Internet Archive BookReader

An crann fige neo-thorach, no, Binn agus leir-sgrios an fhir aidmheil neo-tharbhaich : a nochdadh fum feud latha nan gras a dhol seachad air fada mu 'n criochnaich a bheatha : agus na comharan leis am feudar a leithid sin do chreutairibh truagh aithneachadh