Skip to main content

Full text of "Curtii Sprengel Historia rei herbariae"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| 
fy^^.Q. 'JL :v cuRTH sprenct:!:. HISTORIA. 

V 

REI HERBAIUAE T O M U S !!• BIBLIOTlltQUE 
DE IVUJJIVEHSITE AMSTELODAMI 

«VMTXBITS TABERNAC htliJkS^lAM XT ARTIUMr -., / / » « X 


T J 1 f 


I J •1 % ^ -* *"- r •^:. J ? A-\ 


^ ■ . V IR O 

IMCOMPAIIABILI, ' 

CHRTST. EHRENFR. WEIGEL, 

ARCRIATBO SUECICO, EKOFESSOKI PR|- 

MASIO MEDICIMAZ IV CNIVEKSITA.TB 

, JblTEBAKClI OKYPHICA, 

M A G I S T R O U N I G O, 

PUCI DOGTRINAE; MEMORIAE SUAf 

PARENTZ, GRATISSIMI ANIMl 
TESTIMONIUM HOC PUBLICUM A O C T O R. 
i. . * .» 


<« \ I % 


\ tluius tomi prdefatiqnem dicturo opus ejl 
ea exponerej 4fuae amici et doeti et prO' 
babiliter in his ftudiis Derfati in Daria tor 
mi primi loca animadverterunt. , Ut enim 
veritatis amor^ qualis doctum virum de- 
cet, disfenfum aliorum non modo Ubcnter 
feriy fed optat etiam.ac expetit; ita vel 
maxime quaeftiones de veterum plantis i^ei- 
que htrbariae priftina forma hanc pojherd 
videntur variorum eruditorum disputcUi(h 
nes^ Cont^it autem mihi, ut ol plurilms 
amicis j qui Jludia fua in tomo primo hu- 
}us operis collocaverant y monita acciperem 
eximia , quae fuaviter et amice^ expromta 
a me^ uentilaHda funt ; inter quos ejniaent 
Schneiderus Frdncofartanas ^ vir tum om- 
nis ' anJtiquitatis fclentijjimus ^ tum rerum 
naturfLliUtm co^itionQ praeftantiffimus ; Vil- ft ^fi^' ^gentinenfjs, fummus Ule alpbm 
T>elphinatus Uweftigator et botanicus fasa- 
ci/fimusi Bonatus denique Patarinus. Atl- 
guUlarae, Mpini, Cortufi, FeslingU et Poa- 
tederae fuccejjbr dignijfvnms. 

Vt Uaque ordine ipfius libri progrediar, 
incipiendum eft a^fhra biblica. . . De on 
^nnaei alia eft fententia, CredUenimChi 
maeropem humilem figni/icare (Praelect. in 
ord. nat. p.^^.), ^ W Jok 30. 4. radices 
« pauperibus comedi dieatur, Ui ^d et 
'"> Wpama hodienum fiat. Meliorem etUm 
umbram largUi hanc palmam, ^am ^ 

-^^rmfcere potuerit. Probabili huU: opU 
r^rufacilUme adfentirer, fi modo certum 
ei/et, eam palntam in defertis ArabUx^ o- 
^nere: Forskoleus autem praeter^ Boraf^ 

fumet Corypham ru.Uam alUnn palmam L 
4rabia indUat. 

"^^^^ '^omen a me ad ihxtccv dy^ttcv tra^ 
^^^m p. to. ut .^ulgo ^erifoI,t, dubium 
tamen eft, monente Schneidero. Etenim et 
Hefychius praeter hunc fignificatum ^dimn *M fmbet, quo ad JimUMdin0mipu)Jti^ (oum 

» 

iic^ivtff. ilice adlwiUur^ et Ammohius^ Gram^ 

maticus difertis ^verbis ait$ ox^vov /i lerUif^ 

cum ejfe. Cf. Pauian.2, 32. 
_ • • 

Imtiso^poLs^ p. 4g. igx. ad Hippaphaeji 

rhamnoiden, relatwn perperam fuit. MO" 
net enim VUlarJius, radicem^ iuxta Diofc. 
4. 162 lactefcere y fuccumque purgare y ifuod 
mamfqfto tn Euphorbiae fpeciem quamdam 
^uadrat^ Congruere "videtur, Thejophra^ 
ftns bift. 9. x5* > dum^ de n&^t^^V i^^^i* 
tury i^ ^ To hr*KAp(fitvHs Quius loco iTC/no^G^ 
kg legerunt^ tarkinfonius, (theatr. 195« ) ^t 
J^occonius {mnL 121, )• Fueritne baec fpe- 
cies Euphorbia fpinofa^ inq^iirendum eft.^ 

Boviie^Jo^y et fjLeXicc^ Theophr. hift, 3. ix« 
a m^ omiffas recte, ut monet Sphnfiiderus^ 
iam distinxis Du^au dela Maille in BXk» ^ 
nak tnxxL hift. nat. 4. 212.» ut fioufii^Ja prop- 
ter^ (iqvx quae fert iuxta fructuSy Jit Fra^ 
^pinus emceljiory pf^J^ vero Fraxinus Ornus.. 

De Euphorhia aatiquorum idem Schneir 

derus dubitat, aft vera fii a Theophra^ 

fto hift. 4. 5. mevioratay Jiquid^m Strabq \ f5.^io5aV V/^Wiftft yjw^ik tw^^e^ 
datj £ita^^\/i^0l^ TotV xa^dtV/eTri TSf^ yfig ic^ 
t^(Aiisny\ '^nd Dero iia expMcari pqffe ar» 
bitror, ut ad harizontaies et defiejcos,. ra- 
• fpiciam ratnosy qui fructum ferunt. Cf. 
CommeL Amfe. 1* la. et Boryi iriner, ad iiif. 

KaWd^y ma p. 10.1. a Trri^rw distingUere^ 
ut peculi^rem plantam , taxai SchneideruSy 
pum haecnXi -n^ caulis fif Ulius. Salvu -^ 
tamen mea res ejfe iddetur : etenim Tkeo^ . 
- phraftus hift. 6; ^•^' poftfuam de xaW^u ipfo 
fermo fuUl pergit:' srs^ov H. %oL'Jkov' i^Bcv «- 
(pfy}<Ti,Vj ov %ahov<7$ 'nrs^vti^ ••' ro, U m^Kot,^" 
^iov shdohfjLov. Cf. Alpin. exQt. a65. 

Kov%io(p6qccv p. 103. nequaqucan Codony 
fed Hyphaenen coriiiceam GHrtneri effe^ ia 
% hoc ipfo tomo fecundo prohavL. 

Sequitur iX%tc/^xoq p. ioS.j quem Theo-^ 
phraftus hii$. 4. it. habet (pvrov '^os^iJLvXhg 
%al 'KOL^ofiohov roH^ oiXkoi^ ,. . . dv&og Si r^ 
T?r XfvxVf ofjLOiov. Hincy Kauwolfii ductori- ' 
iate feductuSy Salici^ fpeeiem credidU Sed 
haud fine ^veri quadam fpecie Schneideruf, IX moHBt, Tkeophrajium nec /alieihusnec po^ 
pulis fLorem tribuere; locum corruptum 
ejjcy quum Gaza iam loco Xevxij^j ^jevxr^ et 
loco xkkoi^i dyvoi^ legerit. Hinc patere vi* 
detur, ikxidyvov ejfe l^iticis {oiyvcv) fpe* 
ciem. aut varietatevt^ duasque forte a Grae- 
cis ' distinctas fuiffe, albam et nigram^ 
Quam quidem fententiam^primus,^ ni fat^ 
lory pronunciarvit Mntth. Lobelius (rtirp* 

« 

^dverf. p. 423«) haud cur^ajis verba Theophrar 
, fti, ipiod fructihus ^areat i}^.cUotyv,o^ j quun^ 

s ' 

tamen Vite^ gaudeat jdrupa nuce quadrilc^ 

cufariy coriqHdri femen mole aequante. E^ 

faltem vari^tm, quam /o. Bauhinus (hift; 

I. 2.05.) primus memoraviti latiori folio 

ferratoqu0y hic hawsUfudquam inteiligitur, 

fiquidem Theophraftus innuit, figuram fo- 

Uorum proximam effe ceteris viticibus» fed 

pioiUora ejfe et^ ut maliy lanuginofa. Qua^ 

quidem. nullo modo idonea Ji^U , ut diffi^ 

mUtas haec enodetur. 

Speciofq funiy . quae Schneiderus afiutif 
fime . de i^fiivBc^ et «§/(» et c^c(2xj^. [monet^ 
Mquidem HomeHmm ie4ikV\t9V feceram Fi « i \« 4 

fum fativuniy Theophrajleum -vero CXcer^ 
arietinuln; Pi/i aute$9t fativi vdrietatent 
angulatam, rufamy rfuam Dani Graa*Aer* 
ter appellanty i^ifl^vbov e^liicJoy. DuHtat^ 
Schneiderus , tuni Diofcoridis verbis (a* 
tstS.) adductusy qui x^icv nl^og putat rov c^s^. 
^v&ou, tum^ etiam variis Theophrafli loeis^ 
penfitutis. Quae ut clarius fiant y paulla 
u^erius meam fententiam exponere libet. 
PiOso enimy ut^u^bsvm^ XevYdv^efiov y^ ^ovv^a^ 
7i^iy€^Sv varias plantas variis aetatibus fig^ 
nificaverunt, (ta etifon i^^tv&m heroieae 
aetatis edulem no/ira pifa ^ffe^ nomen ve* 
ro nshov feriore aetate inyentum a Tkeo^ 
phrafto huic legumird fpe^iatim imponi^ 
^E^BfiivS^ov vero nomen ab eodem philofopho, 
mox ad genus leguminum reductum fuit; 
namque hift8/5» ^^^> i^B&ivBo^g tum mag* 
nUudiney tum forma^ tum fuccis differre, 
quaiesfint f^tol o^ofiicCioy dvcl fisrovy ubL ita^ 
que ogo^cCm, ob fimUitudinem fioris H 
fi^uctus ad Cieer traducit. Mox vero, hift, 
8, 3. folum intelligit Cicer arietinum: |y-^ 
k\^s^mov eoim Tftiv. j^eS^dTfwv- ^iAcV T(^-fg«* I xr ]3/v3'9 impertit; likayiGXXvXov vocat, tpi^d a 
caule diDaricqto recte dicitur et o-t^otYjao- 
Xofiovy et paiica femina in minori /ructu- 
eontin^rcy quod omnino in nullam aliam 
plantam quadrat. AUis locis', hift. 8» &• lo. 
cauIT, 3, 27^ 4» 9- 6, 14. ukiiyi Jive dXfjt^v^lg 
tribuitur i^€l3iv9(a , qui quidem fapor ingrar 
tus etiam in Pi/i fativi varietate c^cf^i»!^ 
obfervatur^ unde Galenus tum fectatorihus 
c^ofiuiha cominendant ut medicamentwn. 

Ovnrffo^ TheopHrafti hift. i, li, Schnei- 
derus ambigit an iure j^etulerim ad Ara>* 
(ihin hypqgaeamy quuml^v^^ci, fieydXctj ij ii 
fi§» lievK^d indicetur. Arum potius putati 
fed praeter Colocafiam^ quae a^ov Theo- 
phrafti ejh, nulla alia fpecies in Aegypto 
provenit. Hdbeatne autem eadem planta 
diia diverfa nomina apud Theophraftum^ 
haud pronunciare aufim » licet unicum eer^ 
te exemplum nonfuerii^ 

Hftaciam veram^ quam p» ijo, Nican^ 

dro fere prima dictam putavi, \z Tlieo^ 

phrafto iam hift. 4- 5- difertis verbis de^ 

fcriptanifuijfe^ idem amieijfimus Schneidi^ ' . \ VlLV XU rus tnonet. Inquit enim TheopJ}raftus ^ apud 
Bactros effe, terebihihi fpeciem , ' cetero ii 
fimilemy fed fructu cUverfafii^ qui amyg'^ 
dalus 7-eferat. Quody quomqdQ negUgere^ 
potuerim^ nefcio^ 

Optime animadyertitSchneiderus de Fuci 
faccharini apud Theophraftum hift. 4 > 7» de- 
fcriptione p, 108. me nhn recte fentire; quod 
Bodaeum interpretem nimia jiducia fequu-i^ 
tus fuerim. Namque verha: sy^TKri rcitoig 
rogovTov u^v^dvsrov ^gr §7rava) rov c[Jitp«,kov mir 
mme de crefcendi modoumhilicali, feu, ut 
equidem opinatus fum , de cotyledonumfor^ 
ma umhilicali y fed de alLitudine fuci , , qua 
' umhilicum hominis eum colligentis attin^ gat, intelligenda. funt. ^ 

S^uitur Nicander^ in quo immortale 
ftudium Schn,eiderus collocdvit. Facile prae» 
vidiy me in cUf/iciilimp auQtore lapfurum 
fie<? nifi probabUi. cqniectura confecuturum 
effey quaecunque^ de plqntis eius auctoris^ 
memini. Neque tamen ommbus , quae amir 
i;us Schneiderus mQmit^ aflfentiri pojfum, , XIII AuTtuxf^ov c^fivivoivT» ad XvTCtxl^iv DtqfcorU 
dis referty licet haet ontniho Echium itall^ 
cum Jit, €fCiod nequaquam in Afia minore 
crefcit. Credidi ^ob fimilitudinerh c^m Echio 
afiaticam hanc Nicaridri plantam ad Onof 
ma traducendamejfcy neefaUi me autumo. 

Ko^fiGtT<ivicO<:ov Atheil. 15, i^. cum Gefne* 
ro putavi Cypripedium ejfe. Sed egregie 
regerit Schneiderus, Puufaniam 2. 35, m^ 
liora docere. Texi erUm nhrrdt is hunt 

» 

fLorem xo^fJifOfTCiv^cckov in coronis: effe auterii 
hyacintho fimilem magnitudine et colorei 
^ise^n X/ ol %olI tcI bttI t^ v^Vo) y^dfificcToi* 
Eum itaque ftorem Cladiolo communiy var. 
triphyllae Sibthorp. flor. graec. t. 38. fimilem^ 
xalde dubium habeo , ni fuerit Ophrys Fer^ 
Tum equinum De.sfont. (armal. muf, hift. nat, 
n.S?» p« 226, tab. i50' Hacc enim ftatura 
et colore^ quodammodo Gladiolum refert; 
labellum habet purpureum integerrimumy 
fcuto albido ferrum equinum , feu graecum 
V inverfum evchibcnte. Foliola calycina tria 
rofea funty duo incarhata*, Inyenit eam 
fpeciem Tournffortius ^ et Corollario fuo . ^ / 

I xir j^. 3o. iiiferuU nomine: Orchls arienij^flis, 
ealyptra purpurea» petalo inferiori atro-^ 
purpurafcente], fcuto ferri BquirU forma, 

In Diofcoride ^expUcando felicior fuu 
Nec tamen dejunt pt}ira incj^rta et dubia, 
JrjfigrUs ajutem eft error de \i(isv(jf Diofcori- 
dis. Tantum aheft^ ut i. .129. de AnthyU 
lide cretica loquatur, ut potius oU^iom%yii9 
et Iv^iTcry memoret, quarum illa nigerrima 
et genuina eji, quale e Guinea^ et hodie^ 
num id lignum aecipimus y tiaec verofeuin^^ 
dica venis et maculis notata eft. Utraque 
eft Diospyri fpecies. 

Vraeterea haud levis eft momenti, Diojr 
coridem iam uframque Feratriyarietatem, 
aut fpecies duas , fi Bernhardio amico ad^ 
fentiendum eft, quae fuh Veratro albo la^ 
tent, distinxijfe. . Manifefto enim diclt 4^ 
a 50. in Cappadocia provenire fpeciem Xbvko- 
T/gav xai xv^wS^ar/^av, quae Veratrum aU 
bumfuet^it, vulgare yero Lobelianum Bern» 
hardii. 

De Androface Diofcoridis^ feu Madre- 
pora Acetabulo optimae exjiant qbfervatio- "N XT nes VitallaM DondH (ftoria dell' adriatico 
p. 3o. cum icone^ 2-)» 

Khelaf Arahum y qumi cum Rauwoi/io $a- ' » 
llcem habui, omnlno eft.Elaeagnus^ e cuiUs 
fioribus a^a/ragraTiMjJima deftUlatur: te* 
fte Sam* Theoph. GmeUnb (Keife 5. q.6. ), 

$deculo XW- praeter Matthaeum Sylva* 
ticum hortum botanicum iam inflituerunt 
VenetiyJLa^gitante J^aigiftro Gualtei-io medi- 
co, Id e Temanzae libro (diiX. fopra un 
antica pianta di Veneziia, p;6,2.) rfiihi bene" ' 

vole indicavit Bonatus^ collega doctiffimus 
fcttavinus. ^ 

(p. 327.) ^ Meliffophyllum verum Fuchfii 
498- ^ Melittis grandifloro Stnith. fl. brit-, 
Gerardus auHm ( herb* p. 690.) hab^t utram^ 
que fpeciem iiixta fe pofitam. , 

(p.347.) Valerius Cordus (annpt. in Dlorc. 
f. 170) monety pulvifculo in dorfo folio* 
rum dcervato omnes propagari fdices. 

(p. 56i,) De hortis primis botanicis Ita* 
liae optimus Bonatus plura docuity prius I 

mihi haud nota. Sentit autem cum Ponte^ \ 

dera (opp. pofthum. p. ctSz^) Patavinuni^ ve- 1 icri 

r6 anH^uiprem ejje Hfafta: Petrus Anio^ 
nim MicheHuSy patrieius FenetuSy tfuem 
ynemoraviy reliquH herlm^rium ^ iconibus piC" 
tlsy quinque Doluminacomprthendens^ijuod 
etiamnumin bibUotheca S* Haroijupereft. 

(p. 378.) Rauwolfu icones ^Um piena de- 
fcriptione exfhant in Dalecfaampii hifton 
plant. gener. tom. q. app, p. ig.-^SG/ 

(p. 385.) Agiahalid Alpini a Lippio red» 
in^yentay ^iinenia aegyptiaca habetur n « 
'Juffievoy ^fui eam (gen. pl. 260.) defcripfit. 

(p* 386.) PhylUtis Alpini potius eft Pte^ 
ris enfifoUa SvoartziU 

{^.^^oJ)^pmiffa eft Uydrocotyle natans 
^Cyx^. quam Colunina ecphr. i.'3r6. Ranun* 
culum "vocat rotundifoUum aquaticum; et 
p. 44^' Hypochoeris minimay quam ecphr* 
s. 27. Hieracium minimum habet. Ilis praemiffis et hitnc tomum fibi com* 
mendatiffimum habeant botanici^ rogo* r REI HERBARIAE H I S T O R I A. TOM. II. xl * < > 


r m, ' . i^iw^ii^Bwit— iw ■MMIMIWNIPIINMnMVni L IB JE R V; 

FUNDAMEMTA PHYTOTOMIAE 
ET SYSTEMATUM ACXAr . i^b"-i70o. v/uae fijerint rei hcrbarke inc^nthnia)^ qtiae Iti^ 
crementa, quemadmodum deia bafbarie •tem^po»' 
rum et iuicitia abfot bta ftlerit , vt nulk eflet omnlv» 
no, poft renatas verci lilerfls iterum refafoitata, al^ 
cri ftudio agitata, 'innumeri^Ue aucta di.vitii$:; biaeo 
omnia fatis ^expofita arbitror in Hbris fttpecioribusw 
Sequitur, ut faec^um^: quod BaufatcKCKS .fsxcepit 
acTournefortium praecef&t, perfequar; infauftun» 
beliis et calamitatibuspopuJaribus aevum^ ' Prae;» ' ' 
clara tamen multa, imo clari£Gma id i}ifum.i3kiiuir 
rum artium et fcientiae naturalis augmenta geauit: 
ianguinis inter alia c^radtuai, chjl^ fabriQairn et 
curfum detexit, chemda» :et aoalyfeos' iuhiinfKioris 
fundamenta iecit, corporibus et ipfis c<i^itibu9 
gravitatkmis leges :«t taio^ coBjBltuit iunui»i^ inr 4 LIBER V. ddlenT et intcrioi^eM^SSih^pttTOBWBfff expofuit , thi- 
crofcopia invenit et barometra et thermometr^ et 
jnicrometra; ipfa etiam telefcopia fpeaularia ac fpc* 
cuja uftrinarum vices agentia» - 

Quae quidem nobiliffima fcientiae naturalis ad- 
minicula ac augdiSnta tefetettda pbtiffimum funt ad 
f0ci|?l!p|j9&-^md^t^r«in^: in Jtalia -pyinEium^, dei»-^n 
Augliajt'^^^^^^ 6t Germania concitas, quae terven- 
tiffimiB^ltttdiaet foi^OTyAatum iiitjre naturaJes dis- 
ciplinas agitjFJ&ntjL^ftSt^SSS^ E5£?ii*\£^?,®^^^^^s ob- 
tulerunt et praemia laborunl et famam illuftrarunt. 
lii iis focietatit^us pxiapepahipmnino eft, a prin- 
cipe Fridferico Caefio Romano , 1 6o3 , conftituta, 
4jila€r ty«<?^«3t»i .Academkn4y^ta^'<W^t. - Emioet aii- 
JteHirmtei^ faqioS Fatfius^rC^olumn^ , guem iam lau^ 
iiavjimoSfc Qme qHutn ac^oix.exfpiraffet, fucc^tf 
'€^U\Ma±o&n::etgtzyiiS^ siir 

^nilate ^ etiafomim et < utilitate cesterls f«rr ^ luperiQC 
ObfcuBaveiiis fiierunt' initiiu Theodoro Haakit^ 
^nhn quoduzi , e Palatinatu Ciermano , fvadente at> 
«nnoj X.645 intje Lou(iidicC0i«renerunt apud Godb- 
tfjrijlurof quavishebdomade j rquotguot disciplinife 
-liffttiralibust aperam. nav&rent« . rFuerunt intiec prir 
•iiib»<fo<a<3« lo*' Wilkin&, Ixanc. Gliffpnius et Rohw 
BpYl^us^'-^qui €oilegii'^piiivJhphici nomini^eamifa^ 
«©Ifetar^ ^ppelfatv ri Beia^ures jOxoniunt vocati 
iW coBtimiartiiit et feiidiai etconventus, remigrn^ 
tunt' attt^ Lbiiiiziutti iififio^ ^ npva SOCIETitTES ERUDITAE. 5 

urgentitms BoyJio, et. Wrerao,,.f9Wta fftit: dtiaf 
^tiam pofi: aBJias fito patrocijDio BQX-Qacobis II..f<>> 
cietatem dignatus ^ft. Ut praeclpuu^ bborum^nif 
iu augendis .discipli|iis. J^turaJibus verfabatur^ itt 
negari nequit, infautiam-^uanidain cognitioiium ip^ 
/a'^rQdi fupeiiftijion^ etj rerum, 'X|,uae Sauiinivut 
^us notae fu^nty infoitia».. Sic aimo x663.fpcietati 
refertur, . cum fagetum :quoddam caefu^ fuerit» 
fucceOiffe falices aliasque aorboreS, iuio obfervatant 
foiffe arborem^ quae intus &Lerit fraliDUS extus 
quercus f jBirrA Ai/i. reg. foo. io^2,^.). Gum 6oi» 
^em anno quaefiiones quaedam Liyiollb Aegyptanii 
petenti proponerentur, fcifcitati"^i'am funtj pol- 
fitne palma femina absque mare fructum ferre ? (ik* 
'298.), Boylius Jpfe Gonfilium propbfuity pyrum' 
inferi fpinae cervinae,. /ut pateat^ purgg4sae vis 
tc^n!^eAt(ib*yohMy\izdn). -.. 

Multb magis obnoxia.his^erraribus&iitTacif^iif 
Cermanica naturae cwiofbrum , quae a medico 
•Suinfi(rten&, lo. Laur^ Baufetuo iSSa conftitutai 
Axmoi\.6tfj demum Imperatoris patrocinium ofati- 
fiiiit. Primds i\^)Cias mirabilia tantummodo, fabur 
Jofa et ludicra aJEfeijaDCe vicfentur , ut parum incre* 
menti ex eorum conatibus ceperit discipLVa natu* 
Yalis. Sjc Micb. Bernli. Beirnizius , Polonicus ar« 
cbiater, in Pteridis radice^ aquilam «vidit impe- 
rialeni (Eph* nat» eut**dec^ i» ann, 2. obf. i.) iu 
Parnielia pulmonacea fa<^m. larvdtam (obf 5i.) / WBER V. in Orchidfe flore aviculam (ib. tah.y.)* 06rg/»5a- ^ 
•gerus Geaftrum quadriliduin fungum kabuit an«- 
thropomorphum ; imaginatione corruptum (obf.55* 
Cf. et ann.4* ^/9o*)* Elaeidis guineenfis ffuctuni 
cercopitheci faciem referre contendit* (Cfii Lm- 
naei pfaelectiones in orcU nae* ecL Giseke, tab, i» 
/•7. 8.). De radlcibus m&numhumanam rpferen- 
libus Ge* Wolfg, Wedel (ann. 6, obf. 1.) de lilio t 
rofa germinante Paullini (declZ. ann.^i. obfij^d.) 
xiugatus eft* Summa cepit admiratione id aevum 
-£aliufn e plantarum cineribus elicitorum congrefTu^ 
in cryftallos, quas ad formam plantae ipfius rela- 
tas palingenefiam imo mortuorum^ refurrectionem 
probare exiftimarunt. Experimenta huc pertinen?- 
tia narrarunt lo» Dan. Maior (E. N. C. «tec/i^o. iK 
d* 0.9.))^ Ehreofr. Hagendorn (dec. 2. a*'^.a»'5i.) 
et ipfe Kenelmus Digby (de plant. veges.jS.)^ qui 
tamen , a Kirchero iaotata experimenta fibi eod^m 
modo fucceffiffe candid^ negat deque tota re^ambi» 
git* Peculiarera libellum confcripfit Georg. Fran- 
cus de Franckenau : )>de palingenefia*^ Hal^ryiy. 
4*>'eodemque anno Ad. Frid. Petzcdd banc refu* 
feitationem defendit (JEptu nat. cun cene. 7* S. 

Gallia iisdem > quibus Germania » ingehiuit bel* 

lis ittternis» disfidiis et oalamitatibus popularibus^ 

' imperio Richelieui et Mazarini vexata ambitiolb et 

tyrannfcp. .PtotiAus vefOUtCoIbertusadminiftra- SOCISTATES ERUDITAE. 7, 

tidne rerum publicaruii) potitus eff , Hberales arte» 
caput tollere coeperunt* Ipfius munificentia dca* 
demia Parifina i665 fiabilita eft, celeberrimupi 
fbdalitium , guod di^ciplinas naturales innumerii 
ferq^augmentis ditavit. Claudius Perraultius, Ed» 
mundus Mariotte, Dionyfius Dodartus in primis. 
fderunt, gui doctrinam de £ibrica plantarum inte* 
rius cognofcere ftuderent.' 

PraiBter ea molimina univerfum Id aevum fiu« 
dio iiaclaruit Tyfiemata condendi, plantarum patria- 
rnm et exoticarum cognitionem augendi» bene de-' 
Jzheaiidi et defcribendi , ut nec fua deeSe faeculo 
decimo feptimo, et infignli quidem merita.y clare 
pateat» » CAP, ir. • > • FABRICA P;.ANTARUM INVESTIGATA ET 
DOCTRINA DE PARTIUM USU 

EXPOSITA. . 

Quaenam fit interha pkntarum ftructura, quaeve 
formaverit adminicula niitura ad iiiovendos fecer-' 
nendosque humQres^ prius innotefcere nequivitt 
(Juam vitra inventa fuilTent adeo tornata» polita 
fecumque iuocta ut corpuscula minima, quae vifum 
effiigiunt, idonea mple et elaritatenpparerent* Mi- 
crofcopia eiusmodi compofita prima £ri>refacta fiio^ t LIB. V; CAP. t 

rtmt s' Batavl^ , CorDe!Uo Dr^^l «t Zacharig laBf- 
feB^) anno 1620 (PrieftleyjGe/ch 4er Opiih, 64.)» 
Bndia autem £uefUnT ea iifi$ftrumeAta, vitraq^e ej^* 
tlma^ bbiectis proxima> ..^onjf^jp^.folumniodQ fai 
oiebus inftructa) a pauctQiipi^ etiam naturae fcru* 
tatoiribu.s, M amiumusque 1661 adbibita; 
- Ante id . tempus. jqui f^bricam plantarum et 
ufum partium exponerent, lubftiterunt fere in iis, 
quae Arlftptete^ iive Theophr4ftu& praeceperunt. 
Baulio: mel}u3. tameii ^t iQt^rius germinationem 
pkDtairuin M femiuum fabricam indagavit lofephu^ 
de ArdfTuuuu^iis f Adiffiiiu^'/ cuiius epifto^a »dq 
plantarvim igeneiiatione >." 162^ Venetiis^ .4^ pri^ 
mum prodiit , r ecufa pum Iimgii opusculis Coburg| 
1747* Harvaeo ipfi nofter. principia plantae in fe-* 
xninibus latentia ilionftraverat (Camerar. de fexu 
plant. ;26o.): in eadeqfi el^^ixi epiftola praefprmata 
plantu,lae rudimenta in femine clare probavit» Ali* 
mentam ducere plantulam, duhi germinat, e lobis 
feminalfbus, qui vafis umbilicaLlibus inftructi fint^ 
bene e.xpofuit. THom. Brownius (enquiries into 
ihe vulgar error^ ^ Lpurf^.^i^^tii) gemmatiouent 
iam et quinarium i^uiinervim .in. plantis .uberrimot 
cpnfiderayit. ^^ Solas. r^oi^es chemioa^ , imo non- 
nunquai^ myft|cas fequitur Kf oelmuSjDi^ijv eque«[ 
et navarchuiS vi^^toriis clarus (nat*i6o3, f i665«)« 
Superfiitioni licet deditwa, orationejn tamen. „de 
vegetatiQ^§jAan^ai'um>'^ Amftcld* i663. 16. haud PHYTOTOMIA SAEC XVII. ^ ^ 

levem edidit, . ubi ad mQrem quidem faeculi e ferr 
mentatione omnia proficifci adferit» plura tamei| 
egr^^ profert de.pabulo vitae, aeris uitroii bafii 
£uiua opus Ht ad germinationem et vegetationem^ 
ut et .lutrum ipfum foecuoditatem augere pof^t / 
(p. 66. ). . Detexerunt autem anno 1 654* I^d. Bafy 
hurfi: et Nathan. Hen$haw eanikbafin, quam etiamr 
^ura oxygenes vocamuSy cuius neceffitatem in fpir 
ritu ab animalibus ^ducendo et Hookius et Boyleu^ 
probaruiU; (Hift' medic. 4 9 123.). Meruit itaqup 
pigbaeus pofterorum ^g^atiam y quod graviffimant 
eam doctrinam de ufa oxygenis ad germinationem 
et vegetationem primus expofuerit* . 

Qui viri cum' microfcopiis idoneis deftituti efv 
fent, nec ipfa etiam chemia incrementa infigniace- 
pilfet, fubfiftenplum his erat^ donec Roberti potiP 
fimu^i Jiookii induftria et ingenio inicrofcopi|i 
emendata effent. ^atus is in infulaWight 1 63.51» 
focietati Londinenfi ab epifto^ fuit (f 1702,)- .Al> 
anno i66.q. ipfle . labor^vjt hactenus in corri®endi5 
eit emendan4is .mlcrofcppiis , ut vi^ra obieclSs pror 
xima potiffimun^ glgtbi^ofa conficeret, tria autein 
aKa. ^ddeir^t> .giiA6 et avgeve molem et claritateHjL 
fidiuva^e pvo0e3i1i. Bs inftrumentis inftra,€tus Na- 
tbaii. Hen^Wianno i66i. iam vafa fjttralia plantar 
Tum in iqglande detexit (Birch fiift. foc» angl. i^ 
37i'). Ipf« Hookius feniina mufcorum cont^nv- 
plati«5 eft <:#. ,«qA z^ iagSi')^ * duotui humoiTMni l 10 lilR V. CAP. L egregie indUgavit, quos valvulis distinctot efle» et* 
irore fgitis obvio , credidit f ii- 3 1 1 • )• 

Dein vero edidit collectioiiem inventorum mi- 
crofcopicorum» quae delectamento duntaxat infer* 
Irire ipfi videbantur ^ valde tamen utilia funt, wMi- 
ttographiaj Lond. 1667. fol." Mimofaepudicae 
collapfum , . fimulac tangitur, exponere primum ftu- 
liet, quod rex ipfe Carolus II* focietatem iuflerat 
(Birdh.iy 34* )• Cutiofa nofter experimentain-^ 
itituitj quae docere videbantur, ex humoris fub^ 
tili£(imi efflatu id phaenomenon fluere (p. 116*); 
Quam quidem opinionem Henr. Regius ( philof. 
natur. 3go.) figuris mathematicis illuftrare fategit: 
Verducius autem ( apud Valentin. polychr. exot» 
"^200.) ex fibrlll^rum nexu expofuit. Cellulofum 
textum primus Hookius egregie dilucidavit, fube- 
Iris fabrica in medium ducta, cuius levitatem, eliifii- 
«citatem et impenetrabilitatem inde expofuit (ii5.)* 
Similem etiam fuberis fubftantiam in aliis obferva* 
'vitcorticibus: cellularum numenfm ia kmella u&^ 
ciam longa ad 1^00 ftatuit. Gaftromycetum }>ri* 
knum examen apudipfumoccurrit: Pucciniam.enim 
tnucroniitani in rofarum foliis obviam incredibili fe^ 
sre fagacita^e perquifivit, bene etiam delineavit (122; 
-tab. i2*y^2.): ut et Mucorem* Ea vero vegeta- 
|)ilia ex aequivoca generatidne, e fola putreCactiona 
derjyat: fic et fungis deefle femina: e pulyisculo 
enan quem hymeaifun contineat) hmdquaquaiii' PHn^bTOMIA SAEO. XVIL st « ■ 

niles fttngos progerminare (i27.)* Dc mufco- 
rum frondoforum t feminibus generatione ambi* 
git, femina tamen vera effe, Jpfamque columtiulanl 
'thecae, periftomii fpeciem et calyptram delinca* 
vit (^ab. i3.). Uftionis fenfum quem urtica efS- 
ciat proficifci e fucco cauftico qui per aquleos lA 
cutim abeat (i^^O* Dolichi prurientis effectuoi 
bene quaque ^xponit. Egregium eft examen quod 
circa hygrometricam indolem feminum Avenae fte- 
Tilis inftituit» ipfius etiam hygrometri conTtructiO" 
jiem uberrime docct. 

. Nonnulla utilia occurrunt in Roberti Skarrok 
libro jjhiftory of the propagation of vegetables» 
Oxf. 1672. 8.^' Loborum feminalinm dififerentias 
per jdura plantarum genera indagavit ac de gemma- 
rum fabrica varia ntilia praecepit. Nimis tamen 
credulus, Croci in Gladiolum, Lilii in Hyacinthtiaf» 
transmutationem adfumfit* 

Analogia feductus Mart. I(/itfr (f 371J.) fo^ 
caetati Londinenfi adfcriptus > venas animalibus ae^ 
quales et fuccum cum iknguiAC congruum in plantift 
obfervare caredidit (Philop trans» voL 6. p. 3o52* 
voh 7- p. 5i32.)4 Plura tamen experimenta circ^ 
motumthumorum et effluxum fuccoriim proprio* 
rum inftituit, ut et Ez. Tonge (Phil irans. vol $v 
p, 2o63. 2067.). • ' ' 

Omnes autem maiores fuos et dexteritate dis* 
X^ctionum et ufu microfcopiorum et i^ & intiuta &h gft UB. V. CAP. I* .u; 

bricae plantar.um cognitione facik^ v^dit: Neketnii^S 
.OreW, qui poftOldec^bUrgii ^bHuiOr.focietatiLQiir 
^dinenfi ab epiftolis fuit. ( f 1711.)^ r Leyia Hen^ha- 
.wii et Hookii conamina vir acutiil&nfms et ingeaior 
£{fimus laboribus iuis mox fuperavit;^b ^nnd i663. 
jnde acerrimo fiudio lianc penitus negl^ct^m 4q- 
ACtrinam. agitare. coepit : cumque Malpighius focie* 
tati 1671. menfe Nov^mbri i^a Dun^iaret inveQtHp 
OEioiter iam plures egrr^gias inftitaerat obfervationes^ 
^t 9t impreffio libri a fo^cietate iuffa eilet. Sdaden* 
te idprimis lo. Wiikins , epifcopo Geftrienfi, no» 
Iter focietati^di&o commendatus £uit ^ ut magiftrum 
' jphytotomiae eum dcclararet, annuumque praeiAi* 
i tim erogf^ret (BirchvoLdy 47f-)- Peculiares & 
^ 4iellos praemiffos fequutiim tandem e& opns abfo^ 
Jutum et imniQrtale.: ,,The Anatomy of plants. 
Jj^ond. 1682. -fol/^ lat>uli8 ornatum 83 ita adaptatis, 
ut partium > quas contemplaretur , totum ambitttm 
^>rprimer et j' jgualis nusquam inb microfcopio appa« 
xet. Ordo quoque libri fads idonens mifai bauJL 
ji^ideittu: : prima eni«i parte £abricam confideraf% 
ijualis fine vitris conveius fub oculos cadil : fecm>r 
' ^a autem miorofcopices.complectitur animadvex^or . 
3»es ) ubi iterum plura repetuntur. Scriptionis ger 
fia$ v.ero egrdgium > facundia ptenmix 4c eiusmodi ' 
quod ingeniun^ prodit et dbctrinam fummam»' • .< 
i A cellulariteia.Qrditur/cuius originetki e me« 
^ ;globulis. aut veficulis jegregie vidit (p, 4» t U \ PHYTOTOMIA 1SAEC. XVU. »5 fi ^»), MedblUm jnefTe tsRiici , prodeffe ad augen-f 
dam et znitigandam humorum fermentationCm, cpia 
opus fit ad^vegetationem. Tota meduUae compar 
ges e cellulis, &ie uUo valvularum yeftigiO) quas et 
flDtiaa (1675.) in ductibus plantarum omnino nega» 
verat (Blrch vol.Zy 225» )^ Fufiffime tamen is^ 
ufu medtillaeiet cellularis telae moratur, expoiitu*- 
rtis ut lermentatio perfieiatur. • • Vafa dein fucco^ 
rum propria feu dnctus peculiares in arboribos co^ 
niferis haud male distinxit: effe eos in fold corticei 
negue fui geiieris effe vafa y. fed e rnptis cellulis or^ 
ta et compofitfl r uberrime ftiCGOS peculiares Ipfos^ 
pro faecuH niore > e figura cryilallorum , quas fa^ 
cile in fuccltf deprehenderis , exponere fatagit. 

Vafa fcalaria, et fpiralla in ipfis pinubus , ubi et 
a nuperioribus negata funt y invenit ( 1 32% Birch 
voL 3, 92. )• Eorum locum inter cortioem et li* 
gnum^ aut in ipfo ligno, indiqat: formare autem 
vel annukim clrca meduUam, rel radios centrum 
petentes: compoiii tubum eorum vaforum foli$ 
fibrillis tortis, nec ligamentis, iutertextis tamen^ 
l?elae cellularis parietibus feu transverfalibus fibris 
(yS.) : vehere nec humores riec aerem merum , fed. 
fpecies a6riforiiies feu vapores. Oculo faaud arma- 
to confpici pofi^, dtim folia rumpantUr, ubi fibril* 
lae evolvaiitur. : ^ 

In ipfa epid^rmide orifida abforbentia , feu - pb^ 
ros corti^es Candolii primud animadverti^ et bene * ^ 1 » ■ J(4 LIB. V. CAB. |. Oah.4B.) deKneavit. Veri effe fimile, quod aB^ 
forbeant vapores aereos, qiios revehat cortex, qui- 
^ bus nutriantur et gemmae et radix* His obfcrva- 
tionibus firetus, dein Renealmius de ufu foHorum 
et corticis bene disputavit (m4dn. d^Pk^ris, «• 1707^ 

Multus eft in florum ftructura: distinguit caly« 
jBem (empalement) a corolJa: in corolia ipfa apr 
paratum (attire) ftatuit, vel femin|formem, filat 
liienta mmirum (chives) et antheras (femet) Vel 
jBoridum: qui congeries flosculoruin eft in compo- 
fitis (thrum). ♦ Tubum antherarum coalit^rum 
(Jheath) e^regie feparat a ftylp (blad^), et ipi^ 
nectaria infectis obfeffa vidit, ncffciu» Umeh > quOr 
tnodo id cum foecundatione cohaercat. Foliinis 
ipfius globulos bene delineat (t. 58,). ■ > ,. 

Summam^vero meruit et ferae pofteritatis gra- 
titudinem , quod primus fexuum differentiam" in 
partibus yel foecundaiitibus vel foQcundandis non: 
invenerit, fed tamen defenderit ac evuigaverit. Ip- 
fe verecunde fatis et candide Thomam Millingto^ 
nlum, Savilianum profefforem Oxoaii nominat» 
qui fibi dixerit, apparatum eum feminiformpm vir 
ces partium mafcularum prpbabiliter gerere (i^it) 
Una fere qum Grevirio lacobps Balbartus, hotti 
Oxonienfis praefectus , experimenta.oum Lychni4^ 
dioica inftitqit ( 1 68 1 ;) > quae oyula in capfula ob- 
via haudquaquam fo^oun^a effe^ dum ;|ii^m^nta aa]^ PHYTipWMIA.SAEaXVir/ H 

cjbttS fiii^' feuran&eris cMrpapt> docuerunt. Id e 
Sherardi, ore accepit Patricius Blai? (botam effaysi 
243. ). Mqx etiam lo. Raius eaixidem fententiani^ 
de foecundandi functione antherarum, tueri fate^ 
git (hipor. plani. voL a. p. 17, quae 1686* pro-» 
diit) I deinde uberrime et optime defendit (praef. 
adfyll exQt*)* Unde elucet , quautopere aberrent 
a vOTitate , qui Rud. lac. Camerarium inventoreni 
credunt, licet jdura hic argumenta pro fexuum dif- 
ferentia adduxerit. Cum hiUpria fpernat nationum 
arrogant^m.,,fatendum etiam eft,. Anglorum glo? 
riam elle» quod primi tum pbytotomiae tum do- 
ctrinae, quam fexualem.dicunt, , fundamenta ie- 
cerint. ISp f^^m. fciranduni efty quod Tourae^ 
fortiusy fummus vir, poft has expofitione^ , nou 
dubitaverit folum» fed frigid^. etiam fenferit , ni in-? 
epte de ufu apicum : foUs enixn excrementis fuper-r 
fluis eliminandis infervire autumat (Infiit. p. 69, 

70.). , 

Gr ewio. paTiJ]^ ferius cejeb^rimns Marc. Max.^ 
.jjOHius, idem mxmns fuscepit pihytotomjae ex* ^ 
pdnendae,' cum anatomen .animaliuni comparatam 
fatis iam coluifCet» Obtulit focietati Londinenii, 
jj.t fupra iam narravi, anno 1671, inventa fua et ict^ 
pes , ,quas dein iQtegrum excepit opits , fumtibiii 
focietatis impreffum „ Anatome plantarum , Lopd^ 
^6/5;^." Licet acxHnine ingenii non inferior Grer * 
wio» plura tamen, f raeiudicatis forte ojHtUQnibttf t 
\ ifl ^ LIB. V. CAP. i ' 

> 

fleceptus, . haud adeo bene vidit illuftVavitqn^-M 
ille: rtiulto melius tamen partes feminum .eoruih* 

' • • • 

Que incrementum, quod quidem ab ipfo GreWiud 
dldiciffe videtiir. Ordo libri inftiper irha^s pkcet 
ct laudabilis brevitas. ' * "^ 

Ut a ceilulis iterumt)rdiar, nofter interftitla celi 
lularum primas et egregie quidein illullravitY^. 7; R 
A. B,), ut ductus intercdtulares doctiffiiiii Tr^vi*» 
rani (Ueber den Buu der Ghwdchfey t.i; f» 4* ^-^i 
f. 4^. B.) facile-dis<^ernas. In^ipjis grandipiribuc 
tubulis fpiralibus Vidit* veficulas pulmoxialium' finii* 
'les (t. 6./ 2 1 . M. ) quales Bfernhardius (aberPJla^ 
zeng^f&fse^ 1. 1. fct. a.), Treviranus (t.'i*f.i4* ^* 
d. ) et Linkius (Jhai: der Pflanten , t. 4- /• ^^- c-) 
tiberius expofuerunt./ CeUuIarum AiiHebus utricu- 
lorum formam tribuit, qua omnino interdum oc^ 
currunt, catenularum etiani, praeprimis in' Klioi. 
rojm flore (t» 28./I >G3-*— i65.) iibi ad epidermi- 
dem in papillas abeunt (f. i66.), veram coroUa^ 
ihternae difTerentiam a reliquis p^ttibus, quod equi* 
dem probavi. ^ . t 

' * Vafa fpiralia ma!e 'reprafefentat, quafi e lamelUft 
iitri<5ulos circumvolventibus compofitae firit (t. 5.), 
Sp:k*a£d lamina, fruitulis fquamofis compacta con« 
ftrietionem ipfi quoque "et dilatationem in vehemen» 
tibus arb6rum flexibus et in elaftico ^Sri^ motu pa* 
tl i^fle Videtur (ft. i4-)' Omneni eorum vaforum 
ttfumi aiiatdme infectomm ieclttcttrs.i * ad fpiritus PHYToTOMiA sAfia xm t? 

trahaeidM redttcit» Profequttitis eidem eft in ip^ 
los Aotes (t. 28. /. 162% i63.): iii granri&ibus et 
fiiicib«s non ^tiuittm formarei fed divperfa efib 
per i^Imttm flut ftipitetti T^ 4*/ ^ 4* ^ ^* )« ^^ ttbi«« 
tibiis «adem vrfa fuspicatur (t* €» / a5* A.)» 

Vafa etiam propria, «t trera vafa» p^rperam, 
ftatuit, bene c^tero lu fiiiubus aliis.qua arboribus 
indagavit, licet valvuias iiadem tribuat. Orificiii 
etiam textus ^hilariis ad epidf»rm1deixi ulttlio peiua 
quam Orewius exprinriit (t. 20./. 1 06. it 2 1 • /. 1 07*) 
exfaalare eadem : &ttrah0re auteni pihii^ praefertitii 
tzdi^um (voL 2> B4*) q^^^ <^^gie deiioeavlt (t, 29^ 
/ 112*)« Bene etiam agit de buibis, quorttcb ia^ 
teruaifi &brieam «t -tracbeas Vermicftkres (i. S6« 
/. 1 34* ) pariter ac TreviratiuS) iuvtsnii. Mimis be<^ 
ne de gemmatione , iixret gemmarum fbliola clare 
exprimat (t» ii* 12.)* Trunci augmentum^ ana- 
logiae nimis tribuens> cum olBum indremantocom* 
parit« ^xi^ius fem^r novum annuium priori 
circiunnafcii fed produci etiam radiatoa ductus ia 
meduiiam ( c^ 8. /34^). In ram^ videitur vali^ 
fpiralibus iflofculationem ^t ramififiationem tri|MLer# 
{it./58.). 

P« fexos diirerentja nihil ipii innQlftalGe vid^ 
tar: ftanina eiiltoi credit foli humorum depuratioi4 
et «laboratiom iufervire (p» 55. )* PoHiaia (Borpua^ 
cnla bmd. iiU bep^ ut Orewius delineat (t.^u 
/ 1 88. ]. • • Iniigniter autem meruit dqctrinA 4/$ ll* 

TOM. II. 2 n \ tlB; V4 CAP. t ixlinuni origifie ebvipifiitudiliibusi^^ ut initto amfaios 
et cjiorio» cum lif uore inclufo bene distinguahtu^, 
*ut dein hic liquor confumatut, aucto indies etit- 
bryone, ut ipfa cellularis tela amnion et ^horioh 
interiacens abforbeatur, embryo autem cum coty- 
ledonibus adeo increfcat, ut tandem totum chorion 
impleat^ abfumtis amnio et cellulari tela* Ea om» 
nia et eorum differentiae egregie delineantur tab. 
58— -r4o: hllum et:funiculus umbflicalis tab* 5a. 
Primus etlam filicum capfulas annul^s invenit 
fi:. 5i. y. a99.,,3oo.) et lichenum pidverem geni- 
maceum , . Marchairtiaeque gemmulas (voL jj, ^ 27. 
/.106*). GewinationQm fiudiofe examinavit, prae- 
fertim in monocotyledonibus : cotyledonum ufunpi 
experimentis dilucidavjt. Infigma ea merita fummorum virorum , phytb- 
tomiae auctorum , nullam omnino aemulationem ad 
noffara usque tempora produxit. Felicior ego fui, 
cious in hoc genere labores acutiffima ingenia Lin- 
kii, Trevirani, Rudolphii et Bernhardii excitarunt> 
ut ulteritts progrederentur et nobiliflimam rei her- 
bariae partem melius excolerent. Flerique^ gui 
Grewium et Malpighium feqiiuti funt, in verba eo- 
Tum iurarunt» nec ipfi inuniver&mplantarum fa- 
brieaminquifiverunt: uno fere excepto Leeuwen 
hoekio , cuius inventa pauUo ftudiofius confideran- 
d« funt, - ¥ 
PHY^^PTOMIA^ SAEQ. XVtt /i^ 

Antonii VAW Leevwsnhoex:, Delphenfis,^'" 
(nat. i652. rf 17^3.)- iadufliria fuit indefeffa, ars 
microfcopia omeodandi iisgue utehdi fere incredi- 
bilis^ acumen^ingenii haud vulgare,' fed imaginatio 
iufto ardentior nec /yftematica rerum cognitio. Vi- 
detur eip^im, fine certo quodam propo/ito fine,. de- 
liciaruip duntaxat cauf^a et ad animum laxaiidum, 
varia corpora, ut fors effet, examinaffe. Quae- 
cunque invenerat, in literis fine ordine ad amicos 
Icripfit, quas et „arcanorum naturae" et.^epiltQ* 
Jarum phyfiologicarum'^ titulo edidit. 

Telam ceihilarem et .ipfe probe indagavif;: jn 
duriHimis UftniS| ebeneo et^buxeo, e meris veficu- 
lis conflarj^^om. 1. P. 2. /1.22.). Ortumtextus 
cellularis e globtiiis farinaceis feminum ( contin* 
epifi* p* i4* cpift*^ V^yf* P*^^*y explicat. Farinae 
corpuscula ipfa fingula efTe venis initructa, medi^ 
que parte dehifcere, imaginatio ipfius potiu^ vidil: 
(p. 235 — 249.)« lunci feu Scirpi magnas celiulas, 
ex. exignis conftare, feu parietes potius lacunarum 
ceJluIares effe , bene animadvertit (voLZ. ^1.296.)» 
Ductus Trevirani intercellulares manifefto habeft 
(p» 3oi. y^ i3. i4*)* SubtUius tamen iufto falium 
formas in fuccis Ciffampeli Pareirae, radicis Co» 
lombo^ Piperis et Theae vcntilavit,^ ebsque fales 
cum fianguine fuo inifcyit, ut vires inde medicas 
^xponeret (voL 2» p.^2.0^ 3, 82* 229.)* 

Vafa fpiralia ipfa ante annum 1715. vidiCfe haud a * \ fio tlBl V. €AP. t 

Yidetiir^: tanc autein in arbonim trunci^ ipfis» guod 
nemo antea (voL 2. p. 265.)* ^ comparat cnm 
filis tenuifiimis bacillos rediraientibits. Vermifor- 
mia eamm rudimenta, ut Treviranus, iil corticc 
nticis Coci invenit (p. 278. ^; 18.). , Iii ipf» plafn- 
tula Myfifticae femini adfauc inclufa arbitratur valk 
fpiralia dctexiffe (voLZ. p. 473- ) et in. ftiniculo 
ttmbilicali (voL i. p. 69.). Maiores tubulosvidit 
intus veficulis replctos effe (vol. 1. P. n* ^. i4*)* 
Multo interius et Grewio et Malpighio cognovit va^ 
SsL fcalaria et punctulata , quae primum 1 680. deli- 
"neavit (ib. p. 14. ^O* f- 3- 7- H. H,). Gonftitui 
autem tentiilfimis membranis , quas ^jteienta fubti- 
liflima, f^rpentum ad inftar, perrepteut) quae opa* 
eas habeant macuks et tubera. Valvam piogit in v4- 
fe puiictulato (/. 1 1. G,), fed ipfe addit, fe eam par* 
^m olini pro valvula habuiffe. Divinavit Fontanefii 
diStinctionem monocotyledonum ^liarumqueplanta* 
Irum : manifefto enim innuit, plantas tropicas verti* 
icalibu» potiflimum ductibus ditiores effe , noftrates 
•iiorizontalibtts (voL 2. p. 35.). Punctulata vafa et ia 
IttrboribuSconiferisvidit, ubi primum habuit parietes 
gldbulis obfitbs, dein vero rimis transv/etfalibiis 
hiantes , quarum ope horizontalia vafa cmti adfeen-* 
dentibus cohaereant (voL^S. p. 2940* ^^ ^'P^o ligna 
Myrifticae vidit ea vafa punetulata iuxta ipia fpird- 
lia (voL 3. p. 472« /• 16* 1 1.). Vab etiam hori^* 
«omalili, lettradiata, « centro «d corticeal tenden* V' t PHYTQTOMIA ^AECvXVn. 91 tia hene exprimlt : eorum ope lignum crefcere» 
iaftructa eff^ valvulis initio arbitratus, poft reiecil 
eam opiDionem. Ligna haud efle duriora) >quo 
lentiu^ creCcanti fraxinos enim nonrepcas multo 
fpongiofius; largiri ligii«m, licet featiiBme ^cirflcau^ Semimun fabrieam et germioatiottm fttmmo 
ftudio peffcontatus eft. NuUam effe fexus difCeren^ 
^am in plantis,*fed in femine ipfo latere rudimen*' 
tam plantae (voL 1» p, 66»), Salicis femen pri< 
mus obfervavit etipfiuis germinationem (ik. ]uj6.)^ 
Priihovdium plantae cum &micul6 umbilicaU vi^em' 
gerere femii^ mafculini, quod iACaftanea etluglaa» 
de probare ftudet (ib. p. Z2^.)^ Hordei femeii 
exannnans tirium plantarum rudimenta; vidiffe fiU 
iraaginataTy cum potius radiculae fex papiHofae-' 
fiot, duplici ordine pofitae fifr. p. 2^2. )• Ipfeni 
etian^ bordei fpicam in germinante -femine obfer^^ 
vavit» Qiieritar autem fibi baud credi, dum de 
fnirabili inyolutioae plantularum in femine loquat 
tur (vpL 1* p. 930* I^ eamdem Leeuwenhoekii 
fententiam ^bivit Paul. Boccoae (muf.i\ 86* )• la 
germiaationePfaoenicis f^dulo occupatus &it, quaaa 
cvca idem fere tempus obfervavit QuBlh. Chrift. 
Scbeihammer (Mph. nat* cur* dec 2» o. & a 33w.) 
vt Io« Ge« Volkaaaec Coci attciferae (ib* a* 71 29 LIB. Vi CAK t Oallici naturae fcrutatores fabftitcrtnit fere inf 
tHtiociniis de vita plantarum et de partium ufu > ne* 
que fabricam ipfam interius examinare iluduerunt* 

Clauditts P£RnAui.T, (nat. i6i3. f iG&Sk),* 
claritate arohit^cturae pariter ac anatomiae ptae- 
fians , de motu humorum in plantis egregias edidit* 
obfervationes (Oeuvres de ■phyfique et de m^cha' 
niquef vtd'»i* p.72 — loi.)., quae defcerifuni fuc- 
corum verfus radicem probe demonftrant*, . Inc;pit 
autem a n^sceflUate circuitusi Bumorum in plantis« 
Radicem c6rdifil vicem gerer^p,. fuccos terrae attra-^ 
ctos ooG^ue^e, .'Ut volatiles abeant in folia, equi* 
bus avcQerit»' fixiores. vero revehantur in radi** 
cem* z' Prubare auteni etim.circuitum ita iiitagit> ut 
inorbos' Ibcaleis ia univerfales cito abire, foliorunx 
Inctioriemniaturitatem fructuum iuvare, arbores^ ia« 
Terfas tamen aeque vegetare^ pluvia et nebula hume* 
cttta folia plantam nutrire obfervet. Hino defcen- 
futh humoramverfusradicem omnino exifiere, lati^ 
cemgue- itillantem ex:inciiis arboribus nil aiiud elle» 
u&et ipfum humorem e praecifis radicibus^ manan- 
tem. Deorfum duci humores in plantis^ maxime 
per corticem, iisque nutriri radices» efiicit etiam 
ex eo phaenomeno , quod radices agantur in ea lo^^ 
ca , ubi nuUum inveniant nutrimentum , uride a fu- 
perioribus partibus urgeri pate^t. ' Inferi etian:i 
radicibus e terra protractis, unde omnino appul* 
lus e trunco efEci poffit* Succos proprio^ radice . ' j?Hrc6t'obiA sAEe.'xm 9% 

tenus efiTe acriores aut magls pecullares quam In 
trunco et ramis, unde defcenfus manifl^fto eluceat* 
Corticen^ ligatum intumefcere fupra vinculum, in-» 
cifum cicatricem acciperein fuperiore parte. Sub 
capite papaveris incifo caule deorfum fluere laticein 
fiaVum fpiffiorem, furfum vero limpidum, ' Dum 
etiam lignis infundatur aqua, eam defcendere, fpii* 
ritum vini vero adfoendere, quo aqua penetrare ne^ ' 
queat: quod quidem eo valere ipii videtur, ut hu- 
mores volatiliores^lurlumy fpifQorefr vero deorfum 
xnigrare probotur* Duct^s humorum pecuUarium 
in pjantis ferulaceic benie iam obfervavit et regulas 
praecidendarum arborum frudtiferariim e legibuS 
phyfiologicis derivavit, 

Quae adver&s eas* egreglas obfervatioiies mo» 
nuit Sam. CotBvem du CI0S9 complectuntur potius 
praemiffa praeoepta de pluvia foecundante et fali'* 
bus eitts* Magis rem taugunt, qviSLBMagnolius obi^ 
iecit oontra defcsnCum humorum et quaquaverfum 
directum eorum curfum , protinus ut invertatur ar» 
boraiitramus (Mei7i.de Paris, a/iyog. p. 56.)^ 

Salinam mixtionem humorum, Hombergio 
praeeunte, plures gSiUici naturae ferutatores {ubti^ 
liffime examinarunt, figuram falium cpuflam e£fe 
virium credideruut, ipfosque fixos dnerum falet 
ante in viva planta iam exiftere autumarunt. Sle 
Dionyfius DoDARTius (nat. i634. + iJ^J^) ^^ 
xariffimo Jibro (memoins pour fervir afhi/iotr^ * 

V % l 94 s LIB. V. CAP. I. 

4^^Vlant€S9 Paris* iGy&r f«r recuf. Amfteld« 17584 
4» ) lente cpniburi plantas fuadet ut (ales extrahan<» 
tur : fpiritus acerrimos io Verouka pariter jh: In 
Jielleboro invenit : acidi pli|s iAefie trunco «t flbri^ 
"^Ms quan^ foliis ; fuccos ipfos herbarum , ut Leeiii 
wenhoekius, etiam cum fanguine fuo mlfcuit, Ce* 
tero regulas egregias exbibet) ut analyfis cbemica 
initituatur et ind? ad elementa plantarum via pa^ 
teat« Reagentia. etiam > Crotonia tinctorii fuccum* 
Ui^m fatttrui a4 exami;p«odoe plaataruia fueoos ad« 
hibet; 

Quaefiioiiem aliam» et euriofam quldem, ube» 
rius folyere itudnrt: de paraUelismo iuter pknum 
fnferius frondjferae arboris^et folum', cui arbor ifei^ 
haeret (M^mdepaiUj «• 1699;. fkyzl). ^ Sup- 
ponit I radkee toqtj^ idam planum i t|uod' folum bt^ 
bet; fibras autem et radicum et ramorum easdem 
isffe» iisdeim%ut mguKs progredi debere» iiec i9f 
fiile elongarl» fed eodem liNnper modo flecti ^ u«p 
de fegmtur» frondes etiam eadiri^i, quartdicef 
abeanl^t AUo loca guaerit; cur plaiktamm^caulis 
fow truncus femper recta adfcecdat? (M^m* de Pa^ 
rUfi a. 1700« P' 78.). Ad qvti^d it» refpondel^ ot 
fupponaty oauUs^ fibrae «udore foHa contrahi» extMdl 
vero bumoribui? : bis contra contralfii r4Kiiei& &>res> 
e^endi autem foiis caiore» Quocifi itague pervev*- 
&» fitu ^men i» terre germinet» foUs calorem cm* 
traher« cwli^^ttm^». £ni pleirtdfro» «k flMtikii^ PirrTOI<0©IA SAEC, XVU. kB Aiium 4«in ext^ndi bamoribus^ eoqM x&otlo t terv 
ra prodire* . Difficultatem eias expQfittoiiis alio loi^ 
Qo bene featit f^m^m. a.i7Qi2. /^ 61 L)« • • Sunw 
nam ettam et fiupendam plantamm fbecunditateot 
Ha cal^alo fubiecit, ut per tdtem arboris caudicem 
disperfa effe germiot ftatueret, qoae totidem arbo« 
res fieri po{fint| itnde e. g* in ulmo infinitus fere 
9uiaerus i584o miHionum germinum eruitur (tk^ 
p.8S«}« U alio loeo (minu au 1701* p» 3j5.1 ^te 
«berits exponit » ut ad praeformatum cfmbjryonesi 
et nutritionem } ope placentae , refpiciat* 

Gbemicas etiam rationes yegetatiffnis exp£[car« 
iategit EdmittS Mahiotte» coenobii Mar^iani 
prlor, in opusculo lectu digniflimo (^Jfiiy fur la 
y^g^taiioH des plaines, Paris 1679« 8.)« Mix* 
jionem humwum vegetabiliom reduei) five noxii 
five' falubres fint> fere femper M eadem elememab 
binc nequaquam vetienatas exiftere fui geiieris par^ 
ticulas» mc pecuhares attrahi plantis particulas^ 
ied eadiem elemrata} e quibus dfverfiftmas produ'* 
MOt fubftantias. Unde^ quam pmim fufficiat ehe* 
mia ad exponendas vires, efficit; parum tanitoa 
sftiam fi^&cere et odores et fapores: ied folas duA« 
laxat obfervationes- Longe praeftamiores funt 
fiue aoimadverfiones in generationem plaiitarum t 
e^olutionis enim fyftema^et Hartaeanas opini^neS 
d^» £efmoibus; praeex^en^bus, quae lioiwnrenboe^ 
kii inventis prababilitatem maiorem ac^uifiverant. s. «6 LIB. V. CAP. L • i iofitmare. ftudet , in eo praefertiin nitens, 'qtiodi 
ttbi nuUa latia fnerint, rara faepe germinent vege» 
tabil^a,. quddinrup^r e feminibus cultae plantae iibi 
disfimiles fint, quod propaginibiis et furculis intil- 
tiplicentur. Partes" tameji fyftematis auctorum , et 
}n ipfis fungis generandis , firenue defeifcUt Tourr 
neforiius (m4nu de PariSi u. 1707. Jf, y^»)» Nu- 
tril^onem pkntarum Mariottus fuctione foliorum 
' §xplicat, et adfcenfu humorum per- capillaria va-* 
fcula* Distinguit ductas fuccorum peculiarium a 
lubis adfceudentibus , per ilios/o&nino deorfumf 
tendL In germinatione curiofus fuit, fieri pri- 

mim plantulae , nutritionem ope loborum femina- 

• « 

lium , qui hepatis vicem geraTit. 

Gontra phytochemiam eximias bbfervationes 
edidit DiixiieL' Cuxius (Philof. transacs. 4» 101. 
J07. 108.), quibirs, praeexiff ere nullos fales , ne- 
qu<& fpiritus,"quales ars eliciat^neque ignem ali- 
quid poffe ad plantarum humores exponendos , evi* 
cit* Ipfe etiam memorabiles quaeftidnes in coa» 
feiTa focietatis Londineufis movit, .deortu planta-^ 
rum fubitaaeo, ubi.ante non fuerantc de filicum 
feminibus: de pinuum iufitipne : de adfcenfu fucci 
ymtritii inter corticem et lignum; de foecunditate 
arboruih fine wiedulla (Birch voL z» 32 — 39.)^ 
lis quaeftionibus opus omnino erat, cum praefer» 
tim Alban. Kircberi Xuperftitione miracula nrnlta . •> PHYTOLOOrA SAEG. XVn. «7 ftbulofa/ln* hortori|m culturam introducta effentv 
(Ct Kirchf^ri phyfiologiam ^xperinu p, 5o,). 

Levia omnino et futilia ratiocinia chemica pro-" 
t}dit meGlicus quid^m Mon^elienfis , Dedu , qui de 
anima vegetabilium fcripfit (tte Vame des plames^ 
Leid.»i635. *2 2t). £x acidi terreni et agrei con- 
flictu cum alcali totam plantarum generationem et 
vegetationem exponit, defcenfum fuccorum ela* 
boratorum iisdem fer6 argumentis probat, quibus 
ufusfuerat Perraultius. 

Aeqoivoca generatio» praeter JVIariottum et 
Hookium , novum fibi adfcivit defenforem Roma- 
siun, lo. Bapt. Triumfettum^ horti mediei prae*' . 
fectuiiu Tum ,>obfervationes eius de ortu et ve-*: 
getatione plantarum, Rom, i685. 4*** t^m „vin» 
diciae veritatis, Rom. lyoS, 4*** '^«c pertinent^ 
Meraorabiles faltmi , licet maio fcriptibms genere, 
obferVationes profert de vegetabilium imperfecto-. 
rum, fine femine, ortu, de degeneratione. fpecie*' 
rum et de regeneratione plantarum ex omjubuSL 
partibus, imo, ut arbkratur , ex ipfo fueco. 

Sipili modo ratiocinatus efi: PauIIus Boccone, 
dum unetuofum qnemdam latlcem , in maritimis et 
lacuftribus omnino obvium.» fufficere ad genera* 
tionem, arbitraretur {£ph, nai^ cur, djic»Z. a» 4^ 
app. p.i4^.): * • • • JVialeyoie vero, imo xnaUgne Malpighiunt nd^ ) .1 .' a^ LIB. V. CAP. l J 

I 

grfilditur Trium&ttus in vkidic^} dtim inala^d. 
femet ppponk» guam Mdlpighius* iiiter ptaat^s et 
aaimalia ftatuerat. Mifellam illam £iJ^iilain ci€ frur 
etu ovlparo tatarico Barometz (hifi* kmeCt. vmh t^ 
279«) in Malpighium vertit, tantoque eum^iodio 
profequitur, ut, praeter minimas^ qiiarumdam par-^ 
liHtm configuratiocieS} nibil &re quod veram novi*' 
tatem redoleat, etus Anatomiam eomplecti liuge* 
tur« In lofepfai de Axomatariis et Konorati Fafatri 
fcriptis ,perperam quaerit vefUgia inventonun Maln 
yightaaorum» De ufn fQliorum doctrinam , ad for* 
jnandas gemma^ i^^ipnpugnat, «it audiendus ^plantt 
son fit» fiquidem ad herbas reipicitfo&>ias,.f}Qa6 
gemmis careant Mutea etiain> iiecrxnagis ad. remt 
l»:ientia , obiicit contra ufum foUointm femiiaalium 
ct experimeota, quibjis eiimdem expo&ere ftadu&* 
irat Midpl^us» PbiXe omnino >, iimiiit TriuiiifiBttus» 
jQagnam cotyledoaum partem adima, ialva embryo* 
Bis aut plantulae vita. Haec vera funt» Btquie ta« 
jnen iade iiBquitur , abfciffis omBino cotyledonibar 
plantam vegetaresi At iofigni erroxre lahitur Trimn* 
&ttos > dum et e combuitis aut coo^uaffdt£s plftQtis 
^asdem qoafi phoenices iterum. vepeoducere et re« 
fefcitare geftiret. S^piittit haee palingenefiam il? 
]am. decanlBtam, gua Msdpighium aeutif&mum ad^ 
verfarium converfum fuiffe, ut Triuinfetti parti* 
bu8 adfaaefearijt^ g}oriatnr Krtviierus . (uMtnm bo^ PHYf OlOdIA'«AM XVn. 09 

TTlteftiiis ^iites ptriodi phytol6g<yrum eft ila« 
lio^s lacobi Cameii.4rius, prof, TubingenfiSy 
gni in ^pSft^la 1 694« nvenfe A«gufto ^ Valenhnlutn 
-data, {exui^ plantarum expofttit> lioo oiniffis tt* 
ttien dtibfis , gtiae ^Miutrariatn dpln^oAein tuentigr 
(FkleiHini poty-i^hrefiei ex<Hica-, /^ 226 f. et G^iMr 
lin de mvorw^ t^getahiliuM exorm » p. 83« )• £4« 
dem irtdtto, ^9 MiUingtonius et Bobartus aec^ 
fitatem apictiih- feu antherarum ad foecundatioaem 
prc^t: Sc-fibull|fii tnalum non flondam (Pyros' 
dibica) femkia^ milla proferre^ quod apicibus:flos 
careat, aniitiadirertit Experimeiita cum Gaaaabi 
hiftituit, ^iae') niariibus ante foecilndationem dei^- 
tis, femin^ iioti gferminantia dedit , alia tamen vere 
fertilia, Mde diitMaifoIvere neqnivit* Equifetuiu 
etiam et Ljri^b^pt>dium anl^eris abundara fatetur, 11-^ ' 
cet femina ^^Xk tionduni ol^rvata fuerint. Itaqun 
faperefle largit^i^ phira , quae evidentiae axiomatis 
t>ppugnent. SUp^rfiitionem de feminibus brafBcae 
«X foliis put^efceBtibus generatte, ignomioia ao- 
ftrorum ^enrp^orum repetitum, Hoiter ita refutait, 
«it femiiia ea nil mfi fungillos (Scleraetum br^* 
fieaei varium ei SemenPerf) effe contendat (Epk. 
^nai. cur* dee» S* a.i. ^. io5*)« 

Ibiterea vergente ad finem 4ae^ulo tbeitiprabtte 
exemplum foecundatarum per nuifculas plantas 9t* ^ 
Snellicrum relaiiim fuit a P. Beceone^ Piftaciati 1 

miim i4dft xa ^Seilisi jfei feeettnelar i tit luaSinilae pktt« ^ /, : IIB;5r.* CAR.t^ ■•7 


.j^ racemo» flarjferqs vaf^o ^ indlf^pf^ .appi^daiit 

^rtoio femellae arboris. Ubi auteriii f«^|poe. proxi- 

xmae natura maribus i^, Iiqc fuperj^uiip. dXe, vM- 

^to enim pulverem fdecttn<f^»t0^i: a^^l^ir , Jitterdua^^ 

-jaddit , f emiiia^ - tgnae» videri .,< ahsque; adminicujlp 

owrium , ^foecundari , quod iiaturae plura fuppe|:i|a^t 

-auiili* (Mufea di fianee ri^e 9 p^ 9^;3^L)f • . \ 

':. De nutritione plantarum lo.. Wo^w/^r^j W!^* 

>0ollegii Gre^hamenfia tondini Cjo*rt..i.665. f ^ 7^^^) 

cir ca fine^ buius periodi memorabiila.iaititiiit\^^- 

jperimenta ( PhMoJi 'trunsact*' n* 2<53. pt vgS ; j[.J^ 

*Gum enim eousque amUgeretur»' .«fgi^.an texxA 

plantas* nutriat , . nofter vitra delegit :,a^a repleta, 

«quorym orificium meii^brana, \media. parte per£b- 

xata obduxit, ne aqua.alia vlt ac per caulem plan- 

-tae huic foramini inferendae . evaporaret* }f.is itfl, 

dispofitis , Menthae propagines dilig^nter pondf- 

rratas aquae, cuius pondus etiam ^xaminiaverdt, ioi- 

didit» ut nutrimentum inde cupere poffatit.- Ex-* 

4cto trimeftri fpatio , plantis et aqua iterum po^- 

cieratis, computum initituit, ut, quantum^aquae 

in plantarum incremento fit confumtu]:^, quantup^- 

.que materiaeplantis accefferit, psitjsr^t,, . Dopi^t 

autem longe m^orem aquae cQi^m.fipmper in}.- 

/^pendi in hac veg^tatiope , i quam qv^. aliqua ratione 

pondus materiae quae ad plantam accelferit , . re* 

fpondeat:- minima enim - differentia materiae ^poch 

derisque, quo planta aucta-fuit, ad^aquam i^onfums PHYTOI»GIA .9AEC. XVD. 31 •\' tam BBf^:ss i : >46|^* / Hiac vend marito.effecU^ 
xnaxiinam fliudi. per plahtam. adfoendentis part0i% 
non figere ia ea fedas, &d eyiapof ari , - atque inde 
rationem nubitlm, et nebulariim reddii, quc^e e.fyJt 
vis plerumque onantur. Terrefls autem particuld^ 
(extractivum) in.plantam adfceadere» inde dedv^ 
cit, quod longe malor eius materiei copia fubfede- 
ritinaqua» gude null^m aluerat plantam , quani ii^ 
ea, cui planta nutdenda concredita.fueriEit* Quo 
]|^aegnantior.& aqua his terreftribns. par{:iculis, e^ 
niagis expedire iii nutriendis Itirpibu&\ ^o qiiif 
dem aevo aliterralaocinari noh lijcuit, quum parti- 
culae remotae et elenienta tum aquae^tum materiae 
terreftris nondun^ ipnotefcerent. Colebritatemfii]^ 
gularem hacta funt haec Woadwari£i /experimentay 
quippe quae cynosurae loco oninibus phyfic^ogj^ 
pofterioribus infervierunt* . . CAP. II. 
SYSTEMATA CONDITA, ^ 

Inftauratores rei herbariae, qui faeculo decimo 
fexto floruei^unt ) uno Caefalpino excepto , vel'an&* 
thodum quamdam naturalem adoptarunt» cmus pri* 
ma fundamenta egit Lobelius « y^I nulli methodo 
addicit^ alphabeticum aut arbitrarium ordinent ^ LIB. V. CAP. tt • 

Jbquttti fuiit»' Nec iDtcr primos Imns periodi fcrl^ 
ftore^ quisquam e^i qtii meliora viderit. ]Niam- 
^ue Adrian* Splgelius « Bruxellenfis » prof. Patavi*^ 
ttfis (lfkgog0 in rent herhari^fn^ Patav. i6o6. 4«) 
fa iis fere fttbfiftit) quae Tbeophraftus et CaeCJ- 
fiaua praeceperaut* Le viutta atitem Fifcber , Bruns- 
ti^nfia (Me^hoius. mova herbaria , 1 656* 81 ) ar- 
iMtraria protulit genera cum aftrologicis commen* 
tis* Alii omnes auctores nec denominationis re* 
jgulas quasdain cer tas fequebantur , nec quid gemts 
Hilt verla fpecies fit , intellexerttnti / > 

Primus viam meliorem munivit» praeeeptis do 
tiomenclatttra ac de fpiscierum dii^entia certiori* 
tms editiSf Ioach« luKGXir^y Lubecenfis, natuf 
rl 587.9 prof. Hamburgenfis (f iSSy.), philofo* 
|>hus acutiffimuS) cuius et ^opiniones phyficae^^ 
et ^^ifagoge phytofcopica , ^* Hamb. 1679*4*) re* 
cuf. Coburg 1747« 4* ^^ dictata ipfius poithumao 
prodierunt. *)• Primus nofter nec a fapore nec a 
colore aut odoreaut loco aut ab aliis rebus acciden- 
talibus pofTe differtfntiam fpecificam defu^mi, nec< 
ab ufu medico , ftatuit. Sed debere a rebus iis fo« 
lisproficifci) quae conftantes fint» nec generatione 
jnuteatur. Criticae bdtanicae prima« rudimenta 
^ifad ipf um occurrunt: capita^enim duo habet in* 

f 

^) Cf. de «0, iSi/gke de merltu Hambttrgenfitim ui hi& > SYSTEMATA CONDITA. 33 

■ 

{gnfa de plantls perpfiram homonymis aut hetero«*N 

nymis. Di.stinxit primus Aconitum et Hellebo- 

rum hyemalem,' Santolindm et Artemifiam etc«, 

fed male tamen Clematida a Flammula» Ornum a- 

Fraxino feparat. Abfinthium ad ArtemiSam , Bli- 

tum ad Amarantum recte relegat : feJ iungit etiam 

Liiium convallium cumOphryrje. Aliae plures oc^ 

currunt utiles obfervationes : de flosculis ficus in 

piilpa fructus latentibus , dc ftaminum varietatibuSi 

quorum tamen ufum haud cognovit, de ortu plan- 

tarum omnium e femine et contra aequivocam ge- 

nerationem. Imperfecta tamen vegetabilia vocat 

abortuSy 4"^^ ^^® femine poffe oriri credibile pu^» 

tat. Non dubitandum elt, quum antecefferit lun- 

gius Londinenfes, hos ab ipfo didiciffe, praefertini 

cum ante eum ftaniina nullius aninium advertiflenty 

et cum Raius, j^^mmannmj Rivinus aliique id quod 

lungius indicaverat, uberius expofuerlnt. Plura 

tamen in eodem lungio invenit Hallerus, quam 

equidem reperio: namque praetef compofitos flo- 

res, bene digeftos, ne veitigium quidem claffis nu- . 

periorura obfervo. Malevoli.autem animi ^ffe ar- . 

bitror, fummum Linnaeum accufare, quod a lun- 

gio mutua acceperit, quae lungio nunquam inno- ' 

tuerunt. 

Methodum aliquam adhibet etiam Gul. tawrem- 
bergi medicus*Roftochienfisj inlibro, et alio no- 
mine memorabili: „Botanotheca," Rolt 1627. 12% 

ToM.lI. 5 24 liS- V« SAP. «. - . I 

tecuL jn faulli yiridariis. £ft ad caQlgeii^as et fer^ 
vasdas planjtas maouductio ) quae vero jaimluui poCf 
ciJ: apparatu^u; >theriacam iuter alia ad ferpentum 
IDQr£u8 curaudos; adglutinwdas effe planta^ *fua-> 
det> easque ita disppuit, ut naturakpcL quemd^m 
£equatur ordinem* 

Caifalpinl veftigia preffit, ad habitum fimul ef 
isorollam refpiciens^ dvm fyjR:ema conderet^ Ro« 
hertus MorisoN| ^Aberdona^Scotus. Natua 
jiG^O) iuvenis ftipendia meruit, jRegis fui.contriEi 
Cromwellium partes defeudens. Qui cum viciUeti 
nofter Oalliam aufugit , luliomog^ academicos ho* 
nores adeptus eft; a Rotttno moac commej(idatu9 
Gaftoni Duci AureJianenfi, ab hoc liberaliter e;^« 
ceptus hojrtoque Blefenfi praefeetus et in plurimaa 
Galliae provincias milfus fuit^ ut plantas colligeret» 
Cum Gafto 1660. obiiffet, ndfter patriam adiit, 
ftCaroloS. hortis regiispraepofitusftiit, deniqu/a 
ItaitiQnem in univerfitate Oxonienfi obtinuit» ybi 
1 683 , a tepiQiie ictus , obiit. 

^riraum ipfius opus fuit „ Hortus blefenfis au- 
ctns 1669, Lond, 8." Anteceffor enjm ipfiug 
Adamus Brunyer^ quem infra dicemus, horti ble<^ 
Jenfis indicem iam 1.655.' ediderat* Nofter alpha^ - 
betico ordine pliures plantas addidit, ante nusqna»|. 
^efcriptas , phirimas vero ^uas iiovas . credidit, 
^ud maiores ipfius iam inyenimus. Adiuncta jeil 
eritica Bauhmoium; ^iHallttQinatipnes C* fiauhini SYSTEMATA GOJJDITA. MOMSON. 3$ 

r ' ■* 

I 

1 \ 

in pinace, item animadverfioned in L Bauhini hi- 
ftoriam. " C^efalpiai praecepta fequens , quae ube-* 
riu9 coluerat» eodem quo lungius modo adfinitates 
beterony^morum et djfferentiafj homonymorum 
Bgregie monftrat. Silictilofas bene a iiliquoiis f<^ 
^regat : bene Apocynum e lapatlxis relegat , Piper 
e . iUiquoiis ^ hoc vero perperam ad Solana reducit» 
Gentauream Rhaponticam, quam BauhiiiMS mal^ 
jnter Bhea collocaverat , nofter inter Capitatas ^t 
iuxta laceam ponit« Coronopus Ruellii ad Am- 
broiias peffime relatu$, ipii recte^ Siiiculofa tetra^ 
petala audit. Umbeliatarum cohfu&onem iure ta« 
.j^af, quarum adfinitates tabulis exprimere fe vella 
poUicetuT» Labiatarum et Leguminofarum ordines 
hene di^erit * Aftra^alorum legumen effe bilocul^* 
re, binc Tragacantham iis adnumerandam .et a Car- 
iduis Dagregandam effe* « • Eadem fequitur prae- 
cepta in )» dialogo inter focium coUegii medici efi 
.botanographtun ^' adnexo* Ibi primus e* g. Che<* 
nopodja ab Atriplicibus feparat) quod hae femin^ 
yalvis ' duabus inclufa geraut, Maiore^ fuos acri^i 
jer^ fed haud iniufte aut arroganter ftringit, mu^ 
fci^ concedit flor^m et fructum, filioibus femina^ 
fiingos vero haudquaquam vegetabilia effe contetb* 
dit Idem quoque urget in praefatione ad Bocconjl 
plantas ficulas i^yS. • . Apojogiam Morifoni con* 
|ra detrectatorest praefertim Raium > exhibuit^/ai» 

5 # 36 LIB. V. CAP. U. Methodi.meliorls fpecimen exhibuit: „Planta*- 
xum umbelliferarum distributio nova, per tabulas 
cogiiationis et affinitatis, Oxon. 1672.^0!." Ex» 
itnium opus, guale ante orbi^ literarius haud^vi- - 
'derat: familiaf: enim naturalis distribiitio optima 
fecu.ndum fructus differentiam, 4^^ ^^'^^l^^^'^ P^*^"* 
tae pars fit.' Kinc habet fequentia genera: 1. fe- 
xnine fungofo : Cachrys ; 2* ftriafeo : Foenicolum> 
Cuminupi, Jmperatoria> Aftrantia, Smyrnium, Si-^ 
tim^ Sifon, PimpinelJa, Oenanthe, Cicuta, Crith- 
xnum, Apium, Ammi, Carum, Bupleurum; 3. ala- 
to: Laferpitium , Thaplia; 4* villofo f. hifpido: 
Daucus, Echinophora , Caucalis; 5. foliaceo ro- 
tundo: Ferula, Ahethuin, Peucedanum, Hera-' 
cleura, Tordylium, Thyffelinum, Oreofelinum ; 
6. roftrato: Myrrhis, Cerefolium, Scandix; 7. te- 
fticulato: Coriandrum, Accedunt umbellatae im- 
proprie dictae, ut Valeriana, Sanguiforba, Fili- 
pendula etc* Cuivis patet, familiae huiuS etiam.- 
num digeftu difficilliniae iioiaxsuijv pluribus labora- 
re vitiis. Serhina enim ftriata adeo frequentia funt, 
ut ad alias differentias refugiendum fuerit, fi geiie- 
ra rite distingui deberent, Morifonus ad magni- 
tudinem fructus fatis relativam et ad foliorum for- 
hiam, quae vel foeniculacea fint vel lobata, refpi- 
ciU Cum-autem involucra omnino negligat, ge« 
hera adeo confundit, ut e.g* Irhperatoriam Aftran- 
tiae et hanc Snfyrnio proximam ponat , Buplexarttm. /^ SfrSTEMATA <20NDITA. MDRISON, 57 

frutefcens cum Sefeli iutigat; Gendnthe* cjwiracte- 
reqi egregmm (perfifteritem calycem) Dihili aefti^ 
znet, fed tuberofas radices in mediupi proferat,* 
quae tamen pluribus aliis umbeUatis <Sommunes» 
funt. Tabula6 ceteroquin optimae , femiaura figu** 
rae iuxta fe pbiOitae nitidiQiinae , folia etiam et quae*> 
dam fpecies eleganter expreHae. 

Id opus redit in primo tomo «Hiftoriaeplan-*? 
tarum univerfalis Oxonienfis," cuiiis fecundus fimul 
Oxon, 1 678. foL prodiit: aere aKeno impjicitu? au- 
ctor abfolvere id nequivit; tqrtius itaqwe a lacob. 
Bobarto, quem fupra iam nominavimus , , poft au-v 
ctoris mortem 169.9,. editus fuit. Plen^ opu*^ 
prodiit Qxon. xyiS. foL Gum arbpres omnesis, 
frutices et fufifrutices defint , JtQtj^m MoriCwii fyfte^ 
ma diiudicire haud pofOtmU^. Secundo eriim-tor,^ 
mo incipit a bacciferis fcandenlabus» quorfum 
Bryonia, Convcdvulus, Smilax, tr^nsit ad legu- 
minofas (quarum florem tripetalujn h*bet^ vexil* 
lum, alas etcarinam primus distinguens), cruciatas», 
liliaceas, dein farragiaem habet uni.-, W-, tri-^ 
quadricapfular.iuint . Tpmo tertio comprehenduns . 
tur: Comi*olitafi , coryi^ibiferae , cichprac^ea^e, ca-* 
pitatae: Gramiria fecundum inflorefcenjiam et ha-; 
bitum^distributa: ijerum Umbellata©{attcta:e) ftd-, 
lateez TricOcca^: lyabiatae cwta Afperifoliis: Far-*. 
raga iterum ^ miJtifiiiquis et Orchidibus ; Baa-- 
ciferae non fcantf^ntts; . Piipiilare$ depiiw ^t bqte- 

«1 a 


58 tlBEK V. CAP. H. 

Ifoclitae , quorfnm Mufci , IjicheneS et Puci. Sae« 
pius licet* labatur auctor ii^ distributione , iit e. g, 
Crotonem tinctorium in AfperifoJiis coUocety 'Ca- 
Gtum in Capitatis^ licet defcriptiones pauUo bre- 
viores fint et fynonyma noti rite digefta> genera 
etiam in plura fubordinata iucommode fatis direm^ 
ta, praeclarum tamen eft opus ob ihfignem nova^ 
rtfih fpeci^uifi autnerum, ob elegantiam figurarum 
^uamvis exiguariTm, in utretque foiii pagina haf 
c6actarum, tit ihillum fpatiUm fuperfit.- 
* Quas Hbvas aat melius itoaieribus fuis delinea* 
rerit , hic adiungam : Qunila thymoi^^s , tom. 3« 
^ct. 1 1. iii6. 19. Jig* 6« ShlMa cblorata^ ' eom* 3« 
fici. 1*1. tdb. iS. fig. uh. ' S4 lyratet, 3. if. i3rf 
2r^« & ariki^ef&liaf 3, ii« i3» 3i* •$• indicdi U^. 
/ iG. Jetfftt mixta ITahLy 3. 7. 16. 35. f. di^ 
fkoideai ib,f^^. C^nchtUs cribuloid^9^i 3. 8. 5»- 
i. fuptenvfer* Alopecurus pratenjis ^ 3.- 8. 4* 8« 
Panicum laitfotiMm^ 5. 8. 5- 4* ^d. ftt* HoVcusr 
^ aoenac^uii 3. 8. 7. 37» dita criftktay 3^ 8. 4- 7* 
A.flexubfd , 3i 8; 7. / 9. w/f. A. caryophylledt 3«. 
8; 5. li. Melica coeruledi 5. 8* 5* 22. Af. «/• 
iijjimd^ 3. 8. 7. 'Si» ChldHs rMidiai 3- 8. 3. i5» 
Poa rigida, 3. 8. 2. jg.* f^Jluca elattory 3. 8. 2# 
2 5. K lotidcedi 3. 8. 2. 2. Brdntus fecalinus , 3, 
8; 7. 16. JS/*. rholHSt 3. 8. 7. 18* iBl*. rlantofu$ 
ifri /• ig* l^'*- ^7)^> ik / 27* Jlf. fi^riHsf ib. 
/iitf Bt*madfi0eHfitf i^^.iSfd AiHtna J^m^f&sn4^ S7STEMATA GONDITA. MORISON. % 

3. 8. 7, 4^» Trlelcum eaninum, 3. 8. i. i. Efy^ 
mus canadenfisi 3, 8. ro. dr. Lotium aroenfe, %. 

8. 2, I, Hordeum maritUnumf 3. 8. 6.* 5. flt 
butbo/um, 3. 8. 6. 7, . Scabioja transfylWanicafJp 
S: i3. j3, . Myosotls virginiana, 3, Jff 3o. ^» 
Lithofpermutn virginianum, 3, 11. 28. 3. ifnip 
chufa virginica^ 3. 1 1. 28, 4- Cynogloffum lini^ 
foliumy 3. 1 1. 3o. 1 1.' JPffj^ Nyctelaea, 3. 1 i. 

28. 3. ' Cafhpanuta perfoliata\ i^» 5. 2. 23, Cy» 
natichum hirfutum, 3. i5. :3. 61 ^ ^entiaha Sa* 
ponaria, 3. 1. 5. 4* Sium rigidiusi^. 11.7. 2» 
Scandix nodofa, 3. 9. zo. 4- ^^ procUmbens^ 3» 

9. Ji./. 3, ii/a Chaerophyllum coloratvm» 3v 
9. 10: 6* • luncus fubverticiltatusy 3. 8. g. 4« ♦ 
Jiom chalepenfts y . ^, 5. 35. 8. . Saxiftaga pun^ 
ctatUj 5. 12. 9. 17. . Euphorbia feget»tu y 3. 10» 
2. 5. E.verritcofay 5. 10. 3. 3. • fqtentilla ru* 
thenic0 Willd., 2. 2. 20. 2. * Thattc^rum alph 
num, 3. 9^ 20* i4» • TeucriumNiffoliixnumy 3% 
11.22.V9. Cleonia lufi0anica, 3. li. 6*4 ^^^ 
^ftemdn pttbefeens, 5/ 1 1# a 1 • 2, P. laepigatufi 
!fc» 5. 8, 6. Orabanehf pirginianUj 5- i2i' ^,6* 9» 
JBt^l^rkL crifitasa, 3; 11. 22. 7. . Sijymbriftm p)* 
fenaicuM, ^:. 3. 7, r^ faffiflpru lutea, ir. 2.3. ^ 
U^lHi^ramicmns, 2. 5. 17. 9. '"JL cretieai %* $* 17^ 
5. # Ononis mittfjlfmap 2. 2^ ji^. 4» Fifum ma^ 
rWmum, 2. 2. 3. 5. Ficia lu0ea, ^$ v^^ ^l* 5, 
SM^ftofus mufieata, 2. 2# 1 U / irt ^c^ ^iiibirjA 4o UBER -V. CAP. IL / lofa, ib. J. n, - Sc» vermiculaia , ib* /. m. Tri» 

/olium fquarrofuniy 2» 2. i3. }« Medicago ele* 

ganSi 2. 2. i5* 4« ^* intertexta^ ib* f 8. 9. M. 

murieatuy ib. f iJ. Af. Gerardi, ib. /.18. M 

Tetebeilum, ib, f 20. M' nigra% ib.fiQ. ♦ Kj** 

pfrU'um calycinum^ st.^. Z5»f2^^ • lAairis fquar" 

' Tofa^ 3. 7. 27. J^. Cnicus ceniauroides 9 3. 7» 25* 

2« Carthamus HngiianuSt 3* 7« 34* 19« Bidens 

frondofa, 3. 6« 5- 21« Gnaphalium obiuffaliumB 

3. 7» lo. 19« Conji;^ cinerea, .3. 7. 17« 7». Tuf^ 

filugo nivea^^Z. 7* 10. 4* Helianthus altiffimus, 

3. 6. 7. 67. Rudbekia digitaia Ait., 3. 6. 6. 54» 

Coreopjis Tripteris, 3. 6. 5. 44- Centaurea tmo* 

fcfiata, 3. 7v^5- 5. Silphium trifoIiatumf.Z, G. 

3# 68. . Ophrys ScolopaXy 3. 12. j 3. 11. Oi /u- 

^tfa^ 16. y^ i5. Ariftolochia anguicida, 3. 12. 17» 

7. . Carex diftans , 3. 8. 1 2. 1 8. C. fylvatica^ 

ib^ 9. C flacca, ib, f i4' ^* riparia, ib» f !• 

C* ampullaceay ib*f8» C.hirtay ib»fio. Am^ 

hrofia trifiday 3.6. 1.4* Polypodium mcanuian^ 

3. i4- 2* 5» Afplenium paiypodioides ^ ib»f. 12^ 

Afpidium bulbiferumy ib.^t, 3. lo. Lycopodiu^ 

tilopecuroides f 3. i5. 5. 11. . Gymnoftgmum py* 

riformey 3. i5. 7. 1.6. Encalypta vulgaris^ ibw 

f 12. Splachnum ampullaceum, 5* l5« 61. 10; 

Dicranum Jcoparium, 3. i5. 7. 11. .D. puivinit^ 

iwn, 3, i5» 6, ?a. NeckeraTfifpa , 3. i5o5. >.o» 

^. viticuhfa, ib*fj^- Climucium dend^uissp \ I 


SysTEMATA' COltDITA» .ilMMANNUS. 4l 

t * «% • 

j6. /iZ 1. Bryum caefpUicium^ 3. 1 5. 6. 1 5, • ' Bf5 
eapillare, ib. Ji ist» Mnium pfeudoniquetrum^ 
ib. f, 20« Hypnum fylvaticum^ ib.fiS. H. ru^ 
tabulum^ ib»f55. Hfquarrofum, 3* i5.5» 2^ 
H* alopecuroides s ib»f 3q, H» curvaium Svir*» 
3« i5» 6. 3. Bdrtramiafontana, ib*f8m B. po^ 
miformis , ib. f 6« Llcbenes et Fuci ex aliis mu- 
tuati. Novi tamen Fucus mufcoidesy ib, t. ^* fJ^ ^ 
f. fanguineus^ ib* t. S f 6« F. dulcisf ib.f l^ 
F* tomentofusy ib.fj. F. articulatus ^ ib.f i4* ^ 
Morifoiiii tnethddum adoptavit, omifOs foliit 
etaliis inagis.eccideotalibu3> Paullus Amh akkus» 
Frof. Lipfienfis (uat. Wratisliviae i634. f iS^i.) 
,)Cfaaracter plantarum naturalis,, Lipf. i685. 12..^ 
continet i^/^ genera et fpecies, maxime ad Morl^ 
fonium alphabetico ordine enumeratas. lungil 
praecepta fequutus confufionem nominnm,' qua» 
poft Baubinos orta erat^ omnemque generis deno^ 
zninatiune^t reiicit, quae notam non exprimat cha^ 
racterilticam j quam omnino e fola feuctificatione 
fumit. Saepe tamen qharacteres iuffco breviore^ 
funt: e. g« Arum elt planta baccifera. Afirer efr 
planta ftellata^.pappefcens. Hi cbaracteres ab edi^ 
tore feriori ita emendantur^ uti Hermanni noti» 
utatur« A Dan* enim Nebe]io 1700. 12. auctus Ii«< 
ber prodiit cbaracteribtis^Rivini et Hermanni*. 

' Veftigia Morifoni quidem. preffit) fed fuo iji&u9 
modp;mutavit mediodumPauUiiS; Hsnid akjt^ JA»^ N V 4« tiB. t: cap: it hnfis, nat. l64o.,^inedicas fockfiEiti^ b^tava^ in X^^ 

dia orientali , per octd annos , al antao autewi 1 679; 

firol Leicfenfis f 1 ^^9-5., vir diRgenfSffiHiu», qni im 

^.xmmeras fere plantas «ac; India orientalf' attulit, rf^ 

^ icripfit^ in hortilih ]>idenfein iiJtrodaitit» iit diw 

. tiffinittm j^edderet fua^ aetsrtls. Hferbarumfifecd* 

■- rura iqgentem ropiam reliquit, ^^ibus ufus I. Bto* 

B^annus tbefaurmn zeylani^om ^idit* Nofter pri^ 

^ sio inclaruit ^ Horti Lugdunobatavi c^taiogo^ Leidl 

1687. 8.*^y eximio opere, quo oaBtfrcJ nequimusk 

^«nmphirimas nrova^ ftirpes bene d€fcrjpta9^ nitidif- 

.fime.^dsliiieatas contineat. Ad Mpi^ifbnii metW» 

4um kortum Iddenfem.inftruxerat^ fect mox eam 

^utavit, ut generaies divifion0$ a nudit^te potiu^ 

feminis atqne a ioctiKs funmret. Methodum hano 

<omjlie Lolltar. Zumbach , edidit » in Florae Lug» 

daxio - batavae fiorSiosy Leid. 1G90. 12.^' £ffi 

#mnino a noftro profBctanl , patet tum. e Sbierardt 

teftimonio (in praff. ad parckdif* hce.) tum isjc 

Halleri,. Boerhaavii et Linnaei verbis* Exhibuit 

Mtieito eaon metbodum liaud ut omuibu» abfolutavft 

Humeris^ fed ut tironibas magis accommofdatami 

Piegari qiiidlem nequit, iitancam eam potiffimutii 

ai^ effey quod ndn uQa fA norma di^fiomun* In« 

efpit a Gymnofpermis, quas ad numdrum feBniuum 

distribuit, progreditur ad Angidfpi^moS» quae fs4 

•fUlldUm fdi^itoani fructus disp^untui^ : fed fequun«> 

twr aj^ctalae» tuin «rbores : in^nto iffis olaifibw ^ I > SYSTEMATA CONDITA. H^RMANN. AH 

Tidendis faepe ad habitum refpicit, ut Afperifolia^ 
a Labiatis distipguatt. Plusculos etiam errores de- 
prehendes^ Malvam et Alceam ad Gymuopoly- 
^er ma9, f^umariam ad Gymnomonofpermas ; Com* 
pofitas dividit in lactefcentes et pappefcent^s. Si- 
Hquofas nominat faicapfulares. luliferis adnumera^ 
Acorum, Ophiogloffum» Cquif^um et Typham* 

Aliaih expromere mbliebatuf tit iDdefeflus et 
acutiflimuf , qua horas orrmes fubfecivas confum* 
ferat, non a fructu foio aut a florend? modo, fedf 
znaxnne ab habitu petendam) magis itaque natuf« 
ralem. Bene enim animadvertlt, inCompdfitoruni 
variorum eodem genere florem adeo differre, uf 
modo radiatus fit, modo flosculofus, exemplo An- 
^midis, Bidentis; Tormentiilaiti etia^ cum Fo* 
tentilla oninino congruere, praeter mimtrntti pe^^ 
tdiiTum: obfervavit praeterea, ^ frnctnm ui eo* 
dem ge^ere varjar^, Fumarias eoim mocfo globii-f 
McfS ftrte bmstuSj' modd filiquas, Hinc magi^* 
9d erefeendt Modnkti et ad omW^s' pr6pemoddm^ 
oMinitim piH^kim <iefas confiHum transtulit, prae' 
Afffis fcitutnmodo fi^nctttum difier ehtiis, ut olaifetf 
viSte ilMftraI<^s qonderet At per/icere opus immfsK 
ttifa thofs ▼etavit; Aeque ^ fchedid, lipet copioflsi^ 
nfde tamen ek incoMiit^e fcf i]^tis^ re&rcinare opus^ 
irfrfH^lffectiim tfttiGi potuertint^- Sfkniiidae enirn 
e<fitio«it fldtafe Lugduno^bltavde paucae durttaxiit — -».* — <_ 44- Lip. V. CAP« rf. ilefendit 6tiam disci|iplus , Oilaris Rudbek iunior^ 
in disf de fundainentali plantarum notitia rectm 
acquirenda, Trai^. ad Rhenum. 1690.4* 

In^ens raolitus erat Hermannus opus : Mufeum 
jiimirum zeylanicum, cui icones fpecio&s 4^0 ia 
India paraverat , nuUa tamendefcriptione addita; / 
earum iconum yolumen ceffit Linnaeo, qui indp 
lloram zeylanicam edidifc, Periit etiam catalogus 
plantarum fexcentarum, quas in promontorio bouae 
ipei coUegerat, a Sberardo edendus* Superefi» 
quem Sherardus, amicus HermanxUi edidit, „Pa- 
radifus batavus,. Lug(K lyoS. 4»" eximiis etiam. 
iconibus ornatus, quibus charact^res effentiales 
faepifjime a^ecti funt. Quae tum in hoc opere 
tum in horto lugdunobatavo novae ftirpes conti- 
nentur, adiungere libet. 

Curcuma longa^ lugdb, 20Q* Jmomum/yl" 
veftre^ ib» 667« Holofteum cordatumy parn 11. 
Scabiofa prolifera, par* 223« Azalea indica^ 
lugdb, 1 53, Convoivulus pentaphyllus 9 . 16. 1 85« 
<L PesjigridiSf ib. iSy* Lobelia Erinoides , ib* 
log. Solanum fodomeum^ ib* 5y5» Impatiens 
iri/lpra, par» io5. Illecebrum polygonoides , ik 
37. Afclepias curajfiivica, ib. 36. A. tuberofa^ 
lugd* 647» Eryngiwn (petidum^ ^* aS^». JK?»: 
rula tingitdnai par* i65. . Crajfula dichoeoma^, 
lugdb,^^'^* Amaryltis equeftrisy por. 194» 4» 
hmgif^li^r ib. 195. Pancraiium Zftyl^iQumylug^: SYSTEMATA CONDITA/ HERMANN. '45 

■^693. CHnuniaJiaticum ^ ib. 683. Albuca minor:^ ' 

ib. 269. Afparagus' farfnenttfuSy lugdb, 65o» 

'Cloriofafupertj^y £6,689, Dracontiumpolyphyt* 

lum^ par. go/ Acer rubrum^ par\ 1. Laurus 

Cinnamomum^ lugd. 655* 656, SopTiora tomen^ 

tofa^ lugdb. 171. Tribulus ciftoides, par* 2361 

Tiarella cordifoliay ib. xZp. Silene viridi/Iora, 

ib: 199. Arenariavernay ib, 12» Cotyledon or" 

hiculata, tugdb. 55 1» Cactus lanuginofus y par» . 

'11 5. Myytus zeylanicay lagdb, 4^5» Pyrits ar^ 

butifolia, ib. 699, M^sembrianthemum bic(H 

lory ib. 249« M» edule, ib. 2.^5. Geum virgi^ 

niamim , par» * i'i 1 . * Uriodendron Tulipifera i 

lugdb. SiZ. Anemone virgi/iiana , par* 18, f^xf^ 

fopus fcrofulariaefolius 9 ib, 106. Phlomis nepe» 

taefolia, lugdb. \ij* Origanilm fipyleum, ib. 

463. Antirrhinum triornitJiophorum^- ib* 577» 

Scrofularia frutefcens / ib. 54-7 • Melianthus ma^ 

ior, ib. 4^5. Cardcimine latifoliay ib, Helio^ 

phila cordnopifolia , lugdb* '56y» Hefperis lacer 

ra , par. 1 ^3. Sinapis incana , ib. 1 55. Cleome 

triphylla , lugdb, 565. Paffiflora foetida , par\ 

173. P. hirfutuy ib. 176. Pelargonium corian^ 

drifolium^ lugdb. 280.' P, cucullatum^ ib. zj^m 

P. capitatum^ ib. 278, P. myrrhifolium , ib. 281.. 

p, alchimilloides 9 ib. 283, P. gibbofumy ib. 285. 

f.groffularioidesi ib. 289. Sida Napaea, ib. 23; 

Malva Tournefortidna , 'par* 7. Crotalaria fagif* 4« tlB. V- CAP. n ^alUy lugdh. 2o3* Cr. htufa$ ib.Tjyx* Cr. I#« 
%urnifolia, ib. 19';. Glycihe bicuminofa, ib* 49^* 
Vidia bengalenjis > ib* 625. Afiragalus pentagloi*. 
fis, ib. 75. 4- ^pig^onisy ib. 77. Pforalea pif^^ 
nata, ib. 273. • Sonchiis iingisanusy ib.GS^*' Hie^ 
ruciurn pyrenaicum , par. 184^ dndryalaragufi* 
na, lugdb. 673» Carduus c^rinthoides $ pwF* 
290. Eupatorium maculaium, ib. 109« 4g^rj^ 
ium conyzoides , ib.iGi» Tarchonanthu^ camfo» 
ratuSf lugdb. 229. Athanajia annua$ ib* 227«* 
Baccharis halimifolia, par» 225* Conyzafoetidin^ 
lugdb. 6621. Senecio hiermcifolius , par* 226* 
Ajter dunwfus y ib^t^S» d* nmaoAngliae. ib» 98* 
4* undulatus, ib. 96. if. puniceus % lugdb. 65 1* 
4* mutabiliSi ib* 67* if. Apv^ Belgii, ib» 69. ^iS^ 
Udago Jlewicaulis , par* 244* «^* minuta, ib. 24^« 
£. rigida , ib* 243. (^JoreopJis filba , ib*i ^4* Cen^ 
Saurea napifolia, ib^ 189« C* tiogitana, ib. i63* 
Calendula pluvialls , lugdb. io5^ AmarantUs fpif 
nofus, ib. 33. Arum macrorrhizon, par* yZ» 
jPucumis africanus, ib* i34« ^ryohia, laciniojh, 
ib. 97. £r. afrpcanaf ib. io8. Sicyos angulatuss 
ib. xoZ. Zamia fnrfuraceg., ib. 210. - litniperuf^ 
Itermudiana ^ lugdb. 547* X I Morifoni praeceptis obteroperavit etiun Io> 
{Iftus, yir pietate, ingenio, facundiA> <;loctrin|i 
|[ariter jprf eitfUi^ ac it]$i.eribi4$ ^t fi^ognitiufi^ N SYSTEMATA CONDITA. RAIUS. 47 

t 
I 

tarum vaftilSma claru&« Hixnuli loco 1^28^ Not^ 
leii uigri Sa>u>niae oridutali^ , pat^e fabro ferjrarigr 
natus y Gantabrigiae. ilteris huxnanioribus et theolor 
giae iuitio aj>eram dedit. Neque tamen, utji^vjf 
ns^e provideiutiae v.eftigia ip natura indagaret, ^g^ 
siexit plants^um circa Cantgbrigiam iiafce^tiufi| 
pxamen, gnaruni ,,^t«ilogum 1 660» Cantabn 8/f 
edidit Dijigenti^^pi auctoris mirab^ris, Ia,etaber 
ris yarias pIantas.,rariores, e. g. Malaxiu Iiofe/i|. 
(io5.)> Pt fjuonyni^a nou rite veptilat? elle auctorj 
facile ^overi^* iUcet mox {acerdotum ordini jkIt 
fcriptus> perj^ioiatus tamen. eft per AngU^m, .Scor 
tiam et Wallifiam : deiju ab anno 1 663. inde terran^ 
pontinentem ipfe adiit» Galliam> Italiam^^ Helver 
tiam et Germ^J^uam percurrens. Redux i666. f 
Willughbi^eo discipulo fustentatuS) in focietaten^ 
Londinenfem receptus , quod fuperprat vitae et o^ 
in el^«K>randi$ fcriptis immortalihus , In coUigendij^ 
plantis, praefertim britannicis, q^^ ^P^® Quingeuv 
tis uovis auxera^t, coniumfit: obiit tai^dem aetate 
confectus ijpS. 

Quod primum ad methodun^ ipfius pertjui.et^ 
paullo antiquiora f unt eius initia , quam H^maimi 
conameu ederetur, aucta tameu et emendata iviifi 
multo poft ab auctore. Cum lo. Wilkins^ £jiifpp? 
pus Ceftrieniisi quem iam fupra laudjivim,uSp ~,1^- 
bulas pbilofophicas pr.o cbaractere uuiverfali com-* 
jplere velkt^ uoftro fuaBt» ftirjpejs in ciuemdanii »1^* 48 LIB; V. GAP. H. 4inem rerltgeret : qtrod ita perfcdt, ut fex tantuni 
claffes conftitueret. Graviter eo offenfus Morifo- 
niui?, veritus forte, ne qujd famae fuae, quae cer*- 
te fumma erat, detraheretur , optimuiri Raium in?- 
dignp modo taxavit, magis aufem incitavit, ut me* 
Ihodo emHidandae operam darct. Edidit itaque, 
xit exiftimati^ani fuae confuleret, „Metho^duro plan- 
tarum novani, fynopticis tabulis comprehenfajaii 
JLond* 1682/8." qua quidem praeftitit^ quae, re- 
tnotus a fupellectile libraria et horto deftitutus 
poterat. Arbores eniiu , frutices et herbas hafaet 
^eu^rales ilivifiones: arboribus palmas adnumerat- 
herbas fuodividitin claffes-vel naturales, ut grami- 
jia, afperifolias , umbellatas, capillares, verticil- 
htas; vel artificiales , et eas Iguidem modo arbitra- 
rias , frumentofum exemplo , bulbofarum et bacci- 
ferarum, modo characteribus folididribus innixa^, 
iit papilionaceas , tetrapetalas filiquofas et filiculo^ 
las, monopetalas uniformes et difformes. 

Eamdem raethodum, paucls jmutatix, repetiit 
in immenfi laboris opere: „Hiftoria plantarum" 
Lond. 1 686. fol. tom. 1, 1688. tom. 2 , 1704- tora, 
3." Bauhinorum ftudia aemulaturus, fumma iri- 
duftria collegit, inque ordinem redegit, quidquid 
fuo faeculo'^ Hernahdii> Pifonis, Bontii, Breyoij, 
Morifoni, aliorumque opera innotuiffet. In me- 
thodi, q^uam fequitur, expofitione eos oppugnat, 
^td folis characteribus effentialibuSi a fructu peti** •\ SystEMATA OONDITA. RAnJfi. 49 

■ 

ds, contentii cetera iiegligant^ Nanique Spergu* 
lam peotaiiclram ab arvenii feitingeHdam non effei,, 
quod illa femen ferat alatum, ueo Ciiiifpeeies fe^ 
parandaS) quae capfuU uni- abils quae trilOGuIarJL 
gaud^anti Initio operis fiatim gloriam meruit> no« 
inenclatura tneliore et certiore 2 plurimos enim ter- 
minos artiSj etiamnum ufitatos.^ primus inti^odu^ 
xit j Arilfca^, Antherae / Olumaei Paniculae* Tunt 
generalem de plantis tractatum pra^ihittiti ubi lunr 
gium et Grewium fequituri Jutigio praeprimis fi^ 
jplura debere^ ipfe iam i66o. in indice plantaruni 
GantdbrigenGunl p^ 87^ fatetur : fcripta lungii non<^ 
dum ddita legerat; il^petit etiam^. quae liingiu^ 
monuerati d0 fpecierum divifion^ iieque a magnitu-» 
diDe^fola> neque a colorej fapore et ceteris ^ua* 
iitati^ttS petenda» Flantarum degenei^ationem cau« 
tus vif hactenus taiitum coiicedit, ut varietates alia^ 
ia alias mutari cir^dat^ Dlvifioneni generalem in. 
arboresi frutices, fuffrutices etherbas^ licet hauct 
fjatis rational^mi tetinet tamen^ fuffruticibus et 
herbis negans gem^as» quibiis arbores l&t fruticest 
inftructae fint^ ^ • Licipit a plantis imperfeistis^ fun^ 
gis, inufcis et filicibuSj transit ad apetalaS tLupit^ 
lum^ Cannabin^ Polygonum^ AtripliceSi'i $6* 
quuntur Gompofitae (Planifoliae f^ Cichbfaceaei 
quas iam apte ad feminum cpronani dirimit; t)U 
fcoideaC) Corymfaifefae et Capitata^; illis ttlBiiA 
tggregatas admim^at^^ ymbellifefaei guMcoitt^^ 
Toji« 11« 4 / 

^ 

I \ 60 ' < LtB. V. C AP. IL 

plectuntur etiam Staticen, MiraMIem etc. : ]pfa« 
•autem dividuntut fere ad Morifonii methodiim. . • 
Stellatae, Afperifoliae et VerticiJIatae , hiud ad fe- 
mina, fed ad florum disf»oiitionem et alius par- 
tes dirimimtun Polyfpetmae , feminenudo, quae 
apte ad calycis et floris .fo^mam; Pomiferae f* 
Cucurbitaceae, quae inepte ad faporem fructus 
^t colorem feminis; BacciferaC) quae ad fructus 
*dispofitionem; Multifiliquae » quae pro foliorum 
forma; Monopetalae capfulares, quae ad capfulae 
loculos^ et dd coro]lae formam fubdii^iduntur. Mo- 
tiQpetalae enim diffbrmes comprehendunt Linnaei 
Didynamiam angiofpermam'. Tetrapetalae filiquo'^ 
fae, filiculolae et anomalae (inter lias perperam 
Veronica)* D^mum Legumihofae» 

In tomo fecundo translt ad herbas Pentapetalas 
vafculiferas , quas iterum fecundum folia; Penta- 
])etaIoideas^ quas ad flatiOnem (Afclepias, Clema* 
tis, Verbafcum); ad Bulbofas et iis adfines, f. tct» 
berofas, quas ad floris formam; Frumentaceas, 
quas (mirum dictu) iuxta efculentam autnon efcu* 
lentam inclolem; Gramina, quae ad florum ^ofi* 
tum dividity quibusque ipfum Acorum accenfet^ 
Anomalae denique, ijuas fine ordine tractat: etip* 
fe vetertiofus feriex ^U^o^diJLiUTU multa compilando 
cbmmififfe fatetur. Ad Arbores progrediens, ea» 
generatim ad trunci fimplicitatem vel ramofitatem 
dSstribuit, illis^ PalmaS}' Caricam etc. adnumferat; SYSTEMATA CONDITA. RAIUa 5t 

I 1 

<; • % 

JhaSi prout fructibus differunt, propopit* In ter- 
tio tomo nil niii omiffas fiirpes proponit» ita ut 
meram farraginem compilatam totUm opus £ita^- 
a Linnaeo et qui eum fequimtur , praepoftere ubi- 
que citatam ^ quum foas nusquam elTe pofilt. 

Non deftitit vir fedulus labori, methodum 
emendare et corrigere.^ edidit ^methodum fuam 
auctam,et emendatam, Lond. i^oS. 8.5 recufam 
lySS," in cuius praefatione bene animadvertit , & 
nota aliqua peculiaris iu una'aut altera fpeclp defit» 
ideo in plura genus idem haud dividendum effe; 
(Unn* philof bot* $. 1712O neque nimis ftudiofos 
nos effe debere , ubi et ipfe cbaracter claffis in ge« 
nere aut fpecie aliqua deficiat, modo ceteris ndtis 
conveniat* Regulas dein fancit in methodo planta* 
tuin inftituenda obfervandas^. quarum plerasqua 
Linnaeus repetiit : e* g» Ne nomina mutentur : Ne 
obfcurae fint notae foloque :piicrofcopio reperluii« 
dae» fed obviae cuivis et manifeftae : Ne notae nimis 
tnultiplicentur , nec plures coacerventur , quam 
quibus ad conftltuendum genus opUs eft*. Keiicit 
in methodo ipfa diviiionem in perfectas et impet'* 
fectas y cuius loco ponit flore deftitutas et florife* 
ras : has vero in moUo «- et dicotyledones dispefcit* 
Id egregiunt coniilium proponens > a nuperis pro«* 
fpcrrime imitatum , Malpighii et Orewii inventa fe* 
quitur* Sequitur tamen non raro Morifonium , in 
quem folum fere im^us eft« Subdivifionem a flo^ «a tm. V. CAP. rt. Vis formd et frudtibus petit, Adnectituf rhetlidcfuS 
Ipecialis graniinum , quae ipli funt vel lunci vel Cul* 
liiiferae vel Cyperoideae : Cultniferae dividuntur ift 
Spicatas et Paniculatas : fpicataie a fimilitudltie ab- 
eunt in gramina triticea, fecalina, loliacea, pani* 

' cea» phalaroidea etc. Paniculata gramina fecuu^ 
dtim divifionem paiiiculae dirimunttir^ 
I Eamd^Ui mfethodum reperies in eximio opet^^i 
jjSynopfis methodica ftlrpiuni britanni(iar.um ," pri-^ 
taurti 1690, dein 1696, tertio I7ri4> Lond. 8. 
iedita. Adiuvarunt auctbrenl diligeiitiffimi vi^ 
ti, Ad. Bucfdle (cuius herbariUrii etiamnum fu*» 
pereft)^) Sam. Dal^, Sam. Doody (pharmacd- 
poeuS Londinenfis et pr^efectus horti Chelfeanl, 
f 1706.)! Thom. Lawfon (medicus Stricklandiafe 

^ln Weftmorland) aUctor florae patriae in Robiri^ 
fon*s ncu. hift, of W&Jlmorelandy p, 8g.), Ed* 
Lhwyd (praefectUs mufei Afhmoliani, f 1709.), 
lac. et Gul. Sherard, Hans Sloane, Jac. Petivef, 
Jac* Newton, Tandr. Roblnfoii (medicus Londf- 
iienfis * ) et Gal. Vernon ( qui etiam Matilandiaiti 
adierat).' Iil fynonymis praefertim et locis nata-* 
libus cuHofuSj in defcriptionibus pauUo brevior^ 
innumeras ftirpes detexit, novas etiam et priife 
ncm cognitas, imo et quas nuperiorum induftria re-^ ^y £iui catalogum plantarum in Walllfia lectarum iiunii^ 
fcrlptum ftpQidet Banliilus (bihU%. }i%^l% SYSTEMATA ;X30NDITAV RAIUS, §$ 

l^erire nequivit : e« g» Bufonia tenuifolia, ijuae Alfi* 
iie polygonoides Raio S46 a Doodio inventa, No* 
^ae autQm funt fequentes » praeprimis delineatae : 

Aira praecqx^ t, 22. f. 2« Fefcuca duriuscu» 
laj tf 49« /• !♦ F. uhiglumiSy 17. 9» Avena pU* 
hefcensp 21*2, AfpratenfiSy 2i» 1» Galium an^ 
glicurn^ g» i» Sagina erecta, i5t 4» /Incheri^ 
Qum feronnumy 17» i» Sedum anglieum^ J2. 2#* 
Cerafuum femidecandrujn^ l5» i» C* alpinum^ 
j5. 2f Euphgrbia pQrdandica , 24. ^. I{anuncu^ 
)us parviflorusy 12. 1» 4ftragq,lus hypoglQttis, 
12. 5» Trifolium ftriatunii i3. 3. ITr. onilthp* 
podioides^ l4'*» Tr^ f-liforme ^ l4* 3. fyrethrurrv 
maritimwn^ 7» !• Grchis pyramidalis y i8, E^ui^ 
fetum Hmofum, 5. 2, J?. paluftre, 5* 5, Ifoetes 
lacuftris, id, *• ?f 2, Splaohnumovatum y ^'d* 2, 
Conferva gelatinq/a» 2» 3* Fudus plumofus 9 8, 
/ 5^ F-Iaw/i/wfri^^.Tnrp., ^f 6, Geaftrum rw* 

fefcenS) if u f Ipter Goraljinas plures piccipit Se»- 

tularia«. 

Contentiones feclt cum Rlvino et Tournefortio, 
cum in controverfiam yocaret praeftantiam floriset 
fructus, pro qua illi pugnarupt, Pertjnet huc tum 
/laii disf. dc variis pjantarum methodis, Loijd» 
1696. 8t, tum praefatio ad fyJlogen plantarum ex- 
trfi Britanniam n^fcentium, J^pnd. 16^4* 8», tunt 
epiftpla jTQfponfpria ad Rivinum i Lond» a &q$, 8^ 
Defeodere ftuduitBdiu^ diyiHonem geAcrftiem to oist ^ X 4> y / 54 LIB. V. CAP. n. bores et herbas , quod ille gemmis praeditsie finl^ 
hae careant; Rivinum taxavit ob feparatas bulbo- 
fas et afperifolias , quibus Echium oitinino adpu- 
merandum iit, non obftante /floris irregularita- 
te. Fructus iiuUas effe notas generales cbaracte* 
rifticas': negue enim Papareris, neque Hyperici; 
neque Cifti genera diducenda effe ob fructuum dif- 
ferentias. Egregie tamen discrimen gymnofperma- 
rum et angiofpermarum ' exponit. . In epiftola re- 
fponforia . tangit etiam Tournefortii methodum, 
tum quidem recentiffiifiam ," cui exprobrat, capil- 
lares f. filices non dorfiferas appellandas effe, quod 
Ofmunda , Botrychium iis adxmmerentur , racemi* 
ferae. Verecunde fatis obfervat, europaeis pladtis 
folis methodunl fuam ada|)tatam effe: ad exoticaS' 
digerendas forte non fufScere. 

Maxime vero invehitur in divifionem iuxta for- 
mam florum, quam introduxerant et RiviniiS et 
Tournefortius. Has differentias boA foffe non effe 
incertas et obfcuras, dum de^ fimilitudine florum 
vix duo conveniant. Quin, fi demus, fimilitudi- 
ziem inter aliquas dari, quousque ea extendendsi 
fuerit in conftituendis generibus , et ubi limes in- 
ter diverfae ix^rmae flores conftituendus ? 

Raii methodus, licet minime rationis praece- 
ptis fatisfaceret, a pluribus tamen adoptata eft. la 
primis fibi propriam reddidit,' parumper mutatam 
Ghriftophorus Knauth'^ Itdexi&s^ P, AmxtMnS: \- SYSTEM. COND. KNAinfe DALE. 55 

Amicus, poliater patriae urbis» naL i638. f i6g4* 
Enunieratioiiexn edtdit plantarum circaHalamfpon^ 
te pr ovenientium , Lipf. 1687* 8*, ubi a petalofif 
baccifbris orditur» transit ad capfulares, quas fe* 
cundum flpris formas dirimit in tetra-pentapetalaji 
regulares et irregulares; deiu habet petalofas fructit' 
nudo, quorfum labiatae et compofitae: apetalas» 
imperfectas, dbnique arbores et frutices» Cete^ 
rum, licet SchSiferus, ut inira dicetur, ditionent. 
Halenbm i^m percontatus^ effet, nofter tamenixb» 
gentem numerum rariorum plantarum e feraciffifna 
regione, praefertim e monticulis Schmonenfibut 
et fylva Loderslebenfi congeffit , neglectis feire quaa 
ad Drientem prope Delitzfch erefcunt» Flurey 
plautas recenfet, quae poftea evanuerunt, transie» 
runt tamen in Buxbaumti et Leyfferi floram, e, g, 
Ledum palufire, Gentiana ciliata, Limodorum ab- 
ortivum , Orcbis globofa , etc. 

Ad Raii methodum compofuit Sam» D a z.£^ 
Pharmacopoeus Braintreae, dein Medicus Bockin* 
genfis, (nat. 1659. j * y^g*) „Pharmacologiam^^ 
Lond. 1693. 8m et ultimo editam lySg* 4« merito 
celebrem. Raii enim amicus auctor, amici metba^' 
dumubique fequutus, 5n ordinandSs fynonymis eari 
probavit doctrinam ac induftriam, utipfe eius au* 
xilio uteretur Raius, vtqap exeniplaris loco haer 
pharmdcologia et herbario commeodari poljBt» «0 mm y. cap. n; 

• 

Nova cminino molitiis efi: AuguftiM Qiiirinii^ 
RiviNus, prof. Lipiieufis, natus ibidem i652f 
i 1725., dum floris dignitatem multo maioris fti* 
ceret quam fructvis, illiusque regularem aut irre« 
gularem formam et fegmenta aut partes velut nor- 
jnas generales divifionls flabiliret. Fecit id in „In^ 
troductione generali in rem herbariam , Lipf. 1 G^or 
foL,^^ quae egregia praecepta de*denominatione^ 
charactere et differentia. plahtarum continet. Tot 
. fiumerat diverfa noniina generica, quot vere diver» 
'{a exiftunt genera; abolenda itaque nomina AlfineSy 
^iFuchfio et Tabernaemoi^tano ad Veronicam) aDo» 
donaeo ad Ceraftdum , a Dalechampio ad Mohrinip 
^am I fi Bduhinis ad Spergidam et Arenariam , 4 
•Baio. ad Bufoniam ; Afteris , a Trago ad F«u;idem, 
ja Matthiolo etClufio ad Buphtbalmumy aLobelio 
^t Cl{|fio ad Inulftm» a Golumna ad Carpefium; 
Chondrillae a Thalio ad Crepin , Jiypocboerin et 
Apargiam , a Bauwolfio ad Scorzoneram et Erige- 
9ron> aPodondeo ad Lactucam et Catananqhra > 4 
LobeJio ad Hiefa^ium^ a Columna ad Prepa.nthen; 
.Conyzae a Matthiolo et Clufioad Inulam) a Thalio 
ad Senecipnem > a Bauwojfio ad Baccharin , a l4>« 
belio ad Erigerpn et Cinerariani traducta» Npml- 
sia petenda a patri£^,.inventoribus> ufu et forma: 
jiomipa generica mutaa^a, li.flores et fructus dif- 
feranf. J^pmen Mem. genericum ^ retin^ndum pro 
omnibus fpeciebus ^ .&£^rad^to adiectivo.ff ccigM# SYSTEMATA CONDJTA. RIVINUS. <g^ 

Nomincrfpecifica» et trivialia quidem , quo,breviQ« 
ra, eo meliora: uequaquam enim in definitionet 
abire debere* 

Quod ad divifionem ftirpium et claffium con- 
fbtutionem pertinet^ Kivinus primus abrogavit ar«- 
borum fruticumque ab heifbis fi^parationem : vitio 
verteos inprimis Morifooio, quod nulia certa ra« 
gula eum in erigendo (yftemate conduxerit. A 
Baio hactenus fe recedereipfe fatetur^ quod.flo'9> 
rem primo ) quem primum prpducat natura , dein 
vero fructum adhibeat ;« fiquidem flos potius ad per^* 
fectionem , ad jponfervationem fpeciei fructus per<» 
tioeat» I^atam autem effe in Raii methodo ob i^u? 
ctus praer ogativam 'clafles anomalarum et adfinium» 
guae nemini pjacere pofiint» > Gorollae formam et 
divifioneQi pro^fimdamento agnofcenS) reg^Ias ex* 
promit', quibus petala a folis lacinii^ coro}lae mor 
popetalae distinguantur# Quae plures fex petalis 
babent) polypetalas breviter appellat. Regularita^ 
fioris autem a Rivino multo arctius reitringitur acl 
magnitudinem aequalem petalorum aut laciniarumi 
ad ftyli pofitum in medio flore, ad rationeni fta-? 
minum et laciniarum, ad r^gularitatem deniquf 
perianthii; undepatet> quam iibierrima £t Irregu» 
larium claCfis* 

Sequutus eft; eodem anno; ^>Ordo plantarumi 
quae funtflore monopetalo irregulari^' gnmtsbviu 
^egia exhibente totomDid^namiam uno pbtutu otm' \' ga xiB. V. CAP, n. 

fpiciendam. Generatitn distinguit eam clafTem in 
Gymnofpermam etAngiofpermam, genera verofia- 
gula fecundum floris formam, Aberrat tamen fae^ 
piiis egregius auctor a fuis ipfius praeceptis, dum 
Teucrium a Scordio, Cham^edry, Scorodonia» 
Salviam ab Hormino etc. distinguit, nullis additis 
certis discriminibns. Generici characteres Stachy-* 
dos, Clinopodii) Satureiae vel penitus fnegligun* 
tur , vel perperam e florum pofitu et ex aJiis acci* 
dentalibus petuntur. Adiectae funt tabulae \qS 
elegantes, exactiffime plantas referentes , nonnun- 
quam > aut ante non defcriptas : e. g. Salvia virga- 
ta, Lonicera fempervirens, Teucrium campanu« 
latum , orientale , Antirrhinum chalepenfe. 

„Ordo plantarum, guae ^fuht flore irregulari 
tetrapetalo," Lipf. 1691. foL complectitur nati^- 
ralem Leguminqfarum*, quas filiquofas vocat, fa?? 
iniliam, distinctam in genera, haud iuxta flofisr, 
fed fecundum leguminis differentiam. Aptiffimae 
occurrunt notae Trifolii, Coluteae, Crotalariae, 
fed Galega (iiliqua anguftiore longa), Lotus (fili- 

* 

qua angfiftiore cylindracea), Laburnum et Pfeud- 
acacia (filiqua reniformi), Phafeolus (fiI.Iongiorcl 
f]pec^o(a reniformi ) male definiuntur. Longeetiam 
dimovet HedyCarum ab Onobrychide, Spartium a 
Genifta , TragacMitham ab Aftragalo , Craccam a 
Vicia. In distinguendis Vicia, Lathyro, Pifo et 
ad folam habitumi immemor praeceptorum \ SrSTEMATA GONDltA. fllVINUS. 5^ 

fuorum, confugit; Lupinus anguftifolius , Coro- 
nilla coronata , Hedyfarum flexuofum, Clitoriater- 
natea fere novae funt aut primum delineatae. Tit* 
bUlae funt 1 24. 

,,Ordo plantarum, quae fuht flore irregulari 
pentapetalo , " Lipf. 1699. ^^^* fucceffit, cbmpre- 
hendens et Umbellatas (folo ftylo duplici fibi hund 
locum vindicahtes ) et Delphinium et Violas et Oe» 
ranium. Umbellatas dispefcit fecundum feminum 
formam vel latiorem, vel longiorem vel folidam» 
licet malit floris formam refpicere: negligit tameil 
etiam involucra et folia radtcalia iii iconibus. Si^^ 
fon canadenfe primum a^ noftro repraefentatur, ut 
et Pelargonium flavum et myrrhifolium. In mea 
exemplari rariffimo funt tabulae i38. Optimu^ . 
Rivinus in hoc opere, fi Kramero fides fiierit (ten^ i 

tam. bot. p> 6.), go/ooo fiorenorum collocaverat, 
qup facto ad paupertatem et doctrinae botanicae 
martyrium reductus obiit. Superfuerunt hexape- 
talae irregulares, quas Ludwigius mtidiflime edidit. 
Orchides praeprimis, inter quas nova O. albida. 
Cum his ienumerat Hebenftreitius (de continuanda 
Rivin, induftr. p. 21.) 219 fpecies, quas partim 
vacuis priorum tabularum fpatiis adfculptas reliqu^t» 
Nunquam eae prodierunt. 

Quae Raio exprobraverat, in epiftola hic Syn- 
opfi fuae ftirpium britannicaruin ed. 1696. addidit, 
Compleetuntur ea pi^edipue di£ferBntiftffl arboruo^ 


u tlB. V. CAP. n. fruticnm et herbarum , quam' gemmis perperara iii« 
ti nofter egregie probat. Recte.animadvertit, bul» 
bofarum Dullam familiam pecu|iarem effe poffe; 
ihidet etiam praerogativam floris exponere. CoU' 
fectus iam f^uio » cum 1. 1. Dillenio , acutifiimo tum 
iam iuvene, in contentionem venit: hic enim ia 
Catalogo plantaru^n Gieffenfium 1718. edito, ckr^ 
Jpfit paffim Rivinum, quod fibi ipfe nQnconitet, dis« 
paratasque plantas iungati Euphorbias et Thlafpi 
ct Iberin guui Leguminofis, Violam^^et Gerania cum 
IJmbellatis confundat^ flores unifomies difformesr 
4}ue lungii cum regularibus et irregularibus com* 
mutet. His refpondit acriter et odiofe fenex ia 
|iova introductione editionis, quae 1720. 8. pro- 
diit. Cuius refponfion.i3 exaraenDillenius catalogo 
Ipfi 17^9" i^ddidit, meliorfi d.octus a Tournefor* 
tio,: pbiicit, praeter ea quae prius iam mpnuerat^ 
umbellatarum regubritatem^ Tithymalorum etiani 
^ores effe regulares, quos Dillenium ignorarp'ca- 
lumniatus erat Rivinus; Trifolium coroUas efC» 
monopetalas , un.de efficit, nec regukritatem nec 
simnerum partium floris poffp normam claffiuoi 
^bminiftrare, 

De Kaiana methodo Rivinianae ptaeferenda iarh- 
pridem disputayerat GiintU. Chrift, ScMhammer^ 
prof, Helmftadienfis , .tum lenenfis, denigue Kilo» 
TOPfis (Mt* 1649* t 17*6.) „De nova plantaruji^ 

in claffes digerendi ratiQue/ Hamb. i625*.4«> 1^^ V sysTEMATA CONDITA. MAONOLIUS, 6i 

arbores ab herbis recte feparari, ob ftructuram iof 
ternamy fuadet* M^ TemJ)ore liciet, non tamen utilitate aequale Ra» I 

iano autRiviniano fyftemati eftMagnoIianum. Eiut 
auctor, Petr. Magnolixjs,- prof. Morispelienii^ 
Tiat. i658. f ijjSm dum Viveret) edidit jjProdror- 
inum hiftoriae generalis* plantarum", Monspel» 
1 689. 8. , partim e Raii partim e Morifoni pra^ceptis 
hauftum» Filius autem Antonius, patris faccefror^ 
f ^759. pofthumum edidit j^Novum characterem 
plant^rumj" Monspeh 1720* 4m «bi calycis indo- 
les et diviiiones normam ckffium conftituunt, fub» 
divifiones vero e cotdllae divifione pettmtur* 1*' 
praefatione multa taxat in fyftemate Tournefqr- 
tiano, quae tuni a Raio tum a Dillenlo accepiffe VP* 
dfeturl confiituit regulas methodi, quae. Raianaa 
Iterum funt. Aliae vfero animadv^fiones propriae: 
e. g. calycetn ilbn quemvis florem dicendum, qui 
fruGtui adhaereat» Cum e floribus et fructibus va- 
ro non poffe inftitui univerfalem methodum {aten?* 
dum fitj tentafffe 1^6^ calyxne poffit narmdm.magiiJ ' 
HeceiTiiriam generalemque praeherej fummas tjh 
ihen obvias fuiffe difficultatesi doneo distinxerit ca?* 
lycem extemum ab interno , hunc autem intellexo* 
rit Capfulam, £ periearpium* tTnde facild 1 nuIIa^A 
cxiftere plantam fine cklyce^ v^I externo vel intec* 
iib^ elucet« Oznnis itaque ftirp kun (^ohots 4idMfl( \ 6a fclB. V.' CAP- IL citur in ti^es g^ntes» ad gnarum primam pertinent» 
quae folo calyce externo; ad fecundam, quae folo 
interno f. pericarpid, ad tertiam autem, quae ntrp- 
^ue gaudent* pifferentiae inter coroUam et caly* 
oem Itatuendae )iaud nnagis inhaeret, quam difficul* 
^ati ex abfentia omn|s calycis oriunda. Imperfee-* 
tae epim plantae> Filices^ Mufci et Algae calycem 
tamen ipji externum folum habere dicuntur» petala 
M femina involventem) unde, quam arbitrarium fit 
jd fyftema, facile elucet. Praeter.has primaclaf- 
Sl^^ fol<9 calyce externo praeditai dividitur in eas» 
•ubi calyx involvit florem et ftamina) easque^ ubi 
•folummodo fustinet. Ad priorem divifionem per* 
tinent gramina» Labiatae^ Compofitae; ad pofte* 
riorem Umbellatae* Secunda claffis comprehendit 
plantas calyce folo interno praeditas; Tuberofas, 
iBulbofas et alias» Qui duplici gaudent calyce , aii 
.tertiam relegaiitur claffem » ad corollae et fructus 
iUvifionem distributae. Tota divifio. eft mire ar- 
-Utraria, nil nifi lufus ing/enii| neque deceni gene- 
ra idoneum fibi locum habent. 

Fraeterea alphabetico ordine edidit tum „ Bo« 
lanicon monspelienfe/^ Lugd. 1676« 8. tum ,,Hoc-* 
tum regium monspelienfem,^* Mpnsp* 1697. ^* 
-quorum utrumque rariora multa, .imo novas fpie* 
cies, aute non defcriptas contine»t, Quae hortus 
/Contihet, paffim a l^urnefortio iuvene inventae 
^lcmt^ mvito melius etiam , imo elegan^iffime deli- SySTIMATA CONDITA. MAPNOtnJS. 63 

t 

\ 

neatae acones botanici vero rudiores* Infunt au- 
tem fequentes novae: 

Schoenus nigricans, hot. i45* Stipa iunoeat 
ib. 121. Lonicera pyrenaica, hort. 209. Allium 
rdfeum, ib. 10. Sax\fraga hipfuta^ hort. 8j^ 
Cucubalus reflexuSi bot. xjo. Arenaria laricU 
■ foUay hort* 11. Garidella Nigellaftrum, hort. 
145. Teuerium lucidum y ib. 52.. Lepidiurn nw 
dicaule, hot, 187. Lprocumbensy ib. i85. Ona^ 
nis tridentata , hort^ 1 6. 0. crifpa , ib. 1 j. AftrOf 
galus uralen/isj hort. 27. Medicago laciniata, 
hot. 2.J0. Conyi^ ficnla, bot. y6. Chrysanthe* 
mum graminifalium , hort. 2 1 . Chr. monspeliem^ 
fe, ib. Verbefma ala^ta^ hort. 4o. XanthiumfpU 
nofum, hort. 2.08. Polypodium leptophyllum, ijk 
5". Davallia canarienfi^ ^ .''*• 79- Linkia Noftoc^ 
bot. i8o* Agmen fyftematicQrum huius periodi claudat 
vir immortalis lofephus Pitton TouRNEFORt' 
Titrs, e iiobili gente Aquis Sextiis i656. natus» 
invitus dum adolefceret theologiae operam ^ dedit^ 
deftmcto vero patre > ab anno inde 1677. in felicif-^ 
fima iUa et plantarum feraciffima Provincia rei he^r^ 
bariae femet vovere ^qoepit* Delphinatum etiam 
adiit et Sabaudiam, poft Monspelium , inde Bar- 
cin^nam et totam Gataloniam peryagatus eijr. Deiil 
pyrenaeos m:antes confoend^t} ubi> fame'confiectt^> 64 UB. r; CAP. n. ststemata 

parum abfuitgtim fub niiferrim^ tiigurio corrti^fite 

vivus fepeliretur* Rednx, Fagonio, archiatrd pa*» 

Jatiuo GomniendatuSy itationem i6S3< obtinuit ia 

horto regio parilino: quae vero haud impedivit 

fiums quo minus Hifpaniam iterum adiret iplam^ 

que Lufitaniam , dein Angliam etBeIgium« Ibi in 

Hermanni amicitiam receptus munus lieid^nib bp« 

tanici ipii obiatum , patriae amore disfuafuS , r^cu*^ 

Jbvit. Regi fuo vero iam fatis commendatus» 1700« 

in Graeciam et Afiam xtiifTus fuit ^ !ut plantas coUi* 

^eret ^ antiquae gloriae veftigia examinaret et po^ 

^ulorum mores addifceret* Adfeitis fibi focii^ 

Xyundelsheimero Ansbacenfi et Claudio Aubrieto 

jCatalaunenfi-Campano pictore, tres annos in infu* 

]i$ Archipelagi, Afiaminore^ Cappadocia, Arme^ 

pia et Ceorgia comm.oratus eft* Reduci a Comitei 

Pontis Autricenfis et Abbate Bignonio profelfQrig 

6t archiatri munus demandatur : non diu tainen {\i* 

p^rvixit^ ab axi cur^us (ut Morifonius a temon0) 

percidJius hydrdpe pectoris extinctus fuit f 170& 

{.QLFontenellii panegyrin in ccct* acad. parif^ijoSi 

p»!^'^» et vitam in limin^ itiner.) 

. Pjinceps ac palmarium ipfius opus; 5,InftitutiOT 
nas rei herbariaei" voL 1 — 3* Parif* 171 g* 4* P^i^ 
mujn 1694« gallice prodiit^ Id methodum ^onti-'' 
net celeberrimam j quae inniuneros fectatores» paut 
€0B detreciatores .inveuJit« Ad id usque tempus ab 
ic$ideAtaiibtt$ f ar tjibus l)Q|anici feniim ad elXeatiales CONDITA, . TOCRNEPORTIUS. 65 

•dfeenderant, Mol4fotiii et Raii metHodi heteroge- 
neis fcatebant Hatis^^modo enim (ructus modo flo« 
res modo habitum crefcendique rationem adhibe* 
bant. Q;iin ipfe Rivljius, cuius methodns> ii qnae 
alia> p]i^rinium iibi conltabat» alienas tamen ftir* 
pes iunxerat, nec notas generum e pdrtibus i^ecef- 
fariis petierat. ' Noiler, iisdem rationis legibus ob« 
temperans, flores et fructus folam praebere nor- 
mam couilituendae methodi pro explorato habet» 
neque tamen ififidatur». genera effe fectmdi ordinis 
itabilienda} quae ealycibus» fbliis, radice^ habitti 
denique distiuguenda fint. Sic Abiet(im et Pinum 
foliis> Lilium et Tuiipam bulbis, Foeniculum a 
congeneribus folio dunta^tat tenuilTimo, Populum' 
et Salicem habitu folo difFerre arbitratur. Quae 
^nidem opinio ii aevo iacilie ignofcetur : minus ve* 
ro ignofcenda eil noitrorum temporum botanicis» 
inter quos gallici praeprimis notas habituales prae- 
poftere cum effentialibus commutare Confuefcunt 
("Cf. ei»cjc7. mith* voi 5» p. 23 il vol. 6. p, SSg.). 
Multum certe tribuit Tonrnefortius feniibus et pri- 
mo adfpectuiy qui laepe verbis exprimi et doceri 
nequit: binc fubtiliores etiam negligit differentias, 
ut Trifolia motopetala a papilionaceis tetrapetalis 
feiungenda haudquaquajm efTe contendat. Singula- 
re etiam eft et a noltris,, i. e. Linnaeanis regulis 
discrepanSi Tournefortium characteres quidem ge^ 
nerioos bene ftabiliiffe^ fed, cum intelligeret qui« 
ToM. IL .5 t 
\ 66 tlB. V; . IL busdam fpeciebus] haud idoxieoi effe, plerumqui 
aut /aepe adilidiffe.. Relitfit oiniQino familias natu^ 
raks^ quas ex Lobelii inde teroporibus plurinM aur 
ctores adoptaverant; fatetur enim addifcendas haud 
facile.e^flef £ed artificiales characteres adhibendos» 
quieflore, praeitaatifuma ftirpis parte, petantttr« 
Florem autem a caJyce differre, uon,colore, fed 
roinore ad fructum nexu; calycem enim femper 
fructuminvolvere (in quo vehementer fallitar), 

Cum florura formam praeftaziti0imam habeat 
normani , « in ea comparanda ac yei^bis ex.|urimencla 
totus fuit. Distributis itaque ex toto plantis in 
petalodes et apetala^ f. ltamineas> illas dispefcit in 
eas, quae iimplici ^udeut et quae compofito fiore. 
Simplices funt aut moiiopetali aut polypetali : zno« 
nopetali fiv^ campanifonnes (iique vel tubulati vel 
patentes, vel globofi) five infundibuliformes , five 
rotati, five labiati, five perfonati. Polypetali flo- 
res comprekendunt cruciformes, rofaceos, cajryo- 
phylleos, liliaceos, papilionaceos. Quibus omtii- 
bus claffes quatuordecim priores ita enunieiraatur : 

7. — umbellati ;i, Sifnplicet moiiopretali cam* 

paniiormes 
a.**— infundlbuliformes 
3» — anomali (Arum, Arifio^ 

lochia , Bignonia etc.J 

4. — labiati 

5. — polypetali cruciFormet 

6. — rofccei 8* — caryophyllet 

9. ^ iiliacei 

t<^ — papilionacai 

II. — «nomali polypetali 
(Fumaria , Aconiiunt, Kin. 
ia, P^iphinium, AquiU-^ SYSTEM. COND. TOimNtePORTIUS. 67 

fi«, Tropaeolump Orchi". iS* , Co^ipoiiti' remifloftCttU 
du omne») ^ (Leontodon., HieraciumJ 

ta, Compoilti floscttli (Car^ 14. Compofiti r^diiiti (Afttr^ 
duuf, Centaurea, Eupato- Senecio etcj 

rium, AbrotdnumJ 

Sequuntur cl. 1 5» Flores apetali f. ftaminei , giiibu9 
Atriplicea, Graminaetc. comprehenduntuF; cl. l6« 
ftirpes imperfeotae, filices, mufci etc; cl. 17* her- 
bae et fuffhiticea; cl* 18« arbotes et frutices flore 
apetalo cum fructu coniuncto; cL ig. arbores 
amentaeeo flore; cL 20. arbores monopetalae; 
cl. 21. flore rofaceo; cL 2^. flore papilionaceo* 

Ordines f. fectiones ipfi dictas plerumque petit 
epillillo, fructu, calyce aut floris quadam diffe*. 
rentia. Sic Labiatae e. g. recipiunt quatuor fectio* 
nes: a. labio fuperlpri galeato ; /3. lab. fup. cocfa- 
leariformi (Lumium^ Galeopjis); y. lab. fuper* 
erecto (Sideritis , Meltffa); i. iab. fup. defictente» 
Genera ipfa dirimit iuxta differentias ulteriores fru* 
ctus^ coroUae, calycis, ita tamen ut characteres 
fufiores exponat, nuUa addita diagnofi : aut addito 
foiummodo habitu. Sic umbellataruih charact«ri- 
bus adduntur folia> folia etiam notis leguminofa* 
TQm alioquin erutu difficilium. Eae notae geqeri- 
caetabulis 4^9 egregie delineahtur , neque pjiurium- 
generum characteres polieritas melius cognofcere 
potelt, quam e Tournefortii iconibu^. Gen0|ribas 
tlemuni fttbordinatae funt fpecies , nominibus plu- H MB. r. €AP. n. ribtii? triiriaBbus, brevigue f;^nonyiBia, absHjue dif* 
ferentia. 

Ouodfi rtieum adiurtgere iudrcium de tam cele- 
berrimo fyftemate licet, haud inficior, laude fum- 
mSL ornandum id elTe, cum inprimis eo qulidem 
«empore nemo aufus effet^ gei^eranotis idQoeis in- 
ftruere , ,totanM|ue tBethoduim ila abfolvere, ut una 
eademque informatio tfam regeret. Licet Rivinus: 
eamdenLviam c^caverit,. id tamen inlerfuity quod 
Hiagis ad regularitatcm et numeruoi petalorum ac 
l^ciniarum, nofter autem potius ad fimilitudineia 
cum aliis rebus confilium transtulcrft. In Rivioia- 
Ba ^ethodo disparatae. plures famiUae in unam 
coniickmtur claffem , umbeUatae cum 'Delphfiaio» 
Viola et Pelargoniis : in Tournefortiana vero iun- 
guntur quae formae oorollae fimilesfunt* Bivinia* 
;ia metbodus ordijiibus manca erat et genera non 
rite conftituebal* .Toaroefortius fibi ipfe magis 
conftitit^ unamque normam std omnia adhibuit. 

Quandoqiudem etiam omnium confehfu in fldre 
^t fructu quaerenda funt notae methodorbm , per- 
inde effe videtur, five quis oorollae formam, aut Rst* 
minum numerum ac fitum, vel fructus varietatem 
fequatur. Habet tamen id vitii TourBefortianum 
fyftema, quod minus generalem partem , tanquam 
normam ftabiliverit; coroUa enim minus firequen* 
ter adeft quam ftamina ac fructus. Hinc fit, na- 
turaies, quas habet, claiXiBa, ab auctore tamei» SYSTEM. COSD. tOlrtlNfeFbRTim. 6^ 

diduct&s effer^.g, decii^a, iqirdfe legumiftofis 6om- 
piecti d^bebat, a quo verb «xulant plures. Deinde 
formae trorollae nimis variae fant, quam quae ter* 
minis Tournefortiani fyftematis circumfcrlb^ntur; 
Hypocrateriformem , uroeolatum florem Ipfe negle- 
xit, anomaiasque ^orrhasagnofceredebuiti ^d qua^ 
felegenda putavit, quae aliorfum reducere non pot. 
erat, Saepius etiamiigut*a corollae eodemiurecam- 
pani» quam Infundibuliformis dicetur, fe. g. iJatu- 
rae^ Nicotianae etc. Summutn et graviffimum qui-^ 
dem vitium efk feparatio arborumyfruticum et fuf* 
fruticum ib herbiS) quae nec ddfendi ullo hiodo' 
nec excufari poteft. Reliqua vero vitia , quafe» ^x- 
probrari poffent, ctdvis fyftemati artificiald merita? 
obiiciuntur, quod mmirum iungantur diriimile^ 
fimiles Vcro ftirpes f eparentun 

Majdme jyiitut lA ordinandts et cdllig&nidis ge^ 
n^ibus; fie priniae dafti ^dnuifierdt pSNp^taias^ 
Oxalida, Mesembrianthemttn>> A&lv^edd;- fe<suii« 
tfae irreguldres Valerianafft, Eciilum, Hyttscya- 
Minm: fextae Iiihcumj- Aiparagum fet RiVittamf ^ 
dttodeciitiae Scabibfnm-, IMpfacuni el Globola- 
ri&m. • ' .*-.-. 

' drdiftes t fe^tidnes egr^^gie distribuitTourne- 
fdftStt^, itj etiim femjier iunxit, ^ttod pluribus eom- 
foune ^ffet generibus. Sic Aggregatas optime ita 
a f1#souli^ distinxit, quod ealyce proprio flos« 
culi gaudeant* Nonnunquaiil tamen 4abitur : e. gw • ' 70 > ; UB. V. CAp. IL 

in distribatione UmbeUatarum femina exigua , fa- 
tis cra£EEi et prafiiuscula In ordinuni characteres eve- 
hit: in Flosculofarum feriem et Conyzam' et Arte- 
ntiiiiam et Senecionem introducit. 

Genera optime faepe dividuntur. Ita ipfo Lin- 
naeo meiius distinguit Gnaphalium , Xera^hemum 
et iEiichpyfum; Selinum et Athamantam) .Uro- 
Ipermum: a iTragopogone > Cheiidonium aGlaucio* 
Nihiloqiinus genera nimis multiplicaffe, characteres 
£aepe jurbitrarios , ex habitu aut accidentalibus re* 
bus petitos appofuiffe, nullamque diagnofin addi* 
diffe, vitio ipli vertendum eft. SicPt^rmica aMille- 
foiio folis foliiS)» Leucanthemum a Chrysanthemum 
colore radii albo» IriS', Xiphion et Siryrinchium 
^ola radice di£Ferunt. Neglexit etiam oimis itarai- 
na, utut efTentiales partes, a lungio iam commen- 
data:'Xiitde Telejphium proximum Helianthemo po« 
Bitur : alia genera iuxtsc fe pofita nullo modo dis- 
criminan poffunt, e. g. Meum a Foeniculo 9 Oreo« 
felinum aThyffelino (folo fupco lacteo), ^AIIium 
a Cepa et Porro» Salvia a Sclarea et Hormino, 
Teucrium a Chamaedry et Poiio. Saepe etiam ia 
unum genus diverfa perperam coacervantur , ut 
Leucoium et Galanthus actNarciffo-Leucoium re*- 
legantur : fub Galeo^pfide militant et Stacbys 6t Pra« 
fiuin : Stachys ipfa dirumpitur in Betbnicam , Mar- 
rubiailrum et Sideritida; fub Hibifco latetPAVOiu^ 
et Achaoia etc. I I 


SYSTEM. CONS:). TdURNEFORTIUS, 71 

Species nimiae funt; varietates enim plurimaS) 
in hortis ortas, ut veras fpecics fiftit. Quanquam 
plures omiferit, ante iam cognitas, ut Acorumi 
Callam, Carices pluresi' Ceratophyllum , Zanni« 
chelliam, Naiada, et guae Vaillantius recognovit; 
aaxit tamen numerum fpeoierum itineribus fuis ita> 
Kt e folo orientali peregrinatione plus quam i3qo 
rqiortaverit Brevifiima differentia eas in „Co-< 
iroUario '' tomi tertii cum orlie literario communi- 
cavit: plerasque in Gundelsfaeimeri herbario exflan* 
tes VYilldenowius interius examina^tas editiopi fuaa 
fpecierum iDferuit* lis enumerandis , cum nimiaa 
fiiit nec ab auctore ipfo defcriptae , fuperfedeo, ad- 
legaturus eas duntaxat, quas in itinerario gallico 
^ilelation d*un voy^gedu Levant, tom. \. 2» Am« 
fierd. 1 7 1 8. 4« ^* delineavit. Sunt autem no vae : 

Morina perjiqa^ a, 120.*) . Bpra^o orien" 
ialisy 2, i3. Echium orientale y 2, y 107* Cam^ 
panula laciniaiay x^ 99. C.heierophyllay 2^ i54» 
Verbajcunt pianaiifidufny 1 f 12.8^ V.Osbekiit 2^ 
83. Ferula oriemalisy 2, i54- La/erpiiium /e* 
rulaceumf 2, 121« Faccinium ^rao/caphylo^ 2, 
g8. Daphne poniica, 2, 83. Cehis Tourne/or^ 
llij 2", 170. Saxi/raga Cymbalaria, 2, 148. 
Cucubalu^ vijcc/us y ibn Silene bupleuroides y 2, fcp» / *) Nomen medici Morini plantae tributiun> ^uod £bU 
jl ^minibtu «pii otiSSkli 2, 119. I 

< 1 7« • WBER V, CAP. n. -. •: 

I 

i54« Calligonum folygonoidesp s» a47- Mefpi" 
lus fanaoetifolia Smifh* 9 2> 272. Papaver orie»* 

m 

iuley 2, 118., Origanum Tournefortiix 1, 91« 
Scutellariaorientalis^ 2, i^Q. Rhinanthwi^ori* 
^ntalis, 2, 126. Doetartia orientaiiSf 2» i4^« 
lepidium lyratum » 2 ^ a 4 ^ ♦ Alyfjum -oeficariump 
a, log, A. lunarioides i t, 92, Cordylooarpu^ 
U/evigatus Willd. , 1 , 98. Hedyfarum cornuium^ 
2» 108. Aftragalus chriftianuSf 2, 109. /fy» 
pericum orlentah^ 2, 97« Scortonera elongata^ 
1, 86. Gundelia TourneforsUf 2« io8» ifri'» 
,/tolophiahirtai i, i47» 

Plu^culas eiiam inferuit iactijj pari(iriis defcri- 
ptiones p]antarum> ut Polygoni orientalis (m^m. 
ii. i;o3. p.3€6;), et geiierum plurium characte- 
yes melius cxtricatos, at Hydrocharidis , Meiiifper- 
mi, Ofteofpermj, Polygalae Chamaebuxi, Camfo* 
rofmae, Mesembrianthemi (mem. a.i to5. ;i.3iof.): 
Myti6ae, Orobauches, Clltoriae, Valantiae, La-^ 
Vaterae, Oldriofae (mem. «. 1706, ;;. 1 o3 f.). 

Methodum fuam auctor defandit in. «,epiftol;| 
de 0}>tima methodo aiJ G. Sherardum ** Parif 1 637. 
8. Reljquerat deoique topographia.m botanlcan:^ 
feu indicem piantarum omnium, quas |^er iUna^ 
inveuerat; ut et adverfaria, quae criticam compie- 
ctebantur omnjum de re herbarja operum , et gb- 
fervationes mixtas^ ^iuae, licet a RenealmiP i^ LIB. V. QAP. nt ITJNERA «OTAN. 75 

ordinem iaiti redacti, ntiiiguatn tavieii prodieruQit 
(mem. de ParU^ tu 1 709. p^ 4 1 9« )* CAP. m. I \ ITINERA, QUAE REM HERBARIAM 

AMPLIFICARUNT. 

IJellis fere continois vexati principes aut qui im« 
perio Eiiropam per faeculum XVIL regehaut» ple* 
rique alieni fuerunt a liberali bonarum artiuin pA* 
trocinjo. Americae parte^ tamen ab Hifpanis ^ Ba* 
tavis et Anglis , India orientalis a Batayis perquifitn 
fuit: ipfaque laponia, infulae Philippinae, Chinaf 
imperifim, Madagafcar et maxime borealis infu;!^ 
Spitzbergen plantas penfitarunt Florae domiaio. ^ 
£x Uifpanis , qui Am^icam odieruat , du^ 
praeprimis memorandi funt» Francifcus HsR* 
IfAii pcz et Barnabas Gobo: utriusque vero/ope* 
ra integra ad nos non pervenerunt^ Nec de Hert 
aandii vita quidquam innotefcit^ praeter id| quod 
lofephus Acofta (Haihr. bibl. bot. 2, 419«) narrat, 
Hernandium fuo ten^ore in Mexicano regnq plan- 
tas coUectas immeofifi expenfis {^0^000 numuH 
aur. ) pingi luf&CTe > quarum iconum i aoo iam tum 
euni paratas habuiffe* Fuit id vergente faeculo 
* Xvt , f^ptem enim annos a 1 SgS — 1 600 in Me^ » » 74 lilfEK V. CAP. m. xicanb' regiio moratus efi:. Septemdecim autem 
volumina fecum Matritum repartavit » quae iucen* 
dio bibliothecae Efcurialenfis perierunti exceptiS' 
quinque libris , quos lo. BaptiHa Munoz in collegii 
imperialis bibliptheca detexit, et Cafim. Ortegae ' 
edendos reliquit (Cavan. anaL hifi* nat* 20, 125.). 
in epitomen autem latinam redactum a Nardo An* 
tonio Reccho opus, Francifcus Caefius princeps et 
lo. Terrentii Conitantienfis notis et Fab. Coluinnae 
animadverfionibus et fui ipfius .phytofophicis tabulis 
ditatum edidit titulo: „Nova plantax^um regni Mq'- 
Xicani hiftoria,^* Rom. i6.5i*'fol. Opus incom- 
tum, e quo ob nimis breves defcriptiones , ,ob ra- 
diores icones et homina a^^Kiru Mexicana, pauca 
difcere licet. Neque tamen* licet figurae fint me* 
liores, in ipfo textu Hernandiano meUores exftant 
defcriptiones : plantarum enim formas ex imagiiii- 
bus cognoicendas efle fibi auctor perfuaferat. 

Quae extricari poffunt,. novae fpecies hae font: 
Salvia formofa^ io3. Piper geniculaium , 126« 
Commelyna tuberofai 253. Ficus ciirifolia, Sxm 
^2. ^ Cyperus articulatus, 33. Toufneforsia bi^ 
^olory 292. Convolvulus litoralit, 256* Lobe^ 
tia acuminata, 2)0. ^Mitabilis longijlora^ 170. 
Cerberd Thevecia, 44^* Chenopodlum QuiHoa^ 
269. iryngium ai/uaticum , 222. Rhus copat^ 
fr/ia, '4^. Paullinia mexi^ana, 289. MyrtfOSfm. 
hm perviferum, 5it Melafeofna fragile 9 4^?» ITINERA BOTANieA. HtBNANDEZ. ^5 

Copaifera officinmlis% 48.\ Bocconia foutefpensi 
i5fe. Cacius PhyllanOHis , Sga. 457i- Ferraruk 
Pavoniay 276,. Chiroftemon platanoides (Humbi 
plant. aequin*, 24* Cermnt. in anaL Juft^ nat^^ 
18, 3o3.) 383.459. Paffifiora perfoHata. 3oi. 
Ceranium caroliniaaum, , 293. Carolinea infig» 
nisy 68. Achania mollis 9 iiy* Stevia punctata, 
.36o. Gnaphalium domingenfe, 232. Epiden' 
drum bifidum, 368«; Alrides Hernandiiy 266*^ 
Ariftplochia arhorefcens^ 4^» Cymbidium pul* 
chellum, 283.. Hura erepitams , 88. Uquidam^ 
" har Styracifiua, 56« ^Acalypha cufpidatay Sgo. 
Schinus Mollcy 54* Acacia portoricenfis 9 58. 
Mimofa cornigera y 86« 

Barnabas Cobo,. natus Fkvii Argitani ciixa 
amiiim x570.^ Amerioam adiit 1596* Sociotati 
lefuitarum adfcriptus non mbres '- folum populoram 
et r^lj^ionem corrigere , . fed plaotarum etiam va- 
rias formas eognofcere fiuduit. In infulis Antillis 
primuiQ) dein in novaHifpania, noviflime in Peru* 
- via cpmmoratus eft, donec poH Sj annos, i653. 
in patriam redirjet. ReU^t ,,hi&or]am novi or- 
^l)is>" cujus vero quarta duntaxat pars fupereft, dc- 
tecta a Munozio in bibliotbeca publica hifpalenfi*. 
£x 4^^hris totius pperis decem^ c|uile etiamnum 
txiftunt, continent hiftoriam naturalem generalem 
Petuviae et fpecialera aniinalium et plantaruni. . Zn 
£irpium defcrijptxonibus probtt doctrinam^ tht^ 7« 1!1. V. CA?* «1. fieMi tet trkritatis mnorem » «It h^de» davft^in^fil 
&imm«s meritus fuerit (An^k hifk nat. n. ao. p. 
242S f.) Exempla deferiptionum is adkget 6 tan!^ 
xrtifcripto codice : Ndrd^* AmaAcaes Rui?. et Pat. : 
Ferrariae Pavoni^e et PafSflora^ quadran^ukris. 

Gum Batavi eo laevo c^^pffs navalfbus et coiii> 
atercio magnopere vdleHreiit, Hifpauiaeque tyraBni» 
dem ujcifci cuperent} 'Brafiliam etiam adgriefli funt., 
£a enim cum Lufitatiia ipfa a Pkilippd Ili. Hifpania^ 
rtim rcge imperio tenebatur» Mauritiutn Gomiterti 
Nafiaviae fumtimm' navatchuHi et' proconfulem Bra* 
£liae elegerunt, qui^ hiftoriae naturalis amore im- 
polfus., Ottiiielilium Pl ^ o n £ m , Belgiam , et Oeor* 
gium Marcgraviitm» Ljebftadio-Miftncum, tch 
siites focum du^t , ul hiftoriam natnraJem Brafi- 
liaejinvefiigarent, Appulit autem Mauritius Co* 
Biecpmxtum eius regfotlls oras i€3^p; redux }€4i •> 
Vefaliae praefectas, dl^in Weftpbalicaruth' provift'^ 
eiaram gubentiator brantieiJ^tlrgiiOus nomioatus eft 
( f 1 679. )» leones picta^ aititbalium et j^^i^tarunl 
brafili«nfium elegantiffimas electofi brandenbur^icd 
Aimo dddit, quas freguentifGme in Ie>^co polyglot^ 
to citat Mentatelius notnjne „T>eatri rerum braft» 
lienfmm.'* DefcriMt id Erndelius iii ep. dk flora 
itponica ad Xp* PhiL Br eyiiium ^ Dresd. 1716. 4* 
Oleagineis ocioribus pictae funi icbnes pkntaru in 
555. Alittd etiam adeft h^rbarlum brafilienfe , co* 
foi:&u$ ^iotttin , £»li<ie<0filtinens 4^4i ctdus ctdlibet Pl&a MABCOHAIVIDS. n , figttrae nomsn getmvoievttn ti> tpfo Mauritio ll^dnGi* 
TiM ConBite adfcriptitm. «fi< v 

Pi^fonis aut^in. et Marcgravii o.brervationes iii 
^linia, teri^am) apimalia Ot plaalas Brafiliae, fepr^ 
{|m prinpLuni Qditaai rxxknm 4ein volumen oorf»pi^ 
htndit^^tijl^ujlp; „ De Indiae hiftoria Daturali,^^ Am« 
fteld. )i65S. fol* Budiores figurae et defcriptiones^ 
iriancae: plures taitieainfunt (pecies anie baAd co^ 
gnitae» qua^s ent^uiei^are bic hbet: 

CoM^a . angufejjfolia , 2 1 3. Cofyus JfictttuSi 
Zi^ Thalia geniculaia, 224 Piper caudatunt 
BM pehanum Vahl y 197. Piper rugofumFahl:, 
21 6« Xyris americanai 238. Remirea marHy 
may Gramen ii« 26. Cyperus Jiirinamenfis^y €fra^ 
ipen III*. lA. KylUnga odorqta^ Gramen u 23i> 
Dichromena ciliaia Fahl., Gramen iv. 238. Ryn'-^ 
cftofpora aurea VahU^ Gramen v* 239, Sperma^' 
coce linifolia Vahl.3 199* Scoparia dulch , 246« 
Dorfiena brafilienfiSf 232* Pjychotria emeiica^' 
2^3 1. Phyfalis pubefcens^ 223. Solanum pmi^ 
c}ilafum^ i8«i. 5. bahamenfor 182. S. macro^\ 
c/arpony 210« Schwenhfeldia cmerea ^ 184* Plum^ 
bago fcandenSf 200. Convohufus brafiiienjis, 
2-534 C^Mechoacanha, 253. Genipa americanm 
Verf^ i38. AtKopa arborefcens $^ 224. Gnm* 
phrena vermicuhrisy 243. Hydrocotyle umbel^^ 
iatUy 260. Bromelia Acanga, 293. ^r. humi^' 
lisp I.92* i)r* braeteata^ i^^. Amyris ambro^' 78 WB. V. CAP. HI. 

V 

fi^caj 122» Pauilbila pinnatay 2i5o. JGoniphia 
labotapita, i€pv Perjhonia Guareoides WiltiL\ 
liio I. 169* CaJJia longijiliqua, .Paionaribau i85» ^ 
£» fericeaiu ib. Ouarea Trichilioides » lito lu J Jo: 
Hynwnaea Courbaril, xqH. Spondias Mombins 
a 39. Malpighia fdginea , 1 69, Poreuiacd ha* ' 
limoides', Caapongo li. 24?* P» piloja, iit* 244* 
CraSaeva Tapia , 1 4o« Pfidium aromaticum , 1 5 1 • 
Pliniacrocea, 187. Cactus Pitaiaia, lamacaruu^ 
j88. Q!,JlagelUformis*i lu 189. C. Royenif nu 
ib. C. curajfavicus , iv. r^o. C. triangularis, 
,y» ii» C*portulacifoliu5^ vi. 191. Lecj^this par** 
vifiora, iSy. Aciadulcis^ lanipaba i58. Nym»'^ 
phaea odqrata, 219. Aubletia Tilwurbou , 123»^ 
Annona murieata, 142» Lantana Camara^ ^77*- 
Bignonia chrysantha, 148* £• a76a, i. 164. £•' 
orblculata, j65. lacarahda brafilienfis Jujf 11, 
a65« Tanaeaium laroba,, lyS. Pajjfffiora JHa" 
n^ntofa-, Murucuia i. 247.^ P. incamata , uu ib^ 
B» anguftifQlia 9 xv. £6. P. maliformiSi v. 248* 

I 

Melochia pyramidata, 222. Hibifcus cannabinusy 
Zi !• H. efculentus 9 210. Guftavia augufia, ija. 
Cojfypium vitifolium 9 ^i86» Arachis hypogaea, - 
a56. Geoffraea fpinbfa, 174» Dolichos urensy 
3o7« Hedyjarumfupinum, 201 • f Indigoferaen" 
neaphylla, 198. , Hypericum bdccifervm^ 124.. 
Baccharis^ brafiliana, 176« Eupatorium ivaefo* 
liump 217. f. odoratum, 218. Ariftolochia IiripraRA BOTAN. PISO. BANISTER. 79 

ringensj 260. Arum lUigfdlaium, Aninga u. 220« 
Caladium arborefcens» u 220^ C bicolor, 237« 
C. ejculentum, oZG. Amarantus viridis, 241» 
latropha lanipha» 179. Uriica bacci/era, 235.» 
Cucumis anguinusy 262« C. Anguria, 263. Dio^ 
fcoreafasiva, 255* Canarium decumanum , fia*, 
dova 125. Licuala fpinofa, 126« Smilax Sar^^ 
fopOrila, 2.58* Mimofa afperata, Caaco ii. 2o3« 
Carica fpiaofa, i6o. Morus tinctoria, i&O^ 
Peuillea cordifolia, 25g* Cecropia pulmatu^ i47» 
Cijfampelos Caapeba, 261. 

Summam inter eas plantas £amam adepta eft* 
Pfychotria emetica, cuius radix, Ipecacuanhae no«» 
iriine, ab eo inde tempore ih officinas inttoducta 
eft (Hift* mea med. vol. 5. ;i.345. 346. )• Vergente faeculo lo. Banifter Virginiam adiit,. 
ut religionem propagaret, fixuul vero plaatas coK 
ligeret^ quarum catalogum Raio miflum in huius. 
hift. fllant, 2. p. 1 928/, alium vero ad epifcopum 
Londinenfem miffum in lac* Petiveri mifcellaneis. 
(memoirs for the curious, p> 227.) legimus. In-* 
ter ea$ Ambrofiam |rifidam, Afclepiada amoenam» 
Gerardi<^m flavam et purpuream, Orontium aqiia* 
tium , Caftameam pumilam etc. obfervo* Cum Ba* 
nifterius lapfu de rupe periiffet, herbarium eius 
SJoaneo ceffit: reliquit etiam in phllof sransogtf. 8q LtB.v. CAP. ra. J8. 247* Ariftolocfaiae Serpantariae priHU^m d^fcrl'^ 
ptionem. 

Eottem fere teTnporeGuilielmua^iffmoii AngliiS 
•t Davides Krieg Oemianus, Marilandiattis vifita- 
runt. Cum RaiO) Sloaneo et Daleo cornmimica- 
nwt plaataa a fe invetotas : iiihil vero edideniiit» Indfa orientaliSy Chinae imperiam et reniotif-. 
fihiae Orientia infulae Batavorum praeprii^us ftudib 
per^uifitae funt. Medicus navalis lac. BoNTitrs, 
Leiden&s, inter primo» eft , qui plantas Inciiae ori^ 
^lalis defcripferunt ac delioearunt. Hiltoxia ipfius 
tiaturalis Indiae orientalis adnjsxa eft. Pifenis et 
Marcgravii operi^ continet autem icones ipalas^ 
etiam fictitia>9| ut Ninfi» brevesque defcriiitiofieS)? 
plura ex Alpino» pluscula tamen noya, quae fuut: 
Jufticia Betonica^ i46* Piper Siriboa, 91. 
Morinda citrifoliai 97«. Achyratithes profirata^ 
iSo% Calamus Rotang cumfructibusy \%%. Co-^ 
0yledon laciaiatai i32. Aegle Mamtelos^ 98« 
Averrhoa Carambola, 1012. A. Bilimhi^ i33. 
tdangijkra indica , gS. Thea viridis , 87. Afi- 
ekelia Tfampaca, i^?. Theobroma Cacao^ 198* 
Hibifcus Roja finenjis , 147« Lodoic&a fechellen-^ 
Jis habillard. y 21 3. ' 

'" Mich. BoYMiirs, e focietate lefo) Miffiona* 
fIus in Chinenfi imperio, fpecimen reliquit '))florae 
fiaesifis/^ quodVindob* i636.iol.priinum prodiit. » . BOYMIUS- CLEYER. 81 jecufum in Thevenoti collectione^ Icones rudes, 
coloribus male distiflctae, defcriptiones mancae» 
Praeter Artocarpum^^incifam (Giaca) Durioneni 
zibethinum et Dimocarpum Litchi, pleraeque iam 
notae, ut Piidium pomiferum, Mangifera indicar 
CaricaPapaya, lambblifera pedunculata. Rbei figu- 
ra fictitia>. qualis iam in Marini commentariQ ad 
Mefuen occurrit. 

Andr, Qleyek Caffellanus, medicus focieta- 
ti$ batavae, Chinam etiam et ipfam laponiam adiit, 
redux verfus annum 1680. Epiilola& eius infunt 
M. B. Valentini hiftoriae fimplicium , p. 5/7 f. ; va- 
riae obfervationes de plantis iaponicis Ephemeridi- 
bus nat. curioforum, cum figuris fatis idoneis, de- 
fcriptionibus autem nimis brevjbus* Sequentes no-* 
vas obfervo : 

Amomum Mioga, lamiunka decZ. a.3. o. 120. 
lAguftrum iaponicum^ Daniwathas dec. 5..a. 2. o* 
1 80. Ficus Icabu, deck 2. a. 1 o. o. 36.yi 1 o, Blad^ 
hia iaponicay Fdnadatjibana dec. 3. a.5. 6. o, 3. 
BL crifpay lamaran , dec.d. o. 2. o. lyg. Campu' 
nula glauca, Kako dec, 3. a. 3. o. iig.. Evonyr 
mus pungenSf 'dtfc.5. a»5» 6. o. 2, Goinmy. E»ja* 
ponicus, Mehaby dec, 5. a. 2. o. 182. i?. Tobira, 
dec. 2.* a. 9. o. 77.^. 2 2 • Qardenia Jlorida , ib.fai. 
Cariffa edulis , dec. 2. a. 7. o. ^S, /. 29. Vinca ro* 
feay^b. o.j2.,f.2>j» Vitis japonicay £6. 0.71'./. 25« 
Pontedera vaginaliSf dec» 2. o. 5f 6. o, 53. /--Sg. 
TpM, II. 6 ^ f \ . tt LIB. V. GAP. in. '. Scilia japeitica, ib. OiSn; Uliam jafonicnm, dec. 
%, a. 3. o.itji. f. 53. Zo faperbum , {&. y. 54> £^> 

« 

pomponium^ dec. a. «- 9. o.yS^f. 20. Otontium 
japonicum, ib. o. 76. /1 18« Houtiuypia cdrdata^ 
dfc. 2. a. 8. o- 189. yv 5i. 62. Ali/ma cerdi/olia^ 
dec. 2. a. 6. o. 53. /*. 4<>' Tomex iaponica, ib* o. 54» 
/I 42« Eurya japotiica, d&c.2. a. 8.. o. 1 92.^ 56. 
Lager/irgmia indicay dec.Z. a.'5. 6, o. 2. ' Apactis 
japOnicay dec. z. a.y* 0.76*^.23. Camellla Sa* 
fanqua^ dec. Z. a. 2. 0.180. Fumariaraqemofa^ 
i2i?e. 5. a. 3» o. 120» Cineraria japonicay dec. 2« 
«.g. 0.76., Cymbidium enffolium^ dec^ 2. a. 10. 
o. 38, Cycas circinalis > ^^c. 3. ^. 3; o. 1 1 8« Arum 
ringensy dec^ 2,. 0.9. 0.75. Brou/fbnetia papy^ 
rifera y dec. 2. a* 6. o. 54^ f4^* Rajania quinata, 
decp 2. «.7. 0.71. . Mertenfia dichotoma Sw.t rAv 

o. 73. y. 3o» , 

1 Exftant etiam volumina duo p^ctairum planta- 
rum e Japonia a Cleyero ad Chrift. MentEcIium mif- 
farum in bibl. regia berolinenfi. De iis Chrilt. 
Henr. Erndelius iri ep. de-flora japonica ad lo.Phil. 
Breynium > Dresd. 1716, 4« Emtum a Cieyera- 
''in laponia opus continet i€one.$ plantariim pictas 
739., apppfitis nominibus japonicis> fed nttllia ex- 
plicatione. Mpnftrofae multim figurae, folia^onmia 
eodem virore praedita. Aliud ejusdem operis ex- 
emplar lac. Breynio miferat Cleverus, # 

Herm. Nicol. Grimm^ Gotlandu^ (nat iG^i*- I \ • mNEBA BOTANICA. VANHHEEDE. 85 

m 

i 

"f 171 !•) medicus dein Holmienfis» Indiam oriea- 
talem adierat, tinde ad academiam naturae curio»- 
forum defcriptionem et icones niiiit Nepenthel 
deltillatorjae y Eph. nac. cur. dec. 2* a« i* obf, i46»» 
Cpnvolvuli obfcuri, dec, 2. a. 3. o, 206», cuias ra- 
dicem vices Sarfapariiae gerat, Convolvuti fub* 
lobati, ib.fJ.^oj. et Diofcoreae fativae) ib:.o.uii. ■I» *i Ab anno 1676. inde ab i^oS. regiis fumtibus 
et infignibus rei herbariae augmentis ac emolumen^ 
tis prodiit fplendidum bpus: ,yHoreus Malabari^ 
CM*.** Munificehtia profeeto regia Henrici vAir 
Rheedb toeDrakenfteiny Malabarici regni guber^ 
natoris> 'fupreml confeffus apud Indos Belgas feria*> 
toris, uniusque e pruvinciae Ultraiectinae proc^ 
ribus, ortum eft ita opus, ut Brachmanorum curd 
plantae colligerentur , malaicis brachmanorum et 
arabicis nominibus, notarentur, aP. Matthaeo, or- 
dinis lofephi Carmelita, Miflionario in India orieii* 
tali, pingerentur, malabaricae defcriptiones addef- 
rentur, dein Iilfitanice ab Emanuele Carneiro, in- 
terprete Cochinenfi , poft e lufitanica in latinam Mt*- 

guam a Chrift. Heriftanrto de Doniep, fecretario cU 

.'- 

vitatis Cochinenfis vertferentur, totumque opus ab 
eruditis viris redigeretur. Inter hos primus fuit 
lo. Cafearius 9 Miffionarius Cochin,<fenfis. • Amftet 
dami vero ediderpnt Arnoldus Syeh , lo. Comme^ 
fynuSf Therodor. Janffenius ab Aimsloveen} I6, 

6 * \ 84 LIB. V. CAP. ni. 


^iinuiksi AhTah. Pootius. Duodecim {iint toml, 
•qui formA maxinia icones bene fculptas fine tamen 
paf tibus ' eflkntjalibus et defcriptiones uberrimas 
jdai^tarum circiter feptingentarum continent, 

£ tantopere immenfa plantarum copia liceat re- 
cenfere, quae iiovae«pIane videntur: 

. 'HelleniaAllughasRetz.i tom^iu fab. ij^. Amo'- 
mum repens Sonner. , ib, t. 4* 5. Coftus JpeciO'^ 
fusp ib, t.8'. K&mpfera rotundaj ib. ^.9. Phry" 
liium capitatum^ ib. ^.'54> - lafminum anguftifo" 
lium^ tanu 6» tab. 53V Grdtiola trijiday 12« 56» 
Cr. rotundifolla 9 9. Sy. lufticia Ecboliumj^ 2* 
iao. /. echioidesy 9. 4^* I* pi^tUy. 6. 60.- /. ;7a- 
niculata, 9. 5G. l*Gendaruffay ib.^2. L nafu- * 
lUy ib. 69, /. infuudibuliformis, ib. 6Z' Utri" 
fiularia coeruJea, ib. 70. Piper Amalago, 7. 16. 
P. longum, 7. i4» Rotala verticillaris y 9. 8jl. 
JRumphia amboinenJiSt 4r ^^» Moraea ckinenjis, 
.!!• 37. Ficus venofa, 3. 64^ F. feptica, 3. 59. 
JF\ Ampelos Lam., ib» 60. F.Benjamina, 1. 26- 
F. bengalenjis j ib, 28. K racemofa, ib. 25. F. co- 
toneaefoliay 3. S^. F. nitida, ib. 55. F. excel* 
fa^ i^.'58* F. indicas ib. 63. F. rufefcens, ib. 
62. Jym indica, 9. 7I. Schoenus nemorum^ 
X 2. 58. Scirpus a^tiCulutus , 1 2. 7 1 / 5c. fquat'^ 
rofus, 3 2. 38. Sc. argenteus 9 12.54* Cjperus 
canefcehs, ib. ^i. Marifcus umbellatus VahL^ 
2>. 63. KylVuiga monocephalf^i ib. 53. /^ ^ri* ITINERA BOtAiiJidA; VANkHEEDE. 89 eepss itf, 02. 'Perotis lcttifblia, ib.^Sd. Cynos^ 
Urus jfjdicusy i6. 69. Feftiica. indica, ib. 4'5» 
Ifchaemum fnuticwn^' ib* 49- Spihifeai fquarro^ 
fusy ib.yS* Eriocduloh fetaceumy' 26.6S. He* 
Ayods racemofa , 1 o, 2 5, H. Auricutdria \ 1 o. 3a'* 
E, herbaceay ^ib. 35. Ixora doccinea, 2* l3. jR 
ulbai ib. i^.. ajfus.latTfoliay 'y* lu C-earno* 
fa, 7. 9. C* pedatd-i 7. lo. Mdnetid diacahtha^ 
5.374 Pothos fcandensy 7. 4o-"«'. Phimbago 
%eyldnicay 10.8. FLrofia, ifr. 9» 'Canvolvulu^ 
Medium , 1 1*,55. C. trtdentatusy ib* 6§- • C mat^ 
ximusi ife. 53. C malabaricus, ib» 5i. C. gran* 
dijloruss ifr. 5o. ' C.paniculatusy ib. 4q* C. re^ 
pensy ib* 52. C. P^^ caprae, ilh Sy. * Ipomoea 
Qampanulatay ib. 5%.. Sph^noelea zeylatiioay ib* 
24. Nauclea orientdlis, S. 3S. Pjyvfiotria^ her" 
laceuf^ 10. 2j. Mujfdenda frondofay fi. i8* 
fhyfalis flexuofay 4« 55. Pfe. minima, 10. 71.. 
Tectoha grandisy 4* 27.. Zizyphus luiuba^ 4* 4** 
Walkera ferrata, 5. 4^* /'^'o/a enneafpeniia y 9. 
60. Irrtpatiens latifolia, ib. 4^. I. fajhioulata^ 
^- 47» 49* ^''^^'^ indicdy 7. 6. Achyranthes af^ 
peruy 10.78. ^^. lappaceaf iA* 5^. Celafut am 
gentea, ib. 39. Illecebriim lanatwn, ib. 29. H 
feffile y ib. Q. Webera coryml^ofay 2.23. IF. ^tf-. 
trandra, 5, 07. A^i/ioa parviJlorQ.i 9.^35. TVff- 
rfa/?i od:Orum , g. 1 . 2* iiP/. antidys^ntericum, i . 
47** 'l\r.'fcor<7paria/7iVr2..54^ EcMfes coftatUf gt. 


i^ ^G li^Bi y. CAP* IIL i4f Tabern^emontanqLalternifi^tta^ ^. ^. Afcle^ 
pias fileo^iocic^^^ 9. i3. Ceropegici C^fidelabrum, 
ib. i6* Qomphrenahifpij^a^ ib, 72. Hydrolea 
s^ylanicq, ,. . 1 o., 2 8. Hydrocotyle ajia^ica , ib. 46». 
]^i!ffejl^ rubra, j,. ct^, Epolvulus aljinoides , 11. 
74«. 4^ali£i oftinenJiSf 2. 26. Drofera indica^ 
aq. 20«... • Tradefcantia mqlabarica 9 9. 63* Tr^ 
^sqillaris^ a^^^.iS, 4^^T^''^ latifolia ^ ii^ Sg^ 
Coryph^/umbraQuliferay 3. i- AfShras disjecta^ 
4^"^^^ . 'ifi/ianthus longifiQrUi , ?o. 4- ^ elafti^ 
CUS9 ib, 3;-. ii. loniceroidesy j. jjg^ Flqgellaria^ 
in4icq,.ibf 53.* Danmfoniun^indicunt^ ji» 4^^ 
Itmejia pinna0a y 5* Sg» Mimu^ops Elengi^ 3.' 20, 
d^yris froMum;^ j,. 2!b^ ' Celtis orientalis ^ 4«^4o» 
iMvfqnim purpurea , 4* ^j* . L.fpinojh^ i» 4o^ 
Daphiie, palyftachya , 7* r^. D. monoftachya y 26.4^ 
P^iygitnunt barbdtumi 12. 77. ^qpi/fdus Ifiuri^ 
foliusi 4« ^&^ Cajfyta JHifonnis , 7» 44<^ Bau^ 
binia fqqndens i 8. 29. J5. purpur^a, 1. 53*, A 
«|0z^?79i/?a^^i ,N 26^. 34« !}• tQmentofki ib. 3^^, Co^ 
j|!a akbiQrefcefis t 6. 9» ip* Caefalpinid mimofai^ 
^f,. f&. 8» 0uiIaJidinql$oriduQcelIa^ 2.22. {ru* 
jKmiculatas 6,19, Qu.agoillAris , 6.20» CjKi^-' 
metra rdfnijlor^y 4* ^^* Adenanthera pqw^ia^ 
6,1 4- Termifiatia Caiappa, 4*5. Herit^ria li* 
$m:alis^ 6^ 2\. Limonia midijjinxa^ 4»\^A* IhJ^ 
fieva repens, 2. 5r. tfuffruticofay f6* 49^ :Me- 
i^ifima Malabathtuntjt 4^^4^^ B^gia veHiciUfir. rriNERA BOTANICA. VANRHEfiDE. $7 

t 

ta; 9- 70, Oxalis fenjitiva, 9. 19. Bruguiera 
gjmnorrhiza Lam.y 6. 3i« Rhizophora CandeU 
ib. 25. ♦/1&, cylindrica, ib, 53* Crarcinia ma^ 
labaricay 3. 4^- Crataeva rellgiofa, 3* 42* 
Sterculia Balanghas y 1.49» Aponog^ton ^nono^ ' 
ftachyos y 11. 1 5, Eugenia malaocenfis , 1 . 1 8, 
E.racemofa, 4- 8- -2^» acutangula, ib* 7* £". cd'< 
rymbofa Lam,, 5. 27* E^parvifloray 5. 19. Ca- * 
fyptranthes caryophyWfolia y ,5. 29. Capparit 
Baducca, 6. 57« Calophyllum Inophyllum , 4* 
38, • C. Cfl/afefl, 2&« 39. Grewia orientatiSj 5» 
46. Miptocos paniculcua, }. 56« Elaeocarpus . 
ferratusy^^^ ^4* E, copalliferns Retz*, ib. i5* 
Alangium decapetalum, 4* ^7* ^* hexapetalunt^ 
16.26. Lagerftrdmia Reginae^ ib% ao. L hirfu* 
ia^ ib. 221. Tetracera farmentofa y 7. 54» Dille^ 
niafpeciofay 3.38. Uvariazeylanica^ 2.9. /f/»»" 
n^mafquampfa, 3^ 29. 4* reticulata, ib. 3x>. 

Nepeta malabarica\ 10.93. iV. madagafca- 
renfis, 11. 26. Lavandula carnoja , lo. 90. To* 
renia ajiatica ^ 9^.^53« Bignonia fpathacea , ^G, 29« 
B, ehelonoid^s ^ 6. 26. B^indica, 1. 4^^* ^* ^^'^* 
gifoliay !• 44* Aeginetia indica Roxb., 11. 47» 
Achimenes f^amoidesy 9. 87. Ruellia ringens^ 
9.64.' Barleria Prionitis, ilf* 4^* S., luxifoUa, 
a. 47* Vt^tkitmera inermis 9 5. 49* Clerodeti^ 
droh infortunatum j 2* 25. ^2V<?x trifdUay &• 
i(^. AvieeHnia t^menteja, 4* 4^* Aoanshus iU' ?« UB; V. , CAP. ni. cifolius^ 2. 48. Pedalium Murtx^ lo, 72. Cte^ 

7^e monophylla^ 9« j34» Meldchia corchori/biiay 

g. 73. Connarus pinnatuSf 6. 24- HugoniiM, My- 

ftaxy '2. 19. Bontbax heptaphyllum, 3. 5i2« Si- 

f2a acuta, jo. 53. S. populifolia, 6.45. i^/fe- 

fcus populneus^^^i^ 29. J/. ciliaceuSy 16. 3o* H. 

furattenfiSp 6*44« H^ vitifoUus y ii. 46* Mefua 

ferrea^ 3.53. Dalbergia arborea, 6.3. D.Lan' 

ceolaria^ ib»22» Erythrina indica^ ib*y* Butea 

, frondofa, ib. 16. 17* Crotalaria iuncea^ 9.26* Cr. 

verrucofa) ib^ 29. Cr. quinquefoUa ^ ib* 28. Do7i- 

chos gladiatus y 8.44* D^ roiundifoUuSf ib. ^^ 

D. pruriens, ib> 35- D.Catiang,. 3. 41 • Cytifus 

Cajan^ 6. i3. Coronilla grandiflora, i.5j« C 

aculeata, G^2,j. Aefchynomene indica, 9. 18. 4<^. 

pumila ^ 9. 2 1 . Hedyfarum diphyllumy ib. 82. //2- 

digofera glabra, ii. 67. J. Ivedyfaroides , ib, 36. . . 

Veronicaanthelminthica^i 2.24» , Lavenia erecsa, 

10. 63. Cacalia fonchifolia, ib. 68. Artemifia 

indica, ib. 4^. Chrysanthemum indicum^ ib^ 44* 

Verbefina bifiora, ib, 4^* F. cale/idulaeea^ ib» 

42* Elephantopus fcaber , ib. 7. ^ Sphaeran(^us 

indicus, ib.4^. . * Mataxis Rheedii, 12. 27^ Cj'/7i- 

hidium aloefoUum, ib. 8. C- ovatum, ib* 7. (^. 

tenuifolium, ib. 5.' Aerides retufum^ Uh x. ^ Ari' 

ftolochia indica, 8.25* . . Artocarpus pubejkea^ 

3. 32. Scleria Uthofperma, 13^.48« Trfitgidia' 

volucrata, 2. 39. Tr. MercuriaUs,. 10. 8a.. Jr, ITINERA BOTANICA. TANRHEEOE. ^ 3o. b 
l 

1/;': 72 [ Chamaelea., 2/ 34, Hicca difticha^ "3. 47. J?d&- 
*: mera interrupta^ 2. 4o. tTriica heterophyllay ib. 
gotiiL' 4i. Ivff^foeuda^ 8. 7. JP/a^e fylveftrisy 5; 
22." Sagiuaria obiuJifaUay ^ii, 45. Arum di* 
varidatufn, ib* 20. Caladium ovitumy ihi 23.' 
C nymphaeae/oUuin 9 ib. 22. Acalypha indica^ 
30. oj. Croton variegatus, 6. 61/ Cr. coccir 
neiiSy 5.22. Phyllajithus Nirari, 10. i5. Tri- 
chosanthes cucumerina^ 8. i5. Tr. caudaeay ib. 
16. Tr. nervifoUay ib. 17. Momordica Charah* 
tia^ ib, 9. M. muricata; i&. 10.. Pandanusodb* 
ratijjimust 2. !• Stilago Bunius, 4-56. Anti-' 
defrtia fyheftrei 5. 26. Zanonia indica, 8.45* 
hiojborea 'pentaphyUay 7. 35. JD. triphyUa^ ib. 
33. D. uculeatay ib. 37» JD. a/a^a^ i6. 58. D. 
hulbiferaj • ift; 36. D. fativa^ ib. 5i. Braunea 
menifpermdides W, , 16. 3. Boraffus flabeUifor'> 
mw, 1. (). ^o. Menifpermum cordifolium<i 7. 21. 
M.peltatum, ib. 49* A^* orbiculatum, 11. 62. 
FlacoUrtia Jepiaria p 5. Sg. Myriftica tomentoja$ 
4* 5. fi7g'/i bigeminay 6* 12. Mimofa Entada, 9. 
7« Oefmanthi/s natans y 9.26. Acacia fcandensi 
8. 32. ii, Intfia^ 6. 4* • * Acroftichum ^hetero* 
phjllum, 12. 29. Polypodium acroftichmdes i ib* 
47» Afplenium amblguumy ifr. i5. Onoclea fcan*< 
densSw*, ifr» 35. LygodiumpinnatiJidUm, 16. 33, 

L»Jlexuofum, ib. 32. LycopQdium Phlegmaria^ 

ib. 14. •••'-.-• '••••' t 

F 

■7 sd . ui. V. CAP. ni, 


« cifolius^ 2:. 48. Pedalium Murex\ lo. 72. Cfcd- 
7^e monophylla^ 9« :34* Melochia corchorifolia, 
.g. 73. Connarus pinnatus , 6. 24- Hugonia M)'" 
JiaXy '2. 19. Bombax hepiaphyllum, 3. 02.. S£- 
f2a acuta, io.53. «S. populifolia, 6*4^5. Hi6i- 
Jcus populneus^^^i* 29. J/. ciliaceuSy ib* 3o. if> 
furattenfiSp 6.44« H^vitifoUuSi ib* jSfi. Mefua 
ferreay 3.53. Dalbergia arborea , 6.3. D^Laii^ 
ceolaria^ ib. 22* Erythrinain^dica^ ib^y. Butea 
. frondofa^ ib. i6. 17. Crotalaria iunc&ay 9*26. Cr. 
verrucofa) ib^ 29. Cr* guinqu^foUa^ ib., 28. Da/i- 
chos gladiatus y 8.44* D. rotundifolius y ib. ^^ 
D. pruriens, ib. 35. D. Catiang^ 3. 41 • Cytifus 
Cajan^ 6. i3. Coronilla grandiflora, 1.5j. C* 
aculeatay 6*2^» Aefchynomene indicay^, i^. 4e* 
pumila ^^.21. Hedyfarum diphyllumy ib. 82. /«- 
digoferq glabra y ib.Gy. I. Iiedyfaroides , ib. 36. • • 
Veronicaanthelminthica.y 2.24* /Lavenia erecta^ 
10. 63. Cacalia fonchifoliaj 26.68. Ariemi/ia 
indica , zfr. 4^* Chrysanthemum indicum , 26. 44* 
yerbefvna biflora, ib. 4^* ^* cale/idulaeea^ ib* 
42* Elephantopus fcaber , ifr. 7. ^ Sphaeranthus 
indicuSy ib.^Z, . ^ Malaxis BJieedii , 12. 27.^ C>'m- 
bidium aloefoliumi ib. 8. C- ovatum, ib* y. ۥ 
tenuifoliumy ib. 5.' Aerides retufuni^ iA^ J* , ^ri- 
ftolochia indica, 8. 25# • . Artpcarpus pubejkett^ 
3. 32. Scleria lithofpennaj 12. 48* Trflgiain^' 
volucrata, 2. 3^. Tr. MercuruUis,. 10. 82.. Tr. ITINERA BOTAWCA. VANRHEEDE. ^. 

Chamaelea, ai 34. Cicca difoicha, '3. 47. Bdh» 
mera interrupta y 2.40. Uriicaheterophylld, ik 
• 4i- huffnLfoeuda^. 8. 7; JP/a^e fylveftris, 5; 
22. Sagitiaria obiufifoHay 11, 45» Arum di* 
varieatufn, ib. 20. Caladiiim ovdtum^ ibi 23. 
C nymphaeaefoliwn 9 ib. 22. Acalypha indica^ 
10. oj. Croton variegatuSy 6. 61. Cr. cocci^ 
neus, 5.22. Phyllcuithus Nirariy 10. i5. Tri- 
chosanthes cucumerinuy 8. i5. Tr. daudata^ ib. 
1%. Tr. nervifotiay ib, 17. Momordica Charan^ 
tia^ ib. 9. M. muricata; ib. 10.' Pandanus ddd* 
ratijjimusy 2. i. Stilago Buniusy 4- ^^* Anti^ 
defnia fyheftre^ 5. 26. Zanonia indica, 8.4$« 
' Diofoorea jifentaphylla, 7. 35. JD. triphyllay ib. 
33. D. aculeatay 16.37» JD. alata^, ib. 58, D. 
bulbiferay' ib. Z6. D* Jativa, ib. 5i. Braunea 
menifpermdides FT. , 16. 3. Boraffus flabellifor'' 
misy 1.9* ^o. Menifpermum cordifoliumy 7« 21. 
M. pehatumy ib. 49* A^* orbiculatum, ii. 62. 
Flacourtia fepiaria y 5. Sg. Myriftica tomentofa, 
4*5. Inga bigeminuy 6^ 12, Mimofi Entada, 9. 
7. Uefmanthufis natansy 9. 20. Acacia fcandensi 
©• 32. ^. Intfia^ 6. 4* • ^ Acroftichum ^etero* 
phylltimy 12. 29. Polypodium acroftichoides i Ib* 
47» Afplenium amblguumy ifr. i5. Onoclea fcan^ 
dent Sw., ib* 35. Lygodium pinnatijiddm , ib. 33, 
L* flexuofum, ib. 32. Lycoppdium Phlegmaria^ 
ibm i*4» ^ . •• 9^ im. v^ CAK nr: ' Cum de PauIliHerinaBhi colleetionibiis iam f^^ 
mb fuerit, ad Geor^. Ever* Rumi»hiI' dintias 
transeuadum eft* Is ifiSy. HanofViae Battis> mer« 
caturam faciens adiit Tndiam Ok>ientalem y ubi Am<-^ 
boinae aliisque^infulis praelectus fuit fi^o&^ Svtm^ 
jnoftudio coUectas plantas ipfe delineaterat^ latiue 
defcripferat, fed fuffufione vexatus a fummo Indiae 
orientalis magiftratu obtinuit, ut fibi iuvetiy^s ad-' 
iungerent, qui totam collectionem redigerentjbtl'» 
gice rnterpretarentur , novasque addereiit icooie^ 
Ut totum opus, 1 690. paraturi? , totidem fei** (jon-^ 
tineret plantas, quot in hortp nxalabarico occur*- 
runt/ Ab eo ind^ teit^pore .iatac4:um mfanfity 4o" 
Xiec lo. Burmannus lab annp inde 174®. jd.eder^ 
nptulisque omare incijjcret» Tali modb prtiim eft 
i,Herbarium amboinenfe," vol. 1— r^y. Aitifteld, 
jy^i—^ ij5i f. fplendtdiffimuffl opus, iconibus 
l^udabilibus , quibus et ipfe nonnunquarn.^p^i^t^s efr 
fentiajes exprimuntur , pleniljGma defcrjptiopi^ ftir'- 
p|um latina ^t belgica fynonyma fere omxiium dia* 
lectQru^n orieutaiium. Exeipplar, quod ppfi)deo> 
a ]Mic. Laurentio BurmannO) loaniiis filiO) initum, 
f ditoris notas manu fcriptas et indicemL>pnaeanum 
^iunctun^ habet* . LicejRumpbius ipfe cre^laty vix 
quinquaginta plantas- operi ineffe, ab^liis i^m de- 
fcriptas, multo plqres tainen fui^t: i^yae a^iteia 
fere redeunt ad fequentes : i.r. •' 

'dniomum echiniuum, tom. 6. ^.6i. /l.|« 4? t \ 


ITINERA BOTANICA, ROMPHIUS. 91^ 

viIJofumi/ib*/f2, Hedyehium coronariumy 5. 69« 

Maranta Tpnchat, 4- 7*. M. malaccenfis ^ 5. 71« 

Curanga amar^y 5* 170* lufiicia bivalvis %&• ftn* 

Pifter fylveftre i 5- 28. Pp diffufumy ib. 139. P* 

fubpeltatum , . 6, Sg. ^Scjirpus polytricboidesf 6. 

7* /'.!.. Panicum polyftachyqny ib. f ?* P. co» 

lonumi ib* t.^^fi* AothiftUla arguen^ W.j 6. €. 

fm 1 • Andropogon acicul^ris > ib, t. 5-fi^ A, ca* 

ricofus 31 t.^j^f 12. Af . dffus, crenata , 5.. 1 GB.fjsu 

^fBigqra trifhyliai 2. €2;^ Qldcnlandia vertieiiJatd, 

6* jo.. Pothos pinnatay 3« i83.y. 2. Tournefar* 

fia argentea% 4- '^^« Mcnyanthes indiea^ 6. 7^^ 

y. 3. (itmvolvulus reptans%\5L» i55. C. peltcuus^ 

ijb* i57« CbifiduS', ib. i5S* Naucleapurpurexsi 

^«55* }S.caevola Lobeliar 4* 54. - Ventilago ma% 

derafpata/^i ,5. 2« Leea Jambucina^ 4-45. Anafr 

fora moluccanay /j^ 7. Aegiceras maiuSj 3» 77* 

Ae-minuSi ib« 82* Achjranthes muricata^ 5«>83# 

. ^, lUecebritM fanguineum\ 7. 27. /. 2^ . Paede^ 

riafo(^tidQ>9 5*. 160. Ikimnacanihus GArtneri^ 7. 

19. Echi^es fcholaris i 2.82. Perguluria glsArOf 

5* 29. 2. Apoeynum reticulatumy 5. ^*'- Panax 

ftuticofum\ 4- 33.. Mufa troglodytarumy S*S\. 

QQmmerfomfi^.'fiohinatay 5. 11.9. Crinum uervom 

fum^ 7. €0. y. 1. Curauligo orchioideSf 6. 54* 

y^. 1. J)mcaen0 t^rminaliSf 4* 54* «©^* enJifoUas 

5» 73«." TamQa pinnatifiday ib. 1I2. Corypha ro*.' 

Sundifolia^ \. &\ licualu fpiMjii^ ik 9» C»/«- t 

I 


I 1 « 94 ttB. v*. cAp. m. / mus verusj 5.54* C. DracoW.y ib. 4^^ C. ru- 
dentumi ib. 52. (J. equefcrls^' ib. 56* Bambufa 
verticillata^ 4» ^* Mirnusops Kajiki, 3.8. D/o^* 
pyros Ebenaftery ib: 6k Xyloparpus Granatumi 
3. 6i. Sophora heptaphylla, 4- 22. Cynometra^ 
eaulijloray 1. 64. Murraya exotLcai 5. 18*./. 2. 
Bergera Kdnigii , i^. 53. /i 1 . Adenanthera falca" 
ia^ 3. 111. Quisqualis indicayyS» ZS. .Termh-, 
naHamoluccana^ 1; 68. T^^VernlXy £• 8S* Me* 
lafioma afperum^ 4*. 4^» Inocarpus eduIlSf n 65. 
Carcinia celebica^ i. 44* ' ^- cornea^ 2. 3o.- Ly- 
$hru7n Pemphisy 3» 84. Kleinhovia Hofplta^ 3i 
j ij. Euphorbia hirtay 6. ^Z.f.2. Pftdium pu^ 
milum y 1 • 49' Eugenid cymofa Lam. > l . 4^ • '£'• 
tavanicay i. 38. y. 2. Calyptranthes lambolana^ 
1. 4^* Sonneratia acida^ 1. 73« Rubus parvifo^ 
lius ,' .5. 47*/- ^ • J'^* moluccdnusy ib>f. 2. Elaeo* 
carpits iategrifolia Lam., 3. 102. Coleus amboi» 
tiicusLour^y 5.72. DiUeniaellipticay 12. 45« I>. 
fernatay li. ^. 46. Uvaria odoratet^ 2. 65. £7; 
ligularis^ s» 66. /1 2. -Mentha Auriculariay 6; 
16. Ocimum tenuiflorum, 5. 9:2./! 2. O.fcuteU 
lcwioideSi 5- lol. Premna integrifoliay 3; l34*. 
Rueilia repanda^ 6. x 3. f. B. ' Acanthus ebraotea-^ 
iusy B./ji» f.t^ Sida. hirtuy 4» ^o. Goffypium, 
i^dicums a^fAt.la. BarringtoniaJfrecioJkyyZ. 114. 
Erythrina pktay 2. 77. Dolichos firienfts^^ 5. i54. 
JO^ tetragonalobus , ib^ t. l3o. D. ligoofus^ ibn 
t» i36* Coronilla cocciaea^ i. 77. Melaleucah^u» / ITINERA BOTANICA. RUMPfflUS. 93 

1 _ - 

cadendrohy2., 16, Crlabraria i^erjhy 3*^44« • f Bt^ 
dens chinenjis^ 6, l5^/. 2, Conyza pubigeray 5. 
.lo3,y,«, C* praiiferay ibpto^*f*l. C» chinenfisf 
6. i4- 2. C.balfamferay 6. a4«/« !• • ♦ Otchis Su* 
fannae^ 5. ,%.jf»2r Cymbidium fcriptumi £.42* 
Epidendrum amabile^ ib. /..43» Limodoruni vera* 
irifoliumy ib^ i.Zn* f 12* ^ Dendrobium crumeniu 
tum^ ib* t. 47«y» 2« . '. ArtQcarpusP^fyphemaLdunf 
a. 3i, Cafuarina' equifetifolia^ 3. Sy. Coiaz 
agreftiSi 6. 91. /. i. Soleria teffellata JT., 6. 6, 
'/; 2. Hemandia ovigeruy 3. icS. Urtica niveOf 
5. 79» y. !• Begonia tuberqfa, 5. 69./ 2. Pinus 
Dwnrnata^ 2. 67. ' Quercus xnoluccana^ 3. 56. 
Acalypha^betulina^ 4« ^7* Hicinus Mappa^ 3*lo8» 

• f * 

JR.Tanariasy 5. 121. Croton aromaiicus y 3. 127. 
Gnetum G,nemony i. 71. Areca fpiccCiay !• 5« 
/I I. A. /f. glandiformis y ib. t* 6. A. if. globu^ 
lif^rai ib. t» 5. /• 2. B. C. Dp Nipafruiicansy l. 
16. Plukenetia corniculatay i. 79. Momordica 
irlfoliatay 5. iS^.fo,. Cucumis. acutangulus y Sm 
J49. C. anguinusy ib* i^B. Bryonia grandis$ 
5. 166. PandanMS humilisy 4- 76. Trophisfpi* 
nofuy 5. 15./2. Canarium communey 2. 47» ^» 
minimumy 2. 54* C. balfamiferum y 2. 5o, C. 
fylveftrey 2. 49* C. hirfutumy 2. 5l.. Smltax 
zeylanicay 5» i6i. Diofcored Nummulariay 5# 
162.. Stratiotes acoroidesy^ fi. 75./ 2. MenU 
fpermum crifpumy 5. 44-/ '• Myriftk:a micro^ 
marpa^ ;i. 7. 8» 9. M* falicifolia , '2. 6. Nepsn* 04 MBER V. CAP. m. *hes- PhyUeunphora , 5. 5t). f. 2. . . Cheilantlie* 
tlanui/olia Su>., 6. 34. /- 2. Acn/tichum ai/ri» 
gum^ ib.Zo^f. I. ^PrePis thaliciroidesy 6- 74» /• *• 
Bosrychium z^ylanicum, ib» i» 68« /.3«. Ophio^ 
glojjkm -pendulum^ ib* Zj* f\ 3* ^Fucus edulis 
0ineLi 44*^.76. 74-^/. 3. «u Ipfarum Fbflippinarum planfis fummnm Rw^ 
dium impendit Georg. Ipf. K a M e l , Br anna - Mo- 
ravieiifis ) pharmacopola focietatis ad propagan^^ 
dam fidem, quae in Manila refidet. Tum Raio» 
tumPetiverio largitus eft itigentem plantarum ra* 
riffimarum copiam,^ <)uas nemo poftea itci*um vidit» 
«juuni Philippinae infulae ab eo- iude teniporQ 
(1693.) neutiqtiam inveftigatae fint. Quas Peti- 
verius delineare curavit, infra enumerabliiius': quas 
wro IVaio miferat, ordine quodam naturali distrK 
buitipfe Kamelius et defcripfitt arbores fecniiduni 
^erkrarpia divifit, ut aforas habeat, biforas, trifo- 
ras etc. Append. ad Raii Mfi. plaf»e. tom. 3* Plu* 
res ittvenio iamdudum notas, ut Mangiferam, Du<- 
riol^em, Arachim, multas tamen novas aut ab eo 
ptimo memoratas, ut IUicium anifatum, aut A 
Neeo et Gavanillefio' nuper illuftratas, ut GoUa* 
doam diftachyam » St jlocorynam racemofam , Go^ 
lonam ferratifollam , Bradleiam philippicam , Hi» 
faifcum Lampada etc. Longe plures etiamnum la^ 
tent, figuras. «nim elegantiffimas , quas fimul mif#'-. ITiN/BOTAN. K/IMEL. FLAQOURT^vgfi 

■rat KainelitiS) fupprefiBt Raius, vt im]i)eiifis parctt** 
ret. Singukrein tractatum cle plantis fcandentibus 
Matiilae iufertun) legeris iu PkHof. transaa. voh 24- 
p. 1707. 1763. AUae.defcriptiones.n<Hidum typis 
expreffae fuperfunt inter codicas Sloaneanos Mufei 
britannici ( Dryarrder bibl Banks» to/»3. i8iz*)l 
Ceteroq^in Ignatiam amaram noiter primus divul*- 
gavit et 'defcripfit (Philp/. transact. val^ 2.1. p. 88« 
4ci. eru(L 1700. p»S5^*\ 

Orientaies Afiae oras viiitavit etiam lab. Cun^ 
ninghamiusy ohirurgus emporii britannici Amoiae 
et in infula Chufan (f.Tfcheufchan ad oram orienv 
talem Chinae). Innumeras plantas mifit ad Pluke^ 
netium et Petiverium, a quibus cum defcrjptae fint 
ac deliiieatae, infra enumerandae funt. Infulae 
AcUcen£onis quoque flprem pauperrimam Philo/* 
transaet* a. 1699. p. 298. inferuit. Sunt quinque 
omnino: Ariltid^ AdfcenfioniS) Euphorbia origa>» 
noideS) Sida foetida, Convolvulus Pes caprae> e^ 
forte Euphorbia Chamaefyce. 

Infula Madagafcar , plantis abundantlflima» me- 
dio faeculo XVll. Gallos adlexit, qipi ab anno i655« 
inde emporia et propugnacula in litore orientali 
eondideruht. In primis, qui hiitoriam naturalem 
ifiius terrae examiharunt, fuit Stephanus Fi^a- 
c o n E T, gubertiator .gallicus, cuius liber: „//i<* 
/tmre de la grande isle Madaga/car 9' . Parif. 1 661* 
4« enumerationem/ contioat plantarum memorc^ r g& XIB. V. CAP. IIL liuin, utiliuni et venenatdrum. Adiecta eft tabu* 
b) qitae iciinculas i5o raiferrimas plantarum me* 
moratarum repraefentat. £x ,, hortis fahitatis *' 
eas potius mutuo fumtas crederes , quam medio 
laeculo XVL factar. Neque defcriptiones brevilfi- 
mae fufliciunt^ ut> et.Sonneratio et Auberto Xhua- 
refio in auxilium Vocatis, omnes illuftrare poffimus.' 
Invenio tamen fe^uentes: 

Muhridateam quadrifidanii p. 129. n^ZS. Car^ 
phaleam torymbofamy p. iZj. Hufnbertiam.ma^ 
dagafcarenfem Contmerfi p.i^Sj^ m x6o. ' IMaH^ 
ihum trinerviuiny p. i35v 11.07. Uraniam Jpecio^ 
Jamy p. 125. 72. 24» Combretiim purpureumy p. 
i3o. 72.42* Limoniam madagajcarenfem^ p.iZi. 
n» 5^. X Deidamiam alatam Thudr.i p. i33. 72.70* 
Schizolaenam rofeam Thuar.y p. i3o. n.44« ^ga^ 
ihophyilum aromaticum , p^ 1 58. i7. 1 06. Euphor^ 
bium lophogonamy ib» Salonte.» Calophyllum Ino^ 
phyllufniy p* iS^. 77, 11 5« et Nepenthen madagaf' 
carenfem, p. i3o. n.4-^. 

Africae partes boreales initio huius faeculi per- 
agravit Augerius Clutiu^y Leidenfis, Theodpri 
filius (hift. rei herb* 1. 3 64«)«- Is a patre in £u^o« 
pam aufiralem mifTus, ut hortum leidenfem plaa* 
tis ditaret,. biennium integrum Monspelii degi^ 
ubi vices Richerii deBelleval, quem valetudo ad« 
verfa male habebat, geffit. Dein per Hifpaniant 
augrans^ in Afripam trans&etavit. Ter ibi cajH ( ^ ITIN. BOTAN. yESLI^G. SHERA^D. 97 

• f ' 

% 

K 

tus a barbaris, dumper deferta vagaretur, orbus 
tahdem fuppellectile omni, anno i Goy- in patriam 
redijt. ComrQ«ndationem nomini fuo quaefivit 
deia de Lodoiceae fechellenfis fructu tractaiis : 
>,Opusculis duobiis de nuce medica; Amftelod. 
1634.4." 

Aegyptum ^diit et Graeciae infulas lo. Ves- 
HNGius, Mindanus, prof. Patavinus (nat. iSgS. 
t ^649. )• Cum iuvenis Aegyptum vifitaffet, brci- 
Vi ante obitum iterum prjentem petiit , ut e Creta. 
bortum patavinum plantis rarioribus locupletaretii 
Alpini vefligia premens, huius obfervationes emen^ 
dare et augere iluduit* Opusculum prodiit titulo: 
De pkntis Aegypti obfervationes , Patav. i638'. 4» 
quod, praeter Alpi^i plantas uberius illuftratas, 
complectitur fequentes novas, .^gurls fatis bom$ 
ornatas: 

Salviam marrubioideny p^ 77. Convjolvulum 
cairicumy p. y5. Daturam fafiuofam^ 58. 
tiyoscyamum aurG^m, 6p. Eleufinen coraQO' 
nam, 53. Momordlcam Luffam^ 5o. 5i. Aca* 
oiamveram, 8. 

Orientis partes varias vifitavit liberaliffimus fuo 
tempore rei herbariae piromotor, Gul. S h e n a r b , 
commercii atiglici curator per feplemdecim annos 
iaAfiaminore (nat. i-SSg. ^1728.). Vir in col- 
ligendis plautis adeo ftudiofus, yt plusquam duo« 
decim millia fpecierum herbarium ^ ipfius comple- 
T0B8. II. 7 - 4 \ ^ ^8 LIB. V- CAP: HI. €teretur , quod Oxonienfi univerfitati legavit; atleo 
tloctus, ut Bauhini pinacem retri(ctatuin et ad fua^ 
usque tempora continuatum moliretur ^); adeo 
jmagnilicus ac generofus, ut Vaillantii et Hermanni 
fcripta ab intcritu fervaret, et Zaaonii reliquias 
emere ac cdijre vellet, ut Dillenium, fummum vi- 
rum, in Angliam introduceret, fortunaeque et glo- 
ji*iae Dillenianae dux et auctor fieret, ut teitamento - , 
peculiarem inOxonienfi univerfitate ftatiqnem mer^^ 
cede idonea dotaret, ut denique ctfm Raio, Tdur- 
nefojrtio, Plukenetio, plerisque aliis botanicis fui 
temporis divitias fuas libentifQme^participaret. Ni- 
liil autem memorSae tradidit, praeter brevem Rho- 
as Toxicodendri defcriptionem (Philof* transact^ 
voL Ji. p. 1 47- ) PJantarum , quas per Galliam et 
Helvetiam invenerati breviffimum catalogum Io« • 
Raius fyllogi fuae^ exoticarum p.SgS inferuit* * "*) De eo conliUo uberitis tellatur Petr. Martin in aa* 
Ilier, Suec* a. 1722. ^.54^ f* Neque ullue fere, Bota-' 
iiicoruvi tot» dum viveret, encomiis de^oratuSc nullain 
tantam de fe fuisque operibus exfpectatiohem movit^ U 
unicum exceperie Linnaeum, quam Sherardut. Prae- 
ter Dillenlum enim, Patric. Blair, lul. Poutedera', lo. 
Scheuchzer, Paulus. Bocconc, lo. Gebrg,- Volkamer, 

'^ Vi^illantius , Tillius Boerhanvius, et H ijui alii rem lier^ 
Laxiam colerent, Sherardum fuum fummls extollunt lau- 
dibus, pinacemque eiut ut princeps opus /tt .liiiinor-> 
tale dedarant. \ 


ITINERA BOTANICA. SLOANE, 99 

/ I 

Surinamuni adilt, ut infecta ibi colligeret mu- 
lier artis pictoriae peritifiima, Maria Sibylla, Mp- 
liiAjfi filia, Grafii uxor (nat/ 1647. t ^7^70* 
Ediclit opus „de generatioue et metamorphofibu^ 
iafectorum furinamenfium," Hag. Com. 1726. fol. 
tabulis eleganter pictis 72 adornatum. Hactenus 
huc pertinet, quod plantas, in quibns infecta nidu- 
Jantur, fimul delineatas habetv Sic tab.iZ. Spoa- 
dias Myrobalanus , tab* 3^. Cajfia bicapfularis, 
tab. 35. Mnltera monUiformis^ tab. v56. Cofcus 
arabicus, ^afc.^J. Qenipa Merianae Richard.-^CDu' 
roia Eriopila L,)y cab. 58, Caffia alata bene re* 
praefentantur. 

V 

jOmnes autem peregrinatores, qui eum prae- 
cefferunt , facile vicit cum divitiarum ex itinere re- - 
portatarum fplendote et copia, tam doctrina, qua 
iisitiitebfitur ad amplificandiim fcientiam, Hanfius 
Si.pANE, Killilea*Hibex'nus, nat. 1660. Canta- 
brigiae et Parifiis artem medicam didicit, Duci Al- 
bemarlenfi dein, proregi Janiaicae, niedicus adiun- 
ctus, iter memorabile jn Antillas 168;. fuscepit, 
fequente anno redux, octingentas plantas fecum iw 
patriam attulit, Doctrinae a^tehi celebritas et au- ' 
ctoritas ipfius apud cives et magiltratus anglicos 
tanta fuit, ut praefes focietatis Londineufis et col- 
legii medici, archiatrorum conies, praefectus fum- - 
nius medicorum callrenfium et eques ,auratus no- 
ttiinaretur. Cum feuio confectus I753. obiret, po- 

■7 ^ / • 


/ • <, yi LIB. V. < CAP: HI. V ^ cfteretur , quod Oxoniettii univerfitati legavit; adeo 
ttoctus y ut Bauhini pinacem retractatum et ad fua^ 
usque tempora continuatum moliretur *); acleo 
jmagnificus ac generofus, ut Vaillantii et Hermanni 
fcripta ab intcritu fervaret, et Zaaonii reliquias 
emere ac cd^re vellet , ut Dillenium , fummum vi- 
rum, inAngliam introduceret, fortunaeque etglo- 
4'iae Dillenianae dux et auctor fieret, ut teitamento - , 
peculiarem inOxonienfi univerfitate itationem raer-^ 
cede idonea dotaret, ut denique ctfm Raio, Tdur- 
nefujrtio, Plukenetio, plerisque aliis botanicis fui 
temporis divitias fuas libentiffime^participaret. Ni- 
liil aulcm memoriae tradidit, practer brevem Rho- 
js Toxicodendii defcriptionem (Philofi transact* 
vol. J 1 . p. 1 47« ) PJantarum , quas per Galliam et 
Helvetiam invenerat, breviffimum catalogum Io« • 
Raius fyllogi fuae^ exoticarum p.SgS inferuit* ' *) De eo conliUo uberitis tellatur Petr. Martin in aci. 
liter, Suec* «. i^aa. ^. 54^ f» Neque ullue fere.Bota- 
nicoruvi tot» clum viveret, encomiis de^oratuix uuUain 
tantam de fe fuisque operibus exfpectationem movit^ U 
unicum exceperie Linnaeum, quam Sherardut. PrAe- 
ter Dillenlum enim,' Patric. Blair, Iid. Poutedera', lo. 
Scheuchzer, Paulus. Bocconc, lo. Gebrg,- Volkainer, 

^ V^illantius , Tillius Boerhanvius, et H ijui alii rem ker^ 
Laxlam colerent, Sherardum fuum fummls extollunt lau- 
dibus, pinacemque eiut ut princeps oput ^tt .iiJa;nor-> 
tale deckrant. \ ( I ITINERA BOTANICA. SLOANE. 99 

Surinamum adiit, ut iufecta ibi cqlligeret; mu- 
lier artis pictoriae periti0ima, Maria Sibylla, Mp- 
^iAjfi filia, Grafii uxor (nat/ 1647. t ^7^70* 
Edidit opus „de generatione et metamorphofibu^ 
iafectorum furinamenfium>" Hag. Com. 1726. fol. 
tabulis eleganter pictis 72 adornatum. Hactenus 
huc pertinet, quod plautas, in quibus infecta nidu- 
Jantur , fimul delineatas habet. Sic tab. i3. Spoa- 
dias Myrobalanus , tab> 3^. Cajfia bicapfulartsj 
tab. 35, Mllltera monUiformis ^ tab. v56. Coftus 
arabicuSf ^afc. 45. Qenipa Merianae Richard.rCDu" 
roia Eriopila L,)y tab. 58, Caffia alata bene re* 
praefentantur. 

jOmnes autem peregrinatores, qui eum prae- 
cefferuntj facile vicit cum divitiarum ex itinere re-- 
portatarum fplendore et copia, tam doctrina, qua 
iisjtutebfitur ad amplificandi^m fcientiam, Hanfius 
Sloane, Killilea-Hibex-nus, nat. 1660. Canta- 
brigiae et Parifiis artem medicam didicit, Duci Al- 
bemarlenfi dein, proregi Janiaicae, medicus adiun- 
ctus, iter memorabile jn Antilias 16*8;, fuscepit, 
fequente anno redux, octingentas plantas fecum in 
patriam attulit. Doctrinae ai:tehi cekbritas et au- ' 
ctoritas ipfius apud cives et magiftratus anglicos 
tanta fuit, ut praefes focietatis Londinenfis et col- 
legii medici, archiatrorum comes, praefectus fum- - 
nius medicorum caftrenfium et eques ,auratus no- 
ininaretur. Cum fenio confectiis ijSS. obiret, po- 

% - / k , ; \ 100 LIB. V. ' CAP. IIL pula anglico reliquit ingentem, thefaurum rerum 
iiaturalium et librorum, etiam manufcriptorum, 
reliquit aetcrnam generofitatis et nobilitatis memo- 
riam, cuius vel id teftiraonium eft, quod pharmd- 
copoeis Londinenfibus in fundo fuo Chelfeano hor- 
tum eximium reftitueret. Plantarum , quas colle- 
gerat, icones (haud fatis exactae, plures malae) 
et defcriptiones haud certo quodam ^et fyftematico 
ordine, plerumque tamen adMorifoni aut Raii me- 

•thodum , continentur in immortali opere et rarif- 
fimo: „ A voyage to.Madera, Barbados, Nieves, 
S, Chriftophers and Jamaica," yol. I. 2. Lond* 
1707. 1727. fol. tabulis 274 adoi-nato. Quae 1688I 
novae erant, liic primiim reperiundae, apponam: 
lufticia nitida , tab. lo.f.o.* L contata > 1 o3. 

y. 2. .Stachytarpheta ianiaicenfiSf loy.J^i. Pi" 
per macrQphyllwn , 88. f i» . Comocladia inte" 
grifoliay z^2. f 1. Ueteranthera limofa VahLy 

" ^49*f ^» Pif"iis laurifoliai 2.2,0. Dichromena 
leiicocephala Michaux , 78, /. j • Sc. geniculatuSy 
81./. 3. Sc.ferrugiueusj 77./. 2, Sc.fpadiceus^ 
76./. dextra. Abildgaardia monoftachya VahJ.i 
79''/- 2. Cyperus elegans, 7^* f ^» - C odora^' 
tusy 74. / !• C. Ugularis, 9. Marifcus aphyl^^ 
lusVahLy 81. /2. Fafpalum paniculatumy 72. 

y.2. Panlcum linearCf 70. /3, P, glutinofum^ 
yi,f3* P. trichodesy 72./. 3» Milium villofum' 
Sw.f i4'/'2. Agroftis indica, y5.fi. Melicm itlNERA BOTANICA. SLOANE. tox papilionacea , 64« /> i • Poa glutinofa , 7 1 . y. 2. 
Cynosurus virgatus, 70.^ 2. Andropagon alo^ 
pecuroides 9 yo.f^i* A. virginicus 9 68. f, 2. .rf. 
hicornis^ i5* Chloris cruciata, oQif.i. yChU 
polydactyla> 65. /1 2. Arlftida Adfcenjionisy 2/ 
y. 5. Manisuris granularis y 80. . . ,Globularia 
longifoliay S.fo. Hedyotis rupeftrisy tioz.f ip 
Catesbaea parvifloray 2.0"» fi* Ernodea litora" 
lis 9 1 89. yi 1 . 2. Wallenia laurifolia ; fi 45* ^; a» 
Buddlea americana , 1 7 3 . yi 1 . Pavetta pentan^ 
dra Sw,9 202. f 2. Ciffus trifoliata^ t44* /• ^» 
Fagara Pterota, 1Q2.f1. Ammannia latifoHay 
7. y. 4» Cufcuta americana , 1 28.^:. 4- • • Tour^* 
nefortia cymofa , 2 1 2.y. 2. T. fuffruticofa , 1 62« 
y. 4» Lifianthus longifolius , 1 o i . /. 1 • Ipomoea 
violacea^ 98. y. i. I, parvlflora, 97.^1. Loi^- 
lia longifloray loi.fz. L ucuiiiinata, 90»./". 2. 
Pfychotria MyrtiphyUum, 209./. 2. Angufllaria 
tinifoIia.Lam., 2o5.y. 2. nullibi rite citatur. C/u^ 
cocca racemofa, i88.y*, 3. JJamellia ventricofa^ 
1 83. yi 2, Conocarpus erecta , 161, y. 2. C ra- 
cemojhi iSy.f 1. Beuneria fucculenta Gilrtn» 
2o4^^* !• Ceftrum vefpertinumy 204. /•2. /ac- 
quinid armillaris , 1 90. /. 2. Ehretia tinifolia^ 
2o3.yi 1. Chryfophyllum Cainito^ 229. Bume* 
lia falicifolia, j2o6. /. 2. Ayenia pujilkty i'52.f s^. 
Celofia nitida^ Qi.fx. Echites fuberecta , i3o. 
f »0' Enumbellata^ i3j«7;2.. Tabernaemontana / I02 LIBER V- CAP. IH. \ laurifotia , 186. Afclepias viminaUs , ' 1 5 i . yl 1 . 
Spdthelia JimpleXf 17 J. " Staphylea occidenta* 
Uti 020./. !• Turnhra ulmifoUa, 127.^. 4- ^» 
T* pujrflla i . ib» f 6. T. cifooides , ib» f,j. Evoh 
vulus nummulariiis i 99. f 2,, . . Tillandjia te- 
nuifoUa, 122.^.1. T recurvata, I2i.y. 1. Tra^ 
defcantia Zanonia^ \^j. f i. Achras Sapotaj 
169./". 2* Loranthus occidentaUs , 200. yi 2.' 0/'- 
^itrophe Cominia, 1208, f i. Daphne Ifagheito, 
i6S,f 1* 2. 3. ^Sophora oacidentaUs , ij6,f4» 5. 
Caffia vUnineay iSo.yiG. 7. C emarginata^ J 80. 
^'. 1 '— 4- Caefalpinia bijuga , 1 8 1 ./*. 2. 3. Veta- 
loma Tnyrtilloidesy 187. /".5. Trichilia- hiria, 
22o.y. 1. 3V. fpondioide's , 2i6.y. 2. " Tribulus 
^rhaximuSi 102, f 1. Juffieva erecta, ii.fi^ 
Melajioma argenteumy 1^6* fi. Clethra tini'- 
foUa; 198. y. 2. Cajearia parvijloraj 2.ll.ifQm 
Bucida Buceras, i8g. y. 5. Malpighia coriacea, 
1 63 yi I. Banifteria fulgens Cav. , 1 62. /. 2* . . 
, Rubus iamaicenfis y 2,10. fl* Clufiaflava^ 200. 
y*. I. Clematis dioicay 128. fi. 

Teucrium betonicum , ^* 3, Gefneria acaulis» ' 
102. /. I. ' 6. tomentofay i64*f 2. Citharexylon 
eaudatumy^O^.fi, 4* Lantanaftrictay igS.^- «^^^* 
modia maritima» ^i 1 o./l 2t 5^ durantifoUa, 1^4» 
/.2. yerbena lappulaceuy iib.fi. Lippia cymo/a^ 
I74'/3. 4« RueUia Blechum^ ^^9'f '• -'^* poni^ 
culata, 100* f 2« /li tuberofa^ d'^'f* ^* Volkamera \ \ I rriNERA BOTANICA. > SLOANE. * 105 

uculeatay lG6»y. 2. 3k • . Lepidiumvirginicufhy laSf* 
JIZ. iCleome polygama, X2.^.f.i, CU procumbensy 
xcid.f.t* Melochia tomentqfay i38.y*. ^,3* M* no' 
diflora , 235./*. 2. Pajfijlora perfoliaia , xj^2.,f 3. 
4« Sida' ciliaris y iSy./l 2. S.vifcojaty iSg.yi^» 
5. ahhaeaefolia, l36. /1 ^. Malachra capitata^ 
J 3 7 • yi I • Urena americana , XI. f 2. Hibifcus 
clypeatus y i35. /l I. Pavonia raeemofa^ ^^9* 

y^2. . . Polygala diverffolia y 170. /1 2. Crota^ 
laria latifolia^ i^jQ^f i, 2. Cr. incana, ij^.ftm 
Phafeolus lathyroides; ii6u fJ. Ph fphaerofper^ 

^musy 117« I-— 3. Dolichps ejtfformis y xi^.fx, 
D^minimusy Xlj.fx. ClitoriaGalactia^ XX ^.f. 4^ 
Ornithopus tetraphylluSy xxb.f.^d» Aefchynome* 
ne am^ricancty Ii 8. yi 3. Stylosanthes procumbensi 
1 1 9. y^ 2. 5/^. vifcofa y ib. f i, Hedyfarum fuph* 
nuniy 118.^.2. H. tor.tuofum y xxG^fz.,* . La^^ 
venia decumbenSy x55.f.2, Eupatorium villof 
fum^ l6i.y. 2; Calea iamaicenfis y x5l*fJ^. C» 
lobatay 162. /14* Conyza purpurafcens , l52, 

y. I. Erigeron iamaicenfe; x52.fo> Pectis lini* 

foHay 149« /i 3. Verbefina nodiftoray x5^.f^i 
f^. muticay x55>f I. Coreopfis reptanSy i54.y. 2» 
3. Elephdntopus caroUnianuSy i56./vi« E.fpi- 
catusp i5o. /.3.,4» ^* anguft/joliusy 148. y.4. 
Rolandra argentea , 7. /. 3, . . Orchis plantagi" 
nea y 1 47- /• 2. Dendrobium fanguin^um , 12!, 

y. 2. Oacidium variegatum Sw. , 1 4^' /• 2. Arifto* « io4 LiB. V. CAP, in. .fochia odorfltijf/ima, io^*J^. i» . . ScIefiaFlagellwn^ 
77./. 1. Tragia volubilis, 82. /. Jt. Argyiham' 
nia ca/idicans y 86* /1 3. Bohmera cylindrica , 82* 
f,in Urdca grandifoliaf 83. y. 2. U* Parietaria, 
g3. y. I. ^ C. numtnulari/olia y iSi.yi^* ^' '''*" 
crophytla^ gS. /1 2. Amarantus polygonoideSf 
^i. f.Q.* ^izania dquadcay 67. Pharus latifo- 
liUsy ili.f^Q.. : Begonia acutifoliay 127. f i. 4<^i- 
doton urensy 80. f i. luglans baccatay iS^./*- 1« 
Arum Ilagulatumy 2.^.2. Croton linearis Jacqu. 
86* fl. \Cr, glabellusi Tj^fi* 2. Cr. cfta- 
maedryfolius y 82., fZ. Cr> PhyllanthuSy 1 58. f 
3. . i Fifcztmverticillatumj 2.01. f 2.* V» opuii" 
iioidesy ib. f I. Schaffera compl^ta, [203* yvl I. 
Xanthoxylon emarginatumj 168. yi 4» Picram^' 
ttia Antidefmay 2^9.^.2. Irefne elatior , go»/*. 2. 
luniperus virgirnana, iS^. y.3. miferriiua. f^ 
coecaria glandulofuy i58./*.2. Ingavera, i83, 
y. I. Mimofavivay 182. fj. . . Hemionitis ru*- 
fqy 45.y*. 1. Polypodium trapezoidesy 36.^/^.1. 
P.ferrulatumy 43. /Ii* ,P. afplenioides y i^i.f2.. 
Afpidium mucronatumy 36. 4' ^' invifum, 5r» 
A patensy 62. fi. Afplenium proUferumy 26* 
jfi I. A. aurifi^my.ZZ.f 2. A^ cuneatumy'4^» fz^ 
Pteris heterdphylla, 53. ^; i. Caenopteris rhi^^ 
eophyfla, 52. /1 3; Diplazium iu glandifolium, 
37. Adiantum ferrulatuxn , 35. y^ 2. Davallia 
^uleuta^ 6i. Dickfonia Cicuturiay 5j.f i. 2* * i ( rriNERA BOTANICA. DAMPIGR. tof 

I 

Trichomanes mufcoidesy 27»^ i. Lygodiumvof^ 
lubilei 46. y. I- Qnoclea fQrbifoliay 3'8. Hj- 
•ptium fpiniformey 2.5* f^. Fucus crifarius Sw»^ 
&o»fQ* F* turbiaatus GmeL^ ib.fQ» .*Um Gul. Dampier, qui ab ann.o i684- indej ut di- 
vjtias acquireret, piraticam exercuit, dein vero 
navarchus fuit, plerasque Americae;,» Indiae orien- 
talis et Oceani pacifici infulas et oras vifitavit, plan- 
tas multas, licet fine arte et nimis breviter defcrip- 
fit, ruditer delineatis nonnuUis. Itiner^m*ipfius 
plena coUectio eft: „Nouyeau voyage autour du 
monde, vol. 1 — 5. Amli. 1701. 12." fraeter 
cognitas ftirp^s plurimas , quas praetereo, occur- 
runt fequentes, fere novae, "maxime e nova Hollan- 
dia, cuius oram occidentalerti 1699. lege^at: 

Bankfa oLeaefolia , tom. 4* ?• I28. Lobelia 
arborea, ib, laS. Solanum ferox y ib. 126. Coc^ 
coloba uviferat l. 44^* Metrofideros hifpidus, 
4» 128. Euphor!i'a tithymalqides , ib. 126. Bom" 
bax Erianthus et heptaphyllumy i. 177. Achra:s 
mammdfaj i^ ^^9* Glycine csccinea} 4* ^^7» 
After glandulofusy ib, Cafuarina equi/btifolia, ' 
ib* Fucus Pitularia GmeLy 12.5* 

-. Ipfitts 'Spitzbergae ultima Thulei quae planta- 
rum pauperrima, feptemdecim tamen non foium 
fjpecie$ > ut Pen&antius vult , producere dicitur , ja- I , io6 LlBiV. CAP.rV. HORT.BOTAN. 

vcftigata eft anno 1671. a chirurgo Haniburgertiit f 
Friederico Martens^ non fatls quldem rei lierba- 
rjae perito, fed fido tamen et atfento obferyatore. 
Operis titulus eft: „ SpitzbergifcHe oder Gronlan- 
difche Reifebefchreibung. Hamb. 1676. 4* cuni 
iconibiis rudioribus , defcriptionibus paullo melio- 
ribus. Sequentes vidfeor mihi fpccies rcperiffe: 
Saxifragam rtivalemy t* F. f. A* 5. fnftoramf t* 
F. fi e. S.ftellarem^ t. G.f a* Cerafcium alpU 
,num^ t» (7. f d»' Ranunculum hyperboreum^ /; 
O. f e. R. nivalem^ t. G.f c» R. lapponicum, 
t> H.f e. R. glacialemj t. Lf d. Cochleatiam 
grvnlandicam^ t,lLfa. Salicem Ivsrbaceam ^ /*. 
G.fb. ' ' ^ ^ .mmtm CAP. IV-. 

HORTORUM BOTANICORUM 
INCRE^MENTA. 

lam vero hortorum botanicorUm proventus per 
faeculum XVIJ* enumerandi, quorum alii iam coa«- 
* diti, alii hoc demum aevo inltituti rem herbarian:! 
infigniter amplificarunt* 

Ordiar ab iis,, qui in Galma celebratiffimi 
fuerunt, in quibus antiquiffimus certe eft Monspe-' 
lienjls, inftructus ut.iam monuimus (hift. rei herbm 
1 • 3 63. ) > verfus fiuem fi^eculi XVL a Petr o K i ch e - i ■ # I INCREMENT. RICHER. DE BfiLLEVAL. 107 

I 

»10 DE Belleval, Catalauno - Cainpanienfi, 
prof. MonspeKenfi ( ndt. i558. f iGS^.j- Vir is 
fuij: induitria indefeffa, ardore laudafaili plantas et 
hortum fuum deperiens, quem pdmus ita inftru- 
xit, ut folum pro varietate ftirpium mutaret, ut 
undiqiie e Galiia Narbonenfi et Occitanxa conquire- 
ret plaptas, ut fuis ipfius furatibus fex iuvenes, rci 
berbariae tirones aleret, inter^uos Loefelius Bor 
ruffus eniinet. Q\x\A quod , cum obfeffa urbe lior- 
tus deftrueretur, eo valuit praeftantiffiuli \m ar* 
dor, ut ipfe centum millia Iibrai;umgallicarum ad 
reftituendum hortum impen^eret. De meritis ip- 
fius legenda funt Amourdujii „recherches sur la vie 
de Belleval," 1786. 8., et Gilibertii introductia 
in quintum tomum Demonftrationum botanicarum 
Lugduni 1796. -4- editarum. Is enim tomus et 
fextu| continent icones plantarum , quas Richerius 
edendas nepoti Martino reliquerat. At, inertia 
cius et temporum incuria, latuerunt per duceutos 
fere annoc , Hcet Gouaniis , Hallerus, SauVagefius, 
Lixmaeus et Villarfius eas cosnoverint , donec.Gili- 
bertio cederent, qui commentarii^ etfuis etGouani 
Villarfiique iUuftratas eaS operi fupra dicto inferuit» 
Figurae aeri incifae ^^ nimis rigidae, difficillime ex- 
tricandae (e, g. 1. 163.^, quam Ceraftium ftrictum 
nonnuUi habent; rudioresBauhinianis, Clufianis aut 
Golumnaeis (pejjima Violae calcaratae t. 235.^,* 
nonnuUae fictitiae (ut Scabiofa Columbaria proli'^. 9 v «08 LIB. V. CAP. IV. HORT. BOTAN. 

fera t. 77*J* Plantae plures fafciatae aut monftro» 
fae: pleraegue ab auctore nomihlbus novis , licet 
partim cognitae effent , fesquipedalibus graecis» 
male compoiitrs praedita: und^ et carpitur a Lin* 
naeo (Philof. bot. $. 295. J. Commentarius tan« 
tis viris non femper dignus, manifeltos errores plu- 
res continet: Crepidis pulcrae nomiqe tres diffe- 
rentes fpecies occurrunt: Linnaea borealis audit, 
quae potius Campanula caefpitofa: Orcliides pau- 
cae rite deiinitae* Sunt autem , guas Riclierius pri- 
mus obfervaiTe videtur , fequentes: 

Valeriana anguftifolia y t. 3 7. Montia fonta^ 
nay i54« 6cabiofa maritimaf 76»^ Poeamoge^on 
gramineuSi i45« Plantago. Serraria, 10. lo/ii* 

Andrpface feppentrionalis , 12* 
4- villofaj i4* Convolvulus 
Gentiana pumila^ 2.5 • Cam-' 
C. vefula Allion. , 27. lAgu^ 
fticum nodijlorumy 209. Sefeli faxifragum ^ 21,0. 
^. Turbitiii 212. Statice echioidesy 142. 4/- 
Uum narciffiflorum VilLy 240. A, mofchtitum^ 
.24^" Arenaria faxatHis y i53, Euphdrbia dul" 
jciSy 237. Geum reptanSy ij2. Ranunculus caf 
fubicus (a Loefielio probabiliter datus, 176.). JSe- 
sonica hirfuta^ 53. Pedicularis incarnata Jacqu. 
67« lAmofeUa aquatieay 63. Iberis faxatilisy 
^lgS. Cttrdaipine afdrifoliay 199. Braffica Rich^'* 
tiiVil(f) 197* Erbdiwn romatnt^m f 232* Ononis cera coeruleuy 5. ^. maximay 1 3. iDorycnium^ ^i. 
panula pulluy 26. INCREM. RICHER. DE BELLEVAL. lo^ 

Jruticofai 224. 0. pubp/aens, 225. Hedyjh' 
rum' faxadle y 216. H* obfcurumy 217. Hype^ 
ricum Rlcherii VUUy i68i Hieracmm aureum^ 
.121. H cerinthoides 9 1 2.8. H^ jJiorrifoliumy i^d» 
//• amplexicaule y i54« Scorzonera refedaefotiai 
log. Apargia dubia^ 120. Andryala lanatUy 
l35» Cr^pis Diofcoridisy i3o. Cr. alpina^ 126. 
Hedypnois monspelienfis , 1 2'3. Berardia fuba» 
caulis Viih Onopordon rotundifolium AIL, 87, 
Carduus lycopifolius FilL, 81. Cnicus helenioh^ 
desy 80. Carthamus mitijfimusj 86. Erigeron 
uniflorumy 100. A. Doronicum Bellidiafcrum^ 
io5* Chrysanthemum montanumy io3. Achil^ 
leananay g6. Centaurea amara y 92. Malaxis 
hbfeliiy 261. M. monophyllosy 262. «Sa/ix repens^ 
273. S.formofaWilid.y 274« S.Arbusculuy zyS* 

Opuscula Richerii, et cataloguin plantarum ia 
horto monspelienli cultarum, et petitionem horti 
jnttrueudi et alia minoris momenti complectentia 
ediclit Petr. Mar. Aug. Brouffonet: 5,0puscules de 
Richier de Belleval , '^ ParLs. ij&5» 8, 

Richerio defuncto, horti JVfil^spelienfis cele- 
britas decrevit, donec Petr. Magnolius eani refii- 
taeret, cuius merita iam praedicavimus. 

Pariftis fero fenfimque hortorum cultura inva^ 
luit. Singulari autem ac mira fere forte factum 
effc, ut luxus togarum acu pictarum novos flores 
formasque priu$ haud vilas requireret y unde necef- 


iio LIB. V; CAP.IV. HORT, BOTAN: fita^ hortorum et ipfis proceribas ac optitnatib^s 
manifefta videbatur (Ani^. Jujfieu in-act* parif. o» 
1727. p. 190,^. Haec fiiit cauffa , , ob qiiam Hen- 
rkus IV. priraus verftts annum 1 Sgo. hortum lo- 
]R.OBiNi, florum potius amantifGjgni quam rei her- 
bariae periti, fumtibu.s fuis alere inciperet. Stir- 
pes eiusrhorti formofas, plerasque iam cognitas, 
togarum pictor regius Petrus Vallet aeri hicifas, 
iine comnientariO) edidit: „Le ^fardin du Roi Hen* 
rilV." iGoSvfpJ. In iconibus rudioribus obfer- 
vo: Haemanthum multinorum: ScUlam peruvia- 
nam: Ifopyrum thalictroides: Ranunculum bulia- 
tum: Polianthen Tuberofam: Lilium canadenfe: 
Cannam indicam: Lilia plurima et Narciffos et 
Irides. Earum plurimas repetiit lacob. Theodor, 
de Bry in florilegio novo^ Oppenh. 1612. fol. 
lidem loanni Robino facultjis medica folvit pecu- 
-niam pro inftruendo horto iSg- , fed nihil profe- 
ciffc videtur (JuJJieu in limene AnnaL muf. hiji, 
natu voh !,)• loannis Robini filius Vefpafuinus 
horto iidem praefuit, cuius defcriptio etiamnum' 
fupefeft :• 5,EncBh:*idion ifagogicum ad facilem noti- 
tiam ftirpiam," Paris 1620. 12. 

lisdpm etregio et Robini hortis ufus eft Pau- 
lus Revealmius,. medicus Blefenfis , quum „ fpe- 
cimen hiftoriae plantarum," Paris 1611. 4* ede* 
ret, iconibus nitidiffimis et defcriptionibus opti- 

• 

^iis decoratum , nomiuibus vero graet;is> quae ipf» N RENEALMIUS. ROBINUS. 111 £nxerat» notavit. Sic p. 3o. KaXo/3i^Tfi/X/; eft Sy- 
ringa, p*Zy^ Bksvv^ctij Nicotiana, p*47* ©gt;- 
ciVj Dianthus atroruberts, /1.63. Acrrf^wtc, Gen^ 
tiana lutfc^, p. 68. 2Aav<m((>upi ^ Oentiana afcle-^ 
/giadeay ®vhxnT^y Gentiana acaulis, p» yG. igv; 
•&gaw, Chlora perfoliata ) ;^*85. x^^iff , Ueliaa- 
thns annnus , /;. 1 1 g. ^ioi/^i^Tixi?, Arnica montana. 

Anno vero 1626. Ludovicus XIU. longe am- 
pliorem condl iufllt hortmn in fuburbio £anc,ti Vic- 
toris, hoTtantibus Heroardo, Archiatrorum Co- 
mite;* et Guidone Broffaex) Rothoniagenii , (j- 
i64i*) archiatro, cjui aedificia nec^ffaria exllrui 
et hortum fcirpibus undique conquifitis oruari cu« 
tavit. BroffaeuS, primus horti praefectus,. fub au* 
fpiciis Caroli Bouvardi, archiatrorum comitis, de- 
jnonitraturem nominavit eumdem Vefpafianum Ko- 
binum, ianix fupra dictum. Edidit indicem no- 
vi horti, cum tractatu^de utilitate hortorum bota- 
jii<!;orum , de rite iisr infiituendis et de natma itir- 
pium:' j, De la nature des plantes et deffein d'un 
jardin royal," Paris 1628. 8. Alius exftat cata- 
logus: j,Defcription du jartlin royal," Paris i636. 
4. Bis mille pldntas cdumerqt, fed male nomina- 
thS) multas vadetates. Glycine tamen Apios pri" , 
jiium hic occurrit: occurrunt et Aftpr Tradefcan- 
ti , ' novae Angliae , Cypripedihm* fpectabile et Scil- 
la unifoKa* KecuXus eft in Paiilli viridariis. Re- 
liquit etiam Broffaeus icqnes fere . quin^uagintaj // < I / t I zs LIBER V/ CAP. m. HORT. "BQTAN. 

quae Vaillantii et luffievi cura fe^agefies tantum* 
ihodoexitant, ab Hallero (bibl* bot^i^ 44^'^ ^^u* 
danturl 

Eodem iam magnifico et ditiflimo horto regio 
pai^ifino ufus eft lacob. Philipp. C o n k xr t u s , me- 
dicus Parifimis , dum americanas plantas ibi cultas 
defcriheret. £x eo enim tempore, cum lacobus 
Cartier, Maclovienfis, S. Laurentii flumine potitus 
effet (i534*)9 Aremorica gens quotannis moruae 
ingentem copiam ad Canadae oras pifcabatur: Sa** 
muel autem de Champkin i6o8. urbem Quebecum 
c6ndidit, quo facto commercium Galiorum cum 
Canada florentiffimum flprae canadenfis pdtiffimam 
partem in Galliam introduxit. Io« Robinus ea^ 
plantas americanas breviter enumeravit : „ Hiftoiro 
* dei plantes, nouvellement trouvees en I'isle Virgi- 
ne:^ cnm Linocieri hifc. plant. ed.2, Paris 1619. 
12. Defcriptionem canadenfium , totidemque alia. 
rum plantarum, tum in horto regio tum in Robi^ 
niaoo cultarum cum iconibus aeri incifis iatis bonis 
dedit Gornutus : „Plantarum canadenfium hiftoria,*^ 
Paris i'635. 4* ^^ novas : 

Monarda Jiftulofa y i4- Antholyza aethiqpi" 
^^> 79« Plantago maximay i63. Sanguiforbm, 
canadenfisy 174. Vitis hederacea^ 100. Afcle^ 
piasfjridca^ So» A* incarnata\ gS. Angelica 
lucida^ 197. A. atropurpurca , 199. Rhus 
Toxkodtndron, qj. AraUarac^mofa^ y5. Ama^ - * INdREMENTA. CORNtJttJS. 115 rylUs farnienjts j i^Bm Albuca maiar 9 161. Hj- 
poxis ftellatay iGS. Vvularia lanceol^tay ^t. 
Qonvallariajiellata, ZZ^ C*^acemofaj Sy* Trit'* 
liumereciumi 167, Afarum canadenfe , 25. /?a- 
ftw^ odoratuSf loo. Aquilegia canadenjts^ &o. 
Thalicltrum Cornntiy iS^. Scutellaria peregri' 
nay I29. Bignotiia radicans 9 io3. Cranibe hi* 
/panica, 148. Pelargoniutn trifte^ 110. Hibif- 
ciis Mojcheuios » 1 45. Fumaria fempervirens, 
Sj^ Robinia PJkudacacia * ),^ 171. Glycine A^ 
pios, 201, ITedyfarum canadetffe» 45« Eupa* 
torium agerato{desy 21. £. purpureum, 191.' 
After patiiculatusy 65» A.annuUSy 194« Soli^^ 
dago Jtiexicana, 169. Helenium autumnale ^ 63, 
Rudbehia laciniata, 179. Cypripedium jfecta* 
hih, 20 5. 

At et ipfi togariim pictores regii horti flores 
fpeciofos aeri ineidi curarunt, quod Petrus Firens 
et Dan. Rabel l632. titulo: „Theatro florae" per- 
petrarunt. . . Ihterea et ftationem botanicb pro- 
feffori facultas medica parifina^^Bno 1646. con- 
ftituit. ' ■ 

, • 1 «^ ... I . . • -V • 

,. -- '■ ••.•k., 

Bouvardo fucceffitFrancifcusValteriuSi ethuic 
Antpnius yiaUoti archiatrorum comes, Robino f 1« * ) Exemplar liuiuj. arborla in Europa antiquinimum , plan- 
tatum ab ipfo Vefpallaxio Robino^ e^Hat etiamnum in 
Lorto Parifi^o, ' ' - ''*'" ' •' 

TOM. II. . ' $ \ I .ai^ UBi.V. CAE,IV.. HQRX-JibTAN. 

« . ,1 1 ■ - * * t 

yero Piopyfius Jbncjz/^^ (f ifiji.)- in praefecturi 
liorti regii. Hic quidem antfea proprium hortum 
coluerat, culiis indicem edidit: „Hortus f. index 
OBomafticusplantarum, quas excolebat. ParisiGSo. 
fol.". Ad Brunyeri horti blefenfis exemplar coa- 
fcriptu? index, adiectis Cafp# Bauhini fynpnyrais. 
Theae viridis liirps viva iam tum ( l658.) a lonc- 
quetio colebatur, Non multo poft Vallotus pra^- 
pofuit borto Guidonem Crefcentium Fago/i, Brof- 
faei e forore hepotem, qui protihus adiuvante lonc- 
quetio ipfo indicem horti regli edjdit: j,Hortus 
regius parifinus. " i665. fol. Occurrunt Lycopfis 
varia, Piobinia Pfeudacacia, After novi Belgli, Po- 
vUophyllum peltatura, Bignonia radicans etc. Per 
triginta etquod excurrit annos fpmma laude mu- 

* * * * ,_ 

jieri praefuit, ut quotannis per totam Galliam, ppr 
mon.tes Gebennos, Pyrenaeos et Avernos vagare- 
tur, plantarum colligendi gratia, ut, cum^, archia- ^ 
trorum comes, plurimum valeret apud Ludovicuni 
XIV. , clariffimorum virorum , Tournefortii , PJu- 
mef-ii, Sarraceni, Suriani, Lippli et Feiiillaei ftu* 
tlia promoveret (j 1718.). 

Ingentem gloriam nactus eft hortus J5/^7e/7/7,f, 
a Gaftone BbrbohiO, duce Aurelianenfi, conditus, 
cui primuni Abelum Brunyery d6ilT Vero Rbb. Mo- 

rifon^y ut fupra memoravimus, praepofuit prin- 

' • ' ' ' » ■ . 

ceps munificentiffimus. Praeter Hos aluit etiam 

• • 1 • •• . . , '' ■ 

ILaugerium et Marchdndum ^ iitplantas conquire- PARtSINtrS ET BLESENSfS, n5 rent Brunvi^ri \opera primus iode:«;iiftius horti: 
^♦Hortus regiiis bljsCenfis," Paris Jb653. foj. prodiit; 
alteram editionent 1 655* foL folajn vidi., Gloria- 
tur auctor ii^tra biejiniuin quingen^is plantis hor-» 
tum eum femet ditaffe : in quibu6 obfervo Cheno- 
pbdiuuGi Quinoa, Afterem feirptinum aut tardiflo- 
Tum» Helenium aUtutiinale. De Morifoni me?^itis 
in eum hortum iaih diximus, . Meruit etiam optl- 
mus priocepS' Gafto vd eb nomine» yuod, prait- 
-miis Infignibus piropQjBtis, plantas horti fui a piclo- 
ribus eius aevi optimis deJineari, ab ^eximiis etiam 
\caelatorib]us a^i incidi iufferit* rvieolaus Rpber^us 
Blefenfis prittius fuit eius operis pictor. Mortup 
Gafione et Golberto, regis amico,. fevente, Ra- 
bertus regi LudovicoXIV. ftipendiabatur , pro qua- 
•vis pictura praen^ium .centum librarun^ gaUicarum 
dccipiens. li 1 684* defuncto fticceffetrunt lo. Jou- 
.bertus Pictavienfi^> A* Boffaeus et Lud. Chaftillon* 
^axima fortna eas icanea cael^ae, Qumero 3.i6^ 
4lio nulJo titulo , quam: „ Eftampes pour fervir a 
l'hiftoire des pRnte^." Paris ;70j>i prodierun^^ 
£:i^eKnpIar rariiBmi e* pretiofiffimi op^r^s, qup4 
JSohmidehus poffede^^l;) diuctorni habui, donec i^ 
Comiti R^xumovio mittei;e^. Npya§ eo temporf 
^lantas pauciffimas comi^I^ti metgini , fingulare tar 
m^4 id aniwdverti, cuiyjs ftirpi,^^rmen additum 
^flfe, qjiale e f^mifte P.um co}:yJe,dq,r|ilms proclit. 
£am iaitituti rationem fequutus etiam eit, quem 

■ 8 * - ■' I 

.1 N 116 LIB.V. CAP. IV. HORT.BOTAN. 

lam fupra diximusDionyf. Doii>ARTiXTS', dum tc* 
gulas expromcre^, quas drtifex in de^ineandis plan- 
tis fequi debeat. Omnis doctorum virorum coe- 
tus 7 qui cum Fagonia et Permultio naturae invefti-' 
gandae operam et fiiudium dicavcrat, in eo confen- 
tiebat, multum deeffe, quin plantarum defcriptio- 
nes pariter ac icones omnibus iint numeris abfo- 
lutae. 'A7t^i(iei(Xv autem defcriptionis et diagnofin 
maxime Dodartius uriit) ipfeque exhibuit e?te.m- 
plaria, quae tirones tutius fequi poterant) additis 
' iconibus a Roberto eodem modo , . qop Gaftonianae, 
paratis. Infunt autem op^ri fupra#!citato (mefju 
pour fervir a Vhist» des plantesy 1676. foLjnax. 
recuf» Amft; lySS. 40* Nbvae fere aut meliores 
faltem omnibus, quae praecefferant, funt: 

Heliotr^opium parvijlorum, p. 82. Lobelia /?• 
philidcaf io4* Campanulanitida, 118,, Apocynum 
undrofdemifoliumy -Sg. Smyrnium aureumy 54^ 
Statice reticulatuy 94* lAlium philadelpMcum, 
go. Mitella diphyllai 106. Silene quinquevul^ 
neruy 98. ' Cotyledon lutea, yS. Ferbena urti» 
caefolia^ i±4* Pentaftemon campanulatus^ ^S. 
Ononis fruticQfa^ 5j. ffgralea corylifoliay 96. 
dftragalus carolinianus 9 6:4» TrifoUum fubter^ 
raneumy 1 22. After acris y 60* A.Jibiricus^ 62. 
Solidago mexicanaj I26, Achillea tanacetifoliii, 
too. A* odora^ joi. Centffurea fempervirens^ \\ / PARISIN. ITAL. i'i7- 84« CJicuIat 86.. Arum eriphyllum. 89.' Ur- 
tiM Dodarmy i3a. y. 2. U*canaden/is , i2o. 

Defuacto Gaftdne 1660., hortus blefenfis. ite- 
rum oblivioni traditus eft. lTAt.iAE horti) qui omnibus praeluxerunf, 
eam neutiquam famam acqiiifiverunt per totum id 
faeculumy quam exfpectaveris. De fifdno horto» 
omiyum principe, nihil innotuity praeter catalo- 
gum Petri Dionyfii Felliae, anno i635. confcri- 
ptum et Targiooii Tozaetti operi /rfe* progrejfji 
dellefcienzeinTofcanay ^.3. p. 243.) infertum. . 
Hbrti Patavini indicem , cuius auctor latet^ anno 
1642. compofitum, in Sim. Paulli viridariis inve- 
Bie^ Fortetamen Veslingius auctor eft, qui tum 
horto praeerat. Ex oriente non is folum, fed ma- 
iores etiam ipfius, Alpinusj, Anguillara, Guilan- 
dintis et aHi , innumeras plantas in hortum intro- 
duxeranf, unde haud miraberis , Leonticen Leon« 
topetaliim , GnaphaJium afterifcifloram , Ferulam 
tingitananj aliasque rariores ftirpes ibi reperiri. Le- 
gem eiusdem Veslingii tempore impofuerunt pro- 
cer^ hortulanis, praemio expofito,^ ut quotannis 
e montibus Baldo et Summano piantas in hortum 
introdiicereht (Tonunafini gymn^ patav. ^. 96.). 
Et, qui.Veslingium exc^pit, Georgius a Turre, 
Cretam adi&rat, /Ut hortum patavinum locupletaret. j^ / / nS LIB.V. CAP.IV. HdtlT. BOTAN. 

Edidit catalogum Ijiorti Patav, 1662. r6., cum Bau- 
hlni nomenclatura. Idem eft auctor hiftoriae plan- 
taruro , Patav. 1 685. fol. , qiiam Gotthigae yidi i me- 
diocris operi^, quod nil novi contio6t. 

Bononienfi liorto praefnit iflitio huius faeruli 
Ulyffes Aldrovandi (nat* 1 525. j 1 6o50 , Italo^ 
rum Geftterus; vir doctiffimus , naturae ftGdrofiffi- 
rnus, candirfiffimus, liberaliffimus, qui longis itineri- 
bus , coUectione divitianim nataralium et pictqrum 
nutritione facultates fuas adeo exhaufit, ut in nofo- 
comip, coecus denique, a civibus luie neglectus , mi- 
fere moreretur, licet moftuo fummi honores. exe- 
quiarum decernerentur, Confcripfit de omni natu- 
.raUhittoria tredecim volumina, qua^pofthuma ftu- 
cUo Ovidii Montalbani pfodierunt, Botauica pars 
eiusoperis ff „ DendraJogia" Bonon. x668; foi. haud 
eminet, fubfiftjtenim auctor ih hiftorieis, moraUbus» 
v^terum eruditione; arbores glandifera§, pomiferas, 
coniferas eto, tractati fine novai*um fiirpium veftigio. 

I^ortus autem bononienfis fub Ambr>osinio 
vtroque., natu maipri Bartholomaeo (nat» j5d8, 
f. 1657.) ^et minori, Hyachitho,.profeffore fimpU- 
cium (nat. i;6o5v 1*672,) infigniteJr floruit Hjra- 
•cinthus edidit; ,„Hortum' ftudioforum, B<ynom 
tGSy. 4»** indicem borti, adnexis novarum plan- 
tprum hiftoria et iconihus, in quibus tamen prae- 
trar PotentiUiim njtidani, nihil ngvi animadverto. 
Irichoaverat etiam ingens opus: „Phytologiam^ AMBKOSINI. ZANONI. 1x9 

cuitis primus duntaxat tomus Bouon. 1666. fol. 
prodiit. In nominibus multus eft, fed Sifyphi fa-. 
xum volvit, dum in etymologicis defudat. Fufif- 
fimae defcriptioncs , icones aliquot rariorum defi- 
deratae. Primum hic video: Arenariam iuniperi* 
najTiy 37. Pafjfijloram hederaceujn, 91, ^Anthe^ 
mida tomencofamy 100. Centauream Amberboi 
Lam., 187. Tripfacum hermaphroditum, 235v 
Tr. aactylodes , 5x6, ,Acaciam Farnejianam,^ 3 60. 
Multae tamen diverfis nominibus repetuntur. 

Succeffit Ambrofinio lac. Z a n o w i (nat. j 6 1 5. 
f 1682.) doctiis vir et qui rariffimas eo aevo ame- 
ricanas et indicas plantas, ope P. Matthaei ex or- 
dine lofephi Carmelitae, MiXfionarii in tndia orien- 
tali, in Bonodienfem hortum introduxit." Edidit al- 
phabetico ordine defcriptionem rariorum planta- 
rum, quas cum veteribus componere ftudet, titu- 
lo: jjlftoria botanica," Bologn. jS^S. fol. tabulis 
octoginta aenei^, rudibus iis, quas Matthaeus mo- 
nacbus iniferat, iiiio nonnunquam fictitiis, plu- 
fibus vero etiam egi^egiis, ornatdm. Eius novam 
et centum et quinque tahulis auctam, iatine ver- 
fam, fynonymisque auctam, editionem paravit 
Caietanus Mo/?/^i«x, Bonon. 1742. fol. lure fuo 
omifit editor disputationem omnem de veter^m 
]>lantis. Vincentius Menegoti enim iamdiu mon- 
ftraverat Zanonii errores, variasque plantas, pro 
liovls ab hoc venditatas, iampridem cogriitas fuiffe \ I ' 1 20 LIB. V. . CAP. IV^ HORT. BQTAN. 

/ 

dociierat (Pofeilla ad alcuni capi dellafioria boia^ 

^ nica del Zanoni^ Padov. 1 676. 1 6* ). Nihilominus 

Zanonii hiftQria non pauca habet omnino nova et 

rarifiima» e. g. 

Saccharum Ravennaey ed. nov^ 19« /• 3, Afpe* 

rula calabrlcay 166. Sanguiforba niediat i38. 

Ifnarda palufiriSi &j. Borago cretica^ 3 7, Lj- 

copfis vefioaritii 35. Matthiolafcabra^ Ratdegal 

l54' l55. Datura ferox^ 162. Moriada ci* 

trifQliay 124* Bupleurum baldenfe^ ^o* Atha" 

wantaficulay 48« Sium ficulumi I28. Pimo" 

carpus Litchi^ io8. Bauhinia variegata^ 20. 

Caefalpinia pulcJierrima y I^I^ Caffia obtufifo^ 

licLy 47* Silene paradoxa^ log, S. lufitanica,. 

lii, Betonica hirfutOy 3o. Stachys gU^tinofay 

81. Dracocephfilufn Ruyfchiana, 14^. Dr.vir* 

ginianumi 69. Prajium maiuSi ,So. Euphrafia 

tricufpidatay 76. Bignonia capreolatai 35. CJe/- 

^za orientalis, %4* Sifymbrium tanaceti/olium, 

72. Cardamine afarifoliay 44- 5i^/a carpinifo' 

lia, X 14». Cytifus purpureu^ , ^ 63. Galega pha" 

/eoloides? iZ4* Cnicus ftellatus^ 46. Bidens 

bipinnatUi 32, Erigeron canudenfet 23.. G/ia' 

phalium lavandulaefolium W. 71. Buphthalmum 

flosculofum Fent.i 21. jB. aquaticitm^ 24t 4A^r 

?laevigatus W.^ 22. Centaurea atrata W.y 58. 

C. romanay ^2,. 43. C ragufina, 92. C, fem^ 

pervirenSf 93. Coreopfis alternifolia, 58. He- I 
I • \ / O -* . ZANONL. ALDINI. TRlUMFETTi. 121 I 

lianthus ftrumofusy 56. H. trarhelifoHus W.y 
Sj. Cymbidium projemorjum Sw. , 1 6. Artocar^ 
pus integrifoliay 90. Arum 'pentaphyllum^ 23. 
Caryotauren^y iZZ. Phyllanthus Emblicay tox. 
Befmanthus Aiffufus^ laS» Mimofa ruhicaulisx 
J i 9, Acacia portoricenjis , a 2 1 . Onoclea fenfi* 
iilisj l52. 

ZanoDio fucceflit in ftatione bononienfi Laelius 
Triumfettiy Romani profefforis ftatim dicendi fra* 
ter ( Triumf. obf p. 64. )• ^ 

Romae floruerunt per id faecnlum duo horti 
botanici , alter a Cardinale Qdo^rdo Farfiefio ia* 
fiitutus, alter cum coUegio Sapientiae coniunctus* 
Iliius ^ rarior es plantas defcripfit Tol^ias A l b i n ti s , 
Caefeiias, adiuvante Petr. Caftelloy tum Frof. Rq- 
mano. ,)Defcriptio rariorum plantarumt guaein 
borto Farhefino continentur,^^ Rom, iG^S. folrad- 
iunctis nitidis- iconibus. In plantis defcriptis emi- 
nent Heileborus trifolius et lividus, Acacia-Farne- 
iiaiia» Hyperanthera Moringa,. latropha Manih6t<> 
• • Horto botanico coUegii Sapientiae pr^efuit lo, 
Bapt. Triumfettiy cuius iam fupra meminimus 
( f 1 707. ). Ditiffimum reddidit hortum , licet mi- 
inerus 6000 fpecierum, quas <;omprehendiffe Ba« 
giivus (opp. 432.) refert, .nimius fit/quupi eo ae-" 
vo quaevis varietas fpecies putaretur. Libello Tri- 
umfetti de drtu et vegetatione plantarum Rom. 
1 685. 4* fupra memorato adnexa eft novarum plan- 122 LIB. V. CAP.IV. HORT. BOTAr^. 

^ tarUm hiftoricl, iiM ocoiijTunt SaMa haemdtodesp 
p. 69. Scabiofa ftcula^ 79. Convolvulus Iln^a-- 
eus^ 91. Antirrhlnum cbahpfinjhy 87. Phafeoy 
lus Caracallay 92.' Carduus polyanth&mos ^ jo3/ 
€. py^cnotephalus y 101. ? Aehanajia virgata , 8j, 
Seilis dnnuay 81* Anchemis auftriaca^ 8o, C^/z- 
iaurea Triumfetti y 27. C. cinereay j3. Singu- 
larem indicem bortifui dein edidit: „Syllabus plan- 
tarum horto rtedico i688. additar^m," Piom. 
i688. 4« et „Praelufionem ad publicas herbarum 
oftenfiones ,** Rom. (1700.) 4* a^J^^cto fex plan- 
tarum defcriptione, inter quas ultima eft Solanum 
fomentofura, eousque incognitum, Agrum roma- 
lium diligenter fercontatus erat, comite inprimis 
Francifco Onufria, horti alumno; fjDecimen excur- 
fionum ad Sylv. Bocconem mifit (muf i ^ 241) 

' ubi, aluminis praeparationem examinaturus, Paf-' ' 
' ferinam hirfutam , Leonticen et alias rariores ftir- 
pes invenit» 

In his toinanis horti^ florttm delicias quaefivit 
To. Baptifta F £ K h a k i v s , Senettfis , e focictate fe- 
fu (nat. i584. f l6550 ^fe, adiunctis fibi fofciis^' 
pictoribus egregiis, Petrb Berettini Cbrtonanfi' 
(f 1669.) et Guidone Renio Bononlenfi (f i64iOi 
ilores pulcherVimos delinedri cur^vit et defcripfit. 
Ita ortum eft opus anthophilis gratius quam bota- 
liicis: ,>De dorum natiira/* Rom. i633. 4« No- 
y^^i^i^limU lasminum odoratifjinturn^ 93. Iris \ X k ' FERRARIUS. CASTELLUS. CUPANL i2,3 ^ 

p&rfiva^ i52. Haemanthus coccineus, 1^7« Fer* 
raria undulatay. 171. Hibifcus mutabilis, 497? 

Sicilja^habiut duos hortos.ceIe))reSj Meffaiien- 
fe.m et Catholicum. IHe , fuitdatus 1639. y prae-^ 
fectum ^accepit et defcriptorem Petr. C a $ t e lx u m ^ 
"Meffanenfem , qoi, poftquam Romae docuiffet, in 
patriam r^vocatus huic horto.recens condito cum- 
laude pr^efuit. „Hortus Meffanenfis," Meff. 1640. 
4> indiccm plantarum nudum, ad ufum digeftarumy 
coraplctctitur. 

Caeholicus hortus ita dicitur, qudd Princejps 
Catholicae CdeUa Cattolica ) , 4«^x MifihTieris, Co- 
mes Vicaris,/ Baro Prizis eum ' condiderat. Libe- 
ralitate laudabili remuneravit egregium herbarium, 
Francifcum Cupani, ex ordine Francifci Affc-. 
fienfis monachum (nat. 1667. •}• ^7^^0i q^> om- 
nibus Siciljae partibus peragratisi, rariffimas quas*' 
gue ftirpes coUegit et) cum rarioribus exoticis, in» 
ptincipis hortumrintroduxit. *) .Esdidit idemCu^ 
pani „Hortum Catholicum,** Neap. i6g6, 4* q^* 
plantas :plerasque indigenas nominibus vernac^ilis» 
^ftionymisque Bauhini, Morifoni aliorumque appel- 
Idt. AcceCfit fupplementum primum eodem antio,<' 
tt alterum 1697. 4' DifBcillime. determinandae, 
ftidtftirpes, quae pHmum hic occurrunt: explora**^ *) flVdcat 'enim Boccone nepotem fuum iu ije herbaria 
quoda dircipuUjr fui9 fit educatus (m^f.t* 161. )« ^124 LIB. V. CAP. ly. ' HORT- BOTAN: 

tvaxt tameh habeO) Sahiam argenteam etviridemj 
fuppho.. ;9« 38. Irhdem microjmerwn VahL y hortm 
cath» p.ioZ* Cyperum diftachyony io3. Tordy^ 
^ Uum hurriile Bern. , 200» Cucuhalurn ca^hdlicumi 
1 1 o« Silenen noceurnam > 1 1 g. Antirrhinum re^ , 
flexumy 214« Sinapin erucoiden^ 201. Serioi^ 
lam.urentemy 9.5. Orcludem papilionaeeam 9 i53« 
primum ab eo nomihatas 'eOie.' • • Cuih £e4;{|ilus ho- 
liio iDgentem ficularum* plantarum copiam congef- 
ferity decem annos inFumiit operlperficiendo, qi|od 
^ ,,PanphytumficuIui7i^' nominaturuS erat. lu hoc 
opere habuit/ Viacelitium ei Antonmm Bonannios 
adiutores. Fato autem praematuro ereptus» Cu* 
panius rehquit feptingentas tabulas aeri incifas, qua- 
rum 198 fub prelo fudarunt>, dum is obiret. In-* 
gratus alumnus Anton. BohaiiDiuS) ut fuas faceret 
eas tabulas , editiotlem distulit, facileque 'et ipfi 
Ghiarellio (difcorfo pnelim. allafioria nat* di Sici^ 
lia 1789.) p^rfuafit, femetipfuim effet auctorem. 
Prodierunt dute.m eae tabulae Panormi 17 13. Ope-^ 
ris gaiuini Cupaniani imum vel alterum duntaxat 
in ipfa Sicilia.fttperefi et^tnplar , qubdinvidiae Bo- 
oanni tribuit Antoninus Bivena Berliardi (ficul. 
flant. cent* X, Panorm. l8o6. 40 dece}#tumque 

r 

Chiarellium arbi^tratur > qui fexdecim voliimina ea 
tabularum panphyti, quafi Bonanniana effenti fe« 
met editurum eff& poUicebatun Bankiius poffidcjt 
168 tabulas priores panphyti (Dryand. bibl. Bankf. 


/ COPANl. BEStER*. • 125 ♦ 

3,' 149*) Liceat iflihi, qui nunqudin id opu$ vi- 
•di, Bernardini Ucriae (Rdmcrs Jrdhiv i, 67.) 
indice et Bernardii nuperrimo dpuscnlo, excerpc* 
re , quae in :panpfhyta Cupaniano nova videntar ^ 
Mgrofiis pungens , 1 . r. 1 7 6, Scahiofik dichotonta ' 
UQr. -. honicera ficula Sp Lyciwn ficulum Ef* 
Anethum piperatum Ej. Ornithogalwh ficjdurn 
yjEy. Saponaria illyricay i. jf. 226. Silene dc'* 
cmnbens Bern.^ 2. i5i. Antirrhinum ficuluntm 
4* pilcfiijny 1. 2.1 4» Euphrafia rigidifolia Bern.^ 
2. i5. Thlafpi.tuseum Bern»^ 2. 256. Sinapis 
.puhefcehsy 2.' 238* Ononis roftrata Ucr. Crep 
pishurfifolia^ 2. .21 5. Carduus Gigas Vcr* Cniy 
cus pungens, 1. r66. Centaurea Carelli Ucrm 
Orchis longibracteata JSern.y 1. 200. Ophrys ci» 
Viata, !• 175. O. Speculum BertdLy ib. Inter Germaniae hortos> ut antiquiffimu^, ita 
fuo aevo celeberrimus fuit Eyftettenfis. Conditu$ 
ii fuit a lo, Conr. aOemmingen, Epifcopo Aiob- 
ftadtenp^in nionte S. Wilibaldi, curaeque Bafilii 
BesLE^R, pharmacopolae Noribergenfis comii3i£« 
fos.^ E reliquis horti loacfa. Camerarii ab Epifcopo 
co£mtis 6rtutn- fuiffe hunc hortum , niedici Nori- 
l>ergenfes Heiftero retulerunt (praef ad Burkhar^ 
dii epift. p.lj.y ' r 

Ingens opus, mole moleflum,. fed dffigiebus 
356 plantarurn fplendidis oriiatUni prodiit titulo V i »126 Lm^ V.' CAF.IV. HORT. BOTAN. 

t 

^Horti Eyftitlenfe " Norib. *6l3. fol. niax. 'Quis 
^uGtor fuerit, ambigitur. Bafiliusr ipfe femet e& 
£itetur: Bai^rus vero (iiograph* prof&Jf. Ahorf. 
^82* 83.) Hafilii fratri, Uieronymo,, medico No- 
ribergenfi et Ludor. lungermannio , jproE Altos/- 
fino, tribuit. : Distributum autem eft bpus in qua« 
tuor anni tempora, quorum quodque fuos liabet 
^rdines. Plantae plurimae mohftrofae , Hyacinthl> 
Dianthi, Ranunculi> multaetamen^nov&e, fponta- 
tieae multae: fictitias, utHallerus, ego nuUas de- 
prehendi. Synoxiyma numerofa, tamen non cer- 
ta; plures enim novae apud niaiores quaeruntur: 
aliae, q^ae novae dicuntur, iam defcriptae erant* 
Ni novas eo aevb, optime tamen delineatas arbi- 
tiror fequentes: • * . 

lafminum grandijloruntj aeft.foL l3. n* I.. J. 
humiley aeft* ord. 11. f 2.. n. 1. Saivia grandifo* 
rOi aefi» ord, ^,foL i. /z. 1. «f. albida mihi, ib, 1» 
^. S.fyriadfa, ih. f^^' n.3. S* AeihiopiSt ib* fi. 
' Valeriana rubra , aeft. ord, 1 . y*. 3. Iris florenth- 
tiuy ' vern* ord,,8. f 4» ^* biflora , ib. fi/n.^ . !• 
-H^hium, ofift' ord.Z. fto. «, 1. / X, XiphioideSy 
ib* ord'. 4« y^ 6. y*. 8. /2. 2. 3. Scdbioja bannathcd^ 
ib» ord. 9. f. 9. /2* 5.. Sc. argentea ; ib» f 10. li. 3» 
Klonvolvulus purpureus f Ipomoea discolor Jajcqiu 
ib. ord.iZ.fS. /1.2. Capficum frutefcensy aw^ 
tmnh. ord.l. fS. 12. i. Solauum tuberofum, ib. 
Ojr<2»3.yi !• ^Lyfifta<Aza quadrifoliay aeft.ord^io. IDNGiaiMANN. ' la? • >•■ < «4. - '>4 » 

/i..3. Lach^nalia pallida , wrfi. orfif. 2. /. 17. /i. z* 
4IUum nigrum^^ aefi. ord> ^. f.ii^^.i. Ofniiha* 
galu/n pyraniidale 9 :ver* Qrd.5* jf. i4- /^f 2. S.qIIIa 
lujitanica 5 vern» ord. ^* f. i%. . Cdlla pdluftris^ 
ib* f 17. n.4« Cactus Melocac^tus ^ autumii*. orck 
4. /v 1. /1. 1. /{q/a luteuy vern* ord^6, f 5« 
^."^I. Fragaria elatior et virginiana vern* wd^ 
7. yi. 8. fa^oifia humilis^ vern* ord* 6. f i4* 
12. 3. , MeUfffL ^randiforaf aeft. ord.j. 12.7. 71.1 • 
Acanthus molliSf aeft. ord. i.x. y. 2^ 7z«3. Denta^ 
ria bulbifera^ ^eft^ ord*j. /• 12. >i..2« Anaftatict$ 
hierochuntica , autumn, ord.A* f^» /2.2.^ .Geran 

\ ' X . • -^ . ^ • 

?2ii//n paluffrCj vern. arcl. i.y. g. Malva crifpa^ 
a^ft^ ord* 6. y^, 9. /z. 1 . Ixtvatera thuringiaca , ibm 
f5»n.i* L» arborea^ ib,f 6. Laihyrus articulur 
luSi aeft.^ord* S. fio* in. 3. Pforalea paJaeftiuaf 
aeft, ord.}Oif 1 1. 12.2. Amarantus tricalory aun 
tunin. ord»^» f6r. 

Quem modo diximuSi Ludovicus ,Iunosr« 
MA'Ni7, Lipfienfis, nat. iSjQ,», loacbimi iilius (hijt^ 
rei herb, 1 , 4^0. ) nepos^. et Giejfae hortum fuxi* 
d^yit, et Altprfipum bene inft^uxit. Statioaem - 
enim habuit Qieffa^ iGi4«~ ^ 625. et Altorfii aA 
xQO^tem usqiie.f 1 6^3^ Catalogum. p]antarum,^ quaa 
in^ horto ^edico et agro Altor&ao reperiunttir^ 
JS^t. 1 635. 4- .tnecum coUega Vogelius Altorfinni ' 
cpmoiunic^lvjti , |?«^a notatu. digna. i&i repcriil t 128 tIB.V. CAP.IV. HORT.fiOTAN. \ - \ Arbicam tamen ^co^pioitlen ct Lobeliam Cardina* 
lem. lungermani^i fucceffor Mau3f« Ho/mannusy 
Cafpari filius, nats 1621. f 1698. cdtalogum auctum 
V 0didit:'„F]or4e Altorfinae deliciae hortenfes/* Alt". 
1 660. 4» cuiu5 et editionerii 1 677. 4« vidi , et aliam 
a fi}io> L Mauritio, patris fucceffore (nat* i653. 
. f lyzj-y inftitutam, Alt. xyoZ. 4* 

Collegii medici Noribergenfis hortus e ditif^ 

£mis profecto huius aevi fuit. Studio id praepri^ 

jfrtis et doctrina optimi botanici> loan. Georg; 

V o L c K A M E R , polidtri Noribepgenfis ( nat» 1 6 16; 

■^ 1693O tribuendum. Is e^I^, cum pierisqud 

"botanicis fui temporis adfiduuhi ^ colult commer^ 

cium literarium, cuius ope ingeQtem'*plantarujrt 

^numerum congeffit. Eius catalogum, alphabeti* 

tum quidetn, fed- fyftematicornm eius aevi cele* 

berri^morum definitionibiis orhatum, una cum in-* 

- dioe^orae Noricaeipfius elaboravit, poft mortem 

editum: ^,Flora Noribergenfis," Norib. 1700« 4* 

N&varum plurinm platitarum adiupctae funtdefcri- 

ptiones et icoues fatis bonae, inter quas emineiit: 

Stapelia hirfuidy 5o. Mesembriamhemum dif^ 

forme^ i65. M. cryftallinum ^ 166. Aizooncoi* 

harienfey 236. Dracocephalwrt cartarienfe ^ i45. 

JDr. canefcensy 553. Hermannia fcabra , 24* Co^ 

luiea herbaceu^' 118.. Chryfocoma Comaarea» 

148* Gnaphalium foetiium-^ 1 94» Gn. helian^ - 

^hemifaiiumy ib» Senecio' elegans, siaS* S» rigi^ <I^MA£f|A£, »8« ,1 r ^ du$9 A^ 4fier f^uriuSy 5o. d* angvfiifoliut 
Jaojpi.fib^, Arc^oiis hyp(^chondriaca , 2ii4* Ofieo* 
fpermum fpinefcens , i oSt . Othoii^d ^brosanifo» 
lim, Qa5* 0. parvijlora^ 226« 

Ceteri Germaniae horti bi$ longp ixiferiores 
fuemnt. 

lenenfis hdrtus 1629. condltus, primum ba- 
buit praefectum Guernerum Rolfinck (nat. .x599« 
'f'1673.) doctum virumi cuius libri 4uo },jde ve* 
getabilibus ," len. 1670. 4* eruditionem raram fa- 
piont, nequaquam veifo quidquam ad aitgendam 
jfcientiam tribueruht. Quartus^ horti praefectus Io« 
Theodoriis Sehenck quatj^or plagulis indicem horti 
edidit, len^iGSg. 12. 

lipfienfis academJci indicem PauUus Amman^ 
titulo „fuppellectili8 botanlcae,** Lipf. 1676. 8» 
edidit* Horto Lipfienii ditiorem in Germania non 
inveniri in praefatione gloriatur. £t fane nitent 
pjurima rariora ad Ovid, Montalbani, Cordi, Mo- 
rifoni; aliorumque non^enclaturam > alphabetico or- 
dipe' enumerata: Euphorbia Apios, dendroidesi 
£chinophora et variae graecae ant italicae. £a<» 
Jid^ni multo datipris jdem 1686« 4* fyll^bum exhi-» 
buit. Cgfpar enim Bofius , Senator Lipfienfis , ab 
anno 1 684- inde in horti egrcgii viridaria et tepida* 
jria infignibus impenfis congefferat e l^ari&is, Belgio 
ipjEaque Auglia ingentem plantarum rariorum nu« 
^erum » q^ufis ^ur^jp Eliae cui^sdam Peinii comm^ 

TOM, IL ' Q tZb UB.V. CAP.IV. HOIT.BOTAK fas ) l^aiinuS ATtimadDus In peculiari libello defcri* 
pfit* Miramur hic inveniri IUiciilm anifatum, Aver- 
rhoam Bilimbr, Acaciann veram, Adenantheram 
pavoninani) Mesembrianthema, StapeliaS) Pelar- 
gonia) Onocleam fenfibilem) Aletrin Uvariam, 
Phlomid^m Leonurum , Melianthum maiorem (p* 
25 1 . ) primum dcfcriptum , . Origanum fipyleum , 
AlyfTum halimifolium etc. 

Ipfe etiain hortulauus Elias Peiiie duos edidit 
iudiceS) quorum alter 1690. Halae, alter 1699. 
Lipfiae, ille titulo: «Der Bofenfche Garten in 
Leipzig ," hic : „Horti Bofiani" inlpreffus eft^ Ad- 
funt utique rario^a: Guaiacum oflicinale, Acacia 
cornigera, Ouercus americaga^ etc. 

Hortulus lo. Goltfr. Oleariiy ecclefiaftici Ha- 
lenfis (nat. i635. f 17".) cuius indicem: „Spe- 
cimen florne halenfis," 1668. 12. edidit, fatis di- 
ves fiiit* Ex Eyftettenfi horto pleraeque: etiam 
Bubon Galbauum : Fritillaria perfica : Statice finua« 
ta: Smyrnium perfoliatumetc. 

Hortum medicum berolinenfem elector iam 

l66o. inftauraverat, ciusque ftirpes recenfuit lo, 

Siegm. EhhohZy archiater (nat. 1623. f ^688.) 

1n flora marchica BeroL i663. S. Nihil vero novi, 

nedum rarioris habet. 

HiJJemii fuit brunsvicenfis hortus, multis aliis is 
ditior etcuraeIo./?ojtfr/ commiffus, qui defcriptio* 
nemedidit: „Befchreibung defs filrftl. braunfchw. GERMANIAE:. DANIAE. SUECL^. i3i 

Oarten^ zu Heffem," Braunfchw, 1 652. 4. Occut- 
runt tamen Ofyris alba ct Anthyllis cretica, . Helm" 
ftadii hortum peculiarem aluit Gunth. Chrift.5cAe/- 
hammer^ fupra citatus, et hortum academicum lo. 
' . Andr, Sti/Jery fucceffor priori^ (nat. iSSy.f 1700.). 
Elius catalogus i683., huius i6<)9. prodiit. 

Argentlnenfis horti catalogum edidit tS^i. la* 
Marcus MappuSj medicus Argentoratenlis (nat. 
i632, f 1701.). - i .; ' 

, Hafni^pjis hqrtus, pracfecto Othone Sperlin" 
gio Hamburgenfi (nat. 1602. f 1681.) laete efflo- 
r uit ' Indicem edidit titulo : „ Horti- Chriftianaei ,'* 
Hafn. 164^. X2., quem viridariis fuisinferuitSiin. 
Paulli: indigenas autem Daniae plantas excerpfit 
Thom. Bartholinus (cift. med. /7.462.). Alpirias 
alebat multas , rariores norvegicas , etiam exoticas 
rarioresj ut Euphorbiam Apion, Caffiam Sophe- 
ram, Ophryn Scolopaca, Clitoriam temateam. 

sEtin Sueciay incunabulis poftea botanicae fci* 
entiae fyftematicae , horti botanici conditi fant. 
Upfali^nfis y omnibus deiu aliis, Linnaei ftudio^ 
fuperior, anno r^S^. primum inft-ructus fuit ab 
Olao RuDBEKio, eximio viro (nat. i63o. f 1706.) 
qui catalogiim eius horti iam 1658., auctum dein 
l666.et noviffime i685. edidit. Idem fuafit etiam 
Magno (jabrieli Comiti de la Gardie , in Valle la- 
cobaea (tjlricsdalenjrfundaret hortum:, cuius de- 
fcriptiooemidem.Rudbekius e.didit: „Deliciae Val* 

9 * i32 LEB. VI. CAP. V. HORT. BOTADT. lis lacobaeae/* UpfaL 1666. 12. Rorttm dUorum^ 
que faortorum p^nu fretus ingeiis opus molitus eft, 
^uod , ad Cafp. Bauhini ordinem redigendum , om- 
ne florae imperium> qnam late tum innotuerat, 
^^mprehenfurum et, maxima forma, iigno inci- 
fas icones plantaruni exhibiturum erat. Ediclit, ut 
.«matoribu^ placeret^ fetKndum tomum) qui Lilia» 
■NarcJlTos, Tolipas et Orchides habet, ante pri- 
mum: „Campi elyfii^Iiber IL , Upfal, 1701. fol." 
Rarum opuS) quo tamen facile carueris: etenim 
pauciffimas in, tanta copia flirpes contineti qiiae 
aate ignotae effent, in quibus funt: NarciJJzds.du* 
bius , p*6i. /.2.. N" irUobus , ibp f. 3* Allium 
iOUffcendcns i //.160, /.20. i65. /. i3. /I.JIavum, 
j9. ^5j*f 6* Serapias cordigera, p. 2.0^. f 20. 11* 
modqrum boreale ^ p,2sy^.fiQ. Aliae omnes ex 
aliis pperibus fumtae, etiam fictitiae, fatis medio- 
criter delineatae. Primum tomum, iam paratutv» 
qui gramina complectebatur et cyperoideas , ineea* 
.diuni magnum upfalienfe confumfit, exceptis trt- 
bu^, ut clicitur, exemplaribufi (Acs. Vu^ Suec. i^^^ZQ. 
^96.)} quoruiTi uuum recudi.curavitlo«£cl.Smith: 
,,ReIiquiae Riidbekianae/^ Lond. lyS^.f. Occur^ 
T unt ibi : Fefuca fpadicea , p. 4o. f^^ Carex 
atrata, p^ 55. C* 23. C capillariSy p> 58. i:* 4o* 
Aliqua c Burferianis, hifi. Imecy voL i. p.^5i» ^5ti. 
hic redeunt, ut luncus lutfUs Allion. p* &% f £•; 
aijae ex itinere lapjponicO) ut Avena Jissquiseriuh SUECIAE. POLONIAE. , BELGII. i35 

fm 96. f. 1 3. luncus Jac^uuui p,ioZ*J\io, Plus* 
Qudm inyriada tabularum ligiiis incifarum auctor 
cuxn fiUo Olao paraverat , quae omDes ia iBcendio 
illo perieFf^flt» 

o \ 

Ahoenjis hortus, curatiis ab EliaTi^^Iands (nat. 
i64o. f 1692O ab eodem quoque defcriptus fuit 
l683* in libello infra citando. 

la ipTa Warfavia hortus regius floruit , * praeter 
indigenas» exotigas etiam varias complectensj cu- 
ius catalogum Andr* Cndffelius a. i65i. exhibuiti 
recufum In Sim. Paulli viridariis. Yucca Gloriofa» 
Orchis hirciua» Ophrys myodes et arachmtes ibi 
nominantur* BsLGii FOEBEKATi borti botaoici pra^ 
aliis cel^brabaintur, et iure quidem. Co^imercio 
^Qim laetiffimo per omneni terrarum prbem reg^ 
Bantes-» tindique divitias innumeras, ma^dme e pro- 
montorio bonae fpei et Imiia br ientali congefferunt 
Belgae, neque defuerunt praeftaotes viri, qni> do- 
ctrina» rei herbariae peritia h induflria indefelTa 
dari • bas divitias defcriberent et illultrarent. At 
xiocuit verae doctriuae im manis illa lucri cupido^ 
•quae monftra potius florum » quar^ rariores ftirpes^ 
nx abfurdam v,ertit mercaturam , ut tuliparum ma* 
j^lme bulbi pretio incredibili iooo"^4ooo fiore« 
norua vendereutur. £0 autem iulaniae rentum €tL i54 - LIB. V. CAP. IV.' HORT. BOTAN. \ tit n^c ipfos bnlbos tuliparum unquam videriat, qui 
etaerent eos ant veaderent aut etiam redimerent. 
BulbusSemper auguftidictae tulipae) 20ogranorum 
pondere, '55oo florenorum pretio veniit, quem 
lyec emtor nec venditor viderat. Tandem iGSy. 
magiftratus belgicj, ne mercatuS tamlnfani ignomi- 
'nia maneret, legem fanxerunt, ii commercio finem 
impoiientem (Munting oeffening der planieriy 
p.6'5^1» f. Groening 1672. '4« Erfie tamenfpraek 
iiiffchen Waarmond en Gaargoed nopens de op" 
Jioj?i/c enondergang van Flota. Amft. ;i643. 4*) 

Antiquiffimo Belgii foederati horto, Leidenfi^ 
praefuerunt initio huius faeculi Car. ClufiuSi Ger. 
Bontius et Petr. Paawius (nat. i564- t i^iy.)* 
Defunctis autem Bontio iSgg. et Clufio 1609.» 
Paawius fblys fuperfuit, qui iam 1601. catalogum 
typfs exprimere curavit, quem recufum 1617. \idi 
in bil^r. Ootlingenfi. Index eft brevis cum pulvil- 
lis vacuis numeratis. Paawio fuffectus eli* Ael. 
lEsVer» Fdrjdus y cui 1624. defuncto fucceffit filius 
Adolplhtis (hat. 1597. 1^663.), Renealmii disci- 
«puTus, qai fatrs bene rem horti geffit, ut quater, 
^ 1 633. ;* 1 656. , i64g* et 1 658. , iudices magis ma- 
gisque locupletatos edere poffet. Penultimum; 
Sim. PauUi viridariis infertum, legis animadverti 
Afclepiadem proceram, Cleomen fpinofara et indi- 
genas eitiam belgicas, Ericam fcopariam, Myricam 
Galen' et Ericara arboream. AdoIpKum Vorftium BELG^. COMMELYNI. i35 lato cedentem excepit Floirentias Schuyl^ huncquo 
1 6f>9. vita funotum Arnoldus Syen^ Amfteldamen* 
fis (nat. 1640. f 1678.) qui, neceffitudine, qua 
cum Paullo Hermannoi Rheedio, Rnmphioquo 
iunctas erat, ita ufus eft^ ut infigni plantarum do* 
pja hortum ditaret. li fucceffit*Paulu5 Hermannus, 
iupra iam laudatus: huic autem 1695. defuac^to Pe* 
trus Hottoa^ Amfteldamenfis (nat. 1648* t '709. )> 
quem demumHermannusJSoerAaavif/s, im;nortali9^ 
vir, fequutui eft| cuius merita infra prgedicandf 
funt. 

Secundus aetate-, gloria autem primus .hortHf 
AmfielJLamenfis ^ Rheedii, Gubernatoris yan d«r 
Stel in promontorio bonae fpei^ Simonis de Beau^ 
xnont, Nuqez Acoftae» oratoris lufitanici , loannig 
Hudde^ praefecti focietatis orientalis, aliorumque 
Uberalitate ditatuSi curaeque praeftantiffin^i vlri 
loannis Commelyni fenatoris (f 1698,) com<» 
xniffus , laetiffinie effloruit. Primus horti infpa- 
ctor et bptanices demonftrator fuit lo. SnippendaU . 
gui iam 1646. indicem edidit; fequuti funt eum ' 
Blajius et Ruyfchms celeberrimus. Cui , cum fp- 
nio iam confectus effet, fubftitutus eftPetr. Ho/^ih' 
nuSr Leidam dein iterum vocatus. Quo facto Hdt- 
toni officium loannis Cqmntelyni nepoti,, Cafparo, 
Xnat. 1667. f 173J.) demandatum ita eft, ut ex- 
oticas , lluyfchius autem patrias plantas explicaret. 
'Sq& mortem loannis > Frid. Ruyfchii et Franc* Eig- V i5« LIB. V. CAP. IV^. HJORT. BOTAN. gdarii opera, fpIendidttM opus ettiximinm prodiiti' 
nHortd mediciAm&eldameDfis rarioruni plantaram 
defcriptio ct icones/^ vdl. i. 2. Antft. 1697. 170*. 
fol. iconibvs 224pitidis, characterliticis ornatnm : 
. defcriptiones etiam eae^ quae, cuicui fyftemati 
adhaeferis, utiles erunt. Novas fiirpes puto fe- 
quentes: 

Salvia africana^ 2. 91. S* autea, 2. '92, 
Seabl&ya rigida, !• gS. Rlvina humilis, ^. 9S. 
Kckium friitico/um 9 2. 54» Convolvulus ama^ 
rienfes, 2« 5i. Campanula capenjist 2. 35« C» 
Vigidula^ ib.Zj. Boellaciliata, ib.Z^. Atropa 
folanttceai 2. 96. Varronia alba^ ,1. 8o. Side^ 
roxylon melanophteumi 1. log. Rhamnus colu^ 
hrinusy 1.90. Phylicaericoidesy 2.1. Plume^ 
' ria alba^ 2* 24* Bubofi gu/nmiferumy 2. 58. Rhur 
tomentojay i» 92. Rh. lucid€i$ ib. ^^5. Amtia 
fpinofa^ 1. 47* Pancratium amoehum^ 2. 87. 
]P. amboinSnfet 1. 39. AmaryUis zeylanica, i. 
73. Phdlangium revolutumy 1. 34- Sanjbvieru 
guineen/isy 2.. 20. S.zeylanicoy 2. 2t. Utraqua 
fine flore. VelchemiaUvariay 2. i5« Aletrisfru-- 
gransy 2.4» Alol pictUy 2.5. A.fnuata^i.4^.. 
if. retufuy 2. 6. if. plicdtUiSy ib. 3. ii. Ungua, 
16.8» if. verrucofui ib,Q. A margaritifera, ib^ 
lo. Agavefoetiday 2y 18. Calla\ae£hiopicay i. 
5o. MeKcccca biiuga, i. 94« €e/^/* rhamnoi^ 
r, iv 7S. Cajfjia^ficcidentalisp 1. 26. <?. iaiinc- ^OII. COMMELYNI. 1S7 

nica^ I. jii. C. Chdmaecrifia j 1.27. Rbye^ 
na glabray'!* 65. ft lucida, i&. 96«' MalpU 
ghia glabra, i. yS* Oxalis incarftata^ I. 22« 
Tcdinum Ahacafhpferos ^ z. 89. T. ftutitefum^ 
1* 4*. Euphorbia antiquorumy l« 12. £• 7i- 
rucallit !• i4» £". cocinifoliay 1. i5. JE". crfna* 
rienfisy 2. 104. Sempervivum canarienfe, 2* 
95. CactUs mammillarisy 1. 55. C Petr^Jcia i* 
^o. Tetragoniaberbatea^ 2.102. Tfruticofai 
i6.'lo3. Spiraea opulifolia , 1.87. Grewiaooei*^ 
dentalist i* 85. • • Sideritis candicans, 2. 99» 
Byftropogon canarienfis y 2. ^5. Selago corym'*' 
bofuj 2.40* Digitalis canartenjis, 2. 53^ «Laii- 
/€77ia mijiaf i* 78. Manulea Cheiranthus^ 2. 4^* 
Hebenftreitia dentata , 2.1 09. Hemtannia al^ 
mfoliai 2. 78. Pelargohium auritufn, 2. 61. 
jP. rapaceum, ib. 63. P. lobafumty i6.62. Pensape* 
s&s phoeniceay f. 6. Sidafpinofa, t* 2. Polyga» 
lamyrtifelifiy !• 4^* P»ftipulacea, 2.97.' Ptero^ 
carpus Draco^ f • X09, Lebekia cytifoides, ^. 107% 
Ononis cernua (?) 2.82. Ldthyruf odoratus,Tiii 
8o« ACupanlo j^rimum Panormi cultus. Pfdralea 
hracteata, 2. io6. Lotus iacobaeus, 2. 89; />z^f«> 
gqfera lotoides Lam., 2« 84« Hyperlcumfloribun^ 
-dumA^* 68. • . Chryfdcoma cernua , 2^4^* CAn. 
cilii^iSi 2. 4^* Athanajiapubefcens, 2. '47* ^» 
4nfUrcatay 2« 49' ^* crithniifolial 2* do^ Tana^^ 
cetum fuffrut\cofum9 s. i4>o. dfter fruti(n4hfuie% iS8 LIB. V* CAP. IV. HORT. BOTAN. 2. 27* Cinerdria geifqtiaf' 2. ^S. Merkheya .filg 
tofa, 2. 28. Calendula nudiaaulis^ 2. 33. ۥ 
-graminifoliaf^2* 34- . drctdiis ctfperdy a» :ii2L. Othort" 
na peciinata$ 2. ,69. 0. coronopifaiia y 2. 70» 
0. frutefcens 9 2. 74«.^ Hippia frutefctns^ 2,^ 
3 01. driim trilobatumy 1. 5l. Cupteffus di^ 
fHchay i, 5^ latrjopha urenSy i. 10* Myri^ 
ca ifuer-cifolia, 2. 8j. Zamia debiVufi i* 58* 
Clutia daphnoides W., 2. 2. C. pulchella^ ^* 91» 
Stilbe Pinaftrai 2. 110. Mimpfa oafta, t. 28. 
Defmanthus punctatusy x. 3j[. AvaQia p&rnige» 
ra, T.. 107. 

Cafparus , patrui aemuluis , non folum fplendidi 
huius op^is tomum fecundum curavit: fed elegan- 
tia etiam dtto opuscula ediditi plantas rariores cono> 
tinentia: alterum titulo ,» praeludiDrum botaiiico- 
rum>" Amft* ijoS. 4-> alterum „Horti medici 
Amft. plantarum rariorum et exoticarum , " Amft. 
1706^ 4* Infunt aute.m 4ot^e : Ipomoea coaciaea^ 
rar*2i. Ghironia bdcciferay- rar» g.'. Ch, frutef* 
cens ,. . ib* 8. Phylica cordata , 1 2. - Diofma op^ 
pojitifolia, 26.1* D» rubraj ib.2* Z). hirfuta, ib. 

3. , Afd0pias undulatOy ifr. 16. if. crifpay.ib^ 17. 
Craffula perfoliata^ praei t. 23. Mahernia pin^- 

. Tia^a, rar. 7. Crinum americanum, ,ib. 14. ,0r. 
erubefcens, ib. i5. Tucca alotiefolia , praeLi^ 
Jf. DraconiSf^ Ib* iS* dloe araohnoides , ib. 27. 
iA> humSis^9 rar. ifi. . A. variegata, 16. 47. d. vifi \ fl I 
t % '■' BEL61L «?3 ^fa» praeL^iu A.fpiraUsy ib, '52. Aga»&vivi^, 
parai ib. i5. PplygQnum orientalej rar.4^* Zy- 
gophyllum fejfilifolium , ib. i o. Cotyledon fpu" 
ria^ ib.a^o. Euphorbia mammillarisy praei.Q» E* 
Clava^ ib. S^ E.hyperidfoliaj ib. i o. Lamiunt^ 
muUifiduviy rar. 28. Spi^mannia afrinana^ran 
©• MeUanihus comofus , ipfr. 4- * Pelargonium pin* 
naium, pnaeLZ. F.zonaJe^ ib.i. P. peiiatum, 
ib.2. P. acetofumy ib. 4* Cacalia ficoides y rarc 
40. Athanajia dencata f ib. 4^. Senecio ilicifo^ 
lius, ^b. 42. Centaurea glaftifolia^ ib. Sg. Ar- 
ctotis acauUsj ib.dS. A. calendulacea» 3r. 3b. 
Momordica operculatUy 22.' 

Idem Simon Beaumont<i cuius liberalitatein ej:- 
ga hbrtum Amftelodamenfem Comm^yni, praedir 
canf, aluit peculiarem etiam hortum Hagis Comi* 
tum, cuitis catalogum Franc. ICi^gr^/flrii/^ exhibuit 

1690. o. • ' y 

T^-ajectiud Rhenum floruit hortus academicus> 

praefecto Hear. '«^g^i^ (nat.iSgS. f 1679.) m 

eii^ indicem i65b. 8. edidit. , Nec defuit fchoJae 

Aufiacae, qvOieBredae erat, hortus medicus, cuiu$ 

defcriptio auctorBm habet loannem Brofterbufium^ 

edita Bredae 1G47. 12. Et Bruxellis aluit phar- 

ipacopola lo. Hermann hortum , cuiijls catalogum 

edidit i652. 4. Nec Groningenfis praetereundup^ 

fub MuNTiwGio utroque fatis celebris» Ah^ 

feriipr, *Henricus (f i&S^*) horti aoadeipici cata- ■ . ^ i^& . V. CAR IV. HORT. BOTAN. k^ttm i646.^dk, FauUrviridairiis infertam» iiii* 
de "video et Seitiee^rptiiti et Ldwfoniam jbi exfti- 
tiffe. Henrici filius et fuccefror Abrahatnus (nat» 
1626. 1 1683.) opUs edidit^ bis dein, rautato txta^ 
lo recafuni' „Waare oeffbiing der plaoCen,^ Gron» 
^1672. 4- dein „ Naauwkeurige befchryving. der 
Aard-gewaffen," Leyd* 169^ foL ico«ji^tis 243» 
deni(|ue ,, Pbytographiae eurioCae, cura f rane^ Kig«( 
gellarii,^ Amfci/oa. foL Defcriptiones metUocreSj 
^do nnlltis, icones pleraegTC malaey ^QiiUae ferel 
nova^? (ni Pifum maruimumy phyt. ^..^So. 4t Prv* 
nos verticillatus ^ ^. Sa.)^ etiam &bula{ae9 ut Cor» 
damomi utriusque p. 2o5« 207» 

» 

lo hi« belgicis horti» inftructus potiffimum fuit 
eil lis ufus eft Emanu elSwKEHTitrs, i mperatoris 
germanici hortulanus. EdkUt is opus ffithopfaili^ 
graturn : ,^Flonl^grain/^ Frcf. 1612. fol. tcQpeSf^^ 
diores , pleraeque liliacearum , e ValJeti op^'e,£uinr 
fytey fine dtfcriptione; infttot.vtotnen paffim npvae; 
tris '$w$rtiiy ^x. Gladlolus iridifoli^s.^ 66. dma^ 
ryllis oriencalisy 3i* . . Simile opuf} e Mgici* 
hortis natumy edidit Crtfpiiius Pa/J&ewj^ i\4*ahe' 
menfis, titulo „Horti florftli/^ Arnh. 0.614. ^^ 
E.PafBiei, Swertii, Forrarii et de Bryi 4pt)jjiibu^ 
colJeotis ortnm elt FlorUtegium renovatum , quod 
|>ibliopo}a Matthaeas Merianiis Frcf. ad Mofnuni 
x$4i' ft>li e4|dit. V. . 

NnUiiia ^x his opificiis aBthophilarum eiajYiJii». BELGII. BRiYNIUS. i4^ mmtnm res ixerbana cepit , malto mains ex com'»^ 
mericio adfiduo y quod cum belgicis hortis fervavit 
^ lacob, Breynius» mercator GedaOienfis Xnat. 
«637, t^fig?*)' Ipfe, amore plantarttiii flwgrans, 
Belgium) aetate ia^ provecta, petierat, u^bipra^^ 
ifertim ijiVitias praedicat^ quas Hieron. a Hevei:- 
niogk, curator academiae Leidenfis , Anton. Cha- 
fieleyn, focietatis orientalis curator, Franq* Sc- 
renhuyfeu, pharmacopola Haganus, Arnold. Syen^ 
lu.Commelinus» Gul. tenRhyneet alii largiti erant* 
Priiiceps ac palrharium ipiius opus ad fplendidipra 
|iertii;fet: „Exoticarum planjtarum centuria primj^,** 
/Oedan. 1678. foL cui adiectus eft fafciculus plan- 
tarum aKhynio e capite bonae fpei miifarum. Ico* 
pes elegantiffi^nae , maxime xn^ meo exemp]a||> 
qnod auctor olim amico donaverat: defcriptiones, 
^quas a rei herbariae periljffimo viro exfpectaveris. 
JNovae aut melius faltem illuitratae fpecies funt: 

Salvia par/iculata, t,85* Waohendorjia hirjh* 
^, 37. Eriocaiilon triangulare^ 5o* ProMt 
4^hamaelea Lam.i 9, Brabeium fiellulifolium^ l. 
Isobelia pinifoUa^ 87, L. coronopifolia y 88. J^ 
Mreynii Lam. , 89. Chironia lipoides j gp. Myr" 
Jine africana , 5. Phylica brunioides Lam. 7. Bru^ 
nia. nodiftoray lo. Siafivia radiaia, 82. Gpm* 
phrena brajilienfis y 62. Laferpidum prutheni^ 
c^jn^ 84. Haemanthus ciliaris» 3q. TuVipa 
Breyniana, 36.* Eriojpermum ladfolium, 4*» ' VN 142 LIB.V. CAP.IV. HORT. BOT. 

Erica cerinthoides^ 33. Gnididfimplex^ 6. Lach' 
naea conglomerata, 7. Laurus Camfora^ p* 12. 
Caffia grandis j t.x4* C. 7Wo//w ,21. C. fiexuo-^ 
fay 23. ^. glandulofai 24. Caefdlpinia pul- 
ehertima^ SL2* Melafioma holofericeumy 2.. Oxtt- 
/w fpeciofa , 46» Mesembrianthemum molle *) , 
81. M.expanjfum, 79. Phlomis Leonurus , 86. 
Pelargonium lacerum, Sg. ' 'IT^reM lobatay 35. 
Polygala teretifoliay 49. Borbonia cordatk et 
crenata^ 28. Afpalathus chenopoday ir. J. 
fpinofatiS. Clitoria ternatea, 3l. C/. brafilia'^ 
'nay^Q.. Colutea frutefcens , 29. Aefchynome^ 
, neafpera, 52. Pforalea aphylla , q.5. TrisoneU 
la fpinofa, 33. Athanafia capitata, 78. -rfr^©. 
mi/?a vermiculatay 12. Gnaphalium nudifolium, 
.71. Senecio pubigerus, S5. S. longffolius, 63: 
S. purpureus, 67. //2|//a pinifoUa, Q^ Lidbe^ 
kia turbinata, ^S. Cotula coronopifolia^ 76. 
Ofteojpermum moniUferum, ib. Othonna bulbo^ 
fa^ 66. Stoebe ericoides i lOi . . Croton folani^ 
foliiis, Geifeler, 54* latropha multifida, 53. 
Phyllanthus rhamnoides, 4- Reftio diftichui^ 
91. Inga cinerea Humb. i5. Mimofa fenfuiva, 
x6. M. afperata^ 19. 20. M. polydactyla Humb. 
18. Afplenium Nidus, 99. if. Breynli, 97. 

*) Ipfe nomen Mesemtriantheml primus introduxit; 'tit 
. t«mpu8 florendi expiimeret. ^'; BEL£Hf. BREYNIUS. 1.43 _ - - . / 

LycQpodium plumefum^ loo. loi. 'Lygodium 
fcandws, 96. ^ 

Tum inEphenieridibus naturae curiofornm lap^ 
minum Sambac, dec^i. a.4* 0. i33. Trichosan^ 
then Anguinam^ 16, o.i^hj* Convolvulum pani^ 
culaturn^ ib^ a. i56. Periplocam tunicatamy ib* 
x38. ctApocynum indicumy ib. a. i49« deferlpfit. 

Reliquit aiitem „prodrpmos binos," quos cum 
ioo2iibu9 rarioruni planttirum in Belgio lectarum^ 
filius lo. Philippus, medictis Oedanenfis (nat. 1680. 
1:1764.) edidlt Gedani 1754. 4- Continent varias 
novas : Gladiolum trifcem^ e. !•/* '• ^'* cingujturft, 
ijif'f» 2. (?/. plicatum, t*'^*f(2L* GL puhicemn Lam. 
1. 12. y*. T. Anthatyzam rihgentem , t, 8. f I. Wa" 
chendorjiccm paniculatami t. Q»fi, Rynchofporani 
aureamVixhlj t. 23. Scabiofam africanaiii ^ t. 2.6. 
Panacem quinquefoliamy p^S^. Drqferamcifcijlo* 
rams t,2.2*f2.. Larockeam coccineam Decand.y t* 
20.y*. I. dgapanthumumbellatumy t» 10. Lachena-^ 
liam grchioidem^ t. li.f i. 3. TerminaUam Che-- 
iulam^ t^ 4* Meliam Azadirachta^n , t.l. Euphor-' 
bHtm^ Caput MedufaCy t. ig. Capparidem Brey* 
niamy /7. i3. Monfoniam fpeciofam^ t. Q.I. f 2. 
SpUanthen Aomellamf p, 48. S/?.. infpidam , t. 24* 
Eupatorium divaricatumy t.iy.fa. Pteronidm 
oppoftfoliamy ib, f 3. Gnaphalium ferratumy 
i.jS.f^: Gn. divaricatumy ib. fd, Elichry^ 

* 

fuph proUferwny ^.17; fx, £• imbricatum^ /w t44 LIB. V. -CAP. IV. HORt. BOT. 

/ 

. l8. ib. /k I. E. virg^^um, i. 16. /. 3, Ciqer9^ 

. riam fonchifoliam , i:.2,i. f. i. Amellum Lychnid- 

dem» t» iS^f 2. Calendulam hybrHam^ t. ^4'f* 2« 

' ' n ' ■ ■■< ■ •' • 

I 

dnglici horti eo iam kevo eoeperunt cum bel'* 
gicis a^niulari, qiios iioitris teznp^ribus magnope* 
reantecellt^nt. £t in publicos et in privatos hortos 
ondique coUectae futit gazae pretiofifliniae> quibus 
docti viri ad doctrinam amplificandani uterentur* 

AntiguiOimus vero eo faeculo eit regius hor- 
tiis Hamjptoncourtii , quem Eiifabetha fundaffei 
Carolus II. vera et Gulielmus HL praeprimis di- 
taffe videutur* £0 horto primus pr^efuit loannes 
Parkin&ok, phormacopola (nat* iSGj.) ^uife** 

jnet ipfum botanicum vocat regium primarium , ip- 

> 

fegue hortum aluit r^ioribus plantis locupletem. 
De horti cultura primum edidit opus : „ Paradifi in 

. fole paradifus terreftris /^ Lond. 1629. foh In eo. 
flores hoftenfesi inDumeris varietatibus , olera et 
arbores fructiferas ub^rrime defcribit ac 109 tabu- 
lis ligno.jucifis illuitrat. Occurrunt novae non* 
jDuIlae: Narciffits viritiiflorus Schousboi, ;i« gS. 
/l^. N.oiioruSt p^^Q.fS» Allium triqueiirum^ 

' p. 143» f 6. G^ranium fcriatum,^ p, 227. n*7« 
Medicago fcupellaia^ p^SSj. n»5. Afclepias fy^ 
riacar, /i«44^« 72. $2. In aliud opus totius vitae ftu* 
diun][^ impendit) ut eerto guodam prdlne, guot^ 
quot ad id tenipus inQotuer^t, ^irpes defcribe* *• ANOLIAE. PARKINSON. 145 ret et lconlbus illuftraret* . Editum id eft titulo 
i,Theatri botanici," Lond. i64ot fol. Ordo ma- 
lus: modo raim virtutes, modo habitum fequitur: 
XVil* famiJii^ omnes plantas distribuit, nimirupi: 
a. odoratae; b, catharticae; c. venenatae et alexi* 
phannacae; ^* faxifragae (lithonttypticae); ««vul^ 
fierariae; /"/refrigerantes; £"« calidae et acres ; h* 

far ^ 

timbelliferae ; L cardui et fpinofae; k. iilices et 
capillares; /• legumina; m* cerealia; /i* grami** > 
]ia';et iunci^s o* paludofae et marinae et mufci ; p» 
Aiifcellaneae; q. arbores et frutices ; r. exoticae* 
Cum omnes etiam varietates in calculum vocaveris» 
38oo plantas complectitur ^ iconibus e Gerardo» 
Lobelio aliisque fumtls, nonnuUis vero novis> prae-* 
ferthn americanis, quas tamen fimultiornutus et 
Robjnas eyulgaverant» Maxime vero in eo repre- 
hendenduS) quod e Lobelii illuftrationibus non« 
dum editis plantas fumtas pro novis et a fe inven- 
tis vendiderit, id quod Howius in editione illuftra- 
tionum. uberrime ej^pofuit* Sequentes arbitror a 
ParkinConio primo aut maioribus fuis melius ,iUu* 
ftratas eff e : ' .1 

Salvia inatrnata , p. 5o* n. 4« AfQteplas amae^ 
nay 386. Pinguicula vulgaris , 532* Tucca glorio* 
/a, i53« Euphorbia ifatidifolia LafT^»^ lS8» n^ii* 
Cherlerla fedoidei f yZy^n^ii* Papaver Qambri^ 
cum^ 369. jx.4« Sanguinaria canadenfis^ (^%^* 
* /z# 8« Erodium petra^um p yo^^ n. 4* Afnagatui / 


\46 iib:v. cap.iv. hort. BOTAN. 

ideticus 9 r oS4' w- sS. Fr^nanthes fpinofa^ 8b4« 
Epipactis microphyUay 21 8. «. 8. Ariftolochia 
Serpentcuna f ^^o» Helianthus frondofus , l3o. 
w. 8. Fi/cw^ digitatus.i 1 2 9 2. /. 5. F/ loreus, 
4 293.^1 6. .^ . Arbutum Ahdrachnen, ut plantam 
hibernicam, primus /9.1 4^9* indicat. • . E Lobe- 
lii illuftrationibus fumta: Pulmonaria maritima, 
>^66. n.7. Agroftis pungens, 1 187. n.3. et plu- 
ira^lia. Perperam pro novis vendifantur alia, ut 
Dactylis glomerata , 1 1 82. 72. 5. Arundo epigeios, 
n8l. «.3. fhalaris arundinaceaj 1273. n* 2. 

lidem hSrto regio poft mortem ParkinfoniiMo* 
rifonius praefuit, cui fuccefiit vir diligeatiffimus 
Leonardus PLukKNET, botanicus regius (nat» 
1 642. ). Ingenti et incomparnbili is induftria plan- 
tarum infinitam fere copiam Corrafit, quarum icb- ^ 
nes aeri incifa^, niimero 2740, fatis diminutas>' 
cum fuccincta definitidne ct fynonymis in opere 
memorabili ediJit. Id primum prodiit titulo: ,> Al- 
magefti botanici ," Lond. 1696. 4- cuhi tabulis 828 
ab artifice probabili van der Gucht fculptis. Con- 
tinualum eft et „Mantiffa" 1700. et „Amalthee 
botanico " " 17 o5. oum tabulis S^g — ^ 454* Rarum 
iam opus, ubi integerrimum eft, ut meum exem- 
•plar, quod lo. Oeorg. Gnielin poffedit. Carere 
qteidem giusguam eo opere^ ob innu^eras fiirpium 
rarioriijn , velunicas, icones, nequit: pJures vei^o 
ddeo Hiancae ac mutiiae ftmt, ut tsogojofci vix pof- ,. .1 


ANOLIAE. • PUJKENET. 147 

fint. , Archetypa earum plantarum, ut totura Plu--' 
kejbetii hjBrbarium ceffit Sloaneo , fupereft in mufep 
britannica. Plerasque h^buit ex horto regio Hamp- 
tonienfi, tum ex horto Beaumontii Hagano; Tra- 
defcanti Lambethae; epifcopi Londinenfis Henrici ' 
Gpmpton; medici du Bois ad Mitchamiam vicum 
agri SurrejUni ; medici Morgani ; denique e liberalita- 
te Ocorg. Wheeleri, qui orientem peragraverat,Bar 
nifteri, Doodii, Robinfonii, Petiverii, Sherardi , Bo- 
bartii, FifhMrickii, quiHifpaniam adierat; Cunning- 
hamiiy qui plantas cheufanicaS; et japonicas miferat, 
Uvedalii etc. Nulli ceteroquin methodo addictus au- 
ctor dphabeticuni ordinem fequitur , licet melioris 
methodi leges ex Ammanno beue cognofcat, ac ijr- 
ftim faepius Sloaneum et Petiverium carpat, dum 
Cdntra methodum^peccaffe videantur. Singulare 
eft eius vftudium, plerasqu^ plantaS' ad recepta no- 
mina reducere: hinc et Hernandezii plantas inex- 
tricabiles illuftrare ftudet. Novas autegi Itirpes aut» 
priiis^inusrcognitas, habet fequentes : 

Chionanihus compacta, t. 224» /•2. Linocie* 
racotmifalia^ ^•a^i* /• >4* P^erpnica virginicaf 
t.yo. /.2. r. tenellay ^S^X/.^. Gratiola hyffo- 
pioides^ igS. /. 1. Elytraria crenata FahU^ZS. 
/ 1, Ii/fiicia ftricta y 279./ 7. . L^americanot 
423-, /. 0. f. procumbens , ^92. / 4» i^ AdhatO" 
da, 173./. 3, , /. kyJfopifolJa\ a8o./. £• (Ttricu- 
Imriatninory 9S*/>9* StachytarpkeiaprisjnaticU \ 10 * / 
^ >48- LIB.V. CAP.IV. HORT.BOTAN. 

VahL , 3 2 X* / 1 . St. oruhica Vahl. ♦ ^^27./ 7. 

Tamonea fpinofa 4ubLf si52f. / 4* Cunilama* 

Wa/7<i > 344* /• ^ * Ziziphora capitata > 1 64« / 4* 

Mondrdu ciliata, a64*/3- M« punciata^ ^4*^« 1« 

Salvia incarnatd , 1 94-/ ^» •^» canarienjis , 3o 1 . 

/ 2. Boerhaavia hirfuta > 1 1 3, / 7* JS, fcamknsp 

2^26* fj* Fraxinus lemifcifoliay 182. f 4* Oun^ 

vera perpenfa, 18. /2. . • Valeriana pyrenuicof 

23;2.x/ I. Ixia corymbofay 276. /.1. L erecta% 

3io»yii. Gladiolus galeaeus^ 224« /fl. :«lr£* 

yitfa cya^nea^ 299. / 5. Commelyna virginicar 

174. /4» C. bengalenfis 9 27. /".3. C* nudiflora^ 

27. / 4» J^w^z^-y pedunculata , 1 7 8. /• 4« Schae^ 

vus anguftifoUus, Zol. fi. Scirpus rninimus% 

3oo./3., Sc. mucronatus i 4<^*/3. Se» pungens^ 

40./1. Sc.unci/iatus» 190. /7« Sci triqueter^ 

46. /2.. «Sc. eriopkoruSy 4*9*/3. Sc. dichoto* 

musy iig. /5. Cyperus arenariusy Zop.f.j^ 

C. tenellus, 5oo, /4*5. C* polyftachyos^ 4^6. 

/G. C.Hafpan^ i^z.fa. C> compreffus^ 4^j. 

f,2\ . C.difformiSi 4^7* f^* C^Iria, 191. /7. 

C. pumilus, 191./ 8. C. fquarrofus^ 397. /a» 

Marifcus ovularis VakLy 91» /4* M. .retrofra-' 

ctuSf 4^^* f4* f^^^^^'^^ g^^^^^^^^y 417» / 6», 

Eriophiorumvirginicum , 299./ 4- Cenohtus eohi* 

natuSy 92. / 3. Phaiaris paradoxa^ 33. /5. 

Phleuifi arenariumy '5o,f8.\Milium lendlgerum, 

33. /6. P^a decumbensj 34* y^'* i^« ^enel^ \ •* ANGLIAE. PLUKENET. »4» 000. /. 2, ' P. ciliariSy' 1 90. f. 5. Fefiuca tenui" 
folla, ib. f.i. F* bromoldesy 33. y*. 10; Pafpa^' 
lum disfectum , 35o. /. 2. Fanicum fLuitans x^\*" 
/7. P.brizoideSi iQi./. 1. P* brevifoliumi i8c, 
/.4» Alopecurus indicus 9 cji.fS. Uhiolapani" 
culata y 5 2. yi 6. ' Ariftida Hyftrix , 1 9 1 . j^ 3. -rf/z* 
dropogon arundinaceusy 32. /. I. A. contortusy 
'9^' /'5* if. Schoenanthus, ic^o,fl. Chloris 
petraea, 245* /*. I. C/i/. mucronata, Zoo»f 8» 
Triticum loliaceumy "bn.fj* Tr» polonicum, 23 !• 
/6. Eriocaulon quinquangulare^ 221.^^.7. Mo/- 
/«g^o oppofitifolia , 7 5. /. 6- M. ftriota ^ a5G.f.a* 
Af. vertioillata, 332. /15. , . Prbtea cyanoides^ 
345« ./-6. Pr.Sefraria, 329./ 1. Pr* conocarpa^ 
200./. 2. Pr. i^rgenteay ib.f.t^ Pr. hypophylla^ 
44o./»3. Pr. cucullata, 3o4*/6, Pr. faiigna^ 
229./ 4. Globularia bifnagarica, 58. / 5. €«• 
phalanthus occidentalisy 77./ 4» Sperinacoce te* 
nuiory 2 56/ /4» Hduftonia coeruleay 97« /9* 
Mitchella repens^ 444* /• 2. Callicarpa america-* 
noy i36./. 3. Pendea Sarcocolla^ 446«/ 6. Budd^ 
lea occidentdlis 9 210. /i» Exacum pedunculq*^ 
tum^ 343. /3, JF. aureumy 2j5. /;3. JB'. car* 
datum, ^ibp f4* Ciffus vitigineay ZZj^f^». C, 
quadrangularisy 210. /6. C acida^ l52,/2. 
Cornus fericea , 1 69./ 3. Fagara ^ragodes > 1 07, 
/4» hiidwigla alterrfifoHay 4^2. f J. Olden^. 
kndia umbellata^ 1^9* /4« dmmaTmta baccife^ , ^Se LIB. V. CAP. IV. HORT. BOTAN. 

ra^ i36. /1 2. Cometes ahern^iflora, 58o« /. 4* 
Coidenia procumbens , 64« /. 6. • . Helio$roptuni 
curaj]avwum\ 36. 3. H. gaapjialodes^ i^Z^f.o* 
Pu^monaria virginica, 227. /• 6. B^ragb indica, 
7^*/. 3. jP* zeylanicoy 335. /.4- Tournefortia 
volubilis, 235. yi 6. Dodecatheon ineegrif^lium 
Mlch. > 7 9« y. 6. Lyjim^chia ftricca , 4^ 8. y^. 4* f fe*- 
c^//a JimbricUa Mich» > 245* jf. 5. Gouania dominr^ 
genjisfi20l.f6, Panax trifoliust ^^S.fy^ Aza^ 
lea vifcoja , 1 6 1 . /. 4* Phlox pllofa, 98 ^ /. 1 . Pfe/. 
- fubulatUy ib.fd^ PhU fetaceay ib.f^O. PhL ova- 
ta^ 348. y. 7. Convolvulus Wheeleri^ ^5, fZ. 
CJ. tenellus , 1 66. /. 4* C. tonwntofus , 1 67. /. 4« 
C vuifoliusy 25. f 3. C. quinquefoliusj^ 1 67. /. 6. 
Iponioea pubefofay 26 j. f 6. Dentalla repens, 
S56*/. 5. Triofteum antguftifolium, io4« /• 2. 
Hyoscyanuis pufillus , Sy. /. 5. PhyJaUs cUraffa^ 
vica, tiX.fS, Solanum verbafcifalium, 3iG. 
/. I. S, Janctumy ib^ fiz* S% irtammofum, 226. 
/» I. S.virginianumyGa.fZ» S. irilobatum^^iG^ 
f^S. ' CeJiruTp laurifolium^ ^S.fu C.Moctur* 
num , 64* /• 3* Cordia Collqcocca y 1 58. /. 1 . Vaf^ 
roma Vweata^ 528./ 5. Zizyphus lineatusyi^Q^m 
f'4f Z. Napecay Q.i6.fC. Corymhium glabrum, 
272./, 4 C. fcabrum , £6. / 5. Phylica plumofay 
. 542../. I. Ceanothus arhericanus , 28. / 6. C 
africanus y I26. /il. Scopolta aculeatay ^Z.f^S» 
C^laftrus^ ludidus^ .80./. 4« C bullatuSf ^8./. 5* \ ANGLIAE, PLUKENET. «51 I 

l C. pyracanehus t lafi, f* 2, Evonymus america* 
nuSi ii5./.5> Diofnia cuprejjinay 279.^.2. ' D^ 
ericoides, ib,f5* D. pubefcens 9 ^IX* fZ* ,D. 
cifioides Lam, y 34^,^ f 5. Brunia, lanuginofaj 3 1 8» 
/.4. Cedrela odor<tta\^ ^^7'f ^ • f^ioJa palmata^ . 
447- /• 9» V, pedata^ II.4. /.7. Vids nrbqrea^ 
4i2. yii. Clayionia vlrginicay 1.02./ 3» Celo^ 
fiaMonfoniae^ Z5y.f4*^ C hodijloray i33.'yi2# 
lllecebrum brachiatufhi, ZZ^' f2„ I, .javanlcum%, 
jo. /. I, Thefium umbellatum , 342. f^*_ Gar^' 
denia Randiuy g7'f 6. Plumeria rubru^y Z^J^f 2» 
Tabernaemontana Amfoniar ii5. yi3; Peripl&ca 
efi:ulentay %5Q,f6, P.indica, ib,f2. P» afrb» 
canay i^dy.f^» Apocynum cannabinumy r3»jf. i. 
Afctepias pubefaens 1 1, Sg* f \ , A. variegata > 77. , 
/, 1» A* afthinaticfiy 356./ 2» A^fruticofa^ i58*, 
/2. il» verticillatay 356,y. 4» Ceropegia tenui* 
fioray 335./. !• Heuchera affiericanay 58. /3# 
Gentiana ochroleucuy 186./ 1 • Laferpitium peii" . 
cedanoides-y 96. / 2» «^i/o/» inundatutn , 6 1 . / 3. 
Bubm Galbanum , 1 2» / 2» jR/zi/ ^ villofa 1219. 
/8. il/u anguftifoliay ib. f6, Viburnum pru^ . 
nifolium» 46* /2. fharnaceujnCerviana^ 332r' 
/ 1. jRfe. glomeratum, 33 1 ./. 3.^ P/t, al-bens^ 3o4» 
/4» Ph* diftichumy i3o./6. Bafella alba^jt 63», 
/ I, Sarotht^a gentianoides, 342*. /2. Evol* 
vulus hirfutusy 9. i. Statice minutay 2.00, f5* 
Aldrovanda veficulofa, ^i^fS^ ^ DrQfophyU^^m / y^ \ iSd LIB. V, CAP. IV. HCmT. BOTAN. % lufitanicumlinh^ 117.^*2. Craffulu ficcm^ Si4» 
y^.2. Cr. gentianoides Lum*i 4^5./. 6. Mahernia 

verticUlata^'Z)^^f^.^ , Bromelia Pinguin» ^58m^ 
/» 4^ Amaryllii Atamafco , 4^* /• ^* Poniederia 

haftatay 220if8^ Afparagus retrofrcustus 9 SyS. 
/5. A* afiaticusy iS*/. 4» A^capenfis, 78* /13. 

Aletris fdrinofa , ^^?» /• 2. luncus nodqfus $ QZ* 
/9. Achras mammofuj 268. /.2. Canarina Cam^ 

panuJa^ ^jS^f, 1* Melanthium virginicum^ 4^4- 
/i 8. Medeola mrginica , 3 2 8. /; 4* TrilUum fefi- 
file, 1 1 1. /• 6. Xerophyllumfetifolium Michaux.y 

342. /.3.*» Saururiis cernuus 9 nj^f^* 4' DiS'^ 
ahdra proftrdta , 257. /. 5. Septas capenfis, 
340-/4. ♦ . Osbekia zeylanicuy iyZ.f»4* Rhe^ 
^ x^ia virginica, 202. /. 8* wRA. mariana, 4^8,/ i ^ 
Qenotherafinuata^ 2o3./3. Gaura bientiis, 4a8» 
/.2. DodonUeavifcofa, 447* f^' Valentinia ili^' 
cifolia, 1 96. / 3. Vaccinium ftamineum , SSg» 
, /1 3. frica phmffoUa , 347« / 6. JF. Bruniades^ 
ih. / 3, £. apfyhthioides , 16. / 4» ^ • gnaphalo^ 
des, 346./ 2. £•. Phikenetii, 544./ 2. Daphne 
,ii//ii/2a, 229. /3. Gnidia oppofitifoliay ZoH.fj*. 
Polygonum tomentdfum^ 210. /7. JP. perfoliu^ 
tum, 398. /i. P.fcandenSi ^JJ^fij* Cocoo^ 
loba pubefcens, 2,0.2.. f,8. C. puhctatUy 267. fi4» 
Seriana triternata, i68. / 5* Sapindus rigidus, 
2 17. / 7. ^Forskolea tenaciffima , 276. / 6. Dio^- 
|?)T£;^ virgiaiana > 2 44* /• ^ • ^^^^^" Negundo ^ 1 2 3*< . ANaLUE. PLtJKBNEt. ' 1 8t 

yi'4» 5, Laurus Benzoini iSg. y.S^^» PoddHria 
geniJioideSf ^^Z./.S. • P. myriilU/olia, l85./. 2. 
Cajfjia auriculataj 3i4*y*4* d nictitanSj ib./5» 
Cniibindina Bonduc 9 2.y.2. Guaiacum qfficinaie,^ 
35./. 3. 4* Cw. Janctuiny 94^ /• 4* Zygophyllum' 
Morg/ana , - 429. /. 4* Monotropa unijlom i 209* 

/•;". ^ Mefajioma hirtum^ 265./. I. ■ M. discohr» 
ib. / 4. M. Acinddendron , 1 59. /. 1 . Kalmia ,/«- 
Hfoliay ^y^./6* K. angu/d/olia, iSi./Z, ^Cle* 
shraaJffijdlia^ Ii5./. i. Pyrola maculata, '54^* 

/15. Trianthema rnonogynum^ 95./. 4« r'"* P^>i* 

• 

eandrum^ 120./. 3. Saxifraga pen/ylvanicay Sg» 

/li. Gyp/ophila profirata^ 75./. 2. Silenevir* • 
ginica j 2o3./. I. Arenaria procera mihi , 7»/. 3# 
Malpighia punioifoliay i5y*/4* . Erythroxylon^ 

Jideroxyioides i 44^»/' 3» Suriana maritima > 241 . 
/15. Oxalis violaceay I02. /4* O. verjicolorp 
434« /5. 0, hirtay ib./j* O» tomento/a, 45o* 

/6.^ Phytolacca decandra , 225./ 3. . . A/arum 
vlrginicumy 78./ 5. Crataeva gynandfa, ^47'/ ^» 
iJtjaea trinervia JuJ/ , 38 1 . /^ 2. Tallnum trian^ 
gutarey io5./. 6. Trium/etta Lappula , 245.t/.7» 
Tr^ Bartramia y 4^./S. StercuHa/oetida^ 208.' 

/. 3. Euphorbia oerei/ormis, 23i./,i. E^Hy^ 
Jirix, 23o. /.5. E* mac^lata, 65. /.& E» thy'* 
mi/plia^ iiZ./:u E. corollattny 446« A3» If» 
nticrophylla Lam. , ibJ/.S» E» fatureioides tam.^ 
i6./. 2. . p Cacitu^ coocii>nelli/e!ti ^Bi^f.Ot, Cp ^iir » t . * ->,j,a4, tlB. V. GAP. IV. «ORT.BQTAN. 

. raffhvtcusy ib/.Z., C Phyllmtkhmf ii4y.f.S^ 

* h([yrtus tomentofiz , ^72.^/. i. M. acris > t55*f. 3. 

M* Pimentai ib.f^* ^mygdalus pumila^ \\*f.4* 

Crataegu^ coccinea , 46-/- 4* Cr^ patmfojiaf i oo» 

jv 1, , €>• Cri/f galli,. 4f>'f ^i Sefmmtm, Vortula* 

cafirum^ z\6»ffx, Glinus dictafnfioides, 356» 

ff6* Mesembrianthemum uinbellaium f \iy.fi» 

Sg^iraea tomentofay d2.\.f5» Sp, trifoliata, 236. 

f5»* • Cqpparis Jipiariat 33S. y^. 1. €. Cynal^ 

p}t^Uo:phora 9 172. /!. 4» 4ctaea racemofa, 383. 

/•3. ,Ciftus la^vipesi 8^.f6. C, polifolius^ 23. 

/^ 6. Corchorus aQut^nguIusy 44* f '• C*fafci^ 

cufaris 9 N 439* ^- 6. MagnoUa giaaca , 68, ^1 4« 

/Irungana mollufoa Juff^ 24 1»/. 3. Xylopia gla^ 

bra» 2Z^f4f Anemone quinqitef(fiia^ .TdS./lS. 

A» thdlictroides ^ ib.f4* Clematis virginiami, 579» 

f4: CL gchroleuca ^ ib.f5> . Jnanienia luferpi- 

tiifoViaVent^en.^ ^5\f^. Ct^JiaroJea, i57.f.2* . 

Teucriumjaponicumy 44^ *f^* Hyffypus ne^ 

pet0ides , i S^, /. 3. N^peta virginica » 8-5., f. 2. 

Elsholtzia criftatay, 4^^'f^' SideritisctOiaii^en^ 

Jisy 322./. 4< Byftropogei^ fuaveolens^ 5q6./. 3^ 

Hyptis ctijtitata, 222../. 7. Sta^^hys-. aethiopica^ 

5i5..A3. . Marrubiuini^ricanumy '5<i6.\f. 2» Phlo* 

fnH zffylaaica , 118.^ f 4» Clinopodium. rnca(iU2n% 

344. /. I. Scutellaria integrifolia, ZlZ.f 4, P/i<^- 

frmjfptjoftachya, '08.0, fS^ BartjiacQccinea^ J02, 

/.»6» Riwmoi^btiseMpanfif, 3io./.ia. Cerardim V \ ANGLIAE. fLUKENET, *iff« 

delphini/olia , 358. /3. G.- temii/olh ^ 12//. 4- 
Chelone obliqua , 549'./. 3. Siro/ularia Scorodth 
ma , .59./ 5. Hemimeris montana , " S3i ./S, H. 
dlf/u/ay'i7.K^/S* BigH<inia fempervirens 9 I12J. 
y.5. B*Leucoxylony 200./. 4- Cithmrexylon ci^' 
nereum . 1 62./ 1. Cre/cPntia cucurbitiBa > -171. 
^^2, Gmelina ajiatiea, 3o5.y.3. hantana invo^ 
lucjrata^ 11 ^./5. haculeatay 253./. 5. Ma*- 
nulea tomentoja^ Zi^. /2,. Bilohneraajiatica^ 
Zq4'/'^* Obolariavifginiday 209./. 6. Ortfban* 
che unijlotay 348./.5. ' Mifnulus ringen^, Zf^Z» 
y. 3, Schwalbea americana\ 348. /.t^. Barleria 
longi/oUa , 1 3 3; /*. 4« B. Hy/trix , 1 1 9»/* 5. JBoii- 
fia daphnoides y 209. /.3. Blepharis boerhaavi» 
nae/oliaJuJ/y 99l/*3.'- . Suhularia aquatica» 188. 
/. 5. Cardamine virginica^ l o 1 . / 4* C- o/rtca" - 
na y ib. / 5. Heliophila integri/oliaf 4^2. /. 2. 
Arabls canadenjis y 86./ 8. A^ reptaiu Lam.\ 61» 
/l 5. Cleome tenella, 224* /♦ 3. • . Walthera 
americanoy i5o. /6. IT. fingu/ti/oliay ib.f.S^ 
Stfyrinchium Bermudiana » 6 1 . / 2. Melochia con*. 
cattenata^ 9»/ 5. Pa£t/ora laurl/oUay 211. /3. 
fUminima.^ 210./. 3. P. peltaia^ «6^/4* P^ Ai- - 
bi/ci/olia Lam., 212/ Xs. Erodium mariiimum^ 
3i ./4- Pelargonium betulinumf 4^5»/id. He-* 
lictereS I/ora^ 245./ 2. Dombeya Er)thro»yIon, 
333. /v Sida capenjis, a^Off.5. S.retuja^^^* 
/;2. S^^atpa, ib^f^» ^S.hufmlis^ i32./§. «?# /- I f 

I ^ i5& L!B. V. CAP, IV. nOWr. BOTAN. 

, i . ■* 

(Ujiaticay 126. /; 5. S^roiundifoItas^^SB.f.t* J9; 

cordifoUay 1 3 j . /. ^. .S. peripl^caffolla y 74. /• ?• 

' Malva gangetica, ib.f. 6. M. fragrans , 43 ^ •/• 5» 

M* parviJlorOf 44'/'^* M* hifjjanica^ ib.f^^b* La" 

wtera tritobaj 8.y.3. Urena fnuata^ 5../13. G^o/- . 

fypiumhirfutum^ ^^Q'fl* G. barbadenfey 188. 

/! 1'. Hibifcus haftatusy i'2.jif. 2. H. hirtusy 2v54» 

, y^ 3. H. aethiopinusy ib.f 2. H. Mariihoi, ZSS^f 2. 

H.virginicuSf 6*./l4« Pnvonia zeylauica, 125./*. 3. 

Gordoniu Lafianthus, 352.^.3. . . FwnaAaCu^ 

oullariay 90./*. 3. F.vefoariay 335. /^.3. Po/y- 

. g^a/a Heifteria, 229. /! 5. P. lutea, ^ZS. /*.ۥ 

P. fanguineay ib» f 5. P. verticiilatay ib. f. 4* 

Amerimnum Ebenus > 89. ^! 1 • Pifcidia cartha"» 

ginenfiSy ^v^.f.^. Borboniatrinervia , ^[)7*f4» 

B' lanceolata, ib^f^b^ Afpalaphus capitatUyZ^j. 

f. 6. i^. aftroites , 4*3. y. 2. il. thymifoliay ib* 

y^ I. ' A. ericaefollay ib,f.6» A. uniflora^ ib.f.j. 

A> araneofa, Ai4*f'4* A.indica, 201.,/.^. if. . 

quUiquefolia^ 278./. 4. ^- caUofa% Z^S.f 1. Cro- 

talaria bnbricatay 388.y;3. Phafeolus femiereo 

nf.r, 2i4*y*2« Ph. irilobusy ib* f*^. Dolichas 

fcarabaeoidesy^ Sa.y. 3. D. bulkofus , £6. ^^ 4- -D. 

l^jlorusy atZ.f.^ D.urensy i3.y. 2« D* pru^ 

riens y 2l4' y» I- Orobus pyrenaicns , 2 1 o. y^ 2. 

Lathyrus Clymenum , 114. /: 6. ricia fylvatiqa^ 

71. 1. y* cajjfubica , 72. ^; 3. V* peregrii$ay 233^' 

y.6« C) tlfus fotiohfuit p 277./; 6. Halliahirta, / ANGUAK PLOKENET. 'i57 

454/*- 8- Hedyfarum gmgeticum 9 So.f.Z., H» 
Jpinojijffimum 9 ib,f.2* H* coniugatumy I02»y. i- 
H. pulchellumy 4^5./ 7* H. capiiaeurn^ ib.fS. 
H» viridijlorum » 3o8.y. 5. H. paniculatumf 432. 

^.6. Indigtifera pforaleoides ; 32o.y*. 3. L c^d* 
fuidesj iSSkf.^d. Galegavirginianq% ^S.yis, G\. 
DiUofa, 59. y; 6, C Coiut^ea^ ^66./"., 3« G. ar* 
genteaLam,y 5Q.*fu Trifolium maritimum, Ji3» 

y. 4« Tr. glomerasum , i6. y, 5. . l^otus creticus$ 
j^^.f.i* Hypericum ericoides , gS.y.S. Afcyrum 
tfillofumy 245.^.6. . . Prenanthes altiffimay 3 ^7» 

yi2« Vernonia noveboracenfis y log.^^S. Liatris 
fcariofa^ i77»!/-4» h^fpicata, ^o,^. f.6. Caca» 
lia atripUcifolia^ lol. /*. 2* Ethulia divaricata, 
2 1 .y*. 9. Mikania fcandens Willd. , iSZ.fd. Eu^ 
patorium hyjfopifoUum^ 88^^.2. ff. aromatieum^ 
£6. y. 3. £• rotundifoUum^ ib.f.^. E. perfolia* 
^z/m» 87. /.6. £■. coeleftinum , 3o4» /• 4* ^g"^ 
ratuth ciliaret 81. /. 4« PterOnia camforata^ 345» 

^.5* Jrtemifa dhinenfisi 353.^.5. GnaphaUum 
cephaloteSf 4*0. yi 2. (?«. divf^rgens, 4^6. f, 6* 
Gn. teretifoUum, 5o8.y. <»• G/i, cylindricumr2.QS». 

f.J^ Gti.feUnum<i ib\f.Z» Gn* cymgfum^ 279. 

yi I. Gn. odoratiffimum^ xiZ.fX. Gn.fquarro^ 

fum, Z12Z.fl. Gn, plantaginifoUum i 348,^.9. 
Gn* nodiflot^um^ Zi.f.5. Gn.indicum, 187.^15. 

Elichryfum fefumoides y ^^^.f.5^ Conyza b/frons, 

^7*/*^ Q*,bifoUata, ^JJ^f.l. Tuffilago jup<^ t > t /1 i59 LlB. V. vCAP. IV., HOaT.BOTAN. 

nioaj, Sgo./! 6. Sen^eio, tiniftorus^ '^Q*f*7* ^* 

' grandiflorusi ^Z^SL.f.S. Sfier ienellus, zji» f 

4. A./olidagmoideSy 79*/* 2. ^* li,narlfolius> 

i^fj. 4* tenui/oliusy ySifS. A, injirmus% 

y ^,f» I* Solidago canadenfis , zdG^fi* S. odoz 

rq, 11 S.f 6. 5. bicolor , 1 1 4- /• S. Inula ^fquar^ 

rofaj 16. fi» Lmariana, %^o.fl. L aroma^ 

iica^ ZzS.fii. Arnica croc^y Z^.f.j. Leyffe- 

ra Callicorna^ 35o.f U Chrjsanshem^m prooum-' 

hejifi Lour.y ^o.fZ^ Byre^hrumfrusefcens 9 272. 

f. 6* P» ferotinumy 17. /• 2. Cosula anshemoU 

'des, 274* /•6. C. tanaeetifoliaf 4^0. /.7* An^ 

ikemis Cotay tj.fS. Eclipta erectaf lo^*fx. 

E. proftratoy iiS.fS^ Phdethufaamericaaa, Z4^» 

f€. Buphthalmum durumy 21. y. 3. B.helian^ 

^shoides^ 22.^^1. Helidnthus gigant^usy iSg» 

jf.5. Rudbekia triloba, 22./*. 2. R.hirta^ ft^a, 

y; 2. i?. purpurea , 2 1 . /1 1 . Coreopfis tenuifo^ 

iia, 344./. 3. G. auriculata^ a42./*4« ^. ai(« 

ternifoliay iS^. fd. Gor^eria perfonatay 273. 

/. 6. Ber ife fteja i/icattfl , ib.f.5. B. ciliaris y 3 54- 

/.3. PolymniaUvedaliay SZ.fd. Chryfogonum, 

virginianums 242./. 3. Arctotis paradoxayZifi. 

f.5. A.piliferay 276./ 2. Ofteofpermum poly-^^ 

gahidesy 382. /.2. Parthenium integrifolium, 

S 1 9* /1 1 . /i^flL frutefcens , 27 . /. i . , ; SphaerOif* 

ihus africanusy 108. fj. . . Arethufo bulbofaty 

^48^/. 6. ^. yar^flora , i6. /• ^ . .4. verti^Uhia^ 


" ANGLIAE. PLtJKBNET. \ iS^ 

ib,/.Z» A, ophiagMffbides j cjZ,j\2. Mataxh 
paludofd, 247. /• 2, Cymbidium Odontovrhiza^ 
Hii.f. 1. 2* Vanilla aramatica, Z^o.f*^. Cy^ 
pripedium pubefc^ns y ^iS,f.2. Arifiolochia Ser^ 
pentariaj i^S.f5. . . Podoftemon CeratophyU 
lum Mioh. , 1 38. f i . Cetrex remotd , 34. /! 3, 
C. piluliferay g'i. /^ 8. C foiUculata^ 4^3» f* *• 
Comptonia afplenifoliaj ioo*fG*y. Tragiaureni^ 
lOj.fS. Tr. cannabinay 220. /.2. Hernandia 
fonora^ 208. /ll. Ambrofia paniculatai 10. fS» 
Zamia4ntegrifolia Ait,y Sog. /.5. Fuglans coirt» 
Jtreffa , ift./. 2. Oftrya virgiidva , j 56,/. 4 . ifrw;» 
Draeontium , 27 1,/ 2. Caladiumfagittaefolium^ 
149. /'2. Cupreffus thyoides, "h^^i f\. - Aqct* 
lypha virginica , 99./. 4- Crotonfidaefolius Lam.\ 
a20./. 5. Cr. fpinofus^ 1 eS./. 3. latropha glau'- 
rrt, 2.110. f 4» . Sapium aucuparium, 229. yi 8. 
Phyllanthus dumofuSy i85. /^* '^A. Urinari&^, 
ib.fS. Ph.falcatus, 247./. 4- Bradleia Jinicth 
368. /. X . Cucumis Anguria, 170. /. 3. C. 7na* 
derafpatanus y ib.fa^r. . Anthofpermum aethio^ 
^fci/m, i83. / 1. if. ciliarei ^^rfj* Monti^ 
iiia aeriSy 333. /. 5. M^rica ceriferay 48/ 9.- M» 
aethiopica, i&. /8. M. Jerrata, 424-/3. 2KR| 
cordifoliaj Sig./^. Xanthoxylon Ciava Hercu^ 
lisy 299/ 4« -^' iuglandifollum Willd y ib,fGm 
X' rhoifvlfum^ 392./ 1. A*. aromaticumy ib*fCL* 
Smilax haftata^ iiJ.fS» 6(m. herbaceai225^ 


.% t&i tnlV. CAP.IV. HORT.BOTAN. < • I 

/v4* Sm^Pfiuiovhimy iib*/i5. DtofcoredvU* 
loflx t 375* f* 5* Margariearia nobilis , . i 76. /. 4r 
Memfpermum canadenfe^ 3€. /.2. M. Cocculiis^ 
345. /.2. Af. hirfutum, 384«/. 7« Af« fnyoJjo^oi* 
4iex, 16./. 3; Clifforsiariifinfolidy d^jAfti* CU 
firobilifera^ 2,jS.fQi. CU irifoliata^ 3 19. /4», 
luniperus l^arbadenju , ^97«/ 4« /^gf^ microphyU 
la^ X./.6* Lmarginautf i4i«/2. /• nodofuf^xu 
/• 5m Defmamhus cinereus 9 1 2 1 • /. 5* Acacla re^ 
ticulata, 123./. 2* A*cineraria, 2./i* A. ta* 
jnarifdna^ 32g./.3* if. odoratiffimaf 35 1. /4» 
^, arboreay 25 1. / 2« il- Arabicay ^Si* / 1« 
A-lAbbeky 33i*/i. A* horriday 121. /4« if* 
^, caejia, 33d. /z« Burjera gummiferaf i5tl 

A(irofiichumforbifoUumf izBB.f.d. A.aureum^ 

288./ 2. if. bffurcasumy 35o. /4- A*,alctcor» 

ney 4^Q*f* 2. if^ velleumy 281./ 4» Polypodiufft 

Ijcopodioides i 290. /3. f. fcolopendroideSy iJb^ 

/ I. P. incanum^ 289./ i. P. reptans^ 286./ 2« 

P. disfimite^ 288./ 1. P. phymatodes^ 4o4' / i- 

5. P# hexagonopterum Mich* , 284. / 2. JP* gri- 

yjfi/m Schn»f 282./ 4« P« arvonicum Wish*j 89./ 5* 

f.fanctum^ 283. Afpidium trifoHasum^ 291./ 3* 

/jf. uniium, 244*/^* ^* coriandrifolium y 284* 

/5. Acicuta/iumy 289./ 4* A.fontanumfSQ. 

/3. A^montanum^ ib*f4* A* lobatumSmifih*^ 

1^0./ 3, A^uQuleatum^ ib.fx* A» JpinUflofum^ ^79* /-5* d^ falcdtUni^ 4oS. /. t. UetnionitU 

fatnmtat agi./.^» Afptenium rhis^ophiUwn, loS^ 

/I3» ^» ebenumj 286* ^; 1* ^4* potspodtoides^ 

1187* y.a* A^ palmatumi ib. /4^ d. /urcaium, 

loH^fkSk Pierisfirrulatat 4o;#/*a« Pt* argu^ 

^7 5^90./. a. Pi^ biauritai 4^\ /'• PtatrO'* 

jfurpureaf ibif^i Pt^peddmi 286»/. 5i Btech^ 

num aufimlei 89. /*7* Woodwdrdia virginjca^ 

*79**/*^* Wi tingufti/otia^ Sgg/. 1» Adiantum 

teniformei aS^./S* A^^pedatum^ ia4«/*2 'A 

pumituni^ 25 1 4 /. 4« '^* d^enticutatum ^ 2 5a . / 5* 

A.radiatUih^ 253« /3. A^ aethiopicunij ib. f^. 

A. tenefum% fi54-/. t* irf- pallens^ 4^^'f ^ -^^* 

willia ienuifoliti^ 4'f^* fiickJgnid^Mpiifolia^ aSi» 

/i 1* Hyfnenophyllum tunbrigenfe^ S^/S. ScAi» 

Med pectinata^ 95* /7* Ofmunda ClaytOtiiana^ 

181 ♦/4» Todeu africana W.^ ib.fS- Mohrid 

thurifragd SkP.^ 35o* / lo. Lycopodium curva*^ 
f 
tumSw.% 47'f^*^ L.rupefcre^ I00/2. ,L ««• 

nodnumf 2o5«/*5. L. cernuum^ 45i»/3' ^* 
Bryoptetis^ 100./3* ^ canaliQulatumy'455*/^* 
PilulariaglobuUferaf^^^fi^l • Mufcorum mi« 
ferrimae figutae: Dicrani peltucidit 44* /7* ^^<?< 
Wucus amphibius Hudf 47« / ^ 3* •^* plicatusy 1 84« 
yi3« Corfervd capillaris j 84. /g* 

Chelfeanus hortus^^ Ilcet a Sloaneo ^ tiidgn^ni-' 
ttO Tiro et Uberalif teftituttis^ cohditus tam^h fuit 
ftono 167.3* (Pultenefs Gefcfh der Bot.i fi* 3S3ji . I -1 62 LIB^ v! CAP. IV. HOBft. BOTAN. 

Pharmacopoeorum londinenQiim focietas eum in* 

. itruxit, curavit autem prae ce1;eris iacob. Peti- 
'Ver (fl^iS.) pharmacopola londinenfis , ' vir fla- 
grantifiimo in plantas amore clarior quam doctri- 
"na. Non cnm iisdem folum hominibus commer- 
^clum aluit adCduum, quibus P]ukenetiusWus'eft| 
'fed a quovis fere nauclero et peregrinatore et horti 
^cultore plantas, aniraalia et alia naturae xuricrfa 
petiit, quibus omnibus mufeum fuorfi adeo loct^jile- 

* ^tdvit, ut Sloaneus id, pretio 4ooo librarum angli- 
*carum , emeret. Chelfeani horti divitias m philof. 
iransact» vol. 27— '!29 , et quas Hug<D Jones e Ma- 
rilandia miferat in eodem opere, a. 1698. p. 5^» 

' 'defcripfit: alia oinnia, iconibus numerofiffimis, 
'fed minoribqs etiam quam Piukenetianae, inftru- 
^ta opuscula in rariore edifione „Operum hifto- 
Tiam naturalem fpectantium,** vol. 1— *3, I^and. 
1^64» fok redierunt, tabulis 3 10. Eminentautem 
Inter cetera opuscula: Gazophylacium «aturae et 

, artis I d£cadibus X. ; Herbarii britannici fiaiani ieo- 
mes; Mufeum Petiverianura, decadibus X.; Hortus 
^ccus pharmaceuticus ; Pkiitae denique a Kamelio, 
Browneo, Cunninghamio ; Ionefio,;Banifte(r]o alils- 
•que acceptae; excerptae etiam iC Feuillaeo ,^ Piume- 
rio aliisque. Inde patet, quam difficillime extrice« 
"tur, quid novi ac peculiaris Petiverio tribuendum 
iGt. Nihilominus fequentes plantas puto ab eo pri«- 
mo evulgatas effe : ^ «Y ANGLlAlS^ tG$ CMonanihus virginicay hon^.Jicc^SL^^. ^cij^ 
jfus fupiaus^ phiL transacu 12.1^.82. p* i255« Sc^ 
^anlctrcncus, ib* p. taGx^ Cyperus escaUatus^ 
inuj' n, 539« Cf alopecuroides 9 /?. Sgi- Xfornu^ 
^eopiae cucullatum, gaz. t. 73« /• 5. Avena fter 
filis, ib. t.^S.fy. Eriocaulon decangulare, ift. 
^. B.f.t. Proted nana» ib. t. aS./, 7. Pr. Levifd» 
rmSy ib. ^.5. /7* Galium faxatile, herb. ^. 5cv 
/; 6. Polypremum procumbens , ga«. /. 5. / 6p 
Slairia ericoides^ ib- t^Si. f lo. Plantago virgir 
nica, ib. t*i. f^io. Spigelia Anthelmia, ib. t.Sfj^ 
fito. Chenopodium ficifolium , herb., t. 8. /. 3, 
Atriplex litoralisj ii* t.j.fi. Ligufticum cor- 
nubienfey ib. t. 26./. 9. Sium nodiftorum, ib.f 3. 
Caffine Maurocenia, gaz. t. 67. / 4- Craffulm 
fubulata^ ib. t.S^.fS. Tillandfia iifhfioidesj ib* 
#. 62. /. ifi. Pontederia cordata, ib. ^. 1. /. 12. 
Eucomis nana^ ib. t. 85./ 6. HypQxis erecta , i6. 
t. i'f4' Loranthus Scurrulay ib* t.G^.f 8. E^ 
rica glutUiofa y muf ».161. £*. corifoliay .gaz^ 
>. 3, /. 7. . £•. Daboeciay ib. t. 27. /4- Euphorhim 
jfilulifera^ ib. t. 80. /. i4- Mesembrianthemvm 
'geniculiflorurn, ib. yS.fZ- M. corniculatum >, ih. 
*• 77» / ^ ®' ^* €!marginatum , 16. / 3- -Rq/a i/»- 
dica, i&.^35./ii- Ranunculus nodiflorus y ib. 
r. 24. / 9. . Mentha piperita^ herb. t^^i.f lo» 
Sibthorpia europaea , ib. /. 6. / 1 1 . Hyobancke ' 

fanguinwy gaz* ^37-/4- ^^««'^i* /ti//?i^a* ftcr*. 

1; * >6< tT«. V. CAP. iv* $f 56. f* 3* HerrMnnia uUhamfolia » gati^ e. 43« 
y.2. Pajjtjlora pe^aia^ gaz* t»it4*f4* P^lar* 
gonium angulofutn^ ib^ ^*84< f5* P» vinfiliiimj 
ib* f 6i P» crifrdutn^ ib f ii* Crotalaria bifo* 
rd\^ ib* t* 30./» ib. Hallia fproria , i6 ^ 32. /. i.' 
Hedjfarum bupleurifoUuni y ib. /w 11./. 12. H. 
ituTnmularifoliam^ ib^ e*2JB^f*4* H* cylindricum 
foir*f ib»fl» H latebrofumy ib* i.^o^fit* Inr 
digqfera depreffa ^ ib* t^ 83. / 9. Athanafui punc* 
tatay ib^ p'8i*f6* A» parvifiora^ 'df. ^*34*/'» 
dkaphaliumfafciculatum , 16. ^* 82. / 6» Gn» fa^ 
ftigiatum^ ib* t^jkfS» Gn^fpicatum^ ib*t»S*f 
12. Elichryfum veftitum^ ib* t.t.f^/ Solidago 
^ambricaj herb^ t*t6ifti* Stdebe cinerea^ g^^* 
'•3»/9- St* plumofa^ ib» t»5*f4* St-fiijcaj ib» 
/2, Serapias oxyglottis ^ ib* /.128./ 5. Sagit- 
iaria trifolia,^ ib» ^» jg»/ 3- Stillingia febifera, 
ib» i* 34' / 3* . Reftio dichotomus, ib* t* 7. / 5* 
Diofoorea "oppofiUfolia , ib> /. 3 1. / 6. . . Polypo* 
dium ftigmofum Sw^^ ib* ^. 6i. / 4* Adiantum 
phHippenfe^ ib» t^^^f^* Cheilanthes fuaveolens 
Sw*y ib* t.j'^* f4* Adiantumaculeatum^ ib^it*> 
/6. Schizdea dichotQma^ i6. 11.70. /12. Lygo^ 
dium circinnatumy, ib» t^ 64* / lo» Phafi:um cuj^ 
pidatumy ib* t> ^5» f l4* Splachnumr rubrum^ 
muf /i. 70. Tortula tortuoja, ib* t* 65. /1 8«* 
Mnium undulatum , i)b. gS* / 1 6. lungermaAnia 
/urcata ^ muf n* 2,6'^. v iHORT. POTAN. ANOLJAt '65 

/ 

Egregius fuit hortus , quem Fulhami aluit Hen? 
ricus Com/7£oi7.).epifcopus Londinenfis (nat# iGS^». 
•f J7.i3.)r Raii, Plukenetii et Petiverjipatrqnujt 
Bariores gUasdam ftirpes eius horti defcripfit Rsi*^ 
Jus (hift. plant. 2. 1798.),^ e. g, Liriodendroni 
Cornum fericeam, Liquidambar, luglandem ni- 
gram , Araliam fpinofam etc< Reliquias eiusdem 
horti Gul. Watfon anno i^Si. enumeravit (PhilQf, 
transact. voL^j. p.Q.^1,). 

Alium hortum curavit loannes Traiefcdnt^ pa- 
ter et iilius* IUe, peragratis Europae plerisqu^ 
partibuSf primum hortorum regiorum curam fi:ufe| 
cepit, dein Lambethae peculiarem fundavi1:> npi| 
Jobnfonio foli aut ParkinCpnio, £ad reliquis etian^ 
britannicis h^rbariis commendatifCmum- Filia$ 
Virginiamadierati ediditque 5,Mufeum Tradefcaa-, 
tianum)^^ Loud, i656. i2#i quod a p. 56. ihd^ 
horti catalogum continet. Reliquias eiusdem Gul. 
Watibn a* i749* enumeravit (PMlof transactf volf 
46.^.160.) 

Oxom&nfis .bortus academic^s .reliquis aetajte 
pofterior, anno i632. demum, liberalitate Comi<. , 
tis Henrici Danby» canditus £iiit» lacob JBoiar* 
tus^ Brunsvicenfis, primus eius horti praefectu^ 
indicem edidit a. 1 648. , Paulli viridariis infertum, 
Auctum eum catalogum ediderunt Gul. Brownei 
tbeologus 0)(onienlis e|^PhiI.,Stepbens i658. 8. 

Tandem a. 1 68o. et hortus Bdinbureenjis i|i« ' I • ' I s6ff Lm.V'. CAPfV. PATHIAH. HERBAR. 

fiitutus eft., et curae Izcohi Sutherland cbininlfrus» 
t|ui catalogum tituio: „Horti medici Ediuburgen- 
fiSy i683. & edidit, ad Morifonii niethoduin» va- 
rietates innumeras Cjpntinentem. ' CAP. V. • 

> PA^RIARUM HERBARUM EXAMEN. 

* ' ■' . 

• Licet hoc aevo et maxime horealibus regioni- 

biis hiaud defuerint herbarii ,. qui diligertter earijm 

divitias inveftigarcnt, Anglia tamen et GaHia au« 

firal|s prae aliis terris fibi eam vindicanf gloriamj 

quod ftirpium examen a fummis botanicis fummo 

lEtudib et critica d%^^eix inftitutum fu6rit. 

Ordiamtrr autem a Germanorum ^ utpote ^jnti- 

^uiiBmo ftiidio. Primus omnino omnium , qui pa- 

trias herb^s examinarunt, Cafparus eft Schwenk- 

^ELD, poliater Hfrfchbergenfis (fiGog.)' Is Stb- 

detorum montium diligentiffimus indagator „Stif« 

jpinm et foffilium Silefiae cataJogum," LipC 1600. 

'4'. edidit. Ad Tabernaemontanum , Tragum et 

"Thalram plerasque refert;' nonuullas tamen Iteb^t 

'p^culiare» et novas : * Ligufiicum.auftriacumi Dau^ 

cuSj 17. 60. Chiierophyllum aromadcum^ Nlyt' 

thiSy p» 14^* Kumicem alpinumy Acetofa pi 8. 

Sedum faxatile, p, igS. * Lycopodium alpinmnj 

^ufcus Knlavaiics^ p* ^4 ^ • Tomo fecundo ' acce- , EXAMEN. SCHWSBWFBH3>: i«7 

dttnt plantae bprtenfes , in quibus Hefperis friftis 
p.i8o. Cachrys Libanqtis^ p. ag^/ .et Sotanum 
tuberofum^ Sifwrum peruvianum p. SSg. • • Incli* , 
cem etiara edidit plantarum circa thermais Hirfch- 
bergenfes nafcentium , qum hiitoria earum therma» 

■ 

rum, vernacula fcripta. Gdrlitii 1619. 8. * 

Liifatiae flora a loanne Franco titulo : wHorti 
lufatici/' Budiff. 1619. 4* edita, nunquanj a me^ 

vifa. 

■^ • 

Alsorjina etiam fiora initio fere huius faeouli a 
Lud. FungermanniOf fupra dieto, e.xami|iata fuit* 
Ganforiptum catalogum plantaruju fponte circa AI*. 
toriium nafcentium aono 1600, edidit et iteruoir 
Cafp^ Hofmannus 1 6i5. 4* At infanii e& nominum 
eonftt&Of ut Nardus celtica.et Plaatago alpinaLob., 
et Chrysanthemum, latifoiium Doct. , et Alifma ae 
Damafbxiium Matlh. idem putentur^. Germanice 
Chriftwurz* lungermannii fucceflbr Maurit. IJqf* 
ma/musy fupra memoratus „Florae Altorfinae de* 
licias fylveftres^' 1662. 4 «didit, ditiorem eum in-^ 
dicem, melius definitarum plantarum etrariorum 
etiam, ut Ophrys anthropopbora, Cnicus. eriopho* 
ruS) Latbyrus fylvaticus> Botrycbium rutacaumi fed 
€t Ligufticum peloponnefenfeC?) occurr|t. Idem, 
Ponae et Calceolarii exemplum imitans, nMontis 
Mauiritiani in agro Limburgenimm deCcriptionem ^ 
botamcam/' Alt. 1694 4* edidit^ ubipraetei: V0I* ( ^. iSr Lli. VV CAP, V. PXtRIAR. HfiRBAB. gares etSam Neottia repens et Oi^obaache caryo^ 
|»hyliea occarrunt. 

Plantas alpeftres havaricas mediocri cognitibne 
coliegerunt Phil. et Alb. Menzel m „Synonymia 
plantarum circa Ingolftadium Iponte nafcentium»^ 
Ingolft j6i8. 8. 

HHdelbergenJis ^gri ftirpes Georgius Francui, 
prof. Heidelbergeufis , dein archiater Danicus (nat, 
i644' t ^7^40 in programmatibus Flarae Fran* 
ciae^ ed. 3* Lipf. i6g8 12. adnexis. 

Brunsvicenjis florae indicem confcripfit lo* 
Ckemnit^y medicus Brunsviceniis (nat. 16 10. f" 
x65i.)* Cum ioonibus octp plantarum^ haud ve« 
to novarum prodiit is Brunsv* 1 65^ 4* 

Halenjis provincia, plantarum fatis ferax, plu* 
re&i^m eo faeculo exdtavit curio^fos, primuiQ Ca» 
rolum Schdfferum, poliatrum Halenfeni i\i&j5*) 
gui ,yDelicias botanicas hallenfes*' 1662.. 1 2« edi« 
dit» Ta,bernaemontani nomina, loca non indieata, 
jnulta erronea; dein Chriftiaoum Knauthj quem 
inter methodicos diacimus. Diximus etiam ElshoU 
tzil fioram marchicam; ad Cafpi» Bauhini nomina 
inftitutam, "absque uUa defcriptione> neque novi 
aliquid continentem. Multo iibaiorem meritus fu« 
iffet gloriam Chriftianus Mbntzxlius, archiater 
Bran^^enburgicus ;nat.Fttrftenwaidae 1622. f 1701.) 
fi patriae plantas peculiari libro illuftrare vpluiffet. 
Vir inter eruditU&mos lui S^tcviU qui totajaferft ' feXAMlN. MENtZEUtJS. 46g 

_ i 

Europam perctic»rrerat ^ viderat faltem Borufiiai^n, 
Poloniani, Lithuaniam, Daniaih, Hifpaniam, Gal* 
liam et Italitoi: primufi eximium ceperat confilium 
plantarum hiltoriam ad climatum difFerentias ex-» 
ponendi (teffers Auffatz in PhyficaL Beluftig. i> 
321.) Utinam id confilium perfeciffet, cum abdi^ 
cato munere archlatri» otium naotiis efTetf quod 
Tero omne confumfit in finicae linguae ftudio et in 
elaborando ^^Lexicp plantarum polyglottp,** Berol* 
27 15. foLy quod nomina plantarumV qnae iniple- 
risque linguis valent, fisomplectitur,, Adiunotus 
vero eft pujgiUus rariorum plantarttm> tum patria^ 
riim, tum exoticarum, tabulis i3, qua ruditer 
qua fatis exact» inqilarum, in quibus plures no^ 
vae : Cemunculus , minimus , ^- 7* (Alfim ' palu^ 
firis mitfimay fructu corumdrl exiguo)y Silene 
chloransbdf s* 2. fi. Baeamyces rofeus^ Sphae^* 
ria pofyfnorpha es Hypoxylony t^G. 'Interexoti* 
cas: Maffonia latifoliaj t. i3. /.4* VeUheimia 
viridifoliay ib*fS* Ornithogalumaltiffbnum^ ib* 
f 2» Helianthemum apennlnum , t»8*fd* AImo 
iam notae era,nt, ut Qucubalus OtiteSj t* Jt Gyp^ 
fophilafdftigiata, Ceraftium aquaiicum, ^»2. Ado* 
nis yernalis 9 Mohotropa Hypopitys^ Neottia re^ 
penSf /»3« Ophiogloffum vulgatum^ t^ 4* Md* 
laxis Lbfelii ,* monophyllps > Ophrys monorchis^ 
S*S* Limofella aquaticai Hy^ricum elodesy Gyp* 

Jbfhiia mjuralis, ^ 7. Jfapyrum thalknoidest * \ »7a LIB. V. CAP. V. PATRIAR. HERB. 4 V % Aiu^pione apennina^ Brajffica anenfisi Ranuncw 

lus arhjdexicaulis ^ {.%• Tozziaalpina^t Epipttc^ 

tis ^ordatAy Cymbidium Corallorrhiza^ ^«9* Mi- 

sella diphyjila % i.io» Podophyllum p^ltasum^ t», 

^^* Lygodium fcandens^ ir. 12. Sqiila jnq.ri$i% ma^ ^.t5, 

Idem Mentzelius meruit etiam de Aorft BoruJ^^ 
fiae,.. Antecefferant lo. Wigandus (hifi. haec^ vol; 
!• P' 353.) et NicoL Oelhafen* Hic „£lenchum> 
pl^ntarum circa nohile Borufforum Dantifcum fua 
fponte nafcentium,^^ Dantifc..i643. 4* edidit, nu«r 
mero plantarttm 34^9 hr^viter nominatarum; at 
erronea multa, fiquidam nec Stoebe falmantica nee 
£r yngium amethyftinum , nec Aleea veneta eius 
regionis funt» Cammutavit Althaeam oannabinaia 
cum^ Malva Alcea^ Acarnam Bauhiiii cum Cariint 
vu]gari: invenit taipen etiam.Pyrum torminalem et 
Hypericum pulcrum, Viocam minorem, quaeboT 
rfie fere defunt. Ad eum Jibrum^ aj^endioem Icri* 
p&t Chrift*^ Mentzelius : „Centuria plantarum curca 
nobik Gedanum nafcjentiom /^ i65o. 4» recuC in 
Reyg^ri ilora Gedan* p.2263.f. Eodem vero no* 
mine taxandus, quo OelhafiuSi exoticas enim paf* 
fim vulgatioribus immifcet* Oelhafii elehchum 
Ijaun Eichjiadius recudi ouravit Gedam i656* 4^ 
omiBis fere omnibus Mentzelianis, aucto tamea 
numero plantanim ad 584* 
^ Contigit tandem j^Qfae borul&cae» toties Jani EXAMENi L6SEL1US. 1.7>, agitatae, u% expofita fiierit a.viro rei herbariae ^tr 

ri^ffimoet optimorum fui faeculi bQtanicorum dis- 

oipulo> loaane Loseiioi ^andeburgico , prQ& 

Regiomontano (nat. 1607. + i6560* MeminimuS 

iam> quum/de Richerio Monspelienfi fermo elTet, 

st Ldfdio acceptas borufiicas plant^s eum deiineari 

curaffe. Diligentiffime uofter in colljgendis et de^ 

firaiendis patriis plantis.perrexerat) valetufiline vera 

adhrerfa impeditus filio curani operi^ commifit. Is 

brevi ante patris obitum edidit nudum >|,Catalogum. 

plantarum in Boruifia oafc6i\t|um /^ R^giom. 1 654« 

4* iconibus egregiis neglectis » quas pater reliqpe: 

rat. £ae cefTerunt' tandem lQ'an. Gottfched^ prof* 

Regiomontano,«qui, additis fynonymis plurimisa 

ditiffimam edidit: >|Floram prufficam/^ Regiqmti 

1703- 4'. Opus ia praeftantiffimis habeqdum , ^b 

tabularum nitorem , infignem plantarum rariorum 

copiam et fidas liefcriptiones. Quas vero navas ha« 

bebat Iidfeljus^tum iam plera^que iatis notae eranti 

licet icones eiusdem reJiquis fer^. prae&rendae* 

Suutautem: CallUriche autumiiaUsy p,i4o* n. 

3f8. Aira criftaia , p.iia.n* a^* Fefiuca opitta% 

p.ito».n. 84* ' Phalaris arundinacea % m.lT%».n» 

34* Holcus borenlis Sckrad»^ p* X.IX.. ^26» Po? 

samageton pufillus ^ p^^oy* n*Sj^ luncus fquar* 

rofusy p^iiS* /z.sg* Spergula nodofQ^ p» 1204» 

I?. 64. Potentilla norvegica^ ./».21 8« n»jOr Ror 

nunc^dus, caffubicus^ p. sta5«m 72« . Sif^br^iuin »7« ' LIB. V. CAP. V. . PATRrAR, HEHB. 

Ldfefii ^ p, 69. n» l4- Malaxis L&felUj p. 8oi i^ 56« 
flarex panicea^ p» Il4 w. 2.7. C aremfaria, p* 
a 16. »? 3i» C^* ourta^ p* I X7« «*32. Hypnum crir 
fta caftrenfis-i p^iGj^ 7z-42* W- reeognitum^ ifc 
»« 43» Fontinalis antipyretica^ p» 173» «-SS* Ik'»'- 
germannia afplenioides , p» 167. 72. 45. Fucum^ 
tumhricalis i P*JJ* «• i5. Conferva reticulata^ 
Jp. 173. o* 54» C^ furcaia» ib* n. 53» Cyathui 
ftriatus et (7//a> p^S^^* ?i» i6« Clavaria alvearisy 

• Alfada ihvenit dignum botanicum Marcanv 
Mappumj fupra iain memoratum , cuiu^ ,»Hiftorfa 
flantarum aliaticanim pofthun^ay fiudio lo. Chrift* 
Ehrmanniy^^ Argent. 1742. 4^ prpdiit. Stirpiurti 
eopiam infignem complectitur, cum optima fyno*- 
nyniorum recenlione, praefertimadTournefortium, 
Dillenium » Vaillaatium ; fed novae ferenollae: ico* 
nes adiect^e repraefentant cognitajBi iam Marfiteam> 
Sphagnum , Ophcyn anthropophoram » ' Ranuucu^ 
lum fluviatilem , lylyagrum pereane. Galliae auftralis plantas infigni fhidio a Riche* 
fio de Belleval fuiile coliectas, iconibusque p^m' 
bene ddineatasy iam fupra memoravimus. 

Nec tacendum omnino lo. Stephani STaoBsi.* 
9 1 H G £ A j , Gradifeenfis > \po& medici ad thermas 
Carolinas» ftudium. Is fcholae tnonspeliacae, ip* 
littft^ueRiphefii ^umnus, miigoa poUiQilus c^, dum / . / EXAMEN. BARRELm 173 ^)> GbJUae politiccif - medicae defcriptionem,^* len; 
102 !• 12, ederet. Contitiet quidem fectio quinta 
plantas Calliae Narbonenfis et Qccitaniae, pleras^ 
que tamen e LoJ>e]iO| Dalechampio et Richeria, 
foio generico nomine appellalas» 

Cum Magnolii iam meminerimus , Toumefor- 
tii flora parifienfis maxime memoranda eft: 9>Hi* 
Jloire.des plantes qui nailTeht aux environs de Pa*^ 
Tis,^^ l6g8* 12« Eximium opuscukimi curfibu9 
variis ad varias agri parifienfis partes divifum; fy« 
au>nyroa fdduki ventilata» loca natalia ftudio fummo 
Indicata; elementa ipfe chemiQa> ad Dodartii con- 
filium, memorata« 

^ lam vero ad praeftantiflima virqrum laude dig- 
Xiilfimorum lac. Bar&b^ieri et Paulli Bocco« 
jris opera transeundum* Uterque totam Euro* 
pam aufiralem, excepta fola Graecia , percontatua 
erat, uterquemonachus orane religio£ae vitae otium 
jn mveftigandis plantis confumfit* lacobus BAa«* 
nELiER, natus Pajrifiis i6o6.) medicae arti qui- 
clem primum nomen dedit , dein vero in ordiuem 
Dominici abiens^ partim Oaftonis ducis Aurelia* 
nenfis iuffu) partim praefecti ordinis Praedicato- 
rum come«) Galliam auftralem, Hifpai^iam et Ita« 
liam peragravit> Romani demum et noviffime Pari- 
fi^os donUcilio fibi d^legit« Ingentem plantarum ab 
ipfo coUectarum, gnaviter et eleganter pictarum 
reliquit, cum Parifiis xGjZ» decederet. In ordi^ < ^ ' i J174 Lfe.T; CA]P. V: l^ATRfAIL HERB. 

« 

nem Tourhefortiaouoi eae redactae et edltae Sixnt 
'ab Antonio JuiJfievO) titulo: ,,Plafitae per Galliam, 
Hifpaniam eft ItaIiam"obferyatae/^ Parif. lyi^* fol. 
Icones fuht i324i iofto minutior^s , plurimaie iam 
notae, aut ex aliiis fui^taei multae tamen novae» 
^uas vero diflBciliime extrieaveriS) quum JufBefvus 
queratiir , a Paulio Boccone, cui largitus fuerit au- 
ctor exempla^ fttpprelTo Barrelieri nomine / d^ul- 
'gata fuiOe. I^terim videor uiihi fequentes maxiine 
ziovds ftatuerc poffe : 

Salida Barfelieriy n* i86« S. muhifida Sibi^h^f 
■220. S. disermasy 187. 5. valendmiy i3i7^ 
Falerianafupinaj 868., Phleum Bdhmeri Schrdd*j 
"ai.y^i. Phl. tenue Schrad^ , i4«y. i. Phl* pa- \ 
niculatum Hiidf*^ 28. y. 2. Poa dura, 5o. P. 
Eragroftis y 44* /• ^* P* bulboja, '703- CynoS" 
urusaureusy 4* Beckmaunia erucaeformis Hofi^% 
2 male. Meilica afpera Desf, 96. fx. Feftuca 
phleoides^ 123./.!. Bfomus erectus\ l3. J^. I. 
Br* ftipoides , 76./. i. Avena fragili^ ^ ^o5* Poa 
cilianenfis y 743* Galium linifoUuni^ 583. ' E^ 
chium plantagineum^ 1026. Canipanula diffw 
faf 453- f^* cochlearifoda^ 454* Tracheliiim 
coeruleum^ 683« Atropa frutefcens ^ 1x73. Vio-^ 
laZoyfii^ 691^ Atriplex glaucdy 733* Salfola 
polyelonoSf f^yS* Bupleurumfrutioefcens^ 1255* 
Daphne vermiculatay 231. Gypfophila perfoHo' 
m> I002. Dianthus ferriigineus 9 497: Oxalis - I EXAMEN. AAltSELm i^S Barrelierii li59- Refeda uneUuax 588. £!|i- 

jfhorbia fatcata i jSi* E* terracina^ 833. £. p|- 

"/oya, ffSS. J^ientilia cinereayHh yog» Ciftus 

fericeuSy J^tS* C italicuSf 366. C. thymifo* 

liiis'^ 444* ^« sorofus Allio^^f 446* C* race^ 

mofus^ 293' Chfrtusj 488* . . Teucrlurn thy^ 

'Tnifolium, 1062. T* finvefcehSy 16 j^. T* va^ 

lentiniim^ lo^B* T* pycnophyllumy X091. r. 

libanitisy 1090. T. pumilum^ 1092. T. a;7^u. 

ftiffimum\ 1080. r. coelefte^ I081. Sideritit 

glauca, sSo. Marrubium cantUdiffimumj 686. 

•iW. acetabulofum^ X29. Phlomis pt&purea, 4o5. 

Nepeta graveotens VilUf 735. Bartfia vifcofof 

665. Rhinanthus verfioolor i 666. Antirrhinum 

\vill0fum9 597« AnarrhUtum crafjifolium ^ x3i5. 

Bunias cochlearioides, X252. /A^m rotundifo» 

lia^ x3o5./.S. L cepaeaefolia, 848. Cardami- 

ne chelidonia^ x56. Hefperis alyffoides Perf^ 

'8o4« Sifymbrium murale^ a3i» ^- Barrelierij 

1016. Sinapis erucoideSy. ij^. Cleome viola* 

c^a, 865- Geranium reflexumt 39* Ononis ce* 

nifuxy II 04. 0* minutifp,ma^ XI 07. O^ vifoofa^ 

1239. Oxytropis Pallajip Perf^ 55j- Trifolium 

fphaerocephalon^ 809. T*/'. badium Schreb. losl^* 

Lotus cytifoides , 1 o3 1 • Scorzonera calcitrapifo* 

lia^ 800. Atracfiylis humilis^ 1127, Santdlina 

alpihaj 522, Anthemis valeniina 9 -4^5» Arte* 

mifia arragonenjis, 447* Gonyza candiday 217« ' -. y / » i76 L1B.V. CAP.V. FATRIAR. HERB« y Senecio craffifoltu^^ 261. >S. nehrpdenjisi 4oti 
S» Barrelierii 801 • Cineraria longifolia^ 266«^ 
C.m^iutaj xxS^'/*^* ^Chrysantkemutn pecdna* 
ium^ 4^l« Pyrethrum Halleri^ 458. y.a. Cm- 
taurea linifolia^ ^39' C. Gbrotanifoliu ImM»% 
.i4o» C intjhacea Lum*^ 3^9« ^* hyffopifoliAf 
.306« C. argen^ea^ 2 18«^ C» CrOcBdiliumi 3o3* 
Pphioglojjwn lufieanicum$ uS^*f*2* * « Fuci mi^ 
ferrime picti, quos n«c Gmelioufi aufus fuit ex^ 
poaere, attameu Fmvolubilis^ 23q3* ^^^^ expref« 
fus* • « BdeQmyces eornucopioides j 1278« ^v 2« 
Fuqgi aliquot novi» ut Phallus tiadriani^ i258« 
Clathrus JlavefcenSi i265« Bolesus umbellatust 
1269*. B. polycephalus^ 1276* 

Syl vj us PauUus B o c c o k s , Panor mitanus ^ tia-' 
tusi653,, jn ordinem Ciftercienfium receptus , bo- 
tanicus magni ducis Etruriae npminktusi totam 
Italiald $ Galliam , Hifpaniam ^ Germaniam , Bel'- 
gium et Poloniam vifitavit, obilt t^anormi 1704« 
Cum in Anglia degeret, rariorum^plantarum a fe 
collectarum icones plurimas cum defcriptione, cum 
Anglo quodam nobiii > Carolo Hatton communica''' 
vit, qui cura. earuni Morifonio commiffat editio-^ 
nem fatis nitidam inHituit: ,,Icones et defcriptiones 
rariorum plantarum Siciliae». Melitae, Galliae et 
Italiae,^^ Oxon« 1674« ^* Commoraus deiiT Ve- 
netiis, aliam et uberiorem quidem coIlecti<^ ^iem 
Oul..Sh8rardo oftendit, qui cum .editionem fualif- \ JEXAMEN. B0CC0N6, ^•?7 \ ISet» nofter fub titulo : ,>Mi}fto di pifinte r^e deHa 
Sidlia^ Afoltft, C<irrica etc. ^' Vene^. x&97«4* oum^ 
jcofiibus 509 impritni itiflit. Icoties fuot qijAdem 
pariter minut^e ao J3arrelieri| nitidiores fgim^n furidr 
ris operis guam pofterioris ^ dercripiiooes etiam in 
illo meliores : mufeum praetbrea farragjiiem Taria* 
rum obfervationum e phyfica, pharm^cid) m^di- 
cina etc. continet. Reprebenfus xioi};er > nefcip quo 
iurei fuitv multa a BarreUero accepiffe» quaes il- 
laudato auetiore pf o fuis venditaverit. Liberat au- 
tem fe ab ea repx^ehenfione ^ dum fmuf p^ 8, ) per* 
egrinationibus , adeo amplam fibi fuifie occajGooem, 
plantarum. immeniam copia^ coUigendi^ ut et ubi*> 
que exemplaria pltira dispertiverit, fatetur, fimul- 
que monet, invidiam botanicorum |>erquam igao* 
siioiofam effe. ^ 

Plantae autem a Boccbne primb detcriptae et 
delineatae^ funt: 

Vert(ni(^a acini/olmy muf* i^ g.- Andropogo/^ 
dyiaishyos, pldn$. fip^ f.:^il. . Panicum hirtellunt^ 
-jfnuf ^ &S* Rpubdlla monandra , 16. t. 5j* Tri^ 
Micum unila^erale, ib^ Tr.. unioloideis, fic* tJbiin^ 
Soabidfa ruiaefolia , ib. s. $2. Sc. pyrenaica , muf. 
/.6, Galium Bocconit muf f- loi. G. arifpct^ 
jum, ib, i.y5, Parietaria lufiianiea, fic. z^ 
JPlaniago ffiacrorrhiz^f fic. i. 10. Tillaea mufco* 
jb, ib. A eg. fi ^. A. dnchufit undulata,^ mufi 
Tov. U. la ' \ >>l ^7« LIB- V. :GAp;V. PATRrAR. HERB. 

177. ' Echium fnarUimumy ib.yS. ' Convolvutus 
Jiculus 9 Jic0 4^» Cafnpdnula moIlU , 16. 4^* C 
JhxaiUis^ muf. 64* Lobelia Laurencia, ib^Q.j» 
Elaeodendron Argan, Jic* 21. Viola nummulct- 
^iaefoUa\ muf,ivtj* Achyranehes argeatea, Jic.q. 
A corymboja , muf Sg. Salfola rofdcea , yjt*. 3 1 . 
•32. • Caohrjs panacifoUa^ fic. 1. Daucus . luci" 
dus^ mufzo» Angelica Razoulii , muf^Q' •B^* 
bonrtgidiuSf ib^jG. Siaiice monopecala, fic.iG* 
^xy. Idnum verticillaeum , 4^. Alliumfculum 
C/cr., j?c. 33. Rumex multifidus , muf x^6* /?. 
luxurians, ib^ Epilobium alpeftre, ib.5. 16. 
Calenia africana , ib* tio. Polygonum alpinum^ 
ib* 27. 83. Ruta iinifolia, ib. 75. Gypfophila 
aliiffifha, ib.5* . Cucubalus fabarius, ib.Q2. C* 
TnoIIiffimus, z&. 1 18. . Silenh vallefia^ ib. 54* Oli^ 
nus lotoides , fic* 1 1. Ciftus fquamatus > muf 64« 
Teucrium multifiorum^ ib. J17. T. buxifolium, 
2&.6l* T.rotundifolium, ib.Bn. Nepeta viola- 
irea et lanata Ait> ,^ 16. 36. N^ApuIeii Ucr., fic* 2 5« 
Sideritis incana , muf 6y.' Lamium rugofum, ib. 
aS. Stachys palaeftina, z&. 109. St. maritima, 
i&. 1^7* Marrubium fupinum, ib.6^. M» cri/^ 
pum, ib.tit. M« hifpanicum, ib. 12.11* Leonurus 
Marrubiaftrum, ib. 98. Thymus patavinus^ ib. 
45. TA. Piperella, ib. 1 17. Tft. cephalotes y ib. 
• 43» Th.iirginicus, ib^iiSi. Euphrafia longijld^ 
^ai 16463« Ansirrh^itm multicaule , fic. 1$. A. » < -\ 


.EXAMEN. BOCCONE. 179 

Molle$ miif.^t* Scrofularitt trifoliata^ mufSo» 
DigUalis.Thapf, 26. 85* D. obfcuray iA.98. ftc- 
ris fmiperflorens , fic. 22. Alyjfum halimifolium^ 

^muf 39. A. Jaxapile^ 2&. 93. Bifcutella rapha^» 
nifolia , fic. 23. J5. fempervirens , muf j 2 2 . Cor^ 
damine thalictraides 9 mufiiS* C. graeca, Jiq* ^ 
44* Si/ymbrium vimineitm, fc, lo* S. valentU 
num^ mufSo. Cheiranthus helveticus, ib.il^im 
Jig* uls» Ch* triftisy ib, jig» penult. -Hefperis 

« africana, fc^^T.. Erodiujii mahpoides y muf SQm 
£. ehamaedryoides, ih. mi. Sida rhombifolia, 
Jic* 6« Malope malacoides^ , ib* 8. Fumaria ennea^ 
phylla, mufy^S» Ononis variegata , Jic.ZS. ,Hy* 
pericuin crifpum^ muf 12. H* ciliatum, ib. to.y. 
Hieracium cerinthoides, ib'54* H. prunellaefo^ 
lium, ib.ti4* H* montanum, ib. Xi3. /f» inollep 
{(•53« Crepis coronopifolia, fw* t.j* Apargia 
Taraxaci, mufloG. Hyoferis fcabra, ib^ ^Ver* 
nonia praealta, 2^.32. Serratula coronata, Hc 
37« <S« humilis, ib. 109. Gnaphalium fupinum^ • 
ifr. 85. Conyza verbafcifolia, fic^ I. C. aegyp* 
iiaca, ib.y* Senecio fqualidus y ib* 4^n S, del^ 
phinifolius, 26. 5i. Inula bifrons , mufizt. /"•J 

foetidaj Jic* iZ. Pyrethrum Boccdni, muf Q^. 
Achillea alpina, ib. lui. ,- Centaurea unijlora^ 
muf 2. C. melitenfis , fic* 35. C. fempervirens, 

Jic. 39. Cynomorium coccineum , ib. 43. Ambra* 

Jinia Baffii-^ Arifarum ib. 26. Poterium hybridun^ 

12 * \ . #«o LIB. V. CAP. V. PATRIAR. HERB. 

Ifr. 29. Arum prohofcideum 9 muf. 5o. Andrach^ 
ne xelephioides 9 ib. 1 jg. Pifcacia irifoliay muf 
ff5» Gymnofiomum Hedwigia , muf 1 o8. ad Jiil^ 

^len. Lycoperdon perlatumy ifr«5o6. L.utrifor> 
nt«9 ifr.Sol* , Geafirum hygrometricum, ifr.3o5* 
Moletus Tuberafier r 3oo. Daedaleu confrdgofa^ 
jti* Hydnum orbiculasum.^ ib^Ziyj. H. coralloh 
deSf ib. 3o4- 

Eodemfere, quohiviri, t^inpore, lo.ilaiuj^ 
^uem faepius iam laudavimus» uberrimos peregri* 
pationum per Euil^pam auftralem proventus». itu* 
diofe fatis et docte edidit in ,, Sylloge extra Brilait* 
niam Aafcentiam fiirpium,^^ llond. i6c^4* ^*» ^^ 

, C^gtalogu^ pla«tarum ab ipfo inveutarum pagiufts 
3l4 complectitur, adeocjue dives eft» utepaucis 
lioftrorum botanioorum itineribus tot ftirpeS) et 
pdus etiam indictaSi reportatas elTe inemineris* 
Pl^raeque^tamen reductae funt ad Parkinfonii^ Baur 

, bi^nGurumy Columnae, ipfiusque Bocconis nomen*- 
daturam. Novarum defcriptiones paffim bonaa 
funt, aiiae vero nimis fuccinctae aut dubiae. Ma«> 
aifeiUe funt Androface Chamaejafme> Ferula Fq^ 
rulago, Euphdrbia coralloides, Capparis ovat^ 
Beaumuria vermici|lata, Althaea Ludwigii^ TrifcH 
llum merfanenfe, Hypericum crifpum, Conyza ver* 
j^afeifolia (hae inter ficulas): Rhiuauthus Trixago» 
Iberis cepaeaefolia» Cytifiis divaricatu& inter j&oii^ 
peliacas etc. KXAMEN. DONATI. jfi M^rh adriatici hiTulas bor^Ies fyttrqifi&verat^ 

» ■ 

doctu.^ pharmacopola Venetus> Antctoius DohA:*' 
Tty qui {»fces fimul et tfiineraiia infiikrnin venetit'*' . 
mm defcfipfit: „Trattato de* fdmplici, {nbtre e^ 
pefci xpadiri^ che nafcono nel Lito d& Veneizia,^* 
t63i* 4*9 ubi Apocynum venetumi Sefsleria echi* 
sata Hofiiiy Drypis fpinofa et pducae aliae- defcri^' 
buntur et delineantur* 

De Cupanii et Zanonii ihidib in patriis fiirpibu« 
coIlacatQ iam diximiis* SupereS, ut-pautoruttfe 
ftliorum Italorum mentionem facianfms: giiofrunii 
primi fetre funt Balthaf. et Mich. CampU fratres!» fe^ 
jia&aru Lucenfes. More eorum y qui f eitr herbii)^ 
riiam po&, renatas literas inftaurayerant, in definieii:» 
<iis'plantis veterum nomina retinueruHt » ac conc>> 
liare cum nuperis ftuduerunt. In Apenninorum ets , 
Aeqpicoiocum m^Qntium ftirpibus magnopere defu'- • 
darrunt, quarum notas iampridem > neque fere no-^ 
Vas, defcripferunt; Ediderunf: „Spicilegio botdJ- 
fdca^^fopfa ilcinnamomo degli aiitichi , dove fi met<^ 
te in cbiarb altri fenlplici di ofcura- notizia,** Luc- 

«. 16154* 4» • 

Aetnam mmitem primus lofephus BonfiglldlU 
jAmcanitdiius, percontatn^ eft, cuius indicem de^ 
ibriptiom ftiae inferuit PetriMS Carrera- Cnat. Mili- 
ttUi iST^.'fM^fftin3ie l647.>r »,II Mongibello de- 
iH^tto^ *' CiOmt^ 1 636i 4* , reciif* in Graev. et Bur- 
mdaa^s.^f Jioth ionuiQ^ eoky^S.^ Pariter , wro \ I 

I i82 LIB.V. CAP.V. PATRIAR. HERB, 

pa£Qm erronea funt nomina, ac quae Bartholino nii- 
feraft Pctr. Caftellus Meffanenfis (ep. ceni. 1. 21 8.)* 
Occurrere enim Mechoacanha dicitur, quae forte' • 
Cohv* Imperati eft* . • Rom^m agri plantas invefti- ' 
gavit facobus Roggeriy cuius catalogum Raius fyl* 
logi fuae ^xoticarum ftirpium inferuit« Not;andae: 
Serapias Lingua (in collibus Pineti etFatnefianis)r ^ 
Orchis tephrosanthoS) Thapfia foetida. . • 

Franc. Phil. CavaUiniy m.edicus Melitenfis, edi<* 
dit z68g. ,,PugiIlum Meliteum>^^ a Brik:kmaDha " 
Feonfiim in epifu iiinen cent, 2.. p* 674 f» Com-^ " 
plectitur phmtas omnes melitenfes» et irariores qui- 
dein 9 ut Arum tenuifolium > Conyzamr rupeftrem^ - 
{camforae odore)> Centauream fpinofam» Eleufi* 
jien coracanam, ipfamque Confervam Helminthp* 
chorton, qua iam ad lumbricos enecandos utitnr» . 

Levidenfe eft ppus Ovidn- Momalbani» prof, 
Bononienfis: i,'Hortus bot^ographicus/* Bonon* 
j 66o. 8*/ in quo icones bis mille plantarum pro» 
mifit. Idem lo. Ant. Bumaldi nomiue Bibliothe* 
cam hotanicpm X^Sj. 24« edidit. 

Ne Lujiuuuae quidem defuit herbariuS) qui 
regui, poft CJufium fere deferti, fioram conderet. 
Gabriel Gjhslaeus, Ghymiat^> fex luftra fere 
oot^umfit in peragranda tota ea regione %b auftraB 
facro promontorio indead interamnem regionem 
borealem. Edidit indicem : ^Viridarium liifit^* 
tumy^^ yiyffip. i66i. S.rccuf* Y&am» *749-^.* KCAMEN. GRteLAEDS. ' »35 

. ■ • 

jn Rau fyll exot^ DoleQdiim tamen» nil praetet 
nomitia et br e viffimas complecti -definitiones* Edi* • 
tor Seguierius pauculas edidit Tournefortii defini* 
tibnes; edidit etiam|cam Linnaei nominibus Domim 
VandeUiy Olifip, i ^Sg^» X2. ; at a Linkii maxime» qul 
primus poft Grislaeum Lufitaniamvifitavit» ftudio 
exfpectanda buius indicis illuftratip. 

Liberaliter praeftantiifimus vir et amicifBmus 
mihi editionem Vandelli, fuis auctam ammadver** 
fipnibus mecum communicavit: unde fequentem 
hatifi ittdicem vel novarum vel memorabilium mar 
xime plantarum: i 

Sali^a polymorpha link. n.ySi^^ySS* Gra» 
liola linifbliai 698. Crocus muUipdus Snuy x532« 
Iris, lufitanica, .1 5Bo. Milium muldfiorum Cav* » 
692. Avena pallens linlu y 60 1. Hordeum Hy^ 
firipc Rotfut SSg. Exacumfili/orme^ 3 10. Ga- ' 
lium tritiomeSm,y Xl5. farietaria 'platyphyllos 
Unk, ,2111. , Lycopfis nigricans > 97. Anagallis 
parvifioraLink.i ^a. A» linifolia^ 88, A. teneU 
Ifly 1062** Verbafeum ^lattarioides tam.9 202« 
Echium planfagineum y ^^^. ^\LoheUa urens ^ 88g. 
Eryngium Hicifolium LqnUy ^?^» ^* qdoratuik 
ham.f 479- ,-£• tenue Lam*,. 48o« E. penean* 
ihum Lihk. 48 1 • Chironiq Jpicaip, , 'Sii, Ange^ . 
lica montana Link,, loi. Cynanchum acutum, 
«aS^». ^ Buaium maius VilLy 234- Cducalis elon* 

gatu Idnkf^ 2q5. , Aehamanta, veriicillofd jUnk»$ 

';■-•.' ■.♦«. 1- I 

k i«4 LIB. V: CA?.V; PATRIAB. HERB. 1 

4^7* ^d^namhe apiifoHa. Broi., 124* 1072. Sta^ 

ticif^ angufiifoUa^ 876; St. fafciculata Venten.^ 

x56i; ^t. cephalotes, l36o. S$.humilis9 l362* 

Linum tenue Desf, 891. 5ci//a monopkylla^ 

Liahy l55t2.» Sc> unifoliaetOrniihogalum rocoenfi^ 

159*6. O^ chlorantkumlAnk.^ iS%S. Tulipaau^ 

firalis Link*i I$r8r Leueoium trichofhyHwm 

'SchoufiB.y i5rj!i. Convallaria ajnbigua linkm^ 

ttjS, ColcMcum te/yellatuhi llnk^i tSa5. Rut 

meoD thyrfoideus Desfiint; i& Stfina trinerr 

vium link.i 11 66« Diauthus anemtatus Sm^y 

290. Silene arenarui Desf, 921^ S^ fubuleta^ 

ri/m, 922. S; pfammitis. Uinh ^ 92% Lythrung 

meonanthum Unh., 93€. Oeum atJantioumDesf^ 

286. Cifiu^^rtieiUifi^mis tank^^ 371.! DuIpIA 

nium "peneagynum Lum,, a& R^nunculus eta^ 

des , 1 204* A* fiaffeihitus Desfi , 1 aiai^. Mmi» 

^Aa TomenseHa Linki » 1 19^. Stachys hirta% 1 070*^ 

Prunella ha/hata lAnk.,^ 22-5^. tinaria deaHatm 

Link,^ 4^7* 2». multipunctata link^^ 88o« fi^ 

amethyfiina ham^ > 881 • &1 ini:arnatd Lam.3 882* 

jL. bipunctacaj 883. L. lufitanicay 885^ Jlntin^ 

rhinum pteonanthum- linh.f loB. Rhimanthux 

verficoLor Lam.y 5y. Euphrafia^fiabra^i^k., 49& 

S.filifolia'Link., 495f Cochlearia a^auUs^ ^77« 

Chelramhus tongi/iiiquus lAnk.y 86ix CAw M^ 

r«2/x, 862. Mitiva tuberouiata^link,, 55. . £a^ 

thyrushelodes Ik.y 740. 8&7* g<pi](iii>l»iaiMj^^ MEXAMEN. GRISLAEU8. itS 

i^o^ Brot^9 543« Cytifiis dharUmius €t maagyri^ 
c»x HerU* i 4^4« Aftrdgalus cymbaecarpos Bros^f 
171. AnthyUhs hamofaB^sf.i^ \ty&* Ssauracam 
§hus aphyltus Lk*l 12^90. UUx miiM^i siiLSfia 
Qrnkhopus faibms Utk y 1089« 0*repandMsMr^^ 
XSi&t. TrifoUum lomensafum, 14^9» Hyperh 
eum linariaefolium VqhL, 7 65«. H. somensofum^ 
768. Leontodon tuhero/us-, yHo^ Cidwriumdi^ 
waricasum Sckousb.9 355. 'HelminthUt fpmofa 
CandoILy 23o. Scorzonera muhifida tk-^y x^^S» 
Sc. pi^ifblia Goiunu, i2g4« Anacyelus aureus^ 
522* dnthemis fujcaut Brqn.f S^S. if* repan» 
da ?335* Cynarafyioeftris Lam*^ 4^4^ O^tau^ 
hea ufiginojk Bras. , 771^ C polyaxiantha , 7714» 
ۥ limbata IJ^^ , 776^ & pullajtaf 77*^ 4!r,<^ 
MMPkropomqrpka , 1 592« JJrtiea eaudcUOc VeidP»^ 
1492. Quercus Bkellodrys Lk. ^.yB:;^ .Qu*tkNi^ 
mj^^ 9 788« iAyrUiaiFayiki ^5^; 4fepM»cilAit 
ellipeica^ I025t-. . . i. ktilda guantain/^faexiit ftiidium :R^U5 ouin anti^i 
Plfed«endV Bbbinfoiiid, l^oodfo, Lhw^Ics Buc|«ti^ 
iMs tiaiivCbhiO' el -j^blkenetio, iam* fuprn «nonitefMI 
foit. Sed longe prior his oiKfnibtts &]{)> Tjiojnasi 
^ »N s o N , e p^otmoia 'Eboracdnfi i * aMMHarius» 
^n dootpr medicu^ Qxonieiifis^ deniqueceiitiwwit I ' PATRIAI&HERB- dmAvBkMte 1 64?* oblit Exiftimationein int^r b^r 
tanicosinfignem adeptuseftj maxime editioiieG^ 
rardi , quam , (iom. ?♦ 465* ) laudavimus : « tum iti- 
neribu^ ^botanicisy'. quae per Aagliae pro.vinciAS^ 
praecipue perWalliam, Cantiam, Gambriam» et i^ 
ififulatTL Vectia fu^oepit. Edidit „Defcriptioaen[& 
. itinej^isin-agrdm Cantianumi" x632* 8^ et ,,Mer- 
. curium botanicum y^ P« i • 2« Lofid. X 634* 1 64' » fi^ 
ubi praefefrtim plantae per Cambriam» WaUiaxii ofc 
infula Vecti liafcentes recenfentur. . 
« - Simlle vitae genusfbit GviL Howio (nat^ 
Load. i6i g* t%i656.) JMledicinae primum xiamen 
dedat> dein fripendia fccit^ ut regis cauflam defen^ 
deret-^ ' Sed fama Jdhufonio mlilto pofteripr) licet 
tinivei^liie-Britanniae plgntas primus coUigeret. Fe*^ 
citid autem dx^yrl, ettbraCbnicofermone utensia 
,>FHytologia liritannicav^. Lond. i65oi 8. Minori9 
ino(nenti bpuf , . quodToIa Mmiiia tum recepta co]i<* 
tiHet| nec loca natalia ccrte indicit» . ^ , .. 

Neque plura exf{;L:^'^ndana"ChriftophQri Afer* 
reUj m^iui Loi^dinenfis Ca^t,i6i4 1 ^ 6g.5«} ;$^ini* 
ce . rerum . waturaDui» . b^^taimlc^um ," Lond. 1 667* 
8., licat paucql^. ct|m ^^o^^pmmu^icaverit .plaii<^ 
ta$ y hui^ ifiote' nph obvi^^ ut MontJiam fontanan^ 
Sedum anglipumetp. • 

, : Qxoniea^ e.t; jStafforcjyi^nfis proviaciae hifto« 
riaBJi naturaleiiti expofuit Robertus.P/^^> e Centiano 
agro » inufei AOimol|ani f rpef^c^s • 11696. mN^h EXAMEN* SIBBALD. STi^BBECK. 187 

tural hiftory of Oxfordfliire /^ Oxf. 1677. t ct „Na* 
tural hiftory of Staffordfhlre," Ox£ 1679. f. Cu» 
iuslibet libri caput fextum complectitur plantas 
fpoute in us provinciis cirefceQtes. > 

\.Scotiae dividas uaturales primus praedicavit 
Robertut Sibbaldusy prof» Edinburgenfis , quefti 
geograpfaum fuum ac medicum.Caroius II. nomi* 
naverat ^Scotiaiiluftrata/^ Edinb.aGS^. foL * Alr 
phabetico ordine plantas reeenfet, ic^nibul^ ^diUn^ 
ctisfatis rudibus , *in 'flmbus novae funt; Saloia 
tUigitana i*^. f.o,. . JPulmanaria maritifftaj t.i^» 
y. 1 1. . Ligufiicum fcoticum^ ib. f.Z» Sibifaldi($ 
procumbens » t.6. fi* Rofa fpinofijfiina > t^ 2» * Belgiifoederatijflmtas primus ^ilumeraittt Cafp* 
PUJetier, Monspelienfis , e Richerii fchdla. Tum 
indigenas tum , exoticas plantas r ecenfuit, guas Mid«> 
delburgi in infula Walachrja invenerat. ,^P]anta* 
nun iaWallachria nafcentium fynionymia^-^^ Mid» 
delb. 16 jo. 8. Nihil fere notatu dignum inveni; 
horteiifibus 'taim - plus bperai^ . impendit, quam 
.^ntaneis. : • Florae leidtofis^^, a clariiSmo P« Her« 
manno editae» iam fupra menrinimus* 

Neqiie praetereundus eft Frapc. Scerbeeckf fa:* 
ceirdos Aittverpienfis, qui diaetetico fere fiAefun^ 
gos et fajubres et pemkiofbs coUegit e(. deforipfit: 
^^Theatrum fiingorum» oft het tooneel der Cani'* 
pernoelien/* Antv; 167^* 4* Xiberj i^£^s a £»• tU LIB.V. jCAEV; PATBlAlhHERK . \ icerdbte, rei herbariaeim^ierito, ferf diHgenti coin- 
fDktore exfpectaailu$ eft. Satis ini{xerxte faliibrei 
ieparal fniigos i deleteriis, Agaricos cumBoletii 
ct Hydnis confnndejis ; plerae^iie fpeciiesi ex iSiU 
mutuo aeceptee, ut etGiathrmn etPhslliim alios. 
qoe yariores.fungo$.eain non,iioviffie patent» Ko^ 
¥a tannen e& Peziza aurmnia^ p»i.i2* «i2& Adt 
Bexus.eft tractatut de bulbofis .et tubeco& et' vene^ 
Qati^ plantis> parittr medioqcris» I t n \ *^4miae etScandiifaviae planta^pritnus ftimmn 
ftidnftria coUegit Georg* F u x n s n v s^ medlto^. 
Haluienfi» ( niat. i58 1. f 1 62*8. ) Nea Donlaeinfm 
las folas aut lutium, fed ipfem Ndrvegiam, Sca- 
tdam e^Gothbmf^r^^wffu jPbnteirtini/ quas iii* 
mnerat^^indjcem Bobils reliquit fiartfaollnus te^ ciff a 
10^^ p.>78i;£ ^Mii^os::^ exqticasi^bplantaskic oe*^ 
wrareve'» * iftter< jbfidrofievfes ettim^ Tagetenr paiix^ 
Jkaoi» Df|tQr icsmdihaia^ Sefeli aetkiopicum e.t p» 
|Ap<iiBiiefeii£g inimexuit^ *.- « 

.- Se^<;^LrQto$ e& Sim^. fi m^xx^h l 1,. Rdftodhienfii^ 
^^ia!B. Jtfiii2i»lf ilSSoOv nbi primum medicioam pro^ 
fefTus eft, d^.veri» HaftiiaM^; i^aniae^rege^ Gtaih 
Aaaiid%4ubM|:fl^.€on£crip& flocam>49^^: Quae 
«iioiSKaiedanico: .yBanfkXTrtebogsf Kiobenhi i^G^Sk 
4*' pcodiit.. Plantecum. deforiptione»^ fei^e^oitinet^ 
llfotthlicrfo ,^-i«iriioliov D^onam^^ Tab^nttaMio» 

«no :; .iffiiBqpKitefliiesi^S^yv ^ ttMi^ oliuiesLr ^i4|» EKAMJ: 3ML RrLLlN& IlUDl^. 18$ 

«i^ Aatvvrpienfi aisceptjie 9 liob^iiae aut Dotlo* 
^aei funt. Dtetributae plantae ad anni tempora^ 
^uibu^ fioreant* Eumdem ordicent fervavit kjucm' 
^ue in s^ Qu^dripartlto I 40 fiiiipficlum tacMatb' 
imSf'' I^oftoch. 1639. 4» ubi oimis breviter, 4il* 
phabetlGo ordioe plantae et indigenae et e^otit^ei 
ad* fisKuItates recenfentun Efidit fuperfliiiim li*- 
htmn Io> lac. Fickiusy aNiditis Toumefortii cfaar 
raeteribus, Frcf. 1768. 4* 

Tertius, ^qui plaatis danicis opetam^dedlt» P«» 
tr. KiTLxxNOius fuit (t^SgS.). Is ftirp^s quas* 
4ain rariores indigenas primum in Bartholisi actis 
faafnienfibus> ^ 1675. p. 345. indicavit, ia quibui 
«minent Potpntiila noryegica, cum icone, Anthe- 
ricum offifragum etc. Tum vero edidit: sfViri* 
4arium danicum,^^ Hafn. x688. 4« Opu<3culumE^ 
«on fine laude dimittendum> ob loca natalia ftuf 
<tiofe addita, distinctioiies» noaiiunguam nimia^ 
|derumque tamen egregias. Occurrunt inter alia: 
Srica coerulea, Equifeta omnia, Fyretfarum iiuHrir 
timumt Cnicus h^lenioides» Fumaria fabaoea et 
Hn^eri^ ipfique Fuci,, cecanoides» filiqu6fus et 
siQdofus* 

Lapponiam lp(am r^s CalroliXL iuflii adgre{^ 
&s eft 1 695* Ol, RuBji B&j Olai fi]ius (nat* 1660* 
t i74^>}> indeqvQ tantam pkotarum copiam r«« 
]KHrtavit> ul tieptem ,^ ]^appoi)iae liluftBatae^^ lo» 
mfy% yarirt foi^bli* Qni^f unpnta vm%% fjpecies im^ aoo ' LIB. V. CAP* V. PATRIAB. HERB. 

^' • ■ • 

^xUTe, refert fBtr. ^JMlanin (aci. lifffr. .Suec^a» 
^7^2. ;;*343*)» Totnuxn primum» ktine et fuecice, 
qui prlmos duutaxat itineris dies enarrat^/i^oi* 4« 
edidit} reliquos iDcendium illud fatale 1702. abstur 
lit. Snpereft tamen catalogus Actis literariJSsSue-' 
ciae a.i720«p*gi* infertus, adiectis egregiisLio- 
nalsae borealis et Lobeliae Dortmannae iconibus. 
Memorantur praeterea novae aut rariffimae: Pm* 
guicula villofa^ Tojieldia palujiris (Statice moa-^ 
iana too*) Erica coeruleay Androtneda hypnoi-' 
des, Lychiiis alpind, Pedicularis Scepsrum, Tujfi* 
lago/rigidaf limodorum boreale (iaml685. Rud- 
bekio patri notum), Salix Iierbacea* ' ^ 

Plantas circa Gotboburgum Olaus B r o 2$ £ «> 
1.1 us>*poliater Gotlioburgicus (n^t. iGSg. f l^oS.} 
coll^giti ac cum fynonymis edidit in „Chioride 
gothica/^ Gothob. 1694* 8* . Plantae funt plerae* 
qne vulgareS} nonnullae tamen rariores» ut Be^ 
Sula nana, ii. Ranunculi nivalis varietas py^ 
gmaea, Lina.JIor. lapp. t* Z.f.^o. Ranunculus re- - 
psanSf 2^. 

Eliae Tillandjii^ quem fu^ra horti Aboenfis 
praefectum diximus, fumtnum fludium fuit in col* 
ligendis et verb delineandis plantis Finnlandiae. 
Edidit catalogum plantarum circa Aboam nafcen- 
tium) latine, fuecice, finnonice i683. ^. eticones 
novas earumdem. Vere novae autem funt»pauciffi-. 
liiae^ pleraeque mutugta^i f^d inter<;uj:runt xdrio*^ r . fiXAMSK. BROMEtina PANCOVIDS aAt 

• »1. 

l 

rcs: fatJMum pidufire f ic.t^B^ ^fyrolafecunJia^ 
cai^SB. Rubus Ghdmaemorus^ ic.igS. *•) -1'. Europae plantas cmines conpiplecti geftiebat, ,li- 
cettanto pperi nequa^am part' Thiainas pAi^cov 
y X u s , ar chiater brandebnrgicus ( nau 1 62 2; . ; f 
i665.) Vir dfioTXvoXcyyiTog i vifis apud Seycfe- 
lium quemdam tabulis Thurneyfferi (hlfi. haec^ 
voLi* p.SSy.) confilium* cepit, eas, addito com- 
mentario edere. Prodiit id „Herbarium," Ulm. 
1 654. 4. denuo revifum a Barthol. 2k)rnio Colon. 
ad Spreeam, 1673. 4* Oontinet icones ligno in- 
cifas i536., naturali quodam ordine dispofitas , ple- 
rasque mutuo acceptas , nitidiores ceteris, nonnul- 
las tamen rariores, imo haucl definitas, quas e re- 
motiffimis acceperatregionibusThtirneyfferus. Oc- 
currunt hic: Afperugo procumjjens ^ 4^- J^o^U ei* 
he andere Art* Salfola rofacea , ' 4^ • ^ MentzeliQ 
collaea. Cajrdamine lanfolia^ l63. Leucoiumru^ 
iaceum* Erigeron bonarienfey 538. Conyza thyr* 
foides. Pyrethrum ferotinum^ Conyza maxima 
539. Bubon^laevigatum» I021. Sium magella^ 
nicum. Eas, aliasque rariores a Maur. Hofmanno 
acceperat. Fictitiae tamen multae et inextricabiles» 
cg.: Pancratiifpeciesahera, 197. HerbaThee^ 

*) Hacc Tere prima eft icoxi, quam Clalli f^ift' kat^ 
9olfi* ^.4180 P^* ^ arctic^ eUaia kab«n poffic ^ 4 EXAII. £5s« MdgneenM^talt.^SS. Mumdrm$t>rm i 
55^« Ahonyrfm^ 68o« 71^« yxG. tt^5. tft53* 
1262, BoniamenFf S^^^-Trifolium aquaiicum, 
4 1 8&,| quod Calla.pflluftris^ foUis tetaisf. eft« Cotn^ 
teentariuS' dodaH; fft^ maxime tamea.m^cUci et 
j^harmaceutifi ar|;aitienti« jgS mmtmmmmitmmtkm MMaMfc > L 1 B E R Vr. 

SYSTEMATIS SEXUALIS INITIA. 

1700 -•1739. P H A fe P AR A T I O N E S. 

Ad glorioftt^ id tempus Ventum eft/ quo fumtna 

Ingenia £uropae in melius digbrendis, exactius defi*' 

nieadisinaglsqueidbtieenominandis ftirplbus aemu^ 

larentur 1 quo tandem fulgentiijQmum illud ex arcti-> 

c^ regione lumen oriretur « tenebras quasvls fu^ 

gans ordinequeet ing;enio omnia perluftrans* Hu« 

iUs qtiidem periodi initio in eo otnnes botanici Qdn« 

fenferunt) ab effentialibus potiflimum partibus plan- 

tarum notas . petendas effe characterifticas 1 ab iis 

ducendos eOfe ordines« Ambiguunl tamen videba^ 

tur ,. flores an fructu^ praeferendi fiht , atque fi illi^ 

pctendtfe fiht notae a forma an a numero partium^ 

Licet infignibus brnatum fuerit s^igmentis regnum 

Vegetabile, limites tamen eius imperii haudquaquam 

pfltuenint; imperfectis nimirum vegetabilibils fere 

naglectis ufuque microfcopiorum nondum ad ea>ex« 

tricanda applitiato«' Accelfit nomiuum totiusqut; 

ToM.lL l3 jg4 tlB.VI. CAP.I. PRAEPARATIONES / / fermonis botaniei confefio^ gua factum eft, ut, fi 

quis vel unicam plantam definire cupjret, ingen* 
tem Ij^brorum fuppellectilem coram hab^erei fi no- 
minare eam vell6t, definitiones potius pluresy qua* 
les Raius, Rivinus, Morifohius dederant, quam 
iiomen breve fcribere deberet et pronunciare» 
Pum nos e. g* Climaciuin dendpoides nominamus» , 
mufctim defiainui&y charactere geuepco facillime 
memoria fervandum , et vel unica mea figura (Afti^ 
leit^Z' ?•?•/• 70.) illuftrandum. Eumdem muf- 
cum fi luiautius vel alius guis herbarius fdtectrli AVUI; 
iuitio defiuire voIuiffet> fe^uentes appoBere defini^ . 
tioi^es eum oportuifCet; 

Mufcus ramofus repens velut fpicatus* C* 

Bauh prodr* p»i5i^ n.4* 

Mufcus terre&ris repens» Mprifoa. hifi^ ox* vo/«. 
3* p* 6a5» »• 6» /ec£» 1 5. tab^ 5* /• 31 • 

Mufcus deudroideselatior^ Rai» Jjti^Sl. P*^» 
«.23. 

Mufcus fquamofus repens velut fpicatus* Tour* 
nef. iaftit* p^ 554» 

Quae quidem quanta fuerint fcientiae cjilllcuki^ 
quam ingens iade temporis dispefldiupi uatiuti fiie* 
rjt, cuivis elucet. Cumjiomlna, fyftemata et otii* 
lus fermo arbitraria eCfeut, optio cuivis botanicb^. 
data erat, vel fuin vel Morifoni, Kaii» Tournefocw 
tii aut Rivlni ordine nominibusque uti* Legea^ 
quas lungius et pofi eum et Raius et R^vinus pro* ■".w AD SYSTEM. SEXUAC. * • i k i ^flfS tnulgaverant, nondum fanctae eraAty ideoguQ ab 
iisdem fecedere quem^is lidebdt. • • 

Ita Alex, Chrift. Gakenholz \ qiii poftea «Helni- 
fiadii medicinam docuit et xem herbaridm^ in epl* 
Itola quadahi ad fummum L^lbrnitinm ' data, „ de 
«meiidantta ac rite inftituehdai medifeiiiay^ -Cell^ 
1701. 4* a radicibus plantaruhi potius qudih a flo*- 
ribus petendas effe notas profitebattir. ^efpondit 
h^ibhUius (opp. ed* Diitens ^ voln* f.^* p*i%^.y 
ad bombihatoriae artis regulas omnes potitis om- 
nium partium notas coniungendas effe» ^uam^peten» 
<ias e folis floribus. Concedit tamen^ fexus difFe» 
rentiam in plantis magni mOmenti effe^ firucturam« 
que ftirpium multo curatius inveftigari debere^ 
quum plant^e machinae fint ad perpetuanda quae* 
dam munia aptatae, quodfaciant tum propagata fpe-' 
cie tum nutrimento individui. Quae oninia, quam 
mixiime fcopiim tangant, ^atet: exponenda autem 
funt e viri ^ffokvta^To^og more, die omnibus iudic^in* 
di ac fcribendi. 

Indicium fuum de Gakenholzii fententiaretiner^ 
oequivit aemulus eius, lo^flem^BiirkhiirduSy qui 
poftea Oiielpherbytl medieinam fecit (nat. 1676« 
•f 1738.) ab Heiftero, Lihnaeum ihvidia proffe-J^ 
qui^te, ut fyftematis fexualis inventor praedicatus* 
Hdidit ii 1702. epiftolam ad Leibnitium , qiia cha- 
racterem plantarum naturalem nec a radicibus nerf 
ab afiid* plantarum partibus minus i^ftentialibus pe* 

i3 * ^ / \ " ri^fi Lffi.yi. CAP.l. PKAEPARATIONES 

«ii pofle ofiendit^ recufam cura Heifteri. Hdm- 
fiad* ij5o» 8. Beiie quidem ftatim abinitiopro- 
.b9t> radices eiusdem generis tam varias efTer re- 
jnotifliixiarum aut^m plantarum ^am congruas» ilt 
nuUo modo characteres plantarum largiri poifint. 
Obieetionem Gakenholzii aliorufnque et nuperorumi 
£ores fruotusqife non femper ad^ffe » beoe removet 
Burkhardius^ variasque florum formas in eodem ge- 
tiere haudgtiaquam effmtiales effe oltendit. Egre- 
gie urget confiantiam naturae in formandis parti^ 
bus ad foecundationem et ftuctificationem neceffa* 
riis; has autem (Hamina niinirum cum apicibus et 
piftilla) praeftantiores elle floribus ipfis. Abhis» 
peque ab aliijs partibus proficifci debere ordines 
jtirpium, neque unquam fore^ ut de genere quo* 
dam certo conftet, fi, Leibnitii confilio» modo 
has modo illas^ aut omnes promifcue p&tes in^cen- 
fum vocaverimus. Egregie inquirjt in antherarum 
et poUinis ipfius compagem, quam fimilem elTe in 
congeneribus, differentem autem in diverfls fami* 
liis , primus 5 . ut arbitror > contendit. Bene .ftig« 
apatis formam extus hirfutam et porofam indjcat^ 
Ut polUnis moleculas recipere et per ftjlum, in ova* 
rium mittere poffit. Eximie obfervat, in crucife* 
ris fiamina fex,- duobus brevioribus» iti lahiatia.qua* 
tuor effe; in malvaceis iilamenta, in compofitjs an* 
theras ipfas coire^in tubum pifiillum ambeuntem* 
Uinc r^te innuit, genera plantariun^fumma a.iiU'^ 


. AD SYST. SEX. KNAtTr. «gf 

mero apicum et.configuratione, fecundaria a ftyld 
effe petenda f/i. i54«)r Quae quidem clarji viden- 
tur ac perfpicua fjrftematis fexualisTrudimenta/ No» 
^e tamea eo minros in&i*mantut iterum ac obfcu- 
nantur aiTerto, haec oriinia maxime valere in ftami- 
seis Raii Ceu apetalis* Divifionem autem genera^ 
lem plantarum ab habitu peti 4ebere, ut arbores^ 
ab herbis, haeque a fruticibus fegregentur. Iiv 
quo cum Raium feqaatur, meliora tjuidem Burk* 
hardium vidiffe, neque tamen a fueto tramite dece* 
dere aufum fuifTe , patet, 

Interea per Gerraaniam Rivinus, Totirnefortius 
per Galliam , per Britanniam Raius dominabantur : \ 
primo ad florum lacinias regulares vel irregularesy' 
altero ad formam et fimHitudinem) tertio ad varias 
partes, maxime ad habitum refpiciente. Vanam- 
operam fyftemati Riviniano emehdando impendit' 
Cbriftianus Knaut (cum Chriftophoro Knauth . 
non confiindendus)) archiater Anbaltino - Cothe* 
nienfis et bibliothecarius Halenfis^ (nat. x654* f - 
17160* yyMethodua ipfius genuina plantarum,^ 
HaL 1716. 8. Rivini fyftema ita mutatum eonti» 
neti ut numenim partium praeponat regularitati, 
utque loco regulariiatis uhi/ormitatem adfumat 
aut d0^ormieaee7Tu Subalterna genera a capfulis 
nominat» five fint fimplices five compofitae, five 
mtttnbranaceae , offeae aut carnofae. Semiua eaioi 
nuda ha:ud exiftere, fed utriculos eSTe aut capfulas ■/ gt)8 LIB.. VI* CAP. I. PRAIPARATIONES 

itionofpermas ) ubique fe corticeni dupHcem videre 
in feminibus, quae ab aliis nuda dicantur. Quae 
qiiam. erronea fint, cuivis patet. ^ Ad floris eflen- 
tiam requiri» petala adfint: ftas^ina enim in noao 
sullarum oQmpoiitarum flosculis deficere, ftylum'* 
^ue potius ad Qvaribm quam ad florem pertlnere* 
^petalas veras baud adeffe, ubi enim>defiot. coroi^i 
l^e, perianthiunl ab adiis djctum,» quod verusflos 
£t («. g. ift Fagofvyro) vices coroUae gerere. Ta» 
bulas exhibet pJurimaS) expofitu difficiliimas, qnas 
tamen infigne doctrinae adminiculum effe lacto» 
Arboribuseae et ipfisimperfectis plantis faaud apiae 
fpnt. InnMiti^ros fere cootinent errores , a DiUe- ^ 
'iiio paffim (in iudido de methodis plantanun cata- 
lagO' gielTenfi adnexo) /6t Brilckmanno (epyinith- 
ner^ceM»^* ep'iio») repreheQfi. Poiypetalas fere 
uullas babet, ad monopetalas regulares nunaerat 
Valeriaiia»tf Sub Gallioide comprehendit Valan- ^ 
tiafti Apaicineai, hifpklam et Gdlium trifidum, ob 
ilore$ trifidos, a Galio distlnguenda. Jn conifMi- 
fitis^ quas ;iggregatas ap|>eUat, confttodit dip.faceas 
ca^n ipfis 'capitatis et femiflosculofis : male (etiaiBi a 
c^ulibus ramofis feu fioB ranu>fis n«tas geMricas 
peti^ PlasKitis dipetalte foiam ac<seir{et VnmkSiritm. 
In tetrapetalis filiquoias confundit cum Torxr^til- 
la el I^iHamogeionie- Qenique fibi haud , doaft^t, 
dttm ja bexa|>etalis ad fonoam reCpicit, quaoi^ ia > ^ aD SBXXJALe, BOERHAAVms. i^ 0rchideis'«t AHio impte ituiicat. PJaurus nuilqs 
merebatur, mque uUos tulit id tentatnen. 

Hermanni fyftema carpolojgicani novam dt ce** 
ieberrimum quidem nactum eft «dfeclam , Her* 
m^num B o £ r r a a.v i v m , virum et niedlca arte 
felicilftmum ei chemiae fcientia doctiffimtim ^ adeo* 
quepium, integrum» modeftam et iiberalem , ift 
liiimoitale praebtierit virtutura omnium exemplan' 
Natus prope Leidam i668., Hottono fuccefiGt 1709* 
ia horti ieidenfi$ infpectione, cjut adeo digne per^ 
fonctu^ efi:., ut divitias horti indies magis^ugeret 
( f 1738. ). Adhaeiifle autem Hermaani fyftemati, 
patet praeciptie ex „Indice altero plantarum ^uae 
in horto lugdunenfi aluntur ," 1720. 4- qnem prae- 
ce!Terat Index primus^ 17 10. Alter eft pleniffi- 
musj ctim iconibus inediocribus et defcriptionibut 
mmis fuccinctis* Genera tamen noya confiituit: 
Satmoloidem, Clutiam, Paaviam, Caprariam, Ba« 
feliam ; negiectis tamen fpontaneis. lacjpit ab im* 
perfeetis , dirimit totum regnum in herbas et ar* 
bores; illas dispefcit in monocotyledones et dico^ 
tyledones. Has primo loco politas dividit in eas, 
qnae nudo «feinine et qyae capfulis gaudent, femi^i. 
num 4^iti et ioculorum mimerum adducens» Sio 
Malva ad pol^ngias polycoccas, umbelliferae itel- . 
]atae ad gymnodifpermas, Veronie^l ad diangias po« 
lyfpermas , ver liqillatac ad gyninotetrafpcrmatf/ Ra- ftoo W.VI. CAP.L HlAErARATIOMES 

^unculufi ad gymDO|K>lyf perroas per tf neatV Mono^ 
cotyledione^ di4ucit in bracteatas (liliaceas) etgrar , 
snina; arbores iuxta fructus forniam^Jn pomife- 
ras« bacciferas etc«. 

Novae fere fuBt, ^uae delioeantur': Salvia 
ptnna^ar ionui». p. 167. Fediave/wmia $ tQm^i* 
P' j5' Proteae plurimaey mX. Pi:^ cynaroides% tonu 
S2.. p. X84., fpeciofay p* i85. i86» i88» 189*1 fnel^ 
llferay p. 187., repent, p.iQO-^ acaulUprp-^9^*^t 
Scolymus, p. ^92*» bractea^a, p* 193«> hir^ 
Lam*, p. 194*9 conocarpa^ p* 196.9 pallensy p^ 
397. 200*203*9 hypophylla, /7.198., longiflo* 
ra Lam^y p^iQQ*, fcrobilina^ *p.2.oi,y Levijk^ 
nus, /i.t202.» turtaLinn.y p.265» Coniumafri* 
canum, iom. t* p* 63* Staiice tafarica^ p.j6» 
Aloe carinata et arachnoides^ tom- 2» j9. 2 ^i • , F^ 
r^a laeiniata Andr», tonu x* /i.. 288. Aefculu^ 
Paawia, tom- 2. /i- 260. Euphorbia heptagona^ 
0om. t . p. 258. Fumaria veficaria^ /i. 3 1 o. Pyre^ 
ihrum orientale W., p* iiQ* Se/^eeio dentatus 

Jacqu»9 p^^Q^» ' \ 

Tonrnefortiii fyftenia ventilare et coriiigere ftu* 
•diiit fummi nominis vir, Sebaftianus Vaii.laxt 
(nat. 1669« f I72i*)j Tournefortii diiieipulus, ^qui 
mufipam primum, dein chirurgicam exercuit ar- 
tem; commendatii8:,autem Fagonio, abhocfiatiQ* 
xiemia horto reg|o parifino 1708* accepit, qua it^ 
jEunctus eit^^nt hortum non folum ditaret fed fcien- ** \ J.SYST-*^X. VAILLAjCW*. . api thoA eti^m obfervatipaibus egregils atigefret. Ph^iii 
taadem C/alcuIofa lahorans y CuL Sherardio iaterce'' 
dente» a Boerhaavio petiit^ ut picti||as terceuas 
^b Aubrieto coufectas et totum tb^faurumj * quo 
ftpja parifienfis iliuftraoda erat, acquireret. . Ita 
egregium opus : ,> Botaoicon pari&Qnfe.y " in Boer* 
baavii.^manua venit, gui id fpletidore Aberali Leidt 
2797« fpl* edidit Sed prius. iani arbi literairio in« 
potuerat VaillantiuS) maxime jfernione de liructurt 
^ocum, qui latine et gallice, Leid. 1718. 4» px^or 
diil». In eo hkctenus a Tournefortio recedit, jit 
apetalas et ftamineas reii^ial» connubijim plantarum 
et p^rtium ad jd nejccffariarum fabricam fedulo , fed 
pauUolafciyius i^i):o, defcribat, ut et elafticitatem 
filame,ntbrum in quibusdam ilpribuft| e. g. Parieta* 
riae , Jfl jEfuxilium vocet. PoIIen vero jpfum haud ^ 
penetrare ad ovarium , fed folum fpintun:? , .quippe 

-cum flavidura illud plerumque fit, femina autem al- 
ba^ quaeiab illo nequaquam mutentur; effe etiam 
,ipmina.undique clauia peculiari integumento, quod 
p«rmeare pollen .nequeat. His addit (p* 17.) ut 
Leeuw^hoeckiofemet opponat, vere praeexiftere' 
germen ante foecundatioDem.; jninime fentieiii^ 
bac falfa adfertione totam doctrinam everti» 

Dein vero jpofthuinge ipfius^animadverfiones iu 
ToiHrnefortii fyftema pctis parifinis Jnfertae fuerunj; 
(ni4m» 1722. /i. 53 1 . ). jPraecipue repiph^ndit , flor 

; rem iructui immmto , ji^aeire; quum \m lamw / » V S02 U%Vl. CAiP.I. PRAEPARATIONES Multo magis eflentialis fit. Fdrmam etiara fforam 
a Tbufnefortio non rite defibitam eiTe, gu&e apte 
ubique definiri oequeat; tubulpfos flores et rofa-' 
ceosa Tourncfortio confijfos fiiiffe: arbdres ab 
herbis non femper feparatos; polypetalas.et iirono- 
petalas in nona claffe comtnutatas : in priman) po-* . 
lypetalas, in fecandam^irregulares adfcifas» ln 
eodem g|nere £aepe'mono- et polypetalas recurre^ 
re, occurrere etiam regulares et Irr eguiares'* Ixi 
umbelliferis femiaa nuda noji effe» fect cortieita^ 
quae capfulae monofpermae dici poffint. Msle Or^ 
ehideas cum LiliacJis iungi. 

Emendationes et nomenclaturae et definitionuni 
propofuit etiam Mich. Ludo v« Reneaumey qui Toiir* 
nefortii mami fcripta redacttufus erat. Subdividen- 
da effe genera in aHa inferioris ordinis, utmemo- 
ria retineri poffiut Cm^m. 1718. jp. 56.). 

Tournefortii mancum in compofitls fyftema 
^mendare et hactenus perficere annifns eft» ut plura ^ 
nova adderet genera (mem* 17x8. p, i8if. 1719. /?. 
i5.f. 1720. p.SS^f. 1722. p.233f.) ACynaroce- 
phalis ordiens, bene distinguit Carduum a Cnico 
(Polyaeantha dicto) pappo huius plumofd, attamen 
ct Cirfium et Eriocephalum conltifuit iuxta acci- 
;dentales diffcrcnti^s. Dein Centauream diducit in 
jiimia genera, Crocodilium, Calcitrapam, Calci- 
trapoiden , Rhaponticam i Rhaponticoiden ( cui i p- 
fiim Conyzam adoumerat verbafdfoliam), Amber- AD SYST. 8BX. ' VAILLANT. :. «o» boi, laceam' etGfanamf In CotymbMerisi oolkH 
cat Dimorpbothecam» guae C^lfadvla noftraeft» ej^ 
Matricaii^iam , cum gua Anthemidos, Achiileae, Vjr 
rethri et Chry.satithemi fpeoies imgit* Senecionem 
ifi lacobaeam , lacobaeojden et laoobaeaftrum » mi^ 
nus fyftem^atice, dirimil. Solidago compleetitur 
SeMciones et Oinerarias» a q^bus Virga aur^ fei 
paratur* Bidens et Silphium iunguntur. Diplar 
ceas bene feiungit a compofitis , fed pluscula geoB» 
ra e Scabi<>fa format: Su^cifam, Afterooephalum» 
Pterocephalum : alia huc trahit, qda^e nequaquam 
eo pertiaere videntur, ut Antaaifophyllum» ^uod 
.Boerlfaaviam dixerat, Stachyarpagophoram , quaa 
Achyirantbes 9 Gataphyllum^ ad quqd et Or^as oum 
inelratttr caulifiora, Platanocephaliis qui Cephdaiti 
thus etc. ' ..- - 

Pofthumum tandem fplendidum opus et udlilK-» 
mum , Sherardi fiiafu, Boerhaavius edidit: „Bota-< 
nicon pariflenfe,** Leid. 1727. fol. cum tabulis 33^ 
clegantlffimis, ab Aubrieto, Tournefortii comite, . 
pictis , qnae et novas^ maxlmc mufcorum, licbenumt 
et fungorum fpecies repraefentant et ooguitas m^ 
Hiis illuftrant. Eminent irtter eas: Eriophorum 
gracile , tab*^ 1 o . fig» i ^ . Agrofii& inberruptu , 1 7» 
4* Aira aquatica , 1 7. 7^ Poa comprejja , 1 8i 5» 
Ae^gilops triuncialiSf 17. ^. Galium tKicorne 
Smitfu^ 4* 3* Exacum filiforme ^ , Q. 5- Tillaeu 
ymllantiii lo. a. ChirQnia &erm'di) '6*»i. Gh; «oa Lrt.VI. CAP.I. PRAEPARATIONES 

■ • 

tnulto magfs eflentialis fit. Fdrmam etiara fforam 
a Tbufnefortio non rite defioitam effe, gu&e apte 
ubique definiri oequej^t; tubulpfos flores et r^a-*' 
ceosa Tourncfortio confiifos fiiiffe: arbdres ab 
herbis non femper feparatos; polypetalas.et itrono- 
petalas in nona claffe comtnutatas : in priman? po- » 
lypetalas, - in fecandam>irregulares adfcifas* la 
eodem g^nere £aepe'mono- et polypetalas recurre^ 
re, occurrere etiam regulares et Irregulares. In 
umbelliferis femfBa nuda noii effb» fect cortieita^ 
quae capfulae monofpermae dici pofSnt. Male Or^ 
efaideas cum LiliacJis iungi. 

Emendationes et nomenclaturae et definitionuni 
propofuit etiam Mich. Ludo v« Reneaumey qui Tour* 
nefortii mami feripta redactiurus erat. Subdividen- 
da effe genera in alia inferioris ordinis, utmemo- 
ria retineri poffint (mim 1 7 1 8. jp. 56. ). 

Tournefortii mancum in compofitis fyftema 
^mendare et hactenus perficere annifns eft, iit plura . 
nova adderet gei?era (mem* 1718. p, i8if. 1719. p, 
i5f. 1720. p.SS^f. 1722. p.233f,) ACynaroce- 
phalis ordiens, bene distinguit Carduum a Cnica 
(Polyaeantha dicto) pappo huius plumofo, attamen 
et Cirfittm et Eriocephalum conftifuit iuxta acci- 
;dentales differ^ntiis. Dein Centauream diducit ia 
nimia genera, Crocodilium, Calcitrapam, Calci- 
trapoiden, Rfcaponticam i -Rhaponticoiden (cuiip- 
fiim Conyzam adnumerat verbafclfoliam), Aniber- AD SYST. 8KX. ' VAILLANT* : eo3 boi, lacaam' et CyaTiumf In CotymbMeris colkH 

cat Dimorphol^ecamy guae Ci^tfiidula uoftra eft, e| 

Matricatiam , cum gua Anthemidofi , AchiUeae, Pyt 

rethri et Chry.safifherai fpeoies ivmgit» Senecionem 

ifi lacobaeam , lacobaeojden et lacobaeaftrum » mi^ 

Aus fyftematice, dirimii. SoltdagQ compleetitur 

Seneciones et Oinerarias« a qt4bus Virgd aurea fei 

paratur- Bidens et Silphium iunguntur. Dip£a-f 

ceas bene feiungit a compofitis , fed pluscula geoeft 

ra e Scabldfa format: Suepifam , Afterooephalum» 

Pterocephalum : alia huc trahit, qnae nequaquam 

eo perttnere videntur, ut Antanifophyllum» ^uod 

.Boerlfaaviam diKerat, Stachyarpagophoram , quad 

Achyl^anth^s 9 Gatophyllum^ ad qugd et Or4as nxiri 

ineratur cauliilora, Platanocephaliis qui Cephaiait^ 

thus etc ' .; - 

Polthumum tandem fplendidum opu$ et utililli* 

nium , Sherardi fiiafu, Boerhaavlus edidit: „Bota^ 

nicon pariflenfe,** Leid. 1727. fol. cum tabulis 33^ 

elegantlffimis, ab Aubrieto, Tournefortii comite, . 

pietis , quae et novas^ maxlme mufcoram, iicbenunt 

et fungorum fpecies repraefentant et oognitas mt^ 

liiis illuftrant* Eminent inter eas: Eriophorum 

graciley t€tb*\b»fig-i^. Agrofii&int^&rruptayiLJm 

4.* Mra aquatica , 1 7« 7* ^oa iHimpreffa , 1 8. 5» 

A^gilops triunciatiSf .17. ^. Galium txicorne 

Smith.^ 4* 3. Exacitm filiformey; 6. 3- Titjaea 

ymllun%il'i 10. o* HhkQnia Gerardif ^*!. dTA»' » I «o4 LIB.VI. CAP.I. JRAEPAHATrONES 

/ 

maperiai 6» 2* Sejkli aanuum.9 9» 4* Al/inefe* 
getalia^ 3- 3* luncus Tenageia^ 2o* i. * Elatine 
dlfinafirunii i* 6« B* Hydrofiiper % 2* 2* £• trian* 
draj ^*. t* Silene gaUica, 'i6».X20 Prunelfa la^ 

ciniaia, 5. i* Garanium columbinum ^ i5.'4* T^ri- 

I 

folium /prMurn^ens etfdiforme^ 22. 3* 4* Orchis 
enjif(tiia^ 3i*/- 33i 34. Ophrys aranifera, 3i* /li5# 
Afpidium regiumt Q» i* Lycopodium inundasum^ 
96« 11- ^Pilularia glabUUfera^ i5» 6. 

Mufcos tum ad habitum , tum «d capfulae for- 
mam, tum etiam ad calyptram diritmt; novi funt; 
Phafcum fnuiicum^^y. 2* Ph» fubulaj^umt 29» 
4* Gymnoftomum truncamlum^ 2^6« 2. Grim^ 
mia apocarpayZj. l5* (7r. controverfa^ 29- 5» 

PalyiriehumpUiferum 9/2^5' 7* -P' alpinum,.2^ 
11. P. undulatum, 26. 17.- Dicranum bryoide^^ 
24* ^3* •I^* <^i/b/{afn» 24* "• D* adianioides, 
28.5« D. glaudums a6» i3» Trichofiomumca'^ 
nefcens, 26. i4» Onhosrlchum crifpumy 27. 9« 
Neckera heteromallay 27. 17. .JV. pennasa, 27* 
4. Lefkea complahata » 23« 4« Mnium palufsre^ 
a4« '• ^'^* cufpidatumy 2S. x8. Hypnum pa^ 
rieiinum^ 28. i. H- praelongum^ 23» 9« H^fili* 
cinumt^Q' 9* H. niquetrum% 28. 9* HfJluitanSm 
33' 6» H' JieJlaium^ 28. lo. H* comprejfum^ 
$29. lo. H* myosuroides% 28. 4* H* illeqebrum^ 
25*7* H* vetuiinuT^y 26* 9. Fide baec Bridelii 
^. herbarium VaiUantii perye&igayi|;i etOiUeuji* \ ( J: I AB SYST, SIX. VAILLAIfT. ,ao5 jr • lungjttmknnia bideniata^ Ig. 8* /• albicans^ 
^g* 5i Riccia gULuca^ ig. I* R^JluiMn^^ I9r3« 
fionferva torulofa^ 4* "S* Lectdea pufoulqta^^2.o» g* 
Cyrophpra murina^ 21« x4* Parmelia ciliaris^. 
fio. 4» -P- teneliay ao. 5* P. Prunafiri, ao. 7«. 
W* fajtigiata^ ac la. P. calycaris, 20» I3.. P* 
jfolHnariaj,^o* l5« P« olivacea. 2o* 8* P. oiii* 
phalodes, 20. lo. P* ccrrugata ^ q.i. l'^* P*S^'* 
aptuiliSf 21« 12. P# palmaiaj 21« i5. B^eqmy% 
ces marginalisy 21.7. B* apoiictus.t 21^ g» & 
wrticillasus y 21. 5. £• alcicorniSi 21.3* i9« coc« 
ciferuSy 21. 4« <B* hacillarisi a6. 10* Coriuea* 
2arfa aculeata^ 26. 8. 

Ut lichenfis iuxta thalli &)rmdtn , ita fiingi ad 
Bymenium et peridii formatn bene dispefcuntu]^* 
Sunt autem) gaftromycetes et fungi praecipui,: 
Sphaeria militdris > 7« 4* Lycoperdon excipullfor-* 
mej 12. i5r L» mammaeforme^ 16. 4- Sclero^^ 
derma cltrinum^ 16. 8« <Sc2. C^pa^ i6* 5- 6* Tre-* 
mella mefenterica^ l4* 4« Atnanita viridis^ i4\ 
5* Agaricus pyrogalus Perf, 12. 7. il. ericeto" 
rumy II. 2l. il* leptocephalus y 12. .1. il. g^a* 
lericulatusy I2« 3* ^* velutinusy ib* 8. d, fle* 
osuofusy ib*T* A.cerojceuSy ib»i2» A*MyomyceSy 
l3» ^^^^* ^' carneusy 13* IQ* A» JepiariuSi 
x.i. A^aliieusy 10.7. A* tardus^ 14^ I» Mery 
rulius CanthareliuSy ii. g. M. cornucopioides^, 
2?,^ 2* 3* ^ fioletusfelteus y x4« 6* Geoglajfum \ .*.-,._ so6 , uk Vl. CAP. I. PRAinPARATlpNES 

glabrum^ j* 5* Clavarta riigofa^ 8. 2. lioeia 
circirumSi i3« y. Peziza Aurhulaj ix*'S. P. ^z/r* 
binataj !!• i— 3. ' l*'* Aceiabulum^ i3. i. ^ 
fcutell^^af i3* ^3* Mfis^nterka argentea Ferf^ 

Haad iriagBi futit fnomeDti» quae AntoniMsDaki^* 
this D^IsvARD, /prof. bot. ad Wrtuiti {^arifinum^ 
dd ftabilienda genera ant explicandas fpecies coq<^ 
fulit. Exftant obfervationes ipfius de Celaftro fcdit^ 
dente'^ m&m» de Paris, a. 1716* p* 368«, de La^ 
mio Orvala et gargiBtnico^ ib. 27 17- p- 346-, d0 
Bdragine indica et africana^-^ib^ 1718. ;>. 324« ^ do 
Centaurea Isnardi et Uppiiy 16.1719. p.Q.t^.j de 
tuphorbia, ib^ ijno. p. 499« > de Walthera, ib. 
1721. pi36i., de Sifymbrio fupino , 16. 1724* 
jp. 4^8. 

MeritaAntonii JtrssiBvi, prof. botan. in hor- 
fd Parifino" (nat. J 68 6\ f 1758.) aequarunt fratruni 
Bernardi et.idfephi, de guibus iafra. Antoniu^T 
edfdit Toitrnrfortii inftitutjones et Barrelierum: 
dt fungis et lichenibus combinandis ^ mdm. de Pa^ 
fis^ 0*1728» p. 53t., de Corifpermo hyffopifoUo^ 
ib*iyt2*p*iz44'9 deCoffeui 26. 1713. f>.588., de 
ffalio Jaxaeili et Juffevi^ ib* 171 4- f* 49^*' ^^ 
Cacto peruvianoy ib, 17x6. p. i46»» de phytoli- 
thiSy ib. 1721. p. 4'9'> *obfervationes memoriao* 
prpdidit. ^ 

la ndnntillis^ a Toiurnefortio oniifris illnftrandls^ AD SmrmA SEXtJALE. &07 }aboi»avit 0tlam Franc. Pe^i^ » ^hirurgus celefaris gal^ 
licus (nat. 1664» t 174 jO-. Titulus fcripti efti 
y^Lettres d'un m^decln des bopitaux du Roi /^ Na^ 
jiiur 1710I 4'>-»bi Callam nomine Provenzajiae, Pe- 
plidQm 9 Iliiardiam , nomilie Dantiae > et Acoruoi 
exponjit. . Inter^a 'doctriaae de fexu plantarum rudimem 
ta, guae pc^fuerant Grewius, BobartuS) Haius et 
Camerarius, experimentis et obfervationibos magi» 
ejif^cQlta» fyftematis fexualis prob^UUitatem auxe- 
runt; licei; Leeuwenbdekii auctOFitas initio a veri-» 
tatis tramke deduceret« Embryonum enim is pri^ 
ma initia, feu animalrala in femiaibus a&lmaliujnr 

# 

inveniffe fibi perfuafit: ad plantas eam opinionem 
mox alii traduxerunt^ ut|in poUinis corpusculis em*» 
bryones plant^rum iam adeffe eosque in ovario fo« 
lummodo efformari fiatuerent. Id Sam. Morldn^ 
dus (Philof. transact* iVf 287. ^ji?, 1474 f* Act* 
erudit. a.iyoS* p.zySL) e tubulo cftvo ftylorum> 
qtic^iimdailn ef&cere conafus eft. In FritiUaria> 
emim, Croco> Liliis et qi^ibusdam aliis plantis ca*"' 
wm effe piftillum, defcendere itaque poUinis maf-' 
culi corpusctda jn ovarium usque^ibi^iefedeiilfige-'" 
re ut in pmbryonem efforraetur Quae quanquam 
ipenifefto errone^ fint, quum nemo unquara palli- 
jnjs veftigium ullum in ovario animadverterit, quiin- ' 
quam Morlandus mendacii accufandas fit , ^od ii«< ao8 LIB.VI. CAP. I, ' PRAEPAHATIONES < \ 


vem ftamiiia LiUo dederit et apertuih ftyltii^ ftaini- 
nibus aequalem (p* i479« fig'^^*^9 ^eoe tsimea ob« 
fervavit idem^ vill6s et hirfutiam ftigmatis reei« 
piendo poUini ihfervire« Eo ptpcet&t^ vtt in femi« 
mbtxi ipfis maturis 'Veftigium^ riihae aut foraminii 
adielTe exiftimoreti per qiatod pollen foecuodans in« 
traverit. £am feneftellam » hUo prbximam y in h» 
bis omiiino claram ita definivit , ut Turpinus nuper- 
rime micr^pylen fuam (AnnaL muf* hifi* nai* Ni 

39. /9«200.)* 

r Eodem modo Un6t Glatid. lofeph. Geoffroff 
pharmacopoeus parifinus (nat* i685. f iySii*\ 
£gregiam is inquifitionem poUiais et vari:arum in 
variis p&mtis formarum aetis parifinis inferuit 
(mem. de PariSy o; 171 1. ». ay^.)» NuUam vcram 
•xifiere plantam fine antberis ftatuit^ ea$ autem ita 
pofitas effe, ,ut ftigma £iGile attingaut, foecunda* 
tionem polline neceflario perfici; ovula enim in fe« 
snina abire non prius, quam transitus poUinis in- 
pvariom contigerit** Refectis antheris plantas ab^ 
ortire, quod experimentis cum Zea Mays initita<» 
'tis evicit, et contra Tournefortium palmas codem- 
modo foecundari tuitus eft. Ad imperfectas plan* 
tas easdem applicuit veritates; Linkiam enim-Nd* 
ftoc veram eCTe plantam, quae feminJbus f»ropage*'_ 
tur, primus demonftravit (mim. 1708. p. ^aSOf 
QQod ulterius probavit Reaumurius (mim, 1722« 
f*l6^») gui ipiafeinioa^ catenula^ incurva$ pef to«. ■» «rv 3PIIAEPARATI0NES. REAUMtmE. .soi 

\ 

tmi MAaxdbm foi^xnintiHs g^!ih1nffire vMitr Tu^ 
bera etSam efcuLanla vere planta)?^ effe ^t femJdlbiui 
propagari^ variis flrgiimentis efficeire couatus eft 

Frater eius Stepfaanus Francifcttstf^o^i^-o^» {fistU 

l672«fl73jiv)in tbefi inaugurali: j^Ergo hoittluie 

primordium yermis/' Paris.iyo^* 4* iamprfife^ii 

LeeuWenboekii eommentum its ad plantas a)>pUeu4« 

rat, ut eodem tempore Morlandus* Adelte fent^ 

fiellam in ovulo 3 qtra pollen admlttfltur* . 

» Idem Renatus Antonius iiifauiftttre» gutim tno* 

do nothinavimus» ac»Edem|ae parifinae fbcius (Dat« 

1683. f lySy.yfyRemAtis fexualis veritatem adFi^ 

cos extendere conatus eft (miinu ijiu p^Zjtvt 

1712« p.&S f). In Fucorum enim guorumdAiti 

fuperficie} praeclpue in F* palmati^ veficulofi, kf^ 

rei» fac(:harini et Abieds 5 peniciUos minutiffimq$- 

pellucidos obfervavit) qui maxime iuniorum b^^ 

£n 6t ramos oKikiednt) decidant>eiro> protinus ut 

capfulae turgefcere indpiant« Hi;»s: effe mafculiat 

parteS) feu ftamina^ arbitratus.eft', licet hi alip 

nullo fucD) quamin dlctis fpeciebusV occurranti 

licet accidentales potius |iartes fint^ quu^m modo 

inireniantur ^ modo delKnt^ Egregie refutatus deia 

a Gmellno (hift* fucbTum piae/^ /Of»s3«) Reaumu* 

rius videtur Sertulariarum iuatia sxit jpia germina 

pblyporum pro antheris habuiffe« 

Audt etiam fuis obfervatioi^ibiiji i^octritiam di 
Tqm,II^ i4 #1« tIB.VL CAP.I. PRAEPARATIONES 

HtXL planUrum Hicfaardys Bradi.bt5 prof. Can* 
tabrigienfis (f xy^^*)* Edidit enim philofoplikam 
ad hortos colendos inftrtictioneift' : ^, A new impro*- 
▼ement of plantingand gardening/^ Lond* 1717* 
<S« j cuius inter pr etationem gaDxcam : ,, Nou velles 
obferyations lut le jardinage/' tom.i*~3« Paris 
^756« 8* poffideo. Ibi (c. 2. tom» 1 « ;i. 2 1. ) Roberti 
Sallii, eguitis ingenio eam doctrinam tribnit» qpl 
mnte 3o annos ( 1 68o. ) duplicem plantarum fexum 
detexerit, quod> guam erroneumiit, ex iis pdtet| 
guae fupra de. Orewii aliorumque prioribus dixi 
cbfervationibus. NoRer vera ita iudicat: inagne* 
tifmo quodam poUina a ftigmate attralii > effe enim 
•corpvscula cerea; ceram autem liquefcentem attra- 
here alia corpora, Pollen ipfum defcendere per tu- 
bum ftyli in ovarium, |quO facto elevari ac protendi 
Jfcylum ut fupra apices etnineat» dein effoetas anthe- 
ras flavefcere. In plantis quibusdam effe remotas 
"partes generationi infervientes> ita tamen^ ut eadem' 
-Salix fexum nonnunquam mutet, et> quae mafcula 
fixerit, femella modo fit. PoUinis moleculas mi- 
crofcopio obfervatas peculiarem figuram fervaoe ia 
lisdem familiis» quas indicat^ Ubi penduli fixit fio« 
res y difficulter guidem introduci pollen in ftignid> 
«c per ftylum a^fcendere: tum vero adhaerere foli 
ftigmati ac virtute fua vivificante videri ovula foe- 
cundare. Experimenta dein adlegat victricia> quae 
jaepe inftitiierit : refectis tiUiparum ftaminibus fio- AD ^StEiilA SEXUALE. BBADLEY. ai* 

re$ abortire: amentis corylor^m ab aHis remoto-. 
rum demtis, nuUam nucem provenire; natura eiiita 
comparatum effe , ut abundantia pollinis , tempore 
hyemali, ubi vent-i validi fint, facile in niftilla ru-* 
bicunda abire poiifit. Huius arcani ope poffe etiam 
arte plantas foecundari, hybridas plantas producl 
et qualitates aUarum mutari. Pomoruln faporenv 
aliehari> dum piftilla polline alius variethtis im* 
jpraegnentur. Auriculas uiji facillime mutari, dumi 
JpoUine aliarum varietatum foecundentur* Perhiit. 
bet (p^ 4o») in hprto Thomaef Fairchild Hoxto-i^ 
Bienfis hybridam effe plantam , cuius mater fuerit 
Silene Mufcipula, pater verq Dianthus Caryophyl* 
lus* - Soluxn vifcum elTe ab hac regula exceptum*; 
£gregia$ adiungit^figur^S) inter quas eminettab.2» 
£g.i2*, transverfa piftilli Tulipae^fectioj qum vafo* 
rum fpiralium fafciculis et ovulorum vofis ^dduceu* 
ti!bu9i 

Idem edidit ,)hiftoriam plaritarum fucculenta^^L 
truiM,*' dec. 1— 5. Lond, 1716.-1727, 4, ico*^ 
nJbus fatis fpeciofis. Novae fere inter has viden- 
tur: Craffula te^ragona^ rfec.5. Ml, Euphorbim^ 
nereifolm^ dec.3. ^28» Cactus hsxagonus y dec^/ 
X. ^i* ' C. triangularis , 1. ^ 3. Mesembrian^, 
iihemum caninum^ 2/17» M, tortuofumy 2. 16» 
iif. calamiforme^ 2. 19. M. pugioniforme ^ 2. i^t, ^" 
M* dolabrtforme^ j. lo, ■ M. tenidfolium , i. $• 
Sd* fplendens j i* 6, itf. niicans^ i. 8. M^fpinQ"^ ' / 

\ *iji liffi. VL CAP/I, ^BAEPARATIONKS 

I 

I 

J\tm , 4* 39. M. craffifolium , 4* 3£* A<'* glaucurrtf 
4« 3^. M. uneinatum, 3. 27. M. albidumy 5« 
43^ M. perfoliatum Haw. i 5* 46« M. falcaturjh 

Suppiiri aeitate novum plane lumen doctrinae 
fyftematicae et unlverfae rei herb^iae exortum eft 
/ In Io« Iac« Djllj;Mio5 immortali Viro et fummo 
£ere eXempIo ingeDiij induftriae» cognitionum in<> 
timarum naturae. Natus Darmftadii 1687., Gief-* 
fae reni herbariaiadQcuity cum infignibus novarum 
piantarum augmentisinnoteCceret. Mufcorum fe« 
re ducentorum numero clarusi Gul. Sherardio^ 
botanicorum Maecenati) itd commendatus fuit, ut 
is eum fec^m in Angliam duceret, ubi ab anno 
jk^ai. ad 1728. m fmido ^herardii et fratris Iacobi> 
qui Elthamenfem hortum condiderat, yixit. She* 
rardi autem jky^S* m,ortul teftamento ftationem^ia 
uuiverfitate Oxonienfi obtinuit, Xpia ad mortem: 
*I747. u^que fumma cuni laude functus eft. 
' Primum fere inclaruit 1717»* cum de pfopaga^^ 
tione Qapillarium plantarum et mufcorum obferva* 
txenes ad academiam naturae curioforuni mittetet 
(Eph. nat» cur* cent. 5. 6. app. g. 45 f. ). Filices vi*. 
dit germinantes cotyledunibus ^raeditas, obferva* 
vit etiam femina: credidit tamen femine tantum 
opus effe> ut propagines radicum foeoundentun 
In,mufcis obfervavit pulvisculum capfulatum pollioi 
fimilem> unde antherarum vice,fungi eas capfulas ' i ^ ADSY5TEMA. SEXOALE. DlLLENltJS. cti^ fibi perfuafit: ftellutas aut«n Polytrichi et aliorum 
quorumdam gemmas effe, e guibus »ovi caulicuU 
prodeant luugermanni^e quoque capfulas et femin» 
fam tum egregie djstiiixit, 'Defendit etiam fyftem» 
fexuale contra Tournefortium , cuiu^s methodum 
impugnavit non multo pofl in praefatione ad „ca* 
talogum plantarum gieffenfium /* 1718» 8. Inconr 
ftantiam auctoris reprehendit, qui mbdo ad formam 
floris, modo ad petalorum iiumerum coniiliuni 
traiisfev^t ; arbitrio fuo potius - comparare for» 
mam , quam quotannis faepius iputari obfervemus, 
Quodfi ad cruciformes Tournefortii quatuor requi* 
rantur petala» dd rofaceds autem flores plura) fi 
nefcire, quomodo Papaver, CheJido0ium, Epilo* 
bium a cruciferis differant. Stellatas potius cum 
cruciatis quaiii cum campaniformibus iungendas ef» 
fe« Inter afperifolias multas effe, quarum flore^ 
vel rotati, vel cam panifor mes iint vel ififfundibuli* 
formes* Male Tournefortivm Scabiofas' et Dipfa* 
cos adnumerare capitatis ; haud enim In iis anthe* 
ras connatas -piitillum ambire» Ita etiam Rivini me* 
thodumet Knautii carpit Illi praecipue obiicit* 
regularitatem corollae fumma genera' conftituers 
non poffe, quum Gerania obftent; haec pnim po- 
tiu8 in tria genera dispefcenda effe ad femiuum aril- 
lorumque formara. Rivini definitionem regularita* 
tis effe nimis arctam: declinatum enim plftiUumi 
q^pd in Vjxo]i$ irreginlarem prcidttaiit flQremy to ^ 


3«i4 UBiVI; CAP.I. PRAEPARATIO»ES 

JEpilobiis modo adeffe modo deficere* Menthae flo« 
ires inter labiatas regulares effe. la ambellifprls ef* 
fe plantasy quae in eodem caule et regulares ger^nt 
flores et irregulares, Heraclei exemplo et Corian- 
dri. Numerund petalorum pariter decipere» utpa* 
teat e papilionacciS) quarum ilores modo tri-, mo*. 
do tetra-, modo pentapetalae iint. Inter Statices, 
plurimvim pentapetalas occurrere, fpeciem unam aut 
lilteram monopetalam. Scabipfam complecti tot 
ipecies quadrifidis, quot quinquefidis coroIluUs. 

Catalogum ipfum » qui ad anni tempora llirpes 
circa Giefsam nafcentes continet, excepit mox 
( 171 9«) appendix^ quae nova genera et fpecies il- 
lufixat» iconibusque ab auctore ipfo egregie deli- 
neatis adornat* In gramina baud tantopere ex* 
fp^tiari fe velle profitetur > quum Scbeuchzeri in- 
dulj^riaea digeftura fit; attamen Feflucam ab Aegi- 
lope (utnague auteniBromus eft) ita feparat, ut 
ad forni^m fpicularum refpiciat» PIeraeque> quaf 
tiic iU^iftrat, notae iam erant, fed aliis nominibus» 
ydb ipfo ^uteip character genericus primum delinea* 
tur , licet ftaminum rationem fere negligat* Mon^ 
tiafontana^ Cameraria ;;. 1 14* t.G* Centunculns 
minimus ^ /i. 1 1 1 • /^. 5. Valmtia^ ^.8. ^herardia^ 
t. 3» Corrigiola > Polygonifolia ib. Radiola 9 e* 7. 
PepUsyib. Erigeron^ ConjstfZ/a i^. 8. caeterisprae- 
Itant* In Ceratophyllo y Dichotophyllum t.Z* maf- 
Cttlas partes detegere nequivit: Tetrahit^ Iwam et AD SYST. SEXUALE. DILLENIUd. ai5 

OaleobdoIoD 9 pe^ouliaria I^abet ^ geaera : Futnariam 
diducxt in plura, Split> Corydaliu et Gapnoident 
Lenmapi loale repraefentat. 

Prinius autem omnium mufcos , liclienes et'al<- 
gas attentius^ inveftigans, fmethodum proponit» iux* 
ta quam digeri pofiint, eo quidem aevo optimam«i 
,Duas habet claOes generales: 

it Mufci capitulis floridis deftituti. ^ 

A. Non peltati aut tuberculati : Confervae. 
U. Peltis et tuberculis praediti. \Lichenoid&s 

Cl^chenes ^ioftri), quos dirimit ad thalli formam ^ 

in eauliferos, foliofos et cruftaceos. 

2» Mufci capitulis floridSs <Ionati« 
4* Durloribus 

a* polycoccis. Marchantia , cuius gemnias 
duplices et peltas feminiferas, p-77. egregie iUu-- 
ftrat: quocl ante eumMarchantius iam (m^m. xji*5. 
|;.25o.) fecerat. 

fe. monococcis. lichenafirum (lungerman- ' 
xiia). Coccum dicit capfulam claufam , apertae au* 
tem ae in quatuor valvulas disfilienti petala quatuor 
tribuit, ut fibi ipfi conflitiCfe haud videatur. GIo- 
bulos pulverulentos in apicibus foliorum aut fron- 
dium (p. 83«) apicum loco habet> quibus foecun- 
ditas augeatur. 

JS. Mollioribus aut pulpofis 

a. prorfus jaudis. Huc trabit Bryum ti,« ffl$ I.m.VL CAF.I. fRARPAIlATlOl^ 

drogynum» cuius gemmulas capituliformes obfer* 
Mverat. 

b» membraxils f* capfulis droumdatis* 
»» calyptratis.' 
^ 1» e foliorum alis. Hypnurru 

d. e fummis cauliculis 

aa. calyptra villofa., folytrichum* 
hb. ~- laevi. Bryum* Huic ac* 
eenfet ceteros omnes » et Grititmiam , cuius peri* 
ftomium primus t. 2» egregie deMoeat. 

/3« non calyptratis et feCGiibua» 
1. disperfis et folitariis* 

aa» in fummis cauliculis. Sphagrtum$ 
bb. in foliorum alis* ^Selago^ 
2*' aggregatis in fpicam. Lycopodium. 
In eodem Itudio acutiflimtts vir per viginti et 
quod excurrit annos ita perrexit, ut ab amicis plu* 
ribus et europaeos et exoticos mufcos conquireret> 
ut diligentiffime^ quingentas eorum fpecies inquire^ 
ret, distingueret, folertifGme defcriberet, in gene- 
ra fua dispefceret, fynonyma omnia fummO iudicio 
adiungeret, ip(e(j[ue mirabili artificio ita delinearet, 
ut nec ab ipfo Hedwigio naturalis forma magis at« 
tingl potuerit» Tali modo natum eft opu6> im- 
mortale humanl ingenii^ artis, doctrinae et indu*^ 
itriae monumentum: „Hiftoria mufcorum/* Oxon/ 
a74x. 4» tabulis 85. ditata» in quibus fere millia 
iDtt£0orvm| lioheaum^ a%arttm Aitidiifime, jpartim ^D SYSTEMA SEXUALE. DlLLENlUSL «17., 

acu et aqua forti, partun graphio'aeri incifacoDfpi- 
ciuntur, Afkcta etiam per lentes yitreas magnitudi* 
ne delineatae funt partes , maxime folia, quibus fpe- 
cies distinguuntur. Laudat fymbolas, qiias ipfi attu* 
lerint Sam.Brewerj Trobrigii in Wiltonia lanariam 
artem ex^rcens, Petr* Collinfon, mercator londi- 
neniis^ loannes C]ayton> qui e Virginia, lo. Bar* 
tram, qui e Penfylv^nia, Thom. Shaw, qui ex Africa 
mufcos miferint, praeterea Linnaei , Halleri, Gro* 
npyii, Ammanni, Celfii aliorumque liberalitatem/ 
Genus autem primum habet Byffurriy lanugi- 
siem tenuem, flore fructuque carentem, cuius vi«* 
ginti fpecies recenfet tmn ex aliorum tum e fua 
obfervationet Confervae fecundum genus conftl- 
tuunt, absque flore fructuqtie nafcen$ et fecuhdum 
Boccbnii fehtentiam ex unctuofitate quadam proger^ 
minans. Dividit In ^as, quae filo aequabili gaudent, 
quae geniculatae atque nodofae funt, Novaefunt; 
Conferva limofa, x5. C, dichotoina/Z. 9. C. cir' 
rhofa Wulff.i 4^ 21. C. coralli/wides Hudfy 6t 
36, C. intricata RotKj 4* 20* C.fracta Roth^t 
3. 11. C. mutahilisy 6. 34» C. atra Hudf^ 7, 
4G. C. confervicola DillW'» 85- 2J# Cfluvia» 
tlltSf 7. 47» Cffruciculofa Wulff^ 7- 4'* C, ru^ 
bra H%idf, 6, ZS, A* C; tubulofa^ 6. 3g. C. /iwr» 
furafcensp 7, 4i- C. vagabunda Hudf^ 5. 5a, 
Tremellas dicit^ quas modo Uiyas nominamus,^ 

nullis femimbus eas praeditas effe , f«d folam xK^fim^ 1 1 2ig LIB.VI, CAP.L PRAEPARAT{ONE% 

hrandhi expanfam. 4^d eas et PUobotum roridunh 
jiO. 17» et FucumOpuntiam, jo» 9. il— D. etRivur 
larias Cornu Damae, ib. f*io. confervoidemqae^ 
i6. /. 11. numerat. Sequitur Vfneae geou8> ad 
quod et Parmeliae Trichariae et quaedaiti Polyme- 
riae Dilleriio pertiuere videntur. E. g. Parmelia 
chrysophthalma^ .iZ. I7. P. ufneoideSj 84- 10. 
Coralloides dicit quintum genus» quod nbs iant 
cum Achario Baeomyceten nominamus, divilum a 
Dillenio in fungiformia) fcyphiformia et ramofa 
corniculiita. Inter haec nova funt: B. rupefirisy 
14. 4- ^* PapHIariay 16. 28. JS. urwialisy i6» 
S2. Inter cixr rnnt Paj^meliafliquofaf 17. 38. Cor" 
nicularia trifns^ ij. 37» C. fpadiceay 17. 3 2. 
Sphaerophoroa cpralloides 9 17. 35. Sph* cbm* 
prejfumi I7. 34» etiptaOnygena equina^ l4- 5« 
JJchenoides fextum genus, cruitacea fronde gau- 
det, etmodo peltas fert, modo tubercula^ quo- 
rum apotheciorum formam vero DiUenius non fa* 
tis curafc Complectitur id genus jOpegr^phas , Le- 
cideas» UrccolariaSt Verrucarias, Thelotremata et 
Pai»melias plerasque, Peltideas,' Gyrophoras» En- 
docarpa. iHabet autem i35 fp^cies» inter qtias 
emitient Gyrophora Jacifuiniy 3o. 116. G.vellea, 
82* 5. Endocarpon HedWigiit 3o. x33. Parme» 
liaatray 18. i5» P. Parella, 18. lo» P.fubfufca^ 
a8. 16. P. craffay 24* 74» Pmelegansy ib. 68. 
P. ttlo^Afixi E^. 7:$f P. aquila^ i6. 69. P.fab^ AD SYSTSl^A dEXUALE. DILLEN!&& 21$ 

tunenfis» ib* Sx* P» confperja^ ib» yS* P* pul^ 
verulenia$ i&» 7!. P. perforata^ .20« 4^. 43* 
f. marginellay ig-JS^U > P» tunaej^rmif ^ ib. 29» 
f.furvay ib* 24. P» crifpa, ib» 23» P.fafcwula" 
fis9 ib* 27. P. senuifpimay ib* 3£k Sticca da^ 
maecornisy 29» 11 5. iS^. aurata^ 84«' 12. ^r* 
Jitnbatay 26f'joo.£.C. Se.fuligkiofay ib.A^ 

MHfcomm &ondoToruin genJera fumnia e^d.em 
liabet» quae in appendice ad catalogum. Mnium 
jnale digeitum : namque capitula pulverulenta non 
in oipnibus hu^ adductis fpeciel)us occurrunt) et 
disparata maxime genera , ut Blalia pufiUa cum Te,- 
traphide et Bryo androgyno > iunguntur. Sphagr 
nis adnumcrat quosvis calyptra deftltutc^ et fetula 
breviffima [praeditos, unde Phafca, Gymnoftoma, 
Jfeckerae et Grimmiae hip occurrunt. . Periflio- 
ipium et in aliis parum curatur: eo exactius distin- 
guntur fpecies ad habitum et foliorum formam« 
Kovae inufcorum frondoforum fpecies fuht: Gym*-^ 
nofiomum proreperiSy 85. 17- Splachnum Bre* 
weridnumy 44« ^* Qctoblepharum albidum, 46* 
^21. Encalypta cUiaris p 45« 9- £• ftreptocarpa, 
43» 71. Grimmiaacuia^ 47- 54- Gr^ veYticilla^ 
ia^ 47* v35. Gr* pufilla^ 49» ^^» Mafch^locar* 
pusmyosurus mihiy 85* i8. Dicranupifemicomf 
pleiumy 33.4» D* pellucidum, 4^* ^3* -D« dci^ 
culare, 'ib. 25* 26« D* fguarrofum Schrad»y ib. 
24* D* fl^xuofum 9 47 • 33* D* he^efomallum. 


Mo XIB.VI. CAP.I. PBAEPARATIONB» 

14. 37. /). interruptum y ib* 38. D. ptdyphyU 
lum Smith^^ 43» 4^* . J!J- purpteteum^ ib. 5o. 
Si- 52. 54- D* Parium, 5o. Sg. Tricho/ta* 
mum fontinalioldes y 33. 2. Tr. lafiuginojum^ 
47» 32. Tr. ericoideSi ib. 3i. Tr» /af(doulare^ 
ibm 28. . Tr. microcarpony ib* 29. J>. obtu/um^ 

r 

BriiL^ ib. 3o. Tr. pallidum, 49- ^7- Tortula 
hrevi/olia Sm.y 47» 'O* ^* convoluta^ 48» 44» 
T. imberbiSy ibl 46* T. barbata, ib. 48- T*. un- 
guiculata, 16. 49* ' T* rigiday 49* 55. T*. humi^ 
liSy ib* 56. Polytrichum alpinum, 55- 4* iP* i^r- 
nigerumy ib* 5. P. /ubrotundum Menz^, ib^ 6*' 
A—P* P. ^^ni/^ Menz.y ib. 12. Orthotrichupt 
/triatum, ib* 8. 0.» anomalum^ ib. 9. 0. cupu*^ 
latum, ib<^ Zol Neckera undulata, 32. 8. iV» 
vurtipendulay 4^* 69. Le/kea trichomanoides% 
€4» 8. JL. paludojhf 37. 27. i?. L /ericea et 
Hypnum lute/cenSy 4^, 60. 59. bene disdngiin'» 
turi feci fynonyma perperam ad illam reducuntur,r 
Jjejkea polyantha y 4^- 6^« '^ polycarpd, ib* 65^ 
I4' attenuata, ib- 66. Hypnum lucensf 24* 'ck 
H* ptumo/um y 35.. 26. H* /ilamento/um Sm^h' t 
36^ x8. H' undutatum 9 36. 11. H. molluscunh 
36* ^O' ^' Jilicinum et commutatum^ -36«^ 19. 
H' duhium^ 36. 21. H. rugo/umi 37« 24* H* 
JcorpioideSf 2&. 25. Ht aduncum, ib» 26» H* pa^ 
lu/tre, ib* 27. H. lohgiro/trumi 38f 36., H. rl- 
parioideSi ib^ Zutt 40* 44« ^^ /^* ripm-ium^ 3d* AD SYSrTBMA SEXUALE. DILLENIUS actx 52. Hn niiensy Sg. 67* H. Jaxaiil& Brid. ^ ib. 
42» H, muKuIff , '4 * • 52. H. nigro - viViii? rwr/i. | 
iii 53. Hm cylindricumt ib. 5y* Halbicans^ ^*JLi 
63. Bryum h^t^eropierum^ 45- U- jBr. /ijri» 

forme^t 5o- 60. Br, nucans^ ib* 61. B/*. fl/pi4 
numy ib* 64 . £r. OMnotinum^ ib. 68, £r. car* 
neumy ib 6g. Br. mrbinatum, 5i.,74. M«i- 
umcfudum^ ib* 70^ M/i. reclinatum Sm, ^ 5i. 8^ 
Mejia uligino/ai 49' 58. Fontinalis capillacea^ 

53. 5. ' 

Lycopodla pleraque ex- aliis , folum caroliniw^ 
fium^ 62. 6. novum. Porellam noviim conftituit 
genus, capfulis foratis, e Penfylvania, 68. 2., 
guam nuper lungermanniae fpeciem effe cognovi* 
inus. Selaginoides vocat Lycopodia capfulis tri^ 
cocciS) quae Stachygynandra a Jauniio nuper vo* 
cantur i a quo Lycdpo(f,ioides parum difFert , Lyco^ 
podium dendroideum Sw.^ 67. r2« et PJilotuni 
Swarizii comprehendens. Tum Lichenafira (lun- 
germanniae' nobis), quae mirabili et incredibili fe- 
re folertja fi^cundum auriculas et ftipulas distingun- 
fur. Primus autem obf^rvavit lungermanniam puU 
chefrimam r 69. 3* L viticulofam^ 16. 7* /, po* 
lyamhont 70. 9. L undulatam, 71.^^7.^^/. re-' 
fupinatamt ib. 19« /. reptantem^ ib* 24« /. ma^ 
gellanicam^ 72# 34- /• trichophyllam y 73. 37, 
Ljulaceam^ ibf 38. /. muhifidam^ 74» 4^» !• pu" 
Jitlamy ib* 46« ^^ etiam Andreaeam> 73' 3d*^ Aaa LIB.VI. CAP.l. mEPARATIOmS 

4o, adniipierat. Sequltur lichen (Mardiantia) 
cuitis firutificationem eximia induftria veriflinie ob- 
fervavit, 76, 77, M. tenella nb eo primo obfer» 
vata, 75. 4« Ifo^tes lacufirisy 8o., cuius femina 
fola distinxit, neqae pulverem foecnndantem, 

Per faecula huic operi aequale humanum inge- 
sium non exhibebit. 

Quemadmodufn in cryptogamicis Dillenius^ ita 
in graminibus melius digerendis eodem fere tem^ 
pore laudabiliter defudavit lo.SqHsuciizEA, Pr of. 
Tigurinus et Cancellarius Badenfis (1684. t ^y^y-)» 
Syftemata quihactenus pondiderant, neglecta gra- 
mina obiter plerumque, ac ad habitum potius quam 
ad effentiales definiverant characteres. Nulla fiie- 
«t, et apud ipfum Tpurnefortium , certa fpecie- 
tum et generum distinctio. Nofter itaque infigni- 
ter de fyftemate nieritus eft, dum nova omnino in 
hac difficili famiha moliretur. Edidit, cum ad ca- 
thedram botanicam Patavium vocatus effet, lulio 
tamen Pontedera ^poftea ipfi palmam praeripiente, 
,, Agroftographiam /' Tigur. 17 19, 4« quam Halle- 
rus 1775. 4* augmentis copiofis ornatam recudi 
curavit. 

Syftema agroftographiae» quod Scheuchzerus 
eondidit , Linnaeanae et nuperioris divifionis rudi- 
menta habet/ Etenim ex toto dispefoenda non funt 
gramina, nifi et fyicularum fitus in cenfum voce* / • AD SYST. SEX. SCHEtJCHiEftUS: 223 » 1 tur. .Srnit enim rel fpicata vel panicula^ : anom^^- 
Ja pauca, ofCoi^nucopjiae, peculiarem fibi locum vin* 
«licant» Cypetoideae graminibus adfinesf Sdheuoh- 
«ero dicuntur.. Spicatae ad numerum fpicarum 
.dirimuiitur ; quo facto Panka ^omnino dilabuntur; 
Triticum quoqufe in plura diducitur genera,- Mul- 
to melius gramina paniculata ad calycis communis 
valvas y zd «flos^orum iii locufl^ hn fpicula quavis 
numerum ^ ' ad ariftas denique foUicuIorum diriben- 
tur» Defcriptiones ubique fufiffimae , ut nonnun- 
^fiam prac nimia verborum copiafpeciem dignofce^ 
re nequeas. Figurae pleraeque nimis m^aincae, ru* 
diores iufto, muhae tamen fatis fidae: meIiore<? 
appendicis* Variae Infunt fpecies ab ipfo Scheuch-. 
xcro primb obfervatae: Sdrpus campeferis ^ p. 
364« ^* 7-/' 1 9' Sc. Baeothryon^ p. 366. t».j. f.zin 
Eriophorum Scheuchzeri^ p> 3 04. app.* t, 7» Phle- 
um aipinumy p* 64» ckpp, t, 3. Trichodium alpinum 
Schrcul.9 p;i4o.app. t*4* Tr* caninum Schrad,^ 
p. 1 41 • ^» 3. f g* C. Aira fubfpicata', p.22t. app, 
t. 6. A* canefcens^ p. 242« ^* 4 f 29. 3o. A* caef 
pitoja » p^. 2* 44« ^» 5»f2. 3, Holcus moilis , p. 25f). 
jt*A*f 26. PoafupinaSchrad^^p. I90. app» ti^^^f 2. 
,¥.aljWia,ib.f4. P.pilofa,p.tQZ:t.4.fd\ P.ia- 
way pyi 63« app* t. 4» /• 2, P. n^mordlisy p. 1 64. app* 
t. 2*y. 2. Feftucdrubray p. 287. t. 6.f 9. F. pratenr 
fisyp.2 00. t. 4» /• 6. Brmtus arvenjis t p.2.62. t. 5# 
/. x5* Br. llgufticus^ p. 296. ^ &/ 13. Br^fquar^ ?a4 I-IB. VI. CAP. 1. PRAl^PARATIONEa 

^ofus , p.:t5i. '4' 5. /. I !• Br. zjgiganteuSy p. 264* 
AJL/i 17. ifvfina verjicolqr^ jh 231. a/>/t. ^ 5./ 3# 
AruMido fpeciofa Schrad. , p.i^B. s^^. f.ii. A. B* 
Mlymus europaeusy p. 16. app. Cp t.f. i. Triiicunt 
eaudaium Perf. , p.m, i.i.f^. Junws Jacquiai^ 
p. dzZ. i. 7. /. g. /. JpadiceuSf , p, 3 1 a; app. t. 6» 
/3. Cartf x Dfa^valliana SmitJu e.i^.fg, i o. C* 
foetida, p. 496. a;7j?. ^, 4. / 3. C curvulay p. 
492. t.tx.f.j, C. lobata, p.4qZ. m j./8. C 
o»a/w Gooflt., 71.456* r. 10. / 19- C. aMa Jacqu^ 
p. 41 o. ^. 1 o./ 4. 5. C. clandeftina Good. , /^. 407. 
i. J o./ r. C. collina Willd* , ;>. 419. t* lo. f. 8. 9. 
C. brachyftachys, p. 41 6. /.! 1 a / 7. G. Itmofa, 
p.4i^. t.io.f.iS. C. filiformjts i^ood., p^4^5, 
t. lo./ 1 1. . . Reftio trtticeusi Canna capUis bof 
nae fpely /7.352. t. j.f. i5. 16* c 

. Aemulatu* eft cun> Scbeuctecro lofeph. Uors^ 
i-t, prof, Bpnonteiies , qui ia.„Prodroino cttalbgi 
ftirpium.agri boxionienfis. " Bon. 1719. 4. graml. 
num^enera etiam conftituit et characteres tabulis 
aeneis tribus illuftravit, Primum hic .prodeunt: 
Cyperus glomeratus, t*J,f.j.etC.ferotinus, ib. 
/ a. Claffes oonftituit binas : herbas graminifolia» 
et gramina ipfa. Illis aocenfet Triticum., ,SeoaIe, 
Hordeum , Oryzam , Milium etc. Oramina habet 
yel loliaeea, vel pbjOaroidear vel typhina,!jvel miliar 
cea, vef avenaoea,^ yel arundinacea, vel alopecu- 
foidci, «IfecaJina, vel dactyioidea vel echinata- \ AD SYST. SEX. PONTEDEftA. safi 

Eodem ^cre tempore Jd. Pontedera^ Pifantw, 

prof/patavinus <nat. 1687. f 1758.) Impugnare 

coeplt fyftema fe^tuale fingulari plane modo., Pro« 

tinus eriim ut cathedram botanicam adfcendit, 

,) Anthologlam ," Patav* 1720. 4. edidit^ opus eru- 

dite et pereleganter fcriptum, in quo ma:icime prp- 

bare nititur» pollen haudquaquam fijgmate recipi 

ac ita ad ovarium perduci» fed regredi iterum fuc- 

cos antherarum per filamenta ipfa ad fruetum« 

Hinc non tam petalis quam tubo coroilae | qui ma-» 

ximum in flore momentum babeat, itamina adhae*' 

reref receptaculum florum gravifiimum effe ao 

mell^um fecernere laticem) quo femina hurnecten- 

tur ac ad maturitatem parentur^ Ut hoc eflSciati 

Pontedera arte plurima^ doctrina et obfervationi- 

bus tttitur ; adhibet enim experientias» in fe quidem 

bonaSi de dichogamia) quam patruus Conradus 

Sprengel androgynam et gynandram dii^it* Quod-» 

fi enim multo prius antherae flaccefcunt quani itig« 

tnatis pubertas adeft ^ in eodem omnino flore foe« 

cundatio per easdem antheras fieri nequit« Nofter 

hunc regreflum, non pollims ipfius> fed fucci 4n* 

therarum nutritii in ovarium ad foecundationem 

minus requirit quam ad perfectionem fructuum * 

promovendam. £ffe tamen dioidas plantas ab hao 

regttla exceptasi tantum enim abeffei ut Cannabis ^ 

mafcttlae pkntae foecundationem germinum perfl- 

eiant 9 ttt potius eveilaQtur anteg^am nutritioni £«• 
Toj«. U. x^ >.a$'LIB.VL CA^.I. PRAEPAttATIONES 

tnellarUm obfint^ Ventarum, qui advehere ^iollexi 
fo^qundans dicantut, fummam efie diffieultdtem^ 
et palmarum Aegypti arte foecimd«tarum exem* 
plum eo feri^ reduCi^ qtiod e mafculis floribus cidl«- 
ces provolent) qui officula palmaruixi citius ad ma- 
turitatem perducant. Etenlm et figuum caprifica- 
tiohem fimili modo expiicandam effe; nefciri eam 
in Italia , unde ad maturitat^m aceelerandam ea in» 
fecta potius requiri quam ad foecundationem. ,Iii- 
fignem vero effe uaturae artem ac fapientiam in Ve- 
landis tuendisque partibus generationi infervienti* 
bus et ipfis nectariis- Quorum Ilcet fabricam et 
ufum Pontedera haud penitus cognofcat» eodem ta- 
znen fere modo machinulas varias ad nectaria per*- 
tinentes expoiiit, ac nuper patruus. Cetero Poii- 
tedera taxat ubique Tournefortium , tum in defini" 
'tionibqs partium 5 tum in ordinandls plantis* Ca*- 
lycis definitionem graviffimam habet> eum noii 
femper in fiructum abire, led caducum faepe effe et 
duplicem aut triplicem^ qualis in compofitis obvius 
fit et aggregatis> ubi pappus nil nifi calyx intimus 
fit* In digerendis compofitis autem Pontedera ope- 
rae plurimum collocavit, na^que disfertationes 
undecim anthologiae adnexae compledtuntur dun* 
taxat eain digeftionem > in qua a Touirnefortio ple- 
rumque recedit, receptaculo fummam tribuens di* 
gnitatem: aggregatas tamen cum oompofitis con- 
fundU* Edidit «^tiam ^Compendium tabukruni . AD SYSTEMA SEXUALE. fitAia" sa^i 

botanicarutti* " Patav* 1718* 4* Italicae pkntat 
hic recenfentut plttsquam ducentae^ in quibus mul* 
tae funt uovae, iconibus vero haud illuftratae* 

Egregie ornavitj emendavit> perpolivit fyftema 

fexualePatricius Blairi Scotus, qulmedicinamet 

« 

LondinietBoftonii fecit. Obfervationes eius de fe* 
jcuplantarum, de generatione et methodis prodie- 
runttitulo: j,Botanick effays*" Loud. I720* 8. Exi- 
tnium opus^ quod critice et hiitorice quosvis co- 
natus fyftematicos verttilat et mafcule doctrinam a 
Pontedera impugnatam et aMorlandio et Oeoffraeo 
xnale expofltam defendit ac explanat* Cum unani^ 
mi botanlcorum confenfu fiores et fructus fyftema- 
tis prgebeant certiffimam normam j id maxi meftu- 
dendum effe^ ut, fpfetis novorum fyftematum ten- 
tamlnibuSi cognita emendenturj generibUs anti- 
quis boni cKaracteres adaptenturi iisque compre- 
hendantur quaevis noVae fpecies. In Tournefortii 
methodo^ latiffime tunc dominante) id praeprimisr 
reprehendit) quod genera fumma a fecundariis non 
distlDgndnturr funt autem illa potius ordines et isL* 
miliae naturales, quas omnino ToHirnefortius distin- 
xerat* Acriter dein et fevere de claffihus fere om- 
mbus. Tourncfortii iudicat, oftenfis erroribus et 
ihala ftirpium coIlpcatione« Quemadmdduih a 
VaiUantio et Juffievo methodi eius.emendationemi 
ka a Dilienio Raiatiaej a Boerhaavio Morifonio- 
HermaiuiMaiie methodi correctioneni eiclpeotiui* «28 UB,VL CAP.L PRAEPARATIOJfES idam effe* Eodem mddo doctrinam da generatJo- 
Jte et foecuiidatiqne tractat, ut alioruiti.omnium 
opiniones ^mvi ventil^» praecipue vero oftendat» 
{>ollen neceffarium efle adfoecundationem, nequCj 
quod Leeuwenhoekius et Morlandus exiftimave- 
rant, id embryones ipfos praebere, neque fubftan- 
tia ipfa in ovarium penetrare* Bene obfervat , quod 
et ioonibus icloneis i&ufirat, fi qui tubus ftyli adfit» 
eum apice claufum effe» neque hiare ita ftigma, ut 
ulla pateat via in ovarium. Pieraque etiam pollinis 
corpuscula exteriori ftyli parieti adhaerere: quod 
Citri etiam fldribus adductis exponit, qui duplicis 
nonnunquam fexus fint* 

Cdntra Morlandii fententiam fequentia profert 
argumenta: i) Si poUen ipfum per tubum ftyli 
defcenderit, fummam feriem ovulorum protinusy 
dein vero inferiorem foecundari neceffe effe : con- 
trarium autem accider^ e. g. inTuIipa, cuius capfu* 
lae gerant maturiora femina in infima ferie» 2 ) Si 
pollen ipfum in ovarium pen6traret, rationem quam- 
dam requiri int-er pollinjis quantitat^m et feminum 
ntimerum: ii Vero femet opponit Nicotiana, quae 
innumeris fcatet feminibus, parcam tataen jiabet 
in quinque antheris poUinis quahtitatem» Leeu- 
wenhoekii fimul animalcuia fpermatioa iejcamini 
fubiicit. 

Pkira , eaque optima experimenta de tieeeflita* 
te pollinis ad foecundanda femina Zeae Mays^i b- 


AD SYST. sm HEBENSTRElT/ aaf 

eobus Logan actis anglicis inferuit CVhilof, trans^ 
MCt. 1736. ;?• 192. Hainb. Mag« 4? 4S8.)r 

Videbatur eo aevo botanicos novorum fyftema* 
tuhi taedere: artificialibus Tournefortii aut Rivini 
paucior^s adfentiebaiitur , quam magis naturallbu» 
Morifoni aut Raii et ipfis fructiitis » ut Llnnaeus di« 
cit, Hermanno et Boerhaavio* Ipfe etiam Ri^d* 
lac. Cameranus eodem tempore characterem plaa«' 
tarum ex embryonis potius fitu et fabrica. e catyle* 
donum forma ac numero petendum e(fe ftatuit| 
quam ex aliis partibus^ Quae einim ckffis fit vere 
xiaturalis> eam etiam feminis' compagem eamdem. 
habere; hinc Afparagum a reliquis bacciferiSy 
Zeam a Ricino longiflime «ffe feparandam, cum 
cotyledonum numerus differat (Eph^ nat. cur. cent; 

10. o# 5.)»\ 

Etiam, qui olim Hivini magiftri partes defen* 
derat) lo. Em. He-benstreiTj vir multipiici doc- 
trina» rerum ufu et virtutibus clarus , poit africa- 
num tam^n iter ad fruotiftas transiit. Natus is 
Neoftadii in Varifcis J702., Lipfiae a Rivini ore 
ita pependit, utmethodum ipfius iuvenis in peculia- 
ri libello : „ De continuanda Rivinorum induftria ,*^ 
Lipf. 1726. 4* omnibus aliis praeferret ac pro ea- 
dera contra Dillenium pugnaret. Eamdem tueba- 
tur etiam in „ Definitionibu* plantarum,** Lipt 
1731. 4« Quas brevi antequam Africam adiret, edi- 
dit eo potlQimum fine} ut . artificiales ^raoteref / 1 y \ ftSo LIB; VL CAP- L PRAEPARATIONEff quibus genera distingaerexitur » in Riviniano fyfte-* 
xnate omiffa, fuppleret. Id laudabiliter partim pet'-, 
£ecit, in variis vero claffibus magnopere lapfns» dum 
quasvis notas (odoris, eoloris, faporis) adhibeat ad 
genera distioguenda* Cum rex Poloniae AuguftuSt 
ad. coUigenda animalia et yegetabilia curiofa aliquem 
in Africam mittere fibi propofuerat, nofter ab Heu» 
chero regi commendatus eam provinciam fuscepit, 
cbmite fibi adiuncto Ludwigio* Gallia peragrata 
MaffiHae navem confcenderunty qua Algerii appul- 
la, id regnum, Numidiamx Tunetum etTripolia 
percurrerunt, biennio vero nondtim elapfo» cum 
rex obiiflet, revocati funt* Do^endum profecto» 
eius itineris fructus cum othe Hterarip communi* 

I 

catos non fuiffe, Nofter profefforis munus ia uni- 
verfitate Lipfienfi obtinuit, quo laudabiliter func** 
tus eft»' edidit etiam diu poft reditum: ^DirT. de 
niethodo pkntarum efructu optima/* Lipf. 1740» 
4* ubi in Hermanni et Boerbaavii partes abiit* 
Diem obiit 1757. cum vulneratos in praelio Ros- 
bacenfi nimio ftudio curaffet. 

Rivini tamen et Tournefortii methodum iun* 
gere et fyftema fexuale impugnajre annifus eft , im- 
par tanto conatui, lo» Georg. Henr» KiiAMBn, 
Hungarus nt videtur» qui licet alpes auftriacas ad- 
fcendiffet, feque in Rivini discipliAam dedifTet, in- 
eptiis tamen et fuperftitioni tantopere obnoxiuseft^ 
Ut l^ere Ubrum^ pigeat. Edidit primum »Tea* AD SYSTEMA SEXUALE. SRAMER. «3». 

tamen novum f. Methoduni Rivino - Tournefortia- 
pam*^ Drcsd. 1728. 8. ubi plantas ad menfes digepit, 
J}ehx yero iriole ingens opu$ , tabulis plurimis r^ 
pletum : ^, Tentamen botanicum auctum 'et emen- 
datum." Vienn» 1744* ^oL A Rivino quidem 
cmnino recedit, qub^ herbas ab arboribus et fru-» 
ticibus feparet ; alioquin enim claffes niiTiis magnas 
fieri. Compofitos etiam flores faepe irregulares^ ef«. 
fe behe animadvertit; ubi idem genus modo regula-» 
res modo irregular es habere videretur flores » bis 
iiofter id repetit. Kjpres etinm Intrpduaere, quam 
Tourneforlius , formas floruro nofter^audet ; Fim-^ 
briatos, Calcaratos, Auritos (Ariftplochia), Velofos 
(Viola) , Barbatos , Perfonatos. In Compofitis refpi-» 
cit ad id, aperti fint ^ores per totum die»), an fola 
xneridie; radiales flosculi fint crenati an mucronatl) 
flosculi fint manifefb, an fenfum effugiant» Sic Pa* 
piJionaceorum genera dirimit ad caulis et foliorum. 
formas« In Lycopodio animadvertiffe gloriatur fe*» 
mina globofa, in quorum apice duo fint ftamina ca« 
pillarla, quae praeter eura nemo vidit.. Sed inep- 
tiora profert, dum contra doctrinam de fexu planta* 
rvm dimicat. ' Negat explofionem anfeherarirm, pal* 
Tnarumque foecundationem , calumniatur , fglaoeni 
efie et impudicam doctrinam de nuptiis plantarum* 
Antheras nil poffe ad foecundationem facere, quam 
breviffimo tempore v;geant; niulto etiara praeco* 
oiores eife juloft coryloruA) pyariis» Totvm id ne» 


a3^ LIB. VI. CAP. I. PRAKPAliATlONM 

gotium triboit libro , feu cortici int^rno , qui ndeat 
oyarium et foecundationem perficiat* 

Noviffime autem praeluxit Linnaeo Petr. Ant^ 
MicHELi, hprtulanus FJoreotinus (nat. 1679. f 
173 .), vir doctrina, acumine ingenii et induftria 
incomparabilis. Praeter Dillenium in catalogo 
plantarum gieffenfium nemo ant^ eum neglectas 
plantas cryptogamicas ftudiofe examinaverat, quod 
Dofter h^ctenus fecit, ut in paucis generibos nupe- 
riores eum antecellant „ Nova plantarum genera.** 
Flon 1729* foL min. eft titu^ operis immortalis» 
cuius^finis eft Tournefortiani fyftematis per ofnnes^ 
clafles illuftratio. Augmenta, -quibus nbique or* 
navit fyftema, innumera funt in mufcis, iicheni* 
bus, fungis et gaftromycetis: in eo duntaxat re« 
prebendendus effe videtur, quod obique partes du- 
plicis fextts invtsniffe fingeret ac eas delinearet. Sic 
in Salvinia (M^rjilea t. 58. ) piJofii fafciculatos in 
verrucis frondium habet ftamina. In mufcis fron- 
dofis quidem ambigere videtur: fiJa tamen fuccu- 
lenta, fea paraphyfes T^. 69. «a.) maresi clavu* 
las £ antherfis Hedwigianas et piftilla ipfa (bi^.) fe- 
xheUas declarat. In Jungermanfilis capfuJas exiitl* 
tnsLt dfe, quas acervulos gemm^^e&s habeHiiusi 
Hedwigius autem mafculas partes ft. 4* MarJileiM 
6. c. 5. K. L N. R. TJ. Eas MicheBus optime ia- 
quifivit et delineavit: flores autetn ftaminiferos cre- 
diiy quos tapfulas ian^ tS^ noVimlB* Pariier itt At) SYSTrgMA' SEXUALE. MlCtttLL a» Mafchatitla (Luntiiaria t* 4» f' ) capfulas habet foy- 
phutea gemnriiferos, a <|uibus omnino distiogtifc 
lltopagiri&s kterales ( H*): quae a nobis vero cap-^ 
Mae dicuntur, floreis exponit ftaminiferos. ^ An- 
thocqrotls geininulas frondi.immerfas capfulas ka-: 
bet, capfulas autem noftras fidres corniculatos fta-« 
s ' miniferos (t. ^O» Simili modo de Blafia (t* 7.) 
iudicat. In Riccia pyraraidata /^. Sj.) cornicul^ 
fuper frondem eminentia ftamina effe arbitratur>^ 
capfulas autem bene illuftrat. Contrario noftrae 
opinioni modo etiam iudicat deLichenum fructifica- 
tione: apothecia ubique pronunciai: flores apetalos» 
qui quandoque ftafninibus deflituti, nonnunquam, 
tamen iis praediti fint: quo quidem cafu thecas 
fporophoras, quas egregie delineat (e.o6. F. G,) 
praefertim in.Peiddca feccata /^62. F. G.) prd 
ftaminibus habe^e videtur. Semina aiitem arbitra*' 
tur £oredia geiramfera , quas eximie iUoftrat f/.36» 
r. u 37. T. V. t. 45. jB. r.46. ^.47. A. /.4c). A. S. 
C') e,t quibus gcnrminare et pr^agari vidit Baeo^ 
myocn py xidsrtuiii (^.4^. Q* )* In Linckia fere fo-^ 
la fi&fninum catenuiasrecte eitponit C/.67.). Sphae- 
i^ias iisdem paitibus di)iplicibu$ inftruere cupien^ 
cyftidia fperw5atophoraf^,55. S.) ^^regie delineata 
ftoresfaabet filamentofo« nodulofo^, aisa autem quae^ 
iStfemina, quae eadem funt fii. bj. Inipfis denium 
fangisftamina 'fuaerit in foraminulis hymenii (c. 65, 
tXi^J) #ut isi miir^imbiis UmfeUsacmx /'*#• 7^ 76; S» uH LIB. VL CAP.I. PRAEPARATIONES 

jDJ ctiin Gorpusculis pellttcidis pyramidalibusj qaae 
faoiem Uminarum/ia Agaricis obfident (^yd. L K. 
l»)* .Vidit tamen e veris fem|nibus {ungoFum.iatis 
«osd<:m germinare Y^.77. GG* HH»J* Byffos ip- 
' iosy quorum feniina optime obferyiivitf ^x iisdem 
pi^opullulare vidit f/?. j37.)# 

En maxime memorabilia inventa) viri fiimmi. 
Nova autem genera, quae optime determinavit, lau- 
idabili ufu, nominibus amicorum de re herbariame- 
ritorum) inftruxit, Plumerium in hoc imitatus^ 
ut Targioniam , Tozziam, Buonarotam, Salviniam, 
Marfileam, lungermanniam, Liuckiam, Pucciniam, 
Vallifneriam, Zannichelliam ab eo inde temporo 
Bominemus. 

De graminibus niuko magis omnibus, ^ui prae* 
ceilerant, meritus, coroUulam internAm dipetalam 
primusiinvenltYj^'35»^a6. 3i') undeNnovam con** 
• fiituit claf&m iiiter decimam guartam et quintam 
Tournefottii. Dispertivit eadem ad flqres herma^ 
phroditos aut monoicos, ad cohaefionem cum fe* 
minibtis aut feparati^onem ab iis: Sciirpi, Cypeti, 
Schoeni etEriopJiori veros characteres exppfipt:, 
in Caricibus praefertim adeo probabiliter verfatus». 
ut egregie dispertiret« ad capfularum et fquama* 
rum formas, quas fcala W^o.. repraefcntat, Novas. 
fpecies habet: Caricem mucronatam^ i*^^'/*'^» 
MichelM$, ib'/,5. . paniccam, ii^/iu ambljof AD SYSTEMA SEXUALE.. MICHELr; iiSS 

carpam , ib^ f^ 1 5- pallefcentem^ ib. f l3» pu^ 
licarem^ ^* 33' 7^1» dtvifamj iB.fS. divuljhm^^ 
ibffto* ihuricaeamy ib*fi4* brizoidem,ib.fij» 
Ex aliis plantarum foiniliis novae funt : Chrysamhe^ 
mum Achilleaey t* 29. Trichosanthes Anguina^ U 
9. Vallifneria fpiralis, t. jo. Najas tetrafperma 
Willd., i»8>f I. monojpermay ib.fT.. Trifolium 
Michelianum Savi , r. aS. yi 2. 7V. ftrictumy ib*f 7» 
Eugenia unjjlord, t* 108. £ lungermanniis primusi 
obfervavit pinguem^ t.^,fi2.^ lanceolatamt t»5» 
f 6. y» nemorofamy ib> f 8. compactamy ib» f g. 
pufillamy ib*fxo, bicuJjUdatam, 16./. 1 3* pl^* 
typhyllam, i»6»f^. tamarijcifoVULm ^ ib* f 5^ 
dilatatam , ifr. f 6. pallefcentem , r. 5. /". 3* ^i/i»» 
ifuedentatam 9 ib. f 11. cochleariformem\ ib-f, 
1 60 laevigdtam\ t.6. fi* ; praeteriBa Marchdn^ 
tiamandrogynam^ t. 2. f 3- hemifphaericam , ii. 
.y.2. Sphaeroearpum terreftrem^ t*5. Ricciam 
pyramidatams /. Sj./". 2. cUiaremy ib.fS* cry* 
ftaUinam.9 ib. fj* Anthoderoia et Blafam, t^y* • • 
E Lichenibus novos habet: Endocarpon, t*5^fx* 
2. Parmeliam Scopolianam mihiy t,5i.fx» 2. 
plumbeamy t/^^fi. glomuliferam ^ /.46- To- 
lenariamp /.38. /".2. ^eltideam faccatam , t.Sz^ 
f I* refupinatamy ^»44' Ord,XIIL rufefcentemy 
ib.Ord.XIL Cetrariam islandicamy ib.fi^ fal* 
lacemy t^Zj»^ . E Gaftromycetis: Sphaeriam dij*" 
ciformerhy |.54» /-S» Poroniamf ib» fd» deu^ ^U LIB. VL CAP. I. PRAEPARAtlONES ftafriy ib^/.i* mummaeformem , t^SS.f.i. Hy^ 

Jiefriunt pulicare » i, 54* /• 2. Sphaerobolum fieU 

Ifltumf t. 10X0/2, B(yvi/tam/ur/uraceamy t.^y* 

y^.6.* Tulo/toma fyuamo/um , ib./j» Scleroder^ 

ma tinctorium i t*g8./i. polyrrhizony t.^^./ 

X. cervinumy ib./^*^ Lycogala argenteumy t.^S* 

/ i. miniatumt ib./tz. Fuliginem ru/am, r.96. 

/ \ . Spumariam Mucilaginem ^ ib. / 2. Trichiam 

variamy t.^5*/^. Arcyriam puniceamy Clatkroh 

des t.^4' Stemonitin typhinam^ Clathroida/trum 

ib. Pucciniam luniperii t.Q2./ip Cyathum/cu* 

tfllarem, 1. 1 62. /^\\. E fiuigis , quorum fadi* 

ces (t.j5.) et volvas (^/^.83.) fedulo examinavit^ 

primus obfervavit: AmanUam iacarnatamy t.yG^ 

/^. eae/ai-ekm^ ^.77./! 2. Boletumy AgaricUm 

ipfiy arcuiarium, t.yo. /5. purgantemy t.6u 

/.1. Hydnum orbiculatum y t.64./5.' occarium^ 

ib./ 3. Thelephoram purpuream^ t. 66./ 5. cruen* 

tami ib./y. Helvellam [fifulamy t.S6./8. Mor* 

ahefldm Gigantemy t.S4./i. undo/amy ib*/2. 

eo/tatamy t.85./^. Pezisam/triatam, t.86./Z. 

perennem\ ib*/lo. virgineam^ib^/t^. ru/arti^ 

/CLO' . . Tandem e Byffis : Botrytidem fimplicem 

^t ramo/amy t.cji. /i» ^. Moniliam glaucam^ 

d/pergilluSy t.Qt./.i. digitatam y /% racemo^ 

JUmy ib, / 4« Dematium /trigo/um^ t. 90. / 1, 

Racodium cffllare y ^.Sg.y. 9» 

Setl quis £}ent mufctiSi gemmulis pvlveraceii AD SYSTEMA SEXUALE. MrCHEU aS; 

^d apices folioi^um indutus? p* log. t.S^*/* "i^V^Vm 
Hailerus putat effe Bartrafniam fontanam. Qui foe- 
rint tpt lichenes et fungi noadpm determinati? 

Icones plantarum fubmarinaruin , quas fummo 
ftudio elaboraverat , ineditae latent in bibliotheca 
Bankiiana tont. x, p. 197» CAP. II. 

ITINERA ET EXOTICARUM PLAN- 
TARUM COGNITIO. 

Non defuetunt huic periodo viri audaceSs plao» 
tartim defiderio ardentes et indefjeffi, qui vel igna* 
tas ante terras adirent, vel disfitas regiones ftudio* 
fius perquirerent, fiirpiumque inventarum thefau* 
ros examinarent et cum orbe literario communi- 
carent* Ea rationefyliematum veritas trutinari ge- 
iierufnque characteres vel probari poterant vel 
emendari« Namque quamdiu in Boftratibus dun* 
taxat plantis fubfiftimu^, nimis circumfcripta eil 
quaevis methodus ; univerfa omnium terrarum ve- 
getatione ventil^nda eft et probanda, 

Peregrinatorum huius aevi primus fere et prin- 
ceps proffecto eft Carolus Plumieh, Maffilienfis. 
Katus 1666, ex ephebis egreffus ih ordinem fra- 
trui» Minimorum receptus eft. Artem vero fimui 
pisgend^» vitra palieudi et lignatornandi exercuit> asa UB. vr. CAP. n. itinera 

et Romam miffus a Bocconio rem herbariam didl- 
' cit» In patriam redux, a Tournefortio et Oaride- 
lio in amicitiam receptiis , infulas 'Stoechades 9 oras 
Occitaniae et Provinciae peragravit, ut plantas con* 
quireret » quas fumma induftria et fingulari nitore 
.pictas aeri incifurus erat, cum Mafiiliae lofephum 
Donatum Surianum videret , guem , ut Sloaneum 
imitaretur, rex LudovicusXIV. in Americam Gal- 
liae fublectam miffurus erat. Tantopere autem Su- 
riano placuit Plumerius, ut fibi comitem eum a re<^ 
ge peteret. Abiit uterque in infulam Dominici 
xGgo», redux altero anno Surianus Maffiliae obiit; 
Plumerius, botanici regii titulo» Fagonio Eavente^ 
ornatus» iterum Americam petiit , rediit 1693: 
tertium iter fuscepit 1695* et quartum in Peruviaiu 
xneditatus eft, quum Gadibus claffem exfpectans» 
2704* diem obiit fupremum. 

Quot quantosqite nofter fecerit progreffus , prl- 
xnum eluxit ex americanarum plantarum hiftoriai 
quae titulo: ,,Defcription des planftes de TAm^- 
rique,** Parisi6g3» fol. prodiit, filices maxime eC 
Aroideas complect^ns, icouibus 107 ab ipfo aucto- 
re egregie delineatis, ut tamen plerumque folos 
margines aut umbras exprefferit» Dein vero Tour- 
nefortianae methodi complementum : „Nova plan« 
tarum genera,^* Paris i o3* 4* edidit, tabulis 
4o ornatum, in quibus characteres generum circi-' 
ter Z20 reprae^ntontun PoiC xnortem prodiit ET EXOTIG. COOmtlO. PLUMIER. aSg 

i 

fjpleiididum ' et rarum opiis: ^^TraitS des fougeres* 
de rAm^rique," Paris iyo5* fol., filicum aliarum- 
que plaatarum cryptogamlcarum icones et defcri- 
ptioiies complectens* Religuit autem Plumcrius». 
Liilero tefte (JoUrny to Patis» p.73 t) i^oo ico* 
xies, quum naufragio herbarium perdidiffet. Earum 
icones 5o8 Boerhaavii liberaJitas fervavit; AubriO'* 
tum enim, eximium artificem iuffit, Vaillantio la«- 
boreun dirigente , has depingere : poll Boerhaavil 
obitum, auctione publica centum Horenis venditae^ 
cefferunt lo* BurmannO) qui eas fynonymiis, de-^ 
fcriptionibus et coihmentario critico aucta^ edidit; 
»,PIantarum amencanarum fafcic* 1 — lo." ,Amft. 
lySo — iyGo, ^fol. tabulis 262« Praeter has ex» 
fiant in bibl^ Bankfiana icones 3i2., pleraeque In- 
editaa (ccuaL3, iSy-)- 

Ut, quae quantaque fuerint Plumerii mefita» 
clarius appareat, primum de generibfis ab eo con- 
ditis loquamur* . Ea genera plerumque e fructibu» 
atqueflorum Itructura deiinivit, manco interdum 
charactere aut ex unica faltem (pecie, e. g. in Fuch» 
fia, Magifolia: nomina petiit ab iUuftribus in r^ 
berbaria viris, nonnunquam tamen et ab aUis virispr 
e. g. Serjania, a Pbilippo Sergeant^ monacho, qui 
artem medicam Romae exercue^at* Plurima Piu- 
merii genera a Linnaeo acccpla et fervata fuerunt: 

Maranta Plum* t,^6. Alpinia /. ll. Olden^ 
landia ib» Rivina t^OQf. BroJJaea t* ij» Cordla . V 34<» UB. VI. CAfr. IL rriNERA 

/. i4« Rondeleeia /.12, Turnera ifr. Maahiola e. G, 
lionicera t» 33« Tabernaemqntana t* 3o. Camera* 
riat^ag. Rauwolfia t.jS^o. Belonia t.^^U Lobelfa 
i6. Suriana i.^o. Saururus 1. 12. Fu&hjia 1. 14. 
Cupania t^i^» Ximenia t* 2.1. Petiveria.t»^^, Pi* 
fonia^. 1.1. Bauhinia 1. 13. Parkinfonia ^3. A&/* 
pighia ^.36» Caefalpinia r. 9* Bocconia t*Q.5* 
Trlumfetta /^-S. Plinifi. /.ii. Marcgravia /.sg^ 
Magnolia t. 7. Mentzelia t* 6. Muntingia ih* 
Slodnea t* 1 5. Ruellia t. 2« Brunfelfia t.22» Oef 
nera t*^» Columnea t.ZH» Besleria t*S» Gerar* 
dia t» i^' Barleria t.Zi^ Bdntia t»Q.Z* Cornutia 
r. 17. Morifonta t,2!5. Hernandia t»4o. Diofcorea 
t. 26. Tragia t» 1 2. Dalechampia t. 38. Ciujia t* 
10. Dorftenia t. o. Plukenetia jt* l3* 

Alioram generum nomina fola Tnirtavit Lin- 
naeus , quod vel barbara effent iet a Marcgravio aut 
Oviedo accepta : Cair^to t. 9. , Chryfophyllum L ; 
^ Caraguata /. 33. , Tilkindfia h i Arapabaca t. 3 J., 
Spigelia L ; Roioc /^. 26. , Morinda $ Mangtes t, 
1 5. > Rhlzophora ; Camara t* 3. , hantana ; Caa* 
peba t.2%.^ Ciffampelos; Cururu /.35., PauUi'' 
nia; Guazuma t.tS.j Bubroma; Calabaib.^ Ca^ 
iophyllurri; labotdpita /.32., Ochna; Ceibatb., 
Bombax; Guanabanus t.Xo.i Annona; Sapota t* 
4.* Achras; Icaco t*5., Chryfobalanus ; Mamei 
/;4- • Mammea; Monbin t.12.^ Spondias; Nhan* 
diroba t.sty., Fevitlea; Taplm /.2t.,' Grataepaf \ €T EXOTIG. COONITIO. PLUMIER/ 241 Cujeta ^. i6., CrefceHtia; Tfora ^St'., Helicte^ 
res; Koddapuil r.3g., Pif^a; Courbaril ^36., 
Hymenaea; Bonduc ^Sg., G^ilandina; Manfa^ 
nilla ib»y Hippomane; Bihai t.Z.y Heliconia; aut, 
quod non effent ad regulas criticae botanicae fictae ; 
Coa /.,4'5*9 Hippocratea; Efefia ^25., Thecphra^ 
Jia; Valdia t.Q^^x Vvieda; Jan-raja t.o.^.^ Ra* 
janiu; Caftorea i* 17"., Duranta; Fanrheedia t* 
18., fiheedia. • . NonnuUa etiarn ad alia genera 
iam cognita relata fuerunt: Cortufa t.8, ad Ma^ 
rantam; Renealmia t.^^fi^adTillandJiarn; Guido" 
nia t.z4* ctd Guaream; Borkonia t.^. et Perfea 
t*2.Q* adtaurum; Plttonla i-.S. adMefferJchmi^ 
diam; Dodonaea t^ 12. ad Ilicem; Penaea t, 25. 
md Polygalam; Perefcia t*26. ad Cactum; Zano^ 
mia t* 5^ ad C^mmelinam : Breynia r. 1 6. ad Cap* 
farin; Bucephalon t* 20> adTrapam; Hyperieoi* 
des t»y. ad AfcyrdhA Alia denique a Linnaeo re* 
iecta, nuperl reliituta furit, ut Inga t.i^. a,WilI^ 
denowio; Ser/a/iia ^35. a Schumacfaero, VariillcL 
#. 28. a Swartzio. ^ 

Speclerumiinnumera fere copia a Plnmerio de*- 
tecta fuit V quas ordine fueto' enumerabo ; 

Utricularia foliofa Vaht. , ic. Burm, 1 65.^1 2. 
Piper aduneumy amen jy. P. retioulatum, yS^ 
>P. d&cumanums 76« P. umbellatum^ ib. ^S. P. 
^tufifolium^ ib^yo* P. acuminatum^ ib.jl. P*_ 

diftachyou^ i^» 67^ Pt mniufofum^ ib» 66. P. pel^ * 
.TpM.II« 26 r I i4a LtB./ VL CAP. tt ITINERA 

r 

lucldum yib*7^* P* roeundifallum \ ib* 69* P* ^i» 

folium% ib* 68. P* quadrtfolium^ ic^Burm. 242» 

« • Hippocraiea ova$a Lam.^ 16. 88» Comocladia 

Uicifotia ^ ifr* 1 1 8. /. x • Moraea plicaia , f &• 46» /• 2» 

f*icuf americana^ ib^ iS^. /l 1* Pavetta penmn^ 

dra^ ib. 1 56: f 1. Exacum verdcillatum. Sx.fQ^ 

Ciffus^Jicyqides^ aSg. /I2. C- cordifoliay Ib.f^. 

, C. microcarpa» ib.f4* Old^nlandia corymbofa$ 

Hia. f !• Trmpa bicornis 9 67. Poihos acaulit, 

amen s.Sj. P. lanceolatus» z6*62« P« macrophyU 

luSy ib. 63. P. palme^sus, ib. 64* 85« P. crena^ 

ius^ ic.Burm.Z^. P. cordaius^ 16. 38* Rivi'* 

na ociandray ib» 24 1* Uex cuneifolbay it. 118; 

f a, . .. Tourneforiia hirfuiijjfima, i&« 209. Jl 

foeiidijfimaf 220. T* humilisy 227. T. ferra^ 

iUj 228. Theopkrafia amerioana\ 226« Coiii 

Volvulus macrorrhhzus^ 90. /1 i« C* macro» 

carpusy %t* f t* C* cofymbofus^ Sg.yia. C 

veriiciVaius y €f4*f^* C. aceiofaefolius ^ amer» 

Io5« C. umbellaiuSi ib. 102. . Ipompea umbeU 

' laiUf zc« Burm* 92. /.2. f. digiiata^ ib^fi., U 

hederaefolias ^9.fa^ LfolanifoHa^^^^fi* Ron^ 

deleiia americanat t^x.fi. Selonta afpera, 47i 

Coffea occidenialis , l56. HameHia chrysamha^ 

^xS^fi. H. paiens , ib. f 2. Eriihalis fruiico^ 

fa ) 249» yi a» Broffaea coccinea » 64- /• 2. Nica^ 

I 

/itt/za urenSi 2X1. Solanum polyacambon ^ 224« 
/• I. 4^guillaria chryfophylla Lam., 80« Sirumn^ ET EX^OTia (300mT(0; PLtJMteR. H% 

pjia americnna^ ^S^.yt k Rauwoijia nltida^ 236# 

f.i% R^ egnefcens^ ii, f^^ Altctmanda cathar* 

tica, 29« Echites AfperuginisyzG* E» bijlord^ 96* 

Camerdria iatffoHdi 'fQ,.ft* C. anguftifolia^ ib* 

/.2. Tabernaemonfana citrifotia ^ 24^./* 2* Cy* 

nanchum parvijlorum^ ^t5*ft* C- crifpiflorumf 

'2 1 6*f. ) # Aflppias' nivea > 3o- Achyranthes hd'» 

itmifollalMrjUy 21./. 2» Rkus Metopium^ 6i» Ara* 

Jia arboreai 148» • * Brometia nudicaulls ^ 62» iJK 

Ungulata^ 64* TiUandfa lingutata^ 74* T*fer^ 

ratay jS.ft. T.panicutatai ^Sy* T* monofta* 

dhyay 238* Tradefcantta g^nicmlata^ it6. fM* 

Loranthus americanui, i66.ft. * Limnocharii 

emarginata Humb.f *li5« Petiveria alliaceOf 

2194 Dracontium pertufuM^ amer. 56^ * * Xi- 

menia americana^ k?# Burm^ 261. Euchjia tri^ 

phylta, iZ^., f 1* Coccoloba excoriata^ i46« 

/. 1* Pautlinia curajjfhvica ^ ttt.f t. JP* Curu* 

ru, ib." f 2,. Serjana finuata^ ij^S.f^i, Cel^ 

tis micranthaf 206. y. J. 'Bauhinia aculeatat 

44*y-i* -B. porr^ctdi ibf^. CaJfiaTora\ 76» 

/. 2. C. pianijiliqua s 77» C. hijlora^ 78*/. l* 

CaeJatpiniaCriJtay 6B. Jujfieva hirta^ 174./ 2» 

/• ociovalviS^ o!y5'y*i* Melaftomafptendeni^ l4o* 

Samyda fernllata^ i46*/*i2. Matpighia urenSf 

J674/. 1* M^' aquifotiay 168;/. u M.coccifera% 

ib. f^* Banifteria dichotoma^ l3» B* iioerutea^ 

'a4' B* purpurea^ xS* B^ Ungulofa^ amer.Q2^ 

' 16 ♦ ■ \ l tiiA MB. VL CAP. It 1T|NSRA , 

Trtopieris citri/olla^ ic. fiurm. xG^ Oxalis Plu* 
merii , 2 1 3. ^ i . Cactus parafuicus , 1 9 7« y* 2# 
C. monHiformis i igS. C pamculaeus Lam^j iga. 
C glomeratus, Lam, ^ fto i. /, i.v Myrsus virjgul* 
iofay 208.^1. M. coriae^y ib^ f.o.. Eugejiia 
angufiifoUalMm., 207.^.5^. Chryfobalanus tca* 
co, i58« • . Marcgravia umbellataf lyd. Cap* 
paris amplijffima, y^S» f.n. Muntingia CalaburOf 
2o3. Sloiuiea dentasa^ ^44? Mentzelia afpe* 
Ti», ly^fi. Corchorus hirfutus y Xo4» C^fili* 
quofus y io3. /1 1 • C hirtuSi ib. f 2. MeLgnolia 
Humerii » 1 6 1. Annona afmtica y 1 43./*. 2* Clufia 
■alba^ 8y»fx* CU venofa^ ib. fo.. 

Gerardia tuberofat y5.f2» Gefneria humi- 

lis^ l^dZ.f^. G.grandiSy i34. G. Craniola» 

ria, iSy. Besleria meiittaefoUa^ 48. jB. lutea, 

49* B.crifiata^ 5o. Brunfelfia americana, 65« 

Bignonia ftanSy 54- B. aequinoctialis, 55. fi. 

jB. microphylla, ib. f^. B. paniculata% 56. /1 1# 

B.ftamineay ib^fa* B» longijfiiruiy 5j. B- cru" 

cigera^ 58. J5. Unguis^ amer.^^ Lahtana tri- 

foliay iC' Burm. 70. L. odorata^ yi.fn. Cor^ 

nutia pyramidatay toG.ft* Bi^chnera elongata 

17. Ruellia coccineai ^'5.f^i».]^rIeriafoI.ani' 

foliay ib. /. 2. Durfinta Plumerii, 79. Ovieda 

fpinofi4' > 2 56- Columnea fcandfins t S^^fi. Paf 

fifiora rotundifoUa y iZ8. fj. P, heterophyilaf 

iSg. P. pallida^ oj^^rf 83.^ P* ffrrata^ ib. yQ^ kT EXdTIC. CX)ONITIO. PLUMIER. *45 

T, Jiibdrofiit ti'8S.' P.rubra, 16. 83. P. muU 
tyiora^ ib» 96. Murucuja ocellatd Juff'% ib* 
Bym Sida nudiflora^ ic* Burm* 3. S^america^ 
mty ib.fi. S. hederaefolia ^ 169. /• 3. . Mala- 
chra radiaiay 39* Hibifcus irilobuti iSg. fl-^ 
unilateraliSy 160./* 1. : PavoniaSpinifeXy 1. P* 
coccinea, 1 6q. f. 2. Morifonia amerioana^ ao3. • « 
Polygala Pertaeay 2 14*/- ^ • Seouridaea volubilis^ 
a47»/» !• 5*. virgaiuy 248,/ JU Pierocarpus lu^ . 
nasusy aoi.f.^. Pt. Ecafiaphjllum^^ 24€,/.2, 
Rudolphia yehata W.^ 162. /.1.. ^ifoidia Ery*^ 
thrinay 23 3i/ 1» T^rojnhus volubiliSi s^ai* JDo- . 
lichos articulatusy £222. i>. tuberofusy^zo. . C/i« 
rorja P^umerii Peirfy io8. Coronilla fcandens^ 
107. /73»' Aefehyn^menefenfitivaXx^^.f.Q^. He* 
Ayfarum incanumyi 49*/*^ • Galega toxioaria^ 1 35* 
Bubroma Guazuma, i44^ *Afcyrum hyperlcoides, * 
i52./. z. • » Eupatoriumfinuatum, I28.f.x* j?#' 
fophiaefolium , ib.f!2. £. macrophyllum^ 129. .^* 
rerpandum^ z3o»/. 1* Com^m oiiaj^/tt) 97. C» 
alopeeuroidesj ^^. f.i^ C.virgata^ ib.f.fz. ۥ 
arborejbens» iZo.f^li. TuffUago dentata, ^o.f. 2» 
J*. nuttms^ 4<«/ <• Inula- aeftuansp 4^*/^* ^* 
primulaefoliaLam.i ^Oif.i* Pectis puitctatUf&G^ 
/.1. P.humifuja^ q5. f.,a* P. ciUaris 9 a5i./. 2». 
V-erbefma gigant^u^ 5i., K./ruticofiit 62. Buph^- 
thalmumfrutefcensr^ .1 ^7*/ ^* ^* t^^^ns 9 i6*^. 2^^ «4« I.IB. VI.'; CAP. IL ITINERA • k Neottia lanceolata » 1 8 1 • /. 2« N* quadrid^n* 
taii^y l85./. 1. N. elata, igo. Cymbidium cu-^ 
cullatum, 179*/ I. C. cfoccineum, l8o./l. C« 
lineare y 182./ i. C* juncifoliumj 184*/ 3« C« 

' mltum^ ^89. Epidendrum ciliare ^ 179./ 2, J?. 
fecundum, 184./ 1. E* eocideaeum, i85./2» £." 
hifiduniy 186./-!. E^punoiatumy 187. Dendro^ 
hium polyftachyon i i85. /. I. 5*e/iX apiuoglqj^ 
foides» 176./. 3. Ariftolochia bilfibiataj 32./ 1. 
if. peltata, ib.f.Q. A» punctattij 34« i^* bilobata^ 
amen 106. . * Anguria trilobatay ic.Burm* aa, 
4. pedata, 23. ^. trifoUatay amer.^c^ Dorfte* 
nia.eaulefcensy ic. Burm. 120./ 1« Urtica cilia* 
ri^. ib.fz^, Sagittaria lancifolia , 1 1 6./. 2 . jpe- 
gonia mncrophyUa , 4^.fx, B* rotundifoJiay Hh 
ijl/ra. Arum hederaceum, amer* 55» CalaeUum 
auritum Venten^^ ib* 58. C. Seguinum^ ib» 60. 
C. pianatifidum W.y iir.5l« &• 53. Plnus occiden" 
talisy ic. ^urnu i6i. Plukeaetia volubilis^ ii2£. 
Dcclechampia fcandens i amer. 101 • Cropon cajpa* 
rilloides. La}n.y ic. Burtru 240. /. x^ Cr» citrifolius^ 
ih.fQ.K Cr, paluftris 9 23g./..l. . Sapium iH^ft^ 
liiLmy 17x4/ l^ ..Tri^^u>$hnthes amaray\armr' 100» 
Bryonia americana-t ict \8k/r/r|. Q6* /• i* Brt roce- 

1 mofa^ .97.. - - Trophis amerioana^ 67. . Fijhum 
huxifolluniy fiS8,fd. .K.fiaveds^ ib*f^> Rajor 
niahiafiatay oiTUfr.gSu Jt\ oordatay ic* Bunnu55» 
f^U ^ ^R^qma^u^foJia^lkf^J^^^i^^^Diofqorea.^^ n IT EXOTIC COGNITIO. PLUMIEft. «4r 

• • • * 

7M, X 17*/. a. !)• piperifolia Humb,, ih /. 1. //i^ 
^A UnguU catif 4« ^* circinalis, 5< /• Idci/oJiak 
9* L iergemina^ lo.y. I. Acacia tatiJUiqua, 6* 
A. tamarindifolia ^ 7. Ai Ceratonia^ 8* A. mu^ 
ricaia > i i • Mimofa -polyftaehya .12. 

Ingens hic novarum fpecieram numerus auge<^ 
tar etiam ^licibos» quas immenfa copia in infNlii 
AntiUis^ invenit, ' egregie defcripfit et delineavit^ 
Ad Svtrartzii methodum novae fnnt: Acroftichunt 
citrifoUumyfl, ii6* A* longifolium, i35. A. viU 
lofum, i^y^med. A^mufcofum^ iSg. A.crini* 
tumy iQ$» A^ peUaium^ 5o. A. - A» trifoliatum^ 
t44* A.alienum, 10. A. cruciatumy 4^* B* A* 
Calomelanosy 4^* ^* chryfophyllum t 44* ^^ 
mionitis laiiceolatay 127. Polypodium pilof&llai'» 
desy jj8. P. farpenSy I2i. P. heteraphyllum^ . 
l2o. P. lanceolatumy xS^. P. erajfjfifoliitmi la^** 
P. PhylVuidis f i3o. P. repens^ i34- P« comofuin^' 
iSi^ P. trifurcatum^ i38. P. aureum^ 76. P» 
erifpatum y 102. J5. P. ajplenifoliumy loa. A P* 
Juspenfum et jlabelliformey^ S-y. P. Incifumj qt^ 
P. O^iteSy 85« P. pectinutum» 83. P. taxifolium^ 
89«. P' StruthioniSf S2. P.fquamatum^j^. Pr 
Voriceumt 78. P. «{i//Gtf iWvo 80. P. arenatwHfi, 
111* Af/ndium martiaieenfe mihi% i4'5^ X or^ 
s/ulatumj i?6. if. triangulum^ 79. A:Jemicar* 
datum% 1^3* ^. exaltatuniy 63. il. cordifQtium^ 
71«. 4* nymphtUe^ 38., A-pillefum^ 27* AfpUn* y /• 648 ' tiB. VI. cAp. n. mmERA ■ 

# 

nium ferraium ^ ia4* ^ bif&iiumi ^l33» A. oi* 
iuJifoUumt 67. ii, pumilam^ 66. -4. A 7a- 
llifoliumy 60. iJ. cuhrfoliumy Sg. A» ^den^ 
iatumy lol. A. fcriatum<% 18. 19. A. fquamo* 
fum^ io3. Diplaziujn undulofumy 107* . Ca^ 
nopteris Cicmai-ia, 4^* ^* Lonrhids repens, 
12« L. auritay 17* h,hirfuca^ 2o. Pteris lan- 
ceolata, i3a. P. ericufpidatay i4o» ft^furcata^^ 
%^i. Pc. grandifoliay io5. Pi* ftipularisy 70. 
P^. mutilcuay 5i. P^. aculeata, 5- Pt. caudata^ 
fig. Pr. crichoirianoides y ^5. Vittaria lineaias 
l43* Bl^cJinum occidentaley 62. Adianium,acu* 
leatumy 94- A* trapeziforme y 9 5. Cheilanihes 
microphyllaSw^y 58* Dcevallia domingenfismihi^ 
7. D ' clavata i Xol* D^ crifoliata » 99« B-' Gj^a- 
<A^a cwboreqy i» C* covimutata mihiy l4* C. 
afpera, 3. C. horridat 8. Trichomanes mem^ 
hranaceumy lal^ A, Tr- pyxidiferum^ 5o. £. 7>. 
alatumy ib* D. - Tn fcandens , 93. HymenophyU 
lumhirfucumy 5o. B. H.fericeum^j^S. Ofmun* 
da hirtay 5y» O^ PhyllitidiSy i56. (?• cervina 
'x54'^ 0* bipinnatay i55. Q^adiancifolia y l5S. 0. 
WrticiUaca^ l^o* .O.fHcuIaefoUay 161* 0. hir* 
fiftay 16:2. M^rcenfiafuroacay fl8. DcuioMakb^ 
ia, 109. D' nodojky io8. Maratciailaia^ amerk 
IZ: Bocrychimmvit^giniclim^ iSq* , .PJiloium tri*» 
quetrum^iJ^Q^ A. Ophioghffum pulmitcum^ x65* 

Q.re^u/a^2/?n, j64' IjffiopfiHu^ lif^fi>lJLuti^ x6£f« ET EXOTIC. GOGNITlOr FEUILLEE. »4^ 

aC. X. rigiHum\ ib* AA>> Li ftolonlferum Sw*0 
^^•B, » 'Marc/iaAtiUehenopoila, 142« 

Ex eodem Mmiinorum ordine laudibus fum^ 
mis decorandus eft Ludovicus. F£t7iLL£E, vir can-» 
aoxe animi, virtutibus oranibus et Jingulari vere- 
Gundia adeo amabilis> ut nefciara^ quid magis mi- 
randum fit, animi indoles an doctrinae e± aftronp^ 
jTiicae et botanicae copia* 'Natus is j66o. inPro-» 
vincia gallica, Maffiliae ftudiis operam dedit, ma-? 
^ftriis fuis tantopere commendatuSy pt 1700. in 
Orient^m mitteretur, 1703* autem in infulas Aa\ 
tillas> unde poft biennium tedux, 1767, Mathe- 
maticus regius e^Botanicus» poft Plumerii obitum» 
nuncupatus eft. Americam denuo aditurum ad* 
irer$^ venti in infulis maris mediterranei rQtinue- 
runt , dozrec , 1 7 09* Brafiliam appeller e , dein -vcr o 
fub Ho^jnii promontorio Chilenfe- regnum et Peru- 
viam tendere ppffet. Dnos integros annos. in Con« 
ceptionifi ur.be et Lima raoratus eft, ferena illiu« 
atira ad coelum ofa&rvanclum, Limae^auteni pUiviQ 
et nebulofa cojelo utensad plantas oolligendas, quas 
ipCe 4elliieavit et defcripfit. Poft rjeditum MajBGiliae 
iterum fedem fixit*^ donec 1724« Canarias iuiiulas^ 
petere iuberetur , ut primi meriJi^pi a Parifiis di-? 
ftantiam eruej^t. Obiit 17312. (Zachii biographm 
lectu digniffima exftat in diario; Mpnatliche Cor" 
relpopdena;.,, rHoy. Jan. -7— Jul. ). 
' ; Jbinfijtacmi^^eius f rpdiit titulo.: ,^jQiM:naI d^phtr. ' % %*> * LIB. VL CAP. n. ITINERA 

I 

servations faites sur les odtes orientales de rAm^ 
trique meridionale , tom. ir 2.^ Paris 1714* 4* ^ 
^^Journal des observations» faites en la nouvelleEs- 
pagne et aux lies de rAmArique,** Paris 1725. 4» 
Hoc quidem toini tertii locum obtinet. Plantarufli 
ibi defcriptarum et aeri incifarum editio germanica 
prodiit Noribergae, Huthio curante. 1/56. i^Sj»^ 
4 Complectitur id opujs piufculas novas fpecie% 
quarum praecipuae funt: 

Gratiola peruviana > iom^ 3» iab* 1 7« Sarmieth^ 
ia r^pens Ruiz. et Pavon*^ ib*. /^.34* Me^tenu$ 
Boarid MoUn. , ib* t. ^J*/* 2. Calceolaria pinnata^ 
ib' t. 7. C Jalici/olia , ib. f.i* Acaena argentea, 
Ruiz» et Pav, yib* t^^i.f. I» Giinnera fcabra Ruiz. 
et Pavon, , %tom« d. t» 3o« Cf« Ulloae et Juan iter in 
Airg- Hift. der Reif^n , g* 532. Bromus cathar^ 
ihuSi ib. M* Rubia GhilenfesMolin.^ tom.Z. t.^5* 
BudAlea globofaj ib. t.^S* Cynoghjjfum limen» 
ye, tom.Q.. ^.^d* hobeiia Tupa^ ib. t:i2.c^» Loni* 
tera 'corynAefa , ib. t» 45. Datura arborea » ib^ 
im 46. Nicotiana paniculata , ib* t* Ib* Atropa 
phyjalodes , ib^ t* i6. Solarium chenopodioides 
Jjzm.f ib. ^.24. S. quercifolium, ib» t- 15. 5. mu^ 
ricatumi ib. ^26* S. peruvianum^y tom.Z. t^z5m 
fi> S, montanumy ib. ^.46. Anagallis alttrni^ 
folid Cav^yib, t.zG^fd* Viola' capillaris Cav»^ 
#(;m. 2. /^.28» Neriera fl^prcffaj ib. t*^ Ceftrum 
Sartjui^ ifr.'^»32»- C^ uurioujatim^^f' tom^i* 4* tim^ KTSXOTIG. COGNITIO. FHJILLKE, a5r. 

^2. Chironia chUenfis^ ^iwi.2»^.35. Qnincfio/K 
maia chilenjis, tbm^ 3. ^.44» Hydrocoiyle foh 
triodara jR. ^^ P,, iJ. ^.2. /, a^^'!: Oenoihera te^ 
nuifolia Cavk , ib. t* 34* f' ^* Linum aquilinurh^ 
ib. ^.22. y«3. Conanthera bifolia^Ruiz. ei Pav-,. 
ib. *. 3. /. 1. Herreria ftellaia, eonu 2. ^. 7* 
Phalaagium ooeruleum^ ib* t* 8- PA. eccremor* 
rhizum R. et P., /om. 3. e. ^x, f 1. 4^'*«''J^"' 
/ix tubijloray torrKZ» t. 20« /* i>. ^ if* chilehjiz 
Herit^i iA* /^. 2ik /. 3. A aurea^ ib* t.2.0. f 3- 
i^. bicolov Ruiz. , «4. ^.21 .'/. 2. Atftrdmeria TJg% 
tUy tom*^^ ^4* A* Pellegrina 9 ib. ^.5.. A» Sal^ 
Jillay ib» s*G. Pitcarnia coaretdta^ tom^Z* t^Z^ 
/2. Tropaeolum peregrinumy 26»^. 4^* Fuchfim 
cocciaeaf tofn.'5* ^«47* ChloraiJhJJilis ^ ib. t*i4^ 
/2. Laurus caufiica Mblin. y Ib. t.st^* L. a/;]i« 
graa <S2^., i/^. ^«6./. 2. CaJJta ftipulaoea , ib. t»4^ 
JuJJieva peruviaTiay tom.2.. ^.9. Oxalis rofeay ib* 
^.23.' C7. con^rrhiza Jacqu.^ ib. t*!^^* 0* megtbi 
lorrhizap ib. r. 25. ,0. crenataJacqu^i tom»Z^ t.^4^' 
/1. Euphorbimtaurifoliai iom*^. /.2. i?. /lOr*. 
tulappidesy ib» t»Z. SalpigloJJis Juiuata Ruiz* et 
Pav*y ib. ^21. Eugenia buQoifoIia tam» , tom.3^ 
A 3 1 . / 3. Winxeru aromatica ,' ^«m. 3. a 6. / 1^ 
fad Feumum Soldum vocat Molina» Ainona trU 
petala , tom*^. 1. 1 7. /• st« Draeaeeph^lum chamae^ 
dryoides3aIbis9 tam. 3. ^»2./. U-^ Mignonia radia^ 
tap tom»^B t^22^ Loafa acanthifolia, ib* t. 4^* ^- — - ■ - I &5a L3:VI. OAP.m ITINfiRA ET EXOT- Xiiarejui bijlora Ruiz.\e^ Pdv., ib* ^»4^. ■Mimulus 
luceus^ ib. ^«34* Verbena erinbULes R» et P'i comm 
S» ^. 2.5' J 2. V* ehamaedryfolia , ib* f. 3- Crijta-^ 
xia beifonicaefolla' Perf, ib*. t* 27. /. 1. Ferrarm 
Ixioides W.y tom.Z. t.^.f\^ PaJJifLora tiliaefo'^ 
lia,ib» ^.12* P. punctata^ ib. c.ix. Polygale^ 
^hejtoides W.y, ib. 1. 13.. . Pfaralea glandulofa, tom* 
S. /r.3./ 2. Eupanorium ivaefolii/lnj ib- t*i^.fi* 
*hAadia fativa , .ib.. t. z&.f 2. Cephalophora glau^ 
ca Cav.9 ib. t./^S.fo» Flaveria Eupiitoripidet 
Jujfy ib» M4»y^2, SanColina tia^dria MolinKp. 
ib. t'i^5*fi^ Baccharis ivaefoHa^ tom^aw 4^37* 
Cdlinfogea parvijhray ib. /.32. Neotiia diureti^ 
eUf ib. t' 17. rCymbidium virefcens^ ib. t.x^* C» 
luteumy ib. /.26« Momordica pedatay ib» t.%t. 
Coriaria rufcifoliay tom.Z. t* 12» Inga lagoidet 
W»t ib.t.iQ. Schinus Areiroy ib» t^Zo» 

Se^utttus eR Fevillaeum in viiitandis Americae 
aoeridionalis oris occic^entalibus Amadeus Fre- 
^ifiR, munitoriam gallicorum cefturio (Capitaina 
duGei^e, nat#i682. t J??^*)» 9"* ^no 1712. et 
1713. JMageIla)ilam > Chilenfe et Xiimenfe regnum 

r 

adiit. ProcUit itinerarimn titulo : Relatioo du yoya- 
ge de la mer .duvSud aujc cdtes du Chili, du Perou 
^t du BrefiL Amft* x^x^. 12* vol. 1. 2. Obiter 
taogit. vazgias \plmtm $ * maxim e ver Fragariam^ chi- 
.loei3ifem« Uic^^m CefiGjaexi > Ingam> Solamim.tiibero- eOONITIO. UPJfh KAMPPIR. a5| 

f 

Fato infelici fuecubuit, a quo prfteelara quaequ^ 
exfpectabantur 9 Auguftinus L i p p i ^ Parifiis 1 67.8.' 
B«itus. Herbarum in disfitis regionibus coUigenda^i 
rum defiderio flagrans, Fagonio commendatui^ 
abiit 1703- in Aethiopiam^ titulo medici legatio^ 
2iis> quam Ludpvicus XIV. eo miffurus erat» Aegy-* 
ptum feliciter percueurrit , fed in Abyfdnia a fica- 
riis 1704. ihterfectus eft. De Cynomorio (m^im 
xyo5. p^6.) obfervatioexftat: reliqua manufcrip- 
taBernardus Jurffieufervabat (mifn. 1761. 71. i640* • 
Totam Afiam per decem iptegros annos per^ 
agravit^ uberrimos oognitionum fructus inde r^ 
portans» Engelbertus Kajupfxr, vir intet per- 
egrinatores eruditione oinnigena et rerum ufu nul^ 
lifecundus. Natus Letpgoviae i65i., Regiomon-' 
ti primum , dein Upialiae artem medlcam et reiH 
herbariam didicit, ab anno l683, i;)de Ludovicuni 
Fabriciuih , regis Suecici legatum apud Perfas co« 
mitatus eft; cumque legatus fecundo anno redjref^ 
nofter inOriente diutius morari maluit, adeo prin^ 
cipibus viris ob artem^medicam commend^itus ^ ut 
a Georgiae dynafta Tifflin medicus vocaretur, Per^ 
agrata Armenia, Georgia et Perfia> in finu perfico 
claftem bataviam invenit , qua^ Indiam oriedtalem 
tendere debebat. In ,ea chirurgiis conftitutus, Axa« 
biaeoras, Ceylonam, Sumatram, Bepgaliam faliv* 
tavit, Bataviae tandem. ^6^9. fedem figens* ^ Alte* 
rb autem anno iterum claQi batavae ia ad^unjul^ \ aS4 UB. VL CAP, II, ITlNfiRA 

Siami regnumj Coreani freqaentanti: quae cum Ja- 
pooiam appellereturs nofter ibi bieanlttm degit^ to^ 
■tam regni illiua hiftoriam et naturalem et oivilem 
ledulo inveftigans. Tandem iGgS.^in £uropam 
Tediit, et ad mortfem 1716. usque Comitis Lippen* 
& archiater fuit.' 

Praeclarum opus eft: ,) Amoenitatum exotica* 
^um fafciculi V." Lemgov. 17^2. 4«j obfervationes 
icontinens praeftantiffimas de Perfarum, Arabum, 
Indorum, Chinenfium, Japanenfium moribus» an-^ 
tiquitatibuS) a»imalibus, plantis et niineralibusa 
f^antarum japonicarum brevem defcriptionem faf* 
tnfculo V. p. 765— 912. inferiilt: reliquit autem 
icones, quas Bartkfius Lond. 1^91. fol. edidit. 

Quae novae, poft Cleyerum, ab ipfo aut iconi- 
biis aut pleniore defcriptione iJluftranttir, fequen* 
tes funt: 

K&mpfera Galanga , am. 902. Fieus pwnUaf 
«moen* 8o5« F. erecta^ ic. 4* Fagara PiperUa, 
nm. 893« Skimmia japonicuj ic. 6. Weigela ja^- 
ponicat ic» 4^* Ophiorrhiza Mungos^ om» 532« 
Paederla foesida , ie* 9« Hovenia dulcis , am* 809« 
ferulaAfafoetida^ 636* RkusFernix^ ib.y^iz. 
Mi» fuccedanea^ ib»7^5* Araliajaponicay ic. 10. 
Uliunt cordifolium , ic. 46. t. fpeciofzim , ic. 4^* 
'flQggeajaponica Richard.y /im. 824* Hemerocal* 
iis japohica, Ic. ii. Calamus^Rotang ^ anu 552« 
'Mhspyrps Kaki^ 806. Nandina domefiica ^ ic* lS« • 3ET EXOT. COGNITIO. KAMPFER. aSf 

%4' Daphne odora^ ic. 16. Hjdrangea hortenJiM^ 
vzsc* coeruleay am. 854« SiJQ. Phytolacci, octan^ 
dra^ a/n. 829* Mefpilus japonicay fc 18 Term^ 
ftrbmla japoniha, am. 874* Illicium anifatumy ibm 
38xi Thea viridliy ib. 6o5« iiberrima hiftoria. 
Magnolia tomentoja, ic.4^» M. oiovata, ic» 49* 
44* Uvariajaponhay am. 477* Bigaonia tomen'- 
tofa'y am /86o« B» grojidijlora^ ic. 21. B» Cattd" 
pa^ am. 84a* Volkamera Kdmpferi^ ic.SS^ Cla^ 
rodendron trichotomumy ic. 22. Dolicho^ cultra9 
tust icn 25. D. incurvus Thunb., ic* 39« D* anh 
gularis^ ic.^o» D- hirfutus, ic.^i* D. Soja^ am^ 
838. Cii,r}is trtfoliata^ am. 802. Eupatoriun^ 
ulbumj ic* 26. 4A^r hifpidus» ic* 29. Inula 
japonica^ ic. 3o. Vanilla anguftifolia^ am* 869. 
y^i* A^rides arachnites, ib. f a* DendrobiunM 
nionilifvnne i am.8G5» Cymbidium ftriatumy ic» 
f2« Ariftolochia Kdmpferiy ic. 49* ducuba jm^ 
ponicay ic. 6* 32* Begonia grandis » ic. 20. Quer^ 
eus glaucai ic.ty* Sallsburia adiantifolia ^ an^ 
8 1 1 • Cuprejfus japonica t ic. 48« Brouffhnetia 
papyriferaf 4^6* Acacia Nemu W* y ic« 19. Dio^ 
fcorea quinquelobay ic. i5« Sniilax China^ 7^^f 
Taxus inacrophylla^ ic. 24» T. nucifera^ anu 
81 5. Dryandra cordata, icw 23* Pteris pilufel* 
loideSy ie.3i. , 

Nec penitus tacenda funt itinera , quae ioQietar 
tis MacioYieuiia iuffu a* 1708--^ 1713«, ut.cqo^ ^ 
I »96 IIB.VI. CAP.H. mNERA 

«nerciam coffeae augeretur, in Arabiam felicem 
fuscepta fuerunt. Prioiae expeditioni praefuit Mer- 
ireJlius» alteri navarchus Lalande; edidit autem iti* 
neraria de la Roque : „Voyage de rArabie heureu- 
fet^' Amfi. I7<6, lii., ubi uberrimam Coffeae fai« 
ftoriam leger^. Ruthenorum avr&K^eiroqfg a Petrol. inde fcicn- 
tiis femper faverunt ,. immenfi imperii partes om- 
iies fingulasque a doctis viris perluftrarr divitiasque 
naturales defcribi divulgarique iufferunt. 

Primus Sibiriae univerfae hiftoriam naturalem 
cxamini fubiecit Dan, Theoph. Mifferfchniidj- Ge- 
*dani natus 1 685. Incredibili ardore in plantas fla* 
grans, Petropolin 1716. adiit, 1720. folus, vili 
|)retio quingentorum rublorum fustentatus, Tobols- 
cmm tendit, ubi necellitudinis vinculis iunctus cum 
Saeco Tabberto, qui poft Stralenberg dictus fuit, 
fioc comite> Obi, leiufeae ripas et campos Bara- 
i>enfes perluftravit. Biennio poft^Stralenbergius 
in patriam rediit, MefferfchmidiuS vero tres adhuc 
annos in firequentanda Davuria , Tunguiae et Aa- 
garae» Obi et Irtifii ripis, montibus Uralenfibus et 
W^rchoturia confumfit*- Redux Petropoli deli- 
tuit, uxoris lafcivia oppreffus, animum defpopon- 
dit et mifere obiit 1730« Plerasque ab eo detec- 
tas ^irpes Amlhannus recenfuit, eiusque adverfa- 
^s ufi funt Giiieiinus et Pallafius (Neue nord* i t ET EXbTIC. COONmO- BUXBAtJM; aS? 

Beytr. 3. 97. (^^®^^*"^ ^tamen Omelinus, plures 
plantas Eurppae viiJgares a Meflerfchmidio in Sibi- 
ria indicari , quas ipfe nusquam inVenire potuerit. 

TheophiJus ^d.ober etiam, qui dein Mofco-' 
viae medicinam exercuit, juffu Petri Imperatoris 
Volgae ripas et oras maris cafpii, praefertim vero 
Hyrcauiam yifitavit 'anno 17 17. et 1718. Reliquit 
meknorabilia Ruflico - Afiatica manufcripta , cuius 
apographum Leircheus fervabdt, Plantas etiam at- 
tigerat Schdberus , fed obiter, nuliaque defcriptio- 
ne addita ( Cf. Lerche in Jnov, act. hat. cur. 5. app. 

/i.jigSfO. . 

E botanicis academiae Petropolitanae a Petra 
conditae fuit lo. Chrift. Buxbaum, Martisburgir 
i694' natus, aFriderico Hofmahno cdmmendatui 
Ronrianzovio, principi viro, huius comes in itine* 
re Conftantinopolitano fuit, dimi oratoris ruthehi- 
ci auctoritate Romanzovius eam metropoJin aciiretl 
Buxbuumius rion Thraciam folam «t oras Ponti* 
£uxini, fed totam fere Afiam minorem, Cappado- 
tiam, Tberiam et Armeniam peragrayit, plantarunj 
Uopia infigni uridique coUecta. Poft reditum ftatio- 
iiem In academia Petropolitana adeptus eft, fed, foe- ^ 
do moAo Vexatus, patriam rediit, ubi i^So. dieni 
ebiit fupremuih, Animadverfianes ipfius in itixie^ 
±e per orientem inftitutae cohtinentur in opere, fatt 
guideni utiDii, fed incomto etincohdito: ^Planta-- 
taxn mtnus c6^i^SSiXtlm/^ Cfeut» i — 5*, Pettop*. aSB L1B.VL CAP.It ITINERA 

; 

1728 — ^740. 4* c"*^ iconibus fere G<^o, iufto ni- 
dioribus , defcriptionibus nimis fuccinctis > fynony* 
mis non fatis fidis* NonntiUi in eum animadver« 
tunt, africanas plantas fimulare in 6riente inyeniile. 
At immerito: nuUibi enim id innuit, tacet pa.triam» 
cum nelciret; addit autem, fe eas plantas ficcas 
duntaxat vidiffe , unde patet a mendacio eum om* 
pino Hberum fuiffe. Infupt autem centuriis his plu- 
rimae fpecies novae, quas nec Linnaei^, nec qui 
eum excepprunt, adlegare dig^ati funt. Equidem^ 
licet omnes extricare noh audeam> inveni tamen 
plures memorabiles, quarum en indicem: 

Salicornia ftrohilacea Willd*^ cene.l* tfib * lo» 

» - 

y*. 2. 5« cafpica, ib* ^. II. Corifpermum fquarro* 
fum^ 3» ^^55* C* puneehs VahUy ib. t.5S* Ve^ 
ronica gentianoideSi 1. t*35. Vbiloba<^ib,ZG» V» 
crientalis 3 ib. 38. V* pectinata , ib* 39« f !• V* 
cxmbalariaefoliay ib^fz^ V. fliformis^ tb» 4o* 
f I. V agreftis var. hyzantiw, ib.f 2. Cf. 5i4- 
fhorp.fl. graec, t» 8. F- jjarvifolia ^. , lA. 4 1 • y^ 2» 
Ff pedunculata, ibff I. Ziziphora Muffini Adanu 
3. 5 X. y. 2. Valeriana alliariaefolia Adam* ,2» 11. 
Aegilops' fi/uarrofa , i.5o. /.!• Triticum criftct- 
^um Schreb., ib.ffi. Bromus Alopecuru^, 5* 38* 
/. I. Br. imermis, iA.40./. 2. Br* Itinceolaiuss 
S^app.JQ. Avisnc^fragilis , ib.Z^. Hordeum jit' 
hatum, l. 52./X. Crucianella pubefcens y a*%Om 
jf« x^ Valanm CmuUariay u fS*/*^* Cufcutn I 
I * y ET EXOTIC: eOGNITIO. BUXBAtTl^, :?5ft 

Wbnogynay ib. 23; lithofpermum orientale^ 9* 29» 
Symjfhytum orienealey 5. 68. hycopfis echioidesp 
I. !• L. ohtufifolia W.^ 2. i3.y*. 2* Onofm€i<:oe* 
rulea W», ib, )4* Lyfimachia dubiai X* 33, Cam^ 
panula lamiifolia Adam.i 5* i8. Azalea ponii* " 
ca^ 5. 6g. Salfola fpicata Palli ^ !• I3» «S, r/g^i- 
.i2a> I. \^*ft» S. rofacea, ib.fi 7* S^ proftrata^ 
Ji. 1 5. S. hyffoplfolia y ib. 1 6. S. /a//a , /6. 3 1 ./. r. 
.S. fedoides yZ*^ 49« Anabafis foliofa^ 1. 19./* 1. Fe- 
ru/a meoides, I. 4^* Laferpidum aureurrtf I. 43. 
Evolvulus^ Unifoliusy 2. 3o./.3. In iiifulis Chal* 
cidis invenit, uncle et ego eum habui. Alliumfibi^ 
ricuniy 4* 45» Afparagus vcrticll/aris ^ 5. ap/i S'/ 
lachenalla tricolor^ 3« 20. Atraphojis fpinofa% 
I. 3o. £ric£t abietina, 4* 4^* £"* coeriilea^ 4* 43» 
Polygonum divaricatum, 2. 3it Sophora alope^ 
(puroides^ 3- 46« Rutafruticuhfa^ 2. zS.f.i^ 
Reaumuria ciftoldes Adarn.i 2. 35. Sax\fragm 
hederacea^ 2. 45* /• 2. Cucubalus multifidus 
Adam^i 3.57. Euphorbiatuberofa^ 2 23. j?» 
deniiiculata Lam^i ib-zj^fz^ Lythrum acumina^ 
tum ir.> I. 4?*/»^M fecl defcriptio non quadraU 
Jiubus arcticus^ 5. a6. Potentllta pimpinelloide^^ 
!• 4& ^» bifurca^ 1. 49'/» *• Helleborns ranun* 
xuHnuSf I* 22« • . Marrubium aftracanicumj^ 3* 
60. /.2. Phlcmis tuberofa% t. 6. Dracocepha^ 
tum.fibiricumf 3» 5on/t* Dr. altaioumy 1.7» *; t5F aSo LIB. VL CAP. H. ITINERA / t 4* 37» Orobanche caerulefcenSj 3. X./l 2; Ce/- 

r 

'fia betonicae/blia j 1*21; Digitalis lanata^ ^•'^d* 
'IJatis anneniacay !• 4* !• lujitanica^ ib^ 5> Cly* 
peola laJiocarptL Jujf.y l^z.f.^, Myagrum chlo^ 
raefollwii W*y i.Z, f !• Pugionium cornutum, 
i.g. yii. L^pidium fpinojiun y i. 34* ^- vefica* 
rium^ I. 26. Thlafpi arabicuin, l. 2-y.i. Cheir^ 
anthus cufpidatus^ 2.'33-/»i* Hefperis cretef 
cea Adam*, 2. 32. y. i^ Raphanus tauricus, 3. 73* 
Cleome ornithopodioideSy 1. 9»y*2- Polygala an* 
drachnoides, '^.'^o.fo.. P. bracteolata, ib. yu 
Orobus hirfutuSy 3. 4i« Lathyrus angulatuSy ib. 
'^i.fo.. t. incurvuSy z6.44* ^icia bithynica^ ib* 
45. y. 2. Coronllla cappadotica JT., 2. 4o.j^2. 
'Hedyfarutn circinnatum^ 2. 4^* Aftragalus vif" 
gatusy 3. 37- ^- longijlorus PalLy ib- 38« /I 2. 
A» contortuplicatiiSy ib-^S^ A* galegiformis ^ ib. 

'4o. Oxytropis lunata CandolLy ib^^G^f^. Scor* 
zonera grami/iifoliaj 2. 21. hactuca fonchifolia 
W.9 ^. app-ZG. Pyrethrum coccineumW'i 2.20. 
AchiUed Eupatoriumy 2.19. Siegesbekia ibericdy 
'3.52. Centaurea nitetnSy Q> l5.fi* C* Baljor 
7wzVa , zc. 16. Satyriwn cucullatum Sw> , 3., 8. 5. 
coriifoTiuihy -5. 10. torycluifi erifpumy ib. 11. C- 

'veftituniy ib»i2. Pterygodium catholichm , ffr. Sl. 
'Ariftoldchia pontica Lam.y I* 45» Carex Buxbau^ 
miii 4.59. Smilax ecdcelfdy 1.27. ' Acacia Ste- 

'pJianiana tF., 3. 4^. Tl?rtulafubulata% 2* ia-/.5. , ^ ET EXOTIC. COGNinO. BUXBAUM. a6i Buxbaumia aphyllai n.. ^' /•2.. pUatanum multi- 
fetuniy ib.f»l» Fucusfalicifiolius^.^. 65.y. i. F. 
Aphyllanthos i 2» Q*f i. F. Sertay 2. 8.y.3- Hyd' 
num Erinaceus^ ^. 5Q* f. !• H. durifcalpium, 

In bommentarUs acajdemiae petropolitanae oc*- 
qurrunt variae ipfius obfervationes : de Ajidrome» 
da^calyculacoy polifolia tom*l. /7.24'* ^um icon.; 
de Ceratocarpo arenario^ ib. p. ^44* > d« Bauhinia 
Lunaria Cav*^ tom^o.. /-.24*/ de,fungorum per ra* 
dices propagatione y tom.Z, p,i^4*> de Treniellg,, 
fagarumy ib, t>i4*f^'f dePezizis nonnullis, ut 
macropodey tom* 4' ^ ^9* f ^*» jampliuia% fli*%. 
Goccinea $ f 4- et Craterella , /". 5. Protinus ut Anna imperio potita effet, vaftif- 
firai r\egni fines haud bello effe augendos , fed po«* 
tius populorum niores mitigandos, ^bonas artes 
promovendas, humanitatem etiam introducendam ^ 
effe judicavit. \5% omnium regionum thefauri na- 
turales innotefcerent, Traug. Gerherum Cpoft mfe- 
dlcum caitrenfem in bello finnico, ubi Viborgi 
1743. obiit) ad ripas Tanais et Volgae et HeinzeU 
mannum in montes Uralenfes, Orenburgum et ia 
Tatariam mifit. Neuter quidguam reliquit praeter 
iloram mofcuenfem, ^quam ille manu fcriptam ad 
Hallerum mifit CW6/. W.2- 3i8.). 

ClariiSiOU vero f uit et utiliffima tegatio » guwi *62 LIB. VI. CAP- n. ITINEIiA Anna inlpei-atrix » ut toti .&biria 'perjuftraretuf ^ 

crae autem maxime orientaleS)' peninfula Kamt-^ 

fchatka et vicina Americae iitora inve(ligarentur,w 

tnftituit* Dux et (mtefignanus huius legationis fuit 

Vitus Beringy Danus» vir fortitudine et prudentia 

Snfignis; frigoris> egeftatis et omnium calamitatum 

tolerantif&mus, qui vix e Kamtfcliatka Tedierat« 

Navigaverat enim anno 1728. e Kamtfchatka 'ad 

oras maxime boreales Afiae orientalis usque ad 

finum anadirenfeni. Hiitoriae naturalis provincia 

demandata fuit lo. Georgio G m e l i w o, Tubin- 

genli (nat/1709.) qui ab anno 1727. inde Petro- 

, polin habitaverat r huic adjuncti funt Stephanus Kra* 

fchfininnikow et-alii juvenes, pictores et artifices, 

quinquennio vero poft Georg. Gul. Steller^ Wins- 

hemio-Franconus, vir patientia, fagacitate, pru- 

dentia, ardore ineomparabilis. Huic et Stepha- 

no juveni^commirfa eft Kamtfchatkae peninfula, 

quam ipfe Gipelinus iion adiit: SteUerus cum Be- 

ringio, e portu Awatfchae navigans, infulas ma- 

Xijjne orientales, quibus a vuZ/^i^ii^ nomen, iplam- 

que Americae oram petiit; cum autem reverteren- 

tur , discordia comitura et ignorantia tanta fuit, u^ 

infulam Beringianam appellerentur, ubi Beringius 

mifere verfus finem anni 1741- obiit. (Memorabi- 

lis huius aW/^aVfwr reiatio ineft.\Pa//tt/£i fymboli$ 

boreaiibus: neue Nordifche Beytrjage, B. 5. 6.). 

^StoU^us» navi^o a coinilibus ftructp# Xe^ueute ET EXOTIC. GOONITIO. GMELINUS. 265 tandem anno Awatfchaa portum iterum attigit. In 
Eamtrchatka aliguot adhuc annos degit^ donec in 
reditu Tjumeni ad Turam iluvium 1746. periret. 
Beringianae infulae topographiam a Stellero reli'» 
ctam Pallajius opefi (Neue Nordifcke Beytn 2. 
255 f.) inferuit. Dupentas midecim fpecies in ea 
infula repjnffe fe Stellerus teftatur : inter quas ame* 
ricanae originis Pallafio videntur: TriUium ere- 
ctum, Helleborus trifoIius,Tiare]Ia trifoliata, Heu-, 
chera americana, Sanguiforba canadeniis, Fuma« 
ria CucuUaria, Pteris pedata, Polypodium fragraps, 
' Lycopodium irupeftre. Aliae toti arcticae zonae 
communes: Andromeda polifolia, RubuS arcticus 
et Chamaemorus, Cornus fuecica, Betula nanaetc. 

Interea Gmelinus cum amicoGerard.Frid.MaI- 
ler, hiftorico, et Ludovico de Tlslio de laCroyere, 
mathematico, nullam provinciam Sibiriae ihtactam 
iniferunt. Anno 1734* rdgiones orientales ad Obum 
et Tomum usque et ad Calmuccorum deferta per- 
agrarunt: fequente anno provincias trans Baicalen* 
fem lacum fitas: anno.iySS. et lySy. ad Lenam 
fluvium verfati funt, cuius ripas et vicinas regionec 
ad gradum usque fexagefimum fecundum defcripfe* 
runt. Amiferunt autem incendio fatali Jacuti om- 
nia adverfaria, facultates, libros omnes et inftru- 
menta, Poft Angarae et Txmgufae ditiones fre- 
guentarunt. lySg. et 174^. Jenifeam et totuni ter-* 
rarum tractvun, qui int«r quinquagefimum primum 464 LIB. VI. CAP-n. ITjWERA ^t fexa^efimum fextum gradum conftituiturt cleia 
regiones Jeniream inter et Obum fitas^ anno autem 
1741- Miillerus Werchoturiam 5 Gmelinus campos 
iBarabenfes, Ifchimenfes et Wagrienfes percucurrit, 
anno 174^* Ifeteufem provinciam et, omnem tra- 
ctum metallicum. Denique ly^^* reverfas, mu- 
xius chemiam et hiftoriam naturalem in academia 
petropolitana profiteri fuscepit, fed qifedriennio 
poft tendit iternm patriam, ubi I^SS. deceffit- 

Non reticendus eft lo. lac. Lerche\ Potsdamien- 
fis (nat. J7o3. i 1780.) rarus peregrinator, qui 
jnaximam vitae partem inter armorum- ftrepitus de- 
git, fiquidem exercitus rufficos modo in Pei'fiam, 
mox in Tauriam, Finniam, Moldavlam, medici 
niunere fungens, fequutus eft. DiuAftracani, et 
in Perfia 1735« •^^ 1755. et 1746. — ^74?» commo- 
ratus eft , cum Linnaeo fafciculum plantarum aftra- 
canicarum comraunicavit, quarum defcriptibnem 
etiam, liotis Schreberi ditatam, in nov. act* nat* 
ci/r. voZ. 5. p. 161 f. invenies. Occurrunt Cachrys 
bdontalgica, n. 3- Marjilea quadrifolia y n. jg. 
Aftracania frequens , Analfajisfoliofa , /i. 3^* CQn^ 
i)olvulas\perficus^ n^Z7* Rkinanthus Elephas ^ n. 
38. NelumbiuThfpeciofum^ quod in finubus ma- 
ris cafpii crefcit» Dolendum eft, virum cetero ac- 
■curatiHimum perficarum tamen plantarum defcri- 
y tioniem nimis brevem dediffek 

Prodi^runt autem jlriiaum et Gmeliul et Stel^ ET EXOTia COONITIO. AMMANNUS. a€5 leri et MefTerfchiniclii invcnta in To. Ammarki 

co'IlectioDe<t Acadezniae is petropolitanae botanicus 
(Paulli fupra dicti fili,u$, nat. 1707» f 1741.) tum. 
Mefrerfchniidii diario, tum divitiis ufus eit, quas 
xmxime Gmeliilus et Heinzelmannus miferant, m 
horto academico colendas, Hinc natae funt: «Stir- 
pium rariorum in imperio rutheno fponte prpve- 
xiientium icones et defcriptiones ," Petrop. 1739. 4» 
Icqnes mnlto melioresBuxbaumianis, defcriptiones 
bopae) paffim ipfis Gmelini, v.lefferfchmidii etHein- 
zehnanni verbis, ordo fere naturalis. At, quae 
partim e fi^ccis, partim e cultis exiBmplaribus pcti- 
tae funt definitionec, nbnnun^uam a veritate pa» 
rumper recedunt, unde Ammannium cum Gme- 
lino comparareac ex,hoc emendare fatius eft, quam, 
illo folo uti. 

Iconibus his illuftrantur fpecies fequentes : /^^- 
ronica Jibirica 9 r.4« Fediajibirica^ t.Z* Cornus 
albay f. 37. Hypecoum erecium» *. g, Meffer'- 
fchmidia Arguzia^^p. ig^ Rhamnus davuricus, 
t. 33. Gentiana aquatica, M.yil, Statide au- 
rea, ^ iB^f 2. Sihbaldia erectc^^ t* i5. Stellera 
Chamaejafme j t* 2. Rhododendron davuricum^ 
^-,27. Stellaria radians^ t* 10. Sedum Aizoon, 
^,11. Amygdalus nana, ^. 3o. Prjdnus Jibirica, 
^^29. Pjrus baccata, ^. 3i» Potentilla vertlcil' 
larisy /. 16. P. fruticofa, t. ij. RanuncuJus 
' repians^ m3./. 1. R^JalJuginofus^ ib^f^* If^* iG6 LIB.VI. CAP.IL ITINERA \ pyrum/wnarioides i i* Ii2. Leonurus Jibiricusy e. 8. 
Cymbaria dauurica^ ^ i» Fumaria fibiricai A20« 
Orobus lathyroidesy f.y./.a. Robinia pygmaea^ 
;r*35* Oxytropis lanatay ^ig.y. i. Oar. myrio^ 
phyllay ib* f. 2. ' Cineraria^/tbiricaf t. 24» ilr^e- 
m(^a annua , ^. ftj' Cypripedium guteatum^ t. 22. 
C* macrannhos W', ^.21. Uriica eannabina , ^. 25. 
Ephedra mono/tdchyay t.2G* «, - 

Eiusdem Ammanni funt obfervationes in com- 
mentariis academiae petr6politanae : de Trigbnella 
platycarpa^ l;om.d. 1. 12.^ de Tacca, ib. t.iZ.; 
de Trichiliay ib. 1. 14»/ de Siphonantho indica, t. 
i5*; de Ptero/permo /uberi/olio^ ib>t.i6fy et ace^ 
rifolioy ^ 17./ de Michelia, t* 18.; porro defilici" 
bus variis^ tom. lo. p.zjB.^ *) de Boleto bovinoy 
tonu 11* />.3o4«; de Ixia chinenfiy ib.p.^o5*i et 
deCaJffta mimo/oide^ tom. 12. p. 288. 

Ipfa autem lo. Georg. Gmelini „ Flora fibiri- 
ca," ab anno Ij47* inde prodiit tomis quatuor, 
ttuorum ultimus 1769. typis expreffus eft, iconibus 
circiter quadringentis ornata; opus, fiveuberriraam 
novarum fpecierum copiam, five raritatem fpecte^, ) In bri*etiAnmuin ignota ^,aa. /.!.: noraej Ofmundm 
Hou/touni mihi, t. t^., Chtilanihss Undigera Sw.^ 
/.aa. /.5.; et iamdiu cognitae, ut Blechnum boreaU, 
«.18., BL occidentaie, t. ao., folypodium Fhejfapi^ 
risf t,%u, et Dryopterie , #.aa. /a. ^ilaiiorct XU^ti 
exoticai A\ HQ^Sfivado acceperai; - ET EXOT. COGNITIO. I. d GMELINUS. 2S7 fi^ optiitias, defcriptiones et criticuin fyoonymo- 
rum examen, five iconumplerarumque veritatem,. 
abfolutum fere ac princeps , cuius tomos pofterio- 
res nepos Ib. Georgii, Samuel Theqphilus, per- 
egrioator ideni celeberrimuSi curavit. Ofdo plan- 
tarum is,' quem Linnaeus cum Royeno propofue- 
rat, fere naturalis. j^dhibita etiam funt adverfa-^ 
rla Stelieri, Krafcheninnikovii, Mefferfchmidii, 
Heinzelnianni , Schoberi, GaldeniEiadtii, Lerch.e3,; 
Gerberi : praemiffa elt Sibiriae totius geodaeGa le- 
ctu digniffirpa) qua vegetationis differe;;[itiae egre- 
gie exponuntur. Nefcio autem, qui iactum fit, 
ut camtfchaticae ipfae plantae hic defiderentur^ 
quum tamen Stelleri et Krafcheninnlkovii advei*fa- 
ria et herbarla ipfa iam adeffent. > Peculiares ehim 
ii peninfulae ftirpes, quae hic recenfentur ^ funtfe-, 
re : Erica Bryaniha^ tom. 4** ^^^* Sy* /• 3. £. Stel- 
lerianay ib*f,i. Andromeda lycopodioides ^ ib.f> 
I. et Chrysanthemum afcdcumt tom. 2.^^84. 

Reiiquae novae funt: Polycnemum fibiricum 
Pnll.j tom. 3« tab. ^S* f ^* - Fedia rupeftris 
VahU^ 3* ^4« Melica pyramidalis Lam., i. 19. 
f*Ti' Fejtuca elatior, I. 2i, Avena fibiricd^ 
1, 22. Elymiis arenariuSy l. [2.6. E* Jibiricusj, 
1. 28. Scabio/a ucranica, 2.. 87, a Gerbero in- 
venta. Sc. ijetenfs, ih. 88. Pulmonaria fihiri^ 
ca, 4* 39* Androface filiformisy 4» 44* f 4» 

frimula cofiufoides^ ,4» 45* /• J». tti* fibirlca^ $t6& LIR VI. CAP. IL mNERA / \ 4* 46* f* X* Cortufa Gmeliuii 4* 4^* /• '• FhliW 
finrica , 4* 4^* ^^ ^* Campanula liliifolia » 3« 
26« C* grandijlpra^ ifr. 28* C. fibirica^ il^\^9* 
C piu^tacaj ib. 3o« C Gmelini mihiy ib. 33. 
Viola uniJlorUf 4* 43*;/«^« ^* lanceolata^ ib* 49» 
y.2. Chenopodium ariftaeum^ 3* iS^fl* Jl^ri* 
^/^a?' eaiarica , i6. a 4- /• ^ • Swertia dlchotoma , 4 
53. y, 3« «Sie^* corniculata > i6.y. 4* Gentiana di" 
chotomap ib. 5l« fi. G» adfcendens j ib.f4* G* 
tnacrophylla^ ib. 52. G» ratatai ib.f^* Atha^ 
manta. Jibirica y 1 • 4o- y^ 1 • 2. Heracleum fibiri-' 
cum, ib. 5o. Selinumjibiritjiim, db* 4^» Peuce* 
danum ftbiricum 9 ib* 4^* yiburnum davuricumf 
3. 25. ^tatice fujfruticofa^ 2. 88. /.2. 3- S/*. 
Gmelini > 16. 90, «S^. Jpeciofa , ib. Qi* f i« «$^. 
fpicata^ ib* fo.. $t. tatarica, ib. QZ. CraJfula 
Jpiaofat 4* ^•f^» Allium obliquum y ^* 9* ^* 
ramofum, ib. ix. f i» A. nutans^ ib. I2. A. li* 
nearey ib* i3» i4- -^- tenuijlimumy ib. iS^fZ» 
A.Stellerianuj^W.i ib. iGifi» 2* Convallaria tri-- 
J^olia^ I. 6. Melanthium Jibiricum, i. 8. P(>/)'- 
gonum ocreatumy 3« -8. P* Jericeum^ ib* 9. y^. 2. 
P^ undulatumy ib._ 10. P. tataticumy ib. id-fi, 
Rhododendron chrysanthum^ 4* 54* Saxifraga 
hronchialis , 4« 65. y^. 2» «S« crajffolia % ib. 66. 
Mitella nuday ib^ 68. f 2. Arenaria procera mihip 
ib' 63.yi2. Sedumhybridum^ ib. 6y*f i. Ctf» 
raftium maxunumi ib.SZffo.. PegfLuumdaw. ET EXOT; COONITIO. K 0. (SHEtimjS. *% 

fdcumi ib^ 68; /i. Nitrnria Schoheriy 2. g8. 
Spiraea /Qrbifolia » 5. 4^. Poiendlla penfytvamca^ 
3. 34*y^*'i- P'grandiflora^ ffc.SS./1 1. P. niway Uk 
ZG.fi • P. ftipularis , zfr* 87. /, 2. Pa&onia and^ 
niala, 4^yz. P-teruifolia^ ib. yd. Delphiniuni 
grandiflorum s 4- 78* 3>« ezj^ltamm^ ib. 76. B. 
hybridruvty ib. 76* £'• crajfifolium Schrad:^ ib» 
79* D, urceolatum^ z&. 80« Ciniieifugafoetida^ 
ib. 70. Ranunculus hyperb^reus^ ih. 83. A Ca/- 
^^ natanSj ib* 82. Nepeta multifida, 3* ^i^* 

• 

Ballota lanatay 3. 54» Dracocephalum frinna^ 
n^m» 3« 52. > Dn nutanst ?6. 49- . ^r. thymifla* 
rz/m> z6. 5o. Bartfia pallida^ ib. 42. Pedicu* 
laris euphrafioides ^ ib, 4^- ^- refupinata^ ib* 44* 
P. uncinata^ ib, 45. Cardamine macrophylla^ iS. 
€2* Sifymbrium int&grifotium , 16. 65. Arabis 
pendulay ib. 60. Oeraniurti fibiricum ^ ib, 67. Fu- 
tnaria pa^oniaefolia 9 4*34. Polygalafibirica^ ib. 
32. Orobus anguftffolius » ib. 5. Lathyrus piji" 
formisy ib. 1. ^icfa biennisy ib. 2. Hedyfarum 
tilpinum, ib* Xo. H. argenteum^ ib. i3. H. frt£» 
ticofum^ ib. 22. Aftragalus adfurgensy ib, tS. 
A. uliginofuSf ib. 17. a8. A.Laxmanni^ ib* 19. 
if. fruticofus ^ ib, 24» A jf.^ pduciflorus^ ib. 26. 
/;i. /f. baicaienjis, ib.fo.. A* longifloriis y ib^. 
27. Oxytropis ambiguaj ^ib. 3o. OxAeptophyT» 
la, ib: *24. -^* Trigonella ruthenica^ ib» 8. Seor^ 
zonera anguftifolia^ 2. i. Sonchus Jibiricus ^ ib* fi^ya X-TB,VI. CAP. tt ITINERA. 

3. Hleracium croceum^ ib* 8. /,%• H^Gmelini^ 
ib,f.vi. H. lyracum^ ib. g. H.Jibiricum,i ib., lo^ 
Serraiula falirjlfolia, ib* 27. «S, muhijlorai ib» 
28. S» amara, ib, 29. S* centauroides , ib. 17« 
Curduus cyanoideSy ib. i5. C. polyclonos^ ib. 
a6. Cnicus cernuus^ ib» 19. C/z. Gmelini fnir 
l%iy ib. 25. C/z. unijlorus, ib.ZS. Cacalia ha^ 
ftata^ ib» 6G. Chryfocoma biflora, ii. Zo.. fi^ 
Chn villofay ib.f.2.* Tanacetum Jibiricum, ib. 
.65.y.2. Artepiifia integrifolia^ ib* 48. /• i» 2« A 
nitrofa, ib* 5o.-fi. A. Lercheana^ ib. f.T,* 
3. A pauclflora, ib* 52* f 1. 2- A^ anethifolia^ 
ib* 54» A* paluftris , ib. 55* A. laciniata, ib^ 5j» 
A fericea, ib. 64/» !• . Erigeron gramlneum^ ib. 
'j^.fo,. TuJJilago Anandria% ib. 67. 69. T* /y- 
9ata, ib. fo.. T. laevigata W*% ib. 69* T.frigi* 
da, ib, 70. Afher fbiricus -i ib. 80. f i.' Cinera* 
ria glauca, ib. 74« Pyrethrum bipiwtatum^ ib. 
85./.!. P. millefoliatum^ ib.86.fi. Achiltea 
'Impatiens , ib. 83.y. r. A^ Gerberi, ib.fCt. Cen* 
Saurea ruthenicay, ib. 4i* C^Jibirica^ ib. ^f.Q.. 
C. maculofa Lam*, ib. 44« /* >• 2. C. trichocepha* 
ia, ifc. 45- y*. 1. 2* C. radiata, ib. 47* f ^- Or- 
chiscucullata^ i.3.y. 2. O.fufcefcens, 1.4.fvL% 
iXmodhrum Epipogium, X. 2.y.2. Axyris nma* 
rantoides, Z. 2. fS. A. hybrida^ ib.^^fl. A0 

ffroftratap ib.fia^ DiQ(U ciratoide^t 2« i* Sm^ I • ET EXO.T. GOONITIO. CATESBTf. 271. 

lix iriandraf !• 34»/. 3. S. rhamnifolia ^ !• 35« 4f 
S* berberifolia, ib. f. 3. 5. axenaria^ ib. 36./. !• 

Ipfa itineris hiftoria Oottingae toxnis quatuqr 
lySi.et lyS^.prddiit, neque botanici argumenti eft. 
• . KrafcJieninnikbviuSy cum Gmelino redux, acade- 
xniae Petropolitanae adfcriptus, editioni rtifiicae 
itineris immortuus eft (nat. 1712. f i^S^)* In- 
terpretationera anglicam: 5,The hiftory of Kamt- 
fchatka and the Kurilski islands/^ Glocefter 1764* 
4* coram habeo. Caput guintum de plantis agit, 
ubi Lilium camtfchaticum, Spiraea camtfchaticft» 
Geum anemonoideS) Rhododendron camtfchati* 
cum et varii Fuci defcribuntur. In novis comm. 
petrop.i» 375. varias ftirpiss ex itinere defcribif, 
in quibiis novum eft Alyffum hyperboreum, (i. 
l5. /. i.). • 

I ■ r ■ 

. ■ • , • s 

Poft Banifterium prtmxis Americae borealis in- 
feriores partes adiit Marcu$ Catesby (natu^ 
i6So.:j* 17490» Singulari ardore in hiftoriam na- 
tu^al^m motus ^in Virginiam abiit 1712., ibique 
per feptem continuos annos moraus, ad Daleum 
femimim et plantarum copiam mifit, quae cum Gtil. 
Sherardio, botanicorum omnium liberalifiimo m^e* 
cenati, inQotuiffent, Catesbaeus autem in patrlam 
reverfus effet» Sherardius et Sloaneus ipfi fuafe- 
runt> ut, eorum liberalitatd fustentatas> QaroiJT i>;0 *I». VL CAl». n. rriNERA 

oam adiret. Oedrgiam , Floridam i Bahamenfes 
infiilas , maxime autem Providentiae infulam ab 
awio 1722. — 1726. p«rvefligavit. Redux ipfe 
aeri l[ncidit et coloribusnitidifiimis animalia et plan- 
tas distinxit* Sherardin& nomina addidifTe. dicitur* 
Sic ortuih eft opuS> !]u5 fplendidius ed ea usque 
tempora nullum prodierat: »The naturalhiftory of 
Caroliua, Florida and the Bahama Islands,** tom. 
X. 2. etappendix, Lond. i73Jt**i74^^ fol. tabulis 
220 et iconibus 407 ornatum. In drboribus fere 
et |>Iantis utilibus aut formofis fubftilit iCatesbaeus» 
characteres etiam negligens, quos Plumerii glorio- 
fo exemplo apponere debuiCfet. 

Prius non ttelineatae aut minus cognitae fpeciet 
iafunt fequentes : 

Olea americanai (om» t. iab.61, Fraxinus ca^ 
roliniaria^ ib. ^.80. Catesbaea fpinofay ql. ioo. 
tiornus florida, 1. 27^ Hamamelis virginiana, 
app»ct. llex CaJJirie^ i. 3r, Lvomicoria, 2» Sj. 
tpomoea carolina^ 2. 19. Dodecatheon Meadia, 
hpp.i» Spigelia marilan!dica^ 12. 78. Gardenia 
clufiaefblia 9 1. Sg. Vinca luceay 2.53. Plume^ 
ria obtufai>2. 93* Rhus elegans^ app. 4* Nyf 
fa bijlora, 1. 4i* N- denticuLata^ I. 6o. Pa* 
hax quinquefoliiw^ app. x6. Gleditfchia mono^ 
fpermay 1. 43* LiHum philadeipkicum^ 2« 56. 
£» C^tesbaeii ib: 58. TriUium cernuum, \» 4^* ET EXOTIG. CODNmO. CATESBT. ajr^» 

Qrondum aquati&um^ i. 82« Dracontium foetUs. 
dumj 2. 7J. Amyris elemifera i 2. 33. A. toxi*^ 
fora^ 1. 4^»* Acer dafyrarpumy 1. 62« Laiirut 
Borboniay i. 63. Swiecenia MahogMy, 2.. 8i«r' 
Httemacoxylon campechianumj ib* 66* Rhodo^' 
deridron maximum-^ ^VV' ^7' f^* Andromeda 
arborea y i.yi. A^ Caiesbaei^ 2.43» Silene Ca^ 
iesbaeiy ib. 54* Hale/ia ifetrapteray Z. 64* Phil'* 
mdelphiis inodqrus^ 2» 84« Calycanthus Jlorti 
duSy !• 46* Magrtolia grandi/lora, 2. 8o. M» 
tripetalay ib* Gi,' M- acuminata, app^ i5. Fo** 
ihergiila alnifolia, I. 66. Sarracehia purpureus 
^/ 72. Annona glabru^ 2, 64* ^. triloba, ibi 
85. Crefcentia jafninoides ham. , f ♦ Sg. ^i^** 
nonia pentaphyilay 1. 37* Jacardnda carolinia* 
ma Juff ,. i6. 4^- Orobanche americana , iiv 3^6^ 
Stuartia Malachodendron y appi >x3. Erythrina 
herbaceay 2. 49* Robinia hifpida^ app. 20* ifv 
rethufa divarijcata ^ i. 58. Epiden^rum noctuf^ 
mi>9%9 2v 68i. Qvjercus Phellos et vlrens » 1. \6/ 
^»4 PrinoSf ib. i8. Qu. nigrao ib. ig. ^ti^ 
aquatica^ ib» 20. Qz/. a/6a, ii, 21./. a* Q«ai 
faUcrfolia^ W* 0.2,. Qu* Catesbaei^ ib. 23« Fa* 
giis'pumilay 1» 9. Juglans nigray X.. 67.- Xaii 
1^«) ifr. 38« Croton Cafciirilla, 2. 46* ViJ^itnt 
rubrumy 2. 81. V^ purpureum^ ii* ^5. Myrica 
ftarQlinenfis f 1 • 1 3* Popklzis baljamifera , t • 34# 

SmlAX laur^oUa^ Uh i5.\ Shn^urifiplochitUff^ 
Tox. IL 18 ft74 tlB.VI. CAP.n. rTOERA. 

i 

f 

lid W.f 1. 47* ^"^' tamnoidest 1« 52. Cijpimpe^ 
los fmilacitta y i. 5i. Acacia glauca, z* 4^. 

GuHelmu^ Houstoun, dhi in infulis Antilli^ 

et nova Hifpania commorans» ubi etiam lySS* de* 

functus eft> Fhilip|)i Milleri amicus, adverfaria re^ 

liqnit> quae plantas in Cuba> Jamaica et circa Ve* 

]ram Crvitem obfervatas fpectant : inedita exftant ia 

bibliotheca Bankiiana. Edidit dutem Bankfius epi^ 

tomen eorum : ,, Reliquiae Houftounianae ,^^ Lond^ 

1781» 4* <^um tabulis 26» in quibus Plumerii mo* 

do characteres generici ftirpium variarum reprae* 

ffntantun Novae fere funt : Jufiicia fcorpioides^ 

S^l, Cordia Gerdscanthus y e.6» Richardia fca^ 

ira, e.Q^ Petrett volubilis 9 Mi. Uppia ameri^ 

cana^ ^12. Jairopha herbacea» i*iS^ fnul^fa^ 

^ureioidesy s*, \ g* After aurantius, t. zd* Trixis 

i t* 20. Melampodium americanum , ^ 2 1 • Cro* 

ton argenteus^ /• 22* Schrdnkia aculeata W.^ 

S.2.5* Defmanthus plenus W^i t.2Z* Acaeiaftti* 

cina W.9 t.^6* DeDorfteniae genere et nova fpe* 

cie D* Houftoni, obfervationes eius exftant in phU^ 

Sransact^ xjZt,. p*i^5$ 

De Lautetitio GarciK nihil innotuit, nifi 
quod diu in. India vixerit* Obfervationes variae ac- 
"^s Lotidinenfibus infertae funt: de Mufa (fhiL 
trahsact. t^ /^\5* m 634«)) ^^ Oxalide fenfitiva» 
iib. 377O* de Oarcinia fii. n.i^x* p.232.), da 
Lav^fonia {ib* 0.439. /i*564*)9 de Salvadora ^* ,* HOUSTOUN. GARCIN. LABAT. SHAW. fi^^ff 

n. 49 1' P» 47 ^ )' Herbario elud tifus eft Nicol» 
L^ur. Sbrmann in confcribenda flora indica« 

lo* Bapt. L A B A T) HiionachuS Domintoanus Chat« 
2667. f 17380» magpiis peregrinator , faepius ci* 
taturw Neque tamen vera doctrinae augmenta attu"» 
hty ftirpibuS folummodo utilibus defcribandis et 
raditer delineandis fubftitit. Infularum AntiUa* 
nuni in qiiibus diu commoratus erat^ uberrimam 
«dedit hiftoriam : ^, Nouveau voyage au^ isles de^PA^ 
merique," Paris 1722* 8» vol. i — 6» Ibi reperies 
Bixae^ Sacchari» Nicotianaej Iiidigoferae > Goffypii» 
Theobromaadefcriptionem naturalem et tdchnicam* 
CoIIectidnem ali^m edidit itinerum) quae Brue> 

■s. ^ 

locietatitt ad commercium in Africa occidentaii 

r 

promovendum inftitutae directof fuscepit: ^/Nou^ 
velle relatioA de rAfrique occidentale/^ Paris 1728* 
fol. I — ' 5. Arboris turiferae, quad Amyris Kafati 
tomif^» p. 44* Crefceniiae Cuje^e i ib. 3 17. Gum* 
tni arabicii Mufae^ iom, 4* 7»* l6d» JatrophaHL 
ManihQt^ tom.6^ ^.80. aliarumque plabtarum ple* 
tiil£m&m hiftoriam continei» 

Thomas Shaw^ Theologus Oxo»ieufiS) qut 
itinere pet Africam borealem* Aegyptum et Sy» 
tiam inftituto antiquitates potius facras et ptofanad 
illuftrare quam rem herbariam amplificare fibt pro« 
|>ofuetat> paucas ^tidm fymbolas ad iioilram do« 
ctrinam contulit Opens tltulus el^ \ ^^TrdVelS) 'ot 
I>bftrvftti<m8 f iskting td {eviiral jj^alrts o^B^rbaf y ^d 

i8 * 1 / UjB tIB.VL GAP.H. ITINERA 

• 

the L^vant/^ Oxf. 1738. S6L InJpfo bpere pafSni 
plantarum oriez)t,alittm oecdnomia expooitur: fia' 
p« 224^ tefiimoMhiin adeft de foecundatie&e palma- 
rum artificiali*. Adnexus efic index 632 plaxitarBii^ 
a DiUenio redactaruzo: et tabulae VL, in qulbus mi^ 
ferae ieones confpiciuntur : ZizyphiLad^ I2«€3i4 
Teiepbii Bppojitifolii y n* Sja. Sedi coerulei^ m 
5t5o* Rumicis ro/ei, n. 5» Fagoniae (wabicme^ 
n* 2 2 9« Zygophylli coccinei > 12. 2 3 1 •> Ranuncit* 
lifpicad DesfoM» , tz. 1 49« Pfychines fcylofae Des* 
fonc» n.Qi^ Bijcuteliae mantanae Cdv», a.683* 
TurritU pubefcemis Desf^ n.-22$. €leomes,ara^ 
bicae > n. 557«. Erodii gtHtasi WilUL , 11« 260« 
Prenanslfis Jarmentofae W. , o. 1 46« Conyzae ruf^ 
pefiris^ /2. 176. Anihemidis arabicae.^ /t.SSL Ceii« 
taurea jacaulis, n* 34^. Ophrydis anthropopho^ 
rae% /i.433* 

Nec defuenint huic acvo > qui aliorum inventis 
et laboribus ita uterentur , ut doctrinae nofiraa 
cd^moda promoverent* Maxime vero datavo-i 
rum id meritum eft, Africae auftralis et Indiae 
^rientaJis divitias immenfas coUigere, in ordinem 
redigere ac defcribere. Quae Commelani coepe^ 
yant,. in his profperrim0 perrexit loanhes Bua-« 
jAAvxus, prof* Amftelodamenfis (nat. 1707/ ^f^ 
1780*}) vir ob indefefiam fedulitatem, fagacitatemf 
eriticaif) et doctrinae ambitum laudibus fudimis dig-* 
JUi&mns. Is a Comnielino tum PauUi HJetmsM^ 


ET Exoria cooNmo. burmannus iijj 

herbarJufn in Ceilona et promontorio bonae fpei 
cbllectam , tum Witfeaii confulii tbefaanXm picta^ 
rum plantarmny tum etiam plantas> 'quas Harto«' 
gius ad hertulanum Cornelium Voffium miferaf^ 
et quas proconful bonae fpei van der Stell colligi 
jttfferat, accepit, quibus thefaurisita ufus eft, ut 
botanicum doctum decet, Egregie delineatas, eru* 
dite examihatas et cogitate defcriptas plantas ceil^* 
mcas primumedidit: „Thefaurus ceilanicus,^ Amft. 

^757* *4« ^^^ tabuljs iio.j quibus fequentes no^ 
v^e fpeoies illuftrantur. 

Jufiieia Moreeiana , tabi. 3, f, i . 7. ^repens , ib» 
/;2. SeirpuS' trijtnchydsi 47- /-2. Mollugo pen^ 
Htpkyllai 7.' Samara laetay 5r. Oldenlandia^ 
bi/lora, 1 1. Elaeagnus latifolius, 39«/l2. Sper^ 
macoee articularhi 20. y*. 3. Anguillaria zeyla'* 
nica Gdrtn.y lo3. Chironia trinervia, 67. Zi* 
%yphus Oenoplid, 61. Ceanothus ajiaticusy 4^* 
Intfkitiens corntttay iG,f.i. Celojia corymbofa, 
'65. f a. Apdcynum frutefcens , 3 2, ^*. i. iVe- 
rittm zeylanicum, 12. y. 2. Drofera Burman^ 
niy 94*y*^* Burmannia diftlcha y sto.ft. Afpa^ 
ragus falcatus f 13.^.2» Memecylon capitella'* 
^ion, 3o. Tribulus lanuginofus^ ioi6. /1 1» JLi* 
tnonia monophylla , 65. /. i. Euphorbia parviflo^* 
rai lo5. /.2. Oohnafquarrofa, 56. Ciftus ae* 
gyptiaous , 36. Marrubium indicuni /V. L Bunn^ 
71./. I* Phlomis bifloraf 63./. I. Odmum grw^ I I I «7» LIB.VI. CAP.n. ITINERA 

tiffifnumy Zo.f.i. Cleome icosandtd, Qg» CL 

dodecandra^ 100« f. i» Walthera indicay^ 68«. 

Connarus afiaticuSy ibg. Polygala theezans%, 

S5» Dolichos medicagineus j 84* f 2. Siyios^ 

fiiisJies mucronata, iQG.f 2. Hedyfaruni vagina* 

l^» 49- f^' H. biardculatumy 5o. f2. H* um^' 

hellatumt 5i. H. heterocarpon^ '53. \/ !• JFf. 

heterophyllumy 54* /^ '• fl^» sriforum, ib. f 2; 

H. iriquetrum, 81. Indigofera J^irfutay i4. </a* 

iega purpurea i 33. G. maxima, io8.yv2. fu» 

patorium zeylanicum > 21. Inula indiea 9 55. /1 

2* Antidefma zeylanica, 10. Ophioxylon fer^ 

pensinumy 64* Acacia pennata^ i. Afpleni^m 

falccuum^ 43* Pteris creriatat 87« Adiantum 

caudatum , 5. fi. 

Mox Africae auftralls flora decadibus X» pro* 
fiiit: ,,Rariorum africanarum plantarum dec. i^ 
•— lo/V Amft. 1738. 1739. 4* Eodem ftndio cla- 
borata plures etiam noyas fpecles illuftratjt quarunx 
nonnuUae nondurr) jnterius cognofcuntur. 

Protea pinifolia , . /i6. 70, f 3, JSxacunt -aU 
hensj y4'f4* Ex^ hyjjbplfolium, ib^fZ. Stru* 
thigla longiflora Lanu 47- f !• S^tr» angufiffolia^ 
ib'f 3» Lobelia lutea, 3^. f I* Z^ hirfuta, 4^« 
. /*. 2» Cyphia bulbofa , 38./. i • Rhamnus Prinok 
desy 88. PhyVtca ftipularis y 43^^^ 2. Ph. buxi^ 
foliay 44* f I» JPA. capitata^ ib^f 3#. ^ Ptectfmnia 
ventofa, 94» Diofma unijlord^ 46«/«?« li^^pul* ET EXOTia COGNrriO. BURMANNUS.. 27« 

ehellay ib. f.Z. AJcIepia^ arborefc^ns, x3. Star^ 
pelia mammillaris j ii. St, incarnatay j*fi^ 
Rhus rosmarinifolia , 9i»y^i. Arctopus echir 
natns^ i. Drofera capenjis ^^ yS./Ii. Crajfula 
columnariSy 9. y*. 2. Cr. alternifolia^ *i^ f\. 
Daphne fquarrofuy 49» f ^* Gnidia fericea, ib» 
/12. PaJJerina capitata y 4^»f5* P' ciliata^ ^7% 
yia. P. unifloray ib.fi. 2. Zygophyllum fpi^ 
nofumy Q.' f^. Cunonia capenfis i gS. Cotyle» 
doncaryophyUaceaN^L^Burm.^ 17. Cifafcicur 
lari^y i3. C. mucronata Lam. j ig.y.s. C, tu^ 
herculoja^ Lam» ao. y. 1, C papiUariSy ib.foL^ 
-C* unguIataLam.y 22. /Ii. Grielum tenuifoUum^ 
. 53. Oxalis polyphyUa Jacqu., 27. yii. 0» fa" \ 
vay ib.f4* 0* rubeUay 2 8. /^2. 0. cdprinay ib^ 
y^.3.> 0. Burmanni, 29. 0. pectinata^ 3». /. !• 
Euphorbia Anacantha, 7. /• 2. Anamenia graci* 
lis Venten.^ 5l.. ^. hirfuta Vent. 52. Selaga 
rapunculoides f 4^.fl. S.fpuria, ib* fZ^ An^ 
tirrhihum bicorne, jS» f^. Hallefa elliptica, 
89. /1 1. jW. lucida y ib* f2* Hebenftreitia cilia* 
Sa, 4^» fi. Erinus fragrans W> , 49- /• 4- E» 
africanus > So./. 1. Buchnera capenfis^ ib. f 2* 
Pelargonium ( guod genus primus pofi; Dilleniuni 
a Geranio feparavit) bifolium, dS.fi. P. longi^ 
folium, 32. /". 2. P.feruIcLceum, 36./. r. P. ra* 
rnofiffimum, 34* /.2. Monfonia tenuifoliar 34« 
/•1. Aiionia capcnfist 21./; 2* Geranium fpi^ y t8e mi.Vt CAP.It ITINEHA ' • 

nofiimy 5' • Poiygala unib^lla^a » 73. ^;' 5. IW«- 

tzia Jlabi^lliformis y h8,/»o, Cne^phGLlium mucror 

fiatumy 66. j^'3. G/i. coronatum, 69.^.3. G««. 

grandijlorumj 76./*. 1. , 6«. penolauim^ ih* /.a* 

< Cn. maritimum^ 77.^.2. Gn. auriculatum^ 78. 

yi3. G/i. difcolor^ 79; y 4» G^''- ftellafum^ 8a, 

/1 i# Gn, imbricatum^ ib.f.2.* Cn. notatiimy ifr. 

/13. Eltchryfumf paniculatum^ 67. /.1. ^* ly/^i". 

nofum , ift. /. 3. i?. canefcens , 68. /. 1 . Arnica 

tabularisy 55. >*. Gerberqy 56./. 1. 4- pyroiaei' 

folia Lam.y ib. fo.. Arctoeis amhemoides^ 63* 

/^•2. A> dentatOy 64- A.paleaceay 65,./. i. 0/^ 

teofpermum ciliatumy 6t.f 1. 0- pifferumy ib. 

/. 2. 0» ilicifoliumy 6a. Othonna denticulata 

Thunb,y 59. StoebegnaphaloAeSy.jj.fi* Eu^ 

clea rdcemofa , 84. /*• a. Hermas tlepauperata^ 

yi'f2. 

Nec reticenda eft ^ximia fnonographia: ,>Wa- 
chendorfia," Anift. 1757. fol. 

Multo minorem meretur laudem Albeirti S«- 
BA£, Friiia - Orientalis, pharmacopolae Amfteloda* 
menlis (nati, i665. f 1736.) opui;» Uberrimam mo- 
tus occafioncm exomnihus mundi partibus, quid- 
quid e tribns naturae regnis curiofum effet, conge- 
rere, ita*ufus eft, ut ampliffimum acquireret thefau^ 
rum, quem Petro L, Rut^enorum imperatori, ven- 
ditum mox iterum reftituit, ut defcriptionein ac, 
deliueationem otgLmwxi corporum ejdiibere po£reC^ 


\ . ' ) \ ET.eXOTIC. COQNITIOr^SEBA. a8« 

s 

i/LociiipletilSin^s rerum iiatutalium thefaurus** toA 

mis qtiatuor.ettabulis 44b^^'^^^^^ Amfield» x^S^^ 
T^^i.GS' fol. prQdiit. Pretiofiffimum opus, quo vc* 
ro ' zoologus minu^ quam botauicms carere poteil:, 
namqiie praeter qua^dam npvas et bene expreila^, 
fpecies» pleraeque ornamenti locb animalibus ap^ 
pofitae fiuit* Piures ex horto Beaumontiano , plu» 
rimae ficcae, fine fynonymis aut critico examine» 
ut doctrinae d^ectum f^dle percipias. Etenim nee 
Commelinum aut Plukenetium rite evolvcrat» ut 
4lu cogi^itas potuerit compArare- Sunt tamen fer 
guientes novaie: 

Blmria glabgllay tom. i • tah. 20v/*. i* Mon^ 
4Ua barleriatidesy ib. lab» iZ. /,!• }dmaryllis Beh 
iadonna, ib* iab.ij./.u E^ica urcex/laris, ibu 
tab. 2I./1 r« Eh baccans, ib,f* 3. E* Sebana^iiL 
/•4« E* capiuUay H. tab.^o, /•!. E* nigrisa^ 
tom»^ tah.^^ f*y* E* tenuifolia y ib.fS» E. cair 
iycina ydb. iab. t r./. 7. £. curvijlora , £A. tah. 1 9» 
/. 5. Gnidia pinifolia , ib* tab. 3 2. / 5- Podalirim 
^aiyptrata^ ib. tab.^Q* f^. Oxalis grandijlor/^ 
Mom* 1 » tab^ 2!2« /• ro« ' Mesembrianchemum pomih 
ridianum , ib.' tab. 1 9. /. 5. Pelargoaium. meieh 
manthon, ib» tab.1S.f4. Rafnia antplexicamUa^ 
ib. tab. 24. /. 5. Uparia villofa^ ib. f 1. 2^ EUf^ 
^hryjum fpeciofijfimum^ tom. d. tab. 43* /• 6. Ek 
froliferum^ ib. tab.Ss^fS. &yjjera gnaphalor 
-dfeAa ^* ^ai. 66*. Mutrioaria- oapenfu^ pm» ^ 


teH LIB. "VI. CAP. IL ITINEIiA. tojr. i6./.s. Ofmites afierifcoidesy ib* fi4* O* 
camforina^ ib. eab.^o^f^. Senecio dehiatusi ibm 
€ahi 522. y; 1 • Adiantum lanceum , tom* 2. /a&« 64* 
/•7* 6. Facus eaulefcens GfneL y rom.3. sab.%^^ 
/vii. ¥• penicilliformis 9 ib. tab* gS.fi^ F. ilcfc 

* » 

naria > fi* ^a6> i o i ./*. 3* K verficolor » i6. /oir. 1 02« 
/li. 2. F» bracteaius j i6. ^ai. io3 ./. i. 2. 

Ultimum et memoratu digniffinitim iter, hoe 
periodo fusceptum id eft, guod'Galli et Hifpani 
quidam docti viri, comite M<!urepas dirigente, in 
Americam meridionalem f^soeperuat^ ut gradum 
fub aequatore metirentur, indeque figuram globi 
^eterminarent. Carolus Maria ns. la Conda- 
itVvE) Godinus .et Bouguerus aftronomia^ etgeo* 
4aefiae ^ lofephus Ju s s i e v u s , rei herbaria^ exco^ 
lenijae curam fusceperunt, adiuncto pictore Ma». 
^ainvillio. Ablerunt lySS., Carthagenae Hifpa- 
nos Georg^um Juan et Anton. Ulloam invenerunt, 
fpcios, cum quibus alpes infignes Peruviae confcen- 
«lerunt. Julfievus aeque foUicitus fuit de auxjlio 
^ronomis ferendo ac de plantis coUigendis de-. 
(cribendisqiie : magi^ etiam itudia haec intermifit» 
^ttum minis Hifpanorum coactu^, medicinam par 
^aliquot anno^ in morbis popularibus faceret.^ Tan* 
-dem 1747« fu^ compos factus, triennium confum» 
St in percurrendis regionibus vaftis mediterraneis; 
ad fontes usque rtatae fluvii, unde 1760. Potofunyi 
reverfiiS}^ Limam teiidit> ut iopatriaa\redix:epo^ > '^ . DE LA 'CONDAMINE. lOS. JUSSIfiU, ^ftS fet. Sed denuo coactus pdntes conftruere et va11d| 
patriae defiderio > formidineQue «adfidua adeb lingi* 
tnr , ut mentis tandem alienationem pateretur* £a 
mentis imbecillitas et reducem in pati^iam ad mor« 
tem usque haud deferuit« Quaecunque collegerat> 
a nepote Antonio Laurentio fervantur : ipfe j^aet^ 
obfervationrai de Pforalea pentaphylla (m4m* tjA^ 
P*^77') nihil r^liquit. _ , 

Gondaminius felicior , ad ripas Amazonum flu'^ 
minis e Loxa 1743* pro£ectus> vafkiflimum regio- 
num mediterran^arum tractum perluftravit» .do<» 
nec 1744* Gayennam pervenerit. Totum id iter 
defcripfit) licet plantas obiter duntaxat tangens. 
(Relation^ abr^gie d*uh voydge^ fait dans rint^* 
rie.tir de VAm4ri<iue mMdiont^le^ Paris 1745; 8« et 
in Gdtting, SammL von Reifebefchr. B. 2. )• Uber- 
i-lmam ethmi et eximiam dedit Ginchonae verae 
(Condhmineae Humboldt.y mdm* i^SS* /7«323.)» 
et (Slphoniae Cahuchu Richard^ hiftoriam^ m^m^ 

i75i.p.488f.)- ' . 

Nec defides fuere Hifpani> TJlIoa et Juan. Au* 
firum tendentes totam Peruviam et Chilenfe impe* 
rium perveftigarunt, plerasque plantasFcuillaeicon^' 
firmantes. I|i infula Juan Ferqaiidez gramea ave- 
naceum videtunt) guod perperam Avena fativa cre* 
ditur, (Relacioh del viage, que hizieron^ Madr^, 
3.746. vqI* i*r^4* et in Allgen\. Jlift. der R^ifanB f I T ^M tIB.VI. CAEm. Pll^ANT. PATRIAR. 

, ' Akieirum iter > quod comitis Maarepas juflii He^ 
natu^Moreau de Maupertuis ad cicculum.ax^cticimi 
iiiscQpit anno lySG., DuUum £bre rei iierbariae iuf' 
crementum attulit» Quem fecupi 4uxit Mauptr* 
t^iSyOutheriusj «ccleiiafticus homoy dfiarwifoki* 
I ^nro^y in Lappouia notat coguitas fiirpes: Habum 
m:cticum et Cbfunaemorum > Vaccioium. Vitim 

• 

idaeam et Myrtillum , Betulam jna^am i Pedicula^ 
rem Sceptrum et Llmodorum boreale (Journal 
d'un Voyag^ au Nordy Ji?. ,JC9'1 — 193* Amfteld. 

1746. &.). iM i"l PLANTARUM PATRIARUM EXAMEN. 

. , . » • " ■ 

/ Pauciores funt uumero, qui hoc. aevp patritf 
planta^ feriori examini fubieceruut; Inter Germa» 
PQS eminuit praeprimis Dilltoius, ^uius m.erita fur 
pra iam expofuimus* Sed et aliis funt fuae laudes 
tribuendae. 

- In , ^ora fnarchica ad Tournefortii fyftema re- 
digenda laboravit Mart. D^dn. Johrenius , Prof. Erte- 
ceforti ad Viadrum , f ^7 '^. Edidit „VademBcum 
botanicum/^ Oolberg 171.0. 8., haud contemnen* 
dam eo aevo* ifagogen, qua tironibus faoillimii of- 
fertuT-methodus , cuivis ftirpi locum fttum lu fyfte^ 
mate adiignajre. EXAMKN; KUPPItrS. BUXBAUM, 48$ Thuringiae ipfiusgue Hercyniae ftirpes ftinima 
jnduftria oriticoqiie haud mediocri ftudio congeSat 
, Henr. Bemh. Ruppius, Oii^ffefliis, homo per t0*> 
tam fere vitam rufticans, oificia quaevis fpernen^ 
Jenae obiit 17 19. Nativa ems feftinatio impedivilS 
quominus typis aliquid mandaret, licet adverfaria 
ditifiima reliquerit, qxdbus-Hallerus ufus eft. • F/u* 
raM autem Jenenfem ditifiimam edidit lo. Henn 
Sckuue lyx 8, f auctiorem lys^. Frdliek (cui ad^ 
iectae funt icones. rudiores Lathyri paluftris Or^ 
chidumqtie variarum } et denuo retractatam y hiti^ 
difBmis iconibus ornatam Alb. HallerusJen. 1745« 
8. Rivini m0thodum> quam Ruppius fequebatur^ 
^ariis locis emendavit, ad omites- piantas applica«* 
vit, loci natalia fideliffime indieavit^ ilirplnmqnd 
rariorum copiam uberrimam expofuit. Halleri lcoJ^ 
Bibus illuftrantur fpecies rariores aut atltea dubiae>'r 
Hefperis inodora, Allium arenarium, Gypfophila 
feftigiata, Senedo fylvaticus, Lactuca faligna, Ghae^ 
rophyllum aureum, Lythrum H^ffopifolia, Limo^ 
fella aquatica, Orchis vaWegata. Variae tameil 0« 
eo tempore perierunt , ut Limodorum abortivui»i 
ad Freyburg etc. 

' Ditionis Halenfis ftirpes,^ a Knauthio iam egtre^ 
gie exrpofitas et Abrah. ileA/l?/cJ in „I{odeg;o bota^ 
nico" Hal» 1717. 8. et lo. Chrift. BxyxBAU2v< iii 
,V£numeratione jilantarum," Hal. 1721. 8. i^ecen^ 
fiieruiit»' Spd illius partes ingloriae fujerunt; patf* 686 LIB.VI. GAP.IIL PATRIAR. HERB. 

pere datalogo, omiffis et illi^, qudsJKnaathius iam 
indicaverat* Multo infigniora funt merita Buxbau* 
«nii, quippe'qui plures addidit) defcriptionibus ip* 
fisqpe iconibus illuflravit) in quibus praecipue CAa» 
nopodiunt urbicum , Geafirum rufefcens etc* 

Davidis Wipacher iorsi Lipfienfis 1726. 8* pa- 
«um fiida eft et nominibuserroneis referta: pauUo 
snelior Henr. lul. Meyenberg flora EinbecGenfi% 
Gott. 1712. 8. Occurrit ibi et Hex AquiibJUum et 
Aethufa Meum. 

Plantas circa thermas Carolinas crefcentes enu* 
aneravit Ghrift. Heor« Erndtel, archiater regis Po* 
Joniae et electoris. Saxoniae (f i734-) in ac^iza/* 
«ur* vq/« 3. app* ^.135.) ubi Cnicus eriophorus» 
Idem pauperem catalogum plantarum circa Warfa»^ 

^ viam nafcentium dedit in ^^ Viridario warfavienfi ^' 
27 3o* 4* Puerilia multa de ftirpibus Poloniae eon« 

. ^effit Gabr. /{saezjn^^i, e focietate lefu in „Hifio* 
ria naturali regni Poloniae>^^ Sandomir 1721* 4* 
cum 9>Auctario/^ Gedan* 1736* 4* Licet Plata^ 
num nullum recte indigenam habeat ^ indicat tamen 
et Cedrum et PhiJIyream et Zingiber* 

BorufSae floram poft Lofelium auctiorem retra* 
otavit Georg* Andr. Hellwing^ praeco facer Ah- 
•gerburgenfis (nati 1666* f 174^«) In ,)Flora qua<* 
fimodogenita/^ Gedan« i^ls* 4* etiam iconibus non* 
tiullae plantae iUuftrantur^ ut Chara i^ulgarisy />* 
Sio JSvonjrmus las{folius ib», jj^ofygala amara^ y . / EXAMEN. LINDERN. SCHEUGHZER. ntf 

^4<>r^^ Pedicularis Scepttum^ /'•^g* Edidit da« 
mum: „Supplementum florae pruflicae," Gedsin^ 
1726* 4'> /i^^i praeter mufcorum infignem copiam 
eccurrunt etiam Campanula pyramidalis 9 Draco^ * 
cephalum Ruyfchiana, Cnicus Erifuhales etc. 

Alfatiae floram , a Mappio inchoatam , repetiit^ 
ad auni tempora digefiam , Franc. Balthaf. L i n ^ 
BSRN in „Tournefortio alfatico," Argent/1728; 
8cet „Horto alfatico," 1747. 8. Rarioribus ad- 
numerandae: Ifnardia paluftris^ Tourn» alfadk 
p. ii5» lit.h. Lathyrus Niffoliay hort. ^3* ''*'»* 
demiaPyxidariay Tourn. alf p.iSG* lie*g» Mya^ 
grum dsntacumy J9*g4* lit.a. Mdhringia mufco» 
Jh$ hort. ^. o. 

Wirtembergici regni partem la Oeorg. Duver*^ 
noi 9. prof. Tubing- > perluftravit. „ Defignatio plan* 
tarum circa Tubingenfem arcem naifceiitium," Ta- 
bing. 1722. 8. eft opusculum mediocre. Medio^ 
cris etiam catalogus lo. Dieter. Leopold: MDdK* 
iCiae fylveflres florae ulmenfisj" Ulm. 1728» 8. 

Helvetiae hifloriam naturalem folertiffimus tra* 
didit lo. lac. ScHEucHZEnxrs, loannis fupra dicti 
•frater, prof. mathefeos Tigurinus (nat. 1672. j 
1733.). Ab anno 1702« inde quotannis Iter fusce^ 
peratper alpes vallesque feliciffimas: eorura itine^ 
ilrum coHectio prodiit 1723. Lugduni Batavorum 4i 
ffOv^io^ii^poirifig helveticus f. Itinera per Helvetiae*' 
«Ipinas regiones.-^^ Continet plantarum defcriptio^' tts Lia vr. CAP- ra. plantab. patr. 

ne^ bonas: e.g. Phyteuimrtis Scheiichteri p.46a. et 
(QvsLti fi. 5i8'm icones minus lattdabiles, {praminum^ 
^uae frater melius delineavit, aliarumque ftirpium 
iam cognitarum : Junci JacquiHi\ i^i, eab.5. /.ii9 
Poae fupinae y /^6. ju. 45&.y. 17. Rununculi gla* 
aiqlis^ iV.2. tab^sxi* /•!• - Arcerityiae vallefiacae^ 
Ui 1. 1. 3*y^ !•' dchilleae mofehaiae, u« 2 ^ 2i.^.3< 
efc» Plantarum helveticarum hi^ori^m abfolutam 
cdere fiatuerat , iconibus ; quales Fuchiius dederat^ 
paratis» fed pihil prodiit: plantas ab eo coUectas 
•Qtifuluit Hallerus* 

.:« Eiu& autem viri fumpoi infignia et a nuDo fupe- 
saia funt merita in adumbranda et perficienda hifto* 
ria phmtarum patriarum: quae quod cum vita ip** 
fiuG' cohaereant , hanc etiam tangere decet. Natus 
Albertus HALtER 1708. Bernae, patre Cancella*. 
]rio Badenfi, a pueritiainde» rariOimunf induftriae 
«xemplum in addifcendis linguis eruditis praabuit^ 
Ht nec oHentaks n«^geret,. utque, quod latino 
poftularetur , graece confcriberet. Cum iimui m^ 
tiiicfi , ipiique auaJyfi , infudaret et mcdicinae no- 
inen darot, valetuclo, qua haud fatis firma ggudi^ 
^at, adeo labefactata eft, ut, vicefimum antittni 
ageas, et foktium et vero. praefidium vdetudiuis in 
yeregrinatienibus botanici^ quaereret. Coni^ium 
i/i faiuberrimum et utiliffimum hac1;enus feq^iutij^ 
#ft, ut ab anno 1728. ad 1736* qiiotannis per Heli 
wti^c .^ia$ partes discurr eiuKt ^, ccmiiibus loanM 


/- £XAMEN. RAI^Lm 289 O^snei^o, Beiiecticto Sfahelino et Tfaoma utro^iue». 
his quidem thizotomis inildctis fed mire ejcercita- 
ti$, Adiiitusdein afolo. lac, Htibet-^ Abrahamo 
GagBebin , Warnero de la Chenal ^et? aliis irmrk&ik' 
fam fere plantarum patriarttm qqngeffit cqpiam ; le-' 
gitdeiji, ut confuerat in quovis doctrinae geaer^i^ 
qtiidqiiid ki re b^baria fcriptom effet, fynonjmiaQ 
fummum imp^dit ftudium, methodumque invenit^ 
haud quldem facilem j fed natmalibus ordinibus 
compofitam. Ea methodus rationlbus partiumj 
praecipue antherarum >> et iimilitudirii totarum plan- 
tarum plus, nititurguam numerO; prc^ofita pri- 
xnumiin.progr. i,de methodo ftudii bbtahici ", Gott. 
aySSi 4* recufo in opusculis botanicis > ib* i^^S^ 
4« ita Labiatas^, Compoiitas, Umbellatas» Crucife* 
ras^ bene digefb^^propofuit» characteres genericos 
'xnc£KimesVero fpecificos tates exhibuit,.quales ipfa 
«aatura docet, nec maiore fiide ab ipfo Linnaeo ex- 
-preffos. Itioerum fuorum fructus., cum Trewio 
communieatos , in Gommercio literario Norico^ 
dein ^ero in Opu^^. bot. et jn „ Enumeratione phm-* 
tammHelvetiaeindigenarum,'^ Gott* 1742* ^oL, de* 
iiiquein abfbIut^ma„Hift6ria fUrpium Helvetiaa 
indigtoairumv^ 1»m> i'*-^ 3« Bern. 1768. fol. tradi* 
dit- Amreum id^o|)u$:et immQrtale, cum Dillenii 
ftut Jacquiniaut ipfius Linnadi optimis lq,boribi|8 
«onferendum^ exemplum Mit> quidvaleat indi;^ 
firia hntnanft^ft ^idNkiM iiaturae^tpu>c> acre iiic^< \ ,290 LIB. VI. ^CAP. ni- PATMARUM 

,clum et mgeifii aciimen abcedunt; Ad I^uDgos., tis- 
que 24S6 fjpecies plantarum eximle delcriptae» pltt- 
fWs tabuKs quadraginta oeto nitklis. ^xpreffisle , fjrip- 
.onyma judicio admitabili adlata ft ex«. omni pm- 
• nium aetatum fuppeUectile lit^rarl^ collata) qu^ 
f illuftrare plantas poffunt* . 

Species aut^ab Hallero prioiQ exhibitae» aut 

.icbnibus ialtem ab eo primo iiluitratae funt: V^ro* 

. ^ nicafnuicofa.9 tab, i,6. Aretia helveiieii et alpinq, 

lab^ 11. Laferpitium hirfutum^ t.i^. drenaria 

xfafoiculata (?AlJine mwronata L.) tt d* 'multi" 

cauliSy r« 17. Saxifraga mutata , t. c6» tSi mvf 

poides Wulffi it* kelv.x. -t.ii Cherleria. Sedoi" 

des, ib* Pedicularis recutiia^ t.8»f^» . P. vef 

' ticillata^ ^g. /.1. P- tuberofdy .t. lo. P* g^T«- 

Jlexa 9 ^•11. Oxyiropis campeftris CandoIL t.X^. 

Ox* Urahnjis, t* l4« Inula VaillantU', t. 2« ^ C/ff- 

^ t cus fpinojijjimusy t»5* Orchidum fpecies Ofnaes 

< incredibili fiudio et perfpicacia distinxit, cbaracie* 

vttes eximio nitore et ^de admirabili extricavjt» {yn» 

onyma bmnia emendavit, optime^ue tuitus fi& 

, contra iJnnaeum varias vere distinctas fpecies ut 

O. uftulatam , fufcam > variegatam et militarekn) £pi- 

pactes etiam pallentem et- enfifoiianu Ita tabialae 

!3;2*— 44 integrae clariffihiis et unicis fere «Qonibus 

totam hanc faitiiliam illuftrant- Nec mufcos, liqhsr 

*»es> gaftromycetesrejecit, licet eorum baud adeo 

Qbuudaas fit fuppellex< In m^omm capfulis f«« 


.llERBARUM EXAMEIV. 'HALLBRI 291. 

/dulo ol^feryavit periftoiiiitMn » guod duplex eiTe in 
quibusdam, ap digefiionas, normam idoneam fup- 
peditare fenfit* (Cf» dpusc. bot. pog. not.c\ In 
TCetraphide pellucida vidit gemmulas pulverulentas 
in foliola rolacea abire : Bartramiain Hallerianam^ 
a4^»j^8, primus obfervavit, Phafcuni fubulatum 
bene obfervayit, it*helVf ^2», primus etiam Sphae^ 
riam • coccineam ^ a* ^?, ^^ ^ <> • Phyfarum farina^ 
oeum^ ^.48- /^2.. Ph* aurantiwn^-^ ib» f4'*- Ar^^ 
eyrtant pumceam^ ib. fM^ Trichiam rubiformem^ 
ib,f5*9 etovatamy ik^f^^ ' . 

Cum ab. anho X736i>rp- lySS, Gottin^ae dege- 
ret I vicinos Hercyniae faltus quiuquies percucur- 
rit> ut et Tburingiae, Halenfis et Hannoveranae 
ditionis partes. rtlnerum her^cynicorum compen-% 
dia in opusculi» hotaiticis retractata exftant, cumi 
iconibus Trichoftomi microcarpi et Arabis Halleri» 
Agri etiam Odttingeofis iioram edidit Gott« 1753. 
8* et infignem ea. aetate monographiam de AUio 
Gotti 174^* 4*» recufam in opusculis botanicis> ubi 
fCepam et Porrum ad idem genus retulit, fpecies 
funima induftria distinguere conatus eft, (licet fyn- - 
onyma qua erronea, qua dubia fint), praecipue 
irero d* Ampel^prafum, rotundumy ramofum, ca^ 
^rinatum^ defcendens^ ^•i./. 1m pallenSy fphae^ 
rocephalumy t. 2. f i. > paniculatum^ t* 2. f 2. ^ 
fileraeeumy t* t.f '-2., angulofum extricai*e fategit. 
. , Qalliae provineias per hanc periodum , praetee 892 Effl. ^ - CAP. in, . PLAfrr. patiC 

yaillantium inpra dictuza et lofepfaum Oaridei.^ 
^ Prof. Aquisgranenfcm- (Mt. i-GSg* f i^Sj.) nemo 
fere perluftcavit» Garidelii ftudium fnit , Provin- 
ciae gallicae pldntas defcriberei ditifiimae regionigy 
quamtamen Bauhiniy LQbeliu8> Rieberius de Bel* 
leval et Borrelierus iam hacteiius perveftigaverant) 
ot noftro» ni diligentior et ax^/S/ore^oc fuiffet, nil 
fuperefTet, nifi nbta defcribtere> jconibusqne * iUu^ 
itrare. Fecit id in opere: „Hiftoire des plantes» 
qui naissent autour d'Aix," 171 5. fol. Alph^be« 
tico ordine digeftae plantde» exoticae etiam , om* 
nes Tournefprtii verbis definitae r icoaaes fatis me* 
diiocres ,. nullae fere novae, fi discefferis ahiSuphra* 
Jlavifc^Jaj ^8o»; Quercu coccifera, ^.53. etf&e* 
ride linifolia ,t»io5m • .1» . 

Nec ex Italis praeter Ib.Hierom ZAirKicREL* 
2;iuM, Petr. Ant. Mich-elxum» Inl. Ponteiie* 
91AM etAnt. TiTAM, quemquam norim , iqui eo 
fiudio inclaruerlt. Ille, pharmaf opola l^enetus (nati 
1662. f 1729O plantas per Venetam ditionem> in» 
fulas maris adriatici , Iftriam et VeronenfeHi agrum^ 
ipfosque Euganeos montes fedulo coUegit ac defcri- 
pfit. Pofthuma opera a filio lo. lacobo edita ex« 
fiant: ))Iftoria delle piante, che nafeono ne' lidi 
intprno a Venezia,** lySS. foL et ,)0^uscula bo» 
ianica pofthuraa," tom. i-*-5. Venet. 1730. 4» 
Illic plantae alphabetico ordine et ad Tonrnefortii 
phrafes indicautur et iconibus iUuftrantur ; nova fe« ' / ^ » 2ANNICHELL» MICHEL. PONTEDER. ag^ 

re unica) Hibifciu p&ntacarpos gjr. • Iconeis Barre- 
Hanis fimiles, fed-muko minas probabiles^nonnuk 
lae peiSmae , ut Eupdtariim eannabinum 9 y\ Sc^e^ 
ehiirum^RavemiMfS^./w^»: ^meUoTes^CrypJis adu^ 
leatae^ 69, Jtbii gludnofaey 7* laclniatae^ q.jj. 
Ih opusculie fine ulla defcriptione nomina flirpium^ 
qua^JD itiheribus4iiTenerit>, :»ominantur. 

' Michelius trium itinerutti pei" montes Piftoiae 
et ditionem Senenfem 17^8., x^SS. et 1734« fus- 
oeptor4im relationes reliquit» qtias colltetioni fuae 
inferult' Tar^nius Tozzetti (ReUziMi eVatcuni 
^^^ggh fatti in diver/ifpartideilaTofcaha^ tom^ 9. 
7y«3td3 f. io/n» jo. /i.rSgf. 177 £L). Plantae indt- 
cantur phi?afibtts,»ioneis , . vel Totowefortianis , vel , 
Sis^ quibus auctor in novis plantarum generibi^c^ 
utitur. *'- "".i'*.!'* ••»• ■ I ' 

luL Pontedera et montes "Eugafteos et alpes 
Cnenfes, ab oecafu monti Baldo couterminas> *et 
|»er Athefin ab oo divifas, et agrumMantuanum itu« 
«Uofe perluftravit^ plures^ui' ibi detectas fiicpes in 
-eooipiendio tabularum botanicariiin: Patav^ 2718. 4^ 
•iofe -feil ita defcripfit, ut ha^id facile eriieris fpecies* 
De mufcis p.24« faltim ipfe ambigit Dillenius, licdt 
•« Sherarctib h^re Pot^i^erae plantas potuilTet. 

• AjA. 7iVa^»horti Mfflroceniaoi ouftos, per ai- 
pes tridejatinas iter botaiucum, quo plures novav 
fpeciws detexerat, defcripfitin cMalogo bortiMau* 
rocemani^ Patav* 171^- &• \ ^ 294 tlB. VI. CAP. m. PLANT. PATR. 

In Brilanniae partibu& Hibernia ad id «scpie ae^ 

Tam deferta , band &tis felici conatu a Calebo TkreU 

» ... 

held^i medico Dublineofi (uat 1676» f 1728.) coe- 
pit perveftigari. Edidit ^yfynopfin fkirpium hib^r- 
picarum," Duhl. 1727. 8., levidenfe opus^ plan- 
tas enumerans paucas.ad.C Bauhini pinac^m, no 
ulkm guidein novam; 'taxandum etiamob injuftas 
Haii et Diilenjji reprehenfiones. 

lo» Blaokfione^ pharmacopoeus Londinenfis^ 
f 1753., ab araicis VernoniO) Dawfonio, Thorn^r 
i>ekio, Watfonio, potiffimum adjutuSt tum plantas 
in comitatu Middlefex, tum rariores etlam reliquar 
rum Angliae provinciarum enumeravK- Prius c^us^ 
culum efl: nFafcicultis plantarum cijrca Harefield 
fponte naj^centittm , " Lond. i^S^- la* .Sa^ plan- 
tas phaherogamicas alphabetico ordine enumerans» 
Pofterius; ^Specimen botanicam, quo plantdrum 
plurium rarioruinAh^iiae indigenarum loci nafcales 
iliufirantur ," Load. 1746. 8. RarioFesindigeQac^ 
ante uon cognitae^ (mt fete Epimedium alpmum 
et Statlce reilculam: iconibus duabus adiectiane»* 
•hibentur Spltaeria Hypo^cyion et Geafirum ifuadrh 
Jidurjif^didiamDotSLi * 

Nottinghamehfis agryblantas^ maxiihe cryptot^ 
gamicasj Caroliis Deerlngl Saxo, mediciVNotting- 
•Jiamenfis (f 1749.) ftudiofe iayelllgaTit ae cum 
Pillenio^ aniico communicavit. Edidit ^iaw£ „ A 
Catalogue of p]a;it$> naturally: grov^ing.in diverfe / 


tMVl. GAP. IV. HORTI BOTAI* 495 

r 
parts of*£ngland>^ i738. 8; Pofthunium opusr 
,»Nottinghaniia vjptus et nova/^ lySi* 4* ntldita- 
jnentailorae continet» Qttod Sueciam atfinet) nudi catdogi duo pro- 
dierunt, alter lo. linderi^ (Nobilis Lindefi/iolpe^ 
niedici Stockholmienfis, niat. 1678, f 1724) «l^^lo-' 
ra Wiksfoergenfis /' Stockh. 1728» SVplantas fiftens 
circa thertnas ndfcentes, absque fynonymisr alter 
Olai Celsu» prof. Uplal» (nat.t67o. f 1766.^ 
plantarum circa Upfaliam nafc^ntitim (ace. liier. 
Suec. voL 3''P*9- ^t Velenjk* Acad* HandU 1740»^ 
p,3o5.). ' 

In Norvegia ipfe lonaS /taTnt/j, paftor in Nor-* 
derhaug, plantas collegit et defcripfit in hiftbris- 
phyiSca Norvegiae : „ Norriges beCkrivelfe ,** Kiob. 
(1735.) 4- Ufum fe ea cffe Ericus fontoppiddn 
fatetur. CAP. IV. 

HORTI BOTANICI. 

Germaniae horti per id aevum faaud fatfs eel^-» 
bres fuerunt. Wiuebergenjis a lo. Henr. H s ir - 
c H E R o 5 prof. Wittf b.: et archiatro regis Poloniae 
^hflt. J677. f i7470inftituttts, mlims divitiis quam 
cura praefeeti commendabilis^ £er ab*hoc defcrip- «. I . » ase tm VI. CAP. w. hortI botanici 

tus iait, tum im^^Indice planl^nim,^^' 171 X. .4* 
tum in „Novis proventibus » ^ 17 ix. et x^iS* 4* 
Stirpes haud r.ai^i{&mae uberius defcribuntur, varift 
partim aliena addueuatur/ In ultimo opusculo tu- 
bera ab infectisin Hypochoeride, maculata excitata 
fufe exponuntur, icone ipfa pauUo fuperftitiofius 
repraefentantur » ut cum muribus comparata agnum 
fcythicun^ Baromqtz ii^ memoriam vocent. Heu- 
cheri fiiccefCor ; Abrah. l^ater (nat. 1684. 1 1?^!') 
pari ftudio hortum eum cui^avit* , Specimina plura 
edidit: Catalogttm 17^2. 4*9 Supplementum 1724^ 
4^ et Syllabum pl^tarum exoticarum ^ 1738.. 8* 

Helmftadienfis hortus, infpiciente Laur. Hei- 
^ys^KO, licet^naiora eius fint in chirurgia quam in 
re herbaria merita> JaetifGme tamen effloruit. In^ 
dices plantarum quatuqr i^So— i^SS. typis ex- 
primi curavit>.ubi nova quidem. et fuperflua fingit 
nomina» arbitrarium praedicat ordinem, fed va- 
rias tamen rariores ftirpvs enumerat: guibtts anno 
1739. piures accefferunt e liberaiitate civis Ham- 
burgenfis> Sprekelfeni fanegyfi ideo peculiari lau- 
dati a fiJio.EIi^ Ffiderigp (nat. 17.2 5,. f i74o») MOra- 
tio de hortorum academicorum utilitate/^ Helmfi. 

Upfiae aluit Auguft*. Frid. ira/^^r » prof. med* 
Lipf. (nat.i688. f 1746O bortum, cuius fiirpes 
enumeravit'iu 9fDefigf)atiopie plantarum borlj,^^ 
Li^f, 1735» 8.r Infimt.ioones rariorum autnova- ' \ GEKM. WEINMANN. KNIPHOP. 297 

\ 

/ 

rum: Fagarae tragodis, ^'5. /• i. Parkinfontae 
aculeaiaey t.f^^. Schoiiae fpeeiejkey ^2. Silenes. 
giganteae, Ml. Sifjmbrii aUiJfimi, t. 22. Berk- 
Iteyue Jruticofae , ^ 7» Erigcephali qfrieani , ^. 1 * 
Bofeae Tervamorae y ^. lo. Cucumis Dudaim^ t* 
at» , Anthofpermi aeehiopichy t,^, 

Ingens opus, quod plantarum horteniium effi- 
gies pictas complectitur y molitus eft lo. Gul* Wein' 
jnanny pharmacopoeus Ratisboneniis ^ editum al* 
phabetjco ordine et inepto titulo: „Phytanthoz*ai- 
cpnographiae,*^ voL 1— -4* Ratisb. 1737.'*— 1745* 
foL Textus a lo. Georg. Nicol. Dieterich et Am- 
brof. Car. Bieler confcriptus. : pictores, in guibus 
Ridinger eminet> fplendori magis colorum quam 
verita,ti iluduerunt. 

Eodemll^vo lo. HieroB. Kniphofj prof. £rfur« 
tenfis (natii7o4« f 1762«) v€|teTem artem,.iu]igi-< 
De plantas oblitas chartae rmprimere ac ita umbras 
fideiiffime, partes fubtiliores autem. minus , iredde^' 
re, repetiit. Veterem voco artem, cuius veitigia 
parima e' bibliotheea venerabilis Leyflferi coram lia- 
beo. Eft enim collectao eiusmodi eotyporum, Ze* 
itobio guodani Pacino auctore> cui- po?ffeffor pri- 
inus annum 1 6o5. adfcripfit. - Saeculo decimo fex- 
to arfem eam lam cogiiitam fniffe Beckmamms pro«* 
hatit (Gefch* derErJbid^j i. 617.). Kniphofius iam 
3?753. Erfordiae ^didit centuriam ,,Botanicae £9 
dictke ia originali^^^ cuiiis eciypa cQlori]>us vivJs arjS LIB. VI. CAP, IV. . BOTAN. distiDcta funt. Poli: 4liud opu$ eiusdem centuriis 
^ ckiodectm eodemque titulo Ualae Trampii fumtibus 
j)rodiit 1757-— 1764* Opus pretiofum, quo ta- 
men fadle caruerit botaDicus> .guum characteres 
genuioi deficiant Intcr Belgii hortos Leidenfis fub Boerhaavio flo- 
ruit et Royeno. De illius meritis iam praecepimus, 
de. hoc poftea fermo erit, quod e Linnaeo haufit 
Hariemenfis horti plantae enumeratae fueruAt ab 
Aegidi;o de Koker in peculiari catalogo, Harl. 
1702. 8. m< ti m Ex Angliae hortis memorandi pr^eprimis 
Chelfianugi quem dfSioaneo fpeieta4|||)harmaco- 
poeorum Londinenfi legatumfuiffe fupra retulimus 
ct Sfaerardi Elthamenfis* Primus ii horto praefuit 
Ifaac Randius 1722»«^ lyZ^.^ qui indices folos bi* 
nos ediditi^So» et i^Sg* 8. Multo majorem fa- 
mam acquifivit Philippus Mij:.LEa (ikat tS^i* f 
i77i.)» Oranium prpfecto iiortnlanorum , Miche* 
lio uno excepto, doctiffimus» fagaciffimus planta* 
rum cuUor> indefaffus cultor, acutiffimus exami* 
nator^ Lexicou ipfiusi botanicis aeque ac hortu* 
lanis necerfarium , cuius prima editio titulo: »The 
gardeners dictionary>** i^Si.foL prodiit, ultima 
M.nopa l8o4* abfoluta ,efi.> interpretatio germani- AmuAE. miLum. «95 «K» 'Noribergae iySo. xy5t.'4'* opus eft imtnoir* 
taie, cognitioAum botanicarum eius yiri ditiffimum 
coTnpendium, plantarufn, et rariCimarum quideiiii» 
tlefcriptloiies exactifiimas» cum inftx:uctione ad ea$ 
polendas^ continet. 

Splendidiffimam .Millerus iconum coUectionem 
edidit^ ad illu&randas! plantas rarioress in lexico 
memoratas ; „rigures of tbe moft beautifull , ufefuil 
flnd uncommon plants,** voL j — 2. Lond. jy-Go* 
&)L tabulas 3 00 complectens* Exhibet autem plan«' 
tasnut nova^ aut melius majoribusijLds d^ineataSj^' 
.quae feqiiuntur : , - , . .4 

.v/. Gladiolus pUofituSy tab. i55.y. i. (?/. recufr 
ws , /• a36./. 5. GL Mervanus , ^ 27 6^ <7/.. Afo? 
rianellus^ ^«^^97« Jt?/* involutus^ t. ^36. /. J . /^^ 
'tmoulata^ r^6./jt» L.crocata^ aSgji./.a. J.bul-' 
Jfifera, a3€»ywa. » /. rofea^ i4o» ^* arijlatai ^^Zja 
Moraeu iriopetalay j 38./. 1.2; Folemoniwn rep^ 
ionsy 209. Ferbq/bumJSoerhaavii^ 273. iVico* 
4^aira pujillay i85. /'2. fhyjkiis arborefcensi ^ 
fio6./.2. Arduinab\fpinQfa9 '000* yimcarofaoi^ " 
.188. 'Pajtinaca Secaculy 268. Viburnum nu* 
dwny 274» linum perenne^ 166./. 2. Hypoxis 
decumbensy Sg. / 2. Ornithogalum thyrjbide^, 
igti. Anthericum elatumy 56. Aloe maculata, 
292. Oenothera parvijlora, l^Q.fi^ Oen* pU" 
milu y 1 88. / 3 . Rheum compactum , . 2 1 8. Stt- 
xifragdumbr^faj 141./.2* Phytolacea icosan^ 8oo LTB. Vt* CAP. IV. mSM:. BOTAN. 

dra^ ^Qj* BauTuniaauruay 6i» RefitLa odoreL* 
#a, 217« Trium/ena annua y 298« Frunus jm^ 
$nU^9 Sg.yTa. Pyrus prunifoliuy 269, Tetrmgo^^ 
hia decumbeiiSj ^GZ./,!. Rubuscanadenjisy zaZ. 
Hydra/Hs canadenfis^ 5 85. Phlomis Niffoliip 
So4* Phl. LeonitiSf 162. Mariynia probe(/cidea^ 
28G. ^iVtfo? inci/a, 2 "•5. /I i. Ricoeia aegyp^ 
tiaca , .1 69. Melockia depre/fa , 3 . yl 2- Polyga" 
ta Senega^ ib,/!i. A/tragalus alopecuraides , 58* 
Hypericum olympicum, 1 5*1*^1 1* H. moriogy" 
num y ifr. y; 2» Andryala lanata , 1 4^* y^« 1 « Co^' 
isyza patula , 24?« Cineraria AmeUoides^ 76. ^; 
2* Gorseria rigensy 49* Rudbekia angufiifvlia, 
924« Calendula/riuico/a^ a&d* Oshonna cheik 
fifoliay 245» Piriurhalepenfity.^oSmi . 

Infigtiia fumtni DiUenii fuijt tneirita. in defcri- 
bendis exoticis plantis, quaein .hortis coluntur* 
Gum enim lacobi Sheratdi hoctum EltfaamBnfem» 
feptem lapides a domicilio noftri^LpndiQenli diftan- 
tem frequenter inviferet, divitxas eius ,ita examina* 
mi^ defcripfit, delineavit*, aeri incidit) ut omnes 
feclle atitiqu|ores hortorum defcriptiones fuperaret* 
^,Hortus Elthamenfis/' Lond. lyZz. foL eft titulns 
operis fplendidif&mi et doctiffimi, in quQ nefciot 
artem fculptoris an doctrinam botanici magis mirt« 
Ti ^ebeam:* licet in fynonymia ditiffima quandoque 
videatur aliquid negleiriffe » praefertim Martynii 
centuriam» yuae quatuor annis prior eft* Sic ANaLIAE. DILLENICS. Sof Citmpanula-paiula iam -a Tabernaemontanb , Phlo^ 
mis fruncofii ianj a Dodonaeo defcripta, DaUenio 
Bovae videntun^-^ \fere novae fufit fcquentes : 

Canna' gtanc<»i t. Sg. Olea capenfis , 1. 1 6oi 
Salvia mexicanay ^ 254» Iris verfieolor^ l55^ 
/. 187. Ptelea trifoliaea^i iUz» Heliotropium 
parvifloruniy i46* Phl^^ paniculata^ 16Q: /• 
QpZn Phh glaherrima ^ z6i202t ^Convolvfiluroh* 
fiiurusy 83, /• gS. C. hederaceus, ib. f 96. C. 
carolinus^ 84. /. $8. C. panduraeus , 85. /. 99» 
Ipomoea glaucifolidt 87./. loj. Llacunofa, ifr* 
f 102. htcminifoliai 3 18. /414* Ipomopfis ^U^ 
gans Mii?hkux.^ ^t* Lomcera Symphoricarpos^ 
278. Triofeeum perfoUaium^ a^Z. Phyfalis prui-- 
nofa,^* 'i^h* ^ifcofa» lo. Salanuni campechi* 
enfe^ 268. & carolinenfe, ^69. . fi* bonarienje^ 
272. Ce/irum^ diurnum^ i54» Jacquihia rufcig^ 
folia^ 123^ Cordia Patagonula, 226. Sidero^ 
xylon inermfii 265. i?i6<?^ fioridumy 244* -R» 
oxyacanthoides ^ iSg- Aehyranthes radicans Cav.p 
7. Cynanchumfuberofumj 229. Afclepias pur^ 
purafcensy 2&..x Cfienopodium anihelminthicum^ 
66. 76. ' Ch* muUifidum^ ib. fjj. Gomphrena 
perennis, 2q-/. 22. Phyllis Nohla^ 299. iiAi^ 
radicanSy 291- Portulaearia afra^ lOi. Cra/r 
/i//a cultratay\ 9^. C. ciliata^ 9^*/» ^ J^6. C^ «m- 
dicauliSyib» fi'l5. C.*orbicuIariSf 100. /.u8a 
C* pellucifla, ik* fiiQ* Haemaathus puniceus$ Sofl LIB. VI. CAP. IV. HORT,;BOTAN. 

i4o« Pancratium inexieanum ^ iiM.> \ Eucamis^ 
pegia% Qii» gS- Hypoxis fejjilis^ ^20* . Jntherir 
cum friuefcens y 23i. A* aloldes^ aSs. f^QO^ 
Atraphaxis undulatay 32. Rujpex dfntatuSy 1 58. 
y^ 1 9 1 * Oenoihera mollijjima > 9 1 9. Rhffum Rh 
ies , l58. /. 192. Saponaria orienmlis, \J6y. 6a« 
Oiifraga grOnlandica y 253./. 32*9. - Dianshus cae^ 
fmr, 298./, 585. Silene cerafidides ^ Zooj* f^^-j^ 
S* angHctty ib* fd^8^ S^^pendulai 3. 12- 5. ai»f 
4irrhtna^ 5i3. ^ «S. rubella^ 5?4'/*4o6f S*'ere* 
4ica, i6./4o'4* S.inapertay 3l5.<y;4<>7' ' •^- J8e- 
•fttej 3^7*/*4o9» Coiyledon* hemifphaericay 95» 
/". 3 11. C. ferrutay ib^f 1 1 2, Sedum hlfpahicum^ 
6 56f /. 33.2 . OxalisMUlenii Jacgm ^ 221. Cffrcfr 
fiium perfoliatwn % ztj* Euphorbidmaurisanica^ 
^39- Cactus TuruL^ agS. /. 3S0. . '1 Mesembrian'^ 
•iAema optime digefta > plurimaDova: M* lingjdae^ 
forme) i83. latum^ 184*^/225. obliquumy, i85. 
/226. hngum, ib.f^^j* roftratiwtf rSB^ftmc). 
bellidlflorum y 189./ 253. noctiflorumi 306. /ii» 
berofumj 207. ftipulaceumy sto^» loreum^^aoo» 
verruculatum^ ^^Z* hifpidum^ Qi4* ghmeratum^ 
2r3./.276. ferratumy 192. fcabrumy 197../ sSi. 
braeteatumy ib^fs.^^» Jilamentofumyfiiz^fayZ^ 
acindciforme i 2x1. 212. . • Aizoon hifpanicumy 
X 17» /i«/a ludda , 245./ 5^ 6. /?. penduVuia , ii. 
/3 17^ Rubus occidentalisy 247* Fragaria cAi-* 
ieenjisy XSO* Papaver nudicaule^ «a^* CiftMS , » / "T •: Al^LTAE. • DILI4SNTOS.. • ZxyS m}} ^furreianus, 1 45»/ 172; <^* mafifidiusy ib.f.fj^. 
ClemaHsV^iOmckuii^!^ ChvCiifpa^ yZ* CU orimr 
jc^ViSy i ig» : ,A 

i»Jliuga Qrienuilisy 53, . tjyp/is radiaia^ J^x 

.Trlchofiema broffhiuiumy .2&5. hantana meliffae^ 

folia^ 5j'f&Q^ Verbena bonflrievjis, 3oo* f^ 

.e^roliniana %c5<>M* V* mexicanay 3o2« Ruitllla 

fSrefpcns 9 249« R* clandeftifin 9 24^« Lepldiu^ 

bofiarienfBy c86, Iberis gibraltarlca, 287. Si* 

fymbriufh buyfifoUumy l^&* f 177* 5. mon^nfe, 

:i\\> \Hermanmalavandul{fdHai j47« Pa£tfiora 

J^efper^iliOy i S^» Srodium gfaucQpbyllum^ 2 a^* 

,Felarg09iiumhybridumytu5. Pi carnofumy izrr^ 

.P. odora^ijjimum ,^ t^l. Geranium iruiculaium^ 

.132« 60 bohemicunii i^oi* Xf^ carolinianumy i^S* 

:Sida Diffenianay 2* S* oGcidenidlis , 6. S' afnh 

fbUa^ .ty^. fo.ii. Malva abunhides, 1. ilf. 

-vi/*g«/a^ ,A69*/rf2o6* M..gr^uIariaefolia9 ib.f\ 

5107. Hiblfcus ficulneus 9 l5^f Rafniaperfolia" 

ia, Jo2,f 122. PittiJholuS HStvolus 9 233. /300. 

JPAf vepeifla^us^ii^^T. Ph- alasus^ 235./. 303/ PA* 

ra^iatm^i it./3o4- Glyciae lomencofa, aG^/agi 

CVuoria virginiana , 76. Hedyfarum jnaculatunt^ 

i4t* //• repepSi 142. /f. volubile^ i43« /f. wm» 

rilandicumj i44* Afcragalus carolinianus , Sg. 

Hypericum olympicmny i53« / iSu Verhoniek 

^lauca^ 262. CnicusaUiJJimus 9 69. Pdppus ma* 

^ife^o plumofu^x ^^tali^m et ego obferva?!) ideo f 5o4 LIB. Vr CAP. IV* HORT.BOTAN. 

jperjieram Cardiiis aWillcl. adnumeratus. Bidens 
pHojuy 43* ^* nodljlora^ 44*' V-B- niveay ^G.f.^j^ 
Cacalla papillaris , 55* Chryfocopia fcabra^ 08« 
/"loZ* Kuhnia eupaiorioides , ^^89. * drtemijia te* 
nuifolia^ 55« Gnapiialium ruiilans , k 07./". 127-- 
jQtn. uadulatumf 108.^^.136^^ 6V^* purpurettm^ 
;:Xa9^/. i3a. .- Elichryfum retortiimt 322. ;Br£* 
gfiron carolinianum» .So6. £^ bonarienje, aS^* 
S^.neciQ Pfeudo*chmd'y 258. jT» 335. S* haftatus^ 
.1 52.:/*. 184^ S» aoriaceusy laS. * S. halimifoliuS, 
fQ4^ Jifter chinenJU^ Z^ A*foliolofus,Z5* A. 
A. ntu Itiflorus y Z6.f 4o. Sblidago afperu ; 3 o5» 
y;5g2. iS. cam&rEca 9 3o6.'393. ' S» laneeoU^, i&. 
^3g4- «S. catf/za,- 3b7. tS^ riig^o/Ji, 3o8. 396* 
X^trqganotheca heliMthoides , ttSS* Tagetes rru- 
nuti^y 2,io* Silphium, Afterijcus 9 ^7 * Othonna 
arborefcens > . Zo3. Bryonia JtciJxAifL^' 5o. Mifi- 
nifpermum virginieumy iySi Cliffbrtia Uici/b* ' ' Cantabrigienfis hortus ciirae Ibanni* MARry- 
ari cpmmiffus infigniter floruit. Nrftus isLondini 
4699., aetatem omnem confumfit inilrtel ixiedica 
tnm in patria urbe tum Cantabrigiae faciehda , in 
plantis per totam Angliam coUigendfs, in yeterumi 
maxime Virgilii fcriptis tractandis et in exaniinanV 
displantis exotids (f 1768.) Splendidiliimum ed*-* 
dit bpus : ^, Kiftoda pl^ntaruni rariorum, decadl- ANGLIAE. MARTYN. 3o5 

» 

bus guinque,^ 1728-^1732. foL cuius fimile ea 
aetas> praeter Catesbaeum, uon Jbabebat. Icones 
plantarum ex horto Cheifeand et Cantabrigienfi , ab 
Huyfum pictae et a Kirkall aeri incifae, elegantif-* 
fimae certe funt: fed nulla fynonyma adiecta, nulli 
characteres expreffi. Praecipuae vel novae funt: 
Maranta arundihacea^ p. Sg. Farietaria polygonoi* 
des W. , p. 8. Phlox carolina ,10 Gronovia Jban- 

denSy 4q- Turnera ulmifoliay*49* CraJJulafca' 
bra> 24. Pancratium caribaeumy 27« Podaliria 
alba^ 44- CaJJia ligu/trina, 21. C» marilandica, 
23. Mesembrianthemumfelinumy 3o. Prunella 
penJylvanicaW.y 4- Antirrhinum trifte , 35./" 2» 
Mdrtynia diandrAy ^^* Cleome vifcofa^ 25. CU 
aculeatAy 45. Pafjijlora ferratifolia ^ 56. P. cu- 
prea,3j. P. holofericea^^ 5i. P. lunata^ St.. Eto^ 
dium chium% 4' ^* lacihiatum, i9- Pelargonium " 
inquinanSy 3. P* papilionaceumi i5. P. cuculla* 
ium^^ 28. Sida crifpa, 29. Malva carolinianay 34» 
After grandiJloruSf fg. SoHdagoaltiJfimay 14. /fe- 
lianthus atrorubenSy 20. Coreopjis lanceolata^ 26. 
Mitlera quinquejlora ^ 4'- ^* bijlora^ 47*/^ ^* 
Cymbidium verecunduniy 5o. Croton lobatus , ^6. 
Phyllanthus Niruriy g. Fucus polypodioides ^ 32. 
yi 1. F' felaginoides, ib.f.Z, ceranoides j f 6. 

Interpretationi et cortamentarioMartynii in Vir- 
gilii georgica et ^eclogas (ed. fecuncl. Lond.i746* 
X749* 8.) multum me debere confiteor : rem enim 
Tojft.II* ' 20 8o6 LTB. VL CAp: IV. 

lierbariain veterum maxime illuftrant: fuis tamen 
locis indicavi^ cur faepe eum falli exifiimem. 

Italicorum hortorum eius aevi principes fue- 
runt Pifanus et Florendnus. Illum curavit Michael 
Angelus TiLLi, demonftrator, qui Afiae et Afri- 
cae partes viderat , ingentemque numerum planta* 
rum congefferat* Edidit: ^^Catalogum plantarum 
horti Pifani," Flon 1723, fol. tabulis 5a ornatum, 
ditiffimum eum quidem, fed varietatibus etiam re- 
fertum et defcriptionibus exactis carentem. Ple- 
rumque eilim auctor nomina^ quae Michelius de- 
derat, retinet et brevibus patriam indicat. Tabu- 
lae exhibent plantas aliquot, quas haud facik extri* 
caverim , ali js iam cognitas ; quas vero novas arbi- 
tror, funt: Moraea iridioides, tab^Zd» Scirpus 
Michelianus 9 t.2.l.f.5» Knautia propontica ^ ^8* 
Rumex aegyptiacuSy 37- /• ^ • Medeola angufti" 
folia, 12./. 2. Eugeniaunijlora, 44*. AntirrhU 
num cirrhofumy Z^*f. 2« Pelargoniumfulgidum^ 
26; Malva Sherardiana, 35.y^. 2. Phaca Gerar^ 
diVill.j 14./- !• Ph. alpinay ib.f2% Oxytropis 
montana Cand.j ib. f 3. Cynara acaulis, 20. 
Anthemis alpina^ ^B' f^* Centaurea cichoracea^ 
27. Zamia pungensy 4'5' Acacia pedunculata 
W.y i*f^* Woodwardia rddicans^ 24* fide Swar* 
tzii, fed dubito. 

Horti fiorentini indicem doctiffimus cuftos Mi* ITALtAE. ■ .307 

cbeliufi confcripferat, pofthumiim edidit Targio- 
nius: 9,tI!atalogus plaiitarum horti flarentini>" Flor. 
174^. fol. Tournefortianis generibus panca ad- 
duntur, fpecies eti;am haud adfeo numerofae. 

Nec reticendus eft privatus lo. Franc. Maz/ra- 
ceniy fenatoris, hortiis patavinus, cuius indicem 
exhiipuit Antonius Tita 17 iS» 8., cuiusque plantas 
rariores ad Tournefortii methodum defcribere ac 
delineare in tabulis botanicis ftatuerat lul. iPontede- 
ra (Epift* ad Sherardum , ad calc» comp. tab. bot. 

p. VI. VII. ) 

CAP. V. 

DE FABRICA PLANTARUM ET PARTIUM 

USU QUAESTIONES. 

V 

1 

/ Hximiae et acutiffimae fabricae vegetabilis inve- 
ftigationes, quibus Grewius et Malpighius et Leeu- 
wenhoekius inclaruerunt, tantum abeft, ut imita- 
tores hoc aevo invenerint, ut potius rationibus che- 
xnicis fubliftere aut motus humorum leges expone- 
re aut peculiaria quaedam doctrinae de ufu partiuni 
capita illuftrare neceffarium ducerent, guicunque 
plantarum phyficas-rationes docere cuperent. 

Ne augerentur et amplificarentur nobiliffima 
Malpighii inventa , cavit in Italia ipfa livor ii;idignus 
ct malevolus animus. Id fupra Triumfetti exem- 
|>lo ohiety^tum ji eilo^lileronjiniSbaragliaej proi^ 

30 * 3o8 LIB. VL CAP. V. 

JBona|i!eTifis (nat. i64i* T ^y^^^O ^i^^s confirmatur. 
Xibri: ^Oculorum et mentis vigiliaei" Bonon. 1704* 
4« finis fbit) microrcopiorum ufum reiicere, quod 
per plantarum et animalium anatomen ita probare 
iluduit) ut'et papillas linguae humanae nerveas et 
ductus radiatos e medulla arborum ad corticem et 
. vero vafa ipfa negaret fpirab'a. Defenfus fuit Mal- 
pigbius a di^cipulis, Luca Ferranuova et Horatio 
de Florianis: (Epiitola, in qua errores Sbaragliae 
offcenduntur» Rom. ijoS. 40* Quibus indigne re- 
fpondit Sbaraglia : ( Raccolta di quiilioni intorno a 
cofe di botanica etc agitate gia tra* 1 Malpigbi e 
lo Sbaraglia, Bologn. 1723. 40- 

In quantam fufpicionem microfcopica prjorum 
inventa de interiore plantarum fabrica venerint, vel 
iude patet, quod iliuftris^ Bernardus FonteHeliius» 
academiae parifinae orator, anno 1711» fcribere 
aufus fuerit, totam de tracheis plantarum doctri^ 
nam valde dubiam effe, micirofcopia euim , quid- 
quid cupiverint obfervatpres 9 repraefentare (m^m. 
de Paris 171 1. p.65.). 

Verticalem, quato plantarum caulis fui^fnm et 
radixdeorfum habet, directionem exponere fiuduit 
Phil. de la Hire probabili modo, qui et nuperis 
Knightii experimentis confirmatur : gravitate njmi- 
rum fuccorum crudorum et levitate elaboratorum 
(m^nu de Paris 9 1708.^.297.). 

FaiiUo meliora fapit tibellus academicusV Qi^i % / DE FABRICA PLANTARUM. 809 

initio faeculi prafide Rud. Chrift. Wagnero , aucto^ 
re ' lo. . Georg. Gul. Starckeriy Helmftadii prodiit. 
„Oyros convolvulorum evolvere tentabit," Helmft. 
lyoS. 4» ett titulus opusculi haud mediocris inda* 
ginis. Intorfionis cnim rationes exponere tona- 
tur.v cur finiftrorfum Humulus, Lonicera, Poly- 
gonum, Menifpermum; dextrorfumPhafeolus,Do- 
lichos, Convolvttlus, Bafella volvantur. Ejc em- 
^ bryonis forma hanc intorfionis fpeciem repetendani 
effe perhibet) fiquidem volubiiium omnium ger- 
meii ab altera parte habeat folia feminalia, ut ne- 
ceffario nutare planta germinans' debeat. Plantas 
contra, quae recta adfcendant, Xadiculas e directa 
ratione germini oppofitas gerere. Quae quidem ex» 
politio tantum abeft ut ubique vera fit» ut potius 
plures volubiles , e. g. Mentfpermum , rectam ha« 
beant radiculam in mediis cotyledonibus, obliquam 
vero plures qui non volubiles funt, ut Jufticia, Cor- 
rigiola etc^ Laudandum uihilominus conamen> ia- 
teriorem fabricam perveftigandi. 

Germaniam, exterorum meritorum aeqniCB- 
mam iudidem, e\ haec Anglorum Italorumque ia- 
venta rite digneque accepiffe ac, quantum tetnpo* 
rum ratio peripittebat, auxiiTe, confirmatur phi- 
lofophi fummi Chriftiani JTo^i ex^mplo (prof, 
Halenfis natiGy^. f lyS^*)- Is enim, licet me- 
taphyfica ratiocinia in pbilofophia ipfa^ mathemati* 
co modo congereret» in pbilofophia tamen natur«ill 3io tlB. VL CAP. Y- fqli fifus eft experii^ntiae* Repetiiffe eum et am- 
plificafTe obfervationes Grewii, Malpighii et Leeu<^ 
lyenhoeckii, patet ex ex,perimenti$ et meletema- 
/ tibus germanice fcriptis. ,>Vernttnftige Gedankea 
vondeaWirkungen derNatur," HalL ly^S. 8. Fi- 
nes operum naturae ubiquQ inveftlgans» fabricam 
partium hactenus duntaxat contemplatur, ut, quem- 
nam habeat ufum t quem nexumcumfine» ehiceat. 
Hinc fibras credit>'e quiblis dmnia co0flata fint, ia- 
ter fe effe nexas varioque modo tortas , ut arbores 
flectenti ventorum vi refiftfere valeant. Fibras ipfas. 
effe ex utriculis aut veficulis ortas , ut telae c^Uula- 
ris dominium univerfale ipfi iam cognitum fuif- 
fe pateat: effe autem fibras eas cavas, ut fuccos ve- 
here poCQnt. Proprios praeterea efTe fuccos, la- 
ctefcenles» refinofos, quae' peculiaribus , potifli- 
tnixm corticis» ductibus vehantur, et a radide ipfa 
iam a^fcendant. Quemadmodum ii ductus cortl- 
cem jmpleiant, ita carere eumdem tracheis, feu va- 
fis fpiraiibus: haec enim in alburno» feu inter li- 
brusiv H albtirnum efle« Vehere eadem nil nifi ae- 
rem> qui fumme neceffarius fit ad vegetationem* 
iQternam autem itructuram eodem modo ac.Mal- 
pighius expoflit. Radiales ductus* a cortice ad me- 
duilam tendentes nutriti<^ni infervire > quod undi- 
que nutrimeBta advehant. Hos et tubulos adfcen- 
dentes cum vafis fanguiferis ^animalium, tracheas 
cum^ afpera arleria^ vefiqulas icero cum g^audulis DE FABRIGA PLANTARUM. Sii 

compaVari polle. De caufla , guae fuccos adlicia^, 
ambigit; praeparari tamen et fermentationis qua- 
dam fpecie adfimilari omnino in veficulis: an et 
quomodo circuitum celebrent, praeeipere non au» 
det. Neque credit de co, quod plantas nutriat, 
praecipi poffe; in aqua et terra latere elementum> 
quod nondum nofcatur, quodque nec viridis iil4 
liibftantia Woodwardii nec fales fint. Propagatio^ 
nemper gemmas ftudiofe' examinaviti in medullari 
autem compage latere gemmulas , quae cum fem>- 
jiibus comparap poffint. » . AntKa etiam pneuma^ 
tica, quam priraus in plantis adhibueratBern. Niffu^ 
wentyt (Hea regt gebruik der Wereld-BefchO'^' 
wingey Amft. 1^5. 4) ufus eft Wolffius, ut a«- 
rem in traobeis adeffe , ut radicularum ppros vapo» 
reos probaret. Adhibuerat autem Nieuwentytiuf 
lixivium cinecum clavellatorum, quippe quod nul-* 
las aeris bullas teddit, «it ramos ulmi immergeret 
eoque modo fiib carapana antliae pneumaticae col- 
locaret. Vidit e ligno magis quam e/cortice bullas 
ftt^gere, unde ipfe et qui fequuti funt, prob^bili el^ 
fecerunt cdniectjira, tracheis quae ligmim eompo"' 
nunt, aSrem potius adfcendere quani humores^ Ex* 
pcrimenta, quo frumenta multiplicantpr e nodis 
terra obrutis, primus fere inftituit (Entd^kung 
der wahren Urfache von der wunderharen Veri^k^ 
rung des Getreides^ Hall. 1728. 4«)* 

pjuri fejre modD iratiooiMtwci Lwdoy* Pbil. Thtm^ 3ia LIB. Vt. CAP. V» 

migy in in^fo, Wolffidnas rationefi exponentet 
,,Verfuch einer grandlichenErlauterttng der merk- 
wttrdigften Begebenheiten in der Natur," HalL 1722. 
8. Citrorum petiolufn gemmiferum efle et poGb 
inferi ut fpecies muitiplicet^ir, antiquum erat inven- 
tum. Thummigius vero eo utitur , iit fabricam pe* 
tibli et modum, quo infertio fuccedat, illullret* 

/Tr^cheas antlia pneumatica, ut WolfBus, fed ct 
microfcopio, probavit: poros coticulae In averfa 
fa(ie foliorum adeffe effecit e veficularum ingenti 
copia , quas antlia extrahit : gemma*ra ipfam in pe- 

* tiolo demonftrat, quam a foliis ali, forbere enioi 
haec nutrimenla a^riformia» ut tota inde arbor in. 
crefcere poffit- Medullam conSnere gemmarum 
rudimenta: cjuo illa tendat ac cum fibrarum_variis 
anfractibus coeat, ibi gemmas oriri et callum inlig- 
no , qua rami prodeant. Oemmas quidem ctkm fe* 
minibus confert, fed differentiam nullam ftatuit. 
Verum denique circuitum humorum exiftere: nle- 
fcendere enim abforbtos per folia humores, adfcen- 
dere fuccos a radicihus adfumtos. Quod arbores 
fubverfae plantari poffint, e Wolffii theoria de gem- 
marum praefehtia in meduUa et in.radicibus efii- 
cere ftudet. 

De motu humorum experimenta iaftituit etBe- 
nedictus St&helin Bafiieenfis , dum folum calorem 
expandenle fua vi in eos agere et furfum vehere 
probatum exiftimaret Subfultum elaterum feu \ 

/ D^FABRICA PLANTARUM. 5i3 

anfaraiO) quibus.feminaEquifeti inftractafunt, he- 
ne etiam obfervavit. Annulo credit ca]pfularum, 
quas iilides ferunt, foecundantem vim tribuendam 
efle. (Obfervationes anatomicae ee boianicfie, Bafil. 
173 1. 4- Hifi.de VAcad. de Paris lyZo. p, 87. 88.)* 

Ml||k>fcopica prioris faeculi Inventa confirmavit 
etiam , Georgius Bernhardus Bulfjinger^ academi* 
cus Petropolitanus; in melonis enim furculis trk- 
chearum fafcicnlos bene animadvertit, praefentia 
.earum etiam in radice probata (commeat. petrop. 
voL 4- p* 1 82» )• Obfervationes eiusdem de propa- 
* gandis per radicum taleolas plantis et de transitu 
radicum in ramos^ minoris mpmenti funt (ib. vol. 
v5. p.198.). 

CoUigere ac in idoneun^. redigere ordinem, 
quaecunqu^ ad fuum usque tempus de plantariim 
^brica innotuerant, iiuduit Antoliius Gulielmus 
Plaz, prof. Lipfienfis (nat 1708. 1*784^), Ab 
annoi^SS. inde in fingularibus libellis academicis 
partes fingulas fUrpium invefiigavit, qui redeunt 
ijD ,>Hiftoria organicarum in plantis partium /^ lipU 

xySi*4^ 

In Gallia et Anglia magis valuerunt cbemicae 
et matbematicae rationes* Supra enim iam mo- 
DUimus, academiae parifinae focios nonnullos le- 
gem^ eam fibi impofttiffe, ut elementa fuccorum et 
xnixtionis rationes continuo itidagarent: quod Do* 
dartii praeprimis et Mariotti exemplis probavimu^* I 5i4 LlB. VI. CAP. V. Stephanns Francifcus Geoffroy, quem fapra dtayi* 
imus, colores p]antarum primus fereex oleo eflen- 
tiali et falibus.volatjlibus exponere ftuduit* Virof* 
rem foUorum manifefto pendere a falibus volatili- 
bus: rubere eadem,.fi acidum retineatur, abfor- 
beatur alcali fixum , eoque modo de&ruat«4B)^iroris 
cauffa. At non fenfit clariffimus vir , ilores nonnili 
rariflime virefcere , licet olea et fales iM multo ma- 
gis fint elabo^ratae quam in caule ^t foliis (m^nu de 
Paris^ ^707» P*^S4'% lisdem rationibus theoriam 
celeberrimae fuae materiie medicae fuperftruit. 

£t Anglus Richardus Bradley , fupra dJ€tus> 
ex elementis terrae et aquae» qualia ea aetas agno* 
fcebat» nutritionem plantarum exponeodam effe 
credidittf In libro, cuius interpretatione gallica 
utor (Nouvelles obserwtions sur le jardinagey 
iorrui. p»5i' — 71.) tres duntaxat terrae fpeci^ 
agnofcit, vegetationi commodas; arenam, humum 
et argillam. Infervlre autetm eas plantis ^ dum fa» 
l^s, quibus abundaht, iis largiaotur : i^rgillam, li- 
eet maiorem falium copiam habeat, nimis tamen 
elle conipactam: mifcendas ideo effe varias fpecieS) 
Jlpfamque fiercoratioiaem prodefTe £alium evolutio* 
iie. Idera auctor circuitum ver^jm humorum iii 
planti^ adiirmat, defoenfum fieri inter libr^m et alr 
burnum : quod probare ftudet experimento , a fe* 
ipfo inftituto : Jafmini folils variegatis furculus trun* 

co himini vulgaris ififermsi huic fuiia iu$dtdt 79r DE FABRICA PLANTARUM. 3i5 riegata (ib* p* 1 2«)* Didicerat id experimentum a 
Lawrencio (CIergyman*s recreation p. 65. ). Poffe 
etigm ramum quemvis radices ' agere , et radiceoi 
furculos. Etmorbos propagaria trunco^d radices» 

Patricius Blair^ ^utritionem plantarum expli- 
caturus {botanick ejfays ^.340.)^ haud. credit ex- 
currendum. effe in enumerationem elementorum 
omnium terrae ac plantarum. Figuras falium et 
pleorum diverfas aptandas eflQ poris radicum ab-» 
Ibrbentibus, ut quaevis planta fuo fruatur nutrimen- 
to. In nutritione multo plura evaporari efficit et 
ipfe ex obfervatione in Nicotiaua et Heliantho una 
cum Halleio initituta. Circuitum humorum necef* 
farium effe, quod aliter agi radix et in ramos abire 
nequeat. Ipfe etiam confe^rt corticem , cum cute^ 
lignum cum ofiibus> meduUam vegetabilem cum 
animali e% defectum mufculorum graviffimam fta* 
tuit differentiam fiirpium. Experimentum La* 
vrrencii et a Thoma Fairchildy hortulano Hoxto-* 
nienfi, infiitutum fuit (p. 584* )• I^lem egregius arti- 
{ex, Fairchild d^ motu humorucu vegetabilium ob« 
fejvationes memoriae tradidit (Piiilof. transact, 
xjz.^p» 1^7* )• Adfcend^re etiam fuccos per hye- 
mem inde efBcit» quod Laureola in Mezereoa 
£erta hyeme floreat et folia retioeat) Quercus 
autem fempervirens in vulgarem infita folia deii* 
ciat (?). Viburni radices in ramos abire. ramof 
cadices a^ere. ' 3i6 LIB. VI. CAP. V. 

' l 

Nova autetm doctrinae plantariun pbyficae lax 
a£FuIfit, cum Stephani HxleSj ecclefiafiici viri 
( nat. 1 677. •{• j 7 6 1 . ) experimenta eximia -et obfcr- 
vationes proclirent* Vir in faciendis experimentis 
et erqenda veritate verfatiflimus totam' fere vitain 
Smpendit» ut in calculum vocaret naturae opera et 
rationes vegetationis. Latuerunt eum quidem po^ 
fteriorum inventa de vi viva plantarum, fed prae* 
pararunt, quae ipfe obfervayerat et expertus erat| 
meliorem ratiocinandi methodum: namque proba- 
tum iis eft, nuUo modo cum machinis^ artificialibus 
ne^ue cum mixtis fohimmodo corporibuspofle ve- 
^getabilia conferri. CoI]|ctas jedidit primum obfcr- 
-vationes in : „ Vegetable fUtiks , "j Lond. 1727. 8. , 
cuius libri germanicam interpretationem , a Chrift. 
Wolffio curatam, Halle 1748« 4* coram habeo* 
Complectitur transpirationem ftirjnum, vim qua 
attrahant et propellant humores , circuitum fucco- 
rum et aeris jpraefentiam in variis partibus et fuc- 
eis vegetabilium. . Tranfpirationem ftirpium adeo 
validam invenit, ut Helianthus intra nychtheme- 
rum decies fe^ties plus nutrimenti acciperet et eva* 
poraret, quam homo adultus: minorem tranfpira* 
tionem obfervavit in femperyirentibus> e. g. in Ci* 
tro, quam in aliis quae folia deiiciant:. plus tran- 
fpirare ftirpes m^tutino (empore quam vefpertino: 
abforberi per folia ingentem vaporum copiam, gui» 
bus et ftores et fructus nutriantur: vim tranfpira* ti DE FA6RICA PL^NTARUM. HALES. Si; 

tionis per fectos ipfos ramos ter maidrem effe, 
quam cokimnae feptempedalis in eumdem.ramum 
prementis. Capillarium tubulorum vim attractri- 
cem haudguaquam fufiicere» ut adljcenfus humo- 
rum vegetabilium exponatur*. Hiiias vim tantkni 
effe, ut guinqules aut octies f|iperet vim, qua faii*' 
guis in arterias cruraies magnorum animalium 
pellitur.' Exiftere verqm regreffum Jiumorunii 
qu<^m ars producere poffit: neque tamen circulre» ^ 
namque» demto cortice» fupra plagan^ eam eor 
dem tempore folia deiici ac infra. De , motu liu* 
istorum fmgularl) dum Ita cogltur^ memorabilein 
refert experientiam. Arborem enim , radicibu$ 
evulliS) in aSre Hbero haerentem obfervavit> quae 
per fplos ramos vicinis arboribus connatos nutrier 
l>atiir« Cortice demto minus fuccprum attrahi» 
lunc gemmas etiam maturius erumpere, quod 
tra"nspiralio minuatur et magis glutinoii humores 
deponantur. Circuitum humorum refutari Fair"* 
cbildii experimento, quo quercus fempervi^ens ia 
vulgarem inferatur. De aSris praefentia expepen- 
tiae numerofae id vitii habent, quod eiementa ae^ 
rem conftituentia negligantur: reliquae autem ^ 
cura ac circumrpectione inftituta funt^ quae verum 
naturae fcrutatorem decet. 

Repetit quaedam de defcenfu humorum in Haer 
maftatics, Lond. lySS. 8., quem ibi experientiis 
probat^ vafa fpiral^ folum at^rem vehere,perhibet».: 3t8 LIB. VI. CAP. V. Similiter de motu hfimoriini vegetabilium iudi< 
damtt P. Sarrabat y nomine de la Baisse ^Jeiuitaj 
qui a Burdigalenii academia propofit^m praemiuih 
tulit. „ Disfertation sur la circulation de la s^ve 
d^s plant^s," Bofdeaux tjZZ. 8. eft libellus expe- 
riitientis utJtibus riefertus. Defcendere humores 
inde efficlt , quod rami bifidi furculo altero refecto 
in a^^udm demerfo alter alatur, quod lactefcentium 
fplia aut rainuli praecifi fuperiore parte prius ficcef- 
tsanl: quam inferiore. Adfcenfum humdrum n6que 
.per corticem fieri neque per meduUam ^(nifi rariffi- 
me) manifefto vidit, cum fucco Phytolaccae colo- 
rato inlpraegndffet plantas. Succus is Coloratus 
Jpef fibras ligneas, in foliorum nervos , in iibrillas 
florum et in ftamina adfcendit. Quodfi coftex tin- 
gatur) fieri id per ductus radiale^, qui a roedulla 
p^er lignum, cum quibus ductibus iungantur, in 
corticem tendant. Debilius tamen radicem hac 
Hia attrahere, quam per fines vaforum fpiraliumt 
' ' £n fummam eorum, quae id aevum in planta- 
1?um phyfiolojgia invenit et inventis majorum addi- 
dit. Neque tamen abfuerunt ab ea periodo prifti- 
laorurti' commentorum veftigia et errorum. Fer- 
mentationem folam et cryftallifationem vegetatio- 
»is cauffam ftatuit lo. Fried. Henckel, metallurgus 
et medicus Fribergenfis (nat. 1679. + 1744« )> i'^ 
Flora faturnizante , Lipf. 1722. &, ubi fummam 
adfinitatem plantarum et minerarumftabilire cona* DE PABRICA P^ANTARUM. 319 

tur» Anlmath plantarum iam dia explofam iterum, 
revocavit Cafpar Bofsy prof. Lipi^enfis, ut Mitno- 
fae motus et Anaftaticae contfactionem et vigilias 
plantarum expQneret (DiJJl de motu plantdrum 
fenfus aemuloy Lipf. 1728. 4*)- Multo maiore 
fobrietate ratiocinatus efi: dq fenfitivis Carol. Franc* 
Dufay (m^m^ de PariSy lySS. /?. 120.)> dum fibril- 
larum fabricam in auxilium vocaret. 

Imperfectorum vegetabilium iaequivocam gene<^ 
rationem, ut priori faeculo Mariottus et Trium- 
fettii ita hoc Ludovic. Ferdin. Coi^es Marjilius^ 
Bononienfis (nat. i658. f i^So.) et lo. Maria La^ 
cifiusj archiater pontificius (nat. i654» j^ty^o.) 
defenderunt. Ule (de generationefungorum^ Rom. 
1714. fol.) putredinem itiuci lentam requiri ut tum 
ex aliis vegetabilibus tum etiam e terra ipfa) fine ul« 
lis feminibus, fungi oriantur praecepit. Huic opi« 
nioni hactenus accedit Lancifius Qde ortufungorum 
ad calc. opp.y ed. Genev. 1718. 40 ut putredinem 
omnino folam fufficere , requiri tamen femper vc- 
getabilem' quafi matricem ftatuat. Nam^ue et ip« 
fum Boletum Tuberaftrum, qui e Pietra fongaja 
Italorum propullulet, habere matricem e variis ra- 
dicum ^t plantatum reiectamentis et humo ipfacon- 
flatam. Cetero nec lenticularia Cyathi corpuscula, 
iiec granula in hymenio aliorum fungorum refiden- 
tia feminum nomen mereri, quum nusquam germi- 
xiare vifa fint. '\ / Szo EIB. VU. CAP. I. L I B E R VII. , 

AETAS LINNAEANA. 

1737—1778. t CAP. I. 

AUCrpOR SYSTEMAXIS ET FATA HUIUS. 

JbiX omni difciplinarupi omniuiii hiftoria nemopro* 
fecto deligi poteft, quoad longiffime mens Doftra 
praeteritorum temporum fpatium refpicit^ qui et 
tot tantisque animi ii^eniique vi poUuerit et tantas 
in fcientiarum imj^erio viciffitudines produxerit, 
quantas Linnaeus» Sive enim ingenii acumen fpec- 
tes,' live pulcri fenfum et veri acutiffimum, five 
imaginationis flammam, five ordinis amorem aut 
ipfius memoriae vim, Linnaeus certe plerosque 
mortales longe antecelluit. Eas autem mentis fa* 
cultatis ab ineunte aetate per totam vitam ita coUo- 
cavit in hiftoria naturali augenda» ut ab orani po* 
fieritate huius difciplinae antiites habeatur^ cuni 
nemine nifi cum Ariftotele conferendus. Eminuit 
in Ariftotele doctrinae amplitudo, quae plerasque 
humauas disciplinas complecteretur primaque eo* • XINNAEUS- ' ^ S2i 

rum ftdmina texeret » quae eadem faeilitate eodem^ 
que acumiae metaptiyficaf» et aualyticas et politicas 
ct poSticas et rhetoricas rationes erueret ac phyfi- 
cas aut zoologicas. Haec quidf&^ uniyerfalls dis« 
ciplinarum omnium cognitio detuit in Linnaeo^ 
qui uni hiii:oriae naturali vitam cbnfecrans> lucidum 
iibique ordinem introduxit: logicesque leges fanio-> 
res et ad npraenclaturam reformandam etad criticas 

I 

disquifitiones et ad (labiliendos chafacteres et tict 
dirimendas fpecies exiriiie adbibuit* Quem ordinig 
amorem et fyftematicum nexum ut neglexit Arifto- 
teles> ita fojrmis cOrporum naturalium externis ne* 
quaquam adhaefit> fed internam ubiqu«k fabricam» 
quoad pbffet, examinavit, 'fimilitudines perfpexit et 
differentias, eoque modo. fuppellectllem ampliffi- 
ifiam philofophiae niaturali obtulit Eam interioris 
ftructurae cognitionem minus aeftimans Linnaetts* 
vividiorem exercuit imagiuationera in externaruDii 
forraarum differentiis effentiaiibus » quas aciltif- 
fime ab accideiitalibus distihguere dociiit. Nimin 
forte neglexit plantarum falteoi ' fabricae[|i , ut 
et ab orthodoxis botanicrs fegregftret pbyficos et 
plahtarum disfectoresi* ^ Im^^lnationi* autem vl vi-^ 
vida «t prope ardente Linnaeus Ariftoteli longe an** 
tefereftdust unde huius dicendi genus arperum , au- 
fterum/ inamoenum; iUiuS iucundiflfitium/ faqil* 
Umum, 'clariffimum, facct!is faepe ^dd veneribua 
gratum« Denique dlia accedit comparatloiiits »• 
Toii, U, ftl $22 LIB. Vir. CAP. I. tid; fines saturae uterque fequebatur ftucISofeque 
exponebat: Ariltoteles vero folad philofopbiae fuae 
ieges agoofcebat, Liona^us» pjetate chriftiana mo- 
lu8, ubique nexum et harmoiiiiam ^ benigDitateoi 
paternam et fapientiam divinam praedicabat. 

Incomparabilis huiuS/Viri vita totabundat rae* 
jnorabilibu5> ut iuventuti exemplo illuftri fit> quid 
volnntatis conitantia , quid ardor animi ac ignea vis 
valeant ad yincenda bmnia externa obftacula, ut 
etiam viriS) qui doctrinae quamdam inaturitatem 
^idepti funt> velut infiar quoddam proponat» Q qt^c^ 
quomodo gloriam partam tueri eademque frui ac in 
falutem humanam et commodum fcientiariun adhl- 
bere poffint^ difcendum fit. , Pueritiam Linnaeus 
et iuventutem in fumma degit egeitate; patre enim 
natus 17071 facro praecone pagi Roshultenfis ia 
provincia Sueciae Smolandia, qui dein Stenbro^ 
hulti facra mjniltravit, nofter eorum omnium ex« 
pers fuit| quae ad liberaliter et commode forman- 
dos iuventutis animos requiruntur. In paterni mu- 
neris fpem ^tUs puer oppidi vicini Wexid fcholae 
committitur, « ubi tamen innatiis florum amor a 
^rammaticis feverioribus* fitidiis eum adeo deter- 
):uit, ut per totam vitam defecjtum huric fentiret 
.Quam quidem; fcholafUcae discipUnae incuriam in* 
dignans pater filium, qui decimum feptimum an- 
num iam agebat, futori tradidit, ,ut vili eo opificiQ 
vitam fust^tare difceret. Cdyit tam^^ pep^r- *- ' X UNNAEUS- ZcHS 

ditifm iret id ingenium, medici Wexienfis, lo. 
Rothnfianni, humamta3: fuafit is patri, ut 'genio 
fuo indulgere adolefcentem finereti ipfe Linnaeo» 
Jnjlguo tam ardentem plantarum amorem animad- 
yerteret, llbros idoneos» maxime Tournefortium 
*]argitus eft> quo perlecto novi ftimuli ftudio addi- 

ti funt. 

» • \ 

Adiit 1727. Lundinenfem univerfitat^m ut me* 

dicinae et hifioriae naturali nomen daret. Kiiiani 

Stobaei liberalitate ibi fustentatus 5 anno elapfo Up- 

faliam tendit, ubi tnnc temporis Olaus Rudbe* 

"kius iunior et Olaus Celfius fiorebant Graviffimo 

paupertatis onere oppreffum noftrum Celfius iis of* 

ficiis cumulavit> ut et Rudbekio commendaret» 

cuius, feptuagenarii tum iam viri, vices in coleni- 

do horto botanico geffit. Ab eo inde tempore Lin* 

iiaeus , viginti tres annos natus 9 lectione Vaillantii 

iet Blairii incenfus^ fexualis fyftematis fundamenta 

ponere coepit* Edidit iam 1731« Hortum uplandi- 

cum , methodo peculiari a ftaminibus et piftilfo pe* 

tita (Hamb^ Berichu 1732. N^VL p*^S.). 

Interea ab Olao CelGo et focietate Upfalienfi per 
Lapponiam iter»' quale iam 01. Rudbekii^sfenior 
Cusceperat» proponitur, cui functioni aptiorem 
profecto neminem invenire potera^t, quam Lin- 
naeum. Is itaque, l^iffimo ftipeadio coUato» 
IVIaio ,^732» abivitj, oj^ finus bothnici occidentali^ 

21 * %24 UB.VU. CAP. L y legen^i dein alpes arctoas confcwdit, tolamgueLap' 
«poniam, ^Ue periculis tnagis.iacitatus quam deter- 
.lri^s> perluftravi^ ad giradttm usciuefaptuagefiimum 
^roceffit^' plantas plus quam centum noYas invenit» 
ffit oras finus bothnici oriental^ et 4-boam Qctobri 
•menfe rediit Eius itineris et perjculoAflimi «t uti* 
liflimi hiitoriam ex adverfariis Linnaei editurum fe 
efl^e pollicitus eft Smithlus* Florulae autem lappp- 
picae prodromum non multo poft reditum actis Uc 
terariis 3ueciae, a. 1732. p# 46« et ijZ5. p. 12. in- 
feruit, cuius uberrimum tractatum Amftelodami 
1735. edidit. Equiclem fecunda utor editione, 
^uaqpi Smitbius Lond. 1792. o. curayit. 

Linnaei flora lapponica e^emplar fiftit illuftre, 
C|Uod imjtari debpi.ffent,. ^uicunque divitias vegeta- 
bile;5.provinciac alicuiurf enumerarunt. Praemiffa in 
prolegomenis topographia regionis phyfica) plan* 
tae ad fexuale fjftema eo fludio *r ecenfentur , lit 
neque fynonymorum diligentiffimam comparatio- 
lienrj , . neque defcriptiones omnium varietatum, ne» 
Que ufus vel medici vel oeconomici hiftoriam defi- 
dereSf Accedit curatiffima fpecierum distinctio et 
ftdiffima n<^varum delineatio. Pduper ceteariiquin 
ftodraeft^ quae,^ fi imperlect» qqiqia .veget«biii(i 
in calculum vocaveris, 534 AUiCkec^a non exeedi& 
Novae autem fnnt, icooibi^. illuitrat^ l. Pingui^ 
^sulairillofay M2.yi I. JP. alpima^ .ih.: f,Z. Xl«t- 
penfia lappmiea^ toi^ji. ^^jki) f^d^akn Jappom^ /■ XINNAEUSv iat 

f. G./.t. Campantila uniflora , . ^ 9. /• 5. 6. yun* 
cus fpicUtus^ 1. 10- /.4* Andromeda hypnoidesr^ 
. ^. 1 . /. 3. yf . teiragona , ih /". 4« Erica coerulea, 
ih^^f. 5p Shxifragg, cernua , r. 2-. /*. 4* 5. rivula^ 
risy ih* f j. Lychhis apetalay t*i2.f.i* JRo^ 
nunoulus nivalis var. pygmaeay t.*5. fZ. R. iap^ 
ponicuSy if);/.^. Pedicularis lapponica^ t^^^f.X* 
P. flammea ^ ib.f.2,. P, hirfuea , ih. f. 3 . Carda^ 
mine bellidifoliay r.g./.^. Afcragalus alplnusy 
ib. f T. Salix glaucay t.y.f5- S. Myrfinites^ ^ 
ib.f 6. 5i lanathy ib. f^. S. nigribansy t. &• 
f.c. Si phylicifolia\ ib. f.D* S. tenuffolia^ ib; 
fe. S.haftatay ib^f.g. S. myrtitloides y ib.fk* 
S» Arbuicula , ib. f. m. 5. arenaria , ih* f o. (f^ 
S^fufcai ib.f.r. S.tapponum^ ib.f.t. S. obtii* 
fifolia Witld.y ib. f.u. Cetraria nivaliSf t* lu . . 
y^ 3 . Parmelia ventrifuga , ii. f. 2. Peltidea crChm * 
cea, ib.f'^, \ Bueofnyces deformis ^ tb^f.S* 

Rediix .6 LapponlaLinnaeus auditiohes U{>fa[r 
liae itaftituit, fed invidia Rofenii ojjpretfd» etMra- 
cundia motus abiit Fahlunum ^ ut et ibl mineralb* 
giea^ haberet lectioiQes; A Medici Fahlunenfis Mo^ 
raei fllia, quam kiiiore -deperibat, facaltatdm ob« 
tiilit, ut Bataviaftl tendere ac, more Stiecorum 
iftius aetadsi fum!mofi(Jn arte medica hdnores adi»-( 
jJifci poffet Hirderovici 1755. promotu» Lugdu*': 
ium Batavtjrum fe contulit,* ubi a Boerbavio et 

Ai3iA&16dkta}m', ' ubi a^l6;Bmfmanno hberaliter ex* • • 326 LIB. Vn. CAE I. ceptus^ et Geoi^o Cliffort, magnifieo rti herbdr 
riae amatori ita commendatus eft» ut horti fpleodi* 
diflimi et ditifl&mi, quem Hartecampi alebat^ ca« 
ram fusciperet. Ibi biennium et quod excurrit de- 
gens, edidit Syftema naturae, LB« 173^- fol' 
Fundamenta botanica, Amft* 1736« i2* Biblio- 
thecam botanicam, ib« eod. Genera plantarumi 
cum Corollario, Lugd' Bat X737- 8. Viridarium 
Gliffortianum, 1737. 8« Hortum Cliffortianumy 
Amft« X737* fol. Mufam ClifFortianam > LB* i^SG^ 
4* Criticam botanicam, Lugd» Bat. 17 37« 8. et 
Clafles plantarum, LBj 1738. 8. 

Quae ingenls libxorum copia tantillo temporis 
Ipatio ej^ratorum et fertilitatem ingenii immenram 
et ftudium rariflimum et facilitatem fcribendi pro- 
dit non vulgarem. Ut aequum de Linnaei fyftema- 
te immort^Ii iudicium ferri poffiti prinla haec ru- 
dimenta eius examinanda funt* Ingeniofa omnino 
dootrina de fexu plantarum duplici earumque nup- 
tiiS) pauUo nirois voluptarie hic exprefla, toti ta« 
bulae d^ regno vegetabili in fyftemate naturae fub- 
ftrata eft. Nemo certe ante Linnaeum ea doctrina 
ad distribuendas ftirpium claffes ufvis {uerat^ quam- 
vis Burkhardus obiter monuilXetj ftaminum ratios^ 
nem inelijns adhiberi ad.plahtarujn clafTes conftituen- 
da^s quam floris differentias. Ingeniofe iam hic olai? 
fis duodecima a decima tertia ad locum i cui ftami-* 
na inferantur, di^tinguitw,: fyngenefiae tamen ordo ' ONNAEUS. ,.327 

primus , monogamia vocatur » et i a gynaiidria m on» 
ftrofum connubium antberarum cum ftylo ftatuitun 
Ut tota haec plantarum distributio ob novitatem. 
jniratione nos adficit^ ita maiorem dmnino movet' 
generum coUocatio, guorum characteres quidem a 
Touoiefortio fatis clare' expofita erant , huic tamea 
fyftemati prius adaptari non poterant, quam nova 
praegreffa inquifitione. Plura genera recens condi* 
ta plaufus auctotris et botanicorum pofteriores par- 
tirh tulerunt> partim reiecta fueriint: Antholyzat 
Phleum^ Lolium, Nardus, Agroftis, Briza, Fe- 
fiuca, Polyfporon (Blitum), Hauftonia, Ixorai 
Catesbaea > Titbonia ( ? Phy tolapcae fpecies >, A vi- 
cennia (?) Swertia, Diofma, Azalea) Brunlaf 
Heuchera, Burmannia» Scheuchzerai Gliffortiai 
Caefalpinia et Ac^r (octavae claffi adfctiptae)) 
Camfora et Cinnamomum (distincta genera)) Vol^ 
kaniera, Aeginetia, Sophia et Sify^nbrium (dis- 
tincta genera). In Polyadelphia folus Lafianthus . 
(Althcae fpecies)r In Oynandria ($rewia> Ber- 
xnudiana, ^rum, Calla. Abies a Larice et Ce*- 
dro distkicta j Haiimus ab Atriplice. Quae omni- 
no oftendunty utut maturum f uerlt auctoris confi- 
Jiumy imperfectam tamen efle primam executio* 
nem. Ipfe fatetur auctor, laborare id fyftema iis* 
deih difficultatibuS) guibus guodvi^ fyftema artifir 
ciale: neque tamen plures habere» fiquidem finl^ 
jnlcrofcopio ipfe pluriam^geaerum cliaracteres oh». SaS LIB. VII. CAPi I. 

fervaverit: at, quae non examinavit genera , fere 
totidem funt Ipfe fatetur , a Qrewio % Morlando 
et aliis fexualis kuias doctrinae primordia haafifle, 
Gronoviam 6bi pdura fuppeditgffe genera/ ^ 

Seguebantur Fundamenta^ botanica , quae con» 
tinent aphorifmos eo$ > quos in Philofophia botani« 
ca^ dein commeotario iUuftraios etiamnum mira- 
muri ut ingenii humani et pbilofophiae. fanioris 
exemplar lUuftriffimiim/ Scquis eniui) fi pauca 
Jungu initia excipiamuS) terminos botamcos eo 
aoumine definiverat! Epquis le(ges nomenclaturaci 
cla0jum, generum et fpeeierum couftitueu^^um 
adeo lucide fanxerat, ut ab ipfa ratione fumma na- 
turae dict^ae effe videantur! Extatne, qudefo, 
in omni uUi^us difcipUnae hsimanae hiftoria fimilQ 
exenlplum? • • Eodem anno Ul^raria magis operar 
Bibliotheoa botanica et Claffes plantarum prodie-^ 
runt : quorum iUud nec abfolutum eft nec a variis 
erroribiis Uberum : hop vero fyfiematum omnium 
epitomen, ac praeterea novum tentamen et metho- 
di naturaUs et eius» quae c^lyce nititur , tcontinet^ 
Hoc quidem eft conamen, quo eraendfltum iri 
MagnoUuni autumavit Linnaeus » quippe qui a caly-^ 
ce' mox.ad fructum, ut /^t^ural^s ordines feryaret^ 
transfiliit. Nofter verp i^i calyce fubfiftit» ad cii-^ 
ius di|Ferentias et involncrum adliibuit, cuius idigni-, 
tatem in umbelU&ris amicUs Artqdins> ichthyolo^i 
gus» monftraverati ^ fj^thwi^r^t i^fam calyptramir # r . LINNAEOS. Sas \ faam tuben deift.coniiilto ne^xit; Flores ealyce 
aut corblla carentes (incompletos ) ita distinxit, ut 
differenti^ morae floraisi, Vei ad abfolutam foe* 
cundationena vel adfezmna d«xmun ab&luta in cen* 
fum vocaret. Nec in ea methodo mere hypdtheti^ 
ca , quamque nec Linnaeos iiec iilius. q^isquam ^h 
optavit, fibi confkitit; Rivini enim aut Tournefor- 
tii veftigia premens mox ad coroUam mox ad fruc- 
tum pervenit. Metbodi naturalis firaginenta dun* 
taxat funt) fed, egregia: £amllias» fine nomine et 
ordine certo congeffit, quomodocunque adfi:nita- 
tes elucerent. Hic et confpicitur Petri Anedi Sue- 
ei (nat. J 705.^ 1 1735. ) hU^^tev^ umbellif^jrarum, 
fecundum involucrum; eadem, quae etiamnum. 
ubique recepta efb • i - . 

Generum plantarum primaeditio gSSgenerum 
characteres uberrimos adeoque exactos conftine^ 
ut cuivis methodo pofiint adaptari: namquj» nalu*. 
rales.ftuit) eoaque. priiQus Linnaeus a factitilsL et ef- 
fentialibus differre doeuit/ lAcredibiiia praeftitifC» 
Tburnefortium ipfe iatetur : fed.naturalea e^ihftbe- 
]».nequivit charaoteresy quod partes. fexuales » fae:», 

e. 

pius etiam fructum» negligebat*.: (^uiciiaque hM 
vero Linnaei characteres evolverit, obftnpefcet ipii* 
znanfitatem' iQquiBtionu^ obfervationumque» quas^ 
a#rtece»ffi£fe h^eiSe eratpriusquam fere miUiagene-^ . 
ra adeo erui gc 'd^finiri- poffent. Negari quideni 
Bequit» noa piiijpes.characterjM; ad uxueam duntt^ 35o LIB. Vn. CAP, L 

xat fpeciem formatos aUis fpedebus haudt lacll^ ad- 
ftptari: moltos etiam dubios effe ac ab aliis bptaiu< 
cis niiutuo acceptos (Omplialea, Piftia» Flagella- 
ria, Loranthu^, Prinos) quaedam etiam genera 
maleeiTe coUocata: Klainhoviay Helicteres» Xylo* 
pia» Grevia et Aroideae in Gynaudria. Nemo 
praeterea inficiabitur totam claiTem vigefimam ter- 
tiam fuperfluam effe et nimis artificialem , quam ip* 
fe Linnaeus Yenex tueri noluit : totam etiam cryp- 
togamiam minime elaboratam elTe, quam per to* 
tani vitam immortaU S auctor kdeo neglexit > ut 'uec 
Michelii nec DiUenii inventa rite ih faos converte' 
rit ufus. Sic oontiouo per omnes editiones mufco» 
rum et Jungermanniae capfulaantfaera, Lichenum 
flores mafculi cum MicheUo dicuntur in apotheciis 
i^efidere > flores feminei vero putantnr pulvilU gem- 
inacd thaUo adfpdrii: palmae in appendicem reir- 
ciuntur. Errores lii ex incuria nati haud adeo vi- 
tio vectendi funt Linna^ro : plurima enim nitent eo 
folgore , ut admiratione nos capiant. 

Oritlca bctasica» quam etiam Hartecampi con* 
fcripfit Linnaeus» eft commentarius aphorifmorum 
ata— «324« intfandamentis aut philofophia botani- 
ea) eo fine memoriaetraditus, ut tandem inter fe 
convenirent bot^nici de legibu^ fixis, iuxta ^uas 
diiitdicanda funt nomina , bona icilicet defendenda^ 
inala excludenda. Eiusmodi le^es proponit bota- 
iiicis> adducta exemjplornm et argumentorum co* I 

\ UNNAEUS. f 55i 

pia e qudlibet f<0riptore genuino botanico* Fatea- 
dum guidem eft, plures regulas iapi a Jungio» RajO) 
Tournefortio ktas fuiffe, fed piurimae tamen Lin« 
paeo peculiares funt, guibus ideo multi botanici ad 
hunc usgue diem a^fenfuni denegarunt: e* g*^No« 
mina geperica primitiva» ^ duobus vocabulis dis* 
tinctis facta, in pides aut aftrum terminata, aut ad- 
iectiva et d]minutiva> reiicienda efTe* At Linnatus 
ipfe has leges iuterdum transgreffjas e0:, exemplo 
Gornu- Copiae^ Tamarindi^ Brunellae, Sapona* 
riae, Utriculariae , Molucceliae etc. Quem Plume- 
rius et Dillenius morem primi fere introduxeranty 
virorum de re herbaria meritorum nomina plantis 
tribuere,ettmfanctefervandum effe Linnaeus cenfuit» 

4 

m aliexios tame^ non raro traduxit, ut Aeginetiais^ ' 
Averrhoam, Avicenniamv Hippocrateam taxan* 
das potius habeas guam commendandas. Noifnina 
fpecjfica iisdem legibiis adflrinxit^ abi Jungii etRa|i 
regulas paffim repetiit» multas tamen novas e logi* 
ca et grammatica petitas addidit» ut e. r. obfcuras 
fimilitudines excluderet» ut reiiceret negationes 
omnes , tropos rhetoricos et comparationes. i Nec 
tiae guidem regulae ab omnibus botanicis obferva- 
tae funt : alioguin Michauxius non dixiffet Fum.a- 
riam Cucullariam effe floribus maiusculis » Rubuni 
trivialem folii^ non acuminatis^ Salisburius Ericam 
folliciilarem neatario plinthiformi* Nec vitari pof* 
funt eiusmodi termini in imperfectis vegetabilibus» 332 LIB. m CAP. t 

ubi necPedzas fine magnitudinei nibdLibhenei fine 
colore distinxeris. 

Miramur') tot tamque infignia opera Linnaeum 

intra biennium edidiiTe, quibus tota dist^iplina no- 

vam fiiciem. indtiebat, fed mirationem dugetincre- 

dibilis induiiria , qua eodem tempor^ fuo lunctus 

eft oificio, plantas Cliffortianas defcribere et in or- 

dinem fyftematicum redigere, Fecit id in oper^ 

immQrtali , quale ante , .unico horto Elthamenfi ex- 

cepto, orbis literarius non viJerat> *in horto Clif- 

fortiano. Ingentem rariffimarum plantaruro «oplam 

ad fyftema fuum fexuale enumerataih ita tractat, nt 

nullum fere fynonymum omittat, lit ubique opti- 

mas fpeciftcas addat difFerentias , ut patriam fedulo 

indicat , ut tandem in tabulis 3/ itones exhibekt 

ab Ehretio ele^ntiffime pictas , * inter quas novae 

funt aut prius non fatis obfervatae : K&mpfera Ga^ 

langdy 3- Colllnfonid canadenjis ^ 5. -Piper ptU 

luciduntj 4- Lobelia Cliffortiana^ 26. Ganarina 

Campahiilay 8.^ (quam mireris eum cum Pluke- 

netio Canrpanulam 3icere). Bauhinia divaricata^ 

l5. Heliocarpus americanuSy 1 6. Srowallia ela^ 

/•a , 1 7. Gloxinla maculdta , 1 8* Amorpha fru^ 

ticofay 15. Dalea Ciiffortiana^ 22. 'Si^gesbeki^ 

hrlentalisy .53. (Contra eum nondum' Sleg/fcrip« 

ferat). Kiggelariaafricana^ 29. Cliffortia- ter^ 

MtUi 32. Praeterea in peculiari Ubello Muiaiit ■ /MNNAEUS.'- ♦ S35 

/ 

pAradJfiacdni Hartecampi florentem eximie (iefcri- 
plit et deliaeari curavit. 

Siieniiib elapfc^y itinereque Anglicano>finito, noi- 
ftalgia liia^aeam cepjt : itaque disceffit a Clii¥orti<s 
ut per jOalliam patriam peteret. -Lagdurium B«t9^ 
Arorum cum ventum efTet, Adfiauu$ ^n Royent 
^nstUtyoS. t Xi7^9*) q^i Boerh^avio fudceffit iigii« 
Ifafce^ur,, ol^tulit Linnaeo ftipendium annuui^» 
& hortum Leid^aiema ad Hermaum Bocrhaavii^u^ 
fjcftema .digeftum» .fecjmdum. fexuale.m methodi^ 
redigere veUet* t.ld quidem renuit Linnaeus , Bo^- 
iteavio gratitudiDi$ vji^ulis aditrictus , fed mut^vlt 
tameti^ dispofitijdQein horti , creavitqu^ j, ut Roye^^ 
gralifioaretar^- fyiteipa peguli^e^ quod B.oyem ao- 
jiieA jinmerifo foilit* Kdidit Rayenus iioii mult!Q 
poft ,>Flprae Leideinfis prodr.omum," Lugd. bat. 
.Xy4p' 8»> }^ cuius praefatione %inxiaex leges <te 
aonftatuenrdis generibus et fpecieb^uis ac reiiciendis 
varietatibus repetitas inveijeris*. . Syftema ipfutBi 
siorma qaadam generali ' caret , ni ea fuerit coty«> 
ledpnpm nunierus : pleraeque claff^s iiaturales^ 
q^a^' iam Bajas agnoverat) fed fij^gulari modo ej&- 
preffae* Palmae, Liiia, Graniina, Ament^CGae^ 
tlmbelliferaeyCompofitae, Aggregatae, Tricoccae, 
If]c^O0^pletae ( farrago ! > Fructiilorae (quorum fiores 
fi:uctibusi infident ) , Calyciflorae » Ringentcs 9 Silif 
quofaej Colummfetae) Leguminofae /QligantberM 334 I-IB. VIL CAP. I. 

^artificialis claffis> male iicta), Dipldsantlierae (fta- 
xninibus bicornibus, declinatifi, erectis, florihus 
caryophyllaceis: mera prorlus farrago!), Polyan- 
Aerae, Cryptantherae. Cuivis facile elucet, elfe 
hoc fyftema Linnaeo fere indignum, quum artifi- 
ciales nulli normae fuperitructae clalTes cum natu- 
ftlibus mirceantui^, ac plantae, quas natura longiC* 
£me feparavit , uniantur , feparentur autem , quas 
lunjdt. Sic Sagittaria locum habet inter Myosurum 
4lp MagnoUam, quum illai mont><DOtyledon , ad 
Alifma et Butomum potius, Myosurus autem ad 
•ilanunculaceas numerandus fit. Cur diplosantherat 
tt incompletae iungantur , ab^his diigantherae et io»^ 
-tcr eas Aniarantus feparetur, nemo facile videt» 
Adfenfu fuo tamen dignam Iianc methodum plures 
judicarunt, inter quos eminet hGi Gmelinus, cuiu$ 
tfrater Phil» Fridericus, prof. Tubingenfis (nat* 
172 !• f 1768.) in „otiis botanicis,** Tubing» 1760* 
jS* tum clavem exhibuit 6la(Iium| tum explicatior 
ues ordinum» Ceteroquin fpecies cum fynOnymis 
liedulo deiiniuntur> ac ob varietates omiffos, mul* 
fo minor Copia enumeratur, quam Boerhaavius re* 
Cenfuerat. 

laterea, dum adhuc in Belgio moi^aretur Lin^ 
liaeus» adverfarios expertus eit, quorum infultus 
digne tulit. Primus fuit lo. Georgius Siegesb^k^ 
academicus Petropolitanus , qui, editisanho 1736» 
priiDitiis florae petropolitanae fat mediocribu^^ me^ ) tlNNAEUS.. ; 'S35 

thoduin fexualem adgrefTus efi io peculi^ri libra: 
9,Botanofopbiae verioris brevis fciagraphii^/* Petrop* 
1737. 4* Methodum Rivinianam tuetur, neqtte 
tamen ih fiore folo aut fnictu fubfiitens» fedhabi- 
tum fimul etfpliaipfa conferens^ in nomenclatt^ji 
nimis laxus , leges a Linnaeo I^iis fere omnes reii- 
^it* Sexam plantarum inepto con&mine eveUere 
fiudetf dnm itx dioecis planiis multas feijrinas ab$- 
que maribus femina foec^unda ferre perhibet: obii« 
cit Linnaeo , claffes eius naturales non effe> quag 
.tionni0.arti$ciales effe ipfe auctor concefferat: ni« 
bilominus ipfas naturales claffes reiicii, afperiiolia* 
rum verticillat^^rum. Linnftei fexualem theoriani 
non tangunt, quae de propagatione per furculofli 
dicit:. haec etiam nuUo modo negabatur; imo ia 
quibusdam multo facilior eft ,et copiofior quam per 
femina* Non taogunt, quae de ufu pollinls medico 
loquitur, excludente ufum alium, quo femina foe* 
Gundentur. Rifui femet exponit, dum fcortatio7 
nes in regno vegetabili reprobat et moribus infer 
ftum ^redit id fyftema. Indignationem Linnaeua 
digne repref&t , utnlbil refponderet: refponderunt 
famen lo. Browal, epifcopus poft Aboenfis (nat* 
1707; ^i755») in examine epicrifeos in fyftema 
plantarum Linnaei , Abo, 1739.8., ubi argumenta 
^pro fexu plantarum diu cognita repetuiitur, claf- 
li^mque Linnaeanarum digeHio artificialis defendi« 
tuc* . Egregie ^tiam poft aliquot annos pro Lia* 536 leb: VEL CAP. I. 

fiaea arina cepit lo. Tlieoph. Glediefch\ archidter 
popularis LebufieDfis > academicus pofteaBerolinen* 
fis (nat. 1714« 1 1786.). 9,Con{ideratio epicrifeos 
Siegesbekianae," 'Beral. 1740- 8- egregie diluit 
"praecipuas Siegesbekii obiectiones. Si dioecae 
^lantae femellae ^ctum fierant, feminlbus foecun* 
•dis^ tamen orbum effe. Nimis ferio et verecundfe 
^d i^idic^am plane atque iheptam obiectionem de 
-tiolygamia refpondet : ftatum moralem hominis ne 
a^ brata guidem, multo minus ad plantas exten* 
*dteridum effe. Non negligendas elle recte arbitra* 
•t«r et mioutiffimas partes, quae vel microfcdpio ia- 
'veniendae fint. GraviOiriium certe argumentum 
-contra novam methodum , quod disfimillimas plan* 
«tas-cohiuBgati fimiles f^paret , haud bene removet, 
dttm RiVinianae eamdem Obiicit difBcullatem. Fa* 
<ei^ie diluendum erat, fi artificiale effe fyftema 
nnique normae fuperftructum , dixiffet. Multo 
ifnelius dicta funt , quibus Linnaei nomenclaturam 
defendit. Refpondit quidem Siegeshekius in „Va- 
liiloquentiae Gleditfchian^e fpecimiheV" '^Petrop, 

^ 1741* 4« fed contemtum' potius quam gloriam re- 
tulit. ' 

- ' Dum haec agerentur , Limiaeus Parifils falutatis 
Jpatriani tcdiit, ab HaUeiro, liberali viro et mode- 
ratiffirao , fucceffor in univerfitate Gottingenfi vo» 
ijatns, literas, guae id nunciarent, himis fero ac- 
cepit:' tiaffis fuecicae medious conftitutus, alienus p^ laltquod tempus ab his itudiis fuit, donec a* 
Teffino et Hopkenio , prirrcipibus viris , regi com- 
mendatus^ titulo Botanici regii etpracfidis acade- 
miae holmienfis onjaretur ( i^Sg. ). Miffus a iuni* 
xnis comitiis in infut^s Oelahdiam et Gothlaiicbam» 
liiitoriam earum naturalem Ipfasque antiquitates 
■co ftudio perluliravit, ut memorabile illud itinera- 
riumr 5,Oe!anfka och Gothlanfka refa," Stockh* 
1745. 8. ederet. . Multa infunt vulgaria^ fed ra- 
riora etiam, vt Anemijta rttpef&iSf Schoenus ni* 
'gricans, Tofieldia paluftris\ Draba incnna^ mu* 
Tulis etc. T.andem i^^i* Upfaliae munus profefCo- 
ris obtinuit, annoque. fequenti horti botanici curam 
fusc^pit» quem Gyllenborgio Cancellario favente» 
intra }>aucbs annos manubiis florae copiofiflimis lo*> 
cupletavit/ cum antea vixquinquaginta exoticas 
contineret: indicem ditifiimum ediditiy^S. : „Hor- 
ti'UpfaIrenfis** nornine. Occurrunt Craffula ru^ 
tens (^nomine Tillaeae erectaejy Ladwigia alcer* 
nifoliay Mefferfchmidia Arguzia ^ Hymenaea Cour^ 
iarily' Campanula pentagona , Artedia fquamata^ 
FeruJae quatuory Malpighide , Mimulus ringens^ 
Celfia orientaliSy Tiiffiiago Anandria et plurimae 
aliae. ' Gratae funt appendices : horticultura topo- 
graphic^» ihacelltim fuecicum', fuecicae plantae 
fcultae. 

Patrii regni plantas , fummo ftudio tum ab ipfo 
ttim ab amiois lectas enumeravit in Flora fuecica» m LIB. m GAP. I. Stockh. 1745. 8. clafficp opepa, pu|u$ fimile f«re 

.lion aderat* SyDonyma accuratai rariprum de(« 

fcriptiones, fed nulla nomiaa trivialia;! multa taniea 

.dein addita in editione fegunda ir^55» Litorella la* 

cuftris noniine Plancaginis unifiofae: omilhe Cur 

cubalus vifcofus j Stellaria cetdftoides y Cerafiiurm 

Mguaticum, Cifius Fumana^ Thalictrum Jimplex^ 

Cardamine petraea^ Sifymbrium arenofum etCo 

quae dein accefferunt. ' ■ ' 

Anno fequenti ^746. Linnaeus» impenfis regiis 
iter meraorabile in Gothiam occidentalem inftituit^ 
cuius hiftorlam edidit: ,,Waftg6tha refa," Stockh. 
,1747. 8, quam Schreberus Hal. 1765. interpreta- 
,tus eft. Ruppiam maritimam^ Zofteram mari'^ 
nam^ Prunum aviwtiy Potentillam rupeftrem^ La* 
thyrum heferophyllumi Pifum maritimum et ar^ 
venfe^ Senecionem vifcofum, X^emellam.diffor^ 
mem et verrucofum primus in Suecia ini^enit. . • 
Egregiam eodem anno disfertationem ),de fponfali- 
bus plantarum >" refpondente lo. Guft. Wahlbomio, 
edidit j quae argumenta uberrima pro fexu plonta- 
rum et pro vita earum complectitur (Amoen* acad, 
.1. 327 — 38o.)- Sequenti anno 1747« plantarum 
genera nova quadraginta pribribus addiditi in qui- 
bus Amethyftea» Eranthemumy Bufonia, ^Olax, 
Pavettay Bobartia (Moraea fpathacea L. fupph)^ 
Tomex (Callicarpa lanatajy Ciffusy Exacum^He* 
dyotiSf Camphorofma^ Coldenia^ MuJJaend^^ Na^. t* « /"' ;. LINNAEUS. 3Sg J mi , Crtfj^ , BafoUa , Stellera , Bsiftramia (Trium^ 
fetta)^ Samvdn^ Delima (Tetriiffem), Microcos^ 
Uvaria^ Citharexylon ^ Pentapetes^ Inula^ Pothos 
(raale collocatus in Monoecia Polyandria ), Ster* 
culia^Antidefma^ Elaeocarpus ^ AUophyluSi Con*^ 
naruSf Meniecylon et aliae in herbario PatiUi Her- 
manni, guein fupra diximus, detectae (Amoen* 
acad» !• 58 1 f.). Id herbarium ditirfimutti, zeyla- 
jiicas^ plantas continens, Gilntliero pharmacopolae 
Hafuienii poit quinguaginta annos cefferat, qui, ut 
jiomina adfcriberet,- id cum Linnaeo comniunica- 
vit Eo tlfielauto ita nofter ufus ei|t , ut eodem an- 
116 ^FIoram ieylanicam," Holm* 1747» 8. ederet, 
quae ergo ut complementum fiurmannjani operis, 
fupra dicti, confideranda eft« Infunt, praeter ge* 
nera nova modo memorata, plusculae fpecies no« 
vaet Ceropegia bijlora»^ Rhizophora conpigatay 
Indigoferac plures fpecies nomine Craocrt^?: plures 
etiam indeterminatae , aiit in oides terminatae» 

Iter quartum m^morabile 1749* in Scaniam 
fuscepit) cuius defcriptionem edidit: ^^Skonfka 
xefa," Holm* i^Si* Eodem anno Maferiam me- 
dicam typis ^xprimi curavit, Uolmi 1749 fld fy» 
fiema fuum digeft^m, nimis Tuocinctam » ob fpecie- 
xnm botanicam definiiionem maiore laude diguam 
quam ob iifuum medicorura indioationem , quae 
fatis manca eft. Polygalam Senegant^ a Terinen- 
UOf f hiladelphiae medieoi primQadhibitam^ Lin^ 

fi2 * > 

\ 34» tm. vn. CAP. t 

I ' 

iiaeus utierrime defcripiit (aTnoen. 2» 126.)* T^^ 
gemmis arborwningenioias opinionesprotulit, dif' 
ferentias (petiolares et fiipulaceas) per plurimas 
ftirpes perfecutus eii, internam fabricam expofuit 
(ib. i830- Exceilente&omnino fententias de oeco* 
nomia naturae in foecundatione et disfeminatione 
plantarum , in producendis primis vegetationis ro* 
dimentis eodem anno publicavit (ib» i.)* 

Sequuta e& anno lySo. enumeratio plantarom 
camtfchatcenfium, quas^a Stellero coUectaS) De- 
jnidovius noftro largitus erat (ainoen* 2« 3360* 
Inter eas Sedum verncillatumy /^•4*7* '4* Helle* 
borus irifoliuSy zfr*y«i8. Arabis grandijlora, ifr» 
yi;2o* Prenwthes rep&nsy ib* /• q!5^ Epipactia 
camtjehatea , ib. /*^4* Ljcopodium fanguinolenr 
tum, ib./*2.fi, • • Splachni, elegantiffimi xnufco- 
rum generis> fpecies eximiaS) rubrum et luteum, 
cum Junco bigtuml eodem anno defcripfit (ib. p. 
263. ^a6.3.). . Alia disfertatio de feminibus uuifco* 
rum (ib. 284«) Lycopodii Selaginis gemmulas ca- 
lyces babet femineos , idque male ad omnes muf- 
cos applicat* 

Anno lySi* edita eft primum Philofophia bota<^ 
nica» opiis immortale, cuius praecipuos tamen 
aphorifmos iam pridem in fimdamentis bptanicis 
tradiderat: termini botanici magnopere aucti et 
figuris normalibus illuftrati. Eodem anno noVii 
plantarum geneira^ amerjcana a Kalmio discip ulo x •w/ LINNAEUS. 4z Accepta, defcripfit^ iconibusgue illuftravit fa77io^;^ 
3. !.)• Inter eas Helonias latifolia^ tab.i^f.i^ 
Melaiithium luteumy ib.fi^ Orojitium aquati^* 
cum^ ib. fZ. tec?iea malor , ib.f4*, Polymni<f 
eanadenfis, ib.fS* Gauhheria procumhens^ ib^ 
f6. Dirca paluftris 9 ib.fy^ 

Prodierunt Species plantarum anno I755*f 
op6s , quod meritis Linnaei coronidem imponit^ 
cum de unaquaque 73'op fpecierum tum iiotarum 
omne id adferat, quod notum eo usque erat. No- 
va genera hic appareut quadraginta tria; varia alia 
ad nota iam referuntur> ut Cunila ad Sideritidemt 
Mefferfchmidia aci Tournefortiam, Cimicifuga ad 
Actaeain , Paederota ad Veronicam , Dodonaea ad 
Pteleam , quae d^in iterum feparata fuerunt. Tin-r 
tSL vero induilria hufc operi indies magis perficien- 
do infudavit fummus auctor, ut, cum poft novem 
annos alteram editionem typis exprimi curaret, 
iSdo novas fpecies addere potuerit. Synonymis , 
corrigendis, characteribus emendandis ftudium 
fummum adhibuit, Utinam atiam maiorem Halle- 
ro fideni tribuiffct, ut auftraliwm plantarum melio* 
res* dediffet characteres ! • . ^ 

Ab hoc inde teraporeXinnaeiis piucforfes ex- 
hihuit fynlbolas ad rei herbariae doctrinam aiigen^ 
dam." Anni i^SS/egregia eft disfertatio de fomno- 
plantarum ra/7?d<?m 4* 333 C)» qua varia phaeno- 
meoa inti^niiiilae ^riUarum activitatis bmQ^ou* S4j5 LiB/m CAP.i: 

fert, de vera tamen caufTa incertus. Anni 1756. 
eft fiora palaeitina (amoen» 4* %^ f«) .e fchedis 
potiflimum et herbario Haffelquiftii orta. Noyae 
variae occurrunt: Galium hierofolymitanumy Fa* 
rietaria Judaica^ Orchis fancta; fed dubiae mul- 
tae; Briza bipinnatdy Lotus haemorrhoidalis etc* 
« . Novis iisque fpeciofis argumentis doctrinam de 
fexu plantarum defendit in peculiari libello> cui 
praemium ab academia petropolitana impertitum 
fuit (amoen* lo. loo f.)« Anno 1762. ingeniofanj. 
theoriam de partium evolutione in plantis, guam 
prolepfin dixit^ protulit, quam Gothius nofter deiu 
magis expolivit (amoen. 6. 3^4 f»X Nectariorum 
etiam dignitatem et varias differentias curiofe, in* 
veftigavit (ib^ 263- )• Alftromeriac genus^ cuius 
fpecies a Feuillaeo detectae erant, conftituit (ib. 

247-)- . 

Eximiam ppft aliquot annos (1767.) grami- 

num tabul^m .exhibuit ia fundamentis >agroftograT 

phiae (amoen*j. 160.) ubi, ,fi discefferis a quibus- 

dam generibus, quorum characteres male expreffi 

funt, ut Agroftis^, Miliimi, Oryza, aut quae pcni- 

tus excludenda, ut Bobartia, egregie expreffos ha- 

bes cetcroriir?! .pharacteres.. Eodem aunp Mantff- 

fam primairij.et 1771. Maiitiffam alteram fpecierum 

edidil: ultimorum autem laborum praecipuos,cx- 

iftimo disf. de plantis furinamepfibus (amoen, 8. 

249O fet a^.HypericQ fi6.3r8c) nbji npvae fpe- •• tlNNAEUS. " 5-45- 

I 

«t^s, H. aegyptium, guineenfe fet mexiTcanuni ap^ 
jJat-ent* Senex Linn^eus methodo naturali ^gregle . 
fivit, at non ii> quae ex omnibus partibus chara-' 
cteres petit: praelectiones habuit lyG^', praefen-V 
tlbus Fabr Jcio] entom ologo et Zoega , a. 1 77 j . , Vah- - 
Ito et <)ifekioi in orclines haturales et actfinitate^^ 
eotuift tfocUffiinas, quas edidit Gifekiiis Hsmburgii 
1792. 8; De nominibus ordinum haud fatis curio«^ 
fus £innaeus ek habitu paflim extetno eapetiit^ fed 
Gfaaracteres plefosque e partSbus fructificationis'.^ 
Nectamcn unquam rcticuit fakwsflurittctmas, ned^ 
drfetetus characterKift.' In cryptogiamiicfe plaiJtis fo*^ 
re inutilis labor.' ' ' " i • . 1. . • .;.: 

His autem laboribtts et']^Hortim-^]3efHm riep 
titis editionibus infenuit vir incolnparabilis , donec' 
birevi ante mortfem valietudo adverfa" adea ingrave- 
fcerct'^ ut afbdicare 'fe muneri et rufticari iti prae-" 
dio Hammarbyano cogeretur. Tandem fenio mi- 
ilus**quam infirmitate confectus obi|f fnpremtim' 
di^m 1778.: relictb. filio, eiusdem- nominis 9 inte-*' 
gM^imb viro fed timido etValetudiwe adverfa af-' 
flicto ( nat. 174*^- f lySS.). Edidit is decade^S bi-^ 
nas pDaHtarum rariorum horti upfstll^ilfis , cuiufr cU-" 
ram pater i|||fl|hnfifilS'erat, Holm. 1762. 1765* 
foL, deiii v^Nll«f<:;iculum unum eii^sm^dl plaiita- 
nim, tii^f. tySy^^fci^j ubivariae prdiieiitit fpecioB' 
ttitn oovae: fJfiinetis-cynosurqHe^ f^/'t f^fi* ^*' 
9^ Dtiio/perm§inh difpennum^ dec^%^$*j* ^SoUn^ \ /,4.^ UB. Vn. CAR I. y num radioans^ ib. ^. lo. - An$ich9rus deprejjui^ 
fafc^it^Qt., Rheum palmatum y <^. ^. 4* Anemone 
dichotomai 4ec* 2» ^. i5. Haphcinus caudatus^, 
fajc* t. jo. Hedyfarum junceum^ dec* 1. ^* 4* 
Aftragalus chinenfisy ib. /«3* Ethulia cQnyzoi^ 
dfCs^ ib. t^X* ^enecio varicofus^ t^S^ Zinnia niuU' 
iiflora 9 ^c. z. i» 1 2. Tripjacum, hermaphrodUumg} 
dec. !• 't.Q. / . . 

^M * » • « 

} Nova graminum g^nera idem Car* LixiAaeus;; 
ilj^nior 1779. UpfaJiae edidit, ubi RottboUa, KyV 
lingfi, PooiQiereiilla) Mani^uris» Zlfsania^ Fuire- 
nai ReftiO) Cbryfitbrix, Spinil^) Ehrbarta, Qah^. 
xiia, Anthiftiria primum prodeunt. . Denique edi- 
dit Supplemeotuo} plantarum,- 6run{iug*.X7|§]. 8. 
oppa.patre cUgnum^ innumeras fpecies bene de** 
fcriptas (Bt gepera qZj quorum aliqua inceifta aut. 
cnininor&Ka) luale- £altem CQilocata:,^ fut .Rupinia,. 
Duroiai Falkia iin hexandria), Pallaiia (Ca)Hgaf 
ikim), Bratbys (yypericum), Phyllachne (Fqr- 
fteraj). Plurinia. vdro optime confUtuta, eplantibs 
quas ; a Forlteris ^ . Maf(omo , Efcallonio ,. Molixia, 
Mutifio > Thurij>ergio , . SonQei^atk) ,- . Sparrn^^Q 
aliisque nupe^^iorll^j^s periQgrjoatoxibus accej^i^fLt. ■ ,•«•« K .ii"* m ^,. lam veso vtijemium) quioain Jj^Hbt dop^inae 
I^nnaeansae p^rogie^Cfus^ 'qude (yiteipatu^i viciffitudi-. 
nfts ad Li{lna€l us^ue obitum». ,£ pirimis, q^i^ , <fii 
nairo: ly&^msiti ». ^o^tvipaei l;ameo i#xuali £avf i|eat^ . LUDVVIO. .r ■» "•/» 545^ tfit Cfaj^ift. Tbeoph; Ludwigy Heben{treitu fuprau 
dictus comes et jsrof- c{eiD LipiieDii^ (nat/iyog^. 
f. 1 773. ). Jn vaftiffirno ^eferto , Belad- eldfcherid 
viderat palmas dnetylife^as ft>ecuiidari appeillis ma<« 
fc^lae arboris fpathis^ eodemqne modo Piftaciam 
fae€undam,reddi cum Boccone obfervaverati Hinc 
etdiis iam |)otis<argumeatis motus fexum planta« 
riim f^tis prpbatum hal^uit in libello peculiari aca* 
4emjco,. a737*; ^editp ( Reichard^ fylloge opufc» 
Francf. 3782. 8.). In alio libello (obfervat. inmer 
ijuj^um jAnnafii^i xy^^. ib. p.3**) egregie^monet^- 
fojam fexus difTerentiam faepeaccideutalem efle et 
ip j^dem gep^jj naturali modo hirmaphroditos in*, 
veini;i^f.imp4o,m^noicos aut dioicos iiores* Mo-' 
net praejie^r^ ,. in clarfib.us Linnaei ^en.era multa re^>; 
pjeriri., Qtif^e artificiaji charactere careant, Jicet na« 
t|uralejarl>abeant: e. g. in diadelphia plura effe ge«-. 
ne^^^monadelpha. , Alia effe genera charactere ar*»; 
tificiali claffis cuiusdam gaudentia^ qp^e.tapien ex». 
ciud^da fint.ob d^ectum characteris naturalis^, ut 
Ly£xaa<^ia Fi?!^.^4^P'^? * Jafione, Solannm et hoh 
belia fyngenefiltae., . -Pi^ifloram et Grewiapj mal» 
cj;)Uoc^tc|s effe. in . Cy nandria* Dbleudum , quod, 
clariffimvs. jiuctor in his obfervationibjgys i^ion proli-, 
3uqf .{fuprit, .namqgLie ^gregie em.en^are fyftema^ 
I^naeanum.^a^tuiffet.- Edidit fyftema Toarnefor- 
tio-Linnaeanumi ppmine Definitiouum plantaruny 
^S^ ^757-.^* ;t747t ?76<>- cum characteribuspJt- 346^ tlB. Vn. CA?. I. 

niffiinisi iiaturalibu.9. Floi^ed'^di^fibg^it gederatiA 
S« perieetos et imperfectos : his Aamineos f grami- 
na ; Salidorttiam ^ Epfied ram ) , amentaiceos et pul* 
wrulentos (filioesj mufcos, lich^nes) adnnmerat: 
illos dividit in petaiod^es et apetalos^ perianthiis in<' 
ikructos ( qmb iam .iflt^ ftamiifeoif • ntinterAneH 
' erant). Petalodes funt vfcl regukfcs>irel ifregida^ 
res, illi vero vel fimplices vel compofiti/ 0r<liri«js' 
primo a fructibus, dein vero a* ftamiiixfeus et piftil- 
hs petiit, ut connubium quoddam, non irfgratiim 
iriethodiCoroJliftarum et SeictialiRai^um nafceretur. 

Ad primos , qui doctrinam fexualem defende- 
r»nt, pertinent efiam 16. Gefnery pre»E'Tigurinu5 
(•nat. 1709. 71790. )> cuius disfertwfidttes phyEdate, 
Pi*l. 2. Tigiir. 1740- i^^i"- 4* ^^^^°^^ cum lin- 
ndei funddm. bot. Hal. 1747* 8.)- verfantut in ar- 
gamentisiis oihrtibus, qiiae pro^fefxu plantamm et 
fn^thodo Linnaeana iam prolat^ ei^ant; etlb. Ern.' 
Siitff in disf. de nuptiis jilantai^uth (ReichkrdfeU 
6pufc. p.4o»)> ^hi et Amaryllidis> ftamma decKna- 
t^4n ' Auxilium vocantur; et Car. Aug. aBergenf 
prof.Francofurto-ViadTinuS' (nat. 1764« t^7^^90» 
^i ih peculiariprogrammatef ilfrifyftemati, Tbur'- 
liefortiaho ttn Linnaeano,' primae partes* deferS&-' 
dae fint? Frcf. »742. '4^ - Lkmaei metho<fum 
Tourneterti ahae longe praeferifj-^tHFo.Mar.nScfefew 
ih disf. de plafntarum-fexu, Mediol. 1 75o. 8; * ' ' 

Paulle ^beritts jhodicavit Plal^ Oolcr. Fa6ric22M^ FABRICIUS. HAlXtft. S4 47 prof. 'Helmfbdienfis '(nat. iji^- f i774')''' tJt^ 
citnque enim Linnaeum veirerabatur, !acutifflm# 
perfpe^xit, characteres emendandos; eff^ , fljditiinar 
faepe fallacia, ipfe etiam varias fuafit fj^ftematisP 
corr^ctioDes fPrzmitiae jlorae butisbacenjis, p? 
34. f. Wezlar 1743. 8.)- ' -'^ 

tlallerus^ etiarh, ut exroratione de methoclobo'^ 
tanica (opufo. bot* p. 430 pdtet^ :nolult Linnaeo cf 
toto adfentiri , quod oec ftanbina nec uUa pars iiol^ 
poffit normam distributionis praebere. Gum deih^ 
dc lo. Wolfg. Wedel (nat. 1708. f 1757.) iri tenta^' 
mine botanico, Jenri^^^» v- fructum reieciffet e» 
characteribus, in folo florcfubfiftensi Hamber^gfefrii^ 
autpM , Halleri adverfarius , in prae&tione LiriHaBi*^ 
num fyfi:ema defendiffet, Hailerus itidicium d^ h W 
opusculo paullo acrius divulgavit /(?d^^ ^«2.1748*' 
p. 5oo,), cui refponfum eft a Wedelio in epiftoUc^ 
Sendfchreiben an Hrn. Haller, Jen. 1748.^ 4» Taiito* 
viro indignum omnino puto, quod, qui ipfe^bffi^^ 
ciis cumulaverat Linnaeum > retin«re tamen indig^ 
nationem non potuerit* Filium' enim, puerum 
quin^ecim annos n^um, Theophilum Emanuelei^,' 
quinque epiftolas criticas ih Linnaei fyftema edterQ 
iuffit, quarum prima et altera Gott. lySo., tertia 
S,j52p9 quarta et quinta i^SS. typis expreffae fiint* 
Nomenclaturam Linnaei carpit, quam ipfe non uhi** 
vis feryaverit j nectarium nimis vago fenfu accipi^ 
viresque plantarum Qum pharactexibusnoA<;oiigrue*; S4tf tlB. vn. CAP. T. 

«iffiinisi iiaturalibu.9w Flotes^^dWfinguit geiieratitti 
i« pepfectos et imperfectos : his ftamineos tgrami- 
na; Salidomiani^ Eptiedram), amentaceos et pul- 
^rulentos (iilioesv mufcos, lich^nes) adniimerat: 
illos dividit in petalod^s et apetalos» perianfhiis in-^ 
ftructos (qoae iam .int^r ft^miMOlf 'nunierAwli 
' erant). Petalodes funt vhl regulares^vel irregul»-^ 
res^ illi vero vei fimplicesvel compoiJti/ OriirieJs- 
primo a fructibus, dein vero di^amini^us et piftS- 
lis petiit, ut connubium quoddam,' non iilgratum 
szitethodi CoroJJiftarum et Set!tialiftai^um nafceretur» 
Ad primos , qui doctrinam fexiialem defende- 
runt, pertinent etiamlb. Gefnerj' prof.Tigurinu» 
(•Mt. 1 709. f 1 790. ) , cuius disfertftf idriefs phyitdae, 
rVt. 2. Tigur. 1740. i^^i"* 4« (Wcufi3i cum li/i- 
ndei fundam. bot. HaL 1747- 8.)'verfantulr in ar- 
gumentis iis^mn^ibus, qiiae pto^fexu plantarum et 
m^thodo Linnaeana iftm prolat^ ei^ant; etlo.Ern.' 
Siitff in disf* de nuptiis jJlantkrum (Reichardfeh 
i^fc^ p.40.), libi et Amaryllidis. ftamina dccfina- 
tll>in'4iixilium vocantur; et Car. Aug. anetgeni 
prof.Francofurto-Viadrinus' (nat. 1764. t^7^90» 
fjm ib pecuIlariprogrammateJtttrifyftemari, Tdur'- 
ifefcrtiano dn Linnaeano,' primae partes' defereft-' 
diae fint? Frcf. 1742. ^4« * Lmnaei methodiim 
Tournefortianae longe pracfer{,'eWFo.Mar.TScftiffr«* 
in disf. de plafntarum-fexu, Mediol. i^^o. 8'. * •' 
J?auli<» ^berius ittdicavit. Phi£ Ooto. Fabricius^ FABRICIUS. • HALLtft. ^47 

prof. 'HeJmftadienfis ' ( nat. 1 7 1 4* f 1 774- )•' Ut-^ 
cunque enim Linnaeum veiirerabatur, acutifflme? 
perfpexit, charactercs emenidandos effe , fl^rtinar 
faepe fallacia, ipfe etiam varias fuaHt fyftemati^ 
corr^ctiones (Frimuiae Jlorae budsbacenfis , p? 
34. f. Wezlar 1743. 8.). ^ -''^ 

Uallerus etiarh, ut exoratione de methoclo bo* 
tanica (ojnufo. bot» J9. 43*) p^ltet^ :nokilt Linnaeb € 
toto adfentiri , quod nec fttmina nec ulla pars idl^ 
poffit normam distributionis praebere. Cum diein^ 
dc lo- Wolfg. Wedel (nat. 1708. f xjS-j.). iri tcnta-'' 
mine botanijco, ]em:^y47* \' fructum releoiffet e* 
characteribus, in folo flore fubfiftens, Hambergfe*iis? 
autpnfi , Halleri adverfarius , in praefatione Liri^nae&^ 
num fyftema defendifTet, Hailerus iudicium de h%ib* 
opusculo paullo acrius dividgavit /Gd^^ Anz.ty^^i^ 
p. 5oo.), cui refponfum eft a Wedelio in epiftoUs^ 
Sendfchreiben an Hrn. Halier, Jen. 1748- 4* TaoiO' 
viro indignum omnino puto, quod, qui ipfe'df&«^ 
ciis cumulaverat LinBaeum , retinorc tamen indig^ 
nationem non potuerit* Filium* enim, pueram 
quin^ecim annos natum> Theophilum Emanuclein/ 
quinque epiftolas^ criticas iii Linnaei fyftema ederQ 
iuffit, quarum prima et altera Gott. lySo., tertia 
5752,, quarta et quinta i^SS. typis expreffae fiint. 
Nomenclaturain Linnaei carpit, quam ipfe non uhi-< 
vis feryaverit ; nectariuai nimls vago fenfu accipi^ 
vlresque pkntarum cum pharacteribusBoaQongrue-; 54» UB, VIL cap;l rf ; : Acriter etiam invehit HaUerus pater in Lin- 
laaeutp, quod fuo$ characteres neglexerit, guod 
^lip2k defpiciatf quod inventa eorum , qui &bi adfen*- 
^iri nojuerint, fupprcfTerit , quod nomina meUora 
filiorum fuis femper poftpofuerit (HallerS Tage" 

^Uch 2. p, 2Q0, 2oiO« 

*: Iniurius autem maximc in Linnaeum ftHit Lau« 
tent. Heifter,. cuiu9 tamen merita in re herbari^ 
exigui fane momenti funt, In fingulari libello: me- 
ditatioues et animadverfiones in novum fyftema 
Linnaei, Helmft.' 1741* 4* difficultatem methodi 
^rguit, varia oftendit exempla , ubi numerus par- 
tium diiferat > ubi cafu aut infectorum morfu ftami- 
na perierint, quae omnia contra fyftema id miKtare 
Cf edit» . Neque tapien abfunt bonae animadverfiones 
de umbellatarum distributione. In alia disfertiltio- 
]}9$.,)de nominum plantarum mutatioae,'* ib. eod. 
queritur» nomenclaturae leges a Linnaeo ftatutas 
siims aulteras effe , tueri terminationes in oides et 
njter fiudet. In tertio libelio': ,»fyftema planta-. 
rvm g^erale," Helmft% 1748* 4* fragmentum ex- 
I^ibet methodifructifiarum, male concepti. Etenim 
i|ormae .getterali de fructu fubordinat florum for- 
mam , ut Rivinianam methodum cum Hermannia- 
iia iiingere voIuiQe videatur. Nuilo autem modo 
He&fterum huic idoneum fuiffe, vel inde patejt, 
qupd Orchides perfonatis, Arura mono^etalis ad- 
iKimeraliy fructus humidos et ficcos distinguati a» • ' *■ ■•^^1 f HEISTim. MITCHifLL. 54^ 

qttod bulbofis ifvcipiat, qtiia 'Teniiftos proiducant 
flores, quibus tirones adlidantur. Nihil praeter 
baec de inepto fyftemate innotnit. Ob niedicum' 
tfum credidit genera plantarUm augenda potius ef- 
fe quam minuenday quod ih peculiari disfertatiolntt 
defendit i^Si. 4» Sic Sennam a Caflia, Artenii** 
£am ab AbrotanOi Foeniculum ab Anetho fegre* 
gat, ob medicum ufum. Wv d(ioT9,yo)Jrpiro^ nvii* 
]am merebatur Linnaei immortalis attentionem* 

lo. Miichelli medicus Virginienfis, licet me* 
thodum naturalem alias omnes antecellere iudica* 
ret, egregias tamen fymbolas ad augendnm fyfie* 
itia attulit generiWs multis in America boreali re^ 
pertis> quorum plura etiamnum fuperfunt (acr. 
nat. cur* vol^S* app» p. 187.)* Mitchelli enim ge* 
nera )recepta manferunt: Zizania, Dlospyros» 
Pentaftemon , Acnida et Panax, .Alia nomeh mu* 
tarunt aut ad aliud genus reducta fuerunt : Aronia 
eft Orontium: Cynorrhynchum , Mimulus: pico* 
xiangia, Itea: Uedyofmosi Gunila: Leptofiachya^ 
Phryma: Memecylon, Epigaea: MeIilobus,'Gledit* 
fchia : Malachodendron, Stuartia : Orchidion, Are^ 
thufa : Sphon dylococoos > Callicar pa : Trilopu% 
Hamamelis: Trixis, Proferpinaca : Viticella, Ga* 
lax: Aphyllon, Orobanche: Chamaedaphne, Mit'^ 
chella: Angiopteris, Onoclea. 
' : 1^0 vam effingit methodum Ever« lac. Wacheu^ 
dor/, prof. Ultraiectinus (nat. 1 702. f i^SSt)/ Z56 'XTK VTL CAP. t .' 

^aam in „Horti Dltrmeetini indice»^' ^747» ^* P^*o* 
pofuit. Eit autem mixta methodus .ex artiiiciali et 
naturali. Dividit enim plantas in Phaneranthas 
{ manifefto) et Qryptanthas (occulto flore ) , ad 
nuuierum cotyledonum, ad pe^rfectionem florun| 
et praefentiam.dupliw aut fimplicjs perianthij (mo-» 
nodiperiantfaae); ad itaminum relativum nume« 
tjani . et petalorum ( Schefeoftemopetalae) aut in- 
ter fe ( Schefeoftemones ) ; ad nexum aut liberaoi 
iUminiim indulem : ' ad feparationem' deni^ue fe* 
Kuum. In qua quidem divifione utitur graecis ubi« 
qne vocibus fatis compofitis, et ratione ftamim^m 
ad petala difficillimis* Quodfi e. g. ftamina aume* 
rofiora fint petalis (PoUapIoftemopetaloe); viden* 
duihy duplo (Diploftemones), ai]i triplo .(Triplo^ 
llem.ones), an quadruplo (Tetraploftemones), aut 
quintuplo (Pentaploftemones) numerofiores fint* 
Quae quidem rationes cum fummam pariant dififi- 
cidtatem » nulli placuit haec methodus. 

Eximiis et praeclaris omnino augmentis fyfte-» 
maticam plantarum cognitionem ornavit Cafim» 
IChnftoph. ScHMiDSL, prof* Erlangenfis, dein 
^rchiater Anfpacenfis (nat. 1718. t i795.), vir 
ad amplificandam rem herbariiam natus) tum inge^r 
sii acjumine tum indefeffa folertia> tvim M^c^ifief^ 
incredibili nemini cedens. Coepit iam iy47» ede- 
te ^IcotiQS et.analyfes plantarum,^* Noril>. 1782. 
fol. cum tabulis quinquagintaa in quibus partium f » SGHMIDEL. mi fructificantiumfectipnps Yariae tiilicHflime exhiben- 
tur. Maxime vero cryptogarnicas plantas fua fa-* 
gacitate ita illuitKivit , ut M^rchautide , Anthoce- 
r otis . et filaiiae ni hil; f ei:e obI!cur um , f uper fit* Siwt 
autem» quas illuitravit, ftirpes f^queiites: 'Utrir 
jcularia mmor y t.2.1» Commelypa africana^ 3o,^ 
comnnunisy 4^* 4^o tuherofa^ 49* CruciawUa 
latifoHa^ x^Z.q!^.' Nolaha proftrata^ i8, ^ Ribes^ 
Vva crifpa, *u Sempervimimm^ntanumf 17; & 
globiferum^ zSf S* art^chnoideum ^ 38. Rubus 
corylifplius Smitluy 2. Martyniu Probofcideay 12* 
x3. Polygala Chamaebuxus , 20. Seriola uren9% ^ 
,32. Hyoferis luciday Sg. Cpnyza rupeftrisy 56t 
Ivaannuay 16. Polypodiufn Thelypteris, II. l3^ 
Xh^ra flexiiis ', ' 1 4« T^traphis pellucida , 3 . Mar- 
chantia polymorphay 9. 29» M. conicay 3l. iivJb& 
Jiemifpha^ricay 34- Jungermannia pufiUai 2.^^ 
X pinguis.y 35. y. 7 — 13. gemmulae elegantif&r 
^ae* /• trichophyllay 42* J« barbatay 4^,. Sphae^ 
jrocdrpus terreftrisy a8. Anthoceros laevisy igt 
A'Punctatu^9 4?* Riccia glaucay 44* R* minij 
ma et cryftallinay 45. Sphaeria capitata^ 5,f Sli^ 
jSpA. ophiogloffoides y ib. f.Z. Geaftrum hygron 
metricumy 27. G. rufefceas.y 28. 43- ^* 9«^«-» 
drifidum et pectlnatumy Zy. G^ coronatumy 464 
Cribraria coccineay 35» y^ l* Cr. rufefcensy Uh 
/• 2. Clavdria ericetorumy 5»fi. CL piftillan 
ris, 4*y«2* CL pulvinata» ib^f.z. . Cl* fiftulafd^ ZStt LIB. Vn. GAP. t l5. .^Geogloffwnhttfutum^ 25* Spathularia Jlar 
"vida^ 5o. 

In peculiari libello dbctiffimo Biixbaufniae et 
Diphyfcii vegetationes et partes, quomodo fenfim 
evolvuntur, eximia induftria expofuit» dubiaque 
xnovit contra Linr^aei doetrinam, capfulas mufco- 
rum, elle antheras : organorum mafculorum vice^ 
jgerere credidit fila intra capfulam distributa. la 
Blafia) quam aho libello accuratiffinie inv^ftigavit» 
globulos per fubftantiam fjparfos orgaoa mafculiaa 
fuspicatus eft. Eodem modo iudicavit de Junget"- 
mannia, cuius capfulam quadrivalvem nequaqnam 
dntheram efle-probavit (Disfertationes botanici ar^ 
gumends ErLiySS. 4*)» 

Ad fungos ipfos extendit cum Michelio doctri* 
oam de fexus duplicitate lo. Tbeoph. Glediifch, 
quem fupra iam laudavimus* Corpuscula enimpel- 
lucida, quae in lamelUs Amanitarum et Agarico*- 
rum viderat Michdiius, fedulo examinavit: vifeiiu^ 
tem. funt fuperficiem hymenii in mdUibus Agaricis 
diducerey qnum in durioribus defint» adeoque^ pcd- 
lini antherarum viam munire; has autem deextre- 
jnoJamellarum margine pendere arbitratus eft Gle- 
ditfchius. Cum remotae fint antherae a feminibus 
foecundandis, per media corpora diaphana xluctus 
•Ile» per quos pulvis foecundans femina adeat, ar- 
faifratur (m^nu de Berlini 1748« p^^o.). Sequcn-. 
ti ^oo novum exemplum foacundatae arte palmae I.'TH: GLfliilTSCK. ■ 555 

itx hoTto berolinenfi adduxit» qnod celebritateni 
quamdam nactum eft (mim. de Beriih^ ^749* 
/1.105.). ^ # 

Sui totem fyftetnatisi quod ab €imnIbtrS'|»rio^ 
xibus Iqngiflime abeft ac minut arbitrarlttm Ipfi 
quam Linnaeanum vitlebatur, fundamentQT in iisi^ 
dem actis berolinenfibus (a. i^49- T'* ^09.) pofuit; 
Nititur id ftaitiihum fedi, quae in eodem generei 
femper eadem eft, rta ut vel thalamO) vel petalis 
vel calyci vel ftylo adfixa fint. £0 modo quatuor 
generales tantum habet ekffes , qtiibus 'Ultima cryp« 
tdgamicarum accet^. Senfit ipfe Glariffimus auo« 
tor difiicultatem huius fyftematis , efle nem^ vsh 
rios fioresi eosQue non paucot, ubi apparatui nec« 
tarino ftamina inferanturj aut ubi-dternatim recep^' 
tabulo et calyci adfixa fint» Hlam yero ita remo^ 
vet} ut nectarinam adhaefionem in tribus priori-^^ 
bus clklBbus repetat. Impar maxime ratio ambi'« 
tus claffium ita excufatur ab ipfo « ut et Linnaeani 
fyftematis clalTes quasdam , quintam et undevigefi^' 
mam» nimio generum numeroi alias feptimam et 
nonam > nimia exiguitate laborare &teatur« Edidit 
dein ,,Syftema plantarum a ftdminum fitu»*^ BeroL 
}764»'S* iJibi Thalamoftemones» Petalofteinones^' 
Galycoftemones , Styloftemones et Gryptogamicaa 
omnem plantarum numerum abfolvunt. Ordines 
autem petuntur tum a numero dntherarum, tum a 
florum indole et inflorefcentiai tum etiimi a fructiMi «54 LIB. Vn, CAP. L fitu,, m, qttmtuTO ficri poffit, naturaltfs fiunlliaii 
ponfittuantur* Fateciduin tafyieh, plurinia. imper« 
%ta in hoc, titique ingenjofo, fyftemate fupeircf- 
fe: hinc i4 ita xnutavil Ant- Laur. JuCGevus, ut or- 
llines potius peteret a jitan^iixiiim fitu» ratione ftyh, 
Plura tampn fatis cogitata aeutiliia inftint: fic pri-r 
mus^palmas in icloneis ordinitos coUocavit: in Cy- 
tino (Tbyrfine) multum laboravit fi^erm. Jbh. i. 
226.) 9 n^uetamen verum characterem invenit . 4 
jjMethodus^ftingorum," Berol. J^SS- 8. medio- 
> cris eft, vtria genera copiungit, cjuaemeliu^ fepa- 
radet, ^ g«BoIetuif]» Daedaleam, Siftotrema et 
Hydnum» ' 

Ad fucds Iterum, ut Beaumurius» extendit 

doctrinam de fexi; plantarum Vitalianus Donaii, 

magnus perjegriiiator. ' A Papa primum miCTus per 

. Neaj)olin et Siciliam : peftis Meflanae graffana ulte* 

^riores Siciliae perveftigationes cohibuit: adiit dein 

]y]yriam, Albaniam etBbfiojam» ubi diu mbrans, 

taodem a rege Sardiniae ftipeiidittm acoepit,- ut 

, orientem adiret, Percucurrit Syriam et Aegyp- 

tum: pu^^lae autem amore fiagrans, ab huius.fiFa* 

tpe omnibus thefauris fpoliatus tandem naufragus 

periit 1763* CoIIectionum eius pretiofarum ali« 

gua pars Linnaeo ceflit. Edidit autem, cum in 11« 

lyria effet, C^rli-Rubbius biftoriam eius naturalem 

marinam : ,, Delia ftoria naturale marina dell* Ar 

driatic^^'^ Veuez» i^^o» 4*» ubi in Fu^o veficttlo* r ""io (ttib.% B*E.'H.) filamenta corpusculis poUiaa- 
riis ad^erfa, ^t in Fuci Acinariae ramis compref'* 
fis penicillos fimiies (tab» 4* ^^ <£. ^ delineat, quos 
pro antheris babet) ctim Sertttlatiaium potius ru«* 
dimenta aut polyjilorum ovula fint. Fiici eonfer^ 
^oidis (^^ }•) tiibereu)avaria*bene exprimit. Idem 
Donatl primum > cepit confilium , «Fuoos in plora 
dirimere genera* 'G«m rero nulla addiderit fyno* 
-nyvhay neqm icone^; -difficilfr eft de-iis ge^ieribus 
indicium. Nucla femina gerere Pterygofpermilm 
^[Ulva paronia) -Thalattodes ct Rhodopetalum» 
¥ructus ficcos eiTe. vel in receptaeulis foiitariis» cate* 
li ramisque adnatis: Ceraulotus ( Sphderococcus 
Stackhbufii) 'vel in receptaculis biferiaftis: Angi- 
ftrelictim. Vel baccas feffe nt in Virfdide (Fucuii 
treficuiofus), vel cupulasi ut in Keramianthemc^ 
(Ceramium Roth.). Videtur Donati etiam zoo- 
phyta imfmifcuifle. Adiecta eft huic libro Leonar« 
di Sefsleri biftoria Aretiae Vitalianae> cum icone. 
Solertiffimo^ ihidio plantas hasce marinas > ut 

^ Valetudini adverfae fuccurreret, perfecutus feft Jo^ 
fephusComes Ginanniy Ravennas, nat. 1692.5 Val* 
Ufnerii difciptilus, cmus fuafuprimum mechanicas 
artes ex^reuit, dein fe ad naturae ftudium contulit. 
•f^iySS^ Pofthtima opera edidit nepos Venetiis 
tySS^ vol. 1. 2« fok , Refutat Reaumurii et Donati 
e^inionem de mafculis floribu^ (voLi. p. tg.)^ cjuos 

V ]^oros abfotbentes *icu peniciUos credit nutritioxiyii. .^ / 85$ UB, ^ CAF. 1. 

infervlentes ) cum radiclbtis eafeat it ftfcus» Con* 

fervas praeterea mediocriter delineatas etbreviter 

defcnptas habet, haud faciles extricatu: C* taaien 

/h/ ticulo/a Hu df. videtur ^ai* 2 1 ^ /. 4^* pcllucida 

. Roth^f U'*/' 46« l^/i^a repifiulaia ForskM ^ ib*/47' 

fuci paullp ipeliores: /oenlculaceus i.iS^ hete^ 

rocUtvs Gmehj i.iG^/Zi. ^c zp/terouies Lof- 

mounf t'25'/*5y» palmauts?^ ib.fi* /5q» ru^ 

.hensy 26. laceraius^ 27». Aliaonuua fuat zoo« 

phyta et concfaylia* 

Zoophytorum eniiri locuS^ quem in^ fyfiemata 
naturae occtipant , ea ae|ate nondum extra dubita» 
tioms ^eam pofitns erat: ii^uidem initio faeculi 
tum BocGOiiius tum maxime MarfilinSf qttOrum 
utrumque iam diximus^ vegetabilia ea habuerunt: 
ille fretus et forma dendroide plerarumque et fuc- 
co lacteo e cellulis exprimendo, unde feminaetiam 
a4elTe fuspicabatur ex unctuo/iiate quad^ortum 
ducentia (Mu/eo^ p* 26d.). 'Mariilius yero caly« 
cem octophyllum in coralliis expanfum, «poft a^- 
gnot die^ contractum et fructefcentem obfervaiTa 
fibi videbatur (Hisioirephyfique de la mfir, Amft. 
j 725. fol. )• Hos flores Reaumurius primus divi* 
navit poly}30s effe, neque dubitavit pro laj^ideo ha<« 
bere ea corallia coagulo (mem* de Pqris^ ^7*^7» 
p/^^SO* ^^^ commotus dtibiis, Bernardus JuJjHe'* 
vus iter ad litora Normandiae 1741« fuscepit» ut 
^uaeftiunem hanc folveret; ,' iqvenit , aytem floriMr' 4. i ' :mssiEvus. W^ssamL hhuus. 557 

*os Marfilianos vere polypos effe, eoque pervenit, ' 
Ut fpecies anirrialium,: guae Corallia exftruant, no^ 
liiin^re poffet: effe ea Scolopendranij Polypum, \ 
Sepiam et Medufam, «airtutrtavit (iyiim. de Paris,' 
1742, p«392.)i "Neqtie tamen naturae fcrutatori- -' 
bus haec adeo manifefia videbantur, ut certo pro« * 
irunciare de «obphytis aufi fuiffent. Linfnafeus erilm 
(amoen. acad* i . p* 83* )' fttobiguunx babuit , cui ad- * 
fcribehda fint regno corallia: primis etibm editio-/ 
nibus fyftematis vegetabilibus fere zoophyta adnu- 
iheravit. l 

Argumentis autem et fpeciofiffiknis et valididfi- 
jnis animalem originemprobavit lo. Andr. Ptfj^jfTJ)- 
nel 9 medicus Guadelupenfis (yfhUof. iransact.: 
p. 445 f>). Iteratis enim et fedi^lo inftitutis expe^ 
riMefltis com pertum habuit et exploratimi) fleres ' 
corallioruinMarfilianos non eCfe nifi exiguorum ani- 
xnalctdonim prodigiofdm numerum» neque aliud 
effe ipft corallia, quam plura vermium domicilia. 
Quae quidem doctrinai utut argumeatis optimis 
nixay adeo fingularis videbatur ac aliena a veritat^ 
utlBic. farfins (pMl* iransact. ijSz. /i.5o5.) re^ 
petita Marfilii opimone victoriam repprtafle aidun . 

r 

xnaret* 

lo. Hilttuip medicus Loridinenfis (f *775.> 
Juffievi opinionem et> refutare conatus eft| quod la 
veficulis eoralliiiorum cellulofis tria ftamin£| et ova^ ,. 
ria teroA feininibM foeta myfwe^t (B^ay$ f^ im$^y I r 85« UB. m CA^.t ^•^ tural hifioryjp^Zo.). Ideco auctm* io Botryti^e»^ 
byflacea planta, credidit fubfpiculis radiatis antbe-, 
ras detexilTe» quibiis fiigmata oxi[^iino foecundenr 
tiir (ib. p. i2o. )., Quas in alia obfoava plauta d^cr. 
oiit fexuales parte$ > mirabilia magis fuot iqti^un vera^ 
^«^•71. 236.}. » - . : 

t Ulteriori examini fubiectam hai30.do6trinam lo» 
EttisxuS) mercator londineii|b (f 177&) iiida- 
Mam invenit anioialem corallioruh) natnram i, vitam. 
auiraakulorum in iis hofpitantium uberrim^ defcFi^ 
jpfit, ^adeoque et Linnaeo fuafit, e regno vegetabUi 
eiicienda effe baec corpora^f^xiU/q/^ tratuactj tjS^ 
f. 627; )• Haec eum-.vel^Bondnai fciiteRt Ztali 9 quos > 
diximu$| vel mifms cm^arent, coraUiafiaci|.et con*.. 
fervis mixta tractartoti qupd manifeftum praejiri'*. 
y^is in Giiumni divifione* Coatra EUiiium aroia ce- 
pit lo. Ai/%erymedicus heigarCmt^iyii* 1 1??^^)»» 
qui> Hcet iam inficiaretur, animalcula varia, prae- 
piimis polyposvnidulafi folere in cpraliiia^ credidit 
tamen iiofpites potius effe, .qtunt vteo arciutectos 
e^lrum copporum. Etenim eHn vatiis cora]lior.inn 
formis.^adem iuveniri^animaliaiset eeQula^.mBtis 
^amrplas ^ffe , quam quae ^anipiakiijU iUa jmplere poL 
£nt| et variis aliis corporibus inhaerere eademg^ 
guae hated^uaq^iiam fabrefecerilit/et ijMgcies efle.plu- 
7>ih6s oOraUiorum ramo^ (philoji irmsae$* x^rjSj* 
jKkSS L 176»% p.aQBX)«'- >'His.arga9iei>tis rc^n^ 
idU^mafcuib et dqcte EUifittf ij^lof irtmsti^aySj. T BA^SRUS. KLLISftJS. ^59 

> s 

jp. 28of. 1765. p.28ofi) qui interea plenam co* 
railiorum hiftoriarn edidit: „An efCay towards a 
jaaturalr hiftory of th6 CorAlJines," Lond. 1755. 4* 
Idem etiam confervas varias itiaritias ilhlftravit 
fpAi/q/i ^^ra/iiacr. -1767. /y. 421. ), ut ciUatam i^ 
16. K. H., polymhrplmm y Ih. A:'B.y rubrafn Hudjl 
16. £*., coccinehmy ib. C !>., cGraUvuM^ ib. F. et 
aiias plantas : Qardeniam et Halejtam , phiL * iran^^ 
aci/iySo.^ p. gSi.,'^ Gerdonidm Lajianthumy ib* 
1770; p,5x&.9_ tt IlUbium Jlqridanumi 9f.Q^4*9 
eti iquae mirabiU fabrica et irritabifitate inclaruit^' 

SidriaeamMuJbipulam, nov. act- upfaL t. p, 98 f, 

- 4 ■ . - . 

tJberrime iautemet egregie lof. Steph. €f/.::3t£ardy 
«oademlcus parifimia ([nat. 1715. f 1786.) anima'* 
lem ortum corallion/m evicit (Mimoires 'r-Jr dijp*' 
firons sujets ^ voLo.» p.S^fO» 

£t Bafterus non deftitit bis ftudiis. Plautarum . 
miarinarum et zoophytorum.ftructuram, iJloram- 
que iructus f^dulb examinavit et in ^OpuscuIis fub"' 
fecivis/* voi.1. 2.» Harlem. 1761 -^1765. ^•'ob* 
fcrvationes fuas evulgavit, quibus pcnicillisalleaii- 
murio in fiicorum quorumdam fuperficie obfervi^*' . 
tis fiinctio foecundans denegatur , qubd' inr perjpau- 
cM tantunjmodo adfiut,' quod perpufiUos iam obff-* 
deant, quodque itunqujim aliquid poilinis fxmiie iir 
iis obfervatum fuerit (voL2. p.iiS.).' Mire ta^ 
meii confuadit aiictbr haeb^ eorpora niartnaV » *iSum 
!Q,6nfervas proxitne cttWSertulax#$ i£b|^» «aqu*»' 


860 jiiB. WI. .:CAP.-^*3 

omnia de his adfeverat » - ^uafe de ils ]iraeceperAt« 
Plantamdubjam norvegicam habet (voLa., ^ab^lz»)^ 
quam Fucum Bafieram dicit GmeUiius. Syfteina fe* 
O^ualeper omnesclaffeserudite et laudabiliter exteor 
dit in fingulari libello : ,>yerhaxideling over de Yort«^ 
teeling der dieren tn planten/^ Harlem. 176& 8» 
Bafteri opiuioni accedit Io« Targiohius Toz« 
, zetti, quem infra denuo excitahimus» Michelii ad*^. 
fecla. Qonfufis ^ucis cum . zoophytis. maritimisy. 
xnonoica credit aut dioica omnia haec porpora. Se* 
xnina eorum invohita mi^o efle, euiu^ ope ahis^ 
eorporibus adhaereant* .Beceptacula MraUigrunit 
defcribit lamelloCa» quibus nuoleus infideat muco 
cinctus* In Ulvis granula effp^per fubftantiam. 
fpar/a: fed mafcula organa elfe penicillos filamea*" 
torum : fila etiam effe in Androface .et Fuco Opua- 
tia. Capfulas illa^ ;autem> f^minibus effufis* . in- 
anes, nidulos ^eri yermimn ^ unde prtus fit error, 
' qupd a vermfbus couftcuantur (fielazioni di .alqu^ 

niviaggi,vol-z*p4^Qi-)* 

. Cum Baftero etiani fentit lac» [Theod.' lC/eii<» 
Secretarlus civitatisGedan^)ifis{nat*i685'. fi^^df) 
Sn levioris indoljs opusculo; p^Dubia circa planta- 
rum marinarum fabricam vermicidofam i,^ Fetropv 
0.760* 4* Nil enim nifi ratiocinia cog^net etdubia. . 

^ Tandem San^. /rheoph* GMxiiiK^ academlQus 
Eglropo^taniis (jpa. Tubiiigaci i743» jj- 1774,), 
i^u^Joter j^erejgr.patores diQemus^ totav^Reaifr* 


.iCrT. OMEUN.i «oprii ^octximm defexus daplifcit^teji coplofis.iirjit 
tus obfervatidxiibus,.eyertit,.meUora.^acuit de ^a^ 
nefc^te fen^m ea^^pUc^tate m infi^erJEectis prga^ 
nifxnis; de friu^uum fpf matione In fcioif^pajriter ^ 
' in alj^ vegetabilibuS| fine uUa praevia foecnn^atio^ 
Oi^5 finml vero.tiberrimam dedit fucQruin^ quot^ 
9uot ad eam usgue aetatem innoiueragt* omniuni: 
et novorum mioitorum ^ quos maxjmerStelleruset: 
Erafcheninnikov in camtfchatico mari Jegerant» hi-^ 
fioriam» ^^Hiftoriaiucoruin/' Petrop. 1768. 4* 
tabulis .32 oniata » quibus exhibentur primum* ant 
melhis^ quaa aittea , fpeci^ fequentes : F« genW 
culatus^ tab*x. A» /."i^ articiilatus^ Sah.2.. f.i^, 
Sgnucrifeifoliust U%.f*im baccaiuSf Uii*f^* JEto* 
famarinai i^S.f^^ ratundus^ t*6.f3* mu^^ 
ricaius^ afr«/.4* erifpus^ t*j*fi — 3, mem^' 
hrantfolius^ ib*f.4» lichenoidest t. 8.f. I.' 2. Bur* 
fg- pafioris ^ ' ib, f^Z^ oofymhiferus , ^.9. Pilula* 
ria 9 t.i o^f 2* pinaftroides y t.t Uf if Efica ma* 
rina^ ib*/* 2, capillaceuSf t.x5.fu plnnatiji» 
4^s r t*x6.f2^^ cocdneus , ib. f x • cartilagi^ 
nfius j^ t» xj- yi 1 . 2* gigartinus, t.x8»fi. crl» 
natusy ib^f^. corneuSy ib^f^. cvalism ib.f^i^ 
laciniatuSp ,t»2X^fi. contortusy t.22.. finuc^ 
fuSy t.ii^ f.X. alatusy t.25. edulis, 26. bi* 
fidus^ 29./. 2. polyphyllus, 3x. Agarum» 3a«- 
Clfithrusy 3^3. 
. , Xn fiUcibos iterum partes f exuales invenille gl(^ 5$*, m* vfl: dAP. t. 

V 

J 

rbbaliii^ToBapt.ilftrrarW/ pro^. Rdmaniis (HefcrU 
ptio de verajlorum exiftenna in plantis 4brJiferUf 
Rom. 1760. 8^,). Sed*fictitia tmm^yitdo abfurda. 
j^dtt&iirn eniift ATpidiorum habetjicrrem: umbili^ 
evtvi indufii gernjusn , eui appingit uirinque ftami" 
kra fictitia? fic OfmunJae capfulas habet.flores et W 
tkimsL aiitheras* Nihilominus hieptias ha$ lo. Pet 
Biiperz recudi curavit in disf; de fiiicum propaga^ 
ttorie, GotUiysS. 8. : *• ; 

Sed alia etiam frnit recenfeDda conamina, ^y- 
ftematicam plantarum <;ognit!onem Tet augendi vel 
ermendandi. Nulliusfere momenti eft methoduis', 
^foliis defumta/ 9uam Francifcus Boiffier de Sxv* 
V Jk o £ s ^ pr of. MotispelieniSs et celeberrimae nofo^ 
logiae auctor (nat. 1766, f 1767O propotedtr „Me» 
thodus foliorumi^^' Hag. Com.i^Si* ^. Vere^ 
cunde fatisfatetur auctor, Linnaei methodum oin* 
xtibtrs aliis psdmam praeripere» neque fuam p»r* 
fectam effe, voluit tamen experiri-, in hiff 'ftudiis 
^llcet haud fatis verfatus, pofBtne £aciIiorem' tfro* 
nibus hano reddere doctrinam. Primum- habet' 
apbyllas» dein caefpiticias foliis radicalibus, quas iA 
foliorum formam et compofitionem iterunl dispe-' 
fcit; poft angijftifolias fparfas, quoffum mufco&i^ 
^nCformes, fruticofeer quas excipiuut mpnopeta- 
lae etc*, flosculofae, femiflosculofae. €Ia(fiS qiiar*' 
t| complectitur p lantas latifolias> quae fuut vel mvt* • c£^{ae, vd lanp^olntaei Tel aviijkae. ' Quiiit^ icl^ffis^ 
habet aLlverfijEoli«&,: floribns. inoompletis» .jiiolta^f, 
poIypetsiHs^. In fexta clafili fwortfvecti«ilktae> xBgi^ 
tatae in. feptEniai palmatae. Ja ;octava^ nona^habefe 
ptnnatQS^ decompo&as deKs^nla, undecimademquet 
laciniatfts; Cuiris. autem,. i^i velvprimis duntaxal;^ 
Itbris dMtrimns^gofiavei^, eludebit» quam maQ>*., 
ca haeciit .9 avt patiu^ nuUia r .mc^^odus^ io qua aa'» 
u]lvm qujdpm genus> fp«<:li^rum numerd abiuidansi 
fimm, omnina ilj)cum ol^tiiiety ?quum fblia^ia eodena^ 
genetre valde d3£forant; .. N^eqpiQ lUm^iaeo foli> cui 
hote teRtamen dioav^t auctor» fed naturae ipfi ad- 
verfatut methoid1|$ «b aliis ae fhiclMcationis parti*, 
hus petita. 

. N^yam ficet methodum AOia proponeret ^ mag« 
iiopare tamen a Linnaei doctrina disfenfit Gttroliis- 
Alfoon, pro£i £dinburgenfis (nat.i683. f 1760.)« 
Ib lytirocmio botanicOf^^ Bdinb* 1763. 8. yulgo 
iam dfcantata» ft Sli^esbekio falte^ et HeifterO' 
proiata af-gumenta contra fexum ptantarum, do- 
cirinam Iamidea¥iam et nomencIaturaRi i^epetit.' 
Sed et obfervationes Camerarii aHorumque de fer- 
tiUtate feminum Cannabis^ Spiuaciae et Mercuria» 
Jis, nullo poUlne. foecundatarum, fua experJentia . 
confirmat. Placent etiam, quae de explofione 
]>ollffiis ex antheris ad •contrariam ftigm^^is partem 
dlcit') lieet e nectarlo, unde debebat, haud expli-* 
mu Wablbomu obijBXvationes d^ Violae tricoipw se^ V tJB. vn. cAP.t 

fbecimdbitlbnd BrltalinDrum aidribiis^ cdifcodnitata adl* 
verfastelle. DiGbogami^m quaque credit doctn^ 
pam LinnaeaiDam oppuguare* In palniarum foecun- 
datione f ufiffimus omnia antiquitatis teftimonia et 
leGvnda et adverfa qplligit. Antheramm caftratio* 
giem^ dum flos ioi^uruerit> nihil nocere; ante ve^ 
ro ii fiamiaa fimul demantur ) oirarium marcetcere 
(Ediah. neue Verf. umI Bem.^ U a34 — SstS. X 
,' MuUae fuenmt lo. Ant. ScoPO]:.if prof»Ti- 
oinehfiS) ante airchiatri .* pbpularit Idrienfis Cnat» 
1723. f 1788*) .in enfeiidandis claliBbus et genod* 
hts Linnaeanis parteS|'iiecuig)otiaer * In metiiodo 
quidem plantarnm, :Viemi« ty54t.4^ a CorolIifbi« 
rum partibus fiat. Sed praecipue inanno quarto 
hifioriGo-naturali pt48 f* (Lipf- 1770.'8.) tum ani* 
kliadverfianes fuas in fyftemata» claiXes et genera 
Linnteit Adaiifonii aliorumque» .tiim emendatio- 
tkes tradit. . Sexum^ diinititur fyfiema Linnaea* 
ixumi: Jiaud ufajque eJTimtialem neqi^e conftantem 
lai^giri normam : flaminum numenunL admodum 
Taifium efre> hermaphroditos flores in monoecis et 
aUoecis vulgares fere elje. Cum Gorallia regno ani* 
mali.adnumerata .fint» fiingoa etiam iacile et alias 
plantas.imperfectas exulare: namque et Pallafius 
Ulvam Pavpniam Corallinis adnumeravit» In cha* 
racteribus generici^ , quos Xini^aeus conftitueri^^ 
aiulta animadviertjit £agaci0imus auctor; nectaria 
ttodo adhiberi modo ^egligi: ftanaina declinata T scopoi;iu& Z6S di8tii»giiereilbododeiidroh«'ril^ Andromeila / ia Ep£- 
lobiis teaN> foles fpecries* Fruettts etiam differen^ 
tias- modo attendi, iufto fere curiofius»' modo tie^ 
gligi (ut in Buniade, Myagrq)* Nomenclaturaiift 
Xinnaeanam} taxat » ^uod haaxi iibique leges a fe ip? 
jTo dataa.obfervaverit» exc^plo nominmn a patri^ 
bus creatorum» -^uae Iiimiaeus ihepe neglexerit» 
In eo ai^tem omnes confentirelbotanicos, ocdinet 
potilBmum^naturales plus valere^ quam fyfteipata 
iguaevis artifibialia: iUis conditjtuendis ao fumnio.ftvh 
"diQ.elatioiTsincjyis ,Qperam omQem impendi debere. 

Snnmum/ingenium ac confuetudinem cumnat 
tura, .quibtts, Scopolius imlarult» vel maxjme ii^ 
^flqrac^riiioIiQa/S i,,2. Viejm*xyy2. 8. manifefU- 
vit,.guain infra repetemus/. Qrdo. guidem Linnaeih 
lius e^ n f^d pauci^ funt genara » quorum cl;iaracte^ 
res uon ^emi^ndaver.it, pauculae fpecies^ quas ne^ 
glexf(rit;><itt.t'm2ile defcrjpferit (e, g. Plantago Holo?> 
fieum, Profera longifolia et rotundifolia > quain 
eamdem putat.)* Cetei^a omnia eximio ffcudio et 
yeritatis amoiie .laudabili expreffa funt. Digita* 
riam a Panico, SeD^Ieriam a Cynosuro » Adysetoi^ 
ab AlyffO) Apargiam a Leontodonte> Cir&um 9, 
jGarduo > , Rhaponticum a Centaurea# Neottiam ab 
Ophryde.^ Ofiryam a Carpino> Struthiopterjdem * 
(Blechnum) ab Ofmunda (Botrychio), Merulium 
ab Agarico feparat. . lungit autem Sefeleos nomi^ 
ne Garum> Aegopodium> Apiumi Sium Falcapaoi^ '?66 SJJL VTL CAP. I, Sitdn Atnoititim' et Sirfeleos i^edes; imigit Spte. 
Hum et Genifiam f Lyebnidis nopiitie Silenes ^et Gu^ 
cubalos ; StbUaiiaeLAre^arias et Cerdftia ; Mefpilos 
''iungit etCrataegoS}. Fot^utiJlaS) Tormentillts el 
Fragarias ; Oflafrbalia et Tmagioes; After es et Inu^ 
las ; Orcbides et Satyf ia linnaeana. Hordeum 
oum fit vere {>idygamum ad claflem vigefimam ter- 
'tiam amandab^ Maka ex his imitati funt miperio» 
'i:es , ut infigni^ omnino' locu^ Scopolio inter emen» 
- datores fyftematUm fit: tribu^adu5« - 

In noviflimo opere : >, Fundam enta botahfca'^, ^ 

^"Pap. 1783. 8. ol-dines n^turales fiiigdltrimiodo enu^ 

^lnerat: ut cuivis. botanieo fuam familiant adiudicet» 

plures tamen artificiaies immifcea^aut e)c ufu ])eti- 

tas ac arbitrariaa^ 0ouani triftes^ Rb>ini umheU 

' Ipyeraey FallUmm compofiiaef Boerhaavih epicar* 

" ffU$ie\ Bankja c^mpanaceaei JacquUd cohiortae^ 

TournefortU 'afperifoliae ^ Forfieri vereieillatae^ 

^'Halleri perfonatae^ Royeni tubulatae, lAnnaei 

'^ ealycanthemae j Sauvage/ii nomadeae^ Morifonil 

' polyandriae^ Oederi icosandriaey :6r0novU antU 

fcorhuticaey Pluhenetii defloratae ^ Browneifemi* 

nudaey MiUeri coniferae^ DillenU mufcoideae etc. 

' Veriffime et acutiffiitie de methodis artificiali- 

'^bus et naturalibus iudicat Heiir* LudoTicus "d^it 

Ham&l nir Vlovctht j magni hoininis fir^na* 

falinm apparatuum infpector^et academicusParlfi* 

^ iKua (hat, i^oOit f ij&^.) in prae&ttone ad pbj£« HAMEL DU wbwqSAU. J01HI5TARD. '3^ 

• 

^aiti arJ^ram (La Phyjuiue des atb^s^ vbL i* p» 
fXiXI^y. Paris 1768« 4*)* E,xcn(at Qpim lacunas m^* 
*^ho44 9rtificiaH$ i -qoae ab ar^^e^peiidieiit: idgenioJr« 
iloiTiparat.inethDdMm eam cum alpbabetoz.bactenus 
iainea di!$f^tit a Liniiaeoi quoid nominum tiraftSL^ 
tioaem haud fine neceflitate jftatuendam efle iudir 
f^^t.'; Arboriim et fruticumj gu^i^.alio operei ee^ 
leb^rrimc^ (Traii^ des arbres^ Bi arbujies ^ PariSi 

X755> 40 tradtat» fecundum fructuum differentias 
^i^^glffdivii^t jn.feptent familias;, coniferas, gkii4 
fli n j et ' ponpfereas ) baccif eras « oapfujilifer a$> iiliqud-» 
fi^ «et quae fempg. Duda,f^tint«::. AU991 praeter^d 
ll^th^^pm propanit^ ubi dldjUiasatbores ab her-» 
niaphr.oditis &j,ungit > has aajiim ln^ mona- et pol^* 
p^Ulas disti^ibvtit 3t :ctjyiae Qi^4^ai^ .ifer^m ad.regula« 
litatem ayt irregulgritatem; .florum dividuiltur* 

"^^um ceteroquia .eximius libiJr complectatur at- 
boiraiiii et fiiaticum cpgnitioneiti» !qvali egent affi- 
fices et opifi^^ et navlgatoi^est .iH>lier«aulIi fyfte^ 
xijiati, ucpice* addictus,,. Tournefortu tamen diviiio* 
jQCim LinneanaQ profert: 191 jenera tractat, pai:-* 
tes fructifipatiouls icunculis nitidis repraefentat^.tOr 
tumque. itirpium hahitum tabulis ligu^iiicifis, pair«» 

' tjm e Matthiplo fumtis. 

^ :: ,De fpecificis.cliaracteribusidoneis.digne etacu*. 

' te ludicarit Io..Sttephaii. Gueuard y in actis pari&nis 
(m^nu de Paris, ^/5^'.p* 1 35 •— 1 gC-)* Bene moneti 

^" di^fikpfticam. noiam AficcifiCariam ^ffei qua fpedte| a.fe invicem distiiigni poffiot. Uberrime fb diffiifl^ 
dit in glandularum et piloriim yarietates^ quesctim 
accuratifiUne jnricrofcopio obfervs^fet , raro a^ ii^ 
£pecificam differentiam petit. Quid quod nonnum 
quam genu$ petculiare inde formandum blX^ perhi» 
beat! 

' NoTa omniao molitus 'eft dd^tiffimus profecto 
peregrinator, fed nimius novatori Michad Abah* 
apNiuft^ academldus parifinus (nat t^sS. f i8a6.). 
PaacilSmi botanioi' tam vafta ac intima plantarufa 
eognifione tantaque doctrina poUuerunt» pauci tam 
liberi ab auetoi^atis praeiudiciis » pauci tanto amo^ 
re quamvisrei herbariae partem amplexi' funt* hk 
co nofter totuirfiitt^ ntnaturalem methddum omoi 
artificiali et praeprimis Linm^^no fyftemati praefe- 
rendam efle probaret* Fecit faoc in dariffimo ope* 
re et doctifrimor ,,Famille$ des plantes/' 17 63. 8» 
Yol. 1. 2. Licer fyftema Linnaei, quod uniclie aor« 
mae fit- fuperftcuctum » laudat» Tournefortiano ta* 
jnen longe poftponendum arbitratur, ob difficulta- 
tem dafiium et inconftantiam, cum Tournefortii 
ordines fint faciUimi^ conftantes etperfpicui. Spe« 
eierum defiiiitionem Linnaeanam taxat» quod con«' 
ftanter feminibus propagata eadem maneat forma* 
Gitat exemplum, quod et nos admiratione cepit, # 
Marchantio narratum (jnim. d^PatUrvyx^. p. 77 L)« 
Vidit is in horto piantam nafci pnnioanno tdiiis ca«i 
piUaceis^ altero Solm laciniatis praeditam> «^etttro >ADANSOmUS. - 36« 

y . «^ 

Mdrcuriali fimillimani. Hinci ete Peloriae a lAxk* . 

Baeo defcriptae exemplo probare conatur, fpecies 

quodammodo mutarl ac novas oriri^ Huc trahit 

etiam peregrinatoris^ lo* Georg« Gmelini obferva-^ 

tiones (^ novo plantarum exortu^ Tubing, 1749. 

8.) quad e duabus Delphinii fpeciebus in Sibiria 

fpontaneis cultura fex ortae fuerint* De eadem re 

uberius examen inftituens (m^m. de Paris 17694 

/7.084 f.) invenit Marchantii plantam nil effe nlfi 

mbnftrofam aut fuccorum Y\iio mutatam, Mercu- 

rialem annuam. Peloriam ex Liuarja hifpanica or' 

tam, Fragariam monophyllamj Triticum compo- 

iitum et alias iic dictas hybridas plantas iam confi- 

derat ut varietates aut monftroiitates > inconftanteS) ^ 

neque generatione continuandas* Nunquam itaque 

fpecies transmutari, libere fatetun . Dein carpit 

Linnaeum, quod yarietates neglexeriti quas maio* 

res fedulo notaverint; Raii enim fpecies 18600^ 

Linnaeum reduxiffe ad ^ooo. Sic ipfi valde pec- 

caffe videtur in nomenclatuta) quam fingulari^bu^ 

et fuis plane legibus adftrictus Adanfonius mutare 

^t reformare ftudet. Methodum naturalem ftatiiit 

ex oninibus ftirpium partibus proBcifci: nulias ha* 

bere fpeciesj has eniih variari, nec generationem 

qua. producantur per duplicem fexuih, generalem 

effe poffe. Unde nil adeffe nifi individua et gene- 

ra: quorum cuivis fuum nomen, vel herbarum vel 

provinciale impertiendum fit, neque vel latinae vel 

ToM. H. ' «4 \ &7d LIB. Vn. CAf. I. 

I 

. jgiraecae elocutioni fdtendtim. Hinc AJanfonittS 
ioomjna peregrinum quid et afperum fonantia ubi* 
ique adhibet, poftpofitis Linnaeanis: Hondb^ffen 
Belgarum , Gansblum Oermanorum > ^Omaid Tur** 
carum , Belutta kaka Malabarorum , et Afparagoi* 
des, Aftragaloides etc. Ut fpecies perfectiotum 
jilantarum defignet, primae nuUum impertit no- 
men, fequentibus autem fubftantiva, quibus infig* 
nitae etiam ad alia pofQnt transferri genera. Apa* 
rine-Rubiay Aparine-Mollugo etc* 

Novum fane, egregium, fpeciofum et utiliffi* 
ihum eft confilium Adanfonii, tabulis fexaginta 
^uinque coniungere partium omnium fimilitudlneSi 
f^u fyftemata totidem fingere, pro difFerentia habi* 
tiis, ftaturae, radicum, fubftantiae, virtutum) co* 
lorumi odoruni) folioruui, fexus, ftaminum^ fru* 
ctus. Ad poniuis usque et embryonis figuram 
procedit, quam mirabili prorfus induftria indicat 
familiis et generibus. Nefcio, an aliudj^quoddam 
opus botanicum tot iaborum tantique ftudii frbctus^ 
paucis plagellis complectatur. 

Methodi Adanfonianae familiae quinquaglnta 
octo ferie naturali fequuntur. Multae funt ab om« 
Hibus receptae, aliae ipfi foli placentes aut poft eum 
demUm introductae: Verbenae, Jafmina, Perfica* 
riae , Thymelaeae etc. Piftaciarum familia ipfi fo« 
^ li grata peiregrinas maxime ftirpe» ac alienas i^ngit» 
Arorum familia oomplectitur Spargaiuum , Triglo* » . I 


/ k ADANSONIUS; S?! 

ehin, Subularkini, Callitriclien , M^riopliylluiny 

^uae mire dillant tum a fe tum ab Aridv Scheuch» 

zeria vero , Triglochf^i valde 9<i&ii9 , fub Juncis 

knilitat: fub Anftolochiis ValMb^ria, Rajania et 

Tamus ) quae multo magis ad Smilaces accedunt» 

Jalapparum familia continet Plumbaginein , Boer* 

haaviam» IHfoniam, disfimiles valde plantas. Le- 

Viffima et vajlde manca ttmbellatnrum distributio. 

In famllias enim dividit> quairum characteres haud^ 

guaquam in j^Ierasque quadrant. Quid enim Smyr- 

nio eit" lefit Bupleuro commune cum Foeniculo ? 

Qold Eryngio cum Sio aut Aftrantia? Quid Hy* 

drocatyM cum Oreofelino? Qui quidexp errores 

haud tainen obfunt iofigni huius operis utilitati. 

Incredibile enim fere eft, quot Adanfonius cfaara* 

eteres dmendaverit, quot generibus auxerit reg* 

tium, qudt obfervationibus lifus fuerit ut genefa 

haec et familiae ftabilirentur. In ipfis imperfectis 

j^kntis plerumque adeo feliciter laboravit, utprii- 

mus fungos, byffos, gaftromycetes melius distri- 

huete tentaverlt. Ubique in tabula per omnes plait* 

tae ^ttos differentias ftruibturae indicat. DoIezi-> 

<lum fanei paradoxa forte orthograpbia , parado- 

^ etiam auctoris opinK^nllms plures botanicos dis- 

luaderi ab utiliffimo hmns operis ftadio. 

Methodum quamdam ex artificiali et naturali 
eompoiitam exhibi;dt Oeorg% Chrift. Oeder^ infra 
nb^it&s lattdaadttS) in n^^wientiS botanicis,^^ RsSa^ 

24 * Sya LTB. VH. CAP. L 

/ 

I 

2764« ^* Octo claffes confiitult: Cryptantliera» 
rum»' Monocotyledonuiri > Amentacearum* In- 
completarum, Calycicarparum > Calycanthemarum, 
Monopetalarum , Polypetalarum. Adaptata autem 
praeprimis eft borealibus plantis. 

Adanfonio lepide iUudens ^ Linnaeo yeliemeH« 
terirafcens^ Henr. lo. Nepomuc. Caantz^ pro£ 
Vindobonenfis, methodum naturalem omnibus aliis 
etiam praepofuit, gehericis characteribus maxime 
eriiendandis infudavit. In plusculis operibus id per- 
licere fiuduit 9 praefertim in „ fiirpium aufiriaca- 
rum fofciculis VI. /' Vienn. 1762. 1769. 4-> ^^ 
iii ^lnftitutionibus rei herbariae/^ voL 1 . 2* Vienn» 
2766. 8. praecipue vero in |,ClaIS umbelliferarnin 
emendata,^^ Lipf. 1767. et an ,, Clalfi cruciferarujn 
-emendata/' Lipf. 1769. 8; Queritur praeprimis, 
Linnaeum» gui bene quidem genera multa Tourne** 
fortiana contraxerit, aha tamen fine neceffitate fe- 
paraffe, ad habitum fere nuUo refpeetu habitO| 
quem tanienlclanculum vConfuluiiTe ipfe libere fa- 
teatur* Qenera in univerfum nimia eflei a parti- 
cula quadam corollae differente haudquaquam ge«* 
nericum rcharacterem defumendum effe. Hinc fal- 
fam effe adfertionem I quodgenera, praecipue Lin- 
naeana, naturalia fint: natnralia ubique formanda^ 
et in hoc laborare botanicos probos. Quae Lin*- 
:iiaeus fiqxerit, adeo faepius iterum mutafley. ut fii* 
iCile videatur nil nifi artificialia jformaSe* Totius CRANTZ. ^s^s dedificii fexualis fundamentum) numertkm ftami* 
num et ratiohem tantopere differre, ut ipfe eius- 
qlie fectatores monuerint, hanc ftaminum varieta* 
tem faepius attendendam nbn elTe* Absqiie ulia 
partium fexualium confideratione genera optirae di- 
vidi poffe> manifeftum arhitratur in 'cryptogami- 
c^rum Itirpium distributione , quae egregia fit et 
conftans> licet nuHa ft^mina in iis obferventur* 

Adgreditur autem Linnaeuni ,ea fyftematis par- 
te, quae, me quidem iudice> omnium minime ela* 
borata eft, Umbelliferarurti et Cruciferarum. II- 
lae a Linnaeo arbitrio magis» aut habitus quodam 
Inftinctu quam ad fuasipfius regulas distributae in« 
volucrum faepitis habent varium^ id faltem haud* 

' 'quaquam^ quod Linnaeus generi adiudicat» exem- 
plo Selini, Peiicedani, Gari, Apii et Bupleuriw 
Haec uberrime fatisque fevere taxat Crantzius, val- 
deque alienus cft ab Adanfonio , qui et fuo arbitrio . 
familias umbellatarum dispefcuerat. Ipfe. autem, 
foli fructui fidens, dirimit in eas, qtiae fructum hsh , 
beant alatum , quae coftatum atque quarum habitus 
deliquefcat. -Sub' Tordylio comprehendit Arte- 
diam et Haffelquiftiam , licet illa alam habeat finua- 

' tam, longe alio modo comparatam ac alae turgi^' 
dae Tordyliorum. Selitio adnumerat recte Ger- 
variam, Oreofelinum , fed etiam Peucedana, Pafti- 
laacas, Imperatoriam et Anethun); fpecies fetiam- 
num dubias S. fylveftre et paJuftre nec ipfe rite dfe- z' 374 LIB. Vn. CAP. I. 

tiogait i; addit tamen novam» S. au&riieani (argen» 
teum ipfi). Bene anjmadvertit, Laferpitium pru- 
thenicum exuerc^ faepe hirCutiem et iimilem fieri 
Selino CarTifoliae. L^f. Krapfii babet^ quod fine 
dubio verum trilobum, foliolis acutiuSculis. Laf* 
LibanoUda (glabrura)» et latifolium (afperum), 
haud bene distinguit* Separat a Laferpitio Siler» 
quod non alata fed coftata aut ftriata femina habet: 
male Smyrnium cum Cacbryde iungit: ad Ligufti* 
cum trahit Phellandrlum » Meum, Mutellinam et 
Foeniculum. Sia ad Sefel]« Sifon ad Cicutam» 
Carvi, Pimpinellam et Gingidium redu^it. Egre- 

» 

gie iungit Athamantas veras cum Bubone fnb no- 
mine Libanotidis. Plura omnino bpna> fed multa 
etiam arbitraria , praepoilere iudicata $ ut auctori* 
tatem id tentamen haud nactum fuerit. 

Simili ^atione de Crantzii eruciferis fentio. 
Glandulas nectariferas » quibus Linna^us ad diri* 
inencl^ genera nimis fifus erat , egregie obfervavit 
Distinguit cruciferarum fructum ita , ut filicolofum 
inter et filiquofum ponat filiquatum (oblongam iili- 
qu?m latiusculam autarticulatam), quali gaudent 
Vella.i Ifatis, et ipfe Raphanus Raphaniilrttm , quem 
tanvjen a Raphauo Iativo9..nefcio cur, genere fepa- 
rat. Hunc enim rum Sinapi et Braffica iungit» 
Tbldfp^os Eicit cohortem filiculjs non margioatiSi 
quorfom et Burfam et Myagrum fativum L, numer 
fat* LepiJia ^t Coclxlearias« quae filicul^ ovata acii- CRANTZ. OISgKE. Syvf ta gaudent» et Myagrum faxatile in genas eontr^ 

))it Naiturtium diotum; quod emargipato orbiiculata 

fructu praeditum eft« Lepidium proprie nominaf, 

guorfum vero L* didymum haud pertinet. Male 

Alyffi . character^ a fiaminibua calcaratis; mal^ 

Tub Clypeola iungit Bifqutellas, Felt^riam et Alyf^ 

fum xnaritimum: Prabam pyrenaicain (tab»i*f^5\) 

et iieUatam bene.illuftrat. Sub Cochlearia haufl 

Jdonee iungit Cramben» Iberin faxatilem» Mya- 

grum pauiculatum. M. auAriacum, quod Nafturtjj; 

nomine iu fiirpibus auftriacis exhibet, habet deifi 

j^ochleariam (tab. 2./. t — 3. )• Myagri ipfias no» 

^min^ complectitur et CoronQpum et Analtaticaei 

.|^t Buniada fyriacam , Erucaginemque, et Cramben 

.or^entalem » ut nujUbio^ fere fractus differentis xf* 

Tpectum habulffe videatur. Cheir^nthum et£ry$* 

l|9um Bccurate ad filigoae formam distingiMt* Ax^ 

.\ti 4at tuberculum lAter ftfmina et foliola calycin^ 

euias novam hahet fpeciem Arabin Crantzianavn 

(tab.Z*f,2.), « » Sticpes attftriaca^ alio loco Tepf-. 

|emu«. . . 

Egregium opusculum exhibuit» ut opmia fyft^ 
znata botapica examiiiaret) cuique fuam, laudefi 
trjtiueret, non omlflis argumeutis , guae reprehen- 
.£oniIocum dant, Paullus Ditericus Glfekey Harp' 
fcurgenfis» in disf. fiftente fyftemata plantartipi 
recentiora» Got^. 17.67. 4's licet $nem fyfiema^s 
ertifici|l|s non fotis lihere perfpexerit. Nemo v^jici S76 tlB. m GAP. L fineptias doctrioam fexoalem adgrefTus tOt guim I6. 
Dan. Titiusy prof. Wittebergenfis* (nat. 1729. f 
^796*) in promtuario Hamburgenfi (Neues hamb* 
Magazin^ St.^o» 8.4^3 {.). Ratibcinium id, qua- 
le ab infante aut ab homlne ei^fp^ctaveris , rationis 
fuae neguaquam compote. Namque fructus aeque 
parum valere ntigatur ad plantairum distinctionem, 
ac foetus ad animalia distinguenda: haud unicam 
partcm fufficere ad dignofcendas fiirpes » quemad- 
xnodum vox horainis , qui gallos canentes imitatur, 
'baud fufficiat ad fpeciem disdernendant. 

Non multa £aniora oppofuit Linnaeo lofephus 

Quer y Martinez, prof. bot. Matritenfis (nat. 1695. 

'j[xj$4*)* In tomis primis diiobus fiorae hifpanl- 

cae fFlora efpanola, voLi. /y. a^Sf. vohii* Ma- 

drit. 1762. 40) ^^ variabili ffcamiiium mxmero, de 

'heglectu legum quas ipfe Linna6us dederit, de 

snala quarumdam familianim distributione argu- 

menta petiit ad impugnandam doctrinam : repe- 

- tiit etiam obiectionem Tpurnefortii de palmis £tu- 

ctiferis absgue foecundatione.: haud fentiens, ea- 

dem et Tournefortii fyftemati bbiici poffe, quae 

in fyitemate Linnaeano reprehendantur. 

CoroIIiflaVum parfces tueri fategit lacobus Wef-' 

nijchek in „generibus plantarum,^ Vienn. 1764» 

8. ^lvtni enfm more ad lacinias corollae aut peta- 

'^a plantas distribuere conatus elt, et quidem haud 

fatis probabili modo. Tribus generatim coo&il»-* / ^ W^RNISCHEK. mlL. ^77 tis cohortibtiS mono-, poly^ et apetalarum > iBaS 
dividit ia limpUbes et compofitas* Simplices vero 
tractat, ut limbus eft bilabiatus> ut guadri-, quin*- 
gue-, fexfictus aut anomalus. Huc trahit Gentia* 
liami Achrada, Soldanellam, Fuchfiam, Dodo- 
naeam. Polypetalae distrahuntui: ^t fecundum nu<- 
inerum petalorum^ et iuxta ftaminum nexum et co- 
piam. Pianfibas digiium id fyftema a nemine iudi^ 
catum eft. • ? 

IVfethodum naturalem adbptavit/ guem&epius 
infra dicemus, 16» HxLrivs, in opere pretiofi9- 
fitaio : „The vegetable fyftem," tom. i — ^ 26. Lond. 
1759—1775., tabiilfs iSSg. adornato. A flore 
conftantem petens characterem > genera et fpecies» 
xAA ad elaffis aut ordinis characterem nonexactif^ 
fime guadrare viderentur, ad aliam claffem retulit, 
ut disiecta onftiino membra apparerent. Segrega- 
vit antiquo niiore herbas ab arboribus fruticibusque. 
Herbae distribuuntur in feries quatuordecim: 
X. Cbmpofitarum, 2. Aggregatarum , 3. Umbellata- 
rum , 4* Regularium mono - polypetalarum , 5. Lr- 
regularium , 6. Calyce deftituta^um \ 7. Petalis ca- 
rentium, 8* Graminum, g. Filamentofarum, feu 
'floribus careritiiim, 10. Impcrfectarum monoica- 
rum aut dioicarum, ix. Filicum, 12. Mufcorum, 
i3. Fungorum, 14» Marinarum. Compofitarum 
ordines inftituka calycis forma ferefola, quae ge- 

• * 

mia fere immmera krgitur, ut'Carduum« Atra^ '^ 37« LIB» m CAP. I. / 

etylidexn> Coicum et Oiiopordon di$tribu{it in 
Pternicem-, Ixinen, Afcalean^> 7^tralicen> Polyr 
acantham et Acarnamt Ad iiggregatas r^fert Dor* 
fieniam, Hydrocotylen et Ailioniaca: umbelbtas 
a^ involucri dlfferentias dispertit , Ubique chara* 
cteres Linnaei emendare liudet, fed novorum ge- 
nerum nimis ftudiofus» differentias leves in Qhara^- 
cteres introducit,. ut Lycoperficon^ Mandragoram 
et Batatas e Solano fingat* 

Indies autem n^iagis botanici fi\% perfuaferunt, 
ordines naturales peculiari indu|tria emendandos et 
augendos et generali normae (ubiiciepdps effe» ..ut 
fyll;emata artificialia , quibus ubique carerf nequi* 
muS) etiam naturae propiora reddantun Teuta,- 
vit id poft Scopolium prim^s Davides Meess, 
hortulanus l^^ranekeme, doctil&mu^ vir et acutiffi- 
jnus, aiigendae rei herbariae natus^ Rationes ve- 
terum botanicorum, maxime Caefajpini» fuscepit, 
iit cotyledonum differeotias» nimis ad id usque 
tempus utglectASy erueret et cklTes.i^xta easdetm 
dttcei^et* y^Plantarum rudimenta,^^ n*x. Zr» I^ey- 
ward.^763» 4*» ^ titulusinfignis.opu$cu}i, quod 
utinam continuaffet aiictpr. Namq^^indultria pari- 
ter ac acumen, quibus in jnodttm,.quO'p)antula €um 
cotyledonibus evolvitur» .inquiGv|t> i^t|$ non Jat^- 
danda funt: llcet paullo fubtiUas^iis ^artibps ac dif- 
ferentiis» quae rem haud tangui^t^ iohs^fiffe videa- 
im. Etittim filorvm £ptt petioloriim» quibusCeo- \ MEES£. S79 tyledones inftructae funt, varia longitudo, et varia 
feminum aut cotyledonum forma paullo nimis inve- 
itigantur. Bene aut^m inonocotyledones funicu^ 
latas distinguit, ubi cotyledones funiculo umbilica* 
li a plantulk feparatae funt: quod in palmis nonniil* 
lis, NarcilTo» VVachendQrfia et Commelioa cqntin- 
git. Neglexit Meefius .albumen monocotyl^onum 
#t nimis parcum numerum feminupi recenfuit* 

Acuminis autem et doctrinae aliud fpecimen 
apte iam exhibuerat, luidevigefimae claffis examen: 
},Het XIX. claffe vvsi Linnaeus opgebeldert en ver^ 
mcerdert/* Leuward* 1761 •8. Eft clavis clafSs 
bene elaborata, additis qujbusdam obfervatlonibug 
de varia forma flosculorum , quos nudos nonnum 
quam in difco effe arbitratur (in r«^io GnapbaUi eff^ 
omnino fcimus.). SeriphiumabArtemifia, Stoeben 
a Corymbio Linnaeum non bene discriminaffe: ali^f 
quot plantas binis locis enumerafle: monogamian^ 
minus recte in tindevigefima, melius in allis claf** 
fibus exhiberi* Adieeta eft Fuci digitati hiftoria. 

Infignem menuit laudem M^efius, ob mufco*' 
rum propa^ationem egregie explicatam. (f^erhat^ 
4eU der maatfck* teHarlemf D. X p-^J^ f*)* Car« 
puseula enim cylindrica in rofiUis Pdlytrichi con* 
tenta> quae ^lichelius etLinnaeuSiOvaria, Hedwi-» 
gius poftea antheras habueruni, nofter vidit germi» 
pare» cotyledone unica, unde monocbtyledoneif 
adnumerandos mufcos effe opinatur* Cilia c^pfii* 38o UB. Vn/ CAP. I, 

larum cuHi Staheliao antherarum vidbus fongi cre* 
'didit. 

Eodem fere tem{>ore in Jungermanniarum nup* 
tias Inquifivit Otto Frider. Maller , editor florae 
daoicae (nat. 1730. f 1 jS^O» PiftiUa autem emar- 
cida> feu parapHyfed pro antberis habuit (Flora 
FridrichsdaL tab.^./»5» 6.)« 

NataL Jof* Neckbr, quem botanicum fuum 
nominavit elector palatinus (n^t. xjSo. t^^S^') 
egregie probavit> MufcoS^ Algas et Confervas gem» 
marum ope^^propagari (ac^» ihMd. palai^ o.. p 4'^4*) 
quod dein uberius expofuit in Phyfiologia mufco* 
rum, Mannh. 1774* ^** nimia tamen fiducia per« 
hibet, nec pulvischlum in capfulis contentum fe- 
men' effe, quod fibi nunquam germinalTe vifus fue« 
i-it. Plantas hybridas, quae folo femine produ- 
cantur , nunquam inter mufcos obfervari. Zoo» 
phytae adfijduo eff6 cum plantis imperfectSs com- 
parandae, ut propagatio illuftretur» 

Ebdem fere, quo Meefius , - tempore claffem 
compofitorum» fed generatim magis, revidit Io*.Ie 
Francq vaa Berkhet in j^expofitione characte- 
rlftica florum > qui dicuatur compofiti , ^^ Leid* 
-ij^Oy 4-^ ' DifFerentias reoeptaculi> pappi, antho^ 
dii et flosculorum ubcrrime et ad Linnaei nomen* 
elaturam definit icooibusciue exprimit^ fed in gene- 
rum ventilationem haud defcendit* Neque uliibi 
recedit a Linnaei feptentiis , neque raifiores diffe- BERKHEY. JACQUIN. SCHREBER. 561 

rentias tangit) in folis mlgaribus fubfiftend. Sed 
icones nitidiffimae tironi praeppmis commendan-' 
dae> qui dif&cilis claffis defiderat clavem^ 

Afclepjadearum familiam , maxime vero fingu- 
larem genitalium fabricam, qua poffet) b^ne inda- 
gavit Nlcol. lof. 7aef z/l/z, fummus vir, quem infra 
fae^pius dicemus. Pbllines geminos, qui fub plic^ 
xolutnnae piftilla ambeuntis latent, antherals tot« 
idem habuit^ unde decandrae ipfi, Afclepiadeae di- 
/:untur, fimul vero.gynandrae, quod tubercula fta- 
minifera' piftillo .acjnata qffe cognofceret. Egregie 
plurium Afclepiadearum flores delineavit, cfaara- 
xteribus genericis emendatis in MifcelL jzuftriac* 
voUi. /a&. I — 4- I^f- vero Theoph. Koleuter^ 
generatim.quidem cum Jacquinio fentiens, negavit 
tamen, antheiras effe clavulas illas.nominandas, nec 
ftigma totum id corpus peltatum, quod mediam 
floris partem tenet (Acupalai:* 3. ^i.\ Sed pU- 
culas illas» fub quibus latent clavuke gemellae> 
jftigmatis vices gerere» eCTeque eas clavulas nudos 
jiollines corneae fere compagi^. 

Io# Chrift. Dan. Schreberi^ pr of- Erlangenr 
fo (nat.i739.), viri et eruditione fingulari et do- 
ctrina folida et animi virtutibus excellentis, aniici 
piei venerabilis , infignia funt merita de perficjendo 
fyftemate Linnaeano, de emendandis generibus> 
de augendis fpeciebus , de amplificanda denique ge* 
neratim re herbariai» Frimo gramijuum myltorum 882 iJB. ViL CAP. L pkQiffimara dedit et utilifBihatn hiftoriain> cum ico* ^ 
iiibus nitidiOiinis 9 fidiffimis^ ,|BefciirdibQng der 
Grarer,^ Th.i« 2. Leipz.1769.fbL> cum tab.4o* 
Defcriptionibus et hiftoriae graminum oeoonomi- 
cae addi fere ^iihil pOteffc. Novae atitem exhiben- 
tur: Leerfia oryzoides y ^.22» Cenchrus murica* 
€uti i'Z4* Panicum glaucum, e* 25* 4grofii9 
pungens > t. 27»^; 3* ^ira minuta > ^ 2 1 .y; 2. if /i* 
dropogon fanguinarius 9 ^28./*. i. Dactylis pun^ 
gens , t. 27^/^ 1 • Brornus geniculatus , f. 3 1 • Ely^ 
mus Caput Medufae^ ^ 24-7« 2. Zizania palu^ 

ftris, ^^g* 

Plantas etiam aliquas orientales^ aTournefor* 
tio et Guudelsheimjbro lectas , ex huius herbario, 
eximie iiluftravit: :»,Icones et defctiptiones planta- 
rum minus cognitarum»^* dec. i. Hal. 1766* foL 
NovaefuDt: Campanula tridentata, ^.2. Andro^ 
face odoratijjima , t. ^ Cucubalus faxifragus^ 
t* 5« Rubus fanctusp t* 8. Jjuga falicifolia^ X. 
9« Phaca veficaria, ^.3. Buphthalmum cordi* 
folium , /^. 6. . . Dein „ de Phafco obfervationes >** 
Lipf. 1770. 4*1 optimas edidit, .quibus et calyptrae 
praefentiam in omnibus fpeciebus probavit, et do 
paraphyfibus , antherarum forte vices gerentibn^ 
opinionem propofuit et duas novas addidit fpecies : 
Ph» piHferum et ferratum^ quae cum aliis nitidi& 
ifime delineatas exhibuit. • • Denique Ajugae et 
Teugrii gepera ubejrrime invefiigavit in : ^^PIanta'' I ^ SGHREBER. MURRAY. JUSSffiU. 383 

rum verticillatarum unilabiatarum generibus et fpe- 
ciebus/* Ljpri774- 4-> et monographiis eximii$^ 
cdendis atixilium praebuit: Edingeri de Salvia^ 
'Erl.ljjj. 4m Drefky de Valeriana officinali, ErK 
1776. 4») et Sifyrinchii verum charaeterem eruit 
(ndv* dct. naf. curp voLZ. p.Z4^ f-) et decades b£- 
zias ftirpium tninus cognitarum illuftravit (ib.p.^j'^' 
voh4' V' i3^f0* ^^ nuperioribus autem ipfius me- 
titis in genera plantarum fermo hic effe non pateft* 

Nec reticenda lo. Andr. Mttriiay, prof. Got* 
tingenfis (nat. 1740. f 1794-) Opera in augendo et 
emendando Linnaei fyftemate. Maxime autem in- 
claruit editione „fyftematis vegetabilium , " Gott. 
1774. 8., quae ordinem quidem Linnaeanum reti- 
net, plures tamen complectitur correctiones. Sio 
Ciniicifuga e Dioecia in Polyandriam translata: 
Leucardendron cumProtea coniunctum; minus be- 
ne Hartogia cum Diofma, Elegia cum Reftione» 
minus beneBunius etMeum ad Aethufam numeran- 
tur. Species novae numerofae, ab aliis acceptae. 

Novum plane ac eximium cepit confilium, in me-' 
thodo natu^a^i emendanda Bernardus Jussiev» 
quem imitatus nepos Antonius LaurcntiuSj fum- 
xnus vir, perfecit, quae patruus inchoaverat. Ber- 
n^rdus quldem , licet iiihil de methodo fua in vul- 
gus ediderit, hortum tamen regium Trianonenfem 
iampridem ad earadem inftituerat. Et Antonius 

1 

Laurentius fenfit neceffitatem ^ in horto regio Pari^ 384 UB. m CAP. t fino Totiriiefortii methodum, ad id usque teitipu^ 
receptaini abrogare, eiusque loco novam patrui» 
quae quadantenus ad Adanfonii accedens> maxime 
ab hac differebat, quod effentiales parteS) quas 
Adanfonius negaverat> velut vincolum generalefa^ 
xniliarum proponeret, introduqere. Cuius metho"* 
di pr^ma rudimenta expofuit in actis parifinis (minu 

* 

de PariSf xjy^. p.^i^* 1774.. p* 268.). Familias 
uaturales, quas Linnaeus pt Adanfonius generali 
quodam vinpulo deititutas propofuerant» Jufiievi 
iterum differentiae cotyledonum fubordinarunt»! £t 
ingens iUa tum habitus tum internae fabricae diver* 
fitas^ quae mono- et dicotyledpneas intercedity no- 
itris temporibus magis magisque confirmata fuit» 
Aliud vinculum propofuit Juffievus , ftaminum in« 
fertionem , non abfolutam , ut Gleditfchius , fed re- 
lativam» ad rationem ftylorum. Thalamo-, Sty- 
lo», Calycofcemones conliantiffimas effe et effen- 
tiales : Petaloftemones vero cum prioribus faepiiis 
confundi> ut intermediaifi potius filtat bafin quam 
efCentialem. Cum ftaminum filamenta a corolla po- 
lypetala distincta^ coroUae vero monopetalae in- 
ferta ,fint (exceptis bicornibus) fequi inde arbitra- 
tur Tournefortii maiorem adfinitatem cum natura» 
quam Linnaei.^Unde etiam modus infertibnis gene- 
ratim coroUa mono- yel polypetala iudicatur : nam« 
que et in leguminofis» dum monopetala eft coroUa) 
ftanuna fuscipifc la moiocotyledonibus nvJlam co- t JUSSIEtr. i • 585 

ToUam, (ed calycem Tolummodo coloratum adfu* 
ifiit: quod in Liliis , Narciffis et-Afphodejis conce- 
di- quidem poteft, nequaquam vero in/Nymphaea» 
Hydrocharide/ Orchideis, Graminibus et quibu^- 
dam Cyperoideis. Dicotyledonearum ordines du- 
curnt apetalae, quod proximae fint mcnocotyledo- 
neis: eae gerunt j[laroiiia receptaculo et caJyci, 
»unqUflfm piftUlo, iriferta. Eam ob fervationem 
deirt faifam invendt clariffimus vif: Ariftoloohiae 
enim ftaminahabere epigyna f. piftillo inlerta, pa* 
tet Qiiatuorde<iim claffes itaqu<*-proponit : i. Aco- 
tyledoheas; 2. Monocotyledoneas, thalamQftemo- 
nes; 3. calycoftemones; 4* epigynas f. ftylofte-' 
anones; 5. Dicotyledoneas apetalas calyfcoftemo- 
nes; d, thaiamoftemones ; 7. monopetalas thala- 
moftemones; S. calycoftemones; 9« epigynas ans 
thefis^tdaUtis ; lo. -antheris distinctis; 11. poly- 
pdtalas, Mminibus et dorolla epigynls; 12^ tha- 
famo; j3. calyci iofertis; i4- Irregulares, ftami- 
nibtis a piftillo fegregatis. 

Cum ordines fecundarii ad characteresi alios et 

« 

« fructificatione et ex aliis partibu^? petitos fubdivi- 
duntur, hac methodo credidit Jiiffievus omnibus 
rationis defideriis r«fpondere, ut, conruticta arti- 
iiciali cum naturali digeftionei, fyftema verum ex- 
iiibeatur. Linnatum fequens in ftaminum confide* 

, , « » • ' 

ratione, in generuiti et fpecierum dzstributione ac 
noineuclatura ; Tqjuxuefortio fe adiungit, dum co* 
ToM« Ilf V 2S zae tiB. m cap. i. RtJtiNO. 

rollae dignltdtem agnofcit, novaiii autem metha» 
-dum proponit> fi ad vincula familiarum naturalium 
e partibtti elTentialibus et conftantiflimis petita, re* 
fpicimus« Haec eft methodus» mipens tempori- 
bus ab auctore magis perfecta, quam adoptarunt, 
qmcunque naturae leges in regno vegetabili ag« 
nofcunt* 

Nec reticendum eft tentamen, quod, hortante 
et opitulante pav. Siegm. Aug. Bntiner^ P^ of. Got- 
tingenfi (1768*)*)! fuscepit Io« Phil. /Ifl/i/i^, me* 
dicns Elnbecenfis* In i^commentatione botanica 
in ordinesnaturales plantarum,** Gott. 1774» 8., 
recuf. inUfteri ctelect» opusc. vol.s. p.43i f., ex 
omnium fingularqmque partium confenixi clafles nar 
.turales conftituere conatur: cum vero norma ea- 
Jem univerfali. careat, haud,plaufibus noftrisdig- 
Si\m id tentamen videtur. Arbltrarius faepe locus 
Yidetur, aut levifiimis partium fimiUtiAnibus fuf- 
fultus, quem plantae occupant> ut Trichiliae in- 
ter Juglandem et Piftaciam : . Halefiae inter Acera. 
Aliae plantae , quas Linnaeus in eodem ordine col- 
locaverat, valde disiectae funt, ut Gruinales, ia- 
ter quas Ger^nium ad Malvas > Guaiacum ad Vifca» 
Averrhoa ad Rhamnos amandantur. 

*) £lu$ ^, enumeratio metliodica plantarum.'' Amfl. 1750« 
S. continet emendatot characterec Cunoniae«' Xiiripd«a» 
dx\f Polargonii^ Audbekiae. MB.Vn. CAP. n. PHYTOTOMIA. 38^ 

( 

CAP. II. 

ANATOMIA ET PHYSIOLOOIA 

PLANTARUM. 

* Phaenomenorum graviffimorum* quae vegeta- 
tio exhibet, germinatiotiis nimirum et incremenli 
verticalis expofitionem tentavit primus hac aetate 
Ouido Auguftinus Bazin^ medicus Argentoraten- 
fis (^1754.). In libello enim : „ Obfervations sur 
les plantes et leur analogie avec les insectes»*.* 
Strasb* 1741* 8. (interpn in Hamb. Mag..^* 4^9 ^* 
465 f. 9. 697» )* nec radici peculiarem effe dire-' 
^ctionem verticalem, nec eam in caule perdere' a 
calora aut vaporibus» quippe qui ex humoribus 
plantarum miaus oriantur> quam fucci concreti: 
fed adfcenfum humorum et verticalem caulis dire- 
ctiouein prpficifci credit ex fuccorum transitu ia 
veficulaS) quales glacies format> his veficulis, quae 
fpiralibus vafis producantur, pariter cogi huraores 
furfumque urgerij ac^ elafticitas aquae congelatad 
augetur. Radices quaquaverfum tenderef ubi nu-* 
trimentiim inveniant: in infula enira S. X)ominici>t 
Charlevoixio tefte 9 folam terrae fuperficiem lege^ 
re» Gum fubtus nutrimenta defint: experimentis 
€tiam a fe inftitutis probare ftudet, poffe radices 
qi^aquaverfum dirigi, fi fpongiae aqua repletae ip«- 
^s admoveantur* Cum calor.in plantis . deficiat» 
Qum fucci earum ut et infectorum multo tenacioret 

»5* . ^88 tlB. Vfl. CAP. ir. J^HYTOTOM, 

fint, #alticum magis .aSrem requiri autumat> qui 
tos priQpellat:«hinc tiibulbs fpirales necefTarios effe^ 
ur aer iBtveiictilab abeat: effe eos tubulos praeterea 
conicos 3 ut magis aer ooinprimatur > quodi quan- 
-tum a^ veritate alienum fit> cuivis patet. Cetera 
4irbitratur, evolutione poffe generatloxiem exponii 
illamque mafcule defendit. « 

Contra evolutionis theoriam argumenia cuivis 

'obvia protulit Chriit. Theoph. Ludwigy quem fu- 

pra diximois (Inftitunones regnii)egetabilis ^ Llpf. 

1742. 80« Contingere enim in pkntis mutationeS} 

quae nequaqusim praeformatae effe potuerunt* De 

tracheiS) quas Bazinus cum infectorum vafis aeri- 

feris contulit, vehementer dubitat; effe potius 

^ • vafa fuccofa contracta, quae nullo modo irritabilia 

^ ' fint. Uinc adfcenfum humprum potius proficifci 

^ e tenuitate humorum et bullis aereis, -quibus mixti 

^4^ fint, Quod quam parum fuf&ciat» cuivis manife* 

^ ftum vide tur. >► * • 

Turbervillio ./Vetf<£/ia77i » acaden\iae'Bi|HleUen* 
, ^/ fis directori (nat. 171 3. 7X781.) ^gi||^i9i|paturae 

"^" fcrutatori, plura debemus microtcopicf i^ffiiita» 

M qtiae phyficam plantapum illuftrarunt (Noimllfi^ j 

^ ^ d^couvertes faites avec le mierofcape , LelK. 1747* 

^ 8.). Praecipue vero pollinis naturam et actioneji»- 

ki ftigma ita expofuit» ut explofioQeqi nebulof^ipqr; * 
in aqua obfervaret, indeque fterilitat^m derivSlrq^ vJ 
pliiviis tributam, quud nimis praecociier pulverem^ * \ . NEEDHAM. OUETTARD. 889 

V 

fuum foecQndaiitem poilen explodat. Vidit etiam 
Ximam in globulis, guam verum effe orificium cre- 
didit, licet femper claufum invenerit. Sibii^pfi 
non conftat, dum actionem pollinis in dvarium ex- 
planare itudet. Ouamvis enim concedat, pollinis 
globulos potius folvi iu papillis fligmatis, ftibulos 
tamen parallelos in ftylo indicat, qui ductuum vi* 
ces gerant: ipfisque globulis ineffe arbitratut ger- 
mina pJantarum , in ovariis tantummodo evqlvenda» 
Namque vidiffe autumat in globulis maculam viri- 
defcentem in limpido latice natantem> quam em* 
bryonein exiftimat. . . Huic adVerfam praecepit 
opinionem lac. Parfons^ quem fupra diximus/PAi' 
lofophical obfsrvations on ihe analogy between 
the projfagation of animals and ihat of vegeta» 
bles, Lond. 1752. 8-). Neque evolutionem ilatui 
poffe: neque praeformationerti germinisin pollinis 
globtuIi^> fed veram effe fucceffionem, ut gemmae 
fint germina fubordinata , quae fariiia foe^undanta 
mafculae plantae haud egeant. Idera auctor micro* 
fcopicas obfervationes de feminibus edidit; „'Mi- 
crofcopical theatre of feeds>*^ Lond. ly^S- 4*> uhi 
internam ftructurani varioriim femihum bene illu- 
ftrat. Sed imperfectum eft opusculum, ctlra 
praeter octo tabulas aeueas nil prodierit, 

lo. Stephani Guettardy fupra Jam laudati, in- 
fignes fuerunt partes in augenda et amplificanda 
plantarum phyfica, Parafilarum .enim adhaefioneAj y 390 LIB-VII. CAP. n. PHYTOTOM. 

papillarum ope et radicularum ampullas referen- 
tium bene animadvertit (m4m* deParisy 1744* 7** 
a34' 1746- p. 275.)- Praecipue vero pilos et glan- 
dulas plantarum examini acutiflGmo fubiecit: illo- 
rum quidem varietates veriffime et uberriipe de* 
fcripfit: in glandulis tamen nonnunquam a veri- 
tate recedere videtur. Etenim glandulas fquanl'- 
znatas». quas in dorfo foliortim iilicinorum adef- 
fe autumat, manifeito apparet indufia effe. Ce- 
terarum externam formam duntaxat confideravit, 
divifurus in globuIares> calycinas> veficularesi utri- 
culare$9 lenticulares (mem. de P^arist i745- 
j». 367 f,). His vero et pilis tantam tribuit dig- 
uitatem, ut hon fpecies folas, fed ipfa genera 
poffe eorum ope distihgui arbitretur, quod in qui- 
busdam fpeciebus Apargiaej Alyffi etc* omnino nu- 
perorum obfei^vatio confirmavit (mem* de Paris, 
1746. p^jSq f. 889 f.). Idem de glandulis praeci- 
pit, qiias vermiculares vidit in dliis Euphorbiis, ve- 
ficulares et pellucidas in aliis. Bene etiam de pilis 
glandiiliferis filicuni iuniorum indicat, nileffenifi 
pubem y qualis et in aliis plantis obfervetur : quam 
Guettardi obfervationem fi cognoviCfet Hedwigius, 
jpro antheris eos pilos non habuiffet. Acutiffime 
etiam inquifivit iu ortum fpinarum e pilorum fafci- 
culis in Cacti genere (m^m* 1748. p» 647 f«)* Has 
obfervationes per plurimas plantarum (^cies pro- 
fequutus eft fmem. 1749- /7.463 •£► 566 X. i7,5o.p^ l 

I tJUETTARD. «9» 

bus looge plura addi poiTent: glandularum diffe^'^ 
r^ntiae in Acaciis et Mimofis, iu Crotonis genere 
etc. • « Dein egit etiam de modo, giio Licheaes,* 
JuDgermanniae etFungi adhaerent arbt>ribu$ et aliis 
plantis: Lichenes credidit veficulia oblitos effe, qui*-» 
bus ea adhaefio perficiatur (mem^de Faris% I75& 

Halefiiexperimentacirca transpirationem emen** 
ddre ftuduit idem Guettardus* Cum enim libere 
agere* fol poffet in ramum , quem aquae Halefius^ 
indiderai > cumque ipfa aqua haud naturale praebe*- 
ret nutrimentum; nofter vafculi orificium ftudiora 
obturavit; plantas, qiias examim> fubiecturus ^erat» 
vivas et vegetas in terra elegit, additjs fimul obfef* 
vationibiis et barometricis et thermometricis* Iii'« 
venit plerasgue pTantas tantum perdere>transpira- 
tionC) quantum habent ponderis: vapores haud* 
quaquam calore augeri^ ni lumen folare accedat, 
quod per fe hanc actionem producat: noctu parum 
transpirari: paginam foliorum fuperierem plu$ 
amittere vaporum quam inferiorem : nec fucculen* 
tas plantas abundare tantopere iis vaporibus, quam 
creditum fiiit (m^m* de ^aris^ 1748' p*S33 f.), 
In his pergens expertus etiam eft^ quid abforbere 
folia poffint: inclufam vafi.arborem haud minus 
transpirare vidit, quam guae ia aperfe»«a^re e{Iet> 
uade praepQ&eire e£ait> hRud taiuam ex aSce acci- m 392 LIB. Vrf. CAP. II- PHYTOTOM. 

pere copiam: nainque et in daufd aerd adfunt va« 
pores, vel ab ipfis plantis eithalati, quos itemm 
reforbere poffunt. Tabulas siddidit ftudio funimo 
elaboratas, quibus copiam vaporum exhalatoruai e 
variis flirpibus per maximam anni partem li^avit 
(^m* de Paris, iy49'.P''^^^ ^*)* 

Transpirationis. copiam in pl^ntis» quam Guet* 
tarduS tanta fedulitate et oAq^QBW^ eruere coiiatus 
eft, lo. Theod. Ellery academicus berolinenfis 
(«at. 1689. f 1 760«) e cylindrica potius tubulorum 
forma et e laxiore tela cellulari exponere fiuduit. 
Adfcenfus autem humorum calori et exiguitati tu- 
bulorum tribuendus: fepajratio fuccorum fpiffiorum 
iirictioni et motui veloci» Quod licet arbitrii ma- 
gis quam nataraeitidicium fit, bede tamen EUerus 
ad abforbta aSris elementa. refpicit, ut humorum 
fecretorum varictates exponat (m^nu de Berlirh 
1748. ^jo. Jif.). Dein in feminiini germina- 
tiohe femet exercuit, ut direction^m radicularum 
verticalem explanaret: fed aec vidit difficultates 
nec obviam rite iis ivit, ea duntaxat ratione conten- 
tus, qubd minus radiculis reiiftatur, fi deoffum 
tqiiam fi aliorfum vertantur. Ipfam etiam conftan- 
tem formaram di£fereiitiam proficifci exiftimavit e 
vario elementorum''cheinicorum in femiuibus con* 
turfu» Ceter o ad noduin feti disfepimentum em<- 
bryoais <?o«&iium 'trauBfort» e quo ductus cotyle- BJERKArjDER. KRAFFT. 395 doDum et radicularum prodeuiit (m^m. de Berliih 
1762. p, 17 L)^ 

Vaporura tfansfpiratorum glpbulos» ad margi** 
nem foliorum, qua nervuli terminantur, haerere, 
obfideri iis etiam pilos, hinc a vafis fpiralibus pro« 
trudi, obfervayit Clas Bjerkahder y paftor Scarae 
et Grafbak Veftrogothiae (nat. i^SS. f ^TS^*)* 
Exftant eius obfervationcs in actis holmienlibus 
(Schwed' Abhandl. 1773. /i.66.), 

Transfpiratos vapor^s in flore interdum infiam* 
mabiles effe et flammam exferere » fllia fummi Lin* 
naei, Elifabeth Chriilina, yidit (Schwed^ Abhandh 

J762L./I.29J.)- 

Eodem fere tempore Georg.. Wolfg. Kraffiy 
prof. ' Tubingenfis (nat. 1701. f 1754O» experi-. 
menta de vegetatione et nqtritione pl^ntarum infti- 
tuit cogitata et utiliffima, quibus Iicuit» e mixtis^ 
fuccis et falibus , quos agua plantas nutriens conti« 
net» nihil in humores plantarum l{>fos abire^ ut 
itague mechanismum nitllum , neccola, qualiaplu- 
res phyfiologi finxerant, fufficere ad feparationem 
exponendam pateat,(^iiotf. commjent* petrop. voLz* 

Lsmde kaud fatis digna funt Georg. Frider.Ald/- 
leriy iudicii fic dicti cameralis beralinenfis cauffi- 
dicus, qtii fundum in Sauen pofQdebat, conaminai 
in augejida et illuftranda plantarum phyfio)ogia« 394 LIB. Vn. CAP. n. PHYTOTOM. / Eadem experimenta in plantis dioicis inftitnit, qni- 
hus nuper inclaruit Spallanzanius : evulGs plantif 
znafculis, Spinachiae et Cannabis, ^foecunda tamen 
femina in {emelli$ prodierunt. Imo ipfe Mollertig 
Spinachiam feminam fertilia femina geffiffe exper- 
1;us eft. Unde idem effecit» quod Spallanzanias; 
haud neceffarias effc antheras ad foecundanda ger- 
mina, quum natur^ ipfa multo breviore via eam 
foecundationem producere pofGt» et vere produ- 
eat in plantis imperfectis (Hamb.Magaz. 2« 4^4 ^-J* 
Ih qua quidem argumentatione hactenus fallitur 
IVIdllerus, quod, quae fiunt in imperfectis» ad per- 
fectiores etiamfkirpes traducere audeat; quod etiam 
haud fatis fedu}o Spinachias femellas examinaverit» 
adfuerintne flores hermaphroditi» qui folent in qui« 
busdam dioicis obfervarj, Dein taxandus MoUe- 
rus> quod xnafculos flores eodem modo tr^ctat» 
quo plenos; nimlum enim intereft* Hos aliosque 
ratiocinii lapfus bene reprehendit Abr. Gotth. 
Kd/mery Iprof. poftea Gottingenlis (nat. 17 19. f 
3800.)) (HafnhMag. 3. 11 f.), quibus male re^ 
fponditMcdleruSi dum negaret, haud exiftere ovtt« 
la fine germine, feu disfimilia effe ovula antefoe- 
cundationem feminibus poft eamdem, dum ftigma« 
tis fuperficiem crederet potius exhalare quam ab« 
forbere» dum palmarum foecundationem in vulgus 
Sam ilotam reiicere^ (Hamb Mag. 3« p. 4^ ^* )• ^^* 
M itarum uinaadvertit Kfifiimrus^ MAUerum Qoa MOLLER. KASTNER. ^gS 

i 
debita dn^t^iitcL obfervaffe, florum mafculorum et 

femellorum if\ Spiaachia dMFi^rentiam non fatis cog* 

noviffe, femet ipfum vidiffe hermaphroditos flores 

in Salice alioguin dioica (Hamb.Mag* 6. p^ Sig t). 

Tandem nova obfervatione de foecundis Spinacbiae 

feminibus, cum uuUa mafcula planta adfuerit, Mol- 

lerus huic liti finem impofuit (Hamb» Magaz. 7. 

p.428f.). 

Neque adfenfu fatis dignum videtur MsUeri ra- 
fiocinium de gemmarum ortu (Hamb* Mag. 3. jj. 
107-)» Cum cnim e trunco Brafficae capitatae 
praecifo v|derit in cella radices prodire, et quidem 
qua cortex cum fibris b'gneis cohaeret, arbitratur 
in ipfo fucco nutritio gemmulas eas adeffe, quae 
figantur et, dum irrigentur, radices agant. 

Magis placent, quae idem MoUerus de vegeta- 
tione generatiro in alia coUectione praecepit fOe- 
konomiJch-^phyJicaUfche Abhandlungen^ Th*i. p. 
I— i35.)- Bulbos egregie cum gemmis compa* 
rat: ut in his bafis tumida, itain iUis fS^«, feu cor- 
pus folidum, ,ut bafis omnium partium habetur: 
ex ea bafi ductus proveniunt, et novi utique ductus 
e quavis gemma : quod bene probatur e fragiJitatd 
MirabiliS Jalappae ad nodos» Circulos Ugni ]xcf^ 
ex toto haud exponat, duriorem tamen amVu^tum 
inde declarat, quod verfus autumnum huiniores 
fpiffiores fint et foh'cUores* Fructus ipfos e%|iltimat 
tumores effe gemmarum pleno$ > ^uod tam^ft cttoi 


5^6 LIB. Vlf. CAP. n- PHYTOTOM. 

in tiiberibus Solaiii tuberofi probetur , haud appri- 
me quadrat. Ipfam verticalem caulis directionem 
e folo calore pendere autumat» Sed theoriam de 
ineremento partiurb omnium e gemmis, quam et 
Lihnaeus (d^ prolepji) adoptavit, mox confirma- 
tam vidit MoUerus, cum et Primula Auricula et 
AUiuni loco florum in fcapi apice proles novas pro^ 
ducerent Attamen ultra veritatem progreditur, 
idum drupas e triplici gemma prodire autumat, qua- 
rum prima nuc].eum, altera putamen, tertia pulpam 
producat (Oekon.-phyjic* Abh» Th*5. p. l6o f«). 

Directionis ftirpium verticalis mlitationes, ab 

cvaporatione mutata pendentes, faepe etiam variis 

aliis cauffis tribuendas acutiffime obfervavit, pecu- 

^ liare addens inftrumentum , quo gradus declinatio- 

nis metiretur, lo. Theoph. Gleditfch (meiru de^ 
iBerliriy 17 65. p.52. — 90.). 

Eodem fere tempore electricitatis nuper acrio* 

^ ^^ ri ftudio cultac efficacia in plantas, et primum qui- 

^ . ^em a Brotvningioj tentabatur: (Phil. transact. 

^.'.yty^-j. p.ZjZ, Hamb. Mag.a. p*67^.) dein a Mam* 

.iU, ; >J^^ qui myrtorum electrico tor^ 

/ , /• >f^ute adfectorum gemmas velocius propellere vidit 

(AJe;^. de Pari^, 1748. p. 254« Not) , eisiNTolIeiio 

liberii4^s, qjjii Sinapis femin^Jrerrae coinmifra nych-» 

theme%:o prdeoocius gernzinare vidit, dum electri- 

^^.JSf^M^ ^^■MM^^S?^^^^ W^°^ ea, quai 
, jt 

s 
V V ^„oHMEIl. HILL. 597 

electrici^^ experta non crant. Videbantur ta- 
tnen catfles priorum inagis infirmi effe, quod ni» 
xnius ftimulufi applicatus erat (ib, ). 

Interea ariatoinicae quaejftiones de labrica plan^ 
tarum ftudiofius agitabantur a Georg. Rud. Bdhmej»^ ^ '4 

ro et lo. Hillioi , Ille, prof. Wittebergenfis (nat^ 
2 723. f-iSo3.) telae cellularis imperium per pm^ 
nes plantae partes probare ftuduit in pecuiiari.libel* 
' lo: ,,de cell^Iofo vegetabilium..cQJat.e±tu," Wi^el£ ^*^ 
1753. 4' Varianf efiV#rius telB^J^iTOam in ^iaiis 
jpartibus: uonnunquam ciavos fi^jgere, quibus vafci V 
firmentun Bene animadvertit, istf v^^fr^os Ihibuloa 
vafdrum intas veficulis feu textu quodam cellulari 
plenos effe: eosdem vero interdum vacuos, fi 
fucci deficiant: ex iis autem natum effe IVIalpighii 
«rrorem de vaivulis vaforum, Vafa aerea pecu* 
liaria negat .' dum iuniores fint plaiatae ac fuccai* 
lentae, nequaquajg ea confpici, fed, ut arefcere 
isucipiant, trachearum modo apparere: quod om- 
fiino v^ritati adverfuim ^it. "■ 

Hillius vero, ^Jaepe iam laud^tus, multo ube* 

# rius in fabricam vegetabiiium inquifivit. In libel- 
lo : „ Outlines of i^yftfeni of vegg table generation ," 
l^oDd- j 58. 8. jrf^mirius et obltei^potius factunl 
^' A^pli^^N^^^^^ fentefukrf recedit , dum cor- 

^ miSiS^ c]qiHlis;in petaia, librum ixi reofiptaculum abire 

^eilifti^f^ quod Adior jllidis fectione pilobatum a 

l^ eilil' ^tat. Generatioiiem ita exponit, ,ut a "t > 1 S98 UB. VU. GAP. II. PHYTOTOM. Leeuwenhoeklo petat animalcola fpermatica in polr 

line refidentia, quae introeant oTarium > foecunda- 

tura ovulorum congeriem : quam fabulam ipfe au« 

det tab.iV. icone illuftrare, ubi, fi femel modo 

poUen AmaryllidiS contemplatus fueris , facile ani» 

inadvertes, rimam longitudinalem pollinum HiUio 

impofuiffe, ut pro vermiculo haberet, ferpenti- 

«lam fingenti hano rimanx quae recta eft« • . Laude 

malore digna funt, quae de fabrica plantarum ia 

primo operis fupra citati: The vegetable fyftem, 

tomo praecipit. Primus, ni fallor, radicttlaram 

extremitates fpongiofas > feu tuberculofas obferva^ 

vit, quae quidem indoles auxilio ipfis eft, ut fu« 

jgai^t humores terrenos« Quatn vero indicat in li- 

bro ftructuram,it^rujn fictitiam puto: pronunclat 

enim ductus verticales, quibus conflatur liber, ghn* 

duiis effe inftructos,. quibus fecernantur humores» 

ipfis vafis fpiralibus non fatisinhaeret: vitam plantaei 

in carnofis partibus , feu congerie eorum vaforum> 

coUocans: e quibus et antberae et poUinis elementa 

evolvantun • • De fomno etijm plantarum quae* 

ftionem movens in libello fingulari: „The fleep of 

plants,** Lond. I757. 8., a lucis potiffimum abfen« 

tia directionem foliorum fingularem derivat. Sed 

agere eliam calorem^ fiquidem, quae in Aegypta 

coelum refpiciant, in noftris climatihus, utut cali-- 

da fit tempeftas» horizonti duntstxat parallela effe» 

2n Abro precatorio haec inftituit experimentai ctt« llfLL* , %^% 

'iiJ8 folla eod^m inodo i(e habebant ad lumeji artifr; 
«iale ac ad folare. 

Eumdem plaritarum ftattim examini denuo fub» 
iecerunt Rich. Vulteney (phiL iransact. i^SS» 
^. 5o60 Rud, Aug. Fogel, prof. Gottingenjit 

XMt*i724*'t *774*) ^^ programmate 'fingulari 

.375^ 4* «t lo. .Qottfr. Zii^n, prof. Gottingenr 

Us (mU 1727. f i/Sg.)- Huius praefertim ok- 

Xervationes memorafu dignae -videntur (Hanik 

2illag;tJL^p^-^q*L)» Defmantbi enim virgati, qufm 

^ ha/ec experjmenta elegit, fpjia nec humiditatis 

.((UfOdam Ue^ caloaris. gradu ad contractionem illani|| 

£ve lapfum nominare malueriS} cogi, nec ipla 

.etiaiTi luei^-abfentia» obfervavit* In ceUa enim hu- 

in}da> frigidittscula et penitus obfcura easdem vidit 

tricifGtiidiiies contingere foliorum > quae a lucis fo- 

laris effectu vulgp derivantur. Unde omnino pa- 

;tuit» piant^S fequi conftantes quasdam leges, quaa 

.ab irritabilitate earum five vi vitali proficifcantur* 

NoViiffimum HUlii opus graviffimum • eft et uti- 
.lif&mum: ,>The cooltruction of timber,^^ Lond« 

m 

'Xjjo^ 8. Tabulis.quadraginta tribus taleolos fub- 
tilifGinos» quorum quivis quingeBtefimam aut fep« 
itingentefimam poUici$ partem aequat». e lignis va? 
•riis, mirabili arte^ ope macbinae peculJaris> fec« 

r 

tos. exhibett Ligno autem praecipue Quercus coc- 
^ferae aut Roboris, e furculis bimis, ufus eft* 
Varia etiam experimeuta ioftituit) ut interiorem \ 400 LtB. Vn. CAP. n. PHyTOTOM. 

%orticis et ligni fabticaih cognofoeret: raccharofa- 
turhi implevit Aceris corticem, quem poitea li- 
guori probatorio, e calce viva et auripigmento, im- 
mifit. Vafa adveheflitia , tincturd cocdonellae im- 
praegnata, orificiis vidit hiare in veficulas telae cel* 
lularis» vel maioribus vel minoiibus, unde praeeo- 
isioris feriorisve foliorum proventus cauffa exponi- 
tur. Similes ductus et lignum et albtbmum con- 
Hituere, atque per eorum interftitia bnllularum 
forraa fuccos transfudare , quae deln in ^eUuIas ine- 
idullares abeant* Haec et alia guae^i^ ductibas fuo- 
^iferis praecipit , mihi faitem probai^e videntur lon- 
'gituclinjalem minus quam hopiaontalem fciffuram 
«xaminaffe. Vafa enim ipfius propria tab^S^.' 38» 
)nanifeito funt lacunae. telae cellularis. Lbngitudt- 
Dales tamen hafbet particuW alburni e falicibus, ubi 
vafa punctulata tab.^. credit orifioiis hiare : longi- 
tudlnalia etiam ligm fegmenta tab. 8. utii foli tubuli 
apparent» Circuluin feu coronam inter meduUam 
et' lignum bene illuftrat, racembs yaformn fpira- 
!ium diltinguens , fed transverfim' duntaxat fectos^. 
Bocconiatn frutefcentem kudat, quae optinie has 
partes exhibeat,- fed potiiiffet eamdem claritatem 
ct in aliis plantis obfervare. Huic coronae vaforum 
fpiralium trilwit cauffam incrementi et ramificatio* 
nis, iicet ipfa vafa haud interius cognoverit. Ncc 
in ipfis ramificationibus disfectis vafa fpiralia discer* 
sere potuit (cab. i6.). Vafa habet communia val^ X WALTfiER. JAMPERT. REIGHEL. 4oi 

?ulis dlstincta» quae iiite dubio cellulaeTuM pro- 
tenfae. Bene ceteroquin varias alburni et corticls 
rationes in variis arborum fpeciebus indicat : egre- 
gie refutat medullae dignitatem ad producenido9 
ramd^. 

fJegaverat iam vafa fpiralia Aug* Frieder. WaU 
iherus^ eaque a fucciferis feu nutritiishaudquaquam 
differre docuerat (progr^de firucturapartium^ $»3. . 
Lipf. 1740. 40' ^oxk haec folum) fed alia etiam 
amnino deeffe, probare ftudens Chrift. Frider. Ji»/7r-*^ 
pert^ qui Halae artem medicam per aliquot annos 
docnit {nat-1727. f 1758.5, tot comrajGt ratioci- 
mi erroreS) tot fallaciis femet implicuit, tantam 
rei, de qua quaerebatur, ignorantiam prodidit, ut 
nominari vix mereatiir, niaxime cum inconditO' 
utatur et peffimo dicendi genere. Ipfe fatetur^ fo 
nibil eorum examinaffe, per fex duntaxat menfes 
rei herbariae operam dediffe: fed nugatur etiam, 
nullum eorum vaforum orificium ip confpectum ve- 
nire, nimis exiguos eos ductus perhiberi, quam 
quae fuccos vehere poffint. Inde*nil fuperelle cre- 
dit, quam fuccos in fibrarum interftitiis adfcendere. 

^ Primus aiitem, qui vafa fpiralia poft Malpi* 
ghium etGrewium melius indagavit, Georg.Chrift. 
Heichel fuit prof. Lipfienfis (tiat. 1727. f 1771.). , 
Namque, quae Ip. Mich. Seliginanne coloratis fo- 
liorum nervis, fplendida magis quam utiJia ectypa 
#xhibuit> licet dacta pcaemiffa fit Chrift. Is^c^ Tre^ 4Qa tlB. VIL CAP. IL PHYTOTOM. 

te^iipraefatio, haud fijigd^rem ix^erentur attentio* 
i^e (Die Nahrungsgefafse in deu Bliiitern der 
Bdume, Narnh. 174^» fol). Ad fineixl tabularuni 
quae 127 funt> et nervos foliorum et cuticulam re-> 
praefentat tab. i. et 2. *y fed haud idonea iperfpi- 
GUitate» licet iDgenti magnitudine. ReicheUus ve- 
ro in libello academico (disjl de vajis plcuttarum 
Jjrirallbust Lipf. 1758. 4«) accuratiflime inquirens 
in fabricam vaforum fpiralium» primum Malpi- 
ghii opinionem de lamina feu zona fpiratim torta 
refutavit : fila illa tenuiffima faepius duplici aut tri- 
plici fafciculo coagmentata invenit* Valvularum 
praefentiam in iis vafis negavi^^ conftrictas qujbus- 
dam in locis fibras fiatui debere* Punctulatos du* 
ctus, quos Leeuwenhoekius iam viderat, globulis- 
qi;e adfperfos dixerat, nofter haud idonea exami- 
navit induftria: intactas quoque mifit viciljGtudi* 
nes> quas vafa fpiralia experiuntur; in eo multus, 
ut aeris eductionem e vafis fpiralibus, ope autliae 
pneumaticae, haudquaquam pi^obare doceret» quod 
folum vehant a^rem. Immifit varias plantas colo- 
ratis fuccis, qui, cum in ipfa adfcenderent vafa fpi- 
ralia» exploratum habuit, fuccos omnino eadem 
vehere.. Omnes praeterea plantarum partes^ ra^ 
dicem ipfam et fructus , iis vails perreptari , evicit* 
Addidit his tabulam nitidiffime ab ipfo fculptam» 
quae, licet unicam duntaxat formam vaforum-fpi* 
raUum exbibeat> fiidiffime tamen eaip repraefenlat. J t»»T SAUSSURE. BONNET. 4o3 

Aliud dottrinae de fabHca plantarum caput 
^regfe illuftravit Horat. Bened^ SiitJssuRE, |il- 
luftris ilie peregrini^tor per A)pe$ (nat..i74o. f 
a7<)9.): osclila nimirum abforbentia foliorum. 
Quod iu peculiari fyftgranimate: ^jObservations sur 
l'eqor<5e des feiiilles ^t petates^" Gener^ 1762. 4* 
tanta fecit perfpicuitate^ ut oeconomiam vegetabi* 
lium eximie illuftratam linqueret, Oscuh ea, glan« 
dulofo' margiiie circumdata, et ciim parietibus cel- 
lularis telae cobaere«tia j in petalis deficere, abun* 
dare verd praeprirhis iti pagina foliorum inferiore* 
Vereeadem abforbere, neo exhalarfe vapores: aper- 
ta eile in fanis, claufa et obfcuraih niorbofis foliis. 

Aq^naticarurti plantariim villos guosdam abfor- 
bentes> quos cun) inteftinoriim villis comparat» uUe- 
rius expofult A. rpey ( Verhand* der Maatfch te 
Haarlepny X'4» p*363.). ^ 

Infignes ppfteritatis laudes meritus eft Carolus 
Bonnet.^ fenator Genevenfis (nat. 1720. f i^gS.)» 
tum fide cxpferimentorumi tum ratipciniorum uti* 
litate et acumine. Primum rit acutiffimus folio- 
rum ufum examini fuhieclt in libro eximio : „ Re- ^ 
cherches sur Tusage des feuilles, Oott. 1754« 8., 
interpr. germ, Ulmi i8o5. 4." Quam Halefius et 
CKiettardus primi:obfervaverant, differentia pagi- 
Jiarum folii , noftriim exJeitatit , ut fedulo eam in- 
yeftigaret ; decerpta variacmil ftirpium folia alter- 
«tra pagina aquae iniecit, -.ut nderet, utra magis 

26 * . f*ff 4o4 LIB. m CAP. n. PHYTOTOMi 

ibrberent. Quod quidem varie ceffit: xnori folia 
•pex' fex menfes viruerunt, diim pagina inferiore 
aquae iniiatarent> inarcida poft quinque dieS) dum 
pagina. fuperiore. Cum petiolum minus fuperficia 
fua guani detruncata facie forbere obfervaffet, eo* 
dem modo de foliis iudicavit> tx^inus per nervos 
quam per areas intermedias parenchymatofas nutri* 
«lenta attrahere. , Bullas aSreas vidit ex infariore 
prpdire pagina plures > quam e fuperiore : cum ae« 
ris eius naturaifa non cognofceret, credidit ex aqua 
pui folia inuaittantuf > eumdem fecerni : vidit enim 
imllas ftirgere bullas> dum buUientem adhiberet 
aquam. OEx inferiore aiitem pagina maiorem elici 
copiam, quod illa afperior fit. Tum oleo tinxit 
fojia , quorum pagina inferior eodem modo tracta- 
ta plus nocuit vitae> quam fuperior* Dolendum 
tamen , pleraque ea Qxperimenta in foliis decerptis 
inftituta fuiffe> ut fiatus omnino praeternatnralis 
adfuerit. Aliud Bonnetum phaenomenon occupa* 
vit;. pofitus nimirum» quem erga horizontem folia 
habent: vi is mutatas mox iterum r^it* Qua ob- 
fervatione ad fomnum foliorund applicatd, ferro can« 
dcnti et candelae luce vidit pofitum folionmi ideo- 
lidem mutari ac erigi: deprimi vero folia, fi fpon<« 
gia aqua impleta iis admoveatnr : quod irritabilita-f 
tis leges profecto dilucidare potuxiTet. Nec la* 
ci foli, nec aeri extemo poiitum eum foliorum 
Ifibuit» fed vaporibus e tem nafceatibtts« quod •: - - BOIiJNfiT* 4o5 

4(rt0 faoti^ e eorio et Utite6 exponiir^ ftudet. • • ; 
Alius g^Beris <}u^ftldnem'movit de foliorum fitu • 
ad truncuo), quo fit^ ut qmiiium fingulorumque 
fuDctianes ferventur, Gotyledonuitn etiam ufum 
rariis experimentis illuftravit: ipfasque et.ductu^ 
fpirales tincturis imbibi <;iiravit« Neque tarn^^ 
liaec experimenta» quibus i^pfum adhibuit atramen* 
tttm>, idonea dx^(iii^ inftituta funt, ut vera vafo-* 
rum fpiraliiim fabrica Snde pateret. Interea vidit 
ea maxime fub ipfo corticeadfcendere) neque ca«' 
•piUarium tubulorum more agere^ cum aridi caule9' 
sequarquam atlraberent bnmores» quos rapide ad*^ 
fugerent virides» fialeiium etiam impugnat» qui 
defcenfum humdrum in cortice negdverat. Dege« 
nerationem et metamorphofm fpeciemm 9 obfervd* 
tiombus fidis nixus^ refutat: ut non multo poft et 
Linnaeus (amqen. acad. 5* p^ioS f*). Egregia de* 
niQue experimenta de vegetatione plantarum extra 
terram, in mufcis» fpongiis» libris ipfis edidit: 
quae » elementa nutritionis etiam in aqua fqla plu*' 
viali adeo abundare poffe pr obant 9 ut terra haud- 
quaquam plantae indigeant. 

. In libro eximio: ,,Gonfiderations sur les corp9 
organises,** vdl. !• 2. Amft.i762« 8., et in alio: 
,^ContempIation de lanature/* voLi. 2. Amft. 1764» 
8« pauca complectuntur oeconomiam vegetabilium*' 
Levia funt, quae de differentia animalium et plan^ 
tarum praecipit : clrcuitum humorum pkntis den^^ • •• 4o^ LIB. Vn. CAP. n. PHYTOtOM. 

gat,, folum motum libratocium concedeD&. (y^ouih 
fe r^duu ieia 4e Jimphs balancemem ,*^ Corueinr-, 
pL de la NiU.j P« lo* p*45^*)n 

Nec ab hi$ ftudiis plaue alienus Linnaeus fuit> 

licet botaxiopbili$ duntaxat phytotomos adnumera-' 

verit (pl^U* hot. §..43« 44 )• logeniofa magi$ ratia- 

cinia guam ftudiofas fabricae inveftig^tioQes ama- 

\ix* HiiK,. a^alogi^e adhaer^s«' meduUae^ d^^: 

nitat/em in producendis gettmis » ipfisque flbribus. 

et fructibus cotnftanter defendit , < in quo quidem 

^ Schmidelium a^feclam habmt* Hic enim plus- 

cidis exempiis evipit> medullam ^d ^florem usque- 

|}erli^gere> e coirtice calycem> ^oroUam e Jibro for* 

mari (disf».iMaii» argum» /7«i20«)* Liiuiaeus ve- 

rpi huic fenteotiae nifens , memorabiiia de prolepli 

I^ntanim ratiooinia ii fuperftruxit. (amae/u acud. 

vol. 6. p. 324 f. 565X)*^ £ius tbeoriae furoma eft: 

fpbolem praefentis anni folia efCe» fequentis bra- 

<{tea^> tertii periauthium» quarti petala» quintifta- 

mina> ftaminibusque exbauftis piftillum* Hinc 

bracte^ feu pefianthia> ubi explicatio eorom im- 

pediatur, poffe in folia iterum mutari, mutari fta* 

inina in pQtftJs^» . {(c ex ipfis * floribus iterum ramos 

emergere^ fi.rtieduUae adfuerit; aJ^uridantia. PJan- 

tas vernaleS) dum cortex etlibei^ in truncojMUH 

duni fecefferint, flores gerere e calyce et corolla 

intime iunctis fPa^Ane» HellebQtus^ Gahha, TU" 

lipaelQ^). ftfgjiUauipbytoiiomiactftatuit; Ubigem- XTNNA6US* DU HAMIL. 407 ^iia narcatnr, integurii^nfuni meduUae merabrana- 

ceum protrudi in jfolia ' gemmacea fexti anni, lig- 

iium in folia gemijiacea guinti, librum in quarti, 

corticem in tertii , f^cundi et primi anni. Germi* 

nationem itaqile fructfScatione effe qiiinque anno* 

rum fpatib priorem qtiam foliis. Ubi autem floref 

iam primo anno proveiiiant, effe medullam fubito 

protrufam. Quae licet parum cum vera plantarum 

^ ftructura congruant, evolutionis tamen vegetabili^ 

priipam quafi informationem exhibcnt. 

Uberius eamdem opinionem Linnaeus prptulit^ 
in disf. de metamorphofi (amoen, ^acad* voL 4- p* 
372;) : „Uti animaliuiTi machina conllat fyftemate ce» 
rebrofo et vafculofo , fic ciiam vcgetabilium : in hi<* 
mediilla loco cerebf i f. Wedullae fpinatif, ^t tortex" 
Ibco vaforum ntitrientiuim. Ex cortSce i^^otanni»*' 
deponitur Iiber : e Ilbto fit lignum .rigidum loco of- 
fium. Adeoque hae duae partes eflentiales cdnllitu** 
uiit larvam plantarumi et hae partesrdein irmtantur 
in fiorem, tanquam in ir>fectum volitahs, cofeoptra- 
tb cortice corticali, aJatiS petaUs e libro licet fiiis, 
mafculis ftaminibus e ligno et femineo pifiillo." 

Omnes vero> qui eOusque oeconomiam plan- 
tarum fcrutati erant> facile antecelluit Henr. Lud. 
Bu Hamsl du Monceau^ quem fupra lam djxi- 
mus» Opus eiu5 iramortale: ,>La Phyfique des ar- 
bres/' Paris lySS. 4'» ^o* complectitur eximias 
disquifitiones^ tot folvit dubia, tanta dft cbnfdri- '4o8 UB. m CAR tt PHTTOtORl ptum claritate ac &cundia > vt ingenii luunani lUtt^ 
&re praebeat monumentura. In arborum et fruti^ 
cum natura fubfiftenS) totam eorum ftructuram^ 
vfumque partium experiment^s , obfervationibus et 
ratiociniis tantopere illuftrat) ut folummodo do-- 
lendum iit» microCcopiis eum abftinuiffe* A cor- 
tice inchoans, reticulares cellulofae telae plexus» 
vafaque propria bene , minus recte ligni ftr ucturam 
examiuat, in quo et vafalymphaticaquaerit) Utoet 
et vafis fpiralibus tri^uat officium, tum humores 
tum aerem vehere» Bene obfervavit « fuccum de- 
fcendentem differre ab adfcendente etabipfisfuc- 
cjs propriis» medium fere locum inter utrosque 
obtinere et cambii nomen mereri> quo omnino ra«^ 
dices nutriri , experimento probat* Radicum fine9 
vidit in tubercula molliora fpbngiofa abire et gela* 
tina circumdari> quae in fola aqua h^ud formaretorw 
Ga^uffam defoliationis primus quaerit in immaturi- 
tate petiolorum et nimia a^ris autumnalis humidi- 
tate> qua ii folvantur : fed ipfe fatetur, hanc expli*- 
cationem fibi noh fatisfacere» neque enim patere» 
curfolia, quae ferius prodierinti diutius frigori 
refiftant > , quanl praecoisiora. Summa attentione 
dignum ipfi vifum incrementum trunci; hinc variis 
experimentis folvere quaeftionem fiuduit» cortex 
mutetur iu lignum» five fecus» Laminas.fianneas et 
fila argentea inter librum et corticem introduxit, 
quae poft aliquot menfes firatis ligneis tegebantur : DU HAMEL. MURRAY. w6lFF. 409 

/ 

fed, lignumne veruxn fuerit^ haudquaguam micro- 
Icopiis probavit» Simili ratione vidit etiam a ligno^ 
corticem produci.* Bene praeterea theoriam inlL 
tionis exponit et adfinitatem arborum taliter unien- 
darum: minus bene directionem caulium et radi« 
cum yerticalem. In nutritionem plantarum ingui* 
reus» feniit guidem, aguam folam fuffic^e^ fed» 
chemiae nuperioribus incrementis deftjtuta ipfiu» 
doctrina totam rem haud dilucidat. Coloratos hu- 
snares attrabi vidit» ut Bonnetus^ a folis fafciculi» 
fpiralibus > dubitans de transitu, eorum in ccMrticem 
€t meduUam , guam alii obfervaGTe fibi vifi erant. 

Foliorum cafum Io.'Andr. Murray^ guem infra 
faepius laudabimus » e gemmarum pr ovenieBtium 
preflione expofuit> guem et nuper feguutus eft Se*. 
neberius (Opu^c^i. i38.)» In originem partium. 
folidarum curiofe fatis Cafp. Frider» Wolffy prof*^ 
FetropoJitanus, f 1794*9 inguifivit. Titulus dis- 
fertationis: „Theoria generationis/^ Hal.l759. 4* 
recufae et auctaeHal. 1774^ 8. maiora pollicetur» 
quam guae lectio confirmat. Namgue praeter obri^. 
fervationes de veficularum feu bullarum ex humo- . 
xibus limpidis ortu, detransitueorum.incellulaSA de : 
foliorum prima forma in gemmis, de piftilli et ftami^ ^ 
num ipforum ortu e buUis £eu veficulis, praeter epi- 
genefeos probationem acutiffimam, paucafunt» quao , 
theoriam generationis tangunt. Quae omnia fchola* 
Xiico nimismbdo, impeditet imo male dicuurtur; .V "^) 4io LIB. VII. GAP. II. . PHYtOTOM'. 

• MicrofcoJ^ioniin ope quodanimodo foecunda- 
fionem illuftrare tentarunt Martinus Frobenius Ls- 
dermQllery luftitiae coBfilrarlus Noribergenfis (nat. 
^7^9* 1 1769-)) «t Gulielmus Fridericus Liber Ba- 
ro €le Gleiche/iy Marchionis Braridenburgici ami- 
cus (n»t. 1717. f 1783.). lUius fcripta: „Micro- 
jbopirehe GemiUhs - und Augan • Ergotzung,^* 
Nflrnberg ijS^» 4'> et j,Nachlcfe feiner tnicrofco- 
pifchen Gemiiths - und Augen - Ergotzung /* Niirnh. 
1762. 4m* lutus potius otii funt c riofi. Namque 
jJraeter poUines^ variorum florum - Callae^tah. 19. 
Hyatinthi #.22*, PaJJiflorae /•. 34o R((fae t.jy.^ 
€ardui ^•9^. > ma^xime Coffeae ^.gS, et Nacbl. t. 
»0., ut et TuUpae^ Naehl. ^480 nil noftmm rera. 
tafiDglt.. Gleicheniu^ in opere fplendido: ,,Das 
Mcuefte atis dem Reiche der Pflanzen/^ Niirnb^ 
X764te fol.» miiiko ftudiofiui hanc rem perfequutus 
eft* ' Non fubftitit iis, quae de forma globulorum 
pollinis microfcopium docuerati fed, cum globuli 
iiper pnftiflum d^fcendere nedum obfervati fint, et 
xnaffa "feorum , fpiritu vini adfufo , motitare vifa fit, 
animakiclorum fpermatfcorum praefentiam eo pro* 
btitani a<5 exploratam habet. Evolutipnem deia 
gerb^inis examinavit (app^t* 16^) y muBiisque tabu- 
lis repraeferitavit > et poilines variarum plautarum, 
orSji^nachiae Ze^eque fldres hermaphroditos» .tab. 
±5ii tab. E. £49. MaTcula^ paftes filicum qua^- 
ftvidi» iA poris fthfQrbe^bus> qui paginaoi inferiorem ^ OLEICHEN. KdLREUTER. 4n 

£i>OQdis pb&dect fr, 3.^16. ^^S./.g.). Errorem 
iUum de Bcafiicae putrefcentis feminibus refutavit» 
probaDS, .Gaftromycetay Sclerotium, effe ( app* 
^«6. )• Bene etiam piftilli papillfis abforbentes et 
fiftul^s fpirales obfervavit (t*A, /- 3.)- 

Multo maiora fuerunt merita lof. Theoph. 
K.6x.axuT£ja, prof* Carolsruhenfis , de feecunda- 
tionis doctrina* Primum . edidit libellum: )>Vor* 
laufige jNachrioht von einigeu das Gefchlecht der 
Cflanzen betreffeiKl;^ Verfuchen und Beobachtun-* 
gen,^' Leipz. 1761. S.^ ubi explofionem poUiniS' 
e^ antberis negavit) ab immutaritate eam deri* ' 
v^uxs : naturaliter enim folvi in liquore fiigmatis et 
cimx eo ae^u^biiiter mifceri. Ipfos globulos polli- 
nis mole maiores elTe ductulis reforbentibus, qui 
inF ftigniate hient. Abundaxitiam naturae immen- 
fam ad. Qdlculos vocavit^.ut^oltenderet) ingentem 
e£fe .globulortim copiam, quam qui ad foeeundan* 
dum requi^imtur. Bene adminicula indicat, qui-' 
bus pulvis anther^arum in ftigma vehitur: mecha»^ 
ivi$inum fiJ^mei^orum in Ruta, Parietaria ; infeota 
e^m iii Cucurbita^ceis et.Malvaceis* Dein hybri-* 
daa-arte plantas e duabus fpeciebas iemetprodiH 
saffe tefidtur*'^. . Sequutae funt continuationes : ^^ort* 
fetzung der vorlaufigen Nachricht," Leipz. 1763* 
84, ,,ZweyteFortfetzung," 1762., „Drxttei" 1766» 
Quibus . praefertirti hybridas plantas iJberius illu- ^ 
ftrat. Effe autem; vel e duabus fpeciebus confia* ' -^ 4ig tlB. m CAP. n. PHYTOTOM* 

ta$^ fine proprii poUinls accelTa; vd a<iimxtd eo>w 
4Bifiy vel;e duplici varietate unitis' fpeeiei eoatas* 
Hybridae nonoallae peregrinam formam magis ma« 
gisgue deferentes ad priftinam fuam redire fo^ 
lent« Fertilitas feminum nuUa in quibusdam, in 
li.liis omnino aliqua ade& Haec tentaraiaa tum in 
^Rcotlanae tum in Verbafci fpeciebus inftituta binU 
Liquorem fiigmatis penitius indagatum oleo dulci 
fimillimum invenit, ut eius loco oleum jiucum aut 
amygd^Iarum etiam poffet adhibere. MemoraM- 
le etiam eft, fpontaneam commlxtione]^ fpeeierum^ 
quam.tanti feceratLinnaeus» a Kohreatero, optima 
utique obfervatore, fere.penitos oegarL Arte aii- 
tem Niootianam rufbcam iplam abire in' N« panieii;^ 
latam manifefto vidit (DrUi& ¥or»f^tz- > p. 5 1 • )^ • 

Irruabiluaeem^ feu facultatempartium organi* 
C9rum> ftimulo appUcato, nec mecbanieo modo» 
poftquam tenfae fuerint, femet contrabendijt^ 
Franc. Glijfanio primo omni materiei vindicatam, 
circa>fhoc tempus etiam in planti$> obfervatioQum 
copia convicti) fiatuerunt phyfiologi. Etenim d^^r&SL'* 
nycarum fcholarum auctores> Stahliu^ et HofraM-^ 
nus > haud aufi erant> viin vitalem plantis 'tHbue« 
re; ille quidem> quod e mechaaifmb omnesattliiK 
nes deducebat> hic quod plantis co^> vitae font^ih 
negaverat» Senfus obfcuri quamdam fpeciem isf' 
ftoribus aniAadvertiffe fibi iam Petrus Borellus vf-' 
debatur (hifi. ec\ obferv* mecL ,pityji chni^ i. i^tjC- f ^ ' 45RtER. bELCOVOIjO. 4iS 

ioo.p» lo4») Dum enim in Centaureae Jfaceae flo- 
ribus flos quafi farinaceus (antherarium cylindrus^ 
percipitur, fi minima berhiJa tangantur , ilico coo^ 
trahuiit pappos^ imo pars finiftra contrahetur con- 
t^LCtix dextrae et contra. Idiem fere facere Carduo^ 
et Jaceas alias bene obfervat, I>ein etiam Seh. 
Valllant in fermone de ftructura florum p. 9. Ca- 
ctorum et Ciftorum ftaminav motu vivido vigere 
obfervavit. : 

Primusj qui vitalem vim in plaiitis' probavitj 
lo. Gorterus fuit> pirof. Harderovicenfis* Actio- 
imm omnium principium ^uaefivit in motu fic dic- 
to vitalij qiieni' a nervi^s haud pendere, plantaei 
manifefto demonftrant> quemque acute fatisab ela- 
fiicitate feu mechanica vi partium tenfarum» prifti* 
Bum ftatum recuperandi^ MifitSnguit (Exercitac^ 
med. quatuor^ Amft. lySj. 4-% Hallerus quir 
dem irritabiKtatis a Gliffonio propofitae leges ftu- 
diofe indagavitj fed , cum nimis anguftis limitibus 
#^am in mufculis folis circumfcriberet^ ad plantas 
eonfilia haud transtulit. Fecit id primus Frid. Win-« , 
teri, Frajaekerani, discipulus lo. Lwpx, Mofcuen- 
fis, qui Ohffonii 4rritabilitatem omnino in plantis 
vigere i explofione antherarum efftecit (de irritabi' 
Utate, Leid. 1748. 4»)' 

.. Similia ac Bprellus, phaenomena in floribus 
ex eodem fonte manare docuit lo. Baptifta Comes* 
^el CqvoIq^ Flpxen^inus (Dlfcorfo deW Irritabili* y 4j4 LIB.VII. CAP. n. PHYTOTOM. 

♦ th d^alcuni jiorij Firenze 1764- 8.)- Vidit eiura 
in Centaurea calcitrapoide fiiamenta, cylindruni 
antherarum geltantia> prius arcuatim flexa, ubi 
tanguntur ,. recta fieri. Hunc v^ro pofitum nequa.* 

' quam inechanico modo fieri autumat, fed vitali vi^ 
guod maxime cum mdfculorum facuitate cohaer 
reat. Eam irritabilitatem Kolreuterus modo dic« 
tus]in pluribus compofitis confir mavit (DritteFort^ 
fetzungy p.itzS.). Dym filamenta enim tremulo 
motu vel contrahuntur vel elongantur, ^piftillum 
per antherarum vaginam urgetur , mox in unumt 
xnox in alterum latus, mo^ circulari ntodo fefe 
movens , fi vel unum vel alterum vel omnia fuccef- 
five Itamina agunt. Fieri* id eo fine , ut poUen an- 
therarum facilius exprimatur , quod ab infectorum 
etiam tactibus producatur, Kolreuterus probabili« 
ter efficit. Detexit eamdem facultatem praetereaia 
Ciftis, Cactis etBerberide (in hao vero manifefto - 
fimul mechanica elt), dum fiamina vei^fus latus loqo 
ftimuli oppofjtum moventur* Singulare pbaeno- 
nienon in ftigmate Martyniae et Bignoniae obfer-* 
vandum huc quoque trahit : lobos nempe ftjgmatia 
liiare, priusquam poUen foecundans accelTerit, pro* 

. tinus vero ilt hoc impraegnati fuerinti ftringi aa 
arcte claudi* 

Eas obfervationes repetiit I04 Frider. Gmelia 
(de irritabilitate vegetabili, Tubing. 1768« 4*)* 
Viftts fibi eft et in Orchidum antheris tactis motunf OMELIN. BONNfiT* 4i.5 

alternum tremulum , gtio contraliuQtur et clilatan* 
tur. Cum fimilia j)haenomena et in compofitis e^ 
in aliis floribus animadvertiffet, inde effecit, irrita- 
bilitatem vegetabilerii easdem ex toto leges feguii 
jQuas animalis, In partibus maxime mollibus refi* 
dere, fiimulo obedire, calore augeri, fed in fe- 
xualibus fere partibas folis obfervari. ExJhis vero 
animodveriionibus CvccQlmBonnei; ^ coniectura pro- 
babili confequi poffe credit, vala fpiralia elTe fe* 
dem irritabilitatis ac mufculorum vices gerere 
(Contemplat» de la Nature, P. Z- p. 5o8. 5o9«)» 
Ad hanc facultatem referenda effe phaenomena fen- 
fitivarum plantarum, concluderunt Ferdin. Chri- 
ftopb. Oetinger ( IrruabUUas vegetabilium^ Tu- 
bing. 1768. 40 et Car. hA. Oehme (Befchujfc* der 
BerL Gefellfch. Naturf Freunde , B.z. 5,7g* jB.3, 
5. ac38 f.); E. P. Swagermann (P^erhqnd. der Ge^ 
nootfch, teFlijfJingen, D. 5. p. 281 f^ 9. /m f.) huc 
Apocyni flores trahit, quae mufcas narcotico odo- 
re enecant» Ouibu^ acceffit Dionaeae.MiifcipuIaa 
mirabilis vis , foliorum lobis contractis ad quemvi^ 
contactum infecta trucidandi (lo^ Ellis in nov. act. 
upfaI*i'^P:QS, et in proprio libro : ,jA botanical 
dcsfcription of the Didnaea Mufcipula/^ Loncf.. 
1770. 4** interpr. Schreberi^ Erlang, 177 !• 4*)«» 
Uinc varii phyfiologi, Slahlianae quodammodo 
doctrinae adhaerenteS) ut lo. Aug. Unzer (phy" 
JicaL Schriften^ X-. 24^ f»),®t Sam. Farr (philof 4i6 LIB- Vn. CAP. IL PHYtOTOM. . enquiry into animal moiion^ Lohd. 1771« 8.) 
cauUaHi ebrum niotuum principium exiftimarunt 
animatumx non tamen rationale^ fed inftinctu for 
lo agens- 

Motuum vitalium, imo animalium memorabi* 
lem analogiam in Conferva limofa ( Ofcillatoria 
Vaucherji) primus * detexit Mich. Adanfon (m^m. 
de PariSj 1767. p.4^5 f.)» Obfefyavit enim ab 
anno hide Z^Sg in tubulis annulatis eius Confervae, 
dum luce folari adficerentur,'molum ofcillatorium, 
quo viciffim ad fe accederent< et regrederentur : 
cum ^o motu incrementum rapidum iune^tum eit; 
elongantur enim tubuli mirablli velockate , ut pri- 
mum orhnino gradum in fcala ftirpium mereri, 
proximeque ad animalia accedere haec Conferva 
Adanfonio videretur. His obfervationibuS adiua- 
xit Ponavent- Corti ^iam Coiifervarum earuiti cura 
animalibus analogiam^ reproductionem nimirum 
divifarum, guam fponte fieri, ut in polypis, /anim^ 
advertit. Cum e geniculis confervarum e£Bceret, 
adfcenfum humorum in iis impediri, ad omnesid 
nodos herbarum applicuit, ut intra articulos circu- 
Jhim fub&itere ac in ,iis perfici ^ ftatueret , utide, 
quemvis artiefulum fua gaudere vita, elucaat. Quod 
quidem veritatis aliquam fpeciem onlnino habere 
yidetur (OJJervazioni imcrofcopiche fulla TremeU 

' /a> Lucc. 1774« 8.). 

Auimalium et vegetabiiium differentiam ^ quod tlB. Vn. CAP. m. ITIN. BOTAN» 417 * 

/ 

jhaeo crudis, illa paratis lam ac organicis jelementis 
nutriantur,,exdtatam anpperis quibusdamfcripto- 
iribus, refutant obfervatione^ Gult Watfon^\ medici 
Londinenfis (nat.1715* f T?^?.) de Sphaeria pii- 
litari et entomorrhiza) quae ia ohryfalidibus infe- 
ctorum fetjem figunt (PkilQf tramact. lySS» p^ 
271 ft). Confirmarunt easdem et aux.erunt. Aug« 
"Pioxiyt* Fougeroux deBondaroy^ academicus Pa-r 
rifious (nat.1732. f 1789.) in actis Parifinis (in^m. 
de Paris , 1 769. p. 5g 1 .) > et O. F. Milller (aov. act. 
JMU. cur.vo/. 4. p. 21 5.). , . CAP. III. 

rriNERA BOTANICA ET EXOTICARUM 
PLANTARUM COGNITIO. 

Ut ordlne quodam'itin«ra edumeremu$, quaa 
hac aetate per varias orbis partes fuscepta rem her* 
l^ariam duxerunt) A Oriente^ antiquiffima homl* 
num habitatione, inchoandum efL Fueruut autent 
a pluribus eae regiones ita perluftratae > ut vel obit 
ter yel confilio etiam plantae colligerentuff 

Antiquitatis potifGmum illuftrandae cauflk«Ri« 
^hardus Pococke , epifcOpus Oflbrienfis » Aegyptumii 
Arabiam et AHe ftlias partes perquifivit^ attigi^ 
tamen paffim herbas. Irt itinerario» cuius inter* 

]p)retationein germanJicM9L ceram hab^o : » Befcbcsi;» • I 4i8 LIB.m CAP. IH. iflN. BOTAI^. ' 

bungdesMorgcnlandes,*Vi~3. Erl. 1754. ijSS^ 
4.) prima exftat Hyphaenes cotiacea^te Gartn. de^ 
fcriptio (Th* 1. 5.425.), qua^ palma frutico^a iii 
Aegypto fuperiore habitans fructum fert Chamae^' 
ropi fimilem , fed cuius erabryo in veirtice fitus eft. 
£xfiat quidem iam fructiferi fpadiciS icon apud Plu- 
ken. /£i6.323./.5., fed multo mellor eft, ettotiuS 
fiirpis» icon apud Pocockium: cuius defcriptionenl 
fi cum Theophrafti xoviaoCpoqci, (hip. 4* 2..) con- 
fert>9 amfaigendum efle videtur, intelligatur potius 
haec quam Cocos , cum h'gnum et putame^ etiam* 
num ad varia utenfiiia adhifoeantur. Reliquas Poco* 
ckii plantas PhiirMiller determinavit, inter quas 
Aftragalus pugniformU fle^f^«^om. 3. ^a&. 88. 
Colutea Pocockiiy tonu ip £*j5* Liguidambar im^ 
herbe Ait.^ tom^ 3. tab. 89, Quercus EfculuSi 
2*&.^.S6. Qu. Aegilops, ifr. ^.87. RheumRibeSf 
ib. t.S4* Thymbru fpicata y 1. ^.62. 

Qui diu Aleppi liabitaver^t, Alex. RtrssELL, 
Bec fioram ehis regionis penitus neglexit, variasque 
de plantis obfervationes , medieas praefertim , cum 
medicus-eiTet , (f 1768.) Inftituit. Operis prima 
editio: ,>The natural faiftory of Aleppo,^' Xond« 
1756. 4* prddiit: iecundae editionis interpretatio- 
Bem germanicam coram habeo: ,» Naturgefchicbte 
von Aleppo/' 1. 2. Gott. 1798. 9 3&tis paupec 
eft flora aleppica , cum proximas tantuni urbi re^ 
giopes yiiitaCret RuiTeliusi breviter %eoies.eaume* /,• RiyS^ELL. HASSELQUJsT. MARITL 41^ 

' ' I • 

\ 

rautur. Phalaris utriculatcu L. bene Alopecurus 
dicitUr: fed Feftuca glomerata RuJJl eft Dactylis 
pungens. IconeS adfunt: Hypoxis fafciculhrisy 
Stachydis pumilaey Thlajpeos carnei (digyhi! ) \ 
'jffiragali Ruffelii (A. tumidi,W.)y Loti arabici^ 
Aftragali Glaucis ^ Quercus cocciferae^ Phlomidis 
tierba^ ventu 

'" Sei^uitur Frider. HAssELQtrisT, Oftrogo- 
Ihus tnat. i722, 1 1752.), qui, aLinnaei ore pe- 
penderat, proceribus Sueciae commendatus, 1749» 
ih orientem abiit, Aegyptum, Syriam et Afiani 
hitnorem percucurrit> morte praematura Smyrnao 
bbiit. Thefaurus rerum naturalium ab eo coUe^ 
etus 'in mufeis regis; Suecici fervatur: plantae au- 
tem Linnaeo cefferunt, qui, praeter floram Palae- 
Biham, fupra memoratam, itineris etiam defcri- 
ptionem edidit : „ Reife nach Palaeftina." Aus dem 
Schwed. ilberf. , Roftock. 1762. 8. Infunt adum- 
tratipnes eximiae plurium plantarum: CornucQ^ 
piae cucullatij Cordiae Myxae^ Lawfoniae fpino'» 
fa^9 Anagyris foetidaey Acaciae Lebbek, Ficus Sy- 
comoriy Mufae etc. Piures tamen etiam incertae. 

MercatorFlorentinus, lo.Maritiy qui per octo . 
annos in Oriente moratus eft, Confulis Florentini 
Cancellarius in Cypro, edidit poft reditum: „Viag- 
gi per Tifola di Cipro et per l^ Soria e Paleftina/' 
X769. 1770. voL 1 — -5., quibus merces vegetabiles 
'oriwtales fati$ bejoie defcribimtur» e.g. Colocynthj^ 

»7 ^ 


420 UB. vn. ^ CAP. ra. itin. botak; 

des y tom» i . p. ^^S* Storax i /&•, p* 289. Cha^ 
maerops humilis, tom* 3. ^.122. [Amyris gilea* 
denjisy ib» P*i53- Palmae» guarum foecundatio 
Confirinatur (ib. p.i66*), quasque e radice prae« 
cifa iterutn progermiDare expertui efi: (ib* p. 1 6j*)* 
Anafiatica hierochunticai /1. I70. . Meliq {orte Aze^ 
darachy Zaccum oleiferay p.ijS» Plurimas plaii- 
^s Xaverio Manettia mifit, in planitie Palaeftinae 
lectas. Terebinthum praeterea (tom*^. p.i45*}j 
Law/bnia77i vberrime (ib» p^zZo L) defcribit. 

Ut antlquitates facrae dilucidarentur., magnum 
linguarum orientalium lumen , lo. Dan. Miohc^^liSf 
prof. Gottingenfis, regis Daniae amicos, Bernftoyc- 
fium et Mokkiuni, hortatus eft, mittcrent focie- 
tatem doctorum iuvenum in qrientem: confilia ipfe 
dedit et quaeftionea movit, quibus folvendis prae* 
Cipue opera navanda fit (Fragen an eine GeJelU 
fchaft gelehrter Munnery die nfjtch Arabien reijen^ 
JFrcf. 1762. 8.). Ea confilia fequuti abierunt 1761 
Car&en Niebuhr (nat.J733.), Petrus Forskol, 
Suecus (nat. 1732. f 1763.),. qui Linnaei fcholas 
frequentaverat , cum aliis. Maffiliae oris et Meliii 
falutatis Conftantinpppli per aliquot feptimanas re- 
quierunt, quarum regionum florulam xjoUegit Pors- 
kolius. Traiecto mari aegaeo Alexandriam adie- 
irunt, dein Nilum adfcendens Forskoleus Eahirae 
ftationem annuam habuit. Poft ppr Sues et Djid- 
dam in Arabiam felicem venit. .^l^ohaiae fedem \' PORSKOL. 42 1 iigens et totmn iTemen , Tehamam et Mochhae re^ 
gionem perluilrans. Viribu^ autem magis magis* 
que fractis fuccubuit tandem aegritudini in oppido 
Jeripi Arabiae felicis. ^ Ex adverfariis eruditiflimi» 
Niebuhr edidit „ Pldram Aegyptiaco - Arabicam ,^ 
HzvxLslSyS. 4»> et„Icones rerum naturalium, 
quas in itinere orientali depingi curavit^" <Havn. 
Z77G. 4*> cum tabulis 43> quarura 26 priores 
plantas exhibent» Solertiffimus certe fcrutator 
fuit Forskoleus, fed in adyta ipfa botaniccs criti* 
ces haud penetraffe videtur: dolendum praetereaj 
adverfaria ipfius non prius a vera botanico , Lin* 
Tiaeo aut Vahlio, llmata ac perpolita tuiffe. Nam- 
que liimiam errorum copiam continent, quos ia 
Symbolis botanicis tandem Vahiius, quaotum fierl 
jotuit, corrigere ftuduit, pluribus tamen relictis 
dubiis, qimm nec ficcatae Forskolei herbae, qua» 
rnm «t ego fiafcjculum poffideo, fatis perfcctae fint. 
Novas multas, priusque haud defcriptas ftirpes u 
Forskbleo inventas fuiffe, nemo mirabitur, quum 
Arabia felix a nullo antea botanico Jalutata effeti? 
Sed nova genera, quorum copiam non medlocremj 
nominibus paffim barbaris, nec characteribus ef* 
fehtialibiis, enumerat, vel 4uhia funt vel ad alia^ 
reducenda. Sic Saelanthus ad Ciffunt, Kofaria 
zd Dorfiemajn y Arnebhz ad Uihojfpermumy AntU'» 
j^atid Carijfam^ Gymnocarpus ad Trianthema, Bi^ 
nectaria ad Mimjd/opa, Elcaia ad Trichiluxm^ Mo^' 42S UB. m CAP. nr. rriN. botan. 

( 
fcharia ad Teucrium , Sceura ad Amceimiam , ik{e/« 
hania ad Pentapefem^ Kahiria ad JK^huHam, im*- 
crelium ad Eclipcam, Culhamia ad Sterquliant^ 
Cebatha ad Menifpermum, Voluteila ad Cajfytam^ 
Orjgia ad Talinum, Chadara ad Grewiam^ Cer-' 
vana ad JBuphihalmum , Ca^Xia ad Celdftrum, KeU" 
ra ad Pandanum referuntur* Nova 'oinnino gene- 
l-a Maefacy quae dein Baeobotrys» Maerua, Onca» 
ha et Cadaba, quae Stramia Vahlio dicitur. Sjc 
4rundo epigeiQS Forsh eft Lagurus cyllndridus: 
Triticum aegilopoides -77 Rotfb&lla hirfuta : Opfur 
orrhiza lanoeolata — Manettia : Ciffus arborea 
'^^ Salvadora perjica: Idthofperma plura — - ffc- 
liotropia: Juft\ciae plures — Barleriae: Cornus 
fanguinea •— Cordia Myxa* Sed plures errores 
etiam editori adverfariorum tribuendi, jquiTi//ai!u^ 
j^7n dixit,. qiiam Fofskpleus rectius Tradefoan\ 
€\ani ^ominaverat : quae CameZ/ja dicitur, auctor 
optime Buelliam dixerat# 

^cone? exhibent npvas: Ciffum q^adrangula\ 

remx $f2r C. rotundifoliam y ^»4 Sipertiam de* 

cunjtke^tern F^hl.i t.5- Zygophyllum album et 
fimpleXy t' 1?. Trianthema frutipofum^^ t. 10. 

^heiranthum, Farfetiam^ t. i6. Senecipnem ha* 

diei^ent, ^^&-' * 

Nee Afiae alis^e parte? dere|ictae fuerunt. Au- 

Ctoritas praefertim Linnaei et feryidus plantarum 

^mpr fuafer^t foc^tji^ 9.9^9^.^^^^^^^ » ^^ P^^ < . TfiRNSTRdM- TQREN. OSBEtt M 

fr^tMj^us^LagerftruiA, vir rei bjerbariae aman^v 
tiffimus» ut natur^ fccut^tares in Afi^e di^^tas fiar« 
tes joaitterent. A^iit primus 174^* P; Ternftrifp% 
jofdufto tamen i^u^n^pe: e^^m enim anrio in infu}a| 
Pulo - Condor Qbijit. , 3eq\uitus eft Ol^u? T9r^n anr 
no lySoj qui, facri praeconis nav^is. of$cio fi|^ 
' fiena, Malabariiim peragravit, rediix auteca 17 53* 
defuQctus eft. Huius epiftolaead Linnaemn miOa^ 
exftant cum Osbekii itinere mox dic^n4o« Spra* 
tee icriptae funt , bawd tamen videtw Torerdps^ rei % 
herbariae amplifican^ae natfis fulITe: iigmque et aer 
^us clinlatis et infecta et jpfa tonitrua deterruerMl^t 
eum ab excurlionibus» 

Felicior f^it ct diligentior Petr^sO.£ieft, face? 
praeco ^avalis 9 gpi dein praepofitus ejccle&arum iii 
Ha^sl5ffuit; abiita^So. Gotboburgo> oumque n«r 
vis Gadibus per aliquot nienfes morar^tur, Osbe* 
kius fedulo fignavit^ « quidquid ex faiftoria natnreH 
jpfi occurreret. Dein Javam frequenitavit> praecir 
pue verQ Chinam auftralem, qua poft quatuoir meii- 
fes relicta, infulaih Adfcenfipnis falutavit, cuius 
jloram pauperrimam, fupra iam memoratam» ad 
novem fpecies , enumerat« Itinerarii interpretati^ 
germanica coram eft : ,> Reife nach Oftindien und 
China/* Roftod^. 1765. 8^ Adnexae icones n<i- 
vas t^praefentant fpecies: Utriculariarn hifidam» 
-t.3*/«2* Osbekiam dunenfem^ ^2. Baeckeam 
/ru^efceniem, M« H^licterem qngufti^oliam, $.& \ \ i 424 lib: vn., cAP. m itin. botan. \ / ■ Oerapdiam gluHnofamy e» g» Carpefium abro*^ 
ianoidesy £• lo. Clerodehdron fomunatum^ t* 
K I. Fteridem femipinnatam , t. 3«/. l . Davalliam 
ehinenfemy i*6. In aetis holmienfibus (Schwed. 
Abh, 1762* p. 295. tab. 7«) Pezizam arenariam, 
Hallandiaft incolam ) defcripfit. 

Anno 1765., et 1766. Carolus Guftavus Eke» 

j^erj"} navarchus (nat. i^iS. f 17840» coipiteAn- 

drea Sparrmano y Ghinam adiit, cuius itineris bre* 

vem defcriptionem^ comes Ekebergii edidit (Linn* 

umoeni acad.j. p. 497* )• Iterum petiit anno 1770. 

Ekebergius Indiam orientalem et Chinam, cuius 

itineris defcriptio prodiit titulo: ,,Ofiittdifk refa,** 

Stockh'. 1773- 8. Sparrmanus Vero eodem tem- 

; |)6re Africam auftralem vifitavit , et cum Forftel*us 

^terque l^^a-^-cumi Cookio ad caput bonae fpei de* 

fcenderent» oomitem fe iis in itinera ad infulas au* 

firales 'adiunxit Poft reditom ecapite bonae fpei 

interiores terrae iftius partes iterum vifitavit y ad 

♦ Auvium dominicae (Sondags^RiviSr ) M Agter- 

bruyntjes-hoogde et ipfumi Vlfch*RiVier invefti- 

jgationes fuias profequutus eft :' fed magis zoologiam 

complectebantur qUam botanitam. Africae auftra? 

lis defcdptidriem fero exhibuit, cuius inteqpreta- 

tionem edidit Georjg. Forfter: „Reife nach dem 

Vorgebirge der guten Hoffnting ,** Berli^ IjS^- 8. 

Sparrmanus figiUatirii illuftravit Cleomen juncetun^ 

hepidium oleraQeum^ Mimofam Jimplicem (nov* '» 9PARRMAN. APANSON. IsONNERt! 42^ 

Mt. upfaL voU 3, p» 190.) 9 Sarcophyten fangul^ 
neam (Schwed. Jbh*ljj6. p.3oi.), Ekebergiam 
capenfem ("«6.-1779. ;9.252.) etProteam Sceptrum 
(ib. ijjj.p.S^b.y 

Africae aegulnoctialis parfem occidentalerii per- 
quirendam fibi fumfit Adanfon^ fupra iam lauda- 
tu&; quatuor annos iii Senegalia 1749- — 1753. 
raoratus eft. Neqiie tamen hiftorik Senegaliae na- 
turalis» ab ipfo confcripta: '^^Hifioire i)aturelle du! 
S^negal/* Paris* 1757. 4-> Iriterpret.germah.au- 
ctore Martini, Brandenbw 1773* 8^, multa com- 
plectitur rem herbariam illuftrantia. 

Iniighis hiftoriae naturalis promotor fuit Petrus 
Powre, praefectus gallicus^ infularum Mafcarena- 
rum> qui ipfe Africae auftralis, infularum Mada- 
gafcar, Mafcarenairuili et Sechellarum hiftoriam 
naturalem , agriculturam et commercia egregie il- 
, luftrarit in opusculo eximio : », Voyage d'un philo^ 
fophe," Yverdon. 1767. 12. Mifit is etiam P. Son^ 
herat anno 1 77 1 • , cum^ navarcho Cofitivi ad rnfu- 
las philippinas et novam Guineam, ut vegetabilium 
plures adferret fpecies» quae alimento et commer- 
cio augendo infervire poffent.* Eius itineris hifto- 
riaprodiit: „Voyage a la nbuvelle Guinee/* Parif 
1776, 4- Iiiterpretationem germanicam , ab Ebe*^ 
lingio curatam, Lipf. 1777. 4* coram habeo. In in- 
fula Praslin primura invenit Cocon maledivwam^ 
Quam BiUarderius nuper Lodoiceam dijJt, totie^ 426 UB. vn. CAP. m. itin. ^otan. clecaotat3ni( cuius iconem et defcriptionem exhihet 
(p4*) }^ ipfulis Nicobaricis BarriagtoniamAnyi^ 
luti Commerfoniam dictam (/f*8') et Sanneratiam 
(Pagapate p^S')^ ^^ infula Manila Sapotam^(p. 1 9') i 
Bergkiant (p^ 2,0.) iadeterminatain , Tabern^mon- 
tanae fpeciem Panducacqui^p.til*)^ Artocarpum 
^p.36.), Bomhax pentandrum (p./^^.)y Eugeniae 
fpeciem Manicheam dictam (ib.J, Mangana;m in- 
4cterminatam (ib.): in noya Guia^a Myrifticam 
et Eugeniam caryophyllatam . (p. C^.).» quarum 
Utramque in Mafcarenas et SecUellas tri^nsplanta- 
\it (m^m* de Earis ^ 1772. p. 56.)- 

r 

Ab eodem liberaliffimo infularum Mafcarena- 
rum praefecto, Poivrio., fustentatus Philibcrtuf 
GoMMxiisoN, quinquennium in ii$ infulis mora^ 
tus eft, poltquam Buginvilleo duce anni^ 1767. et 
^768. Americae meridionalis o.ras> infulas auftra- 
les et Moluccas luftrafTet. Bis etiam Madagafcar 
riam adiit et ingentem congeffi^ rerum naturalinm 
tbefaurum. At, cum fautor eius Fojvrius in pa* 
triam rediiffet, fucceffori invifus, moefUtia et lau- 
guore confectus in Jnfulis Mafcarenis 1773. obiit, 
£t adverfaria et gazae in mufeo publico parifienfi 
(ervantuf ; - iisque ufi fuerunt Juffievus, Vahlius et 
Cavamlles. Nemini fqrte qontigit, tot incognitag 
terras vifitare, nemo forte tot plantas coUegit, quar 
rum numerum ipfe ad 25/000 indicat. . Ad hun^. 
n usque diem nQnniii genera circ^ter quinqw; CpMMERSON. 427 

ginU) quae Juflievus condidit» et fpeciejs aliquQ^ 
publicatae a Vahlio' et Cavaiiillio> innotuerunt« Oe« 
Qera funt: Azolla^ Azorella, Ct^llixene y Phile^ 
Ji^j Tdpeinia (Witfema pujnild ) y Xerophyta^ Bi^ 
pinnula (A^ethufa biplumata), Buginvillea^ Ow 
rijia (Chelone ruelUoides ) ^ Hebe (Veronica der 
cuffata)y Baea^ Humbertla (Thouinia) ^ Anaffe» 
ra% Imbficaria, Forgejtaj Naf/hvia y Ferneiia (Cqq^ 
cQcypfetum Brown*), Antirhea (Cunninghamjtq)^ 
Bfathura, Myonimay Pyroftria, Vangueriay Ca^ 
nephorUy Seriffa, Hortenjici (Hydrangea)^ GaftO" 
niai Calvariay Blackwelliay Bolax^ HamUdryns^ 
Euphoria ( Dimocarpus^)^ Mplinaea^ Cqjfjignea^ 
Ornitrophe, Fiffilia, Quivifiaj Flacourtiay Foe^ 
tidia, Triftemma^ Banais^ Latania^ Grangeria^ 
Ludia^ Vepris (PauUinia)j Poupartia^ Polycarr 
diay Sonneratia et Senacia ( Celaftrus? Jlujf,)^ 
jfiubentiaj Colletia^ Kirganeliai Securinegay Am;- 
Ifinux (Aleurites Forft.)^ Mithridatea^ Procrif^ 
Misandra. Fleraegue e Magellania » Madagafcaria 
4izt ex infulis Mafcarenis etiamnum haud uberius 
innotuerunt, Utinam Thuarcllus amicus , qui*M^ 
^areuarum et Madagafcariae plantas infigni feduU*- 
tjAte indag^vit, Commerfonii etiam plantas notiQref 
nobis redderet! , 

Celeberrimus peregrinator» Carolus Petriis 
TTj^u^^bejvg, ppof, Upfalie^ifis, licet haq aeta.tjj 
(1770 — ly^^gO Africam auftralem , Indiam oriea- / \ 
I 428 LIB. vn. CAP. in. ItlN. BOTAN- 

talem, lavam et I&poniam vifitaverit', praetereun- 
dus tamen efi, eum ante Linnaei obitum nihil edi- 
derit, nifi obferyationes de Aphyteid Hydnora 
fSchwed. AbhandL 1776. p* 68. 35:^. 1777- ]»• 
I3l0> ^^ Gardenia Rothmannia (ib. 1776. /^. 69.), 
et de Artocarpo (ib. p. a53.). ' 

Nec defuerunt in hac periodo, qui aliorum col- 
I^ctiouibus per disfitas orbis antiqui p^rtes factis 
docte et utiUter fruerentur , plantdrun^que multan 
rum copiam ea i^atione 6xponefent. Pertinet huc 
primus Petrus lonas Bergiits, prof. 'Holmienfis 
(t ^73^')' C^ ^^°^ Mich. Gruhby focietatis in- 
drcae Director Suecus, plantarum- capenfium co« 
piam} poft reditum e Chioa, donaffet, edidit Ber« 
gius Negregiam floram capenfeun: ;„Defcriptioncs 
plantarum ex capite bonae fpei," Stockh. 1767. 
8. Quanquam haud adeo ingens iit copia, cha- 
racteres tamen optimi elaborati et emendati. No" 
va genera: Dilatris, Stilbe, Grubbia, Cyphia, Lid- 
Bekia, Difa etiamnum vigent: alia a Bergio intro- 
ducta attentior obfervatio mutavit, ut Aulacem 
0Proteain)i Colpoon (ThefiumJ, Nectaridram 
(Gnidia), Nemlam (Manulea)y Melajjna (Ge^ 
rardia)y Nothriam (Frankenia), Laurembergiant 
(Serpicula)^ Thamnochorton (Reftio) . . Leucaden^ 
dron(Proieam)e\jam r^tinet (CL Schwed, Abh* 
9^766. /1.328.) : Hartogiam a Diofma feiungit nec« BERGIUS* 429 tario , quod in Iiac 'fertiforme geftnen dmbit » in il- 
la fetala 6liit apjcibu^ gibbofis. Bene' delineatas 
babet : Dilatrin umbelltntam > t* 3# y. 5. Tlie/ium . 
Colpoon, ^. 1 . y. 1 . Frankeniam Nothriam y f . 1 * . 
y. 2. Grubbiam rosmarinifoliamy t* 2.y» 3. Gerajf* 
diam Nigrinam^ t* 3» /• 4* lidbekiam peetina^ 
tam, 4*5. /Ig^ Di/am grandifloram y ^4'/*7» ' 
StUben veftitamy A 4» /• .6» 1 Serpiculam repentem% ' 
> 5. y. 1 o, • Reftionem fcariofum , A 5. /• 8. 

Miuores eti^ fymbolas ad bptanicam exotieam 

Bergius contu^f» Americanas plantas: Laciftemck 

myricoides Sw*^ act. helv* j* f. lo. Schoenum 

fetaceumi ib. r. g. Pafpalum repen^j ib. ^.7., et 

SionjugatumyAb. ^.8. Aftrantiam ciliarem^ nov^ 

.uct^ }ipf\h*:t* 10* Browneam. Rofa de Moiite, 

philof transact. lyyS. p. lyS.^. 8. g* Crotonem 

Jucidumy ib- 1768. 77* i324 ^.7. Dolichon Sojam^ 

.Schwed* Abh.SjS^^ p. 280- Echitenfemidigynum% 

Verhand. der Genootfch te Vliffij 583. Hudfof 

jiiam ericoidemy Schwed. Abh. 1778. /1.18. Iff- 

' ctum buxifoliumy act. acad. petrop* ^JJJ* /.3./. 2^, 

Perdicium laevigatumy Schw^d.Abh» 1772. /7.228« 

Pterocarpum Ecaftaphyllum, ib» 17^9. />. iij» 

. Scleriae genus , ib, ii65, /?* 148. Spermacocen 

capitatam^ nov» act* nat* .cur*4^ p»^4^* Spilan" 

ihen oleraceam^ Schwed* Abh> I768. p, aS^. 5^o^« 

• 

hen, gomphrenoidem (Gdtheborg* handL Skrift. 3« 43o LIB. m CAP. m. ITIN. BOTAN. 

/^•5. Triplarin americanam<^ Verhahd, d^Maatfch 
"te HaarL i6p p. 109. Tropae^Iulft' hybridum, 
fSchwed. Abh. 1 7 65. /7. 3 1 . illufti^avit. 

Huc et Nic. Laur. BunMANify prof. Am* 
Rrelod., loannis fupra laudati filius (nat. 1734. f 
1793. ). Ampliffifnis patris et Oarcini coUectiont- 
bus adiutus, edidit „Floram indicaiki/'^ Liigrf. Bat 
I768. 4m cum tabuliS 67. S^ecies circiter i5no, 
cu;fa fynonymiis accurate collectrs brfevitter emirtitf- 
ratas continet, e quibus noyae ftmt, Jafminum 
\induiatum , t* 3- /• '• ^* oblongUrrt VahUy ib.f. 2. 
Jufticia chinenfisj 4«/-i' J» gangeticay ib. fti. 
S nutaniy 5./. 1. J. undulatayib.f, 2. Boerhaa^ 
\)ia glutinofa^ !•/. 2. B* repafydiij 6./. 3. Com;- 
Ynelina diffufa^^j* f^» C. nudidaulisi 8. /Ii» 
Scirpus millaceuSi 9*y*2. Cyperus umbellatus, 
ib.f»i, Panicum dimidiatum yS. f»Z. Poa cji£- 
nenfisy ii.y.3. JP. malabarica^ib.fT.* Dactylis 
lagopoidesy la.yia. Knoxia zeylanica, x^.f*^ 
Heliotropium malabaricumy x6./l i. H. zeylani* 
cumy fi* H^ perficumy 19. /Ii. Porana volw* 
JbiZf^, ai./ii. Convolvalus emarginatusy ib.f.n. 
C parviflorus y ib. fZ. C.fericeus^ 17. C. an^ 
gularis% Ig./i. C^flavus, Zo,f2.. C^fpecio^ 
fuSy 2U./.2. C. gemelluSy 21. /1 1. Ipomoea 
hepaticaefolia y 2o./. 2. Strdmia tetrandra, 4^. 
jr.3. Celofia albida^ 2.5* f'i* Scrophanthus di^ 
chotomus DecatuL^ zQ. Per^ularia^ purpurea^ -•» ' \ > BURMANN. 43i 

S7*/. 1. Evdtmlus tmarginaius, So./ i. Tm- 
defcantia papilionacea, j. f.i, Schmidelia race^ . 
m«5/a, 32.*/ I- ^olygonurh chinenfe, 3o* /• 3^ 
Trosopis fyleigeray 20. /S. Umonia trifoHaca,. , 
35. f. I. Bais octandra, 3i2./.2. Trianthemd 
decandrum , 3 1 . /. 3 . Moluceelja perfca , 3 o* 
/ 2 r Origanwh hengalenfey ib.f. 3* Rhinanthus 
indicUSy ^g,/ i* Antirrhinum papilionaceum, 
ibl /. 2. Kueltia repens^ ' 4a • /• 2. Ovieda mitisy 
43*/ t. tilerodendron phlomoides, 45./ 1. Bte-; 
pWljp edz/Zw Juff^A^. / i. Peltaria Gdr^ini, 
46. / 1. Heliophila ca/iefcenSy ib. /2. SWfli " 
peYfica^ 47* / ^» tJfhifcus panduraeforTtiiSi ib\ 
/.2. Crdtaldria ?fericea, 48. /1. lo^wx ;?tfr^- 
ci/^j 49'/^* Cytifus perficusy 5i-/i- Uedy 
fdrtim rnoniliferumi 52.. fi* H.reniforme^ 62. 
f.i. ^l fpdrtiurri^ 5i. f.Z. H^ tineatum^ 5*5. 
/. 1. JT. Idgopodidides y zfe. / 2. H. crinitum, 
56. Hieracium javanicumy Sy. /1. Mikania 
^olubilis Willd^ y 58. /2. Conyza ivaefolia ^ 53« 
/. 4i C. /aciera , Sg. / 1 . Erigeron Pifonis , 16. 
/fi. Coiula minima^ ^S.fd. E. hicolpry 60. 
/ 2. Senecio javanicus Willd., z6. / 5., multifi* 
HusW.y ib.f^. BuphthalmumOarcini, 60./ I. 
Crotoh plicatus Vtihl.9 62. / i. Cr. oblongus, 
64* /s. Ricinus fpeciofuSi 63. /a, Bryonia 
tjarciniy S^./S. Irefine perfca^ 65.f.l. Thu^ 
kt javdnicai B4«/3'. Marjilea coromandelina,^ "^ /^ 43a LIB. Vn. GAP. III. ITIN. BOTAN. 

V 

^2.y-3. Pieris diverjlfoliay 66./. s^.; Lygodium 
pedacum^ 16. y.i. 

Nec praetereuDcla eft egregia Burmanni disfer- 
tatio de Geraniis» Lugd. Bat. lySg. 4» e^ ditiffi- 
xzijs collectionibus ortai' quae novas etrariores fpe- 
cies iconibus illuftrat: Pelargonium oxaloiden% 
hirfutum^ barbaium, carneum , Janiculae/olium. 

Aliorum thefauro^ exoticofe , praefertim orien* 
tales lo. Gerard. Konig , medici Tranquebarienfif 
('j- ,1 7 1>5. ) j ' Rolandri furinamenfis , Forskolei ar^- 
bicasj Rohrii caraibicas, digeffit erudite Chri- 
.jfeianus Friis Rottboll, prof. Hafnienljs (nat. 
lyay, f ^797- )• Edidit: „ Defcriptionum et ico« 

num librum primum, Hafn. tyjd. fol. tabuUs 2I 

"»' > 

ab Abildgaardio nitidiffime delineatis: dein vero 

defcriptiones rariorum plantarum furinamenfiumy 

Hafn. 1776. 4* I" priori opere Cyperoideas folas 

eximie illuftrat, guarum nova genera facit KyUin^ 

gam , Fuirenam , Chondropetalum (Reftio). Deli- 

neatas habet fpecies prius hai^d ant minus cognitas : 

Schoen um fcariofum Vahl. , t.iS.fo,. Sch* bulbo-* 

fum , ib, f 3. Sch. comparem^ ^ l8./. 4. •ScA. cw- 

fpidatumj ib.fS, Schfufciatumy t.iS.f.5* Sch* 

uftulatum , ^ 1 8./1 X. 5cA. involucratum , s. 19. 

/. i. Sc/i. thermalem, t* iS.f 2. ^Rynchofporam 

cephaloten, /^.26. Scirpum plantagineum^ t.i5* 

/.2. Sc. fpiratem, ib. f.l. Sc nodofumy c. 8. 

/. 3 1 Sc. proliferwn , /., 1 7* /. 2» iSc* dipjhceumw ■R0TTB6LU 435 ^* 12. ^ 1 * Cyp^ripn ^ffufum, , t* xs. f S. C ri/l 

cofum Ait» » ^. €^ ^v 4^ C laevigatum , ^. J[ 6. .^. i » 

jC. kyllingoidem Vafd^^ ^.4* /.5. t C. pygmaeum^ 

iiii4*f4* 5» C. auiumnalem^ 't.iy*f^. C.fla*' 

beUiformem^ ^aa.y^a. C^yemenitum^ t.^»f\^ 

C» huzulae » ^. l5. /1 2» C« atrum , t»^* f4* • C 

ednglofneratum^ t.iStfy* C» torofum^ t^ii.fZp 

€k tuierofum^ t.y^fi* C* Pangorely t.y^f^^ 

C* cbrymbofumy t.y. f^* C. tenuiflorumy t,i4* 

fi* C« pfuentitm, t»5>f^* C, diftantem^ t* lo* 

C» f^ftigiotum t t. y-f 2* C- alopecuroidem , r. 8* 

/"•2. C- ariftatum^ t, 61 f l» Marifcuni pani^ 

ceum FahLf t.4»f^* Kyllingam brevifoliam^ 

t. 4* y* 3- Fuirenam umbellatdm , M 9. y*. 3. F» 

hirtwn ^ - t»i6. f4* Reftionem diftachyon > ^. 3|* 

yiS. -R* tectorum, ib.f2, i{. acuminatum\ ib^ 

f,3* R» Thamnochortum f t. t*f\* R* triflorum^ 

t. 2.y. 2. /?. compreffum , it. /14» -R- tritiqeum, 

i, 3»yi pf» ^* virgatum , ^ 1 ./. 2. jR. paniculatum^ 

t. 2.y. 3« Elegiam junceam Thunb», t. 3./. 4. 

Indicas etlam plantas feorfim defcripfit» Metro^ 
xylon SagUy Tkotteam grandifloramy Warmi^ 
am^ Mangiferum^ Ochnam^ Diospyron (Nye Samh 
tifdet Kiobenh. Selsk.ji*. p.SzS^). 

ladicaS) capenfes et iaponicas plantas ex ami- 

corum eoUectionibus exponere conatus eft ac deli-» 

neari cur^vit Jylartinus Houttuyn, mcdicus 

AmftelodamenfiS) in opere; ^iDes Kitters von Lia** 

ToM. !!• ftS 


is4 LiB. m CAP. ra. itin. botan. 

He Pflanzfixifyftem.** Auis dem Hollai\d. Th. 1—14. 
Nflrnb. I777» — 1788., cuius liovem priores tomi 
ante obitum Linnaei batavico idiomate prodierunt. 
Hi vero continent icones et defcriptiones fequen* 
tium novarum : Linocterae purpureae FahL ^om. 
S. iab.S-f'^^ Pavettae caffrae, iomsS* iab*4^* 
f. X. Meiiyanthis ovaiae , iom. 6. iab*47*f !• Cf«* 
lodendri capenjis Thunb^y iom.^. ^.22. ^Celaftri 
huxifolii , 3. /^. 2 1. /. I. Diofmue pulchellae , ibi 
f. 2. Caucalidis fdponicae , 6. ^. 4^. /. i. Oenan* 
thes ?inebriantis, ib.fo^. Araliae cordatae?^ ib. 
/.46. /2. Limoniae diphyllaei tom.i. ^9. /2* 
Ericae articularis , ^owi. 3. ^. 23-/. i- jP. empetrU 
foliaey ib. /.2. Corchori faponieiy 7. r.54»/.2* 
TetraceraeHouttuynij tom.^. t.Q.B. fl. \ Cle^ 
jnatis Jloridae^ ib. t.SS^fi.^ Nepetae japonicae^ 
jj^. ^56./.2. Volkamerae ferratacy tom.4* t.z6^ 
/. 2. ^elhrgonii Fieariae Willd.9 8. ^ 61./. i. Po* 
lygajae japonicaey ib. ^ 62./ I. P. ftridtaeThunb. 
4, t.28.ft. Borboniae ciliatae^ ib. f^. Doli^ 
ehi lobati , i6. it. 64- /• ^ • Afpahthi panefcentis^ 
4. ^ 28 /. 2. Glycines floribundae > ib. f2. La^ 
thyrijaponici y ib^ t. 65./ l. Pfor&leae aculeatae^ 
4. ^29. /2. Prenanthes lanceolatae i 9» ^.66. 
/. 2. Pr. fguarrofae , i6./. i . Pr. lyratae^ ib. f. 3. 
Pr. dentatae^ ib.f4^ Artemifiae vermiculataef 
4. ^ 30./ I. Gnaphalii feriphioidis y ib. t* Sl./w !• 
Senecionis folidaginojdis » 26. .^« Ss^ /# 1 • AfserU «OUTTUYN. PALtAS. ^JS iaxifolil^ ib./.2. Perdicii iotnenioji VahLt Q^' 
t, 68. y^ 3» Cotulae nudicaulis , ib* i. 69- /,4*. 
Berkheyae obovatae^ 4*^*34*»/*^* Oihonnae ie^ 
^iJUimae^ W. ^33»/*2. latrophae herbaceae^ 
ib. i.ZS.f. !• Plura indeterminata , ut Dialium co^ 
romandelinttjn, t^tfandrum, ^. i. ^5« /*. 2.. Fi* 
iex ? » iom, 4* i* 27. /♦ 1^ Baftera , i^. i. 34» ^* 2. 
(Syngehef fegregat/). Veronica?^ 5. ^.38. /. I. 
R^ynoutriajaponica» 6. tab.5i» , Sed etper Afiam borealcm peregrinationes ia- 
fiitutae funt, quae Gmelini comitumque detecta in- 
figniter auxerunt, iloraeque imperium mire ampli- 
ficarunt. Catharinae Imperatrici^ iuffu epdem fere 
tempore Petr. Sim. ^allas, Eques, vir omni 
doctrinae genere inftructiflimus, omnemque natu- 
ram fere amplexus , qui iam in Tauria otio docto 
et honorifico gaudet; Sam. Theoph. Gmelin, 
quem fupra laudavimus, I. Petrus Ffl/A;, Veftro- 
gothus (nat. i^So, f lyy^^^i Io» Ant Guldenft&dt^ 
Livonus (nat. 1745. f 1781.); lo. Theoph. Ge,- 
oRGi, academicus Petropolitanus; Carolus Ludo- 
vicus Hablizlf Boruffus, poft Director oecond- 
miae in Tauria; Iwanus Lepechin, academicus 
Petropolitanus, ita in diver&s abierunt vafii impe- 
rii parteSf ut Pallafius orientales regiones, Gme- 
linus et Galdenftadtius Oeorgiam , Perfiam et Vol- 
gae adiacentes partes » Falluus et Georgi Orenbur^ 

28 * . 456 LIB. Vn- CAP. ra. itlN. BOTAN. 

gum etUfain cum Davurid, Lepechipius easdem 
regiories^ Uralum maxime moDtem> deia yero 
oras boreales Ruffia^ Europeaey fibi deligereiit* . 

Feregfinatorum' botanicorum, guietiamhum ^ 

vunt) oum Jacquinio princeps , PallafiuS) primura 

Volgae ripas adiit, annum fere in proyincia Simbi- 

renfi degens: ab anno 1770* inde Ufenfem proyin- 

.ciam^ montes Uralenfes, Permiam, Catharinaebur- 

^enfem provinciam et Werchoturiam percucurrit, 

Jaiki ripas legens et Socplovium discipulum ad oras 

inaris glacialis raittens. Anno 1771- TobolCqae et 

Omfcae moratus eft, Ifetenfem etiam ditionem per- 

luftravit et Tomenfem. Anno 1772. Crasnoja- 

riam adiit etOftiacos» Obi ripas et Ircutenfem pro- 

vinciam , oras lacus Baicalenfis x Davuriam , Selen- 

ginam, Colywanenfem ditionem et deferta Tata- 

rorum percontatus eft, unde 1773. Petroburgum 

rediit. Itinerarium eius eximium, quo carere bo« 

tanicus nequit, titulum habet : ^^Reifen durch ver-» 

fchiedene Proviuzen des ruffifchen Reichs," Th. 1. 

— * 3. , Petersb, 177 1 . •— 1 77 6. 4- cum tabulis 1 o^ 

quarum pleraeque plantas enhibent, ,bene fcuIptaSf 

cptime adumbratas. Noyae funt : Salicorniia, ara» 

iicay voL i. t.D, S^foliofui ib, t,F*. Bolycnemum 

falfum, ib, t.G,f2. t.U.f li P. monandrum, ib. 

/. G.f 1 • P. fclerofpermum % 3. t.M^f 2. P. ojh 

pofitifoliuni , 1. t. H. f 2. Iris dichotoma , Z. A* 

f 2* t Juilophila, 3. 5.y.2. /. ventricofa^ ib» pAllas. 437 f*t* L higlumis VaM. i 3. Cf.i* f. eenuifolia^ 
ib.f^. Myosotis rupefirisy 3. i?. /.3. M- echi^ 
nophora, 3. Ji. ^; 1. M. peocihata^ 3; E^f^* l^^ 
thofpermum retortum^ 3. li^f^i. Cynogloffum 
laemgatum, i, L f l. 2* Onofma cafpica JV. ^ a. 
JL 0. mlcrantkay iIk Primula nivalis , d^G^f^m 
Convolvulus fibiricnsy 3- K. C. fpmofuSy 2. M* 
Campanula verticillata^ 5- G '^ fi. Rhamnus 
Erythroxylon , 3» Lfi. Ribes Diacantha , 16. y"- 2« 
Salfpla oppofuijlora^ 2. 0. 5. lanata^ 2.P. S". 7720-* 
• nandray 3. ijl./.i* S. Arbufcula^ i./C. Anabafis 
cretaceay 1. N. Gentiana algida^ 0>L.f2* Ca» 
chrys odontalgicaj 3« ^- Ferula Jibiricay 2. iV*" 
Pfiyllanthus ramifloruSy 3. £*. /.2. Amaryllis ta^ 
taricay 3. D. y.i. A.cafpica^ 2. Q. Tulipa bU ^ 
fjora^ 3«'D,y. 3. Ornithogalum ctrpinnatumy 3» 
D.fi. Leontice veficariay 3. ^./.3. Berberisfibh 
ricay 2. P. fi^ Saxifragu davuricay 3, P* fQ.% 
Cucubalus fruticulofuSy 2. T*. Cotyledon Ma* 
Idcophyllum , 3* 0./*. 1 . Sedum populifolium^^ib. 
^, 2. S. guadrifidumj 3. P.y. 1. Calligouum Pal^ 
lafiay 2. 5. Pyrus falicifoHay 5. iV./.3. Spiraea 
laevigatOj 2. jT» S;;. thalictroides y 3. P^f^^ Spu 
digitata, 3. Q. fi* Geum potentilloides y 3. H 
y*. 2. G. anemonoidesy 3- Ee.f^t Clematis a»« 
guftifoliay 3. ()./. 2. Motuccella tuberofa y 3. 2\ 
Bartfia Gymnandray .3. ^. /.1. Pedicularts my* 
rivphyila ,; 3. 5-/. i. f . fpicata^ ib.fz^ P.Jlava^ 438 LIB.VIL-CAP.1IL ITIN. BOTAN. 

3. /{• y*. j . P. ftriaiaf ifr. y« 2* Bunias taiaricaj 

3« U* f»2. Cardamine nivalis^ 2. t7. Sifymf^rium 

album^ Z^U.fl^ S.folfuginofum» 2. F. Cheir^ 

anthus tomentofus , 2* JC. /• 2. Raphanus teneU 

lu^i 3. L.*/.3. Spartium aphyllumt 3*f^y.2*' 

.Cytifus wolgaricus s Z.G g* f 2^ Robinia fpinofa^ 

3» Ee. f^. 3. il. Halodendrony 2. IT- Glycyr* 

rhizaafpera, l.M.y*.3. Galegajlavurica^ 3# {T. 

y.1. fhacafalfula^ Z. Bb. Pharenariay Z. Aa. 

Aftragalus dafyanthusj 3. Gg.fi» A. melilo* 

ioideSy 3. D^* ^ AmmodytSs, 2. X if. /iigu'* 

roides , 3- C c /. 3* Oxytropis proftrata Cand. , 

ib.fn. Ox. oxyphylta y ib» Ox.fylvaticay 3. IT. 

*y.2« (7x. muricata, 3. ila* O^r. ampullatay 3« 

Cc.f5. Ox. caudatay 2. ITt Oa:. ndcrophyllay 

Z. X» f» i. Scorzonera caricifolia , 3. /iyT i . Sc. 

pufillay 2. L. Rhagadiolus Kdlpiniuy Z.LLf.z. 

Serratula cafpicay 2. Z. Artemifia pectinatUy 3« 

Hh^f^» A.borealiSy ib.fi* 

Qaem fibi Pallafius focium adiuoxerat, Nicol. 
RytfchkoWy defertorum et proyinciarum Ufenfis, 
Fermienfis, Orenburgenfis , quas peragraverat , de- 
fcriptionem edidit: ^Tagebuch iiber feine Reife 
durch verfch. Provinzen des rufL Reichs,^ Riga 
1774. 8. 

Multo minus in officio fuomanfit Sam^Tbreoph. 
Gmeliny imaginatione plus valens quam maturo 
coofiiio , celeritate fingulari defcripfit atqu^ praepp* S: T. OMELIN. #9 ftere ut nova exhibait, quae notiffinia iam erant; 
Aftracani mulierem duxit , in aliena negotia fe im-* 
iRerGt, ut et carceri a Chano Chaitacorum traditus 
mifere tandem in carcere obiret. Abiit autem 
1768. ad Donum iluvium, cuius ripas perveftiga* 
vit, hinc per defertum caucaficum Aftracanum pe- 
titurus. Sed periculo itineris deterritus^ Czerka- 
fko, f^ieta via fe contulit» Tum navem confcen* 
dit oras Pcrfiae borealis vffitatarus, comife Ha- 
blizlio; Derbentuni, Baku, Gbilan et Mafaiideraa 
provinciam perveftigavit anno 177 !• Redux an* 
num 1772. Zarizyn fe contulit per defeftum cuma^ 
nicum; 1773. iterum Perfiam - borealem tenditi 
Derbenti vefo detentus in carcere obiit. Itinera- 
rium eius titulo: ),Reife durch Ruf^land,** tom* X 
— 4» Petropoli 1770— 1784. 4- prodiit; quartum 
tomum Pallafiufr curavit. Pl^ntarum defcriptiones 
et icones plures infunt, fed hae mediocres, iliae 
mancae et pafiim falfae: fic, Pallafio iam animad'* 
vertente, Cehtaurea dubiay ^o/n. i« ^.20. eft Xe'* 
ranthemum annuum, Aftrdgalus glaucoides 9 tabm 
2Jr. eft Coro^illavariay Centaurea amplexicaulis^ 
i.24- eft Carduus polyclonos^ Se^rratula incana^ 
r.36. e& Cnicus ferraiuloidesy Afrer acriSj a38, 
eft Chryfocoma biflora: jSc tom.^ ^.32. Syringa 
perjicd dicitttr capitaia, t.ZZ.f.^^ Lathyrus Aplut^ 
caj l^iciapxftipulata: Aftragalus varius ^ tom.tm 
^17. iam diu defcriptus a Buxbaumio et Gmeliitf» 44^ LIB. VII. CAP. ra. .ITIN. BOTAN. 

r 

feniori. Paudffimae norae fuBt: Feronica Jpuridi 
ionui* t.Z^^ Convolvulus perjicusy ^onuS* AJ» 
Symphytum regium, ^3. /^.'36./. !• SeneciQ ?moU 
iw I t.i.t.ZS. Acacia Julibrijfm , ib* t. 4o. SaU 
fola orientalis , tom. 4« ^ 5. 

Adiectum eft tomo quarto Hablizlii iter hyrca^' 
xiicum aijno 1773. fusceptura. Defcriptas habetva- 
xiasplaatas: Centauream procumbeutem i p. 167. 
C Mofchum (?arenariam Marfclu)^ p. 176. C. 
fibiricam, p. 1 87. Gypfophilam* alpinam; p. 178. 

Galdeoftadtius Georgiam , Miugreliam et totum 
Caucafi tractum cum defertis adiacentibus fedulo 
6t utiliter permeavit. Itinerarium ipfius fero> 
Fallafio curanfe» editum eft: ,>Reife durch Rufs- 
tond und im caucafifchen Gebirge," i- Qt Petersb. 
I707, 4» Plantarum indices copiofiy fed novae fe- 
re nullae defcribuntur. Actis petropolitanis (nov^ 
comm. petrpp.16. p.S^4^.) iutetmt Guldenftadtius 
Wvi generis defcriptionem , quod Krafcheninniko^ 
Viam dixit, Schreberus Diotin. 

Infelix Falkiusj mente fimul et corpore labo^ 
rans^ Orenburgum quidemy et, comite Georgi^ 
l^rovinciam ifetenfem , !^Uralum , Ifchimenfem dein» 
ad limites usque Kirgiforum» ad Irtnm flumen us* 
que et Omfcam urbpm peragravit> Tomfcivero 
qum moraretur, ab academia revocatus, Cafaui 
iportem fibi ipfe confcivit. Georgi , ab anno 1770» 
Falkiicomes» hocrevocato^ Pallafio.fqcius adfcri^. \ OEOROI. LEPECHIN. LAXMANN. 44* 

■ ') 
]ftus'fiiit, .Ircuteofem diti<Nieni, Baicalenfis laeu$ 

ripa^j^ Davuriam, Ufam et alias provlncias invefii* 

gavit. Edidit itinerarium: „Be^merkungen einer 

Beife im ruffifchen Reiche," Petrop. 1 775. 4* Prae- 

ter iioi^am baicalenfem p» tg4 f^paucas coiiiplecfi'* 

tur fymbolas botanicas: Gentic^na unijlora^ t. I»f, 2# 

e/t yarietas (7. vernae : Sparganium greiinineiimy 

p* 23?. . Sp. nafans* ' 

> » » * ' ' ' _ 

Iwaiii Lepechin itinerarium: j^Tagebuch der 
Reife rfurch verfchiedene Provinzen des ruffifchen 
Reiqhs," Th. 1 — 3. Altcnb. 1774. — 1780.4., 
pauciffima continet huc pertinentia. Saxifragajibi* 
rica, tom^Z. t,^., Dryas ociopetalay ib»y et fftf/i- 
tiana purpurea^ .^•4'> folae funt plantae defcriptae» 
Idem Elshohziam c^ftatam , nomine Menthae Fa- 
trini exhibuit (nov* apt* petrop.i» /7.336.). 

Non pauca e flora fibirica debemus Erico Lax* 
manuy Sueco, in Colywanenfi provincia paftori 
(f '796.)» cuius epiftolas fibiricas: ,>Sibirifche 
Bricfe ," Gotting. 1769» 8. Schlozerus iUuftris edi- 
dit. Idem d^ npvis plantis altaicis obfervatiortes 
^regias cum academia.petropolitana communica- 
vit: de Feronica piiinata^i Dracocephalo altaico^ 
Spiraea altaica etc. ( nov* oomm» petrop. 2 5. p. 
553.); de Kdlreutera paniculata (ib*\voU iQ. p. 
56 1 . ) ; de Gentiana altaica PalL > Sibbuldia altai^ 
ca^ iOr^ilho^alQ umjlorop altaico^ Poljgonojibi^ I ' 44^ LiB. vn. CAP. m. iTBsr. botan. y rico et Ranunculo ahaico (hyperborea, ib* voL i8< Am^ricae partes pleraeque a Grdnlandia inda 
fld Mageilatiiam fingulari induftria ab optimis botd[« 
nicis perquiGtae funt. 

Eoft Banifterium et Catesbaeum primi Clayto- 
iiius» Coldenius et Kalmius Aniericae bqfealis par^ 
tes )>erluArarunt. lo. CLAYToirTrs artem medi* 
cam in Virginia exercuiti plantasque eius prqvin- 
ciae {edulo lectas cum lo. Frider> GnoKoyio, fe« 
natoreLugduno-batavo (nat. 1690. f 1762.) com- 
inunicavit Hic examinafas, cumBanifteri, Plukene- 
tii et Catesbaei defcriptionibus iconibusque comp^- 
rataS) ad fyftema fexuale disoofuit^ unde orta eft: 
y^Flora virginica," 1. 2. Lugd,^43« 8. Multae nor 
vae, imo rariffimae occurjrunt, nt Schwalbea] Erio^ 
eaulon decangiilare 9 quod Globulariae adjinisy p. 
i&.j Qlaytonia^ p^zS^y Erythrorrhiza rotundtfolia 
MichauX; quaQ Anonymos, p* 25«, Chlora dofLeean'- 
draf quAt Gentiana^ p, 27., Siwnrigidimif quodPzTT^- 
pinella, /^. S^* > Euphorbia coroUaiay p* 58. Harum 
quidem partes effeiitiales ftudiofeexponuntur : aliae 
vero non rite dignofcuntur , ut Tabernaemohtana 
Amfonia (Anonymus fuffrutexy /7.si6.),; quae PJu- 
kenetio iauT innotuerat, AngelicaOiropurpurea (Si" 
um, /7.3].), quae Cornuto , Mmt»/2/^ ringens (Ly* 
fmachiat p. 69. } f qui etiam a Plukenetio delifiea- GLAYTONUS. KALMIDS. 44^ 

tus erat. In torrfo fecundo praecipue gramina eou- 
merantar. MitchelJi iuterea , Coldenii aliorumque 
labores divulgati novam recenfionem eiusf florae, re- 
petito Claytoni mifTu infigniter auctae, pofccre vi- 
debantur: quam filio Theodoro Laurentio commi- 
fit. Egregio ftudio is id officium impUvit in nova 
editione, Lugd. Bat. 1762. 4« impreflJa. 

Cum de Mitchellio iam fermonem habuerimus, 
Cadwallader ColdenU %mbolae nominandae funt, 
quae in provincia Noveboracenfi collectae , ab ipfo 
ad Linnaeum miffae fuerunt, infertae Actis fociet, 
upfal. 1743. p. 81. et 1744. — » 75o. p.47 f- ^1*«* 
tae funt circiter 260. Fili» ipfi"» loanna Hyperi- 
cum virginicum, ut novam plantam, defcripfit 
'^(Neue Verf. und Bem, einer Gefellfch. in Edinb.z. . 
«.!.). Eadem , Farquhario , Scoto medico, nupta, 
non multo po& objit 1 7^4. Reliquit floram noyebo- 
'Tacenfemcum pactium delineaUonibus, anglice con- 
fcriptam , quam Wangenheimius Baldingero , et 
hic Bankfio donavit (Schraders Jonrn. 1800. 2. 

p,468.). 

Sequitur Petrus Kalmius, Fenno, deinprof. 

Aboenfis (nat. lyiS. f 17790, q"i, haufta a Lin- 
naeo fcientia naturali et peregrinatione per patriam 
iam' clarus , a praeceptore proceribus r£gni , com- 
mendatus , 1 747. in Americam borealem iter fu«- 
cepit, ut Morum illic fpontaneam in patriam intro- 
duceret, quo facto bombycum culturam poffe io . \ . 444 IJtB. Vn. CAP. III. ITIN. BOTAN. 

Suecia promoveri Linnaeus fperabat* Bieiiniuin 
Kalmius in Penfylvania, provincia Noveboracenfi, 
*Dova Caefarea, ipfaque Canada moratus » pofi re« 
ditum edidit: f,En refa til norraAmerica,** Stockh. 
iySS — 1761. 8. voJ- 2^ — 3., cuius vcrfioneni 
germanicam, Gdtting, 1764- 8» vol. 1 — - 3. coram 
habeo. Primus tomus complectitur Angliam , duo 
feguentes exponunt mores, oeconomiam et hifto- 
riam riaturalem Americae borealis* Morum ru- 
bram Iponjte nafci aliquot railliaria ab Albania ver- 
fus feptentrionem , plantatam vero bene vigere cir- 
ca Montreal obfervavit Ubique fingulari induftria 
tefram, in qua plantae proveniunt et ufum earum 
indicat: de recens a fe deteetis fere tacet, aat man* 
cas exhibet defcriptiones. Lirinaeus fere plurimas 
a Kalmio adlatas fpeciebus fuis inferuit. 

lo. Bartramius, et a DiUenio et ab ipfo 
Kalmio laudatus, fedem fixerat in Penlylvania. 
Itineris defcriptionem ad lacus magnos canadenfes 
edidit: ,,Obfe|vations made in his travels/^ Lond* 
1751* 8. Diligens plantarum feminumque coUec- 
tor, europaeis amicis curam committere confue* , 
verat) nomina imponere et examen inftituere. 

Pauca praeftitit Petrus Franc. Xaverius de Ckar* 
tevoiXi Miffionarius e focietate Jefu (nat. 1684* 
f' 1761. ), qui Quebeci habitans magna itinera per 
Canadam perfecerat. Opus ipfius: „Hiftoire et 
dQfcription geaerale do U uouvelle France/^ vol. 1 / 1 CRANZ. BARRERE. 445 

?^5- Paris 1744' 4*> conlinet quidem fecundQto* 
mo plures ilirpes, plerasque tamen e CornutQy 
xnale nominatas et haud probabiliter delineatas. « 

Grdnlandiae parcam, fed fingularem iloram col-* 
legit Davides Cbakz, miffionarius fratrum evan- 
gelicorum in terra illa inhabitabili* Catalogtim bre* 
vem iam prlmo tomo operis (Hifiorle von Grdri^ 
landy I. p'7S*9 Barby I770. 8.) infettum, infig- 
nitet auxit, meliusque deteritiinavit praeltantifli- 
mus Schreberus (Fortfetzung der Hift. von Grbri* 
landy /11.280 f.)- Octoginta duo plantae phanero* 

'gamicae, pleraeque lapponicae; arbores nullae, 
nifi fruticuli Betulae nanae> Salicum quarumdam: 

^mMfci- plusculi, inter quos Sphagnum alpinum L,, 
rectius a Schrebero ad Brya refertur: a Turnero 
nuper Dlcrano flexuofo adntfmeratum. Fleraeque 
rariores iam per floram danicam divulgatae erant: 
quatuor tamen plantas phanerogamicas Schreberus 

•enumerat, etiamnum haud amplius notas: Agro^ 
fiides duas, Ceraftium, Anemonen* Americae aequinoctialis ftirpes numerofiflimaib 

Jndies majgis inno/uerunt. Prin^us Guianae galth 

cae plantas enumeravit Pettus Barrere, prpf* 

,dein Perpjniacenfis (t '/55.)- „ Effai fiir rhiftpi- 

rc naturelle de la France equinoxiale/' Paris 174*» 

,2 2. Alphabetico ordine plantas ad Plumeriuix^ . I 446 LIB. m CAP. IIL ITIN. BOTAN. -ToujBefortium et Sloaheuin breviter indicit: no- 
KVae uberius haud exponttntur. 

Barbadenfis infulae, Anglis fubiectae, hillo- 
riam naturalem Grlffithus Hughes, paftor ^ccle- 
fiae in ea infula» memoriae tradidit in fplendido 
opere : „ The natural hiftory of Barbados," Lond. 
ij5o*. fol. cum tabulis aeneis» Libri inter quar- 
tum et decimum omnes complectuntur iloramy 
praecipu.e arbores» quas iuxta fructus distinguit> 
fed et gramina et filices. Neque tamen ab auctcNre 
ecclefialtico dfioTXvoXoy^tf exfpectandum planta* 
rum examen criticum. Neque nomina funt fyfte- 
,ina];ica^ fe'd anglica vulgaria. Vulgares «t rariffi» 
mas pro lubitu delineat : Elain occidentalem^ ^. 1 1 1. 
latrophe^m mulnfidam ^^ p.llS» gojjypifoliam , p. 
i52. Guaiacum ofjicinalei p, 142. Crotonem 

• 

halfamiferum ^ p. \6^. Myrtum fimentam^ p, 
a45. Spo/uliada Mombiny p.iyS. Caricqm Pa- 
payamy /J.lSl. Xylophyllam latifoliamy /1.233. 
Homine 4 gnifcythici (Barometz) defcribit Po/y- 
podium lycopodioides ^ /^«256. 

Infignia funt Patricii B r o w x e , Uiberni > meri- 
ta in adumbranda, augenda et melius exponenda 
9ora janiaicenfi. Plures annbs artem nfiedicam in 
ea infula exercuerat. Ehretio pictore eximio ufus 
«ft in delineandis plantis cum flore et fructu» ipfe 
•iudicio fingulari et doctrina tum Sloaneum emen- 
daviti tum genera plura^ innmneras vero fped^ ^ BROWNE/ 44; 

conclidlt. Opus 6gregiuin eft: „Civil and iiatural 
•hiitory of Jainsica/^ Lond.' lySG. foL Plantae 
ficcatac Linnaeo donatae octafionem dederunt , ut 
15 accuratius eas determinaret in flora et pugillo ja*- 
'inaicenfi (amaen. acad* 5. /i.Sya {.)« Nova gene- 
xa plura dein r ecepta funt : Cladium , Coccocypfe^ 
4ufn, Ce^reluy Chioeoccay Erifhalisy Macrocne* 
mutny ^Ehretia^ - Varronia^ Echiies, Melicocca^ ' 
-Coccolobay Hypelaiej Weinmanniai Samyda, Cle^ 
itodendron^ Amerimnum^ Trixisy PharuSf Bans^ 
'Aeidoi;Onr Adeliai CoUema^ Vlatifma^ Placo* 
diwn* Multo maior numerus ad alia genera reduc* 
tus effc.' Anthehnentia ad Spigeliamj Parjbnfia ad 
Lythrwny Stizolobium et Zoophthalmum ad Doli» 
chony Struchium ad Ethuliamj Suzygium et Chy* 
triiculiist ad Calyptranthen etc. Novae fpecies» 
quas optime deJineatas exhibet, funt: 

Jufticia adfurgens , t^ 2.» fi» Aegiphila eJor 
ta Sw*i t> 3. f 3. Coccocypjehim repens^ t* 6* 
/. 2. Manettia Lygiftumy t» 3. /. 2. Myginda 
Rhacoma , ^. 1 6. /. I . Rondeletia' racemofa , ^ 2 . 
y;3* R* laurifoliay ib. fo.. Portlandia grandi'^ 
Jloray /.11. Pjychotria crocea^ t. 1 3-^/1 i. 2» 
Rhamnus ellipticus y t.^^.fz. Sauvagefia erfic^ 
^a, /. 1 2. /. 1. Echites torulofa, /. x6.f2^ Na* 
fha jamaicenjisy t* l8. /.2. Evolvuhis linAfoliuSf 
^io. /-2. E» ferid^usy ib» fd. Aralia Scioda^ 
pkfyllum^ *.x^*fi. Coccoloba tenuijolia^ i*x^ f \ V 448 LIB. VII. CAP. m. ITIN. BOTAN* 

/.3. Saplhdus /pinofiiSt t* sto^ f.tz. Laurus 
Chloroxylon, t,y. f*i. Melaftoma fcabrofay if. 
fi4»/'^' Samyda nitida^ 23. y. 3. Erythroxy^ 
lon areolatum, t»ZS* f.H* Blakea trmervlay i, 
S5. Lythrum Patfon/ia^ /;.2i.yi2. Myrtus bi- 
fioray tJQ.5* fZ* Calyptranthes Suzygiumy t-j^ 
^2.. C. Chytraculiaj ^♦Sy. /.2. Capparis fet^ 
ruginea , ^.28. f X. Xylofna murUiaiay t» 5« f 2« 
Zapania ftoechadifolia Juffy. Z.f X. Cyrilla puU 
chella^ 3o.,yvl. Duranta EUiJUty 29.^.1 « Co- 
lumnea hirfuta, t.Zo* fZ* dnterimnum Brow* 
nei > ^. 3 1 • /1 3* Ethulia Struchium 9 ^ 34« y^. ^ 
Mikania haftata W. , ib. f 3* Eupatorium Balejg^ 
ib. fi. Ca lea fcoparia , ib.f^ . Perdicium roi^ 
dialey t^Z^i. f\. Starkea umbellata ir., ib*f 2. 
Zeugites atnericanus, ^.4« /«^. Guettarda ar* 
gentea , ^. 2o« /*• j . Acalypha virgata » ^. 56. ^^ 2. 
Qrotoh caftanea^olius i 26./. i. Borya cajfmoi*. 
desW*^ ib,fZ- Pteris podophyllUf ^, !• Adian^ 
ium macrophyllum, ^.38. ]/! 6. 

Cum acl fcieutiam bot^nicam in Hifpaniamtai 
imperio inftaurandam a Linnaeo difcipuius. flagl'- 
taretur, Petrum LdFLiNGiyM, Suecum (nat. 
*739' 1 1756.) eo mifit, qui, peragrata Hirpania, fe- 
.vedte amico regis, Carvajalj.bonarum artium patro* 
xip, in Americam abiit meridionalem, Cumanam vi* 
dit, novam.Barcellonam etGuianam, praematura 
tamen cUmatis victirua obiit. Quae guidem iactu^^ \ 1 / •t I t^PLlN^. JACQtrtf?* 449 W e5 m^gh phngmi^i (juo ihaiofa lam lit ditior^it 
ijicrementa rei herbdriae addiderati Itineraritinl 
•ediidit Lhinaeiist jjRefd til fpanfl^a landerndj** 
Stockh.. i j58i 8; ]6k adverlariis i ab Ortega mit 
£s> egreghi meflls platitSb^timaeguindctialium hib 
proditi licet doiehdum , Lfirflingimn bonttm etPltir 
meiuo et Pifotie et Fevilleo c&ruiffei Primum hid 
defcribuntiir : titteramheta pubisfcens VnhLi p* 
'tj%v Altionia^ l8d* Krameria^ igSi Cruti* 
^4 fi^3, Menaisi Srffi; Ehreeta exjuccat 182* 
Vlola Calceolarid et tiybait^hiis , 184. i85* rr/* 
«fti7/it trifoUaid^ i88» Lecyikls OUariai l8g* 
ibaeikt apetala y I901 Seguieria ainericandy l^t» 
Monneria trifolia, 197* Mimofafe gfertus egregid 
lam dlvifitin quincjue f;i. i223.)j quod imitatus eH 
WtndemOwiiis. Pltirimas aditinxit obfervationei 
de ftirpibtls; mlnlts eognitis» 

BoianicJorum germatiicdrdrtl *f)fineeps,' Nicb» 
laiis lofephtis JACt^triK^ Lugduno - bataVus , iuffil 
impeMtoris auftrDBcir iit hbrtuni Schdnbrunnen» 
(em ftifpibud athetic^anis ditafet) cjurnqtienbiunl 
1 1754. — tyS^. y irt ihfiliis AntilKs , Giif affati ^t f e* 
gionibtis ihiiadentittu^ degit Lioet per duos feri 
ftxlnois adverfa valettiditie oecupiireftUr > tot tameit 
f antosqve frUctas ffeientil noftf a ax h^c hxrbitatiohii 
]>ere6p}t} Ut nefdafti i cai pluf^ tfebe^t augnieitti 
quam venerabili Jaeqftina* • Sive enim fpedtes ftir-» 
pivtin pef eiim iilvcfiKar^ atf de^fc^if tiriiiii topiMiS| f \ 45o LIB, yiL .GAP nr ITIN. BOTAN. 

jquae profech) inaredibilis eft , £ve fi^^M ^dumbra«> 
tiobum et ^'x^//3fi!xv, quae a nemine: fuperatur, five 
ticre iudieium et doctri^ae maturitatem , qua prae- 
primis pollet, five etiam i^onum ab ipfo curatarum 
xiitorem et veritatem, gua nec optijnis j^xoticis ce- 
dit; immortalem omuino Jacqiiinu^ meritus eft 
^ldriAm. 

Exhibuit autem ftatim poft reditum: j^Enume- 
^rationem fyfiematieam plantarumi quas in infiilis 
Caribaeis detexit/' Leid. 1760« 8., adiunctis fpe* 
ciebus e coUectione Franeifci de Mjgind. Mox 
fequuta eft >, Selectaruni ftirpium , americananim 
biftoria»" Vindpb^iyGS. foL» cum tabulis 1.83 .ab 
Ipfo auctore delineatis» quarum ultimae folas par- 
tes char,acteriftlcas repraefentaht* Fartimetiamhue 
Jpertinent; „ Obfervationes botanicae," P, I.~-iV. 
Vindob. 1764. — 1771- foL, quarum priniae faltem 
partes americanas plantas jllu^rant» Quae novae ia 
Jbis operibus occurrunt, plerisque partibns delinea* 
tae^funt: /llpimafpkataifw'p^^.i. Jufiici^ pec^o*- 
Tjalis^ ib* tiZ. Stachyiarplieia ^ngufiifcliai obf^ 
ij^ 86» CaUi/in repens^ ftirp^ M 1 • . ChomeJiu fpino^ 
fa^ ib. m3, Aegiphilor mariiaieeinjis^ okfo^ f«27* 
4quanifi aculeatuy ftirp. ^»i^« Exacum aph^l^ 
Jum f ibf t» 6oy f 3«^ Fagara octandra {T. » i^ a 
r/tff 1 —- 3» Myginda Ufagogaj ib, t* i&^ Con* 
volvulus ntartinicenjts % ib» t^ij^ Ipomoea car^ 
nea ^ ib»^ M 8« j^ Jilifornus » ib* 1. 1 9« h I 
I \ : .• i ! uACQum. . .. ; . . ; 451. 

day. jfrv^ t4 20* ' RondeleHu odar&t^a t 2&. * t. 4^. ^ Rf 
trtfotiatay ibf t*i^t 'pQrtldndia.haasandraii m82* 
/.20» Cinchana cat^ihdea\ vbJiQk 't.47^ ..Pfychof* 

iria'car^hagihenfis9./£irp*t^iy>4*f^^^^ P- pa* 

rajiticay ib. ^ 5x. jKa*> .£ephaelis mufcofa^ ti 

45*« Solanum kamnenjb, ^/35* «9« racemofunt^ 

^;3S» .-y, irifte\ t*4o* f^Q. Jktquinia limaris^ 

|fr, yi I. VarroidxL ikartioicenfisy t* 3a^ /^. mira* 

kiioides, ^33. y^globofa^ tf^^i . ChnyfophyU 

lutn wgenteurrif /. 33../.J. Chr.^glahrumy ib^ 

yv 2* Bumelia .tena^y obf^. t- S^*^ * Rujfchia 

clujiaiefolla , ftirp^, ^5i? jT.fli. Hirtella iriandra^ 

&¥ t*9 Illecehrum ficoideum^ ibk t. 60. /. 4- Raus» 

it^MiO' tom^ntojuy obf 2.» ^.35. TAuffofinda for^ 

tnofay ftirp. t.4^^ .'M* armata^ lA. t*4^* Echi^ 

t^S '^uiirqucihguldriSy ib. t.flS* E* agglutinata^ 

tfrk'-^. 23. E' irifidtty ib, ^. 24. E. repensj ib. r« 

j^8. iP. fpioatay^ ib. ^.29. if. corymb.ofa, ib. tm 

3o. 'Tdbernaemoncana grandiJlom$ ib...t. Zl. 

Cynitnchufh racemojum , ib. t*54^ C. manltiinum, 

ibm t.^SS* C. undulatumy ib^c.58*, Aralla^o^pi^ 

M/fOr» ifi-£.6l. TillcmdfiaJlexuoJayibk.tfStZ* Lor*.^ 
wt4ltus . unifiorus y-^t* 69 . L. Jpicatus:» ^% 6fti if //• 
/2a iongifl^ray t.^QQ* Coccoloba diverfifipliay t.y6* 
C ^ fidvefoens y t.y5. G*,niveay t^^Sk C* obtufi-* 
Jhlia^ ^*74* '^G^emargpiatay.obfut.Q. Q.bar^, 
hadenfis'^ Obf. i. t. 8., • PaUlU/fiae i)ariaey obj. 3», 
i^v. •€». "frichiiiatr^fQliatai ftirp*. t* 28^ Hci^ 

29 *, I 
( I I r 

I 45^. LIB. Vir. CAP. nDMTIN. BOTAN. 

fiera tgcclma %\0*Bt^^ ZygJtijfk)ilum arhoreuhtf t&i 

^ 83. Cajeariaffanfifaiiay 't* 85*.* :'Samfieria mi^ 

erdphyUa, ^/3; ^56« ' TiiHmfifriM irhomboideaj 

t. 90. • Gmorik ameridam^ i /, 9? * ^ Eugenia P/em 

do-PJidiiim^ /.gS. E. cathiifoUay (Afb^ /^.53. 

Capparides variasy fiirpl: t.^&^f^ lo6» Lbcythis 

tninor,^ t.io^Q. hoafit^'Jiifpid4i^''Ob/*tt* ^•'^S. Teu^ 

erium hube^fi 5 zi» /• 3 Ov . Scnteiiariu havdMnJis^ 

ib.s^kQt Antirrhinum pilafum^ ib. 0.4^ Pe* 

srea- wluhUts. y fiirp. t* i 1 4«« "Rujfiiia farmento* 

Ja\ ib* t* 1x3« Avicennia nltida^ ib. t.ix^. f* t^ 

tajfifiora tfuadmngularis -i i-s43. ^ BreWikea cocn 

einea , -^ 1,2 1; - . Helieteres baruenfis y /. 1 49« H« 

earthdginehfik^ t* iBo^ - ErythrinaCrifsa ^klli^ 

obfd. /:. 5i.. Dolichos rubert fiirp* f. ia3.. ^JM* 

^ftj/a carthagihenfis , 4. 1 fii . /.6 J.- Galega . Utch 

ralis , .r. 1 34« t?. c^ibaed, t* i^Gu ; Kleinia:, ru* 

deralisr t, 12.^4 Eclipta punetata^ tri^Q^ We-- 

deliafrutefcens 9 ^iijo. €ymbidium ghbofum, 

t* 133«*^/; 1. Oncidium aitiffirhum<, i:.\i4l* ^^ *^- 

tfapetctiunt >» t^' 1 42* O.v Geboiletc^ , *. 1 3 1 '. jf* ;2* 

Epidendrum^remojumy t.x'^2,. E. rigidH^np^ A 

134. ii/ufiatupnj /.^38^ drjftoloa^himffiifim^ 

menfisi objt i; ^^. 3. A eauiatay fiirp* t* ^4^* ^* 

maxinia ^ •' ^ i4lS*' -^» pentandra, t. t^^.v^ EiatC'* 

rium earthtt^inenfe, ^xB4*'Y^£dhn^ria ramifiora 

W*y t:\ 57. Gocos aculaika y^t. 1 69. Baetkistna'- 

lor ^ mifior, '^iyU lutrof^alawpha^^Jt^xSisL^ f^ 1. Sechiumedaie'^ r.i63-^ JBaiis mariitmki 
/. 4®* /' 4' IftgU' puncioia , >r*'l54- *^ - ^ ; ^ 

•MedioUs furiiameiiiis, l^hihp^ti^ ^Fiirmln y Id*^ 
ftoriam phyfioaii» ettclvilem Oiiiaifiae bafavae ed^ditl 
,^Defcription ide^ia colo-ilte deSurindm," i. ii 1769; 8.»« ubi fine bo^anica ftduiiibr^tione, planta^ 
oleraceas , officinales et fructus edules enumerat; 
Occurrlt hic p. 2j3i Quaffiae et Simarubae mentlo; 
illius flores in ufuftiiffe apud iucolas lanr 1764* ^ 
cum eo veniret auctor. Liaaaeus a. Dalbergio acce^ 
perat Y^mom.'6. p^4^6^ fO« ^^ Slmtroba inm egit 
Ant. de Juflieu //Tii^Tt. de PariSi 1^729^'^. 32 f.)^ - 
Infiilae S. Doznitii^l plantas o^cinales receofuif 
lo. Bapt. Befintus ^buppiD^spones^ Vltrdeo- Brl* 
tannus (nat< 1704«, f X74^*)> qui medicus regittf 
in coiotiia illa gallica^per f^xdecim ^nnos fuerati 
L^bri} „Hisfo>]^e^^d«6>ii|^ladies de S. Domingiie ,^. 
tom. 1 — 3* Paris 1770. 3 2», tomus tertias fiftif 
fndicem plantarum* medicarum alphabetioum* O^ 
veniunt hic Viola Iptfeacuanha^^ p. 6* .Turnera 
ctjioides > jv. 1 9. Cinchona Jloribunda » p» i^iS* Si* 
jharubae quaiuory p.sio. 

i • ' Imuenfam novarum in Guianae gallicae et vioi» 
nis regionibus cre&entium plantarum copiam dete^ 
jcit» haud fatis accurafe tamen«acaiQinavit> medio» 
crlter delineari euravit et defcripfit Fufeus Aa« 
3t)RtA Qui herbanrium Aubletianum perlnftravit» 
vir;» cui fumma fide^ habeiida,-' -Mactln^Jtf Va^^ i 454 tffi.m CA^.nt. mN.v«0TAif- 

I^atffibus omniai) digniim eom laborem bsud m^ 
dicat (Sehraders Jouru. I799> i> ;>»i38.). Ipfe. 
Aubletiusiiiit ho,mo laxius iufto liceatiusqUe vivens, 
pharmaceuticae arti ante deditus, quain et in hifpa- 
nico exercitu fecerat. Rem berbairiam hauferat a 
Chriflophoro et Bernardo Juffievis, illp Lugdu-- 
nenfi. Miffus ij52. in infulam Franoiaei ut o£fi- 
cinas coloniae inffcrueret) hortumque conderet t)e- 
conomicum, ibi moratus eft noveiip annos: redux 
in patriam^ denno iufTu regisabiit lyGa.inGuia- 
aam gallicam eo confilio ul plantas et animalia col- 
ligeret et jilefcriberet. GloriatuX) fe fylvas vaftif- 
fimas ipfum percucurriffe» neo obftaculis innume- 
V ris aut periculis deterritum .omnia coilfigiffe : aliter 
vero iudicavit Vahlius : ibedo morbo laborans Au* 
bletius plantas dicitur ab Aethiopibus quaefiiffe. 
Abiit Z764* in infuIam.S. Domloiciv ubi in monte 
Nicolai condere coioiiiam Comitis Eftaing iaCfu ftu^" 
duit.. Sequenti anno deferuit Americam, Parifios 
adiit , utJBernardi Jnflievi confiiio utens floram guia- 
nenfem ederet. £0 prodiit tandem titulo : ,> Hi- 
fioire dqs plantes de la Guiane fran^aife)'^ voL l 
— 4- Paris 1776- 4-i cum tabuli$392, n^ximam 
partem ad ficcata exemplaria delineaU^ 

Pleraequeplanta6 barbaris.nominibus infignitap^ 
correctis paffini ^ ScUrebero » Willdenowio, Vah- 
lio, Swartzio et Juflievd> multae nonfatis deter* 
tfiinatae^ jplurimae novae lunt : V . < AUfetEt. 45S y Cucullnrtd eXcelfa\t.G» Qualea rofea ct 
€oerulea, 1.2. \Chtbhanthu5 tetrandra VahLf 
Si* Jufticia coccinea, 3, J.vnriegatay 4» Di«* 
iium divaricatum FahL^ 5. Tonfella fcabray 10.' 
Miegia maritima, i6, Mapania fyhatica, 17.' 
Hedycrea incana, 45» Mdcrolobium fphaerocar* 
ponVahly 8, Outea guiatnenjis^ ^* Marica pa* 
ludofay r3, ^Xiphidium foribundum^ it* Sye*- 
najluviatilisy i5. Rupala montana^ 32*. Ma^* 
iufchkea hirfuta , . 18. Spermacoces plures Ig — 
22* ' Aeglphllae plurei 23 — 25. Cunninghamim 
Jarmentofty 4** Myrmecia fcctndens , 2Q4 La^ 
hatia pedunculata JT., 35. Lajiojlomu cirrhofum^- 
36, Manettia coccinea^ Zy*fi. M.picta, ib» 
AI2. Bellardia repens W.y 42. £a:aca, .26 — 28^ 
GIoffomOL arborefcensy 35» Samara pentandra 
Sw.y 46. Pothos pentdphyllus W. f 3^6. Baqo^ 
^a aquuticay 49» Lijianthiy 79-*-j82. Connol* 
vuliy 52— -54* Nauclea aculeata^ 68r Solenm- 
lijngijlora^ 5i. Vcriana fpeciofa W., So^ PJjr" 
chotriacy Sg. 65 — 6^70«-*^ 74- Coffeaey Sy* 58» 
CephaelideSi 60—- 64. Bertiera gUitmenfiSy 69» 
Hamellia glabra Lam,^ Zy5* Schwenkfeldiae^ 
^5. 76. Solanum Tegorey 84- Cryptoftomum. 
Idurifoliurn y 274» Ardijia acumlnata W., 368» 
Bajpfvia fylvdtica y 85.- Lit^eW., 83. Cordiae^ 
36 — go. Chryfophyllum pyriforme, git. iii/j^ 
^Aia Surubeu, 9^7* > GMiax/raxinear 78« ^or» 4«^ LIB, Vir. CAP. nt ITIN. BOTAN. 

I 

, I 

reria theobromae/olia, 47, HWW/a americ„na, 
98. WiUughbaeae ,. io4, Xp5. Cmeraria lutea, 
*P2. r«6erii««no„^ay»a *cW«iM«, 103. 4pocy~ 
na, 107. 108. Hofiea Viridi/lora W,, ,09. i/y. 
4rolea Jiiinofa, ,10, iieicA*/i« ^/„/„./,, ,„, 
Salmafia racemofa , 112, ro^„^;.«e, ,,5, ,,4 
117- Glojfopetalum glahrum, ixB, . Tradefcan. 
*ia4iuaricata Vahl.. ,a. ^;,^^^^ paludofum^^ 
■ ^»8, //er^^ coocwM, laS. ^«c^rw aquatica, 
X24. fe^/warji» ;nofl*a«fl, .904, 2o5. P. «„«," 
;«*>/*, 206. m^xiae, jag. i55. ^68, j6'9. 177,' 
Bphielisfraxinea , ia8, Cara/w guianenfts, 387." 
^wjri^i »3i— 135, CedrptaJo/,g'ifoIia,i26,: 
Ponaea faponflrioides, 140. Idurl, ^20. 3io! 
Unuhinia guimenfis , 144.145. Cajfiaacumina^ 
*«. i46. Cubaea ftanicul^ta'et trigona, 143. 
CrKrffae, 147. ,48. ' mcandra amara, j5i. pJ, 
taioma Muriri,- <8o. Zwt^igera amard, i53. 
&*«.«^oq coc<?i»«, ir„ 179, Metaftomae, 154. 
5^6 — 167, 170^1-^6. ' Cafeariae, 127.385. 
miptghUuf, iBt-^ig^. %ni/ieriaey i85. 186. 
Jpm^uetiapam^ulata. 188. Hobergiafrutefceas, 
*&7. CrwM^a Hwri^ima . 209, T^r/nwa/m maa- 
miaoa, 356... 5^*rc^/M, cri^/#a.\ 279, pyjji;^ 
190.19«. ^«^^»i«f. 19^-^^5,2, .UmarafJ. 
$\fiilia, ai7, nobinfonia.menanthiMa, X94, 

Tw^frtlaiaf . ^27, 228. ■ ^/i9a««« fazemarienfis. \ . . AUaLlT. ^ 457 

l^mne/cia^ Jloribunda 9 22^ , Afcium violaccum^ 
5t2o. Le^^hideSi ^Sd^—.aSg*. Sterbeokia l«#en 
rijlora^ ^U^SiQ. BMneiia pal^ftt:i$$ 222.. «Su^/iri 
4;fla«).2i8. 555,. TrichocatpusrJaUrifolia , u^Ji^ 
hafiis Jlu^iaiilis,^ 233« HomaUumRacubea^ ^%^\ 
TfftraceraCy 219. 221. 35o* 55*»- Uvaria tmno^ 
fperrniBLy 244- dnnonae^ a4€~?49» , -X)7«jB«tfi 
fru^efcenst aga. Befsleria^^ ;254~^256. JS^^ 
noniae^ 260« q64**~26^^ ^ Vandellia prate^fi^ 
259« Conobea qquancay 2,Sy* ' fi^uelliaey 270', 
:2^7i. dmafqr^i§ erepta^ 2,52. Cleoina g^^a^en* 
fis, 273* Oppphyllum n\foliaAWt.y^^77^K. ^SjCW 
phonia globuliferay Zi'^» fajfiflora^gla^cf^^ 3?.^. 
Brownea pauciflora, i4^* *Aciaex 207« 280. Co^ 
rolinea princ^ps^ ^g i« Myrodia lojatgiflqra^ .27^^ 
Polygala$9 294? J^flS. IStffpfiafe^rugifiea^^ «97^ 
Pnerocarpus Rohrii, 147. :Dipteryges , .296<.a9&r 
l^eguelia fcandeus Juffy. 3|oo. Geojfrpea» vj^ 
lacea ferfy 3oi. Glycinft pl^ia» "^oQ* Roki* 
niaej 3o7. 3o8. SMylosanthes guianenJiSf 360^ 
Theobroma guianenfe^ 275. Symplocps Cipoui-^^ 
^a, 226, Hyperica, 3ji2». iktiA^tfia ain<B/a^^r.| 
3i5* $upacoriuTn triflorum;! Zl4* Hayaea edw^, 
Us W*9 5 16. Trixis afpera» 3 17. Cxmii^sfiOi 
3ai. 322* JUiopium ciirifollum, Zz^S, A^gppi^ 
cron betulinum^ 34^. fi^i^ud^ia guianfiiifiSj^ 

329.. U^b€(^j^ 334» : ^?#«ft«^i ?4S^ 3>|9. 458 UB. VIL CAP. IIL ITIN. BOTAN. 

> 

Thoa, nrenSi 336> Parkcna campeftriSf 537. Cro^ 
ionesp 3^^» 339« Omphaha diandra^ 328. fhyU 
tdnshus Conami^ Z54* iiyphydra atnpiexicaulis 
VdhLy 33o. XaMhoxylon hermaphroditum ^ 3o. 
Myrifilca fibifera,\ S45. Xanthes, 343-. 3^44- 
Undfkea fagiitasa^ 366. L^ guiatierifts^ 365; 

Bieafil^nres phmtd^ paucUlad » Dt Violflm Ipeca*» 

€uanham, nominB Poifibaliae» illuftravit Domii ^/z- 

tZi^//i> ItaluSt qui la urbe Rio de Janeiro degerat 

Opusculi titultifi eft : '„FafcicuIus. plantarum," Olyf* 

. fip. 177 1 . 4. » cum tabulis quatuor- 

EodBm fere t6mpore> quae conful fuecicus C. 
CM)alberg in.Surinamo coUegerat» Lihnaeus evul- 
gavit (ankoen* l/oL 8. . p* 249' f*) > et ex eodem tem- 
pore lof. Coeleft. Mu-ris, fummi nominis vir, qui 
iam ia ufbe S. Fe de Bogota fedem fixit, Ameri- 
cae^knerfdfonali^ phntas fiudio adfiduo eicamjnavit, 
pittftim* cum Lihnaeo cbmmunicavitv partim etiam^ 
tHHn fervat. . Nova inter ea genera funt Oomoziai 
Efcallonia, Alftonia». Ternftrdmia, ValJea, Bra- 
thys, Caftilleja,Barnadefia, Mutifia, quae Linnaeus 
iam agiiovit et filius in fupplk evulga\it. 
« Ludovici Antonii BougainviHe^ fummi navar« 
chi ardentiflkno ftudio commercii ftabiliendi infu- 
]&e Madovianae aut Falklandii, a nayibus Maclo** 
vienfibhs detectae, curiofius invefiigatae fuerunt. 
Anno'1763. eo abiit, Brafiliae oras fimui vifitans, 
fequenti aima redttx. - Com^s eius ecclefiaiti^u^ \ \ X^m Ternetfy j itiiierariam edidit t „ Histolne d^iin 
voy^e aqx fles Malouines," vol. i. 2; Paris 1770^ 
8« Piantaram pltirimaxtim meiiktio fit, fed naafy« 
ilernatica: ^fpUtium coriaQetnnTkomxske CaJdgu^ 
la: llwis Ca/^72e^ uberrima hiitoria. Oxalis na* 
w, JlabeUi/pJifle adfinis, iab..8>*/.4* Cymbidium 
luteumi ib»/5» . Acajena Sanguiforbay voLTi» p» 
6U0 Azorella cae/piio/a, p.^65.. Plegorrhiza ad^ 
firingens^ ib* * *: : s 

^ Pacifici. ^narjs^infulae et ampliffima terra Novae 
^oUandiae bmd fflnplius delitaerimt , poftqaam 
^aglorum gens liberalis ac. nobiiifiima navigia ftta 
e^jusque perfequuta eflbt. Byvonib fummolnav-' 
ajrcbo infu}ae amicqrum et fiacietatis '17 65. pri-^ 
mum innotoefupt;: mor et Cjarteretus' 1766., tct 
Wallifius 1767.1' et Buginviileus 1768. easdem dnt 
fula$ frequent^unt. Sequenti vero anno lacobat 
Cooky .intr^pidus ille et celeberrimus beros (naS 
1728. t i 77a} ) , focio lofepho Bxhhsi^ EquJtej 
viro et auctpritate^et. doctrina principe, qui fibi 
Danielem Cai^^^^Solmdrum Suecum (nat. ijZB. f 
1782.) adiiinjcecat, oteanum pacifieum optimi^ au« 
fpiciis percontatus>^IL In terra> cui, ab igneaio« 
znen , Bankfius centuruun plantarura , vita ipla' pet 
riclitans, CQllegit: in infuUs Xocietatis ultra tres 
nieufes mc^^^ e&^ adein adiit novam Zielandiam.f 
anno ^770» verp orientalem oram novae UoJiaa* 466 LIB. VII; CJLP. HI. ITIN.iBOTAN- ' ; et novam Gaineam, unde) Batat^a>t promon* 
torio bojiae fpei lalutatis, rediit ^771* Ittimenfus 
plaakaruip thefaurus, quem eic hac itlnere retulit, 
dkaUis (Ofirtnero^ VahHo, Smithiid') pafSm illu- 
ftratuS fuit« Nep ipfe Bankfius» nee» quem in« 
gratum faepius vocavit Linnaeusi $olander quid^ 
quam memoriae tra»iiderunt« 

Cum vero alterum iter CookiiDs 177^. fascipe- 
re ittberetur» Ip. Reinold us For/ier (natt^sg, f 
1790.), qui antea prope Gedanum faci^r fuerat 
praecO) com fifio Georgio (nat:x754* f i7940t 
ut faiftoriam uaturaleih augeret) regis iuffd iimnl 
discefffiti Profpefrimum omnino (uit et utiJilBmum 
iUud iter; falutatbdnifn bonae fpei promontDHoi 
Verfus.polnmaiittarciicum Jiavigarunt/tit terram in^ 
cegnitam deteger^t\^ i^ua fpe frufbfati novara Ze* 
ludiam adgrefli fiunt, et dein infnlas focietatis ami- 
$a#umque: pofk quatuor' menfes reveffi ad liovam 
2«iandiam inde itsrum circulum antdrc^ieum ad- 
ierunt. «Beduces Infulas pafcbatis et Marchionis, 
iterum infulas focietatls et amleorum tifitarubt, do*' 
vasHebrldas^ Tannam 'et liovam Gdedoniam de^ 
texeruat». ao den|que, poftbrevem moram in no* 
va ZelajQdia, terca ignis, prorftontdrio bonae 'fpev 
jnfula St. Helenae et Adfdenfionis> ipfisqne Azo« 
?ici$, poft tres annos reverfi fuiit Fortterus qui- 

. dem p^ter multiplici doctrjoainftriietu9,'finguIari » « »1 j^ ' * ■\<:i FORSTlIlft . : : 4^h ttt«ntis Mbi&tft .praeditus , aimcortim amicus fiiit 
iht«gerriinns.j i Oratiffiinam huiua viri, quem ami* 
ciffimum halnrf» cuique meis. fere aunplexibus «^ 
fpif are «tmtigili «cl mortem usque fervabo memo- , 
rtam: Oeojfcgium iailioreih.veaer.atu8 femper fuixr# 
ut raiilBjrtJiim tooftraa^tate virum, et venuftatc md^ 
txiiD amabili , ek guft»Jt bam pfiterique acutiffimQf ftt 
doctJslpt folida.ijQnfeiicuajm» J^eqm tamen ulxum* 
cjua '.fetis ver(i^tttm ^ re bgtaixipa e;^«UUma : nequ^ 
liifi in VmMmrn iniuritts fuiffeji 3and.^ichiuSi praet 
fes^ Jile f«|buofus\coIiegil .nayi|gati<WHn, Forfteris ^ 
imquamid mopusi. denpandatum eff^t. . CookiiMl ; 
q^oquQcf Forfiwripatris iraquDdiam.ult^m ivit, v0:> 
tafljs , .^^.r q«®1*s libefet^ in ii?:ful|s divagare.tun 

pjantapum mjffis fyit egreg^^^^.qu^ 
fuut: ineo tamw lajdi f^nt, qiiod i» ipfo redittl 
pelebre ilUid 9Rus: „ Characteres .gen^rum. planta» 
rum ,* * Ltji>Gl. 1 7<76. ^-.p^rfececint». , Namque^ Ofm 
fuiff^Jt prius Bankfii> gui plures earum inffllarum. 
y|fitave?;at^v9pinionem confulere, Jj^bros ^volvejtfi 
fp©cies,quejijpjjl elabprare, quae genera e^ diluci-» 
daturae «^r^i^t. Eactum enin? eft ex jwimatura iUji 
eiiition^.,><iuod.«j^popere nocuUfaieiitiae, utpJiM 
ra g^nei^8,it,erum abolenda effenjt, ut ipfe Georjgjjj^ 
Aanx grpfl!ronp;um, ilorae ederet, qonfilio Bgn)^^i( 
h^u4 rite ji^s fuerit, uttapdem, taediq quodaxn 
«ccupati F®riieri, miilan^ feceriut pretiofam eam •/■ 


4B^ LIB, VII. CaP. m. ITIN, BOTAN. 

eoAectaonem » qnam nec ego > qnocum tamen ple^ 
raque.pater.commiinicavit) omnem omniiiopoffi- 
deo ) ut plurima^iibia etiamnum/ fuperfiiH:* 

Vere nora genera in hoc itinere detecta fae" 
nint:* Mniarumy cfuw. 1* Acoena^Aiiciftrum^* 
Cyrtandraj 3. Pimelea^ BMk/ui 4* DanatiaS*. 
Blaekbumiay 6. Embothtiumi 8. She/fieldia, 
g. EpacriSi lo. Baeohoirys^ il. Oeniafioma^ 
X2« Dentella^ iZ* Argophyllain^^S.' Cory- 
nocarpus^ l& Carpodetusy £7« (Sfynopbgon, 
jl8* Meladiaus^ xq^ Dichohdrdy ao. Com: 
merfonia^ a^. Schefjleruy 23/ Phonmum^ 24» 
Gmhnia^ 26« Meiicope^ 28* Codia, 3o. ' Ho* 
lotagisy 3it folyfciaSy. Sa.' fnacarpuss 33* 
STaccflt, 35. Leptofperrhum , 36^ Barringtonia^ 
S8. Wintera^ Drimys 4^* Plagi&Hihus^ 43« 
Cr6ffof(ylis ^ 44^ Shaivia^ 48. . Thelymitra^ 49. 
Hrtt^krpuSy 5i* Cafuarina, 5a* Epihateriumy 
S4» '• Pometiay 55 • Aleufitesy 56. Afcarinay 
89. Mabay 6i, MelicjtuSy 62^ Xylofma^ My 
r^xylony 63. Hedycaryay' 64- Coprofmay 69. 
ScopoUuy '70» Meliftaurumy 72. Omifla plura 
g^iiera ; Le^Aetfo/z , ceht. mea plant. , n^So. BaU 
i^a» ifr. w. 76. * Tmejipteris Bernh* Angiopteris 
ttofrh. etc. Kelatae ad alia genera : Evodia ad 
Fagafam: Lophanthusy i4* ad Waltheriam: Gin- 
^idhim , ' 2rx i ad Idgufticum : Acf-onychiu , 27. ad 
lawfoniam: Skinnera, 2^. adFuch/iam.: femphis. „ ^ . . FORSTERI. .1; ; . ; : .48S 

34« ad lythruni:^ Ifec^fpermwmy 37* ^d Pfidium\ 

MallocQcca , 39* : ^d.Grewiam : :Dicera^ 4q« ad 

ElaeocarpuJT^: , Euryandra% .41* ad Teirojcerami 

Adenofiemma » 4^« ^di Lav^niam : Mrachyglauii» 

46. acl Cinerariafn: ^ Bajanpphoraf, 5o» ad CHtio* 

jfii^rium: EbitQfiernay 53. ttd Dorfieniam (?)i 

fSipchi^iQnf S^j.ad Bradleicijn ,(.?:}: Phyllachne% 

58, ad Forfierarfi: Thryocephaidn^ 65. ad Kyllin* 

gam: Aciphylla^ 63. ad Laferpitium : Aihraodac^ 

fyiis» . /5* ad Pandanum* Ikibia. {ilara etiamim^ 

fuDt:- Ripogonum,^.Q,5> Meryta^ 6o. Jporeih 

Ca, 6^. Pennanfia^ 67- ^Ceoder, 71. Brej* 

i?ia, 75« Aitoniat ^^* A.geiiere Epacrii For« 

fterus. SiypheiiaSy sl . Lepiojpermo Mecrofideron 

lion rite-distinxit, ' : . «» 

^ In. {>rodro*oio. florulae infularum auftraliun^ 
Gott. lySG. 8.: Qeor^iua, quidem;.p]ura'niutavit» 
fed iterum : Leptofperma cunt Melaleucis confii* 
ditji plurir<)as9;{>^aeferti>{n fillceS) intactas religuit: 
lH>va genera My^porum et CFafpedicim formavit* 
Sed idem plant^s m^geihmc^^ (commentat* g^tt^ 
17 87- p* i5X.) egregie iUuftravit; Mniarum bi^ 
fifKKU^ ; (ia.^n feffile dicenclu<n* . cum Billarderius. 
amicus pec{uiiculatum detexerit); Witfenifim puf* 
Tiiilam Vahl^y Ixia ^ 2. Donatiam fafcicularem^ 
Polycarpon magellanicum , t* 3« Plantaginem bar" 
hatarri , £• 4^ Juncum grandifiorum , e» 5. Me» 
lanthium pumiluin^ t. 6. Wimeram aromaticam^ \ ' 4fi4 LiB. m ckp: m. 'ITin. botan. 

»47/ Viotum m^iftfUimieaniy i* 8« Vorfeeram 
hmfdfoliami Vhyllachne ;»• 4^^ Id^m plantas 
^xpofuit» qoae in inftelift Canariis^ S. Helenae et 
A^ifcenlionis prdveniant (ccmnu ^dmg* ^».46 f^V 
Ibi redit Laxmmnnia (chan 4?«) ^t Splldnthus ar* 
horeus : Dombeya Erythroocyldn (Pentdp&tes F. ) 
0t aliae Fecenfentu/* Decada plantarnm auftralinmi 
in quibus et forftera fedifotia et Cinchona corym* 
hiferAi feorflm explicavit (nov. act. upf voL 3. pi 
271,)^ feorfitt etiain Gentiartam facnofam (SchttPetU 
Ahhn 1777* fi^ 168; > Idem etfegiom commenta* 
ifiam deplantis dfetitentia infvkatiftr., Berol» 1786« 
A et de Artx)Carpo ^ ^ Oefehiokfe und Befdir. dea 
Brodbauma/' CaffeL 1784* 4- i^eciffam in ^jldei* 
nen Schriften," Tb. 1. S.SgS.^ Berlin i8o3- 8. 
0didit4 Itinerarium t ,, Reife um die We)t /^ Th< 
*z-^3»> Berlin 1784« 8* p^uca; plura vero bota« 
nica €^r«gitim Reinhoidi opus continet) j^Bemer-^ 
kttfigen (Xbet Oegenfiande der pbyfifchen Erdbe^ 
I^br^ibmgj FCaturgefchichte» atif feiner Reife niii 
die W«*t gefemmelt,*^ Berl^ 1783- 8, De tertra- 
ipunt^ foxorum differentiis^ de plantarum habita* 
tidne et migratione obfervationes occurrunt m^ 
mor^tes^ .«aAMiaa 1 < / • « . I 46,5 

CAP. IV,- 

PLANTARUM PATRIARUM EXAMErf. 

Ordiatnur a Germania, cuius feracilBma fere re- 
-gio Auftriaca iticitavit hac aetate ingeniorum opti- 
xnorum fervida fiudia» Jacquinii Scopolii et Wulf- 
fenii/ ut plantarlim rariorum thefauros» quos alpei 
auftriacae et prata fubalpina feruot, fedulo coUige- 
rent» acute examiqarent et dercribeoent.^ 

Principatum etiam hac ratione tenet Nic* lof. 
Jacquin. Biennio enim poft reditum ex America 
edidit iam i^Euumerationem itirpium in agro Vin-» 
dobonenfiy^ Vienn. 176^. 8«> cui accedunt ol^fer- 
vationes in muiltas rariores. Occurrunt hic: Vale^ 
riana elongata, t. i. Heraclewn angufdfolium 
Jacqu» y t* !}• Loranthus europaeuSy t. 3* Draba 
ftellata, t»4^fi* Apargia danubialis^ /ti. 270* 
Crepis auftriacay t. 5- Hieraciwn porrifolium^ 
^.6. H* chondrilloides 9 r.7. Serratula pygmaea^ 
^•8* Ophrys alpina^ t.Q. 

Poft decem et quod excurrit annos fjpquuta eft: 
,,Flora auftriaca» ccnt. i— 5.>" Vindob. lyy^S. 
7—1776. fol. praeftantiffimum opus et pretiofiffii- 
Tnum» et icbnum mtor.e et defcriptionuni fide et 
plantarum illufiratarum novitate et.taritate. Se- 
iquentes novas aut melius. expoGtas habet: VeronU 
ca latifolia% !• 6o. Galium auftriacum^ 3o. G» 
fcabrum-i 5*4'^2,*\ Schiumrubrum^ app^^* Pri* I / , 466 LIB.VII. CAP. IV. PLANT.PATR. 


\ mula vlllojay ib.Q.y* longijldra^ ib.4^. carnio* 
Jicaj ib»4* Geniiana campanulqia, ib.Q^. Seli^ 
num aujiriacum, 1.71. Peucedanum alfaticum^ 
ib, 70. LaferpiHum Jilaifoliamy app. 44* Hera" 
cleum longifolium^ 2. 174* Sium repens^ 3. 260. 
AlHumnigriim^ X. lo* Arenaria auftriaca, 3.270. 
Lyihrum virgatJtmy 1.7« Euphorbia fatatilis j 4^ 
34^« Crataegus nwnogynay 3. 292. yii* Pyrus ni» 
valis, 2. i'07. Rofacollinaj 2» 197* Thalicirum 
maiu^, 5« 4^^* Th. nigricans f ib» 4^^* Adonis 
Jlammea, 4* ^^^* Mentha auftriaca% 5. ^o. Pedi* 
cularis incarnata, 2. i^o* Myagrumauftriacum, 2. 
111. Thlafpi alpinumy 3* 238. Eryfimum repan* 
dumyi* 22; E.odoratum^ X* 73. Arabisnutans,d, 
281. BraJJica auftridca, 3. 283* ^i^^a hybrida, 2« 
146* Phacafrigida^ t2.i66* Hypericum barbatum, 
3. 259. Scorzonera parviflora, 4* 3o5. Apargia 
httftiliSi 2.,i64i Hieracium alpeftre, 291. /f. 
humile, ih. 189. H. moUe, ib. 119. Crepis apar" 
gioides, 3- 293« Cnicus rivularis, J. 91. Cfr. 
tataricus , ifr. 90. Artemijia fpicata ^^app, 34* Tii/- 
filago fylveftris , app* 12. Senecio tenuifoliusy 3. 
278. Cinffraria integri/olia^ 2. 179; C crifpOy 
ib.xjS. Orchis Ornithis, 2. l38. «Sa/io; coru* 
fcans Willd,, 5. 4o8« «S. Jacquiniana W., ifr.^og. 
Agaricus alliaceus , I. 82. oftreatus, 3. 288. ct/z* 
nabarinus, 4* 3o4* Hydnum glutinofum, 3. 259^ 
. In frequeutibus per alpes aufiriapas excurfioxubus 


JACOUIN. SCOPOLI. 467 etiaitt gaftfcmiycetas et fiirigos BOn^neglexit j quo- 
riim copiam haud exiguam in mifcellaneis auftria- 
cis *<to'^ 1. Vind. «778* 4*"dercripfit, inter alios: 
Fuligin^)n^ laevem , t. Si^Pe:&izam coronatam^ t. lo. 
SoletUTrileptocephialufiti t* 12. Tremellam rufam^ 

^ '1 4* 

Nec multo inferiOT' lacquino Scopolius eft, 
qiiem^ftipra laudavimtis.^ ' Tutn patriae, Tyrolen- 
fiis pr<>vitfciae, plarttai iuveriis, tum Carnioiicani 
flordtn ^t Idrienferti , ciiln.archiater popularis fex- 
decim'6mnos> licet egeftate oppreffus , ibi degerit, 
eo ^ftudio cbfieglt, oo acumine examinavit eaque 
fid^ "d^fcWpfit, ut florae Carnioliciae , fupra dictae, 
cdition^lrt^ praefertim iecundatn , clafficam habere ^ 
neceffe 6l. Cum cte OVdine iam dixferimus,- fuper- 
elt, nt novas plantas, iconibus G5 illufiratas, indi«* 
camus,*funt autein: Campanula caefpitbfa^ t, 4* 
RharnnUs pumilus\ t\ S. Aftrahtia carniolica% 
£•.7. Tdrdyliurfi Jttfotiwfii t.S, Ammi daucifo" ^ 
Uufhy t^ 10. lAnurh mfcofum^ t^Xii Afphode'- 
lus nBurnicusyi.ft^V Sdxifraga trichodes y t.i5. 
Euphorbia carnfolicay t.tzu Spiraea ulmifoliai 
/i 212. Satureia rupeftrfSi t. 29. , Pedicularis acau^ 
lis ♦ ^- 3 1. Scrofui&rici Scopotii Hoppi\t. 32. Dra- . 
ha rholliSy ^34v Br. aHdrofaceay /.SS. Scorzo- 
nera villdfa \ <t. 46. Leontoddn lividus , t. 48. Hie^^ 
racium incarnatum^i t.'^ov '^* Carduus arctioides^ 

t. 53. Cniimt &\rrddliem^^ t^^^ • (jnaphaliutn fu^ 

3o * , I 46» LIB..m CAP. ly. PLANT. PATR; 

fcumyt^Sjp Carpinus ori^ntaIU$ ۥ 60* TrichU$ 
Serpula^ /• 65. 

» 

Immortalia funt amabilis viri et venerandi, 
Franc. Xaverii Wulffen, merita, licet infignis pie- 
tate pariter ac modefha omnia cum amico Jacquinio 
communicaverit. Qagenfurti fanctiffimam degit vi? 
tam, zlffts Carintfaiae et Garnioliae frequentiffimis 
ambulationibus notiflimas fibi reddidit* Ab incolis 
omnibus numinis benefici honore exifbimattts, ab 
amicis et rei herbariae peritis omnibus magnopere 
honoratuS; obiit fenio confectus a8o4« Huic qui- 
dem periodo accenfendae funt fymbolae eius in Jac« 
quini mifcell. aufbr* t.i.^ ubi Draba fladnizen/is^ 
var* pyrenaicae, tiA^ij.fi* Gentiana nana^ r« 
zS.fd* et Primula villofa^ var* pubefceHs^ ib.f^ 
nitent* 

Henr. lo. Nepom* Cranizii leviora funt medta 
in fiirpium auftriacarum fafc. VI. ^ quos fupra iam 
memoravimm;. Merito, queritur Jacquinus (collect. 
;• /9.365 f.)i commendationem fibi derogatum iviffe 
Crantzium^ multbs errores> innovandi maxizne fiu- 
dio deceptum, commififfe* ^Praeter umbelliferas 
et cruciatas novas, quas diximuSi pauca occurrunt 
Dotatu digna. Orchidem mafculam habet» quae 
manifefto 0. paluftris Jacqu. eft. • . Pariter levi- 
denfe eft opus Oul. Heiir. Kramer : >, Elenchus ve- 
getabjlium et animaliun^ p^r Aufiriam inferiorei^ 
obfervatorum/' Viemi. i,7$«6« 8^ Continet plantas SCHAFFEft. TOLIilCH/ 45$ 

]n provlncia infra fylvam Vindbbonenfem, clrca 
Pontenl ad Leitani,) ad Hungariae limites: novas 
fere niillas. ' 

^ Bavariae flora ihculta fere iacuit) exceptis fun« 
gis f quos lacob. Chrift. Schiiffer , paftor Ratisbo- 
nenfis (nat. 1718. +1790.) fingulari induftria col-' 
legit, hitideque depingi curavit. Edidit: „Vor* 
Jaufige B<^bachtungeri der Sohwamme um Regens-^ 
birg," lySg. 4- tum vero pretiofum opus: jjFun- 
gorunl> qui ih Palatinatu circa Ratisbonam na* 
fcnnhir icones>" tom. 1—- 4» 1762.— 1772. 4.f 
cilm tabulis 33o. Editionem novam curavit, com- . 
fhentarioque utiHffimo atixit amicus Chrift. Henr* 
Perfoon, Erlang.iSoo. 4* Innumeri rere infunt 
novi, praefertim Agarici , quibus enumerandis fu-- 
perfedeo: nomino tantum Hydnum compactum^ 
^46* concrefcensy 261. coralloides^ 142* C/a- 
varUan flavam'y lyS*^ vifcofam^ 174« Ugulam, 
tyo. corniculatamj 173. Botrytidem^ ty6* pcd» 
ma€cmj 187. ftrictamy 286. Helvellamfulcatam^ 
322. leucophaeam^ 532. Infulam^ i5g. Spa^- 
ehulariam flavidam ^ i49* Pezizam cochleatam^ 
Hudf^ i5o. Ipfa analyfis hymenii et pulveris fe* 
minalis cuivis tabulae adiecta. 

Palatinatum fibi elegit lo. Ad. Pollzcr, mer 
dicus Caefareae Lulrae> f i^8o» Exhibuit autem 
exemplum imitatione digniflimum: „Hiftoriam 
plantarum in palatinatu electorali fponte crefcen* 470 LIB. VII. CAP. IV. PLANT. PATR. tium," tom. i — 3. Manah* 1776. 1777» 8. Lau- 
^dabili dilgyfitic^ characteres genericos emendare» 
diagnofin exponere easque adumbrationes compor 
pereftuduit, quibus meliores vi^ exiftunt. Prinio 
tomo adiectae funt icones Poaedurae, Scirpi^Ca^ 
ricis et Oenanthes peupedanuidis* 
' Neque Natalis lofephi Necker, quem fupra 
diximus» nomini laus idonea deroganda ejt, para* 
doxi licet hominis et innovatoris haud fatis cauti. 
Piantarum in palatinatu cr^fcentium enumeratio* 
nem dedit (api* theod. ;ia/a/^. vo/. 2. p. 44^* )) ub| 
Majchalocarpus gracilis mihii Hypnum palatinum^ 
1. I- Hypnupt rugofum, lyx:opadioides l."2. Jun^ 
germannia rubiginofa , i • 5. et Peucedanum^ a/« 
faticumj ^.S.) delineatae funt. 

Tubingenfem floram elaborayit lo. Frid. Gms» 
LiJT, prof. poft Gottingenfis (nat»i748. t^^02.), 
in „Enumeratione ftirpium agro Tubingenfi indi^ 
genarum," 1772* 8.: plantas circa Francofurtum 
ad Moenum provenientes lo. lac. R e i c h a r d'^ po- 
. liate/ Francofurtanus (nat. 1743. 1 1782.) in nFio- 
ra Moeno-Francpfur-tana, voL 1 • 2. 1772. 1778.. 8.; 
plantas in ditione Riedefeliana inter Fuldenfepn e^ 
Darmftadtenfem regioaem lo. lac. Ritt£R, prof* 
dein Franekerae ( nat, 1714- t ^ 7^4* ) fecundum 
jnethodum Rivino*Ruppianaq;i (act. nat. cur* voL 
lo* app»'p. '23.). Butisbacenfem agrum.fedulo perlu« 
fkravit Pbil» Conr. Fabricius^ qufm fupr^diximus» \ . MONCH; LEERS. 471 exiitiia inde augftienta ipfi operi DiUeniano addidiC 
in prirnitiis florae Butisbaeeniis > Wetzlar. 1743. 8. 

Haffiae inferioris llirpes Conr. MoKcrf, prof; 
Marburgenfis (nat. i744' f >8o5.) in ,,Enumera- 
tione plantarum ihdigenarum Haffiaev" Gaffel- 1777^ 
8. y ubi t.%.Avena tenuis ^riinooccxxmti -Lippia- 
^ci eomitatus Theoph- Barckhau/en in disf. inaugu- 
rali fiftente fafciculum plantarum, G6tt.Xjy5.'4» 

Multis aliis pradferenda eft lo. Dan. Leers 
Flora Herbornenfis, 1775. 8. Etenim et fides 
defcriptionum, et nitor veritasque iconum, cjui- 
bus tabulis fe^^decim gramina et Cyperoideae de- 
lineantur, et obferrationum dignitas huic operi 
praeclarum omnino locum inter fui fimiles vindi-* 
cant* Plura fuht gramitia , prius haud ritp distin- ' 
cta', ut Panicum viride 9 ^. 2. /1 2. Poa ferotina, 
't»6 /^4' Bromus eectorumy /. 10. /la. Juncus 
-glaucuSy t. I3» f- 3» Carex ciliatay t.iG.fS- 
Litus maris borealis in provincia Jeverana, ubl me- 
dicus fuit, PauI.Henf. Geo. Mohring (nat 1710. 
^ 1792.) fedulo -percontatus eft. Narthecii genus 
ftabilivit (act. n. c. 6. 3840; Eryfimum praecox 
^m., i^. 4<*3* Hypericum elodesy ib.y. p*4<^^* 
Cotulam coronopifoHam y ib. 6. 298. AtripUcem 
pedunculatam , comm. llt. Noric. 1 j44* ;»• 3 1. , et 
alias plantas exppfuit. 

Gattingenfis agfi plantas plnres rccepfuerunt: 
Hallerus^ quem fupra memoravimus : Chrift. Lu- 47« UB. Vn. CAP. IV. PLANT. PATR. 

dov. Willichf Glausthalieiifittxn inedicu.S) in obCnr-! 
vationibus (Reichard.fylloge opusc. bot* p^Sa f.); 
lo. Qottfir. ZiKn in catalogo piantarum borti et 
agri Gott» 1757. 8.;' Ip. Andr. Murray in prodro- 
mo defignationis &irpium Gott 177O' 8.; Geprg* 
Henr. Webery prof* deinKilonienfis» in fpicilegio flo* 
rae Gott. I778. 8*; hononficentifGme autem nomi- 
nandus Frider* Gulielm* Wbis in libro eximio; 
yjPlantae cryptogamicae florae Gott, 1770. 8. Li- 
^enes, Mufcos et Filices infigni induftria defcribit^ 
filices paullo acutius iufto distinguit- Tabula adiecta 
elegantifiimam Conferyae gelatinofae iconem fifl:it. 
; Plautas circa Ifenacum fpontaneas Ghrifioph* 
Frid. Kilhni medicus Ifenacenfis (nat l^ix. f 
lyGt.) enumeravit (nov. act. nat» cur* voLz, p. 
2640^ ,poft eum vero Jo. Frider. Car. Grimm^ 
archiater iam ducis Gojthani , vir doctilBmus rnihi- 
que amiciffipius/ii^. voL 5. app* /9. 249 f* vo/*4* ^PP* 
ji.79f. voL5*app. p. 117 f.)* • • Erfordieofem agrum 
perluftravit lo. Phil. Nonne» prof. Erfordenfis 
(t ^.^7^0 »FIora in territorio Erfordenfi indige* 
xia/' 1763* 8. • • Geraici agri plantas ,Tob* Gonr. 
Hoppe^ morc^tor , In ^^Geraifche Flpra/^ i774* 8< 
Ruppiano ordine plantae fpontaneae et hortenfes 
enumerantur 9 |a quibus -rariores : Orchis hircina^ 
Caucalis grandiflora^ Atropa Belladonna^ Chae* 
rophyllum aureunty P^eronica montana» « • Lipfien- 
. liBtai Aoram :et Georg. Rud. Bfihmfir xySo» S., et SCmimR. LEYSSER. WEIGKL. 473 

lo. Chriii* Dbu. Sohreber» faepius iam Iaadatu$i 
1771« 8. ediderunt. Hic quidjem trecentas et quio- 
quagiota fere novas Bobmeriano ipdici addidit; no- 
yas etiam fp^ies recenfet , Epilobium parvijlorwn 
^trojeumy Caricem Schreberi^ Palypodiummolle^ 
Dicnmum Schreberianum (Bryum crifpumjf Scir- 
jpum capitatwn, Potamogetonem heeerophyllumj 
etc. Halenfem retractavit Frid. Gulielm. a LeyJJer, 
falinarum director , vir doctrina et h^imanitate v&* 
nerabilis, 1761.. 8. Barbienfem, ditiffimam eam 
ct amoenam edidit Frid. Ad. Scholler iJjS* 8. 
Francofurtapum ad Viadmin Car. Aug. de Bergen, 
quem fupra diximus, 1760. 8. Pomeraniae etiam 
citerioris , quae regno Suecico fubiecta erat , plan* 
ta& fedulo ^eoUegerunt et examinarunt Sam. Guftav* 
Wilcke in fldrji gr yphica. . 1 7,65. 8. , Chrift. Ehr enfrf 
WsiGEL, archiatec fuecicus et prof* Gryphiae^ 
vir eruditione pariter ac liberalitate et. integritate 
priaeftantiiBmus » • in flora pomerano - rugica , 1 7 69« 
B. j et AleXk B^nh. Kdlpin^ 'prof. Stettinenlis (nat# 
X739. ti8oi.)> in fupplemento florae gryphicae^ 
37 G9. 8. Weigelius praeterea inclaruit Obfenra^ 
i3onibu)s botanicis, Gryph. 1772* 4*9 ubi Br€mio« 
rum variae fpecie^^ Sphaeriae et fuogi iconibus 
ab ipfo auctor e iculptis > illuftrantur : notanda : Tri-* 
iicum fylvaiieum mihi > ^. i • ^ 1 1 • Juncus capita^ 
iUSt t*z*f5» Tubercularia, etc» 

Sileflae uberrima vegetabilia enumeravit Henr% / 474 LIB.VIL GAP.IV! PLAlflT. PATR. 

Gothofred. Comes Matiufchht {j 1779.) tomis 
duobus VratisK 1776. 1777. 8. ' ^ ^ 

Borufliae floram poft •Lofelium et Helwingium 
retractavit lo. Chriftoph. Wulff Regiorn. I765. 8. 
fed merum ex.hibuit catalogum iuxta familias natu^* 
rales Gerardi (v. infra) dispoiitum; phrafibus Lin« 
naeanis; in quo mirum^ quod uoiea tantum Eu^ 
phorbia, fexdecim vero Soabio&e (merae varieta- 
tes) occurrant: Hypocboeris maculata tum hoc 
tum Hieracii nomine infigniatur. Gedanenfem 
Gothofr. Reygery raedicus (nat. 1704* t 1788.) 
in tentamine fl^rae gedanenfis» vol.l*2. Dantifc* 
1764* 1766. 8. . 

Helveticam fioram unus perfecit Hallerus. Pau- 
culas tamen fymbolas attuIerunfWeraerus Lacike- 
fial et Achilles Mieg , ' uterque Prof. Bafileenfis. 
Prior tum in obfervationibus botanico * medicis, 
ttaSil. 1776» 4*9 tU<n in fpecimine emendatibnum 
ad Halleri bifloriam ftirpium (nav* ac^ helvei. 1 . 
lfi. 270 f.) Miegius et io obfervationibus anatomicis 
«ctguebot^nicis, Bafii. lySS* 4* et ia fpecimiiie fe- 
cundo, Bafil. 1776. 4«> ubi Holcos exponit, et in 
obfetvatione de Leerfia ory ZQidfi, «qiiMi Momalo* 
eenchrum dicit facf. helvet. 4- p* 3o7* )• 

.Belgican;im.pravinciarum flora,Atrtut paaper, 
fuos tamen in venit amatores , qiioriun primus fuit 
Davides de Gor^er^ ^pirof. Harderovicenfis , ab an.- 
no 1754^— * 1764« :acciuat^.Imper> Bufificae (nat. . DEOORTER. ipESE. NEOKHR. ^ 4?$ 

1 7 1 7. f 1 783, ). EcUdit „ VUfjmQrGelro - zatpkani* 
cam^',/ Harderov. i745* 8., tum vero s^Floram 
,beIgicam*S UJtraj* 1767. 8; Priori adiectae funt 
l^ortebfes^ pofteriori ipfa zobphyta, utrique^du- 
biae multae, gyum jpfe miJDorem copiam cQoqciireT 
rdt, quam amicis fateilitibus'» SchiveDckio Maga« 
no, SainviUiiO Haarlemenii, Meefio et aliis debe«. 
ret. Davfaes Meejius^ faepius laudatus, placet 
etiani in >,FIora frifica/' Frahek* 1760* 8«ubipaf<' 
fim fynonyma Linnaeana emehdat. lo Iuhco bulbo-' 
U> et fubyertlcillato niultu$> p. 74* icoQem lexhibet 
xairabilig plantae, quae Parmcliae Rbccellae BilL 
?7* 39* ^* fitniUlnU) Bifi qood apticulata fit, ab ip- 
^o LiohenffunculbfusramafusartioulaiuSy pelpis. 
•pedunculatUi vocatur. ; ElUfiBs vero (phiL irans^. 
aot* 1767« /7.420.),. Pallafius (i^ooph. ^fij •) etLiai 
naeusr Cfyft^ wt» ed^i^SL. tom^.x* /7.' i.3o6.) zdo- 
pbvton eir^r ramosque imperfectos^ quod peltarum 
npniine a Meefio iiifigoitur, adventitium ^eCTe id 
^<^pbyton mari quodolimfieigium texit,. 'priic^ba,^ 
Tunt« ' Cor^linam terrefirem ^acat faUafiuS) Ufi 
cheneiti Meefii Gottprus^ (fiior^j^ prov, belg^ fu 
983.)*' Quam p«7&. Confervam^exhibet, finetlu^v 
|>io etianti zoopbytis adnumeranda« - 

In Belgio gallieo dju herbas collegerat ]NataI« 
lof* Neckery priusquao^ ad Electoren) palatinum 
transiret* Edidit „Delicias gaUo^belgicas fylve-. 
fires/* voLju!2«> Argeatoi^. 1768.8.5 ubieasdem 


4?^ LIB. m CAP. t% PLAWT. PATR. 

de nmlcorum pr^pagaftione opiniones pr0fert, qiiaf 

iam recenfuimtis. ; • ' - 

i 

• Galliae provinciae variae vario etiam ftudio 
perveftigatae funt* J^rifienfis flora, aToumefor-' 
tio etVaillantio ingeuti 'induftria, magnoque fcien« 
tiae emolumrnto agitata, retraetata fuit ab homi* 
ne» qui melius ftiae fiaxnae confulnifiet , fi hoc labo- 
re abstinuilTet* Mattfaaei Fabregou eft y^Defcrip*^ 
tion des plantes» qui miffent autour de Paris,^^ 
l74o/'a2« vohi-^G* Opus efi bomiDis, horum 
ftudionim omnino rudis*'* • PauIIo melior eft Tho« 
mae Franc» Dalibard flottie parifienfis • prodromuSy 
£arif« 1749* 12«: foios taaimt ihdex Liniiaeanus^ 
absgue locis nstalibusl * Nec maioris mbmenti Bar- 
heu Dubourg fibra parifienfis in. lihro, qui titulus: 
,^Botailifte {taaqaiSf-' tom. i, 2* Paris X767. 12. 
< Ut tfontes Arverhienfes etPyreciaei inveftiga* 
tenturv Caffihio aftroponio,, qoi meridianum pari- 
fi%ii£0ni emendaturus erat, fecium adiunxit Comes 
NUurf^sXudovioutn^Oulielmum Le MoirniBa, 
froi^ pariflenfem* (nat 17 1 7. t iJJJSO» AWtt pro- 
tiiins 1759. inBitiiricenlem^provinciam, tnm con^ 
fcendit Cantalium ifiontem in Arverpia dfdone et 
qul ab auro nomen habet, ' nimis fero autem Pyre- 
naeos. Obfervationes ipfius ipfertae funt Calfinia- 
jxo Ijbro: >}La Meridiehh^ de Paria»^^ i744* 4* 
Plantarum rariorum defcriptiooes .ea aetate melio- LKMOmmRi GUETTAED-. OERARD. '477 

res e(Te . pQtexdnt. In cacumine montium invenit 
(?) SeJ^ii pjKrenaeunti (Apium ihapjiae facie Toikr> 
Mf*)^ Horonicum plama^ineumy auftriaoutnt 
Arenarmm* monianan^y Gentianas numerafas t fed 
laoA. apte d,efinita$ , Rubam Chamaemorum, Salir 
cemfufpam. et arbutifoVuim *tc. ^ 

Ditionis Staaipanae ia Aurelianenfi provincia 
egregia flora prodiit, elaborata a Francifco Des" 
curainy Pharmacopoeo Stampano (nat. i658* f 
1740..), eciita a lo. Stephano Quetiard ^ . SLnctoris 
nepote. „ ObfeAvations fur les plantes. *^ vol. i. 2w 
3747* 12» Multa etiam «attulerat lo. Bapt. Chomel 
academicus Parif. ( f 1 740» ). Familiae« fere natu^ 
raies^ faepe fiue nominibus> ut ordo 3i. Synony- 
maipauca, fed fide fumma congeft«> loci iiatales, 
defcriptioMS fuccinctae. Pufadet glandulis accef- 
foriis xiimia dignitas tribuitur^ ut Ouettardi mos 
erat» 

Galloprovincia cum Aquenfi agro, moutibus 
et locis maritimis » - fuum poft Garidelium invedit 
amicum; Ludovicjus enim GEaAiinus> per quih- 
que fere annos illi florae colligendae incubuit, fep*- 
tingenta» fpecies iis a^didit» quas Garidelius eog^ 
jioverat: unde orta eft ^,Rora gallo - provincia- 
lis , ^^ Parif. 1761. 8. Eximium oput , five divitias 
plantarum rariorum , five fidem fynonymorum y fi- 
ire icpnum 19 nitorem, five ordinem bonum, qui 
f^mi}ia$ cpmplectitur naturales «b ipfo conditaSi / 47« Lffl.m CA^. IV. plAnt.patr. 

quarum tamefi characterem et nexum non indica- 
Tit; fiire denique fermonis puritatem Ipeetes. Ad- 
i^ta eft mappa geogtaphica elegans. «* Memoratu 
idignae plantae funt; Aira pubefcBni F^Hl*, ^. i. 
Phleum Gerqrdiy p.y8* n.^. f^ftuca fpadicea, 
H. 2, /. I. F. difiachyai ^3. /. i. Th^fittin alpi" 
num^' ^*^7«/'* Bupleurum Gerardi^ ^.g. Li^ 
num gallicumy .f-]6. /i. Arenaria Gerardij r. 
l5^ /. I. Teucritim majjilienfe^ ^. 1 1. Draba ci- 
iiariSi i. i3./. i« Alyffum alpeftre^ ib.fa,. Ge- 
rauium pyrenaicum^ /. i6. /. i» AntKyllis Gerar* 
dii /;«i8» Ficia caffubica^ ^«lO*' Siuhelina Cha- 
maepeucef t»6* Amhemis momana^ /..8. 

Galliae Narbonenfis et Monspelienfis agri flo- 
raxn , poft Magnolium et auxilio Sauvagefi| fufful- 
&s> Lionaeus pHmus* enumeravit (amOen*4* p* 
468 £. ), tum vero Antonius Go^iAir, prof.'Mons> 
pelienfis in „Flora monspeliaca," Lugd. 1765. 8. 
KiViniana methodo dige^fta» locupletiffima, quae 
l85o fpecies cohtinet.^ Cum idem 1766 Perp^ 
nianum mitteretur > ut ibi hortum botanicum con« 
€lenet> confcendit. pyrenaeos mbntes, comitibus 
B^rgati^ alumno fcholae monspelienfis et /{osou* 
lio% inedico Perpuiianenfi ; >ex hoc potilfimuin iti* 
Dere tariptes plantas reportavit, defcriptas in ope- 
re eximio: ,, lUuftrationes et obfervationes botani- 
^ae,'' Tijgur. 1773. fol. cum tabulis a6, quibus 
.exhit^^ntur Ver^nicd Ponae , iab* i ./• 1 • V. Num* GOUAN. 479 mularia varietus faxanlis , t. i. Ji a»- Agroftis 
bromoides , t.^.f.Z. Poa divaricata 9 t.2.* f\, 
Calium pyrfnaicumy t.i.f^» Germiana pyrenai* 
caj t*2» f.2* Eryngium Bourgatiy ^•3. Bupleu* 
rumfpinpfum^ t.z.fZ^ B. pyrenaeum^ t,^*fi. 
JB. femicompojitwn , /> 7. Angelica Razoulii , ^. 6. 
Selinum pyrenaeum^ t»S* Athamanta Libanotisp 
/♦26. Sefeli elatum, t.8. Oenanthe globulofa, 
Ag» Thapfia garganicay ^. lo» Paftinaca luci" 
da» t.iT. 12. ^P.OpopanaXi t.xZ. i4* Pimpl- 
tiella orientalisy t. i5. Allium nigrum, t* 16/ 
Daphne dioica, t* ly. fl* Saxifraga retufa^ t. 
xS^ f u iS« geranioideSy ib- y*. 2. «S. aquatica 
Picbt-Lapeyr^y ib, fi*-^ ,^^f^ pyrenaiea, t* 19. 
yi2* Ranunculus Gouaniy t»iy. f2.3. Sifyni^ 
brium Erucaftrum^ t. 20. Braffica Tournefor^ 

tilj ^jto. A» Ceranium petraeum^ t*Q.\. f i. 

'1 

Apar^ia alpina » ^. 22. /^ i • - Hieracium lapfanoi" 
desy 7. 21./. 3.. H. prunellaefolium 9 ib» t^Z* H. 
cerinthoides f ib»t.^, Cardiius carlinoidesy t*2.Z, 
Ciiicus Gouani, A 24* Onopordon graecum, t*^S* 

Petri lofephi Buc^hoz , amatoris potius quam 
l>otanici, flora lothariogica, licet plurimis tabulis 
ornata, fciexitiae faaudquaquam profuit* „Traite hi- 
ftorigue des plantes, qiu croiffent djans la Lorraine 
et les trois evechis," Paris 1770. 12. tom. 1— io> 

Montis Pilati in provincia lugdunenii plantas fe* 
fivlo coUegit qt defcripiit Anton. Ludovic. Latour" 4^0 LIB.Vn. CAP.IV. PLANT. PATR. 

I 

rctte^ monetariae rei director Liigduni (nat. ly^g. 
f 17930 in itinerariof „Voyage au Mont-Pilate,** 
Avignon 1770. 12, Idem floram provinciae lug- 
dunenfis ad triginta fere leucas, iuxta fyftema Lin* 
naeanum digeftam inferuit libro: ,,Demonftrations 
elementaires de botanique»^^ tom.4-9 cuius editio* 
ninovae, Lyon, 1796, 8. . Gilibertus fupplemea* ^ 
tum Chloridis huius addidit* Continet autem 
i^ooo fpecies, quibus tamen exoticae multae inter* 
ceclunt> ut Bignonia radicans, Artemifia iudaica 
etc. Synonyma aut exfcripta aut dubia* «■«■ Italiae regioues boreales primus lo. Franc 
Seguier, Nemaufenfis, infignis auctor, perve- 
ftigavit; Per quinque annos, cum Veronae in ae* 
dibus Scipionis Maffei, illufkris viri, habitaret, to- 
tum agrura Veronenfem, montem Baldum ef Sum- 
manum et alpes tridentinas vicentiaasque cum lacu 
Benaco ita permigravif ) ut miUe trecentas fpecies 
conquireret^ quarum bonam partem in horto Maf- 
- fei plantavit. Digelfit eas ad Tournefortii metho- 
dum , acutiffime examinavit > defcripfit , partim- 
ique delineari curavit in opere ciaifico: „PIan- 
tae Veronenfes,** tora. 1 -^S., Veron. 1745^ — 
1754* 8. Novae aut notatu digniffimae funt: 
Vefiuca Jhroiinaj tom. 3. iab* 3. /. 2.' Cyperus 
glabery ib. iab.\i*. /• !• C* auftralis Schrad,, 
ib^ /1 2« ^Selinum Seguieri^ jom..2» iab. i3. ^axifragfk mufcoideii tsm 1/^9^/4^ Seguieri 
mhi^ ib»f.'^0 Dianihus atrorubens^, Ut. tqb,jm 
y*2t Arenaria eiliiUa, ib» tab*5^f.z* 4* poly-* 
fftnoidet,f tom.'i:t*4*f^^* Lychnlt quadridenta' 
$a> ib» t.5,fx. Cerajtium mantii:um, ib^ t.4% 
f.a. Semjkerviuumftellatum^ tom^^. t^ij. Of- 
chjfieanm Jlores » tQm.^0 t.i5w ^em.3» tf8. AJ^ 
pidium atpinum » tonu 3. 1. 1. f. 3* 

s 

Codem tetnpore agri romani phntas» metbddo 
Tournefortiana digeftas» breviterqire nominatas, 
«enumeravit Liberatus Sa66a^i, prof. Romanus» ia 
fjnopfi plantaruniy guae in folo romano loxurian^ 
tur, Rom. 1745* 4* Adiecta eft icon Eupatorii 
cannabini , quo in carcere fuccrefcente S* Bibient 
Vitam fervaveritt 

Per Etruriaoi excttrfiones fuas defcripfit lo» 
TaJ^gionius Tozzetti » prof. Florentinus ( nat. 1 7 1 2, 
^ 1782») (Relazioni d*alcuni viaggifatti in diver'- 
fe parti 4ella TQfcana. vol. 1-— 12., Firenze 1768. 
m^ 1779* ^O* Cnmvero minerarum ftudium eubi 
iudgis adiicereti ^etiuTe herbaria ultra Micbeiium 
fe quidciuam fcire fere erubefceret, nihil frugis 
hiac exfpectandum. Fufe loquityr de Uydroca* 
ly minate Miche|ii| fc^u fubftantja ea viridi» quae tber* 
ipM veftire folet ; plenam eam efife veficulis f bul- 
}ji$ c^ojrpusGuta vbridia gjemmax^ea continentibui; 
CyoU i* /'•s^6ai)« V\a j)Unta« cttstt a fe inveutas» t / N 482 Utt m CAP. IV; PAtiQ PLANT- 

tdta nomintim Michelitobruiii et BauhifiiaDoratit 
caterva incedunt. Dcplantis marinls iam opinia^* 
nes ipfius dtavimus. - -* 

Coi^am infulam > ad iH nsqile tempns dereliC'^ 
tam^ cupidine laudabili incitatus istdiik 1747* l^^li^ 
Valley medicus Tautinenfis ; breVi poft fi^bfe CflFU-s 
tagioia ere^tus, reliquit iaitia^ florae, cui La- 
dov. Amand. /^cir^ii , pharmacopola, totidemiad* 
didit fpecies^ in quibus rarjores et a^ftraKores 
iuM Cac^i^S Opuntiai Ambrojia mqritima^^ Catd^ 
nanQhe coerulea^ CJwysantbemum^ auriculajtumt^ 
Cheterofjhylluni W. ) 9 Ci/tus^^QrpJu^AlIipn.^ Cpn- 
volvulus corjieanus » Euphprbia cuhetformis > Ixia 
Bulbocodivmy Lagpecia Cuminoides, MercuriaVu 
corjicana, Fkoenix dactyiiferay Sefamum arienta* 
le^ Nec omifla funt zoophyta (noV' act. nat, cur»4* 
/7.2o5«)* Idem Jaufjfin plantas etiani bts ennmerat 
in libro: Memoires duroyaume de Gorfe> v6l«i. 
2«i Laufann# 1768. 12, 

Bene meruit de flora italica Carolus A Li i o wr , 
prof. Taurinenfis (nat. ly^S; jrSo^-)» bonus ob- 
fervator, fuam potius quam dliorum rationem fe- 
quens. Tum^ enim flofulani, quam modo dixiy 
mus, Corficanam digeffit, fpeciesque novas defcrip- 
fit: tum fafciculum ftirpium 'Sirdiniae, circa Cala- 
rin ^ Mich. Ant. Piazza lectaruin , edidit * (mlfcelU 
iaurin^f tOTTui. p.88 f.)* Etiam Pedemontinas 
alpes fedulo,perveftigavit, eartȣfque;ftirpes detcrip' * .• 5 :/'*' -'■^- h: :' ^» ■"«»*■ mi BATTAHW; 


4^" 4it9 delinedrique raripre? curayit ;in fp^qixninara* 

^irionitn P^demontii flirpiuni, Tauxin. ; lySS^ 4* 

.ISotandiie praeprimis: Veronica AHiqnii^^ ^•^*\f*'5* 

'jOrt^fsgiA diohotoma , ib. /• i . Androface pbiiiJifo» 

Jia^ f6.y. 2. Campanula cenifia^ jt^S^nf.l^. C^di^ 

JionU, i.Q.fZ. S^pqijiar^a lufi^f{^.^^f2^ >4re^ 

naria grandiflora , r. i p. /i i • , ; '^edum ^ljlnaefo* 

llurn ^ t*Z»fz. Pedicularis rofea , t^xi.fi. P^ 

comofa 9 ib. • • Idem ufus eft o j)era( lo. Bapt. Giu^ 

dlce y medici Nicaeehfis ,' ut* plahtas "litorum Jibui^- 

nicorum conquirer et : ab hoc acc^pit , 'quotqubt te 

Jntra quadriennium legerat. * Sedulo examitiatas et 

ad rationem Ludwigianam digeftas, defcripfit' iti 

enumeratione methodica ftirpium praecipuarum li- 

toris et agri NicaeeiilSs, Parif. 17^7. 8. Flora pe- 

dempntana ipla non eft huius aetatisl ' ^" 

Fungos iu agfo Ariminenfi e^regie defcripfit ^ 

delineari curavit Anton. J?«rrarrto^ medicus Arimi- 

nenfis 71789. 'Prodiit hiftoria furigorum ^gri 

'Arunirienfi*^, *I*aventiae*, r7'55.' 4»> cum tabtdis 

40, quibus exprimuntur fpecies rariores multae, 

nonduni fatis determinatae , ut tab. 24* B* Agaj^icus 

forte wfabilis 'F«i^/ii Haedaleay t^^* primQ bener 

.exbibita <Cf. ^erfjy^* p.A%9y)f Mafipiile.ceterc^ 

guib refntat otXvm fmf^XJ^v^ e tSfitredine aut 

.plaatarutn> qpibus .ii^iWaipt^» ;morbo3 mafcul^ 

de£end[it opinioneuti^ JRirp^s . yeras eiT^^ lic^t Mi* 

QMeljJL ixperiiAema.iwupao(i9A)9¥k|^%^ V^ 

-3^ * - 484 IJB tfi. CAP. IV, PATR. 'plANT: 

t 

t 

^iion cederent. In diftribttendis generibtis Battam 
*tuin Micheiium feguituri tum etiam fuam ratio- 
*nem. ClafTes habet octodecim , in guibus Amanir 
ias et Cor tZMrfa^ ftudiofe distinguit ab ^^aricis r 
'BuUas vocat Agaricos Mycenas: Polymycesas Om* 
'phalias multiplices: HydrophoraSy quae nobis 
'AgariLi Coprtni dicuntur. 

Iter botanicum in*apenninum montem defcrip* 

_fit Ferdin«£a|^) prof. Bononienfis (f tjj^) (com^ 

^mens» infiis^ bonon* 4* /^* 286 f«)) ubi varias Hyperi- 

.ci, Verbafci^ Campanulae {pecies Rndiok definit 

• • Quae in agFO Belluhenfi et Fidentino fponte 

jcrefcuYit j enumeravit lofephus Agofii (de re botor 

nica traeeaeuSi Bellun. 1770. foL): quae in Luc* 

cenfi ditione , Fulgentius Visman (Saggio delV ifio^ 

rid erbaria delle alpi di Pifiojay Modena e Lucca% 

Bologna 1773« $•)• T^^ ^ ^g^^ Senenfi» Biagius 

Banalim ( C^ualogct delle piante , che nafio- 

no fpontaneamenta intorno alla citta tU Sienot 

.1776. 4)» mK In tiifpanla primus fere poft Clufium el Xovr- 
mefortiuizf Petrus Ldfling , guem fupra laudavimusi 
'indigeiias plantas concitatiori ftudio agitavit^ licet 
-Ghrift6phorus Vekz, pharMlcopoeus Madxiteafis^ 
iam tum fldifamiiMadritenfem ^ehdMnraffet, ^me ve- 
'r o nunquam prodiit. JEdidit Lfttnaeui Lctf&iifS ./ . QimR, flUpSON. CURm 485 

floram hifpanicam/ itineri adnexam^ quae vero, 
Gaftiliae dunta^at ftirpes c^oraplectitur » (ed egregie 
idefcriptas numero f^re l3oo: in iis Lbflingia hij^ 
panicay tah» x*f*2. Mlnuarta^montana et dichth' 
Homay ib.fZ* 4* Cptyledpn hifpanica^ ib.f X. 

Poffc eum edidit lofephus Qvsr floram hifpt* 
nicam fFlora eJjfoHola, ionui-^S.^ iMadnXyS^i 
«^iyS^. 40> cuius dno pofle^iores tomi huc noo 
pertinentes a C^fimiro Gomez de Onega editi funt. 
^abulis z6p fpecies rariores iUufb^vit- Idem Ot'- . 
tega, prof* Madritenfis» plantas circa thermasTriL 
lenfis in nova Caiblia fpontan'eas eniimeravit CTra" 
ead(0 de las agtias iennales de Trilh^ p. Sj» 
Madr. 1778. 8.). ' » Magnae Britanniae provincias plures fibi fum*. 
ferunt perlufhrandas, plantas iam cognitas nielius 
definiverunt, novas adiecerunt: inter ^uos eminet 
et Gulielmus Hudsok (f I793O ^t Oul. CuR^ 
T I s ( f U799O ) .uter^ue pharmacopoeus Londinen* 
fis> et lo. Li GHTFO 0T9 qui Gothami in comit^ 
tu Nottingenfi facra &ciebat (nat* z^SS» f 1788. X ^ 

, Hudfonii floraan^ica» Lond* 1762« 8» ecl« ^t^ 
ra 1778« 8. praefUt fpecierum actttifliina distino 
tione et fynonymorum diiudicatione* Nim defniit 
tamen errores graviores» Sic l^eranicm hyhridm ^ 
fi eft varieta? T^fca^ae; Schoenum rufum ilovum /, n 486 tlB. Vfi. CAP. iV. HtPi. ^LANTl 

nabet: Selrpum famen HolofcHoenum a roniano 

HistiDgliit: Phleum paniciilaiUm |jritnu9 'fere dicit# 

rjuod ipofttfa Retzius Phalarlfi afiiH-am: Agrofiide 

polymorpha comprehendit et capillatem et Jylvati^ 

cam et dlbam et fioloniferctfjt : ^Aifam cri/ka$mm be- 

He appeiiat <« quae Linnaeo Po^ audibat: ^« montOr 

na)7i h* habet^ quae fieomojk e& : Poam alpbiam 

^^epratenfiy palufirem ttfipiali, nemoralem an» 

guftifoliae adntinierat FefiUca cambrica npva! 

P« lollacea et praien/is perperam ad fluiiantem 

-pertinere dicuntur. Tofieldiam recte dicit novuit^ 

genus , quod dnihericum calyculaium Linn. Sile» 

nen paraAo^am pto Cucubulo vifcofo habet« Ce^ 

Taftium vulgaium cui^i vifcofo commutat. Cifium 

mdrifolium tot nominibus in£gnitum, yocat C» 

iiirfuium. Ranunculum Ficariam peculiare ge* 

nus facit et Leonurum GaleobdoH^n. * Euphr-ajiam 

Cdoniiteh Bartjiae adnumer&t. hepidium angli^ 

cum novam habet Coronopi fj^eciem. Sub Hedyp* 

nois novo genere complectitur Apdrgiam , Cre^ 

pides varlas et Picrin hieradoideHu' Senecio aqua* 

iicus noya ut fpecies bene distinguitur.' Nasmy^ 

thiam dicit planiularn in lacubus ' infulae Skye, 

'quas undae bceani ex AmericaRadluifTe videntur» 

CriocaulonJepianguiareSmiih* • • Afplenium virir 

^He priltiti^a trichbmanoide distinxit In mujcis fe^ 

i^^%<)i^i Confervis eb acrjus ftudium dic^ivit* '« » . \ » "^ *M^ CtirtiGus iJ3gei^.4st utiliffiiiium» fad mmis pre- 
jtiofum molitus eft opusi dum indigenas plantas 
JOQ7II6S acUratiOime deline^riy vivisque coloribus 
tlistingiul curaret in-Flpra LondinenIi« cuius fafcl- 
culi fere octpdecim anteLinnaei obitum prodierunt^ 
ISon fple^idor folus- et fumma iconum veritas/, Sed 
tninatarum etiam p^rtiom examen et discrimeu 
iQpQcjlecum acutum gdep oommendarunt hoc opus^ ^ 
jntiiyaldt^ <i;Qlendi|m fit) : auctorem id per&cere non 
IpQtuiflei^ £ fafciculis modoi dictts notandae lliic ve- 
wunt:. N* 5» Ophrys ^pifera et Sc^tM^ Anihrif- 
4eM^ N*S* Mnium homum cum rojulis gemma- 
4:eis* . 2V. 9. Fiolu odoruia^ cuius iLox^s feriores 
^|>etaIos fertiles obforvayit., iV* ii* Volygonwn 
fninuSi. 2V. 12^ P» Imp^thifoliunu N. x3» Eriga 
cihetea^' iV»i.5. Poa prjijtenjis e% trivialiSf adid 
4ieltafis nimis confiifae : ibidem Ranunculus hirfu- 
4;Us.' N. l8. Chenopodium album et N% x8. Ch* 
fiaifotium. 'N*xj. Bolyirichum fuhrofuadunu , 
I i # Splendidum etiam ieonibus et eximium defcrip«- 
tSotiibus opus exhibuit Ligbtfootius in Flora Scoti- 
ca» voL I» 2», Lond. X777. 8* Icones r^uidem 
doainullae fuperfluae , fed omnesl nitidfl&mae : . no» 
yae aut primo exhibitac funt : Schpenus rufus, 
tQjn. a, tm ^4*f 2» Oocytropis fordida Qapdolh^. i* 
**,X7. , Carex paucijlora,: .2., ^^23*' .,C incurva, 
t*24'fl* Fucus kaliformis 9 Q. ir.3i* F. efcu^ / 48S UB.W CAP.rV. 'fAm ^LANT. 

Unius^ &. f«ad* F* Uguttuusf ib. f.2g. F. ^i?^^-' 
ni^euSy t*3^*y quem Stereocaulon hsiM. Acharius^ 
Pdrmelia Burgejffii et P^plumbea^ i.2S. Aduin* 
bratione$ exaotiflixnae , praefertim et Ucbexmm et 
algarum angllco idiomate confcriptae. 

^ Nonifinferior bis trimnviris eAGulisimusWitlte^ 
ringf medicus Birfninghamenfis (nat. 1741* f 
' 7990.> cuiuA liber : „ A botanieal arrangement of 
all the vegetables growing in Great Britain." voLi^ 
a», Birmindi. 1776. 8., tertia demum editione^ 
quae ^jQG^jfjftxiis quatuor prodiit, infigni commen- 
datione dignus fuit. • • Oeteri minoris funt' mo- 
menti) guos nominare folnmmodo Ubet: lo. Wi^ 
fon »>Synapfis 6f britifhplantS}*^ Newcaftle 1744* 
6. Raius parum mutatus , ut tt lo. Hill flora bri- 
tannica» Lond* X760. 8«, giii dein icones edidit 
plantarum britanxiidarum ad methodum fuam, fu- 
pra me^oratarai dispolitanxm} omiffis tamen de- 
eem prioribus ordinibus: ,>Herbarium britamsi- 
eum/^ vol*i. 2.) Lond. 176^. 1770* 8. • . lacobi 
Jenkinfgn ,,generic and fpedfic defcription oF bri* 
tifh plants/* Kendal. 1775. 8. exLiimaeo fumtua 
efl, qui ipfe florae anglicae brevem indicem^ cum 
{uecica adfiduo comparisitum» exhibuit (amoen»4» 
p.SS f.)* « • Stephani Rohfon ^The britifli flora,^ 
York Z777. 8. mihi e Dryandri catal. bibL Bank^ 
fianae duntaxat innotefcit* * ■■! ' dEDER. 4^ 

B Ddhia toti noftri fcientiae infignis adlfalfit 
iux, quum, Regis muiuficentia et Goorgii Chriftia* 
iii Oxx>£Ri, prof. HafnienfiSf praefecti dein' Oi- 
denburgici (n^t. 1728. f 1791O ardentiffimo ftudio 
plantanun thefaurus in eo regno provenientium ex« 
amini feyeriori fubiectua ederetur* Floram dani' 
cath puto>, opus incompttrabile» cuius tres tomoa 
priores ad annum X77X» Oederus ipfe, quartilm et 
quintum O. F. Mdller, quem diximus, fextum et 
feptimum Martin. Vahlius curavit. Iconum, nu* 
mero iam propemodum x3oO) iides et nitpr priq^ 
cipem fere locum iamdiu io fuppellectili botanica 
tribuenmt. £t vero fcientia ipfa plurima iidem dcH 
bet) tum ob copiam novarum fpecierum, tum 
propter cognitanim iexamen acutum : maatime Ver^ 
•a laus Oedero impertienda^ multo miniis Mdll^ro,^ 
'qui negligenter nonnunquam egit* Qnandoquidem 
jafciculi tredecim ad numerum usque 7^0 ante Lin* 
naei obitum prodierint, ex fais excerpendae funt 
movae aut minus cognitae fpecies : Zofiera mari^ 
nay i5- Feronica marieimaj ^74^ Scirpus ova^ 
ius Rotlu\ 372. Konigia islandica, 4^8. Ga^ 
4ium trijidumy 48* Primula norvegicaRetz*^ l8S« 
"Sal/olahirJuiayiSy. Gentiajm aurea , ^44* ^* 
fulcatay 343* G. tenellay 3iS. Q. pratenjis, 3^8. 
'Bunium Bulboca/tanum ^ 32o. Orni£hogalum fpa^ 
sluK^eum, 612. Epilohium latifolium y 565. Lff- 
dum latifoliumy 567* Saxifraga bulbifera y "i^Q^ / 49« tlB. ViL CAP. IV. PATR. PLANT.' 

Siellaria cerajioides t 9?. Se^bijlora^ ta* hych- 
nis alpina, QS* Sedum refiexum^ iio* S* m^ 
nunm, o^^ Sorlms hybridat 3oi» J^qfenfUla trif 
dentata^ ygg^ Aoonitum f^pterurionflle ^ 125» 
Thalictrum fimplex t 244* Draba alpinaj 56»^ Dr^ 
nivalis^ x^T^* Dr^ hiria^ 14^» Brajpoa atfmper 
ftris% 55o* Orobus fyh>,atiouSy 98, Hypericum 
putcrum^ j5* GnaphaUmrifylvaticums z54* Or* 
chis mafcultty 457« OAKdnigiiy 333. jCarex Fah' 
liiSokk*^ 4o3.. C4 faxatiilsy i%* CeratophyU 
Jumdemerfum, 5io. Chara hifpida^ i54^ CA. 
imricata Tren$epohl* ^ 7$ i * fofyjpodium ibfenje^ 
391. Splachnum mnioides^ i^^^ PolyiKichum 
norvegicumy ^cp. Fucus^^m^Txtr^^ 886. «F* 
dentasus^ 354« -F* purpurafjons j 709, ^. /yco- 
p^odioides» SSy» F* Jlagelliformis ^ 65p»; F*plU 
catus, 408«- F'/gramulaluSi ^gx* F« caaalieu^ 
JatuSi 2i4* F* Fafcia,9 768, F* ciliatuff 353. 
F* miniatus » 769. F. bulli£tus% 770« Vbmjpbo^ 
lifleray 356., 17. prolifera^ 763. Qonferva ftel* 
laris, 66o» C^Jiftulafa^ 653* Rhmlaria dura, 
SGo.fiz* R. elongataRothmi ^y5* Ufneachor 
lybiforTfuSi 262. Parmeliagyrofay ^BZ^fz^ F, 
grdnlandica, 4^^* . f* Glaucoma^ 4^8. fd» P» 
gelida, 470»^. 2. F*defciffa^ ih^f,^* P.vento^ 

fu^jiQ.^ft* Lecidea.Oederii 470* f^* Sphae^ 
ria cfipitata, S40. / Arcyria cinereay 536. 5^e- 
xnOnitis fafciculata , 2 1 4. Tubulina fragiformisy V • V OEDER. t 4b^ 

V 

CSq. Rdftelia cancellaMRebemifchy 704* ifga- 
ricus fquarrofusy 49^» Boleius MeduUay jiG. 
yi 1. 5. FavuSy fc.yi2. Hjdnum repandumy 3io. 
Thelephora^Tdrfutd^ 46^. Helvella nigricans^ 
534* /•Jf- H* aeruginqfa^ ib.ffz. Leoiia mar^ 
ryida^ 654«/ !• Peziza radiaia^ 469- /.2. * P. cu« 
^utaristib,/*^* P. granulojhy 655-/ 2* P.Hcub^ 
mafcigmay G56.y. 2. P. coriicalisy 779* /wi« .P* 
fiercorea^ ii. /. 2. Ifaria mucida, yi8.f*am . • 
'No&nuUae, ;niihl (altem, etiamnum dubke : , i{q/tf| 
-688* Agrqftis^ j5i* Pucus, 27)6. 4^0v Tre» 
mellay 534« /• 4* MeruUus, S55. f^. * • Noid 
'«'eticendum etiam , mufeos plerosgue male delinea- 
tos eile: Galium.glaudumy. 609«, a ver& pldnt? 
^enum ; Mtillerum male OriganMm 'vulgare pro 
\Mentha aquadcay 638 , hano V€ro pro Btilhia nir 
'gtay 673^ ip&m^ue Sinapin arvenfem fTO Rapha^ 
-no Raphaniftro^ 678. pofuiiXie. 

Paucas iampridem fymbolas ad floram claBicam 
cduce linnaeo , attulerat .Georgius Tycha Holnty 
.dum KyUingii viridarium Linnaeana nomenclatut^a 
'inftrueret, a Burjierio et « fe ipfo lectas plantas ad- 
-cieret (amoen. acad. o. p.3o f.). Nec multo maio- 
.jris momfenti efl O.FMulleriy faepe iam dioti »F1q- 
:ra Friedarichsdalinay- Argentor. 1767. Praeter 
-^mm Afpidiumfpiofilofum^ lab^z., qnod noyum 
arbltmur , et fupra citatam obfervationem de lun- 
germanniis , nefcio quid memorabile habeati^ ^2 UB. Vfl. CAP. IV. PATO. PLANT. . 

* 

N6rv^giameccletia&iciiUu&rm:nnt, Primusfiiil 

Encus Pom&ppidani, epifeopus Bergenfis (nat* 

j 698* 1 1 7 64- )* In libro : „ Det f orfte forfdg paa 

fiforge^ naturli^e hiftorie,** voL 1.^. Kiob. lySa. 

1753. 4., cuius interpretationem germanicam, 

Hafn«i753« 8. editam coram habeo, plantas enu« 

foerat^ qua» Gothpfr» Henr* Lange^ per Norve- 

^am peregrihans , coliegerau Nomin^ fola, fed 

x>bfoieta : traditiones de PheUandrl^ aquatico (SeU 

/nape)y ,de Antherioo offifrago (Smrgrds)^ quod 

<xkm Biibis arciico. et Chamaenwa.^ix^i^ Fucis va^ 

t^iis^ fed male delineavit* 

Nimiam fere pompam adbibuit lo. Ern. Ou ir- 
or E H 17 s , epifcopus Nidrofienfis (nat. 1718. f 1 jjZ.) 
in edeodaFlora norvegica, roL r. c Nidrof. 1767. 
-1772. foL Etenim et minoribus lumtil>us poterat 
4ora, quae nondum mille duoentas complectitur 
plantas, parari, et.mitti potei:pit icones.et obfcr- 
Tationes plcraeque fuperfluae. Vere novae aut me- 
moratu digniffimae funt : (rentlana detonfa FrdL^ 
tonusi. t.a. fb^S. F^ntinalis minor, ii. 
s. 3. /. 2. Fucus Horvegicus, \b^f. 4. Fuci 
cotyledoMs, ib. t. 9. /4. 6. Uha prunifor- 
-misg ib. t.^.f.S. 7. Agaricus echinasuSj ib. t. 
•7- /6. FalUfneriam fpiralem etiam et Axyrin 
profstatiam primus in Norvegia invenit. Uche^ 
ids normdrlci nomine comprehendlt Cornicula'» 
riam sriftem ^et laaeam (tom.ll. A 2. /9^x4.). \ ' ./ CUNNEHUS. STR6M. KONXO. 4^5 

Ordo ceteroquih nullus. SuppIeiJDenta gwaedanl 
actis nidrofienfibus iofertiit (Norfk» Videnjk, JSelJk» 
Skrift. 4. 8x f.). 

Bergeiifis dioecefis praefecturain Sdndmdr 
uberrime et erudite defcriptani exhibuit I6. 
Strom, paftor Egerenfis in Ndrvegia: „Phyfifk 
og oeconomifk befkrivelfe over fogderiet Sond» 
mur,^ voL 1. 2. Soroe 1762. 1766, 4«i ciji etiani 
plantarum fpontanearum enumeratipnem infermt. V Nec Islandiae, ultimae Thull, fui defueruat 
fcrutatores> guorum labores et virtutes rariflimis 
flora remuneravit praemiis^ lo. Gerb, Kdnig^ quem 
fupra iam laudavimus^ Daniaa regis iuffu 1764« in^» 
fulam illam adiitj intraque anni fpatium) nuUi.Jpar* 
cens labori, egregiam mef6m rariorum ftirpium 
reportavit. Quum autem properandum ipfi ellet ii| 
Indiam orientalem.» O. F* Maller primus herbft* 
Xium Konigii enumeravit (nov* aet^ nac. rur. voU4* 
j9.2o3 f.)* Eninent inter rariores Kbnigia^ Genr 
gianas aurea , fulca^^ tenella , luncus fiygii$Sy , 
Saxifraga hulhiferai Slfymbriwn i^landicum , Ofr 
chis K6nigu f. hyperborea^ ^plachnum rubrumeto^ 
Kediit eadem ennmeratioy aucta a >Io. Zoega> rer 
dituum regaUunl in inAda Fyonia praefecto^ in Eg« 
gerti Olafsen et Biarni fevelfen hiftoria naturaU 
' i^eifi Aurch Islund^ jB.2. /i«233 f.}» vbl Srpilo* 
hium l0iifoUUm dv^iwai recMitttr , «it et Targionii 494 UB-Vn. CAP.IV. PATR. PLANT, 

hypophylla: de Spldchno mnioide et urcedlal^ 
(bryoide) ac vafcuhfo agitur» Sueciamy a Linnaeo ipfp fuiffe pervefbgatam 
iam {upra docuimus. Nec laude.Cua deftituendi funt 
aliorum labqres : celebrand^ praeprimis Petrus 
ICa/m, ^gui| priutquam Americam borealem ad- 
iret^.ab anno 174?« ad 1745* Finniae partes» Go- 
thiam occidentalem et Bohuliae provinciam permi-« 
gravit, feduloque conquifivit rariores plantas» Id 
iter defcriptdm ptodlit: ,iVaftg6taoch bohusl^tnds^ 
ka refa," Stockh. 1746. 8.* Dein Tavaftiae finni^ 
cae hiftoriam naturalem elaboravit, cum ftationem 
in Aboehfi univerfitate obtinuiffett ^Hiftorifk och 
Cconomifk befkrifmng ofver Hauho-fokn uti Xa- 
vaft]and,^^ Abo I756. 4*> ^t Floram finnicam ia 
disf« academica,' Abo 1765. 4* • * Scaniae plantas 
rariores enujibefarunt lo. Leche, prof. Aboenfis 
fnat. 1704* f 17640 ^^ ^^^^ holmienfibus (SchweJL 
Abh*;ij^» p.2,S5J)y Eberhdrdusiia/^M, prof«Lun^ 
dinenfis, in ol^ervationibus bot^micis, Land.i749» 
4« et Andr« lo. ReiziuSy qui etiamnum in eadem 
miiverfitate floret (Schwed. Abh» 1769. p.244«)i 
Hallandiae plantas Larfius Montinj academicus faol* 
znienfis (nat. 1723. f . i^SS.) in iisdem actia 
(Schwed.AbhxjSS:p.ii^tl). 

Dehiqiie nec Ingfiae flora bmitttoda eft» quam 
S^efh.J!irafGhenianikom e Kamtfcfaatka rediiXi ia* t ' f ' jjB. m cAp. V. hDut. botan. 49$ 

cBoavit, ecjiclit Davides deCfortery Petrop. 1761. 8* 
€t perfecit fupplemento EricuS hiocimnn 1764^ 8, -mimm^rmm l » ,' ■ ., - CAP, V, . - - 

. .HORTI BOTANICJ. 

\ 

" tJt a piailria ordiatiiurV liottus 5c^d^/iiru/Z7ieA?/rjr 
prope Viennain hac aet;ite omnibd^ aliis palmaui 
praieripmt , quum muniiicentia imperatoris» Franci- 

fci, et ffcudio laboHbusque et itineribus longinquis 

' .■•■'•1, i(~. ~^,t'- , 

fu/ilmi Jacquini divitiis Americae et Airicae propo 
immenlis ornaretur. Dictu liaud facile eft, quot 
quantaig[ue' augmenta huic fhfigni inftituto fcientia 
noftraj^debeat: etenim nemo profecto poterat cum 
acerrimd ingenio iudlcium acutiHimum et indu* 
ftriam indefeffam hactenus cbiiiungere^ nifi Jacqui- 
nusi *hemo meliuS uli poterat ad fcieniiara promtj- 
venda'ra iis thefaiiris. Edidit autem , qui huiu^ ae** 
tatis funt; horti botanici Vindoboneltifis tomos treg^ 
Vind. 1770»— 1776. fol. cum iconibus ter centam 
fplendidiffimis : quibus plantae pluHmae prius nonr 
delineatae continentur et ezimie defcribuntur :' 
^ Wulff^niaAgeriai ^otw. 2. /r. 121. Jufticiaci^ 
Uaris , 2. ' r. I o4» Salvia cLegypdaca , x. 108. S. 
hapifdlia / >. 1 5 2 . Si nUotica j 3. 9 2 . Cyperus. 
vegetuSfZ* t.tZp * Triaicum profiratumy 3. ^44* 
Scabio/ajKulay x; i*t5' Scp-^nduraiay i.t.iQS^ \ / 40$ LiB. vn. CAP. y. hort. b^tan: 

Hoiumgo Ipfllngii^ s. izQ. Phlox mdeulata^ 2. 
X27« Convolvulusfarmojusp x»Z5* C» disjectus^ 
a* xSq* Campanula carpailucai z. Sj. Datura 
laeviSf 3. r»82. Solanum Ljooperjicdfi » i.t.ii* 
S^hybridum, 2. ^ ii3. Rhamnus cubenjis ^ 3« ^«49« 
BQssnerijn microphylia^ 1.^29, Evonymus atro* 
purpureuSf 2* ^. z^a* Ribes Cynoslmti, 123* 
Celofia trigyna^ 5..m^.. Apocynum hypericifo' 
lium^ ib* ^.66« Chenopodium Atriplicis^ i6*8o. 
flajjelquiftia cordata, 2. zgS. Selinum Monne^ 
riff 1. 62. Lajerpitium davuricum^ 3. 38. ^i« 
iurnum dentatum^ z. 36» Turnera racemofa^ 3. 
94* Static^ cephalo^es % i*42« Tul^aghia allia^ 
£te, 2. zi5< Amaryllis undulata^ 3« i:3« A^faU 
ca^a ) ii* 6o. Ornithogalum longebracteatum , 3. 
29* Cyanella capen/is, i&. 35. Anth ^icum af 
phodeloidest 2. i8i« Lachenalia hyacinthwles, 
ib. xyB. Bumex arifoliustZ. 98. Oenothera lon^ 
gifioray 2* Z72, Terminalia angufdfolia^ S.ioo* 
Qypjophila adjcendensy ib» 138. Silene bellidifo* 
^9 3. 81. Talinum craffifolium, i6.52. T. /la- 
'^nf » 2. i5i* Cuphfia vifcofjjimay 2. zy^i, Sait- 
pervlvum fediforme ^ z. 81. Cra^aegus punctata^ 
%• 28» Spiraea lobata^ Z. 88, Cijius aaguftifo* 
lius, 3* 53. ThaVwtrum elatum^ 3*9^- ^jff^ 
pus Lophanthutf 2. 182« Nepeta italicat 2. ZZ2« 
JjAentha niliaca, 3* 87. Verbena AubletUiL^ 2. 176* 
fiigit^lis parvijlora, l. ly. Cithareapyloa gua* drdnguliire, i^a» Buniashalearica^ .a« l44* B* 

f^^gyptiacay 145. CheiramhMS feneifiralis ^ 2* 17-94 

Siaapis juncea, 2* 171. S. Allionii^ x68. Pelar^ 

gonium bicolor, 3. ^g^ «Si^ta crigueira, 2* xi8« 

«S* umbellafa^ i*5& Matm peruvianay 2. x56« 

Al» lintenjis, 2* i4i« Af* o^gyptiai i- ,65« Fi^- 

inaria nobilis i 2* 116* Nij[foliaJruHcoJq, ^* 167^ 

Crosalaria incanefceuS% 3« 64^ Phafeolus inamoe^ 

nus^ X* 664 Doiickos, bengalenjis^ 2. 124* -'^* '<^* 

seolus^ X. QO* D4 unguiculatus i I4 23* D* ^ra/»- 

guebaricuSj 3*70* D.fefqidpedalis^ ^\^7* Gly* 

cine fsfmtUy I4 764 Jjathyrus HngitanuSi X. 46» 

Lejfertia petennans Cand.^ 3. 3* Coronilla cre* 

^ica, I4 2^4 Aftragalus fulcatus , 31 4^* ^* i^«^^ 

manni^ 3^ 58. Pforalea palaeftina^ 2. 184* Af^» 

dicago proftrata^ 1* 8g. Abroma auguftumj 3« 

1. . Geropogon glaber, 1. 33* Tragopogon caly" 

culaiuSj 2« 106. Lactuca tubetofa^ i* 47« C^ar" 

duus argentatus > 2» X924 Conyza Gouaniy 3* 79» 

Senecio cernuus j 3^984 S, verbena^folius, i.3« 

AJier pannonicus, 1.8. Inula fuaveolens^ 3* Sx. 

Sitphium terebinthinaceum ^ X. 43« tifuipis acau* 

liS y 3* .84 

Et privato» gu^tn atebat» hotto 6t pluribtls ger« 
j^anicis et vero an|rlicis ufus eftCbrift« Jac» Tae w» 
archiater Onoldiaus et poliater Noribergenfis (nat« 
26954 f X7694)» dum utia cum egregio pictote^ Oe^ 
prgio Dionyfio EhreM (naCX^oS* 1 1770« )> qui dd« 
Tox« !!• ^ Sa '/ 49^ UB. VXL OAP. y. HdRt. IIOTAN. 

Iti in Artglia tixit, fpIendldiiTn opns ederet^ Titih 
lus cft: ,,Plaatae felectae,** dec, i — lOc, Norib. 
i;5o. — 1^73* fol. Decades tres poflilunias cum 
fupplfemeoti decadi&us duabtis Beued. Chrift. JP^ogel 
jpro£ Altorfinus % edidit Icoiies noftnuUae et aliis 
pi« toribus trlKiiendae; omnes vero mirabili arte 
pictae» iit^ licet multae vulgares» antiquioribus ta^ 
men |)k-aeFerendae fint. Notandae: Mtmarda eU- 
dyma^ ^64* Moraea alata VakU^ fuppU t* to?» 
PhyllalkehUS grandifalia , t. 84« Paftcratiam lUo- 
rale^ ^J* T.fragranSi c'8. Tucca fSarrimnSofa^ 
3 7« Helaniat Itittfbtia Mich.^ ^•77* £uphorbia 
SiihymAldides , c. X20. Cactus tepandus^ i4» 
iAdgnblit glauca^ 62. 63. Crataegus par»ifolU^ 
ty* Pdvonia racemofay r*9o« Sida obsufa^ t.i^ 
^rythrina carnea, 8. Indigdfera disperma^ 55. 
Xfi</a paradifiacoy 18 — 20. M< fapien^sum, 21 
~j^3. Edidit dein TVewius „p)ani:arum rario- 
1?um'^ ^ecada imicam^ 1763. foL, quae vero co^ 
xiitas iatn plantas, ut Ludwigiam alternifoliam^ 
Bctiptam proftratamj Pentapeten etc. continet. 
^equiitae fuht pbfthnmae decades doae, edente et^ 
dem Vogelio 1779* fol.> ubi Craffula ohvajlat^ 
t* \\* Sophora coerulea Vog.y t. i^ -Anehufa 
itatica^ m8. Pimpinella nodyiofa^ ^^3b. Thsh 
tictrumjpeciofum, ^22. 

thretius feorfim in AngUa edldit »,plaftt«s A 
papilion^s rarioreSj^ 1743*^1759« fol» tiiboiil 


1 V M&NGHHAl?SE)f. VELTHmMi POTn 499 

i5» in qaibu& notandae i/bir^hia Carniolaria^ 
>• I. / a« Sida dioica » f. J. 8« Coreopjis verticilm 
lata ) ^ 9* Idem etiam obfervatiopes inftituit cir« 
fa Ellifiam Nyctelaeam (nov. act* n. c. ^* p. 33o. )^ 
Idutrum Sajfafras (ib^Zz^* ) et Arbuium Andrack* 
nen (phiL transacf. 1767« ^ 1 14*}« 

Uorti in Germania duo hac aetate maxime ce? 
, lejbrantur, quod plantae in iifi nofiro climati adfue^ 
fiebant^ a Uber^bus conditoribus, qui bonis arti^ 
bus omnibus fovebant> amoeniffime inftnicti et lo« 
eupletati : alter in pago Schwdbber , 'Hannoyerana^ 
ditjpniSi ab Ottone de Manchhaujen; alter in 
pago Harbke prope Hehnfta^ium,, a gente yeU* 
heimia conditus* In utroque ampliffimo hprto ar» 
bores et frutices,americanae profperrime et ub^- 
rime viguerunt: rariores multae pje^r Germaniani 
divulgatae funt. Qttonis Manchhaufii, magni oe» 
conomif opus eximium t,Der Hausvater»*' Th, x 
«— 6* Hannover» i765.— 1773. 8«, quadantenue 
lnuc fiicitf guod tpmo quinto ftirpium in hortjs co* 
lendarum indicen^ bonumi tetraglottuna exbibel^ 
yibi et Manchhaujia fpecio/a 9 /9.356. tak.^.^ quani 
LagerfiT^miae WiUdenovius adnumer^t , et ^iderp* 
xylon dficandrum^ /7.3i3. nullibi praeterea obfer^ 
vatifm. Arborum fruticumque in piigo Harbk^ 
cultorum hiftoriam cpnfcripfit alphabeticam et ubenr 
l^mam lo. PhiL Duroi^ medicus firunfyiceniis (ni^ 
«741. t Z786.) in iibro pratftanti: ^Die £Urbk«- 

3a * 5oo UB. m CAP; V. HORT. BOTAN: . fche wilde Baumzucht;, B. i. 2. Braunfchw. 1771* 
1772. 8., cuiils alteram editlonein cifravit i^gS* 
lo. Frid.'' Pottius, Halberftadienfis' (nat* 1738. f 
t8o5.)9 archiater Brunfvicenfis, vir optimus mi* 
hique amiciffimus» Primo tomoadifectae fiint ico- 
nes Aceris firiatl et Betulae pumitaej fecunclo 
t^uercuufn am^icanaruTni Prunique nUrtae^ 

Inter reliquos hortos eminuit Gottingenfis » cul 

' J)oft Hallerum ZianiuSy Buttnerus et lo. Andr. 
Murray praefecti fuerunt. Zinnius ^didit cdtalo- 
gum borti 1766. ad methodum Hallerianatn , ubi 

■ 

£innia quoque Idone exhibetur. Mdrrayus et pro- 
dromum defignationis itirpium Gottingenfium^zy^o* 
8. edidit, et quotannis fere novariim dut rarioruni 
plantarum hiftoriam actis gottingenfibus inferuit: 
e. g. Oldenldndia pentandra Retz. (Heuchera di^^ 
Chotoma, nov. cotr^m. 177^^. fab. 1.). Gifekia phar^ 
nacioides\ ib' t. 2.jf,,2. Ocimum polyftachyony ibi 

^ t.Z. Chondrilla nuditaulit, ib. t. 4- Sida urenSf 
ib. t. 5. Geum ftrictum , 1 7 ^4- ^- 4- Potygonum 
crajfifotium , ib. t. 6. Rdphanus Jibiricus , ib* i.ii* 
Rheum hybridum^ ib. t.X2. Oenothera murlcatot 
177 5> t. 1. Amomunt Zerumbety ib. t.2.. Atlium 

. Pallajiiy ib: ti^S. Gojfypium lattfoliumf 1776. /.1. 

, honicera dioicay ib*. t:Z. Itis flexuofa^ tb. t.5. 
BraJJica potymorpha^ tb* t.6* Ranuncutus- ptam 
iaginifolius, 1777« i*2. Leonurus crifpus^iJb. t»^ 


QLlDltSCHr WNGHANS.. 5j»r 

, • - • . • . - • • ...... 

0Qimum thyrjijlorum 9 ib. t,5. SiderUis eleganSf 
^778.^4* Stilpja nuhiaj ib- l.Z* 

I Horti m^dici H^lmftadienfis plant^s rariores 

carn^yinQ celebravit lo. Sigism. heinker 1746* 4^: 
j^numeratianein vero .methodicam , quem i^ni lau- 
.davimus, PhiL Conr. Fabricius i^Sg.. 8., recu|*. 

J763. 8. adiectis ponnuUis obfervationibus. M^ 

-^ •'■ , .••••••.'./ . -. . - 

ros catalogos exhibuerunt: hprfi Kraufiani b^roli« 
^enfis Cbrift. Ludov. Rolqff' ij 4^» 8.; academici 
berolineiifis Mich.Matth.Lu£{o^eodem anno; Zie«- 
theniani in Marchia brandenburgica lo*. Theoph# 
CledU/ch 1737. 8.; Francofurto - Viadrinj Carolf 
Aug. c}e Bergen i744' 8.; Gryphici Sam, GwiuWiU 
cke I765> 8.; Halenfis Phil. CsSp* Junghans,, proft 
Halenfis (nat. 1738, 1^79.7') i77^« 8.: Jenenljs 
Ern; Gothofr. Baldinger^ pr!of. JenenGs, deia. 
Gottingenfis, deuique Marburgenfis (nat 1758. f 
i8o2.). Principis badenfis hortum Caroldruheufem 
nberius defcripfit lof. Risler Loeraci. 1747' 8t 

In belgicis hortis inclaruit l7//r«i^c^i/zM^, non 
copia aut infiituti ratione) fed methodo praefecti - 
Ev.erard. Jac. Wachendor/^ quem iam: citayimtSp 
Hprtum, qui Hagis Comitum floruit^ cTefcripfit 
Mart. Giil. Schweiickey medicus Hagae (nat 1707» 
^.1785.) in catalogo pfficinalium plantarum, quaa 
in horto medico aluntur. 1752. 8. De Cliffortia* 
QQ horto et Leidenii iam fatis praecepimus* Jjo» UB. Vn. CAP. V. HORT. BOTAN. Infttlis Flandriae hbrtus publicus inftitutus eft^ 
cnius indicem publicavit Petr. Cointrel^ Lille xjSi* 
8. Per totam vero Galliam Ibks Monspeliacus ube- 
lius defcriptus eft ab Antonio Gouan, quem iam 
diximus: Lugd. 1762. B. LocupletiOimus eft in- 
'deX| ad Linnaeanum fyftema compofitus: adiectaa 
lcones Alopecuri utriculati^ Feftucae diftachyos 
Schrad*^ /».38.' et Ricotiae aegy-ptiacae % p.^io.^ 

Quoad Italiae hortos; Taurinenfis hrevefn 
Indicem exhibuit CaroL Altioni (mijc. taurin. d'* 

|r*48*)* Bononieniis loL Monti i753. 4*r ^^oi^^n* 
tini Io« Targionius Tozzetti in cbnti^itiatp Mi- 
chelii catalogo» Flor* X748.'^foL, et Xaverius Ma- 
netii (hat. i^aS. f 1784.) iA VJfidario flofenti* 
no^ 1751. 8., qui Vaillantii adfecta, Linnaeum 
paCSm emendare ' lategit. Tournefortium fequi* 
tur Liberatus Sabbati in bpere ingenti/ haudqua- 
quam laudabili» cuius icones faltem malae> defcri- 
ptiones haud probabiles font: „Hortus Romanus,** 
Tol. I — 5t Rom. 1772.—- 1 778. foL, cum tabu» 
||5oo. 

Patavini vero horti a^rique divitiis recte ufus 
eft Petr.. A RD xk u s » prof. oeconomiae in ea uni- 
verfitate, iuius „ Animadverfionum botahicarum" 
ipee.1. 2.» Patav.a^Sg. et Venbt. 1764* 4-i opti- 
mls opusculis acdenfenda funt. Pluresinvenit, de* 
fcripiit et| licet metiiocriter | delineafi curavit: Anpuiur. BH^I* 


:|fr. $. 7« 5. s eeratophyMoiden , fp. a. /.2» ^ Sefsl^ 
riam fphaerocephalam , ib. t. 7. . Sag^jan^ fP^¥t 
iam^ ib' ^ 8, /. I. Sappnfiriam itlyricam , #. ^9« 
Jinemmefi decapeialamp j^. /.xs. T^ucriumjtb^ 
^uinii Jpec4i. r. 3, T. hyrcanioumy i6. /.4^ Pq^ 
rillam ocimoidenj fp*^. 1. 13. Le^i^uj^ fiar^^ 
mineSi fpec.%. t. 8« Myjfum orientale^ ih* i* tSm 
yi I. if. gemonenfe^ ib. t.t^ Sinapin pubefcen^ 
iem^ Jpec.x. t.Q. S. phinenjem, ib* t.io. Pre* 
nanthen chondrUloiden^ fpec^. t.j* Bidentem 
hullatam^ fpec. 2. 1. 17. Kleiniam fuffrudcofam^ 
2. ^•19^* Buphthalmum fpeciojijfpmumy i. M2« 
Salicem purpuream, ' fi. ^. 1 1. Arduiao fucceffif; 
1 759. lo. Marjilius ( f 1 795. ). ^Fi^ Inter Britanniae hortos Kewenfis.catalogus ex« 
mbitus fuit a lo. HUlio 9 faepitis iam dicto , Lond* 
1768. 8. Compolitns ad^fyftema^ain, plures plan* 
tas iconibtts 20 repraefentat) in quibus eminet : Sto* 
kejia cyanea Herit. , t. 5. Horti Cantabrigienfis 
indicem edidit Thom. Martyh 1771. 8. et maii« ^ 
tiffam 1772.; horti Edinenfis Car. Alfton in Tiro* 
cinio botanicOi £din.i753. 8. WIV Qttod Sueciae hortos «ttineti quum de UpfiK 
Menfi iam fersio ^rit^ foks fuper-eft Agemmm* 5o4 UB. Vlt CAP. V. &6RT. BOTAN. 

fis prope Oaroli cbrbnain / '^em lo. Ever. Ferberf 
pharmac6pbetts aluit> cuiasque catalogmn edidit 
Holm. 1759. 8. 

Nec reticendus ,' quem Demidovius princeps 
Solcamscaiae in provincfa Permienfi condidit^' d^ 
Tcriptus ab Iwano Lepechin (Tagebuch/einer Reh 
/e, Th.^S.BiL). - . • tt • * -.\ . . .> . Ai I » « « « -« « 

fi 


4 «.« . I . < A • ■ «4 » .\ ^.'»«i .iT. .,. » f <» ' * > . 


4 •> • ti. 


»» »1 « I i^*.-*M 


>. > fMWnampMHMPi .*^ w* r «. » - 5pS 


'1 iF . > fvil»' »• ', INDEX I, NQMm. plantArum systematica. \^. Ahildgaardia monoItAcliya ,^«(iit<AiAf eliracteiitus ga, .iU% Ahr9mami^^m 497.^ 

^cac/a arabica, arborea^ caeda 
i6Q..Cexai99id 947. cineraria 
160. ^cornigera ij^, fiIici-> 

Ma74. Fftmefiana 1 19. gU"" 

• • • ■ • 

. ,, ca «74. Intlia 89» Julibrif- 
fin 440. horrida 160. .la- 
tiiiliqujl 247, Lebbek i6o. 

. 2nuricata.'347. p4oratil4ma 
160. . Neqau a5i> pcduucu* 
Uta 306. pennata {^73. f|or- 
toricealis j^, rii, rcticu- 
l^ta 160. Stjepbaniana a6p. 
fcandens 89« taniarindifo- 

^ lia »47. ;. |«i|^4rifcina i6o« 
▼era 97, 

-^AJpa^na argenteii 950J S«]t«' 
guiforbae 459^ 

•Acaiypha betulihar 95, cufpi- 

' data 75. indica-89« ^iz^g^tl^ 
449. yir|;inica jijij. .» cifoiitta 87« mollis 127.,^ 
^eer dafyc^fpon «73. Negon» 
r, ; . do . I ^a» rubrum ^^ -i 
Aqhanim mollis 75, 
Achillea alpina 179. .^E^pA* 
• torium 260. Gerberi a^o^ > 
. Impdtiena,a^o« naiu 109, 
odorata tt6» tJLnfip<»tif9lia 

116, ; •'• . - -.vr-. 

Achimenet fefamoidea 87«- \ 

Achra^ diafecta Hfi, ^mmnm* 
fa lo^ i^A. Sapota loa. 

idcAjrraa^^ej argentea 178* af* 
pera 85. corymbofi» »78, 
balimifi^Ha 245, Uppacaji 
15» muricata 91» 'pxQ&m^ 

^ ta 80. - zadicAna $01« 

Acim^ dttkis 78* 
Asidaton' arenf. 104,' - • .-^ 
Acroflickum alcicorjMi |6o, 
atkenufn 047, aurfui<ir!|6o# 
Aurltpm94. bifufcampi 169« 5oS INDEX I. NOMINA luni, citrifbUtim, eriiiitiitii» 
' crufutum^y. heterophyU 
lum 89» longifolium 347. 
mufcofum 347* pelutum 
947. forbifolium i6e. tii^ 
foliatum ^47. velleum l6o» 

Aetaea racemofa 154« 

Ad^rV^ntheri$ falcata Ql, p«- 
Toria 86. 

il ^ta/iric/n aculeatum ^48« 164«. 
-aetbiopicum t6i. t^t^ 
tum 178. 'denticuhtiim i6ff* 
lanceum tg*. nMiojAyU 
litm448. paiiens, pedMum' 
161« phiUppeniW 164« pii*> 

2 ttiUum i6f. rediacttm t^, 
yeni£orme i6t. fermlaium 

• «04. feuerum t6i. trape- 
' mforme «48^ 

AdonU fUmmea 466« 
A^gica^OM maiua ^ mimtt 91« 
^A^gHopf fqnarrola ajg. 
AeginHia indica^^. 
\AtgipkUa elata 447. maill» 

tintcenfii 450. 
fAtgle Manfi^los - %^ 
*Aeg0^icrmn betulinum 447. 
ilf/i^/^j^arachmtea 255. H«r« 

nandii 7^. • retuAun 88* ' 
Ae/ehynontimt amftrtcmiJt.t^. 

•fpera 14». indicaSS^ pit- 

* "^ila 88. feofititra 04$, 
*3l<;/bii/ttf PaAtria too* 
*ji#y*ii rtte # iimb«lUsii» M5« ceua 4^* cameui, cera- 
ceut ato5. cinnabaruuta 466. 
•chinatua 335. ericetorum, 
flexuofus, gtlericolatua, l^ 
ptocephalus, MyoraycMaoS, 
olbreattt$466. pyrogalus, fo. 
piarina 105.^ fquarrofut^gi, 
tardue* veluiiBni to^. 
jigatkQpkyllum tromaticiim 

^gmf$ foeddt 136^ nvipart 

jijferatum ciliare 157. cony« 

soidea 46* 
jigrofiie bromoides 479. in- 

dica too» interrttpct 303» 

pungeni tt5. 146. 
Aira aquatica 203. caeljpito» 
*fa tt3. canefcenf stS. cMf 

ryophyllea 58* cnfiata 58* 

171, flexubfa S8. minutt 

S^a* pubefcens 478. prae- 

oox 55. * fubfpicua^ ttS* 
l<#ifofua capenils ^79. 
Aiuga orientitlii 303. lalici- 

fotia 38^. 
^itoon canarienfe ^Z» hiljpa* 

nicum 3ot« 
-yiingimn decapetAlum» Itt* 

xapetalum 87» 
jiibacatnMOT if5< .>minor4^ 
^ietrie fariaola I5a. «fkagmBt PLATrfARUM SVSTEMA*riOA. 507 'jfli/mm cor^roliuin 83. tri- 
nerTittOi i84* 

Jlllamdndd catliarti^a 345. 

'AtHum Ampeioprafum , ui- 
|ttlofum, carmatum 291. 
defcendena 159. 'agf.» fla- 
Tum iSa. lineare a68- imo- 

' fchacum, narcidiflorum io8, 
xiifnim 127. 466. 479. nu- 
tans, obliquurh at68* <>lo- 
yaceum 39 1. 'PalAiiii 500. 
'pallent 291. paniculatum 
391. ramofumaS^^a^f. 10- 
feum ^. rotundum 29 f* 
Aculum tyS. triquetruAi t^* 

' Stellerianum sCS. ' tenuit&* 

' '" inuxn »68;. fibiricum 259. 

lid?or sraclinofdea iS8* abo. ca- 
rinau aoo. bumilii i^SS* 

" ' Lingua 136, maculata 999. 
margaritifera , picta, plica- 
tilit, r^etuta» £imata 186. 
fpiralia iS8* variegata i58. 

^ irierrncofa tS& vtfcofa i38« 

jilopeeurta indicut 149* pra- 
teniit 58. utriculaiut $6%. 

Ijilpinia fpicata 4£o. 

■Jiilfine mucronata ifo, fege* 
talis ao4^ 

''^lyJTum alpeftro<478; balini* 
folium 179. jemontttfe JoS* 
%perboreum a^r. ' luna- 
tioidea 7». orientlile '505, 
faxatilei79. TcficarttuH 7»« C^monita caefarea a36.^ inca^- 
nata aS6« viridis 205. 

jimaramiLt polygonoidei f 04. 
fpinofna 46. trlcoior TaT^ 
viridif 79, 

AmmrylliM Atamafco i^a. au- 
rea bs 1 . B elladomia s8 f * bt«- 
coUr 351. cafpica 437. cbi- 
lenlli 35 1 . equellrii 44. ' fAl- 
cata496. latifoHasS. lonfi- 
folia 44. orientalii 140. fafw 
nieniiariS. tatarica^S^. tu- 
biflora >a5i« ttndulau 496* 
«ejlaniea 156. 

Aniafonia erecta 457. 

^mhrmfia panicuiata 159. (4* 
fida 4^ 

Amhrofitda Baf/Ii 179. 

jimkllui Lychnitii 144. 

jimerihuutm Brownei 448* 
Ebenui f^6. 

Ammannia baccifera ^49. la^ 
tifolia 101« ^ 

jimmi daucifolium 467. 

jimomum ecbinatuni^o, Mio« 
ga 8f. repeni 84* fylve- 
Hre 44. villofum 90. Zo* 
runO^et Hoo* 

Amarpka fruticoTa 85a« 

Amygdala» nana ^5. pumle 
la 154. 

Amyrit ambrofiaea 77. ele* 
miferas^j. Kafal975. Pf6^ 
tiuni .86. . tosifiNra wf^ • 5o8 rlNDEX.X NOMINA M \ l^nabafis creueea 457« .fo- 
liofa 359. 264. 

\^nagaliit «Itemlfolla 250. . U- 
ziifolia» parviflora, te^elU 

-' '85» • ' " i. . ■ \ , . 

^nameniq gradlit , hirruta 

:,a79. iaferpitiifoUa 144*^ 

'^arrhinum craHlfolium 175* 

^ti^naffera moluccaaa. 9V , 

^jfnaflatica hierOicliuntica laj. 

O^cAtt/a italica 498; «n^u* 

laca 177. virgintca 59» 
[^ndrachne telephioidei i|o/ 
^^ndreaed rupeibis .flfti« 

""^hdromt^a arbbreii 175." ca^ 
lyculata a6i. Catesbaei »75. 
hypnoidea 190. '5a5. lyco- 
podioidet A67, polifolia 

• 36 f. tetragona-UaJ. 

^ndropogon acicularls "91. 
""alopecuroides loil '"arundi-' 
saceus 149« bicornis 101, 
carlcofui 91. contoircus 149. 
oiltacliyos 177. Sclioenan- 
tKiis 149* fanguinarius JS^* 
virginicui i#i, 

^ndrofacp maxima^ fepten* 
. trionalis^i villofa fog. 

Hndryalalsinua, 109. 590. |ra« 
,^guBa« ^^ . \. . 

^Mmane deoapetala 505. di-. . thali^troides 154. tijrgiiivtit 

n« 45» , 
^netJ!tu/^'jffiipOXAt\\m ia5^ 
.^^^i^(sa^atropurpurea« lu^- 

4a jLta, ,mo^tana 1834 Ila«« 

aoiilii,i78. 479. . 
jf^ngtii/iaria qhryfophylla ^a. 

tiiufylid ioi. ..^eylanica ^77^ 
^/fguj-iq pedata, trifpliata;» tri^ 

lobau.»46.'. . . , 
^/mfyf^ aiiaticA. 24^. glabra 
. 373. muricata 78. rcticu- 

Uta,« fquamoU 87. triUba 

^73* tnpeuU a^r. 
'-^ntl^fni* alpina, 3»(>« arabi^ 

c^ ^7^. aui^riaca laa. Co- 

u 158* fufcata 195. mon- 
. tana 478. t^mentofa 11^4 
val^ntina 175. 

•^nikcricutn elatnm 299. aloi-< 
des , frutefce]a/i 5^;!. afpho- 
4eloides496, ferotinumj;5, 

^mhiftirl^ .argutns 51. . 

Anthiioero» punctatus . a55. 
55». 

jinikolyi^a ..aethiopica 1124 
ringcns 143. ^ ^ 

Anihofpermwn aQthiopicaiii 
397. 159. ciliare 159, 

^«»lAjr//^r hai?iofa 185. Gc* 
xardi 478, 

Amichorju depreCTus 544«' 
Amidc/ma fylveilre 89, . Jiey^ \ • 

PLANtARtJM SYSTEMATICA. &o§ 1 84. bicorne 47gf. * bipi^- 

ctatum 184. tlialepenfe 58. 

*131. cirrhdfum 309- ^®*^- 

'Ifatum i84- gl^«cam a59- 

•-•ihcamatuta is4' lufitatii- 

cum tS4. meonanthTim i84- 

jHolle 1^9. multicaule 178. 

•inultipttnctatum i84- p«t>i- . 

* lionaceum 45»: pilofum 
via5. 452. rcflexum i»4. ^^-^ 

■■culuTti 125. tribmithopllo- 
mm 145. trifte So5.' ^il- 

* ^lofum xjSi 
^t/ipaetis japoni^a 8** ' , 
^fpttr^ia alt)itta 4^9; ' ianif* 

bi«li»'465.^ dubia 109.. ba- 
- ftiit3 466. Taraxad 179. 
Jiphynia HyatiorA 423. 
^pocynum andeofaemifolium, 
•■-«f6. cannabiaum 151. fm- 
teTcens atyi. bypericlfolium 
496. indicum 143. reticula- 

* tUm 91. 

jiponogiton monoftacbyo» I7. 
^(fUartia aculeata 450* 
^quilegia tanad-ejaifis iij. 
^rabis canAdenfis i55'. ^rapt* 

- 2iana 375^ gratidiflora 334* 

- Halleri »91. - rtutan» 466. 
' pendula 269. reptan» 155« 
jdpachis hypogaea 178» 

, Xf^aiia arborea 345. capima 
'.jfSi^ ehiti«niii 66« corda- ta- 4341 ^ JApojiida Ji54- **• 
. . cemofa na. Sciodaphyl* 

lum 44^. • fpittofa »36» 
jirbtttu* Attdrachlie^i46. ^gg^j 
^/^rcto/^ii^ echinatu» 279. • 
jiretoth anthemoide» s804 
- tcatili» 159. af^>era t38. <xa- 
lendulacea 159« deat^ta 
a8o. . hypochondriaca (29; 
p^leaceas8o. paradoxa^ pvt 
. lifera 158« 
Jircyria cin^rea 490. punt« 

cea 236. 25 1. 
jirdifia acuminata 45£» 
jirdiiina bifpinola 299. 
jireca glandiformi», globilH^ 

fera, fpicata 93. , 
jirenaria auftriaca 466. ial- ' 
ciculata 290. Gerardi 478« 
iuniperina 119. laricifolia 
63. muiticauiifi ago^ pro-» 
. cera 153. 268« faxatilis io8«t 

Vema 45' 
>!/r«Ai4/i bultofa i58> diva-. 
ricata 273. ophioglolToide* 
i59« parviflora> verlicilk- 
ta i58. 
jif-etia alpma, helvfetica a^d* 
Vitaliana 355* 

I 

jirgythaninia cAndicani 104« 
jirifted cyanea 148. 
jirifiiia A.dfcen'iIom» 95* loiw 
Hyilrix. 149. ' * 9i<b QfDEX I. NOIflNA >ora£cea« 75, bilabUta, bi- 
lobata 246. roiudata 452, 
liirta 7». ' inilica 88. Kato- 
pferis55. maKiiBa^^a. odo* 
ratiHIma 104. p^ltata 146. 
, pentaiidra 45^, . poBtic4 
. s6o. piipctau ^946. ria^tn» 
7g. Serpeotaria 8<^* 146. 
159^ furinamealia 453. 

WrnicMr 'crocea i^S» Gerbera 
l8o« moatana iii. pjro- 
Ift^olia^ tabalari» ag^. 

^jtrtemifia anetbifolia 370. an« 
/ nua a66. arragoneniCa 17$. 
' borealit 4^8* cbineiiftc 15^. 
indica 8S* integrifolia , la- 
citiiata, Lercheana, nitro- 
fa , paluftri» , pauciflora 170. 
pectinata 458, fericea 470. 
fpicata 466« tenuifolia $04« 
Termiculata 142, 454. 

"^iocarput incifa %%, 436. 
4a8> inte^rifolift lai. Po- 
lypbema 93. pubefcen» 88* 

\^wn divaricatum 89. Dra- 
contium 159. Ledtrfttft^n 
346. liogv»lat|ii|i 79. 104. 

macrorrbizon^S. p^epiapb/l- 
}um 1^1. rifigen» 8a. pro- 
bofcoideum lao. trjloba- 
tum i^. trlpbLyllu|n xij. 

^ Arundo fpcciofa 9^» ^fifrum eanadeiiCi 115. -iru« 
ginicum 154» 

^fcium vidlaceum 4^7« 
^fdtpiaa alexicaca86i. amoe. 

^* 79» /"45« *rb^rcfc«n» 
^79. adhmattc» 151« cu- 
faffavica «^^. crilpa 158. 
fruticQjk 151 . incamataiia. 
nirea.!i43. pubelcens x^i. 
purpurafcent 301. rxjiacn 
144* tnberofa 44. nndiiia- 
U 1.38. Tariegat^» rerticil- 
lata 151 • viminali» wim 
^fcyrum bypericoidoa 145. 

villolum 157. 
^fpaimkfu araneofa, «iboi^ 
tea 156« canefceni 434. c^« 
loTa, eapiuta 156. ch«nopo« 
ik 141. fricaefolia, indica, 
«piinquefolia i^. fpinoG| 
f 4a* thjnufolia, UBiOorat^. 
^fparagug afiaticua', capoiifia 
f5s* falcatua ^77. retro- 
fractus 152. farmentofu* " 
45* verticiUaria a^ 
^fperugo |>rocumben« i^t* 
^fpgrulm calabrica lao. 
4fphodclut libiimicut ^S^* 
4{^ilutfi>aciileatuinifio. al^e- 
aumji articulatum a47. .bnU 
. biferum^p. cicutarium i6o. 
cord4t|im« cordifollunei^a^j» 
coriaceum 4^. coqi^iubjp 
foUuaii6o* joqMU»tttm 347* PLAI^TAROM 5YSTEMATICA. S»l Alcfttttm ' i6r. foDttndm 

• i6o. iilTirum 104. lobjmm 
l6o» mtininicenie , nym^ 

, jHiale 947. montonnm i6o. 
ffmcronaUim , pAt«n« 104* 
fpinuiofum i6o. tn«Bgtt- 
^um 14^. trlfoliatum» luii% 
tum 160. femacQK^Btil^ 
YilUfum «47« 

y/plenitittt «iiilN§uumt89v 4u* 
titum 104, bifiskigru a^S* 
Breynii t^a. cukeifftlMmi, 
dentfttmm 948. oMiotimli 

' 5M- -cbeaeum i6r« felcA^ 
tQma7S« Rircfttiimi4i. Nip 
4a» 149. obtafifolittm 948« 
ptlmatum r6t. polypodioi* 

- ^iee 4d. t6t* proUferttni 

104. pitmiium 94S* rki«o« 
^byllum 161, falicifol^um^ 
ferrfttumV £(|uamofum> itria- 
tum 948« 

i«!(/^4rr ftcris 116. angu^ifolius 
199. annuut 115. auran- 
tiu8 974. chiDenfis3o4. du- 
mofut 46. foliolofu» 304. fru* 
ticuloftia 137. ^anduloftts 

105. grandiiorui So^» hU 
^ fpidiie 955. infirmue iS^ 

iaevi^tas i9o. liaafilbliua 

^98. tnultiflortte 304. «u* 

^ibitt», 1IOV4M AttglUe 46. 

'*^*^ Beigii 46. 114. pani- 

cuiattte 113. pAttaeftictt» 435'' putticeue 46. .fibirit 
cua- 116. 970* folidaglAoif 
dee 157. fpariua 199.' ta*- 
ktfolius 435« teneUttf 147« 

. undttlatue 46* 

jifiragalus ad&irgens 969^ 
•lopffeurotdei 30Q. alpinuf 
395» Ammodyces438. b^e* 
ticus 145. baicalenHs o&^ 
caroUnianu^ 116. 303. cbl^ 
nenfis 344. cbriHianua^^a* 
cymbaecarpos i85* con» 
tortupiicattts 960. dafyftt* 
tfaos 438. epiglojctif 46. fru* 
ticofns 969. gale^formm 
960. hypogiottis 53. lagu- 
foides 438. Laxmanni 969« 
longiflorus 96«. 969. oie- 
Klotoidea 438* pauf^ifloruir 
969. pentaglottis 46. pug^ 
iiiformie 418* fuicatus» tu* 
midus 419. uliginofus 969« 
uralenfis ^. irirgatus 960«^ 

j^firmiuim camiolica 4(17. ci* 
liaris 449. 

^fAffTrtaTtf^atiibaBotis 479* fi* 
birica 968* fictda 190. ver« 
licilbfa «i^. ; 

^ihanff/ia ann^a 46. capi* 
tata 149» criUunifolia tSf^ 

dentatarS9« pai:iriQoxa 164* 
pubeicens .iS7* - punctata 
164. uifttfcav^ |37* yir« 
■fiita XA2« . •» \ ■ 19 WDEX L mManA ^titrdttylU lifimilis 175^ 
'tiiiraphaxU fpiBoIa 359« im* 

dulata 50S* 
^^tripUx gUuca t74. litora- 

lit 163. pedancttlau 471« 
« tatarica s68. 
^iropa aifyorefcent 77. £rn- 

tefceiif 174. 'phyCjJodet 
• 350. folan^cea 136« 
jHtbltda Tiburbu 78: 
^ueuba japonica aSS* 
\Avtna flaTefcens 58« fragilis 

174.258* palleiui83* pra- 

'tenfis, pubefoen» 53' fes- 

* ' quitertia 153* llerilis 163. 

- t^Auis 47«. Terftcblox. 334. 

(^rrMoa Bilitnbi, Carambo- 

• la 8». 

'Avietfwiia nitida 453. tom^n- ' 

• tofa 87« 

^Axypia amarantoides > hybri* 

• da, proitrata 370* 
Ayenia pulilla 101. 
Anaiea indica 44. lapponica 

534, pontica 259. vifcofa 150. 
i/izorella caefpitofa 459» 

Oacoharis bralllidna 78. ha- 
' limifoUa 46. iraefolia 2524 * 
Bacopa aquatica ^SS* 
Bacttis maiof , •minOr 4524 
BaecAietf frucefcens 423^ 
Saeontye^s alcicornts, ap^ti- 
j^tuSi. bacillarisi cocdfetus 305» contttoofieidM . 1^6« 
deformis 325. marginali# 
3o5> Papillaria 2x8* ro* 
(eus 169. f rupeftris^ uneia* 
. lis ^iS« Terticillatua 305« 
Baiiottt lanata 2i>9, 
JSttihbufa Tcrticillaut. 93« 
M t tmttt m fagifoUa 356. 
Banifttria ^gi^ofa^ co^nl< 
> leai'>dtcbotoiii* a<j^ ful# 
. gent i«i2. taicrophylki 453« 
. porpofea 243// ■ 
Bakkfim^o\ea,eloV\9L lo^* 
Barltria buxifoUa 87' .crifia^ 
• ta 404 HyArix 155. lon« 
gifolia 155« Prionitis S74 
folanifb)ia ^44. 
Barrerim theobrom a^folia 4i»5« 
£arr/ff^foJs/<rfp^ciofa93* 428« 

Bariratnid fontaiia ^ir Hal- 
letl^a 291.' poraiformis4'» 

Bartjia coccinea 154- Gym* 
nanJri 457, pallida 369, 
Tlfcofa 175. 

^fl/i//a .alba .i5f . rubra S^* 

Baffovia fyWaticjl 4^* 

Btttis maritima 4SS' 
Bauhinia a<5clleata 24^4 acu« 
: minata86. . adrita 300.; di- 
' Taricau3|^2« guianenila^iG» 
. jLaoa^ 3&t; porrecti^-3454 
pnrpurea, fc^M^ns^ t|ua«n<* 
'• tftfa 86fi -. ^ PLANTARUM SYSTEMATJCA;' 5i5 p0^manHid [«rucaefotmli 

^Hoit, 174» 

Bfgonia acutifolia 104. gralL* 
dU 255. iaaacrophylla , ro<* 

"Miodifolia 246. tuber&fa^^^ 
Bcliardia repent 455^ 
BfltU annua 122» 
Beionia afpera 241»^ 
Bgrittdia fubacaulis Vill^ togi^ 
Berberi* fltirica 437^ - 
Berg0ra Konigii 92» 
Btrgia verticilkta g^» 
Berkheyu clliaria ^5^ frUtl- 

cofa 297. incailf*: 158* 6b« 

Ovata 435* fetoia 1334 ' 
BertitHi guiattenli» 455. 
Besiiria cHIlata> lutea> me* 

littifdlia 244i 

BHOnica birfuta tdgi t2d4 
BetuiH tiiknk t^o^ 
Beurreria fucdutehta toti 

Bidene bipinnata 126. bul* 
lata^o3. cbinenflsgS. fron- 
dofa 40i nivt^, ilodiEtota^ 
filolii go4. 

Bignonia aequiiioctialls l44< 
alba 73» bapreoUta 1204 
Catalpa ^d»5. chelonoides 
$7* tilrysantha 78» cruci<* 
£<Bra ^44« grandiflora 255. 
indica 87. Leucoxylon 155* 
iongifolia 87. longiflima> 
toicrophylia «44* orbicul^* ta 78. paniculata244» '^ty», 
taphylla 27J* radiata 25r^ 
radicatia 4J. fem^ervireni 
t|$5* fpatliacea 87« Hami* 
tieai fians 244, toinentof^^ 
ii55. Unguls 244, ' 

Btfcutittia inontllna 276. ■ta* 
phanifolia» femperTlreils 179»^ 

Bladhitt cTi?piL, )apbiEiica8r. 

Biairia erieoides 163» ^la^ 

bella 281» 
Biakea trbet^ia 448, 
Biajia pulilia 235. 
BUchnum. aullrale rSli b%W 

i^eale 166» Ocddisntiile 24^« 

Bocconia frutefcehs yik 

Bdhniera cylihtbica to^i iitv 
terrUpta89i rartiiirdta 452^ 

Boerhaavia glutinofa • 4304 
hirOita 148-. repahdft 43oi{ 
fcandeils 1484 

Bol&tu^ arculariue ^36» bo» 
vinus 2661 Favus 4gi, fel* 
ldus2o5. Ieptbeephaltts467^ 
Medulla 49t. ^oly.(iepb^<^ 
lui 176* pifrgatis 2^. Th* 
beradei^ 1^0» tidibeUattta 
176» 

Bdfnha^ Erlailthtks ioS, tiep« 
taphyfltim sS. J^entandrutH 
4264 pehtapliylluiit io5i 

SonnHia t>aiufiris 457*1 ^14 INDEX I. r?OMIN>^ BotUia dap^noidea 155. 
Borago tfricftna 206. creiti- 

ca 120. iadica aoG. orien-^ 

talia 71. «eylanica 15O4 
Boraffu* OabeUiformu g^. 
Jiorboma ciliata 43p(. corja* 

tt, crenatt i^^* laoceo« 

lata, uinervia 156, 

Borya cafEnoides 44^. 

Bofea YerTamora »97. 

Botryghium virgitiicum 248* 

zeylaiiicum 04* 
\ « ■ 
Botrytis. ramofa , iunpUx 356« 

Bfi^ifta furfuracea ^S^^ 
BraMmn AeUMlif<>.Uttm i4u 
Bradftia pbUippicft^ 94. iini* 

. oa 1^9. . 
Braffiga «uilrUcA 4^* P^^^X*: 
morpba 500, fticberii lofi. 
Tottrn«fortii 479. 
Bjraunta menifpcrmoidef^^ 
Bramelia Acaaga, brftcteata, 
. li(timiUt 77. UngttUui me« 
dicauUt a43*' Pinsuia i59« 
JSr0«rfu# Alopectima 258« Af- 
. irl^afif 223* . 9i^f^^ 88* ca^ 
Aarcici»s a5o« trectuf 174« 
gfnUcuUtua S8»« ligtnFeui 
S24. tnermi»^ lanceoUtus 
a^. ^gufiicua 223^ ma« . 
,dnteiiiii«, moUis, ramofus^ 
fecaUnua 5^ fquarrofuf 

M13. Iterilis 38« Aipoidti. 

• * i" . . . . •« 

174. tectprum 471* Bro/Jdca' coccinea 243»- 
BrauJJoMtia papyiifera 93^ 

Browallia ekta 3^». 
Brownea coccinea 45^* p^ti* 

ciQort 457. Aofa de Mon« 

to 439« 
Bruguiera gjrmnorrbixsi 87« 
Bri^^ffifia americana 244« 
Brumia Unuginofa lir, iie« 

diOora 141» 
Bryonia africana 4^* Garci* 

<ti 43** grandia 93« Uci«> 

niofji 46* 
BTyum aipinumi annctinum 

22 r, caefpiticium, capiUare 

4t« ' cameum« hetoropte- 

rum^ nutans^ pyriforme^ 

turbinatum 221« 
Bubon Galbanum tst» .gum» 

miferum 136. kevigatum 

191. rigidins 178* 
Buhrpma Guacuma 245« 
Bucida Buceras 102* 
Buddlea americana 10 1« g|Io- 

bofa 250. occidentalis 149. 
Buchnera aUatica 155. ca* 

penlls 27p. elongata 244* 
Bif£tuera niicrophyUa 49^*, 
Bumelia faUcifoKa lot. te* 

nax 4Jr. 
Bunias acgyptiaca , baleari- 
. ca 497. cochlearioides 175* 
tatarica 4^7* PLANTARUM SYStEMAtlCA. 5i5 Bmtuurtt mahi» iS3* 
Buphthalmum aquaticum Tio. 
cordifolium 3ga. - durum 
158. flofculofum lao. fru* 
tefceni 345. Garcini 491* 
helianthoidea 15$. repcA* 
^5. fpecioiinunttm 503.' 
BupUurum baidefife 120,' frtt* 
. ticefcenf 174^ Gerardi 478. 
pyrenaeum, femicompo&i 
tum , fpinofum 479. 
B^iri^annia dif^ichft 877. " 
Barjkra gummifera 160, 
Butea frondofa 88» 
Bu^haumia aphylia a6r» 
Byfirop^gon cananenfis 137; 
AiaTeolent i54* 

Cnealia Atripllcifolia 157. fi- 
«oideii 139« haflata 270. 
papillaris 304* f^ncbifolia 

88. 

Caehry* odontalgica 264. 437* 

Caetui cocdooellifer 153* cu» 

rafifftvicus 78. i53. flagelH^ 

ibrmis 78« glomeratits 244* 

bexagonus 211. lanugino- 

fus 45. mammillarit- ^37, 

Meio6actus 127. moni!}» 

Ibrmis^ paniculatus» parjf- 

Cticus 24. Peirefda 137. 

peruvianus 2p6. Phyllan» 

^««75. 154. Pitliaia 78*. 

portulacirolitta 78.' r^mi dus 498. Rdyeni 78, tri. 
angularis 78; ai r . l^una 302/ 

Caemopterit 'Cicutaria A^^ 
rhi^ophyila ro5, 

Caefalpinha hijiiga to2, Cri- 
ifta 243^ mimofoides 8^^ 
pulcherrima 120. 143, ' 

Cnla4ium auritum 246, arho* 
refcens> bicolor» efcuien* 
tum 79. nymphaeaeFoiium» 
ovatum 89< pinnatiGdum 
246. fagittaefoiium r^OM 
Seguinum 246* 

Calamuf Draco , equeAri^ ^» 

. Kotang'8o. 254. rudentunijK 
▼erui 92, 

Calctolaria ptnnatt % ialiciFo^ 

lia 250. - , 

Ca/ea )amaicenils» lobata 1034 

fcoparia 448» 
Cutendula fruticofa 300« grf* 

minifoiia i38. hybridar44. 

nudi,cauiisT38. pluviaiisQ^^ 
Calia aethiopicA 136. palu«r-' 

flris 127, • 

Calliearpa americana 14^. 
Calligonum Paliafia 437* po« 

iygonoides' 72, 
Caltifia repens 450. 
CrUtitriche autumnalis t^t^ 
Calodendron capenfe 434. 
Calbphyllum t^aiaba 87. Ino 

phyHum 87. 96. 
Caltha Aatans '269» 

33 * \ 5ifi INDEXI. KOMINA CaiyeatuktiS floridui 37$. 

Calypiramthes Carjrophyllifo- 
lia 87« Cbjtraculia 448* 
Jambolaiia c^. Suxygium 

44«- 
Cmmas fraxinta 455* 
Camellia Safajaqna g^* 
Cameraria anguilifolia^ lau* 

folia a43. lutea 456. 

Ca/K/iiiiiii/a Allionii 483. ^^^* 
pitofa 467.* capenlla 136. 
carpatbica 49^« cocbleari- 
folia> diffula 174. glauca 
31. grandiflora^ Gmelini 
^68« beteropbylla, lacinia- ^ 
ta 71. lamiifolia »59. li- 
lilfolia 268. . molli» 178. ni- 
tidauG* perfoHataJ^. pul^ 

, la io8* punctata 268. ri- 
gidufa 136. faxatiliS 178. 
tridentau 38i« verticillata 
437« vefula io8. 

Canarina Campanula 152, 333. 

Canoriiimbalfamiferum^ com« 
mune 93. decumanum 79. 
birfutum, minimum^ fylve* 
ilre 93, 

Caana anguilifolia 77. 

Capparis amplifHma 244^ Ba« 
ducca 87* Breynia 145« 
Cynopballopbora 154« t<r* 
ruginea448. fepiaria 154« 

Capjiown frutefcens- 126* 

Carapa gujantnfif 4^. Cardamine africana tSB* eSttA 
.rifolia lo^. 120.^ bellidifo* 
lia 325* cbelidonia 175. 
|;raeca 179. latifolia 45. 
19T. macropbylla 269. ni« 
valis 438« thalictroidet 1 79. 
virgmica 155» 

CarduUk arctioidti 467. at-^ 
gentatua 497* carlinoidet 
479. ctrintboides 4& cya- 
noides 276. Gigta 125. hf^ 
copifeliua 109. polyanthe- 
mos 123. ^ polydonoa sye^ 
pycnocephalus 122« 

Carex.^ alba 224. amblyoGar* 

pa235* arapuHacea^o. are« 

naria 172« atrata i3a, bra- 

chyltachyt 224. brijEoidet 

%Z5' Bttxbaumii 260. ca« 

pillaris 132. clUata 471. 

dandellina, coUina 224» 

curta 172. curvula 224* 

Davalliana 224. difian» 40« 

divifa> divulfa 235. filifor- 

9iis 224* flava 40. foeti- 

da224. folliculata 159. bir* 

ta 40. incunra 487*. limo« 

fa, lobata 224. Micbeiii» 

mucronata« murtcata 2354 

ovalis 224, pallefcena 235. 

panicea 172* 235. , paucK- 

flora 487« piluUfera 159, 

puUcarifl 235, remota 159^ 

fiparia 40^ faMiilis 49«t PLANTARUM SYSTEMATIOA. 5i7 |yiTatka'4o« Schreberi 475. 

Vahlii 490. 
^mrica Papaya 446. fpiaoffi 79, 
'41mriffh itAvXi% 8'« 
Carolinftt iniignis 75« pnn- 

ceps 457' 
' Cmtpefium abrotanoidet 4M» 
Cnrplude» corymbofa 96. 
CarpinuM orientalia 4^* 
Cttttkamua mitiHimua 109» 
< tingitanut <4^ 
Caryota urent lai. 
Cdfeariu f^irnSLoi^ twu par» 

vifoUa 452* V ^ 

Caffia acuminata 456. alata 
. 99, arborefcent S^» au- 
ricalata 155. bicapfuiarlt 
99« bi[h»ra a4S* Gkamae- 
crifla 137« emarginata loa. 
fiexuofa, glandulofa, gran- 
4^9 143. jaTanica iS6. Ix* 
guibrina 3o5« longiiiliqua 
78, marilandica 305. mi- 
xnofoidet 266« mollit 142. 

< aictitant, 155. ^Dbtuflfolia 
x^o. ocddentalit 156. pla- 
nililiqtta k^Z* fericea 78. 

> iUpulacea ^1« Tora 243, 
Timinea 102. -■... 

Caffine Maurocenia 165« 

Caffyta fiiiformit 86. 

€4^«r2naequifetifolia93.io5. r 

Caujbaea parvifloi| lox» jjpi* 

• B0& 273, Caucalie elongata i$3« japo* 

nica 434. 
Ceanotkue africanut» ameri- 

canut 150. afiaticut 277, 
Cecropia palmattL 79. 
Cedrela odorata 151. 
Ctdrota longifolia 45^» 
Celaftrus bjLiUatut 150« bu« 
xifoliut 434* lucidut f5o. 
pyracantkxit i^i. fcandena 
306. 
Celofia albida 430« argen* 
tea 85' corymbofa 277* 
Monfoniae 151. nitida loi^ 
nodiOora 151, trigyna '49^« 
Celfia betonioaefolia 260. ori<p 

entalit 120* 
Celiik micrantka a43« orlen- 
talit 8^*^ rkamnoidet i3&( 
Tournefortii 71« 
Cenchrue ecliinatut 148- ma* 
ricatut 383.' tribnloidet 38« 
Centaurea abrotanifoiia 178. 
Bcaulit 276. amara lo^ 
Amberboi X19. argentea- 
176. atrata 120» Balfami- 
ta 26«. Carelli 125. ci« 
ckoracea 3<>6* ctnerea 122« 
Crocodiiium 176. glalUfo- 
lia 1159. kyffopifolia , in- 
tybacea 176. Ifnardi 2o6. 
limbata i85« linifolia 176» 
Lippii 206» maculofa 270« 
xntUieiiiif 197« xiofdiat* \ &i8 INDEX I. NOMINA / ' 40« iiapUblia 46, mtmii 
360. polyacantha ift5« pro- . 
tumbaos 44o« puUat* i85- 
radiat4 270. ragufina, ro« 
inaii^ 120« ruthonic4« 37^* 
femp«nrir«iu 116. 120. 179, 
Cbirlca 270, 440« ilcula ^17. 
, tm^t«nil 46. trkboceplia* 
la 270. ^ Triumfetti laa. 
uUginora ig5. umOora 1 79« 
CtntunotdM minimus ilp9»4t4* . 
CephaiU mufcolk 451. 
Ctf/;AA/aiuAfaoccidentalia 149« 
Cepkalofukora glaupa 252« 
Cttafitum alpiuum 53« i^* 
ipianticum 4^1. maximum 
a.6f;. perfoliatum Soa. ■ fe* 
ini(lec4ndrum 53, 
Caratoearpug arenariut 261, 
Ceraiopk^iium demerlum ar^, 

490. 
Cerbera Thowetl^ 74« 

Cfrttptgia. GandeUbruxa 8^ 

tfn^iaor» 15». 
C^rW^ «urionUtum s^^o. di«> 

ttnium 3pi« lavrifolium. 
, jiocturnum 150, 'Pan|ui 

a5o» Yefpdrtinum loi, 
C/HParia fallax» ialandicA a35« 

nivalia 325. 
Ck$erophyiium aromaticum 

k66, coloratum 59. . 
, t\hara flexilis ^51. liirpid«« 

intricAla 490, , CheiiantheeUnii§tit^2SB, nii* 
crophyiU 249. fua^egleni 
i64« tenuifoUa 94« 
Cheiranihue cufpidatus *%6p^ 
Farf^tU 422« fenelU^lif» 
helveticus 179. Utorcus» 
longiiiUqttus i84* tom.«i» 
tpfns 438. triilU 179, 
Cheione obltqua tSS* 
Chenopodium anthehniAtU- 
cum SoK* ari&tum 268« 
AtripUcis 49^ Botrya txf» 
ficilMium 163« ^uiltiEdum 
301. Quinoa 74« tr5« ur« 
hicum a^86. 
Gherieria fedoides 145, 290« 
Chiocoeooi racamofa' i4»i. 
CiUo^eifUhue compacta 147. 
tieuandr^ 455« ▼irgiaica 
163. 
' Chironim chilenfi» aSu Ge- 
rardi 203. inapertA 304. 
fpic«t4 183» trinervia :^jj. 
ChiroJUmon pUtanoidea 75« 
Chiora dodec^ndra 442,. per» 

foliata XII. fefilUa 251 • 
Chlorie cruciata, polydactyU 
.. lot, mucronata^ petraeA 

149. r*diata 38* 
Chomeiiet fpinofa 450« 
ChondriUa nudicauiU 500* 
Chryeanthemum AchiUaa* 
235# arcticum a^» gKa" 
minifoUum 63« indwHlB / PLANTARUM SYSTEMATICA. Sr^ ^. moAtpellenfe 63« nion- 
tanum rog. pectina^um 
176, procumbena 158. 
Chryfobalanu^ Icaco a44* 
Ch^yfQComa biOor<i 270'. 439. 
Gomaurea 128. cernua, ci- 
liaris 157. fcabra 304. vil- 
lofa 270. 
Chryfogbnum Tirginjanum 

Chryfophylfum argenteurtl 
/f5r. Cainito toi« glal^rum 
45« . pyriforrtie 455, 

Cicca ^illicha gg, 

Cicfiorium divaricatum ij^, 

Cimici/uga foetida 269. 

Cinchona caribaea 45'* Cott* 
daminea sS3« corymbifert 
4^4» floribunda 453. 

Cineraria amelloicles 3^0, 

] crlfpa 4^^» jgelfolia .i38« 
jglauca 270. japonica Ra, 
integrifolia 46^« longifolla, 
mlnuta 176. ilbifica a66. 

Ci/fampeios Caapeba 79. Cu- 
jete 375* fmilacina 274. 

Cijfu* acida 149, carnofa 95. 
cordifolia 242. crenata 91. 
^tifoliaS5* mjcrocarpa 242. 
pedata £5* quadrangnlaris 
>49* 442* rotundifolia 4^2« 
«cyoidea 242, trifoiiatt 
'oi» ^itiginea 149. 

^iftm aegyptiicua 277. «»• 1 

gullifolius 49^* apeniiinua 
169. birtus, italicut 175« 
laevipes i54- marifolius 
303. polifoliut 154* ^^* 
' 'cemofus, fericeus 175. l^qua. 
matus 178. furreianus 303- 
tbymifolius , torofus 175, 
verticilliflorus i85» 

Citharexylon caudatum *02. 
cinereum i55» quadrangu- 
lare 49^» 

Citrue triroliata 255.' 

tlathru* flavefcens 176. 

Clavaria alvearis 172. Bo* 
trytis , corniculata 469. cfi- - 
cetorum, fiIlulofa35'. flava,' 

Liguia, palmata469« piilil- 
laris, pulvisata35i* jugofa 

, >o6, Aricta, .Tifcofa 469. 

Claytonia virginica 151. 

ttem«l»#anguitifolia437» crif- 
pa 303. dioica 102, Dori- 
da"^54. ochroleuca i54» 
.oriehtaUs 3o3. Viorni SoJ, 
virginiana i54* 

Cieomf aculeata 305. arabicat 
Stj6, dodecandra278. guia- 
nenCs 457* icosaadra 278. 
monophylla , 88* omitho'^ 
podioides 260« polygama» 
procumbens 103. tenella 
^55. tripbylla 45. viola- 
cea'175. vifcofa 305, 

CUonia lufitaiiic* 39, / 520 INDEX V NOMINA / 1 anfortanatum 87* pblomoU 
de« 43 1« trichouunum2^55. 

Cltthra alaifolia 153* tinifo* 
lia loa* 

Cliffonia illcifolia 304. nif. 
cifolia» ilrobilifera 159. ter- 
>iata 552« uifollata i^Q. 

Climacium dtndroidea 40, 

Clinopodium incanum i54* 

C//ror/abraiilian.ai4a, Galac- 
tia 105« Plumerii 245* tetm 
natea 59. 1 42. virginica 3<^5* 

Cl^fia alba 244. flava loa, 
rofea i54* venofa 244« 

Ciutia dapbnoidet « pulchella 

«38. 

Clypeola lailocarpa 260. 

Cnicu* altifiimus 5o3* car« 
aiolicus 467« centauroidea 
4o, cernuut^ Gmelini 270. 
Gouani 479* helenioidee 
109. pungens 125. rivularis 
466« ferratuloidea439. XteU 
latus 120. tataricus 466. 

Cocoo/o&« barbadenlis» diver- 

ilfoliaj emarginata 45'» ®^- 
coriata 245, Harefcens 

niTeaj obtuiIf6lia ^i^ pu» 

btfcenSf punctata 152. te* 

xmifolia 4481. uvifera 105. 

Coccocyp/ttum repens 447« 

Coohloaria acaulis i84. |;rda«» 

laadica io6.. Co9o* acult|iu iS^L . 

Coffta arabica 2oiS« ii6. oe» 

cidentalis 242« 
Coi» agreiiis >93. 
Coichieum teiltUatum i84« 
Coldonia procumbeill rio* 
CoUus amboinicus 92. 
CaiUuioa diiiiachya 94* 
Cqllinfonia canadenils 5S9, 
Colona ferratifolia 94. 
Columnoa hirfuta 44^« rcan* 

deus 244. 
ColuH'» frutefcens 142. faer« 

bacea 128* Pocockii 4^8* 
Combretum purpareum 96. 
Comotec alterniflora 150. 

Camnte/inil africana35<- ben« 
galenlif 148. commnnit 
55 V difrufa* nudicaulis 
450. nudiflofa 148. tube- 
xofa 74, 351. virginica r^g. 

Commcrfotua echinata 91. 

Comocladia ilicifolia 242« in« 
te^rifolia loo. . 

Comptonia afplenifolia 159«' 

Conanthfra bifella 2S1. 

Cpnf^^a atra 217» capillaria 
161 ciliata 359. cirrhola 217* 
Coccinea 359« conftrvicola 
217. corallina 359. Coralli- 
noides , dichotoma 217* fi« 
Jftulofa 490. fluvjatilis 217. 
fracta, Iruticulofa 217. fur- 
tc^ta 172, ^tlaunola 53. PLANTARUM SYSTEMATICA. fiai^ fiitricau, limQla, mutabU 

. lit 217. polymorplu Z5S» 

purpurafceiu. 217, retiru- 

lau lya, rubra. 217. XteL 

laria 49^« torulo/a 205. tu* 

bulofa^ Ya|;abunda 217« 

Conium africauum 200* 

Comnwiu ailaticua 278* jpio- 

natua ^. 
CoHokta aquatic^ 457« 
Conocarpu9 erecta» racemofa^ 
101 • 

Conyaliaria ambigua i$4.' 
racemofa^ IlelUta 11$« tri« 
folia 26g. 

Comniivtdu» acetofaefoliut 

^ik, aDgularis 43o. bilir 

dua 9ir brafiKeniii 77, cal- 

ricua 97. canarieoila 136, 

caroUaua Soi. corymbofua 

34^. diftfectua 496, Do* 

jycnium 10$. laiinofua 496. 

emarginaffus, flaTua, gemeU 

lus 430, grandiflorus 85« 

Jineatua 122. Utoralia 74« 

macrocarpua , macrorrbiaua 

;^2, malabaricut §5, maxv 

tiniceniia 46o. maaimua 

S5, Mecheacanba jj* ob« 

~ f curua , panduratus 301. pa« 

niculatua ZS* i43> parri* 

^ fl<3!rua 430. peltatua 91. 

pentapbyUua 44. periicua 

a^t Pfi caprae gf, Pea tigridia 44* quiaquefoUitt 
150.. repena85^ reptana 91, 
iibiricua ' 437. ficullia 17^* 
fericeua, fpeciofus43<>* fub* 
lobatus 83. tenellua , to«, 
mentofua f^o. iridentatua* 
g5. umbaUatus» TerticUlt» 

' cua242. Yixifoliua, Whe^ 
leri 150. 

Conyza aegyptiaca 179^ alo* 
pecuroidea» arborefcena245« 

" bifoUata^ bifrons 157. baU 
famifera, cbinenfia 93*^ can* 
dida 175. cinerea 40« f«><^ 

tida^d, Gouani497« ^^•^^ 
foUa, lacera 451. patula 
500. prolifera , pubigera 95, 
' purpurafcena io3» rupe« 
Xlris 276. iix. ilcttla 634 
▼erbafcifolia 179. 

Copaifera oiRcinaUa 75« 

Corchoru» acutangulus* fafctw 
cularis 154* birfutus, hir« 
tus «44. japonicua 434, iU 
Uquofua 244^ 

Cordia Collococca 150. Ga- 
rascanihua 274» Patagonu* 
la 3o*« 

Cordylocarpus laevigatua 7S4 

CortofJU alba 4^* alternifo- 
lia 120« auriculata 158« 
chrysantha, coropata 245» 
^c«oIata3o5. reptantioSr . > 522 INDEX I. NOMINA tenuifolia i5S. Tripieris 
40. verticilUui 499* 

Coriaria rix^ciMU 359. 

Corifpermum bydopifQUum 
9o6. puAgans^ IquArrofmii 

CornMGuiaritt aculcata 305. 
' lanca 492. fpadicea, trilUa 

a«8'. 49*. 
Cornueopiat cucullatum i6$, 

Cormu alba 265» florida %ji, 

fericea 149* < 

Cormutia pyramidata . ^44« 
Cor9niiia aculeata Sg. cap. 
padocica 360. coccinea 93. 
' coronata 59* creticf.f fran» 
. diAora 88. fcandent 345* 
€^orrigioia licoralii 314» 
Cort^fa Gmelini a6$. 
Corycium crifpum, ▼eititftm. 

afio» 
Corymhiwn^il^vjim» fcabrum 

i5o» ^ 

Corypka rotundifolia^f. ui|i* 
braculifera 96. 

Cotuia antbemoidet 153. bi^p 
color 43 !• coronopifolia 
143. ^t'!, mtnima45i. nu* 
dicaulit 435, tanacetUblia 

»58. 
Cotyi^don earyophyllacea, faC* 
cicularis 379. bemKpbaeri* 
ca So3. bifpanica 485. ^a-» 
dttiau 80. MaUeopbjilum 457. mucronata 279. pa.> 

pillaris 379. ferrata S03. 

fpuria 159. tuberculofa> aHv 

gulata 379. 
Crambe bifpanica 115. 
CraJTula alcernifoba 379. ku 

liata %ot, columnaris 379L 

cultrata 5of . dicbotoma^^. 

flavat geiitianoideti53, nu- 

dicaii^ris 30 T. obvallau 498. 

orbicniaris, peUucida 30 r. 

perfoliau i38. fcabra Si>5. 

rpinofa 368. fabuiata 163» 

tetragona 31 1* 
Croioegu» coccinea , Crus ^al^ 

li 154. monogyna 466. pato 

Tifoiia 154. puQctata 496. 
Crataeva gynandra ^53, • re* 

ligiefa 87. .'f*pU 78* 
Crenaea mJtritiraa 456. 
Crefoentia cucurbitina ^55* 

jafminoides 373* 
Crepie alpina 109. apargoi^ 

• de8 4^ aulbiaca4f>5* bur* 
fifolia 135. coronopifolia 
179. Diofcoridis' 109, 

Crinum americanum 1 58, aHa* 
ticum 45. etubefcena 138« 
nerTofum 91, 

Cr\fXtfrta betouicaefolia*»^». 

Croeue muitifidus 'i83. 

Crotalarid bifloi-a 164. im« 
bricata 156. incana loS^ 
incanefceni 497, jOncea^S» PLANTARUM SYSTEMATICA. 525 hburaifoltk46, Jatifolia 105. 
C[Umqliei^olia 88. retuCa 40. 
Jericea 431. ragittaiU 45. 
verrucofa B8* 

Cpotmt, argenieus »74. are* 
jnaticua 93. balfamiferui 

' 446. C^fcariUa 275, caf- , 
carillokiee a46» caftaneae- 
foliu5 448. chamaedryfoliui 
1^4. .citrifolius »46. coc- 
cineue 8d« glai^eliit», U- 
nearit 104. labatue 3^^ 
luc^dus 4>9. oblongut , pU^ 
eacut 43r. paluftris . 346. 

. . Phyltanthuf 104. fid^ePo^ 
liut 159. folauifoliiit 142, 
fpin ofttt 159. variegatfl» 89» 1 

CKueianelia latifoUa. 3^1« pu,- 
befcent ::^8* 

Qryp/is aculeaca 293. 

Cryptoftomum laurifoUum^SSi 
tubaea paniculata, trigona 

456- 
Cu^ubaius cathollcus ia4' ^*- 
hariuti78. fruticulofut 457- 
rooUifliniut »78* niultifi- 
dvL^ »59« teflex^is 63. fa, 
jiifraguf 38a. vifcofut 71. 
CucuUari^ exctlh A56* 
^ffcupiis africanut 46^ «cut- 
aiigulus 93* angulnut, An- 
fluria 79, Dudaim 297, m*^ Cunila 'mariana 1^%, thy< 
moidet 58. 

Cunninghamia Carme]X€Ofa4^5« 

. *•> 
Cunonia capenfis 279. 

Cupkea vifcoHf&ma 496» 

CaprtffuM diflicha 138. )Spo* 

nica ^SS* thyoides f5§# 
Curanga >amara 91, 
CurcuUgo orchtoidet- 91« 
Curcuma longa 44, 
Cufcaia americana loi. i|^0« 

nogyna 2^9* 

5 

Cyantlla capenut 49^* 
Cyathea arborea, afpe^a^ com* 
mUtata, horrida a48. 

Cyathus OUa 172. fcutell«« 
rit 236. Ariatut 172. 

Cyoaf circinaltt 8^ 

Cymharia davurica 26$* 

Cymhidium aloeefoUum 88* 
altum , coccineum , cuquI« 
latutn 246. eniIfoUum-82, 
globofum 452, juncifolium« 
lineare 246, luteum 252. 
Odontorrhisa 159. ovatum 
' 88* praemorfuih 121« puU 
eheUum 75* fcriptum 93, 
Xlriatun[i %S5* verecunduxa' 
505.' virefctos 252, 

i?jra«seibi(/fr acutttmi83* cflf^K 
piOorum 243, hirfutom 39» 
maritimum 45t» paipviflorttm . 
M3» i»csi»»i«u»4^«» im Sa4 INDEX I. NOMINA berofum Soi; ' imduktam 

451. 

'CywtrM «caulii Z^ fylTe* 
Xlrie 185* 

'Cymogioffiif^ laengatum 436. 
limenfe 350, liDifolium 39. 

Cynomeira cauIiQora 9^ ra* 
miflora $6. 

Cyfm^urut n^en» 174* mc^* 
cus 85* virgataf loi. . 

.C^penu alopecuroicLea 165. 
433* areaarlu» 148* arifla* 
tua 433. articulatua 74* 

' «ier 433* aulbalit 480. au- 
tumnalie 433* canefcens 84* 
comprelTtts i48> conglomo- 
ra^us, corymbofus^ cruen* 
tus 433. difTormis i4S* di« 
Hadbyos ia4* diHans, ef- 
fufus 433* elegans 100. cx- Cypripedium gntuttunt mi^ 
'. cramhon a6(». fpectabiia 

III. 115« 
Cyrilla putchella 44S« 
Cjr^i/ttx ani^ricus i85. Ca- 

jan 88» divaricatua i^. 

foliolofus 156* p«rlicus 431. 

purpureus laoc volgacicui 

438; * 

Doory/iV ]agopoides4So. puq^ 
gens 38*. ' 

Daedal^ confragofa igo. 
Dais octaadra 431. 
tMh^rgia arbotea, Lance»» 

laria 88. ' 

Dalea Ciilfortiana 33a. - 
Daleekmmpia fcandens 346* 
Damafonium indicdm 86« 
Damnacamihu» Gartneri^i» altatusi63. fallagiatus, fla-* Pflii«e«,alata, nodofaa^g. 
bclliformis433. glaber48o. . Du/^W dioica- 479, Laghetto Hafpan, Iria i48« kjrlHn- 
goides, laevigatua 433/ li- 
^laris 100. Luaulae , Paa- 
gOrei ' 433. polyliachyos^ 
pumilus i48. pygmaeuSj 
fquarfofus 433* furinamen- 
fis 77. tenellus 148. tenui- 
fiorus, torofus^ tuberofus 
'433* umbellatua 430. re- 
^ getus 495. Tifcolus» yeme- 

•icus ^|33. 
e^pi»^ bttlbola A7g« loa. monoHachy a 86. o do- 
rall55. polyflachya86. pon- 
tica 71. fquarrofa »97, verw 
iBtculata 174.- 
Datura arborea s5o, fafluo- 
fa 97« ferox 120. laevis 

496- 
Davailia cananenils 3<?. chi« 

nenHs 434. davata» trifo* 

liata 248, 
Dmuctft lucidus 17$, 
Degmlia foaAdena 457« - « \ PLANtARUM^ SYSTEMATICA.: §2^ pAdamia alita 96* 

Dtiphinium craffifoliiljn, «X- 
•Itataxtfy grandiilofum, hy« 
bridum a6^. ^ pciitagyntmi 
1&4. urceolatum 269« 

IhMotium Rrigo^um a?6, 

Dendrobium crumenatttm gS* 
jsolyAachyon ^46* 

Dcntarid bulbifera 127* 

Dentella repens 150« 

DtfmantkuM dinereus t6o. dli^ 
fufus iti. natans 88* pl^* 
nus 274* pttuctatus i58* 

Diaiium divaricatum 455« 

Dianthu^ atrorubens iix, 4Sh 
«ttenuAtus i84* CAeiius302»; 
'fftrrugineus 174* 

Diapenjta lapponlca SM* 

Diehr^mena ciliata 71. lett* 
' cocephala 1 00, ' 

Dickfimia apiilblia 161^ Gi- 
cutaria 104, 

Dieranum aciculare aig. adi« 
^ntoides> bryoides 204. ile« 
^uofum 2tg, glaucum 204« 
beteromailum 3x9. inter- 
ruptum aso. muitifetum 
*a6i. pellucidum sig^ po- 
lyphyllum aao. pulirinatum 
4^* purpureum aao. Schre- 
berianum 475, fcoparinm 
4^^» fenucompletum , fquar-* 
rbfum aig. tft^ifoUinn 204« 
yarium j^M^ Digitalie canaiienlia 157. iM 
nata a6o. obfcura 179. par« 
Tiflora 496. ThapH 179» 
DilSirie umbellau 439. 
Dillenia elliptica, fetrata 9!« 

fpeciofa 87« ' * 

DimSfrpue Litchi 8>* vao, 
Dionaea Mufdpula 559'' 
Diofearea aculeatn, alata 8S4 
altiffima 146. bulbifera 88» 
Kuminularia 93. oppofiti<4 
folia 164. pentaphylla 88* 
-piperifolia 347* quinquelo^ 
lia s55. fattva 83* 88« tri<^ 
phylla 88- ▼iUola 160, 
Diofma cilloidef « cnprefiini^ 
.eiicoides, f5i, hirfnta, op<^ 
poHtifolia i38* pubefcena 
i5r. - pulchella 378*- 434^ 
rubra 138« uniQora 378« 
Dioepyros £benaller 9». Ka« . 

ki »54. virginiana i^a. 
Diotie ceratoides 270« 
Diphyfa carthaginenHs ^S^i^ 
Diplazium juglandifoiiumi 04^ 

undulofum 348* 
Direa paluliris 34'» 
D\fa graiidiflQra 439. 
Disandra proHrata i$l4 
Dodartia orientalts 71* 
Dodeeatheon integrifolittni 

150. Meadia tkjOm 
D6donaea vifcofa 152* 
Doiiekoi an|ularii a^^i ami « . 528- INDEX I. NGMfNA ' N , eulatiia 945. benplenilt 

r497* biflorus* l»uIbo£ui i^G. 
Catiang 88. cuhratus 3^« 
«oliroriuis io3* gladiatut 

^^. Hlrfutut, inGurvua 255. 
lignorus 92. IfSbatms 434» 
lutepliu 497« ' medlca0^eu« . 
a^g. mliiimut fo5» pru* 
«ient II. 156. 8S. rotundi* 

^foliut 63. ruber.452. fca- 

.fabaeoldet 156; C&fquip** 
4«lit497. ^Qiunilt s^ So- 

Ja497* tetragonolobut 9^« 

tranquebaricut 497* tubf- 

. rofuf 345« unguicalatut 

^497* urisnt 78, 156. 

DpmUf^ £fydifO&]ploii ij;s« 

•464. 

D^natia faf ctcularit 465« • ' 

D^ronhum BellidiailrUni 109. 

Dorfkcnia brafilienfis 77. cau- 
lefcens 346. Houfioni 374. 

Draha androfacea 467, ci« ' 
liaris 478* fladni^enlls 468« 
(hiollis 467. pyrenaica, Hel* 
lata 575. 465* 

Dracaena enlifolia, termina* 
lli 9JU 
, Draeooephaium altaicum 359« 
i44<* canarienfe» canefcent 
I38b chamaedryoidet %S%» 
satans^ pinnatum369« Kuy« <^ 
fdukna lao* fibiricum 3^9« . tliymifloram J169. liiggaHits 
Aum iso. 

Drmc^iuiMm foetidum 37$. 

vpertufum 34$* polypbjU 

lum 45. 
Dro/era Burmanni 377. ct- 

fti\fi$ 379. indica gS; 
Drq/hpkjrliwn ittittaaicum 

prjandra eordata %SS* 
Dw^ant0 KllUui 448. Plum** 

.rii. 344* 
Dur^ 2ibetliinuft (r» ^ . 
Duroia Eriopik 99« 

pciitginit^ biflora 343. C9« 
rymbiofa. 451. coftata 85« / 
quinqQan^lariti repeiu^Si. 
fcholArit 91» . femidigyiui 
.439. Ipicata 451« Iiibere.c^ 
ta iot« torulofa 447^ tii- 
.fida 4£i« ttmb«llatA toi« 

Echium fruticofum 156. m«* 
ritimum 173. orientale 71. 
plantagiflcum 174. igj, r^. 
brum 4fis* 

Eclipta erecu, proAraU 159« 
puttctata 453. 

Ekebergia capenCt 435* 

Elaeagnu^ latifoliut 377. 

ElaeocarpuJt CQpalUferiia f]f« 
integrifoliut 93. ferratut $2* 

Elatodendron Arg^n ij%^ PLANTARUM SYSTEMATICA- 5ft/ £/af^ gUineeBfif 6. occidefi- 
talis 447. 

Elate fylveArit 89* 

^iatmum cartbaginenfe 45^* 

Miatine Aliinallrum> Hyd|Oi* 
piper, trlaiidrMi)! aii4« 

^legia juncea ii^SS 

Elephantppui MgiiK\to\vi$^ 
carolinianus io5* fcabet 
S8* fpicatu$ ]q3« 

^iei^fine coracana, 97*. 

EiichryfUm canefcfSjl 980» 
imbricatuiA 145* panicula<» 
tum 2S9. proliferam 14^« 
mfir» retortum 304. feik' 
, mpides 157. fpecioQfQmum, 
a8i« fpinofiim ago* velli- 
tum Xi64. vicgatum 144* 

£//i^tf Nyctelaea 39* 

EUh^lttia oriDiata 1^4. 441^ 

EJyoiue arenariu« sSyf^ CA« 
nadenfit 39. Caput Medu- 
fae 382. libiricuf 967« 

Elytrofia «renata 147« 

Encalypta ciliaris , Arepto*» 
carpa 019« Vulgaris, 40. 

Endoeatpon Hedwigii ai$« 

.355*. 
Ephedta ihonoilacbyA a66» 

Bpkioiie fraxinea 456« 

EjJi^endlf^m amabile 93*. bi^ 

fidum 75» a46* ciliare, co« 

cb|e^tuni 246« fufcatum tatum 346* ramofum, ri* 

gidum 453f fecundum t46,. 
EpUohium aipeftre 173. latl- 

folium 489', parviflorujpo^ . 

taf/um 473. 
Epipactie camtfcbatica 8Mf 

niQropby.llk 146. 
E^ui/htum limofum , paluAr% 

Erioa abietina 959, articuko 
ris 434. apfyntbioides^ t^» 
baccai^a sgi. Bruniadei 

^ t5a. Biyantb^ ^Sj» ca\y« 
cina> capitata 251* cerin« 
thoidea t/^« Coerulea 190^ 
159* 3^5« corifolia i63« 
curvillora 231« Daboecie 
t6jK empecrifolia 434« gl|t« 
tinofa. 163« gnapbalodei| 
^ i5a, nigriu %%s* plaiiifo<« 
lia^ Plukenetii 159. Seba^^ 
na 9L8t« Stelieriana ^Qf^ 
tenuifolia, urceoiarif agt* 

Erig^ron bo^arienfe r^u 30^« 
canadenfe lao. 3^, caro* 
linia^uot 304« gramiaeuiltT 
370. jai&aicenfe 103. Fi« 
Conis 43 1. unijorum 109» - 

Erinue africanus j ff^graifi 
ayg* * 

EriocautQn dec^^uUre t&S*^ 
443« quinquaogulare 149«, 
f^uceum 85* triangulana, SaS INDEX r. NOMINA Eripetphaiiu ifiricintu igf. 
Eripphorum gracile soj* 

Selieuchjieri aa;. yirgini* 

ctim i48* 
Erio/perifium Utifolitim 14'« 
Mrithali* fruticofa a^a. 
lEmodea litoralie loi* 
iSfo<l/wi chamaedryoiiiet 17^« 

cliium 505. glaucophyllunl 

303. guttatum 276. laci-< 

viatom 305« lnalopoi^ei 
* 179. maritimumi petraeum 

^SS* romanum 103. £&-• 

Tcatile 466. 
Bryngium aquaticum 74* 

fiottrgttti 479, foetidum 
^44* ilicifolium , odoratnxti^* 

f 

pentantbum, tenue i83« 
Eryjimum odoratum 466. 

j)raecox47i« repandura 466»* 
Erythrina carnea 49$* ^^^^ 

Rdi galli 452. lierbaceft 27$« 

indica 8$. picta 92. ' 
Brythrorrhi^a rotutidifolia 

44«' 
BrythroxyUn af eolatum 443* 

iideroxyIoid6a 153, 

Bfhuiia Conyzoide» $44. Strtl-* 

. chium 44g. 

Ettc/^a racemofa 280« 

EiiC0mie nana 163. fegi«i 3d3i 

Bugenia^&cutAnQnlSL $7« <ui^* 

guAifoIia 244« buxifoHa35t* 

yMiryoph/Uat4 4260 coiynif bbf* 87. • cotinifollt 450* 
cymofa» javanica 92. ma* 
laccenjQs > parviflora 87, 
Pfeudoplidittm 452» race* 
mofa 87. uniflora 235. $06, 
Eupatorium ageratoidi^a 11 3* 
aromaticuiai coeieflinum 
157* Dalea 448* divarica* 
tum 145. byiropifolium 157«, 
ivaefolium 78» 252. macro* 
phyllum 2454, taaculatum 
44« odoratum 78* ^perfo^ 
liatttm 157* purpttreum 115. 
tepalidnm 245. rotundifi»* 
lium 137* Hnuatttm^ fo* 
pbiaefolium 245. trifiontm 
457"* viliofuni 102* 
Euphotbia Anatantha 1179* 
antiquomni, canarienlis 137» 
Caput Medufae 143; car- 
tiioIica467. cereiformis It^v 
Clava tggi cOrolkta xSSi 
44^r cdtinifolia 1374 den« 
ticulata 2J9. dulcia iq8* 
falcaii 175, heptagona 200* 
hirtagsi. Hyilrix 153. JfA* 
tidifolia 155. laurifolia ^u 
lophogona 96. ipacuUta 
tS^r mamniillaris 139. man« 
titanica 302. micropfiylla 
153. nereifolia 2it. *oii# 
ganoides 95. pirviflora-a^^, 
pilofa t75, pilulifera 163. 
jpordandtca ^, pohulaet? . -"ir -:y— -•- PLANTARUM SYSTEMATIC^:' 52^ «r* ldf« 25.t* fatureioiiiei 1^3« 

fegetalu 39, terracin^ 175« 

tbymifolia 1^3. Tirucalli 

127« tixliynialloidei 105« 

tubero(a 359. verrucpras^, 

Eury^ japonica %%• 

BvolutduM al£iioidea 86* 

.; ^margiiiatua 431. .hirrutut 

1X51 • linifolius a59* 447« 
nummulariua loa» feri* 
ceut 447. * 

Bvonymu§ americaaui 151«. 
japoaicua^ pungeua, Tobi* 

Bxacurn albena 278« apbyl- 
. lum 450« aureum, corda* 
tum t49r liliforme i83* 203. 
byffopifolium a^g. pedun» 
culatunx 149* TeJCticiliatuni 
342* 

Effgara octandra 45<>« ^ipe- 
rita 254. Pterota lof. tra< 
godet 149. 397« triphyUa^ 

Fedia difcoidea^ mixta ^3. 
« rupe^ir 267. JGLbiricA a65« . 
, yejicaria aoo. . , 

Werrmria ixioidea a59*„?fyo* 

nia 74. undul^ta i23« 

Fstuia Afa foetida 254. me^" 

oides 259. orien^alii ;(f« 

fibif ica 457. tiogitaua 44,. 

iv^iica bromojidei 149, .4i« ^ 

TOM. II. Xtac^ya 478« duriuscula 53^ 
elatior 38. 267. indica 85«' 
loliacea 38. oviUa 171,1 
pbleoldes 174. pratenfls, 
rubra 923. l!erotIna 480« 
fpadicea 132. 478. ^enui- 
fojia 149.. uniglumia 53, 
Fevillaea oordifolia 79^ 
FiGue americana 242. Ani«: 
pelos, bengaieniis» Benja- 
mina 81* citrifoUa 74. 00« 
toneaefolia 84* erecta a$\^ 
•xcelfa, indica 84* Itabu 
8i« l^urifolia 100. nitida 
84* pedunculata 148« pu- 
mila 2^4. - racemofa^ ru^ 
fefcens^ feptica> venofa84* 
Flacoftrtia fepiaria 89» 
Flagellaria indica 86. 
Flaveria Eupatorioi des • 252« 
F/tt^^ea japonica 254»^ 
FontinalU antipyretica 172. 
capillacea 219. minor 493«« 
Forekolea tenacinima 152. 
Forfttra mufcifoliaj fedifolia 

464. 
Fotkergilltt alnifolia a^J^ ^ . 
fragaria cbiloenlis 25^. 50^'* 

elatior/vltginiana 127. 
Franktnia Natbria 429, 
Fraxinus earoliniana 272. len« 

tifoifolia 148. 
l^ucAyza cocciixeaaSi, trlpbyl* 

■ 34 05o ttfbESi h NOMlKA t 

fucus Acinarift 38a. aimpbi* 
lbiaf55. AphyUanthos a6i. 
articuhtilt 41. bracteatur 
iSi, buUatui, canalicula-^ 
tot 490. caulefceuk aS^* 
ceranoid^ 3oj« ciliatns^ 
Aenutui 496. di]gitatU8 146. 
dulcia 41. edulii 94. efcua 

- leutus 487- Fafcia , flagel- 
iifomiit, granulatut 490. 
kalifomit 487- Hgulatui 
488. loreui 146« lumbri- 
calif <t*« lycojwdioid'«Si 
tfLiniatui 490. xnurcoidet 
4f. ttoTvegi^Ui 491. Opttn*» 
tia !ii8« pemcilli$>rfuii %t%^ 
PQularia 105, pKcatui 490. 
plumofui 55, polypodioi- 
dea 305« purpurafceni 490* 
pygmaeui 488- falicifoliui 
a6f, fanguineui, 41* fali- 
ginoides $05« Serra a6r« 
tomentofui 41. trifariui^ 
turbinatus 105. ▼erllcoldr 
SlS^ iriridii 490, volubi* 
lli 1764 

Puirtna glomerata 148* biTt 
ta> umbeliata 455. 

Fuligo Uevii 467. rufa aS6^ 

tumatia CucuUftria 156. a6S, 

■ enneapbyila t^v^. nobilii 

497* paeoniaefolia 369. ra- 

cemofa ga* fcmp^rviriiui ti;. idbiritft 166. 'ftficd^ 

• Yia 156« s6o. 

> 

OaUgA argeiltea tS7* ^ri- 
baea 451. Colutea 157. 
daturiea 4S8« litoralii 45i# 
tnaxima »78* pbafeoloide* 
fao. purpihrea a78» toti- 
fcaria »45* tiUofa, Wj^* 

uiana V57* 

Oalinfogea parviflora tkSt- 

^ttiiuih anglicum 5S« aiift% 

" tuiA 1774 - auibiacum 4€t5< 

Boccoui 177. JuOfie^ ao6^ 

linifolium 174. pyrenaicuni 

' 479^ faxaule t65. 106. fci^ 

brum 4654 tricome i8S- 

6dr9inia Celebiea, comea^a^ 

malabarica 87. 
Car^enia cluliaefeliaa^a. flo* 

r^da 8r- Randia t5t« IVotb* 

fDanna 4^3* 

Gaultheria procumbent §41« 
Onmra bieiinit 15:!« 
QtaftiuM Coronatttifi55t. by* 

grometricum i8o« pecd- 
' hatum S5r. qnadrifidum & 

rufefceni 59. 
O^ipa americana 77«. MB* 

tianae 99« 
Qenifm triacantbik i84* 
Qmiam ]al|ida 457. iiXM^ PLAI^ARtJM STSltMATICA. 53t 44 1; aqtiatica sBs. Afeto* 
dens 2f>K. auTffA 489- cam* 
panuUta 466« detodfa 48^. 
dichotoma^ macfophylU 
a6s* nana 463. ocVoleu^ 
ca 151« pratenfii 4^94 pa« 
mHa log. purpnrea 44'* 
pyrenalca 479» rotata i6S« 
SaponarU 59. faitofc 46i|^ 
fulcata^ teiieUa 4^9, 

CeaJ/raga yioUc«a 4571 

Ofoglcjfflim^iliibtnm 36£< 

O^ranikm bohemicttm Z^* 
caroUnianum 75« 303. co« 
lumbinnm 304« ftiacttUttii^ 
5«5« paluJftre 1I7. petrae- 
um 479. pvronaicuin 47g. 

. r«flexum 1755 iibificum' 
969. fpinofum 279« ibia« 
ttmi^ 144. 

CeraTdUt delphimfolia t55« 
flava 79. glutinofa 426. Ni- 

- grina 4*9* p^rpurea 79. te«' 
. xiuifbiia T55. tuberofa 344« 

Ceropogon gUber 497. 

GtfiktPia a\;aulta 102. Gra* 
niolaria > grandia , humiUs 
244. tomentofa 102. 

Gtom :aneiitoaoid«ta7T. 457« 
• pot^ntiUdides 437. r^ptans 
log. virginiannm 45/ 

Qhwia americana 453. 

G^kia pbarmacioides 500. 

Qiabrmria teiia ^^. tiiadioius anguftua 14$. ga« 

^ leatus' t4S. involutus 399!» 

iridifoUtts 140* Meriane «1 

lus , Merranus 399. plica^ 

tus 143, 399. punlceus 143« 

recurvus «99. triHis 145.. 

Ciedit/ckia mbnofperma ^72^ 

Ctinus di^ctamnoides 154. lo« 

toidftil t7tf. • / 

Clobulttria ' birhagarica 149« 

iorigiiroliu«'iorj . 
Cloriofa fnperba 45* 
GioJjTonfa arborefcens 455» , 
CioJJopeta/um glabnim 456« 
Oioxinia nlaculata 333. 
Giyeine Apios 1 13, bitumf« 
nofa 46. coccinea 105, flo^ 
' riburida' 4J>;3« picta 457« 
Ariata 497« toihetitofa 303« 
Olycyrrhiza afpera 4^8» 
Omeiina a/iatica 155. 
Gnapltaiium auricuUtum 280, 
cepbalotes 157. coronatom 
98^« c^Ulidrrcum ^ cymo« 
fum 157. discolor SRo. di« 
taricacum 143* divergenf 
157. dbmingenfi^ 75* faf- 
cicuUtum> faHigiatum 164« 
feliaum 157. foefidbm ia8« 
fufcum 467: grandifloruia 
' 2M0. helianthemifoUuTniaS^ 
imbricatum 286. indicuiA 
157'. UVandula^foUilm lao. 
' ttiatitimilm , mucronatttnir 

24 ♦ $s^ 1NDEX L NOMBVA jigo^ nodillorum 1^7* no- 
tatum 280. ■ nudifolium 14^4 
obtullfollum 40 • odoratlf- 
(imumi57' pcftloUtumago. 
pUntagmlfolium^ 157* pUr- 
^ pureum, rutilant $04* feri- 
pbioidea432. ferratumi^S, 
fquarrofum 157. fyWaticum 
490. {picatuni. 164. HeU 
latum a^o^ fupinum 179« 
terttifolium 157« undula* 
tum 3044 

'Omtum Gn«mon 93« 

\Onidia oppolitifolia 152^ pi« 
jlifolia 381 • fericea 278. 
. (implex i43i 

'Camphia Jabotapitli 78* 

Oomphrena brafilieniis ji^t. 
bifpida 8^« Termicularii 77* 

Cordbnia Laliantbu$^i56« 

Cort€ra perfonata ii8* n* 
gens Zoo» 

[CoJjTypiufn barbadenfe^ bir* 
futum 156« indicum 93. 
latifolium 5oo< 

Couania domingen(is 150« 

Crammitis Icptopbylla 63. 

Oratiola byffopioidei 147. U- 
nffolia i83« petuviana 350« 
rotundlfolia , triflda 84« 

Orewia occidentalit 1374 ori* 
entalls 87* 

Crielum tenuifolium 178« 

isrimnna acutaai^* atffocar* pa^ controTerfa 904« pvH 
lllla, ▼trticillau 319. 
Gronovia fcandens 305« ^ 
Grtdfbia rofmarinifolla 438« 
Guaiacuffi oIHcinale i53* 44^« 

ranctiam 153» 
Qu^a TrI«bilioides 78« 
Gueitarda ai^gentea 448» 

Guilandina axillaris 86. Boii« 

» 

duc 153. Bondttccellai pa*« 

niculau 8^* 
Gundelia Tottmefortii 73« 
Ounnara perpenfe 148« fca^ 

bra 350. 
Gymno/immumHodyri^a. 180^ 
. prorepens 219. pjrriformef 

40. truncatum 304« 
Gypfophila adfcendens 496« 

alpina 44^* 
Gyrophara Jacquiniai8. mtt^ 

iFina 2o§, vellea ai8« 

Haemffit/Afia ciliaris «41^ coo* 

cineus 123« muldaarus 110« 

puniceus 3^'.* 
HaematoOfylan campechi«i 

num 273. 
Halefia t^traptera 275. 
Haliera «iliptica , Incida J794 
Haliia birta 156. fotoria 1644 
Hamamolie virginiana 272. 
Hameiiia cbrysantfaa 343« 

glabra 455» , patexia ^4^4 

.Tentricoik 101« / - V ( PLANtAftUNP SYSTEMATICA. «5S Haynea eduli» 457» 

tata 137» 
Hedy4fhium coroiiaFium gt^ 
Hedyerea incanA 4^5« "" 
-Mi^dyotw AuFicalaria/ berWi^ 

cea, racemora S5» rilpeij ftri» lor v'i ft^dypnois raonspeUettffi 109» 

Hedyfarum alpimun, argen* 

"Cdum 369. biartici^tun» 

278. bupleurifolium t64* 

ipanadenfe 115* ^pkatudi 

157. circinnatum a6o* ■ con- 

iiigatum 157. comutum^a.* 

• crinitum 431. cylindricum 

164. diphyllum 88- ' ff«- 

xuofum 59. fruticofum aGg". 

gangaticum 157; heterocar» 

poB, heteropbyllum_ 378» 

incanum 345. junceum34^ 

lagopodloides 431» \txe* 

brofum 164. lineatum 45£« 

niacuiatiKmy marilandicum 

303. moniIiferum43i* num- 

mularifoiium 164. obfcu- 

.rum i^. paxlkulatum , puU 

vchellum 157. reniforme 

4Si* repena 3o3> f^xfttilo 

•*09# fpartium 431, fpi* 

noiifiimi^m iSj* fupmum, 

tortuofum^ 103, triflorumj ginatum ^j^. viridifloruni 

157, Tolubile 303, ' 
Heiftera cocclnea 4^r. ' 
Helenium autumnale iij. / 
Heliantkue altiffimui 40. aa« 

nuua iti, atroriibens 3<^5. 

frondoftia ^46. giganteua 
• 158. Hmmofwt, ttachell^ • ' 

fdUua lai, 
Htlioteree vnpMkMA 425. 

baruenlis, carthaginenfif , 
. 45au Iforii 155» 
Heliocarpus ' uaericej3n$ 53«» 
,H»/ibpib5;itcatiefce«*43r. co^ 

ronopifolia 4$. mtegrifo». . 
^ lia 155« 
Heliotropium euraffavioum^ 

guaphalo4ea i5^« wal^ba» 

ricu^P^So. parvifloTum ti6ii 

501, perficiim» sejrlanicuni 

H50. 
Hslleborus rahunculinua 35^ 

trifoliua 263. 324* 
HW/rni«'AUugha» U^ 
Helminthia fpinofa i85» \ 

Helonias latifolia. 34 <• 
Helvella aemginofa^gf. !*• 

fula 236. leticophafea ^©g» 

sigricant 49 '• fuleata 4^ 
HemefpetdlU japonica 354- 
Hcmimeris diffufa» iht>ntan« 

Htfm<om'^lr^palmata 161* - * 
HtrapUwn ABguiii£dUuiii 4^ S34 « * * iNi>B3c L mmm , longifgiiam 4^ jCbuicum 

fUriteria IhorAliM g6. 
Htrmannia AlnifoUa i37. •!? 

thaeifo]i4 164. lavAnduIaew 

foUa 505, fcabra i%$w 
V^mot 4tpaup^rau 29fi» . 
- Her^ndia guianenllt 417, 

oTigera 9S. fonora i^ ' 
fitrreria fieUaU 251« 
^MP§ri4 africana 179. alyf* 

JToidea 174;. • ^«tiicea 2160, 

lacera 45, 

Httermuktra Umofa koo» po- 
befciaiif 44^., 

Auchfra americana 151. a65< 

^i^i/ba^tLetiHopicu$i&S, can» 
aabinus 7$. clypeftut 105. 
••fculeatua 73. flUneuf 
505. haiiatU|> birtu^ 156. 
Lampat 94. Maniho^ 156. ^ 

• 3dioCp2»eutoa ii3. mutabiUs 
223. panduraefor^iiji 451. 
pentacarpoa 293. popul- 
neuf gg. Rofa Unenlif gow 
furattej^f, tiUaceut gg» 

' • trilobui> unilateraUf 24S* 
, virginicaf 1^6» yitifbliua 88. 

Hifratfiuni alpeltre ^66. tam* 
plezicaule» aureiim» cerin*" 
liio.idea 199» 479. chon-, 
dillloidef 465. croqeum» 
GmeUni «70. I^umx^e 466;: 
.]ATapi«ttn 431* uKcwatw»^ 407« lapfanoides 479* I]r« 
ratum 370, moUe 179, '4^6^ 

. moxitaBiu9t i79r porrifoik 
vm 109. 465. pruneUae- 
foUum 179, 479. pyfeBait 
cum 4^ iibiriftim- AT^» 

HaUa longiflora 45 1« 

|^>^a frutefcena i38» 

Hippocratea ovau a43«' 

HiftMa^ aHMrioanav 4i6, tii». 
^ndra 451- 

Holcui avenaceus 3g. boftto 
lif 171; molUf ^3. 

HoloJUum cprdatum 44. 

Homalium Aacubea 4^7. 

Hordeum bulbofum 39, I^« 
■ Arix ig3. jubiuum ^Sg» 
maritimum 39» 

Hofiea Yiridiflora 456. 

Houftoma coerulea 149. 

Houttuynia cordata 8^ 

Hovemia dulcif a54* 

Hudjonio ericoides 429. 

Hugonia Myfiax Kg* 

Humbertui madafaCcajreofia 

Hura crepitanf jS* < 

Hydnftm AunCoalfiumL. aSf^ 
, compactum « . conccefcena 
4;S9h coralUoides &go. £0^ 
naceuf 961. .gIutinofum46S, 
4»€carium «56. orbiculatum 
, i^O* repandum 491» 

Hifdfm§t0ih0W»QtL9S^ . PLAPfTARUM SYSTEIWATICA. m Hydw0fiU canad#nfit 3Q^ 

triodora a5i. umbellaU77« 
ByiroUm fpi4«ft^4S% «^J» 
.■ 4aiiica 36, 

fiymmQM Co^.rbarii 7%* ' 
4fymenpi^yllum : ; hirfiiwm, 
-: feripeuia i48#^ Hjftbrigeap 

. le ifri^ 

J^yahancke fanguinea |fi5- 
fiyoteyamuB aureaa «97. pu-r 
iillut 150. 

179. ■ ' " 

Mypc^own erectum V^* 
^^;?<fW<?ui»barbwuin466. ca- 
. ][ycimfii 40. cilia^u» , crifr 
_ pum 179. elQdc8 47i. eri- 
• isoidea 157. florlbjindunj 
. 137, lini»ifolium -tdSf ■ HaO" 
. Bogynum, olyjnpicuin 5^60, 

orientalo 7^* pukrum 490. 
. Bicktrii »09, (c^mantq^ni 

- -i85» tirgim<:um 445r 
fjypkantt ciftriack ^iSf - 

Byi^y^'^ ample»ic^»M» 45l» 

b^cant 231, alopecutoidei 

1 4i,/©pmi|i«Wum24o. ^nl- 

pre0um ad^, CriXU 172, 

• ihirvatttm 4»' t^y^n-f 

cnm >2i. 4ttbi»m, 41*- 

- y^eirtofum a20, 41icij«um 

- j»o4. aa^/ fiiotw i^* ' i)» tecebnim ao^* Wwr<>fr^»*«*^» 
luce#9j J^tefccHa, mo^uv- 
cum 220. miir^ s^i, ^®»- 
ttroi4ee»Q4 nigt<3l-vlrid«. 
nitent aar, paluftre aao., 
parietJAum ai>4- plumofum 
aao. praelpngumap^^ .re- 
cognitum i^a^ riparioWes, 
.rinarium, rago6|»n Mi* 
.470. rutabuium 4'» ^^* 
xatileaai." fpotplQideailao^ 
fpiniforme 105. • fqvaiprov 
fum 4i..fteUflSiumaft4- %l- 
iiraticum^t, triquctrum 2^4. 
... iindiuUmm aao. f^ut*»^»* 
ao4, '**■ 

fiypamif. decumbeiit 3l99,f 
erectai65? fafciciilarit 419* 
; feffiUt 3»a.: Hcllitta iij. 
Bypiis c^pit^ta 154? r^^U^ 
' ta z6Zr • * 

HyJTopu* Lopbanthu» 49^? 
nepctoida* i54f fcToW*^ 
riaefoliui 45. 
fiy/tfiriutn puHcajre a36. 

JiiccrWa brafilienfi« 78. c*' 
i:olini|m4 a^S- ' 

Jacquinia armillarit loi. li- 
l^e^ria A^x. Jttfdfolia ^ou 

J4unholih^0 pad»|ipulai4 ,«»• 

Jffinmumr ;an|^»ftifaiium S4t /^ , » «36 mDEX I. NOMINA oblongum 4S<>* odoradTil- 

mum 132. Sambac 143. 

lindulatum 43o« 
Jturopha glauca i59« goHy- 

pifolia 446. herbacea 474« 
' 435. Janiplu 79. 4i^* Ma- 
- nihot 375« muldfida -44^« 

tirent i38. 
Ih0rU cepaeaefoUa 175, gi« 

braltarica 305. lotundifo* 
• lia 175. (axatiliaioS, fem* 

perflorena 179, 
Ignatia amara 95. ' 
Jie» Cafline 351. a*n. ca- 
;■ neifolia 34«. yomitoci&a^a* 
Hhcebrum bracbiatum 171. 
. iicoideum 451« jayanicum 
. 151. lanatum 85» po^ygo* 

lioidea 44* fanguineum 91« 
« reilile 85. 
Jilicium anifatum ti$S* 
ImpAtiene cornuta 277. faf- 
. ciculata, latifolia ^5. tri-r 

flora 44. 
Jndigofera cytifoides 157, de- 

prefla i&^, difperma 498* 

enneapbylla 78. glabja» be« 

dyfaroide» 88* blrfuta 278« 

lotoides 137* pforaleoides 

157» 
Inga bigemina 89» cineret 

t4^« circinalia ^ %£^7* • In^ 
.. goid^a5a« latilblU 347. 
.'. •mafgiaatt 1 mioM^^Uai no« dofa i6o« pimcUta 45^4 
tergemina, Unguis cati9474 
yera 104. 

Jiib«a97?ttf%dulis 91^1 

Jnuia aelluana 145* aroma^ 
tica 158* bifrons» feetidc 
179. japonica »55* ind^ 
ca syS- mvi^na i58« pi- 
nifolia 142. primaiaefolia 
345« fatureibidea 244. fquar^ 
rofa «58« ' faavoolens 497« 
Vaillantii 190. 

JtmoifueUa paniculau 456» 

Joiujia pinnata ^, 

Jpomoed oampanulata85. car* 

. nea45o, cai^ollnii 272. Ico^ 
cioea t38* digitata %^2, 
diicolor 116. liUformis 450. 
glaudfolia 301, hoderaefo» 
lia %4%. hepaticaefolia ^0« 
lacunofa 301 •. puyiQoTa. 

. 101« lepanda 451. fola* 
nifolia 242. tamnifolit Soi. 
tuberoXa 150. umbeliatf 
24^: :yip}acea loi, 

Jpom4^ifi$ oleg^B$ 301. 

Jrejin^^e\itwi to^. perika 

Jne biflpri^ taS, Wgjamis 

-437* dicbotoma 436. /le- 

XuoU 500. lloreatina ii6* 

balojpblU 43^*. luHtMiica 

.. i^* microptera ia4« §er« 

, (iipa.<a9«r,s Smrercii 140^ ^te^ ♦.* ./ \ . PLANTARUM SYSTEMATICA- 557 r BudTolift 437, * ' ▼eumcoCi 
456. veriicoior ^i» &i- 
phioi(le«» Xiphittm %!&• \ 

ifhria muciiia 49 r. 

JfmU. Armeaiaca« Ittiluuiica 

- a6o# 

Jffok4$Mtim raiiticiim iSm 
ffifi^ta «occiiiea 456^ ' 
Ifrtttrda palullrie lao. sg^. 
ifo'ite9 Ucuflxift ^S* AAa.- '«. 
Ijbpyrum fumarioidei aSS» 
Juglam alha ^73. baccata 
104. eompreCb 159* ni* 

• gra 375. ' 

^Jarious cspitatuf 47S* glau- 
cus 471. grandiilorut 465. 
Jacquiai 13$ 224. s88« iu« 

.. |6U6 i5a. nodofoa i5a. 

• r fpadiceui 124. fpicatuaS25. . 
, ;£]iiamoftts 171. %gius495. 

rubremctUatut-S^. Tena« 

- gia,ao4. 
JuHg»mannitt M^wi% ao5» 

afpUnioidet ■ 173. . bicufpi- 
data HSS- bidentata 305.' 
cocbleariformis , compacta^ 

y diUtata 355. furcata 164« 
juUceasai. UevigaM« Un* 
ceoUtai a95« mageiUaica, 
xnultifida aSf» nemorofa^ 
•|MilUfcenf^ pinguis, pUty« 
"pliyliaaSS. polyantha, Po- 

•..jella« pu^heriima^ai^ pu«* > dentata a3;5, repunf» refo» 
pinata aai. rubiginola 469« 
tamariCcifolU a$5. tric];ia* 
phylU aai. 351. unduUtii 
▼itiiculoiia aai» 

luniperu* barbadenlU 166« 
Bermudiana 46. . ▼irglnid*! 
na 104. 

Juffikva erecu loa. hirta^ 
octovalvis a45. peravUni 
351» repeof* fuffruticoUs^ 

Juftida Adhatoda 147. ad« 
furgens447. amencanat^Tl 
^etonica 80« bivalvis 91; 
chinenHi 430. cUiai^s 495» 
coccinea 455* comata loo* 
Ecbolium» ecfaioido 84S. 
gangetica 450. . OendArnJa 
fa 84* byiTapifolii 147. in. 
fundibuliformia 84« Mojre* 
.ti4na.a77» . nafuu 84« w. 
tida lOQ. ^iitans 45d. .\p%^ 
Hicujau 84* ptctoralis 45CU 
picta 84* procumbeas \4^^ 
repens j»77. fcorpioideii 
374^ •ilricta 147» . undula^t 
ta 450. variegata 455. 

Iva annna 351* frutefc^i 

158. 

Imia ariftata, bulbifera 3994 
chinenils a6d. eorymbofa 
148. croaota 399. erect^ 
148. macoku, xofea 299» 

Imora albAr>coociiiea Z^ N 


S4i mDEX. t NOMINA ndrvma 96. 

Liikofyermum dif^ermiim 545* 

' retortum 437* 

titfaea umdnria i45. 

heafa acantkifolU a^i, bi- 
fplda 4|i. 

Jjobelia acuminata 74* arbo* 
r«a t<»5. Breyaii 14 '• CHf- 
fortiana 53». cotoaopifo- 
lia 141. £rinoid«a 44* ^lilr- 
futa 378« Lam^entra «78, 
loagiflom loi. lutiaa »78'. 
pinifoUai4i. iiphilitieaii!6. 
Tupa a5o. urena igSv 

toMced Xechellenlit 80; S7* 

4«5. 
t»flingia hirpanica 485. 

l4>//iim arvenfe. 59. 

tonohiiie aoriu, birCuU, re« 

, pena 248* 

iomcerfl corymbofa 350. dioii 

x:a 500. licula 125. S^fnw 
phoricarpoa 3o*« 
iA^ranthue ameiicantia %^ 
«la[ticttt86. euiropaeus 465. 
longiBorui, lonicerolde* 86* 
occidentalia loa. Scurru- 
ia 163. fptcatua» uniQorua 

lottu creticua 157. cytiroidea 
175. jacobaeue 157, pei* 
iicua 431. 

Ludiai^ 9ittfm6qiiMr t49» Luffa Ib^tidA' 89^ 
Lupiniu anguitlfoIiUfl $§•' 
Lyohnis alpina T90. 49^. ^ ape^ 
tala 325* i]uadridentat4 

48«. 
JL^citffit iieulum I35« 
Lycogaia: argenteum , mini»^ 

tum »36, 
Lyooptrdon exclpuliforme» 
manunaefoirme .«05. per< 
latum^ utriforme 18^» 
LyoQpodium ^ alopecuroidet 
40. aipinum i66. anno* 
tinum» Bryopteris, canali- 
culatum 161« carolinianum 
311. cemuum, curvatum 
161. inundatum 204« Phlev« 
^^fuaria 89* plumorum 143« 

rupeilre 161» 
Lycopt/U echioides 259» ul» 
gricans i^S. obtu/Ifolia 359* 
▼eilcaria lao. ' 
Lygodiufn » cif bmnatum 1 64» 
flexuofumS^* pedatum43a. 
pinnatiiidum 89^ fcandeut 
143. Yolubile ^05. 
Lyfima^a dubia 259. <^it» 

drifolia ' 126. Aricta i^ot 
Z*yfArfiii»P<rroniia24g. Peaa« 

phis 92. virgatum 466. 
iiacroloHum fphaerocarpoa 

455. 
Madia fatira 252» ^ 
MagnMa . iw:nmiii«t4i, ^t$^ N ■» , PLANTAROM STfSTEMATICA. Ht I 

gkuca 154.. grtndiflora a73. 
obovata «55* Piumerii 244. 
tomeniofa ^55« uipetal* 

375- . 

ticiUata i^a^. 
Matachra capiutH i03» w- 

«liau.345' 
MaiaxU LoWiJ^ monopliyl- ' 

loa log, 1724 paIudofoi49f 

Rb^cdii S$i 
'MdUope malacoldefc t^^ ^ . 
Maipighia aquifoUa, coccife*» 
^«45* coyUcea 102. fa* 

ginea 79. glabra 137. ?^' 

nicifolia^ i^S» ^r«»« M3. 
jlftf/vi^ abutiloidei 5o3* *«* 

gyptia 497. caroliniana 305, 
~ crifpa 127. fragrans, gan- 

getica 156. groffularifoHa 

303. hifpanica 156. limen-. 

Ii$ 497^, parviflora 156. pe» 

ruviana 497. Sherardiana 

Sc^* TourJLefortiana 4^. 

tuberculata i^. virgau3o3- . 
Jdanettia coccin.ea 455. Ly- 

giHtim 447« picta 455. 
Mangifef^ indica 8<>« f 
Manieurh grwiularis 10 1. 
Mamuiea Cheirantbua iSy. 

tomeotofa tSS" 
Jf^jBran/4 fylvatica 4^^. 
Maranta , arHndiudcea 304;. 

malacce&iis^^.Tojicbat 91* Maraitia alata. 248^ ' 
Marcgravia nmbellata 244« 
Marchaniia androgyna 235« 
cbenopi>da2494 conica^Si^ 
tiemifphaerica a35» teneUl( 

Margitritaritt nobilit 160« 
Marica paludoia 455» 
Marifcu» apbyilua leo. oyiI^i 

laria 24S* paniceua 433^ 
. retrofractAi 148. umbeUM 

tus 84« 
Marruhium acetabulofum x yffd 

africanura i54* aHracani^ 
* ciim 259. candidifHmunS 

ijS, crifpumj hifpanicuai^ 

178. indiciun 277* fupi*^ 

num 178« 
Marfilea coromandelina 43'4| 

quadrifoli^ 264, 
Martynia Caiiiiolaria 4994 

diandra goS. probofcidea 

3oOi 351. 
Mafchalocarpu* gracilis 47^1 

royoturu» ^19. 
MaJJhnia latifolii^ 169. 
Makricaria capeniis 2814 
Matihiola fcabra 120, 
Mfattiifahkfi» . Jurfuu 455- 
Mayieaue Boaria 250* 
Medeoia angt^lifolia 306. W^ 

ginica 152. 
MetUcago elegant, Gerardi, 

intertexu 40, Ucixuau 6$, < S4a INbKX r. NOJilNA ^t muficftM^ ntgra 4^^ pro« 

JHnita 497; rqateUau 144« 

' Terebclhim 40« 

MHfid ultgiaora 221« 

Bielmlgiica Leucadeudroti ^a, 

' M^iampodium * americanuiii 

a74. 
Miiamldmn Ittteum 341* pli- 
milum 465« fibiricum a68, 
« ▼irginicum' 153. 
Mtltfioma Acinodeifdrdii 155« 
argenteum los. ' erpemm 
92. £tcolor tSS", fra^ie 
' 74. Mrtam 15$. holofe- 
- riceum 143. Malebatlmim 
'*8<t. fcabrolom 443. fplen- 
* ^fens 245. 

J#e/ia A^adirachtk 14?, 
Mtlidmhat comofut 159. ma* 

ior 45. tjo; 
MMica altiriima 38* afpera 
' 174. coeiulea 38. papiilo- 
aacea 101. pyramidalit tSj» 
Mtiicacea bi|uga t36. 
Mciiffh grai^iBofa j 117« 
Mfiochia (Sncatenats i^j^, 
corthorifolia SJt* d^preffa 
300. tiodiilora to)^ pyra-' 
midata 79. tohm»ittofa fojl 
M^mccfioH capiteHatum A77; - 
Mmlars tepiaria 449. 
M^nififcrmum canadelifo^ Cot« 
'tfuitia 1^0; cordifofium S9. 
-^jHifpafli 9$; hirfitwm, vaf" ' ototoidetfGo. ofVieulaten^ 
peitatitm 80. iFirginicuni 
304. 

Mttm^ha Auricttlaria 92. tu- 

ilriaca 466. niliaca ^. 

' piperita 163^ TomentelU 

Menitciia afpera 344« 
Menyamkes indicft 91« | o?a« 
ta 434, 

Mercuriaiie ellfptict i85. 
Mert§mfia dichotomaSs. foN 

cata 148; 
Merviiue Cantharellttt^ Cer- 

ttucopioidet ao5. 

Mtsemhriamhgmtan acinaci- 

forme 302. albidum aia, 

bellid^orum 302. bicoU>r 

45* bracteatum 3oa« «a- 

lamiforme, camnum arr. 

' cornicuiatum' 163, craQl* 

folium 212. cryftallinum^ 

difformei28' dolabriformt 

211. edttle 45« emargint- 

tum i€3* expanlhm 142. 

'falcatum 212, felintim 305. 

filamentbfum 302, genica« 

lifioriim t63« glaucum jir2« 

glomeratum, hifpidum 50«* 

'latum, linguaeftfrme « lon* 

gum, loreum 302. micaiitt 

211. molie 142. noctiflo« 

nim, obHqtmm 302^ pcr- 

loliatam ata. pomttridii^ J PLANTAHtTM STf;sTlMATICA. Ht toAratum, tcabrtito, ferr*- 

tum'303« i^ittdlufli* fpltem- 

•4«]j« sit. ^pttlAc«iiift 3i>i. 

tenuifblium , torttiOf»n aii. 

umbelUtufll 154* «inciti»- 
^ tttfnakiSi irerrueulatum 5«>^« 
Mesmuriom nrgentrtf ao6k 
Mj/pilM JAf^onica ^55* tA* 

naeetifoUli ^. 
Meffer/chmidia ArgttiiJi 465. 
ilff/utf fe«rea 88; 
Metrxsfid^i blfpi^ui io5^ ^ 
Mitkeiia Tfkmpaco 8©. 
Mcri^i p«<iiciikti S7. 
Miegta maritima 4S^. ' 
Mikatkia ^mM 4^7. baftat» 

ij48. fcandenf 157. ^oltt- 

*^iUs 431. 

Jfc7/i/mlendigerumi48. mul- 
* tifforum i83. viirdfum 100. 
Millera biflora> c[uinqueflora 

305* 

f 

, fta i58. ' cofnig^eta 7^. Eii* 

lada 89. polydactyla 143, 

/polyfiackya »47. xubicau- 

/lia lat, fenHtiva i4a« Qm* 

plex 424* vivfti io4* y 
iNftw«/li# lttt»tis ais^ riilgai&i, 
- 'f 55- ' • ' 

Mifnueop^ B)eii|l S<$« Ka^^^ Minuvtta dicbotoiiia/ moliii 

tana 4^* 
Mirahilte loSgifloWi 74* 
Miit^lla repenf i49« 
ilf/£ff/?<l dtphyHa X\S. <Attd« 

•68. ' " 

Miihridatea qiladriBda «96.» 

Mnafium pldudoCiim 456« 

Mniarum biQorui^ 463. 

Mnii^ cradum sai. ^fpi^ 

datum, paluiftreso^. pfoil^ 

dotdqtiotniiA 41. recliDai^ 

tum dai. ttndulatum It4« 
Mokria tbttrifragc i6i« 
Molluga oppjolita 149. f^^ 

feaphytla »77* QBnOML» veM 

tidttaia 149^ 
Moluoo9lla porlica 451% W^ 

berofa 437 * 
MomorAi»a Charantk 89* 

JLufFa 97. muricata ^. 

0perculatai39k pedataaS** 

trifoliata 93. 
Monarda citiata 148» ^^* 

ma 49S. fiftttlofa iia. puii* 

.<;tata 148* • 

;Hb«erf«barleirioide« agi. dij»< 

cantha 85* 
MofUliu. digitato, gl«tca, rfc- 

cemofa 93^« MoHrttrid trifoUa 449* 
M^tropa ittiiflora t6!t« 
Monfonia fpeciofa 148. 
auil^a 379« i^ su 1ND?X L NOMINA fontanA ioS« ai4« 
Montinhi acm 159» 
Morac0 alaia 498^ chineBfii 
^^. iridioidoa 3o6« iriope- 
: tala 209« pUcata a^s. 
'fiorchelia coAata^ Gigati un- 

dofa ^36« 
'Morina periica ^r^ 
^Morinda citrifoiia 8o» tao« 
*Morf/bnia americaita 34^« 
'Morus tiactoria 79« 
^Muiiera moniUfbnnia 99« ^ 
^iliumtin^ia Galabur» ^44« 
'Murraya eaotica 93^ 
^Murucuik -ocellau 245^ 
'Mt/a paradiHajca^ fapientvm 

498. troglodjrtarum 91. 
^MuJJlacnda armata^ formofa. 

451* frondo£a 35« 
'Myagrum auilriacum 4664. 
. chlotaefolium a6o« 
•Hfy^M^a iVhacoma 447, ur4«^ 

e^ga 450, 
Mjrosotis eGhi^ophora* pec« 
tinata , rupeHria 437« tut- 
gioiana 39« 
/il^Krica aethiopica 159« ca« 
jolinenlia 273. cerifera, 
«ordifolia 159, ^aya 155. 
\quercifolia 133* 
^lyri/lipa microcarpa« ialici* 
folia 93. - febifera 458, to<. 
, mentofa 89. 

^H^mcia fcandeni 4^« Myrmdendron ampleiucaule 

Myrodia longiflora 45$. 
Myromyion perriferum 74, 
Myrfine ^TictoiA i^r, 
MyrtuM acHf 154, bifloi^ 

44S* Pimenu, tomenlola 

]^4< ifcoylanica j45. 

tfajae mono^rma, tetra^ 

fperma 335. 
Sama fannicenlie 447« 
^amdina domelUca a54« 
^areiffiie Amancaea 76^ dUf^ 
biua 15»« odorus 144« ttU 
iobui 133, Yiridiflorua 144« 
Nautim aculeata 455« ozi^ 

taiia 85. 
Neckera crifpa 40«. curtipen- 
dula 320. heteromalla, pen- 
nara ao^. undulataaio« tI^ 
txculofa 40« 
Nectris aquatica 456. 
Neiumifium fpeciofum 164*- 
Nebida diuretica 253« elatc» 
lanceolata^ , quadrideatata 
246. , 

Nepenthee dejftiilatdria 85^ 
madagafcareniis 96. Fhjli^r- 
amphora 95« 
Nepeia Apnl^i 178« graTeo« 
lenai75« japonica 434« ita* 
lica 496. lanau 178* ma» 
jdagafcarffiofii « malabajdct PLANTARUM S¥STEMATICA. §0 '•$f. muUlfida 369. -yk>la* 
cea 178* virginica 154, 

r dpTUmSS. «eylaniaum »774 

t2\^iednr0napaaiculacaa5o% {)|I4 

iilla.a^ urenft a^a^» » 
^/;>a fruRican»^. . • . 
NiJJalia ferpgwea 457» fru* 
ticora 497, ■ 
,^itrQria Schoberi »69, 
^olafut^ proilrata Sijii 
. iNymph^a odorata yg^ 
^yff^ Jbiflora, denlicul^.^it 27^^ 

'•- 
. i)h0iar{a virginlca \^^i 
Ochna fquarrofa 277» 
4}eimum gratilKiiiium 277. jad^ii 
lyilachyon 50^ fcuteUari» 
.oides, tenuiflprum^a. tbyr* 
£florum 501» 

bctobhpharwu albidutn 319. 
. Oenamhe apiifolia i84* glo- 

bulofa 479; tnebrians 434, 
, peucedaaoides 470; 
i)9notkata longiflora 496L inoU 

lUXima Soa, muHc^ata (00« 

parviflora , pumila 999; 

Hiuiata 152. tenuifolia js^jt. 
Oidanlandia bifloea 277. co* 

irymbola %/^%, .peutai^dra 

500. umbellata 149, verti- 

tjllau 91, . Olea americaiia a^i, cnpem^ 

fi* , 309* .f ' ' . 
OmphiUia' dictndiii 4^9. 

Oyici<//i^alt^mumi Cebob 
. -leta; ietrapemlum 451« y^ 

e 

Onoclea fcandeni.S^» fenfi« 

, bi^a lai-- forbifolia 105^ 

. Onanie ceniiia ^iy^. crifp^ 

63, fruticofa 10$. n6. mii 

iiutiflima 175, mitiffimd 39^ 

pubefcen« 109. roHrata lajjr 

tridentata63, ▼ariegata 1794 

VlCcofa 175, 

One^pardon graectim 479. ro» 

tundifplium 109. 
Ont(/ma ctfpica 437, coerv^ 

ied 259. mibrantha 437, 
Onygena equioa 21 8« 
Ophinglqffuni lufitanicum 1764 
palmatum 248. penduluai 
94i reticulatum 248. 
Ophiorrhiza Mungol 254;^ 
Ophiaxylon ferpentinum 278^ 
Ophry^ alpina 465; anthro-i 
pophora 276; aranifera 204« 
fciliata 125, lutea, Scolo* 
pax 40, Speculum U$. 
Orchi* albida 59.' anthj^opoii 
morpha i8i. «ucullata 27^^ 
enfifolia 204. fitfcefcent 
270, hypcrborea 493. Ko* 
nigii 490. 493, longibrft^ 
(^•«Uj^ isf, mafcuia ^a^ 

8S Si6 INDEX r. NOMINA / Oniit)xif 4G6» palullrit 46^. 
papilionacea 134. planta- 
ginca 105. pyrailiidalif 53. 

• Sttfannae 95. 
Origanum 1)eagfttenfo 45'. 

fipyleum 45. Tourtefdrtii 

• 72. 

Ornitkogalum akaicum 44'* 

• altiffimum 169. cblbran^ 
thum i84» circinnatum 4S7* 

. longibracteatum 496. py- 
»• ramiclale 127. roccwife i84- 
» Cculura 125, thyrfoides 299^ 

unlQorum 44'* 

• Orniihopits repandus , filtivua 

185. tetraphyllus 103. 

• Ornitrophe Comiriia I02. 
Orohanche americana 273.' 

coerulefcens a6o. ' uniflora 
' 155. virglniana 39. 
- Ornbiu anguJftifolius 269» hir- 

futtia 260. lathyrdides ^66. 

•pyrenaicus 156. 

• Orontium aquaticum 79.-273. 
•j 34r. japontcum 82. 

Ortegia dichotoma 483- 

• Orthotrichum anomailum 220. 

crifpiim 204» ' Cupuliitum, 

Ilriatum 220: 
' Osbekia chihcaifis 4^3« aey- 

lanica 152; 
' Ofmiies aflerifcoides ; cam- 

forina 2fi2. 
OJhmnda adian:dfolia / biftiA- nata, cervina 248. Clayto- 

niana; x6r. filiculaefolia, 

< Inrfirta, hirta 248-. Hom- 

iloniaee. PbyUitidi», ver- 

ticillaui a4^* 
'OJleofpermhm eiliatnm, ilici- 
• foHnni 280- monilifcrura 
14^. pififemm- 280. poly- 
galoides i58. fpjnefcein 
129/ 
Ojtrya virginica i59-' 
Othonna abrotaniWia T29. 
bulbofa 142. coranopifo- 
lia, frntefcens i38- parvi- 
flora 129. pectinata i38. 
Ouiea gujanenfis 455- 
Ovieda raitis 43 1. fpinofa 

' 244. 

- Oxalis Barfeli^ri 175. Bur- 

*'- maifni, caprinaa^^. conor- 

* " rbixt* , crenata 051. Dille- 

nii 302. flava 279. grandi- 

flora'251. hirta 153. ia- 

' Yramata 137. megaJorrbita 

a^T. Plumerli 244« pecti- 

nata% polypbylla 279. ro- 

fea 25 1. rubella 279. fen- 

' ^tiva 87- 27^ tbmentofa, 

' verficolor, violacea >55. 

Oa?yfr6;?zVampullata458'. «»• 
bi^ua 269. camp^llits 290. 

•^ candata 458- lanata 266. 
l^jbtnphyHa !»,69. lunata26o. 
micropbylla, mttricata 438« r>47 PLAMTABOM SYSTEMAiTICA. m 

t 5, 438* Pallaiiii t^^j, /'proAra- 
ta 45$« , fordida 1487^ £yU 
, vatica 438« . . , 

pzophyilum, triFoliatunl ^Bj^i • •«.«.» Ftmbnia anomala 3%. humU 
- lis W7. . tenuifolia: S09. 
Pancut frucicofua 91«- ^.quia^ 
. «juefoliui 145. ft7»/ tiiFo- 
. » liti» 150» 

Pam^atiunt « .ambolnenfe , 

.' a1no«ftti"in 136. caribaeiTin 

. 505. fragran», litpraU 4i)8. 

. xnexicanum 362, ieylani-^ 

cum 44* 
Pandan'as humili^ 9^* odo« 

ratilEmua' 99. 
I^MioKM brevifolium, brijfoi-^ 

- .;det 149* ■ toloofim 9.1» di- 

- midifttiim 430* «flHitans 149* 

- jflatt€Um.,SS«i ^^lutinofum 
.. tbo* ' hirteUum 177» Uti- 

folium38. line^reiooi ;po« 

lyilacbyon ^t. ulchodea 
• lod* .virtde 471« v 
JPapaver cambricum 14^4 nu« 

dicaule 302. orien«ale-7^« 
Pariana campeilri». -458, 
Pa^tataria kiHtai^ka 177^^^ 

^hyllos 183* polygoBoi- 

A« 3<l5* 
Parkinfonia acidktfA ^a,.\ Pantieiia aquiia, afra ,?:{?. 
- .Burgeffii^^. .calyoai-is 1- ',-. 
. centi^fuga. 325» thivsoili^ 
. thalma ,2tg;> . dli^iis 205. 
. confpfiifaj aigk -. cori-u/T,iu 
i^S'' craf&i ?a8. criKpa 10, 

. defcilTa 490*. . olegans , faVi- 
. kxneni» . a i^§c. fafcici^l 1 1 13 

■ • V9* faf^giata ao5. fin m 

ai^-^gciidal* Giaueomd .,9. , 
gronlandica , . \gyroTA ^ry ■■, 

margiiitellaliif}; .alivaccid, 

Omphalodiei, palftiata 3r.';, 
PaTeiU- ata* ..ferforala it> 
plumhea 255-4^8* poll]^ 
naria, Prunaiin 205. fitil- 
monac(2a 5, pulverace'^ :ii ;^ 
faxatilis 205* .Scopoiia.j i 
255. fihcjuQfa 218. foi»- 
naria 235. tenelia 205. 

tenuiffima, tunaeformis r»i * 

t ■ ■ ' 

. 210. ulotbrix , ufneoiJes 

2J8* .yentofa io9, 

'Parthenium integrifollum i5'^. 
, PafpalunL dislecJtum lao* • p.i« 

mculatum 100. repens 'isf}* 
Pafferina ca^tata, ciliat.i, 
. uniflora ^rjt^i . . 

Paffiflora angufiifolia 7^^. c\u 

prea 305» fil^men^ofa f?5- 

foetida 45;, gkuca ., S7. 

, hederacea 119» heteroy^lnU 

. la, »44, hibifcifoUa i/} y. 

hirfuta 4^ hoioferic<ja S^;o- 

35 * ^ ' ' 548 INDEX i: KOJffiN% incamata 78. lauiifoJlaiSf. 
luaaM^5. Iaua39. liift* 
liformU 78* ninima i^S* 
muldflora 245» pallida 044. 
4}edau 164« peltata i4S* 
perfoliata 76» 1034 punciata 
252* qaadraii^ukHi75i46>» 

fotuadifoliaa^^* rubras^S* 
ierratlfolia 305» fuberofa 
a45. tiliatffoUa aja. Vef- 
perttlio So3* 

Paftinaca luddai Oi|}opanax 
479. Seoacul ^99* 

P/Ju///«»«cura£fancaj CururU 
345. mexicana 74* piaaa- 

ta 78- 
Pavctta caffra 454^ pentkn- 

/ dra loi. 242. 

Pavoma coccinea, Spinifex 
. a45* aeylanica 156. 

PictU ciliari», humifufa %^. 
liuifolia 103. puuctataa45. 

Ptdalium Murex SS* 

PedicularU acaulia 467. co* 
mofa 483- cuphrafioidea 
ii69. flammea 3«5- Aava 
437» gyrofl«?ta 290. birfd^ 
ta 325. incamata log. 466. 
lapponica 325. my««pl»yl- 
la 437. recutiu ago. re- 
kipiiiata 269. rofea 485« 
Sceptrum »90« fpicata 437« 
4uberofai90. uncinataaCg* 
Htarciciilau «90« Ptganum daturkuiii .aGtf^ 

Ptiargoniuin acetoftto i3Q| 

• alcli«Q|illoidet * 45« angvH 

lofum 164. aurittUn 1574 

« 'l^aitbatum 43a. betiilinBxm 

155. bicolox497^ bifoliuxia 

A79, .capitatum 45* »car<# 

.' fianm 4Sa. camofnhi So^« 

coxiandrifolium , cnctillaf 

• tuin 4 j« ferulaceum 379. 

Ficaria 4S4. fulgiduln 3o^* 

gibbofum, grolTalarioidea 

45. lurfutum 43a, hybil- 

dum 503. in^fuiitana 3o5* 

Ucerum 164« lobatum iS7« 

longifoiiom 279. melanan- 

tbon 281. myTrhifolinm45« 

odoratifjGmttm 5^3« ^xa» 

loidei 433. papilionacettm 

305. peltatum, pi nnat n m 

•139. rameiinknum 179« ra» 

paceum :i37. tanxciilaefo^ 

liom 44p. trtfidum 164, tii» 

/ Ae ii3« TiufoUttin 164. 

sonale 139* 
Ptltaria Garcinl 4S1. 
Peltid§a crocea Z^3* fafca& 
cens» refupinata, faccataaj^ 
Pemt» SarcQCvUa 149. 
Pentapti^ phoenicea 137« 
Pentt^tcman campasnlatttnx^ 
^ lae^igatus , pnheicena 39« 
Pentzia flaboUiformis ag^r 

Peplk PonuU :H4f ^ .. ' / PLANtAllUM SYSTEMATIOA. $49 Vep^dioitun keirigatam 4^9« 
' radiale 446« tomentofiite 

435- 
^grgularia glabrt ^t, pau 

purea 430f 

PeHlia. ocimoiiici 50$. 

Ftripi^ea Atricana. , efculenta) 

' iiidica i5t. tanicata i^S^ 

Perotif iatift^lii 85« 

Peffoonia gtiareoides 79« 

Petahma Muriri 456« - ta^U 

tilloidei 102:. 

Vetivetia alliaceA 249* 

'Petrti^ yblubilis ^4^. 45a^ 

^etroearya campeftrlf^ mqAt 
tana 456« 

l^ucedanum alfadcum 4^4 
470» fibirlcum 269^ 

PeumuM Boidus 25^« 

)P««fe A Acetabulum 3«€. aitfi; 
pliata 26 r. arenaria 434^ 
^rantk igg. ^uricuLaao6#^ 
^ocpine^ a(9^» coclile^a 
/4^'. corojnata 4^7' ^or* 
ticalis 49V €raterelia 261» 
cufuUri*.., gw.i\ulpfa, Haet 
xnaftigma 49'* macropui| 
2t6u perenois, 2^6, radia-« 

Vh 49'. ru^A ^3^.v feuteU 
lata tao6. jftercorca, 491., 
Xbiatat, 236. «urblnata ^oS^ 

Thata alpinia, go6^ nrenarr^ 
438. frigida^^ ^VK^^ i;o6. Mflila 43d<» ^'e&^'^*. 

«ia 3S2# ^ 
PAiTCtf/r^r ^mbriata 150, 
Pkaethujb americana i^Sv 
Phalangimn coerul^fim, ec- 

eremorrhizon b5i* ^r^vo^ 

lutum 136* 
J?i^^/arrtf amndinacea 171* pii^ 

radojta 148. 
Phaltag Kadriani- 176. 
Piarwfeeum album^ Cervia- 

^ia, diftijcbum/ glometatumi 

Pharus latifolittS 104« 
Phafcum cufpidatum 164» tnu« 
tieum :io4* piliferum, fcx*i 
^Wm. }93t« rubulatam 204» 

Pha/eoliif ahtus fo?, Oara. 
^alla 1122. helvolus SoSt 
imamoenus, latbyroides lo^ 

* radiatus 305« Temierectu» 
XSS- (phae|>oosrpus u>^^ 
trrh>busi56. ▼««illatuS 3o3^ 

ThUadelpht^ infidoras 273. , 

Phleum alpiniyn A2a, ftrena*^ 
vium r4g, Bohmerl i74. 
Oerardi 478^ pai^ieulatnmg^ 

1|enHeii74v 
fhiomie biflora 277. i>eoni*f 

^isSoo.. Leonurus 142. ne.» 

petaefpiia 45. NiCToIivSoo* 

purp.urcai75- tttbetojfa »5^n *[ 


INbEX L NOMINA. llhlo^ carolina •505* g^Ber- 

irma 301. maculata 496. 

ovata 150« ipi^rculata 3oi. 

piWra, feucea 150. 'HbirU 

ca 268* rubtilat4.i5o. 
Phryma Leptoilachya i54* 
Phrynium capitatvm $4« • 
Jrhy/^a bruaiotdea J^f* ^^* 

^iFolia, capitau 278- cor« 

tlata 'i38«' eracoidc^ ^5^. 

pldmora f^o. rtipul^arid ^tS* 
fhyllamtkiis Conami 458« . 4u-r 

mQru»i59^ jLiubUca iwt- Eal- 

tatu« i ^. grandii'oliu« 496- 
.;,I>Jinjri 89, S05, rUaremoi* 

<ies 142. Uriuaria ite. 
VhylU^ KQbl^f3o.i, . j 
rhyfalis arborefcens 295« cu- 

raffa^ica 150, B^xu^fa, mi* 

, liMiiia 8^ ,'prD*iiofa 501. pu- 

• befcens 77. vifcofa 301. 

/Vi^arifffi aurantiuiu > rarina^ 

^ ceipna 291, 

7 /;yiei/fr/fi OY^tum* Sdidich^ 

?<»i »S8^' 
Jt^hytalcLCfA ^€i94nclrai '3, ic<>fi^- 

andra 2^ • octandra..254^ 
f.i^rammia^ Anti^defm^ 104* 
niobolus roridua ^i^, 
tHularia gU^bulifera 2<i4, * 

]V/M;>w//flfno4iflora4c)8< ^ri» 

enr^lis 479» .' 
Irng^hula ?ilpina 324. vil- 
iofa i9o.,3^4. yulgarili \^5^ ^iaus Dami^art ^ liali' 

, peaHi %Qo^ occidentalii 
346* 

a4u Amaltgo 84; ciuda- 
tum**' 77, decutnanum Mu 
- dififufum ' 9» . difucbyoi 
.a4i# . -g«niculatum 74. !<>*• 
gumS4. oiacr<^byllum lo^ 
in^loAim, . obtuUfolittin 
'. 34' • .^Uucidum 24"» 33»» 
peltatum 77. quairifotai 
rptun.^ifdSum 242, ledcu^ 
. latnm 241. rugoUimJ7« 
Siriboa 8o« fubpeltawm, 
fyheftregi. trifolium a4>» 
umbcllatum 241« 
*' Fi/cidia cartbagineniii ""ijfi' 
£rytbrina v^S^ 
Pifiacia tfifolia iSo* 
Tifum 'maritimum 39* M^* 
Bitearhiti, ^^arctata %Su 

flantago barbata 463. ^^' 
lingii496, macrorrbiza i/y. 
niaxima 112, Senturia 108, 
•Tirginic4'l63,' 

Plectronia ventofa 276. 

Plegorrhiza adHrinjenJ 459« 

Pltnia crocea 78. 
^/i4^tfifr«/a \ corniculata 93- 

volubilis :%4^« 
tlumbago rofea 85. fcanileM 
. 77, «eyUwca 85« V P^ANTARUM SystEMAtlCA. 55t Flumeria alba i5R. obtuHi 

272. rubra 15» • 
Poa alpina 222. bulbofa 174. 

cbinenii9 45o« ciliaris 149- 

• eomprefTa 20S. ^decumben» 
* • i48, diYaricata'479, du- 

ra 174. 470. Eragrolli» 174. 

glutinofa lort . laxa , 222. 

' maiyyrica 43^* nemora* 

lis,^!|tofa 222. rigida 38. 

ferotina 471. fupina 222^ 

♦. 

tenella 148. 
Todaliria alba 305. calypita<» 
^ ta 281* geniiloides, myr- 
tilliroUa 153. 
todofumon Ceratopliyllutn 

Polemonium rieptan» 299. 
PolyCneniummontLnAr^mf op- 

poiitifoiium, fjflfum, fcle-. 

rofpermum 436, .iibiricum 

• -267, • • ' 
Tolygata andi-acbnoides/bVa^ 

c^eolata :|6o, Chamaebu^ 

• xus 72, g5*. diverfifoU^ 
loj. Heiileria 156, ]8po- 
nica 434, Ittteavi56, myr-i 
tifoUa i37« Periaea 245, 
fanguinea »4^. ScnegaSoo, 
fiblrica 269. ilrlata 434. 
ftipulacej^ 137, teretifcjia 
142* tlieezans 278* the-i 
iioides 252. umbeUat^ ^SO^ 
verticiUau 146, Po/y^oiiuihalpinumf78. bar- 
batum S^. chinenfe 43' • 
craffifolitim , divaricatum 
259. lapathifoUum, minus 
487. ocreatura 268. orien- 
tale 72. 139. perfoliatum, 
fcandefts 153. fericeumaS^. 

' ilbiricum 441. tataricum 
96. tomentofum 152. un« 
dulatum 26St 

Polymnia canadenfis Z^» 

UvedaUa t58» 
yo///70i//amacroilichoides 89- 
lirvonicum itJo, ' afplehifo- 
^ lium 247, afplenioides 104. 
^ureum, comofum, craffi- 
folium, crenatum, crifpa- 
tum 247. disiimile 160. 
Dryoptdris 266. dulcc , fla- 
belliforme 247. fragrans 
263. ' grifeum 160, hete- 

■ ^bphyllum 247, hexagono- 
pterum" 160. ilvenfe 490. 
incanum^ 40, ^So\ incifum," 

' ianceolatupd ^ loriceiim 247. 

' lycopodi6ides' iGq* molle 
47^» Outes , pectinatum. 
247/Phegopt^ri|266. Phyl- 
litidis 247« phypiatodea 
i^o» pilofelloides, repena 
347« reptans, fanctum, fcoi 
Idpendroides' iGo. ferpens' 

> 347« ferralatum 1^4. fqua- 
«aamm ^47« iiigmofum 164« « \ S5a tNDEX I. NOMINA Sirathio^, fuspeiifain^ u- 
sif<>liuni 247* Th^ljpte^U* 
551« trapezoidet 104. ^i* 
forcatam 247. 

I 

falypremum decuoil^en» |6|. 

folytrichum «Ipinum 2pi* 

ss<^» norvegicun;! 499. pi« 

liferum 304. fubrotundiim 

lenue aao. UQdulatum ^04« 

iirnigenim aao^ 
JPfiMett (aponarioidot 145G, 
Panie^ena cordata 16$. ^a« 

^ata ^5a. vaginalit 8t. 
fapidit* bairamifera 273« 
Forana Tolubilit 450. 
Parilandia grandiflora 447* 

hexandra 45 1. 
^Portulaca halimoi^^y pilo'* 

f a TS; 
Portulacaria, afra 30 f« 
Potamogeton gramlneus ioS. 

heteropbyllut ^5. pu0U 

lus 171^ 
TotffntiUa bifurci|t %SQ» cii^e- 

rea 175. fruticola ^I^S^ 

|;randiflora, niveaaSg; nor» 

yegica 171. penfjlvanica 

269. piinpinelloides 359. 

lutb enica 59. ftijpul^is, i^f iv 

ticiiiarif 269. 
'Poterium bTbridum 179^ 
Pofhr»* acaulis^ cordatiis> ct^ 

natuSy lanceolatus, macrot 

|ib^IIurj> palma(u^ 242» j[\9n-* upl^fUns 45^ pfxil^tUi^il 

fcandana 85* 

Prt^^m maius ilo, ' 

Prema^. integrifolia 9^« 

p9;&$amtke9 altillima i^ji 
chondrillpides 503« den-» 
tat(^, lan^eolati^, Iyrata434. 
repax^ 34o. farment^fa 

. »76« Ipinofa 446^fquar. 
Tof<434. jPI 

Primuia caraiolica^^6# pt» 
tufoides 267. longiflon 
466,« nrvalis 457« Bbixicf 
a67, yillofn 466. 

Prinoe verticillatus ^40. 

Proeopie fpicigera 43^« 

Protea acaulis aoo. arg®^'* 
tea 149^ bracteau aocv 
Chamaelaea 14'^ conor 
«^arpa» cucullaca^ pjaiipi- 

^ des 149. cysaroides» ^ir* 
u aoo. ^ypopb^Ua 149. 
L«v;if^us 163« aoo, meU/« 
feri^ aocvi nana i63« pi- 
^tfolia 378. xepens ayo. 
faligna 149* SceptnuB 4^ 
Scoijm^a ' ^oo. S^ttifiA 
149, fpe.ciora :^)o. 

Prunella hailata ¥$4. li^ct*« 
nlau ao4. penfy Ivanica 305^ 

Prunue pumila 3oa. Hbirica 

265. 
Pjidium aroa^^tic^m 78, pi»« 

milum 92, a < PLANTARUM: SYSTEMATIGA. 553> ffiioium ttiqttetram a2i« a^S^ 

^fiacraha aculeRta 434. apbylii 
la 143. bracteata 137« co« 
iylifolla ii6. ' glandulolk 
353. palaelHna 127. . pen* 
tapbylla d83» pinnata 46* 

r/ychinei Ilylof* ^76. 

ffychi>trim emetioa 77. 79» 
berbapea C^, MyrtipbyU 
lum ipi. 

Ptelea trifoliata 50.1 » 

Pterif aculeata «48» arguta^ 
atropurpurea» hiaurita i6<* 
caudata 24S. crenaca 278« 
diTerJQfoIia 452» fuircata» 
grimdifolia a4S. lietero» 
pbylla 104« mutilata ^48« 
pedata iGck pilolelioides 
355. podopbylla 448. fe* 
. jpupinnata. 424« ferrulata 
;r6i. ^pularis a48* tbar 
lictrcxides ^. trichomanoi» 
des,^ trAcnfpidM^ 1^8. 
VUrocarpuM pra.99, 157« Eca^ 
JlapbyUunEi 245* 4^ lu* 
.natus 245. Hobrii 4^6. 
Peeronia can>£orata 157» op- 
politifolia 143« 

Ttitrofpermum acerifolittm» 

fuberifolium 2&^ 
Pterygodium caiUoIif um 360* 
Puccinigi Itiniperi a$S» muf 

cronatA iqu 
^ugionium corAUtim A^*t Pulmon^i^ maritima 146; 
1^8 1. ilbirica 267* viiigir 
nica 150» 

Fyreihrum bipianatum 370* 
Bocconi I79, coccm^ujn 
a6o. friitefcens iS8* H4t 
leri 176. maritimum 53. 
millefoliatum 270« orien«i 
tale aoo* ferotinum i58* 

Pyroim macukta 153. 

Pyrus arbutifolia 45^ Vacca* 
ta ilBs* i^ivalil 4^^ P^"* 
nffolia 5oo» fatidfblia 437^ 

Qualou coerulea, rofea 455^ 

Quercu* Aegilops 418* alba, 
aquatlca 355* Ballota t85<^ 
Catesbaei ^SS' coccifert 
.393. 419. glauca 2^* me« 
luccana 93. nigra 355« ' 
Pbellodrys t^S* FhelloSj^ 
Prinos 355« 

Quinokumata cbilenlia 95/4 

Quiequalie indiea 93. 

Racodiuim cell^e 336w 
Radiola Miilegrana 314« 
Rqfiua amplexicauUa 38 1» 

perfoliata 304« 
Rajania cegrdata , lullata 346« 

quinata 8^» quinquefoliq^ 

346, 
Ranuneulue altaicus 44^* ^**^ 

fnbxcui ^«8« \7^\ e^des^ 554 INDEX r. NOMINA flabellatu* t«4. gUciaits 
io6. 28g. Gouani 479. hy- 
' perboreui 1 06. 269. lap- 
ponicua ro6. 325, nivalis 
106. 525. nodiOonit ro^. 
plantaginifoliut f. ftiirugtno- 
fus 365. 500. parviflorus 
Si. reptans 26:5. fpicatus 
4176. 
Raphanuw candatiM. 544. i2« 
biricus 500. ^uricus a6o« 
tenelluB 45S* 
Kaiavoifia canefceDs, siticla 
' 343, tonientofa"45i. 
Reaumuria ciltoides 259; 
JUiohtlia paluftris 456. 
Remirea maritima 77. ' 
Bsfeda odorata goo^ mif^^ 
• ta i7i, 

Refiio acuminatus « compref- 
fus 4^5. dicbotomtis 164« 
diftacliyot 4^ diftichiu , 
149. paaictfUtus 45$. fca- 
riofus 4^. leetorum, Tbam- 
Bochortus , trillorus 433, 
triticeus a^. 435. . virg^. 
tus 433, 
Rhagadioliii Kolpkua 43g« 
RhamnUs colubrinus 136. cu- 
benfis 496. davuricus 265^ 
ellipticus 447/ Erythcpxy. 
lon 437. prinoides 278; 
pumiius 467. 

RMpie amUS'497,^- Rheum compaetnm 399.^ ' by- 
/ bridum 500. palmatum 
- 344. Aibes 502. 
Rhexia mai^iana« virgiiiica 

RhinoHihue^ capeniis 154. 

^lephas 264. indtcus 431. 

©rientalis 72. trifidas 259. 

veriicelor 175. rg^. 

Rhizophora Candel, cylio- 

drica $7.^ 
Rhadodendron ean^tfchati* 
■ cuma^i. chrysanthum a^. 
davvricam 26$. mazimura 
.375*' 
Rhopiam eitrifoUiiin 457. . 
Rhae anguAifolia 151. Co- 
p^lina 74, elegans 271. 
lucida 136. Me^opium 243* 
radicans 3ai* rofmariaifo- 
}ia 279« fuccedaBea 254. 
lomentofa ^36, Toxico- 
dendron itj. Vernix 254. 

tiUo-fa 151. 
Rhynohq/pora aurea 77. 143, 

cephaiotes 432, 
^/^^iT' Cynosbati 496. Bia- 

cantha457. 'floriduhi, oxja- 

canthoides 301. Uva crif. 

pa iSi. 
RicfHiiacillsLtU, cryHallina 235^ 

35'. fliwtan», glanca ao^, 

pyraraidata 235, gi^i, 
Riakardia fc^bra ^74, PLANTARUW SYSTEMATICA. 55? , Ricjnus Mappa 93. fp^pio- 
y lu» 431. Tanarias 93. 
Eicona aegyptia^a 300. ^oa, 
Rivina liumili» i3$. octan* 

dra 243* 
Rivuiaria coof^ryoidei, Cof- 
jiu Damae 218. dura, eloa- 

gata:499. 
Roberjfia IruteDcaua 456. 
Robinia Halodendron 438* 
. .lufpida »75. Pfeudacacia 
115. 114. pygmaea 266* 
'^ fpinofa 43S. 
Rohir\fonia meUantlufolia456« 
|l<)'e7M ciliata 1360 
Riffielia cancellata 491. 
Jiolandra ^TgimM 103, 
HondeUHa ameriqwa a^ar 
iaurifolia447. od0$^t»44^* 
.racemofd 447. uifoliata 
44[i, .. - 

Ko/a collina 4()6. itidic^iGs* 
Ijicida^oa, lutea la?. pen- 
di^lina Soa. pyrenaica 4^ 
fpiuqliriima iS7« 
RQ$mla verticilLaria (4. 
RotthiSlla monandra 177. 
Royenq glabiai. lucida 117* 
Rubia cfaileqlla a5i», 
fydfus canadenlia goo, co<* 
.vr^ifolilii 35 1. jamaicenfii 
1 02. . moluccanus 93« . odo<« 
ratui II 5; parvifolim 92, 
fafl9tai-5ga, . . Rudhckia angullifolia 3po» . 
digiuu ^o. hirta i58. la- 

- ciniata ii3» purpur«a> tyi- 

loba i58# • 
Rudolphia p^ltau a45« 
i2ae^/ia Blecbuni loa, clan- 
. deHin^ 305. coccifiea. 344. 
paniculau loa. repanil^ 
9a. repenl loa, ringeiu 
87* , ilrepeai 303. tubef^ 
sjrofa loa. 
fimmeaB aegyptiacui 306. arw 
foliui .496. . dent«ui Joa. 
luxunaiil> nwiltifidui 178- 

- lofewi «76. thyxfoideus 

«84. 
Ru^phi^ im[ibo]|ieiiIii 84« 

Rupaia monumi 455* - 

/i«j(?e/i<i,Tarmentofa 45a. 

Ruia chAlepienili 39* fniti-* 

. culafa a59. linifolia 178. 

Saeehantm Ravjeimaa lao. 

5a^ijiaa|>etaia5o3* erecul?» 
Sa-^ittaria laiicifoli*a46. ob- 

tuGfolia 89« trifolia 164. 
Saiioornia cafpica,^ ,iirobiia- 

' . cea 358. 

$fiiehuria. adiantifolia 355* 

Sali» Arbufcula, 109. 335* 

arenaria a^l.^Sft^. berbe- 

rifolia 271. corufcans -466, 

. fprmofa 109, fiifca , gUu-» I SS6 XNDEX I. NOMINA tn 5b5* hailau 505. hev* 
bacea t66, Jaoquid 1*0^466« 
lanaM, laiiponuta 305, M^r- 
£nites 335* myrtilloidea, 
^ nigricanf « obtufifblia , ph}f- 
iiqifolia 305. purpurea, 5o5# 
rhamnlfolia 27 r. repent 
•109. tenuifolia 305. trt4n- 
. dra 271, 

Satmmfia racemofa 45^« - 

Smlffiglti/f/if finuau 95 >< 

Salfifim Arbvfotfla 437. hyf* 

fopifolia a59« lanata, mo« 

asandraf oppoiitifiora^ 437« 

•rientalif 44«, polyclo- 

not 174. proilrata« ri^da 

^59* folacea 178« 191. »59' 

XallA> tedoidet^ fpicau 359. 

Salfvadara periica »74, 

Sahfia aegyptiaca 495. Ae^ 

tjiiopie La6. africana 136, 

n^ida ia6. argentea is^* 

. «area iS6« Barrelieri 174- 

canarieniit ^8« cerato- 

. |phjrUoide^5o3« colorau38. 

«liAermaa 174* formo(i% 74* 

(i^andtfloca 116. haemato* 

id^t laa. mcamata 145« 

{i48* indtca, lyrata 98. 

manrubioides 97. mexi^ 

«la 5or.' nmUifida 174., na- 

pif0lia« nilotica 495* nu- 

bia 501 • jsanicuUta 14 f, 

l^iiiA^t^ ;^oo.. poijmq^h^ )83« ferotma^ fyriaca 509« 

tingitaaa 187* urticaofoli^ 

'SS. virgat^ 58« 
Samopm laeta 277. pentan^ 

dra 455. 
^mnydb nitida 448* Cerrula- 

u a45<^ 
SangtUnari^ canadenilv 145* 
Sangutfatba canadenHf iia^ 

media mo. 
Samfaviarm^iiAfin^, seyU* 

nica 136.- 
Santalima alpina 175^ tinct 
. toria a5t«^ 
Sapimdtu laurifolios 8^» xi« 

gidiM» i5a. fpinofue 44S» 
Sapium ailouparittni f59« ilin 

cifolioni ^4^. 
Sapamatia illyrica ia5. 5o5i 

hitaa 485. oriontalia S<au 
Smoaphyu fanguinea 4^<i 
Sarmiw^ repene a5o. 
Sarothra gantinacHdea i5Lr» 
Sarrdeenia purpurea 273. 
Sataraia rupefirie 467«. 
Satyriam coritfoBUm, cocuk 

latum a6o« 
Sawuru* 'Cemiiui 15^ 
Sauvageftm erecu 447. 
5M(^8a aquat^ca 47^ tt* 

ilora io6« bronchialia aSg* 

bitibifera 489. ceraua $2$^ 

crattifoUa aG». rGymbalaT 

i'U 71. 4*^ui^<^ 4^t ^ vLAKTmym sysTENfATicA* 557 )nnioidet.479. groiilandi- 
ca 30«, hederace* «59» 
birfuta 65. inulcoidetago. 
. j^u mutata «90. MralU 
106. penfylvanicai^S» puflc- 
tata 39* ^etufa 4W> "" 
/rubnrls SaS- B«g*"erii 48t. 
-/ fibirica 441. fteHarii 106. 
, tricbodei467, umbrofa 299^ 
Sctibififa a&icana 14I* argen- 
lea, Tjaniiatlca 1^6., di*» 
cbotoma 1 35- iiidurata 495, 
ifetenHs^G;. maritima io8m 
}>roliferA' 44, })yrenaicA 177, 
. tigida 156» ruuefolia 177. 
£cdia 495. tranai^kiuiica 
59. itcranica 267. 
Sca&voia LobeKa 91* 
'Scttfidi» 'ttodofa, procunXy 

bena 39- 
Schrafftr^ dompleu 104. 
5cAinii# Areiraa53. .Molley^* 
SchitAfa dicbotoma 164, pec* 

tinata 161^ 
Schizolacna rdfea 96* 
Schmidglia racemofa 43t* ' 
Schoenus ' anguftifoliu» f 48. 
bulbrofus, corapar, cufpi- 
dAtttS, fafciatu$, involucra- 

tuf43a. fe«morumB4« ^}^ 
grieahsG;, nifua 487- fca- 
rlofus 433. fetaceua 429. 
tbermalii^ uHulatUi 432« 
''Schodaip^doh d97< Schomhoa cocciileft 4^« 

Schrankia aculeata i^j^h 

Schwalbea amerlcana i55iil 

Schwenhfeldia cinerea 77« . 

Soilla japonica Ha* lufitMii-:. 

« ca 137. monopbyUo:a 1^4 

peruviana tio. unifoliaiiT^ 

184. 
^t^iV/Hi^/ antareticui 165. aV)* 
genteua^ articulatua 84« 
BaeolbryonjT campeilris 223^ , 
f^pitattfs 473, Garttia 476^ ' 
■^. 4ichotomu» 143» dif>fteeui 
452. eriophoFut 148. fer' 
rugine^a, geoiculatuf 1004 
Mjkbelianttt 506L' mUijU 
ceui 430« mintmui , mu-» 
cronati|s. 148. aodofi^; 
. plantagiseui 432. po]ytrt-< 
. cboides 91« proiifer 433« 
pungei&8 f48- Cjpadioeiia ' 
100« fpiralis 4331. fupious 
963. tri({U«ter 148« . uUbitf 
cbyos 277, 
Scleria Flagellum 10.4^ litbo^ 
fperma Q8* teff«|(au 93» 

Scltwfderma Gepa so5» ceiu 
ViiiUm »36. oitrinuiii 1364 
polyrrbizon i tinctoriundl 
336. 

Sc/«ro^ram*Brafiic«o 291^ 

Scoparia dolcit 77^ 

SQ0f$olim iioiiUfttii i^Of s^s INDfiX I. Nf^MKfA Scorpiutut Btaricata, rubiril» 
lofa 39. vermiculata 40« 

SoorzonJera anguHiFQlIa 36g« 
calcitrapifolia 175. carici» 
lolia 438* elongata 73( gra- 

■'^ Cbinifolia ot&o^ inultrfida 

i' >8f. f^arviflora 466. pini- 

I 

* fbJia T85. reTedaefdlia 109* 
Villora 4674 

"StorofiJariit fmtefceti* 4^. 

Scopolii 4^7* Scorodonia 

15^»' trifoliata 179. ' 

Scutbllttfia hayaxrenfii 45^« 

' itttegrifolia 154« oritottdia 

• 7a. peregrin^ itS. 
Se^hium edttle' 45$; 
•Seouridaca virgatarv vdhibilli 
- a4^. 

^ \Sediun Ai^oon la^S; al^liftae- 

. > folium 433. • anglicam 53. 

coi^ruieum 276. hifpanl-* 

cum Soa» liybridumraGB* 
< populifoliuih , quadriffidum 
» 457. verticiiUtum 34o» 
Seguiera americana 449»' 
'Stlago corymbofa 137. i^- 

punc4k>ides> ^uria 279. 

, Selinum auilriacuipa 466. J^toi- 

^ iierii 496« pyreaai^m 479» 

{ I Seguierii 4dP« fibiricum 

a68. 

Sernpervi^um- arackDQi^eiiai 

35k* <:anarienfe iSj* -|^- 

bttliffrum^ mttUM» 3^1« £edi^zmo 496« AeUacttia 

48r« 

Seneeio. a<fuaticaa 486. Bar- 

' •relaeri t.76. Gemuus 497. 

coriaceus 31)4. GraOGfoliug 

176. delpbinifoliu* 179, 

. dentatua aoo« »82. Megans 

128. grandiOonia 158* ba- 

dienjQa 4si^ .kaHmifolius, 

• baiUtaa 3«4* bieracifolius 
' 46.. iavanlcus 451 4 ilicH 
. foliat 159. .ioBgifolius 143. 
. mnltifidue 43* • nebroden- 
,* £• £76« Pfeudochina 304. 

pubig«nM^ purpureuf 142. 

• rigtdua 128« ■ Dolidagidoi- 
de»434«r f<|tialnltt$i79. te- 
nuIfoUi^466. uAiQorusi58« 

V vajricpfui. 544« vefbftnaefo- 

liu9 497/ 
Sepi4t capeniij. »5i. 

Serapias cbrdigera 1 3». Oxy- 
' gloiti* 164^ • 

Serjania finuata*a43* triter« 
nata ' 1^2, 

Seriola urens 35 r. 

Serpicula repens ^^St* 

• Serrattdar amara 270* cafpi- 

ca.438« cenuuroides 270. 

coroaata* bumUtsi79. mul- 

tiapra^ayo. .pygmaea 465, 

£aiici£olia 370, 
Sefeli awauat 204« ^ktoai PLAl^rtARDM StSTEM^ICA. 55^ ♦ ''4?^^ faxifraginn > Turfeith 

io8. 
Stfsleria Fpbaerdcepliala 505. 
^fuvium- Pottnlaeailrinn ts/^, 
SiierariHa ar^enfis 3(14. 
Sibbaldia altaica 441. erccta 

^65. • procurhbens »^7. 

Sibthorpia europaea 163« 
Sieyos . angulata 4G. 

.^/^a acuta 88. alba 155, al- 
nlFoUa 303. altbaeaefolia 
103» americana ^45» afia- 
lica^, capeiafis 155. carpi- 
sifolia 120. ciliaris 103. 
cordifolia 155. crifpa 305. 
Dilleniana 3o3« dioica 499* 
foetida 05. hederaefolia 
^45. hirta 921. humilis 
155, Napaea 45« nudiflo- 

, ra 245* obtufa 493, ocd- 
dentalis 303. p9ripl<>cae- 
folia .156. perfica 431. po- 

• pulifolia 88. retufa 155, 

* • * 

rhambifolia 179. rotundi- 
folia 155. fpinofa 137, tri- 
quetr*!^ umbellata 497. 
urens 5oo» vifcofa 103. 

Sideriiis canarienfit 154^. can- 
dicans 137, elcgaa» 501. 
« glayca 175. incana i^S* 

^^ Sidertixylon decandnim 499* 
*■ ' inerme 30 1 . melaxrophleuia 
136. ^Mf^ej^fitia iberica a6o« Ori-^ 

entalis 33^4 

*■■...• ■ "i 

Sihne anglica » antirrhinA 302« 
. arenaria i84. Behen 5oa. 

bellidifolia 496. buplea» 

roides 71. Catesbaei 273.. 

ceraftoid<?s 302.. chloraa* 
' »tha 169. cretica 302. de- 

ci:mbens 125. gallica ao^. 

r 

• g'g«ntea «97. iitaperta^Soi^ 
lufi-tanica iao« nocturna 

r 

124« paradoxa 120, pen« 
dula 3^2» pfammitis 134«, 
"quinquevulnera n6. ru- 
beIla3o2, fabuletorum t84* 
vallefia 178. 'virginica i55, 
viridiHora ^S» 
Silphium A&en£cu$ 304. te- 
rebintliinacettm 497. trifo- 
liatUM 40. 

'Sinapie Alliomi 497* obinen- 
'fis 505. «rucoidfis la^.^iy^*. 

•incana45. Juncea 497. pu« 
befcens 125. 503. 
Siphonamhue indica 266.- 
'Siphonia Cahuobu 283« 
Si/on innndatum 151« 
Sify.mbrium album 458* aI<» 
- - tiffimum 297« Barrelieri 
175. burfifblium 503. £ru- 
caftruro 479* integrifoliuni 
269«' islandicum 493. ho* 
' felii 171. murale 175. mo- 
nenfe 303, pyrsAaiciufi 39* «6b L ^OMIICA ' faIfii|;uiorum 458. fiipi- 
n«im ao6. tanacetifoliam 
lao» ValeBtiaum, Timi« 
. Heum 179« 

j^itti» nodiflonim 165^» repeni 
. 466. rigidiui 39. 44a« 
'Skim/nia jtponica tf$4* 
Slpanea dentata 344» fine^ 

marienfift 4^6» 

.SnUla» auiloh>ciiueroUa 975« 

• Chlna 255, QxoeUa fl6o. 

' liailata, lierbacea 159. lau- 

- rifolia 373. Ffeudochina 

- .160« SarTapatilla 79. tam* 

noidea 274; aeylamca 93. 

,Smymium aureum 11 6* 

Solanum bonanenre; campe« 

' chioafe, -<^aroIindare 30 f. 

-. chenopodtoides 350« hava«> 

nen fe 45 ' • hjrbridum , Lj* 

<;oporncon 49^* mammo* 

fum iju. montaaum, mu« . lia3o4. «ambrica l$4} 5^ 
canadenlis i5|. flexicaulis 
46, lanceolata S04.' me« 
jdctna 113. xi6. mini^ 
46«, odotra iSg^ ri^a 46^ 
tugofa go4i 

Sonoku* iibincui ad^. tingi. 
tanua 46*. 

S6nneratia aclda ^is* 

Sopkora alopecuroidea ^Sg, 
cdbnilea 4984 Hfepta^^hyllt 
93. occidentdlia loa. to. 
^entora 45. 

Spardurn aphyllum 43g. 

Spathelia limplex xodii 

SptuhdaHa .flava 35*- 4%» 

Sperguta nodofa x^h 

Spermacoc^ artlcul&ria ^75. 
capitata ^jigi linifoUa jj^ 
tenaiot 149. 

^phaeNinthus a&icauua tsfim 
indicus 88. Ticatum 2501 paniculamm^ * Sphacria capitata 4901 600 77, peruyianum 350. po- 

iyacanthon a^a. quercifo- 

lium 250. radicans 343. 

fanctom 150», fodomeum 44. 

.T^gore 455. trilobatum 
V 150. trifte 451* tubero- 

Ibm 126; ▼^barcifoHtim^ 

yirginianum i^o, 
Shlena longiOora 455. 
Solidojgo altiiHma 305. aC- 

pex«3d4« bicolon^t ,CAf% cinea i^i. dedfta, dlfa- 

f6rmisa35. Hypoxylon 169. 

mammaeformis 336. miU« 
^ vtaris io5. Ophidglofroidet 

55i. polyiHorpha x(^ >o* 

ronla a35;* 
• Spka^ttboiue iieUatnt 236^ 
Sphaer&carpu» terteftrit 135; 
. 551. 
SpkaerffkofHjn comprtiTuB^ 

.CorAlIoidef aiSi PtANTARUM SYSTKMAf ICA. 561 Spi^noelga itevlanica is* 
fpi^lmannia africana 1^(9* 

Spigelia Antbelxnia 163« ma« 
rilandica 272« 

Spilan$hu9 Acmella 143* af'* 
boraa 464. infipida i43# 
oleraci0a 429^ 

Spini/itsc rquarrofus 85« 

Spiraea aluica 441 « • camt* 
Ccbatica 371« laevigata 437« 
lobata 496« opulifolia 157« 
forbifolia 269. tbalictroi-^ 
dea 437. tomentofa» trifo^ 
liata 154* ulmifolia 467. 

Splacknum ampullaceum 40« 
Brevrerianum 219. mnioU 
^ea 49^* ovatum ^5, ru- 
brum 164« urceolatum^ 
vafculofum 494* « - 

Spondiai Mombin 78. 446. 
Myrobalanus gQ. 

Spumaria Mucilago 2^6« 

Stadvia Tadiata 14T4 ' 

'5^ac^^>' 'aeihiopica 154/ ' glil<« 
tinofa laoi* ' hirta 184. pa-» 
laeHina 17$« pumila 419. 

Stackytof^phem angullifolia 
45^^ jamaicenCa 100. oru<» 
bica 148. prifmaticii 147« 

St&helina Chamaepeiice 478. . 

Stapelia hirfuta 128* incar« 
nata, tnammillarii 279, 

Staphylea occidenialis lo^* 

Starhia umb^Uata '448* * * Siaiioe anguilifolia i84. aU^ 
rea^265. cepbalotet i84. 
496. echioidea io8. fafci- 
eulata 184. Gmelini 268* 
' humilis 184. minuta ^51« 
monopetala 178- reticulata 
ti6. fpeciofa^ fpicata, fuf« 
fruticofa 268« uurica aoo» 
ak68. 
Stauracanthue aphyllui 1^4 
^f«/i> ophiogloffoidef 246* 
Stellaria radiani :i6s^ 
Siellera' Cha^ma.e]ai£me 265» 
Stemetdia durantifolia , marif» 
tima 102. 

Stemoniiie fafcicuiata 490« 
typhina 236. 

Sierbekia laterinora 4^7. 

SterCulia Balanghaa 87- cri- 
nita 456. foetida 153, • ' 

Siieta aurata^ damaecomi>^ 

' fuliginofa» limbata 219. ^ 
' Siiiago Buniui 89. 

.5?i//^e Pinaflra 158. Teitita 
429. 

Stiliingia febifera 164. 

^fipit junoea 65« 

Stoehe cin^rea 164* ericot^ 
des 142. fufca! 164. £na# 
phalpdeijs^o* ^gomphrenoiii 
des 429, plumofa 164. 

^' * • . • rf '1*1 

Stokejid cyanea 503. 
Stratiote* acoroides 03* 
SitiimiitietrandreL 430« 

36 ^« INDEX I.. NOMINA SfrophMHthus dicliotomttf 450, 
Sirfimpfia amf^rlcauA t^a* 
Strurhiola anguHifoIia , lon* 

giQura 978* 
StuariiaM,a\Achodendron ^73* 
Siyloeoryna racemora 94. 
Siylotanthe* guiancnfis 457* 

tnucrona^ 278. procum* 

l>ens, vircofa 105« 
Suhularia aquatica 155. 

Suriana maridma 15^. . 

» 

Swtrtia corniculau 268. ^Q* 
Cumbenf 4*3. dichotomA 

Swietenia Malio^any ^73. 
S^yena nuviatili) 455, 
Symphonia globOlifera 457« 
Symphyium reglum 44^* 
Symplocoe Ciponima 4^7. , 
Syringa perlica 439« 

TahemaeniontiiHa ahemifoUft 
86. Amronta 15 r, 442. ^« 

, trifplia »43. •cbinata 4|$. 
grancUQora 45 1, laurifoUa 
xor. 

Tacca pinnati6<ia 91. 266; 

Tagetee minuta So4« 

Taiinum Anacampfero^ 157. 
cralHfoUum 496« frucico* 
rutn x32^. pateAf 496, ti^* 
angulaire 155. 

T^m^nea fplavfa . x^||. - « • * . *p "^ rf Tanaeeiumfihincvtm^j^. la& 

fruticorum 137« 
Tanaecium Jaroba 79« 
Tarchonanihue camforAtiit 

. 46. ■ . . 

Targionia bypopbylla 495. 
Taxue macropbylla> nucifarA 

Ttctona grandis 85* 
Tehphium oppoIiiifoUum 3751 
Terammit volubilis a45* 
Terminalia anguftifolia 496* 

Catappa 8^* Cbobula i4S. 

mauiitiana 456. molucca* 

na, Yernix 91. 
TernftHSmia japonica 255. 
T#rraccraUouttuyni434, iar- 

mentofa 87* 
Tetwigonia decumbent 500« 

fruticpfa, herbacea 1"$^, 

• ■ 

Tetragonoihifca belianthoidet 

504- 
Tetraphie pellucida 351. 

7ru6r/ii/ri aBguXUflimum ly^ 
Arduini 503. ^ betonicuni 
103* buxiioUum 178, coe* 
.lelle 175. cubenfe45s^ fl%- 
vefcen» X75. hyrcanicum 
505» japqnicum 154. Li« 

. I^anitis 175, luddum 6}. 
jnalliUenfe 478. multiilo- 
rum nr^g. KilToUanum 59. 
pamilum « pycnophyllum 
^7^». xotundif^Uuix^ 17^ ■ j % PLANTAR W SXiSTEMAriOA. 563 riiy mifoUain » v aUntixiuA 

.'75.. 
Tkalia genicuUca 77. 

Thalicirum alpinum 35. Cor- 
nuti 115. elatum 496. ma- 
iu5, nig.ricana ^^66* Ipecio* 
fum 498. 

Tkmf^fia garganica 479. 

TJtea vmdl$ 8o* 114, a55. 

Thchphora cruenta »36. ,hir« 
futa 491. purpurea 236. 

Theohroma Cacao 87» g"»»* 

nenf* 457« * 

Tkeopkrafta americana 242», 
Tkefium alpinum 478., Gql- 

pbon 429. umbellatum 151» 
T%iafpi alpinum 466. arabi* 

cum 260. carneum 419, 

liiteum 12^. * * - 

TTkoa i^rens 458» 
Thuia^ javanica 431. ' 
Tkymbra fpicata 418. 
iThymus cephalotei, patavi- 

nua, Piperelia, virginic^s 

178» 
Tiartllo^ cordifolia 45« tri- 

foHata 263. , 

TO/ae« mufcofa 177. Vail* 

lantii 203. 
\T4land/ia flexuofa 45«. lin- 
,, -gulau , .monoftachya , pa- 

Biculata 243. recurvata 102. 

ferrata 245, tenuifo^a 109« Todsa africana i6f. 

Tomev japonica 82, 

Tor^0iia fcabra 455. 

Tordyiium humiU 104« ^ 
folium 467» ^ ■, 

Joro^ia ftllatic&.87» • 

Toriuia barbata, ^ brevifoUa^ 
convolut.a, humilia, imber* 
bis,- rigida. 220. fubulat4 
uSo, tortuofa 164, ungui*, 

' culata 220. 

Tournj^/ortia argentea^i. hU 
color 74. cymofa fpi« .foe* 
tidiffima, hirfutiflima, hu« 
milia, ferrata242. fuifruti^ 
polk 101« volubilia 150« 

Track^iium coeruleum 17!^ 

Trad^cdruia axillaria 86. di« 
varicata456. geni«:ulat# 243^ 
malabarica 86» papilipna^^ 
cea 431. Zanonia loa. 

Tragia cannabina 159« ChAf 
maelaea, inv«lucrata, Mer^, 
curialia 88* nrens 150. yo^ 
lubilis 104. 

Tra/^opogon calyculatuf 4974 

Trapa bicornia 242. 

7rtf/?<tf//flmefenterica2o5. ru» , 
fa 467. fagarum 261. 

Triantkema decandrum 43 r, 
fruticofum 4^2, monogY^ 
num, pentandrum 153. 

Trihulus ciiloides 45, lanu* 
gmofus 245. maximut io2% 

36* ' • \ SH TmKXi^acMmA s 
I IriekiaorwU, tvhitormh'*^^ 

Serpula-468i varla 256^, -^ 

Ttichilial^iitU / rpondioides 

'/to2^ tnMitttn. 449. 45r. ^ 

Trichocttrpui lanrifbiiut 457« 

yTpichodium alpinuiH , cani-^ 

<num 323« 

Triehomaneg alatum^ mem« 
'branaceum^ pyxidlferum , 
fcandena 248. ^ 

Trichasanthes am^SL24lS, Ah-, 
'guina i45- ^56» caudata/ 
cueum^rina, nerrifolia 89. 
T^ichcfierfia 'brktliiatum ^oS. 
slB^^th^Jidmtim canefceils 504« 
etlSCo\^€t, falcicurare, fon- 
tin^Iioides , lanuginofum 
220.*^' microcafpon 320» 291« 
obtvTum, pailidum 220. 
\7VifoAum badium i 'jS. filifor- 
me 53* ^04« glomeratum, ma- ^ 
jltlmum x'57. Miclielianum 
^35* ornithopodioides 53* 
|>r6cumbens 204. fpbaero- 

cephalum 175. fquarrofum 

» • ■ *- 

40« itriatum 55. ilrictum ^ 

2135« tomentofum r85* 
i3ri^oii#//a plarycarpa 266. ru« 

tbenica 269. fpinofa 14^« 
TrUHum cernuum 272, ere* 

ctumix3. 263. fefjQle 152« 

3fV»p;7/erw citrifolia 244« 
^riofieum, anguAifolium i5o« 

psrfoliatttm 30 1« Triplarie ameficaiM 4Sq« 
Tripfacum dactylodea, lieiv 

maphroditum 119« 544« 
Ti^iiieum caninum S9« can- 

' datuih 224. crLftatum 25S« 
'loliaceumi polonictim 149« 

fylvatxcum 473. itixilatera:i» 

le^ uAioIoides 177« 
Trium/eiia annua 300. Bar- 
~ traroia, Lappula 153. rlioxii* 

bbidea 452. 
Trixie afpera 457« 
Tropaeolum hybxidont 430« 

peregrinum 25x. 

Trophie ameficana 246. ipl* 

ijofa 93. 
Tuhercularia yulgaxis 473* 
Tuhulina fragiformis 49^* 
Tttlhi^hia alliacea 496. 
Tuiipa auibalis 104. hiSorm 

457. Breyniana' t^t. 
Tufb/tomd fquamofum A36< 
Turnerd ciAoides loa, 453* 

pumila X02. racemofa 496. 

ulmifolia X02. 505* 
Turritie pubefcens 276» 
T^ffilago Akandxia 270. den* 

tata 245* frigida 270. ja« 

ponica 157. laevigara, Iy« 

rata 270. nivea 40. natana 

S45. iylvearis 466. 

• • • 

Vcriana fpecibfa 455« 
Viem nuaor ^iS* PLAIJTARDM sySTEMA/TICA. 565 V/«>« pfoUfsr^ 490. prunU 
fornni» 492. foboUfexa 439» 

Vfdoia paniculata «49» " 

I 

Vnmia fpeclofr g6. 

Vrma americana wi* Ibtia- 
ta 14^, iinuata 156. 

Priica -bac<nf«ra 79* oao^ 

/ 4eiiiMfi7. canoa]Mna:a66. 

. #4ttdata 195. cUiam a4^« 

t)odardi 117« grandifolia 

104. Jheteropbylia is89* ^^* 

«ropli)dla I4»4« niFea 93, 

. juimmularifbHa , Paritiari^ 

104. 
Vfiua dbalybifonxiii' 40^« "^^ 
Viricitlaria bi£da 43?. co«i> 

xiilea 84* foiiofa a^i.v nu« 

xioc 147, 351. 
V^varia . ligularia 91« mono* 

Xpenna 457* odorata 93« 
. «eyUaica 87« 
Vvul^ia lanceolata ii5» 

VacoitUum Arctoftaphyloa 71^ 
.Aaniuieum 1^9. 
Vaianiia Cucullaria a58« 
Valentini» ilicifolia i5»« 
Valenanct alUariaefolia %S$f^ 
.Ang;uftifoUa 108. elongaca 
465* c pyrenaica 148« rubra 
za6. . fupina 174« 

Valiifitnia Xpiralic^35.. 49au 
Vandtiiia pratej^ 457^ Vaniiia anguAifQU# 35^, auro* 

matica 159^ 
Vartonim. gjabofa 45»- U- 

neata i50. , mariiinicenfi»» 

mirabiloidaf 45 ^* - 
Velpkcimia yraiia iS^* ▼iri^ 

diilora 169.. 
VttniUagp inaderaipatana Sl^ 
Verhafcum bUttarioidea i85* 
. , ^oerbaavii :^99» • Oabeki^ 
^^ ]^i|inatifiduni 7#. , 
y«^lMr9«r Aublfltia 4^* >o-i 

naxianUf» caroHntana 303. 
. «hajEnaddryfoUa, erlnoidea 

-»5.-2.. Uppulaoea loa. me» 

xicana 305. urticaefoUa. 1 1 6* 
y^rh^in^i alata 65. biflora^ 

caleadulacea 88. muticAf 

nodtfloraHio3*. 
Ktfre« Ucini^tfL iMQ* 
Vcrnnni^ anthelminthioa 88^' 

^uca ,303. novejioracenr 

fit 157* 

Veronica actni£oUa i77* ^^* 
Jiomi 483. biloba, byaan» 

' tioa, cymb^lariaefoUa, fili* 
formit2i58. fruticulofaago^ 
^entUr^idea ^58» latffoU^ 
465^' Nun)mularia478- ori» 
entaUt, : parvifoUa , pectin«» 
ta, pedunculata a5S* ^ pinn»» 
ta 441. vPonae 478« Cbiric% 
«65» t^u^a, wginicai47f > . I 56$ iNDfiX r. 'KOMINA dentttuns 496. nudum 199. 
^prumfoluiin 151. 

i^iciu beagalenfis 46. bien- 

, nita^^. bitbymcaa6o. caf* 
fuWca 156. ^ng, hybrida 
4^. lutea 59. peregrina, 
fylvatica 15«. 

yViica lutea 37«. > parviflora 

^ dS' rofeast* 299. 

yiola Calceolaria 449. «n- 
neafperma 85- Hybantbui 
449- lpeoacuanba45^ lan>» 
ceolata aSg. magellanica 
464« bummularifolia lyg. 
palmau, pedata 151. Zoy- 

i^i/ctim bnxirormm» ilavena 

046. opuntioides 104. pur- 

pureum» rubroma^S. \rer- 

ticillatum 104. 

yite» ipcifa 300. trifolia 87* 

>7<*r arborea i5t., hedera* 

cea 1X2. japonica 8*. 
• Vinana lineata ^48. 
Voikamwta aculeata 105^ in- 
• ermii %y^ ferrata 434« 
« •'' 

If^acfmdarfia hirfuta f^r^ 

paniculata 145» * 
Waikera ferrata 85# 
l»W/eiiirt laurifolia for^ 
^aiiker^a indica a^g. ' 
Jfytbata coiymbbla, tetrim. 
• dra S5t . - o.. . ,. , 'Wedniia frutefcanf '4B^ 
Winiet^a aromatica S5i. 4^S 
Witfcnia pnmila 465.-. 
Woodmardia anguilifolia i6l 
radicans 308, virgznica 161. 
Wuiffknia Ageria 495, 

•Xanthium fpinofum 65» 
Xantkomyion aromatioDi^ 

> tCIave Herculia 159. emt" 
. ginatum 104. hermaplro* 

ditum «^ 458« iuglandiSft- 
., lium, rboifolium 159. 
Xerof/hytluni fetifolium r^a. 
Ximenia americana 34^. 
Xipkidium iloribundum 455, 
Xuarejia biilora ri^a* 
Xyiocarpue Granatum 92« 
Xyiophylla latifolia 446. 
Xyiopia £rute£cena ^SJ" glft- 

bra 157. moricata 4^, 
XyrieAm^ncmtf']- iadicag^. 

ifucoa aloaefolia , Draooaii 
x3^ filamentofa/ 498* 

Zamia debilia iS8. fiufan* 
cea 46. integrifoHa 159, 
pungena 306. 
Zononia indica 89* 
Zapania iloecliadifoU& 44Sf 
Zeugitoe americanua 44$. 
Zinniti multiOora 344« 
Z#)B«nl« «quaticA I<i4« fki 

biibjeSB^ 


\ •>> WJ^NTARUM SySTEMATICA. 567 

Zizipkora capiutax^S* Muf* Zmngem amara 45^. 

iini 358« 
Zizyphus Jujuba 85* liiiea- 
• tufl 150. Lotua ^y^. Ka^^ 

p«ca iS^f Oenoplla n^jj^ Zygophylium album 4^11, 
' Morgrana 153. feOlliFoliuai 

159. iiinplex 4^2/ fpin()* 

fum ^79, IIc 

INDEX AUCTORUM. JCcli. JitUmJon 363 — 57.i« 

416. 425. 
lof. j^gofd 484. 

.Tob. Mdini 121; 
Ulyrr. Jfldro^andi lag. 
Car. Allioni 4^%. 502/ 
Car. MJton 563. 5c»3. 
Bartbol. et Hyacintb, v/ifi» 

hrojini iiS- 
lo. ^mmann,' 265« 366. 
PauH. Jtmmann, 41. 199, 
Petr. jirduini 5oa. 505, 
lof. de ylromtuarii» & 
Petr. Ariedi 339« 
Juf. ^i/W^^ 453— 45S-- 

. . . de la \fifl(^ 51S, 
Ern. Gothofr. Baldinger goi^ 
lo. Banifier 79, 
lof. Ba^JzM 459* 
Tbeopb*; Barckhaufen 47I» 
lac, Bai^relier 173— 176» 
Petr. Barrcre 445. 
Biagi Barialini 4S4, lo» Bartram 444* 

Ferd. if«;Qfi 484. 

lo. i^^y^er 558« 

Aur. Batiarr^ 485' 

Sim. Baumont i59* 

Guld.' Aug, fiaz/A 387* 

Car. Aug. a Bergen 54^* 475* 

5ot. ^ ' 
Petr. lon. Bergiue 438* 
lo, ^lo ftBnto Van B^rkhey 

550. 
Micb. Bemb. i9«riii> 5; 
Bafil. E^/irr 125-^1 »7, 
Clat Bjerkander 593» 
lo. Biac^ftona 394. 
Patr. i?/0iV 217. 2S8. 515* 
lac Sobart 14. 1^5. 
Sylr. Paull. B4ocone m^ 19. 

176—180. ^ 

Georg. Ilud* B&Ai»cr 597v 473» 
Herm. Boerhaave t^ 

lof. BofiJigii9lt >8x* 
Car. Bonnet 403-*-* 40^; 
fac» Bontioft $0. $68 mo£x it Mich. Boym 8o# 
Bich. Bradlejr aio "--* ^lil* Sl^. 
lac. Brtyn 141 — 144* 
01. Brorwl 190. 
Guid. BroJJTaeuM «11* 
lo. BrofterhuM 159, 
Thom. Brpwn 8* 
Patric. Browne, 446« 
Abel Brunye^^ >t4< - 
lac. Tkeod. da 9r^ iio. 
Petr. lor. Bud^hoz 479. 
Ad. Buddle^t. 
Georg. Bern. Bulfinger 5i3. 
Da¥, Siegm. Aug. ^^^iner 5|0, 
lo. Henr. Burkhard 195. 
lo. But^mann 276— '^80. 
Nic. Laur. Burmann 430"- 
43a. Pecr. Cointrel 5oa« 

Cadw«U. Cd/^brn 445. 

Cafp. 6t lo« Commelyn t^* 

—-139. 
Philib. Commerfon 4^^* 
Car. Mar; de la Comdatttinm 
. . aga. 

lac. Phil. Comutue 113« 
Bonavj Cn^^f 416« 
Sam. Cdtereau du Cloa 23, 
lo. Bapt« <lel Covolo 413. 
Dan. Coa? 26. 
Dav. Crantc 445« 
Henr. lo. Nepoai, Crait^4r57« 

— 37i. 468- 
lac. Cwmingham 95. 

Franc. CupaHi 133« 124» 

Giil. Ciirr/r 487; Rud. lac Camerariue 29. 328» 
Barth. et Mich. Campt 18 >. 
Petr. Caftelli laj. 182. 
Mare. Cateabf^ijt-^^kj^. 
Franc. Phil. CavalHni i8a. 
01. Cel/iu* 2^5, 
Petr. Fi^nc» JCaver* Charler 

voise 444* 
lo. Chemnitz iSg. "- 
lo. Bap£. Ckomei 477. 
lo. Ciayton 441. 
Andr. Clayer %i, . 
Auger» Clutiue gS^ 
Xndt, CnHif/H ts^ Sam. Dai/e 55* 

Thom. Franc. Dalibard 476« 

GuL Dampier i85* 

. . . Darfix 37.. 
Gan Deering 294* 
Franc* Deeeufain 477* 
Kenelm. Dighy S. $, 
lo . lac. Dilleniue 2 1 a — ■ aai. 

300 i*- 304. 
Dion. Podari ft5'— di. ii6» 
Ant. DfiJiaii. 181^ 
; Vitail Ddiui/I 354. 355. 
Sam. Doody 59* 
BarbVtt Dubourg 47& -." ^-^^Si^ . •— ■ NOMINA AUQTORUM; 5% lo. Phil. Duroi ^ggf. 

lo. Qeorg, Ditvemoi s^f^ 

Gtorg. Dion. Bkrgi497* 498t i 
Car. GuXi. Bkeberg 4%^ 

lo. EHiti 3M. 

lo. Siegm. £49hoftz xS<fe ; t ' 

£br. Henr. £nn^ ^6«» 

Matth. FdbregoH 476w 
PiijL Conr, Fahridtt^ 54^. 

i47o. 501. 
Guid. Crefc. Ta^n Xi^ 
lo. Petr. Ffl/ij: .440. 
lo. Elvr. Ftrbtr 504, 
Phil. Ftfz-iiu» ^5. 
lo. £apt, Fgrrari xaa* 
Lud» Fmtillcle 24Q--^a5^ 

01. ChriA. Gi^^Aols 195. 

Laur, Garefn> ^74. 

lof. Garidel «99* 

Claud, lof. Geoffroy a«jg. 

Steph, Fratu;. 0#e6fro j 209. 

lo. Theoph. Qeorgi 44c|p 

Lttd. Germrd 477, 

Traug, Gerber aS^ 

lo. Gefner 54^^ . 

lof. Ginanni 35S* 

Paul, Diter. Ci/i*« 575, 

Ip, Theoph. Gleditfck ||6. GuL Fiid. d» Gleiohen 410^ 

411. ' 
lo. Frid. Gmeiin 414. 470.. 
lo. Georg. Gmeiin a€a. a6& 

— 371. 
Sani. Theoph. Gmelin S^ 

458— 440. , 
DaY. de QoirUr 474, 
I9. do Gorter 4' 5' 
Ant, <7<>ttAiB 478* 479* ilaa^' 
riehem, Girm^ la — 15» 
Herm. Nic. Grimm ^z^ 
lo^ Frid. Car. Grimm 47^ , 
Gabr. Grieley i8a — 135, 
lo. Tx^ ' Gronoifiue 443. 
Io« Ant. Giiidenfrddt 440.. 
Io« Steph. Gue^tord 367, 3^ 

^39*. 477«. 
lo. Jixn. Cunner 4&^» 

,■ • . • 
G|it. Lud. Habiizi 435. 44|g^ 

Ehrenfr* Hagendom 6. 
Steph. i&/«t 3c6. 317. 
Alb. Haller :i88-— 291. 547^ 
Henr. Lud. du Hamel fls 

Monceau 366. 407. 
Frid, HaJJhlguift 419. 
lo. Ern, Hebenftreit ,3.2^ 
Laur. Heifter 396. 343, 
Georg, Andr. Helfming st^p^ 
Io« fr, Henckel 31$« 
Nath. Henehatu 9, 
Paul. Hermann 41—46^ 
Fnuac Htmiande^ Jf "^.T^ • c 
I fiTyo INDEX n. ^ lo, Henr, Heuekej^ «^. 
lo. Hill •^57' S77-597.— 4«»* 

488- 503. 
Kanr. Hvfmann itft T67». 
Geoi^, Tych. Ho/uf 493* 
Boly H«oi(: 9— 11. 
Tob. Coirr. Hoppe 4?^ 
Petr, -Hoeton i55* 
GuL Hotiftoun 2y4*' 
M«rt. iiouttuyn 433— *45f« 
Gul. Ho«^ 186. 
Gul. Hiidji^n 485. 
GrifT. Hlf^Acjp 446. 

Kic. lof. Jncqain 38'. 449 "" 
453. 465 — 4^7- 495— 497* 

Cbliil. Fr. Jamnert /joi. 
Lud. Amand, JuHffin 483. 
Ifc. Jenkinfon 488« 
Thom. Joh^fon tJ85. 
Itart. Dan.JoAreiuW 284.. 
Dlon. Jonoquet 114* 
Ant. I)ant. dJfnard ao€.v 
irfud. Jungirmann '27. 1^)7. 
PhU« Caij), Junghmnt 50 ir 
lo« Jungitti 3>* 
Ant. Juf/ieu 206; 
Ant. Laur. Juffieu 585*— 585. 
Bem, Ji/^jj^if u 3S3. "^ 

lof. JttfflMU 28^ 

Engelbr. K&mp/er a^S— «56. 
Abr. Gottb; K^f/btl»* 3^ 

]?€tt. Ka#jit 44Jr. 494. Oeorg. Tof. Kamit 94« 
Frane. Kiggie/ttr 139. 
lac. Tbeod. lC/«m 560^ ' 
Chrif^. Knaut 19^. 
Chrlftoph, Knautk 54« 55* 
Xo. Hieron» Kniphof 297« 
Alex. Bem, Kifipin 475* 
lot. Thifoph. K^bxuter 58'4 

4". 
lo. Gerh. KWf 495» 
Aegid* d« Kdker 298« 
Georg. ^olfg. K«f/5ft 593.. 
Gul. Henr. Kramer 468. 
lo. Georg. Kramer 2^0, a3f. 
Steph. Krafekeninnikow ^a» 

Dav. ICr/V^ Z^ ' 
Chrift. Frid. Kff«it 47«^ 
Petr« Kjlling 189» 

lo. Bapt. tahai ifsU 
Wern. Lacktnol, 474* 
Io« Har. Lancfji 3'9* 
Aat. Lud, LatourreM 477* 
Gul, Lauremherg 33. 
Thom* Lawfon 92^ 
lo. L«C)^ 494. 
Mart. Froben. Ledermiilla» 

'4'o. 
lo. Dan. Leefi 47«. 
Ant. VBLa Leuwenkoek 19 — ai« 
GottfV. Gul. a teihnitz 196. 
lo*. diegm* teinker^ 501. 
lov Dietor^ Laopold ^87* NOMINA AUCTdiRUM- 071 Iwtn Lep§chin 44 <• 5^4« 

Ijo. lac. Lerchff 264. 

Frid; G11U a r^fv^ir 473* 

£d, Lhu>yd S^» 

lo. Ligh^ot 487. 

rranc. Balth. Lindern a87* 

lo. LJnderus 295. 

Car. Linnaeus Z^o^^^ 4^$, 

407- 

— — fi!. 545. 341* 

— — filia 393. 

Aug. L/p;» 255, 

Mart. Lifier it. " 

Petr. Lcifling 448. 484* » 

Io< Lbfel 171. 172. 

lac. Lfigan 229, 

Alich. Mattb. LudoTff So\. 

ClKrlil. Theoph. Ludwig 345« 

383* • ' 

lo- Lups^^^Z^ ' 

3P etr. ^IMagnol 6 1 — 65. 
lo. Dan. Afazor 6. 
Marc. Malpighi 15 — 18» 
Xav, Manetti 502^ 
Marc. Afijr^;?» i3«. »7»- 
lo. Bapt, Maraiti S^a, 
Gf^rg. Marcgrav 7^-— 79» 
Edm. Marioue 25. 26. 

loj. Mariti 4''$'' 

Lud. Ferd. Comes MwfigH 

Frid. Martene io6< 

lo.. Mttrtyn 5o4-r*5o^ * " Thom. Martyn S^^U» 
Henr. Gotliofr. Coraei Jlfa/^-' 
$ufohka 474* 

Dav. MeefiiyS. 37&. 475« - 
Chr. Memzel 168—170. . 
Phil« et Alb. Menzel 168* 
Mar^ Syb. Meriana 99.. 
Cb^ill. Merrett 186, ^ ^ 
Dan. Tbeopb. Af^if^cW^ 
256, ^ . , ' 

Herir. Iiil. Meyenberg 286. 
Petr. Ant. Micheli 232 — 237, 
295. 306. • ^ 

AcbilU A«^# 474- 

Phil, Af<7/er 298 — 3<>o. ^ 

Thom. Millingion 14. 

lo. MitchtU 349- ^ 

Paul. Henr, Georg. MUhring 

47»- 
Gforg. Frid. Afd//tfr 3^-^ 

39^. 
Conr. itf^/icA 471. 
Lud. Gul. le Monniet 47^ 
Ovid. Moktalhanue i83. 
loE AfonU' 234. 5oa. 
Lars Moniin 4S4« 
Rob. Mortfon 34-** 4'* 
Sam. Morland 207. 
Ott. Frid. Mutlet 38o> 48SN 

49^' 493. ^ 

Ott. de MUnchkau/kn 499^ 
Abr. «t Honi» ManiiHg i39- 

140. •' . • ■ J>7* INbEX IL lo. iiidr. Murray S8S> 4o9> lo. Ad. P«llieh 469. 

, 47». 600. lal,PoiiMderaa2S—ii7i^H, 

f • 

toC CoelelL MutU 458* £nc. Poneoppidan 491» 

«• 1 « i* mv • ^*'- ^'i<i» •''o*^ 500. 

Natal. lof. /yr^AcF 38o. 47©. , ^ « n ^ n 

^' lo. Bapt. Jaen. Paupffc Dm 
475. 

Tiuberr. Ntedkam 58g» 
lo. PhiL Nonm 472. Georg. Cbn^. Ovilfr 371. 489« 
Kic. Oelhajtn 170. 
lo. Gottfr. Oharius 150« 
CajQun. Gomex Orte^a 485. 
Petr. 0«5cit 423. ' portet 4834 
lof. Quer y Martinex 376. 4tf« Gabr. Raczyneki f^, 

lo. Ramu$ 3QS» 

if. Randiua 396* 

lo. Ktf^ i5iK -46 — ^4- ^S«^ 

Ren. Aat. Rcawnun 309. 

Petr. Sim. Pdllae 4S5— 438. Abc. Reh/eid 585. 

Thom. Pancoviue 191. lo. Parkinfon 144. 146. 
lac. farftms t%^ 
Crifp. Paljheue i4o, 
Sim. Ptfo/li 188* 
Chnlt Piraac PauHini 6. 
Petr. Pattitf <34* 
, Dom. Pert^tty 4S9* 
CUvid, Poirauli aa^ a3» 
Pran^» *««*> ^07, 
lac. Petiimf 161 — 164. 
Ad, Fnd. Pei9olde. 
Cafp. pmHer I87. 
Gul. Pi/o 76—79. . 
Ant. Guh ^0« 3 13« 
Rob. Piot 186. 
LeoBi Piukenet 146^ 161. 
Car. Plamie^ ^37—^^49. 
iUch. Poeoeke 4^7. lo. lac. Reiehard 470. 
Georg. Cbrill. Reichd.^u 
Paul. Renealme n**» 
Andr. lo. Retziue 494* 
Gothofr. Reyger 474. 

Henr. van Rheede S5— 8?. 

Petr. iUoV de BeUev|l lOf 
— 109* 

lo. Rieier $ot^ 

lo. lac. Ritter 470* 

Aug. Quir, Rlvinu* 56*— 6«. 

lo. et Vcfp. Ro^tA 110' 

Taacr. ELobif^on 5S< 

Steph.^fio^jt 488* 

lac. Roggeri .183.- 

Guern. Roljink 1^9* 

Chrift. tud. RoleffSou 

Eber. Aij^^ 494. 

Chrifi..FniaiSo/i^fii/ 43«« 4S5* k NOMINA AUCTORUM. 57S Adr. Tan Roy^n 33?« 
lo. Roy§r i3o, 
01 Rudhek iSr, t89. 
lo. Phil. Rliling gse. 
' Geo rg Eb erh . R umph ^ — ^ 9^, 
Henr. Bem. Rupp a84* 
Al. Ru/JkU 418. 
Nic. Ryijhhkow 458- 

Lib. Sabhati 481. 5»a« 
Horat. Bened. SauJJure ^Z\ 
Franc. Boiff* de Sauvages 

lo. Hieton. Sharaglia 307. 
Car. Sck'&fftr 168. 
laq, Chrill: Schdffer 469. 
Gunch» Cbriii. ScktUhammer 

6'o.- i3t. -»*• 
lo. Theod. Schenk 129, 
lo. Scheuchzer 292-^234« . 
lo. lac. Scheuchzer 287* 
Id. Mar. Schitru 34^. 
Caam. Ohrifl. Sehmidel 55<» 

Theoph Schoher ^Sy. 

Frid. 4d. SchoHem 475. 

lo. Chrift. Dan. Schreber 38i. 

— 385. 475. 
Mart. Gul, Schwenoke 501« 
Cafp. Schwenk/eld 166. 
lo. Ant. Scopoli 364'-^36& 

467- 
Alb. ^tf&a 28f» 

QeoT^ Seget 6^ lo. Franc. Seguier 46^* 

» 

lo. Mich. Seligmann 40 1# 

Rob. Sharrock ii, 

Thom. 5Aatt/ 375» 

Gul. Sherard 97» 

Hob. Sibbaid 187. 

lo. Georg. Siegeebek ZZ^ 

Hans Sloane 99 «* io5v 

Dan. Car. Soiander 459,^ 

P.> Sonnerat 4^« 

Andr. Sparrman 4^ 

Ott. 'Speritng 151« 

Adr. <S>9fir«/ ^. 

Bened. Stdheiin S'^» 

lo. Georg. Gul. Starcken S^ 

Georg. G11I. 5/e//»i i6a, aeji 

Franc. Sterbeck 187. 

lo. Er». Si/#>y 346. ' 

lo. Andr: Sti/jfer i5r. 

lo. Steph. Strobeiherger 17»^ 

lo. Strdm 493. 

lac. Sutheriand 166» 

£man. Sweert 140. 

Arn. 5jr«ig 135« 

lo. Targioni To££etti S^O» 

48 ij;^ 5oa. 
G. TemfirOm 423. ^ 
Cal. Tkreikeid 294! 
Lud. Phil. Thtimmig 511« 
Car. Pet. Thunberg 4*7, 
El. Tiiiande 153. 191. 
Ang. T//// 306. 
Aat, yjjftf Wa 3^7« $74 INDEX 11. NOMINA AUCTORUM, lo. Dan. TiViiw 3;C. 

£s. Tong0 II. 

Ol/ Tor/n 433. 

loL Pittoa Tourtu/ari C^^ * 

75- »75- > 
lo. Trade/cant i65, 
ChrUl/Iac. Trw 497, 498- 
lo, Bapt. Trium/etti 27, 23. 121. Osorg. a Tttfre 117« 

Sel>. Vaillant 220—206« 
Fel. I^A//e 48«. 
Petr, VallH iio. 
.iAjit. Vallot 113. 

Domin. VandelH 458« 

• • • 

Abr, f^/rr 396. 

Petr, Dion, Vtllia 117» 

« 

Oul. Vernan 5^* 80. 

Iq, V^iling 97' 

Fulgent. Vtiman 487^ 

lo. Georg. Volckamer I28t 129, 

Ael. E?er. For/i 134. 

Ever. lac, Waahendor/ 349« Aug. Fr. fVaither 296. 401.. 
Georg. Henr. iVtber 47^ 
Georg. Wolf^. PVedei 6. 
lo. Wolfg. tVedei 347* 
Chrift. Ehrenfr. frtff|rtf/.473. 
lo, Gul. Weinmann 296. 
Frid, Gul. Weie 4?^ 
lac. Wernifcheck 57^. 
Sam« Gnfl. Wileke '473- 5oi» 
CbLnil:. Lu4. IF/2/icA 472. 
lo. Wilfan 488. 
Dav., Wipacker 236» 
GnL Witkering 488« v 
Calp. Frid. 1^0^409. 
Chrlil. W0I//Z09. 
lo. Wood»ard 3o* Si< 
lo, Ghrift. KW/ 474^ 
Franc. Xvrer. Wulf/en i^ 

Iac« Zanoni 119. 

Iq. Hier. Zannickelli 292; 

lo. Gothofr. Zwi. 599* 4721 

. 500. 

lo. Zoega 49$« . "S xva C O N S P E C t U S. 

LiB, Vf FundameRta ph Ytototniae et fyftematmn acta. 

^1690 — 1700. 

(JjLf. f . Fabrica plantarum Invelli^aU ei do- 

ctrina de partium ufu fxpoHtA p, 7—» 5S 

a, ,Syftemata condita - • • 5«— ,^4 

3, Jtinera^ quaa rem herbariam amplvt 

ficarunt . . . • ' 75 -~ *<>6 

4, Horcpriim boQinicor.um incrdmenta 106—166 

5, Batriarum herbarum oxamen 166-— 191I 

t»iB. VL Syftematis fexualjs^ initia. 

i7oo(— 1739. " 

Cap, I, Praeparadonea .. . . 1^3 ««,237; 

a. itiuera et exoticarum plantarum .cog* 

nitio . . • , 237'— 384 

5. Plantajrum patriarum examen ^34— -39S 

4. Horti botanici . • 5^ S95--*-59^ 

5. De fabrica plantanun et partium ufu 

quaeAioAe» . • , ♦, So7^3'Sf 

liiB. Vn. Aetas Linnaeana. \ 

, . / 1737— »778- 

Cap. t. Auctor fyllematii e^ fau huiti» S30--3S8 

a. Anatomia et pbyHologia piantaruin 587 '"^417, 
5, Itinera botanica et exoticarum plan* 

Harum cognitio p • 417^464 

4. Plantarum patriaTum exAm«Di 465— "49$ 

5. fiortl botanici . , • 49S**£o4 V mmm ' * S P U A L M A T A. 

r 

i 

— 92' •*- '8. dnHfrifoiiiU 1, integrifoUm. 
— .too. — ao. Scirput L Sc'* . 
—-,144. -*-ia« ii 1. ^0«« f •*••■•, r , ' » f. j ; j > t > ■H