg^fimaf fcrme partelatitudinis. 
In cliraatib vero^g rbodu dimidia quoda 
roodo 8c tertia-^tc+In climatib vero q fiib 
patallelo g lycnefunt cquccu priorcf&r fere 
fexCa Jn plagis raaxie auftralib tatiade ao 
ctia fexta parte fet5e*In dimatib qfub egno 
^alifunt tmdetn^ac ctia qrCa-Magnitudo, 
autmaxie diei aut noSis in parallelo gde 
^g raaxie auftialisc boras e^nocHales bett 
i3^$irailiter. in paiallelo per racrocm*. ♦ .; 
Oneqm no&ialiborasbabct 12. ■. y 
([jti paraljelo per (ycnem 13 2; -y . 
([Tnpaiallelo per rbodum 14 2. -v 
(jJTmaxime fcptentrionali pcr tylcm 2.0 4. 
(Sj0mnis differentia totius latitudinis e ofto 
boiarum e quino^alium ^ ■ . ? 

([OKCVLARIS SPERE (EVM NABI 
TABILI TERRA KESCRIPTIO > 

E fiipra fcripta fiint 

c vniiifalifitus difpofi 

ione v(c^ buc ca eq di 

jmefipne babetur* Non 

!aiit incogruu e bis ad^ 

[dere quo modo eraifpe 

rmterre qd ofteditur defcribi poHit in pla 
no contcntufubfpcta drculari^ (Cum igitur 
^plures ad id oftendendum elaborauerint 8< 
abfiirdifiime bac demoftratone vfi fuerint 
;pponatur circularefpera effe defcribenda 
in plano ^ia interius coprebenfa-A^eSrus 
itaq^ oculi fitii babeatg que rccta linea fiat 
inornib feSionibrmeridianus ^per figna 
ttopico^ trafit:^ ve babitabi is terre lorigi 
tudine fecatrac parallelus g fyenc notatus 1 
terra dmidcs 8c bic latitudine babitabilis> 
Sicaut babeantur rationes magnitudina 
citcularis fpcre 8c terre 8c abfentie ipfius z^ 
(pcSrus vtin diftantia q colligitur inter dr 
culu iuxta cc[noSialc 8c tnDpicu eftiuu toCa 
pars orbis nobis noti appareat aufttalion 
feraicirculo g raediu fignifc-ri drculu fiig ter 
ra coftitutorne vltra ipra queda additio fi! 
at ipfius babitabilis ad borec cmifperiii i te 
;ptenfe*(guod igitur fiibiecHs bis didd cir^ 
culi meridiani ynius re9:e lineefcdm ipfum 
h fSi VII axcm pbcatit fanta(ia:ta^a(pe9ba ipo cade 
tegillosinplano &r q^patallelus.Syenes 
reS:us fitad illa ex fimili ratione teliqui ve^ 
tog defcribuntur flexi in moduarcuuadre 
ctasipfas appareat:meridiani qdead linea 
■q g polos tranfit+paralleli vetD ad ea q g 
fyenearbimagis^ ab illis exvtKK^parte 
plus diftant illincmanifcftu e*^uo modo 
aiit oftendam^ defcriptione fimile ^ maxie 
fieri poflint imaginib ocuio^ fadle nobis 
crit in modui bunc* Sit meridianus o[ g fig 
tia e^no&alia i Ipera circulari trafit+a b c d+ 
cir(^ centru e oc dyam.etru a e c &r intelliga 
mus a quide in polo artico^c vzxo in antar 
tico*Sumatur<^ b ^8«; d g &r b b &r d k dr^ 
cuferentie indiftantijstropicD^ ab egnoSi 
ali a autsc: 1 &: a m &: n c &r c in diftattjs 
poloruartid &rantartid+ &rdiuidatur dya^ 
roeter eftiuus a e iuxta p*Cu ergo parallelii 
g (yene inter e &r p oporteat fitu efle oc ra 
tio drciiferEntie a patallelot Syenes ad zg^ 
no&alead tctartimoriu^boc eqtuorfere 
fit ad qnc^ medietatis aute e p ad c a p eo 
rundem qtuor fere ad gndeci fit:epitritus 
crit e a linec e centto terrc e7ceutis+ Afluma 
tur aut e q^talivi trium qlium e qtuor ea 8c 
centro e+diftantie aiit e p defcribatur qui i 
eodeplano ambiat terra circulus q r 8i di 
uila quada lirtea rccba^equa e q in nonagin 
ta equas portiones vno tetartimorio.fcilis: 
cet relinqtur e p portionurat^^ +e aut &r f ♦ 
porrionia i6 j li^caiit 8c t eorundc*63,+ 
gc pduatur X f y ad cadente fu^ reS;a vi^: 
delicetfcctm parallelii fyenes:erit ergo f g 
deg q^fcribetur parallelus fecans auftrale 
fine babitabilis et oppofitus paiallclo g me 
toem, V aut g q^ fcribetur parallelus arttcu 
fine terminas defcriptus g ty^^.dc fiimatur 
aliqd auftralius c[ c vt :5 &; iugatur :$ a 8c: 
ptoduQrc ^yocz^ d ar coincidant in fl ♦ $i 
ergo expofitos drculos intelligamus i pla 
no gfignatropicD^i &rpolo^ 8c alpeSrum 
oculi ab ri-g m g d k 8c e^^ducbe ad a c 
fadent ipius fcmoncs qnq^ parallcloru ad 
Z £ 9^^ fcribctur id q^ e e^noftialis circ^ d*Que aiit iungentur ab fl^ad d &r b &r f 
8c: b 8^" g fadent ide fedioue fdlicet ad a c» 
|> quas fcribentur fines terre portiones co 
runde pamllelo^*$imilitcr aiit &r in paralle 
lis defcribcndis interra (timetes in q r pto 
prias equoSialis abfentias vt 5 &r t fedio^ 
nes facbas ab eifde iun9is reSis ab fbipfius 
femidrculi q y rtSc^oppofitas ipis fcc!m fi^ 
tus e^diftates babcbim^ fediones defcribe 
das ad afpecbu oculi,<^uic]^ paiallclo^ ad 
tlg q^ fcribctur id cqno&alis q3 circa d 
e>^uc ailt ab n ad d ar b &r f 8c b &r g iun 
gutur fadut eafde ac a c feSiones p dicbora 
paiallelo^ porriones vt a t b 8c: c t d+a ^^ 
bus fumetes diftanrias meridiano^ ordia*: 
to^ ab vtrac]^parte a v et m x y tecba inp 
prtjstriu patallelo^ rationib fcriberaus g 
firailia tria pii8;a porriones fiibiecbo^ mc 
ridiano^ vt terminantiu longitudine ey f 
g &r p g^Multitudo veto defcribendoijii i 
terra ad defcriptione magnitudiuis adap? 
tanda eritJn deduSione aut circulo^ illud 
e obferuandii:vt gradiatur qlibet ^ afliamp 
ta qtuor figna et itipiSrura ne in acutu in fe 
chone ad extimii circulu finiat ne cotra or^ 
d.ine pbanCafia iducat+fed etia bic ad ea q fe 
quetur eqliCas cft tenenda licet extra drculu 
©ntinente pi9:ura ipam+cadat ciuitatestde 
fccbu ipm finientes cii drculo q in vera ipfa 
imaginc vifus fucritinddcre^Animaduerte 
dii ctia eft vt linee folc ipfi fimt drculi cu q 
dacomenfutabili latitudine &r colote difTe: 
tenti+Ptetereavtportiones q vltra terrapo 
netur ofcuriotes ©lotes babcant:q porrio 
ncs q afpe6bui ofFcrentur c^c^ ad afpe6buth 
remotiora q porriones coinddetes a ppin 
quiorib inddantur g additiones gitcr ve 
raru imaginuin circulis ipfis &r terra ipfap 
tcr bcc q^ fignorii drculus fu^ tcrra ^de 1 
ccdatiuxta fcmicirculu auftraliore ec^tvpi 
picum byemalc+Inddatur aiit ab ipa fc^m 
boreale &rg ipm eftiuiittDpiciitAfcnbamuf 
S)C bis in oportuniorib lods ^prias deno 
roinariones&::inipius terre circulis numei^ 
tos diftantiaru Qc bora^ ipius babitabilis* 
Circiter aut cxteriore circalu ventDrS pari 
ter denomiationes apponemustqueadmo 
'du in tpeia drculari ad adiacentes ^ncy pa 
•rallclos 8e; polo8 ipfbs + 
ClPILOGVS PREFATE EXTENSI 
ONIS ^ 

IVIVSCE extEnfionis 
cpyloguQ congrue bie 
vidcbitur + Kefcripdo 
circularis Ipereinplano 
cn terta in eode copres: 
[benfababebiturfi ocu 
1i noftri afpecbus figetur in fitu fcdm que i 
coibus fe&onib meridianusdrculus ^ pu 
S:a gtadiens tropico^ linea recba fiet:^ dr«: 
culus noftrc babitabilis diuidit longitudi*: 
-ne+Pcetereaparallelus g (3/ene defcriptus ^ 
circulus latitudineipiusbabitabilis feregti 
tur eqliter*Sic aut babeantur ratiocs mag 
nitudinii fpere sc: ipfius terre 8c diftantie ip 
fius afpectLis vt in fpado q^interiacet int 
circulu iuxta ec[no9iale 8c circulii iuxta tto 
picu cftiuutDta appareat babicabilis nobis 
nota auftraliori femicirculo g mediu circu^: 
lu figno^ coftitutD fiig terratne fub boc q 
da additio babitabilis noftrc fiat q ad arti^ 
■ cu emifperiia extedatur +Ex q didd gdc me 
ridiani fc^m axcm ipra vnius recte linee fa^ 
cient pbantafiatCan^ afpccbu ipo in plano 
g ipfos cadete 8c parallelus q fcribitur ^ fy 
ene re6tas etiam obfimile caufam videatur 
Keliq vero drculo^ adnotando^ veri per 
ciuitates apparet ad lineas ipas re3:as:mc 
ridiani qde ad ea q trafitg polos.paralleli 
vero ad illa q g Syene illic^ magis q ex vt 
c^ parte ad illa plus diftant^Vt drciilus nm 
gis ardcus q elliuus trcpicus magis ad ar 
3:on vergattNyemalis vcdd tropicus mai= 
gis^ e^no9ialis:qdad meridieindinatior 
Preterca antarricus circulusmagisqipcby 
. emalis tPopicus+Sitia aut babet ipfius terre 
cognita pars vt oceanus gdeipfc nuUa ex 
partc ipam circiiuallat nifi Cantumodo i fi 
nibus defcriptis in raptis cxparte affrice et 
EuropeiuxCa vetuftiorum traditiones+j^- 
XLAVDII PTOLOMEI (COSMO.. 
GRAPHISVILLIBFR EXPLICIT ■♦ CCLAVbll PTOLOMEI VIRI 
ALEXANDRINI (EOSMOGRA 
PHIE LIBER 0CTAVVS ET 
VLTIMVS NEC NABET 4 ^LCuquapfuppofitione facere oportetbabi 

tabilis no ftre diuifione ad Cabulas ■» 
(Lguc dcceat ad quac^ tabula adapCarc > 
CE^pRtioneomniiifumma^ ^buscotinc 
tuiftn catDpa tabule dccc+prc»uindc trigiti 
- quatuorfln affrica tabulc qtuor:ptouinde 
duodeclfln afia magna Cabulc duodedm 
prouinde quadraginCaocto* t 

tCVM <^VA PRESVPPOSITIONE 
FACERE 0PORTET NABITABL- 
LIS NOSTRE DIVISIONEM AD 
TABVLAS 4 

yiCQVID Quidem 
oportuerit ad ODfmog? 
pbie opera exaffidua 
iparti diligetia eo^ g re 
Igiones noftras gagra^ 

^^uerut:gti excofiderati 

one babiCa ad re facilior e fimul 2c magis p 
"priafatisexpofituarbitror* Vcrum quead 
modupdecefTorunoftrD^ exepla monent 
vtfdlicetg cpilogurepeCatur g q loca qtii 
libet parallelus atc^ meridianus i tabula nO 
ftra notatus fit:nc fiat ridiculii:omia fimpli 
citloca ac ea q fub expofitis no cadeda cir 
culis 8c babetia diftatias interiacetes inter 
parallelos ipofc^ mendianos^cofufc poni: 
cu oftenfum fuerit q mo totius bitabilis no 
ftre defcripdo i vna cotcnta tabulaad ocu 
lo^ afpectu comenfurabilis fit:fii^e demo 
ftrarc fijmmaric futuras defcriptoes:fi ea ta 
bula i plures Cabulas parriamur vt explora 
ta loca oia poffmt cu lucidiori ac cerfa co 
mefurarione ordiari.Cu crgo vna Cabulafit 
neceffariu.qm obferuare oportcat eqlicate 
ad fitus cetcra^ griia:alia ^rtritigi ;ppt frc^ 
qntialocDru;alia ;ptedi:cx defcribcdo^ fi^ ; I •VIII f?. tuu penuria queadmodu difcuriofiue facerc 
plurimi:g iu Cabulis ipis multa ^uertere coa 
9i fuere;lub mefuris regionu figurifc^me ab 
byftoria abfcefli Ife viderentur:vt illi c[ mz^ 
raaxima tabule partem tribuerant eutope 
fecundii longitudinem &r latitudinem quia 
frequentiores fitus 8c loca in ea ponenda ef 
fent,. Minimu autem fpacium relinquerunt* 
Afiefc^m longitudinem dc affrice itide fes 
ciidumlatitudinem ob rationepriori diuer 
fam ob qua csufam indicum pelagum poft - 
taprobancm ad feptentrionem defiexeruut 
cii ipfa tabula nudum fuggereret fpatiix ver 
fus ptogreffum ad ortum folis:&r nibil ba^: 
berent defcribersinfcytbia verfus boream* 
ocddentalem vcro oceanum ad oricntalcm 
vertcrunt plagam cu eque fuperaret cis fa^: 
bula ad meridianum diftantia cu affrice va 
ftitas aut indic nil frequcns atc^ continuum 
baberct quod occidentali littDri pofTet op^ 
poni:ex fimili locorum frequentia^Vnde vt 
vndiq^ orbem oceano cingerent buiufcemo 
di opinione imbuti:cepere cum defcriptio 
tiefallad vcrti ad byfloriam incompolite i 
cptec]^picbure,Partioneigitur tabuk euitas: 
rcpoterim^ errorcm bunc (i eam fic diuidc:: 
tnus vt frequentiores cx iocis regiones:vt 
fole vel cum pauds altjs vnam fcabulam for 
tiuntar:cammaioribu3 diftantrjs circulo^ 
Minus vero babitare minufcj, fitibus occu 
pare:cum pluribus fimilibus fub vna fabula 
in rainoribus circulo^; diftant^s contincan 
tur.Woncnim 8<rbic oportct omncs Cabi:^ 
las cque commenfrirabilcs fimul effe:fcd q3 
fola in quolibet folo feruct proportionem* 
Q^ucmadmodum cumvnum folum aput 
defcribimus:quc folius capitis funt: vt cum 
folam raanura que folius manus funt:ne(^ 
que capids 8c fimul manus funt figuramus 
nili q^ fub vna figura totum bominem faci 
raus-rVnde qucmadmoduranibil impcdit 
aliquod totum aliquando vero rainuere:fi 
nc in parribus quando difiunSte fiint quaf 
poffumus 8C augere fmgillati 8c rainucrc fe 
cundura frequcntiara locorum \ tabulis no^ tandorii* Mec prccul a veritate Eet licut ini 
tio opcrio diximus fi pto drculis rcSras li=i 
neas dc^cribemus-Preterea particularibus i 
tabulis adnotabimusraeridianos iposno 
incIinacDs a: flexos:fcd inuicem eque difta 
tcs*<Cum autera in vniuerfa babitabili latitu 
dinis 8c longitudinis terrainiiuxCa raagnaf 
furapti diftantias:non faciunt i cxtremis cir 
culis infignes quofdam exceffus fi nec in q 
c^ tabularum+0eindccum iuxCa proportio 
ncm paralleli Cabula diuidentis ad maxiraii 
circulura didraus ficri dcccregraduum osm 
patationes:id quoq^ ad totam diftantiam 
tabulc non queramusXed id folil quod ab 
vno extrerao ad aliud cxtreraum diflat ^: 

C^veISeceat AD <^VAMQVE 

TABVLAM ADAPTARE* ^ 

lllS igiturpreliippofitif 
buiufccmodi diuifione 
aggredietes-EutDpc ta 
bulas decem conflitue? 
mus^Aifricc Cabulas q^ 
|tuor*Totius afie Cabu^ 
las duodedm*lnCabuIa vero qualibct fura^ 
mara quandara adidcmuspreponentis cu 
lus conflituetis tabula que<^ fit:&: ^ magna 
8c quas babeat regiones feu prouincias:sc: 
qrarationcra babcatparallelus:qui per me 
diara ipfara incedit^ cerrius fieri poteflad 
ipfura racridianu: 8c que totius tabule fiat 
drcunfcriptio:fubordinante6 per regionc 
quaralibet infignura duitatum clcuationes 
affumpCas ad raagnitudinem maxiraarii di 
erura in ipfis-^Biftantia vctx) fc^ra longitu^ 
dincm capiemus per abfcntias a racridiano 
per Alcxandriara fiuc ad ortum folis fiue 
ad occaflim exmagnitudie fcu numcro bo 
rarum cquino9ialium*Prcterea quibus figs 
norum circulus fiipcriaceattctquibus feracl 
autbis folfupta vcrtice fiat:8i quo raodo 
fitura babeat ad ttopicos ipfos* Addidiffe 
raus cdara quas fupra verticem babcret fi 
obferuando apparerent latitudincs ad ipm 
equino chalem b o c cft fi femp er p cr cofd em 
parallelos ducerentar^Cum aiit oftederera^ inbperc matbematico q3 HxarSfpera voh 
nitar ad conrequentes orbi reaolutiones et 
equino Sialibas ligais neq^ circa p olos cc[ 
nocHalistfed circa polos circali per raediii 
^odiacam incedentis qucmadraodam i er 
raticis non polfunt eadem aftta eorundem 
locorum fempcr fupra verticem efle.fed ne 
celfario tranlterri alia ad loca magis feptcn 
trionalia q prius:alia veto magis auftralia» 
ipruftra fuilTct additio talis cpilogi cnm li^ 
ccat in fpera aftroram fccundum banc by^ 
potbefim in qucfitis temporibus ipfius fi? 
tam ad drculum amboram p olorum confti 
tuentcs &r circanferentes tDtam ad permane 
ifismeridiani diuifura latas: confidcrarc fi'g 
iium ipfius-^tDt abfens gtadibus ab equino 
ctiali quot parallclus ipfe qucfiti loci*^aod 
"per vtrofq^ p olosfaciic fiet animaduerterc 
fiue nullatenus locas aliquis lubducetar:^ 
fignumillud fixarum fiue plures 8c;quibu3 
aliqui*Nis igitur prefinitis que reftantinci* 
^ienda funt*:* 4- 
INC SEQVNTVR TABVLE 4 


The World Map that was originally bound with this 1482 Ulm edition of 
Claudius Ptolemy's Georgraphia was removed some time before 2005. It has 
not been re-inserted during this conservation project (July 2010) due to 
concem for its' fragile condition. The World Map is contained separately in ; 
flat folder housed with the accompanying atlas box. f73. EXPOSITIO OMNIVMSVMMA 
RVM ^VIBVS (EONTIIMENtVR 
IN EVROPA TABVLE>X^PROVIN 
CIE^XXXIIIL^ VARVM PRIMA>* 
MMAEVROPEta^ 
bula inftilas britanias 
continet cia ccteris infu 
lis quc circajipfas (unt 
Parallelus g mcdiii ip 
______^^_ faruinfcriptus ptopor 

tioncmj^abct ad meridianiitqua Yndcdm 
iad viginti.Tcrrainatur aut tabulaab orani 
Iparte^occano- Ab oricnte gcrmanicD* Ab: 
'auftix) britannicD 8c co qui vcrgionius ap=! 
pellatur.Ab occafu occidcntali*A feptcntri^ 
one b^^ccboreo:*:: co qui duccallidonius 
dicitur* -^ J 

Tbyle ergo maximam diem babet boraru 
equinoaialium 2.0 8c diftat ab alexandria ) 
yerfus o ccafum boris cquinoaialibus xV 
l(pERNIE INSVLE (SIVMNSIG 
Ibcrnis raaxima diebccbora^ 18 ctdiftat 
ab alcxandria verfus occafum boris 3 4*| 
Rbebamaximam dicbetbora^ iS tec di 
Jbtab alcxadria ufus ocolum boris 3 c^ 
P^LBIONIS !NSVLE(ClVI4NSia 
Londonium maxima diebctboia^ 17 sc^ 
diftat ab alexadria verfus occarum bo>2. f. 
(Catura8:oniu maxima die bct bora^? 18 8C 
diftat abakxadriaurusoccafum borx 3,, 
PeterotDn fcu alatus excrdtusmaximam di 
cm bab et b orarum 18 f 8c diftat ab alcx 
andriavcrfusoccafumboris z 4- 1 

Occcs feu vectis infula raaxtmam diem ba 
bet bora.rum 16 3 8c diftat ab alcxandria 
vcrtvis occafumboris z 3 IXJnMinkUonnmiKn TTT 12- 13 l^ tCt n OC^nmvS'' IPJeKBOREV.5'- kii ' Vftiiciiji iie\ 
tauiii» ttgw' tiiii r74 ^JC ^c^ ■2.'7 \ 4« 29 3« 1 31 1J3-1^ CC3 
t^ 8'^Mettunot$ b<R<^ 2.0* (SiimiiittnCiiU (jj an&iun, I 
\nmi6 

.ff- Aiititji Otsb, >I. jjiftte •1 -'c§.h?:-S'(. ^^/ 


/ ^g/ ^iionttnil^ni 6ati8wi 

^*nt W - . - 

— - 1^^*- \ff ConiitiJn 

«laiin o/ Vfoie- oV ,t«t»ti 

ei18OTtt«-^viH' ttiaroltai- 5,„,Xi^^matw^a^ 

I '""^imtniSif. 

4at yViU^ttd Bte.itti / C->_f 
Cii^r\oto ^ltn.t I Litttptw» 

Q .^«.t.wSlt8.„n y i^j). 
urelititt 
E|gt>u.ic 
c 
trhttontiij tet /Wntfi 
^ . ,«pt.ianrt " 

I ^ J o ' 

I itiOM.ntrat!i^ 

cfttto Bnfgnt««. cwn^ctmtij 

iiimioiruim ^ 
l<tenaoji r.tUsiX iriiniim 
Pt- o .0 

Ot«mtrukt<W€itiis)*'^'*'^" ^«* t%ono»ii»i OlfcttW *""''^ \ 

Nfflo. «wsiciiljgio.iMii 

rfctawio ', «mulo5,i. "•«W,. ,.?'.'? 
i«ft?"-.. OtlUttt \ j)icmttuti(«c^- 18- tnc{>ioiAitii ,.•• 

unigvmi«8 o ^ ;.•• '"''•.. 

f^^ttion- ' ^^ ,■• -' 


/^cciaflu ^'"V'-BR1TAMMICA- U ^eCHAKV^' OCCltiEwrALI^- .■'CAtvctu&mt' ■BiuAtceiotuttrjt? 
Coataiiy .^4^ .- ,— ^ 
m^50ttumt_ «<^.-'ttioltm-o--^--^ 

Wti«/T?ve^!^.. .,.--■ "- _. .'•;. .-^""^'"^^ 

-biincitnt .' ,•' «ntntilcojilj. 

'Bmttctt^^--^ ■ iolmi ..-■IVtiwittts^, 

iiiAtUMi^-^ *'™^y'7 rotintiiuin ."'•. ^-_-'-~VJ'' 
iiunvo /^tt. • vvaftito^ - o : -r flJHtUtAllt» Ajiiccati&S *0C.VERC0TlIV-5^^ 10 
cal«tvt 

.. Atttefw^ tnniitAti*. 

'.. CflllS 

^•(3\ o \TautocHge8. 

1 tt •«, avttuu«"^ii 

Uc- ' OCE AMVS'' 6EKMAKI CV.^' .0 Coitciio$ l«lUlll\\__J fliiupiei ETBRITA1411ICV5' 12. «3 l.f '^ 1*7 13 2.0 x; 
CEl,T06AIATlE-BEL6I(rE-PARS^ ©iifetttcuty;irti5%i0rt« aJltlftri^tWl» 
i.2. ^5 -z-^J 2^ z(3 2.7 -2.6 «-9 <4vxmuni 
■tnfiiletK^ n 


•MAe(KE\(3HFJVLAUlE'PAlls: ^ rtl)cntioc*»^-^-|-, fyr- 


ECVNDA EVROPE TA 
IMa CDntinet^bilpamamtDtiam 
iti trib proumc^s partitam cii 
infulis fibi adiaGetitibuStParal- 
lclus per eius trledtum du6tus 

pteportionebabet ad meridia 

num quam tres ad quituor fere+ Circttnfcribitur au 
tem tabula ab orietiee montibjas pytmeis a meridie 
balcarico ct ibcrico mari frettt»^ beVSdJeo ac gte ex- 
teribris pelagi ab ocrafu oceano occidetali ab ar9;o 
oceano QtttabrieD^ 4 

1; LVSiTANiE>(tlVITATES4NSIGNES- ^ 
I \ IMorba cefarea raa:^tmaE\ aiem babet borarum 14+ 
2:3 12; et dillat ab Alexandria verlus ocQlum bo 

dAugufta emerita ttiaximam diem babetborarum 4 
fetdiftat ab Alexadria vetfus occalumboris^ x* 
CBETICE^CIVltATES4tel(3NSSU^ J. 

I J^of ^uW majcimatndiem babetboraru 14 3 ct di 
ftatabAlex anciria Verfes<) ccaftim boris 33" i^» ^ 

|C?^AMACONENSISvNISPANlE?SIVL ♦ 
Afturica aiigufta maximattt dietn babetborarum 1 c^ 
2: 12: et diftat ab Alcxadria verlus occalum boris 

I^Noua cartago maximamdiianbabctboraru 14 3+ 

ct diftat ab Alexandria verfus bccaium boris 3 6+* 
fTarracDn maximam babet die botaru ic^ fere et di^ 

ftatab Alexandria vcrfus bcJc^fumborisz 2: J 12:4 
iMSluma maximatndiebabctbbraftitn ic^ Fct diftat 

ab Atexandria verfus occatuftl.bWfis 3 ^*--*' -, - 
yCetatca augufta maximam diebabetboiaru i^ -is: -1 

ct diftat ab alcxandria v crfus^odi^fim boris 3 l^* > 
[fSadira intula maximam dicm babet boraru 14 21+ 

ct diftat ab Alcxanclria vcrlus ocQlltmboris 3 34 1 /Km^^^^ ^gm m j ^': 8 tzl__i5 ii \ \C \ n \ 18 •9 i ^»''>i:-:] l?7 1 ^/~J CotljctimM inMe:- )J^ OCCB^NVS^ 
J'^ uEu;:. I«<», Hx. t^ armctwm- 

fent 
LcTn.im 
fyf. lcini j»ttu>. , 

Ottua /2!*?r"^ 
o \«-^"* tu^ 

• ttKumf^ 
/«bitiri- \^ 

- - -''■^,^. 
>_oosintf -' U:8i- - 
•- - ' .gKiiiattim 

_,;i ,■ ,. . oH^iiuausuaa 

\^r^^c^^^^ ■B.Mv- o.«n-.'TTrt>p^ « W «nfomu ^^^M-^^^V ^,. 
S«.:)- Omtoln-i5=",'^',- . -- — - - . J ^^ «,n§(u O «u, IV^* ■occemvjs- occidentali^' f 
CcUrini ^ 
uitt-A^uftn- 
douit$ ^ 


■ Um&obue$. ! lwV>ctti- ; , ^'wmmd 

;■ " ■fotivtn^twiba-. j'^'^ timibnf 

Umowrr-— -^^ / oesUtTO' ^ 

«:____ ,V>rt o _ o (jtvnun^ 

$cltu-m. .j, ^a iJcmiM-',«»lg'*'''^''' 

tia-^<mc6^^/ <^g^^ 

5->~^V ""'^ ■ "--.^- -0--f.-.- - o 

taniln'* [^C-yataE ■pct^fxnaum^ 1 Abcqitmoc!^'^.?- i-_^ liSB^ .IwmtCecwwu- ,'fim".^ oUa-u^M ,„.,p.,, |_„^' ;'fc- .■;<«i«mM", ctnent<w.' 

_^7 txibnj ^tr^U ■ ^^" '«"^' ttelta. •, \ ^ ; Cltnto oixiniEt, 

^ L}i^^^.,:^^c.iSu>\; ° ;(^^! °™:'"- 0^« ptlenftmcs. i •ttnailTii* \ '. atmc». 

I 0, ■- ....'?^»a-, onb(ar_; eraai», 

(Wft^"^ .-. .. itcwtJtAxacUf/feoibw'. «-a 
o...~ '- -"A- ,9j^'-'"^---''llt»'OT!W- ^ abeq aoccWi bon5'5- ^ * 
5 &icmiM<tu«ctiv^ ibcr • (vm.i. aufa. 
atitbctanv jttutBsi--. tllltH2t. «0 r . i^^ t«Ua&t$ _ „ ^ 

,;w,c?(;'"-- "^'^--/-■^?;;^ '■. *^^*'°*"?i. fli« 

i«v , . ^.„ , 

o I /o ,_ O «(kr&f\ I O 

«oto. Ij^ajwtia , 
Scrtttanov n-f— 
<it«iiace&. cacns° tiOT!j»Aau. ,>^„ ■ _-, 

iicljiRv-,- — ^ " - vclfiit«^-v ,, ' 
^ ' *, ° > -. °'^ ''fcTjcl. o ;iUm.f lc& limilr ,' '5» UiUriS /,'fl,n>irt-0 


»fli 

ui m\ gmn- o ■ "" / c 1 - 

buTMta- ewtba,' oUti.'- / »*vurta- 

fcaun»-- o 

-ttnro t«c;c . lunttia ►•t 

t^ bticjS-A DI0-S.V, '^y"^' cettlia">-. 

artobusa- ,,— >, , UUlccue. de,jii.U3na. 

" -^^- *"™« .*'^^ ,, - %g^ ° 

'" «Ii4tu.!>t« , bcut» 5i»w- / — / , \ "J ^*' / ^' cau.-.ti?. 

-L-a^l^--' atfa'. , \ caiyK«y^ f2__ 

oaruav o ;n«lWl. ^g fttt^arui,' o j' XtnanA 
oamr,8ii ; „ ^ o _ .'"£-»'* j o ib»-X^ („ii •miTobri- ,1 Iap3$. 

V OHotiobA tmUk- /,oC(trt4tiif antwa ". ",■ - ' ^^lettttu- 'tjirr— - -^ 
-Ofcmi. CA. Wbia tUum4/ '^^'•" A(«i4 

'^dasMx. ^'^"i±. f5~N*^»;n!3»^'C3noo mU-a 
- -„tUM-,i,.aNrvf,.ai,6 „f^^^j^ ttira* Ccti^a m ' A ~^li ■ma- S.&'foi, ^^u,'^^' ^'^-"^ftv 2"=3#=^'^— ^nCTo ^-&^-'?ffiltv4a- ttcfii^ 

%utio'a. -cefipo /o'i*' 'JV^'*" .-('' .. •n.^«o^iy--0' o .ntmili' iUitjpiKv 

o, o --.- 
ari^«. tifibif 


i6\ AlARe- EXT^EKIV^" nctwT ° --J '"li- '' 

CTiob,v-o "^'o ■ ^,'*'; («clmii 

Ptttura.' ^etaikutn. 
A/Uuntan 
g^^ LtltfC «atwiU)' 

; ttctrtobn;^ 

otctnvciA-pjpiccr ' o^tttnni- .--- . ..^ - 

«*»• .' oflrbotri','c<.&rc.vV--' °"*^ ^.-'Atccanv 
twaciil " ,' .r^' ''^?^)li„(Vm-^-Cci^ot«6 «boUS 

^b«.,«.4'W* \ «ffl^. o ^bt^ 

^^°'\ ". C«r* °^ 

l?elUia- ,, ■>' ,-,'■ - -'r/iv^-, 

o ar6„ t^Ciu» -. -raso--.', 

- V- . n ttctf* 

6i»tci4»'* , V A6«b* " tarcannv 'an«trt^'^t^?«^"""-,bco/ / IV«lfi6.0 ^rj.' OUitam laj^; 
' bAfivCi^S-TT^twlvUon- -^p^ bcto . 

^r--^«' 

otcCtt-8 

o 
o 
X>u«^h4' n 

, , \ « 

irths 

' C'r'.ft ''"■.-«. 
, erj.iuita Q^brt^ 

"r ,o,V'' W-iteb.v- I bao-t?»--- 

usl&vVV ,0 I .- ' 

\ '^ y^ LobetivtH.- 

V-,tuK:buiv\¥tv"ii, 
^ ^/ ,'^_ Ctliitva' (v 

ivWb 7'^--;/f^ti ^e*"^" yl!^ 
m u» fii.-fet- Ijellc^ottiti --.:"•-- -'v- .; li I twiwt- 
\^ljU3Caitl»4.-t)0-1' 

liClittMKttmwv- 


■rs^^ 
v\V\ 1^0 1 ^tnfCttS-itUkla' • BAI,6 AK.1CVM-M ARe^ 


39 b^l l fii-ti>ata(?v>tffet 
|^^I>ctti4i<nett 5'^ 56 1 


$ 9 10 u 1? 1« (C, 16 1*7 J 'g \ zo -Z.I i' ■ ! 1 r-ry. i Sfev.U- ^lnfoUi-S, IStaacti. JuroU'$-tn4;i& 


''^limogi. "hro ,. i» ttW1 l' t- ^> 


cim o lUllCO 

uillaiii.it>.w if,t.ifiii» liiar.i -' yjistV 

''Otl- ^Hwro 


O o 

^ wftnmi 
o . ^im-icc. 
.1:1110 ■ fHmiU \_ ^jjjin uir.ainoni' 

o 

.fiof/ ([^mteu 


fiflo Iviivti.l") 
^rt((Otiic/ CIb^«?w V Cllliif. 


^%'^sJ O ciftnt- i.iii-.u /famttsffA I.liJlC^ll' vlllUnU limiuiigg; "- 

o 

<i)in!«?i5 
iiaron o 


tiitcl.l tp«es o ^^v. bbaij /lU.'il ■riiju^^f. r ' ^vr (\»iw\ I Uouc aft«?L , 01 

AlultOM^/ 


iKiU \XM.\i>^ o :j»:tognll.i 
/r.iatlflua totiA ftu- 

■ luir.wM 

:SAinotA^ tenV^lfttflt ' Rcgfttitm- CafteUe'; — 

" ' - ; »tiit flu - l ui- Sj!l.t 'Wtiit)" "'. wnnfim^/ /tvzsU j;euim o 

\l!4l'l>.lth« /ofca, \ /»11«^ / tncnlixtt 
fe(E, '•ySliia' ciUrrtin ^CjSnivCi) (fliotili t«d;.it2l omt • /ijijt- . At-rrfi \r.tl)»0/ Ttnfouft" 
-IP^ tiitLt1unir^}0i..i 

.'', itllgll» 
Vtitit^aiiP "o f.iilil, 

'X .""''^{oS) CXipirtCfilcfS 
\ o,^ ^"""'c.titAlt/ 5« Qiuia-^ 5Cittoiia 6i6ro) ■ff\b<iUcl;ieti cit{oit,i atultim\ «i«j«h 


yiStixt- oXmxio 

tii«&iua 
o tupuVtt 

" iiiot460S 

o ^aai' c^4uru^-y'''%'^'^'%'''^' c ui^jic 


xfcbo- o Uiw 
t!)ib4a , . ^ . , 

VtOtfCS /KS C .' ?'i'^ 

?ii<j>u- / '^y . • "^* 3'iiar.<^o .V»^«3US> -V>iUw.J /Vl.lijtii3't,,,_^„j5 /CAHWl l. — 

t„|p* {{lUiift'*^ 


^'"UVOaiuld.llU O otiA^ o , 
ttiii>nt\ r.il.miotti.1' 'Uitei \\T ii(aiiu o 

^lSllfA ,il;«CCf Ci^givi .•.ilUitsrii. -diKtnij^Bntiteft- itUoin:: UjiUtt ^f s^^ C^ Mniiji J '^tnii ilrtutj^ .ig-i^oV' w ai.rirt "^ 
o^SitiMUijai 

3i?'' ;:ld)S tillh.11^1 
olC' ''' tnguf A 

. ttul.t»oiL2._ rtlrrtfcr^ Opitctie 
-ytccr. O/ iScnmAloS ^ 

ii\ofin.1i»i\l 

.fllr.13. fhcitoCi ■"iTt«i&i / 
oT/^tija''"' 

^Utattttr 
o. ■ I l(OU?fll'" O 

tjdttctic ^«Jo» ->iM8« 'tiii.iiva- 
o 3llC ■/%"« -^AlifllliV 
C ftltKtS^ 

o yfliMrf OtlW iuittiict 
^ . Q , €.l)ct o tu 

ctttv y r^i ..o .^ ""y 

gtiiotclU 
iaiV)Ci-<» O /,^ 
ulSitimii;J|Miti 1 . 'aitgiilonila- 

O rt ^lLt\ 

. I ^ntci-.i ""'O - , 

roniewc^iJEiJattie- i>.<«cyifr 

I o' •"'ir 7,'.", 

•fntaw.tiital tu(Ufr,iiic4 "^"^S"- * «.dtittiOi ^"»^^/«'1'^ 

> o o I 
..noiiviMt: ctl!»!8 / voi t.ira.^11.1- \ 
<i>iitc biiuIj.V^LX ftmif«;j u^lli 

lUrficiuc \rtll!C(tt)- Tin/l 

i/Ccts^iicf- \ viUUt^' 

U.iiiw'-',. , 

\Oci,fli8it,V) iiioufiic I 

. 0. 
%Jllt finciitot. vxinonai, 

^CitacU- ^ Bctisflij^ fbljgitj^io / o 

'.itiSnscr o o 'niCt itticV Jbcs^.i ■RcvcC/ Vinceittv?/- >^ .«*> fi-.ifKii.i Liiiia 
o 

•rtfjsla itcai!) 
, o 

't»roi'i'.j ilrjr.if" 


cn(tmii,\.<i<.^ j^ 


/OAlli .- 

/'ittonH ^ 
/;tfH?c('.3 ( Itr.iUirrc ( 
lojiclp,,. /loM ttlll.ltlO rtf:6ittl ifinoafiiS 
u 

, 5Mlmc__ almU: 6wtuita .^ 

,5 'tliiwU. 

f«iM^^'o'^-',''^''"l'^~ *""ol 
f«i8t.v o -^i-i.ii- I o onSau Q 

c/ tifioiia-.. .^tloilK ^O .i'-'cr.irir 

.'lioU cltic; O rJii yeCRgm «fctO/ .•(cailioj ICT14. p ■fftbllU Oiia- .?• nfliuic . 'oy nliU-t'»!.! 


ofcio '«tlti^ 7.avi> . ctnicn »..6 n sii»'f ''^*^ ^^ ^) -W"^'-'^ )« # rtifA titottr- 

^ibUtcit .tlTittximfibilie 5tHt.ni(S '^»^^ 

Ctptit 
^citn- 

6£lx>?Ain6^ 

O '•'^ii. Cajnit 


1»}trttt.'i^td. ^)i:a}JittiKft» 

yv.i'umctt '™vy\-s. -tiafttu tJtajaiictn- uttau cmtiA 
Mciian /^''■''Tll 


% ?MARH-MBMTFRR?\Nt;^W^ Tiiiitttmiu-i. ^i"U) HIAtOl» 

U(>'i<i-i- ^_ittl <lC |^ 
&icgtiiaio{» 5'K*fi tttm0(* ^ 
/??f^ 1^9. Cnwinne tiufliftotnisUtnrfolftictir iiini«I>imtt cnrn l^' ulqiw <ienic&i« Mtaiilcoui 6 1; oc «ft apriii C10C nwnCS tiijj) • 
ujtii»i«t<it«mlii&no«cmfmMj4Ktttiimiu««n(umi igcfi."mu<ii<mii«vMialctlii9t)<Tg6i<iiinMibi t ^uotutti«ri6iir- cmttttni«flnl»uiJcVi().t«\fiVit-aaJi4nim)iugamiio>itt((lue 
^ it& tiii« tnutilxc «ft-Aiiici>icr4« ioaxM wxf uft)iiewcy 
at««jtt«itittt«ifi« iiih) fm- igttuiuiottaii^yai atdlug^ hitooteinnuioiytotmtt^ 

, uniue wciiUs cwtoiuSUcoTci ftiirciiw uirtictAtS^m 
,tM»uiifquctiuiii«tntciu Cuiniljaccft-A^niapio unvn^ 

MfrilA>ftn«ni«i«fi«uii-^ _ 

-- r)i'(fct.it«<ii«xri.iUI)«?'ii-tliWs 

'ViB«fimu«fci»tiuiii«jMv4i>''*'''.'''^;'''l''^? -.^1'' '"t^i"? 

^ '^ i-.6oifi"l c i atttm.Tg^aiuotu^ 

, "'xC-i;<i?»ill'T»nii4ingulil)^miff »igm ii»;ani>^ af- l/\T« &t«m niai«««m l)<rwiutn«i 

fifl^iiiu«mgmu>y.n--»ifferalica3ii>a"Ati \)^-^- litS$t<mtti<ii«:cml)i)Kinim-^i • 
tggtiiM tciaugniti-yttiitcnt^^^ ^ ggg?;^^ 

■m.ftf«m ^rOi«Ht.>l'Cqtiotvt JL ^, timu>vtw gffiLgj§g:'J!gl?S!- [ Y-fltfniuiatm^^j^t^gggg^ r^^ 

EKCl A EVROPE ta. 
buia continet Sallia qual 
dripartitam cu fnlulis fi| 
bi adiacetitib * Mediusj 
iplaru parallelua^porl 
^ tione babet ad mcridiaj 
Inu qua duo ad tres-Circunfcribitur aiitta*: 
^Jbula /\h oriente italia 8C rbetia ac gcrmania 
V'A. meridic mari gallicoAb occafumontifo 
[pyceneis dc occeano aquitanico ■» Ab ar^o 
Ibritannico occeano v 

Kqvitamie civitates ovl , 

iMediolanu maxima die bet bora^ 1 £| a 4 
\dc diftat ab alexandria verlus occafiim bo] 
ris 2. i 3 4 

ur digala maxiraa die bet b o ta^ ic^tdcl 
diftat ab alexadria ufus occafum bor a 2^ J 
" VGDVNENSIS ET BELGICE GI> 
Auguftodanii maxima diebetbota^ ic^ ±1 
^ 8c diftat ab alexadria ufus ocQfum bor,>| 
i 3 12L ■♦• 

ugdunum maximam diem babctborar£*j 
ic^^dc diftat ab alcxandria vcrftis ocq^ 
fumbori6 2. t # 

eforiafum maxima die bet bota^ i^i j 
\8C diftatab alexadria uliis occafum bo i, ^l 

urococorii maximiidiem bct bora^ i6 &:] 
diftat ab alexadria uftis occalum 2, J it,*\ 

ARBONENSIS SALLIE CIVI^ 

ainiia maxima diebetbora^ xc^^QcAi^ 
ftat ab alexadria uGas occafum bor 2, J izl 

arboni maxima die betbota^ 1C| 4 et di| 
ftat ab alexadriaufus ocatumbor 2. J 12" | 

ienna maxima dic bet bora^ iq i 8c dii: 

at ab akxadria vcrfus ocotum bor 2, 2 
^ii ici ^ i> h Kjj VS "/ »9 T ^"g ^"'i^l •AMom iuruIeVrttniuiiccf 4r8 . \ -2.-1 \ 2.8 \ -z-o \ 30 . Oauumtuiuiviaiv- /iLUI.llC 


M^ «MAK^-BBlTAmiCm- 'ii.iii.ii*' 

/iriiitniiui5 
/ totuiii». 

'^'''"wni.m/w; Anunitit 


lllgOlll 
-"^nutn \', Tmijjri- // Wioiwiipt ■ '-"'Atii5>i.w" *^. ■ 

fiii 1 •»!>). 

•' BeUuACV 
5 csf.uonU 

fiu». «itKUum \ Ij.iCiniut 

o 'Pyin tut.ui»! 
^muQ 

luj^i.i\ u C,J . -i.£>totuA 
.0uO- m hs \SB,Sn«vi-^C ^«"«^l» 

Sifiuj; _„.fftt, ■■., /^,iu«i\ •• I Wviv^t^^''*''' 

-ui>mw . )onnn •.,-.•". , . \ ., ■tAinuuire 

h, ^^---^A^^L-v ( ..-■ -. AviOirauv •, Aulioio*|;Xaicu:- 

\iinivm ,8»-.JU0ii V-r-'''..<> '•, cutlio ^«tcliwii»'' 

C^ t^ tS ^mf ■• -iiwimC '. ■. ,-■•', 

>iv.O'n 0.unuiK ^ '. 1 .ittiTlciquKt 

W.M "('•"'Ji^*»^^ l5^''S^" 

'AQVltAPlHICVA/V' O 


^ : B.it<nu "f^J^^ci 
stntftol ^'<"f"« ' 

) l.i mfocrtvtttt0p<^th»g. C« ~Abajutttoctvi\v l)o->?'i^ I)<i8en8 
Oi«iiw-tt«cvnV)««U' »(»'^* .:j::/c£[X9(3ALSiA.Ba6i^„ .- 

/ Row-^tx^-tfi^i ; l,3ioui8ttiii„?f '^-p.vva. 

..--* i<oni,tn»t«:t ^; "''"^ 

«^■, -it.l. 

fln VcffoiXCS 
ui AiijpithiticC 
uf- o foumit bnfocotm. 

o . aiiBti0.t- ( fg- -m.is? 

irngtmAita^ ' 

o ' 

Tl«ui«ii Wo Kcttti lcutofttu 


; oaiigir^ 
nicdio ; tloJimm ., \ 
141IUI11- ; Jl,iiiu\utv. r \j) / nuirtouca ', '^''"""'•v- .0 

■.1itiu\B /'reii.ilnim 

',,)SC8-\|(5 .' 

'•'^"^"^/S^etiuovtco ■Xturtonu cajiirti; .; 

- - - " . TicfHni.i ; 

Vcnoco<>» , ;.,„,„ l:o.vs«i»Cci'> P. 


nui.tnuiti ettf : %niinnu 
Jt!ob;i4^ M<U» ' -iiiou^/S:^ tXtlKtO 
|S- ; tiwsnft 

.^ -."VinSioll^* 
) ,' AVBcnWAtiT- 3 \ ^,. 

g>. "^ ---- vr*"»* - 

..-.•■"v -•uteuco,-'^^ flif 

•e ', tn.Jsnv ^cgijut 

S '• Tritoui 

s • -■:.,:.■"■■ 

V '. ,-■ .tfSCi' 
^ ^ ••' tn.nui 

■.trirtS ., ,•- •. r.«ir>mut^ 
A^"^f"'n;Uunu\ K..urtc*. 

. — ." o 

l,cua- ' o.vniwntotmi . , 

-' nnui-..,<tnio'<^VC:i m m ft&a-tq?tmimtv:j IsfPWOTlt. 
Bltll ijgci -S^ititcv 
.SaiimiV \ cotuuni fin6cfC6uiii" na- tP. P^^, *«f Tirybdi- \ 

lll01l(U ' 

^m ,.'An\rcp \-4(lllC4l|. wcfllmi ,',311 ife'". 
.tAthl /Af"^^ 
= ,''Aucf 
' '"'cci 

1UC\ •/U#mnt;V<tlCUCtJ 
^toloT* . ••■•lA p I •H^muc-tniTnctnicttfiS ■^liflinii. 

'litilxnf', 
tolol.in' .>-' .^ KV -tattuum ,•' 
Viit '^ ,''c.il)u«it.R ..,-.-'lo;'?cU' 
_.,-■'(( -'tii0illVii*tt 

, o llif- ^ lOtlolllJ!' 

fiutcy 
(bn-itibctj?-^ 
_ .mtrflu- o ^^-^- aiuntnu;* )l^ k6 iiitiiwviA- iifiTi O ■u&ll 

coloniA (uietitu iiinciicki /«..►,11,... ;Cti!.m ;'.tmfiou cibcllionT ; "V&coticy tolouui y /Sc.vtilmi^,:-^'-;^,-<?. c iwfiott qwo )J3 ^ ^ ir JS- -yivctics.tuou?. lcii tWIIC!UJ\ 1(^ / W / t> / ^g / l^ / iO -il .^fotm 
o«o\iaBtu' 

I -11- ■irrAf > ivC' XiSiwwT ouo ■ •—'"• 

-<=: \ • • iii.thiia MuiC<^ \ iibctif.ie c)bon ( \^ 'tW -•■'.- „'ii.tr'iii.t '^■'"«'9 

51 rt.irultD P,8ivf;io *£nc tticnutti 

i^btiiinaouift 
I-. o ., /iUVAtuCO 

louu iii.i!itn--A 
.totoi ir' .t - AMfam :"'-•: ;..atb.iiiFiifci,^^ /111.1 (Till 
' ,8i«<vi- 

<5«tun', 
uiUiL; itiuilDt 
, tifi ii >■/ U^ ^IICCV \%% ( |(nimutiytu"i'»| IjUtfoti 0tldM&ca 

.j-, ntfulc. ^'— TjUIcOII Aio, ^^ IwonmCiU bi3 U"^ • tTtis oi«mttui<n<vti 7.(5 ■2-7 ■50 7- l^ -A ! 1 <^in<(W<io Oj^btiMcuJC 


c vaU<( o ftonfeiijicl* 

■0 tonwvi- t3otl.rin> 


41; c^u'AM0LlE- PARS^" ^ioiiifr 3^41«^^ 


I fiibtyocM^cilotjtftoiem, -Kf. 

f-MARB • 6ALLICVM- '""'K P ijim:^gtvmuy^^«; 
tti^clntutt?l;itf?)i«ttWiad 


f€fcit:!l-r!«fittuVttC' 
UiSttutioWtiitj^H^' \ 


«»' m:^ "?t**9*^|nr ,:jo%i, .;,.";■.'; f^r. r^^^MbK 

VARTA EVROPE 

tabula CDtitinct Serma^ 

[tiiam cu infulis fibi adia | 

centibus-^mcdius ipfius 

atallelus ptoportioticl 

abct ad rccridianum 

qua tresad quinc]^Tcrmitiaturaute tatulaj 

|lab oriete ia^ibusraetanaftis&r farmatia cuj 

ropc.Ab aufttD rbctia dc tiorico 8c duabusf 

pannoniJ8*Ab ocQfugallia bclgica^Ab arj 

cto occeano germanico:* ♦ 

(SEKMAMIE CIVITATES INSIGJ 

Amafiaquidcmaximadiebetbora^ 162: 

dc diftat ab alexadria ufus occafum 2. fereJ 

Lupia aut maxiraa die betbotai^i 162:^ ct j 

diftatab alexadria ulus occafiirabo^ i tM 

[T^bobodunumaxiraadiebet boia^ iC| 21 

j ti 8^ diftat ab alcxidria vcrfus occafumE 

boris ij^ 

CSCANDIE INSVLE > p 
Scandiainfularaaxiraadicbctbora^ 18 ctj 
diftat ab alcxadria tifus ccafitm b ris i •iisav:^ ^8 j -^9 3< ii ^ ^3 ^^ 3^ ffoi t) (jiVTtmietTtntiattajii: p9 / • OCCthViM^' gE R/WAMV5- r^^. 3? ;5?2. j«'> <;? ^ci ,0 CCEANVS- SAKMATICV5 \ ' «18, Gtmlmm3cX»ci; ^inflile ^ jSal)4liri0v ^71 5%ulo ncd ^^ Ifur ll>l4 


latitanii ^iJKWl» nroa Itrii 

/orai. ' v&titi^e oacumcT P9\ ^81 


^^v mttw 
o 


stucdu tlWWKS 'wmmis Upb4tta tmrunns 

- /1« 
«WMcgittt tctito \11 


lemjatieaoN 
viretwrmawS 

Plttiftt 

[r itic\&ibWii 

^ b«l3(trr 'tHttd 
j6 cop.iriuL^ij^, ^ltplxwii Aiigmuctv imtn BitCict^ 
"mino{<$ ^tjiU&tttd» icoton-flra 
-tr.otntiiJ 

Viraitt ■yv\A(D \aitW9 /•ff '<i5 


WibS^ {smottta- Ijttntul 
" Sn&int 

fiiC - - _ 
^ Mitwmitt. 

U. ° 

8 ' titgiu ^gcimtutbecwtusyataletot-S^tfegttg^ | 
\eqBttioctmttTy>M -f wtsoimttnitcnt bc t-i t lUiwU' ft«4. /e: Biattatas ■Cuwvt 
oimtimittv M K<i A- 6ERMMIA- Selttige ImtioC-ilm. 


:ciwt>f-yaia?^i(frtetifat)caiti'^ 
t?(5as-<iVtistn«tttttjm<nmii»'i7T rsilaucmW Cjttrctci. J iitttHann.go-^. Ki kioj , aiiftiitt Oqtteitt 
U iHOtigobAr&i- Witribttcs ]t150^5l?«t , 

-, .,_ V3»»f'- Vitp^-U-rttc^^ 
u^we ttttttticiu/ j\ °^.^ ■ — 

"fercotitui. -tiiil3UiU (^ 

rcouM- ewtrJw _ 

o Coipte 

CiitiftJ.itw tny 

5« ky ■nnixw. I«3i&mtittv toiinitti 


"tAwivam, tteaflnsVfiBttt) 

Omm 

'ubttti 2<mocl)cntc OtMnt t-y 

riiURH T/ 

LucilnitC' 

atlcsutt 
o /-^ «u- 


o-mclcbatflS Utt 
montta 

{olopptrtif 


Cu»011C5 L- ■^?°i^ C«.(mti 't)C{j«JTtn.-'.cia. ^tw '»!ii>at^5 r.ilatcoS Clx<aoa o '^ ^ •^ V,tn 1 1Jigot»m 

{ o ctttnoctis tU.ii-c1ji.iDit PJ? GalUtlxljift^S. t?«mu? 
\<hieciotu vC^^ o / b58 ofopnC ^ 


nlcftef arsi /(1^, ^ttoncs y^Artt«t(cm«tw»pa£5i 
ccrrotmtttl/ "V^H-tttgi 
aCmcv 

lctiiu \ 

o t3r J 
-mf trtvtlzmt«iifaTiai;S>iftoabeqtn- ti-^ l<^ \ k|5,«.i.i}nl»tmniau«m^ '^^ fL-ifli i* ^o 3' 5»^ oWnictiaa. 
-^pttarmccattti . .^ 

alattntnil j.klunir^ 

tutiOatictc gsl /^y^ oatrmvtiliia, ° -mt.it v 
■^iW <l)utcMJ O.TttttU. 

-ticnrus 
cW* J«^incnttt jy 
o o Y 

0)u.tz>v 
, ., arnni.1 ''t 
lun.i,i:b.t o " ^ ^l ko .»*«- Carpatns ttied-ijUtur 
o 

kQittpt ^. , , , reltiuTnaa -fiti^otlA m [UitttulWrtttttitpaal; S)t^ae»tf'! 
.ijcqatttoctiitn^ioA-i^ttl&tem^ 
i ttttio^ctntKmifeicctm;- s^tad^ .tti^itt^ 
ttutn tne 
'mttt^tint LijUTtntt Tttctanaliarutitgg-^ 1 lCgtmu^ttmuffl- ■x^iH tiotici.e3- /■^ p!tttti(ne ^l '-"* S**'^ ) p4ttno«tctiifeu»isp/tt9 ^9- ^} ^^ 3<i hft 3? >J0 >?' ;?t ;«,2 iJ^i )?<r >?7 fi> 

VlNTA EVROPE^ 
tabula contihet^ctia», 
8c vitidelfcns^-acnoriGU: 

patinotiKS ;ac to 
tatn lllii^idcm cii adiace 
bns mluUs^Mcdius zi 
J^Jjjusparalklas ppOrtioncbabctad rocridia 
M nu qui quadtaginta tres^ad ^xaginta* Cir 
^ ciircribitar aute tabula Ab oricntf ia^ibus^ 
^^mctanaftis ettn^jfia fupcriort.A mcridic ita 
tia a<:rinuadriati<»a parte maccdonic- Ab 
arcbo raaiori gcrraania ^ ~ — 
yiiETIE CI VITATES INSIGNES -v 
Brigantu maximad^cm bet boia^ xc^^sc 
^ diJ-taitabalcTcandnaufusoccafvimboris i* 
"K IVINDELITIECIVITATESINSIG 
Augiifta vindclica maxima -dicm batct b o 
rarum \6 3 &r diftat ab ale?candria vcrfus 

ccafumboris-i 2: 3-'4'' '' 
|NOMCI (EIVITATES INSIGNES-^ 
Aredata maximi dte bet bora^ icj 2; J 8C 
diftat ab alexandria vcrfus occafum i ^^4, 
ANNONIE SVPERIORIS (EIVL- 
Patauium maxima dtcm bct boia^^ \<^tsc 
diftat ab alcxandria verfus occ^tutu i i * 
lulium cartiicttm maximam d(em batet bo 
jjj^ rarum \\ i sc quidparii &rdiftat ab alcA-a 
dria verfus occa^s occafumboris i z -f 
i Sacarbantia maxiraa die bct bota^; i c. i 3 
&: diftatabalexadriau^u^ occafum 12 ' 
Decanonamaxiraadiebetbora^ ic^xQc 
diftarab atexandriaudisoccafum li \ti 

fPANNONIE INFERIORIS OVI.l 
Scrbinummaximadiebetbora^i tc^ 3 

- diftat ab ate^tadria ufus occafum bor i 

Sirmiumraaximam diembabctbotaru icj 
J 8c diftat ab alexadria vcrfiis occafum bo 

- ris:i '•♦■ 

frLLIRIDIS ETLIBVRNIECIVITA 
ladriamaximamdicmbabctborarum iC| 
3 sc diftat ab alexandria vcrfus ocQfum 
boris t ^ ^ 

Sidtonia raaximam dicm babct borarii i^ 
3 li fetc Qc diftat ab alexatidria vcrfus oc 
cafumboris i "s" 

^ALMATIE CIVITATES INSIG. 

' ^ Salone maximara diem babet boiarum i ^ 
Qc diftat ab aiexandria verfus occafum bo 
ris 1 F 4^ 

Narbona raaximam diem babctboraramt 
i C| ^ fcre et diftat ab alcxandria verfus oc 
cafitmborisjjiq ^- 

C^ARDONA f NSVLA -^ 

Scardona infula maximam diem babetbo 

rarum 1 Cj 3 sc diftatab alexandria verfus ^••toccafumboris 
j n- n.'^ ■ 'Tl , fw.^'P,-l' aitpbn^. IJmumw fi' 


/5 yi^'::z^„.,,.d^a-^^^ ^ ('VIMuHLlTIAf '^ *>i»n*- vmv.- ctm^w e')<^mima. Cintrouate- m osivC cnnboOu €p^awit)*u. tmmvnttC- ^''■ii- oramu •Hie^UlU' ^<f 3^ ^T 
Vnre:^ \ Masw s^tmmit'' "iDanutmf. fliv_^-<wl'«'wii -Bmtj'-^ Wotia- r , ajjutMtt- miit«(bitfp. Ambisnnm'' timimtnv 
tuia>aiuti o 
^ ■mmnav /^ «w 5^<t 
^n..^^^ tcXu^ ;ramw- 

,i&ti/ 
\r.u / .i* utnun!>4 


tarCitt' Cirii colcmu •itaueX- PAK^ :- ^VARH-TlHldVM:' Af: 5<| 3^ 57 ■5S >?l 5J^ ^5 i?« >?t, ^?^ CixatvH^ (, o A3Alt tlllli4- 0\ 
o it\ 


'lcntwJninv ^ppetij/wf oCilua- oV^ *^* t? ttoi^ , 

aquitw' 

A.Tuaiitnii' Amutfci- ^y^ 
lulcmtiv^v 

lugto-\d 


e / o 

tn^jgnM 
Uil' ' 

OSKMceC- 

oCdsmA. 
MhA AttJnatitcC- tnuiKwK ts««> , 

oCcrbinu. ccrtiflA-XlnteiH'' 
o .\ o 
■Breuci laaciC;^^^- 1 CimC .tm- 
tmctii^ 

lCi?l'p-( 


m*r(cmi4' 

o blanonit' v^^^ W o , 

- - "^.tijffiril' -Wmopcf- o (o.o- .«,>;/„a. 

- txau, owwuma. tA tn»mt- w^Ytu^ 

^''«^•-«umtT ^ o !^*oV/ McIev""o" ,<^«n 6(3(^011* {olctV^ 
tlt- o o 


Tvui^-.mLMATlAt-: ""oficmu- N ocfltntro- ftJisunit' Tleapoli^* 6:-wsMipJ^ 
.,V, P W; . ,.I umi^». I I I 1 . I . . . L i l iii l II I -ii lM. .. i t ^— ^|lgWI > ii ^ i I j; .uviiiwnii^mmnivtiMllia ■«•iiMmMIMnwmn 
OrawCqJtimim;;-' ^^ubtu 
vrtuu- ab^viinocaalil}0-5-4' t)'tv§« 
Ovottvrwo«^5^»ci-i- tmt^eCupetio i f, j yct j j3m]tmg r>i''i? igmiw»- 

Ttiartoiuv 

-^Comcnfiodca. 
.- o 

:nj«;:r^tmfa 

ocwmaoMni. abcqttmoc-^l^-5i;^n« »>A;pi'K»' «50- «1» 1 "^9 


EXTAEVROPEta^' 
buU continet Icaliam 8c 
Cyrnu infaU cn atins 
^ioi adiacetib inlui^Pa^ 
raUelas ipfius medius 
pportionem babet ad 
meridianu qua tria ad quataor* Circufcribi 
tur aut tabula Ab oriente badriatico tinu et t^ 
mari lonio* A meridie ligufticD pelago at^ M, 
c]^tyrreno &:partebadriatici+Ab occafual ^ 
piii raontib atc^ gallia*A feptentrione rbe 
tta 8^ norico dt parte badriatici finus ^ 
[tTALIE CIVITATES IMSIGNES * 
Vrbstomaregiamaximadiebetbora* iCj r^ 
li dc diftat ab alexadria ufus occafu itt Nicea maflalienfiu maxima die bet bora^* |i^ 
Ut^sc diftat ab alexadria ufus occa' 2. FK. > 
Terracinemaximadiebetbora^ ic^ 1^8^ 

Jdiftatabalexadriaufus occafumbor li 
Neapolis maxiraa die bet bora^ '4 2: 3 
et diftatab ak?cadriaufus occafum bor i J | _ 
^Btendefiiamaximadiebetbora^ 142:3 et f ' 
ijdiftatab alexadriaufusoccafumbor i t* 
;AncDn maAima diero bctbora^ iCj 3 a: di 
^ iftatabalexadriaufus oc(^fumbor li i^ 
■^ Rauenna maxima die bet bora^ 1 £| J li fe J 
4^re &: diftat ab alexadria ufus occafum 1 9 ^ ■s v| Aculia maxima diem bet bora^ ic^xsc di 
■ '^ftatabalexadriaufus occafumbor i 2:4 
Beueuentus maxiroa diebet bora^ xcj 12* 
^ fere&:diftatabalexadriaufusoc-bo* i 4 
^;/^ Capuamaxiraadiebetbora^ ic^ itscdi^ 
flat ab alexadria ufus occa^um boris 1 J*^ 
5mNI $IVE (CVRSICE iNSVLE^pJ! 
Aletiamaxima diebet bora^ 14 i 3 ix 8c 
diftat ab alexadria u(us occafum bo 2. fct^sE/ 
^^ Sariatiamaximadiebetbora^ icj ferea:"^*^^ 
' ^* • diftat ab alexadria ufus ccalum b 2. fere >."«» Iftiulu 
7 ♦.«>?• 


Oini «i"^ 'ivo na 
tunim- * 
"OtWi ♦ PauuoixtcfujKnwV'^^- 


'^IWVS^-ABRIATICV^' 


ittontitm tojnnfi f.f">, ^ 

•^luMiitntNv \ , , iw c 
aluta- «Itil \ iuotv^ 

^m.icrin«, 
iiancpr 

, -CVRglCA- ^i^. 
STmaT^ -S&tAn- ■— 

*'"' ,j««l*^l'''«iW- 1»"' 

> — VI,-' ffiviniwiim 

Oiiiun P^/S; fv^ mVro ' Iufoieetotttto^ (tnuoniemftnojis^sl , 
MARH'TIR' •MAR^-^MIiOVM-^ 

%tful.v te^ 19^ ^T 38 ^9 ft.0 %^ «i. ii3 l(ti89't5ni.luJjC 

Unia 
ffctitm- l-f»bttiutcf ^S ,•?!- /Apiifii»'})- 't«.nm 
tnttiinuin lOimi 
tn.iic- %^ ItiTsii- <htn;gtl<6«' dMtRlDn. -00 ^i ^2- ^-af <a* ?<i 
■ J i» J i n ii| » Hft«B^W t ; J- i ,#J ^ M| I . WWWWWW WJ,|WUiji;;it^ iil H i 'lv<«WJ.^'.j ' -.l ' *-' ' «ilW p«iptq>w>wnR^«l| AUttthtOS. tt»ntie .. , d 

uuliattt _, tiiJUi 
\ -ii«finv •. ujt|n,jK 
^'""«'^'Qntciitu^eaV.ljHy Xo iTinmiS ftiivm/ \tWf 

/tou<J 
laciitiij^.V 
nixtxli.t "'V 

Stnusfci 
UctuA 
' .S/CTUE-IWSVLlS' PARS'' •AbRIATlCVM- 37 -3S -39 <o >?i )t2. >?5 
■iimMtV» mfimrftm ■■■— W WJ^PIU ' - ' - i' J'w iH>« 1 1 p i r9' M. 
EPTIMAEVROPEl 
tabuU CDntinctSardinij 
niam 8c Sicilii inlulas+l 
Parallelas iplius medi^j 
.proportione babet adl 
mcridianum qua quatuj 
or ad quinc^Xircunfcribitur aut tabnla abl 
oroni parte pelago+ Ab ortu badriaticD+Al 
mcndic affricanotAb occafvi lardoo* A fepl 

trione liguftico; ^ 
ARDINIE 1NSVLE OVLINSIG] 
Sufaleos maximadicbetbora^ 142: izctl 
diftat ab alexadria uius occafum i i j i^F 
Saralismaximadiebetbora^ I42:8cdi4 
ftat ab alexadria lilus occatum bor 1 2: jJ 
Turris biflbnis maxima diebetbora^ 14! 
i 8C diftatab alcxadria ulus occa*b*2. fcrcJ 
Surullis noua maxiraa dic bet bora^ 14 rj 
k^ diftat ab alexadria ufus oc^b+ 1 i j fJ 
"ICILIEINSVLE CIVITA^NSIgJ 
In ficilia vett> lylibeil maxima die bet botalK 
rum 14 i a: diftat ab alexandria vertus oc 
afuraboris 1 i \c{_f- 
Syracufe maxima die bet bora^ 142: F 
diftatab alcxadria verfus ozc&ho'^ i j i^» 
* "cfena maxima die bctbora^ M^^^ sc[| 
diftat ab alexadriaudis occa*boris i ^t, 
Segcfta maxima diebct bora^ 14 4 k ^dl 
aria et diftatab alcxadria.utus oc* 1 i i^l 
atana maxima dicm betbora^ 14 3 a; dii 
ftat ab alexadriaulus occafurobor i J i"^l 
4" « 


YM\Uti(it7' f ittitwuw<Io. 

JI90. *ll<SV^iO/M* JAKKl 1 TIRRHUVM' 


yviARB-Ami »! MU^" 
,lini4qiwttii* mmidViM^^M^^^U:; aiSacn0ab«iuir.ottiaUW. , 


3?* 
tWir, 


LVRIME SVNT 
iregionesqae quidera 
jtjngule (inguiis tebus 
excellcre videnturvIMa 
tbus fola arabia gig* 
nit. Balfamunufci ni* 
ti in ludea legitur:ex Indiaebur ptoucnit* 
Item aliudab altjs nationib accipimus^Vc 
rumfi exaSifllme cu9:a iudiccsnnucniesp 
fcSro Ifaliam omnibus efle iune preferenda* 
Nam fi prifcos in illa reges ccmmcmorcs il 
ludrata cft (aturno ianoc^ regibus:quorum 
altcr non modo colcndorum agrorum:ve=: 
rum etiam raultarum aliarum rcrum. difctpli 
nam tradiditJanus autcmfacraccrimoniaf 
cy lurama crga in mortalcs deos pietate c^ 
docuit^Fuit fempcr adco in re roilitari pre^ 
potens italia: vt nullo vn^ temge fincfple 
dido irapcrio extiterit. Non minimc cnim 
vmbtorum opes fucretvmbris fuccefl*erunt 
tirrmitquos vniuerfc Icalie imperitafle id 
maxime declarat q3 fuperu matc ab adria 
illorura coloniaadriaticumJnferura vctoa 
gente ipfa tircenum cft nuncupatum *Poft 
etrufcos imperium latini (ufccpcrunt quod 
quale quantamc| fucrit omcs norunt^Sed 
nullus quidem incapopulusfuit:quin ali« 
qua re excellucrit^Quid cnim calobro appvt 
loc^ affluentius* Quid campano nobilius ♦ 
Quid fannite extititpopulofiuStSabinisfc 
ueritas at(^fan3iCas maxiraa fuit*Etrufcis 
nicbil quod ad religionem pcrtinet defuit* 
In liguribus raaxima apparuit laborum di 
ficttltatumc| omiapadeijtiatSedbec debo minibus-Situs autem loci:quid aut ad^lu|^^ 
britatcaccomodatius:autad otnes vtllitas 
tes aptius:autadvoluptatem amenius pol 
teft cxcogitari* Cclum enira buiufmodi tkA 
vtnec^nimia fubtilitatecDrporacxtenuet:! 
nec^ nimia craflitudine illa corrampat* At- 
C]^inter frigas calotemc^ ita tcmperatum eJ 
vt vcriflime dixeritpoeta* Hic ver pcrpc^j 
tuum atc^ alisnis menfibus eftas^Habet p* 
terea duo maria fup crum vt dixi 8c infcruml 
pcr que crebcrrirausatc^tutinimisportubDl 
quecunc^bnraano gencri vfui funt impor 
tari exporCaric^licett Habet ctiam flumina 
lacufq^nauigabiles atc^ pifcofos:&r cum col 
lcs arboribus:(^mpi fegctibus veftiantart 
Taracn pcrpetuus eft appcnninus raons g 
Italiam diuidens:tum bacdiftinchone pul- 
cbritudincm afferat:tum e filuis lignorum 
materiam in omnium vfus afFatim prebet* 
Hanc igitur regioncm cumbijs rationibus 
quas dixi tam raaxie quia gcntibus ct olim 
ptopter romanorum manarcbiam 8c nunc 
propter apoftolicara fedcm femper caput 
fuit*Obmiflis nationia nominibus que niic 
a ptolomco redtata fvint ad noftra tempota 
duitates*oppida-lacas-*marinas*portus*&r 
montes^nomina etiam fluminum 8c corum 
ortus loQ qaoc^ raontuofa 8c campcftriaJ 
vna cum infulis fibi adiacentibus vt intueri j 
fas eft difliifius defcribcre Gcnfui:nicbil iuj 
brjs que ab au6tori libri buius dimenfionej 
certa:ac ratiae-veriflTiraa oBfcruata funt traf^ 
grcdiendo;* , ^ttiaT^ctunt- 
€i^^ -^mm^. s^^^nt^ V: GTAVA EVROPE 
tabula continet Sarma^ 
tiam q in ca eft sc tauri 
cam cbcrfonclum.Para 
lellus ipfius mcditts ;p^ 
portionc b.abct xd mc^ 
ridianu quT vndeciad viginti* Terraiatur 
aut Cabula Ab ortu folis bofpboro dmmc 
rico Si meoti palludc ac tanai flunio iuxta 
(armatiamaricAmeridicponticD mari 8c:g 
te myfie inferioris zc daciaac la^ibu»? mc^ 
tanaftis^Ab ocQfu motibus farmaticis ap^ 
pcllatis ac germania ^ Iftula fluuio^Afcp*; 
tentrionc venedico finu 8c: farmatico occca 
no ac tcrta incDgnita ♦ 
f§ARMATIE EVROPE (CIVITATE* 
Tarayraca ma?dma diebet bota^ \6 6c di 
ftatabalexadriaulusocQlumboris i i^ 
Naubaram maxiraa die baboiai^i i6^8c 
diftatab alcxandriautus occalumbor i S" 
Olbia qdc boryftencs roaxima dicbct bo^ 
la^ i6 i SiT diftatab alexandriaverfiis oc 
carumboris li^ * 

|ThAVRICE(SHERSONESI <SIVI* * 
Tbeodofia maxima dicbctborai^? ic^ tf* 
8c; diflatabalcxandriautusoccaium i ^r 

n.%< 'i^ ¥ 


iJ_^$_l^9J 
w 


twmtgffRi g^ttetCtigabeqtmuwaK^ i ^S ^'tjM^ inouwwwwwi^otanmv \i '^ 

S»cvt^Gaft«3J^ 
^irfeB^^ evxiMi.pARS-' 


6>rT^^ \. <^7 \6g \69 Wo \7i \-/x \^ \vft,. J ^ QNA EVKOPE TA 
bala cctinet la^iges mc 
tanaftas* K)atiara vtra^ 
'c^ Myfiam* Tbratiam* 
8c Cberfonefum^Paral^ 
jlelus ipfiu6 medius ptx) 

^ ^ portione babet ad meridianum quam qua 
draginta tres ad fcxaginta^Tcrminatur au 
te Cabula Ab ortu pontico mari:3<r tbrado 
bo(pborD atq^ ppontide 8c elclponto+ Ah 
auftro egee pelago ac macedonia* Ab occa 
fupanonia inferiori ac dalmatia ♦ Ab ar^gi 
^rmatia eutope* > 

"TiZIGVM METAN ASTARVM -t 
la^^igura bormanum raaximam dic babet 
borarura i6 ar diftat ab alcxandria verfiis 
fiiraboris i iX > 
ATIE GIVITATES INSIGNES * 
Salinc maximam diem babct borarum ic^* 
t^dc diftat ab alexadria verfus occafum 
boris ! J auti <^ i^ > 
Zarmifegetbuf» regia ma?dmam diem ba^ 
betborarum ic^ ^ &: diftat^ab ale?c;andria 
verfusoccafuraboris i t^ & 
^JSIESVPERIORIS CMNSIGNE > 
Rbctiaria maximaro diembg^betboraru 14 
6c diftatab alexandriav$rfus«tcca(umjbp 

ScupimaxiTnamdiembabetborarum li^* 
iiaj.diftatab alcxadria vcrltis oco^^nj-bo 
ris i 2: ^ 4- 

NFEKIORISMISIECIVITATES ^ 
Odcflus raaximam diero babct bpiaru 1 c^ iet dlft"atab alexidria verfus occafumb^ 
ris i i^ -♦ 

Ocfcus maximam dicm babet boiarum t ^ 
^ tdc diftat ab alcxadria vcrfus oc^luml 
bpris i it ^ I 

fTRATIE CIVITATES iNSIGNES 
' Enos maxima dicm b^ bora^ 1 ^ li 8^ di 
ftat ab alexadria lifus occafum boris 1 3 1\ 
Appolloniamaximam dicm babctbora^i 
ic^ j ii&:diftatabalcxadriavcrlusoc=j 
cafiimboris ^ t [ 

fei^antium roaximam dicm babct boraruJ 
iCj ^8c;diftatabaIcxandriavcrfusoc(^:: 
tumboris ^ f 
f^crintbos maTcimam dicmbabct botarum 
' iCj ier&jdiftatab alexandria verlus occa«=J 
(umborisj ^ 
McDpolis ma^dmam dicmb;ibctborarutn 
jcj 6 8c diftat ab alcxandria vcrfus occa?! 
Ijim boris i i^ > ' j 

Lyfiraacbia maximam diem babetboiaru*! 
ic^ itdc diftat ab alcxaa4ria vcrlus occal 
liiraboris 1 1^ 4. 

Ptocconcflis maximara diem babetboraruj 
j<i ¥ .«' dift^it ajb alc;catKir» yj^% occa? j 
fum boris J fcte * | 

jfCHERSONESI CIVITATES INSl| 
/ A^cus maximam diembabctjboiarum t^ 1 
t oc diftatab alcpcandria vcrfus occafumj 
boris t J + 

Scftos maxit^im dicm baV«t boiamra I (^ I 
% scdiftat ab alexandria verlu» Qccafumj 
boris i $ * a9- '3p- '-^'- ftt ■uiili.iruv^- 
>JCi ^C 9-1 bonnamutt- o 

CmJmimn. 
o C>ofnatia o •IASYE5-METMASIg •^viffiiiiu 
' O pmiitoiticttifeio. V mt M?^ \n.Tm- |JAKU'(tlim llflJWfil -0 •UtlMtW o pre9<U«iC5 o 


o CcmU).m 2:„r.o,au.v(^^r^^^^ O 

-Alboccnaf 

iibirami 
O 


Tiriwtie'^) h52 


tncltgna- :«■ 
•ALRIATICI-PAK^' 

^Sf- C,Cy CtS ^7 UZ Biiim^' 5>imatf^ tHiv 

,V5lC 

«^^ opV)vtt»v 


i^uttvio 
Ial>cqv\ujocn<v\il)0' 9-- ^W C^ o B^Ctmufept^mii- ^%h<mKm^moi^ ^*^^^"*^ , , atfitljiolir- o I 

■pAVXXiCj^ >^ 

Cpun-ttity ^J^^. witaa^- iT- 

trattCim- 

, \ T,^MtC vtivalSr 

./\tij;nootu X ovXuMi *"^ jnnn^- 

tatciiCqj miite V^ 
i>.mubuiStitC- V^,^j,„*^ 

.^^ucijatu (pm^ l 

Tnpma- ■,* — ^ 

r ^ "^*-, J>K)tit^> 
oJ>itK>lloJuJcsta fifolffcf 

'o Jtfff^ ' tihiitern 

tlMllU. Cjvw- -'» i 

TKilm- i)^-7 b{6 

. tienittttr- 

o ofhtvVf ottr ^^J' /"y licflica. ^bYtrntiarinijin. 
«^■^/ ^9-.imuni. vV avi!)x-w»U))(ii>Vv!j 
■ft' (utolonta tttfli^ T 

oicclUf '^\ \ tiitft^?- 
t> t»>\ \tt«i ( 

Atill tHA |ucctti\ 

bciijitU / X^(t«vtitti- 
^-'^itU.tifA.- ^^ 1 7:^-J^ r '\- 


-^ m m 


Qmtoctifii j o^iis. j^ 
bWbnvf / /8'nj-Aif.t ^V ^^ ^^^^A Sv' ); F^J olt»^v >'Stu-.t-lo^_^w., ■Ji^«^Wluam<t ■wim- 


nttiof./ C V „ \«,tutP «5 ^ii ^^ Ji<S <?> 528 .>?9 
.lcraimofii 

AA.AK1>E6E1-PAK5' ■~~^TVittfm«t«)1- 

t:,-^^ \. cl)trCoiitC 

•01 o (iOoC' 

^o;^<,«t«.t^^, ^ 

qitit.1 1 
a»i>«t«. / rt "^ 

•tmcSof- 
I iaarJa ,, 
T^rm- otltttitt 

ttoaC ^T-] Mkvm>mv^9' \ U' ^3 <^^ a 


^6" ^7 <^8 i" ^5^ ai ■^^ tus. 
ECIMA EVROPE 
tabula anitinet Mac&i 
donia -ct epirum et acb 
aiara &; peloponcfum» 
8c creta infula &: cuboc 
am cu intulis adiaccnti* 
CIU9 ipius mcdius ^portione ba 
bec ad mcridianu qui fepte ad nouem.Tcr 
minatur auttabula Ab onete egeo pelago 
mirtooc^s: carpatbio* Ab auflno adriatico 
Ab arcto dalmatia 6c miriafupcnoriac tia^ 
cia* * 

MACEDONIECEIVITATES !NSLa 
Siracbium maxiraa die bet bora^ ic^scdx 
ftatabalexandriaufcsoccalumboris i > 
Tbcflalonica maxiraa die bet bora^ 14 i 
'^ li ct diftat ab alcxadria vcrois ocQfura 
boris 3 ^ 

Ampbipolismaxima diebctbora^ iCj li 
8c diftat ab alexandria utiis occafura i 3 ♦ 
Hcradea raaxiraam die bec bora^ icj dc di 
ftatab akxandria uftis occafiira bor i i J»> 
Pella raa?draa dic bet bora^ 14 z j li fe^ 
rc 8c diftatab alexandria ufiis occafum bo 
ris 1 i 4 ferc -v 

LariflTa pclafgicnfium raaxima dic bet bora 
rum 14 i j 8^ diftat ab alexandria lifua 
ocafumboris i^ ^ 
Cafandriamaximadiebabetbora^ H^^ 
dc diftatab alexandriavcrtus occafiirabo 
ris i i li -* 

Leronos infala ma^dma die bet bora^ ic^ 

8cdiftatabalcxadriaufusoccafum i i 4- 

IrEPIKl CIVITATES INSIGNES ^ 

Niojpolis maxima diebet bora^ '4 3^ 

diftat ab alcxadria ufus occatiira i i j ferc * 

[Arabraciaraaximadiebetbora^ i^i i^ 

1 8c diftat ab alexadria ufus CQfii i i 3 fere t CllJ 

/ Jw Corcyre infule ciuicas cnrcyra raaxima diejj 
bctborarara 14 3 8<r diftat ab alexandria 
vcrdis occaluraboris i i ^ fere 4- 

Jachaiesiveethgle civita^ 

Tbcbeboetiemaxiraa diebetbt>ra^ 143 
8c diftat ab alcxadria ufus occafum bor i 
Megaiamaximadicbetbora^ i^ijsc 
diftat ab alexandria ultis oc(altim t i 30 
Atbcnc raaxiraa die bet bota^ 14 i s 8c 
diftat ab alexadria ufus occ^urabor i i 
FeLOPONESI (TIVITATES INSL 
Mefeaa raaxiraa die bct boia^ 14 j li &: 
diftatab alcxadria vcrfus ocaliimbor i» 
i i^+ ♦ 

Corintbusraaxiraadicbetbora^ i^i li 
8c diftatab alcxandria uliis occafura i i t 
Tcgca maxiraa dic bec borai^ 14 i 8c di^ 
ftatabalcxadrian%s occafurabor i i ^ 
Argos maxiraara diembabetborarura 14 
i dc diftat ab alexandria verfus occafum 
boris itt^ 

Lacederaon maximam dicm babctbora^ 
14 J li 8<r diftat ab alexandria verfus oc 
calumboris t 3 ■* 
[EVBOEECIVITATES INSIGNES 
Cbalcis maximamdicmbabetborarura 1-4 
3 8c diftat ab alcxandria vcrlus occaoira 
boris i i ^ 

Cariftus raaxima die bet bora^ 14 3 *^ '^i- 
ftat ab alcxadria ufus ocrafura bor 1 3 30 
O^ETEINSVLE GIVITATFS * 
Sortina maximam die betbora^ 14 8c di- 
ftat ab alcxadria v crfus ccafum b oris u 

Enoflbsmaximam dicmbabetboiaru 14» 
J 8c diftat ab alexandria vcrfus occafiim» 
boris jl5 ±- OVROPE TABVLARVMX^FINIS yiif^ JmlxAmjir J%n1hiA ^o. 
ClCtTmfa quiittmn ;^' ccimnocmliW'2-i' | *lrn«» I "^ 

, <it)cquitioSTiH.ljO'i" i' W^ • (JJUmqmvtum;- u ♦ ^FFKICBTAB VLE-^VATVQR 
J^RS^J^RIMA LIBIE TABVLA.^ 

- mgitanam ct G^efaricnrcm+R 

^' • P^^^^^Pjltionem babet ad mcridianum-' 
"^' ■ ^^^^^^^^fflquam tredccim ad quindcdm 
B. ' Terminatur autcm tebula ab ortu affrica A mcridie| 
M interiorelibiaiuxta Setuliamtab occafu ocadentalij 
^ oceano Ab ar^o fretro bercnleo et iberico ac Sar 

^^'^VMTANIETlNGANICE^CiyiTA- ^ 
;ingis maxiraam diembabctborarS y ict diftat 
ab akxandria verfus occafum boris 3 i ix; * 
Lix raaximam dicrababet borar5 14 jct diftat ab 
Alcxandria verfus ccafum boris 3 Xt ♦ ^ 

^i i Volbilisraaxiraamdiembabetborarumt4jLCtdi| 

^i^ ftat ab alexandria verfus occafum boris 32..^ 
5S4AVRITANIE^(1ESAR1ENSIS(SIVITA 

(Tartina raaxiraara diera babct boraria 4 4 ct difta 
ab alexandria verfus ocQfum boris 3. ♦ ^ 
lol ccfarina raaximara dicm babctboraru^ y.^ cl 
diftat ab alexadria verfus occafum borisx 2- 3 ic^ 
Saldc maxiraam diem babet boraru^ i^ 6^et difta 
h alexandria vcrfus occafura boris 2. 2, ic^* * 
.^oppidiura raaximam dicm babet boraram i^ i 
ct diftat ab alcxandria vcrfus ocQfum bor.x z xc 

^ « Zucbabari babet diem maximam borarum y^*^ 
\/ diftatabalcxadriaverfusoccafumboriszy i(^J 

^^ Bufuptusmaximambabctdicmborarut4^8 ecdi 
ftat ab alcxandria verfus occafumboris x 3 icj» ♦! li/^ :r. ;r. L-rftwfeM 7 • 


! »:^ M?oi ^^ fl8, ( T^i^aniiz^^ miatOTiM iljj 

to^. ! ^o -2.1 -2,3 
• BALEARrC ^LA^S: [3*7 I [^vi>ini f MARE-IKERlCVMr 1 jmmn^m '?6, ^^ 3j? 

Swtittiu *i-/ tcoVn "^^ 

JODtfij f^ 
135 32. 

C ■ 

tmii 
lAUigara. \ 

CrllCO :ip 


'5cl§ JA\/^VRITAHrA1ind^ r; ^ 13' 30 Jg b'A14V5-Oe^ 
ClDgHTAirgn . , Ciiittii 

iiiifowas 

,flti- [tmticC'"yV"''^' I " 

11 o "(lUttCtM. ^«1 

ti.ngae mtnitvtm M ZS *T 46 
fm tisyatalellng.&tf feen6 abc gw* 


pPEIAes/S-SAIlDOVm:- 1 
irtttuitnfoiil 
iuctil Maam 

tciiina 

iTulCiirrv 
ifcrt «afituira 

Umfiita° 
6a8C!V 8 10 
o 

tt^tfijtiiia Gettttia-ettibietntenotuj y^t-s 19 <2.0 
^ernnus yata^yett^o&mn- QtSPk ittuquafflitn l uai-a?- &iffeten6 ^^^>^} ' itioctiatvW'-' c tms Otcm. 
:-m.ii<BmitK«am-ig cuqpatta. o"' P|^&Ifl|.^et'fes- 
effimbp^ — — — ^<r-^ — >^ / toiniii;>?ita)tmc 

\^ <llifii i(2)cWuu5T«cAteKmi>«uttn.- t^Ctl» 


itcutwni ^'(jtitttniis vmalc flus ^^ 
^eqmtioiTun.i)oi • 2-^9116 I 23 I ^>£ \ 2X1 I ^^ 

fi 
anu J tredcci ad quindeci* Tabula aut ter 
miatur Ab oriente cyrenaica A meridie inte 
riori lybia iuxta gctulia dc ercmu^Ab occafu 
mauriCania cefarienfi* Ab ar8:o pelagoaffto 
^FFRICE MINORISCIVMNSIG* 
TabraQ raaxima die bct bora^ i^tsc di 
ftatab aiexadriaufusoccarum bor ifereV 
\thycA maximi diembetbora^ H^^ ^i 
ftat ab akxedria lifus oc^fum boris i ± J 
iSartago maxiraa diebet bora^ M ^ sc di 
ftat ab alexadria verfus occafum bor i ij 
Adrumentumaximadiebetboia^ '4^^t 
diftatabalexatidriaufusoccafum i ± it 
Magna leptis raaxiraa dicbetbora^ 14 1 
dc diftat ab alexadria lifus occ^tborist i c^ 
Curteulia maxiraa die bct bom^z 14 itec 
diftat ab alexadria ufus occafum bor 2, 4 
SicQ venncria maxiraa die bet bomiji 14 et 
qd paru dc diftat ab akxadria ufus occa.x ^^ 

» 11 ' ' — 1"-1 '-1 -2-1' ^lff 

etdi «t| Iftullaria raaxiraa diebetborai^i 14 i± 
ftat ab alexandria vertus occafum boris 2. 
Vtina maxiraa die bet bora^ 14 i± scdi 
JJftat ab akxadriaufus occafum boris i ±4 g 
Tbifbrcs maxima diem bec borai^ i^tsc M 
diftatab alexadriaverfusoccafumbot 1 ±|- ^ 
Menix infula maxima dic bct bora?: 14 it 
ac diftatab akxadria lifus occafum i J ic^* 
Cofkra itifula maxirai dic bct bora^ 14 3 
&; diftat ab akxadria verfus oc<a*bo* i t 
Mekfa jnfula maxiraa diefc^cbcraijt 14 j 
8^ diftat ab alexidm liftts oc^bo* 1 3 "0". 

i>.!* 
tQ ^9 30 V m m ^ p-vA^ • BALE AKTCWVi'A\ARE ■ 
SavOttvui iTIRREHVM-MAKg jle; SmiSii. 
M ft-H 


%1 cn^p^' ADRI ATICVM.- 7V\ ATIE H 
159 36 XxffcmAyxe^ a>tifoots l&i&tiuiowW t^<t femis tMt» 37 hAb^mnAi 
W USiMwVyCrRfeo&ilmfitK ] o 


Ijn dtWTOCila I r ■["5PwnIqiurmm7 fcTagtvMj^l I ^AF 1= r TTVTW 


5cnr o3 ~-\ 


, \ COtoWA 

L;bitpl)oc\iM«9 ^nc^^^Aci^ 
tuburo.i O^ 

auitt;r «Ui,i ) ^,(,1^ 
nicmj wcur» 
uupoli 

ahiux 
rieclw- I iictmti I 
fiv rpTK 6 VS>^ II W Ij^ lB!NIoiiuS5wrai€aiS.^Swi& [abtqumocSSiijj. 2. .i -•tjf -3 [inifmnsl 
g y.r-{Tfvrall.9att&tiatn~^ 
|J>^«c84bcipiiuccnali^z- r dmutmmmri tuvtiiW? I V«tJ? ^•^'W*"'*^}' ) 
l^m »?■.£■ j^ j /.'^ ^>^1-m1^ ^IA-^ ^ 


ERTIA AFFRICE 
tabala ccntinct (E^^rcnai- 
naycam 6c Egyptixm cu 
adiacentibus infulis* Pa 
rallelus ipius msdiusp 
portione babct ad mc^ 
ridianii qua quinqginta tres ad fexaginta» 
Terminatur aut tabula ab 0rtu iudea 8c ata 
bia pctrea ac arabico finu^Ab auftro interio 
ri dcferta lybia &r etbyopia quc (ub cgyp^ 
tD eft*Ab ocdfu affrica dc raagna fyrte & g 
teintcrioris lybieAb arcbo lybicD sc tgy!^ 
tiopclago* + 
*CIRNES CIVITATESINSIGNES^* 
BctDnice que dc befperides maxima diem 
babetborarum 14 li ec' diftat ab alexan 
dria vcrfus occafum boris t- 3 ♦ 
Arfynoc que &: tbeucbira maxima die ba^ 
M betborarum 14 it scdiftatab alcxadria 
Aj^ verttisoccalumborisi^ i'^ ■♦' 
*^ PtDlemais maximam diem babct borarum 
14 ix &r diftat ab alexandria vcrfus occa 
ij- fumborisi^^ * 

Appolloniamaximam dicm babetbora^ 
14 '8 8c diftat ab alexandria verfus occa^ 
(umboris^ •♦ 

(Eyrene maxiraa dfcm betbora^ 14 tdc di 

" t ab alexadria verlus oc(^iiim boris j * 

AKMARICE INSIGNES CIVL* 

[(O^erronefus maximam dicmbabctbora^ 

i^t&rdiftatab alexadria ulusoc(a(um 

iborisi i^ * 

IBIE INSIGNES dlVlTATES 
Parctonium maximam dicm babet bomru* 
14 li &r diftat ab alexandria vcrtus occa 
«a^ ■•■«»< i<a. i^THf.- .1^^-, 
\i ' liim bori3"4*^-f • + 

FALEXaNDRI A maximam dlcm I^abct 
^ borarum 14 lia: diftatameridianoTob 
tunatarum infularumad ortulblisboris^ 
Peluiiumraaximadiebetbora^ 14 li&r 
diftat ab aiexadria verfus ortuboris ^ * 
Mcmpbis maximam diembabctborarum 
1 3 i et diftat ab alcxandria verlus ortum 
boris i" 4- 
pNSIGNIVM THEBAIDIS CIVL 
PtDlemaisraaximamdicbetbora^ 13 3 
&r diftatab alexadriauftis ortu boris 1 1, 
Magna diopolis maximam diem babctbo 
rarum 1 3 i "g" &r diftat ab alexandria ver^ 
fusortumboris i s ♦ 
flM AMMONIACAREGIONEdl- 
$yene maximam diem babet borarum 13 
i &r diftat ab alexandria verfus ortura bo 
ris i i" * 

Nic fol feracl in anno fitfupra verticem ca*: 
pitis quando in eftiuo efttropico ♦ 
Ammonmaxiraamdiembabetbomru 13' 
i j &r diftat ab akxandria verfus occafum j 
boris^" * 

Magnaoafis maximam diem babetbora^j 
rum i^^ 8c diftat ab alexadria verlus or| 
tumboris i^ •♦ 

Myformus ma?draam diem babct borarii* 
13 i 4 &:: diftat ab alexandria verlus ortu j 
boris4 * 

Bernicc maximam diembabetborarum 13 i 
i &r diftat ab alcxandria verfus ortum bo ! 
ris ^ ♦ 

Nic fol femcl. i anno fit (upm vcrticera. qua# 
doeftintropicDcftiuo + 
Ut n ^9 <^o <M Cti C,^ ^Ji Ci(t V, -itllfftJ 
jbotCR-.. 


l!m I.Vii/?' B.irat« nnafcX "&> 


AUt«M? omiicctJe-.^^-^o 
■■^^^c^mAirt^u, 

^qjanii, ^Fcutis dn>nc 
J3»nMtrt5 -^ 

'iiitiwtno _»_- ^ --- "' '" 

oiulk TB)lcmJ^to 

14 !l£9.<1 
ILTBICV/W 5I VE'PVN1CVMMAR^I 
refc. 
:i:^ atbe:rA.-mcticU9 ^ 
Lieftfi' : tt/ ptnm miLo 

: ntO •iTs. ■T*MblS ,_ Pffllli . 


'SfnikAriiXr B iU3m; 


JixCCdQi o HaCvxmits o o^ 
. Gnvighiit './imtttcii-it 


-tti.-iqrv • 
noms o ^9 Co 61 ^i e? o^t I ecx ^^ rjAC\/ M PE L A6V SHI 


^, ^^t^r-^xm-.^"'-.' 

.ij»<i 5 ^ ii~^ •""S '""''* '■ 

^"^-i?!-'*S^P=a««wi-cM''« \ ^2SN^^>"'St>?,7A°4h«e8Vttv 

V\a«otna. o .U_-.^._. '; liwtit 
-tesw. 

o^S^^y^^^^^JsmtiaL:^ 
*^xe ••nio 
■'«11 ' 

— .. . •■*** 
R»&6tte^ • H, T«3lio -JmrcitiC 

o eiUfiipuv ^ m^tll 

' ctaitii ■&ti5 Nttmtt '\'-' 
•~-;p,-ofWtew» 

V)tptn ^ /-t»<ntti fVftti.t . \v 
l aCttnuttrcmw j A *Tifpi i«OWt<' ^CtttlftS 
QbiHe. : loo, 


Asmiff / [uticcatrtili / L t(nfc SgtktapArs. | >IS >f9 C10 Cil "Rcgto&iatntnot ©4G:tl)c. 

4^vtt*51i\>-— -vO-Hl^ns "wws^ •-■-'? ^' ;Qa57is .-ilalafrt'«i* -HOJfc . incjwiita [ «lostf^ 

i-*)aioiioiU: v,-^ — 
cwitr.C ,3 
o*fto»n Q 

r«co^tlUftt ^^(fiiliiC 
, nuieis ' " 1^1 NfV 5- 

ilARABICVS' o litliotni.tj 
i^iniri 

. -. O 
y^WSciuit'. 
toiilS O O cfrcTiiit;;^ 
ontTiiHm l J>ui»ti^ ' liapttvti*' ^&il^ 
litiejijrtii Si)Rnttc&ia •♦tir, 

°iX»tnttcl %, 

OWJRU 

«tnpris 

%c'iiins 

QOiaciihtaS 

lattmtm \t^.™t> 1, 

cniitnfo/o'" '"''i 

a}p«Iliin(a\liicin* 
" -mtgnK oj o 

gfenccv 'Jl)timd )£ttttft1ttlS 

OtliU^ 

-ttjafltti^is -mti6 

ftniUsegipcit 

•gtotiihJiis I 

iitTilmtfaSy , »y^^ albufi ko '-9 h-s ^cpthnuft».tta^^^rj_ 
|0->ttvttvnCTgtnt)o £• er-j-j IXt 


[t^wwj^igi lcpta. U^ vCVint^ 


vScf^^^£^5^ tsteg;io 9KWHWH 
•n ■*' ^19 Co ^i 

(■irie "«55 ^fe^^-ln^l eji I ^^ r§5l«tcn3 .Tbeoputtoc**' 
ItjSf-i' t)^ &tetti ttn^ 
Ttotctti l>5'ij'at&tttiida :lKm4tcam6:' 
VARTA ET VLTI^ 
ma affrice tafcula CDnttct 
intcrioremlybia 8c ctby 
opiam q lub cgypto l* 
8^ q eft interius cu inftt 
lis ci adiacetitibus.Paral 
lclus ipius medius pportionem babet ad 
mcridianu cande fere+Tcrmiatur aut tabula 
j Ab ortu fina arabico 8c mari rubto ac fmu 
: barbaricD sc parte indicipelagi* A meridie 
j terra incognita 8c occeano ocddetalitAfep 
I tSEutrione vtrac^ mauritania 8c affrica ac cy ^ 
tenaica cgyptoa *■ 

IpBIElNTERIOMSCIVITATES ^ 
AatDlemaxima diembecbora^ i^tscdi 
ftatabalexadriaulusoccarumboris 3 J 
Hic femel in anno fol fitfupia vertice capi^ 
tis in ttopico cfHuo > 
lar^^ita maxima die bet boia^ tx i 3 et di 
ftat ab alexadria u(u3 occalum boris 3 3. * 
Nic fol bis in anno fit (upra verticc capitis 
qn diflat a tropico cftiuo cx vtc| gte gta^ 
, dibus z}8 J ♦ 

Tamondocana maxima dve bet bota^ x 3 
&:^4i^atab alexadria ufus occafii bor 2. ^*f 
j Sumit aut bis lanno fole lupra vertice qn 
, diftat a ttx)picD eftiuo cx vtc^ gtt gdib 43 r 
Gira maxima die bet bora^ 1 3 it et diftat 
ab alexadria verfus occafum boris 13* 
' Nabct aut folc bis i anno fupra verticc qn 
I diftatattopicD efHuo ab vto^gtegdib 43 ^ 
Saramc maximam dic bet bora^ 13 8c d\ 
ftatabalexadriati(us occafumbor i t^ 
Hic (ol bis in ann fit fitpra vertice cum di 
ftat a tropicD eftiuo ex vtc^ gte gdib zc^* j^ fETHIOPIE S VB EGIPTO CIVITA 
Nupata maxima die bet bora^i 1 3 ^ &r di 
ftatab alexadria ufus occafum boris t ^ 
Nic f©l fit fupra vertice bis in anno cum di 
ftat a ttopicD eftiuo cx vtct pte gdib 3 1 1 
I MEROE INSVLECIVITATESIN 
Metoe maxima dtebet bota^ t^ 8c diftat 
abalexadriaverlusortumboris.i i^-^ j 
In ea bis fol in anno fit fiipra vertice qn di 
ftat a tiopicD eftiuo ex vtc^ gt£ gdib ^c^*\ 
Ptolemais feraru raaxima die bet borarumj 
.13 &: diftat ab alexadria lifus ortia 13 itj \ 
In ea fol bis in anno fit fupra vertice cu di 
ftata ttDpio? eftiuo ab vtc^ pte gdib 4^c^J 
Adulismaximadiebetbora^ 12,^ 8cdi^ 
ftat ab alexadria tifus ortii boris 1 3 t f 
Hic fol bis in anno fit fupra vcrticcm cu di 
/tat a ttopico eftiuo ab vtc^ gte gdib 62,^ 
K)era maxima die bet bora^ tx 3 &: diftat 
abakxandriaverfusorturaboris i ♦'. 
Sumit aiit fole biain anno Itipra vcrticecj 
diftat a tropico eftiuo ex vtc^ gte gradib' 

Molylii maxima diebet bora^ 12.2: 8i di 
ftatab alexadria verfits ortuboris 1 3 fete 
Ibi fol bis i anno fit ftipra vcrtice cii diftat 
a tiopico eftiuo cx vtc]^ gte gdib 68 1 4» 
Atomata maximam diem babet boiarum* 
13 3 1 8c: diftatab alexandriaverfus ort:' 
tumboris 1 1 _♦ , l 

In bis bis in anuo lol fit fitpra vcrrice quai 
do diftat a ttopico eftiuo ex vtraq^ parte 
gradibtts 76 t^ 

CaffkigTmaioris TABVLE I 

QVATVOR FINI VNT:. f 
^^M: ?>. /• 4-4-. 10?^. * fl lwituw4'^o 


Jl tw>tCtt6gtȣg- 
10 »<i 


iaBfe. •2.0 aq lb.-(lt.-tneam| 30 

taifouml C<i >?o 

/SirtlitES ( iJ^ CiC, Go <o(\ AO 7^ ^ [ A/Urtiiacnm-l [■memij ^O \ 8C, \ 


CUtl Wn)^ <ll 


I0CEAMVJ ] 

/0ccriDgMmi5- [5Stuw al 

5)[ 
■^ ^kbncsei"'^^^^^^^ iWfltt '"'■'S'-"^!),, ■V JS.iHkim'in( 
tlncittijil) 1 flij^i 
>{{igr«nir-\o mmc oi-).uiViK 
, J.ll.niii\ll 
jy' ni«n). Avca ., II, ^^ ^^ xAtttga^o 

;nli5ty:*^?hiciri8flit>f ir ,^^^-^6 . 
" rairuutn tcucc«l)i£HSS- 

'-') .•-_ Fm-iiS 
OiinjHi* iu6umAiiKib't.' ^mrit. UBIMNTERIOK 

IbolopiS _^m O&tangtomtlino tmnvjmiis iii^-7[^ Ic^a«pl?ast«c^ore5 laouke "s. Arcbet' Afiacnri 
Vliibon" 
fitnwtc fAtalrtaae&ml ^T [CHnkquamm;- , 2--i'tins&Kttnt}au'j«nl)o i>j jHmttSyatar- Snffet^gjugigggL L^ljnsOvOTimiwictn^ ja^- S^c^nii?crai^^&Sam^^^W^_i Q C\ V^t^iinvS {nmttuwembc^u^ • ijc ■ 
7 SiFtittCvcc 1,0 
7 -Tih» *' 5 garai'0iS^^ibef<uv"- 1 M-i^-V^nSJiicmni.-noeOT.vp f)i^ 
Wll 

sloini» i <3 

Ol()(il(0WinW Ci 

, ,, /cSi^fe^ f, cj O 
'^)';«"j;.-A i«iii> ?.tfii fiiSrr L |-AtabRteUci5prtrs] ^^f^^^i^x^i^v^^i^^^m^;^^^^ L^ (Sclmec 

) iiicC)i.i 
V Utliio 

\t 

t2.troeuni2cn«.;) .tnctw^ ^.tlitllmt. «nrcx-Q V ItniV^wCfccn 

kioir.'Mi5&V£«ttrKao«iTa<;oiVt' 


fecVHSg^^^^l^H^ ''A.Svttmt.o* > 6:tp.icln- ,M gho (ncs Amphncixxmts 
ntiagmmvgttms CtttubtS ^j. 
<rth\oncA WittilvV»» 
IDcmtKHtns 

TDjtJbricotugw) 
-Xilims «^t «<noitiao[iin.c^i<n^itii m («ia«l<?£itites 
L?.»^a f.nrf ..- •iti-»ttiirt!tcS«rtt<irtJ!e&:- atbt <mis ftnit <i- uttjccrwitcsttnts*^. ETlOPIAmTlRIO^ £TI OPIASVB ^E GIPT0\f4. '^^^^ffV^^' s^.^ cTq ^gT^iltts mms^iiii^ fc^gs^sg^ifMkL (Duijljruitt SasOKtrcno-^V-i^. t' ,'n\ii.r\^ 

caipon 1 

'Aivtn.ir.t t 

xccl<ni.t VrcclTita "^•'"nube- ^^^"^^'"^^^^"-'«iF^tini^^ii 
flH'tn?/Stn«T^1m«i\ ^ . ^^^^^ Mjm?\ •s^';j»".r < 

^ ' <fl^ Kk"'«r ' ttottroSt^i \ fTmTr' .p-gH 

/ ^ &ttitt>Bl^vtiof V, r oratyqio ^vmimt'. _J s.^>l 

^iii — ■DiJuce' V 

.tfWOl 

1'Jjnit«, 
ttoncBvtni asd;top Poteii&iitt- 

C^itoiiittct 

-jtitii 
g(M.W^ ^^T'^ raV'-'< Ecftmwtf^^^usawTiTtrao^ 1*trca ,J^ , ntquo ciiipmi V^$ |Hate(ratttentl>«ct«StOithatitiifcv«wt»5wg 
jfea qgea&ivotif t.ttti^ien<t:tT)ecfittt» t iC^ 
' TERRA- IK C 6 IdTT aT] 

^ y 
Ctpfo 

trtrini 
fi?m:hiMSxuymsima VUt) vve ^> '^V -51 MV5-BAKBA RTC V.q • 

-flii- tstptinn 
^ tinnrf. fl)o li^ctqn^m;- lO l2?tierft(S .tuftrft W5 &i«tl rnuWv«VTvtjo ti- > - p^^tejthsauStTttS ^ictti Abt))>9tn<ntttb ^C, T£RRArnC06MlTA- 

-T I Annro)»p5Jigr 
[^rgAlnbwinueclufri 1>tAltttt.t , .jitttiicb^ 
'ufi mt? 'tn.tv<nemt)girj: ^j ^tuvtr. ^moxK- i6 6-0 <SCi to P?t}e^5no6tu (Bpjofa^g^ 8o 8^ ' ttiCTPettVtig^iaTuorc^i^-.^ j ,i^.^iB M AIORIS TABVLE SECEM 
Mc^VW.VMPKiMA ^ 

WMAASIETAba 

jla CDtitinet pontura 6c 

i^JIW^t^^^^^Wi^^ttbiniactrcffonem q 

" ''^^pprie Al^/a dicitur ai 

lyciam Scr (Sallaciam ac 

i Pampbiliam sc^mppas 

Idociam Arraenia minorems^ Silidam^Pa* 

rallelus iptiu3 mediu3 ^portionem babet 

admendianu qua tria ad quatuor.Circun^ 

fcribitur aut tebula Ab ortu quide armenia 

maioriarparte fyrie* Ab anftto carpatbio. 

lyciano &rparapbilo mari anguftifc^ filicic 

kfinu ilTico * Ab occatu tbracio bofpbcto 

dc ptopontide ^c elcfpontD et cgeo pe|ago 

ac Icario &: myrtDO^Ab arfto mari pctico ^ 

ff CNTl ET BITHINIE (SIVITA^ ^ 

(Ealccdon maxima dicm bet bora^ icj 4 8c 

diftat ab alexadria ufus occa^um bor i ^ ♦ 

Miccmcdia mnxiraa die bet bora^ ic, t ct 

diftatab alexadria u%3 oca^fum boris it * 

Aparnia maxima die bct borai^ iC| 1 8c di 

ftat ab alexadria ufus ocQfum boris i t.-^ 

Heracles ponti maxima diebet bora^ ic^* 

^ dc diftat ab alexadria ufus o ccafum bor* 

l lo t 

Nicea maxima diem betbora^ icj 8 8^ di ' 
IftatabalexadriaufusocQfumboris i>* 
IfASIE MINORIS (EIVITATES t 
r(S:i:5icu8 maxima dicbetbora^ iCj 12. 8cdi 

ftat ab alexadria ufus occafutn boris i J & Pergamus raaxima ^ie betbora^ ^4^^ 
8 dc diftat ab alcxadria ufus ocQfum bor* 
i ^ -t 

Smyrna maxima die bct borai^ 14 i 4 a; 
diftat ab alexadria ufus occafum bor i ¥♦ -f 
Epbefus maxiraa dic bet bora^ 14 3 ct di 
ftatab alexadria ufus occafumboris it*& 
Mletus maxiraa die bet bora^; 14 1 li ct 
diftatab alcxadria liflis occafumbor i t* ^ 
Cnidos maxiraa ciie bet bora^ 14 i e^ di? 
ftatabalexadriatJiusoccafumbor i 4^ 
Sardis raaximam diem babet boraru 14* 
2: 4 ec diftat. ab alexadria verlus occafura 
horis i 8^ ♦ 

IS^agncfiaraaxiraadiebetbora^ M 3 ^ 
difbt ab alexcdria ufus occafum bor t 8" -y 
Aparaia raaximara diera babetborarii 14 
i 4 et diftat ab alexandria verfus occafura 
boris fere nibil > 

€!ibera maximara diem babetborarnra 14* 
i 4 &: diftat ab alexadria vorfus ccafiira 
tiibiL-»- 

, fLESBOS INSVLE (EIVITAS ^ 
M};tblene raaxiraam diem babet borarum 
14 i 4 8c: diftat ab alexandria verfus 00= 
afumboris i^^ RHODOS lNSVLAET(EiyiTAS>t 
Kbodosmaximanidierababetborarii 14» 
i dc diftat ab alexandria verftis occafum 
boris i t 4 
'LyTIEC:iVITATES INSIGNES ^ 
patbara maximam diem babct borarum 14 i &r (Ixb eodeiti alexadrleraeridiano fi^ 
taeft t 

Cbios maximam diem babct bomrum 14 
z 4 &:: quid parum dc diftat ab alexandria 
verfasortiimboris o 4: *r 
Andriaca maximara diem babet boraru 14 
1 &: quid parum 8C diftat ab alexadria ver 
fus ortum boris o •4' 
Micamaximamdiembabetborarum 14*- 
t itdc quidparum 8C diftat ab alexadria 
verfus ortara boris •^ 

Fgalatie ET PAFLAGONIE Cl^ ^ 

' Sitiope raaxima die bct bota^ ic^'^ dc di 
ftat ab alexandria verfus ortu boris 4 >*- 
Amifos maxiraa diz bet bora^ 11^ 4 e^ di 
. ftatabalexandriavcrrasortuboriso 34 
Angitamaxiraadiebctbora^ ic^ ssc di^ 
ftatab alexandriaverfusortiiboris o t 4^ 
Scrma raaxima diem bet bom^. ic^tecdi 
ftat ab alcxadria ufas ortii boris paru gd 
Pcffeauusmaxiraadiebetbcraru ic^ \t 
' dc diJlat ab akxadria iius ortii paru quid ^ 
[PAIMPHiLlE CIVITATES INSIG»^ 
' $ida maximara diem babet borarum 14 i 
6c quid 8C dillat ab alexandria vcrfus or^ 

turaboris 14^ 
Pergamaximamdiembabetborarum 14* 

t li et diftat ab alexandria verfus ortum 

boris i t > 

Afpendus maximam diembabct borarum 
142: it 8C diftat ab alexandria quantii 

perga t 

Termi(fu3 babet raaximam diera borarura 
14 i 1 8c diftat ab alexandria vcrfus or# 
turaquantupcrgas^afpendus 4 (TAPPADOTIE dlVITATES IKSL 
Trappe^os raaximam diem babct boraru 
iC| 4 &; di ftat ab alexandria ver(us ortum 
boris 1 3 > 

€omana pontica raaximam diem babetboi 
rarum ic^ tsc diftat ab alexandria verfusi 
ortumboris ^ t *■ 

Ma^a que 8c cefarea raaximam diem babct 
borarum 14 t jsidiftat ab alexandria 
. verlus ortum boris 11^^ 
Comanacappadocie maximam diebabet 
borarum 14 i 4 fcre 8c diftatab alcxan* 
dria vcrfus ortum boris i 3 ^ 
Militina raaximam diera babetboraru 14 
.t^8C diftat ab alexandria verfus ortu bo ^ 
ris i i 4 4 

NicDpolis rainoris armcnic raaxiraara die 
babetborarii ic^tsc diftatab alexandria ^^ 
verfusortnraboris xi^ ■♦' 
Setala raaximam dicmbabct borarum ic^ 
■§" 8c diftatab alexandria verfus ortura bo 
rtB- i tt ■f 
FSlLIClE (S;iVITATES INSIGNES 
/ Selinuns raaximara diem babetboraru 14 
t \t &:: diftat ab alexandria verfus ortu^^''^ 
boris 1 4 * 
Pompciopolis maximam dicm babetbo^ ^l 
rarum 142: itsc diftatabalexadriavcrlJ'!' 
liisorturaboris lifere > 
Malosmaxiraam dicra babetboraria 14 
t ic{8C diftat ab alexandria vcritis ortura 
boris i i ^ 

Tarfos maximam diembabct borarura 14 
t it&o diftatab aiexandria vcrfus ortum 
boris i i:* -* *■ J""^^ ^ 44- ^r^7. 4«- 1 lo. 1>1 T V ^SSiicr^A,?^* ^PotitufcrBitinma;- 

.i^?i:r..„ r ,>,Li.-, •«,,..--_- r i 

1^1 - '5-'^ /<X> ^VCrpiiclu$.[ ^^iciim 

/£t f-^».<>-5;5Xom ff\;,^J^'"'.ipiiu i iiM^K,;,,- Mtii9.nin "nni%iimo n'iiioy ■■..mtt^ttoiiP , Vimst» 
o 
rociriiiuv 

WUIU o 

o(&» ''3«"i *^^'* 
^O 6i 6i <J3 •^PAFFL/vaowrA-r 8 1<- y^^yowni ] 

\&tffetabeqmtwc1?' ] Uimfi.t S-.18/ "wiui. (1 
HWiilT ^ ^^^^ 

o ticojfi 

oVttuV 'mniit ■ ■'■J ttriiiw(p 

itniia 
o iniix^iiim ( tiitvmni - '^ - ^-— -^'^ 
c»mu o i)ni.ncii.i U^g^uaa 

O O c 

Wmiiiii -iu«UV.ii;i i 

o ,, lu 
■••eALaTO 

r;^^ co&uiinif \, 

, ^ OJOlOlO 

,miuitvi ogia 

-Ufcto-ti'-.. ^'«if '^""■■•''■^ 
Toltbofti ■•• Q 


Sf •«..■•■ :ASJA-iV\lKOR S'^^P«WK.u^f.;^„„, ttO- tl«Kftimi'. 

■ .v» o lou . TnnomoattT-ltc ] ^■'n k,. 

<pCtC«01tC_^,„ oj^^ > rarnto . T.tiJijm 
'^^'^Lvi^^T^^o' mc ''^„ 91 flt»fOtlttMAc»>S^ cmn 
cDttaiftuC Hiofalii 

,. twoici.t ccii 
- fc»trr<t 

Vgtiiil 


••. //^^(^'«•W!>tti9 /^"''''iT^ / — ■. \.Ii...,..;c. i\;.a>: injcmito ^...a "^&^ |!iWp.t// O-^ 

;Wi 'mttroP — ;.;-,iu-P"''^('5Sk„ort-.o)»'-, "**■ 
<■.<,„; oX-' ° •)ci'.idM^\%^- ■(l'5'r £^•'1'^','^ ^mam^T-' ' tuttcl)iil 

^ rouuv_ ^ „• 
tmtbldtt,tPi'f«<»y wT- .ciciio.t": 
bbetilos o - -. fiDi 

*i.ti(iuiv:, . optBthi 
■_ Itftiii.rbflris . ut.v ' 

"P^f^SJ^^coito" 

... t1..t ll.V |iuiVli.\5. - -'^ - '^ ■'"••CAKrA- 3 

VJ.Mi , o nua "V Sft ooiiiStba^ 

^'"'pitVvioi?- . •• 
O fi<iiii', 
o colJiiiiil X- 'S.""S.\ '■ ciuj;' "i'"i .uiafl?>, =*"', \-'?''''?i 
'>''«'(^''^*--<r]^ '■ 


in, 

cpbA O 


fM^ ^\ aoLo ct)i(V.i| ^l cTi ^) 
. - '^ 'V/ 

'S '■'■•'■v-^-t: ?!|& 

l"X- ""^ 

Lnuincj 

rCnvit,-.(icl 

[mJiiUT^ l?lpS^3HIyLA m ECVNDAASIEta 
buU continet Sarmatia j 
ipfius^Patallelus ipius 
raedius pportioneba 
betadmcridianii qua 
jfepte ad duodeci^Ter 
minatur auce tabula Ab ortu fcytbia intra] 
Imaum monte a: parte cafptj maristAb au 
ftro albania &: biberia 8c colcbide 8c parte 
euxini pontit Ab ocQfu cimraerio bolpbo 
vo dc palude meotide atc^ farmatia europe 
\h ar8;o terra incognita 4 
Sarmatie ASIATICECIVITA^^I 
Hermonafa maximi die bet b ona^ ^H^3^ 
dc diftat ab alexadria ufus ortii bo i J fere 
S)enantbia maxima die bet bora^ ^H^3* 
fere et diftat ab alexadria u(us ortii 1 3 fete H 
Tyramba maxima die bet bora^ 16 i: &r | 
diftat ab alexandria ufus ortu bor i J fcre 
Tanais maxima die bec borai^ \7t 8c di^ 
ftat abalexandria verfus ortubor i j it\ 
Mattbarismaximadiebetbora^ 17 4 Qc\ 
diftat ab alexandria yerflis ortum bor 1 3 1 ^ - <'Z.^' 


Ifimjioi. &^xc^(mwijpmh 


— 1, . vxnmrtttnoccettvetmigm - gcpttjfetnm. p^ M T^cVm^iotwi^Jmi- a)ifeitiif>ecttn^ 
ittiaittntiiott- |t,yKtsg1?abmfit>tctmwmotCTiit^- is- 
\ \ rJ3«i{mTic.ccuiUtewS'<74' ^^ T jfeDecwmiKeptmt tisyauil' 5nffmn5 A„\ \ ^ititu:Ktotntity»t^ia^m- n • S qctnfectmut^ytPitai:^gtt3 tnemtttmot<wfcg.^.gtattfflcng_ ^i^ .yataf-petBoatcbgttmT s9 ■t^s^mi5^eaittnoctj.iIi< ^Sriat^cvmum' V- r^,= ERTIAASIETAbu 
la CDntinetCDlcbideJbel 
ria-albania : 8C maionem 
armenia-Parallelus ipfi^ 
pportionebabetad rae 
ridianu qua vndedad| 
quindecuTermiatur aut tabula Ab ortug^ 
te caiptj partis et medoru*Ab aufttn aiTiria 
dc raefopotaraiaAb ocofu csppadocia dc 
euxini ponti^Ab arS;o (armatia afiatica 
OLCHIDIS (TIVITATES INSIS^^ 
T^ Siorcuriasmaximadiebetborai^ ^^4 
dc diftatab alexadria utus ortu bor i j 3, 
TTbERIE OVITATES INSIGNES^ 
'Artanina maxima diebetbora^ ic^^dcdi 
ftat ab alexadria ufus ortum boris i 30» 
Armattica maximadie bctbota^ ic^ i ferc 
8C diftat ab alexadria verfus ortuboris i 
fU^ANIECIVITATES fNSlGNE 
M Setara maxima diem bet bora^ icj 2: 8c di 
'¥ itat ab akxadria verfus ortum boris i 4* 
Albana maxima die bet bora^ iCj 3 &: di^ 
ftatab alexandria verlus ortuboris 1 3 lo 
KMENIEMAIORIS £IVITATES 
Artaxata maxima diebctbora^ ic^ Fetdij 
ftat ab alexadria verfus ortum boris i t 
Armauriamaxima die bet bora^ ic^ 4 fete 
6c;diftatab alexandriaudis ortubor i lo 
Tbofpia maxima diebet bora^ \/\x 4 1^ 
Qc diftat ab alexandria utlis ortia bor i fere 
Artemita maxim^m die bct bora^ ^ ^: j 
12, Qc dilltat ab aiexadria uflis ortubo 1 4 ^tiifi U^C — r f^m-^ ^o. (Ii?mif.w.v->;i' CJi.tHV ^lil— 
DiisIcuviA- bi)f M &I' 
P«1M fildl 
<^^l rfMnin 

liiViuiuU.v tiiitmtta. itan'ca «rtmnlCi 
«. o o 

'(hs TBHKIA 
fannAUct ° 
Ctii 

tlriuw f|„. 


Sl 


»6 
o .i(fu. 

'% o o C^.tl-A 
aiutns o tttam lala iJtlKia 
rotwnmia a ToCvxiu\ 

CoQcttnfcgio 
U «i;or.i f«£,^^^ ^ 

tUliUMlf),t 


|0>* IW twruc 't&ti.i tlMdi!. B.ifi/iHciuitwfo Holw&etiiiti-cjb 
^v-/ 


',if- 
ii.iwiaita^ niHtia 

■^.ituauiv , f 

citntnri Atvisami tii.mil(i •iiiiifi ^ fljiia iMoiifl,'^''-'" rac^uuii o "^ ■" •-— "-, "litcp.t,' oc{)oUiiia 

/ tflUn ^ BagiaiiDiiuctiii ^*'^'""' 

titaj.ttvi — ' - -^- °^ - - 

o -toL..., 

"Ulaiiia. 
^lfitiftwio 
MtW , 
o % tl)clt.utiia 
O^avbC ."*••. fiir5itta 

'• - . o colci9° •I'lll4t«l 

■ . o artamofafil' 
o 

«utuinttS 

^'g^^y^-rpfimiT^ ^ 

.olSo^bht* 
tncfKpomme^s* 7^ 7^ T^^ 
I IW. iw«W:^?(|ip(BIH 
nVV^£'PAR$- [/V^SIFlMiPAR^ -» " 8o 82. 8^ pawfcy^Txnttm |)^kcCTg 


rintufciui^ liqcuttic{iUTm- i>y3 1^2. kJ U;a ^o ?® 'iff' l^ 8^ * > I - lU II »■ mnmmmmmmmmmmmmmm^ mmmmmif" ' ^" '. iwtt>aw:iii:)%*(»»i«w#T "-'.-i^ifW.'W*'iWi 
^«auinoL 
tttiuo«t»y!-i-;v ■ -.-..^ n T^iil^^ '\T&^}3C, VARTA ASIE TA 
bulacontinet Cyprum 
8C Syriura oc ludea &: 
vtracj5 Arabia petream 
eddefcrtaac Mcfopo:? 

tatnia &r !^bvlonia>Paf 

rallelus ipfius medius proportione babet 
ad meridianu qua quini^ ad fex» Tcrmina^ 
tur aiat tabula Ab ortu allyria sc fufiana oc 
partt finus perfici* A meridie parte ipfiua 
pcrrick finus oc felici arabia 8c intcriore par - 
ts fmus aiabici.AboccafuparteegyptiSi; 
egyDtio firiaco 8c pampbilo mari ac ilTiCQ' 
finu dc fiicia^Ab arcboauguftis cilicie 8c ^^ 
te Qppadode &■ raaioris armenie ^ 
mX9U INSVLE CIVITATES IN*^ 
l^apbosmaxima die betbota^ 13 j il a: 
diftat ab alexadria vcrfus ortil boris i 4 -?- 
Araatbufa raaxima ^i^ bct bora^^ 143 li 
ferc Qc diJtat ab alcxadria ufus ortu i j i^ ^ 
Salamis raa?dma diebet boraru 14 1 fere 
8C dif bat ab alcxidria ufus ortu bcr 1 3 i*t 
([S^rKlEET PHENICIE CIVITA.-^ 
Loadiciamaximadiebctbora^ 143 i±ct 
diflat ab alexadriaverfus ortii bof 1 i iq^ 
Nierapolis maxima die bet bota^ 14 1 a: 
diftat ab alexadria verfus ortii bor i i 4+4 
Antbiocbia raaxima diebct bora^ 14 t - 
fcre &: diftatab alexadriaudis ortu i± it^ 
Apamia roaxima die bet bora^ 143 lia: 
diftatab alc;adriaverfus ortum bor i Jf 
Palmira maxima dicm bet borai^i 14 3 fcir 
&: diftat ab alcTcadria ufus ortii bof i ± ^^ 
Neliopolis maxima die bet bora^ H4 et 
quid eidiftat abalexandria vcrfus ortura 
boris 1 1 i^ * 

ficfarca rcaximara dicbct bora^ 14 4 fetc 
dc diftat ab alexadria lifus ortura bof 1 t* ^ 
Damafcus ma?dma die betboraij^ 144 fcn» 
GC diftatab alex?.dria verfus ortu \t it*-*- 
fWDEE AVT PALESTINE CIVL ^ 
fefarea ftratonis raaximara diem babetho 
rum xAtoc diftat ab alcxandria verfus ortum boris 1 3 ic^ f ^ -^ 
Aftalon maximara dicra babet boraru 14. 
1 8c diftat ab alexandria verfus ortum bo 
ris t j ^ 
pilERVSALEM raaximara dicm babet 
' borarum 14 t fere ac diftatab alcxandria 
vcrfusortumboris 1 j li; .'*' ' 

JTaRABIE PETREE CIVITATES«N 
/ Petramaxiraam diembabetborarum i^et] 
diftatab alexadria lifus ortuboris i j lo 
Mcdana raaxiraa die bet bora^ t4&;^d| 
8c di(ht ab alexadria ulus ortii bo 1 2: i^ 
Bpflra maxiraam diem babetborarum 14 
li 8c diftat ab alexandria verfus ortii bo 
_JHS, 1 3 fere * 

jnMESOPOTAlMIE (CIVITATES IN 
/ Edeframaxiraaradiembabctborarura 14J 
twsc diftatab alcxandriaverfus ortiibo 
risii j-^ 

Nifibismaxiraam dicm babetbQraram 14 

i F &r diftat ab alexandria verfus ortura 

boris i t 

Nictpboram maximara diem babct bora^ 

ria ,14 3 li a^diftatabalexadriavcrfus 

ortutnboris i i ^ t 

Labbana maximara dicm babctborarum* 
U[t8C qhid 8c diftat ab alexadria verftis 

ortumboris 1 1 ^., 

Sclcucia raaxiraara diemrbabetboraru 14+ 

i fete 8c diflatab alcxandriaYcrfus ortura 

bpris 1x4 > 
fBABILONIECIVITATES INSIG. 
,/ Babilon maximam diem babet borarii 14I 

J li &: diftat ab alexandria verfus ortura 

boris i i| + 

Barfeta maxiraara dicra babtt boraru 14] 

^" 8c diftat ab alcxandria verfus ortura bo 

ris i ^fcrc t 
_ Orcb.oaraaximaradierababetboraru 14 

1 8c quid 8c dillat ab alcxadria verfus or 

turaboris i ^ ■♦■ 

Tbea don raaxiraa die betbora^ 14 li fe^ 

re 8c diflat ab alcxa dria lifus ortu b of 1 3 m "W-^ 

•^ ^ m 67 6s 69 no 
[Armemc-mttumsyars Liv^t*- 53 If^m' "\. BT |C(ic(i4Kc. |AiiguCTw,CtIttie{ m y 
, ilyutunv 

ifetBirtnicu. 
Jclict StllMfllUrUS I &lSS,-,ui 


■«rtTettw, 
PmuoS [PRVS I 


rtKai'' ^i.-^Ch^ fawcmfl 
ttirwsi' o 
|aUwtu-_,„,, 

eirif 

.•tti.-a-iiviv ^'■111.1° 

cifcttn.io^o"'*^^ 30131, 

v.ira Pubii q; JIIT.IIKV 1" - c. 

-fi 

OttitlRl ^c, Cicwtuo 
'^^ C-ikinsttsto -bi^ 

Tt(tmw -77 ■t«a o /\ ncrj. ... 

/■bcti.-i. cibrosp.iii!! ^' tfjoCiS 

o 

r , o 
toloJttliictt 

O ■nftivi 
CJilibimtti} 

Ot!.t o 
>uta 

3 cUbctA Q tJ.ltHtX 
n^ 8< T-T tigci* 

8«bi\flu. 
o \tn. 

nTi^nnl pVtTt neyxtr Tl 
6HuCminst«5i'o ttoM. o faUbm. Jcti 34 •i^ATlE SlRIACm- 
•]Awain«\ h>^, <r~rt\-^/ „-m.iii-atln4S qnBt^ 

' atea, biljtuS^-in-iuOTtt \ / > ^ 

^o\6 att;«*^ X^)4ftiiatt 
^ctr- 

fc-mc. 

tSnr PtKXtnina oUij ^feu&o"''^'*^ ItOCil- 

txtrtittui. 

o ■Ajiritn 
o -tWttV 

o ftpljaS.t^ 
otu' e o 

tt)tt«nst 

o 

ingauvtJegw 
•xnxcvfcfimA- nlutnits 
o iriccfetu, ^ 

P\^^^'^h^^ |AE50POTAM TA 

- ^ /r.tpCiV / ■ ■ — — .■ttplj.l' tnrittw. mx ^ '«ajjkl. ^ \otm 
'hilit.t o 1 fciniiKt 3^^ Oa&nm. 'alnli 
. oni; -i /kafltn. 7^^ c i oi)>»nis .fo.tn^ 
\ct)t-ifc* 
. OatiwJcnC\co,^ 
Igtf^ \«tvf «jntoti^. 
o MOtttS 


lUllilf/ .,-tibMiisy 
-«njura. o/ ^ c p o^ntBiiui- 
c .T- ^ 

<l«m '^"'«/ 
C -njl-yKi tvJ 

^tea/ctmitca -0.4 
s. 
coUtrttiAQ 
txlgttiM Biiclj.ntiei 'fbcg?ttt]ii cru^ 'Didja^ rm caiw /aritamfln 

^ — '^ \59 

^-Ttrlion jcaoM^\ °/ 'S^M^^^^^jr — AwUa, setaU «^JWwa 
tc^.v <iur.tiui 
o STO.ita, 
o Hgipti-p.i OT5 *i^ia {'O^im o «i§u5jf )mIU 5'^'»«^ 

<^ 10. Q ) /0-t0« ^ 

— -^J 

2ia ■» 

■^^^J^wltitrtijn. djal.tntu- o 

o 
'tntla^ -^ I -1 .. V 

c Twrrf-" ) lv(a ^-—r; ^0*«' -tttofd. 

^^/ 1 0<tta-u^4,"^i;^ 

/ O O iiotmtiiu 
o ,™™i<i ^™" \ -'t»^^-- — nnarC; 
'-' ,_i - -tnoMwu- 

-iiialtitrtljn. djalgnu. Qix>rni^^ 
- ettrnta, ^ HEBii flRABIE- \ atttti. ho 
^- ^oMX- y ^" ■"3otb| 
ofctn '\ auata i^ .-^ • FEi las- akab iB Pak^: jgitms ax.'ixvav^5] 
-^c, ^ 66 67 68 Ao n 72- Agjtvt 

o.-iluit 
Qctup.t 
1 Au^a^ti, •riniilia, 
o o 
i-y; ttal' | 

ns &i*nutioJe. 1^8 \v \j%(yTps3aiS^ t |t;us^ifttiaim£. 1 
|ljo-W^-| 
lAditrmtv l -ARABTAD H SEKTA- aioigHa- 
-^VUreJoceittegu? 

Wt Wf^3 
-T-cegto 

^itlS litv^im fy.-yA' I [VasOwiia.' 
Itiiaiowtit, Ctua -taLit^,! SttppCwJxs .-il*.- 
Od.-l5lt.-tTUl 

o o \ o )aoettt ?uttca -tncn; t^t ."Wttfei 

^ o •SVMXr 

o ^&fi^ris ^v- Sasmms 
o /"rticljttttcg] 
[fittng [ 3» 


?ntmet^v /iDdcttttm ah^fxn 'AaAm r 
smvs PSRSicv^ 7,)? y^ -76- 77 "78 "^^ So 11 ^3. [-fntestcna. ^ 10 'tt iO 30 ^ Tnwn-.ieuStaC/ / \ 
TiiCtrS.iVHna'-} ' \_, _J1 

bc (inmrc i&utiica )twnt 

Itt-iroiimsurtv.i 11110 ,,,,^ 
V*21iliii!ttf»lil'Jni- O "w»™^, _-^ 


l^ ^<i 60 6C, 10 ^^ «0 82. ^qjulmimujli- libaitA 
i.. l}inK fpii^^wrrttuViofc.* ^vu>iiul"i^4iiU'pii 
Vlj.lf» pliy''^ etS>truiiv ; c<H?tn«6>K'.t;'.lo)! i 

»4Unau«tuij?o^t ; .ifj '"«•^"'iteii-jw^e-^icfi,. aiittmoiet» li).'»atii8flii- C3£3^' ' Ijir.itv-uuir^jJiifiijjR* 
VUirdut-iUifi. ^k ;tatnot- 

o 

■.u\)t> o nictnat^ {oiSMtttfflu. SlffttntltlloS) .r-- r 1 
^cnii^Kaw VjirwinriiKtioiiii 

^'rtiititnit l^ctctiJmiot „ 

|i«VTOfli. •O MUlf J jJlVlO/' '^ 

/ittmJSSfjiui) 6bx 
c 

tuniSi • 
lihiiu 1. latWttcpM- 

■j Uut :ccic(a . 
o nif 


.ffttfMdi. •iitillat - lUtJ 

, ^<TO6ittii« 

_ Vuapiiittq 4»ioi)i 
Cilhn^^on. i^, 


Sxxhet 
ilMr' > jSaUm I 'ctUictiis ■ Ijrcitiriiii 

; ;f tTCSiriif 
; «lorit' .Sapljtt' J.UV aUev}}. 
y ■SuCQtitC 
O tJitnii 


•t m tiwmtn '^ k tiqjiM.r.uA 
! (iiiir.ie I 
'■ tobic O/ 


):1iIm ►^Gixtti» &Cftl})oli9 

S ijtdliliKtift •' 
iffoiJyiiiia .-■ t>!tod) ,« 

/r;uiriWi.- o, '"^ 

B o?ctJ .• u*dl^L ;• ,8cmniiiC 
; .grllttv : O 

'. lijctcpiiltiu' •5.^^'^r"^t.tt^ W|!3Tio*/i'"''''^**'^'"'" '. ^^tUnioadh:- D.HV 


«icocrf O O, tbBvciirout> 
Jtcjtwr.tutt- V 

V^fnniiwUi J rtmoSfrt-U' moSfrt.t"!«ti:S'^ 
O :'S 

*?;3 

»:6 /f<Ri.lC;i f<V * 
(0 lJ.:c. "<^0 

[tyfra?,* 

/ •wiicriH- 

tmnitp 


'•.l)eti* ,.— r™'r? ■*'*)iri'-'ui«'lV»ircn /l)irmi/*l 
ftntiK < 
TlOS.V 

Vfewl. ■.ocointca WUSllWS-) oitmseeolia 

/fulmh* ^, 

^ o iTTT^ <feitr 

1«^»*-- 
.■ ' bcfolriitf 
'fiiSi.o ttuj» '^ i oi>a 

0hll,1UtA pncUi!a.ttii/ 
toliiiritin , ' OfttitVa^ tt^.,i&itioiiT7iiia 

r tWC1tbCtilW14- Oiitotl 

«W b»jm3itit« •» attt i^umii5Ji8(_ ; ,'-< wiiiiritM 
•. toucKfljKn»'! 

Sitin Houm JtWOtU^' CCibotl. 

■' ckale. 
o 

*,Ml't8 ffi,, rinnxftfdmoftb^ <»i(<u« 01 
IttKrOcumottottm* ?S3,^v8^* VltuvttK&5lamoif,cu£.i«:;:22lS!J 
^ V__ybic<2^5ijin. - ^^••^ 

tiiircftflljiUTfci:vlOT,im««n'8i?r«8-.iiiii<'8*i>'««*i«t:tmiri,Tie \/,i- ,. ..... 

1vraimiri(fi«iiapuainTOSntb''ttit.lfrli>««i*iar.t,^li>mi1K(Vmnio-, V.ilMtiUi/iarun-ani/i^jloe? 

K^.ciirVJT(>ti«ttc>tiu(5tm5it«roT.jnA>tnon'»oiptrtiwtwuf'(»ii*t«<y6*t'Jt «v.unrtitiuiaSotoitio^jJi ' 
^'8'lMi;inttiitH-«>i«>a^jfti)Ctitl>oiT'- ^^^^^^L. oiatoaniUfniojtuunt. IQclmti ai{«« im!c '- 8t!f!t(Siiic- /^Sawii j 

fo 

,'hirocttfi!??(t '"^'1 
^^inoiimichiiir? ** 
totutobott,^^,. , 

^ur&cicil fittUo loljitP 

^irirvi«ii>tt- 

k^lttHJS* o 
;8nliiit / ^^\ 

, ittrtcfiKrtnmO -^ 
/ ndirfiliiD 
; ifrf banjnt:' vftlS-tt- ijit^ Smtubtfitituinilll £ilim< r^T^" «■sl^tiKoljfiU» 1i>n6t,i[«b 

*'L ~ ^'^fr^r<*l)* muimas 

a,^-^niit,jurimotw! "S»m»f 

lClit)>M9 ^ ••bWriuTfifif 

H :nl.if.V' o 

.'«Utriiit ., i5 

.•3 QHettWTt) Vsuiiu'- 
10 , lcitmi; Matcniott ^""''''''■"'"••itinticr. crcrC t»w.t)tftiS.i 6iaut-;wt)^^^'^^'^ 
-tll3i?noSitcicqi'tfy(it(iiioputimitJiictr5tnrtrffrtibti7. muiati. Qtnnu. 
'^yiiiuii tn.Tr(Tt^ 

"WciiiitciotttiUiatti «11 
tiWiiiirtntiSfat *=watiiiiS(C 
filii iTrrBj Jt^n «' i dt f cntnA 
Ucbt.lit tTAiniTilCTlj Jr ti^M lllKm&Km/iag, bcwititm _ „. 

Q ttut(El!>,t 

ViUv8 biiiXTStS t)bi ^ ,.^ 

( lofiiijljjifVtnatyjOTiwS q^* 

t«uo»,«.,ou. -^TpUjvisiuda. 

J^ntil AflcrJ,mwfccmt9 -SctntliTiiCinp''^'^ C\^i- 

thcfcvnltiKffl-AraoS'» T(itiofitBJjiJS,/-'|^lilq)lto.il>Tj.itCiritV*' *^ 
mfliTnsjintnjioM- y^ ^ \\ I l^ 'irihi«Ptncpotf y itCutotniictiiixcbu f L 8cif)l«it 

-bCfCTf) loCcv tcnn 


' smttpnol^nM ,8al>ii(m Ditiiint 

l^ictitaititimitiiSitra 
»tcii.ubcl- C ittmi». i iOttiiiclciiSttios 
>5Kitiiaitin.m filo. 


S""' crtnHiniuVgi 1 pii9ili.W6oi 
.tl.iacs 
, - tJUc- ^ - 

it.UHn5.W^ftKt J 7nt,tcvctnt«b^it: cc&n»| 

'■ ^^81 O ,utConicliii'li),tiirni 

oT^ .utticnit* ttuUo&iftjiir.ttticj, 
'ntl^^fc^ b.tuatic 


fttenii 
, '«wttsnntmo iTojiitfhttinii^tcfrtrcit ; 

iiiinwbv>AiioRittcBmti«»a. 
" V-tiitneiw . hicfiiit . 
• iVjrf),t^ 
:oi 

iltil'i(&t 
O *liV.5rtt(})oli» '■ 
imiimt)iintj JoPcbov 
tijtft 

P /^<»tl4uV 

J (nniinHtmiKC l 
lomc*oris / 
I bi£/tuirArfitK 

TliTM'-.tnili/ ' 

7.l<tl8,. 
O ,'■ 
'UtCtm^S 
O _fi(tl^ S^epnlQzttvul^itbco^ ^si;^^..--" <«tl4, Oontgb., 
opct iSB^^v^ o 

X^'3 0.-1191 t){ctititK*iieta avdiiV 
'i«i5cicmipl)ttiftain** 

o ''''^ 

ActMtt)1l 'Knai* 
o 'Ctmjitut Sibiltni 

AflnTc ; Afmlonii 
o %itnis^C3ti. \u\ Xim^*'^^ J^^^^l' TER HA.- -HE- VM: 5IVBv iVlARE- T40' ^TKVM^ rtlicrojmfitimf 
I mubotmtiiote 
lAbmlut^ViW I^ ZO i^ 50 10 •Ci 2.0 ^C| 30 J.<i >2<J c,o ^^ 60 6^ 70 7^ 80 3<i > 1 1 fy ^ \ lyiNTAASIETA 

bula CDtitinct AlT^/riam 
;SufiIanara Mcdos Pcr- 
fidcm H^TQniam Par 
tbiamscQrraania dc^ 
fertara-Paralcllus ipius 
racdius ptoportioncm babctadmcridianiJ 
quam quatuor ad quinc^* Tcrminatur aut 
tabula ab ortu Ariaab auftto Qrmina dc fi 
nu pcrfico ab occalia Babilonia ac Mcfopo 
tamia 8C parte raaioris Arraeiiic ab arS:o 
byrc ani raaris parte 8C regionc byrcatiic+ 
KSSIRIE'CIVITATES4NSIGNES ^ 
Ninos raaxiraam diem babct borarum 14 
X itdc diftatab alcxandria verlus ortum 
boris t 4* ♦ 

Arabia maximara babet diera borarum 14 
ttsc diftat ab alexatidtia verfus ortum* 
boris if*^ 

(Ttifipbon maximam diem babet botarum 
14 J ix fcre dc diftat ab alexadria vcrlus 
ortumboris i j- > 

^VSIANBCIVITATES4NSIG* * 

ijSufa maximam babet diem borarum 14 ^ 

8c diftat ab alexandria verlus ortum bor* 

l X lit ♦ 

! Tariana maximam diem babet boraru* 14 
t dc diftat ab alcxandria vertus ortumbo 

jMiDIE4NSIGNES*(riVITATES ^ 

fdytDpolis maxima die bct bora^ i Cj 8c: dt 

flat ab alexandria verfus ortura bor i J* ♦ ^ Acbatana maximamdiembabct borarumj 
14 3 8c; diftat ab alexandria vertus ortum! 
boris li^* -4' 

Arlana raaxiraa diz bet bora^ 14 2: ix 8c: 
diftatab alcxadria litiis ortu bor* i x 3+ 
EutDpus raaxima die betboraru 14 x li* 
8C diftat ab alcxadria latus ortiibonx 4* 

r^SIDIS^CIVlTATES4NSIGNE 

' Aximamaxiraamdiembabctborarura 14 
3 8c diftat ab alexandria vcrltis ortu bor 
2. IC|. -^ " ^ 

Maralfium maxlmam dicm babct botarnm 
14 J 8C; diftatab alexandria verlus ortum 
borisifere* ^ 

(L PARTHIE^CI VITATES4N* t 
Necatompolis maximam diera babct boras^ 
rum 14 J 8«:; diftat ab alexandria verfus or 
tumboris2.3 i^+ ^ 
Arab todc maxima diem bab et b oraru 14 
2: 4 8c diftat ab alexandria verlus ortura* 
boris^.jfere* > 

Artacana raaximam diem babetborarum* 
14 4: 8 8c: diftatab alexandria verlus ortii 
boris 2.? i^. •*- 

|rNIRCANI&CIVITATES4NSIG> t 
Nyrcania duitas maximam diem babet bo 
raru 14 2: 3 itdc diftat ab alexandria vcr 
fusortumboris2.2; i^*-^ 
Atnarufa maximam diem babet boiaru 14 
2: 4 1 8c: diftat ab alexandria vcrfus ortil» 
borisii i^* ■¥ /" 
/ 


il^gj^j^Sesmi^mmmmiimMm ^ , . r4 '■ ^8 -79 60 81 «2. 83 8>t EK 8& s^y 
10.(3 Ui ^^ /^ntcixieitwWtiaynta^ HIRCAUI-SIVH' CA; U» ;?oJ 
?i> J8 , 
o z' — N , ^ , Aw>iA\ticna 

/ 1)CICUW(V 

o 
K ;, . WtWA 


I tihtog 

o. n Q^crojwtwiiicpiua. 
fmtmwi o 
conto <* .*r.&-»' •AAEtilA' 'hmA''f^^ 
axVAx 3«glO « 


o 

ojgvniwjA. 

i(btuv^ wAtnmtA 


« *• oes S^tibuitt nntu 
ii'ipl;ii attcminv ?^ ?^ K ?? J^ 
}t^c^l?on ^ntCun. IntiriiV 

/ '-> *'/^tlcii& jcnbcttrt. 
[ jSiign aitir<vr«8to ° 

cibcrafe o ^iitu^ 

"" -p«nd,rtvi* ^^^ Coflci dcin 

D pnn 
/ ' o ^ imiA^ta. tJOtljA ^ a> oimt fu(a o /^ ' 
/CnnsniS I , . ) .vgmm abivivfV «.oiiriKa anA\ 

ttao' ^^ °/e4batv&cnA 

/tiiofcud ^ '^*> 

\ Elavni«v («acvve 
twthmvwA 1 ^oiceiiV mvv. n 1 f^o hiubteJcfejtt^^. 

5mui8tnC' 


Smv^PBSia PAR5- pcmtiv /civii» v^*' iit^/«)tu 
M.cfat)atc / avJ>ea 1 

o 

^ 'lln- 

^t.v<j«i tv^gonvM 

M.ar&v«v4v^ 
o otobAtia ?t ■ patsvf- vevfeyjrtwcvvtm^ /VVARIS-PARS^* /Atiiatit* 

/iicfixvC 

iVUv&i$vc0vo cl)AtTU 

owcmia / u^itui 

lD'i1)UtC$ / Jf f* ' o ar.v 
rap"«/rafiw&a; 

fatuvie. TALCA 
ilMSVIi)^ ^ r\ ^imccnav^o 

tvnitaa / VabAtVttva. btvfttm*° 

~, ^ V \ V.w«nx>?oitO 

I fnnv ,„anvta l,.a^v^o ^f ^"^ ) "'^'"" ct , 
ct co vo . ^ — V tiu6 ^ ■•^'"^ ^ inov\5- £)ifi(ci«u8 abcquinocJiaKp^ 
^5 ^-ijtte aicnv Ttuvot^tU' 
^ownv 1(1' ct ciiiam' yatagyctt^cUcgwvtuvtt [difP abcqaivtoctiali^'?- S= 
tjabetbicmaietetjo. iCj. 

([ClttTmc\ivitttimt' itjguja 

^ittavu 

Cojotvtvtrcvvar^o 

ei^ma mtta9-o 

\|*1"* cuiwpvi» 

Tl^Jncc» Samtta. »' 
uatalcUttg-»^Cfecttg. 
tboana 
Coinvfcnav^gvO ** 

bt»jia>matta '^ von v^v ya^iusi abcqitiitoctiaUl^o -x • i ' 
ijlTffe&tcitittvaio- /( ^Jjvana) /fop^^p ^7 Tft "19 9o "^T" •' .. l^ i M t - i 
88 89 vvtf<rg5l 
o 
luu 


Cottn. 

o 
91 ^^ 
abeccita , 
j^mtatpa 

ataaraw 
'^^•'"'^"^ avTitJ>n' 'tn.vtf4(tu ^ /o fic^ta 
R.Vjjfi; 

|,^pc?(bMv« 
atlJvia cotnnvUa 

o to.ygfvt)o&mtt' cintiaX 
l^vfiJOfa ^^ 

/ VAVO&miao 6abci coeoJma 

kH " I «^ jba 

lo^ccitfitxgio I /stn 

Vat^A tiiavnvm&a J ^P*^<f(flvv. 
.:<) . Vita V «n1)t 0] $v#'v)o.t-i^n$ 
&tctivlt^ j^^'' V5tav lotutsyAvaT- 

linv^&vcinvna 

lioccljoi^-^- btB&ictti 
l,o?.^- i)? ^^■^- l' 

EXTA ASIE TAbu 
lacDntitictanibiam fcli 
ce at(^ carmanii cu acJ^. 
iacentibus infulis^Paral 
lelus ipfms medius ^^ 
Iportione babet ad me 
ridianugnavndecim ad duodecim*Termi^ 
1 natur aut tajbula A|j ortu gedrofia &: indi^ 
'cD pelago* Ab auftrc) ipaindjco pelago 8c 
, raari rubtp. Ab occafu finu arabico* Ab ar^ 
9:p vtiuqj Arabia petrea 8c deferta ac fina 
perlko &r caritoania deferta f 
ARABIE FELKIIS Cl VITATES IN ^ 
Badeo maximam diebethora^ 13 ^acdt 
ftatabalcxadriaufusortuboris 13 4 
Nic aiit fol bis in anno fit fupra vcrtice di^ 
ftans ab vtra<^ gte eftiuo tropici gdib 3 
Pudnosmaximam diebetbora^ 1 3 &: di^ 
(^atabalexandriavci-fus ortubor i i 3 ♦ 
Hicc^ fol bis in anno fit tupra vcrtice diftaf 
a trapicD eftiuo ab vtrac^ £te gdibzj^ f^ 
N^u^araaximadiebetbora^ 12.2: J&::di 
ftatab atexandria vcrfus ortuboris i fere/t 
Nicc^ fol bis in anno fit fupra vcrticctn di^ 
ftas a tropico cfHuo ab vtq^ ^te gdib Cj4 J.:V 
Ocelis maxiraa die bet bora^ 12. i 4 fere* 
8^diR:atabalexadriaver.fusortiil:>or.i ■*- 
Hkcy fol bis i anno fit fupra.vertice dilias^ 
a ttppicD eftiuo ab vtraq^ gte gdib 61 4; ♦ 
Arabia cmporiii maxima cfie betbora^ ix 
3 8c:diftatabalexadriaufusortubor i 34,' 
Niccjjfol bisin anno fit fupca vertice cu di 
fbt atPDpicp eftiup ab vtc^^te gdib 62.^^ 
Gana maxinia dicbeti^ora^ ixt^dcdi^, 
ftat ab alexandriivsrfus.QrtSbpr. 1 x_i o*^; 
Hisc^ fol bis i anno fit fupra vertice diftas 
a tropicD cfHuo ab vtc^gJte-gmciibua^,^.* >- 
Mara maxima die bet b dr^^ ij t ac dt*? ^ ' 
ftat ab alcxadria verlus ortul^oris i i^* ♦ 


Nifc^ fol bis i anno fit (upra vertice diftas ^ 
a ttopico cftiuo ab vtra<^ gtc gradib 3 
Mmambis maxima diebct bora^ 13 &r dij^ 
ftatab alexandria verfus ortii boris 1 io 
Nicc^ fol bis i anno fit fupra vertice diftas 
a ttopicD eJ^huo ab vtrac^ gtc gradibus ^Cj 
Sabbada maximam die bet bora^ 13 &: di 
ftat ab alexaudria vcrfus ortu boris i 8"+ 
Hisc]^ folbis i anno fit fiipra vcrtice diftas 
a trc>picD cfHuo ab vto^ parte gradib ^c^* 
$aba raaxima die bet boii^ 12. i 4 3 o &: 
diftat ab alexandria vcrilis ortu bor i i^ 
Nicc^ fot bis i anno fit fupra vertice diftas 
a tropico eftiuo ab vtrao^ pte gdib 18 ^ 
Sappbar maxima die bet bora^ 12, i 4 s 
&c diftat ab alexandria ufus ortu 1 2:3 ^o 
Nicq^ fol bis i anno fit fupra yertice ciiftas 
a trc)pioD eftiuo ab vtq^ ^te gdib 6x2.^ 
0iofcoridis maxiraa die betbora^ iz 3 et 
diftat ab alexadria vcrfas ortu boris 1 3+ 
Hicc^ fot bis i anno fit fupia verticc diftas 
;a ttDpicD.eftiuQ ab v.tc^^te gradibus 61 i 
Sarapidis infiila raaxima dit betborai^i 13 
li fere &r diftat ab akxandria verfus ortii 
borisx^ 60 -f 

Nic(^folbis i anno fit fiipia vertice diftas 
atcDpicD cftiuo ab vtc^ gte gradibus 41 ^ 
(SARMANIE CIVITATES INSIG. 
Carmania regia raaxiraa diebet bota^ 12, 
i 4 1 &: diftat ab alexadria liftis ortS 2. 3^ 
Armu^^atnaxitna diebetboia^ 13 i fere* 
dc diftat ab alexadria ulus ortii 2. 4 io v 
Nicc^ fpl bisianno fit fupia vertice dif^as[t 
a tiDpico eftiuo ab vtq^ j^te.gradibus i + ll 
Carmina inttila ma?^raS ciie bet bora^z 13 
tfere ^ diftat ab alexadria verfus ortura 
boris^i 4 io Hf 

Niccj fol bis i anno fttflipta vertice^iftas 
a ttopicD eftiuo ab vtcy gite gdib 40 fere. !!•«■.> ^y- (fi i^h6 Ainbtc ftcl^rtCM.ti-tf ^lMymxUy^- 
^x^ jffrop tcnadmm.' 
8o Si 
Ciml* Taiiuclciir 
S.uviceni .'Socev r 
/tmiiS...V-r-^ 

•• Ciprijiv (^?^ Sr.inV pCa> jTaKlAlniiv IdvDiV > >iie Uiaeis „,o^ 

- ,, ,,,UIUC) 
.iwibiAudliV Itttttt. 

'Ttiicncg •?«■* 

uillaO . _ ,. „_ 

; Antjxtti *: Artititf Opi;.llbti 
'in.iiur.i„ liilb.i 
"],— :mHam^T- 


•-S INy5> AK ABIC\;S:' :^M-. 

inCula ,Tnwmll . cit)3,ivinl!.i ^l 

lTanub.ati 
O " .tte\^"«i^) S<tiubnttn. 

otmia 

rsciitogiiill* ^ 
Jb.-ciu'' •'c-.n\ 

11.1 
|T«g;mm j -itidco: .tba. 

o wimit» 
.tiiatiiftU m'^ c ■ 

Clt<nutC rintl.ii--. 

ttjiifnani .ttno"- 

«Lt,i!g4 •■^^ 

alb.t. S>ntnto}jl}ot«9 nw' 

ou.t.«Stotntmot^„,^.^-^ J 

TDOlciii /V\(Jmtc 


111 9n ^ 9} 
V wvruy i— -- — , 

1-7 L%«'^.y 


SI I VS-P^K^dJC VST' 5> <: 

^CTraiatctcium at^eoittBWChatt^oiu^jii-Vns^ieitt M [StpttttwfyivP S>t^s;ibeottti- ^^o- 1 • i ^ • IrnO ?>iei7trnmo«. 

t)o- 17 enmEcrmt ^ - uAjn- , 

/«gi.t oi _^ C Otuaii.i. t5«*tify'ti:tEye<: ^'tttcn^&t^ cniJtosT 
coictt niuBvincV^^I^ o 
iiiiiiianin djima. nojioiui 
..iMjiiU uicimi o '2*9 

^ ., °tw. Oitimnottite Acbtta 

lC«t&4niim(»udni 5abci \ *^ 'wciia^anm^'."^ t{)Attb,v n^-^j^ ' badjt cran tibacbvl 

Jtfi&t8mtuk 

T niiV 

^AUUt 
ofarrt», 
sCiCitaActuuJ 
onnifii. Aiabuiti^ 

"fons 6r45tn. 
yiinim p,f_„.^ - falirify ^ moiirci magot ncn^ 
Itnuig. copb, 

C4tVl&t» ^ luonKs 
©tuanttc 

SnttntofeiofS"^^ 
^ttno^r«sio ioit 
O Xj^ii. 

-mcpljit N 
o fanumi iivwor/ a^.T.rf;ir,V. AttlCiwt ^' i^A ( Mafonit* ^la. 'xa^n t^&A^ K.-itt)mc 

'ttwcCiib^c Ciclw Ciiit ''\ 
jB^'^* o c ,/■ j 

'n^a o ''^ . Omcntrt " 

,lil8 O C" 

'o-iiU."' 
g^^iopirfiibe^toyars 6? / 6^ ./ 6<) / 70 / -y» ii^ly^ ii^l lU \ i<^ j-77 [7? KVBRV./WyV\XRE I Cisccotiatttnl ^SIl jSimiffeHiAbtc f-geitobtfiitfiilc- 1 
, ^ . tntinofolimbtliei rr-tr 
1,-.« .' Aut^raXlupcititribiie f^i/Li;j 
^™*; ciuir48 ^nimigmiit.^ ' '-^ ^^ - 

; tnctaatm \p 
tiitU " tv^^ INDT^VM:PHLA<dV5 
n^ So Ui 8i B3 1 g^ 87 8S 90 9M ^ 
,ab«qtittiotTwh.l?oi>i' trtts 
i&ietn.t«<'noicm ^ip-iftzbx^ abecnur.ocruih.tjo'- 1 j 
trn? fctem-itiaic^ra'^ 
1)0 I) etc^iUiCt»" irtu^tticroetf ia)WemiSbo"i-lTn5 
jnetnmot?'^- ly ^timuctmn- [ercitt5p.-uat'&t(f' iljo,i- 5 trns &imi 
mmotCTnl)0^ rt- 
i i-_i llOl Vf— :r-i 

'■■■ - ! I ■ I I -r i t . 1 — \—\ v Sft^tiMspactg ! » , ^ ■»>•? (K/ — *-.^i«^At.*i«^ ;*<^-3u«' :■ J EPTIMA ASIE te^ 
buU continct Margia^ 
nam*&a9:rianamvSog 
dianos^Sacas dc Scy^ 
tbiam intra imaii rao^ 
l|tetParallclus iprius mc 
dius pportioncm babct ad mcridianu qua 
duo ad tria.Terminatur aute tabula Ab or 
ta fcytbia que intta Imaum montcm c* Ab 
auftto raontjc Imao qui fupra indos eft g 
intra 8c extra gangem funt preterca patopa 
nifadibus ct.aria ac partbia 8c partc bircani 
maristAb occafupartc mcdorum dchyvc^ 
ini pclagi 8c farmatia ariatica^Ab ardo terra 
iiLCDgttita -*- 

ARGIANECIVITATES INSIG4 
Antbiocbia raaximam diem babct bora^ 
iC| 8c diftat ab alcxandria vcrfuo ortu bo 
ris i i^ -t- 

Nigeamaximamdiembabetborarum ic^ 
q 8c diftat ab alexandria vcrflis ortum bo 

^CTOANE (TIVITATES !NSIG ^ 
[(Ebaracbarta maxiraam dicm babct bota^ 

i(^'^it8c diftat ab alexandria vcrtus or 
jtumboris^ j -^ 
IZarirpa raaximam dicm Babet boraru i^* 4 8 8c diftat ab alcxadria verfiis ortu bo* 

Eacbra miximi die bet bora^ icj sc difbt 
ab alcxaridria vcrfus ortii boris 33 t^ > 
Maraianda maxima die babet boraru 14* 
t^^sc diftat ab alexandria verlus ortu bo 
ris 3 3 fere '»' 
[lOGDIANE CIVITATES INSIG^ 
/ ©xiana maximam diem babetbotarum tCj 
i fere &r diflat ab alexandria verfus ortiii 
boris 3 1 ^ fere 4 

MaruQmaximam dicmbabetboraru icj 
^ fere 8C diftat ab alexandria verfus ortum 
boris 3 2: 3 fere -f 

Breplamaximam dicmbabctborarura iq 
X 8c diftat ab alcxandria verfus ortura bo 
1*134 >v ^ 

Vltiraa alexandriaraaxiraam diebabetbo 
rarura icj 8c diftatab alexadria verfus cr- 
turaboris4 F > 
pCyTHIEINTRA IMAVM CIVL 
/ Afpabotba maximam diem babet borariit 
icj 4 F sc: diftatab alcxandria vcrfus or^ 
tum boris x 2: 3 fcrc ^ 
Danaba raa?draam diem babet borarii i^ 
tj^ diftat ab alexandria vcrfus ortum bo 

rf8 2. 2, 3 l^ ^ ^>U ") ^9 fc 

\ xiA \ 130 \ ';?<i itil ymC^w4 alutf( srl^lm.Tn^ ^abec(iffltoctuHt)ons •3-t)tis tnmntiatoti^jovmi- a,o. V\ V^ \i^6?^T^tj^^g^^1^' t&^enf ab gqtunodigK: ^lpns •7 •'trtls C^emTCmomrJljo • 1 9 • A^ ^M^^^^^i^^^I>^ensj3^t««^u9,_ .t)ctis'6-i;Ti6 ?neKitrtrtci«nt)o* 18 


-It 


fmiiimisii i^*? W^p-^' i -l^iis &ieiniitmail i^- f ^ ^ ^^^■'^teptnim' J nbeqintwtt^3't.- tms , 
.steniTwvictcmljo 1 fi'. t 


^utnnwtc^c- ' n-gaYg - "rffct?ngab 10 THl«^u?boi--i5-t?nS wattu- f io-j?ali-pri)ot)sx _ ■ • m»> Wni:/tb?Qihtv. y ^ itWitiOTem. P&tencuipams&peri oaraottifeiotettv 
CTAVAASIETA 
,bula CDtitinct fcytbiam 
'que citra ^lroau eft &: (e 
ta3*Paral|elu0 ipiiis me 
diu,a;pportione babct 

_ jad raeridianu qua duo 

ad tfiavdrcufcribitur ailt tabula Ab arfito 
&r oriente terra incDgni(a+Ab auftto finis et 
parte indie^Ab occafii facis dc fcytbia gue 

tra montem Imaum eft. ■*' 
'SCITHIE EXTRA IMAVM dMN* 
KTidon fc^/tbia maxima diebetbora^i i6, 
3c diftat ab alcxadria uflis ortum boris t 
Au^^ada maxima die bet bora^ 16 ^ fere* 
diftat ab alexadria ulus ortu hor c^t it 
.ERICEREGIONISCIVITATES * 
Iflldonfericamaximadiebetbora^ ic^ t* 
ajdiftatab alexadriaverfus ortumboris 
6 1^ fere ♦ 

0rofiica maxima diebetbora^ iCj 1 8c di^ 
ftat ab alexandria ulus ortu borisz 6 fere 
0ttDcocDra maximam diembabetboranv 
14 ^fercacdiftatabaleTcadriaverllis or 
tam boris 7 2.$ ^i^t 8 integris:* 4- JivXi&i^ Jl0 X 
^— \ \ tl^ .V. 'v w\ Vi I-' '-1-'-""'''""- 


-ILi^n^ ..,._ -_^..*& 


l J- -■Migia^ 


SNAASiETABV 
la CDtitinet Ariam s^ pa 
ropaniladas 6c drangia 
nam ar atacbofia ec ge? 
dtofiara' Parallelus me^ 

^ dius ipfius ^portione 

babetadmeridianu qui tredeci ad quinde 

lcira-Circufcnbiturauttabula Ab ortulni: 

dia*A meridie indico mari*Ab occafu vtm 

c^ carmania scpartbia* Ab arcbo margiana 

Is^bacbriana^ * 

ARIE QVITATES «NSIGNES * 
]'Aria maxima die bet borarii 14 3 i2 8^ di 
ftatabakxandriavcrfusortuboris 3 * 
[Bitapcamaximadiebetboraru 143 8i;di 
ftat ab alexadria verfus ortli boris 3 j 12; f 
Alexandriaarie maximadiebetbota^ 14 
[gg^diftatab alexadria vcrfus ortiibor 3 J^^^ 
>AROPANISl SIVITATES INSL^ 
JNlaulibis maxima diebet bora^ 14 3<: di? 
|ftatabalexandriaverfusortuboris ^ p*' 
ICarura quc &r orcofpana maximam dieba 
betborarum 14 3 it 8c:diftatab alexan 
]dria,vcrtusortumboris* ♦ 

)FANGI ANE (SIVITATES INSIG > 
[Ptotbafia maxima die bet bora^ i^tsc 
Idiftat ab alexadria vcrfus ortu boris 3 t-*- Ariafpa ma \iraa die bec bota^ ^3 3^ di? 
ftatab alexa:.ria verfus ortum boris 2 4 ^ 3 4- 

dARACHOSIErNSIGNES OVITA 
Alexandriamaximacliebetbora^ 14 li 
8c dift^t ab alexadria lifus ortubor ;? i o- j 
Arcbotus maxiraa diebet bora^ 14 3c di^ 
ftatab alexandria verfus ortuboris^ 30 
CGEDSoSIE €IVITATES INSIGN 
(Tuni maximara diera babet borarum 13 3 
fete dc diftat ab alexandria verfus ortubo 
ris 3 3 -*■ 

Mufarna maximam dicra babet boraru 1 3 i 
± 4 8c; diftatab alexandria verfus ortamt | 
boris 33 -*■ 

Arbis maximam diero babet borarum 13 
± fere dc diftat ab alexandria verlus ortu* | 
boris 3 -^ 

Hicc^ folfemel i anno fit lupra vcrtice I ip; 
fo eftiuo tropicD+Dicimus aiit bec quia fol 1 
;ppe ipra cft ttopicu* Sciedu ajit q^ diftat 
tertia parte vnius magni gradus qui in 150 
diacD ti^s gradus efficit:8c: bic no fcmel in 
anno fed bis necefle fit folcra fupra vertice 
fierirquando fcilicet diftat a ttopicc eftiuo 
ab vtrac^gte gradibustribus ficutinalrjs 
ciuitatibus fcriptura eft que in eadera par^ 
te latitudinis fite funt: ♦ i •-<**. v - bi- l^'! ^[3"wdiim <^o H— 1 Tws 
liS'. ^^yfrmMsPmaldks^^DitfotaWttnoctiati» 1 1)0 i^i^-IJAbttie c>mtii4i«c«i IjoiA X ^ y 


(]_^tnaquititutti* p5t JfVlmtuspdtalcllusSifetaSetpiwectuJibotisx ; I t^ftbens {r,'emnwaio?atil;o{^mcj[iiatuoi&ecim j;; ^ M0cfcwuS \>!t(^it£?xM>um g>Hfatal?equl-^ [ tioctiali^o.z-^^ns &imiTM4ioicm^o c}iuttt02«KtKi ^" 

[30 B CSSnatatium' 


[)[$^msy.itaFT yrf pfltffl^it^ra&ecnitnccti/ii.' 
j)2'l^WSpWiur!aioicrfi)o'r; i- h;o i.N^ ^i${nftriW4io?CitHt^.y • i^' 

mm^^m»^ 

MDlEliMTEKiORIS OVITATES f 
ECIMA ASIETA^ 
bulacontinet Indiiint 
garigeni fluuiii cuinfut 
adiacentib fibi* Paralle 
iu3 ipfius mediusprcii: 

^pprdonebabetad me- 

ridianu qua vtidecim ad duodccim+Circii* 
fcribitur aiat tabula ab ®rtu india extra Jga 
gem«Ab auftto parte gangetica fluutj &: I n 
dici pclagi^Ab occafu gcdnDtia 8c: aracbo^j 
fia dc paropanifidis^Ab arcto gtc Iraai mo 
ti3 que (ub fo gdianis 8C (acis eft+ 4 
Symilhmaximadiebctbora^ ixi jix 
ferc 8C diflat ab alcxadriaiifus ortum 3 J* 
Nicq^ fol bis in ano fit fupra verticc qn di 
ftat atcDpico eftiuo ab vtc|^tc gdib Cji 34 
Mu^^oris maxima diembetbora^ t2.z 3 
8C diftat ab alexadria vcrfus ortubor 3 3 ^ 
Nicc^ fol bis i ano fit fupra verticem qn di 
ftat a tcopicD «fliuo ab vtq^ gte gdib c^xt^ 
«Sbaberis maxiraa dic bctborai^ 12- i 3 12: - 
aut 13 fere dc diftat ab akxandria udis or 
tamboris^i. > 

Nicq^ fol bis i annp fi't fupra vertice cudi^ 
ftata tropico eftiuo ab vtc^gte gdib? 47 

"JL -1- ' ' -- 

2. t2. 4 

Palura maxiraa dic bctboia^ 12. 3 ^odc 
diflat ab alexadria verfus ortum bor c^ 94. 
Nicc^fol bis i ano fit fupra vertice cum di^ 
ftat a ttopico effiuo ab vxc^ ^te gdibus 7^ 
(Tafpiramaxitnadiebetbora^ 14 li fcre 
8c ciiftat ab alexadria ufus ortum 4 1 fcre* f 
Buccpbala maxiraa die b ct b ora^ n 4 a; 
diftat ab alcxadria vifus ortiibor 4 3 jo ♦ 
Palimbotbra raaxima die bet boia^ 13 2. 
4 fere ct diftat ab alexadria ufus or-c^ 2; 30 4 
Patala maxima diebct bora^ 13 4: fcre 8c 
diftat ab alcxadria vcrfus ortum bor 3^4 
Nic(^ fol bis i ano fit (upra v.crtice diftans 
a tropico cftiuo ab vtc^ gte gdib 3x23.^ 
Earbara m.axima diebet bora^ 13 J it et 
diftatab ale xadria ufusortu bor 3 t xo* Micc^ft)! bisi ano fit^fuptaVertice diftans 
a tropicD eftiuo ab vtq^ ^te gdib 2.3 i 3* 
Bari^aga ma?dma die bct b ora^ 13 i±8c 
diftat aib alcxadria vcirtus ortE bpr 3 io- 
Nicc^ fol bis i ind fit ItipTa vcrtice dtfta«a 
tnopico efhuo ab vic^ gtc^giib 41 3 ♦ 
.©^cnaraaximaxiiebetbora^ i^ 4 fcrea; 
diftatab alcxadria verfiis ortum boris c^ 
Nicc^foIbisianp%fupravcrtipc cumdi 
ftata tropicD eftiuo ab>t(j'gte gdib 31 
Betbanamaximidiebetbob^ i^tfere 
cc diftatab alcx^ciriaurusortum 3 3 ferc 
,Hicici fol bis in ano fitftipra vcrrice diftas 
a ttopicD eftiuo ab vicy gte gdib 384-^ 
"N^^pocura maxiina dicbetbbra^ 13 ^ 
,6c diflat ab alexadria vertus ortu boris 4* 
Nicq^ fol bis in annd fit fupra vcrticem di^ 
ftans a tropiCD cftiuo ab vtracj patte^gra^ 
3ibus343 >- • " ■ ■• \ 

(Sarura maximam dicm babet b orarum 13 
Si.diftatab alcxandria verfus orturaboHs 
^ ^3 *^.-- ■ V.- • '^.. s 

Niccj folbis in annofit fupra vcrticem d^ 
ftans a tuDpicD eftiuo ab vtia(^ piarte gra^ 
dibus 4(^ 3- -^ 

Modura maximam diem babetbomru 13 
6c diftatab ialcitandfiavcrfus ortotnbc«^* 


. iv ■!.< 43 ^ 

Nicc^fQlbis in anno fitfupra verticem di^ 

ftans a ttopico cfKuo ab vtrac]^ parte gradi 

bus 4Cj -r 

®rtbura maximam diem babct botaru 13 

8c diftatab alexandria verfus ortum bor+ 

4,3 ♦ ;; ■ . \ 

Nicc^ fol bis in anno fit fupra verticen;i c^i^ 
ftans a ttopicD eftiuo ab vtrac^ parte gra^ 
dibus 46 k . \ 

Mitrinda maxiraara diem babet borarum 
12. i 4 ScT diftatab alexandria vcrfus or? 
turaboris c^ ■^ 

Nicfol fit bis in anno fiipra vertice diftas 
a tropicb cftiuo ab vtnc^ parfe gradibus 
€&■■ ^- ^ 


(»x 
I^A 

'l-^|'3^'36\'3-?l'3g\'?9 f ^ac^acantyArs ■• iTWCCUilv Ip-zt h- kv£ iru nmovim- Mmini^-4 funvofvut^- ,c^-}-'^ \ l).-ltvtnccfaT.l / <^,f> ' t"' 

^•l \ O I 0!!,1 .g, 

. . ..- '» "1/1^1 tittiiab.i \ji,„i - 
AiLif ..-..H.itndjc o Y^"'^-' . 

° .'1.101 'U idtfMiuX/^ 

Hiiti.icA*- >^(r QicUugc 

kit6<ion3 
o >^c(^i9 Rrnme. ,!u ._jw%j OgSnt ,«iiifc«.. o.it>.TOw(J .Ottlgi 
UtTatPno<g£iig.- l'g^''tFpanip[ot& » ^jimn T. r I*- — ' ""^ tirifitnsa / 

cmna' ^^ccicott t"ils.i ' /''«' /-a^ ,QuixJ. 

^iytiuTy ztraii? S>igfetrtis ^ibcgui'- 


- A"^^^ imi5iu9 .-', _ o ;■*' r'^fnci ''inojiittuxSaSiiniii -' 
^5^^^-:^clLattt.l;- oT^--^-;,, 

f.tlKl ri(ap.mit .-J! 
8^ o -^,^ o — " 
Ccn^.ill 
iiiOotc» ^j33at-y Ak&m^- 

&i5fet€tt9ascciutii<>ctut'lit502 feutcggtmi:- '^bn'o.im.i.** 

o tl)olo • 
Utua •' cqinPiio-ii-^-^&ie A&Uatrt 

/A.r r,,,^.,n. '^■'''S'*'^,. b,t!,mtio 
/Abirm-uu iio'tg ntettfwoU f^tjisiti 
oJ&07Citoin r^^' ■ 
oCtt^ tS«.t.,tt^.ttC X(,,^^ -^-^-^ ^ ^ ;' _0'asiiif.isi 

calmtwit 
[tticadaba.l 

III I ii2.| 113 /ij;g/ iiCi I ii^ jir? 
[^pqjtiit ( jtnnitiA \Y .SiibiA-nic 'f'i/[w (otcmnl 

*-• triiicira ,'cctaiiq^.t 

'T.iprob.itic. nitiilCfMiS ll^ 110 

-ni.ililM. ^ , -1.—^ 
_ yr iKvhinbotiSN 


t.jjtmitdP-fcn^agiS ^r (tbtttt '\., \ ot»f<'.*'t. 

' . - I opruin. ' , > , ftut.Uttt.t ,-/ 

=^T1 .' &^tt»^W-.b5' "^' 0,'/ cqui^b-i- Ltnts &Km. 1 
-niaunct y '?-ttfetnS'-^j 
/tlini 

oc«lltg?t ^atiim cat-icw 

\\ivit 
Ifltt- 
.->-"6o" 
Ct, 

?^^ cofitmb^ 
cocaw fil o '^■- _,'IJiyUo:pbil^t^ ;\ lnm&.tt4&4inw;-*-,. .-/^^ 
Ijftta "^ 

t.ra'.t,a : tt,.SA;>s^l*1<»tli 

O ..,-jv tttO ■.. tv t «.6 u. .# (ytwritiu mclolfti o/ 

Vo\barS.iniini<i/ 
Ui»\ cottt>b<i,j 

•1^ csitta 
Svtni ■:i?/CCit!'>5C"i.ViiV5j -: 5lMV5^(^AI>1<omCV: i^^ 
^|'3I «3^\'33|l^ i)') '3<^|«37 i?g|l3.^ ^» l^' | 'J? | '^j ^ '>?-^ | ^JJ^ ^^^ \ 'J^'' \',^3 \k \ '.-W^tl ' 


|MCECil^AASmta 
bulacontinct Indiaext 
jgan^f 8^ SinasParallc 
jlu^.ipfius racdius fere 
kande bal?et proportio 
|nc i5ua4ticridiatiu9+ Cir 
lcufcribitur aut tabula Ab ortu tcrra incog^ 
nifa-Ab auftto partc gan;getici finus &r pe^ 
lago indicD 8c finu magno dc terra ctjam in 
ognitaAb occafu india intta gangcm^Ab 

parte fc^tbie atcj^ feris * 
[NDIEEXTEIMORIS CIVITATE5 4- 
fTacola maxrma dic bet bora^ eanoSialiii* 
12, 4 sc dil^^at ab akxadria dtus ortii 6 J , ^ 
Nicc^fol bis lantio fit fupra vcrQce dillas 
jatkipicD cfliuo ab ytraq^ ^ttgdMz^.t:*-»' 
Zabc maxima die b.et boia^ ii 4 et diftat 
jabalexandria verfus ortuboris V J.> ^^ 
Nicc^fotbis'i anno fit-fiipra vertice dii^as 
a tropia)'ei^uo ab vtc^ £te gdib 7B i^+^ 
Tofala maxiraa diibic bor^^, i^.i &: di;,: 
S ftat ab alcxandria .verfas ortu bpris S ^ ' 
i Nicc^ fol feracHanno fit iupta vcrticcm m 
i tropico ipfo efliuo * 
So^gma maximadiebecbora^ 13 4 &rdi 
{ftatab alcxatidria verfas ortiaboris 6 t^ 
Nici^ fol bis i anno fit fupra verticc diftas 
a tropicD cftiuo ab vtc^ gtc gdib ic^ > 
Trilingum maximam dienababct boiarum 
I 13 &: dilfet ab alexatidria vcrtus ortu bo 
[ris 6 ^ * Hicc|fol.bisinanno fitfupra vtrticem di^ 
ftatisa tropicoeftiuoab vtc^^tegdib ^59 
T^reura maxima dic bet bora^ ix 2: 4 & 
diftat ab^alexadria ufus ortii bor 6 ± fere 

C!5»N ASVM Civim^ iNsiG^ 

Afpitra oiaximam diem babctT)otarum 13 
1 5c diftat ab alcxandria vcrfus ortum bo 

Nic(| fo.l bis. manno fitfupm verticcm di^ 

^ftans a tropico cftiuo gradibus ab vttaq^, 

parte^cji^ ♦ 

Tincmet«?polis maximam diera babctbo 

rarum 13 f ^diltatabalexandriaverfus 

ortumbori&S^V'*'^ 

Nicc^ fol bis inanno fit fupta vcrticem di^ 

ftansattDpiG? efhtio ab vtra<^parte gtadi 

bus C|3 i >V2.l \ 

Cattigara ftatio ioaxin^am diembabetbo 

tarum 12. tac diftat a^ alcxandria verfiis 

ortum boris 7 f ^ |>oto auftrali fupia ter 

rara clato ^ \ ;- \ t 

^icc^ fol bis in annp litfiipra verticem di^ 

ftans a tropicD cftrcro^^b vtia*^ parte gras^ 

dibus 68 t^ .V ■'? .. 

Delta abadei ififiala vbimctrcpolis HOmine 

argentca maximaiti<i'em babctboiarii ix* 

± fimiliter aufttali p.olo fii^ra tertam dato 

ccdiftatab alcxandria vcrfus ortum bor* 

Nic fol bis in anno fit (upta verticc diftansj 
a ttopicD eftiuo ab vtc|-^te gdib 68 ± p — c i,y-r^^ I(^itifs^- ■S^-lbt^itubims coTi 
tnicctmliam <i<j« rc -milwria- <f ^ Cf^ txj^icvi cancri- -m ^ fxmiatia-Ci9' C|gltntta.cttucmm-] 
iS?ptimurpatai^ a>^TaraGquiTioctia^'()o.t-4 -^ tli!rtinutgcun.yimi JLT«Tttnrpafc^e[iu5-2>r{femt5abccjuij 
iticcrt tjJi^ -Ims&itTOaioi^jic-tj- ^ • 1 l^O' i • fc)dtoist>KmTn«iaKm^tie5ccnif- ItPfw^-Cttiiu [g rmsj3rat $>^pms ab corutnacy j-^-^tiscncmKuiwietntjQ.iii 


Rimu%ma r?)t^ng abcc| turtOCtMlt* 
I ^''^•^&iemtmio;emS»''i-'^* ^^mioctiAr^nsJnml^ozani 12.« CaitjcraTvmnniic- [fimTtiltct^SiratifiTu -cT^ Tfe^aljcqtj^^ ^■'^cmi&iiS' uc^GifauJmv fotf&rtAbea • Tf 3 rf;o-rl;ti£'Ciactuloncno:enito> iti ■ 13^ 


mmmm.: ^m^ ,VODECIMA ET 
vltima Afie tabula conl 
tinct Taprobanainfa* 
lam cum ceteris intialis 
'adiacentibus-Parallelurl 
_ iplius mediusproporl 

'tionem babct ad racridianum candem^Cir* 
cufcribitar aut tabula ab omi gte indico pc ^APROBANE INSIGNES (JIVI>4 
'alacoris emporium maximam diembabct 
[borarum equit\o&iaIium ii 3 &; diftat ab 
|alexandriaverlusortumbons4 2: 1^4^ 
I Agabida maximam diem babct boiarum* 
liisc: diftatab alcxandriavcrfusortum 
|bori3 4 2: i^ -v 

[Hicq^folbis inannofitfupravcrticem cu 
jdiftat a tropico eftiuo ab vttac^ parte gra? 
[dibus 69 X ^ ■♦ 

laugrammummcttopolismaximam die 
[babet borarum 12. 2. itec diftatab alcx 
fandria verlus ortum boris 4 j i± ^ 
Nicc^fol bis in anno fit fupra vcrticcm cu 
[diftat a tCDpico cftiuo ab vtraq^ parte gias^ 
jdibus 72, z 4: ■*- 

ASIE MAIORIS TABVLE DVO 
DECIM FINIVNT FELICITER^t 77^-' ^sstet^ ff- '5 

12. 
II 

10 S 6 f 

^ 117 I Ilf "^ ' K-O l It» '^^ I^Tl^ H.(i 1X6 127 1 ixs "il^ \ i^g I '3' 1 ^y- \ ^v> ^*vi\n^ >'| 
■ ■ - ■! \ io.v ^ AtusrogcTOtf .tn,i- At}Ty r uicl?a i 

r" 
^L^\ Ttiro Tnir.«p<tis »5 

Swtn ilnfalA tT!0t<4 -5 ■^ 1 tmironiuo&ibulo- t,-iracH i 
^ I wjwira tnlcChCuttftTailijiibil6iiiUiSfh&' fli-v.,, rs7 
'CtnMMft. VT^^ omstcrtiH.Tictnirrtpii*iws<j»ia VHS^O^ 
Kiriuwuu^ ^^\ wlntinWcmlh4SiVacmmi$<a; abaranrX 

' FT^ICVA^ I /^ ^^dKSS^^^T.':!^ (AAATIB 

' CX. ^^^^^Vmti«ttr.^^^^^ -m(n<nae3 

_^^^ jfttiits trw. 

',^ touir<^ ^utnaC-tiii' '^^^^^^^^■^^^^^Jkjcnm- ^ 
lvwV>a««^ ^^p^ . ' cti«8\ ciuitas^ 


|Sa6a [carcus I *-\,^^|^ ^SubVittinitcilCytit.wfttnt 

y ilt}i^at;ttttticp<ifftu.. '^Z>i<m,ttnt 

l-5f!«»3 «««"^ '^**''"^ -.v,4.1M 


r: «ticena <a 


[atati al 

117 I iift I ii^ uo i^t I ix^ K17 [ iz.>t \ nU 1^^ 1 1^-7 [ 118 »^9 130 13. IJZ It? 12. II 10 


1_ 13« '^^ '. (Tlima priraum (LTertius paralellus»diiTcrt ab cqumoSiali 
boris i^babes dicroaiorebom^ 12-i ^ ^ 73 
8 2. (L^ccundtts parallcIus+difFert ab equino3fa 
Kborisibabetc]^ dieroaiorcbomrum 12. ([jprimtts parallclus+diffcrtab c^noSiali bo 
ris^babensdieroaioremborarum U4 (LJEquinoaialisbabcns diemborarttm u co 
tinuc 8i (cmper;* -^ (LPriratts parallcltts^vcrfus anftrum.difrere3 

ab equinoSjaliboris^ babcns dicm maio 
cemborarum izcttmqttarta;* -f (CprovFnciesevsatrapie no 
teheesvnt1n4llibro f 

J 'In europa triginta 8C quatuor 
Ibernia infiiU britannica u 
Albion infula britannica 2.0 
Ifpania betica 
Ifpania lucitanica 
lipania tarracDnenlis 
Gallia aquicanica 
Gallia lugdunenfis 
<Sallia belgica 
Sallicanarbonenfis 
Serraania raagna 
Rbetia dc Vindelicia 
Noricum 
Pannonia luperior 
Illiris 
Dclmati; II 

i8 

^3 
^6 

2.2. 

32, 2, 

392. 

41 

44 cj8 

^i4 

38 

39 

4^ 

43 
48 

4^ 
44 

62. 
2^6 

4^ 

4^ 

44 
42,^ 


djN TERTIO LIBRO NEE $ VNT 
fftalia 
Cyrnos intula 
Sardinia infula 
Sicilia infula 
Sarmatia in europa 
Taurica cberfonelus 
la^iges mctanaftc 
Dacia 

Milia fupcrior 
Mitia inferior 
Tbracia 
Cbcrfoneftis 
Macedonia 
Epirud 
Acbaia 
Euboca inflila 
Pcloponcfus 
Ctcta infula 36 

3^ 

31 

39 

H^ 
62. 

43 
49 

46 

C,4 2. 

c,o 
AH 

CjO^ 

^3 t 

CjO 2. 

^4 4^ 
40 

37 
35 

c,6 

48 

48 

49 

43 

49 

49 

41 

41 

38 

37 

3^ 
39 (Ijn^^taktolibroneesvnt -^ 

fin affrifaprouincic feu Satrapie duodecim 
Mauritania 8 33 

Mauritania (Ec^rienlis 18 32. 

Numida 30 t 30 

Affrica 36 31 

Cytwiaica que Qc pentapolis c^ o zS 4- w 


Armarica 
Lyoia 

Egyptus inferior 
Egyptustbebais 
Lybia aifrics 6i 

62, 
18 ±6 
2,9 
30 

2.2, 

12. fPontas 48 

/ Sitbinia c,8 

<^aeprc>priealiaclicitar Cj8 Etbyopia fnpra egyptu 62. 
Etbiopiaoib bisauftralior C|0 anftrar 12. 
Afie magne^rouincie quadiuginta &r 0^0 
ClN ^VlNTO LIBKO NEE ^ 

48 

68 
38 

4^ 

43 
37 

39 
39 
37 

^4 

4^ 

4^ 

4^ 

4^ 

3^ 

3^ 

33 

31 

3^ 

37 

32- 
32. > Pbrigiamagna 

Lycia 

Salatia 

Papblagonia pifididia 

Pampbilia llaura 

Cappadocia 

Armeniaminor 

Cilida 

Sarmatia afiatica 

(Cbolcbis 

Iberia 

Albania 

Armenia raaior 

(Cyprus infula 

Syria curua 

S^/ria pbenicea 

SyriapalefKnaiudea 

Arabia petrea 

Mefopotomia 

Atabia deferta 

Babilonia 60 

60 

6i 

62, 

61 

6c, 

zi 

6S 

74 

33 

^H 
78 

77 
66 

71 
71 

6y 

6B 

73 
78 IN SEXTO LIBRO NEE Aflyria 

Sutiana 

Media 

Perfis 

Partbya 

Garmania deferta 

(Talrmania alteia 

Arabia feli:^: 

Hircania 

Margiana 

Ba^riana 80 
84 

83 
90 

96 

96 

99 
116 37 

34 
39 
3^ 
37 
32- 

2-^ 
2,2, 

40 

40 

4^ Sodiana - 113 44 

Saces 130 4G 

Scytbia intra Imaum montem 12,0 6 6 
Scytbia cxtra Imaum monte icjo 48 
Serica 162, ^cj 

Aria 104 37 

Paropanifade 117 26 

E)rangiana 108 29 

Aracbofia iic^ 30 

Sedrofia iicj 2.9 ^' 

SEPTiMO LIBRO NEEPRO 4 
fndia intra gangem 1 32. 2.7 
tndia extra gangem 132. 2,7 
SinatRmregio 172, 16 

^ Tap pbane infula 1x4 * 3 > 

|[®ranespiDuinac noftre babifabilis funt 
nonagiuta &: quatuor ^ / 1 ^^^uotquot gentes fuViacet ^odiaco bis fol 
fit fupra verticem a borea defcendens ad au 
ftruraAfcendenfc^ fimiliter bis c^ femel in 
anno al^s bis^Qmncs aiat qui fub ^odiaco 
babitant ab occafu ad ortum foIis-EEtb^/os 
pes funt pari modo coloribus nigri &r bi 
maximeq fub circulo egnoSiali funt abun=i 
dc nigri fiunt* ^ui autem extralinea catbc 
tbon :5odiaciincolut reminiores colorefunt 
8c inalbedinemtenduntfcdm diftantic ra^ 
tione:vf(^ ad Sarmatas b3;perborec8+ Ea^ 
dcra eft rario ab vtrac^ parte equinoSfalis 
vcrlus boteam atc]^ Auftrura v(c^ ad vttof 
<| polos^odiad*:* 4 ' ♦ ■•■' C~<5I-AVDII PTOLOMEI VIRI A 

LEXANDRINI (EOSMOGRAPHIE 

©CTAVVSETVLTIMVS LIBER 

EXPLICIT.> v- 
<[pPVSB)ONNI NICOLAISERMA 

NI SECVNDVM PTOLOMEVM 
,£[NIIi_?^ L 
<DVNNO~M CCCC LXXXII^AVGV 

STI VER O KALENDAS^XVII*^' 
^IMPRSSVM VLME PERINGENI 

OSVM VIRVM LEONARDVM .. 

NOL PREFATI OPPIDI ClVIS.v>^^^^