Skip to main content

Full text of "Cumhadh do dh' iarla Earraghaidhail : Cuir a chinn dilis, tharum do lamh"

See other formats


XÌBKARy 

1 


1 


I "f" I 
Cumhadh o EO Dh' larla Earraghaidhail. 

Cuir a Chinn dilis, tharum do Iamh. 
PrÌBte^for aad'Sold b'j fhe Pub'lisher, Imcnrjl Cumhadh do Ghileaspaig Caimbeul> larP Earra- 
gkaidheal) a chuaidhedhiih-cheannadh ann Dunei- 
dean dm blìadhn.ar Tigh'eama 1685. Lcis an- 
dos-da?ia. Mac Xthich. PTpH A sgeul agam dhuibh re innse, 

1 'S cha chuis ghaire, 

Gu'n d' chuireadh ceann taice nan Gàidheal^ 
Ann staid iosaiL 

Co chumas còir ris an anfhann, 

'S è na chruadhaig, 
No chumas casg air gach ana-gna, 

Tha teachd nuadh orinn. 

Co chumas còir ris an Eaglais, 

Dh' t has i dorcha, 
No chumas a suas luchd teagaisg, 

Ris na boibadh. 

Co chumas an creidearah cathara, 

Suas gu treorach, 
J S nach d' fhuair Gileaspaig ceud èisteach'd, 

Ann taic corach. Co chumas taigheadas greadhnaeh, 

Gu buan faoiìidh, 
'S nach taghail an t Iarla Duibhneach, 

'S an dtin-aorach. 

Roghuin nan Alb'anach uile, 

Do'n hrd f hine, 
A dhaoine nam biodh speis do dhuinc 

Bu bhèud a mhiìleadh. 

Iarla duais-mhor Earraghaidheal, 

Garg an Leoghan, 
Bu mhor an croidhe dh' f hearabh Aibann, 

Fhuil a dhortadh. 

Dhaoine ge do f huair sibh àìte, 

Os ceann Cùirte, 
'S.olc' a chuir sibh gliocas Alba, 

Gu sùrd mhiiìte. 

Ge do strachd sibh coir gun cheartas, 
'N taichd bhur mio-ruin, 

Theaga gun tig la nach f hasadh, 
Dhuibh da dhìoladh. 

Fhuair an f huill uasal a cèusaàh, 

Mar f haair losa. 
Ge nach coimeas sud ri chèile, 

Feudar innse. 

Mo thruaighe 'nochd go ìuchd lèanmhmn^ 
9 8 faoirt aa aeasadh* 4 

Tha gach duin' aig gabhail gèill dmV 
Dh'èug Gileaspaig. 

Dh'èug an tuigse, dh'eug an aithne, 

Dh'eug an ceannsal, 
Dh'eug an crann dlitheach treuh talmhaidh, 

Dh'eug an ceann-math. 

Beannachd le t' anum am pharaisj 

'S fiach do chuimhne, 
Gu 'n tcgbhadh Dia suas bhur n-Alach, 

A Dhream Dhuibhneach. 

Dhream bheadarach, bhuaghach, bhàghach, 
Mheadhrach, mhuirneach, 

A labhradh gu foistineach, flr-ghlic, 
Brìgh gach cùisc. 

Sud a chlann is uaisle fìncadh, 

Nan stèud mearadh, 
Rè-bhearteach an iùl sa'n Aithne, 

Chlann ud uile. 

Ge b'e dh' aithrise mo sheanachas, 

Le mion chuimhne 
Co's mò tuigs air dhruim talmhuinn, 

No clann Dhuibhneach. 

Blàth a dh' f has os ceann gach fine* 

Gniomh gun ghainne, 
Ceann cèille, cièir agus sgoile, 

An Ii€ibhidh uile. 5 

? S ioma Leoghann us Triath duineil, 

A*s ceann buidhne, 
Do 'n t sliochd Iarlail tha shliochd Dhiarmaic^ 

Mhic o Duibhne. 

© Dhiarmaid a thainig sibh uile, 

Sean am fineadh, 
Clann a b' fhearr a V fhiach a mholadh, 

Chualadh sinne. 

4 S io mad croidhe bras tha brònach, 

Rosg thad dèurach, 
Luchd oifig 's am bos ri bualadh, 

Tha 'n creach deainte. 

5 S iomad Bruth solaist fui' thursa, 

Air tìreach meirgte, 
Mnaidhe ghreanta gun ghean gun ghaurèj 

A caoidhe fui' throm-a-chradh. 

Bhàsaich luchd ciuil gu buileach, 

Co nè 'n cumail, 
Cha n'eil sta dhuinn bhi' ri forrus, 

Chaidh 'n taom thairis. 

*S fuathasach à ghaoth so thàinig, 

Ghluais i 'n f hiùdhidh, 
Dh' f huadaich i na h eoin le stoirm ghàbhaidh, 

O'n choill chaomhaidh. 

Ach tigfldh na h eoin uiseil aillidh, 
Da 'n coill chòmhnaidh, . 6 

Gu 'n togaidh Dia suas bhar 'n aireamh, 
Ann staid naomha. 

? S cruaidh an càs sibh 'shcarg gun chionta, 

Seòid bu phailte, 
? S nach d' fhuaradh aobh^'n ar n-aghaidh, 

Ach mead bhur tuigse. 

Thàinig braidheagh oirbh gun f hios dùibh, 

Leom is duilich, 
Ma dh'fhalbhas a chlann so buileach, 

Smairg a' dh' f huirich. 

Cuiribhs bhur dochas 'san Ard riogh, 

A chlann chèillidh, 
? S è sud am breithe gun f hallsa, 

Nach dean ea-coir. 

An tì chruthaich sibh an toiseach, 

'N staid cheudfaich, 
Tha e fathast dhuibh cho-ghras-mhor, 

'S a bha chèad uair. 

'S iomad Marcaich luthor làidir, 

Thuit gu h ìosal, 
'S a dh'eirich gu sochdair sàbhailt, 

Suas na dhiolaid. 

Mar stiuìr Maois à chabhlàch lìon-mhor^ 

'S iad na'n eiginn, 
A mhac-samhail gun tarla dhuibhses 

Ri uair ftmma% Ri h uaìr feuma tha Dia neartmhor., 

Ceann gaeh cuise, 
Dheanadh d' ar Naimhde treuna,, 
; Càirdean ciuine. CuiR a Chìnn difis> tharum do Lamh 

CHA b e tinneas an f heachda, 
San mhadain so bhuaìl mi, 
Ach acaid ro bhuan, 

Nach legghis gu bràch, 
Sealladh air faiche, 

Do slilait do'n tè uasail, 
Moch-thra diluain, 

'S mi aig amharc an iì. 

Rinn deisid a pearsuin, 

Nach facas a tuarrraas, 
Aig io;.iachd fo'n chuach-chùl 

Chamagach thlà, 
Rinn dealradh a maise, 

Agus-lasadh a gruaidhean, 
Mise a ghrad bhuaiadh, 

Thàiris gu làr, 

Ach dh eirich mi rithist, 

Le croidhe lan uaibhir, 
'S dh' imich mì ru'ar, 

Kuidh na dailj 8 

Ga h'iadhagh am ghlacabh, 
Thug i smachd orm uaithe, 

Ochòm *s truagh, 
A mheath i mo chàil. 

Do dhearc-shuilean glana, 

Fuidh an mhalaidh gun ghruamanj 
'S daingean a bhuail iad, 

Mise le d ghrarih, 
Do ròs-bheul tana, 

Seimh farasta suairce, 
Ciaothaichear m uaigh, 

Mar glac u mo lamh. 

Tàr >s fuasgail air m anam* 

'O n cheanga is cruaidhe, 
Cuimhnich air tuaisic, 

'S cobhair mo thàs, 
Na bithimse 'm thrail duit, 

Gu brach 'o n aon uair so, 
Ach tàtenaich o chruas, 

Do shroidhe gu tlas. 

Cha n f haodar leom cadal, 

Air leabaidh n uaigneas., 
'S m aigne ga bhuaireadh, 

Dh oiche 's do la, 
Ach ainnir 's binne, 

'S as grinne 's as sùairce^ 
Gabhsa dhiom truas, 

'S bithimse slan. 

FINIS*