Skip to main content

Full text of "Danmarks adel aarbog"

See other formats


Gc 

929.789 
D2 3 
1900 
1803407 REYNOLDS HISTORICAL 
GENEALOGY COLLECTION ALLEN COUNTY PUByC LIBRARY 3 1833 00675 2304 H. R. HIORT-L&RENZEN OG A.THISET. Danmarks Adels Aarbog. 1900. V. /r 

SYT'i'JJliUiil AÅRUåNU. KJØBENHAVN. 

VILH. TUYDKS BOGHANDEL. 1803407 Danmarks Adels 

AARBOG. Kjeb<!llh»vn .„ _„,.nco..uuo.Kg..Hor.Bc«U.>Ucr,CK.DreycO. JdB^fW*^*"^^""*^ ^mmfggsmpi w)iuiii,j*«nn(!ii^ff<t 


^- >» /. y*^ V 
f,.;.--^.^t^ I' II lllll rillJf«! 
Johan Chrislian 
Bil ro IV Bille Brahc^ HANS MAJESTÆT 

Kong Christian den Niende 

alUrunderdanigsl 

tiUgnel. INDHOLD. 

Side 

Fortale IX 

Fortegnelse over Aarbogens Abonnenter XI 

Forklaring over forkortede Betegnelser XVII 

Danmarks Adel 1 

Henvisninger 497 

Vallø Stiftsdamer og indskrevne Frøkener 610 

Dødsliste 618 

Fortegnelse over de Adelsslægter, hvis Vaaben og fuld- 
stændige Slægttavle findes optagen i 1. — 17. Aargang . 526 
Fortegnelse over de i Aargang 1 — 17 meddelte Portræter 530 
Fortegnelse over de siden Aarbogens Paabegyndolse ud- 
døde danske Adelsslægter 638 Oiden Danmarks Adels Aarbogs IC. Bind fremkom, ere to 
danske Adelsslægter udslukte paa Mandslinien, idet den den 
27 Mai 1899 afdøde Løituant Carl Henrik Kaalund og den 
den 29 Okt. 18!)9 afdøde fli. Minister og fh. Amtmand Carl Lud- 
vig Vilhelm Ilømer von Nutzhorn begge vare sidste INIænd 
af deres respektive Slægter. Det sidste Navn vil dog fremdeles 
hævde sin Plads i Aarbogen gjennom den adopterede Linie og 
ogsaa Navnet Kaalund vil ikke forsvinde foreløbig, da et 
kvindeligt :Medlom af Slægten endnu er i Live. Til Gjengjæld 
har det viist sig, at der endnu, rigtignok i Udlandet, kan dukke 
Medlemmer i Live op af danske Adelsslægter, der antoges for- 
længst uddøde. Ved velvillig Meddelelse fra Hr. Arkivassistent 
L. Bobé er det blevet oplyst, at der endnu lever 2 gamle 
Damer af den adelige Familie llevonfeld, hvis sidste mand- 
lige Medlem er død for snart et halvt Aarhundrede siden. 
Tallet af danske Adelsslægter i Live har saaledes faaet en Til- 
Sangi ganske vist »f en til sikker Undergang viet Slægt. 

Korovrigt bringer Aarbogens 17. Bind fuldstændige Slægt- 
tavler over 6 uddøde Adelsslægter, nemlig 2 Slægter af Navnet 
Kruckow, Krumme dige. Krumpen og Kruse samt den 
nulevende Sla'gt Tho tt, den sidste, med de tilliorcndo Billeder, 
bekostet af Ils. K.xccU. Gohcimokouferonsruad, Baron Ueedtz- 
Thott til Oaunø. Tallet af disse Sliegttavlcr er altsaa mindre 
end sædvanligt, men dot mindre Antal opveies af deres større 
Omfang, sa-rlig for Slægterne Krummodige, Kruse og 
Th o tts Vedkommende, ligesom <lor kun over don sidstnævnte 
Slægt Iiuves tidligere Stunituvlcr pua Tryk. 
IX Foruden de til disse Slægttavler hørende Vaabonafbildninger 
ledsages nærværende Bind af en Afbildning af Slægten Knobs 
Vaaben, der ved en beklajjelig Feiltagelse ikke medfulgte den 
i det foregaaende Bind meddelte Slægttavle. 

Aarbogens Udgivere skylde som sædvanlig en særlig Tak til 
dem af dens Venner, der utrættelig foroge dens Samling af Gjen- 
givelser af historisk interessante Billeder af afdode Medlemmer 
af den danske Adel, i Aar dels knyttet til Stamtavlerne 
Krumpen og Thott, dels til Slægterne Bille, Brahe og 
Huitfeldt. De paagjældende Malerier tilhøre paa en enkelt 
Undtagelse nær — der stammer fra Nationalmuseet paa Frede- 
riksborg, hvis Direktion velvillig har tilladt dets Reproduk- 
tion — Giverne selv. Maatte de nævnte Aarbogens opoffrende 
Venner ikke trættes, men deres smukke E.xcmpel tjene Andro 
til Efterfølgelse I 

Endelig niaa Udgiverne paany rette en varm Tak til vore 
trofaste Mcdarbcidere, dels særlig til d.Hrr. Baron C. Zytph en- 
Adeler og P. Hennings i Kjnbenhavn, H. J. Huitfeldt- 
Kaas og W. llasch i Kristiania og C. II. Tersmeden i 
Stockholm, dels til Hr. I'rofessor, Dr. pliil. M. Weibull i Lund, 
der har ydet en værdifuld Assistance ved Udarbeidelsen af 
Slægten Thotts Stamtavle. 

Kjohenhavn den 15. Xov. 1899. J^ORTEGNELSE 

■ over 
Abonnenterne paa Danmarks Adels Aarbog. Hs. Majestæt Kongen. 

Hs. Kgl. Høihed Kronprinsen. 

Hds. Kgl. Høihed Kronprinsessen. 

Hds. Majestæt Keiserinde Maria Feodorovna. 

Hs. Majestæt Hellenernes Konge. 

Hds. Majestæt Hellenernes Dronning. 

Hds. Kgl. Høihed Prinsessen af Wales. 

Hds. Kgl. Høihed Hertuginden af Cumberland. 

Hds. Kgl. Høihed Enkelandgrevinden af Hessen. 

Hs. Høihed Prins Hans af Gliicksborg. 

Hs. Majestæt Kongen af Sverige og Norge. 

Hds. Majestæt Dronningen af Sverige og Norge. 

Hs. Kgl. Høihed Kronprinsen af Sverige og Norge. 

Hds. Kgl. Høihed Kronprinsessen af Sverige og Norge. 

Adeler, C. H., Baron, Cand. jur., Fuldmægtig 

— C. S. T., liaiou 

Ahlefeldt-Laurvifjeii, C. J. F., Greve, Kammerliorre, Truiiekjær 

— — F. C. V., (^iruve, ("and. mag 

— — F. W., Orcvc, Mollorup 

von Andersen, M., I<iyv;vrk 

Anker, V.M., FrederikHlmld 

Arenfeldt, O. 1). A., Stainluisbesidder, Gimle . 

— J. F., Sæl.y(,'»;ird 

Arenstorff, Tlieod. J., I'ostcxiu'illcnt,- Kanders 

Aubcrt, O. .1., lliiit'BtcrotsadvoUat, Kristiaiiia 

•tarnor, K., Kummorlierro, Ovurtoldiiispektiir 2 XI Fortegnelse over Abonnenter. Barner, V. C, Mordrupgaartl 

Bauditz, O. F., Geueralloitnant 

— S., Professor, Skoledirektør 

— \V. S., Toldkontroller 

Bayer, C, Revisor 

von Beck, V. K., Grosserer, Hamborg 

O. E. K., Direktor 

Beck-Friis , C. C, Greve, Filiolm 

— L. 6., Friherre, Kammerherre, Gesandt 

Bemer-Schilden-Holaten, A. C, IJaron, Hofjægermester, Hol- 
stenshus 

— — — S. ]M., Baronesse, Langeso 

Berregaard, F. H., Kammerherre, Oberst 

Bertouch, C. C. F., HofjæKermester, Malines 

— -Lehn, J. H. S. C, liaron, Kammerli., Lungholm .. . 

Bildt, C. N. D., Kammerherre, Gesandt, Rom 

Bille, St. A., Rovisionsc-hof 

— -Brahe, A. H., Baron, kgl. Fuldmætitif,' 

— — -Selby, P. C, Greve, Kammerherre, Hvedholni . . 
Blixen-Finecke, V. C. C. F. H. R. G., IJaron, irelsingborg . . . . 
Bonde, C. C, Friherre, tjvcreeremonimester, Eriksberg . . . . 

Bornemann., C, Kammerjunker 

Boserup, J. J., Ijæge, Borup 

Brockdorft, F. J., Generalkonsul, Antwerpen 

Brockenhuus-Schack, A. L., Greve, Kammerherre, Giesegaard 

— — F. V. A., (ireve , Legationssekretær, 

Stockholm 

— — K. B. L. A. S., Greve, Hofjægermester, 

Skovsho 

von Cappelen, E., fndt Ltivenskiold, Frue, Holden 

Carlsen, E. I£. M. E. B. H., Stamhusbesidderinde, Gammel- 

kjogepaard 

Castonschiold, C. H. V. F., Kammerjunker, Slagelse 

Castenskiold, L., Geheimekonfurensraad 

— Grevenkop-, C. H., ffofjægermester, Hi)rl>ygaard 

— — H., Hofjirijcrm., 8t. I'rodcrikttlund . 
Cederfeld de Simonsen, H. C. J., Kaminurherre, Krliohn . . . 

— C. C. S., Provst. Tyrsted 

Danneskjold-Samstie, V. F., Greve, Holjagcrmester, Gisselfeld 

von Elllirocht, A (i., k^'I. Fuldmu'tjtig 

von p;sscn, C. R. C. C, Trafikclief, Malmti 

'Estrup, J. B. S., SkatlDgaard 

von Eyben, N. C. C. A., l'ostexpcditur, Horslundc 

von Federspiel, Regitze, Frue 

Finansministeriet 

1. Revisionsdc'parteinents 1. Kontor . . . .. 
Folsacli, II. F. J. P., Hofju-gcrmcstor 

— M. A. E., HofjiigermeHturindo, Vedelslund 

MI Kbrteguelsc over Abonnenter. 

Frijs, Krag-Juel- Vind-, A., Grevinde, Juellinf^e 2 

— — — — J. C, Greve, Hofjægermester, Junllingo 2 

— — — — M. C, Greve, ICainmerii., Friiseuborg 2 

Galtung, J. F. U., Læge, Mosa 

Garnisonsbibliotheket, Kjubculiavn 

Gersdorff, N., Baron 

Grube, M. W., kgl. l{ogjeringal)yK'iiester, Stcttin 

Guldoncrone, O. T. C, liuron, Hofjægermester, Villielinsborg 

Gyllenstierna, N., IJaron, P^lfdaleii 

Halling, Dr. med., Sauitetsraad, Glykstad 

Hansen, C. D. A., Etatsraad, Mullerup 

Harbou, F. H. W., Oberstloitnant 

— J. N. A. M., Konsul, Gf)teborg 

Haugwitz-Hardenberg-Keventlow, H. B. C. P. G. C, Greve, Hof- 
jægermester, Krappitz . . 

Hedemann, C. C. F., Kammerherre 

— M. S. F., Kammerlierre, Generalmajor, 

— W., Kammerjunker, Dresden 

Hegermann-Lindcncrone, J. K., Kanimorherre, Oberst 

Heraldisk Senatsdepartement, keiserligt, St. Petersborg .... 

Heroldsamt, kongeligt, Berlin 

Hofmarskallatet 

Holck, W., Greve, Kammerherre, Kommandiir 

— C. E , Baron, Kammerherre, Ilolckenhavu 

von Holck, A. V., Universitetsbogholder ' 

— O. F.» Kaptain af Flaaden 

von Holstein, C. F. F., Cand.jur 

— E. M., Enkefrue, Itzchoe 

— F. C. C, Greve, Hofjægermester, Holsteinborg 

— F. C. C. C, Kammerjunker, Ka]>tain 

— J. L. C. C T., (ireve, Ledreborg 

— -Rathlou, C. F. E., llofja-germester, Kathlousdal 
Huitfeldt, H. C, Konsularagcnt, Trondbjem 

— V. V. H., Flinders Island, 'l'asinania 

— -Kaas, H. J., Uigsarkivar, Kristiania 

Hvass, T. A. F., fiidt de Liclitenberg, Ktatsraadindc, Bolighed 

iTgens-Borgh, G. O. A. von, Premierluitiiant 

Jermiin, .1. J. S. S., C'and. jur ... 

Jefsen, L. F., Kainmerjunkeriiide 

Juel, H. K., Holja'gormester, Hverrinu'c 

— N.J.C. G., Hofja'Ki'rmestpr. Meilgaard 

Juul af Kysensteeu, ('. F. A., liaron, Kummcrberro, Ijundbæk 

— C. Schestedt, Hulja-mTmestcr, Kavnfiolt 

— S. M. R. Selicstcdt, Friiken 

Justitsministeriet 

Kaas von Keventlau, Ivar, Baron, I'uldiciHt, Budapest 

de Klaunuui, I«'. .1. (J. H., Borgermester, Storehedinge 

iiKlubbcn" XIII Fortegnelse over Abonnenter. 

Knagenbjclm, J. R., Departementssekrctær, Kristiania 

— N. J., Legationssekretær 

Knuth, C. V. E., Baron, Rygaard 

■ — E. C, Greve, Orebygaard 

— J. S. D., Greve, Havreliolni 

Krabbe, C, Herredsfoged, Kjellerup 

— H., Br. med., Professor 

Krag, R., Kammerherre 

Krieger, J.V.'S. C, Objerggaard 

Krigsministeriet 

Krogli, A. G. II. C. von, f)i. Konsul, Kristiania 

— CC, Kammerherre, Kitmester 

Lerche, A. H. C. 1?., Grevinde, Lerchenborg 

Le Sage de Fontenay, A. N., Grosserer 

— - — ■ J. P., Konferensraad 

— - — O.E., Professor 

Levetzau, J. E. G. C. V., Kaptain, Sielbeck 

Levinsen, A. T., Grosserer ^ . 

— C S., Kancelliraad, Soro . . . .■ 

de Lichtenberg, G., Hessel 

Lillicnskiold, H. P. J., Skovtaxator 

Lindholm, H. A.K. S., Kammerjunker, Major 

Lissau, F. D., Kasserer 

Lowzow, A. G., Jægermester, Slettegaard 

Lund, E. F. S., Inspektor 

Lutken, C, Oberst 

Luttichau, C. D., Kammerherre, 'l'jele 

Lovenborg, Baroniet 

Lovenskioid, A. E. C F., Chriatianslund 

— C O., fh. Statsminister, Vækerø 

— C. O. H. L., Baron, Kammerjunker, St. Petersborg 

— H., Tustrup 

— H. L., Kammerherre, Fossum r 

— H. S., Kuminerherre, Ijllern 

— S., Cand. pliil., Storsand 

— S. W., Cand. polyt 

— Til., Cand. pliil.. Overud 

von der IMaase, CII., Kammcrlierre, Generalmajor 

Meklenborg-Sclnvoriiisk (ielicime- og Hoved-Arkiv, Sehwcrin 
Moltke, A. C, Greve, Holjægermester, K.spe 

— C. II. C., Grove, Kammtrhoire, Lystrup 

— F. C, Greve, Kammorlierre, Hnm'utved 

— J. L-, Grove, KamiiuTluTrc, llolclief 

— O. J. A., Greve, Uorjagcriiiesti'r, N'uragcir 

von Muntlie af Morgont-tjerne, li. U., l'rolessdr, Dr.jur., Kri- 
stiania 

— - — B. O. A., Cand.jur 

Neergaard, J.T. O., Kammerherre, Gunderalevliohn 

XIV Fortegnelse over Abonncuter. 

Neergaard, V. V. C. 1?., Kniniiicrliorrc, Stubberup 

Obelitz, B. O. E., Kriniinalretsaasessor 

— J. B. G., kgl. Fuldmæ{,'tig 

Officersforeninpen 

Overhofraarskallatct 

Oxholm, G.T. O., Kanimcrhcrrfl, 'J'aarnliolm 

— O. S. C. O'X., Ilofniarskn,!, Kamnierlierre ......... 

Petersdorff, C. A., Grove, Kammerherre, Einsjdelsborg 

ProTiDBarkivet, Kjfibenhavu 

— Odense 

— Viborg " 

Provinzial-Bibliothek, Kiel 

Kaben-Levetzau, V. C. O., Grove, Kaminerliorrc, Aalholm . . . 

Kantzau, C. F., Greve, Kainnicrberre, Frederikshind 

Reedtz-Thott, F. A. L. A., Baroi., Hofjægerni., Biskopstorp. . 

— K. T. T. O., Baron, Gehcimokonferensraad, 

Gaunø 

Reventlow, C. C. F. L.E., Greve, Hofjægerni., BralietroUeborg 

— C. D., Greve, Finnhult 

— E. C. L. C. E. F. , Greve, INIonsteraas 

— F. J. E. G., Greve, Gesandt, Rom 

Riddarhuset, Stockholm 

Rigsarkivet '. 

Rigsdagen 

Roscnkrantz, E. L., Enkebar., Gelieimeraadinde, Sopliiendal . 

— F. J. W. C, Baron, Hofjægormester, liisclund . . 

— G. J. H. C, Baron, Ilofjxgcrnicster, Sophiendal . 

— H., Baron, Hofjægermester, Kosenholiu 

— H. G. L., Baron, Orehovod 

Rosenørn, Fr., Vingrossorcr, Bordeaux 

— M. H., Geheimeko7iforonsraad 

— -Lehn, F., Baron, Orebygaard 

— — E.C.H., Buron, Kammerherre, Hvidkilde . . 

Roskilde adelige Jomfrukloster 

Romoling, p:.A., llitmester, Kibo 

Scavenius, C. S., Kammorhorre, Klintliolm 

— O. J. B., Kanimorherre, Basnæs 

— P. B., Vocrgaard 

Schack, H., Grove, Schackenborg 

Scheel, F. O. B.. Grevo, Kammerherre, Kyegaard 

■ — A. II., Cand.jur., Kragern 

Sclieel-Plossen, C.(i.,).V'., Cirovo, Kammorhorre, Siorhagen . 

Scliinin\clmaun, C. J.K., Grove, Kammerherre, .\hronshurg . . 

— W. E. C., Greve, lloljagormeslor, Dronninglund 

Schmidton, B. A., (in.sscMor, Helsingborg . . . 

^chulin, S. H., Creve, llofj:igormo«ter, Fre<ltTikHilal 

j^ ~ -/outlu'n, C.I.V., (ireve, Holiiogormoster, Tiillose . 
ochwcigaard, Margrctho, fndt Stang, Frue, Kri.stJania 

XV Ftfttegnclse over Abonnenter. 

Sehestod, H., Kammerherre, Broholm 

— K., Kammerherre 

de Seréne d'Acqueria, C. L. W., Enkefrue 

Skeel, C. H. F., Cand.jur., Kammerjunker, Charlottenlund. . . 

— J. E. F., Hofjægermester, Birkelae 

Sponneck, F. W., Greve, Kammerherre, Gesandt, Stockholm. 

— G. L., Greve, Kaptain 

von Spiith, C. F. A., Kaptain, Hofjunker 

— V. C. C, Kammerherre, Kolding 

Stampe-Charisius, H. C. F., Baron, Kammerherre, Nyso . . . . 
Steenaen-Leth, L. A., JIvolgaard 

— — V., Stccnsgaurd 

Storck, H. B., Professor, Arkitekt 

Studenterforeningen 

Thott, T. A. O., Greve, Hofjægermester, Skabersjti 

Tillisch, C. F., Kammerjunker, Herredsfoged, Kolding 

Treschow, F. K., Froken 

— F. V., Kammerh., Ftirste Hofjægerm., Fritzoehus . 

— M., Lyngebæksgaard 

— M. A., Sannarp 

— M. F. P., Froken 

Trolle, N. A. A., Friherre, Hofjægermester, Trollenæa 

— N. G. F., Ritmester, Landskrono 

Urne, A., kgl. Fuldmægtig 

Vedel, E., Kammerherre, Amtmand, Soro 

Wedel Jarlsbcrg, B., C'omtesse, Kristiania 

— — C., Baronesse, Bærum 

— — F.H. H., Baron, Palsgaard 

— — F. J.M. C.Fj., Enkeliaronosse 

- — J. C. H. \V., Baron, Bogstad 

— -Wedellsborg, V. C. C. .1. O. B. , Greve, Kammerherre, 

Wedellsborg 

— — V. F. , Baron, Kammerherre, Frederiks- 

borg 

— — V. J. C, Baron, Nebbegaard 

Weilbach, F. J., fudt Hedemann 

Vendsyssel historiske Musæum, Hjiirring 

Wichfold, N. II. F., Hofjægermester, Engestofte 

Willemoea-Suhni, C. t'. .1., Brcmerhafeu 

Vind, S. (r. H., Kaaimerliorro, Siinderumgaanl 

Witzke, {^hr.. Konsul, Maracailjo 

von Voss, E. C. A., Oberst, Kri'dericia 

Zytphen-Adeler, B. F. T. C, Baronesse, Stiftsdame, Billesborg 

— — F. H. O. de Fals('n, Baron, Knih., Dragsholm. 

— — G. C, Baron, Arkivar XVI Forklaring over forkortede Betegnelser. Indenlandske Kidderordener og Hæderstegn. 

Storkors af Dannebrog Ordenen S.K.* 

Kommandør af samme Ordens 1. og 2. Grad C. og C*. 

Ridder af samme Orden R.* 

Dannebrogsmændenes Hæderstegn D.M. 

Erindringsraedaille for Krigen 1848—50 E.M.l. 

_ . _ 1864 E.M.2. 

Erindringstegn om Deres Jlajeatæter Kong Christian IX's og 

Dronning Louises Guldbryllup Gb.E.T. 
Fortjenestemedaillen F.M. 
Medaille for ædel Daad M.f.æ.D. 
Medaillo for Druknedes Redning M.f.D.R. 

Udenlandske Kidderordener og Hæderstegn. 

(De ved de fleste Ridderordener anførte Tal betegne Ordensklas- 
sorne, * og mindre Tal særegne Afdelinger af disse. Hvor 
kun 3 Klasser ere ant'urte, betegner 1.2.3. i Reglen Storkors, 
Kommandør og Ridder, livor 5 klasser ere anførte, 1.2.3.4.5., 
Storkors, Storoffieer (eller Storkomthur), Kommandør, Officer 
og Ridder.) 

Anhalt: Albrecht der Bars Orden A.A.B.1.2'.22.3l.32. 

Baden : Troskabsorden B.T. 

— Bcrthold I. uf Ziiliringens Orden B.B.I.Z. 

— Ziihringer Løve Orden B.7,.r,.1.2'.2A3'.."i2. 
Bayern: Hellige Miciiaels Orden B.H.M.1.2*.2..T.3A4>.4^. 

— Milit. Kortjenesto Orden B.M.bM.2.3.4'.42.6. 

— Thorcsia Orden B.Tii. 
Belgien: LeopoUls Orden 15. L. 1.2. 3.4. ."i. 

— Civil fortjeneste Orden B.C.K.1.2.3.4.6. 
Brasilion: Rosaordon Hr.R. 1.2.3.4.5. 6. 

XVII Forklaring over forkortede Betegnelser. 

Brunsvig: Henrik Løves Orden Bt.H.L.I 2*.2 3>.32 
Bulgarien: Civil Fortjeiiesteorden Bulg.I<.1.2i.2-.3i.3-.4. 
China: Dobbelte Drageorden Chm.D.D.1.2.3.4.o. 
Frankrig: Æreslegions Orden F.Æ.L.1.2.3.4.0. 

_ ** Officier de l'instruction publique F.off.del'instr.publ. 

Officier d'académie F.off.d'acad. 

Mérite agricole F.M.A. 

_ Erindringsniedaille F.E.M. 

Grækenland: Freiaerens Orden Gr.Fr.1.2.3.4.5. 
Hannover: Guelpbe Orden HG.1.2*.2^3.4 

_ Ernst Augusts Orden H.B.A.1.2.3. 

Hawai: KameUamea Orden H.K.1.2.3. 
_ Kalakaua Orden H.Kai. 1.2.3.4. 
Hesscn: Ludvigs Orden H.L 1.2*.2.3l.32. 2 ql q2 

— Philip den Hoimodigcs Orden H.Ph.d.H.1.2i.2''.3'.3''. 

— Wilhelms Orden H.\V.1.2.3. 

— Milit. Fortjeneste Orden H.M.F. 
Hohenzollern: Husorden Hoh.H.1.2i.22.3i.32. 
Japan: Kroneorden J.Kr. 1.2.3.4.5. „ „ , . 

_ Opgaaende Sols Orden J.O.S.1.2.3.4.0. 

_ Hellige Skats Orden J.H.S.1.2.3.4.5. ^ « c 

Italien: St. Mauritius og St. Lazarus Orden I.M.&L.1.2.3.4.5. 

Kroneorden I.Kr.1.2.3.4.5. 

Kongo: Etoile de Service K.E.S. 

— Loveorden K.L. 
Lippe: Æreskors L.Æ.K.1.2.3.4. 

Hussorden L.H.1.2.3.4. 

Luxemborg: Egekroneorden L.E.Kr.1.2.3.4.5. 

Malteserorden Malt. ^r i-- u-, i o a i s 

Meklenborg: Husorden af den Vendiske Krone M.\ .Kr.1.2.3.4.5. 

_ Griforden ]\I.Gr.l.2.3.4.5. b'-O-'. 

Fortjcncstekors 5I.F.K.1.2. 

Mexiko: Guadelupe Orden M. G. 1.2.3.4.5. 
Montenegro: Danilo I.'s Orden M.Dan.I.1.2l.22 3. 
Nassau: Adolf af Nassaus Mil.tair- og Civilfortjeneste Orden 

?<.A.1.2'.2".2''.o.4. 

— Husorden af den gyldne Love N.G.L. 
Nederlandene : Loveord.ii N.1,.1 2^3 ^^ n xi i o s ^ ti 

_ Orden af Oranien-Nnssau ^. O. N. 1.2. 3. 4.5. 

Norgo: St. Olafs Orden N.St.0.1.2i.2-'.3i.32. 
Oldenborg: Hus- og Kurtjoaesteordon O.H.ÆF.1.2.3.4'.4^ 
Pavelige l'ius OrdLMi 1',1M.2.3. 

— Gregorius Urduii r.(ir.l.2.3. 
Persien: Sol- og Li.v.x.rdiMi l'.S.<tL.1.2.3.4.5. 
Portiignl: Taarii- og Svar.lordt-n l'.T..tS,l*.l.-.3. 

.- Un.lfang.-ls.Hurden af Villa Vi(;08a P.V.V. 1.2.3. 

_ Christus Urdt-ii r.('hr.l.2.3. 

_ Sao IJento d'Aviz Orden I>.S.B.A.1.2*.2.3. 

XVIII Forklaring over forkortede BetegnolBcr. 

Preussen: Røde Ørns Orden Pr.ll.0.1*.1.2*.2.3.4. 
_ Kroneorden Pr.Kr.l.2*.2.3*.3.4*.4. 
_ Jernkors Pr.J.K.l*.1.2. 
Johanniterorden Pr.J.1.2. 

— Louise-Orden rr.L. 

Reuss: Æreskors K.Æ.K.1.2.3. » 

Ruratenien: Kroneorden Kum.Kr. 1.2.3.4.5. 

Stjerneorden Kura.St. 1.2.3.4.5. 

— Jernkors Rum.J. 

Rusland: St. Andreas Orden E.St.Audr. 

Catharina Orden K.Cath. 

St. Alexander Newsky Orden R.St.A.N. 

— Hvide Oms Orden R.H.O. 

_ St.Anna Orden K.St.A.1.2*.2.3*.3.4.5. 

_ St. Stanislaus Orden R.St.Stan.l.2*.2.3. 

_ St.Wladimir Orden E.W.l. 2.3.4. 

— St. Georgs Orden R.St.G.1.2.3.4. 

— Rode Kors R.r.K. 

Kongeriget Sachsen: Albrechts Orden S.A.l. 21.22.31.32.4. 
_ _ Fortjeneste-Orden S.F.1.2i.22.3l.3^. 

Storhertugd. Sachsen-Weimar: Hvide Falks Orden S.H.F.1.2.3. 
Hertugd. Sachsen: Ernestinsk Husorden S.E.H.1.21.22.3.4.5. 
Schwarzburg: Æreskors S.Æ.1.2. 
Schaumburg-Lippe: Æreskors S.-L.Æ.K.1.2.3. 
Serbien: Takowo Orden S.T.1.2.3.4.5. 

— Hvide Oms Orden S.H.0. 1.2.3.4.5. 
Siam: Hvide Elefantorden S.H.E. 1.2.3.4.5. 

— Kroneorden S. Kr. 1.2.3.4.5. 

— Prachliula Chom Kloa Orden S.P.C,K.1.2.3.4.5. 
Spanien: Carl llFs Orden Sp.C.lII.1.2*.2.3. 

— Isabella don Katliolskes Orden Sp.I.K.1.2*.2.o. 

— Militære Fortjenesteorden Sp.M.F. 1.2.3.4. 

— Sømilitære Fortjenestcorden tip. S. M.F. 1.2.3.4. 

— Marie Louiseonlen Sp.M.L. 

Storbrittanieu: Dronning Victorias JubilæumsmedaiUo Ur.V. 

— Victoria Orden St.V. 1.2.3. Jub.M. 

Sverig: Soraphimerorden S.Sph. 

— Sværdorden S.Sv. 1.21.22.31.32. 

— Nordstjerne Orden S. N. 1.21.22.3. 

— Vasaordon S.V.1.21 22.31.32. 

— Carl XIIl's Orden S.Carl XIII. 

— Kong Oskar II'« Jubilæuinstcgn O ll.Jnit. 

_ _ _ Medaille til IStUmning for Fortjenester 

af Videnskab, Kunst og I.itcratur O.H.M. 
Tunis: Nichani Ifticliar Orden Tun. NI. 1.2.3. 4.5. 
Tyrkiet: Osmauieli Orden T.(J.1.2.3.4.o. 

— Medjidioh Orden T.M. 1.2.3.1.5. 

— Chefakat Ordon T.Ch. 1.2.3. 

XIX Forklaring over forkortede Betegnelser. 

Ungarn: St. Stephans Orden U.St.Stepb.1.2.3. 
Venezuela: Orden El Busto del Libcrtador V.E.B.d.L.l. 2.3.4.5. 
Waldeck: Fortjenesteorden Wald.F. 1.2'.2^..'Ji.3^. 
WUrtemberg: Kroneorden \S'.Kr. 1.2'.2^.3. 

— Frederiks Orden W.F.1.21.22.31.32. 

— Olga Orden W.O. 
ØBterrig: Leopolds Orden Ø.Ii.1.2.3. 

— Jernkroneorden O.J.Kr.1.2.3. 

— Frans Josefs Orden O.F.J.1.2*.2.3. 

— Militær Fortjenestekors O.M.F.K. 

— Stjernekorsdame O.St. 

— Jubilæums-Medaille O.J.M. 5CX DANMARKS ADEL. Samtlige Vaaben findes udførlig beskrevne i Aarbogens 
firo ftirste Aargange. 

De Slægter, af hvilke der ikke længer opliolder sig noget 
mandligt Medlem her i Landet, ere betegnede med en *. 

De faste Korrespondenter til Aarbogen ere betegnede med 
en * efter Navnet. Abrahamson. 

Kammerherre, Oberst Joseph Nicolai lienjumin Ahrahamson 
Hev adlet den 28 Dec. 1S27. 

Werner Hane Frederik Abraliamson, f. 29 Okt. 1822 (Siin af 
ovennævnte Kammerherre, Obcrbt Joseph Nicolai Henjaniin 
Abrahamson, f. 6 Dec. 178',t t C J»n- 1847), Oberst, Raadmand 
(C.2D.M.){E.M.1.2.), g. 31 Okt. 1851 m. Nina Sopliie rredorikke 
Paulsen, f. 13 Marts 1835. [K.] Adeler. 

Admiral Cort Sivertsen Adeler blev adlet d. 7 Fehr. 1G6G: — 
Kammerjunker , Oberstloitmtnt Johannes Etnil Adeler blev ved 
Patent af 1. Nov. 1826 opiumen i friherrelig Stand. 

Baron Cort Sivertsen Tlieodor Adeler*, f. 1 Mai 1825 (Røn 
af Kammerjunker, t)ber8tli)itnant, Uaron Johannes Emil Adeler, 
f- 11 April 1777 t 7 Mai 1843). [K.] 
Sfiakende: 
1. Baron Christian Hermann Adrlcr, f. li Juli 1S2S f 30 Mai 
1899, Kaptain, g. 17 ]1ec. 18r.7 ni. Vilhelmine Theodora 
Hornemann, f. 11 Mai 1825. [K.] Horn: 

a. Baronesse Harriet Julie Afjncto Vilhelmine familie, f. 27 
Okt. 1858, g. 15 Okt. 1881 m. ()verrots8at,'t»rer Otto Kmil 
Lund, f. 21 April 1S50. [K.] 
b. Baron Christian Hermann Ailrler, f. 2 Xov. 1805, Cand. jur., 

Kuldma'Sjtig i IMafjistratcna 4. AfJ. fK.] 
c. Baron Cosmus Adeler, f. 24 Jan. 1807, Assistent i Finans- 
hovedkassen. [K.] 
i.Iiuron Joseph Kmil Adeler, f. 2.', April 1830 f 13 Juni 1883, 
9- 1" 31 Marts isr.-i m. Hel >n illit Miirt/rethe Kabell, f. 4 Dec. 
1834 f 10 Juni AS«;; 2" 12 Marts 18(18 m. Caroline Mario 
Cathrine Vofs, f. 8 Fel.r. 1841 (k'. 1" ni. Apotheker i 1 lol.ro 
Martin Anton Helm, f. 28 Nov. 1823 t 1 Juni 1804). [K.] 
Bi.ru: 

a. Baron Cort Sivertsen Adeler, f. 14 Dec. 1808, Landmaaler, 
fh. brasiliansk l'remicrloitnunt. [Uio. do Janeiro.] von Ahlefeldt. 

b Baron Nicolaus Adeler, f. 24 Jan. 1870, Forstmand. [Lille- 

c CoVjoh'^lnnfsV.nil Adeler, f. 22 Juni 1872, Grosserer. 

ÆZVJT.L. Kosa Ellen, f. O Marts ^^^^f^'f^^^. 
".Baronesse Julie Oline Charlotte f. ^0 .^ov 18< , ValU. ) 

1 Baronesse Frederikke Augusta Caroline, f. K. Juni 183G 
g. 28 Juni 1859 m. Kitmester Hans Ludvig Petersen, f. 12 
Okt. 1822 i 5 Juni lSi)a. [K.] 

Faders Broder: „ r ,• ,dck 

Caspar Hermann Adeler, f. 10 Olt. i787 f S Juh 1855. 

? Sophie, f. 3 Juli 1838, g. 12 Okt. 1858 m. Lodois d'Auzac 
do Lamartinie til BruRnac ved CastiUon sur Dordogne (Dep. 
Girondl) f. 28 Juli 1S27 t 2 Juli 1S83. [Vayres vod L'l'ourne.] 

2 Anna f 3 Juli 1839, g. 15 Mai 1861 ni. ih. Oberst i det franske 
irtnieri (i h arl e s Ile Bat. (F..1.:.L.3.), f. i Marts 1827. [Cours 

3 Slt^r rÆ'ieS g. 5Mail870 m. Aimeric de Meslon 
'■?il Mondnet, f.^21 Okt. Isil. [Méri^nac ved B"rJeaux.] 

A Alix f 25 Sent. 181(i, g. 15 Okt. IhOi m. 1-ernand de I.eo- 
tard til Barayre, f. 1840. [Agen, Dep. Lot-ct-C.aro.nie.] 

6Baurl f 1 Jan. 1848, g. 15 Okt. 1864 m Korstinspektor 
Alexandre de Monteil, f. 183G. [Bordeaux.] von Ahlefeldt. 

Gammel hoUten.l- AM^Mayt - Gche;n^y^<'fB>";ff-l^ 
Ahlefeldt til Kskildsmark etc. hlee 7 M>n ](.,J ophoiet , h>eie 
stZen. - Frederik von AldefeUU ''/,,^''-'':'''» ;/,;■•• J^,',' ./„^J;', i 
1G65 var bleven optuqen i de„ tijdsle R,ysf,rectMn,d blu^JOJuni 
1gT> ovtan.n i d'n dn,sk-e O rercstund. Ge„eralmajor hammer- 
Terre, Greve CUri.tinn AhMeUlt til GreMer.e />'";.";,'«'"' 
o,Laur.i,jen erholdt 7 Oltl7,^I'..te.t l-'-^Uore ^^'- »" ^^^^^ 

Ahlerehlt-LaJrviiien. der lss7 hier <-/''".'/;/ ' ''<■" '"'^'J'^ii 
adel. erholdt eed Uiscrii,, Vkas af ^1 er. J^s^ J dladeUe Ul . 
J{„shn,a at fore sin dunske .jreceliiie Titel o,j I aaben. 
Ahlcfcldt-Eskildsmark. 

Grove Frederik Carl Burchavd Al.l.i.ddt , f- ••" J""' ^»'jf 
(Son af C. re ve (^i ri Kr.Mh.rik Ahh-foldt til lM,ldhygaurd, f- 17 A"B. 
m" f 27 Okt. 1872), g. 2 Aug. 1M)0 ,n. Maria Kamona Men- 
dcz, f. 17 I)oc. 1855. [Serana, Argentina.] 'Von Ahlefeldt. 

Søskende: 

1. Comtesae Ludo vi ca Camilla i:iisa Hildegard, f. 28 Jan. 1809, 
g. 29 Aug. 1890 m. Korretningbestyrer Amlera Valdemar Mes- 
serschmidt, f. 18 Sept. 18C0. [Buenos-Ayres.] 

2. Comtesse Benny Anna Sopliie, f. 37 Marts 1870, g. 20 l'"ebr. 

1895 m. Kabrikbfstyrer Vilhelm P. Kasmusaen, f. 14 Febr. 

1858. [Engelholm.] 
3. Comtesse Hilda Cliriatine, f. 23 Juni 1871, g. 21 Juli 1894 m. 

Kontorchef Henry Allerup Knglisli, f. 20 Doc. 18 uC. [London.] 
4. Greve Carl Frederik Holger Ahlefeldt, f. 17 Dec. 1872, 

Handelskorrespondent. [London.] 
Moder: 

Enkegrevinde Kildegård Holbcrgiana Frederikke Ahlefeldt, 
fodt Stendrup, f. 8 Aug. 1841, g. 2irFebr. 18u4 m. Ureve Carl 
Frederik Ahlefeldt, Fnkc 27 Okt. 1872. [K.] 

Faders Brodre: 
L Greve Einar Ferdinand Eduard Ahlefeldt, f. 22 Okt. 1845, g. 

4 Aug. 1809 m. Karen Marie Seieroe, f. 18 Febr. 1842. [Grøn- 
holt ved Fredensborg.] 
2.Greve Christian Ludvifj Ahlefeldt, f. 24 Aitfj. 1847 f 25 

Juli 1SS9, Sti/rmniid, g. o Marta 1874 m. M argre the Christine 

Thomsen, f. 20 Okt. 1831. [L'ttcrslevmark.] 
Farfaders Broder: 

Greve Christian Ahlefeldt, f. 12 Nov. 1S04 f 11 Sept. 1868. 
Børn: 
l.Cheve Rudolph Ahlefeldt, f. 21 Juli 1846 f 23 Nov. 1881, 

g. 27 Jan. 1881 ni. Ida Marie Margrethe Gedde, f. 11 April 

1849. [K.] Datter: 

Comtesse Anny, f. 2 Marts 1882. (Valid.) 

2. Comtesse Sophie, f. 11 April 1848, g. 1° 1878 m. Ernst 
Runge, Bestyrer af Apotliokct i Brunsbiittel , t 1883, 2° i 
Okt. 1893 m. Adolf Eugeu Wolfgang von Dresky, f. 15 Febr. 
1840, skilte. [Berlin.] 

3. Greve Conrad Alilofoldt, f. 11 April 1819, Besidder af det 
Rantzau-Heiligeiistiidteii'ske Fideikommis, g. 8 Nov. 1889 m. 
Franziska Eugciiie Klisal>etli Katharina Adelaide Karola 
von Dresky, f. 3 Nov. 18(;8. [Dresden.] Born: 

a. Greve Carl Cliristian Ahlefeldt, f 31 Jan. 1891. 

b. Greve Hans Coiira<I Ahlofoldt. f. G Mai 1892. 

c. Greve Burchard Frederik Ahlefeldt, f. 14 Juni 1894. 

d.Comtosse Katharina Anna, f. 15 Febr. 1890. (Preetz.) 

Ahlefeldt - Iiaurvigen. 

I. Linie. 

Grove Cliristian Johan Frederik Ahlefeldt-Laurvigon* til 

Grevskabet Langelainl og Suhstitiitidnen for Grevskabet liaurvig 

samt til mumliuseno Ahlefeldt og Lundsgaard og til Hjortholm, ▼on Ahlefeldt. 

f. 31 Juli 1844 (Søn af Geheimekonferensraad, Kamnicrlierro, Hof- 
jægermester, Greve Frederik Ludvig Vilhelm Alilc^fuldt-Laur- 
vigeii til Grevskabet Langeland etc, f. ;J3 April 1B17 t 3" iiov. 
1889), Kammerherre, HofjæKerincster, Mcdlom af Landsthinpet, 
Formand for den langelandske landokonomiske l-'orenin« (U.* 
D.M.), g. 23 Mai 16U9 ra. Baroneasc Johanne Ida Hirgitte 
Augusta Wedell- Wedellsborg, f. 11 Mai 1846. [Tranekjær blot 
og K.] Sønner: 

1. Greve Frederik (Fritz) Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvigen, 
f. 14 Juni 1870, Caud. mag., konst. Assistent i Udenrigsmini- 
steriet (I.Kr.5.) [K.] 
2. Greve Preben Ferdinand Ahlefeldt-Laurvigen, f. 27 Okt. 
1872, Cand. jur. , Assistent 1 Indenrigsministeriet, g. 12 Sept. 
1899 m. Marie (Mary) Emilie Henriette do Gohr, f. 11 Okt. 
1874. [K.] 
3. Greve Hans Benedict Ahlefeldt-Laurvigen , f. 12 April 1883. 
[Roskilde.] 

Brødre: 
1. Greve Sigismund Ludvig Ahlefeldt-Laurvigen til Ulstrup, 
f. 4 Sept. 184G, Kammerherre, Hofjægermester (R.*), g. 4 Sept. 
1868 m. Comtesse Polly Caroline Charlotte Amalie Krag- 
Juel-Vind-Frijs, f. 25 Okt. 18 J9. [Ulstrup.] Søn: 

Greve Frederik Julius Ahlefeldt-Laurvigen, f. 3 Juli 18G9, 
Løitnant af Forstærknintren ved Gardehusar-Reg. (S.V.3'.) 
(R.W.4.) (I'r.Kr.4.). [Ulstrup.] 

2. Greve Julius Ludvig Ahlefeldt -Laurvig- Bille til Skovsbo, 
f. 16 Febr. 1849, Kammerherre, Hofjægermester, Amtsraads- 
niedlem (K.*D.M.), g. 28 Juli 1875 m. Baronesse Camille Jessy 
Bille-Brahe til Stamhuset Kgeskov, f. 18 Jlai 1853. [Egeskov 
ved Kværndrup og K.] Bvjrn: 

a. Comtesse Camille Jessy Agnete, f. 1 Sept. 187G, g. m. 

Hofjægermester, Greve Ludvig Broekenhuus-Sehack. 
b. Greve Frederik Preben AIilefoldt-Laurvig-Bille, f. 30 Sept. 

1880. [Birkerød.] 

3. Greve Frederik (Fritz) Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvigen 
til Kjærsgaard, f. 10 Juni 1853, Kammerherre, Hcifjiegermester, 
Fornuuid for Fyns Stifts jiatriotiske Selskab (II*.), g. 10 Nov. 
1877 m. Baronesse Anna Christiane Adelheid KoHenorn-Lehn, 
f. 23 April 1857. [Kjærsgaard ved Eiby.] Sønner: 
a.Grevo Christian Erik Julius Ahlefeldt-Laurvigen, f. 6 

Sept. 1H78. [K.] 
b. Greve Erik Otto Sigismund Ahlefeldt-Laurvigen, f. 3 Aug. 

1880. [Odense] 
c. Grove Julius Ahlefeldt-Laurvigen, f.-l« Aug. 1S8'J. 

4. Greve Carl William Ahlefeldt - LaurvigtMi til Kriksholm, f. 
2 Jlai 1800, overordenlig Ciosandt og befuldm. Ministor ved det 
østerrigsk-ungarsko Hof (R.* D.M.) (P.V.V.2.) (R.St.A.3.) (F.Æ. von Ahlefeldt. 

Ii.4.), g. 26 April 1887 m. Comtesso Elisabeth Danncskjold- 

Sanisøe, f. 28 Okt. 1860. [Wien.] Børn: 

». Comtesse Mathilde Vanda Elisabeth, f. 16 Aug. 1888. 

(Vallø.) 
b.Comtesse Elisabeth, f. 31 Juli 1889. (Valid.) 

c. Greve Kaj Frederik Sophus Ahlefcldt-Laur vigen, f. 16 Okt. 
1890. 

d. Greve Christian William Bene di et Ahlefeldt -Laurvigcn, 
f. 15 April 1896. 

Faders Søstre: 
I. Comtesse Julie Louise Sophie, f. 7 Juni 1813, Enke efter 

Kammerherre, Hofchef, Greve August Tramp. 
2. Comtesse Sophie Frederikke Caroline Vilhelmine Adaniino 
Johanna Augusta, f. 23 Sept. 1814, Enke efter Kammerherre 
Erik Scheel. 

Farfaders Broder: 
Greve Carl Frederik Christoph Alilefelilt-Lunriuyeii, f. 15 1)ec. 
17V2 f 3 Febr. 1871, Geheimelonfereiisraad, KamiiierJterre, fh. 
Overceremonimester. Børn : 

\. Greve Richard Julius Frederik Ahlefeldt - Laurvigen, f. 22 
April 1S19 f 20 Marts 1S63, Bit mester. Børn: 
a. Grete Emil Ahlefeldt-Laurvi(jeH, f. 20 Jan. 1853 f 20 Sept. 
1890, russisk Telegraf embedsmnud, g. la Okt. 1879 m.V ar- 
vara Pavlinovna Sopliin, i. 24 Dec. 1858. [St. Petersborg.] 
Sønner: 

l)Greve Vladimir Ahlefeldt-Laurvigen, f. 22 Sept. 1882. 
2) Greve George Ahlefeldt-Laurvigon , f. lo Nov. 1884. 
b.Comtesse Antoinette Agnes Mathilde, f. 1 Juu. 1855. (Sles- 
vig Johanneski.) [K.] 
2. Greve Frederik Adolph Cliristian Erhardt Alilefeldt -Laur- 
vigen, f. 29 Okt. 1823, fh. Postmester og Teleerafbestyror (U.*), 
g. 16 Aug. 1856 m. Kosalio Ansolica Emilie I'etersen, født 
Weiss, f. 16 Nov. 1823 t 17 Aug. l»8l. [l''redensborg.] 
3. Comtesse Agnes Henriette Cliarluttc (li.Tli.), f. 5 Juli 1825, 
g. 15 Mai 1851 m. belgisk Gesauilt, (ieaerulniujor, Baron Napo- 
leon Alcindor Bcaulieu, f. 21 JVIai 1800 t H Okt. 1871. [London.] 
i. Greve Wilhelm Frederik Ahlefeldt- Laurviijcn , f. 21 Mai 
1830 f 25 Jan. 18'J7, Kaiiimerherrf, fh. rremierloilnant i Carden, 
fh. Kavaler hos Enkedrfnniiiuj Caroline Amalie, Meddirektør 
for det Classen'ske Fideikommis, g. 29 Sopt. 1857 m. Baronesse 
Bertha Sophie Louise Zytphen- Adeler, f. 21 Okt. 1836. 
[Fredensborg.] Bom: 

a. Comtesse Agnes Sophie Louiso, f. 29 Juni 1858, g. m. Hof- 
jægermester, (Irovo Jens Christian Krag-Juel-Vind-Frijs til 
Baroniet Jucllingu. 
b.Comtesse Krculerikko Hedevig Antoinette, f. 23 Febr. 1861, 
overord. Stiftsdame i Vallø. [K.] ▼on Ahlefeldt. 

c.Comtesse Mathilde, f. 14 Marts 18C3, overord. Stiftsdame 
i Vallø. [Fredensborg.] . 

d Greve Frederik Ahlefeldt -Laurvigen, f. 26 Juni 1800, 
Løitnant ved Livgardens Forst;orknin!,'sljataillon,Luuill)rus.s- 
kandidat, Forpagter, g. 15 Juli 1897 in. Emmy llillerup, 
f i Mai 1874. [Bellinge ved Nykjitbing F.l Døtre: 
DComtesse Else, f. 15 April 1S'J8. (Vallø.) 
2) En Datter, f. 12 Okt. 1890. . 

5 Greve Frederik Ahlefeldt-Laiirviijeii til MnUernp, f. JC Juni 

1834 f S8 Juli 1868, Hofjægermester , g. 21 Nov. 18C0 m. 

Louise Oline Julie Charlotte Neergaard, f. 21 Mai 1840. 

[MøUerup ved Rønde.] Sønner: , ,„ . ,„., 

a.Greve Carl Ferdinand Ahlefeldt-Laurvigen, f. 12Aug. 18t>l, 
Postexpedient. [Viborg.] . 

b Greve Frederik Wilhelm (Willy) Ahlefeldt- Laurvipcn, f. 
11 Sept. 18C4, Cand.polit., Forpagter, g. 27 Sept. 1892 m. 
Tofa Alvilde Neergaard, f. 29 Marts 1871. [Møllerup.] Hurn: 
l)Comtesse Anna Henriette Elisabeth, f. 18 Aug. 1893. 

2) Greve Carl Frederik Wilhelm Ahlefeldt-Laurvigen, f. 13 

3)Greve Hans Bencdict Ahlefeldt-Laurvigen, f. 24 Mai 
1897. 

II. Linie. 

Greve Frederik Ferdinand Heiiirick Emil Ahlefeldt-Laurvigen, 
f 2^1 Arril 1830 (Snu af Forst- og Jagtjunker, Greve Christian 
6onrad Ahlefeldt-Laurvigen f. 23 Juni 1799 +8 Febr. 184,5), 
Toldforvaltor, Skovkasscrer, kgl. borvaltor for Silkeborg dods, 
a 1° 14 Jan. 1805 m. Caroline ISolette Ortved, f. 1 Juli 18-10 
t 13 Juli 1809 2" 30 Juli 1870 m. Kleonore Cliristino Octavia 
Borch f 24 dkt. 1835 t 25 Febr. 1872, .3" 9 Nov. 1873 m.Anna 
Nielsen, f. 10 Juli 1848. [Silkeborg.] liorn: 
1 Comtesse Emilie Agnes, f. 15 Nov. 1805, g. 12 Dec. 1884 m. 

Toldassistent, Domænefuldma'gtig Claus Clausen, f. 8 April 

1859. [Silkeborg,] 
2. Greve Gustav Adolph Ahlefeldt-Laurvigen*, f. 3 Jan. 1867, 

Toldassistent. [K.] 
S Comtesse Sofie Henriette., f. 21 April 18C8, g. 5 Mai 1898 m. 

ForlagsboghaniUer, Caiul. phil. Jens Carl Lund, f. 17 Doc. 

4. Greve Christian Emil Ahlefeldt-Laurvigen, f. 30 Juni 1874, 
"Toldfuldmægtig. [Silkeborg.] 

Faders Brødre : 
X.Grei^e Johan Adolph Alihfthit - Lciurvigen , f. 10 Dec. 1800 
f n Miii 1^1"' yori>(i</lir. Sønnor: 

a.Greve Christian Julius Cail Ferdinand Ahlefeldt -Laur- 
vigou, f. 2ti Sept. 1834, Forpagter; g. 27 Mai 1882 m. 'l'hctt 

8 ' von Ahlefeldt. 

Carstens, f. 4 Nov. 1844 t 23 Aug. 1893. [Tollestrup ved 
Hjørring.] Son: . 

Greve Carl Arthur Sophus Ahlefeldt-Laurvigon , f. 22 
Marts 1883. , , t i- 

b.Greve Christian Conrad Ahlcfeldt-LaurviKen, f. 12 Juli 
1836, Forpagter, g. 1° 20 Juli 18U(i m. Albertine Elise Drejer, 
f. 25 Juni 1838 t 23 Mai 1877, 2" 14 Juni 1878 m. Kose 
Marie Magdalene Drejer, f. 15 Juni 1831. [Ny Hammel- 
mose ved Brunderslcv.] Stmner: 
1) Greve Johan Adolph Alilcfeldt-Laurvigen til Tveden, 

f. 31 Okt. 1808, Loitnant af Forstærkningen ved 40. liatl., 

g. 23 Nov. 1693 m. Agnes Marie Lorentzen, f. 22 Nov. 1809. 
[Tveden ved Asaa.] Son: 

Greve Carl Christian Hippel Ulrich Ahlefeldt - Laur- 
vigen, f. 1 Sept. 1894. 
2) Greve Jakob xUilefeldt-Laurvigen, f. 10 Sept. 1873. 

c. Greve Vilhelm Alexander Ahlefeldt-Laurvigen, f. 20 Juni 
1838, Cand.jur., Loitnant, Forpagter (E.M.2.), g. 2 Juli 1873 
m. Lykke Marie Andersen, f. O Nov. 1840 t 14 Aug. 1880. 
[Blegholm ved Kudkjobing.] Diitre: 
l)Comtesse Mathilde, f. 2 Juli lb74. (Valln.) 
2)Comtesse Lykke Marie Charlotte, f. 20 Juli 1880. (Vallø.) 

d. Greve Sophus Frederik F'erdinand Ahlofchlt-Laurvigeu 
til Tollestrup, f. 17 Nov. 1840, Loitnant, Birkedommer og 
Skriver i Aalborg Birk samt Herredsfoged og Skriver i 
Fieskum Herred (E.M.2.), g. 10 Okt. 1878 m. Anna Mane 
Mathilde Bech, f. 2 April 1851. [Aalborg.] Datter: 
Comtesse Charlotte Ida, f. 2o April 1881. (Valid.) 

e. Greve Carl Johan Ahlefeldt - Laurvigen , f. 1 i'ebr. 1844, 
Forpagter, g. 18 April 1880 m. Inger Hansen, f. 15 Jan. 
1850. [Stensbæk ved iSindal.] Boru: 
l)Comtesso Johanne Charlotte, f. 1 April 1881. 
2) Greve Johan Adolph Al.lefeldt-Laurvigen, f. 18 Aug. 1882. 
3)Comtesse Charlotte Juliane .Vlcxandra, f. 11 Marts 1884. 
4) Greve Alexander Vilhelm Ahlefeldt -Laurvigen, f. IG 

Jan. 1880. 
5) Comtesse Eleonore Sophie, f. 28 Mai 1887. 
6) Comtesse lugeborg Agathe, f. 13 Nov. 1888. 
2.G,e,e Carl Uf n ril- Ahlrfrhlt-Laiirriiiiii , f. 1> M<(rlx 1S04 

■h 24 Mai IfiO.I , Toldkasyii-er , q. 1" i^W "'• Caroline. Marie 

njtlleseu, f. n April 17:iN, xki'll 17 Juli JS-'7, f l'H Olt. I.s.57, 

2" 20 Okt.' 1857 m. Augusto Henriette roulino Eleonore von 

Dauo, f. 2 April 1818. [K.] 

III. Linie. 

Grove Andreas Elis Th e o do r Ahlofeldt-Laurvigen, f. 22 Febr. 
1852 (bon af Kuptain, Greve Elias Carl Frederik Alilefeldt- 

e von Andersen. 

Laurvigen, f. 9Aug. 1810 f 18 April 18G4 ved Dybbol), Boftholder 
ved 4. Søforsikrinpsselskab (K.*), g. 19 Mai Itbti in. Cliris tine 
Catharina Marie Miisaeus, f. 9 April 18«3. [K.] Bum: 
1. Greve Carl Alilefeklt-Laurvigen, f. 10 Juni 1887. 
a.Comtease Elisabeth, f. 11 Dcc. 1888. 
Moder : 
Enkegrevinde Jacobine Dorothea Ahlefeldt -Laurvigen, 
født Petersen af Familien Dufour, f. 2 Febr. 18:^0, g. 15 Okt. 
1860 m. Kaptain, Greve Elias Carl Frederik Ahlefeldt -Laur- 
vigen, Enke 18 April 18GI. [K.] 

Faders Broder 
af Farfaderens, KaiiimerJierre, Oberst, Gl-eve Carl Chri- 
stian AMefeUll-Lauriigeus (f. 7 Det: 1770 f 27 Mai 
1851) 2. Ægteskab 30 April 1810 m. Ursula Cathrine 
Bockmann, f. 14 Nov. 171)0 f 9 April 188'> (han g. 1" 
26 April ISOå m. Jul i a tie Caroline Mattsteå, f. 2 Jan. 
1787, sejjar., f 28 Se2>t. ISOO [hun g. 2" nt. Krignassessnr, 
Preinierloitnant Jacob Elias Hoffmann, f. 8 Juli 1771 
f 25 Juni 1845JJ: 
Greve Carl Christian Ahlefeldt- Laurvigen , f. 29 Mai 1823 
f 30 Nov. 1888. Børn: 

1. Greve Christian Ahlefeldt-Laurvigen, f. 5 Mai 1850, For- 
pagter, g. 27 Okt. 1882 m. Hulda Henriette Bech, f. G 
Mai 1859. [Vestergaard ved lUulkjobing.] Si)iiiier: 

a. Greve Niels Carl Ahlefehlt-Lanrvigeu, f. 27 Nov. 1883. 

b. Greve Hakon William Alilefeldt-Laurvigcn, f. 18 Nov. 1885. 

c. Greve Frederik AhlcfoUIt-Luurvigen, f. 30 Okt. 1887. 

2. Conitesso Caroline IhnLStiiic Sophie, f. 4 INIarts 1858, g. 
20 Sept. 1884 m. Kurpagter Niels Keilgaard Hastrup, f. 13 
Aug. 1848. [Nj-fjaard veil Kudkjobing.] 

S.Cointesse Ursula Magdalono, f. 17 Duc. 1850. (Koskilde.) 
4. Comtesso Natalie Nielsine Catharine, f. 5 Juni 1801, g. 
1 Juni 1888 ni. Provst i Merlosc og Tudse Hcrre<lur, Sogne- 
præst til Skamstrup og Frydendal Caspar Frederik Jo- 
hansen Wegener, f. 10 Dec. 1851. [Skamstrup ved Morkøv.] 

von Andersen. "^ 

Anders S o n n i k s «- n t il Khrqsbol fik 9 Okt. 
U.V) adrlig frilied af llertirg Adolf, hvor- 
efter Kong CItrisliern I. 29 Marts ll.'j2 for- 
undtf ham Skjold og HJi-l>ii. — Vaahen i 
haner se Aargang 1884: l''uldst(indig Stam- 
tavle se Aurgangene 1884 og 1889. 

M o mine von Anderson, f. 29 Okt. 1850 
(Sun af Gaurdoior Bo i Poter von Anderson 

10 
von Anderaen. 

paa Dagebøldam i Kleisee Kog, f. 29 Jan. 1830 + 20 Febr. 1872), 
Slagter, g. 13 April 1685 m. Emilie Louise Catliariuu Heinmann, 
f. 4 April 18C1. [Hamborg.] Bom: 
1. Boi Peter von Andersen, f. 28 Nov. 1883. 
2. Helene Jobanne Vilbelmine, f. 28 Jan. 1886. 
S.Jonny von Andersen, f. 23 Nov. 1887. 
Søster: 
Marie, f. 29 April 1854, g. 1° 15 Marts 1874 m. Kjobmand 
Wilhelm Biittcher, f. 12 Mai 1848 t 10 Febr. 1885, 2° 17 Marts 
1889 in. Kjobmand Ferdinand Clemens Georg KUfer, f. 4 Jan. 
1802. [Oltensen.] 

Moder: 
Helene Babnsen, fydt Thomsen, f. 7Aug. 1832, g. 1" 22 April 
IfjS m. Uaardeier Boi Peter von Andersen paa Dagebøldam i 
Klciscc Ko«, Knke 20 Febr. 1872, 2° 30 April 1875 nv Landmand 
Peter Babnsen, f. 6 Xov. 1840. [Nybøl.] 
Faders Søskende: 
1. Casparus von Andersen, f. 17 Febr. 1832, Gaardeier, g. 3 
April It^Cl m. Marie Carstensen, f. 24 Jan. 18.33 t 7 Mai 1895. 
(Ny Marienhof i Gamle Christian-Albrechts-Kog ved Nybøl.] 
Biirn: 

a..Momme von Andersen, f. 11 Febr. 1802, Landmand, g. 19 
Marts 1897 m. Helene Sibbers, f. 20 Jan. 1801. Datter: 
Marie, f. 5 Okt. 1898. 
b.Ingeborg, f. 22 Dec. 1803. 
C.Marie, f. 5 Okt. lH<iG, g. 20 Okt. 1880 m. Farver Peter 

Johan Christian Matthiesen, f. 28 Okt. 1800. [Flensborg.] 
d.Friederike Agatlie, f. 20 Juli 1809, g. 27 Sept. 1894 m. 
Kredsdyrlæge Carl August Matliiesen, f. 9 Dec. 1805. [Obem- 
dorf ved Oste i Hannover.] 

3. M omme von Anderson, f. 24 Juni 1830, Gaardeier, g. 8 Juni 
1877 m. Margaretlia Juliane Jessen, f. O Sept. 1841. [Ny- 
værk i Gamle Christian-Albreclits-Kog ved Nybol.] 

S.Clara Sopliio, f. 31 Dec. 1838, g. 20 April 1871 m. Heinrich 
Christian Jessen, f. 2.') Juli 1823 + 14 Sept. 1895 (han g. 1" 

27 Marts 1853 m. Sara Ingo von Anderaen, f. 13 Jan. 1832 + 

28 Marts 1803). [Dedsbi)!.] 

4. Sara Brigitte, f. 12 M:ii 1841, g. 15 Sept. 1870 m. Portræt- 
maler Johann Martin Graack, f. 4 Nov. 1810 f 12 Jan. 1899. 
[Kiel.] 

b.Atulreas Bendix von Andcrsin , f. 20 Juli ISM f 12 Sept. 
ISUS, GjiFsli/iver, g. 17 Nov. 1870 m. K mi li o Juliane Holm, 
f. 19 Okt. 1B55. [Kmbsbøl.] Bum: 

a. Ida Catharina, 1. 4 Febr. 1877. 

b. Maria, f. O Marts 1878. 

c.Androas Bendix vim Andersen, f. O Nov. 1879. 

d.Clara, f. 18 Marts 1884. 

e. Ktlef Boy Peter von Andersen, f. 2 April 1892 

11 Anker. 
Vaaben i Far Anker.* 

Under 14 Jan. 1778 blev der forundt 
Brødrene Bernhard, Feder Off Jess Ancher 
samt Brodrene I'eter 07 Carsten Ancher et 
„XatiiralisatiovspafcHt", hvorved de indfeni- 
medes i den danske Adel, saaledes at Slwyt- 
navnet fremtidici sl-idde sKrives „Anker". — 
Ved et Katuralisatinnspatent af HS Mai 17!)0 
lleveGrosserer Hils Ancher or/ hans toBroder- 
sonner Jan og Nils Ancher o]iturjne i den 
danske Adel med samme Navnefora ndring. — 
ver og fuldstændig SUegttavle se Aarg. 1889. 

Den ældre liinie af 1778. 

Carl Johan Anker*, f. 23 Mai 1835 (Son af Generalmajor, 
Kabinets-Kammerherre Erik Theotlor Christian Bernhard Anker, 
f 8 Ane. 1785 t ~5 Aug. 185y), Kumiiierlierre, Oberstlitituant ot; 
Chef for Valders Laiidstormsluit. af 2. akcrsh. Inf.-I3ria. (II.*) 
(Guldmed. ingonio et årti) (S.Sv..S'.) (S.V.31.) (O.II.Jmt.) (I.M. 
AL 3) (B.H.M.41.) (O.J.Kr.3.) (l'r.K.0.4.), tr. 11 Mai 18ii3 m. Char- 
lotte Amalie Wolff, f. 23 Mai 1838. [Kristiania.] Horn: 
I.Juliane Louise, f. 29 Juli 1864, fli. Hoffroken hos Kron- 
prinsesse Victoria, g. 29 Marts 1890 m. Fideikonmiisbosidder, 
Kammerjunker Cosmus Bornemann, f. 15 Dcc. 1857. [K.] 
2.Betsy Marie, f. 2« Juli 1800. 
S.Marie Jeanina, f. 13 April 1808. 

4. Carsten Peter Bernt Anker, f. 31 Marts 1872, Landbrugs- 
kandidat. 
S.Peter Lars Botwid Anker, f. 21 Aur. 1870, Bankassistent. 
Soskendc: 

1. Carsten Christian Anker, f 8 Jan. Inl7 f 12 Dec. 1898, Kammer- 
herre Oberst, p. 10 Okt. 1802 m. Marie Elisabetli Wolff, f. i 
Aug. 'l83U. [k.J 

2. Marie Agnes Christiane, f. 17 Marts 1820, g. 10 Mai 1850 m. 
Professor miner, ved Kristiania l'niversitet, l)r. pliil. T b e o d o r 
Kjerulf, f. 30 Marts \bi', t 25 (»kt. 1888. [l.lfvoii ved Moss.] 

3. Krikka f. 18 l'"ebr. l^jy, g. 30 Sept. 1857 m. .Sekondloitnant 
i don norske Ingcnior-Brig., Premicrloitnant i Aim.HU Axel 
Ludvig Hiis, f. 20 April 1828 t Hi Okt. 1S59. | KriHliauia.l 

4. Betsy Juliane Cbarlntte, f. I l'Vbr. 1830, g. 25 Juli 1850 m. 
Professor ved Kun^-takaileiiiiet i Il-'ilin, LanilHkal>snialer 
Hans Kredrik (inde c.N.St.O.l.) (S,N.3.) (l'r.Kr.2.) (( Ml. A K.2.) 
(H.Z.L.31.) (O.F.J.3.) (l'r.K.O.3.) (B.L.5.), f. 13 Marts 1825. 
[Berlin] IS Anker. 
Den yngre Linie af 1778. 

Peder Bernt Anker, f. 7 Juli 18f)3 (Søn af Kasserer Oarl 
Anker, f. 24 April 1833 t O Jan. 1887), Kureauchcf i Juatitsde- 
partementet (Pr.Kr.4.). [Kristiania.] 
Søstre: 
I.Karen Ma/tha Maria, f. 17 .l:in. 1871. [Kristiania.] 
a.Elisabeth, f. 20 Juli 1880. [Kristiania.] 
Faders Broder: 
Morten Anker, f. 28 Dec. 1835, fli. Skibsfører, Medlem af 
Direktionen for det Anker'sko \Vaiscnlius, g. 15 Sept. 1881 m. 
Mina Maarud, f. 18 Nov. 1841. [Blindern i Vestre Åker.] 

Farfaders Brodre: 
I.Bernt OUtus Anle>-, f. 25 Xov. 1809 f 11 Sepf. 1881, Soren- 
gkn'vet; g. 27 Dec. 1837 m. Dorothea Ulrikke Arveschoug, 
f. 18 Dec. 1811. [Kisor.] Børn: 

».Morten Ulrik Anker, f. 13 Okt. 1838, Cand. jur. , Told- 
kontrollør, g. 25 Mai ISfiO m. Louise Marie Wessel-Berg, 
f. 20 Mai 1841. [Kisor.] Børn: 

1) Bernt Theodor Anker, f. 7 Marts 18C7 , Sofrncpræst til 
Laardal, Eidsljorg og Høidalsnio, g. 3 Juni 1892 ni. Gunlld 
(Minnie) Bjelke, f. 19 April 18(i9. [Laardal.] 

2) Christian August Anker, f. 8 Marts 1809, Ingeniør 
ved Kristiania Vand- og Kloakvæsen, g. 27 Juli 18Ho ni. 
Louise M arie Lykke, f. l(i April lti73. [Kristiania.] Børn: 

a) Margit Lykke, f. 29 Juni 189C. 

b) Bernt Anker, f. 14 Marts 18!i8. 

3) Pauline Louise, f. 25 Aug. 1871, Organist. 

4) Morten Ulrik Frederik Arveschoug Anker, f. 10 Marts 
1879, Søkadet. 

B) Louiso Marie, f. 28 Fehr. 1882. 
b.Petra Bernhardino, f. 10 Mai 1844, g. 1 Sept. 18C5 m. Major 

i Sanitetskorpset, Brigadeheg« i trondlijemske Brigades 

Koniinandodistrikt, Læge ved Troudlijenis Straflcanstalt 

Keinholdt Ifollinanii, f. 30 IMai 1831). [Troiidhjeni.] 
C.Dorothea liouise Cliarlotto, f. H Nov. 1849, g. ir, April 

1873 m. Sognepra^st til Krederiksliald HansKicolai Nilssen, 

f. 22 Juli 1849. [I''rederiksliald.] 
d.Dortlie Birgitte Tliora, i. 2G Sept. 18.54, g. 7 Aug. 1879 ni. 

reaid. Kapellan for Stange, Ottestad og 'L'angeii (Jabriol 

Laurentius Winsiies, f. 2« Juli lnri2. [Stange.] 
i- Christian Anler, f.HJuni 1811 f .< iJei: 7«.v.>, g.9Juinl839 
in. Birgitte Dorotliea Fiirst, f. 31 Jan. 1814. [Kristiania.] 
Sønner: , 

a. Morton Peder Bernliard Anker, f. 2 Sept. 1840, Leiia- 

niaiid, g. 2 Mai 1873 in. (!aroliiio Mario Ingeljrotlison , f. 

21 Okt. 1839. [Nitedal.] 
^. Johan Canpar Herman M'eiM Anker, f. 9 l)ee. 1845 f IH 

18 Anker. 

Mai 1895, LandsVahsmaler, g. 25 Okt. 1881 m. Comtcsso 
Caroline Marie Kdovina Wedel Jarlsberg, f. 12 Juni 1802. 
[Bæstum ved Kristiania.] Børn: 
l)Hedevig, f. 10 Sept. 188S. 

2) Christian Peder Bernhard Anker, f. 4 Okt. 1887. 
C.Nils Christian Anker, f. 20 Dec. 1848, Provst, Sogne- 
præst til Tromø, g. 20 Juni 1877 m. Gabrielle (rustava 
Knudsen, f. 17 Sept. 1852. [Tromø ved Arendal.] Børn: 

1) Christian Anker, f. 20 Dec. 1879, Student. 

2) Martine Emilie, f. 9 Marts 1883. 

3) Ruth, f. 22 Marts 1885. 
4)E8ter, f. 1 Juni 1890. 

5) Alf Anker, f. 3 Marts 1892. 
. Jo h n Collett Anker, f. !) Juli JS16 f IS Juni ISCr,, Kaptain. Børn : 
a. Herman Morten l''rederik Anker, *f. 1 April 1840, Major 
i Intendanturkorpsot, Distriktsintendant i 1. akorali. Bri- 
gades Komniandodistrikt (S.V.3'.), g. lU Sept. 1873 m. Alice 
Cecilia Kobb, f. 22 Dec. 1852. [Frcderikshald.] Born: 

1) Elisabeth Alette, f. 5 Juli 1874. 

2) Hilda Thora Amalie, f. 3 Dec. 1875. 

3) Thor Pontus Herman Anker, f. 8 Juli 1877, Kadet. [Kri- 
Btiania. 

4) Beate Mathilde, f. 14 Okt. 1878. 

5) Eli en Christine, f. 19 Sept. 1880. 
6)Amy, f. 18 Mai 1882. 

7) Oscar Theodor Conrad Anker, f. 25 Jan. 1884. 
8) Alice, f. 28 Nov. 1885. 
9)Harriet, f. 20 Okt. 1887. 
10)Hcrman Anker, f. 9 Juni 1890. 

b.Dina Annotte, f. 27 Sept. 1841, if. 20 Juli 18fi3 m. fli. Ad- 
junkt ved Alnarp Bandbrugsinstitut Daviil J''rcdrik Bru- 
nius, f. 22 Juni 18.13 t 1 Dec. 1809. [Kristiania.J 

C.Helga Margrotha Charlotte, f. 12 Okt. 1842, g. 20 Jan. 
1860 m. fil. Direktør for Aaa liøiere liandbrugsskolo Fre- 
derik August Dahl, f. 23 Martd 1818 t 29 Nov. 18SI0 (han 
g. 1" i Nov. 1842 m. Sophie Brandtman, f 14 Aug. 1858). 
[Kristiania.] 

d.Conrad Anker, f. 8 Juli 1849, Grosserer, g. 21 Mai 1875 
m. Helene Parr, f. 12 Sept. 1855. [Munkvold i Kristiania.] 
Børn: 

1) Ferdinand Oswald Conrad Ankor, f. 12 Dec. 187C. 

2) John Collett Anker, f. 28 Juli 1878. 

3) Bernt Anker, f. 2ti Sept. 1879. 

4) Helene Parr, f. 11 Dec. 1880. 

6) Engen Carsten Anker, f. 15 Febr. 1882. 
6) Kate Anna, f. 30 Juli 1885. 
o. Karen Annette, f. 11 Juli 1852. [Kristiania.] 

14 Anker. 
liinien af 1790. 

Peter Martin Anker til Sorgenfri og Knivso, f. 25 Au(?. 1803 
(Søn af Nils Anker til Sorgenfri, f. 14 Juni 183« t 1 Okt. 1893), 
g. 25 Febr. 18U2 m. Nini Koll, f. 3 Mai 1873. [Frederikshald.] 
Søster: 
Thrine Helene, f. 13 Sept. 18G0, g. 13 Sept. 1884 m. Cand. 
pliil. Johannes Catharinus Lassen, f. 3 Aug. 1857, Bopar. 
1896. [Kristiania.] 

Faders Søskende : 
I.Peter Christian Botwid Anker til Lundestad, f. 30 Mai 1837, 
g. 28Dec. 18C4 m. Anne ISIagdalene Koshauw, f. 2 Sept. 1844. 
[Lundestad ved Frederikshald.] Dutre: 

a.Cathrine Kirstine, f. 27 Jan. 180G, g. 21 Juni 1890 ni. 
Høiesteretsadvokat C lir i s ti an Fougstad Roll, f. 29 Okt. 
1862. [Frederikshald.] ' 
b.Thora Dorothea, f. 8 Nov. 18U9. 
2. Diderikke Annette, f. 18 Juni 1838, g. 29 Mai 1857 ni. Adjunkt 
Edvard Johannes IMoller, f. 12 Marts 1820 t 3 Nov. 1885. 
[Those ved Frederiksstad.] 
S.Herman Anker til SagcUun, f. 15 Juli 1839 f 9 Fehr. 1S9G, 
Cand. tlieol. Børn: 
a. Alf Anker, f. 19 Sept. 1865, Kaptain af Ingeniørkorpset, 

Chef for Parkkompagniet, [l'rondlijcni.] 
b.Karen Cathrine, f. 14 Jan. 18U7, g. 30 Sept. 1802 m. Over- 
retssagfører Johan Castlicrg, f. 21 Sept. 1862. [Gjøvik.] 
C.Cathrine (Katti), f. 23 Okt. 1868, g. 9 Jan. 1889 ni. Cand. 
phil. Kai Bisgaard Anker Moller til Those, f. 22 Mai 1859. 
[Those ved Frederiksstad.] 
d.Eli IJirgit, f. 2 Juni 1870, Cand. phil., g. 27 Dec. 1892 m. 
Høiesteretsadvokat Wil li elm Dunker Dons, f. 14 Juni 1868. 
[Kristiania.] 

e. Peter Martin Anker, f. 17 Marta 1872, Læge, g. 12 Okt. 1898 
m. Marie Keiniera, f. 15 Okt. 1872. [Aas Præstegjæld ved 
Drøbak.] Datter: 

Agnes Marie, f. 14 Juli 1899. 

f. Ida, f. 10 Juni 1876, g. 13 Nov. 1896 m. Violonist Torgrim 
Castberp, f. 9 Sept. 1874. [Berlin.] 

g.Nils Itotwid iViiker, f. 18 Dcc. 1878, Sekondløitnant i trond- 

hjcniske Inf.-Brig., Tikniker. [Kristiania.] 
h. Agnes Kva, f. 2 IMai 1H83. [Tjrrnc] 
*.Cliristian August Anker til ki't'nc (N.St.0.2-.) , f. 9 Aug. 
1840, g. 1° 11 Juli 1866 iii. Annette Villiclmiiiu Krehs, f. 9 
Marts 1846 f Si) Mai 1867, 2" 28 Sopt. 1868 in. <' li ri 8 tine 
Friis, f. 2 Marts 1H48 t 4 i''ehr. 1899. [l''nMlerikHhaid.] Miirn: 
aJohan August Aiik<\r, f. 26 Juni 18VI, g. 12 Marts 1895 m. 

Julie Jacobsen, f. 1 Sopt. 1872. [l''rcilorikaliald.] Son: 
Christian August Anker, f. 29 Jan. 1896. 

16 Arenfeldt. 

b.Borghild, f. 11 Aiig. 1876, g. 24 Okt. 189C m. Gottfred 

Kasch, f. 18 Juli 1874. [Frederiksliald]. 
cGunhild, f. 15 Aug. 1878, g. 1 Mai 18a7 m. L.-cgc Jørgen 
Ording, f. 27 Okt. 1864. [Aarnres.] 
S.Elise Sophie til Dyreiidal, f. 20 .)iini 1846, g. 27 Dcc. 186& 
m. Oberstløitnant og Chef for sniaalehnsko Liatnlcværiishatl. 
af 1. akershiisiske Inf.-Keg. Kjeld Joachim Frederik Kos- 
hau-w Schultz, f. 30 Nov. 1840. [Dyrendal ved t'rederiksliald.] 

Faders Moder: 
Cathrine Olava Nikoline Anker, fodt Gløersen, til Rød, 
f. 1 Sept. 1814, g. 2a Aug. 1835 m. Grosserer Te ter Martin 
Anker, Enke 24 Kebr. 1863. [Rød ved Frederikshald.] 
Arenfeldt. 

Gammel dansk AileJssla'f/t , livis Stamtavle 
her/i/)i(ler ved Aar l'tOO. — Vauhinafbilduinij i 
Jt'avver ny fiddstændig Slægttavle se Aarg. 1^03. 

Christian Detlov Adolph Arenfeldt* • til 
Stamhuset Sæbygaard, f. 7 Febr. 1824 (Srtn af 
ISIajor Julius Frederik x\ronfeldt, f. 8 Supt. 
17<J4 t 7 ])ec. 1S25), g 30 Mai 1855 m. Ottilia 
liOuiso Isaachseu, f. 4 Juni 1833 t 30 Jan. 
1875. [Gimle ved Kristianssand ] Bifrn: 
I.Julius Frederik Aronfidilt, f. 10 Aug. 1850, ^'orpagter, g. 13 

Febr. 1889 m. Si gri d Wergelaud, f. 17 Sei)t. 1803. [Sæbygaard 

ved Sæby.] Høm: 

a. Charlotte, f. 25 Nov. 1889. (Vallø.) 

b.Carolino Louise, f. 2 Okt. 1891. (Vallø.) 

C.Christian Dctlev Adolpli .\rotifeldt, f. 14 Okt. 1892. 

d.Oscar VVorgeland Arenfeldt, f. 27 Juni 1S05. 

e.Sigrid, f. 29 Aug. ia9G. (Vallø.) 

f. Laura Constance, f. .",0 Nov. 1S'.I7 (Vallø.) 
2. Hanne Louise, f. 5 Bec. 1857, g. 1" 14 .\ug. 1883 ni. Uøicste- 

retsadvokat ("liristian V i Ih elm Garben l'riia, f. 21 Febr. 1859 

t 7 Sept. lt*UO, 2" 27 Okt. 1892 m. Kaptajn og Komiiagnichcf 

ved Stavangers Landeviernsbatl. af Kristianssands Inf.-Urig. 

Hans Viker, f. 1814. [Stavanger.] 
S.Ingortha retmnelle, f. H Sei)t. 1800, g. 13 Mai 1890 ni. 

Kaptain, Vagt- og Kvart(^rniester ved Ni^ilenæs Linicbatl. af 

Kristianssnnds Lif.-Urig. Charles Valentin Oiiidal, f. 29 Nov. 

1858. [KristiansHaud] 
4.Laura Nicoline Ottilia, f. 31 Juli 1802. [Gimle.] 

16 
von Arenstorff. von Arenstorff. 

Gammel nordtijdsk Adelsslægt, hvis Stam- 
tavle heaynder med Liidolf von Arenstorff, 
der levede 1306. — Frederik von Arenstorff 
til Ocergaurd blev naturaliseret 24 April 
1670. — Vaahe>uifbihluiug i Farver og fuld- 
stændig Slægttavle se Aargaiig 1SS6. 

Carl Vilhelm Ferdinand von Arenstorff, 
f. 15 Aug. 1S38 (Son af Frederik Christian 
von Arenstorff, f. 18 l)ec. ISO:? f 13 Mai 184a). 
Cand. phil., Kammerjunker, Kaptain (E.M.;i.)i K- 18 IJec. 18G6 
m. Nelly Frederikke Caroline Bulow, f. 6 tjept. 1838. [K.] 
Døtre: 

1. Harriet, f. 21 April 1868. (Vallrt.) 

2. Edel Louise Augusta, f. 14 Sept. 1872, g. 24 Juni 1898 m. As- 
sistent i Finanslio vodkassen Frederik Caspar Spang, f. 23 
Juli 1871. [K.] 
S.Adelaide Charlotte Skeel, f. 15 Sept. 1877. (VallO.) 

Søstre : 
I.Johanne Mario Charlotte, f. 19 Jan. 1837, g. 20 Mai 18G4 m. 
Prosektor ved kirurgisk Akademi Knud Engelbreclit Valløe, 
f. 5 Febr. 1833 f 17 Mai 1877. \K.] 
2. Froderikke Cathinka Claudiue, f. 20 Juni 1842, luspektrice 
ved den Kgl. Fødsels- og Plciestiftelse, Enke efter Telegraf- 
bestyrer Theodor Jermiin. 

Faders Brødre : 

i. Marcus Gerhardt Cathincus von Arenstorff, f. 1 Sept. 1800 

f 15 April 1807, Jaiitjunler , g. 20 !N'ov. 184(i m. Kudolphino 

Mario Ollegaard Jermiin, f. 13 IMarts 1822. [K.] Siinner: 

a.Frederik Christian von Aroi.-torff, f. 7 .Tnni 1S4:> f 1 iM-c. 

Ili84, l-olitioffuiaiit, g. 2 l)ec. 1881 m. Inger Marie Jonsen, 

f. 17 Mai 1857 (hun g. 2° 1888 m. Ijandniand Poter IJuni 
I'etersen). [:\Iiimeville, Xordamorika] Datter: 

Johanne Marie Cliarlotte Catliinka Lykke, f. 27 Juni 1884. 
[Bolle ved irjallorup.] 
b. Just K udolpli Sojihus Jermiin von Arenstorff, f. 18 Juni 1853, 

g. 4 Jan. 1884 m. Thora Augusta Sonn, f. 15 l)cc. 1859. [K.] 
i- Johannes Frederik v,in Arenstorff til Fidei/.oinmisgodset Over- 

ijaard, f. 77 Feln: ISV! f l'.l Marts ;s7^, Cand jur., g. 1 Okt. 
1840 ni. Anna Sopliio Ctithrine inisubcth Juliane Jermiin, 
f- 2!t Sept. 1827. [KandorH.] Horn: 
a.Johanno Marie Charlotte, f. 21) Okt. 1847, g. m. Cand. 

phil. August lUichwiUU. 
b.Krederi k von Arenstorlf til Fideikommisgodact Overgaard, 

f. 4 Nov. 1849, lloljii'gernicster, Lundvæsoiibkonimissær, g. 

17 2 Astrup. Aubert. 

l» 19 ABril 1881 m. Comtesse Julie Mathilde Oertrude 

Tramp f 10 Marts 18S4 t 16 Mai 1891, 2° 4 Okt. 1894 m. 

Thyra Helene Charlotte Annette Lovenskiohl, f. 3Dec.l857. 

rOvergaard ved Havndal.] ^ ^„ c. , -.am 

c.CarlJens von Arcn.torff, f. 24 Mai 18^1 f 19 Sept. 1894. 

Kammeriimlei; a. 28 Mai 1885 m. Andrea Kirstine Doro- 

SXiU, f.i3^Sert.l802. [Kolighed ved Randcral. Datter: 

Augusta Elisabeth Tjchine Andrea, f. 13 bept. 1894. 

(Vemmetofte.) , ,. . „„ , -, ,oc< 

d Anna Sophie Cathrine Elisabeth Juliane, f. 29 Apnl 1854, 

"Enke efter Jaf,'f.iunker Frederik Obehtz. 
e. Kar en Kagnhild, f. 29 Dec. 1855, g. m. Løitnant Hjal- 
mar Bang til Haraldskjær. 
f Theodor Jermiin von Arenstorff, f. 14 Dec. 18C0, Løitnant 
■ af Forstærkningen ved 33. Bat!., Postoxpedicnt g. 2n Sept. 
1893 m. Anna Cliarlotte Lonborg Jensen, t. 23 Jan. 1873. 

^*^Carrj'ohann"s Frederik von Arenstorff, f. 30 Sept. 1899. 

Astrup.* 

Generallrigslowmisswr Hcagen Oiristian Astrup blev adlet 
ved Patent af 24 Aiig. 1810. 

Haagen Christian Astrup, f. 2G Febr. 1871 (Sim af Krigs- 
kancellisekretar, Toldinspektor Jens 1-rantz Christopher 
Astrup, f. 1 Jan. 1810 t 25 Dec. 1872). [Amerika.] 
'■ Sostcr: 

Christiane Amalie, f. C Mai 1872. [Amerika.] 
Moder: 

Cathrine Elise Astrup, fodt Forellen, f. 19 Okt 1842, g m. 
Krigskancellisekretær, fh. Toldinsp.ktor Jens hrant. hri- 
Ttoiiher .\strup, Enke 25 Dec. 1872. (han g. T 14 Apvil 1842 m. 
C hr.' Stinne Amalie Wiglar, f. 2 Okt. 1813 t 1 Nov. 1869). 
[Amerika] 

Aubert. 

En 1012 af lleitiia lloirik af Lothrtiifieii adlet Slwgt , der i 
fnrrinc Aarh. lom 'til Danmark. o;j af hvilken Oherst, senere 
Oenerahiiajnr yrainois Aiih'-rt bUe naturaliseret 7 Marts 177G. 

Hiernnymus (Jer.^nie) Benjaniin Aubert, f. ;'9 Sept. 1K33 (Sun 

af norsk liig.'iii..ik;iptaiii K r a n t « lliMuik Aubert, f. 19 Sept. 

1797 +2April 1812), SkihHlon-r, g. 27 Dec. l.-ti3 in. KarcnOvidia 

Bergh, f. 19 Sept. 1832 f « l'^^'""- ^^•'''- IKristiaiiia.) Døtre: 

18 Aubert. 

1. Sophie Franciska, f. 7 Nov. 1864, g. 13 Okt. 1887 m. Skole- 
lærer Niels Arnesen, f. 30 Marts 1850. [Kristiania.] 

2. Cathrine Olavinc, f. li Nov. 18G6. 

Sdstre: 
1. Fredrikke Sophie, f. 30 Marts 1835, g. 22 Dec. 1850 m. Kjøb- 
mand og Tobaksfabriknnt Jlichael Johan Wielgolaski, f. 
20 Sept. 1824. [Kristiania.] 
Z.Henriotto Jatobinc, f. 20 Sept. 1838, g. 2.5 Marts 1859 m. 
Fabrikeier Jolianues Cliristian Piene (N.St.0.3'.), f. 10 Aug. 
1832. [Trondbjom.] 

Faders Brodre: 
l.Henrih Arnold Thaulow Aithevt , f. 27 Dec. 1708 f 17 Juli 
1663, ArmeeintCHcUait i Kon/e. Born: 

a.Henrikke Elisabetli (Betsy), f. 22 Aug. 183C, g. 21 Dec. 

1867m. Bitniester op Eskadroiischof ved akprsb.Laiideværns- 

korps af KavallcribritjadLMi Sigvart Haslem, f. U Nov. 

1842. [Kristiania og i)illing ved IMoss.] 

b.Fransjska Elisa, f. 7 Febr. 1840, Folkeskoloinspoktrice. 

[Kristiania.] 
C.Sophie Emilie, f. 31Juli 1842, Folkeskolela;rerindo. [Kri- 
stiania.] 

d. Otto Julius Aubert*, f. 24 Dec. 1843, Hoicstcretsadvokat, 
Formand for Kigsl'orsikring.s-Appelkoniniissioncn, g. 14 Okt. 
1872 m.Anne Catliriue Seip, f. 14 Jan. 1862. [Kristiania.] 
Born: 

l)Carin, f. 8 Sept. 1873. 
2) Clara Loven, f. 5 Dec. 1874. 

3)Henrik Caspar Aubert, f. 14 Febr. 1877, Premierltjitnant 
ved Fodfolket. [Kristiania] 

4) Juli o, f. 2 Jan. 1870. 

5) Caspar Seip Aulicrt, f. 4 Beo. 1880, Student og Kadet. 
[Kristiania.] 

e. Johan Ludvig Aubert, f. 5 April 1845, Kaptain og Kom- 
pagnielief ved Kriatianssaiids Laiidcvariisbatl. af den kri- 
Btianssandsko inf.-Brig., g. 20 Marts lH(iO m. Tliorcsc Høj- 
dahl, f. 14 Jan. 1841. [HulsniK] Born: 

l)Karen Mario, f. 23 Jan. 1871, g. lU Mai 1807 m. Tand. 
pharm. Hans Kristian Krogli, f. 14 Okt. 1860. [Kri- 
stiania.] 

2) Otto Aubert, f. 22 Mai 1872, Jernbanekontrollor. [New 
York.] 

3) Johan Auliert, f. SO Okt. 1874. Styrmand. 

4) Severin Aubert, f. 23 Marts 1877, Handelsfuldmægtig. 
[Kristiania. I 

6) Krans Aiilirrt, f. 20 Aug. 1882. 
ti) Alf Aubert, f. 2(i Marts 1H,S5. • 

f- Juliane (Julie) M:iri.- Cbarlotto Helene, f. 5 Mai 1840, 
Skoleiiispektrito. [Kristiania.! 

19 Aubert. 

K Frans Henrik Aubert, f. 9 Sept. 1847, Toldbetjont, g. 
1878 m. Hilda Sofie Larsen, f. 7 Aug. 1854. [l-redenkshald.] 

l)Otto Julius Aubert, f. 13 Febr. 1881. 
2) Frans Oscar Aubert, f. 10 Jan. 1883. 
3)Johan Frlthiof Aubert, f. 1 Okt. 1884. 
4) Hi Ida Sophie, f. i Juni 1886. 
5)Elisif Arnolda, f. 20 April 1890. 
emenrik Arnold Thaulow Aubert, f. 18 Okt. 1893. 
h.Jacobine Henriette, f. 10 Jan. 1849, «. « »f- !?.""»• 
Telegrafbestyrer Sophus Johan bchoning, f. 17 Juli 18j0. 

i Al*e'tte^Louise, f. 14 Mai 18.50, g. 14 Mai 1869 m. Soren- 
Tkriver i Eidsvold Ingvald Falch, f. 25 Nov. 1825. [Kida- 

k M^arie^rcderikke, f. 18 Juli 1853, g. 9 Sept. 1879 m. Soj?nc- 
'præst til Kopervik med Aakre Jens Lauritz Arup beip, 
f. 20 Nov. 1852. [Kopervik.] 

1. Johanne Karoline (Lilla), f. 28 Marts 1856, g. 6 Juh 188 
m Sognepræst til Kjarko Jens Laurits Hemsen, f. O Juni 

,.L^^:ic£"-^^r^. Aubert, f. SO Marts ,807 fl4 J.ni 
1887 Dr piti!., fh. l'rnfesftor ved Kristiaxin Inieeymtet, g. ~d 
Juni 1837 ni. Ida Dorothea Mariboe, f. 31 Aug. 1811. [Kri- 

"^^Ludlif^Vrihoe Benjamin Aulert, f-^^^^ov^f^^ fojelr 
1896 Dl- jiir., rrolessor, fh. Statf^raa.l , g. 24 Ivov. 1804 m. 
Elise Aars, f. 8 Fobr. IS.iV. [Kristiauia.] Børn: 
lIThekla f 24 Febr. 1866. 

2 Julius Aars Aubert. f. 10 Sopt. 1867. Cand.jur. [Kristiania]. 

3 Vilhelm Mariboe Aubort, t. 29 Dec. 1868, ll'"««^'^''^'-^- 
advokat, g. 23 Juni liMio m. Hedevig Blix, f. 29 April 
1872. [Kristiania] Uutter: 

Elise Karoline, f. i) April 1898. 

4) Lud vi g AubiTt, f. 12 Juni 1872, rrcmierloitnant i den 
norske Marine. [Trondbjem.] 

5) Sophie, f. 19 Mai 1S75. 

b Emil Kéné Aubert, f. r.i Nov. 1843, g. 31 Aug. 1871 m. Lau- 
ritz Stine la Cour, f. 19 Febr. 1818. 
c. Kagna Dorotliea Jacobine Henriette, f. 15 Okt. 1844. [Kn- 

d Julhi's' Henrik Vilhelm Adelsten Aubert, f. 7 Mai 1817, 
Caud. mug.. Ke<lnktiir af „Land^bUulct", g. 28 Sipt. 187.5 m. 
Sigrid Krikscn, f. 4 Ukt. 1817. [Kristiania.] Horn: 
1) Hedevig Mariboe, f. 29 Aug. 1H74, g. 3 Okt. 1894 m. 

Cand.jur., l,it(-rat ISernt lUsseseii Lie , f. 13 Juli 1868. 

[Kristiania.] 

20 Aubcrt. 

2)Leonard Holmboe Aubert, f. 28 Marta 1876, Student. 
[Kristi ania.] 

3) Lud vi g Cæsar Martin Aubert, f. 21 Jan. 1878, Student. 
[Kristiania.] 

4) Carl Kearnley Aubert, f. 30 Marts 1879, Student. [Kri- 
stiania.] 

6) Ida Dorotliea, f. C Nov. 1882. 
6)Hildur Mathilde, f. 14. Nov. 1885. 
e.Christian Fredrik Glukstad Aubert, £.25 Mai 1848, Forst- 
mester i Sorkedalen, g. 9 Aug. 1870 m. Emma Steen, f. 
7 Okt. 1857. Kiirn: 
1) Laurits Kmil Aubert, f. 8 Juli 1877, Forstkandidat. 

[Snaasen.] 
2)Kagnar Mariboc Aubert, f. 30 Marts 1879, Student, 

Kadet. [Kristiania.] 
3)Andreas Aubert, f. 14 Jan. 1881. 
4) Oscar Fredrik Aubert, f. 11 Nov. 1882. 
5) Jeannette (Nanni) Schiiitler, f. 10 April 1884. 
6) Ida Elise, f. 13 Jan. 1887. 
7)Septima, f. 9 April 1889. 
8)Christian Aubert, f. 28 Jan. 1S92. 
f. Fredrik Ludvig Andreas Vibe Aubert, f. 28 Jan. 1851, 
Cand. tlicol., Dr. jihil.. Stipendiat i Kunsthistorie, g. 2 Marts 
1886 ni. Martlia Johanne Védastine Moe, f. 19 Febr. 1858. 
[Kristiania.] 
Z.Emil Michael Conrad SojiJins Aubert, f. 2 Juli 1811 f 8 Nov. 
1872, Horeiiskriier , q. 1" 19 Juli ISHf) iii. Inr/er Christine 
Baade, f. 4 Ft-br. 1S13 f 24 Okt. 1S45 , 2" l'J Auii. 1847 m. 
Gertrud Sophie Lohery , f. 10 April 1S21 f 16 Febr. IS.'tO, 
3° 12 Kov. lH-'t2 m. C ur oli ue Johanne Marie Lober g , f. 12 
Kov. 1812 f 3 Juni 1^05. Born: 

a. Jacobine Henriette, f. l(i Aug. 1840, g. 1 Sept. 1864 m. 
Oberst, Chef for Hardanger I,andstorms Batl. Emanuel 
Lund (N.St.0.3".) (S.Sv.S'.), f. 2 Lee. Wii). [Helleland i UUens- 
vang i Harilanger.] 
h.Otto Benjamin Andreas Aubert, f. 17 Per. .1841 f 23 .Jan. 
18U8, Amtinanil, g. 22 Dec. 186« m. Hilda Thaulow, f. 14 
Mai 1840. [Kristiunia.] Rom: 

1) Julius Th;inl(j\v .\ubeit, f. 1 Okt. 1867, Overrctssagfiirer, 
g. 23 Mai 1890 m. liirgitbe (IJibi) Mjhre, f. 30 Aug. 1SG4. 
[Kristiania.] Dutre: 
a) Betsy, f. 1 Alarts 1891. 
b)Hildu Thaulow, f. I."-. Juni 1893. 
c) Birgit, f. 24 Febr. 1!<90. 
2)Emil AubiTt, f. 21 Aug. 1871, Civiliug(^ri!or, Flddnings- 
inspektor, g. 28 Okt. 1H93 )ii. Kristiane (Kiss) .lakobinc 
Konning, f. 4 Jan. 187.0. [Skien] Sun: 

Otto Benjamin Andreas Aubert, f. 16 Sept. 1899. 

81 Aubert. 

3)Axel Aubert, f. 11 Dec. 1873, Dr. pbil., Civilingeniør, 

g. 2 Juli 1897 m. Gudrun Holter, f. 9 Sopt. 1873. [Engene 

Dynamitftibrik vfd Drobak,] 
4) Otto Gilbert David Aubert, f. 3 April 1875, Civilingcnior. 

[Kriatiania.] 
6) Krans Ingar Aubert, f. 17 Sept. 1877, Student. [Kri- 

stiania.] 
6) Hilda Alette Loontine, f. 7 Marts 1887. 
C.Frans Henrik Aubert, f. (i Juni 1848, fli. Kaptain af Fod- 
folket, Amtsingenior i Kristians Amt, g. 17 Aug. 1881 m. 
Louise Jakbe'lln, C. 21 Mai 18G2. [Lillebammer.] Bom: 

1) Elise Sopliie, f. G Okt. 1884. 

2) Sofus Emil Aubert, f. 14 Jan. 1887. 

3) Louise Fransiska, f. 23 Mai 1S88. 

4)Carl Jolian Jakbelln Aubert, f. 24 Jan. 1890. 
5)0 tt o lugar Aubert, f. 2 Nov. 1891. 
d. Inger (Inga) Kristine, f. G Juni 1848. [Kri.stiania.] 

e. Gertrud Sopbie, f. 30 Jan. ISoO, g. 24 Okt. 1872 ni. Overrets- 
Bagforer Jens Emanuel Kynning, f. 8 Jan. 1844. [Holme- 
strand.] 

f. Anna Jobanne, f. 31 Okt. 1803. [Antwerpen.] 
g.Henrik Arnold Auliert, f. o Dec. 1854, Grosserer, g. 20 

Doe. 1886 m. Gortrudis Maria dol Carmen Goniez d'Avel- 
lanedas y de Porras, f. 18G8. [Barcelona.] 
Karfaders Broder: 
Jacques Aubert, f. la Vec. 17G0 f 11 Dec.lSil, Kammerherre, 
Oberst, GeiieralkriiisloiiiDiisswr. Sonner: 

I.Frants Michael Aulnit, f.21 Aug. 1TJ'> f 15 Mai 1868, Kam- 
merjunker, llorgeriiiester. Born: 

a.E mm Oline, f. 2 IMiirts 182G, g. 21 Mai 1851 m. Dr. med. 
Gottlieb Nicolaus Benbold Tbomsen, f. 10 Sept. 1818 t 29 
Aug. 1889. [Uondsborg.] 
b.Matbilde, f. 30 Juli 1828, g. 14 Juni 1850 m. Pastor Adolph 
Hans Hermann Arps, f. 9 Juli 1814 t Hl Dcc. 1871. [Eutin.] 
C.Oskar Aubert, f. 12 Sept. 1831, Skovrider, g. 14 April 
18G3 m. Marine Hiuuiuist, f. 28 Aug. 1838, [Hanvedskov 
ved Flensborg.] Ibirn: 

l)Kran7. Aubert, f. 30 Juli 1804, Jernbanoassistent, g. 12 
April 1890 m. Eiiae ISIarino IIan<iuist, f. 28 April 1808. 
[Slesvig.] Sonner: 

B) Oskar Kriinz Aubert, f. G Soi)t. 1891. 
b) Alpbons Aubert. f. 3 Dec. IWH. 
2)CIiristiau .Vulu'rt, f. 12 Juli 18GG, Jernbaneaspirant. 
3) Gustav Aubert, i. 20 Sept. 18U8, (jartnor. 
4)Milrri, f. U) Jan. 1871. 

6)Kriedrieb Aubert, f. 30 Okt. 1872, rostmedlij.ilper, 
d.Alplions Aiibcrl*, f. 21 »Ikt. 1832, g. 2.'. April 18G2 m. 
Margaretha Holst, f. G Hue. 1838. [Toftlund.] Hutre: 

ii Bang. 

l)Blandine, f. 28 Juni 18G3. 

2)Kmniy, f. 3 Aug. 1807. [K.] 

3)Toni, f. 7 Mai 1873, g. 28 Juli 189G m. Isærer Jens 
Alslev. [Kiel.] 
e. Fanny, f. 3 Jan. 1839, g. 5 Nov. 18G8 ni. KjHbmaufl Ru- 
dolph BcUair, f. 11 Aug. 1823 t 20 Mai 1880. [Berlin.] 
2. Ernst Emil Auhevt , f. 2S Jan. 179!) f 11 Murts ISCH, Kam- 
merraail, l'n.itjnester. Bom : 
a.Blandine Friedericko Cliristopliinc, f. 28 Marta 1828, g. 

1 Juni 18J9 m. Apothckcr Hans Xcilman, f. 12 Aug. 1805 

+ 11 Juni 187«. [Laurvig.] 
b.Ida Henriette, f. 9 Dec. 1832, g. 23 Okt. 1859 m. Agent 

Anton Jensen, f. 9 Febr. 1831. [Kristiania.] 
C.Ernst Emil Aubert, f. 3 Okt. 1834, g. 22 Aug. 18C2 ni. 

Anna Olsen, f. 8 Febr. 1843 t 28 Mai 1877. [New York.] 

Børn: 

1) Cæsar Louis Aubert, f. 7 Dec. 18C7. 

2)Aagot, f. 24 Sept. 1875. 
d.Frieilericke Marie, f. 15 Juni 18.S8. [Altona.] 
e. Cathrine Fr.inziska, f. 15 Juni 1838, g. 9 Juli 1878 m. 

Christian Bråde, f. G Nov. 1817. [Altona.] Bang. 

Justitsraail, Kammeradvokat Oluf Lundt Bang blev adlet 
23 Juli 1777. 

Niels Christian Ditlev Hjalmar Bang* til H-araldskjær, f 
5 Juni 1847 (Sun af Oluf Henrik Niels B.-ing til Haraldskjær 
og Sparresholni, f. 12 Juli 1803 t 12 Juli 1872), MedbesuUler 
af det Bang'sko Fidoikommia, Jjnitnant, Landvæsenskommissier, 
g. 6 Sept. 1878 m. Karen Kagnhil.l von Arenstorff, f. 29 Dec. 
1855. [Harahlskjær ved Veile.] ]ii)rn: 

l.Henriettc Oliarlotto Juliane Marie, f. 24 Aug. 1879. (Vallø.) 
2. Oluf Henrik Joliannes Bang, f. IG Aug. 1881. 
3. Harald Bang, f. G Aug. 1883. 

Broder: 
Oluf Henrik Johannes Marius Emil Bang til Sparresliohn, 
f. 29 Aug. 1850, Medbesidder af det Bang'sko Fideikommis. 
[Sparresholni ved Næstve(i.] 

Farfaders Broder: 
Balthazar Nicolai Bang, f. IH Juli 1779 f 14 Okt. JMC. 
Son: 

Frees Anton airistian Bang, f. 7 Juli 1809 f li Dec. ISSS. 
Bom: 

I.Nicoline Jarobino Augusta, f. O April 183G, g. 3 April 
18G2 ni. Kaptain, (JymnastikinspoktDr ved Uoskilde Kathedrul- 

23 Banner. Bardenfleth. 

skole Anton Frederik Hjalmar Balsløw (R.*) (E.M.I.2.), f. 

20 Mai 1831. [Roskilde.] 
2. Ida Marie, f. 17 Nov. 1837, g. 1 Mai 1869 m. Proprietær 

Heinrich Anton Møller, f. 23 Marts 1834 t IC Okt. 1887. 

[Ilsøgaard ved Skive.] 
S.Oline Villielmine Jacoba, f. 14 Nov. 1842, g. 4 Febr. 1870 

m. Viktualieliandler Hans Larsen, f. 29 Mai 1852. [K.] 
i. Niels Ilofneinann l'eiit: BcDiri , f. 17 Fehr. ISJiJ f 4 Sept. 

1883, g. 11 Juni 18G9 m. Vilhelmine Christiane ChristotVer- 

sen, f. 30 April 1848. [K.] Bom: 

a. Marie, f. 29 Mai 1873. (Vemmetofte.) 

b.lda, f. 14 Marts 1875. (Vemmetofte.) 

O.Anna, f. 12 Marts 1877. (Vemmetofte.) 

d. Herman Bang, f. 13 Juli 1878. 
S.Antoinetto Frederikke, f. 23 Juli 1847, g. 3 April 1870 ni. 

Nikolai Lauritz Holm, f. 11 April 1845. [Horsens.] 
G.Herman ifophiis Baiir/, f. 24 Sept. ]ts49 f 2(1 Okt. 187.';, 

Skovfoged, g. 28 Mai 1875 m. Laurine Sophie Oxcnbol, f. 

2 Juli 1847. [Sorø.] 

Banner. 

(Vddod paa 2IandsVmien IG Marts 1SS6.) 
Kammer jiiuker, Kaptaln Nicolaus Olaiis Banner blev adlet 
SG Jan. 1811. 

Vilhelmine Marie, f. (i Hee. 18.j3 (Datter af ovennævnte 
Kammerjunker, Kapitain Nicolaus UUius Banner, f. 1 Nov. 1780 
t 7 Febr. 1841), Lærerinde, Konventualinde i Gisselfeld. [K.] Bardenfleth. 

Gaiinnel breinish Adels.shrf/t, naturaliseret 
10 Mai 1S71. — yaiiheniifbildninii i Farver 
or/ iidfoi'lii/ Slwgttavle se Aury. Ib'Jl. 

Gottfried Vilhelm Christian Ingolf Bar- 
denth'th, f. 24 Jan. 1840 (Siin af Golioime- 
konfcrcnsraad , Kammrrlierrc , fh. Golieinio- 
statsiniuister og Justitsniinistor Carl Fmil 
BardvuMctli, f. 9 Mai 1H07 \ 3 Scpt. 18.'")7), 
Kommandor, Inspcktiir ved HelsiiiLtitrs Lo(l- 
rmand vod Horiiliak Lndscri, Bi'sidd''r af (hst 
Kidcikoiniiii« (U.*) llvi\l.l.2.) (S.V.^'-'.) (K.St. 
Stan. 2.) (Sp.C.llI.;;.) (l'r.Kr.i.) (V.Æ.L.U.) ((ir.l'r.5.) (Rr.li.5.), g. 
r 7 April 1870 ni. Olino Sundliolt, f. 30 Mai 1842 t l'T April 

24 
BPri og Lodsol 
BardenHi'th'.sk. Bardenfleth. 

1883, 2" 25 Okt. 1888 m. Laura Winning, f. 1 Sept. 1850. [Hel- 
singør.] Børn: 

I.Ingeborg, f. 12 Jan. 1871. (Vemmetofte.) 
Z.Carl Kmil Bardenfleth, f. 20 April 1873, E.vam. jur. 

3. Mari en, f. IG Okt. 187G. (Veniinetoftc.) 

4. Olga, f. 10 Dec. 18S2. (Valln, 'J'liaarupgaard.) 
S.Johan Frederik Emil Bardenfletli, f. 31 Mai 1692. 

Søskende: 

I.Vilhelmine Marie, f. 11 Juli 1833, Priorinde for Vemme- 
tofte Kloster. 

2.Caroline Charlotte Mariane Sophie, f. 30 Dec. 1841, g. m. 
Kanimerlierre , Baron Holger Stampe-Charisius til Baroniet 
Stampenborg. 

3. Frederik Carl Christian Bardenfleth, f. 21 Juni 184G, Kom- 
mandor, Chef for Srtofficersskolen (C^.D.M.F.M.) (E.M.l'.) 
(P.S.B.A.2.) (P.V.V.2.) (S.Sv.31.) (K.St.Stan.3.) (U.St.A.3.) (S.V..S1.) 
(B.Z.L.32.) (O.J.K. 3.), g. 11 Juni lb81 m. Ida Elise Cathrine 
Meldal, f. 30 Okt. 185U. [K.] Born: 
a. Aage Alfred Bardenfleth, f. 18 Juli 1882, Sokadet. 
b.EIse Sophie Nathalie, f. 2 Jan. 1884. (Vallø.) 

4.Vilhelm Bardenfleth, f. 18 Juli 1850, Stiftamtmand, Amt- 
mand over Veile Amt, fli. Indenriixsministor (C'.li.M.) (S.N.l.) 
(P.V.V.I.), g. 1° 24 Mai 1882 m. Baronesse Kristine Stampe, 
f. 30 Okt. 185G t 9 Marts 1884, 2" 2« Jan. 1888 m. Agnete 
Brandt , f. 22 April 18G2. [Veile.] Born : 

a. Knud Stampe Bardenfleth, f. 19 Febr. 1884. 
b. Gunnar Bardenfleth, f. 1 Marts 1889. 

C.Ellen Kristine Sophie, f. 12 Juli 1890. (Vallø.) 
d.Karen Borotliea, f. 28 Febr. 11^92. (Vemmetofte.) 
e. Hemming Løvemirn Bardenfleth, f. 8 Jan. 189C. 
S.Sophie Louise, f. 24 Okt. 1855, g. m. Kammerherre Vilhelm 
Neergaard til Stensbygaard. 

Farfaders Brodre: 
I.Poul Christian T>lller lianlciiflflh, f. 22 Marts 1774 f 25 Juni 
1827, Kammerjunker, Ohfmtlnituaiit. Søn: 

Joh a ti Christian liardenfteth, f. 22 Nou. 1S12 f 5 Xov. 1883, 
Oberst. Dattor: 
Amalia Maria Paula, f. 4 Sept. 18fi0. (Vallø.) [K.] 
i. Frederik Lorenoru Jianlrnfleth, f. ir, Juli 1781 f 19 Avg. 
1852, Generntloilnant, Kammerherre. Børn: 
a. Susanne Sophie Charlotte, f. 30 Okt. 1S21, Stiftsdame i 
Vallo. [K.l 

b, Johan Adolph liardeiiflefh, f. 25 Aiig. 1S25 f 28 April lH7i, 
Kammerherre, Jiilmesler, Ailjutaiit hos Kong Christian IX, 
g. 19 Juli 1851 m. Annette Dorothea Vilhelmine Theo<lorc 
do Klauman, f. G Jan. 1828. [K.] Søn: 

Addo Løvenørn Bardenfletli, f. 1 Jan. 18G1, Kammerjunker, 

V 

25 Barnekow. 

Kaptain af Artill. og Chef for 10. Batteri (Gb.E.T.) (S.Sv. 
3'.), K. 2i> April 18U0 ni. Ellen Crone, f. 23 April ltiC8. 
[K.] Uotre ; 

8)Aniia Margrethe, f. 17 Mai 1891. (Vallø.) 
b)£lse, f. 6 April 1893. (Valln.) Barnekow. 

Gammel Adelnxlægt fra Jiiigeyi, der alf i det 14. Aarh. eiede 
Jordegods i :^ju'Uaii(l. ■ — Jlauti harmkoii' hlev 1547 naturalixeret 
som dansk Adel; hans Kfterkonniiere hleve ved SKaanes Af- 
staaelse svenske Undersaatter , 1751 optarine i den scenske i'ri- 
herrestand og IHIG i Grevestanden. — Kunimerlierre, l{it>nester 
Frederik Vilhehn Christian Barnekow og hans tre Broder- 
nonner hleve naturaliserede 26 Sept. Ib77. 

Den ældre Linie. 

Greve Adolph Gabriel I'arnekow til Sorby Torp i Skaane, 
f. 21 Okt. 18o6 (Sim af Greve Kjell Ilennk Barnekow, f. 31 
Jan. 1801 t li Aug. 18(i3), fh. svensk-nursk Konsul i Jtoni (S.V.S'.) 
(T.M.4.), g. 18 Febr. 187(1 ni. Krilierreinde Sigrid Ulrika Cliar- 
lotta (liOtten) Duwall , f. 29 Sept. 18U, Enke etter iMilicrre 
Kjell Christian Barnekow. [Stirby Torp ved WinsUif.j Bom: 
1, -Friherre Kjell Kagnar Mac-lJougald Barnekow, f. 3 Jan. 

1877, Landinand. [Sorby Torp.] 

2. Friherre Edvard Hans Christian Barnekow, f. 10 Okt. 1881. 

3. Friherreiiido Karin iMargaretha, f. 15 Dee. 1883, Stiftsfrøken. 

Søskende: 

1. Friherreinde Sophia Lovisa Hedvig ^lariana, f. 7 Juni 1833, 
g. 11 Sept. 1853 m. Greve Gustaf Malcolni Hainilton til 
Fideikoniiiiisgddset Itedoiisl)erg (S.N.3.), f. 11 April 1820. 
[Hedensberg i Westnuuiland.J 

2. Friherreinde Sigrid Margaretlia Gabriella Wilhelniinc , f. 8 
Nov. 1834, g. 1" 11 Si^y)!. 1805 ni. Lciitnaiit, Greve Lage 
August Tosse, f. 2 iSIai lf22 f 10 Febr. 1878, 2" in. Kaniiiier- 
herrc, Gesandt i Kjobenliavn, Friherre Jjave Beok-Friis. 

Z. Friherre Edvard Carl Axel Barnekmr tit Laa mans Aakarp, 

f. 2 Nov. l\H> f 15 Sov. ls;n, Kointnandor, g. ;il) Marts 1807 m. 

Friherreinde Kva Cliristina Gyllenkrook til Sinclairsholm og 

Komestorp, f. 20 Aug. 1814. (Stockludiii.] Børn: 

a. Frilinrreimhi Thomasine Ulrikii, f. 28 l)ec. 1807, g. 8 f)kt. 

1890 ni. Oberst og Chef for Boliuslelii.s Beg. Olof Bernhard 

Malm (S.Sv.3i.>(S.N.3.) (l'r.Ii.O.d.), f. o.Jaii. le.M. [Stoekhnliii.] 

b. Friherre Fredrik Chvistian Barnekow, f. 10 Nov. 1808, 

Løitnant og Adjiitunt ved luirreskaausko luf -Kog., g. 30 

Sept. 1899 ni. .\iblaido Anuiliu K li i; u Dickaou, f. 1877. 

[SiiK'lairsholni ved VViusløf.J 

26 Barnokow. 

c. Frilicrre Kjell Kdvard liariiekow, f. 30 Mai 1870, Land- 
mand. [Sincliiirshnlm ved Winsløf.] 

d. Friherreinde Christina Brigitta (iirita), f. 20 Febr. 1875. 

e. Friherreindo Anna Mariana, 1'. ^f) ])cc. 187(i. 

f. Friherreinde Sigrid Fllitza, f. 1 Febr. 1881. 

i. Friherre Kjell Cliristiua Bornchow, f. 'J'J Juli 1843 f r> Aufi. 
1874, Uiulerloitnant , g. 3 Aug. ISOfi m. Friherreinde Sigri<l 
Ulrika Charlotta (Lotten) Duwall, f. 2U Sept. 1844 (liun 

g. 2° ni. Greve Adolpli Galiriol Harnokow). I)Ktrc: 

a. Friherreinde Louisa Ulla Cliarlotta, f. C Nov. 18G7, g. m. 
Friherre Jolian G>Uonstierna til Vestraby. 

b. Friherreinde Sigrid Amalia Sophia, f. 5 Aug. 1870, r. 
23 Sept. 18'J2 m. Ritmester og Eskadroiischef ved skaanske 
Husarreg., Friherre Henrik Mogens Bogislaw von Schwe- 
rin (S.Sv.3'.), f. 1850 (han g. 1" 9 Okt. 1885 m. Grevinde 
Amelie Sofia Waehtmeiater af Johannishus, f. 22 Marts 1860 
t 28 Nov. 1887). [Helsingborg.] 

C. Friherreinde Brita FMisabeth Gabriella, f. 8 Febr. 1874. 
[Sorbytorp.] 

F'aders Brtidro ; 
1. Friherre Adolph Cliriatian Bariiekoiv , f. 24 Marts 1805 f 7 

Juli 1854, Major. Søn : 

F'riherre Christian l-'redrik Kjell Barnekow til Aaraslof, 
f. 20 Nov. 18a9, jNIedlem af KIgsdagens andet Kaminer (S. 
V.2'.) (S.N.3.) (Sp.C.III.v;*.), g. ;>4 Aug. 1809 ni. Friherreinde 
Klisabeth Hedvig Gabriella Kamel, f. 29 Juni 1841 -f 2 April 
1883. [Aaraslof ved Winslof.] Børn: 

1) Friherreinde Kva Christina Amalia, f. 27 Aug. 1870, g. 
20 Juni 1890 m. F'orvalter Carl Gustav (ienberg. [Sørby 
ved Kingstorp.] 

2) Friherre Adolph Hans Fredrik Barnekow, f. 20 Nov. 
1871, Loitnant ved skaanske Drag.-Keg. , g. 3 Juni 1898 
m. Friherreinde Eva Agathe W'redo af Elimæ, f. 7 F'abr. 
1870. [Kastberga.] 

F:n Son, f. f> Marts 1809. 
S) Friherre Christian Otto Carl Barnekow, f. 28 Jan. 1870, 
Student. [Lund.] 
i. Friherre Malte AiK/ust Baruekov , f. 24 Juli 1807 f 23 April 
1870, Major. Sun: 

F'riherre ]MaIte Edvard Barnokow, f. 5 Sept. 1837, Kaptain 
(S.Sv.3".). [Ystad.] 
S. Friherre Claes Kilrurd Barnekow, f. 24 Dec. 1809 f 7 Fehr. 
1878, Itif mester. Biirn: 

a. Friherre ('hristian Edvard Gustav Barnekow, f. 20 Sopt. 

1837, Uitmester (S.Sv.S'.), g. 29 Sejit. 1880 m. Agnes Sophia 

Christina Montgoinery, f. 18 Aug. 1848. [Wunnarod ved 

Siisdala.] 

b. Frihorreindo Hedvig Sophia Ulrika (Ulla), f. ir> Fubr. 

87 Barnekow. 

1841, g. 1° 4 Juli 1861 ni. Ritmester Carl Casper Casimir 
Ehrenborg, f. 10 Aujr. 1829 t 10 Marts 18f!8, ii° U9 Scpt. 1883 
m. Kammerjunker Christian Gustaf Theodor KhriMilxirg 
til Hofdala,' f. ^4 Mai 1842 t 2 Febr. 1892 (lian g- 1° 30 I)ee. 
1808 m. Friherreinde Eva Amalia Stanislas Barnekow, f. 9 
Juni 1839 f 7 Marts 1880). [Hofdala ved Hessleholm.l 
C. Friherre Louis Casimir Fabian Krtist liarnekow ti) Orby- 
hus (S.V.3'.), f. 24 April 1848, g. 25 Sept. 1877 m. Mat hi Ida 
Ulrika Augusta Montgomery, f. 8 5>ept. 1853. [Orbylius i 
Upland.] IJorn: 

1) Friherreinde Hedvig (Hedda) Stanislas Sofia, f. 3 Dec. 
1878, Stiftsfroken. 

2) Friherreinde Ebba Mathilde, f. 9 April 1882, Stiftsfroken. 
_ 3) Friherreinde Agnes Thyra Maria, f. 14 Dec. 1883, 

Stiftsfrtiken. 
4)FriIierre Folke Carl Edvard Baniekow, f. 16 Sept. 1885. 
6) Friherre Fabian Ernst Robert Barnekow, f. 6 Juni 1888, 
Farfaders Broder: 
Friherre Peter Kjell Cliristnpher Barnekow, f. 2 Dec. 17S1 
f3 Marts 1S75, Major, g. 1° 21 Juli 1S16 m. Anna EnjiUrOKijne 
Brummer, f. 12 Olt. li'JS f 28 Sept. 1S27 , 3" 20 Fehr. ISSO m. 
Catharina Christina (Carin) Brummer, f. 28 Mai 18U0 f 
24 Mai 18S3. Børn: 

1. Friherre Kjell M'olmer Barnekow, f. 19 Dec. 1818 f 30 Marts 
1897, g. 1" IS.")! m. Sarah Bttrker, f 1808, 2" 1861 m. Ellen 
Burker. [Nordamerika.] Sun: 

Friherre Charles Weston Barnekow, f. 1855. [Nordamerika.] 

2. Friherre Albert Barnekow, f. ."O April 1820, fh. l'nderliiit- 
nant. Maler, g. 1847 m. Carolina Asccnzi , f. 8 Mai 1833 
t 13 Juni 1885. [Anagni.] Dotre : 

8. Frilicrreindo Augusta Amalia Fredrika, f. 20 Mai 1848, 
g. 8 Okt. 1874 m. Vicehorredaliovding Erik Samuel Ehren- 
fried Ringius (S.V.3I), f- 22 April 1845. [MalniD.] 

b. Friherreinde Brita Ciracia Maria, f. 12 Mai 1853, g. 17 
Mai 1876 m. Kai>tain i Vel- og Vandl)ygningskor])set Wil- 
helm Anders Sontag (S.V.S'.), f . 8 Sopt. 183.-,. [Stoekholm.] 

3. Friherreinde l'Irika Augiista, f. 21 Jan. 1823, 3. 19 Jan. 1852 
m. Oberst Pet or Sjikrona til Stuliliarp, f. ;i Nov. 1802 t 4 
Juni 1864. [Stubbarp ved Itiiganas.] 

4. Friherre Maguus Robert Barnekow til Spannarp, f. 20 Okt. 
1831, KainnitTbcrre , g. 1° 6 Sept. 18(il 111. Grevinde Jlarie 
Louiso Lewenbaupt, f. 20 Marts 18.^8 t 20 Marts 1888, 2" 
20Okt.l892 m.Siri Elisabeth Abela liouise Ein<l af ilagel)y, 
f. 22 Juni 1866. [Spannarp.] 

5. Friherreinile .\ n n a i;u]ilirosyne , f. 14 Juli 18.M, g. 20 Fel)r. 
1860 m. til. Major, h'rihcMi«- Ibrnlvard liobert Alfred von 
Rosen til Uelgshett, Kariiulal, Uerruluge og TviengHtorp 
(S.Sv.a'.), f. 8 Juni 1826. [Helgslætt ved Sya i OstergKtland.J 

28 Barncr. 

Den jmgre Linie. 

Maximilian Arthur Heinrich Baruckow, f. 9 Juli 1853 (Son 
af Kammerherre, Kitmester Kredorik Villielm Christian Barne- 
kow, f. 10 Juni 1802 f 31 Jan. IHTJ) , Cand. jur., Assistent ved 
Landsover- samt Hof- og Stadsretton, g. 31 Juli IbOU m. Emma 
Nicoline Louiso Nielsen, f. Ui Juni 1BG4. [Iv.] 

Søstre: 
1. Dorothea K o s i n e rimrlotte Sophie, f. 12 Juni ia55. ( Valhi.) [K.] 
S.Camilla Louise Henriette, f. 12 Juli 1857, r. 17 Ukt. 1890 

m. Cand. jur., Assistent i Tcditikontorct Valdemar Christen 

Dollerup Christensen, f. 4 Juni 185'J. [K.] 
S.Vilhelmine Therese Mathilde, f. 27 Sept. 18G2. (Vallø.) [K.] 
Faders Brødre : 

1. Adolph GotJiord Joachim Barnekoir , f. 20 Attg. 1H05 f 10 
Fehr. 1839, Kummerjinikef, OceroiuVitoy. Son: 

Christian Barnekow , f. 28 Juli 1837, Professor, Kompo- 
nist, g. 24 Juli 1802 m. Laura Edeline Johanne With, f. 
15 Sept. 1832. [K.] Børn: 
l)Brita, f. 4 Jan. 1808, Malerinde. (Vallø.) 
2)Adolf Christian Barnekow, f. 17 Marts 1809, Premicr- 

løitnant ved 21. Batl. [K.] 
3)Agnete, f. 24 April 1871. (Vallø.) 
4)Viggo Barnekow, f. 20 Okt. Ib72, Stud. jur. [K.] 

2. August Carl Ferdinand Bnrnekoa-, f. 10 Juli 1815 f 15 I)cc. 
186S, Jiitmester, Toldforiallcr. Bom : 

a.Robert Gabriel Adolpli Barnekow, f. 2 Okt. 1848, Maler, 
g. 10 Aug. 1890 m. Else Katrine Brock, f. 13 Aug. 1850. 
[Palmerston, New Zealand.] 

b.Sophus Carl Christian Barnekow, f. 30 Marts 1850, Civil- 
ingeniør, g. 20 April 1881 m. l'amilla Susanne .Vlbertina 
Pontoppidan, f. 25 Jan. 1833 (g. 1" 28 Sept. 1855 m. Kitmester 
Frederik Vill.elm Printzen, f. 18 Okt. 1820 f 12 Jlarts 1804). 
[Malmø.] Søn : 

Carl Barnekow, f. 22 Okt. 1874. 

C.Marie Louise Matbilde, f. 20 Mai 1852, g. 8 Juni 1879 ni. 
Grosserer Vilhelm Louis Frederik Hellesen, f. 2 Fel)r. 183U 
+ 22 Dcc. 1892 (lian g. 1" 23 Juni 1805 m. Suzette Glad, 
f. 10 Okt. 1845, separ.). [K.] Barner. 

Gammel nullcnhornsk Adelssbrgt , hvoraf Ih-KrntthiilirHe af 
Generalmajor llrlmitlh Gotthardt liarnir (f. 1714 f 1770) na- 
tto-aliseredfs 3. Juli 1K72. Barner. 

1. liinien Alkestrup. 

Conrad Villielm Tycho Barnor, f. 28 Aug. 18ti8 (Sfin af Pre- 
niierUiitnant Sophus 'l'heoiior J5iirner, f. 30 Sept. 183^ -f 30 
Marta 1873), Postfuldmægtig. [K.] 
Broder : 

Leopold Tlieodor Christian Uarner, f. 2 Jan. 1871, Cand. 
polyt. [Anholt.] 

Fadors Søster: 

Regitze Vilhelmine Lovise Augusta, f. 28 Kebr. 1834, Stifts- 
dame i Vallø (F.M.). [K.] 

Karfaders Broder: 

Christian Jiunter til Kaluiirihon/ LatUyaafd, JtefmuixijHard 
etc, f. 28 Mai lnol f SO Vehr. l.s(!4. ' Son: 

Leopold Theodor Barner til Judiindlionj Ladi^ijarifd, f. 'Jl 
Juni 182!} f (i April 1868, g. 12 Dec ISofi m. Mathilde Leon- 
tine Margrethe Feddersen, f. 19 Ukt. ISSii. [Riiakiiae.] Burn: 
I.Charlotte Vilhelmine, f. 20 Juni 1858, g. 1 iMart.s 1882 ni. 

Ernst Kudoljdi Hilmar William Otto Sepebaiid von KstorH' 

til Neotzo, f. 17 Juni 1855. [Ncetzo ved Liiueliorg.] 
S.Christian Leojiold Barner, f. 7 Jlai 18G2, g. IGJuli 1885 m. 

Caroline Lani^e, f. 28 Marts 18(10. Burn: 

a.Caroline Matliilde, f. 28 Ajiril 188G. 

b.Charlotte Wilhelniine, f. 4 INIai 1889. 

C.Ellen Marie, f. 24 Marts l&OG. 

d.Bent Frands Barner, f. 20 Marts 1898. 

2. Ijinien Barnersborg. 

Joachim (lottfried Barner, f. 21 Febr. 1848 (Sun af Joaelilni 
Christofter C.ottfried Barner, f. 15 .\u«. 1821 \ 1 Okt. 18IJU). 
Besichler af det for Stamhuset Vedbvgaard suliMtitinMcdo l!ar- 
ncr'Bko l-'ideikoinmis, Liiitnant, StatioiisforstaiHler, g. 3 Nov. 
1874 m. Emilie Margretlie Bull, f. 25 Febr. I. -^5;. |K.] liorn: 
1. Margrethe (iottfriede, f. 30 Juni 187(i. (VhIId.) 
2. Ida Ingeborg Clara, f. 25 April 1878. ('rbiiiirii|igaard.) 
3.Gottfried Joachim Christoplier Barner, f. II Aug. Iti79. 

Siiskeiuki: 
l.Dorotte Sophie Vilhelmine, f. 1« Marts 1H15, g. 15 Mai 1878 

m. l'roprietar Johan Ilonig, f. 14 Aug. 18i;. IMaahivgaard 

ved Maalov-I 
2.Claru Adolpbine, f. 22 Dee. 1855. (Vallo.) |K.| 
a.IIerman lldmiard i'.arner, f.9Julil857, Cand. pnlyt. lAfrika.] 

Farfaders Brodre: 
1. Vilhilm r,i<ir,idr,i<h liariur, f. ■" ''''"'• '''"" i'' - ^ly')i7 

1880, luiiiiiH, riiiii/.rr, Olurstloitndiil. DatiiT: 
Conrad I ne, f. 23 Mai 1839, g. 24 Mari« U'iO m. Adjunkt 

30 Bamer. 

Olaf Holger Carl Johan Aagaard (Fr.off.d'acad.) (R.St.A.3.), 
f. 28 Sopt. 1853. [I''rederiksbor(^.] 
Z. Frederik ChrlnlioH Bavner, f. lo Dec. 1801 f 23 Juni 1S69, 
Fyrinspehtor. Soiincr: 

tL. Hartvig Conrad Frants Jiarner, f. 15 Fehr. 1834 f 30 Jiifi 
18'J2, g. 1' 1 OKt. ISdH in. Marie Louise Krmatlia Stuhe, 

f. 4 Aug. 1S42 f 21 Juni 1SG4 , 2° 24 Okt. 1B73 m. Johaniio 
Charlotte Mario Jessine Pctcrson, f. 25 Juli 1840. [K.] 
Børn: 

1) Mario Louiso Ermutlia, f. 25 Juni 18G4, g. 3 Juli 1891 
m. Proprietær Ludvig Carl Moe, f. 9 April 1850. [Kosen- 
lund ved LilleriHl.] 

2) Carl Otto Frederik Barner, f. 23 Aug. 1874. 

3) Vi Ih olm Frederik Sophus liarncr, f. IG Juni 1870. 

4) Sophie Charlotte Margrotlie, f. 12 Jan. 1878. (Vallø.) 

5) Sophie Caroline, f. 21 Fcbr. 1880. (Vallii.) 
b.Villielni Cliristian Harner til Mordruiiguard, f.90kt.lS36, 

LandvæsenskonimissoT, Amtsraailsincdlcm (U.*) (S.N.3.), 

g. 29 Juli 1859 ni. Hanne Vilhelmine Constance Uay, f. 3 
Nov. 1837 I 2 Dec. 1898. [Miirdrupgaard ved Slangerup.] 

c.Poter Bamer, f. 13 Marts 1845, Sagfører. [K.] 

3. Linien Eskildstrup. 

Hans Frederik (Fritz) Holger Barner, f. 23 Marta 1833 
(Son af Hofja-germeater Leopold Tlicodor Barner til Eskilds- 
trup, f. 19 Juni 1809 t 22 Nov. 1887). [Løvenborg ved Keistrup.] 

boskendc: 
I.Christian Barner, f. 2 Okt. 1834, Forpagter, Ijandva'seiis- 
kommissnir, g. 6 Mai 1608 m. Sophie Birgitte Caroline Sehe- 
sted, f. 28 Okt. 1847 t 20 Hoc. 18'.tl. [Lovenhorg.J Dutre: 
a.Edele Margrethe, f. 10 Mai 1870, g. 4 Juni 1^97 ni. (iods- 
forvalter paa (irevskabet Lerchenborg Frederik Soptinius 
Wilcken, f. 7 Aug. 18(14. [I-erchiMiborg ved Kalundborg.] 
b.Soffy Julie, f. 18 Mai 1878. (V^illo.) 
2.Konrad Bamer*, f. 2(i Okt. I8:;(i, Kaininerlierre , Overtold- 
inspektor for OstifteriK! (K.*n.M.) ((t.St.A.2.) (S.V.2-'.) (N. 
St.0.2^.) (S.N.3.), g. 24 April 1803 ni. Nanna F;iisaboth Iselin 
Fabritius -Tengnagel, f. 12 Sept. 183S f 25 Juli 1883. [K.] 
Børn: 

a. Anna Margrethe Iselin, f. 12 Mai 18(14. (Vallii.) 
b. Frederik Holger Vilhelm Carl Inelin Barner til Aagaar<l('n, 
f. 14 Nov. 1871, Student, Besidder af di^ for Stamhuset 
Rosenfeldt substituerede Fideikoinniis. [lOskildstrup vod 
Kingsted.] 
S.Hans Sophus Vilhelm Bjimer til KHkildntrup, f. . ti Jan. 1839, 
Kammerlierre (II.*), g. 15 Juli Isdl m. Hertha iMiiilie Ma- 
thilde von Lowzow, f. 3 Aug. lSo9 t 5 Oec. 1870. [K.] 

31 Bartholin. 

4.Edele Margrethe, f. 18 Okt. 1812, Enke efter Kammerherre, 
Baron Carl Gukloncronc til Baroniet Vilhelmsborg. 

B.Ottilde Sophie, f. 3 Fehr. 1817, g. m. Uand. phil. Gustav 
Steeusen-Loth til llvolgaard. Bartholin. 

Dr. Thomas Bartholin blee acUet G AprilT731, 51 Aar efter sinDod. 

Caspar Georg Bartholin Eichcl, f. 8 Juli 1813 fSon af 
Johan Bartliolin Eichcl til >Svanlu)lm, f. 14 Sci)t. 1780 + 11 Juli 
1819), Besidder af dot for Stumhuset Aastrup substituerede 
Bartholin -Eicliel'ske Fidoilioiiuiiis, g. 10 Sept. 1812 ni. Holga 
Aagaard, f. 13 Okt. 1822 f C Marts 1875. [K.] Born: 
I.Marie Cliarlottc, f. 25 Aug. 1843. (Vallx.) 
2.Cliarlotte Susanne, f. 11 Juli 1815. 

3. Mi c li a el a Johanne, f. 2 April 1817, g. 1° 12 April 1S70 m. 
Cand. jur. Carl Jprgen Meiiicke, f. 1 April 1842 f 18 Marta 
1877, 2° 12 Sept. 1882 m. Privatdocent ved Universitetet, Lnjrer 
ved Tandlægeskolen, Tandlæge, Dr. med. Vi et or Frants 
Nachtegall Haderup (R.*), f. 25 Juli 1845 (g. 1° 1 Juni 1872 iii. 
Mathilde Valborg Nachtegall, f. 8 Juli 1842 fil l''ebr. 1880). | K.] 

4. Johan Caspar Thomas J'>aitholin*, f. l(i Mai 1848, For- 
pagter, g. 10 Sept. 18Sli m. Jlarie (Jlaja) Cliristcnce MUn- 
Bter, f. 23 Juni 1854 (g. 1° 2U Febr. 1875 m. Kjolimand i Kjiigo 
Herman Valdemar Boserup, f. 27 April 1845 t ~3 Mai 1878). 
[Bredeshavc ve<l l'ræsto.] Si>n: 

Joiiau Caspar Tliumas Bartliolin, f. 15 Nov. 1892. 
S.Louise (Vitte) Frederikke Anna Matliea, f. 14 llec. 1851, 
g. 24 Mai 1873 m. l'rofessor ved det kgl. svenske Kunstaka- 
demi, Billedhugger Johan Ilelonus Ijuureiitius Biiijeson 
(S.V.2'.) (S.X.S.) (X.St.0.3'.), f. 20 Hee. 18:!0. [Stockholm.] 
e.Holga Georgia (hytte), f. 13 Dkt. 18H1, g 10 Okt. 1800 m. 
Cand. jur., Noturie i (ieneraltolddirektoratet Carl l'ontus 
Dahlander, f. 21 Juni IHiiO. [.'-:tockliolm.] 
7. Just Georg Valdemar Bartholin, f. 3 Jan. 1803, roste.\i)eiUcnt, 
g. 1° 18 Mai 1894 m. Ellen Valeur (^uaade, f. U Aug. 1872 
+ 20 Aug. 1807, 2° 25 Nov. 1!S1I8 m. Marie Dorothea I'hilipscn, 
f. 6 Okt. 1872. [Odeuse.J Son: 

Jens Ca8i)ar Thomas iiartholin, f. 10 Febr. 1895. 
S.Thalia Delene (Lone), f. 11 April 18(iU, g. m. Cand. jur. 
Christian Lerche. 

Faders Brodre: 
1. lltomas CIn-islittii Jhirl/iolhi, f.J7 Ainil 17s:if, Lnitiiitut. Sun: 
Johan (Juttn) Jlaithotiti , /'. isos f 'J.'> FcIji: l,si:s , J/,inic- 
kaptdin i Tuin,', g. 2li Nov. 18:)5 m. Manuela <h; la Guurila, 
f. 1819. [Santiago.] Born: Bartholin. 

1) Marie Salomo Carlota, f. 23 Okt. 1836, g. i Okt. 1849 

m. Lnndniand Felipe Godomar, f 1877. 
2) Maria Carina, f. 14 April 1S39, g. 1« Mai 18G0 ni. dansk 

Vicekonsul i Lcliu Marius Lauritz Andreas K m i 1 Kaucli. 

f. 2 Dec. 1827 t 29 Okt. IfSO. [Lehu i Cliilc] 

3)Juan Guillorino Pedro Celestino Uartliolin , f. 17 Mai 

1841, Chef for do cliilensiake Statsbaners Oppebøraels- 

kontor. [Santiago.] 
4) Maria Manuela del Carnicn, f. 3 Nov. 1845, p. 8 Juli 

1866 m. Direktør for Caja de Credito hipotecario E duardo 

Cuevas. [Santiago.] 
6) Maria del Ko sari o, f. 27 Juni 1849, g. 13 Okt. 1870 m. 

Godseier Antonio Tomas Alvarez. [Estancia de Cliillan.] 
6) Maria Mercedes, f. 9 Nov. 1S53, g. 13 Dec. 1879 m. 

Landmand Escquel Lalionderas. 
7)Joae Domingo Bartholin, f. lo Jan. 1857, Kjobmand, 

g. 21 Juli 1879 m. PJlvira Alvarez, f. 10 Dec. 1857. [Li- 
mache og Valparaiso.] Born: 

a) Elvira Marta, f. 2 Mai 1&30. 

b) Manuela Laura Isora, f. 14 .Juni 1883. 

c) Jorge Carlos Norverto Bartholin, f. G Juni 18S7. 
d)MarJa Elena Trancito, f. 14 .\ug. 1889. 

e)E duardo Ernesto Tomas Bartholin, f. 21 Dec. 1891. 

f) Maria 'J'eresa de las Mercedes, f. 9 Kept. 1898. 
Frederik Vilhelm Bartholin, f. 12 Juli llHl f 6 Okt. 1S29, 
Kaplain. Born: 

a,. Johan Christian liarthollii, f. 2S Jan. 1816 f 2 Juni 18S4, 
Cand. phil., Skolehesfi/rer. Son: 

Caspar Thomas Bartholin*, f. G Dec. 1844, Cand. mag., 

Bibliothekassisteut, g. IS Jlai 18S3 m. Sophie Amalie 

Christine Andersen, f. 3 Blui 1855. [K.] Born: 

a)El8e Marie, f. 23 Nov. 1885. (Vallo.) 

b)Thomas Johannes Bartholin, f. 2G Mai 1890. 
b. Johanne Charlotte, f. 31 Aug. 1819, fli. Hofdame hos Land- 
grevinde Charlotte iif Ilessen, Hofstift.sdanio i Vallo. [K.] 
C. Vilhelm l'eter liarlhoUii, f. 24 .Mai l»2i! f L'G Dec. IfiW, 
Kammerjunker, fli. Ihisfniieil , g. 27 Dec. IHnii m. Jacohino 
Severine (iottholdine (ircviiikop-Castenskiold , f. 211 Sept. 
1835, skilt (hun g. 2" 29 Soj.t. 1S71 m. fh. Sognepræst Hans 
Ferdinand l'ayngk Tornoc, f. 14 April 1844.) [K.] Simner: 
l)J«rgen Kreilerik Bartholin, f. 18 Nov. 18,57, Loitnant, 

KedaktionssekretaT ved ^Nation:iltidenile", g. 8 Dec. 

188G m. Karen N'ielsino Jensen, f. 27- Nov. 1857. [K.] 

Dotre: 

a)EI.ba, f. 17 Sept. 1887. (Vemmetofte.) 

b) Karen, f. 2 April 1H92. (Vemmetofte.) 
2) Er od o ri k Bartholin, f. 28 Juni 1859, g. 8 Okt. 1892 m. 

83 S Bauditz. 

Juliane Maria Hansen, f. 15 Dcc. 1850. [Oak Park, 

U. S.] Dotre: 

a)Knen, f. 20 Aug. 1893. 

b) Esther, f. 2 Nov. 1805. 

c) Julie, f. 23 Mai 1S97. 

d.Frctlerik Bartholin, f. iO Juli 1829, Oberstloitnant (K.*) 

(EM.12.) (F.Æ.L.5.), S- 1° 2 Dec. 1858 ni. Philippa Julia 

Bomemann, f. 20 Febr. 1839 + 14 April 1802, 2° 20 Aug. 1808 

m. Louise Cliristine Bomemann, f. 7 Febr. 1849. [K.J 

l)Philippa Julia Elise, f. 27 Jan. 18G1 , g. 15 Juni 1888 
m. Afdelingschef ved Statsbanernes Centralforvaltning 
Frants Emil Petersen, f. 14 Dec. 1839 +25 Jan. 1890. [Nør- 
lund ved Arden.] 
2) Louise Christine Elisabeth, f. 27 Dec. 1809. (Vallø.) 
3) Frederik Bartholin, f. 24 Dec. 1875, Student. Bauditz. 

yf'olf Heinrich von Bauditz eller liaudissiii, Jer slammede 
fra en gammel aachsisk oij si-Jilenisk Adelsslwi/t , truadte J»J2.J i 
dansk Tjeneste som Oberst. En af hans Sonnesoinier af samme 
Kain blev 1741 tydsk Iii<isi,reve Ofi er Stamfader til Jiiiisfireri'rne 
Haudissin, af itiilke nu imien la-mier er i Vanmark. Derimod blev 
de agte aqnatiske Descendenter af den IslG afdiide Geueralloitnant 
Friedrich Carl Bauditz ved I'atent af 12 Aug. ISti-i aner- 
kjendte som dansk Adel. 

Christian Ferdinand Bauditz*, f. 31 Jan. 1815 (Søn af 
Stadsmægler, Major Tlieodor Au^nist (Jottliilf Bauditz, f. 
1 Jan. 1770 + 29 Jan 18->4), G.Mioralloitnant , Kammorli.-rre 
(S.K.*D.M.') (E.M.1.2.) (S.Sv.21.) (X.St.0.2i.) (K.St.Stan.2*.) (Pr.K. 
O.2.), R.l Jan. 1843 lu. Jacobine Jlargretlio Catlirino Seidelin, 
f. 16 Febr. 1817. [K.] Børn: 
I.Mario, f. 16 Juni 1844. (Vemmetofte.) 
2. Thyra Christiane Louiso Sophie, f. 17 Aug. 1850. (Vemmo- 

3 Ferdinand Christian FUrchteu'ott Bauditz, f. 6 Okt. 1852, 
Toldassistent, g. 11 Nov. 1883 ni. Olga Marie .Vlexaudra Holst, 
f. 28 Okt. 1847. [Mid(bUart.] Son: 

Christian Ferdinand Wolf Idinrieli Bauditz, f. 5 Dec. 1888 

4 Otto Valdemar Bauditz, f. 4 Mai Ib55, Assistent i Finans- 
ministeriets 3. ItevisiouHdeparteinent, g. UiJuliinyi m. Flora 
Sophie Christiane Jensen, f. 18 Jan. 1858 t 30 Dec. 1890 (g. 
1" 20 Mai 1883 m. Distriktsla'go i Jaeobshavn Niels Jacob 
Jacobsen, f. 27 Jan. 18.-.0 t 1« Aug. Ie89). [K.J Datter: 

34 Bauditz. 1803407 Augusta Fernanda Jonny Olufa, f. 27 Aug. 1804. 
S.Christiau liauilitz, f. 1 Sopt. 1S5G, g. 28 JFai 1887 in.pnise 
Froderikki! Sørensen, f. 21 Aug. 18li3. [Svendhorg.] Utirn: 
a. Christian fJilvard Niels Wolf Heinrich Uauditz, f. 18 Febr. 

1888. 
b. Siegfriede Margrethe Ludovica Johanne Augusta Ma- 
thilde Marie, f. 13 Okt. 1890. 
C. Frederik August Km il Fiirchtogott Bauditz, f . 9 Scpt. 1891. 
d. Gustav Adolph Elis Waldemar Gotthilf Bauditz, f. 15 
Juni 1893. 
6. Anna Mathilde, f. 18 Febr. 1858, g. m. Oberstløitnant 
Alfred Haxthausen. 

Søster: 
Louise Augusta Jacobine, f. 28 Jan. 1817. [K.] 
Faders Brødre: 
1. Ferdinand Christian Fiirc/ifef/ntt Bauditz, f. 27 Juni 177fi f 
39 April ISlf), Generalmajor, Kaiinnerherre, Mar.fXal. Bom: 
&. Frederik Christopher Jlont Baitditz , f. 17 Aug. J607 f 

17 Juni 18.'>4, Kammerjunker, I'oslmenter. Børn: 

1) Carl Frederik Ferdinand Batiililz, f. 2 i Mai ls:iS f 8 
April 1S97, daiisk Vicekonsul, Kjubmand, g. 19 Okt. 1871 
(kirkelig viet 19 Scpt. 18S0) m. S ol cd ad de Barreto, f. 
30 Sept. 1844. [Ciudad Bolivar i Venezuela og l'ort 
Spain, Trinidad.] Børn: 

a)Nieves, f. 2 Sept. 1872. 

b)Fernando Valdemar Bauditz, f. 18 Febr. 187G. 
c)Marie Cristine, f. 24 Juli 1878. 
d)Carlos Federico Bauditz, f. 5 Sept. 1882. 
e)01ga Siegfride, f. 2 M;\\ 1885. 
2)Waldeniar Senipill Bau(Utz, f. 9 Nov. 1839, Iioitnant, 
Toldkontrollør (E.M.2.), g. 4 At.ai 1870 m. Anna Augusta 
Abel, f. 4 Mai 184«. [K.] Bum: 
a)Ove Bauditz, f. 3 Marts 1871, Prcmierløitnant ved 10. 

Reg. [Aalborg.] 
b) Agne 8, f. 11 Febr. 1875. 
3)Louisa Mac Pherson, f. 1 Jan. 1841, g. 14 Dec. 1802 ni. 
Kaptain Jean Frederik Viggo Wessel, f. 14 Dec. 1836 
(E.M.2.). [K.] 
h.Ferd inand Carl Adol/ih Bauditz, f. 17 Marts 1811 f 

18 Mai luCid, Kammerlierre, Oberst. Børn: 

l)Nonny Caroline Joacliiniiiic, f. 22 Ajiril 1842, g. 25 Sopt. 
1872 ni. l'reniioHøitnant af Klaadrn Henrik (iorner 
Snoedorft Olrik, f. 7 Scpt. 1841 f 4 Marts 187«. [K.] 

2) Mathilde ("luirlottc liouise , f. 18 (Jkt. 1843. (Gissel- 
feld.) [K.] 

3) Ferdinand Frederik Cliristian Bauditz, f. 5 Nov. 1840, 
Cand. i)oIit., g. 1° 4 Juni 1879 m. Caroline Mathilde 
Holberg, f. 29 Juli 1854 + 21 April 1881, 2" 7 Mai 1884 

35 •tv''? Bauditz. 

m. Louise Thalia Charlotte Holm, f. 7 Juli 1854. [K.] 

Børn: 

a) Henriette Siegfritle, f. 10 FeUr. 1881. 

b)Nonny INI argret he, f. 7 Aug. 1885. 

c) Carl Adolph Holm Bauditz, f. 22 Nov. 1888. 
4) Caroline Sophie Kmilie, f. 10 Sopt. 1852. (Koakildo.) [K.] 
C.Waldemar Gustav Otto Bauditz, f. 15 Jan. 1822, Kammer- 
junker, Kaptaiii, fh. OveriuKCnit'r ved den sjællandske 
Jernbane (R.*) (E.M.I.), g. 18 Doc. 1852 m. Elisabeth 
Johanne Henriette Owen, f. 24 Febr. 1827 t 7 J^Iai 1882. 
[K.] Børn : 
l)Rolf Bauditz, i. 22 Jan. 1800, Kaptain af Flaaden, Chef 

for Sfiminekorpsets I. Afdeling (Pr.Kr.3.), g. 9 Nov. 1883 

m. Olga Buller, f. 12 Marts 1857. [K.] 

2) Ingeborg, f. 2 Mai 1804, g. 3 IMai 1892 m. Grosserer 
Lars Emil Bruun, f. 29 Marts 1852. [K.] 

3) Knud Valdcniarssim Bauditz, f. 18 r'ebr. 1800, Kammer- 
junker, Kgl. Fuldmægtig i Kolonialkontoret under Kolo- 
niernes Ccntrulbestyrclse og vestindisk Pakbusforvalter 
(R.St.Stan.3.). [K.] 

d.Ida Mathilde Magdalene, f. 31 Mai 1827. [K.] 
'..Carl Gust<iv Heinvich Bauditz, f. 29 Juni 1780 f 11 Dec. 
1849, Generalmajor. Born: 
a..Carl Adolph Valent hi Bauditz, f. O Okt. ISIO f 1 Juli 

1895, fh. Altuar, g. 21 Okt. 1859 m. Elisabeth Carlsen, 

f. 28 Febr. 1838. [K.] Døtre: 

1) Louise Gustave Dorothea Hildegurd, f. 30 Jan. 18C1, g. 1 
Mai 1886 m. Arkitekt Hans B.nk Wright, f. 29 Dec. 1854. [K.] 

2) Julio Sophie Frederikke Caroline, f. 4 Aug. 1802, g. 
9 Sept. 1888 m. Cand. jur. , l'olitiinoster Lars Christian 
(Tom) Larsen, f. 30 Okt. 1800. [St. 'Ihoinas.] 

b.Charlotte Vilhelmine, f. 12 Mai 1812. [Horsens.] 
c.l'eter Gustav Bauditz, f. 2.5 Aiiq. isl't f 20 April 1S77, 
Oberst, g. 21 Marts 1849 m. Cornelia Annine Jlagdaleno 
Cleniontsen, f. 30 Juni. 1820. [K.] Sun: 

Sophus Gustav Bauditz, f. 23 Okt. 1850, Professor, 
Skoledirektor for de ])rivato Skoler (K.*), g. 12 Okt. 1880 
m. Emilie (Ilmmy) Ida Jeanine Augustinus, f. 15 Febr. 
1800. [K.] Simner: 

a) Gustav Ludvig Bauditz, f. 2 April 1882. 
b)Knud Ailulf Bauditz, f. 17 Mai 1884. 
å.Teter Jacob Frederik Bauditz, f. 2!> Juli 7S17 f HO April 
1S64 , Kaniiiierjuiiler , Major, g. 19 Dic. 1851 m. Sophie 
jMnrio CliristiaiiMcu, f. 20 Marts 18;ll. [IC] Børn: 
1) Mario Thcone FnMlcrikke , f. 12 .Ian. 1858, g. 23 Aj>ril 
1887 m. Civilingcniiir Frederik Ferdinand Vilhelm Jo- 
hannsen, f. 10 April 1855. [K.] 

30 Beck. 

2) Vilhelm Hemian G u s t a v Bauditz, f. 3 Jan. 1859, Asai- 
steut i Bikulieii. [K.] 

S) Anna Margaretha Borothea, f. 9 Juni 18fi0, g. 25 Auj?. 
1882 m. Ingeniør Caspar Hermann Kijllo, f. 13 Mai 1851 
t 15 Juli 1887. [K.] 

4)Herman Atloljili Joliannes Bauditz, f. 19 Juli 1801, Assi- 
stent ved Statslianenie. [K.] 

e. Margrethe Elisabeth, f. 9 April 1820, g. 29 Juni 1850 m. 
Oberst Rasmus Olsen Holm, f. 29 Juni 1805 f 30 Juli 
1873. [K.] 

f. Sophus Ileitirick Octavius Bauditz, f. 11 Okt. ise9 f 6 Juli 
1896, Kammerjunher, OhersVoitnant, g. 29 Mai 1858 m. Eli- 
Babeth Catharina Arboe, f. 5 Marts 18;i4. [K.] Sun: 

Niels Peter Adolpli Bauditz, f. 12 Jan. ISUo, Forstkan- 
didat, Jagtjunker, g. 4 Juni 1890 ni. Vilhelmine Jla- 
thildo Bornemann , f. 23 Jan. 1865, Besidderinde af det 
6. Råben -Levetzau-BornenuiMn'skc Fideikommis. [lUan- 
tagegaarden ved Rorvig og K.] Dotre: 
a) Sophie Willielmiue Elisabeth Julia, f. 18 Mai 1891. 

(Vallø.) 
b)Anna Margrctlio Charlotte Amalie, f. 9 April 1895. 

(Vallø.) 
c) Marie Louise Harriet Frieda, f. 7 Aug. 1898. Beck. 

(Beck-Friis.) 

Gammel da)ixk AdetsxJæyt, der kjendes fra 
tSlkttninijeu af det 13. Aarh. oy ved t>kaattea 
Afitaaelne til /S'ccriV/ blev svensk: — 4 Aiig. 
1741 erholdt Corlil): Ludrig Jierk af Kong 
Christian VI Tilladelse til at fore de (i>kak- 
tavl-) Friis'ers Xavn og Vaahen i Forbindelse 
med sil eget. 1770 blev Shrgten optaget i den 
sven.ike friherrelige Stand og 1701 i Greve- 
standen. — Fitlilstu'iidig Slægttavle og Vaabcn 
i Farver se Aargatig JtfW. 

Grove Corfitz Cliristian Bock-Triis til Fiholina Fideikommis 
og Grevskiiliot Borringe Kloster, f. 20 Jlai 1853 (Smi af svensk 
KabinotskaiuMUTbirri' , l)r. pliil., fircvc (;orfitz Augustin 
ISeek-Kriis til Filiolnis Fidoikoiiimis og (irovskabot Borringo 
Kloster, f. 12 Febr. 1824 t li! Ai)ril 18!»7) (S.V.a'.) (,S.N.;i.), g. 9 
Okt. 1878 m. Ebba Maria Albertina Uoenstierna, f. 19 Marts 1859. 
[liiirringo Kloster vod liorringe.] Boru: 
1. Friherreindo Anna Amelie Cliristina, f. 10 Aug. 1879. 

87 
Beck. 

2. Friherre Corfitz Hans Beck-Friia, f. 30 Juli 1881. 

3. Friherre Lave Malcolm Beck-Friis, f. 80 Aug. 1883, SøkaUet. 

4. Friherre Joacliim Cliristian Beck-Friis, f. 3 Juli 188G. 

5. Friherre Hans Gustaf Beck-Friis, f. 31 Bec. 1893. 

Soskende: 

1. Friherreinde Ulrika Sopliie, f. 11 Mai 18r)3, g. 20 Sept. 1876 
m. Overcercnionimoster, Kammerherre, JNIedlem af Kit,'sdaf,'cns 
andet Kammer, Friherre Carl Carlsson Bonde til Fideikom- 
misset Erikslicrg (C-'.) (T.M.l.) (S.V.^'.) (S.X.3.) (O.II.Jnit.) 
(O.F.J.1.) (S.A.2l.)(O.J.Kr,3.) (Pr.Kr.3.) (R.St.A.3.) (Fr.niér. ntir.), 
f. 11 Juni 1850. [Eriksberg ved Katliriueliolni.] 

2. Friherre Sigvard Olof Beck-Friis, f. 25 April 1855, Ritmester 
og Eskadronschcf ved skaanske Dragon-Keg. , Adjiitunt lios 
Kronprins Gustaf, Forpagter af Sodra Borringe (S..Sv.3'.) (O. 
Il.Jmt.) (Pr.K.U.4.) (S.H.F.3-'.). [Sodra Borringe v. Borringe.] 

3. Friherreinde Christina Louise, f. 4 Juni 185(), g. 4 Okt. Ib77 
m. Direktør for Gærs Herreds ni. fl. Jernbaner, Medlem af 
Rigsdagens fiirste Kammer, Greve Raoul Gustaf Haniiltou 
til Ovesholni, Stnf og Areslof (S.V.2^) .(S.N.3.), f. 17 Okt. 1855. 
[Ovesholm i Skaane.] 

4. Friherre Lave Robert Beck-Friis, f. 23 Aiig. 1857, Horreds- 
høvding i Vadabo sondre Domsogn , g. 3 Sept. 1S89 m. Fri- 
herreinde Adriana Elisabctli De Geer uf Finspaang, f. 23 
Febr. 1867 t 1* ^ept. 1898. [.Skofde.] Bom: 

a. Friherre Ebbe Christian Beck-Friis, f. 20 Mai 1890. 

b. Friherre Jacob Gerard Beck-Friis, f. 14 Fcbr. 1892. 

c. Friherreinde Eva Ulrika (Ulla), f. 10 Marts 1894, Stifts- 
froken. 

d. Friherreinde Leonora Christina, f. 26 Juli 1897. 

e. Friherre Gerhard Eugcn Beck-Friis, f. 7 Sept. 1898. 

6. Friherreinde Anna Cecilia, f. 27 Aug. 18C0, g. ni. i'riherre 
Sten Gyllenstierna. 

6. Frilierre Hans Joachim Beck-Friis, f. 27 Sept. 1861, Kan- 
celliraad i Udenrigsdoiiarteinentet og Chef for den politiske 
Afdeling (C-'.) (S.N.3.) (K.St.Stan.2.) (r.Clir.2.) (■|'.0.2.) (l'r.Kr.3.) 
(S.Kr.4.) (B./.L.31.) (I.Kr.5.) (Sp.C.lII.3.). [Stockholm.] 

7. Friherreinde >; v a Cliristina, f. 1 Febr. IfCi, g. 8 Fobr. 1880 
ni. Ovcrkamnierhcne lios Dronning Sofia, Kainnierliiire, Oberst 
Henrik Albrecht von Stockenstrum til l'.Uciisliolni , licrua, 
Lænna, Rul og .Vanhanimav (K *) (S.N.21.) (S. Sv.2^.) ^0. Il.Jmt.) 
(N.St.0.3i.) (T{.Z.I,.2-'.) (K.,K.I,.5.) (l.Kr.4.) (K.St.Stan.2.) (O.lt.Æ 
F.2.) (I'.V.\".2.) (S.A.2I.) ll'r.Kr. 1.) (^l.Kr. 1), f. 1 Jan. 1842. 
[Ekensholm.] 

8. Friherreinde Christina Augustina (Stina), f. 21 Aug. 18G5. 
[Norre Lindved ved liorringe.] 

9. Frilierre (^arl -Vugustin Beck-Friis, f. 7 Se))t. 1809, Attaclié 
i Udenrigsministeriet. [Stockholm.] 

S8 Bock. 

Moder: 

Enkegrevinde Christina (Stina) Beck -Friis Usi\t Nordcn- 
feldt, f 16 Mai 1829, g. 12 Aug. 1B51 m. svensk Kal.in.;tskam- 
merlierre, Dr.pliil., Greve Corfitz Au^'ustin 15ecli-lrns til 
Fiholms Fideikommis op Grevskabet Borriuge Kloster, Jinko 
16 April 1897. [Nørre Liiidved ved Bornnge.J 

Faders Brødre: 
1. Friherre Joachim Tana.t Beck- Friis, f. 2'J Dec 1827 f IG 

Jan. JSS8, Ilofmctrskal , Olierstloituant , g. 18 tebr. 18.)o m. 

Friherreinde Ebba Gustafva Eva Carolina Oxenstierna al 

Eka och Lindø til Fideikonimisgodset Harg med thristino- 

holm, f. 25 Marts 1833. [Harg.] Kørn: 

a. Friherre Carl Joachim Beek-lniis, f. 24 Mai 185C, Bjcrg- 
inpeniør. Disponent ved Hargs Brug (t>.V.3'.), g. 20 bej.t Ibbo 
m. Friherreindo Anna von Otter, i. 27 Febr. 1801. [Harg.] 

l)F'"iiierreinde Eva Ebba Gustafva, f. 11 Nov. 1884, Stifts- 

2) Friherre Carl Sigvard Beck-Friis, f. 28 Okt. 1886. 

3) Friherre Gustaf Joachim Beck-Friis, f. 28 Okt. 1880. 

4) Friherre Johan Hugo Beck-Friis, f. 5 Juni 1890. 

b. Friherreinde Eva Lo visa, f. 10 Febr. 1858, g. 23 Aug. 1881 
m. Medlem af Kigsdagens første Kammer, Greve Gustat 
Erik Lowenbaupt til Gæddcholms og Aggarøs l-ideikom- 
mis, f. 31 Juli 1849. [Gæddeliolm ved Vesteraas.] 

c Friherre Johan Gabriel Beck-Friis til Søderø i Oster 
Gøtland, f. 25 Jan. 1602, Kitmeste ved den svenske Hest- 
garde, (K.*), g. 25 Sept. 1880 m. Friherreinde Anna bophia 
Elisabeth Adelsviird , f. 10 Juni 1800. [Stockliolm.] Børn: 
1) Friherreinde Anna Ebba Augusta, f. 8 Juli 1^87. 
2) Friherreinde Eva Elisabeth Marianne, f. 10 ^ov. 1888. 
3> Friherreinde Ulrika Sigrid Maria, f. 19 Juni 1891. 
4)Friherre Seth Sigvard Johan Beck-Frii.s, f.27 Nov. 1892. 

d. Friherreinde E !> 1> a l'redrika, f. 3 Febr. 1804, g. m. Kit- 
niester. Friherre Erik Tliotl. 

e. Friherreinde Chariotta (liotten) \\ilhelmina, f . 6 Jan. 
1808, g. 30 Aug. 1688 m. Adjutant hos Kronprins (justav, 
Kaptain af den svenske Flaade, Greve Hugo Wilhelm 
Hamilton (K.*) (O.lI.Jmt.) (B./.L.SL) (J.H.S.4.), t. G Juli 
1859. [Stockholm.] , . ^., 

8. Friherre Eavc Gustaf Beck-Friis til Bosjo Kloster i bkaaiio, 

f. 19 Mai 18.i4, svensk Kammerherre og svensk-norsk Ge- 
sandt ved det danske Hof (S. K.* i Diai.i. D.M.) (S.N.l.) (N 
St.0.1.) (Gr.l.-r.2.) (Sp.C.IIl.2*.) (ii.B.:!.) (T.M.:i.) g. 8 Aug 1879 
m. Friherreinde Sigrid Margaretlia Gabriella W illielmino 
Barnekow, f. 8 Nov. 1834 (g 1" 11 Sept. 1855 m. Greve Bage 
August Tosse, f 2 Mai 1822 f 10 ''"ohr. 1878). [K.J 

SO von Bock. 

von Beck. 

„Gammel hremisJi: Adelsslægt". Kaptaln i Livgarden CIiHsliaii 
Frederik von Beck naturaliseredes ved Falent af 30 Juli im. 

Frederik Mathildus von Beck, f. 25 Aug. 1814 (Stm af Kit- 
niester Jens Johan Frederik (Fritz) von Beck, f. 18 Juni 181G 
•f 19 Aug. 1895 af hans 1. .<5';gteskab 1 Juni 1813 m. Caroline 
Mathilde Koster, f. 2-t Aug. 1824 f 25 Aug. 1844), Grosserer, 
g. 25 Marts 1882 m. Mathilde Louise Georgine Dau, f. 2 Okt. 
1854. [Hamborg.] 

Søskende 
af Faderens 2. Ægteskab (se nedenfor). 
I.Oscar Emanuel Krogli von Beck, f. 29 Dec. 1855, Direktør 
i Danmark for Livsforsikringsselskabet „'l'he Mutual Life" 
(T.M.3.), g. 17 Febr. 1892 m. Sylvia Laura Thomsen, f. 8 
Dec. 1870. [K.] Born: 
a. George Laurence Christian Archibald von Beck, f. 22 

Febr. 1893. 
b. Manuela (Ella) Therese Leilah Vaughn, f. 12 Jan. 1894. 

(Vallfi.) 
C.Silvia Margaret Clara Ishbol, f. G Marts 1896. (Valla.) 
d. Thomas Oscar Robert Theodor von Beck, f. 14 Juli 1897. 
O.John Peter jNFax Louis von Beck, f. 27 April 1899. 
2.Valdemar Krogh von Beck*, f. 30 Dec. 1857, Grosserer, g. 
3 Juli 1886 m. Clara Henriette Elkan, f. 23 Marta 1864. 
[Hamborg.] Bom: 

a. Valdemar von Beck. f. 7 April 1887. 
b. Frederik (Fritz) Vilhelm von Beck, f. 22 Sopt. 1888. 
C.Alexandra Amalie Clara, f. 13 Dec. 1891. 
S.Christian Krogh von Beck, f. 28 Febr. 1800, Fuldmægtig. 

[K.] 
•4. Amalie Krogh, f. 16 Mai 1861, g. 11 Juli 1893 m. fhv. Hotelier 
Otto Ljungdahl, f. 1861. [London.] 

Moder: 
Christiane Margrethe von Beck, født von Krogh, f. 30 
Okt. 1817, g. 14 Mai 1853 m. Kltnicstcr Jens Johan Frederik 
(Fritz) von Beck, Enke 19 Aug. 1895. [K.] 

Faders Brsulre: 

l.Gundir Christian Frederik ron Biik , f. 10 Nor. ls]4 f 

7 Nov. 7.S7.0, Kaiiiiiirrjuiikfr, Major, g. 31 Mai 1853 m. Juliano 

(Julio) Magdalene Cathrine Drastrup , f. 12 Jan. 1829. [K.] 

Datter: 

Fanny, f. 18 l''ebr. 1854, g. 20 Nov. 1878 m. Kaptain og 
Dopotkommaudiir ved 5. Keg. Ludvig l''rodorik lirock (K.*), 
f. 25 Mai IMS. [Nyborg.] 
2.Eduard Carl von Beck, f. 7 Sept. 1819, Oberst (H.*) (K.M.I.2.), 

40 Bentzon. 

g. 8 Aug, 1851 ni. Christiane Severine Scliiøtt, f. 15 Mai 

1831 t 16 April 1899. [K.] IJorn: 

a. Johanne Louiso Cathrine Fredcrikko Augusta Christiane 

Kdvardiuc Ilaraldine, f. l(i Juni 1852. (Vallti.) 
b. Harald Eduard von Boclc til Stenso , f. 8 Sept. 1855, 
Kammerjunker, g. 2U Mai 1891 m. llosa Kmilio Dau, f. 17 
Dec. 1856. [Stensø ved Nakskov.] Datter: 

Christiane Louise Mathilde Frida, f. 13 April 1893. 
(VaUø.) Bentzon. 

Assessor Hans Sovensen Jfentzons horn adledes 23 Fehr. 
1717; han var ett Soimesoiisson af Hans lievlseii, af hvem en 
anden Sonnesonsson, Kiels Jlenzn}i, erholdt Vaahenbrev h'> Dec. 
1679 (se Benzon). — Familien skriver siy hu. „liemon". 

Hans Theodor Bakluin Benzon, f. 2 April 1823 (Søn af 
Kammerjunker, Kaptain Hans Benzon, f. G Mai 1795 f 12 Aug. 
1850 og Henriette (TtTliarJiiie Christiane Biicliliardt, f. 24 .Juli 
1801, g. 1822, t 23 Nov. 1831), Kaptain (K.*) (E.AI.1.2.), g. 2 Aug. 
1861 m. Marie Sophie Andersen, f. 25 Sept. 183G f * Mai 1898. 
[K.] 

Søskende 
a) af Faderens 1. yEf/teskah (se ovenfor) : 
I.Thora Adelaide Albertine, f. 20 Okt. 1625, g. 27 Okt. 1866 m. 

Kjøbmand Søren l'etcr Kasmussen, f. 24 Aug. 1820 f l'Juli 

1883. [FredorikaborK-] 
2.Laura I'etrca Xatlialie, f. 17 Okt. 1827, g. 23 Nov. 1855 m. 

Guldsmed Nicolai Jens Hogsted, f. 25 April 1833. [K.] 
h) af Faderens 2. Æijleslah med (Jecilie Martha Wichmann, 
f. 8 Mai lt>UO, (/. .H Okt. J«3.5, f Hl Ai<q. IdOO: 
S.Clara INIargrcthe Henriette, f. 11 Juni 183U, g. 30 ]\Iarts 1860 

m. Sysselmand Jon Snxbjornsson, f. 29 Sept. 1824 f ^0 Aug. 

1860. [K.] 
i.Elef Nicolaus Henrik- Frederik Frhard Uenzon , f. 14 Mai 

183!) f 8 Okt. ISS.'}, Vinhandler, g. 26 Juni 1871 m. Nicoline 

Severine Fisrher, f. 21 Jan. 1851 (hun g. 2° 2(! Aug. 1888 

m. Bryggeriiirboider Jcna Henriksen, f. 1832). [If.] Dattor: 
Olgu Cecilie Clara Jolianne, f. 31 Dec. .1876. 
6. Tonny Kninia Harahlo, f. 7 Okt. l.slO, g. 14 Mai 1873 m. 

Sognepræst til Sandagov ogllolevad Johan (-i e o r g Madelung, 

f. 21 Okt. 1831 (g. 1" 23 Duc. 1862 m. hendes Soster Jutta 

Hansine Cecilie, f. 12 Nov. Iti34 ■[ 21 Jan. 1869). [Sundager 

ved ABSons.] 

41 Bentzon. 

Faders Brødre: 
\. Caspar Johannes Bemon , f. 2H Dec. 17S6 f 4 Mai ISOS, 
Kaptain. Dotre : 

a. Annette Elisabeth Vilhelmine, f. 9 Sept. 1831, g. 31 Marta 
1880 ni. fil. Landmand Lorenz liaabyu, f. 10 Fcbr. 18o7. [K.] 
b.Anna Caspare Vilhelmine, f. 23 Au«. 1832, g. 20 Juli 1808 
m. Landskabsmaler Carl Wilrtzen, f. 12 Juli 1820 f 13 Febr. 
1880. [K.] 
C.Agnes Otta Frederikke Villielmine, f. 15 Dec. 1837, g. 6 Mai 
1870 ni. Landskabsmaler Frederik Carsten Henrichsen, 
f. 23 Sept. 1824 t 30 April 1897. [K.] 
d. Helga Marie, f. 28 Mai 1843. [K.] 

e.Emma Sophie Albertine Villielmine, f. 9 Dec. 1847. [K.] 
2. Gerhard Marianus Rosencrone lieuson, f. 27 Dec. 11 y7 f 24 
Sept. 1865, Oberstloitiuint. Byrn: 

a.Mathilde Marie Athalia, f. 30 Juni 1830, g. 27 Dec. 1800 
m. Urtekræmmer Peter Barfoed, f. 27 Aug. 1815 t 28 Dec. 
1880. [K.] 
h. Gerhard Valdemar Marius Rosencrone BenzoH, f. 28 Marts 
1833 f 14 Febr. 1889, Grosserer, g. 18 Mai 18U1 m. Thora 
Amalie Schultz, f 24 Febr. 1831. [K.] Børn: 
l)Vilhelm Frederik Gerhard Rosencrone Bcnzon, f. 18 
Juli 1802, Sognepræst til Tirstrup og Fuglalev, g. 2 Okt. 
1891 m. Katliarina Maria Petersen, fodt Aiulreussen, 
f. 1 Okt. 1859. [Tirstrup ved Trustrup.] Bom: 
8) Immanuel Gerhard Vilhelm Andreas Joliaunes Rosen- 
crone Benzon, f. 2 Aug. 1892. 
b)Ellen Tlieodora Klisabetli Dagmar Rosencrone, f. 11 

Mai 1894. 
c) Kjeld Benedikt Theophilus Vilhelm Rosencrone Bcn- 
zon, f. 5 Okt. 1895. 
d)Gustav Adolf Konstantin Eusebius Rosencrone Bcn- 
zon, f. 25 Jan. 1S9». 
2)Axel Joliannes Christian Rosencrone Benzon, f. 3 Nov. 
18G3, g. ni. Mabel N. [Chikago.] Datter: 
Gerda. 
3)Dagmar Mario Johanne, f. 15 5Iai 1805, Lærerinde. 

[Hellebæk.] 
4)Gerhard Maximilian Rosencrone Benzon, f. 24 Mai 

1808, Premiorliiitnant ved 5. Keg. [Nyborg.] 
5)Marin Margrethe FnuhTiUUe Amalie, f. 24 Mai 1808, 

Lærerinde. [Oxholm ved Ilalvriuiiiieu.] 
0) Ag II c 3 Julii! Oviiie, f. O April l»7(l , g. 4 Juni 1897 m. 
Cand.jur., Sekondhiitiiant ved 1. .\rt. - l!atl. , .\ssist(-iit i 
Kjiibfuliavii« Magistrat Viggo Vahhnuar Thorluill, f. 1 
Mai 1808. [K.] 
7)Gerdu 'l'liora Chriatiane, f. 10 Aug. 1873, g. 20 Mai 1899 
m. Tandlæge Johan nus Banck. [K.J 

42 Benzon. 

C.Severin Har<dd Frederik Benzon, f. 25 Marts 1S35, fahlt 
28 Marts 1H<;4 ved Di/bloJ , Loitnant, «. 31 Marta 1801 m. 
Julie Camilla Olsen, "f. 25 Okt. lysi. [K.] Unni: 
l)Carl Marius licnzon, f. 13 Jan. lS(i:J. Cand. phil., .Tnuriia- 
list, g. 11 Juli 1891) ni.Kmma Villnjlinine Augusta Uenzon, 
f. 24 Dec. 1804. [Aalborg.] Børn: 
a)Ellen, f. 28 Sept. 1891. 
b)Aage Benzon, f. IC Fehr. 1893. 
c) Kai Benzon, f. 19 April 1890. 
2) Jul i 8 Severine, f. 3 Nov. 18t!4. 
d.Johanne Henriette Kosalio, f. 25 Marts 1837, g. 13 Mai 
1863 m. HandelsfuldmæRtig Johannes Bartholin Bruhn, 
f. 10 Okt. 1827 t 20 Juli 1871. [K.] 
e.Adela Christiane Caroline, f. 27 Nov.1842, g. 13 Nov. 1872 
m. Dyrlæge JNIaximilian Schultz, f. 15 Juni 1846. [Nak- 
skov.] 
.Hans Feder Severin Fonss Benzon, f. 5 Marts ISOl f 14 Mai 
1883, Urtekræmmer, Toldklarerer. Datter: 
Anna, f. 8 Mai 1851. [K.] Benzon. 

Niels Benzon erholdt Vaahenbrev 15 Dec. 1G7»; lian var en 
Sonnesonson af Haus Bentsen, af hvem en anden Soniiesonsson, 
Hans Sørensen Bentzon, adledes 22 Febr. 1717 (se Bentzon).'. 

I. Linie. 

Bugene St. George Clarcnce Benzon, f. 17 Dec. 1842 (Son af 
Jens i'eter Herman Benzon, f. 20 Aug. 1819 t 4 Jan. 1898), 
Musiklærer. [London.] 

Søskende 

a) af Faderens 1. Æpteskab 25 Mai 1S43 m. Frederikke 
Fetrea Knudsen, f. 1H21 f i.S.l.'; 

I.Allan Egmont Benzon, f. 20 April 1840, g. 12 Aug. 1806 m. 

Clara Napier, t 4 Jan. 1894. riio''3ti"up v. tirenaa.] 
Z.Carl Hartvig Herman lienzon , f. 10 Kcbr. 1848, g. 10 Dec. 
1868 m. Kl iz al) o til Mary Alice Streetcr, f. 9 Nov. 1845. 
[London.] Son: 

Carl Herman Benzon, f. 14 Aug. 1870, g. 23 Okt. 1897 m. 
Louise Kagle, f. 13 Kebr. 1804. [Cardifl".] 

b) af Faderens 2. ^h'i/teskab 6 Ftbr. lh'>s med Caroline 
Browse, f. 15 Nor. 1S15 f l'J Muris ]S7l! : 

S.Guy Victor Herman Benzon. f. 20 Im'I)V. 1859, Teh^grafist, 
g. 11 Sept. 1880 ni. Mary Ana Tee, f. 21 Marts 1859. [London.] 
Datter: 

GladiBB Maud, f. 27 Juni 1887. 

43 Benzon. 

c) af Vaderena 3. Ægteskab (se ntlfr.) : 
é.Elizabeth Arthurine, f. 18 Scjit. lyiiS, r. l(i Juni 1880 m. 
Clerk Frederick George Cliatterton, f.s Juli 1859. [London.] 
6. Benvenuto Ernani Benzon, f. 31 Jan. 18T4. 
6. Johannes Fizalured Vivian Benzon, f. G April 1S82. 
, Stifmoder: 

Elizabeth Benzon, født TuriibuH, f. 22 Juli 1838, g. IC Sept. 
1868 m. Jens Peter Herman Benzon, Enke 4 Jan. 1898. 
Fadera Søskende 
a) af Farfaderens , Kamnterjiinker Jacob Benzons (f. 1 
Marts 175.9 f 7 AjtrU 1H42) 1. Ægteskab i Nov. 1701 m. 
Ulrikke Frederikke Cathrine Hosenorn , f. 21 Sept. 175S, 
separ. ISll, f 12 Marts ItiS'J: 
I.Jakob Benzon til Stamhttset Benzon, f. 1 Aiig. 1792 f li April 
1840. Børn: 

a. Ernst August Tyrmont Benzon til Stamhuset Benzon, f. 23 
Juli 1827 f 10 Juli 1SS8 , Kammerherre , Hof jægermester, 
g. 9 Dec. 1849 m. Charlotte Freieslebon, f. Iti Sept. 1828. 
[Randera.] 
b.Anna Marie Elisabeth til Stamhuset Benzon, f. 12 Sept. 
1829, Enke efter Kammerherre Sigismund Mylius til Stam- 
huset Rønningo-Sogaard. 

h) af Farfaderens 2. Æqteskab 17 Sept. 1815 m. Sophie 
Holm, f. G Aug. 17'JO f 14 Sept. 18C2 ■ 
2.Thora Fortunata til Osteroø, f. G Okt. 1821, Enke efter 

Karanicrjunkor Victor de Seriine d'Acqueria. 
Z.Achilles Benzon, f. 21 Juni isi'7 f 22 Okt. 1879, Cand.phil., 
g. 23 April 1875 m. Jenny Vilhelmine Ludovica Dybbron, f. 
14 Juli 1834, (hun g. 1" 3 Okt. :&G2 m. Kjobmand Vilholm 
Spærck, f. 7 Aug. 1830 f 29 Okt. 1872). [Hjnrring.] 
*. Anine Mynona Desiderata, f. 20 Aug. 1829, g. 1 Aug. 18fi2 
m. Obcrstloitnant , Forstander for det svenske Gruf- Karte- 
kontor Carl Henrik Miinnerstrålo (S.Sv.o'.) (S.V.3'.) (N.St. 
0.3'.), f. 20 Okt. le29. [Stockholm.] 

II. Linie. 

Vilhelm Sophus Hermann Ferdinand Benzon, f. 14 Juli 
1827 (Son af Kainiiierhorro Christian Frederik Otto Bonzon, 
f. 23 Marts 1781! t 4 J»"i 1H75), Hofjagermeuter, Kammerjunker, 
Kitmester (U.*]).:\I.) (K.M.I.2.), g. 17 Aug 1852 m. Kuphrosyno 
(Eff i) Constance Sehested, f. 9 Mai 18;;0 j 28 Mai 1898. [Odense.] 
Børn: 
1. Niels Frederik Hartvig Julius Alexander Benzon, f. 14 Juni 

1853, g. 15 Juni 1878 m. Karen Emilio Stocklleth, f. 20 Jan. 

1857. [K.] 
2. Christian Benzon, f. 20 (.)kt. 1854, Kammerjunker, llitmostor 

og Eskadronschof vod Gardehusar-lteg. (Gb.E.T.) (K.St.Stnn.2.) 

44 Benzon. 

(S.A.3^.) (Pr.R.0.4.), g. 12 Juni 1894 m. Elna Blom, f. 12 Sept. 
1803. [K.] 

S.Juliane Mathildo Fredorikke, f. 37 Marts 1850, k- 31 Okt. 
1879 m. Oberstliiitnant af liyttoriet og CliL-f for Officersskolen 
Jakob Joliaiinos TlieoUor J'ojesen Trcpk.-x (K.*I).!M.) (K.M.a.) 
(B.L.5.), f. 23 Juni 1843 (han g. 1° 2;i Mai 1874 m. Marie 
Elisalieth Frederikke Trepka, + U7 .luli 187;',). [K.] 

4. Carl Villielm IJeuzon, f. KJ Sept. 18(i0, Jagtjunker, Skov- 
rider ved Baroniet IjOvenborg (Gr.]''r.4.) , g. 14 Juli 189:i m. 
Mathilde Caroline Julie Hoppe, f. 27 Dec. 1871. [Majas- 
lund ved Kei8trui).] Bom : 

a. Vilhelm Hartvig Benzon, f. 2 Juni 1893. 

b. Li ly, f. 20 Juni 1897. (Vallii.) 

Soskendc: 
1. Fredorikke Isidora Mathilde Constance Emilie, f. 27 Aup. 
1821, Enke efter norsk Komniandor, Baron Hermann Wedel 
Jarlsberg. 
2. Carl Ludvig Adolph Benzon, f. 18 Nov. 1S93 f 29 Dec. 1S9J, 
Kammerherre, Overpræsident, q. 1" 2 Juni 1S,'>3 »i. Geor nett e 
de Falsen, f. 2t Sept. lS:i2 f 10 Au;/. IWH , 2" r, Ffhr. 18711 m. 
Caroline Antoinette Elisabet li Cathrine Castensrhiohl, f. 27 
Olt. 1824 f 13 Juli 1879, 3° 21 Jan. Ie80 m. Frederikke 
Louise Villielraine Castenschiol.d, f. 10 Juni 1831. [K.] 
Faders Broder 
af Farfaderens, Kammerherre Peter Ulrik Frederik- Ben-ons 
2. Ægteshah 19 Okt. 1805 m. Frederikke Fdile Benedicte 
Briiggemnnn , f. 2.5 3Iarts 1777 f 24 Dec. 184(1 (han g. 1" 
4 Sept. 1781 in. Comtesse Juliane Vilhelmine Wedel Jarls- 
berg , f. 14 Mai n.'>S f 2.5 Juli 1802): 
Jens Benzon, f. 28 Dec. 1807 f 13 Dec. ISSO, Kammerherre, 
Postmester, g. 3 Juli 1840 m. Sophie Marie Albertine von Ahle- 
feldt, f. IC Marts 1810. [K.] Bom: 

I.Frederik I-udvi^' Georg Christian Benzon, f. 7 April 1841, 
Assistent i Finaiisininistoriets 2. Itevisionsdeparteniont. [K.] 
2. Cai Marius Vilhelm Julius Albert Binzon, f. (1 Marts 1844 
f 27 Febr. 78.97, Kopist i So- og Handelsretten, g. 15 Nov. 
1872 m. Hedevig Caroline Jensine F.ngclsted, f. 18 Mai 1848. 
[K.] Biirn: 
a. Spphio Birgitte Emcrentzo Elise Caroline, f. 2 Sept. 1873. 

(Odense Kloster.) 
b.Axel Jens Christinn Iten/.on, f. 10 Ajiril 1875. 
C.Caroline V.Vitu: Joliaiine, f. 9. Okt. 1870. 
d.Cai Frederik Julius Benzon, f. 12 April 1878. 
O.Hartvig Casjiar Marius Frederik Tlior Benzon, f. 1 Febr. 
1880. 

f. Jens Benzon, f. 7 Mai 18Hd. 

g. O er da Emilie Caroline Elise, f. 1 Juni 1887. 
S.Johanno Mario Mathildo, f. -ZZ Juli 1847, g. 21 Mai 18G9 

45 Borner. 

m. fil. Teglværkaeier Heinrich Hans Aujjust Grotrian, f. 1 
Mai 1831. [K.] 
4. Caroline Frederikke Charlotte, f. 12 Dec. 1857. (Vemme- 
tofte.) [K.] 

III. Linie. 

Hartvig Benzen*, f. 15 Jan. 1857 (Søn af Eduard Bonzon 
til Caden, f. 20 Marts 1825 t Iti Jimi 18fi8), Statsadvokat, Stats- 
advokaturraad, g. i Okt. 1S89 m. Baronesse Anna Plmnia Biilow, 
f. 9 Juni 1865. [Verden i Hannover.] Børn : 
l.Eduard Adolf Lars Benzon, f. 23 Dec. 1890. 
2. Erna Charlotte Ida Wilhehnino, f. 26 Juli 1894. 

Brødre: 
I.Gustav Benzon, f. 24 Febr. 1858, Ingeniør. [Altona.] 
Z.Joseph Benzon, f. 27 Okt. 1859, Kunstgartncr. [Salzwedel.] 
Faders Søster: 

Frederikke Vilhelmine, f. 24 Jan. 1830. [Altona.] Berner. 

Konferensracul Alexander liertier bier adlet o April 17S0. — 
Kammerherre , liltmester Giislar Ah'xaniler Berner erholdt 
ved Patent af 11 Juni 18C0 Tilladelse til at fore Karnet 
Jierner-Svhilden og hier red I'atent af 21) Okt. IHSO ophoiet i" 
friherrelig Stand med Xarnet JDcrner-Sclii/den-Ifohfen. — Ved 
Resolution af r, Fehr. 1SS7 ere disne to I'dtenter forandrede 
derhen, at af Uofjcegerniegler, Baron Adam Christopher Be>ner- 
Schilden-llohtens aynatisKe Iiescendtns skal den i de tuevnte 
Patenter tilstaacde liet for det agte Afkom af Kamnierherre, 
liitmester Giistar Alexander Berner oi/ llitstrii, Baronesse So]diie 
Magdalene Holsten, til at fure Xarnene Scliilden cg Holsten meil 
Titelen Baron og dertil horende }'iialien Kun gjivhle for den til 
enhrer Tid ru rende Besidder af det von Schi/ilen-Jgdsle Fidei- 
kommis og Baroniet ILdstensliits og den i hvert Shegllrd nicr- 
tnest siikcessionsberettigede Mand eller, hris Mand ei futiles, 
Krinde , hrorimod den arrige l>esretiditis alene skal ilohes med 
Familienarnet Berner og fore tielle med Udelukkelse af Nav- 
nene Se/tilden og Holsten og den til sidste Xavn knyttede Titel 
af Baron. 

Baron Adam ("liristnphor Berncr-Schilden-Holsten, f. 18 Juni 
isn.*! (Søn af Kainni(>rlii;ne, UitriicstiT, Baron (i ustav A le x ainler 
Boriier-Sihildi'ii-lldlHti'u, f. .'') Aii«. 1X23 t 20 Juni It-wO), Hof- 
jiegermoster, g. 6 Nov. 1X'80 ni. Louiso Ella Auguatu Kaimy 
Caroline Quaade, f. 10 Marts 1856. [Uolstensliua ved Faaborg.] 
Sønner: Bernstorff. 

1. Baron lians Heinrich Adam Bcrner-Schilden-Holsten, 
f. 18 Juli 1881, Stud. jur. [K.] 

2. (Baron) Jorstn Alexander Adam Bcmer(-Schilden-Hol8ten), 
f. 30 AiiR. 188U. [Odense.] 

3. Ebbo Helmuth Adam Berner, f. 18 Sept. 1894. 

Søstre: 
1. Baronesse Sophie Mat;dalcnc Pauline, f. 9 Juli 18o6, g. m. 

Hofjægermester, Baron Axel Kcedtz-'J'liott til Biskopstorp. 
2. Baronesse Rosalio Arinenia Regitze Emilie Alexandra, 

f. 16 Jan. 1860 , g. ni. Michael Treschow til Sannarp. 
Moder: 

Enkebaronesse Sopliie Magdalene Berner-Schilden-Holsten, 
født Baronesse Holsten, til Baroniet Holstenshus og Kidei- 
kommisgodset Clausholm (det von Sehildon-jydske Fideikom- 
mis), f. 20 Juli 1830, g. 3 Dec. 1853 m. Kammorlierro, Ritmester, 
Baron Gustav Alexander IJerner-Schilden-Holsten, Enke 20 
Juni 1889. [Langesø ved Odense og K.] 
Faders Broder: 

William Berner; f. G Fehr. 182,') f 2 Marts 1887, Hofjæger- 
mester. Børn: 
I.Gustav Georg Alexander Berner, f. 27 Aug. 1850 f 1-t Marts 

1887, g. 1 Mai 1884 m. Caroline (Lili) Frederikke Marie 

Lange, f. 7 Jan. 1852. [IC] 

2. John Sophus Berner, f. 4 Okt. 1851, Loitnant. [Lausanne.] 

3. Malvine Sophie Benedicte Augusta, f. 21 Okt. 185.''>, g. 10 Juni 
1874 m. Axel Georg Christian Siiverin Kæder til Baadesgaard, 
f. 4 Sept. 1848 t 25 Okt. 1880. [IC] 

Farfaders Broder: 
Eduard Berner, f. 2H Mai 1801 f 5 Sept. 1837, Kammer- 
junker, GeiieralkonsuL Sonncr: 

1. Edmund BiUjel Berner, f. 21 April 1827 f 10 Jan. 1885, g. 
20 April 1801) ni. Alvilde Nathalie Mathilde Poulsen, f. 24 
Sept. 1847. [K.] Datter: 

Kamma Emmy liiigel, f. 11 Sept. 1880. 

2. Eduard Alfred Berner, f. fl Ai«j. 1H37 f 10 Fehr. 1899, Cand. 
jur., Loitnatit , Tratikinspektor red Staishanerne , g. f) April 
16C7 m. Hedvig Johanne Nilsson, f. 21 Jan. 1839. [Aalborg.] 
Døtre : 

a.Amalie Johanne Beate, f. .5 Juli 1868. 

b.Ella Alexandra, f. 20 Okt. 1870, g. 25 Aug. 1896 m. Fuld- 
mægtig Alfred Viggo Melbye, f. 7 Aug. 1872. [K.] Bernstorff. 

Gammel ti/dsk AdelssUcgt. — Burnn Andrens Ooltlieb Bernstorff 
optoges 11. Dec. 171,7 i datisk grerrlig Stand med Bang sum 
lehnsbesiddende Greve. — Greve Andreas Erik Henrik Ernst 

47 Bernstorff. 

Bernstorff fik ved I'nteiit af 21 Marts lS2>t Navnet Jierustorff- 
Gyldensteen for sin l'erson , og hans Son Greve Johan Hartvig 
Ernst Bernstorff ti! Grevskabet Gijhiensteen erliolilt ved l'atent 
af 6 Aug. 1S7S TiUwtelse til for sig pg dem af lians mandlige 
Descendenter, der besidde GrevsJcahet Ggldensteen, ctt fore Navnet 
Bernstorff-Gijldeustcen og det forenede Bernstorff- O gldensteen'sl.e 
Vaaben. — Greve Ulrik Jol/an August Bernstorff erlinidt IH April 
3876 som Besidder af det Mylins-Iiiischenberg'ske Fideikommis 
Tilladelse til at fore Navnet Bernstorff-MijUus med tilhorende 
Vaahen. 

I. Bernstorff-Gartow. 
Greve Joachim Hugo Frieflvich Carl Bernstorff til Fidei- 
koinniisgodsct Gartow, f. 31 Mai 1831 (Son af liannovoraiisk Stats- 
raad og Landraad, Greve Bech told Christian August Bfrnstorff 
til Gartow, f. 25 Okt. 1803 t ~5 Juni 1890), fh. hainioveransk 
Ritmester, g. 4 Aug. 1SG3 in. Baronesso Elise Georgine Emilio 
Adelheid von dem Bussche-Ippenburg kaldet von Kossel, f. 
7 Dec. 1837. [Gartow vod Liincliorg.] Bom: 

1. Greve Christian Giliither Bernstorff, f. 1 1 Jlai 1804, fli. mek- 
lenborgsk Amtsforvalter, g. .28 Juli 1800 m.Anna p] leonore 
von Hohnhorst, f. 15 Sept. 18C9. [Gartow.] 

2. Greve Andreas (Jottlieb Bernstortf, f. 20 Jan. 1867. [Quarn- 
Btedt ved Gartow.] 

3. Comtesse Hedwig Auguste, f. 22 Fehr. 18C8, g. 27 Okt. 1893 
m. Williclm Ludwig Clemens von Jagow, f. 7 Juli 18U5. 
[Schnackenburg ved Liiuchnrg.] 

4. Comtesse Mario Henriette Margaretho Clara, f. 10 Nov. 1870. 

Soskendo: 

1. Comtesse Jlarie Charlotte Amalie Henriette, f. 20 Fehr. 1837, 
g. 23 Juni 1857 m.saclisen-wcimarsk Overkaniinnrherrc, haiersk 
Kammerherre, virkl. Geheinioraad, 1. Præsident i den stor- 
hertugclig saelisiske Ijandd.ig, Friherre (reorg Siegmund 
Carl liUilwig Julius Friodriili Hermann Kotenlian til Neuen- 
hof (l'r.J.), f. 4 Aug. 18.11. (Xeuenhof ved Eisenach.] 

2. Comtesse Luise Hedwig Augusta, f. 3 Okt. 1838, g. 9 Jan. 
18GC m. Greve K >i d o 1 f Otto t'arl Ferdinand Fiuek von Kiu- 
ckenstein til Fideikonimisgodset lleitwein, f. 3 Jan. 1813 
t 19 Mai 1880 (g. 1" 28 Dec. 1813 7n. firdmutho Amalie von 
IJurgdorf til Keitwein, f. 28 Nov. 1810 t 'i Marts 1879, 2° 
23 April ISOl m. Elise von Ki.der, f. 4 Juli 1824 f 3 Jan. 
1864). [Keitwein ved Frankfurt v. O.] 

3. Con\tC3se Elisal)eth SoHc Augusta, f. 10 Juni 1840, Diako- 
nisse. [Hannover.] 

4. Grove Hartwig Arthur Borthold Kduaril Bernstorff til 
Wehningen og Jaseheck (l'r.H.O.4.) (M.V.Kr.3.), f. 21 Jan. 18 12, 
].iand8kulisniail for l''i rstcnchimmut l-yniliorg, g. 1" 11 Jan. 
1870 m. Baronesse Cliurlotto Auiélic Juhannu U'ungenhcim, 

48 Bernstorff. 

f. 7 Febr. 1851 t 22 Scpt. 1879, 2° 25 Okt. 1887 m. Baronesse 
Charlotte Amelie Luise Alma Wangcnheim, f. 8 Mai 1864. 
[Wehningeu ved Doniitz.] Born: 
a. Greve Georg Ernst August Bernstorff, f. 5 Okt. 1870, 

Dr.jur., meklenb. Jagtjunker og t'orstpraktiknnt, g. 12 Jan. 

1899 m. Marie Kinnia Adele Willielraine Kautcustraucli. 

[Neustrelitz.] 
b.Comtesso Marie Amalie, f. 8 April 1872, g. 20 Sept. 1895 

Dl. Friherre Karl Georg Julius Kiclianl Fiieilricli Claiiior 

von dem Bussclie-Muncli til Fideikounnisgodserne Benk- 

hausen, liubbecker H()fe, Werburg og Osen, i. 14 Scpt. 

1861. [Bcnkbauscn ved Alawede i Vcstfaleu.] 
c. Comtesse Charlotte Anna Ltiise, f. 17 bept. 1879. 
d. Greve Joachim Bechtold Walrab Bi^riibtorff, f. O Aug. 1888. 

e. Greve Christian Andreas BurnstorlT, f. 10 Beo. 1869. 

5. Comtesse Emma Frieda Clementine Caroline, f. 7 Febr. 1844. 
[Gartow.j 

6. Greve Christian Carl Wilhelm Albrecht Bernstorff, f. i April 
1846 f 5 Marts 188G, fh. preussisk J'reiiiierloitnanI, g. 7 Sept. 
1872 m. Baronesse Louiso Therese Agnes Bibra, f. 8 Jan. 
1852, fil. Overhofmestcrindc lios Prinsesse Friedricli Leopold af 
Preussen. [AVurchow i l'omniern.] 

7. Greve Eberhard Friedricli Ferdinand Theodor Ernst Berns- 
torff, f. 28 Jan. 1818, meklenborgsk Jagtjunker og F'orst- 
mester, fh. preussisk Prcniierloitnant, g. 22 Juli 1879 in. 
Baronesse Elisabeth Wangonlieim, f. 28 Dec. 1B52. [Hin- 
rlchshagen.] Born: 

a. Greve Siegfried Kreuzwcndedich Bernstorff, f. 3 Okt. 1882. 
b. Comtesse Tliecla Veronica, f. 15 Juni 1884. 
c.Comtesse Maria Gertrud IMartbii, f. 13 April 1S8G. 

8. Comtesse Eleonora Anna Marie Luise, f. 5 Jan. 18.05, g. 12 
Dec. 1888 m. Werner Karl Bernhard Ernst Adolf Otto Wil- 
helm von dem Knesebeck til Corvin, f. 22 Dec. 18u3 (lian g. 
1" 24 Mai 1883 m. Katharina von SpOrcken, f. 4 Juli 185(1 
t 10 April 188G). [Corvin ved Liichow.] 

Faders Broder: 
Greve Friedrich Carl Arthur Bei-iistorff til lierjtstnrff- iVe- 
åendorf, llinidorf, llmishiKjoi , Alt-Karin ri,/ Qiiaden-Sclion/'chl, 
f. 31 Felir. If^O^i f b April ts;)~ , jircnssisl Kriiiniierlierre oij fh. 
Ler/ationsraail, iiieh!<iiho)-;/sl,- Laiidrand. itiirn: 
1. Greve Andreas Gcittlieb Carl Ernst Bernstorff til Ilundorf, 

f. 20 M.-irt8 1837. g. I Okt. lMi7 iii. Conitc^sse Clotilde Hen- 
riette Caroline Charlotte Mario l"hri^^tialn! Bcriistiirll, f. OJaii. 
1843. [Wedendorf i Miklcnbork'.] Dntio: 

a. Comtesse Ilerniiiie Frii:deriko Augusta Henriette Clara 
Anna, f. 22 Okt. ItidS. 

b.Comtesso Murgaretho Ida Agnea Christiane Ami^lic Caro- 
line, f. 27 April IdTO, g. 15 Juni 1889 in. Miijur ved det 2.preu8S. 

49 4 Bernstorff. 

Gardo-L'lan Heg. Leopold Thilipp Friedrich Ernst von 

Buch (Pr.Kr.4.) (S.A.3.) (K.St.A.S.) (M.V.Kr.5.), f. 9 Marta 

1862. [Berlin.] 
C. Comtcsse Ida Christiane Hermine Hedwig Adelsunde, f. 19 

Aug. 1871, p. 7 Kebr. )8'Ja ni. Hans Bone von Schwerin, 

f. 6 Okt. l&oe. [Drowclow ved Anclain.] 
d.Comtesse Eli s ab et li Bertha Ferdinande Joachime, f. 16 

April 1873, g. 7 Juli 1899 m. Loitnant ved det l.mekl. Dra- 

gon-Reg. Nr. 17 Jiirgeu von Flotow. [Ludwigslust.] 

e. Comtesso Sofie Therese Albertine Gertrud Caroline, f. 20 
April 1876. 

f. Comtesse Augusta Frida Victoria, f. 1 April 1882. 

Z. Greve Wernev Joachim Harry Bernstorff til Ilaiisliarien, 

f. 4 Marts 1880 f !> Marts 1>'M, melienhornslc Kamnurlurre, 

g. 25 0kt. 18GG ni. Baronesse Eli s ab et li Willielmine Kiedesel 
zu E'isenbach, f. 10 Juni 1814. [Benistorft i Meklenborg.] 
Børn: 

a. Greve Hermann Arthur Ludwig Andreas Bertliold Wil- 
helm Bemstorft til Bernstorff og Hanshagen, f. 15 Okt. 1807. 
[Bernstorff.] 

b. Greve Andreas Christian .\ugust Bechtold Georg Berns- 
torfif, f. 11 Okt. 1868, Prcniierloitnaiit ved det preussiske 
Keg. Garde du corps. [Potsdam.] 

C. Comtesse Auna, f. G Juni 1871. 

d.Comtesse Horothca, f. 16 'SUii 1874, g. 23 Marts 1895 m. 
Premierloitiiant ved 1. mckl. Dragon Beg. Nr. 17 Ernst von 
Maltzan, Friherre nf Wardonbcrg og Penzlin (R.St.Stan.3.), 

f. 6 Scpt. 1865. [Hannover.] 

e. Comtesse Wilh el lu ine, f. 9 Sept. 1875, g. 21 Juli 1899 m. 
Løitnant ved 2. jircuss. Gavdo-liif.-Beg. , Friherre Werner 
Georg Becht(dd Kobert Miiftling sonst Weiss genant, 1'. 8 
Okt. 1871. [Uerlin.l 

S. Greve Becht(dd Ernst Christian Bernstorff til Beseritz, 

f. 27 Tee. 1840, Ur. jnr. , nieklenliorgsk Kainmorlierro og fli. 
Regj'cringsraad (M.V.Kr..''. ) , ii- 20 Sipt. Ih67 m. Elisabeth 
von Aruim, f. 16 (Jkt. 1813. [Bcseritz i IMcklenborg.] Jiovn: 
a. Comtesse Augusta Sofie Caroline 'riieodora, f. 2r)JuIi lt^68, 

g. 29 Aug. Ih90 m. Frilierre Bernhard Joachim Ludolf 
Maltzan til Peccatel, f. 13 Xov. lsi;i. 

b. Comtesse Hedwig, f. 9 Juni 1870. 

c. Greve Ludwig Joachim Andreas Adolf Victor Bernstorff, 

f. 4 Juli 1871. 
d.Comtesse Mario Luise, f. 21 Aug. 1873. 
1. Greve liei-htohl lUrnstorll' til Ml-Kariti, f. 20 Vihr. lHt> 
f (i Sept. ]H:)I, g. 31 Mai 1872 m. Caroline vou Aruim, f. 16 
Okt. 1813. [Alt-Karin ved (IrnKshinren.] .Souner: 
a. Greve Bech told .\rthur Andreas Adolf BernstorlT til Alt- 
Karin, f. 10 Juni 1882. 

60 Bemstorfi. 

b. Greve Werner Carl Ulrich August Bernstorff, f. 11 April 1S8G. 
S.Comtesso Auguste Margarethc til Grambow, f. 13 April 

1843, g. 13 Juni 1805 7n. incklciiborg-acliwerinsk Kammerherre 
og Staldmester August Ailolf von Passow, f 30 April 1884. 
[Grambow i Meklenborf;.] 

6. Greve lians Carl Gottfried Bernstorff, f. 10 Auf,'. 1840, 
g. 1882 ni. Anna Amalie Dorothea Ilermine Giesecke, f. 2U Dec. 
1859. [Miinuhenj Bom: 

a. Comtesse Hedwig Eleonora Caroline Bertha Adolfinc 

Babette, f. 31 Okt. 1882. 
b. Greve Ferdinand Kdmund Hans August Percy Bernstorff, 

f. 19 Mai 1884. 

c. Greve Angelo Bernstorff, f. 2 Febr. 1886. 

d. Comtesse Anastasia Helena, f. 17 Juni 1891. 
e. Greve Georg Bernstorff, f. 22 Okt. 1890. 

7. Comtesse Tlierese I-'crdinandinc Anna IMarie, f. 27 Scpt. 1852, 
p. 24 Juni 1881 m. fli. jireussisk M.'ijor, liaron Kriedricli 
Herman Kiedesel zu Eisonl)ach (l'r.R.O.4.) (T.M.2.) {Br.U.h.S.) 
(H.Ph.d.H.3'.) (S.E.H.4.) (H.M.F.), f. 18 Sept. 1848. fLautcrbach, 
Hessen.] 

8. Grev Ernst Eugen Hartwig Werner Bernstorff til Quaden- 
Schonfeld, f. 17 Okt. 1854, fli. preussisk Premierloitnant, g. 12 
Febr. 1881 m. Baronesse Elisabetli Anna Antonio Ulrikke 
Lutzow kaldet von Dorgelo, f. 15 Sept. 1858. [Quaden-Schon- 
feld ved Stargard.] Born: 

a. Greve Artliur Ludwig Eugen Werner Joacliim Bernstorff, 

f. 27 Juni 1882. 
b. Greve Ludwig Friedricli Andreas August Carl Hermann 

Bernstorff, f. 24 Juli IsBS. 
c. Greve Ernst Eugen Bcchtold Ludwig Cliristiau Otto 

Bernstorff, f. O Nov. Itf87. 
d. Comtesse Aniela Alice Caroline Elisabeth Hedwig, f. 22 

Febr. 1889. 

e. Grevo Werner Friedricli Bcclitold Eberliard Hartwig 
Hermann Bernstorff, f. 24 Febr. 1891. 

f. Comtesac Elisabetli, f. 13 Nov. 1892. 

g.Greve Christian Willielm Karl Julius Bernstorff', f. 23 
Dec. 1695. 

II. BernstorfF-Gyldensteen. 

Greve Hugo Kuno Georg Bernstorff til (irevsknbet (tylden- 
stoen mod llotteln i lloUreu og til l<'i(l('ikommisgi)(lseruc Wo- 
tersen og liankcn i Laiieiiliorg og IiOlii)sgoil.''i't Kiiguth i Mck- 
leuborg, I', fi IMarts ^xy^ (Snu af K:iiiiui(;rlierre, lloflagoruu'Ktcr, 
preussisk virki'lig Gibriuiciaail on KaiiinK'rbi'vre, Greve .1 o h a ii 
Hartvig Kriist Itcriistorir- Gyldnistieu til (Ircvskabct (iylilen- 
stcen med llettidn og til l^'iilcikoiiiniisgodscrno VVotcracn og 

61 EemstorCF. 

Lanken, f. IS Jan. 1815 f 7 Jan. 1898), meklonborg-schwcrinsk 
Kammerherre, Cercnionimoster og Slajor å la suite, arvelig 
Overjægermester i llertiigdoniTiiet Laiioiiborg (C^.) (JI.V.Kr.S.), 
g. 7 Juni 1882 m. C'omtcsso Anna Julie Kielmannsosjg, f. 5Dec. 
1863. [Woterseu og Gjldensteen ved IJogeiise.] Børn: 

1. Greve Erik Adolph Ernst HernstorfT, f. 2ti Aug. 1883. 

2. Comtesse Thora Anna Klla, f. 7 Kcljr. 1880. 
S.Comtesse Ingeborg IMarie Adele, f. 15 Jlarts 1890. 

4. Conltesae Helga Adclino Alioe, f. 5 Okt. 1891. 

5. Greve Hugo Arthur Karl Ernst Hermann Bernstorff, f. ii 
Febr. 189«. 

6. Comtesse Anni Helene Ada Emy, f. 28 Aug. 1897. 
Søstre: 

1. Comtesse Helene Adelaide Charlotte, f. 11 April 1816, 
g. 20 Juni 1871 m. Troprietær PJrbst. [Hannover.] 

2. Comtesse Adele Thckla Louise Georgine Pavide, f. 29 Jan. 
1847, g. 5 Jan. 18UG ni. preussisk Kamnierlierre, Baron Ernst 
Franz Georg Adam Knigge til Eidoikonnnisgodserne Endorf 
og Pfersdorf (l'r.J.), f. 20 Mai 1843. [Endorf i preussisk 
Sachsen.] 

Moder: 
Enkegrevinde Anna Charlotte Friederike Julia Bernstorff- 
Gyldensteen, født Comtesse Hardenberg, f. 8 Juni 1824, g. 12 
Juli 1844 m. Kamnierlierre, Hofjægermester, preussisk virkelig 
Geheimeraad og Kammerherre, Greve Johan Hartvig Ernst 
Bernstorff-Gyldciisteen til Grevskabet Gyldensteen med lletteln 
og til Fideikominisgodserno Wotcrsen og Lanken, Enke 7 Jan. 
1898. [Hannover.] 

Faders Brodre : 
l.Greve Christian Fi-eiferll- Carl ISefiiatotff, f. 22 Marts ISIG 
f 25 Jan. 1802, fh. j^rciissisk I'oatdireltor. Bdrii: 
a.Grove Henrik Erik Ferdinand Hugo Bernstorff, f. 11 Dec. 

1852. [Amerika.] 
b. Comtesse Anna Aletto Adamine Henriette, f. 13 Mai 1855. 
(Preetz.) [Frankfurt v. M.] 

c. Greve Hans Xicolaus Ernst Bernstorff, f. 20 Sept. 185G, 
fil. Kaptain af den tyske Flaade, g. 1" jO Juni lS8ti m. Hen- 
riette Caroline MiUa Gerstenberg, f. 22 Mai 18U4 t 30 Mai 
1891, 2" 11 Deo. 1897 m. Helene Johanne Adoltine Emilio 
Rliodini, f. 10 Okt. 1800. [I'rieilenaii ved Berlin.] Bom: 
1) Greve Hans Cliristian Gustav Alfred Bernstorff, f. 27 

Aug. 1887. 

2) Comtesse Elisabeth Anna Louiso Ida Aletto Lucy, 
f. 27 Dec. 1890. 

3) Greve Fridrich Karl Sofus Hilger Erich Bruno Bern- 
storff, f. 25 April 1899. 

d. Greve Carl Aibdpli Cbristiaii Alexander Bernstorff, f. 11 
Okt. 1859, Kajitain og Koiii()agnithef ved det meklenborgskc Bernstorff. 

Grenader-llog. Nr. 89, g. 21 Sept. 1882 m. Emilie von Met- 

tenheimer, f. G Juni 185!). [Sthwcrin.] Bom : 

l)Comtea3e Karoline Amalie Christine Anna, f. IC Juni 

1889. (Uctersen.) 
2) Greve Christian Friedrich Hermann BenistorPf, f. 20 

Juni 1891. 
3)Comtesse Henriette Agnes Elisabeth Tlieodora, f. 28 

Marts 1898. (Uctersen.) 

e. Greve Erik Ulrik Cliristian August Bernstorff, f. 8 Marts 
1801, Kaptain og Kompagnichef ved 1. thiivingsko Inf.-Keg. 
Nr. 31, g. i Okt. 1895 m. Marie Bothe, f. 13 Mai 1872. [Al- 
ton a.] 

f. Greve Ernst Ludvig Thomas Soplius Bernstorff, f. 8 Sept. 
18C7. [Sta. Cruz das Palmeiras, Brasilien.] 

i. Greve Frederik Emil Her>na>i Vernstorjf til liaschenherg, 

f. 20 April 1818 f 30 Okt. 1S!)4, Hofjæijermester. Børn: 

a. Greve Ulrik Jolian August BcrnstoTfl- Mylius til Kattrup, 

f. i Sept. 1817, Cand. polit., Hofja'gpvnipster, Besidder af 

det Mylius-Kaschcnberg'ske Fideikommis (K.*), g. 10 Okt. 

1877 m. Comtesse Marie Louise Balion-Levetzau, f. 9 Dec. 

1856. [Kattrup ved Jyderup og K.] Biirn: 

1) Greve Frederik Victor Ernst Bernstorff, f. 2 Juli 1S78. [K.] 

2) Greve Andreas Peter Bernstorft, f. 10 Juli 1&S2. 

3)Comtesse Magdalene Siegfride Ulrica Marie, f. 25 Febr. 
1884. (Vallff.) 
b. Comtesse Adeline (Adda) Charlotte Christiane, f. 27 Juli 

1851, g. m. Axel Fonfs, skilte. , 

c. Comtesse Johanne Alma Ulrikke, f. 18 Okt. 1854, g. 4 Sept. 

1885 m. Læge Georg Juul Kloumau, f. 1 Juli 1851. [Ski 

i Norge.] 

III. BernstorflF-Dreilutzow. 

Greve Hermann Albreclit Jobiuin Ilartwig Ernst Adolf 
Waldemar Carl Bernstorlf til Dreiliitzow og Harst (PrJ-), f- 12 
Sept. 1856 (Son af meklcnborgsk Kiimiiirrlnrro og Overj;i-ger- 
mester. Greve Hermann Cup-"« -vugust Cliristian Frieilrich 
J^^o'ens Beriiptorff til u-^ntonburg, f. 26 Mai 1804 + ;.'2 Juli lbi76), 
g. 4 Out. I004 m. Comtesse Therese Adelheid Pauline Elisa- 
beth Amelie Wanda Ilahn, f. 12 Jan. 1866. [Dreiliitzow i 
Meklenborg.] Datter: 

Comtesse Aletto Clara Fordinandine Matliilde Ernestine, 
f. 3 Jan. 1888. 

Soskende : 
1. Comtesse ('laru liuise Eleonore Caroline Adelgniide Clotilde 

Mariane, f. 17 Jan. ln;;8, KonventiKilinde i Preetz. fBerlin.] 
2. Comtesse Agnes Kerdinando Acbillino Anna, f. 1 Mai KSIO, 

g. 29 Jan. 18>S6 m. fh. preussisk Major, Haron Hermann Ludvig 
Carl KiJssing (l'r.J.), f, 7 Jan. 18;!7 (ban g. 1° G Okt. 1863 

63 Bernstorff. 

m. Baronesse Mario Wrangel, f. 8 Jan. 1840, skilte). [Bahrcn- 
hof, Holsten.] 

3. Conitcsso Clothildo Henriette Caroline Charlotte Jlarie 
Christiane, f. O Jan. 1843 (se ovenfor). 

4. Comtesse Luise Ida Augusta Albertine, f. 26 Mai 1844, 
Konventualinde i Itzclioe. 

5. Comtesse Kerdina udine Thecla Luise Emilie Caroline, 
f. 14 Juni 1845, g. 27 Auy. 1875 m. Greve JIax Otto Friedrich 
Werner Adolf Ernst Hahn til Grabowhofe, f. 3 Dec. 1^38 
(han g. 1° 28 Jlai 18(!2 m. Comtesse Emmy Charlotte Spe- 
rata Eulenhurg, f. 15 Xov. 1840 I 4 Kebr. 1872). [Grabow- 
høfe i Meklcnborg]. 

6. Comtesse Gertrud Helene Luise Ida Hermine Elisabeth, 
f. 14 Dec. 1847, Konventualinde i Uetersen. 

7. Comtesse Frida Marie Sotic Augusta, f. IG Jan. 1849, Hof- 
dame hos Fyrstinde Horniine af Scliaumburg-Lippe, Konven- 
tualinde i Uetersen. [BUckeburg.] 

8. Comtesse Augusta Elisalietli Xanoy, f. 13 Dec. 1851, Kon- 
ventualinde i Uetersen. [Lu<Uvigslust.] 

9. Greve Andreas Gottliel) Sigurd Emil Carl Bernstorff, f . 4 
Sept. 1858, fh. preussisk Kitmester, stolberg- wernigerodesk 
Marskal (Pr.J.), g. 4 Dec. 1S'J4 m. Adele Bertha Antonio Hcn- 
liette Mary von Behr, f. 27 Marts ISGO. [Wernigerode.] 

Faders Broder; 
Greve Albrecht Bernstorff til FUlcikommisiioilserne Stinten- 

burci og Bernstorff' i Lauenborg , f. :?? Murts JSOO f 26 Marts 

1873 , preussisk- Kn>n»ierUerre og statsminister, ti/ilsk Gesandt. 

Børn : 

1. Greve Andreas Totrus Albrecht Bernstorff til Fideikommis- 
godserne Stintiuiburg og BernstorIV, f. 20 Mai 1844, Kammer- 
herre hos den tydske Keiser og ('flicimeovcrregjeriiigsraad, 
Dcpartementscluf i Kultusininistorict, Meiilcni af den ty<lske 
Rigsdag, Bidder af don tydske tirdeu (l'r.J.l.) (rr.R.O.2.) 
(Pr.Ki.4.) (S.A.2-.), g. U Sept. K-sl m. Augusta von Hottingcr, 
f. 6 Sept. l.'iCO. [Borlin.] IJorn: 

a. Grevo Albrecht Theodor Andreas Bernstorff, f. 6 Marts 
1890. 

b. Grevo Heinrich Eduard Ebcrliard Ilieronymus Berns- 
torff, f. 25 Apri! 18'J1. 

C. Grevo August Victor Uichard HornstorlT, f. 21 .Juni 1892. 
d. Comtesse Anna 'l'bon-so Hedwig, f. oO Jan. lai)4. (l'reetz). 
e. Comtesse Louise Henriette Xlargarothe, f. 17 Mai 1S'J7 
(Trcetz.) 

2. Comtesse Mario Tliereso Luise Uosa Sopliio .Vnna f. 12 
Juni IKif, fil. Hofdame hos KroniTinsoHSe Victoria af Preus- 
sen, Konvoiitualiiiilo i l'roi'tz. ( ItaUonstodt.] 

S.(!rcvo Kriedricli W'ilhi'lin »Htci Hichuril Fortunato Al- 
brecht BernstorIV, f. H Bcc. Ifi5;i, lUddor af den tydsko Orden, 

54 Bernstorff. 

g. 15 Febr. 1879 m. Baronesse AuRusta Mario Clara Rut- 
schmid, f. 21 Marts 18.03, skilte 19 Juli 1889. [\VucIian>„' i Kina.] 

4. Comtesso Victoria Anna, f. 19 Fobr. 1857, Konventualinde 
i Preetz. [Kyritz.] 

6. Greve Albrecht Percy Carl Leo Adolf Uobcrt Bornstorff, 
f. 17 Juni 1858, Dr. jur. . Landraad i Ostpriegnit/. , Kitmester 
h la suite ved 1. Garde-l)ra<.;on-Kcg. (Pr.J.l.). [Kyritz.] 

6. Greve Johann Heinrich Andreas Hermann Allirocht Berns- 
torff, f. 14 Nov. 1802, preussisk Le^'ationssekretær (l'r.Kr.4.) 
(Pr.J.) (K.St.Stan.2.) {S.A.2^) (S.E.H.2=.) (B.B.I.Z.) (S.T.3) (S.H. 
0.4) (T.O.4.), g. 11 Nov. 1887 m. Jeanne Luckemcyer, f. 13 
Dec. 18C7. [Munchen.] Bom: 
a. Comtesse Luise Alexandra Myrrha Sidonia Anna, f. 3 Nov. 

1888. 
b. Greve Christian Giinther Josef Victor Eduard Al- 
brecht Bernstorff, f. 29 3IartB 1891. 

IV. Bernstorff-Bernstorff. 

Greve Magnus Friedrich Adalbert Louis Herman Bernstorff, 
f. 14 Sei>t. 1841 (Son af Forst- og Jagtjunker, Greve Egmont 
Bernstorff, f. 15 Juli 1808 + 13 Okt. 1879), fli. preussisk Oberst- 
løitnant (Pr.R.0.4.) (S.E.H.4.), g. 25 April 1872 m. Sofie Caro- 
line Conradinc Elise Hcnnecke, f. 18 Mai 1844, t ^ Marts 1899. 
[Stuttgart.] Horn: 

1. Greve Arthur Adolf Rudolf Hermann Bernstorff, f. 10 April 
1873, Loitnant ved 3. preuss. Garde-Grcnader-Keg. .„Kiinigin 
Elisabeth", tjenestegorende ved Kadothuset i Karlsruhe. 
[Karlsruhe.] 

2. Greve Beclitold Arthur Wilhelm Hermann Bernstorff, f. 23 
Juli 1870, Luitnant ved liolst. Foltart.-Kcg. Nr. 24. [Schwerin.] 

3. Comtesse Anna Thecla Elisabeth Emma, f. 5 Okt. 1877. 
(Uetersen.) [Preetz.] 

Sostre: 

1. Comtesse Elisabeth Mathilde Irmengard Ferdinandine 
Thecla Adelheid, f. 3 Febr. 1844, Konventualinde i Preetz. 
[Preetz ] 

2. Comtesse Frida Augusta Clotildc Adolfine, f. O April 1849, 
g.9Julil881 ni.fli. østerrigsk (,)berst Hans Carl von Keutter, 
f. 15 Juli 1830 t 7 Juli ls!i8. [Preetz.] 

Faders Broder: 

Greve Guntav Carl Km 11 Ilet-nMorff, f. 2 Juli ISll f 27 Knv 
1810, oIcJenhnvijaK- Kanniirrherre. Datter: 

Comtesse Fanny Henriette Alwine Isiiloro, f. 1 Sept. 1840, 
Konventuulindo i Preetz. Bcrregaard. von Bertouch. Berregaard. Justitsraad Enevold Berregaard til KjoJlygaard hXev adlet 
19 Aitg. 1730. 

Ferdinand Hendrik Bcrregaard, f. 4 Juni 1827 (Son af 
Kammerherre, Obcrstloitnant Henrik Borrefiaard, f. 28 Jan. 
1783 t 27 April 187U), KaninierTierre, Oberst, Besidder af det 
for Stamluiset Kjølbysaard substituerede Berregaard'? ku I-'idei- 
kommis (R.*I).]M.) (K.M.1.2.) (Gb.E.T.) (K.St.A.2.) (N.St.0.31.) 
(S.Sv.31.), g. 21 Dcc. lfe')0 ni. Christiane Vilhelmine Stcen- 
berg, f. IG Jan. 1834. [K.] Dotre: 

l.Fernanda Christiane, f. 3 Okt. 1859, g. ni. Alfred Kricgcr. 

2.Hcnrica, f. 28 Sept. 1800, jjt. ni. Kammerjunker Oscar Krieger. 

Soster : 

Marie Christiane Antoinette, f. 2 Nov. 1834, g. 22 Juli 1856 
m. Overretsassessor Carl Georg Nicolai Vilhelm iSporon, 
f. 13 Dec. 1824 t 20 April 1890. [K.] 
von Bertouch. 

C)'>ieralIoifnaiit , J%oi>i>iiandant port Akers- 
hiis Genrg von liertoitch indkom fil Danmark, 
og hans Snn, Kuninierlit rre, <Jherst Carl Hu- 
d<ilpli von JierlnncJix Bom natnralinerede.i 11 
Juni 1777. — roul Godske von Bertouch Cse 
ndf.) blev ved lle.foliition af 13 Marts islfl 
(l'ident af 1 Felir. IS'^K) optagen i friherrelig 
Stand nnd Navnet Bertonch-LeJin. — Erntit 
Jindoljih von Bertouch (se ndf.) fik 33 Jan. 
IbS'J Bevilling til for sig og l>vscendenter at 

fore Titel af Friherre. — Slagttavle med VaubeHafbildninger i 

Farver se Aargang itS'W;. 

Den ældre Linie. 

Ernst Johan Albrecht von licrtoucli, f. 2« Aug. 1821 (Son af 
Kammcrlicrre, Kaptainhiitiiaut, TohH'orvaltcr Stauislaus Aiii^ust 
Poiiiatowsky von Bertouch, f. 27 Ajiril \1W ■\ 2:> Okt. K-Gl), 
KamniorJMiiker, jireiissi.sk ICamniorherre 01,' (iehciinercgjeviiigs- 
raad (Pr.J.l.) (IMM.) (l'r.K.O.l.) (l'r.Kr..i.) (L.Æ.K.l.) (Walil.r.l.) 
(T.M.2I.) (I{uiii.Kr.:{.) (.S.A.;i'.) (1!.U.M.3.), ■^. 2.1 l''ebr. IftTil m. 
Caroline W'illiiik, f. 1 Juni 1821. [Wlesliadeii.] 

Broriro: 
l.Soplius August Tlinoihir von licrtouch, f. 27 Juli 1&2.'>, I. and- 
og Koinmissioiiaagont , g. 27 April 1!>.'>3 m. ^Nlaric ^Jophio 
Bert h a Odewalin, f. 21 Febr. 1834. [Tauunda i Sydaustralicu.] 
Bom: 

60 Bertoucb. 

a.DoTothca Isabella Eleonore, f. 30 Okt. 1855, g. 21 Aug. 

1884 m. Mægler Georg Vilhelm Sudholz. [Adelaide, Syd 

Australien.] 
b.Laura Antonio Louise, f. 22 Juni 1857, g. 3 Febr. 1870 m. 

luth. Præst Ludvig Carl Erdmann Kaibel. [Natiniuk, 

Victoria.] 
c. Stanislaus Conrad von Bertouch, f. 19 Aug. 1858, Mægler. 

[Adelaide.] 
d.Sophus von Bortouch, f. 28 Nov. 18C0, Dirigent for tbe 

English-Scotish Bank, g. 6 Juni 1894 ni. Edith IMargarite 

Mac Caiman. [Soutli Melbourne, Victoria.] Bom: 

1) Donald Kupert von Bertoucli, f. 24 Febr. 181(5. 
2) Eva Lucia, f. 24 Febr. 1895. 

3) Ida Olga, f. 2G Scpt. 1897. 
e.Theodor von Bertouch, f. 23 Mai 16C5, Agent. [Glad- 

8tone, Syd Australien.] 
f. Clara Annie Jolianna, f. 9 April 1808, g. 30 Dec. 18n(! m. 

Kjøbniand Ernst Gustav Fiirchtpsott Auricht. [Tanunda.] 
g. Rudolph von Bertouch, f. 27 l'ebr. 1S71, Direktør for tlie 

English Scottish Australian Bank. [Tanunda.] 
h.Lucia Marie Bertha, f. 15 Nov. 1872. 
i. Victor von Bertouch, f. 28 Okt. 1874, Lærer. [Kapunda, 

Syd Australien.] 
k.Bernhard von Bertouch, f. 21 April 1870, Lærer. [Gawler, 

Syd Australien.] 
. Carl Anton liudolph von Bertouch, f. € Aug. 1827 f 13 Juni 
1898, Agent, Mwolei-, LaiulinaaJer oij Anktintiarius, g. 7 Febr. 
1856 m. Anna Sophie Georgine Fischer, f. G Mai 1838. [Ade- 
laide.] B(»rn : 
a. Carl Stanislaus von Bertouch, f. 20 Mai 1858, Agent og 

Auktionarius, g. 29 Febr. 1886 m. Phoebe Mann, f. 29 Aug. 

18 . . Bum : 

l)Gertrude Lilian, f. 30 Scpt. 1887. 
2)Koland von Bertouch, f. 28 Marts 1890. 
3)Valerie Konane, f. 28 Juni IMiO. 
b. Conrad Jolian August von Bertouch, f. 20 Aug. 1859, Kon- 
ditor, g. 1888 ni. Mathilde Kretschnier. [Petersburg, Syd 
Australien.] Datter: 
l)Anna Matliilde, f. 3 Dec. 1888. 

2) Conrad Carl V(in Bortouch, f. 9 Sept. 1890. 
3)Flora Emily, f. 12 Marts 1893. 

4)11 am o Anton von Bertouch, f. 11 April 1895. 
C.Emily Bcrtlia, f. 10 Dec, 18ii0, g. 27 Febr. 1883 m. Dr.phil. 

Jolian Wilhelm Haacke. [Jena.) 
d. Julius V(in Bertouch, f. 29 Marts 18(>2, Landmaaler, g. 

19 April 1893 ni. Mario Ihidestock. [Kapunda.] Diitre: 
l)Viola Mario, f. 21 FiO.r. 1891. 

2)Sylvia Gertrude, f. 22 Okt. 1895. 

67 Bertouch. 

e, Georg Johan Fcrdinnnd von Bertouch, f. 13Mai 1807, Fa- 
brikant, g. 31 Juli 181)0 m. Aiinio Bascdow. [Victoria, 
Syd-Australien.] Btjrn : 

1) El fri da Dorotlica Sophie, f. 27 Juni 18ni. 

2) Hu go Wilhelm von Bertouch, f. 1 Sept. 1892. 
3)Margueritc Constance, f. 11 Juli 1804. 

4) Rosa Helene, f. 10 Bec. I89r>. 

f. Rudolph l'aul Albrecht von Bertouch, f. 5 Juli 18C8, Ad- 
vokat og Notarius jiublicus, g. 10 Bec. 1895 ni. E ni m i e 
Vaughan. [Adelaide.] Son: 

Leopold von Bortouch, f. 3 Okt. 1890. 
g. Anna Sopliie Dorothea, f. 11 April 1871. 
h.Elvira Isidore, f. 12 Sept. 1874. 
i. Rosa, f. 10 April 1876. 

Den yngre, tildels friherrelige Linie. 

Baron Johan Julian Sophus Ernst Bertouch -Lehn* til 
Baroniet Sonderkarle ojx til Sofiehtli, f. 2« l'ebr. 1820 (Son af 
Baron Poul Godskc Bertouch-Lchn til Baroniet Sonderkarle, 
f. 6 Okt. 1790 + 10 Okt. 1831), Kamnurhorro , Iloljiifiermestcr 
(R.*), g. 1° 8 jMarts 1818 m. Caroline Susanne Ewald, f . 4 Mal 
1820 t 17 April 1851, 2° 21 Juni 1853 m. Comtesse Anna Sophie 
Natalie Holck, f. 7 Mai 1824 t 23 Sept. 1891. [Lungholm 
ved Rodby.] Born: 

1. Baronesse Caroline Susanne, f. 13 April 1851, g. m. Baron 
Preben Wedell-WedeUsborg. 

2. Baron Poul Abraliain Bortouch -Lehn , f. 22 Jan. 1855, Hof- 
jægermester, g. 22 Jan. 1879 m. Frederikke Catharine Sophie 
Lovonskiold, f. 27 Okt. 1857. [Soficlioi ved Kodhy.] Sonner: 
a. Baron Poul Johan Bertoucli-Lehn, f. 10 Xov. 1870. 

b. Baron Julian V'ilhclin Carl Severin Kudolph Joachim 
Bertouch-Lehn, f. 22 Aug. 1880. | l''rederiksborg.] 

c. Baron Kudolph Frederik Carl Adam Bertouch-Lehn, t'.27 
April 1801. 

Faders Briulre: 

1. Baron Ernst liuOolph Jiertoiirh , f. i>() April isofi f 8 JiiJi 
!(>(!!>, Kamiiierhirre, Lerintionsrauil, liitiiifsler. Son: 

Baron Montagu William Ferdiuniid Bertouch, f. 24 Aug. 
1851, Ja^gerniester, g. 31 .luli 188.' ni. Beatrice Caroline 
Elmslie, 1. 14 .Tao. 1859, skilte 27 April Ih'.U. Son: 

Baron Krnst Kudolph Ferdinand Julian Bertouch, f. 

I Juli 1884. [l-on.loii.] 

2. Carl Chri.stian I''er.linaud von Bertouch til det Frederik 
Wallmodeu'ske Fideikommis, f. !i Sept. 1810, Hofja'germester 
(K.*), g. 24 Nov. 1813 ni. Maren von Wallmodon, f. 20 Dec. 
1812 t 3 Juni 1850. [Malines.] Bielke. Bildt. 

Bielke. 

Uddod paa Maridslhiien 17. Ai<g. 1SG8 med D>: jihil. Carl 
Frederik liielkc. 

Gammel dansk Slwqt, hvis Stamfader Joseph Aiidemen i Gylhirp 
levede léHO. — Vaciheii i Farver og t'ii'dslæudifj S!w(jttade se 
Aargung 1887. 

Helene Taiilovna P.ielko, f. 3. Juni 1821 (Batter af sachsen- 
weimarsk Oclieimeiaad og Oveihofincstcr Frederik Vilhelm 
Bielke, f. C Jan. 17S0 t 11 Aii^'. IB.'.O), r. 12 Juli IKl!) m. pn-ui^sisk 
Geheiinc-OveTrogjeringsruad Carl Wilhelm Heinrich Krnst von 
Salviati til Kusengarten i Thyringen, f. 3 Dec. 1823 t 18 Aug. 
1878. [Berlin.] 
Bildt.* 

Gammel jydsk Ådelsidægt, hvoraf Fer BUdt 
nævnes 14>i7. I det lU. Aarh. kom den ti! 
Jiahus Lehn, ved hvis Afstaaelse ti! Sierig 
den !od sig indfore paa del svenske Jiidder- 
hi(s 0(1 liiir siden lienUort til den svenske 
Adel. En Linie erholdt 1.S04 svensk friherrelig 
Slaud. — Vaaben i Farver og fnldslu-ndig 
Slægttuvle se Aargang 1887. I. Linie. 

Axel Robert Bildt, f. 10 Nov. 1869 (Sdn af Major Axel Ferdi- 
nand Bildt,'f. 13Seid. 1823 t 29Jan. 18«0). Grosserer, (.'. 18 Aup. 
1898 m. (ireviiide Ban ni ar INI.irgrctho Ulrika Cronstedt at 
FuUerK, f. 5 Okt. 1871. [Stockliolm.] 
Stistcr: 
Hedda Johanna Magdalena, f. 1 Fobr. 1871, g. 9 Juni 1892 
m. Greve Carl Mauritz Claus Lcwenhaupt, f. 8 ^ov. 
[Stockholm.] 

Moder: 
Hedda Catharina Bildt, litdt Bagge, f. 10 April lf<3r,, 
Dec. 18U(; m. Major Axel Ferdinand Bildt, Kiike 29 Jan. 
[Stockholm.] 

Faders Søskende : 
l.Fredrifiuo Magdalena, f. 1 April 1821, g. 20 Juli 

m. Major Carl .lohaii Leonard Didroii, f. 30 Juli 1812 j 10.\ov. 

2. Fredrik (Fritz) Al)raham llcriliert Bildt, f. 22 Sept. 1830, 
Grosserer. [Goteborg.] 

60 1859, g. 28 
188U. 1852 Bildt. 

II. Linie. 

Knut Vincent Bildt, f. 14 Febr. 18G7 (Sun af Skibskaptain 
Carl Knut Thord Bildt, f. 7 Marts 1830 t 28 Nov. 1887), Over- 
maakinist, g. 8 Jan. IS'J-t m. Anna Elisabctli Wessman, i'. 5 Jan. 
1807. [Gøteborg.] Døtre: 
I.Elin Sigrid, f. 1 Juni 1895. 
2. Martha, f. 2G Nov. 1897. 

Scfskende: 
I.Sigrid Maria Christina, f. 2 Marta 1858, g. 24 Mai 1888 

m. Postmester Johan Manfred Valdemar Schønbeck, f. 13 

Mai 1844. [Lilla Kdet.j 

2. Ebba Alice Carolina, f.loDec. 1868, g. 18 Okt. 1891 m. Isen- 
kræmmer Axel Willielm Ekstedt, f. 10 Juni 1857. [Enkiiping.] 

3. Carl Arvid Gabriel Bildt, f. 5 Nov. 1877. [Goteborg.] 

Moder: 
Amalia Maria Bildt, fddt Appelquist, f. 19 April 1837, g. 
20 Mai 1856 m. Skibskaptain Carl Knut Thord Bildt, Enke 
28 Nov. 1887. [Gøteborg.] 

III. Linie. 

Axel Vincent Bildt* til Torebo, f. 27 Juni 1852 (Son af Under- 
loitnant Abraham Gustaf Bildt, f. 10 Nov. 1814 t 29 Nov. 18(i9), 
g. 17 Sept. 1878 m. Zolnia Mathilda Stranne, f. 1 Marts 1857. 
[Torebo ved Oroust.] Børn: 
I.Olof Vincent Bildt, f. 16 April 1881. 
2.Katharino (Karin), f. 13 Okt. 1882, Stiftsfroken. 

3. Tore Bildt, f. 24 Juli 1884. 

4. Maria Kredrika, f. 2 Juli 1888. 

5. Brita, f. 8 Aug. 1892. 

6. Knut Axel Bildt, f. 18 Dcc. 1894. 
Søskende: 
I.Sophie Olivia, f. 23 Juni 1846, Tolografistinde. [Gøteborg.] 
a.Gustafva Fredrika, f. 20 Marts 1850. [!\Iarirborg paa Oroust.] 
S.Carl Willielm Bildt til Wrangnvattcn paa Ornnst, f. 27 Aug. 

1854, første Ingcnior ved Washliurn <t ^lone's Manufacturing 

Comp. [Worcester, Massarliusetts.] 
4. August Fredrik Bildt, f. 8 Aug. 1857, Civilingeniør ved Bo- 

Bton Bridge (Joiiip. [Bostou] 
S.Agnes Augusta, f. 24 April 1859. [Marieberg.] 

IV. Linie. 

Friherre Carl Nils Daniol liildt. f. ir>Marts 1850 (Sun af svensk 
Generalloituant, Kigsniarskal, Ovdcnskanslor, fh. Stuttiininisti-r, 
Friliorro Didrik Atulcrs (iiUis Bildt, 1'. 16 Okt. 1820 t 22 Okt. 
1894), Kiiiiinierhem^ , svciisk-nor.-ik (losaiidt vcil det italu'usko 
Hof (S.N.l.)(N.St.O.:ii.)(S[.,(;.llI. l.)(l'.rhr.l.) (l'r.K.O.i.) (S.A.2-'.) 
(B.V.V.2.) (T.M.2.) (F.Æ.L. 3.) (K.St.A.3.), g. 1" 1 Okt. 1874 m. 

60 Bille I. 

Lilian Augusta Stuart Moore, f. i Okt. 1853, skilte 27 Okt. 

1887, 2° 15 Sept. 1890 m. Hedvig Alexandra Keiller, f.SOAug. 

1864. [Kom.] Børn: 

I.Harold Knut Clarence Bildt, f. 31 Aug. 1876, Cand. jur. 
[Upsala.] 

2. Di drik Carl Bildt, f. 8 Febr. 1879, Underloitnant ved Svea 
Livgarde. [Stockholm.] 

S.Alice Blanceflor, f. 1 Sept. 1891, Stiftsfrøken. 
Søskende: 

l.Adele Elisabeth, f. 27 Marts 1849. 

2.Knut Gillis Bildt*, f. IS.Juli 1854, Oberst otr Ciief for Smaa- 
lands Husar-Keg., tilforordnet l'lief for (Jenoralstahen (K.*) (S. 
Sv.3'.) (K.St.A.2.) (B.Z.L.22.) (I'r.R.0.3.) (S.II.F.3'.) (S.A.31.), g. 12 
Aug. 1883 m. Friherreinde Helene Christina Elisabetli Aker- 
hielm af Blonibacka, f. 1 Juli lh58. [l'^ksjo.] Børn: 
a. Christina (Stina) Victoria Rosa l-'redrika, f. 12 Mai 1885, 

Stiftsfroken. 
b.Nils Gustaf Knut Bildt, f. 22 Mai 1889. 

Moder: 
Friherreinde llosa Lucie Bildt, født Dufva, f. 14 Dec. 1825, 

g. 16 Marts 1818 m. svensk Generalloitniiut, KiKsmarskal, Ordens- 
kansler, Friherre Didrik Anders Gillis Bildt, Knke 22 Okt. 

1894. [Stockholm.] 

Faders Broder: 
Carl Oscar Bildt, f. 14 Noi:lS21 f 25 Febr. 1SG3, Overjeeger- 

mester. Sønner: 

1. Carl Knut E d v a r d Bildt, f. 8 Okt. 1854, Værkniester ved Stats- 
jernbanerne, g. 24 Marts 1887 m. Gerda Eleonora Hassel- 
blad, f. 13 Nov. 1857. [Liljoholnion ved Stockholm.] Sønner: 
a. Carl Gerhard ISildt, f. 13 Jan. 18S8. 
b. Fritz Gillis Bildt, f. 10 April 1889. 
C.Gerda Aura, f. 1893. 

Z.Axel Theodor Bildt, f. 9 Bec. 185C, Kjøbmand. [Bombay.] Bille I. |! 


III i 


i li Ulli 


w (Bille -Bralie.) 
GaiinnrJ dmisk Ailflsshiiit , af hcHlcn Hent 
Jillle niivnes flU!. — lleiirik Hil/,- til Ki/e- 
ahoc rrliolilt 7 Mitrts 17t^s Tilhiiiilse til' al 
fore 2<itv>ii't JtiUe-Brtilie. lians Son I'rihen 
ISille-liriilic tij)tor)c.i nil l'atint af 't Miii IT.IS 
i Gni-'sldnil' II. — /'<•/» nidii rtiiitf l.i/uishr- 
siililir triiiihll ved ratrnl iifl'-t./nnilsr.lTil- 
hiili'lse til at forene del Selhifske Ninn otj 
Viialien med sit ei/it. — ^'allbeu i Fin rer oi) 
fuldstivndiij i>laijttarle se Aurijauy It^'M). 

Cl Bille I. 

Greve Preben Charles Bille - Drahe - Si^lby* til Grevskabet 
Brahcsininde og det frilierrelige Sclby'ske Karlods, f. 11 Nov. 181;3 
(Søn af Geheiniokoufereiisraad, Kanuiicrhcrrc , Greve Henrik 
Bille -Bralio til Grevskabet Braliesininde , f. 21 Jan. 17'Ja + 7 
April 1875 af dennes 1. Ægteskab m. Baronesse Jeromia Ca- 
tharina Selby, f. 24 Jan. 1S12, g. lo Okt. 1838, f H Sept. 181S), 
Kammerlierre, Hotj.-vfierniester, Patron for Odense adolise Kloster 
(K.*), g. 12 i\Iai Ibtiy ni. Comtessc Antoinette Beatlie Aiiu'usta 
Baiit/au, f. 25 Kobr. 1813. [Hvedholm ved Faabor;^ Ofj K.] IJørn: 

1. Conitesse Jeromia (Koma) Caroline, f. 27 Jlai ISiJii, f». m. 
Kammerherre, Greve Christian Petersdorff til Grevskabet 
Roepstorlf. 

2. Conitesse Caroline Louise, f. 20 Juli 1867, overord. Stifts- 
dame i Vallø. 

3. Greve Hendrik Rille-Brahe-Selby, f. 24 Ang. 1870, g. 20 Okt. 
1890 in. Ellen Basse Fønsf, f. 27 Sept. 1876. [Steensgaard 
ved Faaborg.] IJotre • 

a)Comtesse Gudrun, f. IG Nov. 1S97. (Vallø.) 

b) Comtessc Marie Antoinette, f. 30 Auff. 1SI>9. (Vallø.) 

4. Baron Preben Cluirles Bille -Brahe -ticlby, f. 8 Sept. 1872. 
[Thygesniinde ved Kolding.] 

5. Baron Carl Frederik Daniel Bille-Brahe-Selby, f. 7 April 1874, 

Stud.jur. [K.] 
6. Conitesse Antoinette, f. 28 Mai 187G , g. m. Kammerjunker 

Harald O.xholni. 
7.Baron Daniel Bille-Brahc-Selby, f. 10 Juni 1878, Sekond- 

løitnant ved Livgarden, Kiev paa Officersskolen. [K.] 
8. Conitesse Eleonora Sophie, f. 12 Sept. 1880. (VuUø.) 
Stifmoder: 
Enkegrevinde Louise Frederikke Gustava Bille-Brahe, født 
Hochschild, f. 18 April 18.;o, Overhofniesterindc (Gb.]').'!'.), g. 15 
Nov. 1851 ni. Gclioiniekonferensraad , Kaninierlicrre , (irovo 
Henrik Bille-Brahe til Grevskabet Braliesininde, Eiiko 7 April 
1875. [K.] 

Faders Søskende 
af FarfenJerfti.i, Ot'/ieinn raail, KuiiniitiJnrre, Major, Grt've 
ft-ehen lHUf - lii-iiliis (f. J'> Fihi: mS f J] Srpl. ]S:>7) 
1. ^Kijtmkali »ud Jiitynncssi' Klumnre Sojiliii; lidutzau, 
f. 2l' Ai«j. 111!t, (j. 1 Jiir, ;7.W, f 7 M<(rtx If^oo : 
l.TiitroH Frfdivik Sir,)/;-,;! 11! I/, -II, -o lir t ti Sl,ni,liiis,t Ij/.sknp, 
Kamme ril en-f, Hilinrsh-r, /'. -Ji: Frhr. 17<J!> f :!(l Åor. IS7 1'. Si.n: 
liiiroH l'ntiit: Vrrhm ItiUr-llraln' Hl Slamliu.tft Kiirskov, 
f. 1 y<n\ ISJI f 14 April IbSi' , Ktniimirlnrre , Jl,tj[jity,r- 
tiicstt'r, Orsduilt. Datter: 

Baiiinesse Camille Jessy til Stainbtisot Kgeskiiv , f. 18 
Mni I8.'i.i, g. m. Kammerherre, tiri^vc Julius Ahlefeldt- 
Laurvig-Bille til Skovsbo. 
ff 

62 y^ i t, ii| i mnm vm tm- ' f u»'^;<WJA ^!lww'wg?qw>www^w^ ,.»>*"''*""^. to«ai.,i...%..i.-. 1 "--1 I - iirii-ii-fii»ii«irrtirM'-iTiiif iir-yt'' ' "i- "*- -■ ■■ ...-^^>^ Geheimekonfkrenskaad, Kammerherre 

Preben Greve af Bille Brahe 

TIL Grevskabet Brahesminde, 

f. 1773 t 1857. '"°"'" '"K'ti'aNL '^ W ^ « "w .^-j B'i ^P W tf V ? W ^ A f AllMmtf ryy W !'< rP Wg»^ i^JnJ ipiyyaynypwt^ / % /- . F -tq 

Eleonore Sophie Grevinde af Bille Brahe, 

KODT HaRONESSK RANTZAU, 
f. 1779 + 1800, 
Johanne Caroline Vilhelmine 

Grevinde af Bille Brahe, 

KøDT Falde, 

f. 1789 + 1823. ^ ^ll^^ | JlWM^^^M^w ll ^ » l^!f, l ^M^WiiM'^PB ^ *« ' '*'^ ' ' ' ^ ' l'** ' * ^ ^ 


IJlRTIIE SUSAN.NE SviULLE 

Grevinde af Bille Brahe, 

FODT SC!IAK1"ALITZKY COMTKSSK DK MUCKAI^EIX, 
f. 1801 t J876. ' '■'•-"■-•'"■' 
Frantz V\n i ' '^ Hakon af Hille Brahe 

•II) ■lAMlH'SI.l I'.C.KSICOV, 
i i8.'4 ■[■ iHHj, 
\ 


,1 


'.//. 
*I<^" Camilla Sophie Baronesse af Hille Brahe, 

FØDT AF Harmens, 

f. 1829 ■!• 1890. roioirrr, pacht 4 tHUNt g) iii mtwun.ii'W ! i"W ! "^ ' t<W«llWW!»""''i''"''' ...r-^^- 
^ , ^m^^^ f :-j ^' X. )J llttill «••" - -^^-^'— «■" TiiiiiiiH't ■' — ^-^ -"-^- J Frederik Henrik IUron af Bille Brahe, 
f. 1851 t 1872. roTOTrn, rACHT * ..■out Christiane Mette Grevinde Scheel, 

FØDT Bille Brahe, 

f. 1771 t »844. roioTrfi, >«CMr * v 1 N. ^^. 


Bertha Sophie Grevinde Moltke, 
FØDT Bille Brahe, 

f 1775 t '833. mroirn, '««»' * e«i Bille 1. 

af Farfaderens 2.Æ(/ieskah m. Johanne Caroline VilheJmine 

Falbe, f. 10 Maris 17Sfl, tj. U Noc. 1816, f 3 Marts in'JH: 

Z. Baron Johan Christian liilie-Brahc til Sranholiii, f. 2 Juli 

1819 f 10 Febr. Iti'.)!) , Gehciniekonferensraad , Kammerherre, 

fh, Stiftamtmantl. Horn: 

a. Baron Preben Villiclm liille-lJrahe til S van holm ogHolRcrs- 
hnab, f. 29 Dec. lSu2, Hofj.Tfrormestcr , Besiililor af det 1. 
Bille-Brahe'ske Fideikommis, g. 7 Sept. 1883 ni. Anna Sopliic 
Elisabeth (Betty) Brun, f. lu Mai 1855. [Holgerahaab 
ved Norre Alslev.] Born: 

l)Baronesse Kegitze, f. 19 Juli 1H84. ' (Vallø.) 
2) Baronesse Marie Elisabeth, f. 27 Au;;. 1880. (Vallø.) 
3)Baron Johan Cliristian Billo-Brahe, f. 3 Aug. 1888. 
4) Baron Petrus Friedrich (Frita) C'onstantin Bille-Brahe, 
f. 9 Fcbr. 1890. 

b.Baron Adam Vilhelm Billo-Brahe, f. 20 Aug. 1855, Cand. 
polit., Hovedkasserer i Forsikringsselskabet „Danmark", g. 
14 Okt. 1887 m. Comtcsso Jfarie Elisabetli Malvina Vilhel- 
mine Anastasia Moltko, f. 11 Marts 18(j4. [K.] Born: 
l)Baron Preb en Christian Adam Bille-Bralie, f. llOkt.lS88. 
2) Baronesse Olga Malvina, f. 27 Aug. 1890. (Vallo.) 
3) Baronesse Elisabeth Mario Ida Magdalene, L 17 Okt. 

1892. (Vallo.) 
4)Barones3e Anne Margrethe, f. 4 Marta 1896. (Vallo.) 
5) Baronesse Rose, f. 4 Aug. 1897. (Vall«.) 

c. Baron A.xol Henrik Bille-Brahe, f. 12 Aug. 1858, kgl. Fuld- 
mægtig i Landbrugsministeriet, tjenestegjorende som E.v- 
peditionssekrctær i Indenrigsministeriet, g. 14 Sopt. lS8fi ni. 
Comtesso Fanny Schallalitzky do Muckadell, f. 6 Aug. 18G3. 
[K.] 

d. Baronesse Marie Elisabetli, f. 7 Nov. 1803, g. 20 Okt. 1899 
in. Cand. jur., KamnierjunktT, Assistent i Kinansniinistcrieta 
1. ReviHionadepartomeiit Jiirgen \V al d e ni a r Aisoniua l>a- 
cli«, f. 12 Febr. 18t;0 (g. 1° 20 Jan. 1893 m. C'oiiitesse Tliyra 
Ahlefeldt-Laurvigen, f. 5 Sept. 18ti2 + 22 Dec. 18!t.!). [K-l 

e. Baronesse Joli aune Ida Eleonora, f. OKov. 1808. (Vallo.) [K.] 

f. Baronesse Julie Joachime Henriette, f. 21 Jan. 1873, g. m. 
Vinccns Steenscn-Eetli. 

3. Comtesso Ida INlario, f. 2 Aug. 1822, fli. Ovcrhofmesterindo 
hos Dronning I^oui.se ((xb K.'l'.) (It. St.Cath.) , Enke efter Go- 
hoimekonferensraad Cliristian liillo. 

af Farfadenns :i. ^h'i/li'skah iii. Comtesne Birthe Susanne 
Sybille Scha/fulit^ki/ Uf MuchadM , f. Jl Aiu/. ISOl, g. 17 
Juli 1S2I, i- 2(! Jim. ts7tJ : 
i. Baron Krik Carl Jlillc - Uralie til Bjnrncmnsr, f. .1 Jan. 1S-J7 
f 1 April ISOC, g. lllSejit. 1851 m. BaronesHe Hed(!vig Char- 
lotte Amalie Scliallalitzky de Muckadell, f. 13 Sept. 1831. 
[K.] Borii: 

63 BiUe II. 

a. Baronesso Betzy, f. 1 Aug. 1852, g. m. Baron Vilhelm 
Knuth, separ. 

b. Baron Preben Bille-Brahe til Fravdegaard, Besidder af det 
2. Bille-Brahe'ske Fideikommis, f. 10 Okt. 18u4, Hofjæger- 
mester, g. 24 Novb. 1882 m. Frederikke Julie Elisabet li 
Cederfeld do Simonsen, f. 3 April 1808. [Fravdegaard ved 
Odense.] Børn: 

1) Baron Erik Bille-Brahe, f. 1 Sept. 1883. 
2) Baron Oluf Bille-Brahe, f. 13 Febr. 1888. 
3) Baronesso Ellen, f. 17 Febr. 1890. (Vallø.) 

cBaron Ludvig BilJe-Bfahe, f. 7 Mnrtfi IHJS f 28 Jan. ISnS, 
Meieribest l/rer, g. 1° 2 Juni 1881 m. Regine Vilhelmine l'hi- 
lippine Bahnson, f. 2 Juni 18.^U, skilte 28 Okt. 1890, 2" m. 
Katarina Helgesen. [Decorali, Jowa, og K.] Bom: 

1) Baronesse Karen Ragnhild, f. 22 April 188o. (Vemmetofte.) 

2) Baron Svend Jlrik Bille-Brahe, f. 27 Juni 1884. [K.] 
3)Baronesso Hedevig, f. 11 Aug. 1885. (Vemmetofte, 

Odense.) Bille II. 

Steen Andersen Bille, Viceko»i»iandaiit i KjohenJiarn, f 1698, 
en naturliy Son of lir. Andens Steensen Bille til Jtosendal (af 
foranstaaende Slwr/t), Hev 3 Miti HJl!) optiujen i Adelstanden. — 
'Fuldstændig Slæyttavle se Aurgany Ib'M. 

Den ældre Linie. 

Steen Anderson Bille*, f. 24 Jjili 1830 (S(m af Viceadmiral, 
Kammerherre Steen Andersen Billo, f. 5 Dec. 1797 t 2 Jlai 
1883), Kammerherre, fh. Kaptahi af Fhiaden (R.*) (K.M.1.2.) 
(Gb.E.T.) (S.Sv.2.) (K.St.A.2.) (F.Æ.I..:..) (l.M. .t L..''..) , g. 29 Dec. 
1874 m. Conitosso Sicgfriedc Frederikke Ralien-Lovetzau, f. 
21 Nov. 1847, Bcsidderindo af det Raben-Bille'sko Fideikommis. 
[K.] Bum: 

1. Siogfriedo Caroline, f. 28 Aug. 1877. (Vallø.) 

2. P: m o r c n t z e Julie :\1 agdalene Klisiibetli, f. 30 Jan. 1880. (Vallø.) 

3. Steen Andersen Jo si as Cliristoiilicr Bille, f. 1 Okt. 1882. 

Søskende! : 
I.Frantz Ernst Bille, f. 14 l''<'br. 1832, Kammerherre, Kaptain, 
ovorordenlig (tesan(It og bcful<lm. Minister ved dot stor- 
britunnisko Hof (S.K.* D.IVl.) (K.M.^.) (S.N.l.) (N.St.O.l.) (0.1i.3.) 
(V.M.lt.\.) (Dr.V.Jub.M.), g. 4 iMiii 1^(19 m. Sarah Augusta Za- 
briskio, f. 4 ])ee. 1814. [London.] Horn: 
a. Steen Audoisoii I) s k e Itillo, f. li; Okt. 1873, ("and. pbil. 
b.Torben [vur Hille, f. 22 Okt. 1879. [K.) 
c. Caroline Elisabeth (Elsa), f. 23 Nov. 1881. 

04 Bille II. 

2. Fernanda Caroline, f. 23 Febr. 1835, Knke efter Ordens- 
kansler, Grove Sophus Banneskjold-Sanisøe. 

Den yngre Linie. 

Steen Anderson Hille, f. 27 Xov. 18ii2 (Son af Kammcrlierre, 
Amtmand Carl Steen Anderson IJIlle, f. 1 Juli 1828 t 11 Nov. 
1898), Revisionscliof i Store Nordiske 'J'elegrafselskab. k(?l. Trans- 
latør (Fr. off. d'acad.), g- <> Sept. 1890 m. Juana Matilde Unna, 
f. 13 Nov. 1863. [K.] Sonner: 
I.Anders Steensen Bille, f. 11 Aug. 1891. 
2. Kay Torben Steen Bille, f. 20 Juni 189-t. 

Søskende: 
I.Anna Rebecca, f. 3 April 1800, g. 10 Juni 1881 m. Kaptain 
af Flaaden udf. Nr., Havneknptain, Landbrugsministeriets Kon- 
sulent i Fiskerisager Christian Frederik Drechsel (U.* 
D.M.) (R.St.A.2.) (O.K.J.2.) (l.M..tL.4.) (<^,r.l''r.r..) (R.St.Stiin.S.) 
(F.Æ.L.5.) (S.Sv.3.) (S.Kr.4.), f. 1 April 1854. [K.] 
2. Carl Adolph Bille, f. Hi April 18G4, Forpagter, g. 11 Okt. 1890 
m. Anna Larpent, f. 11 Nov. 1803. [Gyldenholm ved Slagelse.] 
Børn : 

a. Karen Elise Cornélie, f. 20 Nov. 1891. 
b.Carl Steen Andersen Bille, f. 19 Jan. 1893. 
C.Ellen, f. 29 April 1894. 
d.Gudrun Louise, f. 11 Jan. 1896. 

Moder: 
Kammerherreinde Louise Moi^eiisine Bille, fitdt Ipsen, f. 10 
Juli 1841, p.8 Juni 1859 m. Kammerherre, Amtmand Carl Steen 
Andersen Bille, Enke 11 Nov. 1898. [K.] 

Faders Sttstre: 
I.Laura Emilie Mathea, f. 8 Juni 1833, g. 30 April 1877 m. 
Pastor Carl Christian Jensen, f. 11 INIarts ISIU t 25 April 
1895 (han g. 1" G Jlai 1847 m. .Mine Louiso Niedlicli, f . 1 Juni 
1809 t 20 Febr. 1870). [K.] 

2. Louise Conradine Cliristiane Diderikko, f. 8 Febr. 1838. 
[Aarhus.] 

3. Ida Marie Adolphine Dorothea, f. 15 Dec. 1844, g. 17 Okt. 
1805 ra. Uhrmager Kasmus Ingvar Fog, f. O Febr. 1837. 
[Viborg.] 

Farfaders Halvbroder 

af Farfaderenx Fa/lers Soi-rit Aiinljili Itillrx (f. I Jmii 1775 

f 12 S,-pt. 1S1!>, I/, f 1!) Alt,). 17HS m. Joliiiniie Martine 

LuHtl, f. 19 April 1777, Kkilt', f 11 Nor. Is.ll) 2. yL,il,.skab 

1 Min-tn 18U m. Johiiiina Serfriiia Kriii/li . f. IS A/iril 

nn.'i f 10 Miirtn 1S37 C/iuH (1. r ll Srjit. isut m. Ai'ililnr 

og Mcni.tteralrivey reil Frfdcrilsriirnn Varft Je.t Fii'.^tfr 

Uraiidt, f. 1 Fehr. 1770, hnjr. lo ilartx If^ini) .- 

Jes Ftf-iler Hille, f. 27 Kor. IHIS f 7 Nor. ISHS , fh. Kaptain 

i den norske Marine, l'ostmesier, g. 1" 20 Mut IHUl m. Nielsine 

05 & Blixen-Finccke. 

Bolette Harris, f. 3 April lR2i f 10 Juli 1SG2, 2" 19 Dcc. 18C7 m. 
Mariane (Molly) Louiae Walter, f. 23 Juli 1843. [Kroilcriks- 
hald.] ISurn : 
1. Steen Andersen Bille, f. 15 Juli 1850, fli. Dampakibsforer. 

[Kristiania.] 
i. Torben Viking Bille, f. 1 Mai 1852 f 2 April 187G, Laud- 
slcahsmaler , g. m. Antonia Schloss (g. 2° m. Fabrikoicr 
Dahl). [Barmen.] 
S.Marie (Mimmi) Nielsine, f. 23 Dec. 1868. [K.] 
4. Ida Frederikke Anine, f. 4 April 1871, g. ra. konst. General- 
konsul Henrik de Falsen. 
S.Harald Haarfager Billo, f. 18 Juli 1872, Styrmand. 
6. Thor ben Holger Bille, f. 11 Jan. 1S80, Maskintegner. 

Farfaders Faders Briklre : 
X.Michael Johan Petronius Bille, f. S Nav. 17G0 f 27 Marts 
1845, Kontreadmiral. Son: 

Christian lloijer Bille. f. 19 Aitfi. 17<)9 f 13 Juni 18.53, 
Geheiinekonferensraad , Kammerlierm , Gesandt, g. 8 Marts 
1844 m. Oomfesse Ida Marie Bille-Brahe, f. 2 Aug. 1822, fh. 
Overhofmesterinde hos Dronning Louiso (Gb.E.T.) (U.St. 
Cathr.). [K.] 
Z.Steen Andersen Bille, f. 8 Sejit. 1781 f 28 Nav. 1860, Ge- 
heimelegationtiraad. Datter: 

Eleonora Mathilde, f. 12 Mai 1815. [K.] Blixen-Finecke. 

Pommersk Adilsshegt. — Baron Carl Pltilip Blixen-Finecke til 
Dallund hlev red Patent af 29. Okt. 1802 optagen i den danske 
Friherrestand. 

Baron Frederik Tlieodor Hans Anna Christian Wolfgang 
Blixen-Finecke til Staniluiout Dallund og Stamhuset Nii'sl)yliolm 
i Skaano, f. 10. Juli 1847 (Situ af fli. Udenrigsminister, Baron 
Carl Frederik Axel Bror Blixen-Finecke til Stamhusene Dal- 
lund og Nasliyholin, f. 15 .\iig. 18l'2 t <i Jan. 1873 af dennes 

1. Ægteskab 8 Okt. 1842 m. (iustafva l'harlotta Adelaide Sophie 
Ankarcrona, f. 1!) Nov. 1821, si-par. 18a2, foMai 18110), Hofja'ger- 
moster (C^.) (Gb.F.'l'.), g. 7 Okt. Ib7.) m. (komtesse Clara Alvilda 
Benedicte Krag- Juel - Vind- Frijs , f. 21 Marta 1855. [Næsby- 
holm.] Born: 

1. Baron Carl Kmil Thoodosius Blixen-Kineeke, f. 3 Sept. 1874, 
Student, Boitniint ved skaanske IIusar-Keg: ((ir.l'r.S.), g. 14 
Al)ril 1W!I8 m. F li 1. a Kosirnldad, f. 3 .luni 1H74. Datter: 
Baronesse FiOuiHe Cl:iva Margareta, I'. 22 Marts IH'.IO. 

2. Baronesse Flliui Sophie Thyra, f. 14 Nov. Ib75, g. ni. Under- 
Itiitnant, Friherre Hans Kamel. 

C6 Blome. 

S. Baronesse Agnes Jlarie, f. 25 Marts 1878, p. 20 Okt. 1898 
Dl. Løitnant å la suite ved det sveuBkc Ijiv-Kej^. Husarer, 
Greve Carl Clarence Ilosen, f. 12 Mai 18C7. [Stockliolin.] 
4. Baronesse Miirta Cliarlotto Henriette, f. 31 Okt. 1879. 
5. Baronesse Tliyra, f. 12 Jan. 1882. 
6. Baron Hans (} ustaf Blixen-Finecke, f. 25 Juli 1880. 
7. Baron Bror Frederik Bli.xen-Kinecke, f. 25 Juli 188C. 
Søskende 
af Faderens 1. Ægtesl-ah (se ovenfor): 
1. Baronesse Charlotte Antoinette Ijouiao Ulrika, f. 10 Marts 
1846, g. m. Ritmester, Frilierre Otto Kamel til Øfved-Klostcrs 
Fideikommis. 

af Faderens 2. Ægteskuh 28 Mai 1854 ni. A u guata Frederikke 
Marie Caroline Julie Priuaeisse af JIcssen, f. 30 Okt. 
1823 f n Juli 188H: 

2. Baron Villiolm Carl Ferdinand Cliristian Frederik Hilda 
Rudolph Gustaf Blixen-Finecke, f. 29 Mai 1857, Ordonnans- 
officer lios Kronprins Gustiif, Loitnant ved skaanske Husiir- 
Keg. (11.*) (GI). ET.) (O.lI.Jint.) (K.St,Stan.2.) (P.S..tI..5.) (K.W. 
4.) (Pr.U.0.4.) (li.Z.L.31.) (S.A.31.) (T.O.3.). [HolsinRborK] 

3. Baron Carl Anna Otto Gunnar Axel Blixen- I''inecke , f. 21. 
Juni 1863, Kammerjunker, Kaptain oj; Kompafjniclief ved Liv- 
gardens Forstærknin,ssl)ataill<in.(Il.*) ((il).K.T.) (Gr.Fr.4.) (R.St. 
A.3.) (K.St.Stan.3.) (K.\V.4.) (I'.T..tS.3.) (Fr.Kr.3.) (Pr.K.O.3.), (?. 
9 Nov. 1888 m. Bertha Henriette Marie Castenscliiold, f. 29 
Juli 1868. [K.] Søn: 

Baron Carl August Blixen-Finecke, f. 21 Sept. 1889. Blome.* 

Gammel holstensk AdelssUi'gt. — General, Kammerherre Otto 
Blotne til Heiliijenstiidt etc. oij tians liroderxon, Geheiinekonfereris- 
raad , Kammerherre Otto lilome samt dennes mandlige Afkom 
lleve ved l'alent af 1 Mcii 1S2(> optagne i dansk grevelig tltand 
med Rang som lehnsbesiddende Greve, 

Greve Otto Poul Julius Gustav Blome til Fideikommis- 
godset HeiliKeii.HtciltiMi n^ drt S;U/au - ]!iihrontleth'.sk<^ l''i(lei- 
kommis samt til Mijiit))reis i XcMlcr-Stiuermiirk , f. IH IMai 1829 
(Søn af Kainniorlierre , lielicinKikoiiferensruad , (ireve Otto 
Blome til Salzau etc., f. 1 (Ikt. 1795 t 1 -luni 1881, af dennes 
2. Ægteskab ni. Prinsosso Clementine liaj^'ration , f. 1810. ^,^ 
i Mai 1828, i 20 Mai IHiO), OHterrif'Hk Kaminertii'rri' o« virkelitf 
Gehoimerand, livsvarigt Mcilleni af KiLfsraiidc-ts Ilcrrchus o« 
Gesandt til DisjioKition (l'r.U.O.l.) (P.(ir.l.) (Malt,), H- 1 Sojit. 
18.58 m. (lomtessi! Josefine Caroline Alexandrine TMario l'.tiol- 
Scliuuenstein (O.St.), f. 10 Okt. 1835. [Salzuu ved Selent.] Børn: 

67 BlUcher af Altona. 

1. Comtesse Marie Clementine, f. 23 Juni 18C0, Eeli^'ieuse i 
Sacré Coeur. [Kiedenhurj^.] 

2. Greve Carl Otto Arnold Blomc, f. 12 Dec. 1801. 

3. Comtesse Maria Sofie, f. 23 Nov. 18(14. 

4. Greve Louis Pius Blome, f. 1 Dec. 1805. 

5. Greve Johannes Hubertus Xaverius Blnme, f. 23 Kelir. 1807, 
østerriRsk Kannnerherrc, J'romierloitiiant ved 3. østcrrigslco 
Artill.-Reg. „Erzlierzog Wilhelm''. [Graz.] 

6. Comtesse Anna Maria, f. 11 Febr. 1871, g. 21 Nov. 180G m. 
østerrigsk Kammerherre ogfli. Premierhiitnant Franz August 
Joseph Maria Greve og Edlcr Herr von nnd zu Eltz gcnannt 
Faust von Stromberg, f. 2'> Juli 1808. 

T.Comtesse Maria Giulia Sidonia, f. 29 Dec. 1873. 
8. Comtesse Maria Carola, f. 10 J.in. 1877. 
Søster 
af Faderens 3. Ægteskab »i. Grevinde Julia tie Friederile 
Sofie riaten zu JlaUertuitnd , f. « Kov. 1911, g. 13 Mai 
1837, f 7 Juni 1879: 
Comtesse Adeline Charlotte Friederikc Georgine (O.St.), f. 
14 Febr. 1838, g. O Juli 1858 m. lianuoveran.sk Hofstaldmestcr, 
Greve Ferdinand Friedrich Ludwig August Hardenborg til 
Kettkau og Pricdcmost ved Glogau, f. 7 Juli 1820 t 8 Juli 1870. 
[Montreux og Blonienburg i Holsten.] Blucher af Altona. 

Pommersl' AdeUslagt. Geheiineloiiferensraad Conrad Daniel 
von BUlcher optoges ved l'atent af 27. Okt. 1818 i dansk grevelig 
Stand med Niivnet BUiclier af Altona og med Bang som lelins- 
besiddende Greve. 

Greve Gustav Bridges Fergus Oothard Gobhard Bluclicr af 
Altona, f. 24 April 1873 (Søn af Kaninierliorrp, Greve (.'onrad 
Fergus Carl Gotliard Lebreclit Bliichor ;if Altona, f. o Scpt. 1832 
t O Dec. 1877), Sekondltiitnant vod Ciardoluisar-Ueg. [K.] 
Søster: 

Comtesse Emily Alice, f. 6 «cpt. 1874. (Vallø.) [Frederiks- 
borg.] 

Moder: 

Leila Constance T.-iylor, fodt Taylor, f. 9 Aug. 1853, g. 1° 29 
Juni 1872 ni. K:iinniorhcrro, (irnvp Conrad Fergus Carl Gotliard 
Lebreclit Bliichrr af Altona, Knko O Dec. 1877, 2" 20 April 1884 
m. Civilingcninr Cecil Taylor, f. 10 Nov. 1849. [Frederiksborg 
og London.] 

Faders Broder: 

Greve Gustav Boger K'diiard Vredi'rik Ferdinand Blllrlier 
af Altona, f. lit Febr. ISi'J f 1 Okt. Ib'Jo , fh. nordamerikansk 

68 Boniemann. 

Major, g. 11 Juni 1804 m. Modora Stipes , f. 2. Juli 1847. 
[Harper's Fcrry i Vestvirginia.] Bi»rn: 

1. Conitesso p; ni i ly Medora Sopliio Manon, f. 27. Nov. 1865. 
[Harper's Kcrry.] 

2. Greve Conrad (iustav Knianuel Geljliard Ijebrecht Bliicher 
af Altona, f. 29. Okt. 18GC. [Harper's l''erry.] 
Bornemann. 

Gammel tijtlsl ratricierslcegt, der 1037 kom 
til Daumitrk med I.ic. Jiiyis J'/iilqi Julius 
Bornemann, hvis yngste tions SonneffOn Carl _ 
lUalolph Hornemann IJ.il hlev optuiicl i den 
darnsle Adel, men ei efterlod sifi Horn. Fra 
den ældste Son af Ihilip Julius Bornemann 
stammer Geheimekonfcrensrrtud Anker Vil- 
helm Frederik Bornemann o<j Major Cosmns 
Bornemann, der ved Valent af i) Juli 1811 

bleve optagne i den danske Adel. — VaahenafbildHinyer i Farver 

og fuldstændig Slægttavle se Aarg. 1SH3. 

I. Linie. 

Viggo Axel Vi Ih olm Adeler Bornemann, f. 24 Okt. 1862 
(Søn af Cand.jur. Vilhelm Frederik Hornemann, f. 28 Mai 1836 
+ 19 Aug. 1878), Bestyrer, g. 20 Marts ISUl m. Elisabeth 
Magdalene l'.erg , f. 1 Dec. 1871, separ. i Jan. 1898. [Amerika 
og K.] Datter: 

Else, f. 11 Jan. 1894. (Kstvadgaard.) 
Faders Soster: 

Vilhelmine Theodora, f. 11 Mai 1825, Enke efter Kajitain, 
Baron Herman Adeler. 

II. Linie. 

Cosmus Bornemann*, f. 15 Dee. 1867 (Sdn af Kammerherre, 
HoiesterctsHssessor Cosmus BorneiiKiun , f. 25 Jan. 181)0 + 14 
Dec. 1877), Bcsiddir af det 2. Bonieiiuuiu'ske (iR dot 1. Kal.on- 
Levetzau-Hornfiinunu'sko Kiili-ikoiiiiriis , Cand.jur., Kanuncr- 
junker, g. 29 Mjirtn 1B90 n>. .1 u 1 i u n o J.ouiso Ankor, f. 29 .Juli 
1804, fh. Hollviikeu liim Kniiipritiscss.i Victoria. [K. og Villa 
Sunimerliomo, Ilaukn Had, Norge.] Horn: 
1. Julia Charlotte Villielmine, f. 19 Sijit. 1891. (Vallo.) 
i. Anker Wilhelm l'rcdiMik Hornemann, f. 9 Jan. 1893. 
3. Ovo Henrik ('osniua Jioruetiiann, f. 5. Nov. 1H94. 
4. Charlotte Enisy tiophie, f. 20 Juni 18U8. (Vallo.) 

60 Bornemann. 

Søstre: 

I.Harriet Sophie Caroline Julia Vilhelmine Ernestine, f. 14 Okt. 
1854, Besidderindo af dot 2. Raben-Jjcvetzau-Borneniann'ake 
Fideikommis, overord. Stiftsdame i Vall«. [Hornha'k og K.] 

S.Sophie Charlotte Alexandra, f. 29 Jan. 1803, Besidderindo 
af det 4. Raben-L.evetzau-Borncmann'ske Fideikommis, over- 
ord. Stiftsdame i Vallø, Oversygeplejerske Ofr Forstanderinde 
for „Det rode Kors'" Sygcpleierskehjcm. [Kristiaiiia.] 

S.Vilhelmine Mathilde, f. 23 Jan. isiio, Besidderindc af det 
5. Kabon-Levetzau-Borncmann'ske Fideikommis, g. m. Jagt- 
junker Peter Bauditz. 

III. Linie: 

Anker Vilhelm Bornemann*, f. 18 Juni 1836 (Son af Kam- 
merherre, Kitmester Philip Julius Bornemann til BjergbyKaard, 

f. 16 Febr. 1803 t 27 Jan. 1883), Besidder af det 1. Borno- 
mann'ske Fideikommis, Jægermester, Premicrloitnant (K.M.2.), 

g. 30 Okt. 1861 m. Camilla Cecilie Hoffmann, f. 30 Nov. 1839. 
[K.] 

Søskende: 

1. Cosinus Bornemann, f. 11 Marts 1831 f 2 Mai 1S73, Prpmier- 
loitnant, g. 2.5 April 18G1 m. Emma Ida Vilhelmine Freies- 
loben, f. 8 Dec. 1834. [Middelfart.] Datter: 

Julie Jolianne, f. 7 Jan. IsiiS. g. 28 Mai 1888 m. Assistent 

ved Statsbanerne Andreas Søren Bornemann -Moller til 

Ny Griiftebjerg, f. 22 Juli ISGo. [Aarhus.] 

•2. Anna Ulrika liOuiso , f. 12 Marts 1834, g. 14 Dec. 1860 m. 

fh. russisk Kitmester, F'riherre Tlieodor Walleen, f. 15 Jan. 

1827. [K.] 

Faders Broder: 
Cos ni lis Bornemann, f.HAtiij. 1809 f 25 Fehr. 18S0, Kammer- 
junker, Flantaget'ier iH(a Juea, g. 14 Nov. 1843 ni. ISIarie Schiff, 
f. 18 Juni 1821. [IC] Børn: 

l.liouise Christine, f. 7 F'obr. 1849, g. m. Oberstløitnant Fre- 
derik Bartholin. 

2. Philijipa Julie, f. 27 Febr. 1855, g. 4 Nov. 1889 m. engelsk 
Advokat Georges liincoln, f. 1 Mai 1818 t 18 l'Vbr. 1890 
(han g. 1° 1881 m. Jeanne Villencuve, t 18Si;). [Paris.] 

S.Vilhelmine Henriette, f. 28 Aug. 18r>ii , g. 24 Mai 1877 m. 

Plantageeier ]jO u i s Emil Boscli, K. 1802. [Soorakarta jiaa Java.] 
4. Anna, f. 18 Aug. 1861, g. 30 Juli 1890 m Hataill(insl:rgo ved 

skannsko Husar-Kcg. , Bio. med. Gustaf I'Irnfrid Mi>ll('r, f. 17 

Juni 1854. [Helsingborg.] 
6. Cosinus Bornemann, f. 18 Dec. 1863, Plantagediiektilr, g. 

21Martsl8y3 m.Houricate IMarie Bakhuyz, f. 13 Marts 1876. 

[DJokjakarta, Java.] Biiru: 

1. Henriette Maria, f. 21 Febr. 1894. 

2. Cosnius Bornciuann, f. 10 Juni 1898 

70 
^ \ V 


k'\ -:-^- 


Hr. Lave Brahe 

TIL Krogholm. 

Danmarks Riges Raad, 

f 1567. 
Fru Gorvel Faddersdatter, 
Hr. Lave Bkaiies, 

•j- 1605. ypioiYPi, r*0Mr * ttmm 'von Bretton. 

de Bretteville. 

Se Le Normand de Bretteville. 

von Bretton."^ 

Brødrene Lucas van Uytendaele og Johan Bulthazur van 
UytetuUtele , der nedstammede fra en gammel Sla-gt i fransk 
Flandern, hleve henholdsvis 30 Dec. 17113 og IS Der. 7767 ophoiede 
i dansk friherrelig Stand under Navnet von Jireiton. 

Den ældre Linie, i 

Baron Albert von Bretton (Sdn af Læge paa St. Tliomas, 
Baron John Balthazar von Bretton, f. 14 Scp. 1784 j), Kjob- 
mand. [New York.] 

Søster: 
Baronesse Henriette, g. m. Kjøbmand Ely. [.State Island.] 
Faders Halvsoskondc : 
1. Baron Frederik von Bretton, f. 28 Marts 1793 f 4 Nov. lSi2, 
Læge paa St. Thomas, rtniitageeier. Dotre: 
a. Baronesse Anna Dunlop , f. 6 Kebr. 1825, g. 13 Dec. 1847 
m. Præst paa Tortola George Alexander Butt, Enke 
12 Dec. 1849. [Ztirich.] 
b.Baroncsse Mary Klisubeth, f. 8 Fcbr. 1828, g. 1° 20 Mai 
1845 ni. engelsk Vicokonsnl William Alexander Kortright, 
t 9 Aug. 1850, 2° 1 Juni 1852 ni. Oodscier Ale x an d er Tower. 
[Crookliam, Devonsliiro.] 
c.Baronesse Catherine .Jane, f. 29 Nov. 1831, g. 1° 20 Aug. 
1800 ni. engelsk Konsul paa St. 'l'hoTiias J(isi'|)li William 
Emerson, f. O April 1H28 t 30 Ang. 185U, 2" 18 Febr. 1870 m. 
Etatsraad, Dr. med. Hans ViUielm Meyer, f. 2n Okt. 1824 
t 3 Juni 1895. [K.] 
Z. Baron Joseph von liritton, f. 28 2fov. 170(1 f 7 Ft'hr. 1882, 
Dr. med., Lai/e paa St. Cruijc , J'lantatiecier , g. f i Mai 1811 
»H. Ud neg Maria Bhikrli/, f. 10 Xoi: 1814 f i April 1842, 
2° 9 Febr. 1818 m. L i) u i so KjoiulIT, f. 10 Febr. 1827. [Fowcy 
riute, (Joriiwiill.] Dotre: 

a. Baronesse IJdney iMaria lihikely, f. 12 Nov. 1818, g. 1806 
m. Ooilsoier Charles 'l'retTry til Fowoy l'laco. [l''owoy 
Place.] 
b. Baronesse Alice Florunco, f. 10 Aug. 1851, g. 9 Aug. 1877 
m. Charles Jobii Siicncer (leorgo Camiiiig lt;ii'i)u (Jar- 
vagb, irsk Peer, f. 2 .hiiii 185:i. [(iurvagh, Londoiutt^rry.] 
3. Barunesso Ameliu Augusta, f. 11 Nov. 1808. 

71 Brinck-Seidelin. 

Den yngre Linie. 

Baron Gert von Bretton, f. 10 Marts 1812 (Søn af Baron 
John von Bretton, f. 12 Nov. 1780 +), Læge, g. 1° 1838 m. Au- 
gusta Jæger, f. 1807 t, 2° m. ?. [Louisiana.] Søn: 

Baron Walther von Bretton, f. 1839. 
Søstre : 
1. Baronesse Julie, f. 14 Jan. 1814, g. 12 Marts 1839 m. Plan- 

tageeier paa St. Croix William Heyliger, f. 11 Juli 1812 t 30 

Sept. 1863. [St. Croix.] 

2. Baronesse Philippa, f. laJanilSlO, g. 25 Dec. 1833 m. Told- 
forvalter paa St. Croix Frederik l'lick Schuster, f. 1 Marts 
1796 t 12 April 1853. [St. Croix.] 

3. Baronesse Jacobina, f. 20 Jan. 1831. [Alexandria, Øst 
Virginia.] 

Farbroder: 
Baron Lucas von Bretton, f. 7761 f. Datter: 

Baronesse Marguerite, g. ni. en Greve Kantzau. 
Farfaders Broder: 
Baron Lucas Utjtendaele voii. Bretton, f. 15 Sept. 17G3 f 1 Juli 

]823, riantageeier. Son: 
Baron Lucas Peter von Bretton, f. SI Mai 1707 f 23 Jan. 

1880, Kammerherre, Stiftanitimniil. Burn: 

1. Baronesse Mario Sophie Elisabeth Angelica, f. 11 April 
1837, Klosterfroken paa Voinmctofte. 

2. Baron Christian Frederik von Bretton, f. 24 Juli 1842, 
Cand. phil.. Kammerjunker, Prcniierloitnant, Farmer (E.M.2.). 
[Minnesota.] 

3. Baron Anton Carl Frederik Montagno von Bretton, f. 12 Nov. 
1843, Kaptain (E.M.2.), g. 2 Juni 1872 m. Potrine Ottilie An- 
dersen, f. 4 Dec. 1843 t 9 April 1890. [Minnesota.] Bom: 

a. Baronesse Emilie Elisabeth ^Minnie Uytendacle, f. 2 Mai 
1876. (Vemmotofto, Thaarupf^'aard.) 

b. Baronesse Anna Marguerite Uytendaele , f. 5 Jan. 1879. 
(Vemmetofte.) 

c.Baroncsso INlarie Alotte Uytendaele, f. 2 Juni 1881. 

(Vemmotofto, Thaarupgaard.) 
d. Baron Lucas Euijl IJytcndale von Bretton, f. 2U Marts 1883. Brinck-Seidelin. 

EtatKraad Ifans Diderik Brinck hJeo adlet 4 Sejit. 1702 med 
A'arncl Brinck-Seidelin. 

Hans Brinck- Seidelin til Miirkhoigaard og I'ilcgaard, f 
8 Juli 1821 (Son af Konfiicnsraiul, (ii in'nildrtitKir liudvig 
Christian Brinck-Seidelin til Aggorbborggaard, f. 20 Dec. 17a7 

78 BrockdorfT. 

+ 14 Juli 18C5), Besidder af det for Stamhuset Kriksholm og 
Holbæk Ladegaard substituerede lirinck-Seideliu'ske Kideikom- 
Diis, g. 21 April 1848 m. Cliarlotte Si)i>hio Cliristiano Hertel, 
f. 18 Nov. 18;i3 t •' April 18b8. [K.] Piitre: 
I.Marie Elisabeth, f. 28 April 1852, g. 9 Juni 1877 m. Kom- 
mandør af Flaaden Carl Ludvig With* (K.*D.M.) (E.M.2.) 
(N.St.0.3'.) (U.St.A 3.), f. 27 Okt. 1850. [K.] 

2. Cecilie Charlotte Sophie Christiane, f. 25 Nov. 1854, g. 11 
Mai 1886 m. Cand. polit. , Iiigenidrassiatent ved Statsbanerne 
Kudolph BerlémoNix, f. 12 l<'ebr. 1857. [K.] 

Sdskende: 
I.Johan Christian Brinck-Seiilelin, f. 24 Dee. 1824, Tømmer- 
handler, g. 2 Okt. 1855 m. Marie Sophie Kreuger, f. 10 Nov. 
182C t 11 Nov. 1897. [K.] 
Z.Ludvig Vilhelm Briiirk-Seidelin, f.6 Aiitj. 1SS7 f 10 Xor. 1875, 
Forpagter, g. 11 Marts 1803 m. Emma Cliarlotte Louise 
Hansen, f. 11 Okt. 1840. [Odense.] Souner: 
a.Ludvig Jens Brinck-Seidelin, f. 21 Nov. 1863, Handels- 
agent, g. 23 April 1889 m. Joliannc Kirstine Christensen, 
f. 15 Aug. 1870. [Chikago og K.] Son: 

Vilhelm Ludvig (^liristian Johan Ernst Emil Brinck- 
Seidelin, f. 21 Juni 1889. 
b. Johan Ernst Emil Brinck-Seidelin, f. 8 jNIai 1869, Cand.jur., 
Sagfører, g. 28 Mai 1896 m. Ida Johanne Catlirinc Ras- 
mussen, f. 23 Juni 1869. [Odense.] 

3. Mario Elisabeth, f. 16 Nov. 1829. (Vemmetofte.) [K.] Brockdorff. 

Gammel holstensk Adelsslægt, af hvillen en Gren annives 1434 
af Keiser Sigismund at have erholdt friherrelig Værdiglied, snut 
dog aldrig vides ul va've bleven fort. — Cai Lorruz litinkdorff 
til Kletkanip optoges HO Mai 1072 i den danske Grevestand. Af 
hans Kfterkominere optoges Geheinteraad , Jiaron Cai Lonnz 
Brockdorff til Jiorstel ved l'atent af HO Marts IH.IS for sig og 
ægte Descendenter i Grevestandi-n, og Jiaron Conrad Friedrirh 
Gottlieb Urockdorff Hl Aschehcrg ved l'atent af J« Okt. 1837 % 
Grevestanden med Navnet Jlroikdor/f-Alilefcldt. — Jiaron Cai 
liertram Jirockdorff blev :i .fiini 17011 og Greve Christian Frederik 
Brockdorff 3 Juni 1727 tijdsk JHgsgreve. 

Den ældre grevelige Linie. 

Grove Friedrich Adolf Emil IJriukilorfl' til Fidoikonimis- 

godserno Kletkanip og (Irunhuiis, f. 9 Mai 1819 (Sun uf Grove 

Heinrich Cliristian Friedrich BrockdorfI til Klctkiimp og 

(IrUnhuuB, f. 17 J>oc. 1808 t 13 Marts 1880), fh. preussisk Uit- 

78 BrockdorfT. 

mester (Pr.J.2.), g- 30 Juli 1885 m. Grevinde Oustava Susanne 
Bertha Piaten zu Hallermiind, f. 23 Kebr. 1805. [Kletk.-iinp.] Børn: 

1. Coratesse Elisabeth Juliane Charlotte, f.30MailS8U. (Itze- 
hoo, Preetz.) 

2. Greve Cai BertramWilhelm Georg Brockdorff, f. 10 April 1888. 
8. Oomtesse Charlotte Agnes Ida, f. 7 Okt. 188!». (Preetz.) 

4. Baron Friedrich Gustav Conrad BrockdorfT, f. 25 Rlai 1891. 

5. Baron George Henning Wilhelm Brockdorff, f. ii3 Juni 1893. 

Søskende : 

1. Greve Cai Bertram Brockdorff, f. 20 Sejit. 1S37 f 24 Juni 
1678, preKSsisk Premierloitnant, g. 16 Okt. 1871 ni. Baronesse 
Therese Loen, f. 28 Aug. 1846, Overhofmesterinde hos 
den tydske Keiserinde Augusta Viktoria, Dronning af Preussen 
(Pr.L.2.) (Tyrk.Chcfakat Orden 1.). [Berlin.] 

2. Comtesse Ida Juliane Therese Henriette, f. 17 Febr. 1840, g. 
1 Marts 1805 ra. fh. sachsisk Oberst Friedrich Nidda 
Genthe, f. i Jan. 1824. [Dresdeu-Striesen.J 

3. Comtesse Juliane Cliavlotto Christine, f. 29 Dec. 1843, g. 25 
Mai 1866 TO. preussisk Eegjeringsassessor , Greve Hermann 
August Ernst Kantzau, i. 11 Febr. 1840 t 7 Febr. 1672. [Eutin.] 

4. Comtesse Charlotte Ida Auguste, f. 7 Aug. 1845, g. 9 A])ril 
1869 m. fil. preussisk Goneralniajor Friedrich Carl von Klubcr 
(Pr.J.), f. 9 April 1833. [Baden-Baden.] 

6. Baron Henning Ulrich Ludwig Brockdorif til Kasdorf, f. 

■ 19 April 1852, fh. preussisk Premierloitnant, g. 20 Aug. 1879 m. 
Anna Hedwig Biissler, f. 2 Jan. 1853. [Kasdorf ved Staven- 
hagen i IVIcklenborg.] Bi>rn: 

a. Baron Henning Heinrich Cliristian Friedrich Brockdorff, 
f. 5 Juni 18H0. 

b. Baronesse Gustava Ida Juliane Charlotte Anna, f. 15 Juli 
1888. (Preetz.) 

Faders Brodre: 
\. Baron Cai Lorenz Brorkdor/f, f. 8 Xov. 1313 f 2.5 Mai 1870, 

preussisk I.andrnad. liiirii: 

».Baronesse Ernestine Charlotte Auguste Maria, f. 21 Aug. 
1844, g. 4 .Tuni 1875 m. meklonborg- schweriiisk Statsraad 
og fh. l)ircktor i Finansministeriet Bodo Biilow, f. 15 Sopt. 
1834. [Schworin.] 

b. Baronesse Sofie Henriette Ciocilie, f. 3 Dec. 1845, g. 28 
Juli 1805 m. sachsisk ObcrstlDitnaut Friedricli Leopold 
von Poleuz , f. (i Mai lt<:!8 f 10 Dec. Ib97. [ Dcssau.] 

C. Baron Ludwig Brockdorll, f. 4 Scpt. 1847. tyrkisk (ieiioral- 
miijor, Pa«hii, .\djiitaiit hos Sultan Abdul-Hamid (M.W.Kr.4.) 
(I.M.AI-.;).). [Kdiistantiiiopcl.] 

d.Buronesse Ma Ji-aiinette Luise, f. 22 Mai 18.52, g. 14 Okt. 
1876 m. preussisk Kiimmerhcrre og Kitinester iv la suite i 
dot sloav.-liolst. llusar-Ueg. Nr. 10 Friedrich August von 

74 Brockdorff. 

Kumohr til Runtoft (I'r.U.0.4.) (Pr.J.), f. C Juli 1851. [Run- 
toft ved Kappel.] 

e. Baronesse Marie Charlotte Mathilde, f. 18 Sept. 1855, (?. 
29 Okt. 1875 m. fh. preussisk llitniestcr, liaron Hugo Gott- 
fried Wilhelm Axel Sobeck til Kruckow med Marien- 
felde og Tutow med W'ittenwerder (Pr.J.) , f. 17 Nov. 1848. 
[Kruckow ved Jarmon.] 

ft. Baron Cliristian Ulrich Magnus Brockdorff, f. IS Juni 1816 
f 13 Juni 188b', g. 1" 10 Juli 1840 in. Emilie Charlotte 
Krause, f. 15 Aug. 1811 f 24 Jan. 1857, 2° 19 Febr. 1859 m. 
Sofie Krause, f. 15 Mai 1821, skilte, 3" 14 Nov. 1870 m. Ba- 
ronesse Mary roellnitz, f. 24 Juni 1844 f 23 April 1879. 
Børn: 
a. Baron Friedrich Ludwig Jacob Brockdorff, f.l7Mail841, 

fh. østerrigsk Kitmostor. [Ungarn.] 
b. Baronesse Ida Friederike, f. M IMai 1842, Konventualinde 

i Itzehoe. [Slesvig.] 
c. Baronesse Juliane Charlotte Emilio, f. 27 April 1843, 

Konventualinde i I'reetz. [l'reetz.] 
d. Baronesse Plmilie Charlotte Dorothea, f. 20 Juni 1844, 

Konventualinde i Preetz. [Sveita.] 
e. Baronesse Olga Luise Colestine, f. 20 Okt. 1846, Konven- 
tualinde i Prectz. [I'reetz.] 

f. Baron Harald Waldemar Brockdorff, f. 22 Dec. 1847, fh. 
østerrigsk Kaptain. [Wien.] 

g.Baron Friedrich Ulrich INlartin Brockdorff, f. 14 Juni 1802. 

b.Baron Kaspar Hobert (Justav Brockdorti, f. 10 Marts 16C1. 

i. Baron Rudolf Christian Ulrich Ernst Brockdorff, f. 16 Mai 
1874. 

Farfaders Broder: 

Baron Christian Ulrich Ilant Brockdorff, f. 13 Mai 1779 
f i Juli 1846, oldenborgsk Kammerherre , Landraad i Holsten 
og Slesvig. Son: 

Baron Ulrich Ludwig Hans Brockdorff, f. 10 Okt. 180G f 8 
Okt. 1875, Kammerherre, Gesandt, l'rovxt for Slescig Joliannes- 
kloster , g. 10 Juni 1854 m C le c i li o Cornelia Luise Caroline 
Cabrun, f. 21 Okt. 1837. [Annetteliøi ved Slesvig.] 

Den friherrelige Linie. 
Baron Christian Adolf Otto Kanpar Brockdorff, f. 30 Sept. 
1840 (Søn af liUiid- og ttverretsraad , Baron Williolm (iustav 
Theodor Brock(h>rff, f. '•! Juli lb04 -^ 15 .\inil 1857), prcuasisk 
LandrctspriPSident (l'r.U.0.3.), g. 27 Juni 18ti7 ni. Sopliio Kliso 
Adoli)hinii Hennings, f. 28 Okt. 1M41. [FliuMliorg.] iJoru: 

1. Baron Cai Ludwig Georg Conrad Brockdorff, f. 17 April 1874, 
l)r. phil. 

2. Baronoaso J^leonore Jeaniietto Sofie Charlotte (Lotty), 
f. 1 Mai 1878. (Itzohoo, Uetorsen.) 

76 Brockdorff. 

Søster: 
Baronesse Caroline Frietleriko Christine, f. 17 April 1847, 
g. 22 Sept. 1875 m. fli. preussisk AmtsUonuner Julius von 
Binzer, f. 18 Marts 1837. [Miinchen.J 

Den yngre grevelige Linie. 

Greve Cay Lorenz Brockdorff, f. 21 Sept. 1844 (Son af Kam- 
merherre, Amtmand, Landraad, Greve Hans Adolf Brockdorff 
til Sarlhusen, f. 7 April 1805 t 1 JuH 187n), fli. preussisk Kit- 
mester, g. 1° 25 Marts 1870 ni. Sofie Marie Wilhclniinc von 
Ahlefeldt, f. 14 April 1818, skilt 1879, 2° 20 Supt. 1880 m. Anna 
Rosenliagen, f. 30 Juli 185.'j t 17 Aug. 1881, 3° i Marts 1883 paany 
med sin forste Hustru. [Berlin] Born: 
l.Comtesse Sophie Emilio Henriette (Hedda), f. 17 Febr. 1871. 

(Prcetz.) 

2. Greve Cay Lorenz Fritz Kuno Brockdorff, f. 1 Sept. 1873, 
Løitnant ved nedresclilesiske Feltart.-lleg. „von l'odbiolski" 
Nr. 5. [Sagan.] 

3. Greve L u d w i g Otto Leopold Adalbert Brockdorff', f. 9 Aug. 1881. 

Scstre: 
l.Comtesse Emilie Jeannette Konradine, f. 8 Juni 1841, Kon- 
ventualinde i Preetz. [Aarau.] 

2. Comtesse S op li i e Friedevike SVilhelniine, f. 21 Jan. 1S4G, g. 5 
Dec. 1876 ni. fh. engelsk Kontreadmiral, ægyptisk Pasha 
George John ^lalcolm of Eskdale, f. 14 Jan. 1830 t 18 Jan. 
1884. [Freiburg i Baden.] 

3. Comtesse Georgine Luise, f. 1 Marts 1850, g. 20 Juli 1881 
m. fil. preussisk Oberstloitnant Jtoritz Lucas von Cranach, 
f. 25 Sept. 1824 t H Juli ItiBS (g^ 1" 6 Jtai 18()5 m. Sosteren, 
Comtesse Bertlia Borotlica Auguste, f. 20 Jan. 1843 f i Mai 
1880). [Freiburg i Baden.] 

Faders Broder: 

Greve Konrad Friedrich Gottlieb Brockdorff- Ahlefeldt til 
Fideikomniisgodset Ascliebcrg, Medlieaiddcr af fliiriow, f. 17 
Juli 1823, livsvarigt Medlem af det preussiske Herrelius, Kom- 
mendator i Jolianiiittorordtnen (l'r.Kr.2.) (l'r.K.G.2.), g. xlS Sept. 
1849 m. Comtesse Sofie Luise Juliane Ernestine liantzau, 
f. 15 Febr. 182U t 17 Kobr. 18H8. [Ascheberg ved Mnu] Born: 
l.Comtesse Ottilie Anna Luise, f. 5 INI art s 1803, g. 28 Nov. 1870 

m. fh. nieklenborgsk .Vnitniaud Kriist August vou Diiring 

til Badow og Sohring (rr.J.2.), f. 31 t)kt. 1843. [Badow i 

Meklenborg.] 
2. Greve Ernst Frieilrich Carl Brockdorff-Alilcfcldt, f. 10 April 

1854, Kitinester (Pr.U.0.4.) (l'r.lvr.l.) (0.1I.AF.4.) , g. 12 Sept. 

1885 m. ]•: lisabeth von Jagow, f. 12 Dec. 18til [Ascho- 

herg.] Simner: 

a. Greve Konrad Julius Ernst BrockdortT- Ahlefeldt , f. 24 
Juni 1880. 

76 BrockdorlT. 

b. Greve Walter Curd Tliilo Brockdorff- Ahlefeldt, f. 13 Juli 

1887. 
C. Greve Ernst Traugott Hugo Brockdorff- Ahlefeldt , f. 4 

Juli 1889. 
d. Greve Cay Lorenz Brockdorft-Alilefeldt, f. 4 Aur. 1894. 

3. Greve Heinrich Ernst Ludwifr Hrockdorll- AhlclVldt Med- 
besidder af Chinow, f. 30 Marts ISoci. [Ohiiiow ved Daiizij,'.] 

4. Comtcsse Charlotte Kuniguude, f. 28 Xov. 1859, overord. 
Stiftsdame i Vall»<. 

6. Conitesse Luise Bertha Georgine, f. 21 Juli 18C3, Skole- 

frøken i Itzehoe. 
6. Greve Thilo Curt Ernst Brockdorff-Ahlofeldt, f. 10 Okt. 1871, 

Sekondh)itnant ved det vestpreussiske Kyrasser-Reg. Nr. 5. 

[Riesenburg.] 

Den rigsgrevelige Ijinie. 

Greve William Broekdorff, f. 12 Aug. 1801 (Sun af Grevo 
Wilhelm Agathas Soplius Broekdorff, f. U Sept. 1811 + 26 
Nov. 1871). [Michigan City.] 

Siiskende: 

1. Comtesse Hildegardo, f. 10 Juli 1859. 

2. Greve Max Broekdorff, f. 21 April 1803. [Stuebcnville, Ohio.] 

Faders Broder: 
Greve Alexander Etieiine Friedrich Jirociaorif , f. G Avg. 
1813 f 2 Dec. ISS!), Kammerjunker, g. 1° i'l Nov. 1S40 m. L o u ixe 
Johanne von Miinchhausen , f. ^.5 Juli 1814 f 9 Martx IStiS , 2° 
3 Jan. 1875 m. Therese von Winkclniann, f. 19 Sept. 1840. 
[Koburg.] Bom: 

1. Comtesse Julia Luise Elisabeth Sidonic Ale.xandra Hilde- 
gard, f. 20 Sept. 1841, Konvcntualinde i Itzehoe. [Miinclicn.] 
2. Greve Ulrich Cai Maria Christian Aii(iu.'<t Wilhelm lirocl- 
dorff, f. 13 Mai 184:i f G Sejit. 1S!>3 , Intiersk Kammerherre 
og Obersthiitnanl , g. 18 Juni 1868 nj. Baronesse Caroline 
Marie Tucher von Simmeisdorf, f. 4 Juli 1844. IMunchen.l 
Børn: ^ 

a. Greve Siegniund Alexander Ulrich Broekdorff, f. 30 Marts 
18C9, baiersk Kammerjunker, rremicrliiitnant ved l.baierske 
Feltart.-I!eg., g. 3 Jan. IS'.lt ni. Baronesse Cundine (Cara) 
Pauline Augusto Bihra, f. 3 Jan. 1874. [Munclien.] 

b. Greve Ulrich Fordinand Brockdovfl', f. 30 April 1870, 
Lfiitnant ved 3. thyringsko Inf.-Ucg. Nr. 71. [Krfurt.J 

c.Greve Friedrich Wilhelm Ulrich Broekdorff, f. 21 Jan. 

1874, Ciind. techn.. Stud. cam. [Niirnhon,'.] 
d. Grove Hugo Carl August Ulrich Broekdorff, f. 3 Aug. 1879. 

[Mduchen.] 

c. Comtesse Charlotte Luise Marie, f. 22 Mai 1881. (Itzehoe.) 
[MUndien.] 

77 Brockdorff. 

3. Comtcsso Willi el mine Juliane Hedwij? Charlotte, f. 2C Dec. 
1845, Konveiitualinde i Itzehoe. [Miiuclion.] 

4. Greve Hugo Julius Albert BrockdortV. f. :i7 Kebr. 1848, Officer 
ved General-Inspektionen for Imperial Maritime Customs, p. 
6 Juni 1888 m. Marie von Winkelmann, f. 24 Okt. 185«. 
[Shanghai.] Sonner: 

1) Greve Cai Alexander Ulrich Eduard Brockdorff, f. 24 Scpt. 
1890. 

2) Greve Alexander Brockdorff, f. i Nov. 1894. 

5. Greve Wilhelm Carl Brockdorff, f. 11 Sept. 1851, fh. baiersk 
Major. 

Den ældre danske adelige Ijinie. 
(Denne Linie tog fast Ophold i Danmayk i det .syttende Aar- 
hundrede.) 
Frederik Adolph William Schack Brockdorff, f. 14 Juni 
1870 (Son af Frederik Carl Emil Schack Brockdortf til Fre- 
derikseg, f. 15 Nov. 1S4.'5 t H Nov. 1893), Kammerjunker, l're- 
mierloitnant ved l.Art.-Rog., g. 4 Mai 1898 m. Adelhai d Marie 
Kaas, f. 1 Marts 1870. [K.] 

Brodre: 
I.Carl Louis August Schack Brockdorff, f. 17 Juli 1872, Stud. 
. med. [K.] 

2. Aage Schack Brockdorff, f. 22 Jan. 1874. [K.] 
Moder: 
Sophie Hedevig Brockdorff, fodt Comtesse Schulin, f. 18 
Okt. 1848, g. 14 Aug. 18C9 m. Frederik Carl Emil Schack 
Brockdorff til Frederikscg, Enke 11 Nov. 1893. [K.] 
Faders Sitster: 
Louise Frederikke Franciska, f. 29 P'ebr. 1840, g. m. Hof- 
jægermester Helmuth Grevenkop-Castcnskiold til Store og Lille 
Frederikslund. 

Farfaders Soskcnde: 
l.Ferdixand S.hark lii-orkdorfr, f. P) Mai IH 14 f 8 Dec. ISSI, 
dansk GeiiiraHonsit! ! Anliierjirii, g. O Marts 1844 m. jNI a t hi 1 d o 
Oft'reaie Saportas, f. 8 Nov. ii<.ti. [Antwerpen.] Born: 
a. A.lollii'id (Adtle) Mathilde, f. 23 Sept. 1B45. (I'reetz.) 

[.\nt\vcrpon.] 
b.Fredcrik (ieorgo Schack Brockdorff, f. 23 Nov. 1847, dansk 
Goneralkonsul (C-.) (B.L.4.), g. 4 Nov. lHy4 lu. Emilie 
Sillem, f. IH .Marts 18r.7. [Antwerix'n] Son: 

Georges l^'roderik Sdiack r.r.xkdorff', f. ^ Nov. 1885. 
c- Emily, f. 20 Jan. 1819, g. .«) Nov. 1872 m. Lamlbrugs- 
miiiihter, kongovalyt Medlem af LaiulstliinK(!t , llofjagor- 
niester Alfred Mage fil ( tremandsgaard (C^.) (l'.V.V.l.), 
f. 30 Mai 1843. [K. og Oremandsguard vod l'ræsto.] 

78 Brockdorif. 

d.Marie Adolphine Franziska, f. 15Dec. 1851, g. m. Kammer- 
junker Frederik Tilliscli. 

2. Frantz Biilow Scliuck Urockdorff, f. 4 Dcc. 1810, Oberst- 
løitnaut (K.*) (K.M.I.2.), fl- 31 Okt. 1851 m. Jenny Andrea 
Nielsen, f. au Nov. 1833 t i <'kt. 1892. [Lynfiby.] IJoni: 
a.Frodorikke INIarie Hansine Scliack, {. ZZ Nov. IBbil. (Uc- 

terscn.) [Lyngby.] 

b.Hans Adolpli Alexander Schack Brockdorff, f. 22 Okt. 1804. 
[La Danesa, Buenos-Aires.] 

C.Fritz Emil Schack Brockdorff, f. 30 Sept. 1857, Told- 
assistent, R. 15 Dcc. 1880 m. Andrea Caroline Froderikke 
Hochbrandt, f. 15 Dec. 1853. [K.] Diitrc: 

1) Ellen Caroline Frederikke Sclinck, f. 18 Okt. 1887. 

2) Karen Schack, f. 8 Juli l&ni. (Tliaarupgaard.) 
d.Carl Julius Schack Brockdorff, f. 9 Juli 18G3, Styrmand 

i det (istasiatiske Kompagnis Tjeneste. 
a.Caroline Niflsine Charite Margarethe, f. 2 Aug. 1828, 
Konventualinde i l'reetz. [Mcran.] 

Den yngre danske adelige Linie. 
(Denne Linie kom til Danmurk i Midten af forrige Aurh.j 

Cai Christian Magnus Christoplier Nicolaus Brockdorff, f. 22 
Marts 18U7 (Son af Dyrlæge Henrik Kasmus Ciiristian Brock- 
dorff, f. 27 Mai 1836 f 5 Okt. 1874), Loitnaut, g. 3 Aug. 1898 m. 
Sara Marianne Hermine Aasland, fodt Scliarffenberg. [Char- 
lottenlund.] 

Moder: 
Petrea Brockdorff, fodt Eyde, f. 21 Scpt. 1840, g. 30 Mai 
18C6 m. Dyrlæge Henri li Kasmup Christian Brockdorff, Enko 
6 Okt. 1874. [Herning.] 

Faders Suskendo: 
I.Marie Sophie Elisabeth, f. 8 Okt. 1837, g. 20 M.ii 1873 m. Dyr- 
læge Janus Anton Kahbek Iterg, f. 10 Dec. 1840. [Varde.] 
2. Henriette Christiane Frederikke, f. 23 Mai 1841, g. 2ti April 
1870 m. Skoh'Ucrer i Gudum Jens IMadsen Thuesen, f. 10 Jan. 
1848 t 10 Mai 1870. 

3. Han s Peter Ciiristian Vilhelm Brockdorff, f. 10 Nov. 1843, 
fh. rropriet;er, g. 18 .luli 1873 m. Emilio Magdalene Worm, 
f. 8 Jan. 1851. [K.] Jiorn: 

a. Dagmar, f. 7 D<-c. 1874. 

b.Carl Frederik Brockdorff, f. 26 Marts 1870, Bankassistent. 

[K.] 
C.Johan Brockdorff, f. 2 Sopt. 1878, Handolskontorist. [K.] 
d.Laura, f. 27 Fobr. 1880. 

Farfaders Farbroder: 
Christian Ehrcnreiili Jirorkilorff, f. 10 Miti 1773 f H.'! Jimi 
1845, Kjohmund i liiit(jLjohin<j. Dotro: 

79 Brockenhuus. 

I.Henriette Christine, f. 29 Doc. 1811, g. 17,1 iin. 18.31 m. Skra-fldor- 

mesterllans JuelJenscn, f. 10 Ajiril 1804 f Hi Mi" 1HU8. [Hibc.] 
a.Kareu Juulsgaard. f. 28 Aur. 1818, g. ^9 Nov. 1819 ni. Molle- 

bygger Peter Jensen, f. 23 Okt. 1823. [Ilvoruv.] 
3.1'ouline .Juliane Kirstine, f. 18 Jan. 1820, g. U Mai 18.''.0 m. 

Smedemester Thomas Torp Nyboe, f. 19 JJec. 1825. [Uing- 

kjøbing.] 
Brockenhuus. 

Gammel ihaisk Adelsslægt, Ihhs Stamfader 
Gotslall' JiyockenJiHiis nifvne.-i ISIS. — Gp- 
nerahnitjor Jfinis Ih-ockenliuiia fik: tlJiiU 1(JU7 
kongl. Tilladelse til at antage sin Ulorfmti'rs, 
Generalløitnant Hans von „Lecenliiilnis" Xarii 
og Vaaben. Hans ICfterknniniere kalde sig nu 
JirockenItuiis-Loicen/iielin. — Henrik Adolp/i 
Brockenhuus <iptnges ved k(/l. llesoUttion af 
IS Mai IS-rj og Vatent af l' April 1S2I> i den 

danske Grevestand med Kavnet Brockenhuus-Schack. — Vaaben 

og fuldstændig Slægttavle se Aaryang 1S07. 

Brockenhuus von Løwenhielm. 

Hans Frederik Jolian Brockenhuus von Li)wenliiclni, f. 3 Febr. 

1859 (Søn af Ilofja^gerniester, llitniester Jo h an liiilow J5rocken- 

huuB von Ldwenhit'lni til Veirupf^aard, t. 12 Jlai 1815 t 21 Febr. 

.1808), Mægler. [Houston i Texas.] 

Soskende: 

1. leabella Julie Marie, f. 9 Juli 1850, Forstanderinde for 
Arbeidsstuerne og Sygopleieskolen i Norro AUo 11. (Vallø.) 
[K.] 

2. Johan lUilow Brockenhuus von Løwenhielm, f. 22 Okt. 18G0, 
Forvalter. 

S.Christine Caroline, f. 14 Dcc. 18(il. ((}isselfeld.) flC] 

4. Erik Broekenluuia von liiiweiihielm, f. 3 Febr. IHiil, ijiutnaut 

af Forstærkningen ved Kjiibenliuvns Va'bnings Art.-Konip., 

Assistent vod iKmi clektrisiko Station. [K.] 
6. ('arl BruckiMibuus von hiiwenliielin, f. 13 Sopt. IHtij. 
e.Marie, f. 3 Mai 1M>7, g. 23 Ai)ril 1897 nii^d re.sid. Kapellan 

i St. Johannes nordre Sotfu Christian IVtor Henrik Frederik 

Gottschak'k-Hansen, f. 2ii .luni 1804. [K.] 
Moder: 

llofjn'gerniesterindo Juli ii ii e .Marie Urockenhuus von Løwen- 
hielm, fiidt lliiiisen, f. 10 .Ian. 1830, g. ■^[ Okt. 1855 m. Ilof- 
ja'giTiiii'st.'r, Uilnu'stiT Johan liiihiw llroikeiilaius von l;tiw«'n- 
liiulrii til Voirupgaurd, Knko 21 Febr. 1808. [K.] 

80 Brockenbuus. 

Faders Søster: 
Edel Cathrine, f. 2G Marts 1811. [Odense.] 

Brockenhuus. 

Guiglielmo Fcderigo Ignazio Erockeiiliuus, f. 35 Juni 1856 
(Søn af Cæsaro Enrico Brockenhuus, døbt 3 I)cc. 1809 t 'i^ Juli 
18C6). [Neapel.] 

Broder : 

Agesilao Vittorio Emanuelc Giuseppe Luigi Brockenhuus, 
f. 2 Nov. 18C0. [Neapel.] 

Moder: 

£nrichctta Brockenhuus, født Parascandolo, f. 22 Fcbr. 
1833, g. 29 Mai IS.'i.'i m. Oæsare Enrico Brockenhuus, Enke 26 
Juli 1866. [Neapel.] 

Brockenhuus-Schack. 
Greve Adolph Ludvig Brockenhuus -Scliack til Stamhuset 
Giesegaard og de grevelig Scliack ske Fideikoiuinisgodser (irain 
og Nj'bol, f. 28 Si'pt. Itinl (Siin af KumiueMiorre, Greve Knud 
Bille Anthon Ludvig Brotkciihuus-Schack til Stamhuset (lieso- 
gaard og Godserne Gram og Nybøl, f . 11 Nov. IS'^2 t 2 Febr. 
1892), Kammerherre, Hofja-germcster, Curator for Veniinotofte 
adelige Jomfrukloatcr, Formand for Statsdjrskuckomniissioiien 
(B-*), g. 18 Juli lb7!) m. Agnes Sopliic Louiso Emaiiuella Fønsf, 
f. 24 Nov. 1859. [Giesegaard ved Kingsted og K.] Børn: 

1. Comtesse Fanny Sophie Karen Margrethe, 1'. 23 April 1880. 
(Vallø.) 

2. Greve Frederik Knud Bille Sophus Erik Adolph Brocken- 
huus-Schack, f. 13 Aug. 1H82. [K.] 

3. Greve Knud Henrik Otto Brockenhuus -Schack, f. 4 Okt. 
1885. [K.] 

Søskende: 
1. Comtesse Anna Soidiie Margartite Iraauuella, f. 20 Juli 1859, 
g. m. Kannucrherro , Gesandt, Kigsgreve Wilhelm Spoiineck. 

2. Greve Frands Axel Villielm llrockenhiius-Schack*, f. 18 Juni 
1863, Cand. polit. , Løitiiant ved Livgar<lejis )'"orstivrkniiigs- 
bataillon, Legationssekrcticr (K.*) (R.St..\.2.) (H.St. Htan.2-'.) 
(Sp.C.lII..i.), g. 8 Juni If-'ll.') m. ComtesMc Dagmar Louise 
Danneskjolil-Samyøe, f. 20 Marts Ib75. |Stuekholm.] Snu: 

(ireve Knud iiille Christiau Eiler llrockenliuus-.Sciiuck, 
f. 3 Marts 1MM6. 

3. Grove Aage Brockenhuus-Schack til Bjcrwbygaiird, f. 23 April 
lt<(i7, Loitoiint ved Livgiirdons li'orst.vrkiiitiii.sbataillon , g. 5 
Nov. 1H90 m. Comtesse 1! enodicte Margretlie Scheel, f. 10 
Felir. lt<(;8. [Bjergbygaard ved Mørkøv.] Datter: 

Comtesse Sophie Christiane Eleonore (l'Ilé), 1'. 7 Febr. 1892. 
(Vallø.) 

81 6 Buchwaldt. 

4. Greve Knud Bille L ud vi g Alfred Sophus Brockenliuus- 
Scliack, f. 10 Dec. 1869, Hofjægormester, KorpaKter, g. 29 Juli 
1898 m. Comtesse Camille Jessy Agnete Ahlefeldt-Laurvijj- 
Bille, f. 1 Sept. 187(i. [Skovsbo ved Ullerslev.] 

Moder: 
Enkegrevinde Helene Sophie Caroline Frederikke Brocken- 
huus-Schack, fudt von Lowzow, f. Sf) Mai 1832, g. 27 Sept. 18&0 
m. Kammerherre, Oreve Knud Bille Anthon Ludvig Brocken- 
huus -Schack til Stamhuset Giesegaard og Godserne Gram og 
Nybøl, Enke 2 Kebr. 1892. [K. og Spanager ved Borup.] 
Faders Broder: 
Greve Ludvig Frederik Henrik Brockenhuus-Scliack, f. 11 
Aug. 1825, Kammerherre, Amtmand over Svendborg Amt (C. 
D.M.), g. 4 Juli 1854 m. Comtesse Julie Georgine Sophie 
Moltke, f. 4 Mai 1830 t 24 Dec. 1889. [Svendborg.] Buchwafdt. 

Gammel holnteusl- Adelsnlægt, der alt Urnge for 16(10 har eicl 
frit Jordegods i Dunmark. 

Buchwaldt Helmstbrf. 

Hermann Buchwaldt til Fideikommisgodset Helmstorf, f, 
26 Jan. 1827 (Son af Kammerherre, Hofjægermester IMagnus 
Buchwaldt til Helmstorf, f. 9 IMai 179« f 11 Mai 1803), pnuissisk 
Kammerherre (Pr.J.l.), g. 30 Sept. 1857 m. Baronesse Julia 
Heintze, f. 12 April 183« t 4 Juli 1893. [Helmstorf ved Lutjon- 
burg.] Bitri\ : 
1. Louiso Ernestine Georgine, f. 26 Mai 1859, Enke efter Laud- 

raad Caspar von Mesmer Saldern. 
2. Magnus Cliriatian Carl Bucliwaldt til Fideikoramisgodaet 

Flehm, f. 30 Nov. 1862. [Flelim ved Lutjenburg.] 
Sostre: 
l.Friederiko Juliane Sophie Adelaide Cliristino, f. 8 Juli 

1835, Konventualiiido i I'reetz. 
2. Ida Cliarlotte Magna Georgine, f. 2 Nov. 1838, Konven- 

tualinde i I'reetz. 

Farfaders Broder: 

M'olf Jiiohictildt til Keitdorf, f. 30 Aug. 1761 f t'7 Sept. 1H20, 
Kammerherre. Son : 

Chrixtian limhuahU til l'einerhof, f. O Dec. ISIO i 10 Dec. 
Is:h!, Jlofjinjfriiuxter. lii.rn: 
X.Frederik- (Fril:) lUiilnraldt, f. 10 Miirix isll f 7 Aug. lHH!t, 

oslerrifisk Major, g. 12 Aug. 1878 m. Uosa von Friedentlial, 

f. 19 April IXV). [Wien.] Bom: 

a. Carl Buchwaldt, f. 30 Mai 1879. Buchwaldt. 

b. Margaretha, f. 7 April 1885. 
2. Vilhelm HuchwakU, f. 14 Juni 1847, fh. Preniierløitiiant i 

østerrigsk Tjeneste. [Peincrhof vetl Pinneberg.] 
S.Mathilde Louise Henriette Alexandra, f. 20 Juni 1852, 

overord. Stiftsdame i Vallo. [K.] 

Buchwaldt Pronstorf. 

Frederik Otto Christian Buchwaldt, f. 7 Nov. 182« (Son af 
Kammerherre, Hofclicf, Kaptain (Jregers Cliristian Buchwaldt, 
f. 20 Mai 1800 t 10 Mai 1873), Kaminerliorre, Kitmester, »li. Hof- 
chef hos Hertuginde Vilhelniiiie af Gliicksborg (C U.M.) 
(E.M.2.) (L.Æ.K.l.), g. 8 Juni 1863 m. Henriette Jilisabeth 
Paulsen, f. 25 Okt. 183«. [Gliicksborg.] Biiru: 
I.Christian Gregers Casper Buchwaldt, f. 12 Juni 1865, Pro- 

mierloitnant ved l'"ysil.-Kcg. „Kihiigiii" (slesv.-holst ) Nr. 80, 

kommanderet til Krigsskolen. [Danzig.] 
2. Louise Ottilie Charlotte, f. 4 Juni 1867. (Vallo, Thaarupgaard, 

Itzohoc.) 
S.Otto Vilhelm Carl Buchwaldt, f. 11 Fchr. 1870, Premiorløit- 

nant ved Fysil.-Keg. „Konigin" (slesv.-holst.) Nr. 86. [Flens- 
borg.] 
I.Friedrich Eduard Buchwaldt, f. 19 Febr. 1871, Løjtnant 

ved Fysil.-Keg. „KOnigin" (slesv.-liolst.) Nr. 86. [Flensborg.] 
Brødre : 

1. Casper BuchwnhU tiljexenhovgaard, f. 31 Mai 1S30 f 2 Marts 
187i>, Ritmester, g. 6 Aug. 1870 m. Villielmine Amalie 
von Holstein-Rathlou, f. 8 Hee. 1847. [Odder.] 

2. Carl Eduard Friedrich l'"ranciscu8 Bucliwaldt, f. O Marts 
1844, Kammerjunker, Kaptain udenfor Nr. af Forstærkningen 
(E.M.2.), g. 1 Okt. 1873 m. Juliane Louise Cliarlottc Sclieel 
(Skeel), f. 10 Nov. 1847. [Iv.] Hi)tre; 

a. Charlotte Juliane Sopliie, f. U April 1870. (Vallø.) 
b. Jeannette Gregersine, f. 30 Sei)t. 1877. (Vallø.) 
Faders Søskende: 
I.Casper Buchwaldt til Vroustnrf , f. 18 Jan. 1TJ7 f 'J9 Okt. 
1875, Kammerherre , Ln)idriiad. Datter: 

Adelheid Louiso til Pronstorf, f. 22 Hee. 1847, g. 7 Okt. 
1872 m. hadensk KammcrlKMre og Li'gationsraad , Greve 
Otto August Cliristian C;al .Johann Willielin Kantzau til 
Fideikomiuisgodset Breitcnluirg , f. h .Juli 18:^5. [Bruiton- 
burg ved Itzehoe og Pronstorf ved Arnisbøk] 
2. Henriette Cliarlottc Ottilie, f. 24 April 1813, Koiivontualinde 
i Proetz. [Plon.] 

Farfaders Broder: 
Det lev Itnrhirah/t tit Srrdorf, Nt-iidorf aij Itoriisilnrf, f. 30 
Aiiif. 1767 f 7 Mi<i is:u;. Kammerherre, Amtmand. Sønner: 
l.Vaxpar liiirhinddt til K,:i<dorf iiij Tralau, f. 21' Dcc. laOO 
f 1 Kov. Mi!), Kammerherre. Børn: 

83 Buehwaldt. 

».Eleonore, f. 24 Fcbr. 1837, g. 23 Fobr. 1872 m. preussisk 
Landraad Cai Villielm (ieorg von Rumolir, f. 11 Mai 1833 
t 16 Febr. 1880. [Uetersen.] 
b.Dotlev Buehwaldt til Fideikomnusgodset Neudorf, f. 
29 Dec. 1839, fh. rreussisk Ritmester (P.ll.0.1.') (Pr..T.2.), g. 
1° 20 Juli 18(i9 m. Baronesse Louise Rose Wedell-Wedells- 
borg, f. 2 Juli 1842 t 7 Nov. 1870, 2° 25 .Alarts 1884 iii. Com- 
tessc Charlotte Henriette Geortjine Kiedcrikke Revent- 
low, f. 19 Juli 1838. [Neudorf ved Liitjeulnir'j.] Datter: 
Louise Christiane Cliarlottc Jlarie, f. 21 Okt. 1870, g. 29 
Marts 1894 med I'remierloitnant ved Gren.-Reg. (meklenb.) 
Nr. 89 Hans Heinrich Botho von Stechow, i". 7 Febr. 
186G. [Schwerin.] 
C.Wolf Bucliwaldt til Rogen og Aukamp (Pr.J.), f. 5 Juli 
1845, g. 24 Juli 18l>9 m. Marie von Carstenn-Licljterfelde, 
f. 10 Okt. 1852. [Rogen ved Ekernfordc.] Burn: 
l)Wolf Detlev Bucliwaldt, f. 4 ^e\>t. Is70, Loitnant ved 
Husar-Reg. „Kaiser Franz Joseph von Oesterreich, Konig 
von Ungarn" (slesv.-holat.) Nr. lU, g. 24 Scpt. 1898 ni. 
Agnes Clara Sopliie von Hildebratyit, i. 7 Jan. 1880. 
[Slesvig.] Datter: 

IMarie Willielinine Cliarlotte, f. 9 Juli 1899. (Itzehoe.) 
2) Nora Louise Molly, f. 9 Dec. 1871, g. 24 Jan. 1892 ra. 
arvelig Over-Laiidjægerniester i Nedre- Osterrig, Greve 
Karl Ludvig Baudissin-Zinzendorf-Pottendorf til ]''idei- 
koniniisgodset Rantzau, INIedeier af Karl.stctten, Wasser- 
burg og Toppel i Ncdre-Osterrig, f. 3 Jlarts 1802. [Rant- 
zau ved Plon.] 
d.Casjiar Georg Carl Buehwaldt, f. 9 Febr. 1848, Kammer- 
herre og Hofclief lios Hertugen af Sachsen-Alteuliurg, g. 29 
Marts 1883 ni. Fritze Ida Anna Clara Sophie von Wasmor, 
f. 20 Febr. 1802. [Altenburg. J 
i. C ml Jlialiwahtt, f. l'o April liiUo f 20 Sept. 180!), preiissiak 
Major. Btirn: 
a. Detlef Buehwaldt, f. 2Aug. 1835, preussisk Major til Disp. 

(Pr.J.K.2.) (S.1I.F.3.). [Friedenau veil Berlin.] 
b. Louiso Kleonoro Adolphine l'riederiko, f. 25 Juni 1841, 

Konveiitualiiide i Preetz. [l'riedeiKui.] 
C.Molly Soi>liie, f. 19 .luli Isl2, g. 11 Juli 1871 m. Johan 
Anton Villiolni von Carstcnn-I.iLliterf.lde, f. 12 Dec. 1822 
t 20 Dee. IMtii (han g. 1" 8 April 1818 m. K ni i li e Freytag, 
f. 20 Juli 1H19 t 15 Aug. 18(;.".). [FriideiKUi.] 
d. Friedrich Kduard Biuhwiildt til Wcndcnheim , f. 10 Juni 
1848, g.2Aiig.l875 ni. K 1 e o n o re Julie llonigiuann, f.70kt. 
1819. [Wen.lenheim i KUa.s.] Borii: 

l)Dotlev Kduard Itmhwaldt , f. 1,1 Nov. 1877, Loitnant 
, ved det preussiske liit'.-Ueg. Nr. 138 (Pr.Kr.4). [Strasburg.J 

84 Buchwaldt. 

2) Carl Krnst Wilhelm BucliwalcU, f. 1 Mai 1879, Lpitnant 
ved det iircussisko Inf-Kefj. Nr. 132. [StrasliorR.] 

3) Eleonore Clara Hertha Molly, f. 9 Aiig. ItiHl. (Preetz.) 

4) Lou i se ('arcilino Marie, f. 3 April 18S3. (Preetz.) 

5) Clara Maria Anna, f. 14 Sept. 1885. 

Buch\(rald Gudumlund. 
Denne Linie skriver sig Biicliivahl. 

Fritz Frederik (Fred) I5uchwald, f. 29 Jan. 1840 (Son af 
Lektor Johan Heinrich Huchwald, f. 2 Okt. 1787 + i) Fehr. 
1870), Kjobniand, g. 25 INlnrtg 1882 ni. Mario Oline Cliarlotte 
Kastrup, f. 30 Aufj. 18U0. [MinTieapolis, Minnesota.] Siluner: 
I.Axel Johan Bucliwald, f. 1.') Jan. 1883. 

2. Fred Buchwald, f. 22 Juli 1888. 

3. Otho Buchwald, f. 3 Doc. 1893. 

Søskende: 
I.Elna Margaretlia Charlotte, f. 14 Jan. 1842, g. m. Kammer- 
junker Ernst Hedemann. 
2. Heinrich Emil Buchwald*, f. 7 Mai 1844, Overlærer ved 
Horsens lærde Skole, Forstander for Horsens Kvindepomi- 
nariuni, g. 1° 1 Juni 1877 in..\gnC8 Sofie Hansen, f. 27 starts 
1848 t 7 Uec. 1879, 2° 22 Pec. 1882 m. ^Maren Sorine Julie 
Jensen, f. 19 Juni ISOfi. [Horsens.] Bom: 
a. Vilhelmine Christine, f. 4 Nov. 1883. 
b.Christian Bctliletl Buchwald, f. 19 Juni 1885. 
C.Elna Charlotte, f. 27 April 1887. 
d.Emilie, f. 17 Febr. 1889. 
e. Carl Valdemar Buchwald, f. 12 Nov. 1890. 

Faders Broder: 
Frederik Buchwalil til Aniiebert/naard, f. 10 April 17W f 20 
Nov. 1S74, Kciplaiii. Born: 

l.Carl Valdemar Buchwald til Ohjenjininrd, f. HH Mart ^ ISIS 
f 24 Au<i. 1S,S7 , Jliifjaiifrniester, t;. id Ajiril I8,')0 m. Cliri- 
Btine Johanne Marie Aarestrup, f. 12 Juli 1822. [K.] Burn: 
a. Amalie Mararetlie, f. 28 An;,'. 1851, g. 15 Okt. 1881 m. 
Driftsbestyrer ved den sydfynske Jernbane Otto Frederik 
(Frits) Kasnius Kjer (K>), f. 17 Mart.s 1851. fOdense.] 
b.Jørgon Oscar Buchwald, f. 31 Mai 1854. [K.] 
c. Sig v ard William Buchwald, f. 17 Jan. 1857, BankboRliolder, 
g. 29 Okt. 18!U m. Cecilie Vilheliuine Fenianda i'engel, 
f. 24 Juli 18ti7. [K.] 
d.llugo .\urel Bucliwald, f. 24 Juli 1862, Prokurist, g. m. 
Dagmar I''ranci8ka Juline Hansen, f. 15 April 1872. 
[K.] Datter: 

Karen Emma, f. 5 Sept. 1893. (Vallo.) 
2. Annii Mariane, f. 26 Dec. 1818, Enke efter Kuptain Ferdi- 
nand von Holstein. 

85 Bulow. 

3. Jochum Christian Buchwald til Eatruphmd, f. 20 Fehr. 1827, 
Premierløitnant (E.M. 1.), r. H Doo. isrvl m. Jensine Mariane 
Møller, f. 16 Juli 1832 f 8 Dec. 1885. [Estruplund ved Oisted.] 
Børn: 
a. Frederik (Frits) Henrik Buchwald, f. 24 Sept. 1855, Cand. 

phil., g. 19 April 1881 m. Marie Magdalene Trender, f. 22 

April 1857, skilte (hun g. 2" i Okt. 1800 m. Cand. pharin. 

Bræmer). [K.] Døtre: 

l)Ida Charlotte Amalie Kaja Regitze, f. 20 Jan. 1885. 
[Elvedgaard ved Aarup.] (Vemmetofte.) 

2)a'ekla Carmen Adelheid, f. U Aug. 1886. (Vemmetofte.) 
b. Nicoline Jonsine Margarotlie, f. 5 Nov. 1857, overord. 

Stiftsdame i Vallø. 
C.Henrik Joachim Buchwald, f. 20 Nov. 1858, Skovrider ved 

Sorø Akademis 2. Skovdistrikt, g. C Okt. 1S86 m. Augusta 

Bay, f. 23 Rfai 1861. [Fredskovsminde ved Sorø.] Børn: 

l)Erik Buchwald, f. 4 Aug. 1S92. 

2)Else Margrethe, f. 7 Juli 18<J8. (Vallø.) 
d. Valdemar August Peter Harald Buchwald, f. 24 April 1860, 

Inspektør. [Estruiilund.] . 
e.Emil Friis Buchwald, f. 19 Aug. 1864, Læge. [Aalhorg.] 
f. Margarethe Pllisabetli, f. 1 Nov. 1867. (Vallø.) 
g.Ida Charlotte, f. 2 Febr. 1873. (Vallø.) 
h.Marie Mariane, f. 24 Sept. 1875. (Vallø.) [Aalborg.] 
i. Ida, f. 11 Juni 1878. (Vallø.) 
4. August Uctlev Friis Buchwald, f. 23 Mai 1830, Cand. phil., 
Klasselotterikolloktør, g. 3 Ajiril 1868 m. Johanne Marie 
Charlotte von ArenstorlT, f. 29 Okt. 1847. [K.] Børn: 
a. Juliane, f. 19 Nov. 1871. (Vemmetofte.) 
b.Ida Sabine, f. 19 Nov. 1871. (Vemmetofte.) 
C.Johannes Frederik Buchwald, f. 9 Marts 187C, Forvaltor. 

[Anueberggaard ved Nykjobing S.] 
d.Sophus August liagnar Buchwald, f. 17 Dec. 1877, Stud.jur. 
e. Charles lUichwald, f. 22 Okt. 16S0. 
f. Christian Arenstortf Buchwald, f. 17 Febr. 1883. 
5. Charlotte Villielminc, f. 5 Febr. 1835. [Anneberggaard.j Bulow. 

Gammel inellenboitjsk AdelssUegt. 

I. Linie. 

Joachim PiUow indVom til hioinmrk sidst i det ]S. Aarh. 

Alexander Friedrich Willudm August l''crdiiiand Bidow til 
Fideikommisgodsorne Goldenbow, l-'riuilrichaliof, Albortinenliof, BOlow. 

GoBau, Kodenwaldc og Marsow, f. 25 Febr. 1829 (Srtn af 
meklenborg-scliwcrinsk Ovcrliofmarskal Jasper Kriedrich 
Btilow til Goldenliow, Friedriclisliof , Albortinciihof, Gosau, 
Rodenwalde og INIarsow, f. 17 April 17U4 t o Febr. 1871), ineklen- 
borg-scliwerinsk Stataniinistcr (S.K.* i Diam ) (Pr. Kr. 1.) (M.V. 
Kr.l.) (R.Hv.Ø.) (S.H.F.l.) (S.Æ.l.) (U.Æ.K. 1.), g. 7 Okt. 1858 
m. Leopoldine von Lucken, £. 12 Sept. 1834. [Schwerin.] 
Søn: 

Henning Georg Theodor Elisa Adelhard Biilow, f. 2.S Juli 
1868, Kammerherre hos Enkestorhertugiiide Anastasia af 
Meklenborg- Schwerin, g. 9 Febr. 1894 ni. C'omtesse Made- 
leine Ida Ella Ina Marie Passewitz, f. 12 Juni 1874. [Koden- 
walde.] Døtre: 

1. En Datter, f. 27 April 1897. 

2. En Datter, f. 27 Okt. 1898. 

Søskende: 

I.Caroline (Ina) Sophie Eleonore Volradine, f. 12 Jan. 1827, 

g. 18 Juli 1846 m. Greve Carl Aiij;ust Ludwig ISassewitz- 

Levetzow til Fideikommisgodset Kliiden samt til Uristow, 

Glasow og Grube, f. Kl Febr. 1821 f 5 Mai 1873. 

2. Elisabeth Auguste Sophie Eleonore, f. 18 April 1831, Kon- 

ventualinde i MaU-how. 
S.Julie Caroline Margarethe, f. 22 Juni 1834, g. 29 April 185G 
m. nieklenborg-schwcrinsk Geheimelogatioiisniad og Gesandt 
Max Ludwig I'rokuhis von l'rollius til Stubbendorf, f. 31 
Juli 1826 t 15 l'^ebr. 1889. [Berlin.] 
i.Jaspar Ft-icJrich LudicUi UeJinutli Biiloiv, f. 17 Aiig. ]63S 
f 25 Marts 1S7S , meltenhorii-Ktrelit^si: Jlofiiiarskal. Sønner: 
a. Jasper Friedrich Carl Otto Ulrich Biilow, f. 10 Marts 1870, 

Underløitnant i den tydske Flaade. 
b.Carl August Alexander Ludwig Max Friedrich Helmuth 

BUlow, f. 14 Jan. 187U. 
C.Jasper Sophus Barthold Elisa Carl Emil Biilow, f. 25 
Okt. 1878. 

Faders Brødre 
af Farfaderens , hannoi-erdiisk- Ka/itain Jasper Friedrich 
Btilows (f. 18 Okt. ni;;) f 2li Dec. 18HH) 1. Ægteskab m. 
Klisahelh von Srliilden: 
I.Carl Friedrich Volrad liiilow, f. 21 Aug. 179S f 1 Mai 1876, 
tneklenborgsk Overlandstald »tester o<; Oberst. Børn: 
a.Bertha, f. 29 April 1837. 

b. Werner Friedrich Biilow, f. 19 Srpt. 1840, fh. preussisk 
Oberst (Tr.J.K.a.) (M.F.K.) , g. 1 Aug. 1871 m. Olga von 
Langen, f. 31 Aug. 1849. [Schwerin.] liiirn: 
l)Mariatino Elisalieth Ida Carola RI aj a Cæcilie Hermino, 

f. 23 Nov. 1H73. 
2)CaTl Leopold August Alfrod Louis Ernst Bodo BUlow, 
f. 8t) Jan. 1881. 

87 Bulow. 

3)Carl Werner Ernst Bcrthold Adolf Gustav Sicginund 
Bulow, f. 5 Juli 1883. 
cBodo Jasper Jliilow, f. 13 Juni 18li f 16 I)ec. 1896, fli. 
pretissisk LoHncDit , g. 3 Jan. 187C m. Henriette Rothe. 
[Chicago.] Soiiner: 

1) Werner 'J'licodor Alexander Jasparliiilow, f. 31 Okt 1881. 

2) Carl Jaspar Ernst Tlieodor Pulow, f. 2,'j Mai 1883. 
3)Ernst Jaspar liodo Bulow, f. 13 Mai 1887. 

af Farfaderens 2. ^i-Aiteskah »i. Ihnhe von ZcpeUn, f 18'>7 : 
Z.Friedrich Leberedi't Biiluw, f. ly April 18U f 30 Okt. ISS',, 
fh. preussisk Obcrstloitnatit. Bom: 

a. Caspar Friedrich Leberecht Georg Biilow, f. 9 Aug. 18.50, 
Kaptain ved det meklenborgske Fy seler -Reg. Nr. 90. [Ro- 
Btok.] 
b. Ilsabe Margaretlie, f. 13 Febr. 1858. 

c. Volrad Friedrich Ferdinand Waterloo Biilow, f. 18 Juni 

18G0, Kaptain ved 2. preussiske Garde -Reg. til Fods. 

[Berlin.] 

S.Volrad Jasper Holmutli Biilow, f. 22 April 181D, fii.meklen- 

borgsk Oberst, g. 5Dcc. 18()5 m.Anna von Kemnitz, f. 5 I>ec. 

1842 t 19 April 1891. [Doboran.] Bovn: 

a. Ils abe Marie Sophie, f. ti Okt. ISGli. 

b. Marie Augusto Ajiatlie, f. 29 Okt. I8li8. 
C.Anna Agnes Henriette Johanne, 1.31 Okt. 1870. 

d, Volrad Fritz l'hilipp Carl JSiilow, f. 13 April 1872, Sc- 

kondloitnant ved 14. prouss. Hragon-Kog. [Colmar.] 
4. Ernst August 'WiUielni Biilow til Kobvow, f. I.") Is'ov. 1817, 
fil. meklentiorgsk ttlarstloitriant , g. 28 April 1858 ni. Anna 
Margaretlie l'liilippiiie von Zepelin, f. 21 Aug. 1830 t 6 Okt. 
1883. [Kobrow ved Laago i Mekleiiborg.] .Sonner: 
a.Friedrich Jasper Leboreiht Bulow, f. 20 Jan. 18C0, mck- 

lenborgsk Jagtjunker, l''orstas;iessor, g. 29 8cpt. 1893 m. 

Georgine (Nina) Chavlotte .\niia Willielniine Adolfine 

Robortine Biilow, f. G Okt. 1873. [Malchow.] 
b.Bodo Volrad August Ludwig Biilow, f. 13 IMarts 18G2. 

[Kobrow.] 
C.Gottfried August Carl Friedrich liiilow, f. 20 Aug. 18G3, 

Liiitiiaiit ved 2, lUfkloiibovgske Drngoii-Keg. Nr.l8. [Parchiin.j 
d.Carl Albreclit Krnst Wiihelin T.iilow, f. 24 ]Mai IKIJB, I'ro- 

miorloitnant vod liolstfiiske l''('ldart.-Heg. Nr.21. [(iiistrow.] 

e. Ernst Alexander Carl l'rii'drich Biilow, f. 10 Sept. 1875. 

Farfaders Broder: 
Volrad Joachim JJehniiUi Jliiloir , f. 17 Miii 1771 f 16 Mai 
ISKl, meklenborrisk Orcrstahlinester oij Landslutntesler i Itedcftn. 
Bom: 
I.Mario Charlotte l''ri<'dc'riki' Maydalcne Auguste Klise Sophie, 

f. lf> IScpt. 1819, KonvcMtuulinde i Malchow. [liiidwigsliist.J 
2. lier nh ard Friidric/i Ferdinand Carl Jliiloii; f. 11 Juli Im'O 

88 Bttlow. 

f 15 Marts 18G4, mellenhoreinlc Kammerherre, Geheimelerm- 
tionsraad og Forhuinludnri.if/estnitU. r. 25 Sept. 1858 ni. Com- 
tesse Williplmiuo Pauline (Paula) Uenriotto Elise IMario 
Caroline liindon, f. 30 Sept. 1833, Ih. OvorliofinosteriiKle hos 
Storhertuginden af Meklenbors-Scliwerin. IJurn: 
a.Marie Louise Caroline Franziska Elisalicth, f. 22 Dec. 

1859, f?. 1 Dec. 18S6 ni. meklenborgsk Kaniiucrherre Ernst 

von Gundlach til MoUenstorf. 
b.Krawz Volrad Carl Wilhelm Joseph Bulow, f. 11 Sept. 

18G1 , Kaptain ved de tydske Tropper i det syilvestlige 

Afrika, 
c. Ils abe Gabriele Eberhardine Julie Catharinc, f. 2 \ov. 

1863, g. 1° 19 Juni 1884 ni.Eøitnant ved nieklenborKske Dratron- 

Reg. Hans von Forber, f 7 I)ec. 1884, 2" IG bept. 1889 ni. 

Altwig Karl Otto Ernst Ijiidwig Hellnuith von Arenstorff 

til Sadelkow og Zahren, f. 8 Nov. 18C2. [Zahren i Meklen- 

borg] 

II. Linie. 

Ved tvende kotigl. aahne Breve af !) Ol-t. i885 ere henholdsvis 
J'astor Frederik tiiihek Christian Itiiloir og Forpagter Frederik 
Rubek Henrik Jiiiloir optagne i den danske Adel. 

Frederik Rubck Christian IJiilnw, f. 4 April 1821 (Son af 
Generalltiitnaiit Frederik Kubck Henrik Biilow, f. 4 Febr. 1791 
t IG Jan. 18.'.8), fh. Sognepræst, I,i)itnant (K.*) (E.M.I.), ff. 1" 28 
Okt. 1852 ni. Theodora Johanne Bruun, f. 2 Au<?. 1812 + 25 Nov. 
18C4 , 2° 20 Jan. 18(iG ni. Anna Caroline Amalie Hochbrandt, 
f. 10 Mai 1619 t 9 Aug. 1893. [K.] 
Broder: 

Valdemar Emil Adelhert Jiiilow , f. 2 April 1823 + 20 Aiig. 
ISSO, liitmester. Son: 

Frederik lUibek Henrik Biilow til Ristrup, f. 13 Sept. 1854, 
Landvæscnskoinniissær, Amtsraadsmedlein , Birektor i Brand- 
forsikriu^'en „Jj Iland", g. 28 Mai 1879 ni. Anna Sojiliie iSIatliia 
Breyer, f. 5 Sept. 1857. [Kistrup ved Jlundelstru]).] Born: 
1. Frederik Kubek Henrik Biilow, f. 18 Mai 1880. 
a.Valdeniar Emil Adelbert Biilow, f. 4 Mai 1882. 
S.Elisabeth Marie, f. 12 Febr. 1885. (Valln.) 
4. Jørgen Christian Biilow, f. 1 Jan. 1887. 

III. Linie. 

Brødrene Harald Vilhelm ug Frederik Vilhelm Billoto naturali- 
seredes n Mai 1881. 

Johannes Biilnw, f. .S Jan. 18(58 (Son af Sognei>ræ8t til Tod- 
•>j<>rg OK Meilby Harald Vilhelm Biilow, f. 1 Febr. 1832 f 13 
Marts 1890). [Michigan.] 

60 Bttlow. 

Søskende: 
1. Andrea Margrethe, f. C Okt. 18(!9, g. 2 Febr. 1893 ni. Hoi- 

akoleforstander Peter Cecilius Davidsen, f. 12 ^larts 1866. 

[Haslev.] 
2.Theodora, f. 25 Mai 1872. (Vemmetofte.) 

3. Agnes, f. 21 Marta 1874. (Vemmetofte.) 

4. Frederik Vilhelm Bulow, f. 16 Febr. 1870. [Nørre Nissum.] 
6. Anna, f. 9 Jan. 1878. (Vemmetofte.) 

Moder: 

Dorthea Margrethe Bulow, fndt Lund, f. 23 Aug. 184G, 
g. 16 Mai 1865 m. Sognepræst til 'l'odbjorg og Moilby Harald 
Vilhelm BUlow, Enke 13 Marts 1890. [Haslev.] 
Faders Broder: 

Frederik Vilhelm Bulow*, f. 30 Mai 1840, Sognepræst til 
Terslose og SkjcUebjerg, g. 20 Aug. 1873 m. Alice Ulrikke 
Marcussen, f. 19 Aug. 1842. [Tersløse ved Sorø.] Børn: 
I.Helga, f. 14 Febr. 1875. (Vallo.) 

2. Em il Bulow, f. 26 Jan. 1878, Elev i Officersskolen. [K.] 
S.Dagmar, f. 21 Aug. 1879. (Vallø.) 
4. Holger Bulow, f. 27 April 1884. [Sorø.] 

IV. Linie. 

Ved kongl. aahent Brev af 9 Olt. 1885 er« de da i Norge levende 
ægte agnatiske Efterkommere af den 1112 ved Oridrbuscli faldne 
Generalmajor Keimer Hans Bulow optagne i dansk Adel. 

Ludvig Vilhelm Biilow, f. 30 Mai 1853 (Søn af Vilhelm 
Christian Biilow, f. 7 Juni 1817 f > Dec. 1860), Grosserer. 
[Paris.] 

Søskende: 

1. Maren Anette, f. 28 Sept. 1851. [Drammen.] 

2. Olaf Backe Biilow, f. 30 Mai 1853, Savbrugsdisponent, stor- 
britannisk Konsul, g. 2 Okt. 1882 m. Jenny Pacius, f. 12 Mai 
1855. [Kotka, Finland.] Datter: 

Nasta Mathilde, f. 31 Jan. 1885. 

3. Hans Fritz Albert Biilow, f. 27 Nov. 1855, Grosserer, g. 16 
Juni 1898 m. Ida Caroline Helene von Holstein, f. 11 Sept. 
1868. [K.] Søn: 

Fritz Williolm Bulow, f. 4 Aug. 1899. 
Faders Brodre: 
I.Adam Ludvig Biilow, f. 23 Aug. 1830, Toldbetjent, g. G Okt. 
1858 m. Ida Sophie Biilow, f. 20 Mai 1829. [Kristiania.] 
Børn: 
a.Elvira Christiane Anette, f. 2 Okt. 1861, g. 29 Jan. 1890 

m. Grosserer J(uin Pierre Edgard Tliouillaud, f. 17 l''el)r. 

1852. [S. Martin Ile de B6.] 
b. Viggo Villiolm Biilow, f. lU April 1863, Apotlioker. [Seot- 

lund. Syd Dacuta.] 

00 Bttlow. 

C.Alma, f. 29 Aug. 1864. 

d.DaRuy, f 24 Okt. 1807. . ,. ,, ro *i a 

e. Valdemar Biilow, f. 4 Sept. 1871, Arkitekt. [Scotland, 

2 John'curBUlow, f. 2 Marts 1833, Skovinspektør op Gods- 
forvalter ved do Ansell'ske Stiftelsers Eiendomnie i belbo og 
Tvdalen (EM 2), C- 19 Nov. 1870 in. Anna Sclijelderup 
KfeUlt^ Jensen, f 31 Juli 1841. [Selbo ved Trondl.je.n.] 
Børn: 

a.Anette Amalie, f. 22 Sept. 1872. 
b. Lauritz Vilhelm Biilow, f. 19 Dec. 1873. 
C.Vilhelm Biilow, f. 2 Okt. 1870. 
d.John Clay Otto Biilow, f. 23 Dec. 1879. 
e. Karen Amalie Hagerup, f. 18 Juni 1883. 
Farfaders Brødre: 
I.Fred er ih Juel Biilow, f. 27 Marts 1791 f 20 Marts ll>54, 
fh. Skibs fører. Datter: 

Marcrethe Victorinc, f. IG Dec. 182G. [K.j 
2. Paul Victor Biilow, f.éNov. 1708 f 7 Juni 1873, hjohmaml. Børn : 
a. Eleonore Marie, f. 19 Aug. 1828. [Dra.nmeu.] 
h.Carl Kmil Biilow til Strom, f. li Jan.lViiO f /" J^'P- fjl' 
g. 15 Okt. 1887 m. M i n a Christina Christensen, f. i Marta 18o.<!. 
[Strøm ved Drammen.] Døtre: 
a)Maren Susanne, f. 17 Juli 1888. 
b)\Vilhelmine Marie, f. 29 Jan. 1890. 
C.Christiane Frederikke, f. 12 Marts 1835. [Drammen.] 

V. Iiinie. 

Kamitierjmiler Carl Theodor Leonhard Biilow naturaliseredes 
26 Sept. 1877, Nelhj Amalie, Franz Johan, Carl Johan tredenk 
og Francisca Marie Biilow den 25 Sept. 1S78. 

Franz Johan Bulow, f. 22 Juli 1857 (Søn af rostfuldmægtig 
Franz Christian Niels Bulow, f. 2 April 1622 t 30 Aug. 1859), 
Toldassistent. [K.] 

Søskende: 
1. Francisca Marie, f. 7 Fehr. 1856. [K.] . 

a.Carl Johan Frederik Bi.low, f. IG Aug. 1859, Overassistent 
ved Statsbanerne. [Koskilde.] 

Faders Brødre 
af Farfaderen , Kammerherre, Oberst Franz Christoffer 
Biilows (f. 21 jH„i 17.77 f .? Maris 1835) 1. .i-ijteskah 
1787 ni. Marie ^yerner, f 1812: .„,„,., ,r . 

I.Franz Frederik (Fritz) Vilhehn Biilow. f21Juml788 f 1 Mat 
18GS, KammerJKnker, llerridsfoijrd. Datter: 
Nelly Amalie, f. 2t April 1825. (Vallø.) [K-l 
af Farfaderens 2. AUiteskah m. M u r i e Christine toyht, 
f. 6- Juni 1783, g. 181(1, f 10 April 1804: 
01 Bttlow. 

Z.Carl Theodor Leouhard Biilow , f. n Okt. 1825 f 30 Marts 
1897, Kammerjunker, Amtsforvnlter, g. 9 Sej) 1. 1871 m.Augus ta 
Petrea Dahl, f. iS Nov. 1847. [Sveiulborf,'.] 15(»rii: 
a. Frantz Cliristiau Viggo Btilow, f. 17 Sci)t. 1872, Cand.jur. 

[KO 
b. Ingeborg INIarie Frederikke Louise, f. 20 April 1874. ( Vallrt.) 
C.Carl August Biilow, f. 2'J Marts 187(i, Student, Sekond- 

løitnant ved 22. Uatl., Elev ved Officersskolen. [K.] 
d.Christian Erik Theodor Bulow, f. 10 Juli 1877. 

VI. liinie. 

Godsforvalter Eiler Frederik Vilhelm Biiloiv naturaliseredes 

28 Nov. 1873, fh. Forpagter Carl M'ilhelm Emil liiiloio 9 Sept . 1)^;>2 . 
Carl Wilhelm Emil Biilow, f. 3 Sept. 1825 (Son af rroprietxr 

Rasmus Hartvig Biilow, f. 4 Juni 1793 t ^7 J)ec. 18.02), fh. 

Forpagter, g. 9 April 1859 m. Kristine Anelino Bekker, f. IG 

Aug. 1830. [K.J Born: 

I.Hartvig Kasmus Christoffer Biilow, f. 31 Marts ISGO, For- 
pagter, g. 23 Mai 189U m. Cecilie Wulff, f. 18 Okt. 1859. 
[Egholm MoUegaard ved Roskilde.] 

2.Anna Margrethe, f. 27 Febr. 1861. (Vallø.) 

3. Marie Christine Emilie, f. 2r> :Marts 1864. (Vallo.) 

4. Carl Gomme Brandt Biilow, f. 7 Okt. 18(i7, i'remiorlttitnant 
ved 15. Batl., g. 29 Jlai 1896 m. Johanne Cathrine ,T()rgensen, 
f. 18 Sept. 1870. [K.] 

Faders Broder: 

Eiler Frederik Vilhelm Biilow, f. 27 Aug. 1S02 f 1 Jan. ISSO, 
Godsforvalter. Sonner: 
I.Adam Erik Christian Biilow, f .27 Marts 184.') f 8 Jan. 1897, 

Byfoged, Politimester samt Bij- oy Uaadstiieskrirer, g. 31 Jan. 

1874 ni. Thyra Uannehod Lundsteen, f. 20 Mai 1848. [K.] 

Børn: 

a. Eiler Biilow, f. 17 Nov. 1874, Student. 

b. Petrus Biilow, f. 1 Nov. 1875, Cand.jur. [IC] 

C.Poul Martin Biilow, f. 29 April 1877, Stud.polyt. [K.] 

d.Mathilde Constance, f. 18 Ang. 1879. (Vall(».> 

e. Edvard Biilow, f. 27 Dee. 1880. 

f. Knud Biilow, f. 10 Juli It^^S. 

g. Adam Erik Christian lUilow, f. 4 Marta 1885. 
2. Frederik Ogcr Mrolaus Hiilow, f. 10 April lsl8 f 21 Fehr. 
1SS7 , Cand. pliil., J.arer, g. 16 Sept. 1882 m. C h ri s t i a iio 
Lorentzen- Ciregor, f. 24 Juli 1846 (g. 1" 2 Sept. 1864 m. 
Cand. phann. Johan Bcrnliard Kisky, f. 14 Ajiril 1834 t '■i^ 
Juli 1877). [K.] 

VII. Linie. 

Told forvalter Frederik Christian Biilow hlev tiaturaliseret 
28 Nov. 1873, Jiaaihnand Frederik Christoffer Biilow og Ilii- 

92 BUlow. 

mester Christen Matliios Jjudvig Biiloir 25 Sept. 1878, Inspektør 
Antlion Nicolai Jtiilow !■'> Okt. 1885, I'reinierloitnant Frants 
Christopher Fichstedt liiHow !> Okt. 1885 og Materialforvalter 
Viggo Hosciikraiit: Jlidow 10 April 18'.)H. 

Frederik (Fritz) Christoiilier lUilow, f. G Sept. 18U4 (Stm af 
fh. Kaadinaiid Frederik Christoffer Biilow , f. 19 Mai 1811 f 
15 Dec. 1890) af dennes 3. ÆtjtPskaU (so nedf.), Cand. polit., 
Ijøitnant af Forstierkningen ved 31. Eati., Assistent ved Kjolien- 
havns Havneforvaltning, g. 2a Jan. 1897 in. Klleu Gusta Bea- 
trice Aubertin, f. 19 Juli 1875. [IC] Søn: 
Skjalm Bulow, f G Nov. 1897. 
Søstre: 
af Faderens 1. Ægteskab 12 Nor. 1841 ?«. Emilie liasiiiine 
Hermaun, f. 11 Dec. 18il f 23 Fehr. 1819: 
I.Anna Birgitte Catlirine Jensine Cornelia, f. 11 Febr. 1843, 
g. 20Dec.l8G4 ni. Etatsraad, OvcrretssaKfurer, Direktor i Han- 
delsbanken Peter Kicolai Damm (H.») , f. 10 April 1839. 
[Gamle Vartov ved K.] 

af Faderens 2. Ægteskab 3 Mai 1850 m. Itasmine Chri- 
stine EngcUne Sclinuluiid, f. 28 Aiifi. 1^23 f 18 Nov. 18.'>3 : 

2. Lene Jensine Matliilde Frederikke, f. 17 Jan. 1R03, g- 19 Mai 
1876 m. Apotliekor Erik Cliristian Werlauff Steenbuch, f. 
18 Marts 1850. [K.] 

af Faderens 3. Ægteskab (se nedf.): 

3. Agnes, f. 4 Aug. 1857. (Vallit.) 

4. Frederikke, f. 14 Juni 1858, g. 12 Sept. 1879 ni. Forpagter, 
Landvæsenskonimissair Frans Terkel Lassen, f. 28 Aug. 1849. 
[Bisgaard ved Kolby.] 

6. Dagmar Iiouise, f. 12 Nov. 18(i0, g. 17 Sept. 188G ni. Cand. 
pliil., Variétédiroktor og Bager Frederik Jjaurentius (Lorry) 
Feilberg, f. 10 Febr. 1859. [K.] 

e.Kirstino Amalie, f. 20 Okt. 1802, g. 13 Sept. 1890 m. Kaptain 
og Batterichef ved 1. Art.-Afd. Jacoli Olavius (Ulaf) Vil- 
helm Schrøder, f. 24 Marts 1859. [K.] 

7. Helene, f. 20 Dec. 18U7. (Vallø.) 

Moder: 
Helene Bulow, født Schwartz, f. 24 April 1831, g. m. fh. 
Kaadmand Frederik C^liristofier Biilow, Enke 15 Dec. 1890. 

Faders Brødre : 
I.Christen Mathias Ltidwiii JtiHuiv, f. 21 Marts 1817 f 3 Se2>t. 
1898, Jiitniester, fli. foslmesti-r. Hum: 
a.Hodvig Birgitte Kirstine, f. 28 Mai 1852. [K.] 
b. Marie Amalie Nicoli'tto, I', :i Aug. 1851. 

C.Anna Dorothea Konciikranti', , f. 7 J''(^br. lt<58, g. 20 Juli 
1888 in. Overretssagfører Axel Midler Morch Steenbuch, 
f. 11 Sept. 185(;. [K.] 
d.Kniil Sophus Ivar Ludvig l'.iilow, f. 29 Jan. 18G3, I'ost- 

03 BOlow. 

expedient, g. 6 Juli 1895 m. Anna Cathrine Winge, f. 29 

Marts 1874. [Korsør.] Datter: 
Ellinor Vibeke, f. 23 AT.ril 18'JG. (Vallo.) 
e. Waldemar Julius Bulow, f. 11 ])i>c. 1801, personel Kapellan 

til Harridslev og Albæk, g. 18 Juli 1893 m.Anna Kasmino 

Marie Larsen, f. 20 Jan. 18C5. [Harridslev ved Kanders.] 

Datter: 

Jenny, f. 25 Kebr. 1895. 
2. Anthon Nicolai Biilow, f. 4 Okt. 1819, fh. Inspektor ved Krel- 
serens Sogns Arbeidshus, g. 1° 3 Okt. 1S51 m. Nielsine Mar- 
grethe Bech, f. 18 April 1832 t 13 Mai 1S5G, 2° 17 Dec. 1858 
m. Margrethe Henriette Mario Schultz, f. 25 Aug. 1834. 
[K.] Born: 
a.aichstedt Andreas Liulriy liiUow, f. 23 Sept. ISHH f 3 Anr). 

1893, Baufr/uUlmai/tiff, g. 12 Mai 1881 m. Thora Matliildo 

Hennings, f. 14 Dec. 18G0. [K.] Born: 

1) Georg Niels Bulow, f. 2 April 1882. 

2)Margrethe, f. 14 Nov. 1884. (Vallø.) 
b. Frits Carl Ludvig Bulow, f. 27 April 18G2. [Amerika.] 
C.Amalie Johanne, f. 8 Dcc. 1870. 
S.Frantz Christopher h'ichstedt Jiiilow , f. o Okt. 1825 f 13 
April 1695, Preniierloitiuint, g. 14 April 1855 m. Birgitte Jen- 
sine Mortensen, f. 12 Nov. lUd't. [K.J Born: 
a. Holger Jørgen Eichstedt iUilow, f. 29 Febr. 185G , Gros- 

eerer, g. 20 Mai 1891 m. Karen Kjær, f. lU Mai 1870. [K.] 

Datter: 

Ella Marie, f. 17 Mai 1892. (Vallø.) 
b.Sophus Heinrieli Cornelius Biilow, f. 29 Dcc. 1857, Over- 
retssagfører, Direktør i Bikul)Ou, g. 8 Mai lb84 m. Maria 

Sophia Frederikke Keller, f. 17 Doc. 18U0. [K.] Børn: 

l)Jolian Keller Biilow, f. 10 April 1885. 

2)Ingcr, f. 1 Mai 1887. 

3)Einar Biilow, f. 27 Aug. 1890. 
C.Johan Frederik (Frits) Ferdinand Biilow, f. 9 Mai 1859, 

Bogliolder, g. 5 Mai 1888 m. Dagmar Amalie Petersen, f. 

12 Marts 18G4. [K.] Sønner: 

l)Kai Ove Biilow, f. :i2 Jan. 1892. 

2)Henning Biilow, f. 24 Febr. IH99. 
d. Jensine Marie Amalie, f. 23 April 18t!l. 

e. Michael Julius Emil Biilow, f. 20 Mai 18C3, Grosserer 
[K.] 

f. Axel Valdemar Bulow, f. 30 Jan. 1866, Cand. thool. [K.] 

Farfaders Brndro 
af Fiirfaderens Failers, Mnjur C/i rist i nu h'redfrik Itiilnivs 
(f. 24 Mtirls 172 1 f HO.Iiili mrj) 1. ÆcjIfsKub 21) Ihr. 17 IS iii. 
Christiane Eriiesliue Lerche (/'. i Okt. 172 i f 18 Okt. 
mi) : 

04 Carlsen. 

I.Frederik Christian Mosting Bulotc , f. 2 Febr. 1761 f 8 
April 1838, Oberst. Søn: 

Frederik Christian BiUoxv, f. 10 Juni 1807 f 27 Mai 1891, 

fh. ToUlforvalter. Bøtre: 

l)Alba Cliristianc, f. 14 Dec. 1841. (Vallø.) [Grenaa.] 

2)Ko8amuncl:i (Koaa) Marie, f. 17 IMarta 1848. (Vomme- 
tofte.) [Grenaa.] 

S) Marie Frcderikkej f. 7 Jan. 1851, g. 7 Okt 1889 m. Meieri- 
forpagter Holger Christian Knudsen, f. 9 Jan. 1858. [Aver- 
nakø.] 

4)Cathinka Charlotte, f. 28 Juli 1853, g. 9 April 1880 m. 
Jeriibaneassistent Peter Mossin Kasmussen , f. 36 Jan. 
1847 + 3 Febr. 1895. [K.] 

6) Johanne Dorothea, f. 20 April 1857, g. 26 Febr. 1892 m. 
Landmand Johan Ludvig Midler, f. 23 Marts 18(J2. [Lo 
Koy, Mower County, Minnesota.] 

af Farfaderens Faders 2. ..l-UjtesVah i Okt. 1773 m. Anna 
aausen (f. 14. Okt. 1744 f 18 Jan. 1S4Q) : 
Z.Magnus Liitzow Biilow, f. 18 Febr. 1783 f 7 Juli 1859, Major. 
Søn: 

Viggo Roscnkrantz BUlow, f. 15 April 1833, ISIaterialforvaltcr 

ved Ingeniørkorpset (D.JI.), g. 4 Jlai 1801 ra. Severine 

Nicoline Marie Torgius, f. 8. Scpt. 1842. [K.] Hum: 

l)Magnu8 Severin Rosenkran tz Biilow, f. 5 April 18G2, 
Politiofficiant, g. 10 Dec. 1890 m. Annie YAiza. Moore, 
f. 8. Jan. 1872. [(^hristiaiissted, St. Croi.x.] Sonner: 
a) Viggo Koscnkrantz Biilow, f. 10 Nov. 1893. 
b)Hun8 Moore Biilow, f. 30 Aug. 1895. 

2)Valborg Lerclic, f. 1 Nov. 1872. 

3) Gerda Severine, f. 19 Nov. 1882. Carlsen. 

Uddød paa Mandssiden 2 Juli 1887. 

Cliristen Basinnssen C<irl.<en til Gamle Kjoijeyaard blev adlet 
ved l'atent af 4 Febr. 1S17. 

Kmmy Henriette Mario Klisaboth Bortlia Hilloborg Carlsen til 
Stamhuset Ganilo Kjo^'cgaard, f. 4 Juni lt<l2 (Dattor af Kammer- 
herre, HofjægtTiiicstor, fil. liiilonrigsininistiT Hans Kasmussen 
Carlson til Stanihusol (iainlo Kjiig('«aar(l , f. 2H Okt. 1810 
t 2 Juli IBH"), Stiftsdame i Vallii. [(iamlo Kjogugaard ved 
Kjogo og K.] 

05 
CBBtcnscIiiolcl. 

Castenschiold. 

Johan Lorents Cdstois hlev adlet 12 Marta 
nm med Nucnet CantfiixrhiolrJ. — Caspar 
Holten Citsfcnsr/iiuhl til Slore og Lille l'rcde- 
rikshinil erholilt nd rutent af .5 Mal IHUG 
Tilhidi'he tit af fnrc yavnnt Gnvenkojy-Casten- 
.scliiold med lillioreiide Vaahen. — Vaabin- 
afbild/iiiiiier i Fan-er og ftddstændig Slwgt- 
tavle se Aargang 18v!>. 

Den ældre Linie. 

Nogle Medlemmer af denne Linie antog ved Patent af 4 Febr, 
1870 Navnet Castens'kiold. 
Hendrik Castenschiold, f.2oJan. 1S18 (Sim af Generalmajor 

Christian Luilvig Castenschiold, f. 3 Nov. 17H2 f 27 O'kt. 

1865), Kainnierherre , Generalmajor (C'.D.M.) (E.M.1.2.) (S.Sv. 

21.), g- 16 Juli 1S44 m. Emma Frederikke Tissot, f. 18 Sept. 

1820 t 3 Okt. 1880. [K.] IJi.rn : 

I.Sofus Jean Castenschiold, f. 4 Dcc. 1848, Fuldmægtig i 
Privatbanken, g.3JMai]8Sl m.Victoirp Jacqueline Fortunée 
de Seréne d'Acciueria, f. 4 Nov. 1854. [K.] IJorn: 

a. Thora Gerda Sopliie, f. 1 Febr. 1882. (Vallo.) 

b. Christian Henrik Ludvig Castenschiold, f. 1 jan. 1890. 
2. Henriotte, f. 12 Nov. 1852. (St()vrini,';,'aard.) 

3. Agnes, f. 18 Jan. 1855, g. 17 Juni 1884 ni. Forpagter Carl 
Frederik Stub Trock, f. 10 Juli 1855. [rctersgaard ved Kalle- 
have.] 

4. Christian Jjudvig Castenschiold til Hannesl)org, f. 2 Febr. 
1850, g. 17 Okt. IS'Jl ni. Karen ]Margiotlie (Kamma) Lind, 
f. 22 Mai 1807. Biirn: 

a. Ellen, f. 12 Jan. 1893. (Vemmetofte.) 
b.Tofa, f. 27 April 1894. (Vemmetol'te.) 
C.Vita, f. 28 Sept. 1895. (Vemmetofte.) 
d.Tage Castenschiold, f. 22 Sejit. 1897. 
Brodre: 
1. Theodor CbrlstiaH Cantenskinld , f. SO April 1814 f 77 Jidi 
1883, Oeheimectatsraad, fh. Orcrpostiinstcr. Datter: 
Anna Henriette Erasmine, f. 27 I'ilir. 1817, t'. 21 Mai 1870 
ni. Kamimrimiker, rreiiiievloitiKint i liivL,'urdi'ii Vilhelm 
Ferdinaiul iluth Krag, f. 28 April 1859 t 9 Aug. 1^571. [K.] 
i.Gustav Ca.-itinsliold, f. 13 Aiiij. 181'> f IJ Marts ISSG, Oe- 
ueral. Dotrc: 

a.Aiina Henriette, f. 25 Mai 1847. (Vemmetofte.) [K.] 
b.Kmmy Jda Gustave, f. l(i Nov. 1851, g. O Marts 1H83 m. 
Lit'gi! Cornelius Dons, f. 5 Marta 1841 (g. 1" 1 April 1872 OG CaBtenschiold. 

m. Minna Dorothea Frederikke Schmidt, f. 1 April 184C 
t 7 Sept. 1880). [Nybor«.] 
C.Ida Caroline, f. 14 Juni 1850, g. i Nov. 1881 in. Kaptain 
af Klaaden S o p li u s Anton Leopold Klixbiill (U.*) (K.St.A.2.), 
f. 30 Juli 1852. [IC.J 
S.Ludvig CastenskioUl, f. 24 Aug. 1823, Gelieimekonfercns- 
laad, Ordeiisskatnie.stiiv, tjcnestegjorendc ICiinnierlierre hos 
Kong Cliristian IX, Ititmestcr !x la suiten, fli. Hofclicf (SK.* 
D.M.) (K.M. 1.2.) (Gb.K.T.) (S.N.l.) (K.II.O.) (K.St.Stan .1.) (K. 
St.A.l.) (Ø.J.Kr.l.) (O.RJ.l.) (Pr.Kr.l.) (S.A.l.) (N.A.I.) (Gr.Kr.l.) 
(S.Kr.l.) (M.Gr.l.) (L.Æ.K.l.) (X.A.l.) (L.E.Kr.2.) (M.l)an.I.2i.) 
(F.Æ.L.3.) (I.M.&L.3.) (S.Sv.3'.) (N.St.O.S'.), g. 25 Okt. 18.57 m. 
Ida Sofie Vilhelmine Grevonkop-Oastenskiold, f. 25 Okt. 
1833. [K.] Sonner: 

a.Chriatlan Gastenskiold*, f. 2!)Sept.l858, Cand.jur., Kam- 
merjunker, Expeditionssekrctær i Kongens Kabinetssekre- 
tariat (K.*) (Gb.E.T.), g. 25 Sept. 1890 m. (komtesse Marie 
Elisabeth Moltke, f. 5 Sept. 1807. [K.] Born: 
l)Aniy Marie Sophie, f. 4 Fcbr. l&ns. (Vallii.) 
2)Erik Cliristian Ludvig CastenskioUl, f. 25 Nov. 1893. 
3)Alexandra Dagmar, t'. O April 1897. (Vallø.) 
4)Gu3tav Carl Eiler IJastonskiold, f. 8 Jan. 1899. 
b.Anton Castcnskiold, f. 11 Jan. 1800, Kanininrjunker, Rit- 
mester og Eskadronscliof ved (lardehusar-Keg. (K.St.Stan.2.) 
(S.H.E. 5.), g. 18 April 1890 m. Sojihie Stcenseii-Letli, f. 24 
Okt. 1870. [K.] Sonner: 

1) Jørgen Carl Gustav Castenskiold, f. 30 Nov. 1893. 
2) En Søn, f. i Nov. 1899. 
C.Ludvig Ilt'lmutli Frederik Holger Castenskiold, f. 19 
Nov. 1873, Cand. mag., Volontær i Udenrigsministeriet. [K.] 

Grevenkop-Castenskiold. 

Denne Linie forer i Ilcnhohl til l'utcnler af 5 Mai 1826 og 

2 Marts 1871 J^avnet Grevenkop-CustensJciold. 

Hans Schack Hel mut li Grevcnkop-Castonskiohl* til Store og 
Lille Frederikahiiid, f. 18 iSIarts 18;!8 (S«n af Kaniiiiirherre, 
Major .Tdrgen Frederik Joliannes (Trevciikop-Castenskiold til 
Store og liillo l''rc(h'riksliind , f. 2 Juli 1804 f 25 Marts 1874), 
Hofja^gcrmi'ster, Kiiiiinicrjiinker, Kitnu'sti'r (K.!\1.2.) ((ir. l'r. 4.) 
(V.MAi.b.), g. 3 Okt. 1SIJ2 m. Louise l''rr<h'vikko Franoiska 
Brockdortf, f. 29 Fobr. 1840. [St. Frederikblund ved Slagelsu 
og Paris.] Sonner: 
l.Jorgen Adol])li Grovcnkop-Castenskiold , f. 80 April 1808, 

Kaiiimfrjiinker. 
2. Frederik Helmuth (irevenko|>-Cast(Mi8kiold, f. 11 Juni 18G9, 

Loitiiunt vutl Livgardens lorutierkniiigsbatulllon , 'i'oidassi- 

Bteut. [K.J 

97 7 Ca8ten8chiold. 

SøBkende: 
I.Ida Sofie Vilhelmine, f. 25 Okt. 1833, so den ældre Linie. 
2. Jacobine Severine Gottholdino, f. M Scpt. la35, g. 1° m. 
Kammerjunker Vilhelm liartholin, skilte, 2" 29 Sept. 1871 m. 
fh. Sognepræst Hana i'erdinand Payiigk Tornoe, f. 14 April 
1844. [K.] 
S.Frederik Greveukop-Caatenskiold til Gyllingnæs, f. 28 Jan. 

1840, Ritmester (E.>t.2.)- [Gyllinpnæs ved Horacns.] 
i. Niels Juel Hnlqer G)'eieiiko])-C(isteii!iliohl til tHrazeman i 
Slavonien, f. SODcc.lSil f 10 Marts ISS], ostcrt-ir/sh Premier- 
løitnant , g. 22 April 1872 ra. Baronesse Caroline (Lotti) 
Paulina von Wembardt, f. 29 Okt. 1849 (se nedenfor). 
Faders Brodre : 
l.Jolian Vilhelm Greieitloj) - Canteiimhiold , f. 31 Jan. 1806 
■ f 11 Kor. l'}44 , Criii'l. jitr. , Jæf/ermester. Børn: 
a.Emmy Friede Holtijie Sofie, "f. 21 Sept. 1812, k- 15Aug. 18G2 
m. Kontreadmiral, kongevalgt Medlem af liandstliingot, 
Statsrevisor William August Carstensen (C1.D3I. F.M.) 
(E.M.1.2.) (P.Chr.l.) (Gr.Fr.2.) (P.S.B.A.2*.) (0.F.J.2*.) (S.Kr.2.) 
(R.St.A.3.) (S.Sv.Sl.) (K.W.J.) (F.Æ.L.S.), f. 2 Pec. 1828. [K.] 
b. Johan Vilhelm Grevenkop-Castenskiold til lOsromgaard, 

f. 23 Nov. 1844, Ritmester, Landvæscnskomniissrer (K.M.2.), 

g. 21 Sept. lSlJ7 ni. Henriette Margrethe Keinlioldino 
Elisabetli Krag, f. 28 Juli 1842 t 31 Juli 1690. [Esromgaard 
ved Fredensborg.] Bom: 

l)Carl Vilhelm Grevenkop-Castenskiold, f. 2 Mai 18G8. 

2)Henriette Margrethe, f. 13 Nov. 1878. (Vallo.) 
Z.Joachim Melchior G)-t'renkop-Castensliohl til Ilorbi/guard 
og Mariager Kloster, f. 3 Okt. KS07 f ^4 Juni 1S7&, Cand.jur., 
Kammerherre, fli. Leijationssi-kretier. Bom: 
a. Carl Holten Grevenkop-Castonskiold til Horbygaard, f. 

1 Dec. 18D0, Cand. polit., ICofjægermester, Amtsraadsmedlem, 

g. 3 Jan. 1883 ra. Baronesse Caroline (Lotti) l'aulina von 

Wernbardt, f. 29 Okt. 1849 (so ovenfor). [Horbygaard ved 

Holbæk.] 
b.Louise Emilie Cathrine, f 7 Juni 1853, Hofdame hos 

Prinsesse Alexandrine, Stiftsdame i Vallii. [K.] 
C. Johan Vilholm Grevenkop -Castenskicdd, f. 8 Mai 1855, 

Cand. polit., Kanimorjunkfr, LrgatioiissokrL'tær (R.*) (R.St. 

Stan.2.) (S.V.2-.) (T..M 3.) (F..E.L..'i.) (I.Kr.3.), g. 7 Juni 1888 

m. Comtesse Marie Magdeleine Victoirc de MoUy, f. 24 

Jan. 1807. [St. I'.'tersborK.] Son: 

Christian l'.rik Carl Melchior Wllhc.hn Grevenkop- 
Castonskiold, t. 27 .\ug. 1892. 
d.II(!nrik (irovonkojj-Castenskiold, f. 28 Aug. 18li2, Cand.jur., 

Kuninierjunkor, I.ogatioiirfsekretær (K.*) ((ib.E.T.) (R.St. 

Stan.2.) (M.Gr.:;.). [Berlin.] 
8. C((,v^(('C lliillen Grercidop-Va.itntnkiohl til llatjcstedgaard, f. 

98 Caaten8chiold. 

1 April 1S09 f 27 Fehr. IHHO , Kammerherre, Jicgermeater, 

g. 11 Mai 1837 m. Cathrine Marie Louise Jensen, f. 23 Febr. 

1818. [Ilagestedgaard ved Holbæk.] Bdrn: 

a.Jacobiiie Severine, f. 2 Ai)ril 1B38, «. 17 Okt. 1857 m. 
Kammerherre, IMusæunisdirektor, fh. Urinister for Kirke- og 
Undervisnings væsenet, I)r. phil. Jens Jacol) Asmussen 
Worsaao, f. 14 Marts 18i!l t lo Aug. 188.'.. [K.] 

b. Al vi Ide, f. 28 Juli 1839, se den yngre Linie. 

c. Casper Holten Jens I'eter Grevenkop -Castenskiold, f. 
18 Juni 1845, Hofj;egerniester, Kammerjunker, Forpagter, 
g. 2 Juni 1873 m Augusta Sopliie Elisabeth Schmidton, 
f. 14 Marts 1850 t 21 Okt. 3890. [Hagestedgaard.] Bum: 
l)Addie Cathrine Juliane, f. 24 Marts 1878. (Vallii.) 

2) Caspar Holten Marcus Grevenkop-Castenskiold, f. 28 
Okt. 1883. 
. d.Cathrine (Nini) Hansine, f. 11 Ang. 1850, g 12 Okt. 1892 
m. Kammerjunker, Assistent i Ordenskapitulet Georg l?nll 
(S.V.31.), f. i2Nov. 1849 (g. 1° 14 Dec. 1878 in. Jorgine Aletta 
Nielsine Benzon, f. 9 Marts 1854 t 25 Dec. 1887). [K.] 

Den yngre Linie. 
Holten Frederik Castenscliiold, f. 12 ISIarts 18G5 (Søn af 
Cand. polit. Hans Henrik August Holten Castenscliiold, f. 
29 Juli 1834 + 27 Mai 1807), Kammerjunker, l'remierhtitnant 
og Skoleforstander ved 2. Uragon-lleg., g. 8 Mai 1891 m. Carry 
Elisabeth Fugl, f. 19 Febr. 18»J9. [Odense.] Bom: 
I.Henrik Holten Castenscliiold, f. 2 Juli 1892. ~~ 

2. Elisabeth, f. 25 Okt. 1895. (Vallø.) 
Moder: 
Julie Sophie Antoinette ("iistenscliiold , født I^ldall, f. 10 
Dec. 1841, g. 25 Juni 181)4 m. Cand. polit. Hans Henrik August 
Holten Castenschiold, Knke 27 Mai 18G7. [K.] 

Faders Søskende: 
I.Carl Vilhelm Behagen Castenscliiold til Borrehy, f. 14 Febr. 
1837, Cand. polyt., Kanimerlierre, Preniierløitiiaiit, Land- 
væsenskommissær (C^. D.M.) (E.M.2.), g. 2<i Okt. 1807 m. 
Karino Lucie Sopliie Scavenius, f. 30 Aug. 1844. [Borreby 
ved Skjelskør.] Børn: 

a. Bertha Henriette Mario, f. 29 Juli 18G8, g. m. Kammer- 
junker, Kajitain, Baron Axel Blixen-Fineckc. 
b. Adolf Frederik Holten Castenscliiold, f. 20 Mai 1874, Cand. 
mag. [Borreby.] 
2. Anna Mario Elisabeth, f. 24 Aug. 1838. (Vallø.) [K.] 
i.AaolfFrrdtrikJriilten Castrnsc/ihild til Usshiiitinttr,! , f. 5 
April 1842 f 11 Miitts ln'M , Kiii>i„i>'rjiinker, g. 2:; Sept. 1804 
m. Sigisniunda Steiniiiimii, 1. 17 Juli 1H)2. [K.] Sønner: 
a. Sigismund Frants CastrnMcbiold til Uaaiiiggaard, f. 30 Juli 
1870. [llssinggaard ved Horsens.] ' CasteiiBcliiold. 

b.Axel Henrik Castenachiold, f. 11 Mai 1872. [Ussing- 
gaard.J 

Farfaders Brrtdre 
af Farfaderens Faders, Geiieraliiitijo)', Kammerherre Jleii- 
rik Gispert Castenschiolds (f. 30 Jun. 17SH f 1 Juli IH.Vi) 
1. Ægteskab »i. Augusta Frederikke Castensrhiuld (f. 6" 
Juni ITiS, g. 9 2fov. 1804, separ., f 1!> Jan. lHr,2) : 
l.Lorents Vilhelm Castcnschiold, f. 17 .Taii. 1S07, fh. Distrikts- 
læge (R.*), g. 21 Nov. 1840 m. Vilhelmine Charlotte Klisc 
Olsen, f. C Fobr. 1809 t 20 Juni IISa7. [K.] Uinn: 
a.Gustav Hans Henrik Holten Castenscliiold, f. 10 Okt. 18U, 
Kontorchef i GjæUlskonimissioneii o-j Skriver under Lands- 
Over- samt Hof- og Stadsretton. [K.] 
b.Anna IMario Elisabetli Antoinette, f. 5 Aug. IRfJO, g. m. 
Kammerherre Johan Neergaard til (4underslevholni. 
af Farfadere)is Faders 2. Ægteskrdt iti. Amtu MargaretUe 
Wegener (f. IH Aitg. 1H08, g'. 11 Juni 182S, f Hl Aiig. isjr,) : 
Z.Gottlob Carl Joachim iSIelcliior Holten Castenscliiold, f. 
17 Aug. 1832, Oberst (C^.D.M.) (E.M.2.), g. 1 Xov. 1801 ni. 
Marie Margrethe Frederikke Herz, f. 18 Aug. 1838 f Mi^Iarts 
1897. [K.] Børn: 
a. Henrik (ly s port Castenscliiold, f. 22 Okt. 1802, Civilingeniør. 

[St. Paulo, Sydamerika.] 
b. Margrete Vrederikke Elisabeth, f. 24 Juli 1804, g. 2 Mai 
1888 m. Kajitain ved 3. Art.-Batl. Hans Georg Koefoed 
Bruun (H.*), f. 20 Dec. 1805. [K.] 
C.Anna Margrethe, f. 19 Sept. 1800, g. 28 Sept. 1890 m. Rit- 
mester ved 3. Drag.-Reg. Carl Peter Wahl, f. 18 Marts 1858. 
[Aarhus.] 
d. Johan Lorentz Castenschiold, f. 25 Aug. 1808, Telegraf- 
assistent vod Store Nordiske Telegrafselskab; g. 15 Okt. I8UG 
m. Paula liertolseu, i. 23 Nov. 1872. [Goteborg.] Børn: 
l)Margrethe Ebba, f. 19 Juli 1897. 

2) Christian Holten Frederik C^astcnschiold, f. O Marts 1899. 
Farfaders J''arl)roder: 
Johan Carl Tlmereihl Castenscliiuld, f. 11 Juni 1787 f HO Jan. 
1844, KaDunerhirre, SliftaiiiliiKnid. Horn: 

I.Joachim Meleliior Holt.'ii Thucvccht Castenschiold, f 21 Mai 

1820, fh.I,a'rer ved l!lindcinstituti:t i Kjiibcnliavn, g. 21 Jan. 1881 

m. (;iiarlotte Aiia.4tasia l'ililgroiii, f. I Mai 1824. [Hellcru]).] 

Z.Frederikke Louise Vilheliiiiiie, f. 10 Juni 1831, Knko efter 

Kammerherre, Oveijirasident Carl Bonzon. 
3. Carl Henrik Villielm Tbuereilit Castenscliiold, f. 14 Mai 
1835, Kammerjunker, llitnieater, HraiidUirc^ktDr (K.i\l.:i.) , g. 
19 Mui 1807 ni. Al vilde (irevenkop-Castenskiold, f. 'M Juli 
1839. [Slagelse.] Dotre: 

a. l''rederikke Marie Louise, f. 5 Mai 1H08. (Vallo.) 
b. Elisabeth Anna Alvilde, f. 21 Aug. 1809. (Vallu.) 

100 Cederfeld de Simonsen. Clauson-Kaas. 

Cederfeld de Simonsen. 

Justitsraad Bartholoniceiis Bertelsen Hev adlet 25 Mai 1750 
med Navnet de Cederfeld , o(j hans Son, Kunnnerjunler Loreniz 
dhristinn Ernst de Cederfeld anlog ved kgl. liesolution af O Marts 
1798 Navnet Cederfeld de Simonsen. 

Hans Christian Joachim CcdcrfeUl de Simonsen*, f. 24 Scpt. 
1817 (Søn af Kanimerlierre, Stiftamtmand Hana Vil holm Ceder- 
feld de Simonsen til St.imliuset Erholm og Søndergaanlc, f. 10 
Juli 1777 t 5 Mai 1830), Kanimerlierre, fh. Amtmand (C-.D.M.), 
g. 6 Juni 1857 m. INIarie Charlotte Frederikke Uldall, f. 7 
Jan. 1837. [K.] Bom: 

I.Frederikke Julie Elisabeth, f. 3 April 1858, g. m. Hof- 
jægermester, Tiaron Preben Bille-Brahe til Fravdcgaard. 
2.Charlotte Christiane Sophie, f. 12 Dec. 18ii2, g. m. Hof- 
jægermester, Greve Albrecht Scliaffalitzky de Jluckadell. 
S.Haiis Christian Frederik Villiclin Ccderlold de Simonsen 
til Stamhuset Erholm og Søndergaarde, f, G Sept. IStili, Cand. 
jur. , g. 20 Juli 1892 m. Benny Sophie (Jaroline Andrea Tre- 
schow, f. 2 Okt. 1805. [Erliolni ved Aarup.] Bum: 

a. Edle Sophie Charlotte Elisabetli, f. 25 Juni 1893. (Vallø.) 

b. Hans C ii ri s ti an Carl Frederik Cederfeld de Simonsen, f. 
16 Febr. 1895. 

Faders Brødre: 
I.Andreas CJiristlan Cederfeld de Simonaen, f. 24 Juli 1770 
f 3 August 1830, Konnnandorkaptain. Datter: 
Edle Johanne Sophie Kasmiiic, f. 10 Nov. 1821, g. 18 Okt. 
1853 m. Kaptain, Toldforvaltcr Frederik (Frits) Julius 
d'Origny, f. 31 Juli 1810 f 3 April 1888 (g. 1" 19 Juli 1845 
m. Bertha Louiso Adler, f. 25 Okt. 181G t U Febr. 1848). 
[Odense.] 
2. Johan Carl Ludrig Cederfeld de Simonsen, f. 6 Jan. 1782 
f 25 Jan. 1853, Justitsraad, Horgerniexter. Son: 

Carl Cliristian Soplius Cederfeld de Simonsen, f. 10 Febr. 
1839, Provst i Bjerre og Hatting Herreder, Sognepræst til 
Tyrsted og Uth (K.*), g. 25 Juli 1807 m. Georgine Nanny 
Sinding, f. 4 April 1841. [Tyrsted ved Horsens.] Clauson-Kaas. 

Conrad Frederik Clauson blev adlet ved Patent af 24 Fehr. 
1801 med Navnet Claiison- Kttiis. 

Frederik (i''rit7.) Vilhelm Julius Ernst Clauson - Knas , f. 21 
Se|it. 1817 (Son af preussisk l'remierloitiiant og Postmester 
Conrad Clauson-Kaas, f. 11 Jan. 1812 t 4 Rlai 1888), Oberst 

101 Clau8on-Kaa8. 

ved det hessiske Feltart. - Kor. Nr. 25 o^' Direktør for det 
store Militær- Vaisenhus (Pr.K.0.4.) (l'r.J.K.d.) (S.A.3.) (S.K.H..1.) 
(H.Ph.d.H.3'.) (K.St.Stan.3.), K- 8 Juli 1881 m. Kredorikko 
(Friede) Alexandra Henriette Margrethe Clauson-Kaas, f. 1 
Juni 1854. [Potsdam.] Born: 

I.Conrad Adolpli Kraft Ernst Clauson-Kaas, f. 5 Nov. 1883. 
2. Friedrich Wilhelm Heinricli Sophus Oscar Felix Clauson- 
Kaas, f. 14 jNIai 1886. 
S.Sophie Louise Frederikke Ulla Anna Elisabeth Kathi 

Marie, f. 4 Aug. 1887. 
4. Otto Ernst Fritz Luiz Georg Botho Clauaon-Kaas, f. 
30 Marts 1890. 

Søskende: 
I.Hedevig Helene Frederikke Ida Dorothea, f. 9 Juli 1850, 
g. 24 Okt. ]88o m. nordamerikansk Vicogenoralkonsul Fricdiicli 
(Fritz) AViUielni 'l'raugott von Vcrson, f. 11 Jan. lt!4<i. 
[Zehlendorf ved Berlin.] 
2. Agnes Henriette Augusto, f. 9 Juli 1850, g. 4 April 1877 m. 
Præst ved St. Elisabethskirken Otto Carl Egmont von 
Ranke, f. 12 Aug. 1844. [Berlin.] 
S.Vilhelm Julius Anton Clauson-Kaas, f. 27 Dec. 1859, Kaptain 
ved det preussiske Feltart. -Kog. Nr. 15. [ytrasborg.] 

Faders Halvbroder 
af Farfaderens , KamnterJierre , Marshal Conrad Frederik 
ClausOH-Kaa^' (f. (1 Jan. 7782 f 20 Juli 1H.53) 2. Æyleskab 
m. Karen Magdalene Mathiesen , f. 28 Mai 1804, q. i tiept. 
1825, f 4 Sept. 1834 (han (j. 1" i Fehr. INll m.' Cointesse 
Ferdiuandine Jeanette Agnes Luckiier , f. 24 Juni ITJO f 
7 April ISIS): 
Jens Adolph Frederik Clauaon-Kaas, f. IG Mai 1S2C, Kam- 
merjunker, Kitnicstor (K.*) (E.M.1.2.) (O.J.Kr.3.) (f. off.d'acad.), 
g. 10 Aug. 1853 ni. Sophie Caroline Christine Oelund, f. 18 
Mai 1833. [Dresden.] Born: 

1. Frederikke (Friede) Alexandra Henriette Margrethe, f. 1 Juni 
1854, 80 ovenfor. 

2. Oskar Adoljdi Conrad Frederik Clauson-Kaas, f. 5 Jan. 
18.56, Kaptain i det forenede Dampskibsselskab, g. 1" 30 Juli 
1884 m. Vilhelmine Amalie Kombeck, t'. 18 Sept. 1863 t 27 
Nov. lt-89, 2" 8 Mai 1894 m. Helene Amalie Toop, f. 17 Febr. 
1869. [K.] Siinucr: 

a. Johan Adolpli Oskar Clauson-Kaas, f. 19 Mai 1885. 

b.Heinrieli Adolph Frederik Oskar Helmuth Clauson-Kaas, 
f. C Juli lf-95. 

C.Leo Alexaiuler Frederik Clauaon-Kaas, f. 2f> Juli 1897. 
S.Elisabeth l''rcderikk(! Cbristino Magdalene, f. 19 Sept. 1857, 

overord. Stiftsdauie i VallK. 
4. Axel Vilhelm lliTinau Christian l'Vederik Clauson-Kaas, f. 

11 Nov. 1859, Arkitekt. [K.J 

102 Conradt-Ebeilin. 

6. Dagmar Minna Sophie Regine Krederikkc, f. 29 April 1803, 
g. 21 Sept. Ib83 m. Fabrikeier Emil Aarestrup Friis, f. 
30 Aug. 185G, skilte. [K.] 

6. Gustav Aiiolpli Frederik Claiison-Kaaa*, f. 7 Juli 1865, 
Premierløitnant udenfor Is r. af Kytteriet, iJircktor for Ulykkes- 
Forsikringsselskabet „l''olkct", ff- 28 Nov. 1803 m. beliua 
Hviid, f. 27 Okt. 1873, separ. [K.] liorn: 
a. Knud Alexander Carl Christian Collis Frederik Clauson- 

Kaas, f. 3 Juni 1894. 
b. Alexandra Elisabeth Frederikke, f. 20 Juli 1896. [Kos- 
kilde.] 

T.Carl Christian Frederik Clausen -Kaas, t.<13 Aug. 1868, 
Cand. polyt. [Dresden.] 

S.Magda Hedvig Agnes Frederikke, f. 18 April 1876. Conradt-Eberlin. 

Premierloitnant i Søetaten Georg Emanuel Conradt adledes 
ved Patent af 30 Aug. 17S3 med Havnet Conradt - Eberlitt. 

Adolph Emanuel Conradt -Eberlin, f. 2 Okt. 1822 (Søn af 
Høiesteretsasscssor Peter Johan Alexei Conradt-Eberlin, f. 2') 
Mal 1789 + 15 Mai 1847), fli. Birkedommer (R.*) (S.V.3'.), g. m. 
Julie Alf ride Gade, f. 27 Juni 1835. [Dalsgaard ved Kjelle- 
rup.] Børn : 
I.Johanne (Jonna) Alfrida, f. 14 Sépt. 1855, g. 18 Nov. 1885 
m. Landbrugskandidat og Dyrlæge Peter Nielsen, f. 13 Nov. 
1849. [Kjellerup.] 

2. Froderikke (Frit se) Fernanda , f. 20 Marts 1858, Asyl- 
forstanderinde. (Koskildc.) [K.] 

3. Fanny Cliristiaiie, f. id, April 1800. (Roskilde.) [K.] 
4.Peter Jolian Alexei Conradt-Eberlin, f. 15 Juni 1862, Caud. 

phil. [Rokara Croek, (Queensland.] 
S.Adolph Theodor Conradt-Eberlin, f. 21 Juni 18G4, Cand.jur., 

Birkefuldmægtig, g. 28 Dec. 1895 m. Annette Kirstine Boje, 

f. 2 Jan. 1875. [K.] Datter: 

Lizzie, f. 23 Kebr. 1897. (Vallo.) 
e.Alfred .Samsii Conradt-Eberlin, f. 21 Jiiui 1866. [New York.] 
7. Viggo Einaiiuol Conradt-Eberlin, f. 23 Di'C. 18<iH, g. 20 Juni 

1895 m. Jeunie (ireen, f. 29 Mai 1871. [New York.) 
S.Charles Andreas Conradt-Eberlin, 1". 21 Juni 1871, Styrmund 

i østasiatisk Kompagni. 
9.Axel (icorg Conradt-Eberlin, f. 8 Marts 1873, Landmand. 

[New York] 
lO.Alfrida Cbarlotto Marie, f. 19 Aug. 1876, g. 15 Juni 1899 

m. Willy lleiland, f. 9 Dec. 1867. [New York.] 

103 DannéBkjoId-Samsøe. 

Søskende: 
1. Ano Frederikke Ijoiiise, f. 4 Mai 1S25, g. 7 Nov. 18r>4 m. 
Sognepræst til Dalby og Tureby Aiidroas Lauritz Carl 
Listov, f. 20 Fobr. 1817 t 14 Fobr. 18^9 (han g. 1° 28 Sept. 
1851 m. Frantziue Christiane Matliilde IIo\vitz, f. 22 Dec. 
1826 t 5 Okt. 1802). [K.] 
2. Peter Frederik- Johan Couradt-Eherlin , f. 2 i Attg. 18H8 f 24 
Jan. 1S95, fh. Konunund<ege, g. 1885 m. IMario Kasminc Caro- 
line Kasmussen, f. 1 Nov. 1844. [K.] Datter: 
Anna Margrethe, f. 11 Juli 18G9, Musik- og Sanglærer- 
inde. [K.] Danneskjold-Samsøe. 

Patent af 4 Mai 1G95. 

Grove Christian Frederik Danneskjold -Samsøe* til Grev- 
skabet Samso, f. 2U April 1838 (Søn af Geheiinokonferensraad, 
fh. Overskænk, Ridder af Elefanten, (ireve Christian Conrad 
Sofus Danneskjold-Samsoe til (irevskabct Samso, f. IC Sept. ISOO 
i i April ISbU, af dennes 1. Æjjteskab 25 Juli 1633 m. Lady 
Elisabeth Bruce, f. 14 April 1S07 t « Nov. 1847), Hofjæger- 
mester, Overdirektiir for Gisselfeld Kloster, iMcdlem af Lands- 
thinget (C'.D.M.) (Gb.K.T.) (K.St.Stan.l.) (K.St.A.l.) (I'r.Kr.2*.) 
(S.N.2'.) (F.Æ.L.3.) (I.M.AL.3.) (N.L.3.) (H.L.4.), g. ir> Sept. 18U7 
m. Comtcsse Plmilie Henriette Dagmar Krag-Juel-Vind-Frijs, 
f. 8 Marts 1848 t 4 Juli 1897. [Gisselfeld ved Haslev, Brat- 
tingsborg ved Kolby og K.] Born: 

1. Comtesse Elisabeth Tliyra, f. 10 Juli 18C0, g. m. Greve 
Aage Moltke. 

2. Comtesse Ingeborg Agnes, f. 10 Aug. 1871, g. m. Hof- 
jægermester, Grove Adam Moltke til F,8pe og Bonderup. 

3. Comtesse Dagmar Louise, f. 20 Marts 187.''>, g. ni. Legations- 
sekretær Grove Frants Broekenhuus-Seliaek. 

4. Comtesse Magdalene, f. 25 Juni 1S7U, l'riorindo for Gissel- 
feld Jonxfrukluster. (Vallo.) 

5. Comtesse Karen .Vniy, f. 8 Aug. 1877. (Vallø.) 
C. Comtesse Clara Henny, f. ti Sept. 1878. (Vallø.) 

7. Comtesse Mary, f. 3 Sept. 1880. (Vallo.) 

8. Comtesse Kagnliild, f. 31 Juli 1^82. (Vallø.) 

9. Grcvo Aage Conrad Daniieskjohl-Samsoe, f. 4 Nov. 1886. L'^-1 

Broder: 
Greve Christian August l'roderik Sophus Charles George 
Krnest Dauneskjold-Sanisoe til Holmegaard, f. 3 Juni 1840, 
Hofja-germestcr. [lla-scdo ved Haslev.] 

104 Danneskjold-Samsøe. 

Stifmoder: 
Enkegrevinde Anna Lo vi se Amalie Danneskjold-Samarto, f(ldt 
vonZytphcu, f. 13 Fcbr. 181iJ, fix. Ilofilamc hos Dronning (Jarolino 
An>alie, «. 19 Marts 1B50 ni. (iclieimekonferensraad, fli. Over- 
skænk , Kiddcr af lUofanteii , Greve Christian Conrad botua 
Danneskjold-Samsøe til li revskabet Samso og til Holmegaard, 
Enke 4 April 18SG. [K. og Enrum ved Vedbæk.] 

Farbroder: -t 

Greve Otto Sofus Daunexl-j'ild-Sftmsoe til yorrlfeld, Aalebwk- 

qaard og Klosterskocqaard, f.4JuUmi f 3lJa>i. J>i!J4, Ordens- 

ka7isler, fh. Ueneralpostdirektoy , Bidder af Nefaiiten , (/.I 

1 Dec. 1S35 w. Frederikke Marie Levelzan, f. 17 l<ehr. ISIJ 

f 16 Aiiff. 1852, 2° 10 Okt. ISGli m. Fe man da Caroline IJiUe, 

f. 23 Febr. 1835. [K.] Smincr : ,.,.0 ^ ^^^ 

1 Greve Christian Conrad Sofus Danneskjold-Samsøe tU 

Nordfeld, Aalcbækgaard og Klo3terskovt,'aard, f. 29 Aug. 183U, 

Cand.polit., Hofjægermester, fli. Hofchef hos Kronprins brctlc- 

rik, konst. Chef for det Kgl. Theater og Kapel (C'.D.M.) (Gb. ET) (SN.l.) (b.CarlXIII.) (K.St.Stan. 1.) (l'.Chr.l.) (rr.Kr.l.) 
(Pr.k.0.2*.') (N.St.0.2'.), g. 22 Jan. 181)3 in. \V an da Sofie f'li^sa- 
beth Candia Zahrtmann ( 
yed Stege og K.] Bom: ea atege og iv.i jjom. , . , , c . t ir 

„Greve Christian Valdemar Danneskjold - Sainsøe, t. 10 
Febr. 1804, Tremierloitnant af l<'huulen (M.f.æ.D.) (l'.S.B.A. 
3) g. 22 Jan. 1889 m. Baronesse Margrethe Caroline 
Augusta Julie Juel-Brockdorlf, f. 24 Juli lSt>7. [Boller ved 
Horsens.] Dutre: ,» , , ^ 

DComtesse Agnete, f. 20 Nov. 1890. (Gisselfeld.) 
2)Comtesso Wanda, f. 5 Juli 1892. (Vallø.) 
3)Comte3se Marie, f. 27 Febr. 1894. 
4)Conitesse Margrethe Vibeke, f. 25 April 189G. 

b.Comtesse Frederikke (Fritze) Sofie Klisabcth, f. 2G Juni 
1865, g. m. Kammerherre, Grove Mogens Krag-Juel-VinU- 
Friis til Grevskabet Frijsenborg. 

c.Comtesso Elisabeth, f. 28 Okt. ISfifi, g. m. Gesandt, 
Greve William Ahlefeldt-Laurvigen til Kriksholm. 

d. Greve Ove Danneskjold-Samsøe, f. 22 Dec. 1807, Cand. mag. 

e.GrcTe \"'ggo Danneskjold-Samsøe, f. 29 Mai 1874, Land- 

brugskaudi<hit. [Christiansholm. ] , 

f. Greve Knud Dunnoskjold-Samsoe, f. 20 Juni 1870, Sekond- 
løitnant vod 1. Hatl., l'Mev i Offieeraskolen. [K.J 
i. Greve Frederik- ViUlelll^ Steen J>(ni>ieskjuld - Siiiiinoe til 
Vlriksholm, Ornfeldl (uj UndUaie, f. U! Srpt. JW7 f « Pec 
lS!)->, llofjaiierittvstcr, g. 20 Juni 1803 m. Comtesso Kugonio 
Frederikke "Charlottu Clara llidstein til Hjdbave, Bosidder- 
in.lo af dot grevelige Ilolhtciii-Marpalu'ske Kideikoiiinus, t. O 
Juni 1841. [Ulriksholm vod Kjertemindo.] Børn: 105 Dirckinck-Holnifeld. 

a. Greve Frederik Sofus Christian Luilvig Daniioakjold- 

Samsøe, f. 6 April 18C4, Cand. jur., Assistent i Landbrugs- 

ministeriet, Sekretær )ios Jlinisturi'n. [K.] 
b. Comtesse Caroline Louise Aufiusta Freilerikke Eugcnie, 

f. 26 Marts iyG7. (Gisselfeld.) [L'lriksliolm.] 
C. Greve Einar Carl Otto Dunncskjold-Sainsoe, f. 2 Juli 1SG8, 

Cand. phil., g. 29 Mai 1897 m. Sophie Bruel, f. 17 Okt. 

18C5. 
Et Barn. 
d. Greve Axel Edzard Ernest Danneskjold-Samsoe, f. 4 Aiig. 

1871, Sekondloitnant ved 19. Batl. [L'lriksholm.] 
S. Greve Otto Lmlciy August Balthaccn- DaitiieskjolU- Samsoe, 
f. 22 Juli ISll f 22 Dec. 1896, Ilofjæijcrmester , Vremie>-- 
loittiaiU, g. 2(i Nov. 1873 ni. Comt<'sse Louise Sicgfriedc 
Knuth, f. 21 Marts 1853. [FredensborR.] Son: 

Greve Adam Sofus Danneskjold -Samsne, f. 2 Okt. 1874, 

Cand. phil., Elev af Kunstakademiet. [K.] 
^. Greve Christian Sofus Daniiesljold-Sdmt^oe , f. 18 Sept. 1845 
f 7 Dec. 1875, g. 21 Sept. 1872 ni. Friherreinde Anna Josefine 
Stefanie Marie Ludmilla von Beesz und Clirostin, f. 2 Juli 
1849 (g. 2° 23 Fcbr. ISfiO m. arvelig Overmundskænk i Krain 
og den windisko Mark Arthur Coroiiiiii Greve og Herre til 
Cronbcrg, Baron af Dornberg, f. 1840 f 19 Dec. 1&S7, 3° 
21 Marts 1888 ni. Kammerdirektor hos Eikehertug Friodricli 
af Osterrig Kudolf Kitter Walcher von Uysdal (O.J.Kr.3.) 
(Ø.F.J.3.), f. 17 April 1840). [Teschcn.] Decazes. 

Se Gllicksbicrg. 

Dirckinck Friherre af Holmfeld. 

Af den gtimJe hol/aruJslf Aililnslirgt van IHrckiiirk hier Kuptain 
i fraiixk Tjeneste Jlcinrirli Wilhehn ran Dirckinrk Isiri iiploijen 
i (len lielli(ie romerske Jiiddersldurl under Xarn af Direkiiu-k 
Edler ronJlofnife/d. Hans Son, luiUandsk Flaadekaptain Arnold 
Christian Leopold Dirckiurk Kdler eon llulmfeld emii/rerede 
fra Holland og hiev under 28 Xov. 18tli! oplagen i den danske 
Adel, hvorhos iler ved l'atent af :i(> Mai IHL's tillagdes hum 
Havn og 'Titel af Direkinek Friherre uf Jlolnifdd. 

Helniutli KmanULd Kilwin Bernhard Dirikiiick Friherre af 
Holnifidil, f. 7 Juli 18;>r) (Sun af Kunimerjtinker, Anitmanil, 
Dr. jur. Constaut I'eter H(Mnricli iNIaria Wulpurgis JJirekinck 
Friherre af Ilulnifcld, f. 24 Fcbr. 1799 f 3 Juni 1880, af dennes 

106 * Dirckinck-Holmfeld. 

1 Æeteskab 12 Aug. 1827 m. Anna Susanne Castonier, f. 18 Fcbr. 
17^ t 12 Aug. 183G), Maler, g. 3 Doc. 18C7 m. Marguretl.e 
ChrisUanc ScLador; f. 2 Aug 1840. „inamborg og K] ^ -n: 
I.Julie Susanne Gabriele I.illy, f. 7 Juli 18,1, g. ^^ April 1898 
m. Løitnant, Kjøbmand Niclas Heimburger, f. 7 Aug. 187~. 

8 ?ons1rnt°JoLnnes Ulysses Kdv^•in Birckinck friherre ji 
Holmfeld, f. 1 Mai 1875, Sekondløitnant af Flaaden, l.lev ved 
Officereskolen. [K.] 

Halvsøskende -.,-„• 

af Faderens 2. Ægteskab med JnWe Vilhelmine Rothe, f. 15 Mm 
1813, g. 21 Juni 1887, f 16 Dec. i«'?-- ^ ., ^^„ 
l.Tusky Susanne Charlotte, f. G Sept. 1839 , g. 19 Apnl 8o9 
m. Hofjægermester, Kamnu.rjunker, Obor« U-itnan V^ al lu,r 
Edmund Christmas -Dirckinck-Holmfeld (K.*) (L.M..J.) (K-i>t. 
4tfln2\ (VÆljb) (SSV.3M, f. lo April 1831. [Valby.] 
2.Harad Ulyses Carl Georg Kothe Dirckinck Friherre af 
Holmfeld, f: 21 Juli 1842, g. 20 Aug. 1879 m. Jeannette 
Bolette Grove, f. 26 Juli 1840. [K.] 
Faders Brødre: 
1. Ulvsses Johannes Carl Daniel Dirckinrk Friherre af Holm- 
feld f. 26 Jan. 1801 f 22 Juli 1877. Oeheunekonferensraad, 
Kammerherre, Hof h'Qcrmester, fh. Gesandt. Bom: 
^Jeannette Henriette Caroline E 1 i s a , f. 12 Juni 1832, overord. 
Stiftsdame i Vallø. [Wiesbaden] f...Io..,v. 

h.Ulgsses Carl A,<gust Edwin J^' .''»'■'^r^'.'-«*"'f J^"''?;;^ 
af Holmfeld, f 6 Hee 18HH f 11 Fcbr. 18!)o g. 9 Dec^ 1885 
m. Comtesse Carla Josephine Hcrmino ^lf"n°re ^rnailio 
Adolphine Hompesch-Rurich, f. 28 Mai 18G1. [Obbicht ved 
Susteren i hollandsk Limburg.] Bøtre: 

1) Elisabeth Ada Jeannette, f. 21 Dec. 1880. 

2) Louiso Auguste Charlotte, f. 25 Marts 1888. 
3)Kenéo Jenny Josephine, f. 18 Marts 1890. 

2. Frederik JindoU Fdwin Marie Dirrkin.k Friherre af 
Holmfeld, f. 12 Juni 1802 f 10 Jan. 18<J6, Kammerherre, Kom- 

"*Edwin Anton Tordenskjold Dirckinek Friherre af Holm- 

feld. f. 6 Mai 1854, Bogbold.r ved Livsfursiknngssc skabet 

Danmark-, g. 2 Mai 18bH m. Hildur Laura ircderikko 

^on Lowzow, f. 27 Febr. lt<U5. [K.] Bom: 

l)Edwin Frederik Dirckinek Friherre af Holmleld, 1. 

9 Dec. 1889. , o ir 1 <• T 1 <■ ni 

2)Frederik Arnold Dirckinek Friherre af Holmfeld, f. 31 

3) A^nnlf Laura Louise, f. 4 Sept 1894. (Vallø.) 
4)Hnrald Dirckinek Friherre af Holmteld, f. 25 April 1899. 107 Dornen. DUring-Boseukrantz. 

Dorrlen.* 

En ti/sk, 1776 af Keiner Joseph II. adlet Slwyt, af hvilken 
Landfoijed Liebert Hieronijnius iJorrien ved l'utent af 2i Sept. 
1845 optoges i den danske Adelstand. 

Sophus Dorricn, f. 10 Au g. 1832 (Son af fli. TiandfoRed paa Kdr, 
preussisk Krtclsdoinmcr i Lassau i Pommern Lieliert Hicrony- 
mus Horrieu, f. O April 179U t IH Marts ly'iS), Direktor for dot 
bamborgsk-bremenske Brandforsikrinyaselskab. [Hamborg.] 

Brødre: 
I.Johann Dorrien, f. IS Fehr. 1S30 f 31 Dec.lSGS, Premierløit- 
nant i det hamhoryskc Koittinyoit , g. 5 Sept. 1851 m. Jo- 
hanne Sierau, f. 10 Augr. WdZ. [Altona.] Datter: 
Margot, f. 7 Juni 18i7. 
2. Christian Otto Micliael ])orrien*,f .^ONov. 1839,Veiin8pcktør, 
g. 15 Nov. 1878 m. IMechtildo Koaalio Villielmino Stemann, 
f. 6 Febr. 1853. [Plon.] Korn: 
a. Sophos Carl Otto Dorrien, f. 8 Xov. 1880. 
b. Liebert Villielm Dorrien, f. 17 Doc. 1881. 
C.Caroline Hedvig Villielmine, f. 24 Dec. 1883. (Slesvig 

Jobanneskl.) 
d. Georg Anton Heinrich Dorrien, f. 14 Jan. 1880. 

e. Chris tiuu Paul Eberliardt Heinliart Dorricn, f. 6 L'chr. 1887. 

f. Otto August Carl Dorrien, f. 14 Juni 1889. During-Rosenkranfz. 

Uddod paa Mandslinien Ho Mai 1890. 

Gammel hreinisk Adelsslægt, hvoraf Kunnnerjuiiker, Kitmestcr 
Carl Frederik co« iJiirinn ved sin THIncdelse af Siihslilitt ionen 
for Baroniet Villestrup ved I'afeiil <if L'4 ficpt. tsfr, hlep optiKjen 
i den danske friherrelige titand imd Kavnet Vitring-liosenkrantz. 

Baron Ernst Frederik Dliritig - Itosenkrant: til Siihsti- 
intionen for Baroniet Villesirap, f.'JH Fel>r. IS.V) f 2', Mai 18.W, 
Hofjægermester, Ititmeslir, g. 1) Juli 1874 m. Comtosso Caroline 
(Lily) Amalio Schulin, f. 21 Mai 1846. [l''redonsl)org.J Eberlin. 

So Conradt-Kberliii. 
108 von Ehrenstcin. von Ellbrecht. 

von Ehrenstein.* 

En tysk, 1703 af Keher Leopold aiJlet Sheyt , af hvilken 
Kaptain Castmr August Friderich von I^Jireiistein 17 Jan. 1776 
blev naturaliseret som dansk Adelsmand. 

Ernst Carl Emil von Ehicnstein , f. 23 Juni 1851 (Søn af 
Premierløitnant i tlen lianscatiske Kavalleri- Division Emil 
von Ehrenstein, f. 17 Bec. 1807 -f 7 :Marts 1872), g. 17 Mai 1877 
m. Ellen Kewney, f. 10 Marts 1854. [Kocliester, Indiana.] Hurn: 
1. Horace Leon Ernst von Elirenstein, f. 11 Juli 1882. 
2. Mal vine Emilie, f. 11 Dec. 1884. 
3.Thu8nelde Lonise, f. 24 Jan. 1891. 
4. Eli en Henriette, f. 3 Marts 1893. 
Moder: 

Thusneld c von Ehrenstein, fndt Hudtwalker, f. 22 Aup. 181G, 
g. 26 Nov. 1848 ni. I'remierloitnant Emil von Elirenstein, 
Enke 7 Marta 1872. [Hamborp.] 

Faders Søskende: ' 
l.Joaias Ernst Adalbert von Elirenstein, f. 29 Juni 180.5 f 

29 Dec. 1873, preussisk Oherstloilnant af Gardekavalleriei, g. 

30 Mai 1852 ni. Jolianne Kulme. 

2.Emilie, f. 11 Nov. 180«, p. 1 Sept. 1842 m. Dr. George 
Norgeu, f. 27 Okt. 1798 t 30 Marts 18GG. [Paris.] von Elibrecht. 

Gammel tysk Adelssla-gt. Kommandiirkaptain Anton GShither 
VOH Ellbrecht og hans Brødre naturaliseredes 6 Mai 1778. 

Eberhard van Deurs von EUbroclit, f. 28 Nov. 1833 (Sdn af 

Komniaiidor Carl Ludvig von Ellbroclit, f. 6 Sept. 1790 + 

27 Marts 1«(;9), Kitnicstcr, g. 18 Febr. 18(il m. Emilie Petrino 

Grotliusen, f. 10 Sept. 1841. [K.] Korn: 

l.Margretlio Catlirine Mario, f. 2 Jan. 1602, overord. Stifts- 
dame i Valli). 

2.Elna Caroline Cliristiane Ulrica, f. Iti Nov. 18C2, overord. 
Stiftsdame i VallU. 

S.Anton Gynther von Klllirccht, f. 24 Febr. 1804, kgl. Fuld- 
mægtig i Indenrigsministeriet, g. 27 Sopt. 18!)9 m. ('omtosse 
Tliyra Emily Olgii Alicn Moltke, i. 18 Aug. 1874. [K-] 

4.Tliorn Emilie, f. 5 Aug. lHi;5, overord. Stiftsdame i Vallit. 

S.lledvig Magdalene, f. 1 ,I;iu. 18(;7. (Vullii.) 

C.Eborhard Uclmutli von Kllbretlit, f. :l Okt. 18(i8, Løitnimt 
af Forstærkningen ved 32. Jtutl., lioglioldcr, g. 27 Jan. 1890 Eyben. Fabritius-Tengnagel. 

m. Clara Johanne Emma Muller, f. 30 Marts 1871. [New 
York.] Datter: 

Hetna, f. 7 Nov. 1895. 
7. Carl Luilvifj von Ellbrecht, f. 22 Nov. 1870, Prcmierloitnant 
af Flaaden (Xun.N.1.4.). [K.j 

8. Gerhard Otto Frederik von Ellbrecht, f. 2 Juni 1872, Cand. 
polyt. [K.] 

9. Ingeborg Helene Nathalie, f. 7 Fcbr. 1878. (Vallø.) 

Søskende: 

I.Thora Camilla, f. 22 Marts 1830, g. 4 Nov. 1851 m. Komman- 
dør, Krydstoldinspektfir Christian Frederik Gottlieb, f. 2 
Okt. 1817 t 29 Mai 1881. [K.] 

2.Alvildo Nathalie, f. 27 Aup. 1831, r. 4 Nov. 1855 m. Vife- 
admiral Julius Sophus Meldal (S.K.^D.M.) {E.M.1.2.) ((ib. 
E.T.) (Gr.Fr.l.) (S.Sv.l.) (R.St.A.l.i Diam.) (rr.ll.0.1.) (Pr.lvr.l.) 
(Ø.J.Kr.l.) (N.St.0.2".) (F.Æ.L.2.) (R.St.Stan.2.) (K.Z.L..2'.) (P.S. 
B.A.2.) (I.Kr.3.), f. 19 Juli 1827. [K.] 

S.Victor Eugon von Ellbrecht, f. 23 Juni 1835, Kammerjunker 
(E.M.I.), R.17 JulilSCS m. Baronesse Annette Frederikke Jenny 
Vilhelmine Lovenskiold til Vreilcvkloster, f. 20 Juli 1846. 
[Vreilevkloster ved Hjørring.] 

Faders Broder: 
Anthon G nn tit er von Ellbrecht, f. 22Seiit.n»0 f 3 Nov. 1857, 

Kammerherre, Komniandor. Datter: 
Amalie Antoinette Ulrica, f. 12 Juli 1830, overord. Stiftsdame 

i Vallø. [K.] 

Eyben. 

Uddod paa Mandslinien 5 Sept. 1889. 

Gammel Adelaslægt fra ØKt-Frisland. Geheimekonferensraad, 
dansk Gesandt ved Forhitnd-tdcujen i Frankfurt Frederik von 
Eyben oplioiedes ved I'alent af 16 Xor. 1817 i den danske lehns- 
grevelige Stand. 

Comtesse Agnes Marie, f. 21 Okt. 1839 (Dattor af Kaninier- 
herro, Ovorlanddrost i Kutzeborg, Ornve Friedricli Adolf 
Gottlieb Eyben, f. 28 Mai 1805 j 5 Sept. 1889). [Katzeborg.j Fabritius-Tengnagel. Justitnrnad Michail Fiihritius' Horn adledes 4 Sept. 1778 med 
Navnet Fabritius- Tiniinai/el. 

Hans Fiibritius-'l'enh'nagol, f IG Doc. 185G (Søn af (iaardoior 
Michael Fabritius-Tengnagel, f. 1 Ukt. 1815 f 6 Okt. 1885), Fabritius-Tengnagel. 

Besidder af det for Stamhuset Iselingen substituerede Iselin'ske 
JFideikommis. [Gladsaxe ved Herløv.] 
Søskende: 

1. Dcbora Vilhelmine, f. 30 Aug. 1852. 

2. Maren Kirstine, f. 13 Juni 18G0. 

S.Søren Conrad Fabritius-Tengnagel, f. 21 Okt. 18G2. 

4. Nielsine, f. 25 Mai 186G, g. m. Gaardeier Niels Hansen. 

[Gladsaxe.] 
5. Lud vig Fabritius-Tengnagel, f. 1 Sept. 18G8. 
Moder : 
Gertrud Marie Fabritius-Tengnagel, født Sørensen, f. 17 Juli 
1834, g. 29 April 1851 m. Gaardeier Micliael Fabritius-Teng- 
nagel, Enke 5 Okt. 1885. [Gladsaxe.] 

Faders Søskende: 
I.Christen Faht-itius-Tenguagel, [.12 Okt. 1820 f 17 Nov. 1S87, 
, Gaardeier. Børn : 

a. Albert Fabritius-Tengnagel, f. 30 Okt. 1852, Gaardeier, 
, g. 28 Jan. 1880 ni. Elisabeth Gertrude Barttlet, f. 18 Sept. 

1857. [Huddinge.] 
h.Hatis Frederik Alexander FahrHias-Teuqnaqel, f. 17 Jan. 
1855 f 4 Sept. 1897, g. 8 Dec. 1884 m. Karen Kirstine Olsen. 
[Buddinge.] Bom: 

l)Hans I''abritius-Tengnagcl, f. 30 Jan. 1885. 
2)Marie, f. 22 Jan. 188G. 
3) Johanne, f. 1 Mai 1887. 

4)Christian Fabritias-Tencnagel, f 9 Okt. 1891. 
C.Marie Debora Vilhelmine, f. 8 Dec. 1850, g. 140kt.lS81 m. 
Gaardeier Jøruen Carl Jørgensen, f. 27 April 185G. [Buddingo.] 
a.Cathrine Magdalene, f. 1 Sept. 1823, g. 2 Mai 1845 m. 
Gaardeier i Gladsaxe Christen Pedersen, f. 25 Jan. 1810 
t 10 Aug. 1674. [K.] 
S.Hann Fahritius-Teugnagel , f. 17 Juni 1827 f 29 Fehr. 1864, 
g. 20 Sept. 18G2 m. Louise Oxelberg, f. 7 Marts 1834 (g. 2° 
17 Nov. ISCG ni. Ingeniør Heinrich Guido Ulrichs, f. 24 
Juni 1837). [K.] Batter: 

Emma Marie Christine, f. 22 Aug. 18G3. 
Farfaders Brødre : 
I.Cour ad Alexander Fahritiiin- Tengnagel , f. 2 Okt. 1785 f 3 
Okt. 1815, (iiiardeier. Sønner: 

a,. Michael Conntil Fuhritiiis-Tengnugil til J'etersgaard, f. 1 
Aug. 1811 f IS Okt. 1S4<>, Cintd. jur. Datter: 

Elisabeth Alexaiulra Ida Kc.t;ine Aiij^'usta Ifanno, f. 12 
Marts 1813, g. 27 Sept. 1881 iii. KiiptMin, iloiylcolfforstaiider, 
Dr. phil. Jens Nørregaard (K.*) ( K.M. :.'.),. f. 1.! Nov. IH.'IH 
(han g. 1° 15 Marts 18UI ni. Søsteren A n n .a Kristine Mario 
Karoline Helene, f. 12 Jan. 1841 t 8 iNIarts 1880). ['l'estrup 
ved Aarhus.] 
b.Hann Fabritius-Tengnagel til liitghdllegaard, f. o Jan. 1813 

111 Falkenskiold. 

f 4JunilSS7, g. 5 Jan. 1850 m. Anina Conradine Fabritius- 
Tengnagcl f. 1 Sept. 1829. [K.] 

C.Søren Fahritiiis-Teiignaqel, f. 12 Okt. 1814 f 25 Ja>i. 18!>t, 

Cand. pharm., g. 1° 5 Juni lS<i:i m. Ainta Sopltie Aufiuxia 

Feddersen, f.l!) Olt.lHll f 8 Se})t.lsS7, 2° 27 April IH'Jl m. 

Anna Thomine Elertliiiie Drejer, f. 21 Marta lb43. [K.] 

.Peter Lud vig FahrUius-Tengnogel, f. li Hipt. I7U2 f 38 Ftbr. 

1874. Børn: 

a. Anina Conradine, f. 1 Sept. 1829, so ovenfor. 

b.Conrad Alexander Fabritius -'l'ciiK'iaRcl, f. 8 Dec. 183(i, 
Kammerherre, Stiftamtmand over Lolland - Falsters Stift, 
Amtmand over Maribo Amt (ll.*I).M.), g. 20 Sept. 1888 
m. Johanne Vilhelmine Sarauw, f. 25 Jan. 1843. [Ny- 
kjobing F.] 

c. Harald Arnoldus Fabritius -TcnRnacjel, f. 27 Sept. 1838, 
Løitnant, fli. Forpagter, g. 1° 21 Okt. 1882 m. Meta Ki rs tin e 
Cecilie Laugesen, f. 15 Kov. 1857 t 20 Jan. 18'JO, 2" 18 Jan. 
1897 m. Julie Kirstine Toxværd, f. 25 Marts 1856. [Hille- 
rød.] Sønner: 

l)Conrad Alexander Fabritius-Tengnagel, f. 11 Marta 1885. 
2)Johannes Michael Fabritius-Tengnagel, f. 19 Jan. 1887. Falkenskiold. 

Martin Dt/sseJ adledes 3 Aiig. 1716 med Navnet Fnlkeusliold. 

Otto Seneca Falkenskiold, f. 11 Juni 1844 (Son af Oberst 
Johan Arnoldus Frederik Falkenskiold, f. 20 Marts 1809 t 1 Febr. 
.1880), Løitnant, Kartograf (F.M.2.) , g. 25 Marts 1884 m. Selma 
"(EU en) Otterstrom, f. 4 Nov. 1844 f 14 Marts 1890. [Nord- 
amerika.] 

Broder: 
Marcus Frederik Falkenskiold, f. 9 Dec. 1845, Løitnant, 
Landmand (E.M.2.). [Buenos Ayres.] 

Faders Brndro: 
l.Ivanof Octavus Falkenskiold, f. 14 Dec. 1819, pens. Lærer, 
g. C Aug. 1850 ni. Bartbolino Christine Lassen, f. 7 Okt. 
180t; t 2(i .Ian. 1875. [Slatjclse.] 
a.Anders Falkenskiold, f. 1 Dec. 1831, Licgo, Fotograf (E.M.I.). 

[St. I'aul, Minnesota.] 
S.Sophus Falkinakiold, f. 31 Aug. 1823, fh. Koserveloitnant af 
Flaaden, (iudsinspoktør (D.M.) (K. M. 1.) , g, 1851 m. Inger 
Sophie Jacdbinc l'eter.sen , f. Iti Jan. 1827 f 1 Marts 1883. 
[\Veninn'ntor|> ved lfll^^H^■li^rp.] Biirn: 

a. Val de in ar Carl l'iilkenskiold til VVenimentorp , f. 28 Juli 
1854, Forpagter. [Spannarp i Skaane.J 

112 b.Hedvig Marie, f. 4 Juli 185C, g. 11 Mai 1887 m. Disponent 
Olaf Gustaf Andrc'^n, f. 30 Mai 1854. [Kkuhy ved UpsaUi.] 

C.Sophus Vilhelm J-'alkenskioId, f. 10 Ukt. 1807, KorpuKtcr, 
g. 1897 m. Agnes Ka>hler, f. 30 Juli 1871. [Holmsgaard 
ved Halmstad.] Dutter: 

Eagnhild, f. 21 Sept. 1808. 

d. Cecilie Dagmar, f. 14 Mai 18C3, g. 13 Marts 1803 m. Land- 
bruger Petrus Waldus Theofil Olsson, f. 1 Juli 18G7. [bpan- 
narp.] de Falsen.* 

Etatsraad EnevoJd Falsen adledes IS Aug. 1758 med Navnet de 
Falsen. — Hans i Norge bosatte Ejterkommere kalde sig dog 
kun Falsen. 

Christian Magnus de Falsen, f. 21 Marts 18-13 (Son af Soren- 
skriver Enevold Munch de Falsen, f. G Okt. 1810 t 4 Aug. 1880), 
Kaptain og Kompagnichef ved IJcrgens Laiideværnsbatl. af den 
bergenske Inf.-Brii;., g. 7 April 1808 m. Clarie Flvijia Langaard, 
f. 11 Okt. 1844 + 15 Okt. 1800. [Rcrtjen.] D»irn: 
I.Nicoline (Ni ni) Sophie, f. li: Febr. 18ti9, g. 4 Juni 18S9 m. 

Grosserer li ars Jacob Sundt, f. IG Febr. 1802. [Bergen.] 

2. Enevold do Falsen, f. 10 Aug. 1871, Ingeniør. l.\nierika.] 

3. Anna Dorotliea, f. O IMarts 1873, g. 4 Dec. 1805 m. Læge 
Christian Holst Hartwig, f. 14 Sept. 18G1. [Bergen.J 

Søskende 
af Faderens 1. Ægteskab 25 Ji'.ni ISiO m. Elise Nicoline 
Aars, f. 10 Of^t. IbK! f VJ Aoril 1H43: 
I.Anna Christiane Elisabeth, f. 3 April 1S41, g. 15 Sept. 187.''. m. 
Sorenskriver i Stjiir og Va-rdalens Sorenskriveri Xhomaa 
Henrik Jorgen Kmhn, f. 27 Aug. 1843 t 27 Sept. 1805. [Levangcr.] 
af Faderens 2. yK<iteskab 1 Juli Jsi« m. Holet te Marie 
Gjerdrum, f. 25 Febr. IHJH f i:i Juli i««: 

2. Elise Nicoline (Nina), f. IG Aug. 1840, g. IG Mai 187G m. Cand. 
jur. , Auktionsforvulter l''rantz Georg Albert Schrøder, f. 
11 Dec. 1842. [Kristiaiiia.] 

3. Carl Conrad do Kalsen, f. 1 Aug. 1854, Kaptain, Chef for 
Iiandeva;rnsfu'stiuii«Mkomp. af Art.-Hrig. (l'r.K.O.4.), g. 9 Jan. 
1885 m. Maria Tlieodora Ottilia Warmark, f. 20 Marta 18G0. 
[Kredcriksstad.] 

4. Uagnliil.l Augusta, f. 18 Sept. 185«. 

S.Olaf Frithiof (ijoiilrum de l'alaen, f. 1 April 1850, Skibsforor, 
g. 20 ,Iuni 1805 m. Katie rirgviiis. Datter: 
Kathleon Kaguhild, f. 4 April 18!)0. 
0. Vilhelmine liolette .Mario (Mimi)*, f. 20 Mai 1801, Malerindo. 

113 • 3 de Falsen. T • f 51 T.ili 18fi3 a i Nov. 188 1 m. Hofjreser- 

rÆS,i.:f,c?r,;cr;. iæ.-, r £• ;«-;.&■ , . >.., 

Christian Magnus de 1-alseu, f. 11 ^ov. IBJi. 

Faders Halvsøskende „ . . „, 

c;, .i s < i « » f 7''"%''« l^W i"//" , f. E^saU, ^Severine 
Stoltenberr,, fodt Bochmaun , ■ ^^ ,f" ^^'h/y^, isio) : 

Sorant'^^'Th ''l'o dliis:rer''ÉhriB:<fp..er . Andreas Lange , f. 

S'S" '1808 t 19 Marts l/«3 [KrisUan.a] 
2 Henrib Anton de I-cilsen, f- 28 l'eh,. iaj.i r ^ 

^•^:^ GL:én'A':r:;//g y^vUi Isyo^u-Borothea Thoro- 
sen, f. 9 Jan^ T"' .^l^y^U.n ( 11 M™'' 1871, konst. svensk- 
^^^n^; G^ra^nsulfKr*)'; i. Vi Mai 1S08 n, Ida Frede- 
rikke Anine IMUo, f. 4 April 1871. [Arkangel.] 

m. Julie de Falsen f. ^^/J"''! ^f ~ L.T inge I .r, g 10 Sept. 

f) Georg IJcnjamin de Falsen, f. 21 Juli 1890. 
2)Julio Mar,,aretc f. J^ ««"/;„;«";',,, ^. 7 K„i,r. 1890 m. 
•'•i^rS^ollin til\^nd^ik;^. cTil^Ko;;«^. f. .0 Aug. 1803. 

fBcrucn.] , „ , 

Farfaders Bnidro: ^ „ . ,„ „or, 

l.Joraeu Conrad de Falsen til l^oh,j.o.jaard . f. 11 Amj. VS. 
+ 2H Aiiii. ISHI, Kontreiidmtral. ^i>ii. ,^ ,«,o + v \i„l 

y,,elold de l-ah,nlilt<uh'/s„<ia,trd, f.WMartxlHU f ■< ^" " 
t.nevoia »t I rii-.! /• > ./ . „ ni. Augusto 

1S(!7, Kammer anker, hai>tain, g. » -^"''•, '."*' ..r Xnv ISlil 
Alexandrine Christmas, f. 1 Marts 18:9, sk.lto ur> ^ov. ISM. 
[Lund.] Dutro; 

114 de Falaen. 

l)Malvina Cecilia Geortjette til SobysKKaaTcl, f. 10 Dec. 
1848, g. m. Kanimorlifrre, IJaron Fri'.durik Uc Falsen- 
Zytplicn-Adclor til lUironiet Adok'rsborg. 

2) Elisabeth Augnstc Anna, 1'. 1 Juli 1S50, g. m. Hof- 
jægermester. Baron Otto Zytphen-Adeler. 

3) Charlotte, L iO Juni Itiul , g. 4 Sept. 1860 in. Henri 
Céléstiu Mario Guillianinc Greve de Lort S6rignan, 

f. 3 Fcbr. 1800 + 4 Okt. 1880. [K.] 

i. Carl Valentin de Falsen, f. 27 Mai 1787 f 14 April iar>2, 
Stiftamtmavil i Korge. Sønner: 

a.J^e)is KaashoU de Falsen, f. 18 April 1814 f 12 Xov. 1847, 
Fremierloitnant i den norske Marine. Dutre: 

1) Caroline Louise (Lul la), f. 18 j\tai 1815, g. 15 Juni 18C4 
m. fil. portugisisk Konsul, Grosserer Joachim Konow 
(N.St.0.3'.) (P.V.V.l.) (P.Clir.3.), f. i Aug. 1834. [Bergen.] 

2) Jenny Mary, f. G Sept. 1847. [K.] 

h.Carl de Falsen, f. Hl Mai ISlH f 3 April ISOS, Kaptain- 

vafftniesier i Trnndhjeni. Biirn : 

l)Émilie Magdalene, f.l3 Juni 1847, g. 3Aug.l8C7 m. Kjdb- 
mand, fli. nordanierilcansk Vicekonsul Just Wide Meinckc 
Finne, f. 3 IMai ISoU. [Trondlijem.] 

2) Anna Louiso Susanne, f. 5 Aug. 184'J, g. 1° 5 Aug. 1872 
m. Kjobnuind Jakob Schawland (iriini, f. 20 Jan. 1845 f 
15 Juni 1875, 2" 18 Dec. 18SU ni. Oborstloitnant Carl 
Waldemar Lindboe, f. 12 Ang. 1837 t 17 Ukt. 18U0 (lian 

g. 1° 5 Febr. 1804 m. Hildur Rlarie Frederikke Soleni, 
f. 2 Juni 1843 t 1« Aug. 1883). [Trondhjcni.] 

3) Carl Valentin de Falsen, f. 27 Jan. 1S51, Skibsfnrer, g. 

24 Aug. 1877 ni. Sigrid Amble , f. 3 Juli 1858. [Trond- 

hjem.] Bom : 

a)Enevold de Falsen, f. 29 Aug. 1880. 

b)Ida Constance Thora, f. 22 Juli 1883. 

c)Eva, f. 11 Jan. 188G. 
4) Julie Caroline Marie, f. 13 Juli 1853, g. Ki Bee. 1882 m. 

Kjobmand, fransk Konsularagent Hans Tlionias Gram, 

f. 7 Marts 1850 f 10 .Marts 1892. ['['rDniJhjcm.] 
6)01af Theodor de Falsen, f. 18 Sept. llS5ii, Styrmand. 
Z.Hailhart de Falstii, f. -'<> ^^e/it. 1702 f 1 Marts lUM , Stift- 
aintsskricer i Norpc, Bom: 

a.Johu Collctt de' Falsen, f. 9 Sept. 1817 f 2 Sept. 1870, norsk 
Statsraud, g. 24 Juli 18l8in. Henriette Muus, f. 11 Jan. 1820. 
[Kristiania.J 
h. Christian HaltUasar de Falsen, f. 14 Si'pl. 18V.I f U Dec. 
18.'rt, l'rfiiiierloitnant, llanienssisicnt i Krisliania. Born: 
l)Hanno Fli.s alie t b , I'. 28 l»kt. 1819, g. 21 Marts 180« ni. 

l'rofesaor i Xia-t^cviilenskub ved Kriwtiania UiiivevHitet, 

Overla'ge ved Itigsbospitalet , i)r. iiieil. Joban Storm 

Aubert Hjort (K.M.2.) (N.St.0.3i.), f. 10 April 1835. Ferri. Fischer. 

2) Hagbart de Falsen, f. 1 Jan. 1852, Kopist ved Stats- 
sekretariatet, 'g. 24 Okt. 1890 m. Cliristine Holmson, 
f. 14 Nov. 1»(J9. [Kristiania.] liørn: 
a)Conrad Moller de Falsen, f. 28 Juni 1892. 
b)Erna Johanne, f. 27 Aug. 1897. 

C.Thora, f. 28 Juli 1827. [Bergen.] 

d. Julie, f. 22 Juni 1829, se ovenfor. Ferri.* 

FelUgrino Greve af Ferri i Vicenza blev den 14 Mai 1709 
naturaliseret. Greverne Jacob Franz, Josef Jolian or/ Leopold 
Carl Ferri fik under 17 April 182!>, Greve Feter Leopold Ferri 
under 22 Okt. 1S30 osterriysk Stadfæstelse paa Grevestauden. 

Greve Leopold Carl Ferri, f. 11 Xov. 1830 (Son af Greve 
Franz Maria Ferri, f. 9 Juni 1781 +), R. m. Krilierreinde Anna 
Wodianer von Kapriora, f. 1822. [liaden ved Wien.] 
Faders liroder: 

Greve Feter Leopold Ferri , f. '.> Dec. 1786 f 20 Jan. 1874, 
østerrigsk Kammerherre. Son: 

Greve Franz Galeazzo Anton Ludvig Ferri, f. 20 Fcbr. 1825 
f 7 Juni 18SS, osterriysk Kammerherre , g. 1870 ni. Grevinde 
Johanna Thun und Hohcnstein von Castel Thunn, f. 26 Mai 
1845. Born: 

1. Greve Leopold Johan Ferri, f. 13 Juli 1877. 

2. Coratcsse Constanza, f. 23 Juli 1879. Fischer. 

Generulkrigskommissær Christian Fischer blev adlet 12 Juni 1811. 

Johan Arnold Peter Fischer, f. 4 Marts 1891 (Son afCand. 
jur. Christian Fischer, f. 4 Juni 1807 f (i Febr. 18'JC). [K.J 
Moder : 
Louise Caroline Martha Cliarlotte Fischer fodt Weilhacli. 
f. 23 Okt. 18(i0, g. 24 Juli 188« ni.Cand.jur. Christian Fischer, 
Enke C Febr. 1S9G. [K.] 

Farfaders Suskondo: 
1. Frederikke Elisabeth, f. 20 Mai 1818, g. 6 Nov. 1839 m. 
Apothek.r Cliristian Fischer Dulil, f. 10Mail813 t ~1 Ji'"" 
1884. [K.] 
■i.Jian Arnold Fischer, f. 7 Juni 1822 f lii Sept. 18.9.5, Adjunkt. 
]Ji)rii: 
a. Petra Frederikke, f. 4 Mai 1802, g. 4 Mai 1894 m. Land- Fiacher-Benzon. 

skabsmaler Harald Frederik Foss, f. 21 Aufj. 1813, (g. 1° 
m. Anna Klisabeth Christine Holcka Hansen, f. 20 Mai 1849 
t 31 Mai 1881). [K.] 

b. Johanne Clausiue, f. 17 April 1863. (Vemmetofte.) 

c. Oscar Fischer, f. 10 Okt. 18G1, Besidder af dot Fisciier'ske 
Fideikommis, Promjorloitnant, Injjhniør. [Cliile.] 

d.Julic Matliildc, f. 15 Fcbr. ISOO, «. 7 Sopt. 1887 m. Land- 
inspektor Carl Andreas Balslev, f. 15 Jan. 1858. [KoUes 
Mølle ved Kolding.] 

e. Marie Sophie, f. 8 Sept. 1873. (Vemmetofte.) Fischer-Benzon.* 

Kaptnin Jacob Lvdiig Fischer, der ved Arv var l-ommen i 
Besiddelse af det for den utider l.'> J)ec. V>7!> adlede, siden ud- 
døde Shffff. lleuzoH oprettede Siainliiis Sl-jerso, erholdt ved i'a- 
tent af 22 A'o«. iSi)5 TllladeJse til at fore det lienzou^ske Navn 
og Vaahen. l'ateutet melder intet om en samtiditj Optof/else af 
Kaptain Fischer i den daiisle Adel, hvorimod en saadan Op- 
tagelse fremgaar af den paa Kaucelliets foriidgaaede Forestilling 
faldne allerhoieste liesolution. 

Rudolf Jakob Diedrich Fischer-Benzon*, f. 3 Febr. 1839 
(Søn af Forst- ojt Jagtjunker Jacob Ludvig Henrik Emil 
Fischer-Bonzon, f. 5 Jan. 1809 + i2s Aug. 18yi, af hans 1. Ægte- 
skab m.Henrictte Tielmann, f. 21 l''ebr. 1609, g. 18:iii, +27 l'obr. 
1849), Dr. phil., Professor, l'rovinsbibliotliekar (U,*) (Pr.R.0.4.). 
[Kiel.] 

Søskende 
af Faderens 1. Ægteskab (se foran) : 
I.Agnes, f. 8 Marts 1837, g. 2 Febr. 1SC4 ni. Kj«bmand Johan« 

Heinrich Galide, + 10 April lbU7. [Uticu, New York.] 
2. Jacob in e F'.rnostine Charlotte, f. 19 Ucc. 1840. flialtimore.] 
i. Hermann Fischer-Iien:on , f. ti Juli 1647 f 27 Juni IHSti. 
Sønner: 
a. Albert Fiachcr-Bcnzon , f. 30 Juli 1873, tjener paa do 

Forenede Staters Fhinde. 
b. Hermann Fisclier-Iienzon, f. 11 Marts 1878, tjener paa do 

Forenede StatiTS Flaado. 
C.Otto Fischor-liiMizon. f. 18 Juli 1884. [Utica.] 

af Faderens 2. Æqteskab J(! April 1S.',1 m. Mitrie Elisa- 
beth Martini, /. 8 lyer. ls:U) f il Aiig. 1S7S : 
4. Johannes Cliriatian K ni i I Fischcr-lien/.uu , f. 2 Marts 1852, 
FalirikiiiBpektor, g. 1874 m Mario Gutulo, f. 10 April 1848. 
[Baltiiiioro.] Horn: 
a. Kuiil Fiacher-Benzon, f. 9 Marts 1876. 

117 FiBcher-Benzon. 

b. Johanna Margaretha, f. 11 Nov. 18-C 
C.Johann Heinrich Fischer-lJenzon, f. ^^ Scpt 18<8. 
S.Anna Sophie Krie.lerike Eline, f. 28 Jan. IKOO [Haiti more ] 
6. Otto Sophus Leopold Victor Fischur-Henzon, f. 6 ^ov. 18o9, 
Kjøbraand. [Baltimore.] 

Faders Brodre: 
1. yVilUam August Fischer- Jienzo» , f. 22 Okt. 1810 f 19 Ajnil 
1891, Borgeriiiester i Ilumeln. Diitre: 
a Auguste, f. 28 A«g. 1843, g. 11 April 1861 m. Kjobraand 

"Hermann Schertf, f. 9 Auft. 1823. [Altona.] 
b.Sophie, f. e .Juni 1815, g. l" 17 April 1872 "^ Forstmpster 
Friedrich Carl Uetloff von Cossel, f. 23 Aug. 183.-. t 29 Dec 
1872 2» 2 Juli 1875 ni. Johannes Theodor PlanncuBtiel 
til kornick, f. 21 Febr. 1830 t 6 Xov. 1891. [Kornick ved 

c.ChårlCui, f. 3 Dec. 1S4G, g. 2 Aug. 1870 m. Luis Garriga, 
f. 9 Febr. 1S4.S. [Kornick.] , „„ , -, <oq- 

•2. Harald Carl FUcher-Benzon, f. 7 Sevi.lHU f 30 April 189o 
fh.ToUlkoHiroVor, g. 1" IG Olt. l>i.HS m. Agathe hahe , f. S 
Dec.lSlS f 21 April 18C1, 2" 1 Fchr. ISGS m. Anna Johannsen, 
f 17 Jan ISSi f 23 Sei>t. lun. Born: 
a. Heinrich Gustav Emil Fischer-Benzon, f. 26 Febr. 1841. 

[New York.] !.„.•> t -io^q 

b. Johannes August Theodor Fischer-Benzon, f. 22 Jan. 1843, 

Apotheker. [Brooklyn.] 
C.Nina, f. 9 Jan. 1817. [New York.] 

d.Charlotte, f. 11 Xov. l.sV2, g. 1" 12 l^Iai 1875 m. Kjohmand 
Franz Heinrich Emil Arps, f. O Febr. 1824 t 5 ^..v. 1885, 
2° i Okt.l8'.n ni. Kontorist O arl Emil Anton Johann Lambert 
Brueck, f. 23 Marts 18ii0. [Hamborg,] o ,, . -i 

e. Christian August Ludwig Fischer-Benzon, f- 13 ApiU 
18.5G, KJobmand, g. 24 Juli 1883 m. Jenny beedorff, f. o DeC. 
1866. i;Bcrgeilorf.] Bnrn: „ ,, ■ ,oc. 
l)Margre'tha Adolpbiiie Caroline Agathe, f. 18 Mai 1884. 
2)Jenny llfrniino Auguste Helene, i. 7 Dec. 168"). 
3)Lud wig Ernst Franz Max Fischor-Benzon, f.iu April 1889. 
4)Marie Coiistanze Victoria WiUielniino, f. 20 Juh 18Ui. 

f. Hans E.huml William Fischer-Benzon, f. 7 Juli 18^8, 
Postforvalter, g. 14 Mai 1887 m. Anna Eugenie Pistorius, 

f. 2 Juni 18li2. [Bordesbolm.] liorn: 

DBernhar.lTheo.h.rrarl Fischer-IUnzon, f. 16 Marts 1889. 
2)Franz Heinrich Harald Fischer-Benzon, f. 23 Okt. 18U0. 
3)Nina Agathe Charlotte, f. 20 IK'C, 18'I3. , ,, , 

g.Johanii NicohuiH Waldeu.ar Fischer- Henzon , f. 22 Jan. 

1809, Sogueprast til Uuager, [lloaucr ved ^kj:erba•k ] 
h.Hcnrietto Agatlie Charlotte Margaretha, t. 10 Jan. la.l, 

g. 90kt.l8U4 m, DanipteglbraMiibrieior J ohannes Ihomfl, 
f. 10 Mai 1869. [Ticbensee vod Heide.] 

118 Fisker. 

S.Julins Waldemar Fischer-Beiizon, f. 20 Jan. 1815, fh preus- 
sisk Landrctsr.a.ad (I'r.K.O.3.) , K- 1 Fflir. lb.'>n m. Auguate 
Schlutcr, f. 7 Febr. IbM t 13 Febr. IBliO. [Kii'l.] Bom: 
a. Helene, f. o IJcc. Ib50, s. 25 Sept. 1874 ni. Overlærer, Pro- 
fessor, 3)r. pliil. Carl Saegert, f. 19 Aug. Ib30 t 7 Mai 
1896. [Coslin i Pommern.] 
b.Nanny, f. 10 Mai 1853. [Paris.] 
c.Auguste, f. 1 Aug. 1855. [Kiel.] 

d.Iiudwig Albert August Fist lier- J?enzon, f. 4 Mai 1801, Br. 
med., Fysikus, g. 28 Juli 1893 m. Clara Emma Marie 
Jebsen, f. 18 Nov. 1874. [Flensborg.] DiUre: 
l)Clara Augusta Helene, f. 2U Aj>ril 1894. 
2)MargaretIic liotilde, f. 30 Mai 1895. 
e.Gretlia, f.7JuHl8G0, g. 10 Sopt. 18S0 m. svensk-norsk Kon- 
sul, Kjobmand (1 o or g Ludvig Aiutrup, f. 20Okt. 1800. [Kiel.] 
*. Frederik Fer d Ina ml Fisdier-Benzon, f.lS Okt. ISn.f (i Sept. 
1883, ToldkoHtrollor. Horn: 
a. Minna, f. 10 Febr. 1848, g. 11 April 1880 m. Kjabmand 

Franz Adolf Adickes, f. 15 Mai 1827. [Altona.] 
b.Emilie, f. 30 Mai 1849, g. 9 Okt. 1873 n\. fh. preussisk 
Obcrstløitnant Julius Reineck (l'r.U.0.4.) (Pr.J.K.2.), f. 29 
Aug. 1840. [liordesliolm.] 
c.Bertha, f. 22 I)cc. 1850, g. 17 Jan. 1873 m. Kjfibmand Stats 
Mathias Wagener, f. 2 Juni 1840 t 20 Xov. 1889. [Waadsbek.] 
d.August Fisclier-Benzon, f. 10 Sept. 1852, g. m. Julia 
Joung. [San Francisko.] 

e. Elisabe til , f. 22 Bec. 1855, Forstanderinde for Scbinilinsky- 
Stiftet. [Hamborg.] 

f. Agnes, f. 1 Marts 1858, g. 2 Marts 1873 ni. Fred Strauss. 
[San Francisko.] 

g.Erna, f. 20 Juni 1803. [Paris.] Fisker. 

' .■ Uddod paa Mmidsliinen 11 Jan. 1850. 

Admiral Lorentz ][enrik Fisker adledes ved Jiesol. af 5 Mai 
17in og l'ateiit uf 18 Aiiy. 180'.). 

Lorentz Henrik Fisker, f. 5 Mai 1817 f 11 Jan. 18:,!), Lage 
(Son af Kammerherre , Kommnndor Hans Fisker, f. 28 Mai 
179.3 f 11 Sept. isnr,), g. 10 Juni 1853 m. Friede Ciovl, f. 7 Mai 
1830. [Stockholm.] Hatter: 

Julie Charlotte, f. 22 Juni 1854, g. C Juni 1870 m. Assu- 
ranceinspcktor Nils Vilhelm 'l'heodor Stedt, f. 2 Febr. 1856. 
[Stockholm.] 

110 Flindt. Folsach. 

Flindt.* 

Konferemsraad Henrik Flindt til Xielstrup hlev adlet 20 Olt. IIGS- 

Johan Oskar Christoffer Flindt, f. 17 Mai 1875 (Son af For- 
pagter Christian Christopher Flindt, f. 2 Juni 1828 t 15 Ju"i 
1881). 

Søstre: 
I.Sophie Emilie Frederikke, f. 1 Scpt. 1804, g. 28 Mai 1890 m. 

Docent og Bibliotliekar vod det Chalmer'sko Institut, Dr. 

phil. Carl Christian Frederik Eichstædt, f. 28 Aug. 1855. 

[Gøteborg.] 
2. Jenny Laura Pouline, f. 27 Marts 1872, g. 8 Scpt. 1894 m. 

Lasaret- og Sygehuslæge, Lic. med. Klas Gustaf Soderlund, 

f. 17 Sept. 1864. [Solteftcaa.] 

Moder: 

Eveline Matliildo Gustave Flindt, fodt Holmstrøm, f . 9 Sopt. 
1835, g. 7 Okt. 18G3 m. Forpagter Cliristian Christoplier 
Flindt, Enke 15 Juni 1881. Foisach. 

Justitsraad Christian Michael Folsach hlev adlet 16 Mai J760. 

Hans Frederik Johannes Peter Folsach*, f. 28 April 1830 
(Søn af Overkrigskommissær Peter Cliristian Folsacli til Nor- 
gaard, f. 8 April 1795 t 17 Febr. ISUO), Hofjægornicster (K.*), g. 
2 Aug. 1860 m. Henriette Vilhelmine Ingerslev, f.l Juli 1837. 
[K.] Bom: 
1. Cliristian Caspar Folsach til Giossinggaard, f. 14 Juli 1868, 

Landbrugskandidat, Loitnant vod Livgardens Forstærknings- 

bataillon. [Giessinggaard ved KandiMS.] 

2. Cæcilie Marie, f. 31 Aug. 1870. (Vallø.) 

3. Johannes Frederik Hans Folsacli, f. 20 Jan. 1872, Cand.jur., 
Assistent i Finansministeriets 1. Dcpartonient. [K.] 

Sitster: 
Marie Adolpliine Elisabetli, f. 12 Febr. 1833, se nedenfor. 
Faders Halvbroder 
af Farfaderens, Geiifrdlkfiiiakiniiiiiisaiif.Obeystloilnant lians 
Folsach til GiessiiKifiaiinls (f. lio Scpt.frGJ f 2'J Juli Is.iO, 
g. r 2S Febr. ITJl'ni. Johanne Man/rete Secher, f. IKiS 
f IH April IT.is) 'J. ^hUileskith 1 Xoc. 'l7.'i9 m. Kilen Mar- 
grete Secher (f. 21 .hin. 177.', f 11 Juni ISV.') : 
Freder i k- Jonjcn Vitit: Folxitrh til Vcitcfnlitnd, f. :j Marts 1S<I7 
f 21 Jan. 18S!), Cuiul. Jiir., Jli))'j<f<iermesler , g. 7 .Juli 1855 m. 
Marie Adolpliine Klisabctli Folsacli, 1". 12 Febr. 1833. [Vedels- 
lund ved Aarhus.] 

120 Fønfs. de Fontenay. 

Se Lo Sage de Fontenay. Fønfs. 

Kammerherre Peter Severin Fønfa til Lovenhohn adledes ved 
Patent af 29 Jan. IHOI. 

Poul Christian Fonfs, f. 25 Okt. 1832 (Søn af Kammcrlierre, 
Ritmester, fli. Toldkasseier Henrik Johan Leth l''«nfs, f. 7 
Febr. 1790 f 23 Juni lsa7), Toldassistent og StrandkontroUor, 
g. 24 Juni 1SU3 m. lligsgrcviiKle Caroline Amalie (Non ni) 
Schmcttau, f. 28 Juni 1840 t 15 Jan. 1898. [KunKsted.] Bom: 
I.Axel Henrik Vilhelm Schmettau Fønfs, f. 17 Mai 180.'), r. 8 
Juni 1894 m. Comteasc Adeline (Adda) Charlotte Christiane 
Bernstorff, f. 27 Juli 1851, skilte 20 Jan. 1898. [Capetown.] 
S.Louise Caroline, f. 27 Mai 1800, g. 20 Sept. 1898 ni. Sogne- 
præst til Ugilt Jlarius Christian Kjær, f. 28 Okt. 1806. [Ugilt 
ved Taars.] 

Søskende: 
I.Louis Fønfs, f. 2 Juli 1834, Cand.jur., Sekretær og Kasserer 

ved det Classen'ske Fideikommis (U.*). [K.] 
Z.Vilhelm Fonfs, f. 'M April ISSG f '^3 Okt. ]S70 , g. 6 Okt. 
1871 m. Lydia Tlieill, f. 25 April 1847. [K.] Rorn: 
a.Julie, f. 27 Juni 1872, g. 15 Dec. 1893 m. Handclsfuld- 
mægtig Leopold Augustus Damm, f. 4 Febr. 1807 t 15 
Nov. 1894. [K.] 
b.Louis Christian Vilhelm Fdnfs, f. 12 Jan. 1870, Sekond- 

løitnant ved 2. Hatl., Elev paa Officersskolen. [K.] 
C.Ernst Fonfs, f. 15 Febr. 1878. 

Faders Brodre: 
1. lians Nicolai Sninmer Fonfs, f. 25 Mai 1789 f 26 Mai 18.50, 
Kammerjunker, Mnjor. Datter: 
Nicoline Sopliie til det for Stamhuset Todbol substi- 
tuerede Sonimcr'sko Fideikommis, f. 8 Juli 1830, g. m. Kap- 
tain Helmuth Jermiin til Stamhuset Ausumgaard. 
il. Jørgen Murlhuis Uhiy Fonfs, f. 2i Juni 1790 f 1 Juni 1670, 
Kajiiainloitninit. Horn : 

a.Niels Peter Fonfs, f. 3 Mut 1S2I> f 11 Jan. 1S09. fli. Sotjne- 
pr(fst, g. 24 Okt. 1800 m. Ida Loviso Kosalie I'rcysz, f. 22 
Jan. 1827. [Aalborg.l 
b.i/fj»s Fonfs, f. II! Sept. 1N21 f 2 Juni 1H(!4, Hospitals for- 
stander, g. 24 Nov. 1853 m. Klisaboth Conradino Sciiuchardt, 
f. 4 Nov. 1H31. [K.J 
C. Julian o Mario, f. 20 Febr. 1823. [Aarhus.] 

121 Fønsf. g. 20 Mai 18G9 m. Jøryine ^<^^';<'^' 'v J jjy« f 3i Pe«. K*«, 

f. 21 Okt. 1825. [K.] Bom: ^j^. ^g^^g ^, 

a.Nicoline Anna Mane, f. 1« '■'obr. f °' »-. . ^j„i 1SH3. [K.] 

•'-Grosserer Jacob AntomusM.^^^^^^^^^^^ ^^ ,, 

b. Jacob Severin Fonfa t.l ^ørupluncl, t. ^ [Nørup- 

Juli 1877 m Laura Amalio Hee, i. IS aur. i-^ 

lund ved Ebeltoft.] K'"'"; , ., jj i870. (Thaarup- 

l)Christiane Dorthea Ilée, t. l& i^ec. lo-./ 

2Woban Conrad Fønts, f. 8 April 1883 
3)Johan Henrik Hée Fønfs, f. 13 bept. 1885. 
c Ke%' SeJ;?ir;F:A.^-,'f.'lO^Okrr851, HerredsfuUlm^gtig. 

a.^l:ST^eodor K.n^^ 13^uni^57, K30b,naj^^ 
Dec. 1893 m. Karen bophie hørensen, i. i:> 

Fønsf. 

^. r. /• xt;..7<! R«ii«c Fnuaf oq Johan FhUip 
Hans Jovgen Rmg FoHsf, .^'^^„^ '^^^f/py^^.^.SVrcru. Fonfs 

^t^LoJuLtL', aUMes rea Patent uf W Ma. 1^04. 
Niels Basse ^^ til Sta^nbuset Ili-uls«^^^^^^ 

mester, R. 1° ^^ Okt. 185G «• " j^." 'y,^''. ^'.^ So t.'' 1871 m. 
Losvzow, f. 2 Juni 1837 + ^^ 'V \\.a u.i.nh.c~\Ve d .U-Wodells- 

srrÆ I- ""^oK- ■ ^---^ -'^ ^^'''''-'' 

^Tren Basse, . 18 Au.. 1858, overord. SUftsdnn,e i VaUø^ 

2 Alinea Soi.bie hnuise EinaniioUa, t. ~1 V, , L '^ ,; Sfim- 

Kun,n,'rb..rro, (irove Adol,d, lirockenhuus-bcback til btam 

huset (;io«ct;rtar<l. Itilh.slrive f. 23 Au«. 1H02, 

S Frederik Niels Basse iMinaf til 1'''',' 8"''^^' ' , K.lele Mar- 
Kanimcrjunkor,, R. !ii> Mai 1888 m. Baronesse Ed cl o 122 Galtung, 
grethe Guldencronc, f. 24 Jan. 18C7. [Billcshavc ved Strib.] 

a TlolBcr Carl Niels Basso Funsf, f. 31 Mai 1891. 
b Knud Niels Basse Konsf, f. 11 Nov. 1892. 

s:i.T'»i.",r..';rrå;.; s.:f ., g... .».. (V...... 

Cand.polit. Helmuth Lutticl.u« til Viskum. 
S.Ellen Basse, f. 27 Sept. 187B, g. m. Greve Hendnk B.Ue- 
Bralie-Selby. 

Mathilde Jensine Louise, f. G Nov. 1829, g. 28 Juni 18ol 
m GeneralKntuant å la suite Ordeiiscerenjonimester Kammer 
hPiTH Henrik August Theodor Kaulmann (b.K.'U.M.) '^•■/'•'•■■J 
?GbE?.) (K.St.A.iriBrill.) (L.E.Kr.l.) (S.Sv.l.) (K.St.Stau.l.) (l>r. 
R.ø'.l.) (S.A.I.), f. 13 April 1819. [K] 

Eaders Brødre: 

1. lians Jørgen Ring Fonsf , f. 25 Jan. 1792 f 23 JhU 1859, 
Jtiåtitsraad. Datter: „ ^^ , , „ „, .„„ ir.a „ ir, Vqv. 

Elisabeth Henriette Rebekka, f. 31 Aur. 1840, g. i' ^oj- 
1860 m. Landvæsenskommissær Anders Herskind tij Ors- 
levkCster (R.*), f. 3 Jan. 1833. K^^l'^^kloster ved bk.veO 

2. Johan I'hlUpRogert Fonsf, f. 2!> Febr. 17'J,. f 2^ S'-pt. 18H., 

Sphfr Nic^((:t:T'2r'Mart?"[^l. stiftsdame i Valle. 

b.OBcar^l'ønsf til Vanggaard, f. 6 Juli 1833. [Vanggaard 
▼ed Fjerritslev.] 

Galtung. * 

/-„.««..7 «nr«fc AdeUslænt. af hvillen Laiifids GaUung til 

sin Adel. 

Den ældre Linie. 
Lauritz Fredrik Galtung, f. 14 Sept. 1H30 (Søn .af Johan 
Da"i" Galtung, f- 20 •' -^ 790 + 2H April 188«) I y.^nve , 
g. 9 Juni 1870 m. Ingoborg Krodrikke Elleitsen, f. 23 Uec. 
1844. [Bergen.] Bom: 
l.Martrit .lolianne, 1. lli April 1671. 

2. Joh an EUertsen (iaitun,-, f. ~\^^''''^rrV^^ 
Kvartormestor vel l.jor.l.m..8 Laudeva-rnM.atl n;^/«''"^] 

3. Mario Kredrikke, f. 27 Kehr. 1874, g. 15 .Sept. 18!l-l m. Over 
retsaagforer Johan Krithjof Ryen, f. 18ii7. [Bergen.] 

4. Astrid, f. 7 Jan. 1878. 

123 Galtung. 5. Vilhelm Frimann Undahl Galtung, f. 24 Juni 1879, Stud. 
jur. [Kristiania.] gdskende • 

I.Johan Daniel Galtung f. f »f • l^f ' ^J^^jTs'a^'' fN^;! 
Juni 18C8 ni. Nikoline Landmark, f. 24 Juni 18dJ. liNæs 

?|"^afntl Kauh^e, f. 7 April 1800, .. 2 Juni 1B03 m Cand. 
jur , Underretssagfører, Politiassistent Paul Saiulvik, f. n 

b !?han Danl^^Gluuni f. 20 Dec. 1870, Tandl.ge. [Horten.] 
c. Johanne Margrete, f. 27 Sept. 1872. 
d.Nikoline, f. 10 Juli 1376. 
e.Thora, f. 5 Aug. 1878. 

f Vilhelmine, f. 12 Juni 1880. „„ ,, • 

2 Jens Chn^toffc; Galtung, f. 17 Aug. 1830, Ingeniør, g 20 Mai 

1872 m. A^na Katarina Undahl, f. 19 Juli 1840. [Bergen.] 

Jjohanne Margrete Fredrikke Undahl, i. 11 ^\=^; 187«, g. 
4 Juli 1899 m. Ingenior, Lærer ved >orge8 Landbrugshøi- 
skole Michael Marius Lanc'balle, f. 9 Aug. 1873. [Aaa.J 

b.Jacohine Fredrikke Undahl, f. 24 Juni 1878. 

c Vilhelma Marie Frimann Undahl, f. 21 Dcc. 1»8IK 
zSJtomrilc Galtung, f. U Mai 1S:V> f ^« ^^«V"*'l', \"i' "'" 1 

det norske Artilleri, g. 7 Aug. 1870 m. Christine Henriette 

Hartmann, f. 17 Marts 1849. [Trondhjoin.] Born: 

a Hansine Marie, f. 27 Juli 1871. 

b.Johanne MargrVte, f. 20 Aug. 1872, g. 18 Mai 1895 m Dis- 
ponent Anders Johan Xilsson, f. 31 Juli 18G3. ['lron'J';3,c™vl 

c. Georg August Hartmann Galtung, f. 12 Dec. 1874, OauU. 
jur., Soreuskriverfiildinægtig. [Orkedalen.] 

d Katrine Mario, f. 13 Jan. 1881. 

e. Christine Henriette, f. 20 Kebr. 1885. 

4.Kagnhild Katrine, f. 15 Sept. 1842, g. 29 Jum 181.0 m- Kjob- 
niand M ar t inu s Sorvig\Vill»3lmsen,f.2 Jan. 18;12.[ Irondhjem.] 

5 Jolianne Margrete, f. 20 Nov. 1845. [Knstiaiua.] 

6 Jens Fredrik Undahl Gidtung*, f. 24 Sept. 1818, l!y- og Syge- 
huslæge , g. 20 Mai 1879 m. Dagny Hansine Andrea Logn, 

f. 3 Febr. 1859. [Moss.] liiirn: 
».Ragnhild, f. 10 Marts 1880. 

b. August .\udreas Logii Galtung, f. 12 Dcc. 1881. 

C.Harald Galtung, f. :iO Okt. IbbJ. 

d.Otto Galtung, f. 2 Jan. 1890. 

O.Gudrun Margaretli, f. 9 Sept. 1893. 

f. Jens Frederik Galtung, f. 17 Fobr. 1898. 

Faders Broder: 
Chris lo fer Galtun,,, ,l„ht 11 F<hr. J7!>3 f 2:i M„i ISSO. B.trn: 
l.Aunu Klisabotli, f. l.T Nov. 1H31, g. 2 Juni 1851 m. i horbjorn 
Ljonæs, f. 27 Jan. 1825 t 18 Mai 1873. [Struudebiirni.] 

124 Galtung. 

2. Lars Christofer Galtunf?, f. 19 Dec. 1832, Gaardbruger, g. 4 
Juni 1864 m. Maddele Villaksdattcr Ljonæs, f. 24 Jan. ItiiO. 
[Ijjonæs i Strandobarin.] Son: 

Isak Christofer Galtunp, f. 19 Sept. 1660, g. 15 Juni 1894 
m. Martha Christoftersdatter Tuften, f. 24. Febr. 18G7. 
Farfaders Broder: 
Hans Christopher Galtung, doht 2 Nov. 1755 f 18 Sept. 1824. 
Sønner: 

I.Frantz Nicolai Galtung, dobt 9 Jan. 1789 f 16 Juli 1870. 
Sønner: 

a. Johan Galtung, f. 19 Dec. 1828, g. 19 Juni 1863 m. Sella 
Engelsdatter Kisa, f. 1838. [Ljonæs.] Børn: 
l)Christi, f. 27 Juli 1863. 
2) Ole Galtung, f. 18 Dec. 18G4. 
3) Han 8 Galtung, f. 29 Marts 1867. [.\merika.] 
4) Martha Elisabeth, f. 20 Juni 1874. 
5)Christianna, f. 1 Juni 1881. 
b.Thorbjfirn Galtung, f. 16 Sopt. 1835. [Thorsnæs.] 
2. Thorhjorn Galtung, doht 2!) Mai 17:>4 f 2S Xoi\ 1H57. Bom: 
a. Martha Elisabetli, f. 18 Sept. 1821, g. ni. Samson Olsen 

Oire, f. 1826 t 21 Aug. 1880. [Kysn.TS i Str.iudubarni.] 
h.Anders Galtung, f. SH Fehr. I«?« f ir, Mai Uh7 , g. m. 
Elna Olsdatter Byrslieini, f. 1853. [Kysnæs.] Datter: 
Anna Kristine, f. i Okt. 1879. 

Den yngre Linie. 
Hans Jacob Galtung, f. 16 Nov. 1850 (Søn af Lensmand i 
Jondal Hans Hansen Galtung til Tliorsuæs, f. 10 Juni 1824 
t 27 Nov. 1887), Dyrlæge. [Amerika.] 

Søskende: 
l.Niels Galtung, f. 9 Dec. 1851, Gaardbrugor, g. 7 Juni 1889 
m. Anne Hansdattcr Hagestad, f. 3 Dec. 1800. [Thorsnæs.] 
Sønner: 

a. Hans Sigurd Galtung, f. 8 .Vpril 1891. 

b. Otto Sigvard Galtung, f. O Aug. 1893. 

2. Marthe IMalonc, f. 8 Juni 1853, g. 16 Juni 1875 m. Thorsten 
Sjursen Vik, f. O Mai 1852. 

3. C h ri sti, f. 10 Doe. 1854, g. 10 Juni 1S75 ra. Johan Daniel 
Frantzen Hutler Ky.snæs, f. 30 April 1817. [Strandobarni.] 

4. Ijars (ialtuug, f. 11 Juni 1857, (iaardliniger. [Tborsnæs.) 
5.Johan Daiiitd Galtung, f. 17 Nov. Ib58. [Amerika.] 

6. Blanza, f. 9 Sopt. 1800, g. 29 Dec. 1882 m. Skipper Lars 

Johnsen Sætvedt, f. 20 Dc-l-. It^52. [Jondnl.] 
7. Christoffer Ciiiltnng, f. 12 Mai 1^04. [Aiiiorika.] 
S.Uagnhild, f 8 Mai 1871, g. Kl Mart« 18',i5 m. Lærer O. Hodiic- 

kvam, f. 10 Jan. 1871. [llaucs Træstcgja Id.] 
Moder: 

Ragna Nilsdatter (ialtuug, fiult Vik, f. 29 Sept. 1829, g. 16 

125 Gersdorff. 

Juni 1848 m. Lensmand i Jondal Hans Hansen Galtung til 
ThorsnsES, Enke 27 Nov. 1887. [Jondal i Ilardanger.] 

Faders Søstre: 
1 Kagnhild, f . 1 Arril 1819, g. 9 Juni 1840 m. Olo Ludvigsen 

Tungesvik, f. 21 Juli 1811 + 21 Marts 18(i6. ITungosvik.] 
2.Martho Malone. f. 17 Mai 1827, g. 20 Juni 1819 m. Salomon 

Johannesen Balsuæs, f. 5 Nov. 1828. [IJalanæs.] Gersdorff. 

Gammel ti/dsk Adelsslifgt. 

Linie A. 
IitiUom til Danmttrk i SUitningot af det Kl. Aitrh. og uddøde 
paa Maudxliiiieii Hl Sejit. 1884. 
AnthoH Joachim Christopher Gersdorff, f. 19 Olt. 181G f 
19 Sept. 1SS4 (Son af Kainmerjunler, Major Chri.ftian Gcrs- 
doi-ff til l'itersholm, f. 22 Auq. 1771 f 7 Aug. 1820), g. 1" 11 Nor. 
li^Sti m. Johanne Dorothea Moller, f. 18 Sept. 181)J f 21 Dec. 
ISliS, 2° 31 Jan. 1872 m Eleonore Kirstine WittendortT, f. 15 Juli 
1818. [K.] Ddlio: 
1. Hertha Eli-oiu.rc Nicoline, f. 27 Dec. 1840. (Koskilde.) 

2. Julie x\ntoin<'ltt' Augusta, f. 17 Nov. 1845. (Koskildo.) 

3. Antoinettn Amiine Josopliino, f. 3 Jan. 1852 , g. 3 Sept. 
1884 m. Roil.'ini'Hter Emil Peter Georg Sofus I'loy, f. 19 
Marta 1844. |K.l 

4. Marie Mariam-, f. 29 Sept. 18U2, g. 11 Juli 1893 m. fh. Land- 
mand Albert llirmausen, f. 9 Nov. 1812. 

5. M argaret II i> DIfonore Antoinette, f. 28 Mai 1875. 
0. Rigmor Iil.', 1. 211 April 1877. 

7. Asta KebekUu Kdele, f. 4 Juni 1880. 

Ijinie B. 
Friherre /{luhilid, Gersdorff hiev naturaliseret som dansk 
Baron 30 Marti liMI. 

Den danske Gren. 
Baron Nicoliil (nTsdorff til dot for Krihorskabct Marselis- 
borg 8ul.KtituiT>"l.« Btiirre Kideikonimis, f. 31 Marts 1857 (Son af 
russisk (tbcrnl, lliirou Nicolai Gcrsdorlf, f. 13 Dec. 1818 t 23 
AiTil l(<y7). |K I 

Den simderjy dsko Gren. 
Haron .\le« mider Friodridi Adol|ih ChriHtiau Gersdorff til 
Fi.K-ik.iiiiiiiim..,.|.,.'t farciiHtodgaiird 8;iiiit til drt for Kriher- 
skabet Mar.^illnlmrg substilucreilo mindre Kiduikomuus , f. 23 Oeradorff. 

April 1849 (Søn af Baron Carl Ludvig Christian Paul Hektor 
Gersdorff til l'ideilvOiimiisKodsut FareiistcdRaard, f. 10 Au;?. 1811 
t 8 Jan. 1890, af dcnnos 1. Ægteskab 2 Auij. IKtl in. Alexan- 
drine Sultana Kriin-Oiircy , f. i April 18;il f i Juni 1855), g. 
28 Okt 1875 ni. Soi>hio Scliliiter, f. 12 Juli 1855 f 13 Scpt. 189U. 
[Farenstedtjaard ved Slesvig.] IJorn : 

1. Baron Carl Cecil Gersdorff, f. M Juli 1670. 

2. Baron Joiiann Carl Gersdorff, f. 22 Nov. 1877. 

3. Baronesse Louise Viktoria Kda, f. 21 Mai 1880. 

4. Baronesse Mary Ida Villiolmiue, f. 20 Aug. 1887. 
6. Baronesse Sonja Anna Carola, f. 21 Marts lb93. 

Søskende 
af Faderens 1. Ægteskab (so ovenfor) : 
1. Baronesse Alice Ida, f. 19 Marts 1845. [Béthéder, Dpt. 
Landes.] 
af Faderens 2. Æfiteskuh (se nedenfor) : 

2. Baronesse Olga Victoria Leonice Alexandrine, f. 15 Dec. 1859. 
[Slesvig.] 

3. Baronesse Ida Nicoline Alexandrine, f. 19 Dcc. 1861, Dia- 
konisse. (Slesvig Johanneski.) [Bielefeldt-Sarepta.] 

4. Baronesse Natlialie Lydia Margarita, f. 29 Juli 1803, g. 
28 Okt. 1885 m. Dr. mod.. Overlæge ved St. Franciskus- 
Hospitalet Heinricli Tlieodor Kudolf A dolf Scheffer, f. 20 
Febr. 1855. [Flensborg.] 

6. Baron Hermann Adolf Gersdorff, f. 29 Sept. 1804, Farmer. 
[Nebraska.] 

6. Baronesse Mary Alexandrine Alice Alimée, f. 10 Juni 1866. 
[Slesvig.] 

7. Baron Wilhelm Victor Stuart Gersdorff, f. 24 Febr. 1808, 
Kjobmand. [Porto Cabello, Venezuela.] 

8. Baron Carl Leonidas Gersdorff, f. 10 Sopt. 1870, Premier- 
løitnant ved det previssiske Fyseler-lleg. „von Gersdorrt'" 
Nr. 80 (hessiske) , g. 7 Aj)ril IBUC ni. Alma von Czernicki, 
f. 24 Juni 1872. [Wiosbaden.] 

9. Baronesse Anna Cliarlotte Harriet Polixena, f. 20 Juni 
1872, g. i Sept. 1893 ni. (':ul Clnistiaa Klirenfried von Bohlau, 
f. 15 Juni 1805. [Schlo.-is Diiben, Saclisen.] 

10. Baronesse Alexandrine Charlotte Varinka, f. 19 .luni 
1874, g. 24 Okt. Iti95 m. Sckoudliiitnant ved det preuss. 
Husar-Bog. „Kaiaur Franz Josepli von Oesterrcicli , Kouig 
von Ungarn" (slew. - liolst.) Nr. 10 Carl l'riedricli August 
Maximilian von Czernicki (O.F.J.y.), f. la Mai 1809. 
[Slesvig.] 

Moder: 
Knkebnronosso Charlotte LC'onio Alini<!e Gersdorff, født 
Sultana Krini-Ciliirey, f. 12 Juli lH2a, g. 28 Sciit. 1H50 in. Baron 
Carl Ludvig Clirislian l'aul Hektor tteradorlf til l''ideikommi8- 
godset Farenstedgaard, lOnke a Jan. 1890. [Slesvig.] 

127 Glucksbierg. 

En adopteret Gren. 
Olga Biifget, Datter af ovcniiævtite Oherst , Baron Nicolai 
Gersilorff , Hev ved Bevilling af is Vec. Ili71 adopteret under 
Navn af Baronesse Olga Gersdorff, sualedes at hun tildels 
nyder adelige Bettigheder. 

Baronesse Olga Gersdorff, f. 18 Juli 1864, g. 22 Nov. 1882 m. 
Bankdirektør Charles Adolph d'Anisler, f. 15 Jan. 1845 t 4 Sept. 
1884. [St. Petersborg.] Glucksbierg.* 

ÉUe Louis Greve, senere Hertug Berazes (fransk Greve 27 Jan. 
1815, Fair af Frankrig 31 Jan. IslS, fransk Hertug 20 Febr. 
1830) blev den 12 Juli ISIS for sig og agte mandlige Descen- 
denter og, hvis disse skulde uddø, Itans Broder Joseph Leonard 
Vicomte Decazes (fransk Baron i Dec. 1815} og a-gte mandlige 
Descendenter udnævnt til dansk Hertug af Glucksbierg. 

Jean Élie Octave Louis Sévcr Aniaiiien Hertug Decazes, 
Hertug af (Tliicksbierg , f. 30 April 1804 (Sun af Kammerherre, 
fil. fransk Udonrigsniinistor, Ridder af PJlofanteu Louis (Miarlos 
Élie Anianieu Hertug Decazes, Hertug af Gliicksbierg, f. il) Mai 
1819 t 17 Sept. 1S8(J), Kammerherre (R.*), g. 28 April 1888 m. 
Isabelle Blanche Singer, f. 27 Jan. IbU'j t 15 Nov. 189G. [Paris 
og Chateau de La Grave ved Libourne, Dep. Girondc.] Biirn: 
I.Louis Jean Klie Greve Decazes, i. 28 Kebr. 188'J. 

2. l^targucrite Severine, f. 29 Ai)ril 1890. 

3. Jacques Louis Élie Decazes, f. 31 Aug. 1891. 

Soster: 
Wilhelniino Egidie Octavio Pascalinc Louise, f. 11 April 1805, 
g. 8 Marts 1880 m. Underliiitnimt ved det CO. franske Linie-lleg. 
Brandelys Devillo Greve de Sardclys, f. 18 Aug. 1804. [Tours.J 
Moder: 
Enkehcrtugiiido Severine Rosalic Willielniine Anne Con- 
stance Deciizcs, Utirtugiude af (ilikksbirrg, fi)dt Haronesse 
Lowenthal (li.'lli.), f. 8 Jan. 1815, g. 3 Aug. IhO.S m. Kanimor- 
licrre, fli. fraii.sk l'ih'iirigBtniiiister, Ridder af Elefanten liouis 
Cliarlos Klie Aniaiiicn Hertug Deca/cs, Hertug af Gliicksbierg, 
Enke 17 Sept. 1880. [Paris og La Grave.] 
Faders Siister: 
Henriette Wilhelniino Egidie, f. 24 Nov. 1824, g. 10 Aug. 
1845 ni. lianiii Leopold .lacques Joseph Mario Alphonso Le- 
fobvre, f. Il Mai 1811 t 8 Jan. IHHO. [Touriiay.] 
Karfaders IJroder; 
Joseph Leonard Vicomte Decazes, f. 4 Juni 1783 f 3 Juli Qrubbe. 

1868, ConseiUer cCÉlat, Præfeht i Tam og Bas-Rhin, Deputeret. 
Børn: 

1. Sophie Louise Ida, f. 25 Nov. 1817, g. 12 Marts 1835 iti. Rcceveur 
general i Toulouse FrauQois Mario Elisabctli <le (Jarlionol, 
t 14 Juli 1878. [Chateau do Palaminy, Cazéres, Dep. Haute 
Garonne.] 

2. Charles Klie Joseph Marie Vicomte Deca::es , /'. 30 Mai 1822 
f 24 Juni 1851, Soiispræf'ekt i Montmorillon , ft. 5 Juni 1850 
m. Nicole Antoinette Elisabetli do ISlauvise de Villars, f. 
17 Okt. 1825. [Chateau de Villars, I)ep. Vienne.] Sønnor: 

a. Élie Joseph Marie Kaymond Vicomte Docazes, 1. 1!) l'olir. 
1851, fh. Souspræfokt i Guinganip, g. 20 Juli 1887 m. Mario 
Louise Koechliii, f. 17 Vec. 1805. [Chateau de Villars og 
Chateau de Klorentin, Dep. Tårn.] lUirn: 

1) Marie Louiso Klisaheth Ida, f. 1.") Juni 1888. 

2) Antoinette Cécile Juliette, f. 24 Xov. 1889. 

3) Anne Mario Edmoo, f. 2(j Juli 1891. 

4) Eniile Louis Nicolas Docazes, f. 25 April 1893. 

5) Fran(;ois IMichel Kaymond Uecazes, f. 23 Jan. 1895. 

6) Marie Odile Kadosciiide, f. ti Mai 1898. 

b.Elie Framjois Juics Marie Decazos, t'. 23 Febr. 1802. [Cha- 
teau d'Ambialet, Dop. Tam.] 
Z.CJiarles Jean Joneph Louis Baron hera:es , f. 28 Au(j. 1^2r> 
f 5 Auy. lS!t7, fh. Deputeret , g. 20 :\Iai 1850 m. Anne Fran- 
goise Mathilde do Lavolvéne de Lcyraguet, f. 9 Febr. 1831. 
[Chateau do St. Hippolyte et de Florentin, Dep. Tårn.] Grubbe.* 

Gammel tlaiisk Adelsuhrijt, der her i Landet 
uddøde i forate Halvdel af forrii/e Aarh., men 
af hiilken Jonjeii Sifertse>i Ornhhe i det 
111. Aarli. tog Opliohl i 'J'iixkland , hvor hans 
Kfterkonimere emtiui live. taniilieti skriver 
si/J HH Oruhe. Vuahen i Farver og fuldstændig 
iilæijttar^le se Aarg. 1605. 

I. Linie. 

Carl Rudolf Aupust Albert (Jrubo, f. 29 Okt. 1820 (Sun af 
JuBtitsnktuar Carl Ludvig (Irulio til riaiiluif o^f Landuarton, 
t. 15 April 1770 t 18'i7), «. It Okt. Iy5:i m. Mathildo Loui.HC Lco- 
poldinc von Caanitz , f. 14 Doc. 1838 t 20 April 1879. [f-ylnok.] 
JWirn: 
I.Max WolfKauK Grube, f. IC Okt. 1856, kouKl. RCKJoringsbyK- 

niestor. [Stottln.] 

120 9 
Grubbe. 2. Anna Louise AuKUstc, f. 10 Mai 185!>- „„ Fabrik- 

3.Krnst Werner ^-^'^ • '"/„^ /"", rMargarctbe Hauke, f. 25 eier, g srKi'isr^'VoV;:;,;..!;,.^.«;. H..K., r. « 


^'■° .'„'o . ; 1»0I + 97 \ov. 1S56, 
CarJ Rudolf Gotthnf Gvuhe /^f^^^^'» V;„; Jte" WilUclmine 
■Kreasaomo,er, g. 27 Juh 18=/ " -^Sf '^'^.^a^«. 2' 12 Mai 18G3 m. 
Caroline Emilie Haniaun , f. 13 'J'^'; ''-"A'jitcrbogk.] Son: 

[Torgau.] 

II. liinie. 

Max Carl y<^^^^ ^^^^ .^^:^yj;.l S^^^^TJ^^l 1« 
Kenicrings- og LanilB-Okonomiraaa 1;"^"^ ^f^»^ V^ \ j^i^i 

H TAl Soir>^.^r Car^^l^7S"^^0 Marts 

2. Anne Marie Ottilie, f. U Sept 1889. 

.Marie Anna, f. 2 l>-;|t V ^K O ^T ^-^^Æ^^^^ 
Karl Williclni Kicl.ard Fortsch (Pr.K.O.S.), t. ~a ^^ 

[Leipzig.] ., nitt 1875 m. fli. prcuss. 

'■^ ?v;::;;icl; ^i::,^r]^^dins;erf^^okt. 18.2 ^ 2« 

Juni 1891. (Mag;l'l'"iS] . op,,* 1807, Premicrloitnant 

='• ^jii V^t;;!::^:' ^zr^'^l ^^^'t^^,, .o^..^^r.. 

til KrigsaU...lemiet. I.I^itIJ"] .^, sekondloitnant 

iv/,s.a<i-/, K, ^2 Ai.ril 1845 m. Caroline Mounn, I. lo ou 
IHun.erstadl.l 

III. liinie. 
Adolpl. Uillubn Kranz Kol.eit Grube, <;^ ^3 Au« 1803 (So« 
af.)u.titsr 1, Notar og SnK-foror (iustav !■ ru-lruh ^ ru^,^,^^ 

Ib Mai It-^H ♦ 4 Svl.t.l8Ul), ''^■-17"'.f ;';;^;;"" V'rfurt 1 lorn: 
in. A,Mo Kll^ab.tb (%uiui, f. 11 Al-nl 187J. ILrlurt.J 
1.(1 ustav \V<.ltv;anw (Ir.il.o, f. 3 Aug. 1890. 
2. Ilse Aib'b' Marie, f. 1.^ Marta lb'J7. 130 af Gyldenfcldt. 

Bradre : 

1. Carl Julius Wilhelm Gi-iihe, f. 32 Felr. 18G1 f 10 Fehr. 1893, 
Grosserer, g. 18 Okt. lyoo m. Clara Bertlia Josepha Rujiertus, 
f. 19 Nov. 1870. [Hciliii.] Datter: 

Gertrud Josepha Kriederike, f. 21 Aug. 1891. 

2. Wilhelm Grube, f. 7 Jan. 1808, Regjeriiij^ssaBsesaor. [Nien- 
burg V. W.] 

Faders Søskende: 
I.Adelheid Marie Louise, f. 30 Dec. 1829, p. 22 April 1851 m. 

meklenb. Landdrost Friedrich Weliuer (M.V.Kr.4.), f. 7 Okt. 1821. 

[Dømitz.] 
2.Marie Elisabeth, f. 2 Aug. 1831. [Schwerin.] 
S.Carl Ludwig Leopold Grube, f. 19 Aug. 1834, Agent, g. 23 

Juni 18G3 m. Emma C'Iiarlotta Strandberg, f. 3 Febr. 1843. 

[Gijteborg.] Bum : 

a. Eduardine Helene Sophie, f. 23 April 18C4, g. 24 Juni 
1892 m. Gustaf Valfrid Thulin. f. 10 Okt. 1848 + 25 Juli 1898. 

b. Gustav Heinrich Wilhelm Grube, f. 3 Juli 1806, Sømand. 

c. Adelc Mathilde, f. 4 Okt. 18G9. 

IV. Linie. 

Oscar Grube, f. 28 Juni 1840 (Søn af russisk Statsraad Adolf 
Eduard Grube, f. 18 Mai 1812 -f 23 Juni 1880), g. 18U8 ni. Luise 
Schjifer. 

Soskende: 
I.Max Grube, f. 24 Marts 1854, Overregissor ved det kongl. 

Skuespilhus (R.*) (N.O.N.4.) (Rum.J.) (S.E.H..3.) (Pr.R.().4.) 

(Pr.Kr.4.) (A.A.B.yi.) (M.(ir.3.) (l'.Chr.S.) (U.Æ.K.3.), g. 1879 m. 

Maria Leiscli. [Berlin.] 

2. Elma, f. 24 Okt. 1857. 

3. Aura, f. 2G April 18G2. [Breslau-l 

Faders Broder: 
Julius Alexander Gruhe til Maxkeim, f. 27 Auft. 1817 f S8 
Sept. laa.'), g. 1850 m. Emilie Schiifcr. [Ures.len.] Son: 
Elimar Max Grube, f. 31 Dec. 1851, Dr. pliil. [Dresden.] af Gyidenfeldt. 

Major Chri.itiitn Schousboe blev adlet 11 Juli 1161 med Kavnet 
nf Gyidenfeldt. 

Peter Waldemar Julius af Gyidenfeldt, f. 4 Jan. 1831 (Son 
af Forst- og Jagtjunker Niels St-hestinl af (iyhletifeldt, f. 5 
Sept. 1799 t 29 April 1889), Jagtjunker, kongl. Skovtaxator (K.*). 
[K.] af GyldcnfeUlt. 
Søstre : ,■ f . K^rM 18?rovVrord. StiaBclame i Vallø. [K.] 
I.Jutta AnialiP,f. 5 ArnU8..oovor „edenfor. 

^.Adelaide KhsaUct,, f^^-^Mart^s^^^^; 

- Justitsvmul, BvM^d- i';;""";.?^ f. n April 1809 f 14 Juni 
s,. Sofus Frederik af G;/l<leuteuu, I. 

1870, Postmester. Bi^rn: auhleufehlt , f. 22 Sept. 1848 

''frjan'%9 "VT^^ IBif m'Va'v/era Villafane. 

S Hugo Javier af ^f^^;^, 'i '^Xni 1881. ^^ 
c)Valdcn,ar Juho '^^ ^'y^-j'^nsJi, g. 9 Juli 1875 m. Bog- 
^^L^Lf]ø;ge^n°Crri^-toJrTX°'A«aard, f. 3 Jan. 183. 

b.Æ'?'c;'.e. re.se. «f G,jUenfeiat, f. 10 Juni 1812 f, 

Landmand. 13orn: . ^ 1945 g. 18CG ni. 

r)Beate Re.-itze Vilhelnune f. 8 Pec ^84 ,^^ 

'yabrikbcstyrer If''^«'^ *'"'^'""'f.J^," ,, Vidt, f. ^ April l«.0O, 
^>Erf^gnr2nr .^aTe ^.^^S-n , ' f. . Au.- I«-- 
^""irl Vnuclm af GyldcnfeUlt f^ 13 Aug_ 1674^ ^^^^^ 

c. c;, ri «<.-«» "/• GyJde.fehlt, f. 1 Sept. l^lo t 

Statiousfor^tavder. l^^^rn: ^f^jj^ f. 6 Jan. 1852. 

l)IIolKer bclioel SoUestea ui uj» 

[Nordamerika.] g ^ lg72 m. Kjøl'- 

'm4 ced Diihhol. Kai>t«i»- I'''"'; ^4 juU 187G m. 

1840. [K.] ,„ f r, Nov 1855. (Vallø, Slosvig 

2)Ilarriet Anna Augusta, f. 6 Nov. iboj. 

Johanneski.) (•<.] „ ^g^g (Vallø, Slesvig 

3)Mnry Louise Vill.olmino, f. 5 >ov. ibjo. ^ 

Johaiineskl) [K.] OvldonfoMt , f. !i5 April 

4)Cttrlo Viggo H.M.ry Scl.osted at (^^^t<U" ' ^,j^j ,y,j, 

1803, Cand.jur, l'oht.aasistent ll.ht.Mau..M,K^ ^^^_^. ^^^^^^^ 

m. (Jerda Lo.cnt/.o \''"^'«""=\.^) "'Vhlu-rm Christian Oro- af Oyldenfcldt. 

a)Anne Beate, f. 19 Juni 1894. (Gisselfeld.) 

b) Regitze, f. 28 Nov. 1895. (Vallø.) 
. CJirist ian Kicolai af Gi/hleiifebit til Hohenlied , f. 1 Juni 
1788 f 24 Okt. IS-'tG, Major. Bom: 
a.Henriette i'ranzisca, f. 30 Jan. 1818, Enke efter Hans 

von Wasmer. 
b. Caspar Wessel Heinrich af Gi/lclenfeldt, f. 8 Febr. 181'J 
f 20 Dec. 1893, Kancelliselretær , g. 1" 23 Okt. IHG'J m. 
Clara Mathifde af Gyldenfeldt, f. 25 Ai(<). ISHI f 6 Dec. 
1865, 2° 2 Okt. 1807 m. Agnes Margai*jthe Kriederiko 
Berger, f. 6 Aug. 1832. [Kiel.] Sonnor: 
1) Christian August Hans af Gyldenfeldt, f. 8 Febr. 1869, 

Secondløitnant ved Inf.-Keg. „Graf Bose" (1. tliyringske) 

Nr. 31. [Altona.] 
2)Friedericli Georg Heinrich af Gyldenfeldt, f. 2 Jan. 1871, 

Landmand. [Pauker i Holston.] 
C.George Ferdinand af Gyldenfeldt, f. 21 Marts 1820, g. 10 
Mai 18U4 m. Christine Conradiue Suder, f. 25 Jan. 1837. 
[Konigsberg.] Son : 

Caspar Wessel Heinricli af Gyldenfeldt, f. Ifi Juli 18C5, 

Forpagter, g. 1 Mai 1895 m. Frida Gorlich. [Kadnickeu.] 

d.Heinrich August af Gyldenfeldt til Hohenlied, f. 9 Aug. 

1822, g.8Nov.l8lJl m. Adelaide Klisabetli af Gyldenfeldt, 

f. 2 Marts 1837. [Hohenlied ved Kkernforde.] Børn: 

l)Christian Nicolay Scliested af Gyhlenfeldt, f. 20 Mai 

1803, preussisk Kegjeringsassessor. [Kroniberg.] 
2) Catharina Bl ar i a Margaretha, f. 5 Blarts 18U.'). 
3)Wilhelm Waldemar af Gyldenfeldt, f. lU Sept. 18<i7, 

Landmand. [Dammwolde ved Wendisch-Priborn, Mek- 

lenborg.] 
4)Margaretha Amalia, f. 9 Juli 18(i9. 

6)Heinricli Joliann Scldeth nf Gyldenfeldt, f. 15 Nov. 1872. 
6)Frantz Wessel af (iyldinfeldt, f. 10 Marts 1875, Land- 
mand. [Hof-Malchow veil l'hiu i Jieklcnborg.] 

e. Julius Cliristian Conrad af Gyldenfeldt, f. 2 April 1824, 
Kjøbinand, g.l9jan.l850 in. K r ii e s t i ne Amelie Moteley, 
f. 23 April 1832. [Paris.] Hatter: 

Louise Marguerite, f. 31 Marts 1858. 

f. Bothilde Sopliie, f. 7 Juli 1^25, g. 12 Aug. 1847 m. Dr. 
med. Johannes l''riedrich Wilhelm Kasch , f. 1 Sept. 1810 
+ 1 Marts 1878. [Uendsborg.] 

g.Caroline Margarothe Kugenie, f. 29 Sept. 1831, g. 22 April 
1800 m. prt-iisaisk Gidieimeregjeringsraad Hudolph August 
Johannes Gayo (Pr.K.0.4.), f. 13 Ukt. 1820. [Slesvig.] Gyldeiikrone. 

Gyldenkrone. 

Gabriel Marselis til HavrebaUer/aard optofjes 7 Sepi. 16il5 i 
Adelstanden. Hans Son Vilhelm 'MnrKeliiis blei) 15 Sept. 1073 
ophøiet i Vriherrestanden under Navnet Gyhleukrone. De fleste 
af Familiens Medlemmer skrive siy Ouldencrone. 

Baron Ove Theodor Carl Guldencrone til Raroniet Villielnis- 
borg, f . 6 Juli 1SG9 (Søn af Kammerherre, Baron Carl Vilhelm 
Ludvig Marius Christian Frederik Guldencrone til Baroniet 
Vilhelmaborg, f. 27 Juli 1833 | 22 Marta 1895), Hofjægermester. 
[Vilhelrasborg ved Maarslet.] 
. Søskende: 

' 1. Baronesse Louise Sofie J u 1 i e Isabella, f. 13 Sept. 1864, overord. 
Stiftsdame i Vallo. [Strand ved Kalundborg.] 
2. Baronesse Fanny Elisabeth, f. 8 Scpt. 1805, g. ra. Hofjæger- 
mester Erik Skeel til Stamhuset Birkelse. 
3. Baronesse Edele Margretlie, f. 24 Jan. 1867, g. m. Kammer- 
junker Niels Basse Foiisf til Billesliave. 
4. Baronesse Anna Mathilde, f. 22 Mai 1868. (Vallø.) 
6. Baron Holger Emerentz Guldencrone, f. 31 Aug. 1873, For- 
pagter, g. 7 Mai 1608 m. Baronesse Vibeke Juul af Kysen- 
Steen, f. 7 ]\Iai 1875. [Lundbæk ved Nibe.] Son: 
Baron Jørgen Guldencrone, f. 22 Kebr. 1899. 
6. Baronesse Ebba Juliane Marie, f. 20 Aug. 1876. (Vallø.) 
Moder: 
Enkebaronesse Edele Margrethe Guldencrone, født Barner, 
L 18 Okt. 1842, g. 6 Nov. 1863 m. Kammerherre, Baron Carl 
Vilhelm Ludvig Marius Christian Frederik Guldencrone til 
Baroniet Vilhelmsborg, Enke 22 Marts 1895. [Mariendal ved 
Beder.] 

Faders Søskende: 
1. Baronesse Theone i\L\rie Frederikke, f. 8 Febr. 183.5, g. 
8lDec. 1854 m. Admiral August Christian Schultz (C'.D.M.) 
(E.M.1.2.) (K.St.A.2.) (Sp.C.lII.2.) (Gr.Fr.3.), f. 21 Dec. 1813. 
[K.] 
2. Baron Oscar Emil GiUdenrrone til Urup, f. 3 OU. 1S37 f 7 
Nov. Ii>;i2, Kitmester, g. 9 Sept. 1863 m. Mario Cliristino Jo- 
sephine Morck, f. 5 Juli 1842. [K.] Bom: 
».Baronesse Marie Sotio Isabella, f. 25 Juli 1864. (Vallø, 

Tliuarupgaard.) 
b. Baronesse Ellen Julio, f. 13 Dec. 1806, g. m. Kammer- 
junker Just Krie^'er til Isgaard. 

c. Barun Carl Oscar Herman (iuldonorono , f. 12 l'"ebr. 1872, 
l'remierlDitnant ved 30. Batl., tjonestegjørendo ved Livgarden. 
[K.] 

d. Baron Einar Marius (iuldencrt)no, f. 20 Sdpt. 1874, Scknud- 
løitnant uf Flaaden, Elev vod Oflicersskolen (S.V.3-.). [K.] Gyldenstierne. 

e.BaroneBse Ingeborg, f. 2 Juli 1879. (Vallø, Thaarup- 
gaard.) 

Farfaders Brudro: 
1. Barott Vil Ji elm Marius Julius GiUdencrone , f. 13 Xov. 1799 

f J Jan. 1S52, Kannnt'rJHnker, Ritmexter, TohliHspektet: Datter: 

Baronesse !Marie Louise, f. G Mai 1831, g. 4 Nov. 1651 m. 

Dampoliemoller Cliristian Bang, f. 8 Okt. 18;i7. [Aarhus.] 

i.Baron Freder ik Gtddencrone til Stenege, f. 23 Juni IdOl f 

21 April 1SS2. Bum: 

a. Baron Ove Christian Sophus Guldencronp, f. 14 Nov. 1842, 
Kaptain, Farmer (E.M.2.), g. 14 Jan. 1806 ni. Kirstine Petersen. 
[Illinois.] 

b. Baronesse Juliane Jlarie (Mimi) Kristine, f. 28 Dec. 1845. 
(ValUf, Tliaarupgaard.) [K.] 

c. Baron Vilhelm GuUlcncrone, f. 1 April 1854, Kjøbmand. 
[Joliet, Illinois.] 
Z. Baron Christian Frederik Giddencrone , f. 30 Mai 1803 f 

18 Marts 1875, Kammerherre, Amtsforvalter. Bom: 

a. Baron Christian Guldencrone, 1'. o Marts lti3~, Kammer- 
herre, Oberst af Artill., Ciief for Kongens Adjiitantstab 
(C».D.M.)(E.M.;i.)(Gb.E.T.)(K.yt.Stan.ii*.)(N.St.O.-^^'.HS.Sv.i!2.) 
(Gr.Fr.2.)(l{.St.A.2.)(O.J.Kr.2.)(Pr.Kr.a*.)(I'r.K.O..i.MB Z;.L.:i2.) 
(S.H.F.21.) (S.Kr.2.) (S.H.E.2.) (S.T.3.) (M.Dan.1.2.) (B.H.M.a*.). 
[K.] 

b.Baron Emil Gvldenkrone, f. 27 Okt. 1838, Amtsforvalter (R.*) 
(K.St.A.2.) (Pr.K.0.3.) (S.E.H.3-'.) (L.E.Kr.3.) (S.N.3.), g. 27 Aug. 
1882 m. Lona Gulowsen. f. 30 Jan. 18D4. [iNIaribo.] Son: 
Baron Viggo Frederik Emil Gjldeiikrone, f. 18 Juli 1883. 

C. Baron Ove Guldenrrone , f. 1 ^ejyt. Id 10 f 14 Juli ISSO, 
Kaptain af Fhuiden oii Adjutant hos Hellenernes Konije, 
g. 8 April 1800 m. Di an o Gabrielle Victoire Marie 
Clémence Grevinde de Gobiiieau, f. 13 Sept. 1848. [Rom.] 

d. Baronesse Augusta Tliorvoiga, f. 24 Juni 1847, g. 20 Aug. 
1878 m. Stiftsgartncr Otto Valdemar Mourier, f. 3 Nov. 
1843. [Vallit.] 

e.Baron Carl Ferdinand Guldencrone, f. 7 Nov. 1854, Kam- 
merjunker, Vicekonsul, g. 17 Aug. 1885 m. Bertha Louiso 
Elisabeth Favior, fodt Gorrisson, f. 19 Dec. 1851. [Nizza.] Gyldenstierne/^ 

(Gyllenstiorna.) 

Gammel d<insk Adelsslwtjt , hvis Stamtra' kan eftervises til 
Ur. Xiels JJriksen til Aaijaitrd, der nicviies 1311. Shiijten uddøde 
i Danmark 172!) med Oberstloitnant Laurids Ulfetd Gylden- 

135 ' Gyldenstierne. 

stierne, medens en Linie, iler stammer fra Ur. Erik Eriksen 
til Fogelwik, siden Midten af det 10. Aarh. har været Oosat i 
Sverig. 
I Sverig erholdt Slægten 1560 friherrelig Værdighed. 

Friherre Nils Gyllenstierna til Ejcrsgaards og Krapperups 
Fideikoinmisscr i Skaane, f. 11 Di^c. 1855 (bon af Uiuli'rloitiiaut, 
Friherre Carl Gyllenstierna til Bjors!,'aartla og Krapperups 
Fideikonimisser, f. 29 Aug. 1S19 t ~S l-'cbr. IS(iii), svensk Hof- 
jægermester {S.V.3'.) (O.Il.Jub.'l".), g. 28 Mai 1S81 ni. briherre- 
inde Lilian Eleonora (Ellen) Stjernstedt, f. 10 Sept. 18li2. 
[Krapperup ved Huganæs.] Bom: 

1. Friherre Erik Gyllenstierna, f. 27 Jlarts 1882. 

2. Friherre Carl Gyllenstierna, f. 2!) Juni 1883. 

3. Friherreindo Ebba Eleonora, f. 10 Sept. 1885, Stiftsfrøken. 

4. Friherre Gustaf Gyllenstierna, f. 30 Sept. 1891. 

Sostre: 

1. Friherreinde Viveka, f . 9 Sej't. 1849, g. 19 Juni 1873 m. 
Kammerherre lios Dronning Sofia, E.xpeditionsehef ved Kigs- 
marskalkseinbedet, Dr. phil., l<"riherro Samuel l'redrik Au gu s t 
Stjernstedt (S.N.3.) (S.V.3'.) (N.St.O.Si.) (O.lI.Jub.T.) (S.'A.2^.) 
(Kuni.Kr.2), f. 1 Aug. 184i. [Stockholm.] 

2. Friherreinde Ebba, f. 29 Jan. ISUG, g. 19 Sept. 1885 m. 
Løitnant Carl Ijudvig Erik Joachim Iloclischild, f. 19 Sept. 
18G0 I 1899. [Skoghult ved Uydsgaard.J 

Moder: 
Enkefriherreinde Beata Gyllenstierna, født Uosenstierna, f. 
4 Nov. 182G, g. i Okt. 18U! m. Friherre Carl Gyllenstierna 
til Bjersgaard og Krapperups Fideikommissor, Enke 28 Febr. 
1866. [K.] 

Faders Søskende 
af Farfaderens , Friherre Nil.t Clirisloplier Gi/lleiistiernn's 
(f. 27 Sept. 77,s» f J.T Juli lS(i,')) 1. Ægleakab 8 Okt. IHIS 
m. Friherreinde Viveka Sture (f. 12 Der. isud f 2H Marts 
1S2S) : 

1. Friherreinde Christina (Kjerstin), f. 23 Marts 1822, g. 13 
Nov. 1851 m. Major IMiilip Baltzar von Platcn til Christine- 
diil, f. 31 Juli 1819 t 23 Okt. 1890. [Wettingo ved IClippan.] 

2. Friherreinde Sigrid, f. 15 Mai 1823. [Helsingborg.] 

3. Friherre Erik Oi/tlenstierna , f. 20 Jan. L^2.> f O Aug. 1870, 
Jiitmester. Simuer: 

a. Friherre Johan Gyllenstierna til Westraliy, f. 14 Sept. 18!>7, 
Kitmester ved skaanske Husar-Keg., Forpagter (S.V.3'.), g. 
2UJuli 1887 ni. Kriherreindo Louisa Ulla Charlotta liarno- 
kow, f. t; Nov. I8i;7. [lljersgaard ved Klippan.J Børn: 

1) Kriherre Knut <iylleMstii^rna, f. 22 Okt. 18S8. 

2) Friherre Johan Gyllenstierna, f. 11 .\.ug. 1890. 

3) Friherreinde Ur itu, f. 26 Nov. 1894. 

136 Gyldenstierne. 

b.Friherre Erik Gyllenstierna til Westraby, f. 27 Nov. 1858, 
Eitmester og Kvartermester ved Kron7)riii8ens Husar-Kcfj., 
g. 16 Nov. IbST ni. Clara Alexandra Emma tijOcrona, f. 18 
Juli 18G8. [Rlalino.] Sonner: 
1) Friherre Sten Gyllenstierna, f. 11 Dec. 1888. 
2)Frihorrc Stif? Gyllenstierna, f. 4 Marts 1^1)2. 
4. Friherre Nils Nilsson Gyllenstierna til Klfdalen, f. 20 April 

1826 (S.N.3.), g. 15 Juli 1856 ni. Friherreinde Margrethe 

Louise Duwall, f. 1 Jan. 1837. [Elfdalcn ved Klippan.] 

Børn: 

a. Friherre Axel Gyllenstierna, f. 13 April 1857, Ritmester ved 
skaanske Husar-Keg., g. 20 Marts 1888 ni. Grevinde Hedvig 
Snoilsky, f. 21 Okt. 1868. [ForsniiiUan ved Klippan.] 
Bom: 

1) Friherreinde Hedevig Christina, f. 26 Jan. 1889, Stifts- 
frøken. 

2) Friherre Mogens Niels Gyllenstierna, f. 24 April 1897. 
b.Friherre Carl Gyllenstierna, f. 18 Aug. 1860, Kaptain af 

den svenske Flaado (T.O.4.), g. 7 Jan. Ib89 m. Malin Mar- 
garetha Hedvig Emilia Crafoord, f. 11 Juli 1866. [Karls- 
krona.] Døtre: 

1) Friherreinde Jlalin, f. 2 Dec. 1880, Stiftsfrøken. 
2) Friherreinde Margrethe Louise, f. 1 Sept. 1892, Stifts- 
frøken. 

3) Friherreinde Elisabeth, f. 23 Marts 1894, Stifts- 
frøken. 

c. Friherre Sten Gyllenstierna, f. 12 Sept. 1662, Løitnant ved 
Kronprinsens Husar-Reg., La;rer ved Rideskolen paa Stroms- 
holra, g. 23 Okt. Ib'JS ni. Friherreinde Anna Cecilia Beck- 
Friis, f. 27 Aug. 1860. [Stritnisholni.] Dattor: 
Friherreinde Elsa, f. 19 Kebr. 1896. 

d. Friherreinde Sigrid, f. 27 April 1865. 

e. Friherreindo Catliarina, f. :.'(; Okt. 1867. 

f. Friherreinde Margaretha, f. 15 Aug. 1871. 

g. Friherreinde Ingeborg, f. 14 Aug. Ib73. 

b.Friherre G o ran (iyllonstierna, f. 31 Juli 1870, Undcrloitnant 

ved skaanske Drag.-Reg. [Ystad.] 
i. Friherre t; liri s tof f er (iyllonstierna, f. 8 Febr. 1878. 
6. Frilierreinde Ebba, f. 8 I-'obr. 18:;^, g. 19 Aug. 1854 tii. Uiidcr- 
staldmcstor Otto Wilhelm von l'iatcn, f. 6 Nov. 1820. [Hel- 
singborg.] 

af Furfdilerens 2. Æijte>ikuh m. Grevinde lleilciij Maria 
Ainaliti ile Ui GarUie, f. Iti Aj)ril 1W4 , g. 17 Juni 1830, 
f 6 Xnv. 1S3'>: 
0. Friherreinde Gustafva, f. 10 Okt. 1831, g. 2. Aug. 1850 m. 
Ritmester Rolivar Magnus Krcdrik Carl Wilhelm Hallen- 
borg til Uydagaard, f. 18 Febr. 1828 t 22 Mai 18U2. [Jlalmø.] 

137 GUntelberg. von Gæhlcr. 

Guntelberg. 

Gammel nordtydsk Shvgt , der i sin Hjemstavn kaldte sig 
Giinthersherg og i del 16. Aarli. eller for er kommen til Dan- 
mark. Kaptain Aldo Frederik Vilhelm lioUer Oihitelberg erholdt 
ved aabent Brev af 17 Marts 1876 Anerkjemlelse af sin Adel. 

Einar Guntelberg, f. 28 Juli 1885 (Sim af Kaptain Axel 
Vilhelm Guntelberg, f. 18 Okt. 1855 t 18 Marts 1899). 
Søster: 
O ad ran, f. 19 Sept. 1886. (Vemmetofte.) 

Moder: 
Marie Dorthea Guntelberg, født Gad, f. 1 Mai 186.3, g. 8 Nov. 
1883 m. Kaptain Axel Vilhelm Guntelberg, Enke 18 Marta 
1899. [K.] 

Faders Søskende: 
I.Thorvald Sophus Aldo Guntelberg, f. 4 Fcbr. 1857, Fuld- 
mægtig i Handelsbanken. [K.] 
2.Ingeborg, f. 23 Aug. 1806. (Vallø.) 
Faders Moder: 
Sophie Caroline Henriette Oiintelberg, fodt Greensteen, f. 25 
Juli 1829, g. 25 Jlarts 1854 m. Kaptain, Stabsintendant Aldo 
Frederik Vilhelm KoUor Guntelberg, Enke 13 Mai 1891. [K.] 
Farfaders Soster: 
Thecia Minona, f. 20 Sept. 1823, g. 10 Juli 1852 m. Professor, 
Medlem af Vidonskaberncs Selskab, Dr. pliil. Johan Louis Ussing 
(Ci.D.M.) (N.St.0.2^.) (Gr.Fr.4.), f. 10 April 1820. [K.] von Gæhler.* 

Konferenaraad Caspar Gwhler blee adlet 20 Jan. 1749 med 
Navnet von Guhler. 

Den danske Ijinie. 

Uddød paa Mandslinien 16 Okt. 1SHS (jvf. nedenfor). 

Thokla Charlotte von Gæhler, f. 19 Okt. 1845 (Datter af 
fh. AnitBforvaltcr Cliriatoph Adolph Hornian von Gæhlcr, f. 
13 Nov. 1807 t 10 Okt. 1898). [K.] 

Den baierske Linie, 

31 Mai 1S3!> ojitai/en i den baierske Adelstand. 

Carl Theodor von Gadilor, f. 26 Juni 1812 (Søn af baiorsk 
Oberst Carl Willieliii Kriudrich August Christoph von Ga;liler, 

13B Ton Hadeln. 

f. 26 Dec. 1802 f 24 Aug. 1877), fh. baierak Officer, Ingeniør, g. 
3 Marts 1870 m. Anna Spies, f. 1838. [New York.] 

Søskende: 
1. Sophie Victoria Louise Joscplia, f. 29 Marts 1839. [Lan- 

dau i Pfalz.] 
2. Louise Caroline Alexandrine Josephine, f. 25 Juni 1840. 

[Landau.] 
S.Frantz von Gæhler, f. 9 April 1845, Skatteoppebørselscni- 

bedsniand, g. 11 Mai 1875 m. Josephine Gerlach, f. 17 Marts 

1851. [Hammelburg.] Sønner: 

a. Carl August Johann von Gæhler, f. 18 April 1876. 

b.Franz Georg von Gæhler, t 7 Aug. 1885. 

C.Georg Alojsius von Gælilcr, f. 22 Jan. 1887. 
Faders Broder: 

Christian Cltristoph Friedericli Stephan von Gtehler, f. 39 
Nov. 1806 f 6 Marts 1S80, baiersk Hitmester, g. 2 Juni 1842 ni. 
Emma Amalie Caroline Schmidt, f. 24 Okt. 1815. [Munchen.] 
Datter: 

Emma Augusta, f. 13 Marts 1853, g. 27 Mai 1885 m. fh, 
Jernbaneingcniur Christian Erhardt Karl Gutz, f. 20 Jan. 
1846. [Kitzingen.] von Hadeln. 

Gammel frisisk Slægt, der Aar 1106 skal være kommen til 
Landet Hadehi og ved Aar 1000 til Norge med Lorent s von 
Hadeln, som 1603 fik Semgaard paa Eker i Forlehning. 

Knud Christian Emil von Hadeln, f. 9 Okt. 1851 (Søn af 
Proprietær Jolian Ilendricli Emil von Hadeln, f. 10 Aug. 1818 
+ 16 Mai 1878), Fabrikant, g. 13 Aug. 1881 ni. Anna Alvilda 
Mikaelino Thomsen, f. 26 Okt. 1809. [K.] Datter: 

Karin, f. 17 Juni 1885. 

Søskende: 
I.Alfred Henrik von Hadeln, f. 17 Juni 1853, dansk Konsul, 

g. 21 Marts 188G m. Alma Charlotte Julio Emilie Conradi, 

f. 25 Sept. 1858. [Libau.J Dotre: 

a. Sigrid Mario, f. 14 April 1887. 

b.Ragna Lilly, f. 20 Duc. 1888. 

C.Inga Elise, f. 13 Dec. 18^9. 

d. Gorda Anno Mario, f. 20 Fcbr. 189(5. 
2. Johan Kredorik von Ilailoln, f. 24 Nov. 1855, Jornbano- 

ossistent. [Kl 
S.Hendrino t'iitharino Frodorikkti, f. 24 Sept. 1858, g. 21 Mai 

1880 in. Skibsliygiiuistcr VVilholm Marius Johan Løve, f. 1 

Aug. 1854. [Helsingør.] 

139 Halling. Hanibro. 

Moder: 
Henriette Frederikke von Hadeln, fiidt K.jolner, f. 7 Sept. 
1821, g. 4 Jan. 1851 m. Proprietær Jolian lleiidricli Emil 
von Hadoln, Knke 16 Mai 1878. [Helaiiigor.] 
Faders Sitster: 
Elise Ovidia Caroline, f. 13 April 1820, ({. 18 Dec. 1841 m. 
Etatsraaad, f liv. Herredsfoged Carl Di<lurik Meinig, f. 13 Juni 
1811 t 30 Aug. 18U7. [Roskilde.] Halling. Brigader WiUiam IlaUlng til Dronnimjliind etc. blev adlet ved 
Patent af 17 Dec. 1783. 

Axel Halling, f. 15 Marts 1869 (Son af Varemægler Hans 
Frederik Alexander Halling, f. 9 Marts 1839 t J28 Febr. 1878), 
Cand. mag. [K.] 

Moder: 

Petrine Larsine Joacliimine Halling, fiidt Uranner, f. 11 Mai 
1842, g. 11 Dec. 1867 m. Vareniæglor Hans Frederik Alexander 
Halling, Enke 28 Febr. 1878. [K.] 

Faders Søster: 

Caroline Ernestine Alexandrine, f. 7 Sept. 1846, g. m. Fri- 
herre Ove Kamel. 

Farfaders Uroder: 

C;» ristia n Ulrik- von IVesten IIallin<j, f. V-? Febr. 1804 f 20 Juli 
1874. Datter: 

Vilhelmine Amalie, f. 14 Juli 1850, g. 30 Mai 1873 m. Pre- 
niicrUiitnant Valdemar Kobert Emil iiauritzen, f. 23 Sept. 1840. 
[Hellerup.] Hambro.* 

Carl Joaehim Ilainhro , Chef fur JJnudelsIiuset C. J. Ilainbro 
Oij Son, blev ve<l Valent af H Okt. l^.'il o/ilaact i den dunxke 
yrilierrestand , saaledes at den frilierrclii/e Titel efter hann 
Dod ijaar i Arv til den af haus tnaHiUitje ]>escendcnler , der 
er at betruijte som Familiens Hoved, oij saaledes fremdeles. 

HiMiry t'hnrh's Thomas Hunibro til Miltnn Alibny, f. 21 Dec. 
Itiii!) C^OM uf Vori-ivul l,i>uis Haml.ro, f. 2!) .Jan. IhCJO f 16 April 
1885, uf dennes 1. Ægteskab Kl Murta 1809 m. Grace Otway Hambro. 

Mayne, f. 23 Mai 1851 f 10 Dec. 1870), Justiee of the Peaco for 
Dorset, g. 18 Juni Ifci'Jii iii. J'j<lit)ia Gertrude Bonsor. [Milton 
Abbey, Blaiidford, ]^orsetsliire.] 

Søskende 
af Faderens t. Æijteskah (se ovf.): 
I.Grace Mary, f. 10 Dec. 1870. 
2. Per ci val Otway Ilambro, f. 10 Dec. 1870. 

af Faderens 2. Æutoskab (se iidf.): 
S.Dorothy KUa, f. 29 "Nov. 187«. 
4. Norman Joachim Harabro, f. 20 Febr. 1878. 
S.Bertram Emil H.ambro, f. 11 Marts 1880. 
Moder: 
Arabella Marianne Ilambro, fodt Norman, f. 17 Marts 1846, 
g.4Febr.l875 m.Percival Lewis Harabro, Enke 10 April 1885. 
[il Eaton Square, London.] 

J-'adors Briidre: 
\. Charles Joseph Tlieophiliis Ilanihro til Milion Ahbej/, f. 2 
Okt. 183-t f 11 April 1S!>1, <r. 15 Doc. 1857 m. Susan Åmella 
Yorke, f. H Jan. 1839. [Milton Abbey.] Dotre: 
a.Caroline Susan, f. U .\ug. 1850, fi. U Dec. 1879 m 01)erst- 
løitnant Uvedale Edward Parry Parry- Okedon, f. 9 Sept. 
184.'i. [Turnwortii, Dorsot.] 
b. Agneta Josephine, f. 17 Aug. 18G4, p. 5 Jan. 1888 m. Kap- 
tain ved det 15. engelsko Husar-Keg. B ulmer Fenwick de 
Sales la Terriere. 
2.Baron Everard Alexander Hambro, f. 11 April 1842 (arvede 
Barontitlen efter Vadevens Bestemmelsp, men forer den ikke), 
Chef for Handelshuset H. J. Haniliro it Son i London, Diroktor 
for „the Bank of Enf,'land", Justiee of tlio Peace for Kent og 
Surrey & Deputy Lieuteuant of Dorset, g. 2.3 Ukt. ISUO m. 
Gertrude Jlary Stuart, f. 13 Okt. 1848. [Hayes Place, Kent.] 
Børn: 

a. Charles Eric Hambro, f. 30 Sept. 1872, g. 17 Juli 1894 m. 
Sybil Martin Smith. Son: 

Charles Jocoly Hambro, f. i Okt. 1897. 
b. Harold Everard Haiiiljro, f. 20 Jan. 1876. 
C.Angua VaUlomar Haml)ro, f. 8 Juli 1883. 
d. Violet, f. 25 Sept. Iti84. 
C.Ronald Olaf Hambro, f. 1 Dec. 1885. 

Faders Stifmoder: 
Enkebaronesse Elisa Hambro, foilt (ireatliead, f. 1 Sept. 1825, 
R. 1 April 18(>2 m. Baron (!arl .loailiiui Ilambro, Enke 17 Nov. 
1877 (han g. 1" 12 Dec. 18:!3 m. Caroline Marie (iostenliofer, 
f. 28 Sept. 1810 t 8 Marts 1862) [London.] 141 Harbou. 
Harbou. 

Slægtens Stamfader Knud Nielsen blev adlet 
8 Aiig. 1440. — Vaahen og fuldstændig Slwgl- 
tavle se Aargang 1S07. Den ældre Linie. 

Adolph lieoii,' Daniel Harbou, f. 30 Marts 
1879 (Son af preussisk StabslæKC i Lande- 
værnet Christian Bernhard Gustav Har- 
bou, f. 13 Dcc. 1845 + 12 Aug. 1891), Løjtnant 
ved 1. thyringske Inf.-Keg. Nr. 31. [Altona.] 
Broder: 

Bodo Christian Anton Mogens Harbou, f. 12 Dcc. 1880, preuss. 
Løitnant ved oldenborgske Inf.-Keg. Nr. 91. [Oldenborg.] 
Moder: 
Elisabeth (Lili) Dorothea Harbou, fodt Claussen, f. 18 Jan. 
1856, g. 19 April 1877 ni. preussisk Stabslrego i Landeværnet 
Christian Bernhard Gustav Harbou, Enke 12 Aug. 1891. 
[Lehe.] 

Faders Søskende: 
I.Matilde Augusta, f. 7 Okt. 1810, g. 10 Sept. 1862 m. Friherre 
Albert von Hanstein til Henfstadt, f. 20 Febr. 1835 t 28 Juni 
1894. [Henfstadt i Sachsen-Meiningcn.] 
2.Theodor Carl Nicolaus Harbou, f. 2 Jlarts 1818, g. 6 Juni 
1877 m. Clotilde Constance d'Alinge, f 8 Dec. 1857. [Nieder- 
158snitz ved Dresden.] Bum: 
a.HoTSt Walter Itudolf Harbou, f. 31 Okt. 1879, Løitnant 

ved 8. saehsiske Inf-lleg. Nr. 107. 
b.Thea Gabriele, f. 27 Dec. 1888. 
S.Maria, f. 31 :Marta 1853, Hofdame lios Fyrstinde Marie af 

Wied. [Neu Wied.] 
4. Johanne Albertine, f. 14 Jan. 1855. [Berlin.] 
6. Carl Frantz Adolpli Harbou, f. 20 Kobr. 1800, Major i Gene- 
ralstiibcn (Pr.J.), g. 15 Okt. 1892 m. Hedwig (iabrielo Sophie 
Marianne von Vos:*, f. l.'H Aug. 1872. [Mainz.] Son: 

Kberhard Bodo Carl Heinricli Achim Harbou, f. 30 Juli 1893. 
Farfaders Brodro : 
1. Johannes M'illietiii Aiithoniits Jlarlwii. f. 17 Jan. 1810 f 14 
April ISti], Gentriilmnjor, Ka»ii)ie>iiiiikfr. Born: 
a. Frederik Hans Walter Harbou*, f. 17 April 1853, Obcrst- 
liiitnant »f Fodfolket, tji-ncstegjiircnde i Krigsministeriet 
(K.*1).M.) (N.St.0.3i.) (S.'Sv.:!!.) (K..K.L.5.) (N.O.N.5.) (A.A. 
B.3'.), g. 1° 18 Mai 1887 ni. Sofie ("atlirinc Villielminc Mario 
Dahlerup, f. i; Okt. 1854 f 20 Okt. 18110, 2" l(i Febr. 1892 in. 
Ludo vi CH Gaiidil, f. 30 Dec. 1857. [K.] Børn: 
l)Jolinni\eB Vilbidni Harbou, f. 4 Marts 1888. 
2)KnuiI Harbou, f. 11 Juli 1889. 

142 Harbou. 

3)Sofio Klisabetb, f. 10 Mai 1893. (Vallø.) 
4) Ni el 8 llarbou, f. in J:in. 1890. 

b.Helga Cbarlotte, f. li Okt. 185r., f?. C Mai 188o m. Korrs- 
lægc ved (ianii9onssyK''busot og; LrcRckorpsets btab Uor- 
den Norrie, f. « Mai 1855. [K.] , . ., 

C.Ane Mario Louise Dagmar, f. 13 Jan. 1800, tand phil., R. 
11 Nov. 1887 m. Caud. tlicol., Skolebestyrer Nicla Hjort, 

d.VilhelmVe'^" Ulrikke Alvilda, f. 16 Dec. 18C2, Læge, 
a 23 Juni 1899 m. Etatsraad, Stadslæge Hans Emil Ema- 
nuel Madsen Hoff (K.*), f. 18 Sopt. 1844 (ban g. 1 10 Aug. 
1872 m. Anna Elisahetb Margretbe Bay, t. 11 Marts 1848, 

2.FW<rW.^o«, f. 30 Jan. 1814 f 5 Marts 1S62 , Arkitekt. 

a j'^lin Walter Harbou, f. 24 Jan. 1847, g. 5 Okt. 1869 m. 

Juliette Purdy, f. 2 Okt. 1846. [Soutb Bend, bt.Josepb 

Cc, Indiana.] Datter: 
Margaret, f. 3 Nov. 1871. . , t j i „ o« 

b. Jam es Bicknell Harbou, f. 11 Jan. lSo2, Landmand, g. 29 

Marts 1877 m. Helen Elcspa Eldrcdge, f. 24 Aug. 18j1. 

[Macedon, Wayne Cc, New York.] Bom: 

l)Iiena Margaret, f. 6 Dec. 1878. 
. 2)Emma Bouetta, f. 27 Juli 1882. 

3)Darwin Bradlcy Harbou, f. 26 Okt. 1888. 
c George Wasbington Harbou, f. 14 Aug. 1858, Bogtrykker 

og Kedaktor, g. 8 Juli 1880 m. Emma Bonebrake, f. 14 1<ebr. 

1859. [Oliikago.] liorn: 

1) Georgia W i ni fred, f. 7 Aug. 1883. 

2)Cliarles Harrison Harbou, f. 14 Mai 1886. 
d.Wilbelmiua, f. 1801, g. 1882 m. Jernbaneembedsmand 

'William Hayes, i 1885. [Canandaigua, New York.] 
3 Ernst Cliristian Harbou, f. 8 Dec. 1815, fb. preussisk LanU- 
raad (Pr.R.O.3.) (rr.Kr.2.), g. 24 Mai 1855 m. Xllnkke Julio 
Marie von Kosen, f. 13 Jan. 1829 t 28 April 1866. [Itzehoo.] 

B Andreas Friedricb Wilhelm Harbou, f. 16 April ISr.O, 
Major og Biitaillonakoniniandiir ved det T.reussiskc tyselor- 
Reg. Nr. 40 „Fiirst von Hobenzollerii" (l'r.Kr.:i.) {l'r.H,.0.4.) 
(BM.K.3'.), g. 15 Juli 18110 m. Aeniilia (Amy) Cliristiaua 
Budd, f. 20 Juni 1860 (g. l" m. Forli'gsbogliandler Alfred 
Plijtz). [Aacben.] Søn: , ■ o o 

Willi«diu Ernst Waltbcr Oskar Harbou, f. 24 Mai 1898. 

b.Sigismui.d Willielni Carl A<l..lpb Harl.ou, f. 23 Aug. 1857. 
Kaptaiu ved KeltartilU.ri-Hig. Nr. 6:^ (l'r.J), g. 1" 5 Nov. 1887 
m. Katharina Hegeler, f. 28 .\ug. 1805 + 30 Sept. 1890, '^ 
20 Jan. 1899 m. Charlotte Drosler, t. 7 Jan. 1878. [Ver- 
den.] Søn: 

143 Hauch. 

Ernst Ulrich Wilhelm Ludwig Gustav Adolph Ilarbou, 

f. 2G A«g. 1889. 
C.Anne Marie Dorothea Helene, f. 21 Juli 1800, g. 12 Dec. 
1888 ni.tydak Konsul, Dr.jur. Walther Wcver, f. 2G Juni 
1859. [Kio Janeiro.] 

d. Franz Alexander Sigismund ITarbou, f. 21 Marts 18G4, 
fh. preussisk Kaptain, g. 24 Aug. 1899 m. Al b c rti n e Vogler, 
f. 21 Jan. 1872. [Kiel.] 

e. Selma Caroline Sophie, f. 15 Okt. 1865. (Slesvig Jo- 
banneskl.) 

Den yngre Linie, 

erholdt sin Adel konfirmeret ved Patenter af 10 Marts og 

13 Aug. 1841. 
Ernst August Friedrich Carl Iliirbou, f. 6 Aug. 1830 (Søn at 
Amtsforvalter Michael August Harbou, f. 24 l\Iai 1799 t 2 Mai 
1852), Dr. mod. & chir. , Amtsl.TKe og preussisk Medicinahaad, 
g. 2 Okt. 1865 m. Tlierese Emilie Cliristine Claudine du Plat, 
f. 13 Jan. 1834. [Delmenhorst.] 

Sostre: 
I.Juliane Jeanette Flcmmine Margrethe, f. 17 Jan. 1837. (Ros- 
kilde.) [Delmenhorst.] 
2. Charlotte Dorothea Wernerine, f. 19 Aug. 1889, g. 10 Marts 
1868 m. Sognepræst Asmus Hunzen, f. 23 Mai 1829 f 20 Okt. 
1871. [Flensborg.] 

Faders Broder: 
Friedrich Xicolaus Christian Jlurhou, f. 31011.1804 f 22 Aug. 
1871, fh. llusfogeil. Bom: 

I.Dorothea Charlotte Augusta, f. 21 Aug. 1839, g. 13 Mai 
1893 m. Afdelingschef ved dot hamborgske Katasteramt Carl 
Heinrich von Sames, f. 28. Sept. 1835. [Hamborg.] 

2. Joan Nicolaus August Marius Harbou*, f. 17 Jan. 1841, tydsk 
Konsul, g. 8 Juni 1875 m. Johanna Gertrud Wienckcn, f. 1 
Sept. 1852. [Gr.teborg.] Son: 

Friedrich (Kritz) Js'icolaus August Harliou, f. 15 Fcbr. 1893. 

3. Charlotte Benedicte Sophie Frederikke, f. 24 April 1845. 
(Slesvig Johanncskl.) [Slesvig.] 

4. Sophie Fleminino Caja Elisabeth, f. 6 Aug. 1846. (Slesvig 
Johanncskl.) [I'aris.] Hauch. 

Oberst Andreas Jlamh hlev adlet 31 Marts 1750. 

Den ældre Linie. 
William Frederik llaucb, f. 23 Nov. lt*29 (Son af Knnforens- 
raad, TrolVssor ved Universitetet, i)r.i>hil. Johannes Carsten 

144 Hauch. 

Hauch, f. 12 IMai 1790 f 4 Marta 1872), Telegrafist, g. 18 Mai 

1854 m. Anna Elisabeth Linilc^'aard, f. 25 Juli 1831 f 4 Mai 

1882. [K.] l^Dtrc: 

1 Margrethe, f. 2 Juni 1855, g. 2 Jan. 1880 m, Kaptain af 
Forstærkningen og Kompagnichef ved H7. Batl. , Assistent i 
Krigsministeriets Arkiv Henning FreUerik liilsted (R.*) 
(E.M.2.), f. 20 I)cc. 1837. [K.] 

2.A8trid, f. 10 April 1857, g. 14 Mai 1863 m. Telegrafingeniur 
Frederik Vilhelm Andersen, f. 10 Juli 1852 +1897. [London.] 

S.Ellen, f. 9 Juli 1865, g. 18 Febr. 1893 m. Læge Soren Gu- 
stav Adolph Ottesen, f. 31 Juli 1857 (g. 1° 31 Okt. 1881 ni. 
Thecla Sophie Nicoline Unmack, f. 26 Dec. 1858 + 11 April 
1889). [K.] 

4. Gudrun, f. 20 Febr. 1868, g. 25 Jlai 1895 ni. Dr. med. Poul 
Valdemar Hertz, f. 1 Marts 1855. [K.] 

S.Anna Elisabeth, f. 20 Jan. 1S7G. (Vemmetofte.) 
Søskende: 

1. Adamine Vilhelmine i\r.at hilde, f. 9 April 1831, g. 19 April 
1859 m. Justitiarius i Høiesteret, Formand i Kigsretten, For- 
mand i IJestyrelsen for Statsanstalten for Livsforsikring Peter 
Frederik Koch (C'.D.M.) (Gb.E.T.), f. 22 April 1832. [K.] 

2. Christiane Georgine Elisabeth, f. 5 Okt. 1S32, g. 29 Juni 1855 
m. Pastor Jens Christian Hostrup, f. 20 ^lai 1818 f 21 Nov. 
1892 (han g. 1" 2 No v. 1848 m. Henriette Villielmine Lovise 
Mantzius, f. 20 Sopt. 1825 + 1 Jan. 1849). [K.] 

3. Ovine Frederikke Marie, f. 13 Juni 1834, g. 19 Mai 1858 m. 
Kiskop over Sjællands Stift, Jleddirtktiir for det kongl. Waisen- 
hus og W'ilhelininestiftelsen, I>r. theol. <t phil. Thomas Skat 
Kjirdam (Cl.B.M.), f. 11 Febr. 1832. [K.] 

4. Ad am Gottlob Oehlenschliigor Hauch, f. 18 Sept. 1836, 
Cand. philol., Ovorlarer ved Hoskilde L-vrde Skole (E.M.2.) 
(M.fD.ll.), g. 2 Dec. 1871 m. Elise Mario Gregoiro (Junder- 
sen, adopt. Vilsoet, f. 6 Marts 185(1. [Iloskilde.] Uorn: 

a. Ida Louiso, f 26 Sopt. 1872. (Vemmetofte.) 

b. Alfred Vilsoet Hauch, f 13 April ]b71, Skibsfnror (M.f.D.U.). 

c. Agnes Eleonora, f. 11 Aug. 1H75. (Veniiiiotofto.) 

d. Elise IMario Gregoiro, f U>.\ Sept. 1870, g. 17 Okt. 1898 m. 
ord. Kateket veil Koskilde Domkirke Jeus Marius Immanuel 
Hatting, f. 5 Marts 1866 (ban g. 1" 1 Sept. 1893 m.Jakobine 
Marie l/jtzen, f. 1 Dec. 1863 t 4 Aug. Iby7). [Roskilde.] 

e. Mario, f. 20 Juni 1878. (Vemmetofte.) 

f. Ella Mathihhi Henriette, f. :i6 Juli 18M). (Vemmetofte.) 
g.Johanno Luise, t'. 27 Mai 1«82. (Vemmetofte.) 

h. Johannes Carsten Adam Vilsoet Hauch, f. 17i)ec. 1683. 
i. Anno Charlotte, f. 7 Aug. It<.s6. (Koskilde.) 
S.Ludvig Alfred Ifaueh, f. 3 Marts lb45. Jagtjunker, l''first- 
inspektiir ved Grovskubet Jiregontved, g. U Nov. 1871 in. 

145 10 Hangwitz Hardenbcrg Keventlow. 

Juliane Aupusta Holst, f. 25 Juli 1840. [Thurebylund ved 

Thureby.] • Børn: 

a. Mathilde Eli s ab et li, f. 13 Nov. 1872. (Vallø.) [K.] 

b.Adam Frederik Hauch, f. 7 Juli 1877, Stud. med. [K.] 
Faders Broder: 

Andreas Nicolai Hauch, f. 2r, Okt. 17S6 f H7 Okl. 1H47, 
Kammerjunker, Soreuxkrini'r. Batter: 

Frederikke Adame Villielininc, f. 24 Sei)t. 1828, g. 30 Okt. 
1848 m. Btorbritaiinisk Generalkonsul Arthur do Capel Brook 
Woodfall Crowe, f. 24 Dec. 1825. [Havanna.] 

Den yngre Linie. 

Carsten Erik Vilhelm Hauch, f. 10 Nov. ISriO (Son af Cand. 
jur. , Meddirektør fur Forsikriiigssolskabet „Danmark" Adam 
Frederik Hauch, f. 21 Juni 1S43 t 4 Dcc. lS9<i), Landbrugskan- 
didat, Assistent i Forsikrin},'sselskabet „Danmark", g. l(j Aug. 
1895 m. Charlotta Oline (Ola) Brodersen, f. 20 Dec. 1874. [K.] 

Soskende: 
I.Erik Sophus Adam Haucli, f. 20 Aug. 1871, Læge, Prosector 

ved Universitetets normal-anatomiske Museum. [K.] 
2. Vilhelmine (Villy) Frederikke Adelaide, f. 12 Jan. 1874, g. 2 

Okt. 1895 ni. Promierloituant af Flaaden Carl Albert Schou, 

f. 17 Marts 18G8. [K.] 
S.Adam Hauch, f. 20 Marts 187G, Stud. polyt. [K.] 
Moder: 

Erikka Roberta Christine Sophie Vilhelmine Hauch, født 
Skeel, f. 1« Mai 1813, g. 14 Aug. 18li8 m. Cand. jur., Mnddirektor 
for Forsikringsselskabet „Danmark" Adam Frederik Hauch, 
Enke 4 Dec. 1893. [K.] 

Faders Broder: 

Vilholm Cliristian HolRer Haucli, f. 8 Nov. 1844, Bureauclicf 
vod dot kKl. Theator (K.*) (R.St.Stan.3.), g. 8 l-'ebr. 1889 m. 
Inger Margrethe Tærgesen , f. 26 Mai 18u2 (hun g. 1" 20 Sept. 
1873 ni. Kjubmand, svensk - norsk Konsul i Ueykjavik Simon 
Hansen .lohiisen, f. 22 Mai 1848 t 2 Fobr. 1884). [K.] Søn: 

Carl Vilhelm Uunnar Hauch, f. 31 Jan. 1890. Haugwitz Hardenberg Reventlow. 

Slirgten Jliiii/firilz er en ijamniel sn(7/si,si- Ailelswt , tier tUllitj 
bosatte siij i Schletsien. J),n lier oiiitalle [Anie blev i Okt. lT-':i 
0)>tiiiieii i /rilwmli;/ „i/ 1.', Okt. nst; i deii /'rrii.ssiske Crecestund. — 
!'(■</ .llhrlioieste Jiesolution af I Okt. Iss:, h/er Orcrc Curt lllriih 
lldiirltli lliiiiiiirit: i Auliilnini) uf, <it linns Jluslru liiirde til- 
IraiKlt y;<M</,/<7»,<i af Crerskabet Hårdt iilierii - lieicnlloir , for 
siij og lieres aijte aijnatinkc De.scentleiiter o^itayen i den danske 

140 Haugwitz Hardenberg Reventlow. 

Grevestand under Navnet Haugwitz Ilardejtherg Keventlotr og 
med det fqrenede llaiigwitz^sl-e og Hardenberg- Reventlow'ske 
Vaahen (se Aarg. 18S8). 

Greve Heinrich Bernhard Carl Paul Georg Curt Haugwitz 
Hardenberg Reventlow, Friherre af Klein Obisch, til Majoratet 
Krappitz med Rogau og Zuzella, f. 14 April 1814 (8(>n af preus- 
sisk Kamnierlicrre , Greve Curt Ulrich Ileinricli Haugwitz 
Hardenberg Reventlow, Friherre af Klein Obisch, til Majoratet 
Krappitz med Kof^au og Zuzella , f. 24 Febr. 1816 f VJ, Scpt. 
1888), Hofjicgermester, fli, preussisk Ritmester, Medlem af det 
preussiske Herrehus (Pr.R.O.l.) (Pr.J. 1.) (I'r.J.K.2.) (S.A.3'.), g. 
22 Nov. 18G9 m. Fredine von Maubeuge, f. 23 Okt. 1849. 
[Krappitz-Rogau i Ovre Selilesicn.] 
Srtskende: 

1. Comtcsse Adelheid Marie Paula Lucie Alexandrine Clemen- 
tine Henriette, f. 1 Sept. 1815, g. Ifi April 1800 ni. fli. preussisk 
Major, Greve Er d man n Piickler, liaron Groditz, til Schedlau 
og Ottmuth, f. 5 Nov 1832 f 12 Nov. 16S8. [Berlin.] 

2. Greve Curt Luciaii Herniuiin Paul Aufiiist Erdntann Haug- 
witz Hardenherg Reventlnw, f. 31 Mai' 1847 f 14 Ver. 18!)',, 
Kaptain af dentirlske Fluade, Værftsc/ief, g. 28 Okt. 1879 m. 
Grevinde Hedwig Katliarina Antoinette Albertine Pappen- 
heim, f. 1 Sept. 1855. [Kiel.] 

3. Greve Georg Erdinann Carl Ferdinand Haugwitz Harden- 
herg lieventlow, f. 8 Aug. Ifi-18 f 11 Sept. 1807, f li. preussisk 
Obergtloitnaut, g. 12 Jan. 1SS9 m. Gabriele Franziska The- 
rese Schneider, f. 31 Jan. 1805. [Berlin.] Born: 

a. Greve Heinrich Curt Ludwig Erdmann Georg Haugwitz 

Hardenberg Reventlow, f. 20 Aujj. 1891. 
b. Greve Georg Lucian Curt Eberliardt Erdmann Haugwitz 

Hardenberg Reventlow, f. 25 Aug. 1892. 
C. Greve Curt Heinricli Eberhard Erdmann Georg Haugwitz 

Hardenberg Reventlow, f. 28 Sept. 1895. 
d. Comtcsse Adollteid Lucy Fredine Henriette Gabriele, 

f. 4 Mai 1897. 

4. Greve Eberhard Carl Paul Erdmann Emanuel Ifaugwitz 
Hardenberg Reventlow, f. 21 Okt. 1850, fli. preussisk Rit- 
mester (Wahl.F.:!.), g. 17 Okt. 168'; m. Grevinde Katharina 
Elisabeth Maximiliane Georgine Pappenheini, f. 1 April 1859. 
[Krappitz.] Born: 

a. Comtesae Lucie IMario liudovika Anastasia Adelheid Ca- 
rola Hedwig, f. 24 Okt. 1884. 

b. Greve Curt Ludwi« Heinricli Georg I\lax Erdmann Eber- 
hard Haugwitz lliirdonberg Reventhiw, f. 25 Sept. 1885. 

C. Comtesae Anastasia Adidlioid Katbinka, f. 18 Juli 1887. 

Moder: 
Enkegrevindo Lucie Caroline Amalie Adelheid Henriette 

117 Haxthausen. 

Georgine Wilhelmine Ilaiigwitz Hardenborf? Reventlow, født 
Prinsesse .Schonaich-Carolath, til Grevskabet Hardcnberg- 
Keveutlow (U.Th.) (Pr.L.), f. 18 Scpt. 1822, a. 23 Fobr. 18i3 m. 
preussisk Kammerherre, Greve Uurt Ulricli JToiiirich llau-^witz 
Hardenberg Keveiitlow, Friherre af Klein Obiscli, til Majoratet 
Krappitz med Rogau og Zuzella, Knke 12 Sept. 1888. [Ilarden- 
bcrg ved Saxkjøbing og Berlin.] 
den 
tavle danske 
se Aar Adel. 
gang Haxthausen. 

Ganunel Adclsslæyt fru Vnsffalen, der i 
sijt Ifjeiiistavn Ijendes fra det 13. Aarli. af, 
men forst i SIi(tuiii<jen af det 17. Aorh. 
kom til Danmark. — Maximilian Wilhelm 
Baron af Ua.rtliauxen hli-v red I'atent af 12 
Juni 1776 naturaliseret som dansk Adel. — 
Hornene af KammerJiirre , Ilirredsfoficd 
Christiian Holger Ltidcii/ Haxthausen op- 
toges 8 Jan. laSO og Hornene af Major 
Frederik Julius Hajtthuusen 24 Mai lS(i:{ i 
— Vaahen i Farrer og fuldstændig Slwgt- 
1887. 

Den friherrelige Linie. 

Baron Maximllian Frederik Haxthausen*, f. 7 Sept 18G0 
(Søn af Overintendaut , Baron Carl Maxiinilian Haxtliausen, 
f. 30 Okt. 1823 t 4 Juni 1883), Forstkandidat, Forstasaiatent 
og Skovfoged. [Jægerspris.] 

Moder: 
Enkebaroncsso Octavia Haxthausen, fiult Tommerup, f. 29 
April 1830, g. 5 Nov. 1857 iii. Overintendaut, Baron Carl Maxi- 
mllian IlaxtUausen, f^nke 4 Juni 1883. [K.] 

Faders Soskeiide: 
1. Baron Johan Frederik t.lmerliaus Haxthausen , f. 18 Se/d. 
1825 f 6 Der. ISS.'i , Kammerjunker, Kaptnin, g. 2« IMai 1»72 
ni. Agathe Helene Anna Jlari(^ il'FbiTgényi (l'Als(')-'l'elekcs 
et d'Ebergén, f. 24 Dec. 18)0, .-Frcsstiltsdaiiio i di;t adelige 
Damestift JMarie-Hchul i Ilriiuu. [Uclsiugnr.] Datter: 

Baronesse Anna Mario Ilona .^iigeliciuu , f. M Sojit. 1877, 
g. 21 Aug. lb!)8 m. (iodseier Stefan d'Fbergéuyi d'.Mso- 
Telokes et d'l'M)ergi!ii , f. 10 Okt. 1839. [Steinamanger, Un- 
garn.] 

2. Baronesse Aui\a Sophie Nathalie, f. Hi (Jkt. 1827. [K.] 

3. Harnnessu Hanne I.duisi' Augusta, f 2(i Di^c. 1831, g. 28 
Sept. 18(i9 i\\. BiIliMUHig<,'<-r, Medlem af KunstaUadeniiet, l'ro- 
fossor Vilhelm August Saabye (K.*), f. 7 Juli 1823 (han g. 

148 HaxtliauBon. 

I" 26 Okt. 1858 m. Anna Pouline Hansen, f. 14 Febr. 1822 1 19 

Marts 1807)'. [K.] 
4. Baron Ove Ludvig Vilhelm Haxthausen, f. 10 Aug. 1837, 

Jagtjunker, kgl. Skovritler (H.*) (K.St.A.3.), g. 8 Mai 1875 m. 

Annette Ang(51i(iue Caroline Kautlmann, f. 4 Okt. 1849. 

[Porthus ved Fredensborg.] Sonner: 

a. Baron Villiolm Maxituilian Haxthausen, f. 4 April 1876, 
Sekondløitnant ved 5. Keg. [Nyborg.] 

b. Baron August Carl Ove Haxthausen, f. 23 Mai 1877i 
Stud. mag. [K.] 

c. Baron Frederik Cliarles Haxthausen, f. 9 Juni 1878. [K.] 

d. Baron Heinrich Kauffmann Haxthausen, f. 23 Hee. 1886. 
Farfaders Broder: 

Baron Johan Chris t i an llnxthtiuxeii , f. 13 Jan. 1799 f 20 
Mai 18GG, PreinierloitudHt , rofttmeatet: Sønner: 

1. Baron Henri ch Christian Haxthausen, f. 4 Mai 1831, General- 
major (C'.B.M.) (E.M.I.2.), g. 19 April 1801 m. Thora Emilio 
Birch, f. 23 Marts 1837. [K.] Born: 

a. Baron Henrik Soplius Haxtliausen, f . 4 Febr. 1804, g. 9 Juli 
1896 m. Emma Louise Emilio Kobert, f. 8 Marts 1801. [Paris.] 

b. Baronesse Sopiiio Frederikke Maximiliane, f. 31 Mai 1807, 
g. 3 Okt. 1889 ni. Apotlieker Jens Cliristopher Hannibal 
Stroyberg, f. 6 Sept. 1800. [Kanders.] 

c. Baron August Giiido Haxtliausen, f. 30 Sept. 1868. [Argen- 
tina.] 

d.Baronesse Hermine (Minna), f. 14 Aug. 1870. 

e. Baron Maximilian Eliiiorbaus Haxthausen, f. 9 April 
1872, Student, Bankassistent. [Aalborg.] 

f. Baronesse Thora Annette, f. 13 Juni 1874. (Stovriiiggaard.) 
i. Jiarou Peter Maximilian i[axthau!<eu , f. 18 Aug. 18il f 9 

Dec. 1S85, Cand.jur. Søn: 
Baron Aage Haxthausen, f. 18 Dec. 1879. [K.] 

Den ældre adelige Linie. 

Christian Holger Ludvig Haxtliausen, f. 4 Mai 1844 (Søn 
af Kammerherre , Herredsfoged Christian Holger Ludvig Haxt- 
hausen, f. 18 Sept. 1801 t 2 Nov. 1800), Kattehandler, g. 15 April 
1885 m. Christiane Lillienakiold, f. 1 Juni 1801 | 2 Sept. 
1887. [K.] Datter: 

Emmy, f. 5 Jan. 1880. (Vemmetofte.) 
Søskende : 
I.Augusta Marie Elisabeth (Ebba), f. 20 Nov. 1840. (Gissel- 

feldt.) [K.] 

2. Frederik Vilhelm August Haxthausen, f. 12 Okt. 1810, Fuld- 
mægtig i l'rivatbanUen, g. 3 Mai 1892 m. E m m a LillieiiskioUl,- 
f. 28 Mai 1800. [K.] Sønner: 

a. lUirl Rudolf Vilhelm Haxthausen, f. O April 1893. 
b.p^rnat August Haxthausen, f. 12 Okt. 1895. 

149 Hedemann. 

C.Ove Juliwa Haxthausen, f. 25 Febr. 1899. 

3.Alfred Johannes Emil Haxthausen, f. 10 Sept. 1848, Obcrst- 
løitnant og Chef for 2il. liatl. (K.*D.M.). g. U, Juli 1882 ni. 
Anna Mathilde Bauditz, f. 18 Febr. 1808. [Viborg.] Horn: 
a. Christian August Emil Haxthausen, f. 7 April 1883. 
b.Emma Margrethe, f. 14 J)oc. 1884. (Vallo.) 
C.Johannes Emil Haxthausen, f. 13 Dec. 1889. 
d. Einar Haxtliausen, f. C Mai 1895. 

4. Olga Sophie, f. 2'J Mai 1850, g. G Nov. 187.3 m. Provst, Sogne- 
præst til Kvislemark og Fuirondal Peter Guillamore Hansen, 
f. 11 Sept. 1839. [Kvislemark ved Sandved.] 

S.Axel Harald Haxthausen, f. 10 Mai 1853, Godsexpeditør ved 
Statsbanerne. [K.] 

Den yngre adelige Linie. 
Hans Peter Christian Haxthausen, f. 6 Sept. 1850 (Son af 

Major Frederik Julius Haxthausen, f. 3Aug. 1817 | 31 Mai 1807), 

Maskinfabrikant, g. 15 Nov. 1882 ni. Anny Andrea Catliarina 

Georgia Klein, f. 8 Jan. 1859. [K.] Horn; 

I.Ellen M.arie, f. 30 Nov. 1883. (Vallø.) 

2.Christian Frederik Haxthausen, f. 21 Juli 1887. 

3. En Datter, f. 1 Sept. 1898. 

Brødre : 

I.Carl Vilhelm Haxthausen, f. 5 Sept. 1852, Exam.jur., Assi- 
stent 1 Overpræsidentens Sekretariat. [K.] 

2. Christian Frederik Haxtliausen, f. IG Sept. 1835, Herreds- 
foged og Skriver i Slet og Aars Herreder, Birkedommer og 
Skriver i I.ogstor Birk, g. 20 Mai 1685 m. Ida Eosen, f. 24 
Mai 1859 [Logstiir.] Bom: 
a. Else Boscn, f. 2 Juli 1891. (Vallø.) 
b. Holger Kosen Haxtliausen, f. ,30 Okt. 1892. 

S.Arnold Maximilian Haxtliausen, f. 19 April 18C2, Fuld- 
mægtig paa Itryggoriet Ny Carlsberg , g. 11 Mai 1895 m. 
Sigrid Anna Louiso Cliristianscn, f. 30 Nov. 1875. [Valby.] 


Hedemann. 

lirun^vifj -li/iuhoi-fiak Ilet/jet-ixus- og Ilof- 
raatlJ-Jr>ist Clirinliaii Jlcdeniaiin af en pamnnl 
uetleysdclisisic o<j iifldiidsh- Sliiujt o/itot/en ved 
J'dteut af i'.'/ Marts J(i>.'' i d,n tijdxke Uiijs- 
ailel. — Vaaben i Farver ny fulUstandiij 
Slaniluvle se Aarguiig 18'JS. l&O Hedemann. 

I. Ijinie. 

*(Naturalisaiionspatent af 28 Nov. 1873.) 

Otto Villiclm Iledoinann, f. 29 Marts 1838 (Son af Kaminer- 
junker, Tol<liiispekt(ir Otto IJcriiliard Hetleniann, f. 3 .luiii 1811 
t 17 Marts 1883 af lians 1. Ægteskab m. Vilhelmine Dorthea 
Alexanders, f. 25 Jan. 1819, k- 1837, skilt 1840, t 15 Marts 18(;:>), 
Kabrikbestyror, ((. 7 Bec. 1873 m. Km il i c Christine Mario 
Hendriksen, f. 2 Juni 1848. [Aarhus.] 
Halvsøskende 
af faderens 2. Ægteskab ni. Alhine Jiebekka Victoire 
Jfestermann, f. 10 Sept. 1627, g. 21 Juni lSt9, f 5 Aug. 
1852: 
I.Magnus Johan Hedemann, f. 7Mail8.')0, Korrespondent ved 
det agronomiske Departement i Ilusland, y. 4 Mai 1888 ni. 
Hedvig von Andreszewska, f. 27 .Juni 18C0. [Wasilcwiszy, 
Kzeczyca, Guvorii. Minsk.] Sønner: 
a)Otto Kdvard Hedemann, f. 28 April 1887. 
b)Wladislav Anton Hedemann, f. 9 f»kt. 1888. 
Z.Albinia Rebekka Victoria, f. 1 Aug. 1852, g. 6 Nov. 1880 
m. Oberstløitnant og Chef for 13. Batl. Oscar Hans (leorg 
Petersen -Plaun (ll.*D.M.) (E.M.2.) (S.A.31.) (S.H.E.3.), f. 20 
Juni 1844. [K.] 

af Faderens B. Ægteskah m. Ludovika Cntlihika VilheU 

mine Sefim idl, f. 17 Fehr. 1S27, g. 21 Nov. 1854, f 5 Okt. 1855 : 

3. Frederikke Eleonore, f. 9 Sopt. 1855. (Støvringgaard.) [K.] 

Fa<lers Søskende: 
1. Christian Frederik Jledemunn, f. 10 April 1814 f 6 Jan. 1SG.3, 
Kaptainloiinant, g. 1 Nov. 1851 ni. IMargarethc Villielniine 
Sophie Hedemann, f. 19 April 1829. [Roskilde.] Børn: 
a. Hans Christel Hedemann, f. 13 Sept. 1852, Grosserer 
g. ISFebr. 1881 m. Dorothea Coluniba Gjerulft, f. 20 Okt. 
1858. [K.] Dattor: 

Ingeborg, f. 15 Juli 1883. 
b. Marie Margrethe Antoinette Nancy, f. 5 Dec. 1855, Kon- 
ventualindc paa Roskilde Kloster. (Slesvig .Tohunneskl.) 
2. Anton Jiudolph Ihdemann, f. JO Okt. 1810 f 24 April ltiU7, 
Kontreadmiral, KanimerJicrre. IJorn: 

a.Kmma Frederikke Mathilde, f. 11 Febr. 1859, fh.Hofdamo 
hos Prinsesse Blarie, g. 19 Juli 1899 m Cand. polyt., Ingeniør 
Hugo Paulli, f. 19 Juni 1859. [K.] 
b. Georg Friederich Hugo Heilemann, f. 21 Juni 1800, Skov- 
rider, Løitiinnt ved Livgardens Forsta-rkningabatl., g. 30 
Doc.1891 m. Ellen Marie Henriette Hegcr, f. 7 Febr. 18G5. 
[fjindholm ved Roskihle.] Døtre: 

l)Edelo Eugenio Klisaheth, f. 5 M.ii 1893. (Roskilde.) 
2) Inge, f. 20 Juni 1895. (Roskilde.) Hedemann. 

c. Louise, f. IC Sept. 1805, g. m. Kammerjunker Holger 

Neergaard. 
d.Carl Maximilian Hedemann, f. C Aiig. 1873, Jernbane- 
embedsmand [Buenos Ayres.] 
S.Margarethe Vilhelmine, f. u Juli 1819. [K.] 
4. Adolphine Nancy, f. 31 Mai 18;Jy, g. 2.') Juli 1845 m. Kam- 
merherre, Hofjægermester, Greve Ferdinand Gotz Gustav 
Adolph Otto Leopold Halin til Fideikommisgodset Neutiaus, 
f. 11 Juni 1809 i 6 Juli 1888. [Meran.] 

II. Iiinie. 

(NaturaJlsationspatent af 2S Nov. 1873.) 

Johan Christopher Georg Hedemann, f. 29 Dcc. 1825 (Søn af 
Generalloitnant, Knnimerlicrro II ans Christopli (ieorg Friederich 
Hedemann, f. 7 Juli 1792 f 31 Jlai 1859), Generalmajor (('M).M.) 
(E.M.I.2.), g. G Jan. 1849 m. Maria Julia Frederikke Marclier, 
f. 22 Okt. 1823. [K.] Bom: 

l.Hana Theodor Hedemann, f. 24 Fcbr. 1850, Kaptain af 
Flaaden, fung. Chef for Marineministeriets Sekretariat og 
Kommandokontor (K.*D.M.) (N.St.0.3'.) (S.Sv.S'.) (K.St.A.3.) (F. 
Æ.L.4.)(I.Kr.5.)(Gr.Fr.5.)(S^p.S.M.b'.3.), g. 5 April 1878 m. Elisa- 
beth Henriette (Henny) Kiise, f. 18 Mai 1858. [K.] Bøtre: 
a. Ellen, f. 22 Sept. 1879. (Vallo.) 
b.Olga, f. 19 Febr. 1882. (Vallo.) 
2. Carl Emil Hedemann, f. 17 Febr. 1S52, Kaptain udenfor Numer 
ved Ingeniur-Korpset, Guvern()r for de dansk-vestindiske Oor 
og Oberst i den dansk vestindiske Hærstyrke (K.*D.M.) 
(Gb.E.T.). [St. Tliomas.] 
S.Maria Louise, f. 2G Dec. 1853, g. 20 Okt. 1882 m. fli. Apo- 
theker Johannes Schonberg Baagoe (K.*), f. 5 Dec. 1838. 
[Næstved.] 

4. Nora Matliilde, f. 12 Febr. 1850, g. 20 April 1882 m. fh. Kap- 
tain af Flaaden August Heinrich Gustav Louis Boldt, f. 14 
Mai 1854 t 1 Okt. 1899. [K.] 

S.Charlotte Margrethe, f. 3 Mai 1858, g. 28 Okt. 1882 m. 

fil. Apotheker paa St. Tliomas Karl Krabbe Kiise, f. 28 Okt. 

1851. [K.] 
O.Johanne Soi.hio Betty, f. 3 Juni 18C0, g. 20 Febr. 1892 m. 

Cund.pharin. Otto Anders Sandberg, f. 24 Mai 1859. [K.] 
Sdskende: 

1. Frederikke (Fritze) Joliunne, f. 13 Febr. 1824, liar Kang som 
Etataraadindo, g. li Dec. IhoO m. Amtsforvalter, Kaiiimer- 
raad Joliaiin \\i'ilb;ich, f. 29 Au«. 1810 + 11 Si'pt. 18H5. [K.] 

2. M iirgarot hc Vilh.-lniiiH' Sophie, f. 19 April 18.'9, ho ovenfor. 

5. Christian Carl lie(brik Ileibinaim, f. 2'^ .\iig. I8:i2, KaiiiiiHT- 
herre, l'remierli)itnaut (K.*1).M.) (K.M.l.) (Gb.F.T.), g. 5 Mai 

102 Hedemann. 

1856 m. Mathilde Eleonora Kiellerup, f. IG Febr. 1835. [K.] 

Døtre: , 

a. Agn c s Mathilde, f. 3 Scpt. 1858, g. 30 Scpt. 1880 m. Etata- 
raad, Apotlicker Christian Ditlov Aminontorp Hansen til 
Bødstrup og Mullerup (C-'.D.M.) (K. M.A.) (Kr.instr. puhl.), 

f. 25 Febr. 1843 (lian g. 1" 21 IVlarta lb(i9 m. Caicilie Elise 
Købke, f. 9 Scpt. 184G t -4 Marts 1879). [Mullerup ved Ny- 
borg og K.] 

b.Fanny Eleonore, f. 30 Marts 1800, g. 3 Mai 18S3 m. Kaptain 
af Flaaden, Næstkommanderende ved Soofficersskolen Kord 
Regnar Johannes Hammer (K*.) (Gr. Fr.5.), f. 25 Febr. 
1855. [K.] 

C.Mathilde Charlotte Almira, f. G Mai 1867, g. 3 Dec. 1890 
m. kgl. Fuldmægtig og Expcditionssekrctær i Indenrigs- 
ministeriets 1. Departement Christian Emil Anker Ammen- 
torp, f. 8 Okt. 180:i. [K.] 

d.Emmy, f. 8 Dec. 18U8. (V.iIId.) 

e.Louise Almira, f. 15 Dee. 1872, g. 24 Mai 1899 m. For- 
pagter Christian Henrik I;emvigli, f. 28 .Tuli 180G (han 

g. 1° 14 Mai 1891 ni. Ellen Boserup, f. IB Jan. 1809 t 20 
April 1892). [Holtegaard ved Haslev.] 

i.Marius Sophus Frederik Hedemann*, f. 21 Jan. 183G, 
Kammerherre, Generalmajor, Chef for Gfueralstaben, konge- 
valgt Medlem af I.andsthinget (C.i.D.M.) (E.M.2.) (Gb.E.T.)(S. 
■ Sv.l.) (N.St.0.2-'.) (U.St.A.l.) (K;St.Stan.2*.)(L.E.Kr.2.)(K.\V.4*.) 
(Rum.St.4.) (Rum.J.) (N.L.3.), g. 1" 27 Sept. 18G1 m. Sophie 
Charlotte Johanne Baggesen, f. 24 Felir. 1835 t 20 (»kt. 1883, 
2" 1 Sept. 1885 m. Anna Frederikka Petersen, f. 14 Sept. 1835. 
[K.] Bum: 
a. Christian August Hedemann, f. 24 Juli 1862, Kaptain og 

Kompagnichef ved 20. Batl., g. 22 Nov. 1888 m. Fanny Elben, 

f. 8 Aug. 1864. [Aarhus.] Bum: 

1) S op bie, f. 21 Sept. 1889. (Vallø.) 

2)Einar Hodcmaiiii, f 23 Juli 1894. 
b.Carl Georg Harald Hedemann, f.5 Juli 18G5, Premierloitnant 

udenfor Nr. i SoofHcerskorpset, Bestyrer af Soværnets Byg- 
ningsvæsen (Gr.Fr.5.), g. 6 Juni 1889 m. Olivia Elben, 

f. 5 Febr. 1866. [K.] Børn: 

l)Frederik Johan Iledeniunn, f. 11 Juni 1890. 

2)Iiily, f. 6 Aug. 1892. (Roskilde.) 

3)Helgo Hedemann, f. 9 Juni 1894. 

4) E strid, f. 23 Okt. 189;.. (liuskilde.) 

B)Kaj Hedeniaiin, i. 6 Jan. 1H98. 
C.Holger Marius Hedemann, f. 29 Jan. 1867, rrcmierløitnant 

af Generalstaben, A(l|iitaiit ved 1. (;<'neralkommando , g. 25 

Mai 1893 m. Ellen liegino Sophie Nissen, f. 9 Marts 1867. 

[K.] Datter: 

Carla, f. 27 Okt. 1894. (Roskilde.) 

153 Hedemann. 

d.PauI Hans Immanuel Iledomann, f. 20 Juni 1870, Cand. 

thcol. [K.] 
e. Sophie Charlotte, f. 22 Jan. 1870. (Vallø.) 

III. Iiinie. 

(NaturaUsatioHspeiteiit af 28 Nov. 1873.) 

Adolph Emil Iledcniann, f. 11 Febr. 1856 (Søn af Erik Oacar 

Julius Hedemann til Ostergaard, f. 1 April 1834 t 17 April 189C), 

Gjsestgiver, g. 6 April 1883 m. Uodil Marie Jensen, f. 4 Okt. 

1856. [Skjorping.] Bom: 

I.Johanne, f. 20 Jan. 1884. 

2.0 8 c ar Hedemann, f. 20 April 1885. 

S.Arnold Leopold Hedemann, f. 31 Marts 1887. 

4. Jens Emil Hedemann, 1'. 30 Marts 1S89. 
,5. Hans Cliristian Hedemann, f. 10 Marts 1891. 

6. Anne Marie, f. 20 Juli 1894. 

Søskende: 

I.Hans Sophus Hedemann*, f. 4 Fcbr. 18G3, g. 23 Jan. 1890 m. 
Nicoline Marie Balle, f. 20 April 1868. [Kjellerup.] 

2. Olga Cecilie, f. 1 Juni 1864, g. m. Amtmand, Greve Villielm 
Schulin. 

S.Cecilie Adelheid Caroline, f. 15 Juli 1865, g. 5 Marts 1891 
m. Sognepræst til Virring og Essenbæk Mads Christian 
Andreas Østergaard, f. 14 Sept. 1850. [Virring ved Kanders.] 

Modor: 
Johanne (Hanne) Louise Judithe Hedemann, født Wcndel- 

boe, f. 6 Nov. 1832, g. 5 Marts 1850 m. Erik Oscar Julius 

Hedemann til Østergaard, Enke 17 April 1896. [Kanders.] 
Faders Søskende: 

I. Caroline Josopliine, f. 27Jaii.l»32, g.l5Jan.l805 m. Chri- 
stopher Ludvig Hastrup til Hjortholm, f. 21 Juli 1825 t 
19 Okt. 1888 (han g. 1" 20 Juni 1857 m. hendes Søsti^r Sophie 
Emilie Nielsine, f. 2 Nov. 1837 f 23 Nov. 1800). [Hjortholm 
ved Kudkjobinif.] 

a.Ernst Emil Ilcdemann, f. 3 Marts 1843, Kammerjunker, g. 19 
Marts 1809 m. p;ina Margaretha Cliarlotte Buchwald, f. 14 Jan. 
1842. [Holte.] Bom: 

a. Ernst P^mil Kosenørn Ilodoiuann, f. 19 Febr. 1870, Liiitnant 

af Forstia-rkuingon ved tiardi'husar-Kog., g. 22 Sept. 1898 m. 

Cordula Amalia Obn^'ht. [IC] 

b. Fritze Henny Miirt;ariitlie , f. 19 Au«. 1874, g. m. SoUond- 

løitiiant Sigismund Myliu.s til Stamhuset KøiiniuKe Sii^aard. 

C.Johan Oscar Buchwald Hedemann, f. 23 Mai 1880. Hegennann-Lindencrone. 

IV. liinie. 

(Naiuralisationspatent af 8 Juni 1840.) 

Wilhelm Hedemann*, f. 24 Kebr. 1836 (Sdn af Kammerlierro, 
Kaptaiu Wilhelm Ludvig Friederich Hedemann, 1'. 19 Mai 1807 
t 22 Jan. 1854), Kammerjunker, fh. ifsterriKsk Ka))tain (R.*1).]M.) 
(R.St.A.2.) (U.St.Stan.2.) (H.Pli.d.H.3.) (V.Æ.L.D.) (M.G.5.) (O.M. 
F.K.) (O.J.M.). [Dresden.] 

Suskende: 
I.Carl Christian Anton Hedemann, f. 26 Nov. 1837, tli. Kirch- 
spielvogt, Anitsanwalt, g. 21 Sept. 18G1 m. Anna Rosine Vil- 
helmine (Minna) Lund, f. 17 Sept. 1844. [Sude ved Itzehoe.] 
Børn: 
a. Dietricli Cay Julius Wilhelm Hedemann, f. 1 Juni 1808, 

Sømand. 
b.Elisabeth Helga Dorothea, f. 17 Marts 1872. 
c. Wilhelmine (Minne) Nancy, f. 29 Aug. 1877. (Slesvig 
Johanneski.) 
2. Maria Wilhelmine, f. 24 Okt. 1839, g. 1" 16 Febr. 1859 m. 
Kammerjunker, fli. Herredsfoged Cai Diedrich Vilhelm Franz 
von Levetzow, f. 12 l'ebr. 1835 t 14 Febr. 1899, skilte 4 Mai 
1888 (han g. 2° 24 Okt. 1889 m. Elisabeth Warncke, f. 21 Mai 
1839), 2" 29 Juni 1889 m. sachsisk Kaniincrlierre (Jaapar Hugo 
von Schonberg til Keichstiidt, f. 14 Febr. 1833 t 21 Juli 1890 
(han g. 1" 10 Sept. 1859 m. KuphrQsyna Maria Margherita 
Cypriana Burani, f. 21 Febr. 183C, skilte). [Dresden.] Hegermann-Lindencrone. Generalloitnnnl , Kaiunierherre Johan Henrik Ilegermann 
adledes ved Patent af 'J Mai 1818 med Navnet Hegermann- 
Lindencrone. 

Johan Henrik Hegermann-Lindencrone, f. 21 Juli 1838 
(Son af Generalløitnant, Kaminerlicrre Cai Ditlev Hegermann- 
Lindencrone, f. 17 Mai 1807 t 22 Dec. 1893), Besidder af det 
for Stamliuset Gjorslev med Soliolm ogKrikstruii substituerede 
Lindencroiie'sko Fideikoininis, Kamtncrborre, ()veror<l. (iesaiidt 
og befuldni. Minister ved don franske Kt'iiubliks Ue^'jering (C. 
D.M.) (E.M.2.) (I.Kr.l.) (I.M.,tL.I.) (N.St.O.l.) (S.N.l.) (l'.Chr.l.) 
(S.C.111.1.) (K.St.Stan.2.) (N.St.(>.3i.) lGr.Fr.4.), g. 21 Okt. 1875 
m. Anna Li 11 i o (Ircenmigh, f. 18 Juni 1844, Enke efter Cliarles 
H. Moulton. [I'uris.] Horn: 

1. Frederikke Harriet Lillio, f. 3 Okt. 187G. (Vallfl.) 
2. Cai Ditlov Hegermann-Lindencrone, f. 21 Okt. 1881, Student. 

[K.] 

165 Heintze. 

Søskende: 
1. Johanne Louise Christiane, f. 14 Jan. 183fi. (Gisselfeld.) 

[K.] 
2. Jutta Henriette Cliarlottc, f. 14 Jan. 1837, Konvc.ntualinde 

paa Koskilde Kloster. 
S.JoIian Frederik IIcgermaiin-Lindencrone*, f. 17 Doc. 1840, 
Kammerherre, Olierst, til Kaudifjhod for Goiicralinspoktnren 
for Rytteriet (C.-'D.M.) (E.M.^.) (C.b.K.T.) {h.K.Ki:2.) (S.Sv.2'.) 
(R.St.A. 2. i Brillant.) (N.bt.0.2-'.) (rr.Kr.2.) ((;r.l''r.4.) (K.Æ.L.4.) 
(B.Z.L.3.), g. 29 Juni 18GC in. B.aronesse Juliane IMatliilde 
Caroline Wedel Jarlsberg, f. 17 April 1847 t H April 1895. 
[K.] Bum: 

a. Cai Henri Herman Fredei'ik Hegermann-Lindoncrone, f. 
7 Sept. 1809, Prcmiurlyitnaiit udenfor Nr. i Rytteriet. [Minne- 
sota.] 
b.Johan Herman Hegormann-Lindencrone , f. 1.5 Jan. 1872, 
Kammerjunker, Proniierloitnant ved Gardohusar-Uog. [K] 
C.Polly Frederikke Lillie, f 25 Sept. 1870, g. 4 Nov. 189f> m. 
Kammerjunker, Cand. polit. Holger Peter Harald Collet 
til Riinnebæksholm, f. 28 Aug. 18U4. [Rønnebæksholm ved 
Næstved.] 
4. Caia Elisabeth Emilie Charlotte, f. 10 Febr. 1847. (Vallø.) 
[K.] 

Faders Broder: 
Diderik William Ilegerinann-Lindencroyte , f. 23 April 1S17 
f 5 Olt. J8S5, Oberst, Kaiiinierjunker, g. 1!) Juli 1855 m. Amalie 
Vilhelmine Sebested, f. 25 Juni 1831. [K.] Dotre: 
l.liouise Vilbelmine Bolette, f. 7 Juni 1856. (Vemmetofte.) 

2. Johanne Justine, f. 3 Juli 1858. (Vemmetofte.) 

3. Effie Frederikke Nicoline Octavia, f. 27 Aug. 18U0. (Vemme- 
tofte.) 

♦.Ottilia Sophie, f. 1 Juli 18Gfi, g. IG April 1889 m. Promier- 
løitnant ved 4. Reg., Lærer ved Officersskolen Einar Holten- 
Nielsen (S.Sv.32.), f. 20 Juni 18G4. [K.] Heintze.* 

Kammerherre Josias Friedrich Fnist von Jleiiitze til j<icii- 
dorff »if lleecle af en Adelxahiiit fra Liei/nitz, hvin Adel Keineren 
ISOS havde xtiidfastet, hlcv ved J'atettt af Hl JJev. Isir, njitufiet i 
den dansle frihirrelije Stand mel Itamj som Fchnslnsiddér. 

Baron Ernst Kourad Franz Heintze* til det friliorrolige 
Heintzo'ske Forlods, f. •) Juli 18ii2 (Son af Baron Friedrich 
Hoinridi Kriist lleint/o til det friliorrolige lleintzo'«l<e Forlods, 
f. 3 Duc. 1821 t 8 Juni 1878), l)r. jur., pruusnisk Kanimorberro, 

150 Heintze. 

Legationsraad or Sekretær ved det preussiske Gesandtskab i 
Meklenborg og Hansestæderne (Pr.J.) (K.St.A.2.) (P.Chr.2; (P.V. 
V.2.). [Hamborg.] 

Broder: 
Baron Adolf Wolf Hans Heintze, f. 10 Mai 1804, preussisk 
Landraad (Pr.J.), g. 14 Mai la'JV ni. Frilierroindo Luise Marie 
Henriette Vincke, f. 9 Sept. 1874. [Bordeaholm.] Datter: 
Baronesse Gabriele, f. IV Okt. 1898. 

Moder: 

Enkebaronesse Caroline Wilhelmine INIatliildo Heintze, ftidt 

Baronesse Tliielmann, f. 31 Jan. 1837, g. 12 April 18U0 m. Baron 

Friedrich Heinricli Ernst Heintze, Enke 8 Juni 1878. [Berlin.] 

Faders liriuhe : 

1. Baron Wolf CUristiati Ernxt Ueint:e, f. 12 Sept. 18S6 f 22 
Juni 1877, preussisk Jliisaroherst, g. 20 Jan. 18G1 m. Friuda 
von Jena, f. 18 Febr. 1839. [Bfrlin.] Born: 

a. Baronesse Elisabet li Williclniine, f. 22 l)ec. 18G1. 

b.Baron Otto Willicliii Ernst Heintze, f. 4 Okt. 1803, Rit- 
mester og Eskadronclief ved 2. inckleub. Dragon-Keg. Is'r. 18 
(S.T.4.), g. 12 Juni 1889 ni. \V al ly Marie Anna von Peters- 
dorff, f. 3 Okt. 1809. [Parcbim.] Stmixer: 
1) Baron Wolf Ernst Heintze, f. 18 April 1890. 
2)Baron VoUratli Otto Heintze, f. 4 April 1891. 
3)Baron Otto Heinricli Heintze, f. 10 Juni 1893. 

C. Baron Wolf Heintze, f. 12 Aug. 18G7, Premierlwitnant ved 
den preussiske Garde-Jægnrtiatl. (O.K.J.3.) (S.'I'.O.) g. 24 Sejit. 
1896 m. Adelheid Elisalietli Augusto von Veltheini , f. lU 
Juni 1875. [Potsdam.] Sun: 

Baron Werner Heinrich Herrniann Wolf Heintze, f. 3 
Juli 1897. 

d. Baronesse Frida Caroline Hedvig, f. 9 Marts 1870. (Sles- 
vig Johanncskl.) 

e. Baronesse Wilhelmine (Willy) Magda Caroline, f. 27 Marts 
1872. (blesvig Johanncskl.) 

2. Baron Johan Adolf Krnst Heintze, f. 7 Marts 1829, preussisk 
Geheimeregjeriiigsraad og fh. Lundruad (Pr.J.2.) (Pr.lt.O.2.), g. 
4 Sept. 1802 ni. Comtcsso Mari,'aietlio (Magdu) Hedwig Julie 
Reventlow, f. 14 iVIarts 1843. [Hordcsliolm.J Korn: 

a. Baronesse Elisabt^th, f. 9 \\n\\ 1800, g. 20 Jan. 1893 m. 
Pastor Gottirid Muller, ['raiineberg i Sachsen.] 

b. Baronesse Frida, f. 7 Marts 1809. 
c.Baron Christian Heintze, f. 5 Nov. 1874. 
d.Baron Traugott Heintze, f. 9 Okt. 1877. 

3. Baron Heinrich Drnst Heintze, f. 27 Sept. 1834, preussisk 
tjcncstegjiireiule Overj:egi-iniestt;r (Pr.J.) ( l'r.lCr.l.it 1.) (IIdIi. 
H.."<.) (l'r.K.0.2*.) (Pr.Kr.;*.) (l'v..I.K,;.) (O.F.J.l.) (S.I';.Il.l.) (S. 
A.l.) (S.V.21.) (M.V.Kr.2.) (S.1I.F.2.) (S A.2.) (IV('hr.2.) (.).O.S.2.) 
(A.A.B.2'.) (L.Æ.K.2.) (1..M.A1..2.) (li.li.l.Z.2^) (li.H.M.l.) (H.Pli. 

157 Herbst. HoubBch. 

d.H.l.) (J.Kr.21) (L.H.2) (M.Or.l.) (U.St.A.l.ilirill.) (S.Æ.l.) (W. 
O.), g. 29 Sept. 18C8 m. J o s c fi n o von Fraiikenberg-rrosclilitz, 
f. 12 Aug. 1842. [Berlin.] Herbst. 

Kontreadmiral Adolph Tobias Iferbst blev ved Patent af 
9 Marts 1820 optagen i diii danske Adelstand. 

Christian Adolph Tobias Ilcrbat, f. 30 Marts 1810 (Søn af 
Kammcrraad, Postmester Adolph Conrad Valdemar llcrbst, 
f. 8 April 1814 t 11 Jan. ISii;^), Grosserer, g. 30 Okt. 1877 
m. Anna Elisa Albertine Aubertin, f. 13 J''ebr. 1858. [K.] Btlrn: 
I.Anna Julie Elisabeth, f. 10 jMai 1880. (Valid.) 
;J.Margarito Catlirino Elise, f. 1 Nov. 1881. (VallK.) 
S.Peter Vilhelm Adolph Aa-je Herlist, f. 4 April 1884. 

4. Ove Conrad Herbst, f. 23 Febr. 188U. 

5. Kigmor, f. 25 April 1S88. 

6. Kay Tobias Herbst, f. 30 Aug. 1891. 

Broder: 

Petor IMichael Herbst, f. 4 Juni 1849, Kammerjunker, Oberst- 
løitnant og Clief for Livgardens Forstærku.-Batl. (K.*) (K.St. 
Stan.2.) (H.St.A.3.) (Pr.Kr.3.) (Or.Fr.l.), g. 2 Okt. 1874 m. Elisa- 
beth Margrethe Eames, f. 19 April 1853 t 12 Nov. 1897. [K.] 
Datter: 

Olga Petra Rames, f. 22 Nov. 1885. (Vallø.) 
Moder: 

Juatitsraadindc Juliane Dorothea Herbst, fddt Willerup, f. 
15 Eebr. 1817, g. 19 April 1845 m. Kanimerraad, Postmester 
Adolph Conrad Valdemar Hcrl)st, Enke 11 Jan. 18IJ;i. [K.] 
Faders Broder: 

Christian Frederik Herbat, f. 7 April 1818, Konferensraad, 
fh. Miiseumsdiroktor (C-'.D.M.) (S.N.2.i.) (P.V.V.a.) (O.F.J.2.) 
(K.St..\.2.) (l.Kr.3.), g. 20 Marts 1800 m. Ophelia Sopliie Chri- 
stiane Annette Christine ticrstoiiborg - Kosted , f. 24 Mai 1838. 
[K.] Dotre: 

l.Miclielle, f. 31 Dec. 1801. (Vemmetofte.) 
2.Chri8tiano Andrea, f. 7 April 1804. (Vemmetofte.) Heubsch. 

(Uddod 5 April JSHI pan Minulxlinien med liaidboijhoUler 
Frithjnf Vredtrik Ferdinand Ileiihsc/i.J 

Jakob Timwermanii, en udoi>terel Slifson afKtal.sraad, C.eneral- 
aiiditor Elias JJeiibsch , blev W Juni lli'Jl aditt med sin Uted- von Hielmcrone. von Hobe-Gelting. 

faders Navn. — Vaahen og fuldstændig Slægttavle ae Aar- 
gang 1897. 

Frederik Oiristian Heuhsch , f. 20 Aug. 1804 f 29 Juli 1875, 
Toldbetjent. Døtre: 

I.Betty Cathrine, f. 18 Jan. 1839. [Frederilcshald.] 
2. Cecilie Nicoline, f. 5 Marts 1840. [Christiania.] von Hielmcrone.'^ 

Krigaraad Hans Adolph Iloeg til Ilerningliolin blev den 19 
Aug. 1757 adlet med Navnet von Hielmcrone. Vaabcn se Aarg. 
1891. 

Adolph Friedrich Christian von Hielmcrone, f. 14 Sept. 
1850 (Son af fh. Bogholder Detlef Carl K in i 1 von Hielmcrone, 
f. 20 Febr. 1818 t lu Nov. 1891), Prokurist, Chof for Ketrn- 
skabsvæsenet ved dut liambort;ak-anierikanske Paketfart-Aktie- 
selskab, g. 2 Dec. 1870 m. Emilio Bortha Josepliine Sophie 
Grossner, f. 30 Aug. 1800. [Altoiia.] Bom: 
I.Emil August von Iliehncronc, f. 7 Okt. 1877. 

2. Anna Catharina, f. 18 Okt. 1879. 

3. Carl Adolpli von Hiolmcrone, f. 23 Nov. 1882. 

4. Martha Ida Christine, f. 17 Febr. 1680. 
S.Hans Adolpli von Hielmcrone, f. 21 Nov. 1892. 
6. Charlotte Maria Bertha, f. 10 April 1897. 

Soster: 
Ar neg Clara Catharina, f. 31 Juli 1853. [Altona.] von Hobe-Gelting.^ Af den gamle »u-llciiborgske Slifi/t von Ilohe hlcv General Ludvig 
Levin von Hobe naturaliseret 29 Febr. 1770. Hans Sonnexon Hit- 
mester Levin Luiltiii Clirislian Leojiidd von Hobe, lle.iidder af 
Fideikommisgoil set Gelting, blev tillif/eiiied dem af lians Desren- 
denter, hvem Geltinij i Tidens Lob tilfahler, ved Jiesol. af 
19 Okt. 1H21 oij l'alent af 11 Mai ln'JS optagen i den danske 
Friherrestand med Navnet Hobc-Gelting. 

Baron Bertram LudviR Maria Rudolf Andreas flottlob von 
Hobo-Gelting til Kidi'ikonunisuodsot Gelting, f. 7 Dec. 1819 
(Son af Baron .S i o g fri od I,anibort Cord von Ilobo - Gelting 
til KideikommisgodNct Gcdtiiig, f. 17 l)c<-. IHIO t 21 iSi-pt. 1877), 
Kitmestcr i det prcusKisko l-aiidev;urn , Krcdsdagsmodleni , g. 
19 Juli 1877 ni. Hciirictto Isabella Niilting, f. 21 Jan. 1804. 
[Gelting ved Kappel.] Biiru: 

159 Hoff. 

1. Siegfried Emil IMaria Ludwig Scneca von Hobe, f. 25 Juli 
1878, Stud. jur. 

2. Jo se pli a IMaria Alice, f. 1 Febr. 1881. 

3. Hermann Heinrich Maria von Hobe, f. 1 April 1882, tydsk 
Søkadet. 

4. Bertram Maria Ecluard von Hobe, f. 17 Juni 1883. 

6. Clara Maria Erna, f. 6 Auj;. 1881. 

6. Kurt Dietricli Franz :Miiria von Hobe, f. 2 Febr. 188G. 

7. Luitgarde Maria Paula, f. ii-i Okt. 1887. 

8. Maria-Theresia Joscfa Adriaue Alice Leonio Meclitild. 

f. 27 Febr. 1883. 
Q.Edgar August Maria Emil von Hobe, f. 29 Juli 1890. 
10. Adriane Sebranda Clara JNlaria Aloysia Pbilippine Huberta, 

f. 25 Dec. 1891. 
ll.Isabella Henrietta Maria Aloysia Josefa, f. 18 Juli 1894. 
12. Ignatia Maria Amelia Brunhild, f. U Okt. 1896. 

Søskende: 
I.Konrad Adolf Theodor von Hobe, f. 7 Sept. 1851, Præst. 

[Ehrenburg, Tyrol.] 
2. li ud w i g Florian Gerhard Friedrich von Hobe, f. 18 Febr. 
1855, g. 16 Aug. 189U m. Elisabeth Scharfcnoortli. [Darm- 
stadt.] Søn: 
Bertram Alfred Siegfred Maria von Hobe, f. C Juni 1897. 
S.Siegfried Georg Dietrich IJruno Dionysius von Hobe, f. 
9 Okt. 1850, preussisk Keg.jcringsassessor, g. 27 Okt. 1890 m. 
Amelia Kreuzberg. [Altona.] 
I.Maria Agnes .Vnna Vilhehnine , f. 19 Febr. 1858. [Ehren- 
burg.] 

5. Elisabeth Matliilde Augusto Adriane, f. 16 Mai 1859. [Ehren- 
burg.] 

6. Maria Anna Henriette Adelheid Mathilde, f. 26 Okt. 1862. 
[Ehrenburg.] Hoff. 

Eu bohinidk Adehalirrit , af hvilken Jlaiis Venizcl Ilo/f i (hl 
n. AurJi. iiiilhom til Ihiumark. Ilotis Afkom lil^-o iialii ruliseiit 
ved r,iUnt uf 2'J Juni 177S. — Major CJirisHia, Jhnrik Ilo/f til 
Baroniet Itoseudiil i Xor</e blev ce<l l'alint uf S Fehr. ItiVJ op- 
taijen i friherrelig Stund med Xaciict Jloff-Jioseiicrotic. 

Den adelige Linie. 
Henrik Muhle HdtV*, f. n.liili 1849 (Son af T,aror Gerhard 
Totens Hol) , f. 4 .Vii;;. isKi f ;> okt. IMUl), SogneitrieHt til Val- 
lensliiek, g. -.'il Si'|it. ImVO ni. Hiiiisino Henriette Tetens, f. 21 
Nov. lfi;i. lVaM..nsh;,k.] |!„iii: 
1. Ejner Gerhuiil l'otena Hi.lV, f. 15 Febr. 1881, Stud. theol. [K.J 

100 do Hofmann. 

2.Anc Marie Birpitto, f. IG Febr. 1883. (Vemmetofte.) 
3. Elisabeth Katlirinc, f. 3 Juni 1S87. (Vemmetofte.) 

Srtskende: 
l.Malthe Sehested Hoff, f. 1 Fehi: 1845 f 5 Okt. 1882, Koffarili- 
kaptain. Døtre: 

a. Dagmar Elisabeth, f. 2G Juli 1878. [Vallensbæk.] 

b. Maria Dorotliea, f. 1.0 Dec. 1880. [Vallensbæk.] 

2. Ane Agatlie Elisabeth, f. 20 Mai 1847, g. i Au«. 1874 m. 

Proprietær Niels Jørgensen, f. 30 Marts 1837. [Ijlyskovpaard 

•^ed Kingsted.] 
S.Holger Hoff, f. 18 April 1852, Kjobmand, g. 20 April 1884 

m. Marie Kirstine Sofie Hansen, f. 2 Nov. 18b0. [Koro.] Horn: 

a. Justine Marie, f. 14 Febr. 1885. (Vemmetofte.) 

b. Ingeborg Kristine, f. 26 April 1886. (Vemmetofte.) 

C.Gerda, f. G Nov. 1888. (Vemmetofte.) 

d.Malthe Sehested Hoff, f. 31 Marts 18!»0. 

e. Herman Gerhard Tetens Hoff, f. 4 Okt. 1891. 

f. Holger Rosencrone Hott, f. 21 Juli 1893. 

g.Hulda Antonia, f. 21 Mai 1895. (Vemmetofte.) 
4. Ida Vilhelmine Nyefjaard, f. 13 «ept. 1854, g. 20 Febr. 1877 m. 

fh. Proprietær Johannes Kunst, f. 27 Marts 1854. [Hellerup.] 
Faders Broder: 

Jacob Schai-schnw Scliiwe Hoff, f. 29 Juni 1802 f 2r, Martin 1849, 
Bager i Viborff. Datter: 

Jacob jne Georgine, f. 28 Okt. 1836, g. 21 Scpt. 1856 m. 
fh. Kasserer Niels Færch, f. 2 Aug. 1827. [Aalborg.] 

Den friherrelige Linie. 

Baron Herman Reinhold Hoff-Kosencrone til Stamhuset 
(tidligere Baroniet) Koscndal, f. 12 Juni 1829 (Søn af Kammer- 
herre, Major, Baron Gliristian Henrik Hoff-Koaencrone til 
Baroniet Kosendal, f. 25 Febr. 1768 t 5 Nov. 1837). [Kosendal 
ved Bergen.] 

Soster: 

Baronesse Edvardino Keinholdine, f. 7 Sept. 1820, g. 8 Juni 
1844 m. Etatsraad, Fysikus, Dr. med. Hans C li ristian Weis, 
f. 28 Mai 1811 t 25 Juli 1882. [K.] de Hofmann.* 

Kaptain Ernst Hahhuus adledex ved l'ntent af 15 Nor. 1780 
»ifd Karnet de Hofinanii. — Sl<r;/len skriver siij nu „de Hoff- 
mann". 

Adolf Søren do Hoffmann, f. 9 Okt. 1847 (Søn nf Skil)8fiirer 
Ernst Matthias do HoHmann, f. 25 Marts 181G f 20 Ukt. 1852), Holck. 

Landmand, g. 19 Nov. 1869 m. Maria Diristine Jepsen, f. 8 Sept. 

1843. [Keituiii.] Bøin: 

I.Ernst Matliias de Hoffmann, f. 27 Mai 1870. 

2. Jens Ingwer de Hoflmann, f. 28 Au^. 1871. 

3. Lorenz de Hoffmann, f. 2 Aug. 1870. 

4. Line, f. 23 Jan. 1879. 

6. Alfred de Hoflmann, f. 11 Jan. 1881. 

6.Botilte Regine, f. 1 Sept. 1882. 

Søskende: 

I.Juliane Christine, f. 1 Aug, 1844. 

2. Jenny Margaretha, f. 15 Juni 1850, g. 22 Febr. 1880 m. Kjob- 
mand Emil Petersen, f. 19 Okt. 1851 t 5 Mai 1882. [Ham- 
borg.] 

S.Ernst Mathias de Hoffmann, f. 11 Jan. 1853, Kontorist, g. 
180kt.l876 m Anna Magdalene Grav, f.3 Juli 1851. [Toft- 
lund.] Børn: 

a. Ernst Mathias de Hoffmann, f. 11 Juli 1877. 
b.Adolph Heinrich Julius de Hoffmann, f. 24 Febr. 1879. 
C.Christian de Hoffmann, f. 19 Okt. 1880. 
d.Emil Anton de Hoffmann, f. 5 Blai 1882. 

e. Anna Dorothea, f. 22 Juli 1885. 

f. Dorothea, f. 17 Nov. 1888. Holck. 

Gammel sonilerjiiduk A(iels!<f<f(/t , af liiulKen Johnn J/nIcl' 
nævnes 1315 nt) Eiil- Holck 131S. — Geiierdhiuijor Kiler lltiUk 
hlev 4 Okt. Hill opJioiet i frilierrelift Stand. — Souiieriie rif 
Ohei-nt Henrik Holck til Harnholt, .f('i»i 12 Miti lG:iH var hleren 
optaget i ilen ri(jsijreiellije Stand, naturaliseredes H.') Marts JtniJ. — 
Greve Gustav Frederik Holck til liarnnitt Wintershnrg skal 17(!9 
have erhvervet I'atent pau at fore Navnet Holck- iVinterfeldt. 

Greverne Holck-'Winterfeldt. 

Greve Gustav Cliristian Flemmiii|.r Holck -W'intrrfeldt til 
det for Baroniet Wintorsliorg substituerede Stamhus Kjellehro, 
f. 8 Mai 18-lG (Snu af Kammerherre , Cirevc (rustav Cliristian 
Holck -Winterfeldt til Sfaiuhuset Kjeileljro, f. 2 Okt. 1^02 t 22 
Nov. 1885), Kammerherre, Hofia>i!erme.stcr. [Kjellebro ved 
Espe og Margrcthenlund ved Fa.\e.] 
Sosknnde: 
1, Comtesso Ai\na Kloonora Krcderikke Elisabeth, f. G Marts 

1841, Klike efter (ireve Julius Kiiuth. 
2.Comte88e Carfiline Amalie, f. 2a Sei)t. 1843, g. m. 1. Stald- 
mester, (ieneraliiiiijor, Kammerherre Christian von deri\la:\ne. 
3. Comtesso Chri s ti ane, i'. 15 Juni IS 14. (disselfidil.) [Uoaendal.] 

I(i2 Holck. 

4. Greve Fie ni min g Krederik Cliristian Sofus IIolck-M'intcr- 
feldt til Rosendal, f. 25 Juli 1850, Hofjægermester. [Koscndal 
ved Faxe.] 

Greverne Holck. 
Greve Harald Sofus Holck til Skeinge , f. 11 Dec. 1848 
(Søn af Kainmevlieirc, Ciiuve Harald Ludvig Holck, f. 
2 Sept. 1807 t 10 Doc. 1877), Forstkandidat, g. >•» .Juli 1871 ni. 
Baronesse Harriet Charlotte Scliaftalitzky de Muckadell, f. 
6 April 1853. [Skeinge ved (»sby.J Døtre: 

1. Comtesse Sophie, f. 19 Mai 1875. (Prcetz.) 

2. Comtesse Polly, f. 30 Aug. 1882. (Vallis.) 

3. Comtesse IMagua, f. 10 Marts 1884. (Vallø.) 

4. Comtesse Olga Fanny, f. 1 Juli 1887. (Prectz.) 
6. Comtesse Karen, f. 10 Juli 1889. (Vallø.) 

St)ster: 
Comtesse Flemniine Caroline ('harlotte, f. 2G Jan. 1840, 
overord. Stiftsdame i Vallo. [K.] 

Farfaders Brødre : 

1. Greve Harald Hofcl; f. ISSejit.nsS f 20 Dec. 1839, Kummer- 
herre, Oherstloltnnnt. Søn: 

Greve Carl LuJvig Auyust liudolpli Uolcl- -Ilardenbo-r/- 
Reventlow til Grerslahet Hardeiiherg-Hecetttloir , f. 2!) Juli 
1818 f 17 Fehr. 1885, Kamnicrlierre , Jlofjieijermester , g. 
29 Juli 1847 m. Ida Louise Henningia von Qualcu til 
Aggerupgaard , f. 24 Hee. 1821. [Aggerupgaurd ved Sax- 
kjøbing.] 

2. Greve Julius Carl airistian Holck, f. 10 Der. 178!) f 22 Ffhr. 
1857 , Kammerherre , Chef for det danske Postvæsen i JI(im- 
borg. Børn: 

a. Greve Valdemar Holck*, f. IG Dec. 1818, Kaninierhorre, 
Kommandør, fli. Hofkavaler hos Laiulgrevinde Cliarlotto af 
Hessen (C'.D.M.) (E.M.l.) (Gb.K.T.) ((ir.Fr.2.) (U.St.A.S*.) 
(N.St.O.2'.) (A.A.H.2.) (X.A.2'.) (II.W.S.) (PrHO. .-5.) (H.G.,5.) 
(R.r.K.), g. 27 Juli 1853 m.Xatalie ("lotilde Scptima Kvge, 
f. 9 Aug. 1810 t 30 Nov. 1895, Enke efter Greve Frederik 
Ahlefeldt-Laurvigen. [K.] 

b. Comtesse Emma Henriette, f. 17 Sept. 1820, g. 10 Dec. 1843 
m. Frederick ('liarlos Hanbury, f. 12 IMai 1819 t 12 Dec. 
1878. [Altona.] 

c. Greve Carl Christian Frederik Holck, f. 15 Sept. 1825, fh. 
Postinspoktur i Holsten og Slesvig (II.*), g. 2ti Okt. 1852 
ni. Philippine Joliaiino Henriette Krliger, i'. 10 Mai 1828. 
[Hamborg.] Bum: 

1) Greve Carl Christian Nicolaus Holck, f. IG Felir. 1854, 
Kjølimand, tydsk Vicokonbiil, g. 27 Marts 1885 m. Helene 
Muthildc Burchard, f. 4 .luli 18GI. [(Jtliniarscheii ved 
Altona og Moiiterey i Mexiko.] Bom: 

163 von Holck. 

a)Grevo Carl Clnistiau Krich Holck, f. 5 Fobr. 188G. 
b)Comtesse Klla Hcatricc, f. 11 IMarts 1887. 
c) Conitcsse Anita Kninia, i'. 9 Juli 1.S88. 
d)Coratessc G er tru ti Marjiarutlio, f. 27 Jan. 1890. 

e) Greve Kalpli lUirclianl J'ranz Holck, f. 7 Juni 1891. 

f) Conitesse Irmgard, f. 17 Marts 1893. 
g)Comtesse Helga, f. i Aus. 181)8. 

h) Greve Harald Holck, f. 4 Aiiij. 1898. 

2) Greve Julius Ernst Franz Holck, f. 20 Jan. 18ri7. [Riga.] 

3) Comtease Ilmraa Cathinka Charlotte, f. Ki Mai lS.'i9, 
g. 17 Febr. 1894 ni. Major og Bataillonskoniinandør ved 
Grenader-Keg. „Graf Kleist von Nollendorl'"(l. vostpr.) Nr. 6 
Clemens von Eockuni gcnaniit von Doll'f.s d'r.lt.O.l.) 
(Pr.Kr.4.) (Pr.J.) (lir.H.L.S^.), f. 17 Juni 18.^)1. [Posen.] 

4) Greve Paul August Holck, f. 20 Juli ISGl, g. 15 Mai 188G 
m. Julie Stephanie Steplienaen, f. 2G INIai 18G.S. IJorn: 
a)Comte8se Louise Henna, f. 3 IMai 1887. (Valid.) 

b) Greve Rudolph Carl Christian Holck, f. 4 Sept. 1889. 

Den friherrelige Linie til Holckenhavn. 
Baron Cliristian Kiler Holck til Baroniet Holckenhavn, 
f. 9 Okt. 1847 (Siin af Kaininerherrc, Holjifgcrincster, Baron 
Conrad Frederik Erik Holck til Baroniet Holckenliavn, f. 20 
Aug. 1802 t 2 Febr. 1877), Kaninierherro , Hofjægermester, g. 
20 Dec. 1880 ni. Louise Marie Julie Kauffmann, f. 23 Okt. 18D5. 
[Holckenhavn ved Nyborg.] Born : 

1. Baronesse Ellen Mathilde Kudolfine, f. 4 Juli 1882. (Vallø.) 

2. Baron Mogens (Conrad Christian Holck. f. 10 April 1885. 

3. Baronesse Margrete Louiso, f. 8 April 1887. (Vallit.) 

Moder: 
Enkebaronesso Catharine Kudolfine Elisabeth Holck, fodt 
Juel, f. 14 Mai 1811, g. 30 Aug. 1834 ni. KaiiuiK^rlierre, Hofj.x-ger- 
nieater. Baron Conrad Frederik Erik Holck til BuroniotHolcken- 
havn, Enke 2 Febr. 1877. [Nyborg.] von Holck. 

lirodi-ene Koiiiiiiitinlorluiptiiin C<nl Christimi ron Itnhk 0(i 
ObrrstloH/itiitl Frederik- Carl Ferdhunid von Ihtlek, „xotn xAvf/ 
nedstamme fra den iiomke adelir/e Familie Jlahh" , oplO(/es ved 
Patent af V> April ItilO i den 'daii.-ike Adelstand. 

Den ældre Linie. 
Knud Henning von Holck, f 21 Duc. 1870 (Sun af Overfiirstor 
Loituant Kerdiiumd lOnianuol von Holck, f. 28 Juni 1838 t 
18 April 1885), Student. [K.] 

104 Yon Holck. 

Søskende : 

I.Ivar Aage von Holck, f. 29 Marts 1878, Forststuderende. [K.] 

2. Kai Harald von Holck, f. 2::i .luni 1H79, Ufticersaspirant. [IC] 

S.Ebba Agnete, f. 27 Okt. 1880. (Vallii.) 

4. Axel Emanuel von Holck, f. 13 Au^- 1884. 
Moder : 
Augusta Margrethe von Holck, fodt Wolf, f. 7 Aug. 1854, 

g. 10 Sept. 1873 m. Overfiirater, Lpitnant Ferdinand Buianucl 

von Holck, Enke 18 April 18S5. [K.] 

Faders Søskende: 

l.Carl Georg von IMck , f. 3 Jun. IsSi f 11 Ai«j. ISdS , Pro- 
fessor juris red KJoheiiharns Universitet, </. 1° 26 Sejit. 1H61 m, 
Christ iane Frederikke Andresen, f. 11 Mai IKi.S f 'J:i Noi\ 
lUGi, 2° 10 Aug. 18(i8 m. Ludovica Maria Theresia Schinitt, 
f. 15 Marts 1842 (se ndf.). Datter: 

Christiane Frederikke Adelaide, f. 15 Nov. 18G4, overord. 
Stiftsdame i Vallu. 

2.Adelaide Henriette Emilie, f. 5 Sept. 1835. (Stovringgaard.) 

S.Alfred Valdemar von Holck*, f. 19 Juli 1840, Cand.jur., Bog- 
holder i Universitetskvæsturen (K.*), g. 31 Juli 1873 m. sin 
Broders Enke Luilovica JNIaria Tlicresia von Holck, født 
Schmitt, f. 15 iMarts 1842. [K.] 

4.HaraId Julius von Holck, f. 1 Febr. 184.^, Borgermester, By- 
foged og Byskrivcr i Nysted, Birkedommer og Skriver i Ny- 
sted Birk, g. 22 Okt. 1879 m. Louise Augusta Fenger, f. 14 
Marts 1854. [Nysted.] Born: 

a. Harald von Holck, f. 15 Sept. 1880, Student. [K.] 
b.Paul von Holck, f. 3 Okt. 1888. 
C.Gustav von Holck, f. 2G April 1891. 
d. Agnete, f. 5 Okt. 1893. 

Den yngre Linie. 

Carl Christian Jens Villielm von Holck, f. 8 Febr. 18.54 (Son 
af Kaptain Carl Christian Vilhelm Ferdiiumd von Holck, f. 
15 Nov. 1823 t 3 Marts ltt85), Kaptain af l''orstærkningen ved 
2. Artilleri-Afd. , fli. Major i dut siamesiske ^larineartilleri 
(S.Kr.3.), g. 14 April 1880 m. Alma Anna Clarie Julio Nanna 
Anina Meyer, f. 24 Dcc. 18fil. [Sohjerg ved Soro.] Son: 

Carl Oluf Axel Hakon von Holck, f. 10 Jan. 1890. 
Broder: 

Oluf Philip Frederik Ferdinand von Holck*, f. 20 April 1855, 
Kaptain af Flaaden (I. Kr.5.), g. 24 Nov. 188« ni. Ady Na- 
deschda Hansine Nissen - Sommersted , f. 13 Nov. 18C8. [K.] 
Horn: 

1. Proben Alexander Carl Johan von Holck, f. 11 Sept. 1888. 

2. Pliler Uobert Alfred Hans J.sseu von Holck, f. 20Jan.l8yi. 
a.VValtor Frederik Carl von llcdck, f. 3 Mai 1892. 
l.AUolphinc Olga Augusta Agnete, f. 28 Ai>ril 1894. (Vallo.) 

I(i6 von Holstein. von Holstein. 

En gammel nieklenlorijsk Adelaxlæijt, der i 
det li. AarJi. kom til Danmark. — Ulrich 
Adolph von Holstein hiev 1 Jan. 1708 ophoiet 
til Greve af Ilolsteinhunj. Ifnlye llevilling 
af 9 Fehr. 1753 ere alle liaun ægte Descen- 
denter paa Sxnitrdsiden Orever. — Gelieimeraad 
Johan Ludvig von lloLttein l/lev 31 Marta 1750 
ophoiet til Greve af Ledreborg. — Kammer- 
herre Niels Itosenkrant: von Holstein til Hatlt- 
lottsdal erholdt ved l'ateut af l'S Mai 1828 Til- 
ladelse til at fore Xaruet IJol.stein- Huthlov , »len Imns Efter- 
kommere skrive sig nit von Holstein-ltatldon. — De cegle agna- 
tiske Descendenter af Overhofmester J/ejniing Cliristoplier von 
Holstein (von Holstein , den danske Gren) henhore ilt. kongl. 
aabent Brev af 21 Sept. 1S8S og de ægte agnutiske hesccndenter 
af Christian Frederik von Holstein til Vat/t rineOjerg (Ilolstein- 
Rathlov og von Holstein, den holstenske Gren) ifølge kongl. 
aabent Brev af 29 Dec. 1888 til den danske Adel. — Udforlig 
Slægttavle med Vaabenafbildninger findes i Aargang 1S85. 
Holstein-Holsteinborg. .' 

Greve Frederik Conrad Ciiristian Cliri s toplicr Holstein 
til Grevskabet Holstoiiiljorg, f. 3 Auf^. 180G (Sijn at" fli. Konseil- 
præsident, fli. Overkaiiiiiierherre, Hiddor af Elefanten, Hof- 
jægermester, Greve Iiudvig Henrik (Jarl Herman Holstein til 
Grevskabet Holsteinl)nrg, f. 18 Juli iai5 f Ub April 1892), Hof- 
jægermester (K.*), g. IT) Nov. 1880 in. Kilen Klisabotli Lind- 
holm, f. 8 Nov. 1858. [Holsteinl)org ved Kude.] 15ørn: 

1. Greve Bent Holstein, f. 17 Sept. 1881. [K.] 

2. Conitesse Kl.^onore Mimi, f. U Juni 1883. (Vallø.) 

3. Comtesse PUlen Klisabetli, f. 20 Mai 1885. (Vallø.) 

4. Conitesse Estrid Ingeborg, f. 27 Nov. 1887. (Vallo.) 

6. Comtesse Fritze Otliilde lOIisabeth, f. 20 Febr. 18"J3. (Vallø.) 
6. Grove Krik Frederik Adolf Joailiim Holstein, f. 21 Nov. 18'Jtj. 
Soskendo 
af Faderens 1. Ægteskab 21 Maris 1H.'>0 m. Bodild Joarhimine 
Zahrtmann, f.'n Fehr. ls:iO f J April ls~ll : 

1. Greve Ul r i k A d olp h Holstein, f. lU Marts 1N.')1 f 2J Juli l'>8:i, 
C(ind. phil., g. 9 .Vug. 1877 m. Amiilics Cliarlotte Sophie Hnll- 
»tmm, f. 27 (>kt. 18.'jl , g. 2" 21 Mai 1898 m. Ingenior Kurt 
Karl Theodor lUiode. [K.] 

2. Comtesse Bod i Id Mimi, f. ."> Juni IS.W, g. 1 Febr. 1873 ni. 
CiM'fen for IlandilsliuHot ('. F. Donner i llitiiiborg, fh. preus- 
sisk Kitniester Co nrad HInrieli von IJoiiner til Bredeueck 

106 ▼on Holstein. 

og EethwiBch (Pr.J.K.2.) (R.St.A.3.), f. 21 Aug. 1844. [Ham- 
borg og Donnerburp ved Otteuseii.] 

3. Comtessc Soiiliia Elisabeth (Else), f. 5 Scpt. 185y, Eiiko efter 
Godtfred Neergaard. 

4. Comtesse Fritze Willielmino Wanda Theodora, f. 18 Okt. 
1867, g. m. Hofmarskal, Kammerherre Oskar O.xholm. 

af Faderens 2. yKyteslal 30 Nov. IHTH m. Betzy Laura 
Hansen, fodt Jiasmussen, separ. 9 Sept. 1880: 
6. Greve Henrik Frants Harald Holstein, f. 24 Dec. 1879, Student. 
[K.] 

Faders Broder: 
Greve Christian Johannes Ernst Holstein, f. 31 Dec. 1820 
f 21 Okt. 1891. Born: 

1. Comtesse Vilhelmine (Minna) Julie, f. 29 Febr. 1850. (Vem- 
metofte.) [K.J 
a. Greve Frederik (Fritz) Adolph Holstein, f. 8 Juni 1859, g. 
1895 m. Bodil Cornelia iJirckson, f 29 Jan. 1897. [Kylling- 
gaard ved Slagelse.] Datter: 

Comtesse Minna, f 19 Sept 1895. 

3. Comtesse Anna Sopliie, i. 11 Dec. 1800. (Vemmetofte.) [K.] 

4. Comtesse Louise Ines Marie, f. 10 Marts 1803, Forstander- 
inde for Professor Ilowitz' Fifdehjem. (Vemmetofte.) [K.] 

5. Greve Ludvig Ditlef Holstein, f. 3 Dec. 1804, g. 4 Juni 1892 
m. Rigne Juliane Vilhelmine Warhuus, f. 23 Juli 1800. [K.] 

6. Greve Einar Ernst Holstein, f. 10 Sept. 1800, Loitnant i 
Forstærkningen ved 31. Batl. , g. 9 Jan. 1894 m. Elisabeth 
Sophie Petersen, f. 11 Juni 1870. [Goteborg.] Sdn: 

Greve Peter ('hristian Holstein, f. 8 Duc. 1894. 

7. Comtesse Ines Sibylle, f. 20 Nov. 1609, g. m. Assistent i 
Finansministeriet Peter Otto Kosenorn. 

8. Greve Borge Ulrik Christoffer Holstein, f. 19 Juni 1872, 
Postassistent. [K.J 

9. Comtesse Bo dild, f 19 Mai 1874, Stud. med. (Vemmetofte.) [K.] 

Farfaders Brødre: 
1. Greve Henrik Cltrisioph Hohtein til Waterneverstorff, Gaartz 
og Gross-Colmar, f. 18 Dec. 1780 f 20 Nov. 1842, Hof jæger- 
mester. Born: 

»..Greve Conrad Adolph Auyust Holstein til yVaternever- 
storff, f. 1!) Dec. INSr, f 7 Sept. IS!)?. Diitre: 
1) Comtesse Mathilde Sophie Louise, f. 25 Sopt. 1862, 

Stiftsdame i Preetz. 
2) Conitesso Elisabeth Anna Frederikke, f. 14 Marts 1854, 
g. 13 Juli 1883 m. fh. Landraad, Medlem af don tydsku 
Kigsdag Kai I''ri('(lrich Gustav von lUihiw til l''idei- 
kommisgodsoriie Botbkainp, Sihonliagen , Boekliorst og 
Altenrade, f 23 Aug. 1851. [Kkemfitnle.] 
3)ComteH80 Kanny, f 25 April 1850, g. 2« Mai 1878 m. 
preussisk Kammerherre, Jtitmester, (iruve K u n o Wilhelm 

167 von Holstein. 

Andreas Kantzau til Fideikoiumisgodset BrcitcnburR oft 
til Erfrade, f. 8 Dec. 1852 f 25 Sept. 1805. [Villa Neuhof 
ved Itzehoe.] 
4)Comtesse Lucie Henriette, f. 15 Dec. 1805, g. 13 Okt 
1887 m. Kaptain i 13. DiviBioiis Generalstab, Greve Franz 
Georg Curt Eduard Waldersee til Wuternovorstorff (11. St. 
Stan.3.) (M.Dan.1.3.) (MV.Kr.3.), f. 24 IMurts lbU;i. [Schwcrin.] 
b.Comtesse Anna Louise Agnes, f. l:i April 1833, g. 5 Dec. 
1854 m. hannoveransk GcheiincrctfjcrinKsraad, l)r. jur. & pliil. 
Adolf Eduard Friedricii Joliannes von Wariistcdt, f. 9 
April 1813 t 20 Mai 1894. [Berlin.] 
2. Greve Andreas Gustav Holstein, f. 5 Juni 1791 f 17 Maris 
1H35, Hofjægermester. Datter: 
Comtesse Thekla Villielniine Frederikke Louise, f. 20 Aug. 
1819, g. IG IMai 1848 in. ineklenborg- sclnvorinak Kammer- 
herre Friedrich Gustav von Uiilow til Fideikommis- 
godserne Botlikamp, Sclionhagen, Uockliorst og Alteurade, 
f. 29 Sept. 1817 + 30 Okt. 1893. [Bothkamp ved Preetz.] 

Den yngre Linie. 
Comtesse Sophie Emilio Varvara, f. 3 Juni 1815 (Datter af 
Kammerherre, Major, Greve Christian Ditlev Holstein til Bast- 
horst, f. 3 Sept. 1775 -f 21 Febr. 1855), g. 12 Fcbr. 1838 m. Fri- 
herre Josepil Theodor Alexander Brussellc-Scliaubeck, f. 2G 
Nov. 1808 t 8 Aug. 1802. [Basthorst ved Lauenborg.] 

von Holstein-Kathlov. 

Christian Frederik Emil von Holstein-Eathlou til Stamliuset 
Itathhiusdal, Brunawardens Fideikommis og til Hodstonseie, 
f. 11 Kov. 1849 (Son af Niels Kosenkrantz von Holstein- 
Kutlihju til Stamliuset Katlilousdal, f. U Xov. 1812 t 3 Juni 
1850), Hofja'girmester(R.*), g. 4 Nov. 1878 m. Sopliie Dagmur 
Flisabeth Jericliau, f. 23 Juli 1859. [Katlilousdal ved Odder.] 
Høm: 

I.Julio Elisabeth Hertha, f. 22 Aug. 1880. (Vallø.) 
I'. Adolf Viggo Hudolf Hun o von Holstein-Kathlou, f. 9 Dec. 1881. 

[Kl 
3. Axel Frits Holger Niels Rosen kran tz von Holsteiii- 

Uathlou, f. 24 Dec. 1882. [Horsens.] 
l.Karon, f. 13 Jan. 1884. (Vallo.) 
f.. Viggo von Holstein-Kulblou, f. 19 Marts 1885. [Horsens.] 

0. !•: III i 1 ChriMtian Frederik von Holateiii-Uatlilou, f. 23 Aug. 188«. 
V.Joiichim Otto Schack von Holstoin-Uathlou, f. 11 Febr. 1888. 

SiiHtre: 

1. Villielmiiio Amalie, f. 8 Dec. 1847, Enke efter Kitmostor 
Cimpur liiuhwaldt til Jexeuhovgaard. 

•J. Koaa JolKuiiie, f. \i Fcbr. 1851, g. m. Greve Budolph Tramp 
til Vicrlubcgaard. 

108 von Holstein. 

Moder: 
Julie von Holstein-Ratlilou, fiKlt von Leitncr, f. 7 Juni 1824, 

ff. 1° 21 Juli 1840 ni. N i cis Kosenkrantz von Holstein-llathlou til 

Stamhuset Katlilousilal , Enke 3 Juni 1850, ft. 2" (i Aug. 1852 

m. Viggo von Holstein -Katlilou, Enke 8 Dec. 1864. [Villa 

Holsatia ved Hou.] 

Faders Broder: 
Viggo von Jlolstein-Jiathlou til Holmgaard, f. 17 Sept. 1821 f 

8 Dec. 1984:, g. 6 Aug. 1852 m. sin Broders Enke Julie von 

Holstein, født von Leitner (se ovf.). Born: 

I.Hertha Emilie, f. 13 IMai 1853, g. 30 Mai 1873 m. Kom- 
mander, Krydstoldinspi'ktitr Frederik (Frits) Ludvig Cliri- 
Btian Magnus Voss Wultt (0.-']).M.) (E.1M.2.) (F.Æ.L.O.) (R.St. 
A.3.) (Gr.Fr.5.), f. 31 Ukt. 1842. [K.] 

2.Huno riiilip August von Holstein-Ratlilou, f. 10 Sept. 1855, 
g. 1 Okt. 1878 m. Jonny Warming, f. 28 Juli 185G. [Hou.] 
Sønner: 

a. Viggo Axel Emil von Holstcin-Kathlou, f. 23 Juni 1882. 
b. Viggo Julius von Holstoin-Katlilou, f. i'J Sept. 1885. 

S.Axel Viggo Julius von Holstcin-Katlilou, f. 4 Okt. 1857, 
g. 20 Marts 1894 m. Elisabeth Schuldt, f. 4 Sept. 1875. 
[Manitoba, Kanada.] Born : 
a.Huno von Holstein-Katlilou, f. 1895. 
b.Otto Adolf von Holstein-Kathlou, f. 1896. 
c.En Datter, f. 1897. 

4. Dorothea Sophie Philippa, f . 2 Okt. 1859, g. 14 Nov. 1884 
m. Sophus Peder Pedersen Wahl, f. 3 April 1855. [Villa 
Bjørnkja-r ved Hou.] 

S.Nanna Christiane Dagmar, f. 28 Juni 1801, g. 1° 4 Nov. 
1881 m. Caiul. jur. , Sugforerfuldniægtig Axel Stilling, f. O 
SeptT 1850, skilte (lian g. 2° i Okt. 1895 ni. Andrea Francisca 
Hansen, f. 21 Sept. 1854, Læge Christen Juul Orum Mørchs 
fraskilte Hustru), 2" 3 Febr. 1894 ni. Furpugter Otto Friis 
Beck (E.*), f. 8 Juli 1855 (han g. '" 31 Dec. 1880 m. Sara 
Gyrithe Kylin, f. 29 Okt. 1854 f 5 Okt. 1891). [Gersdorftslund 
ved Hou.] 

von Holstein. 
Don holstenske Gren. 
Christian Hinricli von Holstein, f. 13 Mai 1842 (Søn at 
Kjøbmand og Fabrikant i Itzehoe Christian Conrad von Hol- 
stein, f. 4 April 1804 f H Aug. 1883), Kjobinaiul, g. 1" 24 Mai 
1883 m. Anna Itoggenbau , f. 1 April 1851) t-31 Dec. 1888, 2" 
24 Mai 180U m. Johanne Alaria Bertha Henriette Habunicht, 
f. C Jan. 1855. [Hainliorg] Biirn: 
I.Anna Caroline, (. 12 Okt. 1884. 
2. Christian Karl Walter von Hulstoin, f. 10 Sept. 188(i. 

169 ▼on Holstein. 

3. Kl li o Charlotte, f. 5 Fcbr. 1892. 

Søskende: 
I.Conrad Jens Gottfried von Holstein, f. 'J Dcc. 1845. L^a 

Cautiva, Argentina.] 
i. Johannes Friedrich Matthias ron IMstein , f. !> Sept, 1850 

f 22 Juli 1S91, Kjohtnand og Ftihrilunt, >?. H Mai 1877 m. 

Emma Margaretha Gloyer*, f. 8 l)ec. 1803. [Itzelioc.] Børn: 

a. Amanda Charlotte Catliarina, f. 13 Febr. 1878. 

b. Frie da Johanna Margaretha, f. 23 Sept. 1881. 

c. Conrad Christian von Holstein, f. 11 Mai 1884. 
S.Charlotte Amalie Friedcrike, f. 29 Juni 1855, g. 4 Mai 1877 

m. Postmoster Heinricli Carl Nikolaus Vertcns, f. 5 Febr. 

1850. [Oldenborg i Holsten.] 
4. Johanna Maria Georgine, f. 29 Juni 185r), g. 18 Nov. 1875 

m. Partikulier Gottfried Heinrich Christian Voss, f. 15 Jan. 

1631. [Hamborg.] 

von Holstein. 
Den danske Gren. 

1. Linie. 

Frederik Conrad von Holstein*, f. 19 Juni 1847 (Søn af 
Promierløitnant Honning Christo])h Fri ed ri c li von Holstein, 
f. 20 Marts 1811 t 10 Jan- 1882), Oberstloitnant (R.*), g. 23 Mai 
1876 m. Ingeborg Anna Petrea Secher, f. 23 April 1856. [K.] 
Sønner: 
I.Ulrich Adolph von Holstein, f. 10 Marts 1877, Premier- 

løitnant ved 27. Ilatl. [Fredericia.] 
2. Henning von Holstein, f. 11 Juni 1879, Sekondløitnant ved 

9. Keg., tjenestegjørende ved 3. Keg. [K.] , 

Søster: 

Anna Sophie Emilie (Emmy), f. 20 Mai 1849. (Vemme- 
tofte.) [K.] 

Faders Søskende: 

Ulrich Adolph von Jlohlein, f.:iu Marts 1H03 f 17 April 1864, 
Kammerherre, Amtmand. Dattor: 

Marie Anna, f. 8 Juli 1836, Klostcrfrøken i Slesvig Jo- 
hanncskl. [K.] 

2. liinie. 

Henning Christopher von Holstein, f. 22 April 1841 (Søn 
af Kammerherre, fh. Postmester Andreas Henrik von Hol- 
stein, f. 13 Marts 1798 t 7 Nov. 18H5), liøitnant (K.M.2.). [K.] 
Søster: 
Louise Fcrnanda, f. 25 Juli 1838. (Støvringgaard.) [K.] 
l'"adera Søskende : 
1. Harald llothvr Kthiard ron Holstein, f. 5 Jan. 1H07 f (i Jan. 
1810, Fost mester. Uatter: 

170 von Holstein. 

Marie Abigael, f. 8 Aug. 1843, g. 9 April 18C5 m. Løituant 

Carl Frederik August Bibow, f. 7 Aug. 1840. [Mondoza, 

Argentina.] 
.Frode Hjalmar vnu lloUtein, f.23 Sept.lMOS f 2iAprillS78, 
fh. Kammer juiiler og Tvldforvalter, y. 1" 19 Noo.lS35 m. Marie 
Augusta Caroc, f. 25 Mai ISir, f 20 Fcbr. 1/^54, 2" 20 April 
1865 m. Marie Frederikke Uldall, f. 2 Okt. 1830. [Fredens- 
borg.] Sønner: 
&. Frode Otto Julius von Holstein, f. 21 Aug. 1S3S f 14 Dec. 

1882, Laitnant, g. 10 Nov. 1870 m. Elisa Svanliilde Ployen, 

f. 4 Dec. 1832. [Roskilde.] Børn: 

1) Frode Hjalmar l'loyen von Holstein, f. 30 Jan. 1872. 

2) Emma, f. 30 Nov. 1873, g. 22 Juli 1893 m. Roacrve- 
løitnant, Styrmand Holger Emil Berg, f . 3 Marts 18G6. 
[K.] 

b. Frederik Christian Emil von Holstein, f. 6" Fehr. 1811 
f 10 Juli 1895, Kaptuin, g. 9 April 1809 m. Henriette Ottilie 
Lund, f. 1 Nov. 1849. [Vedbæk.] Datter: 

Ellen Betty Augusta, f. 16 Okt. 1871. (Vallø.) 

C.Christian Frederik von Holstein, f. 23 Okt. 1842, Fiskeri- 
kontrollør for Ostifterne (E.M.2.), g. 20 Aug. I«(i8 m. Emily 
Kp,ll, f. 28 Juni 1847. [Svendborg] Sonner: 

1) Christian Frederik von Holstein, f. 20 Aug. 1870, Told- 
assistent, Sekondløltuant ved 29. Batl. [Aalborg.] 

2) Harry Vilhelm von Holstein, f. 7 April 1873, Styrmand. 
d.Henrik Villielm von Holstein, f. 24 Mai 1845, Kaptain 

(E.M.2.), g. 1° 9 Mai 1877 m. Hul da Elina Holsted, f. 23 Juni 
1850 t 20 April 1878, 2° 5 April 1892 m. Anna Emilie Hol- 
sted, f. 7 Febr. 1848. [Hillerødsholm ved Hillerød.] 
.Halfdan Valdemar von Holstein, f. 28 Mai 1810 f 17 Okt. 

1859, Præst. Sønner: 

a. Harald Hother von Holstein, f. 30 Nov. 1846, Telegraf- 
kasserer, g. 4 Nov. 1873 m. Anna Caroline Petrea Wiborg, 
f. 16 Fcbr. 1848. [K.] Børn: 
l)Aage von Holstein, f. 29 Juni 1870, Cand. phil. 

2) Gerda, f. 3 Sept. 1878. (Vallø.) 

3) Sigrid, f. 9 Juli 1884. (Estvadgaard.) 

b.Holge von Holstein, f. 7 April 1850, Cund. phil.. Translatør. 

[K.] 
C.Frode ton Holstein, f. 2G Marts 1852 f 22 Fehr. 18H9 , g. 

2 Nov. 1876 ni. Juliane Johanne Oclisner, f. 2 Dec. 1855. 

[K.] Døtre: 

1) Julio Henriette, f. O Okt. 1877, g. 11 Marta 1899 m. Uhr- 
mager Frederik Niels Peter Suhr, f. 15 A|>ril 1874. [K] 

2) Salome Elisabeth, f. 6 Dec. 1878. (Viilhi.) 
3)Hagnhilil Ingeborg, f. 12 Aug. 1880. (Vemmetofte.) 
4)llelgu Camilla Andrea, f. 10 :\liii 1882. (Vallø.) 

5) Anna Helene Tack, f. 17 Febr. 1884. (Estvadgaard.) 

171 von Holstein. 

6) Minna Betzy Alfrida, f. 13 Nov. 1885. (Estvadgaard.) 
4. Christiane Elisabeth, f. 4 Jan. 1817. [K.] 

Farfaders Brødre: 
I.Frederik Conrad von Holstein, f.lOFehr.mi f 21JnH 1S53, 
Generalloitnant, Overcereinnnimester. Sonner: 
».Ernst Freder IK- von Holstein, f. 10 Xuv. JtiOl f 21 Fehr. 1S83, 
Kammerherre, Xilajor, Overpostanitstlireldor. Søn: 

Frederik Carl Cliristiuii Conrad von Holstein, f. 28 Dcc. 
1836, Kammerjunker, Kai)tain (E.I\I.2.), •^. 28 Scrt. 1807 
m. Caroline Mohnnann, f. 22 Mai 1813 t ^0 Marta 1875. 
[K.] Datre : 
a)Ida Caroline Helene, f. 11 Sept. 1868, g. m. Grosserer 

Albert Biilow. 
b) Fanny Elise Charlotte, f. 31 Mai 1873. (Vallø.) 
b. Ch ristia n Frederik liatldou von Holstein, f. Hl Juli isor, f 11 
Harts ISdfl, Kaimiierlierre, Kaptain, f/i. Toldinspektor. Dotre : 
l)Malvina, f. 31 Juli 1S35, g. 4 Juli 1«73 m. Julius 

Frederik Rohde, f. 11 Juli 1842 t 28 April 1890. [K.] 
2)Cathinka, f. 18 Juni 1836. [K.j 

3)Conradine, f. 9 I)oc. 1S37, g. »Mai 1872 m. Cand. piiarm., 
Telegrafist, Løitnant Thomas Julius Klitgaard Levring 
(E.M.2.), f. 31 Marts 1842. [K.] 
4) Caroline, f. 22 Marts 1840. [Roskilde.] 
2. Niels Cliristiun hosenkrantz von Holstein, f. 21 Aug. 1770 
f 18 Juli 1S43, Major, Toldinspektor. Børn: 
».Christian Frederik Caspar von Holstein, f. !) April ISO.'i 
f 10 Juli 1890, Major, g. m. Sarah Eliza de Chabert, f. 4 
Marts 1822. [K.] Sonner: 

1) Christian Frederik von Holstein, f. 20 Marta 1840, 
Farmer, g. 7 Okt. 1872 m. (Mi ris tine Poulsen, f. 30 Mai 
1855. [Ureat Point Farm, Nebraska] Bom: 
a) Christian l'redcrik von Holstein, f."14 Sept. 1873. 
b)Juliu8 von Holstein, f. 2li Juli 1877. 

c) Nora Elisabetli, f. 18 Marts 1880. 

d) Vie tor Kni:inuel von Holstein, f. 3 Sept. 1882. 

e) Samuel von Holstein, f. 9 April laSb. 
O Eduard von Holstein, f. 17 Marts 1S90. 

2)Niela Rosonkrantz Valdemar von Hdlstein, f. 11 Sept. 

1850, IMankininostiT, g. C Nov. lS8(i in. Emma Vilhclniino 

Ruhtgen, f. 2,') Sept. 1800. [K.] Ucirn: 

a)Emma, f. au .\ug. ly87. (VuUo.) 

b)Svond Christian von Holstein, f. 20 Jan. 1889. 

c) Else Anna Elise, f. 10 Aug. 189(1. 

d)IngiT Augusta Rahtgen, f. 20 Mui 1894. " 
b.^li(//»a-( h'i-rd itianil ion Holstein, f. Ht) April 1H07 f 12 
Marts iss-i, Kaptain, //i. J'oslmestrr , g. 2 Aug. 18,''.0 m. 
Anna Mariano limliwuld, f. 25 J)oc. 1818. [Anneborg- 
gaard ved Nykjobing S.] Sønner: 

172 von Holstoin. 

1) Christian Kro de ri k F<irdinau(l von Holstoin* til Anno- 
berffgaaril, f. 1 Juni IHOl, t'and.jur., Iv\pe<litionssokreticr 
i Kjøbenhavns Skuttcilircktonit, p. 7 Jan. 1893 m. Karen 
Amalie Kæder, f. 8 Marts lau8. [K.] Son: 

Jacob Ferdinand 'l'heodor Hun o von Holstein, f. 14 
Okt. 1897. 

2) Niels Henning Ernst von Holstein til Tvilimiffaard, f. 
12 Marts 1853, liandvæsenskomniissær, g. liu Nov. 1881 
m. Emilie Nicoline Christine ]}yrliind, f. 15 Febr. 1853. 
[Tvilumgaard ved Silkeborg.] liorn: 

^ a) Emilie Mariane Karen Margrethe, f. 22 Okt. 1882. 

(Vallø.) 
b)Fritze Elisabeth Dorothea, f. 29 Sept. 1883. (Vallø.) 
c) Bertha Charlotte Amalie, f. 22 April 1885. (Vallø.) 
d)Elisabeth, f. 18 Okt. 188G. (Vallti.) 

e) Niels Henning Folmer von Holstein, f. 24 Jan. 1892. 

f) Ida Amalie, f. 10 Aug. 1893. (Vallo.) 

C. Carl Conrad CIn-islnffer von Holstein, f. 22 Dec. ISVJ f 10 
Febr. 18'JG , g. 17 Okt. 1850 m. Caroline Emilie Kæhler, 
f. 7 Nov. 1830. [K.l Datter: 

Marie Sophie, f. 24 April 1852, g. 20 April 1880 m. Gros- 

sorer Oluf Petersen, f. G Marts 1811). [K.] 
%.Carl Adolph ton Holstein, f. 14 Febr. 177!) f 23 Aug. 1817, 
Kaptain. Søn: 

Carl Christian Frederik Adolph von Holstein til Di/rehave- 
gaard, f. l.'i Sejyt. IHIG f 1 Jan. 1881, J<eyermester. Børn: 
l)Ida Camilla Louise, f. 8 Sept. 1815, g. 27 Okt. 1869 m. 

Proprietær, Ijan(lva;senskonimiss<ær Fritz Ottt) Kniil Uott- 

witt (R.*), f. 8Doc. 1842. [Lystru))Kaard ved Slaii^'crup.] 
2) Carl Jolian Emil Nicolai von Holstein, f. 10 Jan. 1847, 

g. 27 Mai 1874 m. Elisabeth Sophia Bøgh, f. 13 Sept. 

1848. [Roskilde.] Dotro: 

a)Margrete, f. C Mai 1880. 

b)Karen, f. 4 Juni 1882. 

3. Linie. 
Alexander Felix Huno Elimar Ernst von Holstoin, f. 22 April 
18G8 (Søn af Kammerjunker, preussisk Regjeringsuasessor Ernst 
Christoph Nicolaus von Holstein, f. 7 Juni 18;i0 + 18 Mai 
1873), l'reinierløitnant ved det mcklcnborgske Cirenader-Reg. 
Nr. 89. [Schwerin.] 

Moder: 
Agnes JosOTdiino Sophie von Holstein, født Baronesse Brus- 
BoUo-Sehaubiick, f. 8 Jan. 18:i9, g. 31 April 18(JU m. Kammer- 
junker, preussisk Hegjorin^'sasaeasor Ernst (Jliristoph Nicolaus 
von Holstoin, Enke 18 Mai 187:1. [Schwerin.] 
Farfaders Broder: 
Annius Christopher Kicolaus M'ohldt von Holstein, f. 1 Okt. 

178 von Holsten. 

1821 f 3 Marts 1878, PremierloUnnnt, g. 23 Okt. 18C1 m. Anna 
Marie Margrethe Rasnuisspn, f. 28 Scpt. 1837. [K.] lUtrn: 
I.Louis Knud WnhhU von Holstein*, f. 19 Ajiril 18(i3, fung. 

Postkontrol lor, g. 22 Jan. 1890 m. Karen Olga Esskildsen, 

f. 28 Juni 1849. [Aarlius.] Datter: 
Esther, f. 14 Jan. 1891. (Vallif.) 

2. Agn es Leontine Wolildt, f. 1 Juli 18G5, g. 10 Juli 1887 m. 
Cand. mag., Løitnant, Adjunkt Johan Henrik Vilhelm 
Boetius, f. 1 Juni 18G2. [Xy'kjøbing 1".] 

Holstein-Ledreborg. 
Greve Johan Ludvig Carl Christian Tido Holstein til Grev- 
skabet Ledreborg, f. 10 Juni 1839 (Son af Kaninierhorre, Greve 
Christian Edzard Jlovitz Holstein til Grevskabet Ledre- 
borg, f. 29 Nov. 1809 t 22 Dec. 189:")), i.'and. polit. , g. 19 Nov. 
1807 m. Henriette Froderikke Alo-vandrine Ingoborg Loven- 
ørn, f. 11 Aug. 1842. [Ledreborg ved Lciro.] IJiirn: 
l.Comtesse Caroline Elisabeth Marie, f. 22 Scpt. 18G8. 
2.Conitesse Elisabetli Jlarie, f. 22 IMarts 1870. 

3. Greve Josef Johaniies Ignatius Maria Holstein, f. 6 Sept. 
1874, Stud. jur. [Ledreborg.] 

4. Greve Christian Maria Holstein, f. 20 Juli 1880. [Ordrup.] 

Soster: 

Comtesse Eugenie Frederikke Charlotte Clara til Rydhave, 
Beaidderinde af dot grevelig Holstoin-JIarpalu'sko Fideiliommia, 
f. 6 Juni 1841, Enke efter Hofjægermester, Greve Frederik 
Danneskjold-Sanisøe til Ulriksholm. 
Moder: 

Enkegrevindo Caroline Louise Holstein, fodt Comtesse 
Lefeubro af Marpalu, f. 7 Juli 1810, g. 27 Mai 1S37 m. Kammer- 
herre, Greve Christian Edzard Moritz Holstein til Grev- 
skabet Ledreborg, Enke 22 iJec. 1895. [Ledreborg vod Loire.] von Holsten. 

Uddod paa Manclslinien 1 Der. 1SS8 med Baron Frederik 
Christian llidtsten-Leiiii-Cliarisiim. 

Gammel frank-isk Adelsslufif, der i det 17. Aitrli. Inm til Dan- 
niarJc. — Geheimtraad Adiiin Cliristnp/ier ron Jlclsttn ojiJioiede^ 
4 St'j>t. 1778 i frilierrrliij Stand. — Haus Soinitsoti, JUiran Adam 
Christoffer ron JMsten til Baroniet llolsienshiis erholdt 10 Mai 
1H'>2 Tilladelse til at fore Xarnet Ilotsten-Charisins. 

Uaronosao Sofie Magdalone Holsten til liardnict Holstens- 
hus og Fidoikoiiimisgodsct Claiisliolin (tb't von Soliildoii-jydsko 
Fidoikunimis), f. 20 Juli 183U (Datter af (jeheiinekonfcronsraad, 

174 Hoppe. 

Kammerhcrro , Baron Adam Christoffer Holsten-Chariaius til 
Baroniet Holstonshus, f. 3 Dec. 1793 t 19 Okt. 187'J), Knkc 
efter Kammcrlicrre , Baron Alexander Berncr-Schilden-lIolstcn. Hoppe. Viceadmiral Iver Hoppe (f 5 Aug. lC!):i) adledes med aUe sine 
Descendenter ved Patent af 30 Juli 1777. 

Wolfgang Julius Hoppe, f. 25 Juli 1833 (Søn af Kammer- 
herre, btiftamtniaiul Peter Fjoldstcd Hoppe, f. 14 Aur. 1791 -f 
23 Mai 1848), Justitssekretær i Kriminal- og Politiretten (K.*). [K.j 
Søster: 

Thora Johanne Wendelia, f. 14 Febr. 1837. (Vallø.) [IC] 

Faders Brødre : 

1. Borge Anton Hoppe, f. 1 Okt. I7M f :^S Fehr. 1805, Professor, 

Dr. med., Stadsfijsikus i Kjobeiihitvn. Datter: 

Emilie, f. 11 Febr. 183«, g. 34 Sept. 1873 in. Genremaler 
Poul August Plum, f. 13 Mai 1815 t 27 Juli 187G (han g. 1° 
m. Mariane Hasse, t 1872). [K.] 
i. Thor hil Abraham Hoppe, f. 10 April IHOO f 7 Jitni 1871, 

Kammerherre, Stiftanitmaiid , g. 1" 7 Mai 1H3H m. Juliane 

Vilhelmine Nielsine (lirisfence lienzon , f. Id Juni IHl!) f 

21 Jan. 1855, 2° 7 April 18(iO m. Christine Caroline Platou, 

f. 23 April 1825. [l'redensborg.] Børn: 

a.Frederikke Nielsine, f. 12 Jan. 1840, g. 20 Bec. 18G0 m. 
Jægermester Carl Jacob Frederik van Deurs, f. 4 Febr 1837. 
[K.] 

b. Johan Christoffer Hoppe*, f. 23 Nov. 1841, Kammcrlicrre, 
Amtmand over Kanders Amt, Formand for Kanders Amts- 
husholdningsselskab (C-. J).RI.). [Kanders.] 

C.Christian Benzon Hoppe til Pjllisbjcrg, f. 29 Fobr. 1844, 
Cand. jur. , Landva'senskommissær, Anitsraadsmedlem , ad- 
ministrerende Direktør for den vest- og søndcrji'dske Kre- 
ditforening (K.*), g. 19 Mai 1874 m. Baronesse .luliano 
Frederikke Helene Bouise Wedel .Tarlsberg, f. .0 Juni 1853 
+ 12 Juli 1898. [I'allisbjerg ved lUvborg.] Børn: 
1) Juli ane FrtMlerikke, f. 23 Juli 1875. (Vallø.) 
2)Thora Caroline, f. 14 Juni 1877. (Vallø.) 
3)Loui8e Ingeborg, f. IH Marts 1879. (Vallø.) 
4) Frederik Christian 'l'liorkil Hniipu, f. 21 Nov. 1881. 
5)Alexi8 Hoppe, {. 3 .luli 1888. 

6)Chri8tian Johan Wedel Jarlslierg Hoppe, f. 19 Marts 
1894. 

d.Carl Hartvig Hoppe til 'J'oftliolm, f. 21 April 1840, Hof- 
JægermoBtcr, Anitsraadsmedlem (K.*), g. 8 Marts 1871 ni. 

170 ■ Huitfoldt. 

Baronesse Louise Gustava Matliildo Fritze Wedel Jarls- 

bcrg, f. 29 Dec. 1846 t 19 Aug. 1899. ['roftholin ved Morkøv.] 

Børn: 

1) Mathilde Caroline Julie, f. 27 Dec. 1871, g. m. Jagt- 
junker, Skovrider Uarl Bcnzon. 

2) Juli ane Frederikke Adelaide, f. 10 Juni 1873, g. 19 Sept. 
1893 Jn. Greve Carl August Kcinliold Lurs Armfclt, f. 
8 Sept. 18G2. [Wiurila ved Salo i Finland.] 

3) Thorkil Frederik Hoppe, f. 17 Aug. 187.'i. 

4) Edith Louise Carla, f. 25 Febr. 1877. (Vallø.) [Bjcrg- 
bygaard ved Morkøv.] 

6)Carl Ivar Christian Hoppe, f. 18 Febr. 1880. 
Huitfeldt.* 

Gammel dansk AdeJxslwpt , der har fælles 
Iferkoitmt med Slæyteii Horiehsklld. Den havde 
i Jiiiiff Tid tæret bosat i Kortfe Off f'orhlev der 
efter dette Jiliiex Adslillel.se fra Daiiinarh-. — • 
Udforlig Shejttiivle tned Vaaheuafbildiiiiiii i 
Farrer ne Aargatig ]SS7. 

Henrik Jørgen Huitfeldt-Kans*, f. 2 Febr. 
1834 (Søn af Valentin Vil li o I ni Hartvig Huit- 
feldt-Kaas, f. 13 Febr. 173J t 2:. (»kt. 1881), 
norsk Kigsarkivar, Formand i Samfundet for 

dansk -norsk Genea'ogi og l'ersonalbistorie, Besidder af det 

Kaaseslund'ske Fideikommis (11.*) (N. St.O.S'.) (8.N.3.), g. 14 Aug. 

1805 m. Hanna liovise Cliarlotte Huitfoldt, f. 5 Okt. 1840 f 17 

Febr. 1870. [Kristiania.] Bum: 

I.Valentin Vilholta Hartvig Huitfeldt, f. 4 Nov. 1867, Fiskeri- 
stipendiat. [Kristiania.] 

2. Hans Emil Huitfeldt, f. 14 Sept. 1809, Ovorrotsa.Tgforer, Pro- 
nilerløitnant i Landeviernct af trondhjeniske Infanteri-Brig., 
første Sekretær i Indredeparteineatcts Udonrigsafdeling. [Kri- 
stiania.] 

3. Froderikke Margrethe, f. 12 Nov. 1871. 

4. Hans laidvig Carl Huitfoldt, f. 17 Febr. 1876, Stud. mod., 
Sckondliiitnant i troiuUi.j. Inf.-Jtrig. [Kristiania.] 
Fari'ixliTS lirodre: 
l.yicitlui Frederik- (Frit;) h\i<hirein Huitfeldt til Xen ng 
Kneple, f. l''> Fehr. lir,.', f J', J>ec. 1>^L'0. Major. Sun: 

7/(1)1.'* Jori/eii Jfaiiseii lliillfehit, f. S Sept. ISdl! f 10 April 
IK',7, It II foged , g. 1" !) Ihr. I,s,V.'> m. Clara Anilijornsen , f. 
30 Olt.'isji) f 10 Okt. IX iJ, T VJ Der. Is 1 1 m. Frederikke- 
AmbjortmeH, f. U Xm: lal.} f -Jl) Juni 1H<)7. Børn: 

170 
ftmmmfmimmiftm 


Major, Kammerjunker" 
Christopher Christian Huitfeldt 

TIL KjØLBERG, 
f. 1720 t 1759. »OTOTV^l, r*CHT 4 C«ONI 
<b'AlÉM廫l»A-iri.'i>rf\ ■BMi Generalmajor, Kammekueure, hviu Riii|'H< 
Valentin Vii,helim Hartvig Huni ii I' i" 

TIL ElINGAARI), 

f. 1719 f 1792. rotoiTri, piCHT teaont Huitfeldt. 

l)Carl Lu do vie o Huitfeldt, f. 30 Sept. 1642, Ohcrst or 
Chef for 4.Korp8 og Srtiulinøre Linicbatl. af trondlijcmsko 
Inf.-Brig. , g. 1° iii Sept. 1878 m. Catharino Ilom-iettc 
(Harriet) Scliaaning. f. 14 INIai 1853 t 15 April 1891, 2" 
26 Okt. 1892 m. Al vi Id o Olsen, f. 18 Nov. 1854. [Molde.] 
Børn: 
») Henrik Jørgen Huitfeldt, f. 15 Sept. 1879, Stud.juf. 

b) Catharino (Kate) Henriette, f. 29 Juli 1881. 

c) Harriet, f. 29 Marts 1891. 

d) Carl Huitfeldt, f. 20 Juni 1895. 

2) Clara, f. 30 Sept. 1842. [Kristiania] 

3) Axel Huitfeldt, f. 1 Sept. 1847, Overretssagfører, g. 
15 Aug. 1875 m. Ida Bølling, f . 3 Sept. 1849. [Kristiania.] 
Børn: 

a)Herman Huitfeldt, f. 27 Mai 1876. 

b) Adelaide Hanna, f. 22 Febr. 1879. 

c) Ebba, f. 30 April 1830. 

4) Nicolai Fritz Reichwein Huitfeldt, f. 10 Mai 1851, Cand. 
phil., Handelsfuldniæijtig, g. 3 jNIarts 1894 m. Mario 
Gløersen, f. 6 Sept. 1808. [Kristiania.] 

.Arild Oiristopher IhiitfeUli til Eskevia ved Frederikshald, 
f. 30 Jan. 1769 f 2 April lb45, Major. Sønner: 
a. Vilhelm Huitfeldt, f. Jl Dcc. lt<0.'i f 1 Jan. 1865, Soren- 
skriver. Børn : 

l)Arilda Christine Magdalene, f. 21 Dcc. 1836. [Kri- 
stiania] 

2) Vilhelmine Kirstine, f. 13 Marts 1839. [Kristiania.] 

3) Arild Christen Lyhe Huitfeldt, f. 23 .Mnrts lb4l> f .') Noo. 
1886, Kjohmand, g. 19 Kebr. 1809 m. Emma Ottilio Stang, 
f. 18 Nov. 1847. [iModerikshald.] Bum: 

a) Frederik Vilhelm i£uitfeldt, f. 30 April 1870, Mægler. 

[Frederikshald.] 
b)Karen, f. 24 Juli 1871. 
c)Emnia, f. 20 Sept. 1872, g. 22 Mai 1896 ni. Cand. mag., 

Klasselærer Otto 'l'hott Fritzner Muller, f. 3 Dec. 1804. 

[Frederikshald.] 
d)Arilda, f. 11 Sept. 1877. 

4) Christiane Augusta, f. 10 April 1842. [Kristiania.] 
h.Arild C'hri.stoi>her Iliiitfeldl til Lund <,y Liindemoe i Hor- 
rig, f.2r, April ISIH f 7 Juui 1S77, tt/dsk KohshI i Trondhjein, 
mtmeater i lioriiinjiirden. IJorn: 

1) Herman (^hristijpher Huitfeldt, f. l.TMai 1845, Brugaoior, 
italiensk Konsularagent (I.Kr..').) (J.:\I.Æi...5.). [Trondlijom.j 

2) Ivar Huitfi'ldt, f. O April 1848, Brugsci.r, bflk'iHk Vice- 
konsul (H.lj.fp.), g. 10 April 1877 ni. Jolianni! Margrethe 
Hagen, f. U Mai 18r.4. ['rrondbjem.] Bum: 

a) Arild KoMcnkrantz Huitfclilt, f. 22 Marts 1878, Stud.jur. 
b)lvar Huitfeldt, f. O Juli lb79. 

177 12 Ton Huth. 

c)Johau Frederik Huitfeldt, f. 15 Scpt. 1880. 

d)Tønne Huitfeldt, f. 1 Juni 1882. 

e) Alexandra AriUla Virginio, f. 27 Marta 1886. 

3) Marie Arilda Virginic, f. 1 Aug. 1819, g. 27 Mai 18G9 m. 
engelsk Vicekonsul Halvard 15acliko, 1'. 25 Jan. 1838 
t 22 Nov. 1875. [Trondlijpni.] 

4) Valentin Vilhelm Hartvig Huitfeldt, f. 15 Okt. 1852, 
Overretssagforer, g. 9 Juli 1800 ni. Mathilde ('I' il ly) 
Børsum, f. 18G4. [Hinders Island, Tasinauia.] Born: 

a) Arild Christopher Huitfeldt, f. 22 Marts 1891. 
b)Marie Emilie, f. 3 Aua. 1802. 
c)011egaard, f. 18 Sept^ 1805. 
d)Beate Klise Valborg, f. 15 Jan. 1809. 

5) Amalia Dorothea Iloe, f . 7 Juli 1854, g. 28 Kebr. 1882 ra. 
Godseier Hans Wingaard Fiimo (N.St.O.3'.), f. 14 Jan. 
1862. [Tungen ved Trondhjcm.] von Huth. 

statsminister , Genet-id Vilhelm von IliUh hlcv ved rateiil af 
25 Jan. 1776 optagen i den danske Adel. 

Carl Villielm Ludvig Rantzow von Hutli , f. 29 Aug. 1840 
(Søn af Hoijunker, Intendant Frederik Johannes Hcrniann 
von Huth, f. 21 Jan. 1814 t 25 Dec. 1882, af dennes 1 Ægteskab 
m. Adolphine Eleonore Emilio Møller, f. 21 Marts 1818 t 
21 Marts 1854), Luitnant, Eorretningsfifrer, g. 15 Aug. 1879 m. 
Anna Marie Vilhelmine Nicoline Christensen, f. 4 Dec. 1854. 
[K.] 

Søskende 
af Vaderens 1. ^-Kijtexkah (so ovf.): 
I.Vilhelmine Johanne Jlarie, f. 7 Juni 1842, g. 25 Marta 1877 
m. Kancelliraad , Branddirektor Christian Viuft', f. 2 Aug. 
1842. [Skjelskor.] 

af FaiU'i-i ns 'J. ^h'(/lesk(ih (so ndf.) : 

2. Frieda Louise VilhVlmino Charlotte, f. 11 Dec. 1859, g. 17 Mai 
1895 nu'd rremicrloitnant ved 5. Drag. -Keg. Carl Gustav 
Scholler, f. 25 Marts 18(i6. [Kanders.] 

3. Mut li i Ide Andrea Augusta, f. 20 Nov. 1800. g. 16 Juli 1883 
m. Sogni'iira Mt til Simdcwsogus Kirke Martin Johunnea 
Ceorg Smith, f. 15 Aug. 1850. [Viborg. | 

4. Wilhelm Carl Jolian Adolpli v<in 1 lul b, f. 1 Aug. iMil, ('and. 
jur., llcrrodafuhhiia-gtig, g. 15 ,luli ItS'Jl m. Marie Amalie 
KjeruUf, f. lo Juli 1807. Ll<i"i*'t^'"S.J Spuner: TOn Huth. 

a. Helge Herman Giovaunino von Hutli, f. 23 Juli 1892. 
b.Erik Wilhelm Tancrotio von Huth, f. 10 Juli lb95. 

Stifmoilor: 
Charlotte Louiso Mariane von Ilutli, fitdt Sclimidt, f. 4 Okt. 
1831, g. 15 Juli 1855 111. Hofjunkcr, Inteuclant Kreilerik Jo- 
hannes Hermann von Huth, Enke ^5 Dec. 1882. [Hamlers.] 

Faders Brodro: 

I.Johannes Alfxaniler Carl Adolph von Jlulh, f. 2 April 1815 

f 23 April 1878, Kuptaiii, g. .30 Nov. 1841 m. Charlotte Marie 

Georgine von Diiring, f. 15 Mai 1819. [iSlesvig.] IJørn: 

a. Adolph Friedrich JoJiannes von IltitJi , f. 27 Jan. 1843 f 3 

Nov. 1873, Boqhandler, g. 18 Febr. 18G8 m.Adcle Kcliquato, 

f. 18 Jan. 1837 (hun g. 1" 27 Mai 1SB2 m. Apotheker Nico- 
laus Harzen-Miiller, f. 14 .\ug. 1821 f IG Sept. 18G2). [Gr. 
Lichterfelde ved Berlin.] Soaner: 

1) Joh anno s von Huth, t 1 Jan. 1809, Maskinbygger. 
[Amerika.] 

2) Carl von Huth, f. 3 Marts 1870, Landmand. [Laboe ved 
Kiel.] 

3) Otto von Huth, f. 9 Juli 1871, Boghandler. [Berlin.] 
b. Marie Louise Franciska, f. 24 Nov. 18'>0. [Slesvig.] 

Z.Taneredo Vilhelm I'hilip Georg von Huth, f. 3 i^'ov. 1817 
f 11 Marts 1888, Kainnierrand. Born : 
a. Vilhelm Carl Alexander Binaldivon Huth*, f. 11 Okt. 1843, 

g. 22 Juni 1875 m. Fanny pjuiilie Christensen, f. 22 Aug. 

1844. [Hellerup.] 

b.Giovannino Herman Oscar Rantzow von Huth, f. 24 Sept. 

1845, Tegnelærer ved teknisk Skole, Tømmermester (U.*), 
g. 8 Dec. 1877 m. Charlotte Marie Crone, f. O Sept. 1851. 
[K.] Born: 

l)Poul Vilhelm von Hutli, f. 9 Febr. 1882. 

2)0 tto Marius von Huth, f. 30 Okt. 1883. 

3) Jo lian 1'' rederik von Hutl), f. 4 Juni 1885. 

4)KliBabeth Marie, f. 31 Jan. 1889. ( Vemmptnftc.) 
c.Tancredo Sophus August Topp von Hutli, f. 17 Felir. 1848, 

Cand. pliarm., Massagnr, g. 3 Nov. 1891 ni. Id a Mario Juliette 

Weiho, f. 2(! Marta 1850. [K.] 
d.Mario Magdalene A^'athe Jt-usine, f. 2 Miii 18.'j0. (VallK.) [K.] 
e. Viggo Frederik Julius 'J'licodor von Huth, f. 7 Aug. 1852, 

Maskinmester, g. U'.Iuni Ih.Sl in, Camilla Nielsine Nielsen, 

f. 18 Juni 1802. [Nakt^kov I Korn: 

1) Tunere do vou Uutli, i. 21 Marta 1685. 

2)I)agmar Caroline Cathrine Christiane, f. 10 Jan. 1888. 
(Odense Kl.) 170 Høegh. IIøcgh-Guldberg. Høegh.' 
Gammel dansk Adelåshrfjt , der ni ammer 
fra Bornene uf Niels Urihsen Banneres 
Ægteslab tiicd Sophie l'edersdatter lloeg, 
Vaahenafbildjiing i Farver og Ulægttacle se 
Aarr/ang iiSvj. 

Knud Vasa Høegh, f. 28 Nov. 1838 (Søn 
af Kammerherre, Oberst Cliristian Frederik 
Høegh, f. 25 Marts 1785 t 8 Nov. 1857), 
Stadskonduktor, g. 25 Marts 1802 m. Wil- 
belmine Magdalene Cliristino Dreis, f. 8 Aug. 1842. [Berlin.] 
Børn: 
1. Thyggo Cliristian Emil Høegh, f. 28 Jan. 1803, l<andmaaler. 

[Berlin.] 
a.Karl Ernst August Johan Hocgli, f. 18 April 18ti-J, Mathcma- 

tiker. [Herlin.] -^ 

S.Emil Hiiegh, f. 10 Mai 18U5, Ingeniør, g. 10 Mai 1892 ni. 

Johanne Hackharth. [Heiiin.J 
4. Hanna Henriette Emilie Gustave, f. 4 Nov. 1800. 
6. Henriotte Elise Ina, i". 14 April 1809. Høegh-Guldberg. 

Etatsraad Ove Guldherg hlce adlet 11 Okt. 1777, dog fra 
29 Jan. 177H at regne, med Nurnct IIoegli-Guldberg. 

Frederik Høegh -Guldberg, f. 14 April 18.S4 (Son af Post- 
mester Hans Jdrgcn Christian Høegli - Guldborg, f. 2 Aug. 
1802 t 8 Dcc. 1879), Distriktslæge (U.*) (E.M.2.), g. 7 Okt. 1803 
m. Emma Claudine Vedastine lo Norinand de Brottcvillo, f. 29 
Marts 1842. [Korsnr.] Børn: 

1. Ove Christolfor Hiiegh-Guldbevg, f. 21 .Juli 1804. 

2. Caroline, f. 18 Aug. 1807, g. 7 Ukt. 1890 m. Isenkræmmer 
Carl Christian Hansen, f. :i:i Febr. 1802. [Korsør.] 

S.Frida Margrethe Tortia, f. 18 Juni 1873, g. i Okt. 1899 m. 

Koalskolelærer Poul August Poulsen. [Korsør.] 
Søstre: 
I.Anna Dorotlioa Catlirinc, f. 22 Mai 18.17. (Koskildo.) \K.] 
2. Mario Kri-diTikkc, f. 10 INIarts ln:!9. (Vemmutorto.) [IC] 
S.Curolinc Ilidciie, f. 10 Dee. 1841. (Vi'miiietoftc.) \K.] 
4.0voline Emmerikko, f. 20 Avig. 1843. (Vemmetofte.) [K.] 
Farfaders BnxhT: 

Julius Jfoigli-Ciildlirrg, f.4Aj)ril I77!> f HO Nor. Mit, Ohersl, 
Land- og Sokftg.skoniniissar, g. 1" 'J'J Fihr. IHO-'i tn. Mitrgrilhe 

180 Høogb - Guldberg. 

Pallene Ilahn , f. 16 Mai 1~S2 f 1 Sept. 1835, 2° 28 Mai 1841 
m. Etnilie Johanne Cathrine Friis, f. 21 Juni 1813 f 18 Juli 
ISfO. Sønner: 
1.0ve Christoffer iroer/h-Gnldherg, f. 13 Juni 18l)ii f 1 Mai 1860, 

Dr.med., Etutsraad, Laiiflfi/sikiis. Butro: 

a.Anna Margrethe Henriette, f. 18 Sopt. 1837, g. 22 Dcc. 
1863 m. fh. Overlærer Hannibal Hoff (K.*) , f. 23 April 
1831. [K.] 

b. Julie, f. 10 April 1843. (Vallø.) [K.] 

C.Emmy, f. 10 April 1843, g. .5 Aug. 1870 m. Stataraads- 
sekretær Jens Laasbye UottbøU Koi'foert (C-. D.M.) (K.St. 
A.3.) (K.St.Stan.3.) (S.X.3.) (Gr.Fr.4.) (F.Æ.L.4.), f. 8 Dec. 1832 
(g. 1° 18 Mai 1861 m. Ida Vilhelmine Rottboll Uldall, f. 
28 Sept. 1832 t 28 Mai lyU9). [K.] 
2. Emmer i ch Lucian IIoci/h-Giitclhera, f. 4 Mai 1807 f 31 Mai 

1881, AJjunlt, Maler. Dotre: 

a.Margrethe, f. 11 Okt. 1845, g. 20 April 1875 m. Borger- 
mester, Byfoged og By skriver i Præstø, Birkedommer og 
Skriver i Vordingborg nordre Birk Hermann Bech Peter- 
sen (R.*), f. 20 Febr. 1839. [Prusto.] 

b.Emma Nora, f. 25 Febr. 1848, g. 6 Febr. 1873 m. Jæger- 
mester, Overforster paa Vallø Jolian Frederik Wedel 
(R.*), f. 18 Okt. 1842. [Hegnctshind ved Kjøge.] 

C.Petra, f. 10 Dec. 1850. (Roskilde.) [K.] 

d.Julio Hanne Mathilde, f. 20 Aug. 1853, g. 15 Sept. 1877 m. 
Overlæge ved Artilleriet Jolian Frederik Hempel, f. 10 Nov. 
1847. [K.] 
S.Frederik Christian Julius Høegh-Guldberg, f. 5 Dec. 1813, 

Provst, Præst til Vær og Nebel ((%'.D.M.), g. 1° 13 Mai 1845 

m. Christiane Dahl, f. 23 Marts 1812 + 22 Sept. 1847, 2" 

8 Aug. 1849 m. Caroline Dorthea (Dora) l''isclier, f. 22 Febr. 

1818 t 3 Okt. 1881. [Vær ved Horsens.] Børn: 

a.Christian Høogh-Guldberg, f. 22jHlilS47, g. 2 Sept. 1890 
m. Holga Margarethe Baclie, f. 31 Juli 1808. [Elsegaarde 
ved Ebeltoft.] Sønner: 
l)Ditlev Frederik Holger Hoegh-Guldherg, f. 2 Aug. 1891. 

2) Fritz Emnicrich Hocgli-Guldberg, f. 17 Mai 189.H. 

3) O ve Høcgli-Guldbcrg, f. G Sept. IbOl. 

b.Ove Høogli-Guldberg, f. 5 Sept. ISfi:!, Korpslæge udenfor 
Numer, g. 18 Juli li<83 m. .\nna ViUielinine Horrschend 
Heyliger, f. 20 Mai 1853. [Aarlius.] Datter: 
Frida Eliza, f. 21 Dic. 1S«4. (VuUii.l 
C.Sophie Elisabeth, f. 20 Aug. 1850. (Vemmetofte.) 
4. Juli UB Emil Cliristoptier Hdigh-iiuhllicrg, f. !.''i Marts 1842, 
Overretssagfiircr, Midlem af Folk.tbinget (R.*D.M.), g. 14 
Sept. 1870 ni. Johanne Christiane Burmeister, f. 21 Jlurts 184C. 
[Aarhus og K.] Bom: 
a. Gerda Hahn, f. 4 Aug. 1871, g. 28 Mai 1898 m. Assistent 

181 von Irgens-Bcrgh. 

i Generaldirektoratet for Sliattevæsonet, Cand. jur. Ove 
Høegh Guldhcry Koefoed, f. 12 AuR. 1871. [K.] 
b.Ove Hahn Hoegli-liuUll.cr!?, f. ai Doc. 1874, Cand. jur. [K.] 
C.Johan Christian Iliihn Ifocgh-Guldbcrg, f. 9 Juni 1877, 

Premierløitnant ved 2. Art.-Ki-g. [K.l 
d.Anna Emilie Hahn, f. 10 I)ec. 1880. (VallK.) 
e. Julie Lucie Emmerentze Hahn, f. li Juni 1889. (Vemme- 
tofte.) von Irgens-Bergh. 

Kammerherre, GeJielinelegatioiisraad UlatJiins Frih Irffeiis ron 
Jierijh hlec ved Jiesolittiaii af 7 Der. J8'J4 nptayen i den dannle 
Adelstand med Ntirnet von Irgenn-Beryh. 

Theodor Alfred Christian von Irgens-Bergh, f. 8 Jan. 18CC 
(Søn af Kammerjunker, Kaptain Alfred Andreas IIolBtcn von 
Irgens-Bergh, f. 12 Febr. 1820 t ^1 Mai 189U). [K.] 
Broder: 

Valdemar Andreas Frederik von Irgens-Bergh, f. 7 Sept. 
1867. [K.] 

Moder: 

Ernestine Adellieid Elisabeth Albertine von Irgens-Bergh, 
født Bahro, f. 23 Juni 1829, g. 23 Nov. 18G3 ni. Kaiiinicrjunker, 
Kaptain Alfred Andreas Holsten von Irgons-Bcrgh , IJiike 21 
Mai 1890. [K.] 

Faders Broder: 

Thorvald Vilhelm Christian von Irgens-Bergh, f. 10 April 
1825, Kitmester (K.*) (K.M.1.2.) (S.V.S'.), g. 2 Juni 18(53 m. Com- 
tesse Bolette Isidore Adelaide retersdorlT, f. 5 Juli 1830. [K.] 
Børn: 

1. 'I'horvald Malliius von Irgens-Bergh , f. 3 ^[arts lHi!4 f 'Jl 
Aug. 1H!)9, Kap'ain, Bitledliti(/ger, g.' 15 Sojit. 1891 ni. Elisa- 
beth Bergitln! do Beache, f. 11 Febr. 18i)2. [lioma i Kongo 
og K.] Sønner: 

a. Thorvald J o h an Gerhard Christian Oscar von Irgens-Bergh, 

f. C Jan. 189;l. 
b. Gustov Villiclni IMatliiaa von Irgons-Bergh, f. 7 Nov. 189.3. 
c. Helge Carl Frederik von Irgens-Jti'rgh, f. 20 Jan. 1895. 

2. Christian Carl Andnas von lr^!ons-lierf4h, f. 21 Aug. 1805, 
l'reniierliiitnant og A<ljutant vod 8. liatl., g. 5- Nov. 1897 m. 
Sara Johanne Thomsen, f. 25 Nov. 18(i'>. [Viborg.] 

S.Mathilde Thrresia, f. 9 Jan. 18(i7, g. 2 Mai 1889 in. Vexel- 
nin'gU'r Krik Moller til BraniHlov, f. fi Sept. 18.03. [K.] 

4. Gerhard ( »laf Amhcas von Ir^niis-Dergh* , f. 17 Aug. 1871, 
Cund.phil., l'reniierloitnant viid 2. Art.-Ueg. [K.] 

182 Jerichau. Jermiin. 

Jerichau. 

Ved aabent Brev af 31 OH. 1878 hlev Sophie Dar/niar £7i,<rt- 
heth Jerichau for sin J'erson optogen i den daimh-e Adel. 

Sophie Dagmar Klisahoth Jerichau, f. 23 Juli 1859 (Dattor 
af Professor ved Kunstakadcniict , ' Dr. p)iil. Jons Ad ol pli 
Jerichau, f. 17 April IBIG + 24 Juli IS«.",), g. ni. HofjæKor- 
mester. Emil von Uolstciii-Kathlou til Stamliusct Kathlousdal. Jermiin. 

Provst Thomaa Just Jermiin til Ausntngaard hlev adlet 
25 April 1750. 

Hans Helmuth Jermiin, f. 20 Juni 1820 (Son af Ritmester 
Thomas Just Jermiin til Stamhuset Auaunif^aard , f. 12 Sept. 
1786 t 25 April 1857), Kaptain cE.M.l.), fe'. oO April 1846 m. 
Nicoline Sophie Fonfs til det for Stamhuset Todbul substi- 
tuerede Sommer'ske Fideikommis, f. 8 Juli 1830. [K.] Born: 
I.Jens Just Sophus Sommor Jermiin til Stamhuset Ausuni- 

gaard, f. 14 Jan. 18G7, Cand.jur., Assistent i Landbrupsmini- 

Btoriet, g. 28 0kt. 1893 ni. Olga von Nutzhorn, f. 20 Mai 1874. 

[K.] Døtre: 

a. Gudrun Isa, f. 12 Sept. 1894. 

b.Ellen Ingrid, f. 24 Kebr. 1897. 

c.Ausa Sophie Emilie, f. 20 Dec. 1898. 

2. Sophie Elisabeth, f. 15 Mai 18fi8. (Vallø.) 

Søskende: 
I.Caroline Sophie Charlotte, f. 31 Ang. 1818, g. 12 Febr. 1S43 

m. Proprietær Frederik Alexander Nybye, f. 19 Sept. 1812. 

[Tradsberg ved Holstebro.] 
a.Kudolphino Marie OUogaard, f. 13 Marts 1822, Enke efter 

Jagtjunker ('atliincus von Arenstortt'. 

3. Theodor Jermiin, f. 14 Dec. IHUr, f 11 Aitg. 1870, Telegraf- 
bestyrer, g. 23 April 18(>2 m. Frederikke Catbinka Clau- 
dino von Arenstorii, f. 20 Juni IHJ:^, Inspektrice ved den koiigl. 
Fndsele- og rioiestiftelsn. [K.] 

4. Anna Sophie Catbrinc Elisabeth Juliane, f. 29 Sept. 1827, 
PInke efter Frederik von Arenstorff til Fideikonimisgodset 
Overgaard. 

5. Immanuel Jermiin, f. 19 Juli 1H29, Vcioraasistent (E.M.I.), 
g. 1° 12 April 1857 m. Uasmino Aiiania l'atlirino Josjiersou, 
f. 12 April 1828 t 25 Jan. 18.58, 2° 7 Juli 1859 m. Ida Mazanti, 
f. 24 Aug. 1840. [IC] Korn: 
B.Thonias Just Jermiin, f. 28 April 18G0, Inspektør ved 

183 von Jessen. 

Lemvig-Harboøre Banen, g. 3 Okt. 1888 m. Alma Henrikka 
Qvistorff, f. 3 Nov. ISfiu. [K.] 
b. Sofie Elisabeth Frederikke, f. 7 Aug. 18G8. von Jessen. 

Gammel frisish Slrcflt. Jtistitsnind Jnhan Frederik Vilhelm 
Jefsen blev adlet 13 S<pt. 1754 med Nui-net von Jessen. — Familien 
skriver sig „von Jefsen". 

Johan Holger von Jefsen, f. IG Aiig. 1849 (Søn af Kammer- 
junker, Overpostmestor Frantz Christopher von Jefsen, f. 7 
Febr. 1810 t 14 Okt. 1853), Grosserer, ji. 1" 17 Juni 1870 m. Bon- 
tine Ulrikke Cecilie Petersen, f. 17 -luiii 1851, skilte 187'J (hun 
g. 2" 31 Okt. 18S8 m. Lutlvig Krnst Konl)erp) , 2" IC Aug. 1893 
m. Olga Colberg, f. 3 Scpt. 1872. [K.] Sdnner: 
I.Frantz Anker Holger von Jefsen, f. 30 Mai 1891. 
Z.Johan Keinliold Caniillo von Jefsen, f. 14 Juli 1897. 

S((8tre: 
l.Reinholdine Henriette, f. 9 April 1840. [K.] 
2. Camilla Franziska Juliane, f. 14 Juli 1842, g. S Scpt. 1872 
m. fh. Kontorchef, Translator i Imlenrigsniinisteriet Pierre 
Augusta Arlaud (K.*) (K.St.A.3.) (F.Æ.L.5.), f. 10 Jan. 1828. 
[K.] 
S.Franziska Ottilia, f.2Nov.l844, g. 2 Mai 1873 m. Overrets- 
sagfører Jacob Georg Frederik Dainkier, f. 5 Aug. 1846. [K.] 
4. Agnes Ingeborg, f. 8 Juli 1852, g. 4 Juli 1872 m. Lærer 
ved Officersskolen, Cand. phil. John Oscar Arlaud, f. 25 
Febr. 1836. [K.] 

Faders Søskende 
af Farfaderens , Geheimeknnferensraad , Kammerherre Ma- 
thias lieinhold von Jifsen's (f. 1!) Nov. 17f<0 f 1 Aug. 
1853) 1. Ægteskab med Maria Soi)hie Ammit:holl, f. 10 
Sept. 17!)0,' g. 23 Juni lKO!t, f 20 Juli 1S24 : 
I.Johan Christian mn Jefsen, f. 2 Jan. 1H17 f G Febr. 1S84, 
Kammerherre, Borgermester, fh. fiidenrii/sniinister, g. 18 Mai 
1847 m. Sophie Augusta Dichmann, f. 21 Okt. 1825. [Horsens.] 
Sønner: 

a. C am i 11 o Sophus lleinliold von Jefsen, f. 28 (Jkt. 1850, 
BaneingLMiior ved Statsbanedrifteii, g. (! Doc. 1889 m. Louise 
Esmann, f. G Hoc. 18.09. [Struer.] IJøtre: 

1) Mathilde Kpinholdine, f. 7 Jan. 1891. 

2) Thyra, f. 9 .Jan. 1893. 

b.Kdwin August Christian von .Tol'si-n, f. 14 .Tan. IS.ie, Ka))- 
tain af Fhuulon (K.*) (K.St.A.;!.) (Gr.Fr.O.) (P.V.V.3.), g. 20 Mai 
1881 m. Kinilio Johanne Christiane lionsacli , f. 25 Felir. 
18.57. [K.] Børn: 

184 von Jessen. 

■ 1) Eiler Borge Honsach von Jefsen, f. 27 Nov. 1885. 
2)A8trid HillcborR llcgitze, f. 9 Jan. 1888. 
3) As ger Kai Bonsacli von Jefson, f. 9 Jan. 1888. 
2. Carl Frederik Ueinhohl con Jefsen, f. 20 Olt. IHIS f !> Maris 
1885, Kammerjunker , Jtilniester , Brunddireltpr , fj- -^ I)«ic. 
1863 m. Louise Frederikke (Kritze) Leth, f. 18 Aug. 1834. 
[K.] Søn: 
Franz Christopher von Jefsen, f. 18 April 1870, KeUaktions- 
sekretær ved „Dagbladet" og „Dagens Nyheder" (Fr.Off. 
d'acad.), g. 6 Nov. 1891 m. Henrikka Nikoline Jolianno 
Møller, f. 27 Febr. 1871. [K.] 

af Farfaderens 2. Ægtcstcah med Juliane Henriette Ter- 
Borch, f. 21 Dec. 1805, g. 21 Dec. 1825, f 18 Fehr. 1806: 
S.Julius von Jefsen, f. G Febr. 1832, Kaptain, Assistent i 
Krigsministeriet (11.*) (E.M.2.), g. 24 Jan. 1864 ni. Johanne 
Elise Christine Schumann, f. 9 Sept. 1839 t 4 April 1894. [K.] 
Døtre : 

a.JuIiane Louise Johanne, f. 8 Nov. 18C6. (Roskilde.) 
b. Harriet Augusta Camilla, f. 2 Nov. 1809. 
4.Thomy von Jefsen, f. 2 Aug. 1833, Kommandør (R.*D.M.) 
(E.M.1.2.) (F.Æ.L.4.) (N.St.O.3'.) (V.K.B.d.L.3.), g. 9 Nov. 1863 
m. Johanne Cecilie Margrethe Tidemand, f. 10 Jan. 1835 
t 22 Nov. 1894. [K.] Søn: 
Hugo ReinhoUl von Jefsen, f. 8 Febr. 1878, Cand. phil. [K.] 
S.Mathilde Reinholdine, f. 15 Dec. 183«, g. 19 Sept. 1858 m. 
sachsisk Overregjeringsraad Carl ]Moritz Behrisch (S.A.2^.) 
(S.F. 3'.), f. 7 Dec. 1823. [Kotzsclionbroda i Saclisen.] 
Farfaders Halvbroder 
af Oldefaderens , Kancelliraad Jn/ian C/iristiatt von Jefsens 
(f. 9 Dec. 1745 f 19 Murts ISOl) 1. Æriteskah m. Caro- 
line Kali, fodt Berthelsen, f 25 Xov. 1777 (han g. 2° 177S 
m. Helene Blickenherg , fodt Landi-np , 3" med Enkefru 
Thomsen, fodt Bjorii) : 
Johan Frederik (Frit:) Vilhelm von Jefsen, f. 19 Nov. 1777 
f 1 Jan. 1856, fh. Bi/foged, Kancelliraad. Biirn: 
I.Johan Ch r i s t in n von Jefsen, f. 1 Marts 1817 f 27 Dec. 1861, 
Grosserer. Døtre: 

a. Olga Camilla Svanhilde Effia, f. 7 Aug. 1840, g. 24 Okt. 
18U8 ni. Ijandinspektør lians Jacob Huhlenberg, f. 11 Juli 
1838. [Holbæk.] 
b.Mary Frederikke, f. 4 Mai 1848, g. 4 Dec. 1877 m. Gros- 
serer Jo li an l'eter l'etersen, f. 3 Aug. 1835 (lian g. 1° 
7 Aug. 1870 m. 'i'villiiigsotiti'ren Anna Krasmino von 
Jefsen, t 5 Nov. 1874). [Aalbor^r.] 
C.Fritze Theodora Juliane, f. 13 Nov. 1853, g. 28 Sejit. 1875 
m. Kjøbnuind Andreas Ulircnliolt, f. 13 Okt. 1837 (han g. 
1" 2 Okt. 1872 Hl. Maria Magdalena Storm, f. 24 Juli 1847 
t 1 Aug. 1873). [Hobro.] 

185 niet Jessen. Juel. 

2. Antoinette Eosalic, f. 31 Marts 1818, g. m. Translatør Niels 
Juel, t 1879. [Slcs%-it!.] 

3. Mal vine AlviWa, 1'. 14 Nov. 1819, g. 8 Juli 1848 m. Kaptain 
Ludvig Heinrich Georg August Uruhn, f. 31 Mai 1820 t 
15 Sept. 1809. [IC] 

4. Vilhelmine Caroline Mathilde, f. 4 Marts 1821, g. 18 Jan. 
1853 ni. Konsul T li o ni as Sodring, f. 23 Nov. 1800 t 10 Jan. 
1884 (lian g. 1" 1834 ni. Frederikke Christiane Ulrikke Lud- 
vigsen, f. 1810 t 25 Dec. 1851). [K.] 

Jessen. 

Margrellie TJieresia Petriiie M(ih:inn Je.tsen (Datter af Kam- 
merherre, Jlofjirgeniicsler Xiiolai Jacob Jen.trn, iler i lii/e Linie 
neOstammer fra en Farfaders Farbroder til den 175-1 adlede 
Jiistitsruad Julian Frederik Vilhelm i'on Jessen [se von Jessen]) 
skal ifolge Patent af IS Juni 1S60 agtes oy ansees for at være 
af adelig Byrd og Exfraktion og derfor 'for sin Person være 
optagen i den danske Adelstand. 

Margrethe Theresia Petrine IMalvina Jessen, f. 2 Mai 1835, 
g. m. Kammerherre Christian Liitticliau til Stamhuset Tjele. Juel. 

Gammel dansk Adelsslægt , hvis Stamfader Jens Juel levede 
1410. — Kammerherre, Ritmester Carl Juel til Baroniet Schelenborg 
og Stamhuset Taasinge blev ved Patent af ■J.'t Febr. 1S12 optagen 
i den friherrelige Stand med Xarnet Juel-Bmckdoiff. 

I. Juel-BrockdorfF. 

Baron Carl Frederik Sophus Vilholm Juel- nrockdorfi til 
Baroniet Schelenborg, Stamhuset T.Tasinge, Ilindemao og llolluf- 
gaard , f. 7 Nov. lt'39 (Sun uf Kaiiimorlione , liaron I-riMJcrik 
Carl Vilhelm Niels Adolph Krabbe Juel-I'rockdortt' til liaroniet 
Schelenborg, Stamhuset Taasinge etc., f. 3 Juni 1812 f 25 Aug. 
1876), Kammorlicrri', Ilotja-trormcstor, Kitmoster, Patron tor 
Roskilde adoli^e Jomfruklostor (K.*D.M.) ( H.Af 2.) (S.V.y-!.), g. 25 
Mai 1805 m. Haronosse Julio Sophie Thora Anna Caroline Koodtz- 
Thott, f. 8 Juni 1810. [Valdemars Slot paa T.iaainge.] Horn: 

1. Baron Frederik Carl NieU f)tto August Juid- BrockdorlT, 
f. 10 Febr. 180«, Sokondloitnant ved 2. Dragon -Ueg., For- 
pagtor. [llindemao,] 

2. liaroneaso Margrethe Caroline Augusta Julie, f. 24 Juli 
1807, g. m. Prcmierliiitnnnt, (irovo Valdemar Dannebkjold- 
Kamsøu. 

180 Juel. 

3. Baronesse Caroline Amalie, f. 22 April 18G0, r. 23 Okt. 1808 
m. Civilinfreninr Jolian Villiclm West Koiiow, i. 14 Aug. 1859. 

4. Baronesse AuRuste, f. 27 Aug. Is70. 

6. Baronesse Julie Sopliio Augusta, f. 8 Nov. 1871. 

6. Baron Niels Juel-BroekUorff, f. 19 Juli 1878, Søkadet. [K.] 
Soster: 
Baronesse Augusta Emilio Oliarlotto Adolphine, f. 8 Mai 

1842, g. 15 Okt. 1875 m. Hans Teisen til Keirupgaard, f. 4 

Jan. 1848. [Keirupgaard ved Kjerteniinde.] 

II. Juel af Villestrup. 

(Uddød paa Mandslinien 18 Dec. 1SG6.) 

Frederik Ferdiuaiid Juel til Villestnip, f. 27 Aikj. ]S33 f IS 
Dec. lt>6l> , Cand. Jiir., g. 21 April 1854 m. Nielsine Krogli, f. 
1 Sept. 1827. [K.] Datter: 

Frederikke Adolpliine Cliarlotte Elisabeth Nielsine, f. 19 
Dec. 18GG, g. 18 Juli 1888 ni. Læge Olaf Edvard Paulsen, f. 13 
Juli 18G3. [K.] 

Søster: 

Elisabeth, f. 2 Dec. 1826, g. 12 Sept. 18.52 m. Oberst Hans 
Charles Johannes Beck, f. 1 Okt. 1817 I 8 Jan. 1890. [K.] 

III. Juel af Hverringe. 

Hans Rudolf Juel* til Stamhuset Hverringe og til Brolykko, 

f. 15 Okt. 1859 (Son af Kainniorborre Niels Kudolf .luel til 

Stamhuset Hverringe, f. 7 April ISSn t 13 Sept. 1878), ("and. 

polit.. Hofjægermester, Amtsriiu(lsine<Uom , g. 4 Mai 1803 m. 

Baronesse Ellen IJcJttte Wodell-Wedellsborg, f. 23 Mai 1873. 

[Hverringe ved Kjortetninde.] Souner: 

1. Niels Rudolf .iuel, f. 21 Miirta 1894. 

2. Gregers Juel, f. 20 Jaii. 189«. 

S.Knud Juel, f. 3 April 18U7. 

Søskende: 

I.Niels Joachim Christian Gregers .Tuel til Meilgaard og 
Østergaard, f. 2 Aug. 18iil, Ciind. jur., llofjivgorinoster, Amts- 
raadsmedlem, Loitnant i Rjtteri(yt8 l-'orstivrkiiinR, g. 29 April 
1892 m. Clara Anna Soiiliic Trescbow til JCrabbeabolm og 
Lindegaard, f. 15 Nov. 1873. [i\Ieilga:ird ved (Jrenaa.] Sonucr: 
a.Christiau Krodcrik Juel, f. 29 Sept. 1894. 
b.JiMis Juel, f. 28 April 1897. 
e. Es ger Juel, f. O Aug. 1898. 

2. Mathilde Louise Elisabeth, f. 7 Kehr. 18GC, g. 19 Juni 1889 
m. Cand.jur. , Amtsraadsiiicillcm , StuttcrikommissaT for Vi- 
borg og Tbisted Amter, llotj;rgcniii>8ter lli'ctr)r Matruj) til 
Ormstrup, f. 28 Mai 181)0. [Oriiistrup ved Bjerringbro.] 

187 Juul. Moder: 
Kammei-herreinfle Marie Amalie Frederikke Rudolfiiie Juel, 
født Baronesse Wedell-Wedollsbor-r, f. 29 Marts 1834, k- 20 Ukt. 
1858 m. Kaminerliorro Niels Uudolf Juel til Stiimluisot Ilver- 
ringe, Enke 13 Sept. ia78. [Ostert>:iar<l ved Urcnaa.] 
Faders IJrodcr: 
Knud Frederik Juel til Staniliuset Juelsherff, f. 10 April 183C, 
Cand. polit., Kammerherre. [Juelsberg ved Nyborg.] 
Farfaders Søster: 
Catharino Rudolfine Elisabetli, f. 14 Mai 1811, Enke efter 
Kammerherre, Baron Conrad Holck til Baroniet Holckenhavn. 

IV, Juel af Billeshave. 
Erik Gregers Juel, f. 20 Okt. 1S90 (Son af Kamnieriunkcr 
Peder Gregers Juel, f. 2 Mai 18o8 t 27 April 18U4). [Kanders.] 
Broder: 
Axel Esger Juel, f. 2 Febr. 1892. [Kanders.] 

Moder: 
Hertha Ulrikke Charlotte Amalie Biedstrup, fodt Mylius, 

f. 14 Aug. 18C4, g. 1° 22 Okt. 1889 ni. Kammerjunker Peder 
Gregors Juel, Enke 27 April 1894, 2" 11 Sopt. 1897 m. K.mcelli- 
raad Anton Volrat Brcdstrup til Haraldslund, f. 17 Okt. 18ol 
(g. 1° 17 Juli 1877 m. Karen Agnete Grave, f. 3 Okt. 1849, skilte). 
[Kanders.] 

Faders Sdster: 
Anna Sophie Frederikke Augusta Vibeke, f. 9 Marts 1863, 

g. m. Ilofjiegerniester, Baron Jørgen Kosenkrantz til Sopliicndal. Juul. Gammel dioi.ik A<lelsshi-f/t , af hvilken 
Nieln Juul i JiiUand ua-vnes l:iSl>. — Olivrst 
Christian Jiifl h/ei> 1'> Der. IH7!) o/ihoiet til 
Friherre. Haus Efterkommere .skrive siit 
nu Juul. — l'uhl.standii) Slwgltuvle med 
VanheniiflilUhiiuyer i Furver elc. se Aar- 

gaitf) is:m. 

I. Den friherrelige Linie. 

Hnron (Miristian Frederik Adrian Juul* af Kyaejisteen til 
SubHti(ution(ui for Baroniet Kysensteen , til Lundbiek og Mim- 
dn]B(riil>Kiiiird, f. 15 Okt. iy:i8 (Son af Kanimirhcrre , Kaiitain, 
Baron Niels Juel af UyHenstecn til Sulj.stitutinnen for l!;iro- 
niet UyHi'nHtiM'ii, f. 21 Okt. IHOI -f I."-) Mai 18M9), Cand. polit., 
Kaminerlierro, kongevalgt Medlem af Jiandsthinget, Kigsrets- 

188 
Juul. 

medlem, Direktør for den Tliaarupgaardske Stiftelse, Land- 
væsenskommissær, Direktor i Urandforsikringen „Jylland" (H.* 
D.M.), g.aiOkt. 18G8 m. Elisabeth Heiidrino JMoinifj, f. 2 l'"ebr. 
ISiii t 3U Jan. 1897. [Muudelstrupgaard ved Mundelstrup.] IJotre: 
1. Baronesse Vibeke, f. 7 Mai 1875, g. m. Baron Holger 
Guldencrone. 

2. Baronesse Bodil, f. 24 Okt. 1880. (Vallo, Tliaarupgaard.) 

3. Baronesse Inge, f. 15 Sept. 1884. (Vallo, Tliaarupgaard.) 

Søster: 
Baronesse Ottilia Christiane Christine Juliane Ovidia Adol- 
phine, f. 12 Aug. 1837, Bcsiddcrinde af dot Kiels Juel Lund- 
bæk'ske Fideikommis. (Tliaarujigaard.) [Kibo.] 
Faders Siister: 
Baronesse Christiane Lenthea, f. 9 Nov. 1817. (Gisselfeld, 
Thaarupgaard.) [Nibe.] 

Farfaders Broder: 
Baron Ivar Adolph Lndcitj Juel til Eef)inæs, f. 12 Juli T7til 
f 10 Nov. 1S55, Major. Datter: 

Baronesse Elisabet li Ottilie Juliane Christine, f. 1 Juni 
1819, g. 20 Sept. 1844 m. Pastor Niels Olsen, f. 31 Mai 1807 
t 14 Sept. 1883. [Gudumlund ved Aalborg.] 

II. Den adelige Linie. 

Christian Sehestedt Juul* til Stamhuset Kavnholt, Hellerup 
og Nislcvgaard samt til Villestrup, f. 12 Sept. 18l)7 (Sun af 
Kammerherre, Kitmester Ove Sehestedt Juul til Stamhuset 
Ravnholt etc. og Villestrup, f. 5 Nov. 1830 t 4 Dcc. 1882), 
Hofjægermester, g. 18 Sept. 1889 m. Elise Julie Helene Valen- 
tiner, f. IG Febr. 18G7. [Kavnholt ved Kingo og K.] Børn: 
I.Else Sehestedt, f. 8 Juli 1800. (Vallo.) 
2. Ove Sehestedt Juul, f. 11 Okt. 1892. 
S.Axel Juul, f. 15 Jan. 189G. 

Faders Søstre 
af Farfaderens , Kannner/ierre , Major Christian Sehe- 
stedt Juuls (f. i'« MartA ISOH f2 t:ept. IHUl) 3. Æ<j /<'■</,■ ah »i. 
Kigsffrevinde Aijnes Frederikke Villiehiiiue Charhifie 
J'laten zu Ilallermund, f. 24 Kov. 18-^1, <;. 27 Aiiril IHil, 
f 30 Jidi 184G (han <j. 1" 182!) in. Amalie l.'onradine 
Annette Sophie von der Muase. f. 20 Marts 1809 f 11 Nov. 
1830, 2" 2!> Jidi 183.1 ni. Jiaromase Anna l!,tate FiP'h- 
rikkc Sieiif riede Iteedtz- Thott.f. 21 Mai Isli; f 2'.) Jan. 1812) : 
1. Georgine Charlotte Sojihie Adidphino Julie (liili) Sfhostedt 
(Gb.E.T.) f. 13 I''obr. lnir,, g. 1" ni. llofiiiKcrmi-ator, Grove Otto 
Moltke til Espe og linndcrup, 2" m. Kammerherre, Grcvo Carl 
Kant/au til l''redorik.sliind m.v. 

af Farfiideren.i 4. ^F<ileskab in. liinsiirevinde Clara Adol- 
phine Adelheid jiaten .-/< Ilallerinnnd, f. 24 Nov. 1821, 
ij. 23 Dec. 1817, f 28 Her. 1887: 

180 Kaalund. Kaas. 

2. Agnes Julie Marie Frederikke Aupusta Schestedt, f. 3 Okt. 

1851, g. 20]Mail875 m. Forstkandidat (ijcorgo Alfred Mourier 

til Valdeniarskilde, f. VZ Dec. 18:!8 (han g. 1° 4 .Tuli 1867 m. 
• Ebba IHathildo Jlaqdalena ycbidlor, f.24Nov. 1845 t 23 April 

1868). [Valdeniarskilde vod Slagelse.! 
3. Sophie Marie Regitze Sehcstcdt, f. 1 April 1804, Stiftsdame 

i Vallø. [Cbristiansdal ved Odense og Dresden.] Kaalund. 

Major Hans ViUielm Kaahuul blev adlel 21 Nov. 1766. Slwfiteii 
uddode 21 Mai 1890 paa Mandslinien med I'rcmierloitnaiit Carl 
Henrik Kaalund. 

Hans Vilhelm Kaalund, f. 23 Juni 1S18 f 27 April 18S5, 
Professor, fU. Overlærer, g. (i Marta 1860 m. Cathinka Jonsen, 
f. 16 Sept. 1836. [K.] Kaas. 

(De Mur-Kaas'er.) 
Gammel dansk Adelsslægt , hvis Stamfader var Ove Ovesen i 
Gravlev, som levede 1416. 

Den danske Linie. 
G eb hart Valentin Kaas til Stamliuset Nedersaard, f. 29 
Juni 1830 (StJn af HofjæKorinestor Henrik Valentin Kaas til 
Stamhuset Nedergaard, f. 11 April 1810 t 30 Dec. ISiJO), Kaninur- 
horrc, Ilofjæscrniesti^r, g. 29 Juni 181)0 ni. Adellieid Marie 
Hedemann, f. 2 Marts 1839 t ^7 Dec. 1884. [Nedergaard vod 
Tranekjær.] Btirn: 
I.Otto Ditlev ivaas til Duoliolni og Kolstrup, f. 3 April 18C1, 
Kammerjunker, s. 24 Marts 1880 ni. Vilhelmine Jlarie (Min- 
nie) Caroline Auijuste von l.evntzow, f. 28 Okt. 1860, separ. 
[Dueholm ved NvkjobinK M. n^' K.] Son: 

Gebhurt Miirius Cay Villielni Ove Kaas, f. 11 Febr. 1886. 

2. Matliildo Sophie, f. 28 Febr. 1863, overord. Stiftsdame i 
Vallø. [Neder,i,'aard.] 

3. Cecilie Pauline, f. 3 April 1861, g. iii. Grove Frederik Moltke. 

4. Henrik Kickstiidt Hanner Kaas, f. 29 Juli 1860, Assistent i 
Finansministeiiets 2. Kevisionsdepartcnient. [Holte] 

S.Kmilio Mariane, f. 11 Marts 1867, overord. Stiftsdame i 
VallK. [Dueholm.] 

6. Niels Anton CliristolTer Kaas til Staarupsaard, f. O Mai 
1868, g. 26 Scjit. 1893 m. Sarah Henviitto Ueiher«, f. 28 
Okt. 1803 (hun g. 1° 21 Febr. 1882 m. l.æge Aage Suonaon, 

190 Kaas. 

f. 3 Okt. 1851 f 26 Jan. 1888). [Staarupgaard vod Skive.] 

Datter: 

Inger Adelheid, f. 25 Aug. 1894. (Vallo.) 
7. Adelhoid Marie, f. 1 Marta 1870, g. m. Kammerjunker, 

Premierluitnant Frederik BrockdortT. 
8.Julic Louise, f. 28 Juli 1873. (Valln.) 
9. Caroline Frederikke, f. U Dcc. 1874, Svgepleicrske. (Vallø.) 

[K.] 

10. Ingeborg (Inger), f. 12 Juni 1876. (Vallø.) 

11. Dagmar Kegitze, f. 17 Jan. 1880. (Vallø.) 

Moder: 
Hofjægermesterinde Mathilde Kaas, fodt Hansen, f. 15 Nov. 
1815, g. m. Hofjægermester Henrik Valentin Kaas til Stam- 
huset Nedergaard, Enke 30 Dec. 1805. [Svalebollegaard ved 
Lohala.] 

Faders Broder: 
Johan Vilhelm Kaas, f. 28 Dcc. 1818. g. 10 Nov. 1843 ni. 
Caroline Sophie Hansen, f. IG Dec. 1817 t 2o Scpt. 1893. [lios- 
kilde.] Børn: 

I.Sophus Vilhelm Eickstadt Kaas, f. 31 Aug. 1844, Skovrider 
under Gunderslevliolm, g. 1" 16 INIai 1873 m. iMarie Kcbekka 
Christiane Iversen, f. 6 Aug, 1838 t24 Jan. 1693, 2" in. IJertha 
Juliane Dagmar Sørensen. [Tokkeruplius ved Herlufmagle.] 
Datter: 
Bodil, f. 16 Juni 1897. (Roskilde.) 

2. Otto Frederik Christian Kaas, f. 11 Dec. 1845, g. 21 Sept. 
1876 m. Agne? Emilie Hvass, f. 21 Jan. 1852. [Kratgaard 
ved Slangerup.] Børn: 

a. Emil l'eter Jolian Kuas, f. 14 Dec. 1877. 
b.Holgcr Louis Kaas, f. 10 Jan. 1879. 
C.Sophus Edvard Kaas, f. 6 Okt. 1880. 
d. Olga ('arolinc Kirstine, f. 8 Febr. 1882. 
O.Axel Holsten Kaas, f. 15 Juli 188i). 
f. Henrik Ditlov Kaas, f. 7 Okt. 1891. 

3. Mathilde, f. 2U Marts 1848, g. 27 Dec. 1879 m. Skolelærer 
Lauritz Peter William Larsen , f. 12 Sept. 1848. [Bødstrup 
ved Tranekjær.] 

Den amerikanske Linie. 
Forer friherreliij Titel: von Kaan von Jieientluu. 
Paul Kaas, f. 21 Juni 1863 (Søn af Kjøbuiand M a .\ Kaas, 
f. 8 Juni 1835 t 28 April 1891), Kjubniarid, g. 7 Juni 1885 ni. 
Emma Eiblo, f.. 1861, skilte. [ Alilwaukec.j Datter: 
Orphona Bosiu, f. 12 Juli 18KU. 
Søskende: 
1. Elisabeth, f. 11 IMui 1865, g. 5 Juni 1885 m. Kjøbmand 
Hermann Beyoradorf, f. 2 Mai 1861. [Omaliu.J 

lUl Kaas. 

2. Meta, f. 14 Scpt. 1800, g. i Scpt. 1890 in. William van 

Altena. [Milwaukee] 
S.Karl Kaas, f. 9 April 1872, g. 10 Aug. 1897 ni. Emma Graetz, 
f. 14 Aug. 1873. [Milwaukee.] 

Moder : 
Marie Kaas, født Hunemann, g. 14 Scpt. 1861 m. Kjøbmand 
Max Kaas, Enke 28 April 1891. [Milwaukee.] 
Faders Søskende 
af Farfaderens , Ocerforstinnpektør Georr) Carl Auyttst 
Kaas (f. 8 April ISO.-) f 22 Aug. Iti(i2)' 1. „Efiteskab 15 Juli 
1830 m. Antonie Lageinann, f. 7 Nov. 1803 f 17 Marts 
1838: 
I.Paul Kaas, f. 27 Nov. IS.SO, g. 17 Mai 1804 m. Marie Lieb- 
acher, f. 13 Jan. 1845, separ. 1879. [Milwaukee.] 

af Farfaderens 2. Ær/teskab (i Dec. 1^45 ni. Mathilde 
Deckner, f. 18 Okt. 'lS2o f V) Fehr. ISUl: 
2.Eli8abeth Magdalene, f. 20 Sept. 1840, g. C Mai 1873 m. 
Vexelerer Mel ville Cox Patton, f. 23 Jan. 1840. [Sheboygan.] 
3. Antonie Henriette Lucinda Mathilda, f. 9 Fobr. 1848, g. 
21 Mai 1868 ni. Kjobmand Ernst Lohmann, f. 29 Febr. 1830. 
[Sheboygan.] 
4. Hans Kaas, f. 21 Nov. 1649, Kjobmand, g. 18 Juli 1870 m. 
Louise Otten, f. 26 Juni 18.52. [tJheboygan.] Bom: 
a. Olida Louise, f. 27 Sept. 1S78. 
b.Adolf Gerhard Kaas, f. 19 Juli 1880. 
c. Jenni e Rebecca, f. 18 i)ec. 1888. » 

6. Adolf Max Kaas, f. 19 Jan. 1854, Apothcker. [Oshkosh.] Den ungarske Iiinie. 
Fører saiiinie 'Titel som den foreijaaende. 

Ivar August Sigismund Kaas til Szent Imre puszta i Komi- 
tatct Pest og Som i Koinitatet Beregh, f. 24 Jan. 1842 (Søn af 
østcrrigak Hitnieator Kduard Clemens Frants Kaas til Karmos 
og Szent Imre, f. 5 l-'cbr. 1812 t 9 Nov. 1885), Medlem af Muni- 
cipalraadet fur lUida-Pest, Publicist, g. 28 April 1880 m. He- 
lene von Lunyay do Xagy Lunya et Vas.'iros Namény, f. 13 
Marts 1848. [liuda-Post.] lUirn: 

1. Ulémence, f. 7 Nov. 1883. 

2. Niels Albert Kaas, f. 10 Juni 1885. 
3. Kosa Dagmar, f. 25 Mai 1886. 

Siiskende: 

1. Melanie, f. 10 Scpt. lSo9, g. 23 Okt. 1860 m. Carl von 
Matolcsy do Szatlinulr, f. 10 Marts 182H, ffzcglcd] 

2. Stephanie, f. 17 Ndv. 1810. [liiida-l'<:8t.l 

3. Irma, f. 18 Okt. 1817, g. 19 Mai 1669 m. Godseier og Koniitats- 
kasseror Adam von Viczian, f. 19 Nov. 1846. [Jkidu-Pcst.] 

19-i Kaas. 

4. Adelheid, f. 3 Marts 1849, r. 3 Marts 1809 m. Ri Ri sm und 
von Vizy til Napy Ohaj, f. 15 Ayril lb40. [Karmes.] 

5. Ervin Kaan til Funnox, /'. 2 Jan. 18.'/2 f 7 Olt. ls<J2, Jernhmir- 
emhedsmand , g. 1° 73 Nor. 1H77 ni. Irma IllatHitliii-Mihi'ilku, 
f. 38 Febi: 1858 f 17 Ai«i. 1880, 2° 23 Aug. 1890 Vn. Maria 
Kohåry, f. 1871. [Buda-Pest.] Krtrn: 

a.Elisaboth, f. 18 Nov. 1881. 
b.Thcrese, f. 10 Aug. 1883. 
C.Marie, f. 25 Marts 1880. 

d. An der 8 Kaas, f. 11 Aug. 1887. 
e.Knoch Eduard Kaas, f. 15 April 1889. 

f. Alexander Kaas, f. 12 Febr. 1892. 
g. Alice, f. 12 Mai 1893. 

Den norske Linie. 

Fører ifølge et i 1848 erhvervet Patent Navnet Mnnthe-Kaas. 

"Carl Fredrik Emil Munthe-Kaas, f. 20 Juni 1845 (Son af 
Oberatløitnant, Toldkassercr Carl Hermann Selim Muntlie-Kiias, 
f. 17 Juli 1810 -t 25 Juli 1880), Teli-grafbestyrer, g. 2a Febr. 1878 
m. Antoinette (Xenny) Furst, f. 1 No». 1850. [Arendal.] Bom: 
I.Gurli, f. 28 Dec. 1878. 
2. Carl Oscar Munthe-Kaas, f. 20 Febr. 1883. 

Søskende: 
I.Emma Kirstine INIarie, f. 22 April 1847, g. 22 April 1873 m. 
Præst ved Kristiania Bys Arbeidsanstalts Sygehus og nye 
Fattighuse David Vogt, f. 3 April 1840. [Kristiania.] 
2. Agnes Jeannette MarKrethe, i. 17 Aug. 1S4S. [Kristiania.l 
S.Hugo Severin Ahasvorus l\hintlie-Kaas, f. 22 Mai 1852, konet. 
Overlæror ved den offunl. Skole for den hoiere Almendannelse, 

g. 15 Febr. 1879 m.Kagiia Martha Kirstine Hjersing, f.5juni 
1859. [Frcderikahald.] Horn: 

a. Hugo Munthe-Kaas, t'. 2 l)ec. 1879, Stud. jur. , Sekond- 
løjtnant. [Kristiania.] 
b.Carl Munthe-Kaas, f. 3 Marts 1881, Landkadet. [Kristiania.] 
C.Otto Hjersing Munthe-Kaas, f. 31 Aug. 18»3. 
d.Ruth, f. 15 Juni 1885. 

e. Ebba, f. 25 Juli 1888. 

4. Marius William Munthe-Kaas, f. 8 Jan. 1850, Kaptain i 
Ijand stormen. Kontorchef, g. 7 Mai 18^4 m. II orm i n e Cathrine 
Blichfeldt, f. 27 Jan. iMi:!. [Kri.stiania.] Soniier: 
a. William Mogens Jlnnthe-Kaus, f. 10 Juni ll^85. 
b.Carl Frederik Munthe-Kaa.^, f. 14 Aug. It^HO. 

c. Kinar Sclielvrn Munthe-Kaas, f. 9 Kelir. 1888. 

d. Herman Munthe-Kaas, f. 25 Mai 1890. 
O.Krik Muntlie Kaas, f. 15 Juli 1H92. 

Moder: 
Thokla Jensine Curolino Muntlic-Kaas, fiult Scholvcn, f. 7 Juli 

193 ' 13 Kaas. 

1821, g. 6 Sept. 1813 ni. Oborstlnitn.int, Toldkasserer Carl 
Hermann Selim Muiitlic-Ka.-xa, Enke il't Juli 1S8G. [Kristiania.] 

ITadcrs Søskende: 
\.JIartvig Cornelius Forniatin Munllie-Kaas , f. 15 Aiiy. 1817 
f 26 Dec. isat, Kaptaui, lU-igadcintemtnut. Horn: 
a. Hjalmar Aliasverus Scliclven Munthe-Kaas, f. 4 Marts 1S51, 

Sognepræst til Vestre Ua-rum (S.V.3'.), f?. 2 Mai 1878 m. 

Anna Rasmunda Konneberg, f. 30 Marts 1858. [Sandviken 

ved Kristiania.] Børn: 

l)Cathinka, f. 9 Jan. 1870. 

2) Anne Margrethe, f. 22 Febr. 1880. 

3)Marie Scliclven, f. 21 Sept. 1881. 

4)EliBabeth, f. 12 Juni 1883. 

6)Ruth, f. 17 Febr. 1S87. 

6)Hartvig Munthe-Kaaa, f. 2:"i Febr. 1891. 

7)Kllcn, f. 28 Okt. ItiUo. 
b.Jutta Marie Cathrine, f. 22 Kebr. 1854. [Kristiania.] 
C.Margrethe Caroline, f. 28 Aug. 1806. [Kristiania.] 
2. Margrethe Jlagdalene, f. 3 Mai 1819. [Kristiania.] 
8. Hans Munthc-Kaas, f. 7 Okt. 1821, g. 27 Aug. 1851 ni. Char- 
lotte Sophie Mathilde Lie, f. 27 April 1830 t 13 April 1890. 
[Kristiania.] llurn: 
a. Sophie Christine Lie, f. 5 Juni 1852, Telegrafistindc. 

[Lillehammer.] 
b.Sverrc Hannibal Lie Munthe-Kaas, f. 17 Juni 1853, Telc- 

grafbestyrer, g. 27 Aug. 1887 m. Valborg Eurelia Johanne 

Fredrikke Sundt, f. 11 Febr. 1860. [Bo i Nordland.] 

Sønner: 

l)Han8 iNIunthe-Kaas, f. 18 Aug. 1888. 

2)Vilhelin Munthe-Kaas, f. 7 Sept. 1889. 

c. Thekla Vilhelmine Jtarie, f. 12 Sopt. 1854. 

d. Cecilie M argrot li o, f. 30 Juli 1S59. 

e. Otta Emanuella, f. 27 Febr. 1861. 

f. Marius Carl Villiclm Munthe-Kaas til Husol)y, f. 22 Mai 
1862, g. 7 Nov. 1893 m Sigrid Andrea Hurum , f. 23 Okt. 
1870. [Huseby ved Kristiania.] 

g.Peter Horfull Muntlie- Kaas, f. 4 Juli 1864, Assurance- 
direktør, g. 3 Nov. 1890 m.Kirsti Dieseth, f. 24 Jan. 1860. 
[Kristiania.] Bom: 

1)11 an 8 Munthe-Kaas, f. 17 Aug. 1891. 
2)JenB Diesotli Munthe-Kaas, f. 7 Marts 1803. 
3)08car IMunthe-lvaas, f. 2ii Juli 1896. 
4)Kir8ti, f. 9 Jan. 1898. 

h. Hansine Mathilde, f. 13 Juni 1871, g. .3 Jan. 1895 m. 
Kalds-Kapellan Oskar Albert Munch, f. 25 Okt. 1868. [Vanso 
ved Farsund] 
4.Cliri8tino Cecilie, f. 30 Juli 1823. [Kristiania.] 

101 de Klauman. 

6.Ahasve)-us Munthe - Kaas , f. 3 OU. 1824 f 25 Sept. 188!), 

Skihsrhedef. IJorn : 

a. Agn o 8 Elise Marie, f. 31 Mai 1853, g. 3 Okt. 1873 m. Sogne- 
præst til Sogndal Giinnar Olsen, f. IG Marts 1843. [Sogn- 
dal i Dalene] 

b. lians Kasmus Leganger Muntlio-ICaas, f. 20 April 1857, 
Cand. tlieol. , Amtskolebostyrer, g. 31 l)oc. 1882 ni. Emilie 
Lauretto Haralilson, f. 22 Aug. 1858. [Iledcnated ved 
Vestfossen, Ekor.] Biirn: 
l)Dagny Catharina, f. 20 Nov. 1883. 
2)Kagnar Aliasverus Muntlie-Kaas, f. 31 Mai 1887. 
3)01af Emil Munthe-Kaas, f. 26 Mai 1889. 
4)Gunvor Lovise, f. 2 Kebr. 18S1. 
5)Harald Rasmus Muntlie-Kaas, f. 2 Bcc. 1892. 
6) A aget Sylvia, f. 30 Nov. 1894. 

C.Anna Sylvia, f. 24 Mai 1860, g. 2 Marts 1880 m. Dampskibs- 
fører Lars Gjcrtsen, f. 26 Marts 1855. [Middlesl)orougli.] 

d.Dagny Christine, f. 24 Okt. 1866, g. 19 Vebr. 1889 m. Damp- 
skibsfører Jacob Jacobsen, f. 5 Fcbr. 1863. [Kristiauia.] 

e.Signe Cecilie, f. 4 Juni 1873, g. 1897 m. Styrmand Abra- 
ham Jacobsen, f 16 Nov. 1807. [Kristiunia.] 

f. Hartvig Christoffer Eugen Muntlie-Kaas, f. 7 Aug. 1875, 
Styrmand. [Middlesborough.] de Klauman. 

Justitsraad Knud Gregorius Klauman blev adlet 18 Dec. 1749 
med Navnet de Klauman. 

Frederik Jacob Gregorius Hjelm de Klauman*, f. 10 Juli 
1834 (Søn af Justitsraad, Amtsforvalter Soplius Cliristian 
de Klauman, f. 30 Jan. 1794 t 17 Jan. 1852), l'.orgi^rmestcr og 
Byfoged i Storoliedingo, Herrodsfdijod og Skriver i Stcvus og 
Faxe Herroder (K.*), g. 29 Dec. 186:i m. Emma Gustave Mario 
Landkilde, f. 17 Juli 1840. [Storeliediiige.] Horn: 
I.Knud Gregorius Elitz iMadsonius Laudkilde de Klauman, 

f. 15 Jan. 1865, Cand. pliil., Kealskolobestyrer, g. m. Marie 

Jørgensen, f. 3 Okt. 1870. [Sundby ved K.J Døtre: 

a.Asta Marie, f. 18 Marts 1892. 

b. Elisabeth Sophie, f. 6 Kebr. 1894. 

2. Elisabeth Catliriiie, f. 24 Okt. 1869, g. 14 Juni 1894 m. l'astor 
Paul p:mllo Ihith, f. 2lJuni 1871 +8 Okt. 1896. [Storehedingc.] 

3. lludolpli Joliunnes Emil de Ivlnuman, f. 29 Sept. 1877, Stud. 
jur. [K.] 

4. Vttula Uegitze, f. 13 Nov. 1882. (Valid.) 
S.Anna Sophie, f. 4 Sept. 1884. (Vallø.) 

196 ▼on Kløckcr. 

Søskenclo: 
.Annathea Hedevig Caroline, f (i Jan. 1833, r. 23 Juni 1855 

TO. Sognepræst til Taarnby Ili-nrik Adolpli Kroyer, f. 

14 Marts 1823. [Taarnhy ved K.] 

Sophus Christian de Klaumau, f. 20 Aup. 183C, Kjflbmand. 

[Buenos-Ayrcs.] 

Faders Broder: 

Gregorius Nicolai de Klaumau, f. 19 Scpt. 1791 flOki.lSGS, 
'amincrherre, Bi/foijcd. Datter: 

Annette Dorotlica Vilhelmine Theodore, f. G Jan. 1828, 
nke efter Kammerherre Adolph Bardenfletli. von Kløcker. 

Børnene af Provst Johannes von Klørler, der /inrte fil en 
idsk SUfgt, Il vis Adel 10 Aug. 1757 blev stadfirstet af den tijdske 
'eiser , bleve SI Harts 1700 optagne i den danske Adel. 

Den ældre danske Iiinie. 

Christoffer Hermann von Klocker, f. 13 Nov. 1829 (Søn af 

lokker og Skolcl.-vrer Jacob Nicolai von Klockcr, f. 23 IMai 

i05 t40kt.l8Gt), g. 22 Juni l&tJ9 m. Margaret King, f. 5 Febr. 

Hi. [Gowauda i Amerika.] Bom: 

Jacob Nicolai von Klockcr, f. 20 Marts 18C9. 

Dorothea Christine, f. 30 April 1873. 

Elisabeth, f. 24 Aug. 1875. 

Johannes Peter von Klocker, f. 31 Aug. 1877. 

Andreas Hermann von Klocker, f. 4 Juli 1879. 

Josepli Bernliard von Khicker, f. 4 IVIarts 1882. 

George Henry von Klocker, f. 21 .■Vrivil 1884. 

Thomas Mathcw vou Klocker, f. 10 Sept. 1885. 

Søskende: 
Jacobine Cliristine, f. 24 Jan. 1831, g. 14 Okt. 1809 m. Sogno- 
pra>8t til Allinge og Olsker Hasmus Moller, f. 11 Febr. 1832 
t 28 Sept. 1879 (han g. 1" 2« Juli 18G0 m. Marie Amalie 
Sørensen, f. 10 April 18.;ti t 2 Mai 1807). [Roskilde.] 
Juliane Dortliea, f. 21 Aug. 1839, g. 31 Aug. 18ii(J m. fli. Birke- 
dommer l'eder Thorolf Martinu.4 (ialskjot*, f. 22 Juni 18.i7. 
l'eter Chrislian nm Klocker, f. 'J'JXov.lsfO f !'> Marts lH'.iO, 
Kjobinand , g. 8 Mai 1874 m. 10 ni i 1 i c Ijaurentino Sonne, f. 
20 Dec. 1841. [Hasle.] Born : 
a.Androas ISærildsen von Klocker, f. 1 Juni 187(i. 

b. Jacob Nicolai von Kløcker, f. 8 Sejit. 1877, Sckondløitnant 
ved 3. Keg. [K.| 

c. Kmilit! Christine, f. 31 Okt. 1883. (Vallø.) 

190 von KløckoT. 

Faders Søskende: 

1. Christoffc r norniaini von Klocker, f. 17 Jan. 1810, g. 2G 
Sept. 1838 ni. Karfu Kirstine Sonne, døbt 2'J Sept. 1811 t 
9 Marts 1848. fKaHfuriiieii.] Sifnner: 

a.Herinann Cliristoplier von Kl^cker, f. 10 Mai 1839, Over- 
styrmand, ii- 16 Dec. 1671 ni. M arpare t h o Wiiilor, f. 24 
Jan. 1845. [Anderson Street, South Sliields.] IJørn: 
l)Jano Winlor, f. 14 IMai 1377. 
2) Poter Winlor von Klocker, f. 8 April 1881. 

b. Peter Andreas von Klocker, f. 1843. [Amerika.] 
S.Louise Vilhelmine, f. 5 April 1S24, g. 12 Juni 184(j m. Pro- 
prietær Peter ftlagiius Sommer Dam, f. 31 Aug. 1820 f 121''cbr. 
1883. [Store Grammegaard ved Nexø.] 

Den yngre danske Linie. 
Johannes Severin von Klocker, f. « .Tuli 1853 (Søn af 
Oberst Haus Ranoc von Kliicker, f. 15 Marts 1818 t 9 Sept. ltiS4), 
Bogholder, g. 4 Juli 1885 m. Adelaide Costa, f. 15 Juni IbOO. 
[Santos i Brasilien.] 

Den ældre norske Linie. 

Hans Holst von Klocker, f. 30 Okt. 1819 {Søn af Overkrigs- 
kommissær, Toldinspektnr Johannes Xicolai von Klocker, 
f. 9 Dec. 1788 t C Marts 1862), Underretssagfører, g. 13 Nov. 
1850 m. Anna Sophia Furst, f. 28 Okt. 1824 f 1 i>ec. 18S3. 
[Kristiania.] Børn: 
I.Johan Nicolai von Klocker, f. 5 Nov. 1851, Skibsrheder 

og Bofragtiiingsagent, g. ^7 Mai 1880 m. Marie Lassen l'g- 

land, f. 3 Mai 18(M. [Arendal.] Bi)rn: 

a.Margarethe Ugland, f. 2b Juli IS'JO. 

b.John I'iirst von Klocker, f. 1.0 Febr. 189C. 

2. Wittus Furst von Kløckcr, f. 29 Juni 1853, Skibsfører. 
[Arendal.] 

3. Cliris toplier Filrst von Klocker, f. 27 Jan. 1856, Assurance- 
kasserer, g. 7 Dec. 1887 m. Johanne Mathea Boo , f. 8 Sept. 
1864. [Arendal.] Børn: 

a. Anna Sophie, f. 4 Okt. 1888. 

b Christen Boe von Klocker, f. 27 Febr. 1890. 

c. Kmniie, f. 22 Ajnil 1p91. 
d.Hanno, f. 15 Febr. 189:i. 

e. Hans Holst von Klocker, f. 29 Juli 1895. 

f. Hel vig, f. 29 Marts 1897. 

l.Klise, f. 22 Aug. 1857, g. 18 (»kt 1881 m. Itygniiigsinspektor, 
liierer ved den kgl. Kunst- og Haandværksskole Baltliusar 
I-aiige, f. 23 i\Iartn 18.'')4. [Kristiania.J 

6. Kaja, f. 23 April 1861, g. 2U Okt. ln.sl m. ABburancedircktør 
TJioodor Bentzen, f. B Okt. 1854. [Arendul.] 

197 yon Kløckcr. 
V 

6. Oscar von Kløckcr, f. 3 Fclir. 18(i3, engelak Vicekonsul, 
g. 29 April 18116 m. Kathlyniio DurcU l'ink, f. 10 April 1«72. 
[Port Townsond, Washington.] ])atler; 
Kosetta l'ink, f. -'7 .luni 18'J'J. 
T.Hana Munk von Kløcker, f. 2-^ Jan. 18ii6, Agent, fc'. 5 Dec. 
• 1895 m. Joh anno Matheu Ugland, f. 2 l'cUr. 1870. [Kristia- 
nia.] Børn : 

a. Johann o Munk, f. 8 Marta 1897. 
b.Finn von Kløcker, f. 13 Nov. 1898. 
S.Anna Sophie, f. 18 Okt. 1807, g. 4 Mai 1888 m. Overretssag- 
fører Johan Henrik KintzeU Frøstrup, f. 11 Dec. 1852. 
[Arendal.] 

Søskende: 
I.Caroline Sophie Dorotliea, f. 10 Mai 1822, p. 15 Juni 1812 
m. Skibsrhcder og russisk Vicekonsul Peter Lorentz Lund, 
f. 12 Aug. 1810 I 15 Dec. 1892. [Arendal.] 
2. Anno Sophie Amalie, f. 27 Nov. 1823, g. 9 Juli 1855 m. 
Rektor Axel Christian Kosenkrautz Smith, f. 31 Aur. 1813 
t 28 Febr. 187« (han g. 1° 19 Dec. 1810 m. hendes Suster 
Karen Amalie Johanne, f. 23 Nov. 1820 t 18 Febr. 1854). 
[Arendal.] 
S.Hanna Augusta Nicoline, f. 23 Okt. 1825. [Arendal.] 
i. Johan Iliibiwr JInlst von KlocKer, /. 15 J /nul 1827 f 27 Al>ril 
1885, fh. Kaptainloiliiaiit i den norske Mrnine , LodsoUler- 
mand oq Enyidlevinrjabetjent , g. 20 Okt. 1807 in. Karen 
(Kaja) Munk, f. 23 Mai 1840. [Tønsbcrg.] Datter: 

Jolianne Mario Munk, C. 11 Sept. 1870, g. i Marts 1894 
ni. Maler J. 51. F. Wilhjelm. 
b.Soren Miinl von JOocker, f. 2n Nav. 1S39 f 28 Mai 1S!)'>, 
, OverretsscKiforer, g. 15 Aug. 1801 m. l''rederikke Martine 
Kallevig, f. 20 Febr. 1841. [Arendal.] 

a. Johannes Nicolai von Kløcker, f. 11 Juli 1802, Grosserer, 
g. 21 Mai 1890 m. Dorothea Uøed, f. 18 Mai 18G4. [Aren- 
dal.] 
b. Maren Ottilia, f. 26 Aug. 1863, g. 14 Jan. 1887 m. Kaptain 
ved 2. akersh. Landstornislirigado , Oand. mag. Thorvald 
Prebensen, f. 27 Mai 1860. [Kristiania og Aaatad vod Hval- 
stad.] 
C.Isaac Kalle vig von Kløcker, f. 11 April 1865, Overrets- 
sagfører i Xcdenies Amt. [Ar(;ndul.l 
d. Johanne Munk, f. 14 Aug 1808, g. 1 Mai 1894 m. Politi- 
nicater i Annidal og konst. Foged i Xo(hMiea Christojili 
Heinrich Holfeldt, f. 25 Jan. 1848. [Arendal.] 

Den yngre norske Linie. 

Hans Holst von KhfckiM-, f. 4 Kobr. 1828 (Søn af Andreas 
Abraham von Kløcker til llaugen, f. 18 l''ebr. 1791 f 8 i^lai 

» 108 Knagenhielm. 

1852), Proprietær, g. 23 Juni 1851 m. Anne Marie Eriksen, 

f. 19 Scpt. 1827. [Bi)lile ved rorsfirund.] Søn: 

Hans Holst von Kløcker, f. 28 Miuta 1852, flaardbestyror, 

g. 6 Jan. 1877 m. Marie Ulscn, f. 11 Aug. 1850. [BkIiIc] Børn: 

1. Aagot, f. 19 Juli 1880. 

2. Hanna Holst, f. 12 Mai 1882. 

S.Andreas Abraham von Klucker, f. 15 Nov. 1889. 
Søstre : 

1. Dorthea Augusta Hansine, f. 24 Marts 1830, g. 24 Okt. 
1849 m. Skibsfører og Navigationslærer L aur i t z Windfcldt 
Nielsen, f. 10 Mai 1824. [Nedre Ballestad i Gjerpen.] 

8. Jenny Elisabeth, f. 23 Sept. 1833. Knagenhielm. 

Niels Knag til Kaupanger , Stedje og Losne , Lagmand over 
Bergen, blev l'J J)ec. 1721 adlet med Navnet Knugenhielm. — 
Familien skriver sig nu „Knagenlijelm" . 

Den ældre Linie. 
■ Christen Knagenlijelm, f. 10 Aug. 1823 (Son af Løitnant 
Nils Joachim Knagenlijelm til Kaupanger, f. 2 Febr. 179(i 
t 7 Aug. 1852), til. Godsoier, g. 28 JJuc. 1853 m. Augusta 
Petrea Poppe, f. 18 April 1833 t 20 Okt. 1897. [Kaupanger.] Børn: 
I.Anna Sophie Dorothea Wiese, f. 15 Nov. 1854, g. 23 April 

1877 m. Grosserer Severin Andreas Heiberg, f. 5 Mai 1852. 

[Bergen.] 
2. Augusta Christiane Bjørnson Poppe, f. 19 April 1850, g. 

22 Sept. 1883 m. Cand. jur. Peter Johan Normann, f. 11 Aug. 

1850. [Bergen.] 
S.Karen (Kaja) Margrethe Poppe, f. 18 Aug. 1857, g. 27 Dec. 

1885 m. Grosserer Einar Blaauw , f. ii Jtiu. 1802. [Bergen.] 
4. Nils Joachim Knagenhjelm til Kaupanger, f. 20 Dec. 1858, 

g. 27 Aug. 1885 m. Magdalene (Magda) Christine Kayo , f. 7 

Okt. 1803. [Kaupanger.] Børn: 

a. Cecilie Mario Faye, f. 28 Juli 1886. 

b. Christen Kiiiigenhjelm, f. 18 Okt. 1888. 
B.Bolotte Sophie Jersiii, f. 3 Juli 18(;0, g. 3 Nov. 1885 m. 

Grosserer Lorentz Weseubcrg Vedeler, f. 15 Scpt. 1854. 

[Borgen.] 
6. Christine Ludoviea, f. 24 April 1802. 
T.Constance Matiiilde , f. 10 Aug. 1804, g. 10 Aug. 1892 m. 

Koiitorclief Svend Peter l'oppii, f. 8 Jan. 1800. [Kristiania.] 
Søskende: 
1. Bolette Sophie, f. 17 Kebr. 1820, g. 2 Aug. 1845 m. fli. Soren- 
skriver, fil. oxtriKird. AsBcasor i Norges Ifiii(^8t(5rot Johan 

Ludvig Alsing (N.St.0.3".), f. 9 Juni 1812. [Kristiania.] 

109 Knagcnhielm. 

2. Anne Sophie Dorothea, f. 25 Febr. 1821, g. 9 Sept. 1844 
m. fh. By- og Kaadstucskrivor Edvard Cliristio, f. lu Febr. 
1812 i 12 Aug. 1890. [Trondhjciu.] 
3. Caroline Margretlio, f. 13 Juui 1822, g. 22 Okt. 1849 m. Oberst 
John Gill, f. 14 Dec. 1820 t 8 Marts 1899. [tit. Paul, Minne- 
sota.] 
4.Ludvig Wiese Knagenlijelm, f. 11 Nov. 1824, fh. Overrots- 
assessor, fh. kongevalgt Hypothckbankadininibtriitor, g. 8 Aug. 
1857 m. Selma Angelique Louiso Koll, f. 24 Sept. 1835. 
fKristiania.] Sønner: 
a. Jakob Roll Knagenhjelm*, f. 22 Juni 1858, første Sekretær 

i Departementet tor det Indre. [Kristiania.] 
b.Nils Joachim Knagenhjelm, f. 20 Juli ISiil, svensk-norsk 

Legationssekretær, lli. K.Tuccllist vod St. Olafsordonon (S. 

N.3.) (K.St.Stan.2.) (l'r.Kr.4.) (}5.Z.L.3-'.), g. 3 Sept. 1890 m. 

Eleanor Salome Wilsim, f. 21 Jan. 18C3. [K.] Sønner: 

l)Nila Tlicodore ICnagenlijelm, f. lo Sept. 189U. 

2)Harald Jakob Knagenlijelm, f. 30 Marts 1898. 
C. Ar til ur Nicolai Soplius Knagenlijelm, f. 19 Juni 18G6, 

Høiesteretsadvokat , g. 21 Sept. 1895 m. Barbara Ihleu, 

f. IG Marts 1870. [Kristiania.] Børn: 

l)Ambroisine (Si sine) Selma Celina, f. 9 Sept. 1896. 

2)Kai Ludvig Jacob Knagenlijelm, f. 28 Aug. 1898. 
6. Hans Frederik Knagenlijelm, f. O Okt. 182ii, Indrullerings- 
chef, fil. Kaptain i den norske Marino (N.St. 0.3'.) ('I'. M. 4.), 
g. 23 Febr. 1853 m. Maren Johanne Arntzen, f. 30 Dec. 1831. 
[Kristiania.] l>ørn: 

a. Nils Joachim Knagenlijelm, f. 6 Febr. 1854. [Amerika.] 
b.Karen Anker, f. 10 Aug. 1859. 

c. Kar eliu 8 August Knagenlijelm, f. 27 l\rarts 1861. [Amerika.] 
d.Anna Sophie Dorothea, f. 14 April 18(13, g. 27 Sept. 1895 

m. Amanuensis ved det kgl. svenske Bibliotliek", l)r. i)hil. 

Karl Henrik Karlsson, f. 12 Nov. 185G. [Kom og Stockholm.] 

e. Ludvig Wiese Kiiageuhjelm , f. 22 Dec. IBUS, Overrots- 
sagfører, g. 14 Dec. 1895 ni. Sophie Augusta Hansen, f. 
IC Okt. 18t;8. [Drammen.] Børn: 

l)Hana Frederik Knagenlijelm, f. 4 Sept. 189G. 
2)Aiidrea JoseKiie, f. 25 Mai 1898. 

f. Hanna Maria Arntzen, f. 29 Aug. 18C8. 

6. Klse Cathrine Koiisch , f. 11 Nov. 1827, g. 15 Juni 18G0 m. 
fil. sachsisk Telegrat'diioktør Carl Cliriatiaii ('oiirad Theodor 
Buckner, f. 1824 t 20 April 1892. [I'liiuen ved Dresden.] 

7.AIbert Knagenlijeliii, f. 21 Okt. 1831, Caiid. jur., kgl. Fuld- 
mægtig i Bevisionsdeinirtciiiciitet. [Kristiania!] 

l''ad(>ra Suster: 
Vilhelmine Catliariiia, f. 27 Sept. 1804, g. 23 Aug. 1838 m. 

Overlærer Søren Olaus Sørensen, f. 6 Nov. 1808 t 4 Aug. 1881. 

[Stavanger.) 

200 • Knuth. 

Den yngre Ijinie. 

Hans Kiiageiilijclm , f. 23 Juni 18^5 (Son af l'romicrloitjiant 
Hans Knaj{<^nli,jclni, f. lU Juli 1785 + 10 Jan. lS<ol yf dennes 
1. Ægteskab 5 Jan. 1800 m. Karen Gurino Albertsen, dobt 
1. Sept. 17^7 + 6 April 1828). [UUensvang.] 
Søskende 
af Faderens 1. A'^fitesknb (se ovf.): 
I.Carl Johan Knagonbjclni, f. 24 Juni 1825. [Lurø.] 

af Faderens 2. AJgteslah (so nedf.): 
a.Edele Dorothea Dekkc, f. 1 Dcc. 1830, (,'. O Juni 1857 m. 
Bygmester Hans Vil li elm Berf,'strom. f. 17 Aug. 1831. [Moas.] 

Stifmoder: 
Johanne Marie Knagcnlijelm, fitdt Falcli, dobt 22 April 1804, 
g. 17 Jan. 1831 ni. Preniierloitnant Hans Knagenhjelni, Enke 
19 Jan. 1831. [Naustdal.] Knuth. 

Gammel meJi-feiihorg-il- Adelsslægt , di-r i det 17. AtirJi. kom til 
Danmark. — Kannnerlierre Adiim Christnpliir von Knuth op- 
høiedes 2 Marts 1714 til Orere af Kniilhtnliorij. — Under 
10 Jidi 1810 erholdt littron Adam Christopher Knuth (tf Liuieit 
Christiansdal , under 5 Fehr. 1811 Greve Frederik Knuth 
til Knuthenborg og under 2.'> Marts 1812 Baron JJans Schack 
Knuth og hans Soskende af Linien Conradshorg licvilling til 
at fore grevelig Titel og liang for sig og Afkom, dog saa- 
ledes at der ved liver Ilegjeringstiltrtrdelse skulde unsoges om 
Fornyelse af disse Jlcvillingcr. Dette indskrankende Vilkaar er 
imidlertid bortfaldet i Henhold til uge Kongl. Bevillinger af 
25 April l88:i for Bornene af <J>-eve Frederik Christian Julius 
Knuth til Bonderup (af Linien Knuthenborg) , IH X<jv. lS8ii fur 
Greve Christian Frederik Knuth (af Linien Cliristiansdal) og 
1 Okt. 1881 for Efterkommerne af ovennævnte Greve lians Schack 
Knuth. 

Knuth-Knuthenborg, 
U e n æ 1 d ro Linie. 

Greve Eggert Cliristoplicr Knuth til (iruvsk.abot Knuthen- 
borg og til buljstitutionrn for Stanihiisot l,orchciif(ld samt til 
Taagerudsgaard, f. 27 Febr. I8ti2 (Sun af Kainniorherre, llofju-gor- 
mCBter, Circvo Adam V il li f 1 m Knuth til Gruvakubut Knuthen- 
borg, f. 5 Sept. 1851 t 22 Okt. 1888). 
Siiski^ndu : 
1. ComtoBBo Ida Margrotho til Storgaarden , f. 27 Sept. 1880. 

[Oreb^gaard ved Sa.xkjubing.J 

201 . Knuth. 

a. Greve Erik Christian Hartvig Knuth , f. 13 Dcc. 1885. [Ny- 
kjøbiiig F.] 

Foders Siistro: 

l.Comtesse Charlotte Fretlerikke, f. !iO Ajiril 18fO, g. m. Grove 
Christian Tramp til Kyø. 

2. Comtcsse Benedicte, f. 2 I\tai 1842, Enke efter Hofjæger- 
mester, Baron Cliristian Kosenørn-Lehn til Baroniet Guld- 
borgland. 

Den yngre Linie. 
Greve Christian Frederik Kuutli til Store Grundet, f. 10 Okt. 
18G2 (Søn af Grove Jolian Sigismund Knuth til Grundet, 
f. 5 Okt. 1823 t 30 Okt. 1885), Caud. jur., Hofj;i-germcstcr , g. 
18 Mai 1894 m. Sigrid Lorck, f. 23 Marts 1809. [Store Grundet 
ved Veile.] Bom : 

1. Greve Sigismund Ellis Frederik Victor Lutticliau Knuth, 
f. 3 Marts 1895. 

2. ComtesBO Clara Sigrid Elise Liitticliau, f. 24 April 1898. 

Sostre: 
l.Comtesse Georgine Frederikke Villielmine, f. 19 Marts 185G, 
Forstanderinde for Natlialie Zaiiles Privatseminarium. (Vem- 
metofte.) [K.] 
2. ComtesseGottholdine Mathilde,f. llJuni 1858. (Vemmetofte.) 
[Veile.] 

Faders Søskende 
af Farfaderens, Geheimekonferensrrtnd, Kammerherre, Stift- 
amtmand, Greve Frederik Christian Jidiits Knittlis 
(f.l2 Juli 1~H~ f 30 Okt. l&o-J) 1. ^Fiiteskah m. VIrica Chri- 
stiane Haxthausen, f. 7Xov. 17«7, q.iiAug. 1811,fl8Aug.l81i>: 

1. Greve Frederik Gottschalck Knuth, f. ''JO Murts 1817 f 13 
Dec. 1886. Datter: 

Comteaso Anna Ulrikka, f. 28 Juli 1853, Stiftsdame i Vallø. 

[Bjørueniose ved Svendborg.] 

af Farfaderens 2. Ær/teskai) ni. Genrqine Frederikke Vil- 
helmine Hauch, f. 12 Mai 17!H!, <j. 7 Dec. 1822, f 1 Okt. 1S41 
(han y.3^ 4 Aug. 184H m. Cicthrine Frederikke llaxtitausen, 
f. 10 Okt. isoo f 11 Mai 1877): 

2. Comtesse Juliane Pauline Sofie, f. 2 Febr. 1S2B, Stiftsdame 
i Vallø. [K.] 

3. Greve Adam Villn-lm Frederik Knutb, f. 17 Aug. 1S29, Kaiiunor- 
lierre, Proinicrloitniiut, l'ostincstcr (K.*I).1\I.) (K.M.I.), t;. 12 Mai 
1852 m. Baronesse Annette Marie Haxthausen, f. 5 Dcc. 1828 
+ 28 Mai lh98. [.Sorø.] Børn: 

a. Comti'sso Anna Goorgiiia lOlisa, f. 22 Juni 18(53, g. 18 Juli 
1881 ni.fb. Forpagter E ril s t Vilhelm HfUmers, f. 5 Mai 1854. 
[Amerika og Sorø.] 

b. Grove J''red('rik ('liriMtiun Julius Knuth, f. 7 April 1855, 
Forpagter, g. 21 IMarts 1887 m. Thyra Mario Klisalieth 

202 Knuth. 

Helene Westenholz, f. 3 Nov. 1860. [Louischolm ved Jægers- 
pris.] 

c. Comtcsse Elisa Marie, f. 31 Dcc. 1857, overord. Stiftsdame 
i Vallø. [Sorø.] 

d. Greve Adam Vilhelm Knuth, f. 22 Juni 1860, Karnier, 
gift. [Kanada.] 
En Patter, f. 1890. 

e.Comtesse Frederikke Julie Ulrikka Cliarlotte Sofie, f. 
26 Aug. 1865. (Vallo.) 

f. Grove Eigil Valdemar Knuth, f. 5 Dec. 1866, Premierloit- 
nant ved Livgarden (K.St.A.3.), g. 3 Dec. ItsUT m. JNIarie 
Djimplina Johanne Emma de Pasqualin Gamél, f. 14 Okt. 
1877. [K.] 

g. Greve Henrik IMaximilian Knuth, f.9 Juli 1870, Cand.mag., 
Assistent i Finansministoriets U. Kcvisiousdeiiartemeiit. fK.] 

i. Greve Julitis Frederik Christian KitntJi, f. 14 April ln:VJ f H!) 
Sept. 1882, g. 26 Sept. 1SG2 m. Comtcsse Anna Eleonore 
Frederikke Elisabetli Holck -Winterfeldt, f. O Marts 1841. 
[K.] Børn: 

a.Comtesse Henriette, f. 18 Dec. 1863. (Gisselfeld.) 
b. Comtcsse Hil de borg Ulrikke, f. 21 Juli 1867, overord. 

Stiftsdame i Vallo, 
e.Comtesse Ellen Sofie Cliristiane Elisabeth, f. 20 April 1869, 

Cand. math. (Vallo.) 
d. Greve Helge Ernost Knuth, f. 4 April 1873, Cand. phil. 

[Hveiselgaard ved JellinRe.] 
e. Greve Viggo Christian Knuth, f. 12 Jan. 1875, Premier- 

løitnant veil 24. Batl , tjenestegjørendo ved Hærens Gymna- 

stikskole. [K.] 
f. Greve Flemming Kai Knuth, f. 30 April 1879, Stud. polyt. 

[K.] 

Knuth-Christiansdal. 
Greve Cliristopher Adam Valdemar Knuth til det for Baro- 
niet Christiansilal substituerede Fidci kommisgods Liliendal, 
Medbesidder af det liluiuc'ske KideikDinmia , f. 3 .hili IH^t'i 
(Søn af Kamnn^rlicrro. Hofja-germoster, (ireve Ad nm Curl Vil- 
helm Knuth til KidiMkommisgodsot l>ilii'n<l;il , f. ly Felir. 18;il 
t 3 Mai 1897), llofju^jeruiestor , .Vintsriiiidsinedlom , l'orniand 
for Statsliingstoskai'koiiiTiiissioncn paa Sja'llaiul, g. 11 Aug. 
1881 m. BaroucsKi; 11 le dttilte Vilhelmine Lcrclie, f. 2 Juni 1857. 
[Lilieiidnl ved l'ræsto.] ISorn: 

1. (komtesse Minna Sophie t, ouise, f. 26 Juni 1882. (Vallo.) 

2. ComtosMO Vilhelmine Alexandra Eugonic Catliarina Jenny, 
f. 3 Nov. 1884. (Viillo.) 

3. Greve Christian Frederik Knuth, f. 28 Marts 1886. [Herlufs- 
holm.] 

4. Comtusao Murgrothc, f. 12 Nov. 1886. (Vallø.) 

203 Knuth. 

6. Greve Otto Christophor Knuth, f. 22 Si'pt. 1890. 
6. Greve Adam Carl Willicljii Knuth, f. a Scj)t. 1891. 
7.Cointc8Be Benedicte, f. iiri .Juli 1893. (Vallo.) 
Suskeiide: 

1. Conitesse Louise Siogfride, f. ^1 ISfarts l.SoS, Knke efter Hof- 
jægermester, Greve <Jtto Daiiucskjohl-Sainsiio. 

2. Greve Oebhardt Frederik Herman Kiiiith til Vosnæsgaard, 
Besidder af det Knuth-liuthir'skc Fideikoinmi3, f. 30 Jan. 1857, 
Hofjægermester, g. 15 Marts 18'.)8 m. Agnes Alvildo Chri- 
stiane Dinesen, f. 5 Aug. 1871. [Vosnassguard ved Logten.] 

Faders Siiskeude: 

1. Comtesse Sofie Frederikke, f. 18 Sept. 1824, g. 11 Okt. 1854 
m. Kammerjunker, fh. Borgernicstpr Hans Cliristoft'er Dide- 
rik Viktor vonLevetzow, f. 9 Juni 1819 t ~i> Aug. 1898. [Kjerte- 
minde.] 

2. Greve Christian Knuth, f. 1!) Mai 1827 f IG April ISSf!. Son: 

Greve Fritz Adam C'liristian Knutli , f. G Okt. 18<)2, Cand. 
jur., Assistent i Finansministeriets 1. Kevisionsdepartemcnt. 
[K.J 

Knuth-Conradsborg. 
Den grevelige Linie. 
Greve Joachim Sigismund Ditlov Knuth til Substitutionen 
for Baroniet Conradsborg, f. 15 Juni lSo5 (Son af Kammer- 
herre, Amtmand, Greve Hans Schack Knuth, f. 31 .Alarts 1787 
t 5 Nov. 1801), fh. Gesandt (Ci.D.M.) (O.J.K.l.) ( Mont.Dan. 1. 1.) 
(I.Kr.l.) (I'\Æ.L.3.) (R.St.A.3.) (S.N,3.). [Havreholm ved Esrom.] 
Farbroder: 
Greve Cai Ernst Christian Ulrik Kniilh , f. 7 Juli 1702 f 
18 Nov. 18411, OcerforMer. Born: 

1. Comtesse Ida Margaretha, f. 4 Juni 1819, g. 11 Fcbr. 1849 m. 
Sognej)ra;st til Kettinge Jens Georg INIarius Møller, f. 12 
Marts 181G t 4 Jan. 1891. 

2. Comtesse Elise Gustave, f. G Okt. 1821, «. 17 Okt. 1849 m. 
Jo si as Vilhelm Mjlord til Gaarde, f. 11 Mai 1814 t 5 J""- 
1879. [K.] 

3. Comtesse Le vine, f. 20 Marts 1823, g. 30 Jan. 1850 m. Vil- 
helm Konnenkamp, f. 18 April 1821 t 5 Juli 1872. [Klus 
vod F'lensborg.] 

4. Greve Krifiert Coustans Knuth, f.ll Sejit. 182G f 4 Febr. 18HS, 
Fuldmaiilii/ i Fiuaiixniinitleriit, g. O Doc. It<'l2 m. Martine 
AgatlioPetronelle Charlotte Møller, f. 11 Febr. 1854. [K] 

Don friherre lige Linie. 

Baron Carl Vilhelm Emil Knuth, f. 2G A|iril 1819 (Sun af 

Hofja^gernieater, Baron Carl ('imrud OuHtav Knuth til Kudlijcrg- 

gaard, f. 17 Aug. 171m; t 7 Juli l><55), g. I" lUK) iii. Johaiim' 

Frederichu Lorcntzilatter, f. 15 Nov. 1819 f 11 Juli 1805, skilte 

204 KoldcTup Roscnvingc. 

(hun g. 2° 21 Juni 1851 m. SkrædcrmnstfiT i Kjobcnliavn Hermann 
Anthon Zierau, f. 22 Dcc. 1819 -f 2^ Sept. 1893), 2" l(i Juli 1850 
m. Maria Augusta Scliytt, f. 14 Juni 1827. [Kygaaril ved Helle- 
rup.] Børn : 

1. Baron Vilhelm Emil Gustav Knuth, f. 5 April 1851, Cirkus- 
direktor, g. 18 Okt. 1877 m. Baronesse Betzy Bille-Brahe, 

f. 1 Aug. 1852, separ. [K.] Sonnor: 

a. Baron Axel Carl Erik Knuth, f. 19 Sept. 1878, Student. 

[K.] 
b. Baron Vilhelm Knuth, f. 30 Aug. 1683. 
S.Baronesse llegitze Sophie Elise Margrete, f. 9 Dec. 1859, 

g. 1° 6 April 1881 m. preussisk Kajitain Antonio Heinrich 
von Milewski, f. 5 Jan. 1849 t 21 Juni 1885, 2° 21 Mai 1889 
m. Premicrlditnant vod 2.Art.-Kcg. Svend Julius von Feder- 
spiel, f. 30 IMai 186G. [K.] 

3. Baron Carl Einar Knuth, f. 2 Xov. 1801, g. 20 Okt. 1897 m. 
Fanny Margrethe Neergaard, f. 19 Mai 1877. Søn: 

Baron Eggert Knuth, f. i Okt. I8118. 

4. Baronesse Emilie Luise Marie, f. 2 Okt. 18G2, g. 15Nov. 1898 
m. Premierlnitna7it ved 2. Batl., Lærer ved Elevskolen Johan 
Bjørn von l'ederspiol, f. 28 Juni 18110. [K.] 

5. Baronesse Dagmar Marie, f. 30 Juli 1804, overord. Stifts- 
dame i Vallø. Kolderup Rosenvinge. Etalsraad Peter Hosen ri uge KoUJeriiji adlede.i reil I'atent af 
.9 Juli 1811 med Navnet Kohlei-iip lianeiiringe. 

Janus Lauritz Andreas Kolderup Kosonvinge, f. 7 Nov. 
1858 (Søn af Oberstloitnaut, Hirektor fur Vandhygningsvæscnet 
Valdemar Kolderup KostMivinge, f. 19 Dec. 182« -f 5 Dec. 1889), 
Dr. pliil., Docent ved Universitetet, Bibliothekar ved Universi- 
tetets botaniske Have, l.Direktor for det Wærn'ske Institut. [K.] 

Soskende : 
I.Barbara Abigael, f. 18 Nov. 1850, g. 11 Dec. 1878 m. 
Overlæge ved Diakonissestiftelsen, Professor, Dr.mcd.Ui oh ard 
August Simon l'aulli (U."), i. IH Juli 1840. [K.] 
2. Peter Eiler Kolderup Kosenvinge, f. 15 Aiig. 1801, Overrets- 
sagfører, g. 23 Oct. 1892 m. Anna Eliso Bolette Pedersen, 
f. 9 Kebr. 1802. \K.] 
S.Mary Louise Villielmine, f. 29 Marta 1809. 
INIoder: 
Henriette Vilhelmine KohhTUi« Kosenvinge, fndt l'cter.sen, 
f. 5 Nov. 1H34, g. 9 Jan. 1850 m. ObcrKtlilitiiiiiit , Diri^ktør for 
VandbygningHVieaenot Valdemar Kolderup Kosenvinge, Enko 
6 Dec. 1889. [K.J 

205 Krabbe I. 

Krabbe i.* 

Gammel dansk Atlelsshegt , hvis StanifaiJer Niels Miklelseii 
itfKvnes 1336. — I>e i Udlantlet levende Metlleiiimer af Skfpleii 
skrive sig „Krabbe". 

Charles Henry Krabbe, f. IG Doc. 1850 (Son af Birektor for 
Sydbanen i Buenos Ayres Charles IJrelim er Krabbii, f. 12 Juni 
1818 + 22 Jan. 1876), LandeiendomabcsiiMer, g. 18 Okt. 1H7C 
m. Ada Mary Smith, f. 21 Juli 1807. [Uuenos Ayres.] Bom: 
I.Hilda Mary, f. 21 Jan. 1878. 

2. Charles Frederick Krabbe, f. 10 Nov. 1880. 

3. Clarence Brebmer, f. 16 Jan. 1886. 

Søstre: 
I.Mary Helena, f. 27Aug. 1848, g. 13 Marts 1807 m. Kjobmand 

Archibald Willianison, f. 24 Nov. 1835. [Buenos Ayres.] 
2.Emily Isabel, f. 7 Marts 1852, g. 15 Okt. 1874 m. Kjobmand 

Walter Heald, f. 1!) Marts 1842. [Manchester.] 
S.Henrietta Leonora, f. 19 Jlai 1854, g. 12 Aug. 1880 m.Dr.med. 

Louis Colbourne, f. 30 INIarts 1848. [Uueiios Ayres.] 

4. Agnes Martha, f. 21) Okt. 1855, g. 9 Uec. 1875 ni. Ingonidr 
Benj amin William Gardoni, f. 19 Sei)t. 1847. [Buenos Ayres.] 

Moder: 
Sarah Isabella Krabbe, født Dale, f. 28 Jan. 1827, g. 11 Nov. 
1847 m. Direktør for Sydbanen i Buenos Ayres Charles Brehmer 
Ifrabbt;, Enke 22 Jan. 1875. [London.] 
Faders Søskende 
af Farfaderen, I.æqe i dot britiske Marine Carl Frederik 
Herman Krabbes (f. 2G Marts 1774 f 27 Sept. 18otl) 
1. Ægteskab m. Anna Birgitte Jessen: 

1. Christian Frederik Krabbe, V- &' -^"'i ^7,9« f 24 Juni 167S, 
Ktatsraad, Kontorchef i Marineministeriet. Datter: 

Anna Cecilie, f. 9 April 1846, g. 7 Nov. 187(i m. Professor, 
Overlæge ved Uresundsbospitalet Carl Aiiolf Feilberg (E. 
M.2.), f. 1 Okt. 1844. [K.] 

af Farfaderens 2. .Ki/teslab m. Mary John (f. 20 Okt. 17S.t, 
g. 20 Dec. l.So:i, f 12 Jan. 1874): 

2. :Mury Henrietta, f. 26 Mai 1816, g. 25 Mai 1841 ni. Kjobmand 
Jacob Olver, f. 14 Sept. 1816 t 26 Jan. 1875. [Falmouth.] 

S.John llennj Krabhi', f. IH Dec. l»li> f iS Juli imtS , Kjob- 
tnmid. Dotve: 
a. Annie Mary, f. 27 April 1854, g. O Okt. 1878 m. Oliver 

Asbwortli, f. I85t. [Alanclicster.] 
b.llarriet Eleonyr, f. 20 Jan. 1H56, g. 1 Doc. 1881 m. 
Kdward Colin lluwra, f. 1848. [liuenoa .\yres.] 
4.Kli/al>eth Emily, f. u Ni.v. 1H21, g. 1»75 m. Kjobmand John 

Williams, f. 1«15 f 10 Juli 1883. [l''almoutli.] 
b. Frederick John Krabbe, f 21! Okt. 1S24 f 21 Jan. 2W;.'>, 

200 Krabbe II. 

„Staffcommauder lioi/al navy", p. i Juni 1853 m.Jane James, 

f. 30 Marts 1832. [h'alnioutli.] Høm: 

a. Ellen Jane, f. 30 Juni 1855. 

b.Miniia, f. 13 Ang. 1857. 

c. Frederick James Krabbe, f. 19 Juli 18C0, „Paymastcr 
Royal navy", g. 5 .luui 1889 m. Alice Kate Anderson. 
[Falmouth.] Datter : 
Helen Dorotliy Anderson, f. 22 Juni 1S90. 

d. Emily Maud, f. 30 BFarts 18IJ4. 

e. William James Herman Krabbe, f. 6 Juli 1807. 
Farfaders Broder: 

Christian Heinrich Iver Krabbe, f. 14 Juli 1757 f 12 Kov. 
1833, Major. Son: 

Christoph Friedrich Frantz Krabbe, f.lSJidi nOCflSJiini 
1879, Kammerjunker , fh. Kaptain, preussisk Oberstloitnant. 
Datter: 

Emma Cliarlottc Cliristophine Dorothea, f. 15 Jan. 1824, r. 
22 Dcc. 1850 m. Suliroktor l'i-ter Cliristian ISlarxsen, f. 1 Juni 
1800 t 4 J"li 18C9 (ban g. 1" 2 Okt 1849 iii. Sosteren Alwine 
Antonio Elise, f. 1 April 1822 t 23 April 1854). [Rendsborg.] Krabbe II. 

Gammel danuk Adelsslægt, der nedstammer fra Christen Krabbe 
til Damsgaard, som nævnes 1502. 

Den ældre danske Iiinie. 

Harald Krabbc*,f. 13 Marts 1831 (Si>n af Generalløitnant Oluf 
Krabbe, f. 1 Nov. 1789 t 3(1 Marts 1804), J)r. lucd., I'rofessor ved 
Veterinajr- ok Landboboiskolen, Medlem af Videnskabernes 
Solskab (K.*D.M.) (N.St.U.3'.), g. 21 Juli 1871 m. Kristin Gud- 
mundsson, f. 25 jlui 1841. [Fredcrik8l)erg.] Sonner: 
I.Oluf lluraldson Krabbe, f. 19 Mai 1872, Cand. jur... Assistent 

i liandbrupsministcriet. [K.] 
Z.Jon llaraldsen Krabbe, f. 5 Jan. 1874, ('and. jur. et polit., 

Assistent i Ministeriet for Island, g. 10 Mai 1899 m. jlar- 

Rrethe Casse, f. 27 (Jkt. It<70. [K.j 

3. Thorvald Haruldsen Krabbe, f. 21 Juni 1870, Cand. pbil.. 
Stud. polyt. [KreiloriksbeiK.] 

4. Knud lliiraUlsen Krabbe, f. 3 Marta 1885. • 

Søskende : 
I.Julio, f. 21 Mai 1832, g. 18 Juni 1802 ni. Kommandør Peder 

Holger llraeni, f. 4 April 1829 t 23 Juli 18117. [Uungsted.] 
2. Otto Krabbe, f. 11 April 1h:S(! f 5 Juli ]Hh4, Forjiaijter, g. 21 

207 Krabbe II. 

Marts 18C9 m. Fredcrikkn Caroline Oliriatiano T5orf;mann, 
f. 21 Febr. 1838. [Frcilerikslicrf,'.] Dutter: 
Margarethe, f. i Okt. 1S71. (Vallit.) 
3.Matlulcle, f. 24 Marts ISU, r. l!> Kchr. 1809 m. Professor, 
Dr.phil. Cliristian Knud Frederik Molbech, f. 20 Juli 1831 
t 20 Mai 1888. [Askov ved Vcieii.] 
Faders Brødre 
af Farfaderens , Kaptaitt, ToldforiHiUer Johan Jierii/iard 
Ludvig KraUes (f. H April nr,0 f ;> Juli ISOO) 1. Æijfe- 
akah med Anne Marie Marienhoff (f. 17iil, g. 1776, f 
n Dec. 1SQ6): 
I.Carl Friedrich Krahhe, f. 22 Okt. 1793 f fl Juli 1849, Major. 
Børn : 

9.. Oluf Johan Heinrich Krahhe, f. 23 Marts 1820 f 22 .Juni 
1883, Kammerherre, Ohersl. Datter: 

Anna Oluf fa, f. 2 Mai 18fii) , (?. m. Hofjægermester, 
Baron Fritz Rosenkrantz til Liiselund. 

b. Christian Ma.r Gallhi-n Kritu.fe Krahhe, f. 21 Okl. 1825 
f 1 Juli ISOS, Lnitnant, fh. Stationsinspektor. Kørnt 
l)Krikka Vilhelmine Christine, f. 24 Febr. 1857. (Vallø.) 

[K.] 
2)Anna Elisa Charlotte, f. 3 Juli 1858. (Vallø.) [IC] 
3)Daem ar Sophie Franciska, f. 18 Sept. 1859. (Vallø.) [IC] 
4)Carl Heinrich Krabbe, f. 5 Dec. 1861, Jernbanefunktionær, 

g.26 Juni 1691 m. Agnes Hedevi!,' Nielsen, f. 27 Febr. 18(>«, 

separ. [Buenos Ayres ok K.] Diitre: 

a)Kifriiior UhilTa Dayiuar, i. 2i; Jan. 1892. 

b)Ebba, f. 1 Febr. 1894. 

c. Erikka Caroline, f. 14 Scpt. 1827. [IC] 

A.Oluf Justits Krahhe, f. 2:i Mai IS.IO f l'J Sept. 1891, Kap- 
tain, R. 20 Mai 1857 ni. Johanne Christine Christensen, 
f. 25 Fubr. IH'.'H. [Frederiksberg,'.] Børn: 
l)Carl Frederik Krabbe, f. 15 Aii^t. 1858, Kaptain Of» Kom- 

pagnich(!f ved 7. Batl. g. 18 Mai 1H9S m. Hedevig Fanny 

Samler, f. 18 l'ebr. Ib72. [Nyborg]. Datter: 
Else, f. i; Marts 1899. 
2)Jørgon Henrik Krabbe, f. 15 Dec. 18G0, Distriktsl.nego, 

g. 22 Jan. 18S9 ni. I.ægo Johanne Marie Gleerup, f. 1 

Felir. lt!50. [.Erøskjøbing.] Dotre: 

a) Johanne Bo t hil de, f. 4 Dec. 1889. 
b)Betty, f. 9 Dec. 1891. 

V)Krik Johan Krahhr , f. 21 De,: ]Si:3 f 20 .Tuli 1897, 
Kitminerjnnker, Kaptain. g. 29 Mai 1890 ni. Jenny (':iro- 
lino AiiKU.st:i de Benouard, f. 12 Jan. IbU.S. [K.] Døtre: 
a)(>lufa, r. 10 Febr. 1892. 

b) Kåre II, f. li; Juni 1893. 

4)Betty Murline, f. 2 Nov. 18G4f g. 4 Juli 1889 m. Kaptain 

208 Krabbe II. 

og Kompaguiclief ved 21. Batl. Hermann Obert Mathias 
Hoff, f. 13 Dec. 1855. [K.] 
6)Axel Valdemar Krabbe, f. 1 Juni 1867, Assistent i In- 
tendanturen for den kul- Civilliste. r''rederiksl)frf{.] 
6) Frederik Cliristian Krubhe, f. 8 April 1870, Assistent 
ved Ny Carlsberg. [I''rcderiksl)erg.] 
e.Frederik Vilhelm Ludviif Krabbe, f. 3!l Dec. J832 f 13 Juni 
1888, Jernbaneassislent , g. 30 Nov. IsriB ni. Helene Cliri- 
stine Bay, f. 19 Juni 18.35. [K.] Horn: 

l)Anna Eleonora Kirstine Caroline, f. 4 Aug. 1865, g. 17 
Marts 1893 ni. Fabrikant Christian Nicolai Guntel, f. 
17 Jan. 18G1. [K.] 
2)Carl Johan Oluf Cliristian Krabbe, f. 23 Juni 18G8, Under- 

skibsintcndant. [K.] 
3)Albert Heinrich Uiise Krabbe, f. 21 April 1871, Cand.jur., 
Sagfurerfuldnia-gtig, g. 19 Mai 1899 m. Voldborg Sofie 
' Brøchner-Larsen, f. \.i Jan. 1873. [Krcdcriksberg.] 

af Farfaderens 2. Ægteskab med Caroline Anlonette Monrad 
(f. 14 Juni 1791, (}. 20 Jan. I«W, f 1.3 Dee. IslH) : 
i. Frederik Anton Monrad Krabbe til Hald, f. llS Dec. 1808 
f 8 Juni 1881. Son: 
Christopher Krabbe, f. 20 Juli 1833, Herredsfoged og 
Skriver i Lj'sgaard og Hids Herreder, Medlem af Kolke- 
thinget, dettes Formand 1870—83 (K.* D.M.), g. 1 Nov. 1801 
m. Marie Dorthea Boesen, f. 8 April 1837, l'ortrætmalerindc. 
[Kjellerup.] Born: 

l)Aago Krabbe til Hald, f. 26 Juli 1862, Jægermester, p. 
25 Sept. 1888 ni. Ellen Frederikke Hartnack, f. 16 Juni 
1864. [Hald ved Viborg.] Sonner: 
a) Torben Krabbe, f. 23 Juni 18S9. 
b) Gregers Krabbe, f. 29 Aug. 189.''i. 
2)Margrete, f. 17 Jan. 18G4, g. 3 Okt. 1886 m. Landskabs- 
maler Johan Peter Wildonradt. f. 27 Juni 1861, 
separ. 30 Juni 189.'). [K.]. 
3)Iver Krabbe, f. 29 April 1808, Cand.jur., Kammerjunker, 
Herrodsfuldma'gtig, Sekondlnitnant ved CTardeiiusar-lieg. 
[Kjellerup.] 

Farfaders Broder: 
Niels Fr eder i k Krabbe, f. JJJhU 17lil f 2l! Ma i 1832, Major. Son: 
Just Christian Friedrich Krabbe, f. 31 Mai ISO.'j f 21 SfjU. 
1861, fh. Kaplain. Datter: 
Johanna Mario Villielmine, f. 30 Nov. 1845. [Hamborg.] 

Den yngre danske Linie. 

Oluf Vilhelm Tyge Krabbe, f. 3 A|)nl IST.; (Sun af Liiitriant, 
kgl. Kuldinagtig Johan Ludvig Ailidpii Carl Krabbe, f. 14 Aug. 
1838 t 2 Okt. 1893), (.Inisserer. [K.] 

209 14 Krabbe II. 

Søskende: 
1. Thora Anna, f. 2i .Tan. 1872, g. 10 Juni 1893 m. Løitnant 

ved Kjøbenhavns VælminKS 2. Batl., Uaiicl. plianu. Lauritz 

Alexander Schiottz-t'liriatensen, f. 17 Febr. lb»io. [IC] 
2. Adolph Frederik Krabbe, f. 2 Febr. 1875, Maskiningeniør. 

[K.] 
a.Laura Anna Emilie, f. i Okt. 1870. 
4. Lud vi g Thorvald Krabbe, f. 15 Juni 1884. 
Moder: 

Anna Kirstine Krabbe, født Herskind, f. 21 Marts 1852, g. 
4 April 1871 ra. Luitiiant, kgl. Fuldmægtig Johan Ludvig 
Adolph Carl Krabbe, Enke 2 Okt. 18U3. [K.] 
Faders Søster: 

Thora Helene Eudolphine Frederikke, f. 11 Aug. 1838, g. 26 
Juni 1859 m. Skibsforer Ole Christian Arboe , f. 1 Mai 1831 
t 22 Nov. 1873. [K.] 

Den norske Linie. 
Frederik Christian Krabbe, f. 5 Xov. 1804 (Søn af Ilaudcls- 
agont 01 au s Petrus Krablie, f. 11 Juli 1832 t 12 Dec. 189«), g. 
1888 m. Petra Nielsen. [Chikago.] Børn: 
I.Olaf Krabbe, f. 23 Juni 1890. 

2. Anny Marie, f. 17 Okt. 1892. 

3. Kaet, f. 1 Juli 1895. 

4. Eu Datter, f. 1898. 

Søskende: 
I.Anna Dorothea, f. 23 Aug. 18(;o, g. 4 Nov. 1878 ni. Sogne- 
præst til Ovrebø, Hageland og Venneshi Mons Olai Herberg, 
f. 11 Marts 1851. [Stange, Heileniarken.] 
2.Nicolai Cliristian Syimcstvedt Krabbe, f. 10 Okt. 1806, Skibs- 
fører, g. 12 Jan. 1897 tu. Johanne Cliristine Johannesen, 
f. 14 April 1871. [Nordlaud.J 

Moder: 
Bobokka Krabbe, født Knudsen, f. 7 Febr. 1850, g. 3 Jan. 
1879 m. Handelsagent Olaus Petrus Krabbe, Enke 12 Dec. 1890 
(g. 1° 7 Sept. 1859 m. Ingeborg Antonette 8ynncstvedt, f. 3 
Dcc. 1837 t 7 Dec. 1808). [Orskaug, Sondmore.] 
Faders Søster: 
Eliso FredoTikko Dahl, f. 15 Juni 1839. ['rrondhjem.J 
Farfaders Søskende: 
1. Ha Hs Anijell Kvtthhe, f. 1'2 Mal mm f 11 Febr. lb7U, DixIrikiS' 
Iti'lfe. liørn: 

a.borothea Alarie, f. 5 Dec. 1837. [Trondhjem.] 
b. Laura Nicoline, f. 1 IMarts ISIO, g. 20 Dec. 1871 m. For- 

retningsforer Karen us 'l'ronnes, f. 28 I''ebr. 1837. 
C.Jonas Kralilie, f. 17 Mai 1814, Fotograf. [Storolvedalen 

ved Stai Station.] 
d. Hedevig Miirie Kandine, f. 4 Juli 1848. [Storelvodaleu.J 

210 KiiogCT. 

e. Camilla Matliildo, f. 1 Juni 1850. [StorolveJalcii.l 

f. Knuthildc Ucrgittc Aadrea, f. 10 Fcbr. 1855. [tjtorclvo- 
dalen.] 

2.Ingeborg Marie, f. 1 Aug. 1804. [Trondlijcm.] Krieger. 

Viceadmiral Johann Cornelius Krieger hluo udlet ved Patent 
af 14 Febr. 1797. 

I. Ijinie. 

Valdemar Krioscr, f. 15 Juni lSti4 (Son af Jorfren Henrik 
Kriogor, f. 17 April IbU t 24 Dcc. 1884), Kamiuorjuiikcr, Prc- 
iDierløitiiant ved hivgarden (K.St.lStan.a.) (S.H.E.o.) [K.] 

Søskende: 
I.Anna Sopliio, f. 19 Dec. IS.'.G, g. 17 Juni 1880 m. Kaptain 

af Flaaden, fung. Chef fnr Marineministeriets Admirulitets- 

kontor Paul Jolmn Paulsen (K.*) (S.Sv.oi.) (Pr.Kr.3.) (Hum. 

Kr.3.), f. 22 Marts 1853. [K.] 

2. Johanne Villielniine Cornelia, f. 22 Febr. 1858, g. m. Georg 
von Lowzow til Faurgaard. 

3. Just Henrik Kriescr til Isgaard , Kammerjunker, f. 23 Juni 
1865, g. 29 Jan 1S91 m. Baronesse Kilen Julie Uuldencrone, 
f. 13 Dec. 18G(j. [Isgaard ved Køndo.] Datter: 

Karen, f. 11 Dec. 1893. (Valid, Tiiaarupgaard.) 
Faders lirudre : 
I.Vilhelm Anker Krieger, f. 27 Juni 1818, g. 8 Nov. 1861 m 

Cathinea Mario Otterstrom, f. 14 Aug. 1824. [K.] 
Z.Just Valdemar Cato Krieger, f. 14 Jan. Ifi'Jii f 27 Sept. 1HG4. 
Søu: 

Johan Wilhelm Sopliua Christian Krieger* til 01>j(>rg- 

gaard, f. 6 Okt. 1863, g. 19 Juni 1891 m. Charlotte Marie 

Wolft'-Sneedorff, i. 9 Juli 1871. [Olijerggaard ved Lundby.] 

Farfaders I5roder: 

Chrixtian Krieijer, f. 14 Okt. IWU f ii April 1H4'J, Kaptuin- 

loitnant. Sun: 

Wenzd Christian Krieiier , f. 14 Fchi: 1S47 f 1 Okt. 1S;>3, 
g. 14 Dec. 1886 m. JlaryDinwiddie, f. 11 April 1860. [Cornwall.] 
Datter: 
Anni o, f. 28 Okt. 1887. 

II. Linie. 

(Uddød paa Mandslinien 'JO Okt. 1S84.) 
Lorent: Henrik F.donard Adoli>h Krie<jer , f. i Okt. 1^03 
f 10 Xor. ISSO, Kninmerjniikrr, Olierst. Dotro: 
1. Caroline Adolphine, f. 1847. [K.] 

211 Krieger. 

2. Margrethe Nathalie Sophie Elisabeth, f. 4 Sept. 1848. 

(Vallø.) [K.] 
3. Beathe Cliristiane Vilhelmine Severine, f. 19 Nov. 1851. 

(Vallø.) [K.] 

Broder: 

So2>hus Cavl Feiilhtnnd Baltha:ar Kiieger , f. 28 Juli 1S05 
f 20 Okt 1884, Kamme rju »ler. Oberst. Datter: 

Antonia Sophia Xuthalia, f. 8 Xov. 1851, g. 15 Mai 1875 m. 
Læge Christopher 3IuniU, f. C Jan. 1844. [K.] 

III. Linie. 

Flemming Christian Lassen Kvicjjer, f. 10 Aug. 1858 (Søn 
af Oberst Ludvig Hannibal Kriejjor, f. "J Dec. \»ii + 12 April 
1874), Kaptain ved 8. Batl. (L.Æ.K.l.) (N.A.I.). [Hel3in>,'i)r.j 

Sliskende: 
l.Sopliio Henriette Bctzy Louise, f. 7 Jan 1850. (Vemmetofte.) 

[Esbønderup ved Esrom.] 
2. Johan Lorentz Treben Krieger, f. 2 Okt. 18U1, Læge ved 

Kronborg Distrikts Sygehus. [Esbønderup.] 
Moder: 

Oberstinde Lassebine Sofie Christine Krieger, fodt Lassen, 
f. 16 April 1831), g. i\ Marts 1851 m. Oburst Ludvig Hannibal 
Krieger, Enke 12 April 1874. [Esbimderup.] 

IV. liiiiie. 

Anthonius jNIichael Napoleon Krieger, f. 11 Juli 1858 (Søn 
af Kammerherre , Generalmajor Jolian Cornelius Krieger, f. 
23 Marts 1818 t 1 Dec. 1894), Kaniinorjunkor, Loitnant ved Liv- 
gardens Eorstærkningsbatuiilon, Clief for Indenrigsministeriets 
1. Departement (K.*) (P.S.B.A.3.). [K] 

Soatre: 
I.Daisy Jolianne Amalie, f. 14 Mai 1850. (Vemmetofte.) 
2.Harriot Emilie, f. 5 Xov. 1859, g. 9 Xov. 189:i ni. Carl 
Milberg (lirothner) St. Amory, f. i:i Juli 1850 (han g. 1" U 
Juni 1872 m. Marie Cliristine Puggaard, f. 19 Apiil 1851, 
skilte, I 1 Marts 1877, i" 1877 med Am o ry Helene llingel- 
berg, t 20 aiarts 1888). [Bedford.] 

Kaders Soskende: 

1. Anthoniux Krifiier, f. •>4 Ain-il li 10 f 7 Okt. ISfll, Kammer- 
junker, fil. Kaptain tif Fhiaden, g. ii5 Dec. 1855 m. Marie 
Cliarlottc Lucie Viureck, f. 29 Aug. 182ri. fK.] 

2. Em il Franriiis Krle;/er, f. .7 Juli l^VJ f 24 Ver. 1^^112, Kammer- 
herre, KonIreaiJmirul, g. 2 IMarts 18.'iii ni. Sarali Toiniiie Marie 
Eaiiny Afriiaiia KiiiidsiMi, f. ,'2 Mai 18:i0. [K.] Soiiner: 

a. Alfred i:iiiil Krii-ger, f. ."O Sept. 1853, g. M Marts 1881 m. 
KernaiiilaCliristiaiu' lierrcgaard, f. :K)kt. 1859. [Iv.| Datter: 
Else HeriTLiaard, f. 9 Juli 1882. (Vallii.) 
b.Osoar Joliaiiiies Krieger, f. 10 Juli 1850, Kammerjunker, 

212 Krogh. 

Regnskabsfdrcr lios Trins Valdemar, Inspektor ved Sttoffi- 
cersskolen, Sekretior i Værftskoniniissioiieii, g. 18 Juni 1887 
m. Henrica Herrcnaard , f. iiti Sept. 18(i0. [K.] Son: 
Axel Krieger, f. il April 1888. 
3. Anna Marie Klisabetli, f. 29 Mai 1822, g. 19 Nov. IS.'iG ni. 
Oberst Poter Vilhelm Wildenradt, f. 24 Okt. 1812 f 10 licc. 
1880. [K.] 

V. Xiinie. 

(Uddød paa Mandxlhtien 8 Maris ISUO.) 

Anna Cathrine Louise, f. 7 Marts 1847 (Datter af Overlæge 

Johan Cornelius Kriegcr, f. 13 April 1811 f 8 Marts 1890). [K.] Krogh. 
liremisJc Adelsslægt , der i det 17. Aurli. 
kom til l)cfii»irirk. — Ved Vovfil. aaheiit Jlrer 
af 2S Kov.imS (Linie I oq III) oq l'alctiter 
af -i Aiif/. IS.'iS (Liiilp li) nri 4 I'ehr. l^'Jl 
( WiUielDiine Kuiilie Ileiificlte Krofili) erholdt 
nedenfttauende Descendenter af Heiieraltoit- 
natit Georr/ Frederik Kro/ili (f 20 Jan. 7(IH7 
f 29 April 1768) Aiierhjendelse som hen- 
hørende til den danske Adel. — Udforlig 
Slægttavle og Vaahenafbildititig i Farver se 
Aargatig 1898. 

I. Xjinie. 

Carl Christian Krogh*, f. 17 April 1832 (Son af Kammcrliorro 
Gregers Clxristiau l-'redc.rik Krogh, f. 17 April 1791 f 29 Mai 
1851), Kaninierliorre, Kitmestcr (K.*) (Gh.E.T.) (R.St. Stan.2.) 
(R.St.A.3.) (S.V.31.) (S.II.E.3.), g. 6 Okt. 1877 ni. Susan (hirtois 
Howard, f. 8 l<'ebr. 1846. [K.] 

II. liinie. 

Olive Amalia Krogh, f. ir, Si^pt. 1847 (Datter af norsk Ad- 
miral Frederik Ferdinand Krogh, f. 24 Dec. 18Ufi t 2 Sept. 1890). 
(Vallo.) 

III. Linie. 

Adam Vilholni Krogh til llavegaard, f. .^1 Dec. Ibfil (Son 
af Kammerjunker, ■lagtjunkor, Skovrider Heinrich Krogh, 
f. 2 Kebr. 1814 t 2 Nov. 1889). [Hav.'gaard ved Helh'lja>k.] 
linxhir: 

Heinrich Krogh, f. 8 Nov. IH.'j.!, dansk Vicekonsul, AttoVncy 
at law, g. (i Mai 1884 in. Mario Voigt, f. 10 Okt. 18li4. [Fargo, 
Dukotu.j Sønner: 

213 Kruckow. 

1. Gerharfl Caspar Horniann Krogli, f. 28 Fehr. 1885. 
'2. Adam Villielm (William) Kroqh, f. 18 April 1880. 
3.rrederik (Krits) Cliristiiin Julius Krogli, f. aii Okt. 1887. 

]''arfa(ler3 Urodrc : 
1. Godske lian.i Eriixl Kmgh , f. 1 Jan. 1778 f 3 SeiU. 1852, 
Kamnierlieire, Anitimniil. Datter: 
Charlotte Soi>lii(^ rinistiane Rosinc, f. 4 Fcbr. 1827. 
(Gisselfeld.) [IIadi:rsl(-v.] 
%. Fredefik Christian Ki-nrjU, f. 13 April 17!)0 f 28 Dec. 1867, 
Kammerherre, Anitiinnnl. Datter: 
Wilhelmine Emilie Henriette, f. ic, Mai 1820, overord. 
Stiftsdame i Vallø. ['I'irsbæk ved Veile.] Kruckow t 

i Norge. 

Denne Slægt fnrmcnrn iil stamtne fra J'oiiiiiieru, hvor der har 
levet flere forsi- jeUif/e Sliri/ler af dette Navn. Vaabitet var en 
halv hvid Etitijorninii mitr to rode Bjelker i hlnat Felt, paa 
Hjelmen et Speil med Suli-Skaft o<j G uld-liamnic, stiotiloni be-int 
med syv l'aafnghfjer. I'ette Speil findes i SUfttten.i jiorsle 
Sigiller, men et Fpitn/iliini/i i Slesvit/ Domlirkit over en der 
hegraven Otto A'ckiA""' fi-fD har en halv Kniijorning paa 
Hjelmen. Dette FpHaiili'""" hur ellers været Forhilleilet for den 
hosstaaendc Vaahenal l'H'liiing. Slægten ciede all i.V.'W Toiiin 
ved Demmin, senere ("/'■"" Oodserne Kriikoir, Miissenlhiii og 
l'adderoto og levede ilrr i ndnu 1C2(>, men er siden iiddod (1). 

Jo II an II es el. Jan ii i k i nus Kruckow, kjendte si« IT^SO 
at have „Truestrup" ('riniilolpo, Musse >1.) i Lrie af Antvorskov 
Kloster (;i), beseglede i:;'> et .Skiftelirev mellem Jens .Skave op 
Henneke CodovO), lim-'l'- endnu 1397 i Trustolpc (1). VSøn: 

Hr. Huns el. J o li n m n <• .s Kruckow, kjoMo (Jods i Lunde 
Herred iif Jens JMikkrl"' u (Ti), beseglede 144:2 som Norges Kigcs 
Raad Kong Christollim llyldingsukt ((i) , sluttedt^ sig 144'J til 
den svenske Konge KmliT), mon deltog siden i Kong Chri- 
stiern l's V':ilg til Non" n Konge (8), og var na^rv.aTeiido s. .\. 
ved denneH Jlylding (!M. var 1 Aug. MiiO Kidder, levede; MOJtln). 
havde Siindtjord Lehn: i< m. Anno Lndvigsdutter IJarsebek, af 
livis Broili-e Henrik, I i'deiik, .Mbeit og lUtlow ISarsebek han 
1447 fik liJKkjiidot Ml I liods (Skovby H. )(!!). Son: 

Hr.HuiiH Kruck«!' Hl Krogen (llafslo rrastcgja-ld), n;evn(!S 
1483 i Norgi;(l:2), vat *'•"» l.elinsmand jiaa lieigenhus , kjitlite 
1512 af (iaute IvaiK'n lllal>, der kalder liam for sin Svoger 
og haiiH Husfrue Siin'iiva Hin l''raniko, dennes IjOcI i (iunrdeiie 
Ki'iirkow 

. N',.r.,o Kruckow. 

Frøsvik og Njos i Sogn (13), skal lijlfi have været RicUlor (14) ; 
g. 1* Dl. Karen N. N., 2° m. Sunniva Kndridsdattcr. Son 
af 1. Æffleskab: 
Hans el. jolian Kruckow til KroRcn, trættede 1510 med 
Hr. Alf Knudsens Arvinger om Toll'testad i Vaage(lO), havde 
1623 Andenæs samt Solvorn, IMaritjæren, ]);>le, Sovtndal oj; Norc 
Skibrede i Sogn i Forlehnini;; (Ifi) , beseglede 1524 som Norgos 
Kiges Raad Kong Frederik I.' Haandiæstiiing (17), blev 1528 for- 
fulgt nf lir. Vincents Lunge, saa hans Hustru og Bum maatte 
gaae i Bygden og tiltigge sig Brødet (18), var 1529 fnrlolinot 
med Daller Skibrede (19), Lelinsmand paa Vardohus, blev 1534 
sammen med Hr. Esge Bille fort fangen til Lybæk (20), deltog 
1536 i Kongevalget (21), levede 1539(22); g. 1 ' ra. Guren Tords- 
datter af Tjerne (Kingsager rræstegjæld), 2" m. Adeluds N. N. 
(g. 2° m. Hans Jensen Jlostvigl. Biirn: 

I.Johan Kruckow til Tjerne, holdt 1539 Skifte mod sine 
Søskende, eiede 1553 Tjerne (23), solgte 1575 med sin Hustrus 
og sine Børns Samtykke til sin Søsterdatter Guren Jonsdatter 
(Teiste) og hendes Ægtefælle Jørgen l'edersen (Staur) Gods, 
Bom lian arvode efter sin Søster, Hustru Barbara ; g. m. Ka- 
rine Asgudsdatter Kamp. Bnrn: 

a. Jørgen Kruckow til Tjerne, nævnes 1.575, var 1582 nær- 
værende i Lagretten i Hammer (21), ligeledes 1585 i Oslo ved 
Sagen mod Krik Munk (25), deltog i Hyldingen 1591 (2G), 
faavdc 1590 pantsat og afhændet sit Gods og Udel til Lud- 
vig Munk, hvorover hans Fastor, Fru Adeluds klagede til 
Kongen, da det var sket uden nogen synderlig Nod eller 
Trang (27) , t 5 Juni 1001 paa Tjerne som Slægtens 
sidste Mand, begr. 12 Juli s. A. (28); g. 10 Sopt. 1582(29) 
m. Margrethe Kilersdattcr Brockenliuus, levede lOOa. 
b. Joh an Kruckow til Tjerne, levede 1575. 
2. Jørgen Kruckow, levede 1535. 
S.Jon Kruckow, levede 1535. 

4. Barbara til Fit (Hafalo Præstegjæld), nævnes 1535, var f 
1576; g. m. Hr. Jens Olufsen (Brat), Kannik i Trondlijom, var 
+ 24 Nov. 1547(30). 
S.Anne til Krogen, nævnes 1535, levede endnu 1598 og trættede 
da med sin Brodersøn (31) ; g. 1" m. Jon Teiste til l'.jelland, 
2° ni. Anders Nielsen Skriver (førte Tdrnekrands'ornos Vaaben). 

6. Adeluds til Gjcresvig (Tysna'S rræstcgjæld), laa o^saa 1590 
til 1608 i Trætte med sin Brodersun (32) ; g. m. Henrik Gyn- 
telberg til Mel i Kvindherred, var vist t lu78 (,33). 

7. Karen, lovede 1535. 

Kn Otto Kruckow var 1588 Kofjunker. 21D Kruckow. 

Kruckowt 

i Fyn. 

Denne lidet kjeiiiUe Slægts Vuahen skal have v<i>ret to rode 
HummerHoer i Solv-Felt, paa Iljehtien to Arme holdende en 
Guld-Ring. Formodenlig har den paa tn eller anden Maade wret 
beslægtet med den foregaaende yfJl oy har optaget dennes Kavn. 

Niels N. N.; var vistnok g. m. en Datter af Bild Pedersen 
(Bild) til Vormark. Sønner: 
I.Eiler Nielsen, nævnes 1528 blandt de fynske Adelsmænd, 

som fik Tilsigelse at ledsago Konj^en ud af Higet (1). 
2. Axel Nielson, nævnes 1525 i en Taxationsliste (2), 1034 vod 
Ilyldingen i Hjallose Kirke (3), 1530 i den store Reces (O, 
trættede 1547 mod Peder Ijauridscii Straale , efter hvis Frues 
Faster, Fru Mette Skinkel, lian 1500 var .\rving (0), beseglede 
1550 Fyns Vedtægt (li). levede IC A\ig. 1058(7); g. 1° ni. N. X. 
Eilcrsdatter Friis (af Hesselager) til Aarslevgaard (Vinding 
H.), 2° m. Anne Mogensdatter (Biclke) til Bellinge raa Fal- 
ster, levede 1594 (8). Bom 

af 2. Ægteskab : 
a. Jens Axelsen til Aarslevgaard, beseglede Hyldingen 
1580(9), tiltalte 1089 med sin Bro(li;r deres Morbroder Anders 
Bielkes Drabsmand, sin egen Svoger Peder Eggertsen 
(Sandberg) (10), laa 1592 i Proces med sin Søster Mette (11) 
og forte 1596— !I7 Trolddomssager for Sosteren Cliristence, 
levede vistnok 3 Mai 1619, men var t 27 Sopt. 1621 (12); g. 
10 Okt. 1585 paa Rødkilde m. Dorte Eggertadatter (Sand- 
berg), 
b. Eiler Axelsen Kruckow til Aarslevgaard og Bursrt 
(Fuglse H.), siigsogto 1089 og 1592 sin Morbroder Anders 
Bielkes Drabsmand, men blev selv tiltalt for Krybskyt- 
teri (13), vur 1590 og 1020 fung. Landsdommer paa Daa- 
lnnd(14), solgte 1607 Belliiigu (10), bekostede 1609 sin egen 
(iravsten i Torkildstrup Kirke (10), f 1021(17), Sla'gtens 
sidste Mand; g. 1° 4 .luli 1096 paa Korselit/e m. Mar- 
gretlie Pedersdutter Falster, 2" m. Magdalene ('liristolTors- 
datter Lindenov, taxeredes 1625 til 30 ., Td. Hk. i Skaano 
OR 38 i Sjælland (IB). Datter 
af 1. Æijteskah : 
Sidsel. 

c. Anne, gkja-nkede 1015 med sin Soster et Legat til Aalborg 
Latinskole; g. iii. Aage LauridHca (Uosciigjcddi') til Aartul. 

d. Mette, trættiMJir lOHO med sin Hrodi-r ,Iens(19), blev lOnS 
Bugsiigt af »in l'ictter Kiler limckcnlnius' Hustru f<ir jV.rc- 
skæuderi (20), boede 1602 i Svendborg, f 1620 i l''attigd<im 
''m8t.(21); g. ca. 1092 m. Benc^dict IVtoiaon (von Dcden), 
levedu 1604 (g. I" m. Catbrlne llake til Uauhedc). 

21G 
i IV n 
Knitniiu'd ijjc Krummcdigo. 

e.Eline, fik 1699 Sten Brahe til Værsic, da liendes Broder 
Jens forsømte hendes Værgciiiaal (:J2), skrives l(i03 til 
^Oerso" og blev da krævet for G.jiuld til Fru (ij(frv<!l (23). 
f. Christence, kom som ung i Huset lios fru Berto Friis 
paa Nakkebolle, aifjtcdcs siden for at liave forRjort dennes 
Efterfølgerske Fru Anne Bille, do« Ijlev linn ikke anklaget, 
bosatte sig i Aalborg, hvor hun 1015 sammen med ain Soster 
Anne stiftede et Legat for en Student Ira Aalborg Latin- 
skole, blev ogsaa her mistænkt for at ove Trolddoms- 
kunster og dømtes 9 Juni 1021 til at liavc sin adelige Stand 
forbrudt og til Ilalsliugning; lige fur sin Dod oprettede 
hun det endnu existerende „Den lialslniggeilc Jomfrus Le- 
gat"; hendes nærmeste Arving var Jomfru Jlargrethe Aages- 
datter (Roscngjcdde) (24). 
S.Bild Nielsen Kruckow til Gammelbygaard eller Broby- 
gaard (Salling H.), nævnes 1.034—30 ligesom Broderen Axel, 
~ beseglede ligeledes Fyns Vedtægt 1550, kaldte sig 12 Marts 
1569 Bild Kruckow til Gammelgaard og beseglede AUested 
Byskraa(25); g. ni. Ide Jakobsdatter Norby (af Lgerslev), 
blev 1572 tiltalt af Fru Tale Ulfstaml for Gaardcn Sommers- 
holm i Dreslette Sogn, men vandt sin Sag (20). Dotre: 
a.Maren til Gammelbygaard og Brol)ygaard, som hun solgte 
til Frands Kantzow, boede 15S9 i Olsted Sogn (27) ; g. m. 
Henning Vensterniand, t 1 J^I"-' 1585. 
b.Anne, levede 1589 i Lreslette Sogn (27). 

Vaabnet førtes endvidere af 

Erik Tygesen i Slagslunde (Olstykkc H.), beseglede 1480 
til Vitterliglied med Kanniken i Roskilde Poder Kcberg, der 
kalder ham sin Sosterstin (2B), synes 1494 at liave været Værge 
for Laurons Persen (Steensen) (29), deltog 1497 i Granskning af 
en Trætte mellem Fru Flsebe i Slangerup Kloster og Slangerup 
By, levede 25 Juli 1507 (30). Krummedige.t Denne gamle Slægt, en af de wlihle oij hemmteste i Holsten, 
har sit Navn af Botflen Kiinntiienilik ved Itziltoe, der all i det 
13. Aarhundredes Midte lil/iorte SIwytiii, iiuu 1410 bien afhændet 
til Hantzotr^erne. Dtuj si/nes ilet, at Sluijleii.i ef/enliiic Iljriii' 
stavn var OttenbUltel i Aspe Smjn , oii al den uiirindelif/ har 
baaret Navn herefter, men en enhelt Linie kaldte fiiij alt i det 
IH. Aarhnnilrede.s Jliiii/ndelse „Hn.sehe", tnaaske efler Vaahnet, 
som var et Undrtrw , der iiflctt aniiires (iront i Solv-Filt , men 
efter en fra 14l'> .slonnnende 'J'eijninii rur hiidl i hlaat telt (i). 
J>et tilhorende Iljelmteiin var to Va ddvrhorn , ilog forte Jlr. 
Henrik- Krumiiiediye til Valden lo VeHsvUiorn , Ur. Erik 

217 Krummedige. 

JQruntmedige , f IMl, xnart et Lituli-trir, .luart to Lindekvisle. 
Mærkeliyt er ilef , iit Ih: Nirolaun Mcneke K ru m »ledifie 
og hans Broder li ork V ti rtl ikke forte lAmleirivet i deres Skjold, 
men derimod de tn Vd'dderhorn og dernnilf)- en siddende Fugl. 
Forovrigt gav Variheiimarket Aiiled>iiiig til en hekjcndl Strid 
mellem lir. Ketirik Kritmniedige og Krkehiskop liirger i 
Lund (2). JSetegnende for Slirgtens Talrighed ere de mange til 
den knyttede personlige Tilnavne: Kngel, Mildehand. Me- 
seke, Leuesell e, Siauerhi/, lilokeshe rg , Wit1ekox>, 
Storm, liroger. Krumkop, Tolner, Stiper, Weerd 
osv. Kun et af disse, nemlig Wittekop, hiev et fast Slægtnavn. 

Aspe Sogn og Kirke vedblev at være Centrum for SUfgten til 
dens Vddoen. 1 Kirken skal dens fleste Medlemmer ligge hegrarne. 

Da der for Tiden for HM) kun liaves de faa. usikre og spredte 
Angivelser om Slægfskahsforholdene , som kunne uddrages af 
samtidige Dokumenter, maa nærvierende Stamtavles wldre Halv- 
del kun opfattes som et forste Forsog paa al samle denne tal- 
rige Slagt genealogisk. Det vil i alt Fald neppe overalt vise sig 
at være vellykket. 

Henrik, Foged paa Ottenbuttel. Søn: 

Haaso, beseglede 1149 et »f Hertug Henrik af Bayern til 
Klostret i Neumiinster udstedt (iavebrev (3) : g. m. Sopliio. Søn: 
Henrik Buse li e, nævnes 1:201 og l:i08, da (4rev Albert gav 
Gods til Kirken i Bevgedorf (4). Sonncr: 

1. Hr. Hartvig de 1 1 e nb >i 1 1 e 1 , nævnes 121C som Vidne i 
et af Grev Albert udstedt Dokument (5), kaldes HM Hartvig 
Busche op nævnes da i det af (rrev Adolf for Klostret i Preetz 
udstedte Stiftelsesbrev (C), kaldes 1230 Hartvig l'.usclie, Ridder, 
af Ottenbiittel og var nierværendo, da Erkcliispen af Bremen 
indviede den af liam grundede Kirke i Stelhiu(T), er for- 
modenlig den Hr. Hartvig Busclie, der gav MnUon i Kolloh 
til Kirken i Asjie, livoroni linves et af Hr. Kicolaus Krumme- 
dige 13.;() udstedt Vidne (8). tSøn: 
Hr. Henrik Buselie, var l:iu7 Drost hos Greve Johan af 
Ifolsten, 12(jl Bidder og levede endnu l'^til (!)). Sønner: 
l)Hr. Johannes Busche, nævnes 1203 i et af Greverne 
(lert, Adolf og Henrik udstedt Dokument, var 1300 Bid- 
der, afstod med sin Broder Otto en Korlelining i Vedbæk 
(Slogs H.) til de nysnævnte Grever (10), var 1317 Grev 
Adcdfs Kaad(ll), levede ctnlnu 22 (Jkt. 1330 (12). Sonner: 
a)Joliannc8 Busche, beseglede 133G til Vitterliglicd 
med Hertug Allireclit af Sacli3en(n), kvitterede I3fi2 
Staib'n Bybii'k for tilgodeliavende SobUHl. 
b)Ilr. Hartvig B u s c ii e , kaldes KUiti Hartvig Krumme- 
dige, ånders gebeten IJuseli, er vel ib^n lir Hartvig 
Busche, som med sin Hustru nævnes i Heiligenstedteiia 
Dødebog (10); g. m. Albed. Børn: Krummedigo. 

(1 Hartvig Busclie van dem K mm modige, næv- 
nes 13C4 i et mellem Grev Tliius ojf Ur. Henrik llevent- 
lowa Arvinger om Horgcn 'J'ile shitti^t Forlig, iivorvc-d 
folgentle Krummedige'r vare tilstede: Witto Iven K., 
Ivcn Engel K., Kiddere, Scgoliod, llrik og I'.orkviird, 
Johan IjCiieaelle, Iven Stauerby, Kgyert og Hartvig 
Busche „gelieten sind van denie Criinimendike" (l(i), 
var 13CG Forlover for Bnrkvard Kriimniedigc paa 
Haseldorf og kaldes da Hartvig Busche ånders ge- 
lieten Krummedige, var 13G8 Upniaiid i en Trætte 
mellem samme Borkvard Krummedige og Otto Wcn- 
sin, der kalder ham sin „Ohm'' (17), solgte 1373 nogle 
Indkomster af llethwisch til noKle Vikarer i Ham- 
borg og lovede da med ham Witte Iven de Kriimme- 
dige, Nicolaus KrummediKO Mescke, Kiddere, Ifasso 
Togel, Borkvard Krummedige, Johannes Wittekop 
og Borkvard Stiper (18), nannea med sin Hustru i 
Hciligenstedtcns Dodeljog og kaldes der Hr. Hartvig 
Buschs Søn (15), lovede IS^'J (18); g. m. Alhecl. 
Sønner: 

(a Hartvig Krummedige Buscliesen, nrevncs 
1402 og 1414, solgte 1410 liorgon Krummedige i 
Kruniniendik Sogn ved Itzelioe til Cai Uantzow. 
(bJohan Busche, beseglede 1390 til Vitterlighed, 
da Greverne Otto og Berent afstod deres Arv efter 
Greve Alf til Greverne Claus, Alhert og Henrik(iy). 
(cAlhed, kom 13CU i Itzehoe KlosterUB). 
2) Otto Busche, nævnes 1300 gammen med sin Broder. 
? Sønner: 

a)Markvard Krummedige, beseglede 1351 til Vitter- 
lighed med Hr. Iven Krummedige. iSon : 

Iven Krummedige, beseglede liireledes 1351 med 
Hr. Iven Krummedige og kaldes da udtrykkelig Mar- 
kvards Son, er mulig den Iven Krummedige ånders 
geheten Stauerby eller Stauerhur, di'r nævnes 1304 i 
Forliget om Slottot Tilo (10), 1305 var F'orlover for 
Greverne i Forliget med Kong Vahleinar i Kolding, 
som er beseglet af Claus K., Mesoke gelieten, Iven 
K. geheten Kugel, Kiddere, Horkv.ird K. , iven K., 
Stauerby geheten, K(,'gert K., Krik K., Claus K. og 
Henneke K., Wittekop gehetou (;iO) , 1300 b(>aeKlcdo 
med Hartvig Wcsteiisee (dl) og 137« gav Aluitt af 
Gods i Otteubiittel til Kirken i Aspe til Bedste for 
ain Sjæl (:i2). ySouner: 

(a Hr. Herman Krummedige, Pra'st i Nouen- 
broek, gav I.'iK'.t Afgift af Kethwiseb til reteraen 
og It/ehoe IClostro samt sin Kirke til B<'dHte for 
einc Forældres og ain egen Sjæl (!«). 

ZVJ Kruminedigo. 

(b Albert Krumm cdi RC, Kannik i SoReberp;, be 
aeglede 138G et Skjodo fra Brudrene Wcnsin tU 
Uetersen Klostor. 
(cHr. Markvard Krummedigo, jvf. den sven- 
ske Linie (S. 231). 
(dHartvig Krunini odige, mon den H. IC, der 
' 1380 kaldes ri^an dcme Kyle", var 1381 Forlover for 
Hr. Liborius Krunimcdige, besoKlede 1380 sammen 
med Otte Krummedige og kaldes da udtrykkelig 
Hr. Markvards Broder (18). 
b)Iven Kencelere geheton van dem Krummedige, 
tiltræder 1345 en mellem do holstenske Grever og 
Staden Lybæk indgaaet Sone (23). Sim: 
Otto Krummedige, nævnes ISiJT sammen med 
Hasso Krummedigo, skiftede 1374 en Skovpart i Ot- 
tenbiittel mod Borkvard Krummedigo, der strax solgte 
gin Part til Hr. Lyder Storm, at'lKondodo 138(j nogle 
Indkomster af Ketliwisoli til Itzclioe Kloster og be- 
seglede da med liam Borios Krummodigo og Markvard 
Krummedige, Kiddere , Hartvig Krunimcdige, Hr. 
Markvards Broder, og Hasso Krummedige (18) , mon 
den Otto K., som mod sin Hustru Margrethe nævnes 
i Heiligenstodtons Dodercgister (lij). Sunnor: 
(alven Krummedige, kaldes 1425 udtrykkolig 
Ottenson og beseglede da til Vitterlighed med 
Jiirgen Krummedige (18). 
(bHenneke Krummedige, solgte 1424 med sine 
Brødre Otto, Hartvig og Henrik Krummedige Ot- 
tensone en Kng ved Biittel ved Heiligenstedtcn til 
Itzehoe Kloster. 
(c Otto Krummedige, nævnes 1424. 
(dHartvig Krummedige, jvf. Linien Heili- 

genatedten (S. 231). 
(e Henrik Krummedige, beseglede 1423 med Her- 
tugen af Slesvig og Groverne af Holsten (24), kaidos 
S. A. domiiuis lloinricus K. (25), afstod 1441 Ind- 
komsten af sit Gods i Biittel til Johan Kalo. 
c)? Henrik Krummodigo, var lo3fi Kantori Hamborg, 
hvor han stiftede on Mosso for Leo de Krtheneburg, 
Provst i Hainliorg, og for Voivadua de Crummendyk, 
canonicus eodosiæ (Jorviconsia (2(i). 
2. Hr. Elor de O tt on l)ii tt ol, Kiddor, trættodo 123C med 
Provsten i Noumiinstor om Kojfodiot Horst (27), nævnoa 1247 
Bammon mod Volhrocht og lialduin Krummodigo i et af (irev 
.Johan udstodt Vidiio(2b), kaldes ondriu 1257 Ur. Klor do 
(.Htenhiittid, mon 12C1 lir. Klor do Kruninifcligo og sluttede 
da et Forlig mod I'rovston i Noumiinstor om vn af ham 01>- 
fort Bolig i Sognet Horst og Broitenburg (2;i)- Snuner: 

220 Kruinmcdige. 

a.Hr. Hartvig de O tten biitto.l , nævnes 12G7 (30), var 1279 
Ridder og nævnes da sammen med sin IJroder Hr Hasso 
de Ottenbiittcl (31), var l;i80 Vidne, da (irev .Tnlian stad- 
fæstede IIamborf,'S Privilegier (32), forlelinedo lx'81 med sino 
to Brødre Kirken i Sclienefeld med noget Gods i Krummen- 
dik Sogn (33), lovede ~'8 Jan. lL'a(i(3t). ?Sonncr: 
l)Hr. Joli annes de Uttenbuttel, Kidder, gav 1300 med 
sin Broder en Indkomst af Rotliwiscli til Itzelioc Kloster 
til et I'ræbende i Anledning af deres ijosters Indgivelse 
i samme Kloster (35), kaldes 1313 Ur. Johannes vamme 
Krummendige og nævnes da som Forlover for Hertug 
Erik (3C), var ISlti tilligemod sin Broder na-rværcndo ved 
Arvedolingon mellem (jrcvcrnc Johan og Gert (37), nævnes 
1325 atter sammen med sin Broder og Ur. Niiolaus Krum- 
medige „de junghe"(38), levede endnu 11 IMai 1320(39). 
?Søn: 

Borkvard Krum modige „de oldere", eiedo Gods i 
Elmshorn (40). fSonner: 

(IHr. Nicolaus Meseke Krumme dige, nævnes 
1340, kaldes 1354 Xicolaus dictus Mese Urummen- 
dik(41), beseglede 1357 og forer i Skjoldet to Vædder- 
horn og en Kugl, hvilket Jta^rke lian cndtiu brugte 
13G5(42), var 1359 Væbner og ojitrædur til (Treverno 
Henriks og Adolfs tro Uaaiid, men 1303 Kidder (43), 
var 1304 forlover for l£r. W'itte Iven , Grote Johan 
og Borkvard Stijier Krummedigo (44) , nævnes 1305 
ved Forliget i Kolding og var en af de to fra hol- 
stensk Side valgte Opniænd (20), beseglede 1308 sam- 
men med en Nicolaus Meseke do Lembek Forbundet 
mod Kong Valdemar (45), nicvnes 1370 som Forlover 
for sino Brodersonner (40) , havde 1377 paa disaes 
Vegne halv Haseldorii i Pant af Erkebispcn af Bre- 
men, der da overlod (ireve Adolph sin Indlosnings- 
ret (47). Sonner: 

(a Bork V ard Krum modi ge, lir. Mcsekes Son, var 
1397 nærværende ved Udstedelsen af Vidner af 
Urnohovedthing(48), var 1399 Forlover for Otto 
Sehested til Krik Krunnuedigo (49), nævnes 1400 
til Sidstnævntes troer llaanil(50), var 1405 nx-r- 
værendo i Ilelsinglioig ved (Jrteiden om iJralnit 
paa Jons Jensen (Brok), beseglede 1411 jiaa Her- 
tugindens Siih' Forliget i Kobling (51) og 1412 som 
F'orlovor for Hr. Krik Kruiujiiedigr (l'.i) , var 1413 
en uf de af Hi'rtugeu af Brunsvig kaarno Voldgifts- 
mænd i AnliMluing af Klagerne over Kongen af 
Danmark (52) , gik siniore med Hr. Firik Krumnie- 
dige over til tiet danske Parti (53), levede endnu 
1421 (54). IJatter: 

221 Krummedige. 

Philippa, var + 1454; g. 1' ni. Hr. Narve Jakob- 
sen (Rømer) til Ostcrraacl, var t 1450, 2° m. Hr. 
Henrik Jensen ((ijldciiluvc), Norges lligcs Raad 
(g. 2" m. Eline Nielstlatter Kane). 
(b Ly der Krummediye, solgte 11(85 Gods i Kelling- 
huscn Sogn til nogle liorgerc i Itzehoe og var da 
Forlover for Iiam liuiia „Ka-tter" (Cciivik Kiumme- 
dige(18), beseglede VMl til Vitterlighed med Liideke 
van der Wensin, var 1400 med Uorkvard ^[esekcn- 
sone Forlover for Erik Kruinmedinc (50), TiflU tog 
Hr. Berneke Skinkel paa Baag Herredstliiiig Vidne, 
at Iversnæs havde tilljort Lyder og Claus Krumme- 
dige (55). 
(SBorkvard Krummedige, beseglede 131. t Forliget 
om Borgen Tile (16) og TaUu Koiliget i Kolding (:iO), 
var 8. A. med sin Broder Hr. Nicolaus jMoscke og 
deres ,.Fætter" Eggert Krumnicdigo Forlover for Amt 
von der Wisch (fiG) og atter 13<>(i med sin Broder For- 
lover for Hartvig VSestcnsi'O (57) , trættede 1308 med 
• Otto Wensin om Gods i Elmshorn (17), havde 1375 
Haseldorp i Pant sammen mod Hr. Hartvig Ileest (58), 
var t 29 Aug. 1377(47). Sonner: 

(aClaus Krummedige, sluttede 1376 sammen med 
sin Broder Lil)orius Forlig i en Trætte, deres Fader 
Borkvard Krummedige havde havt med Staden 
Lybæk (59), havde med sin Broder Haseldorp i 
Pant efter deres Fader til 1377, da Pantet bl<?v ind- 
løst, er vel den Claus Weerd, som 1379 sammen 
med Hr. Liborius Krummedige beseglede til Vitter- 
lighed sammen med Hartvig Buselie. 
(b Hr. Liborius Krummedige, solgte Barmstedc 
til Kapitlet i Hamborg og 1381 Elmsliorn til (irc- 
verne Otto og Beriiliard af Holsten, var 1379 Kid- 
der, lovede 1384. Son: 
J Urgen K ru lu m e d i go „Liboriensonc", nævnes 
1413 samt i Klageskriftet 1423 (tiO), solgte lUb til 
Kirken i Itzehoo en indtægt af Ketbwiscli , der 
havde tilhort Hr. Herm:ui Krumuiedige(l8), eiedo 
1427 Gods i Krummenilik Sogn (18), var t 1135. 
(cBosseko Krunimi; di ge , var 137(; endnu umyn- 
dig (•IC), beseglede 1414 aamnion med Hartvig Krum- 
medige Buseliciisone et af Vivian Hijcken til (irev 
Henrik udstedt Ujenbrev. Datter: 

Margaretlie; g. m. Kggert van der Harberge; 
do og deres Stin iJossoko van der Harberge wolgto 
1453 til Brcido Batit/ow og Hartvig Ijyderaen 
Krummedige deres Arvegods efter „Borges" 
Krummedige (18). 

222 Krummedige. 

(3En Datter; g. ni. Johannes OtzeJiutle, kaldet Scliulen- 
borcli, og Moder til Nicolaus Mcscko, ISorkvard og Jo- 
hannes Otzcbude, der i:iG9 kalde Hr. Nicolaus INleseke 
og Borkvard KrumraedijiO tor derca Morbrødre (18). 
(4Hartvig Tolnere, Hk 13UU sammen med Hr. Me- 
seke og Borkvard Krummedige Gods i Klmshorn i 
Pant af Claus Raboysen. VSøn: 

Jo li au Tolne ro, udstedte 1370 til Henning von 
Kaden en Forpligt om Wilcken von Hammes Gods. 
2)Hr. Nicolaus de Ottenbiittel, nævnes 1300 sammen 
med sine Søskende, vel identisk med den Væbner Nico- 
laus Krummedige, som 1315 beseglede et Forlig mellem 
Greverne Gert, Henueke og Johan (Gi) og 1 Aug. 1317 
kaldes Ridder (0:2), beseglede 13:23 den Iiolstcnske Adels 
Forbund og kaldes her lir. Nicolaus de oldo vammo 
Crummcudyke (03), nævnes 13:25 sammen med Hr. Jolian- 
nes Krummedige og Hr. Nicolaus „de junglie" som For- 
lover for Greve Gert (38), levede 11 Blai 13:20 (S'.l). Soiincr: 
a) Hr. Nicolaus Krummedige „do j ung li e'', er mulig den 
ovenfor 1315 (61) og den 13ia nævnte Væbner Nicolaus 
K., var .") Aug. 1320 endnu kun Væbner ((il), beseglede 
1323 den holstenske Adels Forbund og var da Kidder(03), 
ledsagede 1324 Greve Gert paa Soningsrcisen til Ly- 
bæk, nævnes 1325 sammen me<l Hr. Jolianiies og oldo 
Hr. Nicolaus K.(38), var 1333 Vidne, da Hertug Valde- 
mar og Grev Gert forlehnede Hr. Stig Andersen med 
Sønder Dyrs Herred (05), stiftede 13^0 en Sjælemesse i 
Kirken i Aspe for sin Fader Hr. Nicolaus K. , Ridder, 
og gav dertil Indtægterne af Mullen i RoUoli, som han 
selv beholdt i Forlplinliig, iiifu tilstod s. A., at bemeldte 
Mølle alt var givet til Kirken af Hr. Hartvig Buscho(8), 
var 1339 nærværende ved F'orliget i Slesvig mellem 
Hertug Valdemar og Greve Gert og nævnes Aaret efter 
ligeledes ved Forliget i Soaderborg (00), anklages 1342 
sammen med Hr. Hartvig og Hasso K. af Hamborgerno 
for Røveri (07). l?i)rn : 

(IHonrik Krummedige, Hr. Nicolaus' Son, pant- 
eatto 1304 sammen med sin Broder Byerne Grønliudo 
og Overndorp til deres Svoger Jolian Biverbeke og 
deres Soster Anne (IS), afstod 137'J en Indkomst af 
Rethwiscli til Klostret i Itzelioe, beseglede 1385 med 
sin „Fætter" Lyder K. (18), niou den lli;nrik K., som 
med sine fire Hustruer Anna, Godeke, Ide og Berta 
nævnes i lleiligeiistedten Doclerrgistret. Bitrn: 
(a Clau 8 K r u m m e d i g o , j v f. Ji i n i c n B ok e (S. 233). 
(bBorkvard Krummedige, solgte 1385 sammen 
med sin Broder og Svoger Gods i Ottenbiittel til 
noglo Borgere i It^eLou. 

223 Krummedige. 

(cChristine, g. før 1385 ni. Claus Krumkop (Krum- 
medige). 
(2Iven Krummedige, var 1348 Forlover for Johan 
Urhane m. Fl. til Staden Lybæk (08) , nævnes 1364 
sammen med sin Broder og Svoger, nævnes 137o i et 
Forbund mellem de holstenske Grever og Hertugen 
af Meklenborg (6U), eiede vistnok Drage. 
(SAnne, var 1304 g. m. Johan Beverboke. 
b)Hr. Hartvig Krummedige til Kjærstrup paa Taa- 
singe, nævnes 1324 i de holstenske (jrevers Korlig med 
Hr. Markvard Westensee, var 1335 endnu kun Væb- 
ner (70), men 14 Febr. 1330 Bidder og beseglede da med 
sin Broder (71), anklagedes 1342 af Hamborgerne og 
Rostokkerne for s;irameu mc<l de holstenske Grever at 
have drevet Plyndringstog (72) , tiltraadte 1315 Grever- 
nes Sone med Lybæk (73), nævnes 1318 i et F'orlig 
mellem Kong Valdemar og Greverne Claus og Hen- 
rik (74), trættede 1353 med Ksrom Kloster om Uggelose, 
som Fru Ingefred havde givet til Klostret, Iivilken 
Trætte forst endtes ved et mellem Klostret og ham og 
hans Sonner 1362 sluttet Forlig (75), var 13G3 en af 
Kongens Forlovere for Froken Ingeborgs Medgift (70); 
g. 1° m. N. N., 2° m. Sophie l'edersdatter Stygge (Galen). 
Bom 

uf 1. Ægteskab : 
(iVolrad Krummedige, nævnes 1362 i Forliget 
med Ksrom Kloster, er vel næppe den Volrad K., 
Canonicus Corvicensis, for hvem Kantoren i Hamborg 
Hr. Henrik Krummedige stiftede Aartid. 
(2 Cl au 8 Krummedige til Iversnas, nævnes lige- 
ledes 1302, beseglede 13(i5 Forliget i Kolding (20) og 
tog s. A. Vidne af Vonslev Gailestævno om sin Ret 
til Bro Molle (77). 
af -J. Æ(jte>!kuh: 
(3 Anders Krum modige, nævnes 13G2. 
(4 Jo nas Krummedige, nævnes 1302. 
(5Ide; g. m. Hr. Benedict Alilefehlt. 
3)Kn Datter, kom i:;00 i Itzelioo Kloster, 
b. Has s o de O 1 1 o n b il 1 1 el , var 1275 Ridder og nævnes atter 
127<J og 1281(78). ySonner: 

l)Hasso Krummedige, be.scgledo 1313 tilligemed sin 
Broder til Vitterliglied med llertutr Krik (79), nævnes 1322 
i et Forlig mellem Gnaverne Adolf og Johan (80), kjolito 
1327 llolmis Lebii af Grevi! Gert (Kl), aiiklagi's 1J12 sam- 
men med Hr. Xieolaus ni,' Ur. llaitvitf Kriiiiiiiiedigo af 
Byen Hamborg ((n), tiltrailrr i:i45 et uiellem Greverne og 
Stailcn Lybæk sluttet l'Di lii,' (7.1) , b.sogicde 1350 til Vit- 
terlighed med Grevc! Julian (82). ?Si)iiiier- 

221 


Krummedigc. 

a)Ha8SO el. Hatzeke Krummedi Re til Mehlbeck, 
forpligtede sip 1307 sammen med Claus, Rorkvard, Otto 
Og IJorkvard btipcr famuli dicti Krumm(!dii?e til atter 
at indløse en til Kirken i lIaml>or(,' pantsat Tiende af 
Rethwiscli, mevnea 13ti7 sammen med sin liiodcr, mulig 
identisk med en 1373 og 1378 nævnt Ilasso To gel, 
beseglede 1370 atter sammon med sin Broder, nu til Vit- 
terlighed mod Hartvig Busclio(18), 13SI sammen med 
Eler Kale(83), var s. A. Forlover for Hr, Liborius 
Krummedige, 1387 for Otto Krummedigc og var 1390 
nærværende ved Forliget i Kiel mellem Greverne (84). 

b) Eggert Krummedigc, beseglede isr.b -ammen med 
Johan Leuesello Krummedige (18), og næv. <»s 13G5(5C) 
og sammen med sin Broder loG7, 137'J og 1361. 
2)IIr Hartvig Krummedige, kaldes 1313 Broder til 

Hasso (79), var 1315 Kidder og nævnes i Forliget mellem 

Greverne Gert, lienueke og Johan (01) og ligeledes 

1318(85). ? Sønner: 

a)IIr. Iven Krummedige, Ridder, solgte lool Haver- 
kamp m.m. tilTimme Buntsingh, og beseglede da med 
ham hans Broder Dose og hans „l'^tttcro" VVitte Iven, 
Henneke Wittekop, Iven Kencelere, Hartvig, Markvard, 
grote Johan, IMeseke og Iven Markvardessonc alle 
kaldet Krummedige. 

b) Dose Krummedige, beseglede 1351 sammen med sin 

Broder. , , ., . 

c.Hr Nicolaus de Ottenbiittel, var 12C7t Voldgiftsmand 
i en Strid mellem Hamborg og Hr. Otto von Barmstede, 
var l!i81 Kidder og n.evnea mod sine Brodro (blJ). ?S(inner: 
l)Grote Iven Krummedige, beseglode 1~"J7 mod (4reve 
Johan, tjente 1208 blandt Staden Ljba'lis Leiotropper, 
blev 1300 af Bispen af Lyliick anklaget for l'avon for at 
have øvet Overgreb mod en Kannik (87). ?Siinnor: 
a)Grote Johan Krummedige, vistnok den Henneke 
K., som 13:23 bescgU<lo den holstenske Adels For- 
bund (63) og 1342 i Lybækkorncs Klager kaldes „Vor- 
geten Sone", eiedo s. A. Brockdorft' og Hoidcnlleth (88), 
vel den Johannes K. , som 1348 med sin Broder Iven 
og Johannes I,eue8elle for deres Frænde Ly(bM- Kruin- 
mediges Sjæl cav Kenter af dennes Suna, deres „Fa,t- 
ter" Eggert KiiiiimieaiKes Gods i t-telnow og (irowel 
til ItzeUoe Klo.^tor (18), luevnes 1351 sammen med Iven 
.Engel Krummedige. yBiirn: 
(iSegebod Krummedige til IVIehlbeek og Lotfis- 
moao (Baag 11.), fik alt 1310 Gods i Jordlose i Fyn i 
Pant uf Fru liig.'liorg, Hr. Jens Slelstf-O), kaldes 
1.S60 „Farbroder" til Wittc Iven og Kugcrt Krumme- 
dige (40) , bosoglcdo 13(i4 sammen med sin Broder 

226 16 Krummcdige. 

Urik Forliget mellem Greve Claus og Hr. Henrik 
Reventlows Arvinger (10), fik 1377 Gods i Tranebiittel 
i Forpagtning af l)oinkapitlet i Slo3vig(U0), kjøbte 
1380 Gods i Vedstod osv. af sine „Kættere** Hartvig 
Brøger og Blix Krunimedigc og kaidus da „fætter" 
til Lyder Krummedige, 13y3 udstedtes et Vidne om, 
at han i sin Tid med Ære udliiste sig af dansk 
Fangenskab (i)l) ; g. m. Sidsel Pedorsdatter Skram til 
Rundtoft, levede Enke 1397. Børn: 
(a Hr. Erik Krummedige, jvf. den danske 

Linie (S. 235). 
(bMette; g. 1° m. N N. Juel, hvis Son Iver Juel 
solgte sin Part i Lugismose til Jens Pedersen 
(Panter) (92), 2° m. Hartvig Sehested, der 1388 kvit- 
terede den ældre JJrik Krummedige pau Scgebod 
Krummediges Vegne for sin Hustrus Medgift (49). 
(c Anne; g. m. Hartvig IJroide, der 13;i7 afstod al 
sin Hustrus Arveret efter liendes Fader, Soster og 
Broder, samt livad hun kunde arve efter sin Moder, 
til hendes Broder Erik, til hvem han 1400 udstedte 
et Gjældsbrev (49). 
(dEn Søn, var t 1'597. 
(2 Erik Krummedige den ældre, kaliles ogsaa 1360 
„Farbroder" til Witte Iven og Kg«ert Kruuiniedige(4i)) 
og nævnes 1364 sammen med sin liroder, var 1365 en 
af Grevernes Forlovere ved Forliget med Kong Valde- 
mar (20) og ligeledes 1376 ved J'Orljundet med do 
meklenborgske Hertuger (08), fik 1388 jiaa lirodorens 
Vegne Kvittering af Hartvig Selicsted for dennes 
Hustrus Medgift (49). VSøn: 

Herbort Krummedige, tilskrev ca. 1420 fra 
Rundtoft Raadet i Lybæk en Bitn om at mægle 
mellem liam og Hertug Henrik af Sønderjylland (93). 
(SElsebe; g m. Henrik Split, der 1391 overdrog P^rik 
Krummedige alle sine Krav paa Itundtoft. 
b)Lyder Krummedige, eiede Borgen Krummendik, 
men da han sammen med Brodrone Wostensoe drev 
Røvertog mod Lybæk, forpligtede GreviTno Gert og 
Johan sig til at indtage den (94), anklages 1342 
sammen med Iven Krunimeiidigo af Lyluckkerne (95), 
kaldes 8. A. Greve Henriks Vasal (96), tiltraudto, atter 
sammen med Broderen Iven, 134'> Sonen med l-yliæk(23), 
var 1346 Forlover for do lluniinersbiittel'or ved (Jrfeiilen 
med Grove Jolian(97), var t 1348, da hans Krænder 
Joliannes og Iven fratrea dicti de Crummrndik ae Jo- 
hannes Lcueselle nav tio<ts i Stclnow otc. til Itzeboe 
Kloster for hans Sjæl med Samtykke af lians Son Eg- 
gert K. (18). Søn: 

220 Krummedige. 

Eggert Krumniedige, nævnes altsaa 1348, truedes 

1358 — 59 med l!an, fordi lian havde liaTRct lUspen af 

Katzoborgs Goda, optræder 18(i0 sammen med Witto 

Iven(49), nævnes 13G3 i et Vidne om Striden mellem 

Greve Adolf og Hamborg (98), beseglede Aaret efter 

Forliget om Slottet Tilo(lG), var 13U5 Forlover for 

Greverne ved Kredslutnintren med Kon^ Valdemar(aO) 

og kaldes s. A. Fætter til liorkvard og Hr. Meseko 

Krammcdigo (5G) og beseglede med Johan Leueselle, 

solgte 13G7 Gods til Johan Svave (99). 

c)Iven Krummedige, nævnes 1342(95) og 1345(23) 

sammen med sin Broder Lyder og 1348 sammen med 

sin Broder Johan, beseglede 1358 med Johan Leuesellc, 

maaske den Iven Engel van dem K., som 13U4 l)eseglcde 

Forliget med Hr. Henrik Reventlows Arvinger (lU) og 

1365 var Forlover for Greverne ved Forliget med Kong 

Valdemar (20). ? Sønner: 

(IJohan el. Henneke \Vi ttekop van demKrum- 
medige, tiltraadte 1315 Sonenmed Lybæk (23), var 
1347 Forlover ved Grevernes Forl)und med Hamborg 
mod Johan Humniersbiittel (100), var atter 13ti5 For- 
lover for Greverne ved Forliget med Kong Valde- 
mar(20), havde 1370 Haderslev i Tant af (ireve .\dolf 
og optræde da til hans tro Haand Hr. Mesekc'og 
Borkvard, Brodre, Iven Stauerby Krummedige og 
Hartvig Brogere, Henneke Wittekops Broder (101), 
var 1373 Forlover for Hartvig Busche(18), var 137<> 
Lehnsmand paa Hvidkilde og kaldes s. A. „Kætter" 
til Borkvard K. til Haseldorf, havde endnu 1377 
Haderslev i Pant (102). Sonner: 

(a Henneke Krum med i ge el. Wi ttekop til Sund- 
holt (Salling H.), beseglede en Kvittering fra Lyder 
Lesyow (Luchow?) til Anders Ivensen, for en l'enge- 
8um, for hvilken (Haus Krumkop havde pantsat 
Satrupholm til Lyder, nævnes 1417 blandt Kong 
Erika Forlovere ved et Forli« med Greverne (103), 
var 1418 nærværende paa Salling Herredstliing (104), 
Og ligeledes 1420 saniinen med sin Broder Tim- 
ine(105), eiede 1434 Sandliolt (IDG) ; g. m. Karine, 
levede Knke efter ham (107). Døtre: 

1. Beke; g. m. Hr. l'rederik Har.srliek til F.lved, 
t 1493, begge begr. i St. Knuds Kirke i Odense. 

2. ? Fru Johanne, „Hr. Hendrik Krjimmedigea 
Dutter", havde 1501 jus patr. til Briil.y KirkeduS). 

(bHr. Timmo Krummedige el. Wittekoj) til 
Sandholt, nævnes llOG blandt de Bidragydende til 
Hospitalet i l''a;i borg (109) og 1420 sammen med 
Broderen (10.5), beseglede 1434(100) og G Juli M41 

227 Krummedige. 

til Vitterlighed med Fru Orcte af Ldfrisniose (110), 
men var t 15 I)*!"-'- 14r)3(lH); p. in. N. X. Svends- 
datter Udaeii, nialif,' den lii'i nævnte Fru Kirstine 
af Sandholt (113). .Sonner: 

l.Blasius Wittekop, pantsatte 1450 med sine 
Brødre alt deres iiiiulrciio Gods i Tørring til 
Hr. Timnie Nielsen (Koaonkrantz) til Stens- 
balle (113). 
2.Hr. Johan Wittekop til Sandholt, som Hr. 
Poul Laxmand afkjødte liam „med stort Bedras", 
Hr. Svend Udsens Dattersim (Ilt), angives 1453 
udtrykkelig at være Timnies Son (111), solgte 
1453 til Uroido llantzosv al sin Arv efter „llorige" 
(Liborius KiumnicdiKe?) (18), var 14 Okt. 1451 
Væbner, men 145H llidder (Ui))! trrr^ttcdc 1400 
med Uunderne i Kramp og havde endnu 1473 
dette Sogn i l'ant, ualioseligt i sin og sin Frues 
Levetid (IIC), var 1473 o;.,' 1475 IfovtHljniand paa 
Rugaard(117), beseglede Hyldiiigsaktcn 1487(118), 
levede 23 April 149>>(119); g. m. Hille. 
S.Svend Wittekop, nævnes 145(> sammen med 
Brødrene, beseglede 1459 til Vitterlighed med 
Fru Karino Ksgo Hops (130). 
(2Witte Iven Krummedige, maaske den Ivcn K., 
der 1352 blandt Rlarkvard Struz's Frænder sluttede 
Sone med Staden Lybæk i Anledning af Drabet paa 
Markvard(121), kaldes 1358 Fætter til.lohan Leucselle, 
mæler 1300 sammen med Eggert Krummedige et 
Gjældsbrev paa 1H(I Mrk. diidt, som dere.s ,.patruelos"' 
Segebod og Erik Krummedige tiavde udyivet til dem 
og do nu liavde tabt (4;)), var 13C4 Ridder og be- 
seglede da Vidnet om (ircv Claus's Forlig med Hr. 
Henrik Itoventlows Arvinger (IC), gjorde l;j(i4 sammen 
med grote Jolian og Itorkvard Stiper en F'rcdsalut- 
ning med I/ybæk , der ligesom dot liysn.i'vntc l'orlig 
er beseglet af Iven langel van dem ICrummcdige, 
Ridder, Segebod, Erik, liorkvard, .Johan Leucai^lle, 
Iven Stauerby, Eggert og Hartvig liuaebo, som alle 
kaldes Krummedige, \'a linere (4 1) , fik 13(i7 paa egne 
og sin Ka-tter l^ggcrt Krumniedigcs Vegne af (Ireve 
Henrik Kvittering for et [,aan, for hvilket bl. A. 
Hr. Nicolaus Mescke havde va-ret Forlover, var selv 
);i73 Forlover fur Hartvig Kusi-lie (18), eiede .Mage- 
lund og Lykkeaholm (Vinding H.), som han fur 1380 
solgte til de Hiimniersljuttercr (132) ; g. ni. Enken 
efter All)ert Hrok til Magelnnd og EykkcHholm. 
(31lorkvard Ktiper, navnes Ui57, jilutti'de l.iilj sam- 
men med Witte Iven et J'"orlig med Staikn Kyha'k(44), 

228 Krummedige. 

beseglede 1366 sammen mod Hr. Nicolaus Mcseko og 
Borkvard Krummedige, i:!73 med Hartvig Buscho (IK), 
og 1378 med Hartvig og Lyder Krummedige. 
(4Hartvig lirijger, kaldes 1372 lirodcr til lleiinekc 
Wittekop, havde 1378 Haderslev i Pant, licseglculo 
1380 til Vitterlighed, da do Iluiiiiiicrsbiitterer solgte 
Magelund til Hr. Kvert INlultke, solgte s. A. med sin 
Broder Blix Krummedige Gods til deres „Kætter" 
Segebod Krummedige og til hans tro Haand hans 
Broder Erik og „Fætter" Lyder K. 
(5 Blix Krummedige, nævnes 1380 med sin nys 
nævnte Broder. 
d)Hartvig Mi Ide hånd, kaldes 1335 Hartvig Krumme- 
dige, men 1358 Hartvig Mildehand og beseglede da 
med Johan Leueselle (18). Denne „Milde Iland" synes 
at være identisk med en „Stille Hans" eller „Stille 
Johan" , hvis Sønner oftere navngives som „Stille 
Johans" Sønner. Sonner: 

(iHartvig Krummedige, beseglede 1350 en Or- 
feide(123), kaldes 1303 „Mildeliandensone" og solgte 
da med Segebod og Erik K. Gods i Stelnow til Itze- 
hoe Kloster for Sjælemesser, solgte atter 1374 med 
sin Broder Gods til samme Kloster og kaldte sig da 
Stille Johans Sonner (18), solgte endnu 1378 med sin 
Broder Gods i Kaaks til Itzehoe Kloster, og be- 
seglede da med dem Hasso 'l'ogel, Borkvard Stiper, 
Henrik, Lyder og Hartvig Buscho, kaldet Krumme- 
dige'r(12l). ?S(in: 

Claus Krum kor til Satrupholm, kvitterede 1378 
Hertug Henrik af Meklenborg for sin og sine 
Venners 'i'jcneste og Skade, kalder sig da Claus 
Krummedige „ånders Krunimekop geheten" (127), 
beseglede 1397 til Vitterliglied med Hartvig Breide 
og kaldte sig da i sit Sigil Claus Krummedige; g. 
m. Christine lloiuiksdatter Krummodige. Børn: 
I.Hartvig Krumkoj), ciedc Satrup og Satrup- 
holm, som han solgte til sin Søsters Ægtefælle, 
men atter fik i l'ant af denne, hvorefter han 
overlod sin l'rue ih^tte Pant, som hun videre 
overlod til Henning von iler Hagen, som 1131 
tog Vidne herom paa Ny llerredsthing , nævnes 
1423 i Holstenernes Klager (128); g. m. Kibe, 
Enke 1431. 
2. Ode, var -f 25 Okt. 1450 og blev arvet af Hartvig 
og Lyder Lucliow (12!)) ; g. m. Anders IviMisen 
(Kosenkrantz), der solgte Satruji og Suti ujdioUn 
til Bispen i Slesvig (130). 
(2 Ly der Krum med i go, var 135.3 i dansk Kangen- 

a29 KrummediKe. 

Bkab, men skulde ifølge Forliget s. A. udvexles, 
solgte 1374 og 1378 med Hartvig Krumim-dige Goda 
til Itzehoe Kloster, kaldes 1380 „Fætter- til begeboJ 
og Erik Kruininedige, var 1381 Pantelierre jiaa Kenda- 
borg; g. m. M(!tta von Kampe (g. 1" m. Otto Kuraohr), 
der levede 1408(18). Sun: 

' Hartvig Krummedi ge, nævnes 1399 og sammen 
med sin Moder 1408, var 1413 og 1419 Kammer- 
mester hos Greverne, beseglede 1417 Forliget med 
Kong Erik (125), var en Tid i dansk Fangenskab 
Og maatte betale 300 Ulrk. Løsepenge (l;iti)i kaldes 
1425 Lyders Søn og ligeledes 14;'i3 , da lian og 
Breide Kantzow nf Eggert van der Harberge kjobte 
Arvegods efter „Borges" Krummedige (Ib). 
e)?Timme Krummedigc, var 1346 Kaadmand i Kiel. 
"2) El er Krummedige, beseglede 1305 tilligemed Henrik 

Krummedige med l'riorindcn i Itzelioe (lc!l). 
3) Henrik Krummedige, nævnes med Eler K. 1305. 
?Søn: 

Nicolaus Blokesberg. Sønner: 

(IJohanUlokesbergel.JohanLeucsellc, kaldes 
13421 Lybækkernes Klage „Leuesellc Blokesberg" (132), 
men siden Johan Leueselle, nicvncs 1348 sammen 
med Johan og Iven Krummedige (18), solt!te 1357 
med Samtykke af sine „Onkler" Albus Yvanus, Eg- 
ghehardus og Hartwicus K., Søn af don ældre Jo- 
hannes, Gods i Vedsted til Itzehoe Kloster (18), 
solgte 1358 Gods i btelnow til samme Kloster og da 
beseglede med ham Hartvig Mildeliaiid, Iven og 
Eggert K. (133) og atter Gods i Vr.lstod, hvilket 
Skjitde hana „Fætter" Witto Iven beacj^'lede, buaogledo 
1364 Greve Claus's Forlig med lir. Henrik Revent- 
lows Arvinger (IG), kaldes 1379 Julian, Sun af Nico- 
laus Blokesberg og beseglede da med Hartvig 
Bu8che(l8). 
(2B8rtold Blokesberg. I en Kopibog over Ad- 
komstdokumenter, tilhørende Kirken i Aspe, nævnes 
Johan og Bartlield Blokesberg Brødre „geheten de 
Krummeiidiih". 

3. Volbre fil t de Krummedige, nævnes 1247 sammen med 
Balduin de Krummedige i et af Greve Johan udstedt Vidne (28). 
? Still : 

Is' anno do Krum modige, nævnes 1297 i et af Greve 
Johan udstedt Vidne (134). 

4. Balduiii de Krummedige, nævnes 1247 sammen med 
Volbreclit do Krummedige (28). 230 Krummedige. 

Den svenske Linie. 
Hr. Markvard KruminediRO (jvf. S.'-i'iO), var 1381 Kidder 
og Forlovor for Hr. Liborius Krumincdifiu, besegledo 138li til 
Vitterlighed med Otto Krummedige, nævnes 1389 i Stockholm. 
Sønner: 

I.Eggert Krummedige, beseglede 1108—9 til Vitterlighed 
Skjøder til Hr. Abraham Brodersen, 1408 Kongens IJom- 
bavende(l), var t H14(i); g. ni. Eline Pedcrsdatter, var ogsaa 
t 1414, begge begr. i Alvestu Kloster (3). Sun: 
a.Eggert Eggertaen Krummedige til Skiilleniis (S. 
Wedbo H., Joakijping Lehn), livortil han skrev sig 1440, 
var 1446 Kidder og 1402 Kong Karls Hovedsmand paa 
Romblaborg (4) men sluttede sig til det danske Parti og 
maatte derfor flygte til Dunmark, dømtes 1453 i Sverig til 
Døden, var s. A. dansk Kigsraad, men 14li5 og C« svensk 
Sendebud til Moderne i Jøuktiping og Nykoping (0), deltog 
1471 i Toget til Stockholm, kjiibte 1475 med Fru Marine 
Gods paa Laaland af Peder Hang (ij), var 147G og 1479 Hø- 
vedsmand paaLykaa(7), fik sidstnævnte Aar Gods i Dølle- 
Qelde i Pant (8), var 1484 dansk Sendebud til Modet i 
Kalmar og 1487 med Kong Hans paa (lullaiul (9), var + 2f» 
Okt. 1488(10): g. 1" m. Ramborg Mattisdattcr (Lillje), + fur 
1459, (g. 1° m.Sverigs Kiges Kaad Bo Knutsson Griphufvud), 
2° før 1466 (U) m. Marine Jensdatter (Guye) til Gjeltofte, 
8om hun 1490 med sin Son Henrik K. solgte til Hr. Eskild 
Gøye(12), solgte 1491 til Hr. Sten Sture alt sit efter sin 
Husbond og sin Søn arvede Gods og det for den store Nod 
Og Trang, hvori hendes Husbond kom for Kong Cliristierns 
Skyld (13) (var „Moder" til Josef Keberg)(I4). Søn (af 2. 
Ægteskab): 

Henrik Krummedige, levede 1490, men var t 1491. 
b.? Lisbet; g. m. Mogens Eriksen Bing til Lovestod. 
2.Albrecht Krummedige, beseglede 1419 til Vitterlighed 
med Poul Eelaxsen i Halland (15), stiftede 14:22 Sjælemesse 
i Alvesta Kloster for sin Broder Eggerts Sjæl, og gav dertil 
sit Oods i Guttestorp, var f 1426; g. m. Merete Steensdattcr, 
var + 1422. Søn : 

a.Eggert Albrechtsen Krummedige, gjorde 1441 Krav 

paa Guttestorii, beseglede 3 Kebr. 1452 til Vitterliglied et til 

Hr. Hartvig Krummedige udstedt Gjaldsbrev og kaidos da 

Eggert Albriktscin, men i »it Sigil Eggert Krummedige (10). 

b. — Flere Bom. 

S.Hartvig Krummedige, antog sig 1426 sin Broder Al- 

bruchta Bum paa Skiftet efter denne. 

Linien Heiligonstedten. 
Hartvig Krummodigo (jvf. S. 2^0) beseglede 1399 til Vit- 

831 Rrummedige. 

terligbed med Harmrn Hcyno, 1402 med Borkvard Plessn, solgte 
1408 med sin Siin Borkvard Gods i Ouvcnlialo til' Klostret i 
Uetcrsen, levede 11^4; g. iii. N. Is'. Cliiusdattor Limlick. Souiier: 
1. Borkvard Krunimodigc, nævnes 1 tot) gammen med sin 
Fader, kaldes 1417 llurtigosaone, men 1 13^' Borkvard Kriiiiime- 
dige den yngre, beseglede 14b5 nicd Ileiincke og Hartvig 
Krummedige, 1442 til Vitterlighed med Iven Krumniedige, 
var 1444 sammen med Hartvig Krummedige iiærvaTende vod 
en Forhandling i Itzehoe mellom Hertug Adolph og Hol- 
stenerne; g. m. Motto, der nævnes som Enke 12 Aug. 1448(1). 
Sønner: 

a. Claus Krummedige, kaldes 1435 Borkvards Son og 
Fætter til Jiirgen Krummedige og gav da Samtykke til, at 
Flore Botos solgte til Itzehoe Klostor en vis Afgift af Gods 
i Kethwisch, som hun havde kjobt af hani(:;). ?S(tnner: 
l)Magister Alb rcch t Krummedige, blev 1443 immatr. 

ved Universitetet i Uostok(3), var Kannik i Lybæk, 
var flere Aar i JRom og Notar i don i)avolige llota, blev 
146ti Bisp i Lybæk, dansk Sendoliud til l'reussen og Bur- 
gund, 1467 til Noderlandono , 14ti8 til England, 1477 til 
Sachsen, kvitterede 1484 Kong Hans for Penge, som Kong 
Christiern 1. var ham og haus afg. „I''ættor" Ji'irgcn Krumme- 
dige skyldig, var en dygtig, men pragtlysten Herre, der 
efterlod sit Stift i stor Gjæld, t ^7 Okt. 1489, begr. i 
Lybæk Domkirke. 
2)Erik Krummedige, var 1470 — 71 fangen i Sverig. 

b. Joakim Krummedige, kaidos 144S Borkvardsen , og 
kvitterede da Byen Lyba-k for en den betroet Teiigesum (4), 
fik 1472 sin Brodorsou Bispejis Anbefaling til at nyde Ten- 
sion af den Donation, hans Farfaders Jlorbroder, den i 
Ditmarsken faldne Henneke Limbek havde givet til Hellig- 
aandsgaaTd(^n 1 Kil)C (5). 

C.Jørgen Krummedige, var 1456 Forlover for Breido 
Kantzow (6), Ijoseglede 1409 den holstenske Adels Forbund 
og kaldes udtrykkelig Borkvardsen (7) , og 1471) Sogoberg 
Keccsseu (8), stod i Greve Gerliard af Oldenliorgs Tjeneste, 
blev fangen af Kongen men frigiven vod Forliget 1470 (9), 
1470 Sendebud til Stockholm, var 1173—74 Aintmaiid paa 
Segeberg (10) , afstod 1479 sit Gods Kaden til Kongen mod 
en aarlig Afgift af Segeberg (1 1), var t MHl, kaldi.'s P'a'ttcr 
til Bisp Albrecht; g. m. Dorotiiea, dor laante Itzolioo Kbisfcr 
1000 Gylden, livorom Fru Hoilvig (Christopher Aldcriddls 
1643 trætteih; med Klosteret, nævne« i Hoiligenstodten-Dode- 
registrot. Biirn ; 

1) B o r k V a r d K r u m m e d i g o til Hciligenstcdtcn, Kletkainp 
og Stellau, na'vncs 1486 Forlover for Ditliiv liuchwaldt, 
1490 ved ArvedeliMgen mellom Kong Hans og Hertug 
Frederik (12) , angives at være falden 1500 i Ditmarsken, 

232 - Krummedige. 

men var 1501 og 1503 Amtniaml paa Flensborg (13) og 
synes endnu at liavo levet 1501, daLjb;ekkcrne indinanede 
ham for et Forlol'te for Kon;,' Hans; «• m- (Jatliariiia Be- 
uedictsdatter Pogwisch af Gneningon, levede £iikc 1506 
og 1545. Dottre: 
a)Heilvig til Heiligenstedten og Stellau, lovede endnu 

1562; g. m. Cliristojilier Ahlefeldt, t 2 April 1532. 
b)£n Datter, g. m. Otto Kitzerow. 
2)?Heilvig, var i Prectz Kloster. 
S.Claus Krummedige, skjodede 1412 til Hr. Ujurn Olsen al 
den Kot i Stensgaard i F^-en, sum var lium tilfulden efter 
Fru „Eisbus" Brevs Lydelse (14). Søn: 
Jiirgen Krum modige, kaldes 14(i'J Clausen „ichtes wannc 
wanatlticli tliom Crumniendike" og beseglede da til Vitter- 
lighed med Fru Abel, liggert Muggeles. 

Linien Beke. 
Claus KrummodigG (jvf.S.223), nævnes 1385 sammen med 
sin Broder, er mulig identisk med Claus Storm kaldet Krum- 
medige, der 1405 solgte Gods i Aspo, kaldes paa en Tavle, 
som fordum fandtes i Kirken i Hohenaspe , Hr. Nicolaus 
Krummedige. Son : 

Iven Krummedige, solgte 1442 Afgifter af Ketliwisch til 
Itzehoe Kloster, og beseglede da Borkvard og Hartvig Krumme- 
dige sammen med ham (2). Sønner: 

l.Henneke Krummedige, solgte 1435 med sin Broder 
Hartvig Gods i IHinstorf til Itzehoe Kloster, nævnes 1404 
sammen med Markvard Krummedige. Sun: 
Lyder el. L u d v i g K r u m m e d i g e til Krummendik, solgte 
1465 Gods i Kellinghuscn, Neuuiunster og Aspe Sogne til 
Eutin Kloster (15), beseglede 1409 den liolstensko Adels 
Forbund (7) og 1470 Segeberg-Uecessen og kaldes udtryk- 
kelig Henuekeson (8). 
2. Hart vig Krum medige, nævnes 1435 sammen med Bro- 
deren, og 1445(10). Børn: 

a. Otto Kruniniudigo til Beke, Aspe og Wedcldorf (nu 
Christinentlial), kaldes 1498 Hartvigsen og bortbyttede da 
Gods i btellau til Itzeboo Kloster for (iods ved Beke, var 
1499 og 1504 Anitnuiiid paa llaiirau, v;ir 150;i Baiiinien med 
Borkvard Krummedige Forlover for den Foi|di;.,'t , liisp 
Jens Andersen udstedte i Lybæk aiigaaeiule Kong Haus' 
Gjæld(l7), 1501 li.Ttugidig Kuad, stiftede 1511 Sjailiniesser 
for sig og sin Hustru i Sb'svig St. .Joliaiines Kloster, var t 
1528; vistnok g. m. den I'TU Klsebi' „Ivruniim-dige", som 
1502 ledsagede Hertug Frederik til Stendal. Sønner: 
l)Hartvig Krummedige til Beke, Aspe og Wed.ddorf, 
ledsagede iriOi Hertug I''re<lerik til SteniUil som l'age, 
nævnes atter 1507, kaldes 1508 Hartvig Krummedige Ot- 

233 Krummedigc. 

ten8on(t8), nævnes ved Hyldingen 1523 <10), solRto 1528 
til Jolian Rantzow alt sit Gods i Kethwish tillisjfmed alt 
sin Broder Ewalds Gods i Molenht'k, Vedsted, Otten- 
btittel, Aspe osv. , beseglede Forbundet med Danmark 
1533(20) og nuidte 1540 paa Kongens Vegne vod et Forlig 
med Ditmarskerne, tr.'ettedo 1542 med Kru Heilvig paa 
Heiligenstedten, skal have været Amtmand paa Steinburg, 
levede 1544; g. m. Margrethe von Ablcfeldt. I?ørn: 
a) Schack Kruinmedige til ]5eko, Aspe og Wedel- 
dorf, nævnes 1544, deltog 15C0 i Ditmarskens Opmaaling, 
1563 kongelig Kaad , traadte 15fi6 ud af Kongens Tje- 
neste og blev Dronning Sofies Amtmand paa Kiel og 
Pløen, førte langvarig Trætte med Jiirgcn Ahlefeldt til 
Heiligenstedten, bl. A. om Kirken i Aspe, lovede i April 
1578, men j s. A.; g. m. Dorotliea Poulsdattor von 
Damme, anklages som Enke 1578, fordi hendes Ægte- 
fælle havdo fravendt Kirken i Aspe Mollen i KoUoh, 
kjøbte 1580 en Skovpart i Ottenbilttel Skov, var t 1590. 
Børn: 

(IPoul Krummedige til Beke, var 1583 „Kongens 
Dreng" (21), blev dræbt i Neustadt i Borgermesterens 
Hus af en Udlænding (22). 
(20tte Krummedige, forte 1587 Trætte med Henrik 
Kantzow og Flere, blev 1590 anklaget for et begaaet 
Drab, selv dræbt 1594 af sin egen Broder, efter Andre 
dræbt af sin egen Tjener (22). 
(SHenrik Krummedige til Beke og Aspe, trættede 
1687 sammen med sin Moder og sin Broder Otte mod 
Statholder Henrik Rantzovsr og Flere angaaende et 
af Moderen paa Aspe Kirkes Grund hygget Hus, 
dræbte 1594 sin egen Broder, f 1598 som Slægtens 
sidste Mand; g. m. Anna, der 15!I9— 1600 trættede 
med sin afg. Ægtefælles Svogre, var f lt'20 (var IGlt 
g. m. fyrsti. Amtmand paa Trittau Jaspar l'entz, der 
da trættede med Schack l'less og Oswald Selicsted 
om sin Husfrues Livgeding efter hendes første 
Mand). 
(4Hartvig Krummedigo til Beke, var Hingstrider 
hos Hertug Hans den ældre, blev 15^0 aftakket ved 
Hertugens I)nd, f ir)H5 i l'rag. lians Moder og Bro- 
der Henrik lilev siden gjontagne (lange sagsiigt til 
Betaling af en l'engeauni, lian i sin yderste Nud 
havdo laant af Hr. I''riedrich von Scldeinitz. 
(SMargrotho til Wedeldorf og Aspe, som htin og 
Søsteren Mtittc solgte l(il)G og lti02 til Baltzer Ahle- 
feldt, levede llil4, f o. U115; g. m. Sdiack Alilefuldt 
til W'cnsin , Wulfborstel og l-'ricdrichshof, f. o. 1553 
t o. 1U04. 

83« Kruininedigc. 

(OMette til Bcke , levede 1C14; g. m. Heiinoke l'og- 

wisch til Dobcrstorf. 
(THelene, levede 1604, var + 1614; g. m. Joachim 
I'less til Rastorf. 
b) Sofie, var ugift 1588, lod Fonten i Ekenifrtrdc Kirke 
støbe i Flensborg. 
2)Ewald Krummedige til Mehlbeck , som han kjøbte 
1528(2), nævnes 1523 blandt de fra Hyldingen ude- 
blevne (23), solgte 1028 med sine to Brødres Samtykke til 
Hr. Johan Ilantzow sit Gods i Ucyenflet, Schcnefeld, 
Vedsted og Aspe, kom s. A. til Danmark i Tjeneste hos 
Hr. Henrik Krummedige, hvor han endnu var 1531(24), 
kaldes 1532 Hofainde, sluttede sig til Grev Christoffer, 
men blev haardt saaret fangen i Slaget ved Øxnebjerg 
11 Juni 1535 og drtdc strax etter (2')). 
3) Mikkel Krummedige til Aspe, nævnes 1523 blandt de 
fra Hyldingen Udeblevne (23) og 1528 med sine Brodre, 
trættede i en Kække Aar med sin Broder Hartvig Krum- 
medige, af hvem han mente sig forurettet paa Skiftet 
efter Faderen, levede 1510, t barnlos. 
b.?Ide, var 1488 i Itzehoe Kloster. 
c? Abel, var 1491 i Preetz Kloster. 
S.Markvard Krummedige, nævnes 14C4 sammen med Hen- 
neke Krummedige, og 1480 i Bitraarskernes Klager over Hol- 
Btenernea Overgreb. 

Den danske Ijinie. 
Hr.Erik Krummedige (jvf. S. 226) til Rundtoft, kjøbte 1392 
af Henrik Split sin Søster Elsebcs Part i IjOgismo8e(l), na-vnes 
1397 i Vidnet paa Urnehoved Tbing om, at Hertuginde Elisa- 
beth pantsatte Slesvig til Hertug t4ert (2), var senere Formynder 
for denne Hertug.s Børn, Uidih^r, 140« Drost i Sondcrjylland, 
Lebnsmand paa Tønder, indtog 1411 FIi'nsl)org fra de Danske, 
men sluttede sig 1413 til disse, kaldes 1417 Justitiarius Jucie (3) 
og s. A. dansk Rigsraad (4), 141« Sendet'ud til Slesvig til Ilnder- 
handlinger med Hunscsta'deriie , 1419 og 1432 Bchnsmand paa 
Aalliolni, 1423 Sendelnul til Flensborg, 1424 Hofmester, 1425 
Sendebud til Lybæk, mistede 14;>1 Kiindtnft, som Holstenerne 
jævnede med Jorden, var 1435 med Kong Krik i Stockholm og 
endnu 1438 til IMiide i Kalmar, + 14 Sopt. 143!), begr. i St. Ca- 
tharine Kirke i Lybæk: g. 1" m. Beate von Tliionen, hvis Kader, 
Drosten Hr. Johan vonTliienen 1197 overdrog dem mogct{iod8, 
2° m. Karen Hakonsdatter Frille, der 14 Nov. 1431) med sin Broder 
Jolian Frille lannte I'enge af Borgermester Henrik Kapcanlver i 
Lybæk (6) (g. 2" m. Hr. Joachim Henriksen (Reventlow) til Sobo). 
Børn: 

1. 1 1 c Krummedige. 

2. Hr. Hajtvig Krummedige, nævnes 1430 i Danmark, 

235 Krumnicdige. 

Lehnsinand over Lister Lclin i Norfjo, som lian styrede saa 
vel, at Almuen l-t'lB bad om ut faae ham tilhave, 1442 
Bidder, Lehnsmand over Hardant,'er Lclin, 1445 ])aa Akerslms, 
var 1445 nærværende, da de Ahlufeldter tik Torning i l'ant 
af Hertug Adnlt(ti)i blev 1447 t'an<,'i'n i Frisland, men undlob 
fra den Kirke, hvori Bnndcrne lioldt ham fan^;eii, Norges 
Kigea Kaad, blev 1449 af det norske Uaad sniult til i>aumark 
sammen med Uisjien af Oslo for at forliandle om Kigeriies 
Forbindelse, s. A. lieleiret paa Akorsluis af de Svenske, solt,'te 
1450 alt sit Ciods i Sundeved tig Anyel, som lian arvede efter 
siu Svoger Oluf Huk og sin Hustru ('atlirino Alarkvardsdattcr, 
1453 Korges Kiges Hofmester, l''orer for det danske l'arti i 
Norge, feidede derfor med Krkebisp Aslak Bolt og Hr. Alf 
Knudsen, havde Mo8 forbrudt sig mod Kongen, uvist ved 
hvad, og mistede alle sine Pantololin, stiftede Mtil et Alter i 
Oslo Domkirke, gav G(jds til Hovedø Kh)ster for sit og sin 
Husfrues Leiersted, var endnu 1480 Høvedsmand iiaa Akers- 
hus(7); g. 1" m. Cathrine Slarkvarilsdatter (iiuk) til IJrunlag, 
var + 1458, 2" m. Karen Andersdatter (Hak), 'd" m. Anne 
Henriksdatfor af Assendrup (Tybjerg H.). Børn 

af 1. Æyteakah : 
a — c. Tre Born, t smaa, dog efter Moderen. 

af 2. Æiiteslab: 
d.Hr. Henrik Krumme di go til Valden (Høgs H.), kjøbt 
lftl3 af Kongen, Kllinge (Haragers H.), kjøbt 1511 af Kongen, 
Kaade (i)aa Stangenæs i Vigen), kjøbt 1500 af Knud Knud- 
8en(8), Brunlag, Mogenstrup (Oxie H.), kjøbt af >"iels Hak, 
Assendrup, mistede sin Fader, da litin selv kun var 7 Aar 
gl.(9), og kaldes d()g alt 25 Xov. 14H4 Væl)ner (10), ja var 1485 
Ridder, 14«7 Høvedsmand paa Akorshus, 1489—1503 paa 
Bahus, Norges Kiges Kaad, 1497—98 Hovedsnjand paa lOlfs- 
borg , tik 1498 for sig og sin Hustru hivsiirev jma Vigen, 
Nummedal, ISlandal, Tluine Skil)rode, Kaabyggelaget m. m., 
kæmpede 15U1 — 2 mod don svensksindede Hr. Knud Alfsen, 
der belciredo liam paa Halms, i iivillcen lieloiring Henr. K. 
mistede sin ene Haand, fik Tndsa-tning og indtog saa 
Tønsherg og beleiredo fir. Knud jiaa Akersiius, under hvil- 
ken denno mod given Leide blev draljt, 1503- 8 lichnsmaiid 
paa Holba'k Slot. 1507—18 jiaa liaholm, udmurkede sig 
under Krigen mod Svcrig, v;u- 1510 ovcrs'te Kaptiiin til Søs 
i Krigen mod l.ybæk og slog LybaUkerne ved Nakskov, 
1517-19 Høvedsmand paa VarliiTg, mistede 1519 alh; sino 
liChn, som lian forst tik tilli;ige I52:i, sluttede sig 1523 
til Kong (''rederik I. og søgte at viiuiii Norge for hi\m, 
men kom herved i Strid med ilet norsko Kigsra:Ml, «om lio- 
Bkyldto ham for lli>ifovr;rderi, udstødte ham afKaadet, fra- 
tog Inim hans I.ebn og hindsforviste ham, 1525- 2i) ArReli- 
niester i Krigen mod Hr. Soren Norby, tik 152a sinu norske 

230 Krummcdige. 

Lehn tilhagp, ledsaRode 1529 Prin3 Chriatian til Norge, 
havdo fra Konti Hans' Tid til sin Diul Vor Frue Kloster i 
Roskilde i Korlehning, t I^jSO, mellem 7 Marts Ofj 4 April, 
paa Mofienstrui) (11); g. H'J3 m. Anne Jørgenadatter Uud, 
t i Juni 1533. 15(irn: 
l)Markvard Krummedige, t lille. 
2)01 uf Krummcdige, f lille. 

3) Sophie til Brunlag, Valdcn, Ellingo, Mogenstrup og 

Assendrup, f i Mai 15.S9; g. l.'iia m. Kigsraad Hr. Ksge 

Bille til Svanholm, f H Febr. 1553 i Kjobenhavn, begr. i 

Helliggeistcs Kirke. 

e — . Flere Bum, f sniaa. 

S.Ermegaard, g. m. Hr. Claus Kru?npen til Hesselbjerg (g. Z" 

m. Sopliie Olufsdatter). 
4. Agnete; g. 1" m. Axel Nielsen til Barsebæk, 2° m. Sverigs 
Riges Kaad Hr. Sten 'l'uresson (af de svenske Biolke'r) til 
Orby og Wik, t 1431, begr. i Vadstena (g. 2° ni. Margaretha 
Karlsdotter Sparre, t 142U). 
S.Elisabeth; g. m. Poul Laxmand til Valden. 

6. Margarethe, t 1451; g. 1" m. Sverigs Riges Raad Hr. Ture 
Stensson (Bielke) til Fogelvik, + 14;i!>, begr. i Vadstena (g. 1° 
m. Birgitte Abraliamsdattcr Baad, t 1115), 2° m. Sverigs Riges 
DroBt Hr. Cliristicrn Nielsen (Vasa) til Bjnrni>, + 20 April 
1442, begr. 20 Mai s. A. i l-'ranciskaiiprklostret i Stockholm 
(g. 1" m. Margretlie Johansdattcr iNIoltke). 

7. Ebba; g. 1" (m. Tonnc Jensen i Nor^e, 2°) m. Sverigs Riges 
Raad Hr. Karl Christcrsson (Vasa), t 1440, 2° (ell. 3") m. Hr. 
Erik Niepertz. 

8.Hr. Erik Krummedige; g. 1° m. Anna von Qualon, 2° m. 

Karen HenningsdatterWalkeiidorlf af Høiby, nævnes 1472(12) 

OR 24 Aug. 1477 som Enke. Biirn: 

a. Hr. Claus Kruiumodi^re til Hiiiliv (Fuglso H.), n.-evnes 
1488 og liavde da Lebn i Jylland (13), var 1490 Ridder (14), 
var 14'J3 liehnsmand paa Honcborg (15), var en af .-Vnfo rerne 
paa Toget til Sverig og i Slaget ved Rudebro H!)7(ir,), 
14'J9 Lelinsmand paa Ttiriiing, hcseRlode s. A. til Vitterlig- 
hed, da Hr. Poul Laxmand til.skjodcde Kongen sin efter sin 
Farmoders Kadcr Hr. Erik Krummedi-je arvede .\ti(U!l 1 
Rundtoft (17), faldt 1500 i DitTiiarsken { IH) ; g. 1" m. Prude 
Clausdatter Itunnow, f Aarot efter lirylliirict ( HO, 2" m. Kise 
Pedersdatter (Tliott) til Aliicrup, luivde 1502 Sa'dinye Birk 
i Forlehning til 1513(20) (g. 2" ni. Hr. T'homes Nielsen Lange 
til Lydum, f 1521). Horn: 

1)C1 au8 Krummedige: g. m. Else Hartvtgsdatter Limbek. 

2)Rrik Kru m m c d i gi- til Alnerup o« Nebbegaard (Hol- 

nians H.), som l\an kjobte iif Claus l^imiiek, Lelinsmand 

paa Hitneborg, oiisa^ilo 1523 Kong l'hristieru II lluldskali 

og Troskab, en af Anforerue mod Hr. Soren Norby, 1525 

237 Krumpen. 

— 42 forlehnet med Vester Home Herred og Varde Kjob- 
Btad, 1533 Kigsraad, var 1535 en af Anforerne i Oxue- 
bjerg-Slaget, 1530-41 Lehiisniand paa St. Haua Kloster i 
Odense, 1540 paa Næsbylioved, f i Nov. 1541 i Kjt>ben- 
havn; g. tn. Sidsel Timniesdatter Uosenkrantz, f 28 Nov. 
1557 paa Høneborg, begr. i Tavlov Kirke. 

3) Agathe; g. m. lir. Anders Friis til Haraldskjær. 

4)Drude til Hoiby, døbt 27 Okt. 1493(15), bogr. 18 Mai 

1656 i Mariager Kirke; g. ved IG Okt. 1521 in. Kigsmarsk, 
Hr. Otte Krumpen til Trudsholm, f 29 Juni 1509 (g. 2" 

1657 m. Anne Pedcrsdatter Lykke). 

b. Margrethe, Abbedisse i Maribo Kloster. 
C.Dorothea, var i Maribo Kloster. Krumpen, t En gammel Slægt, kun lidet kjendt , som til Vnuben forte et 
rødt Møllehjul i t<olv-Felt og paa Hjelmen et Uguende Hjul, 
holdt af to vd'hnede Arme (i SigiUerne) eller mellem to af liodt 
og Solv delte Vesselhorn. Nirsten gniiake samme Vuuben fortes 
af andre jgdske Slægter: Lykke, Mus og I' rip. 

Eskild N. N. Sønner: 
1. Oluf Eskildsen, nævnes 1308 i et Vidne af Kongens Retter - 
tbing i Kolding lige efter den neden nævnte Gode Nielsen (1), 
og atter 1314 i Dommen over Kongemorderne (2), var 1318 
■ Forlover for Kongen ved Forliget i Vordingborg (3) , be- 
seglede 1326 Grov Gerts Forleliningsbrev paa Sønderjylland (4) 
og fører Møllehjulet (5). ?Søn: 

Jens Olufsen, beseglede 1344 et Vidne af Hovlbjerg 
Herredsthing og forer Møllehjulet (6>. Son: 

01 uf Jensen af„Uoscli<>lra", var 1417 Forlover for Kongen 
ved et Forlig med Hertugilømmerno og forte da Mølle- 
hjulet i sit Sigil(7), ligeledes 1423 i et Vidne af Viborg 
Landsthing (8). 
2.Tyge Eskildsen af Gjørding (Gjørding H.), beseglede 1336 
til Vitterligbed med Markvavd Skinkel og fører Møllehjulet (9), 
i Vinningaa-Forliget 1353 bestemtes, at hana .\rvingor skulde 
blive ved deres (iods, men løslade alle deres X'"anger (10); g. 
m. Alkæ, Niels Hakæa Datter, t 2* Juni 1342(11). ?Søn: 
Eskild Ty go s en. VSøn: 

Joh an n e s K 8 k i I d se n , n.evncs 1377 i Kong Olufs Ilaand- 
fæstning (12), vel neppo den Jens Krumpen-, drr n.-evnes 
1388(13), gav 1393 I'aliie Kirt Kvittering for sit Tilgodo- 
huvendo hos afg. lir. Niels Ksgoscn (l,angi') (1 1), var i:i9i;, 
endnu kun Væbner, p;iii Kcjngcns Uctterthing i Nykjøbing 
p. M. (15), beseglede 1398 som Uigsraad Forbundet med 

238 
Kru III noti Krumpen. 

Hærmesteren (IG), var 11 Apr. 14no Ridder (17), bescBlede 
1401 i Holsinsborg Kong Eriks Stadfa;stel3e af Dronning 
Margrethes Testamente (18), sUrcv sig 1402 af Skovsgaard 
og solgte da sit efter Henrik Jensen (Neh) af Lcduie 
arvede Gods i Totterup i Faxe H. til IJisp Todcr af Kos- 
kilde (19), nævnes 1411 ved Forliget i Kolding (;iO). 
8. ?E8bern Eskildsen. ? Sønner: 
a. Jakob Esbernsen, var 1371 nærv.xrende paa Vardo 
Sysselthing (21), pantsatte 1384 — 85 sit Gods i Gjording og 
Skada Herreder til Erkedegnen i Kibe(22), levede maasko 
endnu 1388(23). 
b.Hr. Jens Esbernsen, var 1352 Ridder og kjøbte da Gods 
i Skippinge Herred af Bispen i Roskilde (2t), men skjødede 
B. A. til samme Biskop det fordum af Stii^ Pedersen (Hak) 
eiede Gods i Skareklint (25), pants^atte 1355 sammen med 
Bin Hustrus Frænder Gods i Arts Herred til Kong Valde- 
mar (20), var t 1360; g. m. Christine Stigsdatter (Hak), 
pantsatte 13G0 som Enke 2 Gaarde i Skippinge (27). 
c. ?Peder Esbernsen. ? Sønner: 

l)Esbern Pedersen af Kavnstrup (Tybjerg H.), solgte 
1396 med sin Hustru Gods i Storhede og andetsteds i 
Baarse H. til Dronning Margrethe (2S) , synes at liave 
været Arving efter Provst Henrik i Roskilde (29), be- 
seglede 1407 et Vidne af Sjællands Landsthing (30) ; g. m. 
Margrethe Jepsdatter. Sønner: 

a) J e n s el. Is' i e 1 3 E s b e r n s e n Krumpen af Ravnstruji, 
kjøbte 1390 Gods i Svallerup, som lian 1406 solgte til 
Antvorskov Kloster (31), beseglede 1417 et Vidne af 
Sjællands Landsthing og kaldes da Johannes K., mon 
1420 i et andet Vidne smst. „K. af Haunstorp" (32), gav 
1422 en Veirmølle ved Kjoge til Sorø Kloster og hedder 
daKicolaus dictus K. (33), er vel den Jesse K., der 1423 
var Foged paa Orkel(34), kaldes atter 1425 Niels K. i 
Hafnstorp, men i sit Sigil Johannis Esberni (35), 1428 og 
1437 K. af Gamlekjøgo (30), kjubte 1 r.il halve Albækgaard 
(Nørre H. Dyrs) af Jens Henriksen Prip og kaldes 
da Niels Krumpen (37), var 1435 med Kongen i Stoek- 
liolm(38), levede endnu 1438 og nævnes da blandt 
Fru Ceeilie Krags Arvinger (39); g. in. Kirstine N. N. 
Døtre : 

(1 Kirstine, levede Enke 1438 paa Vollerup (40); g. m. 
Hr. l'cder Nielsen (Present) til Vollerup (g. 1" m. 
Marine N. N.). 
(2Gydo, g. m. Hr. Herluf Nielsen (Snekken) til Engle- 
rup. 
(SMarino, levede 1468; g. 1° ni. Hans Myndel, Mitnt- 
niester i Malmø, levede 1419, var | 1455, 2" m. Erik 
Billo til Sande, der levede 1431^1483. 

239 b)?Peder Krumpen, gav 1420 cii Gaard i Tvingstrup i 
Vor H. til Om Klostor (41); g. m. N. N. Saxstrup (42) 
eller Ketelhod (43). Uwm : 

(l?Karinc, mon don Karinc Krumpensdatter, der 
med sin Ffcsteinimd Ped(!r Pedorsiin , som kaldes 
Peder Lidlo , liavdo et T'antobrcv paa Ilillorndsholm 
af Hr. Axel Lagcscn ]4C3(44); g. m. Jons lis. 
(ZAnders Krumpen af Vilxirup (Kjoiids II.?), var 
1471 Ridemand for Jørgen Krumpon (4r.), gav 1490 en 
Gaard i Mols Herred til Mariager Kloster ('40). VSoii: 
Jep Krumpen, nævnes 1501 og oppebar da 
Landehjælp af Kalo Lehn (47), var 1503 Hoveds- 
mand paa Kalt) (48) , kaldes 1505 „velbyrdig 
Svend" (49). 
(3 Jørgen Krumpen, solgte 1404 Gods til Iver An- 
dersen (Skjernov) (50), solgte 1470 sin Hustru Elnes 
Arvegods i Skaano til Hr. Jolian 0x0(51), kjiilite 1475 
Gods af sin Svoger Axol Jepsen ('riu>tt), indværgcue 
1481 Trudsliolm med Lovhævd (45) , var vistnok 14B7 
Foged i INlariager Kloster, livortil lian 1497 gav 
Gods (52); g. 1° m. p:ine Jepsdatter ('l'hott) til Sk.jot- 
terup, Trudsliolm og Overgaard (alle i Gjorlov H.), 
2° m. Anno Styggesdatter (Kosenkrantz), der levede 
Enke 150« (4.5). Uurn 
af 1. Ær/teskuh: 
(a Mag. Jakob Krumpen, nævnes 1501 og oppebar 
da Landelijadp i Skanderborg og liygliolm hebn 
etc. (47), oppebar 1507 Landolijæli) i Skamlcrborg 
o. fl. Ijelin(53), var s. A. Erkédi-gu i Viljurg (51), 
var 1514 kongl. Sckrctrer og Hli I'ræsontats paa 
Voxlev Kirke og Nibe Kapel (55) , var 151ii Kigs- 
raad, gav 1518 Gods til Mariager Kloster (50), levede 
24 Nov. 1518, men var f '■^'^ Wec. s. A. , da Eiler 
Bryske fik hans IjOu (57). 
af 2. Æytesluh : 
(bHr. Stygge Krumpen, blev 1505 immatr. ved 
Universitetet i Kostok og for 1513 Magister (5H), 
fik 1514 Præseutats paa Tranelijorg Kirke (59), var 
1515 kongl. Sekretær, tik 1518 Vontobrov paa <let 
forsto lodigljlivondo Pradatur i Jylland (co) , 1519 
Koadjutur lios sin Morbroder, l!i-kop N iols Sty.'gu 
i Børglum, var 15^3 en af llovoduuondcno for Op- 
niret mod Kong (Jliristiorn 11., I5;^.l— ,!5 forlelinet 
med Aastrup, bav<le tillige Olaiid og Vig, fik 1525 
Ventebrev paa I'rovstiot i Hiirgluiii , som ban til- 
traadte 1533, l^M Seiidobud til l''orbandliiigor mod 
do Svensko, ledsagede I5ti9 llorhig (Jbrii-tiaii til 
Norgo, deltog tvungent i Kongevalget i Ky Kirke, 

240 
Hr, Otte Krumpen 
til høibygaard, 

Danmarks Riges Raad og Marsk, 
+ 1569- rCTOTVri, MONT * eilOIII. Krumpen. 

blev 153C fangen med de øvrige Bisper, sad først 
fangen paa Hald, fra 153S pau Skuiiderborg ((>1), 
kom, da han paa Grund af sin VolJsoniliod og sit 
uordcnlige Iiovnet var særlig; forliadt, forst løs 
1042 efter at liavo udstedt en streiif,' Korplij^'tclse til 
at være Kongen huld og tro, 1513 forlclmet med 
Åsmild Kloster, f ^1 Jan. 1051 snist., bogr. i Mari- 
ager Klosterkirke (62); hans velbevarede balsame- 
rede Lig blev i IS?!") udtaget af Kiston og efter en 
lidet hensynsfuld Heliandling ncdKiavot paa Kirkc- 
gaarden. Det blev godtgjort, at Billodet paa hans 
Gravsten var et vellignende l'ortriut. 
(cHr. Otte Krumpen*) til Skjøttcrup, Trudsholm, 
Overgaard og Høibygaard (l<'uglse H.), f. 1473 (03), 
før 1513 til sin Død forlelini^t med Skarpenberga 
Gods paa JMors, bar 1514 Kronen ved Christicrn II.' 
Kroning i iStockholm, 1515 med i (iesandtskabet 
til Bryssel for at hente Frøken Klisabetli, 1517 — 21 
Lehnsraand paa Aalliolm, 15iO Anfører for den 
danske Hær i Sverrig, seirede over Sten Sture ved 
Bogesund, kort efter saaret i Slaget ved Upsala, 
Kiddcr, 1521 — 22 Lelinsmand paa Helsingborg, 
1622 — 34 paa Tranekjær, havde desuden INleltofto 
paa Laaland 1523 — 15(i'J, sluttede sig 1523 til Kong 
Frederik I., der optog ham i Rigens Raad, bar 
Sværdet ved Kongens Kroning , iinderliandledo 
1524 — 25 med Lyliækkernc , førte 1525 et Tog til 
Gulland mod lir. Søren Xorby med Held, ledsagede 
1529 Hertug Christian til Norge, liørte til det ka- 
tholske I'arti , 1533 Sendebud til Xedcrlundcne, 
overgav feigt Tranekjujr til Grev (Jiiristotler, slut- 
tede sig til denne og blev hans Jjehusniand paa 
Aalholm, blev siden ført faugeii til Sleklenborg, 
kom 153U hjem, men fik kun med Besvær Kong 
Christian III.' Tilgivelse, mistede sin Plads i Kigs- 
raadet og sine Lehn; 1542 paaiiy lligsraad, 1544 — 01) 
Lohnsmand paa Hald, 1548 Kongens Stedfortrieder 
paa Bryllupstoget til Meissi^n, 1551 Kigsmarsk og 
Sondeliud til et fyrsteligt Bryllup i Meklenborg, 
1657 Sendebud til Lifhmd , bar 1559 Sv.-erdet ved 
Kong Frederik II.' Kroning, 1559 — 119 Lehnsmand 
paa Spøttrup, 15(>t Sendebud til i{oKtok, hk s. A. 
Bestalling som Keltuverstc , men viegrede sig ved 
at antage Anførselen over Hiercn, 1507 Sendebud 
til Underhandlingorne i Stralsund, men niaatte fra- 

') Originalmaleriet til hans høsstaaende Portræt findes i Fre- 
deriksborg-Museet. 

Hl IS Krumpen. 

træde Marskembcdct , f 29 Juni 1569 som sidste 
Mand af Slægten; g. 1" ved 10 Okt. 1521 (fil) ni. 
Urude Claiisdattcr Krummedigc, dubt 27 Okt. 1493, 
begr. 18 Mui 150.1 i ^lyriaf,'cr Kirke, 2" 1557 i Kjø- 
benbavn m. Anno l'odcradatter Lykku til iJeni- 
mestrup (Gjerlev II.), 1571—74 forlelmct med Orslev 
Kloster (g. 1" 14 Okt. 1537 m. Ki^sraad Hr. Anders 
Bille til Sitliolni, f. 4 Aiiril 1477 + 23 Okt. 1555); 
alle begr. i Mariager Kirke. Af 1. Ægteskab Børn, 
der døde smaa (UH). 
(dJolianne, + c. 1553, bofjr. i Sulsted Kirke; g. m. 

Jakob Eskildsen Hug (liaiiner) til Lergrav. 
e) Birgitte, var 1552 Abbedisse i Mariager Klo- 
ster (66), levede endnu 15(jl (U7). 
(4?Mette, var 1458 og 1467 Abbedisse i Mariager 
Kloster (68). 
c)Hr. Claus Krumpen til Ilesaolbjcrg (Ilovlbjerg H), 
var 1391 Kiddcr og fik da Gods i Jerslev II. i l'aiit pua 
sin Datters Vegne (09), pantsatte 14U7 llesselliierg- 
Kaard(70), beseglede 1408 til Vitterlighed med Bisp 
Jens af Odense (71), levede endnu 1418; g. 1" in. ICrme- 
gaard Eriksdatter Krunimedigo, 2° m. Sophie (»Uit's- 
datter, var 1425 Enke, da bun til Aarhus Domkirke 
afstod en Gaard i EiiUien Jlurk, som Hr. C'lau.s Krum- 
pen og Kanniken Niels Butze liavde bavt Trætte om (72), 
Bkjødede s. A. Hcsselbjeri,'gaard til Thomas Jensen, og 
gav Gods til Mariager Kloster (73). Bottre 

a/" 1. Ægiealab: 
(lErmegaard, levede 1497; g. m. Hr. Johan Frille til 

Ugerslovgaard og Hoirup, levede 1467. 
(2Karinc, var i Marilio Kloster, hvor bun blev ind- 
given 1424 og fik Serridslev Hovcdgaard til Pro- 
vente, levede 1466 og gav da Gods i tJerridslev til 
Klostret (74). 
(SMargro t lio, var i Marilio Kloster, hvortil bun 1151 
gav en Gaard i GjeUlstved (Tybjerg H.) samt et (inUl- 
epoil, kaldes da „Fru" Margrethe Krumpensdatter (75). 

En Hr. Axel Krumpen skal ligge begr. i Kingsted Kirke (76). 

Gøde Nielsen, var 1308 narviereudo paa Kongens Ki'tter- 
tliing i Kolding (77), var 1313 Kidder og Forbjver for l'edcr 
Porse (71<) og 1314 naTva;rendo paa Viborg Ijandsthing, da Dom 
blev afsagt over Kongenuirdorne (79) , beseglede 1324 i Ilolbxk 
til Vitterliglied med Anders liaggo og furer Møllehjulet i sit 
bigil(8()), synes endnu at liavc levet 13.;8(81). 

En Va-bner Krik Andersen i B:iag Herred førte 1396 et 
Møllehjul i sit Skjold (82). 
ivi-iisc Kruse. 

Kruse. t 

Denne gamle jijdsl-e Slægt forte i Solv-Filt en hlaa Jodehat 
med rode OpHhuj (Frit Jijtte (Ji/ldenxtierne hur doij hlaa llite 
med Jioidt OpsUif) i rodt) Ofi pua Iljrhiirn to Arme holdfnde en 
liffitende Hue, dij det beriltes , at Klafiten fordum efti-r dette 

Vaaben har kaldt sir/ Jodehat, en liirelnini/, der doij na'jipe er 
mere paalidelif/ end en af Klecerifcit meddelt Tradition om, at 
SUegten var fra Ullaiul. Derimod ptiiistui(e>i , at den nu niden 
1S90 sotn uddod ansett sceiinke Sltii/t Kriine af KUjh u mm ar 
nedstammede fra en Son af Christoffer Kruse til „Fiom- 
gaard" i Jylland oij Anne Ti/yesdatler Seefelt i:cil yavn Alijot 
Kruse, der l'i21 kotn til Sceriy, hvor lian aj/tede Anne Sirerils- 
datter Ski/tte til Krstadn, hvis Son Siverd Kruse forte sit 
fædrene Vaaben: tre „Xarrenkoiifsiniissor", til //((» af Komj 
Erik XIV fik srensk Adel, thi da anto<i liim Xiels Jespers- 
son Cruus' Vaaben: Fn halv Lillie og en Skaktavl. J Dan- 
mark uddode Sla'i/lcn, der havde det smukke Tilnavn „de tro- 
faste Kruse'r" (1), vistnok midt i forrige AarJiundrede. 

Af den mekleuhorgske. Slwgt Kruse, der var en Linie uf 
Slwgten von Holstein , have enkelte Medlemmer staaet i dansk 

Officerstjeneste i del 17 — 18. Aarh. 

Den ældste Slægt. 

Niels Kruse, fik 1360 tilsk.jødet Gods i Hvidsten af Jens 
Mogensen (2), skjudedo selv 1389 en Gaard i Skals til St. Hans 
Kloster i Vibor« (3). liorn: 

A. Johannes Kruse, nævnes 13'J2 (4), udstedte 1396 med sine 
Brødre Studfiestolse pau Gods i Hostrup, som deres Sostcr 
fik til Hjeuifiird (fj), luivdo 14U1 mod sine IJriidrc jMikkel og 
og Mogens Kruse pantsat Gods i Hostrup, Spendrup, Gas- 
sum og Hvidsten til Mattis Xiclsf'u af l!eg, tilskjodede 
1408 Biskop Ija','e i Viborg tlods i lilendstrup Sogn, Hoilum 
H. (6), var 1416 og 1418 nærværende paa Viborg Lands- 
tliing(7j. 

B. Mogens Krus o, nævnes 1401 med sine Brodre, var 1405 
en af Forloverne for Jens Nielsen liOveiibalk (8). Snu: 

Jep Mogensen Kruse, gjorde 1471 paa sin Hustrus 
Vegne liovluevd paa h'lymlergaard (I)). 

?En Datter, til Flyndergaard ; g. m. Mikkel Krag (Kid). 

C. Mikkel Kruse til Ballo (Gnsild H.) , nævnes 1401 med 
Brodrcno, var ogsaa 140r) Korlover for Jons Nielsen I/oven- 
balk(8), skrev Nig 1430 til Balle og beseglede da til Vitter- 
lighed med Jep Kegeibil af Kj(dUiiip (Kl) ; g. m. .lohaiino 
hagcsdatter, var 1117 lOnku og pantsatte da en Gaard i 
Itodding til St. Haus Kloster i Viborg (11). Sitnncr: ' Kruse. 

I.Niels Kruse, skj.uledo 1452 tre Gaarde i RuddinK til 
St. Hans Kloster i Viborg (U). 

^■vn.nif,'lf"^? ?/"'?' "'''*'«^'« 1*52 til St. lians Kloster i 

Viborg et fetadficstelsebrev pau en Gaard i Rodding(12). 
a. i'Feaer Kr u se. Son: 

Jll^Ån-'^'*^,'''^*'''"^" "' ^""s- »kjodede 145!) Kefsbale 
til Alling Klostor (13) og 1471 Gods i IIov]l,jerg H. til 
FiLaV-^1 ,"?*"" (Koscnkrantz) til Rjornliolra; g. ni. 
Else Mikkelsdatter, var Kuke 1478 og p.intsatte da med 

Klos'é'r^U? IXr*"' '''"'''"' ' '"''' ""«" *'' ^''" 

l)Peder Lauridsen Kruse til Balle, nævnes 1478 

sammen med sin Moder; solgte 1484 til Stig Nielsen i 

Vingegaard den ovennævnte Gaard i Kolt Sogn (14). 

Knevold Kruse til Balle, var 1492 nærværende 
^'i? lYJu *^^ Herredstliing og kaldes da blot „Kruse 
1 Balle" (10), men na-vnes s. A. „Kruse i Vinge- og 
beseglede da til Vitterlighed med I.as Brat/.e (15), 
faldt i Sverig(ie): g. „i. Kirsten Ovnsdatter (Kevent- 
m f V .Y"'"":'!",'" (=^""^>i='-lyng U.), dev (Kru Kirsten 
O ufsdatterl atlJalle) l-,20 gav Sj;,.lcgave til Mariager 
Kloster (1,) (kaldes og Kirsten .Juel). Bom • 
(IChristoffer Kruse til Balle og Vingegaard, be- 
seglede 1510 til Vitterlighed med sin Hustrus Fa- 
der(18), skrives 1511 Christofler i Kjellerup (Onsild 
H.) 1 en Udskrivningsliste(Iil), taxoredes 1525 
baade blandt Adelen i Viborg Stift og i Aarhus 
Stift (20), 1534 brændte Skipper (.lenicnt Vinge- 
gaard (21), nævnes 1536 i Kecessen (;.';i), levede 
endnu 1541(23); g. m. Anne Tygesdatter Soefeld, 
var Enke lu46 og førte da Trætte om Klituiolle(24). 
Bom: • ' ' 

(aEnevold Kruse se Vingegaard-Linien. 
(bPeder Kruse se Balle-Linien (S.:ii8). 
(«Tyge Kruse se Hjermcslovguard-Linien (S. 252). 
(dBodil; g. m. Mourids Justesen (Skovgaard) til 

Kgebjerg. 
(e Dorte; g. ni. .Tfirgon llarbou til Ilolris (g 2" 

m. Anne Munk), begr. i Bjerregrav Kirke, 
(f Birgitte; g. m. Niels Munk ( Vinranke-M.) til 
Gjessinggaard. 
(2Anno, f 5 Okt. 1534; g. m. .Jens Munk (Vinranke- 
.M. ,. •'' ' '^~*^' '"'^•''■- ' Viborg Domkirke (.i5). 
„ ^y. l^-'f^T. var 1178 g. ni. AndorH Lomikjier. 

^r'.f f\', •'V'^J^^'"'':; ',"7 '■'<^'l «i" l^atter at huve en Gaard 
1 Leio af Mariager Klos'ter deres Livstid (2U). 

244 Kruse. 

Vingegaard-Linien. 

Enevold Kruso (jvf. S.244) til Vingogaard, nævnes 1530 
i Recessen (27) , skrives 1542 til Hitrliygaunl (28) , tricttede 1544 
sammen med sine Brodre Per ok Tvrc samt Jør^'en Hutjfie o. fl. 
om Arv efter Fru Johanne af Vindum (29), var IfjCCi l'roviant- 
mester i Viborij; Stift (30), tjente s. A. som Skiliscliof under Per 
Skram og 15C4 som Clief for „Moriancn" under Herluf Trolle (31), 
tjente ogsaa de fulgondo tre Aar til Sus (32), lioldt luGO paa siuo 
Bom Kirsten og Bodil K. og sin Sønnesøn Christoller Kruses 
Vegne med Anders Blik Skifte med Maren, Ido og Anne 
Høeg(33), var t 22 IMai 1573, da Tyge Kruse, Godske Friis og 
Anders Blik trættede med Ikitis Enke om Vingogaard ; g. 1" m. 
Maren Tliomesdattcr J{ocd til Vorst (Flcskum >(.), 2" m. Dorte 
Lauridsdatter Vesteni , solgte 5 Sept. 1577 som Enke en Gaard 
i Søby til Claus Glambek (34) (g. 2° 9 Marts 157U m. Christen 
Prip til Søgaard). Bom 

af 1. JhUiteskah : 
l.Thomes Kruse til Vorst, nævnes 1562(35), levede 12 Aug. 
1666, men var t 7 Dec. s. A., da Enken fik Brev paa Kronens 
Part af Tienden af Gunderup Sogn (30); g. m. Kirsten Friis 
(af Vadskjærgaard) Nielsdatter, levede 30 Jlai 1573 (37). Børn: 
a. M aren. 

b.Christoffer Kruse af Vorst og Tulsted (Helium H.), 
nævnes 1566 paa Skiftet med do Høeg'er, skrives 15S0 ved 
Hyldingen til Vorst (38) , men 1599 til Tulsted og trættede 
da sammen med Henrik Bildt mod Christen Prip (39), næv- 
nes 1008 ved Hyldingen (40), skrives 1615 til Kngelsted (I) 
og begjærede da af Kronen Gods i Frær Sogn i Mage- 
skifte (41), skrives 1625 til Tulsted og solgte da sin Part i 
Vingegaard til Iver Juul (42) , solgte 1627 Tulated til Fru 
Sophie Sandborg (42), Skifte efter iiain holdtes i April 1631 
i Randers (43), bcgr. i Tliovnp Kirke; g. ni. .\nue Jorgens- 
datter Prip, var + 23 Felir. 1622, da (JhristolTor Kruse skulde 
holde Skifte med sine Børn efter deres Moder (44). Børn: 
l)Thome8 Kruse til Tulsted, kom 1599 i Sorø Skole (45), 
blev 1608 indskreven ved Universitetet i I'adiia(16), 1608 
—13 Sekretær i Danske Kancelli , t 20 Jan. 1613 i Knæ- 
rød, begr. 22 8. M. i Knan-ød Kirke. 
2)Enovold Kruso til Tulsted, var 1610 Løitnant paa 
„Jupiter", fik s. A. Bestalling som Kaptain til Lands og 
til Vands (47), var 1614—15 Løitnant paa Klfshorg (48), 
fik Tilladelse til at forsøge sig i Jiilich, 1619 pauny Be- 
stalling som Skibschef, turtu i do følgende Aar niiiidro 
£akadrcr, bl n under Island og 162.'! til Lissabim, sendtes 
1624 til Gulland at li«go Slotslov i Lehnsniaiidens I''ra- 
va'relse(49), fik 1625 Bestalling som ( Hier.st (iver det skaanske 
Rcg. Knægte og blev forlehnet med (iislov Lehn (50), 1626 

245 Kruse. 

Oberstløitnaiit over 10 Komp. danske Mtisketcror opLøit- 
nant ved Artilleriet (ni), faldt 17 Au«. 1G2IJ i Slasot ved 
Lutter am Bareiibergu; g. ;i7 April lU^i.'J m. Sophie Vlriks- 
datter Sandlicrs, f. 11 Sopt. msT, kjobte IG.'O Tulsted af 
sin Svigerfader og ItiSa Baggesvogn (Vomiflijorg H.) af 
Falk Gøye,.fik s. A. af sii\ Fader udlagt. Vellim^lioi i 
mødrene Arv, pantsatte 1030 Baggesvogn til Otto, Jurgen 
og Sophie Brahe (42), t 2t Xov. VU'J, bisat 15 Duc. i Aal- 
borg (52), begr. i Sindal Kirke (53). Bom: 
a)Tyge Kruse, t lille, begr. i Sindal Kirke. 
b)Anne, f. 1024, fik 10,32 raed sin Siister en Gaard og et 
Bol i Oster Hassing af Fru Afaren Prip(42) og 1043 
Brev paa eget Værgemaal efter ISlodorens I)od (.'>4), 
stiftede 1609 mod sin Sostor et Hospital ved I'.agges- 
vogn for 12 Fattige (or,), f 1087, begr. i Sindal Kirke. 
c)Birgitte til Baggosvogn, f. 1020, tik ogsaa 1043 Brev 
paa at være sin egen Værge, naar iSloderen doer (54), 
testamenterede Baggesvogn til Sopliie (Cathrine Baro- 
nesse Juul (50), t lOllo, begr. i Sindal Kirke. 
3)Jørgeu Kruse til Kjærsgaard (Veunebjerg II.), solgte 
for 1637 nicd sine Svogre Bogeiisholni til Fru F.linc Kos- 
trup (42), taxeredes l(i;i5 sammen med Iver Prip til 31:^^2 
Td. Hk., men 1038 alene til 323 Tdr. (57), pantsatte 1030 
Agdrup m. m. til Fru Sophie Brahe, skrives 1031 til Tul- 
8ted(58), solgte 1630 med sin Hustrus Slægt Bandriip til 
Gunde Rostrup, fik efter sin Hustrus Uod Kjærsgaard i 
Forlelining af sin Svoger Hans Byre og 1053 af Fru Ka- 
ren Dyre Livsbrev paa Agdrup (4^), kjobte 1050 nn Halv- 
part i Hassinghovgaard af Fru Anno Pedcrsdattcr (59), 
modtog 1601 som Adelens Senior dens nye Privilegier af 
Kongens egen Haand. + pai Kjærsgaard, 82 Aar gi., begr. 
22 Xov. 1006 i Hj()rring(00); g. 8 Jlai 1017 paa Hassing- 
gaard m. Christence Jensdatter Dyre til Kjærsgaard, f. 5 
Juli 1509 paa Boller, t ~'5 Dcc. lOiy paa Kjærsgaard, bisat 
17 Jan. 1050 i St. Bodils Kirke i Aalborg (g. 1" 1 Juli 
1593 m. Erik Hoeg (Banner) til Klarupgaard, f 10 Okt. 
1C12), begge begr. i Tornby Kirke (01). 
4)Gahricl Kruse til Tubted, fliignltofto (Bjære H.) og 
SnoUernd i .Skaanc, var liilO I/oitnant til Skibs, tik s. A. 
Bestalling som Knptain til I.anda og til V'amls. ileltoglOll 
i Angrebet paa den svenske Flaade i Kltsliorg Havn, 
førte 1012 en Kskadro paa iii Skilie, 1015 udkoninianilorct 
til Nordhavet, 1010—21 forlehnet med Stavanger Lehn, 
1620—21 med Gladsaxe, 1021 — J7 Lehnsmand paa I. ands- 
krone, ledsagede ll'iii som Skilischof Kong Christian 1V^ 
til Bergen, forte 10;.':^ — :.'3 midlertidig Betaling paa (iul- 
land, 10:;6 taxerot til ^17'rdr. Ilk.(ii;2), lOiiO Kcinimissa-r i 
Stade, 10:i7 -32 I,elinsniaiid pau Koskildegaanl, 1027 og 

24C Kruse. 

1630 Admiral pna Elben og senere Viceadmiral-General 
paa HovedHaatU'n, kjf)l)to I(!30 Entreltoftc af .for;;oii Ul- 
feld((;3), 1032—31 Lclinsmaiid paa Mariager Kloster, liill 
Landkonitnissær i Skaane (04), f 1(117, for Hl) Nov. (Ofj) ; fj. 
1" 1613 m. Agnete Krjksdatter Thott til Hjulelijerf,', levede 
3 Nov. 1039(00), var f Ifi*", for 3 Juni (07) (it. 1" ,1 Marts 
1606 ni. Laurids Grubbe til Kogle), ii" ved O Juli 1042 (08) 
m. Karen llansdatter Lykke til Siielleriid, der 1603 solgte 
Hjulebjcrg, t 1605 i Laholni. Børn 

af 1. Ægteskab: 
a) Laurids Grubbe Kruse, f lille. 
b)T hornes Kruse, t lille. 

c)Enevold Kruse til Houmgaard (Norre Horne H.), 
var 1645 Kaptainloituant i Norge (O'J), maatte for en 
Forseelse drage udenlands (70), senere Kai>tain over 
„die Raucbbauptsclien Vulkor" og Koniniaiidant paa 
Møen (71), blev 104H tilsagt til Kongens Begravelse og 
skrev sig da til Eugcltoftc (7;,'), solgte 1055 med sine 
Søskende Kabbel til Jørgen Kruse (42), skrev sig s. A. 
til Houmgaard, som lian 1050 pantsatte til sin Broder 
Niels (73), men som siden blev brændt af Branden- 
borgerne (74), var 1057 — 58 Kaptain ved jydske Keg. til 
Fods (75), levede 21 Nov. 1000(76); g. i Holland m. 
Mario Margrethe Arckel, t 1G63, f»>r 20 Okt. (77), i 
Barselseng. Bom; 
(iGravit Hafen Arckel Kruse. 
(2 Agne te, g. ni. Niels Akeleye. 
(3— 6 Fire dødfødte Biitre. 
d)ETik Kruse til Grubbesbolm (N.HorneH.), f. c. 1623, 
skrives 1047 til Engcltofto og fik da Vildt til Faderens 
Begravelse (05), var 1050 Hofjunker (7b), udkjiilite s. A. 
sin Broder Niels af Grubbeshnlm og Norkjærgaard (70), 
men pantsatte disse Gaarde til Jakob Grulibo og Val- 
demar Lykke (80), var Kornet vod Ainiers bandbergs 
Komp.. men fik sin Afsked 12 Juni 1058, solgte 1000 til 
Jørgen Lykke sin Hustrus Arv efter hendes Soster 
Johanne Lykke (81), beseglede 1001 Suverænitets- 
akten (82), niaatto s. A. gaa fra begge sine (iaarde (83), 
Bøgto 1087 om en lille l'ension paa 2 Kd. ugenlig, gik 
da i sit 04 Aar(84); g. ved 2'J N'ov, 1048(85) m. sin 
Stifmoders Suster Bente llansdatter Lykke. 
e)Niol8 Kruse til Kngeltofte, f. y .Mai 1028 paa Bos- 
kildo Bispcgaard, kom 1042 i Soro Skole (80), blev 1050 
indskreven vod Universitetet i Orleans (87), 1053 — 57 
Sekretair i danske IvaneiiUi, solgte 1055 sin Halvimrt i 
Hjulebjerg til Sosteren Anno og 1050 li;dv() (irnbbes- 
holm og Nørkjærgaard til J!rodiiren Erik (42), besegle<lo 

247 Kruse. 

1661 Suverænitetsakten (88) , mistede ved Skaancs Af- 
Btaaelse Kngeltoftc! (89), f 19 Okt. 1(;92 i Stockliolm, 
begr. i Bromma Kirke; kaldes i Gravskriften Kong 
Frederik 111.' Ucisesckrctær. 
f) Birgitte, levede ugift 21 Nov. 1G60 (Tfi). 
g)Anne, skrives IGfiG til Hjulebjcrg og solgte s. A. Gods 
til sin Broder Niels (42), levede ugift 21 Nov. IGCO (76). 
h)Helvig. 
i) Angenete, t liHe. 

k)Margrethe, Tvilling med foregaaendo, g. efter 21 
Nov. IGGO (76) m. svensk Ritmester Frederik PoUiem. 
6) Kirsten. 
2.KiT8ten, nævnes loGG i Faderens Skifte med de ITfieg'er(.33). 
3.Bodil, var ugift 15CC(33), t 14 Marts 1C21, begr. i Aarhus 
Domkirke; g. m. Laurids Friis (af Vadskjærgaard) til Vad- 
sted, t 17 Mai 1619. 
4. Mette, begr. i lijerregrav Kirke; g. m. Anders Blik til Beg, 

begr. i Beg Kirke. 
S.Anne, g. m. Laurids Lunov til Holmegaard. 

af 2. Ægteskab : 
G.Enevold Kruse til Vingegaard, var 1580 Hofsinde (90), er 
vist den ^unge Enevold K.", Skibshovedsmand, som 1586 blev 
hjemforlovet (91), trættede 1594 sammen med sin Hustrus 
Søskende mod Claus .Skeels Enke (92), 1C02 — (i Lehnsmand 
paa Island, 1606 Landsdommer i Jylland og Lclinsmand paa 
Asmild Kloster, var 1609 Værge for sin Broder Laurids' 
Børn (93), levede 24 Nov. 1G12 (94) ; g. m. Anne Iversdatter 
Vind, levede Enke 15 Mai 1613(95), var t 31 Aug. 1622, da 
hendes Arvinger frasagde sig Arv og Gjæld efter hende (96); 
begge begr. i Vinge Kirke. Datter: 

Maren til Vingegaard, levedo ugift 1613(97). 
7.Laurid3 Kruse til l'llovgaard, 1593—1600 Ilofjunker, 1599 
—1608 forlehnet med Bakkekloster i Norge, t 1008, vistnok 
efter 16 Juni (98); g. m. Kirsten Godakesdatter Krabbe (af 
Damsgaard) til Mogolgaard , + for 1G55 (g. 2" ni. Anders Mo- 
gensen (Vognsen) til Heiselt, dur endnu levcdo 1055). Børn: 
s. Enevold Kruse, kom 1614 i Sori» Skole (99). 
b. Dorte, f 1651; g. m. Jørgen Naul til Oddegaard, t 1654. 

Balle-Ijinien. 

Peder Kruse (jvf. S. 244) til Balle, Ryomgaard (SønderbaldH.) 
og Kjellerup (Onsild H.), af livilke een blov brændt i (irevens 
Feide(l), nævnes 153G i Rocoasi'u (2) , gjordu 1.545 Kordrini.' 
paa Arv efter Fru Johaniw! af Vindum (;i), kjobtu 154G eii Hovcd- 
gaard i Assens af Knud Mailscn (4), 1558 Land.sdommer i N'orre- 
jylland, 1558 til sin Dod forlehnet med Viskum og 15U1 med 
Kjølbygaard, f 1562, fur G Dec. (5); g. m. Dorte Maltesdatter 

248 Ktubc. 

Viffert til Ols (Hindated H.), der fik Brev paa Viskum 1502 (5). 
Børn : 

1. Christoffor Kruao til Søiulorriis (Skads TI.), nævnes 1580 
ved Ilyldiiigen(C), t 1500(7), be^r. i Guldager Kirke (8); g. 
m. Mette Mogensdatter Kaas (8parre-K.), var -f 1595(0). S(»n: 

Niels Kruse, fik 1G19 kong. Anbefuliiig til Kurfyrsten af 
Pfaltz, men synes ikke at liavo benyttet den (10), var lUi4 
—25 Løitnant til Sos (11). 

2. Viffert Kruse til Balle, tjente i Krigen under Frands 
Banners Fane, faldt 18 Okt. 1505 ved Svarteraa (12). 

S.Enevold Kruse. 

4. Laurids Kruse til Balle, f. 1533, skrives 1568 til Rør- 
bæk (13), fik 1577 Bestalling at lade sig bruge til Lands og 
til Vands (14), 1578—79 Befalingsnianil paa Holmen (15), kryd- 
sede 1581 i OslersDcn med Guleien „Uavid'* under Admiral 
Alexander Durham, forte atter 1583 Skibe, f 22 Aug. 1597 paa 
Balle, begr. i Falsluv Kirke (16); g. m. Inger Kriksdatter 
Høeg (Banner), t for 1595 (9) (g. 1° m. Mogens Clausen Dyre), 
begr. i Falslcv Kirke. Børn: 

a. Mogens Kruse til Balle, nævnes ICOG (17), skrev sig 1G18 
til Balle, men G Jan. 1G24 til Strandet (Fjends II), var + 16 
Sept. s. A. (18); g. 1" m. Anne Ottcsdatter Lunov, 2° m. Anne 
Jensdatter Kodsteen (g. 1° 9 Aug. 1584 m. Knud Brocken- 
huus til Nibstrup, f. 25 Jan. 1552 t 7 Juli 1509), 3" m. Dorte 
Siriksdatter Vestcni , skjænkedo 1C25 Jomfru Anne Vesteni 
sin Fjerdepart i Strandet, men solgte 1626 lialv Strandet til 
Iver Prip, fik 1634 af Fru Sophie Staverskov Livsbrev paa 
en Gaard i Assens(19), taxeredcs 1038 til IQi/a Td. Hk. (20), 
begr. i Orum Kirke. Børn 

af 1. yfJi/teslab : 
1) Christian Kruse, f i England, ugift. 
2)0 tte Kruse til Balle, Søuderathoved (Xørvang H.) og 
Strandet, holdt 1625 Skifte med sin Søn Tyge efter 
hana Moder (21), fik 1625 af Laurids Kbbesen (Udson) 
Skjødo paa Kcstrup, Lyngballe og I'erstrup, mod at Laur. 
Ebbesen fik Livsbrev paa Søndersthoved (19) , taxeredes 
8. A. af Søndersthoved, Balle og Strandet samt af Jomfru 
Anne Veatenis Gods til 32G Tdr. Hk. (22), Cik 1626 sammen 
med Iver Trip Søgaard i Pant af Otte Lunov (19), t 22 
Jan. 1628 i Kjøbcnliavn (23); g. 1" m. Magdalone Tyges- 
datter Krabbe (af Ostorgaard), 2° i Viborg (24) m. Sophie 
Faatiadatter StaviTskov ((ilainbok) til OUufganrd og 
Donneruplund, som liuii 1630 tik af Sustcn^n Anno Staver- 
skov i Mageskifte for en Halvpart i Honnogaurd, samt 
Spøttrup (19) (Kochlifig il), som hun kjobte 1650, solgte 
1G52 Søndersthoved til JorgcMi I.ykko(25), levede endnu 
1608 (g. 2° 1635 m. Laurids Kbbesen (Udsøn) til Tulstrup, 
f. 1659 t 13 Marts 1646). Børn 

249 Kruse. 

af 1. Ægteskab : 
a)TyKe Kruse til Balle, f. 1G32, kom 1037 i Soro 
Skole (20), blev 1C43 iiiiiiiatr. vod Universitetet i Ley- 
den(27), pantsatte 184!) Balle til sin Svigerfader ('Jb), 
levede 12 Au^- s. A., men var t 1 JuH ItiiiO (2!l) ; ,e?. 1017 
m. Margrethe Vincentsdatter Steensen, f. 30 Mai l(i25, 
pantsatte 1G02 Balle til Jtr. Ma!,'d. Holck (30), t 13 b'ebr. 
1678 (g. 2° m. Christen Harbou til Ostergyard). liorn : 
(lOtte Kruse til Balle, Osteijiaurd (Ni)ric II.) og 
Skovgaarde, blev 1609 antagen til at lære Fyrværkeri 
i Holsten, 1070—71 Fyrværker, fik 1074 100 Daler 
Reisepenge af Kongen (31), 1075 Kornot ved jydske 
Eostjeneste, 1070 fangen ved Lund, mon alt udvexlet 
22 Dec. 8. A.(32), 1077 Kornet ved 3. jydske Rytter- 
Beg., havde da tjent 7 Aar i iniinsterak Tjeneste og 
3 Aar i dansk, s. A. Løitnaiit, 10f2 Kornet ved 1. jydske 
nation. Kytter-Keg., 1083 Ijoitnant, kjol)te 109.") Oster- 
gaard af sin Svoger A. E. l'ent?; (33), tik 1090 for sin 
lange Tjeneste Skattelettelse af Balle (34), f 1090, 
synes at være druknet sammen med et af sine 
Børn (35); g. ni. Eva Margrethe i'entz, f. 1657 t 1727 
i Kjøbenhavn (Holmens Kirke). Bum: 
(aTyge Vincents Kruse, t 17 Nov. 1702 paa 

Osterghard, begr. i Kjellerup Kirke, 
(b J o c h u m Frederik Kruse. 

(c Johan J orgen Kruse, Sergent, 1710 Kænrik ved 
Aalborg nation. Inf.-Keg., 1717 SekondUiitnant, 1718 
Premierlnitnant , afsk 1720 for at gaa i russisk 
Tjeneste, hvor han blev antagen som Løitnant (o(i). 
(d Margrethe Kirstine, t 1733; g. 20 Nov. 1711 i 
Fjellerup Kirke m. Kommanchir i Sit-Etuten Simon 
Siovers, dubt 24 Juli 1084 i llnimeiis Kirke, t 1727. 
(eEva Sophie, f. 1095 f 1720 i Kjobenliavn (Holm. 
K.); g. 27 Febr. 1720 i Trinitatis Kirke i Kjubcn- 
havn m. Stykjunker Frederik Christian Groliif. 
(f Hilleborg Le vine, f. og f 1090- 
(g M a r g r e t h e Sophie. 
(2Anne M ag d al e ne paa Orevensvængc, t JAug.1730; 
g. 1081 (Till. af 20 Febr.) i Kunnebæk Kirke (37) m. 
Frederik Ulrik Ulfeld til Hammergaard, f. lO.'iO t '099 
(g. 1° m. Anno Grubbe, | 1079), begge begr. i Lund- 
torlund Kirke. 
(3 En S(in, f for Faderen (29). 
b)Hel vig. 

af 'J. .h)/le.skab: 
c)Mogenrt Kruse til Spottni)!, som hnn maatto sa'lge 
efter Krigen 10.'.!)— 00 (1)8), f. 1029, gik 1045 i Sovo Skole, 
1040 inimatr. i lieyden (39) og 1017 i Orleans (40) , lti50 Kruse. 

— 63 Hofjunker, reiste IGoO udenlnnds, Løitnant ved 
et Kompaf,'ni jydsko Sogiierytteve , KJ;")? Kitniestcr ok 
Ocneraladjutaiit til Host, lUoS uiulcr Kommando af 
Jens von lladersleben . l(i.">9 Oberst over et af ham 
selv oprettet norrcjydsk Rytter- lle-^., deltoj; i Slaget 
ved Nyborg, Oberstvii(j;tmestor til ItjGO, arresterer s. A. 
Corfitz Ulfeld o^' forer ham til Bornholm, lOGl af- 
skediget, blev forarmet i Kriijcii og maatto 1GG5 pJHro 
Opbud, 1CC4 — 71 Hefuliiitjsmand paa Mors og i Thy, 
1C66 Chef for det viborssko Komp. af jydske Eostjeneste, 
1670 for hele Rostjencston, 1075 Kominaiidant i Frede- 
ricia og 8. A. Chef for jydske nation. Rytter-Res-, ud- 
mærkede sig i Iioi Grad i tilaget ved Lund og li^jeledes 
1677 ved Kristiansstad, skjondt lians Rejf. livorken 
havde Karabiner eller ]'istoler. t 1C78 ; g. 18 Sept. IG.O.S 
i Odense (41) m. Klsc Ivorsdattcr Vind, 2" for 33 Jan. 
16G4 (42) m. Ilelvig Iversilatter Krabbe (af Osters^aard), 
t 26 Juni 1714, begr. i 'J'liorup Kirke. Bom 

af 1. Ægteskab : 
(lOtte Kruse, var 1C77 Gencraladjutantløitnant hos 
General Meerhelm (43) , 1079 Kaptainløituant ved 
1. jydske nation. Reg. til Hest, 1683 Ritmester, afsk. 
1689. 

af 2. Ægteskab : 

(2Dorothea, f. 10 Juni 1G65 paa Spottrup, var forst i 

Huset hos Generalmajor Anders Sandberg, siden hos 

Geheimeraad Palle Krag, 1700 indskr. i Roskilde 

Kloster, t 2 Okt. 1727, begr. i Roskilde Domkirke (44). 

(Siver Kruse, f. 1GG5, t 1CG7 paa Glomstrup, begr. 

12 April i Hvidbjerg Kirke. 
(4Ulrik Christian Kruse, f. 10 Nov. IGGG, 1G85 
Menig i Drabanti,'ardon med l'ionriks Hang, l<i87 Se- 
kondlnituant ved jydske Inf.-Rog. , 1G92 forsat til et 
Dragon -Reg. i keiscrl. Tjeneste, deltog i G Aar i 
Krigen i Ungarn og l'olon, l()!ij Kaptain, 1G99 Kom- 
pagnichef ved de nation. Dragoner i Norge, 1701 
Majoi, 1704 Obcrstloitnant, 1710 Oberst og l'lief for 
Reg., deltog med Tdmærkelse i Krigen mod Sverig 
1711 — 18, særlig i Kampen ved Holand 171(i, s. \. 
Brigader, 1717 GeneraliiKijor, 1721 hvid Ridder. 1722 
Kommandant i l'rcdrriksstad , f 17 Aiig. 1727 i Kre- 
deriksstad, begr. i Onso Kapel; g. 1707 (l'ill. af 20 
Juni 1707) m. sit Na;stsiiskoiulebarn Christine Marie 
Mogenstlatter Krabbe (uf (Istrrgaard) til Limlersvold 
(Kaxe 11.), t n:!G. Itnrii: 

(aOtto Kruse, f. 17lio. begr. i Onsd Kapel 
(bEt Bum, begr. i Onao Kapel. 
(c Birgitte Charlotte til l.indersvold, f. 11 April 

2r.l Kruse. 

1711, 1754 dame de l'union parfaite, f 7 Febr. 1781; 
g. 3 Okt 1732 m. Gclieinioraad, Statsminister, blaa 
Kidder Otto Greve Tliott til Gauno, f. 13 Okt. 1703 
paa Turebyholm, t 10 Sept. 1785, begge bcgr. i 
Sorø Kirke. 
(5Else, var t 13 Juni 1720, da Skifte holdtes efter 
Søsteren Dorothea; j^. 1° m. (Drabant, Fænrik Chri- 
stoffer) Fritzner (f. l(i(il i I-iHand, levede 1703), 2° ni. 
Ritmester Emniericli Leo Halbei. 
d)Magdalcne, boede 1G83 paa Aakjær Gaard i Slavs 
Hened(45); g. 7 Okt. 1649 i Viborg (40) ni. Herman 
Kaas (Mur-K.) til Kefstnip, t l<i58. 
3) Dorte til Horslunde (Ulvborg H.) og Korbæk Hovgaard 
(Gislum H.), som Terkel Krabbe solgte IG1G(47), levede 
1627; g. m. Terkel Krabbe (nf Damsgaard), dræbt 12 Juni 
1622 i Horsens (48). 
4)Maren, f. IGOtj t paa Aastrup, begr. i Hjørring Kirke (49); 
g. m. Erik Krabbe (af Ostergaard) til Veibyvad, 1'. 1593 
t 26 Nov. 1659. 
5)Inger, t lille. 

af 2. Ægteskab: 
6) Enevold Kruse. 
7) Laurids Kruse. 
8) Anne Margrethe, t lille, 
b. Kirsten, t i Foraarct 1019; g. 1° 25 Febr. 1582 i Kjøbcn- 
havn m. Christen Vind til Lydom , t 12 Juni 1589 paa Ly- 
dom, 2" m. Erik Krag til Kjellingbjerg, t 13 Juni 1606 (g. 
1° m. Anne Juel, 2° m. i\[argretlie Jlikkelsdatter (Hvas) til 
Rolsøgaard). 
5. Kirsten, levede 1002 og nævnes da blandt Arvingerne efter 
Anders Maltesen .(Viffcrt) (50) ; g. m. Ebbe Lauridsen (Udson) 
til Tulstrup, begge begr. i Ols Kirke. 
e.Maren til Ols; g. ni. Godskc Friis (af Vadskja>rgaard) til 
Lundergaard, levede endnu 1602 (g. 2° m. Jolianiie Kaas). 

Hjermeslevgaard-Linien. 

Tyge Kruse (jvf. S. 244) til Vingegaard, krævede 1545 Arv 
efter Fru Johanne af Vindum (51), var 1504 Skiijsrhef paa „Jo- 
nas", tjente atter 1565— Ii7 til Smb(52), skrives 1570 til „Vim- 
gaard" (? Viunigaanl , Nørre llorno 11.) (53), 1570—85 forlohnet 
med Norre Horne H. , 1591 til sin Dod lorlchnet med l'aiidum, 
t 1610; g. ni. Hirgittc Lauridsdatter Munk (Vinr.-M.) til Svends- 
trup (Onsild H). Horn: 

l.Christoffor Kruse til Svcndstrup, levede 1580 og 1C08 (54). 

2. Enevold Kruse til Hjormcslovgaard (Hnrglum il.), som 

han fik 1587 af I''ru Mette MortensdattiT (55) , Kyningaard 

(Søndcrhald H.), Svendstrup, Kabbel (Skodborg 11.), kjoitt 

252 Kmse. 

1602 af Fru Anno Grøn (CG), og Stonalt (Rugso H.), f. 28 Okt. 
1664 paa Svcntlstrup, kom 15G2 i Huset lios Hr. Otte Krum- 
pen til 1564, gik derefter 7 Aar i Herlufsholms Skole, reisto 
4 Aar udenlands , studerede 157G ved Universitetet i Holm- 
stedt, 1578 Sekretær i Kancelliet, skrives 1581 til „Vim- 
gaard^CSV), 1582— 1G08 Kcnteiiicster, 1582 Kannik i Oslo, 1585 
— 1611 forlohnct med Provstiet i Viborg, 1502 — 1597 med Han 
Herred, 1597—1600 med Aastrup, 1600 — 1606 med Hueholm, 
1605—8 med Seilstrup, 1608 Rigsraad og 1608—18 Statholder 
i Norge og Hnvedsmand paa Akershus, 1610 forlenet med 
Tune og Aahyggo Skibreder, 1018—21 Lehnsmand paa Tranc- 
kjær, + 8 Marts 1621 paa Aastrup, begr. 23 Marts s. A. i Kos- 
kilde Domkirke (58); g. 15 Fcbr. 1596 ))aa KolJinghus m. Elso 
Jørgenadatter Marsvin til Aastrup (Voldborg H.), f- 15 Juni 
1575 i Kjnbonhavn, t 25 Okt. 1632 paa Stenalt, begge begr. i 
Marie Magdalene Kirke. Born : 

a.Jørgen Kruse til Hjermeslevgaard og Kyomgaard , kom 
1606 i Sorø Skole (59), reisto 1613 udenlands med sine 
Brødre Otte og Tyge og studerede 1614—15 i Strasborg(60), 
kom hjem 1619, 1620 — 2(; Sekretær i Kancelliet, fik 1625 
Ventebrev paa et Kannikeddmme i Aarhus, kjtibte 1646 en 
Part i Krogsdal af sin Svoger Cliristian 13iilo%vs Knke (19), 
var 1652 — 56 Landkonimissær i Jylland, kjøbte 1655 en 
Halvpart i Kabbel af Gabriel Kruses Hum (19), 1657 l'roviant- 
kommissær i Krederiksodde , skulde 1658 som Kommissær 
for Aarhus Stift ledsage den svenske Hær ud af Higet, 
1659 Indkvarterings- og Kontributionskonimissær i Thy, | 
1668, inden 19 ]Mai(61); g. 17 Sept. 1626 i Kjobenhavn m. 
Beate Jochumsdatter Hiilow, f. 16 .luni 1606 paa Vording- 
borg, t 17 Aug. 1657 paa Borrcby, begr. i Jlaric Magdalone 
Kiike. Børn: 

l)El80, f. 1627 f 1667, begr. i Magleby Kirke (62) ; g. 1645 
i Kjøbenliavn m. Valdemar l)aa til Borreby, f. 15 Mai 1016 
i Trondhjem, t ^ l'"ebr. 1691 i Viborg. 
2)Kir8tcn, f. 24 Aug. 1628 t 7 Kebr. 1700; g. 1658 m. Hon- 
ning Walkendorff til Klingstrup. 
3)Enovold Kruse, f. Il Aug. 1629 paa Baldringc i 
Skaano, fik 1631 Dalgaard i Vester Hassing af sin Far- 
moder (19), t 18 Okt. 1644 i Kjøbenhavn, begr. i Mario 
Magdalene Kirke. 
4)Jochum Kruse. 
6)Anne Margrethe, f. 1632 t l'i'07. 
6) Hel vi g, g. m. Hans Oldeland til Uggerslov, f. 1628 

t 1692. 
7) Elso Soi>hic, f. 19 Nor. 1635 paa Kyomgaard, f 9 Okt. 

1644 i Kjubenhavii, begr. i Marie Magdalene Kirke. 
8)Christian Kruse til HjiMincslevgiiarcl, f. 1636, 1667 Hof- 
junker, Kammerjunker, 1669 Forskærer, 1691 Amtmand 

263 Krnso. 

over Nordlandene, f 1C99 i Kjxbenhavn (Holmens K.); 
g. 1' m. Anne Soplue Sivcrtsilatter brockciiliuua , efter 
hendes Dod trolovot med Sophie Amalie Ovcsdattor 
Brockenhuus, t 2i April ICSl i Hamborg, for JJryllupet, 
g. 2° 15 Aug. 1G9J paa Ristrup mod Maren Jakobsdatter 
Lossow. Børn 

af 1. Ægteskab: 
a) Christian Kruse til Astrup (Nørre H. SallinvO, f. 1685 
i Trondlijem, blov 1701 Fænrik ved den dotacheredo 
Batl. af Garden, 1703 Sokondloitnant, 1704 I'rfniier- 
løitnant, 1708 Kaptain ved 2. sjæll. KeR., kæmpede 1704 
ved Hochstildt, 17U(J ved Kamillies, 170'J ved !\hilplaquet, 
hvor han blev aaaret, 17 10 ved Douay, 1711 veil Houeliain, 
1712 Major, 1713 forsat til Prins Karls Kcf;., 1714 afsk. 
med Oberstloitnants Karaktor, f 2G April 17^9 i Viborfj, 
begr. i Domkirken: g. 28 Jan. 1711 m. Cliristiaiio Su- 
sanne Friherreinde .luul af Kysenstoen, f. 28 Febr. 1084 
paa Kysensteon, t 20 Nov. 1728 i Viborg, bisat 10 Dcc. 
1728 i Viborg Domkirke (03). Bom: . " 
(iJohanne Marie, f. (i Doe. 1711 paa Hald, f 21 Okt. 

1713 i Viborg, begr. i Domkirken. 
(2— 3 To Sonner, t for Moderen. 
(4 En Søn. 

(5Anne Sophie, f. 1716, boede 1749 i Aalborg og 
søgte da ora Pension under Paaberaabelso af sin 
Faders 17 Blessurer (04) , boede 1770 paa l'ilborg i 
Thy, t 5—0 Marts 17!i2, 76 Aar gi., begr. 22 Marta 
8. A. i Søndcriiaa Kirko. 
(6 En Son. 

(7Heurik Kyse Kruse, f. 1719, 1738 Kornet reforme 
ved holstenske gevorbne Rcg., 1741 forsat til l.jydske 
nation. Bytter -Kog., 1744 Loitnant, 17ri2 rromier- 
løitnant i Titnder, 1754 i Slesvig, 1757 karakt, og 1758 
virkl. Kitmestor, afsk. 1704, t 2 April 1700 i Kjiibcn- 
havn, vistnok Slægtens sidste Mand; g. m. 
Elisabeth Magdalene Meyer, Datter af Overfiirster, 
Kancclliraad Meyer, t 20 Febr. 1773 i Sønderborg. 
Døtre: 

(aUhristiiie Elsebeth Caroline, f. 1745, boiido 
1770 lios sin Mcider i Sundcrborg og søgte derfra 
1773 FinanskoUcLtict om Tension. 
(bElconore Anne Catlirine, døbt 21 Juli 1747 
i Slesvig Frederikslicrg Kirko, boede 1770 paa 
Lundha'k. 
b)Jørgon Kruse, f. 1080, 1700 Lærling i Soetatcn , Sø- 
kadet, 1703 Kailet ved F()ilgar<len, J'agc; hos l'riii.i ("arl paa 
Vonimotofte, s. A. l'aiirik, 1705 Sekondloitnant, 1700 
Buurct ved Bamillies, k:emiiedu 1708 ved Oudenardo, 

254 Kruse. 

1709 ved Malplafiuet, Kaptaiiiløitiiant, liaardt saaret ved 
Tournays Bolt-iriiiK, s. A. Ku)ituiii os Konijiattiiiclicf, 
deltog 1710 i Douays Buleiriiij,', 1711 Generaladjutaut 
hos Generalmajor Daa, dricMc s. A. Fiunrik Hans 
Ocddo og niaatte flygte, 1712 karakt, og s. A. virkl. 
Major ved Livreg. Dragonor, s. A. suaret ved Gade- 
busch, 1719 Preniicrniajor, 1720 forsat til StatTeldts gev. 
Reg., 1724 karakt. Oborstloitnant. 1731 virkl. Oberst- 
løitnant, 1732 karakt. Oberst af Dragonerne, 1739 Kom- 
mandant paa Bornliohn, 1744 Generalmajor, | 80 Nov. 
1751; g. m. Anne Margrethe Busekist, begr. 30 Juli 1731 
i Rendsborg. Bdrn: 

(IJoachini C li ristian Kruse, 1734 Kornet reforme 
ved liivrcg. Dragoner, 1738 Kornet, 1741 forsat til 
Hestgarden, sogte 1742 om Tilladelse til at deltage i 
Krigen i Osterrig, blev s. A. karakt. Kitmester, afsk. 
1754, t 24 Aug. 175G(«n); g. m. Margrethe Dorothea 
Mesner (g. 2" 19 Dec. 1759 ni. N. N.) («5). 
(2 Else Beate, g. m. Oberstloitnant Hans Gothardt 
Bornefeldt, + 26 Jan. 1703 i AUona. 
c)Beate Sophie, f. 25 Okt. 1090, 1742 indskr. i Roskilde 

Kloster, boede 1748 paa Krydt-ndal (GG), t 3 Dee. 1770. 
d)Charlotte Amalie, Jloffiokon hos Dronning Louise, 
levede 1770 i Tliisted; g. ni. en preussisk (Kficer Ohlotf. 
En Søn Christian Wilhelm l'riedricli von (Jhlofl, f. 172G, 
var 1756 Premicrløitnant ved trondlijcmske Kog. (G7). 
9)Otto Kruse, f. 14 Marts 1G37 paa Kyonigaard, t 29 Okt. 
1044 i Kjobeuhavn, begr. i Jlarie Magdalene Kirke (08). 
10)Beato, f. 24 Juni 1G38 paa Kyonigaard, t 7 Juli 1057 
paa Borreby, begr. i Marie Magdalene Kirke (08). 
h.Otte Kruse til lljcrmeslevgaard og Trudsholm (Vohl- 
borgH.)(G9), f. 19 Kebr. 1599 paa Bangsbo, kom 1000 i 
Soro Skole (59), rejste udenlands med linnlrono 1013 — 19, 
studerede 1014—15 i Strasborg (GO) , 1019 i Orleans, 1G20 
Hofjunker, skulde 1022 ledsage Kongen og Prinsen til Be- 
gravelsen i Smiderborg (70), var 1025 Kammerjunker hos 
Prins Christian (71), blev s. A. taxerot til 445'/., 'i'd. Hk. (72), 
t 22 Jan. 1028, driubt af Vai^ton i Kjobcnhavn, bugr. i Nov. 
1620 i Marie IMagdalene Kirke (73). 
C.Christian Kruse, t for l'adert-ii. 

d.Tyge Kruse til Stunalt og Aastrup, f. 2 April 1G04 (!) i 
Kjøbenliavn, roiste 1013—19 udenlands med sinu lirixlro, 
1023—27 Hofjiinker, var med KongiMi i Ty<lskhnid og deltog 
i Slaget ved Lutter am Bareiiberge (74) , .f 2 Kebr. 1029 paa 
Aastrup, begr. 18 s. M. i Viborg Domkirke (75); g. 2'.i Juni 
1028 i Kjobeuhavn m. Karen Clausdatter i<iln'8ted til Oland 
og Harringgaard (Hassing II.), som hun Ki.lO kjobte af Iver 
Prip, moii Aaret efter pantsatte til Erik Juel (19), f. 1000 

250 [ Ladigos. 

I 

'. paa Arensborfr paa Osel (ff. 2° 1G41 med Jørgen Sccfold til 
Visborg, f. 17 Dcc. lUOli). Son: 
Tyge Krus o til Stcnalt, f. 16 April l'i2'J i>aa Aaatrup, 
blev opdraget lios sin Morbroder, lir. Mogens Scliestcd, 
og hos sin StitTader, her sanimcii med Niels Juel(7ti), 
kom 1642 i Soro Skole, rciste 1016 mlenlaiids mod JMopeus 
Kruae til Tydskland, lloUanil, Frankrig og Italien og 
studerede suTli<i 1646 i Leydon Of? 1617 i Orleans (77), 
solgte 1647 Halvdelen af Kabbcl, som Iiun arvede efter 
Fru Ingeborg Kruse, til Jakob Grubbe (1!)), f 16 Jlai 1649 
paa Holmgaard, begr. 12 Juli i Viborg Domkirke (78). 
e. Karen, g. 16 Juni 1622 i Kjobonliavn (7'J) m. Kigsraad 

Oluf Parsberg til Jeriiit, t 19 Jul" 1661. 
f. Ingeborg, f. 28 Kcl)r. 1601 (!) i Kjobcniiavn, var i sin 
tidligste Ungilom 2'/.j Aar hos Fru In^'obori,' fikeel, siden i 
3 Aar hos Oluf l'arsberg og hos sin Broder Jorgcii, taxores 
1625 til 292'/.. Td. Hk. (SU), t H Okt. 1644 i Kjobenhavn, 
bisat fra St. Nicolai Kirke (81); g. 25 Jan. 1635 i Viborg m. 
Jakob Grubbe til Norkjærgaard, f mell. 23 Marts og 2 April 
1655, begge begr. i Lem Kirke. 
g.Birgi tt e, t lille. 
h.Helvig, t lille, 
i. Else, t for Faderen. 
■ k.Birgitte, blev 1625 taxeret til 296'/.. Td. Hk. (82), var t 
25 Jan. 1065; g. 1634 m. Hr. Steen Bille til Kj.crsgaard, f. 6 
Marts 1606 paa Kjujrsgaard, t 12 Okt. 1672 paa BillesboUo. 
S.Laurids Kruse til Svendsirup, 1581 — 87 Lelinsmand over 
Vardohus og Finmarken, 1588 — !)1 paa Island, 1586 og 1595 
Sendebud til Gruindaemoder mellem Noige og Rusland, 1596 
— 97 paany Lelinsmand paa Vardulius, 1596 — 1006 paa BcrKon- 
hus, 1606—9 paa lUioholm, levede 3 Febr. 1609, begr. 2 Juni 
s. A. i Viborg Domkirke (83). 

4. Jakob Kruse. 

5. Anno. 

6. Ingeborg, levede 2 Juni 1621; g. m. Jens Hvas (af Gjer- 
holm) til Sostruj), Kaas og Toftum, bogr. i Juli 1602. 

7. Maren af Svendstrup, t ugift, begr. 2 Mai 1622 i Mari- 
ager (84), blev arvet af Iver Lange og t'hristotlor Hvas (85). 

En Væbner Mads Kruae skjodedo 1417 noglo Boder i Næs- 
tved til St. roders Kloster og nævnes med sin Hustru Sidse i 
Klostrets Dodebog (86). Ladiges. JUtnntr Frederik !,iiiJi<iCH til llarjiekoir red Wisiuiir oij Vonuir.^i- 
yaurd , votH lti'J3 blev ojiltii/en i den oalcrriijnke Adel, blev ved Ladiges. 

Resolution af 20 Marts 1824 og Patent af 18 April 1S27 optagen 
i den danske Adelstand. — Gustav Ladiges til Barnekow ose. 
optoges 23 April IHUti i den mekleuhorgske Adel. 

Heinrich liadiges, f. 11 Juli 1847 (Sun af f!i. Preinierløit- 
nant August Ladiges, f. 6 April 1815 t o() Jan. 1892), Kanner, 
g. m. Doris Markmann. [White Salmon, Klikitat County, 
WaBhington.] Bum: 
l.Heinricli Ladiges. 
2. Charles Ladiges. 
S.William Ladiges. 

4. August Ladiges. 

5. Ch arlotte. 

6. Max Ladiges. 

Søskende: 
I.Philipp Ladiges, f. 5 Mai 1801, Generalagent for den baierske 

Hypothek- og Veksclbank i Afihiclien, g. 2 Nov. 1877 m. 

Christine Marie Muller, f. 16 Okt. 18(i0. [Altona.j Born: 

a. Carl Johannes August Ladiges, f. 23 Dec. 1878. 

b.Ingeborg Vilhelmine Ida, f. 18 Marts 1880. 

C.Fritz Fridrich Christian l<adiL;es, f. 24 April 1881. 

d.Thyra Fernande l'ctra, f. 21 Dcc. 1885. 
Z.Christian Ladiges til Vissingsminde, f. 15 P'ebr. 1858, g. 

10 Juli 18G6 m. Annie Lefriede Henriette Schnvder, f. 9 Nov. 

1867. [Vissingsminde ved Lunderskov.] Døtre; 

a. Else Charlotte Auguste, f. 2 Nov. 18'J1. 

b.Dagmar Carla, f. 23 Nov. 1897. 
S.Dagmar, f. 2(i Kebr. 16CG, g. 28 Jan. 1892 m. Dr. med. Carl 

Schmidt, f. 9 Febr. 1865. [Hannover.] 
Moder: 

Charlotte Ladiges, født Watt-Edwards, f. 22 Sept. 1828, 
g. 6 April 1845 ni. til. I'rcmierløitnant August Ladiges, Enke 
30 Jan. 1892. [Hannover] 

Faders Søstre: 
I.Dorothea (Dora) Henriette, f. 15 Febr. 1817, g. 13 Nov. 1840 

m. mekleuborgsk Kaptain (^»tto von Wickedo, f. 19 April 

1812 t 23 Sept. 1882. [Dresden.] 
2.Mariane, f. 10 Sept. 1820, g. 11 Aug. 1843 m. preuss. Major 

Julius von Wickede (rr.K.O.4.), f. 14 Sept. 1813. [Liegnitz.] 
Farfaders Broder : 

Gustav liadiges til Uarneknw , Kriinkenhafien , Ziphusen og 
Zipfeld i Meklenhorg, f. O April lt>()2 f 21 Fehr. ISd'J. Børn: 
l.Alino, f. 21 Fel>r. 18:i4 , g. 20 Juni 185(> ni. fli. jireussisk 

Major liudvig Alexander I''riedrich von Presscntiu, f. 1 

Nov. 182(i t 31 Mai 1884. [Rostok.] 
a.Tliokla, f. 29 Juli 1835, g. 8 Juni 1855 m. mekleuborgsk 

Kai>tuin, Postmester i Criwit/ (»tto hriedricli von I^ivetzow, 

f. 20 I)ec 1827 t 20 Okt. 18(iO. [Koatok.] 

207 17 Laason. 

S.Einina, f. 8 Juli 1837, g. 18 Juni 1858 m. Hartvig Victor 

von Levetzow til Katelbogen, f. 24 Marts 1815 f llAug. 1879. 

[Wismar.] , 
4. Carl Ladiges, f. 26 Dec. 1SH8 f 19 Juni 1804, g. 1 Okt. 1869 

m. Helene von Holstein, f. 30 Okt. 1840. [Wismar.] Børn: 

a. Ellen, f. 9 Febr. 1872, g. 10 April 1893 in. l'rcmierloitnant 
ved 1. vestfalske Art.-Kog. Nr. 7 Wilhelm Justus Carl 
Ludolf Max Friherre von Uslar-Gleichen, f. 3 Bept. lH(iU. 
[Wesel.] 

b.Thekla, f. 9 Febr. 1872, g. 10 April 1893 m. Sekondløit- 
nant ved det preussiske Gardcgrenader-Keg. Nr. 2, tjenst- 
gjørende ved 10. Drag.-Ref^. Bruno Friherre von Massen- 
bach, f. 6 Sept. 186C. [Allonstein.] 

C.Max Benno Ladiges, f. (i Juni 1876. 

d.Therese Monica, f. 4 Mai 1881. 
S.Julie, f. 7 Jan. 1812, g. m. Magnus von Nussbaum til 

Ziesendorf, skilte. [Rostok.] 

6. Franzisca, f. 29 Aug. 1843. [Wismar.] 

7. Ida, f. 16 Juli 1845. [Wismar.] Lasson. 

Assessor Peder Thøgersen Lasson til Rødslet blev adlet 
14 Sept. 1731. 

Peder Eosenorn Lasson, f. 29 Aug. 1838 (Søn af Aftægtsmand 
Axel Kosenkrantz Lasson, f. 1 Febr. 1807 t 6 Juli 1888), Smed, 
g. 19 Okt. 1800 m.Anne Kirstine Christensdatter, f. 19 Marts 
1837. [Kjæret ved Bjerget.] "Sintre: 
I.Mette Marie Cecilie, f. 6 April 1803, g. 6 Nov. 1888 m. 

Arbeidsmaud Anton Bjerregaard Kristiansen, f. 7 Juni 1850. 

[K.] 
2. Christiane Jakobe, f. 10 Febr. 1808, g. 6 Juli 1889 m. 

Fisker Søren Kristian Pedersen, f. 26 Febr. 1807. [Søndre 

Vorupør ved Thisted.] 

Søskende: 
I.Jakobe Marie, f. 10 Dec. 1839, g. 24 Okt. 1860 m. Arnt 

Warelmann Schønnow, f. 9 Sept. 1809 t 10 Mai 1883. [Stilling 

ved Skanderborg.] 
S.Lars Hansen Kosenkrantz Lasson, f. 24 April 1841, Dreier, 

g. 16 Juli 1809 ni. Murua Cliristine Pedersen, f. 22 Sept. 

1837. [Odense.] Døtre: 

a.Christiano Sophie, f. 25 Kebr. 1870, g. 1 Nov. 1890 m. 
Guldsmed Frands Oscar Hiclcr, f. 31 Dec. 1803. [Odenso.J 

b.Axeline Klvino llansiue Anine, f. 29 Okt. 1«72, g. 3 Okt. 
1890 m. Maler 'l'liorvald Carl Constantin Olsen, 1'. 15 MuJ 
1871. [Odense.] 

208 Le Normand do Bretteville. 

C.Caroline Marie Adelaide Koscnkrantz, f. 12 Juli 1882. 
3.L.orentz Lund Lassoii, f. 1 Fcbr. 1B45, K- H April 1882 tn. 

Else Marie Cliristonsen, f. 7 Dec. 1855. [Lild ved Bjerget.] 8i»n: 
Axel llosenkrantz Lasson, f. 3 I'"ebr. 1683. 
4. Carl Hansen Lasson, f. 3 Kebr. 1846, Husmand, g. 7 Sept. 

1876 m. Vilhelmine Cliristensen, f. 4 Juli 1855. [Kjæret.] 

Børn: 

a. Anne Cathrine, f. 8 Juni 1877. 

b.Axel Christian Lasson, f. 28 Juni 1879. 
S.Ane Caroline Lorentsine, f. 9 April 1847, g. 21 April 1870 

m. Husmand Jens Andersen, f. 21 Nov. 1842. [Kollerup ved 

Fjerritslev.] 
6. Axeline Christiane, f. 10 Mai 1849, r. 29 Mai 1874 m. Kon- 
torist Ole Petersen, f. 9 April 1842. [Løttstor]. 
T.Jørgen Christian Godt Lasson, f. 21 Jan. 1851, Husmand, 

g. 20 Okt. 1882 m. Dorthe Marie Christensen, f. 7 Sept. 1854 

t 17 Jan. 1885, 2° 2 Juli 188« m. Cliristiane Nielsen, f. 23 

jan. 1848. [Hundstrup ved Thisted.] 
8. Antoinette Elvine, f. 8 Juli 1855, g. 30 Nov. 1877m. Arbeids- 

mand Georg Nielsen, f. 1845. [Thisted.] 
Moder : 

Christiane Lasson, født Larsdatter, f. 11 Sept. 1818, g. 7 
Juni 1888 m. Aftægtsmand Axel Rosonkrantz Lasson, Enke 
6 Juli 1888. [Nørklit.] 

Faders Broder: 

Peder liosenotii Lasson, f. IJuni 1810 f 18 Jan. 1893, Gaafd- 
eier, g. 20 Sept. 1849 m. Ane Kirstine Jensen, f. 23 Febr. 1830. 
[Ikast ved Silkeborg.] Le Normand de Bretteville. 

Gammel Adelsslægt fra Normandiet , der under den fransk« 
Revolution kom til Danmark. Geiieruhnrtjor Louis Clauile le 
Normand de Bretteville hleo 4 Mai 1804 optaficn i den danske 
Adelstand. I Delgien forer Slægten -Titel af Marqiiis. 

Louis Claude lo Normand do Bretteville, f. 8 Mai 1800 
(Søn af Prokurator Carl Julius Nestor le Normand de Brette- 
ville, f. 26 Aug. 1834 t 13 Marts 1891), Uvorretssagforer. [K.] 
Søster: 

Dagmar, f. 10 Nov. 18(;4. (Vallø.) [K.] 
Fa(h>rs lirodor: 

Oscar Haruld Viggo Kiiiil le Normand do Brottevillo, f. 
29 Marts 1840, Cand. polit., Kioiidomshosidder , g. Ifi Juni 1871 
m. Matliilde Gebhurd, t. l.i .Ian. 1h15. [Sun i''rancisko.] Børn: 
I.Anna Claudine Louiso Mutliilde, f. 19 rV4>ril 1872. 

269 Le Normand de Brottevillc. 

2. Carl Louia Valdemar le Normand do Brctteville, f. 11 Marts 
1874. 

3. Pierre Alexandre le Xormand de Brctteville, f. 7 No v. 1877. 

4. Oscar Sophus Emil le Normand de Bretteville, f. 16 Febr. 
1879. 

6. Alma Emma Cliailottc Corday, f. 24 Marts 1881. 

6. Søren Gustav lo Normand de Brctteville, f. 12 Okt. 1883. 

7. Henry Georg le Norraand de Bretteville, f. 18 April 1885. 

Farfaders Brttdre: 
I.Frederik Cliristian le Nonnaud de Bretteville, f. 9 Juli 
1807 f 30 Nov. 18G2, kotigl. Toldassistent. Son: 
Axel Nestor Geor^j l-'rcderik le Normand de Bretteville, 
f. 22 Aug. 1851, Kjubmaud, g. 19 Nov. 1881 m. Louise 
Johanne Jlarie iNIangor, 1". 22 Juni 18G1. [Aarhus.] Sønner: 
l)Kai le Nonnand de Brctteville, f. 2 Beo. 188:i. 
2)IjOuis Chuulo le Nonnand de Bretteville, f. 27 Nov. 1889. 
i.Charles Jules le Xormand de lirettecille, f. 26 Mai 1809 f 
16 Nov. 1885, fli. behjisk Oberst. Born: 

a. E douard Henri Knianuol Claude le Nonnand de Bretteville, 
f. 27 Sept. 1838, Bureauchef i det belgiske Indenrigsmini- 
sterium, g. 25 Aug. 1870 m. Eugénie Josephine Jeanne 
Félicie Taelenions, f. 25 Juli 1851. [Bryssel.] 
b.Cécilia Anna Clarie Delphine, f. 4 Juli 18U. [Meerbeko- 

les-Ninove.] 
c. Charles Oscar Adélard Octave le Nor»utnd de Bretteville, 
f. 14 April 181.^ f 2(! Marts 1892, Divisinusrhef i den belrjiske 
Statsrevision, g. 22 Jan. 1881 m. Baronesse Christine Elisa- 
beth van Bomnicl, f. 15 .Vpril 1802. [Bryssel.] Datter: 
Marie Christine Hubertine Amédée Cecilia, f. 22 Febr. 1882. 
d. Eugéne Frédéric Jules le Nonnand do Brctteville, f. 8 Mai 
1849, g. 20 Mai 1880 m. Félicie Josoiihino Eudoxie de 
Lannoy, f. 19 April 1850. [:\Icorbcke.] .Sun: 
Amédé le Normand do ISrcttcvillc, f. 1890. 
i. Jean l'ierre Alex andre le Xormand de Bretteville, f. 11 Dec. 
1811 f 22 Okt. ISSt, hirisionsfieneral i friinsk Tjeneste. Son: 
Paul Louis Maurice Pierre le Norniaiul do Hrettoville, f. 
IG Dec. 1852, g. O Dec. 1879 m. Isabelle Adrienne Nicolas, 
f. 30 Sept. 1859. Børn: 
l)Stéphanio Marie llonoraire Isabelle Yvonne Renée, f . 6 

Jan. 1881. 
2) Alex andre André Pierre Paul Guy Robert le Normnnd 
de Brctteville, f. 22 April 1883. 
i. Nestor Clirislnjilier Eicim le Xormuml de liretleville , f. 
23 April 1813 f 10 Se/it. Js(.V'. TnldkmUrollor. Bum: 

a. Emma Cluudini> Vicl:istit\o, f. \;9 JI arts 1812, g. m. Distrikts- 
læge l''rcdcrik Hoc^'li-duldbirg. 

b. Al e X a n der Louis Nestor Christian K douard lo Normand do 
Brctteville, f. 1 1 Nov. I8lt. [Paraniatta, Sidney, Australien. J 

200 Lerche. 

C.Joan Charles Frederik le Normand de Brettovillc, f. 24Auk. 

1847. [Stillwater, Sliaata County, Kalifornicn.] 
d. An ton Cliristoft'cr Eugeii le Norniund do Hrctteville, f. 
20 Febr. 1853, Kabrikinspcktiir, g. 2lDec.l886 ni. Johanne 
Hansine Hansen, f. 21 Jan 1855. X^'i'xlwiclKterne.] Bum: 
l)Paul le Normund do Bretteville, f. 25 Febr. 188«. 
2)Maud, f. 8 Juli 1889. 
6. Henri Jean Jierre le Nornieind He Bretteville, f. 27 Juli 1819 
f 8 Aug. 18!>3, fh. osterrir/sk J'remierloitnant , Admivistrator 
for Prins Vilhelm af Scliauinhitrg-Lippes Godser, g. 5 Juli 1804 
m. Clemexitine Ebbardt, f. 4'Marts 1831. [Gruz.] 

Farfaders Faders Broder; 
Charles Eughie le Normand de Bretteville, f. 23 Nov. 1782 
f 1854. Døtre: 

1. Adéle Amelie, f. 27 Marts 1815, supérieure. [Klostret Dol-de- 
Bretagno ved Rennes.] 

2. Henriette Vedastine, f. 3 Dec. 1822, g. 22 Bec. 1845 m. 
Cand. jur., fh. Toldbetjent Otto Collett, f. 6 April 1813. 
[Krlstiania.] Lerche. 

Cornelius Lerche til Nielstrup blev adlet 25 Juni 1660. — 
Christian Cornelius Lerche til Lerclienhory etc. optofies ved 
Patent af 26 Mai IfilS i lehtisgrevelig Stund, oy alle hnna 
Sønner i første Led vare Grever ifolije Allerhøieste Uesolution 
af 4 April 1818. 

Den grevelige Linie. 
Greve Christian Cornelius Luhbi Lcrciie til Grevskabet 
Lerchenborg, f. 14 Juli 180') (Sun af Kammcrberre, Grevo Chri- 
stian Albroclit Lerche til Greviskalxit Lcrciiuiiliorg , f. 3 Aiiril 
1830 t 10 April lSi<r>), Cand. jur., Iliifjiegormeater, l'ra-sident 1 
Holbæk Amts lan(li)konomisku Selskali, g. 20 Okt. Ibyii m. Baro- 
nesse Anna Hedevig Catlirino Bente de Falsen Zytiihen- 
Adeler, f. 13 Febr. 1870. [liCrelicnborg ved Kalundborg.] Sonncr: 
1. Grevo Christian Albreclit Frederik Lerdie, f. 21 Aug. 1897. 

2. Baron Otto Lerche, f. O Jan. 1899. 

Søskende : 
1. Comtesso Henny Louise Villiohnine , f. 14 Sept. 1858, g. m. 

Greve Hans Scliack til (iri^vskabot Scliackenborg. 
2.Comtesae F 1 i s a b c t li Sojihio Anna, f. 1 Juni IbOl, overord. 

Stiftsdanio i Vallo. [K.] 

3. Baron Axel t)tto Lertlie, f. 8 Juni 18G8, Cand. jur, Assistent 
i Landbrugsrainisteriets Landva-senskontor. [K.] 

261 Lerche. 

4. Comtesse Cornelia, f. 11 April 1870. (Vallø.) 
6. Baron Flemming Kinar Lerche til Rohilen, f. 5 Jan. 1872, 
Cand. phil. , g." 23 Supt. 1890 m. Selma Anna Sophie Elisa- 
beth LUtticIiau, f. 17 Jan. 1874. [Uohrlen ved Daugaard.] 
6. Bvon Otto Lerche, f. ID Aug. 1873, Cand.polyt. [K.] 
Moder: 
Enkegreviude Cornelie Emma Sopliie Louiao Lerche, født 
Tillisch, f. 1 Juli 1837, g. 23 Nov. 1855 m. Kammerlierre, Greve 
Christian Albrecht Lerclio til Grevskabet Lerchenborg og til 
Aggerevold, Enke 10 April 1885. [Sølyst ved Jyderup og K.] 
Farfaders Halvbrødre 
af Farfaderens Fader, Geheiinekonferensrand, Kammerherre, 
Greve Christian Cornelius Lerches (f. 2 Sept. 177(1 f HG 
April 1852) 2. Ægteslah m. Vilhelm in e von Krngh, f. 
16 Juni 17SS, g. 3 Olt. 1H07 , f i) Nov. 1S4S (han g. 1" 
26 Juni 1790 m. Ulrika Sophie von Levetzow, f. 12 Aug. 
1771 f .? Fehr. 1S03) : 
X.Greve Vincents Lerche til Lerchesminde og MoUrup , f. 29 
Juni 1815 f 8 Juli 18U1, Hofjægermester. Børn: 
a. Baron Ferdinand Vilhelm Carl Lerche til Lerchesminde, 
Medbesidder af det Lerche'ske Fideikommis, f. 28 Juli 1858. 
[Lerchesminde ved Værslev.] 
b. Baronesse Louise, f. 9 Dec. 1860, Medbesidderinde af det 
Lerche'ske Fideikommis. (Valln, Koskihle.) [K.] 
2. Greve Vilhelm Coryteliiis Magnus I^erclie til Birkendegaard 
og Astrup, f. 30 Juli 1820 f 2 Juli ISfto. Børn: 
a. Baron Vilhelm Lerche til Astrup, f. 13 Aug. 1857. [Astrup 

ved Svebølle.] 
b. Baron Gustav Lerche til Birkendegaard, f. 27 Juli 1859, 
Hofjægermester, Kammerjunker, Kitmester, g. 27 Juli 1895 
m. Baronesse Julie Benedicte Cliristiane (Adane) W'edell- 
Wedellsborg, f. 25 Okt. 1872. [Birkendegaard ved Værslev.] 
Børn: 

a. Baron Carl Vilhelm Cornelius Magnus Lerche, f. 11 
Juli 189C. 

b. Baronesse Polly Adelhaid Vilhelmine Adane, f. 24 Juli 
1897. 

c. Baronesse Mario Kegitze, f. 4 Febr. 1803. (Vallø.) 

d. Baron Carl Georg Flemming Lerche til Fønixborg, f. 20 

April 18U7. 
e. Baronesse Ethel Kirstine, f. 15 Marts 18C9. (Vallø.) 
f. Baron Kai Cliriatiati Lerche, f. 25 Sopt. 1871. [K.] 
S. Grere Carl Christian Cornelius Lerche til JSenzoiisilal, 
f. 4 Okt. 1S26 f i) Mai Issl , g. Ul Juni 1855 m. Sophie 
Frederikke Steensen Leth til Fgelykke, f. 24 Juli 1835. 
[Kgelykko ved Tranokjier.] Jiørti : 
a. Baron Carl Christian Lerche til Benzonsdal, f. 19 Mai 1856, 

262 Lerche. 

Hofjægermester, g. 19 Febr. 1884 m. Sigrid With, f. 11 
Febr. 186U. [fienzonsdal ved Taastrup.] Bøn.: 
l)Barones80 Ille bopliie Edel Hilleborg, f. 5 Jan. 1886. 
2)Baron Carl Christian Cornelius Lcrclie, f. 7 Jan. 1888. 
3)Baron Vincens Christian Lerche, f. 12 April 1891. 
4) Baronesse Alix Sigrid Lillie, f. 10 Marts 1894. (Vallø.) 
b. Baronesse Ille Ottilte Vilhelmine, f. 2 Juni 1857, g. m. 
Hofjægermester, Greve Christopher Knuth til Fideikommis - 
godset Lilicndal. 

Den første adelige Ijinie. 
Hannibal Henrik Lerche, f. 13 Aug. 1843 (Søn af Etatsraad, 
fh. Amtsforvalter Henrik Georg Flemming Lerche, f. 25 Aug. 
1808 t 2 Okt. 1890), Overretssagforer, Amtsforvalter, Skov- 
kasserer for Bornholms Distrikt, g. 15 Mai 1874 m. Pauline 
Emilie Mathilde Muller, f. 27 Jan. 1852. [Kønne.] Børn: 
I.Flemming Cliristian Lerche, f. 7 Juli 1876. 
a.Harriet Marie Josephine, f. 5 Juli 1&78, g. 19 Nov. 1898 m. 
Toldinspektør for Bornholm Frederik Henning Jørgensen, 
t. 8 Aug. 1863. [Ronne.] 
3. Ellinor Johanne, f. 3 Nov. 1883. (Vallø.) 

Søskende: 
I.Signe Flemmine, f. 14 Okt. 1841. (Vemmetofte.) [K.] 
a.Flemming Ludvig Lerclie, f. 5 Aug. 1646, Jagtjunker, Skov- 
rider ved Grevskabet Lerclienborg, g. 3 Juli 1875 m. Marie 
Margrethe Elisabetli Treschow, f. 20 Dec. 1850. [Stokke- 
bjerg ved Svebølle.] Dotre; 

a. Gerda, f. 7 Juni 1876, g. 5 Aug. 1896 ni. Direktør for de 
fynske Salt- og Kokesværker Knud Harald Faber, f. 22 
Dec. 1870. [Odense.] 
b.Emnia Henriette Elisabeth, f. 23 Alarts 1878. (Vemmetofte.) 
C.UUa Sophie, f. 6 Juni 1881. (Vemmetofte.) 
d. Josephine Hedvig Louiso Elisabeth, f. 30 Juli 1883. 
(Vemmetofte.) 
3. Pauli Julius Lerche, f. 8 Febr. 1852, Cand. polit. , Fuld- 
mægtig og Expeditionssekretær i Overformynderiets Kasserer- 
kontor, g. 7 Juli 1882 m. Jenny Christina Friis, f. 16 Aug. 
1854. [K.] Sønner: 

a. Georg Lerclie, f. 7 Aug. 1884. 

b. Gu stuv Henrik Erik Li^rche, f. 25 Jan. 1891. 
4.Goorg Jucob Jjcrche, f. 22 Okt. 1853, Bestyrer af Sukker- 
kogeriet „Odense", g. 28 Marts 1862 m. Sophie Johansen, 
f. 28 Marts 1650. [Odense.] Søn: 

Carl Frederik Lerclie, f. 23 Aug. 1883. • 

Den anden adelige Linie. 
Kay Henrik Emil Leopold Lerche, f. 31 Okt. 1873 (Sun af 

263 Lorcho. 

Kammerjunker, Ovcrretssapforer Ferdinand Hans Henrik 
Lerche, f. 25 Juli 1838 t ^ •Ii">i 188«), Sckondliiitnant ved 2. 
Art.-Batl., Preinierløitnant i det siamesiske Marineartilleri, g. 
28 Dec. 1897 m. Nicoline Mathilde Kielsen, f. 10 Jan. ia78. 
[Bangkok.] 

Søskende: 
I.Dagmar Therese Louise, f. 21 April 1871, g. 19 Jan. 1892 m. 
Contreadmiral i og Generaladj utant for den siamesiske Flaade, 
Jagtkaptajn hos Kongen af Siam, siamesisk JNlarquis An- 
dreas du Plessis de Kichulieu (C) (K.St.Stau.l.) (S.Kr.l.) 
(S.P.C.K.0.2.) (T.M.2.) (rTr.Fr.2.) (LKr.2.) (O.F.J. 2.) (S.Sv.2-'.) 
(Pr.Kr.3.) (S.H.E.3.) (F.Æ.L.4.), f. 24 Febr. 1852. [Bangkok.] 
Z.Marie Louiso Henrictto, f. 2G Juli 1877, g. m. Forstassistent, 

Baron Ludvig Wedell-Wcdellsborg. 
S.Flemming Emil Harald Albrecht Lerche, f. 14 Nov. 1878, 
Stud.jur. [K.] 

Moder: 
Helene Mario Falkenberg, fiidt Gulstad, f. 12 INlarts 1847, g. 
1" 12 Mai 1870 m. Kammerjunkor, Ovorretssagforer Ferdinand 
Hans Henrik Lerche, Enke 4 Juni 1880, 2° 17 Juni 1887 m. Skov- 
rider for Stenderup Skovdistrikt, Jagtjunker Frederik Holger 
Falkenberg (R.St.Stan.3.), f. 30 Sept. 1852. [Stendcrupstrand ved 
Kolding.] 

Den tredie adelige Linie. 

Christian Diederich Lerche, f. 25 April 18C8 (Son af Kam- 
merjunker, Obcrstloitnant Fritz Nicolin Georg Ferdinand 
Lerche, f. 15 Juni 1839 f 21 Marts 1892), Cand. jur., Assistent 
i Indenrigsministeriets 2. Dep. og SekretaT hos den kgl. Jern- 
banekomniissarius for SjivIIaiid og Fyn, g. 25 April 1893 ni. 
Thalia Helene (Lone) Bartholin, f. 14 April 18C0. L^-] Sønner: 
I.Fritz Lerche, f. 14 Febr. 1894. 
'2. Caspar Bartholin Lerche, f. 21 Sept. 1896. 

Søskende: 
I.Kay Ove Lerche, f. 28 Dcc. 1870, Cand. phil., Assistent ved 
Nationalbanken, g. 20 Okt. 1897 m. Ingeborg Sophie Schou- 
gaard, f. 20 Marts 1871. [Aalborg.] Si.n: 

Poul Fritz 'l'lieodor Lerclie, i. 10 Febr. 1899. 
2. Ella Amuta, f. 29 Marts 1875. (Vallø.) 
IModer: 
Anna Maria Christine Lerche, født Krackc , f. 7 April 1844, 
g. 5 Okt. 1806 m. Kamnieijunker, Oherstløitnaiit Fritz Nicolin 
Georg Ferdinand Iwcrclio, Enke 21 Marts 1892. .[K.] 264 Le Sago do Fontcnay. Le Sage de Fontenay. Fransk Adelsgiægt. Antoine le Sar/e de Fon- 
tenaif lom WiS til Jirtnmiirk og blee Kaptain 
i dansk Tjeneate. Hans Sonnesonnev, Admi- 
ralerne Carl Frederik og Anton NicaUii le Sage 
de FoHtenag naturaliseredes 3 Juni 177S. — 
Vaabenafbildning i Farver og fnldstændig 
Stamtavle se Aarg. 1S89. Den ældre Linie. 
Reinhart Gunthcr Christiiin Kcrtlin.ind le Sage de Fontenay, 
f. 24 April 1851 (Siin af OvorappoUationsraad , Dr. jur. Cliri- 
Btjan Otto Michael le Sage de Kontcnay, f. 13 Sejit. IBOI -foDec. 
1879), Dr. phil. , Præst, g. 4 Juni IbSG in. Betty Isidore Ida 
Leonore Krichauff, f. 9 Juni 1857. [Segcbcrg.] 

Søstre: 
l.Hedvjg Christiane Elisabeth Adolfino, f. 15 Febr. 1841, g. 
17 Nov. 1864 m. preussisk Laiidrotsdirektor Pliilipp Ludwig 
Christian Heinrich Fmil Wittrock, f. 4 Juni 1834. [Altona.] 
2.Caroline Georgine Bertha Sopliie, f. 9 Dec. 1842, Kloster- 
frøken i blesvig Johanneski. [Hamborg.] 
Farfaders Brodre: 
1. Sobert Antoine le Sagn de Fontenaij, f. 17 Ang. 177S f 28 Juni 
1857, fh. Kaptainloitnant, Justitsraad, Havnefoged. Sun: 
Frederik Julius Emil le Sage de Fontenai/. f. 'J3 Sept.1812 
f S7 Mai 1881, Kammerjunker, Ovfrførst'er , i). 1" 11 Okt. 
1845 m. Frederikke Christine Huseler, f. ni Jan. 1810 f 
16 Marts 1874, 2" 27 Juni 1870 ni. Margrethe Møller, 
f. 12 Febr. 1844. [K.] Born: 

1) Roberta Caroline Snsette, f. 10 Au g. 184G, g. 22 Marts 
1873 TO. Løitnant , fli. tydsk Gcneralkonsulatssekrctær 
Iiigold Harald Vilhelm Napoleon von Meyeren, f. 23 
Sept. 1850. [Nizza.] 
2) Frederik Julius lo Sage do Fontenay, f. 8 Juni 1877. 
3)Holger Carl Christian lo Sage do Fontenay, f. 12 Jan. 
1879. 
i. Pierre le Sage de Fontenay, f. 17 A'oc. 1781 f 11 Nov. 1857, 
Toldinspektor. Sun: 
Gustav Carl IV'tor Laurentius le Sago do Fontenay, f. 4 Nov. 
18H8, Overretsassessor (ll.*l).M.), g." 28 April 1875 m. Anna 
Baadh, f. 8 Juni 1850. [Viborg.] Den yngre Linie. j-»en yngre xjinie. 

Caspar Frederik Ludvig lo Sage de Fontenay, f. 5 Juli 1832 

(Sun af Urtekneninier Christian Bernhard lu Sage do Fontenay, 

2G5 Le Sage de Fontenay. 

f. 30 Jan. 1807 t 1 Juni 1864), Kjøbmand, g. 21 Jan. 1856 m- 
Joanna Hendrika Visser, f. .5 Juni ltj33. [Antwerpen.] Børn: 
I.Cornelia Krederika, f. 3 Okt. 180G. 
2. Caspar Fredt-ricus Ludovicus le Sago do Fontenay, f. 23 Dec. 

1870. 
S.Johanna Henrika, f. 3 Okt. 1873. 
Søskende: 
I.Anton Nicolai le Sage de Fontenay, f. 21 Jan. 1835, Billed- 
skærer, g. 21 Marts 1803 m. Eiiphrusyne Albertine Ebrl, f. 
1 Jan. 1841. [Karlskrona.] Børn: 

a.Eva Ottilia Antonia, f. O Nov. 1863, f?. 8 Okt. 1893 m. 
Maskinistunderofficor ved den svensko Flaade Kiehard 
Kudolf Ekman, f. 23 Okt. 1850. [Karlskrona.] 
b.Albert Frangois le Sago de Fontenay, f. 21 Juni 1865, 

Mekaniker. [Christiansstad.] 
C.David Lyon Joseph lo Sage de Fontenay, f. 15 Aug. 1867, 

Scilmagcr. 
d.Olga Euphrosyne, f. 25 Dec. 1809. 

e.Thyra Nancy Constance, f. 17 Jan. 1872, g. 28 Dec. 1895 
m. Sokaptain Carl Oscar Dahlmann, f. 6 Marts 1868. [Os- 
karsharan.] 
f. Emmy Liberta Celestine, f. 30 Marts 1870. 
g.Kagnhild Alexandra Victoria, f. 23 April 1S78. 
h.Jean Bernliardt 'l'lieodor le Saj^o de Fontenay, f. 27 Juni 
1880, Elektriker paa den svenske Flaade. [Karlskrona] 

2. Valdemar August le Sage de Fontenay, f. 8 Okt. 183S, Sko- 
tøifabrikant, g. 1° 20 April 1859 ni. Jakobine Emilie Kosen- 
kvist, f. 28 Marts 1838 t 28 Sept. 1S60, 2" 17 Nov. 1865 m. 
Karen Hansen, f. 20 Marts 1839. [K.] Datter: 

Carla Augusta Mario Lovise, f. 21 Sept. 1872. 

3. Frederikke Ottilia, f. 18 Nov. 1840. [K.] 

Faders Brødre : 
1. Just Peter le Sage do Fontenay, f. 5 April 1809, Konferens- 
raad, fli. Doparteniei\tschef (C'.D.M.), g. 30 April 1842 m. Ju- 
liane Kotwitt, f. 2x; Aug. 1815 t 11 Okt. 1887. [K.] Simncr: 
a. Frederik Edvard lo Sage de Fontenay til Underupgaard, 
f. 8 Aug. 1847, g. 170kt.l878 m. Sophie Caroline Jensen, 
f. 13 Okt. 1850. [Undcrupgaard ved Ilelsingo.] Born: 
l)Ju8t Peter le Sago de Fontenay, f. 15 Aug. 1879. 
2) Frank lo Sago do Fontenay, f. :;4 Sojit. 1880, Stud.jur. 
3)Ellon, f. 4 (»kt. 1881. (Kstvadgaard.) 

4) Caspar Frederik lo Sago de Fontenay, f. 18 Marts 1883. 
6) Oluf Philibert le Sago dn Fontenay, t. 29 Juli 1886. 
6)HaTriot Juliane, f. 27 Marts 1888. (Katvadgaard.) 
b.Otto Ernst lo Sago de Fontenay*, f. 8 Sept. 1848, Pro- 
fessor, Læge vo<l Kjnlienbavns Amts Arresthus (H.*) (S.V.3'.) 
(S.N.3.), g. 7 Juni 1878 m. Emma CJøt/.sche, f. :i3 Mai 1854. 
[K.] Søn: 

266 Leth. 

Viggo Julius Helfred le Sage de Fontenay, f. 17 Aug. 
1879, Stuil.jur. [K.] 
C.Anton Nicolai le Sage de Konteuay, f. 4 Dec. 1850, Gros- 
serer, g. IG Mai 1877 ni. Julie Gotzschc, f. 10 Nov. 1851. \K.] 
.Ernst AUivecht le Sage de Fontcnai/, f. 9 Sepf. 1813 f 27 Sept. 
1878, PvKst. Søn: 
Fritz Ludvig Rasmus le Sage do Kontenay, f. 2 Nov. 1852, 
Sognepræst til Slirøbelev, g. 20 April 1677 m. Eli se le Sage 
de Fontenay, f. 5 Sept. 1844 f ' Sept. 1885. [Skrøbelev ved 
Rudkjøbing.] Leth. 

Generalloitnant Mathias Leth til Sanderumgaard blev adlet 
to Juni 1757. — Ved l'atent af 4 Aug. ini'.i er/iohll Kammer- 
herre, Ilofjægerniester Viiicens Steensen Leth og lians agte 
agnatiahe Afkom Bevilling at fore Familien Steensen^s Navn og 
Vadben i Forbindelse med sit eget. 

Den ældre liinie. 
Johan Frederik ArnoUIus Leth, f. 17 April 1844 (Søn af 
Oberst Johan Frederik Arnoldus Leth, f. 17 Juni 1800 + 16 
Marts 1872), Jægermester, g. 20 Mai 1879 m. Martha Marie 
Emilie Jensen, f. 14 iSept. 1855. [Frederiksberg.] Datter: 
Ebba Mathilde Beate Martha, f. 13 Febr. 1887. (Vallø.) 
Søstre: 
l..Ida Sophie, f. 18 Okt. 1838, g. 10 April 1861 m. Bankkasserer 
Henrik Johan Otterstrøm, f. 7 Juli 1830 t 10 l^ec. 1885. 
[Aarhus.] 
2. Helga Nathali.a, f. 20 April 1840, g. 8 Mai 1860 m. Lands- 
overretsassessor Ludvig With, f. 23 Jan. 1829 + 22 April 
1880. [K.] 

3. Agnes Beate, f. 18 Juli 1847, Klosterfroken paa Vemmetofte. 

4. Olga Mario, f. 8 Nov. 1849. (Vemmetofte.) [K.] 
S.Bertha Matliildo Louise, f. 27 Jan. 1851, g. 22 Okt. 1880 m. 

Lærer, Cand. polit. Cliristian Vilhelm Heering (11.*), f. 11 
Mai 1840. [K.] 

Den yngre Linie. 

Vincens Steensen-Leth til SteeiisKuard og Charlottenlund, 

f. 26 Juli 1838 (Son uf Kiimmcrhiirre. lloljægormester Vincens 
Steensen -I-ctli til SteoiiHgaard , f. 2 Febr. 1811 t 23 Nov. 1893), 

g. 28 Mai 1868 m. Mario Gjuildc, f. 23 llcc. 1849. [Steensgaurd 
vod Lohals.] Itorii: 

1. Vincens Steonsen-Leth, f. 17 Aug. 1869, liandbrugakandidat. 
Forpagter, Løitnant vud Livgardens Forstærkningsbatuillon, 

»urt von Lounbacli. 

g. 6Sept. 1S95 ni. I?aronesse Julie Joachimo Henriette Bille- 
Brahe, f. 21 Jaii. 1873. [Steciis^'aaril.] Siin: 
Vin een 9 Stecnsen-Lctli, f. 2(i Doc. Ifc'Jli. 

2. Constaii tin Steensen -Letli, f. 15 Soi)t. 1870, Carnl. jur., 
Sekondloitnant ved 3. Artill.-Batl., Aiiaistent i Finansmini- 
steriet. [K.] 

3. Gertrude, f. 9 Dcc. 1871. (Vallø.) 

4. Ludvig AuRust Steensen -Leth, f. 9 Marts 1873, Forpagter. 
[Charlottenlund ved Lolials.] 

S.Louise AuRusta, f. 17 Sept. 1875. (Vallo.) 

Brodre: 
I.Carl Louis August Steensen-Leth til Hoiris, f. 5 IMarts 1842, 
Hofjægernieater, Kammerjunker, Ritmester, Amtsraadsmcd- 
lem, Formand for Morso Landboforeninif (K.*) (E.M.2.), g. 
23 Marts 1SGI5 m. Petra INIogensine Severine Gjedde, f. 30 Aug. 
1845 t 1« Sept. 1S73. [Hoiris ved Xykjobing M.] Bom: 
a. Augusta Kirstine, f. 12 Nov. 1807, g. 25 Sept. 1889 m. 
Forpagter, JioRermestor Adolf Juliauus Hastrup, f. (i Doc. 
1858. [Hjortholm ved Kudkjobing.] 
b. Sophie, f. 24 Okt. 1870, g. m. Kammerjunker, Ritmester 

Anton Castenskiold. 
C.Carl Frederik Steensen-Letli, f. 9 Xov. 1871, Landbrugs- 
kandidat, Assistent ved det danske Hedeselskab. 
d.Petra, f. G Sept. 1873, g. m. Baron Fritz de Falsen Zytphen- 
Adeler. 
Z.Ludvig August (Gustav) Steensen-Leth* til Hvolgaard, f. 
16 Jan. 1845, Cand. pliil. , Kormand i Plagelskadeforsikrings- 
foreningen for Norrcjylland, g. 20 Mai 1871 m. Ottilde 
Sophie Barner, f. 3 Febr. 1847. [Hvolgaard ved Uldum.] 

F'aders Broder: 
Carl Frederik Steensen Leth til Eyelyl-ke, f. 31 Mai 1798 f 
19 Okt. 1SS9. Datter: 

Sophie Frederikke Steensen til Egelykke, f. 24 Juli 1835, 
Enke efter Greve Carl Christian Lerche til Benzonsdal. von Leunbach. 

Generalmajor Carl Leopold Foiilsen adledes 10 Juli 1705 med 
Narnet von Leunbach. 

Henrik Christian von Leunliacli , f. 10 Sept. 1837 (Søn af 
Pastor Anton Frederik von Leunbach, f. Ib.IMarts lyDf) f 23 
Marts lbO.">), BiBkoji over I,aulantl-FalHt<'rs Stift ( II.*), u- Hl Seyit. 
18U4 ni. Caroline Larsen, f. 8 Febr. 1(<39 t 19 Marta 1899. 
[Nykjobiiig F.] Dotre: 
1. Hil dur Familie Cliristine, f. 20 Marts 18U6. (Vemniotoftc.) 

208 Levetzow. 

2.Anna Cecilie, f. 14 Juni 18C8. (Vemmetofte.) 
S.Antonie Oline Caroline, f. 20 Dec. 1871. (Vemmetofte.) 
4. Agne te Ingrid, f. 12 Jan. 1879. (Vemmetofte.) 

Søskende: 
I.Anna Christine, f. 5 Okt. 1839. (Estvadgaard.) [K.] 
2.Jørgen Høegh von Leiinbach, f. 27 Jan. 1842, Sognepræst 
til Hesselager, g. 14 Mai 1873 m. Cassandra Vilhelmine 
Hjarderaaal, f. 19 Okt. 1845. [Hesselager.] IJorn: 
a.Mildrid Francis, f. 17 April 1874. (Vemmetofte.) 
b. Hildur Gyrithe, f. 11 April 1876. (Vemmetofte.) 
C.Elin Christine, f. 4 Febr. 1878. (Vemmetofte.) 
d.Bodil Elisabeth, f. 9 April 1879. (Odense.) 
e. Jonathan von Leunbach, f. 10 l)cc. 18S4. [Herlufsholm.] 
3.Carl Gustav von Lounbacli, f. 2ri Sept. 1843, Can<l. phil. [K.] 
4. Sophus Tlieodor von Leunbach, f. 24 Jan. 1840, Caiid. phil., 
kongl. Translatør, Klasselotterikollcktør,- g. 29 Mai 1874 ni. 
Marie Ibsen, f. 11 April 1850. [K.] Søn: 

Carl Leopold von Leunbach, f. 29 Okt. 1870. [Amerika.] 
S.Antonie Gyrithe, f. 4 Nov. 1848, Cand. phil. (Vallø.) [K.] 


Levetzow.* 

MelloiJtorysJ,- Ailelsftlwgt. Ilan.t Frederik 
hevcizoir iiatiii-aU.ti'iTrlrx 2(i April 1G70. ■ — 
Fnhhtiifiiilifi Slu i/ttufle med Vuulieuafbild- 
})i>uier i t'urcer se Aarijaur/ ISHO. — Nntjle 
Medlemmer af Sld'rfteit skrive siy Levetziiu. 

Joachim Emil (lustav Carl Vilhelm Le- 
vetzau til Sielbeck*, f. 2.3 Nov. 1859 (Son 
af Kammerjunker, fh. preussisk Landraail 
Werner Carl Julius (iottlob liOvctzau , f. 
23 Febr. 1822 f 21 Marts 18U9), fli. preussisk Kaptain, Besidder 
af Substitutionen for Stamhuset Kestrup (l'r.J.2.) (iroli.H.2-.) 
(T.O.4.), g. 20 Mai 1885 m. Walburg Clara Coriieliu von Kitlck- 
routh af Hohenwalde, f. 20 Jlurts 1802. [Sielbeck ved Lybtek.] 
Søn: 

Werner Joachim Hans- Friedrich Tlieodosius Wilhelm 
Levetzau, f. 1 ISIai 1880. 

Søstre: 

1. Adelheid Sophy Frida Emaiiui-Ia (Emily), f. 20 April 1800, 
g. i Okt. 1890 ni. Kiiptuiii <ik ICompairniebef ved I/iv-Orenad.- 
Keg.„Konig l^'ricdricli AVilliclm IH" (1- braudcub.) Nr.8 Kricil- 
ricli Wilhelm I,U(lwig Huns von Oppen , f. 25 Marts 1802. 
tt'rankfurt v. O.] 

2. Emily Fanny Matliilde Isidora Victoria, f. 27 Nov. 1870. 

2C9 Levetzow. 

Faders Broder: 
Vilhelm FredcrU- Luihng Theodor Levelzau, f. 8 April 1820 
f 22 Mai 1888, Kmnnterherre, preussisk Geheimeregjeringaraad 
og fh. Landraad. Dattor: 

Sophie Mathilde Villielmine, f. 20 Juli 18G6, g. 21 Scpt. 
1888 m. Kaptain og iJriRadc-Adjutant l^'riedrich (Fritz) Wilhelm 
Bering, f. 28 Febr. 1803. [Trier.] 

F'arfadera Broder: 
Theodosius Finecle LecHzow, f. 8 Marts 1785 f 10 Jan. 
1850, Kammerherre, Steinpelpajiirsforvafter. Sønner: 
I.Albrecht Ludvig Joachim Frederik Leoetzow, f. 13 Nov. 
1808 f 6 Febr. 18>^9, Kammerherre, fh. Anden Embedsmand i 
Schwarzenbeck. Born: 
a.Ida Juliane Ottilie, f. 4 Marts 1841. 

b. Theodor Joachim Fredirik Levetzow, f. 9 Sept. 1843, 
fh. tydsk Fref,'atkai)tain, lligskommiasær for Udvandrings- 
væsenet (Pr.Kr.3.) (l'r.K.O.S.) (O.II.AK.S.) (R.St.A.l.'.) (K.St. 
Stan.2.) (M.Gr.2.) {M.V.Kr.3.), g. 13 Nov. 1879 m. Hedewig 
von Kurowska, f Ib Juni 18.08. [Bremen.] 
C.Ernst Ludvig Villielni Adolph Levetzow, f. 1 Jan. 1845, 
preuss. Oberstloitnant (Pr.R.0.4.) (Pr.Kr.4.) (Pr.J.K.2.) (M. 
F.K.2.), g. 30 Mai 1879 m. Adelheid Louise Lindemann, 
f. 20 Sept. 1856. [Seedorf i Laucnhorg.] Børn: 
l)Emnia Theodora Ida Hermine Louise, f. 14 Okt. 1880. 
2) Olga Ottilie Therese Auguste, f. 11 Mov. 1881. 
3) Ernst Albrecht Levetzow, f. 24 Marts 1883. 
4) Ernst Joachim Alexander Levetzow, f 7 Jan. 1887. 
d. Adelheid Marie Sophie F'rcderikko Ottilie, f. 10 Febr. 

1847. (Dobbertin Kl.) 
e.Ottilie Anna Ernestine xVdolphine, f 8 April 1849, g. 9 Okt. 
1869 m. preussisk General af Infanteriet til Disp. Kudolph 
von Reibnitz (S.K.*) (Pr.U.0. 1 &4.) (Pr. Kr. Kt.S.) (Pr.J.K.l.) 
(M.Gr.l.) (Il.Ph.d.II.l.) (S.1I.F.3.) (B.Z.L.2.), f. 9 Okt. 1829. 
[Lindenhuf ved Langfuhr-Danzig.] 
f. Alexander Ottocar Frederik Vilhelm Levetzow, f 13 Mai 
1866, Kaptain og Batterichef ved Felt-Art. -Keg. „von Scharii- 
horst" (l.hannoveraiisko) Nr. 10 (Pr.Kr.4.), g. 9 April 1892 
m. Helene Amalie Pauline von Wulffon, f. 4 Okt. 18(i2. 
[Hannover.] Son: 
Theodosius Heinrich Albrecht Alexander Levetzow, f. 
13 April 1893. 

2. Vilhelm Otto Didrik Levetzow til Fillij i Lifland , f. 4 Kov. 
1811 f 3 Scpt. lbs:i. Bum: 

a. Kichard Levetzow, f 12 Dec. 1808. [Lifland.] 
b.Julie, f. 18(>9. 

3. Ferdinand Carl August Ijcvetzow, f. 13 Jan. 1820, fli. preus- 
sisk l'ostdirektor (l'r.Kr.4.) (0.l''r.J.3.), g. 19 Mai 1857 m. Sophie 

270 de Lichthenbcrg. 

Irene Georgine von Baunacb , f. 5 Juli 1836. [Hildesheim.] 

Børn: 

tL.Hans Carl Albrecht Friedrich Ludvig Muria Leuetzow , f. 

19 Febr. 1S'>8 f 30 Jan. ISfUl, liexerieloitnaut af den iydske 

Flaadt , I'anipnkibskapiaiu , g. 7 Nov. 18'J4 ni. Augusta 

Ferdinande Wilhelmine Marie Emma Jolianna von Levet- 

zow, f. 13 Sept. 18«8. [Hilileslicim.] Sku: 

Horst Carl Kudolph Fritz Levetzow, f. 20 Juni 1890. 
b.Adelheid Margaretha Tlierese Friederike, f. 20 Apr>l 

1859, g. 10 Okt. 1880 m. preussisk Generalmajor t. Bisp. 

Kduard Wilhelm Heinrich Clothar von Wa-smer (Pr.J.K.l.) 

(Pr.R.0.3.) (Pr.Kr.3.) (M.F.K.2.), f. 8 April 1836 {«. 1° IC Nov. 

186.0 m. Emma von der Lancken, f. 18 Okt. 1842 + 3 Okt. 

1877). [CharIottenburf<.] 
C.Caroline Amalie Christiane Elisabeth, f. 6 Sept. 1867. 

(Vallø, Gisselfeld.) 
d. Julie Louise jNIathilde, f. 28 Juni 18C9. 
e.Margaretbe Johanne, f. 27 Xov. 1871, g. m. Keserveløit- 

nant af den tydske Flaade Arthur voii Heyden. [Leipzifj.] 
f. Otto Hans Ferdinand Willielm Levetzow til Anncntlial, 

f. 23 Marts 1874, g. 18 April 1899 m. Johanna Emilie Nina 

Groth, f. 9 Nov. 1874. [Annenthal ved Westensee i Holsten.] 
Farfaders Faders Broder: 
Chrietian Frederik Levetzow, doht 11 Marts 1745 f 12 Okt. 
1820, Kammerherre, Oberst. Søn: 

Hans Frederik i>chack Levetzow, f. 11 Febr. 1779 f 19 Dec. 
1856, Sekondlnitnant. Datter: 

Johanne Marie, f. 24 Mai 1812, g. 6 Dec. 1850 m. Pastor 
Adolph Theodor Wahl, f. 3 Juli 1816 t IC Okt. 1867. [K.] de Lichthenberg. Etatsraad Geert Hansen Lichtenberg til Bidstrup adledes 
15 Mai 1739 med Navnet de Lichthenberg. — Familien skriver 
sig „de Lichtenberg". 

Gerhard de LichtenberR* til Hessel, f. 4 Marts 1845 (Son af 

Cand. jur. Carl Gerhard de Liihtenliorf,' til Hessel, f. 8 Jan. 

1807 t 21 Aug. 1868), Loitiiant (K.*) (E.M.2.), g. 11 Sept. 1S89 m. 

Anna Ulrikka Hinesen, f. 24 Aug. 1848. [Hessel ved Grenaa.] 

Sdskeiide: 

1. Mari o Sophie Helene, f. 13 Juli I84C. (Vemmetofte.) [Kanders.] 

2. Frederik de LichteiiherK til l/Uiidskovgaiinl, f. 28 .Ian. 1850, 
g. 2f) Nov. 1888 m. Kmily Christiane Isidor:! Jessen, f. 
13 Juli 1855. [Lundskovguard ved 'l'riistrup.J .Snnner: 

a. Corl Gerhard do liiutitenlicrg, i. 17 Aug. 1889. 

271 Liliencron I. 

b.Hans Henrik Jessen de Lichtenbors, f. 1 Nov. 1890. 

elver Frederik de Liclitonbrri;, f. 10 Sept. 1892. 

d. O ods ko Eggert Casper do Ijiclitenberg, f. 7 starts 1894. 
3. Henriette, f. 28 Jan. 1850. (Vemmetofte.) [Kanders.] 
4.KaTen Hedevig Kuscnkrantz , f. 23 Nov. 1853, g. 12 Sept. 

1884 m. Kaptain og Kompagnichef ved 24. Batl. Ellis Woltf 

lS.H.E.5.), f. 20 Okt. 185«. [K.] 
S.Carl Sophus de Lichteiiberg, f. 22 Aug. 1850, Postexpedient, 

g. 23 Nov. 1888 m. Frauciska Emilie Herlioldt, f. 1 Juli 

1863. [Helsingor.] ISorn: 

a. Inger, f. 10 Febr. 1891. 

b.Herluf de Lichtenberg, f. 20 Sept. 1892. 

C.Einar de Lichtenberg, f. 25 Jan. 1894. 

d.Bodil, f. 20 Jan. 1897. 
e.Andrea Birgitte Gøje Irminger, f. 15 Marts 1801. (Vemme- 
tofte.) 

Faders Søskende: 
l.Hans Henrik de Lichteiilierg til Sttimhufipt JUdntriip, f. 27 Mai 

1803 f 25 Marts 1867, Kanniierlierre, Jlofj(viieri>iester. Datter: 

Tychine Andrea Frederikke, f. 14 Mai 1835, g. 14 Okt. 

1857 m. Etatsraad Frantz Hvass, f. 1 Okt. 1824 t 12 Dec. 

1890. [Rolighed ved Kanders.] 

S.Karen Hedevig, f. 18 IMai 1810, Enke efter Kammerherre, 

Baron Iver Koscnkrantz. Liliencron 1.^ 

Andreas Pauli til Muriafier Kloster hleo P!5l adlet af Keiser 
Ferdinand med Narnet JAllenoon. Den 4 I>er. Itm't bleo han 
naturaliseret som dansk- Adelsinaud og den 5 Juni lt>73 oplagen 
i den rigsfriherrelige Stand. 

Rigsfriherre Carl Sojihus Wilhelm Friedrich ],ilicncron til 
Sproitz, f. 10 Okt. 1840 (Son af KigstVilierro Ferdinand Hein- 
rich August liiliencron, f. 20 Ajiril 1807 t 14 Mai 1807), preussisk 
Kammerherre, fb. iireus.sisk Uitmester (l'r.J.) (rr.J.K.2.) (l'r.K. 
0.4.) (l'r.Kr. .3.<?-4.) (K.Æ.K.l.) (O.II.itF.2-'.), g. 29 Juli 1804 m. 
Baronesse Adda Wrangel, f. 28 Juli 1844. [Sproitz ved Niesky.] 
Datter: 

Kigsfrihorreindo Adda, f. 24 Sept. 1805, g. 10 Juni 1883 m. 
Oberst og Kommaiidor for dot 2. preussiske Garde-Kog. til Kods, 
Greve Glinther ICniamud von Kirchbacb (l'r.U.O.H.) (Pr.Kr. .'i.) 
(l'r.J.K.2.) (l'r.J.) (S.A.3).) (M.V.Kr.S.) (M.Gr.4.), f. 9 Aug. 1850. 
[Borlin.] 

Sfiskende : 
1. Uigsfriherreinde Juliane Ciiridlnn Adaniine IjuiHO Sofie, f. 

22 April 1838, Overhofiuesturinilo hos Prinsesse Irene af Preussen, 

272 liiliencron I. 

g. 1' 9 Mai 1862 m. fh. preussisk Major, Hofchef hos HertuR 
J"rederik af Slcsvig-Holstcn-Sonflcriiorg-Glucksborg Arved 
von Planckner, f. 21Juli 1«:.'5 t U April 1883, 2" lljan. 1885 m. 
Kontreadmiral å la suite i den tydake Flaade, Hofmarskal hos 
Prins Heinrich af Preussen, Friherre Albert von tieckendorff- 
Gutend (S.K.*) (Pr.Kr.2.) ()'r.ll.O.30 (Hoh.H.!>.> (Pr.J.) (O.F.J.l.) 
(M.Gr.l.) (J.H.S.l.) (H,rii.d.H.2^.) (M.V.Kr.2^.) (ISr.H.L.H.) (O.H. 
<tF.3.) (R.Æ.K.l.) (S.A.2^.) (S.E.H.21.) (\Vald.F.2^.) (Br.K.o.) (H. 
Kal.3.) (I.Kr.3.) (V.K.B.d.L.3.) (R.St.A.2.) (n.L.2.) (I.M.&L.S.) 
(T.O.2.) (Gr.Fr.2.), f 11 Marts 1849. [Kiel.] 
2. Rigsfriherre Magnus Soplius Friedrich Nicolaus Gustav 
Liliencron til Ganzkow i Pommern, f 14 Jan. 1846, Lippe- 
detmoldsk Kammerherre og Hofstaldmester (Pr.J.K.S.I (I'r.R. 
0.4.) (Wald.F.2.) (Ij.Æ.K.2.), g. 22 Okt. 1873 m. Luise Johanne 
Therese von Wedell, f. 25 Sopt. 1814. [DotmoUl.] ISorn: 
a. Rigsfriherre Uernhard lAipold Ferdinand Carl Liliencron, 

f. 21 Juli 1874, Sekondloitnant vod det preuss. Fysiler-Reg 

„Konigin" (slesv.-holst ) Nr. 86. [Flensborg.] 
b. Rigsfriherre Hans Albrecht Magnus F'ritz Liliencron, 

f. 19 Dec. 1875, Sekondloitnant ved det preuss. luf. -Reg. 

„von Courbiére" (2. pos.) Xr. 19. [Giirlitz.] 
C. Rigsfriherre Egon Arwed Sophus Ferdinand Liliencron, 

f. 22 Dec. 1876, Sekondhiitnant ved det preuss. Fysiler-Reg. 

„Konigin" (slesv.-Iiolst.) Xr. 86. [Flensborg.] 
d. Rigsfriherre Wolfgang Fklmund Fritz Eduard Liliencron, 

f. 4 Nov. 1881. 

e. Rigsfriherre Carl Albert Heinrich Liliencron, f. 26 Okt. 1885. 

f. Rigsfriherreinde Adda Juliane Henriette Ingeborg, f. 26 
April 1895. 

Moder: 
Enkerigsfriherreinde Henriette Wolftliilde Liliencron, fndt 
Baronesse Brockdorff, f. 18 Marts 1808, g. 5 Mai 1837 m. Riga- 
friherre Ferdinand Heinrich August Liliencron, Enke 14 Mai 
1867. [Sproitz.] 

Faders Brpdro : 
\. Rigsfriherre Frieder ir/i XicolauK Ailam l'aul Litdvig Li- 
liencron, f. 11 April 1806 f HH Jan. ISUS, sachsen-alteithargnk 
Kammerherre , virkelig Geheimeruad og Iloflheaterititendant. 
Dutter: 

Rigsfriherreinde F'rey a Juliane Nicoline Roxane, f. 22 Aug. 
1850, Konventualiiulo i Pri-etz. 
2. Rigsfrilierro Roehus Wilhelm Traugott Heinrich FVrdinand 
Liliencron, f. 8 Dec. 1820, I»r. pliil. A tlinol. , preussisk virk. 
Gelieinioraad, Medb-m af ili-t baiersko Vidcnskabcriii's Aka- 
demi, J'rovst for det adeli^'o .st. Ji)baiiiicnkloster i iSlesvig, 
flj. lieheimekabinetsraad boK Hertugen uf Saclisen-Meiningen, 
fil. Professor ved riiivorsit^tet i .leua (l'r.Kr.l.) (l'r.H. 1). .3.) 
(B.H.M.2-'.) (O.F.J.2-'.) (S.11.F.2-'.) (A.A.B.2'i.) iS.H.2.), g. 27 Mai 

273 18 Liliencron II. 

1851 m. Luise Sofie Marie Tuteiii, f. 25 Okt. 1826. [Slesvig.] 

Børn: 

a. Kigsfriherre Luihvij^ Kerdiiia iid Conrad Pepin Lilien- 
cron, f. 11 Mai 1852 (S.E.ir.S.), g. 24 Juli 1879 m. Cæcilia 
Thoriiton W'odehouse, f. 15 Jan. 1845. [Uresden.] 

b. Rigsfriherreinde Hedevig Emma Mauritia \\'illy Sofie, 
f. 12 Marts 1854, f;. 6 Ukt. 1885 m. preussisk Indenrigs- 
minister, Kriherre Georg Kreu/.weiidedich von Klicinbaben 
(Pr.K.0.2.), f. 21 -Vug. 1855. [Borlin.] 

C. Rigsfrilicrreinde Fernanda Elise Kosa Emma Joliauna, 
f. 13 Marts 1856, Konventnalindo i Preetz. [Slosvia.] 

d.Rigsfrilicrreinde Else Josopha Marie, f. 24 Juli 1857, g 
11 April 1883 ni. Regjeringsraad i det tydskc Indenrigsmini- 
sterium, Rigsfrihorre Carl Eduard von Leruhenfcld, f. 16 
Juni 1852 t 17 Sept. 1885. [Berlin.] 

e. Rigsfriherre Luiz Julian Koclius Jolin Hugo Liliencron, 

f. 23 Juni 1865, Kaptain ved 3. tydake Subataillon, Adjutant 
ved det tydske Guvcrnement i Kiautscliou (K. St.8tan.3.), 

g. 16 April 1890 m. Marianne I'^mily von Zastrow, f. 15 
Marts 1872. [Tsintau i Kina.] Datter: 

Rigsfriherreinde Marie Louise Hedwig Else Fanny, f. 
9 Juli 1898. Liliencron II.* 

Louis Enist og Andreas Sophus LUiencron, der vare lefiUi- 
merede Korn af Overkrigskoininisswr , liiysfriherre Andreas 
Ernst Christian Liliencron uf den foraiistaaende Slæ/il , hiere 
30 Okt. 162i> oj/laijne i den dunske Adelstand med friJierreliy 
Titel og Hang. 

Baron Frederik Axel Adolph Dctlev Liliencron, f. 3 Juni 
1844 (Søn af Cand.jur., fli. ToUlkontrolli)r, ISaron Louis Ernst 
Liliencron, f. 19 Juni 1802 t 27 Juni lb92), Oi. preusais'k Kap- 
tain (Pr.R.O.4.) (Pr.J.K.2.), g. 8 Okt. 1878 ni. Friherreinde Ku- 
gcnio Thusiiolda Helene von IJudenhauson , f. 8 Mai 1854, 
skilte (hun g. 2" 5 Juni 1S8U ni. lli. preussisk Major Maxi- 
m il i an Carl August Heinricli du Jarrys, Friherre von La 
Rocho, f. 15 Aug. 1S41). [.VItona.] 

Faders IJrodor: 

Baron Andreas Sop?iiis Liliencron, f. 7 Okt. ISOl f l'J Fcbr. 
1856, Kaptain. Hum: 
1. Baron Carl Frederik Christian Liliencron, f. 13 Juli 1834, 

Fabrikeier, g. 20 Juli 18(i5 ni. Emma Kingk von Wildcnbcrg, 

f. 24 Aug. 1844. [Ztiricli.] liorn: 

a. Baron Carl Liliencron, f. 18 Nov. 1807. 

274 Lillienskiold. 

b. Baronesse Kmma, f. 8 Deo. 18G9. 

c. Baronesse Martlia, f. 3 Juli 1873. 

2. Baronesse Anna Antoinette Louise, f. 3 Okt. 1835, g. 1 April 
1888 m. l'"ire-Uei)arteiiioiit-Ol'(iccr William Pflaef^ing, f. H Juni 
1830. [Om.ilia, Nebraska] 

3. Baron Andreas Otto Kduard Johannes Inliencron, f. 13 April 
1838, tydsk Toldkontrollor, g. 16 Nov. 1871 ni. Oaroline 
Henriette Christine Wendelbtirg, f. 8 Marts 1842. [Strasborg.] 
Døtre: 

a.Baronesso Anna Maria*, f. 22 Sept. 1875. 

b. Baronesse Elisabet li Augusta, f. 22 Jan. 1878. 

c.Baronesse Hertha Luise, f. 9 Dec. 1880. 

4. Baron Alexander Christian Nicolaus Georg Lilicncron, f. 
10 Okt. 1842. [Amerika.] Lillienskiold. 

Efterstaaende DesceiitJi'uter af Oherst Peter Montarfne TMlien- 
ekiolil, der viir en Datterson af den 16711 adlede Han.i Hansen 
Smidt Lil/ieiiskiold , livis Afkom tiddode paa MandnUiiien i 
forrige AarJiitndrede , have red koiiffl. aabeiit Brev af IH Febr. 
18S3 erhvervet Anerkjetidelse som heiiliorende til den danske Adel. 

Hans Peter Julius Lillienskiold*, f. 3 Marts 1613 (Smi af Kam- 
merherre, Herredsfoged Hans Christojili er Jjillienskiold , f. 
26 Okt. 1801 t 9 Juni 18GU), Forstkandidat, Skovtaxator, g. 
26 Mai 1877 m. J u 1 i o Sopliie Sarauw, f. ?, Scpt. lbr>3. [K.l Dutre : 
I.Julio Augusta Elisabeth, f. 27 Marts 1878, g. 11 Nov. 1898 

ni. Preinierlditnant af Flaadcn Christian Gjørtz Bastrup, 

f. 25 Jan. 1872. 

2. Camilla Marie, f. 3 April 1881. (Vallø.) 

3. Else Marie Alette, f. 20 April 1886. (Valln.) 

Søster: 
Julie Pauline Emma Cathinka, f. 20 Juni 1848, g. 21 Mai 

1875 m. Johan Christian (^arl Frederik Glud til Haggesvogn, 

f. 6 Febr. 1836. [Baggesvogn ved Sindal.] 
Faders Broder: 
Carl Anton Frederik Lillienskiold, f. 77 Okl. 1814 f 7 April 

1S7(), Kammerjunker, Oberst. Horn: 

I.Johanne Élisiibctli, f. Hr, Okt. 1853, g. 4 Juni 1878 m. Stabs- 
læge, Goneralkoniniaiidola'ge i 1. (iunenilkoiiiniaiidodistrikt 
Hioronymus Laub (1{.*1).M.) (K.M.2.) (X.St.O.2-.) (<ir.Fr.4.) 
(F.instr.jiulil.), f. 4 Marts 18:iH (han g. 1" 30 Okt. 1868 m. Anna 
Mario Elisabeth IlaxthausLMi, f. 30 Juni 1839 t 20 Sept. 1876). 
[K.] 

2. Carl Christian Hartvig Lillienskiold, f. 17 Mai 18.''>.''i, Grosserer, 
«. 8 Sept. 1883 m. Alma Prior, f. 16 Okt. 1808. t'^-] 

275 Lillienskiold. 

3. CarolineMarie,f. 14 Jan. 1857,g. la.Iuli 18Sfi m. kgl.Translator, 
Skolebestyrer Jorgeu Hniinibal Tnisoii, f. 18 Scpt. 1851. [K.] 
4.Kmina, f. 28 Mai lytiO, g. iii. FuldmæKtit,' Aii^'ust lla.xtliansoii. 
o.Kbba Julie, f. 20 Au«. 18(;5, g. 11 Nov. 188G iii. Kaptaiii og 
Kompagnichef ved det prcus.s. !''ysiler-J{ef;. „Kiirat Karl Anton 
von Holienzollcrn" (holienz.) Nr. 40 Friherre Hans Ernst 
Cuno Bulow, f. 1 1 Okt. ISIJO. [Aaclicn.] 
6. Ku do lp h Lillienskiold, f. 29 Dec. 18GG, Maskinist, g. 23 Aufr. 
1802 m. Frederikke Christine Eduardine Agerbeck, f. 20 
Sept. 18G7. [New York.] Datter: 
Ebba Gerda, f. 17 Sept. 1893. 

Farfaders Brodre: 
I.Jan Lillienskiold, f. Hl Juli 1706 f JSOl, Kaplain. Søn: 

Hans Gustav Lillienskiold til Sojiliieiibcrg, f. 14 Nov. 1800 
f 8 Marts 1S76. l!()rn: 

l)Hans Gustav Lillienskiold, f. X? Mai 1829 f 17 l)ec. 
19S7, Lage og Aimtheker , g. 1° 12 Marts 1802 m. Marie 
Ilicks , /•. 8 Jidi 1S29 f 14 Fehr. 1SS4 , 2" 11 Marts 1884 
m. Emma Iliicberg, f. 13 Nov. IS;")«. [New York.] 
2) Carl Sophus Lillienskiold, f. 30 Sept. 1831, g. 18 Marts 
1856 m. Margrethe Lorentzen, f. 4 Febr. 1832. [Nørre- 
sundby.] IJorn : 

a)William August Lillienskiold, f. 11 Febr. 18rj7, «. 7 
Mai 1882 m. Svendtine Andrea Olesen, f. 27 F'ebr. 
1861 t 13 April 1892. Son: 

Hans Hansen Smidt Lillienskiold, f. 22 Sept. 1883. 
b)Carl Gustav Lillienskiold til Gronslx-t, f. 14 Febr. 18.39, 
g. 1° 15 Nov. 1888 m. Sopliie Frederikke Anchjrsen, f. 29 
Mai 1851 t 7 Juli 1889, 2° 25 April 1893 m. Johanne 
Jacobsen, f. 7 Jan. 1872 f 21 Dec. 1804, 3° 18 Nov. 1897 
m. Petrosine Petersen, f. Kasmusscn. [Oritnslæt ved 
Nffrresundhy.] 
c)Han8 Gustav Lillienskiold, f. 2t)Jan. 18G4, Boghand- 
lermedhjælper. [AiiIl)orfi.'l 
d)Emma Marie, f. 17 April 18G5. 
e) Juli c, f. G Aujs'. 18G7, Sygepleiersko. [K.] 
f; Horman Rudolph Lillienskiold, f. 23 Sept. 18GU, Uaard- 

bestyror. [Skovlund ved Vinilcrup.] 
K)Henriette Laura Ottilia, f. 7 Jan. Itt77. (Vemmetofte.) 
3)Charlotto Sopliio Frederikke Emilie, f. 27 Okt. 1831 

(se nedenfor). 
4) Jan Paul (iersdorff Lillienskiold, f. 11 I)ec. 1835, g. 1° 
SlAug.lSGl ni. Sigrid Jeniiriia Miirck, f. 4 Mai lb37 +31 
Aug. 18C,5, 2° 30 Okt. 18(i7 ni. iliiiriette Am alie Jorgensen, 
f. 22 Okt. 1837 (hun g. 1" 2r. April 1802 ni. Handi-lsreisendo 
Christian Nielsen, f. 11 Marta 1811 f H I'''C- 18ii4). [K.J 
Børn : 
a)John Gersdorff Lillienskiold, f. ti Frbr. ISO'J f 2'J Ih c. 

27« Lillienskiold. 

1893, g. 19 Fcbr. 1892 m. Am an da Louise Olivia Nielsen, 
f. 1872. 
b)Harriet Christiane Gersdorff, f. 23 Marts 1871. (Vem- 

rnetoftc.) 
c)Moiitagne Gersdorff Lillienskiold, f. 22 jNIarts 1873, 
■g. 6 Aug. 1897 m. Berlino Jacobsen, f. 29 Mai 18&ri. 
b) The od or Frederik Tage LUlietisliohl , f. 1 April lS:iS 
f2Junil8S4, Cand. pliarm., Uri/gqerieier, g. 12 Jan. 18G9 
m. Camilla Hald, f. 5 Bec. 1848.' [Viborg] Bum: 
a)Hans Gustav Lillienskiold, f. 22 Okt. 1869, Post- 

expedient. [K.] 
b)Abigael Dorothea Theodora, f. 26 Kebr. 1871, g. 2 Aug. 
1898 m. Maskiningeniør Jacob Worm, f. 19 Febr. 1865. 
[Neviges, Vestfalen.] 
c) Marie Tagea, f. 28 April 1873. (Vemmetofte.) 
d)Ebba Julie, f. 23 Fel.r. 1881. (Vemmctoi'to.) 
6)Henriette Laura Ottilia, f.4Aprill840. (Roskilde.) [K.] 
7)Tagea Dorothea Nicoline, f. 14 Nov. 1842, g. 12 Aug. 
1808 m. Kjobmand Peter Christian Frederik (Fritz) 
Hald, f. 25 Sept. 1830. [Aalborg.] 
Anton Otristiaii LilUenxkiold, f. ] G Ko v. 1778 f 21 Aug. 1843, 
Kammerherre, Ober.it. Bom : 

å.llaiis Gustav LUIienskiold, f. 23 Marts 1811 f 6 Dec. Iis4, 
Toldforvalter, g. 23 Blai 1SC2 m. Gliarlotte Sophie Frede- 
rikke Emilie Lillienskiold, f. 27 Okt. 1834. [Skive.] Dattor: 
Dorothea Henriette Louise, f. 20 Jan. 1868, g. 25 Marts 
1887 m. Herredsfoged i Hammerum Herred Christian 
Nicolai Emil Siersted, f. 16 Dec. 1847. [Herning.] 
b.Sophie Charlotte, f. 25 Nov. 1815. (Thaarupgaard.) 

[Kanders.] 
C.Louise Antoinette, f. 2 Juli 1817,. g. 9 Marts 1849 m. Oberst 
Christian Carl Wegener (K.*D.M.) (E.M.I.2.), f. 6 Sept. 
1817. [Randers.] 
d. Christian Ludvig Montagne Lillienskiold (E.M.I.), f. 11 
Juni 1819, g. 25 Nov. 18r>4 m. Louise Kniilie (,'aroline Adler, 
f. 27 Marts 1834 t 28 Sept. 1892. [Odense.] Born : 

1) Anton Cliristian Lillienskiold, f. 28 April 1857. [Kali- 
fomien.] 

2) Clara Augusta, f. 21 Juli 1858. (Vemmetofte.) 

3) August Vilhelm Lillienskiold , f. 28 Okt. Is.V.) f HO Jan. 
1899, Grosserer, g. 2r> Nov. 1SH7 m. Valborg Kleonora 
Marie Christine Kirketorj), f. 19 April IHii:;, separ. 1«'J4. [K.] 

•1) Elisabotli, f. 28 Juni IHtil , g. 28 Okt. isuo ni. Minister 
for Kirke- og UndervisiiingsvicscKet , Biskop, Dr. thi'ol. 
Hans Valdemar Stbyr (C. ]).:\I.) , f. 3 (»kt. IH38 (ban 
g. 1° 14 Okt. 1874 m. SiiBtcreii Sophie Louise Elisabeth, 
t. 14 Okt. 1855 t 17 Juli 1888). [K.] 

277 Ltllienakiold. 

6) Frederik LillienstK.ld, f. 30 Sopt. 18G4, g. 16 Juni 1891 

m. Meta Lena Pott/ir^n, f. 10 Juni l«7rj. [Colorado.] 
6)Katharina Eniili<r. f. 14 Marts 18CB, g. 2 Aur. 1805 m. 

Distriktslæge Alf rn, i Hårdt Schnickcr, f. 4 Juni 18G8. 

[Vestmanliavn, Fa;ni':me.] 
7) Holger Lillicnski-,id, i. 8 Juni 1873, Bankassistent. 

[Odense.] 
e.Adam Valdemar Lmienskiold, f. 39 April 1827 f 25 Jan. 
1897, ObersUoitnaiU , j. 29 Juni 18G0 m. Sarah Cathrine 
Bagger, f. 28 Dec. Is'i/. [K.] Børn: 
l)Axel Lillionskiold. f. 9 Juli 1801, Bogholder, g. 2 Nov. 

1887 m. Clara HtrloTia Birgitte Flcischer, f. 15 Mai 

1861. [Hoibygaard v.;,l Holeby.J Børn: 

a) Clara Emilie Louise, f. 7 Aug. 1888. 

b) Johannes Peter .Montague Lillicnskiold, f. 19 Febr. 
1890. 

c)Eigil Gunnar Liilienskiold, f. 5 Juni 1892. 

d)Aa8e, f. 18 Juli 1-93. 
2) Eigil Emanuel LilIi<:nskiold, f. 10 Jan: 1863, Skibskaptain. 

[England.] 
3) Tage Liilienskiold, f. 4 Aug. 1805, Premierløjtnant ved 

20. Batl. [Aarhus.] 
4)Eleonore Cornelia, f. 10 Aug. 1806, Lærerinde. (Gissel- 
feld, Koskilde.) [K.J 

5) Bent Asger Lillienakiold , f. 28 April 1868, Dekorations- 
maler. [K.] 

6) Signe Ingeborg, f. 10 Juni 1809, Lærerinde. (Roskilde.) 

7) Ingrid Marie, f. 10 Febr. 1874. (Stuvringgaard.) 

3. Frederik Nicolai Jlieront/mus Liilienskiold, f. 25 Kov. 17S0 
f 3 Jan. 1827, Kaptuin. Søn: 

Peter Alexander Montagne Liilienskiold, f. 9 Jnni 1S19 

f 7 Febr. 1801, Aasessor i Hoi ester et , </. 1" 29 Aufj. 1819 >n. 

Susanne Cathrine Friis, f. 29 Dec. iii2l f 30 Marts lS.'i-'>, 

2° 10 Juli 1857 ni. Josephine Matliildo Friis, f. 1 Nov. Ib32. 

[K.] Børn : 

l)Cathrine Elisabeth Alexandra, f. 14 Febr. 1851. (Vemme- 
tofte.) 

2) Frederik Sannes Liilienskiold, f. 22 Okt. 1854, Byfoged, 
Politimester, By- og Kaadstueskriver, g. 10 Aug. IBH'J ni- 
Susanne Catlirine Emilie Friis, f.5 Juni 1868. [Kanders.] 
Børn : 

a)Karcn Margrethe, f. 23 Sopt. 1890. (Vallø.) '' 

b)Ebba Alexandra, f. 29 Juni 1892. (Vallø.) 
c) Paul Ale.Nander Moiit;igne Lilllinskiold, f. 5 Sept. 1891. 
d)Carl Gustav Liilienskiold, f. 20 Mul 1898. Linde. 

Unde. 

Christen Linde til Volstyup hlev adlet 11 Okt. 1704. — Hans 
Peter Linde erholdt ved Patent af 11 Juli 1810 Tilladelse at føre 
Navnet Linde-FrieUenreich. 

Ijinde. 

Christen Linde, f. 8 Aug. 1815 (Søn af Henrik Linde til 
Hanbjerg -Hovgaard, f. 20 Febr. 1782 t 22 Jan. 1858), Land- 
mand, g. 26 Mai 184:! m. Vilhclmi ne Charine Sopliie Gramkow, 
f. 11 April 1818 t i ^'ov. 1888. [Bnndsaard vodHol.ro.] Høm: 
l.Heinricli Gustav l>indc, f. 10 Juli 1843, Forpagter, g. 30 

Okt. 18G5 ni. jNlarie Helene Lauritzen, f. 21 Mai 1841. 

[Bredal ved Skorpiiig.] Børn: 

a. Agnes Vilhelmine Marie, f. 8 Jan. 1807. 

b.Christen Linde, f. (5 Febr. 18G9. [Cliikago.] 

C.Alfred Linde, f. 8 Xov. 1871, g. 28 Nov. 1893 m. Anna 
Høy, f. 28 Nov. 1872. [Wisconsin.] Datter: 
Helene Margaret Vivien, f. 1 Mai 1895. 

d.Einer Aage Poul Linde, f. 10 Dec. 1873. 

e. Alma Vilhelmine Marie, f. 30 Jan. 1875. 

f. Henrikke Emilie Tiieodora, f. 12 Okt. 1876. 
g. Anna Margrethe Mariella, f. 19 Jan. 1879. 
h.Christa Marie, f. 14 Juni 1880. 

i. Albert Verner Linde, f. 10 Aug. 1884. 
2. Emil Adolpli Albert Linde, f. 23 April 1845, Landmand, 

g. i Juli 1872 m. Anna Marie Charlotte Cliristensen , f. 20 
Marts 1844. [.\merika.] Børn: 

a.Andrea Vilhelmine Cliarlotte, f. 11 Aug. 1873. 

b Bertel d Linde, f. 21 Febr. 187G. 

C.Marie Jensine, f. 3 Juli 1878. 

d. Antoinette Xophie, f. 21 Mai 1880. 
3. Theodor Kudolpli August Linde, f. 2 Mai 1846, g. 18 Okt. 

1882 m. Else Schibsbje, f. 8 Nov. 1855. [Nørre Sundby.] 

Datter: 

Christine Dorthea, f. 18 Aug. 1883. 
4. Carl Frederik Johan Linde, f. 28 April 1847, Landmand, 

g. 28 April 1879 m. Johanne Jacobsen, f. IC Febr. 1850. 

[Kjærsgaard ved Kiulkjferabro.] 
B. Bud o lp h August Frederik Linde, f. 13 April 1849, Fabrikant, 

g. 28 Aug. 1874 m. Mario Christine Lanibæk, f. 23 Aug. 18.55. 

[Kristiania.] Biirn : 

a. Vilhelmine Fmilie Marie, f. 10 Nov. 1874. 

b.Kudol])!! Laiiib.-ek Linde, f. 30 Aug. 1870. 

C.Evald Albert Lin<Ie, f. 18 Juli lb78. 

d. Enga Hunssine J(iliann(% i'. 21 April 1881. 

C.John Henry Linde, i. 4 Jan. 1883. 

279 Lindo. 

f. Christen Samuel Linde, f. 30 April 1885. 
g. Tabita, f. 25 Marts 1887. 

6. Sophia Clarissa Mar^retlia, f. 29 Juni 1851. 

7. Kmma Christina, f. 12 Juni IS.i«, g. 7 Sopt. 1888 m. Kjob- 
mand Viggo Otto Bach, f. 28 Aug. 1812. [Liigstor] 

S.Albert Linde, f. 19 Sept. 1857, Cand. polyt. , kinesisk Jern- 
baneingenidr , g. 26 Sept. 1893 ni. Margaret Marion Mac 
Leish. [Kina.] Søn: 

Christen Albert Linde, f. 13 Juli 1895. 
Broder: 
Mogens Christian Linde, f. 15 Nop. 1817 f li OTct. 1883. 
Børn: 

I.Christiane Emilie Lonholt, f. 17 Jan. 1867, g. 22 Nov. 1889 
m. Postexpedient Ditlev Christian Ernst Mortensen, f. C Juli 
1861. [Herning.] 
2.Henrik Christian Vilhelm Linde, f. 28 Aug. 1874. 
S.Viggo Johan Mogens Linde, f. 28 Aug. 1877. 

Faders Briidre : 
i. Magnus atristian Linde, f. 7 Nov. 1792 f 2 Marts ISGG, 
Juatitsraad, Kotitoychef. Bom: 

a.Marie Sophie Frederikke, f. 17 Febr. 1838, g. 9 Aug. 1850 
m. fh. Adjunkt Morten Quistgaard Muusmann (R.*), f. 7 
Sept. 1822. [K.] 
b.Christian Frederik Linde, f. 7 Jan. 1840, g. 29 Nov. 18G9 
m. Ottilia Elisal)eth Cliristina Cathinka de Saint Aubain, 
f. 2 April 1840. [Chikago.] Dotre: 

1) Sophie Christine, f. 15 Febr. 1871. 

2) Jutta Marie, f. 3 Aug. 1873, Student, Lærerinde. [West 
de Peer, Wiskonsin.] 

Z.Jens Linde, f. 25 April 1799 f 28 Juli 1848, FuUlma-gtig. 
Børn: 
a. Jutta Dorthea Marie Cecilie, f. 22 Aug. 1828, g. 1" 22 Sept. 

1848 m. Tandlæge HolKCr Vilholm Fbhesen, f. 13 Juni 1825 

t 11 Nov. 185«, 2" 1S58 m. Tandlæge Carl Henrik Krull, 

f. 1823 t J I>cc. 1809. [K.] 
b.Christian Adum Frederik Linde, f. 7.9 April 1835 f 

15 Fehr. 1873, Kjohmand, g. 23 Mai 1805 m. Anna Sørensen, 

f. 4 April 1839. [Nørresundby.] tionner: 

1) S øren Linde, t'. 4 Juni 18<i(i, Student. [K.] 

2)Frederik Linde, f. 8 Nov. It<ii7. 

Ijinde-Friedenreich. 

Christian Paul Linde-Friedonreieh, f. 18 Juni 1862 (Søn af 
Læge i Oslikosh Christen Lemvig I'oul T/Overiorn Linde- 
Fricdonrcicli, f. 19 Kelir. 181", t 24 Nuv. 18M7, af dennes 3. Ægte- 
Bkal> 10 Mai 18.">9 in. Hulda Hennings), Mineingenior, g. 1SS8 
in. Klisabeth Knight. (Ophir, KalifoniitMi.J Sim: 

Frederik (ieorg Linitu-Friedcurcicli, f. Iti90. 

280 Lindholm. 

Søskende 
af Faderens 1. Æritesk<i}i tn. Sarah Adelaide Dicken.ion: 
I.Frederik Holstein Linde-Friedeitreich. f. 2!) Maris 1H47 f 13 
April 1881, \f. 5 Nov. 1870 m. Adellieid J. Guddeii , f. 15 
Juni 1848. [Oshkosli ] Uotre : 
8. Claris a, f. 27 Nov. 1872. 
b.Elsie, f. 23 Juli 1874. 

af Faderens 3. Æi/teslah (han g. 2° 1852 ni. Sarah M.Davix): 
2. Sarah Sophia, f. 12 April 18<i0, g. 25 April 1888 ni. Kaptain 

i de Forenede Staters Hær Ed pr ar Campbell Bowen. 
S. Marie (Molly), f. 4 Juni 18U4, g. 10 Nov. 1886 m. Journalist 
Franklin Bowen, f. 12 Marta 1858. [Oshkosh.] 
Faders Søskende 
af Farfaderens, Hof jtrqer mente r , Overforster Hans I'eter 
Linde-Friedenreichs (f. !■'> Ait;/. 1782 f .? 0i7. 183.',J 1. AUite- 
aJcab 9 Juni 181') in. Sophie Charlotte jSIijHus , f. 12 Juli 
1785 f 7 Sejyt. 1832: 
I.Carl Peter Benzon Linde-Fricdenreich, f. 10 April 1820. 
2. Janus Christian Ijinde-Kriedenreit-h, f. 28 Hee. 1824. 

af Farfaderens 2. Ærtteskab 22 Sept. 1833 m. Mathilde vom 
Graffen, f. 17 Juni 1797 f: 
S.Anna Agnes Amalie, f. 27 Aug. 1834. (Slesvig Jobanneskl.) Lindholm. 

Kontreadmiral, Kammerherre Huns Lindholm blev ved Patent 
af 12 Mai 1808 adlet fra 20 Fehr. 1803 at reijne. 

Hans Adolph Reinhardt Sophus Lindholm, f. .SO April 185C 
(Søn af Kamnierliorro, Oberst Vilhelm I>inilliolm, f. 14 Mai 
1818 t o Juli 18'J2), Kammerjunker, Loitnant, Major a la suite i 
den peruanske Hær, Inspektor i Telefonselskabet ((tH.E.T.), g. 
16 Jan. 1889 m. Andrea Maria Asta Bruun, f. 17 Juli 1808. [K.] 
Datter: 
Bodil Maria Stella, f. 2 Jan. 1890. 
Søskende: 
l.Fernanda Caroline, f. 1 Aug. 1854, g. 2(> April 1887 m. Over- 
læge ved St. Josepiis Hospital, ])r. med. Anker Frode Ras- 
mussen Halk, f. 2.J Fel)r. 1857. [K.] 
2. Ellen Elis ab et li, f. 8N()v. lH5y, g. m. Hofjæsjorinester, Grove 

Christian Cliristojilier Holstein til Orevskabt-t Iiolst('iiil)org. 
S.Vilhelm Otto Victor Lindholm, f. 25 Juli 18(10, Kaiimicr- 
junknr, l'remiorløitnant , lioitliolder ved don Kgl. (Uvilliste 
(R.St.Stan.3,), g. 12 Mai 18118 m. Johaiiiit! (Jeanne) Kliza 
Hooglant Holten, f. 2:i l>ec. lH(i3. [K.] Søn: 

Hans Christian Holten Lindholm, f. lu Fehr. 1809. 

S81 Linetow. 

4.Marie Alexandra, f. 29 Okt. 18G1 , g. 12 Okt. 1886 m. Kap- 
tain af MaadLMi, Adjutant lios I'rina Valdemar, Anton 
Ferdinand Maziinti Evers (K.*) (Gb.K.T.) (U.St.Stan.^J.) (S.Sv. 
3'.) (T.0.3.) («r.Fr.4.) (K.St.A.S.) (N.L.3.) (F.Æ.L..5.) (Dr.V.J.M.), 
f. 9 Dcc. 1857. [K.] 

e.Knud Herluf lyindholm, f. lu Marts 18GG, Embedsmand i den 
europæiske Administration af det kinesiske Told- og Post- 
væsen. [Canton.] 

Faders Broder: 
Hans LimUwlm, f. 10 Dec. 170S f 2 Sepf. 1S58 , Amtmand. 

Døtre : 

I.Anna Mathea Elisabeth Reinliardiue ^Reina), f. 22 Juli 
1839, g. 4 Okt. ISCO m. Koiiimaiidor Carl Frederik Vilhelm 
Grove Wrisberg (R.*) (R.St.Stan.2.) (N.SSt.O.a'.), f. 15 Juni 
1820. [K.] 

2. Anna Constance , f. 29 Juli 1842, g. 27 Okt. 18C4 m. Kom- 
mandør Lauritz Skibsted, f. 25 Juni 1821 t 8 Juni 1881. [K.] Linstow. 

Gammel meJclenhorgsk AdelfisUigt , hvoraf dansk og russisk 
Kammerherre, Ocerforstniester og hvid Ridder Clirisfoph Ilarlvig 
von Linstow blev 7iaitiraliseret 28 Jan. 1777 (den aldre Linie). 
— Nedenstaaeiide Descendenter (den yngre Linie) af Geheinie- 
raad , Overliofmestcr, ht>id Ridder Eggert Chrifitoffer Linstow 
(f 29 April 177t) anerhjendtes red Allerlioiesie Reskript af 
1 Marts 1892 som henhorende til den danske Adel. 

Den ældre Linie. 
Hartvig von Linstow, f. 22 Okt. 1813 (Sun af Kammer- 
herre, Amtmand Frederik August von Linstow, f. 17 April 
1775 t 1 Sept. 184b). [Lybæk.] 

Broder: 
Otto Ferdinand von Linstow, f. 5 Okt. 1S18 f 29 Juli 1S9S, 
fh. Landskriver, g. 8 Juni 1853 m. Nicoline Margaretha Kruse, 
f. 27 Jan. 1830. [Lybæk.] Dotre: 

1. Henriette Antonio Eleonore Cbri.stino, f. 18 April 1854. 
(Vallif.) 

2. Nicoline MarKuretlia, f 25 Marts 1857. (Vallø.) 
3. Antonie, f. 5 Juni iH.'>9. (Vallo.) 

Faders Broiler: 

Vilhelm Bernhard von Linslow. f. IC, Marts 177(1 f 10 Sept. 
1847 , Kammerherre , Jfofjagei-mexlcr, For.'it- og Jagermester i 
Jlertngdommet Liiuenl»>r(i. Horn: 
X.August Vilhelm Fntn:: von Linstow, f. 21 Nov. 1811 f li 

Juni 18S7, f/l. l'remierloilnant , /h. Ihnrn-Hnd-tajrisk l'ost- 

282 Linstow. 

wester, g. 17 Mai 1839 m. Auguate Sophie Johanne Schdn- 

feldt, f. 2G Okt. 1819. [Biickoburg.] Børn: 

a. Bertha Dorothea Elisabeth, f. 21 Jan. 1841, Stiftsdame i 

Vallø, 
b. Otto Friedrich Bernhard von Linstow, f. 17 Okt. 1842, 
Dr. med., Ovcrstabslægo I, Kesimentslæpe ved 2. lieasiske 
Inf.-Reg. Nr. 82 (rr.J.K.2.) (I'r.K.O.S.) (Pr.Kr.3.), g. 30 Juni 
1870 m. Anna Emilie Franciska Henriette von Canipe, 
f. 12 Mai 1^45. [(rottingen.] Son: 

Otto August Hartvig von Linstow, f. 23 April 1872, Dr. 
phil.. Bjergreferendar. [Berlin.] 
c. Rudolph Hermann Theodor von Linstow, f. 29 .Juli 1847, 
preussisk Major (Pr.R.0.4.) (Pr.J.K.2.), g. 11 Mai 1880 m 
Baronesse Emma Marie i'"rederikke von dem Bussche- 
Ippenburg, f. 19 Sept. 1858. [Eutin.] Dutre: 
])Hildegart Mutliikle Auguste Cæcilie, f. 20 Dec. 1882. 
2)Gi8ela, f. 20 Mai 1893. 
d. Hartvig August Valdemar von Linstow, f. 24 Juni 1849, 
preussisk Major og Distriktsofficer (Pr.J.K. 2.) (Pr.R.0.4.) 
(Br.H.L.3'.). [Celle.] 
i.Christian Hatia Vilhelm von Linstow, f. 24 Mai 1823 f 21 
Juni 1885, KircUspieJvofit, g. 30 Dec. 1859 ra. Louise Frede- 
rikke Marie Prelin, f. 25 Nov. 1835. [Rundsborg.] Bom: 
a.Hartvig Frederik Vilhelm Harald von Linstow, f. 12 Febr. 

1861, Bogholder. [Savanna.] 
b.Max INfathias Carl Hcinricli von Linstow, f. 23 Marts lbG3, 

tydsk MarinereserveofHcer, Styrmand. 
C.Thea Charlotte Mathilde Sophie, f. 18 Juli 1805. 
d.Erich Reinholt (Gustav von Linstow, f. 13 Jan. 1867, Land- 
mand. [Rcndsborg.] 

e. Ellen Marie Adolphine, f 31 Dec. 1868. 

f. Victoria Augusta laisabetli, f. 8 Okt. 1870. 
3.Charlotte Sophie Dorothea, f. 18 Aug. 1820, g. 9 Jan. 1852 

m Kaptain, Baron Frederik Villielm Eduard Ferdinand 
Ripperda, f. 20 Juni 1822 t 17 Jan. 1804. [K.] 
4. Adolph Fri'dfrik Gotfred von Linstow, f. 14 Mai 1832, preus- 
sisk Generalloitnant (Pr.R.0.2.) (Pr.Kr.2.), g. .30 Mai 18.55 
m. Emilie Therese Loesener, f. 10 April 1830. [Lybtek.] 
Børn : 

a. Martha, f. 5 Juli 1650, g. 4 Juni 1881 m. Oberstlnitnant 
ved 2. magdeb. Inf.-Kcg. „l'rinz Ludwig l''erdiiiaiul von 
Preussen" Herman (iottliilf Kreuzwcndedich von dem 
Borno (Pr.J.K.2.) (Pr.R.0.4.), f. 19 Scpt. 1850. 
b. Hedevig, f. 21 Sopt. 1857, g. 23 Scpt. 1884 m. Major, 
Montcringskomniis.sionsmeillem Eugcn Thicl (l'r. U. O.4.) 
(l'.Chr.3.) (H.Ph.d. 11.31.), f. 17 Juni 1853. |.Strysl.org.l 
o. Valdemar von Linstow, f. 21) .hni. 1H59, Kuptain il la 
suito ved 2. hannovcranske Inf.-Reg. Nr. 77, Lterer vctl 

283 Linstow. 

KriRBBkolen, g. 27 Scpt. 1884 m Margaretho Stcineeke, 

f. 19 Aug. 18t;o. [Metz.] Bom: 

I)Han8 Waldemar Atlolf Emil von Linstow, f. 12 Dec. 1885. 

2)Erica, f. 7 Juli 1887. 

3)Waldemar von Linsto\v, f. 7 Mai 1889. 

4) Edith, f. 18 April 18!)0. 
d.Hans von Linstow, f. 7 April 1SC3, Preniiorloitnant vod 

3. brandcnborgslie Inf.-lU-f,'. Nr. 20 „Gruf TaucMitzii-n von 

■Wittenberg", g. m. Marie Zeschke. [Wittenljerg.] Søn: 
Hans Ottfricd von Linstow, f. IG Marts 1809. 
e.Hartvig von Linstow, f. IT) Juni 1874, Sekondløitnant 

ved 76. preuss. Inf.-Keg. [Hamborg.] 

Den yngre Linie. 

Carl Adolph Linstow, f. 14 Juli 1888 (Son af Kjøbmand 
Frederik Linstow, f. 10 Juni 1845 f 1* ^oc. 1893). 
Broder: 

Frederik Normann Linstow, f. 8 Febr. 1890. 
Moder: 

Annie Linstow, født Main, f. 9 Aug. 1857, g. ISSeiit. 1887 m. 
Kjøbmand Frederik Linstow, Knke 14 Dec. 1893. [Newcastle.] 

Faders Søskende: 
I.Mathilde, f. 4 Dec. 1843. [K.] 

!4. Georg Linstow, f. 2U Febr. 1847, fh. A."58istent ved Stats- 
banerne, g. 3 Mai 1874 m. Theodora Emilie Ludvigsen, f. 23 

Juni 1849. Bom: 

a.Joachim Linstow, f. 29 INlarts 1875, Cand. polyt. 

b. Knud Christian Linstow, f. 23 Juli 1876, Forvalter. 

C.Theodora Emilie, f. 22 Jlai 1878. 

d.Peter Josva Malling Linstow, f. 17 Febr. 1884. 

e.Rigmor, f. 30 Juli 1S8G. 
S.Anna Sophie Elisabeth, f. 10 M.irts 1849, g. 10 Okt. 1882 

m. Brugseier Ole C'tiristiau Maren ti ua Tliulin Thama, f. 

27 Febr. 1836. [Orkedalsoren vod Trondlijem.] 
I.Emil Linstow, f. 15 Aug. 1854, Assistent i Bikuben, g. 

27 Okt. 1882 m. Wilhelmino Josepliino Muhlig, f. 5 Juni 1862. 

[K.] Born: 

a. Elisabeth Sopliie, f. 21 Juni 1885. 

b. Johannes Jjinstow, f. 14 Dec. 18H6. 

C.Otto Werncke Linstow, 1. 12 Febr. 1891. 
^d.Else, f. 17 Okt. 1894. 

e. Kai Frederik Linstow, f. 15 Marts 1896. 

f. Aase Sopliio Amalie, f. 10 Marts 1899. 

Farfa<lcrs Broder: 
Ludvig LiuHtow, f. 24 Sf/,t. IH Id f U Fehr. 1670, Jnslitn- 
raud, Kasserer veii Soro Al.tvliiiii. liom: 
1. Frederik Wilhelm Linstow, f. 24 Okt. 1858, Poatmostor og 

284 ▼on Lowzow. 

Telegrafl>e8tyrcr, g. 1° 12 Doc. ISSS m. Eugcnio Jenny Louise 

Marie de Renouard, f. 17 Marts 1H61 f 18 Kcbr. 1894, 2° Ijuni 

189C m. Frederikke Emilie Sørensen, f. 18 Nov. 1875. [Nordby.] 

Børn: 

a.Kmma Caroline, f. 29 Dec. 1886. 

b. Il ud vi (T Georp Hermann Linstow, f. IG Dec. 1887. 

C.Hugo Ernst Ijinstow, f. 11 Marts 1890. 

d. Mari o, f. 18 Febr. 1894. 
2. Ursula Amalie, f. 29 Dec. 1859. (Slesvig .Toliannes Kl.) 
S.Carl Adolph Linstow, f. 13 Juni 1861, Forstkandidat, Land- 

maaler. [Tandil, Argentina.] von Lowzow. 

Gammel meklenhor(/sk Adelsslæyt. Genefalmajor Wtler Ditlef 
von Loiceoto blev naturaliseret 30 Juli 1777. 

Den danske liinie. 
Adam Gottlob von Lowzow* til Slottejjaard, f. 31 Mai 182.5 (Son 
af Gcheimekonferensraad, Justitiarius i Høiestcret Frederik 
von Lowzow, f. 27 Aug. 1788 f 7 Auf;. 18(i!), af dennes 2. Ægte- 
skab m. Elisabeth Ida Mariane Brockenhuus, f. 10 Okt. 1798, 
g. 31 Juni 1817, t 1 Juni 1827), Jægermester, g. 24 Okt. 1S54 
m. Marie Louise Hansen, f. 12 Sept. 1832. [Slettegaard ved 
Helsinge.] Børn: 
I.Elisabeth Georgette Pouline, f. 17 Aug. 1855, g. 30 Aug. 1899 

m. Forpagter Søren Bache, f. 20 Febr. 1850. [Samsø.] 
2. Ernst Frederik Georg von Lowzow til Faurgaard, f. 27 Okt. 
1856, g. 17 Febr. 168« m. Johanne Vilhelmine Cornelia 
Krieger, f. 22 Febr. 1858. [Kaurgaard ved Odder.] Børn: 
a. Knud Krieger von Lowzow, f. 28 Marts 1889. 
b.Ebba Mimi, f. (j Jan. 1892. (Vallø.) 
S.Knud Bille Valdemar vcin Lowzow, f. 24 Nov. 1861, Orga- 
nist, g. 29 Sept. 1892 m. Ida Christensen, f. 30 Marts 1856. 
[Nakskov.] 

Søstre 
af Faderens ?. y^'ijtesl-ah (ae ovf.): 

1. E 1 i 80 Frederikke, f. 17 Mai 1827, Stiftsdame i Vallø. [Montreux.] 

af Faderens 3. A'uteskiih 5 Dec. IH'J'J in. Cliarlo/le Hop/iie 
von luncher, f. Ji Okt. 1H<H f ti Murls 18!)4 (han g. P 
U Mai 1813 m. Juliane Marie Iteck, f.->o Aug. 17m f 10 
Aug. isn): 

2. Ifeleno Sophie (Caroline Frederikke, f. 25 Mai 1832, Enke 
efter Kammerherre, Grove Knud Brockenhuus-Schack ti) 
Giescgaard. 

286 von Lowzow. 

Den norske Linie. 

Haakon Ditlcf von Low/ow, f. 5 Okt. 185'1 (Søn af Oberst 
Christof Frederik von Lowzow, f. 10 Aug. lt)~l t 19 Jan. 1893), 
Ritmester og EskadronBclicf ved oplandsko Linickorps af Kavall., 
g. 28 Dec. 1882 m. Bolette Sofie Schnitler, f. ;.!0 Jan. 1839. 
[Stenkjær.] 

Søskende: 
I.Peter Lauritz von Lowzow, f. 27 Marta 1856, Arkitekt, 

g. 29 Dec. 188G m. IMaydalenc (Magda) Ilcnrictto Nissen, f. 

23 Sept. 1857. [Kristiania.] Sonncr: 

a. Christof Frederik von Lowzow, f. 24 Scpt. 1887. 

b. Johannes von Lowzow, f. 15 Mai 1891. 

C.Trygve von Lowzow, f. 1 Aug. 1892. 

d.Einar von Lowzow, f. 5 Xov. 1891. 

e.Hartwig von Lowzow, f. (i jMarts 1896. 

f. O da Lowzow. 

2. Bertha Johanne (Hanna), f. 5 Scpt. 1857, g. 10 April 1888 
m. Skibsfører Otto KoinhoUl liache, f. 12 Sept. 1817. ['Ijiimn.] 

S.Karl Ludvig Peter von Lowzow, f. 27 Fobr. 1859, Overrets- 
sagfører, g. 21 Nov. 1889 m. Helga Fodstad, f. 24 Juni 18G5. 
[Kristiania.] Børn : 
a. Gudrun, f. 7 Nov. 1890. 
b.Rolf von Lowzow, f. 6 Juni 1892. 
C.Eyvind von Lowzow, f. 24 Dec. 1893. 
d.Signe, f. 9 Okt. 1896. 

4. Valborg, f. 3 Sept. 1860. [Kristiania.] 

5. Borghild, f. 20 Okt. 1861, g. 3 Sept. 1868 m. Overretssag- 
fører Christian Andreas Christiansen, f. 21 Juli 1861. 
[Kongsvinger.] 

e.Hildur Laura Frederikke, f. 27 Febr. 1865, g. m. Edwin 
Dirckinck Friherre af Holinfeld. 

Moder: 
Magdalene Laura Mario von Lowzow, født WultT, f. 5 Febr. 

1829, g. 10 Jan. 1854 ni. Oberst Christof Frederik von Lowzow, 

Enke 19 Jan. 1893. 

Faders Siiskende : 

I.Martine, f. 23 Dec. 1817. [Vaaler ved Moss.] 

2. Oline, f. 28 Dec. 1822. [Hamar.] 

3. Elor Ditlof von Lowzow, f. 7 Jan. 1828, fh. Kjøbmand, 

g. 2 Blai 1874 ni. Hanuc Kristine Andrea Adeleido Snieliyc, 

f. 17 Jan. 1831. [Kristiania.] 

4. Otto Fridrik von T-owzow, f.2!)Juni 1830, Toldbetjent (E.M.I.), 

g. m. Amanda Mario Svenson, f. 18 Nov. 1837 f 22 Marts 
1887. [Stavanger.] Dutro: 

a.Marie Otilio, f. 2H Miirts 1863, g. 8 Febr. 1893 ni. Skibsfører 

Niels Julius Tlioiii.scn, f. 26 Sept. 1804. 
b. Bertha Oline, f. i;{ Dee. 1»73. 
C. Vilhelmine Fredorikko, f. 13 Dec. 1878. 

260 Lucknor. 

Luckner."^ 

En tydsk Familie, hvoraf Baron Nicolai Liickiter 23 April 1778 
blev naturaliseret og 30 Marts 1781 oplagen i den danske 
Grevestand. 

Den ældre Linie. 
Greve Ferdinand P>iedrich Ernst Luckncr til Fidcikom- 
misgodset Scluilcnburf,', f. 6 Ukt. 1854 (Son af Greve Nicolaus 
Luckner til ScliuleiiburK, f. t Mai 1820 t 25 April 1880), g. G Okt. 
1877 m. Ilse von Saldern, f. 3 Nov. 1853. [Schulcnburg ved 
Oldesloe.] Son: 

Greve Edgar Hugo Nicolaus Luckner, f. 1 Aug. 1878. 

Søster: 
Comtesse Kosa Blanda Christiane, f. 1 Okt. 1856, g. 10 Okt. 
1875 m. fh. preussisk l'olitiloitnant l'aul Gladiscli. [JJerlin.] 
Faders Brodro 
af Farfaderens , Ititinesier , Greve Ferdinand Wilhelm 
Christof Liukners (f. 24 Mai 17!)7 f (! Aug. ISHC) 1. Ægte- 
skab m. Comtesse Isidore Alexandrine Ma th ilde Stolberg- 
Stolberg , f. 13 Juni 1S03, g. 11 April 1819, f 3 Marts 
1830 : 

1. Greve Alexander Luckner, f. 3 Marts 1830 f 10 April 1879. 
Børn: 

a. Greve Peter Adolf Joliann Nicolaus Luckner, f. 6 Sept. 
1858, Loitnant af den tyske Flaadcs Koscrve , g. 16 Febr. 
1888 m. Helene Tlieresc Agnes Soniniclhak, f. 13 Jan. 1864. 
[Friedeberg i Noumark.] Sonner: 
1) Greve Nikolaus Ferdinand Henry Ernst Otto Lucknor, 

f. 24 Febr. 18!)4. 
2) Greve Wolf Alexander Vilhelm Hermann Luckner, f. 9 

Jan. 1890. 
3) Greve Achim Hans Peter Heinrich Luckner, f. 21- Marts 
1897. 
b. Greve Alexander Ludvig Claus Lucknor, f. 6 Juli 1868. 
c. Comtesse Ada Charlotto Alettc Luise, f. \i Juli 1875. g. 
11 April 1894 m. Ingeniør l'etor Adolph Tuteiii, f. 18 Nov. 
1866. [Kristiaiiia.] 

af Farfaderens 2. Ægteskab ni. Sojihie de Cliaufpié, 
f. 29 Sept. 1804, g. 1<! Mai I8:i2, f 28 Mai l'i87 : 

2. Grove Heinrich Luckner, f. 18 Marts 18.'ij, fli. jircussisk 
Løitnant (I'r.J.Kr.i!.) (M.F.K.l.), g. 1 " x:8 Ai>ril 1852 m. Comtesse 
Blanda Willioliniiio Solio llolmor, f. M Dec. 1829 t ;>8 Nov. 
1875, 2° 3 ])oc. IK^O m. Marie Ltidioko , f. 23 Jan. 1857. 
[Hacke v. Saiilc.] Mi.rn: 

a. Comtesse A nn a lilauca lloiirietto l''riedorikc, f. 8 Aug. 1858. 

ii.Grere Julius J^uitvig Fcrdinuuil Nirolaus Luckner, f. 21 

Aug. 1859 f 5 JJec. 1893 , fh. 2ireussisk J'rentierløitnant , g, 

287 de Lunzi. 

18 April 1888 m. Magdalene von Karaoke, f. 15 Aug. 1869. 

[Dresden.] Børn : 

l)Comte8se Bland a Henriette Alexandra Karola Anna 
Sophie, f. 31 Au-r. 1889. 

2)Grev Magnus Heinrich Alexander Luckner, f. 12 Marts 
1891. 
c. Comtesse Ella Adelsundc Adamine Enimeline Wilhelmine, 

f. 11 Dec. 18G0, g. l(i April 1880 m. s.Tchsisk Amtsliaupt- 

mann, Baron Hans Carl Teubern, f. 11 M;ii 1851. fl'irna.] 
d. Comtesse Alexandra Anna Frcya Gustave, f. SI Fcbr. 1862. 

e. Greve Edgar Afanasy Matljias Gustav llocliua Sofus 
Luckner, f. 20 Mai 1803, i nederlandsk Militærtjeneste. [Java.] 

f. Comtesse Molly Henriotte Ottilie, f. 14 Mai 1806, g. 29 
Sept. 1885 m. Baron Cliristof Otto Houwald til Lcibchel, 
f. 14 Jan. 1851. [Leibchel ved Birkenhainchen i Branden- 
borg.] 

g. Greve Carl Adam Christian Adolf Luckner, f. 9 Mai 1871, 

Søofficer, 
h. Greve Eelix Nicolaus Alexander Georg- Luckner, f. 9 Juli 

1881. 
i. Greve Ferdinand Nicolaus Carl Kobert Luckner, f. 6 Juni 

1883, preussisk Kadet. [Plon.] 

Den yngre Linie. 

Greve Nicolaus Rudolph Gustav Alfred Felix Luckner til 
Alt Franken, f. 2 Juni 1819 (Siui af Kamniorlierrc , Hofjæger- 
mester, Greve Johann Heinrich Wil li elm Luckner, f. ■■id Jan. 
1805 t 11 Febr. 1805), sachsisk Kuuimerhdrro og fh. Preniier- 
løitnant, g. 25 Sept. 1880 m. JI at hi Id o Ziuk. [Alt Franken 
vod Dresden.] Si>n: 

Greve Felix Luckner, f. 1887. 

Faders Broder: 

Greve Adam Ferdinand Luckner til Neiihausen, Klein Heide, 
Scltmeck-eukriiff og Transitten i Ontprcussen , f. 21 Jan. ISOS f 
23 Juli 1S77. Dotre: 
1. Comtesse Hedwig Molly Antoinette, f. 13 Juli 1828, g. 

i Jan. 1802 m. i)reussisk Kanimcrhurre og Major Max Carl von 

Kracht, t O Febr. 1882. [I'otsduni.] 
2. Comtesse Elisabeth Kninia Bertha, f. 24 Juni 1834, g. 25 

Mai 1860 m. fli. iircnssiak Major Paul von Szandorhasy, t ^ 

Juli 1877. [Kolberg.] de Lunzi.* 

Nicoh> Conrado reuiliansl' Orirc de hund hleo ved l'aleiil 
af 17 011. ism optdijtn i dan danshe Adilsstand oi/ hiev 2 FeOr. 
1840 auerkjeniit som Orecc uf de joniske Ocrn tienat. 

288 Latken. 

Grevo Demctrio Nicolo Solomos rlc Lunzi, f. 19 Marts 1848 
(Søn af Greve Nicolo Coiirado Nathanael de Lunzi, f. 15 Okt. 
1798 i 26 Jan. 1885), g. 2« Febr. 1872 ra. Maria Secliiari, f. 13 
Jan. 1854. [Zante.] Bom: 

1. Greve Giovanni de Lunzi, f. 10 Nov. 1876. 

2. Grevinde Anna, f. 1 Jan. 1887. 

Søster: 
Grevinde Helena, f. 8 Aug. 1852, g. 3 Febr. 1872 m. Greve 
Camille Mercati, f. 25 Mai 1849. Lutken. 

Sokaptnin Frederik Lutken adledes 29 Jan. 1780. 

Den ældre Linie. 

Christian Liitken*, f. 15 Mai 1840 (Son af Kommandørkap- 
tajn Otto Ferdinand Liitken, f. 20 Jan. 1789 t 1 Dec. 1S«2), 
Oberst, Chef for 4. Res- (C. D.M.) (E.M.2.) (S.Sv.22.), g. 28 Aug. 
1867 m. Marie Frederikke Charlotte Daniels, f. 24 Dec. 
1845. [K.] Børn: 

I.Otto August Lutken, f. 20 Sept. 18G8, Lflitnant af For- 
stærkningen ved 38. Batl., Postexpedient. [K.] 
2. Augusta (Asta) Charlotte Cornelia Marie, f. 10 Aug. 1870. 

(Roskilde.) 
3- Maria (Maiken) Amalia Carla, f. 13 Juni 1875. (Vemme- 
tofte.) 

Søster: 
Ottilia Caroline Christiane, f. 21 Juli 1833, Stiftsdame 
i Vallø. [K.] 

Den yngre Linie. 
Otto George Ltitken*, f. 15 Aujj. 1849 (Søn af Orlogskaptain, 

fh. Marineminister Otto Huns Liitkeji, f. .SI Juli 1813 + 20 Nov. 

1883), fh. Kaptain af Flaadrn (K.*) (K.M.2.) (N..st.U.3'.j (O.J.K.,S.) 

(I.Kr.5.) (Or.Kr.5.) (Fr.olT.d'acad.) , g. G Aug. ISbO m. Augusta 

Sophie Vilhelmine Si-hou, f. 4 Okt. 1855. [K.] Born: 

I.Ellen, f IG Mai ly.-sl. (Valid.) 

2. Otto Liitken, f. 31 Marts \W:>. 

S.George Lutken, f. 2 Okt. Is83. 

Søskende: 

1. Magna Cecilie Camilla, f. 29 Jan. 1846, g, 28 Juli 1871 m. 
adminibtrorondi! Diroktur for di't atoro nordiske Telegrafsel- 
skab, Formand fur do jirivate Assurandører« lJ<!»tjrelae, 
Kommandør Edouanl Suensou (C. D.M.) (K.M.2.) (li.St.Stan. 
1.) (O.F.J.l.) (S.N.2I.) (J.H.S.:;.) (J.O.S.:;.) (F.Æ.L.4.) (N.St.O.3'.) 
(R.St.A.3.) (O.L.3.), f. 20 Juli 1842. [K.] 

289 19 Lfltken. 

S.Andreas Magnus Liitken, f. 17 Jan. 1852, Cand. pliil., Fuld- 
mægtig i rrivatbaiikcn, g. 21 Juli 1893 m. Alma Francisca 
Theodora Clausen, f. 21 Marts 18U2. [IC] iSon: 
Andreas Joachim Liitken, f. 14 Febr. IbOa. 

3. Henriette Julie Pauline, f. 20 Mai 1854, overord. Stiftsdame 
i Vallø. [K] 

4. Anton Frederik Liitken, f. 7 Dec. 185fi, Assessor i Lands- 
Over- samt Hof- og Stadsretten (K.*). [K.] 
Faders Sostre : 

I.Sophie Frederikke, f. 16 Juli 1817, Stiftsdame i Vallø. [K.] 

2. Cecilie Louise, f. 16 Nov. 1827, Stiftsdame i Vallø. [K.] 

Den adopterede Linie. 

Ved l-ongl. aahent Brev af 8 Marts 1884 er der givet en 
under 13 Marts 181!) for Kaptain i So-Etaten Frederik Liitken 
udfærdiget Bevilling til at adoptere sin l^on Frederik Tekla som 
sit ægte Barit den Tilfoielse, at der ved samme Bevilling hjemles 
Frederik Tekla Liitken og lians cegte agnatiske Afkom danske 
Adelsrettig/ieder sotn nedstammende paa Snirdsiden fra den i 
Adelstanden optagne Kaptain Frederik Liitken. 

George Frederik André Lutken*, f. 31 Marts 1839 (Son af 
Etatsraad, Overretsassessor Frede ri k Tekla Liitken, f. 15 Marta 
1808 -f 31 Jan. 1879), Læge {E.M.2.), g. 31 Mai 166(5 m. Jutta Vil- 
helmine Marie Poppe, f. 28 Is'ov. 1842. [K.] l!orn: 
I.Mathilde Frederikke Vilhelmine, 1". 2 .\pril 1607. (lioskilde.) 

2. Victor Frederik Karl Liitken, f. 10 Marts 1809, Cand. phil. 
[K.] 

3. Olivia Anna, f. 12 Juni 1872. (Roskilde.) 

Brodre 
af Faderens 1. Ægteskab m. Golla Andrea Mathilde Krog- 
stad, f. 12 Marts 1818, g. 8 Mai 1S38, f 20 Okt. 1S43: 
I.André Gregor Henrik Lutken, f. 2 Okt. 1843, Cand. pliil-. 
kongl. Translatør, g. 2« Kobr. 1883 ni. Olga Vaailjevna 
Zelenkoff, f. 1 Febr. 1809. [K.] Sønner: 
a. Juri Lutken, f. 29 Okt. 1885. 
b.Feodor Liitken, f. 22 Juli 1887. 

af Faderens 2. jKnteskah m. Olivia Marie Schoubye, f- 
1 Sept. ISi'f, g. '(> Juni 184l!, f J Dcc. 1848: 
2. William Frederik Liitken, f. 25 April 1847, Sognepræst 
ved Garnisons Menighed i Citadellet Krcderikslxavn og Al- 
mindeligt Husiiital, g. r 25 Juni 1870 m. Meta l'etnea Chri- 
stine Petersen, f. 11 Marts 1844 f » Juli lt^x\ , 2" 16 Mai 1883 
m. Kli8al)etli Kinilie Luiul, f. 22 Marts 1855. [K.] Horn: 
a. Mia I)eo(hUa Vilhelniitu-, f. 18 .hili 1877. (Veiiimetolte.) 
h. Paula Immanui'lla ttlivia, f. ;i2 Aug. 1879. (Veinmetolie.) 
C. Jolianno Angeliciue Mar/.ia, f. 21 Marts 1884. (Veiunietofte.) 

290 Lttttichau. Lutzow. 

d.Ilso Jakobo Matliildc, f. 16 Okt. 1885. (Vemmetofte.) 

e. William Ovo Krcdcrik Lutken, f. 6 Kobr. 1887. 

f. Inga Petra Margretlie, f. 7 Nov. 1889. (Koskildc.) Luttichau. 

Oammel sachsinJi; Adelsslægt, der i det 17. Aarli. kom til Dan- 
mark, og af lirilken Kammerherre Christian iJitlev LiHtichau 
for sig og sine to Brodre ved Patent af 25 Jan. 1H87 har 
erholdt Anerkjendelse som henhorende til den danske Adel. 

Christian Ditlev Luttichau til Stamhuset Tjele, f. 20 April 
1832 (Søn af Kaniiuerherre Haus Helmuth Luttichau til Stam- 
huset Tjele, f. 28 Sept. 1804 f 20 Sept. 1857), fh. Finansminister, 
Kammerherre, Hofjægermester, Formand i Hedeselskabets Be- 
styrelse (C D.M.) (kst.A.l.) (N.St.0.2-'.), g. 10 Juli IHGO m. Mar- 
grethe Theresia Petrine Mal vin a Jessen, f. 2 Mai 1835. [Tjele 
ved Onaild.] Bom : 
I.Hans Helmuth Luttichau til Viskum, f. 13 Jan. 1868, Cand. 

polit., g. 26 Sept. 1894 m. Fanny Julio Caroline Mathilde 

Basse Fønsf, f. 11 Juli 1870. [Viskum ved Viborg.] Sønner: 

a. Christian Ditlev Luttichau, f. 4 Nov. 1895. 

b.Hans Helmuth Liittichau, f. 5 April 1897. 

C.Folmer Liittichau, f. 12 Aug. 1898. 
2.ChTiBtian Ditlev Liittichau, f. 22 Aug. 1870, Cand. mag. 

[London.] 
S.Carl Vilhelm Liittichau, f. 22 Dcc. 1871, Cand. phil. [K.] 
4. Ida Malvina Margretlio Eleonora, f. 25 Dec. 1872. (Vallø.) 
S.Selma Anna Sophie Pilisabeth, f. 17 Jan. 1874, g. ni. Baron 

Flemming Lerche til Kohden. 

Broder: 

Ulyssos Constant Arnold Liittichau, f. 24 Nov. 1847, Hof- 
jægermester, g. 11 Marts 1890 m. Ellen Christine EliRaboth 
Ibsen, f. 14 Mai 1801. [VingeKaard ved Oiisild.] Sønner: 
I.Max Bernhard I/iittichau, f. 19 Maria 1892. 

2. Kai Siegfried Liittichau, f. 22 Juni 1893. 

3. Preben Mogens Ltitticliau, f. 31 ISIarts 1895. 

4. Curt Ulysses Liittichau, f. 10 Febr. 1897. Lutzow. 

Gammel nieklenborgnk Adelsslai/t. — Hugo Li'iizon) til Jiachen- 
dorff, hris efterkommere nu Nkrive sig „Ijiitzan" , hlev natura- 
liseret IH Der. luril nii Oberstloitnanl Christopher Marqvard von 
Lillsow 28. Maris 177U. 

201 Ltttzow. 

Den 1651 naturaliserede liinie. 
Don liolstcnako Gren. 
Hugo Hannibal Cliristian Liitzau , f. 17 Dcc. 1833 (Son af 

Kaptain Frederik (Fritz) Christian LUtzau, f. 8 Juli 1793 t ^ 'Tnni 

1839), GaarJeier, g. 12 Jnni IS.'iO ni. Antonie Catlirinc Amalie 

Nebel, f. 21 April 1840. [Hcmdinsen ved l^rainstcdt.] Horn: 

l.Klse Antonio Jolianne, f. 4 l''ebr. 1802. 

2. Hugo Johann Hermann Hans Jjiitzau, f. 2 Marts 18C4. 

S.Antonie Juliane Helene, f. 31 Juli 18G6, g. 12 Juni 1887 m. 
Sognepræst til Norreløgum Carl Wilhelm Andreas Jess, 
f. 2 Juni 1844 (han g. 1" 12 Aug. 1871 m. Flora Augusta 
Christensen, f. 3 Juni 1845 t 27 Fcbr. 1886). [Nørreløgura 
ved Løgumkloster.] 

4. Adelheid Emma Gustave, f. 22 Aug. 1874. 
Søster: 
Else Magna Augusta Dorothea, f. 17 Juli 1835, g. 2 Mai 1858 

m. Redaktør Carl' August von Moeller, f. 10 Aug. 1791 t 25 

Marta 1808. [Altona.] 

Den slesvigske Gren. 

Carl Vilhelm Heinrich Liitzau, f. 23 Nov. 1853 (Søn af To- 
baksfabrikant Franz LUtzau, f. 7 April 1822 t 5 Aug. 1885), 
Tobak8fal)rikant, g. 7 Aug. 1881 m. Dora Andresen, f. 23 Sept. 
1858. [Flensborg.] Børn: 
I.Franz liiitzau, f. 19 Aug. 1883. 
2. Mario Elisabeth, f. 4 Aug. 1&8G. 
S.Hans Wilhelm LUtzau, f. 24 Aug. 1889. 
4. Carl liUtzau, f. 20 Febr. 1892. 
6. Otto Ferdinand Liitzau, f. 13 Juli 1893. 
6. Fritz Hugo Liitzau, f. 17 Nov. 1897. 
T.Gertrud Dora, f. 23 Dec. 1898. 
• Søster: 

Anna Dorothea Lucia Franziska, f. 28 Juni 1857, g. 14 Mai 
1883 m. Kjøbniaiid Heinrich Jlartin Ferdinand liesendahl, f. 29 
Juli 1853. [Flensborg.] 

Faders Søster: 

Vilhelmine Charlotte Georgine, f. 30 Jan. 1820. [Flens- 
borg.] 

Den danske Gren. 

Hugo liiitzau, f. 3 Nov. 1857 (Søn af Kammerherre, Oberst 
Frederik Georg LUtzau, f. 7 Jan. 1809 t 29 Mai 1891, af 
dennes 2. Ægteskub, se nc<lcnf(ir), g. 1" 21 Marts 1884 m. Diig- 
mar Cornelia l'i^orsen, f. 21 Marts 18ti3 t 28 April 1887, 2" 25 
Jan. 1890 m. Henriette Cathrine laisabL'tli HotVmejer, f. 3 Juli 
1801 (hun g. 1" 5 Mai t»83 m. liigeniiirkaptaiii llaii.s Jnrgeu 
Emil Daugaard, f. 4 Supt. 1847 t 30 Juli 1887). [Hellerup.] 
Døtre: LøTondal. Løvenfeldt. 

I.Sophie, f. 4 Jan. 1885. 
2.1de, f. 27 Mai 188G. 
S.Dagmar Cornelia, f. 28 April 1887. 
Søstre 

a) af Faderens 1. Ægteskab 28 Sept. 1830 m. Louise Mar- 
grethe Elisabeth Lasse it- Ar eiitz, f. 2ti Sept. 1804 f 3 Mai 
1839 ' 

I.Sophie Amalie Mario, f. 6 Nov. 1832, g. 2 Juni 1864 m. 
Major Frederik Moltke von Schaumburg, f. 12 Marts 1816 
t 26 Mai 1889. [K.] 

b) af Faderens 2. ÆijtesX-nb, se nedenfor: 

2. Augusta, f. 9 Mai 1856, g. 8 April 1881 m. Assistent under 
Statsbanernes Centralforvaltning Emil Tlieodor Brethaucr 
Ohmeyer, f. 26 Marta 1855, separ. [K.] 

Moder: 
Kammerherreindo Juliane Jensine liutzow, fodt Borberg, 
f. 15 Juni 1824, g. 26 Marts 1853 m. Kammertierie, Oberst Fre- 
derik Georg Lutzow, Enke 29 Mai 18U1. [K.] 

Den 1776 naturaliserede Linie. 

Uddød paa Mandslinien 17 Juli 1881. 
Ludvig Lauritz Marquard Gottliard von Li'itzow, f. 6 Marts 
1818 f 17 Juli 18H1 fSon af Generalmajor Gerhard von Li'itzow, 
f. 10 Marts 1784 f 25 April 1850), fU. l'reinierloitnant, g. 5 Nov. 
1846 m. Therese Caroline Johanne Ottilie Krichautf, f. 14 Mai 
1814. [Kiel.] Levendal. 

Uddød paa Mandslinien 15 Mai 1885. 
Roger Bangenian lluygens blev ved Patent af 1 Mai 1828 op- 
tagen i den danske Grevestantl som Greve af Lovendul. — lians 
nedennævnte Datter er naturaliseret som Grevinde i Frankrig. 

Greve Koger Bangeman Iliii/gens Løvendul , f. (i Mai 1805 
f 15 Mai 1885, fh. nederlandsk Legationssvkreta-r, g. 30 Marts 
1843 m. Helene Iloiioriue Celine Amcnaide l'appuert, f. 20 Sept. 
1821. [raris.] Datti^r: 

Comtbsso Olga Elisabetli Hortensc Jolanthe, f. 26 Nov. 
1846. 

Løvenfeldt. 

Christian Friederichsen blev ved l'atent af 23 Okt. 1819 fra 
11 Juli 1H15 al regne optagen i Adelsstanden med Navnet Loven 
feldt. 

893 I Løvenskiold. 

Friedrich LøvenfchU, f. 16 Marts 1841 (Son af Kammer- 
herre, Major Christian Frieilorichsoii Lovciifeltlt, f. 23 Nov. 
1803 t 29 Aug. 1806), Kainmeriierre, Oberst af Kvttcrict or Atl- 
jutant hos Konj,' Clivistiau IX. (U^.D.M.) (K.M.2.) ((il,.E.T.) (R. 
St.A.2.) (O.F.J.2.) (l'r.Ivr.2.) (15.Z. L.2-'.) (fJr.Fr.3.) (M.V.Kr.3.) 
(L.E.Kr.3.) (S.A.3>.) (Pr.K.0.3.) (S.H.E.3.). [K.] 

Søskende: 
I.Frederikke Johanne Mario Louise Gustave, f. 22 Mai 1838. 

(Vemmetofte.) [K.] 
S.Christian Gustav Lovenfeldt, f. 4 Marts 1846, Forstkandidat, 

g. 15 Okt. 18U1 m. Christiane Kjeldsen, f. 1 Juli 1837. 

[Fælledgaarden ved Veile.] 
S.Corinna, f. 11 Juni 1853, g. 14 Okt. 1875 m. Professor med. 

ved Kjøbenhavns Universitet, Dr. med. Carl Marinus Keisz 

(C2.D.M.) (E.M.l.) (S.X.2^.), f. 6 Febr. 1829. [K.] 
Moder: 

Kammerherreindo Camilla Adelaide Lovenfeldt, født Glahn, 
f. 28 April 1816, g. 20 Scpt. 1836 m. Kanimerlierre, Major Chri- 
stian Friederichsen Løvenfoldt, Enke 29 Aug. 1866. [K.] Lewenhielm. 

Se Brockenhuus. 
Levenskiold. 

Etalnraud Het-man Leopoldus blev adli't 
6 Kor. 17H9 med Kavitet LoneriKkiold. — 
Konferensraad Sererin Loienskiold til 
Stamliii.iet Lovenhnrr/ nphniedes 'i'J April 1773 
i fritiei-reUg titand. — Vuaheniifbildiiitiij i 
Farver oij fitldsttt>idig Slwi/ltavle se Aurg. 
1889. Den danske adelige Linie. 

Axel Lovcnskiold, f 15 Juni 1853 (Sun nf (ielu'imf;konf(^rcn8- 
raad, Overhofmarskiil, OrdeuhskatiiicBtor, KainmiTlifrro, jVfajor, 
Kiddcraf Eh'fanten Carl Ludvig,' Liivenskiold, f. ^7 Sej)t. 1H22 t -- 
Juli 1898), Kainnierjunker, k^I- l''uldinu't,'ti;^ i Finansministeriets 
X. Kovisionadeparteinont ((ib.lC.T.). [K.] 
Snatro 
a) af Faderens 1. JFfiteshab 3 Okt. 181!/ m. Christiane 
Marie Sihitltz (f. ért Auij. 18:.'S f 1 Marts IH.-jl): 
■I.Clara Anna Hedevig Cliristiano Marie, f. 5 Fobr. 1851, g. -3 

294 Løvenskiold. 

Febr. 1878 m. fli. italiensk Løitnaiit, Kjøbmand Augustus 
Lswrie Lewis GiRlioli, f. 31 Aug. ISKi. [Gentia.] 

b) af Faderens H. Ær/tenkab i'S Ang. lSo2 m. Charlotte Eugenie 
Louise Augusta Lagerheim (f. 23 Juni 1828 f 29 Juni 
1892) : 
2. Thyra Helene Charlotte Annette, f. 3 Dec. 1857, g. m. Hof- 
jægermester Frederik von Arenstorff til Fideikommisgodset 
Overgaard. 
S.Fanny Helene Emma Sophie, f. 22 Jan. 1861, overord. Stifts- 
dame i Vallø. [K.] 

Den norske adelige Linie. 

Herman Severin Løvenskiold til UUern, f. 12 Okt. 1838 (Søn 
af Høiesteretsassessor i Nor^'e, Dr.jur. Otto Joachim Løven- 
skiold, f. 14 Mai 1811 t 4 Aug. 1882), tjenestegjørende norsk Kabi- 
netskammerherre hos Kong Oscar II., Oberst og Chef for 
2. Korps og Hedemarkens liinie-Batl.af 1. Inf.-Brig. (C.) (S.X.2^.) 
(N.St.0.31.) (S.Sv.31.) (S.V.31.) (O.Il.Jmt.) (VVald.F.l.) (P.S.&L.3.), 
g. 16 Dec. 1663 m. Ingeborg Christine iSleyer, f. 15 Nov. 1843 
t 8 Marts 1882. [UUern ved Lysaker.] Born: 
I.Julie Caroline Helene, f. 29 tSept. 1861, g. 16 Sept. 1886 m. 

Høiesteretsadvokat Georg Frederik (Fritz) Egidius Kiær, f. 

4 Sept. 1861. [Nedre Ullern ved Bestum.] 
2. Thorvald Løvenskiold til Overud, f. 21 Juli 1866, Cand.phil. 

[Overud ved Kongsvinger.] 
S.Carl Løvenskiold, f. 3 Nov. 1874, Student. 
4. Agne 8, f. 13 Juni 1879. 

Broder: 

Carl Otto Løvenskiold til Vækerø , i. 23 Dec. 1839, fh. norsk 
Statsminister og Kansler ved St. Olufsordonen, fli. Preinierløit- 
nant i don norske Marine, (N.St.0.3i.) (S.V.I.), g. 20 Sept. 1865 
m. Baronesse Elise Wedel Jarlsberg, f. 16 Febr. 1844, tjeneste- 
gjørendo norsk Ovcrhofmcsterindo ho3DronningSofia(O.II.Jmt.). 
[Vækerø ved Lysaker.] liørn: 
I.Eleonore (Elnor), f. 20 Juli 1866, g. 20 Sept. 1886 m. Cand. 

mineral. Diderik von Cappelen til Holden Jernværk (S.V.3'.), 

f. 21 Juli 1856. [Holden ved Skien.] 
2.Harald Løvenskiold, f. 18 Jan. 1868, Forstkandidat, g. 26 

Jan. 1893 m. Dorothea Christine Blom, f. 11 Jan. 1872. 

[Wahrouhof vod Lysaker.] Søn: 

Carl Otto Liivenskiold, f. 27 Aug. 1808. 
S.Otto Løvenskiold, f. 5 Okt. 1871, Stud.jur. [Vækerø.] 

Faders Brødre : 
\.Adam OtristofTer Lovenskiold til Nwss , f. 19 Juni ISOt 

f IH April J.SVS'6', ffi. svensk-norsk Gesandt, Øverste Kitinmer- 

Juiiker i Norgr. Dotro: 

a. Anna Sophie Hedvig, f. 27 Okt. 1838, so nodenfor. 

b.Franciska (Funny) Siogl'riodo Sophie, f. 7 Soi)t. 1842, g. 

806 Løvenakiold. 

m. norsk Kainmorlicrre , Furste-Uofjægermestcr i Xorge 
Fritz Treschow til Kritzne. 

c.Louise Catliarina, f. 15Nov.l857, ),'. 4 Sept. 1889 m. Oberst- 
løitiiant og Chef for Kavallcriets Skolecskadron Albert Jo- 
hannes Maurer (K.*) (S.V.31.), f. 17 Ularts 184ti. [Kristiania.] 
2. Herman Lovenskiohl til Fonfium Jet-uværk , f. 6' Jun. 1819 

f 4 Juni 1873, Cand.jiir., norsk Katniiierhfrre, g. 5 Aug. 185C 

m. Anna Sophie Hed vi g Lovenskiold, f. 270kt.lf38. [TuBtrup 

ved Ugelhusene.] Soniier: 

a. Herman Leopold Lovenskiold til Fossiim Jernværk, f. 29 
Dec. 1859, tjenestepj ørende norsk Kammerherre hos Dron- 
ning Sophie (S.V.31.), g. 25 Mai 188:i m. Hannali I'arr, f. 1 
Dec. 18G0. [Fossum ved Skien.] Bom: 
l)Catharina Hannah Hedvig, f. 1 Dec. 1887. 
2)Herman Leopold Lovenskiold, f. 22 Dec. 1890. 
3) Sophie Eugenie, f. 28 Juni 1894. 
4) Hedvip Hannah Franziaka (Fanny), f. 19 Juli 1898. 

b.Adam Eggert Christoffer Frederik Lovenskiold* til Chri- 
Btianalund og Orumpaard , f. 17 Okt. 18«1, g. 29 Okt. 1896 
m. Ida Alvilda Betzy Mourier-Petersen, f. 22 Nov. 1807. 
[Cbristianslund ved Kanders.] 

C.Siegfried Lovenskiold til Storsand, f. 4 Aug. 1863, Cand. 
phil. [Storsand ved Drobak.] 

d. Severin Wilhelm Lovenskiold, f. 20 Juli 1871, Cand.polyt., 
g. 28 Dec. 1894 ni. Jenny Bisgaard, f. 19 Juni 1872. [K.] 
Børn: 

l)Anna Sophie Hedvig, f. 21 Dec. 1895. 
2)Frederik Wilhelm Severin Herman Leopoldus Løven- 
akiold, f. 17 April 1897. 

e.Herman Løvenskiold til Tustrup, f. 17 Aug. 1873. [Tustrup.] 
Farfaders Brodro : 
X.ifiels Aall Lovenskiold, f. 3 Sepl. 1789 f 1 Dec. 1883, Forsl- 
og Jagtjunker. Son: 

Severin Lovenskiold, f. 15 Aug. 1818 f 18 Marts 1899, fh. 
Bureauchef, Datter: 
Anna Sophie, f. 1 April 1801, g. 31 Mai 1883 m. Fabrik- 
disponent I'eter I'avels Aabel Corn::liu88en, f. 12 Mai 
1854. [Kristiania.] 
i. Frederik (Frit:) Frtinfz Michael Vilhelm Locenskiold til 

Kafnws, f. 23 Noc. 17!)o f 28 Jan. 1809, norsk Kammerherre, 

Postmester. Sonnor: 

».Severin Jacob Locenskiold, f. 2 i Dec. 181(1 f 8 Juli 188S, 
Cand. jur., Jfnfjat/erinesler, g. 1" i Mai IHI.'i »1. Cathrine 
Heftge, f. 2!> Jutii IS^l f Hi Xov. is 1:1, i>" 17 Juni 1854 m. 
Cnmtesse Sophie Vibeke Kitulh, /'. 5 Marts 1k:I4 f Jl Aug. 
1801. Døtre: 

1) Annotto Elnor, f. 24 Juli 1848, g. 4 Juli 1807 m. Oberst- 
løitnant, Cliuf for dot akcrshusisko Kavallerikorpses Land- 

290 Løvenakioli). 

Btonnskorps Nicolay August Muller, f. 14 Scpt. 1839. 

[Kristiania.] 
2)Vilbelmine (Mimi) Georgine Frederikke, f. 5 April 1856. 

(Vemmetofte.) [K.] 
3)Maren (Mari) l''raiiciska llenedikte Charlotte, f. 2 Sept. 

1856. (Vemmetofte.) [K.] 
4) Frederikke Catliarino Sophie, f. 27 Okt. 1857, g. m. Hof- 
jægermester, Haron Poul Bertuucli-Lehn. 
b.Herraun Løvenskiold til Kafn.'es , f. 27 Febr. 1822, Cand. 
jur., g. 30 Jan. 1850 m. Villielmine (Miiia) Johanne Clausine 
Heftye, f. 8 Dec. 1830 t 30 Jlarts 1839. [Rafnæs ved Porsgrund 
og Kristiania.] IJprn: 
l)Maron Erancisca (Fanny), f. 22 Dec. 1855, g. m. Kaptain 

Wilhelm von IMunthe af Morgenstierne. 
2)Wilbelmine Clausine, f. 25 Jan. 1859. 
3)Friede, f. 13 Okt. 1803. 
4)Herman LovenskioUl , f. 20 Juni 18G9, Promierloitnant 

ved 2. akersliusiske lufanteribri^ado , g. 5 Scpt. 1894 m. 

Annette Gjertsen, f. 30 Jan. 1871. [Kristiania.] Son: 
Herman Leopoldua Løvenskiold, f. 4 Febr. 1897. 

Den friherrelige Linie. 

Baron Carl Hermann Frederik Vilhelm Rammel Lovcn- 
skiold til Baroniet Løvenborg, f. 13 Marts ISoO (Søn af Kammer- 
herre, Hofjægermester, Baron Herman Frederik Liovenskiold 
til Baroniet Lovenborg, f. 5 Aug. 1805 t 10 Nov. 1877), g. 28 
Mai 1875 m. Karen Sophie Cliristensen, f. 27 Juli 1831, Enke 
efter Brygger Ole Jørgensen, t 14 Okt. 1874, separ. [Antvor- 
skov ved Slagelse og Ny Holte.] 

Søskende: 

1. Baron Oscar Valdemar Herman Leopoldus Løvenskiold, 
f. 1 Okt. 1837, Holjægcrmestor (K.M.3.)', g. 30 Sept. 18(i2 m. 
Julie Wilhclmine Anna Helene Adelaide Emilie Hocli- 
schild, f. 7 Febr. 1843. [K.] Bom: 

a. Baron Carl Oscar Hornian IiCopoldus Løvenskiold, f. 29 
April 18C4, Cand. jur., Ivanimerjuiiker, Ijcgationssekretier 
(Gb.E.T.) (K.St,Stan.2.) (S.H.E.4.) (Sp.C.1 11.3.) ( l''..'K.L.r>.) , g. 
29 April 1897 m. Rigmor Mario Tvcrmocs, f. 11 Okt. 1879. 
[Paris] Dutter: 
Baronesse Else Vibeke, f. 10 Aug. IH'M. 

b. Baronesse Elisabeth lOniily Frederikke Julio, f. 9 Juni 
18G5, overord. Stiftsdjuiio i Vallø. 

c. Baronesse Annette, f. 8 Okt. 18CC, overord. Stiftsdame i 
Vallø. 

2. Baronesse Anna Helene Mariane, f. 14 Okt. 1839, Enke efter 
Kammerjunker, Kajitain Otto von Rlunthe af Morgenstierne. 

3. Baronesse Therese Fraucisca Louise, f. 7 Sept. 1641. [Aarhus.] 

897 LøTenstiernc. 

Faders Broder: 

Baron Carl Egnert Geovfi LovenxkioUl , f. 11 Sepl. 1806 f 20 
April 18S4, Kammerherre, fh. Tohlforvaller. Uattor: 

Buroncsse Annettu Frederikke Jonny Villielniino til Vreilcv- 
kloster, f. i!0 Juli 1S45, g. m. Kammerjunker Victor von Ellbrocht. Levenstierne.* 
Læje Anton Herman Gravenhorst erholdt 
ved konrieligt aahent hrev af 20 I'ebr. 1872 
Stadfæstelse paa Adelskab under Navnet 
Løvenstierne. — Vaahcnafhildniny i Farver 
og Slægt tavle se Aargang 1SS5. 

Anton Lauritz Johan Adolf Gravenhorst 
Levenstierne, f. 28 Mai 1874 (Son af svensk 
Kammerherre Robert Peter August Graven- 
horst Løvenstiernc til AVegoholm, f. 27 Okt. 
1840 t 1 Ja"- 1894), Loitnant ved skaansko Husar-Keg., g. 1899 
m. Ebba Elisabetli Fredrika Louise Lind af Hageby, f. 24 
Nov. 1877. [Helsingborg.] 

Soskende: 
1. Herman Peter Gustaf Adolf Gravenhorst Løvenstierne, f. 7 

April 1877, Sokadet i don franske Marine. 
2.Emma Mary Alice, f. 24 Mai 1878, g. 22 April 1898 m. 
Ordonnansofficcr vod 1. Armeefordolings Stab, Loitnant ved 
skaanske Urugon-Kog. S t ure Magnus Christian Teofil Brunn- 
strøm, f. 18U8. [Hjorbolund ved Kogle] 
S.Laura Maria Nicoline Jeanotte, f. 27 Kebr. 1886. 
Moder: 
Kammerherreinde Therese Lovonstieme, født Holmblad, til 
Wegeholni, f. ti Aiig. 1847, g. 2 Nov. 1870 ni. svensk Kaninier- 
horro Kobert Poter August Gravenhorst Lovenstierne , Enke 
1 Jan. 1894. [Wegoliolm.] 

Faders Broder: 
Julius Ludvig Gustav (travonhorst LKvensticrno, f. 16 Ucc. 
1847, g. G Aug. 1878 m. l-'rilu^rrcindu Julio Caroline Charlotte 
von Diiben, f. 21 Nov. 1844. Son: 

Herman Gravenhorst l^ovenstiorno, f. 1 Aug. 1879, Kadet. 

Farfaders Snater: 
Jeannetto Antoinotto, f. l(i Juli 1808, g. :!V Marts 1835 m. 
belgisk Ooneralkoiiaul i Ilamborg Uobort Victor Swaiin, f. 2') 
Sept. 1794 t 20 Juli 1B&9. [London.] 208 Løwensøn. do Løvenøni. von dor Maasc. 

Lewensen. 

Ved lievUling af 10 Dec. 1S23 hlev der meddelt Carl Frederik 
Lotvenisoti og hans Soskende , der vare legitimerede Bom af 
Greve Carl Valdemar Dunnenkiold- Løvendal , adelige Jiettig- 
heder. 

Vilhelm Voldomar Løwensøn, f. 2 Okt. 1846 (Søn af Kaptain 
Carl Frederik Løwensøn, f. 8 Marta 1805 t 12 Dec. 1850), 
Cand. polyt. [K.] 

Søster: 

Blanche Augusta, f. 31 Mai 1844. [K.] de Løvenørn. 

Oberst Foul Vendelboe adledes 14 Jan. 1711 med Navnet 
de Løvenørn. Slægten kalder sig Lovenorn. 

Poul Ludvig Ernst LovenKrn, f. 17 Febr. 1839 (Son af fie- 
heimelegationsraad , Kammerlierre Frederik Ernst Vendelbo 
Løvenørn, f. 23 Juli 1798 t 1 INIarts 1819), Kammorherru, over- 
ordenlig Gesandt o<i bcfuklinæptif^ot iMinister ved det russiske 
Hof (O'.D.M.) (O.J.lCr.l.) (K.St.A.l.) (R.St.Stan.2.) (Pr.R.0.3.) (F. 
Æ.L.3.) (S.N.3.). [St. Petersborg.] 

Søster: 

Henriette Frederikke Alexandrine Ingeborg, f. 11 Aug. 1842, 
fh. Hofdame hos Dronning Louise, g. m. Greve Ludvig Hol- 
stein til Grevskabet Ledreborg. 

Moder: 

Kammerherreindo Elisabet li Cliristine Eleonora Luven- 
ørn, født Beyer, f. 22 Juli 1804, g. 20 Jan. 1833 m. Gehcirao- 
legationsraad, Kammerherre Frederik Ernst Vendelbo Løven- 
øm, Enke 1 Marts 1840. [K.] von der Maase. 

Frederik ifaaiua adledes 1 Juli 1712 med Navnet von der 
Maase. 

Frederik Christian Ilostgaard von der Maase, f. 30 Nov. 
1825 (Søn af Kauimerlirrre, llnfchef Frederik Ifernian Koat- 
gaard von der Mjiaso, f. 13 Juni I8li0 t 23 Scpt. I8(i(;), Kunimer- 
herro, lU'siddcr af det for Staniliusi't Kniiij^'iMuii subatitueredo 
von der Maaso'Bk«; J^'idcikoniiiiis (H.*) (K.St.A.3.) (S.N.3.) (N. 
St.0.3l.), g. 24 Aug. 1881 ni. Anna Vilholmino Jacobinc Neu- 
mann, f. 15 Mai lh;50. [Aalborg.] Son: 

Horman Frederik Kostgaard von der Muasc, f. 8 Aug. 1882. 

200 Ton Mansbach. 

Broder: 

Christian Rostyaanl von derMaase, f. 2April IS.'il, General- 
major, Kanimerlierre , Ordensmarskal, forate St:ildniebtcr og 
Chef for den kgl. Staldetat (C'.JD.IM.) (K.M.1.2.) ((;i).E.T.) ((4r.Fr. 
1.) (S.N.l.) (R.St.A.l.) (K.St.Stan.l.) (R.H.O.) (I.Kr.l.) (O.F..T. 1.) 
(L.Æ.K.l.) (N.A.l.) (S.Kr.l.) {S.Sv.2i.) (N.St.O.2^.) (B.Z.I..21.) (l>r. 
K.0.2*.) (Pr.Kr.2*.) (r.T.&S.2.) (K.W.4.) (B.L.4.) (Dr.V.J.M.1, g. 3 
Dec. 1872 m. Comtesse Carolina Amalie Holck-Winterfoldt, 
f. 28 Sept. 1842. [K.1 Børn: 

I.Agnes Christiane Olivia, f. 25 Jan. 1874. (Vallff.) 
».Margrethe Elisabeth, f. 1 Aur. 1875. (Gisselfeld.) 
S.Ingeborg Caroline, f. 1 Okt. 1877. (Vallø.) 
4. Ove Frederik Gustav Rostgaard von der Maaso, f. 15 Aug. 

1879, Student, Elev ved Ofticeraskolen. [K.] von Mansbach.* 

£n gatnmel hessish Adelsslivgt, af hvilken Kammerherre, Oherst 
Johan Frederik von Mansbacli blev naturaliseret 3 April 177G. 
— Slægten forer friherrelig Titel. 

Friherre Carl von und zu Mansbach til Mansbach, f. 19 Juni 
1850 (Søn af norsk Kammerherre, fli. svensk-norsk Minister- 
resident, Friherre Carl Friedrich Adalbert von und zu Mans- 
bach, f. 20 Aug. 1820 t 4 Jan. 1890), g. 14 Nov. 1889 m. Sara 
Jacoba Cornelia Edlo von Rappard, f. 4 Okt. 1864. [Mansbach 
ved HUnfeld i Hessen.] Døtre: 

1. Carola Helene Eugonie Ilcnritiuctta, f. 5 Okt. 1890. 
a.Antoinette Marie Eugenio Elisabeth, f. 27 Okt. 1891. 
3. Elisabeth Sarah Henriette Emilie Albertine, f. 15 Mai 1893. 
Søstre: 

1. Friherreinde Mario Elisabetli Isabella Sopliie Nielsine 
Emilie, f. 21 Nov. 1851, g. 12 Juni 1872 m. fh.preu8.sjsk Kit- 
mester, Lundsældste , Medlem af det preussiske Herrelius 
Carl Gottlieb von Wicdebach und Nostitz-Jiinkendorf til 
Fideikoniiningodsorne Wiesa og Tliioniendorf (I'r.J.K.2.) (l'r.J.) 
(M.F.K.i.), f. 18 April 1845. [Wiesa ved Kengersdorf i Ovre 
Lausitz.] 

2. Frilierreindo Eugenie Emilio Henriette, f. 9 Doc. 1852, g. 
6 Juni 1877 m. fh. preussisk (^vorregjeringsrnad. Overforstander 
for det gammcl-lioMsiske Ki<lilerskab Carl Moritz Willielm 
von liauiidiacli (l'r.U.0.3.), f. 30 Juni 1839. [Kassel.] 

Moder: 
Enkcfrilierrcindo Helene von und zu Mansluicli , fiidt von 
Motz, f 5 Juli 18~'5, g. 8 Juli 1818 iii. norsk J<iiinmei Iumto, fli. 
svensk-norsk Miniatorrosidont, Friherre Carl Friedrich Adal- 

300 Mesmer von Saldem. Michaelsen. 

bert von und zu Mansbach, Enke 4 Jan. 1890. [Bodcnhnuecn 
ved Dornberg.] 

Faders Stifmoder: 
Enkefriherreinde Dorotliea (Dorctte) Johanna Vilhelmine 
von und zu Mausbacli, født J?r;icli, f. 9 Mai 1837, g. 18 April 
1865in.Generall(5itnaut,Kabinet3l<ainmerIierrc, (lesaudt, Friherre 
Carl von und zu Mansliacii, f. 20 Marta 178'J f 17 Juni 1807 (lian 
g. 1" 29 Mai 1812 ni. Anna Sopliia Maria Aultor, f. 20 Marta 
1795 t 6 Dec. 1860). 

Mesmer von Saldern.* 

Fh. fransk Ritmester Jean Marie Ai»ié Menmer blev 28 Sept. 1811 
adlet med Tilnavnet von Saldem, „dog uden at dernteil er for- 
bundet nogen videre Ret eller noget Fortrin". — Familien skriver 
sig nu „von Mesmer Saldem". 

Ainié Hermann Friedrich Caspar von Mesmer Saldern til 
Fideikomniisgodserne Schiorensee , Annenhof ot; Blockshaqen, 
f. 16 Juli 1882 (Son af preussisk Landraad Caspar Huns IJern- 
hard von Mesmer Saldern, f. 13 Jan. 1849 t 21 Juli 1883). 
Søster: 

Elisabeth Marie Susanne Georgine, f. 9 Febr. 1881. 
Moder: 

Louise Ernestine Georgine von Mesmer Saldorn, fodt Buch- 
waldt, f. 26 Mai 1869, g. 10 April 1880 m. preussisk Laudraad 
Caspar Hans Bernhard von Mesmer Saldern, F.nke 21 Juli 
1883. [Annonhof vod Kiel.] 

Faders SøBkeudo: 
I.Agnes Susanne Marie Charlotte, f. 4 Marts 1851, Stifts- 
dame i Vallø. 
2.Marie Lisbertha Jeanette, f. 12 Mai 1857, overord. Stiftsdame 

i Vallø. 
3. Joseph Conrad Ferdinand von Mesmer S.ildern , f. 7 Juni 

1860, Kaptain og Kompasiiicliof vod det 5. tliyr. Inf.-Kep. 

„Grossherzog von Sachsen" (I.Kr.5.) ('r.M.4.) (S.H.F.3-'.). [Jcna.] I 

Faders Moder: I 

Clara Susanne Augusto von Mesmer Saldern, født von Warn- | 
stedt, f. 2 Aug. 182',), g. 27 Aug. 1817 m. HoljægoriiH'ster Cliri- f 

stian Carl Lorenz Ainié von Mesmer Saldem til Hchierenseu, | 
Annenhof og Bloeksliagen, f. S Ucc. 1815 t 9 Jan. 1889. [Lybæk.] i Michaelsen. 

Oeneralmajor Frederik Christian von Miihiielsen blev ved 
Patent af 12 Juli 1S0!> optaget i den danske Adelstand. I Molderup. 

Frederik Christian Micliaolscn*, f. 19 Fcbr. 1840 (S«n af 
Justitsraad Jeppe l'rætorius IMicliaelscn, f. 19 Okt. IbOt f 
3 Dec. 1875, af diiniies 1. Æfitcakab i<i. Johanne l''riHlerikke 
Dresler, f. 8 Juni 180'J, g. aS Juli 1B37, t 17 Sept. 1841), ih. For- 
pagter, g. 14 Okt. 1872 m. Helene Janssen, f. 18 Marts 1847. 
[Frederiksberg.] 

Søstre 
af Faderens 1. Ægteskab (se ovf.): 
I.Sophie Frederikke Amalie, f. 1 Aug. 1838, g. 28 Okt. 18G9 

m. Distriktslæge Holger Eenedict Christian Holst, f. 9 Marts 

1839. [Nykjøbing S.] 
S. Johanne Frederikke, f. 14 Sept. 1841, g. 25 Scpt. 1873 m. 

Peter Johan Elilers til Oretorp, f. 4 Marts 1838. [Oretorp 

▼ed Vittsjø.] 

af Faderens 2. Ægteskab 15 Nov. 1814 m. Vilhelmine 
Augusta Janssen, f. 1 Se/it. 1810 f 16 Aiir/. 18y5 : 
3.Vilhelmine Henriotte, f. 2 April 18.03, g. 19 Nov. 1879 in. 

Urtekræmmer Rasmus Sidenius, f. 23 Dec. 1845. [IC] 
4.CharIotte Amalie Nicoline, f . 1 Juli 1855, Klosterfrøkcn paa 

Vemmetofte. Molderup. Johan ^Mderup til Vestervig Kloster hleo adlet 26 Juni 1731. 
Familien skriver sig nu „Moldrup" . 

Den ældre Linie, 

uddod 18 Okt. 1842 med Cliristian Moldrup. 
Charlotte Amalie Margretlio Moldrup, f. 11 Febr. 1826 
(Datter af Hans Christian Emil ISIoldrup, f. 4 Aug. 1803 t 13 
Nov. 1836). [Gjesing ved Auning.] 

Den yngre Linie, 
Vilhelm Frederik Havn Moldrup, f. 8 Juni 18G1 (Son af 
Ovorkrigskomniissær, Kontrollor og Kcgnskabsfiirer ved den 
militære Klredefabrik i l'ssfvod Frederik Kiiiil Jloldrup, f. 
24 Nov. 1817 t 21 Aug. 188o), l!rsi<hUT af (ht for Staiuliusct 
Vcstervigkloster substituerede Moldrup'ske I<"i(hMkoinmia , Kas- 
serer i det oktr. ulm. Brandassurancekompagni. [K.] 

Søskende: 
I.Peter Frederik Emil Havn Moldrup, f. 12 AprJ11863, Land- 
mand. [TUionos Ajres.] 
2. Meta Mario llavn, f. 14 Jan. 18(i0, g. 17 Nov. 1893 m. For- 
pagter Carl Christian Holleson, f. 7 Marts 1805. 

802 Molderup. 

Faders Halv-Soskende 
af Farfaderens , Kaptaiti , Refiimeniskvariermester Peter 
Moldrups (f. 28 Aug. Jim f S Okt. 1310, g. 1" m. Anna 
Cathrine Clausen, f. 17 Vec. 179!) f 5 Sept. lS2i) 2. Æf/te- 
skab m. AiK/nst a Beck, kaldet Echhorn, f. 2'J Aug. Iis07, 
g. 24 Mai 1828, f 31 Jan. 1835: 
I.Anna Dorthea Olavia, f. 18 Marts 1829, f?- 23 Juli 1860 m. 
Professor, fli. Overlærer i Odense Johannes Peter Cliristian 
Sick, f. 19 Febr. 1812 t 20 Juli 1884 (han p. 1° 18 Okt. 1839 
m. Liouiso Josephine Cathrine Cliarite Eline I'ovelsen, f. 
1 April 1812 t 2 Aug. 1841, 3° 23 Juni 1840 m. Anna Margrethe 
Westengaard , f. 1 Marts 1821 t 7 Aug. 1847, 3° 11 Nov. 1848 
m. Christiane Marie Amalie Berg, f. 17 Marts 1810 t 18 Okt. 
1858). [K.] 
2. Charlotte Emilie, f. 8 Juni 1832, g. 29 Okt. 1858 m. Fabri- 
kant Sophus Andresen, f. 23 Sept. 1830 t 20 Dec. 1886. 
[K.] 

5. August Jacob Moldrup, f . 9 Nov. 1834, Bogforer og BestjTcr 
af Renton Coal Company, g. 18 Dec. 1859 m. Louise Petri, 
f. 5 Aug. 1840. [San Francisko.] Bum: 

ti. Frederik Axel Mohlrup , f. 21 Jon. 1861 f 20 Xov. 1885, 

Skibskaptain, g. 10 Juni 1885 m. Mary Anne Supple, f. 1 

Jan. 1803. 
b. Vilhelm Emil Moldrup, f. 18 Febr. 1863, Bogholder, g. 

18 Aug. 188G m. Fanny Maybel Bromley, f. 24 Nov. 18G1 

t 21 Juli 1895. [San Francisko.] 
c.Henry Ludvig Moldrup, f. 1 Dec. 1864, Maskinist, g. 22 

Dec. 1891 m. Nora Bella Ricliert, f. 11 Dec. 1868. [San 

Francisko.] Born: 

DLauritz Wesley Moldrup, f. 10 Sept. 1892. 

2)Beatrice Louise, f. 28 Dec. 1893. 
d.Katharine Louise, f. 4 April 1807. 
e. Augusta Cecilie, f. 9 Juli 1869, g. 4 Okt. 1894 m. John 

A. Suell, f. 26 Juli 18r,9. 
f. Charles Milton Moldrup, f. 12 Juli 1874. 
g.Edward Herman Jolianncs Moldrup, i. 23 Dec. 1876. 
h.Florence Edna, f. 31 Mai 1879. 
i. Eva liaurine, f. 5 Jan. 18h8. 

af Farfadere nu 3. ^lufte^ikiib m. Louise Hedevin Bahne- 
berr/, f. 2!) Juni 181'), y. i Mai isit), f 3 Jan. 1886: 
4. An ton "Mohlrup, f. 20 Okt. 1810, Opvartnr. rKalifomien.] 
S.Angelica Soi>liie Caroline Amalie, f. 2y Sept. 1843. [San 
Francisko.] 

6. Julie Hedevig Camilla, f. 19 l'ebr. 1846. [Holte.] 

Farfaders Farbroder: 
Ilieronijmnn l'eter Moldrup, f. 31 Mai 1741 f 1811, Premier- 
loitnant. Søn: 803 Moltko. 

Peter Moldrnp, f. 6 Marts 1782 f 10 Juni 1S26. Døtre: 
I.Johanne Ermiiia, f. 18 Jan. 1819. [Kapstaden.] 
2. Marie Jacobine Pauline, f. 7 April 182U. [Kapstaden.] Moltke. 

Gammel meHenhorgsh AdelasUrgt , af hvilken nedenstaaende 
Linier i det 17. Aarh. kom til Danmark, medens andre nii for- 
længst uddode Linier alt blomstrede her i det li. Aarh. — 
Geheimeraad Adam Gotllob Moltke opltoiedes 31 Marts 1750 til 
Greve af Bregentved (den 3. grevelige Linie). — Geheiniekon- 
ferensraad Werner Jaxper Andreas Moltke hlev naturaliseret 
som dansk Adelstnand 7 Marts 777G og red Patent af 13 Dec. 
1834 optaget i den danske lehiisgrevelige Stand (den 1. grevelige 
Linie). — Kammerherre, Oberst Adam Litdvig von Moltke blev 
13 April 1776 naturaliseret som dansk Adelsmand (den gngre 
adelige Linie). — Geheimekonferensraad , Greve Gebhardt 
Moltice erholdt ved Patent af 12 Juli 1843 Tilladelse til at fore 
Navnet Moltke- II vitf ddt. — Ved iiabent Brev af 10 Noc. 1806 
tillagdes der Kaptain Otto Heinrich Albert Theodor Frederik 
August Moltke Rettigheder som dan.ik Adelsmand (den ældre 
adelige Linie). 

Den ældre adelige Linie. 
Carl Johan Otto Jtoltke, f. ib Scpt. ISfiG (Sun af General- 
major Otto Heinrich Tlieodor AlVicrt Frederik August Moltke, 
f. 9 Nov. 1827 t ~0 Sept. 1897, af dennes 1. Ægteskab 16 Mai 
1863 m. Louiso Augusta Gottlieb, f. 4 Jan. 1842 t 20 Mai 1875). 
[Amerika.] 

Søskende 
af Faderens 1. Ægteskab (so ovenfor): 
I.Charlotte Vilheliiiino Mathilde, f. 2 Aug. 1865, overord. 

Stiftsdame i Vallo. [Helsinyor.] 
2. Otto August Heinricli Moltke, f. 3 Juni 1868, PremierUntnant 
ved Gardolmsar- Kog. , g. 24 Aug. 1895 m. Elisabeth Mario 
Hansen, f. 31 Mai 1870. [K.] Snu: 

Otto Knud Axel Jolian Moltke, f. 10 Juli 1897. 
S.Fritze Mario I.ouist-, f. 29 Jan. 1873. (Vallø.) 
4. Augusta, f. 8 Mai 1875. (Vallo.) 

af Faderens 2. Ægteskab (so nedenfor): 
B.Helmuth Heinrich Otto Moltke, f. 12 Jan. 1882. 
Stifnioder: 
Enkcgonoraliiido (Caroline Kroderikkc Moltke, født Jacob- 
son, f. 29 Juli 18-19, g. r 7 Marts 1873 m. Kuiloliib Christopher 
Puggaard, f. 24 Mai 1849 f ~l Aug. 1873, 2" 18 Kubr. 1880 ni. 

304 Moltke. 

Generalmajor Otto Heinrich Tlieodor Albert Frederik August 
Moltke, Knke 20 Sept. 1897. [K.] 

Den 1. grevelige Linie. 

Uddød paa Mandssiden 10 Au g. 1864. 
Comtesso Augusto Vilhelmine Thorve'sa Moltke, f. 8 Sept. 

1820 (Datter af Gehcimokonferensraad, Kummerlierre, (icaandt. 
Greve Christoph Ehrenreich Ludvig Moltke, f. IS Juni 1790 
f 10 Aug. 1864) , fil. Hofdame hos Arveprinsesse Caroline, Hof- 
stiftsdame i Vallii. [K.] 

Den yngre adelige Ijinie. 
Carl Christian P'rederik von INIoltke, f. 2y Kehr. 1867 (Son af 
Kammerherre, Amtmand Adam Frederik von Moltke, f. 1 Febr. 

1821 + 20 Nov. 1886), rrnniierloitiiant ved Generalstaben, g. 3 
Juli 1896 m. Ellen Muller, f. 20 Bec. 18(ia. [K.] 

Søskende : 
I.Marie Dorothea Sophie Ovine, f. 14 Febr. 1863. [K] 
2.Vilhelm Gebhard von IMoltke, f. 4 Dec. 1872, Caud. jur.. 
Elev i Sekondliiitnantsslcolcn for B'odfolket. [Kronborg.] 

Moder: 
Kammerherreinde Louise Augusta Gertrude von Moltke, 
født von Rosen, f. 31 Juli 1837, g". 31 Mai 1861 m. Kammeriicrre, 
Amtmand Adam Frederik von Moltke, Enke 20 Nov. 1880. [K.] 
Faders Sostisr: 
Sophie Mariane Vibeke Ovine, f. 2 Juni 1828. [K.] 
Farfaders Brodre : 
1. Andreas Georg Adam von Moltke, f. -'S Okt. IIHO f 21 Olt. 
1846, Kanimerlierre, Gc>ieralkriy.tkom»iinsær. Born: 
A.Adam Ludvig Joachim von Moltke, f. JO Dec. 1805 f 29 
Aug. 1872, Caud. Jur., Kopist. Datter: 

Emmy Antotiette, f. If) Aug. 1813, g. 8 Mai 1873 m. Hof- 
jægermester, Ovorfiirster i 1. Overfnrsti-rinspcktion Ras- 
mus Balslev Lctli {U.*D..M.) (p;.M.2.) (R St.A.2.), f. 27 J.in. 
1839. [Egolund ved Fredensborg. ] 
b. Birgitte A<Iaiuino Juliauo Dorothea Nanna, f. 26 Sept. 
1819. [Aalborg.] 
Z.Anton Carl Frederik von Moltke, f. S Mai 1784 f 12 Dec. 
1863, Generalloiliiant, Kummerlierre. Datter: 
Amalie Louiso, f. 10 Juli 1831. [K.] 

Den 2. grevelige Linie. 

Groverne Moltke af Noer. 
Grove Adam Henrik Carl Moltke, f. 23 Juni 1828 (Sfin af Go- 
hciiiicstatsminister, (liHieiuu'konferonsruad, Kaninierliorrc, <Jr- 
dcnskanslor, Ridder af Klefunten, (irove Carl Moltke, f. 15 Nov. 

306 20 Moltke. 

1798 + 12 April 18GC) , Kuniiiiorlifirro , fli. ustoiriKsk IMajor, He- 
Bidderuf det l.iioPisko Kidcikoiiiniis (It.*) (O.J.) (li.Z.li.iil.) (O.M. 
F.K.), g. 1" 27 Okt. ISCO m. Cointcssc 01f,'a Cassiiii-C:ipi>ozucchi, 
f. 20 Nov. 183« t IC) Sept. IHiiO, 2" 27 Nov. IS«? m. Conitcsse 
Enuna Oiristiue Cassiiii-Capi>oziicclii, f. 1!) Jan. IHG« t •> ølurts 
1870, 3° 19ApiillB7G in. Conitt^sae Sopliic i\Ia<,'dalono (Ma^'da) 
Kabcii -Levotzan , f. 10 Juni 1810 (liun g. 1" n). Baron Holger 
Roscnkrantz). [Iv.] Horn: 

■ 1. Comtesse Marie Elisabetli Malvina Villiclmino Anastasia, 
f. 11 Marts 18G1, fi. m. liaron Villiohn BillnOiralio. 

2. Greve Carl l'oul (.»scar Jloltke, f. 2 Jan. 1809, Premicrloitnant 
af Flaadcn, Assistent i Udenrifjsministcriot, lunf,'. Legations- 
sekretær (O.K.J.S.) (F.Æ.L..-).). [London.l 

3. Greve Frederik Josias Valdemar Otto Moltke, f. 10 April 1877, 
Student, Sekondloitnant ved 3. liatl.. Elev ved Olficcrssliolen. 
[K.] 

Faders Ilalvbrddro 
af Farfaderens', KcniiDierjimler, l'rt-niierloitnaul , Grere 
. Adam Gottlob Uithv Moltkes (f. ir, Jan. 776.5 f 17 Ji'ui 
1843) 2. ^ISytesldb iii. Marie C'}iristine M'icbfl von ]ViebeU- 
helm,f. i) Olt. 1774 f 12 Aiiq. ISOS (han i). 1" ni. A u/jiista 
Wiebel von WiebeJsheim, f. 24 Sepl. 1772 f 1801): 
1. Grere Mai/nua Theodor Moltke til Zaleme i Sehlenien, f. O 
Marta IHoii f 2!> Okt. ISOO, Kannnerherre. Born : 
a. Grove Adam Herman Julius Magnus Moltke, f. 30 Juli 

1838. [Amerika.] 
b. Comtesse Freja Georgine, f. 11 Jan. 1841, Konveiitualindo 

i Uctersen. [Kiel.] 
C. Greve Carl Ferdinand Ludvig Moltke, f. 19 Okt. 1843, fli. 
■ preussisk lUtmestor, g. O Mai 1870 m. Uenriettc I-utze, 
f. 28 Juli 1850. [W'aalisgaard ved Kkernfordo.] Datter: 
Comti'sso Frie da Xieolino Cliristiane, f. 13 l'"obr. 1871, 
g. 2 Nov. 1891 m. God.sljestyrer I\lax Kirsten, i. i Aug. 
1803. [Karmark ved Kkprntorde.l 
'd. Greve Otto Julius Jloltke, 1'. 19 Okt. 1817, fii. i>reussisk 
Ubcrstlditnant , I'rovst t'c^r det adelige Konvent i l'eterseu 
(l'r.J.K.2.) (rr.U.().4.) (I'r.Kr.3.) (U.W.t.) (Sehw..K.K.3.) , g. O 
Nov. 1882 ni. ISaroncsse lirita Asta Eleonore von Barne- 
kow, i. 10 Mai 18."i8. [l'i.'terscn.] 

af Farfaderens 3. .Ki/texkab ni. Caroline Ifedeeia t'ntha- 
rinu Kliner, f. Is'Dcc. 17!)1, i/. 2(! Mui Is.'T, f 4 J><e. l>-7:! : 
i.Oreie Adam Friedrich Adaiiinon Moltke, f. 17 Ai>ril 1^1". 
leijitiineret 11 Sept. ls:i(l, -f- lu l'ebr. iss.',, pi. lleiijerivij^in-nsidtnt 
i'ltolxten, ij. 1" lii Marts isl!) m. CiHiite.i.se l-'anni/ ''fiarlolle 
Anna fAHiise Jiant;aii, /'. 12 Jinii l'^'JI f 13 Ma>ts ll^i:i'>, -'" '■'■'• 
Okt. 1808 Ml. Agathe Frederikke fliarlntte OI.HlKuih( ii , 1'. 14 
Sopt. 1831. [Kiel.] Born: 

306 Moltko. 

a. Greve Adam Carl Christian Moitke , f. 22 A^iril 1S.',0 f i 

Jon. J892, fi. m. Dclfine Griskow. IJoru: 

l)Cointcsso Otti li c, f. 4 Juni leso. 

2) Greve Kriedricli C:irl Jraximiliau Moltko, f. 29 Mai 1883. 

3)Grcvo Carl Adam Moltke, f. -M Nov. 1884. 

4)Conitcssc Delfiiia Sterhanie, f. 2 Okt. 1S80. 
b. Greve Friedrich Sophus Moltke, f . 3 Marts 1853, fh. Kap- 

tain af den tyske Flaade (Pr.K.0.4.) (Hoh. H. 2-'.) (S.lO.Il.2^.) 

(T,0.3.), g. 1° 24 Marts 1883 in. Baronesse Klisabeth (El li) 

Johanne ISagge af ]?oo, f. 24 .Juni 186U t IV Jn"- 15*84, 2° 

10 April 1880 ni. Berta Olga Kiicker, f. 13 Jan. 18C2. [\Yil- 

helmshafen.] Bovn: 

1) Greve Kritz Kinil Moltke, f. 17 Dec. 188G. 

2) Greve Helmut Heinrich JNloltke, f. 31 Au^'. 1889. 
3)Comtesse Fannie Klisabeth, f. 7 Febr. 1891. 
4)ComtPsso Marielisa, f. 8 Juni 1893. 

c. Greve Heinrich Carl Leonhard Moltke, f. 15 Sept. 1854, 
Korvetkaptain af den tyske Flaade (U.*) (Pr.K.0.4.), g. 30 Juni 
1683 ni. Harriet Eucker, f. 27 Okt. 1803. [Kiel.] Byrn: 
l)Conitessc Fanny Klisabeth Augusto Luise, f. 10 Aug. 1884. 

(Slesvig Johanneski.) 
2)Conitesse Margarete Matilde Kniilie Marie, f. 24 Juni 

1887. (Slesvig Johanneski.) 

3)Cojntesse Jlarrict Freya Berta Luise Agathe, f. 23 Okt. 

1888. (Slesvig Johanneski.) 

4) Greve Heinrich -Vugust Moltke, f. 1 l)ec. 1891. 

d.Conitcsse Nancy Caroline Louise, f. 20 Febr. 185C, overord. 
Stiftsdame i Vallo. 

c. Conitesso Louise l'auline, f. 4 Sept. 1857, overord. Stifts- 
dame i Vallø. 

f. (komtesse Mario l'rederikke Malvino Klisabeth Fanny, f. 16 
Jan. 1800, overord. Stiftsdame i Vall". 

g. Greve Conrad Christian Ludvig IMoltke, f. 2 Juli 18C1, 
Kai>tain ved det colbergskc (Trenador- Keg. „Graf Gneise- 
iiau" (2. j)ommor.skp) Nr. 9, g. 29 .Sc^pt. 1891) m. BertliJi Kls- 
beth von lOnckevort, f. 20 Okt. 18ii(i. [Starg«r<l.] Bnrn: 
l)Comtcssi', Astrid KIso Kredcrikc Anna, f. 3 Kclir. 18U2. 
2)ComteEse 11 s o Albertha Fanny, f. 21 Juli 1893. 

3) Grove Werner Conrad Friedrich Albert Moltko, f. 20 

Sept. 1694. 
4)(irevo Siegfried Krik Moltko, f. 15 Jan. 1897. 
Ii.Comtesse Stefanie Klconore Adaniie, f. 10 Jau. 1873. 
Farfaders Brodre: 
l.Gri'ic Joachim Mi.ltki' til noiiiich.rtsholin , f. 4 Juli 17H'J 
f ]') Juni 1S2II, Kdniiiirrhrrre, 0/<i'>-,s7.'' Suiuu^r: 
a. Ih-i'tf Mui/iiits Jrnx Godski- Miilll,,', f. i Juli m)l f 1 Ihc. 
i.S77, Kitmnii r)nrrr, liihncnler. Dattor: 307 Moltke. 

Comtease Alotte Vilhelmine, f. 12 Scpt. 1827, Enke efter 
Carl Neergaard til Fidcikoiniiiisgodsct Eckliof. 
b. Greve Adam Gotlob Ditlev Moltke, f. !■) Mai 1803 f 21Juli 
1852, Ritmester. Sonnor: 

1) Greve Oskar I'eter Augnst Moltke, f. IJuH 1S28 f 12 Kov. 
18S2, g. 1° 27 Mai 1857 in. Elise Alvilda MaKnuast-n, 
f . 4 Jan. 1825, sep. i 186G (f^. 2° 24 Juni 18(i'J m. Land- 
bruger i Nymarken ved Koskildo Lars Petersen, f. 1835), 
2* 24 Juni 18«9 in. Karen Marie Jensen ^ f. 30 Marts 
1849. [K.] Bom: 

8) Greve Eredcrik Christian Moltke, f. 14 Febr. 1870, 
Besidder af det II. noerskc Eidoikoiniiiis, Loitnant ved 
Livgardens Forstærkningabataillon, p. 30 Di-c. 18!)3 m. 
Cecilie Tauline Kaas, f. 3 April IBli-l. [Egedal ved 
Hørsholm.] liørn: 

(iComtesselrmaAdelhaid Marie, f. 27 Juli 1895. (Valid.) 
(2 Greve Erik Gebhardt Oscar Frederik Moltke, f. 27 
Okt. 1800. 

b)Greve Harald Viggo Moltke, f. 14 Dec. 1871, Maler, 
Sekondløitnant ved 24. IJatl. [K.] 

c) Comtesse Amalie Andrea Frederikke Mathilde, f. 18 
Marts 1873. (Vallo.) [K.] 

d) Greve William Oscar Moltke, f. 18 Sept. 1879, Assistent 
ved østasiatisk Konipaf,'ni. [K.] 

2) Greve Joachim liichard lEeury Moltke, f. 31 Juli 183i 
f 30 Okt. JSnS. Bom: 

a) Comtesse Ida Mathilde, f. 25 Marta 1861, g. m. Greve 

Frederik Kcventlow. 
b) Grove Henry Theodor Moltke, f. 21 Febr. 18C3, g. O 
Jan. 1894 m. Ellen Blakelock Barker, f. 22 Juli 1870. 
[Australien.] 
c) Comtesse Agnes Margrete, f. 31 Juli 18G*i, g. m. Hof- 
jægermester, Greve (Christian Einar llcventlow til 
Grevskaberne Iteventlow og Cliristiuiissædo samt Baro- 
niet Brahetrollel)org, skilte 2U Mai 1893. 
i. Greve Ferdinand Moltke, f. 26 Juli 1775 f 25 April 1825, 
Major. Sim : 

Greve Magnus Christian Niclas Jmuhim Moltke, f. 9 Juni 
1800 f 8 Febr. I.SOV, J'ostmester. Born: 

1) Grove Ferdinand Sofus Carl Magnus ^Moltke, f. 24Aug. 
1840, Fuldmægtig i rrivatbanken, g. ^'J Aug. 1873 m. Anuiu 
Shopherd, f. 27 Sept. 1«47. [K.] Dattor: 

Comtesse Thyra Emily Olga Alice, f. 18 Aug. 1874, 

g. m. kgl. Kuhlmægtig (fiiiither von l';lll)recht. 

2) Comtesse So tie Vi 1 h el iii i n e Cliiistiane llunain«', f. :i7 S<"t)t. 

1848, g. 22 Fi'l.r. 1882 m. SognciinuHt til Ortiiig og Kiilling 

Georg Frederik Jacob Jiasaon, f. 23 Nov. ISfiO. [Oitiiig 

vod Odder.] 

308 Moltke. 

Greverne Moltke af Bregentvetl. 
Greve Frederik Christian jNIoUke* til Grevsknlifit Bregen- 
tved, f. 20 Aug. 1854 (Son af Kammerlierre , T'dciirii^sministcr, 
Greve Frederik Georg Julius Moltke til (irovakabot Bregen- 
tved, f. 27 Febr. 1825 t 1 Okt. 1875), Kammerherre, Hofjæger- 
mester, Kurator for Vemmetofte Kloster, Medlem af Lands- 
thinget. Formand for Præsto Amts Landboforening, Præsident 
for Dansk Fiskeriforening (R.*U.M.) (S.N.2-'.) (X.St.O.2-'.), g. 2 
Juni 1881 m. Magdalene (Magda) Kegitze Anna Emilie Estrup, 

f. 8 Xov. 1658. [Bregentved ved Haslev og K.] 

Brodre : 

1. Greve Joachim Ludvig Moltke, f. 10 Febr. 1^57, Cand. jur^ 
Kammerherre, Loitnant, Hofchef hos Kronprins Frederik (C.) 
(Gb.E.T.) (S.N.l.) (R.St.Stan. 1.) (J.H.S.l.) (L.Æ.K. 1.) (N.A.l.) 
(S.V.l.) (N.St.0.2'.) (S.Kr.2.) (S.H.E.2.) (0.F.J.2*.) (Pr.Kr.2*.) 
(F.Æ.L.3.) (Gr.Fr.3.). [K.] 

2. Greve Hemming Vilhelm Moltke til Marienborg og Ege- 
lykke, f. 12 Sept. 1861, Hofjægermester, g. 11 Juli isyi m. Julie 
Sophie Clara Schnack, f. 23 April lb71. [Marienborg ved 
Stege.] 

Greve Christian Frederik Gustav Moltke, f. 19 April 1895. 

3. Greve Erik Oluf Moltke, f. 22 Marts 1668, Cand. phil. [K.] 

Faders Broder: 

Greve Christian Henrik Carl Moltke til Jomfruensegede, 

Lystrup og Sorvad, f. 13 "Mai 1833, (Xand. pnlit., Kammerherre, 

fh. Legationssekretær, kongevalgt Medlem af Landsthinget, 

Rigsretsmedlem , Curator for Vallo Stift (C'.D.M.) (H.St.A.3.), 

g. 7 Dec. 1865 lu. Comtesse Caroline Amalie (Aii\y) Danne- 
skjold -Samsoe , f. 10 Mai 1843 f 5 Febr. 1876. [Lystrup ved 
Rønnede og K.] Born: 

1. Greve Aage Villielm Christian Moltke, f. 18 Sept. 1806, Forst- 
kandidat, Forpagter, g. 16 Juli 1896 m. Comtesse Elisabeth 
Thyra Danneskjold-Samsøe, f. 16 Juli 18tiS). [Tryggevælde ved 
Storehcdingc.] 

2. Comtesse Marie Elisabeth, f. 5 Sept. 1867, g. m. Kammer- 
junker Christian Castenskiold. 

3. Greve Eiler Frederik Ernest Moltke, f. 30 Sept. 1870, Se- 
kondlilitnaiit ved Livgarden. [Jomfruensegede ved Faxe.] 

4. Comtesse Henny Caroline Julie, f. 29 Marts lt:73, g. ni. Hof- 
jægermester, Baron Joachim Wedell-Necrgaard til Svenstrup. 

Greverne Moltke-Hvi tf eldt. 
Greve Adam Gottlob Carl INIoltke-Hvitfeldt ti! Staniliusct 
Moltkenborg, f. 31 Juli 1864 (Son af Kamnurlierre , (ieaandt. 
Greve Gebhard Leon Moltke-Hvitfcldt til Standmset Moltken- 
borg, f. 23 April 1829 f ^8 N<>v. 1896), fh. Legationssekretær, 

300 Moltke. 

(R.*) (R.St.A.3.) (F.Æ.Ii.5.), p. 30 Dec. 1890 m. Louise Eugcnie 
Bonaparte, f. 7 Febr. 1873. [Glorup ved Kingo.] Dattor: 
Comtesse Marie Louise Caroline, f. 7 Nov. 1S97. 
Søskende: 

1. Comtesse Marie Elisabeth, f. 9 Sept. 1805, g. 21 Aug. 1888 
m. Bvensk Kammerlicrre Carl Daniel Robert Sager (C-.) (S. 
N.3.) (N.St.0.31.) (O.lI.Jmt.) (T.M.2.) (P.V.V.2.) (Sp.LK.2.) (F. 
Æ.L.4.) (F.off.d'acad.), f. 1 Mai 18;")0. [Stockholm.] 

2. Greve Leon Gebbard Moltke -Hvitfeldt, f. 28 Sept. 1809, 
Premierloitnant af Flaadcn (F.Æ.L.5.) (P.Chr.3.), g. 8 Marts 
1898 m. Edith Marion Gardner, f. i Febr. 1874. [K.] 

Moder: 

Enkegrevinde Marie Moltke - Hvitfeldt, født Comtesse See- 
bach, Besidderinde af det Hvitfeldt'sko Fiduikoramis, f. 12 April 
1843, g. 15 Aug. 18G3 m. Kammerherre, Gesandt, Greve Gebliard 
Leon Moltke-Hvitfcldt til Stamhuset Moltkenborg, Enke 28 Nov. 
1896. [Paris.] 

Faders Broder: 

Greve Vladimir Moltle- Hvitfeldt til Quesarttm, f. 4 Sejit. 
1834 f lo Nov. 18<)4, Hofjægermester , g. 21 Okt. 1856 m. Oc- 
tavia Hjelm, f. 10 April 1^34. [Qiiesarum ved Hør.] Børn: 

1. Comtesse Elise, f. 20 Mai 1859, g. 28 Sept. 1878 m. General- 
major, Chef for 1. preussiske Inf.-Hrig., Floiadjutant hos den 
tydske Keiser Helmuth von Moltke (C-.) (S. Sv.2''<.) (Pr.lt. 
0.3.) (Pr.Kr.2.) (Pr..T.K.2.) (Hoh.H.3'.) (B.Z.L.2ii.) (B.M.F.2.) (H. 
M.F.) (M.V.Kr.2.) (M.Gr. 2.) fO.H.AF.2.) (S.A.2.) (S.H.F.2.) (S.K. 
H.2.) (S.-L.Æ.K.2.) (\V.Kr.3.) (W. F.2-'.) (I.M.ÆL.2.) (I.Kr.2*.) 
(N.O.N.3.) (O.L.2.) (O J.Kr.2.) (O.F.J.2.) (P.S.B.A.2.) (Rum.St.2.) 
{R.St.A.2.) (R.St.Stan.2*.) (S.T.2.), f. 23 >Iai 1848. [Berlin.] 

2. Comtesse Olga, f. 18 Aug. 1870, g. 1 Aug. 1891 m. Kaptaiii 
af det VI. jiroussiske Arineekorpses Gemiralstab Egmont 
Polydor von Websky (Runi.St.3.), f. 25 M;irt3 18U4. [Brcslau.] 

3. Greve Adam Vladimir Moltke - llvitfelclt til (Juesarum, f. 24 
Nov. 1872, Undorløitnant ved skaansko Husar-Kcg. [Quesarum 
og Helsingborg.] 

Greverne Moltke af Espe. 

Greve Adam Gottlob ^loltko til Espe og Bonderup, f. 27 
Juli 18C8 (Son af Holjægcrnitstcr, Grove Otto Joachim Vil- 
helm Moltke til Kspi; og Bonderup, f. 9 Sept. 1828 t 17 Febr. 
1808), Hofja'germoster, g. 18 Okt. 1892 m. Comtesse Ingeborg 
Agnes Danneskjold -Sumsiie , f. 10 Aug. 1871. [Espe ved 
Korsør og K.] Søn: 

Greve Otto Moltke, f. 19 Sept. 1893. 
Søster: 

Comtesse Rosalio Agnes Asta, f. C Juni 1800, g. 20 Okt. 1887 
ni. Uigsgrove Georg lians Julius l'laton zu Hallerniund til 
Citden (Pr.J.), f. 7 Nov. 1858. [Cadeii ved Ultzburg.] 

310 Moltke. 

Moder: 
Grevinde Georgine Charlotte Sophie Adolphine Julie (Lili) 
Bantzau, født bclieatedt Juul, f. 13 Kebr. ia45 (Gb.E.T.), g. 1" 
10 Mai 1864 m. Hofja^gcrniester, Greve Otto Joachim Villiclra 
Moltke til Espe og Bonderup, Enke 17 Febr. 1868, 2° m. Kam- 
merherre, Greve Carl Rantzau til Frederikslund etc. 
Faders Søskende: 

1. Greve Vilhelm Immanuel Jolianiioa Carl Moltke, f. 10 Juli 
1830, fh. Chef for Sekretariatet i det liolstenske Ministerium 
(K.*). [K. og Marienborg ved Lyngl)y.] 

2. Comtesse Bertha Marie Louise, f. 27 Okt. 1832, se nedenfor. 
S.Comtesse Charlotte Sofie Dorotliea, f. 25 Juli 1830, Kloster- 
frøken i Slesvig Johanneski. [K. og Jlarienborg.] 

4. Comtesse Thusnelda (Nelly) Henriette Marie, f. 21 Febr. 
1843, Skolebestyrerinde. (Vallø.) [K.] 

Greverne Moltke af Nørager. 

Greve Otto Joacliim Adam Moltke*, f. 17 April 1800 (Søn af 
Kammerherre, Grove Adam Georg Ernst Henrik Moltke til 
Nørager og Konradineslyst, f. 2 Jan. 1822 i 20 Marta IH'JO), 
Hofjægermester, Forpagter, Løitnant ved Livgardens Forstærk- 
ningsbatl., g. 11 Mai 1B83 m. Ingeborg Valentiner, f. 26 April 
1862. [Nørager ved Kuds-Vedby.] Børn: 

1. Comtesse Asta Bertha Julie, f. 31 Marts 1881. (Vallø.) 

2. Greve Ernst Moltke, f 16 Okt. 1885. [Herlufsholm.] 

3. Greve Aage Moltke, f 25 Nov. 1880. [Herlufsholm.] 

4. Comtesse Else, f. 2 Marts 1688. (Vallø.) 
S.Comtesse Bertha, f. 3 Aug. 1891. (Vallø.) 
6. Greve Otto Moltke, f. 2 Juli 1895. 

Søskend«: 
1. Greve Viggo Vilhelm Moltke, f. 10 Dec. 1802, Sognepræst 
til Sønder- Jernløse og Søstrup, g. 31 Mai 1895 m. Helga 
Bonnevie Hoff, f. 28 Aug. 1871. [Sonder- Jernløse ved Kels- 
trup.] Børn: 

a.Oomtesse Elisabeth, f. 24 Aug. 1896. (Vallø.) 
b. Greve Adam Georg Ernst Henrik Moltke, f. 9 April 1899. 

2. Comtesse Ko s o Thekla Julie, f. 14 Nov. 1864, overord. Stifts- 
dame i Vallø. [KJ 

3. Greve Aage Moltke, f. 30 Dec. 1808, Premierløitnant uden- 
for Nr. ved Livgarden (N.St.O.3-.). [K.] 

Moder: 
Enkegrevinde Bertha Marie Louise Moltke, født Comtesse 
Moltke, f. 27 Okt. 1832, g. 24 .Ian. 1856 ni. Kammerherre, (Jreve 
Adam Georg Ernst Henrik Moltke til Nørager og Konradines- 
lyst, p;nke 26 Marts 1890. [K.] 311 Momiand. Moth. 

Mormand. 

Uddød paa Manaslinien 24 Juli 1882. 

Gammel dansk Adelsslægt, hvis Slatnfader Erik Mogensen til 
Bramslijkke levede 1520. J)a SUrglen i Midten af det 17. Aarlt. 
nærmest var bosat i Ukaane , blev den ved denne Landsdels Af- 
staaelse svenske Undersaatter or; skrev .vt// derefter „Morman" , 
men lod sig dog først 1732 naturalisere i Sverig. 

Holger Morman, f. 25 Marts 1801 f 24 Juli 1SS2 , svensk 
Løitnant, g. 1 Okt. 187G m. Elisubcth (Betty) Lcocadie Char- 
lotta Amanda Blohm, f. 13 Juni 1832. [Linkøping.] Moth. 

Poul Moth, Amtmand over Ringsted og Sorø Amter, blev adlet 
19 Aug. 1698. 

Claus Frederik Moth, f. 23 April 18G1 (Son af fh. Sogne- 
præst Frederik Peter Christian Motli , f. 2 April 1818 + 8 
April 1894), Br. phil. , Adjunkt vod Kolding Latinskole, K- 9 
Aug. 18U5 m. Magdalene Hartvigsen, f. 18 Juni 1SC3. [Kol- 
ding.] Bom : 
I.Ellen, f. 7 Sept. 1896. 
2. Poul Moth, f. 2G Juli 1898. 

Søskende: 
1. Elisabeth, f. 31 Mai 18G4. (Roskilde.) 
2. Louise, f. 6 Jan. 18U8. (lloskilde.) 

3.Aage Herman Moth, f. 2 Okt. 1871, Forvalter. [Samsø.] 
4. Rudolph Moth, f. 21 Febr. 1873, Sokondløitnant af Flaaden. 

[K.] 

Moder: 

Elisabeth (Betzy) Augusta Moth, født Holm, f. 28 Aug. 1833, 
g. 28 April 18C0 m. fh. Sognepræst Frederik Peter Christian 
Moth, Enke 8 April 1894. [K.] 

Faders IJrotler: 

Carl Ludvig Julius Patrii'kMoth, f. 12 Juli 1820, fli. Overlærer, 
g. 28 Juli 18fi0 m. Anna Helene Thune, i. 30 Jun. 1832. [K.] 
Børn: 

I.Ellen Louiso Nathalie, f. 27 Marts 18C3. (Vemmetofte.) 
».Astrid Pouline Mathilde, f. 2 Juni 1804, g. 14 Aiiu. laUO 

m. Professor vod l^iiiversitetet i Illinois Daniel Kilhum 

Uodgo, f. 18 Juni lutia. [('hanijiiugn.J 
S.Axel Frederik Carl Mathias Moth, f. 19 Febr. 1807, Cand. 

jur. [Washington.] 

312 Mund. Ton Munthe af Morgenstierne. 

Mund. 

Uådod paa Mandssiden i Danmark med Kaptain Otto Martin 

Mund 27 Okt. 1852 og er nu ligeledes uddød paa Mandslinien 

i Norge. 

Gammel dansk Adelssla-gt, der dog ikke kan forfolges længer 
tilbage i Tiden end til red Aar 1:A)0. 

Nicoline Christiane Mund, f. 17 Febr. 1829 (Datter af Blok- 
magermester i Bergen lians Benzen Mund), g. 13 April 1854 
m. Styrmand Johannes Henriksen, f. 26 Aug. 1827. [Bergen.] von Munthe af Morgenstierne. 

Justitaraad Bredo Munthe til Bekkeskov blev adlet 19 Dec. 
1755 med Navnet von Munthe af Morgenstierne. 

Den norske Linie. 

Carl Johan von Munthe af Mors^'enstierne, f. 23 Jan. 1844 
(Son af Kammerherre, fli. Sorenskriver Cliriatian Fredrik 
Jacob von Munthe af Morgenstierne, f. 23 Marts 1800 t 20 Jlai 
1880, af dennes l.ÆgtPskali 8 Mai 1830 m. Aiiastasia (Xastinka) 
Saltikov, f. 21 April 1610 t 10 Aut,'. 1853, Statsfrue hos Dronning 
Desideria), Cand. pliarra.. Assistent i Sundliedskommissionen, g. 
1879 m. Anna Dorothea Stub, f. 23 Jan. ISåO. [Kristiania.] 
Børn: 
1. Christian Fredrik Jacob von Munthe af Morgenstierne, 

f. 9 April 1880. 
2.Anasta8ia (N as t inka), f. 2 Marts 1881. 
Broder: 

Michael Vilhelm Oscar von Muntlie af Morgenstierne, f. 
2 Okt. 1848, Toldbetjent, g. 20 Sopt. 18S8 m. Julie An- 
tonette Jakobsen, f. 5 Marts 1800. [Kristiania.] Datter: 

Emilie Anastasiu (Nas t inka), f. 8 April 1891. 
Stifmoder: 

Vilhelmine Christine von Munthe af TMorgonstierno, fndt 
Petersen, f. 17 Mai 1825, g. 15 Autj. 1655 ni. Kainnierhorre , fh. 
Sorenskriver Cli ri s ti an Frederik Jacob von Munthe af Morgen- 
stierne, Enke 20 ^lai 1880. 

Faders Brodre: 
1. Vilhelm Herman I.ndvi'i voit Munthe af -Morgenstierne , f. 

2 Okt. IHll f HO Dec. IS^H, Amtmand, g. 1" ,'W Nor. ItUH m. 

Frederikke Nicoline V il Ii el m i ne ^iiUiurniit Sihhern, f. l.fan. 

lS2:i f IH Mai ISCl. -i" 17 Jan. 1800 ni. Caroline Ottilia 

l'lttdt, f. ai Febr. 1839. [Kristiania.] Børn: 

SIS von Muntlie af Morgenstierne. 

a. Bredo Henrik von Muntlie af Mortrenstiprnc* , f. 11 Xov. 
1851, ])r. jur., l'rofessor i I,ovkyii(li;jlKHl, Statsokonoiiii og 
Statistik ved Kristiaiiiii Universitet, extraonlinær Assessor 
i IltJicsteret (K.*) (N.St.O.31.) (S.N.3.,, a. 31 Auf,'. 1883 ni. 
]Jcrtha Ludvigsen Selijelderup , f. l<i Xov. lHo7. [Kristi- 
an! a.] Biirn: 
1)0 t to Cliristophervon Munthe af Morgenstierne, f. 4 Marts 

1884. 
2)Frederikke Marie Cathrine, f. 2U Dcc. 1885. 
3)Villicini Tliorleif von Munthe af Moryenstierno, f. 4 Nov. 

1887. 
4) Georg Valentin von Muntlie af Morgenstierne, f. 3 Jan. 
1892. 

b.Willielin Herman Ludvig voU Muntlie af Morgenstierne, 
f. 27 Dcc. 185;'), Kaptuin og Kdnijiagnielicf vod Siindmøre 
Liniebatl. af trondhjeniske Jnf.-Jirigade , Lærer ved Krigs- 
skolen (S.«v.3i.) (l'.M.S.) (K.Æ.L.o.) (N.L.3.), g. 18 Mai 18S8 m. 
Maren Francisca (Kanny) Lovenskiold, f. 22 Dec. 1855. 
[Kristiania.] Bitrn: 

l)Heruian von Muntlie af Morgenstierne, f. 27 Febr. 1889. 
2) Wilhelm in e Cathrine, f. 1 ])co. 1891. 

c.Joliaiina (Hanna) Augusta Vilhelmine, f. 11 Juni 18C0, 
Folkeskolehercrindo. [Kristian i a.^ 

d. Christian Fredrik Jaeiih von JUinthe af Morgenstierne, 
f. 15 Marts ISUT, Handelsagent, g. 2i Juni 1891 ni. Frede- 
rikke Griiner. [Sunderland.] Siin: 

■\Vilhelni Horinan Ludvig Alliert von Munthe af IMor- 
gcnstierne, f. 10 Marts 1892. 

e. Caroline, f. 25 I\lai I&iJS, g. G Jan. 1893 m. Apothcker 
, reder Hals, f 1811. [Froderikshald.] 

f. Otto von Munthe af Morgenstierne, f. 8 Aug. 1809, Tekniker. 
[Amerika.] 

g. Oscar Fredrik von Munthe af Morgenstierne , f. 1 Marts 
1873, Student. [Kristiania.] 
2rNicolai Krog Oscar von Munthe af Morgenstierne, f. 31 Juli 
1823, fh. Oliersthiitiuuit, norsk Kaliiiietskanim'-rherre fh. hos 
Kong Carl XV., Toldkasserer (N. St. O. 3'.) (S.V.2I.) (S.Sv.31.) 
(S.N.3.) (X.L.3.) (Pr.H.0.3.), g. 1" 8 Mai 1814 m. l'rins.-sse Alex- 
andra Alexievna Lohanov - Kostovski , f. 10 Fehr. 1H23 f 23 
Jan. 1858, 2° 30 Sept. 187b lu. Severine live, f. 31 Mai 183^t 
(hun g. 1" 8 Mai 1858 m. l'ianist H" h o ni a s Tellefsen, f. 20 
Nov. 1823 t i; Okt. 1874). [Tiinsherg.] Horn: 
o. Alex i s von Muntlie af Morgenstierne, f. 29 April 1815, 
norsk Kaiiiinerln'rro lioa Dronning Sophie. (iherstUiitiiant 
o« Chef for oplandske KavalleriUorps' Iiandi-va'riiKkorpH, 
fh. Adjiitant lios Kong Os.ar il. (S.Sv.3l.) (S.V.31.) (S.N.3.) 
(0.1I..imt.) (I''..1';.L.5.) (N.A..1.), g. 31 Dee. 1K78 ni. Augusta 
Stang, f. 8 Juli 1847. [Kristiania.] Sdiinor: 

314 Ton Munthe af Morgenstierne. 

1) Nicolai Krog Oscar von Munthe af Morgenstierne, f. 

7 Okt. 1880. 
2)Frederik von Munthe af Morgpnstirrne, f. 7 April 1884. 

b.Bredo Henrik von Munthe af Morgenstiorne, f. 7 Sept. 184C. 
[Texas.] 

cCathrine Elisabeth, f. 3 Sept. 1850, g. 27 Sept. 1883 m. 
preussisk Oberstloitnant, Adjutant hos HortuKi'n af Sachsen- 
Altenburg Frie clri c h von tier Ijiihc (Pr.K.O.l.Xl'r.Kr.S.) (A. 
A.B..3.) (U.Z.I..2'i.) (Rr.H.L.a.) (L.Æ.IC.2.) (M.V.Kr.3.) (.M.(ir.3.) 
(R.Æ.K.l.) (O.H.&F.3.) (S.E.H.2-'.) (8.H.F.2.) (S.A.3.) (K.SJ. 
Stan. 2.), f. 14 Febr. 1840. [Altenburg.] 

d.Johanne, f. 29 Okt. 1879. 

Den ældre danske Ijinie. 

Uddød paa Matidssiden 9 Dec. 1850. 
Anna Petra Henriette von IMunthe af Morgenstierne , f. ia_ 
Mai 1832 (Batter af Kammerlierre, Gelieimelt'gationsraad Jacob 
Vilhelm von Muntlie af Morgenstierne, f. 22 IJec. 17H8 t '■> IH'C. 
1859), g. 27 April 1861 ni. Generalloitnant Carl Madsouius 
Vilhelm Tvermoes, f. 23 Juni 1830 t 3 April 1898. [K.] 

Den yngre danske Linie. 

Maximilian Nicolai Harald von INtunthe af Morgonstii^riie, 
f. 22 Mai 184G (Sun af russisk M.ajor Hans Vilhelm Ottn Cliri- 
Btian von IMunthe af Morgenstierne, f. 21 Okt. IS 17 t 2ti l'Vbr. 
1886), russisk Oberat (K.;St.A.2.) (K.St.Stan.2.) (K.\V.4.), g. 21 
Nev. 1872 m. Sophie Andrejewna Jliclineft , f. 3 April ls54. 
[Arkhangel.] Uiirn: 
I.Sophie, f. 12 Fehr. 1874, g. 26 Febr. 1897 m. Sekondloitnant 

ved archangelske Keserve-Inf.-Iiatl. Alexander Tlieodor W'crc- 

chagin, f 28 Okt. 1808. 
2.Maximilian von Munthe af Morgenstierne, f. 21 Mai 1878, 

Sekondloitnant ved det russiske Feltartilleri. [Polen] 
S.Iiidia, f. 27 April 1880. 
4. Nicolai von Munthe af Morgenstierne, f. 20 Marts 1882, 

tijssisk Kadet. 
5. Leonid von Munthe af Morgenstierne, f. 12 Dec. 1885. 
6. Marie, f. 22 Sept. 1892. 

Søskende : 
1. Valfride Adelaide, f. 28 Aug. 1847, g. 24 Okt. 1880 m. Told- 
inspektor (Konstantin Aloxandrovitcli Flobe, f. 8 Dec. 1847. 

[Yalta paa Krim.] 
2. Adrienne (lornnlia, f. 13 Juli 1850, g. 27 Mai 1879 m. Told- 

inspektor Anton Inogontiavitch l'reker, f. 27 Sept. 1852. 

[Sehastopol.] 
S.Kobort 'l'lioodor von Munthe af Morgenstierne , f. 12 Nov. 

SIG Mylins. 

1852, Stabskaptain ved Shitomirski Regimentet „Storfyrst 
Vladimir" (R.St.A.3.) (K.St.Staii.3.). [Bendcr.] 
Faders Soskendo: 

1. Truels Georg von Miini/te af MorgetiKlierne , f. 4 Fehr. 1813 

f 21 Fehr. 1873, Major, Fofliiteater. Døtre: 

a.Caroline Juliane, f. 2 Sept. 1851, g. 3 Nov. 1875 m. Politi- 
assistent Sophus Cliri8toi>her Pade, f. 17 Juni 1844 f 25 Sept. 
1881. [K.] 

b.Helene Dorthea, f. 6 Jan. 1853. (Vemmetofte, Slesvig Jo- 

hanneskl.) [Jernbjergf^aard ved Slagelse.] 
C.Julie Annine, f 3 Juli 1854, g. 10 Juli 1878 ni. Cand.phil. 

Jørgen Frederik Lagoni, f. 15 Nov. 1847. [Stenhus ved 

Holbæk.] 

2. Julie Johanne, f. 4 Aug. 1820, Enke efter Uøicsteretsassessor 
Vilhelm Obelitz. 

3. Anine Helene, f 21 Nov. 1822. [K.] 

i. Otto Ludvig Michael von Mtoithe af Morgenstierne, f. 33 Mai 

1831 f 17 Okt. 1SH9, Kammerjunker, f/i. Kaptain af Fhiaden, 

g. 13 Marts 18fil m. Baronesse Anna Helene Mariane Løven- 

skiold, f. 14 Okt. 1839. [K.] Bom: 

a. Anna Henriette Frederikke (Friede) Bredo, f. 17Dec. 1861, 
overord. Stiftsdame i Vallø. 

b. Therese Hedevig Birthe Bredo, f. 11 Dec. 1863, overord. 
Stiftsdame i Vallø. 

C.Minna Julie Bredo, f. 11 Jlai 1865, g. 4 Jan. 1890 m. Rit- 
mester, Eskadronschef ved Gardelinsur-Reg. Hjalmar 
Edouard Levy Munthe (U.*D.M.) (N.StO.3'.), f 7 Jan. 
1850. [K.] 

d.Bredo Otto Anton von Munthe af Morgenstierne*, f. G Marts 
1871, Caud.jur., Assistent i Magistratens III. Afdeling. [K.] Mylius. 

Kammerherre , Kaptain Johan Casj>ar Mi/Jlna til Stamhuset 
Rønninge -Søgaard eti: hlev 14 Okt. ls40 oplagen i den danske 
Adelstand. — Ved kgl. liesolution af 11 Noo. Iti'i.i er det tilladt 
Besidderindeii af Slamhuset Jien:i)n, Fnkekammerherreinile Anna 
Marie Flisahelh Mglius, fodt Uenzon , at fore Familienavnet 
Mylius Uenzon saml at føre det Benzon'ske Vaahen i Forening 
med det Mylius'ske. 

Sigismund Ernst Mylius til Stamhuset Røniiiiigo-Søgaard 
og det Mylius'ske Fidoikonimia, f 8 Sept. 1875 (Son af Albert 
Sigismund Caspar Mylius til Starnluiset Rønningr - Siinaurd, f. 
19 Juni 1851 t 1 1>«'C. 1896) , Sokoiidlnitnant vml 3. DruKOii-Keg., 
g. C Nov. 1897 m. Fritze Henny Margaretlio Hedemann, f. li) 
Aug. 1874. [Kgevang vod Holte.] 

310 von MUnnich. 

Brødre : 
I.Otto Christian Albert Mylius, f. G Sept. 1880. 
2. Gustav Mylius, f. 23 Nov. 188a. 

Faders Søskende: 
I.Einar Wolff Veith Jolian Ernst Mylius, f. 18 Mai 1852, Kap- 

tain i det russislce Infanteri (R. St. Stan.2.) (K.St.A.3. og4.) 

(Runj.J.). 
2. Inca Frederikke Christiane Sigisinunda, f. 9 Nov. 1853, g. 

6 Nov. 1882 ni. Kommandør af Flaaden, Acljutant hos Konj^en 

Christian Frederik Scheller (K.*D.M.) (E.M.2.) (X.St.0.2^.) 

(R.St.A.2.ir)iam.) (Gr.Fr.3.) (S.Sv.Si.) (F.Æ.L.5.) (O.Fr.J.3.) (S. 

Kr.3.) (M.Gr.3.), f. 1(! April 1819. [K.l 
a.Sigismund Wolff Veith Christopli Mylius*, f. 24 Sept. 1858, 

Toldassistent, g. 4 Nov. 1889 m. Clara Vilhelmine Slario 

Rørup, f. 11 Juni 1860. [K.] Døtre: 

a. Ulrica Wilhelmine Eina Anna Maria Sigismunda, f. 24 
Marts 1891. (Vemmetofte.) 

b.Anna Claritte Louise Caroline Hertha, f. 8 April 1892. 
(Vemmetofte.) 
4. Hertha Ulrikke Charlotte Amalie, f 14 Aup. 1864, Enke efter 

Kammerjunker Peder Juel, 2" g. 11 Sept. 1897 m. Kancelliraad 

Anton Volrat ISredstrup til Haraldslund, f. 17 Okt. 1851 

(g. 1° 17 Juli 1877 m. Karen Agnete Grave, f. 3 Okt. 1849, 

skilte). 

Faders Moder: 

Kammertierreinde Anna Marie Elisabeth Mylius-Benzon, fodt 
Benzon, til Stamhuset Benzon, f. 12 Sept. Ibi^, g. 1 Juni 1850 
m. Kammerherre Sigismund Wolff Veith Mylius til Stam- 
huset Rønninge-Søgaard, Enke 2 Juni 1885. [K.] von Mtinnich. 

Gammel, ojtrindeJ!;/ hiiiirsk Adelssliri/I , af JirUkcit Anthiin 
Giinther Miiiiniih til Brockteich u;i KixflcUi. i"/ iUii /'.'V nf 
Kong Christian V. erholdt et faiiljcuhrev og Navnet ntii MUn- 
nich. — Bitssink Generalfeltiiiitr.-ikfil Unrchtird Cliristof von 
Milnnich blev 25 Febr. 172S ru^niink Greve og 4 Fehr. 1741 Jiign- 
greve. 

Den adelige Linie. 

Carl Johan Burcliard (niristnph von Miinnifh, f. 8 Jan. 1844 
(Søn af Oborat lUidolph Leopold von Miiimich, f. 15 Aug. 1802 
+ 3 Juli 1881), Cand. jur. , Protokolfører i Kriniiii.al- og Politi- 
retton, g. 31 Mai 1895 ni. Ko s am ond Kmily Tikjøb, f. 23 Juni 
1857. [K.J 

. 317 Keergaard. 

Den grevelige Xiinie. 

Greve Chris tof Miiiinicli, f. 8 »Sopt. 1825 (Son af russisk 

Oberstløitnaut, Grove Potor Christof Miiiinich, f. 1791 -f :;28 Jan. 

1828), Dr.jur. [Dresden.] 

Faders Broder: 
Greve Vriedrich Franz Miiunich , f. 1 Okt. 1785 f 20 Sept. 

1870, oldenhorgsk Overkaninierheyve. Døtre: 

l.Comtesse Tauline AUiertine , f. 27 Mai 1817, Palaisdamo 
hos den afdodo Dronning af Nederlandene, p;. 15 April 1841 
m. nederlandsk Kammerherre, Grov Williolm l'riedrich 
Christian Bentinck, f. 15 Nov. 1767 t S Juni 185G. [Dresden.] 

2. Comtesse Amalie Ernestine Katliavino, f. 5 Juli 1821, k- 
16 April 1850 in. preussisk Goheimerc^jeringsraad Louis 
von Engelbrechton, f. 6 Dec. 1818 f 5 Juni 1893. [Hannover.] Neergaard. Brødrene Etatsraad Jens Brniiti Neergaard til Svenntriip og 
Kancelliraad Johan Thomas Neergaard til Talløse og Ringsted 
Kloster ble ve adlede 31 Mai 17S0. 

Den ældre Linie. 
Den holstenske Gren. 
Theodor IMagnus Sophus Guiini Bruun Neergaard* til Fidei- 
kommisgodset Eckliof, f. 11 Juni lf52 (Son af Carl Erik Jo- 
han Bruun ' Neergaard til Fideikomniisgodsot Eckhof, f. 12 
April 1823 t 21 Juli 1889), Ingeniør, g. 28 Mai 1886 m. Mario 
Henriette Wilhelniine Carola Komuiuit, t'. 12 April 1855. [Eck- 
hof ved DiinistluMiIiagen.] Søn: 
Carl Josepil Hcllmuth Kurt Bruun Neergaard, f. 13 Juni 1887. 
Søskende: 
I.Magnus Eduard Emil Bruun Neergaard, f. 1 Juli 1855, 
Kammerherre og Hofmarskal hos Fyrsten af Scliwarzburg- 
Sondershauson , fh. nieklonborgsk l'roniicrløitnant (A.A.B.3.) 
(B.Z.L.3^.) (S.E.H.2.) (Dr.V.J.M.), g. L'8 Doc. 1891 m. Uomtcsso 
Margarcthe Adelaide Marie liOuiso Henriette Keventlow, 
f. 9 Juni 18IJ9. [Somlersliausen.] 
2. Helen o Edlo Emilio Bruun, f. 15 Mai 1857. [Kiel.] 
Moder: 
Alotto Vilhelmine Neergaard, født Oomteaso Moltke, f. 12 
Sept. 1827, g. 20 Sept. 1851 m. (Jarl Erik Johan liruuii Neer- 
gaard til Fideikommisgodaet Eekliof, Enke 21 Juli 1889. [Kiel.] 

Faders Søskende: 
1. Harald lir mm Neergaard, f. IH April 1H20 f 2'J Okt. 1607, 

318 Neergaard. 

Præst, R. 29 Marts 1851 m. Ed le Steonstrup, f. 31 Marta 

1828. [Hannover.] Bom: 

». Joseph Heinrich Friedrich Bruun Neergaard , f. 13 Jan. 
1852 f 3 Jan. 1HH~, Dr.med., p. 19 Sept. 1679 m. Beatrice 
Oladstonc, f. 3 Nov. 1854. [Hannover.] Sonner: 
l)Uarald Lucius Montgomery Bruun Neergaard, f. 1 Juli 

1880. 
2) Alf red Magnus Oskar Bruun Neergaard, f. C Juli 1885. 

b.Traugott Christian Carl Bruun Neergaard, f. 12 Okt. 1853, 
Landmand. [Seattle, Washington.] 

C.Marie Edle Bruun, f. 12 April 1859. 

d.Friede Alvikle Mathilde Bruun, f. 18 Dec. 1861. 
Z. Joachim Heinrich Ernst Bruun Neenjanrd til OevelgSnne, 

f. 20 Jan. 1828 f é Febr. 1801, g. 28 Sept. 1856 m. Therese 
Siemsen, f. 20 Nov. 1833. [Lybæk.] Bum: 

a. Maria Clara Tlicrcse Bruun, f. 20 Fcbr. 1860. 
b.Brnst Johann Hermann Bruun Neergaard til Uevelgonne, 
f. 15 Dec. 1861, g. 12 IMarts 1892 m. Frilierreinde Emma 
Elisabeth Dorothea Emilie Baselli von Sussenberg, f. 17 
Dec. 1857. [Oevelgonne ved Neustadt.] Son; 
Johan Vilhelm Joachim Bruun Neergaard, f. 4 Febr. 
1894. 
S.Josephine Marie Elisabeth Bruun, f. 28 Juli 1833, g. 8 Mai 
1856 m. Rigsgreve Eduard Johannes Hermann Adolph Bau- 
dissin, f. 8 Okt. 1823 t 26 Aug. 1883. [Berlin.] 
4. Amalie Emilie Theodore Bruun, f. 31 Okt. 1837. [Kiel.] 

Den amerikanske Gren. 

Jens Kichard Bruun Neergaard, f. 7 Sept. 1862 (Søn af 
Jens Heinrich Friedrich Bruun Neergaard, f. 26 Febr. 1841 f 
i Eebr. 1864), Farmor. [Kuano County, Tennessee.] 
Moder: 
Jane Mario Neergaard, født Miller, f. 20 Okt. 1844, g. 13 
Juni 1860 m. Jens Heinridi Friedricli Bruun Neergaard, Enke 
i Febr. 1804. [Koane County.] 

Faders Soskendo: 
I.Henriette (Ilonni) Charlotte Alvildc Bruun, f. 27 Mai 1847, 

g. 12 Dec. 1872 m. Joseph Mucko, f. 27 Juli 1B43. [Kings- 
ton, Tennessee.] 

a.Bichard Wilhelm Bruun Neenjnard , f. 1 Nov. 18.'>3 f IS'Jl, 
Farmer, g. 8 Nov. 1877 m. Nan ni o Winston Patton , f. 26 
Juni 1855. [Kiiane County.] .Suniiur: 

a Wil li o lin Kiebanl Bruun Neergaard, f. 25 Aug. 1878. 
b.Jolian Theodor Bruun Neergaard, f. 7 l''ebr. 1880. 
c. Friedrich Adolph iJruuii Neergiiard, f. 5 Mai 1883. 
d. Ellis Will'ord Bruun Neergaiird, i. 1!) Sept. 1885. 
c. Robert Samuel Bruun Neergaard, f. 1 Okt. 1887. 

319 KeoTgaard. 

3. Theodor August Bruun Neergaard, f. 23 Okt. 1850, Farmer, 
g. 1° 27 Sept. 1877 m. Ilclone liischlinBhoff, t 22 Jan. 1882, 
2" 16 Aug. 1882 m. Ella Lybarger, f. 22 Jan. 185G. [Koane 
County.] Børn : 

a.Carl Theodor Bruun Neergaard, f. 15 Jan. 1879. 
b. Wilhelm Hermann Bruun Neergaard, f. 7 Fcbr. 1881. 
C.Marie Bruun, f. 12 Okt. 1883. 
d.Ella Helena Bruun, f. 16 April 1885. 

Den danske Gren. 

Johan Andreas Laurentius Bruun Neergaard, f. 14 Jan. 1845 
(Søn af Geheimekoiiferensraad , Kammerherre Peter Christian 
Joachim Bruun Neergaard til l'icleikommisgodset Svenstrup, 
f. 26 Marts 1806 t 28 Jan. 1893), IMedbesiddcr af det Zcutheu- 
Neergaard'ske Fideikommis. [Roskilde.] 
Broder: 

Vilhelm Peter Christian ISruuii Neergaard* til Stenshygaard, 
f. 11 Juni 184G, Cand. polit., Kammerliorro, Hofjægermester, 
Aratsraadsmedlem , Medbesidder af det Zcutlien-Neergaard'ske 
Fideikommis (R.*), g. 21 Jlai 1875 m. Sophie Louise Barden- 
fleth, f. 24 Okt. 1855. [Stubberup ved Borup og K.] Born : 

1. Sophie Cliristiane Bruun, f. 19 Febr. 1876, g. m. Amtmand, 
Baron Joaciiim WedclI-VVodellsborg. 

2. Joachim Bruun Neergaard, f. 27 April 1877, Stud. jur. [K.] 
S.Julie Octavia Ijouiso Bruun, f. 7 Juli 1879. (Vallii.) 

4. Inge Marie Anna Bruun, f. 18 Sept. 1S82. (Vallu.) 
S.Christiane Johanne Bruun, f. 30 Sept. 1888. (Valli).) 
6. Mario Louise Bruun, f. 29 Mai 1893. (Vallo.) 
Faders Broder: 
Andreas The oH o >• Bruun Xeerriaiird Hl Fideikomiiiisfioilset 
Sljoldnu'sholm, f. 2!) tifpt. ISOS f 2'J April 1891, Kammer- 
herre, Jiffferinester. Stfnner: 

I.Poul Johan Carl Bruun Neergaard til Familiegodset Skjold- 
næsliolm og til Helh^atrupgaard, f. 2 Okt. 18.")1, Hofjæger- 
mester, Landvæsonskomniissær, g. 5 Okt. 1875 m. Andrea 
Emilio Jacobsen, f. 30 Juni 1853. [Skjolduæsholm vod Ring- 
sted.] Born: 
a. Henri Bruun Neergaard, f. 20 Aug. 1876, Sekondloitnant 

ved Livgarden. [K.] 
b. Andreas Tlieodor Bruun Neergaard, f. 20 Febr. 1878, 

Stud. jur. [K.] 
c. Adelaide Bruun, f. 21 Nov. 1882. (Vallo.) 
d.C.otfrcd Bruun Neergaard, f. 10 Juni 1684. [Birkerød.] 
O.Edith Bruun, f. 5 hobr, Ih-^O. (VaUii.) 
f. Willie Bruun Neergaard, f. 11 Dev. 1888. 
g. Therese Bruun, f. li Aug. luiio. 
2. Aiiilrvas Theodor (iodtfrcd liruiin NicryaarU , f. 1 Juli 

320 Neergaard. 

1853 f 10 Aug. 1879, Cand. jtir., g. 13 Juli 1879 m. ComtesBe 
Sophie Elisabeth (Else) Holstein, f. 5 Sept. 1859. [Stubber- 
gaard ved Skive.]- 

Den yngre Linie. 

Johan Thomas Oluf Neergaard til Gunderslevholm og Tær«, 
f. 15 Aug. 1834 (Son af Kammerherre, Amtmand Johan Ferdi- 
nand Neergaard til Troiborg, Fuglsang og Prierskov, f . 3 Aug. 
1796 t 10 April 1849), Caud. polyt., Kammerlierre, Etatsraad, 
Amtsraadsmedlem (R.*D.M.), g. 22 Juli 1809 m. Anna Marie 
Elisabeth Antoinette Castenscliiold, f. 5 Aug. 1850. [Gunders- 
levholm ved N.Tstved.J Søn: 
Ferdinand Lorenz Neergaard, f. 13 Jan. 1874, Cand.jur. 
Søskende: 
l.Eolf Viggo Neergaard til Fuglsang og Prierskov, f. 29 Nov. 
1837, Cand. polit., g. 2 Mai 1S85 ni. Ellen Bodil Hartmann, 
f. 10 Febr. 1867. [Fuglsang ved Nykjobing F. og K.] 
S.Louise Oline Julie Cliarlotte, f. 21 Jlai 1840, Enke efter 
Hofjægermester, Greve Frederik Ahlefeldt -Laurvigen til 
Møllerup. 
3. Johanne Marie Lucie, f. 22 Okt. 1841, Stiftsdame i Vallø. 
[K.] 

Faders Brodre 
af Farfaderens, Etatsrand Peter Johansen Neergaards (f. 
24 Juli 17119 f 9 Jan. 1SH:>) 1. Æi/tesiab ni. Jncohiiie Vil/iel- 
mine Elisabeth Mourier, f. 8 Sept. 1778, g. 2'> Aug. 1794, f 
11 Marts 1813: 
I.Peter Johansen Neergaard til Forsier, Fuglebjerg, Meilgaard 
og Faareveile, f. 7 Marts 1803 f 10 Febr. 1872, Etatsraad. 
Børn: 

&,Peter Poul Fe r din a tid Neergaard til Faareveile, f. 31 Mai 
1836 f 13 Ai>ril 187S , Kammerjunker, g. 13 Nov. 1862 m. 
Hillevid Cliristina W'ondela Sophia Augusta Flach , f. 
20 Okt. 1843 (hun g. 2" i Sept. 1891 m. Kammerlierre, Rit- 
mester Joliannes Conrad Kdgar Jloe (K.*) (l'r.Kr.3.) (Gr. 
Fr.5.), f. 2 Sept. 1848). [K.] Born : 

l)Wenzcl Carl I'eter Fnnlerik Flach Neergaard til Faare- 
veile, f. O Jan. 18(i4, Cand.phil., llofja-^'ermestor, Kammer- 
junker, Lfvitnant i Artillcriots l''orstaTkniiig, g. 30 Aug. 
1887 m. Jacobiiie Aihimine .Iciinina lOstrup, f. 31 Juli 
1862. [Faareveile ved Itiidkjiibiiig.] Sunuor: 
a) Peter Poul Ferdiiuiii-l .lacoh NccrKaacd, f. 24 Sept. 1888. 
b)Jacob NfiTKaard, f. 21 Febr. lirifll. 
2)Kbbe Flach NiM-ryaard, f. 4 Aug. lH(i5, Forpagter, g. 15 
Sept. 1891 m. Mal vin a llihh^borg Sitta von Hosen, f. 
5 Febr. 1873. [Skjolstolt« vod Nakskov.] Bum: 
a)Axel Ferdinand Kredorik Neergaard, f. 24 Juli 1892. 

321 21 NeoTgaard. 

b)Heleno Betzy Hillcvid Sophie Flach, f. 10 April 1894. 
(Vallø.) 

c)Wen(lcla Benedicte Flach, f. 16 April 1890. (Vallø.) 
3)Holger Flach Neergaard, f. 20 Jan. IbGS, Kammerjunker, 

Ingeniør, g. 10 Okt. IbOl m. Louise Hedemann, f. 16 Sept. 

.1865. [K.] Sønner: 

a)Wenzel KudolpU Flach Neergaard, f. 23 Sept. 1892. 

b) Mogens Ferdinand Flacli Neergaard, f. 24 Sept. 1894. 
4)Peter Johansen Flacli Neergaard, f. 15 Mai 1871, Kammer- 
junker, Premierløitnant ved Gardehus ar-Reg., g. 1899 m. 

Franziska K lisabeth von Carlowitz, f. 20 Jan. 1876. 

[K.] 
5)Vendela Annette Hillevid, f. 5 Febr. 1873, g. 29 Juni 

1892 m. svensk Kammerherre, Herold ved de kgl. Ordener 

Sixten Erik Oskar Sixtcnson Flacli til Sveusksund 

(O.II.Jmt.), f. 24 Jan. 1859. [Svensksund ved Norrkoping.] 
b.Annette Marie Elisabeth, f. 25 Febr. 1838, g. 12Nov. 18.58 
m. Forpagter, Landvæscnskommissær Peter Gerliard Thal- 
bitzer (R.*D.M.) (N.St.O.Si.), f. 5 Nov. 1833. [Thurebyholm 
ved Thureby.] 
C.Charles Adolf Dcnis Neergaard til Gyldcnljolm, Kastrup, 
Charlottendal og Estvadgaard, f. 20 Mai 1839, Hofjæger- 
mester, g. 18 Okt. 1807 ni. Jenny Quistgaard, f. 1 Marts 
1847. [Gyldenholm ved Slagelse.] Børn: 
1) Annette Marie, f. 5 Dcc. 1808, g. 27 Sept. 1893 ni. Læge 

Aage Holstein, f. 10 Juli 1803. [K.] 

2) To fa Alvilde, f. 29 Marts 1871, g. ni. Cand. polit., Greve 
Vilhelm Ahlefeldt-Laurvigen. 

3) Carl Neergaard, f. 10 Febr. 1873, Sekondløitnant ved 
Gardehusar-Ileg. [Holmegaard ved Haslev.] 

4) Eigil Neergaard, f. 19 Juli 1870, Stud. polyt. [K.] 

5) Viggo Neergaard, f. 20 Mai 1881. 

d. Elisabeth Vilhelmine Jacobinc, f. 5 Nov. 1842, g. 17 Okt. 1802 
m. Forstkandidat, Laudmaaler, Amturaadsmedlem , Land- 
vaesenakommissær Svend Spandet (K.*), f. 14 Sept. 1829. 
[Idagaard ved Slagelse.] 

O.Thora Alvilde, f. 15 Aug. 1844, g. 28 Nov. 1802 m. Professor 
juris ved Kjøbenhavns Universitet, I)r. jur. A n dre as Aage- 
sen, f. 5 Aug. Ib^iO t 20 Okt. 1879. [K.j 

f. Charlotte, f. 1 Sept. 1840, g. 3 Jan. 1873 m. Læge Peter 
Oluf Brøndsted, f. 17 April 1813. [Aarhus.] 

g. Jacob Edvard Neergaard til Førslevgaard og Fuglcbjerg- 
gaard, f. 27 Marts 1855, Cand. jur. [I''ør8levgaard ved Fugle- 
bjerg.] 

af Farfadereng 2. Æ(itenVab m. Anne Jfenriette KU saheth 
Uchow, f. 34 Juni'nHl, g. 14 Mai INU , f 25 Febr. Jhlo!> 
(hun g. 1° 31 Juni ITJi) m. Kaiitain l'ettr Vltrinloi>lief (Jtint- 

882 Neergaard. 

gaard til Gjerdrup og Lynribygaard , f. 16 April llla f 
29 Aug. JS07): 
i.Peter Christojthe r Neergaard til Aunsbjerg, f. 7 Febr. 1S16 
f 14 Aug. 1870, g. 8 Okt. 1842 ni. Ida Louise Amalie Nikoline 
Ludovika Laussen, f. (i Dec. 1823. [K.] Bprn: 
a.Anna Henriette Elisabeth, f. 27 Juli 1843, g. 23 Marts 
1875 m. Distriktslæge Peter Cliristian Bisgaard, f. 25 Nov. 
1834. [Faaborg.] 
b. Arthur Hjalmar Neergaard, f. 24 April 1846, konst. Distrikts- 
læge, g. 27 Juli 1877 m. Julie Ulrikka Marie Kold, f. 3Dec. 
1852. [Grenaa.] Børn: 

1) Johanne Henriette Elisabeth Kold, f. 14 Juni 1878. 
(Vallø.) 

2) Aage Christopher Neergaard, f. 17 Juli 1882. 

3) Ida Rose Marie Kold, f. 2 Jan. 1888. (Vemmetofte.) 
C.Elisabeth Vilhelmine Jacobine, f. 22 Aug. 1848. (Ros- 
kilde.) 

d.Thomas Viktor Neergaard, f. 21 Juli 1850, Forpagter, g. 
16 Nov. 18S2 m. Selma Petersen, f. 3 Mai 1659. [Peters- 
minde ved Fuglebjerg.] Børn: 

1) Peter Christoplier Neergaard, f. 15 Sept. 1883. [Sorø.] 

2) Selma Henriette, f. M Jan. 1885. (Vemmetofte.) 

3) I da Luise Amalie, f. O Dec. 188G. (Vemmetofte.) 

4) Arthur Hjalmar Neergaard, f. 2G lilui 1888. 
e.Theodor Alfred Neergaard, f. 11 Aug. 1854, Fabrikant. [K.] 
f. Thorvald Neergaard, f. 25 Aug. lt>5G, g. 15 Sept. 1882 m. 

Agnes Cathrine Caroline Hansen, f. 14 Juli 1802. [Ros- 
kilde.] Sønner: 

l)Carl firnst Neergaard, f. 14 Juli 1884. 
2) Eigil Neergaard, f. 7 Sept. 1885. 
3) Christoffer Matthæus Lnussen Neergaard, f. 28 Febr. 1895. 

g.Harald Neergaard, f. 5 Juli 1858, Forpagter, g. 28 Juni 
1895 m. Frederikke (Dika) Laussen. [Gilsagergaard ved 
Ringsted.] 

h.Peter Joliansen Neergaard, f. 7 Marts 18G4. Provisor, 
Løitnant, g. 24 Juni 1893 m. Christiane Charlotte Boeck, 
adopt. Lotze, f. 9 Mai 1871.. [Odense.] Datter: 
Christiane Ida Ebba, f. 20 Juli 1894. (Vallii.) 
Z.Johan Thoinas N>-tn/a<ird, f. .'> Juli Ifils f ]5 Aug. 18l!.'>, 

Skovrider, g. 31 Juli 1^57 m. Villielmine Murgrethe Ulrich, 

f. 25 Sept. 1825. [K.] Børn: 

a. Vilhelm Neergaard, f. 12 April 1858, Loitnant i Rytteriets 
Forstærkning vud (iardeliusur-llcg.. Skovrider paa Vemme- 
tofte Kloster, g. 24 Marts Ih!»l m. 1 il a Soiiliio Jacobine Biørn, 
f. 2 Dec. 18G8. [Vommutoft«' ved Kaxo.] Son: 
Jnhan Thoma.s Neergaard, f. 13 Jan. 1892. 

b.Anna Henriette Elisabeth, f. (i Juni 1859, g. 8 April 1892 

823 Neergaard. 

m. Grosserer Hans Rømer Olivariua, f. 26 Mai 1856 f 10 

Juni 1899. [K.] 
C.Julius Neergnard, f. 8 Marts 1861, Apothoker, g. 14 Dec. 

1889 m. Sara Marie Sørensen, f. 15 Jan. 18U9. [New York.] 

Børn : 

l)Christian Ferdinand Frederik Neergaard, f. 15 Mai 1891. 

2)Villiclni Neergaard, f. 20 Sept. 1894. 

3) En Datter, f. i Nov. 1898. 
d.Aage Neergaard, f. 28 Juni 1862, Premierloitnant ved 

19. Batl., Landinspektor. [Nyborg.] 
Farfaders Broder: 
Joh UH Michael Neergaard til Jlostmnrk, Egensekloster, Store 
Begtrup og Vicebrogaard, f. 11 Jan. 17S4 f 9Ai<g. 18S7. Sønner: 
I.Johan Andreas Neergaard, f. 5 Jan. 1S09 f G Marts 1SS7. 
Børn: 
a. Johan Peter Jacob Neergaard til Svalofgaard, f. 11 Juni 

1834, g. 7 Juli 1861 ni. Johanne ^Marie Fabricius, f. 21 Mai 

1836. [Svalofgaard ved Svalof.] Sønner: 

1) Johan Andreas Neergaard, f. 19 Juli 1867, Cand. pliil., 
Forpagter, g. 7 Juli 1893 m. Alma Itottbøll, f. 20 Mai 1809. 
[Alfarstorp ved Taagarp.] Børn : 

a)Ulla, f. 10 Mai 1894. 

b)Han8 Peter Kottboll Neergaard, f. 11 Fcbr. 1897. 
2)Han8 Frederik Neergaard, f. 1 Jan. 1869, g. 7 Jan. 1893 
m. Emma Skoog, f. 23 Nov. 1864. [Husbyborg ved Up- 
sala.] Børn: 

a)Andrea (Daisy), f. 14 Nov. 1693. 
b)David Neergaard, f. 9 Nov. 1894. 
c)Magdalene, f. 24 Okt. 1895. 
d)Carl Johan Neergaard, f. 30 Nov. 1898. 

3) Carl Neergaard, f. 7 Juni 1870. 

4) Frantz Neergaard, f. 3 Sept. 1871, Ingeniør. [Helsing- 
borg.] 

6) Joh an Vilhelm Neergaard, f. 24 Nov. 1872, Landmand, 
g. 23 Juli 1898 m. Helga Mario Petersen, f. 23 Juli 1872. 
[Lindskovgaard ved Hvalsø.] 
6) O sk ar Valdemar Neergaard, f. 8 Mai 1874, Kontorist. 
[Malmø.] 
b. Annette Marie, f. 19 Mai 1838, g. 12 Juli 1801 m. Fabri- 
kant l'oter Christian Fibiger, f. 2M Aug. 1835. [K.] 
C. Uarl F'crdinand NeergaiirfI, f. :U Mai lt<4U, l''(irpagti>r, g. 1° 
16 April 1870 m. Mathilde Bodenholl, f. 15 Jan. 1842 t <• 
Jan. 1893, 2° 16 Dcc. 1897 m. Augusta Søkjer, f. 14 Nov. 
1850. [("arlsfiilt ved Horby.] Døtre: 
l)Elna Mathilde, f. 7 Sopt. 1872. (Vemmetofte.) 

2) Sophie IMiirgretlie, f. 8 Juni 1870. (Vemmetofte.) 
3)(}olln lU'tzy, f. 7 Aug. 1880. 

4)Lilly, f. 8 Nov. IStiO. 

824 Ton Nutzhoni. 

d. Johanne Lucie, f. 6 Aug. 1842, g. 18 April 1865 m. Chri- 
gtian Kiegels, f. 15 Marts 1831. [Mariager.] 
2. Jacob Keevgaatd til Norup, f. 27 Atir/. 1S22 f 2.0 April 1S83, 

g. 6 Juni 1857 m. Hedevig Sofie Villielmine Caroline von 

Voss, f. 23 Febr. 1831. [Mariager.] Born: 

a. Johanne Sofie Kirstine, f. 1 Febr. 18tj0, g. 4 Juni 1897 ni. 
Herredsfuldniægtig Jens Christian Jensen, f. 11 Nov. 18C0 
(han g. 1° ni. Sosteren Elisabetli Vilhelmine Henriette 
Hansine, f. 18 Juni 1804 t 20 Aug. 1895. [Nakskov.] 

b.Axel Kosenkrantz Neergaard, f. 25 Scpt. 18G1, g. 14 Marts 
1891 m. Bertha Marie Mogensen, f. 7 Aug. 18ti8. [Høi- 
bjerggaard ved Eodkjær.] Sonner: 
l)Carl Jacob Neergaard, f. 11 jSlarts 1896. 
2) Harry Vilhelm Neergaard, f. 28 Marts 1897. 

C.Andreas Ernst Ferdinand Neergaard til Enslevgaard, f. 
25 Nov. 1865, g. 14 April 180 i m. Andrea Severine Marie 
Koch, f. 26 Febr. 1871. [Enslevgaard ved Ulstrup.] Btirn: 
1) Johanne INIargrethc, f. 23 Okt. 1893. (Vemmetofte.) 
2)Aage Neergaard, f. 14 Mai 1895. 
3)Ern8t Henry Neergaard, f. 29 Sept. 1896. 

d. Carl Peter Neergaard, f. 7 Dec. 1866, Trævarefabrikant. 
[Enslevgaard.] von Nutzhorn I. 

Oberst Bagge Iloeherg blev 14 Dec. 1759 adlet med Kavnrt 
von Ntttzhorii. t'ddod paa Mamlslinien 29 Okt. 1899. 

Carl Ludvig Vilhelm Homer von Nutzhorn, f. 9 Mai 1828 

f 29 Okt. lt>99, fh. Indenrigs- og Justitsminister, fh. Amtmand, 

g. 1873 m. Emilie Aarestrup, f. 1 Sept. 1841 (hun g. 1° 14 Okt. 

1858 m. Distriktslæge, Dr. med. Vilhelm Julius David, f. 14 Juli 

18»1, separ. 1870, t 17 Jan. 1883). [K.] Dotre.: 

I.Olga, f. 20 Mai 1874, g. m. Cand.jur. Sophus Jermiin. 

2. Ingeborg, f. 25 Dec. 1875. (Vemmetofte.) 

S.Gertrud Caroline Thekla Elisabeth, f. 4 Marts 1878. (Vemme- 
tofte.) 

Søster: 
Anna Henriette, f. 9 April 182.3. [K.] 
Faders Broder: 
Johan Frederik Levin von Niit:liorn, f. H Der. 177.? f 13 Okt. 

183S, Amtsftildmiigtig i Skanderborg. Son: 

Christian liertUolU von Nutzhorn, f. 7 Juli 181S f 11 Sept. 

18S9 , Husmand og Dreier, g. 22 Jan. 18G1 m. Sidsel Marie An 

clorscn, f. 15 Okt. 1808. [Yding ved HorBcns.] 

325 Obelitz. 

von Nutzhorn II. 

Ditlev Atidersen , adopteret Stifs-on af Major Bendix Conrad 
Heinrich con Xufzhorti , optoijes 29 Mai 1S45 i den danske 
Adel med sin Stiffaders Kam 01/ Vaabeii. 

Bendix Conrad Ile i nri ch Andersen von Nutzhorn, f. 20 Febr. 

1833 (Sun af Lægo Ditlev Andersen von Nutzliorn, f. 12 Jfai 

1800 ] 23 Dec. 1865), Cand. tlieol., IMedbestyrer af Askov Folke- 

høiskole (R.*), g. 27 Sept. 180G m. Ane Johanne Bertelsen, 

f. 22 Juli 1841. [Askov.] Bom: 

I.Mette Marie Charlotte, f. IS Juli 1867, g. 27 April 1893 m. 
Høiskoleforstander Kasmus Nielsen, f. 14 Dec. 1863. [Særs- 
lev ved Bogense.] 

2. Johanne, f. 18 Nov. 18G9, g. 13 Mai 1891 m. Statskonsulent 
Axel Appel, f. 13 Sept. 1858. [Aarhus.] 

S.Ditlev Andersen von Nutzhorn, f. 26 Juni 1872, liandniand. 

4. Holger Andersen von Nutzhorn, f. 25 Aug. 1874, Konstruktør. 
[K.] 

S.Sigrid, f. 12 Febr. 1876, Gynmastiklærerinde og Masseuse. 
[K.] 

C.Henning Frederik Feilberg Andersen von Nutzhorn, f. 22 
Jan. 1878. 

7. Asta. f. 28 Aug. 1880. 

Søstre: 

I.Charlotte Cathrine, f. 7 Juli 1838, g. 23 Mai 1860 m. Ke- 
gjeringcns Tilsynsliavende med iMosekultur, Luitnant Peter 
Berendt Feilberg (R.*) (E.M.2.) (S.V.S'), f- 20 Nov. 1835. [Sø- 
borg.] 

2. Anna Marie, f. 22 Jan. 1840. (Roskilde.) [K.] 

S.Louiae, f. 6 Aug. 1842. (Roskilde.) [K.] Obelitz. 

Gammel potiimersk Adel.t.il(ff/t , der i del 17. Aath. kom til 
Danmark med Jia1lha:ar Ocbliard Ohditz, hris Efterkommere 
ved koni/J. aabent Brev af 1 Okt. 11370 ancrkjendten som hen- 
horende til den danske Adel. 

Den ældre Linie. 
Bredo Ove Ernst Obelitz*, f. 1 Juni l!-'49 (Sun af Iloiesterets- 
assessor Gebhard ("liristiaii Vilhelm Obelitz, f. 30 Okt. 1816 
t 12 Sept. 18H1), As.-<e3S(>r i Krimiual- ol; rolitirutten, Mciloier af 
Iti>vdiiiB!<t,'a:ird og Staalvaii^ji),'aiird, k- 17 Auif. ISSI ni. K ni ni a 
Henriette Krnesta Koijiiui liilstid, f. 21 .liili 1849. [K.] Børn: 
1. Ellen Uc«iiio Julie, f. 20 Juni 18M2. (Vallo.) 
2. Kai mur Vilhelm Ernst Obelitz, f. 21 Juni 18S3. 

S2G Obelitz. 

3. Fritz Bredo Emmerik Obelitz, f. 3 Okt. 1884. 
4. Axel Bredo Miebael Obelitz, f. 27 Sept. 1885. 
6. Annie Elisabeth Henriette, f. 28 Sept. 1889. (Vallo.) 
Broder: 

Peter Frederik Obelitz, f. S Jan. JS51 f 24 Okt. 1S97, Jagt- 
junker, Skorriiler, g. 16 Okt. 1879 m. Anna Sophie Cathrine 
Elisabeth Juliane von Arenstorff, f. 29 April 1854. [K.] Born: 
I.Julie Henriette, f. 15 Juli 1880. (Vallo.) 
2. Gebhard Vilhelm l'"rederik Obelitz, f. 20 Marts 1882. 
S.Johannes Bredo Balthazar Obelitz, f. 3 Dec. 1863. 
4. Hilda Charlotte Karen Kagnhild, f. 6 Juni 1885. (Vallø.) 
S.Bredo Ove Ernst Obelitz, f. 23 Kebr. 1887. 
6. Astrid, f. 14 Juli 1889. (Vallø.) 
Moder: 

Julie Johanne Obelitz, født von Munthe af Morgenstierne, 
f. 4 Aug. 1620, g. 18 Juni lS4t) m. Hoiesteretsassessor Gebhard 
Christian Vilhelm Obelitz, Enke 12 Sept. 1881. [K.] 
Faders Broder: 

Christian August Obelitz, f. 11 Nov. 1817 f 20 Dec. 1875, 
Kommaitdor , g. 6 iSIarts 18-19 m. Caroline Annette Feveile, 
f. 15 Nov. 18ie. [K.] Sonner: 
I.Christian August Obelitz, f. 14 Juni 1650, Sognepr.-Est i 

Varde, Provst for Skads, Oster- og Vester-Honie Herreder, 

g. 16 Sept. 1876 m. Juliane Mario Bøgh, f. 14 Sept. 1849. 

[Varde.] Børn: 

a. Caroline Annette, f. 19 Aug. 1878. (Vallø.) 

b. Charlotte, f. 1 Jan. 1880. (Koskilde.) 

c.Nikol Seidelin Obelitz, f. 13 Marts 1881. 

d. Christian August Obelitz, f 5 Aug. 1882. 

e. Rigmor, f. 25 Nov. 1883. (Koskilde.) 

f. Axel Obelitz, f. 19 Juni 188G. 

g.Ellen Marie, f. 16 Mul 1883. (Hoskilde.) 

h.Aage Obelitz, f. 10 Duc. 18S9. 
2. Jens Peter Frederik Vilhelm Obelitz, f. 24 April 1856, Handels- 
agent, g. H Sept. 1884 ni. pjlise Helene Villielmine Fenger, 

f. 10 Jan. 1859. [K.] Datter: 

Caroline Mathilde, f. 14 Juni 1886. (Koskilde.) 

Den yngre Linie. 

Johannes Balthazar Gebhard 01)elitz , f. 19 Okt. 1837 (Søn 
af Forstraad, Skovrider Ove Cliristian Vider Top f)belitz, f. 19 
Jan. 1805 + 17 Nov. 1869), Cuiid. jiir., Fuldnuegtiir og fung. Expedi- 
tionssekretær i Finansministeriets 1. Ueviaionsdeiiart. [K.] 

Søstre : 
I.Anna Christine Cathrine, f. 4 Okt. 18.19, g. 10 Mai 1862 m. 

Læge Christian Asp Hecrfordt, f. 18 Juni 1H35 t 12 Aug. 

1864. [K.J 

327 Oldenburg. 

2. Ovelia Cliristiano Frederikke, f. 8 Jan. IM^, g. 28 Not. 1873 
m. Grosserer Victor ilolm (i:.M.2.), f. 31 Juli 1813. [K.] 

S.Hansine Ludovica Elisabeth, f. 3 Okt. 1853. (Roskilde.) 
iModer: 
Hansine Danieline Obelitz , fodt Schmidt, f. 10 Sept. 1812, 

g. 6 Nov. 1836 m. Korstraad Ove Christian Peder Top Obelitz, 

Enke 17 Nov. 1869. [K.] Oldenburg. Gammel meklenhorgsk Adel sul ægt, (ler i det 17. Aarh. kom til 
Danmark: Kamineylieri-e Fritih-ich Oldciiburi/ blev ved Fatetit af 
20 Juli 1822 optagen i den danske Adelstand. 

Carl August Oldenburg, f. 18 Jlai 18C5 (Son af Forstkandidat 
Frederik Oldenburg til Orotorp og Hyngurp i Skaane, f. 14 
Marts 1828 t 25 Sept. 1890). [K.] 

Søstre 
af Faderens 1. Ægteskab 21 Juli 1SG4 wi. Mikkeline Chri- 
stiane Schmult, f. 2 Juli 1830 f 21 Okt. 1800: 
I.Christiane Sophie Elisabeth, f. 17 Juli 1867, g. 1893 m. 
Kemiker Burghart. [K.] 

af Faderens 2. Ægteskab ni. Thora Si/hilla Cathrine Mel- 
chior, f. 18 Jan. J^^j f 1 April 1872: 
2. Christiane Cathrine, f. 2i Marts 1872. [K.] 
Stifnioder: 
Marie Caroline Frederikke Munk, født Bjomsen, f. i Marta 
1848, g. 1° 27 Okt. 1874 m. Forstkundidat Frederik Oldenburg 
til Oretorp og Hyngarp, Enke Uo Sept. 1890, 2" 14 April 1895 
m. Niels Fuglsang Munk til l'lriksdal, f. 10 Marts 1837 (han 
g. 1" 29 Juli 18(it m. Fanny Johanne Ibsen. f. 25 Dec. 1840 f «J 
Marte 1875). [K.] 

Farfaders Broder: 
Theodor Vllhfhn Oldenburg, f. 27 Sept. ISOo f 26 Mai 1842, 
Sogneprcist. Bom : 

I.Valdemar Oldenburg*, f. 1 Dec. 1834, Birkedommer og 
Skriver i Kjobenliavns Amts nordre Birk (('-. D.M.) (E.M.2.) 
(R.St.A.2.iDiam.) (K.St.Stan.2.) (Pr.ll.O.S.) (S.X.3.), g. 12 Febr. 
1864 ni. Henriette Suenson, f. 30 Nov. 1839 t 30 Okt. 1895. 
[K.] Børn : 

a.Erik Oldenburg, f. 21 Nov. 1864, Cand. jur., Assistent i 
JustitBministcriet, g. 21 Aug. 1895 m. Ursula -Marie Muller, 
f. 5 Sept. 1873. [K.J 
b. Theodor Villielin Oldenburg, f. 20 Nov. 18G»j, Kcservelægo 
ved (iarnisonssygchuBet, g. ,10 Okt. 1895 m. E lien Jespersen, 
f. 30 Jan. 1807. [Odenso.j Bum: 

328 Oxholm. 

l)Jørgen Heurik Oldenburff, f. 25 Nov. 1800. 

2) Inge Henriette, f. 2ti Aug. 1898. 
c. Paul Oldenburg, f. 7 Marts 1870, Kateket ved Vor Frue 

Kirke. [K.] 
d.Markus Andreas Oldenburg, f. 9 April 1877, Stud.jur. [K.] 
6. Henriette, f. 28 Juli 1880. (Vallo.) 
2. Thora, f. 15 Dec. 1836, g. 19 Okt. 1855 m. Sognepræst til 
Svanninge Jensenius Johansen (K.*), f. 7 Okt. 1827. [Svan- 
ninge ved Faaborg.] 
3. Johannes Christian Olclenlurg , f. 30 l^ov. 1830 f 15 April 
1898, Kommaudor, g. 28 Nov.1872 m. Nancy Beate Antoinette 
Augusta Sehested Berregaard von Zcpelin, f. 10 Juni 1842. 
[K.] 
Oxholm. 

Generalloilnant Feter Lotharius Oxholiiis 
Bom Ofioi/es ved Jiesolution af 11 Febr. 
1840 og l'atent af 24 Juni s. A. i Adelstan- 
den. — Vartbenafbildnivij i Farver og fuld- 
stændig Slwgttavle se Aargang 1867. 

Alexander Georg Tully Oxholm til 
Taarnholm, f. 15 Scpt. 1844 (Son af Kam- 
merherre Harald Peter Oxholm til Taarn- 
holm, f. 7 Juni 1807 t 16 Dec. 1869), Kam- 
merherre, Hofjægermester, g. 1° 11 Jan. 1871 m. Conitesse Ane 
Christiane Villielinino Juliane Scheel, f. 20 Jan. 1852, separ. 
8 Jan. 1876, t 2 Juli 1892, 2" 28 Mai 1881 m. Charlotte Elisa- 
beth Villielmino Hihners, f. 22 Dec. 1846. [Taarnholm ved 
Korsor og K.] Son: 

Harald I'eter Jørgen Valdemar Oxholm, f. 16 Jan. 1872, 
Kammerjunker, Luitnant, Forpagter, g. 15 Mai 1897 m. Comtesse 
Antoinette Bille-Brahe-Selby , f. 28 Mai 1876. [Taarnborg- 
gaarden ved Korsiir.] Son: 
Alexander Oxholm, f. 30 Marts 1898. 
Søstre: 
I.Mary Ann Eleonore Catlirine, f. 4 Aug. 1842, overord. 

Stiftsdame i VuUv). 
2. Louiso Frederikke Caroline, f . 1 Doc. 1843, Enke oftor Kam- 
merherre , Obersthiitnant , Baron Emil Scliaffalitzky de 
Muckadell. 
S.Georgina Emilio Adelaide, f. 19 April 1846, overord. 

Stiftsdame i Vall.t, Hi.fdamo (CJb.E.T.). [K.] 
4. Elisabeth, f. 13 April 1848, g. m. Kammerherre, Baron 
Christian Koscnkrantz. 

329 Petoradorff. 

Faders Brodar: 
Oskar (yNelll Oxhohn til Hosenfehl, f. 28 jipril 1S09 f 
In Okt. 1871, Geiieralmajoy, Kamiiierlierre. Sunnor: 
I.Carl Arthur Georgo O'Neill Oxiiolm til Roscnf'clcl, ftfarion- 
berg og Auno, f. 10 Sept. 1843, Kaminerlicrre, llofjæfjorinester 
(R.*), g. 9 Sept. 1872 m. Sopliio IMarguerite Bech, f. 25 Dec. 
1850. [Rosenfeld ved Vordiiitrhor^.] 
2. Oskar Siegfried Christian U'Ncill O.xliolm, f. 31 Jan. 1855, 
Cand. polit. , Hofmarskal og Chef for Jlofmarskallatet, Kam- 
merherre (C2.D.M.) (Gb.E.T.1 (S.N.l.) (K.St.A.l.) (K.St.Stan.l.) 
(L.Æ.K.l.)(S.Kr.l.iDiaiii.)(B.L.2.)(Pr.Kr.2.)(Gr.Fr.2.)(O.F..I.2*.) 
(T.M.2.) (B.Z.L.2*.) (I..E.Kr.2.) (I.Kr.3.) (S.V.3'.), g. 15 Aiig. 
1888 m. Conitesse Fritze 'Wilhclniiiie \Vanda Theodora 
Holstein, f. 18 Okt. 18U7. [K.] Burn: 

a.Oskar Ludvig' Fritz Adolf O'Xoill Oxholm, f. 7 Aug. 1889. 
b.Elsa Mimi Adelaide Marie, f. 5 Dec. 18'J1. (Vallo.) 
c. Sophy Wanda Johanne, f. 21 Okt. 1892. (Valid.) 
d.Adelaide { Addy ) Georttine I-ouiso, f. 17 Au«. 1894. (Vallo.) 
e.Niels Emil Valdemar O'Neill O.xholni, f. 13 Marts 169U. 
f. Frits Carl Theodor O'Xeill O.xholm, f. 27 Juli 1897. 
g. Wanda Sigrid Julie Magdalene, f. 19 Jan. 1899. (Vallø.) Petersdorff. 

Pommersk Adelxslccfft , hvoraf Kammertieyre Christian Alex- 
under Petersdorff red Patent af 12 Juli 1810 optoges i den 
danske Grerestand. 

Greve Cliristian Alexander TetersdorlT til Grevskabet Roeps- 
torff, f. 26 Juni 1832 (Sitn af Greve Gregers Christian Frederik 
Petersdorff til Grevskabet HoepstortT, f. 13 Si^pt. 1800 t 4 Nov. 
1839), Kaninicrherre , Amtsraadsmedlcm (C-. D.Jf.), g. 18 Febr. 
1887 ni. Comtesse Jeromia (Koma) Caroline liilln-Brahe-Selby, 
f. 27 Mai 18Gti. [Einaidelsborg ved Kappendrup.] 
Søskende: 

1. Comtesse Hedevig Sofie, f . 3 Jan. 1827, g. 6 Juni 1849 m. 
Jægermester Rudolph Dalil til Ostrupgaard, f. 29 Sopt. 1819 
t 15 Marts 18U8. [K.J 

2. Comtesse Chris ti ne Filisabeth, f. 27 Aug. 1828. (Vemniotoftc.) 
[K.] 

3. Comtesse Bolette Isidore Adelaide, f. 5 Juli 1830, g. m. Rit- 
mester Thorvald von Ir^'ene-ltergb. 

4. Baron Paul hud vig l'itirHciortl til Sodal, f. 19 Juli 1834, 
Kammerjunker, rrciiiicrloitniint ;i la suite, lyandviusiMis- 
kommiss:er, .^nitsraadsmedh'iii , Foniiauil for Viborg Amts 
lundukononiisku Forening (R.*). [Sodal ved Viborg. J 

330 PlesBen. 

Plessen. 

Eu gammel meklenhorgslc Aåelsslægt , der i Slutniiif/en af det 
17. Aarh. Icom til Duiimarlc. — Oeheitiieraad Jltoi/eiiK Joachim 
Plessen til Fusingo etc. blev red Patent af 6 Martx 1S30 op- 
tagen i den danske Grevestand med Xavnet ScJiecl- Plexsen. — 
Greve Carl T/ieodor August Srhcel-PIcssen optoges ISSS i den 
preussiske Grevestand. — Baron Carl Gabriel Joachim ViUiehn 
Scheel-J'lessen optoges ved Patent af 17 Juli lS')i i d^n danske 
og i April ISDii i den jirenssiske Grevestand. Baron Ludvig 
Gabriel Mogens Plessen ojttogrs i September 769S ligeledes i den 
preussiske Grevestand med Xavnet Pltssen-Cronstern. 

Greve Carl Gabriel .Toaeliim Vilhelm Scheel -Plessen til 
Stamhuset Sels« med Linrlbolin ok Bognæs samt til Gross- 
Nordsee (i Forening med sine Soskende), f. 17 Nov. 1845 (Son 
af Kammerherre, preussisk virkoli)^ Gelieimeraad , Greve Carl 
Theodor August Seheel-Plessen til Stamhuset Selsd med Lind- 
holm og Bognæs, til Fideikomniisgodseme Salto og Harrested 
earat til Fideikommisgodserne Xehmtrn , ]Marutendorf , Gross- 
Nordsee og Holienschulen i Holsten, f. Ih iVIarts 1811 + 7 Juli 
1892), preussisk Kammerherre, tli. preussisk Major (Pr.J. 
K.2.) (Pr.J.) (K.St.Stan.3.), g. 2 Mai 1882 m. Grevinde Louise 
Kmma Augusta Birgitte Sclieel-Plessen til det grevelige Scheel- 
Plessen'ske Forlods (Fusinge, Sierhagen og Wahlstorf samt 
det von Thienen'ske Pengefideikommisl, f. 17 Juul 1860. [Sier- 
hagen ved Neustadt.] Born: 

1. Greve Carl Ludwig August Hugo Gabriel Plessen, f. IS^Marts 
1884. 

2. Baron Magnus Carl August W illielm Otto Plessen, f. 3 Aug. 1890. 

3. Coratesse Elisabet li Henriette Carola Augusta Gabriele, f. 
8 Juli 1891. (Preetz.) 

4. Comtesse Margaret li a Augusta Henriette Caroline Louise, 
f. 12 Okt. 1894. (Preetz.) 

Soskende: 

1. Baronesse Emma Louise Frederikke, f. 8 April 1847, g. 1 I)ec. 
1868 m. Kaptain af den tydske Flaade, lYiberre Franz 'Maxi- 
milian Adalbert Vincke til Fideikonimisgodset Gross-Xordsec, 
f. 29 Dec. 183« f 29 Okt. 1882. [Iviel.] 

2. Greve Ijudwig (iabriel Mogens Plossen-Cronstcrn til Fidei- 
koramisgodserne Nelimten, Marutendorf og Holienschulen, f. 
11 Sept. 1848. Jireussisk liegationsraad og (iesandt ved det 
græske Hof (Pr.K.O.U.) (l'r..l.lC.2.1 (O.F.J.l.) (H.l'li.d.H.l.) (Gr. 
Fr.3.) (K.St..\.2i.) (S..\.2i.), g, ;.'s Ajjril 1«88 m. Comtesse l>eo- 
poldine Camilla Helene FraiKjoise Malvinu Hojos , f. 15 
April 1870. [Athen.] Bnrn: 

a. Baron Ludwig Carl Kolierto Georg Otto Herbert Ga- 
briel PlesBcu, f. 2 Mai 1889. 

331 Plesscii. 

b. Baron Johann Ludwig Hugo Camillo Kdgar Alexander 

Plcssen, f. 10 Juli 1890. 
c. Baronesse Gabrielle Henriette Alice Franziska Friede- 
rike Augusta IMarguerite, f. 23 Dcc. 1S91. (Preetz.) 
3. Baronesse Gabriele iSIavLtaretlie Henriette, f. 2 Jlarts 1850, 

Konventualinde i Picetz. [Fredbeini ved Vedbæk.] 
4. Baron Wulf Cliristian August Plesscn til Fideikommis- 
godset Saltø, f. 30 Dec. 1854, Kajitain af den tjdsko Flaade 
(R.*) (K.St.Stan.2.) (N.lst.0.3'.) (S.Sv.31.) (Pr.R.0.4.) (B.H.M.31.) 
(I.Kr.3.) (B.M.F.41.). 
6. Baron Gustav Frederik Hugo Plessen til Fideikommisgodset 
Harrested, f. 23 Okt. 1858, preussisk Regjeringsrefcrendar. 
[Miinchen.] 
6. Baron Hugo Ernst Theodor Plessen, f. 14 Okt. 1800, preus- 

eisk Regjeringsassessor. [Berlin.] 
T.Baron Henrik Adolph Otto Plessen, f. 25 Mai 18C4, Stud. 
jur. [Miinchen.] 

Faders Brodre: 
1. Greve Wulf Heinrich Bernhard Scheel - PlesHen til det 
Scheel- Plesseii' ske Forlods, f. 16 Febr. 1SV9 f 7 Juli 1876, 
Geheiinekonf'ereitsraad , Kammerherre , Gesandt, Jiidder af 
Elefanten, g. 27 Aug. I800 m. Grevinde Augusta Aurora 
Cecilia Lewenliaupt, f. 1 Jan. 1S30. [Kiel.] Døtre: 
a. Comtesso Louise Emma Augusta Birgitte, f. 17 Juni 1860, 

86 ovenfor, 
b. Comtesse Augusta Henriette Margarethe Vilhelmine, f. 
15 Juni 18G6, g. 21 Juni 1884 m. Greve Friedrich Kurt 
Alexander Scliwerin til Wendisch-'NVilmersdorf , f. 16 Mai 
1856, skilte 7 Jan. 1889. [Kiel.] 
2. Baron Otto Plessen, f. 9 Xov. 1616 f 3 April 1807, Geheime- 
konferensraad, Kammerherre, fh. Gesandt. Jiidder af Ele- 
fanten. Søn : 

Baron Sergius Joseph Hugo Alexander Plessen, f. 4 Juni 
1860, Besidder af det I. Plesscn'ske Fideikommis, Kammer- 
herre, g. 30 April 1891 m. Sophie Louise Williclmine 
Augusta Eckerniarwi, f. 3 l)cc. 18ti2. [K.] Born: 
1) Baronesse Louise Augusta Barbara Antonia, f. 9 Scpt. 

1892. 
2) Baron George Meinrad Alexander Plessen, f. 3 Marta 

1895. 
3)Buron Erik Mauritz Vladimir Plessen, f. 27 Febr. 1897. 
3. Baron Hugo Frederik Adolph Ph>r^scn, f. 5 Nov. 1818, Bo- 
eiddcr af <lot II. Ph-sson'ske Fi<loikomnii3 . Kaiiinierherre, 
preussisk Geliciincraad og Hi. I..undraad lU.*) (l'r.J.2.) (l'r. 
R.O.2.). [Slesvig.] 
Råben. Kaiucl. 

Råben. 

Hn gammel meklenborash Adelsslægt, der 
i (let 17. Ad! h. kom tU Danmatk. — GeheiiAe- 
raud Uito Ludvig Ildhen optogen Hl Mai 17G0 
i Grevestanden for sig og sit Afkom og, hvis 
dette uddøde, den af hans Brodre, Jivem 
Grevskabet Christiansholm da tilfaldt. — 
Kammerherre, Hofj(pgermesterJosias liahen- 
Levetzau til Grevskabet Christiansholm etc. 
erholdt '^4 Mai issl Anerkjcndelse af, at 
han i Henhold til Patentet af 31 Mai 1760 var indtraadt i 
grevelig Stand fra 2 Oki. 1S79 at regne. — Vaabenafbildning i 
Farver og fuldstændig Slægttavle se Aarg. 1896. 

Greve Frederik Christopher Otto Raben-Levetzau til Grev- 
skabet Christiansholm, til BreinersvoUl, Beldringe og Lckkendc, 
f. 27 Mai 1850 (Son af Goheimekonferensraad, Kaininerherrc, Hof- 
jægermester, Greve J o s i a s Kabcn-Levctzau til Grevskabet Cbri- 
Btianaholm, til Bremersvold og Lekkende, f. 20 Aug. 179G i 1 Kebr. 
1889), Cand.polit., Kammerherre, Hofjæirermester (R.*) (Gb.E.T.) 
(GT.Fr.2.)(Sp.C.lII.3.) (0.K..T.3.); g. 8 April 1886 m. Lillie Suzanne 
Moulton, f. 19 Doc. 18G4. [Aalholm Slot ved Nysted og K.] Burn: 
1. Comtesse Lillie Suzanne Frederikke Emerentia, f. 8 Marta 

1887. (Vallø.) 

2. Comtesse Suzanne Marie Signe, f. 19 Juni 1888. (Vallø.) 

3. Greve Siegfried Victor Raben-Levetzau, f. 20 Jan. 1891. 

Søstre: 
1. Comtesse Sophie Magdalene (Magda), f. 10 Juni 1846, g. 1* 
in. Legationssekretær, Baron Holger Kosenkrantz , 2° m. 
Kammerlierre, Greve .Adam Moltke. 

2. Comtesse Siegfriede Frederikke, f. 21 No.v. 1817, Besidder, 
inde af det Uaben-Bille'ske Fideikommis, g. m. Kammerherre 
Steen Bille. 

3. Comtesse Marie Louise, f. 9 Dec. 18.^6, g. m. Hofjæger- 
mester, Greve Ulrik Bernstorff- Mylius til Kattrup. Ramel. 

Gammel pommersk Adel ssl ligt, der i det 16. Aarh. kom til Dan- 
mark med Henrik Jiainel, som s Jan. l.'i'<4 bier naturnlisfrct. — 
Ved Skaanes Afstaaelse 1660 blev Familien svensk, og 1771 blev 
den optagen i den svenske l-'riherrestand. 

Frilierro Otto Axel Povel Bamcl til Ofved -Klosters Fidei- 
kommis, f. 12 Juni 1833 (Søn af Løitnuut, Friherre Hans Ramel. 

Bamel, f. 30 ^fai 1807 t 13 Dcc. 185G af dennes 1. Ætjte- 
skab 23 Juni 1831 m. Grevinde Ebba de la Gardie, f. 18 Dec. 
1813 t 4 Aug. 1843), lUtmestor OfX fh. Adjutant hos Kon« Carl 
XV. (R.*) (S.V.2'.) (S.X.3.) (X.St.0.3l.) (I.M.A-L.4.) (F.Æ.L.u.) , g. 
3 Sept. 18G3 ni. IJarnnesse Charlotte Antoinette Loniae Ul- 
rika Blixen-Finecke, f. 10 Marts 1845. [Ofved-Kloster.] liørn: 

1. Friherreinde Ebba Sopliio, f. G Jan. 18G0, g. 23 Ang. 1884 m. 
Sitmeater, svensk Kamnierlierre lios Kronprins Gustav, Greve 
Carl Axel Baltzer Wachtmeister af Joliannishus (S.V.3'.) 
(Sp.C.lII.3.) (P.Chr.3.) (R.St.A.3.), f. 16 Febr. 1856. [Cliriatine- 
lund ved Helsingborg.] 

2. Friherre Hans Otto Carl Kamel, f. 19 Aug. 1807, liOitnant 
ved skaanske Husar -lleg., g. 25 Okt. 1803 m. Frilierreinde 
Hilda Fanny Elisabeth Ccdcrstrom, f. 8 Marts 1870. [Char- 
lottenlund ved Ofved-Kldstcr.] Korn: 
».Friherreinde Amelie Cliarlotte, f. 1 Okt. 1894. 
b.Friherre Otto Bror Kamel, f. 5 Febr. 189C. 
c. Friherreinde Virginia Sophie Ebba Charlotte, f. 10 Sept. 

1897. 
d. Friherreinde Vivica, f. 20 Febr. 1809. 

B.Friherre Otto Malte Fiedrik Kamel, f. 18 Aug. 1872, Under- 
løitnant ved skaanske Husar-Keg. [Ofved-Kloster.] 
Brødre 
af Faderens 2. Ægteskab (se ndf.): 

1. Friherre Henrik Alexander Kamel til Loberod, f. 13 April 
1848, Kammerherre, g. 24JulilssO ni. Augusta Louise Ulrika 
Thyselius, f. 12 Nov. 1850. [Lobenid.] Bom: 
a. Friherreinde Alexandra Augusta, f. 30 Mai 1881. 
b. Friherreinde Ebba Louiso, f. 18 Mai 1882. 
C. Friherreinde Elisabeth (Kl s i), f. 28 Jlarts 1881. 
d. Friherreinde Louise Cliarlotte, i. 18 Okt. 1885. 

e. Friherre Carl Johan Henrik Kamel. f. 10 Jan. 1889. 

f. Friherre Hans Erik Kanul, f. 5 April 18'.t2. 

2. Friherre Gustaf Malte Kamel til Aasuinsgaarden , f. 5 .Tan. 
1850, Ritmester og Eskadronschof ved skaanske Husar-Keg. 
(S.Sv.3'.), g. 19 Jan. 1881 m. Sophia Kathinka Elisabeth 
Peyron, f. 10 Juni 18G0. [Maltostorp ved SJobo.] Bom: 

a. Frilierre IMalte Gustaf Kamel, f. 9 Mai 1SS2. 
b.Friherre Carl Gustaf Kamel, f. 29 Juni 1884. 
c. Friherre Ove Gustaf Villielm Kamel, f. C April 1887. 
d. Friherreinde Brita Soidiia Elisalicth, f. 29 Sept. 1888. 

e. Friherreinde Fiblja Augusta l'auline Amalie, f. 11 Juli 1891. 

f. F'riherro Hans Gustaf Kanul, f. 19 Aug. lt<93. 

g. Friherre Gustaf Freilrik Otto Kamel. f. 24 Jidi 189H. 

3. Friherre (^harles Emil Kamel, f. 15 Mai 1851, svensk-norsk 
Legationsraad (C'A) (S.N.3.) (X.St O..!'.) (K.St.Stan.2.) (l'r.K.O.l .) 
(B.Z.L.3I.) (Sp.C.III.:i.) (Sp.LK.2-.), g. 15 Okt. 1.^84 m. 11 i 1 <1 n r 
Klisabetli Ekstrom, f. 31 Aug. J8iil. [London.] Dotre: 

334 Samel. 

a. Friherreinde Ebba Elisabeth, f. 20 Febr. 1880. 

b.Friherrciiulo Martha Autjusta, f. 20 Dec. 1867. 
4. Friherre Hans Kaiuel til Lillaas, f. 30 Mai 1852. [Lillaas 

ved Sjobo.] 

Stifmoder: 

Enkefriherreinde Augusta Ramcl, født Dardcl, f. 3 Jan. 1816, 
g. 14 Juni 1847 m. Friherre Hans Kamel, Enke 13 Dec. 1856. 
[Lund.] 

Faders Broder: 

Friherre Sten Malte Hamel til JIviderup , f. 15 Dec. 1811 f 
n Fehr. 16S4. Børn: 

1. Friherre Malte Jlans Otto Gustaf Henrik Hamel til Hvide- 
rup og Kongao i Skaaite, Merteier af liaalby og Hasnelfors i 
Nerile, f. 3 April lS3ll f o April lbS2 , Jiitiuester, g. 2 Nov. 
1865 m. Grevinde Charlotte Wachtmeister af Joliannishus, 

f. 8 Marts 1844. [Ilviderup ved Ortofte.] Kørn: 

a. Friherre Malte Kamel, f. 21 Sept. 1860, Forvalter. 

[Hviderup.] 
b.Friherre Gustaf Eamol, f. 10 Okt. 1809, Loitnant ved 

akaanske Husar-Reg. [Hviderup.] 
c. Friherreinde Amalia Augusta Fredrika, f. 16 April 

1872. 
d. Friherreinde Augusta Henriette, f. 6 Juni 1874. 

2. Friherreinde .\ugusta Fredrika Gustafva, f. 24 Juni 1837, 

g. 9 Sept. 1857 m. fli. svensk Oberst A.xel Oskar .\nkar- 
crona (K.*) (S.Sv.a'.) (X.St.0.3'.) (R.St.A.2.) (Pr.R.0.4.) (I.Kr.5.), 
f. 25 April 18:.'8. [Cliristiansstad.] 

3. Friherre Ove Henrik Ramel, f. 23 Jan. 1842, g. 12 Marts 1872 
m. Caroline Ernestine Alexandrine Halling, f. 7 Sept. 1840. 
[Wexio.] Son: 

Friherre Sten William Malte Henrik Kamel, f. 29 Nov. 

1873, Student. [Wexio.] 
i. Friherre Hans Fred ril- Hamel (il Hiidertips Xiigaiird i 
Skaane, f. 27 Juni JS45 f '> Jan. isn3 , nUmestpr, p. 27 Juni 
1871 m. Anna Carolina Alcxandriiia von Troil. f. 3 C>kt. 1851 
(hun g. 2" 8 Mai lt93 ni. Kitiiiesti-r (i u 3 t a f Keinliold liråken- 
hielm (S.Sv. 3'), f. 12 Okt. Miil). [Stockholm.] Simnor: 
a. Friherre Sten Gustaf l''redrik 'l'roil Kaniol, f. 9 Dec. 1872, 

Cand.jur., anden Sekretær i Udenrigsdcpartementet. [Stock- 
holm.] 
b.Frilierre Hans INIalte Troil Ramcl, f. 3 Jan. 1874, Under- 

løitnant ved Kronprinsens Husar-Reg., g. 22 Sept. 1897 ni. 

Karonesse Ellen Sopliie Tliyra Uli.\en-Kinecke, f, 14 Nov. 

1876. [Malmø.] S35 Rantzau. 

Rantzau. 

Gammel holstensk Adelsslægt. — Chrlstnpher Rantzotv til Schmoel 
og JlohenfeUle , hvis Fader Henrik- liant^nic hårde eiet frit Jordeijods 
i Danmark, nptnrjes Hi) Auij. Idol af Keiser Ferdinand III. i riøs- 
grevelig Stand. Af lians Efterkommere optofjes Greve Georg Ladrig 
Carl lianzow red Dijdom af 2S Der. ISL'2 og Greve Ferdinand 
Heinrich Wilhelm lianzow ved Diplom af 17 Jan. IHT'J i den 
nederlandske Adel. — Otto Hantsou til Asdal etc. Hev 2'i Marts 
l<t71 ophoiet i den danske Grevestand. Ved Patent af 10 Jan. 
1816 optoges Baronerne Kantzau af denne Linie i Greve- 
standen. 

I. Hantzau-Scliinoel. 
Den danske Linie. 
Greve Lud vi k Raiitzow, f. 25 Mai 1858 (Søn af Greve 
Christian Freilorik Ernst Kantzow til Korsdtfaard , f. 8 Okt. 
1830 t 22 Dec. 1870), Ingenior. [Bullward, Huntera Hill, Sidney.] 
Søskende 
af Faderens 1. Ægteskab 30 Marts isol m. Krasmitte Marie 
Hansine AmmitzboU (f. 'JO Juli 1^-JS f 1 Mai IHfil): 
1. Comtesse Alma Cathrine Marie, f. 24 Xov. 180G. [IC] 

af Faderens 2. Æqieskah (so ndf.): 
2. Greve Fritz Leopold Kantzow, f. 2 Mai 1867. [Sidney.] 
Faders Uroder: 
Greve Fritz Leopold liantzow, f. 1!) Mai 1%32 f 12 Mai 1H93, 
Oherstloitnant , g. 2t; April 187!) m. Ida Dorothea Danielsen, 
f. 17 Dec. 1837. [Lyngby.] 

Faders Stifmoder: 
Enkegrovindu Loren tzia liantzow, fodt Rudehek, f. 10 Dec. 
1814, g. 18 Okt. 1855 m.Toldinspektnr, Cireve Frederik Vilholm 
Rantzow, f. 12 Fcbr. 17'J8 t 7 J'di 1859 (g. 1" 8 April 1827 m. 
Cathrine Clarie Clausen, f. 17 Febr. 1802 f 1855). [Kanders.] 

Den hollandske Linie. 

Greve Christoff Josias Ranzow, f. 12 Dec. 1804 (Søn af 

nederlandsk Itt-sidentsskabssckretær, Greve Ferdinand Hen- 

rich Wilhilm Kanzow, i. 19 Okt. 18:;8 + 2« Marts 1H90), g. 2:i 

Dec. 1889 m. Cecilia Kcem, f. 15 Juli 1871. [Soorabaia, Java.] 

Soskeiide: 

1. Greve Julius Carl Constantin Ranzow, f. i! Xov. 1S6.3 f 12 
Sept. 1S!)1, g. ni. Josephine von Waardeirburg (hun g. 2" 
ni. A. IJ. Andreas). [Suniarang, Java.] Dutro: 

a. Comtesse Melanie, 1". If'HT. 
b. Comtesse Kditha, f. 1890. 

2. Comtesse Adrienne Charlotte, f. 21 Aug. 180G, g. 18 Jan. 

33fi Bantzau. 

1887 Bl. Theodorus Honricus Eman, f. 21 Aug. 18G0. [Soerabaia, 
Java.] 

3. Greve Oscar Wilhelm Ranzow, f. 1 Auj?. 1808, g. 27 Juni 1891 
m. Maria Tott, f. 5 April 1873. [Ponorogo ved Madioen, Java.] 
Sønner: 

a. Greve Willielm Adriaan Eduard Kanzow, f. 5 Mai 1S92. 
b. Greve Herbert Kanzow, f. 4 \ii^. 18'J9. 

4. Greve Otto Heinrich Leopold Ranzow, f. 10 Marts 1874. 

5. Greve Friedrich Heinricli Ilanzow, f. 3 Dec. 1877. 

Moder: 
Enkegrevinde Catharina Adriana Ranzow, fodt Swaab, f. 
2 Marts 1847, g. 10 Sept. 18G2 ni. nederlandsk Kesidentskabs- 
eekrctær, Greve Ferdinand Henrich Wilhelm Ranzow, 
Enke 26 Marts 1890. [Samarang, Java.] 

Faders Søstre: 
l.Comtesse Victoria, f. 11 Mai 1831. [Batavia.] 
2. Comtesse Elisabeth, f. 28 Dec. 1832. [Batavia.] 

Den tydske Linie. 

Greve Daniel Ferdinand Wilhelm Bctlof Ranzow, f. 4 Dec. 
1847 (Søn af meklenl)org-8trelitzsk Kammerjunker, Kaptain, 
Greve Anton Friedrich Carl iMartin Ranzow, f. i>7 Okt. 1793 
t 22 Sept. 1849), ih. tydsk Korvetkaptain (rr.R.0.4.), g. 20 Juli 
1882 m. Clara Elisabeth Zeterling, f. 4 Jan. 1850. [Berlin.] 
Moder: 

Enkegeneralinde Ottilie von Zastrow, født Israel, f. 19 
Juli 1817, g. 1° 22 Marts 1814 m. meklenborg-strelitzsk Kam- 
merjunker, Kaptain, Greve Anton Friedrich Carl Martin 
Ranzow, Euko 2;i Sept. 1849 (han g. 1° 24 Jtili 1822 m. So- 
phie Haase, f. 12 Juni 1803 t G Marts 1643J , 2° 23 Juni 1856 
m. preussisk General Adolf von Zastrow, f. 11 Aug. 1801 + 
12 Aug. 1875). 

II. De danske Grever Rantzau. 
Greve August Frederik Rantzau til det grevelige Ran- 
tzau'ske Forlods, f. 28 Jan. 1840 (.Son af Greve Frederik Sieg- 
fred Rantzau til det grevelige Rantzau'ske Forlods, f. 29 Dec. 
1809 t 13 Dec. 1840), Hofjiegcrmester (R.*), g. 21 April 1809 m. 
Johanne Henri otte Valentine Poulsen, f. 30 INlarts la44. 
[Rosenvold ve<l Barrit.] Børn: 

1. (ireve Kai Rantzau, f. 22 Marts 1870, Cand.phil. [Skovgaardo 
ved FlemlMso.] 

2. Comtesse Hel vi g, f. 18 Juli 1873, g. 22 Okt. 1891 m. fransk 
Chancolier, Baron Emile Fernaml Léoii Marie Ren (5 do 
FougércB, f. 4 April 1807, separ. [Rosenvold.] 

Søster: 
Comtesse S i gf riede, f. 20 April 1844, Bcsiddcrinde af det 

337 22 Reedtz. 

Rantzau'sko Fideikommis, i;. m. Horjæf^crinoster, Baron Otto 
Reedtz-Thott. 

Faders Broder: 
Greve Carl Frederik liaiifzau, f. 13 Mai 1818 f 27 April 
1897, Kammerherre. Børn : 

1. Comtesse Antoinette Beatlie Augusta, f. 25 Febr. 1843, g. 
m. Kammerherre, Greve Preben Bille-Bi'ahe-Selby til Grev- 
skabet Brahesminilc. 

2. Comtesse Henriette Sophie Margrethe Elisabeth, f. 3 Juni 
1844, g. m. Kammerherre Carl Treschow til Brahesborg. 

3. Greve Carl Frederik Eantzau til Frederikshind, Braliesholm 
og Søholm, f. 10 Mai 18tfi, Kammerlierre, Hofjægermester 
(C2.) (Gb.E.T.) (M.Gr.l.) (K,St.Stan.2.) (Gr.Kr.S.) (rr.J.2.), g. 29 
Aug. 1871 ra. Georgine Charlotte Sopliio Adolpliinc Julie 
(Lili) Sehcstedt Juul, f. 13 Febr. 1845 (Gb.E.T.) (hun g. 1° 
m. HoQægermester, Greve Otto Moltke til Espe). [Frederiks- 
lund ved Naarup og K.] Søn: 

Greve Jens Ciiristian Kantzau, f. 16 Juli 1873. [Søholm 
ved Glamsbjerg.] 
Reedtz. 

Gammel Adelsslægt, der i det IC. Aark. fra 
Mel:le}tborg kom til Dunmark. — Kammer- 
tierre Holger lieedtz til i'oeri/aard fik ved 
I'dtent af 21 April 17iifl Becilling at forene 
de Thotfers Navn og Vuabmt med sit eget; 
hans Son, Kammerlierre , Hofja-gerinester 
Otto liccdlz-Thott til Oaimo blev ved Patent 
af 'Jii Okt. iHO't optagen i friherrelig Stand. — 
Vaaben i Farver og udforlig Slwgttavlc ae 
Aarg. 1894. 

Beedtz. 

Holger Otto Christian Peter Reedtz, f. 30 Jan. 1857 (Stm af 
Gelu'imekoiift'.rensraad , Kaimncrhorre , fli. Udenrigsminister 
Holger Christian Iteedtz til l'ulsgaard, f. 14 Febr. 1800 t *» 
Febr. 1857), Forp:it,'tcr, g. 12 Nov. 1879 ni. :\Iary Vilholiuine 
Winther, f. 10 J)ec. 185!). [Kungs Starby ved Vadstona.] 
Børn: 

1. Adelheid, f. 22 Juni 1882. (Vallø.) 

2. Mary, f. 28 Nov. 188J. (Vallø.) 
S.Nanna, f. 12 Felir. 1885. 

4. Kilen, f. 4 Juni 1887. 
S.Clara, f. 27 Okt. 1888. Reedtz. 

6. Otto Holger Peter Christian Keedtz, f. 4 Sept. 1891. 
T.Karin, f. 17 Nov. 1893. 

Søskende: 
1. Sophie Vilhelmine Henriette Olpta, f. 3 Auff. 1850, g. 20 AuR. 

1868 m. Læge Jacob Antonius Sparre volin (U.*), f. 23 April 

1840. [Korsor.] 
Z.Niels Juel Keedtz til Hofrjaard, f. 30 Juni 1853 f 11 April 

1886, g. 2lAug. 1871 m. Anna Christine Quist, f. 23 Nov. 1851. 

[Hofgaard ved Vadstena.] Dotre : 

a. Sophie, f. 5 Juni 1875, Besidderinde af det Reedtz'ske 
Fideikommis. (Vallø.) 

b. Gerda, f. 23 Juli 1877. (Vallø.) 

cEbba, f. 13 Febr. 1880. 

Faders Broder: 

Otto Arenfeldt Reedtz til Jiisgnard, f. 8 Nov. 1802 f 29 Nov. 
1867, Kannnerherre. Son: 

Holger Christian Reedtz til Kjærsgaard, f. 17 Nov. 1H3S f 
28 Juli 1869, g. 29 IM.arts 1860 m. Amalie Charlotte Beclimann, 
f. 29 Marta 1843. [K.] Datter: 

Margrethe Sophie Louise, f. 23 Febr. 1869, Besidderinde af 
det Arenfeldt-Bcedtz'ske Fideikommis. 

Beedtz-Thott. 

Baron Kjeld Thor Tage Otto Keedtz -Thott til Baroniet 
Gaunø, f. 13 Marts 1839 (Son af Kammerherre, Hofj.'egermester, 
Baron Otto Keedtz -Thott til Baroniet Gaiino, f. 7 Sept. 1785 
t 22 Marts 1862), (ieheiniekonferensraad , Kamnierherre , Hof- 
jægermester, fh. Konseilpræsidcnt os t'clenri^jsmiiiistcr , For- 
stander for Herlufsholms Skole o« Gods, Jledlrm af Xiandsthinget 
(S.K.*IJ.M.) (Gb.E.T.) (fir.Fr.l.) (S.N.l.) (K.Hv.O.) (I.lM.<t L. 1.) 
(M.V.Kr.l.) (S.C.lII.l.) (J.O.S.l.) (B.L.l.) (T.O.I.), g. 4 Mai 1864 
ni. Pllisabeth Adelgundc Biilow, f. 8 Jan. 1841. [Gaunø ved 
Næstved og K.] Sun: 

Baron Otto Keedtz-Thott, f. 29 Juni 1872, fung. Legations- 
Bokretær (P.V.V.3.) (K.St.Stan.3.). [London.] 
.Søskende 
af Faderens 2. Ægteskal) in. Karen Julie Fonsf, f. 21 Sept. 
1814, g. 17 Okt. 1H.H7, f 23 Mai 1814 (lian g. 1" 3 Juli 1807 
in. I[edvi<i Sophie Christine de lioepstorff , f. 3 Jan. 1782 
f 14 Juni 1835): 

1. Baron Otto Peter Axel Basse Keedtz-Thott, f. 24 Juli 1841, 
Hofjægermester, g. 21 Mai IHii,'') m. (komtesse Sigfriede 
Kantzau til det Kantzau'uke Fideikommis-, f. 26 April 1844. 
[Vttll)y.] Børn: 

a. Baronesse Gudrun, f. 30 N(»v. 1873. (Vemmetofte.) 
b. Baron Axel Keedtz-TIiott, f. 22 Aug. 1881. 

2. Burou Frederik Axel Ludvig August Keedtz-Thott til Bi- 

339 Ton Bestorff. 

skopstorp, f. 12 0kt. 1812, Hofj.-cgeriticBter, Ritmester (R.*) (K. 
M.2.)i g- 3Julil87C ni. Haronesse SopJiie ]\raf{iJalcne l'auliito 
Berner- Schildcii- Holsten, f. 9 Juli 1850. [Biakopstorp ved 
Ullerslev.] Bom: 

a. Baronesse Ada Julio Alexandra, f. 14 Juni 1877. (Vallø.) 
b. Baronesse Julie Sophie Magdalene, f. 29 Juiii 1678. 

(Vallø.) 
c. Baron Kjeld (3tto Reedtz-Thott, f. 30 Juli 1879, Student, 

Elev ved Officersskolen. [K.] 
d.Baron Holger Gustav Xaqe Reedtz-Thott, f. 20 Okt. 1881. 

[Odense.] 

e. Baronesse Sophie Magdalene, f. 6 Sept. 1884. (Vallø.) 

f. Baron Tage Rudolph Reedtz-Thott, f. 20 Aug. 1886. 
[Odense.] 

g. Baronesse Elisabeth, f. 3 Juli 1890. (Vall«.) 

af Faderens 3. Ægteskab iii. Caroline Amalie Fonnf , f, 
30 Dec. 1817, g. « Juli 184--,, f 21 Mai ISti!): 
3. Baronesse Julie Sophie Thora Anna Caroline, f. 8 Juni 
1846, g. m. Kammerherre, Baron (Jarl Juel-Brockdorff til 
Baroniet Schelenborg og i^taulhuset Taasinge. von Restorff.* 

Gammel melclenhorgak Adelsxlær/t , der i forrige Aarh. kom 
til Danmark. — Kaptain Adolph Frederik von Rcstorff blev 
22 Mai mf> naturaliseret som dansk Adel. 

Detlev Adolph Carl Cord von RestorfI* til RoscuhaKen, f. 

8 Jan. 1837 (Son af Landraad Daniel Heinricli Friedrioli von 

Bestorff til Roseiiha<;en, f. 9 Sept. 1793 + :iU Juli \i<»i) , g. 

18 Okt. 1801 m. Grevinde Klisabcth Sopliic Ottilie Willielmine 

Gustave Friederike Caridiuo von Xorniaiiii-Khrtnrcls , f. 4 Okt. 

1838. [Rosenhagen ved Gcrdshagcn, Mekicnborg.] IJurn: 

l.llans Friedrich Wilhelm Curt von Rustorll, f. 1 Okt. 1802, 
Preraiorlditnant ved Gron.-Reg. „Konig Wilhelm I." (-'. vcst- 
preuss.) Xr. 7. [Liegnitz.] 

2.Adcle, f. 20 F.-br. l,«Ui, g. 2 Okt. 1891 m. Advokat Fried- 
rich Wilhelm Julius von dor Luhc, f. 13 Jan. lni;2. [(Tiistrow.] 

S.Jasper Julius Willielm von Ri-atorlT, f. 11 .Sept. lyu?, l'reniier- 
lititnant ved det nicklruborgake Fysiler-Hcg. Nr. 90. [Rostok.] 

4.1Ielniine Mario Caroline Ottilie, f. » Febr. Ir^tjO. 

6. Heino Detlev Otto Ciirl von RestorlV, f. 2 Juni 1871, Sekond- 
liiitnant ved 2. hanscatiskc Inf.-Reg. Nr. 70 (S.Kr.3.). [Ham- 
borg.] 

Siister: 
Ottilie, f. 3 Mai 1830, Konventuuliiulc i Dobbcrtiu Kloster. 

340 Restorff. 

Faders Brødre : 
\. Adolph Conrad Cord von Itestorff til Radenast, f.26Dee.l799 

f SO Aug. 1813. Bom: 

a. Liouise, f. 10 Juli 1828, g. 8 Juni 1854 m. Helmuth von 
PlesBen til Keez, f. 10 Nov. 1822 t i Scpt. 1887. [Bluclicr- 
hof.] 

b.Paul Heiurich Carl von Restorff, f. 3 Aug. 1829. [Berlin.] 

C.Gustav Heinrich Titus Antonius von Kestorff, 1'. 6 Jan. 
1831, fil. preussisk Major, g. 9 Nov. 18G0 m. Antoinette 
Emma Helene von Cicsielski, f. 6 Sept. 1839. [Berlin.] 

d. Adolph Ludwig Franz von lli-storff til Scliwentjels , f. 
13 Mai 1834, g. 1 Juni 1882 m. Kiite von der Groeben af 
Klingenbeck, f. 20 Juli 1856. [Schwengels ved Zinten, Ost- 
preussen.] Bom: 

l)Antonie Bertha Louise Elisabeth, f. 23 Marts 1883. 
2) Ad da Gustava ISIaria, f. 5 Juni 1884. 
3) Adolf Cord von Restorft'. f. 31 Okt. 1890. 

e. Carl Otto Friedriuli von RestortV til Radepast, f. 13 Sept. 

1836, g. 1 Mai 1808 m. Bertha Julie Elisabeth von Storch 

af Parchow, [. 29 Mai 1846. [Radejjast ved Satow.] Bom: 

l)£li8abeth Louise Juliane Wiihelmine Regine, f. 

8 Jan. 1870, g. 27 Febr. 1891 ni. inoklenbortr-schwerinpk 

Forstmester, Jagtjunker, Baron Werner August Albrecht 

von Brandenstein, f 3 Juli l&fiO. [Doberan.] 

2)Autoinette Bernardine Charlotte Marie Louise Ottilie, 

f. 8 Febr. 1871, g. 11 Okt. 1883 m. Major i di^n preussiske 
Generalstab ved VI. Armcekorps Hans Karl Moritz von 
Guretzky-Cornitz (Pr.Kr.4.) (S.A.S.) (R.St.Stan.2.), f. 10 Aug. 
1855. [Breslau.] 

S) Hedwig Alberta Marie Adolphe Fanny, f. 24 Jan. 1872, 

g. 23 Jan. 1895 m. Friedrich (Fritz) von Hennings til 
Techlin. [Techlin ved Triebsce.] 

4)HanB Ulrich Bernhard Heinrich Otto von Rcstorff, f. 
26 Febr. 1873. 

6)Loui8a Gustave Caroline Ida, f. 6 Juli 1874. 

6) Helene Nina Louise Hermine Ottonie, f. 17 Febr. 
1877. 

7)Diedrich Maria Hellmuth Gustav Detlov von BestorfF, 
i. 7 Mai 1879, Sokondloitiiant ved det 1. meklenborgske 
Dragon-Reg. Nr. 7. [Ludwigshist.] 
f. Wilhelm Emil Christian von Rt-stortt, f. 10 Febr. 1838, 

fh. preussisk Oberst (l'r.R.O.4.) (Pr.Kr.a.), g. 14 April 1868 

m. Fanny Kiioeland, f. 21 Febr. 1840 t 2 Juli 1893. [Berlin.] 

Sønner: 

l)Carl Gustav Adolpli Friedrich von Restorff, f. 15 Mai 
1809, l'remierloitnant ved di't preuss. Kyrassor-Reg. (bran- 
den!).) Nr. O „l^^iser Nicolaus von Russland". [Branden- 
burg.] 

341 Revenfeldt. 

2) Carl von Restorff, f. 18 Juni 1871. 

3)Hellniutli Vrnntz Willielm Oourtland von Rcstorff, f. 
16 Nov. 1873, SckoniUuitnant ved dot 2. mcklenb. Drag.-Keg. 
Nr. 18. [Parcliiiu.] 
g.Marie, f. 19 Juni 1839, g. 20 Nov. 18G8 ni. Major Her- 
itfann Hollandt, f. 10 Aug. 1812 -f i Dec. 1890. [Borlin.] 
2. Ferdinand Ti tit s Cnrd von Bestoi-ff til Kackow , f. 4 April 
1801 f 30 Olt. ISU. Biirn: 
a. Otto Carl Cord von Kestorff til Kackow, f. 21 Dec. 1835. 

[Rackow ved Neu ISukow, Meklenborg.] 
b. Friedrich Detlef Cord von Kestorff til Lindcnau, f. 2 Jan. 
1840 (Pr.J.), g. 28 Sept. 1870 m. Selma von Keilinitz af 
Jankendorf, f. 15 Nov. 1852. [Lindenau, Ost- Preussen.] 
Børn: 

l)Eberhard Detblef Curt von Rcstorff, f. 1 Aug. 1873, Se- 
kondløitnant ved det preuss. Drag. -Reg. „Freiherr von 
Derfflinger" Nr. 3. [Bromberg.] 
2)Freda Antoinette Kosalio Ottilie, f. 7 Juli 1875. 
3)Otto Curt von Kestorff, f. 7 Marts 1878, Sekondloitnant 
ved det preuss. Ulan-Reg. „Graf zu Dohna" Nr. 8. [Lyck.] 
4) Horst Waldemar Adolph Curt von Kestorff, f. 8 Dec. 
1880. 
C.Marie, f. 19 Aug. 1842, g. 5 Juni 1867 m. preussisk Kammer- 
herre, Friherre Albrecht Konrad Eri\st Friedrich von 
Hellen til Hohenwalde ctc, f. 29 Juni 1840 f C Aug. 1896. 
[Hohenwalde.] Revenfeld. 

Ditlev, nægte Son af Storkansler, Grere Conrad liet'entloir, 
blev adlet 7 Sepl. 1C.'<7 med Naiuiet lievenfeld. SI(Pfjten iiddode 
paa Mandslinien 21 Xov. 1S51 med Loitnant Friedrich Christian 
Adolph Revenfeld. 

Friedrich Christian Adolph Revenfeld, f 21 Nov. IS.'il , Loit- 
nant. Dntre : 

l.Cliristino Sopliio Louise, f. 8 Mai 1832, g. m. Muller Steffen 
Hinricli I'cter hcmbcke, f 23 Nov. 1883. [Holienaspe ved 
Itzehoe.] 
2. ("urolino Jjouiso. f. 23 Juni 1836, g. m. Landmand Johan Hein- 
rich Nagel, t 9 Juni 1883. [lIciligenHtedtcu ved Itzeboc.J 342 Reventlow. 
Reventlow. 

Gamtnel holstensk Adelsslægt. — Storkansler 
Conrad Jieoentlow hlee 3 Juli 1673 optaqea i 
den danske Grevestand (den ifngre Linie). — 
Overkainmerlierre TJitlev lieventlou til Altenhof 
blev li Dec. 17(17 oplioiet i grei'elig Stand (den 
ældre Linie). — Greve Einar lieventlow til 
Piigcrup osv. blev 18(10 naturaliseret i Sverig 
og 1861 introduceret yaa det svenske Ridder- 
hus. — Vaabenafbildninger i farver og fuld- 
stændig SUegtiavle se Aarg. 1893. Den ældre Linie (Reventlou). 
De fleste Medlemmer af denne Linie skrive sig Reventlow. 

1. Gren. 

Greve Theodor Reventlow til Fideikommisgortsernc Alten- 
hof med Ascliau og Hoffnungstluil, Glasow, Jersbek og Stegen, 
f. 8 Marts 1870 (Søn af Greve Joachim Reventlow, i. 2B Aug. 
1837 t 26 Okt. 1870). [Altenhof ved Ekernforde.] 

Søstre: 
I.Comtesse Luise, f. 24 Juni 18U5. (Preetz.) 

2. Comtesse Elisabeth Sofie, f. 17 Okt. 18«6, g. 18 Okt. 1892 
m. preussisk Kegjeringsassessor Carl Heinrich von Roeder, 
f. 28 Febr. 1865. [Gørlitz.] 

3. Comtesse Marie, f. 21 Jan. 1868. (Preetz.) 

Moder: 
Enkegrevindo Selma Reventlow, fitdt Grevinde Gronsfeldt- 
Diepenbroick, f. 21 Jan. 1844, g. 2a Juli 1864 m. Greve Joachim 
Reventlow, Enke 26 Okt. 1870. [Jersbek.] 

2. Gren. 

Greve Adolf Ludwig Christian Reventlow til Wittenberg, f. 
27 Aug. 1835 (Søn af Kammerherre, Amtmand, Regjcringsraad, 
Greve Heinrich Reventlow til Wittenberg', f. 2 Marta 1796 + 2 
Juli 1841), Verliittor fnr Itzelioe Kloster, preussisk virkelig Ge- 
hoimeraad (C.) (Pr.J.l.) (I'r.U.O.2*.) (Pr.Kr.2*.), g. 25 Juli IhiJI m. 
Comtesse Nancy Rantzau, f. 8 Aug. 1844. [Wittenberg ved 
Preetz.] Rorn: 

1. Comtesse Adolnlide Julio Georgine Ottilie, f. 30 Juni 1862. 
(Preetz.) 

2. Comtesse Julia Caroline Magda Theodora, f. 30 Juli 1803. 
(Preetz.) 

3. Comtesse Ottilie Adelaide Caroline Josephine, f. 29 Nov. 
1804. (Preetz.) 

343 Beventlow. 

4. Comtcsso Melitta Adclino Marie Friedcrikc, f. 10 Aug. 18G7. 
(Itzchoe.) 

5. Greve Heinrich Ernst Emil Curt Beventlow, f. 18 Nov. 1868, 
preussisk Referendar. 

G. Comtessc Gertrud Adelaide Tlieophile Elise Agnes Adolfine, 

f. 4 Dec. 1870. (Prcctz.) 

7. Comtessc Margaret he Augusta Caroline, f. 22 Juni 1873. 
(Itzehoe.) 

8. Greve De tie v Christian Keventlow, f. 23 Okt. 1876, preussisk 
Referendar. 

Søstre: 

1. Comtesso Caroline Christiane Elisabeth, f. 3 Marts 1837, 

g. 10 Okt. 1857 m. preussisk virkelig Geheimcraad , Greve 
Christian Emil Heinrich Julius Kantzau til Rastorf, f. 12 
Juli 1827 t 15 Eebr. 1888. [Kiel.] 

2. Comtesse Adeline Anna Friede rike , f. 15 Febr. 1839, Kon- 
ventualinde i Preetz. 

Faders Brudre: 

1. Greve Friedrich lieventlou til liauburt, Starzeddel og Vet- 
tersfeJde i Brandenburg , f. 16 Juli 1707 f 24 April 1S74 , fh. 
Overrctsraad og Provst for l'reetz Kloster. Sonner: 

a. Greve Curt Reventlou, f. ti Nov. 1834, Landdagsniarskal, 
Medlem af det preussiske Herrelius , Provst for Preetz 
Kloster, preussisk virkelig Geiieinieraad (Pr.R. 0.2.) (Pr. 
Kr.2*.), g. 28 Sept. 1871 m. Luise von Qualen, f. 19 Okt. 1850. 
[Preetz.] 

b. Greve Carl Reventlou, f. 27 Mai 1842, preussisk General- 
major, Kommandfir for 5. Art. -Brig. (Pr.R.0.4.) (Pr.Kr.2*.) 
(Pr.J.K.2.). [Posen.] 

2. Greve lirnst Christian liecentlow til Farve, f. 26 Juli 1799 f 
12 Febr. 1S73. Dotre: 

a. Comtesse Marie I,uisc Christiane, f. 2 Dec. 1833, Enke 

efter Kammerlierre, (irove All'red Kevontlow-Criminil. 
b. Comtesse Cliarlotte Heiiiictte (ieorsine Kricdcrike, f. 19 

Juli 1838, g. ni. Ritmester Detl<^v liudnvaldt til Xeudorf. 
c. Comtesse Sofie Tlieodora Julie, f. 2 Dec. 1844, g. 9 Dec. 

1880 m. Sognepræst til Elnisclicnliagen Ernst Rudolf 

Schmieding, f. 22 Juni 1840. [Eliiiselienhagi'ii i Holsten.] 
S. Greve Ltidwiii Carl lieventlow, /. Jl Juni 1S(I2 f 1!> April 
1807, g. 19 April 1845 m. K iii iii a Louiso Désiroo von Wasmer, 
f. 25 Sept. 1819. [Wehr i l!u'l.>n.] Dattor: 

Comtesse Sofie liOuiso l'riodoriko, f. 22 Jan. 1846. g. 2 Aug. 

1865 m. badonsk Kummevherro, Baron Arthur Sclionau til 

Wehr, f. 14 Dec. le;i6. [l<rc:il)urg i B.uh-n.] 
A. Greve Christian Andreas Julius Ilecenlloir. f. 7 Kov. 1807 
f 27 Marts ISio, Kamnterherre, Aintniand. Born: 
a. Greve Georg Carl Ernst Reventlow til Kaltonliof, f. 16 

Aug. 1839, g. 1° 1 Juni 1807 m. Bertha Luise von Thiolau, 

344 Beventlow. 

f. 25 Mai 181C t 17 Febr. 1871, 2° 8 Juni 1872 m. Baronesse 
Ida l'auline Clementine Grube, f. 25 Aug. 1852. [Kaltenhof 
ved Gettorf.J Dittro: 
l)Comtesse Margare tlie Adelaide jMurio Louise Hcnrjetto, 

f. 9 Juni 18ti9, g. ni. Kammerherre Magnus Neergaard. 
2)Cointesse Bertha Ciiristianc Caroline Louise, f. 12 l""ebr. 

1871, g. 30 Okt. 1893 ni. preussisk Kctsassessor Friedrich 

von Korff. [Kiel.] 
3)ComtC8se Marie Liane Mathilde, f. 4 April 1883. (TJetersen.) 
b.Conitesse Anna Laura Kuniguncle, f. 5 Nov. 1841, g. 24 
Febr. 18G0 m. Friedrich Willielm Heinrich Otto von 
Hedemann-Heespen til Fideikomniisgodaerno Deutsch-Nien- 
hof og Pohlsee, f. 21 Aug. 1827. [Deutscli-Nienhof ved 
Langwedel.] 
c. Conitcsse Margarethe (Magda) Hedwig Julie, f. 14 Marts 

1843, g. m. Gelieimeregjeringsraad, liaron Adolf Heintze, 
d. Coratesse Marie Christiane, f. 23 Juni 1845, Konventual- 
inde i Itzehoe. 

Den yngre Linie (Reventlow). 

Greve Christian Einar Ferdinand Ludvig Eduard Revent- 
low til Grevskaberne Christianss.-vde og Keventlow, til Baroniet 
Brahetrolleborg, Godserne IJallegaard og Bogskov i .Sundeved 
samt til Pugerup, Wennborgu og Brostor]) i Skanne, f. IS Juli 
1804 (Søn af Geheimekonferensraad, Kammcriierre, Greve Fer- 
dinand Carl Otto Keventlow til Grevskaberne Keventlow og 
Oiristianssæde, Baroniet Brahetrolleborg etc. , f. 20 April 1803 
t 11 Sept. 1875), Hotja-'gerniester, g. 23 Juli 1889 m. Comtesse 
Agnes Margrete Moltke, f. 31 Juli 1800, skilte 20 Mai 1893. 
[Brahetrolleborg ved Korinth, K. og Berlin.] Datter: 

CoDitesse Anno Ermegaard Abela, f. 3 Juli 1890. (Vallø.) 
Faders Brodre: 

1. Greve Christian Johan Ludviq Conrad lieventlow, f. 10 Okt. 
1801 f 21 Sept. 18-JS. Datter: 

Comtesse IJenedicte Christiane Polly Gustave, f. 25 Marts 
1829, Enke efter Kammcrh<;rri;, Greve Julius Krag-Juel- 
Vind-Frijs til Baroniet .luelliiige. 

2. Greve Eduard Vilhelm lieventlow til Utjerup, f. 8 April 1810 
f 20 Sept. 1808, llofjafierinester, g. 12 Juli 1844 in. Amalie 
Johanne Magdalene Elisabeth Helene von Ileimbruch, f. 21 
Juli 1824. [K.] Burn: 

a. Greve Christian Benedictus Johan Ludvig Conrad Ferdi- 
nand Keventlow til Fidcikoniniisgodsct Coppel med X'arsto 
og I'olle i Hannover, f. 2 Juli 1845, Hofjieacrmestor , g. 
9 Juni 1870 m. Sofie Pauline Schjær, f. 10 Marts 1850. 
[Etelson ved Bremen.) iiiirn: 

1) Grove Kudolph Eduard Vilhelm Ferdinand Christian 
Keventlow, f. O Febr. 1879. ['l'urobjlillo ved Tureby.] 

345 Beventlow. 

3) Greve Eduard Villielm Sophus Cliristian Reventlow, f. 

28 Nov. 1883. [Uoskilde.] 
4)Cointeasc Anna Sybille, f. 3 Aur. 1888. (Vallø.) 
b. Comtesse Benedicte Catliarina Malvina Louise Rlagda- 
lene Adelheid, f. 7 Aug. 1847, g. 22 Juli 186U ni. Hofjæger- 
mester, Kammerjunker, Løitiiant Frederik von Kosen, 

f. 13 Mai 1839 t 30 Mai 1898. [K.] 

c. Greve Ludvig Alexander Eduard Keveutlow til Rudbjerg- 
Raard, f. 5 Nov. 1818, Hotja-gcrinester, Medlem af Folke- 
tbingct, Formand for Maribo Amts økonomiske Selskab (R.*), 

g. 20 Juli 1883 m. Benedicte lUfaparro liecli, f. 6 Marts 
1857. [Rudbjerggaard ved Nakskov og K.] Bi)rn: 
l)Comte88e Margrethe Cliristine Benny Malvine, f. 18 

Aug. 1884. (VallK.) 
2) Greve Eduard August Reventlow, f. 20 Aug. 188G. 
3) Greve Otto Carl Ferdinand Christian Gottlieb Reventlow, 

f. 14 Dec. 1887. 
4) Greve Frederik Detlev Carl Reventlow, f. 5 Mai 1893. 

d. Comtesse Malvina Caroline Charlotte Kduarda, f. 23 Sept. 
1851, g. 9 Marts 1874 ni. baiersk Kammerherre og Rigsraad, 
Friherre E u g e n Lotzbeck auf Weihern til Fideikommis- 
godserne Wciliern, Elsolzried, Nannhofen og Hard i Baicrn, 
f. 9 Marta 1845. [Miinclien.] 

e. Greve Ferdinand Julius Einar Gotlieb Reventlow, f. 
20 Marts 1855, overord. Gesandt og bofuldm. Minister ved 
det italienske Hof og kongl. Gesandt i overordenlig Mis- 
sion ved det spanske Hof (C-'. D.M.) (U.St.Stan.l.) (F.Æ.L.4.) 
(Pr.K.0.4.). [Rom.] 

f. Greve Eduard Vilhelm Cliristian Ferdinand Ludvig 
Beventlow, f. 25 April 18C1, Overretssagfører. [K.] 

Farfaders Brodre: 
I. Greve Ludvig Detlev Keoeutlow, f. H Juni 1780 f 10 Juni 1857, 
Kammerherre, Oliei:iiloitnfiitt. Burn: 

».Greve ArthurClii-istian Detlev Liidvhj Kugeiiins Revetitloir, 
f, 4 Jan. 1S17 f 8 Febr. 1878, Kammerherie , Amtinatiii , g. 
27 Sept. 1860 m. Georgine Albertine Krnostine von Alilc- 
foldt, f. 5 April 1828. [iUankcnburg.] Børn: 

1) Comtesse Gerhardino Frederikke Louiso Sofie Agnes, 
f. 5 Juni 1852, g. 30 Aug. 1872 m. fb. preussisk Ritmester, 
fh. preussisk I^andraad Carl Franz Jacoli Alexander 
von Asscburg- Neiiidorf til l''ideikonimis^ro(lsrt Neindorf 
med Ncubraiidsloben og Eggcnstiidt, f. 25 ISIai 1845, skilte. 
[Berlin.] 

2) Comtesse Sophie Benedicte Christiane Cbarlotte Caro- 
line, f. 21 Nov. 1854, g. m. (irove Ludvig Rcveiitbiw. 

3) Comtesse Johanne Cbarl(itt(( A g n i? h l'recb-rikke Sofie 
Gottfriede, f. 1 ,Inli 1859. (l'rectz.) [lilankciihurg] 

4) Grove Henrik Carl Christian Dtitlev Hartvig August 

340 Reventlow. 

Reventlow, f. 2 Mai 1861, Kaptain og Kompagnichef ved 
det preuss. Gardegren ader- Refj. Nr. 4 „Koiiigin Aufjusta", 
R. 30 Marts 1894 m. Hanna Marie Ella von Frank, f. 5 
Marts 1875. [Berlin.] 
b.Comtesse Liane Benedicte Sopiiie Louise Caroline til Wiilfs- 
hagen, f. 22 Juni 1818, g. 18 Aug. 1853 m. Klosterprovst i 
Preetz, Kammerjunker Carl von Qualen til Damp og Wulfa- 
hagen, f. 18 Aug. 1818 t 18 Febr. 1882. [Wulfshagen ved 
Gettorf.] 
c. Greve Ludvig CJiristian Detlev Frederik Reventlow, f. 6 
Jan. 1824 f 14 Juni 189^, pi. jtreussink Landraad, g. 20 Juni 
1860 m. Comtesse Emilie Julio Anna Louise Kantzau, f. 19 
April 1834. [Ljbæk.] Børn: 

1) Conitesse Agnes Sophie Amalie Clara, f. 3 Dec. 1801. 
(Preetz.) 

2) Greve Ludvig Ernst Adolph Detlev Reventlow, f. 5 .Tuli 
18C4 , preussisk Advokat, g. 15 Okt. 1892 m. Comtesse 
Sophie Benedicte Christiane Charlotte Caroline Revent- 
low, f. 21 Nov. 1854. [Kiel og \Vulis)iasen.] 

3) Greve Ernst Christian Einar Ludvij^ Ditlev Reventlow, 
f. 18 Aug. 1809, Lditnant af don tydske Flaade. [Kiel.] 

4) Comtesse Fanny Liane Sophie Augusta Vilhelmine Adri- 
enne, f. 18 Mai 1871, g. 22 Mai 1894 m. Retsassessor Wal- 
ther Ltibke. [Hamborg.] 

5) Greve Carl Herman Ernst Frederik Otto Detlev Revent- 
low, f. 2 Febr. 1874, Løitnant ved det preuss. Grenader-Reg. 
„Kaiser Alexander" Nr. 1. [Berlin.] 

.Greve Einar Carl Detlev lieventloiv til Fttfierup , Ugerup, 
Trulstorp , Ilneslorp , Frugaard oq Venersnæs i Skaane og 
Vestergotland, f. H Jan. 1788 f 4 Mai 1807. Bom: 
a. Greve Einar Chiistian Ludvig Conrad Ernst Frederik 
Reventlow til Bostingsniaala, f. 18 Mai 1839. [Bestings- 
maala ved Mitnstcraas.] 
b. Greve Conrad Ferdinand Edvard Reventlow, f. IG Aug. 
1840, fh. svensk Underloitnant (R.*) (E.M.2.), g. 24 Juni 1882 
m. Grevinde Emilia Augusta Te re si ta Sparre uf Sofde- 
borg, f. 28 Jan. 1863. fHiskopsbo ved Wrigstad.] 
c. Greve Christian Detlev Reventlow til Finnliult, f. 23 April 

1842. [Lund.] 
d. Comtesse Hilda Ijouise Caroline Emma Adelheid, f. 14 Aug. 

1847, Kouventualinde i Preetz. [Helsingborg.] 
e. Greve Frederik (Fritz) Ferdinand Kevontlow, f. 5 .Tuli 
1860, g. 9 Okt. 1889 m. Comtesse Ida Mathilde Moltke, 
f. 25 Marts 18C1. [Lund.] lUirn: 
1) Comtesse Ebba, f. 2:i Jan. 1891. (Preetz.) 
2)Grevo Einar Reventlow, f. 27 Febr. 1893. 
3)('omtesse Benny, f. 25 Nov. 1894. (Preetz.) 
4) Comtesse Vivokn, f. 1 Aug. 1890. (l'rectz.) 

347 Reventlow-Criminil. 

6)Comtesse Milrta, f. 15 Juli 1898. 
S.Greve Frederik Dclleo Receiitlow , f. 23 Okt. 1702 f C Oli. 
1851, GeheiiUKknnfereiiKraad, Kummerherre, Oexaiidt. Bdru: 
a. Comtesse Hilda Sophie Cliarlottc, 1'. 20 Mai 1828, Hofdame, 

Stiftsdame i Vallif (LiU.E T.). [K.] 
b. Greve Christian Detlov Frederik Vilhelm Ferdinand 
Reventlow, f. 29 Mai 1837, g. 1') <Jkt. 18(i2 m. t'omtesso 
Hilda Charlotte Malvina Asnes Kevontlow, f. 9 Dec. lS3(j 
t 16 Marts 1897. [Iledvigsfrid ved Halmstad.] Dotre: 

1) Comtesse Hildeborg Jutta Agnes, f. 17 Marts 18G4. 
(Preetz.) 

2) Comtesse Mal vine Frederikke, f. 30 Juli 18G8. (Preetz.) Reventlow-Criminil.* 

Joseph Carl og Heinrich Anna Murquis'er le Merehier de 
Criminil, Adoptivaonner af GeJieiitiekonferenfiraad, Greve Frie- 
drich BevPntlon til F.mlendnrf, hleve ved llefiohttioH af 30 Sept. 
1815 og l'atent af 9 fJec. IHUi optagne i den danske Grevestand 
med Navnet Reventlow-Critninil. 

Greve Carl Adelbert Feli.^ Reventlow -Criminil til Emken- 
dorf , f. 9 Aup. 1821 (Sdn af Gelieimekonferensraad . Grevo 
Joseph Carl Reventlow - Criminil , f. 9 Febr. 1797 t 17 Juni 
1850), fh. hannoveransk Goheinielegationsraad, g. 11 Mai 1859 
m.Isabel Harriet Jane W'emyss, f. 19 Nov. 183G f H Dec. 1894. 
fEmkendorf ved Rcndsborg.] Born: 

1. Greve Adolf Cecil Reventlow-Criminil, f. 7 0kt. 18G1, meklen- 
borgsk Kammerherre, g. 21 Juni 1S'J2 m. Mary Dameron, 
f. 25 Dec. 1870 t 11 April 189G. [Strelitz.] 

2. Comtesse Diane Henriette Adelaide Charlotte, f. 29 Mai 
1863. (Preetz.) 

Fladers Broder: 

Greve Heinrich Anna Jieventloic- Criminil til Ruheleben, 
f. 6 Mai 1708 f 31 Dec. 1860, Geheimekonferensraad, Statsmi- 
nister. Son: 

Greve Alfred Franz Carl Reventlow-Criminil til Ruheleben 
f. 11 t-Sept. 1825 f 22 Okt. ISOS, Kammerherre, fh. Leqatinns- 
aekretær, g. 1° 27 Mai 1851 m. Cntiites.se Malwine Louise Anna 
Reventlow', f. 77 Dec. IS.il f 2h Aug. Is57 , 2" -I Sept. ISGO m. 
Comtesse Hertha Louise Camilla jierentlou, /'. 2 Okt. is:i5 f III 
Aui). ISUO; 3° 2 Dec. 1873 ni. ('onitesso Marin IjoiiiBe Christiane 
Rcventlou, f. 2 Dec. 1833. [Riihelcben ved l'loii.) Sim: 

Grovo Ernst l''rieilrich Revciith)W-('iiiiiiiiil til l''arve, f. 4 Nov. 
18G2. [Farve ved Ohlenborg i Holsten.] 

348 Bosenkrantz. Rosenkrantz. 

Gammel dansk Ailetsslieijt, hvis Stamfader JIi: Johannes Nielsen 
af Hevrivijhohn lerede 1301. — Kamuterlierre Werner Jio.ien- 
krantz til Villestrup blev 7 Marts 1757 ophoiel i friherrelig 
Stand: 

Den svenske Linie blev naturaliseret i Sverig 1752 og introduceret 
paa det svenske liidderhus 17o€; den skriver sig „Rosencrantz". 

Den ældre friherrelige Linie. 

Baron Hans Carl Oluf Rosenkrantz til Stamhuset Rosen- 
holm og til Ralskov, f. 3 Febr. 1870 (Son af Legationssekretær, 
Barun Holger Christian Georg Rosenkrantz, f. 14 April IfSO 
t 1 Febr. 1871), Cand. jur., Uesitliler af SubBtitutiuneii for l!aro- 
niet Rosenlund og det Moltke'skc Fideikommis, Hofjiegermester 
(BL..5.) (R.St.A.3.), g- 30 JVIai 1899 m. Comtesse Christiane 
Wedell-Wedellsborg, f. 10 Febr. 1879. [Rosenholm ved Hornslet.] 
IModer: 
Grevinde Sophie Magdalene Moltke, fodt Comtesse Raben- 
Levetzau, f. 10 Juni 1846, g. 1" 7 April 18G8 m. Legationssekretær, 
Baron Holger Christian Georg Rosenkrantz, Enke 1 Febr. 
1871, 2° 19 April 1876 m. Kammerlierrc, Greve Adam Moltke. [K.] 
Faders Soskende 
af Farfaderetis (se ndf.) 1. yKgteskah »h. Itigsqrevinde Anna 
Dorothea Fædder (f. 28 Aiig. 1S05, g. 14 Xov. 1S2'J , f 18 
Aug. ISoG): 

1. Baronesse Sofie Kirstine Benedikte Annette, f. 15 Okt. 1830, 
g. 16 Okt. 1855 m. Christian Frederik Hughes Holsten til 
Sodringholm, f. 5 Juni 18;!1. [Sodringholm ved Randers.] 

2. Baron Peter Christian Rosenkrantz, f. U, Juli 1838, Cand. 
polit., Kammerherre, Hofjiegermester (R.*) (E.l\1.2.) g. x'l Mai 
18C9 m.Elisabetli O.xholm, f. 13 April 1848. [K.] 

af Farfaderens 2. Ægleyknb (so ndf.): 

3. Baron Vilhelm Holgir Rosenkrantz. f. 13 Marts 18G2, Cand. 
polit., Assistent i Marineministeriet. [K.] 

F'arfaders Enke: 
Enkebaronesso Caroline Henriette Rosenkrantz, fodt von 
During, f. U-^ Nov. 1819, g. 11 Okt. 18.''.7 m. Kaiunurlierre, Hof- 
jægermester, Baron Huns Henrik Ro.senkrantz til Staniliusct 
Rosenholm ctc, f. 20 Juni 180G + 8 Okt. 1879. [K.] 
Farfaders .Soskciule: 

1. Jlaron Iver Christian liosenkraiitz, f. i:i Sept. JS08 f 22 Jitni 
1HH7, Vand. jur. , Kaininerlicrre , llofjagcrme.itrr, g. 8 Sept, 
1841 m. Karen Hedevig do Liehtenborg , f. 18 Mai 1810 
[Skanderborg.] 

2. Baronesse Mario Agnete, f.30 Okt. 1810. (Roskilde.) [Aarhus.] 

349 Rosenkrantz. 

i. Baron Anton Verner liosetil-rantz , f. 21 Juli 1S17 f 34 Jan. 
1894, fh. Kaptttin or/ Kompaynichef i den dansk-vest i mliske 
Hærsti/rke, r. 28 Aiijf. 1857 in. Jane Antoinette Mario Scott, 

f. 16 Sept. lt<39. [K.] Dtitro: 

8. Baronesse Anna HcclcviR Ernestine, f. 4 Okt. 1863, g. 

28Aug. 1882 ni. Prcmierloitiiiint i ilcii vestindiske Hærstyrke 

Adolph Johan George Launy, f. 22 Mai 1850 + 15 Juni lb87. [K.] 

b.Baroncssc Jane ( J enny) Antoinette Marie, f. 12 April 1871. 

(Vemmetofte.) 

4. Baronesse Elisabeth Louise, f. 8 Juni 1821, se den yngre 

frihcrrelige Linie. 
S. Baron Hans Frederik Kosenkrantz, f. 2 Aug. 1823, Oberst 
(R.'D.M.) (E.M.I.2.), g. 19 Nov. 1847 m. Eanny Charlotte 
Vilhelmine Emilie Stockfleth , f. 14 Juli 1828. [K.] Døtre: 
8. Baronesse IMagda Sofie Christiane, f. 2 Nov. 1852. 
b. Baronesse Anna Hedevig Charlotte, f. 20 Jan. 1864, 
(Vemmetofte.) 
6. Baronesse Else IVlargrethe Hedevig Sophie, f. 29 Okt. 1824, 

g. 14 Dec. 1850 m. Sognepræst Peter Holm, f. 3 Nov. 1813 
t 30 Juni 1881. [K.] 

7. Baronesse Anna Dorothea, f. 10 Aug. 1829, g. 18 Mai 1852 m. 
Apotheker Cli risten Schifter Holm, f. 20 Mai 1301 t 10 Fcbr. 
1870. [Stockholm.] 

Den yngre friherrelige Linie. 

Baron Gunde Jørgen Holger Carl Rosenkrantz* til det 
mindre Roscnlund'ske Fideikommis og til Sophiendal, f. 16 
April 1846 (Siiii af Gehoimekonfercnsraad , Kanimerhen-e, Stift- 
amtmand, I5aron Oottlob Emil Georg Frederik Rosenkrantz 
til Sophiondal, Liselund og Vorregaard, f. 10 Mai 180:3 t U Sept. 
1884), Hofjægenneater, Amtsraadsmedlcm, Landvæseiiskomniis- 
sær. Besidder af det mindre Rosenlund'ske l'ideikomniis (R.*), 
g. 4 Sept. 1884 m. Anna Sophie Fri-ilerikke Augusta Vibeke 
Juel, f. 9 Marts 1863. [Sophiendal ved Skanderborg.] Son: 

Baron Holge r Jorgon Gottlob Frederik Rosenkrantz, f. 1 
Nov. 1886. [Herlufsholm.] 

Søskende: 

1. Baronesse Charlotte Phnerentze Sophie Frederikke, f. 28 
Juni 1844, so den adelige svenske Linie. 

2. Baron Fritz Iver Verner Christian Kosenkrantz til Lisehmd, 
f. 20 Aug. 1850, Hofjivgerniester, g. 2ii Juli WKi m. Anna 
Ol uf fa Krabbe, f. 2 Mai 1860. [Lisehind ved Borre.] Børn: 
a. Baron Erik Gotlob Fritz Krabbe Rosenkrantz, f. 26 Mai 

1884. 
b. Baron Verner Oluf Jørgoii Herluf Rosenkrantz, f. 24 Juni 

188,5. 
C. Baronesse Anna Louise, f. 31 Aug. 1888. (Vallø.) 
d. Baronesse luger Hedvig Margretlie, f. :i Juni lb'J4. (Vallø.) 

3&0 Bosenkrautz. 

3. Baron Herluf Gotlob Ludvig; Koseiikrantz til Vorregaard, 

f. 22 Uec. 1852, Cand. phil. , Strandkontrollør (K.St.btau.3.) 

[Guldborg.] 

Moder: 

Enkebaronesso Elisabetli Louise Koscnkrantz , fcfdt Baro- 
nesse Kosenkraiit/, til Liscluiul Gods, f. 8 Juni 1821, g. 1 Sejit. 
1843 m. Geheimekoufcrensraad, Kammorlierrc , StiftaTntmand, 
Baron Gottlob Emil Georg Fnulorik Kosenkraiitz til Sopliien- 
dal etc, Enke 9 Sept. 1884. [Sophiendal.] 

Faders Halvbroder 
af Farfaderen , Baron Jørgen Itosenkrantz's (f. 26 Febr. 1774 
f 15 Dec. IS'Sl, g. 1° m. Christiane Marie S(>i>}iie FrederikVe 
von Marquard ,' f. 27 Mai 17S1, separ. ISIO, f !) Febr. 1H49) 2. 
Ægteskab »i. Charlotte liirqittc lleedtz-Thott , f. 11 April 1788, 
g. 10 Mart. -i 'lS12, f -JS Juni 18U8: 

Baron Iver Ifolger lio.senkruiitz , f. 1 Marts 1813 f 25 Jan. 
1873, Pi. Ministerresirhnt i Italien, g. 1" ti Okt. IS'A m. Caroline 
Vilhelmine Elisabeth liosenkrantz , f. 3 Juni 1824 f 1 Marts 
1855, 2° 22 Nov. 1804 m. Julia Louise Mackenzie, f. 18 Okt. 
1840. [Rom.] S>)nner: 

1. Baron Palle Adam Vilhelm Kosonkrantz, f. 22 April 1867, 
Cand. jur., g. m. Edle Christiane Nielsen, f. 10 April 1869. 
[K.] Børn: 

a. Baron Kai Palle Rosenkrantz, f. 24 Juni 1893. 
b. Baronesse Else INIargretlie, f. 31 Aug. 1897. 
c. En Søn, f. i Fcl>r. 1899. 

2. Baron Marcus Holger Rosenkrantz, f. 5 Marts 18C9, ansat 
i „Mutual life insurancc eoiiip." [Now York.] 

3. Baron Arild Rosenkrantz, f. 9 April 1870, Maler. [Paris.] 

Den adelige danske Xiinie, 

uddod paa Mandnlinien den 12 Marts 1H25. 

Warinka Frederikke Ijouise Rosenkrantz, f. 10 Mai 1822 

(Datter af Kammerjunker, Amtmand Niels Prelicu Rosenkrantz, 

f. 30 Nov. 1795 t 1~ Martd 18^5), Enke efter Kammerherre 

Jørgen Wichfeld til fcitamhuset Engestofte. 

Den adelige svenske Linie. 

Carl Albrecht Holger Rosi^ncrantz til Oruj) og Glimmingo 
m.m., f. 30 Sept. I8i:j (Sun af Major Holger (»tto RiisiMicrantz, 
f. 9 Juli 1780 t 1 iNlarts 1810), svensk Kammerherre og Major 
(C2.)(S.Sv.3'.)(N.St.().:ii.), g. i;7Aiig. IbOO m.linny Adele Fred- 
rinno Sylvan, f. 19 Dec. IHlTi. [Orup ved 'romelilla.] liorn: 
I.Carl Ludvig Holger Roseiuraiitz, f. J7.)uli 1870, Loitiiantog 

2. Kegimentsadjutant ved Kronprinsens Husar-Reg. (R.*), g. 

861 Bosonkrautz. 

7 Mai 18fl8 m. Miirta Thuriiina Mørner, f. 29 Marts 187B. 
[Malm«.] Son: 

Jens Holger Holgersen Iloscncrantz, f. 4 April 1899. 
Z.Elisabeth Hedvig Ulrika Fredrika Adelaide, f. 2U Okt. 1871, 

Stiftsfrøken. 
3. Erik Peder Styge Henrik Frederik Kørjo Dieudonné Rosen- 
crantz, f. 31 Ucc. 1877, Volontær ved Kronprinsens Husar- 
Reg. [Malnio.} 
4. Frederik Jacob Tage Ulfstaml Roscncrantz, f. 2G0kt. 1879, 
Fanejunker ved skaanske Drag.-lleg. , Elev ved Krigsskolen 
paa Carlberg. 

Brødre: 
I.Henrik Enoeli Alexander Kosoncrantz til Gærsnæs, Stiby- 
borg, Ulriksberg og Axeltorp, i. 30 tSept. 1823, svensk Kam- 
merherre og Kitmester (S.V.2'.) (S.Sv.31.), g. 30 Juli lSo2 m. 
Ulrika Ottiliana Kosencrantz, f. 4 Sept. 182(5 t 28 Jan. 1881. 
[Gærsnæs.] liorn: 
a. Mogens Holger Henrik Gunde Rosencrantz , f. 29 Marts 

1856, Forpagter. [Stibyborg ved Gærsnæs.] 
b.Mette Margrethe Elsa Ulrika, f. O Sept. 1860. 
c.Elisabetli Mariana Ulrika Henrika til Toftaholm og 

Sveaborg, f. 28 Mai 1865. [Gærsnæs.] 
d.Axel Holger liver Roscncranta, f. 3 Okt. 1869, Forvalter. 

[Gærsnæs.] 
2. Børge Axel Jolian Christian Rosencrantz til Gyllebo og 
Fredriksborg, f. 26 Febr. 1831 , svensk Kaminerherro og Rit- 
mester (R.*) (S.Sv.3'.), g. 28 Juli 1866 m. Baronesse Char- 
lotte Enierentze SoTiliio Frederikke Rosenkrantz , f. 28 Juni 
1844. [Gyllebo ved Gærsnæs.] Horn: 
a. Ingoborg Lovisa IJhika, f. 18 April 1867, g. 18 April 1894 

m. Sognepræst til Gladsaxe og 'l'oniarp , Dr. i)liil. Bonkt 

Oléen, f. 11 Juni 1844 (g. 1" ni. Augusta Kruse, 2" 21 Okt. 

1885 m. Lovisa Anna Kllon Lagerstralc , f. 18 J.\n. 1852 

t 21 Marts 1892). [Jicrri'Stad og (Uadsaxe i iSkaaiio.] 
b.Elsa Hedvig Margaretha, f. 18 Marts 1870, StiftBtriiken. 
C.Martha Maria Magdalena, f. 9 Mai 1H73, Stiltslnikcn. 
d. Nils Borge Ulfstaud Rosencrantz, f, 1(» Sept. 1879, Sumaud. 
O.Fritz Verner Gottlob Itoseucrantz, f. 5 .Ian. 1885. 
f. Vivica Charlotte lienoditta, f. 23 Aug. 1886, Stiftsfruken. 

[Ourupgaard vod Nykjuliing [•'.] 
g. Carl Iver Christian lluseiurantz, f. 26 Jan. 1890. 

Faders Broder: 
Henrik- Ludvig IlosincrunI: til Sl.ar/iiiH , f. 24 Juni 17ti2 f 
ti) Sppt. IHU), svensk- <)lH-r.it. Datter: 

Marianne Axelina, f. 23 Aug. 1829. [Lund.] SOi! Rosenvinge. 

Rosenvinge. 

Kongens Skriver Mogens Jensen hleo adlet 31 Juli 1505. 

Hans Peter Albcrtin Rosenviiigo, f. 21 Okt. 1839 (Son af 
Skibstøinrer i Horsens Svenning Vilhelm Rospnvinpo, f. 
19 Febr. 1811 t 24 Juli 1874), SkorsUMisfeier og Bi'taillist fE.M.2.), 
g. 1* 21 April 18()(i m. Hansine Cathrine llasmnssen, f. 2t> Mai 
1840 t 23 Juni 1871, 2° 19 Okt. 1872 ni. Christine Caroline 
Amalie Mørk, f. 18 Sept. 1847 t 31 Juli 1891, 3" 11 April 1893 
m. Anna Jensen, f. 4 Okt. 18(il. [Bogense.] 
Søster: 
Karen Marie, f. 18 Febr. 1845, g. 21 Juli 18(58 ni. Skrædder- 
svend Niels Vilholm Andersen, f. 20 Juli 1844, separ. 1870. 
[Aalborg.] 

Faders Søskende 
af Farfaderens, Loitnant, Landivspeltor Havs Peter Rosen- 
vinges (f. 16 Okt. 1779 f 30 Jan. ISm 1. Ægteskab 
m. Elisabeth Dorothea Ascanius (f.l787, separ. ItS Juli 
1821, f .5 Mai 1S43, g. 2" m. Gaardmaud i Lumbuk Peder 
Bjerg Andersen, f. 17K3 f H Mal IKH't, 3° ^S Okt. ls3H vi. 
Husmand i Græstoft Lars Sererin Strenherg, f. 181H) : 
I.Severin Peter llosenvinge, f. 28 Jan. 1813, Skomager, g. i 
Marts 1843 ni. Charlotte Graff, f. 14 Dec. 1818 + i .Ian. ]8!I3 
(g. 1° i Marts 1834 m. Hohoist Christian Frederik Schubert, 
f. i Juni 1813 t 4 Aug. 1839). [Ringkjøhing.] 
Z.Christine Dortliea, f. 14 April 1814, g. 30 Okt. 1840 m. 
Blikkenslager Johan Peter Cliristensen, f. 7 Febr. 1817 f 
20 Febr. 1883. [Veile.] 

af Farfaderens 'J. Æqteskab m. Ki rstine Itonkiær (f. 4 Mai 
ISOO, g. 12 April 1S21, f 19 Xov. 1809): 
S.Carl Vilhelm Rosenviiigo, f. 14 Marts 1822, Kjøbmand, g. 
28 April 1851 m. Emma Henriette Marie Møller, f. 3 Hee. 
1832. [Grenaa.] l!i)rn: 

a. Metba Frederikke Conradino, f. 7 Nov. 1853, g. 6 Nov. 
1874 m. Herreekviperingshandler Niels Christian Selmer, 

f. 1 Nov. 184C. [Tilisted.] 

b.Hans Peter Rost^nvinge, f. 24 Juni 1856, Fabrikant og 
Kjøbmand, g. 19 Okt. 1882 m. Kina Jensen, f. 4 Febr. 1850. 
[Grenaa.] Børn: 

1) Christian Vilhelm llosenvinge, f. 25 Juni 1883. 
2)i;ilen Rasniino ('ecilie, f. 10 April 1887. 

3) Han s Peter Rosen vinge, f. 21 Okt. 1889. 

4) Maria Ulrikka, f. ti Juni IHiKi. 

C.Henrik Christian Rosenvinge, f. 9 Mai 1859, Kjøbmand, 

g. 28 Marts 1892 m. Olga Christensen, f. 20 Juii. 1871. 
[Randers.] Son: 

Hans ('liristian Rosenvinge, f. 27 Jan. 1890. 

363 23 Rosenvinge. 

d. Cathrine Kirstine, f. 3 Febr. 18fiC, g. 19 Nov. 188G m. 

Fotograf Martin Harald Waldemar l'oulsen, f. 24 Mai 

1865 t- [New York.] 
e.Jena Christian Kosenvinge, f. 19 Marts 1809, Kj»ljniand 

[Horsens.] 
4.Martha Helene, f . 3 Okt. 1824, g. 12 April 1354 m. Bogholder 

Jens Christian Aabye, f. 18 Mai 182:i. [Lemvig.] 
S.Peter Albertin Eosonvinge, f. 5 April 182C, Smedemester, 
g. 28 Doc. 1854 m. Karen iSIortensen, f. 3 Nov. 1832. [Otting 
ved Skive.] Born: 
a.Ane Kirstine, f. 12 Doc. 1855. 
b.Charlotte Elisabeth Konradine, f. 9 Jan. 1857. 
C.Hans Peter Eosi;nvinge, f. 12 Jan. 1859, g. 24 Marts 1887 

m. Sidseline Nielsen, f. 22 Jan. 1868. [Hoislev Station.] 

Søn: 

Karl Kristian Peter Rosenvinse, f. 18 Sept. 1887. 
d.Hansinc Catlirine, f. 20 Nov. 1801. 
e. Laura Amalie Caroline, f. 29 April 18(J4. 
f. Martin Albertin Eosenvinge, f. 29 Okt. IStiO , Dagleier, g. 

19 Mai 1893 m. Marie Johanne Schiining, f. 19 Juni 1865. 
g.Andreas Kosenvinge, f. 7 Marts 18G9, Snedker, g. m. Sine 

Dorthea Schiining, f. 1 Okt. 1872. 
h. Jensine Kirstino, f. 19 Okt. 1871. 
i. Hans Emilius Kosenvinge, f. 28 Febr. 1874. 
C.Nicoline Jiarie , f. 22 Juli 16^8, g. m. Væver Hans Marius 
Frederik Bech, f. 27 Okt. 1814 f 23 Febr. 1871 (han g. 1" 1842 
m. hendes Søster Hansine Frederikke, f. 14 Okt. 1820 t IC 
Sept. 1858). 
I.Niels Bfostrup liosenvhtge , f. 7 Okt. 183(1 f 2r, Mai 1HS9, 
Avlnbriif/e)-, g. 23 Okt. 186« m. Ane Marie Nielsen, f. 12 Okt. 
1839. [Litnborg ved 'J'arni.] Soniior: 
a.Hans Peter Koseiivingo, f. li Sept. 1809. 
b.Andreas Peter Kosenvinge, f. 10 Dcc. 1872. 
S.Otto Christian Kosenvinge, f. 15 April 1832, Avlsbruger, g. 
7 Nov. 1855 m. IMetha Jepsen Kautter, f. 8 nkt. 1831. 
[Skjern.] Born : 
a. Johannes Carl Vilhelm Kosenvinge, f. 7 Juni 18.'i7, Be- 

Btjror pua Ny Skivehua, g. 31 Juli 18J<2 ni. Ingelifv Hansen, 

f. 12 Marts 1803. [Ny .Skivebus ved Skive.] 
b.Anna Kjerstine, f. 21 Sept. 1858. 
C.Charlotte Klisalietli Conrailinc, f. 20 Marts 1860. 
d.Hans l'etcr Kost^nvinge, f. O (Jkt. 1S03. 

e. Peter Albertin Kosenvinge, f. 23 Jan. 1806. 

f. August Villieliu Kosciiviiigo, {. 23 Okt. 1870. 
g.Martha Helene, f. 19 Mai lti73. 

Farfaders IJnidre: 
1. S ven ni n (I Villiehn liosenviniie, /'. 4 Marts 17!) I f :10 Sfjil. 
1H30, Kuntiiierjnnher, Ki/iinHiiitioiisskrivir. J)atter: 

354 Rosenvingc. 

Vilhelmine Laura Caroline, f. 29 Jan. 1831, g. 21 Okt. 
1890 m. Provst Odin Wolff Tidcinand , f. 9 Febr. 1822 t C 
Sept. 1897 (han g. 1° 29 Dcc. 1844 m. Marie Nicoline Doro- 
thea Erikson, f. 24 Jan. 1821 t 15 Aiig. 1S88). [K.] 
.Jens Brostrup Bosencivge, f. 10 Dvc. ITJo f 15 Fehr. 1865, 
Sparekassefcasserer i liiiighjobinri. TJorn: 

a. Frederik Vilhelm Kosenvinge, f. 5 April 1822, Kammer- 
assesBor, Hospitalsforstandcr og Amtsraadssekretær, g. 1° 
17 Nov. 1803 m. Emilie Stricker, f. 23 Mai 1820 + 24 Jan. 
1857, 2° 27 Okt. 1858 m. Julie Dorthea Muller, f. IG Juli 
1833 t ti Aug. 1895. [Ribe.] Bom: 
l)Emilic, f. 22 Aug. 1800, g. 30 Dec. 1890 m. Cand. jur., 

Herredsfuldmægtig Johannes Jensen, f. IG Febr. 1800. 

[Nørre Sundby.] 
2)Maria, f. 15 Dec. 1802. 
3) Vi Ih elm Julius Rosenvinge, f. 30 Marts 1867, Bogholder. 

[K.] 
4)Albertine Vilhelmine, f. 5 Aug. 1808. 
6)Theodor Christian Rosenvinge, f. 17 April 1870, Advokat. 

[Boston.] 
6)Julie Vilhelmine, f. 25 Febr. 1872. 

7) Cathrine Frederikke Fritsc Hansine, f. 5 Marts 1874. 
8)Svend Vilhelm Rosenvinge, f. 15 Sept. 1878, Stud. jur. 

[K.] 
h.Iher Odin Iiosenvi>\ge, f. 5 Nov. 1S23 f 22 Sept. 18SG, Vhi- 
handler, g. 5 Juni 1851 m. Louise Frederikke Husted, 
f. 7 Aug. 1829. [Ringkjobiug.] Bom: 
1) Christen Louis Rosenvinge, f. 27 Mai 1852, Mægler, 

g. 3 Mai 1877 m. Clara Parkin Oliver, f. i Febr. 1854. 

[Newcastle.] Born: 

a) Louis Rosen vinge, f. 10 Juli 1878. 

b)Odin Rosenvinge, f. 18 Aug. 1880. 

c) Cl ara, f. 20 April 1884. 
2) O din Rosenvinge, f. 10 Mai 1858, Kjøbmand. [New- 

castle.] 
3) Jenny Marie, f. 30 Aug. 1801, g. 25 Sept. 1880 m. Sag- 
fører Theodor Severin Frølund, f. 20 Sept. 1845. [Ring- 

kjøbing.] 
C.Vilhelmine Albertine, f. 13 Dec. 1834, g. 25 April 1801 m. 
Stiftsfysikus Jørgen Johan Kiær (R.*D.M.), f. 5 Febr. 1829. 
[Ribe.] 
d. Marie Januaria, f. 1 Jan. 1843, g. G Juni 1808 m. Løit- 
nant, Sagfiiriir Gerhardt Sophus Cecilius Nccas, f. 29 
Sept. 1840. [Grenaa.] Rosenøm. 
Rosenørn. 

Asxessor Peder Mathii^soH linsenorn er- 
Jiohlt Vaafietthrev 'JO Mfirts l(l~!i. -■■ Kam- 
merherre, Oberst Henrik Christian Ilosenørn 
til Baroniet GtiUlborylaud hiev red I'atent 
af 1 April IHM ophoiet i friherrelir/ Stand 
med Nartiet Hosennrn- Leiin. — Vnnhenaf- 
bildning i Farver og fnldstiendig Slægttarle 
se Aargang 1887. 

Baron Erik Christian Hartvig Rosenøm- 
Iiehn til Baroniet Ijchn, f. 26 Mai 1825 (Sun 
af Kammerherre, Oberst, Baron Hnnrik Cliristian Kospnorn- 
Lehn, f. 6 Scpt. 1782 t 1* Aufj- 1847), Kammerherre, Hofjæger- 
mester, Premierloitnant (11.*) (E.I\[.l.), f,'- 17 Mai IdoU m. Baro- 
nesse Polyxene Adelheid Louise Kliso Pechlin von Lowen- 
bach, f. 22 Febr. 1834. [Hvidkilde ved Svendliors? ofr K.] Døtre : 
1. Baronesse Anna Christiane Adelheid, f. 23 April 1857, g. 
m. Kammerherre, Greve Frederik Alilcfoldt-Laurvigen til 
Kjærsgaard. 
2. Baronesse Edle Frederikke, f. 6 Juli 1860, g. m. pavelig 

Gelieime-Kammorherre, Baron Vilhelm Wedel Jarlsberg. 
3. Baronesse Polyxene Julie, f. 2(i Jan. 1862. 
4. Baronesse Erika, f. 23 Okt. 1871. (Vallø.) 
Broder : 
Baron Christian Conrad Sophus Rnsenorn-Lehn til Baro- 
niet Gnldborgland . f. 10 ^'ol'. trjl f 22 Marta IH!)!), Hnfjieger- 
nii'ster, g. 27 Juli 1864 m. Comtesse Benedikte Knutli, f. 2 
Mai 1842. [Orebysaard ved Saxkjoliinu.] 8i)n: 

Baron Frederik Marcus Uoscnøru-Lehn til Baroniet Guld- 
borgland og Kossjøliolm, f. 8 Aug. 1807, Forstkandidat. [Ure- 
bygaard.] 

Faders Brodre: 
I.Peder Otto Rosenorn, f. 24 Juni 177S f 29 Sept. 1828, Kamnier- 
herre, Stiftamtmand. Søn: 

Clirixtiaii Peder Theodor Rosennrn Teihnaun til Stamhii.iet 
Narholm, f. 17 Stpt. 1S17 f 10 Jan. 1879, Kammerherre, fh. 
Kultus- og Juntitsministvr. Datter: 
Ingeborg Christiane til Stamliuset Nørliolm, f. 27 Juli 
1852. [Nørholm ved Varde.] 
Z.Carl Gustav llosenorn, f. 14 J>ec. 1784 f 27 Juni 1868, Stift- 
amtmayid. Søn; 

Axel liosenorn, f. 14 Jan. 1824 f 11 Fehr. JH91, Herreds- 
foged. Søn: 

Carl Gustav Rosenøm, f. G Dec. 1802, Cand. phil. [K.] Bosenørn. 

Farfaders Broder: 
Matthias Peder Otto Hosejiorn til Katholm, f. 26 Juni 1751 
f 13 April If^lS, Kammerherre, Oherstloitnant. Sønner: 
\. Peter Otto Rosenorn, f. 15 Xov. 1776 f Hl Okt. 1847, Gene- 
ralkrigsk-onimisster, g. 1" 10 Sept. 1810 m. Eleanor e Ilyllesen, 
f. 28 Mai 1782 f 18 Dec. ISW , 2" 22 Dec. 1822 m. Cathrine 
Elisabeth Stemann, f. 10 April 178'J f IH Olt. 1870. Horn: 
a. Mathias Hans Kosenom*, f. ii Nov. 1814, Gcheiinekonfe- 
rensraad, Kainnierherre, Stiftamtmand, fh. In(lenri(;sniinister, 
kgl. Coniinissarius ved de jydske Jernbaner, Formand tor Sam- 
fundet for dansk-norsk Genealogi og Personalliistorie (S.K.* 
D.M.), g. 23 Nov. 1844 ni. Ludovica Emilie Olrik, f. 14 
Juni 1815 t 25 Sept. 1878. [K.] Børn: 
l)Anna Sophie Eleonora, f. 14 Sept. 1845. (Støvringgaard, 

Thaarupgaard.) [K.] 
2) Peder Otto JRoseuorn , f. 22 Febr. 1847 f 1 Aug. 1899, 
Loitnant , Stationsforstander , g. 3 Juni 1874 m. Marie 
Frederikke Cathrine Breckling, f. 10 Sept 1851. [Hos- 
kilde.] Børn: 
a) Peter Emil Mathias Bosenørn, f.2 Jan. 1877, Exam.jur. 

[K.] 
b)Marie, f. 2 Aug. 1878. (Vemmetofte.) 
c) Eleonora Sophie Elisabeth, f. 17 Juni 1880. (Vemmo- 

tofte.) 
d)Ingeborg Christiane, f. 30 Okt. 1881. (Vemmetofte.) 
3)Poul Christian Stemann Rosenorn, f. 23 Febr. 1851, 
Birkedommer og Skriver i Silkeborg Birk, g. 12 Juli 1876 
m. Christine Nicoline Matliildo Keimer, f. 29 April 1830 
(hun g. 1° 3 Okt. 1859 m. Professor Michael Nicolai Cliri- 
- Btopher Kali-Rasmussen, f. 25 Juni 1816 t 12 Marts 1863). 
[Silkeborg.] Son: 

Mathias Christian Rosenørn, f. 8 Sept. 1879, Forstelev. 
[K.] 
4)Peter Eleon Ernst Emil Kosenøm, f. O Mai 1852, Post- 
mester, g. 1° 9 Aug. 1881 m. Julie Albertine Ibsen, 
f. 1 April 1854 f x'O Mai 1897, 2° 4 Nov. 1897 ni. Louiso 
Mathilde Uawieho Boeck, f. 22 Nov. 18G4. [Kuglebjerg.] 
Søn: 
Poul Emil Mathias Rosenorn, f. 25 Sept. 1682, Post- 
elev. [Skjclskør.] 
6) Jacob iiadon Olrik Rosenorn, f. 23 Juni 1853, Kancclli- 
raad, Sekreta-r i Kommissariatet for Jcrnbancanlæg i Jyl- 
land. [K.] 
6)Eleonorn Cathriuc Elisabeth, f. 3 Juni 1855, Konvcn- 
tualindo i Slesvig JolianneBklostur. (Venimetoftc.) [K.] 
b.Poul Christian Stuiniinii Uosonoru, f. 9 Aug. 18..'4 , Rit- 
moster (R.*]).I\I.) (lO.M. I.^.), g. 16 Aug. IKMi ni. Caroline 
Gustave Sclimidt, f. 31 Juli 1832. [K.] Børn: 

857 RoBonørn. 

l)Anna Poulino liUdovica, f. 5 Kelir. 18G0, nestyroriiiJo for 
1. Afdeling af Værnclijemiiiet „Bethania". (Vemtnetoftc.) 
[K.] 
2)Petronella Louise, f. 21 Aur. 18C1 , g. 23 Jan. isno m. 
Herredsfoged i Hada Herred Frederik fl''ritz) Joacliini 
AugUBt Heltzen, f. 22 Okt. ISOl. [Odder.] 
3)Christine Marie Liitzow, f. 8 Juli 18ii3. (Vemmetofte.) 
4)Peter Otto Eosenurn, f. 12 April 1866, Loitnant i Kyt- 
teriets Forstærkning ved 4. Dragon-Reg. , Assistent i Fi- 
nansministeriets 2. Kevisionsdepartcnient, g. 14 April 1894 
m. Comtesse Ines Sybille Holstein, f. 20 Nov. 18U'J. [K.] 
Søn: 

Poul Ernst Rosenorn, f. 23 Jan. 1895. 
6)FTederik Cliristian Rosenorn, f. 22Nov.l8G7, Intendant 
ved 1. Artill.-Keg., g. 5 Mai 1S98 m. Ulla Kier, f. 211s'ov. 
1876. [K.] Datter: 

Ebba, f. 26 Juni 1899. 
6)Helene Christine, f. 4 Nov. 1809. (Vemmetofte.) 
7)Thøger Emil Rosenorn, f. 17 Marts 1871. 
8)Poul Christian Stemann Rosenorn, f. 10 Sept. 1872, 
Toldassistent, Loitnant ved Kjobenliavns Væbning. [K.] 
C.Catharina Elisalietb Wasserfall, f. 11 Marts 1831, Enke 

efter Oskar de Ser^ne d'Acqueria til iVterringgaard. 
.Frederik Ludvig Christian Fentz liosenorn'f. IS OH. 17S1 
f 16 Aug. 1834, Jiistitsraad, Guvernør pna St. Thomas og ilt. Jan. 
Børn: 

9,. Ditlev Ludvig Pentz Ro.'ienorn. f. 14 Maris 1817 f iO Marts 
1870, Plantutjeeier , g. 4 Okt. 1852 m. Luisa Martinez y 
Carreras, f. 16 Aug. 1824, Skolelærerinde. [Sti. Spiritus paa 
Kuba.] Datter: 
Anna Victoria, f. 23 Doc. ISfi.i, g. 6 Mai 1890 m. Told- 
kammerclief Andres Orsini, f. 4 Juli 1864. [Timas de 
Zaza paa Kuba.] 
b. Mario Louise, f. 14 Aug. 1818, g. 14 April 1842 m. Over- 
læge Mathias (J lir i s t i an Voter Otto Lanng, f. 27 Sept. 1810 
t 18 Marta 1889. [IC] 
C. Anna Caroline Mathilde, f . 8 Okt. 1824, g. 8 Febr. 1852 
m. Lodoix Vandier, f. 14 Sept. 1821 t 15 Aug. 1893. [Sau- 
ternes.] 
å.Thoger Emil linsenorn, f. 10Kt.lH2H f llJuni 1S(!8. .Skihs- 
forer , g. 22 Sept. 1859 m. Mario Éliiua Anne SaintespCs, 
f. 25 Dec. 1838. [Bordeaux.] Sun: 

Frédéric Rosenorn, f. 11 Juni 1860, Vingrossorer, g. 

2 April 1898 m. Madeleine Rebierre- Laborde, f. 2.'') Marts 

1872. [Ruo Emilu Fmircand 46, liordcaux.] 

L Christian Carl diiMur Homnorn til Luicorstriip, f. 17 Mai 

mn f so .Jan. ls:,:i. Soiiner: 

a.Petcr Eleoii Rosenorn (kalder sig Petersen), f. 16 Okt. 

358 BOBB. 

1815, g. 28 Dec. 1849 m. Anno Catrine Sclierf,', f. 10 Okt. 

1825. [Kirke-Helsinge veil Pliilipsdal.] Datter: 
Maren bofie, f. 12 Mai 1850, k- 8 Mai 1875 in. Arbeida- 
mand Anders Pedersen, f. 17 Marts 1850. [Fensholt ved 
Odder.] 
b.Hdvatd Fi-ederih Ditlev Rosenorn , f. 22 Jan. 1817 f 23 

Aug.1853, Vagtmester. liørn: 

l)Johan Christian Kosenorn, f. 7 Marts 1839, Stationsfor- 
valter og Postexpeditor (E.IM.2.), g. 18 Okt. 1806 m. Anna 
Caroline Nathalie Buch, f. 18 ^ebr. 1844. [Hadsten.] 
Børn: 

a) Dagmar Alexandra, f. 18 Okt. 1868. 
b)Valdomar Ditlev Rosenørn, f. 20 Nov. 1881. 

2) Anna Eleonore Vilhelmine, f . 3 Mai 1841, g. 26 Febr. 
1867 m. Stationsforvalter Carl Napoleon Maarup, f. 19 
Mai 1842. [Nykjwbing M.] 

3)Hilma Frederikke Charlotte, f. 18 April 1840, g. 16 Mai 
1884 m. Valdemar Timmé, f. 16 Mai 1844. [Estland.] 

4) Nicolai Theodor Kosenorn, f. 28 Sept. 1852, Forret- 
ningsbestyrer ved den kgl. Porcellænsfabrik (R.St.Stan.3.), 
g. 4 Juli 1875 m. Anna Maria Charlotte Gregersen, f. 21 
Jan. 1850. [K.] Søn: 

Otto Emil Roscnorn, f. 26 Aug. 1882. 
C.Theodor Kosenorn, i. 4 Mai 1830, g. 1 Febr. 1874 m. 

Augusta Balke, f. 9 Nov. 1853. [Baltimore.] Børn: 

1) Theodor Kosenørn, f. 16 Nov. 1874. 

2)Mathilde, f. 15 Febr. 1879. Ross. 

■ Generalkrigslcommiss(er Ahrander lioss , Jipis Moder var af 
den skotske Adel xslagt lioss af Balnagown, blev adlet ved Patent 
af 12 Juni 1782. 

Alexander Balnagown Ross, f. 21 Marts 1853 (Søn af 
Kanimorraad , fli. Overlærer og Kordegn Christian Vilhelm 
Ross, f. 15 Aug. 1812 t 10 Marts 18!I2), (irii»aorer, g. 4 April 
1888 m. Marie Johanne Hansen, f. 29 Juli 1854 (Jiun g. 1" m. 
Grosserer Villiam Budde Børgesen, f. 29 Mai 1836 f 27 April 
1885). [K.] Horn: 
I.Thyra Vallinrg, f. 10 Juni 1889. 

2. William .Mexaudor Baln:igii\vn Ross, (. 13 Sept. 1890. 

3. Christian Poul Alexander lialuaguwu Ross, f. 24 Okt. 1891. 

Soskeudi^ 
af faderens 1, yKijteskiili i:t Mni isfj ni. Louise Adol- 
phine Kelter, f. 22 Juli 1S12 f 30 Aug. lal.'i: 

369 K0S8. 

I.Marie Dorothea Frcilcrikkc, f. 17 No v, 1843, r. ZO Juni 187.") 

m. Lærer Aiidora Kasimisscn, f. 30 Dec. ISU. [(laiidloso.] 
2. Adolpliinc Villieliniiii' l'etrine, f. 8 Juni 1845, g. i!0 Aug- 1871 
m. Lærer Christian I)ue , f. 11 Febr. 1848 t ^^ Jul' 1*^97. 
[Errindlev ved Marilio.] 

af Faderens 2. Æytegkab 13 Marts 1S'>2 m. Sophie Mar- 
grethe DahlKtrom, f. 4 Nor. IHll f 13 Sept. IbSG : 
S.Mathilde Conradine Sophie, f. 22 Scpt. 1854, g. 5 Marts 1883 
m. Sognepræst til Tirsted, Slcjørringe og Veileby Christian 
Julius Alexander Bachevold, f. 2 Juli 1851. [lUibbelykke 
vod Rødby.] 
4. Severine Nicoline Charlotte, f. 5 Aug. 1856, g. 2 Jan. 1877 
m. Cand. phil., Lærer Anders Faurschou, f. 19 Jan. 1843. 
[Rudkjøbiug.] 
S.Julius Frederik Walker Ross, f. 11 Okt. 1857, Handlende. 

[K.] 
6. Christian Dahlstrøm Ross, f. 18 Juli 1801, Urtekræmmer. 
[K.] 

Faders Brødre: 
\.Hans Peter Julius Ross, f. 4 Jan. 1816 f 4 Juni 1899, Bager. 
Døtre : 

a.Marie Christine Augusta, f. 19 Juli 1857. [Korsor.l 
b.Petronelle Elisabeth Severine, f. 15 Febr. 1859. [Koraor.] 
2. Sophus Frederik }l'al moden Jloss, f. 7 Juli ls21 f 27 Mai 
1892, Oberst, g. 1" 7 Mai lH.'il tit. Christine Aiif/iista Jo- 
hanne Secher adopt. Moller, f. IS .Ian. 1S25 f 16 Fehr. ]Sr,2, 
2° 26 Aug. 1S57 m. Cathrine Dorlhee Caspersen, f. 30 Xoi\ 
1837 f 11 Juni 1890. Biirn : 

a. Poul August Alexander Uoss, f. 2 Febr. 1852, Plantageeier, 
g. 11 Sept. 1890 m. Martha Schroder, f. 1 Okt. 1872. 
[Buenos- Ay res] 
b.Hans Alexander Ross, f. 11 Juni 1858, Bogholilcr, g. 28 
Mai 1889 m. Victoria Cliirino y Belgrano, f. 6 Juni 1871. 
[Buenos Ayres.] Stm: 
Fe de ri CO Manuel Ross, f. 20 Marts 1890. 
C.John Ross, f. 10 Mai 1800, (iartner. [New York.] 
d. Elise Mario (Elma) Mutliilde, f. 5 Jan. 1803, f,'. IG Mai 
1890 m. Grosserer John Kicrulf Baltliasar Hornemann, 
f. 10 Okt. 1858. [K.J 

e. Ida Petronelle, f. 14 Aug. 1804, g. 28 Mai 1889 m. Kjobmand 
Peder Jensen, f. 8 Dec. 1857. [Vibor« ] 

f. Amalie, f. IG l-'ebr. 18U7. (Vemmetofte.) 
g.Fredcrikke Magdalene, f. 10 Juni 1870. (Vemmetofte.) 

Farfaders Broder: 

l'eter Vilhelm Koss, f.2'J Jan. 1793 f 23 April 1861, Løitnant. 
Søn: 

Fotil Alexander Uoss, f. « Sept. 1818 f 19 Fehr. IS'.HK Børn: 
l.Eliao Augusta Henriette, f. 6 April 18G3, g. 13 Dec. 1889 m. 

3G0 Kømeling. do Koepstorff. 

Snedker Gerhard Josef Køpke, f. 13 April 1858. [Ham- 
borg.] 

S.Elise Vilhelmine Cecilie, f. 21 Nov. 1865, Guvernante. [Ham- 
borg.] 

S.Nicolaus Vilhelm Alexander Ross, f. 23 Jau. 18G8, Skibs- 
arbeider. [Molln.] Remeling. En tydsk Slægt, som 1680 kom til Danmark med Patrochis 
Rønieliug, der dode 1736 som Generalloitnant. Ved konr/l. aahent 
Brev af 15 Okt. 1685 anerkjendes det, at lian og hans ægte ag- 
natiske Afkom hevhorer til den danske Adel. 

Emil Adolph Romeling*, f. 24 April 1851 (Son af Kaptain 
Carl Just Rymeling, f. 4 Juni 1807 t 8 Juni 187«), Ritmester 
og Næstkommanderende ved Grænsesendarmeriet (R.*), g. !i9 
Okt. 1878 m. Louise i'rederikke Dahlstrom , f. 11 Nov. 1853. 
[Ribe.] Sonncr: 
I.Carl Vilhelm Romeling, f. 30 Juli 1879, Sekondloitnant 

ved 7. Reg., Elev ved Officersskolen. [K.] 
2. Louis Sophus Romeling, f. 28 Sept. 1880. 
S.Erik Emil Johan Kønieling, f. 14 Okt. Ib8(j. 
4. Henry Adolph Romeling, f. 15 Jan. 1890. 
Søster: 

Clara Vilhelmine Nicoline, f. G Febr. 1853. (Vallø.) [Ringsted.] 
Faders Broder: 

Hans Henrik Someling, f. 11 Nov. 180!) f 15 Mai 1845. Son: 

Rudolph Someling, f. 6 Jan. 1839 f 12 Juli 1885, Khederi- 
fuldmægtig. Rorn: 
I.Jane Cathrine, f. 20 Aug. 18G3. 

2. Rudolph Carl Romeling, f. 15 Dcc. 1864. [New York.] 
S.John Kyle Romeling, f. 13 Felir. 186!). 
4. William Wallace Romeling, f. 14 Mai 1871. 
S.Agnes Kyle, f. 8 April 1874. 
6. Elisabeth, f. .S April 1878. 
7. Jam o s Camcron Romeling, f. 16 April 1680. de Roepstorff. Kaptain Johan Christopher lioepstorff blev adlet 6 April 1701 
med Xarnet de Jioep.ilnr/f. 

Den danske Linie. 
Olaf Christiane de Roepstorfl, f. 6 April 1802 (Son af Caud. 

301 ' Scavenius I. 

phil., Lektor Peter William de Roepstorff, f. 28 Jan. 1849 t 17 
Sept. 1895). [Kjærgaard ved Varde.] 

Søstre: 
I.Olga Frederikke Aupusta, f. 29 Juni 1879. [Kjærgaard.] 
2. Dagmar Cliristiane Tliereaa, f. 21 Sept. 1881. [Kjærgaard.] 
3.Agne8 Amelia, f. 19 Okt. 1890. [Kjærgaard.] 
Moder: 
Amelia Augusta de Eoepstorff, fodt Scuves de Oliveira, 
f. 25 Mai 1853, g. 7 Okt. 1876 m. Cand. pliil., Lektor Peter 
William de Roepstorff, Knke 17 Sept. 1895. [Kjærgaard.] 

Faders Soskeude: 
I.Therese Louise, f. 19 Febr. 1845, Konventualinde i Roskilde 

adelige Jomfrukloster. 
Z.Christian Sophus de RonpstorfT, f. 24 Jan. 185.3, Forst- 
kandidat, kgl. Trauslatftr og Tolk, Klitplantor, g. 4 Juli 1882 
m. Els abe Margarcthe Georgia Wodscliow, f. li Juli 1852. 
[Kjærgaard.] 

Farfaders Søster: 
Sophie Harriet, f. 24 Jan. 1823. (Thaarupgaard.) [K.] 

Farfaders Farsoster: 
Cathinca Charlotte, f. 8 Okt. 1808, Klosterfroken paa 
Vemmetofte. 

Den norske Linie. 
Carl Ludvig Gyldenstjerne de Roepstorff, f. 28 Juni 1833 
(Søn af Kaptain , Postmester Frederik Cliristian Gyldenstjcme 
de RoepstortT, f. 9 Mai 1795 f 23 Marts 18(i5), Dampskibsex- 
peditør. [Vallø ved Tøusberg.] 

Søstre: 
I.Frederikke Christiane Gyldino, f. 6 Marts 1830. [Skien.] 
a. Laura Marine, f. 10 April 1831. [Eidsvold vod Kristiania.] 
S.Amalio Justine Adolpliino, f. 13 Mai 1830. [Vallø.] 
4. Sara Christiane Nicoline, f. 4 April 1840. [Skien.] Scavenius I. 

Kammerherre Veder llrnmiitm Srdieiiinx til Gjorsfev elr. blev 
ved Patent af 23 Dec. lnt:i uptaijcn i den duiiske Adelstand. 

Jako)> Frederik Scavenius til Gjorslev, Siiliolni, Erikstrup, 
Bretlflykko og Scinhus, f. 12 Sept. lt<3S (Søn af Kumnierlierre 
Poder itrønnuni Scavenius til (ijorslcv otc, f. Il .Ian. 1795 f 4 
Doc. 1808), Cantl. polit., Ih. Minister for Kirke- og Undervis- 
ningsvæsenct, Medlem af l''olketliinKet, Kaninierlierre (l).M.S.K.*) 
(K.M.2.), g. 21 Juni Ibtlf. m. Louise Sovliie Castouier, f. 4 Sept. 
1844. [Gjorslov ved Storohedingo og K.] Høm : 

302 Scayeniua II. 

I.Peder Brønnum Scavenius, f. 12 April 18t;u, g. 2S April 1893 
m. Eniinu Andrea Fem an da IMouricr- Petersen, f. Itj April 
1871. [PaastrupRaiird ved Slangerup.] JJotre: 
a.Maria Louise Alvilda, f. 17 l'ebr. 1S97. (Roskilde.) 
b.Elisabeth Anna, f. 28 Okt. 1898. 

2. Julius Frederik Christian Scavenius til Egcbæksande, f. 8 
April 1868, Cand. jur., Assistent i Finansministeriets 1. Revi- 
sionskontor. [K.] 

3. Alix Karine Lucie, f. 29 Nov. 18G9. (Vallu.) 

I.Carl Sophus Scavenius, f. 24 Juli 1871, Kontorchef i Ulykkes- 
forsikringsselskabet „Folket". [K.] 

S.Harald Koger Scavenius, f. 27 Mai 1873, Stud. mag. [K.] 

6. Birgitte, f. 12 April 1875. 

T.Knud Gjord Scavenius, f. 21 Sept. 1879, Boghandlermed- 
hjælper. [K.]. 

Søskende: 

I.Carl Sophus Scavenius til Klintliolm , f. 9 Aug. 1839, Cand. 
polit. , Kammerherre, g. 20 Aug. 1809 m. Annie Julie Eniely 
Gustave Thyra Castonier, f. 20 Nov. 1850. [K.] Bom: 
a. Jakob Frederik Scavenius, f. 30 Aug. 1870, Student. 

[Amerika.] 
b.Carl Sophus Scavenius, f. 7 Mai 1872, Cand. jur. [K.] 
c. Gjertrud Annie, f, 17 Marts 1874. (Vallo.) 
d.Holger Frederik Scavenius, f. 31 Okt. 1875. [K.] 
e. Erik Julius Christian Scavenius, f. 13 Juni 1877, Stud. 
mag. [K] 

f. Annie Katherine Sophie Agathe, f. 5 Febr. 1879. (Vallø.) 

g. Fergug Roger Scavenius, f. 24 Okt. 1880. 

h. Karine Lucie Sophy (Caroline, f. 22 Aug. 1882. (Vallø.) 

i. Ove Henrik Scavenius, f. 1 Mai 1884. 

k. Henrik Edgar Scavenius, f. 3 Sept. 1887. 
2. Karine Lucie Elisabeth til Krogsdal , f. 2 Okt. 1^40, Enke 

efter Ritmester, Baron Rudi)lj)li WedcU-Wedellsborg. 
3.Anna Christine, f. 2(5 Mai 1842. [Rom og Caatello di Mazzé 

i Piemont.] 
4.Peder Bronnuin Scavenius til Voergaard, f. 30 Juli 1845, 

Cand. jur., Landva-aenskommissa-r, Aiiitsraadsmedlem (li.* 

D.M.). [Voergaard ved Flauenskjold.] Scavenius il. 

llofjipftermenter Jiilob Jirniiiiuui Sraveiiins til Hiixiiirx , der 
var ett ISrndev til fornirviite hiiiiiiiKrlicrrc reder liyonnmii Sru- 
veniiis, hleo red l'titent af 'J(l Marts Ifiii optayeii i den danske 
Adelstand. 

363 Schack. 

Otto Jakob Brounuin Scavenius til Basnæs*, f. 19 Mai 1843 
(Sim af Hofjægcnnestfr Jakol) IJrøuniim Scavrnius til Bas- 
næs, f. IS Okt. ISU t O Aut,'. 1850), Kanimerherre, Hofjief;er- 
mester, Aintsraa<lsmedlciii, Korniaml for Sort) Anitd Dkoiioiiiiske 
Selskab, Formand for Forenini,'(!n til den ædle Hesteavls Krenime 
(R.*D.M.), B- 3 Jan. 1874 ra. tJonitesse Christiane Scheel, f. 
28 Jan. 1855. [Basnæs ved Skjelskor og K.] Soiiner: 
I.Otto Christian Jakob Jorden Brønnum Scavenius, f. 10 

Dec. 1875, Cand. mag., GesandtskabBattaché. [Paris.] 
a.Mogens Erik Frederik Peter Brimnum Scavenius, f. 2 Sept. 

1877. [Beldringe ved Præsto.] 

Soster: 

Karine Lucie Sojihie, f. 30 Aug. 1844, g. m. Kammerherre 
Carl Casteuscbiold til Borreby. Schack."^ 

Gammel nordti/duk AdelasUiyt , af hvilken Hans Schack i det 
17. Aarli. ko»i til Danmark , 6 Jan. 1668 blev naturaliaeret oij 
25 jUdi 1671 oplioiet i grerelif/ Stand. 17 Sept. IIIJ erlivercede 
Greve lians Schack Bevillinrj pan, at alt hans Afkom maa fore 
Grevetitel. — Kammerherre Engel Carl Ernst von Schack blev 
naturaliseret 17 Jan. 1776. 

Den adelige Linie. 
Carl Friedrich Ernst von Scliaek, f. 14 April 1833 (Son af 
Carl Wilhelm von Schack til (irammow i ^leklenborcr, f. 30 
Dec. 1800 t 5 Dcc. 1837), preussisk (ieneralloitnant af Kaval- 
leriet (M.Gr.l.) (Pr.K.O.;J.) (Pr.Kr.L>.) (Pr.J.) (Pr.J.K.2.) OI.V.Kr.2.) 
(K.St.A.2.) (R.St.Stan.2.) (K W.l.) (l.Kr.2.), g. 7 Xov. 18(i'J m. 
Elma Laura Hedwig von Borcke, f. 7 Mai 1850. [Hannover.] 
Born : 
I.Emmy Caroline Amanda Wilhelmino, f. 31 Harts 1872. 

2. Fred a Caroline Marguretbe, f. 13 Sept. 1874. 

3. Carl Curt Siegfried von Schack, f. oO Okt. 1875, Sekond- 
luitnant ved 1. meklenb. L»ni^'.-Kcg. Nr. 17. [Ludwigslust.] 

Faders Brod re: 
I.Ferdinand von Schack (il )t'ichmannsdorf i Meklenborg, 
f. 24 Dec. lSor> f 8 Marts li^f^'J. Born: 

a. August von Schack, f. za Aug. 1834. 

b. Ina, f. 17 Marts 1837, g. 3 Juli IbUG m. preussisk Kaptain 
Heino von Haiit/.au, f . 8 Marts 183« j 2 Dec. 1670. [Kostok.] 

C.Anna, f.23 Mai 1843, g. 4 Nov. 18ti2 m. fh. preussisk Oberst- 
loitnant Ferdinand von Weltzien ( Pr.U. 0.4.) (Pr.J. Kr.2.) 
(Pr.J.) (M.V.Kr.3.) (M.F.K.2.), f. 28 Juni 1811. [Rostok.] 

301 Schack. 

Z.Eduayd von ScJiack til Jeesuu i Østpreussen, f. 22 Juli 1811 
f 9 Marts 1854, g. m. Natalie Sclilick. Soiiner: 
a.Cbrigtian von Schack, f. 20. Nov. 1840, fh. preussisk Rit- 
mester. [Elbing.] 
h.Ernst von Schack, f. 17 Okt. 1842 f 21 Marts 1880, g. m. 
Anna von der Groeben. Datter: 
Natalie, f. 14 Jan. 1875. 

Farfaders Brødre : 
I.Friedrich Ferdinand von Schack til Stasxoiv , meklenborg- 
sehweriusk Overforster, f. 77 'Nov. 178U f 30 Mai 18'>5. Sunner: 
a. Arnold von Schack, f. 8 IMarts 1813, preussisk Kammer- 
herre og Legationsraad, g. 4 IMai 1844 m. Clara AmC-lio 
Caroline Benccke von Groditzberg, f. 20 Febr. 1812. [Genf 
og Gorlitz.] Son : 

Hans Friedrich WiDielm Arnold von Schack, f. 6 Fehr. 
1845 f 13 Jan. l^iST , 2^reitssi.ik Kammerherre og fh- Kap- 
tain, g. 30IMail874 ni. Anna Louise Gertrud von Wiede- 
bach und Nostitz-Jankendorf (li. Ther.), f. 9 Nnv. 1849. 
[Dresden.] Sminer: 

a)Hans Karl Marcel Ekkeliard von Schack, f. 11 IMarts 

1875, Sekondloitnant ved det preuss. Keg. Gardes du 

Corps. [Potsdam.] 

b)Ekkehard Engel Chlodwig von Schack, f. -7 Nov. 

1888. 

b.Friedrick von Schack, f. 18 Dec. 1818 f Hi Aug. 1870 ved 

Mars-la-l'our , preussisk Oberst og Konimandor for det 

13. Ulan-Jteg., g. T m. Marie Louise von Borcke , f. 

4 Juli 1836 f 6 Sept. lSr>8 , 2" 17 Mai 1800 m. Adelheid 

von Borcke, f. 20 Nov. 1839 (hun g. i" 29 Juli 1893 ni. fli. 

Oberstloitnant i det preussiske Gendarmeri, Baron Karl 

Ludvig Ferdinand von der Goltz til Wolt'shølie, f. 3 Dec. 

-1837 [han g. 1° 12 Mai 1801 ni. Ernestine von Domliardt, 

f. 26 Nov. 1843, skilt, t 10 I-'ebr. IH'.iS, 2° 22 Juli 1890 m. 

Hulda von Mctzscli , f. von Hatte, f 1891]). [Blankonburg 

a. H.] Datter: 

Thekla, f. 19. Febr. 18.')7, g. 24 Juni 1879 m. Klaus 

Eduard Ileinrich Kerdinand von Keden til Morsleben, 

f. 31 Rlai 18o7. [Morslobeii i Hannover.] 

C. August von Schack, f. 17 Sept. iNJ.i f 1!) X„v. 1891, sach- 

sisk Overja'fiermester , g. 20 Nov. 18.''i.''> ni. Anna von Schlot- 

heim, f. 2 Nov. 1833. [Gotha.] Dotre: 

1) Julie, f. 5 Dec. ]8;")8, g. 1 Juni 1885 m. fli. preussisk 
Major Friedrich Lindstedt til Mullwitz i Nederlausitz, 
f. 5 Nov. 1844. 
2)AugU8ta, f. 3 April ISnO, g..l Okt. 1888 m. Eberhard 
Declo Friedrich Ernst von Krosigk til Thiingoda i 
Sftchsen-Gotha, f. 13 t)kt. 18.')7. 

365 Schack. 

H. Ernst Peter von Schack til Xtistrotr, f. 2 Ang. 1783 f 1 Okt. 
J842. Bom : 
a.Ina, f. 3 Juli 1816, g. 27 Nov. 1833 ni. Oberst Karl von 

Heister, f. 2 Dec. 1792 f 2 Mai 1848. [Hannover.] 
b.Bertha, f. 19 Seiit. 1820, c y Okt. 1840 m. Landraad 

Josias von Pliisliow til Kowalz, f. 12 Juli 1815 t IC Marts 

1894. [Kowalz i iVIekleuborg.] 
C. Adelbert von Scliack til Ehnikendorf og XiiAtrou; f. 1 Sepl. 

1822 f 7 Nov. 1S3]. Born : 

1) Clara til Ehnikendorf, f. 3 Nov. ISt!). [Schwcrin.] 

2) Hans Eliniecke von Schack til Nustrow , f. 5 Juni 1851, 
fh. preussisk Preniicrloitnant, g. 5 .Juni 187C ni. Anna 
von der Dcckeii, f. 5 'Juni 1857. [Nustrow ved Tessin i 
Meklenborg.] Børn: 

a) Christian von Schack, f. 10 April 1877. 

b)Elf riede Marie, f. 25 Marts 1882. 

c) Han 8 Adelbert von Schack, f. 25 Dec. 1S84. 

3) Marie til Ehnikendorf, f. 5. Xov. 1852. [Scliwerin.] 

4) Anna til Ehinkendorf, f. 25 Okt. 1855, g. 29 Mai 1883 
m. preussisk Generalmajor Hermann von Giese, f. 24 
Juni 18.. + C Jan. 18S6. [Schwerin.] 

5) Magdalena til Ehnikendorf, f. 27 Marts 1858. [Schwerin.] 

Den grevelige Linie. 

Greve Hans Schack til Grevskabet Schackenborg med Sol- 
vig og til det Seekainp'ske Fideikommis med Stift, f. 12 Dec. 1852 
(Son af Kammerherre, Greve Otto Didrik Schack til Grev- 
skabet Schackenborg etc, f. 3 Okt. 1810 t -•> Juli 1850, af 
dennes 1. Ægteskab 15 Mai 1842 m. Frederik ko Kosine Juliane 
von Krogh, f. 1 Aug. 1823 t 17 Dec. 1852), g. 23 Nov. 1880 m. 
Comtesse Henny Eouise Villiulniine Lerche, f. 14 Sept. 1858. 
[Schackenborg vod Mogeltoiider.] Biirn: 

1. Greve Otto Didrik Schack, f. 11 Jan. 1882. 

2. Greve Christian Scliack, f. 24 Doc. 1882. 

3. Cointcsso Ellen, f. "J Mai 1884. (I'reetz.) 

4. Comtesse C orne li o, f. 2(> Okt. 1885. (I'reetz) 

5. Comtesso Agnes Johanne Elisabeth, f. 20 Aug. 1887. (I'reetz.) 

6. Greve Plrik Hans Scliaik, f. 17 Sept. 1889. 

7. Comtesse Frederikke Elisabeth, f. 11 Marts 189.5. (Itzehoc.) 
Stifiiiodor: 
Enkegrovinde Johanne ("hristiano (^ornt-lia Schack, f«dt 
von Krogli, til Tirsbæk, f. 12 .luli 1825, g. 5 Juni 185ti ni. Kam- 
merherre, (ireve Utto Didrik Schack til Grovskabot Schacken- 
borg, Enke 2U Juli 1850. [Tirsbæk ved Veilc] Schaffalitzky de Muckadell. 

Schaffalitzky de Muckadell. 

En schwabisic Adehshcijt, der i det 17. Aarh.'x Slutning kom til 
Danmark. Gehetuteraad Albert Christopher Scliciff'alit:lij de 
Muckadell til Arreskov optoges 2 April 1783 i Grevestanden. 

Greve Erik Kngelke Schaffalitzky de Jluckadpll til Grev- 
skabet Muckadell samt til Kodkihle, f. 25 Dec. 1834 (Søn af 
Kammerherre, Greve Albrecht ("hristoplier Schaffalitzky de 
Muckadell til Grevskabet Jluckadell, f. Åi :\rarts 1!?00 + ti April 
1858), Kammerherre (R.*n.M.), g. 28 iMai 1858 m. Bernhar- 
dine Kosegarten, f. 28 Jlai 1834. [Arreskov ved Korintli.] 
Børn: 

1. Greve Albrecht Christoplier Carl Ludvig Schaffalitzky de 
Muckadell, f. 11 Juli 1859, Cand.jur., HofjiOfrermester, Aints- 
raadsmedlcni, p. 7 Sept. 1887 ra. Cliarlotte Cliristiane Sophie 
Cederfeld de Simonsen , f. 12 Dec. 1802. [Brobygaard ved 
Brobyværk.] Bom: 

a. Greve Erik Schaffalitzky de Muckadell, f. 5 Aug. 1888. 

b.Comtessc Elisabeth, f. 18 Dec. 1889. (Vallo.) 

c. Baron Wilhelm Bendt Schaffalitzky de Muckadell, f. 21 

April 1892. 
d. Baron Christian Albrecht Schaffalitzky de Muckadell, 

f. 21 Aug. 1894. 

2. Baron Carl Bernhard Schaffalitzky de Muckadell til 
Rynkebygaard, f. 2GMail8Gl, l<andva'seuskommissa?r, g. 8 Juli 
1887 m. Nancy Ellen Hansen, f. 22 Juli 18G1J. [Rynkebygaard 
ved Ringe.] Biirn: 

a. Baronesse Emma, f. 4 Marts 1889. (Vallo.) 

b. Baron Ove Schaffalitzky de Muckadell, f. 7 Mai 1890. 

c.Baronesse ^Margrethe, f. 4 Marts 1893. (Vallo.) 

3. Comtesse Fanny, f. 5 Aug. 1863, g. m. Baron Axel Bille- 
Bralie. 

4. Baron Ludvig Sophus Vilhelm Scliaffalitzky de Muckadell 
til Rodkilde, f. 24 Sept. 18U5, g. 5 Juli 1893 m.Emma IMar- 
prete Hansen, f. 18 Juni 1809. [Rødkilde ved Vesterskjer- 
ninge.] Sønner: 

a. Baron Jo li au Ludvig Schaffalitzky de Muckadell, f. 21 

April 1894. 
b. Baron Henning Emil Schaffalitzky do Jluckadcll, f. 17 

Mai 1895. 
c. Baront'sso Fanny, f. 20 Aug. 1898. (Valht.) 
S.Baron Erik Otto Vilhelm Schaffalitzky de Muckadell, f. 
30 April 1870, Cand.jur., Assistent i Kiuansministeriets 1. Re- 
visionsdepurtement. [K.] 

Soskondo: 

1. Comtesse Louiso FrcchTikkc; Charlotte, f. 13 Juni 1832, 

g. 30 Aug. 18C0 m. Kammerherre, Dejiartcnientasekrctær i 

3C7 Schaffalitzky de Muckadell. 

Udenrigsministeriet Sophus Imanuel Anton Bojesen, f. 20 
Jan. 1827 t 18 Juni 1890. [K.] 

2. Comtesse Betzy Villiclmino, f. 1 Aug. 1833, g. 4 Mai 1859 
m. Jagtjunker Ove Peter Henrik Paulsen, f. 20 Sept. 1822 
t 15 Marts 1883. [K.] 

3. Comtesse Maria Kosa Hanne, f. 19 Mai 1836, g. 27 Kebr. 
1871 m. Jens Peter Kaae, f. 14 Mai 1837. [K.] 

4. Comtesse Angelica Augusta Julia, f. 29 Juni 1841, Stifts- 
dame i Vallo. [Skjolilemose ved Stenstrup.'] 
6. Baron Carl Henrik Ditlev Vilhelm Scbaflulitzky de IMucka- 
dell til Skjoldemose, f. 13 Febr. 1843, Hofjægermester (K.*). 
[Skjoldemose.] 

P'aders Brødre: 
1. Baron Ludvig Detlev Schaffalitzlij de Mucladell , f. 10 Jan. 
1804 f 30 Sept. ISGi, Forst- og .Juglju>der. Born: 
a. Baronesse Hedevig (^harlotte .\nialio, f. 13 Sept. 1831, 

Enke efter Baron Erik liillc-Brahe til BJiirncmose. 
b. Baronesse K rik ka Josophino Eleonora, f. o dkt. 1,^3.0, Enke 

efter Kanunerlierrc Sophus Skeel til Staininiset Birkelse. 
C.Baron Sophus Erik Skeel Scliaff'alitzkg de Muckadell, f. 
10 Sept. li>36 f 10 .Xuui 1S!)2. Born: 

1) Baronesse Anna, f. 20 Marts 18G4, overord. Stiftsdame 
i Vallø. 

2) Baronesse Louise, f. 13 April 1800, overord. Stiftsdame 
i Vallø. 

3) Baron Erik O s k a r Schaffalitzky de Muckadell, f.8 Nov.1871, 
Premierløitnant vod 4. Dragon-Uug. [Næstved.] 

4) Baronesse Betzy, f. 15 Ni.v. IbTJ. (Vallø.) 

d.Baron Ludvig Hornbard Maxiinilian ScbatTalitzky de 

Muckadell, f. 10 Mai 1843, Obcrstloitnant (K.*) (E.M.2.) (S.A. 

3'.), g. 19 Jan. 1877 ni. Fanny KirstiiK! Laurine Nielsen 

adopt. Holm, f. 19 Uec. 1859, skilte 29 Okt. 1891. [Hillcnul 

oé Stockholm.] liiirn: 

1) Baron Kai SchatTalitzky do Muckadell, f. 23 Okt. 1877, 
Sekondloitnant af Flaaden. [K.] 

2) Baronesse Carnien Elisabeth, f. 12 Sopt. 1887. (Vallo.) 
3. Baron Carl ChrUtian Schall alitzkij de Muckadell, f. U Okt. 
1808 f 1 Okt. 1S44, Kummer junker, Loilunnl. Born: 
a. Baron Emil Erik Scliuilalitzkn de Muckadell, f. 31 I>ec. 

1H37 f 10 Marts IH'Xj, Kitiiimrrherre, Oherslloilnant g. 21 Jan. 

1871 ni. Louise Frederikke Caroline Oxholm, f. 1 Dcc. 

1843. [K.] 
b. Baronesse Vilhelm in o ('liarlotto Henriette Louise, f. 

22 Mai 1840, Stiftsdame i ValUi, konst. Priorinde paa 

Odense Klostor. (Vi'miiiotofte.) 
Baron Vilhelm Joseph Henrik Schti/lidit^k;/ de Muckadell, f. 
3 Marts ISll f l'iI Juli 1X711, Kammerherre , Amlsforvaller. 
Døtro : 

SG8 Scheel. 

a. Baronesse Harriet Charlotte, f. 6 April 1853, g. m. Greve 

Harald Holck til Skeinge. 
b. Baronesse Olga Fanny, f. 5 Jan. 1859, overord. Stiftsdame 

i Vallø. 
Scheel — Scheele. 

Tijdsk Slnyt , iler i det 17. Aurh. kom til 
D(t)tiiiurk , oy af hvilken de wgte uiinatiske 
Dexcendeiiter fif den T73S afdoile GineruUoit- 
ticint lians Hehirich Sclieel ved kgl. aabeiU 
lirev af 1 Okt. 1S!)0 ei-e iinerkjeiidte som 
lienhorende til den danske Adel. — Vaabcn- 
afbildninijev og fuldstændig Slægttavle se 
Aarg. 18U3. 

Ijiiue I. 
Den preussiske Gren. 
Hans Wilhelm Theodor Scheel, f. 1 Dec. 1820 (Son af 
preussisk OberstUiitnant Heinrich Scheel, f. 12 April 1794 -(• 
27 Sept. 1850), fh. preussisk Major (Pr.Kr.y.) (Pr.E.O.-l.) (S.E.H.3.) 
(S.I.K.2.), g. 4 Juni 18U2 m. Elisabeth Franzisca Rocca, f. 23 
Aug. 1840. [Wiesbaden.] 

Søskende: 
I.Otto Scheel til Scheelshof , f. 10 Jidi 1S1!> f IS AVr. 1SH4, fh. 
preussisk Kaptain, ff. 23 JTarts 1857 m. Johanna Braun, 
f. 9 Mai 1828. [Sclieelshof ved Arys i Ostproussen.] Dotre: 
a.Marie, f. 24 Uec. 1857, g. 29 Aug. 1884 m, (Jodseier Erd- 
man Julius Krause, f. 1839 f- [Pissanitzen ved Lyk i Uat- 
preuaseu.] 
b.Holone, f. 29 Aug. 1859, g. 28 Sept. 1887 m. Pastur Oswald 
Martini, f. 5 Aug. 1839 t 12 April 1889. [Brieso ved Ocls 
i Schlesien.] 
C.Anna, f. 30 Sept. 18G1, g. 14 Aug. 1885 m. Max Otto Gott- 
lob von Proekh til Obielewo, f. 26 Mai 1854. [Obielcwo i 
Posen.] 
a.Heinrich Carl Ferdinand Scheel, f. 19 Marts 1834, preussisk 
Kaptain. [lU'rlin.] 

3. Kl i se, f. 29 Marts 1820, g. 3 Sept. 1844 m. Pastor Gustav 
Adolph Antzo, f. 8 Marts 1813 + 21 Doc. 1873. [Miiiden.] 

4. Max Scheel, f. 28 April lP:i'.), Codsforvnltpr. g. 27 Febr. 1859 
m. Anna ViTonclli, f, (i Aug. 1831. ( ltrics(>.] Born: 

a. Otto Sclii'ol, f. 13 l>ec. in.'i9, Anitsiiiiwnlt, g. 4 Juli 1885 m. 
Marie (Marka) Aii«uKto HcIimio Gloeckner-Oarl, f. 22 Mai 
18t;ii. [Ualliau i Sclilcsi.ni.l Son: 

Ernst Guntlier Sclieel, f. 21 Febr. 1897. 3G9 U Scheel. 

b.Max Scheel, f. 7 Juli 18G2, Kuptain op Komiiagniclicf ved 
6. preuss. Inf.-Rog. Nr. 105 „Kiiuig VVilhcltii II von Wiirttcm- 
berg", g. 12 Febr. 1B91 m. IJarbara Elise Poppe, f. 2a Scpt. 
1808. [Straabors.] Bom : 
l)Thitniar Scheel, f. 11 Dec. 1891. 
2)Ingeborg Barbara, f. 21 Jan. 1893. 
3) Krik Hans Gottfried Scboel, f. 20 Juli 1894. 
C. GUnther Scheel, f. 25 Okt. 1863, Domæneforpagtor, g. 
19 Mai 1888 lu. Olga Toat, f. 10 Dec. 1605. [Mcllendorf 
ved Sagan.] Datter: 

Ruth Lucie, f. 29 Juli 1889. 
d. Marie, f. 5 Juni ISiio, g. 28 April 1S8G ra. Erwin von 
Bappard til Hciiirichswalde , f. 22 Aug. 1800. [Ileinricha- 
walde ved Botsclie, Posen.] 
S.Marie, f. 27 Jan. 1841. [Juliiisburg.] 
Faders Broder: 
Otto Albert Scheel, f. S Mai 1706 f 29 Juni 18G5, preussisk 
Oberst ved Inge7iiorerne. Born: 

\. Max i milian Heinrich Juli hh Scheel, f. 25 Dec. 1H26 f 28 
Okt. ISGl, preuKsink Kaptain, g. 18 Sept. 1852 m. Marie 
Josephine Kogge, f. 19 Blarts 1832, Medbesidderiudo af 
Rogge-Stiftelsen. [Doberitz ved Spandau.] Datter: 

Maximiliane Caroline Augusto Ottilie, f. 18 Sept. 18G1. 
2. Otto Albert Scheel, f. 17 Juli 1832, Landmaaler. [Arns- 

berg, Vestfalen.] 
S.Anna, f. 12 Dec. 1837, Dame du Sacré-Coeur i Prag. 
i.Heinrich Frantz Sclieol, f. 9 Okt. 1839, preussisk General 
af Infanteriet, Pra>8e3 i Militæroverexaminationskoninii.^sionen 
(Pr.Kr.l.) (Pr.R.0.2*.) (Pr.J.K.2.) (W.F.l.) (S.A.l.) (S.E.H.l.) (S. 
H.F.l.) (M.Gr.l.) (\V.Kr.2.) (l!r.lI.L.2.) (R.St.A.2*.) , g. 21 Mai 
1872 m. Martha Hartmann, f. 4 Aug. 1850. [Berlin.] Dotre: 
a. Ilse Maria, f. 22 April 1873. 
b.Martha Margarethc, f. 25 Febr. 1875. 

C.Anna Elisabetli (Elly), f. 1 C»kt. 1877, g. 18 Alarts 1898 m. 
Dr. jur. Fritz IJackbausen til Nottelhammer , f. 15 Jan. 
1866. [Ncttelhammer ved Uhinon.] 
d.Erica Constanze Julia, f. 22 Nov. 1881. 

I 

Den danske Gren (Scheele). 

Ludvig Ferdinand Aui,'ust Scheele, f. 22 April 1833 (Stfn af 
Gehoimekonferensraad, Kamnierlicvri.', OrdcnsvicckansliT, l'den- 
rigsniinister og Minist<'r for HolstiMi og Lauenborg, Kicbh'r af 
Elefanten Ludvig Nicohius ScIhm-Ic, f. 14 Okt. 1790 f i Jan. 1874), 
Kammerherre, fh. 2. Staldmester (('-'. D.M.) (Gb.E.T.) (S.V.2'.) (K. 
St.Stan.l.) (N.St.0.2i.) ((ir.l''r.2*.) (P.V.V.2.) (Pr.K.U.2.) (O.J.Kr.3.) 
(S.H.E.2.) (S.N.3.). [K.J 

870 Scheel. 

Søskende: 
I.Jane Juliane Emma Klisabeth, f. 30 Nov. 183U, Priorinde 

paa Slesvig Johanneski. 
2. Carl Joseph Ltidcig Scheefe, f. 6 Noe. 1S41 f 2 April 1888, 

Stationsforstander , g. 30 Sept. 18C9 m. Thyra Alvilda Sihm, 

f. 6 Aug. 1640. [K.] 

lainie II. 

Hans Christian Henrik Scheel, f. 19 Nov. 1855 (Søn af Arkiv- 
assistent Johan Jacob Frederik Scheel, f. 20 Sept. 1827 t 
12 Juni 1869), Kontorist. [K.] 

Søskende: 
I.Anton Frederik Scheel, f. 14 Fcbr. 18C0, Bopliolder, g. 19 

Febr. 1889 m. Lea Abrahamsen, f. 18 Dec. 1858. [K.] 
2. Thora Alice Asta, f. 1 Sept. la02, g. 21 Mai 1893 m. Cand. 
jur. , Fuldmægtig ved Kjiibenhavns Amts søndre Birk Søren 
Thyge Askov, f. 19 Juli 18C4. [K.] 
S.Henrik Sophus Emil Scheel, f. 9 Sept. 1864. [Chikago.] 
4. Anna Kebecca Elisabeth, f. 10 Juni 1867, g. 22 Juni 1«94 ni. 
Ingeniør Otto August Bruun, f. 18 Marts 1868. [K.] 
Faders Brødre : 
I.Hans Sophus Emil Scheel, f. 4 Jan. 1830, fh. Toldassistent 
(D.M.), g. 16 Marts 1858 m. Anna Caroline Jorns, f. 14 April 
1836. [Rødvig.] 
2. Anton Vilhelm Scheel, f. 22 Juli 1835, Keserveløitnant af 
Flaaden, Toldassistent, g. 4 April 1874 m. Anna Elisabeth 
Theisen, f. 4 April 1847. [Bøgeskov ved Storehediuge.] Datter: 
Emilie Henriette Helene Anna Kebekka Elisabeth, f. 
7 April 1877. 

Farfaders Brodre: 
X.Christian Frederik Scheel, f. 1 Uurts IHIO f 2 Marts 1870, 
Kammerassessor , g. 12 Sept. 1848 m. Asta Sophie Thiele, 
f. 4 Febr. 1815. [K.] Sonner: 
a.Hans Elis Thiele Scheel, f. 10 Okt. 1849, g. 22 April 1875 

m. Julie Bech, f. 23 Juli 1845. [Chikago.] 
b. Schack Soplius Rudolpli Scheel, f. 25 Juni 1851, Galvano- 

plastiker. [K] 
c. Jolian Evahl Cliristiau Scheol, f. 21 .Juli 1854, Konservator 
vod Universitetets zoologiske i\Iua<'euiii , g. 3 Nov. 1SH3 m. 
Caroline Margrethe Trydc, f. 5 Juli 1«55. [K.] Sønner: 
l)Max Christian Frederik Sclicol, f. 2 Juni \V»'t. 
2)Holger Anton Villielm i^cheel, f. i:i April 1H87. 
3)Henning Knud Jørgen Scheel, X. 31 Aug. 1HH9. 
2. Jacob Oeorij S<hiel, f. 31 Auij. 18i:i f IG Sept. 1H7S , Gods- 
forvalter. Børn : 

a.Christian Frederik Scheel, f. 21 Fcbr. 18.55, g. 11 Mai 1880 
ni. Astrid Kosalie Kofoed -Hansen, f. 7 Dec. 1857, skilte 

371 Scheel. 

(linn g. 2° 3 Juni 1891 m. Dock-Supcrintcndant James Ri- 

chardson Currie, f. 15 Mai 1848). [Cliikatjo, New York.] 
b. Viggo Henrik Sclieel, f. 3 Aug. 185(), riantagebestyror, 

(f. 11 Aug. 188G m. Emily Louisa Todinan, f. 2a Mai 1855. 

[Jjebanon Hill, St. Croix.] 
c. Agnes Elisabetli Henriette, f. 5 Juni 1858. (Vemmetofte.) 

[K.] 
d. Johanne Marie Magdalene, f. 28 Sept. 18G1, g. 25 Juni 1886 

m. fh. Adjutant hos Kronprins Frederik, Kaptain i Artill. 

Vilhelm Kofoed-Hansen (K.*) (K.St.A.2.) (li.t;t..Stan.2.) (!S. 

Sv.3l.) (N.St.0.31.) (S.Kr.3.) (Gr.Fr.l.), f. G .luni 1S5G. [K.] 

e. Axel Viliielm Scheel, f. 15 Jan. 18U4, Preniierlditnant af 
Flaaden (F.Æ.L.5.) (F.E.M.) (il.St.Stan.3.) (Pr.K.0.4.), g. 15 
Okt. 1898 m. Lo ui se INIarie Carinélitc Delinois. [K.] Datter: 

Carmen Henriette, f. 26 Juli 18119. 

liinie III. 

Georg Henrik Eæder Scheel, f. 21 Nov. 1821 (Søn af Over- 
toldbetjent Jens Herman Scheel (f. 31 Ilec 1783 t 7 Xov. 1856), 
Cand. min. [Røken.] 

Søskende: 
I.Nanna Elise, f. 20 Nov. 1819. [Kristiania.] 
a.Johan Christian Hæder Scheel, f. L'li Dec. 1S23 f JO Fehr. 
1898, Sorenskriver i Toten, g. 14Aug. 1853 m. Christiane Marie 
Mathilde Bay, f. 5 Aug. IbSt. [Undesløs.] Bom: 
a.Frederikke Marie, f. ti Juni 1«54, g. 29 Mai 1882 m. 
Overretssagforer Dskar Martin Heidemarli Liitken, f. 2 
Aiig. 1849. [Kristiania.] 
b.Nanna Klisc, f. 30 Juni 1857, La3ri'rinde. [Kristiania.] 
C.Herman Carsten Johannes Schi:ol, f. 19 Jan. 1p59, Dr.jur., 
Assessor i Kristiania Byret, konst. Assessor i Hoiestcret, g. 
5 Mai 1888 ni. Sara Leonore Sandborg, f. 10 April 1870. 
[Kristiania.] Born: 

1) Joh an Fredrik Scheel, f. 26 Dec. 1889. 

2) C ars ten Bay Scheel, f. 6 Mai 1891. 

3) Georg Henrik Scheel, f. 31 Mai 1894. 

4) C bristen Scliecl, f. 11 Okt. lfcU6. 

5) Elisabeth, f. 7 Juli 1898. 

d.Signe, f. 23 Nov. 18UU, Jlalirinde. [Kristiania.] 

O. Alfhild, f. 26 Juni 18112, g. '.'8 Aug. Ib'.H m. Dr.jur., Tro- 

fesaor i Ketsvidetiakab Absalon Taranger, f. 10 Aug. 1858. 

[Kristiania.] 

f. Axel Scheel, f. 30 Juli 1869, Overrotssagforer, g. 27 Juli 
1895 m. Kirsten tJoorgiuo lljersing, f. 10 .Mai 1871. [Moss.] 
lUirn: 

l)Johan Otto Sclicel, f. 24 Sept. 1896. 
2) Ingrid, f. i April lb98. 

372 Scheel. 
I 

g. Valborg, f. 30 Juli 1869. r. C Sopt. 1894 in. Cand. phil., 
Generalkoiisulutssekretær Joachim Fricle Nicolajsen, f. 
28 Juli 18GU. [Kristiania.] 
h.Helga Johanne, f. 30 Marts 1871, g. Ifi Alai 1891 in. 
AmDuuensiii ved Kristiania l'niversitets fj-sioloKiske Insti- 
tut, Universitetsstipendent, Dr. med. lians Christian Geel- 
muyden, f. 14 Jan. 18(il. [Kri.stiania.] 
i. Thora, f. 29 Marts 1873, Caiid. phil. 
3. Christian Frederik Kæder Scheel, f. 2 Nov. 1820, Post- 
mester {N.St.0.3'.), g. 1 Xov. 18U3 m. Karen Sophie Wiborg, 
f. 12 Nov. 1843, skilte. [Kristiania.] 

liinie IV. 

Christian Frederik Scheel, f. 18 M.-ii 1820 (Sfin af Kaptain, 
Toldinspektor Anton Henrik Scheel, f. 31 Juli 1791 + 13 Febr. 
1878), fh. dansk Vicekonsul, g. 20 Nov. 184« m. Elisabeth (Elise) 
Catharine Blom, f. 12 Sept. 1824. [Skien] Bom: 
I.Marie Elisabeth, f. 13 Okt. 1849, g. 12 Febr. 1875 ni. Told- 
betjent og forrettende Toldkasserer Christian Myhre, f. 8 
April 1842. [Lillesand.] 

2. Ann et te Henriette, f. 18 Marts 1852. 

3. Christopha Louise, f 29 Juli 1857, g. 28 Okt. 1881 m Sogne- 
præst i Brevig, Medlem af Stortbinget Hans Nilsen Hauge, 
f. 3 Nov. 1853. [Brevig.] 

4. Christiane Elisabeth (Betzy), f. 22 Dec. 1860, g. 5 Okt. 1882 
ni. Cand. phil., Premierloitnant, Chef for Skienstjordeiis Kre- 
ditbank , dansk Vicekonsul Nicolai Kielland -Torkildsen, 
f. 6 Dec. 1848. [Skien.] 

5. Anton Henrik Scheel*, f. 20 Juli 1862, Oand.jur. [Krager«.] 
C.Christian Frederik Scheel, f. 21 Aug. 1865, (,'aTid. jur., konst. 

Kgl. Fuldmægtig i Departementet for det Indre, g. 17 Juni 
1896 m. Helga Andersen, f. 4 Juni 1^08. [Kristiania.] Datter: 
Klida Jobanne Dorotbea, f. 5 Febr 1898. 

7. Elisabeth (Elise) Catbarina, f. 26 April 18C7, g. 9 Aug. 1888 
ni. Overlærer ved den tekniske Skole, Cand, phil., Arkitekt 
Albert Waldemar Hanstecn, f. 25 Mai 1857. [Kristiania.] 
Sostre: 

I.Elise, f. 15 Okt. 1824. [Kristiania.] 

2. Johanne (Hanna) Catb.irine, f. 23 .Juli 1830, g. 3 Mai 1852 
m. Stiftamtmand i Bergens Stift Nicolai Ditlev Ainnion 
Ræder, f. 16 Sept. 1817 f 22 Juli 1884. [Kristiania.] 

Ijinie V. 

Vddod paa H(tn<islinien 11 Juni 1S76. 

Helene Mario Scheel, {. 5 Juli 1S39 (Datter af norsk Oberst- 
liiitnaiit Frederik Vilhelm Scheel, f. 23 Aug. 1795 t H Juni Schimmelmann I. 

1876), g. 7Sept. 18C3 m.Telegrafhestyrer .Tohaii Christian Tøns- 
berg, f. 4 Aug. 1835 f 23 Dec. 18(i7. [Lillesand.] 

Xinie VI. 
Axel Christen Scheel*, f. 27 Aug. 1837 (Son af Oberstloitnant, 

fh. ToldkassortT Henrik Sigvard Scheel, f. 30 April lb06 

t 23 Sept. 1891, af dennes 1. Ægteskab 13 April 183r> ni. Karen 

Rosenberg Vogt, f. 27 Nov. 1810 t 12 Sept. 1800), Lrogc, g. 3 Sept. 

1869 m. Valborg Kordam, f. 10 Mai 1847 t 13 Marts 1893. 

[Kristiania.] Bom: 

I.Sigrid, f. 23 Sept. 1870. 

2.Arne Scheel, f. 11 Jan. 1872, Cand. jur., svensk og norsk 
Vicekonsul. [Hamborg.] 

S. Olaf Scheel, f. 1 Okt. 1875, Stud. med. 
Søskende: 

I.Jørgen Herman Sclieel, f.2 Juni 1839, Ingcniur. [Kristiania.] 

2. Anton Vilhelm Rosing Scheel, f. 7 Okt. 1840, Assessor i 
Norges Hoiesteret (N.St.0.2i.), g. 9 Sept. 1882 m. Dorotliea 
(Dolly) Margrethe Grøn, f. 13 April 1857. [Kristiania.] 
Sønner: 

a. Jørgen Herman Vogt Scheel, f. 2G Aug. 1883. 
b.Andreas Frederik Grøn Scheel, f. 25 Febr. 1886. 

S.Clara Dorothea, f. 18 Marts 1844, g. 15 Juli 1874 ni. Over- 
lærer ved Kristianssand K;ithedralskole, Cund. mag. Axel 
Conradin Ullinann, f. 4 Juni 1840. [Kristianssand.] 

4. Johanne Henrikke, f. 29 Juli 1845. [Frederikshald.] 

S.Valborg, f. 30 Jan. 1847. [Kristiania.] 

e.Ragnhild, f. 15 Juli 1848. [Kristiania.] 

7. Bene diet a Theodora, f. H Sept. 1851, Malerinde. [Kristiania.] 
Stifnioder : 
Marie Louise Scheel, født Vogt, f. 11 Mai 1817, g. 7 Sept. 

1860 m. Oberstløitnant, fli. Toldkasserer Henrik Sigvard Scheel, 

Enke 23 Sept. 1«91. [Kristiania.] 

Faders Søster: 
Axeliano Vilhelmine, f. 17 Nov. 1800. [Kristiania.] Scheel-Plessen. 

So I'lcsscn. 

Schimmelmann I. 

Henrik Ciirl Sichinnitehnnnn til Ahi-enshurg Hev ved I'atent af 
16 April 17t!2 ophoiet i friherreliy og 2« April 177!) i ijrevelig 
Stanif. 

374 Schimmelmann I. 

Greve Carl Gustav Krnat Schimmelmann* til Grevskabet 
Lindenborg, til Rold or MylenberK samt til Fidoi kommis- 
godset Alirensburg i Holsten og til Boliuatad i Sniaaluiid, Be- 
sidder af det Wandsbcck'ske Fideikoinniis, f. 2U Okt. 1S48 (Son 
af preussisk Golieinieraad, Greve Ernst Konrad Dctlev Carl 
Josef Schimmelmann til Grevskabet Lindenborg, f. 14 Mai 1820 
•f 2 Juli 1886), preussisk Kammerlierre, fli. preussisk lUtmestcr, 
Medlem af det preussiske Herrelius og af Provinslanddagcn, 
Kredsdagsmedlem (Pr.R.0.4.) (Pr.J.K.2.) (Pr.J.l.), g- 31 Aug 1884 
Dl. Elisabeth Catharina Skeel, f. 22 Mai 1861. [Alirensburg i 
Holsten og Lindenborg ved Aalborg.] Burn: 

1. Comtesse Sophie Adelaide Erika Caroline, f. 17 April 1886, ' 
(Vallø.) 

2. Greve Ernst Erich Christian Sophus Schimmelmann, f. 31 
Juli 1687. 

3. Comtesse Adelaide Elisabeth Maria, f. 18 Okt. 1888. 

4. Greve Heinrich Carl Schimmelmann, f. 13 Juni 1890. 

6. Greve Carl Otto Werner Schimmelmann, f. 22 Juli 1891. 

6. Comtesse Louise, f. 18 Aug. 1892. (Vallø.) 

7. Greve Theodor Carl Friedrich Schimmelmann, f. 3 Marts 
1896. 

Søskende; 

1. Comtesse Fanny Marie Caroline liaiira, f. 20 Jan. 1846, g. 29 
Sept. 1875 m. preussisk Gcneralloitnant til Disp., Greve Carl 
August Adalbert Solms-Wildenfels (Pr.K.0.3.) (Pr.Kr.4.) (Pr..T. 
K.2.) (Pr.J.) (M.F.K.2.), f. 7 Sept. 1823 (han g. 1" 12 Juli 1802 
m. Comtesse Eli s ab et li Luise Sophie Solms- Baruth, f. 27 
Marts 183G f 27 Sept. 18C8). [Potsdam.] 

2. Comtesse Au gus te Jlarie Georgine, f. 13 Juni 1847, g. 31 
Jan. 1874 m. Kredsdirektor, preussisk GeheimereKjeringsraad, 
Greve Ernst Soliiis-Laubach (Pr.J.K.2.) (Pr.J.) (Pr.Kr.3.), f. 24 
April 1837. [Strashorg.] 

3. Comtesse Sofie Marie Josefine Caroline, f. 14 Mai 1850, g. 
6 Juni 1873 m. preuss. General ii la suite, Generalløitnant, Præses 
i Ordenskommissionen, Prins Fldouard Maxiniilian VoUrath 
Friedrich Salm-Horstmar (Pr.K.O.2. A 4.) (Pr.J.K.2.) (Pr.Kr.2.) 
(S.Sv.2.i.) (K.St.A.2.) (K.St.Stan.2.) (O.H.AF.2.) (O.J.Kr.l.) (P. 
Chr.l.) (L.E.K.4.) (M.V.Kr.3.) (t.M.ÆL.3.) (Sehwarzb.Æ.K.l.) 
(W.Kr.3^.), f. 22 Aug. 1841. [Berlin.] 

4. Comtesse Adelaide Caroline Iiuise, f. 19 Juli 1854, fli. Hof- 
dame hos Kciserindc Augusta, overord. Stiftsdame i Vallø. 
(Proctz.) 

5. Greve (Uiristian Ernst Hans Schimmelmann, fli. preussisk 
Premierløitnant, f. 22 Aug. IH'M. [Lybæk.]. 

6. Comtesse F.lisa (Isa) l'aiiny Augusta, f. 10 Okt. 1802, g. 
21 Sept. 1897 m. preussisk Kegjoringsassessor, Prins Ferdi- 
nand Friedi^ricli August Otto lli'inrich Karl Eiluard Murtin 
SchOnaich-Carolutli, f. 10 April 18,''iH. [Portsdani.J 

376 Scbimmelmaun II. 

7. Greve Werner Ernst Carl Scliimmelniann til Dronninf^luncl, 
f. 12 Sept. 18G5 , Cand. pliil., Ilofja-gcrraester. [Dronninglund 
ved Hjallerup.] 

Faders Broder: 
Greve Carl Gustav Christian Scliimmelniann, f. 9 Aug. 1830, 
fh. preussisk Kitniester, g. 10 Juli 1^57 ni. Elise Cleiiicntine 
Starke, f. 10 Juli 1836. [Hagen ved Ahrensljurg.] Siinner: 

1. Greve Ernst .Tosef Scliininiolniann, f. U Kcbr. iaf)9, Kitmcstor 
a la suite ved det brandenborgske Kjrasser-Keg. Nr. 6 „Kaisor 
Nicolaus von Kussland" , Adjutant hos Prins Albreclit af 
Preussen (S.E.H.3-.). [Brunsvig.] 

2. Greve Fritz Albert Ilenrik Scliinimelniann, f. 14 Aug. 18G1, 
Ritmester og Eskadronschef ved 2. sachsiske Ulan-Ueg. Nr. 18 

. (Pr.R.O.4.) (Pr,Kr.4.) (B.iM.F.3'.) (S.E.H.4.), g. 2 Mai 1805 ni. 
Friherreinde Elsa von Fuclis-Nordliofl, f. Iti Marts 18C1. 
[Leipzig.] 

3. Greve Arndt Julius Carl Scliininielmann, f. 22 Mai 1807, 
Premierloitnant ved det saclisiske Husar-Keg. Nr. 18, g. 28 
Okt. 1898 m. Anna von Sprenger. [Grossenhain.] Schimmelmann ll."^ 

Fornævnte Greve Henrik Carl Schimmelmanns Brocferson, 
Oberst, settere Generalmajor oij Guvernor orer de vefit indiske 
Øer Ludvig Ifenric/i Scliinuiielinunn blev adlet 'J9 Jan. 1780. 
Af hans J-'fterkoniniere , der nu c/anske lutre forladt Danmark, 
bleve nedenstuaeiide Brodre Adolf, Frieiirich , Carl og Mulle 
Schimmflmann red Diplom af 26 Febr. 18H3 opltoiede i den preus- 
siske Friherrestand. 

Friherre Adolf Ludwig Carl Victor Friodricli Scliimniolniann, 
f. 13 April 18jl (Son af preussisk Kitmester A<lolf Ludwig 
Christian Otto Fedor Scliiniinelniiiiin, f. 10 Uoc. 1812 f .^i Marts 
1880), Major og IJataillonskoinniandor ved Grenader- Keg. 
„KOnig Friedricii 111." (1. ostpreuss.) Nr. 1 (l'r.J.K.2.) (l'r. 
K.U.4.) (J.II.S 1.), g. 11 Mai 1878 ni. Juliane Jolit-nna Marga- 
rethe Schmidt, f. 28 Okt. 1850. [IConigaborg.] Dotre : 

1. Friherreindo Juliane Johanna l'riederike, f. Q Sept. 1880. 

2. Friherreinde Carola Maria Ebba, f. 14 Nov. 1881. 

3. Friherreinde Gudrun Erika, f. 26 Aug. 1883. 

Søskende : 
l.IJlla Agathe Clara, f. 15 Ajiril iwlo,- Diakunitiae. [Berlin.] 

2. Ebba Mario Louise, f. 12 Mai 1818, g. 4 Marts 1875 m. Aints- 
retsraad Gustav Williclnii, f. 7 Marts 1832. [Homhurg v. d. 
HOlio.] 

3. Friherre Friedrich (Fritz) Albert Axel Gustav Scliimniel- 

876 Schimmelmaun II. 

mann, f. 4 Juni 1852, Major og Bataillonskoiiimaiulør ved 
det preuss. Inf.-Reg. „von Horcke" (4. pommerske) Nr. 21 (P. 
R.0.4.) (Pr.J.K.2.), K- 12 Okt. 1876 jn. Emilio Mario Meta 
Cæcilio Flugol, f. 23 Marts lbo8. [Thorn.] Hitrn: 
a. Friherre Malte Otto Fritz Kéné Scliimmelinann, f. IC Sept. 

1877, Løitnant ved det preuss. Inf.-Reg. Nr. 149. [Schneide- 

miihl.] 
b. Friherre Albreclit Friedrich Carl Heinrich Julius Schim- 

melmann, f. 27 Juli 1880, l'ortepéefænrik ved det preuss. Ulan- 

Keg. Nr. 4. [Tliorn.] 
c. Friherreinde Margot Wanda, f. 19 Sept. 1884. 
4. Anna Eva Hilda, f. 8 Dcc. 1853, g. 8 Jan. 1882 m. Godseier 
Paul Scherping, f. 28 Aug. 1846. [Krackow i For-Pommern.] 
5.1da Alma Victoria, f. 9 Jan. 1855, g. 14 Juni 1877 m. Pastor 

Alfred Lucius, f. 23 Jan. 1847. [Alt-Kohse ved Penzlin.] 
6. Friherre Carl August Gustav i\Ialtc Sthimmelmann, f. 30 Marts 
1856, Kaptain og Kompagnichef ved Iiif.-Ki'g. „Hiller von 
Gartringcn" (4. posenske) Nr. 59, g. 28 April 1878 m. Johanne 
Wilhelraine Friederike Amalie Lodtmann, f. 28 Juli 1856. 
[Goldap.] Bom: 
a. Friherreinde Elisabeth (Elsa) Emilie Anna, f. 14 April 1879, 

g. 4 Dec. 1898 m. Premierloitnant ved det preuss. Ulan.-Reg. 

Nr. 12 Heinrich von l-'abrice. [Instcrburg.] 
b. Friherreinde Editlia Krieda Anna Hedsvig Hermine, f. 10 

Nov. 1881. 

c. Friherre Harald Justus Adolf Hans Carl Schimmelmann, 
f. 15 April 1885, preussisk Kadet. [Kitslin.] 

d. Friherre Lothar Malte Paul Otto Maximilian Schimmel- 
mann, f. 25 Nov. 1888, preussisk Kadet. [Koslin.] 

e. Friherreinde Irmegard Ulla Juliane Wilhelmine Clara, 
f. 16 Febr. 1890. 

f. F'riherreinde Ingeborg Alberta Gustava Erna, f. 26 Sept. 
1893. 

7. Friherre Malte Benjamin Schimmelmann, f. 1 April 1859, 
KoTvetkaptain af den tydske Klaade, Marincattachtj (Pr. K. 
0.4.) (I.M.AL.5.) (J.H.S.4.) (V.K.B.d.L.o.) (S.Æ.3.), g. 24 April 
1889 m. Adele Maria Christina Ida Bichel, f. 21 Febr. 1868. 
[K.] 
S.Hilda Emilie Louise Ulla, f. 14 Jan. 1864. [Berlin.] 

Faders Bri>dre : 
1. Gustav Bernhitrd Tilo ScliimmeliiKuin , f. 4 Aug. 1S7(1 
f 17 Fehr. 1873, preiixssiak Geiietalloitnnnt oij Kniunianrlnut 
i Magdehtirg , g. 10 Juni IHiit; m. Marie Luitgerda Weser- 
mann, f. 6 Nov. 1830. [Potsdam.] Sun: 

Ernst Alphons Adolf Scliiiniiieliiiann , f. 14 Jan. 1869, 
Premierloitnant ved dot prouss. Inf.-Ki-g. Nr. 158 (li.H.4;), g. 
9 April 1895 m. Gertrud Strube, f. 12 Nov. 1876. [Padur- 
born.] Børn: 

877 ▼on Schlcppegrcll. von Schmcttau. 

l)Gudrun Hiklcgard Gertruil, f. 18 Febr. 1896. 
2)Gu8tav Adolf Scliimmelrnann, f. 17 Kebr. 1S97. 
3)Waltraut Klise Elisabeth Margarcthe Anna Marie, f. 
16 April 1898. 
2. Otto Ausust Hermann Schimnielniann, f. 27 Okt. 1821, fli. 
preussisk Lamlraad (Pr.K.0.3.). [Hannover.] von Schleppegrell. 

Gammel li/neborgsk Adelftxlreyt, der i forri'r/eAitrh. Jcom (il Dan- 
mark. Under 15 Jan. Jf^so bJei'e lirodreiie Kaiinnerjiinker, Kuptiiin 
Frederik Adolph von Si-Jileppei/rel! orj Ffirstldtididat, Skorrider 
Vilhelm Aiipust von Schleppetjrell optuijne i den danske Adel. 

Frederik Adol)))! von Sclilepvofrrcll*, f. 1 Juni 1838 (Son af 
Generalmajor Frederik Adolpii von Sclileiipccrell, f.as.Tuni 
1792 t 26 Juli 1850), Kammerjunker, Kajitain af I- orst.erknincen 
Og Kompagiiiclicf vod 40. liatl. (K.*) (K.M.;3.), q. i.i Jlai ItOd 
ni. Cecilie Othilie Klisabetli Færch, f. 14 Marts 1847 t 16 Jan. 
1872. [Aalborg.] Dotre: 

1. Amalie IMargrethe Elisabeth, f. 10 Aug. 1870. (Vallø, Thaa- 
rupgaard.) 

2. Cecilie Othilie, f. 30 Dec. 1871. (Vallø.) 

Broder: 

Vilhelm August von ScJdeppegrell , f. 2 Juli 1S41 f 11 Mai 
1887, Overforster paa VuUo , q. 1° 24 April lSi;:» m. ICareu 
Amalie Augusta Kahen, f. H Dcc. IHH f 27 Fehr. 1^70, 2° 7 Okt. 
1875 m. Augusta Kragli, f. 29 Juni lt;48. [K.] Born: 
I.Ingeborg Margarite, f. 6 Nov. 187C. (Vallo, Tliaarup- 

gaard.) 
2. Karen Amalie Augusta, f. 1 Dec. 1877. (Vallø, Vemmetofte, 

Thaarupgaard.) 
S.Sigrid Johanne Elisabeth, f. 2 Okt. 1878. (Vemmetofte, 

Thaarupgaard.) 

4. Kigmor (Jocilio IMathildo Abigaol, f. 1 Fobr. 1880. (Vemme- 
tofte, Thaarupgaard.) 

5. Frederik Adolph von Schleppegrell, f. 28 Okt. 1884. von Schmettau. 

Kn oprindelig uni/arsk Adclsshiijt , der i dit 17. Anrh. kom til 
Danmark. — Leopold rou Sclnnetlan blev 24 Fehr. 1742 med 
flere af Slaglen tifdsk lli</s(irere. Ved lon<il. aahent Hrer <if 
1) Okt. INSii har Kaiinner junker , fh. l'remierloitnanl , lligsijrere 

378 Schmidten. 

Alexander VilheJm Srlt»iettau for sig og sit æqte agnniiske Af- 
kom erholdt Anerkjenilelse som henhorende til den danske Adel. 

Rigsgreve Vilhelm Cornelius Reimcrth von Sclimnttau, 
f. 30 Marts 1839 (Søn af Kammerjunker, Prcmierloitnant, Kips- 
greve Alexander Vilhelm von Sctimettuu, f. 29 Dec. 1807 
+ 14 Mai 1891), Jægermester, g. 1° 7 Juni 1m;4 m. Anna Gam- 
borg, f. 23 Juni 1837 + 8 Jan. 1883, 2° 11 Mai 1693 ni. Johanne 
Olsen, f. 10 April 18G4. [Charlottenlund.] Dotre: 
1. Kigsgrevinde Dagmar, f. 10 Juni 1865, overord. Stiftsdame 

i Vallø. [Kristiania.] 
2. Kigsgrevinde Else JMargrethe, f. 13 Sept. 1870. [Kristiania.] 

Søstre: 
1. Kigsgrevinde Antoinette (Tonni) Klise Vilhelmine, f. 30 Marts 
1839, g. 2 Aug. 18G6 m. Overretsprokurator i Kristiania Carl 
Mansbach Segelcke, f. 4 Nov. 1839 + 21 Juni 1870. [Char- 
lottenlund.] 
2. Kigsgrevinde Sophie Clementine Dorothea, f. 30 Marts 1847, 
overord. Stiftsdame i Vallø. 

Faders Broder: 
Rigsgreve Christian Ludrig Leopold von Srhmettau , f. 10 
Fehr. 1806 + 5 Dee. 1H7S , Ilofjif germester , g. 2 Juni 1800 m. 
Gertrud Louise Christiane Francisca Hage, f. 24 Nov. 1823. 
[K.] 

Schmidten*. 

Ulrich Oiristian Schmidt, cand.jtir., og Jnhnn Friedrich 
Schmidt bleve 10 Dec. 1783 adlede med Navnet Uchmidten. 

Marcus Gottfred Scliniidten, f. 4 Nov. 18.^3 (Son af Kammer- 
herre, fh. Borgermester Iflrik Cliristian Schmidten, f. 10 Febr. 
1815 t 6 Febr. 1880), Dampskibsexpeditør. [New York.] 

Søskende: 
l.Helmino Gotthardine Louise Augusta, f. 30 Juli 1850. 

(Vemmetofte.) [Aarlius.] 
2. Johanne I'lrikkc, f. 10 Juli 1852. (Vemmetofte.) [Aarhus.] 
S.Sophie Charlotte, f. 13 Nov. 1854, g. M Juli 1890 m. Lærer 

ved DøvstuiMinoinstitutet Andreas IMicliacl Carstensen, f. 5 

Mai 1802. [Fredericia.] 
4. Helm Gotthardt Sclimidten, f. 28 Febr. 1856, Bogholder. 

[Santos i Brasilien.] 

Faders Broder: 

Christian li Jorn Schmidten, f. 18 Marts 1810 f 14 Dec . 18'.0 . 
Børn: 
1. Ludvig August Schmiilton, f. 24 Juli 1845, Grosserer, g. 14 

Aug. 1874 m. Betty llil(b>g;ird riuiline l'yk, f. 7 Juli 1855, 

separ. 9 Sept. 1881. [II.>lsins,'horg.] Søn: 

371) von Scholten. 

Yngve Gustav Sclimidten, f. 31100.1877, Student. [Lund.] 

2. Josephine ItcKitze Sophie, f. 10 isept. 1847. 

S.Louise Augusta, f. o Aug. 1819. 

4.Eli8abcth Sophie Aufiusta, f. 14 Nov. 1851. 

6. Marie ClirLstine , f. 10 April 1854, g. 21 Ajiril 187C m. brasi- 
liansk Konsulaiagent, Sliibsmægler Axel Nicolai Pyk, f. 10 
Okt. 1843 t 17 Fcbr. 1898. [Helsingborg] 

6. Ulrikke Christiane, f. 2 Febr. 18f)U, g. 24 Marts 1870 m. 
Grosserer Thomas Petersen, f. 29 Marts 1842 t i Mai 1897. 
[Holte.] 

T.Johanne Charlotte Christiane, f. 1 Aug. 1858. von Scholten. 

En Patricier-Slægt fra Amsterdam, som indkom til Danmark 
med Jobst von Scholten, der dode 1731 som General ot) hlaa 
Ridder. Hans Sotneson, Generalmajor Jobst Gerhard von 
Scholten erholdt et Vaabenhrev af 23 April 1777. 

I. Xiinie. 

Peter Christian Frederik von Scholtnn*, f. 17 Febr. 1850 
(Søn af Kammerjunker, Oberst Villiehii (William) Casimir 
von Scholten, f. 27 Juni 1810 f 12 Dec. 1876), g. m. Karen Anna 
Al vilde Thisted, f 29 Dec. 1882. [Mosskov ved Skørping.] 
Børn: 

l.Adelgunde, f. 23 Okt. 1881. (Vallø.) 

2. Jens Peter von Scholten, f. 15 Doc. 1882. [Herlufsholm.] 
Farfaders Broder: 

Jobst Gerhard von Scholten til LuntVnjfiaard , f. 7 Jitli 1783 
f 23 Febr. 1834, JRe(jjerinf)sraad i Ventimlien. Son: 

Jobst Gerhard ron Scholten, f. 38 Jan. 1814 f 18 April 1SG4, 
Oberstloitnant. Døtre: 
I.Vilhelmine F, lisabeth, f. 14 Aug. 1852, Stiftsdame i Vallø. 

[K.] 
2. Charlotte Marie, f. 1 Sept. 1855, overord. Stiftsdame i Vallø. 

[K.] 

II. Ijinie. 

Jens Benzon von Scliolton*, f. 12 Aug. 1832 (Søn af Genoral- 
krigskoniniiasær Poul Adam von SchoItiMi, t. 22 Aug. 1800 
t 7 Jan. 1874), Kaptain (U.*) (K.M.I.2.). [Odense.] 

Søskende : 
l.Anthon Frederik Sophus von Scholti'U, f. 21 Juli 183.", 

Cand. jur. [K.] 
i. Frederik- Vilhelm von Scholten, f. 10 Dec. 1S:I4 f 16 Juni 

380 de Schouboe. 

1889, Cand.jur., g. 21 Nov. 1888 m. Vilhelmine Eli 8 abe tb 

Hubener, f. 16 Febr. 1800. [HamborR.] 
S.Kmil von Scholten, f. 14 Jan. 1837, fh. Overlæge (E.M.2.), r. 

10 Mai 18C5 m. Frederikke Elisabctli Areiiilrup, f. 30 Dec. 

1842. [Aalborg.] Børn: 

a. Helga, f. 1 Marta 1866, Skolebestyrerinde. [Aalborg.] 

b.Astrid, f. 27 Dec. 1867, g. 20 Juli 1894 ni. Landskabsmaler 
Christian Vilhelm Mourier-retersen, f. 26 Nov. 1858. [K.] 

cBjørn von Scholten, f. 7 Okt. 1871, Cand.phil. [Lissabon.] 
4. Pauline Adolgunde, f. 8 Febr. 1843, g. 2 Juni 1865 m. Kap- 

tain Rudolph Frederik Theodor Wolff, f. 29 Nov. 1839 t 26 

Jan. 1886. [K.] 

III. liinie. 

Frederik Rudolph Gerhard von Scholten, f. 10 Aug. 1807 
(Søn af Kamnicrlicrre , fh. Borgermoster lians Rudolph von 
Scholten, f. 7 Juni 1810 t 18 l>ee. 18;J5), Forpagter, g. 1° O Mai 
1R88 m. Theodora Fabricius, f. 16 Uec. ISOG + 5 Febr. 1890, 
2° 23 Sept. 1892 m. Dagmar Brummer, f. 28 Jan 1864. [Gruber- 
holm ved Vallo.] Bom: 

I.Gerhard Rudolph von Scholten, f. 5 Febr. 1889. 
2.Theodor Rudolph von Scholten, f. 11 Jan. 1890. 
.3. Elisabeth, f. 24 Juli 1S93. 
4. Poul von Scholten, f. 22 April 1896. 
Søster: 

Anna Cliarlotto Theodora, f. 11 Sept. 1852, g. m. Overrets- 
sagfører, Greve Rudolph Trami)e. 
Moder: 

Enkekammorlierreindo Theodora von Scholten, fodt God- 
skcscn, f. 20 April 1828, g. 6 Jlai 1851 m. Kanimerlierre, fh. Borger- 
mester Hans Rudolph von Scholten, Enke 18 Uec. 1895. 
[Lyngby.] 

Faders Søster: 

Charlotte Frederikke, f. 12 Aug. 1821. (Gisselfeld.) [K.] de Schouboe. 

Uddød jtaa Mandslinien 11 Marts ISU'i med Christian Villtelm 
de Schouboe. 

Koiifere>inr<i(id Oluf Jiorrh Schouboe blev 4 Aug. 1747 adlet 
med Xar/iet de Srhouboe. 

Oluf Hnich de Schouboe, f. .', Juni 1777 f 21 Dec. Is4t, Stift- 
amtmand, Stat.sratnl i Kori/c. Dattor. 
Antoinette, f. 9 Juli 1813. [K.] 

381 ' af Schulciiburg. 

Broder : 
Ulrik Freilerik Anton tie Schoitloe, f. S Juni 1782 f VI Dec. 
1863, KaDiitierjitnker, Aintinuwl , tiorxk Slutnsekfelar. Dattor: 
Julie Elisa, f. 29 Marts 1»13. [K.j af Schulenburg. Ved Resolution af li Febi: 1818 og I'atent nf 1 Mai 1828 blev 
„Leopold Willielm Baron af Scltnlenhiirii" opt(t(jen i den danske 
Adelsstand med det von der Schtdenhurg'ske Fatnilievaahen: 
Firdelt Skjold, hvis 1. oij 4. Felt Solv , deri tre rode Orne- 
laar og lien (2.1), andet og tredie Felt Gnid, deri en til 
Høire gaaende af Uodt og Solo tavlet O.ve med tre Standarter 
mellem Hornene, ligeledes tavlede af Solv og Uodt; piia den 
kronede Hjelm en halv rod Vildmand, som holder to rode Ørne- 
laar i Hænderne , hvortil kommer som Skjoldholdere 2 Vild- 
mænd, der i Krandsen paa Hovedet have 3 l'aafiiglefjer , og 
som hver holde i den udadvendte, oploftede Haand et rodt Ørne- 
laar og Ben med Kløerne op- og udad. 

Baron lieopold Willieliu Werner af Sciiulenburp til Fideikom- 
misgotlsernc Tropstei Salzwcdel 0!^ licetzondorf, f. 2 Auf,'. 1841 
(Søn af Arvekjiigemestor i IJraiKUiiburfr, virkelig preussisk Ge- 
heinieraad, Baron Otto Ludwiu Wilhelm Kerdinand af Scliulen- 
burg til I'roi>8tci Salzwedel, J!octzendorf, Aliiuiii, Gross Apcn- 
burg og Kittlebcn, f. 15 Juni ISOO t u ^fui 18i-3), fh. preus- 
sisk Kitniester, preussisk haudraad (l'r.R.0.3.) (l'r.J.K.;^.) (I'r. 
J.) (S.A.2^.) (K.yt.A.2.) (K.St.Stan.2.) (K.W.4.) (T.M.8.) (Tun.N. 
1.3.) (Gr. Fr.3.) (M.W.Kr.S.), g. If) April 1879 m. lilisaboth 
Marie Anna von Wuthenau, f. 1 Aug. 1850. [Bcetzendorf i Alt- 
mark.] Born: 
1. Baron Friedrich Wilhelm Hans Joachim af Schulenburg, 

f. 12 Febr. 1880. 
2. Baron Julius Fedor Albrecht af Schulenburg, f. 18 Jan. 

1881. 

3. Baronesse Elise Clara Gisela, f. 11 April 1883. 

4. Baron Werner Willi elm Egbert af Schulenburg, f. 3 Febr. 
1888. 

5. Baronesse Anna Sopliie Ar ni g ard, f. 13 Juli 1889. 

6. Baron Joachim Albrecht Ludolf Wcdige af Scliulcnburg, 
f. 14 Aug. 1890. 

Soskende: 

1. Buroiicsse Clara Klisalioth, f. 21 Sept. 1842 (so nedenfor). 

2. Baron Kurl August Ferdinand liornhard af Sduiloiibarg, 
f. 15 Fobr. 1811, Oberst ii la suite vo<l 1. pieuas. Ganle-L'lan-Keg., 
Kommaiidur for 18. preuss. Kav.-Brig. (l'r.U.O.J.) (l'r.J.K.2.) 

382 af Schiilenburg. 

(Pr.Kr.3.A4.) (Pr.I.l.) (S.E.H.;J-'.) (Br.L.a^.) (L.K.Kr.4.) (R.St. 
A.3.)i g. 6 April IfebO ni. Grevinde Bertha MathilUo Lyiiar, 
f. 29 Marts ISOo. [Altona.', 15i)rn: 

a. Baron Friedrich Karl Bernhard af Scliulenburg, f. 1881. 
b. Baronesse Klara licrtlia Mathilde Klirenjjard, f. 1688. 
c. Baronesse Klara Marie Irmentraut, f. Ib'JO. 

3. Baronesse Clara Martha, f. Ui Mai 1845, g. 20 Febr. 1867 m. 
preuss. Kammerherre og Hofmester, fli.Kaptain, Arvemuud- 
skænk i Hertu^domniet Magdeburg, Medlem af det preussiske 
Herrehus, Greve Hilmar Friedrich Anton vom Hagen til 
Majoratet Mockern, Fideikommisgodserne Riidigersliagen og 
Niedergebra samt til Deuua (Pr.J.) (l'r.K.0.4.) (rr.Kr.;j.} (Hoh. 
H.3.) (M.W.Kr.2-'.) (O.H .fcF.2-.), f. 10 Mai 1835. [Mockern i pr. 
Sachsen.] 

4.Baron Friedrich Willielni Ludwig Konrad af Schulenbnrg, 
f. 6 Juni 1848, Major og Kommandor for 2. preuss. Husar- 
Keg. „Kaiserin" Nr. 2 (I'r.R.O.4.) {Pr..J.K.2.) (\Vald.F.2.), g. 29 
April 1876 m. Wanda Marie Louise von Saldern. [Posen.] 
Børn: 

a. Baronesse Gisela Arnigard Clara, f. 13 Juli 1878. 
X b. Baron Winfred Wilhelm Bernhard af Scliulenburg, f. 1 
Juni 1882. 

&. Baronesse Friederike Wilhelmine Clara, f. 10 Dec. 1849, g. 
16 April 1872 m. fh. preussisk Mnjor, Greve Theodor Stol- 
berg-Wernigerode, f. 5 Juni 1827. [Wernigerode.] 
Folders Brudre: 

1. Baron Julius Karl Feriliiuiml AUxaiiiley af SchttJenhurg, 
f. 2 April ISO!) f It; Der.lS'Xi, preuss. OenerfiVoHnuHt t. IHsp., 
fh. Hofmarskal hos I riiis Albrerht nf l'reiisseii , g. 22 Mai 
1839 ni. Comtesse Caroline Marie Adolfine Albertine liin- 
Siedel, f. 13 Okt. 1819. Born: 

a. Baron Wilhelm Clemens Julius af Schulcnburg, f . O Febr. 

1843, fh. preussisk Major, sachsen-altenburgsk Ka/nmcrherre 

og Hofmarskal, g. 28 Sept. 187;') in. Conite.-ise Emma Pauline 

Ebba Berlichingcn, f. 28 Xov. ISiJO. [.\ltenburg.] Datter: 

Baronesse Ebba Jlarie IVIatilde, f. 23 Okt. l«7li. 

b. Baron Adolf Diedcrich af ISchulenburg, f. u Mai 1844, fh. 
preussisk Major, nieklonborg-schwerinsk Kammerherre og 
Hofmarskal, g. 19 Juli 1881 m. Anna l-'riedcrike von Ro- 
chow-Plcssow, f. 10 Jan. lyf);'). [Scliwerin.] 

cBaronesse Helene Clementine, f. 10 t»kt. 1845, g. 30 Mai 
1804 ni. Philipp von Gust('dt til Deersheim. [I)ecrsheim.] 

d. Baronesse Clementine, f. 9 Juni 1851. 

2. Baron Carl Krnst G u si a r af Siliiilenlnirii til J'rleinern,Bretscli, 
Dcwit:, liOlheniierij o<j Jhiisflau med Liudhaf, f. H.l Okt. WU 
f L''J Jan. JbliO , preussisk Kammerherre o<j fh. Grsamlt , g. 8 
Sept. 1853 m. Baronesse Marie Cæcilie Elisabeth Sophie 
Haltzan, f. 17 Marts lb33. [Prieraern i Altmark.J Born: 

383 Schulin. 

s. Baron August Wilhelm Rudolf Carl Werner af Scliulcn- 

burg til Priemern, Bretsch, Dewitz, Kotlienbcrg op,' Driisedau 

med Lindhof, f. 2 Marts 1855, g. 1S91 ni. Helene voii 

Biilow. [Priemern.] D:itter: 
Baronesse Wera Charlotte Anne Marie Henriette, f. 1893. 
b. Baron Julius Heinrich Iticliard af Scliulonlnirg, f. i Aug. 

1857, Premierloitnant ved det pommerske Uian-Kcg. Nr. 4. 

[Demmin.] 
c. Baronesse Anna Juliane, f. 8 Juli 1861. 
d. Baronesse Helene Marie Borotliea, f. 17 Jan. 1871. 
Z.Baron Fctid Otto Veriiei- af Schulenhurg til Hanifstedt, f. 19 
Atig. 1323 f 15 April 1SS9, preussisk Kanii>ier}ierre o;i fh. Le- 
gationsraud, g. 11 Febr. 1858 m. IJaroncsse Amalie Augusto 
Caroline IMaltzan, f. 5 Dec. IB40. [Kumstedt.] Bum: 
a. Baronesse Caroline Juliane Marie Elisabeth, f. 6 Mai 

1859. 
b. Baron Rudolf Wilhelm af Schulenburg, f. 29 Juli ISfiO, 

preussisk Landraad, g. m. Marie von Gerlach. [Magde- 

borg.] Son: 

Baron Bernd Werner af Schulenburg, f. 1896. 

c. Baron Georg Anton af Scliulenburg, f. 17 .Jan. 1862, Rit-# 
mester vod 1. brandenborgsko Dragon-Reer. Nr. 2. [Schwedt.] 

d. Baronesse Klara Karoline Erika, f. 187.3. 

4. Baron Florenz Bernhard af Scliulenburg til Kngow og Merz, 
f. 22 Jan. 1826, fli. preussisk Ritmester, Kanimcrberrc, g. G Juli 
1859 m. Baronesse Clara Elisabeth af Schulenburg, f. 21 
Scpt. 1842. [Balleustedt.] Born: 

».Baronesse Julie Magdalenu Elisabeth Ilse, f. 2(1 IMarts 1868. 
b. Baronesse Juliane Charlotte Barbara, f. 19 April 1H73. 
c. Baron Hans Henning af Scliulonburg, f. 19 Jan. 1878. 
f. Baron Wilhelm Levin Dietrich af Schulenburg, f. 6 Febr. 
1863. Schulin. 

Johan Sigismund Schulin blev (1 April 1731 adlet og Hl Mrirts 1750 
ophøiet i gretclig Sttiitd med liitng soiit hlinsbesiddende Greve. 
— Greve Christian Julius WiUium Schulin erholdt ved I'utcnt 
af 1» Marts isy.V i Anledning af, at han havde lillraadt Ue- 
siddelsen af Itaroniet Zeuthen, Tillndelse til al forene Navnet 
Zeuthen tned sit eget og at fore det friherrclige Zeutlien'ske 
Vaahcn. 

Greve Sigismund Luilvig Srliuliii* til l''i(lcikoiiimisgod80t 
KrediTiksdal, f. 28 April IHUi (Smi af Katnmcrbi-rri-, .\mtinaiid. 
Greve Johan Sigismund Schulin til l'iilcik(Hiiiiiisg<iil«ot 
Frcderiksdal, f. 8 Scpt. 1808 f U Nov. 1880), Hofjægermester, 

384 Sehested. 

g. 19 Dcc. 1882 m. Adelgunde Cliarlotte Elise Mfinter, f. 
22 Aug. 1839. [Frederiksdal ved Lyngby.] 

Søskende: 
l.Conitesse Louise irarie Sophie, f. 27 Dec. 1839, g. m. Kam- 

merlierre, Amtmand, Baron Villielm Wedell- Wedellsborg. 
2. Comtesse Julie, f. 23 Febr. 1842, Stiftsdame i Vallo. [K.] 

5. Comtesao Sigismunda Vilhelmijie Eliaahetli, f. 10 Mai 1844, 
fh. Hofdame lios Kronprinsesse Louise, Stiftsdame i Vallø. [K.] 

4. Greve Vilhelm Peter Schulin, f. 17 Sept. 1849, Amtmand 
over Thisted Amt (R.*), g. 19 Dcc. 1691 m. Olga Cecilie 
Hedemann, f. 1 Juni I8(j4. [Thisted.] Sønner: 

a. Greve Sigismund Schulin, f. 14 Okt. 1892. 

b. Greve Knud Vilhelm Schulin, f. 20 Sept. 1894. 

c. Greve Oscar P^rik Julius Schulin, f. 7 Mai 1897. 

6. Grove Christian Frederik Zeutliou Scliulin, f. 15 Marts 
1856, Cand.jur., fh. Legationssekretær (F.Æ.L.4.). [Riga.] 

Faders I'roder: 
Greve Hans Sigismund Freijerik Alexander Willi am Schulin, 
f. 36 Nov. 1811 f 27 April 18'tR, Hof jægermester, Inspektør paa 
Godset Drage i Holsten. TSørn: 

1. Comtesse Caroline Amalie (Lily), f. 21 Mai 1846, Enke efter 
Hofjægermester, Baron Ernst Diiring-Kosenkrantz. 

2. Comtesse Sophie Hedevig, f. 18 Okt. 1848, Enke efter Fre- 
derik Brockdorff til Frederikseg. 

5. Greve Christian Julius W i 11 i a m Scliulin-Zeuthen til Baroniet 
Zeuthen, f. 25 Okt. 1852, Hofjægermester (R.*), g. G Jan. 1877 
m. Cecilie Christine Sigismunda Harhoff, f. 15 Dec. 1847. 
[Tølløse.] 

4. Greve Carl Frederik Sigismund Louis Schulin til Hostrup, 
f. 10 Okt. 1855, g. 2 Dec. 1881 m. Anna Cecilie Adelheid 
Hastrup, f. 5 Febr. 18G0. [Hostrup ved Skive.] Børn: 
a. Comtesse Sopliie Ida Caroline, f. 1 Nov. 1882. 
b. Comtesse Ida Augusta, f. 9 Nov. 1883. 
c. Greve William Christopher Sigismund Schulin, f. 27 Nov. 

1884. 
d. Comtesse Caroline (Lili) Margrethe, f. 1 Aug. 188(i. 

e. Comtesse Anna Sigismunda, f. 13 Marts 1889. (Vallø.) 

f. Comtesse Adda Sigismunda, f. 6 Juni 1891. (Vallø.) Sehested. 

Gammel dansk Adelsslugt, der nedstammer fra Thomes Jensen 
til Vellingliøi, som na-vnes 1487. 

Gyldenstierne Sehested. 

Uddød paa Mandslinien 2S Dec. 1887 med Kammerjunker Ovt 

Alexander Gyldenstieryte Sehested. 

385 25 Sehested. Jean George Bernudntte Gijlileiintierne Sehested, f. 28 Juli 
1808 f 16 Aug. 1873, Kammerherre, Ilafj<prjermester. Dotre: 
I.Elisabeth, f. 30 8ept. 1840, g. 4 Juni 1870 ni. JæKeriiicster 

Bertram Christian Bruns, f. ti Nov. 1830 f 3 Okt. 1S'J7. [K.] 
2. Henriette Johanne Valentino, f. 10 Sopt. 1S43, g. 10 Nov. 

1863 m. Ritmester Kdouard Gustav Gotschalk, f. 21 l-'ebr. 

1828. [K.] 

Sehested af Broholm. 
Hannibal Sehested* til Stamhuset Broholm, f. lGNov.1842 
(Søn af Kammerherre, Hofjægermester Nids Frederik Korn- 
hard Sehested til Stamhuset Broliolm, f. 20 Febr. 1813 + 15 Jan. 
1882), Cand. jur., Kammerherre, Hofj.Tgermester, IMedlem af 
Landsthint'et, Kigsrctsmedlem, Formand i Hagulskadeforsik- 
ringsvæsenet for Fyns Stift (R.*D.:\I.), g. 10 Juli 1877 m. Alex- 
andra Elisabeth Augusta Emilie de Seréne d'Acqueria, f. 21 
Aug. 1848. [Broholm ved Gudme og K.] 
Søskende: 
1. Thyra, f. 28 Marts 1840, overord. Stiftsdame i Valln. [K.] 
2. Ida, f. 31 Juli 1841, g. 20 Aug. isr,3 m. Birkedommer og 
Skriveri Korsholm Birk, Kummerjunker Ju s t Johan Holten 
(R.'D.M.) (R.St.A.3.) (M.G.3.) (T.0.3.) (T.M.3.) {Gr.Fr.4.) (l.M. 
<tL.5.), f. 24 Mai 1831. [Horsholm.] 
3.Valdemar Sehested, f. 15 April 1644, Loitnant, Landinspek- 
tør (E.M.2.). [K.] 
i.Helga, f. 21 Okt. 1845, overord. Stiftsdame i Vallø. [IC] 
B.Einar Sehested til Farumgaard , f. 23 April 1849, Jæger- 
mester, g. 27 Juli 1875 m. Bertha Mathilde Fenger, f. 15 
Marts 1854. [K.j Datter: 
Helga, f. 10 Mai 1877. (Vnlhi.) 
C.Knud Seliested til Kirstineberg samt til Testrup og Addit- 
Vinding Skove, f. 4 Dcc. 1850, Knmmerlierre, fh. Landbrugs- 
minister (R*.), g. 2G Jan. 1883 m. Ellen Sopliio Magdalene 
Bech, f. 11 Sept. 1859. [Addithus ved Brædstrup og K.l 
Bum : ^ 

a. Mogens Sehested, f. 26 Febr. 1884. 
b. Jørgen Seliested, f. 2 April 1885. 
C.Ovc Flemming Sehested, f. 9 Jan. 1888. 
d.Margretlie CiirLstine Caroline, f. 1 Febr. 1S90. (Vallo.) 
o. Charlotte Christine, f. 23 Okt. 1891. 
l.Urolf Sehested, f. 8 Marts J.s.Vf f S Okt. 7s.'w, g. 18 Dec. 
1897 m. Anita Olga SoronscMi, f. 21 April 1877. [Jiirkerod.] 
S.Harald Sehested, f. 25 Marts 185(;, Cand. jur., Herred«- 
fuldmiegtig, g. IG Marts 188U m. Vilhelmine (."Mimi) Mario 
Margretlie Jlollii'ch, f. 9 Sept. I8ii2. [Faaborg] Datter: 
Karen, f. 15 Mai 1890. (Vallii.) 
g.Hilda, f. 27 April 1858, overord. Stiftsdaino i Vallø. [K] Sehested. 

10. Holger Sehested, f. 2 April 1800, CivilinRcnior, g. m. Eleo- 
nora Christine Jensen, f. 30 Mai 18C9. [K.] Børn: 
a.Hilda, f. 20 Okt. 1B89. 
b.Aage Sehested, f. 28 Jan. 1894. 
c. Astrid, f. 28 Sept. 1898. 

Sehested af Fravdegaard. 
Ali Frederik Malte Sehested, f. 1 Dec. 18G0 (Son af Ritmester 
Frederik Jorgen Sehested, f. 18 Nov. 1818 t 15 .Marts 1899), 
g. 2 Juni 18»o m. Johanne Sophie Torring, f. 9 Xov. 18(il. 
[Argentina.] Sonner: 
I.Knud Seliested, f. 13 Marts 188G. [Miihlheim an der Ruhr.] 

2. Steen Sehested, f. 5 Aug. 1887. [Muhlheim an der Ruhr.] 

3. Ali Sehested, f. i Jan. 1889. 

Faders Søskende: 
I.Hannibal Sehested, f. 19 Juli 1820, Ritmester (R.*D.M.) 

(E.M.1.2.) (S.Sv.3'.). [K.] 
2. Olga Maria, f. 13 Dec. 1823. [K.] 

3. Constantin Sehested, f. 13 Jan. 1827. [Australien.] 
4.0ctavia Helene, f. 11 Murts 1828, g. 11 Juli 1852 m. Oberst 

Frederik Jorgen Heramh, f. 4 Marts 1810 + 12 Okt. 1894. [K.] 
6. Amalie Vilhelmine, f. 25 Juni 1831, Enke efter Oberst William 

Hegemiann-I-indencronc. 
6. And re as Michael Magnus Steen Sehested, f. 10 Dec. 1838, 

Ritmester, Forretningsforer for „det riide Kors" (E.M.2.) (L. 

E.Kr.5.), g. 16 Jan. 18(10 m. Elisal)eth ("aroline Louise Leth, 

f. 12 Nov. 1841 t l'J Mai 1897. [K.] Born: 

a. Vilhelmine Caroline, f. 16 Okt. ISGG, g. 23 Mai 1894 m. 
Alessandro Gallavreai. [Buenos-.\yres.] 

b. Hannibal Sehested, f. 23 Juli 1871, Cand. jur., Aspirant 
i 2. Trafiksektions Kontor. [K.] 

C.Andreas Sehested, f. 7 Febr. 1877, Stud. med. [K.] 

Sehested af Bjerre. 
Hannibal Sehested , f. 4 April 1863 (Son af Christoffer 
Frederik Sehested, f. 6 Okt. 1827 + 20 Juni 1869). [South Lan- 
singburgh ved New York.] 

Sostre: 
I.Martha Cathrine, f. 1 Aug. 1SG4, Diakonisse. (Vemmetofte.) 

[Næstved.] 
2. ('aroline Sophie, f. 18 Febr. 1866, g. 31 April 1891 m. Kjøb- 

mand Knud Carl Kasmussen. [Ryslinge.] 
S.Olga, f. 4 Mai 1867, g. m. Kji>binand Nielsen. [Randers.] 
Faders Hroder: 
Niels Sehegtftt, f. SS Jan. ISU f 17 Jitn. 1H!>!). fli. Soiiui-pro'st, 
((. 8 Mai 1866 ni. Sophie Curolino Augusta l'edi-rBcn, f.ONov. 
1841. [Odense.] Døtre: 

387 Selby. 

1. Helga Martlia Cathrine, f. 3 Marts 1807, Lærerinde. (Vem- 
metofte.) 

2. Valborg Camilla, f. 1 Juni 1SG8, r. 7 Juni 1892 ni. ord. Kateket 
OK Førstelærer ved Borgerskolen i Ilelsinijdr Kelix Camille 
Johannes Tliorhjornscn, f. 27 Aug. 16Uo. [liolsinjfor.J 

S.Dagmar Aupnsta, f. 6 Jlai ISfiU, Lærerinde. (Vemmetofte.) 

4.Agne8 Theodora, f. 4 Aufj. 1870. (Vemmetofte.) 
Farfaders Broder: 
Poul Sehested, f. 9 Xov. 17S8 f 3U Sept. 1834, BranJdireltor. 

Datter: 
Birgitte (Bella) Sophie Elisabeth, f. 11 Dec. 1824, g. 5 Febr. 

1856 m. Kaptain Harald Larsen (R.*) (E.M.I.2.), f. 23 Nov. 

1828. [K.] 

Farfaders Farbroder: 
Holger Sehested, f.9 Jitni 17ti(! f 18 Aug. 1839, Olerstloitnant. 

Børn: 

1. Frantz Christopher HoJrjer Sehested, f. 15 Aicg. 1810 f9 
April 18S4, Kaiutner junier, Kaptain. Datter: 
Emilie Birgitte, f. 21 Dec. 1837. (ValUi.) 

2. Edel Margrethe Beate Cathrine, f. 3 Sept. 1814. (Thaarup- 
gaard.) [K.] 

S. Christensinc Elisabeth Margrethe Christopherine Frede- 
rikke, f. 18 Dec. 1818, g. 18 Dec. 1847 m. Etatsraad, Herreds- 
foged Christian Magdalus Jesperson, f. 15 Febr. 1809 f 
18 Nov. 1873 (han g. 1° 11 Okt. 1838 m. Vilhelmine Caroline 
Leopoldine Stockfleth, f. 28 Juli 1817 f 31 Mai 1845). [IC] Selby. 

Vådod paa Ma>tds!i)ii)tien 30 Juli 1S4.0. 

Charles Joseph Selhy til liækkeskov etc, der udledte sin Her- 
komst fra en yaiiintel entjehsk Adelrtslaijt , blev ved aiibent Brev 
af 2 Ver. 1796 oplagen i den danske Friherresland. — Vaahen- 
afbildning og fuldstændig Sltigltaile se Aarg. 1888. Baronesse Caroline, f. 18 Okt. 1824 (Datter af Oelioimekon- 
■ensraad, Kainnicrliorre, fli.liesaudt, liaron Cliarlos liorrc 
Iby til det frihern.lige Sclby'sko Forlods, f. 31 Aug. 1778 + 30 Be 
fere I 

Selby .. , _ , _ „ . _ 

Juli 1849), g. lU Okt. 18ti3 m (Tcheimckoiiferensraud, Kammer- 
herre, fh. Udenrigsminister, fli. (iesaiidt (ieorge Joatliim 
Quaade, f. 30 Aug. 1813 t 7 April 1889 (han g. 1" 14 Xov. 1m.-,1 m. 
Tvillingsnstoron, liaronessn Caroline Amalie, f. 18 Okt. 1824 
t O Okt. 18(i2). [K.] 

888 de Seréne d'Acqueria. 
de Seréne d'Acqueria. 

Gammel fransk SUri/t , af hvilken General- 
Tcrigskoini)iiis-ia'r Joseph Louis Bruno David 
de Scrine d'Acqiteria, sont under den franske 
Jieviilittion indkom lier til Landet, blev adlet 
3(>April isn. — Udforli;/ Sl(f<ittaile med Vaaben- 
afbildning i Farver se Aarg. 18SS og 1880. 

Jean Louis Oscar de Seréne d'Acqueria*, 
f. 5 Juli 1851 (Søn af Kammerjunker, fli. 
Birkedommer Louis Victor de Seréne 
d'Acqueria, f. 21 Dec. 1807 t 3 Mai 1886), 

Løitnant, kgl. Translatør og Tolk, Strandkontrolliir, g. 1878 

m. Marie Sophie Hess, f. 20 Okt. 1809. [Bønnerup ved Grenaa.] 

Børn: 

I.Jeanne Thora Victoire Marie, f. 4 Dec. 1878. (Vemmetofte.) 

2. Louis Joseph David Bruno de Seréne d'Acqueria, f. 23Febr. 
1881. 

3. G as ton de Seréne d'Acqueria, f. 23 April 1882. 
l.Prosper Leon de Seréne d'Acqueria, f. 23 Mai 1883. 

5. Henri Victor Goslin de Seréne d'Acqueria, f. 3 Sept. 1887. 

6. Oscar Robert Raymond de Seréne d'Ac(iueria, f. 9 Is'ov. 1888. 

7. Gerhardine Josephine Sophie, f. 7 April 1S91. (Vemmetofte.). 
8.Barbot, f. 30 Okt. 1894. 

Søskende: 

1. Josephine Caroline Marguerite, f. 13 Dec. 1849, g. 20 Okt. 
1883 m. fil. svensk Kaptaiu Carl Gabriel Thomas von Piaten 
(S.V.8».), f. 22 Juni 1827. [K.] 

2.Victoirc Jacqueline Fortunée , f. 4 Nov. 1854, g. ni. Bank- 
fuldmægtig Sofus Castenschiold. 

8. Gerhardine (Gerda) Henriette, f. 2 April 1857, g. 1 Nov. 1890 
m. Kaptain udenfor Nuraer ved bergenske Inf.-Brig., Adjoint 
i Generalstaben Henrik August Aiisell (R.*) (S.Sv.3'.) (Gr. 
Fr.4.) (M.Dan.L3.) (T.M.3.) (Fr.off.d'acad.), f. 22 Aug. 1861. 
[Kristiania.] 

4. Prospor Leon de Seréne d'Acqueria til Puesto Loma, f. 21 
Marts 18C1, Løitnant i Forstærkningen ved 33. ]5atl.. Ingeniør, 
g. 26 Dec. 1889 in. Olga Anna Catliiirina Sirvent, f. 15 Juli 
1863. [Puesto Loma ved Itacuruba del Kosario i Paraguay.] 
Buru: 

a. Louis Victor Carlos de Seréne d'Acqueria, f. 2 Dec. 1891. 

b. G as ton de Seréne d'Acqueria, f. 30 Jan. 1894. 

c. Lucie Thora. 

Moder: 
Thora Fortunata do Seréne d'Acqueria, fttdt Benzon, til 
Ostrøo i Hulland, f. <i Okt. 1821, g. 10 Nov. 1847 m. Kammer- 389 Skoel. 

junker, fh. Birkedommer Louis Victor de Seréno d'Acqucria, 
Enke 3 Mai 18b6. [K.] 

Faders Brødre: 
l.Prosper Leon de Sert'ne d'Acqiieriu , f. 26 Marts 1812 f 
12 April 1S70, Kammerjunker, ArkivseKretær i Uilenriynmini- 
ateriet, g. 16 Nov. 1845 m. Marie Sophie Utke, f. 'i2 Aug. 
1820. [K] Døtre : 

a. Gerhardine Louise, f. 3 Nov. 1846, g. 16 Nov. 1869 m. 
Generalmajor og Chef for fynske Brigade Carl Anton 
Sciavitzk}- Dalberg (G'.D.M.) (E.M.2.) (K.St.Stan.2.) (Pr.R. 
0.2.) (F.Æ.L.3.) (S.Sv.31.), f. 5 Marts 1835. [Odense.] 
b.Alexandra Elisabeth Augusta Emilie, f. 21 Aug. 1848, 
g. m. Kammerherre Hannibal Selieated til Stamhuset 
Broholm. 
2. Oscar Ferdinand de Serhie d'Acqueria til Merrinif/iaard, 
f. 16 April 1S14 f 3 Febr. 18&0, g. 12 Okt. 1864 m. Catharina 
Elisabeth Wasserfall Kosenorn , f. 11 Marts 1831. [K.] 
Døtre: 

a.Catharina Marguerite, f. 22 Sept. 1865, overord. Stifts- 
dame i Vallo. [K.] 
b. Louise Henriette, f. 24 Dec. 1867, overord. Stiftsdame i 

Vallø, 
c. Gerhardine Jochomine Gersdorff, f. 20 Dec. 18G8. (Vallø.) 
d.Helene, f. 26 Nov. 1870. (VaUø.) Skeel — Scheel. 

Oatmnel dansk Adelsslægt, hvis Stamfader vnr Albert Hijtter, 
som dode ved Aar 1400. — Kammerjunker Christen Scheel til 
Gammel Estrup blev 29 Sept. 1725 optaget i Grevestanden. 

Den ældre Linie. 

Jørgen Erik Frederik Skeel til Stamhuset Birkelse, f . 4 Okt. 
1859 (Son af Kammerherre, H()fj:vt,'ern)estLT Sophus l''ruderik 
Erik Otto Skeel til Stiunhusot liirkclsc, f. :i'J Jan. lbo6 t 2 
Aug. 1897), Cand. phil., IIotjiVKcrmcster, l,i)itnaut g. 4 Okt. 1890 
m. Baronesse Kanny Elisal.eth Gukleucrone, f. 8 Sept. 1865. 
[Skeclslund ved Aabybro.] Borii: 
I.Sophus Carl Ski'i-1, f. 9 Okt. 1891. 
2. Birte, f. :>^ M:ii lb93. (Valht). 
S.Karen, f. 1 Juli 181)4. (Valln.) 
4. Inger, f. 2 Okt. 1895. (Vallii.) 
S.Else, f. .il Marts lf<97. (Vallo.) 
0. Ove Skoel, f. :H Juli 1898. 

390 Skeel. 

Søskende: 
l.Elisabetli Catharina, f. 2^ Mai 1861, g. m. preussisk Kam- 
merherre, Greve Carl Schimnielinaun til Grevskabet Linden- 
borg etc. 
a.'Otto Skeel til Oxholm , Branddirektur, f. 1 Dec. 1802, g. 12 
Juli 1887 ni. Cathrine Jlarie Louise (IMinii) Henriette Til- 
liach, f. 27 Auf,'. 1SG4. [Kredeiisborg.] Born: 
a. Jørgen Sophus Christian Skeel, f. 9 Mai 1888. 
b. Ellen Caroline Krikka Sophie, f. 29 Sept. 1889. 
C.Ingeborg, f. 16 Mai 18ai. 
d.Birgitte, f. 14 Febr. 189a. 
e. Kirsten, f. 6 Nov. IS'Jo. (Tliaarupgaard.) 
3. Charlotte Adelaide (Ida), f. 18 1>cc.l«03, overord. Stifts- 
dame i Vallø. [Birkclse ved Aaliybro o-j K.] 
4. Ludvig Ditlev Scliartalitzky de Muckadell Skeel*, f. 8 Jan. 
1865, Kammerjunker, rremierloitnant ved Livgarden (U.St. 
Stan.3.) (S.H.E.O.), g. 18 April IsiJl m. Caia Cliristiane Louise 
Elisabeth Boaltli, f. 32 Dec. 1866. [K.] Born: 
a.Erik Skeel, f. 17 Juli 1893. 
b. Jytte, f. 20 Marts 1895. (Vallo.) 

Moder: 
Enkekammerherreinde Erikka Josephine Eleonora Skeel, 
født Baronesse Scliaffalitzky de Muckadell, f. 5 Okt. 1835, g. 
2 Dec. 1858 m. Kammerlierre, Hotjægeniiester Sophus Frederik 
Erik Otto Skeel til Stamhuset Birkelse, Enke 2 Aug. 1897. 
[Birkelse og K.] 

Faders Søskende: 
I.Hedevig Christine Claudine, f. 14 Dec. 1833, g. 5 Aug. 1855 
m. Kaptain Valdemar Knsobius llruun (H.*) (E.M.I.2.), f. 
3 Juni 1830, separ. 1878. [liirkelse og Svendborg.] 
2. Sophie Caroline Johanne, f. 22 Jan. 1835, g. m. Kammer- 
junker Christian Tilliscli. 

Farfaders Farbroder: 
Christian Frederik Erik tUceel, f. ]'J Aug. 1777 f 22 Nov.1837, 
Major. Søn : 

Erik Frederik Jens rouUnn Scheel, f. 23 Miirta ISIS f 20 Marin 
1878, Kammerherre , Overrelsnfisessor , g. 20 Mai 1844 m. (;oni- 
tesso Sopliio Frederikke Vilhelmine .^dalnint! Jobanna Augusta 
Ahlcfeldt-Laurvigen, f. 23 Sept. 1814. [K.] Datter: 

Juliane I^ouise ('har lotte, 1'. 10 Nov. 1847, g. m. Kammer- 
junker, Kaptain Carl Buchwaldt. 

Den yngre Linie. 

Holger Frederik Skeel, f. 9 April 1830 (Søn af Kaptain 
Christian Skerl, f. 23 Mai r/89 t 30 Juli ISf.O), Kaniiiifrherro, 
Oberstløitnant, licsiidder af det fi«v Stuiitiiusct Mulhriip sulisti- 
tucrodo Skeorsko Mujorat, l'atron for ICoskiUlu adelige Jomfru- 

391 Skoel. 

kloster (R.*D.M.) (K.M.1.2.) (N.St.0.3'.), g. 12 Dec. 1857 m. Doro- 
thea Jensen, f. 27 Okt. l«30. [K.] Born: 

l.Regitze Charlotte, f. 2 Febr. Ibu9, g. 29 Juli 1884 m. Sogne- 
præst til Vissenbjerg Eske Hansen Mullgaard, f. 15 Aug. 
1856. [Vissenbjerg ved Aarup.] 
2. Nelly IJorotliea, f. 12 Dec. 1860, Konventualinde paa Ros- 
kilde Kloster. 
3.Holger Frederik Christian Skeel*, f. 30 Okt. 1862, Cand.jur., 
Kammerjunker, l'rotokolforer i Landsover- samt Hof- og Stads- 
rettens Skiftekonimission, g. 9 ATai 1890 ni. Anna Idu Louise 
Møller, f. 13 Nov. 1868 t 13 Nov. 1894. [Charlottenlund.] 
Datter: 

Kirsten Else Berte, f. 30 Jan. 1891. (Vallø.) 
4.Vilhelmine Marie, f. 27 Aug. 1804, g. 12 Dec. 1884 ni. 
Jægermester, Amtsraadsmedlem, Proprietær Frederik Johan 
Kjærulf Broith, f. 3 Okt. 1848. [Loitcgaard, Amager.] 
5.Holga Dorothea, f. 4 Febr. 18(i7, g. 20 Juni 1899 m. Læge 

Elimar Camillo Egede, f. 30 Marts 1867. 
6. Otto Conrad Skeel, f. 29 Dec. 1808, Farmer. [Amerika.] 

Søstre: 
I.Regitze Sophie, f. 3 Sopt. 1827, g. 12 Mai 1853 m. Lands- 
overrets-Justitiarius Niels Frederik Sclilegel, f. 9 Okt. 1824 
t 3 Marts 1891. [K.] 
2. Frederikke Christiane, f. 25 Aug. 1835, g. 12 Okt. 1858 m. 
Læge Carl Vilhelm Marius Jensen, f. 12 Juni 1819 t 13 Aug. 
1882. [K.] 

Faders Broder: 
Jørgen Erik Skeel, f. 10 Nov. 1793 f 29 Juli 1S17, Underrets- 
prokurator. Søn : 

Erik Vilhelm Itohert Skeel til Dronninfiluml, f. 22 Fehr.1818 
f 5 Nov. 1884, Geheitnekonferensraad, Kaiiiuierherre, fh. Inden- 
rigsminister. Døtre: 
l.Erikka Roberta Cliristine Sopliie Vilhelmine, f. 10 Mai 1843, 

Enke efter Direktor Adam Ilaucli. 
2. Adelaide Caroline Charlotte, f. 9 April 1849. (Roskilde.) [K.] 

Den grevelige Linie. 
Greve Christen Sclieel, f. 23 Marts 1853 (Sun af Kammer- 
herre, Greve Jørgen ScIieel til Stamhuset Gammel Estrup, 
U 'Za Aug. 1827 t 3 Scpt. 1889), g. 1" 1874 m. Ingeborg 
Brøchner, f. 1 Okt. 1854 t 24 Mai 1890, 2" 21 Nov. 1891 m. 
Emma Otalie Dahlbom, f. 28 April 1672. [K.] Bum: 

1. Greve Jørgen Carl Scheel, f. 18 Aug. 1874. [GI. Estrup ved 
Auning.] 

2. Greve (Christen Sigfred Sclieel, f. 23 Aug. 1875. [New York.] 

3. Greve Carl Scheel, f. 7 Okt. 1876, Ofticcrsaspirant. 

4. Greve Ulrik Scheel, f. 8 Okt. 1877, Assistent i Ulykkosfor- 
sikringsselskubet „l'olkut". [K.] 

392 Skeel. 

6. CorateBse Cbristence, f. 18 Jan. 1879. 

6. Comtcsse Bort ha, f. 3 Dec. 1880. 

7. Comtesse Amory, f. 24 Febr. 1887. 

8. Comtesse Ingeborg Sophie Elisabeth, f. l.'j Jan. 1893. 

9. Greve Otto Uhriston Christian Scliecl, f. 1 Okt. 1895; 

Søskende: 

1. ComtesBe Sophie Cliristiane, f. 23 Marts 1853. (Vallø.) 

2. Comtesse Christiane, f. 28 Jan. 1855, g. m. Kammerherre 
Otto Scavenius til Basnæs. 

3. Greve Jørgen Scheel, f. 29 Marts 1857, g. 29 Mai 1880 m. 
Dagmar Jacobs, f. 10 Sept. 1860. [K.] Døtre: 

a. Comtesae Astrid, f. 27 Aiig. 1881. 
b. Comtesse Klse Dagmar Jytte Brok, f. 11 Dec. 1882. 
c. Comtesse Kloonorc Benedicte Jazika Lili, f. 10 Juli 1886. 
é.Grcve Henrik Carl Axel Siegfried Scheel, f. 27 Jan. 1802, 
Cand. polit. , Assistent i Finansministeriets 3. Kevisionsde- 
partement. [K.] 
6. Comtesse Eleonore Caroline, f. 9 Jan. 1865, overord. Stifts- 
dame i Vallø. [GI. Estrup.] 
6. Comtesse Benedicte Jlargrethe, f. 10 Febr. 1868, g. m. 
Greve Aage Brockenhuus-Schack til ISjergbygaard. 

Moder: 
Enkegrevinde Christine Ditlevine Caroline Scheel, født 
Munck, f. 15 Juli 1829, g. 23 April 1851 m. Kammerherre, Greve 
Jørgen Scheel til Stamhuset Gammel Estrup, Enke 3 Sept. 
1889, Besidderinde af Stamhuset Gammel Estrup. [Gammel 
£Btrup.] 

Faders Søstre: 
1. Comtesae Christiane Mette, f. 27 Sept. 1828, g. 29 Sept. 
1847 m. Kammerherre, Hofjægermester Kudolph Bruun til 
Stonalt, f. 18 Juli 1820. [Stenalt ved Orbted.] 
2. Comtesse Juliane Mario, f. 3 April 1832, Enke efter Kit- 
mester Vilhelm von Sperling. 

Farfaders Brødre : 
1. Greve Henrik- Jørgen Scheel til Stam/iuset Bogenkrnntz, f.26 
Okt. 179t> f i> Aug. 18G3 , Kctmnterherre , Kiiptain af Flaaden. 
Sønner: 

a. Greve Frederik Cliristian Rosenkrantz Scheel* til Stam- 
huset Rosenkrantz , f. 17 Nov. 1633, Kammerherre, Hof- 
jægermester, koiif^cvalgt Medlem af Ijaiulsthinget , Amta- 
raadsmedlom (C-.D.M.), g. 4 Nov. 1804 m. Frederikke Vil- 
helmine Louiso Zacliariae, f. 4 Dec. 1842. [Uyegaard ved 
Koekildo og K.] Born: 

1) Grove Henrik Jorgen Scheel, f. 17 Jan. 1800, Forpagter, 
g. 24 Mai 1805 m. Baronesse Sophie Louise do Falsen- 
Zytphen- Adeler, f. 5 Okt. 1872. [Truduholm ved Ros- 
kilde.] Børn : 

303 Ton Sperling. 

a. Greve Frederik Christian Rosenkrantz Scheel, f. 17 

Dec. 1897. 
b. Comtesse Kirsten Birgitte, f. 1 Sept. 1.S99. 

2) Greve Fritz Vilhelm fjclicel, f. 13 Juli 1607, Løitiiant 
ved Livgardens ForatærkninKSbataillon, Toldassistent [K] 

3) Greve Oluf Scheel, f. 13 Sept. IbTl, Prcniicrløitnant ved 
1. Artill.-Afd., Elev ved Officersskolen. [K.] 

4) Comtesse Inge, f. 18 Sept. 1873. (Vallo.) 

5) Comtesse Ellen, f. 2 Juli 1875. (Vallu.) 

6) Comtesse Anna Eliza, f. 28 April 1879. (Vallø.) 

7) Comtesse Louise, f. 14 Mai 1881. (Vall« ) 

b.Greve Preben Jorgon Scheel, f. 24 Nov. 1838, fli. Premicr- 
løitnant af Flaaden, g. 14 Mai 1809 m. Gudrun Sandholt, 

f. 23 Aug. 1839. [K.] Sonner: 

1) Greve Erik Sclieel, f. 3 Jan. 1873, Stud. jur. [K.] 

2) Greve Torben Scheel, f. .5 Febr. 187.'>, Stud. jur. [K.] 

3) Greve Ove Scheel, f. 17 Sept. 1876, Stud. jur. [K.] 

c. Grete Christian Hille Scheel, f. 4 Xor. Is40 f 9 April 
1894, g. 4 Okt. 1884 m. Olavia Heegaard, f. 13 Aug. 1852. 
[Veile.] 
2. Greve Carl Lialvig Scheel, f. 10 April 1S03 f 12 Nov. 1870. 

Kammerherre. Bom : 

a. Comtesse ]Marie Sophie Frederikke, f. 8 .\pril 1842, Stifts- 
dame i Vallo, fh. Hofdame hos Kronprinsesse Louise. [K.] 

b.Greve Christian Bille Scheel, f. 3 .\ug. 1848, Hofjæger- 
mester, Besidder af det Preben Brahe'ske Fideikommis, 

g. 1 Dec. 1874 m. Henriette Cathrine von Muntlie af 
Morgenstierne, f. 10 Marts 1850 t o Mai 1891. [K.] Biirn: 
1) Comtesse Fise Sophie Marie, f. 7 Jan. 1876. (Vallo.) 

2) Comtesse Karen Henriette Caroline, f. 26 April 1879. 
(Vallo.) 

3) Greve Albert Carl Bille Scheel, f. 15 Marts 1881, Elev 
ved Sekondloitnantsskolen for Fodfolket. [Kronborg.] 

4) Greve Otto Christian Scheel, f. 12 Aug. 1883. von Sperling. 

Gammel mekleiihorffnlc AdflsHhrijt , iler i forrige Aarh. kom 
til Danmark. Gcheimeraatl , Amtmand Joachim Ulrich von 
Sperling bleo naturaliseret 22 Mai 1770. 

An dre a s (Bernstorff von Sperling til Borupj/aard, f. 14 Nov. 
1864 (Son af Ja'Kernu'Ster Joachim Ulricli von Sperling, f. 18 
April 1816 t22 Aug. 1876), liesichler af det Bassewitz'ako Fidei- 
kommis, g. 1 Okt. 1891 ni. Wanda L'tke, f. 29 Aug. 1871. [Bo- 
rupgaard ved Hornslet.] Born : Sponneck. 

I.Ulrich Bernstorff von Spcrlinp, f. 17 Juli 1892. 
Z.Bigmor Wanda, f. 17 Dec. lbH5. (Vallø.) 
Sostre 
af Faderens 1. Æi/leskab m. Nicoli »e Mart/ie Xohel Nør- 
ager til Stumliuset Snndholt , f. « Attg. 1H17 , g. 18 Okt. 
1838, f 29 Mai 1844: 
I.Nicoline Marthc Noliel til Stamliuset Sandholt, f. 14 Marts 
1844. [Sandholt ved FaaliorR.] 

af Faderens 2. Ægteskab (se ndf.): 
a.Maria, f. 19 Jan. 1871, g. 10 Juni 1897 m. Sognepræst til 
Skibet Lars Christian Balslev, f. 18 Juli 1869. [Skibet ved 
Veile.] 

Moder: 
Vilhelmine Christine von Sperlinp, fodt Castborg, f. 14 
Marts 1831, g. 18 Aug. 18C1 m. Ja^^ermester Joachim Ulrich von 
Sperling, Enke 22 Aug. 1876. [K.] 

Faders Broder: 
Vilhelm von Sperling, f. 15 Aug. 1828 f 22 Jan. 1871, Rit- 
mester, g. 29 Mai 1856 m. Comtesse Juliane Marie Scheel, f. 
3 April 1832. [K.] Stm: 

Adolph Joacliim Ulrich von Sperling, f. 13 Febr. 1859, Cand. 
polit., Toldkasserer, g. 28 Dcc. 1693 m. Anna Louise Elisabeth 
Synnestvedt, f. 8 Juni 1868. [Nibe.] Botre: 
I.Anna Louise, f. 27 Aug. 1894. (Vallø.) 
2. Ebba, f. 14 Nov. 1895. (Vallø.) Sponneck. Tydsk rigsgrevelig Slægt, indkotinnen til Danmark med Georg 
Wilhelm von lledewiger, liigsip'eie af Sponeck, hvis ægte agna- 
tiske Descendenter ved kgl. aahent Drev af 11 Juli 188!) ere an- 
erkjendte som dansk Adel med Navnet Sponneck. 

Rigsgreve Frederik Willi elm Sponneck, f. 23 Marts 1842 
(Søn af Gehoimekonforensruad , Kummerhcrre, fh. Finati.siniiii- 
stor, KigSKrcve Willielni Carl KppiiiLiPU Spnnneck. 1. 16 Febr. 
1816 j 29 F'ebr. 188^), Kaniiiierherre, ilofiieKermester, overordenlig 
Gesandt og befuldni.'i'fitiLret Minister ved dot svensk -norsko 
Hof (C'.n.M.) (S.N.l.) (h.St.Stiin.l.) (O.J.Kr.l.) (Gr.Fr.o.) (S.V.3".) 
(N.St.0.31.) (F.i'l';.Ij.5.), g. .'iO Aiiril 1886 m. Comtesse Anna Sopliie 
Margrete Iniaiuielia Brockenhuus-Schack, f. 20 Juli 1859. 
[Stockholm.] Bi.rii: 

l.Rigsgrcvirido Antoinette Soi)hie, f. 15 Marts 1887. (Vallø.) 
2. Rigsgreve Wilhelm Hpoiiiu-ik, f. 14 Juli 1888. 

Sdskcndo: 
1. Rigsgreve Georg Leopold Sponneck, f. 22 Juli 1843, Kaptaiu, 

305 Ton Spfith. 

fh. Postmester (K.*D.M.) (E.M.2.), g. 2 Mai 1871 ni. Camilla 
DoTotliea Villiolmino Gruner, f. 24 l'"ebr. 18'44. [K.] Uotrc: 
a. Rigsgrcvimle C armen, f. 28 Jan. 1872. (VallK.) 
b.Rigsgrevinde Olga, f. 14 Nov. 1S75. (Vallo.) 

S. Bigsgrevindc Elisabeth Susanne Sofie, f. 24 Juli 184G, g. 
23 Dec. 18G8 m. Professor Jean Frédéric Guillaume Eniile 
Pio, f. 1 Juli 1833 t 12 Jan. 1884. [St. Gilles, Vendée.] 

Faders Broder: 
Rigsgreve Carl Valdemar Sponneck, f. 7 Okt. 1821, Premier- 
løjtnant (R.*) (E.M.I.), g. 24 Mai 1855 m. Mathilde Nyholm, 

f. 23 Marts 183C t 5 April 1894. [Humleore ved Eingsted.] Søn: 
Rigsgreve Carl Valdemar Sponneck, f. 10 Okt. 1870. 

Farfaders Ijroder: 
Rigsgreve Georg Wilhelm Sjionnerk, f. 18 Dec. 1789 f 8 April 

1854, Major. Son: 
Rigsgreve Georg Laurentius Julius Sponneck, f. 4 Marts 

1827, g. 30 Dec. 1806 m. Caroline Sotie Relider , f. 28 April 

1833. [Nøddebo ved Fredensborg.] Børn: 

1. Rigsgreve Frederik Wilhelm Laurentius Sponneck, f. 22 
Juli 1859, Skovrider og Godsinspektor jiaa Jægerspris, g. 29 
Juni 1895 m. Elisabeth Wellendorff, f. 20 Marts 1859. [Skov- 
lyst ved Jægerspris.] Datter: 
Rigsgrevinde Gerda, f. 27 Sept. 1896. (Vallo.) 

2. Rigsgrevinde Emma Laura Caroline, f. 22 Juni 1862. 

S.Rigsgreve Adolf Julius William Johannes Sponneck, f. 27 
Nov. 1865, Postexpedient , g. 10 Nov. 1893 m. Kirstine 
Jensen, f. 24 Juni 18G7. [Slayelsc.] Datter: 

Rigsgrevinde Else Emilie Magdalene, f. 22 Okt. 1804. 

4. Rigsgrevinde i\laria Laura Sofie Cliristine, f. 3 Juni 1869. 

6. Rigsgrevinde Elisabeth Magdalene Julie , f. 17 Dec. 1871. 
(Vallø.) von Spåth. Oherst Johan Jacob von Spiith hlen 1708 polsk Adelsmand og 
•i2 Oli. 1777 naturaliseret som dmisk Adel. 

Wilhelm Carl Cliristian von Sjiiitli*, f. 15 Dec. 1818 (Son af 
Kammerherre, (Oberst, l'ngtmester Carl von Spatli , f. 22 Mai 
1779 t 25 Juli 1865), Kammerherre, fb. Tnldforvalter (H.*» (K.M.I.), 
g. 1° 28 Mai 1846 m. Frederikke .Marie (,'aroliiie Vilhelmine 
Barner, f. 9 Juli 1819 + 7 April ln.%U, 2" 19 Juli 1861 m. Mathilde 
Pauline Nicoline Michelsen, f. 28 Okt. 1831 f 10 Sept. 1885. 
[Kolding.] Bi.rn: 

I.Carl Oscar Kugen von Spiith, f. 16 Juli 1848, Loitnant, Sta- 
tionsforstander, g.l8Nov. 1876 m. tlarolino Louiao Schiifl'er, 
f. 11 Juli 1801. [Fredericia.] Bom: 

39C von Staffeldt. 

a.Axel von Spiith, f. 10 Juni 1880, Student. [K.] 
b. Frederikke (Friede) Nicoline Matliilde Clara Dorothea 
Sopbie, f. 18 Mai 18ti5. (Vemmetofte.) 

2. Frederikke (Friede) Nicoline Dorotlioa Elisabeth, f. 15 Mai 
1862, overord. Stiftsdame i Vallo. 

S.Christian Ove Willi elm von Spiith, f. 8 Nov. 1805, Premier- 
loitnant af Flaaden (Gr.Fr.l.) (ll.St.Stan.3.) (P.S.B.A.3.). [K.] 

4. Marie Margrethe Bertha Henriette, f. ;i3 Aug. 1867. (Vemme- 
tofte.) 

Broder: 
Carl Frederik Attaque von Spiith, f. 11 Okt. 1825, Kaptain, 

Hofjunker, fli. Postmester (C'^.B.M.) (E.M.I.), g. 18 Dec. 1849 m. 

Henriette Henningia Jensine IVIariette Deichmanu, f. 24 

Marts 1823. [K.] Bom: 

I.Christiane Frederikke Johanne Elisabeth, f. 5 Okt. 1852. 
(Vemmetofte.) 

2.Frederikke Henriette Clara Augelique, f. 19 Febr. 1854. 
(Vemmetofte.) 

S.Johan Jacob von Spiith, f. 7 Febr. 1862, Cand. phil.. Assi- 
stent i Kjobcnliavns Sparekasse, g. 17 Juli 1888 ra. Anna 
Hansine (Signe) Emilie Mauritzen, f. 25 Scpt. 1866. [K.] 
Børn: 

a. Helga Johanne Henriette, f. 12 Sept. 1889. (Vallo.) 
b. Karen Margrethe Ingeborg, f. 1 April 1891. (Roskilde.) 
C.Ebba, f. 18 Sept. 1893. (Koskilde.) 
d.Carl Hans Vilhelm Louis von Spiith, f. 4 Juli 1898. von Staffeldt.* 

Uddod paa Mandslinien 4 Sept. 1896 med Briflttdeiniendant, 
Ritmester Contantin von Staffeldt (f. 25 jan. islij). 

Gammel pnmniersk Adelsslrfi)t, hvoraf tn forsi jfHirie Linier i 
forrige Aarfiii udrede lom til Dunmark. — Kammerjunker, senere 
Generalloitnant og Katniiierherre Iternltard Jtitlev von Staffeldt 
blev 7 Marts 1770 naturaliseret som dansk Adel; han og hans 
Børn forblev efter Korges Afstaaelse i 1814 i dette Land. 

Bernhard Ditlev von Staffeldt, f 23 Okt. 1752 f 10 Jan. 1818, 
Generalloitnant, Kammerherre Itorn: 
I.Constance, f. 11 Okt. 1811, g. 23 Dec. 183G m. Kjobmand 

Tugcr Hagemann, f. 6 April 1807 f " Kcbr. 1845. [Kristiania.] 
2. Vilhelmine, f. 18 Okt. 1813, g. 31 nec. 1837 m. Kjol.maiid 

Peter Hagemann, f. :.'8 l''cl>r. IHOu f 2(i Okt. IHG'J. (Kristiauia.) 
S.Coustaniin ren Staffildt, f. 25 Jan. IHUi f 4 Sriil. .ls:ii;, 

fh. lirigadeintendunt , Ritmester, g. M Okt lbfl3 ni. CliriBtino 

Susanne Dorothea Hjorth, f. O Nov. 1839. [Kristiania.] 

397 Stampe. 

Stampe. 

Kammerherre , KoiiniinniJorlapfnin Jlolyer Stampe til Stam- 
penborg blev ved J'atent af 1 Sept. 7bl(J nphoiet i den danske 
Friherre- Stand. Ved Patent af ?S Olt. 1SH'> har Kammer- 
herre, Baron Ifolfier Christian Frederik Stampe til liaro- 
niet Stampflnho)'/; i Anledniny af sin Tiltrædelse af del cha- 
risiske Fideicommis erholdt Bevilliiui til at fore Kavnet Slampe- 
Cfiarisius og at forene Baron Cmistantin Marselis' Vaahen 
med sit eget, saaledes: Et JIoredsKJold , hvorpaa er lagt et 
Midterskjold og paa dette sidste atter et Hjerteskjnld , der er 
Sølv og delt i to Felter, det forste visen'le Shrgten Staiiijies 
sorte, af en Guld-I'il med rode Fjer gjennemskudte lljoriclaar, 
det andet et rodt Tnarn (som Jfji-rteskjoldet i ilet friherrelige 
Marselis'ske Vaahen); Midterskjohlet vi'<er de fire Felter af 
Baron Marselis'' Ilovedskjold , Ilotcdskjoldit er fxrdelt , med en 
Skjoldfod. 1. Felt riser en rod Miiitinde paa skraa i Solv-telt, 
2. en Kanon og et Anker krijdslagte i Guld; S. en Vfuhnet Arm 
svingende et Sværd i Blaat; 4. en kronet Guld-Love i Blaat ; 
Skjoldfoden endelig i blaat Felt paa grnn Jord et vojrende gro>it 
Træ mellem en sort Hjort og en hvid JJlefant. Paa Skjoldet tre 
friherrelig kro'>iede Hjelme; 1. med Sla-gten Stampes tre I'ile, 

2. med Shegten Charisius^ af en kronet hvid Slange omvundne 
Guld-Soile, bærende en Guld-Lillie ; 3. er som den 2. Hjelm paa 
det friherrelige Stampe^ ske Vaaben ; Skjoldholderne ere en sort 
Hjort og en Guld-Love. 

Baron Holger Christian Frederik Stampe-Charisius til Ba- 
roniet Staiiipeiil)org, dot for Staniliusct Coiistantinsbors sub- 
Btituerede charisiske Fideicommis oc; til ViufKaard, f. 27 Auc;. 
1822 (Son af liaron Henrik Stampe til IJaruiiict Stampen- 
borg, f. 30 I)ec. 1794 t H Juni l^TU) , Kammerliorre (E.M.I.), 
R. 21 Aug. 18(>8 ni. Caroline Charlotte Mariane Sopliie Barden- 
fleth, f. 30 l)ec. 1841. [Nysø ved l'ræsto og K.] 
Broder : 
Baron Henrik Stumpe til Baroniet Stampenhorg, f. 1.'>^Ia>ts 
1821 f 2i Febr. 18!)2, Kammerherre. Hofjagcrmester. Diitre: 
1. Baronesse Kignior, f. 7 I)ec. l!^^lO, >;. 18 Juli 1S79 m. Kom- 
ponist, Profei-sor V i c t or Emanuel lieiulix, f. 17 INIai It^.'il. [K.] 
2. Baronesse Astrid, f. 19 Dec. lt?.>3, (?. -'9 Okf. Ibtfl m. Amt- 
mand over Kin^kjiiliini; .Viiit (.i u :s t a v Hakon Valilriiiar 
Feddersen (U.*), f. 1 Juli 1H4S. [Kindunigaard ved liing- 
kjnbing.] 

3. Baronesse J(!anina Kmilie, f. 11 Sept. IfGI, ^. U7 Sept. IHVi 
ni. Stiftamtmand ov(T Kjii.s Stift (it< Amtmand over f>deiise 
Amt, kgl. Komiui.saær for de fynske Jernbaner Frederik 
Lindani C.otfred do Jouquiérea (U.*D.M.) (S.N.2I) (S.V.;i^.), 
f. (i t)kt. 18.04. [Uth; rise.] 

3!I8 Stemann I. Stemann I. 

Konferensraad Cliristian Ludeiy Steminiii hleo adlet 29 Jan. 
1777. — Under So Mai ISti!) blev der forundt C/irixlian Vonrad 
Sophus Stemami, som havde tiltraadt Hesiddclxen af det </iarisi.ilie 
Fideikommis, Tilladelse til at fore Navnet Charisius o;/ det fri- 
herrelige Marselis'ske Vaahen i Forbindelse med sit eget Navn 
og Vaahen. 

Johan Andreas Stemann, f. 27 Okt. 1825 (Søn af Kammer- 
herre, Stiftamtmaiul Cliristian Ludvipr Stemann til Store-Kostrup, 
f. 24 Juni 1791 t 23 Juni 1857), (Jund. jur., Kammerherre, Etats- 
raad, Landvæsonskommissær (K.*). [Aalborg.] 

Sdstre: 
1. Elise Henriette, f. 1 Juni 1822. [Koskilde.] 
2.Cathrine Elisubetli , f. 13 Jan. 1830, (,'. 16 Okt. 1849 m. 

Kammerherre, Stiftamtmand, fh. Justits- og Kultusminister 

Eugenius Sophus Ernst Heltzen til Søgaard, f. 2 Dec. 1818 

t 7 Nov. 1898. [Odense.] 

Farfaders Broder: 

Otto Johan Stemann, f. 14 Febr. 1774 f 17 Marts 18Go, Kammer- 
herre, Amtmand. Sønner: 
X.Chrislian Stemann, f. 13 Aitg. I'i04 f 6 Dec. 1870, Inspektor 

for Godset Drage i Holsten. Døtre: 

a. Auguste Matliilde Andrea, f. ti Febr. 1844. (Vemmetofte.) 
[Itzehoe ] 

b. Cornelia Sophie Christiane, f. 6 Febr. 1844. (Vemme- 
tofte.) [Itzehoe.] 

Z. Christian Conrad Sophus Siemann-CJiarisiu.i, f. 27 Mai 1816 
f 9 April 1895, Amtsretsraad. Døtre: 
a. Marie Augusta Henriette Laura, f. 31 Jan. 1852, Diakonisse. 

(Vemmetofte.) [.Vdelobson vcmI Giittingen.] 
b.Mcchtliilde Kosalie Villiolmine, f. 5 Febr. ISiJS, g. m. 

Vciinspektør Christian Dorricn. 
C.Pauline Alexandrine Julie, f. 4 Juli 1854. [Eutin.] 
d.Henriette Tony Johanna Ottilie, f. 17 Sept. 1857, g. 

20 Okt. 189li m. Læge Heinricli Herber, f. 20 Aug. 1H57. 

[Neumilnster.] 

e. Caroline liOuise Henriette, f. 29 Okt. 1859. (Vemmetofte.) 
[Eutin.] 

f. Laura ("hristiano Augusta Constance, f. 31 Der. 18(i5, g. 
29 Aug. 1887 m. preussisk Amtsdommer Goorg Meyer, f. 
16 Sept. 1853. [Slesvig.] 300 Stemann II. Stemann III. 

Stemann II.* 

Konferensraad Johan Krnst Peter Stemann, en i/ngre Broder 
til den 29 Jan. J777 adlede Konferensraad Christian Ludvig 
Sttmann, hlev adlet 28 Aiiy. 17ti2. 

Ludvig Adolf Tlicodor Harro Stemann, f. 11 Aiig. 18G5 (Son 
af preussisk KatastcrkontrollDr Ludvig August Julius Rudolph 
Stemann, f. 24 Marts 1834 t 6 Okt. 1882), Grosserer. [Berlin.] 
Srtstre: 

1. Constanze Hermine Friederike Elisabeth, f. 23 Dec. 186G, 
g. 18 Juli 1898 m. Grosserer, fh. Konsul Adam Gottlob Lud- 
wig Christian von Krogh (\V.1'.3.>, f. 14 Juni 1835 (h.nn g. 1" 
29 Sept. 1859 m. Haima Pauline Mejer, f. 17 Juli 1835 t 23 
Jan. 189G). [Kristiania.] 

2. Thyra Dagmar ISertha Elisabeth, f. 22 Okt. 1872. [Hamborg.] 

Faders Broder: 
Hermann Georg Christian Mafinus Stemann* , f. 16 Jan. 
1841 f 5 Juni 180'), KatastevkontroUor, g. 23 Aug. 1867 m. Frie- 
derike Marie Elisabeth Tietze, f. 13 Jan. 1842. [Rendsborg.] 
Døtre: 

1. Wilhelmine Friederike Agnes Auguste, f. 8 Juni 1870, 
g.7Aprill89G m. Overlærer Ko)irad Heinrich Julius Falken- 
hein, f. 18 Jan. 18iil. [Saarbrucken.] 

2. Ilse £mma Ottilie Josephine, f. 14 Juli 1875. [Rendsborg.] Stemann III. 

Kammerherre Christian Ludvig Ernst Stemann, der rar en 
Sonnesotisson af en Farbroder til den i777 adlede Konferens- 
raad Christian lAtdvig Slemann, blev adlet ved I'atent af 
19 Jan. 1848. 

Christian Leopold Sophus Ferdinand Stemann, f. .3 Fobr. 1840 
(Son af Geheimokonforensraad, Kaniniorherro, fh. Præsidoiit for 
Appellationsretten i Flensborg, Dr.jiir. Christian Ludvig Ernst 
Stemann, f. 14 Marts 1802 t 14 Marts 1870), .Justitsraad, Stations- 
forstander (U.*), g. 7 April 1874 m. Julie Christensen, f. 1.1 
Okt. 1850. [Horsens.] 

Søskende: 

1. Louiso Augusta Sophie Pauline Caroline, f. 2 Sept. 1841. 
(Vollo, Stiivringgaard.) fK.] 

2. Friederich Julius Georg Vilhelm Stemann, f. 38 :\Iart3 1844, 
Chef for Ministeriet tor Kirke- og l'ndiTvisniiigHva'senets 
3. Expeditionskontor (K.*I).M.) (l'r.Kr.!.) (I!.H.:SI.3.). [K.] 

S.Carl (i u stuv Villielm Heinrich Stemann, f. 15 Sept. 184.5, 

400 stibolt. 

Kammerjunker, Stiftamtmand over Ribo Stift og Amtmand 
over Ribe Amt (R.*D.M.), g. 27 April 1«80 m. Hiilga Ingo- 
borg Amalie MeUlalil, f. 1 Marts 18(il. [Ribe.] Rorn: 
a. Johan Daniel Stemanu, f. 30 April 1887. 
b. Ingeborg Helga Frederikke Amalie, f. 10 Mai 1889. 

(Vallø.) 
cPaul Christian Stemann, f. 20 Juli 1891. Stibolt. 

Kommandørhaptaiii Caspar Henrik SiihoH blev 24 Sept. 1777 
optagen i den danske Adelstand. 

Caspar Henrik Stibolt, f. 4 Juli 1840 (S«n af Pastor Andreas 
Henrik Stibolt, f. 10 Juli 1802 t 25 Febr. 18UU), Caud. thcol., 
fh. Viceinspektor ved de offenlige Skoler i Kjobenhavn, g. 
27 Dec. 18G8 m. Elisa Amalia Nielsen, f. 9 Nov. 1835. [K.] 
Datter: 
Rosa Johanne, f. 8 Kov. 1870. (Vemmetofte.) 
Søskende: 
1. Erasmine Michella Charlotte, f. 6 Okt. 1838, g. 16 Mai 1862 

m. Niels Bicrriiig Petersen, f. 18 Sept. 1833. [IC] 
2.Henrik Peter Stibolt, f. ;is Marts 1843, Cand. phil., Kasserer 
ved den kgl. groulandske Hundel, g. 3 Juni 1874 m. Rosa 
Emstine Elise Hjortli, f. 12 Jan. 1853. [K.] Si)nner: 
a.Lorentz Andreas Stibolt, f. 24 Jlarts 1875, Stud.jur. [K.] 
b.Jens Peter Stibolt, f. 6 Mai 1884. 
Z.Ernst Vilhelm Stiholt, f. 28 Nov. 184-% t 8 Olt. 1898, Lage, 
g. 26 Nov. 1878 m. Thora Mathilde StockHeth, f. 15 Dec. 
1852. [K.] Diitre: 

a.Ingeborg .^lathilde Emstine, f. 5 Sept. 1879. (Vallø.) 
b.Emily, f. 20 Mai 1882. (Vallo.) 
C.Thyra, f. 21 Nov. 1883. (Vallø.) 
d.Willie Margrethe, f. 3 April 188G. (Vallø.) 
e. Ellen Corinna, f. 11 Juni 1888. (Vallø.) 
Faders Søskende: 
1. Hul da Emilie, f. 24 Juni 1810. [Davonport, Jowa.] 
i. Jens l'eter StihoU, f. 24 Dec. 1812 f 12 Juli 1887, Uedaktor, 
g. i Juli 184;i m. Caroline Eblert, f. 181G. [JJavenport.] 
Røm : 

a.Emilie, f. 24 Juni 1843, g. 12 Okt. 18(i9 m. Major E.F.Hoff- 
mann, + 14 Aiig. 1884. [Koch Island, Illirn)is.] 
b.Jens l'eter Stibolt, f. Is44 f 30 Marts 1H80 , Kjobmand, 
g. 6 Okt. 18(;9 m. Louise Hass , f. 21 Mai 1848. [Uaven- 
port.] Rorii: 

1) Lilly May, f. 3 Febr. 1871, g. m. Arkitekt Gustaf Adolph 
Ilnnssen. [Davcnport.] 

101 2C Sticrnliolm. 

2) Jo lin Peter Stibolt, f. 26 Jan. 1874, Tandlæge. 

3) Arthur Stibolt, f. 8 April libo. 

C.Olga, f. Iti Aug. 1^45, g. Ijuni 18G7 m. LanUagent Louis 
Mårten [Davenport.] 

d. Caspar Henrik Stiholt, f. 31 Marts 1847 f 10 Fehr. 18S8, 
Advokat, Konsul, g. 10 Okt. 1883 m. Augusta I3rill. [New- 
ton, Jowa.] 

Dan Stibolt, f. 17 Aug. 188 1. 

e.Louise Aurelia, f. 2 Juli 1S;')~, g. 30 Okt. 1890 m. General- 
direktør for Maltine Comp., Frilierre Camill III von und 
zu Eggloffstein, f. 18 Bec. 1850. [Yonkers on Hudson, 
New York.] 

f. Albert Julius Stibolt, f. 6 Nov. 1859, Kcgjeringsingenior, 
g. 20 Scpt. 1888 m. Ottilie lieiderbecke, f. Ui, Okt. 18ti7. 
[Davcnjiort.] Born : 

1) Vie tor Albert Stibolt, f. 6 Sept. 1889. 
2)Ottilie Sophie, f. ^ Juni 1S91. 
3) Carl Beiderbecke Stibolt, f. G Aug. 1806, 

g.Jessie Fremonte, f. 5 Mai 1861, g. 16 Dec. 1883 ni. Kjob- 
mand £rnat Scholing, f. 28 Marts 1854. [Davenport.] Stiernholm. 

Herluf Stiernholm til Kjeldgaard blev adlet 3 A'or. 1747. 

Carl Christian Valdemar Stiernholm, f. 22 Okt. 1862 (Son af 
General Frederik Christian Stiurnliolm , f. 24 Jan. 1822 f 
25 April 1879), Tremierloitnant og Adjutant ved 4. Art.-Afd. [K.] 

Sostre : 
I.Charlotte Mario Elisabe tli, f. 17 Febr. 180 1, g. 6 3Iai 1885 
m. Wilhelm Koinhold Curl Ludvig Maria Pelgram von Motz 
til Engliuizen, f. 7 Marts 1803. [Engliuizen vod Zevcnaar.] 
2. Kbba Frasinine Caroline Augusta, f. 15 Dec. 1866. (Vomme- 
tofte.) [K.] 
3. Herlov a Eleonore Christine, f. 7 Febr. 1868, g. 9 Juli 1891 
m. Baron Alphonsus IMnria Josephus Ernestus Antonius van 
Lamswcerdo, f. 20 April l^.'/i. [Aruhem.] 
4. Elna Anna Louise, f. 6 Scpt. Is'iO, g. 7 Marts 1890 m. Pre- 
niierloitnunt af Flaadon Fritz Tlioinson (F. .Iv L.5.) (R.St. 
A.3.) (Gr.b'r.o.) (l''r.otr.d'acaa.), f. 22 April IfOl, skilte 1697 
(han g. 2" i Sopt. 1897 m. Kmiua Alice l-ango, f. 21 Nov. 1863 
[hun g. 1° m. Skuespiller l'oul Js'iolsen, skilti'l). [K.] 

Moder: 
Genoralinde Augusta Krodricka Stiernholm, fodt von 
Sehoultz, f. 4 Sopt. 1H3j, g. r 24 Sopt. 1857 m. l'arl Andreas 
Anckcr til Mørkhiiigaard, f. 13 Sept. lb2S f 16 Nov. 1857, 2° 

402 • Stockfleth. 

12Junil8G0 m. Gcncrul Frederik Christian Stiuniliolin, Enke 

^5 April 1879. [K.] 

Faders Søskende: 

I.Anna Cathrine Marie ISIagdaleni?, f. 29 Jan. 1821, g. 10 Nov. 
1844 m. Bihliothckar ved det Claasen'ske Hibliotliek, Pro- 
fessor Ludvig Holberg Olufsen, f. 23 Nov. 1805 f 12 Juli 
1864. fK.] 

2. Erasinine Hansine, f. 18 Juli 1826, Konventualindo paa 
Slagelse Kloster. 

3. Ludvig Antlion Sticrnholm, f. 30 Mai 1830, fh. Premierløit- 
naut. [Mexiko.] Stockfleth. 

Kaptain i So- Etaten William M'alcker 
StockfleUi og Kaplain i Dragonerne Chri- 
stoplier Stoclfleth hleve 30 Juni 1779 natu- 
raliserede og optaime i den rlajiske Adel- 
stand. — Vaabenafiiildniitg i farver og 
fiildbtiendig SUegttavle se Aargany IdSO. 

Den ældre Linie. 

Frederik Vilhelm Stocklleth, f. 12 Juli 
1847 (Son af Ovcrkrigskomniissær Cliristojilier Christen Wil- 
liam Stockfleth, f. 2C Sept. 1809 + 3 Okt. 1878), Skibsfører, 
g. 29 Marts 1«S7 m. Meta Maria Juliane Kreutz, f. 1 Okt. 1850. 
[Hamborg.] lUirn: 
1. Juliane, f 29 Okt. 1887. 

2. William Hannibal Stockfleth, f 7 Jan. 1892. 

3. Catharina Olga Mathilde, f. 7 Jan. 1892. 

Soskende : 
I.Emilie Mathilde, f. 2 Aug. 18-18, p. 22 Marts 1874 ni. Kog- 
binder Martin Ibsen, f. 14 Au(,'. 1844 t H Aug. 1888. [Kiel.] 

2. Agnes Julie rctronoUu, f. U .Sept. 1852. [K.J 

3. Jo lian William Stockfleth, f. 18 Aug. 18.'j3, Kcserveloitnant 
i den tydsko l''laade. 

4. Georg Harald Axel Stockfletli , f. 21 Jan. 1856, Handels- 
reisende. 

Faders Soskende: 
1. Sophie Mario Emilio Kredcrikki; Agatlie , f. 27 Mai 1824, g. 
28 Okt. 1817 ni. Sognepræst i (iCiuvii; Andreas Jacob Kuars- 
berg, f. O Juli 1814 f ^ April IHtU. [K.| 
Z.JIendriih Cajiis Kmil Stoclflet/i, f.C> Juni 182(1 f 2;> Aug. IH.YJ, 
Ka/ilaln. Son: 

Hannibal Stockfletli, f. 27 Aug. 1853, liitmcatur og Eska- 

40) 
Sandt. 

dronschef ved 2. Dragon-Rcg. (R.*), g. SlSept. 1880 ni. Hen- 
riette Cornelia Eilcraen, f. 9 Febr. laiiO. [Oilcnse.] Sønner: 
1) Hannibal Hugo Stockfletli, f. 1 Juni 1881. 
2) Kai Stockfletli, f. 21 Mai 1883. 
3)Henniug Stockfletli, f. 15 Jan. 1888. 
Farfaders Broder: 
Johan Fa hue Stockfleth, f. IDec.nSO f 5 Dec. 1835, Kaptain. 
Datter: 

Fanny Charlotte Vilhelmine Emilie, f. 14 Juli 1828, g. m. Oberst, 
Baron Frederik Rosenkrantz. 

Den yngre Linie. 
Hannibal Nicolaus Sophus Stockfleth, f. 3 Nov. 1836 (Son 
af Oberst Søren Hendrik Stockfleth, f. 28 Okt. 18U1 t 9 Juli 
1876), Cand. i>olyt., Justitsraad, Chef lur Kjøbenhavns Okonomi- 
kontor, g. 15 Juli 1667 m. Karen Cliarlotto Frederikke Emilie 
Hertzsprung, f. G April 1841. [K.] 
Søstre : 
I.Thora Vilhelmine Caroline, f. 19 Juli 1841, g. 26 Dec. 18C7 
m. Proprietfrr August Groot, f. 25 Xov. 1835. [Aagaards- 
holm ved Skive.] 
Z.Marie Louise Augusta, f. 18 Marts 1843. [K.j 
Faders Brodre: 

1. M'illiatn WaUef Stockfleth, f. IS Okt. 1802 f O Mai 1SS5, 
Kammerherre, fh. Amtmand. I)øtre: 

a.Witha Charlotte, f. 4 Dec. 1851. (Vemmetofte, Støvring- 

gaard.) [K.] 
b. Thora Mathilde, f. 15 Dec. 1852, Enke efter Læge Ernst 

Stibolt. 

2. Adolph Frederik Stnckfleth . f. 21 Dec. 1810 f 11 Jit/i ISK, 
fh. dansk Konsul, g. 12 Juli 1849 m. Maria Miigdalone Enderlin, 
f. 29 Mai 1822. [Freiburg i Baden.] 

S.Hannibal Valdemar Stockfleth, f. 5 April 1815, Oberst 
{R.*D.M.) (E.M.I.2.), g. 1 Marts 1851 m. Elisalx'th Sophie 
Christiane Conrudiue Trescliow, f. 4 Nov. 18-':i. [K.] Burii: 
a. Gerhard Ihrnian Hannibal Frederik Utockfleth, f. 11 Fchr. 
lSo3 f 20 Scj)t. 1899, Civilin'ienior, g. 15 Marts 1888 m. 
Eugénio do Broyne, f. 28 Okt. 1857. 
b. Georg Adolpli l'eter Stockfleth, f. 12 Sept. 1853, Land- 
inspektør. [K.] 
c. Witha ;Mario (Mimi), f. 3 Juli 1855, Klosterfrokcn paa 
Vemmetofte. Sundt.* 

Oberst or/ Generalkeartermester Mikael Sundt til Evjeyaard 
hiev adlet 28 Suv. i/.W. Sandt. 

Mikael Andreas Sundt, f. 31 Juli 1825 (Son af Lodsolder- 
mand og Havnefoged Mikael Fredrik Sundt, f. 10 Juni 1795 
t 21 Marta 1874), "Skilisrlieder, Dampskibsexpeditor, g. B Juli 
1852 m. Anne Dorthea Peterson , f 5 Jan. 1830. [Moss.] 
Børn: 
I.Anna Hedvig, f. 22 April 1853, g. 24 Mai 1871 m. Grosserer 

og tysk Vicekonsul Carl Ewald Gerner til Melloa, f. 3lAug. 

1847 t 3 Juli 1890. [Soly ved Moss.] 
Z.Helga Christiane, f. 12 Sept. 1854, g. 2 Jan. 1874 m. Oberst- 

løitnant og Clief for Valders Landeværns -Batl. Valentin 

August Sibbern til Værnekloster (S.Sv.3".), f. 22 April 1843. 

[Kristiania.] 
3. William Andreas Sundt, f. 6 Marts 1850, Landmand. [Jel- 

øen.] 
4.Hans Fredrik Sundt, f. 2 Juli 1859, Kaptain og Kompagni- 
chef ved Guldbrandsdalens Liniebatl., belgisk capitaine com- 

mandant af 2 Kl. (K.E.S.) (K.L.). 
S.Christian Albert Sundt, f. 15 Dec. 1861, Skibsfører, g. 25 

Okt. 1893 m. Ingeborg Nikoline Schjott, f. 24 Marts 1871. 

Børn: 

a. Mikael Andreas Sundt, f. 9 Aug. 1896. 

b.Kandi, f. i Marts 1899. 
6. Carl Gustav Sundt, f. 7 Aug. 1803, Assuranceinspektor, 

g. 25 Juli 1890 m. Elfriede (Friede) Aurelia Kolderup- . 

Hansen, f. 10 Okt. 1870. [Kristiania.] Søn: 
Gustav Sundt, f. 20 April 1897. 
T.Agnes Jolianne Dorthea, f. 1 Sept. 1605. 
S.Inga Vilhelmine, f. 18 Juni 1867, g. IG Mai 1889 m. Skibsrheder 

og Dampskibsdisponent Didrik Severin Meier, f. 28 Febr. 

1852. [Kristiania.] 

Søstre: 

1. Catharine (Thrine) Susanna Johanna, f. 8 Sept. 1823, g. 
22 April 1845 m. Kjobmand Cliristen Smitli, f. 22 April 
1819 t 3 Dec. 1840. [Si)ly ved Moss.] 

2. Charlotte Gustava d'Albedyhll, f. 17 Aug. 1832, g. 22 Okt. 
18G9 m. Grosserer Henrik Julius Schiander, f. G Mai 1823 
t 2 Juli 1880. [Moss.] 

Faders Broder: 

Christian Ulrik Sundt, f. 21 Juni 1797 f 1 Sept. 1S61, 
Sofiitepræst i lii/nne. Son: 

Mikael CIiri"stoi)hor {'hristlieb Sundt*, f. 27 Juni 1831, Cnnd. 
mag.. Lærer ved iCristiania Borger- og Realskole, g. 29 Nov. 
1808 m. Emilio Eline Marie Bøcknianii, f. 15 April 1847. [Kri- 
stiania.] Dutro: 
1. Johanne Sopliie Augusta, f. 20 Sept. 1809, g. 13 Juli 1895 

ni. Bogtrykker Henry A n t li o ii Eiigeii Gundersen, f. 23 Juli 

18G5. [Itcstum, Vestre Ak(^r.] 

405 de Svanenskiold. 

2.Edvardine (Kva) Eline, f. 20 Marts 1872. 
S.Betsy Natalia, f. O Juli 1874. [Trondhjein.] 
4. Josephine Eugenie, f. 11 April 1876. de Svaneiiskiold. 

Generalkrigslromniisswr Niels Jørgensen Ul Svanholm blev 
adlet 31 Mai 1780 med Navnet de Svanenxkiold. 

Peter Reginald Emil de Svaneuskiold, f. 31 Aug. 1837 (Søn 
af Justitsraad, Eyfogud og Birkedommer Morten Joacliim 
Ferdinand do Svaneuskiold, f. 11 Dcc. 1799 t ^1 Marts 1S7G), 
Besidder af det Svanouskiold'ake Fidcikomniis, Assistent under 
Kjøbenhavns Macristrat, g. 30 .liini 18li8 ni. ftelone Cathrine 
Thora Mathilde Baggesen, f. i) Marts 184i. [K.] Bym: 
I.Karl de Svancnskiold, f. 30 INIarts 1SG9. 

2.Helene Caroline Johanne Charlotte, f. 19 IJec. 1876. (Vallø.) 
S.Aage Malte Ludvig Johan de Svanenskiold, f. 19 Juli 1880. 

Søskende: 
l.Adelgunde Georgine Marie, f. 30 Juni 1841, g. 19 Sept. 1862 

m. Overretsprokurator Johan Hermann Jacobsen, f. 8 I)ec. 

1823 t 26 Marts 1890. [K.] 
2. Johan Val dem a r Alexis de Svunenshiohl , f. 17 Aug. 1842 

f 9 April 1SS5 , Caiid. jur., g. 3 Okt. 1877 m. Emilie Laura 

Eleonore Rohde, f. 19 Marts 1854. [K.] Datter: 
Thora Johanne Martine, f. 7 Kebr. 1879. (Vallø.) 
S.Nancy Kunigunde Emanuella (Ella), f. 12 Marts 1849. (Vallo.) 

[Farum ved Birkerød.] 

Faders Broder: 

Niels Edvard Emil de Svanenxliold, f. U Fehr.1806 f 10 Nov. 
18(14, Kammerjunker, Skovrider. Bom: 
I.Peter Vilhelm Ilonoratus de Svanenskiold, f. 1 Sept. 1839, 

Assistent under Ivjiibenliavns Maj^'istrat, g. 20 Juni 1867 m. 

Vitha Sophie Henriette Bertha Hoff, f. 9 Aug. 1842. [K.] 

Børn: 

a. Asta Louise, f. 15 Aug. 1868, g. 16 Mai 1895 m. Læge 
Martin Ludvig Hoff, f. 20 Juni 186.i. [Viborg.] 

b.Inge, f. 1 J)oc. 1869, g. 9 Mai 1890 m. kgl. Kuldnia^gtig i 
Finansniinisfcriots 2. Drpartomrnt Valdemar Carl Frede- 
rik Bondesen, (. 16 Juli 1857. [K.] 

c. Kigmor, f. 4 Kebr. 1«71. 

d. Gerda, f 14 Nov. 1872. 

e.Luuis Edvard Hannibal Hoff do Svanenskiold, f. 14 Febr. 

1876. 
f. Gudny, f. 30 Sept. 1879. 
K.Ella, f. 15 Juni 1881. 

400 Teilman. 

2.Regine, f. 31 Dec. 1842. (Vallø, Roskilde.) [Farum.] 
S.Ulla Pauline, f. 4 Jan. 1849, g. 4 Aug. 187G m. Lærer Andreas 
Frederik Horst, f. 27 Nov. 1846. [Farum.] Teilman. 

Toger Reenberg Teilman til Endruphohn blev 31 Marts 
1751 ophøiet i Adelstanden. 

Tøger Hans Teilman* til Gjellcrupholm , f. 31 .Tan. 1850 
(Søn af Kaptain Tøger Reenberg Teilman, f. 20 Sept. 1805 
t 14 Dec. 1852), g. 16 Nov. 1880 m. Hertha Othilia Schaff, 
f. 4 April 1851. [Gjellerupliolm ved Varde.] Dotre: 
1. Edele Margrethe Krag Reenberg, i. 19 Febr. 1888. (Ros- 
kilde.) 

2. Sophie Amalie Gersdorff Reenberg, f. 26 April 1890. (Ros- 
kilde.) 

Søster: 
Sophie Hansine, f. 15 Juli 1847, g. 12 Mai 1883 m. Løitnant, 
Branddirektor, Sagfører Niels Joclium Hansen Harck, f. 23 
Dec. 1844. [Varde.] 

Moder: 
Kirstine Marie Teilman, født Knudsen, f. 5 Marts 1826, g. 
2 Okt. 1845 m. Kaptain Tøger Keeuburg Teilman, Enke 
14 Dec. 1852 (han g. 1° 1 Dec. 1831 m. Hansine Marie Weste- 
sen, f. 22 Sept. 1804 t 5 April 1839). [Varde.] 
Faders Broder: 
Frederik Christoffer Teilman, f. 22 Juli ISIH f 9 Maris 
1869, Løitnant, TolduKnistent. Bom: 

1. Tø ger Reenberg Teilman, f. 27 Marts 1857, Toldassistent, 
g. 20 Febr. 1894 ni. Marie Margrethe Lautrup, f. 7 Juli 1672. 
[Skanderborg.] 
2. Helene Wibcke, f. 4 Febr. 1859, g. 16 Aug. 1881 m. Damp- 
skibsfører Hans Tliomsen, f. 4 April 1847. [K.] 

3. Johannes Mathias Tcilinan, f. .SI Mai 1861, Kjølimand, g. 
14 Mai 1889 m. .\ndrea Birgitte Lerche, f. 8 April 1868. [K.] 
Børn: 

a. Frederik Toger Reenberg Teilman, f. 23 Okt. 1890. 
b.Holgor Lerche Teilman, f. 20 Juli 1893. 
C.Ingeborg Christiane Lerche, f. 3 Aug. 1890. 
d.Frodorik Christoffer Teilman, f. 31 Okt.. 1898. von Thienen. Tbott. 

von Thienen.* 

(von Thienen-Adlerflycht.) 
Gammel holstensk Adelssltfijt, 7ivis eneste dalevende Mand 
Kammerherre, Legtitionssekreta^r Conrad C/iristoph von Thienen 
ved Patent af 26 Okt. ts41 optoqes i den danske Friherre- 
stand med Navnet von Thieneu-Adlerfti/cht. 

Baron Carl Georg Valdemar ;jrario von Tliicnen-Adlcrflycht, 
f. 23 Jan. 1835 (Son af Kammerherre , ih. Legationssekretær, 
Baron Conrad Christopli von Thienen- Adlcrflycht, f. 28 Mai 
1804 f 27 Okt. 1881), brunsvipsk Karamerlierro og fh. Minister- 
resident i Wien (O.K.J.l.) (X.A.l.) (Br.L.2*.) (Ø.J.Kr.;!.) (Sp.I.K.2.) 
(S.H.F.2.) (H.L.2.),(O.H.AF.2.), g. 24 Jan. letiO m. Elisabeth 
Sergievna von Zybine, f. 17 Sept. 1847. [Spåthhof ved Salz- 
burg.] Børn: 

1. Baronesse Sophie Aglae Clorinde,.f. 7 Marts 18G7, g. 28 Nov. 
1895 m. baiersk Kammerherre, Friherre Heinrich Adelbert 
Konrad Karl Alexander Scliiller von Gleichen genannt von 
Rosswurm, f. 6 Nov. 1865. [Greifenstoin ob Bonnland, Nedre- 
frankcn.] 

2. Baron Valdemar von Thienen- AdlerHycht, f. 10 Okt. 1869, 
g. 17 Sept. 1894 m. Grevinde Helene Dubsky, f. 20 Mai 1874. 
[Katzenberg, Ovreøsterrig.] Born: 

a. Baron Wolfgang Cpnstantin Victor von Thienen-Adler- 
flycht, f. 5 Marts 1896. 
b. Baronesse Jobanna, f. 24 Juni 1897. 

Søster: 
Baronesse Ida Sophia Rosa (B.Th.), f. 14 Aug. 1845, g. 4 
Aug. 18G8 m. osterrigsk Kammerherre, Herre og Landmand i 
Tyrol, Greve Robert Terlago do Fatis (Malt.), f. 1 Okt. 1842. 
[Terlago ved Trient.] Thott. 

Denne Skaanen ældxte ng anseteste Adelssla-gt siges at stamme 
fra en Tord Skiegge eller Thott. snin Ids'i lod sig dohe, men 
dog blev htgruven hos siiif Fndre i Kjtfiiiuie lloi. Hun eller en 
1162 og llio lei'ende Tord Thntt, der skul hare va-ret (ijeUlkar 
i Skaane og deltaget i Vilgivelsen af ilen skaanske h'irkelov, 
siges at hare giret Kjelbij Molle, Kjelhi/ Vang, Boge Ore og liiiigso 
Fang til det af ham funderede Jloso Kloster (1). Andre rille 
endog inddrage i Slægten en vis „Thotte", som rar med at 
ihjelslaa Kong Oluf /lin Frokne. Meil Sikkerhed kjendes Slaglen 
imidlertid kun tilhage til Aar i:i(H) , thi Slagtehogernes ældste 
Ætlinie: l'hord Thott, Son: Kjeld, Son: I'eder, Son: 

408 
ThoLl 


^^^^^ 


( I7l>7 1 Thott. 

Kjeld til Ørtofte, Son: Jens, Bom: 1. Karen, gift i Srerig 
med Børje BengtsxoH (Bilt) til Bergqvara , 2. Axel, g. m. Tyre 
Vognsdatter (Sparre), Son: Aage Thott til Iljulebjerg, g. vi. 
Margrethe linsetikrants , Bom: Axel Aagesen til Herlev og 
hans Sonlende — er, paa den sid>ite Geiierution nær, ganske 
rihislorisl: SItegten, der bar Tiinaritet „de i>rieiitige 7'hntt'er (i), 
forte til Vanben et af Guld og Itodt firdelt Skjold og paa Hjelmen 
to Vesselhorn af samme Farver. De>i.i .tidste Mand i Dunmurk, 
Geheimeraad Otto Thott, blev :é4 JJec. 17117 optaget i den 
danske Grevestand med følgende Vaaben: el firdelt Jloredskjold 
med Jieedt z', B os en k-r a nt z', liami>iels og Itanizoivs 
Skjoldemærker og et kronet Hjerteskjold med Thott s ^'aaben ; 
paa Ilovedskjoldet tre Hjelme (3. 1. S), 1. med Thott s, i. med 
Reedtz' og 3. med Ram mels Hjelmtegv ; Skjoldlioldertie vare 
en vild l'yr og en Love. I Sverig huide '.ilt 'JO Matts IC.'tS 
Claes Tott erhvervet grevelig Vterdiglied, men lian dode uden 
Bom. Ven nn i Skaaiie blomstrende Linie erholdt 'J7 Jhc. 1778 
svensk friherreiig og !) Mai lb07 for Hovedmanden svensk greve- 
lig Vatrdiglied. Vaabnet er Slægtskjolilet med en Ramme af 
modsat Farve, derover 3 kronede Hjelme (2. 1. 3), 1. med et 
kronet Guld -CX., 2. med Slwgtens to Vesstlhom , 3. med to af 
Guld og Rodt delle Strudsfjer, hvorimelletn en Sparre, halv rod, 
halv hvid. Skjoldholdere ere to kronede Orne. 

En svensk Slwgt von Axel s son af nge>e Adel vil udlede sin 
Herkomst fra de Axelsonner Thott , men denne Paastand sijnes 
at være greben ganske ud af Luften. 

Tord Aagesen Thott til IjøcUIekdjiinf? (Haraper H.) , be- 
tænkes li!83 i sin Frænde PJrkedegnen Hakon Karlsens Testa- 
mente (3), beseglede IdbS til Vitterlighed med l'eder Withadr- 
8on og førte det tinlolto Skjold (4), vel on Ætlinfr ;if Jen Tortl 
Thott, der funderede Uoso Kloster (5), kaldes selv ved sin Dod 
Thord dictus Thaat, miles, ok gav (lods til Lund Domkirke; 
g. m. liotildis, hvis Aartid lioldtes •J.i Nov. (fi). Sonner: 
A.Peder Tordsen, Kannik i Lund, f 28 bcpt. 1305, begr. i 

Allehelgens Kloster i Lund (7). 
B. ?Aage Tordsen; k- ni. Kirsten Kyrninpr- R»rn : 

1. Hr. Niels Aagesen Kyrninp til Lnddckiiping og Ves- 
Bio (Aaratad II.) (H), var l.foij Kidder o« holdt du med Kru 
Elisif, Karl Pedersens Kfterl., Saxo Pedersen af ilamnicl- 
mose og Niels Aagesen (dalen) af Kljarml Skifte efter 
Fru Ingeborg, Hr. Peder Nielsen (ClaleiOs Kfterl. af Klja- 
ri)d, om (iods i Hiotorp, Karstait og Ilusoen(li)i liavdo 
1344 opladt C;o<l3 til sin Svoger Jena iicncdictBemlO), be- 
Begledo 1348 sammen med sin Sun TimIit, begge forende 
dut tirdelte Skjold, og er altsaa forskjellig fra en anden 
Bunitidig Niels Kjrning, der forto tre Soblado og I3ti4 var 
Uidder(ll), var 1300 med lir. Niels Aagesen ((ialen), Jakob 

409 Thott. 

Nielsen, Katmik i Lund, Ivo MarkniancJ, Asser Grubbe, 
Peder Nielsen, Aape Nielsen o},' Jakob Karlsen Arving 
efter Fru Ingeborg af Hanmielniose , Hr. Saxe Pedersens 
Hu8frue(12), f 28 Juli 1351(13); g. 1" m. Edle, var f 25 
Marts 1343(14), hendes Aartid holdtes 25 Aug. i Lund 
Domkirke (15), 2' m. Kirsten, hvis Aartid holdtes smat 
8 Mai (10). Soniier: 

a.Hr. Jakob Nielsen Kyrning, Kannik i Lund, stu- 
derede ved 1344 i Paris, 1305 Krkebisp i Lund, drog til 
Avignon for at faae sit Valg bekræftet, sluttede sig til 
Kong Magnus' Parti, men blev 1358 en Tid holdt fangen 
af Kongens Son Erik, holdt aldrig Messe, t asJan. 13(il 
paallanimerslius; Paven liavde da indsat to midlertidige 
Bestyrere af Krkebispedommi^t, særlig af Hensyn til dets 
voxendo Gjæld, begr. i Lund Domkirke (17). 
b.Hr. Peder Nielsen Kyrning til Loddekoping og 
Knudstrup (Luggude H.), gav 1342 Gods til Lund horn- 
kirke for sin Moders Fru Edles Begængelse (18), pant- 
satte 1348 Gods i Raklev, arvet efter sin Moder, til lir. 
Saxe Pedersen (11), var 1350 Arving efter Fru Ingeborg 
af Hammelmoso(12), solgte 1854 (iods til Lund Dom- 
kirkes Byggefond (19), skjodeJe ISOfi Gods i Magleby og 
Lundstorp til Hr. Ture Knudsen (Dyre) (20). 
c.Aage Nielsen, nævnes 1350 paa Skiftet efter Fru 
Ingeborg af Hammelmose(12); synes at have været g. m. 
en Datter af Hr. Stig Pedersen (Krognos) i Togstorp. 
Børn: 

l)Hr. Stig Aagesen til Næs (Onsø H.), beseglede 138G 
med Dronningen (21), var 23Aug. 1390 Ridder(22), 1391 
ligesom S.tig Pedersen (Krognos) og Holger Jensen 
(Urup) „gener" af Anders Pedersen (PanterU2:i) , var 
1395 Huvodsniand paa Helsingborg og fik Gods i Pant 
af Jens Due, deriblandt en af Philip" Aagesen (Thott) 
kjobt Gaard(24), beseglede s. A. Forliget paa Lind- 
holm (25) og 1397 Kongevalget i Kniniar (2G) , var da 
Høvedsmand paa Skanur og Falsterbo (27), nævnes 
8. A. med Stig Pedersen blandt Peder Nielsen ((4;ilen)s 
Sanifræuder(28), beseglede i:;98 l'orliget med Hær- 
mesteren (29) og 1401 Kong Eriks Stadfæstelse af Dron- 
ning MargretliHS Testamente (30), tilskjududo 1102 sam- 
men med Anders Pedersen og Hr. Gustav Mattissen 
Dronning Margrethe deres Kettigbed i lUirBO (Marsvins- 
holm) (31), var 1105 n:ervMrendo i Helsingborg ved 
Forliget om Jens Jeusi'u (liroks) Dra|-K32), gav M'iii 
Gods i Bare Herred til Lund Domkirke for sin og sin 
Hustrus Aartid (33), levede 2(i Jan. 1412 CM), men var 
+ 29 Marts 1417(35), hans Signet blev 1(171 lund.'t i 
Haven ved Næs; g. m. Ingeborg Audersdatter (Panter), 

410 Thott. 

t før Bin Ægtefælle, licntlns Aartid holdtes 8 April i 
Lund Domkirke (3()). liorn: 

a) Kirsten, levede 14.')!), var f 1483; g. 1" m. Peder 
Nielsen (Galen) til Alverslev, + 1439, 2' m. Hr. Jens 
Grim (el. Haa) til Testrup, levede 1449 (g. 1" m. 
Cathrine Hud). 
b)Jens el. Niels Stigsen til Næs, beseglede 1491 
Vidnet af Skaane Landsthing om, at Siinderjylland 
hører til Danmark (37), trættede 1450 med Tue Ged 
om dennes Husfrues Gods (38) ; g. m. Jlargrethc, 
levede Enke 3 Mai 1475(39). Hun kaldes i Slægte- 
bøgerne Margrethe Dromor, mon da der tillægges 
hende en Ørn i Vaiabnct, snart de Arenfeldt'ers, snart 
de Glob'ers, har hnu antagtlig va-ret <:i\ Datter af 
Hr. Aage Nielsen (Ulfeld) til Alnerup, der liavdo on 
Datter IVIargretlie, som da maa have arvet Alnorup 
(Bare H.). Bom: 

(1 Peder Nielsen til Alnerup og Loitved (Sunds 
H.), trættede 1455 med Tue Ged om en Kng, 
om hvilken Tue Ged for havde trættet med Jens 
Stigsen (38), skrev sig 1450 til Alnerup (40), var 
1465 Kigsraad(41) og 1460 og 1477 llovedsmand 
paa Lindholm (42), var O April 1472 Væhner, men 
7 Juli 8. A. l{idder(43), var 1476 Landsdommer i 
Skaane(44), kaldes s. A. og jævnlig senere kun 
Væbner (45), beseglede 1483 Kong Hans' Haand- 
fæstning (46) , levede 11 Nov. 14ti4(47); g. 1" m. 
Ide Corfitzdatter Ronnow, 2" m. Kirsten IMads- 
datter, der førte et delt Skjold og levede 4 (Jkt. 
1500(48), men var t 1.508, da P>kebi8pen stiftede 
Messe for hende og Flere (49). Born 

af 1. Æyteskali : 
(aEiler Pedersen til Alnerup, nuidte 10 Okt. 

1490 paa Skaano I^nndsthing (39). 
(bBerete, g. m. Hr. Henrik Meinstrup, Rigsraad, 

+ 1497 (g. 2" m. Jlargrethe Daa). 
(c Else til Alneniii og Loitved, Hofmestorinde 
hos Dronning Dorothea; g. 1" m. lir. Clans 
Krunimcdige til Hoiby, Kigsraad, faldt 1500, 2° 
1504 i Graabrødrokirke i Kibe i NuTværclso af 
Kongen, 5 }!isp(-r m. m. I'l. (50) ni. Hr. Thomes 
Nielsen (Lange) til Lydum, Uigsraad, f l!i21 i 
Aarhus, begr. i (Jraabrudrekirken i Kibo. 
itf 2. yKi/ti-skcib : 
(dMads Pedersen til Alnerup, bfscglede 4 Okt. 
1500 til Vitterlighed med sin Mo(b;r(li<). 
(SPoul Nielsen til Alnerup, beseglede 5 April 1472 Thott. 

sammen med Peder Nielsen af Lindholm til Vitter- 
liglied (48). 
c)Metto, R. 1" m. Erik God til Rffby, 2" m. Hr. Niels 

Jensen (Galon) til Hammer, levodo tiril. 
d) An ders S ti yscn til Næs, nævnes li:J4 (''D, skrives 
1445 til Næs (39), doltng 14b8 i DomniLMi over Ur. Iv('r 
Axelsen (f)2) og 1470 i Dommen over Hr. Oluf Ci cd (.■>;!), 
stadfæstede 1474 med sin Sdstnrdattcr Km Metto 
Eriksdattcr et Skjøde , som Kru Kirstine, lir. Jens 
Grims Klterl., gav Hr. Jolian Oxe(54), trættede 14S2 
sammen med Fru Motto som Arvins^cr efter samme 
Fru Kirstine af Alverslev om Arv eiter 'l'ruid Poiler- 
sen „Lilde", nrcvncs ved Ifyldinpen 1487(55), træt- 
tede 1489 med Hr. Arvid Trolle, arvede en l'jerde- 
part i Barsebæk eftor sin .Søsterdattorsitn Stij; Axel- 
sen (56), havde Grimmolstrup Lehn for Livstid (57), 
t 1496, begr. i Na;s Kirke; g. 1" m. Karen Jepsdatter 
(Rosensparre), der efter Sagnet blov bjergtagen, men 
kom tilbage til Næs i Brudesalon, da lian havde 
Bryllup paa ny, og bad liam blot roro ved hende, 
da saa Trolddommen vilde være lost, idet liuu sam- 
tidig lovede, at hun ei skulde hindre hans Ægteskab, 
men da han undslog sig, maatte hun atter l)cgive 
sig tilbage til Iløifolket, men stratlede ham forinden 
Died Blindhed, saa han aldrig sidon kunde see sin 
anden Hustru (57), begr. i Næs Kirke, a" m. Ellen 
Torkildsdatter (Lrabe). lifirn (af 1. /I^Kteskab) : 
(1 Niels Andersen ogsaa kaldet Niels Stigsen, 
Kannik i Lund, var 1474—75 med Kongen i Kom (58), 
var 1500 Kongens Kanslcr(50) og l.'j()4 Kigsraad((JO). 
(2Hr. Aage Andersen til Næs, blev 14bu ininiatr. 
ved Universitetet i Rostok (HO), Lchnsmand paa 
Jungshoved ((Jl), solgte 1495 (iods i)aa I, angeland 
til Kongen (ua), var 1500 Hovedsmrind paa llelsiiig- 
borg(C3), 1500—20 i Kroste Herred, 1502— :.'0 paa 
Dronningholm, var 1512 Kigsraad (til), 1515 Ridder, 
Arkelimester, f 1520 paa Dronningholm, efter 18 
Marts (05); g. m. Dorte Olul'sdattor lUmdo, f 1511, 
Hr. Aage stiftede Messer for hendes Sjad i Ebel- 
toft Klostor 1512 (t:t!). Hendes Halvsøster Jomfru 
Anno Bild kostede (iravstcnen over dom (<!7). 
(SOttc Anderson til Næs, nævnes 1514 i en 
Granskiiingsforretning (08), havde alt fra Krkidiisp 
Jens Brostrups 'l'id ICailehy Lolin i l'ant(iiU) og 
1623 tillige (iriinmelstrup Lehn, stiftedi^ 1520 med 
sin Søster, Kru Anne, Kngo „LatvcKens" i;ft<'rl.. 
Messer i Malnii) for deres Broder Hr. Niels Stig- 412 V Thott. 

\ sens og deres Forældres Sjæle; g. m. Karen Tages- 
datter (HoUunger). Bom: 

(a£rik Ottesen til Næs, tjente Hr. Torbern 
Bille i Lund, angives f 4 Juni 1533 paa sit 19 
Aar, men 9 Nov. s. A. solgte han endnu med 
sin Broder en Gaard i Brødagor til Hr. Aage 
Sparre (70). 
(bTage Ottesen jvf. Næs-Linien (S. 431). 
(c Karen, t 1537 paa Lindved, begr. i Høiby 
Kirke. 
(4Truid Andersen, var 1486 og 1489 Dronningens 
Foged paa Abrahainstrup (71), beseglede 1487 ilyl- 
dingen i Lund (55), var 1492 Hovedsmand paa 
Abrabamstrup (72), men 1494 paa Aalliolm (73), 
siges urigtigt at være falden 1500 i Ditmarsken (74), 
thi han var 1502 og 1507 Hovedsmand paa (Jed- 
8er(75), levede vistnok 1508 (76), men var t 3 Sept. 
1509 (77). 
(6£llen, g. m. rige Hr. Axel, Saxstrup til Vram 

(g. 2° m. Karen Markmand). 
(6 Anne til Sande (S. Asbo H.) , levede 1520; g. m. 
Eskild Lauridsen (Giedde) (g. 1" m. Anne Brahe). 

e) Gertrud; g. m. A.xel Godikesen (Gere) til Gunders- 
lev 1610 (g. 2° m. Anne Sparre). 

f) Stig Stigsen, t ung. 

2.Tord Aagesen, beseglede 1344 til Vitterlighed med sin 

Svoger Jens Benedictsen. 
3. Hr. Absalon Aagesen til Herlev (Gærs H.), fik 1843 en 
Gaard i Haragerlillo af Mogens Skaaning (Galen), der 
kalder ham sin „gener" (76) , men angives dog g. m. Cliri- 
stenee Pedersdatter AVirtenberg (79). Bum: 
a.Aage Axelsen, var 1306 Guardian i Ystad Kloster og 
beseglede til Vitterlighed med i'ru Margretlie, Ingemar 
Karlsen (Thott)s Efterl. (80). 
b.Hr. Jcp Axelsen til Sorup (Ljunits H.) , beseglede 
ligeledes 1366 med nysna-vnto l''ru Margretlie (80) , til- 
traadte 1376 det (^Tavebrov, liana Broders Efterl. l''ru 
Juliane Pedersdatter nav til I, und Domkirke (81) , be- 
seglede 1377 Kong Olufs llaantUæstning (8^) , tik 1378 
Gærs H. i Pant af de meklenborgsko ILrtuger, hvem 
han tilsagde Tjeneste med al sin Mayt, bcsoKlede 1S81 
Vaabenstilstanden med Kong Albrecht og l'Mi> Forliget 
paa Lindholm (83), s. A. til Vitterlighed med Jens Due 
og med Peder Du('(y4), var 1397 som Kidiifr oij KiKS- 
raad ved Kong Kriks Kroning i Kalmar (;itl), solyte 1401 
sinllovedgaard i Bidlerup, som han havde kjnlit af Hr. 
Anders Pæp, til Stig l'.'dersen (KroKiios) (K5), levede 22 
April 1405(86), lians Aartid holdtes 17 Nov. i Lund (87); 

413 Thott. 

g. fur 1388 m. Margrethe Boiidesdatter (Due) (il Sorup 
og Krogholm (llerrcstad !£.), hvis Aartiil holdtes i Lund 
9 Juni (88), heg«e bejir. i Klostorkirken i Ystad (89), 
Skifte efter dem holdtes 1419(00). liorn: 
l)Axel Jepsen til Siirup, 8nlj,'te 1401 med sin ilustrus 
Moder og sine Svogre liriiiidum og Kartorp til Dron- 
ning Margrethe (91), beseglede s. A. i llelsiiiKl.org 
Kong Kriks Stadfæstelse af Dronning IMargrctlics Te- 
stamente (30), solgte 140G til Dronningen al sin Jtcttig- 
hed i Johannes IJrandsens Go(l3(9;), lovede t; Ar'ril 
1407(93); g. m. Else Christiernsdatter (Vendelljo) til 
Støvringgaard (Stovring II.), levede Enke 1443 og gav 
da Gods til Helligaandshuset i Aalborg (94) (g. ;;" ni. 
Lyder Holck). Bom: 

a)Jep Axelsen til Sørup og Stovringgaard, fik 1419 
Sørup og Attorp paa Skifte efter sine Korældre og 
Bedsteforældre (90), forpligtede sig H2r, til ikke at 
sælge eller iiantsætto sit (iods uden Hr. Axel l'oder- 
sens Samtykke, da han for falske lireve, han sig til 
langfurlig Skade udgav, og Niels Jonsen ((ialen) og 
Siunde Esbernsen svigelig fik af ham i god Tro, 
havde gjort sig selv umagtig til at sælcre , pante 
eller bortleie sit Gods (90), ^'av 1445 Samtykke til 
sin Moders Gave til Ilidlitjaandshuset i Aalborg (9:.), 
levede vist 14')1(9G), men var t 1459, da lir. Oluf 
Lunge og lir. Jens Due ('l'hott) vare hans Dorns 
Værger, havde pantsat Surup til ilr. Johan Oxe(97); 
g. m. Mette Nielsdattor (Munk) (g. 2" ra. Iver An- 
dersen Skjeriiov til Meilgaard). Bom: 
(lAxel Jepsen til Stiivringi;aard , gav 147G Gods 
til Helligaandshusot i Aall>org (98) og 1478 sammen 
med Fru Else Pedersdattcr, der kalder h:im sin 
„Søn", en Gaard i Kogl.y til Mariager Kloster (99), 
trættede 1479 mod La;,'e lirok om „Kardeholm"(S-,'), 
havde 1487 to Herredi-r i Pant(l()U), solgte Siirui> 
og nit sit (ivrige i Skaano efter sin Fader Jop 
Axelsen og Farfader Ax.d Jepsen arvede (iods til 
sin „Svoger" Hr. Johan Oxe(lOl), skjodode s. A. 
Gods til sin Broder Markvard Iversen (Skjer- 
nov)(10:i). t kort elter; denne Halvbroder og Fru 
Margrethes Broder forte H9() Trætte om l'.iirnenes 
Værgemual(103); g. m. Margrethe Andersdatter 
(Bjorn), gav 1493 for sin Datters I'rovcnt en (iaard 
i Hyllested til Jlariager Kloster og gav atter 1490 
til Klostret i'n (iaard i Mariager (104) , levede 
Enke 1499 (lilO). Bnni: 

(aAnno, var et „vildt og vanvitti«t Menneske", 
blev af sin Jlorbroder trængt ind i King Kloster; Thott. 

1601 boldtea Skifte efter hcndo, men siden, li-ro 
til 1576, fortea stor Arvetrætte efter lieiido mel- 
lem liendcs fædrene ok modrene Frænder (100). 
(b — Flere Born, levede Hyo. 
(2Elne, g. m. Jorgen Krumpen til Skotterup (g. 2° 
m. Anne Eosenkrantz). 
b— c)To Sønner, druknede i Orslev Aa, arvedes af F'a- 

deren. 

d— e)To Dotre, omkom ved at træde en Fjæl sønder, 

Faderen arvede dem. 

f)Christence, iitevnes paa Skiftet 1419(90); g. m. 

Hr. Oluf Andersen Lunjje til Odden, der 1471 til 

Hr. Johan Oxe solgte Gods i Skaane, hans Hustru 

arvede efter sin Fader Axel Jepsen (107). 

2)Bonde Jepsen til KroKholm og Brodager (Onso II.), 

kvitterede 1414 med sin Hustru, liendes Datter og 

Svigersøn Kong Erik for alt Tilgodehavende efter 

Hr. Abraham Brodersen (lOs), fik 1419 paa Skifte efter 

sine Forældre Krogholni, Gunderslevtorp m. m. (90), 

skiftede 1421 med sin Svoger Hr. Anrlers Niclseu 

(Jernskjæg) efter dennes Farbroder Bisp Jens (109), 

levede 10 I)ec. 14.^9(110); g. m. Cecilie NieUdatter 

(Jernskjæg) til Drouningholm (Stnt H.) og VajmU 

(Halmstad H.), trættede 14.07 med sin Broders Enke 

Fru Margrethe (111), gav 1408 sin Dattersøn Oluf Oxe 

alt Bit Pant i Torso (112), beseglede 9 Aug. 1470 til 

Vitterlighed med sin Datter (39), men alt a8 Juli s. A. 

var Skifte holdt efter licnde og Bonde Jepsen (113) 

(g. 1° m. Hr. Abraham Brodersen (Baad) til Skedal, 

halshugget 28 Aug. 1410). Born: 

a)Hr. Jens Due til Krogholni, Kidder, fik 1445 med 
Hr. Folmer Knob og Knud Truidsen af Kru jMetto 
Jensdatter (Due) Skjodo paa Torso og al liciides 
øvrige Arv efter sine Forældre i Skaane, Blokiiig og 
Lister (114), betænkes 1447 tilligemed Fru Gidsel i 
sin Morbroders Tc^stamonte (;;9), var 14i9 Værge for 
Jep Axelsen (Thott)a Born(97), var 1405 Kigsraad (11,0), 
trættede 1400 sammen med Hr. Johan Uxe paa Fru 
Cecilies Vegne med Hr. Eskild (inve om Arv efter 
Bin Morbroder Hr. Jens Grim(ll(,)", fik 1470 Krog- 
holm paa Skilte med Hr. Johan Oxe o- Knud Truid- 
sen efter sine Forældre (1 13), gav 1474 sin Sosterson 
Oluf 0x0 God-s i Uerrestad osv. (117), gav Fuglsang 
Hovedgaard til Maribo Klo.stor (UH), solgte ll7li en 
Broderlod i „det store Tant" til Hr. Johan t»xe (.'-.4), 
var 1483 nærværende ved Hyl(lint;cii i Halmstad (119), 
lovede 1487(120); g. I" „,. Gisle I'rc<ll.j..riisdatter 
(Podebusk) til Egholm (Voldborg 11.), levede 1400 (121), 
413 Tbott. 

8"* m. Anne Anderstlatter (Banner), gav siy; 1191 ind 
i St. Clare Kloster i Koskildo, op fik da af Hr. Niels 
Høg og Fru Karen StooiiBdattnr tilsikret Klæder og 
Føde, og det for den Ære, Dyd og Kja-riiglied, hun 
havde vist sine Broderlxirn Fru Karens Børn, livem 
hun 1492 gav sin Part i Asdal og Kokkedal (122). 
b)Bereto, gav 1473 sin Sosterdel i luiglsang til Ma- 
ribo Kloster (118), var t 1485; g. 1° ra". Peder Bralic 
til Vidskofle, levede 1441, 2° ni. Hr. Folmer Knob 
til Vadsted, levede 1451, 3° for 14.0 m. Kigsraad 
Hr. Johan Oxe til Asserbo (g. 2" m. Inger Billo til 
Nielstrup, f 1507). 
c)Maren, g. før 1447 in. Rigsraad Hr. Knud Truidsen 
(Has) til Ørtofte, levede 14S7 (g. 2" m. Ingeborg 
Andersdatter Hak, levede 1475, 3" m. Margrethe 
Vernersdatter Parsherg, levede luOl). 
d)?Margretlie, sol^'te 1489 som Enke Gods i Vcrme- 
land til St. Eline Kirke i Skotve , kalder sig Mar- 
garethc Bondadotter og forer 'l'hott Vaabnet, 1495 
kaldte hun sig Marieth Bondesdatter a wapnl(123); 
g. m. Otte Torbjornsen, var f 1489. 
C.Bjørn Axelsen, f ung. 
d. Jytte, el. Justina, solgte sit Gods til sin Broder 

Peder, g. m. Hr. Jep Kalf ol. med Jakob von Minden. 
e. Peder Axelsen til Herlov og Borsbolm (VBjercso- 
holm, Herrestad H.), nævnes 1370—71 ved Forligene med 
Hansestæderne (124), indlostc 1371 Ellinge og Uaustorp, 
som Niels Jonsen i Torp havde i Pant af Ulf .\ago8en 
(Thott)(125), var f 25 April 137G, hans Aartid holdtes 
7 Dec. i Lund Domkirke (12ti); g. m. Juliane Pedcrsdattor 
Grubbe (127), gav 137(i mod sine Sla'gfningc: sin Kader 
Peder Grubbe, Jcp A.xelsen i Sorup , Anders Jakobsen 
(Grim) i Tostrup, Riddere, og Torkild Nielsen (Bing) i 
Gladsaxe Gods til Lund Domkirkes ByLrgefoiid for sin 
Husbonds Aartid (128) (g. 2° m. Claus Serlin til Berslev). 
Børn: 

l)Kir8tea, var i Boso Kloster for at undervises, der 
tog Hr. Jep Mus hende ud mod heiules .Ja og Minde 
og forte hende til HolsitiKborg og gjorde Bryllup med 
hende mod hendes Kora-ldres Ja og Minde; g. 1" m. 
Hr. Jej. Mus til Ellinge (jvf. S. 452), t 11 Sept. 1394, 
begr. i Ystad, 2" m. Hr. Mogens Munk til Boller, faldt 
18 Aug. 1410. 
2)Hr. Axel Pedersen til Horlov og hilUt , gav 1390 
Gods i Skalkendrup til Dominikanerno i Odense (129), 
var 1395 Forlover ved l-'orliget i)aa J,indbolm (25), 
gjorde 139(i paa Hr. Je|. Mus's Boms Vogue Mage- 
skifte mod Jlogens Munk om Gods i Hkaano (130), bc- 

41U Thott. seglede s. A et rante))rov fra Søsteren Fru Kirsten til 
Svogeren Niels Svendsen (131), besofrlcde i Juli 1307 
8om Kidder Kongevalgsakton 'i Kaln.ur (2./) , overlod 

A.t.'T^ ^T ^7°"''' '■' "^- J°'"^'> Olsen rijorn)a 
deres Arv efter deres Mormoder Fru Insobor" S-ixp, 

^f'«/ f , Skallerup (132) , .,e.,egledo iTo^ Ko ."g Kriks' 
Stadtøstelse af Dronning Margrethes Tcstan.ente (30)! 
var vel da alt Rigsraad, beseglede HUD til Vitterlig- 
hed med Bin Husfrues Modor Fru C'atliarina Eriks- 
datter (133), havde 1410-30 EUel.oJm i Pant af Erke 
bispen (134), fik 1413 Ordrup og Nyrup i Pant af Jen 

eX" il^'TV °% »JT ""''■^"'' 'jons"'(-rulbe'^ 
Je-nke, bl A. som Vederlarr for hans Arv efter sin 

T^^^ qI l"^P=iaVarbjerg(137), afkjt.bto 1417 Anders 
fl?. "Jv^ J'"^" =*' '■•'"'^ «'■' * ^""3 Eskildsen ?alks 
Gods (VaU,>)(i3S), var s. A. Voldgiftsmand i Striden 

mo H,^"."^"" ^« ^'''r' """ Kio%enhavn(139) var 
1419 Høvedsmand paa Varbjerg , Falkenbierc Skannr 
og Falsterbo(140). fik s. a' hal'v Vallu i Pant af ilr 
Eud'n^V*"i'-''r''^!''^' ''"'''"^' 1^21 med Jorgel; 
Ordrun fu'"/r'Mr J'^f«" I^""SO, der fik Indf.rsel 
Urclrup(l43), holdt s. A. Skifte med Hr. Oluf Sti-aen 

-Hr. Axels Sonnebørns Vegne, lir Peder Oluf 
Ix^f kJI"''' ^""'1"' ^'■'" ^"^"^^ Moders FoV-^eTdre' 
ildftBde^ A " ''^•^"' ^■•''»hariua Eriksdatter(M3), 
«s^„ u ?•> • .'"'^ "'" ^"" ^^"''^ ^''^fe-ne n.ed Hr. Hen- 
ning Podebnsk om Vallo(l.lt), beseglede 14-.S For- 
bundet med Hansest.ederne(145), ledsage.le s. A Kongen 

var u'tfm'ed H^T"'? "' ""''"'''''' ''' Keiseren ("?U 
var 14^4 med Hofmesteren og Kansleren Kongens Si^- 
forere 1 Flensborg n.od Herlug.lømmeme (147),^? etted^ 

førte T4"2l- .'■■• ^'"''''' •^'•''''"' ^"""« "■" Ordrup (i! 
forte 1420 Processen om det bekiendte S-in,ll.-.r , n^o 
førte 1428 en Flaade „,od Hanlest.-ed^rr '"aV Vso 
med Kongen 1 Sverig, forhandlede UXi i Kalundborg 
med engelsko Gesandter (ir,o), erhvervede s A.>^ 43! 
t^.t ' ^l'l'-^l'O'^l), overgav 1434 Varbjerg til Engel- 
brecht mod at faae den halve IiidteJ m^qV 1 1. 
1435 i Forl.andlu.geme i llalmstad' m^.d'^de^ kvtn kf 

v^d Torll'et iT",' •^!-''""'">' -- «• A. n.erva.n.ndo 
ved J-oriiget 1 Vordingborg (153) og 143(; ved M„<l.t i 

oÆl^ab'^fik'rr'r ''"?' '■'" '^"""^' ^^ik^iluldiLlh 
, . . ' "'^ *-A- Eiv.Hbrev paa VarbierL' m m l)r,';\ 

^^V^nu 'v^r lir; "''"""^-- -"^^--^omsVo;!; 
*''>-r>j(rK(j() , var 144.i sammen med Hr. Kggert Frille 
Høvedsmand paa Kjøbcnl.uvn (150), var 31 Uec. 1445 27 Thott. 

nærværende paa Kongens Rettcrthiiif? i Kj(tbcnhavn(167), 
levede 24 Nov. 141(i, men var t 25 Jan. 1147(158), begr. 
i Garanielby Kirke; siges at have efterladt sig Slfgl'red- 
afkom, der forte Tliott-Vaabnut, nn/n Sort vti Hvidt; 
g. 1° m. Cathrine Axelsdatter (Krognos) til Hjulobjerg 
(Aarstad H.), levede 1409, 2" for 2U Marts 141'J ni. Inge- 
borg Iversdatter (llod el. Hak), skiftede 3 Marts 1447 
med sine Stifhorn Hr. Peder, Hr. Oluf, Aage og Kjeld 
Axelsen, Stig Olsen samt sine Born lir. Erik, lir. Iver, 
Anders, Philip og Laurens Axelsen CJO), levede ItjAug. 
1457, men var t 26 Juli 14G6 (39). Børn 

af 1. Ægteslab : 
s) Hr. Peder Axelsen, er vel neppe den Væbner af 
dette Xavn, som 1405 beseglede med Hr. Abraham 
Brodersen (159), blev 1413 immatr. ved Universitetet 
i Leipzig og 1418 i Heidelberg (lOU), var 1421 paa 
Skifte med Faderen, var 1424 Provst i Lund (101), 
deltog i Familieskii'terne 1442 og 1447, var 1447 Kom- 
mender i Dalby (90), blev 1401 af Kapitlet valgt til 
Biskop i Odense og pantsatte derfor alt sit fædrene 
Gods i Sjælland til sin Broder Hr. Oluf for 1000 rh. GI. 
til en Reise til Kom (102), t 7 Juni 1463 i Lund (163), 
Skifte holdtes efter ham 1406. 
b)Hr. Oluf Axelsen til Vallo, som lian dels fik af 
sin Fader, dels giftede sig til, og Hjulebjerg, som 
han solgte til sin Broder Aage, blev 1414 immatr. 
ved Universitetet i Leipzig (104), var vist alt gift eller 
trolovet 1419, da Vallo og Nielstrup deltes mollem 
Hr. Henning Podebusk og Hr. Axel Pedersen paa 
sin Sons Vegne, der tillige tik Hr. Hennings l'art i 
Pant (141), fik 1421 paa et nyt Skifte Ostrn-Vallo(lOo), 
var 1435 med Kongen i Stotkliolni og beseglede s. A. 
Forliget i Vordingborg, bl. A. bekjendt fra sit plumpe 
Overfuld paa Kong Kriks Frille (100), beseglede 1438 
den fornyede Union i Kalmar (107) og var da alt 
Kigsraad, trættede s. A. sammen med Fikke Laurid- 
sen og Jens Hvas mod Oluf Pedersen ((jodov) om 
Lystrup (lOS), beseglede 1439 Opsigelsen til Kong 
Erik, der beskyldte tiani for at have stnelit liam efter 
Livet, og Kong Cliristotfers Indkalilelae (109), var 
B. A. Sendebud til Modet mod de Svenske i En- 
kDping(170), varl 1 Febr. 1440 t^ndnu kun Vccbiier(171), 
men kort efter Kidder, solgte s. A. sin modrene Arv 
til sin Broder Aage, var 1440 og' 1449 lluvedeniand 
paa Aalliolin (I7:i) , deltog i Slagtmoderne 1142 og 
1447, var 1447 Kigsniaruk, M4H Druniiingens Va.'rgo 
og Exekutor af Kong (Miristollera Testamente, siges 
ved denne Tid at have redet med 300 Mand i Panser 

418 Thott. 

og Plade (173), førte 1449 som Admiral en Flaade til 
Gnlland, som han fik til Ijclin (174), ruv s. A. Lunde- 
gaard (Fuglse H.) til IVIaribo Kloster (175), var 1451 
Værge for Hr. Steen Hasses Enke, der ovcrdrof? 
ham Skullerupholiu i Tant i 3 Aar, fik 1454 ved 
Forlig med Hr. Steens Arvinger en Tredicdel i Jjjk- 
kealiolm og SkuUerupliolm (17G), forte 1452 en dansk 
P'laade mod Stockholm (177), deltoi? 145G i Borp- 
holma BeleirinR(178), var atter 1457 i Stockholm (179), 
afstod s. A. sin Del i Grubbeordrup til sin Broder 
Philip (180), deltog 1459 i Trætten om Hr. Kjeld 
Axelsens Gods (181), kaldes s. A. Rigsadmiral (lti:i), 
bavde s. A. Kamso Lehn i Leie af Antvorskov Klo- 
ster (183), fik 1461 niCf,'Ct Gods i Pant af sin Broder 
Peder(162), udkjobte sin ældste Datter af Vallii (184), 
skal have havt Stevns op Bjeverskov Herreder, han 
kaldes ri<1s" onde" eller ,,dcn uretficrdiye", nævnes 
med sin Son Laurids o(j Datter Cecilie i Næstved 
Klosters Dødebog (185), lians Ahnetavlo fandtes for- 
dum paa Vallo, t 16 Scpt. 1404 paa Gulland, begr. i 
St. Hans Kirke i Visby (186); K- 1" m. Karen Jens- 
datter Falk til VallK, „liendes Vis befaldt ham ikke 
vel, sad derfor Enkemand i 22 Aar" (187), 2" for 1430 
m. Johanne Nielsdatter (Brok) til Vemmetofte (188), 
t 1461 (hun g. 1° m. Hr. Iven Bryske, t 1421), 3" m. 
Anne Jensdatter (Present), udkjobte Hr. Henning 
Podebusks og Fru Kirsten Kalks Arvinger af Vallo, 
levede 4 Dec. 1484(189) (hun g. 2" m. Morten Krabbe), 
begr. i Roskilde Domkirke (190). Børn 

af 1. Ægtenkah : 
(iBirgitte til Hammerstad i Sødcrmanland, som 
hun fik i Morgenijave og 1489 fik tildomt, da 
Jørgen Aagesen (Thott) i>aa sine Stifborns Vegne 
gjorde Fordring paa den (101), bli-v 1452 domt til 
Baalet i Stockholm for forrruderske Forbindelser 
med Danmark, men benaadet (192), tik af sin Fader 
Fyldest for sin Part i VuUo, men solgte den des- 
uagtet 1467 til Kongen, liavdc 1470, 1475 og 1479 
udgivet mange falske Brevo (19:>) , boede 1486 paa 
Dronninglinlni og atstod da sin Arv efter sin Far- 
broder Hr. Erik til Bent Aagesen ('.'•'■I), forpligtede 
sig 1492 til om to Aar at fratnede Droniiingholm 
mod at faao Kronens Taarn i Kalundborg (194), 
solgte 1494 Hammerstad og alt sit svensko Gods 
til lir. Sten Sture, boede 119H paa Snostorp; g. 1" 
28 Juli 1440 i Stockliolm (195) m. Hr. Krriigisl 
Nilsson (Natt och Dug), var t 1470 (g. 1° m. Mærta 410 Thott. 

Hakonsdatter Top , der ogaaa førte et firdelt 
Skjold). 

• af 3. Ægteskab : 
(2 Cecilie; g. m. Hr. Bjørn Johansen (Bjørn) til 
Voldby, der 6 Okt. 1474 holdt Skifte efter hende 
med sin Svigermoder (196) , levede 1503 (g. 2° m. 
Susanne Palloadatter Munkl. 
(SBirgitte til Vallo, som lige til Kong Christiem Ils 
Tid blev hende forholdt af Koncen, t l');^7 (1!I7) ; 
g. mellem IG Okt. 1483 os,' 12 Nov. 14Sr) (lOb) m. 
Rigshofmester Hr. Niels Eriksen (Rosenkrantz) til 
Bjørnholm, t 2 Nov. lulG. 
(4Axel Olufsen, t lille, efter sin Søster Olive. 
(5 Laurids Olufsen, f lille, efter Søsteren Jklar- 

grethe. 
(CMargrethc, t lille, efter sin Broder Axel. 
(701ive, f. paa Gulland. begr. 14G4 snist. sammen 

med Hr. Pliilij) Axelsen. 
(8En Slegfredson Jørgen Olsen, fik 1476 af sine 
Farbrødre deres Skjold os? Hjelm ofj Gods at op- 
holde samme Skjold oj,' Hjelm med, tilskjodede 
1525 Oluf Nielsen (Rosunkrantz) , fordi Oluf gav 
ham Underhold, Folbjerg Gaard i Ostorgotland, 
som han fik af Hr. Erik Axelsen (199). 
c)Hr. Aage Axelsen til Hjulebjerj;, som han kjobte 
af Hr. Oluf Axelsen, nævnes paa Skiftet 1421, var 
1432 Høvedsmand paa Urebro, 1434 pan. Falken- 
bjerg, som da blev beleiret af Engelbrechts Hoveds- 
mand Henneke Bermann, afslog et Angreb, mon 
afbrændte Slottet og indskibede sig med Besætnin- 
gen (200), afkjøbte 1440 sin Broder Oluf dennes Arv 
efter sin Moder, Fru Cathrine, Hk 14U Livsbrev paa 
Varbjerg Slot, kjobte 144G Hovedgaarden i Kleve 
(Ballus Lehn) af Aage Star, deltog i Skiltet 1447, 
Kigsraad, var 1 Aug. 1449 kun Væbner, men 3 Nov. 
8. A. Ridder (201), s. A. med Hr. Eggert frille Sende- 
bud til Norge for at forhamllo om Kongevalg og 
1450 Sendebud til :\Iijdot i Ualmsta<l, var attor med 
Kongen i Norge (M-l), fik s. A. Aarstad og Halmstad 
Herreder i l'ant i sin og sin l'rues lu^vetid (203). 
drog 1453 sammen med sine lirixlro iiUMforiuiiet til 
Sverig og mistede derfor sine lielin Varbjerg, Fal- 
kenbjerg og Halmstad, lorsoiicdc^s dug snart med 
Kong Cliristiern, var 1454 Si'udebud til Modet i 
Kønueby og 1455 til forhandlinger i Vadsteiia (204), 
fik 14bl Itorguiida og Ntitetorp i)aa Skil'ti' efter sin 
Hustrus Fader (.;'.!) , sa<l I4ii5 mi'd tire .\udre at' sin 
Slægt i Rigeus Kaad (Ur. Jens Hue, Krik Aagesen, 

420 Thott. 

Peder Nielsen og Laurena Axelsen) of? nævnes da i 
Forliget mellem Kongen og Erkebispen af Up- 
8ala(305), var atter s A. Sendebud til svpnsko For- 
handlinger (,20G) , holdt 1-lGC Skilte med Hr. Iver og 
Hr. Erik Axelsen og l''ru Anno Jensdatter ni. Kl. 
efter Hr. Axel Pedersen, Hr. Peder, Ur. Kjeld og 
Anders Axelsen (90), fik udlagt Vester Vester.*tad 
Treding, som Bledarvingerne forpligtede sig til at 
holde ham skadeslo3t(;207), var s. A. nærværende ved 
Foreningen i Junkuping (208), var atter 14119 paa 
Kant med Kongen, der fratog liam hans Lehn og 
ødelagde Hjulebjerg (209), fik 1471 Leide til et Mrtde 
med Kongen i Ujursliainn (~'10) , fik 1472 paa Jlndet 
i Kalmar sine I'antelelin Hulni.stad Herred og I-"al- 
kenbjerg tilbage og kort efter tildtinit Varljjerg ved 
en Voldgiftskjendelse, hvilket bekræftedes 1474 paa 
et nyt Mode i Kalmar (211) , gav 1470 Kongen kvit 
for al den ham og lians Hustru tilfiiicde .Skade (212), 
fik 1477 Haramergaard i Forlehning (213), levede 7 
Juni 1477 (90), men var f 7 Aug. s. A., da Enken fik 
Pantebrev paa Aarstad og Halmstad Herreder, lians 
Arvinger forligte sig s. A. med Kongen om den Var- 
bjerg og Hjulebjerg tilfilede Skade (214), begr. i 
Garamelby Kirke; g. ni. IMerete BengtsJatter (af don 
Bveuske Winstorp- Slægt), der 14(37 fik Brev paa 
Hammergaard, var t 12 Okt. 1481. Born: 
(lAxel Aagesen, var vistnok f før 28 Aug. 

1477 (215). 
(2Hr. Erik Aagesen til Bavelse (Tyl)jerg H.), var 
1457 og 1462 Høvedsmand paa Stege, var 14G1 
Ridder (216), 1464 en af de danske Befalingsmænd 
i Stockholm, 1466 Kigsraad (20.')), havde 1460 (ial- 
mindrup paa Laaland i lieio af Hr. Erungisl Nils- 
son (217), blev 1471 fangen af de Svenske ved 
Brunkehjerg (218) , skulde ifolge Kalmar- Knrliget 
1472 have sine Leliii og Pant igjen, beseglede s. A. 
som Sverigs Kiges Kaad Hr. Iver Axel.tens For- 
lehning med Steke (219), fungerede 1473 som 
Landsdommer paa Sjællands Landsthiiig (220), del- 
tog 1477 i Kvitteringen til Kongen, skulde s. A. 
have overtaget Varbjerg Lehn, miulte 1 tH2 som 
svensk Kigsraad i)aa JNlodet i Halmstad, men be- 
seglede 148:; som dansk Kigsraad Kong Hans' 
Haandfæstning og deltog som saadan i Kalniar- 
Mødet ». A. og 1484, hvor huns Brodre Hans og 
Jørgen mødte paa svensk Sicle(^'.'l), solgte 8. A. 
sin modrene Arv i Soderby til ain Broder Hans (39), 
var 1480 og 1190 Lelmsmand paa Hindsgavl (222), 

421 Thott. 

levede 14 Jan. 1404(223); g. I" m. Anne Kverts- 
datter Moltke til Havelse, 2" m. Sidsel Daa. Børn 

af 1. ytUjteskab : 
(aAnne til Bavolao, holdt 1009 Skifte med Kong 
Hans om sin Broder Tonnea danske Gods (224), 
levede Enke 1519 og 152« (225); g. m. Herman 
Flemming til Knudstrup (g. 1° m. Sophie Anders- 
datter Bj(irn). 
(bEvert Eriksen til Bavelse, fik 1484 af Fru 
Birgitte af Hammerstad Hjælp til en Rcise til 
Sverig (22G) ; g. m. Margrethe Eriksdattcr (Bølle), 
Hofmesterindo hos Dronning Christine, begge 
begr. i Aarhus Domkirke (227). 
(cTonne Eriksen, jvf. don svenske Ske- 

debo-Linie (S. 439). 
(dKirsten; g. 19 Okt. 1489 paa Stockholms Slot 
m. Sverigs Kiges Kaad Hr. Sten Cliristersson 
(Oxenstierna) til Salesta, t 15 Aug. 1510 (g. 2" 
1500 m. Pernille Clausdattcr Sparre, f 1550). 
(3Hr. Hans Aagesen til Bjurum (Gudhems H.), 
Ridder, beseglede 1403 paa Axevalla sin ^lorbroder 
Hr. Staffan Bengtssons Morgcngaveljrev (39) , var 
1475 Høvedsmand paa Oreston og Lagmand i Ne- 
rike, deltog 1477 i Forliget med Kongen, var 1479 
Sverigs Kiges Haad(22y), deltog paa svensk Side 
i Halmstad- og Kalmar-iModorne 1482 — 84(229), var 
1483 Høvedsmand paa Kalmar, 1491 Sendebud til 
Kjobenhavn, blev 20— 21 Dec. s. A. dræbt paa Bos- 
gaarden i Frølanda (Kinds II.) af en Bonde, der 
skød ham med en Pil gjennem et Vindue i Plusets 
l'ag, da han sad og spiste med sin Broder (23ii) ; 
g. 23 Okt. 1473 m. Kirsten Eriksdatter (Gylden- 
stierne), boede 10 Febr. 1496 paa Bjurum. Bom: 
(aHr. Aage Hansen, var en af Hr. Svante Stiires 
betroede Tilhængere, Hnvedsniand i Vester- 
gøtland, ovorrunipledo 1502 ved Elfaborg don 
unge Kong Cliristiern, men blev slagen, fordi 
han ridderlig ikke viUlo anfalde sin sovende 
Fjende, forhandlede 1504 om Tilslutiiing til Kong 
Hans (231), var s. A. Ridder og Sverigs Riges 
Kaad, blev 1505 paa Kalmar-Mødet af det danske 
og norske Rigsraad dumt fra .Kre, Liv og Gods 
for Majestætsforbrydol.se , faldt 27 Aug. 1510 i 
Fantoliulen, slagen af Laurids Frost, blev af do 
Danske begr. i l'rædikobrødreklo.strc-t i llcdsiiig- 
borg(232); var trolovet med Kan^ii Eriksdatter 
(sv. Bielke), der siden tik Tønne Eriksen Thott, 482 Thott. 

men havde med en ufri Kvinde en Batter Ingo- 
borg, g. m. Hr. Hans, Præst i Stockholm. 
(bErik Hansen, f lille, red sin Huls sonder. 
(cBerete, efter hvem Skifte holdtes 6 Marts 1542; 
g. 16 Sept. 1499 i Sødcrkoping m. Sveri{,'3 Riges 
Kaad, Hr. Folke Gregcrsson (Lillja) til Akorii, 
t 1608. 
(dAnne („finske Anno") til Bjurum, arvede 1542 
Åkerrt efter sin Søster Berete, t H April 1549 
paa Åris; g. 8 Sept. 1495 i Åbo m.Sverigs Riges 
Drost Hr. Henrik Eriksson (Bitze) til Nyniis, 
2° m. Hans Nielsen Skeel (Dyre), 3° m. Steen 
Finne, 4° m. Clement Hogenskild (Huitfeldt) til 
Åker6. 
(e'Karen; g. 1° m. Amund Jonsson (Ulfsax) til 
Bjorno og Hårdinge, levede 1520, 2" m. Sverigs 
Riges Raad Hr. Harald Knutsson (Soop) til 
Bjurum, lovede 1.^27, 3" m. Olof Persson (Orne- 
fot) til Varletorp, levede 1560. 
(4Jørgen Aagesen til Tidon (VcstmanlandsLehn), 
deltog 1477 i Forliget med Kongen, var 1479 Sverigs 
Riges Raad (228), 1481 Sendebud fra Hr. Sten Sture 
til Hr. Iver Axelsen (233) og 1482 og 1484 til Mø- 
derne i Kalmar (234), lioldt 1489 paa sine Stif- 
børns Vegne Skifte med Frn Birgitte af Hammer- 
stad (195) ; g. m. Bengto Ohifsdatter (Kyrning) 
(r. 1° m. Hr. Erengisl Gddda). Son: 

Hr. Aage Jørgensen til Eka op Staringe 
(Nykøping Lehn) og Tidon, kaldes Broder til 
Hr. Nils Gadda og Svante Nilsson, var 1498 
Ridder, 1509 Høvedsmand paa Åbo, 1512 paa 
Kroneborg, ISltJ atter paa Abo, 1520 paa Tavaste- 
hus, henrettet 27 Nov. s. A. i l'^inland (235) ; g. m. 
Merete Bengtsdatter (Ulf), lioUltcs 1521—24 med 
sine tre Døtre fangen i Danmark (g. 1" m. Trotte 
M&nsson til Kka). Uorn: 

I.Jørgen Aa g o sen til Staringo ogTidøn, var 
1630 Slotslovcn paa Næsbyholm i Skaane (2.S(i), 
1549 Statholder i Stockliolm; g. 3 Kobr. 1544 
paa Orebro ni. Kirsten Iiarsdattor (Sparre af 
RoBvik), f. 15 Mai 1523 (g. 2" 15IJ0 m. Mftns 
Persson Lilljohiiiik til llillbonits og Lagmansii). 
2.Kirsten til Stiiringo og Tidiui; g. 1" m.Sve- 
rigs Riges Kaad Per Olols-sou (lliird) til Si'ger- 
Btad, t lf'^4 (g. fin. Karin 'rordsflottcr Store), 
2° m. Johan I'orason (Itiit) til Fituna, 115 Jan. 
1674, bogr. i Soruuila Kirke. 
3. Anno, f Pinsedagsaften 1551 el. 52 paa Eke- 

423 Thott. 

berg, bcgr, i Glansliamiuars Kirke i Nerike; 
g. 153H m. Sverigs Kigcs Kaacl Abraham Eriks- 
son (Leijoiihufvud) til Kkoborg, f 1 Marta 
1556, beg. i Åbo Domkirke (g. 2" m. Eiiierentia 
Hollingersdotter Gcra). 
4. Bengt a; g. m. Bengt Nilsson Niiff. 
(5Hr. Bengt Aagesen til lljultbjerg, Vadsted 
(Aaretad H.) og Nygaard (Norra Tjust H.), deltog 
1477 med sine Brodre i Korliget med Kongen, 
havde 1481 — 60 Halmstad og Aarstad Herreder i 
Forlehning, afkjobto 148t) Kru Birgitte af Ilammer- 
Btad al hendes Arv i Sverig, Finland osv. efter 
hendes Farbroder Ur. Erik (3'J), deltog i Hjldingen 
1487(55), Bidder, havde Vesterstad-Treding efter 
sin Fader (237), var 1000 t i Halmstad; g. 1° m. 
Merete Erengisledatter, var + 6 Kebr. 1483, 2" for 
1495 m. Karen Turesdatter (Svarteskaaning) , t ■H 
Febr. 1500 i Halmstad , begr. i Graabrødekloetrct 
Bmst. Børn: 

(aTure Bengtsen, var + 1500. 
(bEn Datter, var | 1500, 6 å 8 Aar gammel, hos 
sin Mormoder i Vadstena. 
(6Jens Aagesen, -t ugift, for 28 Aug. 1477. 
(7Clau3 Aagesen til Hjulebjerg, deltog 1477 i For- 
liget med Kongen, var 148G Hofsinde (238), kvit- 
terede 1494 med sin Hustrus Moder for Hr. (Corfitz 
Kønnowa Pant i Jungslioved(230), var f 10 Marts 
1521(240); g. ra. Ellen Corfitzdatter Konnow, til- 
skjodedo 1523 med sine Sonner Gods i Vasbo til 
det hellige Sakramente i Vilsta(241), fik 1030 af 
Erkebisjien Askime Lehn (242), blev 1537 med Knud 
Knob til Vadsted og Lars Nielsen til Trotteberg 
tiltalt af Hr. Hans Aagesens liorn angaaende et 
forsømt Skifte mellem Hr. HaTis og C'laus Aage- 
sen, var vist t 1544, da Arild Griis tik Askimo 
Lehn (243). Bom: 

(aAage Clausen Tott, jvf. den ældre sven- 
ske grevelige Linio (S. 441). 
(bAnne, levede Enke 1.5U(>; g. m. Knud Knob til 

Vadsted, levede 1545, var f 1547. 

(c Margrethe, + ugift (eller g. m. Lars Nielsen 

til Trotteberg cl. m. i>oren Jensen til ISaararp). 

(dClauB Clausen T li ott, jvf. Boltin ggaaril- 

Linien (S. 443). 

(8 Ingeborg, var trolovet med Junker Hans iSigurd- 

sen , hvis Modc^r, Fru l'hilippa, 14(>6 betænkte 

liendo med et Gavebrev (244); g. ni. bvcrigs Kiges 434 Thott. 

ForatanUor Hr. Sten Sturo (14CG havde lir. Gustaf 
Karlsen friet til hende (245)). 
(9£)llen; ff. i Fastelavn 1 155 i Vaiistcna ni. Hr. Tord 
Karlsson (Bonde) til PenninKl)y. nij rdet i Mai 1451! ; 
2° ni. Hr. Staffan Ulfsson (af Winstorp-Slæjjten). 
(10 Agne te, var trolovet med Hr. Sten Sture, men 
t før Brylluppet. 

d)Hr.Kjeld Axelsen til Grubbeordrup, nævnes paa 
Skifterne 1421, 1442 oj,' 1447, Kidder, levede 21 Juni 
1454(246), vistnok f S- A., angives at have været 
trolovet med „Berte Hasse", var imidlertid g. m. 
Mette Laurensdatter (TJlfold) til Luitvcd (Sunds H.) 
(g. 2° før 12 Marts 1458 m. Hr. Erik Eriksen Løven- 
balk til Aunsbjerg). 

e) Ellen, tik 14i!0 i'jelkestad af sin Gudmoder Fru 
Ingeborg Kjcldsdatter (Krognos) (247) , var f 1421; 
g. m. rige Hr. Oluf Stigsen (Kropnos) til Krapperup, 
var t 1426 (g. 1° m. Anne, 3" m. Hille Bjornsdatter). 

f) Karen, t lille. 

g)Beate, t i første Barselseng; g. ui. Rigsraad Hr. 
Torbern Bille til Allindemagle, f 25 Nov. 14()5, begr. 
i Antvorskov (g. 2" m. Sidsel Ovesdatter Lunge, 
t 1603). 

a( 3. Ægteskab : 

h)Hr. Erik Axelsen til Lagno (Nykopings Lehn), 
blev opdraget i Sverig, var Smaadreng hos Kong 
Karl, var 1441 Bidder, nævnes paa Skifterne 1442 og 
1447, var 1447 Herredshovding i Lysings Herred, 
1448 Sverigs Kiges Kaad , 1450 — 57 Iieluismand paa 
Åbo, 1450 svensk Sendebud til Jlodot i Halm- 
stad (248), 1453 Høvedsmand paa Nykoiiing, l)ebro- 
vede 145B sin Frue alt sit Litsuro i MorgiMigave (no), 
blev i Febr. 1457 fængslet i Nykijping af Kong Karl, 
men kom løs efter Kongens Flugt, sluttede sig saa 
til det danske Parti , deltog i Valget af Kong Chri- 
atiern og underlagde denne Finland, hk Finland og 
Wiborg i Forlelming og byggede siden Murene om 
denne l'y, til Juni 1457 Sverigs Uigsforstaiider, saa 
svensk Kigsliofnicster, solgte s. A. sin Andel i 
Grubbeordrup til sin lirodor I'liilip (21'J) , holdt 1458 
Skifte med sin Svoger Hr. David IJengtsjson efter 
dorea Svoger Hr. .VlKud (iustufsson (250), sluttede 
sig 14G3 til Biskop Ivjuld nmd Kong ("hristiern (251), 
inantto derfor forhxlo Sverig og seilcdc til (iulland, 
mon krigede dog i l'elir. 1 Hit mod Kmig Karl, hvem 
han efter Tronfrasiyelsen forte til l'iiiland 1 IG5, s. A. 
HøvedsmuiKl paa V'itborg (i. 2), paaiiy Itigsforstander 
Og Kung Karla Tilluiiiger, blev i Juli og Aug. 14ti7 

425 Thott. 

beleiret i Stockholm af en dansk-avcnsk Hær, men 
fik Uiiclsætnitig af sin lirodor Ur. Iver, der 1 Sept. 
slog de Boloirende, hvoruftor Konj,' Karl kaldtea til- 
bage og Hr. Erik nedlagde sit Kijfsforstanderskab 
og opgav Stockholm Slot, men fik Kasal)org, 'lavaste- 
hus, Wiborg og Savolax i Forleiiing (253) , kjobto 
1467 Aarstad i SudermanlanU, men overloil den til 
Bin Broder Laureiia, besefjlode 1471 Stilstanden i 
Stockholm og deltog i FredamiKlerno i Kalmar 1472 
og 1474(254), anlagde 1475 St. Olafsborg i Finland 
og kæmpede tappert mod Kusserne, beseglede 1477 
Hr. Aage Axelsens Arvingers Forlig med Kong Chri- 
Btiern, havde tilsagt lir. Sten Sture at oplade ham 
alle sine Lehn, men overdrog dem istudet paa sin 
Sotteseng til sine lirodre lir. Iver og Hr. Laurens, 
eicde Galmindrup paa Laaland, som han kjobte af 
Algot Erengislesson og hans Frue Karen Ilansdatter, 
t mellem 8 og 28 Marts 1481 paa Wiborg, begr. i 
Aspø Kirke; g. 1" for 1444 m. Clara Madsdatter 
(Lillja) til Lagno, 2" 28 Jlarts 1456 i Strcngniia m. 
Elin (justafsdatter (Sturo) (g. 1° m. Hr. Knut Stens- 
son Bielke til Ekholm, f 14r.l). 
i) Hr. Iver Axelsen til Lillø, f. ca. 1420 paa Var- 
bjerg, nævnes vod Skifterne 1142 og 1447, var 1444 
Ridder, skrev sig 1447 i Herlev (255), var 1449 Kigs- 
raad (250), havde paa sin Hustrus Vegne ator Trætte 
med Erkebisp Tue otu Arven efter Erkebisp Johan- 
nes Laxmand (90), men da Kong Karl 1452 faldt ind 
i Skaane og bl. A. aflirændte Ilerlev, slutte<le Hr. 
Iver strax Fred med Erkebispen og de k;\;mpedo 
saa i Forening tapport mod de Svensko (,.'57), for- 
handlede 1453 som Sendebud sammen med Hr. Claus 
Kønnow i Vadstena og Stockholm med Kong Karl, 
1454 atter Sendebud til et JStodo i Ronni'by (258), 
solgte 1457 sin I'art i Grubbeordrup til Hr. Pliilip 
Axelsen (240), forpagtode 1458 Ellinge af Fru Karine 
Claus Nielsens (259), deltog 1459 i Arvotra'tten efter 
Hr. Kjeld Axelsen (181), trættede 14(10 med Erkebisp 
Tue om Aasum Ijehn, som hans „(''orældre" gav til 
Domkirken (2tl0), overtog 1404 Gulland efter Hr. l'hi- 
lip Axelsens Diid , var 1405 luerværende i Kji)l)en- 
havn ved Forhandlingerne mellL-ni Kongen og Erke- 
bisp Jun3(4l), 1400 dansk Sendebud til et Mode i 
Kalmar, skiftede s. A. i Lund med sin liroder Hr. 
Aage efter dures Fader (201), var 1107 dansk Sonde- 
bud til et Mode med de Svenske i Nykoping (2(i2), 
opsagde s. A. Kong Cliristi<;rn Huldskab og Troskab, 
dola af Forbitrelse over iuddragelsou at Hr. I'hilii) 

486 Thott. 

Axelsens Børns Lehn , dels ogsaa undor Indflydelse 
af sit anseelige svensko Svogerskab, gjorde fra Gul- 
land Indfald i Sverig og undsatte sin paa ^^tockholm 
beleirede Broder lir. Krik, hvorimod Kongen i Sept. 
indtog hans Lehn Solvitsborg og beleirede Lillo, 
som Hr. Iver 1468 undsatte etter at liave slaaet en 
af Hr. Johan Oxe og Hr. Oluf Ged anført dansk 
Hær, sluttede derefter i Tofte et Forlig med An- 
førerne for Beleiringshieren ifr. Ture Turessen og 
Hr. Mogens Gren, hvilket dog ikke blev godkjendt 
af Kongen (263) ; ved et Mode i Halmstad vedtoges, 
at Hr. Iver skulde opgive Gulland og pleie Kongen 
Ket, fik 8. A. Tilsagn om at blive Sverigs Riga- 
forstander efter Kong Karls Dod , hvorimod Kong 
Christiern beslaglagde hans danske Gods, var da 
svensk Rigsraad og havde det Hverv at beleire de 
i Kong Oiristierns Magt værcndo Slotte, men denne 
nndsatte dem. 1471 rustede Kongen sig til Gullands- 
tog, et Møde i Pjurshamn mellem Kongen, Hr. Iver, 
Hr. Aage og Hr. Laurcns Axelsen bestemtes, men 
lørst paa Kalniar-JIodet 1472 kom det til en Art 
Forlig, hvor Hr. Iver fik Lofto om at beholde Vil- 
lands og Gærs Herroder og Væ, hvorimod 24 Mænd 
skulde dømme om Varbjerg, Solvitsborg og Trane- 
kjær (264), fik dog s. A. Stekeborg og Gods paa 
Øland i Forlelining af Hr. Sten Sture (265), var 1473 
svensk Sendebud til Modet i Kalmar, hvor Kongen 
bød sig i Kette med de Axelaonner (260), trættede 
1474 med Hr. Ture Turesson om det 1468 sluttede 
Forlig (267), var kort efter atter Sendebud til et 
Møde i Kalmar (208), krigode 1471—74 mod de lif- 
laudske Ordensherrer (209), paa et M<5de i Aalius i 
Jan. 1476 med Kongen forpligtede Hr. Iver sig med 
Hr. Gustaf Karlsen at holde Visborg til Kongens 
Haand , var i Aug. s. A. endnu svensk Fuldnuegtig 
paa et Kalmar- Jløde og et Mode i Konneby (.i70), 
men sluttede sig ellers nu til Kong Christiern, 
trættede 1479 angaaende Fru Birgitte af Huiniupr- 
stads falske Breve (271), blev 14bl uenig med Hr. 
Sten Sture om Finland, som han havde overtaget 
efter Hr. Erik Axelsens Dnd, var dog 14!^-..' — Hj svensk 
Sendebud til Kalmar- Moder (272), forligtes ogsaa 
1483 ved et personligt Mnde i)aa Gulland mod Hr. 
Sten Sture, der forlenede liairi meil Kusaborg Slot 
Og Lehn samt Boraliolm paa ( Iland m. m. , mod at 
lir. Iver afstod sine tinsku Slotte (27o) ; men Ven- 
skabet varede paa Grund af Hr. Ivers Suniverit^r 
kun kort, var vel endnu 1484 svensk Fuldmiegti« 

427 Thott. 

ved et Kalmar-Mode (274), men efter at det danske 
Rigsraad 1483 og 1465 havde afæsket liatn Slotsloven 
paa GuUaiidCiVo) oplod han 14S6 Oen til Danmark 
■ mod at faao alt sit Gods i Banmark till>agc (^76), 
blev 1487 beleiret paa Borgholm af lir. Sten Sture, 
men undslap, overladt ndo Bornholms Forsvar til 
sin Frue, skikkede fra Gulland Bud efter Kong 
Hans, som saa med en Flaade satte siir i liesiddelse 
af Gulland og seilede til Oland, hvor Kongen slut- 
tede Forlig med Hr. Sten Sture bl. A. paa Vil- 
kaar, at Hr. Iver opgav Oland, men fik alle sine 
Godser i Skaane (277), f 1 Okt. s. A. paa Gulland (278) 
(efter Andre paa Lilli) eller furst t 14'Jo paa Iluralds- 
kjær); g. 1° m. Margrethe Poulsdatter liaNmand til 
Knabstrup (Morlose H.), 2" m. Maren Toiljernsdattor 
Bille, 3" 22 Sept. 140<J i Kykuping m. Kong Karls 
Datter Magdalene (Bonde), der 14G9 Idcv fangen i 
Vadstena af nogle dansksindede svenske Herremænd, 
men snart kom los (279) , 1479 fik Livsbrev paa 
Svartsjo Lehn og 1481 paa Åkcrbo Herred, t 24 Aug. 
1495 paa Bosgaard ved Sijderkoping *). Børn 

af 1. Ægteskab : 
(lOluf Iversen, t lille. 
(2 Ingeborg, t 14G4 af Pest. 
(SLisbet, t 1404 af Pest. 

(4 Beate til Lillø (var efter Otto Brahes Ahner af 
2. Ægteskab), t 4 Dec. 14S7 i Effrid i Troid Soen 
af Pest, begr. i Lund Domkirke; g. 1° med Hr. 
Truid Pedersen (Galen) til .\lverslev, lovede 1 158, 
2° 22 Sept. 14G6 i Nykiiiiiiig m. Sverigs Kigea Kaad, 
Hr. Arvid Trolle til Bergcivara, sluttede 9 April 
1488 Forlig med lir. Poul Laxmand om dennes 
fædrene Arv, som Hr. Iver Axelsen i sinTid havde 
taget til sig med sin forste Hustru, gav 1495 Hr. 
Oluf Stigaen (Krognosl Fuldmagt at indkræve al 
Hr. Ivers Arv efter sin Datter, han Hk mod Fru 
Marine, Hr. Torborn UilkM Dattor (2e0), t 19—20 
Febr. 1505 paa liilln (g. I" ca. I4(iO m. Oiristina 
Johansdatter Gadda til Fiinii, j" 25 Sept. 14f<S m. 
Birgitte Turesdatter (sv. Biolke), f 5 Aug. 1515). 
af 2. Æ'/teskiib: 
(OKn Datter, t for 1495. 

af 3. .hfilinlab: 
(6Margrethe, f 10 Nov. 1473. 
k)Audur8 Axelsen, nævnes ved Slægtmoderne 1442 

*) Originalnialerierno til Hr. Ivers og Fru Magdalenes hos- 
staaendo Billeder lindes paa Gauno. i j .uMi i mw M >Miinwi»it^y ; i'f pp p i . }- 

Hr. Iver Axelsen 

TIL LiLLO, 

Danmarks Riges Raad, Hovedsmand paa Gulland, 

t 1487. ttlQIlH, WCHtACHQNt. 


W Fru Magdalene Karlsdatter, 
Hr. Iver Axelsens, 

+ 1495- rOTOTTPI, fAOHT * CMNt Thott. 

og 1447, var da cnrlnu umyndig, vart 1465, druknede 
med sin Fæstemo i Ilikkcbjorg Sn, ved at en Uros 
Rækværk, livortil de læncdo sig, gik s»(nder. Fxste- 
møon angives stundom at have været lians Siiskende- 
barn Anne Clausdattcr Lanyo, som iniidlortid Icvode 
endnu mange Aar el'ter og ægtede Hr. iStranfje Niel- 
sen (Bild). 
1) Hr. Philip Axelsen, nævnes ogsaa som umyndig 
1442 og 1447, 1456 Hofsinde (90) , Huvedsmand paa 
Tranekjær (281), Idev 14."i7 i Upsala Kidder, afkjobto 
B. A. sine Brrwlre deres Andel i Gruhbeordru)) (~4I)), 
deltog 1458 — 59 i Arvetrætten med Hr. Erik fjrikson 
(liøvenbalk) (282), anklagedes 1458 for Siirovcri, 
hvilken Klage Hr. Eggert Frille 14.")9 tik bilagt (90), 
Kigsraad, pantsatte 14U2 Grubboordrup til Hr. Lau- 
rens Axelsen (28.S) , var llfil med Hr. Erik A.\clsen 
Slotsloven paa Stockholm, overtog i Sept. s. A. paa 
Hjemveien fra Stockliolm Gulland efter Hr. Oluf 
Axelsen, men t alt 4 Nov. s. A. , begr. i SSt. Hans 
Kirke i Visby (284), 116U— 67 fratog Kongen hana 
Arvinger uden Indlosning Traiickjær og Skjelakor, 
hvoraf Uvenskabet mellem Kongen og de Axolsotiner 
først opstod; g. ca. 1455 m. Ermogaard Eggertsdatter 
Frille til Sandholt (Salling H.), t 1504 (g. 2" ca.llOO 
m. Rigaraad Hr. Bent Bille til Egede, t 1494). Børn: 
(llngeborg til Lagn«, dniknudo ca. 1494 i IMiila- 
ren; g. 1" 28 Sept. 1474 m. Hr. Gustaf Karlsson 
(Gumsehufvud) til Eklmlnien, Sverigs Kigos Kaad, 
t 26 Juli 148t) (g. 1° m. Birgitte Stensdotter Bielke, 
havdo siden friet baade til Ingeborg Aagesdatter 
og Beate Iversdatter Thott (245^); 2" 30 Sept. 1487 
paa Folniis m. Hr. Erik Trolle til Fåmi. Svorigs 
Rigsforstander, f 1529 (g. 2" in. Karen Eriksdattor 
Gyldenstierne). 
(2 Anne, opfostret hos Hr. Erik Axelsen, t i Dcc. 
1464 (285). 
in)Hr. Laure ns Axel sen til N;fsb.vholm (Tybjerg TI), 
Djursholm (Stockholms Li'hn), Edeby (Sivdcrman- 
land), 'l'raneberga og Arstuil, som han tik alHr. lirik 
Axelsen, var 1442 og 1417 umyndig, 1459 Uidder(lhl), 
fik 1462 Ordrup i l'ant af Hr. l'liilip Axcl.-^on (283), 
var 1465 Rigaraad (41), deltog MOli i Skiltet med 
Hr. Aage Axelsen (207), Ijebiisniand paa Skjelskor, 
vod liilloforliget 1468 og Jlodorne i Kalmar 1472 og 
1474 bostonites det, at han skulde beholde sit Arve- 
og Pantegods i l)ann\ark (:;»(!) > overtog 1481 lued 
Hr. Iver Axelsen Kinland, t 1182, Aarct citer vod- 
toges, at hans Børn efter Hr. Iver Axelsen skulde 

42'J Thott. 

bave Rasaborg Lehn (287), nævnes med sin Frue 
Karinc, sin Son og sin Datter Fru Anno i Xa'stved 
Klosters BodeLiOK (ISo); g. 1" ni. Karen Jonsdatter 
(Viffert), druknede sidst paa Aaret 1408 ved Hasa- 
borg, 2" m. Karon Eriksdatter Niopertz (g. 1" m. 
Hr. Erik Nilsson (Oxenstierna) til Ujursliolin, Sve- 
rigs Riges Raad, var f l-i71), gav 1-lSo Gods til St. 
Peders Kloster i Næstved (288). Børn 

af 1. ÆgtesVah: 
(lAnne til Næsbjholm, blev med sine Søstre op- 
fostret hos Hr. Niels Bosson (Grip), der 149S med 
Jøns Ulfsson og Cbristieru Bengtsson, Riddere, 
sluttede Forlig med Prioren i Antvorskov om en 
Læst Korn , Fru Anno havde givet Klosteret i sit 
Testamente (28!)), f 1498 i forstc Barselseng; g. 29 
Mai 149C m. Kigsraad Hr. Hans Bille til Egede, 
■f 31 Okt. 1542, begr. i Egede Kirke (g. 2" m. Inger 
Corfitzdatter Rønnow, f 12 Nov. lo48). 
(2En Søn, druknede med Moderen. 

af 2. Ægteskab : 
(3 Axel Laurensen til Årstad ogEdeby, pantsatte 
1504 to Gaarde i Svallerup til Antvorskov Kloster 
i Anledning af sin Søsters Testamente, pantsatte 
1506 Gods i Hallaud (290) , solgte NæsMyholm til 
Otte Holgersen (Kosonkrantz), blev siden fangen 
i Halland af Hr. Torborn Oxe og slæbt til Sjæl- 
land, hvor denne med Fængsel og Trusel afnødte 
ham et nyt Skjode til sig paa Næsbyholm, hvor- 
efter Hr. Torbern lod sig Gaarden tildømme paa 
Viborg Landsthing, men paa Axels eget Vidnes- 
byrd og fordi det ikke havde sin Kietiched med 
Laasebrevet, blev Gaarden 1513 tildømt Utte Hol- 
gersen (291), var 1511 Sveriges Kiges Baud, be- 
seglede 1515 med sin Hustrus Mndor Fru Mette 
Iversdatter (Dyre) (292); g. m. Kirsten Anders- 
datter von Bergen til Kjølberg i Norge, levede 
1622. Datter: 
Karen til Arstad ogEdeby, t 2 Juli 1558. Skifte 
holdtes 27 Mai 1559; g. 1" m. Ivar Slåiisson (Lilje- 
øm) til Stromsta, levede 1541, var t 1544, 2" m. 
Sveriges Riges Kaad Hr. Hans Classon (Bjelken- 
stierna) til Wendolsjii. + 15G6 (g. 2" m. Iiigol)org 
Akesdotter Nutt ocli Dag). 
(4 Margrethe, hendes o«: Sosteren Ingoborgs Part 
i Næsbyholm overdrog Kongen l'in9 til Ifr. Torborn 
Oxe(2y;i); g. in. Sverigs Kigos Kaad Hr. Christer 
Bengtsson (Gxenstierna) til Mijrby og Steninge, 430 Thott. 

halfihuRget 8 Nov. 1520 i Stockholm (g. 2° m. Anne 
Poulsdatter Sehested). 
(Slngeborg til Djursliolm, Icvptlo 1526, Skifte efter 
heude holdtes 23 !Mai 1&37; r. 1° ni. lir. Jims Ulfs- 
Bon (Uoos) til Ervalla, levede 1498, 2" in. bveriga 
Kigea Eaad, lir. Niels Eskilsaon (Baner), hals- 
hugget IC Dec. 1520 ved Kasaborg. 
3)Pernille; g. m. Hr. Niels Svendsen (Sparre) til Kl- 
linge (Harager H.), som han fik af hendes Soster 1395, 
dela for den Skade, han led i lir. Jep Mus' Tjeneste, 
dels for sin Hustrus ^ledgift. 
f. Kirsten, t l'i'S:, g. ni. Jens Holgersen (Urup), t 1392, 
begge begr. i Ystad Kirke (294). 
4. Hr. Ulf Aagesen til Harancrlillc (Harager H.), beseglede 
1354 til VitterliRhod med Hr. l'eder Nielsen (Thott) (19), 
Bkrev sig 1371 til Eliinge (295). 
6.Philip Aagesen, n.fvncs 1395 i et Skjode (29r)). 
6. Juliane; g. ni. Jens Bcnedictscn (llollunger) til Kramme, 
der 1344 til Magnus l'cdersen af Sjælland solgte Gods i 
Holbo Herred, som han fik med sin Hustru og af hendes 
Broder Niels Aagesen, beseglet af Ingemar Karlsen (TJiott), 
Tord Aagesen (Thott) o. Fl. 
T.Lucie; g. ni. Hr. Anders Bing til Smedstrup. 
8. Beate; g. m. Torkild Urahe til GjUebo. 

Næs-Linien. 
Hr. Tage Ottesen Thott (jvf. S. 413) til Næs, Eriksholm 
(Onsø H.) og Sirkjøbing (Luagude H.), nævnes 1533 blandt do 
Adelsmænd, som da afslog Kong (.'bristiern II.s Bcpjsrring om 
Løsladelse (1), var 1535 og 1539 Hofsinde og laa Borgcleie forst 
i Aas Kloster, siden i Ovits Kloster (2), byggede 1538 Eriks- 
holm af to (iaarde, hed Kattesnabe, og kjuhtc Sirkjfibing af 
Hr. Jørgen Lykke (3), kaldes 1541 endnu kun Tage Ottesen, 
men 1542 Tage Thott (4), deltog i Toget i Anledning af Dacke- 
feidoii(5), Kigsraad, forte 154(i med Hr. Per Skram Befalingen 
i Skaane, 1547 Sendebud til Modet i Varbjerg med de Svenske it)), 
1547—48 liOlinsmand paa Landskrone, hvor han p!ial)etr3iKlto 
Bygningen af Slottot (7), tilbyttede sig 1549 Fru Ide Munks An- 
del i „det store l'ant" (b) , 1554 Seiitliliud til Grænsemudot i 
Elfsborg (9), 15f.'i — ()3 l/e)insmaiid jiaa Halius, blev 15.'i9 Kidder 
vod Kroningen (10), oiibyggcb; s. A. NiesGl), kjiibte 1501—02 
Grimmel8truf> og Kavlcljy Lehn, som ban havde i Pant af 
Kronen, havde doHudeii saiinrien med sin Suster 'J'ale Korum 
Lehn og til 15U4 Svalof Lrbn, t 8 Sept. 15ti2 jiaa lOriksbolm, 
begr. 27 Scjit. 8. A. i Nies Kirke (12) , hans og hans Frues 32 
Ahncr findes juia en i Stockholm bevaret Dug; g. in. F.lso 
H(>l),'er8datter l'llHtaiid, havde 15(;5-(I9 Øvits Klostor i Pant, 
t 8 Juni 1673 paa Hikkcbje.rg, bogr. i Næs Kirke (13). Burn: 

431 Thott. 

l.Otte Thott til Næs og Eriksliolni, f. iniS, arvede Kørum 
Lehn efter sin Moder o^j Jloster olj liavdo desuden 1587 en 
kort Tid Espholt Lelin (14), skulde l."ia3 have ledsag;et Konpen 
udenlands, men Keisen blev opfrivet (15), t 23 ISIarta 1388, 
begr. 5 Mai s. A. i Torlose Kirke (Ifi); g. 1579 m. Sopliie 
Ottesdatter Brahe, f. 1556 t 1C43, lieur. i Torlose Kirke (g. 2° 
21 Marts 1C02 m. Krik Lange til Kiii,'eUhoIm, t 1613). Son: 
Hr. Tage Ottesen Thott til ^læs o-r Eriksholin, f. 27 
Mai 1580 paa Kriksholm, kom 1591 til Hove, studerede 
ICOO i Heidelberg (17), ICOl i Strnsborg (18) , I3a=el og 
Genf(19), Lyon, Pnris og Orleans (:iO), bereiste I'rankrig, 
Nederlandene, England og Skotland, kom hjem 1603. 
1604 — 6 Hofjunker, deltog 1C05 i en Sondolse til England 
Og ledsagede Kongen til Wolffenbiittel , IGOii med Kongen 
i England , 1608 — 12 Lolinsniand ]iaa Laholm . deltog i 
Krigen 1611 — 12 som Korporal under Tage Krabbe, siden 
som Loitnant ved det hallandskc Kompagni , 1612 
Sendebud til Grænsemødet i Kna:ri)d (21), 1G12 — 19 Lehns- 
mand i Landskrone, 1019 Kitmester ved den skaanske 
Fane (22), 1619—32 Lelinsmand paa Solvit.sborg, 1624 Uigs- 
raad, Sendebud til Gulland og til Jlcrtug Ulriks Begravelse 
i Biitzow, 1024 og folgende Aar mod Kongen i Tjdsk- 
land(23), 1625 taxeret til 4919 Tdr. Ilk. (24), 1U27 .Sendebud 
til Sverig(25), 1628—40 Generallandkommissær (20) , kjobte 
1629 Barsebæk (ILiragers H.) af Otte Lindenov (27), 1031 
Sendebud til Gulland (28), 1032 — 51 Lelinsrnand paa Malmø, 
1632 Sendebud til Kong (iustav Adolpli i l-'rankfurt, 1633 
Kidder, 1635 Sendebud til Sverig, 1037 til Kongen af Polens 
Bryllup (29), 1038 til Lyba'k (30), eiede 1039 Losne i Sogne- 
fjord (31), førte 1043—44 med Cliristofter Ulfeld den ttversto 
Befaling i Skaanc(32), eiode 1640 Irup (Hassing H.) (33\ 
1651 — 58 Lehnsniand paa Lorringe Kloster oir I>indhi)lm, 
eiede 1051 Vcrjiinge og Skabersii (Bare H.), Herrestad og 
Biersdholm (Herrestad H.) og Eriksliolm, Barsebæk og 
Ulstorp (Onsø 11.), var en af de tire rigeste Mænd i Landet (:!4) 
og kaldtes den skaanske Konge, t 14 Kobr. 16.')8 paa Bor- 
ringe Kloster, begr. 3 April s. A. i MalnHi(35); g. 1" 20 Okt. 
1606 i Kjøbenhavn (30) m. Helvig BreideKdatter Kantzau, 
f. 29 Nov. 1589, Kammerjimifru hos iJronningen, t 22 Aiig. 
1611, begr. 5 Scpt. i Torluse Kirke (37), 2" 15 Okt. 1615 i 
Malmø (38) m. Kirsten Ovcsdatter 1,'rup til Biorsoliolni. f. 5 
Juni 1594 t 6 !Marts 1020, l>et.'r. s. M. i Ii\iiid(39), 3" 22 Juni 
1623 i Kjobenhavn (40) m. Karen Knudsdatter Gyldenstierne, 
f. 1605 t 13 Nov. 1028 paa Eriksholin, betrr. 28 3. AI. i I. und (41), 
4° 17 Aug. 1633 paa Biersgaard m. .lytte Laxinandsdatter 
Gyldenstierne, f. 29 Aug. 1013 f 26 Xov. 1650. iiørn 

af l..h]/t<skal>: 
1)0 1 to Thott til Næs, Eriksholm, Søfdo, Tullesbo og 

432 Thott. 

Snogeholm (Kærs H.), Tostrup (InselstadH.), Brødegaard 
(Vemmenliøg H.), Mogenstrup (Oxie H.), Verpingc, Aage- 
rup (Torne II.) o« Kydsgaanl (Ljunita H.) (4;;), f. 21 Nov. 
1607 paa Eriksliolin, blev efter sin Moders Dnd opdraget 
hos Fru Karen Thott paa Skaberso, kom 1017 til Hove, 
reiste 1621 med Ove Barnekow lil Is'edorlandene, 1022 
immatr. i Lcyden(43), kom 10^3 hjem, gik saa 4 Aar i 
Sorø Skole, reisto 1G27 til Frankrig, studerede i Courges, 
hvor han var den tydske Xations Prokurator, deltog i 
la Kochelles Bcleiring, kom 1030 hjem, 1031 Hofjunker, 
ledsagede 1032 sin Fader til Tjdskland, 1632 — 34 Kammer- 
junker, 1634 — 40 Lehnsmand paa Bahus, 1040 — 42 paa 
Tranekjær, 1642 — 46 paa Sulvitsborg, paadrog sig 1044 
Kongens Vrede ved at forlailo sit Lehn {44'i, fik 1040 Be- 
faling at ledsage den svenske Hær ud af Landet (45), 
1649 Landkommissær i Skaane (40) , fik s. A. Aunsbjerg i 
Pant af Jørgen Slarsvin (47), 1051 til sin Død Lehnsmand 
paa Malmø, solgte 1053 Simdervang (Hind H.) til Jørgen 
Eosenkrantz (48), 1655 Bigsraad, stiftede et Hospital ved 
Næs, I 10 Sept. 1656 paa MalmOhus, begr. 2 Okt. s. A. i 
Malmø (49); hans Arvinger mistede ved Freden i Lund 
1679 Sofde, Tostrup, Mogenstrup, Tullesbo og Verpinge; 
R. 1° 25 Okt. 1634 paa Kjobenliavn Slot (50) m. Jytte Knuds- 
datter Gyldenstierne, f. 17 Febr. 1017 f i'9 Aug. 1040; 2° 
14 Mai 1043 i Malmø m. Dorte Holgersdatter Koaenkrantz, 
solgte 1606 Losne til Hans Hansen. Bom 

af 1. JEtjteskab : 
a)Tage Thott, t 13 Marts 1644 paa Sofde. 
b)01Iegaard til Mogenstrup, der 1001 som bornholmsk 
Voderlagsgods kom til den svenske Krone, f. 26 Juni 
1638 paa Nres , t 3 Aug. 1091: g. 7 Mai 1654 i Malmø 
m. Axel Sehested til Stougaar<l, t -i Doc. 1070. 
C)Hr. Knud Thott til Xæs, som han 1082 bortbyttede 
mod Gauno (Hammer H.>, Barsebæk, solgt 1081, og 
Knudstrup, f. 21 Dec. 1039 paa Xa.-8(51), til sit 10 Aar 
opdraget hos sin Karfader, var 1054 — 57 paa Soro, blev 
1658 imraatr. i Hei<lelber!; (52), reiste siden paaiiy uden- 
lands, boreiste Holland, blev 1001 immatr. i Leyden (53), 
derefter Kngland, Frankrig, Scliweiz og Tydskland, 
1664 introduceret paa det svenske Hiddorhus, 1070 med 
sine Brødre Holger og Tage fangen af de Danske og 
ført til Danmark, fradmntes af do Svenske Ære, Liv 
og Gods, blev 1078 Amtmand i Landskrone, tik vel 
efter Fredslutningen sine ødelagte Godser tilbage, men 
Bolgtu dom efterliaandi-n oi; traudtc i dansk Tjeneste, 
Kommereeraad , lObU Ktatsraad, 10S2 Gelieimeraad i 
Konseillet, lon:i Doputent i lii'iuralkommisaariatet for 
Land- og Sø-Ftaten, lo;*! hvid Bidder, fra 1090—1701 

433 28 Thott. 

jevnlig Medlem af Konmussioncr paa Kaadstucn, 1U99 
Præaea i Krigskommissaiiatet , 1700 Deputeret for Fi- 
nanserne og Medlon af Konseillet, :Meillt'ni af Ec- 
gjeringeii i Kongens Frav;erelse, 17ni 1. Deputeret, 
t 18 April 1702 i Kjubenhavn, begr. i Veilu Kirke (51); 
g. 1* 8 Okt. lliGo i Odense ni. Sopliie Steensdatter 
Brahe til Knudstrup, som hluv solgt 1704, f. 20 Xov. 
1648 paa Knudstrup, dobt 3 Dcc. s. A. i Kaagcr(*d Kirke, 
t 3 April 1071 i Kjobenhavn; 2° 2 Juni liJ8i paa GI. 
Kjøgegaard (55) m. Birgitte Cliristensdatter Skeel, f. 23 
Dec. 1038 f 6 Nov. IHiio i Kjobenhavn, bisat ." Marts 
1700 i St. Nicolaj Kirke, bcgr. i Vidskofle Kirke (g. 1" 
5 Aug. 1C60 m. Christian Harnekow til VidskoHe osv., 
f. 13 Dec. 1626 t 14 April IGiiO, 2° 29 Scpt. lOliO m. 
Chriatoffer Greve Parsberg til Frydendal, f. 17 Dec. 1(532 
+ 24 Aug. 1671), 3° 14 Okt. 1701 m. Ursula Jlarie Fri- 
herreinde Putbus til Hagested (.jfl), f. 1068 t 1734 (g. 2" 
1709 m. Anshelm Rigsgreve Promnitz , f 18 Juni 1720). 
Børn (af 1. Ægteskab): 

(lEn dødfødt Datter 8 Aug. 1C60 paa Næs. 
(2Jytte Dorothea til Braliesborif, f.27 Jan. 1008 paa 
Næs, t 1* Nov. 1717; g. O l'ebr. 10a7 m. Goheimcraad, 
Stiftamtmand, hvid Ridder Marcus Goyc til HvidkilUe, 
f. 21 Nov. 1035 paa Hvidkilde, t ~8 April 10<J8 i Kji(- 
benhavn (g. 1° 1070 m. Klisabeth Marie Tanipson, 
f. 25 Marts 1655 t 15 Mai 1080). 
(3Sophie til Gaunø, f. 2U Juli 1009 paa Næs, t i Dec. 

1728, ugift. 
(4Anne Helvig, f. 20 Juli 1009 paa Næs, t 23 Juni 
1741; g. 1080 m. Etatsraad, Landsdommer Jorgeii 
Braho til Hvedholm , f. 20 Jan. 1002 paa Hvcdholm, 
t 17 Jan. 1716. 
(5En dødfødt Datter 1 April 1070 i Kjobenhavn. 
af 2. yKqteskdh : 
d)Jytte, mageskiftede 1050 sin Part i Mogenstrup til 
Axel Sehested mod hans Lod i Tostrup(07), som liun 
1688 solgte til Goncralguvernor Uuttgor Ascbeberg, 
solgte Krogholm og siden ov'saa Høgested, livor hun 
da boede, til Grev l'ipor, botdo deretter paa Baldringe, 
hvor hun døde i dybeste Sorg over sin .i:i,'tofælles 
Død; g. 25 Aug. 1001 m. Jurgen Frilierro Krabbe til 
Krogholm, f. 21 Aug. 10,;3, skudt O Jan. 1078, begge 
begr. i Tostrup Kirke (.08). 
e) Holger Thott til Sofde, :\IarsvinsIiolm (Ljunits H.), 
som han kjubte af Christian l'nio. og Hnskililu Klnster, 
kjø'it 1079, men ult 10^3 udlagt til hans Knulitori-r, 
f. 14 Juli 1047 paa Sofilo, var kongl. Komiiiiasa'r ved 
Landmaalingcn, loao Etatsraad, havde i forrige Tuler 

«34 Thott. 

været en Mand af store Midler, men endte sit licvnct 
i en arm Tilstand (59), liiivdo i sin Tid en smuk Bog- 
samling, t 19 Nov. 1695 i Kjobcnliavn, begr. i Ydby 
Kirke (CO); g. 8 Mai 1072 paa ERliolm (Ul) ni. llelvig 
Olufsdatter Kosenkrantz, f. 15 Marts 1650 i Kjobcnliavn, 
t 27 Dec. 1707 paa CodumbisRaard, som iiun arvede 
efter sin Sostcr Fru Helle Helene Kosenkrantz, var 
sindssyg (G2). Børn: 

(lOtte Thott, f.2Sopt.l674 i Kjobenliavn (C3), + lille. 
(2Birte, f. 20 Aug. 1675 paa Marsvinsbolra, | 23 Sept. 

8. A. (C3). 
(301uf Thott, f.22Aug.l076 paa Marsvinsbolra, Page 
i 8 Aar, 1607 Fænrik ved sjæll. Kcg. , 1099 Sckoud- 
løituant, 1700 Preniierloitiiant, 170-1 iifsk. paa Grund 
af Moderens Sygdom med Kaptains Karaktor, boedo 
1706 paa BodumbisRaanl (04), men 1747 i Viliorg (05), 
gav 1758 til Budding Kirke en Bibel, indelioldendo 
Optegnelser om hans Slægt (00), + 29 Jan. 1759 paa 
Bjørnsholm; g. 16 Okt. 1707 i Koskilde Klosters Kirke 
m. Anne Christiansdattcr Lindenov, f. 24 Juni 1079 i 
Kjøbenhavn, t 16 Marts 1700 smst. , begge begr. i 
Sønderholm Kirke. 
(4Dorte, f. 18 Sept. 1077 paa Marsvinsholm (63) , 1700 
indskr i Koskilde Kloster, f 13 April 1760 i Roskilde, 
begr. 22 s. M. i Dorakirken. 
(5Birte, f. 31 Jan. 1679 i Kjobenhavn (63). 
(SChristian Thott, + lille. 
(7Helene Sophie, t lille. 
f) Hr. Tage Thott til Eriksholm (solgt 1687 til Herluf 
Trolle) og Strandegaard (Faxe H.), f. 5 Sept. 1648 paa 
Søfdc, blev 1073 Kamnierlicrre lios don svenske Knke- 
dronning (07), blev efter Krigen i Danmark, solgte 
1680 Mogenstrup (08), s. A. Ktatsraad, 1083