Skip to main content

Full text of "Dansk litteratur-tidende"

See other formats


/^/V> 


Digitized by the Internet Archive 

in 2008 With funding from 

IVIicrosoft Corporation http://www.archive.org/details/dansklitteraturt35kj P a n f k €tUtatnt^^tifmh t foi* 5t II c c t 18 3 5. 
^ i ir b f n I) rt « tt. 

09 3. )D ci ([; ni <: II II , (5ta* af ten ©wlbi-nbafffc SBogf^aiiKing. Il ^ g i f t e r» {75cvn^axi>, Cafl) dt 'iiax i ^leUnijam, S?ot)cKc i to 

aSinb 277—281. 293—306. 325—333 

2(n^crfen, ^, (C., Smptotjifatorcn , S^oman i to 2?clc 261—265 

282—291 
Wntifnti! cif €, 5. 3ngcrølcv, 333—350 og ^ecenfentens 

<Soac 350—355 

25oifeit, p. Q),, 9}?et^obctce¥f for TftmueunbccDiiéninocn 145—153 

161-167 
^re{)6^ovff, 2* ^./ fce Pctcrfcne (Sagnf}tfton'c. 
5)rtmfiejr, 3, IR.,, SBcmærfningec »eb SJcIigionéunbctciiéi 

mngcn 97—111. 134—143 

leiigelbvetlj, 5. tt)., tit 2)r. og ^cof. ^. U, Claufeu . 167—180 
5«l>er, U., SSibcHoeéntngcné aSa-fcn, 8Sfgttgf)cb, SWobecnbigfjcb 113—125 
Sovf. til "i^it ^x>ci-{»rt06l;ifloi-ic," n^e ^octcedtngcc, ubgione 

af 3. 5-. ^eibci'Q, Ifle SStnb 357—370.373—384 

Ingerslev, C. F. , Homeri Eias Vol. II. 17—23, 45—48. 49-63 

65—70. 81—95 
^►ftutrup, 3. ^., ^cæbifcncc, anm. of 3. 3cnfen . 1—15. 33—44 
tneller, Poul; fcc ©ili&ernø 2epr;ctte. 
5^i6fc", 3., Sanmarfé ^tftotte i Ubtog ...... 213—215 

9?ot)cni|!if , 16. 80. 95—96. 111—112. 126-128. 160. 209—211 PetcvftMt, n. \U., 25anmarfé ^tftoric t |)ct>cnolb; Iftc 2)cc(, 

anm. af 3. i^. ^l•c^6^orff 129—134. 153—160 

^riiéopgatjcc 126. 260. 292 

Jvo^m^ttii, 3. iL., Jorføg tit en Ub»iflitig af SBibcIlæéningcné 
aSccfen, æigtig^fb, Slcbocnttg^cb, anm. of O. !t1J. . , 113—125 

wibbent, 5« ^'> ®ienft)ar tit iJ>afloc ^n<:pp 70—79 

— om ^oq'ic og Jlonft i 2((mintcltgl}ct) cHev Jovctrog oocc 
alminbclig 3<5P^ctif og 9?octif, lfi< 2)ccl, anm. af Poul 

yiÆlIcv 181—194. 205—209 

<Bhi\ta, ubfomnc i ^cnuat 31—32, 63—64 

— — 5cbni>:r 143-144 

— — Uratta 194—196 

— — 'Hvvll 243—244 

— — niai 291—292. 306—308 

— — 3uMi 356. 371—372 

Sibcnbcr, afabcmijTe, utgionc.af i^. p. Sclmer 197— 204, 215—228 

229—243. 251—259 
U^CllI^:n^fVe S.itct&tm iXXctUcv. .Ibr. Cronholm NorJ- 

boarnc i Austrveg 384—388 

tDd^awcii, 3. w., 9?orgcé 3)æmrtng, et pofcmi|T£)i3t, anm. 

af w. a 309-324 

VOilflcr, t., om £H>antitct og 2(cccnt 23—31 

XX^intljcj:, C^rifliait, nogle jDigte .... 245—251. 265—275 |J o n f k 

for 1853. I. gocfcnbcé, ifølge ^ongf. aflcrnaaMøft Siflabelfc, mcb SSrcopoflern 
t 5)anniarE og ^crtugbømmccnc. ^iwbifener, f)olbne i ^ieng ^ir!e af S. «§>» Sautrup, <Boq^ 
nepvæjl i ^ieng i Siællanb. ^iøbenl)a»n 1833. 9fiei|e(é 
gortag. 337 <B. S»o. 

forfatteren angi»er forteltg i ^ortafen tit ffn ^og ben SDIet^obe, 
^aii l)av fufgt unber Ubarbeibeffcn af bt'éfe ^:prcebtfeiter, i ^eU 
genbeOrb: ^Wcn er ber en bobbeft ^ei, ab l)i)i(fen (sanb? 
l)eben fart mbtaleé ^Jteitneffene , entm gicimem ^orflanbeu tii 
-^iertet, etter gieiincm ^tertet tit ^orjlanben, t)a m't bejt jTbjle 
t)ife fig t)er mejl: at »ære futgt". S^it bi'éfe Jjttrtiiger »ære bet 
^nmetberen tittabt at fnptte nogte mere atmiiibetige 33etragtm'it:* 
ger , før t)an ffribcr tit ten egentlige 5tnmctbetfe. 

9iaar ^orflanbcn faatebeé mobfcetteé ^iertet; forflaaer 
man bert)eb SOienneffeaanbcn, for faaDibt ben er tcenfenbe, for# 
maaer at banne , nbbanne, optefe, forbinbe, nbtebe og faj!:* 
l^olbe gorejliltinger og begreber; hen er ba tigefom Slanbené 
mere ubab »enbte, objcctit)e <Bihe, bet inbre Si»/ for faabibt 
bet optager Singene t jTg meb befiemte Cmribé og he^emtc 
©rcenbfer. S)et er føtgetig ^orjlanben, fom baabe mobtager 
og gioer ?i)é. S)en, ber nu ^il tak tii ^orjlanben, maa aitf 
faa flrcebe at nbbrcbe hen |itcrjlt nnitige ©rab af ^favl^eb ooer 
Siatené ©ienjlanbe; f^an maa tegne ^^egreberne meb Øiuiag^ 
tigt)eb, abffilte bent web ©^arp^cb, ublebe og orbne bem meb 

(1) ^cnfeq»enté. S^crycb Dil l)au frembringe ^cgrcbéorganiemcr 
l)t)ori bet (fiifeltc I)eiipegcr tit bct-^^efe, cg bet -^ete mcbfcrer 
be entelte Seb. ®n faaban Itbtoifling er itetop , for faatibt 
fom ben fan anfceé for et naturligt ^h-obuct af uboiffcbc "^ovf 
jltanbéfræftcr, ffiffct til at ftvtte 5Cnbrey ^orftanb i i?eya'gclfc 
til en ti(f»arenbe logiff (Sonftrncticn; cg Dii?iagtigl)ebcn i bet 
(fnfette cg G^onfcqoentfen i bet -^efe bliwe 5?crgcn for 'om ber^ 
i>eb »unbne (Srfienbelfeé Sifferl)eb cg ^)ccll)cb. Cg l)»ab llb* 
trt;ffet angaacr, betiener ban ftg afben 8prcgform, ber meb 
fterft 53crtcmtbeb gtengit)cr 55egrebcne; ban Ⱦlger be Crb, ber 
netop betegne 2anferne, cg l}oerfen niere cUcr minbre; ):)an 
bruger l)elft egentlige llbtri;f, cg anucnber fun 53illeber cg 
anbre mere )paa (f jf cct beregnebe Sprogmibler , l)Oor Sni'f'gtcit 
beryeb funbe bcforbreé. Doerl)c»cbet er boé l}am Sprogformcii 
ganffe uubciorbnet Stoffet ; ben bctragteé fun fem et ncbrien* 
bigt 53el)ifel for Sanferne, men trcebcr albrig frem meb et 
!)erfra foriTicUigt Ciemeb etter ftvrffilte -^rcTtenjToner. 

Sigefom -piertet er SOtibbcfpnnftet for bet pl)i)l^ff^ Si» f ^^ 
bet Organ, b»orfra €i»é# og ^armeflof ubbreber jTg til \>en l)e[e 
legemlige Crganieme ; faa fan bette Crb i ftgurlig SDiening 
paefenbe betegne 5(anbené inbab i^enbte, fubjcctioe Sibe, bet, 
^yori l}«ab ber tilfcree ben cg ubgaaer berfra l}ar jTt (Jubc^ cg 
llbgangépunft, t)»ori be aanbclige Siséijttringer mcbeé i en 
formtcé, ubegrænbfet totalitet, bsorfra ni;t £it) og 53armc 
flrømmer ub; altfaa: gclelfen, ^cmpttet. ScnXate, ber 
vil gaae til ^iertet, maa oc^re ffiffct til at inbgt)be l^arme i 
bet aanbelige Sio, til at yceffe, rore, beȾge; ben maa ba 
baoe en inbioibuel, umibbelbar, fubjectiy (St)arafteer, 2a(ereu 
ffilbrer ba ifcer coucrete Silfcelbe cg Sit)éforl)clbe ; tl)i be ligge 
2ilt)crerne nærmere, ha'oe faa at fTge ^i» cg 53irf eligbeb , cg 
ere juft bcreeb bequemme tit at Ⱦffe Sio. '^an beffriser iffe 
Singene Srcef for Srcef, men griber be mefi fremftiffcnbe (Sw 
fettt)eber, ifær faabanne, ber ftaae t ncicjl: ^orbotb til be men# 
neffetige S)rifter cg ^etetfer; l)eraf banner l)an et -^eett, I}i)cvi 
l)yab 55e»c?genbe, ber tigger i tingene, er conc entreret, cg fem 
bcrfcr bey(vger ^emtjttet meb uatminbetig c^raft. S^aw fætter jTg iiib t 2iri)ercrneé <BtiUinQ 09 -;^or()oIt)e, og laanev Ijevfva, 
faaotbt jTee fait, garderne til be 35ittct)er, l^ait »i( fure frem 
for bem. |)ait anfører )iiaa tern elter »iéfe 6(aéfer af bent, 
l)bab bertif fftffer )Tg , og lubfletter jTg fefi) meb i Sfitbringen, 
fom hettf ber befer bereé (Sorger og ©fceber, bereé S^ro og 
^aah; tbet ^ait naturligt)iié atbrt'g taber (2ømme(igf)eb og 
<Smag, 5tgterfe for ffg og bem af €t)ne. — ^an grupperer 
(gtojfet beeté efter be pfi)d)ofogiffe €oi)e for (Smbébeao-gerferneé 
Orben og 53irffom()eb, beefé efterfom l)aué egen 6et)cegebe, »et 
enbog begeijltrebe (Stemning tifftger, i ^aah om, at l}yab ber 
fommer fra .^tertet, ogfaa t)i( ftnbe ^v^et'en tii -^i'ertet. — Dg 
meb |)enft)n tit Sproget, »i( l)an iffe btot otrfe gi'ennem, meit 
ogfoa »eb og formebelft famme. ^an atterebe Sproget »eb fiii 
€t»rigf)cb, ^lang, ^plbe, |)armont og Sfiøn{)eb »ceffe *i>eI6e> 
j)ag, »ti bette ifi?fge en naturlig ^^^ffovbinbelfe uttiffaarHg 
jfnptte fTg tii Sanferne, f)»or»eb biéfe ftnbe fettere ^ubgang og 
'.faae bobbeft Sti)rfe. ^an bettencr ffg tii hm ©nbe af faa^; 
banne Drb og Drbforbinbelfer, ber funne Ⱦffe en ubegrcenbfet 
^t)[be af aanbeligt 6t» ; ^an an»enber ^n»erfioner, ©rcfama* 
tioner, ©rabati'oner 0. b(. ; ^ané Itbtrpf er l^armontfip, mafenbe, 
bittebtigt. Og b(i»er faatebeé {)ané ttbtrpf et naturligt ^:Bittebe 
af ^ané egen Sinbéilemning , ba fan i^an mene beri at ()a»e 
en €eber, »eb og igiennem ^»iffen l)ané 53arme og 5Be»cege(fe 
fan forplante fig tii Sif^ørerneé ^ierter. — Saalebeé fan beit 
(5neé ^remgangémaabe falbeé mere o6jecti», ben Stnbené mere 
fnbjectio, og l)»er af bem jTgeé at føre fit Sprog. 

5)en, ber nu igiennem ^orfianben »il taic tii |)iertct, 
i)an mobiftcerer ben obiecti»e ^remgangémaabe »eb ben fubjec* 
tiioié ©fementer, bog faalebeé, at ^iin altib 6Ii»er meft frem^: 
trcebenbe; ibet ijan ftoler fornemmelig paa, at ben ffarefl: 
mulige ©rfienbetfe ffaf frembringe en D»erbe»iiéning, ber ci 
fan forfcife fin ^irfning paa @emt)ttet, og ber^oé mener, at 
53arme uben »ebbørligt St)é ei fan »cere fiffer paa at gi»e 
kraften ben f)enfigt»mæéftgfte Sletning. Sen, fom bcrimob 
igiennem |)iertet »i( bane ^d tii ^orftanben, l)an forfnmaer 
l)etter tffe ben logiffc 3^øiagtigt)eb og (?onfeq»enté , men be fub;: 

O*) jecti»c ©rementa* batte tog Ijcé ham Cocryci?(jtcn ; tl)i ban ti(* 
troer bet bewægebe (^ciiit)t en fcloftcenbig ^^^raft til at be»cege . 
2mt, ittc )aa ^^iunbffabené ^plbe; og er ooerbettiifi om, at . 
i tet cegte Isarmertof erc ^péelementcr inbcl)oIbite. 

^yo bcr yt(bc ne(\te, at tcx )(:iaa begge bic-'fe 5)}(aabcr,-.'. 
anycnbte i ^^pnvbifcncr, fan mrfcé tii i^cIjTgnetfe, l)an maatti?' . 
fieiibe faare libt tit pomiletiffeiis -^ijlorie i æfbre og nperc i^ 
te allernpefte 2iber. ^Xen l)ait maatte cgfaa »ære ubefiettbt ;.'• 
mcb 9Jtenneffcty aanbclige kultur; tbi clleré maatte l)an yibc^^:>v, 
at, ffiont ^.^teuncffeaanbcn fait oirfe og paaoirfeé )()aa forffi?l!|' %>- 
lige 33(aaber, faa ubgicr ben intet 5(ggrcgat af ifcfcrebe ^væf^.',' 
ter, men en intenfTo (^cnbeb, ber fra ingen Sibe fan beoægeé^ ..^. 
traftig, nben at (Stcbct maa i nogen &vat forplante fig tiCbetv . f. 
^^cle; men ogfaa, at l)oé Sloglc er 2(anbené ^ormaaeit^tK '. 
meil: frcmberffenbe i benne, boé 5(nbre i biin Retning; og gt • 
ligefom bc aanbcfige ^crncbenbebcr bercfter cre forffiellige, f^.;-"..-. 
maae be ogfaa tiifrebéjlilley )fiaa forffiellige 2}?aaber. — ^ialbt'.V 
bet nu om at bcftnnme, byilfcn ?)tetbobe ber i gi»ne Xilfcelb^^ ■•■.: 
forticnte gertrinnet, ba maatte ^aa tm ene ^itc 2alen6 Un-> 
lebning , if^aa ben anben inbiyibuelle Cmftoenbigl)cber l)oé 2il*.; / 
()ørerne ligefom CQ\aa boé Saleren tageé i Cycruetelfe. 2)?e^', .- 
betragter man t3agcn i $Xlminbelig{)cb , og bertil maac yi l)d:: 
inbffra'nfe oé, ba maa en trebie 3)iaabc at prcvbife )(iaa, ^yitfcii' 
er forffiellig fra begge be anbre , for faayibt fem ben til en t)ié' . 
©rab fan fige^> at omfatte bem begge, ben nemlig: at tale : 
lige meget til gorftanb og ^ierte, tilfienbcé trinnet. j^i;. 

2^en ftcrfle 5?ccé man fan tillægge en ^ræbifen, er, -dt" 
ben er opbpggclig; bette Crb betegner trcejfenbe bene ^Be^ 
(lemmelfe: ^yab ber foretaget i ^irfen, og "(ia ifcer ^oyeb^ 
banblingen, jTal bibrage tit at opbygge @ubé S^^ige i -pierterne,. 
tii at grunblcegge og opfore et ni)t aanbcligt In'y, ber fan hi{taai . 
i ben l)aarbe ^^amp mob (Janbfeligbcben ; men faa fanbt font 
@nbé &tige omfatter bet ^)Cterte og ^Bcbfte , 5(anben formaaer, 
faa yi|l forflaaer beri intet ^alyt eller S;eelt, men bet tager alle 
?(anbenC^ ^rcpfter i fiu Sienejle. i^eb 5pr(?bifencn jTal ba frem;: Mbeé .jiutiimgcv til at »ivfc og jlribc, tii {)ttiffe og ^»i'ffet 
Eanbeuo inberligjte (Eamtijffe og aUe bcné ^ræfteré SamtJirfeit 
ere iiebeenbige ; ben maa ba l)en»cnbe fig i lige @vab til Wen^ 
iicffeté l)ere aanbeHge 9?atur; bcn'5 befcerenbe og betjcegenbe 
(SUmentev maae føfgelig fditte |Tg til I)inanbeit t ben neiefle ^or? 
cning, faa at man bettivger, ibct man belærer, og omtjenbt. 
&Ucv f)ar iffe alle Siberé ©rfaring Icvrt, at megen immoralitet 
og SrrelfgicfTtet fan bejlaae »eb Siben af flår SnbjTgt i @(?bc# 
lÆrcné og «Rcfigionené Sanb^cber? |)t)orlebeé ITulbe ba hm 
ufulbfomne ©rfienbclfe , ber falber i SOZængbené €ob , ene for# 
maae at fmclte ^iertet og hm ^illicn? Hben at hek bereé 
Slnffnclfe, ber mene, at SJtenncffcnatnren er i ^Bnnb og ©rniib 
forba?r»et, mangler i og for jTg baabe (Sme og 'liiiiie til at le»e 
bet buiere Sio, fan man t)o^ paaftaae, at ^aa megen ©oag^eb og 
<2i)nb , faa mange onbe Spfter og 53aner forgifte 2i)^eté %væ 
og bete grngter; at alle Slanbené bebre S)rifter og kræfter 
maae fætteé i ^ettcegelfe, naar ^nbioiberne, og meb bcm ©Iceg? 
ten, ffnlle ^cet)e fig til bet Stanbpnnft i foebclig og religiøé ^en? 
fecnbe , fom be bnrbe inbtage ; ja at ben overmægtige <2anbfe# 
rigl)eb maa tilbeelé mobvirfeé Deb fanbfclige SOZotioer. SWen iffe 
minbre Icerer ©rfaring , at felo hen mclt »elmeente ^tJer uben 
Dcbbørlig ^nnbffab er nfiffer i fine gaynlige ^irfninger, og 
ofte (lifter meget ltl)elb ; golfeneé og Sicligionerneé, ogfaa ben 
cf)riilelige Øteligioné ^iflorie »ifer »eb mange (Srempler, t)t)or 
bittre grngter blinb ^"oev tan bcere; og SJZange l}aoc meh 
^aulné maattet beflage, at 9iibficerl)eb for @nb ei oar forbnn^^ 
ben meb <^nnbffab. ©elt) om en ^rcebifen »ar he^temt for 
£)pli)fle, ia 53ibenffabémænb , l)»ié S^^f^St mnligtoiié gaaer 
langt nb over ^oab ber fan Icereé i ^rcebifener, bnrbe ben ei 
gi»e <Bli'p "paa het belærenbc SD^oment, og bet iffe blot l)Bab het 
gormelle angaaer ; tl)i ^^ibcnffaben og Sisct ere to forffielligc 
Sing; i bette giclber bet om en SOZcengbe fpecielle ^enfpn, 
^jraf tifTe Sætninger og (erfaringer , fom iffe altib hen l)ar til? 
egnet ftg, ber raaber i 5lbftractionen^5 Sp^ære. 20?an »eeb beé? 
uben, at ber fan giyeé, og oirfelig iffe faa fiefben gioeé, en 
£)pli;aning, ber iffe inbbef atter Dpltjénittg i morafffe og vcli? giufe ^tcuflanbe. Cg at 9Cfmiicii trænger til at unbcrtii'fcé »eb 
^ræbifciteii, følger af benne Stanbé i^ilfaar; l)»or lare crc 
itu bene ^orerttdt'nger om abffilltge ^Hgter og 5)i)ber; byov 
forsuTcbe, nfnlbfttTnbigc, o»crtroiffc og forboméfulbc cre iffe 
ofte bene 53egrcber om t^iefe ctbi^Tc i)anbltngcr og 5;Jiyéforbolbe. 
20?en !nn 2t}é ta\i fovbrfye 3.lii?rfet. S)et giclbcr ba i ben aan* 
belt'ge lige faa «cf fem i ben fanbfclige l^crben, at ^ii)é og 
53arme cre Iigc nctycnbigc i>ftingclfer for at fremme Vioeté Ub^ 
Difling og bei^arc bcté ^-riffheb. 

Sif fammc Sicfnrtat femmer man »eb at tage -^cnfpn til 
^cfnm og Sfpofiferne, biéfe ben d)ri(}cngc 3ieligionéfoereré 
beieftc ^ovbillcber. ^an hav jo i ©runben famme ^»ero fom 
be; tl)i »iflnof ffa( l)an ci grnnbc eller nbbrcbe en ni) 9?eIigion; 
jnen ban jTat gruiibfæfte (Jhrirtenbommcn i |)icrterne og ubbrebe 
bene Wiao^t orcr l'iiu't og bete mange ^orljcl'be; l}an ffal mnbc 
'i^crbené 53ern for 6nbé Diigc. SOieningcn fan nu iffe »cpre, 
at l}ané 5^afe altib ffaf mvve Tigefaa fonfTloé i ilififliff og lo(^i\f 
^enfeenbe, fom bereé ofte yar bet; hyab benne Sag angaaer, 
l)a»e anbre Siber og Xilliorcre et forffielligt ^^rao ; og l)eri 
funne be »ivre bam et 9i)ven|1er ^aa at tage »iiil -^enfpn tit '^-^er* 
foner og Cmflcenbigbcber, Si)att maa berboé iffe glemme, at 
ben ihaft og 3tntoritct, ber tcbfagebe bcreé Crb og (^ierninger, 
»irfebe langt mægtigere enb al oratorifF og bialeftiff ^onft. Men 
(^runbtonen, 2Ianben i berei> <5'^^"''^-^9 / ^"^^ f^^^I forjuceye og 
(cbe I)am; tbi gielber bet nogcnftcbo, at bet er 5(a nb en, fom 
fci)enbegicr, ha er bet ber. Cg tage »i nu na^nfig -Jienfi^n tif 
6l)rifti 2a[e, ba »ilte »i finbe, at l)an taktc i lige ©rab til 
|Sfor|^anb og ^^icrte, til bet bele inb»orteé 3JZenneffe; ten ftmple 
funbe Silccnneffeforftanb finber fig ligefaa flivrft o»erbe»iifl om 
©anbbcben af l)ané 53clcerclfer, fom ben naturlige gelelfc for*: 
nemmer le»enbe ben inbtrængenbe ^raft i bane 2^aleé fonftlefe 
^onft. 9iaar ^t)ri|lué »il bclcvre om @nb og l)ané ^or^olb 
til SOIenncffene, ha falbcr l)an l)am bereé 'gaber t -Rimtene, 03 
g{»er ber»eb goreflillinger, ber ere ligefaa fattelige fom rcrenbe 
og oplcftenbe* ^Jaar ban ffilbrer &nhé ?^orfpn i Ubtryf fom 
biéfe : "atte eberé -^otjebljaar crc talte ; ben l)immclfYe gaber føber |)immcferté ^uø(c , og Uæiiex ^lavtcné €t(iev nteb jlurvc 
^va^t enb (Safomoué i a( ijané ^e\iiQl)eh , ffulbe l)au ba iffe 
meget ntere fcrge for SOicimeffene" ; ba ere Sanfevne Itgefaa 
ffave og trøjlenbiv fom llbtrijffet liyd'gt og tiTtrceffenbe. @vimb=s 
fcetuiiigcr for fcebeligt ^orl;oIb font biéfe : "(Btcrer mob Stnbre, 
l)»ab^ ttitte, at be ffulle giere imob eber; (ab bin (^at)e ligge 
V>aa 5Uterct og forlh'g big f^rjl: meb biit ^JJiobjlanbcr /' be ligge 
^orftaub og |)iertc lige ncvr ; og (2farp|Tnbigt}cben »il tte( for^ 
giceijeé anjlrcviige ffg for oX jxnbe eit ©ruubfcetning for ^lig* 
terne, ber er h'gcfaa inbhjfcnbe og inbtrcengenbe fom -^Icevlig* 
^ebébubet, 6t)rifl:né bar fremfat fom bet c^erjle ^ligtbub* % 
famme 5fanb ere ogfaa be mere fceregne ^orffrifter affattebe; 
faatcbeé f. @r. faber ijait i fofgenbe (Bcetninger : "uben eberé 
SfJctfcerbig^cb ooergaaer be Sfriftffogeé og ^()arifceerncé, fomme 
3^ iffe i ^^immerige" ben nægte 3^etfoerbigt)eb trcebe frem for 
Silt)i?rerne i leyenbe ^erfonligl)cb, og anti)ber "^iXi fanbe 9^et# 
fcerbigl)ebé Sen »eb et ltbtrt)f , ber er tigefaa omfattenbe fom 
opløftcnbe. Dg maa \l\t @nt)»er, ber meb (xi^^zw @anbé for 
(Sl)ri|ltenbommeu (cefer ^^fw ^^avabfer, tililaae, at 3»bt)oIbet 
beraf er i famme ©rab inb(i)fenbe og træflfenbe , fom "^remilif:« 
lingeu er natnrlig og tcttenbe ^ anff uclig ; be ere ret egentlig 
grebne af ^mi Sroef for %x<xl, og formaae berfor at oplt)fe og 
be»cege l*iyet. 

|)yab l)er i faa ©rempter er siixx^, ii\\^z let yeb ^nbuction 
funbe gobtgicreé om 6i)ritli ^e(e ^orebrag (og l)t)or trolig 2)Cpoft# 
lerne fulgte bereé SO^efteré ^obfpor, erbefienbt); bet nemlig: 
at bet er tanferigt, gnomif!, billebligt, leaenbe, inbtrcengenbe, 
fort: at bet inbe^olber almeen > belærenbe og almeen*be»(?genbe 
6lem?^iter l)eelt igiennem i ben neiefte forening. — Og faa^ 
Icbeé l)ar Slnmelberen, ogfaa »eb 5(utoritet, og bet ben ^øiefle, 
fcgt oA bet)ife : ai ben rf)riftelige |)omtlct bi?r i 5tlminbelig()eb 
tale i lige ®rab til ^or|lanb og ^ierte. %i imiblertib fceregne 
locale, »erfonlige o. fl. a» Omfiioenbigl)eber fnnne motiaere en 
5(foigelfe fra benne 5tegel, er før bemærfet; og benne 55emær^ 
ning ffal tiene fom 9))ergang i\\ ben fcrjle 53etragtnittg oyer be 
^rcebifcncr, bcv nu ffulle anmelbeé. 9taav forfatteren fclo mener, at t)au fcrft og fornemmelig 
l)ar ^enoenbt fig meb ftn %ak tii |)iertct, ba ^ar 2(um. oaeratt 
funbet benne SOccning beili)rfet; og bet attercbe »eb at faftc et 
53Uf ^^aa be bel)anblebe Xbemata. Xe ere 21 i 2(ntaf, cg (i)be 
fom faa : "1) ^-orbtnbelfcn mellem bet firfcHge og borgerlige 
Sio. 2) ^^»orfcbeé »i fTuKe bære SOtiéfienbelfe. 3) |)ttor(ebeé 
ffutte »i i;ttre yor 63fcebe o^er 2;cfu ^ubfel? 4) 'I^i yiUe afgive 
53ibne5bt)rb om (Jbrifto. 5) 55ort J^aab unber Sibené ^tugt. 
6) ^errené ^ri)gt fom ©runboolben for ol Opbragelfe. 7) 53or 
|)erlig{)eb i (St)ri|lo. 8) Saber oé i »ort -^ierte fornt)e »or 
Xaabé ^agt. 9) |)Oor(ebeé »i oeb Scfum fornt)eé til et ni)t 
!2et)net i |)erren. 10) ^errenC^ evri)gt fom Si»et6 Si)é. 11) 3}(en* 
jieffeneé Sængfet efter en >^relfcr. 12) Sen chriftelige ^bmpg* 
beb. 13) 5^en ^ettigc *)iab»ere fom et 9?(ibbel til at jlprfe oé 
i ^icerlig^eb. 14) Xii l)oilfe ^i5eflntninger falbeé »i, naar »i 
i Sanfen ftille oé l)en nnber ^efu ^oré? 15) ^ort rfiriffelige 
llbcbeligl)ebé^aab. 16) |)Oorlcbeé »i ber bebe "oen ^on: forlab 
oé »or (Sft)lb. 17) Saber oé aabne »ore ^^)ierter for &uH 
§lanbé 3nb»irfning. 18) i^eljTgnelfen fommer fra |)immclen. 
19) ©ubé Stvafebomme opfoge oé allevegne. 20) ^or Ubfigt 
til et tilfommenbe Sio. 21) ibeftcn fom et Stfbillcbe af ti»ct. — 
SJZanfeer beraf, l)i)ormange af biéfe X()cmata ber ubtrpffelig 
forbre ^elelfer omi)anblcbe, og at be flcfte anbre ere af ben 
Si'atnr, at be gi»e 2(nlebning tii unber ltb»iflingen at træbe 
inbenfor golelferneé (Jncmærfer ; og at forfatteren trolig bar 
bcnt;ttet en \aai>an 5(nlcbning, »il bli»e flart af bet ^elgenbe. 

Cgfaa bié\e -^rcebifcncré Jnbretning og '^orm er beregnet 
fornemmelig :paa |)icrteté 2ar», 6nt)i)er 2ale begi)nbcr og 
flutter meb en 33øn, ber inbel)olber 9?cering for gclelfen, uben 
at o»ermcette bm »eb utilbørlig -\^cengbe. Siépofitionen er i 
5tlminbelig^eb fimpel, og itte aUib anlagt efter en logiff ^Tcaa^ 
feftof eller et fonjlret 3.l(obfcetningé^, ©oorbinationé? og Subor* 
binationéfi)ftcm» S)elene ere faa , og ofte iffe engang ubtrt)f* 
Mig na»ngi»ne. diet fom om forfatteren ^a»be frpgtct for, 
at Si»ct ffulbe abfplitteé eller flpgte bort »eb og unber en logiff 
Gonfiructionéproceé. ©proget er iffe tort, inb»iflet, abfcract. men fnarere fanbfefigt, bittebrigt, prægnant, »elenbog )lun# 
bomypptgt; »eb flittig Stnoenbetfe af ©prgémaal, Xtbraab, 
bivcct Sate, »eb ^avatteh'émer, 5(ntu^efer o. a. bl. ev ber 
baaren Oinforg for at gtøre t^t lioli'gt og l)armoniff. 

Wan tvoe i'mtblertib iffe, at het er et febt, fmettenbe, fijge* 
ligt ^ølelfeéfprog forfatteren ferer ; ban ubtaler en beoceget, 
fraftig ? anbcegttg Stemning. ^ebrøtJeffe o»er bet jorbiffe gioé 
ltfu(bfommenl)eb, forbunben meb Scengfet efter bet ^ufbfomnere, 
men af^erfenbe meb ©læbe oi)er bet |)i?iere, fom ogfaa ofte 
fremtrceber i bet ncertjcerenbe Sto, og ifcer otter tet f)øiere €io i 
en tilfommenbe ^erben ; bet er omtrent (yrunbtonen i be ^ø* 
Tetfer, ber (eoe og ubtate fig i biéfe ^ræbifener. 53t ftnbe i »or 
forfatter minbre en folb ^eflfuer, ber meb nintereéferet 9fiorig()eb 
l^ar tabet imté mangel)aanbe <Sfif Mfer paéfere ftg forbi , og 
nn meb famme 9iotigl)cb betattterer for oé, Ipah l)an l)ar iagt* 
taget ; enb en oarm 5)eeltager i be 6f)riflneé ^'ioertigt)eb , Sro 
og ^aah, ber ^ar l)engi»et fig tii be mcegtige 3nbtrt)f, (E^ri# 
flenbommen fan ube»e, og nu meb l^arme, ja (lunbom meb 
en nceflen fi)riff ^egeiilriug ffilbrer, l)ttab ber bettceger fig om 
l^am og i t)am. (5t ^ar ©rempier »iKe gioe et ftarere 53egreb 
l)erom. ^ 3"^f^^i""S^it ^^^ ^" ^rcebifen ifiaa ferfte ^ufebag, 
l^ttié St)ema er: ".^»orlebeé flfutte Bi pttre »or ©Icebe otter 
Sefu ^ebfel'V ubtaler, man funbe fri|lteé til at ftge ubft)nger i 
battibifTf %me, forfatteren ©ubé 5)3riié fom faa: "9?aturené 
^t)tbe er et 5(fbittebe af |)errené (2tor{)eb ; 2}2orgen|1iernen ft)n< 
ger t)ané Sott, t 2tftenrøbené ®utb fpeifer |Tg l)ané rotige Waic^ 
flcet; t)an bereber fig 5priié af be S)ienbcé 5L)cunb, og fremfafi! 
ber 53røb til 3[)(enneflfeneé Sicering, i^an ttanbcr 23iergene fra 
otten, \:jan fmt)ffer ®aroné ØJofe og SOJarfené Silier ^ertigere 
enb (gafomo i at t)ané ^ongepragt; l)an rpfler Sibanoné (Sebre; 
l)an iibfenber fin Stanb, og fornyer forbene @fiffe{fc. Ogfaa 
t)t ttilte falbe neb! ogfaa tti ttiUe tiihctc Sf aberen »eb Småturene 
jlorc 5(tter, o. f. 0." S)et anbet SDJomeut i famme ^ræbifen: 
"tteb ^retferen ere tti forenebe tii et enefle Segeme", begpnber 
paa fcfgenbe aJJaabe: "Sfuer ub otter forbene .^rebé ! feer, 
^ttorfebeé Mia og S:i)ebragt til alle 2:iber Ijattc braget SKennc^ 10 

ffeiie fra hinanben baabe i be ettcjere ^rebfe og be jtcrre 93?aéfer ; 
feer, t)0orlebeé bfobige ^rige og l)eftige ^orfcfgeffer f)a»e rafet, 
og »enber t)erfra atter tifbage tit ^relferené -Sugge for at Ijeixte 
Siubriug for|)terteté brubte gcfeffer! ^ 9?Jenneffeneé ^ibenfTa« 
ber, unber S^t'ngeneé gorflprrclfe berffer ^i3efia(é Sfanb; men 
ntttb og »enfig, fom ltfft)Ibigbebené Smiif i 53arneté 3JZiner, er 
ben §(anb, 6l)ri|lenbommcn inbgi'tter. Som ^aarené ^Mift bra? 
ger t)ert ooer 5c»^ben og ubaanber *I^e(jTgneIfe, faa Icfter og ben 
d^riilelige ^iærtig^ebé %anb oé op ooer Jorbelioeté Sfranf er ; 
ben flutter oé fafit tii l^inanben i et f trfeltgt gi'o , fom er @ubé 
0{ige unber ftn jorbiffe ^orm. Ut ! l)Oor mange 2:ing af benne 
^Serben trcebe ofte forilt)rrenbe op imellem oé! l)Oormangen 
53rcbe og 53itterl)eb gi'ør -piertet f olbt ! boormangen ureen ^^Cf 
gicerligbeb og fpnbtg Spil trcTber fom en fugtig 2aage op for at 
ftutfe ^tcerligbcbené flamme i oé! Og bog — benne ^icser:« 
(ig^eb i (Shvi]1o ! er bet tf fe hen, ber l)ce»er oé op o»er alle Sioeté 
<2orgev? ben, ber fcerer oé mcb <2agtmobigt)cb at bære alle 
(Ba'ott'^ ben, ber fnptter oé fail og uoplufeligt til l}inanbcn, om 
cnb £i»eté ^orljolb i bet ^jbre fætter Sf ilémiéfe imellem oé ? 
ben, i f)Oilfen 2(lle fammcnijcre til et enefie Segemc? ben, ber 
»årer fort, naar (Syigbcbené Soel ffinner ^en otter ben jlillc 
©ratt?" S en -^oilprivbifen, l)»iw 2l)ema er bette: ".^cften 
fom et 2(fbillebe af imt/' »ifeé i ben fcrile S)eel, at pcflen 
afbilber bet jorbiffe i bete 2^ombeb; og t)er forefommer fol* 
genbe8teb: "JDien l)t)ab er bet ba, »i faa ^eftigen attraae? 
5Ser(e itte »ore egne ^t)|ler meb Siberne, og bele itte bereé 
©ienilanbe fom oftejl be omgi»enbe Xingé ^orgængeltgbeb? 
^ren er et mtéltgt ©obe , 3iigbom en fli)gtig Sf at ; llngbom 
farer l)ert meb 5(arene; Sunb^eb falmer unber 2i'oet^ Storme; 
Sfionljeb fttinber unber l^erbcné ^Sefpmringer ; (5)tæben blont:« 
ftrer om SJZorgenen, om 2(ftenen er ben atter benttiénet. <Baa^ 
tebeé »il ber fomme en Stunb, ba alt bet jorbiffe ffal baoe et 
Cpl)or; en Stunb, ta »i ffulle forlabe t)»er en (^icnftanb, 
t|»ortit m ^ernebe fni)ttebe oé, l)»er en Spéfel, ber l)er biei} 
oé fiær, l)tter en ^t}\tf ber i pppig 9*ii)belfe berufebe oé. Cgfaa 
for oé »il ber f omme en ^ih , ba «or 53attc er bragt til ©nbe, 11 

en S:ib , ba ^e^m ffat i^aae ^en ot)er oé , ba Sftteté Sraab 
ffat o»erflfc?reé , og forben ei mere »ære t)ort 6Ii»enbe Stcb. 
5SeI oé, om t)i ba t)aoe »anbret faafebeé, at bet itU ffat »ære 
tomt og ebe i »ort JJnbre, om »t ^aoe famtet S^iigbomme, fom 
mai og 3Ru(l iffe funne fortære!" 

Si'gefom ^orf. feb \)ax t)ttret, at I)an bar mefl flrcebt 
tgicnncm ^^i'ertet at tafe til ^orftanben ; faa \)av Ijan paa et anbet 
^teb i ^ortafen d)avafteriferet bi'éfe ^^ræbifencr nøiere i fcl* 
genbe Ubtrt)f : "'}>!arme for ben lc»enbe2ro, ^øfelfe for d)ri? 
jleh'g ^rom^eb, ^iærh'gt)eb for bet firfetige £i» ere be ©genffa? 
6er, jeg ønffer, at benne (gamling maa aanbe; tt)t meb biéfe 
er jeg mig beoibfl: at jeg felt) nebjTret) Drbet, o. f. »." 2(nm. 
bør ba tage |)enft)n tit bi'éfe (SgenfPaber, og gier bet faa meget 
Rettere , jo »cefentHgere be ere for ben d)riileltge ^omilet. S)et 
er nemlig befienbt, at bet nt)e Seilamente frcmfætter Sroen fom 
SD^ibbelpunftet i (Sl)rillenbommen ; ben ffutbe tifoeiebringe et 
tti)t aanbeligt (Samfunb og beri ftnbe S^tcering ; fra ben ffat bet 
cf)rijlelige ^i» l)er og bete ^utbenbetfe bet e»ige gio ubgaae. Og 
er Sroen en ©riben og gaill)otben af ©brijlcnbommené @anb* 
t)eber ogj^ienbégicrninger mcb Stanbené t)ele ^raft; ba maae 
bene grngtcr Ⱦre groml)eb, og ben og benne maae forene 
SOtenneffene tii et aaiiMi^t (Samfunb, ^»ori be begge »ore 
^utbenbeffen imøbe. 

^»ab tet firfclige €io angaaer, ta t)ar forfatteren giort 
bete Snbftt)betfe )(iaa bet borgerlige €i» tii ©ienflanb for ben 
fjjrj^e Sate ; faa ijav t)att og t færffitte ^orebrag omt)anbtet 
S)aaben og 3f?ab»cren, og ber»eb )(iaa en Waa'oe l)enpeget paa 
bet f irfetige £i» , t)»ormeb t)ine ct)riftetig == firfetige |)anb(inger 
^aae i umibbetbar (2amment)æng. ©amme Senbenté l)a»e 
ogfaa flere enfette ^ttringer, fom f. ©r. naar t)an beber, at 
@nbé |)uné maa »ære 2Dtenigt)eben ^eltigt ; itaar b^« figer : 
"|)errené |)nné er en Xilftugt mob 2i»eté Storme, bibt)cn tære 
ben Itnge tibtig at »anbre meb Si)(l," o» ft. %ov ^e^m ^ar l^an 
ei i færffifte Såter etter S)ete af 3:ater tigefrem t)anbtet om 
benne SJcaterie, faa at ben ei for faa»ibt fan ftgeé at »ære 
fveml)erffenbe; ben burbe ei t)etter »æret bet, efterbt biéfe ^ræ* 12 

tifener cre {)oIbte for en SJtenigl^eb , i l)ttirfen ber igi'enncm en 
lang Sficeffe af ?(ar er »aft en uafminbcftg Sanbé for firfeligt 
€i» ; §orf. tillægger en Dcerbig ^ormanb 9?ofen berfor. 

%t Sroen l}ar »cerct »or forfatter en |)ot)cbfag , ttife om? 

trent atte biéfe t)ané 5}ræbifener. -^an bar iffe blot aff)anblet 

ben' i bene ^o»ebretningcr i færflftlte Saler ; men i 5(ft t)oab 

l)an Icerer, opmuntrer, bcber, trøfler, baaber, fommcr l)att 

atter tHbage berttf, t>en er l^am 2(fpba og Omega, ^an ubtaler 

ben meb 9^|itl)f^ og 53arme ; t)an forfcger t)ocrfcn at roffe etter 

omgaae bet £)»ernaturfige i (S^rijlenbommen ; l)an (Irceber l)cU 

lev iffe at forftare bet, men, erfienbenbc ^ornuftené ©rænbfer, 

antager han bet mcb from Sittib, fom bet er gi»et; l}an frem* 

fcetter ftn Ottcrbeinioning berom beijl: i s^f^clené eget Sprog, 

nben at fcbc ub i en tom S)cciamation, ber i bet l)cie(lc funbe 

fætte ^^^t)antaf[cn i ^i3cBcege(fc , og parafpferer iffe ^^raftcn »eb 

at foranfebige en upraftiff ^ugen o»er etter en forbaufet Stirren 

paa (Sl)ri(ltenbommcné opbcicbe @icn|lanbe. 9jaar l)ané næri» 

ntejle ^iemeb er at beffri»e Srocn, ta glemmer l)an iffe at 

ubfebe »ceffenbe, (Iprfcnbe, fort praftiflfe SDZomcntcr beraf, og 

naar \:jan t}cnfcrer l'ittét)ttringcrnc bcrtil, ta er tet for at orbne, 

forcebte, forjlcvrfe bem, og gt»c bcm en bcicre 5?etning. ^ra 

Sroen nbgaaer barn ^i)é og -I>arme, Stfferl)cb og "greb, (£tt)rfe 

og ^aah ; fra ben nbgaaer l^ioet. Saafebeé nbtaler i)an i ben 

^^ræbifen, l)»ié St)ema er: "laber oé i ^iertet fornt)e »or 

^aahé ^^agt," meb inberlig C»erbe»iiéning og i bibelff 5Canb 

jTrt Sro paa ^aber, (Sen og 2(anb; men »ifer ogfaa, ifcer i 

bet ferfte ajcoment, bttorfebeé Sroen maa aabenbare fig i atte 

»ore ^eflutninger og fremtvcebe i atte »ore (^ierninger, naar 

tm ei ff al »cere en tom Spb. ^ ben ^rcebifen , ber bar til 

OyerjTrift: "»i ff utte afgiye ^ibneébt)rb om (St)riftué," ^anb? 

feé i ben forjlte 2^cel om, l)»ortebcé »i ffutte giøre hette »eb »or 

Sro , men i ben anben at »i maae giore bet ogfaa i »or Ijefe 

5Janbcf, at »or Sro ffat gtcnnemtrcenge og forceble i)ele ^itietf 

faa bette fan bli»e ligefaa d)rifieltgt fom ()itrt. (Sn anben Safe 

breier fig om, at ©ienfcbeffen »eb Sbriflum ffaf ^ttre fig i ^icer? 

lig^eb tii tet ©obe og 5»cv for bete llbø»elfe. Sroen )fiaa 13 

llbcbeligt)eb ^ar i)an \iaa mange Steber fvcml)c?ttet og bel^jt. 
S)et tilfommenbe Sio er t)ant en Silftanb, l)i)oi* Si»eté Sængéter 
ffutte (itdeé, Sitieté ©aaber tøfeé, og €ioet felo mobneé til 
flurre gutbfommcnl)eb. ^an l)aaber enbog nicb fulb «i>iéf)eb 
©icnforein'ng og ©tcuficnbelfe ; men fovfpiiber tiltige ©tengiel* 
bclfe, og fiu;tter bette ^aah til praftiffe §ore(^itttngev : ^aax^ 
lig()eb og S^nb brage ^kxtexne fra ^inanbeit, ^er og l)iéfct, 
^tÆrngt)eb og ®ubéfri)gt fni)tte bem uoptefcrigt fanimm; bet 
jorbiflTe €io er en Sienejlte i -^errené ^giingaarb , »i giøre ^cr 
Ubfceb for ^imUiu S ben ^ræbifen om "oor llbfigt tii et tiU 
fommenbe Sit)" »ifer {)an, at benne Tcerer oé at agte paa €i'»eté 
23«rb, og ubfeber beraf oor "^orplfgtelfe til at bent)tte )iet retten 
lig ; Sarené anbet (Stpffe er : benne ttbftgt gitter oé S^ft tt( 
€i»eté ©ierning. -^ort: benSiro, forfatteren, ofte og mcb 
53arme, forfi)nber, er bibelfp og praftiff, og berfor c?gtc 
c^rijlelig. 

sølen S;roen fan itU »ære jltærf og lettenbe nbcn at frem* 
falbe og ncere §romt)eb i ^iertet, nben at fi)(be bet mcb religiøfe 
^ølelfer ; tt)i griber Stanben og faj^()olber ben i Sroen be reti* 
giøfe ©ienfianbe meb Si» og ^raft, ba maa ben nøbttenbig 
feli) blitte greben og bettæget af bem i ftt l^æfené inberjie ©runb. 
S)en religiefe Sro, optaget i 53et)ib|ll)cben, maa ifølge (Sagené 
9?atnr aafe 5)bmt)gt)eb ; benne ttil i fine forfTfteUtge SJiomenter 
og nnber forffieUige Omfla?nbig{)eber fnart fremfatbe ^ri;gt, 
3erefri)gt, fnart foebetig tlnbfeeffe og Stnger, fnart atter ^^iær* 
Iigl)eb, Siflib og S;)aah] og jo mere mobtageligt ®emt)ttet er 
for biéfe ^øfelfer, jo mere be giennemtrcenge ^inanben t (ettenbe 
53ere(mrf ning ; beé frommere er ©inbet. S)ette I)ar nn ogfaa 
t)or forfatter erfienbt, og berfor, tjoilfet tilbeeté atterebe feeé 
af bet ^oregaaenbe, (Ircebt at fni)tte Sro og ^romI)eb tif f)inan* 
ben i lettenbe forening, men og beefé giort nogen af be religiøfe 
gølelfer tif ©ienjlanb for en S^ate etter S)efe beraf, beelé paa 
mange ©teber frem{)ce»ct bem, ia ^romt)eb er nbbrebt o»er atte 
biéfe Såter. S een af bem {)ar t)an ffitbret g}bmi)gt)eben t ben^ 
forffieltige g)ttringer: fom en ^øtetfe afStfmagt, mm tittige 
fom en ^øtetfe af ,^raft, og f natter ben i begge ^omentsv til 14 

ben d)ri|Mige Sro. (5n 53cbcbagsprcebifen gaacr ub paa at 
t>iie, at »t ffutte bebe om Spitbéforraberfe mcb 53bmt)gf)cb , ber 
ifai rebe ttf 5fngcr, faa og meb Sittib og ^ic?rrigbeb, men at 
bet 2(rt faacr jTii rette i3cti)bntng t?eb at fcetteé t ^ovfeiiifccffc 
meb Xroen. ^ t^" Safe, l)»té CserfFrift er: "©ubé etraffc^? 
bomme opfege oé aaeoegne" jlræber forfatteren at »iTffe ^rijgt 
for @ubé ilraffenbe D^etfærbtgbcb, ber o»eraft aa6cnbarer ^Tg 
for (Et)nberen, for beroeb at lebe tii 3Cnger og Cmycnbelfe; 
men biéfe Sing foftteé atter meb Sjen]>^n tii bereé 53cti)bning og 
^irffombeb i ^orbinbelfe meb S^roen. Cfet 2f)ema er bette: 
"|)errené ^ri)gt er ©rnnb»oIben for af Cpbragelfe;" og '^aicn 
breier jTg om (^Jubéfrpgtcn i bet ^^ele, biMlfen er ^forfatteren 
bet Samme fom ^rombeben og ^iærligbeben i ai bene ^t)Ibe. 
(5n af ben reltgicfe 3:ro nbrinbenbe .5^ia'rltgbcb ilrc?ber \)att paa 
mange Steber at gtoe ^icvring, iftvr i be to *:pra'bifener: "ben 
^eUige 9?aboere fom et mtM tii at Offffe v^icerr[gl)cb," og: 
"5Se[jTgneIfcn fommer fra ^^imfcn." 

5(nm. tillaber fig enbnn, fer ban fortaber benne ?)2ateric, 
at afi7rit)e et ^^av forte 8tt)ffer, fom ':prooer paa, l}»orrebcé 
^orf, t}ar taft om 2ro og gromfjeb og beggeé ^orbinbeffe. 
(^in Xro paa ben beUige Uant) ubtafer ban ibfanbt 9fnbet cc\}aa 
)()aa fcfgenbe ^aaie: "(^jnb er atteoegne; b»crfen forben 
etter ^imien inbeftntter bam; han opf^fber 5fft mcb fin sJærbeb, 
Cg bog troer jeg, at f)an ftnnbom figefom fan Ⱦre mig nitr* 
mere, mere nmibbefbart fan gicnnemtrÆnge mit^Iscefen, mere 
Ic»enbe fan opft)fbe min ei<xi. ^Ji fefe bet, naar ot, fufbe af 
ben »eb Orbct »afte Xro, »enbe cé meb af »or (2ti)rfe tif ^abe* 
ren, naar »i opfcfte c<5 tif barn i brænbcnbe 5i?en, gi»e oé 
ubeefte f)en tif ^ané ^nbffpbeffe ; »i fcfe, at .^iertet ub»ibeé, 
at ^aahet »orer, at <^c?ngfefen nbft)fbeé, at C»erbe»iiéningen 
tiftager, at ^^raften foregeé, mcbené ^jbmygfjcben er iiib»a'* 
»et C?) i famme ; »i frnbe ^rcb oser f}efe »or 5:if»cTrcffe ; bet 
er ten fjettige 5(anb, ber fra o»en nebfenbcé o»er oé; ben trce* 
ber »ef ei fcgemfigen frem, men »eb fine ^.sirfninger funbgiev 
ben fig iffe minbre; ben er en ©a»e fra i^erren, men ^^^.eicn 
tii ben gaaer gienncm groml}eb, Sro og Stnbagt. 3:en gioer 15 

.^tar^eb, Ijvov bcr forben »ar bunfelt; ben gmev SnbfTgt, ^oor 

ber før »ar %'oi'oi ; beit bringer ^rimobig^eb , t)»cr ber fer »ar 

53cT»effe ; ben fvemf alber S^itlt'b , ^»or ber gicerebe Uro ; ten 

(efter oé op o»er l)»er en ^efpmrtng , op o»er h»er en ^rfftelfe, 

og fintter faafebeé en forening imellem bet ^orbiffe og tet 

^immelffe." Om at afgi»e i>ibneébt)rb om (Sl)n(iué »eb »or 

Sro taUé et|lebé faalebeé: "|)»ab er ben d[)vi|^eltge Sro, naar 

^i'cerligl)eben bli»cr oé frcmmeb? '^al (Sl)vi]iiié »cere oé <Biæfi 

len t »ort aanbetige ^i»! bet ©nbbommcligeé 9icbf!tgen tit 

forben giennem menneffelig gfiffelfe »cere oé ^itben ti( »or 

|)ufoa(eIfe ! 9)cen utgenfTnbe inbbitbe »t oé , at »i ^a»e gien* 

nemtrcengt 5(lt ! fngenjTnbe paat»inge »i Stnbre »ore SOJenmger 

i bet, ber bog iffe tilfufbe er 06 fe(» Hart eller jTffert; ingen 

^itterl)eb eller ^orfelgclfe gi'cre oé til Slffalbere fra S^rijlti 

5lanb, ibet »i fege en ^rc i at »cere .^cemper (e) for l)ané ^cereé 

^og|ia» ! ^^ibne »ille »i for ben cl)riflelige Xro , men »el »ogte 

oé for, at »i ci falbe i ben Dnbeé Snarer, og tahe St)feté 'Beie 

af Sigte for at famle Cjfere til ^^cl»ebeé 9?ige. 53i »ille fcempe 

i ^arené Stnnb ; men »el minbeé »i, at ogfaa ben er en Sta? 

tene ^ienbe, ber mibt unber tri)g 3Roligl)eb bringer »eb falffe 

9tebfTrig om bigtebe ^ienber ^orfcerbelfe og ttro o»er frebelige 

23orgere ! |)erren er »ort Sefen ! ^ané g-aner forlabe »i ilfe, 

for at flntte o§> til Slnflagelfené ©ngel, fom ^iobé 53og ffilbrep 

oé l)am ! ©tier ffulbe .^aanlatteren o»er ben ^atbneé ^orta* 

belfe »ære et ffiennere ^ibneébi)rb for »or d^rijlelige Sro, enb 

ben barnlige ^roml)eb i bet i)bm9ge Sinb, enb ben glebcnbe 

t^ioerligl^eb i ben forfonlige ^^avm , enb ben milbe 53eemob i bet 

al)nenbe -f)iertc?" 

©aalebeé er bet ba flart, at le»enbe S^ro og ^rom^eb 

t)a»e »æret be Sebef^ierner, forfatteren ^ar fulgt paa ^ané 

^omiletifTe 23ane , for faa»ibt »i funne f icnbe ben af næv»æ# 

renbe ^ræbifener. 

(gortfcettcé). 16 

It O t) C I I i f t i K. 

5 bet ^ongl. banjTc S3ibcn]T. ecIffaSé ^Tidtc b. 2 3an. fovc; 
(ajle Suft'féraab og ^Pfofcéfou 9Jiol(Jed) et ^DiinbcfFrift owcr 
S5l)Top og Dr. Q>. (£. 93Zul(cr. 

3 bet ^ongl. banffc 23tbcnfF. edilnbé 9DJøbc b. 16 3ati. 
forclttftc 'Profeéfoc ^Diabvlg en 2lff)anbling: cm ^i^unet c 
©pcogcnc. — gra <ScllTabeté (lomniiéfioii for Ubgiuclfcn af et 
Regesttim diploinaticum Daniæ vcir inbfommen en sim'ctiung 
cm bctte Tfcbctbcé bcfnbclige fremme, i ^^Igc ^oilfeiv Sommisfioj 
nen ^ac begvnbt Orbntngcn og S^cbactionen of be tnbfomne (Sam; 
Itngci-, f)\)ié Sorøgelfe imiblertib befranbigcn fortfætteé. 

(Bavtv til iJct ftørf ^øn^jL ^iljliøtl)fk. 

Set (tore ^ongl, 33ibliotf)cf et nyligen bleget beriget veb "ctt 
fra bet brittijTc ?Oiu|"eumé ^orftanbcrc tnbfenbt Qyavc af bet foft; 
bare^ t enf)vec j^cnfccnbe fovtraffeligt ubfn;rcbc SScrrf: CataIo;»ne 
of Manuscripts in the JJriti.sh Museum. \ew Series. Vol. I. 
p. 1. (Catalogue of the Arundel Manuscripts.) Lond. 1834. 
Sol. mcb 8 illumtnercbc ^cbbcrtariler, efter JjaanbjTrtfter. (5n 
ntrrmerc (iftcrretning om fammc vil vcb en anbcn 2ciligf)eb blirc 
mebbeclt. 2?ct ^ongl. 9bibliot{)cf ^ar hexi mobtaget et nyt SiSewiié 
paa ben ficlbne Opmffrffomf)eb og ubmærfcbe liberalitet, I)vormcb 
man fra Cnglauti (bet cncfte fremmebcSanb, ^vorfra bettc 
finbcr (Steb) faa t)i)ppigen vcb ©aver, boabe fra offentlige ^nbi 
retninger og 'Private, uopforbret ^ar forøget .?£)ibliotf)efcté <£fatte. 
<Saalebeé mobtog bet bl. a. 1834 fra forfatteren, mcb f)ané egen; 
^(rnbigc ^ilffrift, et pragtfulbt inbbunbet (£;cmplar af bet i fit 
©lage mærfoffrbigc SSffrf (fom intet anbet Sanbé Siteratur i vore 
Sage ffal funne vife 93tage til) "Horæ Honiiletlcæ , or (253G) 
Discourses upon every Book of the Old and \ew Testa- 
jnent, by the Rev. Charles Slnieon (Senior Fellow of 
Kings College. Cambridge.) Lond. 1832—33. 21 Voll i 
Royal Octav. Ubgivi't og for(agt of 'Idii'r. ©eibelin, UniDcrfitctésSBogtrpffcr, 
03 3. IDcidjmaun, gier af ten ©i)lfccnta((fc SSoflljaniiling, P a n f h 

for 1853. Ne 2. gorfi-nbcé, ifufgc ^ongl. aircrnaabtgjt Sirtabclfe, mcb SBrcDpoflcrnc 
i ©anniarf 09 |)crtu9bcnimeviic. Homeri Ilias. Ex recensione F, ud. fVolfii edidit 
notisque in iisum scholarum instruxit Christiamis 
Fredericiis Ingerslev ^ A. M. , Scliolæ Randrusi- 
eiisis collega siiperior. Vol, II. Rliapsod. VII — 
XIV coiitiiieiis. Haimiæ. Siimtibiis librariæ Gyl- 
dendalianæ. Typis Fabritii de Tengnagel. 1854. 
8vo. 5 X 09 276 09 9 upaginevebe 8iber. 

Xjd ev i mere enb m\ |)enfeeube iiitcreéfant at fc^gge McuxU 
Xii, ^»or forjTficttt'g ben ^irffomt)cb, fom i »ove S)age titfafber 
eit Itbgiijcr af be |)omeviflfe Svigte, er fra hm, ber ettere i %U 
jninbeltg^eb frce^eé af en Ubgmcr« 9taar ai ettere »itte ubgioe 
en forfatter, »ibe m, at »ortSO^aaf er faambt fom muligt at 
reftituere ben oprtnbeftge %ixt og at fortoffe benne becfé oeb 
grammatifalflfe beefé t)eb ^iftortffe og anbre eregetiflfe Stnmcerfs' 
ninger. ^-or at opnaae ben ferjle ^enftgt føge ai at tifoeiebruige 
frftifife |)iefpemib(er af be forffiettt'gfte ^trter og l^aa^^, at en 
om^i)ggeItg S3ent)ttelfe af biéfe iwaax be HU ere aVQtU^ forbcer«' 
»ebe) i ^orbinbelfe meb grunbig ^unbffab tii Originatfproget 
i 5tfmtnbe(ig^eb og »or forfattere (Stenbommelig^eber i ©cerbei« 
leé^eb t)i( i be flefle StTfcelbe Wiiz oé rigtigt ; t)ermeb forfcinbe 
»i €fféningen af famtibige forfattere for at fcette oé inb i 

(2) 18 

Xibcué ?(anb og 8tvber, fovfaam'tt bi^fe [)attc ^attt ^itbfttjbeffc 
:paa i)br forfattere 3?iaabe at Uxnk og tafe ^aa, [amt af c?Ibre 
og ni)ere ^^orfatterc, forfaayibt »or forfatter enten ^ar ■paa 
en cUcr anben SDiaabe benyttet bc fcrfte cUcr er bicccn bcnt)ttet 
af be fibjlte, og brnge oijerljouebet al ben ^ielp, fem ^i|Mien 
og be forfft'ellige 3)ele af OlbtibéDtbcnfifabcn i)bc oé. ØanjTe 
anberlebeé forl)oIbcr bet jTg mcb be ^omcri')7e 3^igte» ^or bet 
fi?r|lc er man »et nn efter ^. 5(. ^solfé Itnberfegctfer b(e»eu 
enig om , at ben opriubcli'ge /^omeriffe 2ert >(:aa ingen 9JIaabe 
fan rcftituereé *) , men at ^^ritifené Strceben maa gaae nb 
)j:>aa faain'bt mnfigt at tifociebringe ben 2cxt^ fem be bebjle ^rrer* 
anbriuffe ^^ritifcre baue fa|lfat. ^»ab berntTtl: Sproget angaaer, 
er bet rigtignof »i|l, at grnnbig ^^nnbffab tit bet ©ræfifc 
Sprog i ?t(minbetigl}cb er en ncbtfenbig (FgenjTab t)oé en llbgi^ 
yer af biefe Svigte; men paa ben anben '^itc Imv bet cpiffc 
Sprog faa mange (i:ienbommcIigl)ebcr baabe fra ^ormerneé og 
fra Si)ntarene^ Sibe, at bet fan betragteé fom et færegent Stn* 
binm» (Jnbetig cre biéfc Sigte bc (vtbjie ^e^ninger fra ben 
©rcvffe Ctbtib , og naar man nnbtager be -.^)c|Tobeiffe Sigte, 
ber omtrent frembi)be fammc lHinfTetigl)cber fom bc -^omeriffe, 
tigger et Xibérnm af flere 5tavl}nnbreber imcttcm bem og be 
juTile fntbiliTnbige 53ærfer. Saatcbeé inbe^olbe biéfe Sigte be 
f(?rjle (efterretninger om bc (Bra'iTe ©nbcr og 3)h'nncffer ; fra 
bem maa man gaae nb yeb ^cl)anbtingen af ben ^rcvjTe 3?ip* 
t{)otogie, ^ijlorie, ®eograpl)ic, Clbfager o, f. ». S^'oa'b ber 
attfaa fYat brugeé tit bercé ^ortotfning, maa titbeeté l)entcé fra 
bem fet» ; og bet er et flort Spergémaat, tjyormcgct bet er oé 
tittabt at benytte af bet, »i fra anbre ^itber fienbe, tit at for# 
totfe be |)omeriffe Sigte, etter mcb anbre Orb, ^»ormeget af 
bet, »i øfe af anbre ^itbcr, ber fan antageé for at »ccre lige *) 3a tcrfom ccn o[ bc ffarpftnbigrtc luierc^I^ifologcr ^.O. røulfcr 
(®cfcr)ic^t. ^&cn, ©tåmmc u. Stabtc, 3 ©.376), I)ar Slat i ben 
gormofcning, ot ten -pomcriffc 2)ia[cft xHc er oprtnfcelicjt 3ontff, 
men at 3oniénien i fciéfc Svigte er tntbragt »eb fjcrffentc SKf)ap; 
fob -©foler, \aci iiibfeeé bet let, at yi enbog mangle et fafl 
^unft, fjtiotfra Sorfugct tit en faaban 9ic|titution funbc Qaat ub. 19 • 

faa gammelt cUev æltve cnb biéfc. S)ette Spurgémaaf maa 
Hm 6cf»aret alMeé forfFiettigt effcr te fovjTfieKige Stuffucrfcv, 
(Sit^ticr t)ar om ten (SJræffe Orbtib i 5(fminberigf)cb. 5atfaa 
maa ben, ber tæiitcv at feijere en fammenl)cengeabe ^-ortotf? 
ning af be |)omeriflFe S)igte, i}aDe bannet jTg et faft gi)(ltem 
fcv |Tn 5tnjTuerfe af t)cfe ben ©rcefTFe Orbtib og føge at bringe 
ct()t)ert enfeft <BtiM ^orffartng i -^armonie meb benne. %t 
benne g^orbrfng inbbefattev o^ermaabe meget, i)eeb S'iec. ttTfnfbe, 
og bet er langt fra l^am at mene, at Sngcn maa »oye |Tg tiT 
at forffare bi'éfe ^igte nben albefeé at fnnne opfi)tbe ben ; t»ert=« 
fmob troer {)an, at man høv yære taf nemfig mob @nf)t)er, ber 
enbogfaa fnn bringer enfclte gteen fammen tii en 33t)gntng, ber 
maaffee afbn'g bHoer opført. 2ft en faaban ^t)gning t)if optage 
et flort SRnm, er nntvgteft'gt; og ben SOJanb {)ar maaffee iffc 
^a»t Itret, bermeente, at ber ttf en orbentttg kommentar tii 
be |)omen'ffe S)tgte Difbe bel^øueé 30 etter 40 ^inb (5Bo[f6 
gitter. Sfnafeften, 2 ©. 509). 

53i t)itte nu betragte , ^»ortJibt man ^aa ^p^ifofogiené ncer* 
»cerenbe (Btanbpnnft fan figeé at {)at)e ncermet |Tg ^beafet meb 
|)enfi)n til be |)omerifFe S)igte. SJteb bereé S^ert flaaer bet jTg 
for^olbéijiié atterbebfl; ^. §(. 5[Sorf f)ar »eb fine ^trbeiber i 
bette ^unft jliftet fig et ubøberigt søjinbeéntivrfe. 8d)ocrr 
(@efc^. ber ©rierf). gitteratnr, I. (5. 120) bcmcevfer, at man 
for rigtigt at bebcmme ^cerbien af hm ^>offijTe ltbgai)e maattc 
ija'oc l)ané (Sommentar, l)»ori ber ycb etljoert enfeft ^ilfcefbc 
t)ar angiyet, ^»orfor ben »afgte ^æfemaatc i>av foretruffen, 
famt ^itben til ben ; i 3}Jange( ()craf maa man blinbt ftofe paa 
ben <Smag og ben S)i?mmefraft, fom $Bolf rigtignof befab i Ijei 
(Brat. S)enne 53emcerfning er iffe ngrunbet, ti'oox'od bet er 
forefommet ^ec, at man atterebe i |)et)neé Itbgatte af 3fi^ 
aben i faare mange Siifcefbe fan ftnbe 53ei)ifcrne for S'iigtig* 
t)ebett af 5Soffé €cefemaaber ; bog mangfebe ber enbnn 9coget, 
fom førft i ben nt)e(le Xib er begpnbt at ubfv)(beé »eb ^. ©pi^* 
neré Itbga^e af gfiaben (Gothæ etErford. 1832—33, ^ibtif 
1— XII ^og). S'iigtignof »itte benne Mant^ i ^øi ©rab fieb* 
fommelige ?(nm(¥rfninger neppc intereéfere SJJange uben be 

(2*) 20 

fgcntltge ^hi'fofogcv, og fcb biéfe vide yd betragte Stubiet nf 
bent fem et '^^Jtigtavbeibe ; men be viUe egfaa evfienbe , at et 
(Eai?it er afl)iufpct »eb benne ltbgat)e, font gi'wcr ©runbene for 
\iz\\ 5i^oIftffe Xert ; cA øpi^ncr nogfe ©ange afviger fra 
benne, beefé meb beeté vet ogfaa unbertibcn uben OJrunb, 
forringer ingenfunbe ^i^oIfé ^orttcnefter; ja \i\i\t ftraafe meget 
mere i et Harere £t)é, naar man feer, ()Vor nbctpbeligc be Xing 
cre, l}Vori SLlsoIf maaffee {}ar \)!X^X Uret. 

9}tcb ^enfpn tit ^^ortoffningen ilaaer bet ffg berimob tngcn>- 
(uitbe faa gobt. l?i vittc (}cr fun tale om ^^i^ben, ber enbba 
er bcbft bearbcibet, mcbené Cbpéfeen næfien er bfcven for^ 
femt; — tl)i f ben ni)ere Sio l)ar fun (15, il?. ^Mtiéd) (1826 
— 31) fovfi?gt at af()iefpe trangen til en kommentar ti( Obt)é* 
feen, men bane 5(rbcibc flrcvffer jTg ^ibtit fun over be forfie 8 
^i?gcr ; en omtrent >^\!i.^ famme %\^ (1827 sq.) bt'gi)nbt Itb^: 
gave af Dbpéfeen meb 5(nmærfninger af (5. S o e tt) e Ijar 9tec. i 
fin 2ib fcet 97ogct af, uben at l)an veeb, om ?(rbeibet er bfevet 
fntbenbt, og faavibt \)(x\\ erinbrer, l)avbe 3(nmcevfningcrne fun 
meget ringe ^cerb; — vcb ^fiaben er altfaa -^eyneé llbgave 
^ovebvivrfct for ^ortoffningen, og be ælbre (kommentatorer, 
f. (St. Sponbanué, ere ncejltcn ganffe l)cnfunfne i ^orgfem^ 
melfe. 9*?ec. vil nu rigtignof iffe meb 53ofé fafbe |)ei)neé 
Itbgave en '/A/«? xaxæv; men faamegct er vift, at hen t)ar 
betpbelige ??tangfer, og at be flcjlc i^anffefigbebcr mere ere om* 
talte meb mangfolbige Crb enb tx^) ffarp llbvifliug oplpfte og 
l)ÆVebe, Itgefom ogfaa be ^remffribt, ber efter ^ci)neé Sib ere 
giorte i ben (^rcefTfe (^rammatifé (Stubium, giore ganffe anbre 
gorbringer til en gortolfcr, enb 2^ilfcvlbet var bengang. ^op^ 
pené SCnmcerfninger tii;31iaben ^ar 9?ec. for enbeet 2far fibeit 
gicnnemlceft, mm erinbrer iffe meget af bent; allerebe ^et)nc 
bemærfebe, at boppen manglebe ^aftt)eb i (^rammatifen* 
^vormeget biéfe Sfnmcerfninger I)ave vunbet Veb bereé ni)erc 
^^earbeibere ^cinvid), ^raufe, 5?ul)fopf, Spi<iner, 
maa ^^vec. til|laae iffe at 'oit:>e. Sen ni)cjle llbgave af ^fi^ben 
meb Hnmoerfningcr er begi)nbt af ^. ^. 53otl}e (1832 sq.); 
men ^ané iilfcvrbige SOtaabe at affeie fine 9ioter paa er for 21 

t)cl hdicntt, tU at man tur »ciite jTg ^qqH af tettc l)ané 

^o»et>!iTberne ti'f ^'^^■^'^'^^"^"S^" ^f Sti^t'fn eve faalebcé 
enbiiu be gamte ©rcvflfc ©rammatif ere , af {)»irfc »i ftnbe mcve 
cUer mt'nbre vigcftgc og mere elier ntinbve itforfalffebe Scyninger 
i be ubgit)ne @ rf) o H e r og ^oé ® u f t a 1 1} i o é — at baabe 8rf)o* 
rieriie og (5itjltat^io6 i bc fifbtgere 5(ar »eb wøe ttbgatter ere 
gi'orte mere tt'fgcengcfigc, er en ftor ^orbcel — famt i be for* 
ffieKtge Orbbegcr, ifcer 5(poQonioé'é gertfon og bet ftore 
(5ti)mologifon, bog ogfaa .^^efi)d){oé og ©uibaé. 53ig* 
tige ^ibrag ftnbeé ogfaa i 6. S. S) amme |)omen'ffe og S^m 
barifFe Serifon, ber »eb ben ni;c|le Itbgase af S'ioft (Lipsiæ 
1831) paan^ er fommct i 5)3()iTorogcrneé |)cenber, |)t)ab ber 
cnbuu fayneé, er forubcn en iusta editio, om Ipiikn »i ooen=* 
for l)aye talct, en brugbar ^aanbubgatte, ber af be c?tbre "^or^ 
tolfere famfebe bet 3iebi)enbigjlc og bertit feicbe be53ibrag tt(^or^ 
tolfmngen, fom ftnbeé abfprebte i flere ni)ere53cerfer(f.(5r.^utt=' 
manne), frembeleé efter be nt)ere ©rammatifcre gay OpIi)é«' 
ning om be oigtigfte grammatifafflfe ^nnfter, fom funne anfeeé 
for itk at seere afminbeft'gt beftenbte for fæbDauHgc gæfcre, og 
beéuben mebbeclte, l)Dab Itbgioeren heelé af ftt eget ^ifbcjltubinm 
beelé af be bebfte npere 50it)tt)ograpt)er anfaae for nebyenbigt etter 
enffeltgt tii en ffar SnbfTgt i be i gfiaben forefommenbe mi)ti)iffe 
(Sager, ^t fei^ere en faaban |)aanbubga»e t)ar k)(vret ^m 
SDZagiflcr gngeréfeué ^enfigt, og »i fifutte nufee, tjoortebeé 
l)an ^ar opnaact ben. 

^ørftc «5inb af benne ltbgat)e ub!om 1830 og btci? Uaxct 
efter beb(?mt t to S*iecenftoner, ben ene af ^rof. |)enrid)feu i 
sDZaanebéfifrift for Siteratnr, 6 ®. 209—225, ten anben af 
en 5(noni)m i S)anflf Siteratnr ^ Sibenbe f. 1831, 9?r. 24 @. 369 
—377. S)en fcvfl anfcrte ^ficcenfcnt bitttgebe i bet ^efe ten 
^ccet^lan , Itbgioeren \}a^te t)ittet fcegge tiT ©runb for iit 5(r^ 
bet'be, men fanbt fig minbre titfrebéflittet »eb ten SOtaabe, )(saa 
Ipiiten ben i bet ©nfette i)ar blet)en ubf)?rt, ifoer forbi ItbgiDe^ 
ten tffe t)at)be taget ftabtgt -^enfi)n tii ben ^raéfe af Sflefere, 
for l)\}ilten 33ogen n«rme(l i)ar bc|lemt^ JDifciVfctte t uyerjle 22 

c^Taéfe, men ftunbom o,av> for ^lec^ct^ fluntom for Cibet; beé^ 
ubeii babfebc Øicc. , at ^cxv 5. iff e l}at)be bearbeibct bc Itbtog 
af færbe ^ævfcr, {)tti(fe ^an jetnrigen anfcvte, for fin -^cnfigt 
tftcbetfor at bruge *gorfattcrncé egne Crb, bf>ortif enbnu femmer 
cnfclte ^eiltagclfcr. Sen anont)me ^ec. fan iffe nægte, at 
^an tJeb benne ltbga»e faoner nogen neiagtig ^(an i ltb# 
førelfen*); bctte yifer ftg for bet ^crfie yeb en urimeh'g 
93Zængbe 6^1'tater af 35i?gcr, ber itU ere eUer funne »n?re i Ung* 
bommene *^oenber ; bernæft fan \:ian iffe fornægte fin 0»cr* 
beyiiéning, at en ftor Xcci af be gi'Bne Cphjyninger ere fangt 
mere for Scerernc enb for Sifcipfene, og tilfcier, at b,ai\ iffe 
fienber Sifcipfe, fem funne baie be i mange Sfioter fremfatte 
^i?emærf ninger ; han fan iffe nægte, at "forfatteren har opta« 
gct enbect 9tca(icr mcb, naar fuu ei her ben famme ^Haii(cél)cb 
Dar {}erffenbe. ^corigt fan han iffe nægte, at l)an ^ar megen 
Sfgtclfe for ^^orfattercné ^^unbffaher og Cæéning, og loii iffe 
paatafe enfcfte Itrigtighcber, feife |)en»iiéninger og Xri)ffcif. 
"S^erimob fortieucr ben @i)(bcnbalffe 53ogl)anbnng ^æferené og 
(Sfofemænbeneé 2'af for ben gobe 3Kaabe, h^ci^P^*! 93ogcn er 
' ubftyret , og ben bidige ^viié , for l)»i(fen ben feiJcreé , tt»enbe 
2ing, ber i Sanbl}cb iffe ere at agte for llheti;be(igheber". 

^err 3. tager i ^ortafen tii anbet 53inb -^enfprt tii biéfe 
5)iecen)Toner og giocr berseb for florfte Xdm ^^^rof. -^enrichfen 
^et i fine ^nbocnbinger ; aftfaa giv»cr Ijan ogfaa ben anout)me 
SRecenfent Siet, for faabibt fom nogfe af ^ané ?3emærfniuger 
fatbe famm:n mcb hen (^erftnæijnteé. Serimob er \^an iu\l iffe 
ti(bi:ielig tit at gioe ben auonpme 9?ec. 5ict i be flefte af \:)a\\é 
^^aaftanbe, ()Oori man iffe ]aa fige fan fortænfe i^am ; imib* 
fcrtib ^ar tct iffe »æret ^^crr 5. faa fet at biéputere meb en 
forfatter, ber iffe l}ar gi»et ©runbe, men fun erftærct fig ot)er# 
be»ii|l om, at ^forfatteren felo neppe i)i( labe fine egne 2;ifcipfe 
læfe Stoterne i ben ^orm, be her ere fremfatte, og berpaa unber 
®et citerer 44 9ioter og forfiffrer, at. han funbe forøge UntaM *) efulbc Kogen txct , at bcc t Kéfc SDvi ingen Stening er, cc 
nttroærcnlc 3tcccn[cnt altfor fjcfftg tft at •oilU mobfigc i}Qm, 33 

tii bet bofcbefte. ^c\v 3- ^^^ b^eft biéfc babicbe 9?oter i tre 
^faéfcr og »eb 5 af bem iiibrømmct, at 9tcccnfenten fimbc l)ai)c 
S'iet tif at babfe bem, forbi bereé Snbf|o(b oyergtf (gfofebifcipfeå 
begreb ^ yeb 9 inbrcmmcr t)an, at be fuube Ⱦre tpbcfigcre 
fremfatte ; men »eb be cDrtge *) paaRaacr l)att fig friftenbt fov 
Øiccenfenteiié S^fftafe, og »i'l^itof mcb ©runb. S)er{mob ()ar 
l)aii f(et i'ffe omtalt, at 2(iiout)meit ogfaa i)ar 6efft)tbt abffittige 
af be 9ioter, bcr bcl)anbte ^ieatta, for ^^fau{i?é()cb , og berpaa 
citeret 28 ©rempfer. SOtaaffee er bet gaaet |)err 3. fom nær* 
»cerenbe 9?ec., at t)an »eb abffi'Itige af bem iffe engang ret 
t)ib|le, ^»ab 2(non^mcn l)at)be at nbfcette ^paa bem. ^\c(v ^ar 
Stec. 6rnbt jTt |)otteb meb at nbftnbe, t)ttab 5(nont)mcn babfer 
»eb fcfgenbe 9tOte tii 5, 785; "De Stentore nil alibi legitur. 
Ceterum cfr. qiiæ infra dicuntur de Marte v. 860". 

(Sort[cettcé). £)m nuautitet og liccent. %\ (5{)vtftian SBitftei% 
(£)el;lenfc!)ldgei-g ^vomcttjeué, 6 S3. S. 97— 1G6), 

©n mctriff 5(f()anbring t)ar »i'ft altfor riben Sntereéfe for ^feer^ 
talUt af gæfere , tii at bet funbe »cere paéfcnbe for bene ^or* 
fatter, fet» at anmefbe famme i en Stteratnrtibenbe, og at gtøre 
opmcerffom ^aa ftne 5(rgnmenter og ^Refuftater. SJten i o»ens^- 
næmite 5(f()anbnng t)ar jeg tillige ^a»t £eiligt)eb tii at br^fte eu 
SPtatcrie, fom fan t)atte Sntereéfe for ^D^ange, l)»em ben fam^ 
men^ængenbe Itnberføgelfe er figegi)lbtg , og fom er »igtig for 
ben p^ilologiffe ltnber»ii6ning, faafanbt bet er »igttgt for ttng* 
bommen at begribe l)»ab ben Icerer, og at inbfee (^rnnbene til be 
SærefcTtninger, ber mebbeteé ben. -^»ié jeg nu tør fcefte '^iUib 
tii bet fmigrenbe ^Bifalb , fom abfTiaige fagftjiibige 53ibenffabé* 
mcvnb flfriftlig og munbtlig l}a»e fftenfet min ?(ft)anbling, ha ^crttcb er ben gcil inbtøbct foc ^crc 3. , ot ^an iffc omtakr 
ben af ?(noni}mcn iaWic 9Jotc tit 1, 4l5, men bctimob ijax 
Sitatet 3, 161 , f;oor bcr f(et ingen 9?ote finbcé ; oflfaa er ^09. 
VIU Cin. 2 nbfr. ijtebctfor 3, 263 meent 4, 263. 24 

i)ax jeg »oeret faa ^cfttg at {»rittge iCt)é i ca Sag , l)9oroyer bcr 
l)ittii ^ar ^»ifct et 3?Z(?rfe, og at befoare hn gaabcfufbe 8perg<^* 
maai: ^tjat) er ^^ofitionéfÆiigbe? 

^cg ter anfee bet fer gaonfigt og beitjTgtémceéjTgt at mc'Of 
befe benne nt)e S^eorie i et *i?(ab , fom jeg oel fan formobe f om* 
mer i a\ic (ifofeincTnbé cg mange aiibre Stubercnbcé -^ænber, 
ifcer ba t>i ganffc mangfe et Xibéffrift for ^H)iro(ogie og (Efole* 
unbertiii^Miing ; og jeg feter mig faameget mere cpforbret til at 
gioe en flig ?Dubbe(c(fe , ber bog iffc ]fal bri»e et Jtftr^f af bet 
i 2(f()anblingen altcrcbe 3agte, fom jeg iitc Hot fan berige 
min tibligere ^remftitting mcb nogfe opfpfenbe S.Vmo'rfningcr, 
men tillige fovflarc et enfcft ^Mmft (3 a. og b. (g. 121 ff.) ^aa 
en mere titfrebiJftillcnbe SOuiabe, enb forben. 

Som bcfienbt Tabe be fteftc GJrammatifer og 3)ietrifer jTg 
enten neie mcb bfot at fortiede, at en Staoelfe »ar fang i 
Græffen og latinen, naar 2 ^onfonanter ftcbte fammen , eller 
gioe ben l)ci|1 ntilfmvffclige ^orflaring, at Xaleoperationerne 
vanffeliggiorco »eb flere ^onfonanteré Sammenjlob, og at bcr^ 
»eb en Stauelfe nnbcrtibcn fan bebo»c omtrent (igefaa lang 'Xi'O 
for at ubtalc'5, fem to enfeltc (2ta»elfer. 2;ette oplyfer 
S^i)bfffanb6 itorile 3Jictrifcr 3tng. 2(pel »eb Crbene: fanft, 
Jpabil 0. f. ». ; l)ana Xebuction (3}ietrif 1 Ib. §. 308) ()ar jeg 
intfert i min 2(fbanbling <B. 112—13. SDicn l)er»cb opfyfeé 
fun et enfcft og i be gamle Sprog iffc meget byppigt ^^^oiltioné* 
tilfælbe; og l}»or ntilfrcbéjlillenbc benne Sorf låring er, »il 
C^nb»cr let inbfee , bcr erinbrer, at (Jonfonantcry Sammcnfieb 
I)ar en beiit nbcti)bclig, etter, rettere fagt, flet ingen procobijlf 
^nbflt;bclfe i be npere Sprog, ja at bobbeltc (f onfonanter, langt 
fra at gicre en Sta»clfe fang, enbog ofte gicre ben fort, fet 
og fonor; og enbnn bti»er ten rtcrftc (Saatc nopfc)t tifbage, 
nemlig, ^»orfcbcé en fort Sfutninge|la»effe af et Orb, fom 
enber paa en 5Sofaf, fan i 'l^erfct bfi»e en fang Sta»elfe, naax 
bet fcfgenbe Drb begt)nber mcb to (Sonfonantcr. 

Ser er nnægtefig noget ^Nilbfcbenbe i ben afminbefigc 2afe^ 
brug, at inbbcfe fange Sta»cffcr i naturf ige O^cfattcengber) 
og bc» ir febe (^ofitionéffl?ngbcr), tifi man frijleé ber»cb fet tit 25 

at troe, at ^offtionéfæitcjberne i'ffe 'oave Tigcfaa natuvrfge, figc? 
faa nub»eubig begvuitbebe t (Sprogeiteé ^ci?fejt, fom ^ofattffitg« 
bente, men at be fnarcre ^tbrørte fra Dyereenéfomft mettem 
S)igterne; fefy ben ffarpffubtge 5(. ^. 53crn^arbi fafber bcm 
aflcbebe og itte opriubefi'ge. SØceit at bc »ave ftgcfaa naturlige 
fom ^ofatttTngberne, maae »i ncbttenbigen antage, t^a be jo 
giorbe ffg gtclbenbe i ben fiernejle Dtbtib, ba 5|3ocften »ar en 
ufonflfet ^taturfrembringelfe, og inben bcr funbe ucere Safe om 
53ebta?gt og (Sonyention, beéuben inbfecr man fet, at ^»erfcn 
<Btit eller SOkgtfprog funbe giøre Stayelfer gplbige fom gc^ng* 
ber, ber iffe »irfcltg »are bet. 

53ar nu ^ofttionélcengben naturlig , ta niaa ben ni?b»en* 
bfgijiié ^aye bceret 6egrunbet i be gamle (5>nvfera Itbtalc. ^ttc 
blot 5S(?rn og (^tammenbe ^ane Itmage mcb at ubtale to eller 
flere fammenftebenbe ^onfonanter, og for at tomme afilcb ber* 
meb, tage be en ^alxi'ooM (Scljtta), ber fnart Ipber fom e 
fnart fom i, til |)ielp, l)Oor mere cDcbe Sjunger ganjTe nnbyære 
ben ; ogfaa ucnltioerebe SD^enneffer ere meget tilbeietiQe til bet 
(Samme; bet er ifcer ^l^lmueéfolf, bcr nbtale Crb fom ©am, 
53ern, Seir, ^royft o. f. i), fom to (Stattelfer. Saal(?nge 
Sproget enbnn if fe er ©friftfprog, og en ubbrebt ^oelfe i corrcct 
Cplceéning enbnn iffe fan inboirfe paa 9iationené Itbtale, ere 
Orb fom be anfcrte »irfelig at betragte fom bejlaaenbe af to 
(2ta»elfer, eller i bet minbile af l)alyauben, ia i celbre ©f rifter 
ftnbe »i abjTittige af bcm ffre»ne i to @tayelfer f. @r. ©orrfg, 
sBorrig C53org), SocUch C|)elt) *), og i enfelte Silfoelbe er bet 
enbnn toiblfomt, om Drbct beflaaer af to (Stayelfer eller fnn 
flf een, f. (Sr. 5(ngft, ©cir; ubentDiof t}ar ogfaa 2ilbi?icligl)eis 
ben til at ubtri;ffe ^alwoofalen inb^irfet paa mange <Bammcm 
fa?tninger f port Sprog f. ©r. Sanbe»ei, 3)?anbcbob. S)ct 
grcefpe proéobiffe ^^^rincip ffriyer ftg fra en %it, ba ^olfet enbnn 
tjar ubannet, og i 3(nalogie meb bet ©agte, og forbi ^offtioné«! 
Iffugben maa l}aoe en naturlig ©rnnb, forefommer bet mig *•) S ØZaonc et ^alouofaU-n ofte ubtr^Et, f, ©),•. Cui)«»ifl/ ^eliecig; 
i QamU iDtpIomcr forefoimnec SKolti'fc, h\ii\i troligt, at ©rejferne i ben al^^le Zih (obc ben omtalte 
^^ar»»ofaI rt)be tcmmcftg {jcrhg i bereé Itbtale *) ; mcit bet ev 
ligefaa trorigt, at bette ogfaa oar Xii\æihet i ©rceferneé bfom* 
ftrenbe ^ericbe, ti)i forbi bet boé oé ifær er Stfmucn, font tt)be# 
fig ubtater flige ^^aft)»cfafer, beraf f uf ger ingenfunbe, at bereé 
ltbl)cei)e(fe i Salen er et 53e»iié )f)aa S^avv^eb , t^i t)i ftnbe bet 
famme ^^fjcenomen boé be mcfl bannebe ^^itaéfer af et af ©nro* 
'^ai meft culti^erebe ^oif. S: et franffe Sprog er meget rigt 
paa be faafalbte (lumme (gta^effer, ^»ié ^ofaf, fficnbt ten ub« 
trpffcé t>eb et afminbeh'gt ^oMtco,n, i ©runben fun er en 
^')a\woM, font Tpber i Sang og pompcé Secfamation, og font 
i baglig Sale fnoi-t beoareé, fnart forfemmeo **). ^rembdeé 
cre Crb fom bouillir, saigner^ noyer i ©rammatif og ^roé# 
obie 2ofta»eIfféorb, men be ubtafcé 'oe'o ^ielp af en ^afooofaf, 
og nbgiere berfor i Itbtaten noget meer, enb to StaiJerfer. (f« 
lignenbe 53il)iefp fxnber Stcb ocb ai 3}(0uitteren, ©raefaperen 
cg 8ibitteren, og bette er iffe, faalebeé fom t be omtalte "i^iU 
fa?Ibe t)oé oé, en ffæbenbe, men tt)ertimob en flt)benbe og beha^ 
gelig ItbtaCe. 9?aar bet nu I)ebber om ©rceferne, at be talte 
ore rotundo, ba forefommer bet mig \)ci)t rimeligt, at be lobe 
(Stayclferne faaicbeé ruUe nb af SQZnnben, at ben beb Sonfo* 
nantfammenfleb mebenbe ^aarbl}eb bfobgiorbeé »eb en ^af»# 
»ofal, ber feb forfftcKig i forfficlligc Xilfcetbe, naar (Jonfonan* 
terne iffe »are faa flybenbe og let fammcnfmctteh'ge, at ^aarb* 
l)eben faibt bort af fig fefo , og at 9X(ob|Tanben forfoanbt. ^i 
finbe, enbog at abffillige af flige ^iilawelfcr ftunbom Oetegncbcé 
fom fcerff ilte (2tat»e[fer ; faatcbeo l)ebbcr bet 'nvxivog og Tivy.vog, ») 2)ct er ret mofrfdiat, at ?(rabcrnc tmugc 93ofaI, f)oot hebræerne 

t)ave ©c^oa. 
**) SOlan l)isxet iUc ficffccn [pørgc , om f, Qx. cependant f!al uttofeé 
i 3 cllcc 2 (Staoi'lfcc, et Spcrgémaat, bcr er ^eijl latterligt for 
Gnf)Per, ber l^ar f)ørt anbrc JranfTe tale ^xanit, enb be iaat 
fatbtc ^arlcurer (en ligefaa fomij? fom c^arafteririiif SSenaOi 
netfe), ber paa tcrcé ^albé SSegne free fiij forpligtebe til oltib 
Qt ubtalc fammc iDrb paa eené 5))Jaabe, enten bc.talc tangfomt 
ctlcr ^utttg, meb SRoltgOeb, eder i JCffect. 27 

aXsysivog Og dXyeivog, xaXtjzmQ og y.X7jzcoQ , tJXv&ov og ijlOov; 
be fcejtgere former af ti'éfc Orb eve ubeutot'ot fnarere at betragte 
font be meb ben cefbre ttbtafe mere oaercenéftemmenbe 'g^ormcr, 
ciib font former, ber for "i^erfeté ©fpfb ere ubtrufne (gebel)nt, 
fom ^^aéfon) fatber M') *)» ©fige 55i|taoeffcré proéobiffe ^nb* 
fl[t)berfe »ar en Selofcfge. 3)Jeu nu Tigger bet i (2agen6 9?atur 
og ilabfo^i^eé af ©rfarhtg, at Itbtaten foranbrcé i Siberneé Su^. 
@r ben famtibi'ge Itbtafe af famme Siationé 53tergfoIf og S)a(» 
boere forffieltig, faa maa %{t, ):]X)a'o ber fan inboirfe x^^a en 
9«attoné ®l)araftcer, ogfaa ijttre [\\\ 5nbfl'i)beffe )(>aa gprogeté 
Itbtafe; bet er berfor ganffe fanbfi)nftgt, at be omtafte ^aftti; 
»ofafer f)oé ©rceferne mcb Skiben fnnne f)aije taU en S)cei: af 
bereé Spbetig^eb, ja at be i mange StTfærbe reent ere for* 
f»nnbne, fficnbt ©angen og ifcer S)ecIamati'onen af ben brama? 
tiffe, aftib »erjTftcerebe ^^oeffe fcenge maa ^aoe ^olbt ben gamle 
"Ubtate, )pa<x t)l)i{fen 53erfebi)gningen beroebe, t |)cei)b og 
SJifnbe **). ?(nafog mcb benne ^orf»inben af ^aroyofafen er 
ben attiffe S)(afcfté f^ore 3:ttbi?tch'gl)fb ti'f at contrat)ere StaDcf* 
fer, ^oitfen i'gien er anatog bermeb , at 'i^m bannebe 3)Janb ^oé 
oé bruger tangt færre ^aI»i)ofafer, enb ben Ubannebe etter 
23arnct. 

^otber min |)t)pott)e6 (2tif , "^a maat, for flrar at anfure 
et (5remper, be gamfe (SJrcefer, for {)yem ben nce|!jTbjite Sta* 
t)e(fe af Agameinnon yar Tang, iffe ^aye nbtrpft benne gcengbe 
t ttbtafen paa "fizw SJ^aabe, ^»orpaa "ci betegne en ftfg gcengbe 
Centen Agamehmnon etter Agamæmnon), men ubtaft Orbet 
mcb et ganffe fort e foran (Snbeftayetfen (Agamemenon). Wmx 
I)craf feer man tittige , af ^oab 55cfTfaffcnl}cb ben faafafbte ^0^= 
fttionéfcengbe i^ar. S)et er nemlig iffe ben foran to ^onfonantcr 
ftaaenbe ©tabelfe, fom bliaer lang, t^t i faa ^afb maatte jo 

*) 2Cf be onføttc Ercmplcc feer man titligc, ot ^a(»»ofttlcné C^b 
fon ()at>c Ⱦret forfticHig, 
**) 3 min Tff^anbting (S. 118 ^ac jeg gtort opmoerffom fixa ixi 
onbcn 2(fi"(t0tnng af ben flrcejTe Ubtale, nemlig liw graboife 
gorfoinben of Digamma, og ^no, et lignenbe ^'I^ccnomcn i 
Sanffen. 28 

et Cmifvou Um tit Cmccja, t)»iffct iffe er troligt, ya noefteu 
iffc tffnfcligt, t>a a)Jiéfor(laaelfe berycb f uube opfomme ; meit 
bcit meb to (S^onfouaittev begpubenbe €tatte(fe opfofer ffg »eb 
-^afwcfafen, og gitter bcrfov et SiUceg, omtrent en ^a(t) Sta* 
i)c(fe, tit ben foregaaenbe Staydfe, etter, for at bliuc »eb (Sxf 
cmptct, het er iffe ben uoejljTbile (2ta»elfe af Agamemnon, 
f^n btitter tang »eb ^^ofttio, ben er og bti»er fort, men »eb 
(Jonfonanterneé (Sammenfteb faacr ben if^aa ©runb af SjalMW^^ 
faten et tilte 5)3aa^cpng, t)t)or»eb ben funbe fungere font So?ngbe, 
ba ben, »eb at beflaae af noget meer enb een Sta^etfe, ^a»be 
(Btof tii at nbfi)tbe to Sibét)otb (moræ) , uben at bicfe bcrfor 
»are tige tange, (}»itfet ^ttcrfcn i Sang etter i Sate bc^cycbcé, 
tl)i Sangen ftnbcr nemt llbycie tii at fi)tbcjlgicre Xactené matljes' 
niatiffegorbringer, og i ben r^t)tl)mii7e 2ate etter 3)ectamation 
er enl)»cr Staoctfe tang, naar ten er fienbetig tcengerc enb 
^ortt)eben. Wien ba ^H-oéobien bvagteé iSi)|icm, og ^al^f 
»ofaten ;o iffe betegncbeé meb noget Segn, funbe ben af ^M-arié 
abftrat)erebe S^corie tet fonnne tit at frcmfcvtte 9?cgtcn faa fraé 
pg ntpbetig, at ben gao 5fntebning tii totat 93tiéforftaactfe. 
?iaar nemtig S^Jegten fremfoettcé atbctcé uben gcnetijT gorfta* 
ring, ba fri|1eé man tct tii at troe, at Stattctfen btci) tang, 
forbi to (Sonfonanter ftobe famincn, i|lebetfor naar to 6on* 
fonanter jlobe fammcn. Scmigt »ar ^ofitionétc?ngbcn af rin* 
gere Cltiantitct enb ^^ofattcengbcn, I}ttitfet fceé bcraf, at bm 
itu t)at)be minbfte ^raft tit at rt)ffe 3(ccenten. (5n ^Jctge af 
benne fi^agere ^ortcengetfeéfraft »ar bet ogfaa, at en ftig 
£l»antitct efterl^aanbcn funbe forfuinbe af Sproget, attfom 
-^at»»ofaten opl)crtc at Ii)be igtcnnem, ^»or»eb jo ffige ?(vng* 
ber graboiié tabte kraften tii at fornemmeé af C^rct fom Cceng* 
ber, og faatebcé biei) ber tit)Tb|l iffe anbre qttantitatitte S(vngber 
titbage i ©roe jlfcn, enb be, fom t)ayeé i atte Sprog, nemtig 
^Nofattivngberne. SJten f)ei'af er bet tiHio^c ffart, t)»ortcbcé 
CXttantitctcn maatte opt)cre at »cere proéobiff 5)3rincip, og 3tcccn* 
tuationen btiye bet, atlcrebe i be potitiffe ^evé og fcncre i ?iø^ 
gr(vf]fen, et ^^c?nomcn, font forftarer fig fet» ^aa en ganffe 29 

jtaturrfg SOJaabe, max man antager mfn S()con'e, t)ttié $fjt* 
i)cnt>cn(5l}ct) i fce fpcciclfe Siff(3efbe itu maa o^jfpfeé noevmere : 

1. ^ijovtebcé tre ^onfonantcr i famme (Statteffe ^aa 
©runt) af |)atyi)Dfafen , I}»or»cb (gtayclfen faa at figc cptcfcé 
i to, fiutitc he^ivte en Scengbc, forftaacr |Tg of |Tg fely ; mcit 
felt) om ©onfonanterne l)(?re tit forff iedige (gtaoclfer, ja enbog 
tit to Cvb, maa bet Samme him Sttfoetbet. S;v)bengfl i){( 
bette ubentyii)! fatbe i linene, naar »i tage et banff ©remjjef, 
og betragte bet fom grceff, ©fter ©ræferncé ^roéobi'e iJar en 
53tomft en ©ponbcee, to tange (gtai^elfer, bet iJtt ftge, beit 
ubft)(bte 4 Skiber. 5)cttc er nu iffe faalebeé at forflaae, fom 
bet umibbelbart fTtjber af ben atminbch'ge S^eorie, nemlig, 
at en, fom tang »eb ^pofltio, er en Sængbe, ber ubfytber to 
Si'ber, 53Iomft be aubre to, t^i bette er en )(iiat ttmungf)eb, 
mcb mtnbre man i Sang etter ttbtate »if for»anfPe en, og giore 
bet til een, etter »eb anben 3)?i^^^anb(ing ubtrpffe goengben, 
men mettem 33 og f, faattelfom mettem m og ft, maa en ^al^^ 
»ofat tagcé tit ^ielp, og @ponbo?ené 4 Si'ber ere aftfaa: 
en^23e4om>eft. ^ert)eb bortfalber albefcé bet 23eft)nber{ige, 
fom man efter ben atminbelt'ge Stnffuctfe meb ^m ^ar funbet 
beri, at bet forcgaaenbe Orbé Scengbe fom tit at 6eroe i(:iaa bet 
fctgenbe Orb, fom enbnu iffe »ar ubtaft ; men bette fanbt tjettev 
iffe <2teb ^paa nogen SOMabe, bet foregaaenbe Orb bfe» albefeé 
fom bet »ar, og gorta'ngelfen bc»irfebcé »eb en ^ifla»etfe fra 
bet ^jaafctgenbe. 2) |)eraf »it bet tittige »oere inbfpfenbe, ^»or^^ 
Icbcé Sitffelbet maatte blm bet famme, om cnb ben furjle (Bta* 
»etfe enbte ^aa en 53ofaf; og at be 53taae maatte »cere en 
ligefaa gt)tbig Sponbcee fom ben ^taae. 3) S;»enbe 2itfa?tbe 
ere berimob »anffcltgere at forffare : a) ^orboblingcn af famme 
^onfonant »irfebe ^oé ©ræferne ^ofitionéfcengbe, mebené ben 
t anbre ©prog fom oftefi gi»er ©ta»e(feh et »ifl (5-ftertri)f og 
en »etflingenbe 9RafF()eb ; mebfcrte ben nu i ©ræffen en S)»<«* 
ten, fom f)e»irfebe Stvngbe, ba maae »i frafienbe Sproget at 
]^a»e t)a»t flige fonore Sta»elfer, ^»ilfet man »ift l)»crfen »it 
etter fan. ^eb et «par ^orboblinger Cf. (Sr. af X, q og (t) er 35ru^ 
gen af ^ai[»»ofar ^eifl rimetig, men i anbre S;iff«rbe Ijar maa# 30 

ffcc bet omtarte {F-ftevtrt)f, byorttcb Staoef [cu jo ub^ceijeé, maatre 
træbe i gængbené Steb. S>?^"St »ar 8prcgct iffe rigt paa flige 
^ovbcfclingcr, og mange af be 'j^orbobtinger, fom oi nii fiiibe i 
grceffe ^^eré, f. (5r. faare ofte i ben hcmeriffe Xert, ere ingenhtnbe 
at betragte fom ^^ojTtionélængber, men fom Sfrifttegn, l)»ormeb 
man, ba Sangbigtene nebffreoeé, antt)bebvV at ben forte 8ta»effe 
oar Hcoen l}c{bt i Sangen, og biefe ^orbobh'nger afgioe etinb# 
yorteé 53eoiié for, at be l)omerijTe 3)tgte oprinbclig hlc)oe fungne. 
^t 9tebfFri»erne brugte benne ^rcmgangemaabe, »ar en »eirc^* 
bcnbe |)iefp for Sa'fcren, men fun tilft)uelabenbe biTffcbe be 
berocb be metriffe 50h'égreb, bcr baybe tilftvceffclig ?tetfcerbig* 
gieretfe i bet mufifatffe ^orebrag eUer i ^onflené 5i3arnbom; hct 
»iibe jo bog »ctre bet efenbigfle Spiffcvgteric, om en 3)igter 
'oiit^c og funbe bceffe ^cH mob ^erfcmaafct, og uben Dibere 
gicvc ben forte (2ta»cffe fang, bfot »eb at foibobfe (Jonfonanter 
efter eget ©obtbeftnbenbe. b) 9?aar af to færffifte Crb het 
ferfte enbte )f;aa en enfelt ^onfonant, og bet anbet begt)nbtc 
mcb en li^nenbe, fanbt ^^oiTtioné(oengbe ogfaa Stcb. (gfienbt 
nu Xiifælbet l)er er ganffe anberfebeé, enb naar begge <2ta»cl^ 
ferne bere tit famme Crb, faa ere bog 2i[fæ(bene analoge. S)a 
beC'Uben bet grceffe Sprog »ar faalebeo bcffaffent, at en^»er 
i^ofaI fom ofteit »ar ffift fra ben anben »eb en enfelt (?onfo=« 
nant, og at be fammenftebenbe (Jonfonantcr i Crbene løencbeå 
fra binanben i Itbtafen »eb en |)a(»»ofaf , faa maatte ber for 
Sanger og Sigter i ben ælbfte Xit, ba be provobiffe ^runbj^ 
looe ub»iflebe fig af Sprogets 9iatur, opftaae en u»iifaarng 
Xilbciefigbeb tii at b»c?fe, l)»or be fammenjicbenbe (Sonfonanter 
l}crte tii forffiellige Crb, tl)i ber inbtraf jo noget llfceb»anligt. 
^leUem flige Sta»elfcr brugteé aftfaa et Schva qniescens eUer 
mntum, ber mebfcrte en TiKe ^^anfe, og benne 2;Bcefen maatte 
jo i bet muflfatffc gorcbrag afgi»e et 9}(cment, en mora, t)uor5s 
»eb ben forte (eentibige) Sta»elfe funbe Um totibig. Sceggcr 
man Wtævte til Stammenbeé og 53orné Itbtate, ba »i( man 
finbe, at ligefom be opfcfe (Jonfonantfammenftcbet i fel»e Crbet 
i)cb et Schva mobile, faatebey jlanbfe be citer bruge Schva 
quiescens, uaar be fammentra?(fenbe (Sonfonauter (}ere tit for* 31 

ffienfgc Orb. ^evimob er ben ^Mufe, fom inbtrcvber mottem 

brbene i al Sate , fov at be ittc ff iittc Ubc i l)manbeii , altfor 

it6cti)be(ig , naav bet føvjlte Drb eiiber )f)aa en ^ofal, tit at 

ben funbe l)atte nogen pvoéobiff Snbflpbef fe , etter afgive 

nogen mora. 

gmibfertib ere be unber 3 a og b omtjanbfebe ^offtionés: 

(ængber fiffert at betragte fom mfnbre fiifbfomne, enb be unber 

1 og 2 omtatte. . ^)Un en flig Itottereenéftemmeffe mettcm Sceng^ 

berne fan fun ttcere bcfpnbertig for ben^ fom fcefter bfinb ;2roe 

til ben umulige Scetning, at atte gængber »are tige fange, og 

fom iffe, »eb at Icegge ^ævte til be grceffe S)igtereé lto»ers= 

eenéftemmclfe i 53rugen af ^ojTtionéfcengber, faattelfom tit ^oU 

lifionen mettem 2(ccent og Cloantitet, ^ar o»er6et)iifl fig om, 

at fet» et faa fufbfomment ©prog fom bet grceffe maa lihe af 

betvbefige proéobiffe 3}iangler og 53anffctig{)eber ; ^t^itfet ftffert 

er Sitfcelbet meb atte muh'ge (Sprog» ©aatebeé er f. @r. ben 

banfPe ^roéobie, fom befienbt, bpgget ^aa Stattetferneé Stcccn^ 

tuation, og Sproget t)ar flor ^igbom ^aa flærfe betoninger, 

men ffnlbe S>igterne afbefeé ftrengt opfplbe ^^rincipeté gorbrin* 

ger , faa maatte 53rngen af et{)t)ert Srejltayelfeéorb meb accent 

^aa furfte <2ta»elfe ganffe forfafteé i atte jambiffe og trod)æiflfe 

53eré ; men for at unbgaae ben piinlige %'oanQ og tittige ben 

ubet)agenge @tii)t)eb, fom en ftig (Streng^eb tilte mebføre, 

ftaaer man fTg ofte igicnncm meb 23iaccenter, ia bruger enbog 

tonelefe Stai)etfer fom betonebe. 

(£I)viftian tOilftcr, S&clcirlngcn af ^njIcUct paa ©0550 etter ben fib(Ic ^téfaéfinc; 2S&. 

1— 3bie i?.; 96 ø. Sommefovm. å 24 ^. <Stcen. 
SSemcerfninger over Slltualct 09 ben foroibnebc ^(Iterbog, vcb en 

banjT <Pra?fl fønben for ^ongcaacn; 106 ©. 8vo. ; 64 ^. 

ipabcrélcbcn, @i;lbcnbal. 
SManbingcr fra ©orue. Ubgivet af 'Prof. 3. J?. 23rcbébovjf 03 

- 3l. €. Jjauc^. 6te ^.; 8uo. ©lagelfe, iKei^cI. 33 

^oi\m, £., om sbctvbningcn af ben c^riflclige ^irfeé SSeficnbclfc, 

en ^^citif nf S^TiCiQ, "DDi^Ucvé lut^ei-|T; c^rijlelisc etribéjTvift 

imob 'Pajlor ©runbtvtg; 48^. SSa^l. 

Sboifcn, ^p. O. 23ijTop, 5?oi- ^crrc og ^vclfcvé ^cfu €f)vi|n 2e»; 

nctéf)iftortc, en Scrfcbog til SSvug foc efolcrncé i;n9fte ^laéfc, 

3bic Oplag; 28 ^. ©olbin. 

SBranbcé, Sorelæéningcc ovcc 37aturltfrcn til SScilcbning for bcm^ 

fom mangle mat^ematijTe Sotfunbjlaber. Overfat af ^rof. 

Urfin. 3bie jpefte inbc^. 2 ^. 13—25 2(rf og 5ab. III— V ; 

8»o. ; 1 ffxbb, ©vibenbal. 

S&nliucvé famlebc ©fviftcr, 13be SMnb: ^Pidegrimene veb Sx^inen 

og ^Jli-aémaneé. 16 Ttrf 16mo. ; 1 3ibb. ©teen. 

Sactoudie'é, ben frygtelige (£-rfefpi^bube , og ^ané ^ammerateré 

ro-bfommc Sio og jTræffelige Snbcligt. 16 ^. Sobpojli 

comptoiret. 

S^diué, 'D3i. % ^voi> i J?eibel6erg, i^aanbbog i (If)irurgicn. 

Overfat efter ben 4be^ forøgebc og forbebrebe Original ;Ub; 

gave og meb nogle ^ilfcptninger forfi;net af % SB. ?Oianfa. 

2bet S5. Ifle :2lfbeling. 310 ©. % 8vo.; 1 ^m, 72 ^. 

Gi;lbenbal. 

(Eooper'é fanilebe^frifter; Steppen, overfat af 3. iHiife; 2beti?. 

12mo.; 24^. "^rier. 

SMarup, 'DJt./ ipaanbbog i 'P^armacologlen ; 3— Sbe i?, å 40 is. ; 

meb 'Prænumeration paa 9be ipefte. fJiei^el. 

2»r^mmebog, allernvefte og fulbjlffnbigfte, et Svefultat af 30 7iaxé 

'5:Ænfning o. f. v. 16 15. Sobpc|^comptoiret. 

2)upui;tren'é (l)irurgi|T;flinijTe Sorelcréningev. ^aa Sanff ubgivne 

af 3. 3v5rbi;e, 3\egimentécl)irurg. l|Tc jj. 8 3(rf ; 64^. 

9\ei^el. 

(léå)vid)t^ *Prof. , ^orclÆéninger over Q)^vJ^ologien. 3bicJ?. ; 

8vo. ; 64 ^. 3vei^cl. 

(Sovtfccttcé). Ubgloct 09 forlagt of 'J(n^r. Sei^cIi^, llnttjcrftti-tésæogtnjffcr, 
03 3. JDcifljiiianii, 6icr af ben ©^Ibcnbatffc JBofl^anbliiJg. tt n f k 

for 1833, Ni 3. ^orfcnbcé, ifølge ^ongl. oHecnaQbigft Sittabclfc, meb SSrcopoflcrnc 
i 2)anniorE 09 ^crtugbømmcrnc. ^rc»?t)ifener, {)olbne i ^iøng ^ixh af S. «&. Sautrup, 

(Sognepræjit i ^iøng i Siætlant). 

(©lutnfng, fcc 9Jr. 1). 

21 nm. fif af \)evnæ\l »enbe |Tg tit bet, ^»orom ^att er af anbeit 
SOZenuig eub forfatteren. §(t giennemgaae atte ^rcebtfenerne i 
benne |)enfcenbe, iiilte beelé bfi'ije for »ibtfcftigt, beeB ^æve 
uf)eti|Tgtémoeéffgt af ben ©rnnb, at abfTittige ifte »ifbe gitje 
nogen fcerfTift Stnfebning tit Hbfættetfer. ^an anfeer bet ta 
for en paéfenbe SOiibbetbei imettem nfutbflcenbfg ^ortt>eb og 
uforneben 53ibtfi?ftig{)eb at giøre nogte faa 5Semcerfntnger af 
atmi'nbeligere 5trt »eb ftere af bent, og faa tticeU tibt fcengere 
i)eb een etter anben enfett. 

S ^nbtebningen tit ten før(!e %aie anflitter forfatteren 
Jtogfe 53etragtntnger otter, t)i)ortebeé Skibene ^betceggetfer locette 
l^oé oé ^jjtetfen af noget 53arigere i »ort Snbre, en ^øiere 
Stanb, ber netop inaa trøjle oé nnber ^ine; tater faa om, at 
i)i tette et bofebelt €i» t)erneben, og om, at tet firfetige og bor# 
gertige Uavé forffieHtge *Segt)nbetfe ^ar en l^øiere 53eti)bntng. 
S)erefter føger t)an, i 5(ntebning af ^tiab ©»angetiet, paa fcrflc 
©ønbag i $tb»ent, beretter om ^efn S"btog i gerufafem, at 
bane fig sQet tit fit X^ema ; "gorbinbetfen mettcm tet f i'rfeti'gc 
og borgertige Siij", )(iaa føtgcnbe SJJaabe: ^ii>et, bet tirfetigc 

(3) 34 

9(ar betegner, iiibcfditteé eii9far, men jlraafcr oé l)celt og 
uforanbcirigt imebe mcb ungbommc(ig ^viiThcb. 3;et fhitter fig 
nøte tii (Soangcliet ; thi y)t>\lanaxaabet , »i eftcv fammc »ille 
gientage, er bet trocnbe Si'nbé, bet fremme ^^ierteé liellige ^0^5= 
fange oyer ^-abercno 9iige, ber er bragt inb i SJtenncffeneé 
Sio. SOicb btéfe *i3ctragtmnger toitte st aabne bet ftrfelige 3Jtar, 
ibet »i ot)er»eie : ^orbhibclfen o. f. ». 5(t 2bcmact er meget 
ipaéfenbe »algt, naar Xi\<x)X iffe feer l)en X\{ Serten/ maa inb^: 
rcmmcé, men tiUige at bet iffe ligger i benne; cg bette fan \i<x 
tiene '^forfatteren X\{ Unbfft)fbning, forbi ban bar »ceret faa h'bet 
l^etbig i at moeg(e meltcm begge, cg forbi ban iffe yibcre, nnb^ 
tagen i et ^^ar t3Iutningeorb, l)ar taget -^eiifyn til 6oangeIict. 
®nb»er maa tifftaae, at bette b»crfen i itronofogif! eller real 
|)enfeenbe bar faact fin rette 'ij.Habé i lu^r foreflreyne 2ertci)ctné» 
C^fterat baye angi»et i^bemact, banblcr ^-orfatteren ubfcriigt 
om Srangcn tit et borgerligt og et firfeligt ^io; fom ^nbleb^ 
ning ti( Satcné anbre SJfomenter er bette for nbforh'gt, og fom 
fel»|1ænbig 2)eet beraf er '^zi ei angiyct, cg er ei b^^^^^ '^^ 
anbre, ber i)ife \izi firfelige Sioé 3nbflt)belfc ^^^lOi bet borgerlige, 
rigtig fibeorbnet. Set fnnbe ogfaa mere paofenbc inbtebe til 
cnb bet \<x\\ nblebeé af bet bebanblebe 2l)cma, ber yil t}atte 
begge biéfeé inbbi)rbeé ^orbinbelfe, ei bereé fan-ffifte 5Dprin* 
beifc, ubmflet. 

S:en anben 2^afc er et Sfagé -.^omitie oyer 1 ^or. 4, 1—6; 
bog er bet omtrent fun'-iserfcue 2—5, fom ere an»cnbte. Stenne 
S)eel af Xerten t)ar en objectio og en fubjectitt Sibc : ^^anfu^ 
formaner ^orintl)ierne tit 53arfombcb i Xomme; men ban nb* 
tri)Hcr tillige ^ui egen Sinbéftemning meb -^enfpn ixi be ngun* 
flige S)omme, §(bf!illige af bem ba»be fælbet otter I)am felo. 
S)ennc Sibe l)ar "forfatteren giort til ©ienjlanb for fin 5?etragt* 
ning, naar ^ané Sbema t)ebber: "^yorlebeé yi fTnlle bære 
?}tenneffeneé SDiiéfienbetfc" ; men beryeb er "^(x biin nbelnft, 
og naynlig be Drb: "bommer iffe 9ioget fer Siben". %mt 
fpneé ban ogfaa felw at l)aye folt , "^o^ ban beclé nflfcerbiger biéfc 
Crb faare fort, beelé gitter Sagen en i>cnbing, l)ttortil be i bet 
minbjle iHe berettige l)am. |)an nbtri)ffer fig bcrom faalebeé; 35 "S8i ttitte ffutte »or Stnbagtétime meb »or %exti Crb : "bummer 
iffe 9ioget før Siben" ; og ibet »t ^a»e o»cr»eiet, ^»or ufortient 
SDZenneffeneé S)abbef fJunbont fait ramme oé fefy, »iUe »i og 
r;iobtage hetts fom en 5tb»arfe( mob itte at bt*mme Stnbre ; »or 
rf)rifldige Opbpggelfe ffal »ife ftg [om ctjrtjlelig ^aubel ; meb 
9Jiifbt)eb og 0»er6ærelfe »itte »i mi?be ben I^aarbe, bittre Dmtafe* 
^iærrtgl)ebcné blibe 5(anb »ide »i be»are unber atte ©ficebner ! 
benne bceffer (2i)nberé S!Jiangfolbigl)eb". ^or 3*{ejlen l)ar i)an 
ubført ftt St)ema omtrent i tre @ti)f fer ; i bet ferjie »ifer i^an^ 
at »i ffuKe bære SJjiéfienbetfe meb 2aa(mobig{)eb, forbi ^nb 
raaber for ^Xlt, I)ané ®om jlaaer o»er aJienneffeneé , og ber 
fommer en 'Hih, ba bet, fom er ffinlt i battet, ffal bringeé 
frem for Spfet ; bet anbet gaaer nb )fiaa at »ife , at ^iéfieiu 
belfen fan l)a»e fin S^Jijtte, ibet ben ø»er oé i aanbelig (2ef»j: 
jlcenbigbeb , nben at ben bør giøre oé Iigegi)Ibtge for ?0?enneff e^^ 
iteé S)om ; t bet trebie fcereé, at SJtiéfienbelfen fan forantebige 
(Se(»prø»e[fe» SJJen f)er l)anb(eé ba fnarere om, i)»orforenb 
om, {)»orIebeé »i ffutte bcere 33ZiéfienbeIfe. (Saa ft)neé og 
bet førfie 3}?oment, og het iffe bfot formebelji bete filbigere 
5plabé i Xerten , at burbe »ceret bet trebie, 

5(t Serten Sncaé 2, 21 , iffe juft )(iaa tm ut»nngnef!e 
^aa'oc frembt)ber (2tof til en Sfiptaarébagépræbifen, er befienbt; 
berfor I)ar ogfaa »or forfatter omtrent omgaaet ben ; og bebre 
er bet »cf at giøre faa , enb enten at »ittc fremfort|IIe en nna* 
turlig ^orbinbclfe mellem S^ert og %i)emaf etter tahe ^ejlen^ 
5tniebning af Si)ne. 5(f fit St)ema : "»ort 4>^ah unber Xi'omé 
gfugt" ^ar ):!an ubfebet føfgenbe SOiomenter: unber %it)m^ 
^Ingt fan Si»cté SQiøie borttageé , futbenbeé iffun »or UhmU 
ling (»el rettere: iffun unber o. f. ».), falbeé »i tif 23ob og 
53ebring, og mobneé »i tii ®»igl)ebené jltørre og »arigerc 
©Iceber. |)er»eb bemcerfeé : *3ob og S3ebring er et nøb»enbigt, 
ia bet førfie Seb i ben (t)er meente) aanbelige ltb»ifn'ngé ^icebe; 
ben anben og trebie S)eef turbe berfor ^a»e »ceret at forbinbe tif 
een; »eb bereé ^bffittelfe er t)iin ogfaa bte»ett noget mager, 
£)g ffaf Drbet "mobneé" i M fierbe 2)ioment ^a»e fin rette 
33eti)bnirtg, »il atter bettc omtrent falbe fammen meb M anbet, 

(3*) 36 forfatteren \)av iffe taget ft)nberlig tJibere ^3enf»)rt bertil ; men 
Ijan buvbe ba ^a»e »algt et anbet llbtrt)f. 

|)»ab forfatteren i Snbfcbningen tiT ben flette ^prcebifen 
{»artalt, fmuft og trceflfenbe, om 53crné og ^orcelbreé inbbpr* 
beé ^ioerligt)eb, ftaaer ei faa ncie i g^orbinbelfe mcb ^o»ebma? 
terien : "-^errené '^rpgt fom ©runbwolben for af Cpbragelfe", 
at bet jo Rettere burbe »æret borte. S)ertteb bai?be 3"bfebntn« 
gen ogfaa faaet et mere ^aéfenbe Cmfang i gorl}oIb tit %akn 
felo, enb nn, ba ben af 13 <2tber inbtager 5. ^an l)ar ei 
ubtrt)ffelig angt»ct -^o»cbmcmenterne ; be »ifbe omtrent »cerc 
biéfe: Uit l)oab bcr faa ffifter og »erlcr l)oé 5?tenneffct, -^cr* 
rene ^ri;gt bcjlaaer; ben gitter anbre llbyiflingémibler bereé 
sQ^rb og ^cti)bning; ogfaa t)Bab barnet elleré Icerer \)av 
libet 53cerb nben ben famme ; bet barnlige Sinb trcenger netop 
tit og er mobtageligt for ^errené ^rpgt. (Snfette ©ientagetfer 
»ilbe maaffee »eb en ff arpere ^iépofition »året unbgaaebe ; og 
ten forjie og ftcrfte ^alt»beel fjanbter ei om 53erne Dpbrdgelfe, 
l^oitfen bog faaoet 2ert fom ^nblcbning f)cnttife tit fom tit ^o«« 
»ebfagen. 3 eorigt inbel)o(ber %aUtt ^erlige Sanfer; ifær ^ar 
M fibfle SOcoment tittalt Stnmetberen. 

3llebenfor at mcbbcle tignenbc atminbeligcre ^Scm^rfninger 
angaacnbe flere af biéfe ^rcebifener , tit 2tnm. faa opt)otbe fig 
libt tcengere »eb een af bem, og »cefger t)crtit ben tienbe, ^oié 
Sl)ema er : "|)errené %vpa,t fom Sioeté Si)é". 

53i?nnen, t)Sormeb ^Vcebifanten , paéfenbe nof , begt)nber 
fin ©ierning, maa »ære et natnrtigt llbbrnb af ben retigiøfe 
Stemning, fom bor hc^iceU t}am, og ffiffet til at fremfalbe en 
ligncnbe Stemning l)oé Sif^ererne, naontig meb ncermeil |)en^ 
ft)n til ben ^DJateric, fom nn ff at om^anbteé. |)ert)eb faaer 
ben »et en beflemtere Øtctning , men maa bog iffe berfor hiii^e 
et retlecterenbe (5ft)ggeribé af 2aten, tt)i ber»eb »ifbe ben tahe 
fin egenttige 6t)arafteer. 2tt benne iffe ^eett igiennem er »eb* 
tigel)otbt i fennen tit ben ^^rcebifen, »i t)er ^a»e for oé, »ifer 
bene 3"b{)otb. 3^cn tpbcr faafebeé: "^i bine boliger, o ^abcr! 
er gobt at »cere, i bin .^immd er ber ^rcb for atte 3'J'^bené 
©orger, ^ri^eb for atte be 53eft)nninger, fom ()ernebc træffe 37 

tjort (Smb. ^ih^m ffutte ^i engang fomme ; men bog er ^iint 
Sanb oé itte fremmcbt, ntebené »t »anbre i 5Serbeu; ogfaa ^er 
funne i)i I)cet)e oé t(f noget ^mxe^ ogfaa I)cr begpitbe bet Sit), 
ber i jTn ^efe 'gt)rbe fcrfl ^iéfet ffal oprfnbe for oé. 5)et er »eb 
btn ^rpgt, at Saagen f»inber fra »ore Øine ; bet er »eb benne, 
at bine |)emmengl)eber opfabeé for oé ; ^romt)eb gf»er ^or* 
jlanb, og falt'gc ere be ©enfolbige af |)iertet, t^i for bent er 
aabenbaret, ^oab ber er flfmlt for be 5?ife. ^ct bin ^rpgt for# 
foneé tti meb ^mté ©ficebne; tl}i ^icerfigljeben er ftnbri^, og 
opbager bi'n 9?cer^eb, feft) naar J^u f^neé (cengjl: borte. <Baa 
rab oé ogfaa fnt)tteé i ^^refr^gt fait til ®ig! teb »ore Sianfer, 
o^ft)fb »ore ^i'erter, jli)r »ore 53eie, og (ab 06 »eb at gi»e ^fg 
tigren »inbe t9iaabe for bine $5i'ne! UmenV* ^en inbe^olber 
fom man feer, ferft en afminbeligere, ligefom inblebenbe ^eef, 
nbpeger faa %akn^ ^o»ebmomenter, og fintter nteb en egents 
lig 33øn» 

Snbfebningen begt)nber meb en tii ©atomoné Orb : "|)er^ 
rene 9rt)gt er 53iiébomé 53egt)nbdfe" fnattet So»priiéning af 
-^errené ^ri)gt. S)er^aa opfafteé bet gpørgémaat, t)»ori benne, 
faa faare forfifiettig i fine 5)ttringer, »cl bej^aaer, og ben 
beffri»eé ba efter fine 53irfninger, negati»t og pofiti»t. <Baa 
»enber »Betragtningen fig tif S:erten, og S^^cmaet nblebeé beraf. 
— ©fiønt bet nu »i|tnof itk tan »cere nogen afbeleé ufra»igetig 
9?egel, at Sonen i ^nblebningen bur (af »el befienbte ©runbe) 
»ceré JÆ»n, fimpef, rolig; faa »il bog ben, ber fm^ffer fit 
^orgemaf meb o»erbre»en ^ragt, Ut ber»eb ipaa en tnbircct 
3)Jaabe f»ceffe ^ntereéfcn for be inbre 53cere(fer. Sigefom »or 
forfatter o»er^o»ebet fpneé noget tilbøiefig til at an»enbe mere 
^onfl paa atbtri)ffeté ^iirfigtieb enb Sanferne forbre, faa er 
bet t benne Snblebning t)ifl og ^er »et ^jompufl, rigt og nællen 
fcgt. ^an begt)nber (paa en næften gaabeagtig SØZaabe) fom 
faa: "S)er er eet Orb, ftmpelt og eenfofbigt, ei mcerfet meb 
fonfirig ^løgt, et fremtrcebenbe i glimrenbe Salemaaber, men 
futbt af 23eti)bning, rigt paa sBelfigneffe ; bet feb for Startnfin^ 
ber fiben, men 5(arene celbebe bet tff e, bet prentebeé i ben Itngeé 
©inb, men optobcé for ben 5(Ibrenbcé g^orftanb ; tet flang 38 

»elbefienbt for ^jitgtingcné ^ren , men bet bfei) atter Cfbi'ngené 
Srøfl og |)ufoaleIfe — bet er bet Drb, font ten »ife (2afomo 
faa ofte t^ax nttalt: at ^errené §rt)gt er ^liébomé ^Begpn? 
belfe". 9toget berefter l)ebber bet: "^»ab er ba benne |)errcné 
^rijgt, ber formaaer at bringe ^rcb o»er »ort ^nberjlc, og bog 
flunbom fafter Itro og 53ceyclfe i »ort £fnb? ber j^nnbom 
fca'rer ^ngflelfe i fit (gftolb , og bog i iit ^cefen er ben renejle 
og i3arme(te ^ (cerligl)cb ? ber ofte ffarpt tnvber i .^amp mob 
^tobeté Soller, men atter fom en fønft'g Itbfaareffeéaanb flutter 
oé frebetigt tit ^aberené i?arctægt?" 

S)e encfle Itbtrpf i Xmm Qol). 6, 1—16), i IpiiU ^or=j 
fatteren f unbe mene at finbe fit S;l)ema , maatte »cere be Drb : 
"3«^f"é Qiorbe Xafffgelfe", og af bem l)ar t)an ogfaa forfegt at 
iiblebe iiet 3)et er rimeligt, at ^cf« Stæt bar nnbcr Saffi^ 
gelfen »ceret fulb af l^mh ber ffulbe ffce, ber er muligt, at 
l)an i hunnen l)ar taget ubtrt)ffeligt ^cnfyn bertif ; men £}rbenc 
i'bfige ^ntet berom , ei l)etter betegne be ©ubéfri)gt i Stlminbc^ 
Iigl)eb , men f un en enf elt 3jttring af en enfelt (Bite af bet gub« 
frugtige ©inb, en ^ttring, fom en gubelig (2cebi)ane l}oé ^ø* 
bernc førte m eb ftg. 5(t betragtninger fom be, g-orf atteren 
^ar anflillet, funne fcetteé i ^orbinbelfe bevmcb, negteé iffe; 
men 5|Jrcebtfautcn bør bog l)elfl ^olbe ftg umibbelDart tii STeji-ten, 
iiaar ei fceregne Dmjl(vnbigl)eber forbre bet anbcrlebeé. — Xl)e* 
mact er: "^errené grpgt er fom tiveti St)6". ^errené ^rpgt 
forflareé, fom fagt, i ;3nblebningen efter bene gttringer; ben 
beffrioeé fom inbbefattenbe : €t)big^eb mob (SJub, ^cngiyenl}eb 
i l)ané ^3iiiie unber alle Sficebncr, ^©refrpgt, 5vicerligl)cb og 
5£iltib ; ben er faalebeé (Set meb bet gubelige Sinb i Sllminbe* 
ifio^fb. Sfølgc Itbtrpffcté @runbbctt)bning leber \>ct ncvrmeflt 
tii at tcenfe paa ben Stemning , ber opftaaer, naar ^Joreftillin* 
gen om ben uenbelige, al»celbige ^erre ft)lber Sicefen: religiøé 
gft), 3<grefri)gt. (Sn faaban Stemning ubtaler fig leDenbe og 
fraftig mange ©teber i tet gamle Seflamente , t, @r. i ^\aU 
merne ; men ogfaa het ni)e Sejlamente bt)ber at bprfe dJub ei bfot 
fom ^aber, men ogfaa fom ^erre. Sog tillaber Sprogbrugen 
at an»cnbe llbtrt)ffct i ben mere ubftrafte 5i3cti)bning, og bet er i 39 

alt '^ait fufbere og mere ^arattert meb ^ræbifatet enb bet 
bestemtere Itbtrpf for ©ageiu "|)errené ^rt)gt" er et bittebfigt 
Itotxpt ; faabanne maae brugeé meb 5Sarfom()eb i et Sbcma, 
ber jo bog jTat gioe S;anfen en alMc^ bejlemt 9?etntng, efterbt 
be ofte ere fleertt)bige, og berijeb ubejlemte. S)ette gielber nu 
Jtetop t)cr : »eb btéfe Drb tænf er man ncermejlt ;paa : ^'unbffab 
om, ^nhfiQt i Smeté »fgtigfle 5(n(tggenber ; men Drbet "Si)é" 
forcfommer ogfaa i en i)ié prægnant ^Setpbning t bet nt)e Sej^a* 
mente, og i benne, fom fclgeh'g tigger Icengere borte, laber bet 
tii at forfatteren ^ar taget tet. 

^an iiav iffe ubtri)ffe(ig angioet Xafené SJcomenter, og 
er ot)erl)ot)ebet fparfom meb at biéponere, Ut man fan gaae 
for »ibt !)eri, l)ar enbog meget beri^mte ^omileteré @rempe( 
t)ii% Opjlttter man alt for mange og aft for fonftige S)etc, 
Itnberbele og Itnberbefeé S)efe , foceffer man let SotaIinbtrt)ffet 
»eb ten mangfolbige @ønberfemmelfe» "SOZeget", ffger forfat* 
teren, "nbtaler fit 53cefen i'ffun »eb at betragteé t ftn €e»en og 
53irffom^eb, faalebeé fom bet t f[n -^eel^eb fremtrceber i be for« 
ffieUige Siaéfor^olb" ; og t)iftnof fan ben , ber aftegner Sioet 
efter 9?aturen, ei a(tib nbmaafe og orbne fft ©tof efter en logiff 
SJiaateilof* SOJen ogfaa t ^mt er ber (5ent)eb, og bet frem* 
trceber t enfelte fcerffitte SØtomenter ; bet maa ba »cere muligt 
at opfatte bete gnb^otb, ^orf]fiettig{)eb og S3egrcenbéning, og 
berefter at biéponere* ^er er nemlig Staten iffe om ben ^rce«= 
bifantené Si(|lanb, Ij'oovi l^an otierijcelbeé, ^enrit)eé af Mate^ 
rien, og ba flur forijanbler til fettenbe Orb, ^oab ber gicerer 
og ferufer i (BiceUn ; men om ten , ^»ori t)an roHg fan beff ne 
og orbne ben. Og ligefom en gob S)iépofttion bibrager til at 
forebygge, at ber ^oerfen figeé 93Zere etter SJiinbre enb ber 
ffufbe, og at ^ntet gientageé etter trceber inb, {)»or bet iffe 
bar biemme ; ' faa er ben et f)øij^ gatintigt ^ielpemibbel for 
2itt))?rerne til at orientere fig t %alen og tit at bel)otbe ben fom 
et organiff ^eelt , ei fom en ctjaotiff SJiaéfe etter i uforftaaetige 
^rubjit)ffer. 

S)iépojTtionen funbe f)er omtrent »ære benne: ^errené 
'grijgt ubbreber Mart)eb oi)er tct 50kngfotbige i ^erben, otter 40 

M Xmtk i 3Kcnne|TcIi»ct, og otter bet Sjunge i ben ©nfelteé 
©ficebner. ^'''^f* inbtcbcr bet ftfrjle 8ti)ffc mcb ben ^ctragt<= 
aiing : 9Zaturen, ntangfolbi'g i ftg og i fin Jinbttirfning ifiaa oé, 
otterttcelber oé , ^errené ^rt)gt ubbrebcr ^pé bero»er. Cg »eb* 
hlmv nu : ben »ifbe »ife |Tg fom en forvirret SKaéfe uben Coer« 
betjiiéningen om ©ubé 5^if»c?rclfe. ^øv)! naar ot ficnbe en 
S^ingencé ferjle @runb, en Cpt)o(bcr og Styrer, fcfc »i oé tilj^ 
fvebé)liUcbe. 2}Jen benne (Srfienbclfc ni)ttebe Ii'bet, naar ben 
fun i enfelte, til rcrigiøé ^ranfTning inbttiebe, ^ieUiUc (lob 
fe^enbe for oé ; ben ff al flcbfe gribe inb i »ort £10 , faa t)»er 
en ©icnjlanb og 53egioenl)cb l)enfi?reé tit ®ub. ^evtii bcl)(?océ 
og bibrager ^errené ^rpgt. ^v)cr»cb l)ar 5tnm. fun benne ene 
5^cm<vrfning at giere, at l)»ab bcr »ar |)D»cbfagen, neniHg at 
»ife, ^»ortcfceé netop ^^crrené ^ri)gt nbbrcbcr ^i)é o»er btéfe 
Sing, neppe fan jTgeé at »cere tililvceffclig oprpfl, naar bet 
berom bfot bebber: "^un ^crrené ^vpgt er bet, ber flebfe (titter 
benne Xanfe (at Uit \)av (It Itbfpring fra ben (5»igcé l^iiébom) 
TeDenbe l)en for oé ; ber nnber 2i»eté eenéformige 55effiieftige(fer 
be»arer I}oé oé (Sanbfcn for noget -^cicre, tigcfom flutter oé 
inb i en l>erben af Itnbere, tefter oé op o»er be fmaafige Sor^^ 
ger, ber ettere faa ofte »crfe i »ort 2i»". — 2*»^l)'^fbet af bet 
anbet (Btt)f fe er omtrent tiQttQ : 5 3}ienncffet er Stft n(labigt, 
i 9)tennefTeli»et SKegct, »i ei formaae at forene mcb 2:ingeneé 
»ife Orbcn. S^roen, inbefluttet i ^errené ^rpgt, gi»cr t?ié* 
l)eb ; ben »ifcr oé 2mté bi)bcre 53ett)bning. -^errené '5rt)gt »ifcr 
oé Xingcne i bereé |)cen)eb ; ben opløfter tiT en t)øiere Unfiiif 
cife af tmt, Xet er iffe ganffe rt)ffebeé ^Jorf. at t)oIbe bctte 
åJZoment ube fra bet foregaaenbe. 9Zaar l^an faalebeé (Tgcr i bet 
fi?r(le : "SJlenneffcneé gcerb »ifcr fig for oé uuber en ^JZcengbe 
af »erlenbe @f iffclfer ; bcr er ingen ^0 etter Stanbéning", ha 
tebeé Sanfen beroeb n»ilfaarlig t)en tii t)»ab l)an bar fagt om 
SOiangel paa ga(ll)eb og 8tabigl)cb i t)et anbet. Saatebeé om* 
trent for^olber bet fig ogfaa, naar ^i(l ^errené ^rt)gt prifeé 
fom ben, bcr be»arer f)oé oé Sanbfcn for noget |)oiere, Tige* 
fom flutter oé inb en »Serben af llnbcrc, Icfter oé op o»er be 
fmaalige (aorger; og ^er fom ben, »eb l)»ilfen »i opJufteé o»er 41 

fmaalige 53etragtniitger, gi'enftnbe Sitteté t)t)6erc Sett)bni'itg, 
rcttcnbe begribe, at ^mt ev et ©pei(, ber gtengiaer oé ben ©»{# 
gcé |)erfigt)eb i ^ané 5Scerfer. — S)et trebie @ti)ffe inbef)oIber 
fuJgenbe ianfer: ^i flaae i ^erefyfrfnfng meb €i»et ubenfor oé, 
og beflemmeé beraf. 5?i bebemme minbre upartif?, f^tiat) ber »eb« 
rører oé felt), ogfaa bet Smertettge. 33Jen |)errené ^rpgt brin«« 
ger SamWang meUem ^orfianb og ^u(e(fe. ©*i jTuKe SJJeune^ 
fTene »cere (igegt)Ibige »eb (SJfcebe og Sorg ; men ei l)eUer tabe 
S^ro, ^engii)cn!)eb og ^roml}eb, naar gtocté 5)3rc»e[fer t)iemfege 
bent; og bog flecr bette ofte, forbi ^errené ^rt)gt et l)ar gicn# 
nemtrcengt bem. gi)lbcé ^O'^enneffet afben, føier I}an ffg efter 
|)errené S^Jaab, troer at Uit, t)i)ab \^am t)cenbeé, jlfeer tii t)ané 
&am ; i:ja\x ftnber, agtenbe )(3aa 'Begtoen^eberne i bet |)efe, at 
be forh;nbe ©ubé ©ob^eb. |)errené ^rt)gt gitter gngftngen from 
Sittib, 2?Janben ftnbig ^raft, Dlbingen t)aabfutb ^reb ; ben 
Icerer ben SD^cegtige SOlaabebolb og ben fattige Siffrebé^eb ; ten 
lærer $Eaafmob og i)engi»cnf)eb. — |)eraf blitter tet ffart, at 
forfatteren l)ar taget "S^é" i Sljemaet i en ^rcegnant, n^tejta* 
mcntlig 23eti)bning, og forftaaet bevocb et ^princip, fom ei blot 
leber, men ogfaa beoceger 5(anbené ^øiere kræfter, — 
5)et l)cbber etRebé I)er: "S)en Ie»enbe Sro, tm ftitte |)engi* 
i)ent)eb, ben barnlige ^rDmt)eb, ber fi)neé at ttoere otter 2Dcen> 
nefifene i gobe S^age, fttinber ben ith jlunbom t)en, naar Sitteté 
^røttclfer l)iemføge bem?" Strar berpaa fommer ^an tii at for^s 
flare ©rnnben l)erttl, meb SØJere, og ffger ba: "^et er forbi 
-^errené 'g^ri)gt ei er trcengt O'nb) til bereé inberfte 53cefen, forbi be 
ei til t)am ^atte t)enført al bereé ©ierning, og i 8tlt I]atte ttittet 
tilbebe l)ané 55eie»" SJJen naar man erinbrer, at gorf. tteb ^m 
rené^rpgt forftaaer bet gubeligeSinb otter^ottcbct, og l)enregner 
S^roen meb bertil; ba maa man til^aaSf at biéfe llbtrpf eve 
omtrent ibentiffe meb ^ine, ^ttab SØteningen angaaer. ^Baa er 
ttet og af biéfe SJieninger : "S^iaar jeg af ganffe ©inb fri;gter 
-^erren , ba . . . ^ar bpb ?(Srefrt)gt forenet ftg mQt> Sllt , ^ttab 
ber rører ftg i mig", benne inbel)olben i l)iin. ^ølgenbe Signelfc 
forefommer fiben: "2JJen fom jeg 'oct> Orbene, ben menneflfelige 
Sæbe nbtaler, ei agter 'fiaa i>et enfelte Orb, om bet meb en 42 

fcløberc etter ^aarbere ?i)b femmer til mit ^re, men opfatter 
atte Orbeneé ^etpbnmg, fom be baiine en fammenl)cengenbe 
93cen{ng, faa oi( jeg ei I)effcr i^eh be »erfcnbe 53egi»en()eber 
bocele »eb ben enfelte, l)»ab enten ben ft)neé l)aarb etter ijenh'g, 
mm jeg »t( agte paa bet Sprog, be atte inbe{)olbe, og jeg for* 
nemmer ba en forenet -^pmne, bcr fpnger ben 2t(gobeé ^riié". 
S^iaar Orbene ^er parattettfereé meb ^cgi»enl)cberne, og bereé 
53ett)bntng meb bi'éfeé Sprog, ba fattner gignelfen rigtig |)otb=« 
ning. 9toget' i^aaxtt ffinger bet og , naar 23cgiBent)eberne tiU 
Iceggeé ^rc^bifaterne "t)aarb, »entig", og naar Sproget iben* 
tiftcereé meb en |)t)mne, og benne figeé at fpnge. ^an 
»ebblioer: "D! g)ngling meb bet ffpfbfrie .pierte! ber faa rolig 
og tittibéfutb flfucbe ^remtiben imete, ber fmifte ab bene ^dm^ 
ringer, og meb ncifomt Sinb mobtog bene ©fæber — t)Oab »ar 
bet 'od, ber brebte iim barnlige ^rombebé @fanb6 o»er bit 
ganffe ')3cefen, og fa(l:ebe et »enligt €i;é o»er bine ^i?eie, nben 
atOrbct, S^n i bin 53arnbom annammebe , I)a»be, fornyer* 
rene ^rpgt, forenet fig meb atte bine €cengfler?" 9)con iffe 
^er Xlbtrpffet er o»erflebigere og mere fegt enb S:i)beligl)eben 
X>d taater? 

Sit Srntningen opfafter^orf. bet Spergémaaf, Ipah hd cv, 
ber gioer ^^errené ^ri)gt £io og 53e(lanbigt)eb. ^an f»arcr, at bet 
er ©ubé Orb, t)Oitfet f)art ta prifer, bfanbt ^nbet i fefgenbe 
ltbtrt)f : . . . "bcr grceber meb be ©rcebenbe og fmiter meb be 
(Slabc, og berfor feircnbe I}erffer haahc o»er ©(cebe og Sorg ; 
ber ftaaer l)(?iere enb be SJtcegtige og ber beier ffg tii be Sa&e for 
at opl)i?ie bcm". 5)eté ^orfpnbclfe/ i)cbber bet »ibere, bfctt 
tebfagct af Itnber , ber lid ei fnnnc ijaabcé gientagne; "men 
l)»ab ber engang er ffeet, og ei atter tan nbftetteé, l)ar (abet 
«i^e()Tgne(fené ^^rceg Ui))c tilbade fom Mcexte paa bent, ber i 
Sro )^iiie flutte fig til oor S^evve og ^øtel^er". Saa taler \)an 
om hd »eb (S{)rif^n'o \iiftd)C ©ubé S^iigeé ^irfninger til at oplpfe, 
jti)rfe og trøfie, og ffntter meb en fort ^en om, at ©nbéfrpgten 
maa fcereé, beijareé og »cere »irffom. ^an ^ar fovmobentlig 
»eb benne Gpilog »ittct paa nogen SOtaabe gicre Sexten fi)Ibe|l:, 
t()i ben er t ben øyrige S)eef af 2^afen iffe berørt. SOien at icn 43 

ei i et faabant U\tf ei af Skemaet førgenbe SiUcsg fatt;eHcr 
bør f)aoe ffit ^i)tbe(}giørelfe , ev mblt)fenbe» 

5Jtnm. maa ogfaa giøre ojjmcerffom paa nog(e tlbtrt)! i 
benne ^rcebtfen, ber forefomme ^am at »cere minbre ^elbige og 
correcte* "®et er et Orb, . . . et mcerf et meb foniltrig ^tøgt. 
ECarene celbebe bet ei". '''Waa benne Ooerbet)iiém'ng (at 
§nt er &uh^ 53cerf) iffe aKerebe forub tæve gaaet [om eu 
^øfetfe giennem ©icefen, ^t)or ben ^ar fit ftabige 
©cebe". "3 ben ®nfc(teé ^avm [om : S)ienneffel)ebené 
-^ i er te er ^rom^eben langt fra at ^a»e er^olbt ten SiTycert, 
font ben nnber ^aberené (Stprelfe fi)nteé at ^atte bnrbet opnaae'* 
(bebre : funbe fpneé at bnrbe ^ai)e opnaaet). "5)en (Sroen) 
er ttort bebre Sitoé 5(anbebrcet, ben brager fin 5iCanbe 
fra |)erren". "groml^ebené i!)at)" er et :paafa(benbe ltb:> 
tri)L 33^iémob (og |)o»mob) antager g^orf. at »cere af g^cefs! 
lebéftøn , men i'mob Sprogeté 23rug og 5(naIogie. S)et er »et 
en Sri)ffei[, naar bet et\teiié @» 138 ftaaer I) e nb e é for {) een* 
beé; faa og naar bet©. 140 ^ebber: "Set er iffe )3aa min 
Snbftgt i ^egt»en^eberneé ^orbtnbelfe og ^cfger, at jeg bygger 
min £)i)erbet)iiéning paa|)erren", t)ttor tet ene paa er urig* 
tigt. — Dgfaa i be anbre ^roebifener forefomme Iji^t og ^er 
unøiagtige ttbtrt)! , bog meft ucorrecte 53itteber, ber ei forftprre 
SJleningen; i)berft fieiben trcejfer man faabanne, ber ere nnber 
3Jlateriené 53cerbigt)eb, f. ^-r. "2;roIbii)é" ; "nnber Slrbeibct »eb 
ben nbflagne ^ce» fremfliKe ftg ftore ^itteber af ^aberené 
^nnét)oIbning/ i ^»iifen alte Sioeté Sraabe fpinbeé"; ^^(BUæhf 
nev, ber inbfletteé i Sioeté ^Scei)"; "en 53ceo af 33efalinger 
og ©ierniitger" ; 2mt er faalebeé en 53 eet), nbfpenbt mettent 
t»enbe mobjlaaenbe -^nnfter"; Sø»eté cengflelige Siaélen. 

Stnmetberen ija'ote ha, at I)an ffaf fammenfatte fine ttb* 
fÆttelfer i faa Dvb, ønffet: at forfatteren ba»be l)ijl og ^er 
forbi)bet fig noget mere iSerten, og biéponeret libt mere og 
ff arpere ; at ijan 'ifiaa nogie ©teber l)at)be giort Itbtrpf fet fimp* 
lere, t)t)ort)eb bet »ilbe {)aye »unbet i ©orrect^tb. Wcan 'oil 
ogfaa i)a»e mærfet, at Soncn i biéfe S^afer er ofte »et I)øi for 
m S-anbébi;mem'g^cb. <BMt)e I)crpaa bct^ø»cé fctrffittc ©remp^^ 44 

fer, fuitbe man anføre bet løttrtgt fmuffe <2teb { meerBemelbtr 

tienbe ^ra'bi'fen : "S5aaren ffuer tantdeé paa ØJumerne af gor? 

titene flunf ne 3}Jinbeémcerf er ; for ben ^ife er bet (be) en ^c\l 

fra be t)enfarne Siber, ber maner bet Sounbne af fin Cteté') 

©ral)". XVotxpt font bi'éfe: "Sinbeté fromme Si'geocegt, ^ier# 

tct6 6rnbte ^cfelfer, flutte (BiæUné ^n'l)eb i ^aarbe Scvnfer, 

ubfonbre (^uhé 5(anb fra Sicefené atminbefige 53irfningé# 

looe 0. f. »." ere neppe forjiaaeftge for Sllmucémanben ; if fe 

at taU om Crb fom: 3(5ofé^arpe og Sfiolbmcerfe. S)og maa 

bet ^eroeb itte gtemmeé , at leDenbe ©anbé for ^t)rt(lenbommen 

formaaer at opløfte 5tanben t)artab ooer bene egentlige Stanb* 

punft, og at fcere Sirbørerne at forjTaae bet Sprog, ber maa« 

ffee ettere »itbe »cere bem noget bunfcft. 53ebre i aft ^alb beef«! 

tiiié at »cere bnnfef for Jtogfe enb at bi)éfe 5(tte i ^Bcon »eb Xri* 

»iah'teter* |)»ortiI fommer, at gorf. figer fefø, at l^an ^ar 

gioet nogfe af fine ^ra?bifencr et afminbeligere Siffnit, fur be 

beforbrcbeé til Xv^tten; og »i I)aoe ba ^er mii|bre at beflitte 

jneb be bcfbne enb meb be tri)fte. ^^rcebifcner. 

8fulbe 2tnm. ie»rigt tii Shitningcn rfjaraftcrifere biéfe 

sprabifener i oebbørlig ^ortt)eb, »ilbe Ijan fige: be ere ^oerfeit 

tørre bogmatiffe Hbttiflingcr etter fofbe moratjTe Sffijanbfinger ; 

bet bogmatiffe og etbiffe ©fcment giennemtrcenge ^inanben i 

leoenbe forening : be ere maajTee mere pft)d)oIogijTe enb (ogifTc ; 

Sonen er mere ponerenbe enb bemonflrerenbe , mere t)cef fcnbe 

enb belcerenbe; be oirfe mere totalt enb betaitteret * organifF. 

Og ligcfom be, fra ben fubjectitje (Sibe betragtcbe, bibnc 

om en leoenbe Sanbé for bibefff @l)riftcnbom og for bet |)øiere 

i ^itict^ faa »ibne be tiUiQe om en ingcnfnnbe afminbclig 

S)t)fcbe i Opfattelfen og ^raft i Sproget. 6i)ri|lerigfinbcbe og 

bannebe Scefere Ditte i bem funne ftnbe S^cering baabe for %ant> 

og ^ierte. 

3. 3enfen, 45 

Homeri Ilias. Ex recensione F. A. TVolfii edidit 
notlsque in usum scliolarum insh'uxit Christiantis 
Fredericus Ingerslev, 

(Soctfættclfc, ffc SKr. 2). 

Suon'gt ^ar^err^ngcréfet) i benne fortale meget nøi'agtigen fov:= 
iiaxti fig om ^(anen for fin llbga^e. Vol. I p. VI l)ak)be \)a\x 
fagt, at \)a}X ^a»fce beftemt tim discipulis supremarum in 
scholis nostris classium, ^mlfct 2lnoni)men (@. 373) \)a.x 
forftaaet om ^ifcipfene i 3bie og 4t>e ©faéfe i »ore Iceite ©foler, 
«ben at (cegge W,æxU tii, at ^err % I)oé bi'éfe S)ifcipfe forub:! 
fcetter nciagttg ^^nnbffab til ben ©rceffe ^ormrcere og be x>\%i 
tigjle Øtegter i ©t)ntaren, faa at be baabe »iUe og funne opnaac 
en fnlbjicenbigere ^unbffab faatjel tii be ^omeriffe ^igteé Øiatur 
font til ben @rcef?e og if^r ben ^omeriffe Sprogbrug, ^fcer 
»eb bette Sittofg bh'oer ti^i f fart , at |)err 3. »eb bet i fig fel» 
toet^bige Itbtrpf l}ar forflaaet S)ifciplene t 4be ©faéfe i enljtter 
<Bhk (Vol. II p. VIII). |)an tilføier nu (p. IX), at ^an 
albri'g ^ar »ittet, at ^ané Stnmcerfninger ffulbe beni)tteé af 
S)ifciplene, naar be fgrji begt)nbte at ioi\t |)omer, men førjit 
ba, naar be batJbe (cejl: to etter tre 53øger og fattet be »tgtigfle 
S^Iegter i ©pntaren, ligerebcé (p. V), at man fan bcere ffg a\> 
meb t)ané Itbgaoe, fom Scereren faa tibt maa giere i anbve Uw^ 
ber»iiéningéfag , at be baarfigere ©ifci'pfe faae £ot) at fpringc 
Sioget ooer, fom be bebre ffuKc tære. — ^orrejlen f)a»be |)err % 
ogfaa fagt (I p. IV), at \)an baabe oilbe gtæbe ffg, berfom 
nogfe Ccerere funbe ftnbe nogen ^iefp i ^ané Ubgatte, og at l)art 
iffe na?gtebe, at \)an l)ai)be troet, at bette ^paa nogle ©teber 
funbe f!ee, men at l)an bog t)Oerfen l)a»be funnet etter »ittet 
flFrioe for bcm. S)et giør 9cec. onbt, at -^err g. ganflfe t)ar for* 
bigaaet bette ^unft i gortafen til anbet 23inb. S)et laber fig 
»et iffe ncegte, at ber enbnu ftnbeé Surere, for ^oilfe ben orb* 
rette Satinffe O^erfcettelfe, @rf)aufelbergeré Clavis famt 
©a^B S)itto tii be førjle^^ger og ©c^rettelii Scjrifon ere be 
»igtiglle |)ierpemib(er tiT gortolfningen af be ^omeriffe S)igte; 
at faabanne Scerere iffe funne banne ^ifciple, fom "funne Ⱦre 
tiente rnzti be 23em»rfninger, -f)err 2;. ^ar lederet oé", etter 46 

"fuiinc bøi'e be Ijcr fremfatte 23cmcerfnuigev", cUer "()atte Si)jl 
tii at ffaae op i faabannc 53øger, [om ^cvv ^. citerer" *), er 
i t)øi ©rab rimcfigt* 3)?en paa beit anben Sibe tør man "ocl 
ogfaa antage, at mangen Scerer , ber bcni)ttcr be ottenfor an* 
førte 53øger, fun giør bet, forbi \)an ocb ben i »ibenffabeHg 
^enfeenbe affonbrcbe Stitting , i hxiilkn Scorerne i)cb bc fcerbc 
6foler ubenfor ^iøbenba^n tifbeelé ere nøbte tif at bcjrnbc fig, 
itu ficnber bebre -.^ielpemibfer. Sierfom en Saaban ycb en 
llbgaoc fom -^crr 3i.'^ btco giort opmærffom )(iaa , at ber fait 
og bør giøreé anbre ^orbringer til en ^ortolfning af be -^ome* 
rifTe 2)igte, »ar bert>eb maaffee attcrcbe »nnbet 9iogct, om ogfaa 
\)Z\\ bertteb tjunbne ©rfienbclfe fun efterbaanben funbe fommc 
X\{ at bcere frugter. SKec. troer berfor, at ^^rof. |)enr id) [en 
(@. 216) l)ar ba»t Ø?ct i ben ^cmærfning , at maaffee mangen 
€a?rer , ifær bi^ié \ia\\ \\U er ^43l)itolog ex professo , i)il t)ibc 
Itbgiweren %al for abffiUigc l)am iffe XxXiawitz *Sinf. 9taar 
*^err 3^. l)arfagt, at ban t}Oerfen bar funnct eKcr »ittet ffrioe 
for Scorerne, bar ban ycl ift^r X)\\iiZt nnbgaae ben mulige Skabet 
for at l}atte giuet for libt 3tt)t. Wzxi ban burbe efter 5?cc.'é 
5Jiening iXU ba»e giort bet, "^a baabe \i^\\ iffe>pl)ilo(ogi|7c Sfærer 
l)cr "iixi funne ftnbe meget 3ii;t, og fcl» 5))bifologcn iffe altib bar 
Snt bet »eb |)aanben , ber funbe brugeé til etl)»ert Stebé %^xi 
totfning, og i etl)»ert Siffcelbe bor »ære ben tafffi;Ibig, ber 
'^aa eet Stcb gi»er \)a\xi, byab \^a\\ efferé fc(t) maattc fammen;« 
føge "^aa mange ©tcber. 9iaar v^err 3». ba»be bearbcibet enbecf 
af fine 9ioter mere populcert for S)ifciplcneé (2ft)lb og beboibt, 
\a »el jlunbom forøget fine (iteraire ^cn»iiéninger for Scsrerneé *) ©ce Kcccnfioncn i 2it. Sib. ©. 374 og 375. — JRcccnfcntcii »il 
fotrcjtcn iffe ta(c ilbc om ben l)am ubcficnfctc 2(nonpni ; men 
\)Xi\% man fra Wccenfioncn tor ftuttc tit tcnfi forfatter, forcfoms 
mer bet SKec. , <k\. \)(x\\, fovubfat at f)an cirfeligt er Særcr »eb 
en ©tolc, »ilbc I;a»e gasnet fig fcto mere »eb at jlubcre ^erc 
3'é. 9?otet cg ftræbe at forftaac bem , I)t»orpaa ()an ta funbe 
mcbbele fine S)ifctptc [aameget beraf, [om ijan fanbt paSfenbc 
for bem , enb t)an ^ac gasnet ben pfjilotogijTe Sitevatur »eb 
unbec ©et og ubcn ©runbc at fovJojlc omtrent bet Ijcle 2(rbcibf. 47 

Qt^lb, ^at)be ^an funnct go»ne begge farter utcn at bri)t)e fig 
om ben ^eh-eibelfe, at ^ait l)at)be fammeiibranbet gauffe ^oxf 
ffi'cUige |)cnft)n (Sit. Sib. 8. 373). <Sfiønfomme S)ommere 
»ilbe xHc ba'oc oDcrfeet, at, om cnbogfaa itU alle S^ifcipfc l)a«e 
St)jlt tit at efterftaae bc citerebe (gf rifter, ja ofte iffe engang 
ere ijltanb til at ooerfomme bent, funne Citaterne ifh ft)nbevligt 
be6i)rbe og forvirre bem (ibid. ©. 374), mebené ^aa hen anbcn 
(£ibe mange Scerere iffe ere tilbøictige til at troe en^tier for bem 
ni) 23emcerfning , naar ben iffe paa ben forncbne SlJtaabe er 
be»ii|l, eller be i bet minbj^e bli»e ^eni)ijlte til be Stebcr, ^oor 
be fnnne finbe ^esiferne. Saalebeé faaer mangen gob og nt) 
33emærfning ingen ^nbflpbelfe )fiaa 'I^ibenffaben, forbi bene €^f 
l^ai)émanb ^ar ^attt Sfiefignation nof til iffe at mebbefe be 
^rnnbe, i^iJorpaa t)an ftettebe ben, ba \:ian maaffee jtben ^»eri« 
ten faaer Si))l eller Slnlcbning til at mebbele biéfe »eb paéfeligere 
Seiligtjeber. 5)ertil fommcr enbnn, I)Dab ^evt ^, rigtigt hc^ 
mcerfer (II p. V), at man fnarere ffal fcge at Ijæve (Efolenn? 
bertoiiéningcn til et l)øiere 5)3unft, enb ben fæbaanligt jlaaer paa, 
faa at man baabe fan mebbele S)ifciplene 3)tere enb nu og for* 
bre ^eve af bem, enb labe §nt gaae fin gamle ©ang. — Øie# 
cenfenten l)ar anfurt bette, iffe forbi t}an antager Stoterne i 
førfte 23inb af ^exv ^.'é llbgaije for at loæve uben »cefentlige 
^eil, men forbi ^an troer, at bette 53inb uagtet fine '^eil burbe 
•oæve optaget meb mere yarm ©rfienbclfe af bete gobe ©genjTa* 
ber, enb bet er ffect af begge Sftecenfenterne. 

Web |)enft)n til anbet 53inb bemcerfer |)err 3^. , at l:!an 
beri efter ©-»ne t)ar bej^ræbt fig for at foranbre og rette bet, 
fom ^an faac eller troebe meb ^ette at ^aoe mié^aget i førfle ; 
l^an t)ar berfor fcgt at bearbeibe )f!aa en tii 5)ifcipleneé 53egreb 
paéfenbe SJcaabe be 5(nmcerfninger, ^an tog fra anbre ^orfats; 
tere, meb ttnbtagelfe af, at l^an unbertiben f)av anfert <B(i^o^ 
ttafterncé eller ©uftatl^ioé'é forklaringer meb be ©rceflfe 
£)rb og paa nogle ©teber optaget ^ele 9(nmoerfninger af ^ e t; n e, 
]^i)or t)an iite troebe, at l)an fel» funbe fremfætte Sagen fortere 
og tåbeligere ; ligclebeé l)ar ^an jlrcebt at unbgaae ben %eil, 
fom unbertiben er U^aaet i furfte 23inb , iftebetfor en opli;fenbe 48 

Stnmcerfniitg fim at gi»e eii -^enoiiéning , t)»or»eI f)an mener, 
at t)et er »anfTefigt at bliye enig om , l)»or ber i en faaban llb* 
gatte bebeoeé SJoter og I)»or iffe. ©nbelig l)ar ban foruben 
-^ensiiéninger til 3}2attbid'é og 2;bterfcf)'é ©rammatifer, 
(om bau iffe fortrpbcr at ba»e citeret i fer|l;e i^inb, bce^ubcn t)en* 
«ii|l: tit anbcn llbgai^e af gang eé ©rammatif Cfra 1830). 

20(Ob bet l)er CplliUcbe bar 9iec. albeteé %xiXzi oA bemærfe. 
2(t ^evr ;3. t)ar anfcrt be ©rceffe gortolfereé egne Crb, 
\(x\\ iffe ffafe Sæferne mange 53vpberier, '^Oi. be i §tfminbeligt)eb 
cre lette; fun »eb et ^ar étebcr »i( S^icc. gtcre nogle 53cmcerf# 
ningcr. Sil 11, 504 anføreé af Sd)ol t/]? ag 'Tzgog zovg aoJ.c- 

fiiovg oofiijg y.ui i]g •/.ax avtæv -jiQO&viiiag, l)t)Ori bcr ingen 50(e# 
ning er^, ba ber oeb en (2fri»* eller Srpffcil er ubclobt et Crb; 
ber ffal fiaae: ymI i]g tl%ov y.ax avrav TiQo&viuaG. — 2il 

11, 529 anfcreé fom (Sui^att)ioé'é Orb: ave} tov 'jzQOQQt'xpav- 
teg, 'TtQO&k'fievoi, ixqiipavreg, y.ai éx ttjg dvvufieag 'KQoaya- 
yovteg elg htQynav. (gaalebeé anfcreé (Juflatl). Orb ogfaa af 
^et)ne; men3lec. i bet minbile er iffe ijianb til at otterfcette bem, 
S npelle llbgaoe af (Jujlatt). (p. 51, 4) Ictfeé: na\ ix rov 
dvvdfiEi iiQouy: "og beraf (altfaa) ba be meb^raft t)at)be 
bragt dampen i (^ang". — Sil 11,569 Icefeé i ed)ol.'é Orb 
bet poetifTe lumrvHv iflebetfor bet profaifTe IfA'KiTitHv. — 3)et 

12, 72 anførte 2d)olion Icefeé i gcl)ol. Ui 15, 344. — 13, 339 
maa i @cl)Ol. iflcbetfor uvaoxuoeag , læfcé uvurdouog. — ltb# 
salget af |)ei)neé 9ioter er giort mcb (5ficnfoml)eb , og paa 
flere Steber er bet, |)et)ne l)ar fagt i 3ioterne, gobt fammen* 
arbeibet meb bet, ban bar anfert i jTne Observationes, lige* 
(om ogfaa bet SatinfTe llbtrt)f af og til er forbebret; fee f. @jr» 
Sioterne til 11,709; 12, 53 (b»or ^epneé Gi^bov uxoptiXhv 
er foranbret til ax- åxovxllsad-ai. ^cc. er ncer »eb at troe, at 
ingen af 5)elcne forefommer) ; 14, 30 o« fl. 2^ i'^n^c 2lnleb# 
iting »il 9Jcc. bemcerfe, at 11,340 tillceggeé |)et)ne en 9iote, 
fom titbcrer ©rnefti. — 11, 498 er .^eijneé 9iote »an^irct 
»eb en flem Srpffeil, fom albcleé for(lt)rrer 2)2cningen. ^fiftJets« 
for Diomedes vero hasta percussus flfal Ifffcé Dlomedis^ \iQi 
-^eftor er (gubjectct. — 11, 504 feer 9tec. ingen ®runb til, 
at ^et)neé decedere er foranbret til deiici. • — 53eb Sioterne 
til 13, 806 og 810 er |)ei)neé 9ia»tt ubfalbet. 

(Sovtfccttcé). Ubgiuct 03 fortogt af ^n&r. ©ei^cIin, UnttjcrfttctéjSSogtrj^ffcr, 
03 3. D el (1; mail 11, ©ter af ben (S^tbenbalfEc SSog^anblinfl, a n f k 

for 1853. Nl 4. i 2)anmarf og ^crtugbømmcnic. HoDieri Illas. Ex recensioiie JF. A. TJ^olfii eclitlit 
notisqiie in iisuni scholariim iiistruxit Christianus 
Fredericus Ingerslev. 

(Jovtfættelfc, fcc 9?c. 3). 

^rembeleé f)av ^evr ^"9^^^^^^ cm^i)ggefig uitbgaaet at git)c 
-^eitiJiiéninger iflebetfov 2(nmcevfittnger; futt et eue)le (Stcb Ijav 
sjiec. fuitbet, l)yor bet er ffect, tit 10, 429, f)oov tji tcvfe: qua 
de re qnomodo statuenduiii putem dixi in Obss. ineis p. 99. 
S)et ^attbe »cerct bebre, om ^evv^. meb et ^av Drb ^ai)be 
anfurt, t)uab l)ait ber l)attbe fagt (()»tTfet er meget fibt), cg \aa 
til 23ebjle for bem, ber »are i 23e|Tbbetfe af ^ané S)féputaté/ 
l)a»be citeret benne, font {)art {)ar giovt mange anbre Steber, 

S*tcc. ^ar oyenfor anfcrt ben 53cmcerfning af |)err 2., at 
bet er »anffetigt at 6n»e enig om, ipov ber i en faaban Xlbgaoe 
bel)(?i)eé 5iCnmcerfninger og l)»or iffe, ®ette er »et titbeefé 
fanbt; men 3?ec. er bog tifbiJielig tit attvoe, at man, naar 
man oml)i)ggengt t)ar giennemtcenft fin ^ptan og »eb &imf 
nemfceéningen af fin forfatter noteref fig be Steber, ber 
trænge tH Dpfpéninger, fan for en fior S)eel nnbgaae 53e# 
breibclfe for ben ^i^confeqyenté at forbigaae l^anffetig^eber 
)(iaa enfette Steber, mcbené man forf tarer anbre, ber iffe 
ere »anfferigere, S tst 5)Jinbfle i?i( ^qc. itU tage i S3e^ 

(4) 50 

ttTnfning at yife ffit Tleninc^ »eb (?vcmpfev. 5(f ciJcrflfebige 
eUcr itv<i-M*f "^^ ?iotcr I)ar 9?cc. fuu funbct meget faa. S^if 8, 143 
er ^ovffanitgcn af iovouai Dt>crflc?t>ig , ta bet Samme flaacr 
i gaitgeé dJrammatif unber iQiM. — 9, 363 bemcvrfeé , at 
JDiou 6[)ri)foj■tomo^^, fom Orat. 74 p.334ac5?a6ip.334) 
oufurcv Stcbet, ogfaa l}ar hdaTtjv. Semie 53fmvvrfniiig er 
oi^erflcbig, ifær ba S^i'oné 2(utoritet i bctte 2^i'Ifce(be er meget 
vinge , og ber er ingen ©runb tii at anfcre bette (itcb mere enb 
S:iobcvcé I, 45 og 8trabon I p. 9 og X^'II p, 815 Cas., 
I)yor ber (igefebeé (laaer Singufarié. — Xii 11, 32 biirbc 
|)err ^. bai^e ubelabt Sfutningcn af (Brfiof. 9iote: 6 de Zijvo- 

Sorog arrl rov u-l/.t'^drdnov (^f. 3/ 334) tov oT^haiiov hi]u.u'/tv, 

\:ta ben er albcfeé nfoiftaaefig , naar man iffe »eeb, at ,<ieno* 
botoé 3, 334 sqq. Tvid ibi Heyn.) ffat haiJC f)aiit en ^'cefe# 
waabe, efter byilfen ^Virié imob be ^cmcriffe ^efteé (Sfif 
(11, 32 og 15, 479 sqq.) ifører fig ^iclmcn, ferenb baw faf!er 
efiolbet om Sfufbrene. — ^Jotcn tir 13, 307 6et)i?ttebeé iffe, 
jiaar -?)crr ^s. baiibe erinbrct og citeret [m ?iOte ti[ 12, 117 ifte* 
betfor ben tit 11,709. — ^'iUw meget oftere bar Øiec. faonet 
Oplosninger i ^Minfter, fem -^err % ettere pteier at gi^e ^ov* 
f faringer tif. 7, 9 forbigaaeé 3trnc (at 3:ifcipfen af 9?oten tit 
>J3. 8 ffal giette , at benne i?t) [aa i i^eeotien , er formeget fors^ 
fangt). — 7,136 burbe ber »ære fagt 9ioget om ©rent^a* 
lio n eUer i bet Wm^t beni)ii|1 tiX 4, 319 og 7, 8. — 8, 398 
og 11, 185 fnnbe man cnffe en 5?emivrfning om ''inig /ofcroWe- 
Qog, ba ^err % ettere itxi 1, 44) meb 5.^ofé paaflaaer , at be 
^omeriffe (iJnber iffe tænfeé beyingcbe. — 9, 539 burbe 
Xlovri.g, fem er eet af be attcrtiauffeligfte ^<3omcrifle Crb, iffe 
»ivrc forbigaaet. • — %i[ 10, 429 forftareé deleger og ^^au^ 
foner, men ^efaégerne forbigaaeé; i bet SDcinbfte burbe 
2, 840 i)a?re citeret, ba llbg. iffe bar 5Het tif at forfange, at 
banv^ ?æferc ffutte f}nffe 8ftbécatafogcu nbenab. — 11, 229 og 
329 burbe »i ^«fre 9ioget om ^^erf ote, i bet SOcinbfte ^^enmié* 
iiing tif 2, 835. — 11, 272 fayneé en ^emcerfning om (JfijTo* 
jten i 61h odvvai, cfr. 53uttm. ©ramm. 1 S« 127 not. — 
^igefebeé 11, 762 om formen hjr, Imrom man nu fan cfterfee 51 

(Bpt'^uev *). — 12, 37 03 13, 812 fawiteé en ^ovffarmg tit 
Jiog nmziyi Safisweg. — 12, 96 og 97 forbigaaeé Uviéhc 
og (BeUeeié, — 12, 204 taUé ^ntct om ben afl^igcnbc Sfccfu« 
tuation i yuQ aixov, cfr. 21) i er fil) §. 206, 25. — 13, 481 
funbe man jfitffe en 5fnmcerfntng om Griftonen af ^01 meb |)cn* 
fpn tii U\xm<xxhu tii 1, 171 og ^Hof. |)enrirf)fené SOiobbc* 
mcTvfnmg i 9ieccnfionen ©. 217. — 13, 696 forbigaaeé ^H)i)? 
lafe og 793 Stffania. — 14,116 burbe Deb ^pfeuron og 
^ari)bon i bet SJiinbjIe »ceve t)eni)ufl tii 13, 217. — 14, 413 
fayneé en 9iote ti( otQoii^ov 8' ag eaasve ^aXcov : t>ct »ar ailcii 
rebe t)oé be ©amfe omtytjtet, om bet »ar ^eftor (^»ilfet er bet 
9?tgtige) elter (2tencn, ber bfeo brci'ct rnnbt. — 14, 476 burbe 
bemærfeé, at ogfaa 5(famaé »ar eix<Bm afStntenor (cfr. 
2,823), og 14,516, at 'AtQEi8ijg, ber elleré fa?b»an(igt beteg* 
ner Sfgamcmnon, \)zx er SOJenelaoé, cfterfom Stgamemnon ev 
faaret. — Ogfaa funbe "a^t {)a»e »æret enflFcngt, at -^err S', 
oftere I)a»be l)en»iift til fine forcgaacnbe 5Cnmcerfninger, \>ci 
maw beelé iffe Ian forlange, at en S)ifcipr( ffat erinbre f[g eit 
9Me, naar ^an eengang f)av toejlben, beeté maa bctcenfe, 
at S)ifcipfene efter »ove ©foferé ^"fe^ftning iffe Ut fomme til 
at fcefe l)cfe ^fiaben, men fnart nogle fnart anbre 23øger beraf, 
faa at het er meget murigt, at mange 23emærfninger uben bereé 
(Sfi)fb bfi»e bem ubefienbte. S)e fnnne »et tiTbeefé ftnbe be 
giorte 33emcierfninger »eb ^iefp af S'Iegtllret; men ber {)j?rev 
aHerebc ^»effc tii at brnge bette, ifær naar man iffe »ecb, at 
man ber»eb tan ftnbe bet, man cnffer at 'oi'i^z^ ^err ^. l)ar 
unbertiben gi»et faabanne^en»uéntngcr, faa at l)an itU fan 
unbfft)fbe ftg meb noget ^Vi'ncip, f. @r. 11,593 ({)»or Stec. 
^eUer ^jai^-Qz t)en»iif^ tii 9?oten 53. 425 enb tii 53. 47) ; 13, 534 
Ct)»or ^'iec. ogfaa »ilbe l)a»e citeret 8,455); 13,617; 14,274. 
284 og oftere. S)erimob fa»neé faabanne |)cn»iiéninger f. (?t. 
13,507 fee 10,579; 13,530 fee 11,353; 13,583 fee 11,375; *) gøi-fte SBinb af ©pi én er é llbgotic er ubfommct efter ^err S.'é 
førftc; anbet SSfnb er ubfommct tibligere enb 2)enneé anbet, 
men bet taber iffc til, flt ^err 3. tj^r feet bet. 

(4*) 52 

13, 584 fec 1% 400 ; 13, 599 fee 9, 661 (bciitte 9?ote ftjiteé 
,^crr 2, fcly at f)at5e gfcmt, ba l)an ti( 13, 599 anferer Sd)oI.'é 
^orffciring o/'o? dtoroy ':zqo^uzov åvO-n. o iotiv fQicp, ber flribcr 
mob 23itttmauné ^orffariitg, fom han bet anbct Stcb bith'ger); 
13, 742 fee 9, 235 (l)uilfcn meget gobe dlote ingen ^labé ^at 
faaet i jRegiTtret) ; 13, 807 fee 13, 158; 14, 168 fee 12, 455 
(benne dhu fyncé |)err 3^. bettev iffe at ^atic crtnbvet ; tct 
IjM'oe yæret bcbrc, cm bi'éfe to 5Cnmærfninger »are Ucom fam# 
menarbcibebe tii een); 14, 419 jcc 13,543. — Sigefebey f}aybe 
3lcc, oftere citeret foregaaenbe 53eré, ^Bortit 9ioget refererer ffg, 
ia S)ifcip(en, om t)an ogfaa {)ar Icffi bcm, beelé i'ffe bnffer bet 
beeB iffe tivnfev paa bet ; faafebcé infbe ^ec. tii 8, 297 baoe 
citeret 273 sqq.; tif 9,34 fee 4,365 sqq. (meb minbre ^err^^. 
ifefgc fin S^tcning om IJliabené 53cffaffen(}eb, I)t^orom »i fibett 
ffnUc taiCf meb g-Iib l)ar ubelabt bctte iSitat:); 10,57 fee 9,81; 
11, 182 sqq. fee 80 sqq. ; 11, 329 sqq. fee 2, 830; 11, 368 
fee 338 ; 11, 757 fee 2, 617 sqq. ; 13, 464 fee 428 ; 14, 45 
fee 8,526. ?ioter af benne ?iatur, fom 9?cc. cnffer bem, Ijav 
^crr ;j. gi»et )^aa anbrc Stctcr, f. (Sx, 13,92. 769 (men imvi> 
for mcbtog han iffe Otl)ri)oneué >i3. 772 og citercbc 363 
sqq. ?) ; 14, 29 og 234. £n'gcrebcé 10, 110, b^or imtbfcrtib 
(Citatet 2, 527sq. gicfbcr 5(iaé; 3}cegeé berimob omtafcé 
2, 627 sq. 

5(t ^err ^. jcttnfigt citerer ^Jtatthia'é og 2I)ierfd)'é 
G>rammattfcr, billiger ^tec. alMcé ; tl)i fab ycere, at be t %U 
minbcngt}eb »el iffe erc meget befienbte btanbt »ore 8foferé 5^i# 
fciple, og berfor maaffee (Sen etter 5fnben fnnbe antage (Sita^ 
terne beraf for nbrugbare, er bet )(^aa hen anben ^ihe gobt, at 
S^ifcipfene fære at fteube om ogfaa fim Sitferne paa biéfe 
55i?ger, fom man ber onffe bem ncicre befienbte meb. S(t San# 
geé @rammatif er citeret, maa »cl (Snb»er bittige; bog tii 
maaffee ben CmftÆnbigt)cb, at en nt) Itbgayc af ©ramma*. 
tifen fnart fan yentew, meb Xibcn giere bet »anflpefigt at 
bcni)ttc bi'ofe (Sitater, ber erc giorte efter Sibetattet. S^^^^igt 
l)ar bfttc i^inb langt ftvrre (Sitatcr af nperc ©friftcr cnb bet S3 

fev^c *), ijmifct ^ec. itfe abfofut rofcr, men ^cUet itU ter 
babfe. ^mx bet ^av formibret 9tcc., at ^err^. tit anbet ^inb 
ftet itu taber tit at ^aoe benyttet ^\ O. «DhUferé gfriftcr, 
fom i furfle 53inb jesnfigt ()aye i)bet t)am gobc i^tbvag. Øicc. 
tan itte tmih jTg anben (55nutb bcrtt'f , cnb at -^err 5. maaffee 
)f)aa jTt iiceroctrfitbe Opt)otbé(leb itte t)ar 5tbgaitg tit bem. ^ 
5(tminbetig^cb erc Citaterne i bcttc 55inb paatibctigc, og faa? 
titeget Icttexe tan ^ec, anfure be (gfviy# etter Sri)ffeif, t)au i 
benne ^enfeenbe t)ar funbet. 7, 10 iflf. 18, 340 læé 18, 40. — 
ØJoten 8, 171 er 6[e»en nnbertigt for»irrct, og 9Jcgfen tii ben 
ntaa fegeé t)oé mattt).<B, 776. 5|lf. Thucyd. 8, 41 er meent 

8, 62; \^et trcbie (Srempet ftnbeé Aesch. Agam. 788 sqq. 
Well. — 8, 358 iftf. ad 1, 4C9 fcv6 ad 1, 415. — 8, 366 ijlf* 
ad 1, 53 læ^ ad 1, 51. — 9, 457 ij^f. infra 465 fceé 569» — 

9, 661 ijlf, VS. 634 toeé 534. — 10, 398 iflf. Thiersch §. 
294. 27 tceé §. 284, 27. — 11, 621 i(lf. 2, 382 fceé 388. — 
12, 28 ii^f. 8, 218 fæé 7, 218. — 12, 267 ijlf. §. 643 tæ^ 
§. 634. — 13, 119 iftf. 18, 106 ttvé Od. 18, 107. 

(5-fter btéfe 55cmiTrfninger, tit ipié ^rcmfcetteffe paa hette 
8teb -^err S^.'é ^ortafe {)ar gi»et ncermcflc Stntebniitg, ffat 
Øtcc. gaae oyer tii anbre af jierre 53igtigt)eb. 3^ec. t)ar alterebe 
fagt i fin Snbfebning, at ben, ber tcenfer at teaere en fam# 
ment}Ængenbe ^ortctfning af be |)omeriffe Sigte, ntaa l)atie 
bannet fig et faft (2i)ilem for fin 5tnffuetfe af l)ete ben &xæ\tc 
Olbtib. 0(j?bDenbigt)cben l)?raf, i bet 3J?inbftc fra een Sibe, ^ar 
ogfaa ^err 3^. inbfcet; meb (SJrnnb f)ar ^an berfor, ba I)an i 
bet ^cefenttige fctger SSotfé SJtening cm be -f)omeriffe 5)igteé 
Cprinbetfe, i fijrfte S3inb gi»et Prolegomena , Ipcvi t)an l)ar 
fremfat |)04)ebtrceffene beraf, ligcfom t^an ogfaa filbigere f 1833) 
l^ar bet)anbtet bette (gpurgémaal t fin S)ii5putaté: De carmi- 
num Homericorum origine et historia et de discrepantiis *) £)m onbet SBinb fan bcvfor itfc faa ganflfc figcé , ^ttab bcc mcb 
(Srunb er fagt om føife (S^Jaancbéff. f. Sttt. 7 (S. 516): "®obc 
^enuiiéntngcr ti( ni?cre £!a'vbcé Unbi'vføgclfcr, fom funnc tietic 
tit at ubn)bbc mangen inbgroct ^3f)i(ologiiT ?3ilbfavclfc, finbcé i 
SngcrélcwS Ubgatc af |>omct:." 54 

lliadis observationes. S)et ligger ubcitfor nævyceveiibc ^cmu 

fioné -^enfigt at bebemme benne S)iépntaté; men ba tmabe bene 

^cfultater cre benpttebe nnber ^ortoffnmgen af enfelte (gtcbcr, 

cg mange enfclte (2tt)ffer beraf cve optagne i ?(nmætfningcvne, 

ev 9icc. nebfagct til at jtge \in S)?ening bercm. ^ -poycbfagen, 

at Sfiaben (tl}i fun ben i^cbfommcr oé Ijev) i (Tn ncer»cerenbe 

^orm iffc er opftaact font eet 2;igt af een forfatter, men er 

fammenfat af forfficlitge (2ti)ffer af forfficUige forfattere, ja 

ti(beclé fra forfl'iettigc iSiber, er 9?cc. enig mcb |)err 5.; men 

bertmob er 9iec. langt fra at fnnne billige alle be 5(rgnmenter, 

han bar anfcrt for |Tn SJtening , cg ben 5(nocnbclfe , l)an »eb 

mange Sciligbeber gier beraf. ^a 9tcc. fri)gter næften, at ^nv 

5. »eb fine Observationes fnarere t)ar ffabct ben <2ag, t)an 

»ilbe forfoarc, enb ga»nct ben; tl)i abffillige af l)ané ^(rgn* 

menter ere faabanne , at be nben minbfte ^i^anflelig^eb fnnne 

afttifeé, cg beraf taix iffe Tet fulge anbet, enb at mange gcvfere, 

bcr iffe ere inb^icbe i Sagen felo , maae forfebeé til at antage 

enbog be »irfelige Sfrgnmenter for beti)bningéfefe, S^tec. ffal 

jui uboifle bette »eb at betragte be enfelte 3*?oter, paa l)»ilfe 

^err ^.'^ 5(njTnelfe bar I}a»t ^nbflpbelfe, og »il begt;nbe mcb 

be 2(rgnmenter, ber forefomme t)am at »cie allciminbiT:. 8,210 

mener ^err S«, at bette Steb , l)Oor ^^ofeibon erflærer , at l}an 

iffe ^ar ^t)(l til at ftribe mcb ^ené, iffe gobt paéfer mcb 13bc 

53og , I}»or 'i)>ofeibon l)eftigt fæmper imob 2^rocrne. 3?Jen ta 

faa mangfofbige 9)ienncffer foranbre bercé ^Dtcninger cg 53eflntj' 

ninger »eb foranbrcbe Omftcenbigl}ebcr, er bet flet iffe nnbcr^* 

rigt, at bc ^)omcriffe (i)nber, ber l)a»e næften %Ut tilfæltcbé 

mcb SOicnncffene, giøre iet (Bammc. ^n femmer nn til, at 

©riTf crne imiblertib ere fomne f fierre ^nibe , og at 3eué tffe 

paffer paa Svampen (13 init.). — 8,526 t)ttrcr .^eftor jTt 

paab om at fnnne forjage dJrfffcrnc ; 6, 447 sqq. ffgcr ban, 

at l)an »ecb , at 2^roia engang »if blioe ebefagt. 9iatnrligt ; 

tl)i paa ferfie (Steb taler l)an efter et »nnbet Slag, paa fibjle 

l)ar l)an forlabt en n\}eit)i(i ^f amp for at foranfialte en 53cn tii 

salene om 9?cbning. — 9, 225 ftnber ^m S. , at Cbi)éfené 

ingen ^rnnb ^ar til at .flage faa ftærft, ba @ra?ferne inbti( S5 

<8raget i 8be 53eg l)atic Ⱦret 8ci'ev()crrcv 03 icjieu fehc 11, 
1—310. |)crti( 6c())?oer man fuii at f»are , at a^iange flage 
mcb l)ceft Sfinb ; og ©vÆferne »ave mt engang bange C9, 2) ; 
atterebe ben Omflivnbigljcb, at Xrocrne t)ai)be feirct ftg nbcnfor 
33i;en, »ar not tii at ffra^mme bem. S)cn fefgenbe forte Sefer 
burbe ftet iffe omtafeé, ta ©rceferne iffe fnnbe »ibe ben 
fornb *). — 9, 252 sqq. cvmbrcr ^p^oinir 3(ct)faeé om , at 
^Vreué, bengang l}an rei|le, forntanebe t)am tif at jlt)re |Tn 
^ibflgt)eb og af()olbe fig fra Strib. 11, 783 sqq. crmbrev 
s)ie|lor ^^atroffoé om, at ^efcné »eb famme geiftgt)eb forntanebe 
^iåjiiicé tif, at \)an altib ffufbe ftn^-be at nbmnerfe ftg og o»er* 
gaae Stnbre, mebené a^^enotti'oé formanebe fin Søn ^^^atrofloé 
tii, ha l)an »ar cefbre enb §(rf)tllcé, at gf»e benne gobe Silaab 
og "formaninger. Ogfaa imcttem biéfe Stebcr l)ar |)err S. 
fnnbet en lto»ereenéflemmt'[fe ; bog er i)an fcla fommen til ben 
(5rf ienbelfe , at ^ckné fan l)a»e fagt begge J^efe, og at S)ig* 
teren )(!aa et^»ert 8tcb fnn {)ar anført bet, fom paéfenbe tif bet 
etcbé ^fan. Wien bette @teb 11, 783 sqq. l)ar |)err g. enbnu 
engang mtébrngt tif 9,438, f)»or ^>^oinii' figev, at ^^efené 
f)a»be fenbt ^am mcb for at fcere 5fcf)ifteé at tale og at f)anbfe. 
-^cr bcniivrfer nn ^cvv 5. r cit 11, 780 sqq. o»erbragcr ^efcué 
benne "forretning tif ^atroffoé. ^efe (Btxitm bortfafber, naar 
man bar feet i bet fibjle anførte (Btet, at bet er SOlenoitioé 
(iffe ^efené), fom formaner ^^atroffoé. (Samme "^eif f)ar 
-^)err S. begaaet i fine Observatt. p. 100). S^if 9, 438 mener 
l}an ogfaa, at ber om 2fcf)itteé'é 5(fber fyneé at f)erffc to Mci^ 
ninger i ^fiat'fn ; tl}t )f!aa be to ^er anførte Stcber foreftiffeé 
l)an meget nng »eb fin Ufvei^e fra ^iemmet ; men 19, 326 t)ar 
l)an en Søn ^aa Sfi)roé (naar effer f)»orfcbcé f)an l)ar faact 
barn, figcé forreflen iffe i 3;fiaben) og 18,324 f)ar l)an (o»et 
sDtenoitioé at bringe l)ané Søn fe»enbe tilbage, l)»iffet ^øftc 

*) JKcc. finbcr bet paéfcnbc at hcmccxfi , at fjau fun talcc iniob bft 
anførte ?rr3ument; t()i af aubvc (Sniiibc f)olbn- f)an nieb bem, 
fom mene, at 9be SSog ftaaec temmeligt ifotevet fra ftnc nær* 
mefic Omgioelfer. 93Jen f;on troer, at Sumiileren af tntetftgenbe 
GJrunbe ffabev iftebetfor at gaenc. 56 

t)i(t)e ta^e fig unberrigt ub i SDJunbcn )paa eii vTj'xiog (9, 440). 
S)erfom -^cvr ^^ ^if forfare yj/ato? om 5(d)fUeé v^« fammc 
SDZaabc, fombct britgeé om Stj^paiiar (6,366,400), fitiibc {)att 
l)at>e funbet mange aiibve (Snmbe til at uiibvc fig otocr, at ^a« 
bereu lob 1) am vcife; mcu l)t)ab berettiger l)am bertil ? 2)igtc^ 
ren fe(y forffarer v/j':ziog )^aa bette Steb »eb be fefgenbe Orb : 
"enbnn ubcfienbt mcb ^vrigcn og Safen" (albetcé fem bet brngeé 
0(i. 4.818 om Sclemadjoco, og ^yor ofte »//mo? i be ^cmcf 
riffe S)igte brugeé om ben , ber af S)aarffab og Iterfaren^eb 
bcbrager |Tg i ftne govttcntninger, »eeb ^err S» meget »ef. 
^a^he §(rf}i(teé yeb ^^rigené ^:3cgt)nbelfe »æret et 53 ar n, fmibe 
bet iiep^je falbe Sieftor og Obyéfeué inb at giure en 9?eife tii 
^ané gaber for at faac l)am mcb ; anftvtte »t t)am berimob til 
en (Sneeé 5(ar, ian l)an baabe Otvre gaber og afben gamte 
^M)oinir MtDei et 53arn ; ligelebeé paéfer bet ficeffe 2i?fte fig 
gobt for bet nnge SiltennefTcé g^araftcer. — 11,345 ()ebber bet 
om S>iomebeé , fom feer ^eftor og 2'roerneé ^cev rt)f f e imob 
fcg: TO*' Se idav Qiyijae. -^err S« mener, at 2;iomcbeé ^er 
tittæggeé et anbet (Eiubelag (minbre 53?cb) cnb i be foregaacnbc 
^ampe. S)^^ bette er faa, maa man betivnfe, at fcfy ben 
bebfte S^c^ tan fnubfe og ben fturfte ^clt bliye bange. Si?ie« 
bcclé unbuiger S)tomcbeé itk dampen (1?. 349 sqq.), bcefé l)ar 
(2pil?ner meb 9ictte bcmærfet, at (xysiv anbre Stcber (12,331; 
15, 436. 466) brngcé om ben ciebfiffclige gorfærbeffe boé eit 
-^eft, uben at l)an berfor er bange, og at bet 7, 113sq. t)cbber, 
at fefo S(rf)illcé ffiafy for OQQiyt') at mebe ^eftor i dampen. — 
12,438 jTgeé -^cf tor forft at yære ftormet inbenfor ©rcefer* 
iteé 3,)tuur, og 16,558 ffger •^^atroffoé, fom ^ar brcebt ©ar- 
pebon: "^er ligger tm 93ianb, fom furft jlormebe inbenfor 
^rcefcrncé SJtnnr". S)ette mener -^err %, maa !)cnforeé ad 
discrepantias lliadis. ?tt nogte taabelige ©rammatifcre for 
at unbgaae ben tiffpncfabenbe S^Jobffgcffe falbt paa at forffare 
iayhcio 16, 558 fem kdlevaa , CV fanbt ; men anbre mcbfagbe 
bem. ^ii man itU labe jTg nøie mcb |)ct)neé fnfbfomment 
rigtige Cpluéning (AiVf?), at be begge yare be ferfte, ber 
tnvngte inb , men ^yer paa fit Btcti , ifivr ha bet l)ebber 5?. 57 

290 sqq. , at (Sar^ebotté SCngreb Mv -^^otJebantebnittgcn til 
-^eftoré Snfctrceugert Cfce |)e9ne ad. h. I. \)o^ Sycxv ^.)r fitit 
man ffge, at ^^atroffcé, fom ith feb ^ar fect Singen, iffe er 
vigtigt miberrettet, etter l)an for at I)cei)e ffn egen S)aab bcvum* 
mer ben 3)ianb, {)an l)ar brcebt, mere enb l)an maajTee forttcncr 
bet (tl)i mob faabanne 55cmcerfninger l)ar man 2oi) tit at bruge 
5?aa6en af famme ©fagé). Og ^»ortebeé ffufbe S)iécrc|^antfcu 
»cere beflfaffen, meb minbre man »i( jTge, at ber I)ar cri|Ievct 
en ganfife anben ©fifbn'ng af Tsixofiaxla , ^yortif 16, 558 refe« 
rerer ffg? — 13, 684 bemwfer -.^err 5., at Xroerne 12, 80 sqq. 
I}at)be faaet 53cfalmg at efterfabe bercé ^ognc ubenfor ^IsoCben, 
men at be ^er og '^, 749 pUibfeffgt inbfcreé brngcnbe bcm i 
dampen; ^an mener, at bet er umuligt at forffare bctte uben 
»eb at antage en S)iécrcpanté. S^iec. tnii bog forføge berpaa : 
13,684 er Safen iffe om Xroerneé, men om @ro?ferneé 
^efle; ipaa benne ^^ant af ©ræferncé Setr t>are be bcb)te 
SØJcenb og be bebfte |)ejl:e (begge forbi'nbeé tpaa famme SD^aabe 
2, 762 sqq.). 3(tteri'be be &am{e faac, at avToi %e ytai 'kiioi 
Junbe fovflareé om ©rcefernc/ enbflfiønbt be unberh'gt nof fore* 
traf at forffare biéfe Orb om Svoerue. 53é, 749 I)ar |)err 3^» 
felt) meb 3:^orf (fce 5Soff Præfat. Nov. Edit. p. 87) uibfram^ 
ret fom ucegte ; bet omtafcé ^uerfen l)oé (5d)oL etter (Jufltatl)., 
bet mangler i eet |)aanbffrift l)oé ^^ci)ne og jlaaer mange anbre 
etcber, f. (Sr. 3,29; 5,494; 6,103; 12,81; og enbnu 
oftere meb nogen Variation (fee S)amm s. v. allo^iaO, ©-fter 
|)crr %'^ SØtetiing ^urer bet til be SøJobjTgelfcr, fom, naar man 
antager \:jOi\\^ SOtcning om be ^omeriffe 5)igtcé 9?atur, ^oerfen 
trænge til ^orfoar etter '^orf faring; men f)ttié faa er, maa 
l)an tceufe fig Jfiaben fammenfliffet af hitter ©tumper, og bcri 
fan ncppe 9iogen gitte \)am SJJcbbofb. — 14,370 sqq. raabcr 
^ofeibon, ber l)er optrc^ber unber ^afcfjaé'é ^cvfon, be hzf 
trængte ^ræfere X\i at tage be bcbjie og ftcrfte (Sfiofbe, ber 
jtnbeé i Ceiren, at fætte -^iefmcnc paa, tage be fængfle Sanbfcr 
i ^cenberne og berpaa rpffe frem unber {)ané 9CnfcrfcL S)erpaa 
l)ebber Izt, at S)iomebeé, Obi)éfeué og Stgamemnon, ffiønbt 
faarebe, fefo gaac omfring tii ?(tte og ombpttc bercé ^aaben, S8 

faa at m tapper ^anh faaer gobe 53aaben og gmcr be ((ettere 
«l?aabeii ti( eit rfitgere. ^et)iie fanbt i benne ^ortceKtng noget 
Snbwiffct; tl)i t)»or{cbcé funbe be ombt;tte ^aabnene mtbt nnber 
dampen? \)an mcmte berfor, at ©vceferne paa en etter anben 
^'ant »are rpffebe tilbage imob 8fibene, men at Sroerne yare 
hkmc paa bereé ^labé. -.^err % crffærer, at benne ^orffa* 
ring iffe tilfrebéflitter l)am, men at ()an ogfaa er tttbcieHg tif 
at l)enføre bette tii Siiécrepantfcrne. |)er frill:cé man tii at 
tvoif at "^err S» l)ar betragtet gceren om Siécrepantfer fom en 
magifif 9iøg(e^ ber fan aabne 9(bgang til at t)ce»e aUe ^anflfej^ 
ngt)cber. ,^cc, tilbe Ijaoe funbct ftg i, at I)an ^a»bc fatbt 
@tebet et fonnrret etter nl)efbigt 8tt)ffe af S)igtcren, ja fefo en 
interpolation (fom beftcnbt picicr ^ei)ne, naar l}an ittc ettere 
»eeb at l)ic(pe fig, at antaQc en interpolation); men t)er fan 
9^ec. f(et inret ^i?cgreb forbinbe meb Orbet Siécrcpanté. Og 
l)ttab er ber ba at inb^enbe mob ^^epneé ^orftaring ? 2tt nogte 
af (55rceferne ^ai)be trnffet fig tilbage feeé tpbeligt af 1^. 49 sqq. 
og 131 sqq. ; at felo .^eroerne gi»e fig 2ib tii at pufle nnber 
dampen, t)Bortil be f»cere ^aaben »el ogfaa unbcrtiben nobte 
bcm (cfr. 13, 710 sqq.), feeé af 3it'omenené'é 6rcmpc( (13, 
210 sqq.; l)an er ftct iffe omtalt fben 11,510) og jlrar efter 
paa 2)lerioneé (13, 246 sqq.). ^ ^orbigaaenbe »il 9iec. be« 
mcerfe, at |)crr ^. l)ar gientaget -^epneé 9ioter til ^13. 370 
og 381 nben at fce, at benne til ^\ 370 forflarer 53, 381 
ganffe anberlebeé (og bet nrigtigt) enb ftrar efter. 

Sif fierre 53igtigl)eb ere nnægtcligt be Uoyereenéjiemmelfer, 
|)err % ^ar l)entet fra (Sl}ronologien og fra gorfficttigl)eber i 
Socalitcterneé 23eftcmmelfe. Wen bog maa man tcb be fijrfte 
Icegge Wævte til ben (5anbl}eb, ber »cl laber fig beyife af alle 
Stationere ©agnpocfie, at Sagnet iffe fienber Jioget til (S[)rono* 
logie, men at bet, ber for ben gamle ©angeré ^^l)antafie flob 
»eb <Bit)m af l)inanben, ogfaa fcetteé fammcn t S)igtet, nben 
at l^aii gier fig ten ltteiligl)eb ængjicligt at beregne Siben. 
SO^an maa iffe meb (SI)ilian i Itlpéfeé »on 3^^)^cia beregne, 
l)»or gamle -^clene og ^Vnelope bli»e ; tl)t ettere fan man fun 
meb l)am lee oyer bcre^ (S'-lffcreé $^aarligl)eb. (gangerne tcvnfc 59 

flg iicm ffiørtite (f. (Sx. ^eUne Od. 4, 122 og ^citero»3e gicnncm 
I)efe Obpéfeeu) u^cn (it betcenU , at Siben maa \)ax)e taget ^aa 
bent. |)t)ab Socalitcterne angaaer, er bet »et fanbt, at bet ev 
oanflfertgt, ntaaffi.'e nmurigt, af be forfftellige ©teber, l)yor 
©rcvferneé Seiv og ^ainpplabfen i ^iiahm omtafeé, at banne 
fig et faabant S^otalbiltebe bevaf , at man fan forffare etl)yert 
®teb bcrefter. Mm bet er »c( et (EpurgsJmaar, om en gammel 
5)igtev (felt) om ^fiaben »ar af een forfatter, I)»irfet &iec. 
iffe antager) funbe l}at)e noget paalibeligt 23iUebe beraf, ja 
cnbog om l^an befpmrebe fig om at banne fig bet, ifalb bet yar 
mnrigt. 53ariation {)i?rcr, fom ©uflattjioé bemoerfcr (til 3I. 
13,657), til bet (Sfmtnejlte i ^oefTen ; og ba Sliabcn, l)»ilfct 
Øtec. antager met i^err ^., er bi'gtet for at l)creé, iffe for at 
(cefeé, fnnbe bet iffe falbe S)tgteren Ceder Sigterne) inb meb 
^ngj^eligl)eb.at »ogte fig for 9:)iobjTgelfer ; ja S^cc. er ncej^en 
i)ié )()aa, at fcl» i ©r^fenlanbé Momflrenbe Siber, ba gliaben 
biet) læft, falbt bet ingen ©ræfer inb at toenfe )iaa faabanne 
SJJobfigelfer. ^ette oar 3tleranbrinernc fovbel)olbt, fom me\> 
bereé møifommelige ^lib forbpbebe fig i be gamle S)igte. (gfter 
biéfe ^Bemærfninger t)il 3fjcc. betragte nogle Steber f)oé »^err 3^. 
Sil 7,8 angi»er l)an be d^ronologifpe ^anffelig{)eber, ber fnt)tte 
fig tilsagnene om5treitl)ooé, og er berfor tilboietig til, l}i)ié 
bet iffe fan l)enf(jreé til S)iécre^antferne, at antage to af bettc 
^iam, ^i)ab 51ntagelfen af en S)iécrcpanté (mellem 7,8 og 
7,138) fan l}ielpe, inbfeer Øiec. iffe; og til at antage to 
Mmih af famme dla'on , ^»ilfet fra gammel %ib l)av »ceret ben 
fæbyanlige Itboci for bent, ber »ilbe giøre 3Jti)t^erne til |)iftorie, 
er 9?cc. i 5tlminbeligt)eb meget libet tilbeielig. ^an antager 
berfor l)ellere, at 2)igtcrcn flet iffe l)ar tcenft ■!()aa S^ronolo^ 
gien *). — 7,469 mener ^^err 3^. , at man iffe meb i?ié{)eb 
tan afgiore, om hm l)er omtalte Safon er 5frgonanten eller en 
Stnben af famme dUX)n, §lt (Sagnet fnn ()ar tc^nft )paa een *) £)m SSocofcrncé .SccUagetfe t SrocvErtgon fitibcé inteceéfantf S3i'* 
mærfniugcr i SJJitUcré ®cfcf)icf)f, I @. 394; ^rotcgomcna 3U 
ctncr iuté[cn[cf)aft(. 93?»jn^o(, ©. 350 .s<i. 60 

Safcit, er i)i|l^ fee måiUvé @efrf)tcf)t. 1 <B. 301 sqq. — 
2i( at antage to 5(mi)ntorer, €cmier af Crmenoé, fom 
|)err S. mener tit 9, 448 , feer 5?ec. I)etter ingen ©vunb *). — 
9,127 bcmærfer -^err ^. i Stnfcbning af te -^cjle, fom 5(ga* 
mcmnon (ooer 2Ccf)iUeé, og om IpiiU ber figcé, at be l)at)c 
t)nnbet mange ^ampprife, at l)oié |)ciltene ffnlle antageo at 
l}atte »unbet tiéje !}icmme, maatte be nu »fere altfor gamfe 
og nben ^nierbie, og at ber afbrig tafeé 9ioget cm 53tTbbefiør* 
feter i ©rceferneé Ceir ; men forbi .^amptege iffe omtateé, f nnne 
t>a gierne antaget at ttcere ^olbte i be 9 førj^e 5(ar af krigen. 
S)og 'oii 9?ec. iffe engang beni;tte benne 23cmærfning, men tige* 
fremt afttife be ci)ronoIogifTfe ^betragtninger yeb at anfcre tig* 
iienbe (trempler. 5tc{)iUei3'é -^efte i)itte »i iffe omtale, ba be 
ere af gnbbommctig ^^erfomft ; men 9(gamemnoné 2(itt)e 
(23, 295) er celbre enb krigen og bog en gob ^cebbefebcr; 9tei= 
jloré ^efie ere ogfaa gamfe, men bog meb )()aa 53anert C23, 
301 sqq. 310;445; cfr. 8,104); feft) (Snmefoé'é .^cfte, fom 
ere be 6eb(le efter 2(rf)itteé'é, fnnne iffe »cere nnge, naar yi 
beregne bereé ?(tber (2, 763 sqq. ; 23, 288 sqq.). S 2ttminbe# 
ligbeb omtateé iffe i ^Jiaben, tittorfra |)eroerne t)a»e bereé 
-^efte, meb Uubtagcffe af ?(d)itteé'é ^Vbafoé, ber er taget fra 
©etion C16, 152sqq. 467 sqq.), og be |)efte, S;iomcbeé tager 
fra SCencaé (5,263 sqq. 323 sqq.; 8,106 sqq.; 23,291 sqq.).— 
9,354 bcmærfer ^^crr 3./ at ^Ugen (^/>/;;'oV), ber ettere fætteé 
nær »eb ben SftTiffe 'iport, 21,547 sqq. er temmetigt fangt 
berfra. — ^^iec. titilaaer, at \:jan iffe fan inbfec bette, meit 
fnarere af 21, 539 sqq. troer at fee tet SOiobfatte. — 10 init. 
Gfter (5u|1atl)ioé erfftvrebe be &amk, at benne ^l)apfobie 
iJolavaa) »ar forfattet fcerflfift af -^omeroé , men af ^^eift^s 
jltratoé »ar inbrijffet i^Iiaben; og bet fan iffe ncvgteé, at 
man, naar man iffe l)a»be i!n\, iffe fet »itbe fele (SaiMtet, ba 
bene Snb^olb l)»erffn ^taazx i ^orbinbcffe meb bet ^orcgaacnbe 
etter meb \itt efterfefgenbe. -^err 5. ftnber, at "^m fraaer paa *) lit ^crc 3. t\i tcttc ©tcb lægija- Glcon i ^h^lii iftcfcctfor i 
SSocoticii, er en ^ctl; fcc 3(. 2, oOU; ^^i\)\\i til 10/.:66. 61 

et taabeligt ©teb (inepto*) loco) ba bcr itU fitnbe iibfi?vcé fcia 
SOJegct i een 9iat, og ba bet maa fpueé meget unbevngt, at 
IpcvUn 2fgamemiton etter nogen §[nben fatbt paa at feube 
igpeibere, ba be før »ave famlebe i famme 9iat; bcéubeu cm^ 
tafcé ©efaubtfTabet tii §frf)iKeé itfc i benne 53Dg, og abflfilTige 
Si'ng bcrt fpneé taabelige, fom 'oil'oe him rigtige, naar bcr 
ffienfebeé ftcia-e Si'b til 53egii)enf;eberne, ^ec. loii i 5(fminbe* 
fig^eb i'ffe i'nbtienbe SJeget l)erimob ; men naar ^err ^. ftnbcv 
bet unberligt, at man Uh før I)ar tcenft paa at fciibe (gpeibere, 
ia fan bet »iftnof »ære nnbertigt Itgefom faa mange anbre Si'ng 
i ^erben; men ben, ber i)il nnbre ftg oyer, at man iffe flvar 
falber paa tet ^fJigttge, t)i( afbrt'g fnnne mangle Stof ti'f g^ornn* 
bring. — 10,547 ftnber |)evr S. en Itoi^ereenéftcmmeffe mettcm 
bctte <Btcii , l)Oor bet t)cbber , at Dieftor fan fee et -^^ar l}yi'be 
-^cfte^ og 11,1, ^ttor SDiorgenrøben ftaaer op» 9?ec. mener, 
at bet en Sommernat gierne fan »cere Ip^t nof tii at ffi'mte nogfc 
t}t)ibe |)e(ite, førenb SOtovgenrøben bfmer fi)nrtg. S)eénben føfgcr 
11 init. iffe faatebeé i Siben efter het ^oregaaciibe, at bet er 
nøbt)enbigt at t)cnføre SO^orgcnrøben til en Sib, fom føfger efter 
Saltningen af lObe 53og. — 11 init. bemcerfer |)err 3^. , at 
iManbt be Sing, fom hm\e, at ^iiabm ittc oprinbetigt l)ar 
ttceret eet fammenl)(vngenbe ^igt, ogfaa bet l)ører, at i fcengere 
Sfffnit en enfett ^cft faafcbe6 6eft)nge6 fremfor be anbre, at 
biéfe ligefom gfcmmeé; ja at 5(nbrc, ^oié Siattne før iffe 
engang ere nce^nebe, pliibfeh'gt optrcebe og nbføre ftore Sing. 
S)enne 23emcerf ning er nncegtcfigt af 53cegt ; men fan bog iffe *) -^crr 3. ffaocv t ?f[mtnbcltc)I)cb ffanft om fig nicb Srbtt incptus 
uben at bctccnfe, J^norUbct ©ftetbéotb ocic i en »ibenjTabclt!) 
llnbcrføgclfe (fcc f. ©r. ^ané Obscrvationcs (g. 112, f)t)ot man 
{ 9?otcn »it ftnbc en iTiøn ©omling af llqncméorb). — |)t>or bet 
imtblcitib f)ac giort SRcc. mcft onbt at [i'c bet, cv 12,400, l)vot 
admodum inepte brugi'é om 3Botf, forbi fjan i)av fat et .Solon 
ijtcbetfor et ^oninia. ^et}neé3nterpunction, fom ^evvS. fetfler, 
CC vnftnof rigtigere ; men f^tflc ■^rb fTude man tffe tnugc om 
SBolf, ifær naar man iffe I)ar unberføgt, om bette ©tebé 3«« 
tcvpunction jtrtber mob bc ©cunbfojtninger, SSSolf eUevé fofger. 62 

afgtøre <Sagcn. Sigtereii fuube, mav I)aué Sift)f?rere ffiifbe 
»cere tflanl) tif at fufge l)am, iffe (et gi'ørc 5(nbet enb l)oIbe 
bcrcé 9pmoerffom{)eb l)en»cnbt paa ccn ^ottebftgiir, og naar 
ban flfitfbe gt»e ftt 2)tgt 5(fyerh'ng, maattc bcime »erfe af. 
S)eéuben bHoe ^eltene af ferfie ^ang cftevl)aanben faavcbe og 
maae tvætte ftg ub af dampen ; altjaa maae be af anbeit 
Stang mvbe i gcrgvnnbcn (at 5(c{)ceerne cftev bcixé S^apfjcvbcb 
fnnne bcfes i ^laéfer, fcc »i 12,269 sqq.). — 11/ 5 sqq. he^ 
mcerfcv .^^err ^., at 3(iaé'é 8fi6e paa bctte Stcb fvimt 8,224 
og 10,113 figfé at »ære paa ben yberfte tsenftre g-fef af Sei'vcn, 
men paa anbre Stebcr, ifcvr 13,308, ft)ncé at fættcé i ?}Zibten. 
5tcc. bar atterebe owcnfor omtalt *XsanffeIig{)cben t)cb at banne 
jTg et Sotalbilicbe af ©ro^ferneé Seir;. men bet er »((I, at man 
itte uben a)tiéforiiaaelfe tan flutte 9?oget fra 13,308 sqq.; i 
alt ^atb maatte 13,679 forbinbcé bermcb, fem --^evr^. ogfaa 
^ar giovt t fine Observatt. p. 101. ^rembefcé l)ar ^erv ^» 
itte ragt mæxte ttf, at I)ané 9?ote tii 11,^ fommer i Strib 
mcb ^^ei)neé af l)am fc[o optagne Stnmærfningcr til 12,118 og 
13,675; bog tør ^cc, af benne discrepantia iffe fUittc, at 
.^err^.'é ?ioter crc af forff icllige forfattere. — 12 init. mener 
-^err 3^. , at bet iffe er ffart , t)i)orfor ©rceferncé '^efcejlninger 
fnnbe miél)age be ®uber, ber l)otbt mcb bcm, ba be nnbcr bereé 
ntvrttcvrenbe ^rigéh;! fe neppe fnnbe nnbocere bcm ; og at tet 
er nnberligt, at $(polton cg ^ofeibon forene fig om at cbcfcegge 
bcm, ba be i krigen ftaae paa forff icUigc ^:]^artier; famt at ber 
omtafcé flere Strømme, fom elleré intetftcbé forefomme, ^ttor* 
for ^i3cftvflningerne miél)age ©nberne , er fagt 7, 449 sq. og 
figeé 12,6 Cbette »l^eré bør mcb ^epne og Spiipner interpnn? 
gereé faafebeé, at Crbene ovds -d^eoigi 86aav ylenug karofi^ag 
betragteé fom cit ^arcntl)cé); om ogfaa JØZnren Par nøbt)enbig, 
fnnbe ©nberne l}ai3e ©rnnb til at pcerc miéfornøicbe meb, at 
ben »ar opført uben Ofringer tii bem ; l)yorfor ?(potton og -^o* 
feibon forene jTg i benne Sag, føfger af 7,452 sq. ; be frt)g- 
tebe, at bereé egen 33innr ffulbc him gfcmt, mcbcné ^JriTfer* 
neé blep flaacnbe. Ut ber nc^Pncé flere Strømme, fom Pi elleré 
iffe fieube , fan t intet Silfcelbe gobtgiøre nogen S^iécrepanté. 63 

(?n anbeii Sag er bet, at 7,443 — 464 (fce bertil |)err SO ti'f* 
Ii'gcmcl) 12,1—33 maafTFee fuitite antagcé for iiitcvpolercbe; 
iiicii (Strib imellem biéfe gteber er bcv i'We. S»crtimob er 9?ec. 
iicvileit oycv6ci)ii|l: om, at be begge ere af (amme forfatter. — 
13,115 forflareé lette|^ faalebeé, at ^pofeibon i ^afct)aé'é ^Vr* 
fon raaber tt'l at forfone 3(dE)itleé og giyer ©rcefernc ^aab om, 
at ^orfom'ngen fan It)ffeé. |)err ^. mener, at tet er iiri'me* 
It'gt, at Siogeii mcii Sillib til et gobt Ubfalb fan opmuntre ber* 
tilf ha be fornem jle af ©rcefcrne netop i bm foregaaenbe ^jat 
forgieueé l)aDbe forfegt bet. |)erti( fan bemcerfeé, at bet iffe 
er nøbttenbi'gt, at. alle ©rceferne ere »ibenbe om bet forgieiieé 
fenbte (Scfanbtflfab til 3(cl)ille6, fom netop er aftalt t et l)cmme5 
ligt mitte (9,70. 89) ; hcénten plei'e s)?iennefPene i 9?cben at 
gribe efter et |)almRraa, og ^ofeibonéOrb ere iffe nffiffebe til at 
gt»e ©rtvferne Syaah. — 14, 1 5emærfer ^evv ^., at Elt bet, 
ber forttvlleé fra 11,646 til (Slutningen af 13be ?Sog, er fam^ 
mentrcengt tH en altfor fort %io, Mt ber paéferer SØJeget t fort 
S^ib, er \anht nof ; om for SJZeget, er iffe let at afgiere, i>a 
man maa betcenfe, at digteren maa fortcelte SJZeget efter l^iiif 
anben, fom i ©ierningm pa^fcrebe famtibigt, og at mange 
Sing ffee l)urtigere enb be fortc?tteé *). (^ovtfcettcé). 

e^krtftfi*/ ttiiki»mne i Jlitmtar. 

(©lutntnfl, fcc 9?t. 2). 
©uflflféfon, C6crfl, ben trcttenbe 'DDiarté, eller bc vtgticilte ^11? 

brngelfcr unbcr Svcvolurioncn i '^arct 1809, ovcrfnt af (£% €. 

gjlcni-at^ ; 32 ^. ^Pf)iltpfen. 
^olni, 3. £ic., om ^rÆflcrncé Jpuusbcføg, mebbeelt r>eb en Q3iv 

lloral ; Sonfcrcnté ben 18bc 37o\). 1834. 40 e.; 20 ^» 

©itlcwfcn. 
j^oljl, SB., S^orgfogbené ©atter, originalt ®rama i 2 ^Ccter. 

48 f. ©cl)ubot()c. 
Ingemann, 23. ©., Q2»rinbé Otto af Sanmarf og ^ané <^amtib^ 

l)t|toiiff Svoman ; 2 ©eic. 8vo. ; 4 9vbb. 72 |3. ecibdin* 
^iebcn^avné 23civMfer for klaret 1835. 12mo. ; 2 9i6b. ^^iefcn. 

*) 9?aar ^ccc 3. ftgcc, at 9?cftor »ar [aarct, er bet en jSi^^i<^' 
tagclfc; SJJarfjaon er faavet, fec 11,511 sqq. 64 

j^ongcSvubcn, ^ifroiijT Svoman fva bet futtenbe 5farf)unbrcbeé T>rfte 

^alvbecl. 2 Sele; 8vo. ; 2 9t6b. 56 g. ®torc S3i-mib; 

jlvccbe 3?r. 55. 
^ritif af jpccr .^ammcrraab &. 5Dcid)eIfené 'PviléfPrift om be 

©vunbfo'tningev, ^vcieftcu 2)anmaifé ijcjteawl bør Icbeé og 

ficnimcé. 16 ^. (Sd)ulfe. 
^i-ltiffc (fpifller til 2Bilf)clm 3a6erné forfattet; fva benne S^ogé 

Sicccnfent i "i)3irtanebé)Ti-ift for Sittcvatuc" 37f. 1 ; meb en 

'5;tllTi-tft af j^unbcn .^Scvganja. 8oo. ; 24 ^. Svcl^cl. 
*Plan foi- ben fongl. milttaire ijøifPolc, bcgi;nbt ben Ifre 3^ov. 

1830, efrcr allerhøtcfre appveberet^nteviméplan af22bc5liig. 

1830. 4to. ; 72 ^. 9icifecl. 
Dvegnffab over 37attonalbanfcné ^^^f^gf^*-' "^9 Ubgiftev for 93anf; 

aai-ct fi-a Iftc 7li!g. 1833 til 31tc 3ult 1834, tilltgcnicb veb; 

fjjict Sovf låring, fem vifer Sbanfcné øtarué til bcmelbte 31te 

3uli. Solio ; 40 p. ;$)rter9abc 3h-. 72. 
øpaabog, allcrni;cftc , efter en albcleé npe Opfinbclfer uben at 

bruge ^aart. 12 ^. Ulfclbéplabé S^r. 112. 
etocfpet^, S. 5J3., ^iUa-g til ^llmanafcn for 1835. LV 7Uf; 

9 ^. ^nifralgabe 97r. 60 d- 241. 
(2tr£im, S^r. £., 9>t5eIf;iftor(e for .Q^egijnbere. 3bie Oplag; 28^. 

€;elbin. 
5f)ercmin, §., '5;tberne unber S^rifti ©tyrelfe^ 3fii)taaréprctbifcn. 

16 ^. Sitlcatfcn, 
^^orfrcinfon, - 3?. "Slmrmanb, !Jfff)anbling meb 'tabeller om 3^' 

lanbé ^olfcmcngbe cg ocfonomilTc ^ilftanb i ben fenere %ii>. 

48 ^. 33vummcr. 
•^ibéfFvift for Sanboefoncmte, ubgtoct af 3. (£. j^alb ; 3 .03. 3 S$* 

meb 1 bobber. 8vo. ; 64^. Srf)ubot^e. 
•5,(1 3li)tte og ^ibéforbviv, eller bm morfomme ^nuuébaafe, 

104 ø. 4to. ; 16 ^. 93ecfcn. 
Ulball, 5r. li. Dr. med., Jjaanbbog i ben gielbenbe civile 93iebi; 

cinaUSovgivning for 5)anmarf. VIII + 164 ®. ft. 8po. ; 

1 'Sxbb. 24 f,. (^ylbenbal. 
SSanbring fra ^iøbcnf)aim til (^^tler^b, @ibefti;ffc til jpenrif 

jper^'é 9\ei[e op ab ^Ipenninerne, forfattet af ingen iDigter,. 

Sfffcrne af SRytaarégavc fra banffc ©igtere ^elliget. 8vo. ; 

12 ^. Svet^cl. 
sBeivifcr i bet fongl. ^ficater her t (Staben. 32 lp. J^oié. 
de SBette, SS. 5)i. 2. br., So-rcbog i ben c^rifrclige (^abelffre og 

fammeé ^;»iftorie; ovcrfat af i>rof. (Sd)ailing. (gib|le 2l'fbe; 

Itng ; 33ogcn folier f)eftet 1 '^Xbb. 56 ]3. Sici^el. Utgtcct 03 forlagt af Qdtiir. oci^cIiu, UnioeififctéjSSogtc^Hcr, 
cg 3. 2?cicl)m«nn, (5icr af ben ©i^tbcnbal)!*; JBogfjanfcliiig. for 1833. Ni 5. ^ot\iniei, ifetgc ^ongl. otrccnaobtflfl Siaabctfc, tiicb SScccpofitenic 
i 2)anmarf 09 ^crrugbemmcrnc. Homeri Ilias. Ex recensione F. A. IVolpi edidit 
notisqiie in usum scholarum instruxit ChrisUanus 
Frederieus Ingerslev. 

(Sottfættclfc, \it SRr. 4). 

^ ^orbi'itbeffe nteb Itnberføgelfen om Xto»ereeité(lcmmeIfer j!aae 
ogfaa 53emcierfmnger om Sfncj , ber fuit eengang eUer faa 
dJange omtateé; faalebeé omtafcé ©fanger fun 13,600 og 
716; $Drer fom ^ampi)ad6en tm 13,612 og 15,711. -^eraf 
ter 9?ec. iffe flutte 2(nt)et, enb at ;biéfe 5Saa6en iffe »are fceb* 
»anlige, ^»orttef bet iffe er urimeligt, at SOJcengben Cyn^^vg') 
ijax brugt (2ft)nger, men at be iffe omtaleé af famme ©runb, 
l)»orfor »i jTelbeut ^ure Øioget om SOf^ængbené 23ebrifter (be ^ct 
merijTe J^igte ere artflofrattjTe). %il 7, 8 bemcerf er |)err 3^., 
ot bette 8teb og 53. 138 ere be eneflte i be |)omerif!fe S)igte, 
l^i)or ber fcempeé meb en ^øUe; bette er iffe engang faa, ba 
ber fun fortceUeé, at 3?fene|^I)ioé'é ^aber ^ai)be 2:if navnet 
^øHebæreren; men l^ioer f en l)an feb etter l)ané ^ette f ore* 
Jommer i ^amipen. 

^orreflen ^ar tet unbret S^ec, at |)ert3f., fom ettere me\i 
flørfle ^Hb opfcger S)iécrepantfer, to ©teber, ^»or 5tnbre ^ai)e 
funbet bcm, bil bitogge t>m, %ii 8,113 ftger l)an, at ^å)oU 
bemærfer, at 23,310 omtafeé Slejloré |)in g f ter, men ^er 

(5) 66 

^aité |)op^cr; men at famme Scfjor. nteb SiJette tifføi'er, at 
5)igteren iflæng ^teier at fige fnart -^ingjlcr fnart popper. 
S;ette ftger <Bd)o\, egentlig itte ; beelé anfører Ijan ogfaa bet 
jneget tåbeligere (Steb fer -^ingflerne 23,409, bcclé enbcr l)ait 
ftn Sale faafcbeé : åSiaqjOQæg ovv laTiovg y.ac '&i]}.vy.a)g y.ai 

aQOEvixag q:7joiv. i^an flutter alt^aa bette af be anferte Stcber. 
^er er en »irfeltg Siécrepanté, men af (Iben 53ett;bent)eb, ifcer 
ba ^'amplegenc »eb ^^atroftoé'é 53egrai)clfe i 23be -^og meb 
gob ©runb funne antageé for et f^regent S^i'gt. — 13, 365 
falbeé ^aéfanbra ben ffiønnefte af ^riamoé'é 2^ettre, men 
3, 124 og 6, 252 l)ar € a o b i f e bette Si(na»n. |)ci)ne meb <Bd)Cf 
lierne fanbt en Ivmg. -J)err % bemærfcr, at ^aatamu Sing 
albeleé iffe bur urgereé l)oé en 5)igter, og beri tjav Ijan »ijtnolE 
SRct; men benne gttring fpneé fun at »ære tibet confeq»ent 
af l)am. 

Romben be 53e»ifer for ftn SOZening om be ^omeriffe ^i^^ 
teé Cprinbelfe , |)err S« f^^gte at finbe i Uo»crcené(temmelfer i 
be fortalte Sing , fugte \)an at ftnbe anbre i Sproget. ®enne 
53e(trcebelfe liar bragt l)am til flittigt at benptte 2)ammé Seri* 
fon, og bette (gtubium l)ar frembragt mange meget gobc og 
nyttige llb»iflingcr af abjTiltige Drbé 53eti)bninger og Sonftrnc* 
tioner, ^»^i^^fitib l)ar ^err ^.'^ o»enfor anførte |)enftgt 
bejjceget \)am til at betegne mange Orb fom fun een gang 
forefommenbe (be faafalbte air«^ eiQTjiilva), 5tt bet oeb 
nogle €eiligl)eber er intereéfant og oigtigt at »ibc, at et Orb 
eller en 53eti)bning itU oftere forefommer, er »i|l: nof , og 3*iec, 
billiger berfor paa abffillige Steber |)err ^.'é 53emcerfninger^ 
f. (Sx. 7,475; 8,37. 99. 166; men »eb mange Drb og former 
er bet albeleé ligegplbigt, ifær for Sfolcbifciple, l)»or ofte be 
forefomme i be ^omeriffe S)igte, og l)»oroel bet er ftelbent, at 
et Drb blot af ten ©runb anfcreé af |)err % for at betegneé 
)(!aa ben SOJaabe (f. 6r. 8,408; 9,126, ^»or ber opregneé 
cnbeel; 9,443), er 3?ec. bog o»erbe»ii|^ om, at mange 92oter 
om fimpie Orbé ^ett)bning iffe »are fTre»ne, l^»ié be iffe »are 
a^a^ EiQtifiiva: fee f. @r. 7,332. 384; 8,97; 9,180. ~ 
^pab nu biéfc Orb angaaer , mener ^ec. , at ber i Sllminbe«: 67 

Kg^eb fun er meget fi'bet at gføre »eb bem ; tiji bet fait ofte fittt 
anfeeé for et Siffcetbe, at et Orb i et gioet 3lnta( 53eré fore* 
fommer, mé« itU ettere ; i l)»er 23og af be |)omeriffe S)tgtc 
ftnbeé uben St)io( faabanite Drb (om be 8 35øger af Sliabett 
fra 7 — 14 fan SRec. forfiffre bet meb 53té^eb, om be anbre ^ar 
f)an ^runb tiT at troe M ; cfr. ^err 3^.'é Observatt. p. 92 
not.)r og bog fuitne i){ »cere albeteé ooer6et)ijle om, at ten 
Snbbeh'ng i 24 23øger, 2W(l:arrf)oé ^ar gfaet Sh'aben, i faarc 
mange S^iffcelbe iffe ^ar 9ioget at beftitte meb be enfelte ©angeé 
oprinbelige ^effafen^eb; ia 5?ec. tDt»(er iffe Tpaa, at naav 
man af et etter anbet npere 5)tgt af ftørre Omfang ^ai^be faa<» 
banne Orbfortegnel'fer, fom »i ^aoe af be -^omerijTe Sigte, 
»ifbe man jiiibe Ii'gefaa mange ©nfeft^eber. (Sfutbe het »cere 
5(nbet enb et S^iTfcefbe, at Drbet ddxtvXog iffe ftnbeé i be ^o* 
merijfe Sigte, ber bog ^atte éoSo^ajcrt^Zoff'? etter at uQa^og 
fun ftnbeé eengang (Sf, 10, 375) , mebené uQa^m ofte fore^ 
fommer? %sfx^ i>a funne biéfe aita^ etgijfiÉva faae nogen ^Se«« 
tt)bntng, naar enfelte ftørre etter minbre 5(ffnit af be |)omeriffc 
Sigte inbbt)rbeé fammcnfigneé meb t)inanben, og ber ha ftnbeé 
faa mange @ienbomme(igl)eber af ben 5frt, at be iffe fnnne anta« 
geé for at bære oprunbne fra famme forfatter ; fom Iøére»ne 
(Stumper ere be i S^iegten bet^bningéfefe. |)err % fi)neé ogfaa 
at t)atte inbfeet bette ; i bet SJlinbjle I)ar \^an i be jtbfte 58i?ger 
fangt ^pppigere unbfabt at notere flige Orb enb i be førfle. 
Serfom Sl^lec. iffe feiTer i ftn S'iegning, bar ^err 5. t 13be 33og 
fun »eb 8 Drb bemcerf et , at be ere a<jia^ eiQTjfiiiva ; »eb 10 
anbre af famme @tagé, fom \)an af anbre ©runbe ^ar omtatt, 
l^ar \)an iffe angivet tet; og 23 faabanne Orb, fom Stec, ber 
juffc iffe egentligt ^ar gaaet ^5aa ^agt efter tern, I)ar noteret 
ftg fom be, ber efter Samme Cerifon fun finbeé eengang, om* 
tater l^an ffet iffe. Slec. babler tette juj^ iffe i og for ftg fcf», 
men mener fun , at ^err % »eb unbertiben at gicre faabanne 
StngiiJelfer uben at anføre be ©runbfcetninger, I)an ^ar fulgt, 
^ar gieet fine Ccefere ©runb til at troe, at bet er ffeet o»eraIt. 
SKere Sabel fortiener bet, at |)err ^.'é 5(ngit)etfer iffe attib ere 
paalibelige; Ølec. t)ar iffe brugt anbre ^ifber enb ^err 3;., 

(5*) 68 

ncntlig S)amm og ^aéfott), cg fan aHevefce teraf oocr6c»ifc 
\)am om abfffUi'ge gcif, og flere 'oiibc \:jatt maafTee ba»e funbet, 
fcerfom han ljax>ie ha'ct ^dli^l^et til at beni)tte <Seberé Index 
Tocabulorum in omnia Homeri poemata; tbt S)amm er 
iffe atbeleé fufbftcenbig. — 11, 431 : iTzdxec'&di præter h. I. 
nusquam casiini^regit. S)et fcibinbcé meb Xativ 16,829 
ijiQoaavduv fit)rer Siccufatit) fom 21,409); 21,121; lime« 
ligoiié ogfaa 14,478. ■ — 12,285: <uoog:zlui^ov h. uno 1. 
exstat. S)ctte er bogftaoeltgt fanbt; mm Od. 11,583 ftaacr: 
»} 5« 'jtQoat'TiXa^E y£vei(p og Od. 9, 285: axgrj cxoogaeluGus, 
^»ilfe former »el '^UQcn tiii jTille fra TCQog'^/.d^oi: Sfiilbe 
man tage -^enfpn tit b»er enfelt ^ovm af et *i>crbum eller 
SJomcn, t)ilbe 9?celfen )f;aa (hu^ siQi^^tm funne forcgeé i en 
iienbelig ©rab. — 12,385: aQvivr/jQ sæpius non exstat. 
5)et jlaaer ogfaa 3I. 16, 742 og Od. 12^ 413 *). — 13, 51 : 
h. iino 1. futurum i^a notione prohibendi eet. dicitur. 
S)et flaaer ogfaa ^l« 20, 27. — 14, 129 : lyaiiB&a, abstinea- 
mus: Sic sæpe cyto, a/Jo-O^e, ayJiota&ai'. ubique autem 
alias^ quantum scio, absolute dicitur, h. uno 1. genitivus 
adiicitur. 30?en '^i. 2,97: åmiig oyoiaxo. 3,84: eoyovro 
fidx^js- 9,655 og 13,747: nåyrig GyjiaecOai. 13,630: cyrj- 
G£G&E "AQiiog. 17, 503 : fitveog cyjiOEG&ai. Od. 4, 422 : 
cyto&ai §irig. 24,57: toyovto qjo^ov. ^3ii ^evv % inbjTrcenfe 
fin ternær fning til ^rcefeué altene, foref emmer bet yel albrig 
abfolnt, fibenbet efter 2) amme ^ibneébprb fun bette ene <2teb 
forefommer i ben 53ett)bning. ^ en anben ^ett)bning (laaer 
t^erai mch &enitii) 9, 102. 

Øiec. tiil bertil fnt)tre nogle 53emcerfninger af beflcegtct 
9?atur, fficnbt be iffe angaae air«^ tiQViuiva. 7,24: nenuæg 
aut infinitivo iungitur aut absolute ponitur. ^et forbinbeé 
ogfaa meb ©enitit): SI. 5,732; 13, 197; 17, 181; 20,256 
Cbog fan bette Steb conj^rnereé anberlebeé). — 8, 164 : ^er *) ^»otfra ^etr 3. c«b faa bcftcmt meb ^e^nc, at iigvtvT*is ^^^c 
bctwbcc en 2)r»ffcr, inbfeer 9?ec. iiU; nun bet ec muligt, ot 
benne SSctnbntng ^eRec <ffe meb ©tfferf'cb fan beptfeé. 69 

funbe »(?re tilfeict xaXmk daifimv Od. 19,201 ; xaxdg daifxeof 
Od. 24,149. — 8,405 : ^åqiixsiv semper alias apud Horne- 
rum de homine inanibus rem prehendente dicitur, hoc uno 
loco de fulmine vulneribus corpus quasi corripiente. SØIeit 
%L 14,228 (cfr. 21,564 og 22,201): ov8s x^ova fidQ^ze 
-jzodouv: 23,62 (cfr. 24,679): rov v^vog efiuQiite. — 8,510 
funbe tiTføicé atte be ©teber, ^»ov 8ia vvxtu fovcfommer t Dt'øé^ 
feen: 9,143.404; 12,284; 15,8.50; 19,66. — 11,64: 
6zs finbeé ogfaa S^« 18/ S99. — 11,454: afiTjari^s brugeé 
ogfaa om ^unbe gf. 22,67. — 12,46 : dyTjvoQia h. 1. de 
leone dicitur, quemadmodum dy7Jv(0Q apud Pindar. 01. 9,35 
de equo : alias utrumque de hominibus tantum. %^^ 
ttaaer %t 12,300 og 24,42 ^vfiog dyTjvcoQ om en €øi)e ; frem? 
bcleé ^oé ^inbaroé åydvoQi ina&co il^yth. 3,97) ^ dydvoQK 
iilovtov (Pyth. 10,27), dydvoqa hohtiov (Isthm. 1,60). %{t 
bette flaaer l^oé S)amm; ^oab mener ba |)err. % rnzti ftit 
55emcerf m'ng ? — 12,280: '/.rjlajiog, /Ssl?/ Æ alias dicun- 
tur fulmina, h. 1. nix et grando. J^erfom S)amm itfc be* 
brager , foref ommer ^éXt] /li6g flet ith i be ^omeriffe S)igte, 
og niqlaJ. fun bette ene @teb. — 13,225: Verbum dvadva 
duplicem håbet significationem eet. ^er bør ^<X<XZ dvadvo- 
fiai; t^\. c. ^aacv dvdvarai, ^f. 1, 496 og Od. 5,337 «f£- 
dvaazo, Sr. 1,359 og Od. 5,322 dndv, ^L 7,217 dvadvvai. 
Od. 9,377 dvadvri. 2(t Aor. 2 af 8vco t)ar intranfitit) Sett)b? 
ning, er befienbt. — Cigefebeé ffutbe 13,381 »oerc bij^tngaeret 
mettem activ. avvi7jfii, og med. Gvviejiai , ber foruben bette ©teb 
fun forekommer Od. 4,76, mm i en anben 23ett)bnmg. — 
13,424 : X^yæ tantum h. 1. et 21,305 sensu transitivo dicitur. 
SKen Od. 22,63 : ovdé nev ag hl x«i?c? «V'^? X^^aifii (povoio. — 
13,426: dov^TJGai, nude dictum, h. uno 1. mori slgnificat: 
aliud enim est '^U 23,679, ubi ig tdcpov adiicitur. S)er tan 
itte »cere ^tM om, at i 23,679 ^ører ig tdqiov t\{ rik&s, tf fe 
til fieSovjioTo?. •— 14,53. — @t gobt ^arattelilcb er Od. 8,384. 
Øiec. ^ar ooenfor gjort ^nbaenbinger mob faa mange af 
^err g.'é ^emcerfninger om ttobereenéftemmelfer, at f)an anfeer 
bet for nøbbenbigt at tilføte, at bcr giyeé aubre, fom t)fltt 70 

anfcer for uomt»ij?eIige. @aalebeé hcmævUv |)crr 5« til 11 
init., at S^onen i be 10 førfie ^Søger er mere fimpel og naturlig, 
meit at be følgenbe ^Bøger, ifær 11—18, ere langt mere poetijT 
ubfmpffcbe; ftgerebeé tit 13,204, at i be førfie 10 53øger 
8eier{)errerne »el glcebe fig oyerbcreé (Seire, men albrig l)aane 
bc Otterounbne, t)»ilfet ofte ffeer i be fibfle, ligefom ber ogfaa 
i biéfe ^cger offer ftg flørre Stræben efter at »ariere S^øbémaa^« 
berne; frembefeé til 11, 425, at Sproget i be fibfte 33øger 
ifcer i 53ef!rioeIfer af ^^aaben, ^amp og ©aar ^ar mange <Bævf 
egent)cber. ^ "gorbinbclfe t)ermeb ftaae flere ^gemcerfninger, 
ber »et iff e aKe ere t}cet)ebe ooer enl)t)er ^nboenbing , men bog 
i bet 53æfentnge ere grunbebe, f. (Sr. 8,108; 9,18; 11,47. 
593.596; 12,162; 13,108.292.443, 5)et m'gtige ©teb 
13,658 coU. 5,576 er iffe tirflrceffeligt ubt)cet)et. 

(5octfæmg). Sil ©jenfoar paa ^erc ^aj!or ^napé til mig ftilebe 
Semærfningec i 9li:. 20 i focr. %axQ, af bette 25lab. 

tHaav |)err ^a|tor ^nap pttrerC^ag. 311 mibt )(iaa ^iten), 
at bet, l)Dié »i enbnu le»ebe i l)iin frioole 2ib, for en 3)ienneflFe# 
alber eller noget længere ftben, nof »ilDe "labe ffg forfware" for* 
nemmeligen at tii^c t)en tit be af mig anpriifle gamle Opbpggel* 
feéjTrioter, og fl:cerft at minbe om bem, men iffe nu, faa maa 
jeg foare: 9tei! omttenbt! 5)a oilbe bet l)a»e »æret fom en 
fRe\t i Ørfen, i ben ^ett)bning, man pleier at forbinbe meb bette 
ttbtrt)f , og ffulbe neppe ^a»e funnet »ir fe ft)nberligen i 2igl)eb 
meb ben ^e^ i ^rfen, ber gif uh fra ^o^anneé Støberen. 
92 u berimob, ha ©anbfen for t)iin grunbigere S^riflenbom er 
»enbt tilbage, og man ^ar faact Smag igjen for \:)iin gamle 
^jærne, og tillige Sact og ©reb nof, til at funne ffille be« 
itæringérige ^jcerne fra Sfallen, nu er bet netop Siben, i 
benne Sp^cere at gjøre, ^»ab ber i en anben <2pt)cere ffeebe, ba 
man til 58ebjl:e for en tilbageoenbenbc poetiff 2tanbéubt)ibelfe lob 
ben for«tbebe ©l)afefpeare fiaae op i ai ^m ^raft. gorrefleii 71 

maa jeg tUflaae, at jeg ^er (Irar, Hgef om flere ©teber, ftar 
»anffefigt ineb at foare gorf. ; tbi mcbeué Ijaix fpneé i »iéfe 
^oyebpuncter at flttte ftg imob mig, fcegger Ijait bog i fin %ak 
faa 3}ieget netop af S)et, man tvoer, ^an »il tate imob, at jeg 
mtdiQ tjav onbt »eb at faae 3)et, jeg l)ar at foare )(iaaf tit at 
jlaae fa|l for mit ^le. geg inb^roenfer mig berfor til at hcf 
mærfe, at jeg orf neppe fan anfceé for at l)aoe tilpbefat tm 
tilbcrlige »acrfomme £)m^n for bet ©atonfige og ©obe, »eb at 
anprife be gamle ^falmer, naar jeg, nagtet jeg er gaaet ^ror^ 
foné Sroené rave ^fenobie t)ee(t igiennem, for at ftnbe ub, 
t)»ab jeg 'ciite cnfTe «b{)ce»et, bog tun I)ar anbefalet et fori« 
l)olbéi)iié if fe meget flovt Untal af benne (love SØJcengbe af ^fat# 
mer (maaffee neppe • etter | af bem), og enbba {)eraf fun ^ar 
beflemt anpviijl: en »ié S)eel, og blot anbefalet be dtjrige til 
Opmcerffomt)eb og 23eni)ttelfe, famt beénben i be anførte ^rø;» 
»er faa l)9ppigen t)ar, becté efter en npere llbgioer optaget, beeB 
felt) foretaget ©maarettetfer, fom noffom maatte »ife, at jeg 
cnffebe ^^faImevne nnbevfajlebe en nøiagtig 9ienfe(fe i Xtbtvt)ffet. 
— "|)æoe bet ©amfe tid meget nb paa bet 3f?t)ereé 53efon:ning" 
fan man »ijl: ei anflage m i g for at gjøre ; tt)t t)ttor »it man 
»ife mig iim ^falmebigter i »or Sib, meb ben (Sangeraanb, 
ben JS)i)bbe af (Srfjenbelfe og grunbig d)ri|Mig ^egeifltving, tm 
aanbelige ^t)tbc og ^orfarenl)eb, fom taler i mange af ^rors« 
foné og i mange af l)am o»erfatte ^fafmer? (Snbog mange« 
bfanbt bem, jeg ei I^ar opjliUet fom bem, jeg »ilbe l)ce»e nb, 
»ibner om et os magna sonaturum , man ei faa let fifat ftnbe i 
»or %ih. Dg "fafle 53rag paa bet ^ftpe" fan jeg »el enbnu 
minbre anftageé for, jeg, fom førfl og ncermejit netop f^ar flfre»et 
min \)ek 5(nmce(belfe, for at anbefale en af »ore npefle og ogfaa 
ganffe i »or %ibé (Sprog afattebe ^fatmefamtinger, nemfig 
|)err ^a|lor Simmé, forbi bet »ar forefommct mig, at Unixe 
»i(be, om enb ei fafle 53rag paa ben, bog ei ret erfjenbe bene 
sgorrb. — Si^ttrigt, naar man feer til, ^»ab ^orf* anfører, 
ibet \^an gaaer tit at »ilte "nnberføge s8e|Taffenl)ebett af ®et og 
5(nbet af bet", fom jeg "bet)ager at uh^æ^e'^ faa feer man, 
at tm ftrar foran nff»nebe §ri)gt for ^eforbringen af et -^ang 72 

til ultra*!pietijlt|T Ortl)oborie reent er gfemt, og ber bliocr nu 
fint Xak om en tre tit ftre Sinier , font "øiiuitiené Bmaci 05 
ceft^etifTe Sanbé fra formene Stbe ffal ncbfægge ^roteil imcb". 
Scg ntaa til\1aae, at jeg af ~^roemtéferne ^oé »or ^orf. batibe 
oentct at t)cre gaitffe aitbre Xtng paaaufeé. 3c»rigt ftaaer het, 
mener jeg, ti)bettgt noE l)oé mig, at bet i ^falmen "'l?ort ^oré 
g jer fure 3}ciner, naar bet oé fenbeé til" iUe er bie fe 53cgt)nbel!s 
feslinier, men ganffe anbre \^inier mibt i ben, l)»orom jeg figer, 
at ^^er{igt)eben af bent føler 'oi\i ©n^oer. ^e to anbre linier, 
^orf. omtaler: "Dg naar t)or 2ro »il raabe, Maa Sefné 
fige: ^a'" f^ft'^/ mener Sorf., t>e( meget itai»e. S)en t)ere 
^^fatme er ^aa flere @teber nai» ; men bet er af t)iirt 9iat»etet, 
fem er @ulb »cerb ; og jeg tifilaaer, at, I)»o ber tcefer ben l)etc 
^^fatme, og nu er faa ncifom, at gi»e <3h'p paa ben for et 
3)ar Crbé 8fi)(b, er rigtignof neifommere, enb jeg. 'itttte 
Sfagé ^pfalmer maae m enbeligen, blanbt anbre, cnffc 
optagne i »or nt)e^iafmebog. ^i maae ber»eb ei l)e((cr glemme, 
at ^^falmerne ei famteé ailene tii 53rng »eb (53nbétjeneften, men 
og for at tjene ti( Cp6t)ggetfe og aanbefig Siecreation i 
(Genrum. 

-f)»ab -fanget til ^ietifterie angaaer, — jeg »eeb ei, 
^»orlebeé bet ]iaacv ftg t)ermeb, men l)oIber mig blot til, ^»ab 
^orf. |Tger mig , at Sibené Segn labe et faabant bcfrt)gte — 
faa mener jeg, at ben bebjie SJtaabc, l)Oorpaa man tan gi»e 
iiH en '^enbing, og inbgpbe tet en Xxi'ot, t)ert til noget ^ppcr«; 
ligt, netop er ben, at ^olbe Sjcelene bet l)erlige ^illebe for 
^ie, font træber 0^ imcbe nb af t)ine beb(le af 53rorfoné 
^falmer, famt nb af faabanne @fri»ter, fom 5trnbté toa^xc^ 
6l)ri|lent^nm (ber ff jønt celbre , enb ^ietiémené Sage, bog i 
bim S)age blc» braget frem paaS^ii;), ^fitfené l^ellige Cp* 
mnntringer, famt Stbffiltigt af ^ranfe og Spener 0. fl., 
fom i fin Sib er ble»en o»erfat tii Cpbpggelfe for menige 
61)riilne t 3(lminbetigt)cb. S)iéfe Mænt) gif i (ianb^eb ingert 
flet ^d, og »are iffe flette 53ei»ifere. 5) em »il man ba »et 
et formene 9iogen at fdge. D»er^o»ebet »ogte man ftg for at 
»ilte gribe tif^ og {)inbre ^^Jogeit at gaae fin ^et tit »or ^cvrc. 73 

Sttterebe ^et, at fce »itte føge -^erren, t)ax>e man Ølefpect for. 
SKeit ifær tro man |Tg iffe fafbet til at »cere en negatio ^orss 
møntet for S)em, font man meb ffg fef» maa »ibe, at man faa 
Woet er i (gtanb ti( at »cere en pofitio "gormpnber for. 

S forfatteren^ ^ttringer i 2In(ebning af nogle Drb af 
mig, betrixfenbe ^^falmerne for S)em, fom fcempe meb Un^ 
foegteTfer (angaaenbe ^»itfe Si^tfen \)av ffreoet t)|):perngt, 
Strnbt ogfaa), gtemmeé ber, ^oorom ber »ar Sale, og jeg 
»eeb itte ret beflemt, ^»ab bet er, jeg ^ar at gaaeimøbe. ^Beb 
S)et, ^orf. figer, ^ar I)an fun (Sf)ri'(lne ooer^ooebetfor ^ie, 
forfaaaibt be gribeé af ben ^uleffe: "@nb »ære mtg (2i)nbcr 
naabig!" Og, fom f)an l)t)tber, ^»ab ber ligger i benne 55en, 
faa ffper );)an ei at tal^c SOJenneffene i Stfminbelig^eb : fi>nbe? 
fnibe, faa at bet llbtrt)f: "ben fi)nbbetabte (Sjcel" ei fan 
»ære S)et, fom (løber {)am i be Sinier, l)an af mig anfører; 
t'i:ii fra ©progeté <Bi'Ot angriber Ijan bem et. <BM bet ba »ære 
Sjette, at jeg »if, at man ffal i be for be Stnfægtebe jlfreDne 
^^falmer (abe (Sjoefen nbtafe ftg ftcerft. @n faaban (SjÆfe* 
tiljlanb , fom be Stnfoegtebeé , er bog »el en Silflanb , fom ei 
fan 5tnbet, enb føre tii iicexte Itbtrpf. ©Ker mener gorf. 
maaffce, at ^»ab man falbte Stnfcegtelfer, nu ei mere er til? 
\)an ftgev iffe et Orb, fom funbe la'oe S)ette formobe. %i)i ijan 
^ar ftet iffe be 2tnf(?gtebe for C5ie; men fun St)ri(lne i 5tl* 
minbengl)eb. Stngaaenbe biéfe »it nu »or forfatter , for at 
jeg ffal ubtrpffe ^ané MeninQ meb mine Orb, at man ei 
ffal gjøre ©joelene ^e(»ebet for l)ebt. S)eri ^ar Ijan i @anbi)eb 
3f?et: ^ibfe maa man »ijl: iffe, om man enb ogfaa maa »ogte 
fig for at ffitbre bem bereé eget (Sjcele{)jem , forfaa»ibt bet er 
bereé eget, fom ret fuunt, naar be begi)nbe iffe at føfe ftg 
t)t)ggenge beri; tl)i ber gi»eé en 3trt af 9^ebbt)éfetfe (53efd)t»irf)* 
tigung), fom ^ntet buer. — SOlen nu »ar ^er, fom fagt, 
flet iffe %aic om ait ©rigt. |)er »ar 5:are om Unf 
fægtelfer; altfaa omSaabanne — tl^i, ffjønt ber gieeé flere 
©fagé Stnfægterfer, l)a»be jeg ben ene Sfaéfe, |)o»ebcfaéfen, 
ifær for ^ie — fom feitt aUerebe gjøre jTg |)e(»ebe ^ebt nof. 
2)iéfe, mener jeg nu, man atterførjt maa ffaffe— ■ €uft; og 74 

berfor \)av jeg fræoet fraftfge ^falmer for b em, og berfor 
l)ar jeg falbet bcm ftjubbcfabte (Sj'cele. S)e fefo tJitte falbeé 
faa , be føfc , at be trcenge til at f afbeé faa , og iJirfelig : be 
trænge tir, at mait fatber bcm og jTg fcio og al 53erben o»er* 
l)ooebct, men furft og fremmeftbem, [t)nbbc[abte ©jcefe. 53if 
man tale tit S)em, maa man tale vabicaft ; ^alliatmaU l)iefper 
ei. S)og fortterfe man ei ftcerf Sale meb l)aarb Sale. — 
SfJaar oor 'govf. forre|Ien i benne (Sammenbceng enbog fommer 
tit at fige : "@n ^falmebog ^al bog iffe »cere et aanbcfigt ©ri* 
minalregifler" — faa maa jeg tiljlaae, at jeg ei oeeb, t)»ortil 
l)an figter. ®aa ^^Zeget »ecb jeg , at man btanbt be mange 
^4VfaImer, jeg t)ar beelé anpriijl, beclé na'onet fom fortjenenbe 
Opmcerffoml}eb, ttift iffe ffat |tnbe nogen, fom funbe foranie* 
bigc en faaban 53emærfning. Mei) ben i »or na?r»oerenbe 
spfatmebog i 2tnl)anget titføiebe ^m for ©friftemaat er bet 
en anben <Sag ; ben fan §orf. tjatte flor ^et i at Ia|le. gor? 
rejlen taber jeg S)et, ^»ab ber »ibere er feiet tit, flaae »eb fit 
sQczx'o. — .^un til jeg i ^orbigaaenbe enbnu gjøre opmcerffom 
^aa bet tibet ^(zMqc i be Orb "oabe gjennem en (Si)nbep(?t". 
S)iéfe Drb funne, naar be tagcé tigcfrem, ei forjlaaeé om 
5tnbet, enb o ir fe ti g gorfatbenl)eb tit afffpetig Sajl: og (Spnb. 
SQlen faa ttibt er bet ba ei fommet, at man \fal be^eoe at 
minbe om , at ben fortorne (2øné ttcer|Ie ^eie itU ere be rette 
gobe 53eie tit |)erren. — ®fter (Samment)cengen maatte ^orf. 
i)a»e fagt: "arbeibe ftg gjennem en iEtrcm af 5(ngfl:ené og 
Stngerené Saarer", etter anbet Stigt; tt)i ber om funbe ber 
efter l)eU Sammenhængen attene »cere Sate. 

2tt gaae ganffe inb i Seeren om S)jcet)efen »itbe ^er fere 
for »ibt. ©fntbe jeg gjøre bet i bette 23tab, loilbe jeg ftnbe bet 
rettere at gjøre bet i en Stnmætbetfe af ^rottjl (Sngetbret)té 
©enbebrei) l)erom. S)og tør jeg ei juj^ beitemt paatage mig en 
faaban, for ei at fomme fra 5trbciber, fom nærmere paatigge 
mig. Mm ei fan jeg nceane benne 33og, nhen at t)ttre min 
©tcebe o»er, at -^rottfl: 6ngetbrct)t, naar Stntebning er, tese* 
rer oé faa oml)i)ggcIigt ffrettne 3}lonograp^ier otter ttigtige åjvU 
fictige SDiatericr, fom ^an iiu atter t)er ^ar gittet oé, ffjønt tm 75 

felt) turbe føre mig tit et ØJefuftat, fom feer anberfebeé n^, enb 
g^orfé. — 9(aar ^err ^ajior ^nap ftgertil mig, at jeg if fe 
mel) ^eflemtf)eb ubtafer mig om, l)Bor»ibt jeg antager "en 
perfonlig S)iceoer, enonbStanb, fom fan fare i en 
anben Stanb'V faa tør jeg iffe unbre mig ooer biéfe Drb; 
tt)i be ere fun ©jentagelfer af 9?oget, fom ofte er fagt, og 
hlmv fagt. Sølen for mig inbe^olbe be en formelig contradic- 
tio in adjecto. 2l)t en perfonlig ^jæijet maa, qvå (Sfabning, 
nøbDenbigt)iié »cere et inbii)tbnelt 53æfen; men et faabant 
fan ei fare inb i og nbaf en SJlenneffefjcef. '^'oah ber ffal 
fnnne fare faatcbeé mb og ub, maa »cere noget It ni o er felt. 
Ogfaa 5pro»fl ©ngelbre^t antager ingenlunbe »ir fe Hg e ^e# 
fættelfer af S)jÆDeIen ; men anfeer bem fun for bcemoniff e 3nb# 
fl[i)belferé ^aat)irfninger ; l^iJoroeb Ijan imiblertib bog temmelig 
meget fortaber ©friotené ltbtri)f , bem l^an anbre (Steber ^ofber 
flcerft )fiaa, ^åbenbar brugeé )()aa mange ©teber i ©fristen 
Orbet S)jcet)e( faafebeé, at bet ei fan betegne *J(nbet, etia bet 
©runbbiaboliffe fett) i bete reetle ^remtrcebelfer og %iU 
flebeDcerelfer f o m ^aaitcintf i een etter anben 2?nbioibuaIitet, 
^ei> t)et ©runbbiaboliffe forj^aaer jeg S)et, I)ttori)eb ben atter*! 
førfie €t)feté ®ngel, fom fatbt, biaboliferebeé (man Icegge 
SJJarfe tit bette ^aéjToum). %\)i benne be falbne 3(anberé 
^ørfte fan bog umuefig »a?re tet Onbeé princip; ijan tan 
fun tocere bete førfte Organ, ^u: S)et, t)Oié Organ ^an 
er, bet er, mener jeg, '^etf fom betegneé »eb bet Itbtrpf: 
benne 53erbenégi)rfte; t)^i en falben <gf åbning gioer man 
i)i(l for ^øi en ^labé, »eb at falbe ijam faa. -^an fan feto, 
faayetfom be Sjenere, ^an jTfat t)a»e, fun »irfe til bet Onbe i 
oé beryeb, at \:jan bringer bet (SrunbbiaboIijTe op i oé; meit 
iia er bette baabe Ijané og »or^^rjle, og ^an er fun »or 
c»er|Ie Mebtjener i bet Onbeé 3^ige. SJu »il man ta »el 
fpørge: men bette ©runbbiaboliffe, af ijMi) Milhe er bet ia^ 
og \:jm\) er bet i ftt 53cefen ? Set maa naturtigbiié gaae frem 
af 9ioget, fom Ifører ttf fetoe 53erbenéti(»ærclfené ©runbetemen* 
ter ; tl)i ^»orfra ffufbe bet ettere f unite f omme ? Tlen nu er 
alt 6fabt at betragte fra to ©iber: ©ubfiben ()oé bet, og 76 

SSerbenéfibeu ifoé bet. S)et, fom nu conflituercr (sfabnin* 
gene Sibcererfe fra bene 53erbenéjTbe, conjlituerer ben jo ogfaa 
fom ttcerenbe ubenfor @ub og Ⱦrenbe noget 2(nbet, enb 
@ub, ber ftaaer i et 2}Zobfcetntngéfoi1)oIb til ©ub. Dptcenber 
ftg nu t)eraf — 2)iuetigl)eben er l)er — en »irfeh'g Dppoft* 
tion mob ©ub, en Stræben tuertimob &ntf ta banner ffg 
bet Cnbe. 5 ^^^^^ Onte er ba^iint, fom conjlituerer 53er? 
bené»cefenet fra bete 53erbenéf[be, bet pofiti»t »irffomme 
Hnioerfcne, og nu fee m 23eti)bmngen af be Drb: benne 
5Serbené "gtjrfte. 

2)er ligger ba en tohbdt Xice'odicexe for oé. ^ørft ben 
om S)jcer)elen (i 8ingularié), ^iint ©runbbiaboliffe felo. 
S)ctte er nu »irfelig tif|tebe i fine ^nbflpbelfer, og berfor funue 
bisfe fctt) falbeé Sjff»eten^ fun at be nu tillige falbeé Xjæ^* 
lene (t ^luralié). Omtrent fom be »eb ben bellige 2lanb 
^elligebe felt) falbeé -^ellige, ):)t>iitet be bog fun hmuc 
»ære »eb feltte ben |)elligeé reale Silftebeocerelfe t bem. S) er* 
næft l)ai)e »i nu en Sære om falbne Gngle. Stenne fibfte 
£ære ligger oé nu fjærnere ; om og ^»ortiibt biéfe funne t)irfe 
)f:aa 03, er en Sag, fom, meb alt het bene 2)(ueligbeb maa tiU 
^aaz'i, ligger i et SOtcrfe for oé. (^Dccerfeligt er bet, at Slangen, 
efterat ben er txaaU faa bejlemt frem i 58cgi)nbelfcn af fcrjle 
23lofe 23og, flet iffe fommcr tilfpnc mere ftbcn. ^lU 'ba ^aixt 
bræber 5(bel; iffe engang i be mærfoærbige £)rb, fom Icefeé, 
ba ©rueligbeben "paa 3oiben fører til, at Spnbfloben fommer; 
iffe »eb Scboma og ©omorrba, iffe tufinbe Stebcr fiben, l)oor 
Cnbt begaaeé; faa man »el fan fpørge: ^unbe ba Slangen 
nof fiube 33ccnncffet i ^^arabifet, men et ubenfor famme?). S)et 
©runbbiaboliffe, berimob ligger oé langt nærmere; (omtrent 
fom -^erren og l)ané l)ellige 2(anb er oé nærmere, enb ^ané 
©ngle). S:et ©runbbiabolijTe, mener jeg ogfaa, jeg meber 
overalt fom meent, naar Sjæijel nætmeé i ^ine affetiffe Sfrios« 
ter, ^ttori faa megen djrijlclig ^orfarenl)eb taler, og »i funne 
berom ftge, bcnt)ttenbe 5(nfclmt hit\i\(^tt Drb: credinius, 
quia experti fiiimus. ^Itix bet fuune Pt iffe fige om ^ine 
be afalbnc Sfabningeré ^aaoirfninger. 77 

^or ^orf. (aber mfg fovflaae, at, naar jeg før|! antager 
en S)j[ce»el, faa ffulbe jeg et ab»are tit faa megen ^orjTgtigtjeb 
Beb brugen af ^ané 9?a»n ; fov at bet Onbe, ^t»ié bet er J^JÆ* 
»elené 53cerf, iiu og tan 6fi»e næmtet ttcb fit rette Sftaon. 
Seg foarer: tii at næbne @agen »eb |Tt rette ^am l)urer netop, 
ei at bruge Orbet: S) i eet) et, uhen l)t)or bet (Si)nbfge fTaf (ittteé 
frem fra fin biaboliff e ©ibe, etter meb ^enfpn tii ben bia* 
botiffe <^()arafteer, bet fan antage, men iffe, l)i)or tet ffal 
tageé fra ^iøbeli'gt)ebené <Bitc, ei 1^ etter I)»or bet f?al 
tageé fra 5tanbématl)ebené ©tbe o. f. ». (man erinbre biin %ve^ 
l)eb i g^rijli ^arabef om ©cebemanben) ; men til at tage tet 
fra nogen af be ftbfte <Siber er ber i S)JennejTch'»et Tangt mere 
SCnfebning enb tii at tage bet fra ben førjle <Stbe. ^ørn og 
unge 3Jienneffer ifæv — berfor ^onftrmanber — gtt)e man 
Seeren, fom en Scerbom, ber engang ffal funne hiiiic 
SOZere, enb Særbom, men tnn fjelbent mf man blanbt bem 
finbe <Saabanne, fom man enbog fun fjcernt fan bringe tii i 
bette(Stt)ffe at ane I)tint credimus, qvia experti fuimus. 
Og ifcer ffaf ben Scerer »cere forfigtig , fom iffe engang felt) er 
f ommen faabibt, at i^an føter ^i^cegten af biéfe Drb tjer. 
^lævMiQt er bet i flere ^enfeenber, ^»orfebeé ^jceMen fore* 
fommer i ^auli ^retie. ^ffe i l)ele Sretiet tif SRomerne 0)tii^ 
tet er faare mcerfeligt), uben IC, 20; iffe i 1 (Sor. 15 ®ap. 
S mange 5(bi)arf[er mob @t)nb og ltgubeng{)eb berøreé bet 
iffe. — ®nbnu »cere bet mig tiUatt^ fom ^xempei ^aa bc 
egne ©tittinger og 53enbinger, Sanfer og ltbtrt)f funne faae, 
at bemærfe, at bet Silfcelbe enbog er forefommet mig, ^oor 
bet Drb S)iæoef er fpnteé mig at tæve bet abceqwate Ub* 
tri)f, mebené Onbffab fpnteé mig for I)aarbt. geg t)ar 
oftere, haate »eb at fee ^en tii »or Sibé ^eacegeffer og »eb at 
gaae tiibaQe i |)iftorien, maattet tænU )paaf og i)ax berfor 
^ttret, f)»or grnetigt bet bog er, at 3)?ennejTeté ^orblinberfe i 
ftn aKenncffe#3»er fan gaae faa»ibt, at l)an enbog til %ov* 
f»ar for ^evvené eget 9Jige tager fin S;iiflugt tii ^icettefené 
SRujlfammer, etter f(sgter meb S)ice»efcné ^aaiten* fSten nu at 78 

fÆttc "OnbffaSeité ^aaben" i <Btetet tilhe jeg ei ^at)e tillabt 
mig. S^i gruelig 53ilberfe er cnbitu ei Dnbffab. 

2 Stnlebiu'ng af ^orf.'é ©rutningéorb bemccrfer jeg, fcrft: 
at ber er ^orffjct imcUem at ncemie S^Jationaliémué cg at nce»ne 
Siationalifter , tigefom ber er ^orflfjel imeKcm at næme <Sfc)}* 
ticiémué og at nceone Sfeptifere. ©fepticiémué gi»cé ber 
megen af i *8erben, egentlige @feptifere »el ei faa mange; tl)i 
be ftmpte ^olbe og ^igegplbige funne ei falbeé faa. S)ernceft: 
at lige ooer for 3}Jal)omcbanerne him »i, fom 6l)rijlne, bog 
til et (2kgé auere^ og enb mere fom £ut()erancre lige ot>er 
for ^atl)oIifen. ©nbeligen: at^ntet td fan ocere »iéfere, enb 
S)ette, at, ligefom ber er noget ut}i)re S)ia6o(ifft i, at bruge 
53ib og (Sfarpfinb til at ubtcenfe, ^oorlebeé man ^aa ben meeft 
ffcerenbe og t)aanenbe SOiaabe, maajTee tillige >(!aa ben meejl; 
raffinerebe 2)iaabe, flfalflge: "S)u ^jcetter !" til fin 53rober, 
benne »cere nu, I)Oo Ijan »il, faa er »el '^nUt »iéfere, enb 
S)ette, atf forbi Smogen »eeb, enbog fTarpt og flart, at for* 
fcegte ben ortl)obore Seere, berfor er bet iffe fagt, at t)an er 
6t)ri|l:i -fjerte ncermere, enb SOtangen, fom iffe »eeb, l)»ab l)att 
ffal gjore af 6l)ri(ii 9ia»n, og i ©runben '^ntet ijax imob, at 
man falber t)am en ^tUt^\)vi\ien; eller enb Slangen, fom, 
uagtet t)an færbeé mtt fin ^ihel baglig , og paauirfeé i mange 
^uncter af bene 2(anb, bog enbnu maaffee, fom er f leer et 
SRationalijl, (lamper mob 53raaben. (Siler mon iffe ^aulué 
»ar (St)ri|li |)jerte ncer, Skagen ferenb l:jan reijle til S^amaffué? 
mon iffe be 3}iange, fom af ^^aulué om»enbteé, »are bet, 
fcrenb be om»enbteé? Wion ei be ^o^anneé Støberene S)ifciple 
»are bet, fom førjt længe efter fif ^iet op for gt)ri|lué, eller 
^ané egne Sifciple, ta, be gjorbe l)am be unberlige (Spørge* 
maal ? 3 ^ine ^o^anneé'é S)ifcipleé 2lrt »ilbe jeg ifcer mene, 
at ber turbe jtnbeé 23Zange i »or 'S^i'o. S)ette ^ar jeg fagt meb 
■^enfpn til bet^iattn af (S^riftne, fom mange iffe ret »ibe, 
om be »ilte unbe alle be StKebmennejTer, ber Qaae og gjelbe for. 79 

(Sf)riflnc. ^vab bev maa f!aae faft nteb |)enft)n tit (Skriften* 

navnet, bet er bet, l^'oah ^exxm felo tævev oé 23Zattt). 7,22; 

at bet ifte fommer an )f!aa at funne xaahe : "^a»e bi iffe i ^i't 

9taon gjort mange ©iernfnger?" men at tet fommer an ^aa, 

"at gjcre Ijané gabcré 53ittte i |)immefen", famt at »el enbnu 

ten 3)ag i S)ag S^ræet ffal fjcnbeé >)aa frugterne, og at, fom 

Sibfefen ei fan 6c?re figener, faa fan bet S^rce, fom bærer 

gigener, umued'g »oere en Sibfef ; men 2(It, t)ttab ber er gjort 

og tcenft ifanb<^jær(ig{)eb, maa i(2anb()eb »ære gt'ort i &ut, 

Seg feer iffe jetter , at ber i ©ftlbringcn af ben pberfle S)ag, 

aJ^attl). 23, nce»neé S)e, fom l)at)e prcebifet og talet tif 

SSebjIefor |)errené S^tge, faa at ait\aa enbog S)e fun funne 

fomme meb, forfaattibt bereé ^rcebifen ^ar »æret en ^jcer!= 

rigt)ebagjerning. SJien i |)enfeenbe tif ^joerrig{)ebené rette 

^raft feer bet »cl fun maabefigt ub meb ben 3fioeé, i)i ffuttc 

f>aoe for »or ^erre, og tet mv t)i(^ gobt, om t)i flittig tcenftc 

T(iaa, at t)i atte ere ^aa 53eien meb ^inanben, og ba gfemtc 

aft "anerie" og "ifterie". 

6f«rbe |)err ^\aflor ^nap enb iffe bifalbe. 3Keget, fom 

jeg forl)en f)ar fagt, faa er jeg tjié )paa, at M nu tiip^ 

gremfatte mi S)e bifafbe. S:t)i i benne |) o t) eb fag ere »i »ift 

enige, og jeg enber berfor meb ingen betragtninger {^ettere, enb 

meb biéfe. 53ef »eeb jeg, ^»orlebeé man, for at oprettjofbe eit 

formeentlig ort^obor £a?re, ^ar i)ittet ublcegge ^ine anførte og 

flere gt)rifli Orb ; men jeg »eeb og , at man ei fan tolfe S)et 

bort af hem, t)»ab ®nl)oer, ber Icefer animo pio et non præ- 

occupato, maa ftnbe i bem, uben at rebucere tern til ben 

aabenbarefie S^autologie og circnius in determinando. 

^h^am bm l(lc gcbruac 1835. 

&ibbtvtu ti t» e 1 1 i f t i k. 

2)cn 13be SeSr. b. X ^olbt SSibenfFaBecncé ©clffaS et 
iBt^be. ^rofcéfoc ^iDiabwig forclttjle ©lutningen af ben i 
93i^bet ben 16be ^amm b. X begynbte ^Jtf^anbling om bet 
Qvammaticalffe ^i-øn. 3? c t t e I f c. 

SKc. 1, ©. 3, Cin. 3: anfører Iceé: o»ctførcr , 

— 3, —38, — 15: ber er tceé: bet er 

— 3,-39, — 2: "^pcrrené Snigt" læé: "2i»cté 2r>&' SRcbacttonen er ononijim, og ^ar 9?et tit at optage SBibrog, 
ubcn at naongiric S'orfattcrcn. ©tbrag tnbfcnbcé til en af J^ortceggernc 
eller til $Kebactioncné ©ecretair, Cand. juris 3. §. ©iøbtvab, &oU 
fegabcn 3Jr. 136. Ubgicet og fortagt of "Kii^r. ©ei4>clin, Untt)crfttcté;S8ogtr^ffer, 
og 3. ^ et cl) m finit, 6ier af ben @t)lbcnbalfte Sog^anbting. p a n f k 

for 1833. S'i 6. Sov[cnbcé, ifatgc ^ongl. oticrnaabtgn: Stltobdfi:, mcb S3vcopoPcrnc 
i 2)anniorf og .^crtugbømmcnic. Ilomcri Ilias. Ex receiisioiie F. A. fj^olfn cditlit 
iiotisqiie in iisum scholariim instruxit Christianus 
Fredericus Ingerslev, 

. (©tiitnino , fcc 9?i-. 5). 

iKcc. ffal nu G,<xciZ ot)ev tit be cbrtge 5tnmo?rfniitger, ^jaa 
I}Dtffe |)err ^ngeréfeiJé Sdiffuclfev om S^i^^^^« i 5(fmmbe(tgl)eb 
iffe ^aoe ^ai)t nogen ^nbflijbeffe* %t ber tbfanbt bt'éfe jtnbcé 
mange, fom inbc^ofbe befienbte Sing, I}t)erfcn funbe etter burbe 
tjceve anberfebeé , og at be flejle af biéfe ere fcerbcrcé gobt 6cav* 
beibebe efter 53ogené ^\a\\, er fun en fortient ^^aaffiønneffe af 
ttbgi»erené ^ortienefle; og fef» af be Sfnmcerfntnger, fom 
6c()anbfe yanffeHge ^unftcr, ere mange meget gobt ubarbet'bebe, 
f. (St. 9, 149. 153 *) ; 9, 235. 502. 529 ; 11, 234 **) ; 11, 269. 

*) SSanffcltg^cbernc i biéff 9Scvé crc gobt uboificbc, og 9?cc, fan 
ilU paotagc fi'g at opljofe bcm. 2)ct »ar iimotTcc muligt, at 
3(gamemnon funbc f)at>c nogle crolircbc ©tcebcc fom et ©(agé 
JDomaincr at btéponcrc oocr, og at bc 25. 155 omtalte ^i^rhai 
funbe »ccre Snbuter, ber ogfaa funbe 6eta(eé en fvapcerenbc 
Soer^crre , eller cit 2(cf)ineé tgfcn funbe biéponere o»er biéfc 
©tæbcc tit nogte af ft'ne 8Senner. S^en JJJec. tiiPaaer, ot bette 
fun er refe gormobninger. 6fr. SJJulteré (Sefit. 1 ©. 365 
og 367. 

**) Sog fpøger Oflfaa 'i)iK 9?0flet om canninum Homcricorum natura. 

(6) 82 

^aa ncgfc Stcbev er ØJcc. iffe gauffe af -f)crv S.'é 3J?ening, 
men fan l)ettcr iUe atbefeé forf ajle fccn ; faabanne cre 7, 70 
(fcc2}Jattt).(^vanim §.634,1); 7,111.334; 8,338; 9,541; 
13, 358. 623 ; 14, 474 (qvtiv ^al iiæve cpviiv. 3<?cc. er tt'Ibeielig 
t\{ at forflare yi^vmiv em ^amtnetigt)cb, fom omtrent Od. 4,27). 
^aa anbre Stcber berimob troer 9iec. a\\)dQi at maatte afttige 
fra -^err ^.'é SOZening , og biéfe ffaf l)an l)er anføre tidtgcmeb 
nogfe , ()t3or \]a\\ troer at funne feie 9?oget til S^^i^xx ^.'é %\\f 
mcerfni'nger. 7, 166 "oxi -^err % , at t 'EwaXicp åvdQE(q:6rrij 
te to fibjle ©tayelfcr af bet ferfte Crb t»cb SpnijejTé jlfal hlivc 
til een fort. S^ien i tan tffc banne nogen S)ipl)t(}ong mcb en 
cfterfefgenbe isofaf C^effer Anecd. 2 p. 801,28). Crbene 
maac tænfe« at banne en ^raffé. Clil 2,651, l)yor bet famme 
-^eré forefommer, f)ar ^^err S- S"tct Ocmærfct). — 7,298 
mener ^^err 3«r «t ■^^^o^' "J'^*' '>• ^- »^O 18,376 jTal »fvre bet 
Steb, l)ttor golf ^feiebe at fomme [ammen for at bi)rfe ©nberne, 
|)yab 7,298 angaaer, er 3*{ec. af [amme S^tcning; men 18,376 
tafeé om be i bcrc«? Sat forfamfcbe (^ubcr, iffe cm noget Sem* 
^ef. Sil bette (iteb l)ar etleré SpitJner en meget fornuftig 
2(nm(vrfning: ■OtTov dvoovTui uydjva de matronis Troianis 
pro Ilecloris saliUe circa Deorum pulvinaria vota nuncu- 
patuiis erit intelligenduni. Hector enim de iis, quæ post- 
hac sunt futura apud utrumque exercitum , verba facit. — 
8, 58 forffarer ^err 3^. 'rzmat. d'coiywfTo crvP.at baabe om ®rce* 
ferneé og \>m Sroerneé ^orte; men beeié forefommer bet famme 
^eré 2,809, l)i)or ber fnn fan tttvre 'Zaim om Sroiaé ^orte, 
beelé ere ©ræferne omtafte is. 53 — 54, og fra 55 tii 59 er 
%ale\i aflene om Sroerne. -^»orfor maa o»erl)ot)ebet bet (laffefé 
Sroia fnn faae een ^^^ort? atterebe ben Cmjltvnbigf)eb, at heix, 
ber nce^neé, fafbeø JSxcaai (ben »enjlre ^^ort eUer 5>e(l:erport), 
anti)ber, at ber bar »æret flere. — 8, 186 l)ar -^err 3« »iftnof 
^^ict (l)an funbe ^a»e tilfeict, at be famme iJi'aiJne, fom t)er tiU £)m oafaa 3'iabcn cc et ^rotiut af ffcrc forfattere; foranbrcé 
93coælinin9cn »ijt Iffe \aa (et; en anben ©ag er let, at iffc 
aUe iDftc af SRuftningen ncvtjneé paa etf)Vert @tcb. 83 

icec^Cicé -^eftové ^efie, fovefomntc om anbve Oevcmtc ^cjlc); 
men ^ttovfov fTgcr i)an iSfutiiutgen: TcaQtjOQoi cunui tiahendo 
non inserviebant? i^yovfor fpcenbte ^erocvne ba ben tvcbic 
^cfl Dcb (Siben af be to ?(nbre, naav ben iffc jTufbe l)ie[pc 
bi^fe at txc^iU^ og l)t)ortif brnge i)ove 53i?nber bereé Xve^ 
bing? — 8,206 f!vi»ev ^evr 3:. (og (S pilsner) Z;>' i 6-nben 
af i^erfet og ffger i 9?oten : Wolfius in fine versus voceni 
Z^iva divisit, quod vix sæpius in Ilomero facliun es(. %it 
©ibjlte Um »Ære fanbt; men bcvaf fcfgcv Jntct, naar man 
iffe fan opi)ife noget 53eré i -^omeviflfe S)igte, bcr enbcr mcb en 
apo(^ro!pl)eret l^ofaf. ©piliner lottcv at anføre jTne (Sjrnnbe 
ttl 14, 265, t)»or famme Siffo'fbe inbtrceffer. ^nbtif ttibere 
antager 9tec., at ^^Golf l)ar 5?ct, og Dt'I ^cnyife til {}ané ^e^; 
mcerfninger om befdvgtcbe ©ienftanbe i Sttter. Stnafcft. 1 ©. 
440 sqq. — 8,213 er et meget »anffeHgt 53cvé, og |)evr 3"* 
fan gobt bære bcftenbt at evftoe, at ^a\\ ith iaw gi'ye en 
ti;belig "gorf faring ^aa bet, Hgcfom ()an ogfaa 12,66 tif|laaer, 
at 3)ieget t)eri er {)am nflart. ^ané ^ovffaring er føfgenbe: 
qiiantum spatium extia naves fossa a niuro sepaiavit i. e. 
spatium quod erat inter fossam et vallum. SOZen om Øiec* 
ogfaa inbrcmmer Øiigtigl)eben af ben førfte ^alwbect af gorHa* 
ringen , ian l}un nmn(tgt inbrømme ben anben ; tl)f be Drb : 
t^^t ^x\m nbenfor ©fibene, font ©ratjen abffiffer 
fra SJJnren, iaw ilU bettjbe 5(nbet, enb at (55rai)en er ime(^ 
lem 3Rnmmet og 3)inren, eller meb anbre Drb, at ©ratten er 
inbenfor S)inren fra ©rceferneé <Sibe; men bet er af mange 
eteber ffart, at ben er ubenfor WaxxQW (7,341. 440; 9,68 
sqq. 87; 10,180sqq. coll. c. 194. 198; 11,48.61; 12,4sqq. 
50 sqq. 64. 85. 118 sqq. 137 sqq. 199. 256 sqq. 438 sqq.). 

§(f famme ^anffelig.l)eb fiber @pi^neré ^orflaring: quantum 
agri a navibus (progresso) fossa separat ab operibus; tl)i 
biéfe Orb fnnne ith »el bett)be Sfnbet enb: bet 9*{nm, \)'oiU 
fet fra ©fibeneé ©ibe ©ratten abffilfer fra SOZnren 
o: ©ratten er imellem bet S^Inm, l)ttor ©rceferne famle fig, og 
SpfJuren, altfaa er ©ratten inbenfor 3)tnren. hoppene og 
^ot^eé ^orflaring (t)oé ©pifencr) er benne: quantum spatii 

(6*) 84 

a navibus inde munimentorum fossa includebat, J^iéfc Cvb 

iiiaae »cf forffarcé faafcbcé: faameget 9?um fom ben i) eb 

SDhircn yoercube ©rao fra 8fi6eneé <Sibe inbfruts= 

tebe'; bctte funbe nwaffee beti;be SfJimtmct fra Sfi6eue tii 

Wiuvm cg ©raijcn ; ntcn bet (Sjræffe (2prog tt'Uabcr if fe ganffe 

benne ^orffaring Cfee @ptt5ner)» 2) amme gerffart'ng (s. v. 

isQyoj p. 323 cfr. siib d'Tzot'Qya p. 140 cg ix p. 346) er feU 

genbc: quantaia spatium caiiipi et planitiei, extra castra 

Græca, munitionis fossa separabat a castris , i. e. omne 

spatiiiiu exfia fossam et castra munita; et arro pertinet ad 

verbum pro å-jttoye, excludeaat a castris. (2).ulpncr bablcr 

benne ^orffaring (lærft, og meb ©vnnb, \^a ben inbcbolfcer ben 

ltrimcngl)cb , at hele <2famAnbroC''c^ STcttc cpfi)(bcé mcb ^ft)g* 

tenbe; men et Spergémaat er bet, om benne ^crf faring iffe 

er "^nx f ber femmer Crbenc n^vrmeft. ^;i\^^ er "^a. I}criicb at 

giere? ^l?t( man iffe i fin ^^nibe antage ^^nx coenfor aiigt'yne 

^orf faring af ^^voppen og 53 o ti) c, »ceb 9*iec. iffe at forcffaae 

Sfnbct enb at optage ben i (2cf)ofierne anfurtc Stvfcmaabe: oaov 

i'x v)\biiv (Itio TucfQov 'X V Q y O g hnyev o: bet 5tnm fra SfiOeneé 

(Bi^Cf fom Waxxcxx abffitter fra ©rayen o: ^vnmmet fra SfiOenc 

tif (iJraDen, l}yiffct abffiffeé af ??inren ; aftfaa fnnne be fft)g<» 

tenbe (Brcvferc ycvre inbenfor dJraycn og baabe nbenfor og inben* 

for 9?iuren. 55ofé l)ar maaffee gtettet [ig tif bet, f)an nbtrijf« 

fer i fin C»erfætteffe : fo yief yon ben 8cf)iffen ^xxxw 

SSJaff nnb (dråben ficf) anébe()nt; men ingen fan ncegte, 

at bette er en fornnftig 9}(ening. — 8, 268 fpncé |)err 5. at 

mobfigc ftg fefy i ^orffaringen a\ v':zslHpsQiiv'. fcrjl figer ^an 

scutum aliqnantian removebat, aftfaa maa man antage, at 

f)aa l)ar fovffaret rao i "i^m forminbffenbe 53ett)bning (cfr. 

Viger. p. 672) ; mm xxxi titfeier ban : Præpos. i-cro igitur 

h. 1. ut sæpius sign. Q-eui) ex iussu, voluntate , sententia 

alias, alilis caussa ifacere^, vid. Passow voc. 9iec. Deeb 

f)perfen, f)yorfebeé fjan flfaf forffare bette 'gitur, etter {)Oorfebeé 

benne ^^eti)bning afi'ao l)er er paéfenbe, etter tif f}t)iffet Orb 

f)oé «|3aéfon) .J)err S. figter. («)iec.'é Itbgaoe af ^:^aéforø er 

fra 1826; men M er mnfigt, al ^err % citerer ben n^efic 85 

Itbvjatte) — 8, 480, '^ii i8cf^i)rfcrfe fuiibe »(vve anfuvt Od» 
'¥2,176, — 8/535: diaei'GOiJ,ai h. 1. transitivam vim håbet: 
cognoscendam præhebit virtuteni suaiu. S'tcc. feer iitgeit 
©runt) tt( at afyfgc fra ben fivbyanftcje ^orfrarmg diayvaa^xat. 
Waw (tvrer forft at f tenbe fine kræfter , uaar man for 5(f»or 
ffal bruge bem. — 8, 548 sqq. 3^ Opregnerfen af be «8era/ 
font ere optagne fra ^faton, er gfemt ^. 551. Om t)cfe ©te< 
bet tafer (S)Jt<iner ganffe fornuftigt. — 9,5 knttTrfer 
|)err %, at |)omcroé fun fieuber be 4 |)Ottebi)tnbe/ men at 
^<x\x >paa nogfe <Steber ycb ai forbiube to af bem fpneé at betegne 
'czxx mettemltggenbe l?tub (v. h. 1. et Od. 12, 426) ; faafebeé 
betegne )^aa bette @teb Bogsyg aal ZtcpvQog SZorbaefletnben. 
Øtec. tifftaaer, at I)an i'ffe fan fatte, l)i)orIcbeé to ^iube (^5.4 
w&" 8'avEfxoi dvo eet.) funue bUtie tif een; ja l^cfe @ammen# 
ligningen — Hgefoih to 53tnbc oprøre ^at)ct, faatebeé beefteé 
<Siubet (coV iduiLETo xH'fiog eet.) i §(dE)ceerneé ^vt}ft o: be »ibjlte 
iffe, om be flfulbe bfi'ye eKer brage bort ■ — fpneé at forbre 
to 53mbeé 53irffcm^eb. ©nbnu »cerre er M meb Od. 12, 
426 sqq.; t^i naar bet "ber t^ebbcr, at 3f^i)i)voé ()ører op at 
blcefe og at S^^otoé fommer, er bet iffe Ut at fee, ^»orfcbeé 
9iogeu fan fatbe paa at antage bet fov een ©t)b»eft. ^a'oie 
|)err ^. enbba anført ^f« 21, 334, t)iTbe Øtec. fnarere f)awc 
troet l)am; tl)i ber taUé fun om een ^veXXa, font ,3fp^V^«>^ 
og Sjotoé ffutte opoceffe. '^ette (2teb fan ogfaa benptteé imob 
53øfdfer Gteber |)omcrifc{)e ©eogr.) ®. 76, f>i)or i:jan ifiaa^ 
ftaaer, at ,3cpt)t)roé og dlotoé afbrtg nce»neé fammen fom een 
53inb, men fun t)cb (Biten af !)tnanben etter imob t)inanben, og 
i)i( l)a»e bette be»ii|l for ^f. 21,334 af Od. 12,289, {)t)or ber 
ftaaer ■dvella 1} Norov 1} ZtqivQoio. ^aa ben SØlaabe faber 
Snt fig beijife. ©fterfom ^err 5, netop citerer 55øldfev (S. 
75 sqq., tør 9tec. maaffce opforbre {)am tii enbnu engang at 
giennemgaae bette Bteh', ^^a "cii l)a\\ maaffee fee, at 53 øf cf er, 
fffønbt ^an fnaffer noget frem og tiihao^z, bog iffe er af ben 
SO^ening, fom |)err % ^er fremfcetter. — 9, 146 forffarev 
-^err % rigtigt åvcudvog om en33rub, for J^ttiffen 93rubgommert 
ingen (Saycr giDcr; bcrintob mener \)a\x meb S)amm, at Orbet 86 

bet aubet Stcb, ()yov bet forc!ommev, 13,366 ^al forjilaae^ 
cm iicn^ fom ingen ?i)(cbgift bringer fin SOcanb. S)ct forefom^ 
femmer Ø?ec., at Orbet ^jaa begge ^tcber l)ar famme 53eti)b* 
iiing: Ot!)rt)encué 'oii iffc betale 9?cget for ^^aéfanbra, men 
(o»er at jage ©rceferne fra Sroia (cfr. ©pilsner). — 9,164 
mener ^err 3i«r ^^ oi-yAt i 53ett)bningen neutiqnam, minime 
er noget Itfæb^anligt ; men f oruben at benne 53eti)bning finbeé 
i bc af ^err 3. anfcrte gteber 9,28 C= 2, 141) og 418 
(=685), jxnbca ben ogfaa 7,357; 12,73; 13,116; 18,285; 
Od. 12, 223 ; 15, 10 ; for iffe at taU om be mange ©teber 
(fcc S>amm ®. 868), ber funne forfiareé )()aa benne SJtaabe, 
etter ^ttor benne S3eti)bning tigger meget ncer, etter om atte be 
Stcbcr, t)t)or ber flaaer ovy.ixi 'rzu^i'xav. — 9,320 l)Ænger iffe 
faa gatt fammcn mcb bet ^orcgaac.ibe, fem -^err ^. antager 
mcb Socøm : man l)ar ingen ^re af fin 2apperl}eb cg l)etter 
ingen ^orbecf bcraf. 9(t bet fnnbe 'oævc borte, er en anben 
€ag. — 9,394 yifbe ^cc. iffe ba«e beni)ttet Eurip. i\Ied.265, 
ba baabe ^æfcmaabe og ^orf faring er noié, ■ — 9,404 for f (årer 
S:>cn' ^. fnn t?eb at anfere v^ci)neé SJiening, at Idivog ov86g 
iffe er noget Sceregent for hct 2^c(pl)iffe Sempef ; tt)i at laivog 
oi-dog ferefommer Od. 17,30 i Cbt)éfen6'é |)nné cg 14,41 i 
Gnma?oé'é ^i)tte. ^Mcn at biéfe Steber, ^»or ber figeé cm 
ten ^nbtræbenbe v-tQiSri Xui'rov ovdov , iffe fnnne fammenlig* 
neé mcb ncerooerenbe , l)»or ber tateé om be (Sfatte, fom ^ipoU 
(oné Idi'vog ovdog inbeftuttcr, ft)neå at Dcere ffart nof. ^. O. 
søJiUfer (5frcl)dotogie ber ^nnft (S. 29) figcr, at be Ovdoi, 
ber forefemmc t)cb mange gamfc tempelbygninger, ere fielber^ 
agtige og meget maéjTye Sfnfæg, ber ifær brngteé til at gicmme 
^crtbarl)eber i; og mener, at ben S)elpl)iffe Xd'i'vog ovdog x>av 
cu if)cfanroé, fom bc ?JJint)eiffe ^t)gmefiere ffnfbe ^a»e opfurt 
af ft)ffopiffe ^^fippcmaéfcr. (Sn 9(tccenfent i SDtaanebeff. f. ^itt. 
7 8.518, fem citerer 9)tufferé 'Btch, mener, at bet er tifjltræf^ 
fcfigt ^er at cwerfivtte Xui'rog ovdog »eb 5(pc([oné <8teeu* 
gn(D, men antager beg cgfaa, at Sfattene hlcoe gicmte 
iinbcr tict, — 9, 534 beretter -^evr 2?. / at aUe ^ortoffere t)aye 
forflarcr ^9-«;.i;'(7ja cm en |)crtfefit; aU\aa maatte ben t^at^bo* .87 

nif?^ S^Qt yceve inbtvuffen om ©fteraaret ; nu opjlaaer bcr cu 
83anfferigl)eb t)eb ^S. 342, I)J30v bet l)cbbcr^ at 53iIbfDiuet faftcbc 
jlore S^vceer tif forben amoTg avdsai {xi'ilow , ba bog %vceevnc 
^aa ben 5(avéttb ingen 53romflcv l)a»e ; maaffec funbe altfaa 
-daXvaia, quod hoc uno loco exstat, t)(?re fagt om cn anben 
g^e|lt om ^ovaarct. 9?aar |)crr S» 1^9^^* / fi* {yalvam hoc uno 
loco exstat, mcnev I)an ba »el i be ^omeriffe ©igtc; tt)i 
Orbet flaaev tjoé S:l)eofrttoé VII, 3 og 31, og at bet beteg* 
ner en ^øjltfefl, er nimobjtgeh'gt. ^efe 5Sanflfetigf)cbcn er op« 
flaaetberaf, at |)err ^. meb boppen og ^ei)ne t)ar ii\\izt 
\)Mt ^ao,tm iii at fi?Ige nmibbeI6art oyenpaa ^eften; men bet 
er ftet iffe fornebent* 3fiaar »i tifjlaae, fom bitttgt er, 53ilb* 
foinct nogen Sib tiT at gii?re ©fabe, inbcn man fætter ?(ft i 
53ey<:vgeffe imob "iiQt (^. 540 I)cbber bet: og aaxa 'n6)X sQds- 
GxEv sd-av Oivljog dlootiv'), og SJieteagroé nogen Sib til at 
famfe ^cegere og |)nnbe fra mange 53i)er (^. 344) , funne »t 
opfcette jagten tif S^rceerne igten btomilre etter t)ai)e bfomftret.— 
9,608 V)irbe ««ec. itte ^atte citeret Od. 3,78, ber anfeeé for 
nægte, men ^eUeve ^l 17,143; Od. 1,93. — 9,673 antager 
-^err S. meb •'Bnttmann, at -KoXvaivog itte 6ett)ber 6erj?mt, 
men »eftdtenbe. Sagen er iffe meget ttigtig; men 53utt* 
manne ©vnnbe ere f»age , ba Orbet i begge Silfælbe betegner 
noget Øiofenbe, og €ofoé (11,430) aftfaa bog fommer tit at 
VOfe Ob^éfcué. — 10,13: avXol avQiyyk t£ modo h. 1. et 
%t 18,495 commemorantur. J^enne 9tOte er uf)efbigt ubtri)ft; 
bet burbe ^cbbe, at bette er bet enefte <S^Ut i be ^omeriffe S)igte, 
]^»or avloi og avQiyysg brugeé om frigerff SJiufif ; ettere ftnbeé 
avloi 18, 495 og GVQiyyag 18, 526. — 10, 84 ^ører Øtec* tit 
bem (f. ®r. ^ofé), ber itU funne fee noget ttrimeligt i, at 
cn SOianb fi?ger et bortfommet a3iunrbt)r. ^i)irfe «8 ægtere 
iovQoi) fpulbe {)er »ære Xaten om, ifær faabanne, fom mob« 
fætteé kalqoi'l S)c befienbte cfvXa-Mg ere nbenfor SOluren, og 
««ec. ttceb iffe, at bcr finbeé @por iii anbre; MmlaSUx ber« 
imob 1,50. — 10,142 t)ar atterebe(Sd)oriafienbemærf et, <xi 
o TI, fom t)cr ftaaer i et birectc Spergémaat, er ijlcbetfor t/ 
og fammcniignet Od. 1, 171 = 14, 188 : ottjto«/? a'sd vriog 88 

acpixeo; — 10,364 anfjfm* |)err S. bc 4 8teber, ()Dor efter 
ben fcebyanftge 9)?enhig 05 it ttm. @ram. 1 ®. 349 og 2;()i evf d) 
§. 216, 50) ov er brugt i 3 2)uaf. iftebctfor ^/y. .pttab nu be 
tre actiwe former angciaer (_du6n£Tov, lErn^xexov, ).aq)vaaErov^^ 
fan (2agen ingen %'oi'oi locsve unberfajiet ; men '&(aQ)]GaeG&ov, 
font llaaer 13, 301 imcttem ^rcvfené ^ki^iaiv og Sforifler (t)»or# 
fra hlvov ingen Itnbtagetfe gtør), forefommer 9?ec. at »ære 
et ^ræfené; t}crti( fommer enbnu, at t)t)ié Sigteren »ifbc l)at)e 
brugt et ^r(Vteritum, yar ber '^wtQt i 53eien for ■&03Qy]acia&t]Vy 
^ttorimob be actioe former fail()otbeé af SOJetret. SØ^aaffce l)ar 
Watthiå »ceret af Øicc.'é SJtening; i bet 9)iinb)1e omtafer ()an 
tffe OoiQriaaso&ov , I)ycrfen 1 ©»347, {)yor man funbe l}aye 
»cntetbet, eller (3. 374 sqq. — 10,513 mener |)err 3^., at 
\)ct er muligt, at S^iemebeé og Obt)éfeué ogfiia t)atie borttaget 
3fil)efoé'é ^ogn og fiert meb ben, uao^t^t bet iffe er omtalt* 
'it^tU forcfommer 9?cc. at ttiTre albelcé urimeligt, ifivr ba ber 
504 sqq. {aU^:> om *l?ognen og ffgc(5, at S)iomebeé, mebené t)an 
betivnfer ftg '!()<xaf (ivc\ \)ax\. ffat borttage ben eller ftaae flere 
2l}rafer i^icl, bliwcr af 2(tl}cne mtnbct om at trceffe ffg tilbage. 
Siben omtaleé |)c(!cne, men ingenlunbe 53ognen 01^.535, 545, 
557, 567). ^. 527 COdvaevg eQv^ev coxmg miiovg) fan ingen 
53anffcligf)cb gicic, ba fejlene »are fammenbnubne C^. 499 og 
bertil ifcer (Juftatt).)^ "^9 Obpéfeué altfaa »eb at (Itanbfe fi« 
Spi:{t ftanbfcr bem begge. 53. 529, ^»or ber figeé om S)iomebeé 
i^e^/iaaro 5'iWcoj' , er rigtignof ufcebttanligt eller maafFee uttuI 
tiQtjfu'pov; men rimeliguiié »ar bette Itbtrpf, fom meget Ij'øpf 
^igt forcfommer, faa foebuanligt, at man iffe tcenfte )f)aa bet 
Itpaéfenbe beri )(:iaa nærycerenbe (Bteh, — 10,531 anfeeé fæb* 
yanligt for uægte, ba bet er nrimcligt, at 9i{)efoé'é ^efle figeé 
at l)aye ^i)(l tii at fomme til ©rcefcrneé (Sfibe, og bet famme 
53eré fpncé at maatte forflareé faalebeé 11,520. ^or at for* 
fyare 10, 531 yil ^err 5. )(:iaa begge Steber forflare Crbene 
Tf] j'«^ (fi'lov mXezo {Tvfirp cm SDiÆubene, ber l)aybe Spfl til 
at fomme ^iem. ®ette fan efter Siec.'é S}tening iffe gaae an^ 
l^yoryel tet er yanflfeligt at hcoif: tct. — 11,4 yil |)err 3;. 
nu'b nogle af be gamle forflare rcoUfioio xfQag om 9tegnbueu 89 

og hevaaUv fTg bcryeb paa 5,593 (!En'c6~?xov6a Kvdoifinv-) ; 
):ia\x ft)ncé altfaa iffe at t)ayc fagt SOZcerfe tif, at l)er (laacr om 
(Srié noh'fioio TtQCig fisrå x^QOiv 'ixovaav, I)yiffet t)el umilffgt 
fan jTgeé om Sftegnbucm — 11,98. 9^ec, i^ofbcr |Tg meb (Spi^^ 
Il er tit ben gamfe ^ovf faring af 'KSTMlanro. 6fr. %U 6, 268. — 
11, 105. S)en af i^err ^. anfi?rte ©rnnb for, at ii6axog {)er er 
e^?(biecti», er meget f»ag. S)er er ^ntct i 53eien for, at to 
<2ub(Ianti»er for&inbe6 fom 5(ppojTta, fom i P.m tP.a/cp. — 
11, 127 otterfcetter ^err ^. (£rf)or.'é Drb åv avtm ta romp »eb 
in eundem lociini. ^e fnnne fmx betpbe eodem loco. — 
11,261 jTger -^err ^,: potest illud in] etiam notionem adiec- 
tionis h. 1. continere, ut præter Iphidamantem Coonem 
quoqiie iuterfectiim diceret poeta. <Bfnlbe benne ^orffartng 
gielbe, maattc man antage, at 5p!)ibamaé og ^ooné |)o»cb 
falbt ycb famme .^ng. — 11,539. 5)en af ^err^. antagne 
^orffaring, fom ogfaa ^ofé og ©pit^ner føfge, er formobent* 
ligt rigtig : ''i^an af)lob fnn libt fra at bruge ^anbfen", §0?en 
I)Dorfor be anbre (Stebcr, fom |)err 3^. anfører (11, 317; 
5,800), flfutte forffareé »eb en fxdmaig, inbfeer S^Jec. iffe. — 
11,639. S)et er nnberligt, at Hanbt be forflfiettige ^orffarin= 
øer af olvos nqa^vHog netop \inx fa»ncé , fom fi)neé at ^a»e 
»ceret meft ubbvebt ()o6 be (Samle, at ben I)a»be fin £)prin* 
belfe fra 23ierget ^ramnepaa ^en ^faroé (etter ^f ar ia); 
\izxi ftnbeé I)oé 2ttl)enæoé I c. 55 pag. 30 B,, Schol. Vic- 
tor., ©uftatf). p. 871, 16 (=66,42). S^imetigbiié er Iv ty 
KaQia i Schol. Ven. og Schol. min. fnn en (5fri»feif for 
"IxaQia. — 11,763 bifafber |)err 3^- "^ci)ncé etter rettere ^Bent:« 
ret)é Sonjjectnr oiog ^g aQSz^g åizovriGExai (iflf. olog rtjg eet.) 
uttm at bemcerfe, at 53erfet fnn tittaber ben meb S^igamma 
Colog FTig-), fom 53entret) I)ar fat. — ll,766sqq. V. 766 
usqiie ad 784 olini T^-d-eTovvro. €ceé 767—785. ^err 3^. ^ar 
iffe bemcerfet, at |)ei)ne, fom anfører 766 — 84 ^ar anbre 
53erétal l}er enb ltbga»erne efter 3Soff, forbi tjan iffe l^ar 53. 
543 i fin Sert. — 11,771 fafbeé ben, fom ^patroffoé {)ar 
brcebt, Clysononuis. (Bé)o\. 12,1 fatber Ijam KXigcow/^og, 
23,86 og 87 KUiaæwi^og, fom »el er bet S^igttge. — 12,60 90 

f alber ^err 3. «paittt)ué'é ^oite ?p v o m a d) e. ^l 17, 40 taU 
bcé t)Uit ^M)rontié (cfr. S^e^ne Obss. ad. 3,146 ©.478); 
IjOé ©uftat^. 12, 228 (p. 900, 49 = 108, 17) og ed^oL 
12,211 ^rouomc. — 12,128: vhg Aam&uav sunt Aa^ii- 
-Oai ipsi, qiiemadmoduni Græci sexcenties dicuntiir vhg 
L^/atwy; hoc autem obseivandum, quod de Græcis solis 
alibi hæc loquutio adhibetur, h. uno 1. de alio popiilo. 
^viftarcf)oé (i (2rf)of. 12, 175) l)ar bcmærftt, at AaTii&ai 
fu« biitgcé om ^cebrene, og bet er itU mimcngt, at bette 9iaoit 
(fom Od. 21, 297) l)ar Ⱦret itbeluffenbe for be gamte befungne 
A*apitt)cr, bcr fcvmpcbe meb kentaurerne i%L 1,262 sqq.). 
12, 181, b»or Drbct brugeé om biéfeé ©fterfommere, anfeeé af 
flere ©runbe for uægte (cfr. |)err 5« t>t 12, 175 sqq.). — 
12, 172 forfarer |)crr 5. yaray.zuixEv fom paéfittiff (antequam 
aut interficiantur aut capiantur) ; meu bet tatl ^ao. iugeit 
SOZaabe tittabeé. ®nten Un man forffare Stcbet ganffe fimpcft 
meb -^ci)ne og 53ofé (hii entyrcbcr fte morbeten, obcr cutraft 
ffnb), etter antage en OmjTiften af (5u6jecterne fom 1 15,557; 

TtQiv y ril KCitu^tuiiev , ?)« xcct axQijg IXiov alTtuvtiv éXmv. — 

J2,340, burbe »et ticere bcmcerfet, at be, ber (cvfe tTzcoxero, 
itte gicre Sroerne til ©ubject (l)»itfct iffe gaacr an), mm af 
bet ^oregaaenbe xrvTiog etter diJri^. — 13, 96 forftarer -^err ^, 
meb S)amm iimoiOa fom præteritum: vobis antea confisus 
sum , men uben ©rempet og uben 9i!?boeubigl}eb, SJlobfætniU:* 
gen er l)er imettcm fiaQvufxtvoiai og si d'vfiEig tzoHhoio [leOtjaezs 
01^. 97). — 13, 134 gier ^^err 3^. fig Sorger uben 5ieb meb 
Orbet fnrvGGovzo, ha l)an iffe fan begribe, t)ttorfebeé 2aub# 
ferne tumxe hmé om be cQ^aa fuingeé nof faa flærft. Siatur^ 
Iigt)iié ntaae faabauue llbtrpf l)oé en Sigter itte træffet »eb 
^aarcnc, og 53ofé bar »ifl iffe tænft paa aubcn ^orffaving 
enb ben fæb^aulige, flfioubt t}an, forbi i:)an flfrei) 53cré, »atgte 
et anbet Drb. — 13, 191 »it ^err ^. !)cl|lt ffri»c enten /(>coV 
etter xQoog fom 3'Jominatiy. ^ec. taii ittc bittige tcttc; tl}i om 
ogfaa ©enitiwen itte gobt tan af()ænge af ei'aazo, tan ben 
af()ænge af ovm], og faafebeé I)ar (^-uftat^. forffaret 8tebet: 
ovfty XQ^^S etaaro, rovréariv ovdufiov rov aura Ektoqcc xa^'^og 91 

dt?j)M8 TO TOV AiavTog doQv. (5fr. Sr. 3, 400 ; SOZ a 1 1 1). §. 324 ; 
3:i)ierfrf) §. 254, c; ^crr S. tii 11,358. ^aav |)crv 3:. 
mener, at nceilen atte be gamre ^ortolfere f}oIt)e ^aa 9?omina* 
tii)eit, forefommer bet &iec., at ntait af (2rf)of. fan fec bet 
s^iobfatte. — 13, 287. S)et anførte gtcb Sophocl. Oed. R. 
314 beoifer ^ntet, ba bet gobt fan forffareé uben at unberfor* 
^aae noget Tig. '^ette 6emcerfer attcrcbe ben af ^crr 3» cite* 
rebe «»? at ti) i d §. 295 ©. 591. — 13,369 biUiger ^err S- 
^uttmanné ^ormobning, at ber )(!aa 6 (Steber iflebetfor 
m&riGag ffa( o^rhibeffgt ^a^e fltaaet iie'KoiOcog, uben at ber 
egentlig gf»eé anben ©rnnb berfor, enb at 3)tetret taater begge 
former. !^et foref emmer 9icc. at »cere bet 8amme, fom om 
©en "^ao. Satin »i'fbe rette fisus til fretus; l)»orfebeé ffufbe 
mdiiaag, uaar formen iffe »ar oprinbeltg ogfaa i ben 53eti;b* 
tung, t)cere fommct iflebetfor bet meget t)t)ppigere <Rmoi&cog\ 
Søm-igt binbe benne S^iote l)ai)e ftaaet 11,235 etter bog ber t)atte 
Dceret l)ent)ii(it ti( ben. — 13,444 fnnbc og burbe »et »cere 
bemcerfet, at famme ^Oeré (laaer 16,613; 17,529, t)»i(fet 
man ilU meb «Sié[)eb fan flntte bcraf, at 16,612 og 17,528 
citereé tit forrige "^eré. — 13,517. 5)eip{)oboé er »ef m-eb 
)(!aa ^bomeneué, forbi ()an I)ar brcebtOtl)rt)oneité (53.363sqq.), 
Sffioé C384 sqq. 403) og 2afat{)ooé (427 sqq.). — 13,534; 
Alibi nsGog ita substantivo adiicitur, ut inediann eius ipsius 
rei, quam sign. substantiviini illud, partern indicet; h. I. 
autein (et, opinor, 24,212: amov fis'aov ^'uaQ) ita, ut 
illam rem ad mediani alius cuiusdatu rei pertinere signi- 
ficet. $^erfom 5Hec. forftaaer biéfe Orb rigtigt, mener |)err3'., 
at Orbene: i)ait ff^ngebe fine mibterfte 5Crme om 
Ijantf ere at forflaae faafebeé, at ©rbet mibterfte ffulbe 
l^enfereé tii S)eipl)oboé (attfaa om S)eip{)oboé'é SØZibte). 9f?ec. 
tcenfer fig <Sagen faalebeé : man fan iffe fægge 3}iibten af fine 
9(rme om (Sen , uben at man omf(t)nger etter omfaoner ^ain ; 
bet fommer rigtignof omtrent nb pna ©et, om 3)igteren i^a'o'oc 
itbtri)ft ftg )(iaa ben SOJaabe, i)an l)av brugt, etter l)an \^ax>i>e 
fagt, at l}an flpngebe jme 5iCrme om ben Stnbené S3Jibte ; men 
bette førger af ©agené ^ef1faffent)eb , itte af Kogeu i Orbet^ 92 

23ctt)bntng Iiggenbe ©ruub. ^err 3-'^ ^orf faring af 24,212 
fov|1aacv 9tfc. ciibim mtnbre. ^efabe figer ber: jeg »ar 
iftaub tii at gribe fat mibt i l)ané €e»er og oebe ben 
op (at 5(ccuf. jiitoov ij-juQ afl)ivnger af to&t'ftevai, i^U af 
<RQoaq)vaa, »eeb S'tcc. meget »cl, og bog anfeer l)an ftit Cttcr*; 
fættclfe for rigtig); efter ^^evr ^.'é ^orffaviiig fFuIbe mait »cl 
cttcrfÆttc tet faatebc'o: jeg fuitbe cebe 2e»ereu fom fibber 
mibt i l)am. -^t>ab ber t)cr generer, er fnarcre »ort SDtobcré* 
maaté Ubtri)fémaabe cnb bet Q3ro?[ife <8progé. — 13, 657 forci= 
fommer Sdjoliaftené 23emærfning, i byiffen -f)err J. finber 
noget Uf (art, &tcc. at »ivrc meget tiibefig og iffe ngrnnbet; bc 
^albne tabe be i ^eg(en ligge faafcenge Sfaget fiaaer ^aa. 
S^cénbcn bnrbe ^crr ^, iffe beraabe jTg paa Sarpcboné 
CJrcmpef ; tbi at I}ané Siig f(?reé tilbage tif ^t)f ien, er noget 
(Scpregent og ^'^^S^ ^f ^'^ 2tftale meltcm ^ené og ^ere (16,453 
sqq. 666 sqqO. — 13,669 »t( |)crr ;3, l)cKere forffare -aæ/j 
»eb Sabef, ^aan enb »eb (Straf, ^crom er bet »anffeh'gt 
atbcmmc, ba »i iffe fnnne ficnbe be bomeriffe ^^ongcré ^et 
tii at tyinge bcreé llnbcrgi»ne tit ^rigétiencjlte ; at benne imibi» 
lertib iffe bar »cvret afbclcé fri»ittig, fyneé man at fnnne flntte 
af 23, 296 sqq. , l)»or (Sdjcpoloé ftgeé at l}a»e gi»et ?(gamem# 
nou cu ^oppe for at bh'ye fri for at fofge mcb til krigen. — 
13,685 er ?iOten noget nfiar, forbi ^err J. b^r forfømt nbtri)f# 
feligt at bemoerfe, at nogfe (2cf)ofiafl:er (Schol. Ven. I}ar ol 
tv nt).o':tovvrjG(i)') og ©trabo« IX p. 392 forffare 'Idovsg om 
§(t{)enienferne. Cm bet biftoriffe (2pi?rg(:maaf fce SOhUferé 
G3cftf). 1 (S. 307 not. 4. — 13,686. 5(t 5pt)iroftetcé enbnit 
iffe »ar fommcn tif 'Xroia , »eeb ^err 3. nof (2, 718 sqq.) ; 
men mange af bawé Scefcre fnnbe (et af l}ané ?iotc forfebeé til 
at troc bet SXiobfattc. — 13,707 er et »anffefigt 5Seré, og tct 
Ija'ohe »æret ønffcfigt, at ^cvv%^ ber fnn erf fejrer, at Ijan 
mcb ^ci)m og 53nttmann forctræffer rt'fiei fom ^ra?fcné , f)a»be 
angi»ct 3)teningen bcraf. '^ormcbentfigt forffarcr bjan bet mcb 
^c\)nc og ^nttm.: "^Hongen giennemffærer 9)tarfené (^rcenbfe 
o: 9)tarfen fe(y". SOten naar man fammenfigncr 18, 544 og 
547, ^»or Té).<jov be^olbcr jTit 53ett)bning, feer man, at benne 93 

govffan'ng itcppc fan \iævc rigtig. 9?cc. »il fremfætte ffit ^cr# 
UaviixQ ubeu at utbcftaac for bene ^^itgtiQticb : ^-tm Cjurcn) 
ttiT fomme tir at giennemffcere SJJarfcné (5nbe", attfaa I)at)c 
Oxevne enbnu et (2ti)ffe at arbcibc u SOtaaffce hav ^^lofé 
tcenft fig bet faafebcé : "(gc^neiben fie dmfig bie §urc{)c l)ina& 
SU bem (5nbe beé ^etbeé". — 13, 710 forcfcmmer bet 9tec. at 
tjivre iitt)it)rfomt, at ttaQoi maa i^cere Sfppofttion: mange 
^o(f fulgte %iaé fom ©talbbrebre. 5(t frembcfeé I)ané 
Éfiolb Dar tungt, fom be ©amfe bemcerfe, og at ^an bcrfor 
maatte t)av)e flere ^Xflcfcre, naar t)an bfey træt, er iffe ganffe 
urimeligt. 5tt ber intet anbet Cteb forcfomuier , l)yor en faa? 
ban Sicnejlte af <Stalb6r(?brene omtafeé, er »et faubt 0^ 2, 183 
sqq. er iffe ganfTPe af famme §(rt); men ij'ca'o gier bet tii 
Sagen? — 13,824 figer -^err 5. om ^ovydi'og: origo vocis 
incerta. S^og fi)neé Seri»ationen af yaia, fom ^aéfom og 
SRoft Ctif S)amm @. 215) biUiQe, at i)(?re fiffer uof. — 
14, 172. (SftQv ^m <S>ceii'oane ffuitc ^evv ^. (jer t)a»e citeret 
33uttmanné Seritogué 2 ®. 14. — 14,196. Xakmaaben 
i(cu el TSTslEGfisvov saxiv 6urbe »et »cere be^aubfet i ^orbinbelfc 
meb ben fceffægtebe to 81 aal rEzeXeafis'rov 'iarai Qf. 1,212; 
2,257 og oftere, fee S)amm). — 14,217. ^et »ar netop 
be ©amteé 9)Jening, at ouQiaivg og 'nåQcpaaig fTuIbe antagcé 
at ^aa^ i 5(ppofitioné?^or^ofb tii l)inanben, og bet wk'q ©runb, 
ba iffe enl^Der »enlig (Samtale 6e»irfer 0»ertafeIfe. %ettc er 
ogfaa SO^eningen af ben Snterpunction, -^err ^.'é ltbga»e l)ar 
meb 58oIfé Itbg. af 1817; t^ i Itbg. af 1804 abfTiffer 2Solf 
Orbene. — 14,259: Noctis magna auctoritas fuit xitpote 
antiquissimæ cum Chao deæ, figer ^err % noget ufiart mch 
-^e^ne. ^ormobenttigt figteé til |)«fioboé X^eog. 123, {)»or 
9*1 i) r er en S)atter af ©I}aoé. — 14,267, efter Drbene ut 
vocem er »e( ubfatbet oriloxeQaav. i bet 9}Jinbfte er ii^t bet 
Orb, S^afen er om. — 14,316: Deceiu qui sequuntur versus 
absurdos iure censueruntantiqui. ^fi^ebetfor clecem fceé uri' 
decim >8.317— 327 init.; fee gdjof. tii 53.317. ~ 14,359: 
jtWjM« est "sopor profundus quo quis alte sopitus iacet*' 
(damm). ^ftebetfor sopor f)ar®amm somnus, fom ogfaa 94 

fan ttoere tifftrceffcfigt. (^jy^neii hlmv forfoerbcltgt t\)h i>cb 
sopor profundus — alte sopitiis. 

|)err g.'é gatinflfc ttbtrt)f ev rcciit cg ffart og faa fmuft, 
fom man {)av ^et ti( at fovfauge bet af 5tnmærfm'ngcv. 3?cc. 
tjav iffe (lebt an 'oct 5fnbct cnb quisque videt (13,517), font 
neppe er Cattn, acris iftebctfov acer (10,8), be barbariiTc 
Orb auctrix (9,502) og abactio (11,672) og i>m un'gtt'ge 
©fri»emaabe loquutus, sequutus, loquutio o. f. i). Sicrimob 
i)tl Stcc. inb|litte \\{ ^^crv ^.'é egen C»cvi)eiclfe, om \)^\\ \\U 
i)cb altfov ftor (Spavfoniljcb mcb Sntevpnnctionétcgn ^ar giort 
abffilli'ge Stebcr »anffeltgere fov fine Ccefcrc, cnb bet be* 
l)i?ycbeé. 

SOZeb ^cnft)n tiT 55ogené Itbttorteé fortiene ^orfcvggcr og 
^ogtri)ffer al 9?oeé» 2n;ffei(cne i Serten evc iffe ret mange, 
og fovnben bent , bcr ere angi'yne i Sfntningen af ^ogen , ()ar 
Øiec. f nn opbaget faa , ber bog inbffrcvnfe fig {\i 5(ccenter og 
©piritué. 5 ?(nma'vfningerne ere nogfe flere, men bog iffe 
let nogen, fom \<x\\ genere gcefercn; faaicbeé 7,156 xexv- 
\iiivog iftf. v,^Xi 8,85 uvaTtakXa ifif. -izaXlo} ; 9,505 
maa ; nbftctreé efter ntlalvtf);- 10,216 tyovaa iftf. -aav, 
11,750 exaninio ifif, exinanio; 13,27 nuti'o iflf, nutrio ; 
13,689 'KQoy.f/.Qifintvoi iftf. -nQifiévoi; 13,734 i Slutj* 
ningen cognoscere ifif. agnoscere. 

9?cccnfenten l)ar nnberfajlet benne Itbgayc en nøi'agttg og 
inaaflfee ftreng ^rttif. ^a\x ^ar troet, at bet »ar ben rigtt'gfic 
?øiaabe at toife fin Slgtcffe for en SØianb, af l)ttem man er beret« 
tiget tif at »ente faa StJJeget, fom af |)err ^ngeréteo, og fin 
^ntereéfe for en 53og, ber atterebe nn er meget brngbar , men 
fom fnnbe »cere hUmxi bebre, naar Itbgi'tteren ^attbe anoenbt 
fterre Omt)t)ggeIigf)eb '^aa ben» |)a»be S^afen t)ceret om en 
St)jT ttbgatte, oifbe 9?ecenfenten formobentlig (}aye fagt, at 
\]Oin ^at)be frcmfat fine SQJobbcmcerfninger i bet S:)aahf at Itbgi*: 
»eren fnnbe benytte bem »eb en ni) Itbgaue af fin 53og ; men 
l^er er %a{Q\x om et Ssanff §(rbei'be, og fnn faa faabanne 
oprette anben Itbgatte. ØJec. maa berfor inbffrænfe fig tit at 
fige, at ^an (}ar frcmfat fine ?3cmo?rfninger, forbi ^aw af ^ier* 9S 

tet øitflfer, at ^evv S« gere let) é Itbga^e af ^liahcn maa Hm 
flcerft ubbrebt i »ore <BhUv, og forbi {)aii af ben 5favfag anfecv 
bet for gatJjth'gt, at UU bet, ber forcfommcr Ijam fcifagttgt 
beri, hlmv berigtiget, ^an l)aaber ogfaa, at Jtogfc af be i 
ØiccenjToneit frcnifatte 23emcierfninger HU i)iUe »ære ubcljagclige 
for SJJange af bent, i ipié Sob hd falber at fortolfe ^haben i 
yore ©fofer. 

2>cn Ilte 3ianuav 1835. ^ Q- t> le I I i f t i k. c^ ^fnlcbning af et fra 2!>c(li;rclfen af bet SlfléfenjTc Stbeiconimtg 
i;ttrct 45nfFc, ubfnttc bct^gl. ©anjte SSibcnfFabccncé ©clllab i 
3l'arct 1832 et ''Priiéfpørgémaal angrtaenbc jjcjlcucbbelobcncé og 
ben bcrmeb fovbunbnc ^rnincvincié 3nbf!i;bclfc paa Sanmarfé S^a 
(teattl. Urtgtet benne øagé ^Ifgtarclfc forbrcr en £Otaéfc cif S'rfa^' 
vlnvjéfnnbfPabcv, fom ligge nbenfou ©cljTabeté egentlige øi;iié; 
fvcbé, tog bet bog iffe i .?5et(tntning^ at opfi;lbe bctte ^n^c^ 
fom fom fra et 2sni^<f"t/ ^»'^ Stifter f)avbz vtift ©clfFabet faa 
levenbe 3"tercéfc; man inbfaae nemlig, at man^ veb at brage 
ngtebc ®agfi;nbige af forfPieOige 5Dteningcr inb meb i SScbøm; 
melfen, funbc førge for en grunbig Sraftning og en upartijT Som. 
(£n af be 5)t(tnb, fom €>eljTabct tnbbøb til at afgive bcreé ?9cei 
ning i benne ®ag, fanbt ft'g for^inbret fra at opfi;lbe bcté ^nfPe^ 
en ^(nben troebe i 2l"nlebntng af en literarijl S^trib over ©ienflan; 
ben at burbe træffe fig tilbage fra SSebemmclfen, ffiønbt ^an erflff; 
rebe fig villig til at unberfl^ttc øelfPabet meb fin ©agfunbffab^ 
^vor bette maattc be^øveé. ®c ^Qt^nb, fom efter (SelfPabeté 
3nbbi;belfe i^wtc inbgivet ^ver jin af bzn anbené uaf()angige 
©om, ere : 

iperr ^ammerf)erre og Obcrjl v. SSergcr Siibber og 2)bmb./ ^n^ 
fpecteur veb Savalleriet 

— ^rofeéfor SBiborg, Slibber af ©annebrogcn, Sorflanbev 
for SSeterinairjTolen 

— ?Otajor V. Slinbt/ SHibber og ©bmb. 

— Sapitain ». SliegeU/ SHibber af ©anncbrogen. 
©eljTabet ^avbc mobtagct 10 ^riiéafbanbUnger; af biéfe 

vare 4 forfi;nebc meb forfatternavn , tvertimob be for (Sclffabcté 
^Priiéopgaver fajlfatte SBctingclfer/ og fnnbe berfor Iffe fomine i 96 

SSctragtning ; 609 høv bet Scma?rfcé, at ingen nf fccm fanbtcé at 
^awe bcfwarct ©p^rgémaalct tilfrebéjtillcniic, 2)c anbre 6 vacc 
éetzgnebc meb følgcnbc 93iottoeu: 

1) kongen (vrct, S^bdanbct wclftgnct. 

2) ^napp fattlc mil* mcin 5^niicni-e^. 

3) Sifa^vung tft bie bcfte Sc^vmciftctin , vorjuglic^ im Siinb; 
it>ivt[d)aftltcf)cn ©civerbc. 

4) ^tUcé mu|3 fcincv gett fic^ veranbcvn 0. f. v. 

5) ^Pr^v 2llt 09 V(rl9 bet S&cbfrc. 

6) éjifln fFal lo-vc af 09 vcb bet Si'<?nimebe. 

2lf biéfc fanbteé 37r. 1 at v<pvc en velmcent QJttcing, men ingen 
21'f^rtnbling. £Ri*. 2 fanbieé vel at vdbe en Sovfattcv af praftt|Tc 
^unbjTabetr, men ^IfftauMtngcn anfaaeé bog af alle 35ebj?mmevne 
fou ntilftrcrffelig. 3'ir. 6 ^avbc iffim inblabt fi'g paa at bcfoavc 
ben fm|Ie Secl af ^pcirgémaalet, uben bog ^cvi at tilfcebéftilfc 
93ebønimei'ne ; enbffiønbt bc fanbt, at ■2lf()anblingen xøbn en inb; 
figtéfulb \)3ianb. 3h'. 3, 4 og 5 blevc af SGebBnimevnc evficnbte 
fom be fcvtrinltgfte blanbt be inbfomnc '?lff)anMingei-, ^tt^ibleitib 
eve bc five ^cb^mmevcé ©temmev falbnc faalcbcé, at iffe engang 
%o paa en afgiiivcnbc 93iaabe ^avc fat 37ogen af biéfc ^If^anb; 
linger avevfl, cllcu nogen ^^luvalttet fienbt (£en af beni fou at vccrc 
en fi;lbe|lgi5vcnbe 2:efoavelfe, øeljTabct i)av f)eUer iffc felw fum 
bet ^tnlebning til at afgim-e øagcn anbcilcbeé cnb biéfe fi}nbige 
^OZo-nbé fammen^olbte S!)eb^nimelfcv tilvaabtc, S)a nu bog be tre 
na?vnte 7lf^anblinger fortienc ben Stoeé , at be erc fPrcvnc meb 
megen ©agfunblTab, cg inbcf)o[bc bet 23igtig(lc af bet, fom fan 
figcé fra mobfattc ®iber cm ©ienftanben, faa finbeu ©eljTabct bet 
paéfenbc at tilfien bc l)ver af biéfc ^ff^anblingeré forfatter en S&et 
lunning af 100 '^ibb* <B, 93t. , at labc 2lf^anblingerne tri;ffe fam? 
lebc paa [\n .^cfoftning, og at ffiffnfc ^vcr af forfatterne 100 
Sjcemplaier af benne ©amling. 

©elffabet ^ar befluttct, at be ©cbler, ^vori forfatterne til bc 
foretrufhe "Jlf^anblinger f)ave angivet bereé 37aync, iffc fFudc 
aabneé, førcnb be f)avc tilfienbegivet, at be exe villige til at labc 
bercs !2tf^anblinger fommc for £i;fet unber bc angivne Sbetingclfcr. 
©iéfc jjerrer forfattere inbbvbeé berfor til f>crom at unberrctte 
unbcrtcgnebc <Scl|labeté ©ecretair. 

^, C. Øvftcb. llbgivct 09 fortagt of Idi^r. Seidelin, UniDcrfttctésSogtr^Efct, 
og 3. JDeicl^mann, ©ter af ben (S^lbcnbaljfe SSog^anbliufl. p a n f k 

for 1853. Ni 7. Sor[cnt)«é, iførgc ^ongt. allcrnaabigfl SiKabclfc, meb 23rcopoPcvnc 
t SanmavE 09 hertugdømmerne. S. 91. S am! ter, Cand. theol. SSemærfntnger »eb 
øteligtonSunberoiiéningen. 63 <S. Serummer. 1334. 

4jet ffeer itk ftelbent, at man belægger faabaitite O^obra* 
gclfeés! og Unber»tténingé*^faner, fom, ibet be føge Mbeit 
tif at mennef^eltg ltft)He og ©fet^eb i ett feifagtig Dpbrageffe, 
»eb eit i)ié SWet^obeé 5(noenbeIfe ffutte giøre ben optiorenbe 
©fcegt ti( fanbe, ft)fEenge SO^eitnejTer, meb 9ta»n af ^^iTan* 
tbropijTPe S)rcmmevier. S>téfe £)pbragelfeé;(2i)|temer funne ij?i)ss 
rigt gierne flaae i en futbf ommen SOIobfcetm'ng til l)inanben, 03 
bog Iigefulbt benceaneé røeb bette ^rcebicat. %l}i »eb ltbtrt)f!el: 
"?|3^ilant^ropiéme" betegner man nu itte en beflemt Itnberyiié* 
ningémet^obe , men en otterfpcenbt fletning , fom »il giøre ftg 
gielbenbe i ttnber»tiéningen, t)Oié |)tgen er at bringe ben famme 
%ihené SCanb tii 55e»cegelfe i ttt rolige (Sfolelitt, I)»oraf ben 
felt) er greben. Wlan oilbe tillægge 23afebott)é ^irffom^eb e« 
25ett)bning, fom ben ingenlunbe l^atJbe, t)i)ié man anfaae ten 
for mere enb en gttring af ten %M %anh ; ligefom hen ®ang 
»il altib ItnberDiiéningen antage en p^ilant^ropijT ^^arafteer, 
naar ben flare og rolige ^^orftanb maa »ige for @ntl)uffaéme» 
S)er finbeé ifsaa »or %ih itte '^aa , fom labe l)aant om flår og 
nøiagtig Scenf ning , fom f albe tei lutter ©op^ijterie og <^'p\t%^ 
jtnbig^eb, naar 9?ogen t Drbene »il føge ^anfer; bet -^eleé 

m 98 SJIcmng og 5(anb fFal fun femme i betragtning. 23e»cegcé 
biéfe nn tillige af en tunfel 3»cr for S^icligiøfttetené fremme, 
og »ille be bernceft ta\le |Tg )f!aa ttnber»iiéningen, fan bet nceilen 
iffe nnbgaaeé, at bereé ^I?irffoml)eb for gfoleocefenct maa 
antage en pl)ilantbropifl Sbarafteer. S)e »ille ta gicre 8folen 
til ^irfe, om be ogfaa iffe gaae faa bibt at fc^tte l}iin o o er 
benne; 8foten ffal »cere et lille (gamfnnb af fromme, et 
©nbé 9?ige o. f. o. 9iaar 5(nm. iffe fan frifienbe bet Sfrift, 
I)»ié Sitcl ovenfor er anfcrt, for et p^ilantl)roptfft 5(n|lrøg af 
benne 5(rt, treer han, at l)any S: cm iffe tjil 6li»e anfect fer 
uretfcerbig, naar l)an faaer nbført fit ^orfaet, at nnbcvfajle 
€frifteté |)c»eb(lt)ffer en fritiff 5tnme(belfe. 

Uagtet Sfvifteté Sitcl er "53emærfninger ocb S^Ieligioné* 
unberijiiéningen", »ifer bet fig bog af fefoe 5(f^anblingen og af 
gorf.'é ubtri)ffetige Crb, at ^an fun taler em 3*ieligionéunber# 
ttiiéningcn i ©folerne, eg ifcer ihe Iffrbe Sfoler. 2:erfer er 
©ienftanben for l)ané Slfbanbling , om ber bør unbertiifeé i 
5?eligien i Sfolerne, l)»oroibt benne Itnberttiiéning 6cr gaae, 
cg^oerlebeé ben ffal anjlilleé. S^an anfeer en faaban Itn* 
berfcgclfe for iffe at »cere ooerflcbig , ta €agcn enbnu iffe er 
tragt ^aa bet ^cnc »eb be Itnberfcgclfer, fem berom ere anftif* 
lebe i Xpbfflanb. 2)ten man frifteé til at tage ^orf.'é Crb 
ganffe nøiagtigt, "at (Spergsmaalene iffe ere barn fremmebe", 
og "biéfe Itnberfegelfer l}am iffe ubefienbte", bet »il fige, bet 
er ^am iffe neget 9?9t at ^ere biéfe Spergémaal fremfætteé, og 
I}an bar t)ørt S^iogct om (Stribig^ebernc. ^ bet S^tinbjle tager 
f}an albeleé iffe ^enfpn tii bet, ber femmer i 53etragtning »eb 
en Itnberfegelfe, om S'ieligionen hev gioreé til ©ienjlanb for 
Itnberciiéning i ©folerne ; men l)an anfeer bette Spørgemaaf 
for afgiert befrceftenbe »eb et ©»ar ©. 2 — 4, ^»ié |)o»ebinb* 
l)olb fan angi»eé meb ^erf.'é egne Crb : ^'bet er Øieligionen, 
ber gioer Si»ct ^t)ft eg 5>irffem^eben fin ©torfe". SDZen ©pørgé? 
maalet er iffe : ffal ber unber»ifeé i Øteligion i ©folen , eller 
ffal man labe ttngbemmcn o^j»ore uhen ^eliQion, ^»ilfet ogfaa 
»ilbe »cere en ulegiff SDcobfcetning ; men man l)ar fpurgt : ffal 
9teligienéunber»iiéningen gi»eé i ©folen, etter ffal t>en iffe 99 

jetter enten ^enf^ggeé til ^rioat ItnbevtJiiéning etter til bfct 
6onfinnatfonéunbert)néntng? S)iéfe ftbile Spurgémaal biirbc 
ba førjl: befocireé, cg, fom 5tiiin. troer, begge bencegtenbe» 
(Seer man fun i)en til ben næracerenbe Sitjlanb, og »if man 
blot troe tet ^aføe af iien Sft'tbring, fom ^orf» gi»er af ben 
afmtnbed'gc 9ie(igionéimberi)uéning t Sfoferne <B. 25, funbe 
man ri'gttgnof (et ocere tilbøiefig tit, for at rebbe bet -^cttt'ge 
fra 53anl)ettigelfe, at cnffe, at Sleligtonené Scerbomme i'ffe 
jTuIbe tageé meb i ben cijrige ^unb|Tabé SJZaéfe, fom man fcger 
at bibringe ©ifcipfene ; bet fan fet fremj^ille fig fom en nubfcrj: 
(ig Dpgatte for ben religiefe gcerer meb ^arme at gicre dldif 
gionen giefbenbe uben at fremfatbe (Spot ; og er Scereren folb, 
faa qttceter Ijan ben fibfie ©nift af 3?c(igi(?fitet. dlu ffufbe aitt 
faa prioat Xtnberoiiéning er|tatte bet, man maa opojfre. Wm, 
fperge »i, bri»eé ba ben anberlebeé etter i en anben Sfanb ? Og 
t)if (Sfofebifciplen iffe »ebblioe at »ære en (Sfoleb^eng i be pri* 
»ate Simer? bet tti( ftge, »il ijan itk mebbringe ben S^cenfe^ 
maabe, fom (Sfolen ^ar ubbannet ^oé f)am, til 3icfrgionéti^ 
merne ? Stitfaa ogfaa bette maatte Di opgive og tage »or 2if* 
flugt blot til Sonftrmationéunberttiiéningen. ^t»ab ber ba førfl 
maatte inbrømmeé, er, at ben maatte giweé et ftørre Cmfang, 
og mebtage mere 2;ib. ^»ilfe |)inbringe^ ber ^er »itte flittc 
f[g i 'i^eien fra anbre (Sibcr, funne »i iffe beftemme; men »i 
»itte fun fee, l)t)ab @t)arafteer Sonftrmationéunberi)iiéningen 
ba »ilbe antage. S)en maatte ba mebbcle megen ^t~unbf!ab, 
ben maatte fcge at ubaiffe be alminbelige relifjiufe begreber; 
^ated)eten maatte aftib craminere, for at o»erbei)ife fig om, 
om ^onfirmanberne ^aabe enbog ten tarttetigfte ^unbflfab , ta 
Ijan ingen faaban tør forubfcette. 93ien fan tettc »ære g^or* 
maafet for ®onftrmationéunber»iiéningen? ^eb konfirmationen 
er førft Dptagelfen i ^irfen fulbenbt, ibet ben Itnge tifegner 
fig fin ^aah, ^orberebelfen, fom gaaer forub for (Souf 
firmationen, maa ba »irfe paa (Sinbetaget, hen maa fremfalbe 
S'teligiøfitet. S)ette ffeer iffe biot »eb Safe og formaning, ber 
er beficelet af benne 3(anb, men tillige »eb llnber»iiéning ; 
tfii 3IeIigionen ^ar et ©lement, ber er ©ienflanb for (5-rfien* 

(7*) 100 fcelfcii. SJJen t}av ^cU^icncn tjfrfch'g en faaban (Sibe, )aa gtcr 
ben afminbcd'gc Itnbevijiuoning mcb gob ©vunb ^orbring ifiaa^ 
"paa |Tt eget ©cbect at mebbefe benne '^iben; ben fan itte 
finbe nogen (^nmb tii, ihct tm mebbefer al anben^iben, at 
af{)o(be |Tg fra at mcbbefe ten tJivfelfg fovl)aanben Ⱦrenbe 
^nnbffab om bet ^eiefie. 53eb hen 9ieIigion6nnber»iiéning, 
ber gioeé tilligemeb be ciJrige ©tenfianbe, bar (^onjrrmattoné* 
unberttiiéningcn i M ^certe en 53a|Té , fom iffe er at foragte ; 
ben forubfcetter en ^nnbffab, fom hen nn fcgev at bringe tii 
2w og gtye t*i?Taft \)oé hen Itnge. 

SOtcn tii biéfe og lignenbe Spcrgémaat l)ar ^orf. albelcé 
iUe taget /)enfi)n; bet fpneé nofilen, fom om ^an iffe l)ar fcet, 
!)ttori Ducejlioncn beftob. "Itben 3*?eIigion er Si»et Sntet; • — 
itaar 3}icnneff et iffe rigtig erf ienber ©nb , er af anben 53ibert 
^ntet ; og naar @rf icnbelfcn {}craf tiblig er hie'oen Tctienbe i be 
Itngeé Sicele, oilfe be bcr»eb faac gaft{)eb tii at axheii-e ftg 
frem igienncm 2.i^eté mange()aanbe Storme." S^iefe ere be 
^oreftillinger, i l)»i(fe ^orf. bc&tpger fig ; men ©nljOer feer iet,, 
at ber berycb iffe er fagt 2(nbct, enb at ber bør fergcé for 
?Barncté rehgiefe Cpbrageffe, men iffe, om 3^efigionénnberi)ii»s: 
ningen l)ercr meb tii Sfofennbcroiiéningen. S'iaar ^orf. nn 
»ebbliyer, at "ingen (Sfofe fan beftaac, nben (s^riflué er bene 
-^o»cb s= -^iernejleen" (2. 3, og umibbclbart bertif føier: ^^y)imf 
mel og Sorb ffntte forgaae, figer -^erren, men mine Crb 
ffntte be\taae'\ faa er bet »anffeligt at fee , Ipah i)ev egentlig 
meneé, ^toié ber cllcré ffal »cere nogen ^orbinbeffe metlcm ^æt^ 
jungerne og nogen Sanf eubuifling ; tf}i at Sfolcn ^nlbe blioc 
tii ^irfe for at rebbe fig, naar ^immcl og ;5orb forgaae, er 
«aturlig»iié iffe ^orf.'é 3)(ening, fficnbt Drbene ntermejl frem* 
bt)be ben. SJten i bet -^ele taget inbcbofbe biefe Siber (2 — 4) 
i »et jltcerfe llbtrpf en forffiellig »arieret (Bientagclfe af be 
famme i^orcfiitlingcr, fom ^orf. paa hen Waahe maaffee fnnbc 
nb|lræf fe »iberc, inbtil ):jan faafcbeé flutter : "(5^ri(tenbommené 
%anh ffat beftanbigt Ie»e i 33Zennef?ene ; men benne §(anb er 
netop mobtagefig for ^sm (!); tlji bem lierer ^immerigeé 
Ølige tiif og »ee be blinbe 53ci»ifere" o.f.t). — &et €teb (S. 2, 101 

funbe iiet bog ft)ncé, font om ^orf. antijbebe en egentlig 53efoa* 
reffe af D|jgat)en; ^an ffgev nemfig, at man i etl)ttcvt %iU 
fælbe ntaa forbre Slefigionéunbereuém'ng i ©folen, ^t)ab enten 
man antagcv Itnberoii'éningené ^ormaat at ttcere at banne og 
bi)gti'ggii?re 5(auben, etter at mebbele gaonfig ^unbffab, Sølen 
flfnUe bette ^emi ubføreé , ta maatte bet jo ^ebbe i het førjlte 
SiTfcetbe, at be religicfe 55egrebev fortvinfig bannebe 5(anben, 
og i bet anbct, at 3<tefigtonéfunbflfa6en §urte meb tii ben ga»n* 
fige ^unbflfab , fom man maatte fuge at er^^erije. 3)Jen gorf* 
flutter 6fot: bet er SfJeh'gionen, fom opftjfer og o^ttarmer %ano 
ben, ftgefom bene <Btvaakv (ebe ©amteren, faa at fjan itte 
farer tofrb. Og faafebeé er I)etter ifh {)er gittet anbet ©»ar 
enb ©. 3. 

5(nm. »ilbe itU Icegge faamegen 33Ægt \saa tiet, ber funbe 
ft)neé 6(ot at »cere SOlanget :paa ^Juiagtig^eb , faameget mere 
fom ^orf. fcl» t)ttrer, at het af f)am ^remfatte maaffee er a(t# 
for (øft f)cnfafltet, ^t)ié iffe ^er atterebe bet btjlte fig, fom fcnere 
tåbeligt trceber frem, at bet iffe ^ar »æret ^orf. ffart, ^»ab 
SSeirne^ltnberttiiéning i ^'Jeligion er, og t)t)orpaa bengaaer nb. 
%hi netop forbi l^an iffe t)i(, at ©fofen fFaf giye egentlig ttn# 
berDiiéning i 9?eh'gion, t Orbeté ftrenge 23ett)bning, I)ar 
l^an iffe funnet bef»are bet ©pørgémaat, fom maa Bcere l)am 
i 5Seien, om og ^»orfor ©folen \fal optage ØJeHgionéfunbffa? 
ben bfanbt bene Itnberm'iéningégienftanbe, Sierfor tafer fjan 
om Stetigionené, i|lebetfor om SJeHgionéunbertJiiéningené ltunb# 
Ⱦrfig^eb , og paa famme SOJaabe fammeuManber ^an ^diQim 
fttetené 33æfen meb 9?efigionéunberi)iiéningené , ibet f)an angi* 
i)er bet fom 3}JaaIet for benne ©. 9—13, at bringe Skriften* 
bommene af ^icerfig^eb beffcefebe og af 5}bmi)g^eb lebfagebe 
5(anb tif be|1anbigt at teoe og røre fig i barnet ©. 13. 9iU 
»ijlnof er Itnberoiiéningené ftbjie ^ormaat bet famme fom ^efe 
Opbrageffené og t)efe ^im^, bet ncmfig at giøre SØJenneffet til 
(S^rijli ^irfeé fanbe SØJeblem ; men naar ber fpørgeé om bene 
fpeciette, tet f)øiefle unberorbnebe g^ormaaf, ha form'rrer bet 
bfot at gi»e et faa afmiube(igt ©»ar ; het famme funbe jo angi^ 
»cé fom ^icmebet af mangfofbige menncffefige ^nflitutioncr. 102 

O.q bet er itk engang bet foreløbige <B'oav (ffienbt ogfaa bet 
»ttbe txxxe i)entct noget fangt borte) ; men ^orf. fommer bertit 
fom tit bet fibfte 9?cfuftat igiennem en llb»ining, t)»ié 2anfe? 
gang rigtignof forcf emmer 5(nm. uforfraaelig. 2: et bebber nem* 
lig faatebeé: "3^et er ba atterfcrft ffart, at aUe be mangfolbige 
©lenjlanbe , ber ^aae i ^orbinbelfe meb ben menncffelige (Sr; 
fienbe(fe, (abe jlg benfere tit to ftore ©rupper, af boilfe ben 
ene inbbcfatter 5((t, ()t)ab ber ^crer tit ben bciere 53e»ibi^t)fb og 
t£t mcb ben forbunbne og af benne fig ubfolbenbe inbre Si» , og 
ten anben berimob bfitter jltaaenbe »eb hen t)bre o» omgioenbe 
9iatur; og figefaa ffart er bet, at SteHgionen maa inbtage 
ben otjcrjle ^Habé i ben furfie jlore Stfbefing. 5(llerebe f)eraf (?) 
»ifcr bene ncermejle Cpgaoe flg at heiiaac i at orbne og ubsiffe 
be C»crbet)iiéninger, t)»ori »ort aanbelige ^Siti ()ttifcr. Men 
bettc trcenger ti[ neiere Itboifting meb ^en\i)n til ^eh'gionené 
53æfen i og for fig, og naunlig bcné ^remtrceben i ben c{)rirte* 
fielige 3(abenbaring". <B. 9. 5(ftfaa ten Sætning , at ^clU 
gionené ncermefle Cpga»e bcftaaer i at orbne og uboiffe be 
C»erbet)iiéninger, t)»ori bet aanbefige ?-it) ^oitcr, ubyiffeé ncer* 
mere »eb foril S. 10 at gicre opmcerffom ^paa , at Sieligionené 
(Scebc iffe er ^cferfcn atlene, men oX "b»ab ^orjlanben bar inb* 
feet, ^oab %i[e\\en l)ar tittagt fit 53cerb eUer ll»cerb(!), bet 
tager ^^\^\en fat "^aa"', og berncejl @. il — 13 »ife, <xt '^eixo^v^ 
onénnbertiiiéningen iffe adene ber breie fig om be atminbclige 
religiefe 53egrfber, men ogfaa forft)nbe (Subé 5(abenbaring i 
Gbriftué ; t^^x bet er en natnrtig ^orbring , at 53ornene ff uKe 
unberttifeé i hen (Jbriftefige Øtcrigion. 2)ette (fibfte inbebolber 
tittige be almiubelige '^Bcftemmetfer om, l)t)or»ibt llnberwiié* 
ningen ber gaae, ibet %^x\. gier opmærffom '^aa, b»or vigtigt 
bet er for Scvreren, "at ban i fin Unber»ii6ning t)o[ber ben rette 
9}2ibbeft)ei mellem \)'oo^ ber fpal Icereé og iffe ffat Icereé" (b. e. 
ben rette Coerflabif!ft)eb !) (2. 14. "SJtan xnaa altib betoenfe, 
ot ber læreé iffe for (ifolen, men for 'imt\ — tlnbersiiénin^ 
gen ffal »cerc faalcbeé, at ben Unge feter fig bragen t)en til fin 
@ub i -pimlen ; — ben ffal tro-itge inb i Sicelené inberjle 2;i)b# 
ber, og berfra ubfolbe fig i et Sit), ber beb ben ^ellig §(anbé 103 

«Bi|lanb er inbtJi'et og ^eUiget ben l)mmd^e gaber". 2)et bimv 
faafebeé gorf.'é SJtentng, at ©folen »eb ttnbertJiiémng i 9(teli# 
gion Itgefom flfaf t)etttge S8arnet6 Sio , ffa( gi'ye bet et refigiøjl 
^roeg ; Sfoten jlfat »cere en vefigiøé S)annerfeéanj^alt, fee (S, 3. 
^t)ri|^ué er @ folen é |)Otteb * -f)iørne|leen. Sette flcmmer 
ganflfe meb be føfgenbe 5)ttrtnger om 5tnbagté(?ttelfer i (Sf olen, 
og faj^er titttge €i)é paa be førjle SSfabe. S)e Orb, i ^oi(fe 
benne SJJening beliemtejt og ti)berigi^ er fremfat, ere biéfe: "Sle* 
Iigionéunbermiéningen ^ai gtennem gor(lanb og -^ i er te »irfe 
^aa 53iHten — " (S. 10, og faminenl)oIbeé be meb bent, i ^»ilfe 
bet enbelige 3fiefu(tat er fremfat, »ifer bet fcg at »ære 3Keningert, 
at 3'tengfonéunbert)iténtngen ffat frem»{rfe ben refigi'øfe ^an^ 
nelfe, og om itU ganffe, faa bog for en flor 5)ee( ^a»e Opb^g^ 
gelfe til |Kt gormaal. 

søien bet er ligefrem inbtt)fenbe, at SJcIigionéunberDiiénin^ 
gen i ©folen iffe fan {)a»e et gormaaf, ber er forffiettigt fra 
tm l)de ©fo(ennber»iiéning6. 5)enne t)ar iffe nmibbclbart noget 
praftiflft gormaaf; men ben gaaer nb )(iaa at ubaifle, nære og 
(cbe ben naturrige 5)rift tit @anbt)eb, og ibet ben mebbefer hen 
fcerbige ^unbjTFabémaéfe , banner hm ^ifciplen tH ©efotcenf* 
ning oser be famme ©ienflanbe, faa at f)an, naar lian txæhcv 
nh i Si»et, fan »ære ftg ftn egen gærer. S)ené gormaat er 
attfaa nærmefl at banne (Srfienbelfen. ^tm betragter man 
©foten i gort)ofb tii ^bcté corige ©tabier, ha er ben Ooer* 
gangen fra gamitien tii ben birfelige 53erben. Unberaiiéninge« 
i be »erbéh'ge ^BibenfTfaber ffal banne ben Itnge for ©tatéfam^ 
funbet, Sleligionéunberoiiéningen ffat banne ^am til SOiebtem 
af ^irfen. 2)Jen i^an tiii^mt iffe meb fin t)e(e ©rfiftenté ©fo# 
len; ti)ertimob, mebené \)an »ef ^ar f)iemme ber, er bog !)ané 
goræfbreé |)uué t)ané egentlige ^iem. ©folen fan berfor iffe 
fætte fig S)ifciplenø religiøfe S)annelfe til bet egentlige gormaal; 
fun for faaoibt flfal S^ieligionéunberoiiéningen bibrage bertil, fom 
ben banner ben religiøfe ©rfienbelfe; »il hen mere, »il ben 
fremijirfe ^e le ben religiijfe S)annelfe, ha for»ejrler ben bet, fom 
ben bør gi»e, meb bet, fom »irfeé af O^bragelfen i ben cf)rifte^ 
lige familie og af het firfclige 2i». S)et er fun faabaune 104 

(gtiftclfcr, fom 2Saifen^ufe, Semntoricr, fpcnfionéanjlaltcr, 
feer foruben ben rcligiefe Grfienbelfeé 2)annelfe ogfaa maac ttivfe 
iimibbelbart ^^aa ben reltgicfe ^<?Iclfe, forbi ben Itnge meb fit 
l)ele Sio til^crer bent ; men i faabanne ^^ffiti^fcr cv cgfaa 5^æ? 
rerneé ^or^olb ti( Sifci^^fene et anbet enb i Sfoten ; be fe»e 
mcb bcm, tage fig af bem i alle ^enfccnber, og ftaae i et 
ganflfe anbet fortroligt gort)oIb tit bem enb ben, fom fommer 
og gaaer igien , naar ^an ^ar unber»ii|I fin Sime, 3JJen ^æ* 
reren i 8foien fan iffe t)aoe nogen fpeciel Cmforg for ben 
enUitc 2)ifcipelé moralffe og religiufe ^orbolb, ^an fan {)cKer 
iffe ftaac i noget nøiere perfonligt g^orl)oIb ti( {)am ; aft bette 
er ^orcelbreneé (£ag ; biéfe fenbe bereé '^crn til (Sfofen for at 
unbcryifeé, iffe for at opbrageé. 9iaar Sfofen gitter Unber;: 
»iiéning i ^Jciigicn, fan Syreren iffe »ilte prcvbife for 2^ifcip* 
lene, iffe egentlig »ide opbt)gge bem; bette er ^irfené Sag; 
^orælbrene bebcmme felt) bebft, naar be bør tage bereé ^ørn 
meb i ^irfen. Men ben »ceffer ben moraiffe og religicfe 53e* 
i)ibjlt)eb, befcefter moralffe og religiøfe Scerbomme t)oé 3;ifcipfen, 
og banner fjam faalebeé til Sefttttenfning ooer be »igtigfte og 
ijsic[te ^tnliggcnbcr. (Baakbeé fan ba Scereren iffe fcette fig 
bet fom ^ormaaf at ttirfe paa S)ifciplené |)ierte, paa ^ølelfen; 
j^ttor jlcerft benne bettoegeé , beroer paa bærerene ^erfonlig{)eb, 
^oor»ibt \)an bcfibber Xifciptené 3(gtelfe og ^icerfigl)eb, 9iaar 
fltcfigionéunberbiiéningen arbeiber paa at banne ben refigiøfe 
©rfienbelfe, er bet, ben bibragcr tii ben retigiøfe S^annclfe 
otter^otteb, iffe ringe; tlji bet er bog fun benne ^nbfigt, ber 
gi»er (?f}araftcren 53e|tcmtt)eb ; bet er fun (Jrfienbeffcn af bet 
a(meengt)Ibigt sjette , ber Icerer oé at ffietnej pligten fra bet, 
ber nn netop behager oé. 9iaar nn ^orf. inbwenber, at "ber 
bør Icereé for Si»ct, og iffe for Sfolen" S. 12, faa maae »i 
bemcerf e , at benne Scetning t fig fel» er faiff , l^oié bet ^'at 
lære for Sfofen" ffal ^aoe nogen anben 53cti)bning enb ben ^^at 
Icere bfot for at lære og inbprcentc", bfot for at inbfamfe en 
tct) 3)caéfe. Men tageé ten i benne 53eti)bning, ia trceffer ben 
iffe oé. Sbi ffat Itnbcrttiioningené ^c^vmaat »ære at banne 
til (Selotcenfning, og ©icnftanbcn for iHeligionounbcrDiieningcn 105 

Boere ben cf^riflelige ØJeltgioit,. ha maa ^rficnbeffcit af be cfjri* 
fteltge (Sanb^eber ubefuHe hen f ofbe ^orftanbéveflerion , og 
ten tibd'gt 6egi)nbenbe og fortfatte ItnberBiféning gi»e be rcfi* 
giøfe 23egreber en ^ajl{)eb i gi'nbet, font gi'ur bent til en gfat, 
ber, forbi ben I)ar Sioet i fig felo, »i[ forøge fig feft), ibet bcné 
^csxt baabe inbcnfra og nbenfra beforbreé. 

^orf. gaaer nu ot)er til at tak om SJcet^oben t S*ieIigioné* 
unberoiiéningen ®. 15—32. S)enne Itnberføgeffeé t)a?fenthge 
3itb()orb er føfgcnbe. "S)et ©(entent, ^»orpaa ben rerigiøfe 
Cpbragelfe l)Birer, er Si)bigf)eb. S3arnet foerer €i)big{)cb »eb 
^aberé og STtoberé ©rem^jel (t)eb bette ltbtri)f »il gorf^ 
betegne ben 5«bfli;berfe , fom ^orælbreneé ^erfonligtieb , bereé 
g^ort)olb inbbt)rbeé og til bercé53arn, fjav ^fiaa bette). ^aa 
famnte SD^aabe ntaa Øteligionéunbermiéningen t ©fofen gi»eé. 
©rempfet frentfatber 25arneté (5fterngnerfeéfi)jl ; alt^aa maa 
man fremflitte for bet ©renipfer paa faatanm Wccenh, {)»ié €i» 
er et $(fti't)f af bet dJubbontmerige, og man oi( ba, uben at 
tafe eet encfie Orb om @ub fefø , føre 53arnet mibt inb i ^nU 
SRige. <B, 19. S)evtii tage man ^ortæUinger af het @amk 
SSiej^amente. ^et er aftfaa 6t)arafteerffilbringer, ber maae 
mebbefeé S)rengen; men biéfe bhae ith tiave og he\lemte »eb 
ben blotte Itbmating af (S^arafterer ; for at ^jJerfonerne funne 
trcebe frem for 5)rengen, maa man for bet gørfle Tabe 55cgi* 
»en^eberne føfge i en fafi og beflemt Orben, og berncefl beftan* 
bigt f[ge og )(iaa fortet »ife S)rengen be (Steber, ^»or SKanben 
er i M ^kblif, man takv om l)am. <B, 21. (Sfabe ettere, 
at man tf fe altib fan iiet I '^ette gcograpl)iffe ©(ement i 9?eli# 
gionéunberi)iiémngcn ubf)ce»er ^orf. fcltt meb bel)ørig Itnbcrjireg* 
ning.) |)Oorlebcé ffaf Strengen bfiae befienbt meb ^erfonerne? 
«8eb Scererené munbtlige 'gortceUing, iffe »eb at tabe ^am Tcefe 
fig til tQt'.f t\)i ba forbrer man en Sanfeoperation af l)am, fom 
I)an albefeé iffe er »orcn. @. 22. ^an l)ax ilørre ^ntercéfe 
for, ]^»ab t)an ^ører, og fortætter bet lettere igien. SØten be 
»igtigfte g^orbefe, fom ere forbunbne mct benne 23M^obe, ere 
biéfe to. g^or bet ^ørfle »cenneé S)rengen attcrebe tibligt tif at 
fortætte og netop tit at fortætte ^paa fin ^aahc, fom bet j^emmer 106 

nteb ^ané ^ete ?3cefcit , t)yi(f et enten flet if fe ftnber <Stet) , naar 
^an ffat jurare in verba magistri, etter fcog ^eijlt ufutbfom* 
ment, naar man inbflfærper l)am at fortætte 3)Jeningen af bet, 
^an ^ar lce% S. 28. Slten for bet 2(nbct fan Strengen atbrig 
f omme tit at ftge ?ioget , uben t)an if or»eien I)ar bannet ffg en 
3bee berom, uben at t)an bog l)ar tcenft fig Sioget »eb, \!iVia\> 
tjan figer. Cg l)Bor »igtigt er bet iffe, at man atbrig figer 
9?oget, uben at man fi?r|t bar tcenft". @. 29. — ^lan funbe 
troe, at ber maatte inbe^ofbeé mere i bette 5(ffnit, fom er bet 
flcrile i i^^orf.'é Sfrift ; men beeté er ^orf. ingen ^ahev af at 
ffri»e brebt, beefé I)ar ijan ogfaa en 25eet at fige i ^orbigaa* 
enbe , fom f. (5r. om "be ^Slbreé S)i?bf(g^eb og luicrlige ^ng? 
jletigbcb" S. 31 , om WcanU og ^oneé |)a?ngen i en 53og. 
6, 32. 

3)ct sil {)eraf feeé, at tet egentligt er to |)o»ebregrer, fom 
^orf. opititter for hen fatecf)etiiTe 3Jietl)obe. ^ørjl og fremmejl 
maa ben moralffe og religiefe Unber»iiéning faa meget fom 
muligt he^aac i en umibbetbar ^etcering, faalebeé fom ®r* 
emplet i og for ftg er. 33ten ibet m inbrømme (Srem;plcté ^irf? 
fom()eb ifær tii at frembringe ^anen tit bet Q5obe og Scmmetige, 
maae »i bog tidige bemcerfe, at bet fom ofteiT; »irfer );iaa 53arnet 
uben at fcette Øieflerionen i 53eycegelfe; men man ter iffe faate^ 
beé fortabe fig paa, at bet ©obe nof tiit ub»ifte ffg i 53arneté 
|)ierte; berfor ffat Itnberoiiéningen i)Q?ffe bete (Sftertanfe, for 
at be retigiøfe og moratffe ^^Begreber funne faae ^afliljeb og |)er? 
rebcmme i Sinbci, og ffat ben banne ©rfienbetfen , ba fan ben 
iffe »ilte giere bet ^aa en Maabe , fom '\tx<x\iex efter at ^otbe 
53arnet "^aa ben umibbetbare 53c»ibil^cbé Stanbpunft. S)ett 
^unbffab om bet ^ax^\e Seftamcnteé 5(anb, meb t)»ié 2)Jebbe* 
teife ^erigionéunber»tténingen begpnber, bør bernæil iffe ocere 
om bcm bfot "fom t)iftortffe ^erfoner, ber trcebe frem -paa ben 
gcogvapl)iffe ^afté"; S)ifcipfené ^ntcreéfe for ^ortcettingerne 
maa iffe »cere for ben blotte |)ijlorie; l)etter iffe er bet nof, at 
gremftittingcn "tiltaler 53arnet, faa at bet Sobe tiltrcef fer, og 
bet £)viie afffrceffer". 3tlt bette "nxi funne giørc :5nbtr>)f , men 
et ubeftcmt og uforftaaet; ^e^ibft^cben »c?ffeé iffe, (Srfien^ 107 

belfen banneé itU Jioermefl; for fmaa ^ørn »ilte faabanne ^or* 
tcettinger »cere en paéfenbe ttnberttiiéning; men ^orf. »i( l)a»e 
ben anttenbt »eb S)renge ^aa 9 til 12 Star. — S)erncs(l, bettc 
bn»er ben anben 3tegef , flfd J^ifciplene Icere af bet munbtlige 
^orebrag attene. S)et er en naturlig •^ofge af, ^oab t)i attercbe 
l)at)e fremfat, at »i tt'Ui'ge forbre en 53og tieb Itnberoiiénfngcn. 
drengen i)iT tffe attene »eb ^i'efp af ten |Tf frere funne inbprcente 
fig bet, ber ffal fcereé; men llnber»uéningen fef» 6n»er til 
noget SJJeie ; ben blotte Opfattelfe og ©rinbren er ingen fulb* 
(Icenbig gcere; benne forbrer 5trbeibe og febflcenbig 53eflfieftii= 
gelfe fra S)ifciplené @ibe. gorf. »il )f!aa en anben Ftaabe gioe 
S)ifciplen en oié ®eb|lffnbigl)eb, itet ijan ftnber bet at »cere 
et jlort fortrin, at ijan fortætter )(saa ftn SO^aabe og iffe ffaf 
"jurare in verba magistri" @. 28» Wcen bet fommer jo bog 
itu an paa at fortcelte , fom om 93arnet elteré røangfebe Ceitig* 
l)eb bertif, men )fiaa at fcere, og tigefom 53ittien flfat gorftanben" 
begi)nbe meb at tctrc Spbig^eb, og ba Scererené etter Scerebo* 
gene £)rb bebre enb be, fom S)rengen fan »cefge, ubtri)ffe, 
l^'oat be ffntle, er bet netop rigtigt, at ^an i bet 5Scefenttige 
bruger tern, %i)i ^»or ofte man enb maa t)(?re, at "bet er 53og« 
jltaoet, ber it)ietftaaer, men Stanben, ber teaenbegicr" @. 26, 
at man itte fifal tcefe Drb, men S^anfer, faa er M bog fun be 
rette Orb, fom ubtrpffe ben rette Sanfe; og fTal 23arnet tære 
9?oget, iffe bfot for ibag etter imorgen, men for tængere Sib, 
ta ere Orbene en nubi)enbig ^klp bertit ; erfaring »ifer ogfaa, 
at bet iffe befocerer Siifctpfene. SOJen m »itte iffe »ibere ftribc 
meb ^orf. om, ^»or»ibt man ffat bruge 53og »eb 3*ietigioné« 
imber»iiéningen etter itfe, ba tct^ tnben ®nben fommer, »it 
»ife fig, at iian er enig meb oé. 

53i f omme nu til ben ^lan , fom "g^orf. ubf ajler for ^elif 
gionéunberyiiéningen <B. 33—38. ^an ml, at ingen S)ifcipel 
tnaa ojjtageé i en fcerb (Sfote før tet 9be Star; og forft t>a 
begt)ttber Jl)rcngen at Icevc 53ibet^iiltorie ; han ffaf an»enbe 2 Star 
)fiaa at læve g'ortcettinger af M ^amte Sejl:amente ; i tct 3bic 
8foteaar ffaf ^ané jli)ffe»ife ©rfienben famleé til en omfat* 
tcnbe Sfnffttetfe af ©ubé »ibunbertige ©ti)rcffe af bet ^ehi^fe 108 

^off. — %t benne jTfal fvemfættcé for S)ifciplen, er natuvlfgt; 
men 2tnm. fan iffe inbfee, t)»orfor iffe benne Itnberaiiéning 
iiæflen fan gaae jettnjTbeé meb ben ft?r|Te, naar S)tfcip(en bfot 
t)ar faact nogen Åunbffab om bet @am(e Seflamenteé SCTtænb ; 
tl)i i biéfcé^ti^orie, f. (5r. Sofep^é, SiJtofeé, S^ambé, inbe* 
l)otbeé ^olfeté. Og i et^Dert Silfælbe »ilbe tii en faaban 
Ooerjtgt iffe be^øoeé et t)ec(t 3(ar. S tet 4be og 5te 3(ar (æfeé 
forit Ijle— 3bie (Jap. af sgatteé S^rebog; og "nu, figer ^orf., 
feer 2)rengen,i2JZennefTct i Strib meb @ub , 3(anben i Strib meb 
^iubet ; — nu fcrfl fcler I}an en Srang tit at fienbe &iM ^or* 
anftaltning tit SOienneffeflcegtené grelfe; — nu brager @ub 
S)ifcipten ^en til g^riftué". S. 35. 5ntfaa (æfeé frembcfeé i 
biéfe to 5(ar bet 9it)e 2:eftamenteé 53i6er^i|lorie og 4be— 6te 6ap. 
af lærebogen. — 2)ct er altfaa ^orf.'é STiening, at 2)rengert 
itu engang, naar t^an er 12 5(ar gammel (rimeligbiié fi?r|l efter 
^et 13be 5(ar, ba ^æéningen af bc 3 6ap. i 23aae6 Særcbog 
ntaa mcbtage nogen 2ib) , ffal ()e're om Sefué ; føril efter ten 
^ih ffal l)an foere bet Ti^e Seftamcnteé ^ibcr[)i|lorie. SSJteii 
t)r)ab er ta ©ruubcn til benne Opfætteffe? Swaret er bette: 
"»Barnet forftaaer enbnu iffe 6l)ri)lt Sio og ^erfonttghcb ; og 
bet fpneémig Si) nb at ubfl^ffe et gi», fom hm »ifer ftn futbe 
^raft, naar bet opfatteé i |Tn .t^Iart}eb og (Jcn^eb. Saber o6 
berfor iffe »cere bange for, at Sarnet for fi(big Icerer at fienbe 
6t)riilué". S. 33. 90ten ^er maae m fpørge , I}t)ormegct for* 
ftaacr »et ben ^orne ? Og booricbeé »ilbe bet i tet ^ck taget 
gaae meb 23i;rné Itnberbiiéning, naar man iffe pilbe tittabe 
bem at forflaae paa bereé 53iié ? ^et giefber om benne Xtnber* 
»iiéning fom om ent)t)er anben , at ben maa begpnbeé meb eit 
uforjlaact ^^unbffab; berfom man »itbe opfcvtte bet at giøre 
9Jtenneffene befienbte meb religiøfe Ccerbomme, inbtif be funbe 
forftaae bem i bereé fufbe Sanb^eb, ba Pifbe fun %aa fomme 
til at fienbe bem fcrenb bereé ilhile Seocbage, og 9Jiange 
afbrig; tl)i netop SJiangfen paa SejTieftigcIfc meb faabanne 
@ienjl:anbc X)ilt)e mebfcre 33tangel paa (?one tit at fatte bem, 
og for^inbre ben religiøfe ^elelfcé Itbijifting. Og {)er er iffe 
citgang %ak om cu fulbftctnbig llnbcryiisning i be djrifiefige 109 

5c?rbomme, mcit om SKebbefelfen af ^unbf?a& om gcfué. Xen 
tittagenbe Itbtiiffing , fom ftnber <Bteh i Vantete ^orejltttinger, 
er et »Setiiié for at biéfe attib t)a»e nogen (2anbt)eb ; og bcrfor 
funne m itte mene, at naar 23arnet ()urer om Sefué (St)riflué, 
fom er ©anb{)eben, heté ^oreflitting om i^am fTfufbe ycvre albe^ 
teé nfanb* ^'taar Stpofleten ^aulni taiev om ^oroelbreneé Dm* 
forg for bereé ^orn, inbbefatter l)an alt, l^ijab be ffutte gterc 
for bereé Opbragclfe, i tm ene ))ofttiye ^orffrift: opbrager h^m 
i S^ngt og -f)errené formaning. @p^. 6, 4. S^iéfe Ovb f unne 
iffe fovftaaeé faalebeé, fom om |)errené formaning fcrjl: fenere 
ffufbe mbtrcebe og itte loæxe famtibig meb S::ugten. ^l)i )(iaa 
ben Sib , t)a ^anin^ ffrey tctte , »are be (5{)n|l;ne ubfatte for 
mangeflagé ^orføtgelfer, ber fet funbe bortriae 53arnet fra be 
df)rijlne ^orcefbreé Dpbragelfe ; altfor ofte »iTbe ^izi Dnbe ogfaa 
l)a»e grebet ^Barnet , t)»ié ^orælbrene xttt ttbligt ^at)be tcenft 
'^(x^ at »inbe bet for |)crren. 3JJen bet (Samme gielber ogfaa 
nu, oX l)i)ié ben reHgicfe Opbragelfe ffufbe opfcetteé tit be fenere 
%<xx, funbe (et SDJeget atterebe »cere forfumt. Sierfor ffal ^or* 
maningen i\\ |)erren forene ffg meb Slugten, faafnart fom 93ars! 
net oeeb at flfiefne mettem @obt og Onbt. %\xak. t<x^ jetter iffe 
inbfee, ^»orlebeé bet ffulbe »ære muligt G.t nnbgaae at labe 
«8arnet I)øre om ^efué. %zX ^ører be 33orncé Sale ; be firfe* 
(ige ^efter frembringe ogfaa et »ijl: firfeligt Sio i familien, og 
33arnet tilffpnbeé af fig feto ixl at fpørge om @ub og 6f)riflué. 
% faabanne ©pørgémaal t)itte ^orcelbrene fxnbe et Xegn )p<x<x, 
at bet nu er %\^ tit at giere barnet befienbt meb biéfe (Sien* 
flanbe; og bette er Izv. 3}iaabe, ]^»orpaa ®ub brager 'barnet 
\\\ (S()ri(tué ; men »i f unne neppe i bette ^or^olb forjlaae 6{)ri|^i 
Drb faafebeé fom ^orf. @. 35 om, oA SSarnet fel» ffal fee ^iø* 
bet i (gtrib meb ?lanben, SOJenneffet i (gtrib meb ©ub. @r 
ogfaa ben ^orejlilting^ fom 33arnet banner jTg om gefué, bunfel 
og forvirret, faa maae i)i foruben bet aUerebe 23emcerfebe erin^« 
bre om, at Opbragelfen inbbefatter tillige en ttnberaiiéning 
om ^efu €ii), fom er afpaéfet efter ^arneté S'oner og bete 
^orflanb^ Itbtoitling. STten jo mere gorf. inb|Tffrper ®jremp* 
leté ^raft tit oX »irfc "^^(x «Sarnet, og forlanger, gX 51lbral)am 110 

f?a( »ife bet tilxette i bete ^orf}olb til ^oroefbre, Søbjlfenbe 03 
kammerater @. 22, bejlo mere maa bet foruiibre, at I)an itk 
mener, at '^c\u (5rempc( l)ar en faaban^raft. |)errené ^or* 
maning »il v>i^ itk nben ^rugt l)en»ife barnet tii tm 12 5tar 
gamle ^efué i Semplet, ben tti( fcere l)am iffe at fee paa 
<Bit attene , men ogfaa paa 5tnbreé , tf fe at »ceve cergi'ervig, 
naar t)art minbeé om ben, ber forringebc ffg felo. SDJen 
en faaban |)enoi[en til ^^fii^ i St^^t forubfcettcr <^unb)7ab 
om ^am. 

Wien af ben ^tabé, fom ^orf. gi»er Itnber^iiémngen om 
Scfné, efter at S/ifciplen bar erfienbt ben almtnbelige S9nbigl)eb 
og Xrang til^orlcéning, »ifer bet ffg, ()Bab l)an mener meb, at 
gefu €it) ffal opfatteé i fin ^larljeb og ©enljeb. Slutningen 
er ganffe fimpel: ^hriftué er ^orleferen, altfaa Icerer man 
l^am furffc ba i (Sanbt)eb at f icnbe , naar Srangen til ^orløé* 
ning er tiljiebe. ^an 'barnet iffe fotte Sef«<^ i benne t)ané 
fanbe 53ett)bning, ta er bet, fom bet Icerer om l)am, fun en 
b!?b ^nnbff ab, ber mi giore Sinbct nimobtageligr for bet, fom 
bet elleré i en fclgenbe Xib »ilbe l)a»e aabnet fig for, ^orf. 
inbfeer nn »el, at ber iffe fan »ære Sale om at pceffe nogen 
egentlig Srang til ^orlcéning l}oé be ganffe Unge , og »i ere 
albeleé enige meb bam f}eri ; S^Jcligionélcereren ber »i|l iffe tale 
meget om ben alminbelige (St)nbigt)eb meb bem; men beraf føl* 
ger iffe, at bet ^ipe Seflamenteé 53ibel()ifiorie ogfaa fun ffal 
»cere for be celbre S;ifciple. Sampittigbcben og 53epibjl^eben 
om ©obt og Onbt er bet ^unft, b»ortil S^leligionen noermeft 
f nt)tter fig ; al ben ^unbfTab , fom ^ar 53ibneébt)rbet for jTn 
Sanb^eb i benne inbre Stemme, fan Særeren mebbele 53arnet 
cnbog temmelig tibligt; ^efué Sl)rij^ué bli»er ba for be Itngc 
ben, fom er f ommen for at fulbfomme €o»cn. 3)Jattb. 5,17. 
St)bigl)eb mob ben gubbommclige goo er bet, ber fcrfl forbreé, 

og benne Icereé af 3"9^" ^^^^'^ ^ "^ ^f "^^^ / f"^^ i fit W^ S^^ 
»ifte, at bet bør fig at fulbfomme alt, b»ab 9?et er. SOtatt^. 
3, 15» Og faalebeé »il ber iffe »cere nogen ©runb til l)iin 
'gri;gt for, at ^unbffaben om '^e^u ffal bli»e til en bøb ^'unb* 
ff ab ^oé 53arnet, naar »i fun iffe »eb »or Unber»iiéning »itte 111 

tiffrebéfli'ffc 93ariteté 53ibert)(l, men fefge SCpof^crctté Drb, at 
ben bav »cere bet en |)errené formaning, ^an er aftfor tiU 
bøiefig tiT at betragte |)ot?eb cg |)terte, Scenfen og ^øfen font 
uaf{)cengige af l)tnanben, og berfor mféfienbeé ofte ben Snbfli)* 
belfe, font Itnberouéni'ngen tjar paa g{)arafteren. — S)et »ifer 
f[g faafebeé, at llnberouéntngen om ^efué hev ^ere tii ben 
fj?rfte, fom 23arnet mobtager, og 5(nm. fan itte unbfabe at 
gtæbe ftg ot)er, at ^orf.'é ^lan atterebe af ben ©runb iffe Un 
iocerffcetteé, at ben 9 Star gamle S)reng, fom fommer i en 
Icerb (Sfofe, fan fin 23tbeI^ifiorie, iffe,, b(ot bet ©amfe, men 
ogfaa bet 9it)e S;eftamenteé. %\:ji en ©reng, fom ffaf (lubere, 
l}ar {)ibtil attib pleiet at unberbifeé tibligere, og ncejlt efter ice^f 
ni'ng og ^^tegning begtjnbeé ber fom oftefl me\> *St6eI{)i(lorie. 

Romben bette i 5tfminbefigt)eb 'ciiie »i enbnu tiTfeie en 
enfelt 53cmcerfning, ^orf. i)il, atScereren, ferenb ^an gaaer 
o»er til het 5te 6ap. i ^atteé Scerebog, ffal fabe fin ^ifcipef 
(cefe Slpoftleneé ©i'crninger, for at ^an fan faae Om»enbeIfen^ 
og Sroené 53egreb fti'ttet for Øie, og fee, ^oab ber foregif t)oé 
be SJlenneffer, fom omttenbte ffg tii (S^n'jlué, og faafebeé 
erfienbe, t)ttab bet er ber forbreé af t)am. @. 38. 9(U at tøfe 
et <Btøe af 5tpo)Heneé ©iernmger tiii iffe fifabe, men mhmm 
bigt er tet oift iffe ; ben famme ^nnbffab erl)orbeé af ^ortcef* 
(ingerne om ^^fu Sit) og 5?irfen; ber er ingen ©runb, l)ttorfor 
S)ifcipfen af ^ortcettingcrne i Stpoflfené (Sierninger bcbre jTulbc 
forftaae, "^oab ber forbreé af t)am", enb af be ©rempfer paa 
%vo f fom ere ^am befienbte fra 33i6e(^i(l:orien. St)ertimob fors= 
ftaaer ban bet (ettere , at ^efu egne ©ierninger fremf albe %xii 
enb Stpoj^teneé %ak om f)am. (Sortfættcé). Møt>tHxfixk 

^en ^Diangel, ber er i vor SIteratur paa gobe 3nmuefPrtftcr bliver 
flcbfe mere fjjlcltg, efter^aanbcn fom Safelpflcn tiltager i ntlc^Iaéfer* 
3 ben J^enfigt at bibrage noget til at af^iclpc bette øavn, ^nfPebe 
ben ©olbcnbaljfe SSog^anblingé (Sier at gierc et gorføg paa^ at 112 frcmfalbe eet eller flere faabanne ©friftcr, og tillige, web en meget 
Irtu *Prtié, at bcforbrc bcrcé Ubbrebclfc. j?an agter berfor, til 
cit ^røwc, ot ubgive et lille <£>fctft paa 2 2lrf, i fanimc format 
og meb fammc %x\)f, fom i>t 'Jlf^nnblingcv, ber crc inbrntfcbe t 
3llmanafcn, ^vilfct €)fi-ift vil bliuc folgt for 4 f3. ; eller 2 ^. for 
31'rfet. ©om jjonorar l)ar ^an bcftcnit en ©um af 100 9i6b» 
©eblcr, bog unbcr Sbctingelfc af, at en (£ommittce bcb^mmer bc 
inbfomne ^tf^anblingcr og ubimlgcr be bebftc til at optageå i 
©frifrct. 23[iocr Ubfalbct af bette Sorctagenbe ^clbigt, agter bon, 
ibetminbjle ecngang aarligt, at ubgiue et lignenbe øfrift. 

Unbertcgncbc, fom banne ben nævnte €ommittce, inbbpbe 
^crt>cb til at inbfcnbe SBtbrag til bet ommclbte lille øfrift. 2)c 
nærmere 33cftcmmelfcr cre falgcnbe: 

1) ©icnftanbené 33alg er albcleé owcrlabt til forfatteren. Ser 
forbrcé fun, at ^trtiflcn er ffifFct til ^tlmuelasning. 

2) ipuer cnfclt ^trtifel maa iffe være ftørre cnb omtrent I lixf^ 
af bet nøvntc format og mcb ben anførte %n)t 

3) Sorfattercné 3fiaun anføreé iffc i 2lf^anblingcn, men tilf^icé 
i en forfcglet ©cbbel, ber fiin aabneé, naar 2l'f^anblingen 
antagcé. 

4) ®e 9^ibrag, fom Sommitteen finber meft paéfcnbe for bet 
ommelbtc <åfrift, ^onorcrcé i ^or^olb af 50 dibb. for 3lrfct. 

5) 2)c ;5ibrag, fom bcfinbcé gobc, men bog minbrc fortrinlige 
eller minbve paéfcnbe, eller af fløcre Omfang enb be, fom opta; 
gcé i f>iint øfrift, ville, faafremt forfatterne iffe maattc 
^ave fovbc^olbt ftg anben SSefrcmmelfe bermcb , blive l)onore.' 
rebe mcb 10 9ibb. 3lrfct, og ubgivne i en anben ©amling, 
forfaavibt Omfanget af famtlige biéfc SMbrag iffe maattc over< 
ftige 5—6 3lrf meb ben anførte '5ri;f, i et format fom nær; 
mere beftcmmcé, og f)vorfor 'Prifcn iffe fPal overftige 4 ^, 2lrfet. 

6) 33(bragcne, fom maae være ffrevne mcb en ti)bclig j?aanb, cnb? 
fcnbcé portofrit inben b. Ifte 2i"li b. 2f. til 'Profeéfor ©c^omi), 
fom ^ar overtaget Svcbactionen af begge øamlinger« 

.'^i^ben^avn , ben 12tc februar 1835. 

<£. 3. S)rctt)fcn. 3. p. m^nftev. 

JVammcrraab. SSijfop 09 (Sonfcéfionariué. 

3. 5. 6cl)ou»). ^. C. ØrfteS. 

5)coft.'é[ot:. ©tatéraab 03 ^rofcéfot. Ubglvct og fortagt of "Jfnbr. oetbclhi, Unioctfitctésæogtc^ffcr, 
09 3. J)eitl;mann, (Sier of ben ©^IbcnbalfEc Sogljanbltng. p a n f k fov 1833. Ns 8. Sorfcnbcé, ifølge ^ongl. oHcrnoabigft StKabcIfc^ mcb SSccDpojicvnc 
i 2?anniarf 09 ^crtugbemmcrnc. Ufe^tfUng af ^tbeUæéntngen§ SSa'fcn, S5i9 = 
tigi^eb, 9^ebt>cnbtg'f)eb, ^orf)olb til ojfentlig 09 
tjuuélig 2(nbagt, Zib 09 59?aabe 0. f ». af Dr. Syt^ 
^aber, (Stifta^rot)ft (nu ^if!op). ^iøbenf)a»n 1834. 
245 (S. 800. 

^orfeg til cnUboifUng af ^ibellæåningéSi^æfen; 
SSigttgljeb, 9^ebt)enbigl)eb, bene Sorl)olb til offentlig og 
»!^uuå=2(nbagt, ben rettefte Sib og ^aatz til ben§ 
St)an*ffættetfe af S. 2. Sflol)mann, (Sognepræffc til 
A^onning og Sra'bcn. (Et af bd fpenfTe literære (Sel= 
ffab ubgit)et ^diéllvift. £)benfel834. 156 ®. 8t)0» 

^£nt)Oer %ih ^av jTn fcevcgne Sletning. 3^i)ort)et ben faafal=s 
bebelEibéaanb, efter et befienbt llbfagn, ofte Un er be ^er* 
reré egen 2(anb, fom »ille gioe Sonen an^ faa fan bog til 
anbre Stber en fanb og ftor Srang til 'g^remgang »ife ftg, ^otl* 
fen fun ben gorboméfulbe fan ncegte, ben ®cn|Tt)ige mobftrcebe* 
^er er for iffe Icenge |Tben giort opmcerffom ifiaa. 'oov 5(lberé 
^ang til bet mere @peculati»e i 3*ieligionen. SOian oenber tif«= 
bage til ^cebreneé Sro, men »il ti)beliggiøre jTg, l^uab bet er, 
ntan »enber tilbage til ; og Diflnof er bette et gnnjligt ^^^ceno* 

(8) 114 

men, fom en ^ei, ab ftbiTfcn man bcbre cg ftfhcrc naact, 
l)t)ab 5(nbvc, ab en anben mobfat, minbrc {)clbigen {)abe (Irctbt 
at opnaae. 2l)i ^»ormcget »t eiib prife en (Itcerf og begeifltret 
Sro — og l)»o {)ar ci (Sanbé for en faabau ? — maae »i bog 
tiUige forbre en feenbc, en betcenffom og o»cr»eienbe. 3(t gribe 
en (Sætning fom iblinbe og faftt)o{be ben er enbnn ei tilfrebéftif« 
(enbe for SOtJnneflfeaanbené \)eicvc ^orbrtngcr, men fun ta ft)fjs 
beftgiøreé en cebel SErang i oé, naar i)t baéfere ben )paa noget 
^ailfiaaenbe. Og ei mboenbe man, at at »or Sro bog afl}o?n# 
ger af Sittib tii ^ibelené llfcilbar{)cb ; tt)i ogfaa benne fan og 
bcr bh'tte en (^ienflanb for llnberfegeffe og furfl ba , naar be 
o»er»eienbe ©runbe for be l)cUige 53egcré ^aalibehgheb er inb# 
feet, ^»i(e »t i trpg Oijerbettiiéning. Og er benne fnlbe Itnber? 
føgclfe enb be gcerbeé Sag, er man enb mcb |)cnft)n tit 53øger# 
ncé ^'gtljcb , 'gutbjltcvnbigfjeb og 2ro»cerbigt)cb fommen til ^a 
fnltater, t)cb Ijxiiltc 50tenigmanb fan og ter bdoe jlaaenbe, faa 
er bet itu blot be nbDorteé ^rnnbe ber hii'oe ©ienftanb for en 
llnbcrfegelfe ; men ogfaa be inb»orteé. Og er enb bette bc 
©amtcé testi nioniii in Spiritus Sancti (9tom. 8, 16) ncermeffc 
cn ©icnftanb for ^okffen , faa fTulte »i bog , tigefom »i ffiiffe 
giøre oé ^tegnffab og ^ebe for »ore ^deffer i 5t(mi nbefigt)eb, 
faatebeé og for Bore religiøfe ^efetfcr (og l)»o »eeb itfe, t)Bor 
let biéfe funnc be|liffeé?) 53t jTulle ba firæbe at forftaae, og 
uor Sib ilræber »irfeligen at forfiaae (ci t)Dab ber efter fin 
Statur ei fan forilaaeé, men) 53eti;bningcn, 8ammcnt}ængen i 
fin Sro ; ben »if funne fige tit fig fctu , t)»ab ^autué ftger tit 
2imott)eué (2 2im. 1, 12) "jeg »eeb, 'p^a ^»cm jeg trocr!" 
S)en »il l)a»e be tpbetigjl: miitige ^oreftiltinger om |)enf[gtcn af 
§tabenbaringen og atte fammeé 9}Jomentcr, ben tii t)oe»e fig til 
i)cn ftarejt mutige Snbfigt og 53cffuclfe af ®ubé flore Sjuuéf 
f)otbning meb SO^enneffeffægten. Og »ctan ! meb ©tcebe f omme 
»i benne Srang imobc, ben er fanbetigen et gtcpbetigt Xibené 
S^egn. %ex^ ben to»er oé , at be 53anffetigl)ebcr ffutte »orbc 
bortrpbbebe, fom g^orbomme , forubfattcbe ^^cgrebcr, ©enfibig^ 
^eb , ben blotte 53e|iaaen »eb 9'iaturreligionené Sanbbeber eller 
»eb ^logflfabéregler eller »eb bunfle gelelfer, fom om faabanne 115 

»ave i og for fig tititmfMiQC , Tceggc i ?3eicn for ^f)n'|lcn* 
bommene (l;ore og ijfgti'ge ©ag. ^ørjl: ba, naar bi i'nbfee 
©runbene tif at troe og i'ffe troe, fsrfl ta, naar »i inbfec 
^orbmbelfen og ©ammenl)cengen mettem l^»ab »i troe og 
»or ^efe øttrige ^unbflfab, førll; ba, naar t)i f)ai)e fært 
at giøre oé S^lebe for, \)'oilfet bet €t)é er, S^rifienbommcné 
Segioenl)eber fprebe, ^oiffen ben ^n^f^^^f^f^r fammeé (BæU 
ni'nger Isatte og af i^^ah 53cerb be ^øfelfer, bféfe Scetnin* 
ger fremfalbe, furft iia ]^a»e »i ben rette S^Jptte af ®ubé 
^erKgfle g^oranltaltntng* S^a inbfee »i, {)»orIcbeé »eb ben 
»or S^ro ^(naa bet Xtftmh'ge bli»er fafiere og renere, »ore €ceng=s 
fler »eb hm mere opabflrcebenbe, »or l)efe S:iT»cererfe »eb 
ben mere bett)bningéfulb, »or ItbjTgt i "gremtiben »eb iien txe^cf 
fnlbere og glabere. ^aax »i berttT fcere, at forjlaae oé fe(», 
ta 'oiUe »i »eb an)iillet ©ammenftgning icsve at inbfee, l^»orfor 
jujl: SOJenneffet, fom bet nu engang er, trcenger tH og fun fan 
finbe ffg tttfrcbéfliKet »eb en 5taben6aring , fom ben, ©ubmenj* 
iteffet S^fué S^rtftué, (Subé ©enbaarne, SOcariaé (gøn bragte. 
5^^t forfliaae »i oé fef» , ba forflaae »i ogfaa ©ubé Safe tit oé 
»eb {)am, ba bli»er »or 9fiibficert)eb efter ©ub bi)gget ))aa ^unb? 
ffab og S^i'ffSt (3^om. 10, 2); ba »ibe »i, paa ^»em »i troe, 
I)»orfor »i troe paa ^am og t)»i benne Xro maa funne fretfe 
»ore (gicefe. 

5)erfom jeg faafcbeé nogenfnnbe rigttgen tjav opfattet »or 
^ibéafbcré Srang meb |)enft)n tit S^eligionen , »il jeg fertil Ut 
funne fni)tte het^ ber ffat »ære ©ienfltanben for biéfe ^rabeé 
Itnberføgelfe. S)en ©runbigt)eb, ber aabenbarer fig i »ort 
^art)nnbrebeé l}ele '^remgangémaabe fafl i attc Sing i SJJobfcet^ 
jting tit bet foregaaenbeé ©»erflabiff^eb , »ip:e ftg ogfaa beri, 
at man »ilbe føre 9)Jenigbeben til fel» at granffe i ©friften, 
fom »Seroeenferne (9(pg. 17, 11) rofeé for at ^a»e giort, og 
faalebeé fløtte ftn %vo og jTt ^aah paa egen Snbftgt. S)et er 
et ffiønt, et jltort ^ormaat. 53ibelfetffaberne »ife ftg et fielbent, 
et fraftigt et meget [o»enbe bet 19be 5tar^unbrebeé 5Barn. S)e 
(fjarafterifereé paéfenbe »eb føtgenbe ^ttring, fom maaffee neppe 
er o»erbre»ett: ''at i aUi be 5(ar^unbreber, i t)»ilfe ©^rijlen« 

(8*) 116 bommen ^av U^taaet og »irfct ^aa ^orbcit , et nofi^fic et jlørrc 
%ntai af t)e ^etttge «Søger bfeoct afjTreoet og trpft inbtit 53tbet* 
felf]fa6erneé Stiftelfe, enb bet, ber t be faa 2(ar, i ()»itfe biéfc 
(Scfffabev t)at)e bivfet, er ubgaaet til alle S^rbené Siattoner og 
i allcl)aanbe S'ungemaal" cS'iobmaim 8. 1). S)e ubgiere eet af 
be flteifte 53e»ifer paa ben yaagnenbe 3fteligionéioer, ben af ftn 
J^oale fremfalbte, og fra ffne llbffeiclfcr titbagelebcbe 5igtelfe 
for (5t)riil:enbDmmené {)ellige (2cg. 3)cen bet fan itte o^erfeeé, 
at bet maa fpncé forunberligt, at biéfe Sclffaberé 53irffomt)eb 
ubelnffenbe bar inbffvcenfet fig til 53ibclené materielle Itb*: 
brebelfe, og at be ei tillige ^awe antienbt nogle af be SJiibler, 
ber jlobe til bereé Øtaabigt)eb, til at gi»e ^Dcobtagerne ncermere 
Silffpnbelfer til at giøre fig fortrolige meb 53ibelen, til at ræffe 
5(noiiéninger til bene rette ^eni)ttelfe, 53ibrag til bene rette 
^orj^aaetfe. 2l)i, at 53ibelfelffaber og ^ibellceéning bør gaae 
-$)aanb i |)aanb, l)i)ié ei be forjlteé 9ii)tte flfal »(?re fom flet 
ingen , »il cnl)t)er Upartiff inbromme *). S)et t)ar l)cller itte 
manglet paa private ^oretagenbcr i benne ^enfecnbe og 'paa 
tvptte 5lni)iiéninger og ^eilebningcr fertil, af ^oilfe nogle ^aoe 
»nnbet ubmcerfet 53ifalb, ^lanbt faabanne 53ibelso?rfcr inbtage 
oi)ennoe»nte tt>enbe fenefle ©frifter en Ijceberlig ^labé. 5lf §or* 
talen tii het forjle feer man 9(nlebningen til bereé Cprinbelfe. 
%e religiufe 53e»ægelfer i ^t)cn , fom »ifte fig beb prioate 2ln^ 
bagtéforfamlinger, beocegebe bet ^ongl. 2)anffe (5anccllie til at 
latic nbgaae en Cpmnntring til ^.|3roe|lterne i ^-pen til at an»enbe O ©(æbcUgt »at bet, om SBijTop ^aOcr feer ret, noor f)an ft'gcc: 
"SQJen jeg troet ogfaa , at ben Sag uit tomme, ba Siben fetD 
»il opforbre SJZoberfclifabet tii iiU b(ot ifcer at atbeibe for icn 
materielle Setingclfe, men ogfaa fra fit ©entralpunft og »eb 
ben ubbrebte ©amcirfen, l)Oortil bet er iftanb, at »irte i aans 
belig ^enfeenbc og jiifl Ijeroeb tibroge til at opf^lbe baabc ben 
tnb»orteé og ben uboorteé Setingelfe for ©ubé Srbé llbbrebelfc" 
(©ibe 112). (gn lignenbe 2)ttring ftar ^^afior JRofjmann : "3mibs 
tertib »il bet »trfelige nbbv)tte beraf, at ber i etfjocrt Jgaué 
finbeé ©remplarer af ©friften, iffun blioe ubet^beligt imob hoob 
bet funbc blioc, berfom ber tifligemeb Ubbclingen »ar fargct 
fot at gioeTtnpiiéntng tit bcné ficnftgtémaéItgeaSrug" (®ibcl05). 117 

53t6ettceéniitg om 6)?iibag Gftermibbag i faabannc (Sogne / i 
l)i)iTfe hev fporebeé ^rang tit forøget religiøé ^effieftfgeffe. 
Sjette foranfebigcbe atter bet fpenjTe (itercere (gelfYab til at ub# 
ffette en ^rcemie af 200 S^ibb. for ben bebjle Stf^anbltng om 
S3ibettcvénutgé ^cefen / ^^i'gtigt)eb , 92oboenbigl)eb o. f» i). 2tf 
be inbfomne 5tf^anblinger »aflebe ben nebfatte ©ommtttee mel* 
lem be 2 o»ennce»nte og inbb^b forfatterne til nv> ^oncnrrence 
inb6i)rbeé. S3tffop ^aber »ægrebe ffg tjerfor af ©runbe, fom 
l)an i ^ortafen tit ftt @frift ubtiifler, og nbgao fit (Sfrift fær* 
ffiTt; ^aflor S'io^manné er ftben, formobentlig noget omar* 
betbet, ubgi»et af @elflfabet, 

©ammenligner man nu biéfe tyenbe Sff^anblmger meb ht 
oijenfor antt)bebe 55ibet»cerfer, ha feeé fet, at ber er ben (Srunb* 
forf]fie(fig{)eb mettem bereé |)enffgt, at ^ine mere cre bejl:emte til 
at ycere en ^eilebning for SOienigmanb , for ben enfelte 53ibet* 
Icefer, mebené biéfe 2 ere at anfee, fom bejltemte til 23rug for 
faabanne ^vcefler etter anbre bertil ^om:petente, ber maatte toitte 
i»cerffcette offentlige ^orebfag D»er 53ibelen. go mere ^ibtil 
faabanne Slnbiiéninger i »or Siteratur f)aye manglet, i()Dor»el 
abjTillige ^rcejlter paa egen ^aanb l)a»e nbfnnbet en 20lct{)obe 
og fnlgt famme, bejlto gai^nligere maae biéfe taenbe Sfrifter 
anfeeé for at ycere og »itte ttifi, »eb at ftnbe Scefere og Itb* 
ettere af be ^orflag , be inbel)oIbe , fremme 33ibelené ^ceéning 
og gitte en (Btøtte for 23ibelfelflfaberneé 53irlfom^eb. 

@fter en ttelfTretten original ^Jnblebning, fom nbgior lige* 
fom en kommentar tii het ©Iriftfprog : "bet bør at ablt)be et 
for %n)Qtené, men for ®ambittigf)ebené @fi)lb", anoenbt )()aa 
forflfiellige ^or^olbe, beler 23iflfop ^aber fit ©frift i t»enbe 
Jt)ele, ber aff)anble ^ibellceéning t Sllminbelig^eb og ^ibettceé* 
ning i @ærbeleéf)eb. Itnber ben førjie Slfbeting ^ar nu ^or* 
fatteren omjltcenbeligen og grunbigen nbttillet 23ibellæéningé 
53æfen, SJJulig^eb og 33anffeligl)eb famt be ^nboenbinger , fom 
ere giorte mob famme. ^It til ^atevim |)en^ørenbe »il man 
finbe bet)anblet og ncppe noget ben ttebfommenbe ©pørgémaal 
nbefoaret. ^l^eb at tale om 23ibellceéningé ^igtig{)eb funbe bet 
ft>ncé, fom om SKegct, ber ligger 3Jfatericn fternere , er meb* 118 

taQct. SOZen juft om bi6fe §§. 12—22 feer man af 5ni'Ifi'ni'»t== 
gen (p. "VIII) at be ere fovaufcbigebe »eb |)enft)n til be ^ieubé* 
giermnger, fom fremfalbte ©friftet. ^orf. ta(er bernceft om 
Serten for 53ibe(to?énutg , fremfc?tter grmibtgen 5([t, t)i)ab ber 
fan ffgeé for og imob, at Itbtog flfaf giereé af 'Bibelen, »ifer 
bet Urigtige i at ubelabe 2(pofri)pl)erne og i at ani)enbe frie eUev 
:parap^rafercbe €)t»erfcettelfer. ©nbelig fremfltillcr l)an fin Mcf 
ning, fom er, at, foruben bet l)efe npe Seftamcnte, ffnlbe 
et Itbtog af bet gamle Seftamente meb frie Doers; 
fcettetfe og S^ioter, fom ffnlbe antorifereé og nbgi:^ 
tteé fcerffilt til 53rug »eb 53i6enceéning C§. 33) Iceg^ 
geé til ©runb for famme. Man tiii iet fee, at ©runbcne, fom 
befiemme ^orf. l)ertil, ere be §. 27 b. og d. frcmfatte, nemlig 
tct gamle Se|ltamenteé flore Cmfang og bcté ftebenbe og fmnbs: 
fige 53effrit)clfer, ber muligcn tnnne forarge (2æbcligt)cbéfi?lel* 
fen; men netop t)iint gier jo Itboalg muligere og lettere og 
biéfe funbe jo nnbgaaeé, oeb at »celge 53cger, l)Oor be iffe 
finbeé, eller om be forefomme i ben tjalgte 53og, og man for# 
reflen {)ar ©rnnb til at ocelge ben, blot giennemlcefcé uben 
»iberc ^orflaring , ligefom Sicligionéloercvcn jo maa labe @le^ 
i)crne giennemlcvfe Scercbogcné Sap. 6 U 2 §. 3, uben at funnc 
inblabe f:g ifiaa ncicre Itboifting af 3nbl)olbct. ^or ben 9iene 
er bet reent b. e. oceffer bet en reen §tffft), og om SOtangcn iffe 
engang forjltaacr bet, maa jo bet ©amme giclbe om (Saameget 
i S^leligionéunbcnjiiéningen , l}ttié rette ^orjltaaen fcrjl: »inbeé i 
Ciyeté ©fole. S^^f^'Pf^'^^ afl)cenger ene og allene af ben, ber 
flt)rer ^ibellceéningcu. |3ao ber tiltroer fig at funne tilfrebé* 
flillenbe uboifle oBenntvonte §. af Scerebogen (og ber gi»eé 'oip 
nof bem fem funne het} i)il og »ibe at tale paéfenbe ooer et^aert 
(2ti)ffe af bibelen og anttenbc be bicerwe 53effrioeIfer af ^a^cn, 
fom famme inbcl)olber, til at »ceffe Stfffi) for ben. Serfom nu 
ei bette fan bejlemme oé til nogen 2)tutilation af be l)cllige 
23!2'gcr, ta i)il enb minbre bet Scerbommen Itocbfommenbe 
(@lcegtregijltre o. f. ».), fom bet gamle Scftamentc inbeI)olber, 
tilraabe en faaban, l)oilfen 9(nm. betragter fom i ct^ocrt S:il:' 
fælbe miélig og u^enfigtémæéfig (fee ^tohmann ©ibc 102 og 3) 119 

^orf. fremftitter fmuft S3ibcUceéningené 23cforbriitg6mibIer og 
anfsrer en J^eel Ittercere ^lefpemibter, font, om ei ©f viftets 
^efe %om attercbe gt'cr bet, aahcnhaxt »ife, at Ijan ei fan tjatte 
l)a»t bejltanbigen for ^te, at "(e»eve et Strbeibe, beregnet for 
et ftørre ^ubdfum og befiemt til )iaa ben popnfære ^ei, at 
bane 53ei i a)?enigt}eben for ©ienftanbené ttbfcrelfe"» Qnblebm 
p. IX). 

S)erfom aUerebe benne ^remftiUing af ?Bibettæéning t %U 
mhibelig^eb iettrigt maa tiffrebéjlrlte entjoer gcefer toeb fin ©run* 
big()eb og nøtagtige Xtbføreffe, ba loii bette enb mere »cere %iU 
fælbe meb t>m f efgenbe StfbeHng , ber mere praf tiff af Ijaubfer 
53ibell«énutg i (Scerbeteét)eb og bene gor^otb til aubre offentlige 
og prittate ltnber»iténingé* og £)pbt)ggeffeémibfer. |)er ruber 
^orf. en »iib ©i-faring og et bt)bt 53Iif, og gitter mange ni)ttigc 
53inf. 8aattct t)ttor l)an aftjanbler 53ibettoeéningé ^or^olb tit 
^ræbifen, fom t)ttor ^an taler om bene ^orljolb til ^ated)ifa* 
tion, ttifer t^an nm SnbjTgt i biéfe itnberttiiéningémibleré 23e* 
ti)bning og fortroligt 23efienbtj1fab meb bereé forfatning l)oé 
oé. 3 bet i)an gaaer otter tif at tak om 33ibeU(?éning i ©foler, 
giur l^an ben, maaffee for ftore, ^orbring, at "flere af bet 
nt) Seflamentcé ^:Bøger ffnUe Icefeé og forflareé i SHmueflfo^ 
lerne" (©ibe 168) og oplpfer, ()ttortebeé benne Sceéning l)enfigté# 
mceéjTgen fan f!ee. — ©fter at l)atte talt om ^tbcttæéning i 
l)unélige ^rebfe (§.54), gaaer ^orf. otter til ttibtli?ftigen (§.55 
—62) meb fcebttanlig ©runbig^eb og megen ©agfunbffab at 
tale om 23ibcllc?éning i prittate ^(nbagtéforfamlinger. S'ieful* 
tatet af l)ané Itnberføgelfe bli»er (©ibe 207) at 23ibellceéning i 
Slnbagtéforfamlinger, fom ^atte bannet fig og he^aat nafljcen* 
gige af ^rceflen, forfafteé, fom og, at^Vcefien feltt banner 
^(nbagtéforfamlinger , l)ttor \)an tiltaber 5tnbre at tale og for* 
ftare; at bet er frngteaiøft , at t)an feltt træber til faabanne 
for at tteitebe og |li)re; at ber fnn blitter titbage, at ^væ^m 
i)olber feltt ^BibeUceéning og tjetfl i ^irfen, og, t)ttor bette ei 
fan ffee , i ©folen , men altib uben at tillabe nogen af S^il^c* 
rerne i Drb, ©pørgémaal etter ©icrning at afbrpbe og faa* 
Icbeé forfltjrre £)pbi)ggelfen. gorf. ttifer bcrnfffl, af l)ttilfc 120 

^crfoiter 5SibeIlæéiung bøv l)olbeé og itcppe »i[ 9?ogct funne 
iittoenbeé mob ^ané 2)eeniitg i beitne ^^enfcenbe. ^V)Ov cnbeh'g 
Cpgaoené pvaftiffe Scéning fremfcettcé, griber yor gorf. benne 
Seifig^eb til at »ife isigtigt)cben af <3amt)irfen metfcm be &ei\y 
lige og tt( at opmuntre tii (5on»enter i gorbinbclfe meb Sanbe* 
mober (^»ilfe ben l}cicen)t?rbige ^orf. fTben bar føgt at ii^ævU 
fætte i fit 8tift i 5tnfcbning af en anben yigtig firfelig (Sag), 
I)oorfor I}an og foreflaaer Sonoentcr for Sfoleltvrere og ^irfe? 
commié|Toner; ^oilfet Uit bog maa betragteé fom et 2;iUc?g 
-.^^owebfagen ei ncermere etter ubefuffenbe oebfommenbe. — 
-^»ab gremftittingen angaaer, ba laborerer ben foruben enfclte 
8maapletter C®a»nrigbeb, gaynn'g, ftatortff, o. f. »O beg* 
iiben, fom flere af ^orfattcrcné 5Xrbeiber, af en bié 55rcbbe 
og Sangtruffenbcb, fom oel bcforbrer £t)beligt)cbeu, men, ftiuif 
bom otjerfløbig , trcetter fecefercn, og ifær l'ctfcre, fom be, for 
Ipiite et faabant ^frift fpncé at være beilcmt, og blanbt l)oiIfe 
%nm. onffer bet mange, ^ngen »il lægge bctte Icererigc Sfrift 
utilfreb&ftittet bort. 

^^aftor Siobmann ^ar tigefcbcé i et (Sagen »ærbigt (Sprog 
fremflittet ailc »cvfentHge -^o^ebpunfter benl}orenbe til 3?taterien, 
(lemmer i ^efuftaterne for bet mcfte o»crcen$ meb '^iffop ^abcr 
og, enbiTionbt I)ané (Sfrift i he^n neiere 53earbeiberfe og grun* 
bige betragtning af atte ^or{}oIb maa jlaac tilbage for forjl:* 
nce»nte ^orf.'g, »il bet bog afgi»e en (ærerig og intereéfant 
Itnberbiiéning for pngre ^eiftlige. ^orf. fauner ci ©rfaring i 
ten præftelige Isirfefrebé, er l}iemme i So» og ^ororbning og 
gitter nu og ba gobe isinf , fficnbt bet ei felter fatteé paa Wte> 
junger, fom opforbre til 2.^tobngeffe etter i bet minbfte funne 
omt»i|1teé. — |)»orfor ^orf. i fin S^efinition C^ibe 5) tilføier 
be Crb : "ubenfor hen tii afminbclig ©ubstienejle bejlemte 2^ib" 
inbfeeé ei; tf)i bet funbe jo tænfeu, at ^ibcttæéning biet) opta« 
gen fom en2)eet af ©ubétieneften »eb (Siben af^^^ræbifen og^a* 
tec()ifatiou, af»er(enbe meb eet af biéfe ltnbcr»iisningémibfer, 
ja — i 3bie SCffnit foreflaaer ^orf. fel» at ]oittc ben ojfentligeu 
i ^vten ^olbte 53ibcttceéning i gorbinbelfe meb ^atcct)ifatiou 
CSibc 127) og f^ncé faafcbcf> at femme i 3)iobfigfIfc meb jig 121 

felt). — 53eb at Qm en ttbjTgt over be llnberviiénmgémibrer, 
©foteit og Sixten t)be 3Kemg^eben, t)ar gorf. banet |Tg ^3ei til 
at fremflitte23i6ettc?éntng, fom et nt)t tilfommenbe, fomSibené 
Sart) fræaer, fom et manglenbe €eb mellem ^onfirmaubunbcr^ 
iJiiéningeit og ben ofentlige (S)Ub6bi)rfetfe (Sibe 25)» ^jjej, 
nærmere at tt)benggtere be ^orbringer, ^t'beKceéningen bør op* 
ft)(be, iJifer gorf., l)OorIunbe ber bør flfietneé meUem bet 2(Imeen* 
gt)lbige og bet Xemporoeré og ^ocate faa»c( t t^eorettff, fom 
^raftiff |)enfeenbe. Ogfaa benne ^orf. finber en fortfebenbe 
Sæéning af hct gamfe 2:eflamente, ufornøben, u^enflgtémceéffg, 
formebeljt mange 8teber npaéfenbe, oé u»cbfommenbe og ubcn 
rcltgiøé ^etsjbm'ng (Sibe 36). .^ané gjttri'nger er maa^Tee tjer 
»el ftcerfe. -^an foreflaacr et Itbaalg af bet gamle S:e(lamente6 
sSøger, bog ei fcerpt trpft, fom Itbtog, om t)oilfe ^an er af 
følgenbe formening: "almuen betragter enbnu ^ele 55ibelen 
eller be forffiellt'ge l)ele Sefiamenter met en i)ié ^ellfg 2^:rbø:* 
bigl}cb, ^»ort)eb 53ef[bbclfcn af benne l)elltge ^Bog anfeeé fom 
ajcfibbelfen af et ^amilteflenobie. ©n faaban ^rbøbigl)eb »il 
iieppe noget Itbtog eller nogen omfTrbenbe Overftvttelfe funnc 
erl)»cr»e f[g og ticn Sigegplbigtjcb baabe for biéfeé 53ef[bbclfe og 
bereé Sceéntng, fom letteligen beraf blider en naturlig ^ølge, 
»il neppe beforbre en fulbjlcenbigere ^unbffab til og en inberli? 
gere Silegnelfe af bet gubbommelige Orb. ^ilbe man cnbsiberc 
formene Sllmuen eller gcegmanb Steningen af ben ^cle 53ibel, 
faalebeé at man »eb Itbtoget beftemte, ^»or meget og ^»ab ber 
maatte Icefeé etter iffe, for ber^eb at forebygge ben 8fabe, 
fom for 9?ogle muligen !unbe flpbe af bene aJtiéti)bning og 
SJZiébrng, faa l}olbe »i for, at bette maatte anfeeé for et ^nb^ 
greb i ben protcflantiff * djriftclige ^rit)eb. @r -^opebgrunbfcet* 
ningen i tcnne, at @f riften er ben cl)riftelige Sroeé ene\lc ^ilbe 
og hen fanbc ^^røpejlteen ^aa al ct^rijlelig (Sanb^eb og er ^auli 
^paaj^anb rigtig : at ben ganjTe ©frift er inbblcejlt af @ub og 
aii)ttig til Særbom, til DberbePiiéning, til Øtettelfe og Dptngtelfe 
i S'ietfcTerbiglieb, faa maa »iftnof ogfaa benne <^ilbe jiaae @nl)»er 
aaben, fom attraaer felo at efe beraf" C@ibe 102. 103). 
gorf. giennemgaaer berpaa ^anfTeligl)eberuc, fom l^ibrcre fra 122 

Sproget, fra bet tlnberfurbe, fra be bunfte 8teber, og befoarcr 
bc ber»cb opilaaenbe ^viM tirfrebéfltttenbe. Sioget oaerfløbig 
fi)neé Itiiberfegeffen om brugen af be ft)m6oIflfe 55cger »eb 53i* 
beUæéning, af ^»ilfeu ^orf. iibbrager bet DfJefuItat, "at ^rce* 
jlten bør ubtøgge bibelen i Spmbolerneé ettangeliffe ?Xanb, men 
flet itu næme (?) biéfe ^:i3øger i fit ^orebrag" (Sibe 48). 
^an anfeer berimob nbtrt)ffelige -^entiftéuinger tit gcercbogeit 
for tilbeeté nøbsenbige. |)»or 53ibettæéningé ^or^ofb tit ^vccf 
bifen fremlltttcé , »ifer ffg ben ^orflfietttgl)eb meUem be t»enbc 
forfattere, at 9xo{)mann aufcer S3ibcttæérting minbre fom U\u 
bagtéc»c(fe enb fom tlnberou'éni'ngémibbel ((Si'be 50) efter 
Stnm.'é formening nitnbre retteligen, mebené ^aber enbog 
foreflaaer ben afoertenbe mcb ^H'cebifen og gienbrioer be 53e* 
tcenfeligt)cbcr, fom ^ertteb funbe »ære (§. 41 og 42). ^ anbct 
§(ffntt Di'fcr gorf. gobt 53cftenbtffab tH Stfmuené reli'giefe og 
moralffe Silftaub i ^aixhct ; maaflfee l)an bog anfeer ben for 
ringere, eiio ben i 53irferig{)eben er. ^an fremjlilter meb flærfe 
farser Sibené aanbefige 55re|l faa»el Sigegt)Ibigl)eben , fom 
£)»ertroen og <Sectaanben, l)m'é forffiettige Strter ffilbrcé, og 
mob t)oilfcn 53ibcfené Sæéning »ifeé at »cere bet enefie Scegcmib* 
bel. — |)»ab bene Xii> og SJJaabe angaaer, anfeer l)an ^^irfen 
for bet rettejle (2teb, men fommer i ^ortegent}eb meb at nbfinbe 
Skiben, ifcer ber, l)»or ber er 2 (Sogne og 3 ^irfer. ^aa faa* 
banne Steber at nbfcre Sibettceéning tittigemeb <^ated)ifation 
»il nof »cere altfor btjrbefulbt. 21t ©folelærercné SJZcéfefalb 
fnnbe bn»e til ^ibellceéning ijav jo alt 9iefcr. 10 SDiai 1765 
gt»et 5(n(ebning tiL ^orreflcn fteber man l)er (ifo'r l)»ié man 
viite tænU ^aa en l)t)ppigere ^ibctlceéning paa Itgebagene) paa 
ben famme 5?anfFcIigt)eb fom »eb at bejlemme ©fofegang for 
t\inb^^bi)foIfé 53ørn, hen, at ftnbe bet rette ^or{)oIb mellem ben 
Sib, fom an»enbeé til llnber»iiéning og Dpbt)ggelfe og hctif 
fom baglige @i)éler, "Øicering, ^nuégierning, Silfpn og |)nué* 
bonbené Sienejle" (^ororb. 13 ^an, 1741 5trt. 8) nøb»enbigert 
nbfræoe. |)er gielber bet at gi»e bet timelige ^it og bet @»igc 
(Bit, og ben mennefFelige ^nbffrcenfning meh -^enfi)n til Xibcn 
fulcé t fin l)elc g-t)lbc. — 5)et Ubfai^ til en 55ibcafféning, ^orf. 133 

gi'ttev (@i't)e 144), »i'fer, at ^an ^ar tæitft paa I)ttab man funbc 
falbe en ^Jo^ufcev ^xcgefe, — ©fter 5(nm.'é SOlening er bet 
^rafttfTe ei noffom fremt)æt)et i famme, og €)pft)éninger anti)# 
bebe, font maae anfeeé ^er ojjerflubtge (f, (5t. (2ibe 147 ti( ^. 25 
"fort ^orffaring af Drbet SJleéftaé efter ^eberneé og af 6t)ri* 
f!ué efter ^rceferneé ®prog6rug og ^oreftiUingémaabe"). ^nm. 
fan ^er itfe ti'Ibage()olbe ben 5(b»arfel, at man »cf »ogtcr ffg 
for, at 23ibettceéningen ei 6Ii»er tit en ©farpffnbig^ebécDelfe, 
at tet Dp6i)ggenbe et gaaer forlorent og fortrcengeé af en iJié 
routineret popnfcer (Jregefe. S)er ^erer SO^enncffefnnbffab tif 
at fee , l)t)orfcbeé bet cegte religiøfe 3nb{)otb af et^oert 5(ffntt 
retteligen nbDinbeé, mebbefeé og anoenbeé. Wan (abe i gørjl:« 
ningen 33ibellceénirtgen mere nærme fig llbfaft tit ^prcebifcner 
oyer Stffnittene, betragtcbe fom 3Ierter. S)en bur »i'ft ncerme 
ffg mere ^omitien , enb ^orf, »i'I C<2ibe 150) og ligefom (Son* 
ftrmanbunbertJiiéningen (etter rettere ^orberebelfen tit Sonfir* 
mation) efter 5tnm.'é SØtening mere bør ncerme fig tii en Un* 
bagtéøoeffe, en initiation i Shriftenbommen, enb til ben atmin? 
betige ©foteunberttiiéning, faatebeé og etl)»crt Itnberttiiéningé* 
mibbet for ben t»orne ^ed af 3}cenigl)eben. 

(Strifteté ^orm er i bet ^ete titfrebéftittenbe, fun er 'g^orf. 
iff e fri for at efterjage et i et (Sf rift fom nceri)cerenbe , otterftøj; 
bigt Scerbomé ©fin, faafom naar {)an (jBite 16) meb Citater 
af a}ti)n|l:er, ^erber, gramer, 0?ofenmåffer , ^ontoppiban, 
»it beoife — ben atminbefige ©cetning , at @n^t)er ffat (trcebe 
efter ten futbfl«nbig|^e og fiarejte ^nnbffab , og (©ibe 69) »eb 
Citater af brammer, Srefd)om, SRofenmMer og et gammelt 
Stefcript, 'oil bet^ife, at ben blotte Itbcnabétceéning ei er tit# 
ftrcetfetig, naar |)ora^ i<Bit>c 21) maa afgioe ?3ibneébi)rb om, 
at en %ak flfat ^a»e ©en()eb og (®ibe 150) om, at en Unber* 
»iiéning bør fft)e ^ormeget og ^ortibet, naar C'Bihe 20) 
©c{)itter og Sicero l)enteé fom ^ibner om, at en Stater ffat 
ogfaa oirfe ipaa ^øtetfen o. f. »♦ 

5tf ©teber, fom opforbre tii søJobjTgetfe, )oii ?tnm. anføre 
bet, ^orf. t)ar ©ibe 64 ff, l)»or l)an meb |)enf9n til ©fotenn* 
beroiiéningen paajtaaer, at Sntljeré ^^atcrfjiémué og ^atteé Sce# 124 

rcbog ere ei ^enjTgtémceéfige ttnberi^uéitmgémibfer, ba be "I}attc 
libct Siftræffenbe og ltnbevl)ofbenbe for bet barnlige @inb". 
§tnm. i)il et beraabe jTg paa ben jltore Stnfeelfe, Sutt)eré ^'ate# 
d)i'émué t)ar l)aot, ^ar og maa og »{( t)a»e font et Itbtog af bet, 
ber jujl: er t)enfigtémc?é(Tgt at gi»e ben tiblt'gf^e 5tlber, et Itbtog 
af bet, ber fra Uviibé 2ib er forlangt af ^atec()umencr og fom 
eg nutilcagé fan bejlemme bet minimum , ber bør forbreé af en 
(Sonfirmanb for at (lebeé tii ©onfirmati'on , I)ttorl)oé famme bog 
fan mobtage en Itboifnng, i I)0ilfen alte ^fieh'gioncné ^oocbc 
fanbl)cber inbbefatteé , 5tnm. »it anfee bet ottcrftøbigt at fere 
nogen 2tpo(ogie for benne fortrinlige ^Børnebog , men »if bfot 
fpcrge : fan man meb goie forlange, at et Sompenbium, en ^^ce^ 
rebog ffal »cere tiltræf fcnbe og nnbert}oIbenbe? S)ctte (biéfcltb^ 
tri)f retteligen for)laaebe) er jo jnjl: bet, fom bet munbtlige 
gorebrag ffal gi»e Scercf^ojfct, fom i fig maa forene Ui'oov meb 
2:i)beligl)eb og en »ié ccbct i2impelf)eb, ^orbringer fom 23aUeé 
igærcbog for bet mefte opfi)lbcr. 2Ct ben bcrt)oé maa ^aoe noget 
Sørt og minbre Siwligt, læ^ uben ^orflaring, fan formebclj^ bet 
Sammentrængte i 'gremiiittingen ei unbgaaeé; men fra bet 
Tcwcnbe Drb l)cnter ben £io. Itretfcerbig er ^orf. mob benne 
33og, mm enb urctfcerbigcre mob Snt^eré ^atedjiémné eller ret* 
tere mob be 10 ^nb. ^an babler fcrjl: ^orjcettelfcn ti^cict bet 
4be og tilfeier ; "be øvrige 6nb (efter bet ftcrbe) inbcl)olbe blot 
^orbnb mob ©pnber, om l)Oilfe 55arnet enbnn beelé intet flart 
S5egreb fan, beelé, fom yi mene, et ber ^atte" (iSibe 65). 
@6tl)e anføreé fom |)iemmcl og, ffiønbt ^orf. finber, at \^an 
ubtrt)ffcr fig for ftrengt, gi»cr l)an l)am 9iet i -.^obebfagen. 
SDten bette fan bog ncppe ^Jogen for Slloor. Sl)i ffal iffc 53ar*: 
ucftælen ftrar »ænneé til at betragte bet Dnbe fom onbt? Ut 
yillc bølge for ?Barnet, at ber er onbt i 53erben, og l)ijilfet, tiii 
•ci\l yivre meget uni)ttigt» £)g nu, ffulbe iffe 23ørn, fom man 
begpnber at nnbert)ife i 3?eligionen, funne banne fig ^oreftitting 
om at flaae il)iel, at (liæle? S)et fibj^e af biéfe 53iib f)ar jo 
cnbog fnlb praftiff 5(nocnbelfe for bet. — 5)en bibelbi|lortf!c 
Itnberoiiéning, fom gorf. foreflaaer, at ffulle fub|titnercé for 
bm nærtJivrenbe, mf t)ijl: ncppe »cerc tienlig, tilfiræffeliø og l)en? 105 

figtéfwavenbe, fely om s?i ij^he ^ompenbicr bertir, ber funbe 
flaae »eb ©ibcit af 53aKeé ^oerfBog. <BaQen er, at ^orf. for at 
»ife 53ibettæénmgé Itunbocerlig^eb, er bU'oen ubittig mob bc 
for^aanben »Ærenbe XtnbcriJiiioningémibfcr og ^ar bebcmt bem 
for fiirengt ^ette fee^^ser man ei og ian bog gobt erfieubc 
S3i6effceéitutgé ftoxe 5Stgtigl)cb» 

@om ©Tcmpef ^aa ^orf.'é Sfvi»cmaabe tittabcr 5fnm. jTg 
flutteffgen at anføre fufgenbe @teb C^i's^e 27) "'Si »iffe nu 
tcenfe oé en 9?ceffe af ^Bibettceéningcr , ber omfattebe I)efe bet 
Sit) Xeftamente. S)erfom nu btéfe begi)nbte meb Mattljcei (Smxi^ 
geti'nm, faa (ceggeé atterebe jltrar »eb MU ten ^iflorifTfe ©runb, 
l^oorpaa ben fortfatte Itnberttiiéning tan 6t;ggeé ; tl)t »eb bettc 
ene ©»angefiumé ItbyifHug fan ittc attene gi»eé et afminbetigt 
Ooerbh'f oocr (S^ri|li Si» og ^irffom^cb ipaa S>^rben, og eii 
ftar goreflttttng om I)ané gorf)o(b tif ^ovtiben, (Eamtiben og 
og (Sftertiben, men ogfaa en temmelig omfattenbe ^unbffab 
om I)ané Ccere. S)e e»rige ©aangeHer »tUe gt»c benne ^unb# 
ffab fiørre Omfang og S:t)beligf)eb og ^.{)ri|lenbommcné ^bee, 
fom ben i ©»angefierne atterebe aabenbarer fig i St)ri)T:i' ^erfon, 
og fom »eb |)immeffarten ifcrer ftg ftn fulbfomne aanbettge 
^ragt, ub»iffer berpaa enb»ibere t hen ferjle S)eef af Stpoftferi« 
jieé ©ierninger benne |Tn aanbetige 53eti;bntng og optræber fefø^« 
jltcenbig »irfenbe i ben fpnfige 33erben» 9)?enig!)eben grunbfcegi« 
geé, 6ftCfemnren imeHem Søber og |)cbninger flirter neb, og 
en »iib Itbftgt , ttttt'gemeb en ubftraft 53trfefrcbé aabner jTg for 
(S^rijlenbommen tit atte ©iber. ^ra bet ftore (S^entrum i ^k^ 
fenå |)iftorie: 5)3intfefe|len, ubfirømmer gceren, liig ©traafer 
til atte kanter, og ^erbené forffiettige ganbe aabne fig for at 
mobtage bet ub|lrømmenbe €t)é. S)et gøtgenbe af Stpoflferneé 
©terninger ttttigemeb 53re»ene »ifer gt)fet i bete forffiettige ^ct* 
ninger og fremftitter ben begpnbenbe ^amp imettem bet nni»er* 
fafe og particufcere princip; og ligcfom i en (Seieré^i)mnc 
beftjngeé dampene Itbfafb i go^annié ^(åbenbaring". 126 

H tJ e I I i f t i k. 

^cn 31te 3fl""n>^ ^olbteé ben aarlige Uniferfitctéfcj! t ^fnlcbnlng 
af S$é. 93iaiefr(?t ^ongcné gabfelébacj i Siegcntéficfeiu '5i( ?5eften 
vai* tnbbubet vcb et ''Program, bcr inbef)olbt <S(utnin9cn af pro; 
feéfor iOt abw i gé fritifTc Unberføgclfc o\3er Ze):ten af bc to cicero; 
ntanjTc 5alec de provinciis consularibus og pro L. Balbo og 
tillige mebbcler ben fulbfr<jnbigc ^ngiwelfe af 9?ariantcrnc i et <£[bf 
gammelt parifcr^aanbffrift. "^alen ^olbteé af iHector ?Diagnificué, 
Statéraab, ©r. og Prof. iSieb. jpcr^olbt, Svibber, og gav en 
fort ^ffniftilling af €f)irurgicné veylcnbc (£fi(rbnc i 5)anmarf inb; 
til 1785. ^un to priiéff rifter af ©tubcrenbc vare tnbfomne; 
bet ene, over ben pf)ilofopl)itTc Opgave, befanbteé ith at funnc 
vinbe Præmien; bet anbet, over ben pf)ilologijTe (om ben bufoliffe 
Poefic ^oé Grcpferne og Svomerne), fronebcé ^eller iffe; bog til; 
fienbteé bete forfatter et l)(rberligt 2lcccéjTt. SScb (Sebbclcné Tlab; 
ning fanbteé 3^avnet §. €. 2. ^rojel. Studiosus Philologiæ. 
Sor n«ftc 3(ar erc ubfatte f^Igenbc Priiéfp^gémaalc: 

L\ THEOLOGIA. 

Instituta disquisitione histoiico-critica de apparitio- 
nibus et revelationibus divinis, quæ in libris Hebræoruni, 
præsertim antiquissimis, commemorantur, ostendatur, quo- 
modo apud eos oita et exculta fuerit notio revelationis 
divinæ , et quomodo reote eadem sit constituenda. 

IN lURISPRUDENTIA. 

Exponantur et comparentur regxilæ iuris universalis 
et patrii de natura et vi possessionis in iure privato. 

IN MEDICINA. 

Quid de vagitu uterino, in quæstionibus forensibus 
de vita aut morte foetus ante partum, judicandum est? 

IN PHILOSOPHIA. 

Quæritur, utruni aliqua philosopbiæ Kantianæ capita 
inaioris momenti ita sint demonstrata, ut imniota maneant, 
an minus. 127 

IN MATHESI. 

Motus indagetur, quoad fieri potest, et translationis 
et rotationis duorum corpoium rigidonim homogeneorum, 
formæ ellipsoidicæ, quorum pavticulæ onines invicem se 
in inveisa ratione quadiati distantiarum et directa massa- 
runi attrahunt, cæterura ab impulsibus primitivis quibus- 
libet afFectorum atque libeie in onines partes mobilium. 

IN HISTORIA. 

Cnm ex historia constet, maris occidentalis ae bal- 
thici aquas et oras a piratis, quorum plerique nomine Vi- 
talianorum veniebant, sæculis XI V*« et XV*« varie infe- 
statas fuisse, investigetur, unde initium cæperint hæc 
latrocinia maritinm, a quibus gentibus maxime patrata 
sint, quid ad ea coercenda tam transactionibus quam armis 
tentatum sit, et universe, quam in commercia et in publi- 
eum rerum septentrionalium statum illo tempore vim 
habuerint. 

IN PHILOLOGIA. 

Inquiratur, qua cura et diligentia C. Cornelius Tacitus 
in rebus, quas narrat, investigandis et ordinandis ver- 
satus sit. 

IN ÆSTHETICA. 

Tit ubwiflc og meb tilftrÆffdigc (Sjccmplcr opIi;fc, ^Mb bet cf, 
bcr gtticc bc ^omenjTc ^dtcbigtc 2lbfom(t til ben jlorc S3eunbi'ing, 
fom bc f)Wi vebllgc^olbt Igicnncm fanmangc ^tar^unbceber. 

IN HISTORIA NATURALI. 

Desideratur mouographia chrystallograpbico-minera- 
logica de zeolithis Islandiæ et insularum Færbensium. 
Chemicarum rationum explicatio, etiamsi non necessaria 
habebitur^ tamen opus reddet laude dignius. 

Pfot, Ad lioc argumentum tractanduni Licnnium concessum esse, 

cives nostri recorflabuntur. Ad proximas Calendas Dec. 

exspectantnr comiuentationes de »juæstione superiore anno 
proposita. 128 

IX PHYSICA EXPERlMExXTALI. 

Kationes explicare ventorum. 

L\ PHILOLOGIA ORIEXTALI. 

Exponatur Indoram doctrina de animaruni transmi- 
gratione secundum Xllmum libruni Månavadharmasastri, 
atque subinde comparetur cum placitis philosophorum 
♦ Græcorum de eadem re. ©fter Sfnmobnmg utbri)ffcé \)cx fcrgcnbc 9?cttcf fer til 
åte «5inb af "Sibéffvift for ^irfe cg 2;i)eorogie'\ 

^ag. 316, Sin. 19: nøbocnbigt lcc&: unobtjcnbigt 

— 320 — 7: ScEtcmaafccn Iccs: Scercaanben 

— 324 — 14: cnc I«8: men 

— 354 — 20 oc i 2*'^<^focni icte: Særdnbrctning gt^ Kcbocttoncn er ononijni, og Ijax 9tct tit at optoge SBibrag, 
uben at naongioc forfatteren. SBtbrag tnbferbeé til en af ^forlæggerne 
eller tit JKcbactionené ©ecretotr, Cand. juris 3. J. ®iøb wab, SioU 
fcgaben 9Zr. 136. Ufegioet og fortagt af Unbv, Qe'tbclin, llnieerfitetésaSogtr^ffer, 
og 3» 10eid)mann, gier of ben ©^tbenboljTc Sogf)anbling. P a n f K 

foi- 1833. Ni 9. ■govfcnbcé, ifølge ^ongt. aHernaabtgfl Sirtabclfc, nicb S3rc»pojicrnc 
i S)rtnniatE og hertugdømmerne. ^anmatfé ^iftorie i ^ebenolb af 9^. Wt, ^e ter fen, 
S^egijlratof t \)et kongelige ©efjeimeard^it). ^erf!e Seel 
(Sagntjiftorie. ^iebent)at)n 1834* fortogt af S* ^* 
©d^ubot^eé S5o9{)anbling. Srpft {)0é ^. 9^1. Sørgenfen. 
492 <B. (Ubfommen t 2 »^efter). 

1782 ubfom fcrjlte ^eet af 8ut)m6 |)ij!orie af S)aiiiiemarf, 
font iiibbcfatter be cefbfte Siber inbti'f ©oDefrib. ©u^m l)a»be 
antjenbt faa jnegen ^ih )(iaa Itbarbeibcffcn af benne S)ee(, ^an 
l^aijbe fienbt og hctipttet faa mange ^itber, ijan t)a»be i ftn 
forub ubgiDne fritiffe ^^iilorie faa fulbficenbigt og faa oprigtigt 
fremfat ©runbene for fine 3)(eninger, at t)an maattc optjceffe 
en l)ei @rab af Siftro. S)enne forcgebeé enbnu beryeb, at l)att 
jltob i fulbfommen (Samffang meb Storgeé og (Socrrigé mejl 
anfeete |)i|torieffri»cre , (2rf)øning og ^agerbring. S)et »av 
berfor iffe forunberligt, at ^»ab ber i fang Sib bfeo ff rettet om 
tm banffe |)ifl:orie , nceften iffe »ar ^tnbet, enb ttbtog af tyin 
S3og. SKen ben S^ib maatte fomme, ba Xittiben tif (Sn{)mé 
|)i)pot^efer ffufbe faceffeé. <2efo be ni)ere Slibere 55e^anbfing 
af fignenbe 5(ffmt i ©rcefenfanbé og ØiomcJ |)iftorie maatte fi?re 
tif S^anfen om en 3*ieform i S)annemarfé ®agni)i(torie; men 
ogfaa uben bette maatte mange fyage ©teber i (2nl)mé 33i)gning 
f omme tiffpne. S)e bfotte ©ietninger , faafom at 23ut^fe f)ar 

(9) 130 

»ceret ^oucje i |)attanfc, maattc evficnbeé fov f)oab te cre, be af 
alfceleé m;e cg fabelagtige Sagaer, fem |)atfban ^raitefcjlreé 
<8aga o. a., optagne efterretninger, fnnbe itk regneé nteb til 
^iiloxien, bc ^((loriffe Itbtpbni'nger c»er be til ©iibelcercu 
^crenbe 9J(t)tf)er, fem ben cm -^cbur cg 'i5arber, fnnbe iffe tiæve 
efter »or Sibéafberé 8mag , 2(bffil(elfen af (Sagn , fem f nn i 
enfe(te 23iom|T:c?nbigl)ebcr, etter og i Stbéangittelferne afoige fra 
{)inanben, f. (fr. bet om -^ebin og -^egne unber ^robe Ilf, 
maatte felt) ben fnnbe 3i)tenneffeforftanb ferfafte, eg enbeh'g 
fnnbe man et gioe <Bni)m Wiethoih, naar l)an mcb Saro ^en* 
ferte 3agn til Sanncmarf , fem efter ai 3fi'mcligl)eb »ebfemme 
ganjTe anbre t'anbe, fem Sagnene cm ^atni^vif. 

2:et »ar fcrj^ ^. (5. ^IuUqv, fem i juie Itnberfegelfer cm 
Saroé og Snorroé ^ilber »af te alminbelig Cpmærffembeb for 
bet SToiylfemme i 2^annemarfé gamle -^iilorie, men ^HQcn 
]i)mé at yære gaaet »ibcre i fin Scepticiéme enb Dr. &. g, 
53aben , ber i fin banffe ^^ifteric ganffe ferbigaaer Sibérnmmet 
før @orm, -^arafb ^(aatanbé ^abcr. 

S;et er fanbt, at en fammen()i:engenbe |)iftorie iffe fan 
ffritteé om bette Xibérum ; men cgfaa en fragmentariff |)irtorie 
fan l)aoe fit 53ærb, cg en faaban fan beg giyeé om benne ^eri:« 
obe af bet banffe ^cifé Silocerelfe. ^»e fan »el tt)i»[e cm at 
ber bar »cvret en 9Jotf ^^rage tif, og at Dioget af bet, ber for* 
tfftteé om bam i ^ané Saga eg beé Såre, er fanbt? -^»o 
tnrbe, — enbog før betteb Cpbagelfen af et famtibigt 3J?inbeé:s 
mcerfe bfe» befnvftet, — ncegte, at 53raa»aUef{aget er l)clbet 
mcttem |)aralb og 9ting? Itmuiigt »il bet imiblertib »ære, 
fieii)c meb Sifferbeb at ffiefne bet, fem er I)irtoriff begrnnbet, 
fra bet, fem iffe er bet, og tnngt er bet at gi»e Slip paa 
mangt et Sagn, fem fpneé at inbel)oIbe banffe ^i5egi»enbeber, 
cm ber enb er ©rnnb tii at t»i»(e om, at bet i atte fine ^nnfter 
er paafibefigt. 

|)err -^e ter fen, ^»ié ftore »ibenffabelige ^ortienefier 
tet »et iffe nn førft bebø»eé at giøre opmcerffom paa, l)ar »afgt 
ben 53ei at fortætte Sagnene meb al bereé @ienbommeIig()eb efter 
be bebfte ^ilber og at aumærfe bereé rimelige Oprinbelfe og 131 

@ammeiif)ffng. ^an coevlahev faalebeé tit Sæfevne, om be »tUc 
antage be mebbeefte Sagn for ^t|lovie citer for ^ahel — efter 
bereé inbmibuette ^erelfe og efter be af forfatteren mebbeelte 
(SJrunbe. Dgfaa be »tgtiglle gamfe (Sange, font (Srottefangen, 
53iarfemaatet, ^rafeé Waai o. a., mebbefer l)an. 

Snbrebningen t)ar 2 Stffm't: 1) ^'tbjle efterretninger 
om 9iorben; 2) SJJorbené celh^c gnbbpggere. @agnf)t|loriert 
fef» inbbefatter 5 kapitler : 1 (S^ap. : Stferne og bereé 3^nbt)an^ 
bring i ^^orben. 2 6ap. : Cefrefonger fra @floIb tii S^iolf ^rafeé 
S)eb. 3 Sap. : Seirefonger fra 3ftoIf -^rafeé tit SfJegner €ob^ 
brogé S)ub. 4 Sap. : 25tanbebe @agn. 5 (Sap. : Hb»anbrtnger. 
53eb ®nben af l)oert ©apitct ere ^nmcerfninger tifføiebe, [om 
for Størflebeten enten angioe ^itberne elter nnbcrføge (Eagne* 
neé ^cerbie» ^et er naturtigt, at biéfe Stnmcerfm'nger nbgi'cre 
for ten egenttige |)ifioriegranbfifer ben ijtgtigfle S)L'et, tigefom 
at be forbigaaeé af ben atminbetige gcefer. 

2(t |)err ^eterfené 23ef)anbting afben celbfie banffe |)i|lori'e 
er ben bebfte ^ibtit forfcgte, er ftffert iffe for bri'fti'g paaflaact; 
men bet er itU ^ané 20'iet{)obe attene, ber fortiener atmtnbes; 
ligt 33ifatb. ^ané ^remjlilting er otteratt titttig, ©proget rig* 
tigt *) og fti)benbc, 53erfenc ijetftingenbe. Set »itbe tage for 
megen ^labé op at anføre ^reoer faattet af ^profa fom af 
53eré: »i nøieé meb bet ©ibfie, og »cetge ^ertit be to ffbfle 
53eréaf^rafeé2C«aat: 

"^331 i^uggeb meb <Bvccxb 
i Jp)cltefcerb. 
Ung tccrtc jeg at føfte ©»cerb, 
og ccn eg femti Oangc g^orf. ftvugec ofte, ifær i 95cr[cne, £)tb af bet gamfc ©prog; et 
©pørgémaat, om I)an iffe l^cvt oaacc for oibt. 92oac bet f. 67. 
©tbe 214 (jcbbec: 

"iDrug 09 bef 
er Sraugeré ©fare", 
fovftaac »et i!fc gjJangc bet uben gorfladng, fom ia 09 »eb to 
af Orbcne er tilfuiet, 

(9*) 132 minbi^ tvocr jeg nogen »crtcn 
Berømtere i 9?crben; 
cq nu, i)wv gram ent >^et feer nb, 
mig tMlbcr milbe "^Hfcr5 ^ut, 

?(lu hige oi bib 
til ^salhaU (^trib! 

97u 2)ifcrne mig t>infe t;iein 

^i)1 (fnart er 2;ibcn omme) 

fra J^crjané =''^'^) Jpal jeg ffuer bent 

meb Obiné ^ubf!a6 fomme; 

ber f!al i ^øie (Sæbe 

jeg mig meb 3ifer glæbc. 

?flu Cipcts (gtunb er tcben. J^ør, 

be talbcl Cecnbc jeg bøer." 
3^ct ffulfce »cere 6eft)nfccrri'gt, om en SRcccnfent, font ^»er* 
fen er rctct etter anmotet, iffe ffufbe ftnbe 9ioget at ubfcette 
^jaa ben i^og, l)art onmclber. ^eg maa ogfaa fomme frem 
nteb mine Itbfættelfer , etter rettere fagt meb be faa ^^unfter, 
i^oorom jeg er af en anben SDtening enb forfatteren. 

^an antager C<Bihe 61) at 2(ferne t)atte fiaaet i tiblig ^or* 
binberfe meb ©atterne. "|)»orfra", ftger ban, "uben fra biéfe 
go(f funbe ogfaa Scoren om be l)ettige l^a(aer C13elt)er) fomme? 
og t)»itfet anbet ^olf, enb be fettiffeé Sesninger, t)ar ^or? 
toettingen om ^Osalanb OScfunb) tiffcvtteé meb be 3fiorbiffe ?" — 
Wicn '^ala er nben Xoief bet gamme fom ^efeba, fom 
tf fe tilfører batterne, men ©ermanerne. ^cfunb foreftnbeé 
t tt)bffe 3:igtm'nger nnber Øiaanet ^Bielanb, og 3lhnuefag* 
neneé Sinbenfrf)mieb l)crer »el og bert)en. Cg ffulbe ten 
\)alu ^øfunb iffe maaffee i ©runben ocere ien (5amme fom ben 
I}afte 53ufcanué ? 

Ogfaa i 9iorben »are ber efter "forfatteren^ 3)Iening letter, 
navnlig i ^enbfpéfel og SClf^eim. S)en fulbfl«nbige Xlbttifling 133 

ijcvaf ftitbeé i ^ané ^ammclnorbi'fle (^eoQxapljie ; en ©ienbri« 
»effe I)ører berfcr iffe I)er^en *), S)et maa »ære iiof at omtale 
be ^mnbe, fom anføreé t ©agn^ifton'en. S'iigtig 6emcerter 
^orf. (@ibe 62) , at gceren om at ben t)«iejle Si)éocrben er 
fienbtrtg mob ©uberne, iffe oprinbelig l)ører til 5(feItTven; men 
I)an tiifeieVf at hen altfaa rimengbtié maa »cere f ommen fra et 
fefttff ^off. — ^en Seeren om £t)fet fom het l)m^e ©obe fore* 
fommer jo f)oé mange anbre Stationer, f. (5r. l)oé ^crferne, og 
fan berfor gierne isatte bceret oprinbetig ()oé be germanif!c '^laf 
tioner, l)t)ié @rcegtf]pa6 meb ^erferne jo er nomtoiileligt. 

9Za»net )f)aa -f)a»guben ^Uv ffulbe fomme af bet fpmriijTc 
Hyr, |)at) (@ibe 62). — Wtcn ba r er 9ftomtnatit)eté Mævfe, 
erOrbeté S^ob fun hie, og bette er fiernt nof fra 11 jr og i al^alb 
Uo,e^aa ncer oeb bet grceffe aXag. S)et fpmriffe gwy^, '^^^f 
ligner biftnof Jol (Sibe 68) ; men ta jaul (Snul) foref ommcr 
l)oé kapperne (©ibe 64) be^øtte »i iffe at tage »or Silftugt ti( 
felterne, for at forffare bet iéfanbffe Drbé Oprinbelfe. Seeren 
om (Sicefe^anbringen (®ibe 68) forefommer ogfaa ^oé anbre 
golf enb hefterne, og er rimcligtoiié f ommen tii 9tovben fra 
53nbbai|lerne. ^fbené 9iai)n Soge (Sne) bel))?t)er ei at i)(ere 
faant fra hefterne C^Bihe 68), ba bet ogfaa forefommer i St)btT 
(So^e) ; bet latinffe lux er »et beffcegtet bermeb. Ut golfe* 
na»net gio^ ffnlbe »cere fommet fra hefterne til (germanerne 
(@ibe 70) ft)neé fun (ibet rimeligt, ba bet forefommer i atte, 
felo be celbfte, gcrmaniffe (Sproggrene. S)erfom 53enbfi)éfef og 
§t(ff)eim forbnm l)at)be »ceret beboet af hefter, maatte man 
»ente i biéfe ©gneé 5Umuefprog at ftnbe feltiffe Orb, og ber at 
trc?fe mange Senfl?»netfer )paa Steber, fom iffe tobe fig forffare '') JDog fan jeg iffe forbtgaac at bringe t ©rinbring, at en ftor 
2)ed of bc Dti, fom efter ®l. norb. ®eogr. ©ibe 190-194 
ffulbe ocere gaaebe o»er fra bc fettijlc ©prog i be norbijfe, 
l)ørcr tit bc iap[;cti|tc ©progé fætteé ©ienbom, og oftfoa maoc 
ubtebeé of en cetbce ^tlbe enb bc fcttifFe ©prog, f. ©jc. dcrw, 

QtæJlE ågus^ bod, tcous' corn , cornu ; hafr, caper; draen, 
t)flf)ni, trn ; ihudd , lulilus. 134 

af tct ttorbiffe ©prog , men bcn'mob af be Mti]fc XiaUUev ; 
ingen af ^eUnc fpncé bog at forl)ofbe fig faafcbcé* 

Stngaaenbc l^afget af be fortalte Sagn funbe feemcevfeé, 
at faabanne, [om meb nogen <Siffer{)cb funne antageé ci at 
»ebfomme S)annemarf , tiei meb 9iettc funbe ba»e 'ocevct forbi* 
gaaebe. Ut ^imbrerneé <Bticehne i ^italien meb nogen llbfer* 
Iig()eb fovtoetteé, fan forf»areé, forbi ^'imbrcrne antageé at 
»cere ub»anbrebe fra 5pK<^i^b ; men ^»orfor i)i Sibe 455 — 462 
fFnUe l)aDe noeflen ^elc ©ot^erneé |)iftorie tii gfagct »eb A^erej 
be ia ^rontcra, er iffe let at iniiiec. ^oorfor ncettncé berimob 
^nglef , om ipem Saro fun melber Stbct, men om l)»em bcr* 
imob nbenfanbffc 8fri6cnter unber 9»at)nene 6orf)ifaicué, ^igc* 
fac og v^aoefoc f)ai)e ?}iegct at fortælle, iffe fom banff ^^onge? 
2l}i ffufbe ijan enb fnarcre tiil)cre ©cterne *) enb be S)anffe, 
iioewneé }:ian bog faa afmtnbelig fom 3)anff , at {)an nof l)at)bc 
fortient Omtale, ^ané ^^rigétog er bet -bog maajTec, fom 
anføreé <Bihe 416 — 418, men fom, efter ©aro, tittceggeé 
^robe I. Cgfaa Sagnet om ben celbre ^ribleoé ^amp meb. 
^m^ii CSaro 4 53.) er fun fortelig berørt 8ibe233, 2(nm.26, 
eg Stærfobberé ^Jlugt (Saro 7 53. p. 126) , — maaffee l)ané 
3bie 3>?ibbingéB(¥rf, — iffe omtalt. 

(5ortfatt«é). S. 9i. Samfieu, Caml. thcol. Semærfninger vcb 
Steligionéunbevuiiéningen. 

((Slutning, fcc 9?r. 7). 
©fterat ^orf. I)ar tilenbebragt fin Itnberfcgelfe otter ten egent? 
lige tlnberoiiéning i 9tcligion i Sfolerne, ttil {)an, at biéfeiffe 
blot ffulte (Ircebe at mebbele 5)ifciplene cf)rifielig ^unbfTab, men 
ogfaa paa en anben Wiaate fremfalbe cl)ri|leligt 2itt. S. 39— 44. 
Symt) i}an forl^en t)ar bemc?rfet, at Sfolen ffal fortfcette, t)ttab 

*) 25ct »ar iffe oocc ie ©ocnjTc, fom ^orf. ©ibc 236 anfijvcr, men 
oticc ©etcrnc (Geatas), at ^tflclaf rcgicrcbc. ©. UStoiuulfé ©tape 
^ag. 25 0.0. @t. 135 

g^orfflbrenc ^atte begijnbt S. 16. 18 , gientager t)an ^er for at 

bcgrunbe ffn ^orbriitg, at ©ørnene i Sfofen fIfuUe ^otbc 9(n* 

bagtéøoelfcv. SOZen ba gorælbreneé Opbragelfe iffe ^ce( f!af 

evflatteé af (Sfolen, fan \>z\\ l)etter iffe t alle ^enfeenber ^attc 

ffn ^ortfcettelfe i ben ; bog ^oab »i ifcer bitte gtere opmcerffom 

paa, er ben ftore ^orf!tc(, ber fi'nbcr @teb incttem Stnbagté« 

øijelfer i ^orcelbreneé ^nné, t)t)ori 53ørnene beeltage, og "egent* 

It'ge 2tnbagtéc»elfev" )(iOi<x (Sfofen, faafcbeé fom ^orf, forbrer 

bent. %\. nbelnffe barnet fra ben ()uuétige 5(nbagt, naar en 

faaban I)oIbeé i familien, fternc \:)ti fra be 5@fbreé ©amtale 

om reKgiøfe ©ienj^anbe, sit iffe fatbe nogen i^aber inb, fom 

Xixi opbrage ftt ©am i |)errené 'formaning. SKen ^er er bet 

ben l}ele ^anuHe, fom opbygger jTg yeb ^nnéltg 3ltnbagt. ^orf. 

»il berimob, at ©crnene ffutte fule en Srang tit 5(nbagté(?ttelfer, 

"at be ffntte »cere ret febDirffomme tteb bcm. S)ct er bem fel», 

ber giøre bcm, og ingen 5(nben fan giøre bem i bereé (Steb; bcr 

er Sngen i 5Serben, ber t^w bebe etter fi)nge for bcm^ men be 

maae fe(o bebe og fcb fpnge , og bet forbi be ^atie ^t)|l bertil". 

©. 43. S)erfor miébittiger \i<xxi ogfaa, at bæreren l)oIber en 

23øn for S)ifcip(ene ; ^''i^i ben maa »cere faa fortræffelig fom 

wutigt , ben ligger bog nbenfor S)ifciplen". — ^m om faa* 

banne 53ørne*2(nbagtéi?»elfer loLXi ber iffe »cere S^afe; l)oé 

^orf. forunbrer bet iffe at trceffe paa benne ^aaftanb ; tl)i \i<x\\ 

tafer ofte om, at "©ørn ffntte Teae i ©ubéSRige", og fi)neé 

»irfeligt bermeb at mene, at be ffutte i)cere ^irfené egentlige 

3)Iebremmer» >^erren (ob be fmaa ©ørn f omme ti( fig , og \>^\) 

jTne Jl)ifcip(e iffe oA forl)inbre bem, forbi ber ogfaa ffulbe efterdi 

XoHtii^ bem en 53elfigne[fe af ^ané ©irffoml^eb; men benne 

beftaaer i ben rf)riiltenge Cpbrageffe og Itnberaiiéning, unber 

I)Oitfebe, for at brugeet bogmatiflft ltbtri)f, banneé t)cb ben 

fornbtiirfenbe S^Jaabe. SOtcn »irfelige SWcblemmer af |)errcné 

SDJenig^eb ere be Xlmpnbige iffe. S^erfor er \izi ogfaa i ffg fefø 

ganffe naturligt, at be 2tnbagtéøoeIfer, fom ^orf. bil flfutte 

»cere "en ^rngt af ^tanbené inbre Sir|Tfi)nberfe" @. 40, fafbe 

ub ixi Stff^ngetfen af en ^^fafme etter et ©eré af en ^fafme 

l)yer borgen ; og naar gorf. jtnber benne ©fif at ycere en %\v^ 136 

bagtéebelfe , forbi "2(Uc tage S)ecl i ben, og en^tter )()aa fin 
Srøaabe", troer bog $Xnm., at i>m flore ^orffi'cf imellem "Dtt, 
ber egentligt er fovbret, og bet, ber gi'oeé, »it »cere inbfijfenbe. 
^øbrigt v>il govf. tittabe en anben 2(nbagtéu»elfe, ben nemh'g, 
at naar bæreren ^ar bebet for Stfci'plene, biéfe ta ffutte bebe 
"I)Ber meb ftne egne Orb". Men {)»or forbærwcligt bette »ilbe 
seere, »ttbe fnart i:ii]e fig, l)»ié bette ofte gicntogcé og ffnfbe 
jiaae »eb (Siben af ^^fafmefangen ; en faaban 53eben »ilbe iffe 
bliae anbet enb en fremtvingen af Crb, og berimob i»rer ^orf. 
felo. 3)et oti iffe »ære «an[fcfigt at forcftille fig bc jlorc gor^ 
|li)rrc(fer, ber berseb XiUiiQ opllaae i en Sfole; t\)i »ilbe barnet 
i 53øn fremføre hetf ber mejl: faae bet paa |)ierte, og fom 
bet mejl enffebe, ia bel}i?»cr man iffe at fienbe meget tit (2fo* 
len for at »ibe, {)Oorfebcé be anbre 2)ifcipte tiilhc børe berpaa; 
og berncejli er Sfofen ingenlnnbe Stebet til at fremføre fine barn* 
lige Ønffer. »Sfiønbt »i ogfaa her troebe at maatte •ocevc nenige 
mcb ^orf., er l)an bog et anbet <Steb enig meb oé (S. 17: — 
"ligefaalibt ^emme fromme $)t)effcr meb ten barnlige Scenfe* 
maabe og f)ele Wcaahe at ocere og [e»e X'Cia'", 

S)a ^orf. er bfeoen fcerbig mcb at fremfætte, hmh ber ber 
gicreé af Syreren for at mcbbcle 2;ifcipfen en S^ieligionéfunb:* 
ffab, ber fan seere frugtbar for ^mt, opfiaaer natnrfigt ben 
^Betragtning , at ^cereren uagtet af fin Stnjlrengeffe "l)t)erfett 
fan ubefuf fe aiic llbjTeieffcr af ftne Ccerlinge , etter bringe bem 
faasibt i cf)ri|lelig ©rfienbelfe, d)riitcftg Sro og c()rifiteligt Sis, 
fom \)an cnffcr bet". ®. 47. ^"oet l)an nu føger ^runben ber* 
tif, jrnber f}an benne beefé bcri, at Scereren umuligt faafebeé 
!an fcette fig inb i ^ser enfeft S)ifcipcf, at l)an be^anbfcr f)am 
jn(l faafebeé, fom bet er l)am bebfit, becfé i bet forborgne og 
Xtranfagefige i 93ccnne)Tenatnrert og bene Itbsiffing, Sfiønbt 
5tnm. giser ijam ^et beri, anfeer ijan bog iffe bette <B^ax for 
at sære tifflrceffefigt. (Sv %aUn l)ev om be t)ngre S^ifcipfe, om 
S)rengené Itartig^eb og 2)osenffab, ta er Singen iffe faa 
farlig; men naar (Sfofen er set inbrettet, er bet iffe Scererené 
©fpib, men sel ofteil ^oræibreneé. JOZen tænfer ^orf. paa be 
cefbre S)ifcipre, fom atterebe f^ase en sié @rab af Uaf^ængigf)eb 137 

baabe af Sfofen og af familien, ha gi»er ©frifteit oé ben fcgte 
Opi^MxiQf at bet iffe flaaer i noget 9}Iemieffcé SOJagt at tncb# 
bele 5Caitben , men f un ®ub fcl» brager til g^ri|lué. 'gorf. 
omtaler nu ben lønneube og trøilenbe '^Betiibjl^eb om, at bet er 
i |)errené Stenefie og til ^ané Wve, at bæreren arbeiber; men 
bet er ocerbt f)er at I(Ygge ^ævh tit Overgangen. "3(t gccre? 
rene 5trbeibe itte fpffeé , fommer af bet llranfagclige i WUm 
neffcnaturen, fom giør, at »t itk maa bømme 9? og et før 
%itenf men o»er(abe bet tif^am, fom engang oil aabenbare 
|) fer tern eé S'ia ab, og ba ffat (fn{)»er erl)o(be ffn Søn af 
(S)nb." 5ntfaa : gæreren fan itte fujbfomment f i'enbe 5)tfcip* 
len, forbi bcr i benneé ^nberfle er noget Itranfageligt ; men 
bette flfal |)erren aabenbare, naar t^an bommer Stile; Soereren 
taix alt\aa trøjle |Tg meb, at bette af 2)Jenneffene Xtfienbte, 
^ané^ierteé ^aab^ f)ané rebefige ^iilie ffal hli^c belønnet 
af |)erren ! <2aafebeé i)av et enefie Crb fat ^orf.'é ^beeaéfo* 
ciation t ©eaægelfe og frcmfaibt en (gcetning, ^»ori ber ingen 
S:anfe er. Skar ^orf. , ibet i^an omtaler bet llranfagelige t 
SUJenneffenatnren, i -^arenti^eé tilføier rcc xQv^ra iv zoTg åv&Qc6- 
-noig, fan man itte troe, at l)an giør bette blot for at gitje cu 
£)»erfa?ttelfe af Drbet; men Ijan allnberer tii Sfriftené Sprog, 
SKen i bette ^ar t« x^v^nrr« tav åv&Qaiicav en anben ^efi^h^ 
ning ; førft ^ar nu ^orf. »itlet an»cnbe benne Salemaabe '^aa 
et analogt ^orbolb ; men neppe bruger ):jan Orbet , førenb bet 
flæber for ^am i ben t)am »elbefienbte ^Betpbuing, og fremfalber 
u»ilfaarligt en anben ^oreftilling. (5t lignenbe ©rempel )paa 
en t)eb en løé ^beeaéfociation fremfalbt Sale give be paaføl* 
genbe S3labe (S. 49 — 52. ^orf. bemcerfer, at \)a\\ ifcer ^ar 
talt om be lærbe Sfoler, men at i 2llminbeligt)eb bet Samme 
gielber om 3*?eligionénnberi)iiéningert i 5tlmuej= og 9?eal* ©foler; 
^ormaalet for ItnbertJiiéningen maa »cere bet famme, SO?etl)o«= 
ben ben famme, og fremfor 2llt maa bet famnie gobe gor^olb 
finbe Stcb mellem Scercr og S)ifcipel. %ette bringer ^orf. til 
at anføre en^emærfning af 5|3oli^ om en bebre ubyorteé <BtiU 
ling for ®f olelcereren , for at l)an fan ^a»e hen Slgtelfc og 
3Sre, fom er nøbJjenbig for at t)irfe» %ex forefommer beri en 138 

en 5)ttring , at Sfolelcercren itU burbc »cere ben geiftlige (gtanb 
unbercrbnet. S)ette mobjTger ^orf., ibet ^an bcmærfer, at 
(BtoUiæxeren hev ftaae unber ^Vceften. 53eb nt næ»ne ^rc?jlen, 
folbcr '^aUn )f;aa hane Isivffomhcb , bev cgfaa cv betinget »eb 
tet (frempef, l)an gi»cr |Tn a)tentgl)eb. Cg faafebcé faaer 
'^orf. geid'gbcb tit at mebbele et fmiift Sitat ^aa en l)ect Sibe 
om ^rceftené ^anii(ie(io. ^orf. hav i bet -^efe taget megen 
Soft til at citere; men G^itatcrne hænge iffe attib gobt (ammen 
nteb Serten. Saafebeé fintteé S. 4 en Itnberfcgelfe , em ber 
bør unber»ifcé i 3tefigion i 8foferne, mcb et (Sitat, fom prifer 
ben gnbbommcfige 2(abenbaringé Seicr o»er aft menneffetigt 
53Ærf. ^(cn bet er natnv(ig»ii6 ligefaa fmuft at ^a»e tpbffe og 
latiniTe (Sitater i en lille 5lfbanbling, fom at citere ganffe 
bcficntte Sfriftfteber )f!aa ©ræff. 8. 35. 48. 

S Slutningen af fit (Efrift <B, 52—61 tafer ^orf. om ben 
Sog *), fom l)an i en Cserfcvttclfe og Cmavbeibelfe ^ar nbgittet. 
"(Sfter be ^rinciper, fom l)an ^aobe bannet fig om 9?eligioné? 
unberyiiéningeno Diemeb og 3}Zetbobe, onffebe l)an at ub ar? 
beibe en 55ibelbiftorie." <B. 21—22 og e. 28—31, t)ar 
ban ub»iflet, at 3:ifciplen ifU ffal lære ^ibelbiftorie efter en 
53og , men efter ^'ærcrené munbtlige ^orebrag , og fegt at »ifc, 
l)oilfc ^orbcle ber »are forbunbnc meb benne 23(etl)obe. (3. 36 
tillaber l)an, at S^ifciplen mcr& fcere bet ?it)e 2^eftamenteé 53i* 
belt)i|torie efter en ^og unber Scererené munbtlige 53eilebning, 
"forbi f)an nu alt \)av lært faa SKeget, og han bertteb bog 
nogenlunbe er ble»en »ant til at abffille *i?ogfta» fra 3(anb" 
(l)an er nu I ftt 13be 5(ar). 93ten boortil ba en 23og fom ben 
ncerpcerenbe ? er et naturligt (Epcrg^^maal. (erfaring tiar lært 
gorf., "at felt) be flinfefte Sifciple 6el}ctte »eb ^Repetitionen 
9?oget at binbe bereé ^ufommclfe til". 8. 52. S^ten mener l)att 
l)er ben aarlige eller ^al»aarlige 9?epetition af M ^'æ|le, eller 
S;ifciplené ^æren af bet ©ienncmgaaebe ? S^et (Bit]ie maa *) fobré JBi6c(i1c g'orta'IIingcc, oscrfatfc, omarbcibctc 09 for: 
øgcbe of 3. 91. Samficr, Cand. tLeol. 03 Sævcr tct fficrflcis 
tnbéfforcn t Mtjm, 1834. ærummcr. 199 ©ttfr. 139 

man antage \:jan mener; t^t 8. 60 taler \)an faalebeé om 53ru* 
gen af ^ogen : "førenb man fcetter S)tfciplen noget @ti)f f c fer 
i ben, maa Scereren furll ^a»e fortalt bet". S)ette »ifer fig 
ogfaa af 23ogené ()efe ^nbretning. ^ortceltingerne ere i Sllmin? 
beltgt)eb itte fortalte faa fort ; S^onen og 8tifen er fempet efter 
bet bavnfige @fnb; ber ere inbfltrøebe 53emcerfntnger, font t)as)e 
til |)enjTgt "ilrar at tfltafe og gribe barnet"; ber er \a(\t an 
^>aa, at 53ogen iffe iM "Hete ^Barnet". SHt bette ft)neé at 
»cere iagttaget iffe for at »ceffe ©rinbrin^en om bet, man v>eeb, 
men for at giere bet Itbcfienbte let fatteligt. |)ertil fommer 
enbnn, at 3}Jag. 53rdunig, tit t)t)ié Orb ^orf. fefo l)enttifer, t 
fortalen tit ben fibjle ltbga»c af S6f)ré s!5i6eI()i(lorie nmibbelbart 
efter be Drb, fom ^orf. citerer, tilfcier, at So^r t}ar ^'iicm 
Set)rer tref(id) »orgearbeitet" og fat 23arnet iftanb til beflo Iet# 
tere at forjiaae og erinbre "bie weiteren ©rfldrnngen beé Sel)* 
reré"; thi, figer ban, ibet barnet atterebe fæfer bet antt)bct i 
fin ^og, fom ltnber»iiéningen »ibere ub»iffer, fommer bet 
gorf faringen imøbe )(iaa ^afoijeien, figefom ogfaa ©rinbringen 
om bet bfot -^ørte fn^tter fig tif biéfe Sfntpbninger. ^i fee ba, 
at ^orf.'é ^h'incip iffe bfot er bfettet mobiftceret, men af l)ani 
feto tifintetgiort; tf)i meb ^ogen maa jo efter f)ané SKening 
af ben 23og(lai)troefbom »enbe tif bage, om f)Bié Sifintetgicreffe 
netop f)efe f)ané 3Jiet(}obe breier fig; og hen l)efe ^'amp for, at 
S)ifcipfen ffaf fcere af bet mnnbtfige 'gorebrag affene, forbi Ijan 
itu fan flfiffe 53ogflaoen fra Sfanben , at man iffe flat forbre 
en $i:anfeoperation af I)am, fom ^an afbefeé iffe er »oren, fafs* 
ber nb bertif , at goereren før jl: ffaf fortceffe S)ifcipefen , ^bab 
l)an fiben »eb 53ogen ffaf fwe. Men bette er ingenfnnbe en ni> 
Opbageffe, fom ffufbe ubforbre faa ftore 5(njirengeffer for at 
ffaffeé Sfnerfienbeffe, at «Sarnet faaer ^ntercéfe for, l^i^at) 
tet ffaf fcere, naar bet før|t ^ører hct fortæffe, og faafebeé i 
23ogen gienfienber bet gortafte. 9?n forefomme rigtignof @.22. 
26 og 27 nogfe gttringer, fom »eb førfte |3iefajt fpneé at 
maatte forjlaaeé faafebeé, fom gorf. )(iaa be fibfle 33fabe nbta* 
ter fig. ^et f)ebber nemfig ©. 22 : "l)»ab f)an igiennem Øret 
f)ar mobtaget »eb bet fe»cnbe Orb , troenger ganffe anberfebeé 140 inb i <BiæUtt enb bet, fom l)an ^ar ntaattet læfe ffg til uben 
ifor»eiett at {)a»e ^ørt bet"; (2.26 — "man ntaa gi»c 
bet bebe og bebeitbe 53ogflat) Sio cg 3(anb t)cb bet leoenbe 
Drb"; og (S. 27 "|TaC han ficnbc cg efffe 5(6ral)amé ^:perfort— , 
er bet ingenlunbe nof at labe l)am læfe fTg ben til", SOZen 
bi'éfe tre aufcrte Steber, bev, faa»ibt 2fnm. fa« fee, ere be 
enefie , fem inbc^clbe ben ringejle |)entt)bm'ng )(:)aaf at Svcngen 
ffutbe bruge 53cg »eb Itubertoiiém'iigcn i ^Sibetbiilorie, forefomme 
for bet ^crfte alle i en ganffe almiiibelig Itnberfcgelfe, ber itU 
i (gcerbeleébeb tager |)enfi)n til 9?eligionéunberyuéningert, og bc 
ere bernæjl: i cg for fig iffe beftemte nof eller tililrceffeligt frem^ 
I)oeBcbe for at funne anfeeé fom tilintctgiercnbe bet, fom §orf. 
flere (55auge i beftemte ltbtri)f (iger. S)ct fcrjle fan man gobt 
betragte, fem en lille ^fJeilriction for at unbgaae 9)iobfigelfe ; 
bet anbct er fun en SDcobfoetning til 53ogrta»cn, fom iljielflaaer ; 
og i bet trebie fan llbtvpf fct : "bet er ingcnlunbe nof" ifelgc 
Sprogbrugen u'om 2t)ang forflaaeé om: bet er ingeulunbe ber* 
meb giort ; bet maa man ingeulunbe giore. S^""^^ ^^ ^vmq af 
Sog ubtaler ^orf. fig i bc|lemte Ubtrt)f. ®. 21, "^er frem* 
bi)be fig aabenbart fun to ^cie (for at Strengen ffat bliee 
befienbt meb bet ©amle Seftamcntcé ^^erfouer); enten maa 
t)art IcTfe fig fin ^^unbffab tii, eller optage ben igiennem 
C5ret". (2. 28. "Xrengen ijoenneé tibligt til at fortcelle )f)aa 
fin 9)(aabe; — men 6*ul)0er feer let, ^»or »anffeligt bet er for 
Strengen at ^nbe aubre Crb enb 55ogené , naar \)an t)ar læft 
bet forefatte ^Vufum ofte igiennem". (2. 30 5tnm. feger ^orf. 
at forebygge ben 53Jiéforftaaelfe af l)ané Orb, '^at man i ingen 
53ibenffab burbe t)at)e 5?oger i be fcr|le (Sfoleaar". Cg "^orf. 
figer eubogfaa eet (2teb ubtrt)ffeligt, at bet iffe fan l)iclpe, at 
5)rcngen Icefer bet, fom Ijan førR l)ar bcrt. @. 28. "^a, l)Mh 
ber enbnu er mere, Ijan gienfienber fom oftefl: iffe een og tm 
famme SJZanb, naar l:ian førft ^ar ^ort om l^am og fiben fcefer 
oml)am"*)» ;5a, bet er rigtignof meget! 5Cnm. anfeer bet '') .g)ctc ©oetningcn li}tcr faaicbcé: 3a — tæfcr om ham, cttcc 
omvcnbt, naar ^a'éninocn et gaact forub for ^pfattclf«n tgtcn: 141 

faafcbcé for »ijt, at ^orf. i at utmtk ftne ^principer forfalder 
al ?Sriig af 55og, nicii felt) bcføvgcr en 53ibert)i|lorie, fom ffal 
brugcé "t ^MgefPofer, 9?ea(ffoter, 5tfmucfiforcr og bc Ia»evc 
.S^laéfer i be twbe ©fotci:" @. 61, altfaa efter ^orf.'é ^ian 
netop til at begpnbe meb. 

S)a ^orf. t)ibt((?ftfgen tafer om ben ^lan, ^ijorefter f)an 
i^av omarkibet So^ré 25ibelt){jIorie , gioeé ber t)er»eb €ei(igl)eb 
tii i S(fminbeligl)cb at omtale ben. S)enne 53i( bog 5(nm. tim 
feenptte for faatiibt, fom ^nt^retningen af en gcerebog jlaaer i 
g^orbtnbelfe meb bet atminbelige ©pørgémaal om 2()Jet(}oben. 
^er' maa atter hm grunb»cefenttige S!Jientngéforffietttgl)cb mel;« 
(em ^orf. og 5(nm. trcebe frem. 2tf be anførte Pirater »itte 
Sceferne atterebe ^aoe feet, at ^orf.'é |)eniTgt er umibbelbart at 
i)irfe )(!aa S)ifcipfené ©empt ; berfor ^ar l^ari fcgt at gi»e ^ore^« 
braget en Sone, fom »eb 5Xm)enbeffer ^aa S)ifcipfen jlrar fan 
tiltak og gribe Ijam ; So^r ^ar en 5)ee( i'nbjlrøebe 53emcerfnm# 
ger; men l)ané Dmarbeiber t)ar tilfeiet flere» ^enne ^ct}anbs' 
lingémaabe følger af , at l^an X)il ftemme s^ernene tit ^(nbagt, 
t)if opbpgge bem, ibet l)an, fom ^an felo ftger ®. 15, i 3*teli* 
gionéunber»iiéningen itte gier bet at Icere ti( |)o»cbfagen. §(nm. 
troer at funne ftøtte fig til bet af Ijam ^remfatte, faalebcé at 
Ijan tun bet)øoer at berøre be (S^onfeqttentfer, fom i bette Sif« 
fcelbe maae f(t)be beraf. <Btal ^ifciplen Icere af ftn ^og, maa 
benne »cere affattet faalebeé, at i)an tan fcere eract; bette fan 
fnnffee, naar l)ané Opmcerffom^eb »ebh'geI)oIbe6, og Sanfen 
iffe abfprebeé »eb S)ecfamationer og føleffeéfulbe Itbbrub; biéfe 
fatber bet jetter itte Syreren inb at forbre gione igien ; S)ifcip« 
ten mcerfer ba fnart, at l:ian itte be^øtjer at Icere bem, mm 
gierne tan fpringe bem otter; men faa »ar bet bog bebre, at 
53ogen »ar fort og ffretten i et roligt (Sprog; ^ortffttingen 
afbrt)beé beftanbigt, og faalebeé fommer (Btilm til at bcflaac 
af flere ©tpffer, — Mm betragter man engang en SSibelljiV nem Sret". %nm. focjiaacc bc Stb : "naat Caéntngcn — 
Sitit" fom en ^orftadng af "cHct om»cnbt", ia bet cUtxé ingen 
9}!entn9 btber i ©cctningcn. 142 

(lorie fom et Sfagé ^nbagtøbog;. ta Tebeé man let tit at for^eie 
bene 'i3cerb t benne |)cnfeenbe »eb religf(?fe ^Jeré. Dmarbei'be* 
ren t)ar raeer enb bob6e(t faa mange og bobbelt faa fange iicré 
fom 'gorf. ; benne abyaver imeb at pine S)ifctplen mcb bem ; i 
Cn'ginafen he^laac be i 9?eg[en af 6 tit 7 linier, 3 ftnbeé ber 
)(:)aa 12 Si'nier, og intet l)ciere; men i Dmarbeibelfcn ftnbeé 
ber bete lange ^fatmer. §(nm. vii itU ncegte nogen af be ga»n^ 
lige^irfninger, fom ^orf. opregner, af at 53i?rn Uvre 53cré; 
men man ffal iffe »eb een ltnber»iiéning citer een Scerebog fcge 
at naae faa mange £?icmeb; og fom betrigti'gnof er fanbt, at 
engang lærte Svigte af |Tg feto bpppigt trcebe frem i'gi'en , faa 
gielber bog bctte i 8tvrbere&l}cb fnn om faabanne, fom fi)ngeé; 
ffat attfaa S)ifciptcn tære a)fatmer, er tet naturligt, at bet 
maa »cere be nu brugte, fom l)an fan fomme tit at fpnge i ^ir# 
fen ; men ^orf. ft)nc5 i ben ®rab iffe at »itte bent)tte fig af 
»or nu brugte ^^falmebog, at \:ian iffe engang fetger ben, l)t)or 
l)att anfi?rer 53eré af ^^pfatmcr, fom forefomme i ben 6.3. 
20. 147. 3 ælbre ^^fatmcr forefomme ofte bittebtige llbtrpf, 
fom l}aoe aftfor meget Sanbfetigt; i en 8fofebog maa btanbt 
faabanne ben t)t)ppige Zak om Slugtene ^iié flebe; fom et 
(lærft (frempef Bitte »t ()enfoette et ^Ijeré <S. 19. 

(St)nben er en føb 9?ob cg en bitter J^'w^^j 
Spnben er et 9?ité; ^»ormcb d^mm^et ;>ibf!er ft^ fete; 
^ct føtcr bet S'Picn, men hn bog ith fa|te Diifct bcrt, 
(Stjnben er '^øi'en mtbt i ben ?e»cnbcé 53rp(l. 

5>it man iffe inbrcmme, at 53eré i en 53ibet(}i|1torte ffutte bibrage 
tit f tåre begreber , faa maa man bog forbre , at be if fe maac 
forttirre. 3}tcn boiffen ^orejltitting ffat S^ifcipfen gii?re fig, naar 
\:ian unber "Jortættingen om Mavice ^ebubetfe Icefer <S. 106. 

O føbc Refill lab bin 2lanb 

SDiig fraftig cocrffpggc, 

*;i3ereb mit -6iertc peb X)in '^aanb, 

7{t 2)u bcri ian bp.gge, 

2(t jeg ^an ogfaa aanbctig 

Unbfangc 2)ig 

Og albrig fra 2)i.g vt)ik. 143 

tafter man et 53rtf tilbade owcr f)clc Sfriftet, ba fan bet 
iffe uubgaae 9iogené £)))mo?rffoni^eb, {)»ov flor en 'govDtrring 
bev ^erffer i bet» ^aa ben ene @ibe fTitKe 53i?rnene (et)e fom 
Btvffomme S^tcbtenimcr af &uH 9^ige, og l)oIbe febjltcenbigc 
9(nbagté»Jt)eIfer , ipaa ben anben flfulle fi?r|l be |)af»»oxne Icere 
Sefué at fienbe ; bet inbflfcerpeé , at 5(ft ffaf Ia?reé oiJermaabe 
grunbigt, men ogfaa, atS)rengen iffe ffal jurare in verba 
magistri og if fe bruge 53og ; tf fe w6ett)berige 2Jiob|Tge(fer I)ar 
benne Stnmelberfe freml)tie»et. (Sffcnbt bet faafebeé maa anfeeé 
formfl:, at ^orf.'é 2t)eorie iffe er befce|iet, og ©friftet iffe 
fan tiene til 53eiTebning for 5(nbre, fbibfer bog 3(nm. iffe )fiaaf 
at altib ben rebefigc og »arme '^viev maa fremme en t)e(big 53irf# 
fom^eb, ibet faare 2)^eget gi»er jTg af jTg feto i llnber&iiéningeu. SSillcbgallcric , fulbjlffnbtgt, o»er aWe 3firttioncr, i ^ffbllbnmgnv 
mcb ubførlig SScfPvivelfc efter be bebjlc cngclfFe, franfPc og 
tvbffc ct^nograpbijTc SSærfcr af ^i. 9v. Sleierfen. lObc j?cftc ; 
(oit 24 é. ; couleurt 48 ^. ©teen. 

€fllcnbcr, ben fongl. banffe i?of; og @taté, for 2Carct 1835. 
4to.; 5 9t6b. efpr. ; 3 f)\bb. ^vfpr. ®c^ul^. 

^alcnber, fonigl. bdnifd)cr ^ofj unb ©tantév fur baé ^af)\: 1835; 
ncbfl cincm gcncalogifc^cn 23erscicbiii]Sc. 4to. ; 2iHbb. 12^.; 

€oopcr'é famlebc ®f rifter. 55be ^eftc. ©tcppcn, otjerfat af 

2i. 3tiifc ; 3bte ^efte ; 12mo. ; 24 % Ivkv, 
Soctor ©p^g og 3Clvor, eller 96 gobe STecepter og nijttigc 9taab. 

5il 97i;trc og Sorn^ielfc for Unge og ©amic i alle <ét(enbcr, 

ubgiDnc af ^anbibat ^. SSrifftrøm; 16^. 95eefcn. 
C^béberg^, Sf)r(jlué l)oé ^lanbcrnc i Servering; 12 ^. SBabl. 
Sangel, Jj. Dr. med., ^omøopat^iffc §ov)'^g »eb ®i;gefengen; 

12 2lrf 8vo. ; 72 ^. ®tccn. 
Srebccif ben ©ietteé gororbninger og aahm S5re»c for 2(aret 1834; 

4to. ; 2 9t6b. 44 ^. erf)ul^. 
©ot^eé ubpalgte ©frifter. 5 S5. 3 J?. o: SB. ?)3icl(Teré SSan; 

brcaar ; 12mo. ; 24 ^. SbriO. 
iparring, ^o^., min SSroberé £e»net, SortttOing; 8»o.; 1 SKbb, 

<Sc^ubotf)e. 
Heiberg, 3. 2,, ^tlfevne, S»entpr;Somåble; 8»o. ; 64 f. 

©^ubot^e. 144 ipolbcrgiana^ ubgiune af 3(. S. 23oi;c. 3biel35. 3bic 09 4be X?.; 

8»o. ; 68 t3. ød)ubotf)c. 
^aéfci-er, ben bortrømte, £i;ftfpil i 2 Dieter. 24 5. S^ujlfttb« 

mi-. 126. 
2ottcttc;35og, adenivcflc, til paa cu fttfci* '^Tlaabc cftei- ©røm; 

mcé Ubn;bn(iu3 at vinbc i '5:aUcttcdct, fnmt Si-ømmcubti}bi 

ntng, ^voceftcc mm fan faac at inbc^ ^vovlebcé Scnå tilEom« 

mcnbc øfiebnc vil vorbc, gvunbct paa (gifauing af S5ai;. 

12 f. ©toi-c 2^i-ønbftr(^bc 3^i-. 100. 
^ZaancbéjTrift for ?vcifcbclTrtvclfei\ 7beX?., januar; 52lvf mcb 

2^'obbei-c; 24 ^ 3M:iU. 
93iu(Icr, Sr. ^Paluban, gulcimaé ^lugt, m ^ortcrning. 102 ©. 

8\>o. ; 80 f . 9iei^cl. 
Svffbcv, 3&cvctning af Jipovfcné ^\)eé ocfonomijTc "Jilllanb cftcv 

atcgnffabcvnc fov Slavet 1833; 16 $. Sici^cl, (écl)itbot^c. 
øamling, uboalgt, af .kobbere over ubvoitcé vSygboméformcr, 

anatomijTe *]>r(rpai-atcf 09 cl)ivurgtjTe ^^ftnimentci- og Sdam 

bager , til S^rug for praf tijtc <S^iruigcr. 71bc S$, ; 32 ^. 

©teen. 
øc^ideré bramattfPc ©friftcr, 4 55. 3 i?, o: Slutningen af Son 

^arloé; 12mo. ; 24 f. 9>riU. 
Opaafonfl, ben flogc 3<gc"nf'^P'9eé, famt et Ubualg af fmuffe 

og muntre ^onrt(li)ffer. ^(nbet Oplag; 16 ]s. <Sci[)oveIin. 
etocf)lct^, 5. 25., tillag til ^llnianafen for 1835. 2bcn Ubg. ; 

1^ Tivt; 9 ^. Ubgivcren. 
•^^^aarup , §. , fa?brelanbfF 37ch'olog eller (Sftcrrctningcr om 

bcfienbtc og berømte "Jifbøbc t ^ibéløbet fra 1821 til 1830 

:?laré Ubgang. Ijlej?.; 48^. ©oglabernc. 
^ibéffrift for ^irfc 09 ^^eologic af ©r. og *Prof. 3. gDMer. 

4be SSinb; 800.; 2 9vbb. 24 ^. ©eibelin. 
^ibé)Trift, )uribifF, ubgioet af Stofenvingc, S&ang 09 Jjolm. 2425, 

IJ?. ; 8vo. ; 1 9ibb. ©eibclin. 
5Scrbené^iftorie, alminbclig, i S5illcber, fra be (rlbfte '5iber inbtil 

3laret 1832^ overfat af % 3\. 3vcierfen. 8be ^efte; 20 J3. 

©teen. (S. 106, Sin. 29: ^Taiib Iæo: SOJornb ; ©. 107, Sin. 10: 2a:rc I«6: 
Seeren; <B, 108, Sin. 28: bcgi^nbcé I«s: be9i)nbc Ubgfoct 09 fortagt af 2(ni>r. S ei bel in, HniocrfitctésSBogtc^ftcr, 
09 3. lDetd)mann, ©ter af ben ©t^lbcnbaljfc SSoal^anbltng, p a n f k 

for 1853. Ns 10. S^orfcnbeé, ifurgc ^ongl. aKcrnoabtgft iSfttabcIfc, mcb aSccDpopcrnc 
i 3?anniarf og ^crtugbømmcrnc. S)let^obelæi:c for 3(tmue = Unberuiténingen, af 
% £), S3otfen, Siflop o\?er Sollanbé 03 ^alftevS 
<Stift, Gommanbeuf af ^annebrogen 09 ©annebuogés 
manb, ^bt)i?n, 9lei|elé forlag, 1834* 270 B. Svo. 

O* 

^ ^ormnbrmgett til bette opus posthumum uiiberrette ^or^ 

fatterené @ønner gæfercit om, at be ^atte ubgitiet ©fvtftet, for 

at bcreé ^aberé gobe |)enjTgt meb bete Ubarbcibrffe ffitfbe htm 

opfpibt; ^»ilfet be maatte anfee for bercé ^It'gt, ba benne 

^enjTgt gif ub )f}aaf ti( ^ebjle for ^cebrenefanbeté Itngbomé«: 

Tcerere at nebfc?gge Itbbpttet af ftn Scenfning o»er ben tJi'gtige 

©ienjlanb, (Sfriftet inbe^ofber, famt fine, unbcr en mange* 

aarig og fleerjTbfg praftifif 53irffom^eb »unbne erfaringer, ^orf. 

beraaber fig ogfaa feto i Sfrtftet oftere ifiaa ffn fange ^mbebés* 

ttb, og, naar man betcenfer, at ban, meb en Sntereéfe for 

©fofeocefenet , bet toilbc ttcfre ufftunfomt ei at anerfienbe, Ijav 

t)irfet i fnibe fire S)ecennier beelé fom ^vce\t^ beeB fom ©emi* 

naruforjl:anber og ^fffop tittige, fortiener l^ané 3Kentng om 

SJJetbobelcierett jo afti'b at ffenbeé. . Sn^ibferti'b maa man iffe 

meb flore forrentninger tage benne ^og i ^aanb ; tl}i be Æc 

itu blme titfrebéfliUebe for ben, fom er noget be»anbret t 

SOIetf^oboIogiené Siteratnr. ^cv er afbefeé ingen (Srunb til at 

tmk om, at gorf. ^ar an^riijl be 33?etl)ober, fom ftemmebe 

(10) 146 

6cbfl oijeveeiié mcb l)ané erfaring ; men biéfc 33?ct()obcr crc i 
bet ls(vfcnt(tge forub befienbte fov bctte ^agé S^t)rfcre, cg Ijam 
©rfariitg ^ar altfaa fmt for faatttbt ^ægt, fem ben afgiver en 
cevt)c?vbig (Stemme mere for 5(nttenbeffen af benne etter l)iin 
Scf reform. (?. ^. .gc^er ^ar faibt ffn ^Jctf}obercTre : "?e{)rett 
ber (J-rfabrung fnr d)ri(lfirf)e ^anb> nnb 5h-mcn*Sc()nttel)rer"; 
men mcb bctte i)pperh'ge 53ærf fan wv ^'anb^^nflnbé rigti'gnof 
itu nb()oIbe Sammcnd'gnfng, 3^og ^iffop ^^ o tf en bar ncp^jc 
ffrcyet og bane Scnner neppe nbgi»et ^ogcn til ^i3rng for ^xof 
»ectioreé; — »el l)etter itU fom (Urnnbfag for 9}ictf)obefore* 
brag ^cici Seminarierne, {)yor bm fortcre og fuvrnefnlberc 
S)ecferé maatte »cvre at foretrtvffc — ; men fnarej^ fom tiævf 
lige 5paaminbelfer til fine forrige Seminan't'clcycr; og fra bette 
©tanbpnnft fan man ei' meb ^øi'e babfe Itbgittclfen, om ber enb 
Un mxe 5tbfTfittigt at nbfcette )(!aa Itbfurelfen i bet G^nfette. 
%ii bet l)er angiune 23cgrcb om 53ogcné ^cflcmmclfe foarcr »e( 
iffe bet tienbe (Sapi'tel om ^onftrmationé4lnbcr»iiéningen ; men 
'gorf. f4)neé fe(y at ()aue fcft, at bctte (Sapitel jnft iffe ()erte 
l}iemme i benne 53og , og ben er i bet |)cfe Difl 6ebfi tient met> 
ci at Hm bcbemt fom ffreijen for 5)3ræftcr, ber maatte ^abe 
giort "gorbring )(iaaf at ben ffiilbe (laye »ceret affattet meb 
(angt »ibenffabctigerc <^enfi)n. (2aatrbeé er bet 'oei aUcrcbe m 
SDJangef, naar »i tcenfe oé (Bfofcftvrcre, fom bogene ncermcfie 
^cefere, at ber ftnbe^ faa faare Cibet i i>en, l)cnl)erenbe tii ten 
afminbed'ge SJectljobofogie, men Saynct int for ©eijltige, ber 
iffe forub ere befienbte meb ^aget, men cnffc at orientere fTg 
bcri , ijcere enbnn fi?lcligere. ^IVbre Iseifcbning {}ar • — iffe bfot 
i benne |)enfeenbe — i flere 3(ar »tvret bem tilbubt i ^eYxcm 
neré, af SJJiHing ooerfatte, 9}ictf)obcbog, ^»ormcb 53oifené 
»el fnareft ffulbe fammenfigncé, naar Spcrgémaalet »ar, l)i)or* 
mbt i)or Siteratur bel)eyebe t)ané 33ictl)obctcere ; tl}i, at foette 
i)en t)eb <Bii>m af 9?iemet)eré daéffffe, af ^, |). ©ulbberg 
(efter 3bie tlbgatte) ooerfatte , 53cierf om Opbragclfe og ttnber? 
»iiéning, Ditbe iffe »ivre paéfenbe. 

<Baa SOceget om 53ogené ^^cerb meb |)enfv)tt til bene 23cs= 
ilemmeffe og teeb ©r'ben af 9[)?etbobcr(vrer, tn' atterebc fja'oe i 147 

SØ^obevémaafef. 5?eb berttcpfl at omtale beité Snb^otb, Diffc »i 
faae Ccilig^cb tit at gi'øre cpmcprffom )paa, l)oab bcv ifær ft)iieé 
at fortieuc 3*ioeé etter S)abcl, mebené bet SJ^cfle er 9togct, faa 
nfmtnbelt'gcn antaget, at ber ingen (^vnnb er tit at ubmcerfe bet 
i nogen |)enfecnbe. — 3n^ff^""i3^" l}anbter om , {)yab ber er 
l^enfigten af og ©ienllanben for 5(fmueffoteycvfenet, famt om 
be @genf?aber, en 8fofefcerer ber bejTbbe, enbelig om SOhaben, 
^Dorpaa biéfe bør erl}»en)eé. (Som S;cibfer til at opnaae bem 
ixce'omå (Seminarie * Itnberyiiéningen , ©fotetcerer ; ©onttenter, 
^ra?|1erncé ^nbDirfning paa bereé @fofefærere og enbetig en 
3[)Jett)obetære, ber alt^aa — i benne ©amment)(Tng — maa an* 
tageé giycn, efterat Scminaritlen I)ar fortabt Seminariet, ^eb 
efter benne Sa;ifegang at fomme tit at omtale ftn 50?ett)obefa're 
i;ttrer ^orf. ftg beffebent meb ^enfi;n til t>en titfigtcbe 5tnocn* 
belfe af famme. SKen tet l^a'ohe tjæret ønflfetigt, at i)an bcflcm* 
tere ^ai)be4tb»iftet, l)t)ab t)an forjltaaer »eb a?2etl)obe (btot c« 
Co^reform etter ^nbbegrebet af atte be materieffe og aanbetigc 
MiUeVf ^»ortteb CiJercfltojfet mebbeteé @fe»en?); tf)i naar 
^orf. opfaflter ©purgémaafet : "^»ab er SJZetl^obe?" fyarer 
l)an iffe faa, at man faaer 53egrcb om, Ijrnh SQtettjobe er, men 
paaminbeé om, ^yorlebeé ben opjltaaer. Soaret Ii;ber nemtig 
faalebeé: "@r ben iffe, og bør ben iffe »cere et 3tefnftat af 
"Ccererené egen S^cenfning i ©amfnnb meb ft)nbige gorefattcé 
"3taab og 53eifebning, nbtebet af ^nnbffab om ben menneffetige 
"^tanbé ©»ner, og biéfeé fncceéffye Ubyiftingégang — befceflet 
"oeb, i fpeciett Xitfcefbe at ijam nøie agtet )f)aa 23ørneneé 
"®yner og Sprang, og bt)gget )fiaa gientagne ©rfaringer?" — 
^ørfle (§>a)f)itel gioer 3?egtcrne for ^orffoten. ^It ben ei bør for* 
fømmeé, bemoerfeé meb ^ctte] tigefom bet ogfaa er af Rigtig* 
t)cb at tægge Wtcexfe til , l)yab ber jo l)etter if fe er noget 9it)t, 
men ^ibinbtit ifte noffom iagttaget, at en ycefenttig ^eel af 
ben førfte gotfennberyiiéning bør hcltaae i 3^atcø»elfer , nemtig 
iite btot for at 2anbébi;børn af ?tfmue(l-anb fnnne ycenneé til 
at bruge etter i bet minbfte forjlaae s^ogfproget, men ogfaa for 
at bringe tern til at tak bet egenttige gotfefprog om anbre 
©ienflanbe, enb be faore cnfette, ber ubgiøre Stoffet for bcrcé 

CIO *) 148 (BamtaUv tycmme, ^»{(fe ifæv c^aac ub ^aa Safev om cttcv ^ak 
tii ©vcatuvente. S)ette gapitcf inbetjotbcr luttrigt jtogfe ^i'nf 
om at bibringe ®fet)erne formel S)amte(fe, men S'iubrtfen "^or* 
fianbéøyelfer", ^ttornnbcr benne l)enfcreé , er ittc pCannuTéfigeit 
be^anbfet, ffi(?nbt g^orf. oftere paafcegger Stvrerne at nbførc 
biéfe $5oerfer efter en faft ^fan. SJJangefen ^aa en OyetjTgt 
otJer ten alminbcfige SJZct^obofogte er i bette (?apite( fcfclig, ha 
man f. (Sx. l)ar onbt »eb at fcvtte |Tg inb i gorf.'é 3:anfer om 
gfaéfeinbbefing , naar l)an »ir, at Scereren, ber bcffceftiger ftg 
meb be fmaa ^ørné Itnberyiiéning, unbertiben ffat l)cn»enbe 
fig til be 5(Sfbre meb fine ©perg^Smaafe. Itnberbifeé be ^(bre, 
font ycntcligt »ar, paa famme S:ib i 61)or, »ifbe benne 5(fbrt)^ 
Mie t)rf neppe ycere tilraabefig. ^n^^P^'^^^ tlnberyiieining 
anprifcé mrb ^uie, ibet Salen er om ^orffoten, ncmtig for faa 
»ibt gcprercn faaer »eb benne gcercinbretning Sib og Sciligf)eb 
tit at beffoeftige fig meb enfeft 5l3arn. Men batobe ^orf. forub 
»iifl ^orfpicttcn paa og bcbi?mt ^rngen af ben nmibbelbare og 
mibbcfbare ttnberoiiéning, yifbe l)ané 5;are cm inbbi)rbeé Un* 
berttiiéning C<2ibe 34) »æret Warere. 5c»vigt er tet paafat? 
benbe, at en Manh, ber fraftigcn ffat {)av)e bibraget tit Snbfuref:^ 
fen af inbbi)rbeé ttnbcryiiéning i en flor S^cet af fit Stift, flfri* 
»er en 9Jiet{)obetærc, ^»or ber er faa faare tiben Safe om en — 
I}»ab man nu enb bcmmer om hen — for ^anbet Ijei^i nwrfefig 
ltnber»ii^ningémaabe. 

5(nbet (S^apitel "om ^ogfceéning" begi)nber font be fcfgenbe 
meb en »arm ?(nbefa(ing af bet ^agé ^igtigf)cb, ber omt)anb= 
leé. ^orf. »if gierne forbinbe gt)bmet^oben meb 25ogfia»me? 
tl)oben, men burbe unber benne ^eflrcebelfe neppe fcrfl ^a»e 
anbefalet, at lahe ^ogRa»erne Uxveé efter Itbfeenbct, og ber* 
luvfl; paaminbct ont , at s^ørneneé Cpmærffom!}eb ffaf »ceffeé 
paa ben 23e»cegelfe i Saferebff aberne, ber foregaacr, mebené 
53ogfla»erne ubtateé. S)enne ^aaminbeffe er, faa»er for 
Xafené font for Scvéningcné €li)rb, ganffe ^enfigtémceéjTg ; 
men ul)enfigtém(T?éfigt fpneé bet, at »itte læve ©teyerne -^Bog* 
fta»cr i 3 forflFieUige Orbener: furft efter ttbfeenbet, faa efter 
Saterebffaberne og bernoefl i ben f(?b»annge $(bc * Orbeit ; 149 

t)t)ortit bog Sw'^befmgen i 53ofarer og ^onfonanter tiTjTbjI ogfaa 
waa tomme, €tgefom »i atter bffatbe, at ^orf. tcegger 5?(¥gt 
)f)aa @ta»nmg , maae »i berimob miébiUtge , at I)ait fammeiti* 
bfanber S^iegfcnie for Itbenabjlaoni'ng og 3^nbenab(labning web 
!}iiianbert ; tt)i I)i)o fan antage, at et 55avn paa ben Sib, ben 
\~\i>[te fcereé, — og om i>cn er bog Salen i ©apitfet — fan tif;: 
lige bibringeé ^Begreb om -^ot)eborb, 23effafen^ebéorb o, f. i?, 
(©ibe 45)? Stnm. ncegter ingentnnbe, at Snbenabjlaoning og 
Xtbenabflayntng fif al forbinbeé, men mener hm, at eftev ©fole*« 
ttcefeneté »trfelige Silftanb fan barnet iffe (cere abftracte 55e!» 
greber Cfom f)me grammaticafflfe), )(iaa famme %ii> bet Icerer at 
ita'oe, — ^t)or rigtigt het enb er, at ^orf. nrgerer forftanbig 
Sceéntng , og mcb t)t)or megen @mpl)afié ijan enb Icegger ©fofe* 
torerne benne (2ag ^aa |)ierte, l)atobe ©agen bog »nnbct, ber# 
fom l)an Ijatiiie fort og ffart opltjft ffne fcefere om, i^mi) @m? 
^j^afié, Stccent o, f. v>, er; l^i)or^oé flere C^rempter ^a»be »ceret 
unfifertge. S)et, fom fremføret ©. 52, er iffe noffom ubført; 
t^^ mav gorf. »il, at "gienber" ffat tjcere bet i (Scetningen 
CSefné bab for fine ^lenber) ftærfejl betonebe Drb , ^ar ijan 
tun ^etf naav biéfe Drb flaae i en 3Jiobfcetntng fom: 53i 
hsitc gierne for »ore 33enner ; men ^e\u^ o. f, o. ; etter i m 
©(imar, fom: '^e\u^ bab for fine S)ifcipfe, for ben ^irfe, ber 
flfutbe flifteé, ja for f[ne ^ienber. SKen, (i'gefom i bet førfie 
©rempel "33i" ogfaa fr«i)ebe en Stccent paa "^efué": faatebeé 
fFntte '''IQi'' og "f)oei)ne" ~ "^efué" og "bab" — betoneé i bet 
føfgenbe ^rem^ef: "23t frifteé fet tif at I)cei)ne oé ^aa »orc 
^lenber ; men S^f^'^ ^^^ f^^ f^^f ^i'enbcr"* ^i(be man itbe* 
rnf fe "^tenber" i bet furfie geb, falbt Sonen bog iffe )(}aa "^len*« 
ber" t t>et fibflte ; men "t)ore" og "fine" bfeye accentuerebe. — 
SJieb |)enfi)n tit ^orf»'é «Set(vnfetigi)eb (©ibc 54) »eb at brnge 
gI)ormetl)oben tH Sceéning tiUatcv $lCnmeIberen fig at fremføre 
bet ^nffe, at en etter anben af »ore ^raftiffe ^oebagoger 
maatte giøre "g^orføg meb ben S"nrf)fi'fft' 20^f tf}obe , fom (3veii> 
|)o(flein for nogte 3(ar ftbcn f)ar anpritfl^ og offeutd'ggiøre 9^e^ 
fultaterne af biéfe ^orføg. 150 

3 (Btvm^olen — 3bie kapitel — ()ar ^orf, meb %ek 
an^riifl ben juft iffc alminberige ^rcmgangémaabe, at bæveren 
brager — forffavenbe — be S^rnef paa Sfefcrawlen, l}V)i(fe (Sfe* 
j?erne ffiitte )(>aa bcrcé S^ai)fcr efterligne, brugen af biefe Slatt* 
ter forfoareé (Sibe 64) mob be fæb»an(ige ^ubttenbinger. SJJeb 
gorf.'é Snbbctingégrnnb, for at banne be ^(aéfer, l}ttorefter 
33ogjl;ayerne fTuUe ffrit)eé, fan 5(nm. mfnbre famftcmme. ^bet 
fjan nemlig gaaer nb fra begreberne om ^aartro'f og ®rnnb? 
tvæt, famt om lige og f rumme Sinier, faaer {)an 5 ^nbbcfinger, 
ber iffe ere frie for Itubtagelfer. Simplere er bet bog at labe 
atbfirfl?fningen t)«re Snbbelingégrunb og berfor bele 23ogfta»crne 
t tern, fom fun t}a»e een Ubiln-efning, bem, font forlængeé 
opab, bem, fom forlcengcé ncbab, og bem, fom forloengeé baabe 
nebab og opab. 5)enne ^nbbeling paéfer OQ\aa beblt meb be af 
©folemænb fom 9Zat orp oq ^evxennex anbefalebe 4 ^arat* 
fclcr meb en ^-albilrcg: et Settclfc^^mibbel, ber faa beqaemt 
efter Ijaanben fan bortfalbe, og fom paéfer gobt tii 53rugen af 
'^oHarb^S'Jielfené fpmmetriffe ^orffriftcr. 

govf. ^anbler i l)ele fierbe (kapitel om Sfriftfcvéning, fom 
iian maaffee Itrgger libt »el megen ^^o-gt )>aa'^ men, ha bet 
SDZobfatte er i øierningen bet ScpbDanlige, flFabcr jo benne 
Seer for bette ^ag iffe. §ft Sfolcconeentcr funne btbrage tif 
at ffaffe ibclig Stftjcrling af 3)2aterialier til biéfe ^»elfer, ev 
en rigtig éBemoerfning , og l)ert)eb autiifeé tillige biéfe (Jonyenter 
en ©ienjlanb, ber ei oyer|liger bcrcé (fyner; l)yilfct jujl iffe 
aitit er Xilfc?lbet meb alle 3(npriiéninger af faabanne Sammen« 
fomller, l)yié rette ^cerb naturligyiié maa yo?re afl}cengigt af 
ben 5(anb, S)eeltagerne mebbringe, og bet '^aai, be ffl?tte 
fig for ^ie. 

5)et ^ortienflligfte »eb femte (S'apttel "om 9?etffriyning" 
befiaacr i 5(nbcfalingen af ^. ^, ^iY(i)é Øletffriyningélcere. 
bogene S;ite( er: "53eilebning til Hnberyiiéning i Sl^oberé* 
maaUt'\ 5tnben Itbgaye, fom 2(nm. l)ar for ftg, nbfom 1812. 
5)en, famme tilfeicbe, Øietflfriyningétabel mv bet langt enffeligere 
at fce opf)cengt i en €fole ^eh (Biten af tm fiore Sfoletayle, 
enb )(iaa benne en SKa?ngbe urigtigt flayebe, nnberflrøgne, €rb. 151 

fym Sørttciie jTiitte rette ; eit furt aftfov afminbedg , incu up\\)i 
cfjofogijT, fori)trvcnbe 3Jiet^ot>e. 

S)ct ftette kapitel ^anbfer om @co(jvapt)ie*ltnbcvt)uéJUitij, 
l)'oovtii ^orf. oir, at Unberoiiéning t het WlævMiQiie af ^c?bvc^ 
iteranbé^iftorien ^ai fnpttcé* S)et ^{)t)jTjTe i)cb 3orb6e|lfvitte(? 
feit l)ar g^orf. fmi Tibet omtalt, og b-et buvbe bog ifcer fomme i 
53etragtntng »eb SWmue =* Itnbertjuémngen i bette ^ag; tl)i bet 
frem6t)ber be flcjle reHgieufe @i)népunf ter, ligger ogfaa ganbboen 
iiof faa Jtcer , fom 23egit)enl)eber t ft'erne Skiber. J^erfor ffiitbe 
^Barnet iffe for6(tt)e u6efienbt meb jTt ^cvbrefanbé ^i'iltorte; 
men til hette ^ienbffab ere itte eitfefte, (ei'ng{)ebét)ué gione, 
SfJotcr tifRrceffefige. ^er Dit en l)i|loriflf Coefebog til, ffrctteit 
faa foffe(ig fom 5K5ebeU og ©ruubtoigé Ouerfcvttelfer af 
@aro, og 9*tationa(fange , ber fimbe Icvreé i Sommevferieriie 
og be^areé i ^nfommcffeu I)cfe 2mt SKeii, ta mait lige faa 
»anflfefigt ftnber forfattere til €cvfc6ogeu, fom til Sangene, 
maa man nof fraraabe 53oifené 3bee, at Seminarifterne 
ffulbe felt), )f)aa (Seminariet, ubarbeibe be €cerebi?ger i |)ifto^ 
rien, be fom (2fofefcerere i)ilbe6ruge» 

S bet fi)k)enbe (^a)(}Mf fom bcerer 9iabn af 3*JeKgioné*Utt^ 
bert)iiéning, afl)anbfeé: om Stetigioné * UnberDiiéningé 5S«rb, 
Starfagerne, l)i)orfor ben ith hav l)ayt faa gavnlig 3nbf(i)be(fe 
paa Itngbommen, fom man fnnbe i?nffe; ~ om be ©genffaber, 
l^c?reren bør beftbbe; om Xiben, i l)mffen S'leligioné * Unbers« 
»iiéningen bør begi)nbe, og be 33øger, ber ber f^ggeé til ©runb; 
om benne Itnber^iiéningé grabDife ^remffriben ; om dønnene 
58igtigt)eb i ©folen; om Stnoenbelfen af 53i6el^i(lorien, reli^ 
giøfe fortællinger og ifær af ^efn parabler; om Slntoenbelfeit 
af Øieligionéljiftorien og Scerebogen ; om ben fatecljetiflfe Itnber«' 
ttiiéning, Ziegler, fom gcereren bør ia^ttaQe for at bringe 58ør^ 
iiene tit at f»are, og for at »irfe, ilte blot paa ^orjlanben, 
men ogfaa )(iaa ^iextct ; enbetig om 23ibelené ^nttenbelfe »eb 
benne llnbert)iiém'ng. -^»o ber fienber 330ifetté anbre ©frif* 
ter, naonlig t)ané 53iben)i|lorier og ^iTatec^etif, fan omtrent 
fornb »ibe, t)»orlebeé biéfe ^atexiev ere brøftebe. ^»ab Stnm. 
til <^UitninQ Ijav at fige om ^orf.'é 9)?aneer i bet -^cle, i)il 158 

ogfaa i (Sofrbcleéfjcb jtitbe jTit SCnwenbelfe ipaa bettc (fapitcL 
%U^aa fmx et ^ar Orb om 53t6eKc?énmg , ba ber t »ore S>age 
aff)anbfeé faa SJJcget om benne t)igttge Sag. 9fiog(e, fom ^orf. 
(£ibe 181, anfee ben for »anffeltg til at en 8foIeIcerer bor paa* 
tage |Tg ben mcb jTne (5fet)er (fee t. @r. et Icefeyærbigt ^ro»(le* 
(Strcu(aire i diriflelig .^irfetibenbe 1833, ??r. 11 og 12!) ; Unhxe, 
fom 53iffop ^aber i fit 8frift om ^ibcttceém'ng, urgerer i ben 
©rab SfoWcererené ^et tii at ^olbe famme i ffn (Sfofe meb 
ffne (5feBer, at ^an antager, ^rceflen bef)eoer @fofef(?rerené 
Xittabelfe tiT at aflofe l}am, S^e gfeilte ere i »or Xib enige i, 
at ^ibeten er en for ært)c?rbig , bi)b og tjettig 53og til at gicreé 
til Ccefebog i en Sfofe. ^aa famme 2;ib et ^arti, ^»ormeb 
(^runbtoig iffe picier at gicre fcellebé Sag, Ijettcre t)i( ^awe 
llbtog af 53ibcfen, enb ben ()ele ^ibel ubbrebt blanbt golfet, 
crftcvrer I}an i anben llbgatte tit fin fibcn ?BibeIfronife , at bet 
var en ^eiltagelfe af vore ^oebre, baabe at gi»c ^cle 23ibe[cn 
til >^riié for bereé nmpnbige 53ørn, og at »iØe giøre bem ffrift* 
fioge, for be baobe ^orftanb til at hlii:)e bet. Cgfaa »or ^orf. 
fraraabcr 53vugen af 5l3ibcfen fom Scefebog (Sibe 180) ; og htt 
meb fnfb ^oie; men iffe mcb fulb ^oie anprifer {)an fin egen 
^(\\i Ccynetél)iftorie (SibelSl), fom, efter ^ané egen ©runb*: 
fa'tningcr, er aftfor rig )()aa bibcfff Stof, tif at Den bor giveé 
be fmaa ^i^orn i ^cenbe, fom en 5(bc'é øtfleéning. 9iaar t)an 
raober tif at Icefe 53ibe(f)irtorien i 53ibelen fettf, ba er bctte et 
^aah, fom na»nlig be, ber bruge tjané 23iberi)i)loric, bcrfclge. 
Som en forberebenbe CToctfe er bet benftgtémcvefigt at viænne 
23crnene til at ftaae op i bereé 53ibe(; men 2tnm. fan iffe 
U\ait)e, at be ffutte beftanbig ftrar fiaae bet Sfriftjieb op, fom 
unber ^atecf^ifationen gi»eé tiem at Icere ; berpeb »itbe Skiben 
fpitbeé og Sit)figl)eben tabe fig. (Sn anben Sag er bet, naar 
Sfriftjltcbct oanffefigcn fan forfltaaeé, fom bet ftaaer i gærebo* 
gen, (oérepcn fra fin Sammcn{)ceng; ba er bet noboenbigt at 
Vii^e 2^anfegangen i 53tbc(en fe(o, og ba l)ar bet ^"tereéfe for 
33ornene at finbe Stebct. S;crimob fan gcereren tiiI)otbe fine 
©feyer ^iemme at efterfiaae ^^arallel|1teberne, fom flaae anførte 
i Sfriften; og bet oar en flet Sfoletorer, fom faa Ubet forjlob 153 

fin ^tbel, at Ijan ei funbe »ei'Icbe 53erneite ti( at jinbe bet 
©amflemmcnbe i be faafebeé antti'fle forjTtettfgc ®frift(l:ebcr. 
^itevc trocr 5(nm. ogfaa, at en (BMelcevex tan og ffa( gaae, 
n«ar i)an bertit er bt)gtig og »c?rbig. Og at ©aabamtc maae 
fiinne finbeé, fan %ttm, itk 5(nbet, enb antage, ta ^an »ccb, 
iict ^enl)C(rer itU attcbegne til pia desideria , at <BeminariU(SUf 
J?er faae 5Cni)iiéning tii at Ijolbe ^ibeltceéning; t)ttilfet man 
ffutbe tvoe, naav man (cefer Dr. ^aberé, t bet ijek mcb 
^unbffab om og Sn^^^^fe for ©agen forfattebe ©fri'ft, ^»or 
bet ^ebber (<3tbe 175): "©nbett'g tør man »el ogfaa antage, 
"at bet eftert)aanben 'oii iiibfeeé, at »ære 6aabe t)en|Tgtém(vé^ 
"figt og nøbyenbigt, at Særere )(iaa (Seminarierne fefi) mobtage 
"Unber^iiéning i, ^aa en ^opufair SJiaabe at fortolfe ©oange:* 
"lierne , 5(|)0|1terneé ©ierninger og be lettere 53rei)e". 

(Sortfcettcé). SanmarB ^ijltoric i .^ebenotb af ^. SO?* 9) c te v fen, 

Sflegiftratoi* i bet kongelige ®ef)eimeat:d[)it)» 

(©(utmns; fcc S«c. 9). 

£)m ben Orben , ^»ori be banffe konger anføreé , ffger ^orf. 
©ibe 125—126: "53i fnnne ei fcfge ben af (Saxo fremflif* 
lebe ^ongeræffe, forbi bet af benne fefy taber ftg opft)fe, af 
l)i)ilfe forffiettige ^ete ben er fammcnfat, og Ij'oilfe utitflræffeji 
tige ©rnnbe ber beecegebe ©aro tii at fammenfætte biéfe ^efe 
:paa ben af t)am antagne sølaabe og ingen anben. ^i tægge 
attfaa Sétænberneé tit ©rnnb, fom ben enejle, ber t)ar nogen 
(Sanbft)n(igf)eb for fig." ^orf. ft)neé bog iWe at ^at)e anttenbt 
atte be MMex, fom »are fort)aanben, iii at fremfiitte en rigtig 
^ongerceffe ; t\:ji ogfaa i ben af ^éfcenberne mebbeette ere efter 
^orf.'é Sitllaaclfe flere @(ementer bfanbebe. C®ibe 125. 222). 
^or at fadfætte en ^ongcræffe, ber fan bfioe faa rigtig, 
fom mufigt, er bet efter min aj^ening ni?b»enbigt at lægge 
93cærfe tit »iéfe JDete af SfJceffen, fom efter alte be fccbjle ^itber 
ftemme otiereené, og bernæjl efter ^aalibelige rf)ronofogiffe ^ata 154 

orbne btéfe ^dc iubbprbeé. 9?og(e Rouger i)iUc bn»e tilbage/ 
l)»ié ^lahé ciibitu efter rfjronofogiflfe SJuvrfev fan bcjlcmmeé, 
og eiibch'g nogle, fom enten afbcfcé maae fovfaflteé, etter maae 
^enilaae ubcn beflcmt £teb i UcetUn, 

?(f faabanne S)efe fnnne »i anfere jtre : 

1) 53ermunb. 

Uffe etter Ofuf, 53ermunb$ <Bm, 

S)an. 
S^i'éfe .S^'ongev finbeé i fcimme Orben i Sanbfebgataf, t)oé @ttenb 
§(agcfen og l)oé ©aro og be mcb i)am SefUvgtebe ^ilber Ta. V, 
VII og VIII t Scriptores rerum Danicarum. J^iéfe anfcrer 
jeg fem fcerffttte ^ilber; tl}t bet er temmefig fienbeligt, at be 
itu ftammc fra ®aro, og be fi)ncé at t)tfe, at (Saroé ^onge:* 
rceffe iffe er fammenfat af ()am fef», men {}ar oceret tii i nogen 
Sib fer t)am. 

2) ^robe C^rebcgobe etter ©am(e). 
^ribfew. 

^robe (^æmffbe, ^ræfnc etter |)aarbe) ^ribleiJé (2urt, 
Sngtlb, ^robeé €øn. 
Ofnf, Sngtfbé <Bmu 

S)enne 9?æffe er faaban i atte be npénce^nte ^i'lber nnbtagen 
dlv, V i Ser. r. D., (}»or ben fcrjlte grobe mangter, og ^aniif 
fcbgatat, l)t)or Ofnf mangter. ©aro, inbffpber ^larne foran 
^ribfeo. Ogfaa Annales Esromenses t)ar ben famme SRojffe, 
tneb Unbtageffe af ben førfie grobe, ^eri'mob ()ar ©norro tun 
be tre førfie Ccb. 

3) |)arfban. 

^J'Ioe og |)etge, .^affbané (Sønner. 

SRoff ^rage, .^efgcé Søn. 

««ørif. 
<Saatebeé er ^cctUn i Sanbfebgatat. ^oé ®»enb SlCagefen inb? 
fTri)beé ^robe efter |)alfban i Ouereenéfltemmetfe mcb ^oti 
^rageé ©aga, og formobcnttfg mcb Øictte. @aro og be beflceg* 
tebe ^ongeliftcr inbfcette ^lartyar, fom iffe egenttt'g tan figcé 
at ^aye regieret, og ^ot{)er, fom maaffee Un er et mi)tt)iff 155 

33flefen (@ibe 352)^ meUm s«orf og ^evit. 9tmt *) forefom'- 
mer tf fe i ^m\^tvino,la og Annales Esromenses. @r faafc* 
beé ^ov6int)e(fen inellem Sherif og be ^orcgaacnbe enb noget fué, 
funne m bog meb ©rmib t)eitfi?re l)am til famme Sibøalber, ba 
^au formobenth'g er ben @amme font -^rebref , ber i 23ton)uIfé 
S)rape nceoncé fom en <Bm af -^robgar, b. e» efter ©runbtotgé 
Ijøi'jlt rimelige ^ormobning, ^roar etter 9toe. (53ion)urfé S)rape 
p. LX II. q.^etcrf. eagnl)ijl:. @. 483 cfr. <B. 236). 
4. .^avalb |)ilbetanb. 

3(itng, l)ané 33roberé etter ®i?f1;eré ©un. 
S)iéfe mangfe rigtignof t)oé @t)enb 5Xagefen ; men bereé ©uc^ 
ceéjTon fan attigei)el anfeeé fom ti0^ra?ffeh'g bocumenterct. 

S)e nnber 9Zr. 1 nceynte longere ^laté i Sibéregningen 
fceftemmeé »eb be angelfariffe longere ©fcvgtregijlre. ^er 
ftnbe •oi tbfanbt ©reobaé ^orfcifbre Offa, benneé ^aber «8ere# 
munb og ^ané "g^aber ^itl}(eg. 53i funne iffe tyi^te om at biéfe 
ere be ©amme fom Saroé Itffo, 33ermunb og ^Cigfet (@agn(). 
(5, 223). @u^m t)enfcetter bem, iføfge ben npaalibelige 1)1)^0? 
tt)efe om bereé 9Jebftammelfe fra Obin , i bet anbet og trebie 
^ar{)unbrebe , og tnbjTi)ber 4 ©fcegtfeb i Sinien mettem bem og 
S^reoba. SJJen naar oi ganffe ^ofbe oé tit be gione ©eneafo? 
gier, falber bereé Ceoetib i bet 3bie og 4be 2(arl)unbrebe. ^eg 
maa l)er een ©ang for atte anmcerfe, at jeg »eb at fammen* 
ligne mange ©rcegtregijire ^ar funbet, at 33 Uav nben ft)n<» 
berlig ^eif fan fcetteé [om SrøibbelfTurrelfen for en Generation, 
naar Sebbene atte ere manbh'ge **). 

^enba, ^onge i SiJJevcia, er febt 576; mettem Ofa og 
^amere7Sfb, l)Ooraf fefger, at Dfa er føbt omtrent 312, 
23ermunb 279 og 53itreg 246. ©amtibige meb 33ermunb og 


gocf. (fctocr, ligcfom <Su^m i >&ift. of iDanm., tRixtf, [cq »ccb 
iffe, af f)t>ab ©runb. 

g. (Sv. mcHcm ®ovm 03 ^ronpvinbfcéfc Savolinc crc 27 Ccb, 
^»oiaf cnbog 4 crc qoiubclicn:, — nauc ^oratb ffifaatanb anta* 
øeé at »ccrc fobt 910, — c. 32| ?(ac )(iaa f)ucr ©cncratton. Sil 
g)i{nbé giebcrif g^ctbinonb cvc bev 26 Ccb, [om flirer 33|| llav 
til f)\)cc ©cncvation. 156 

Uffe mxe ^rotJiit og t)ané ©en 53i'g, fra ^»em be »eftfartffe 
konger ncbjlammebe. geitic, fer|le ^oitge i 555e|lfer, »ar 
fi?bt omtrent 460; mettem 5^tg og f)am ere 3 geb, l)»oraf føfgcr, 
at ^tg er føbt omtrent 328 og ^rotttn 295. -^er»eb bcj^tjrfeé 
og ben frcmfatte SJlentng om 53ermnnbé og llflfcé Sewctib. 
Sibébejlemmelfen for ^ættm fragrobe ti( Dluf moae i)i nbfætte 
in'Otii Pibere. 

^olf ^rage t^ar ©tiffun tii 5(ti(é, aftfaa rimerfgttiié enbeet 
t)ngre enb \)an. |)alfban ©yarte er febt 823 og l)ané |)aty* 
brobcr Ofaf @eir|laba*3((f 804; bereé ^aber ©ubrcb fan ta 
Det antageé at Doere fcbt omtrent 780 ; meUem UUU og (Unb? 
v(jb rigger 8 geb; ^(birfeo ^ebfetéaar fan »et altfaa foetteé 
omtrent »eb 483 og Siolfé »eb 503, og ingenfnnbe, fom ^. (5. 
søiiiacr, tteb at regne t)»ert ©lægtleb til 25 21ar, l)av fnnbet, 
mob ©rutningen af bet 6te 5(arl)nnbrcbe. ©e^y om t)i antage 
ben^Ufref, fom ffan)atte oceret famttbig meb ^atbar, Sftolfé 
c^ætter, og meb ^tar, 5(biffeé ©»igerfaber, for at »opre 
@t^elric, fom regierebe i 9iortf)nm6er(anb fra 586 tii 593, 
be^øocr ^Rotfé geyetib iffe at nebfcetteé faa meget. (©. ©nt)mé 
Sabetter, %nm, tii Sab. 89. 6fr. Xab. 76). <^iar fan \ia 
»cere fcbt 510, 5tbilé »eb famme 2ib, Ølotf og 53albar omtrent 
530. 5ii funne ba meb nogen 3flime(igt)eb antage, at ^otf er 
føbt mettcm 500 og 530, |)erge, fom rtmefi'gyué »ar 40—50 
SCanvlbre, meUem 450 og 490 , og .^alfban mettem 420 og 
460, etter, ba t)an »ar famtibi'g meb -f)engeft, fnarere mettem 
400 og 430. (©ee Stowntfé S^rape p.LX. ©agnt). ©. 485). 

^aratb |)itbetanb »ar formobenttig fcbt omtrent 690 og 
sRing omtrent 740, t)»orom f. ©fanb. giteraturfetffabé ©frifter, 
23be 33inb ©. 278—308, og 9^orbiff Xtbéffr. for Otbfpnbigt^eb 
2 23. ©. 360—362. 

5tf be konger, fom iffe funne bn'ngeé i fiffer g^orbinbelfe 
meb be anbre, maa |)ugtef, fiben bet formobenttig er '^ranfer^' 
neé Soct)itaicu6*), t)oere beb 512, og maaffce t)ar t)an regieret 
i Jl^annemarf efter ^etgcé ^s'o, og mcbené ^otf enbnu Mv et *) ©. Scppiito ØJormann. ©øctoge »eb ^tff<rf«n ©ibc 131, ^Cmu. 157 

Savit. ItitgDut er fovmobentrig Strfumé Urigenfcité, fom regien 
rebe 701, og t)ører aftfaa tif ben ^periobe, fom gtf umibbelbar 
foran -.^aralb ^ifbetanb, og fom fÆb^anfig falbeé interregnum, 
egentlig regierebe ta SJJange ))aa een ©ang, \^'oilUt og mtuin 
ftger. (@ee @n(}mé |)ifl. af S)anm. I. <S. 489). 

l'eb be <fonger, fom gaae fornb for 53tgrct og 5Sermunb, 
6Iitter bet neppe muftgt at bej^emme bereé Stb og mbbt)rbeé 
Orben ; bet (Samme gielber og om nogfe anbre af Saroé ^on^ 
ger, fom ©t'ttalb, ©i'gar, (Sm'o> 53iørn. 

Itffe fan, efter I)oab ber forben er fagt om ^ané ^øbfefé* 
tib, antageé at »ære bcb mellem 350 og 380, og 5) an I)ar 
rimelfgDiié iffe ottertettet t)am minbre enb 5 Star, og itte meer 
enb 30 Star ; I)an fan ait^aa antageé at 'oæxe bøb mettem 355 
og 410. |)a(fban ^ar ximdiQ'oii^ iffe 6egi)nbt at regiere før 
430, og iffe efter 445. SJ^ettcm bem fcfitter ber altfaa et |)nr, 
{)ttié ©tcrreffe ft)cei)er mettem 20 og 90 5(ar. €abe »i enbog 
s«oIf rette til 600 og ««urif tif 630, og |)aralb |)ilbetanb tiU 
txcehe Øiegieringen 705 ,^ bfitter ber et ^ul af 65 2far ; meUem 
be to ^ih^e ; mm rimeligttiié l^ar SOZettemrummet tævet enbeet 
fturre. S)et faafafbte interregnum ft)neé iffun at ^atte optaget 
bete \iWe S^eef. 

3 |)enfeenbe tif ben ^pfabé, kongerne fra g^robe tif Ofuf 
maae optage i S^iceffen, 6fi»e ber to SOZeninger at pæfge imettem. 
Sfefge Sanbfebgataf, fom nnberftutteé af ©norre og ^unbin« 
S^oregr, maae be ftaae imettem S)an og |)affban; 'paa en ttié 
Maahc faaer benne 3)Jening SOJcb^ofb af Baxo , ba f)an anfø«* 
rer ^eg^nbelfen af ©agnet om SRoIf ftrar efter Ofuf (f. @agn^. 
@. 228) ffiønbt bet ^»rige af ©agnet enbog gaaer forub for 
53igfet og 53ermunb. Sfcfge be banffe <^ifber (o: ©aro og be 
meb ):iam. beffcegtebe ^ongcfifler, bernceft ©»enb Sfagefen og 
Annales Esromenses) l^øre biéfe konger tif 2)?etfemrummet 
meffem S'icrif og |)aralb ^ifbetanb, efter, ^oé ©aro, nciere 
fceflemt, mettem |)ngfef (512) og Itngoin (701). Ottereenéftem* 
meffen i bette ^unft, mebené be iøttrigt afttige faa meget fra 
l^yeranbre, maa f)aoe megen 5Scegt. J^et ft)ueé berfor, fom 
om Sfntoriteterne for ben ene og ten anben 3)Jening f)ofbc 168 

t^inanbett i Sigcijcfgt ^lan funbe ftge, at ben ettere faa txfn 
oærbtge 8norro maatte gi'ye ben fcrjle 3Jiening Ccerbægt ; men 
t)i bør ertnbre, at før ?(biffeé 3:ib ^a»e ogfaa {)ané ^crtæUin* 
tinger en mi)tl)tff Gbavaftecr; nattnh'g er fortællingen cm UmXf 
fom ffal l)a»e »æret (amtibtg meb nogle af biéfe konger, albc* 
Icé fabelagtig. — S benne Uflffer^eb maac »i føge cm anbre 
©runbe, og af faabanne gi»eé ber abffilltge, fom tale for ben 
fibfle SOZening, Sblanbt biéfe forefommcr benne mig at »ære 
ben »igtiglle. S^e geograpt}iffe ^or{)olb »eb Ci^erfeen frcmftilleé 
l)oé Saro i biéfe ,^ongeré Sib ganflfe faalcbcé, fom be yare i 
bet 8be og 9be 5f arl)nnbrebe ; be funne nof tcenfeé allercbe at 
t)a»e ocerct faabanne i Siben mellem 5vi?rif og |)aralb, i bet 
6te og Tbe 5(avl}nnbrebe ; men i bet 4be og 5te 5(arl}nnbrebe, 
fom jnft »ar ben S^ib, ba ben ftore ^olfeaanbring ffcte, maae 
be ns?b»enbig»iié l)a»e »cerct ganfTe anberlcbeé. fertil femmer, 
at §robe ben ^rebegobc efter Saro ffal ^a»e beeltaget i bet 
flore |)uneflag C<2agnl). (S. 438—39) , fom ifclge ©eneato* 
gierne i ^er»arar Saga maa l}ere til hct 6te 5(ar^nnbrebe; '^m 
gilb ffal l)aoe »ceret ^arfabcr tit S)Uf, fom le»ebe i 53egt)nbelfett 
af bet 9be Stat^nnbrebe (Sagnt). 8. 235) ; bette fan »i|l nof 
iffe »cere rigtigt; imiblertib er bet bog rimeligere, at fnn eet 
eller to Slcegtleb ere otterfprnngne, enb mange, og faalebeé 
bør »el Sngilb fcetteé i bet fi)»enbe 2(arl)nnbrcbe. 5tt l)ce»e bc 
d)ronologiffe »l?anffcligbeber »eb at labe ^na,Uh gaae nb af ben 
banffe ^^ongeræffe (Sibe 227), gaaer neppe an, ba faamange 
^ibnex ftemme o»ereené i at anføre l)am. S^erimob funbe man 
nof nbelnffe Clnf, om l}»em beénben ^ntet »ibeé, ba ^an fan 
»cere fremfommen »eb en ^or»erling af ^ngilb (Stcerfotberé* 
foftre meb Sngialb ^Ibraabe, fom »irfcltg baobe en Søn Dtnf, 
nemlig Olnf 2rortclie» 9taar ^ngilb 6el)olbeé, f^neé Sibé^ 
rummet mellem S^an og |)alfban ogfaa at »cere for fort for 
alle biéfe konger, ^et er »et altfaa rimeligt, at benne S)cel 
af ^ongerceffen inbtager ^labfen imellem ben cetbre Størif og 
bet faafalbte interregnum, eller Siben omtrent fra 570 tit 670. 
-^»ortebeé ubfplbe »i ta 9*Zummet mellem '3)att og ^atf* 
ban? ^ebft foreneé uben Xmiil be forffieltige 53eretuinger, naar 159 

t)f l)n iiibfoettc eit ^robe, nemlig be baii^e ^ongclifteré ^robc 
\)in ^rcfiie (Vegetus), fom enbog til ^icb fan fptbe ^cfe ^eU 
rcmnimmt't. |)crt)eb opl^aacv ba fufgenbe ^ongevneffe fra 
^sigfet af: 

3 tiavlj. «Sigrct j 

j 53crmunb i ©ønberjt)ttanb 

4 Uaxl^, Itffe ! 

1 S)ait i t)ete S)amiemavf 

5 ?(av(). i ^alfban og ^vobc 
^oe og |)e(ge 
^no,Ut C?) 

^vobe i^vcbegobe 
§ribIeo 

7 Uaxi) i ^"^^^ ^^mitbe 
Sngilb 
( élaitge paa een ©ang 

©ibe 259—262 mebbeteé SDigtet om SSvaattaUeffaget, faa* 
febeé fom bet omtrent fan l)aoe (i)bt i bet gamle ©prog. ©fiønbt 
^ngen »el ev faa bnefig fom ^err ^eterfen tit at gicre et faa^ 
bant ^orfcg, ev bet bog altib 6et«nfeltgt at fifri»e i en S)ialect, 
Ipcvaf t)i i)a'oe faa faa ^prøoer fom af ben banffe i tet Sbe etter 
9be 5far^nnbrebe, 

^orf. antager enbnu 794 for 9f?egner Sobbrogé S)øbéaar 
(®ibe 288. 317). gbfanbt ©rnnbene for at foette ^am faa 
tiblig, anføreé, at ben ft)enf!e ^onge grif @mnnbfen mx ben 
femte i ©(cegten fra t}am (@ibe 315). S)enne ^aajltanb , fom 
Un ene ^orf« l)ar afflfrei)et efter ten anben, er bog, fom bet 
taber, ganffe uben ©rnnb. 

8tbe 471 — 475 er ^cempetJifen om Congo6arberne inb? 
vi)ffet; ben fpneé bog for n^ til at fortiene ^fabé i Sagn^ 
l)(florien. 160 

%ii be Sibe 121 anførte ^:Be»ifcv for bet SWobffgenbe i Uiv 
gi»erferne om Obiiié £et)ctib funbe tilføieé, at bcr efter |)er* 
rsjbé @aga fuit »are 3 £cb mettem Obiii og S^legner Sobbrogé 
-^ujlrue, S^ora. 

S>en anben 'i^eel af ^anmarB |)iftorie t |)ebeno(b flfal 
inbbcfatte Sibénimmet fra 794 tii ©eenb S:bejTcegé S:øb, ben 
trebie en Ooerfigt af bet banflfe ^olH forfatning og Suttur i 
|)cbeno(b. 5(f forfatteren^ nbmcerfcbe 5(rbcibfoml)eb funne »i 
»ente, at biéfe to S)ete fnart t)Hie ubfomme, l)»ormcb Invrfet 
er flnttet. 

"53inber bctte nogen gunflig SOZobtagctfe , og unber @ub 
røfg '^i'o og ^rcefter, faa »it S^anmarfé ^i|lorie i SOtibbefat* 
beren betjanblcé efter en lignenbe ^Han", figer ^orf. i "g-ortaicn. 
sRcc. t)lt ba btot af ^i'crtct ønffe l)am Sit) og <$\rcefter; tl)i en 
gunftig SOtobtagelfe ^ar (Eagnl)i|lorien ijunbet, og for be ieU 
genbe S)ete 'oil ^m iffe ubeblitse. 

X>. 4 9:)?artj 1835. 3, ^. :25j;ci»8^orff. lit tJ e I I i f t i k. 

^rebagcn b. 27bc ^cbruor ^olbt bet ^ongl. ®anffc SSibenfPrtbcrncé 
øclffab et ?)3iøbc. ©ccrctaircn forelæjtc nogle ^f^Qttiifi^lfc^ 
o\)cr 37orbli;é af ^nftitéraab 09 Sanbinbfpccteur 3"cl i Sveb; 
rifé^avn. 

3 ^(nlcbning af et ^Cnbragenbe fra en unævnt Jorfattcr, ^ac 
bet ^ongl. ©anfFc 23ibenffnbcvncé ®clfFa6 ubfat ^nbleueringétibcn 
for 'Priié^'Qlf^anblingcr over ben af (Selffabet ubfattc topograp^ilff 
^(jloriffc Opgave inbtil llbgangcn af ©cptembcr ?Diaancb b. X 

Srcbagen ben 13be i)Diarté ^olbt ©clfFabct et 5Di^bc. (itaHf 
vaab og^Profcéfor .Q!)ri)nbftcb, 9i. afS)., forelitftc Sorføg til en 
populair Srcmftilling af ©ræfenlanbé (Sienbomme; 
Itg^eber. llbgicet 09 foilagt af ^(ii{>r. Seidelin, Uni»frfttcté;25ogtrt)ffcr/ 
09 3. 2) c id) man 11, ©icr of ben ©plbcnbaliTc SSoflljanbliug. fl tt I* k for 1853, Ns 11. i 2)anmavf 03 -^crtugbemnicvnc. ^eti)o'oetæve foi* 3(lmue sUnberwitåningen, af 
^. t». S3oifen, S5if!o)3 omt SoUaubé 09 ^alj!eré ©tip, 
Sommanbeuv af S)annebrogen og S)annebvog§nianb» 

(©(utning, [cc 9?r. 10). 

lltjentet femmer man i tet ottenbe Sapi'tct ti't @fetebifciVff=« 
«eu, iffe fom om (SI)rificnbommeu et fifufbe »cere bene ©rimb# 
Dolb, men meb |)enfDn tUhe (Japitfer, ber føfge. ®fter inb^ 
lebenbe 55emærfnmger om |)inbrtii9erne for (gfcfcunbert)iiénin* 
gene fremgang — l)t)or»eb Sfnkbm'ng er tagen til at giye 
©fofecommiéjTonen ffævlige, om itU yn\i )(!aa bette (Steb paé^ 
fenbe, ^paaminbeffev — , inbbefeé S)ifctpnneu i ben nbDovteé 
og ben inb^orteé. %\i at bcfovbre ben ub»orteé S^tfciplin, 
l)»ori)eb ^orf. forflaaer Ovben i ©fofen, næuneé: en Sectfoné* 
taM, (BMelcce, Cpfi)néb)jrn. Itnbev ben inbre Jl)ifcip(in t)ar 
^orf. inbbefattet, ^»ab Scereren ^ar at giure for at ycenne 23ev# 
nene til Spbtg^eb, ^^øfli'g^eb, (2ant)bru()eb og 5}ttringer af 
^iærligt)eb Cbiéfe ^atte natnrrigoiié intet ^cerb , naar be frem* 
fonflfeé). S benne SlfbeHng er bet en |)oyebmangcI, at ber 
fun tateé om ©æbertg()eb fom |)uf|[ig{)eb / ei fom ^t)bff()eb. ®er 
git)eø i ©anbljeb for megen ^orargclfe nbenfor Sfolen, og 33ør# 
jiene erc for ff if f ebe til at mobtage ben , til at ©folen fait fri* 162 

tageé fer nt inobavbeibe ben. &it man ii^aa benXib, ^coi* 
jToiiéoaTfft bfcD ffret^et, fov yfbt i at 'oi\le en detail beffrt'ye 
og {)eI6rebe en ferged'g 8to?ré cg Scgemé Si)gbom, fri)gter 
9(nm., at man atter i yor Xi'o gaaer for yfbt i at »iUe ignorere 
et Cnbc, fom fnn enbnu aftfor yfft fni'ger fig om i 3?tJ?rfct og 
ubbrebcr nbeffriyctig C^tcnbigbcb. — Xa 'gorf. i Sfutnutgcn af 
bctte C^apitef fommer tii at tak cm gcvrcrené Straffecmbebe, 
burbc bcr 'occvc (agt mere ^.Hvgt )(>aa 'formaninger og Straffe 
ntiber fire ^ine, fom, anycnbte ]^aa rette 8tcb og rette 5))iaabe, 
fnime l)aye bc liclbigfle ^efger. 

3 bet 9be (?api'te( er en S^caterie af^anbfet, fom ofte 
fayneé i Sibaftifcr, nemlig 8fofeeraminer. ^moii ^orf.'é 
^Regler maa 5(nm. bog gicre fcfgenbe ;5nbi?cnbtnger: ^orf. yif, 
at 'iprcvften Xagen iforyeicn ffaf angirte ^Bfokttvrercn bet!Jl)cma, 
Iiooroycr benne ffal fatecf)ifere etter eramtnere, for at (Sojnmié^ 
fionen fan fommc til ^nnbffab om, at Sfoiefæreren oml)i)gge^ 
(igen fortfcetter fft fatedjetiffe Stubinm. Saaban Cpgioetfe af 
Sbema fan )(iaz>\e ^aaa et Seminarium , naar Gteyené ^ærbig* 
^cb i at fatcrf)ifcre ffat prcycé, men iffe ycb en Sfoleeramen, 
\)wx 53erneneé^<\unbi7abcr ffntte unberfi?geé, og Sfoieyc^rfet 
faaiebcé taie for Sfofcmef^eren. -^yitfen ^rifteffe ubfætter iffe 
bevuben benne *^^fan ffctte Sfofefc^rere for ! Og {)yor libcn @if* 
ferheb er ber iffe for, at bet opgi^te ^Vnfnm i (^ierningen er 
tiifiræffeiigt tif at yife 53erneneé ^-remgang. Sigefaa libet fom 
en bygtig ^vccft enffer forub at yibe, l)yab 5i3iffovpen yit, l}an 
ffat l)ofbe en ^'irfefatecf)ifatton oyer; ligefaalibet fan, efter 
5(nm.'é g^ormening, en bpgtig Sfofettvrer enjTe, at I)iint ^or* 
flag ffat iyærffcetteé, ^angt bebre, at ^H-ceften fcfy eraminerer 
i Sfofen, og, faayibt mutigt, oyer aft 53cefentiigt af bet, fom 
(iben ffbjlte Gramen er giennemgaact. — ^^aafalbenbe er bet, 
at ^orf. taber jTg neie meb, at et enfeft l^arn (naar be øyrige 
ti'cnbe bifatbe) , fyarer i Sfietigion, mcbené l)an yit nnberfoge, 
om ()yert enfett 53arn fcly fan intonere og fpnge, ubcn at 2ævcf 
ren feber bet (Sibe 217). -^yor yigtig enb <2ang er, faa er 
6f)rirtenbom bog yigtigere. Cg, ba tct yiéfeh'g ogfaa yar 
^orf'é ?3(ening, er bet forunbertigt, at tjau funbe foreff aae cit 163 

faa furb|!c?itbfg 5)3vi»t)e i l^iiiit ^ag, og m faa oDcvfTnbiflf, tiTmfb 
iffe fe»eube, t bettc. 

S)et tteiibe gapiter om ^onjtrmatioiié4tnbcr»nénuigcn Ijax 
ret I)U'vtefi'ge og oprigtige ©reber tii ^orf.'a geiflftge ©mbcbé* 
brubre, faafom, iiaar f)an (2tbe 222 tafer om, l)Borrebeé 
^ro?(^cn ffnt optjcvffe fft aanbetige Sw, ipié Ijan tii jTit ^efijm* 
ring mcerfer, at t)am fatteé ben ©utB a)(itnterl)eb , ber faa 
t)i?ih'gen 6ef)!ji)ea for at fumie unberbife meb |)efb. ^baxiibt 
be — armtnbeligeii ant5enbte — sDJibfer tii at gi'eve benne 
Itnbertjfiéning fetjenbe og frngtbar ttUaber Stnm. fig »eb 
benne gctngl)eb at gture opmcerffom )(iaa et, font -^armé 
tbeh'g brnger, og enl)i)er ^præj^ maa t)at)e Tet for at ani?enbe, 
Jiemlfg at ffffe enfefte 23rubflj;ffer af paéfenbe gubefige 25øger op 
for gonftrmanberne. S)et giyer paa eengang ^mie og $tf^ 
ijcrfing, i)Æffer ni)e Sanfer, og »ænner SSørnene tii gnbeh'g 
Sfféni'ng.' ^eb i efntningen af bette ^apiter at taie om ^irfe^ 
fatec()ifationer gfør ^orf. bet gorffag, at Dnébagene i gaflen 
ffufbe nbehiffenbe an^enbeé tii bi'éfe. 5(t t)ct maa »tiere tnngt 
at præbtfe for SSørn, forbt be 53orne ei »itte fomme, fan 5(nm. 
forejlitte ffg; men man maa faae i ^aabet, og iffe trc?tteé, 
naar man 'oii forrette en ®»angca'fté Sliencfle. Og berfor fra* 
raaber 5tnm. at fortanbfe ^paéftonéprcvbifener tii ^^aéffonéfate* 
d)tfattoner. ft^a'ii biéfe ^fge oi^enpaa, og a}tentgf)cben »i( 
neppe fortabe ^irf en ; men, fcet bcm tftcbet! ba er bet meget 
at befragte, at fnn be fomme i ^i'rfe, (om man fan tuinge ber^« 
tii, og font, jujl forbt be ere be enefte Xt(t)ørere i ^irfen, ei 
fætte ben i^nt oi)er Sfoten. Saafcbcé 'oii bet efterl^aanben 
fnnne ffee i ^efe Sanbet, I)t)ab ber, befto Ⱦrre! er ffeet flere 
©teber, at gafletiben fnn btmer 5Jienig^eben mærfefig Peb ga* 
ftefaijnémanbag og gaftemarfcber. 

S)et eUme ©apitet om S^iegning flfntter 33ogen og er for^ 
f)oIbémoeéffgen »ibtføftig. gorf, t)ttrer rigtige — peftaro^jitTe — 
Sbeer om 3(?egning fom en gorflanbéfag ; men i ItbDiftingen er 
^onbereringen iffe faa ffart nbfort, fom 97nmereringcn. SOtange 
©rempfer ere titføiebe 9i!egfcrne, ftunbom flere enb nøb»enbigt; 
berimob funbe man ijnflfet ©rempfer tii Optjening for ben 

(11 *) 164 

Maxime, at man k)eb ^ottebrcgm'ng f1fa( og aftfaa fait utb^ 
ffivvpe 2^i)bev og abuare mob C'ajler. 5: et yifbe tjoeve at ntié^ 
ficnbe ^orf., om maii i'ffe inbvcmmcbe, at bet bar »ceret tiané 
^enfigt at gicve ftrt ^cgncmctl)obe ørunbig ; men for mcgcit 
«Sjicpgt ft)itcé han berfov at ^ai)e fagt )j:!aa \^cttcl[eémibfer »eb |)0# 
»ebrcgniitg (266). ^an ^avmt bcm ubcnab, ^»orkbcé be cre 
opfomne, l)vitte be fim mcd)am'flF ^i^ærb, og ere til gfabe for 
©feyené 3;ænffom{)eb. ;5«bfeer f)aii, f)»orfor bc maae »ære 
rigtige, »iibe bet rære urimetigt, iffc at fabe l}am bruge bem. 
Men fint, naar ^ait felo er i Stanb tif at opfiube bem, er ^ait 
eu gob SRcguemcfter. Xcttc 'cav ogfaa |)e ufin gere Stening, 
fom \:}an pttrer ben i fiit 'y3ertM)eimé ^amth'e. 0»era(t fpncé 
^e ufilt ger t)elbigcrc, eub mauge aitbre S)h'tt)obefcerere, at 
^atte ftiftefgord'g imcltcm 9tegntug^^t{)eorie og meitauiff ^^iegning. 
IJbet l)an nemlig bi)ggebe paa 5touéfeaué ^^aa|lanb, at man 
i ben matl)cmatiffe 53i?rneuuberttiiéning ei maa forubfætte Øioget 
tiiilrceffcligen beficnbt, men i alle 2ing giore ^orft'get fufbj^ceui! 
bigt, fulgte l)an fom i)oyebmarime, at iatc 23orncne efterø; 
l)aanben ncbffriye ^cfultatevne af l)uab be efter en beffueliggio* 
renbe ^iegncmaabc l)aDbe fattet. |)frt>cb banuebcé ber SabeKer 
i alle 4 Specieé ; men cftcrat ^Tabellen for en 5?egningeart »ar 
foprbig, og Gleycn faalebcé »eb Sefyerfaring i^a'c'oc Cyerbc* 
»iiéning om, at S^iefultatet »ar rigtigt, maatte bet for ©fteiv 
tiben iffe frembringeé »eb nogen gientagen (Sftertætting tneb 
enfelte fpnlige ©ienjlanbe, men bc»areé i ^ufommclfcn. 

3i 'bogene ^orm gienfienber man gamle ^iffop ^oifem 
Cg Itbgioerne ham giort »el i , at be ei »eb SfJcttclfer labe oé 
fa»ne ben |)iertcligl)eb og ^ortroligl)eb, l)Bormeb \:jan altib tif* 
talcbc fine Scefere ; ligefom ei l)cllcr ben 53lanbing af en ap^o* 
riftiff 8tiit og Orbrigbom, fom »ar bctegnenbe for bane <BtvU 
»emaabc. 2)a Ijan ei fom til fel» at lægge fibjlte ^aan'o paa 
fit 5(vbeibe, t)aybe bet berimob »c^ret paéfenbe, at l}ané Senncr 
ha'o'be betaget bet be Icgiffe ^Jeif , man l)i)1 og l)er ftcber paa. 
©aalebeé ft)neé Xanfegangcn i §. 3 at »cere for»irret, naar 
gorf. forft erflivrer, at bæreren bor forilaae at arbeibe bib, at 
l)ané Unber»iiéning i fammc ©rab »orbcr Op»«ffelfe af bet 165 

ittbre Si'», fom ^Derfc fov ^ovjlanbeu; — 03 faa ^iniev ttebeit^ 
for — fom t søjobfætning t)ertt[ — ^aaminbcv: fremfor SHt bør 
t}ait (Scprcreu) ith alfene l)ai)e grmibig ^tcltGtouéhuibffab, 
mm ogfaa praftiflP SD^cbberetfcégatte, faa at ^an fatcd)ifercr 
meb €i» og €etl}cb og efter bcflemte ^ated)etifené 3Rcgter, men 
og, bt)6t giennemtrcengt af t)t)ab ^an forebrager , forjlaaer at 
oprt»e og paa |)iertet antteiibe be ØJeHgionené gcvrbomme, t)ajt 
toIfer"» ©nbefig fommer (ige oBert ^jaa benne 5tnprtiéning af 
ben retigiøé^^raftiffe SCanb: "®og funne »i ingenfunbe 
»ære foraiéfebe om, at Scereren 'oii ftabigcn og ftebfe nubcrtiifc 
meb ^elt) og tit 33erffgnetfe, forbt ijan er t{)eoretifTf bncrfg" — 
^orfé.'ég3nblingéubtri)f: "S^et er utroligt"; — "i 5tanb og 
(Sanbl)eb" — "^jraftiff" — "mi)j^iff", funbe ogfaa uben ^an* 
flfeftg^eb »Æret ombi)ttcbe meb anbre, ber ijd^ maatte t}a»e 
i)a?ret tåbeligere, enb nattnfig "mi)|liff" ^oé benne ^orf., ber 
neppe ^^a'obe noget tlavt 53egre6 om bctte Orb, ^yormcb ijan 
fajl betegnebe en^Der Sletning i (Sf)riflenbom og 5)31)i(ofopt)ie, 
fom l)an iffe bittlgebe. 53anfifeh'gt er bet at ubfinbe, l)»ab ^orf. 
egentlig bømte om fin Sib, naar l}an ®ibe 111 antager, at bet 
er Sibené 5tanb , at gæreren gaaer ^vaterf)ifationené regelrette 
@ang og giør SfJeHgionen mere tii ^orftanbené, enb |)ierteté 
6ag; — men (Sibe 113 nb6rt)bcr : "|)Oo fan nægte, at 
mt)ftiff 3(anb beoæger mange ©emitter? Man ncieé meb l)al»^ 
for(l:aacbe 53egreber, meb bunHe gereffer". — S)e mange &mf 
tagetfer I)a»be bet 4)el ogfaa »ceret rigtigt , at ttbgi»erne l)aBbe 
befriet ^ogen for. Saalebeé ftnbeé ber i bet Tibet nienbe (Sa'ifiU 
Ui 3 ©ange repeteret, at ©fofeeramina ei maae Bcere "gorfoen^ 
ge(igl)eb. — 53anfferigere i)ar bet »et for hen føntige 5pietet at 
afgiure, f)»ort)ibt ©teber burbe corrigereé, ber aftfor meget 
t)ibne om, at fat. 5. a)jølter, ber »iéfetigen ingen ^ornøietfe 
^at)be af at ubpege ^eif , \)a)^he 9tet i fin ^tnfe imob yoreé , af 
t)am i anbre |)enfeenber agtebe, i^orf., at t)an mangtebe @mag. 
^oyebfeiten bej^ob uben %^hl i et »ifl Cl^nnbom falffO fenti=* 
mentatfif ©»ing, ber gaaer igienncm atte l)ané 5ICrbdber. Om 
ban »ar en 53en af gafontaineé 3*iomaner, »eeb ?(nm. iftc; 
men, at Ijan t)a»be tafontainiffe ^tm om ^m\^ ttfft)tbigt)eb. 166 

om S^agbøgcr cg Stambøger, em rerenbe (Sceneré 53tvffom# 
bet) 0. f.»., er ffart nof. |)Oor bittert l)aiT, ifær af |). Itéfing, 
cnb bfei) (pottet, for abffilltge ^orflag i fin Siturgiprau om 
G^onftrmatiouéacten, forefomme bog ligneiibe ^ttringev ^er. 
2pit tii aftib at fige noget Ø?i?renbe og ^iibtrængenbe bar »ef 
frembragt eit 'gfofTel fom benne ((gibe 15) : "3 bt't gnbl)engione 
"^i'erte, ber er bannet og belliget »eb 53ørt og S^eli'gion, boer 
"ben rette ^raft, og ber, og ederé ingenjiebé, rinber ^^raftené 
"og ?tibfiær^cbcné afbrig nbtørrelige ^tfbe" — og en ^aamin* 
Mfe, fom ben CSibe247), at en fortælling, b»ortiI S^egningé* 
c»elfcn fnt)tteé, ffat ocere Tigefaa »cerbig fom intcreéfant. ^^ort 
fer {)aybc tjan fetu gioet et (Sxempe( paa en faaban anflfnelfg^: 
giereiibe ^ortcvUi'ng. ^nbbofbet »ar om &<xi, 

(2om en ^ofilener af ^øbfel bte» 53oif en albrig bet banjTe 
Sprog fitfbfommen mægtig, -jetter iffe bette 5(rbeibe er reent 
for Sprogfeit. ®n alminbefig (Eonjugationéfeif, ^»ortit S^ig* 
terne maaffee ^a»e forfebct ttore ^rofaifter, begaaer ^orf., 
naar Ijan f. (Sx. Sibc 87 ffrioer: "5)ert etffebe Ccerer ^ar f!re* 
»en; og Stbe 243: @t ^axn hav nebffrc»en. @ibe 169 brn* 
geé 'Gerbet "inbflumrer" fom et traniTtt«. Sibe 50 fteber man 
paa fefgenbe Sonjlrnctionéfeif: "jo iiibf)otburtgere bet er h'oah 
ber (æfi'é, ber bør tce]eé be|lo rangfommere". SOZen ben i 
bette (Sfrift bi)pptgiT: forefommenbe Sprogfeil, fom bet er foruit* 
berfigt at Ubgioerne faa mange Steber l)a»e o»erfeet, bejlaaer 
i 'Brugen af et pcrfonfigt ^^Vonomen, fom et ^ar nogen ^erfon 
i bet ^oregaaenbe, l)»orttf bet fwarer. Saafcbcé (Bihc 31, 91, 
101, 124 , og maaffee mcjl for»i(benbe Si'bc 105 : "Saafcengc 
"Scereren bfot inbffroenfer ffg tit at iahe 23øriieite angi»e ^cebre* 
"nefanbeté ©rænbfer, bete ^ro»inbfer, Stceber og 53anbe, 
"famt ()t)ab 3)cærfefigt, ber l)i\t og ^er foreftnbey — ba ø»eé 
"l)ané (efter Sonftrncttonen : Scererené, men efter ^orf.'é 
"SDJening: (ffeDené) -^nfommclfe". 

^e( er £)rt[)ograp()ien itte confeq»ent (man fæfer: ^ie# 
meebet, IZJ'iemebet og $5jemeeb, Funftfe og fonftfe) ; men bet er 
ubttti'gt, at gaae ftrengt t tflettc mcb forfattere og Ubgioere for 
lloDcreenéftemmcIfe i bereé Sfn'ftcré Drtf)ograpbie , naar be, 167 

bovtfterttebe fra $^rt)ffe(!et)ct, ei fefo funne corvijjcre bcm. Uf 
for»ifbenie S^rijffeiT Ijav 5tiim. fl^bt )(iaa tttenbe: Si'be 32 "|)aab 
er fattig" (t)»ab 2!)lem'iigen er, ter %nm, itk ipaatage ftg at 
afgicre; maaffee ''^aah^^ jlaacr iflebetfor nom. pvopr. |)ané), 
og <Stbe 78: "^it'bcle" flaaer fom et ^ornayn, men ffaf formo* 
beutltg am-e: "3*?ibber". SU ^øtæryærbige ^m ^t. 03 ^rof. Sf)eol. 6 laufen* 

^ereé -^øtært)cerbigf)cb6 ffbfte Snbfceg om S>ic?»rerc?rcu C5^aa< 
ncbéffrift for Sitteratur VI. 11 @.361 f.) gioer mtg 5(nlebning 
tif Jtogfe faa 3}Job6emcerfm'iiger, l)'oilU (Seffforfoar fi^ncé at 
forbre fra mm ®tbe ; iet)rigt erffcerenbe, (igefom S)e, at bettc 
er mit lUtimatum, f)»orefter jeg o»erfaber bet ttl competcute 
^cffereé S)om at afgwre, paa t)»ab @ibe ben d)rifltelige 3*?et er. 

S). ^, jTger @. 377 : "Sagen brtngeé mtet ®f ribt »tberc 
t)cb faabanuc ^aajlanbe fom ben : at naar ber af»igeé fra Ox^ 
tct^ ligefremme ^ett)bning, maae ^efué og ()ané 5(pojlfer 
enten ittc ^ai?e fi'enbt etter iffe ^a»e i)afgt en paéfenbe g^orm for 
(Saub^cben; etter »eb ar ftempfe en^i)er gortolfni'ng, bcr ffief* 
ner mettem ^tmi og ^beené Orbform fom fonftfet, i)i(faarfig, 
profan 0. f. ». S)et er enbog i?anffeligt at ffge, ^yilfe ^ore# 
l^itttngcr om ^orf)oIbet mettem Sænfni'ng og Safe, og om be 
alminbelige Sotie for S^afené gortotfni'ng, ber funne ft'gge tit 
©rnnb for faabanne ^aajltanbe ; ti^i ^»orlebcé tan nogen %ak 
foveé om otterfanbferige ©lenftanbe, uben »eb at inbftcebe 5(an^ 
ben i tegemdg gorm, og ^»orfebeé ian nogen Xafe forftaaeé, 
niini »eb at afftcebe benne ^orm?" 

|)»ab nn i ©cvrbcfeé^eb angaaer Orbene : "at naar ber 
af»igeé ^ en paéfenbe ^orm for Sanb{)eben" ba fi'gte btéfe ^en 
til ^»ab jeg Ijar paaflaaet t mit (2enbebre» ®. 34—36. ^bet 
nn ®. ^, »eb at tilføie Orbene : "bet er enbog »anffeftgt at 
ffge 0. f. »»" fi)neé at antt)be, at en faaban ^aaftanb »anffeli* 
gen fan betragtet fom fornuftig, opforbre biéfe Orb tiT <2cf»i 
forfyar; og berfor maa jeg bemcerfe, at jeg, faa»e( paa be 168 

anfuvtc <3ibcv font o»era(t i mit ©enbcbrey, itbtri)!fcfigen fft'cf^ 
ncr imcttem S^f" c>3 ^^né ©ifcipteré cgcntHge og uegentlige 
3^afe, og i)av ingenfunbe benægtet, at ^been er forffietttg fra 
Drbet, at 5(anben cg bene fcgemltge ^evm ere itU eet, ^len 
bet :paaftaaer jeg , at itte ()V)iIfenfoml)ef(l: gbee etter Sfanb bør 
etter fan mcb '^ctte fegeé i Orbformcn ; men f «n en faaban, 
fom Ovbformen nærmejit gi'oer 5(nfcbntng tii at fuge i benne. 
2)erfor fan meb Sølette forbreé af S;en, ber bruger Drbformen, 
at ijan bruger en faaban, fom ncermefl ubtrpffer ben ^b^^^ 
etter ben 5taub, l)an yil at ber ffal fcgeé ben". &icv \)cin bet 
iffe, faa ^axx ben, fom fornufttgen bcbømmer S^ianbené %aU 
etter 6frift, iffe bcmme anbevlebeé, enb at enten ©proget fefo 
mangter pa'ofeube Orbform for ben S^ee, ber ffnibe ubtrt)ffeé; 
etter at 3)Jauben mangter ^orjlanb, og ^'unbff ab i fit ©prog, 
til at ftnbe en paéfenbe Orbform; etter at l)an mcb ^orfcet 
tafer nbeflemt, fovbi I)an iffe 'oii, at man ffaf fatte ^ané fanbe 
SDZentng. ©r bet en SOiaub om at gicre at »itte forjiaaeé , og 
at ubtrt)ffe jTn ffare SlJZening, faa maa nøb»cnbigen Orbet, ber 
flfat nbtri)ffe noget f. (§r. (Sanbfeligt , »ære bet ffare og rette 
53ittebe af bet Saubfefige , ()an 'oil betegne etter beffri^e ; og er 
S'afen om OiJerfanbfeh'gt, ba maa Orbformen giere bet faa 
fattefigt og ti)bcligt fom muligt, at ^•ut}ycr, fom bar begreb 
om £)»erfanbfefigt, fan fovftaae, {)i3orfebeé l)an t«ufcr ffg bet. 
9?aar en SOIanb fremfcetter en Signeffe , og fiben fety fov^ 
ffarer ben for fine ncermcfte 53enner ; maae ba iffe hiéfe Uf 
tragte I)ané ^ovfrariug af Signclfené bitteblige ltbtrt)f, fom 
l}ané f(are og beftante 9i)cc':iug, og ()ofbe fig til l)aué Ovb, fom 
ben ret »afgte Orbform for bet ODerfanbfelige, t)an 'oil betegne? 
%[)i enten funne Pi f(et iffe tak om o»erfaubfcIige ©icnftanbe 
)(>aa en ffar og tijbcfig J^taabe, etter biéfe maae ,l)ape bereé 
beftemte Segn etter Orb, ber gicre bet ffart, {)»orfebeé Pi tænfe 
oé bet, forffiettigt fra l)ttiIfctfoml)effl anbet o»erfanbfeIigt ^e* 
greb ; f. (Sr. at naar ^aUn er om et operfaubfeligt ^cvfen etter 
^erfon, t)i ba iffe fammenblanbe bet etter ben meb en oyerfanb* 
felig Sing etter ^bec. giuber en faaban ^orperfiug (Btcb, at 
een fornuftig Siffjcrer for|1:aaer Itbtrt)ffet om en ^erfon, eij 169 

anbeu ben'mob om en ®ag, etter en ^bee: faa er bet bog Del 
ffavt, at ben Safenbe enten fnn {)ar en bunfel ^orefliCing om 
bet OtJerfanbfeh'ge, t)»ovom^an tafer; ettev ev itte mcegtig cocx 
jtt ©prog til at fnnne ubtrpffe, f)ttovban t)an tcenfev fig bet 
Owerfanbfed'ge, f)an »if forffarc for fine «Oenner; etter t)att 
ta(cr toett)btgen^ forbi i^an i^il at bet ffal Um bnnfelt; og 
fan ba itU meb ^dU figeé, at ^an itU t)ar fienbt etter iffe 
»ittet Bcefge en paéfenbe ^orm for ©anb^eben ; ncegteé bermeb, 
at bet £)i)erfanbfe(tge og bete S^egn, Orbet, iffe ere eet; etter 
flriber benne ^^aa|lanb mob rigtige ^oreftittinger- om ^orl)olbet 
xmettem Scenfning og %aU ? 

dlaav Sefné f. @r. i Cignerferne mattli. 13, forffarer ttb* 
træffene "guglene »eb ^den'' etter "bet jtenbffe 23fenneffe" yeb 
''ben Onbe, S)icet)efen" for fine S>ifcipfer, fom i)an netop »it 
opfpfe tif at »orbe bi)gtige ?cerere i ©nb^ ^^ S^liget : faa funbe 
biéfe iffe tage i)ané Drb anberlebeé enb ligefrem, at Orbet 
"tm Onbe, 5)icet)elen" nbtri)fte ffart og bcjlemt, \^^ai> be, fom 
Sober, tcenfte fig ber»eb, nemlig: en mægtig, aanbelig, ^er* 
fonIigI)cb , fom fnrebe paa SO^enneffeneé ^orboer»elfe ; fom »et 
oprinbeligen l)a)ihe af &i\\) ^ævet ffabt gob , men »eb 2(jfa{b 
fra ©nb »ar ble»en onb. Orbet "Siættelen" »ar Orbformen, 
ben legemlige ^orm for bet ©»erfanbfelige : en mægtig onb 
Sfanb. S ben ^orefiitting »ar Slanben afffcebt fin legemlige 
^orm. ^(t bet »ar 5)ifciplerne6 SJJening, l)»or Orbet "S)iæ»e# 
len", fcrugteé, »ibfle^efué meget gobt. ^a»bc l}an forfiaact noget 
5(nbet ber»eb, faa maatte l)an enten ()a»e oplt)|l: bem om, t^mh 
l)an forilob »eb "ben Onbe, S)ice»elen", etter brugt et ttbtvi)f, 
fom iffe af bem funbe miéfovftaacé. ^bet \)an ingen af S)elene 
giorbe, faa ga» l}an ber»eb tilfienbe , at l)an t)a»be om ^iæ^c^ 
len bet famme o»erfanbfelige 23egreb, fom be. S w^bfat %iU 
fælbe maa man nob»enbigen flutte^ at enten I)ar han iffe 
funnet, etter iffe »ittct »cefge ben for bet o»erfanbfelige ^Begreb 
paéfenbe Orbform. 

Set forftaaelige »are Signelferneé ltbtri)f "fuglene »eb 
5Seien, bet fi'enbfFe SO^euneffe". S)evfom nu ^efué i fortrolig 
Samtale meb fine ^ifcipler, tilfommenb« gcerere i (S5nbé#9^iget, 170 

l)wvi Ijcitt 'oiihe nh'oitk bent 33Jeninc|ett af gfgttetfente, om6i)t# 
tebe Ut fovftaiTcrfge 53itteber mcb et 53iUcbe, fom »ar mere iimif 
fctt og »anffeligt at forflaae, og fom bel)(?tiebe fangt mere 
^orflaring , naar bet gtafbt et 53egre6 , fom i'f f e oar ^ifct'p^ 
lerne »et beficnbt : funne »i ba frifienbe ^efué for at ^aoe fijrt 
en unberli'g Safe, ber itte fømmebe ffg for ben fanbbrue, »tfe 
gcercr; eller at l)at»e fftuft fin fanbe a}Zening forS>ifciplerne — ; 
og maae m ba tf fe atter )(!aa^aac , at tage »i tf fe Orbet ''''%\oif 
ijelen" i bete for gøberne befienbte ^ett)bning, faa ^ar %^\\\^ 
enten tf fe fannet etter t'f fe otttet jTge ©anb^eb ? 

?iaar ^efné "paa anbre Oteber tater om S)ia?t)efen, fom 
benne ^crbené ^prfte, fom en 2}Jenncffemorber, fom gøgnené 
^abcr, faa »t'fcr bet tt'ffnfbe, at 5efné betragtebe ^am, iffe 
fomenXing, en (Sag, en^irfntng, "bet Onbe"; men fom 
et fel»()e»ib|l: »i'rfcnbe ^cefen o: en ^Vrfonlig^eb, mcegttg og 
onbffabéfnlb ; tt)i bet er atbefeé nmuett'gt ret at tcenfe ffg en 
Søgner anbcrfcbcé, enb fom en ^3erfon, ber mcb (Sef»be»ibil* 
{)cb Ditterltgcn forncegrcr og imobjltaacr (Sanb(}cben ; ligefom be 
anbre Ovbformcr nbtrpffc pcrfonitge ^ttringer, l)t)iffe S)ifctp* 
lerne forbanbt mcb begrebet: S)t'cv»efen. ^ef ere Ubtri)f fene : 
"S)tce\)efen, ben Onbe, Satuit" fanbfelt'ge Orbformer, ber maae 
afflc^beé for at ftnbe bet 0»crfanbfctt'ge bcrt; men naar bet nn 
er bcfienbt, l)yab beri)cb forjiaaeé, nemlig: en mcvgttg onb 
aaitbetig 5pcrfon(igl)eb o. f. ». forncegteo '^<x bet Dtterfanbfelige, 
fom betegnet yeb i)tne Drb, forbi ber paajlaaeé, at fnn i ben 
23eti)bning fan ^efné efter atte Dmjl:cenbig^cber I)aoe taget 
Orbet eKer Drbcnc, faafremt »i iffe Ditte inbrømme, cA l}an 
enten iffe f)ar fnnnet etter iffe t)ittet ftge ^a\^'^^\>'^. |)t)ilfe 
falfFe ^orefltittingcr opfomme beryeb om ^orI}olbet imettem 
Scenfning og Safe, og om be ofminbcrige £oye for ^afené 
gortolfntng? 

%li 3efu(5 og l)ané 2(po|lIer iffe {)aye fnnnet etter iffe i)ittet 
ftge 8anb^eb i benne So^re — fan en 6()ri(len nmnctigt inb* 
rømme. @n Cempen efter (formccntfig fafffc) jøbiffe ^u'greber 
fan jetter iffe forenet mcb be c()ri(lteh'ge 25cgreber om ^efué, 
fojn ben gnbbommefige ©anbijcb fcfu aabenbarct i 53erben. 171 

-felter iffe er tmxMiQt atl)an fTiitbe ^at)e frem{)oebet fovfcetHcjcn 
s^egrebet: S)ta?t)el, naar.^an iføfge fin giibbommeligc (Svticiu 
beffe af SlCanbe * ^erbenen i)ibfte at ^ideaefeit »ar et non ens ; 
etter uiibfabt at giwe paéfeitbe 53inf tit fremttbig Optjening for 
S)ifci'prerne om, at be gcengfe 53egreber om bette onbe ^cefeit 
»ave urigtige, og maatte forftaaeé bittebligen, ba l)an jo ettere 
fijrte bem, fom flfutbe »ære (2anbt)cbené Særere, i en jlor 53itb? 
faretfe og hen t)ete djrijletige 3)Jenigt)eb »eb bem. 

Stgteé nu paa 3)ette faa»etfom ^3aa t>tt goranførte, ba 
Otterfaber jeg tii upartiflfe Scefere fety at bømme, om jeg iffe 
meb ^flette fan paajlaae: at btioe m iffe flaaenbe oeb Orbet 
^'^iæ^oeUn" i bete tigefremme 23eti)bning Cnemtig fom en onb 
otterfanbfelig ^:perfontigt)eb) faa f)aoe ^efn^ og f)ané S)ifcipter 
enten iffe funnet etter tttttet »cefgc ben rette Dvbform tit at 
nbtrpffe (aanbl}eb; fom ogfaa t)Oort)ibt S)ereé ^jjiærttærbig* 
l^ebé SJJening er rigtig, at »eb faaban ^^aaflanb f)ar jeg omftcbt 
gorbotbet mettem S^ænfning og %ak, og be atminbetige So»c 
for Salene gortotfning. Sigetebeé funne Scefcrne fett) bemme 
om iffe (Sagen »eb min ^aafianb bringeé ttibere, naar bet ber^: 
yeb gicreé ftart,' at gefn og Stpofiterneé Sære i ^cnfeenbe til 
^kx'oeUn fom reatiter * tituærenbe maa bctragteé fom egenttig 
og iffe fom uegenttig. 

S)ereé ^ciærttærbigtjeb fommer igien tii at berøre benne 
min ^aai^anb ©. 381, naar S)e figer: "at naar S:ertuttian i 
al Xrofft;tbigt)eb fpørger: "^yorfra ffutbe ber fomme ©raab og 
Siænberé ©nibfef , naar ber iffe »ar baabe ^ine og Sænber", 
ba gaaer l}an ub fra famme ©runbfætning, fom nu er bU^m 
opjlittet, at enl)ttcr grattigetfe fra ben egenttige ltbti)bning ffaf 
»ære at anfee fom en ^ornægtetfe af Sfriftené t)øiefte $tutoritet, 
af Sefn etter 5tpo(lferneé @one etter i^ittie til at tak futbfom*= 
men @anbt}eb". 

5tt ®e bermeb t)enfigter tit mine Orb (S. 34. 36 *)r berom 
bær jeg ingen Xoittf, men ©ammentigningen imettem S£:ertuttian6 

*) "Set Ucgcntdgc c«cc SSilTebttge { 3cfu cHcr 2fpo|ttcrncé UbtrijE 
om ®iæocfcn og f)an5 SSictfomficb opfjæUfr tcrfor ingcntunbc 
ben ©anbf;cb, fom Hogcv tit ©runb for bctSSillebltgc, at Oan 172 

og milt gttring ft;iicé mig iffe rigtig, ^ar %evtnUian cUer 
nogen 5Cnbcn efter ()am , taget be bibelffe , uegentlige Itfctrpf 
albefcé Tige efter Drbene , t>a maae be fee til om be fnnne for# 
f^are bet. S^en fiterale ^ertolfning forbrer ingenrniibe bette 
©xtrem. S)en friv»er fcfot, at Orbeté ffare og beftemte SOieniug 
ber faftl)o(bcé , {)»or itU Xtbtrpf feté Itegentlig^eb er flar i jTg 
fcio, etter bt>or iffe Sammentjcengen , citer anbrc ffare 2<xvf 
bomme i (3friften »ifer bet fom bittcbfigt; ligefom ogfaa at 
Crbeté beftemte 3}2eniitg bør faflt)olbeé, ^t)or ^e\ué etter §(pojl^ 
lerneé Orb 'oi\e fig fom egentlige, og iffe funne forffareé anber* 
lebeé, uben at giore bercé iRebcItgt)eb og (Saiit^ebés:^ioerrigl)eb 
tyiotfom, etter nnbergvayc (Efriftené gubbommelige 5(iitoritet 
»eb en 5(ccomobationé?gtvre, fom Icerer at giøre Cnbt (tafe 
ttfanfcbeb og ?»cb*Sogn) for at ©obt fan fomme beraf, tttert* 
imob ben ^^cttige Sfrifté Sc?re 5)tom. 3, 8. jfr. ^Mtth. 5, 36. SJcen 
meb t)V)ab hiiliQ ®runb fætteé faaban bogftatjcfig "Jorffaring i 
(ige Sinie mcb Scrtuttiané ? S'^^^Q^ refererer jeg mig tii bet 
o»enfor Sagte, at ffare og beftemte ltbtii)f , etter ^orflaringer 
af uegentlige Ubtrt)f , l)i)or biéfe iffe funnc betragteé auberlebeé 
enb fom beftemte, faafremt man iffe »il fajle Sft;gge otter 
Sefu 6t)ri|l:i gubbommelige ^l^iiébom og (2anbbrul}eb, etter foceffe 
ben 5(utoritet, l)an tittagbe fine S;ifcipler, — maae betragteé 
fom rette og paofenbe Orbformer for ^been etter 5(anben , l)i)ié 
53eti)bning be fTutte ubtrt)fie, faa at benne fan tienbeé af 
Drbet; i mobfat Silfcelbe fan bet iffe betragteé anberlebeé, enb 
fom en a^tangcl if^aa (5»ne etter 53ittie ^oé ^efué og 5(po(llcrne, 
^tiilfen iffe er tcvnfelig. 

<Zi'iic 383 anflager S)ereé ^oicierbffrbigf)eb mig for ^nconi^ 
feqycnté , "i hct jeg , fclgcnbe 53ogjla»eligl)ebé 5)3rincipet, bog 
antager at be legemlige 55efiTttelfer iffe ncbyenbigen bel}coe at 
forflareé faalcbeé, at be ojibe Slanber »irfelig op^olbte fig i be 

og fjatiS SRtgc tjicfclicjcn cu til, oj) at l)(xn 'ohict for fit Ktgoé 
Ubbvcbctfc mob ©anbfjctcu; 09 bet fi^ncé iffe (et nt inbfce, 
fjsortcbi'é S)cttc fan benceotcé; ubcn at [oaffc Srocn vc^a 3cfu 
oOfolutc Sanb^i'b; 09 {}ané i<xxié abfotutc iSccoixrtigwcb ; bccfou 
maa benne Ca'cc betcogteé fom en eicnfcommelig c^vtftcltij Sære", 173 

23cfatte, og fore ub af bcm; men fait fovffave^ hiUctluyn cm 
"bcpmoniflfe ^rc^ftevé oi)ev»eienbe Sntfli)t)erfe" )(iaa 5(nbve, eUcv 
"Opl)a-" beraf '. 

Ut ^a(It}oIbcit tJeb ben bogflaycHge ^ortolfittng gtcv bet 
umuligt t uogctfomt}ctft Siffælbe at afoi'ge fra Ovbcneé ubttov* 
teé ^ovm, er en ugruubct ^^aaflaiib. ®en Hterafe %ovtoitf 
ning Taber ^Jacta , 5Begittenl)eber »cere bet be Jjirfelig ere , nem* 
rig: t)i|lortffe ^egitteubeber, ber ere ffeete; og ben paatager 
(tg iffe bet mtélige 5(rbeibe, enten at labe bem ^aae yeb bereé 
53cerb, uuber 'Joregiacnbe at ^ortolferne enbnu iffe ere bicyne 
enige om be rigtige gortotfningépriucipcr ; eller man itU mi 
ftge reent ub, at be ere fabler; etter at fphituali'fere bem, 
!)»orfor atterebe §lfpoi^fen ^aixlné anffagebe ^U)itetaé og |)t)me^ 
nceué 2 %m. 2, 17—18, uuber dlam af Sroené ^ortieubetfe. 
søjen berimob lubrcmmer ben gierne, at ber t Itb^if (ingen af 
fremgange !=3J?a aben »eb faabanne ©ierniugcr fan ftubcé llb* 
tri)f, fom uben at tittntetgiure 53egiyenf)cbené l)iRortflfe @aubl)eb 
i fig feto, funne »ære biKeblige, og bevfov ogfaa b!?r fovftareé 
bittebngen. (gaalcbeé betragter jeg ®fterretniugerne om ^efivt* 
tetfer i bet Ti^e STeiTamente fom »irfetige ^acta, ibet jeg anta# 
ger, at be Sibenbe, af oé nbeftenbte Starfager, f!obe uubev 
onbe Stanberé etter bcTmouiffe ^ræfteré færbefeé Snbflpbctfe, 
ber ogfaa ubfirafte ftg tit at paafere bem legemlige Sibelfer, og 
berfor falbteé be "53efatte". S}cen uaar jeg nu berijeb finber 
bet uneboenbigt at antage, at Sjo-mouerue »irfelig op^olbt fig 
i be Sibenbeé gegcmer, og berfor forflarer ^efu llbtrpf "far 
ub" biUebligen om 53efrielfe for benne ficrre bæmoniffe Snbfli)* 
belfe: i'nbfeer jeg bog iffe, meb ^»ab ^et bette fan betragtet 
fom en Snconfcqoenté, faalcenge bet er albeleé ubetiiijl, at ben 
bogflaiJclige ^ortolfning gier bet uøbyenbigt, at %U jTat »ære 
at forfiaae lige efter Drbene, l)yab enten biéfe ere billeblige 
eller egentlige, ^actum fely, at be ®t)ge ftobe uiiber S)cemouer# 
neé D»er»eienbe WaQt ogfaa i bet Segemlige, og at ^efué ganffe 
befriebe bem berfra, jlaaer fulbfommen fajl. €aameget miit^ 
bre fan bet gielbe for Snconfeqoenté, ba Jefué fely, ^yor I)an 
taler om S)a?moneré aaubelige 3ubflt;belfe, bruger ltbtri;ffct 174 

''^avc ub" 09 "yenbe tirSa^e" hiHeUiQm matt\). 12, 40—43. 
\ør|lt ba fuubc 5(nf (ageu anfceé gterbenbe, naar jeg bortfor* ftarebe be bijTovijTe 53egiyent)ebcr fc(o pavi en iiegcntrfg ?)?aabe, 
(5nbnii flærfcre anffagcr 3)creo >)iM'iTvyævbi9l)eb mig for 
Sitconfeqoenté i ^(nCebniitg af matti). 12, 26—27, Stbe 383 
Unm.f bttor S)e jTgcr "(Jfter xiQtiQC i^ortoffiiingé ©runbfæt* 
ninger maae biéfe Crb enten inbe{)ofbe 53ettu6 for, at be jefclffe 
S3efocergcre loivMio, [}a»e ubbrettet Xice'ok , eller iffe inbebolbe 
55emté for at ^e\ué ijav nbbreyct Sia-^le". Xe figer, "at jeg 
inbrcmmer bet (Bitfie, men iffe bet ^erfte (?), forbi jeg mener, 
at ^e]nv mcb Dtette fanbt bet nncboenbigt, l)er at abfftUc yirfe* 
lige 53efcettelfer fra inbbilbte , og at bette iffe er at anfce [om 
nogen Cempen efter jcbijTf ^orbom, faafænge "^efn^ »ibfte, at 
ber »irfelig gaoeé 23ienneffer, ^aa ^oilfe bæmoniffe ..kræfter 
yirfebe ^(iaa en foregen 23Jaabe". ^n flntter S5ereé ^eicevoæv^ 
bigt)cb faalebeé: ^^UU)aa forbi onbe 2(anber »irfebe )(iaa SJJen* 
ncffene, ffat bet iffe l)aoe '^anffefigt)eb at forflare, at Jcfué 
fan t)a»e »illet 6e|li;rfe peberne i ben falffe ^ro f?), at bereé 
Q3ef»tTrgcre »irfelig l)aobe biofe Slanber i bereé ^Otagt 'oeh bercé 
^onfier; mcbené bet berimob ffal gielbe fom moralff nmncligt, 
at '^e]né fan baye benpttet ben alminbelige Xalebrug om bæmo* 
niffe ^rcffter og JJuigter — iffe i hen alminbelige men i en 
bciere og renere 5i5ett;bning" — og S:ette ftnber Xc at 'oaxe 
meget inconfeqyent. 

55ctragteé ^efn Xale fra ^^. 25 — 27 i (^ammenboeng meb 
bet ^oregaaenbe, troer jeg bet iffe i)il »cere Danffcligt at beyife, 
at benne 3;nconfeqyenté iffe fan tillceggeé mig, nben yeb at 
tilfcie enten Saftninger, ^yilfe jeg iffe erfienber for mine etter 
fom iffe meb 9tctte fnnne nbbragcé af mine Crb. Xalen er 
ipaa anfcrte Stcb iffe om 3efné fnnbe ubbriye 2^ia'yle, eller 
iffe. 53cftettelfené 'I>irfeligl)eb og at Xiceylene fnnbe ubbrioeé, 
at benne 2)^igt i iScerbele6()eb maatte finbeé ^oé 2}JeéHa'o , an' 
toge ^M)arifoecrne. S:e ncegtebe iffe ^e\n ^la^t til at funne 
giere "oet, Wten Spcrgémaafet yar: giorbe ^efné bet yeb bcemo* 
ttiff SDtagt, yeb Srolbomé ..^onfter, l)yilfet ^^^arifÆcrne befft)lbte 
t}am for, eller yeb gnbbommelig 3}iagt? ^efu^ beyifer *15. 23. 26, 175 

at f^an iffe cjiorbe bet tJeb Xrcrbomé ^^onffcv. Xexpaa figer 
t)au : S tn'ttc iffe antage om eberé egne 53ef»cergere, at be gt'cre 
bet yeb S^rorbom , men i)cb ©ubé SJtagf, t)»ab bcretttger @ber 
ba tii at antage bet om mig ? 6-bevé egne ^efyærgere maae 
i)ibne mob (åhn, naar be iffe bt((e anflage jTg fefy is. 27. 
Itnber benne ©trib at forfabe bet egentlige 8tiibépnnft, og 
gaae inb i en nben for famme Iiggcnbe llnbcvfi?gerfe "om be 
jebtffe 53efyærgcve »irfetig fnnbe ubbri»e S)tcettle eller iffe" ^aBbe 
nncegtefig Sefué ingen ©rnnb tif. ^aii (ob ben €ag ^aac 
uberørt, og ^i)ab liret giorbe t)an beri? 3a, t)at)be t)an, font 
S5ereé -f)eicvnnTrbig{)eb feicr tif, billet beftprfe peberne i bereé 
fa Iffe Sro, at biéfe 53efycergere mrfclig f)aBbe onbe Stanber 
i bereé SJtagt, ba f)a»be {)an ^anblet Itret. Men bet »ifbc 
I)Berfen Sefné, jetter iffe 'ijax jeg paaflaaet bet. SDZen ©e fan 
ft)are: "om l)an nu iffe ubtrpffefig {)ar »illet 6ci1i)rfe ^øberneé 
falffe 2;ro, faa {)ar l)an bog giort bet jliftieube, »eb at (abe 
bet §cnftaae uafgiort, om 58ef»oergerne funbe ubbriae S)i(VDre 
etter iffe — og beroeb beflt)rfet bereé Doertro". ®»aret ^erpaa 
funbe iJcere let: bet »ar SæreDiiébom af Sefué, at \^an iffe 
iubfob fig i ben ©trib; men jeg ^olber iffe faaban faafaibt 
^ceretoiiébom for tittabelig, ber falder ©fi;gge )f)aa Sefu ®anb# 
brul)eb. ^eg {)ar l^ettr r iffe (Seubebrei) (S. 29) omtaft, at Sø# 
berncé Sro )(iaa 3}?uc(ig{}eben, at ben etter \)mx 53ef»cergcr bfanbt 
Roberne funbe ubbrioe S)iceDle, Birfcfig fortiente Tiamx af falflf; 
men fun at iffe 5X(t , ^»ab ber af jcbiffe ^Befyo-rgere f aibteé 
"at ubbriDc S)ia?ofe", »irfelig t)ar bet. ^efu Orb Wattt;, 17. 
20. 21 forenebe meb SDkrc. 9. 38—40, fpneé at titfienbegiee 
3J?uIigI)eben, at en »irfclig af -.^iertet troenbe S^be funbe »eb 
Xroené ^vaft op{)cet)e bcemoniffe ^ræfteré ^uiere ^nbfttjbclfe, 
ffiønt bet i l^irfengl)eben »ifte fig t)oé sBefoærgerne i SHminbe^s 
Iigt)eb fom ^cbragcrie etter 8oo?rmerie. 'i?ar bet nu mufigt, at 
faabanne ©ierninger funbe ffee »eb S;roené ^raft , faa ^at)be 
^efué ingen (Urunb til at ftribe meb peberne om benne 3}iultg^ 
l)eb etter a>irfelig^eben ; tlji tav bet muligt , faa »ar bereé Xro 
i ©ruuben i)etter iffe falff, og t)ané Saus^eb unber faabanne 
Cm(lcenbig{)eber fan iffe meb 9iette betragteé fom «Seflt)rfeIfe 176 

i Ottertro. 3)Jcn ^ttié '^c]u^ t)attbe crfienbt S^icettclcii fem 
et non ens, og beg ta(t cm ham offcnthg og pviwat fem 
^aii giorbe, ba l)a»be \:ian grunbfceflet Cttertroen, [aafcvnge 
ijaué Orb flaac til Svocnbe, fem ureffcltg (5aiibl)cb — og 
l^anbfct l)etft umevalff. Xctte cv utcenfcltgt, faatcvitge ^au er 
for (S^rijtne ben, l)au er. 

5)ereé ^ettvrttoerbigheb fafber milt ^Majlaub (Senbcbrett 
(Bi^e 16. 17. 22-23) "at faaicfuge 6t)vi|lué er fer oé en InRo* 
riff ^erfen, faafcenge maae egfaa 6hri(lne erfienbe en ^^erfoit^ 
lig tifttcereube SJZebftanber af l)am" fer en ^Jiiéforftaacffe af 
beit cl)rifte(ige 2reeé < (Senbcb , ^rceufelfe af ben rf}riftc(ige 
Sroeé ^ ^ril)cb &l. f. 2. <B. i3S5). 5tnf(agen er baavb, mni jeg 
iiibfcer iffe bttorlcDcé (Sbriftue fimbe tafe em fig feitt eg fit 9iige, 
fem ^ilbeu til l't)é eg i3anbt)cb i ^Iscrbcu eg paa ben anbcu 
<8ibe tale om et S.^ierfeté , gegnené 9iige, l)yeri (gi)nb, l'egit 
Ijerffer, om en benne i?erbené ^prfte, en Ccgnené ^aber, fem 
mobftaaer (2anbl}eben — uben bertteb at ferftaae en fdybeyibft, 
felojicenbig ^raft i en ^Vrfen. Sian ta Søgn ttoere ttvnfefig 
uben fem ubgaacnbe fra et feltibettibft ^æien, fom i feryfttvnbig 
^raft fcemper mcb (Éanbl)cben, forttenber ben — o: fva et pcr^* 
fentigt l^cefen? S:ereé ^cicertoærbigbeb falber ''bet Cnbe" eit 
giennemgribenbe Mao,t, yirffem fra 53cgi)nbelfen o. f. tt. S. 384. 
^aber ben fig tcvnfe anberttbeé enb fem en bcttibjl, feyenbe 
93tagt; eg tcenft faalebcé, batte tti baiffe en ^crfenfigl)cb, fra 
bttcm ^orbrerttclfen ubgaaer? Xet bebe, bettibftlefe Cnbe 
funbe i bet ^eicjle bim en ^inbring, men albrig en giennem* 
gribcnbe a)?agt cUer feittttirffcmt *) ; men antegcé bctte 'i3egreb 
af bet Cnbe, fem en biet ^inbring, fevfebe tti ba i\fc bet bele 
bibelffc 53egreb em bet Cnbe, fem en frittiUig Cttertrcvbeffe af 
©ubé Sott ; fem en fra tter Scfttbeftemmelfe nbgaaenbe bli^f 
brng af ben af @nb gittne aanbch'ge ^raft? -^tter ere be rig* 
tige 9'^i"t'^lf"i»3é ©rnnbfcetninger, fem funne tiltabc, l)tter 
tttenbe ^erfener emtafeé fem fefybettibfle, fcfttftcenbigt t)anb# 
lenbe 53cefener, at erfUTrc ben ene fer en ^^erfon, men ben 
anben fer et non ens, et '^H}antom? Saafc^nge gbrifti og 

*) aSilfcc 9?ociin inbocntc, Qt ©iftcn , {Tieiit bob og tcPibTrtøé t 
fig fiir> , tcg cc en gicnncnigvibcnbc, brccOenbc, Jlraff, cg faas 
Icbcé er bet cgfaa tneb betiTntc; ba fan foareé : ©iffen hav 
itu bevcbt ftg' felo tit at roere trft'benbc. (gfaliercn ba\- nf rifc 
^enfigter tilKigt ten kraften til at bræbc. £'enne er altfao ub; 
øaaet fra en felfbetibll, perfonlig 2(avfag. Gner (Siften er tiU 
Oerebt af ODcenneiler, attfaa oafaa fra et feloberifcft SScrfen. 
©aafebeé niaa cgjaa bet Cnbe i)aoe fin ffabelige åraft fra en 
felolietjibft 2{arfag. gfaberen fan bet iffe roere; t[)i fian et 
bellig ; altfaa niaa bet ba»e fin Oprinbclfc fra en ©faOning, 
fom miéttUQtc fin gviljeb. 177 

f)mié §(p|lferé Ovb erc (S{)viflncé Svocé^^uubament ml bet 
ficbfe blwe en Itblirrefniitg af ben d)nTtcttge Srcf é == ^rt()eb otter 
jTne d)ri|lcnge ©rceiibfer hib i 53i(faavligl)ebeité ^rf, iiaar bev 
paa|laaeé, at (Sl)ri|li etter Stpojl:Ieriieé Orb fumte fpi'rituah'fereé, 
^imxt be noffom gtoe ttlfienbe, at be oide forilaaeé egentligt. 
(5t lignenbe gorfcg gi'orbe »or Otammcmobev (Saa meb ^evvené 
flare Orb 1 ^)lo\. 3; men bet faltt meget ut)efbtgt nb. i^ttab 
SlfJiéforflaaeffen af S;roeé?®enl)eben angaaer, ba er benne t)i(l# 
not ønffelig ; men ogfaa ©nib fan fiebeé for bt)rt. (S\i)'oevf 
»effen af ben t)i(be neppe funne opnnaeé faafcbeé, at be i ben 
l)f?iere potente opgiue noget af 9'ieent)eben ; alt]aa maatte be t 
ben tattcre ^^otcnté yo?ve betænfte paa at gt»e (Sft'p paa enbeef 
af "g-utbiltcenbigbeben. SOJen naar nn en &l)ri(Ien i ben fawerc 
potente (ben literate ^ortoffningé ^orfoarer) bfeo anmobet af 
bem i ben biJiere ^^otenté (©pirjtnalijlernc) at opgi»e ftn fajle 
Xvo paa Sefn 6l)rti^i gubbommelige Éanfcbvn^eb, ^ané 2)ifcip;= 
(eré og ben t)eUige Sfrifté uvuf feltge ^rottcerbi'g^eb, for en ^aa^ 
falbet renere ®rtract af (Banbl)eben i Orbet, ^sori ijan hm faae 
et menneffeh'gt ^orfcg paa at otterfti'ge bet gubbommchge 
Orbé i2anbl)eb — funbe l)an ba famtpffe ben' nben at fiobe 
^roeé # (Scntjcben for bi)rt? Dgfaa S^roeé<(Sent)cben maa Ijaye 
fin ©rcenbfe. ^an miéforftaaer ingentnnbe benne, l}»or l)an 
nnber faabanne OmflcenbigI)eber afflaaer ^orbringeit; mat 
oifer fun , at 53egrebet om ^roeé f 6enl}eb er gaact nben for fin 
rette ©rcenbfe. 

S)ereé ^citvrttcerbtg^eb iTger (Bibe 384 : "at ben font anta^ 
ger en perfonitg S)iceyel, bcttibfi etter nbeoibjlt, — er I)i(bet i 
manicf)tTeif!fe ^ore|ltttinger om et oprinbeligt onbt princip". ;jeg 
l)ar paa flere ©teber i mit @enbebrett f. @r. <Bit)e 52. 92, »iift, 
at netop ben bibetfle Seere om S^ioeycten er en Slæmning mob 
manicfjcetffe 53iibfarelfer, ibet ben »ifcr, at S)iceocIen »ar opvin* 
befig gob, fom 5(It, ^»ab ®ub t)attbe ffabt ; men fi)nbcbe og 
forfurte anbre Itffptbtge til (gijnb ; bog er han nnber @nbé 
søiagt; formaaer Jntet, t)»or (Sub forbpber bet; fan Sngen 
iTabe, fom itte frittittig t)engit)er fig til at tiene l}am, nben ©ubé 
Sittabeffe ; fficeloer for ©nb , og ffal flraffeé. Itben l)er at 
jlribeé om ben bogfJawelige etter fpiritnafiftijTe gorflaring af 
biéfe gærbomme, »if $^ereé |)øicer»oprbigbeb ttift iffe nægte, at 
benne 53effri»effe af S)ice»eren finbeé i bibelen. |)»orIebeé S)e 
nu beéuagtet fan '!f)aa]taae nben nogetfoml)e((l ^e'oiié berfor, at 
Stntagelfen af ben perfonlige ^ice^ei ijiiber i SJZanirfjoeiémen — 
ber antager et oprinbeligt onbt tJittæfen, enonb ®ub, fom fra 
(Sttigbeb ftriber mo^ bet gobe Itroæfen, ben gobe ®ub; og fom, 
om lian cnb tilflbfl inbffrænfeé til fit eget 3*iige, bog iffe ooerttin* 
be^ af St)feté (Sub ■— S)ette forunbrer mig. %\^i at »i maac fige 

Cllb) 178 

om {)yorfet>eé bet øif til nieb t>e oubc (^ncjtfé ^alb — non liqnet, 
faafvemt yi iUc y tUc antage enten ($ \'d) e n m apcvé etter |) e i u« 
rot^é ^i)potl)c[er — fan bog albrig gielbe fom^Beyuéfer mani* 
d}oeiff *l>ilbfavel[e ; og en af (i)iib ffabt gob ?tanb^ fom er faf* 
ben 0. f. y., fan bog albrig bliye fiig et oprinbctigt onbt Itr* 
ycefen o. f. y. 

Sti 8hitinng maa jeg bemoerfe, at faamcget jeg enb crfienber 
ben biafcftiffe (BfaipjTnbigl)cb, l)yovmeb S^ercé -^uiorycerbigbeb, 
ferer (gagen [om actor diaboli for at faae l)am bi?mt fra Si'yet, 
og l)an6 gorfagcffc afffaflfet 'och S^aabé^^anbtingen, maa jeg 
bog tKftaae, at, efter min Oyerbeyiiioning, l)ar S)e meget fettet 
S)em l^eyiic-forcifen mob S)elinqyentcn, yeb at gaae nben om 
bet yigtt'gfte 5trgumcnt til at rebbe l)ané fremtibige Sitycvrelfe, 
itemtig : byortebeé S)ereé ^orffaring af Særen om \)ané per* 
fonlige 2:ifyivrelfe fom ucgentfig, etter fpiritnatijiiff, fan bellaae 
meb 6l)vifti gubbommclige (2anbbrnl}eb og 3Jii6bom, og i)ané 
9tpoil(eré 2royiTrtigl)cb , fom be af bam aiictorifercbe (5anb* 
kbéj^Ærerc. Stenne ^nnbe ftnbcr jeg iffe U^ af S)cm i S^ereé 
5tfl)anbnng )^aa anben SDJaabe enb beryeb, at ^e antager, at 
fcaabe ben bogftayeftge og ben fpiritnafi|l:iffe ^orffaring af 53e* 
grebet : Siæyelen fan bejlaae yeb Siben af hinanben i ben d)vi' 
jletige 50Zenigbcb, og maa funne oplefeé i en l)oicrc aanbch'g 
Xrocé^(?'enl)t'b. Wien l)yovfebeé be tyenbe omtyiftebe Scerc#«2ivt* 
ningcr, ben: "S)iceyefen er til", og ben: "2:tceyelen er iffe til", 
fom ftaacube i ffarpejie OppolTtion mob l)inanben fom 5 ^^ "^9 
9iei, funne oplcfeé i en l)(?iere 2roeé*®enl}cb, formaaer jeg 
iffe at fatte. 

^ar (Jbriftné fremfat Peeren cm ©læyelen fom tifycerenbe, 
yirfcnbe o. f. y. , faalebeé fom (Sfriftené flarc 'iI3ibneébi)vb lære, 
og jeg paa bet fnlbftcenbig|l:e l}ar oplt)fi — og bog l)ar yillct 
I)aye ben forilaaet uegentlig, — ubcn at i)ttre miubfle ^3uxt 
berom — faa bar Ijan uutvgteligen fort fine 3)ifciplcr og meb 
bem f)cle (5|)riftcnl)eben i en meget flor i^ilbfarelfe. ^^an bettc 
beftaac mcb t}ané gnbbommelige ^ii^^bom og Sanbbrubcb? ^av 
l)an lært at ^iceyelen er til fom et fclybcyibjl:, felyyirfenbe 
sSæfen o: en ^^erfon, og benne bog er et non ens: faa l)ar 
l)an florligen feilet. |)ar l)an engang taget feil i en faa inb* 
flpbclfcrig Sære, faa fan l)an l)aye feilet i flere gærbomme; og 
ben cl)ri(lelige Sittib til tjam og bciné Crb, fom et faft ufyige* 
ligt Orb, er rt;flct i bene Snberfte. 5)enne ^^nube l)ar S)ereé 
.^eiæryæibigl)eb iffe lojl, men fun i ^orbigaaenbe talt nogle 
SClyoré^Orb til mig, forbi jeg yilbe urgere paa ben; l}yorfor 
jeg ogfaa i "^et ^oregaaenbe l)ar fugt at forfyare mig, JSeu 
bar ogfaa efter min Oyerbeyiténing yæfentlig 5nbfli)belfe paa 
Særcu om ^orfagelfcn. Xl)i gierne yit jeg inbremme , at bet 179 

for en ^i)vi\lm t)eb S)aattcrt mcxc fommev an 'paa, at f^ait foycv 
at »ilte foi'fage 3Ut, Ij'oa'o S)icei)cff¥ er, eut) S)tæyc(en fetw; at 
(Bf riften itU fovbrer umtbbelbart ^orfageffcu af S)uTi)eIen, mcii 
»cl at en (5t)riflcu fFal forfage al Itgitbcligtieb cg atte ocrbélige 
€t)ftcr. Scg inbremmer tlgclebeé, at blanbt 6^ri|tne, fem ere 
enige om 53cgveberne: S)uTi)cf og @i)nb, fnnbe nben minbfle 
^ri)gt for at fmvffe S)aabené ^raft, iflebct for, forfager 5)n 
®kvttefcn, brngeé: forfager S)n @t)nben eUer Det £)nbe» 5»)ien 
©tribené 5(arfag er jo ben, at gorfagelfen angri'beé, forbi 
20?obpartict benægter S>iceiiefené perfonfige SiftJæretfe, og berfor 
t)il I)aye t)ané 9?aon nbehift i)eb S)aabél)anblingen? -^er bliycr 
©pergémaafet : t)Oorfor forf^areé Sicvwfen ; er bet for l)ané 
egen i3fi)lb? gangt fra! .^an 9iogen ftnbe en ^iffefe»er, fom 
forbum Sobiaé, ber ryger l)am nb i ^nteté uenbetige S^iige; jeg 
l}ar intet berimob. ér bet for ^irfené Sfpib? ØJei! i)yor 
ærtocerbig enb bene atmenc 3tefl t)eb 5)aaben er, fra bene ælt\tc 
Siber tit yore S)age , faa fan ben bog iffe forbre Entagclfe af 
S)iceDeIen , paa ^rnnb af ben6 ceracerbige ^ami og (Stemme 
attene» -^tjorfor forfyareé l)an ba? forbi bet er, nnuiligt at 
bortforftare Seeren om t)am af ben l)ettige (gfrift, ifoer af ^efu _ 
Xater og ^icrninger, ipaa uegentlig SOZaabe, nben at fwoeffe 
t)atté og \:}ané 5tpojlfer6 SroDærbigtjeb i ben (Brab, at ©frif= 
ttné 3:rot»ærbigl)eb eftert)aanbé maa gaae tilgrunbe i fubjectio 
formening , og (S{)riflenbommeé l)caigfte ^acta i Drbet opfi?feé 
tif S"tct. Seg f)ar »iift bet ^aa flere (Steber i mit @enbebre», 
ligefom i bctte 53reD. (SaaltTuge ben ^nube iffe er toft , maa 
enl)ycr oprigtig Sitljoengcr af \)en t)iftorijfe SIro paa (S()riflné og 
paa Orbet i ben l^ellige @frift fuDe bet t);ji(l betcenfeligt at inb* 
remme goranbring i ^orfag?'.ien »eb 5)aaben; tbi unber ncer* 
»ctrenbe Omj^cenbigbeber er bet bet famme fom om ban inbrcm* 
mer, at S)icv»eten er iffe ti(; og inbremmer t)an bet, ba giyer 
l)an i (Brunben, beyibft etter ubeyibjl, (Sfip paa (Sbriiti og ben 
I)eUige ©frifté S;royoerbigt)eb, fom yor 3:rocé fafle ©runbyofb. ^ 

Scg yeeb hette er en l)aarb Sate for SOknge ; men man 
Icfe ^nuben, iffe oyerl)nggc ben meb ajiagtfprog etter mcb Spot, 
— font begge ere maabelige 5(rgnmenter meil: i en Strib , fom 
ærtig fereé for rf)riilefig Si:roeé'.Sanbl)eb — ; man yife, ^yor# 
(ebeé tm uegentlige g orf låring ber rettelig fan anyenbeé, nben 
at beryeb fafleé Sft)gge oyer ^efu (Sbrifli '^iiébom, Sanbbru^cb 
og ufeilbarc ^^iernblif tif at oyerffue l)ané ^irfeé Xary, og 
Sngen ffat yiltigere giye Stip paa min næryærenbe SO^ening, 
enb jeg. Wcm jeg tirflaaer efter mine S3egrcber om 6(}riflt 
Sanbbrul)eb og 53iiébom, l)ar jeg iffe funnet finbe ben uegentfige 
•gorf faring anyenbelig i benne €c?re, ffient jeg i mange $(ar 180 

hav prsyct mange ^ortcffcrcé ^orffan'ngev, om let iffe (eb 
j^g giere* 

3eg fan itte fovffare mig bi^orfefccé ^cfué fuubc tak og 
^anble i -^enfeenbe tit 2;iiTBctené Xilsærelfe og 53ii1fcmbcb, 
fem ban talcbe og t}anb(ct>e offeuttig og pn'oat; t}OovIebc3 han 
oeb atle £ei[tgt]cbcr, t)ttor man mtnbjt ffulbe formobe bet, funbf 
frcmflille 2)uv«clen fom l)anb(enbe, baabe offentlig og i for- 
trolig Samtale mcb ftnc Sifcipler, Ipié 53cgvcbcr om SicTi)eIen 
han fienbte, og faafcbcé befti^rfe bcm i biéfe; b»orfor l)an iffe 
^ttrebe et encftc »l^inf om 3^iæoeIen6 ^ff^ *2:i(oæreIfe til bem, 
l}an bog 'oiltc inboie i @ubé 5Rigcé |)emmerigbebcr; iffc et ^3i\\t 
cm at hjan yifoe l)a»c fin 2a(e forjlaaet ncgcntligt ; byortcbcé 
ban faa ofte i 'Sak fnnbe inbflcptte 2;iÆ»cIen i ^ovfcéuingeycer* 
fct, og »ife, at bet »ar en S)cel af bette, at hjan, »eb at feire 
otjcr al Sitvyefené 2i\i, ffulbe foricfe ben falbne (éicegt; t)»or* 
lebeé \)an funbe fremftiUe SictDefen, fom en hegner, l^øgnené 
'^aber, uben at erfienbe bam fom et felobt »ibft, fef^ftivnbigt 
l^^fen, ber mcbjlob 8anbbcben; btorfebeé h}a\i fuube (abc "^it 
fcip(evne b(ife i bcreé 9iationa(5:93(!cning, og (abe bem forfi)nbc 
ben i ^crben : 2((t bette tan jeg , 3^fu (Sanbbnibcb og ©ubé 
Crbé Xroyærbigbeb ufrænfet, iffe fovftave mig nt)cn faa(ebeé : 
at ban fom ©ubé Son fienbte bette onbe ^^a'fcn og bcté ^cerb 
mob t)am og bane ^irfe; berfor giorbe ^an ftne l^enner, fom 
ttib bercé Crb ffuibe (ebe 53erben ti( Sro paa ()am , cpmærf* 
fomme x>^a a)?eb(lanberert og t)ané €ij^, at be og aiic (Sbrijlne 
ffulbe oaage, bebe, ftribe, at be iffe ffu(be forferes af hjam 
e((er l)ané 3(nl)ang. 

(2aa(ebeé troer jeg at ()aBe op(t)ft, at ^ercé ^oitvrtiÆr* 
big{)ebé 2(nf(age#^^unfter imob m;g i 5(n(ebning af mit 8enbe? 
breo ti( S^em, iffe ere uigienbrit)e(ige. ^eg hjav fcgt at bcfoare 
bem meb a( 5(gtc(fe for S^creé oibenffabe(ige 5l5eftrivbe(fe, at 
fam(e l)»ab ber fan ffgeé mob gæren om 3)iæf e(en og gorfagel* 
fen; (igefom jeg bar fogt at orbne, ()Bab ber fan figeé for bcm, 
at faalcbeé en^»er upartiff og cf)rifte(ig Sæfer fc(» nærmere fan 
bebcmme, om Sanbbebené l^cegtffaa( t)n?ngcr (ige, e((er tii l)»i(* 
fen Sibe ben efter bciné D»erbettiiéning l)ce(bcr ; berfor oyergi* 
i>er jeg Sagen til faabanne l'cefereé Ct)ert»eielfe og ©ebommclfe. 

eptcréloo t. 8tc Si'^r. 1835. Mrngcl brctl;. llbQlcct 09 forlagt af 'JCni'r. '5ei^cIi1l, UntiJciritctéjffiootrrffa, 
09 ^, ^iid)m&nn, ©ter af iiti ^vjlixnial^i JBogljanttiiic}. p a n f k 

for 1833. N£ 12. Sorfcnbfg, ifølge ^ongt. ancrnaabtgjt Sirtabclfc, mcb S3rcttpopcvnc 
i ©anmarE og ^crtugbømmcrnc. £)m ^oeftc og ^onjt i ^Clmmbeligtjeb, meb .^^enfpn til aUe 
Tivkt beraf, bog ifær S)igte=, 5)Jateri, S3ittebf;u9ger- 
03 (Sfuefpillerfonjl 5 etter: ^ouebmg ower atminbetig 
2(§j!t)eti6 09 ^oetif. :?Cf Dr. ^rebenf 6t)rtfttan 
©ibbern, ^rofeéfor i ^t)ilofo))t){em ^er(!e ^eet. 
.^{øben^at>n, ^aa ^oifatterenS fortag, tvøU t)oé 
^abritiuå de S^engnaget, 1834» 

<Oerfem Stiimctbeveit btei) fpurgt, om beit forettggenbe 3(5(ltt)e# 
tif ev et orfginatt ^cevf, »ilbe t)au uben 53etcenfnntg faare ja; 
men ^»té Stogeii giorbe SnbjTgetfer ^eviniob, »itbe ^ait, i'nbeit 
f^an inbtob |Tg i Strib t)evom, begicere ^ortoi) tit at uh'oitk^ 
l^tiah ^cti)buing 53egvebet Origt'natitet for ^S^i'ben ^ar, naar 
%aUn er om ^l}ito[op^ie. StbfTitttge ija'oe iiemtig ^erom faa 
urigtig Mening , at be fomme tii npe ©frifteré Cceéning meb 
^orbringer i benne |)enfeenbe, fom be rimetigi)iié atbrig faae 
titfrebéllittebe. ^ortcelter man en ©aaban, at ber er f ommen 
en «i) originat ^fpdjotogie etter ^(lt)etif for Spfet, ta fan 
man tit ftn jltore ^orunbring møbe bet ©pjjrgémaat, ^»ori ben6 
n^e Opbagetfer be|laae ? S*?aar man nu jlnbfer beri^eb og 6e# 
tcenfer ffg )f)aa @»ar, falber (Spørgeren tet )f)aa at forfange, 
at man ffat angit)e t)am gorfatterené t)ibenfTfabeIige ^Btant}* 

cm 182 

^unct, cUcr ^aité |)Oi)cbfnetnntgcr, etter ben S^aabc , l)ttorpna 
[)an bcjlemmcr [tu |)ottcbgienjl:anbé 55egrcb. S)cttc Taber fig mi 
»anffelic; i en -^aanbettcnbing gtcre faaicbeé, at man 6aabc Icem# 
per jTg faa meget efter Spergcvené Safebritg, at man Mioei* 
l^am tilfulbe forjlaaelig, og tttttge »ceffer l)ané ^ormobm'ng 
om noget ^»pt og Originalt, "gorjlaacr i)an (Sn, »il t)an 
natnrligttiié i ^efge ben (gynémaabe, l)an »eb jTt Spergémaat 
l)ar (agt for Sagen, Tet funne fremfomme mcb ben (Srffæring, 
at ben omtalte forfatter ei er original, men fintter ftg albeteé 
til 5)3l)i(cfopt)cn 5(., etter 53., etter 6. 

(St faabant 53egre6 om Originalitet i ^t)ifofovt)icn (ceggc 
»i iffe til ©rnnb for Ijiin ^Vtajltanb. Original er »ijl nof 
^ngen, ber mcb objectit) Sroffab reprobucerer et owerreoeret 
Si))lem og anfeer bette St;(iem for en paalibelig (5rfienbeffeé=s 
f itbe ; originaf er en faaban if f e , feto om l)an er i Stanb til 
at fremftitte bet meb fli?rre ^ravl)eb , enb SOZefteren fcf». ^vi 
brnge meb glib bet Itbtrpf "meb objectiy Sroffab"; tl)i ^^iben* 
ffabené ^iflorie frembi)bcr jo, felt) i ben ni)ere ^it), fornnberfige 
©rempter paa, at SJJæ nb mcb pt)i(ofopt)iff 5:i)bfinbigl)eb, ber 
fety l)ai)e ^aact i ben formening, at be l}aye frcmftittet en 
anben SOtanbé &vre, beénagtet, nben fel» at t)ibe bet, l)ai)e 
frembragt ^øill originale ^^cvrfer, enbog af »erbenél)ifl:orifl 53e* 
t9benl)eb. (Sn 3^cferent altjaa er natnrligaiié atbrig originaf; 
men ben, ber l)ar bi)b p()i(ofopln'ff Sanbé, fan neppe nogenftnbe 
bliwe b(ot9*teferent: l)an fan iffe blitze til et (igegylbigtSJcebiunv 
tjoorigiennem en 5(nbené 'Xaiifer fnnne flpbe faalebeé, at \}an 
iffe gioer oé meer enb netop bet Samme, ber nar t}am giyet af 
l^ané Scerer. -^»or en grnnbig ooerleweret (Srfienbelfe mobta* 
geé meb fnlb Oyerbe»iiéning og ^icerlig^eb, ber gienføbeé ben 
i en nt; gorm, og i benne friffe (iJienfcbelfe yifcr fig altib fanb 
Originalitet. 5)en er albrig falben i ben rette ^orbbnnb, naar 
bene 3^eprobnction blot er en ©ientagclfe af en (S^t)clué otterle* 
ijerebe "g^ormler. <Saalebeé bli»er ^ibenffabené gremflitting 
albrig færbig, at ben fan figeé, at t)aye fnnbct fine nforanber^ 
(ige Stereotyper, font ber etter fnnne tilfrebéjltitte atte bend 
^i)rfere. S)ette er en ^^i(bfare(fe , l)yori en Sf oleé begeifirebc 183 

SiT^ceitgcrc fimé eit fort Sib Funne fovbti»e, mm betté oyi'gi:« 
jtafeile ©tcttcr 6egt)nbe gierne furjlt fefi) at fete Cebe »eb en ibelfg 
©icutageffe af be otierfeocrebe ^ormiitaver. 

@n [aaban (^tcufobeffe af 53tbenffabcn t en SOJangfotbig^ieb 
af gnbiyiber, fom {)cr er ^l^ale om, er ei nogen oyerfløbtg ©ag 
etter en 53egioenl)eb, ber fclot er af ^^igttgt)eb for ben feb, ber 
iibarbeibcr ftg bene ^remflitting efter fin egen Srang. ^en er 
53iben|Ta6ené eget €io; tlji benne hlmv itU Ijcd nbtaft af 
bette etter {)ii'nt Snbiaib, wen ben trceber frem i ben ^cette af 
gorsjanblinger, fom ben nnbergaaer i)cb at fremfcvttcé af en 
3}Jangfo[big{)eb af cegte 5)t)vfere. ^aa benne ^aa'oe fan enbog 
en iæm nmcerfcHg g-remffriben ftnbe (Btet^ l}i3ortteb t ^iben# 
ffaberneé 9*iige Iigefom i ©taterneé Sii) et l)ciere ©tanbpnnct 
iiU efter tibt fan Um forberebt »eb ^fereé forencbe ^rciefter, 
faa at et faabant jnjlt et aitit) gicreé gicfbenbe »eb en »oltfom 
SRetiofntion. (Sn faaban jce»n D»ergang ^ar oftere »ivret giort 
i ^f)irofopt)iené |)iftorie, og ©ontinnfteten bevi »ifbe »tfe fig 
enbnu ti)beltgere for 06, berfom »t l}a»be atte be søjettcmfcb, 
I)»or»eb ^em ©fribt for Sfribt »ar gi'ort til et npt ^enbepnnct; 
men bféfe 3Jiettemleb I)a»e naturftg»iié ei engang atte »iifl (Tg i 
€itcraturen, enb fige be ffutte ffgge ffart for S)agen i be ^rnb< 
flpffer beraf , ber ere 6c»arebe til »or Si'b. 

@n^»er, ber er i ©tanb til i Orbet6 bt)t)ere 53eti)bning at 
tilegne ftg fin %iH (Srfienbelfe , t)an fcli»er »eb D»erfe»eringen 
beraf blot bragt )(iaa ben 53et, t)»or i)art fet» maa fcge ben, og 
et ^ant )(iaa, at \)att fer» ^ar funbet ben, er, at ^an formaaer 
at fremjiitte ben i en eienbommelig Sfiffeffe, fom gobtgiør, at 
\)an :paa ni) t)ar {)entet ben i bene e»ige Mbe. Men @n^»er, 
ber faafebeé b{i»er et af Organerne for ^beené (Uienføbelfe, 
l^an er aitib originaL — |)eraf fefger ba , at man fan erfienbe 
et »ibenffabeligt ^æxt for t)uift originaft, nben at bet berfor 
be^ø»er ot betegne et ni)t (Stanbpunct i 23e»ibil^ebené ltb»if* 
ling ; men l)eraf fijfger tittige , at ben cegte Originalitet tit fnn 
fan bti»e betegnet »eb en nbfurlig 53effri»etfe, t)»iffen enb&a 
fnné nfufbfommen trceber i ^nffneffené @tcb. S)ette gielber 
if«r om be jo^irofop^iffe 'Ccerfer, l}»ori gremjltittingen er ret 

(12*) 184 

ctaéftf!^ og bet claéftlTf i en «Sett)bnfiig , fom for eit Si'b f)av 
ttcerct gfcmt, men fom nu begpnber igien at bvingeé i ®rinbvmg. 
|)t)ab bcr»cb forjlaac^v er bet l)er iffe(2tebet tii at ubtiiffe; mm 
m yitte beg cpt)orbe oé neget ycb betragtningen af een ©genfTab 
»eb ben daéjKffe ^remiliUing of ^^l)ifofopbien, fom af nogle ub=« 
mc^rfebe ^^l)i{ofopl)er i X^eoxien btitter fornægtet, ffionbt ben i 
sprarié meer eUev mfnbre »ifer fig »eb bercé ^^cerfev. 3Si mene 
t)crmeb, at bet fnlbfomncfte ^orcbrag af ^^biIofop{)ien er et 
ltbtri)f af forfatteren^ \)de Snbisibnatitet. 

^yab |)egcl falber en ^laftifT ^remflitting af «QibenflFabert, 
t)»ort)eb tjan fcrjlaaer et ^orcbrag, ber i alle fine Sefe faatebeé 
er frembragt af "Sagené egen 53e»cegelfe", at bet HU Imxet 
3nbit)ibuatiteten bet minbjie (Spi'tterum, l}ar albrig ijoeret brugt 
af nogen flor ^^t}i(ofopt), ei engang af |)eget fefy^ ^Ji mile for 
et ^icUit inbrumme, l)oab ber fornuftig»if6 iffe fan inbrcmmeé, 
og neppc fan »cere Regele SOIening, at ber fan UxnM en ^rem^ 
fliUing af l^ibenffabcn, l}Oorcfter alle t)ibtifcfge gremilillingev 
flrcebe, en algi;lbig grcmflillingr l)»ort ()tter ^ttring oar beflemt 
blot af bet rene 53egrcbé ^orbringer, efter en faa nfraoigeltg 
SOietl)obe, at flere ^nbi^ibcr uaft)a?ngig af l)inanben »t'lbe funnc 
finbe og nbtale bet rette (5i)ilem faalcbeé, at bet unber (5-nt)t>era 
|)aanb fom tit at ligne fig felo i aUe fine Sele : ba Dilbe en 
faaban nmenneffelig logiff ^rcmiliUing alhdci iffe mve noget 
fnlbfommen claéjTff ^ærf. 3Ken 53cgrebet om en plaflif? 
gremftitling i faaban 53ett)bning l)ar ingen S^icalitet: bet ^ar 
iffe ftcrre Siealitet enb en 9iaturret eller Sbcalet af et reent 
sølenneffe uben inbioibucl 9iatur. Strengt taget, bedrer ta 
alle ^^l)ilofopt)eré 53a?rfer meer eller minbre mærfetige Spor af 
bereé ^nbiwibnalitet, fom ingen 2(n(Irtvngelfe fan bortftcrnc; 
men 53e|troebelfen berfor fan giore ^rcmjiillingen unaturlig og 
fraflcbenbe. S)et er ogfaa langt fra, at be ber meft uforbe* 
t)olben l)atte labet bereé ^Vrfonligl)cb raabe meb, t)aoe l)ai)t 
minbjl 3nbfli)belfe "paa ^ibenffabené llb»ifling. 5)er er ingen 
%mi om, at ben bierwe, farcaftiffe fortale, ber ftnbeé foran 
Regele ^^t)a?nomenologie b. ©eijleé, l)ar bibraget meget til at 
giere Samtiben opm<?rffom )paa ):jan^ ooerorbentlige 5(anbéfraft. 185 

|)t)i'rfett StibfTpberfe bet iflpyitHge ttbbrub af fjani c^olertflfc spos* 
(emtf , fom t)ar giovt, at man ^av Mtet \)am "beit i)rebe 2(ga* 
memtton" i ^^tlofop^erneé ^cev, ijax ctoet paa ^ané %ilt)mif 
gere, fait ogfaa fecé beraf, at en S)eel af bent aUit) bringeé t 
Stffect icji'en »eb at omtale be Sibené ^ttbf areffer , ber ^atte 
bragt bereé SJJefter t Sljfect. SO^en fan fe(o ^an, ben flrengefle 
€ogifer, ber nogenjTnbe ^ar lettet, tittabe % fcfabanne 5(fi)is' 
gelfer, fom bog nmuHg fnnne frcetteé af ^egrebeté egen metl)o* 
biffe Itbttifrfng, iia maa bet »et opgi'tteé fom et uopnaaeligt 
^aal at nægte bet inbittibnctte @inbé (Srunbftemm'ng fft natur;* 
Iigc SfJaaberum* Naturam expellas furca tamen usque 
recurret. ^an ttiT ttef i'ffe ^er gi'øre ben Bemcerfnmg, at bet 
fun er i be faa fatbte Stnmcerfninger, at en ^^i(ofop^ ter 
fcetrcebe faabanne 33it)eie ; I)oiIfet rfgtfg nof er iagttaget i nogfe 
af |)egeB 5Scerfer ; tt)i faabanne Stnmcerfninger biirbe efter bet 
pkjltiflfe ^orebragé ^orbringer afbcfeé iffe ^nbe ®teb. 

S)et ^orebrag, ber frcetteé af ben fanbe ^onft, ogfaa i 
bm ttibenflfabelige ^remjltitting, bh'yer nof t'gien giort gielbeube, 
om bet enbogfaa for en %ib ^ar »ceret fortrængt. Wlan t)i( 
fanbfpnffgmié fnart fomme tii at inbfce, at en 5)3^i(ofopl) tigefaa 
ttet fan nbtafe fig af fit ganffe |)ierte , (Biæi og ®inb fom en 
J^i'gter, uben at bet forbi;beé af nogen i fornuften grunbet €ot), 
(5t ftreng ttibenffabefi'gt ^orebrag fan iffe finbe <2teb, uben 
at et ©fement af S^ilfcefbtg^eb ft'nbeé beri, mm ber er ingen for^ 
nuftig |)inbring for meb fulb ^ebibj^^eb at fabe bet trcebe mcer^ 
feligt frem. @nt}oer ^^iIofop{)é tit Stb, <Steb og beftemtc 
^or^ofb fni)ttebe Seotbft^cb paatrcenger ^am joemifig toiéfe tit^ 
fcefbige (Srtnbringer af Ijané ©rfaringé eienbommclige ^rebé, 
fom unbertiben iffe tibet tiene ti( at gitte ^orebraget €io og 
gartte. <Sv f^an nu en tttbenflfabeng ^onftner, ba forftaaer 
f)an beraf at træf e bet ttbttafg , fom gier ^ané ^orebrag tit et 
fanbt mennejlfeligt, l)ttovi en afminbelig ©rfienbetfe møber oé 
forfonet meb en inbioibuef ^oreflittingéfrebé, — ^m\) ^er 
meneé, taber fig opft)fe yeb føfgenbe Cinicr af feltte ben ^i3og, 
fom i)i f}er anmetbe, ©fterat %alm Ijav yæret om ^onfl i ^lU 
minbetig^eb, bfitter g^orfattcren faalcbeé Deb: "Xit faabau tm 

^on)1 ^ent)ercv ba nu for bet ^evj^e ben, fom »ifer fig i ^rcm* 
brmgelfcn af »ibenffabefige ^cevfcr; tl)t biéfe ere fra llbfiyref? 
feité (Sibe, famt forbi be ere Sf åbninger af 93Jennefleaanben, 
fom fTuUe txæbc ub i 53erben nieb en »ié (2efttflæiibig()cb eller 
SSejlaacn for fig , albeleé at betragte fom ^cerfer af en ^onfl, 
til ^m'lfe bev ba ogfaa fan giereé ben^orbring, at be, uagtet 
be, fom »ibenff abelige, ffutte unbert)ife eller opflare, og for 
faayibt tiene fom ^ielpemibler for en aanbelig Strange ^t)lbeft« 
gierelfe, bog ogfaa ffulle funne cirfe )fiaa ben 93?aabe, l)t)orpaa 
bcr »irfeé, naar Uanh taler til 5(anb, eller naar en ficelelig 
^nbioibualitet i fin (Senl)eb og ^eel^eb tiltaler en anben, og 
fom jufl er ben SWaabe, l)t)orpaa be egentlige ^on|lt)cerfcr 
ttirfe". 

S)et, fom ^er er hU'cet fagt om ben inbit)ibuetle ^()arafteer, 
bcr træbcr mcerfclig frem i ben fulbfomncfle ^remjiilling af piji^ 
lofopl)i]1f Xceiifning, giclbcr, fom bet »ar let at gobtgiøre »eb 
6-rempler, fcly om ^M)ilofopl)icné ontologiffe S)ele, ffienbt bet 
natnrligyiié ifcer er antjenbeligt paa be mere concrcte ^^artier af 
bene St)flem. ^er er bet ifcer ^rcmftillingen, unber biéfe 
(5)enier6 ^aanb, bar en intereéfant ^nbitiibnalitct, ja gioer 
o5, fovubcn Sagen felo, 23cfienbtffabct mcb en uenbelig riig 
^erfonligbcb og bet faalebeé, at biefe to (2ibcr ^afe inberlig 
Sammenl)iTng meb binanben; »i erbolbe nemlig iffe blot et 
flbjlract 23egrcb om Sagen fcl», men fee tillige bcné 5>irfnirtg 
ifiaa en inbbolbériig 2f anb : t)i fee ipaa eengang ben affpeilebe 
©ienflanb og Speilcté <^larl)cb. Itagtct bette »el mc|^ falber 
i linene »eb forfattere fom ^Hato, Seibnit^, <8cf)elling jc, 
giclber bet ligcfaa vi]! om glere, l)oié ^rcmftilling f)ar Orb for 
at 'oceve reen objecti». (Scltt i nogle af be uibenjTfabelige ^c?r* 
fer, i l)t)ilfe forfatterne^ ^nbioibnalitct træber meget i ^Bag* 
grunbcn, Iceggeé ben inbirecte for Skagen »eb ben meer cn^ 
alminbelige Silbagel)olbenl)eb bermcb. 

9iaar nu en forfattere ^erfonligl)eb mcerfelig tiltaler oé i 
^ané Sf rifter, er tet naturligoiié af l>igtigl)eb, l)t)ab »Sorb og 
Snb^olb benne ^perfonligbeb ^ar. ^ette ^ar man ifær Starfag 
til at bemcprfe paa en Xib , ba faa mange ^ali) »ibenffabeligc 187 

og entnu fKere ^ato og ^cel ^JoetijTe forfattere meb en tilforn 
ufienbt gt'^f^f^ hiotte bcrcé foragtcnge (S^arafteer og bered 
fønberrettne <Siub for bet Tcefenbe 5pu6ncum» Itnbcr faabanue 
C)mi^ceubi9l)eber er bet en fanb ^eberqacegeffe, naar man wøbcr 
et ^^cerf , ^ttori bet oibenjlfaberige Snb^olb ubtateé af eu %a\\\) 
meb eu t)armontfif ©runbftemm'ng, ber i^oé gcefcren »cetfer eu 
k)efgii?reube ©pmpat^ie, 

^nben »i tate meer om bette ©frift6 eieubommelige ^t)a# 
rafteer, tit ^»ié 33etragtning tti forbe^ofbe oé enbnu eugaug at 
»eube tifbage, »itte »i meb et ^ar Orb betegne gnb^olbet afben 
att ubfomne førfte S^eet, men SlCngiweffen beraf maa fatteé t 
(ior ^ortl)eb, ba et ubførh'gt Itbtog efter ^(rbeibeté fceregue ^e# 
flfafenl)eb f)er »i'fbe »cvre enbnu minbre )(}aa jTt @teb, enb »eb 
enbeet anbre (Sfvifter. ^i unbgaae ba tiUige ber»eb en "5^^^' 
^»ori 3fiecenfenter og Stnmelbere af gobe ©fn'ftcr itk ffclben 
giøre ffg fftjtbi'ge : be bringe nemftg €æferen i ben *13itbfaretfe, 
at ©frifterne fefø »eb beélt'ge fummariffe Itbtog giøreé atbcteé 
unbocerh'ge. ^nb^ofbet bfiDer alt^aa {)er i ffn 5Cfminbeligt)eb 
betegnet ganflfe fort, og »i 'oiUe jTben »eb nogfe afminbclige 33e? 
tragtninger og enfette ^røoer føge at giwe en '^orefliUing om, 
t)Dorfebeé bet t fine mtelte ^^artter er ubført. ^tnmefberen ^ar 
enbogfaa yceret i 53eraab nui) fig feltt, om ijan ffulbe mebbefe 
benne datalog eder iffe, ba ben er fiebfommcHg at ffritte og at 
(cefe. ©eéuagtct ftaacr ben ^er, for at gngen ffat fi?gc ben 
forgiæDeé, og ben Scefer, fom iffe ^ar €t)ft tit at gi»e fig af ber*; 
meb,' fan jo i ^øfge bette sjort ^ororb efter 33e()ag fpriugc 
iien forbi. 

S)ct er, efter forfatteren^ egne Orb, ingen fpeculatit) 
5@(I^etif, l^an benne ^ang 'oii giwe, men erpticatioe ^Betragt** 
uinger, ^t)ort)eb ^an ^ar gtort fig S^^ebe for bet i ^onften 
"®i»ne, faafebeé fom bet er gittet". 5if en fpecutatii) ^flt)etif 
og ^oetif i)iibe ^an forbre, ^'at %it bet, ber i ben expticati'oe 
fcetteé nb fra t}inanben og fremftilteé, bceB ^»crt for fig, beeB 
i bcté inbbi)rbeé ^crt)ofb og <Sammcn{)a'ng, ffaf ben tabe fce i 
bete ^crbeuébeti)bning , 'oei) at tabe bet fce fom i)(vfent(igt S^to* 188 

ment i S^tfoæreffcit, faalebcé font ben fra tyin 53erbenéanffuetfcé 
gtanbpunct »ifer ffg for oé." 

5 ^ærfeté fur(le 2^eef, ber inbe^olber arminbeftge ^etraQU 
ni'nger otter J^oefte og ^onfl, (biéfe to 53ence»ne[fer forbinber 
forfatteren meb binauben for beroeb bejlemt at betegne ©ten^ 
jlanben for fit gorebrag : at het førfie Drb ba bHoer taget i fin 
meft nb(!rafte 23ett)bning , er (et at inbfee) uboiffeé ^egrebeté 
-^ottebbeflemmcffer, v^on(lené ^or^ofb tii ?iatur og ^iftorie 
og be 53etingelfer, ber maae fombfætteé ^oé S^igteren og 
^onftneren. 

S;enne 2;eel er inbbceft i 7 ^orebrag. ^ ^^^ i^^\^^ gaaer 
^orf. tilbage tiT af ^onflé og ^^oefieé ferfte Oprinbeffe, nemlig 
en ubejlcmt Skrift tii at forme og ffabe^ ^t)ori 2(anben feger bet 
inbrc (Slement, ber er bene Gienbom, og forfcfger tm berfra 
genctiff i bcné ahninbefige ^osebretninger. Hi *^oefie og ^on|T: 
gaacr nemd'g bccfé ub )paa en (efterligning af Singene, ber er 
grunbet paa en fclclfcéfufb S^flttagclfe af bem og fan frem* 
fafbe ni)e 8f åbninger, Ijwii bet famme ^nbre fremtrccber i for* 
anbrebe Sfiffelfer ; beefé gaaer ben nb )(iaa at ubtate Snbjec* 
tete ^cfcfffr og oprinbefige ^beefptbe. |)eraf nbfpringer ba 
beelé en gienfremftilfenbe, beclé en ubtalenbe Ston^^ 
men biéfe funne tittige fmefte fammen i en ^eiere ©en^eb, ^»if* 
fen f. (Sx. finbeé i hen Qvæ\fe Sragoebie, ^»or iffe b(ot et 
forf»unbct ^io fremftiUeé, men en bt)b ^i^erbenéanffneffe tiUige 
blitter ubtaft. 

§(nbet ^^orebrag l)anbter om ^oeftené og ^onftené ^orfjolb 
til bet Sanbe i i^enfccnbe til 9?atnr, -.^tftorie og SJJorah'tet. 
|)er talcé ba om (ffterhgning af ?iaturen og om ben poetiffe 
<2anb(}eb, ifær meb ^en]t)n tii ben ^orbemmelfeébom, font 
^iato l)ax ubfagt ooer »iéfe ^onjlarter; om bet ^aiffe i ^^ocfie 
og ^onfl/ f. (5r. be flette, 2)igte, btjori en ffiett og forvirret 
Sittéanffnerfe ubtaleé )(!aa en tittoffcnbe ^iié, eller be Ston^f 
»ærf er , ber )fiaa en nrigtig SOtaabe fcette ^efclfen i 53e»cegeffc ; 
enbefig ogfaa om ^onftenø gor^olb til (2cebeligf)eb og om ben 
morafffe (Sanbé, ber ncbuenbig maa ftnbeé ^oé en agte 
^onflner. 189 

S^rebie ^orcbrag ^atiMer om ^oitftcné 5(ft)i'gerfer fra fflatut 
og |)olorie» |)en finbcé ttnberfcgeffer om ^oflumeté S^gtta* 
gelfe, om ^ri^eb i 23ef)anbfmg af be »erbené^ifloriflfe 6t)araf# 
tever og 58egmcn^cber, frcmbcké om 5tn»enbe(feii af bet Doer:« 
itatuvd'ge, om ^^antaftené 53æéner og be JS)i9tningéarter, ber 
føre ^eit i en eoentprfig 33erben, ^toor ^SirfeHg^ebené ©riinb 
er fortabt; enbefig om be »eb ^on|len flPabte fra Siaturen af»t* 
genbe ^remfiitttngéformer, O^jeraen, 25attetten og ben til gob;= 
maal biutbne 6tiif« 

3? fierbe ^orebrag fortfcetteé ttnberføgeffen om ^onflené 
Ooerecnéflemmetfe meb 9?aturen, og »eb benne €eifigt)eb bef»a« 
reé bet @pergémaaf, om hen i Ctbtiben brngettge ©fif, at 
anticnbe ^aroer i 23itteb{)nggerfonflen, fremmer etter ^fnbrer 
^onflené ^ormaaL SHmtnbeltge 3(tef uf tater forebrageé angaa« 
cnbe ^onjltené og ^oejTené ^orl)ofb til Siaturen. 

©fter btéfe ^orberebeffer , 6eflemmeé i femte ^orebrag ^e^ 
grebet om ^oefTe og ^onfl i 3trminbefig()cb faafebeé, at ben er 
"en inbitJibuel ^rem|litting eKer Itbtafeffe af noget Sbeeft, etter 
ogfaa omwenbt en i'beef ^remjlitttng etter Itbtaleffe af noget gn* 
bi»tbnelt formebefjlt fri ^{)antaf!ei)irffom^eb og til ibeel 53irf* 
ning, b. e. en 33irfning fom nbctieé »eb at tafe til ©icefen"* 
®e fire i benne S)efinition anti;bcbe ^oijebmomenter erljolbe 
berpaa efter binanben bereé nærmere Itboiffing. — ^rem|littin* 
gen etter Itbtatelfen er inbtaibnel, men ^oefTe og ^onfl er bog 
forffiettig fra ^^Jaturflf ((bring, ^i^toxie og ^eftafen^eb, Hgefaa 
'oel fom ten ifiaa ben anben @ibe maa abffitteé fra ^^iTofop^ie 
og 53ibenffa6 i Snminbeltg^eb. Jl)erpaa fftlbreé be forfficttige 
SØcaaber, I)ttor)jaa ^oejTe og ^onft ttirfer og 6ør »irfe. 5)téfe 
funne fammenfatteé i be to ^ottebnbtrt)f, at ben frembringer 
contempfatitJt 33elbef)ag og fætter i fi)mpatl)etif]f 53e»cegerfe, — 
S)er nhmtUé »iberc, l)t)Dr(ebe6 5}3l)antaftcné frie 33irffomI)eb 
meer etter minbre »ifer fig i atte ^onfler. — S ^oefTe og ^onfl 
fremftitteé og nbtafcé noget Sbecft faai)c( i 6l)arafterer fom i be 
^oetiff gienfebte ^øfelfer, ja enbog i |!)anbh'nger, faafcbeé 
fom menneffelig <Bficehne og menneffeHg <Btxceben og bereé 
©ammenfteb meb ^inanben beri »ifer ffg. Bictti ^orcbvag af^aitbfer 93?obfætni'itgen meffem bet ($\)a* 
raftcniliffe og (5i;mboh'ff e , mcUcm ^^oejTe og ^onjl, (l)Uor ba 
»eb ben jTbjle tæufeé paa ben fulbfomnc ^remfliUing af bet 
ibeette 3nbl)oIb, ber betegneé »eb ben fi?r|le), og enbclig aft)anb# 
leé t)er ogf^a ben Sfge»ægt af begge bi^fe a}(omentev, l)»ort)eb 
Sbealitet etter ©raéfici'tet Uix>cx o^jnaaet. — ^ bet fpttenbe og 
fibfle gorebvag betiagteé be fiibjcctioe ^etingelfer for ^oejTe og 
^onfl, f. (5r. ©eniatitet og ^i5e|Tnbfgl)cb , ^ronie og "6emt)t'\ 

S)e ©runbbetragtninger oDer ^oejTe og ^onil, [om t)er ere 
anti)bcbe i en fumniarifT Doerfigt, l}»ori for en ftor Xed "gors" 
fatterené egne Doerffrtfter »eb be enfefte Stffnt't ere bibel)oIbte, 
finbeé nbfcrte mcb faa megen @runbigl)eb og A^larl)eb , at bettc 
(gfrtft fanbf^nligoué xiii gf»e mangen en gcefcr et 53cgreb om, 
I)»ori ben fanbe ^onflé 9iatur og ^I^æfen bcjlaaer. 3Jien ogfaa 
for be '^aa, fom »eb Stnbinm og 8ebtcenfntng ere fomne tit 
S3etoibrtl)eb om ^onjlené 53eti)bning, »t( efter 5(nmelberené 
0»erbci)fiéni'ng ^cpéningen af bette 8frift t)cere fcerertig og inter* 
eéfant, Uagtet bet nemfi'g er affattet i ^orm af ^orefæénin* 
ger, er bet Tangt fra, at ben t^ibenfFabcrige @trengt)eb er opof* 
fret for ben ftcrre ^lar^cb og ticn friere 53ettoegeIfe ti( atte ^iber, 
fom følger af bette ^orebragé J-atnr. 53egrebeté atmtnbctige 
S3eftemmelfer, ber fom en fraftig ^noffelbpgntng hcevc bet l)e[e 
^æxf, ere mcb (2farpiTnbigl)eb fatte nb fra t)inanben og fafts^ 
^otbte meb (tor (Jnergie, nnbcr bereé Stnbenbelfe )(iaa mange« 
^aanbe ^^t)cenomener. Dg benne 53cgreberneé Cpli)éning »eb 
en riig SOZangfofbig^cb af inbre (erfaringer er bet ifcer, ber gitter 
bette 53cerf fin 6l)araftccr af Originalitet, men natnrligttiié en 
Originalitet, ber iffe faalebeé fan paapcgeé, fom en Opbageffe, 
ber er giort i Sijemien eller 53otanifcn. S)et »il »anffelig labc 
fig giure nnomjinnber at gi»e en ^jl()etif, ^»ori 53cgreberneé 
^ijttcbarticnlation »ar albclcé ni), naar ben tillige ffnlbe »cerc 
ngtig og grnnbig. S)et »ilbe f. (Sx, iffe »ære muligt, at ftnbe 
nogen grnnbigere SØtobfcetning i ^onftené 5Segrcb, enb ben 
^»orfra forfatteren er gaacn ub, og l)»ilfcn l)an bar betegnet 
meb Drbene ben gienfremftillenbc og ben nbtalenbe ^onjl;, lige^ 
faa libct fan m grunbig ^(tl)etifer i nogen »a?fentlig ^au 191 

fcenbc 6c|Terøme ^or^oftet mettem S^afur og ^onfl aitbertebcé, 
enb g^ovfatteren ^ar bejtcmt bet. ?£>ct 'oU ciibcgfaa »ære miu 
ffelfgt, i biéfe og anbre ^enfeenber, at tomme \iaa nogen Stf»et, 
fom iffe fur {)ar oceret betraabt. S)eénagtet »il ber fanbfpnlig^ 
»ifé 6n»e forfattet en 3)ZangfoIbig{)eb af ^|lf)etifer , ber meb 
at ®runb h'gcfom ben ncerBærenbe fortiene ^rcebicatet originale, 
om cnb bereé Originalitet ntefl i)i( yife ftg i ben ^•rif]ft)eb , t)»or* 
nteb be ubtafe 5Sibenffa6ené (Stanbpnnct ^aa bereé £ib, en 
^rif!f)eb, fom ofte bebre fan erfienbeé enb ffilbreé , men fom 
nmibbelbart tiltaler ®nt)»er, ber bar (Sanbé for at flfiefne ben 
bebe Srabition fra 53ibenffabené friflfe ©ienføbeffe t)oé en origi* 
nat Sænter, ber felo t)ar funbct ben ^ei tit bene ^itbe, fom 
Stnbre før ^m ^a»e gaaet. SØian feer ben er iffe hlcom tii 
V)eb ben btotte Sceéning af 33øger om ^onften, men ben er en 
^rugt af mange 5(aré fortrolige og ticierfige Omgang meb ^on# 
(lene 53(3erfer. forfatteren »ifer ffart, at ^an l)ar l)otbt fig 
fri for en ©enftbig^eb, fom i tang Sib f)ar »æret fortjerfTcnbe 
i ^^itofop{)ien , og fom tilbeefé er bet enbnu , fficnbt ©agen 6e« 
g^nber at hiixte faa atminbetig erfienbt, at bene -^errebcmme 
fnart gaaer tit ®nbe ; bi mene f)ermeb en att for jlor |)ang til 
at fuge ©anbtjebené ©rfienbetfe btot i be ab|lractefte 53egreber, 
etter at fortoanbte 53ibenjTaben tit ibct Ontotogie. S)enne (gen* 
ftbig^eb fan meget »et beflaae meb ibefig gientagne ^orftf fringer 
om, at bet itfe er bet 5tb(lract#5ttminbetige, ber er bet ©anbe, 
og at bet man fremjlitter er bet fig fcto fonbrenbe 5ttminbettge, 
fom man forfufger i fine Soncretioner: berfor fan bet meft (Son=s 
crete, man btioer flaaenbe »eb, attigeoet t)a?re noget ijsift 
ab flract, og man fan Ut, »eb mange fine ©ijlinctioner i bet 
§tbflracteé Øtegion, for fig feto og 5tnbre frembringe Sfinnet 
af, at et 53egreb er mere concret, enb bet »irfetig er. @n 
abjlract ©rfienbetfe er fnné en i^ai)^ <£rf ienbelfe , naar ben iffe 
beficeter et (2tof af rcate <S?nnbff aber , etter i bet 33iinbile gien* 
nemtrænger Ontotogené (5rfavingéfveb6. 

|)eget f)otbt for, at be ibetige ^enbtif tit be reate ^JSiben^ 
ffabcr og ^mt^ atminbctigc erfaringer, fom opti»e be ©amteé 
Vl)itofopf)iflfe ^rcmflilting, nn maatte anfeeé for oaerftebige. W2 

\}a ^fl?rbtg^eb i St6flractioit »ar bfetten faa j!or, og ©remptifi* 
cattoucii afbcfcé forfltob (tg af |Tg fclo. SKeit , at Ijan ^eri tog 
feif, forbi i^ait bebømtc jtit Sibéalber efter ffg fefo, fremlt)fer 
af flere ^ienbégterninger. €aafcbeé maa bet ^atte boeret I)Ber 
en flittig €cefer af pl)tlofopl)iffe Sfrifter paafalbenbe, ^oilfeit 
betpbcfig 5Hottc be faa ©rempier og Cignelfer, ber finbeé ^ift og 
l^er t |)egelé af l)am fcl» ubgiune Sfrifier, l)aoe fpillet ^oé be 
fl^ejle 'forfattere, ber {)atte tilegnet ftg l)ané Spjlem. 3)eéuben 
(cere ^t)ilofopt)erneé 53iograp^ier, at felo be flore 9)^cenb , ber 
l)atte giort (Spocl)e i ben fpcculatioe ^{)ilofopt)te, mere tjatte fun* 
bet S^icvring for bereé ©enie i be @f rifter, font tieb ben ottenom* 
talte 6l)arafteer i ^rcmfttUingen ligne be ©amle, enb l}oé bem, 
ber bettcege ftg blot i be abflracte 53cgreberé 9?egion, 8aabanne 
^ienbégicrninger afgi»e tilflrceffeligt 53ettiié for, at ©rfienbel^ 
fen af bet ^llminbelige i tet ©nfeltc, l)oé »or Xibé ^bilofop^er, 
ei ^ar falbet faa albeleé af fig feltt. — Cm Smogen ^er »il fige, 
at ben egentlige ^ibenjTab, eller bet rene begreb i fin imma:« 
nente 53e»cegelfe, itk bar 9?oget at giere meb ©rfaringené 
^rcbé, ba »ille oi, uben at i)ppe nogen Strib om biéfe Drbé 
33eti)bning, gicre ben ^^aaftanb, at ben rene ^ibenffab — efter 
bereé Salcbrng — er en eenfibig (Srfienbelfe, at ben fnn bliwer 
tii fanb ©rlicnbelfe, naar ben giennemtrcenger en lettenbe (5rfa* 
ring ; men »i tcenfe naturligttiié l)ertteb il fe blot )(iaa Opfattel* 
fen af hm ubworteé 9?aturé ^M)oenomener, men meget mcer paa 
tet inbre Ciyé moralffe, poctiffe og rcligicfe (erfaringer. 

Senne forening af begreb og 5Cnffnelfe finbeé i faa 
©frifter faa riig, fom i "gorfatterené, tl)i magtet ben fibile (2ibe, 
ifcer i l)ané fenere (Elrifter, mefl falbcr i pinene, er bet bog 
langt fra, at bet furfie SDtoment facneé beri. 9?aar man ^ar 
l^ørt en enfelt Stemme for, at ber i ^orfatterené Sfvifter ftnbeé 
en ^ang til SOipfticiéme, og at hen ilrcnge ^ibenjTabeligljebé 
gorbringer minbre bli»e fi)lbc)l:giorte beri, ba fommer, for at 
jTge hct reent nb, en faahan Xom af en l)ei{t ottcrflabiff Sceé* 
iiing af bcm, en €c?éning, fom ^oerler af benne 9iatnr meft 
ere nbfatte for ; »i mene be ^cerfcr, fom itU ijceit igiennem fure 
5i3egrebeté ^noffelbt)gning tilflfue for hen nboorteé betragtning. Jl)er»eb fvifleé enbeef €cefevc til at iubbUbeflg, atbe forflaae 
bcm, inbeit be tjatte bragt bet tiT ben rette ^orjlaaeffe beraf, 
og anbre {)enregne bent ti( ben ©faéfe ©frifter, l)Ooraf ingen 
bt)bcre ^orflaaclfe er mntig , cnb ben , ber ^vax frembi)ber jTg, 
^nmelberen i^av meb 3fJi?iagtig{)cb gtennemflnberet atte ^orfatte^ 
rene (Sf rifter, og f)ar berttcb l)at)t £eiftgl)eb til at bemcerfe, at 
et confeqttent Spjlem gaaer igiennem bem atte, og at txt^ ^c^ 
»ebbegreber ere bctegncbe Deb en bejlemt 3^erminotogie. Uagtet 
berfor nceroærenbe ^oerf »((Itnof mi »oere fatteligt for ent)t)er 
bannet gæfer , ber »if flfienf e bet titflr« f felig Dpmærf fom{)eb, 
i)i( t)et bog paa »iéfe @teber i en ^i?iere ©rab »cere forilaaefigt 
for ben, ber er fortrofig meb ^orfattcrené ^ft)cf)oIogie, ©f viftet 
om ©-rfienbeffen og ien ^ed af Sogifen , ber ^anbfer om ^e^ 
grebet, ^ette bemo-rfeé nbtn;ffeligt, for at Sngen ffal troe, 
at »iéfe g(?ngfe Itbtvt)!, f* @r. Sbee, ibeet, (fom af nijere 
5)M)iIofopt)er brngeé i faa mange forfifiettige 53ett)bninger, at be 
fe(o for ben fagfpnbige Scefer iffe meer nmibbetbart mebføre 
nogen beftemt S^anfe) i ^orf.'é ©i)|lem, faatebeé fom i enbeel 
@maaaft)anblinger og StecenjToner, brugeé efter ©eljør til Segn 
for et albeleé ubeftemt begreb. 

S)en omtalte Siigbom )(!aa inbre erfaringer fommcr ^ce^e^: 
ren ret tifgobe »eb en anben ©genffab , ber ubmærfer forfat* 
terené ^remjlitting : »i mene ^ermeb ^ané årlige ©trceben efter 
en albeleé nforbe^olbcn aJZcbbcrdfe og tjané ^a'rbigf)eb i at 
fremjlitte flart for Soefcven, ^»orlcbeé bet SHminbelige reflccte^« 
reé i ijan^ inbii)ibuctte ^oreftittingéfrcbé. S)enne £t)(^ og benne 
©yne er nnomflnnber temmelig ftetben: man træfer i banjTFe 
©frifter flere ®remp(er berpaa enb i ti)bfTe, mm ^oé ^nQen 
ftnbeé ben mere mærfelig , enb i)oé forfatteren. S)enne nfor* 
bel)o(bne 3}JebbcIeIfeérv)fl, l)t)ori ber ligger noget 3)leer enb bfot 
^rngl)eb og fnbjectio ©anb^cb, gier at ^orf.'é ^orebrag % 
ner en fortrolig ttnber^olbning meb Coeferen. S)en contraftercr 
meget imob hen meget foeb»anIige Silbage^o(benI)eb og fornem* 
l)eb i bet ff riftlige ^orebrag, fom be^irfer, at ©fribenten ^d^ 
i ^nfommelfen o)3(eber be Siraber, l)ttormeb be famme Xanfer 
fer ^aye »opret betegnebe af berømte forfattere, mebené I}an tjcmmdiQ til flt pn»ate S3rug tpbcfiggicr ftg Sanfen i e\i anbeu 
^orm. ^»or SDJange ooer»inbe nu faa meget €t)jleu tt(, t ben 
ffrtfth'ge ^femflittmg at giae en ^^ragtubgatie af bcreé Xanfe* 
frebé , at be forcbragc Dibenffabch'ge (yiciiftanbe mcb ben ^iav^ 
^eb for bereé goefere, fom bereé gvem|lilling 'oiibe faae, naar 
be talte til en fortrolig ^len, eller tit en Sen, for ^yem bet 
laae bem ret SDJagt paa, at gfcre (gagen faa inbh;fenbe fom 
muligt? 33eb ?Seflrc?bclfen for at fremflille (Saubhcbcn faalcbeé, 
fom t)an feer ben mcb fine egne CDiue, bringcé en original 
Scenfer altib til en eienbommelig '^orm , og , funé meb en faa< 
ban inbitjibuel (Sl)araftcer, bliocr ^remilillingen i ©anbbeb 
almcengi)lbig, iffe »eb 53cftroe6elfen for at tilegne fig en ^orm, 
ber er ffabt af en ?tnben, feltt bet jiorfie ©cnie; tl)i beroeb 
cpnaaeé hut en abftract, ct)arattecrlcé Sllmeengplbigbeb, og eit 
faaban 3tlmeengt)lbigl}cb er altib fortuarig, ligefom anbrc 
søfjober. — Sen, ber unbcr en faa ufor6c[)clben 9}h'bbclclfe, 
fom ^orfatterené, bel)anbler en ©ienjlanb fom ^onflen, og 
»ifer, t)yortcbeé bene begreber affpeite fig i I)ané egen ^vfa^ 
ringéfrebé , bringeé mcb bet Samme ut>ilfaarligcn til at ubtale 
fin t)cle ^crfonligbcb. Saalcbcé er ncTrtocerenbe '^ævt gicnnem^ 
trængt af ben famme ©runb|itcmning , ber gaaer igienncm ^or* 
fatterené cDrige i^ærfcr, og tiltaler l^æferen mcb fi)mpatl)ctiflf 
33iagt, nemlig en d)ritlelig Sinbéro , en »arm 9)Jcnncffcfi«r* 
Iigl)cb, og en faub (^Itvbe »eb bet uærycerenbe ^io. 

(^Dvtfcetteé.) Tfnbcrfett, 3-, ^on(!famling til 3?i;ttc og 9Dioro ; 16 ^. 95ecfcn. 
a!)crnf)arb, (S., et 2tnc i ^i^ben^awn^ D^owclle ubgtvcn af 3. 2. 

jjctbcrg. :2(nben 2)ccl ; 8\jo. ; 1 9ibb. 48 $. ®cl)ubotl)c. 
2)al)U 5. ^P. 3./ ©upplcment til ^err ^ufntéraflb ?D;olbc(t)é 

bflnfPe Orbbog, 2bcn Svffffc 9iir. 2 eller 6te (Supplement; 

24 e. (1. 8vo. ; 20 ^. ®i;lbcnbal. 
Sjctrablab til ^iøbcn^avnépojlcn, tnbc^olbcnbe 'Petitionerne fra 

^l«benf)avn og 9voc5!ilbe ; 8 ^. ^bclgaben 97r. 8. 195 

Slor^ S. "Prof., bflnjT Cfffcbog mbcf)olt)cnbc ^vø\m af brtnjf 

©pi'og og SItcvatut; lige fva Sluncalbcvcn inbttl nuvjÆvcnbe 

^tb, tidigcnicb toenbc '^lllffg, f)Vovt nogle ©tpffcr af olb; 

norbijTc ©agnev i banfF Owcrfættclfc og nogle ^Prøvec af fucnfl 

øpi-og og Sttci-rttni*. Zi\ 33rng for bc ^øiece Slaéfcv. 2bct 

for^gcbe Oplag; VI + 595 @. ^itl, v. iDJrtncB^ @i;lj 

benbal^ Stci^cL 
gunc^. S), i?., pi-afti|! ®fi6é6i;ggcd. 3 2). 2 i?, om Sorflau; 

ncn og ©peilct* 
jjaanbbog foc SBIcm(IcrelfPerC/ ubavScibct af §. ©cOalbcmofc. 

IjTc j?cfte; 96 e. 8vo.; 32^. 5vieu. 
^an-ing, ^c^., Jjavcré .tongc, et (£vcnti;r. 32 j 16^. øcf>u,' 

bot^c. 
,i?iort^ ^.r ti;bf! S^febog foc ©anfTtaIcnbc, inbc^olbcnbe en 

Sjccmpclfamllng af pvofaijT og poctijl ©tiel, og forfi;net meb 

linguijlijTe og ^iftoviffe 2(nniÆi-fn(ngci; famt en fovt ©progs 

og 2itei'atur^l(lorie. VI + 722 ®. ?)D^eb. 8vo.; inbb. 3 3tbb» 

36 ^. ©pibenbal. 
ijoi-ncmann^ S«^-/ ^^"1^ oefonomijT ^Mantel<rt:e. 2bcn 2), 

2bet i?. ; 178 @. ft. 8\jo. ; 1 iHbb. 16 % ec^ubotbe. 
;3ngcmann/ 95. ø., SSarulucn, ben Icuenbe 2)^be, Sotjicancvcn. 

Zxc ^orta-lllngcr. 67 @. 8vo. ; 48 ^. SBoglabevne. 
bruger/ €. ©., ben banj!e ©ogncfogcbé 'Pligtcc og 3tettigf)ebev. 

4bc Oplag. 42 ®. 8vo. ; tnbb. 36 f . ©vibenbal. 
^rufe , 2. , ^cure og '5:tencr. 4be ©ccl ; 8wo. ; 72 ^. S3eefen. 
i9taanebé|!vift fou 3veife6ejfrlvelfev. 8bc jjefte o: gebvuac 1835 ; 

5 2ivt 8\50. web ^obbeve ; 24 ^. SbuiO. 
fOtanfaé jjavefated^iémué eller ©runbreglcv for nyttige jjavew^yj 

teré ®i;rfning i ©anmarf. 4be forøgcbe og forbebuebe Oplag, 
' beførget af % 2. 9}^anfa. XVI + 148 0. 8t)o. meb 2 

kobbere ; tnbb. 56 f . ©i;lbenbal. 
?OiaU/ <£., bit cfjrijleligc 2(rreembebe/ Orbinationé ^rtfbifen. 

8wo. ; 12 ^. ©itleiDfen. 
?Otolbcd}^ S^r., om øvevrigå <Statijttf efter ^orfell og ficve ^ih 

bcv, meb et ^iUojg om be fovbttivelige Sælger af ben frie 196 

S^rffnbctotinébrffnbing i bcttcfinnb. (^(ftvyft of ODJaanebéffrift 
for Sttteratur 12 SSinb); fl. 8\?o. ; 80 ^. Stct^el. 
!Oiuvf)arb, ^., jpanbclcné ^^corlc og ^>olitlf, en j^aanbBog for 
@totgfi;nb(9C og SoiTctningsmffnb. Ovcrfat og mcb lim 
mÆcrntngci- forøget af 53?. 2. 3?nt^anfon. 2ben 2). Xpanbc 
Icné ^Politif ; VIII + 368 ø. fl. 8\)o. ; 2 9v6b. 48 ^. 

3}at(ona(;5rl6unett. ^eb et ©amfunb of flrttéfi;nbige §(tbrc; 

Innbévcnncr, rebigcrct af 5. €. Sange; avartalet 1 9i6b. 

SBoglaberne. 
SHeergaarb, 3. 93. Dr.^ :jfarfagen til min Ubtrffbelfe af et<rn; 

bcrforfamlingen oph;fl veb ^ienbégicrninger. 64 0. 8\)o.; 

32 ^. ®a^I. 
Opuffffelfen eller OpIi;énmgcné trompetere; 16^. øtubiiftvabe 

3^r. 64. 
'Peber Q3aaré. ^t comijT jpelteblgt af Subvig j?ol6erg. Ubgiuct 

af X (£. 93ove. 3bic Oplag; XXXIV + 322 0. 32; 

32 $. ©vibcnbal. 
"procc^actcn in bcr gegen bm ^rof. ©avtb angelcgten 3ied)téfac^e» 

Æ'erauégegcbcn von (£. SLil^auib. Ifte Sicferung; gr. 8vo.; 

80 ^. Steit^el. 
øcbijtttc, ^., fortfattet .?5cjTriwelfe over^lar^uué ©omfirfe, mcb 

en ©runbtegning af ^irfen ; 8vo.; 80^. 2(ar^uué; 23ogf 

labcrne. 
^fiaarup , ^r. , ^opcn^agen mit bcr Umgegenb. 3tc verbcéfcrte 

^luffage mit 2 farten unb 4 ^upfern ; 8uo. ; 2 Slbb. r, ø, 

^Pf)iltpfen. 
S?iif)m, 2. i?., Svimcricr cg Sigte af blanbet 3nbf)olb; 8uo. ; 

1 9v6b. 48 p. ?Saf)l. 
«æintf>cr, (If)r.^ nogle ©Igte. 238®. 800.; 1 9tbb» 48 ^. 

Stei&cU Ubginet 03 fortagt af %nbv, ©ei{>elln, llntecrfttctésaSogtn^ffcr, 
og 3. DeidjmaMii, gier of bcu ©jjltcnbaljTc SSo^^anbliug. for 183S. Ni 13. Socfcnbcé, ifølge ^ongf. ancrnaaMgjl Siltabclfc, nicb S3«»po(iernc 
i ^anmarf 09 ^crtugtømmernc. %ta'Otmi\te Zibenhtt, ctlec Samling af (Eftevtetningei: 
\?eb!ommenbc ^iebenl)ayné Unioerfitet, ®orø 2Cfabemt, 
09 be k'rbe (Sfoler, famt bermeb forbunbnc 3(njltatter» 
Ubgt»ne af ,f)annibat ^eter fSelmer, .^ancelltft 
imbec ben kongelige ^ireftioit for Uniuerfttetet og bc 
kcbe (Sfotec. 1<!5 og 2V." 2(argang 1833 og 1834. 
.^iøben{)aon, paa ben ©ptbenbalffc ^ogf)anbelé forlag. 
528 og 501 (Sib. ft.8. 

V£t Sibéffrift fom ncerttærenbe fan itfe let 6n»e (Bienjlanb fov 
en egentlig StecenjTon; tt)i tii en faaban »i'lbe ubfovbreé, at 
Ølecenfenten war i S3ejTbbeffe enten af flere og bebre eller i bet 
ntinbjlte af be fanime ^ilber fom Xlbgi'eeren og »eb biéfeé ^e^* 
ni)ttelfe »ar i|Ianb til at bebcmme, t)»ovlebeé Wbgit)eren f:)a'ot)i 
bearbeibet be SQZaterialier, ber »are \^am tilgængelige* ^etu 
ftaacr albeleé if f e i 5tnmelberen^ SØJagt ; og ba bette Xibéff rift 
beéuben if(?lge Itbgit^erené (Stilling og l)ané ^ttringer i @nb* 
fcriptionéplanen ^ar en t^alo offtciet ©t)araftecr, ntaa man 
anfee bet for rimeligt, at han l)ar mebbeelt, t)t)ab ber efter Dm* 
flcenbig^cberne anfaaeé for at egne |Tg til SØ^ebbelelfe. S)a frem* 
beleé Hrbeibet bcerer umiéfienbelige (Spor af Itbgitterené ^lib, 
^ar man ingen ©rnnb til at antage Slnbet, enb at ijan ^av giwet 

(13) 198 

Jjct SlJJcbbeette rigtigt, ©furbe enbogfaa cnfcttc ^eif bcere inb« 
Ubne i bette Strbeibc, fiiiinc be ncppe Ⱦre af ben 53etpbning, 
at bet fan knne Itmagcii at Qaac ^naa Jagt efter bcm *). S^ers^ 
imob \)av 2itum. ifinbe at gfwe cit fort Itbfigt ooer 5"b^ofbet af 
bcttc SibéfTn'ft og berti'f fnptte abffittige ^cmærfningcr, font 
iinber ^ceénfngen ere op)l:aaebe t)oé Ijam, incn fom man Ijyerfeit 
funbe »ente etter forfange af Itbgiweren. — ^or at gii)e ffue 
53em(vrfninger nogen Orben yil 2tnm. efter ltbgi»erené (5rempe( 
famle, l)»ab ber angaaer be forffi'etti'ge Jnf^itnter, om l)'oilU 
bette Sibéffn'ft mcbbcter O^rpéningcr, og foretcbi'gen fcenK^rfc, 
at Itbg. l)ar fabet fine ?(ngiocIfer begt)nbe meb 1824, for at be 
htnbe flnttc fig tii be af ©tatéraab €. (Sngefétof t 1 1823 
nbgiane efterretninger angaacnbe <5vie6cnt}at)né Itnibcrfitct , 
®ori?e ^cabemie og be Icerbe Sfofer. 

I. Ki^bcnfjavnø Univtvfit^t* 

1) S)en nj)efte goDgiwning angaaenbe be ofa^: 
bemiffe 53cerbigt)eber yeb ^iøbenl)a»né ltntt)erfitel-, 
tiUigemeb'gortegnerfe oBcr bem, fom ber ^aDe pro* 
moderet i 3tarene 1824—1832 (1 6.1—29). ett)ffet 
inbe^olber ^ororbningen af 9 Jannar 1824 tiUigemeb 9}ioti»erne 
ti( ben. Cm benne g-ororbning anfeer 9(nm. bet for fiffrejlt at 
tic'^ bet er befienbt, at beri finbeé ben 2(nomatie, at bet mebii« 
cinffe 'gacnttet er bet enefle, »eb l)yi(fet gicentiatgraben mebfører 
sRettigbeb tit at opnaae S)octorgraben, mebené benne ©rab peb 
be anbre ^acntteter fnn giwer 9(^ettigi)eb tit at t)oIbe ^orelæé* 
ninger, og at ^Jlagiftergrabeu tittige gi»er S^imiéftonéret. ^eés« ") SJjQit funbc tetireibc llbg., at f)an unbcrtibcn »itfaorligcn f)or 
foranbrct<SfnDcniQQbcn af bc anfovtc QZarnc, f. Sr.-&curiEfcn 
iflf. ^cnricfjfcn (1©. 25), SSilftcc tPf. SBitftcc (1©.520 
i>9 feto)/ SBorE iPf. SSorcf) (2 ®. 204 og fctg.) o. f. ». ^an 
i)at au bctccnft , ot om man ogfao onfccr ftg berettiget til at 
6cl;anblc anbrc £)rbé ©friocmaabe efter eget Si)ffe, f)9or»eb 
man forgvitcr fig )faa SJoget, Ipori man tilbceié er 9)Jebeicr, 
fan bette iffe gielbe om 2tnbreé 9?oone, ber erc ?)ti»at (Sicnbom, 
fom ingen Uoebfommcnbc fjar nogen SRtt o»«r. 199 

ubeit jtnbeé i^ev abfTittige S)irectioit黩fritterfev angaaenbc famme 
©icnjlanb, ^tJiTfe, faabtbt 3(nm. »ecb, t)ibttf iffe {)ai)e »ceret 
befienbtgiovte. ?l)cu ^ev 6egt)itbte ^ovtegncffe ottev bem, font 
^aye ^romoyevet, er fortfat for 1833 i 1 55b. <B, 382—86 og 
for f^rfte ^ameel af 1834 i 2 53b. @. 143—44. Man feer 
^er, ot SO^ebicmerne ere be flitttgfle til at bt'épittere; men ha 
mange af bem l)atte btéputeret to ©ange for at opnaae S)octor:* 
graben, er %aUet paa bem, ber Hgefom l)a»e affhtttet bereé 
SøiettemiJcierenbe mcb ItnmeijTtetet, iffe ufovf)ofbémceéffg ftort. 
gorreflten er bet itte utnteveéfant, at Mte ^acnftet mere enb be 
flefte anbre fi)neé at ncere (Sanbé for 53ibenffa6eng{)eb, boorpaa 
maaffee SDlebictnerneé tifbeefé uwenffabeltge ^ort^ofb til bereé 
nfituberebe (Sotteger iffe er uben 3nbfli)belfe» 

2) Ooerfigt ober famtlige »eb ^iøfcenf^awné 
ltnt»erfitet i starene 1824—1827 af{}orbte (Sra* 
mtna (I (S. 30—110); fom ^ortfætteffe fiutter ftg t)ertir en 
rignenbe 0»erfigt forstarene 1828—30 (2®. 1—63); 
frembereé ©ram en 5(rtfum i 1833 (1 @. 345—58 og 
394—95) og i 1834 (2©.321— 41), famt(5ramtna »eb 
Itniuerfitetet t Sibérummet 5<^""^^ — S"^^ 1834 
C2@. 221— 36) og t 3:;ibérummet Stuguft— december 
1834 (2 <S. 342—76). 5)iéfe (Sxamina gitte juft iffe Stnleb* 
ning tit mange betragtninger. S 3t(minbeligt)eb ere MehicU 
neme be, ber meb bebft Ubfatb nnberfajlte fig (S'ramen; i bc 
l^er omtafte 8 Star t)a»e | af Sanbibaterne faaet bebfle Q\^axaf^ 
teer. ®fter bem fetge gnrifterne, af i)mrfe omtrent |, og 
enbefrg S^cofogerne, af ^»iffe fnn h'bt mere enb ^afyparten 
^ar er^olbt ben *). S)?eb ^enfi)n tif ©ramen Strtium ^ar 
Itbg. i)eb be enfette 3(ar (fun meb Unbtagetfe af 1833) gi»et 
intereéfante Ubffgter o»er Ubfa^bet af (S^araftererne i be enfette '') 2rnm. l^rtc F)cr fufgt Ubgircrcné Jfngwifcr, efter fj'oilh.i'bcQc^c 
^acuUctcc bc faafolbtc (Sicngangcrc iffc ere niebregnebc. ^an 
cifienbcr, at bette iffc er \aa ganjTc ngtfijt, og at ^^rincfpet iiU 
oBeratt I)ac funnet gienncmførcé ; men for i(t fjer angionc Sov; 
Ijolb fan benne ©ag iffe »a-te of jtoc asiøtfgfjeb. 

(13 *) 200 

^aQ og o»er ^ct ^elb, ^»ormcb te eixMtc Sfofev ^a\)e bimitte:: 
ret» 5lCt imiblertib be ©riinbfcetninger, efter IjioiiU l)an ijav 
opflittet be enfclte <BMcré 3taiigføfge efter (Jramené Itbfalb, 
itu ere atbeleé rigtige, l)ar l)an felo erfienbt, eg at iiayiiligeit 
antallet af be 5)imitterebe maa tageé meb i 53etragtniug 
(1 @. 62). %t be ^ii?bcuf)aonffe efoteré 5)ifcipre i s^egreit 
ftaae (tg meget bcbre enb be, ber fomme ubent>i)cé fra, t)ar man 
»eb I)t)ert 5(aré gifter €eiligt)eb tit at bemcerfe. Og bet er ba 
l)cttcr iffe unberltgt: i ^icbcn{)a»tt gi»eé ber faa mange Scifig* 
bcber, »eb l)»ilfe S)ifcipfert fait Icere 9?oget, uben at Scvrereii 
birectc be(}i?»er at fige l)am bet, mebené ;2)ifcip(cii ubenfor ^icf 
bent)a»n i 5(rminbcligt)cb flet '^ntet (i bet miiibfte intet 5?iben* 
ffabeligt) erfarer uben bet, ber inbgi»cé \)am ifiaa <BMen, |)er# 
til f ommer ogfaa, at i bet minbjle be celbre S>ifcipfe i ^royinbéj; 
ftceberne agere Sa»alterer, mebené be t ^ottebflaben tabe |Tg 
ibfanbt SOJaéfcn *). Itbgiaeren bemævfer (1 @. 102), at "eit 
(gammcntigning meffem be ofentIige8fofer og ^ri»atinftitnterne 
gi»er et for be fibfle meget gnnjligt 9?efuttat; l)»ié man imibfer* 
tib {)eraf »ilbe itbfebe, at ^nflituterne i bet ^efe ^a»e fortrinet ^) JDct funbc focrcften ttoerc intcrcéfant at forfi^tgc bc cnfclte ©fo« 
Icté iDiniiéfi ]>cia bcvcé ^ctc flfabcmijTc SSane og ta aiiRilTc en 
©ammenligntng tmctlcm bcm, fjoorticb ogfaa ben Sib Ucr) tagen 
i SBetragtning, fom f)engaaer, tnben te futbcnbc bcreé ©tubicr. 
Ubg. f)ar iffe 9it>et (Stof tit en faaban SSetragtning, og Hnm* 
f)av iffe SJJatertaliec berttl ; men fjan ec naivcb at troe, at ^or; 
beten ogfaa !)ec »ilbe e«rc paa ^iøbenfjacné ©ibe. 2)en t ^iø* 
ben^aon £)pbvagcbc fienbev atlevebe |>o»ebftaben, faa at bene 
9ii}betfer i Jttminbeligbeb iffe faalebeé abfoibere Ijam , fom bet 
ofte ec Sitfcclbet meb ben, ber fomnicr ubenfra ; l)cUct iffe fiens 
ber ben ^i^rl^c i Keglen tit bc mange og tange ferier, bcniSibfic 
ofte tager fig for at beføge |>ii'mmet. — >Dcn omtalte ©am« 
mentigning »itbe maaffee ogfaa gioe 2fntebning til at betragte, 
f)Oor megen »ibenifabelig 2fanb en ©fole er iftanb til ot inbgnbc 
fine Difciple ; tf)i ber gioeé iffe 'gaa , ber fom 2)iit>()uuéplantec 
i SSegwnbelfen j!aae fig meget gobt, men fom ftben leoe et 
maabeltgt aanbeligt eit>, naav ©foteteangen er opFjort, fovbi 
©folen iffe ^ar Iccvt bem at bruge bereé egne^ra;fter, men fun 
nebt bem tit at giengioe, f)oab ?(nbre fovefagbc bem. 201 

for be fcerbe ©fofev, t)t(be bettc ubcii 3;»i»I t)C?rc ett o»eri(et 
efutntng; tt)i man maa »et evinbre, at be ^rbate ^»iitituter 
jtceflett atte ttaige ere ^ii?6enl)a»nffe ©fofer, og af benne Om^ 
fl(jenbi9l}eb fan man meget ^d forfrare ^avfagen til bet fortrin, 
be fi)neé at ()at)e for (sfoferne, ber næflen alte befinbe ftg nben* 
for |)ot)eb|laben." %nm. mener, at ber giyeé mange anbre 
Dmflcenbi9t)eber, ber ere til ^orbeel for be ^ri»ate 3n(litnter» 
gornbfat ogfaa, at biéfeé «Beili)rere iffe Ija'oe jløvre ^ntereéfe 
for bereé ©foleré glor enb be offentlige ©foferé ««ectorer, — 
I)tioroeb man bog maa betænfe, at be prioate (Sfoteré ^j^reqaenté 
er af langt anben «8igtigt)eb for bereé 23ejlt)rereé ^nbtægter, 
enb Silfcelbct er »eb be offentlige ©fofer, {)ttié Soerereé ©tilting 
er og maa ocere naft)c^ngig af ^ifcipeltattet, — men fornbfat 
ogfaa, at ©mbebépligt »irfer ligefaa meget fom ©genforbeel, 
faa t)arbog ben priwate ©foleé ^Jeft^rer bet jtore fortrin, at 
I)an felo fan »cefge fine €c«rere og ffitte ftg af meb bem, \)cin 
itu fan brnge, {)t)orimob en 3fiector faaer fine Surere tiifcnbte 
og titbeeté maa bet)o(be bem. ©r t)an nn faa ni)elbig, at tjan 
i)ar flere gærere, ber ingen ©mbebéeramen ^aoe og altfaa ere 
grnnbmurebe paa bet ©teb, t)t)or be jlaae, inbtræffe mange Xilcit 
Iigt)eber, fom l)an trobé ben beb(le 53iaie iffe fan af()ierpe. 
fertil fommer ogfaa, at be ^ri^ate ©foler meb bereé jlørre 
S)ifn>e(antat ogfaa t)a»e flere Særere, og at bet altfaa er 23e# 
ftt)rerne lettere at anttenbe ent)tter gærer i bet ^ag, t)t)ortil l)att 
heW fan brugcé ; t be offentlige ©folet ffntte be famme ^ag 
beftribeé meb faa Særere, og berfor fnnne ofte tre eller fire ^ag 
bli^e tilbedte een Særer, nagtet l)an egentlig iffe er ffiffet til 
noget af bem. 5lnfeer ben private ©foleé «8eili)rer en eller 
anben ^oranbring for nøboenbig eller j?nffelig, fommer bet an 
)(,aa l)am fel» at inbføre hen ; en 3^ector maa i lignenbe S;ilfælbe 
førfl {)ent)enbe fig til fin Øi)rigl)eb , og ha fommer bet an )(iaa, 
om l)an fan giøre SJicenb, ber l)oerfen fienbe Socaliteterne eller 
^orl)olbene (af ^»itfc nogle' fnnne »ære af ben SfJatnr, at t)an 
l)»erfen fan anfee bet for paéfenbe eUer enffeligt flart at nb»ifle 
bem), het inbli)fenbe, ^»ovfor ben af l)am cnffebe ^oranbring 
er n(fbi)enbig eller i bet minbfte gavnlig, ©eltt i bet l)elbigile 202 

^ilfæl\)e Qaaev ber ^ib ^en meb Sorrefponbance, og bet brug* 
hax^e ^ieblit er fluiibom tabt, førenb beit ønffebe 9f?efohttioit 
'inbtra'Ifcr *). — Ut ^rittattf terne forf)orbémié jlaae fTg 
ffcttcjt, er intet Itnber. Xe flefte af bem, ber Ⱦfge benne 
befojlefigere Waahe at tomme tintnioerjTtetet )paa, ere enten 
faabanne, ber begijnbe )paa at finbcre t en SHber, ()»ori bet 
tti'fbe »ære urimch'gt at begpnbe at gaae i Sfofe, — biéfe bør 
tngenrunbe i §(rmtnDertg()cb regneé tii be flettede @tnberenbe; 
men bet er bem ofte om Siben at gicre, og be tage berfor t^ettere 
©ramen 5trtinm meb en ringere (St)arafteer enb anoenbe et 5(ar 
Icengere for at faae en bcbre, — eltcr faabanne, ber l)ai>e gaaet 
i Sfcle og nu, enten for at f]fi;be en &icnm, etter forbi be iffe 
fnnbe ferge meb i Sfofen, etter af anbre ©runbe, i)enoenbe jTg 
tit en ^rioatrærcr. Uf biéfe ere mange meget ftmpfe og ofte 
forciDaHebe enbjecter; og af bem fan ber for bet mefle fnn 
bliye maabefige Stubenter. S)eénbcn tør man l)etter iffe o»er? 
fce, at mange prioate 2:imiéforer paataQe fig SOJere, enb be ere 
illanb tii at nbfore; men fefo be bebre ibfanbt biéfe ere iffe 
aitib i)errcr oyer, om be »itte bimittere gobe etter flette S)ifcipfe* 
5)ette tor ^ngen bcbreibe bem, meb minbre man til ben, ber 
ftger: il faut vivre, i atte Siffcelbe anfeer fig berettiget tii at 
fware: je n'en vois pas la nécessité. ^an fnnbe berfor maa# 
ffee ijaoe ®runb tii at mene, at 9?efofntionen af 22 ?to»ember 
1833 (2 <B. 81—85) inbcijoiber meget (Irenge 53eftcmmeffer ; 
ia ©en funbe maaffce fige, at man »et fan fee ^aa ben, at iien 
er wbgaaen fra en (Sfore?S)irection, men iffe, at ien famme *) 5?or ot foreOtjgge SKtéfocftaocrfc anfccc Tinm, Ut fov nøbocnbtgt 
at tdfefc, at efter f}ané STJcning fitnne prioatc Snflitutcr, ber 
ffuITc iibf)oIbe nogen ©amnu-nligning meb bc ^tobcnOatrnjTe, ((et 
iffe enftcre ubenfor |)ot»eb(taben. ^oerfen »i(bc SifcipelantaRet 
Um faa jiort, at ©folen }i>aa egen SSefoftning funbe ^olbc be 
fornøbne Særere, [jelTer iffe uar SBcRiireren ber tftanb tU meb 
faamegen Cetfjeb fom i ^iebenf)QDn at finbe brugbare Særere. 
Snftitutet t Jrebericia, fom er '!>ct enejTc prioateSnftitut ubenfor 
^tø6cnf)aon , rmaer ftg fjefTer fffc bebre enb bc loerbc <Sfolec 
ubenfor ^tøbenljaon { Ktmtnbelfgfjeb. ^ixection ogfaa er en tlniijerftteté^^ivecttoit, bet fttttbe 
fDiteé at maatte tage ^eiifpn tif anbre %m p ^"b at be ^vitti# 
legerebe Stnflalter i«e fTutte libe Snbgveb i beveé 9letttg{)eber. 
Smibkrtib fan bet maaffce bcm^rfeé, at be ^evi inbct)o(bte eSe* 
j^emmetfer egentlig, l)t)al) be pvwate S;imiéforer angaaer, ingen 
ssirfnhtg funne ^atte, faafoenge ber er ©tubenter nof ; tl)i ben 
S)tmiéfor maatte |laae meget ut)c(t)ig mettem ffne Søjebjluberenbe, 
ber if fe ffulbe funne faae et ^am tittaané. — Sblanbt be ^ag, 
^tiori ter eraminereé til ^:xamm ^(rtium, finbcr man, at SØla* 
tf)ematifen fom oftefl er bet/ t)Oori be We flette (5f)arafterer 
fatbe-, men bette bil »el i '3(tmtnbeligt)eb i«e opyceffe megcit 
c^ornnbving, ba ben SJlening nu engang er ubbrebt (enten meb 
s«et eller meb Itret), at man tør bijlingnere mellem mat^ematiffe 
og i«e*mat{)ematif!e |)0»et)er. SDerimob »il bet maaffee unbrc 
c^lere, at Øieligionen er et^ag, l)»ort ber falber mange 
flette 6l)arafterer, og at i Starene 1828, 29, 30 be flette %\)(i^ 
vatterer cre flere enb be gobe. Om bette t)ar ftn ©runb beri, 
at abffillige Ccerere f^neé at anfee \itn ^fieligionéfnnblTfab, fom 
if«r be t)øiere ^laéfcr i be Icerbe ©foler bor mebbele bereé %v^ 
fciple, for en fortfat (Sonftrmantmnberwiiéning , faa at ben or^ 
tt)obore etter ben aff etiffe 33el)anbling af ^Religionen bor foretrcef^« 
feé for ben »ibenflf abelige, eller beri, at ©raminatorerne , fom 
ere »ante til at eraminere Sl)eologer til ©mbebéeramen, forwerte 
g-raminanberne »eb ©ramen artium meb bereé foebttanlige @ra^ 
minanber, tor 2tnm. iffe afgiore» 

3) efterretning om Silenbebringelfen af ben 
foreffrettue Snbbragelfe i en fællebé ^onb af bc 
afabemiffe (Sorpora (1 @. 114-18). »n feer, at 
benne gamtlige Snbbragelfe fiben 1831 er fulbenbt. 

4) Om ^profeéforerneé (Smbebéboliger, og be t 
biéfeé ©teb i ben fenere Xib traabte |)uéleiepor^ 
tioner Cl ©. 119-34). ®t Sill(^g til bette Stffmt ftnbeé 

2 ©. 302. ^ , ^ 

5) efterretning om be (Soncurrencer, fom i be 
fenere Star l)aye funbet ©teb til ^ef(?ttelfett af 
lebige^rofeéforater tiebttnitierfitetct (1 ©.135-48). ;S04 

(Jn^yjcr, ber intcrcéferer jTg for, at ben bueligfle SOJanb, man 
til en i)i6 Sib i et (ebi'gt ^ag fan cr^otbe, hUHiv anfat font 
^vofeéfor, fan HU anbet enb billige, at ben @fif at concurrere 
til ^rofeéfovatev i be fifbigere Uav er bfeoen mere atminbefig 
enb fort)en; og man tan itk anbet enb enffe, at benne 8fif 
aftib maa km fufgt, faafremt man iffe i enfelte Silfcefbe fan 
l)atte SJJcenb af alminbelig erfienbt Jl)nerig^cb til at befoettc 
(ebige ^(abfer mcb. ©oncnrrencerne t)aoe foruben ben ncermefle 
5Sivfning ogfaa ben at gioe mangen i)ngre 33Janb €eiligt)eb rit at 
gicre fig befienbt; tt)i ligefom bet maa anfeeé for en ?Sre at 
hlm erfienbt for ben S^ueligjle btanbt flere S)nelige, faalebeé 
fan bet l)etter ingen @fam Ⱦre at maattt fltaae tilbage for en 
S)nerigere, fornbfat at man iffe ^ar biiil fig felo fom nbueh'g. 
Stngaacnbe ben »eb biéfe ^oncurrencer ^ibtif brugte ^nbretning 
l^ar §(nm. {)crt ben ^jttring, at ben ertemporcrebe ^orcfa'éning 
fpneé at »cere minbre paéfenbe, ha man iffe burbe »cenne Xcf 
center tif at optrcebe uben be()ørig ^orberebeffe, og bet maaffee 
t biéfe S:iffoeIbe funbe »cere altfor »anffeh'gt at opfpfbe bet ^ovf 
langte. ^Jmibtcrtib ^ar het altib forefommet Stnmelb., at ben 
crtemporercbe ^orefceéning »ar af flor 53igtig^eb ; tl)i ael er bet 
fanbt, at en 3)ocent iffe i 9?cg(en ber optrcebe uben ^orbercbclfe ; 
men becfé fan bet bel t)cenbe fig, at bet for en enfeft ©ang fan 
him forncbent, beelé maa ben, ber anfecr ffg ffiffet til at »cere 
offentlig Ccerer i et ^ag , »ef »cvre iflanb til efter 3 Simeré 
©ftertcenfning at funne forcbrage et enfelt Stffnit beraf, naar 
ber iffe opgiaeé l)am 9?oget, ^»ori |)ufommelfcéoo?rf er ^c>t>ehf 
fagen. Og at Sligt iffe i)il ffee, berfor maa beclé (Senforerneé 
humanitet beelé ^Publiciteten ttcere 53orgen. 

6) 33eforbringer og Sifgang »eb Itnitoerfitetet i 
51 ar ene 1824— 1833 (1 ©.149—69). ^ortfcettelfcr l)eraf 
finbeé 1 @. 387-94; 2 S. 93—95; 237; 294—97; 396— 
400. ^aa fibftnceante <Btei) »il man ogfaa ftiibe en ^ovtegnclfe 
o»er be i ^ongené ?iocorpé t 1834 ffete 33eforbringcr , fom 
man maaffee iffe ^a»be »entet at fxnbe l}cr. 

(§ovt[a;tti'é.) 205 

£)m ^ocfte og ^onj! i 7((minbeli9'()eb, meb ^enfpn tit aUe 
Zvkv beraf, bog ifivr ^'iqU^, ^akt=, S3iUeb{)ug9eiv 
09 ®!uefpiflev!onft 5 eller: ^orebrag otier alminbelig 
2ej]tf)etif 09 ^oetif, lif Dr, (Bihhnn, ^rofeéfor, 

(©tutnfng, fcc Sit, 12), 

©tiTctt i forfatteren^ ?3cErfer er faa ei'enbommeng, at en gruit* 
btg ^onftbojnmer,' ^oé ^oem »i maatte forubfcette Snb|Tgt nof 
til at erfienbe ©tifen, faaoel font ^remfliCingen oDer^ottebet, i 
fin organiffe (Sammen^ceng meb 3nbl)o(bet, beri funbe finbe 
@tof til intereéfante ttnberføgelfer. S)et bli»er nemlig, felt) 
blanbt bem, ber for|!aae at fcette ^riié )f}aa 'g^orfatterené ©frif* 
ter, iffe jTelben betragtet fom en afgiort (Sag, at be fra benne 
<3ibe fortiene libet ^ifalb. Uagtet nu 5lnm. iffe »il ncegte, at 
©tifen i ^orf.'é 53cerfer er af temmelig ulige 53efTfa|fcn^eb, og 
at »iéfe partier beri, »eb en ubeqoem ^eriobcbpgning og 
JTøbenbe Sprogformer, »irfe forjlti)rrenbe felt) )fiaa ben, ber 
uben f ritiff ©temning giocr ftg til bereé Cceéning , troer Ija« 
bog , at ©tilené 53cerb og fortrin iffe ^ar f unbet tilburlig ^aat 
ffiønnelfe. gor bet ^urf!e maa ben (Sprogfienber, fom er alt 
for raff til at anbringe ffne ^ri)bé og ©treger i ^orf.'é UvheU 
ber, ^ufife Tfsaa^ at ^-orf., )()aa (IJrunb af »or giteraturé fattig* 
bom )(!aa grunbige ©frifter af p^ilofopl)ifT ^nbbolb, for en (Itor 
^ed felo l)ar maattet ff abe fig et npt pl)ilofop^tff ©»rog, og 
at l)an berfor l)ar »ceret nøbfaget og fulgelig berettiget til at 
tage fig ttoget meer enb alminbelig ^ri^eb. JE)ertteb »ille abffif^ 
lige tlbfcettelfer, fom ben minbre ©agfpnbige gier »eb ©tilen 
og ifcer »eb ©proget, albeleé falbe bort. Mm ©tilen ^ar, 
fom fagt, beéuben fine ftore fortrin, naar man iffe blot meb 
fin Opmcerffom^eb tø»er »eb enfelte ©teber og enfelte tlbtri)f, 
men betragter ben meer i bet ^ele. ©aalebeé trceffer man [icU 
ben et ^orebrag, ^»ori ©tilen faa ganffe taber fig i !i:;anfené 
Sienefte, uben at træbe frem meb en forfcengelig ©elttftcen* 
bigl)eb, fom 9?oget, ber, for fig betragtet, gier 'g^orbringer. 
S)et er faa jjienfi)nligt forfatteren^ -^ooebfag, at faae Sanfeu 
ubtryft paa ben mejl abceq»ate SKaabe, at mange partier i 206 

t)ané ^cevUv afgfye t)(}ifl intereéfante ©rempier ipaa et ^ore* 
brag, ber er ifabt iiibenfra, og i'ffe paa en atomiilifT Maahe 
fammcnjlt)ffct. ^ct t)ar, i bet ^cfe taget, en briftig Statur*' 
Iig{)eb, fom 6ehagerig tiltatcr Gn^oev, ber er fovtrorig meb 
gorf.'é (5gen{)eber. ^en netop ^iin ltti(6eterig{}eb l)os^orf. tif 
for Sprogets Sftjfb at opofre bet SJtinbfte af fine 2:auferé finere 
(gftjggeribé, er unbertfben (5fi)(b t, at t)an griber tit Orb og^en# 
binger, fom ben froeénere 8tili(l iffe oil tage for gangbar ^tt}nU 
— 5)et er tct at inbfee, at be Sprogformer, fom enl)t?er ung 
€cerer i banff Stiit fan foreflaae gorf. i Stebet for abffittigc 
fielbnere, fom l^an betiener fig af, iffe ^aee »«ret ^am ube* 
fienbte, men at be af meer etter minbre inbft)fenbe ©runbe 
iffe l)aoe tilfrebsjlittet l)ané ^orbringer. (5n »cefentfig 53etin* 
gelfe for, at ben 5(rt af Stiit fan opnaaeé, ber »eb fin nt»iof* 
fomme @progrigtig()eb »inber 5tttcé ^ifalii og anfeeé for men* 
flcrt)cerbig, er en »ié S^efignation , fom bringer forfattere tit at 
opoffre ?ioget af 2;anfen6 prtvcifcfie 53ctegne(fe for |)enfi)net tit 
©fif og 55rug ; og noget af benne 9ieffgnation maa jo finbeé 
l)oé enhver gob Stifift, ba ban iffe fan ubtrt)ffe ftne ^Begreber 
mere beftemt, enb ^ané SD^oberémaaté ©eniné tittaber bet. S>e 
Ittaalmobige maae enten giore ^o(b paa Sproget, etter l)ente 
for megen |)iefp fra Kbfanbet. 23?en ba bet ^er gielber at 
trcefe bet rette ^Tiaai og SOiaabe, l)t)orom Sfribenterne albrig 
btioe fulbf ommen enige; opftaae ber to ^faéfer af Sprogfonft* 
nere , fom l)oer for fig fortiene bereé ^riié : paa ben ene <Bihe 
53e»cegctfené Sil^cengere , fom , til Srobé for bet 33eftaacnbeé 
g^orftvgtere , tage fig flor ^ri[)eb og prct)e paa npe ^enbinger 
og Crb; paa ben anben Sibe be (SonferDatioe, ber meb §(?r* 
bigt)eb benytte bet Sprogforraab, ber gaaer og gietber, nbcn at 
i)(?ffe 5?etcenfetigf)eber boé Cc?fercn. Se fibjle fxnbe be gfefleé 
23ifatb , iiben at berige Sproget (lort ; men be ^crfte faae bog 
beftanbig ??oget bragt i ®ang af bet 9?t)e, be bi;be ^publicnm. 
^^er talte i)i me|l om Sproget. 2)ceb |)enfi)n tii Stiteit 
I 5ttminbeligl)eb fan man i en anben |)enfeenbe ffietne mettem 
bet mere flatariffc og bet mere ftpbenbe ^orebrag. Se, ber 
hetime fig af tyiiit , ^otbe Peb bem fcto nuiagtig SOIønftring ouer 207 

be forfficttige ttt)tri)f, fom Sproget fvemBt)ber bcm for bereé 
S^anfcr, og ^olbe fig, efter ^orfajlctfeit af mange S^afemaaber, 
til et Xtb»atg af nogfe faa , ber mefi fi)lbeftgti?re bent* 5(nbre 
berimob gitte Cceferen bereé ^efe ^amp meb Sproget, og be 
mange^aaube Itbtrpf og 5Senbinger, l)ttort)eb S^anfeu fra for^ 
ffiettige ©iber bcfi)feé. S)en førfte 'gremgangémaabe gier Sti* 
feit niere fammentrcengt og bettirfer, at ben, felo oeb fangfom 
(SJt'ennemfceéning , ja unbertiben attene »eb ben, tilfrebéftiUer 
ben fritiffe gcefer. Wien l)er maa Sceferen feb Icegge Me^ tii 
af Si»ct og ^eocegelfen, og ftanbfeé let ^aa 53eien »eb et altfor 
prægnant ^etatf. 'S)cn anben, ber Taber S^anfen ffa6e ftt 
Ui)tn)t for €æferené ^tne, fcetter \)am »eb ffn raffe^remffriben 
nteer i ben famme 33e»cegeffe, fom Sfribenten bar »ceret i, og 
gitjer ^am minbre Ceingbeb tit at afbrpbe S^raaben »eb egne 
Øteflerioncr. @t ©rempef paa en g)berligt)eb af bet fibflte, rajT 
fTpbenbe og ftrcmmenbe, ^orebrag ^a»e§ i -^erberé Sf rifter. 
Ogfaa ^orfatterené ^orebrag er i noer»cerenbe Sfrift meflt at 
regne til bet fibjl:e Sfagé : tet ncermer ftg ofte til be munbtfigc 
^orefæéningeré SiJJangfofbig^eb ; bet forefommer @n , at man 
^ører ben fam»ittigt)ebéfnlbe Scerer, ber, »eb en utrcettelig 5(f# 
»erling i Orb og ltbtri)f , meb 3»er beflrceber ftg for at giøre 
fine S;anfer, i bereé ^efe 33e(lemt()eb, fattefige for unge %iU 
gerere. 

5)et »ifbe »oere en Ut Sag at ubføge Steber i bette Sfrift, 
fom »are fulbfommen ffiffebe til at optageé i en Samling af 
mønfter»ærbige banffe Stiifprø»er. ©ertit funbe f. (§x, »æfgeé 
et fragment af ben fmuft ffreone 3(ff)anbfing om ©enialitet og 
23efinbigf)eb , fom begt)nber bet ft)»enbe ^orebrag. ®nbogfaa 
be, ber famle paa aanbrige 5(pt)oriémer, ^»ié ber enbnu fan 
»o?re 9?ogen af bem tilbage ^aa en S:ib, ba utaKige Sfrifter 
faalebeé giøre ^ittigl)rben til en |)0»ebfag, at bet loefenbe ^nb* 
ricum »er fnart faaer Stffmag for tranéportabte s!3ittigt)eber, 
funne I^er ftnbe 53ibrag til bereé Samling. SJien bet i)il ha Ut, 
af t)»ab ber er fagt om ^orebraget, ffiønneé, at bev afbrig 
bri»eé noget fofet og o»erbaabigt ^^t^antajTefpif ; men I)i(l og 
l)er ftnbcé eit aanbriig Sfttufion eUer en Signelfe, ber frembpber 208 

fg flf % ff^» os 0^^ Xanfen et trnpfenbe €i)é og SiDlig^eb. 
S^i( ©rempel t)it>fætte »i føfgcnbe (Bteb af ben nt)én(?i)nte 5(f* 
l)anbli'ng : "3)eit geniale 3)igtei' ligner i fin ^rcbuctioitet ben 
Sfanbetterbnené ^ovtvoti'ge, ber funbe mane 3fanber, ^»ilfe, 
uagtet t)an ei »ar bereé S3?e|Ter, ja et »ibfte bereé |)iem, bog 
»ilbe inbftnbe fig og itU ubebfiye, naar l)an fraftigcn falbtc 
og forbvcbe bent frem ; faa at t)art bet)er|Tfebe bem, uben at ocerc 
bereé |)erre, »eb en SSJiagt, fom ei »ar ^ané, ba t)an fun »ar 
bereé Organ, men et Organ, bet »ar gioet, at ni)be |)erre# 
bømmct, fom fit eget". 

9togfe af be 9}?obfoetninger t 53egrebet ^^oefie og ^onjl, 
fom i ben fenere 2ib l)a»e gi»et 5(nfebning til literær Strib og 
llnbcrføgerfc, og berfor ^a»e faact en temporær ^ntereéfe frem* 
for anbre, ere af forfatteren bel)anbrebe mcb lige faa megen 
^farl)eb, fom ©runbig^eb. 53ranbt 5tnbet ^ar bet ofte 6e^anb? 
lebe (gpergémaaf om '5ort)o(bet mclicm "3nbf)ofb og ^orm" *) 
i ^onilcn, efter en af fine beftemte 53eti;bninger, faaet en f^U 
befTgi(?renbe ^ef»arelfe. S)iéfe to 53e)^emmeffer 6Ii»e bragte ti( 
en popufcer ^iar^eb , i bet be forfofgeé i bereé 3tn»enberfe paa 
forflficllige ^onfler og bcfienbte ^onfl»oerfer, og efter»ifeé faa* 
»el i bereé me|l i Oine fafbenbe SJJobfcetning, fom i bcreé næjten 
umoerfelige ^orf»inben i l)inanben. 

forfatteren^ ftne ©anbé tii ^agttageffen af bet aanbefigc 
gi»é patt)orogifPe ^^^ænomener, ber paa et anbet ®teb {)ar 
»(^ret offentlig omtaft, fceggeé ogfaa l}er »eb flere €eing{)eber 
for Sagen. ^aaWoeé l)av bet gfcebet 5(nm. {)er at fee et ^^ar 
Stfbigclfer fra bet ^ette ipaatalte, Ij^iite dlatitm gi»er faa 
riig Stnfebning tii at bringe )(iaa 53ane. |)er tafeé etflebé om 
ben ^or»ænneIfe, fom »ifer (Tg i en faa eenfibig ^ang tir at 
be»cegcé af be poctiff forffarcbe gøfelfer, at benne mebforer 
Utilbi?ierigl)eb til at gi»e tet »irfefige ei»é ^i?rerfer ^Habé, forbi 
biéfe gribe (ginbet mcb en mtnbre »enfig 3)kgt. man fan faa* 
rebeé forfoffeé af gpj^en tii at fcDe blot i ^^ocfiené cett)erifife 
S^egion, at man fatter en ^c tii ben menneflfefiivrrige |)anb* 

•) forfatteren figcr : "bet ^oetiiTe 09 ict ^onftnerijTc". 209 

liitg i ben grovere 53i'rfcti9^ebé ©femeut, fom ®né 'govfjotb 
opforbre tii, — en ^ovfirtelfe, ber itu er ^t)ppi3 og fra flere 
Sanbe hli'oev omtalt , fom en epibemiflF ©i)gbom. — (Sn anbeit 
»ifbfavenbe ^fJetitiiig , fom ^orf. faaer Scid'g^eb tit at omtate, 
t)av han ogfaa fcfo npftg ioret mob i et af »ore Sfabe , nemlig 
iim o»erl}aanbtagenbe S'picureiéme , fom bringer faatoef ^onft* 
neme fom bereé ^ubftcum tii at betragte ^onft og ^oefie blot 
fom et SDlibbel til raffineret 9*it)beffe. ^enne fafflfe ©mag for* 
leber i flere ganbe fe(t) talentfufte S)i'gtere tit at betiene ffg af 
mange fofette SJJibfer, f. (Sx. metriffe 3tangfcrier, for at gicre 
bereé 5frbciber ret inbfmigrenbe for ben h;fl:ne Scefei)erben. ^len 
tet fanbeé t)er, fom i anbre ©pl)CErer, at ben eenfibige ©trceben 
efter 97i)belfe l)inbrer ben fanbe 9?t)beffe. ^ublicum t)i[ fnart 
fefe faaban €ebe »eb ben ftebffe ^oefte, at bet meb ^axtn x>ii 
fee tifbage tif ^cebreneé manbige ^aarb^eb. 

%ii ©fatning fremfi?re i)i bet ^nffe, at ^forfatteren fnart 
Dit labe ben be(ot)ebe anben S)eel af 53a?rfet fomme for €t)fet, 
l^tiilfen fiffert af S)iange meb forrentning feeé imøbe: faa 
meget meer er bet unflfeligt, at ben iffe maa nbebfioe for fang 
Sib , ba ffere grunbigc gcefere ija'oe for <Bfit ei at tage fat )iaa 
et53cerf, ^»ori ber er giennemgribenbe ©ammenf)ceng, fer bet 
f)eeft og ^ofbent er tifgcengefigt for bem. 

Poul m^IIev. m t> e I I i f t i k. 3 bet kongelige ©anfFe SSibcnffabcrneé ©clffabé ?i]tøber 
ben 27 93Jarté og 24 3(pril, forclceflc (Statéraab og ^Profeéfor 
SBerUuff/ 9t. af S)., SJibrag til bm norbiffc Slnw^an; 
beU ipiftovie. — 3 53i^bct ben 8 5}tal mebbecltc ©ecrctaircn, 
(gtatéraab og Q>rofcéfoc $>rftcb, 91. af 5). og ©bmanb^ en 
Sftctrctning om en m<rvf»(rvbig Ovcrccnéftemmclfe mellem 
mngnetiffe ^aQtta^cl^cv anftillcbc ben 5 og 6 3^0; 
vembec f. X i ^caben^avn og iStailanb, og ^olbt et 210 

^orcbrag owec nogle 2l«9tt«9flf«>^ ^<>*^ ^«t anjtiOet over 3fi^fl«9« 
3 ^Cnlebning af en, fra en Unævnt tnbf ommen, ^oucfpøi-gfcl, 
om ber, til 'Pvffmicn for bet bebfre ©ftift over (Eommunalvtrfcnet, 
ogfaa fan inbfenbeé et (^frift, bcc blot angaaer enten Sileéuigé 
cUec ©leéuigé og ijolflcené €ommunal»(rfen, ^ar ©elfFabct rcfol; 
veret: at bet til ben nctvmte ^Pvfrmicj^iSjTtiing iffe fan mobtagc 
et S^fvift, bec blot angaacr Sommunalvcefenet i ijcrtugb^mmcne, 
men at Ut vil belønne et faabant meb en ejrtraorbtnaii* ^PramiC/ 
^vlé ©t^rrelfe bet efter DmjT<rnbig^cberne vil beftemmc, 

3 bet kongelige ©anfFe SSibcnjTaberneé (gcljTabé 9]iøbc ben 
22 93iai forcltrfrc (Jtatéroab og «Profcéfor S3r^nbftcb, 9v. af 
S., en ^(ff)anbl!ng om ben fon;ciffc ©rotte paa ^arnaé. 
— '5:il ^Jieblem af ©clfFabeté p^ijfijTe (£laéfe optogeé dammer; 
vaab 3« ^' 2>reivfen» fltif nlani>|Tie fiUtatnr - ttaticfr. 

Univerfitetet i Scipgtg \)at i SSilavté 9Diaaneb b. X vcb ^(^"reébtplom 
creeret i?é. 5)urd)l. <))rinbé griebreid) €arl Smil af ©leé^ 
vig ; J?olften s (Sønberborg ; Xiguflcnborg , ©eneral i kongelig 
ban|T '^ienefle, Svibbcr af <Slcp^anten :c. til SJtoctor i ^P^ilofop^ien. 
Set ønfFebe berveb at Iffgge for Sagen, ^vor f)øit bet ærer en 
5i;r|le, fom, efter for et f)alvt øeculum fibcn at være bleven inb; 
[Freven blanbt bcté acabemifPe SSorgere, fcnere , unbcr et mungej 
aarigt Op^olb i 2eipaig , f)ar vcbligcf)olbt en nøic Sorbinbelfe meb 
bet og veb fin bccltagenbe Snt^^'s^K f^^ alt SSibcnjTabcligt, ftn 
^nbcft og Opm(rrffom^eb for llniverfiteteté 93icblemmcr, fin Jpu; 
tnanitet, Cmgangclig^cb og elffværbigc (S^araftecr tilbraget fig 
2llleé jj^tagtelfc og ^iffrltgf)eb. 3 &«f «f Univcrfiteteté p. t. 9teo 
tor, 'Prof. 2Bad)émutf) i bete 97avn ubfærbigebe og ^rtnbfen paa 
^ané §øb[elébag b, 8 93tarté veb en deputation overrafte Soctor? 
biplom falbcé jjé. Surc^Iauc^t. ben alt i en 3iaffc af 2(ar mefl 
Ubmfprfebe blanbt ben leipjigfFe l^rrbc (Staté yppcrfte S^abevé: 
m«ub, 53Iufcrneé 23cn , 23ibenjTabcrncé og alle 23ibcnjTabébi;rfe; rcå 9Sch;nbev og S5cfFi;ttcc (per longam annoium seriein inter 
reipublicæ literariæ Lipsiensis proceres maxime conspi- 
cmis, Musis amiciis, Jiterarum hominumque literatorum 
patronus). ©cnne Univcrfitctcté ^i;lbin9 Icbfagcbeé af en anbm 
bermcb I Soff^tnbelfe jlaacnbe^ ibct at en af bcté (tlbflc og mc(l 
fortjente ^cofeéforec , ^viig, til fnmmc "Zib^ 09 fom Organ for 
2(acé S^Iclfer, overraftc ^rinbfcn et ni;éubgtvct pf)l(ofop^(|! ©frift 
"øcfjclling unb i^egcl" meb en fmigrcnbe ©ebication til j?é. 
©urc^laud)tigr)cb / og ber^oé mcb f^lgenbc bigteriffe toast i 2Ctu 
lebning af ben bobbelte S^bfeté^øitib : 

5um 8 DHåi-§ 1835. 

(Sin IjcHcr ©trat)l ficf) cinp »om |>tmmel [endte 

Unb [ctncn Cauf nad) Zl)ula'i> ^iiftc (cncEtc. 

.gjtct: luarb cué icncm ®trol;t ctn ®i'ijt gctorcn, 

5?cn ficl^ ^u if)vcn eicbting aiiécrfoI)rcn 

sDcr SBciéfKtt ©ottinn^ ^aUaé fonjl: gcnannt, 

3c|t até ^()tlofo}:()ic ber SBctt bcfannt. 

©ic 309 i^n gro9; er tranf mit fuéfcr Sujl 

2)cr gS5cié(}c{t 9ZcEtar oué bcc ©ottinn aSruft. 

2)a fprac^ ftc [c()Qucnb in bcr BuEunft SBcitcn ; 

2)ic luivb ein fcltncé ©c^icf fat fic^ bcrcitcn ; 

©in 2)oppel[c()mu(f luirb bctncn ©tim umgtdnjcn, 

6in gutftcn* unb cin £)octors|>ut ©icf) fcånjcn. 

Unb waé W ®ottinn jpvac^, ift Sf)at gciuorbcn ; 

©ic na^m ben gurflcn auf in if)rcn £)vbcn, 

S)rum greunbe teret ben »olien SBecl^cr einmaf)t noc^, 

JDer ncugetornc gurft unb Soctor lebe fjorf)! 

i?é. ©urc^laucf)tig^eb er ben i;ngfle og nu ene tilbagevÆrcnbe 

flf tre <pble SSr^bre^ f)'oié af øamtiben ^^it (trcbe Stavne Sfter; 

vcrbenen vil beware I uforglemmelig (Srinbring og ftlbig uavne 

meb ben ^@r65bigf>eb / fom ffi;lbcé ubmffrfebc Sortienejter og 

£)i)ber. 

(SOJebbcett). 212 

««cttelfer: 

@. 45 6{n. 5. meget nøiagtigcn toeé noflct naiocjtigcrc, 

— s — 25. 1 p. rV I. I p. TI. 

— 48 — 11, 7f so s I. Ttgos 

-^ i — 14. avTaiv Tsqo'^vfJi.ia^ \<xi aJrwv ngo^vi^ias 

— s — 24. avarjidsios Iccé avotraijews'. 

— 52 — 3, av^fi. I. av^f/, 

— 55 — 17. paéfcnbc I. vaéfebc 

— s — 23. ftbftc t. [ibft 

— 57 — 4. ctlcr f)an t. cKcr at ^(^n 

— 60 — 10. ba I. bc 

— 61 — 3 f.n. ffulte r. ffulbc 

— 68 — 5. iTfsCx^'j'^si.' I. tTrfJxfjJcK 

— t — 28» !nptrc I. 6ni)ttc 

— 82 ^ 15. dyui-j I. aywv 

— 83 — 4. ?(nbrc I. anbre 

— s — 22. f)un I. J)an 

— 86 — 21. 14, 41 I. 16, 41. 

— s — 23, vnig(2-/j I, V7tiq(iy\ 

— s pbPc -il', forflarcr I. forftarct 

— 89 Sin. 3. xf?»'v t. xf?<r^v 

'—s — 13. mterfcctum I, tnterfcclutn 

— 93 — 3 f. n. init. 1. ind. ©. 130 fin. 8. bet om ^cbin og ^ogne unbcc ^robc IH toeé : bet 
om |)cbin og .^ognc unber Jrobc ni og bet om 
|)ebin og ^ogne unbec SReref og ^clge. JRcbactioncn er flnont)m, og f)at 3?ct tit cit optage SBibrag, 
uben at narngioe forfatteren. SBtbrag inbfcnbcé til en of ^ortceggcrnc 
eHec til JRebactioncné (Secretatr, Cand. juris 3, g, ®{øbmob, SioU 
fegaben 9Ir. 136. llbgivet og fortagt of Unbv, Seidelin, llnioerfitctésaBogtn^tfcr, 
og 3. J)eid)maiiH, Giet af ben ©^Ibenbalffe SSogl^onbling. P rt n f k for 1833. Ns 14. gocfcnfccé, ifølge .Rongt. aUcrnoabigft Sidabclfc, mcb SBvcfpofii'vnc 
i Sanmavf og |)ertugbømnu'riic. ©anmai'fé Spi\tot'u i Ubtog* ^n S^i^febog fou 
2tlmuej!anben oeb S. ^Jlié fen, (SMetærer. 5!)Jeb ert 
gortdeafe, e. SSei'tauff, £)mbtbIioft)efaiv ^rof., 
e^ibb. af3). ^bl)aun 1834. 132 @. 8. ©plbenbat. 'ayttet af en Sebetraab ijcb Itnbcvttiiéningen i^Æbrenefanbeté 
^i^oxk for 59Zi'bbef(l:anbcné ^ern, ber forener ^ortt}eb mcb ben 
fornebne ^nfbflcenbig()eb og Si;belig()eb , er fc^nge fcft ^aa flere 
©teber. S{)i faa fortrceflfelig en ^og S9Znntl)eé ^Æbrenefanbé* 
l){jl:orie, ifcer efter be Øiettelfer og ^-orbebringer, be fenere Ub=; 
gaoer »eb ^rof. 3S3erfanff l)at)e niobtaget, maa anfccé for at 
^ceve, (iber bog 53ogen af en 53ibtløftig{)eb, fom beeU trcetter 
barnet, i'fcer ba SOZeget er mcbtagct, ber gobt, fom minbre in^ 
tereéferenbe , fnnbe nbefabeé (faafom enfctte 9?orgeé konger i 
iien cefbre ^eriobe, fcerbe gorfattcreé Segnet og <2frifter o. f. ».) 
beeté forbt)rer 53ogen formeget tit at ben fan blive afmi'nbeli* 
gen brngt. 3)Zinbre bannebe^orcelbreé lUi)(l tit at ubgioe^Vnge 
til 33cger er nemlig befienbt noL 5)iéfe ere i bcrcé ^ine en 
\^nrnéartifeL 9?aar nn i en 23orgerflFore bet fcerrefle Stntat af 
en talrig ^(aéfeé (S'ie'ocv eier Særebogen, maa jo Ccereren faa 
gobt fom bocere ^cebrenefanbé^tflorien mnnbtligen. ^en WH^f 
n8l)eberne »eb benne SØJct^obe ere t ^ine falbenbe. <Bfoidaéf 

(14) 214 

ferne, fom efter ^dtorbniugeu flFiiUe femme fce Uformuenbc til 
^lefp mcb 'l^øger, ere )(iaa be færrefie (Stcber i ben Stanb, at 
be funnc befof^e bet ncboenbige 5(ntal af ©rempfarer af en faa 
bpr 53og, fom a)(untl)eé. 2Jten ifiaa ben anben ®ibe er bet (ilte 
llbtog af ^cebrenefanbé^fftorien, fom fæfcé i ^^robfl ^irrf)é for* 
trc?ffeli'ge ^og : ?iaturen, a)Jenneffet og 53orgeren (ber 
wel Itnbcé i be flejle Sfofer) altfor inbffmenfet til at funne ene 
Iceggeé tit ©ruiib for nogen Itnber^iiéning i berurte gag. ^»ab 
?(nm. bcrfor netop l)ar tcenft )Tg fom et l)enfigtémceéfigt2(rbeibe, 
et llbtog af ?}hintl)cé 58og, ^oori bog bet l^cefentltge »ar bibe* 
l)clbt, er ubfert af Sfoleloerer ?iiéfen )(iaa en tilfrcbéflillenbe 
9.ilaabe» -^ané lille 53og, ber )(>aa 132 Siber inbbefatter ^ele 
S^aumarfé |)i|lorie, 'oii fnnne giye en ti(|tr«ffelig Itbfigt o»er 
fammeé »igtigfie ^egi«en(}ebcr, bet}ct)er ei faa lang en 2ib for 
at giennemlcefeé, at Dyerbliffet tabe^, og »il faalebeé funne 
jlifte megen ?it)tte i él3orger* og 5llmue)1foler. S)og troe man 
ei, at bet er et blot llbtog af a)^int()e. Gnbffienbt enfelte 
2;ing litfeé mcb fammc Orb, fom i t)iin, er bog 9Jieget bet)anb* 
let \^aa en færcgen ?J<aabe, enfelte ^cgittenl}cbcr berørte, fom 
9}iuntl)e fovbigaaer. ^}an ftnber faalcbcé ogfaa: ^o»ebinb? 
I)olbet af 6l)ri|lian ben gørfreé ^aaubfæjlning, 3nbt)olbet af 
bet 5lflabébrey, §lrcembolbué mcbbeclte og be t»igtigfie funder 
af ^ané Saufené Sroeøbefienbelfe paa ^errebagen i ^^ii?ben# 
ba»n; (2llt efter |)olberg og 53aben). ^^ogen er beelt i 4 
5periober, l}t)ilfe 6t)riilenbommené fnlbfomne ^n^'fi^'^flff^ ^of* 
marnnionené og (iou»erainitetené ^nbferelfe betegne. Srebie 
^eriobe blitJer berwcb noget lang ; men f[bfln(V»nte S3egi»en^eb 
er for »igtig til iffe at fPuUe banne 5(ffnit. 

SDccn n(vv»a?renbe (Sfrift fan foruben at »ære 8folebog 
ogfaa betragteé fom golfeffrift og ben Xitel, gorf. l)ar gi»et 
ben, fpneé at »ife, at lian l)ar l^ayt bette fortie. 2)ette er 
jo ju|l een af Sibcné ftore Cpgawer, at fremfalbe gobe, for* 
flaaelige, lærerige 53øger for golfet. Opgaven er ei faa let, 
fom ben fpneé. (f nboer »il tiltaleé i fit Sprog, og bog ^al 
gorf. af "golfejTrifter mere firæbc at l)oe»e fine ^æfere tii ftg, 
enb at ftige neb til bem. "golfet fcl» bli»er beller ei flaaenbe 215 

aiiih ^aa famme ^:piutct. -^»ab hev i'utereéferebe bet i |)o(6crcjé, 
i %oteé ^aQC , er bet iffe toijl / mtereéfcrer bet nu» — ajjeit 
l)Dab bcr altib forbreé af ©frifter for ^olfet, er noget 23antltgt 
i gremjliUingen, font bog ei maa bliye barnagtigt. €et og 
mnnter maa ^K\U\\ »cere, nben bog at fabne grunbig Xanfegang 
og ben fornebne 53cerbtgl)eb. @i be bfotte 9ibétractfoner piiber 
sSZenignianb, men be concrete Siffivlbe fatter ^<x\\ bebre, bc 
tiftafe ^am berfor mere, efterfom 5p{)antaffen er totrffommere 
^oé t)am, enb (2farpftnbtgt)eben. ^orfaabibt gcebrenefanbé? 
l^i|1orien er ©tenftanb for ^olfeté ttubertJiiéntng, forefommer bet 
5lCnnt., at ^r. '^M'\z)x I)ar temmelig trnjfet ben rette Xone (xi 
frem|l:iUe \)Z\\ i. @t t}enftgtémoeéfigt 53afg af 53egfi;en^eber, 
53ibe^olbe(fen af beS^rcef/fom netop fængfle ben minbre bamiebc 
€c?fer (faafom ?Cnecboter, ^raftnbfagn o. f. i).)/ ft Tet, Iioligt 
Sprog, fom fnn fietbent toanjireé af minbre paéfenbe Ubtrpf, og 
en confeqttent, ei afjliffenbe £)rt^ograpl)ie, biéfe ere be ©gen* 
ffaber, fom d)arafterifere ^ogen. ^orf. t)nber fammenfatte 
Orb fom ^ilbfriger, SOJebaarfag, %^xi\ ?(nm. <Z?ine i 
^^•ofa ajfecteerte 23etegnelfe: anben 53albemar, trebie 
(St)riftian, fierbe ^reberif finbeé t)t)ppig. §ft tafe om 
Grif 3Keni)ebé S)ifpnter meb Grfebiffop ©ranb er »ifl et 
for milbt Xlbtrt)f, og at fige, at be t)oI)lteenffe ©reber regierebc 
Sanbet ret paa t^bff, er en ubittig 53rng af bette (5pttt)eton. 
— ■ Om iffe S^atemaaber, fom at t}aye en <Sh*ne fcé, at 
bibe i bet fure ^ble, fela i^i ^offeffrift ere pjatte, funbe 
i bet mtnbjie »cere ©purgémaaf nnberfaftet. — ^og bette er fnu 
(Smaating. ^ogen »i( »i(l: faattef i (3fo(e, fom bfanbt ^otfct, 
ret benyttet, funne ftifte megen S^tptte. \:>, ur. 2Cfabemiffc S^ibenber. Ubgione af t^. ^. iSctmer. 

(^ortfættclfc, \ii 92c. 13). 

7) Oyerfigt oi)er alte be i ben fenerc Sfb 
gittne €o»beftemme(fer efter trnfne ^^oranftatts^ 
ninger angaaenbe be forffiettige (5ramina «eb ei6 

Unitter f i tct et (1 e. 170—215 og 396—404). Uagtet 
man uiibcrtiben fitnte »cere fn'jitet tii at antage, at (Sxamina 
^cre tii yor Xité foage 3i'ber *}, cg at man ftunbom fyneé at 
looe fig aftfcv 2}?cget af eii ^ovaiibn'itg ttcb eii Æfbre (Sramen 
eller af ^nbfercffeii af en ni;, font om 5(rt »ar gi'ovt bermeb : 
faa maa man bog ^paa ben aiiben (2ibe inbrcmme, at, mcbené 
UU foranbreé, funne Itm'werfitetcrne og be tii bem henherenbe 
^nbretningcr iffe bim fraacnbe )(^aa eet '^^unft. (in 8amfing 
af ^nnbfTaber, fem for enbeel Hav tilbage funbe anfeeé for 
tilfrrceffefig ttf at tegrunbe t>iéfe S^ettigbeber , fan nn i mange 
Silfcvlbe mcb iRctte anfeeé for aftfor ringe bertil ; Tigcfom G^oncur* 
rentcrneé 5(ntal ttftager, maa bet ogfaa anfeeé for oDercené* 
ftcmmenbe mrb Statené Xaro, at ber gicrcé ficrre ^orbringer 
tii bem, faa at be 53fbre faae ^'eifigbcb tii at »tfe bereé (lerre 
Spgtigbcb, mebené be ^iingere maae ftaae ttf bage. Cm nn 
be l)oé oé i ben filbigcre 'Zib giorte ^oranbringer erc tiljlropffe* 
lige, og om man »eb bem alle i^av OcTrct faa bcfbig at fættc 
noget ^cbre tftcbetfor bet forben ^cftaaenbe, ere 3^crgémaaf, 
fom tiibeelé fun Zit) og (erfaring fnnne bcfoare ; »eb enfeftc 
^unfter yif 5(nm. tittabe fig nogfe 53emoerfningcr tir ncermcre 
Cyerseieife. — llbg. omtafer ferft be nceimere 53ertemmfrfer for 
©ram en ?(rtinm af 31 5(ug. 1832, »eb l)t)ilfe 5(ntattet af 
be ffriftiige Ubarbeibeifer er blc»ct ncbfat fra 9 tii 4. 5(t ber« 
»eb for (^raminatorerne ttinbeé enbect ^it>, er unægteligt ; og 
5(nm. 'oii iffe ^aaftaae, at be bcl)o[bte 5)}rj?ttev ere utilflrceffeHge 
til at Icere at fienbe (framinanberneé ^nnbffaber. 5D(en paa 
ben anben Sibe maa man bctiTnfe, at ^nbrctningen af ©ramen 
?(rtinm »irfer tiibaa,e )(!aa be 5(nf!a(ter, fra l)oi(fe (Jraminan* 
bcrne ubgaae, og at bet meget ofte er Siifcefbct, at ber iffe faa? 
meget tænfcé ^aa, byiife c<?niibffaber bet fnnbe »ære gawnligt 
for S;ifcipfene at erboibe, fom fnarere, bt>ab man »eb (Sramen '') 3 f)t)i(fct ^ac^ f)aec m iffe ©raniina? ®c(d for SBentrrfalc ^ac 
man foccftaact tern ; ja 7(nm. t;ar ficnfct en nu ofbeb SDJanb, 
ber cnjTcfce iDpvctte(fen af en Grameu i SDiufit foc aSocøternc, 
for at bc iffe x>ct} bercé uljarmoniffc fRaatu'n ffutte p(age nicrc 
mufifarfFc ^olfé Øren, 217 

forlaitger af tscm ; fom oftcfl iceve be itoflet 3)Zinbre eiib bet, te 
burte Iceve, og jo mi'ubrc ^orbriuger man gier til tern, bcfto 
miiibre "gorbrtnger giøre be tii flg fety. S)et er i'ffe faa ftelbent 
at ^øre en maabefig ^ifctpcl |Tge : N. N. funbc itte mere cnb 
jeg, og l)an fom bog gobt fra bet »eb ©ramcn 5trtium. — 
3fcer fragter 3tnm., at be matljematiffe gag maae fomme tit at 
nnbgtelbe for, at be ffriftlige Cpgatter ere bortfalbne. S^et 
fan t)cf »(Tre, at mange ©raminanber fnnne opfcfe en Opgave, 
itaar be faae et 53tnf, fom ©raminator »eb ben munbtfige (Sxa^- 
men fet gi'oer for iffe at nbtrceffe Siben ; men naar Opgaoerne 
cre paéfefige, hev ©raminanberne fnnne opføfe bem nbcn -^iefp, 
^»oroel bet er i)i|l:, at ber for at opnaae ben l)erti( fornebne 
gærbigt)eb og €etl)eb tt( at bettcege ffg i a)Jatl)cmatifen nbforbreé 
meget SJiere enb at læve be Scvtningcr nbenab, ber ftaae i 
33 og en. ©eéuben er bet ffart, at ber »eb ben mnnbtfige (Sxa* 
minatf on ixæften atbefeé iffe fan finbeé Seifig^eb tit at prcae, 
^»oi»ibt ©raminanberne befTbbe gcerbig^eb i at regne nciagtig ; 
og at benne gærbigf)eb er ncbBenbig i be ftcfte Stillinger , »it 
»ef Sngen ncegte. §(nm. fri)gter nn, at bet iffe faa fietbent 
»il bli»e S:iffæibet , at be, ber hUx>e bimitterebe, ganffe »iUe 
fomme til at mangfe be ^unbffaber, om l)»ilfe be 'oite, at be 
iffe ffutte giøre Øiegnffab for bem »eb (Sxamm ?(rtinm. Wlaii 
feer af billerne, at ber i be fib(le Sfar ere fatbne meget bebre 
g()arafterer i be matt)ematiffe gag enb forben ; men om bette 
er en gølge af, at (5raminanberne »irfetig ere bebre forberebte 
i biéfe gag enh forl)en, etter beraf, at bet nn er tettere at flippe 
igicnnem bem, fan »et Sngen bebre bej'oave, enb be^H'ofeéforer, 
fom ^a»e be matt)cmatiffe gag »eb anben (Sxamen. Ogfaa ev 
bet paafatbenbe, at mebené man anbre @teber, na»ntigen »eb 
be ^-PrenéjTfTe ©foter, beti)betig nb»iber ben mat^ematiffe Itnber* 
»iiéning, maaffee enbog nb o»er ten paéfetige ©rcenbfe, ft)neé 
man \)oé oé fnarere at inbffroenfe ben. — S(t ben ene l)in:orif1fe 
£)pga»e er bortfatben, fan »et omtrent anfeeé for tigegi)tbigt ; 
maaffee »ar ber t)etter iffe »nnbet meget »eb at bet)otbe be ffrift;« 
lige D»erfcettetfer fraSt)bff og granff, nagtet ber »et t)ar »ceret 
2;iber, ^»or be afga»e et ret gobt ©ibrag tit at forl)inbre be 218 

ffabelicje l^irfiiiirijev af en altfor facit miinttng ©raminatic«. 
Sfær 'eet te nyere (i^rog bar ©raminationen 'oet (y-ramcn 2tr# 
tium bctpbefig ^nbflpbeffe )(iaa ben ^(ib, t)i)ormcb be bel)anbfeé 
i Sfofcrne. 3)et er bcftenbr, at man ofte l)ar f faget o»er be 
ringe ^^unb]7aber, Stubcntcrne i 5(fminbcfigheb beftbbe i be 
npere Sprog ; og uagtet man er gaact for i>ibt meb at forlange 
af Sfolcrne, at bereé 2)ifciprc buvbe fnnne baabe tak og ffriue 
bem, faa er bet bog ligefaa t)i)\ at ber funbe nbrctteé aJJere i 
biéfe ^ag, enb fæbuanfig fFeer, og at te ofte )(>aa en uforfoar* 
lig ^JZaabe forfemmrcv iffe btot forbi be iffe jTefbent ere o»er* 
bragne tit Særere, ber fefo mangfe be fornebne Snbftgter i bem, 
men ogfaa forbi be hTrbeSforeré S^ifcipfe i ^Hcgfen betragte bem 
fom 'MiiiQ, og mange eUeré ret bucftge t'o'rcre beri mangfe 
S^i)gtigbeb til at bringe bereé S:ifcipre til ben (Jrfienbeffe, at 
et()ttert gag, ber belianbrcé i en t)ié Sime, i ben Xime er bet 
encfte gag, ber fTaf bct)anbreé. (2(nm, l)ar fnn fienbt een 
cnefte gtvrcr i granfF, ber for|lob bette.) ^lanQle 5)ifcipfene 
nu gri)gten for ©raminationen »eb Unitter jTtetet, og fan m 
maabclig So-rer heraahe ftg paa, at bane S^ifcipfe bog flaae jTg 
gobt »eb Gramen 2l"rtium Cfer» om bet er bitterligt, at be »eb 
)f>vwat ltnben)iie>ning l)oé 5(nbre ^a»e fegt at erl)ofbe be taroe* 
lige ^?unb)7aber, fom anfceé for abfolut uunbacerrige), fan man 
let begribe, {jDmfebeé bet gaaer. — ^Bejlemmelferne om anben 
©ramen af 4 Wtai 1832, ^»oroeb bet meb temmelig (^treng^ 
f)eb paatoggeé Stubenterne at unberfaflte fig benne ^^røtteé for* 
jTieltige S)ere tit orbenth'g £ib, jiinbe et tir|1ra?fferigt gorf»ar i 
be af Itbg. anførte a}?otiyer til ben (1 ©. 184). Set er aftfor 
fanbt, at ifoer ben pbifofogiffe (Jramené beeté tilfpnefabenbc 
beeB yirfetige Sett)eb for en oeffnnberet Stubent forteber Wlan^e 
tit at benbrioe ben fierfte ^eel af tet førfle afabemijTe ^aftt.- 
aar *), i ten 'Zante, at be nof fnnne Ic^re bet gornøbne tit 
©ramen, og at be i bet »ærfle Xiffcefbe fnnne gaae op igien til 
©fteraaret. 2(t bette Sibjle er bie\)et giort umutigt uben lotttigt 

♦) 2?cnnc£)mfloenbt()^cb f)ac »ift forbætDct SMangc, fom cITcré funbe 
»cecc ttceuc bucligc ©titbcntcr, for imé i)iie Jicnittb, 319 

gorfatb, maa aufeeé for et gaiJitfigt ^»angébaanb, ber et la^t 
)(}aa uitcje SOIennejTer , fom eitbnu if fe forflaae at inbfee bereé 
eget 53ebfle. — ®e u^rtge 53eflemmclfer angaaenbe ben 1 1) e o# 
(ogtffe, juribiffe, mebictnffe og pf)armaceuttff e 
©ramen, famt om ^xæiiminævf^-xamen for (Stuberenbc 
fra frcminebe Itiiioerfiteter, ber i ^ii?6ent)at>it »itte uitberfa|Ic 
ftg (Smbebé#(Sramen, ere mere af 53fgtig^eb for be enfette ^eb? 
fommenbe, enb be ^aye alminbelig ^ntercéfe, og %nm. tittroer 
jTg itte Sagfuiibffab nof tii at ^a»e nogen 93iening om bem. 

8) §ortcgne(fe ooer be »eb Itniuerfitetet i 
Starene 1824 tii 1833 nbfatte ^priiéf^jcrgémaar, 
og be forfattere, t)ttié 3tfl)anblinger er titfienbt 
^præmie eUer accessit Q <S. 332 — 44 og 361— 81)» 
^ortfætterfe for 1834 ftnbeé 2 8. 68—80. 53eb at betragte 
Stntattet paa be ^^rcEmier, fom i be i)er anførte 11 Star erc 
nbbeelte, f omnier man omtrent tii famme Siefnltat, fem Di o»en# 
for faae t)eb @mbebé«Q:ram(na, S^f'^"^^ ^^vUxnc af be egent* 
rigCgacnfteté^i^tbenflfaber ft)neé SDZebtcinerne at »cerc be flittigile 
(be l)ai)e 8 ^rcemt'er og 2 Accessit); berefter følge ^"^^1^^^"^ 
(7 ^rc^m. og 2 Access.) ; tilfit\t *) 3:()eoIogerne (5 ^rcem.)» 
^ette gor()oIb er faa meget mcerfeligere, fom i be 5(ar, tti l)er 
i^ai)e fnnnet betragte, 2(ntaUet ^aa be tl^eofogfffe ganbibater 
er omtrent If ©ange faa ftort fom ipaa be juribiffe, og ncifften 
9 ©ange faa ilort fom )()aa be mebicinfTe **)♦ S)e anbre ^ag, 
i i^'oilU ber ubfcetteé ^riiéfpørgéinaaf, fnnne efter bereé ØJatur 
itu »ente at t)a»e faa mange 55t)rfere fom be egentlige ^røb# 
flubier ; ibfanbt bem j^aae 3Kat()ematif en (6 ^xcem, og 3 Access.) 
og .^iflorien (6 ^iwn. og 2 Access.) ffg bebjl, «pi)ifofopl)iett 
(fun 1 Accessit) ftg fletteft. S bet ^ele er Slntattet ^aa bem, 
ber baye ftræbt efter ^rcemien, i be fitbigere Star aftaget; og ^) ^or ii 5 Kat 1829—33 tnct, »ar fTct ingen tfjcotogtfC 2(fl)anbi 
Ung tnbletjcrct, 

'') lit egentlig Ttnfairet poa te c^irurgtjTe Sanbtbatcc, fciaeibt be 
ctc ©tubentcv, burbc tageé i Setragtntng tneb, crftenbev 2(nm. 
fulbfomment; men i)an mangter ^ata berttf. «20 

bet fuube i)cexe iiiteregfant at unberfi*ge, om ben egentlige ®runb 
bertiT maa fegeé i en 2(ftagelfe af »ibenfTabelfg ^ntereéfe eller 
beri, at Sønnen iffe antageé at flaae i bet rette gorbolb til ^Ix* 
heihet, hmé man nemlig jTulbe »cere femmen tii ben (fvfienbelfe, 
at 5<5re t^el er en gob 2ing, men at bet iffe er 'oæxtt at flrcebe 
efter ben, naar ben ingen ^orbeel mebfcver. <2pcrgémaalet er 
intereéfant, men 2Cnm. fan iffe inblabe ffg paa at befuare bet. 
9) 2( f a b e m i f f e 53 e n e f i c i a (2 S. 174—220). ^lan 
ftnber l)er (efterretninger em (Sommnnitetet, bete cfenemiffe 
^erfatning eg bete ?llnmner i 9?tai 1834 (bet er meget glæbe^ 
ligt at fee, at benne l)erlige Stiftelfe, ber l}ar nnberilcttet faa 
mangen bray (itnbcnt, befinber fig i et cnffeligt ^elgaaenbe, 
nagtet ben bar nbtnbet jTn 'l.sirfefrebe eg afgiuct betpbelige »Snm* 
mer til ben ni)e ltni»erfiteté # 53i;gning ; betre er nten X'oi'oi et 
53etiiié )f!aa, at txné 53cjli)rclfe i en ^c?tte af Slår l}ar »ceret i 
gete ^cenber) ; D? egentfen cg bene Sflumner; ^^Galfen* 
borfé, 53ord)é eg ffbler'é 6olleginmé øfenomiffe ^ori^ 
fatning eg bereé 5(lnmner, l)t)ilfc fer ^erd)é G^elleginm ere 
cprcgnebe ligefra S^etlegieté 5ernt)elfe 1824 faa»elfem Xitlerne 
)fiaa be af bem forfoarebe S^iépntatfer *). — ^ ^orbinbelfe 
Ijermcb (!aaer (efterretning em be til llniuerfitetet 
fenere enb 1823 ffienfebe nt)e legater, famt negle 
af be oelbre, ber i famme Sibérnm ere traabte i 
>8trffom^eb (2 ®. 241—65). man ftnber l)er Cplpéning 
em bet Srf)ouffe Segat til ^Berché (ioireginm (1000««bb.8.); 
bet 5to-ttbcltffe Sv^gat (SOOOt^bb.S.) til famme (^etteginm ; 
(§rotl)é gegat (600 mb, 2.) tii en 9?egentfianer eller tii 
en Stubent af Stifterené familie; bet ??iallingffe Scgat 
(1800 mt. S.) tii en l^ibergenfer ; bet |)nrtigf arlff e €e# 
gat (omtr. 62800 ^b. e.) ifcer for ^nrifler; bet «Ha^lffffe ©. 218 ijtxt nfcg. vci 3 ^Ttéputatfer laid 2)agcnc, paa f)'CixlU te 
btcPc forfoarctc, \iaae in blanco. Sa linm. juft cc iftonb tit 
at fuppfcrc bet SDtangfcnbc, »il l)an giere bet f)cr, cnbjtienbt 
©agcn er temmelig (igegr»[big : |)Qlb biéputevebc b. 18 i^laxti 
eiberttng b, i!2 ^axté, ©iecregaciib b. 25 3}?avt!J. 2^1 

^cQat (7500 5K6l». r. S.) tit to Meticincve; bet ^ttQcjtvn^i 
einibffe (7000 ««6b. ecbr.)r ncvrmeil et gamUic^gegat ; bet 
^^ra^enfteiitffc (am ttef omtrent 9300 ^bb, @o til 53cb[te 
for «|3bt)fifen ; bet Øloftgaarbffe (nu »et omtrent 21500 9Rbb. 
@0 tii Oprettelfe af et ni)t ^rofeéforat t ^ifloricn og be nor* 
bijTe 5(ntiqmteter (fee 1 (S. 391—94) og M ©arftenfenffe 
(7250 Sfvbb. 6.) for 3??ebtcutere. 

10) Om nogfe i ben fenere Xib foretagne ^or< 
anbringer ogSilføielfer tir ttnioerfiteteté'^nnbaté 
(2(3.266—81). ®e ^ovanbringcr, font »cbfomme gonjT(lo? 
rium, \)'oiiU ifcer betrcejje S)ecanatet »eb bet pt)ifofopt)iffe ^acuf* 
tct og ^fiectoratet, t)aye ncermeflt fpeciel ^nf^^'f^f^ for ^ebfom* 
menbe, S)e anbre t)er anfi?rte53e(^enime[fer ere ben af 21 3}tarté 
1828 om gorlcvngerfe af Sommerferien og ben af 22 ^nli 1831, 
l)Wor»eb ltni»erftteté * ^nnbatfené 33eflemmelfe, at |)onoraret 
for ^orelceéninger ffal er^ceggcé forub, meb nogen SJZobifxcation 
fornpebeé, 

11) 5JIanbebe (efterretninger om llni^erfitetet 
ftnbeé 2 ®. 64—67 ; 86—92 ; 145—73 ; 282—93 ; 298— 
304; 377—95. gorreflen f)ar 5(nm. nnber t?ttc 5(ffnit iffe 
attene inbbefattet be 6-fterretninger, Itbg. ^ar gi^et nnber bette 
^am, men ogfaa abffiKige anbre, faafom Uni»erf[teté:j-^i?itibe!s 
Iig()rber, ^ortegneffe oyer ^orefceéninger o. f. 0. 33Ianbt be 
©nfelt^eber, fom ifcer fnnne giure gorbring ifiaa at »ceffe 3«* 
tereéfe, troer §tmn. at maatte ub()æ»e en ^renéftff 5|}ontianorb# 
ning af 3 "^aiu 1834 om 9(?eifetiKabetfer for ©tubenter (2 ®. 
91 — 2), ber ()oé ent}»er ^anff (Stubent bør 'ocetfe en tafnemlig 
©rfienbeffe af, ^oormeget 6ebre bet fltaaer ffg me^ ^ané ^ri()eb, 
enb bet er Siffcefbet meb ben ^renéflffe (Stnbenté, ligefom ben 
ogfaa bnvbe optjceffe ^oé Ijam ben 53ef(ntning »eb et paéfenbe 
gor^ofb if fe at giere |Tg nttcerbig tii fin ^ribeb ; frembefeé et 
Xtbtog af en intereéfant Xafe af ©tatéraab ^f^ofentoinge (®. 
145—52), Itniyerfiteteté cefbjle s«egnffab for 1537 og 1538 
C®. 282—93), Øtegfement for «8ent)tteffen af UnioerjTteté=« 
5?i6riotl)cfet (@. 298—301). s ^ovbinbelfc meb Unt»erfitetet ev fibeit 1829 fat ben 
poft)terf)niffe Særcanftatt, om t)inlfen Itbg. t)aubrer 2 
(S. 403—501. 9»oen)oernibe 3(iinu erfienber fTg for atbetcé in* 
compctent tii at l)at)e nogeit 5Diem'rtg om benne 5(iiila(t, bene 
iliemeb og be 2)^ibfer, »eb l)yilfe ben feger at opnaae bette, og 
maa berfor inbfTrcsnfe fig tii at t}enyife eiTfevne tit bctte intev? 
eéfante i5tt)ffe, l)t)or be »iUe ftnbe Itnbervetning om ^rofeefor 
tlrfiné ^orffag til ^nbretningen af en SCnflalt lig be i Spbff* 
lanb paa flere Steber oprettebe .^aanbocerféffolcr, om ben af 
(Sonftilorium til bcté 53ebjjmmelfe nebfatte gomittee, fem giorbc 
^orflag til en gcereanflalt af fl(?rre Omfang, og om be corige 
forelcbige ^orl)anblinger inbtil 9^effriptct af 27 Sannar 1829. 
Jternceflt anføreé Ubnceonclfen af Scererne »eb 5(n|laltert og beu 
protøiforiffe ^lan tilligemcb bet prooiforiffe 9?cglcment af 9Suni 
1829. S)erpaa mebbeleé Underretning om giTreani^altené ferjlc 
(Snrfné, fom nbløb i Slutningen af 1831, om be i benne "^it) 
optagne ^^oerfftcbéele^er, goranbringer i Særerperfonalet og i 
Sfleglemcntct ; oibere om anbet (Jurfué fra JZoyember 1831 og 
abffiUigc ^orbcbringer. ©nbelig gioeé (efterretninger om ab# 
ffiUigc 'i3egunfligclfcr, fom efterbaanben ere tilftaaebe ben poli)* 
tecl)niffe l'c^reantlalt fra bet Cjfentligcé Sibe; om bet ifa'r »eb 
nut)(vrenbe Cbevftlientenant og 9\ibber ©onrabté ^eilrcvbelfcr 
oprettebe og tilbcclé af bam be|1t)rebe S'il^if^f ^'^^ SDJetalarbei? 
bere, fom 1833 bleo forenet meb Slnftalten ; om SfJeglerne for 
Gramina »eb 5(nflalten og om bem, ber t)ibtil ere ble»ne era* 
mincrebe »eb ben ; om ^nbretningen af bene Socale, beifé Sam* 
linger og be bcrtil ffienfebe ©a»er ; om bene øfonomiffe gor* 
fatning, ber jujl iffe er meget glimrenbe. S;il Slutning giør 
Itbg. opmoerffom paa, at ben pri»ate @a»milbt)cb l)er funbc 
^a»e en np 5(nlebning til at jlifte ©aoit i en ^ibtil ufienbt, men 
»iftnof frugtbringenbe 9tetning. 

n. ©ot^c 2lPabcmie. 

S)a bette ^nflitut allerebe før 1824 par traabt i fornyet 
53irffoml)eb, l)ar Ubg. iffe faalebeé, fom »eb ben o»enfor om* 
talte polt>tecl)nijTfe 2(nj^alt, gi»et en albelcé fel»jl«!nbig bearbei* 203 

bet UbjTgt coev bet, men berimob fetteret (efterretning om 
@orø 5itfabemi'é S;irftanb og ^irf fom()eb i bet fiben 
1823 forfi?bne Sibérum Cl ©.405—528), af l)m(fen 
5(nm. flfaf forføge at nb^ceoe |)o»ebpunfternc. 

1) 5(fabemtebt)gningené (SJienopføreffe (©. 407 
—9). -^oBebbygni'ngen tidigemeb Itb^ufene tii ^fonomien, 
to 55rønbe, 53vofcegning, en ^egnémuur, 5n»entarmm o. f. »♦ 
fan anfraaeé tir at t)atte fo(let 5«abemiet Ijenimob 185000 ^ih. 
v, e. foruben 80820 «Rbb.eebr., for ^»i(fe ben i 1813 afbrofnbte 
53i)gning t>av aéfureret. 5(nm. er itte ?rrcf)iteft og ^ar bcrfor 
egentlig ingen 9J?ening om benne ^V)gning; men bet forefommer 
Ijam, at baabeSorriborer og ©ange famt piagtfulbe (gofennitcté? 
fafe i)ef ere meget fmnffe Xing, men at ber »eb en 23t)gning af 
ben 53e(lemmelfc, fom ?(fabcmie6t)gningcn, ogfaa ere anbveXing 
at tage i ^Betragtning , faafcm rnmmelige ^faéfe:* og ^-orerceé:* 
ningé*53æreffer, tilttrtYffefig ^:pfabé til et ftort 53ibriott)ef og 
til anbre Samlinger (5(fabemiet ^ar atterebe begtjnbt at afbe:« 
«i)tte nogle af ©angene tit 9)infeer). Sigelebeé iJilTe maaf!ee 
iffe Side billige, at ©-letterneé (2o»efale ere anbragte i øoerjle 
(Stage, og bet maa berfor anfceé for et ©obe, at biéfe <Bak 
"for hct Silfcelbe, at 539gningen »eb 9iattetib ffnlbe bliwe om* 
fpcenbt af gib og trapperne fpcerrebe", ift'or ere blebne forfp* 
nebe meb ^Rebningétonge (2 <B. 320). 5(t man Ijar begt)nbt at 
fattne ^labé, fceé af nogle efter^aanben giorte ^oranbringer 
(©. 478). 

2) Slnffaffelfe og ^nbretning af be enbnu 
manglenbe €ef torboliger og anbre €eiligl)eber 
(©» 409—13). Siffceg l)ertil ftnbeé 2 ®. 317—19. 

3) 5(nf(?ttelfe af be enbnu manglenbe Scererc 
og ^mbebémcenb (8.413 — 15). ^ermeb maa forbinbeé 
ttbfigt Otter Cærerperfonalet 1 ©. 521 — 24 famt 2 @. 95 og 
315. Slfabemiet ^ar for Skiben en S)irector, 10 Ccctorer, 5 
^bjuncter, en aKujlflcerer, en tegnelærer, en ®i)mna(lifl(3erer 
og en 5(éfiflent »eb ben pl)t)fiffe Opbragelfe. 

4) 5lntagclfc af en nt) Øfonomné og Clbfrue, 
famt af en (3t)gc»arterffe (8. 416—20). 224 

5) ©foreué og Opbragelfeéanftaltené llbtot* 
belfe, og SCfabemicté 9(abniiig i ®fteraarct 1826. 
SnbOicrfeit i Mai 1827 C®. 420—24). . 

6) Ufatemiet^ ntje Statuter C®. 424— 37). 

7) S)e af S)ireftioneii ubfcevbigcbe fpecicHe 
s^eglcmentev for ben inbijorteé Orbeit, famt 3n* 
ftrur for StéfifteiUen »eb ben )3t)i)fiffe OpbrageJfe 
((S. 438—67). 

8) ©enere 53eftemmeffer og ^oranftaltninger 
((S. 468—504). 

S^et er befienbt, at ©orec * 5(fabcmie efter jtit ^uffoml)cb 
maa betragtet fra tre Stanbpunfter, fem Dpbragelfeé*5(nrta(t, 
fom tcerb Sfofe og fem egentligt Stfabemie. -^ttab nn ben 
egentlige Opbragelfe angaaer, ft)ncé bet tttrfc[tg, fom om 
ber meb 3»er beefé er gi'ort iieeU gi'creé 5(ft for at ubrette, I)t)ab 
ber fan nbretteé, naar drengen f1fa( opbragcé nbenfor bet egent* 
lige ^amindit). 5)et er l)er iffe Stcbet tit at iibyif(e, l)yor* 
meget becté ^icmmct i ^(fminbcligt)cb bcefé ifoer ^rncntimmer 
in'rfe ^aa at cufti»cre S)rengcn; men tet er nof at erinbre om, 
at bet for mange ^orcvlbre, ber t)tUe iat>e bereé Scnner ftiibcre 
uben at boe i en ^i3t), fom ()ar en tærb ©fofe, bog er ncb»enbtgt 
at fenbe bent fia fig nben aftib meb ^t'ébcb at fnnne »ibe, i 
\)'oiite |)ænber be betroe bcm. ^or faabanne ^orcefbre ft)neé 
en ?(n|lalt fom ©orne at maatte »ære af ftort 53ærb ; tt)i, fom 
aUercbe bcmcerfet, man fpneé at gi(«re 2t(t for at gi»e drengen 
ben Opbragclfe, S^lknbfolf fnnne gioe t)am, og mange i be 
fenere ?(ar trnfne ^iseftcmmeffer Tabe tii at ycere fanbe ^-orbe* 
bringer, faafom at Opfigten meb ®Ieoerne er oyerbragen ItiT 
een ^cerer iftebctfor at 'oceve forbceft mellem flcve ^tbjnncter 
(man ber ønffe, at ©orce altii) maa »cere faa l)elbigt at ()a»e 
mettem fine bærere en 33ianb, ber bar faamegen ^i(:vrfigt)eb tit 
58i?rn, at ^an fan bcfe bereé fmaa ©fceber og Sorger, og for* 
(laaer faalebeé at oinbe bereé ^icerngl}eb , at be »ittc mebbefe 
I)am bem), og at ber er inbrettet et ftørre "g^orberebclfeé^l^ærelfe 
iftebetfor be forrige ^amre, og at ber i l)iint er opftittet et^Sibfio- 
tl)ef for sQ^orfTabélÆéning. ^er f^neé nemlig ben ti( ^orbere* 305 

bcffc bejlemte %ib at ^aijc flFuttet aa^enbeé til ^crberefceffe, 
entcit nu S)(fcipfen bcbøDcbe ijdc Skiben bcrtil cltev ifft?; im 
bcrtmob fv)ncé Itbftgtett tiT at faae Sittabelfe til unber^olbenbe 
Sæéniitg at nmatte tir[lft)iibe S>ifcipfen til mcb flørve -^uvttgt)eb 
at tiffnbcbringe jTne ^Migtarbeiber. 

23etragter man 2(n(1aften font Icevh ©fole, feev man 
ogfaa, at ben er inbvettct jTfbigere enb be afminbetige Uvrbe 
©fofer, og at abfTittige "^ovbebringcv ber ere inbførte, l)Oor»eb 
inait tun maa beffage, at be iffe ogfaa cre inbfcvte )fiaa aubve 
(Steber. ©fofcn l)av rtgtigtiof fim be fæboanlige 4 ^Uéfer, 
og l)t)er af btéfe er i 9?egfen anfagt paa to Star. 5tjim. fan 
iffe 5fnbt't enb anfcc bette 9(ntal for at 'oæxe for libet, og beit 
£)mftænbig{)eb , at bcr i famme ^faéfe fibbe S^Zogfe , fom l)a»e 
ttceret ber et 2tar, og Sdibre, fom ere nt)fig opfIi)ttcbe, mebfører 
megen tlfempe for Siercren, naar lian ffal fpéfclfætte begge 
partier )iaa en paéfenbe ^iaabe, og megen tiibeefé uunbgaaelig 
Xibéfpifbe for 5)ifciprene* 5(t et j^crre ^Liéfeantaf iffe fan 
inbfureé yeb aUe ©fofer , inbfeer 2tnm. tiffulbe trunten til ; 
men ()V)orfor bet rige Sorøe, ber I)ar faamange Scerere, iffe i 
bet minbfte er anfagt )()aa 6 ^laéfer, tifftaaer t)an iffe at inbfee. 
5)og er 9ioget t Sorøe mnhet bert)eb, at nogfe, ^faéfer i bet 
minbjle i enfelte ^ag ere beelte (®. 507). — 3)ieb -^enft)« 
til Itnberoiiéningégienftanbene ^aoe be gamfe Sprog 
(angt fcerre Slimer enb fcebyanh'g ((S. 506 — 9, famf. 513 — 
14), maaffee fcerre enb fornobent for at bibringe JEiifcipfene be« 
^cerbigt)eb beri, fom man fan forfange af en Icerb ©fofe. 
S)erimob l)a»e be nt)ere ©prog bett)befig flere Ximer (granff 
ncejlen 4 ©ange faa mange Ximer fom fceboanfig, St)bff o»er 
bobbeft faa mange) ; men beéuagtet og uagtet biéfe to ©prog 
f)aoe ^»ert finCector, fom ubefuffenbe ^ar bette 9^9/ er man 
bog ^er fommen til ben Ot)erbei)iiéning, i bet minbj^e meb |)en* 
ft;n til g^ranff, at ingen © f o f e unberoiiéning fan bringe ©i^ 
fcipfene til at taU ©proget, men at man maa tabe fig nuie 
meb at bibringe bcm iien (Icrft mnf'ge ^■^cerbigl)eb i at ffrioe bet 
(©. 482), mebené nogte af yore ^Reformatorer t)a»e fortangt, 
nt be fceboantigc tærbe ©foter xmt bereé tangt ringere |)ietpe# 2?6 

mibfer flfutte opnaae t)tint Waal nt ©itgerff Uiereé i hc to 
etjcrfle <^faéfer, er mxceQteliQ en '^ovted, (gcree ^ar fremfor bc 
ftcile anbre 8fofer. -.J)e6ra(ff er iffe nogen 3)ee( af Sfofe^ 
unbertJi'téntngen, og »iflnot meb ®rnnb, ba ^nnbfTab i betre 
Sprog »el for be (gtubcrenbe i »iéfe ^ag er nøb»enb(g, men 
iffe fan jTgeé at t)fl?re noget 9?eq»if(t til afmtnbefig 3)annerfe *). 
Smibferti'b er ber for nogk 2(ar fiben trufet brn ^oranftaltnt'ng, 
at be 8tuberenbe, for t)»iffe ^unbffab i |)c6ratff er en ??øb»ens! 
bigt)eb, fnnne efter at l)a»e taget ©ranien §titinm faae geiffg^ 
t)eb til at foere (Sproget og nnberfafte fig faa»er ferjie fom anben 
(Sxamen beri C<B, 490—1). 5)e oi^rtge Itnberoiiéningégien* 
flanbe ere be fivbttanlige, og paa bem anoenbeé omtrent ben foeb* 
»anfige ^it ; beé^uben ere nogfe Ximer tifbeefte 9iaturl)ijltorien. 
^rembefeé \}av Soraneren \^eitigt)cb tii at opnaae flere ^on|l* 
fcerbig{)eber, fom af be fo?rbe Sfofer fnn enfefte aahne Stbgang 
tif, ncmfig hegning, ^ocaU og Snjlrumentaf * 2)Jufff; ogfaa 
©pmnaftifen, ber bog nn er inbfert »eb be flefle Sfofer, bocereé 
^er i ft(?rre Omfang og fortfætteé meb 5(fabemi|lerne, ber ogfaa 
l)aoe 2(bgang til at Icere at ribe og at bruge 53aa6en. 

SJian bemærfer frembeleé, at Soroe fun l)ar to (Sfofe* 
eramina om 5(aret (S. 445), mcbené ettere be Icerbe €foIer 
C^^ororbn. 7 ^otbv. 1809 §. 88—89) l)a»e fire. ®a nn ben *) 5?ct forcfomnjec 2tnm., at man »eb be i 1818 trufne S3ci!cmnifts 
fec, at be, fom iffe opgtoe ^ebraijl til ©romen Uxtium, ffuITe 
0V9i»c et ftørre Slcantum ©roeff , 09 at be ligetcbeé tit anben 
©ramen ffulle i)6xe et (Surfué otter 9?atur^iftorie, niere I;ac 
tcen^t paa, at be, fom iffe troe at funnc ^aoe nogen SBntte of 
.RunbiTab i ^cbroijl, iffe bcrfor fTuIIe f)aoe bet mageligere enb 
"iintvc, enb paa, om ber ec egentUg Orunb tii at paatfinge 
SZogen .KunbitaO i bette ©prog. — 932u(igt er bet tmibtcrtib, ot 
ber enbba »ide optræbe Cærere i ict ^ebraijTe ©prog, fom af 
.^rngt for at mijle nogle af bcreé ®ifcipte piilc fortange, at bet 
for 3ffe j ^ebrcrerc befatcbe £loantum i ©ra-jT maa rfccrligere 
forøgeé , for at Ttrbcibct fan giureé lige for otte 2>ifcipte. 
©om om 2(rbetbeté £lt)antitet par Jpocebfagen oq iffe beté£loa» 
Iltet 09 ben 9?i)ttc, 2)ifciptenc i fin Sib funnc brage of bet, bc 
f)a»e lært. 227 

effcntfige ©ramcii cftev ^ovorbningen maa »ave i 14 S>age, bc 
aubve ©ramina l)»cr e« Itge, anDenbeé om 5(aret i bet mi'nbjlc 
5 Itger etter nceflteu ^ af 2(v6eibétiben *) ^(^aa (Srami'ua, for if fe 
at taU om ben megcu Sib, ber anyenbcé til t)eb 3*iepetitioii og 
anbeit O^pubéiiuig at berebe S)ifctptcne bertif. 20?an »i( maaffee 
aiifcre bet gamfe Drb : repetitio est mater studiorum ; mcit 
beit megen S'iepetttton mebfører i ©folerne ben Itfempe, at ^i^ 
fcipfene iffe fiefbent forfemmc at fære bereé ^enfa tir ()yer ^aQ, 
netop forbi be flofe )paa, at %it om fcie Sib »if Mi»e repeteret. 
9}iaaf!fee »irfe be mange (Sramina ogfaa nb otter ©fofetiben: 
man ^av oftere bebreibet ©tnbenterne ^oé oé, at be mere lc(\e 
til ©ramen enb j^ubere; men man bcenner bem jo feftt tir bet: 
i Sfoferne batte be fun ©ramina for ^ie, og i bereé fi?r|le 
afabemiffe 3(ar beftprfeé be i ben Xro, at |)Ottebfagen »eb 
Itnberttiiéningen er ©ramen. — 5(nm. fan iffe nnbfabe at frem* 
fcette bet ^nffe, at man tteb be l«rbe ©foler tti( afffafe be to 
©ramina, ber I)oIbeé i <Sfoteaareté førfie og trebie CXttartaf. 
($n bpgtig 3^{ector X)ii ogfaa nben bem tta?re iflanb tif at fee, 
t)ttorIebeé ^ané Itnbergittne be()anbfe bereé ^ag, enten bertteb, 
at {)an, fom ^irectoren i (Sorøe, tager i l)tter ^iaéfe Cfce 2 ©. 
314) en SSime, fom I)an anttenber tii I)ttab t)an anfeer for bebl?, 
etter bertteb, at l}an af og tii i Simerne fcitt feer inb tir fine 
SDIebfcerere, S^Joget, Sngen af bem ber jlubeé tteb, ba be ttibe, 
at l)ele Sfnfttaret for ©fofené ©ang ^ttifer paa Ijam, %t for# 
reflen be fcebttanfige ©fofer maae anttenbe fcengere %ib ^aa 
bereé ^'vamiim enb ©oree, er en nubttenbig ^ufge af bcreé 
minbre talrige gcererperfonafe ; men ^ttab ber fan befpareé, ber 
efter 5(nm'é. SOJening befpareé. *) ^orubcn ©cnbagcnc funnc bc fæboanlfgc perter »eb en loerb 
(gfote flnflciaeé tit 50 ®agc om Tfaret; naat f)crt{( fæggeé i bet 
nunbftc 30 3)agc tit (Syamina, fanec man omtrent 233 £!flgc tit 
UnberBtiéningcn (39 Uger etlec 9 9)?Qancber), ^at en Sifcipet 
»æret 8 Ttar i en ©fote, fan f)Qn regne , at l)an i ben Zit f}av 
\)ar>i i\ 'Hat ^erie og o»cr 9 3)iaanebec ©ramina, attfaa iffe 
fulbt 62(at:é Unbcc»itén{nd. ««8 

grembereé fccv man, at ber til beit offentfi^e (?raiiieit i 

eori?e ffaf inbbi)beé oeb et «p ro gram, forfattet enten af 

S^ircctor etter en af ^ectcrerne efter Cmgang. ^aa tenne 

maa.'oe \)ax man furgct for, at bcr aarti'g fan forfattcé et 

sprogram , t)»iffet ogfaa Sf o^cfororbningen §. 89 t)ar paafagt 

S^irectionen at fcrge for efter haanben at him giort afminbeligt. 

5(nm. yeeb imibfcrtib iffe, at benne t^eftemmetfe meb -^enfpn 

tii be fcerbe 8fofer er bfeyen fu(gt; faa^ibt Kam befienbt, er 

bet ingen Scerer paafagt at beeftage i at ffn'yc ^^rogrammcr, og 

man tan iUc meb 55itttgbeb forlange af enl)Ocr &?ector, at ban 

aardg ffat ha»e et interesfant Stof at ffrioe om, meb minbre 

man oitbe paafcegge t)am at g{»e efterretninger om Sfolené 

Siillanb, f)»iifct ^ngcn fan giure nben l)an. ^ragibefeé 6etoenfe 

man, at bærerne »eb »orc Sfoicr ere faa f(et gagcrebe, at man 

iffe hev fortænfc bent, font eUcré ffri»e, i at be t)eUere »itte 

ffri»e Siogct, b»or»eb be fnnne oente bem |)onorar, enb for* 

fatte «progr ammer, af b»ilfc be alteieé ingen Snbtt^gt baae. 

si?e|lemte man et .ponorar for ^Programmerne og tittob man 

bereé forfattere, faafrcmt be cnffcbe bet, at fabe foruben bc 

G-rcmpUircr, (Sfofen bebctebe, paa bereé ^gen 5?efo|tning trt)ffc 

faa mange, fem be fnnbe ønffe at bringe i ^ogl)anbercn, »iibe 

Sagen »el faae en anben Qdciwq *}, 

(Jortfættcé.) ♦) 2(t bcr ogfaa cc t«nEt paa at ffaffc "écctorcrnc i ©Dri?e en mulig 
Snbtæflt af fccrcé ^rogvammcr, fcc-é af 2 (S. 316. gj^ Kcbactioncn er anontjm, og f;ar Slet til at optage JBifcrag, 
uten at naongit)« forfatteren. SBitrag intfenteé til en af forlæggerne 
cHec til SRefcactioncné <2ecretair, Cand. juris 3, g. ©iøbivab, S.oU 
fegaben 9Zr. 136. Ubflbct 03 forlagt af %n^t. efi^cI^u, Unioerftteté;2Bogfrt>ffer, 
cg 3. T>e\(\)m&nn, Gier af ten ©pltcntalffc 23ogf)anlliiig. P a n I* k for 1853. Ns 15. gorfcnbcé, ifølge ^ongt. aUcrnaabigjt Sirtabclfc, mcb S3reopoflcrnc 
i £ianmacE og .p)crrugi)ømmctnc. ^fabemiffc Sibenber* Ubgione af t^. ^. (Selmer» 

(5ort[attcrfc; fcc 5«c. 14). 

vDfofeforovbmitgen §. 91 befafcr, at @pK)ovevne efter 9Jectoreité 
^orftag ffutte inbbt)be anbre (Stebeté etter Omegnene agtbavc 
53iben^a6émcenb til at beeltage i ©enfuren beb ben ofenttige 
©ramen. 9Joget l)ertif Soarenbe ftnber man iffe i Seflemmet* 
ferne for <Sorøe, og bet meb gob (Brunb. ®en, ber af ($rfarfng 
»eeb, t)t)i'Ife ©enforer man i SUminbeltg^eb fan erl)o(be »eb be 
Ic^rbe <BMex, »il »el ogfaa inbrømme, at bereé 9?ær»cererfe og 
(Senfur t 3?eglen ingen 9ii)tte fan giøre ; maaffee tcenfer man 
ntinbre )(iaa, at be (lunbom giøre ©fabe, iffe fclot »eb at bcmme 
uben ^onfeq»enté Cti)i bette er af minbre 53igtigt)eb, om ogfaa 
jltunbom en ^ifcipel »eb en faaban (Senforé |)ielp faaer en 
®rab l)i?iere ©l}arafteer, cnb I)an ^ar fortient, mebené en anben 
faaer en @rab ringere), men mere ber»cb , at Særere , ber iffe 
forjlaae fel» at bebømme bereé J^ifcipfeé S)i)gtigt)eb, i faabanne 
^enforer troe at l)a»e paafibelige S)ommere, ^alber ber berfor 
t et %aQ gobe S^arafterer, opflaaer let ben SJiening, at S)ifcip* 
lene ogfaa l)a»e gobe ^unbffaber , forbi man iffe betcenfer, at 
^enforerne punbom af -^øflig^eb mob »ebfommenbe Scerer iffe 
viUc gi»e ffcttc ©^arafterer; f)»ab »ebfommcr (Sfolené fanbe 

(15) 230 

5Bebjle bcm? — ©eit forbed l)aoe imiblcrtib yove 8fclccra* 
mtna, at be i SfJegten iffc l)attc SJogct af bet ^4'^arabcscefcn, fom 
paa flere anbre <Stebcr brucjeé. 

9}icb |)cnfi)n til 8fofeaaret er bet befi'eiibt, at bctte i 
©oree beregneé fra be fevfte Sage i (September til Wcittm af 
Suli ; be fibfle 14 S^age af benne ^Dtaancb anbenbeé beelé tif 
(Sramcn 5trtinm beclé tii ben aarlige offentlige (Vranten ; tjeU 
?Jlugnrt*3)(aancb nbgicr Sommerferien* 5Xt benne 53eflemmclfe 
af Sfoleaaret er forbeelagtigere enb ben fæbsanlige, l)»orefter 
Sommerferien p«^ fn ubeq»em 5.^taabe falber i SKibten af ixt 
fibfte £l»artal og enber omtrent 5 Uger fer ten offentlige (Sra* 
men og Simiéjtonen, og faalebeé ifær af S;imittenberne og jlun# 
bom af 3fiectoren iffe fan 6ent)tteé fom ^erie, er iffe »anffeligt 
at fee. l^anffeligerc er tet »cl at raabe éi5ob berpaa, nben at 
alle ©ramina i ^icbenl)attn maatte forlcvggeé ; men bette »ilbe 
rimeligi)iié mebft*re cnbeel 5Janffeligt)cbcr , ber maaffee »are 
flcrre enb ben tilfigtebe ^orbeel. ..^ellcr iffe ter man foreflaae, 
at Sfolerne fpulte afflutte bereé 51ar )(iaa famme 'Xit, fom bet 
ffeer i Sorce, og o»erlabe 3)imittenberne be to felgenbe ^Tiaa^^ 
jteber fer 6ramen 5trtium til bereé egne StuDier; tt)i l)i)or»el 
beri iffe bnrbe »ære noget ^so»cligt, ter 5fnm. iffe nægte, at 
Ijan efter fin (erfaring anfcer bet for at »ære »o»eligt» 2(lt# 
faa maa ben gamle 33eftemmelfe af 5(aret »el for bet ^erjle 
»ebbli»e. 

Sfolefororbningen §.22 beftcmmer, at ber orbentlig»iié 
eengang i ^cgt)nbclfen af l)»er a)iaaneb, og elleré naar beit 
førjle Soerer ftnber bet fornobent, ffal l}oIbeé en ^orfamling af 
Sfolené famtlige fajic tcerere for at o»erlccgge om Sfolené 
§(nliggenber og mebbele l)inanben bereé ^i3cmifrfninger og 'Zaiu 
tev om, b»ab 6-nl)»er formener at fnnne tiene til ltnbcr»iiénin* 
gene og S)ifciplinené 2ar». 51nm. »ccb iffe, om benne i^ara* 
grapl) nogenjTnbe er ble»en opt)cT»ct, eller om bet er gaaet meb 
biéfe ^orfamlinger fom meb ben i famme §. (faa»elfom §. 53) 
omtalte Smtrnr, fom ^or 5)irection l)ar at ubftæbe 
ttlSærernc, ^»ori ©icnflanbenc for biéfe^ort)anblingero.f.». 
Jiærmcre ffnlbe angi»eé. 3 bet minbfte bar ?(nm. ligefao libet 231 

ttceret iftanb tii at fominc tii ^nnhfiah om , ^»or en faaban 
^inftruv er at finbc *), font l)an fan nce»ne nogen ©fofe, l)»ovi 
bcr l)o[beé maaneblfgc Cceverforfamfingcr. Og bog forefommer 
bet l)am, at faabanne gorfamh'nger loiltc Ⱦre meget ga^nfi'ge, 
ba be beeB »ilbe mi'nbc Særevnc om, at be fifntte I)aDe et Wcaai 
at arbetbe tiT, om ()OiTfet be maatte væve i^anh til at mebbcfe 
Dpft)éntng, becté maatte mcbferc, at be baabe fom ti't^nnbflfab 
om, ^t»ab ber af be owcrorbnebe 5(uctoviteter bfeo he^emt mcb 
|)enft)n tii ©fofen, og om tetf ber paéferebe i ©fofen fefy, 
uben at bet jnjt perfonligt angif bent. @om Sagerne nn itaae, 
ev bet albeteé itk ntcenfeh'gt , at hen ene Scerer itfe »eeb bet 
SDImbfle om , {)»ab l)ané SO^ebfcsrere tage fig for, og ot l^an 
nbenfor ©folen fommer tit ^nnbffab om Xing, ber paéfercbe i *) Ut en Snfttuj:, fom bcflcmtc Særccncé ^tigtcc 09 SRcttigfjcber 
[amt bcreé gicnfifcigc goc{;o(b, maatte onfccé for et ©obe, »it 
»cf Sngen nægte. SJaac bet i ben be unberorbnebc Særere lu'b 
©folerne (a; alle unbtagen fflectoren, efterfom SfJaonet Seers 
lærer er en Sttel, ber ingen JKetttg[;eber giner) mcbbectte Ses 
ftalling paalceggeé bem at rette ftg efter let, ber af ©folené 
93efti)rer blioer bem forelagt og befalet til ©folené 9?i)tte og 
©aon, fan bet anfeeé for tDtolfomt, fjooroibt en Scercr »ar teret« 
" tiget til ot uubftaae fig, faafremt bet falbt SJectorcn inb at )>aa 
lægge f)am f, 6v. at I)olbe ©folenå aSærctfer rene, feie ©aarb 
0. beél. €JJan fige iffe, at faabanne toiolfomme Stffælbe i 
oille forefomme; bcr gioeé meget mijnbige JRcctorcr og meget 
fnjgtfomme Særere. — 33?an ^ar ofte fogt, at oore lærbe 3nb* 
retninger ere Seoninger fra 9)JibbelalbcrenéS5arbavie, og ot »orc 
©foler f}a»e £igf)eb mcb ben Sibé ^lofterinbretninger. 2fnm. 
»eeb iffe, om man l^eroeb ogfaa i)at tænft pao at fammenlignc 
Særcrneé ©titling meb SKunfeneé. 2(t ubetinget 8^ bi gi) eb 
paalæggeé bem, Ijaoe Bi fect; til 5? at tig bom be^øwer man 
iffe at forpligte bem, ftbcn bcreé ©tiHing nof »il lære bem at 
bi^rfe benne ©ubinbe; til ^i} b f f t) eb ere bc »el iffe egentlig 
forpligtebe, l^ooroct bcreé ©tiQingé SSeifaffen^cb funbe giere bet 
enfteligt for bem felo, om bc paalagbc fig (SocUbat, uagtet ©fos 
lerne paa ben anbcn ©ibe maajtee iffe »itbc »ære tiente mcb at 
{)a»c lutter ugifte Særere, ba ben for biéfe ncboenbige ^iærlig* 
tjeb til og Sntereéfc for Ungbommen {jenter ftn bcbfte 9?ærin9 
fra Jamilicticet. 

(15 *) "» 232 

Stia^^en »eb Gibcit af bcit, Ijiicxi ijan jujit c^holbt ffg. 5rt et 
faabant *gorl)ofb ittc er (fiffet til f)oé Scercrnc at cp»(vffe nogen 
egentlig J^ntcreéfe for Sfofcné 2(nliggenber, »il man »el iik 
foibre 55e»iié for i »or Sib, ba man »eb aKe (^icnftanbe cnffer 
£)jfcntfigt)cb. — ^ Sorøc l)oIbeé faabanne ^ovfamtingcr , og 
famttige givrere ffnlte tiljTgeé tit at mcbe i bcm ((5. 443 og 480). 
S)iéfe ^orfamlingcr crftatte nogcnfnnbe 93?angfen )(:!aa en Sn* 
flrnv ; tl)i meb llnbtagclfe af §(éf[|lenten »eb ben pbpjTffe Op? 
bragclfc i)a»e ^cererne i Soree bet i benne ^enfeenbe iffe bebre 
enb be »eb be anbre <3foIer. ^ ^orfamlingcrne, t}»ori be IjMc 
Stemme, {)a»e be bog ^et tii at paatatc bercé formeenttige 
5^ettigl)eber, berfom be ffutbe antage , at man gif bem for ncer. 
5(nm. ffaf nu tiUa'Oc ftg nogfe faa 53etragtninger o»er tet 
egentlige 5(fabemic. Ooergangen fra (2fofen tit bette ffeer 
igiennem (5 ram en Sfrtinm, ber, fom o»enfor bemcerfet, 
afbolbeé i ^nli ?3Mancb. Sre ^rofeéforcr fra ^to6en^a»n Ceu 
S;[)eDtog, en 5p()i(ofog og en 2Dtatt)ematifer) inbftnbc ffg ber»eb 
fom (Senforer ; biéfe gi»c be ffriftfige Cpgaoer og bcbcmmc bem 
i ^orbinbelfe meb »ebfommenbe Særere, ligetebeé opgi»e be 
©ienilanbene for ben nuinbtfigc ©ramination ; men l)»er af 
Isærerne eramincrer fefw i fit ^ag og gi»er 6()arafterev berfor 

4i(ligemcb to af be beffiffebe 6enforer. (gammenitgner \aa\i 
bvamen 3(rtinm i <Bouc meb ben ^ic6en{)a»nfFe, maa man 
ilrorommc, at Soranerne l)a»e hm "gorbeet at eramincreé af 
bereé egne Scerere, og altfaa iffe ere ubfatte for at faae Spcrgé* 
maat om 5(nbct enb bet, be i^atfc l)a»t Seifigt)eb ti( at Tc^re, 
I)»orimob bet iffe Un ncegteé, at netop ^^^iél)eben om, ^»ab 
©raminator t)ar 9^et tit at forbre, jTnnbom ^an giøre (^'ramina« 
-tionen ^Tarpere. r^en Dm(!tcenbigl)cb, at (St)arafteren for l)»er 
enfett -^r(?»c bcftemmeé af tre (Jenforer, fiffrer bem for at bli»c 
Ojfre for en enfelt (h'aminatoré 5j!i(faarfigl)cb eller Suner. 
SØlinbrc be()agelig er maaffee benne Sni'i^ftnittS ^f C^'vamen for 
»ebfommenbe Sivrere, ber ftunbom fnnne fpncé fel» at bli»c 
©ienftanbe for (Senfur. — -f)ttab anben ©ram en angaaer, 
tageé ben i Sorue i tre Semcftre. (^ienftanbenc ere foruben 
be »eb ben tilf»arenbe ©ramen i <^ic()cnba»n ogfaa ^anff. 233 

granjT, Xpbff, (^itgctfTP og ©tatiflif. (Sftevat anbeu (Sxamett 
er abfo(»erct, fovfabcv 9tf abcmifleit , fom befienbt, ?tf abemiet 
«^cb ^oretceéningevne til benne ©xamen l)av»c Scctorerne beit 
jlore ^orbeef, at be nøie funne fienbe bereé Sin)ørercé Sari) og 
tubrctte bereé ^orebrag berefter ; tigcfom 'od ogfaa iexd %\U 
IjQvcvc minbre let fumte forfømme, ba ingen ItbeMittetfe tan 
hlm ffiu(t. S)eriniob fat)ne be ben 23el)ageli9t)eb, fom et talrigt 
^nbitorium t)ar for docenten ; og fra ben ©ibe betragtet f unbe 
man »ij^nof ønffe, at ben 53eflemmetfe maatte l)ff»eé, at ber 
iitc fan bimittereé tit Stfabcmiet i ©orøe uben fra ©fofen fam=< 
mcjlebé (S. 431 og 499 fg.). Statnrligwiié maatte be, ber 
j?nffebe at tage anben ©ramen i <2ori?e, ogfaa unberfafte ftg 
©ramen Slrtinm ber; men naar Slfabemieté Ccercre "paa ben 
søjaabe l)at)be fif f ret ffg for, at be iffe erl)olbt 5)ifcipte, fom 
mangfebe be ^nnbffaber, i^mite be anfaae for fornjjbne for at 
fnnne benytte be afabemiffe ^orelceéninger, forefommer bet 
3tnm., at ber itU fnnbe Ⱦre ^fjoget tif |)inber for, at gngtin# 
ger, ber »are bannebe »eb anben Itnber^iiéning, fif Sittabelfe 
tit at f)øre ^oretøéninger og nnberfajle ftg anben ©ramen i 
@orøe, ^»or»eb be fiffrebeé for be mange ^rifteffer, fom ifær 
bet førjle afabemiflfe 5lCar mebforer i ^ii?bent)aon. SJiange »itbc 
neppe bcnptte Siltabetfen, ba be (oerbe 8foteré S)ifa>(e af^ 
søiangef paa tiff^rceffetige ^unbffaber i be ni)ere <2prog iffe (et 
tnrbe »oae at (abe ftg eraminere ber, figefom bet »iftno! ogfaa 
maa antageé for meget behageligere at t)ære (Stnbent i ^iøben^ 
^aan enb Stfabemijl i Soree. 5(fabemiflerne ere nemtig for faa 
og for meget nnber Dpfi)n (®. 435 fg. ; 437 fg. ; 496—99), 
tii at ber fan banne fig noget egentligt ©tnbentertii). — S^^ib* 
tertib forubfætte (Statuterne, at bet tan Um tittabt anbrc 
enb Stfabemij^erne at ^øre ^oretceéninger »eb 5(fabcmiet (®. 
434 og 500). 

Romben 14 (SJratiflpfabfer, tii tjttitfe kongen fety nbnæt)^ 
ner, ubbefeiJ til (Soranerne tun (Stipenbier af tet betpbclige 
mmex^te Segat, af ^t)ié ^Renter ber inbtit »ibere cre opret:* 
tebe 16 ©tipenbieportioner, {)»er paa 50 SHbb. (S. (@.501— 4 
og 2 (S. 314). 234 9) 53iant)cbe (S'ftcrvctuingcr om @tfftcrfené 
Sifftaub og '^irf fornyet) t bet ^er omt)anb(cbe Sibé* 
rum (@. 504—28). ?iog(c af biéfc ©ftervctntnger t)ar 5fnm. 
i bet ^oregaacnbc benyttet. 5lf be j?t»rtge int l)an l)er ubl)æ»e 
gergcnbe: S^tibbcrtattet af be aarltge S)ninéjToner fra 1826—34 
(famr. 2 @. 311— 13) l}ar uærct 6; 33tibbcltattet af (5fe»ernc 
58, af be ffofcfugenbe Sx'fctpfc 21. '^•rcmbcké ftiibcr ma« l)er 
^ovtcgnelfe oycr be Sffabemiftcr og (^Ie»er, fom 1 (2cptbr.l833 
iiebc 6rati(lprabfer (faml 2 S. 313); St|le ot)erS)imittenbcrne 
fra 1826-33 (for 1834 fiiibeé be 2 S. 311—12) tiUtgcmeb 
be fpccicUe (Sbavaftcrer »eb (vramcn 5trtiinn (t 9 5tar cre 55 
bimittcrcbc, af Ipiik 2 bleue iubfalbte, 36 erl)o[bt Laud. og 17 
Iland, ill.); h'gneiibe St|ler ot)er Ubfalbet af aubeit @ramert 
for 1827— 33 (for 1834 ftnbeé gortfivttcrfcn 2 6.306-8; 
i UU bayc 38 abfoltjcrct anben (framcit, af l)i)ilfc 8 bfeoe lub* 
fafbte, 16 ert)o(bt Laud., 13 Ilaud. ill. og 1 Non cont.); 
g^ortcgucTfc oi)er ^orefcvém'itgerne i 53interfemcilrct 1833—34 
(ooer ^orefceéni'ngerne i (2ommerfeme|lrct 1834 og IJSinterfeme* 
jlret 1834—35 ftiibeé gorteguerfen 2 6. 308—11); ©ftcrret* 
Jiiuger om 53ibfiotl)efct og anbre (Samlinger. 

10) gortfatte og blaiibebe efterretninger an* 
gaaenbe (3orøe 5(fabcmte finbeé 2 @. 305—20. S^et 
?SivfentIigjle f)eraf l)ar 5(nm. allercbe i tct ^oregaacnbe benyttet, 
gorrcilcn fooer Itbg. i ^ortfættelfcn af jTue Xibcnbcr at mcbbele 
(5fterrctntngcr om 5(fabemteté d-tenbommc, ^onbé og Stcgn* 
ffabéycefen ; bcr ter man maaffec ogfaa »ente at erf)ofbe Cph;«^* 
lunger om bet, ^aai^iht 'oit)cé, opl)i?rte 5(gerbt)rfn(ngé*5nflttut 
)f!aa 3)?i?rup, om l^mlUt llbg. ^ntct bar anfcrt. 

III. JDe lojcbc ©Holer. 

efterretning om het icevte @fore»oefcné 'ZiU 
itant) i iiet fiben 1823 fortcbne Sibérum mebbefer 
Itbg. 1 ©.217—331, og >^ortfatte og bJanbcbe Offter? 
retninger angaaenbe be tflerbeSfoIer og ben ahnin« 
belige ©forefoitb 2 ®. 97—142, famt Sittceg bertil 2 e. 
238—40 og 400—2. ?(nm. ffaf gienncmgaac bc forfTiellige .235 

Stffni't af bi'éfe ^'fterretniitger, ^yorttcb l}an »il forfege at fov* 
bmbe bet ©ammenfiurenbe. 

•^oruben (3orøe^9(fabemi'cé ©fole, ber atterebe er ointart, 
og |)erhtfél)ohn'^ Sfofe, ber l)ar |in egen 53c jlprelfe, |xnbeé 
i bet egentlige S)amnarf 18 ofentHge fcevbe (gfoler og een paa 
Séfanb ; beéubcit jtnbeé 3 Tærbe Snjlituter i ^ie6eitl)at)n og eet 
i i^reberici'a. S)et er beftenbt, at ber flere ©ange offentlig er 
bleoet foreftaaet, at nogfe af biéfe 8fofer fifulbe nebUvggeé etter 
foranbreé til Stealffofer, gorflag, fom tUun, )(>aa Mte @teb 
itte ftnber bet paéfenbe Dibere at omtale, ^an »it fun 6emcerfe, 
at be 18 offentlige Sfoler for en jlor S)eel he^aae »eb bereé 
egne SØJibler; tii ben i 1807 oprettebe alminbelige ©fole« 
fonb inbbctate be rigere ©foler bercé Dtierffnb, og berfra mob* 
tage be fattigere ©foler S^ilfTub, ligefom ogfaa anbre Itbgtfter 
beraf nbrebeé. 

1) S)e lcerbe©folcré og ben alminbelige ©fole^* 
fonbé ufonomiffe forfatning (©. 220—37; og ©. 
97—102). sSeb ^engeycefeneta ^oranbring i 1813 tabte be 
Icerbe ©f oleré ^onb ncejlen 100000 Øtb. etter ^enimob en ^emte?'- 
beel af fyele S^apitalbelebet. S)a bernæft ifær i Starene 1820—26 
^ornpriferne balebe meget 6eti)betig, blette ©folefonbené ^nb* 
tcegter, ber for |li?r|Ie ^dm ere afl)a?ngige af ^apitclétarterne, 
mebené bene Ubgifter ere heftemte i 5penge , faa forminbff ebe, 
at ben, efterat hm opfparebe 3*Jefen)efonb tilbeelé »ar nbti?mt, 
maatte tage fin Silflfugt tii ^inantéfaéfen, ber bcelé giorbe 
S^ilffub beelé o»ertog ben jløvjie S)eel af be 1826 ^aa be Icerbc 
©foleré ^onb t)i)ilenbe ^Vnftoncr og 53artpenge (fra 1824 til 
1833 ^a»e ^inantferne an»enbt tii bet Icerbe ©folewcefen o»er 
100000 9^6b.). ^eb be faalebeé ffete Settelfer og »eb ^orn? 
priferneé ©tigen ^ar ^onben igien l)ce»et |Tg/ faa at ben »eb 
Itbgangen af 1833 eiete Obligationer til et ^Seløb af 83518| 
Øtbblr. i r. ©., ©el» og S^Jepr., og en ^aéfebel)olbning af o»er 
13000 5ibb. ©ine »igtigfle ^nbtcegter t)ar ben fra Obenfe^: 
kommunitet; bernceft felge £)»erffub fra be rigere ©foler, 
SfJoeéfilbe, ©lagelfe, Dbenfe (fom bog i be fib|le Star 
intet 0»erffnb l)ar i)a'ot:f og Starftuué, famt ^nbtcegterne fra 236 

fce itcMagte Sfofer i ^tingfteb cg ^løge; ogfaa 23iborg? 
(BMCf [om eu Sibfang formebcI(l 3Jii'éh'gl)cber i 9?egnffa6éfercl* 
fen (()£)orom nærmere Cp(t)yninger itk ere mcbbeclte; men 
8agen er enbnn iffe enbcligen afgfort, fce ®. 236) frcettcbe 
beti)be(ige Silffub, afgiiJcr nn Oocrffnb. Serimob maa ^onben 
gtoe Silffub tii be anbre Sfofer, bfanbt l}yilfe be fatttgfie ere 
Sitanbcré, 53orbing6org, ^ennc, ?ii)6org, dlptinf 
hitxQ, 9iibe og Solbing; Hgelebcé gitjer ben aarligt 53ibrag 
tii '^n^itntet i ^rebericia. ?Jtcb |)enfi)n tii 55e(cbet af 
©agcrne ben 1 '^an, 1834 feer man, at S^tectorerne Ija'oc fra 
1000 tii 2000 ^&b. eer», en gonrector 1000 ««6b., 0»er? 
lærerne fra 800 til 1000 9i6b., 5(binncterne fra 400 til 800 ««bb. 
^cfebet af atte ©ager for be faile Særere og timelærerne »eb 
be 18 efoler ubgiorbc omtrent 78000 mt, ©. ®fter 2 e. 97 
anfcrcé ibianbt (3foIefonbcné 5(cti»a for 1833 fom tifgobetja* 
»enbe ^orffnb 8857 ^6b. 5tnm. Decb iffe, om atte biéfe ^or* 
^nt ere at anfee for (Bagcforffub ; men f)ttié faa er, t)a»e m 
I)er et ^cDiié )(!aa, at Sfofcrneé ^Vrfonafe jnjl: iffe fan beftnbe 
fig i en meget gtimrenbe ^Vngeforfatning, fiben ooer ^ af be 
aarHge ©ager fornb yar fortæret. — 2(nm. tittaber ftg »eb 
benne Seifig^eb at gii?re opmærffom )(!aa en Jnbretning, bcr 
fi'nber @tcb i ^Venéfen: man l)ar fra atte ^renéfiffe @fofer 
ijjfentlige ^ortegneffer o»cr be Dcb bent tif(laaebe ©agetittæg 
og ©ratiafer. (5n faaban £)fentfig()eb forefommer 2(nm» at 
fortiene efterligning, ba ben »itbc tiene tit at forebygge enbeel 
SOhsjforneicIfc. S)et fan »et antagcé, at be Sibcorbnebe tem* 
rnch'g »cl ficnbe l)inanbené Stitting; naar nn ben, bcr troer fig 
til|lbcfat, feer, I)»o ber l)ar er{)oIbt ®agctittæg etter ©ratialcr 
(fom nof ettere iffe ere WQm betpbelig 53i)rbe for Sfolefonbenj, 
»il t)an faa omtrent fnnne ffutte |Tg til ©rnnbene bertif og bero* 
lige fig fet», naar \:jan maa crficnbe, at be ©rnnbe, ber tafebc 
for en 3tnbcn, iffe tale for ijam ; han maa aftfaa enten ftræbc 
at opnaae figncnbe Ø»alitcter etter bære |Tn @ficbne meb Saal* 
mobig{)cb. 

2) OmSfofepengcnc og55encficierne i be lærbc 
efofcv ce. 237—51; 2 ©. 103—10). efofepcngcne for 237 

S)ffctpfeite i be fcevbe Sf oter ubgiere i SD?ctropotitanfforcn509^6b. 
Q, og i l)»er af be aiibrc (BtoUv 30 Stbb* S., l)»iffcn 53cta[ing 
inobevercé, itaar flere 55ri?l)rc )(iaa cengang befegc <Btokn. JScé* 
wben erc bev t atte ©foter enbeel (SratiiTpIabfev, font i ^OZetvopo* 
litanfFoIeu funne hekhe ffg til 40, i {)»er af be 7itatt)ebraIffo(cv 
til 30 og i l)Ocv af be 10 anbve ©foler til 20 (bog 6li»er bctte 
Stntal uiibcrtibcn »eb færffilte bevillinger forøget), ligefom ogfaa 
Itnberttiiéning for nebfat 53ctaling til(laaeé abffillige Sifciplc. 
^rembcleé tjave ©folerne flere eller færre ©tipenbieportioner^ 
l)ttié 3}Mrimum er bej^emt i 2!)tetropolitanffolert tit 30 ©tipen* 
bier til ^clcb 1050 3^6b., i l)tter af ^{atl)cbral|Tolerne til 21 
©tipenbier til 53eli?6 735 dihb., og i hmv af be anbre ©foler tit 
14 ©tipcnbier til sBelub 460 5«bb. ©. mn ha bet »eb ©fole^ 
fororb. §» 75 »ar beflcmt, at ber »eb enl)»er ©fole ffulbe opret* 
teé en ©tipenbiefonb, ^Bortit be ^^ri»atlegatcr, font cre giwne 
eller t)ereftcr giDeé til buelige, flittige og trcengenbc 5)ifcipleé 
ttnber|l(Jttelfe og Opmuntring, ffulbe t)enlæggeé, og at benne 
©tipenbicfonb efter Dmjicenbigt)cberne ffulbe forogcé, inbtil bet 
bejl:emte 53eleb af ©tipenbier funbe ubrebeé : faa biet) bet, ba 
biéfe ^ri»atlegater »eb be fle|ie ©foler iffe ere tililrceffeltge tit 
at ubrebe biéfe ©ummer, fenere paa ©runb af ©foleycefeneté 
miélige cfonomiffe ^-orfatning beftemt , at ©tipenbierne ffulbe 
inbffrcenfeé til hst 53clj?b, bere^ gonb ycb enhver ©fole funbe 
ubrebe, ©om en ^elge l)eraf ubbeleé bet fom SOtarimum fajlt* 
fatte ©tipenbiebeleb fun »eb faa ©foler (3}(ctropolitanffolen, 
©folerne i Dbcnfe, |)orfené og S*ioeéfilbe), Sngen ©fole ^ar 
rigere ©tipenbiefonb cnb ^orfené, ber icttrigt fom ©fole 
mobtagerSilffub af ©folcfonben ; bene ©tipenbiefonb eier6:api=! 
taler af o»cr 15000 S^tbb. og l)ar beéuben aarlige ^n^f^g^f^' i 
^orn, t)ttié ^ærbie efter en lat) (Sapitelétart anflaaeé til 700 
S^ibb. — 5Scb be cf»rtge ©foler ubbeleé (paa enfelte ©teber »eb 
|)ielp af Silffub fra ©folené ^aéfe) fiørre eller ntinbre <Bum^ 
mer, l)»orom bet 9?cermere maa efterfeeé f)oé Ubg. — ©n ®eet 
af ©tipenbierneé 53eløb blider i S^Jeglen oplagt for at ubbetaleé 
^cbfommenbe i bereé førfie afabemiffe ?tar ; berfom be imibler* 
tib iffe unberfajlc fig anbcn ^•jramcn til be foreffrc»ne Skiber 238 

iibcit (iplbig ^runb, Hmv Opfaget iffe iibbctaft. 5(f faabamie 
l)icmfa(bne (Stipcubier er i 1830 oprettet en egen ^onb (nu 
omtrent 1500 ^Rbb. S.)/ ^»ié Dienter nbbcle« rit trængenbe og 
»cerbige Stnberenbe »eb ItniacrjTtetct. — Xet 3)io{tfeffe 
Scgat for ©mbcbéma'nbé (fenner, ber gaae i Sfofe (50 ^^orti'o* 
ner, ()tter paa 40 ^J6b. S. aaxliQ, af l]tti(fe 20 ere l)enlagte til 
(JfterflÆgté ? Sfofen , 26 til for|1fieUige Uvrbe (Efofer og 4 tit 
©mbebémænbé Sønner, ber unberttifeé pri»at), er fra 1833 
traabt fulbflcenbig i 55irffom^eb. 

3) efoterneé si3ibriott)efer (8. 251—4; 2 e. 
117—19). S)et laber tif, at man i be Siber, ba "golf »are 
gaomifbere mob vgforerne enb nn, fnn litet Ijav tmiU paa bcreé 
23it>nott)efcr, enten forbi man bengang fnnbe labe jTg ncie mcb 
fcerre 53i?ger enb nu, eKcr forbi Scvrcrneé Stitting »ar fortjolbé* 
t)iié bebre, faa at be fnnbe ffaffe fig felo bet ^orncbne. SOZaii 
finbcr bcrfor, at 8fofernc fun l)aye ringe ØD^ibfer tit at forege 
bereé ^ibliot()efer (bet »igtigjle Scgat mcb benne 53eflemmclfe 
er bet 2ei(mannffe af 20 Sibb. ©. til enl)t?er af be jt)bjTe 
Sfolcré famt ^oeéfilbe < ^atbcbraf iTofeé i^ibfiotlicfer ; beénben 
eie be flcile jpbffe 8foIcr nogfe fmaa kapitaler eller l'egater, 
font t)a»e famme ^eflemmelfe). Sog er bet bfettet tittabt abffifs: 
lige S foler at anuenbe nogle ^;|3enge om 2(arct (fra 30 til 50 iRbb.) 
)f)aa bereé ^ibliotl)cfcr, ligcfom ber ogfaa jeanlig bet)ilgeé ertra* 
orbincere (Bummcr til ^nbficb paa ?tnctioner; ogfaa tilfenber 
8folcbircctionen bent af og til 53cger, ber anffaffeé paa vgfole* 
fonbené hegning, famt *]}rogrammer. — 5lt ber if fe fan nbrctteé 
3Seget mcb faa ringe S^iibler, iv allcrcbe af 5lnbre bcmeerfet ; 
og man tør »el ^aabe^orbebringer bcri, naarCmilænbigljeberne 
tittabe bet, ^rembclcé fa»neé et 9tcgulati» for Sfolcrneé 55i* 
b{iotl)efcr, ^ooracb man f. (5r. fnnbe ønjTc fajlfat, om ^iblio? 
tljeferne ere bejlemte til atte gcererneé ^rng eller fnn til enfelteé ; 
om Scerernc, faafrcmt he^atic ffntte base &aim af iMbliottie^: 
ferne, ere bcrcttigcbe til at erl)oIbe ^^nnbffab om be ffcte ^or^« 
cgelfer; om be for Sfolcrncé stegning l)olbte Sibéffriftcr ere 
bejlemte til at circulcre mellem Scererne eller til at l)enlceggeé; 
om bet fan tittabeé be enfcltc ^^cercre (faalebeé fom hct er )fiaa> 239 

ragt Særernc i Boxee, 1 <B, 459) at giure ^orflag til 5(nf!af^ 
fcffc af 23!?gcr, fom be funbe cuffe enten tii at lette ItnberDité^ 
ningen i bereé gag etter t anbet »ibenffabeli'gt C?icmeeb, natur* 
Ii'gBii'é faayibt ben for ^ihliot^^eUt regfementerebe (Bim tittabcr 
3(nffaffelfcn. — gi'gnenbe 53eilemme(fer fnnbe ogfaa ønffeé meb 
^enfi)n til^aarter og anbre tifSfoleunber»iiémngen l)enl)(«renbe 
3*ieqoif[ter. 

4) efolebpgninger (@. 254— 59; 2 8.116—17). 
3 «l^orbing6org bleo i 1829 opført en nt) Sfofebpgmng, Hgefom 
cgfaa StcctorboHgen 6fet) ub»ibet »eb ^iø6et af et|)uué, fom 
laae imettem ben og ©folen ; »eb anbre (Sfofer ere foretagne 
Øtcparationcr. gorreflen bemcerfeé l)er, at atte S'tectorer l)aoe 
fri 55o)5cet enten i Sfolebpgntngen fcl» etter i en i 9icert)eben af 
benne beliggenbc (SJaavb ; t §(atborg og Solbing Ijar 9*iectoren 
en aarlig ©obtgiørelfe tii ^miUie, 5)eéubcn ^a»eé "OQi) ffere 
©foler, iftvr i 3t)ttanb, ^ofsæi for een etter flere Styrere. S)et 
»ilbe »cere meget enffeligt, berfom atte gcercrne (faalebcé fom 
Silfælbet er i ©orue) etter bog i bet minbfte Doerlcererne ftf fri 
53olig etter ©obtgtcrelfe til |)nu'Mcie; t\)i naar Cyerlcererne 
ffntte anfecé for i g-orbinbelfe meb 5tcctorerne at banne be fafte 
!gcerere »eb ©folerne (og Ipiv bette iffe er SJJeningen af biéfe 
spoftcr, ft)neé be at »cere ganffe oDerflubige) , maa man bog 
gierc bet muligt for bcm at leye anftænbig meh familie, ifær 
ba bet, fom 5(nm. fibcn ffal »ife, ^ar meget lange Itbfigter meb 
bereé 55eforbring, berfom be iffe ere faa l)clbige at »cere tl)colo* 
giffe t'anbibater; l)i)ii5 be altfaa iffe ffutte gaae til ®runbe, 
maae be »el »ogtc fig for at le»e ^(laa Srebit i ^aah om 'grem* 
tiben. 5lbjuncterne l)a»e minbre ©runb til at beflage ftg ; t^i 
ba be i 3*ieglen ere tt)eologiffe Sanbibater (og Stum. troer, at 
bet »ar til ©folerneé (^atin, om fun faabanne ble»e anfatte tii 
Slbjuncter), funne be fun betragte bereé Slnfcettelfe »eb ©folerne 
fom mibtertibig, inbtil be funne crl)olbe ^rcejlef alb ; £)»erlcererne 
berimob faa»elfom be pl)ilologiffe Sanbibater maae anfee bereé 
Slnfcettelfe »eb ©folerne fom en 53eftemmclfe for Si»étib. 

5) 5)ifcipelatttallet i be lærbe ©foler (©.259— 
64; 2 ©. 119—21). Itbg. Ijar mcbbcclt ^ijler D»er 5)ifcipel* 240 

aittattet t bc roerbeSforcr cg^ri»atin(iituter i Sfavcne 1822— 33 
og beraf ubbraget S)ifbbcrta[ for Sfcterncé ^reqycnté. 9tf atte 
Sfoter t)ar 53orgcvbi;bé|Tolcu i ^vicbcnbaiJit bet ftcvfte 2(ntat 
S)ifcipfe ; efter ben føfgcr ^orgerbi)béff ofeii )f)aa (5l)ri'jlianél)a»u, 
SDJctroporitaufFolen og bet y.5Sei^e»ffe S"f^it"t- 2)en 1 Cctbr. 
1833 taftcé i atte S foler (berf inbbcfattet Sfolernc i (Sorøe, 
-^cvfufél)oIm, 53céfcrteb, be pn'oate ^uilituter i ^icbcnijamx og 
i^rebericia) 1454 fluberenbe 2)ifciple, af Ipiik ber font 859 
)paa be 18 Sfotcr, m l)cr ncermejl ta(e om; af biéfe l)aDbe 3Jie* 
tropohtaitfTorcn 101, Cbcnfe 75, 5falborg 70, ^orfené 63, 
Øiaiibcré 61, ^^iborg og Starl)imé 52, ^reberiféborg 48, <Bla' 
gelfc 45, 9fioeéfiTbe 42, l^orbingborg og ^ønne 37, 9ipficbing 
og (Sorbutg 33, «Hibc 32, i^ellTngøer 29, 9?t;borg 27, ^lah 
jToi) 22. 

6) Unber»ii'éningégienftanbc, Simeforbefing, 
Seeren og Sæfebcger (3. 265 — 71; 2 ©. 121 — 24). 
3(nm. aiifeer bet tf fe for ncbyeiibtgt at iiibbfanbe f[g i ben (Strib, 
fom i be flbjlte 2Car er bleven fcrt out ^Jnbrctningeit af oore færbe 
Sfoler. ©fter t)ané SOientng bcr (Sfoferne iffe ombi)tte be nu 
afintnbcfige Hnberoiiéntitgégien|Ianbe meb anbre og l)etter iffe i 
nogen bctpbclig &vcih afoige fra bet 2:imcforl)olb, ber fceboanh'g 
føfgeé »eb be enfclte g-ag ; bertmob bør be flrcebe efter, faa»e( 
i atte gag i 2(lminbcligl)cb fom ifcer i be nt)cre Sprog, ber nu 
»el af atte mefl forfcmmci?>, at bringe bereé S)ifcipfe faa »ibt, 
fom bereé Sni'^'ffning tittaber bet, l)»ilfet cnbba iffe er faa libt. 
2tt bette fun fan ffee »eb et bneligt Særcrperfonafe, bcl)u»er »e( 
neppe at figcé. — Itbg. l)ar gienncmgaaet Sintetabetterne for 9 
forfftcttige 8fofer og for be 7 af biéfe opjltittet 2(ntattct af te 
ngcntfigc Simer , bcr beeB giennent {)cfe Sfofen bcelé i be to 
ø»er(^e ^laéfcr cre tittagte be enfefte gag. ^an Ijav nbfunbct 
bet 9*tefiiftat, at for l)»cr 15 2imcr, ber an»enbeé paa anbre 
(Sprog og 'I^tbenffabcr (be ni)crc Sprog, S^eh'giou, ^^i^oric og 
©eograpl)ic, 3;)Jatbcmatif, ?iaturI)irtorie og Siatiirft^re), an»en=: 
bcé gicnncm l)cfe Sfolcn fra 14 tit 10 Sinter paa be gamfc 
(Sprog, i bc to ø»erfle ^^faéfer attene fra 16 til 12 Sinter; f)»if* 
fct er en naturlig gufgc af, at ^)cbraiff i ^cgfen fun la'feé i t)c 241 

to uDcvfte ^raéfer, (BviX^ fiiit i be 3 j?t)cv|itc, og at Øicgm'ng 
Cbcv l)cv er inbbefattct imbcr 3}iatl)cmatif) l)ar ftue fleftc Simcr 
t bc ncbcrjle ^laéfcr. — 53t'b at fcctragte biéfe Sabcllcv , feer 
nmit, at ^oeéUitc ©fole er ben, [om l)ar be fcerrefle Sinter i 
(yeometrie (4 S.)/ Sfagelfe ben, [om bar bc flefle Simer i -?){= 
jlorie (16 20 og be fcerreile i ^ciio,ion (8 S.); i 3^anberé l)atic 
Sifciplene gcilig()eb til at Um ferme i SfienfPribniiig (16 2.)- 
•^rembeleé Icere »i af Itbg., at i)iaturt)iftorie og 9iaturfa?re tmeé 
t 3;)ktroporitanffo[eit (5 %.'), ^JocéUltic (14 2.)/ |)elftng(?er, 
«8orbingborg, Obcnfe (12 2.)/ ^i^e og ^ofbing (4 2.); @n^ 
gelff Tæreé i SO^etropoIitauffoIeu (2 2.) og i -^cffingøer ; Seg* 
iiing i 8 8foIer, l^ocalniuftf i 13 ©foler, i Dbenfe og Sofbing 
Icercé tillige gnftritmentatmufiL 

SOteb ^enfi)n til Soerc6egerite bemcerfeé, at bet »eb Itnberi« 
»iiéningen i bet ^ehxai\fe Sprog er tillabt at bruge enteit diaéf 
muéfeué etter 53Ioct]é etter Sinbbergé ©ramnmtif, og at 
bet xinber 30 Suli 1831 er bleget tittabt at beni)tte Saitgeé 
©rneffe ©rammatif *). — S)e Scercbciger, tii l)ttilfe ber meft 
trcengcé i ©foterne, ere efter Stnm'é* SOleniug ©rammatifer i 
bet 'grauffe og S;i)bflfe Sprog **) og en gob ^cerebog i Tlathe^ 
matit (ben auctoriferebe er maaffee ben flcttefte af bem, i)i ^atte 
paa Sanff). — (§nbelig bemcerfer Itbg^ at S>irectionen flere 
©angc l)ar forbubet at benytte Sictering Deb ben ^ijltoriffe Itn? 
bcrttiiéning, men tittabt »eb Siben af ^atté ^erbené^iflorie at 
bruge en etter anben l)ijltoriff |)aanbbog. S)et forefommer5(nm., ^) m ber i fecnnc Sidabclfc ((S. 271) cc tttføict, "at bet onwcnbcé 
ben fovnobne ©fiøn[onif)cb i .^cnfcenbc tit bet, [om frættcfi of 
©ifcipicnc, ifær mcb ^fjcnfijn til ©pvogeté ©>;)nrarié, t>cb l)t3ilfen 
benne ©i-amniotiE er temmelig ubfarlig", forefommcr 2(nm. ot 
»ære et oocrfløbigt Sillæg: ben buelige Scevec »ecb, Ijoab ber er 
fornøbent at Icctc af ©ijntayen, ben ubucUgc forgriber ftg iiU 
paa ben. 

*) Qlnm. ønjTer iffc at faae ^vig meb ^rof. -^iort; men iit fore« 
fomniec ^am ubegribeligt, IjnorlebeéSifciplene funnc la-ve ©pro; 
gct, narnligcn ©cnuésSRcgternc og Seclinationerne, efter l)ané 
©rammatif. 242 

at bet l)a»bc »æret eitfTerigt, cm ber »ar hk^et angiyet, hiiiU 
fen |)aanbbog man ba ffufbe 6cni)tte. ^fær giclber bctte om 
be iicfcerflc ^faofer, fer ImlU .^a\ié ^iiiorie iibeii Im^^i er alt* 
for fammeutræiigt og ter; men ligefaa urimeligt forefommcr 
i>et 5(nm. at »ære , om mait ftrar i fcrjle ^^laéfe »ifbe git)e 
Sifcipfene en ubfcriig ^-ærebog i -^lænberne, ber fnarcre maa 
afffræffe bem fra at f^fe -.^iftorie enb gi»e bem Sijft ti( bette 
^ag, ber fan »cere faa intereéfant, naar bet 6cl)anbtcé gobt. 
§(f be Sfrifter i bette ^ag, fom ereSfnm. bcfienbte, forefommer 
intet t)am at »ære mere ffiffet for neberfle ^^taéfe enb ^^'ofobé 
"^illoriené t>igtigfte 5i5cgitienbeber fragmentariff fremftillcbe for 
^egi)nbere/' ligefom o»ert}o»ebet benne ^-orfattevé Scerebcgcr, 
t)ttilfe ^eil be forrejlen monne f)a»e, forcfomme bam at \)am et 
»cefentH'gt fortrin i bcreé liylige, ftunbom rigtigncf fvulftige 
(sprog *). SWeb |)enft)n til -difterien yar bet ogfaa enjTeligt, 
om ber i bctte ^age53ebanbting fnnbe tifyeicbringeé nogen jlørrc 
Sigl)eb mellem be forffiellige Sfcler ; Peb Sifcipfeé ^orfIi)tning 
fra een Sfofc tii en anben opftaae ber nn iffe fielbent 53anfTe* 
Iig(}eber, fom iffe ere ganffe nbett)bclige. 2:cn2ib »il Pcl ogfaa 
engang fomme, ia man af be -piftoricr, ber ere bcfremte for 
Sfofebifcip(e, nbfafter ?iapnene paa enbeef O^egenter, om b^ilfe 
bet ifff er Pcerbt at »ibc flort 9(nbet, enb at be l)a»e regieret faa 
og faa mange 5tar, ja fnap er pcerbt at Pibe faa SDtcget, og 
53eretningen om enbeel varige og 8fag, ber l)»crfen bcngang, 
bc foregif, l)a»be nogen »Betpbning eller nu funne pceffe '^ntev 
céfe. 2;()i ffal -piftoricn »cbblipe at Pore i Itbftrctfning, fom 
bet t)ibtit bar Pæret xH\æl\>et, Pil bet tilfibil blioe Sifciplene 
wmuligt at foere ben, naar be ffulle anwenbe ^lO oQiaa paa anbre 
^ag. — Cgfaa ben auctorifcrebc ©eograpbie infcet}olbcr altfor 
mange S^iaPne og 2al. — 5tf 2 (S. 121 — 4 feer man, at ber 
i Sipborg * Sfcle er giort et ^orfeg meb at anijenbe be af S^a^^ 
milton og ^acotot foreflaaebe Knber»ii'5ntng6metl)ober ^aa bet ♦) ?(f 2 ©. 314 [ccc man , at .fiofotå "niinfcrc fiifloriiTc Sæfi'bog" 
CC 1S33 approberet for te taocve ^laéfcc i SolocsSfotc ; nicn 
l)t>i(teti l}ennci; er nicent, taii ?(nm. iffe fioc UB 

l^attnffe S^rog. Ut bev ^aa benne Waahe fan nbrettcé Sneget 

untcr en buelig §cem> fan ?(nm. »cl fatte ; cm ben i bet I^æ* 

fcntfige gfocr mere tiIfrebé|liUenbe 9?efultater enb ben fcvbtianfi'ge, 

nmac Siben og ©rfaringen afgiure, 

(gtutningcn folgcr). ^Ifbilbningeu af banffc ocfonomifFc ^piantciv meb SScffrlvdfc over 

bcrcé ^genjTabci- 09 ^Jlnvenbdfc. 22be jjeftc. 19ibb. 48^. 

©teen. 
Ttftcnpofr, npcftc, Iftc SBInb 1835. 208 e. 32 ^. .^ccfcn. 
3(fflbemiffe '5;ibcnbcc cif J?. ^p. øelmeiv 2ben ^lavg. 4^. (t. 8, 

19vbb. 16^, ®i;lbcnbaU 
:j(nbevfcn, i?. €., ^mprovifatovtnv oviginal Stoman i 2 Sele. 8. 

29i6b. 80^. met|cl. 
2frd)iv for ©øvfffcnet, 7 $5. 2 i?. SBoglabcrne. 
Les aventures de Telemaque, fils d'Ulysse, par Fenelon, 

lére part. 48 13. StctfjeL 
Bierring, V. I., lectures fran^aises, 011 choix de morceaux, 

en prose et en vers, tirés des nieilleurs auteurs con- 

teniporains, avec des no:cs. ISvbb. 32f. 3tei&el. 
SMUcbgallcric, fulbflcrnbigt^ over alle Stationer/ i ^(fbilbninger 

mcb ubf^rligSScllriwelfc. 12tc j?. {11.48^., fort 24 p. ©teen. 
S^vcfcmann, %v., øerap^inc obcr bie Saffcrbraut, ein ©ebic^t 

in brci ©efdngen. 8. 64 ]s. ©plbcnbal. 
SSutocré'é famlcbc ø!riftcr. 14bc S5inb. galflanb. 12. 40 ^» 

©teen. 
2)anff 3(lmcenl{réning, ubgtvet af £)r. ®. %, Urjln. 48 f. drnxf 

talet. <Scf)Ulfe. 
Saber, ^. ©., pastor emeritus, 97ogct om 97fltionaIaanb 09 

<2:n;fecfri^cb. 3 :j(vf. 8. 32^. etccn 09 ^P^ilipfen. 
©ot^cé ubvrtlgtc ©friftcr, 5 s&. 4 i?, o: Slutningen af 3BiIl}eIm 

^D^ciftcré SSanbrcaar. 12. 24 jj. >&rilL 
S^fcii, S^., €ovfarcrne. Opera i 3 "^tctcr. 8. 40^. 3Ui^el. 244 J?ieltc^ d., ScrvcDog i ©tatif for Slevcrnc af bet kongelige Sanb; 

cabctacnbcmic, mcb 4 'pinner. ISibb. étet^el. 
jjornfvlb, jj., ^vitfren Jpovnfijlb cg bc <2onfii-mcfebc, eUer "Xakt 

og ©anitalcr cvcf Sorebogcn, en ijaanbbog i Sioete foijTid; 

lige ©ridtngei-. 2bct Oplag. 8. 2 9ibb. 72^. Svci^cl. 
2icnfcn, jj. S., ubeu jjanbel unb ©ciuevbe. (£in 2Boit an meine 

tOiitburger, 5unåcf)ft an unfcie 3lbgcoibncten. 39 @. 8. 2(1; 

tona. ^'^^vn, Sbuummei-, @i;lbenbal, 3icifeel. 
^vigébibliot^ee, ni;t, ubgioct af S. 'P. 55offen[}eufec. Ijte ijcftc. 

44^. SKei&el. 
93iu^le, €. X , om (emancipationen af bæreevne og ©rønlanb. 

fr. 8. 48 p. (Sd)ubot^e. 
?)3ii)nfter, ^. *p., Sr., vcb @cf)eimeconfcrcntéraabinbc ^rebei-iffc 

Sbvuné føb i)3iuntci-6 ^jovbcfo-rb i 'Petri .^irfe b. 31 93iarté 

1835. 8. 8p. Gylbcnbal. 
3lo^mann, % 2., Syorciémcné eder ben tilforn vebCDaabcn brugte 

©ictlebefuffrgelfeé j^iftorie i S)anmarf, mcb et 'par Orb om 

bene iKct til paa ni; at optages veb (Siben af Siffvleforfagcl; 

fen. 40 g. Obcnfe, jpempel; ^b^aun^ @i;lbcnbal, iJiei^el, 

<£d)ubot^e. 
Stofenvinge, ^olberup, Statéraab^ ©runbribé af ben pofitioc 

Solfcret til S5rug vcb ^orclfféningcr. 2lnben Ubgave. VII[ 

+ 128 ®. ft. 8. 1 9ibb. Cyi;lbenba[. 
3vubclbad), 2i. &., Sr., d)rirtclige 'P>r(tbifcner over alle 3farcté 

(S^øn; og jjelligbagcé "ilejctcr. 2bct cg 3bie X^'cfce. Siticmfen. 
@agen imellem Exaniinatus jui-is Sp. %. ©iøriing og ^^crrte^ué; 

^dber 2. O. 37agel, furt af 'Parterne felu v»eb ben .kongelige 

£anbé;Ooer; famt ipof; og ®tabé;9ict. £tgelebc6 for ijøicfte; 

ret. 5 3lrf. 24 13. Sille .Stcngcnégabc D7r. 69. 
Gamling, ubi^algt, af .kobbere over ubvorteé (gngbomfformcr^ 

anatomifFe 'Pro-paratcr, c^irurgiffc ^nftuumenter og 23anba; 

ger. 72be jj. 32 ^. i^tecn. 
©amlinger til ben banfPe^Diebicinal.'ipifiorie, ubgivMie afStatéraab 

iper^olbtog 5^r.93^infa. 19>. 3j?. ft. 8. 88^. ®i;lbenbal. 
^^aarup, §., j^aanbbog for Cliere og Seicre af ©aarbe og jpufc 

i ^iøbcn^aint famt i ^orftffbernc og paa Stabene 05runb. 

2bet foragcbe og forbebrcbc Oplag, ^ileftrabc 117. Ubgioct 09 fortacjt af 'Jhibr. Scibclin, llniocrfitctésSBogtrijffcr, 
09 3. Dcidjntaiiu, Gier af ten ©pttcntaljllc Sogfianbling, p a n f h 

for 1833. N- 16. gov[cnt)cé, ifølge ^ongl. ancrnaabtgft Stdabclfc, mcb SSceopoflcrnc 
i 2)anrnavE og ^crtugbømmcrnc. S^ogte ^iQt^ af (5t)i'iftian SSintl;cf» ^iebenl^a^n, 
Sleilel 1835. 238 !S. S. 

^aa af »ore tt)njlfc S)igtere funne rofe fig af faabaiit |)erb, 
fom ^^rijlian 5Sint^ev, og bet t Ovbeté bobbelte 53ett)bntng» 
^ait ^ar iicmfi^ itte Hot ^ai^t bet ^efb, at fJFrit)e enfdte 
©maabigte, fom ubmcerfe jTg »eb en faaban ^rtfTf(}eb, ®i'cit^ 
bommelig^eb, ^fjaiyitet og Siationafitet, at be §ere til be bebjlte 
fijrifTfe S)tgte, »or €i'teratuv I)ar at opttife, men fian ^ar ogfaa 
l)aot bet (angt mere unberorbnebe , men for 5)igteren figefaa 
opliyenbe, fom for SOienneffet fmigrenbe ^elh , h(xo!Siz at \)Ci\\^ 
fanbe ^ortienejler \jWit møbt jlor ^aaffiønnelfe , og ^i bi'éfeé 
53cerb I)ar fajiet en faaban (Sknbé otter bet XtBetijbefige, fom 
er fommet fra \i(x\\^ ^en, at ber gi»eé faare 3Jiange, ifi.Tr unge 
(Stubenter, fom, fe(o naar \iaxi fun Tetterer 9ieprcefentatt»er, 
tage btéfe for fulb fli'ngenbe ^atnta. ^an t)ar jo engang bigtet 
bem en Sang, fom enbnu er 'g^attoritfangen »eb bereé ©ilbcr ; 
beri l)ebber bet : "^errer t)i ere i 2tanberneé SfJige", og bet er 
l)eel begribeligt, at benne Sinie maa »irfe forfogtenbe, ifcer paa 
be 5)ngre, for ^i)ié ^ren ber enbnu ringer 53encpt)nerfer fra 
©fofetiben, fom gntet t)mte om et f(igt aanbeligt -^errebømme. 
S^og — »i bebctte jo iffe at cfterfpore ©runbene til bet ubborteø 

(16) 246 

|)efl», ber bfitter c« ^i^tcr.fcm faatait ti'I S)ccl. Coinment 
fait-on fortune i c'est qu'on est heiireux, fgev 5]Io(tnirc, og 
beit ttiaatte ficnbe faare libct tif l^crbcn og bene befpnberlfge 
©aitg, fom t)ilbe nægte, at 5i)ffeu bn'yer jTt (5p(( (igcfaa fæl:^ 
fomt i Isibenffabené og ^on|Iené 9?igc, fem i bet iibnovtcé ?i». 
3ff e faa bvjgttge '^ibcnffabémoenb, fom l)aoe beriget fiiteratureit 
ttieb forticn|l(tge Sfrifter, gielbe bog for noget Itbetpbeh'gt, 
mebené ^ber(igl)ebert )(iaa ben mobfatte Sibe cnbog gaaer faa 
t)ibt, at ©nfflte, fom i ©runben ^ntct t}aue præfleret, anfceé 
for noget Stort, nt)be en ^^i?iagte(fe , fom iffnn l)bifer )(^aa en 
forubfattet 9J?ening, og Iet)e flot af benne, fom af en ^t»rente, 
gru gortuna t)ar nbfat for bem. ?}2cb 2:tgterne er Siffcvlbet 
bet famme, og forfangcr 9?ogeu et (Sremper ipaa en nbnuTrfet, 
men l)ei|it forfmaaet Svigter, ba loUic m' l}fl|l nceinie en 5ffbcb, 
nemlig (Béjad Staffeibt, l}ttié berfige 3:igte, fe(o i bereé 9?i;l)eb, 
fun cenbfcbeé af ^aa, ba be fnart forbunffcbes af Del)fenfrf)[iv? 
ger^, og for Siben fienbcé af fangt gcvrre, naar man maaflTec 
nnbtagcr et ^^ar Smaaftpffcr, fom ftaac i Sanberé Cbeum og 
liguenbe 6t)reflomatl)ier, men ^i)ié ?3cerb for cnb»er ^ienber 
forbcieé ber^eb, at bane bebfTe, for Spinojiéme og SOtpfliciéme 
renefie S)igte ere ælbre enb £}cl)fenfcbfrt'geré. ^etænfer man 
tiUiQe, I)»or Ic?nge tet yarebe, inben Øfationen ret fcerte at ffatte 
£)e^(enfct)Ia'geré fcrftc Svigte fra 1803, og bt)or profaiff be blette 
bebcmte af ffcre anfecte ^onftbommere, og bernceft, Ijtjorfebeé 
be talrige fierre 3)igtninger, fom £)e^Icnfcf)rcpgeré rige SO^ufc 
©rag i Sfag fficnfebe oé, forbaufcbe ?iationen, og næ^cn ube^ 
luffenbe fæugficbe bcné Cpinoerffomt)cb, faa ligger bet i Sageué 
Statur, at Srf)arf Stajfefbt maattc træbe tilbage i ufortient 
(gft)ggc, l}Di(fct fanbfi)nlig»iié »ar en -^^oyebgruub tii at ^oné 
l^erlige ^avpe \aa tibfig forftnmmebe. 

(S-t liiie ^mié ■paa bet omtalte ^efb, fom er bU'oct (?I)ri# 
flian 3Sintl)cr til S)eef, 'oav bet pancgt)riffe Sigt, fom Icefteé i 
(Senbagéblabet faa S)age efter nærocifrenbe S^igtfamfingé Itb* 
fomft, og fom »afte bet ^aab l}oé SCnmelberen, og »ifl t)oé 
mange 5(nbre, at benne Samling i 53aerb fiob yeb Siben af fin 
gorgcpnger, ja maaffee enbnu Ijeiere; men bette ^aab »ar 247 aftfov fangttmtflf; tl)i t)t)ormegct(Smuft ben citb iiibe^orter, faa 
er bog l)cr baabe bc u6ett)belige S)igtcé 5fntal flerrc, og bc for=> 
tri'nfigcé rtiigcrc, og ber jtnbcé nep)5c et ^^ar, font i ^JoettfT gufb=' 
enbtl}cb fau maak jTg incb be bebtle af SvtTfnUtene. *) *) S)féfc fimptc folfcHgc ©tgtt:, bcv [jevc ti( bet ffiebrrc Ofleicnbonu 
nicIigPc, [om ooc 3)t9U'vé 93Jufe [;av ffienfer og, forttene for 
Sibcti færlig Opmocrffotiifjeb. 95?an tv nemlig (»ciTiefttget meb 
bet »ærbfgc Sorcf^atjenbe , at (fajfe ©tabene 09 eanbeté 2((niuc 
unbcr^olbenbe og gaonlig Caéntng , og man orOetber meb Stjec 
og Spoffrclfc paa at fremme ©agen paa bebfte aWaabe. Waa 
■ ubfcvtter præmier, og tot»ec et i »orc^iagc næften ufjøtt^onorar 
for æibrag tit fftge ©friftec ; bettc er »ijtnoE meget ptifeltgt, 
men oit neppe ganjTe foare tit Si^rPentningen ; Snbotencen, fom 
fan ^ape en gtjtbig Unbff^tbning i 9:Kiétitriben tit Son for "iithds 
iet, fan, fom al ^(einmobigfjeb, forjageé Peb ubporteé Opnmiis 
tring, flumvcnbe kræfter funne »æffeé , ei)ften fan opflammeé, 
, men 2(anben maa fomme of ftg fetp ; forbi man Peb at forære 
6-n en ll^rnøgte af ®ulb opmuntrer f;am til at fjujfe at trccffc 
fit lll)c op, berfor gaaer bet bog iffe gofct, naac SScrrfet er nmas 
beligt, men l)ar ©n et gobt ni)t, ia glemmer f)an Piéfelig iffe 
at træffe bet op tii rette Stb, om faa SZøglen fnn cc af 9:feéftng. 
®og — f)eraf følger ingenlunbe, at Ijiint cebte Siiemeb forfeileé, 
tl)i tit fan faare gobt opnoaeé, om enb be gobc nce og originale 
JBibrag fclitjc faa, tf)i ber finbeé brugbart ©tof nof i celbre baata 
banjfe 09 fremmebe ©friftcr, 9JJon maa nemlig tffe glemme, 
ot f)oab ber i ben. faafalbte bannebc 2Seiben aKerebe er gammel; 
bage, og fom faabnnt gaaet af 9J?obc og fortrængt af nt)c9JJober, 
er for ben ftørre S}}aéfe af^olfet olbcleé npt; af g'ruené aflagte 
^eU faaer i)cn'i)eé Jtammerpigc ftg en ^iole, fom for Ijcnbe og i 
l}enbeé ^rebé er pabfeltg og fplinterny, og benne Signelfe labec 
ftg Piéfelig ogfaa anoenbc paa bc Ijoiere og lapere g^olfeflaéferé 
oanbeligc Jornøbenf^eber. 5)a nu ^oeficn, fer l)pilfen 2(ltnuen 
f;ar ftor©anbé, og giennem f)r>ilfen man fan »ente mcb ^elb at 
Pirfe paa ben, Pi|l iffe Pil blipe ubeluffet fra flige ^olfeifrifter, 
er t)it maaffec iffe utibigt, at gtøre opmævtfom paa, f)Por paés 
fenbc JBibrag "Sræfnittene" Pitbe Pære ; ?Clmuen, fom ubentm'pt 
Pil jTattc bcm ligcfaa ^øtt fom bc bannebc Cæfere, ifær ba 
.i)r. aSint^er fom faa af porc Sitgtcrc er fortrolig meb Tllmuené 
©prog, og pecb at bent)ttc let mcb ©mag , fienbec bem enbnu 
flet tffe, ligcfaa Itbct fom objfilligc onbrc Digtercé folfcltge 

(16*) 248 

^t)vifeu cv banbc mcb ^icnfpn tii ^io,tcx og ^æfcv Itngbom« 
mciié ^l^ocfic. S^iaar bcvfov en 5)igtcr fuu er ^pvifcr, og Ijaiié 
©anggubinbe er ben 2JJufe, fom er altfor flpgtt'g og itugbomme^ 
Ii'g til at glæbe flii ^jnbh'ng meb lange 53cfeg, ba »i(be bet »cere 
fpnberHgt, om itU tiané^aant) meb Slarene tabte 9?oget afben 
€etl)eb og 9iafft)eb, fom gitter ?t)vefpiUet bete elffeligfle Sjnbe, 
og om iffe bet 'gviffe og ^^J'^^^véagtige, fom »ibner om ^mt^ 
9?iai og Sficvrfommer, (ibt efter libt bunjltebe bort af I)ané 
Sange, fel« om l)an ttanbt nof faa meget i ^on(^foerbigl)eb. 
3i ingen S^igtavt bcber <^onjlen faa libt "paa ©enieté og ^e«= 
geiftringené Sattn , fom i ben ft)riffe, ligefom i SOkfifen ben 
l^erligjlc ^armonie og fonftigfle S'ifivnmentering fnn fyagt er* 
ftatter oé 9?iangfen paa SOZefobie t ben egentlige ^Nife. ^an 
ttit berfor ftnbe, at fe(» be fortrinh'gjle ?t)rifere f. (S:x. S^ii'icfevt 
mcb Siben graboiié giuc bereé iS^igte et V'l)ifofopt)ifF, reflecterenbe 
5tnjitri?g, fel» om 53cgei(lringen er i)ei og gfcbenbe, t\)i ^Jianbené 
53egei)tring er tigefaa forffieHig fra Ynglingene, fom Sommer 
fra ^Hiar. SOtcer elfer minbre yi( man ogfaa finbe bet Samme 
i^oé be jlørfle S^igtere, ^»ié omfattenbe ^^t)antafie bettceger fig i 
5poefiené forffieUigjle C$gnc, og fporcé enb ?(areneé 3nbflt)belfc 
finnbom minbre t}oé biéfe i benne ^enfecnbe, ba fommer bet 
beraf, at bereé Itngbommclig^eb, ja 53arnfig()eb, pfeier at »«rc 
af jlørre i>arig{)cb, enb be minbre fteerftbig nbrnflebe ©enicré. 

%il benne inbyorteé ^rnnb tii en ttié Sfappelfe i 2t)vcf 
fvittcté l!etl)cb og git)Iigl)eb fommcr ()er ubentuiyl ogfaa en nb* 
yortcé. S)et omtalte |;>clb l)av neppe »cvrct »or l^igter tii 
©a»n ; iffe at bet l)ar forlebet l)am tii Sficbcéri?él)cb, tl)t bi^fc 
Xigte fom be tibligere bcvre 5|3rceget af nmiéfienbelig ^onflner* 
ombne for Sprog og 53evfification, og at nbl)cei)e et ^ar enfefte 
Spnber, fom bibrerc fra 3iimct, wifbc »o-re fmaaligt; enbnn 
minbre, at bet bar befat ^am mcb ben giftige ^^ottmobéaanb, 
fom grabttiié forpeftcr guften, faa 5(anbené Ct)é brcvnbcr bøffgere 
og til|7bfl reent flnffeé, nei ! tttertimob, ban taler ligefaa beffe^: 
bent, fom fanbt og fmnft om fin SQinfe, og figer: 

^ocficr; icx maac iibtogeé af Samlinacvnc, for nt vovbc Dicnig« 
inonbf' ©icnbom pii CSifcvbc. 249 

J^tm liQmx mcfl m fattig ^onbehna, 

83lanbt Sapi-tfoliei* unbcr ^ugcniJ ^vonc 
2{f ^lomflev, »itbc a3cei- en @fat ftg fanfcv, 
0(} fmpftcr ben faa Qobt, fom ^un fcvflaaev 'et; 
og t)au er aftfov meget S)igteiv tii at fofetteve meb ffvømtet ^^e^^ 
ffebent)eb» SOien bet er i t)orc3)age en ncejlteu umtbgaaelig^etge 
af en flig ^nbeft , at digteren l)i)ppig anmobeé om at ffri»e 
(Sange t)eb Seilfg^eber, bcr eve {)am afbeleé fremmebe og lige* 
gvjibige. ^ forrige Siber t)at3be man fine 53ifebøger, og ben 
fefffabelige Sii?(igt)eb opmnntrebeé »eb »elbefienbte, og bog befian* 
big afi)0lbte, ^impU og folfelige ©ange, {)i)oraf oi og (2»enffevnc 
cie en j^ørre <Btatf enb f. @r» Xpbfferne, l)yié ©elffabéfangc 
for bet mefte ^at)e et l)i?itibeligt , ofte ^citraDenbe Suing, og 
mangle baabe get^cb og Sune. 

dJicin fang eg braf, og fang igien, 
Og prifle Canbcts^ (Sober, 
fom bet ^ebber ^oé gamle £)t)e SDlalling ; men "i vore ^olerebc 
5)age", ba man fielbcn gier ©elffab for (Setffabcligt)ebené 
©h;lb, men fom oftejl af (Srifette, af ^orfcengeligl)eb, til ffi)li'i9 
©iengielb, ja t)et enbog for ^ortpengeneé (Sfi)lb, »ilbc man 
vi)mpe 9?cefe eller t bet minbflte trceffe paa (Smilebaanbct, l)»ié 
bet falbt en 53cert inb, at tomme (liffenbe meb 53ifcbt?gcr til fine 
&iæilev, tl)i l)t)orlebeé ffulbe -herrerne f. @r. funne oycrfomme 
at l)olbe 5Sifcbogen og fiaae op i ben, nben at forfpnbe fig mob 
iien forfte ^elanjltcenbigl)ebé 9?egel, beftanbig at bcere bereé ^at 
i |)aanben, fom om be befri)gtebe Si)t)e eller plubfelig '^Mf 
yaabe ? ^miblertib l)ar €t)|Ien til (Sang bog ingenlunbe tabt fig, 
»or S^ibéalber er eller affecterer at ttcere meget mnfifalff, ffiunbt 
bog Operamanien og ®uitarft)gen er i ?Xftagenbe ; men Sangen 
felo ^ibrører iffe længer fra t)iertelig Selffabeligt)ebébrift eller 
fra oprømt g9jligl)eb, thi i faa §alb bolbtcé »ifl be gamle gobe 
53ifer meer i |)cet)b ; t>en er hki^en tii en Oftentationé* og ^or* 
fcengelig^ebé#@ag. Selffab^fangen er felt) bletien til en ftin 
Stet, ber fcreereé ligefom anbcn SKab, og l)ører til et »elorbnet 
^orb, og ligefom man naturligyiié iffe fan be^certe meb opt)ar* »50 

mct, men fun mcb nt)f ogt SD?ab , faatcbeé maa Sangen Otvre 
ni)e og ff retten i Slagene 5(n(ebntng/ og berfer fvijler ben ba 
ogfaa gierne [amme (5ftc6ne fem 3i)(aben, — fortcereé ifiaa Stc? 
bet, forbøicé og gfemmeé. t*igefom bcr aftfaa probucereé tangt 
flere 2(fpargeé nu, enb i forrige 2^ age, faafebeé ogfaa Tangt 
flere (Bange, ^ttié €i» i'fofge l)iin Sfif fæb»anh'g er flaffct fom 
Jtognflnené. ^miht 93ii)[r af 8ange fifrioeé ber iffe meltcm 
5far og Sag i SCnrcbning af ^ebfelebage, ^orfotterfcr, ^rpttu« 
per Ct>aabe fimpfe, fcfwerne og gt)(bne), S^^i^^^f^'/ Stiftelfeé? 
bage, ^nbyielfer, 2tftennnbevboIbninger og '^ngreffpbningcr ! 
^ugfen paaSft)bebanen confumerer i. bet minbfte en l}aIt)Snecé 
5Sifer aarlig: ben er ret en Øioffugt for ^^ocfien, men maa ba 
jtaturli'goité ofte tage tiftaffe meb fanb 9?at)nemab. 2;enne 
20(obe er jo i ©runben Imfi n[Fi;[big, og ffajfer be fcfffabcdge 
(gammenfomfter en Hnberbolbning, t)t)ortiI be i I}i?t ©rab funne 
trcvnge, men, for iffe at tafe om ben Dieboærbigelfe af ^^onfren, 
fom ben Ut fan bauc i ?Jtcbfcr, faa er ben for be ftaf fcfé 3: igtere 
»irfefig fpnbi'g. S^igterne ere i 9(fminbeh'gf)cb et go'cmobigt, 
fui'ed'gt og tillige noget forfængeligt 'golfeftTrb ; 3lnmobningen 
inbflæbeé galant og fmigrenbe ; l)i)o »ilbe ba t)el gierne gicrc 
jTg foftbar, eller mebe ^^ofligbeben mcb et flcbenbe S^Zei? 9iaar 
nu Sigteren iffe brer til be tRigtubjlprcbe, bin'å ^bantafie ]lxax 
fan afloffe bet triiM'cllefte 5(5mue en ^anf at gribe tcti, og 
hiiié 5ioutine gier l)am ^beené Ubfcrelfe til et ^ieblifé S(rbeibe, 
boab ffal l)an ba gicre anbct , for at ubføre ftt |)Ber\) , ttaov 
l^ané ^^ierte er ganffe ligegt;(bigt yeb ^ienftanben, enb fremmane 
fin ^lu]e til urette Xib ? men bette liber l)un iffe, og Sigtcren 
uformcerft l)et)ner bun ffg. (gtunbom ere enbog alle ijané ^ons" 
jiter forgietjeé, og mob tjenbeé 'Isillie og ^ibenbe ffri»er l)an en 
Sang »eb ^^iclp af bet blotte 2alent, og ubppnter ben meb 
glitter, men felt) benne Cml)ue forSlegfrebbørn ffeer )(!aa be cegte 
ajorné 5?cfortning. 3ngen Sigter bar libt faameget »eb flig 
utimelig Sigten, fom (S-waib ; fclo taler l)an »eemobig og abi^a^ 
renbe berom t ftt Sei)netéleb. (S-n flig 2lbt)arfel gielber natur^^ 
ligDiiéiffe alie Seifiglicbébigte ; oyeralt bi)or Sigtcrcu'o '^deife 
og ^l)antafte uttilfaarlig gribee af (I3ien(!anben felD, forjiinber 251 

bet farlige Qan^e, ^Sufinbe l^iQte m Seitigt)ebébtgte, ffimht 
Scefevcn itU bvøntmer bet minbjle berom ; m ^ØZængbe af ©rce* 
ferneé {)errigfte rprijTe 5)tgte f. (Sx. ^i'nbavé ©eievéfauge i)mv 
jo tii famme ^atcgovie, og bette er ogfaa Sflffffbet meb atte bc 
Sange, font breie fig om ^olferiueté ^ærb i ^rig [om t ^reb, 
og i ijdilfe S)igteren fremtrcebev itU fom %olt for fine fubjectiwe 
^elelfer fom enfeft ^erfon, men fom SJJeblem af ©amfunbet, 
aftfaci fom Orbferer for en S)ee( af 9?ationen. ©aabanne gei* 
Iigt)ebébtgte ffatteé meb ^øie faare ^øit, naar be ere, t)ttab be 
bur ^æve, og ba maae be for 5)igterett 'ocevc Itgefaa jl:t)rfenbe, 
fom opliocnbe for ^olfet, men be ffabelige og flappenbe Setng# 
l}ebébigte ere be , fom for S)igteren ere fanbe Itfeih'g^ebébigte. 
5(f flige giweé ber i ncerocerenbe (Samling abffiUige, og ftffert 
{)ar t)or S)igter ffveoet langt flere, enb ^n l)er l)ar optaget ; be 
ija'oe »ijlnof »ceret gobe no! tii »ebfommenbe geifigl)ebevé53el}oo, 
men bereé Sio maatte væve fort, ba bereé Stneamenter iffe bife, 
at be l)aoe en (Sanggubinbe tit SOJober, men fun at bereé ^aber 
ffricer 53eré meb Safent og gcerbigt)eb, og be falbeé iffe tiUm 
bertieb, at be flaae bfanbt en gfof leyenbe |)ati)fi?bffenbe, meh 
t}t)em be itte t)aoe 3}Jober tilfÆllebé ; og flfiønbt be natnrligi)iia 
gi»e biéfeé Siortgt)eb og ©fiøn^eb SKelief, faa unffebe man bem 
bog felter borte. "2)ie Sobten reiten fdjnett" anoenbcr 236rnc 
paa flige ©p^emerer, og toi ^iihe tjev itU l)at)e opl)olbt oé oiberc 
i)eb bem, naar itk et ^ar enfette t)a»be opforbret til nogfe 23e^ 
ma?rfninger, fom ^i itte gierne i)iitc l)o[be tilbage. 

(©(utningcn føtgcc). 2(fabcmtf!c SSibenber. Ubgiunc af ^. ^. Selmcv, 

(©tutmng, fcc S?r. 15). 

7) Snbførerfe af ttnberttiiéning i (St)mnaftif 
((g^ 271—81 ; 2 @. 117). SOteb Itnbtagelfe af 5 efoler CUaU 
borg, 3({ibe, |)er|Tngi?er, 9?t)fiøbing og 9?afffoo) er ber nu i aUe 
be r«rbe ©foler inbført ItnbertJiiéning t ©pmnaflif, ibet ber 
beelé ere opførte etter paa anben SJJaabe anffajfebe €ocater ber^ 252 

tiU t)fc(é be militcpre Sfuctoriteter ^paa flere (Steber ^aye tiUabt 
©folerne at bcnptte bereé Socaler. Uagtet bet »el iffe ev uri# 
tncligt, at be faa(cbeé foregebe 53efojliuiigcr »itte fomme til at 
tvi)ffe Sfolcocefcnct i aiibre i^enfeenber, maa maii bog antage 
bet for et @obe, at benne Unberoiiéning er 6fe»en inbfert, ba 
ben t)tT funne bibrage tit l)oé be Stuberenbe at ubi?iffe l^'gcniet, 
ber fer fom ofte)^ albefcé forfcmteé, og i bet mi'nbjie Icere ^vm^ 
gene at flaae og at gaae orbentlig. 

8) gcererpcrfonalet og be beri foregaaebe ^or* 
anbringer (®. 281—318). Itbg. t)ar beeft bctte Stffnit i to 
5tfbelingcr, og §(nm. finber bet paéfeli'gt Ijeri at fefgc l)ané 
©rempcf. 

A. ^ortcgnelfc o'ocx be oeb J^øbeu afgaaebe 
€aerere, eUer ^-mbebénicenb, ber forl)en {)a»e (taaet 
i be loerbe <BtoUxé 2;ienefte (S. 283— 89; 2 e. 130— 
35; 240; 401—2). gra 1821—34 ere ^ci> be 18 Sfofer, 
om i)\)ilte tn l)er nærmefl l)anbre, »eb Seben afgaaebe 4 ^tectos 
rer, 6 »irfeltge og 2 titufære Oyerlcerere, 5 5(bjnncter *) og 
2 Simelccrere ; af penfionercbe (Sfofeembebémcenb 5 Øtectorer, 
2 O^erlcerere og 1 5(bjunct, famt 1 for^ent)c?renbe Stbjnnct, ber 
iffe »ar penftoneret. 

B. ^ortcgneTfe o»er Scererperfonatet i)cb be 
Icerbe Sfofcr, fom tct »ar i ^egt)nbe(fen af 1824, 
tiUigemeb be beri foregaaebe^^oranbringer ((3.289 
—318; 2 <B. 135—7; 240; 400—2), @fter Itbg.é gifler 
»are ®m6ebémtT?nbene »eb be 18 <BMev i 9?o»6r. 1833 fufgenbe : 
18 S'icctorer, 13 »irfetige og 4 titnUvre D»erl(?rere, 51 Stbjuncs *) ©. 286 l)ax ctllbtn)f, llbg. maa(?cc tffc l)ax mccnt \aci Uic, faa« 
ret 7(nm, ^an fiflcv om en fom buclig 9:«at(;cmatifa beftcnbt 
SJ2onb^ at f;an fort før fin S)øb »oocbc ot inbgioe ^(nføgning 
om en matfjcnrntif! Sccrcrpofl »eb Unioerfttctct. (5r bcftc95oOfs 
|ii)Efc ba faa fovfcetbcticit? cficr er let Seer, ()Oorof ^»rofeéforer 
banncé, of en bcbrc JBonitet enb bet, f)t)orQf ©folcrneé Særere 
banner? (Sr bet tffc ofte btot £)mftænb{g^eberne eller l)'oat> »i 
falbe Sttfælbet, fom 

JDen ©nc Qm tii .&ett, ben 2(nben til en ©tobbcv? 253 

ter, 10 conj^ituercbe 5(bjuncter og 39 Stmefcerere. (Siben ben 
%ib eiv faattibt ?Jtitm. »eeb, ingen ^oranbring fovegaaet ineb 
3(tectorerne; berimob er en tituleret Oocrfcerer »eb S(ar()uué# 
©fole ubnceunt tii ©onrector ; en anben tituferet og en tofrfcfig 
Dtterfærer ere bøbe, i Ipié <Bteb 2 »irfefige Dtterfcerere eve nb* 
iiceijnte, og i ^ebr. 1835 er enD»erlcerer ubnce^nt »cb^orfen^* 
©fofe, t)t)or ber t)ibti( ingen t)ar »ceret» Saalebeé ere be l)i?iere 
€cerere foruben 9?ectorerne nu: 1 ©onrector, 15 »irMige og 2 
titnlcive Dttevfcerere. ®eer man t)en tii be 23efcettelfer af ^ecf 
torater, fom i biéfe 2(ar l^aiic funbet <Steb, i)i( man finbe, at, 
faa»ibt ber ^eri fan ftubeé noget ^^rincip, er 5lnciennitetéprinci* 
pet bet t)erffenbe; hm eengang l)ar man af»eget berfra »eb at 
anfcetf c en buelig men ung 0»erfcerer tii 3tector, t}»oraf ^ufgen 
bfei), at en Sf ofe, ber b(et) anfeet for meget forfalben, faa 5lar 
efter bfe» anfeet for meget bfomftrenbe. S)og laber bet tii, at 
bette Sl'iefuttat iffe er 6(e»et anfeet for tiffrebéftiKeube, og man 
er »eb fltbigere ^efcetteffer »cubt tilbage til ?(ncienniteten. 53i( 
man otter^ouebct upartiff betragte be ©runbfcetninger for @mbe^ 
beié 53efcettelfe, fom »eb forffieKtge Seiligtjeber ere bfeane oms' 
taitSf og fom man fan fafbe Sfnctennitetéprinci'pet og S)uelig* 
l)ebéprincipet, »il man fee , at Stncicnuitetéprincipet l)ar ©rfa^^ 
renbeben for fig, bet »il fige, at alle erfarne SJiceub, ber fel» 
l)a»e anciennitet, bifalbe bet, ^»orimob fun unge uerfarne 
SJJenneffer, ber mangle Sluciennitet, paaftaae, at ber ffal tageé 
-^enfi)n til S)ueligl)eb; men biéfe ere iffe upartiffe 55 ommere. 
S)et er bog let at inbfee, at bet er meget lettere at fomme efter 
5tncienniteten, til ^»ié 33eregning iffe engang alle be fire ©pe* 
cieé ere fornebnc, enb efter S)ueligi)eben, for l)»ilfen ber enbuu 
iffe er opfunben nogen ©rabeftof ; at ©mbebéeramina og (St)a# 
raftererne ber»eb iffe funue »cere afgiørenbe 53e»ifer paa 5)ue# 
rigl)eb, ^a»e 3JZange fagt, og at man iffe altib fan ftofe ijiaa 
Stttefiter, ere »el be ^lelie enige om. -fertil fommer enbuu meb 
^enft)n til ©folerne, at ba 9?ectorerne ere ncejlten uinbffrcenfebc 
^e|lt)rere af bent, funne be unberorbuebe Scerere iffe engang 
faae £eiligl)eb tii efter eget %i)tk at ub»ifle bereé ^^ræfter, 
l)»oraf galgen let fan bli»c, at ben, fom paa en uuberorbuet 254 

^fabé jitfl itu \)av giort megen Cpffe i ben armiiitieffge SJIening, 
i en uinbffrtvnfet ^l^irfefrcbé tan tomme til at fcettc fTn S)ueli'g* 
bcb i bet rette <^i)é *). 5Cnm. tan berfor iffe fee 2(nbet, enb at 
Sdicienuitctéprinci'pet er baabe bet fimpfejle, ha bete Sfiefultater 
maae »cere ftgefaa paad'bed'ge, fom Matljematitené i 5tlminbe« 
ltgl)cb ere, og tittt'ge fra en anben Stbe bet retfærbiglle, faa< 
[cenge Ccererne ere faa ringe gagercbe fom nn» ^mx ^aabet om 
^remtiben tan ncmd'g btnbre gærerne fra at jlnbe bereé <SttUing 
utaalcfig. — (5fter en af Ubg. gi'ort SJh'bbelbcregning er omtrent 
l)oert anbct ?(ar anfat en nt) ^Rector ; fan bette Uvggcé til ©runb 
for en ^robabifiteté#53cregning, l)ar ben, ber nn anfætteé fom 
Cycrtcvrer, Ubftgt til om 36 5lar (etter ogfaa om 32 2tar, ifatb 
be titntærc CoerttTrere iffc ffutte fomme i betragtning), t)»ié 
Ijan teuer faatænge, at hiim :>tector, t}»itfct juft itte er meget 
gtimrenbe Itbfigtcr for bem, ber efter ^ororbningen af 240ctbr. 
1818 l)aDe nnbcrfaftet fig etter nnbcrfafle ftg pl)itotogiff(Smbebés: 
eramen, ifa?r naar ^tere biépenfereé fra ben **). — 2tf be nn< 
Doerenbe 9>iectorer ^ar ben cetbfle (laaet i SfoteDc^feneté Sienefte 
fiben 1788, hm i)nQ^e ftben 1826 ; af 0»erfc?rcrne ben cytbtle 
iihen 1806, ben t)ngfle fiben 1833. 3^^^^"^^ ^^ nnoærenbe 
Owertcerere ere 6 pt)itotogiiTe (S^anbibater. — ^ $(bjnnctftaéfen 
og blanbt Simetærerne er ber, fiben Ubg. ffnttebe fin Cifle, fore* 
gaaet abffittige goranbcinger, t)t)oraf enbeet ftnbeé anførte af ^) SOian funbc ogfaa ficjc, at bet tffe cc gawnliijt for (Staten , ot 
©folerne Uivc altfor gobe, ba bei-»eb mange unge SKennejTev 
»itbe loffcé tit at Pubece, og man f)ar ocb ffece ?eittgf)ebev bes 
ma-rfet, at bet ere for mange ©tubenter. ©eéuben »tlbe rime« 
Itgtjtis ab{!i(Iige ©tubenter, ber leoc af at bimittere, berocb tibe 
©Eaac i bereé Snbtcegtec. 

^) 2)e, ber uben at f)at?e taget p^itotogiff ©mfeebéeramcn ^aoc faaet 
Sidabclfe til at fi'ge meb philoIogiiTeSanbibatcc (tør man talb« 
bem ^atent;^I)iloto9er, ligcfom man Oruger llbtr^ffet 
gjatentsTfbet?) ere l)ibtil 5, of tjoitfc 1 ec ?ector i ©orøe, 
1 SSeftiH'fr af Snffitutct i J^rcbcvicia, 2 iDoerlæverc og I ^Ibjunct 
(©. 315; 2 ©, 400 og 401). 2(nta(ret vaci be »l)i(ologiiTe Sans 
bibatcc (fra 1823—35) evc ^ibtil il, af Ooilfe 3 cve faa Oelbigc 
tillige at oære tOeologijTc (Sanbibater. 255 

Ubg. '^aa forjTficttige ovenfor angit)ite (Stebcr ; men 51Ciim. tiU 
ftaaer, at Ijan iffe l)ar S)ata til at opgtoe, l}t)orfebeé bet i iiæv* 
bærenbe ^ieUit (!aaer jtg meb bem ; t)att »i( attfaa fcrbfgaae 
bent, faameget mere font ber bfanbt 3(bjuncterne maae foregaae 
^t)ppfge ^oranbringer, faafremt be nemttg ere tt)eoIogiflFe ^aiX' 
bibater CUbg. vegner, at ber anfcetteé ooer 6 nt)e 2(bjnncter om 
5(aret) ; be anbre ere (labige nof. 53eb Stbjnncterne I)ar 5tnm. 
forreflcn llebt on i)cb ben Stnomalie, at to af tern t)aoe j^aaet t 
®foret)C5efeneté Siencflte ftben forrige 5(art)unbrebe (ten ene fiben 
1793, ten anten fiben 1797 ; fee (B. 297 og 305) ; bette fore* 
fommer 5(nm. at »cere nvetfcerbtgt, enten imob be paagietbenbe 
^^erfoner etter imob be ©foler, t)eb l)t>iife be ere anfatte. — 
|)Oab be conftitncrebe '2tbjuncter angaaer, {)ar ^(nm, albrig 
ret fnnnet forfone )Tg meb benne ^taéfe af Ccerere, ba bercé 
Stnfcettelfe ubefuffer al Soncnrrence. Stnm. inbfeer yef, at bet 
»eb en Scereré Stfgang fan t)cere ønjTeh'gt i en |)a(l at anfcette 
en ni) , og at tette fan ffee ^nrtigcre »eb en @on(l:itution enb 
i)eb at inbflitte ®en tit at beffiffeé til »irfctig Stbjnnct; l)an 
ftnber bet ogfaa rimeligt, at en conflitneret Scerer, naar \)an i 
nogen %it l)ar (laaet i benne <2titting, beffiffeé tii Stbjunct, 
%t ber nn »eb benne egentlige 53ef!iffe[fe iffe fan »ære %ak om 
nogen (S^oncnrrence, fefger af ffg fef» ; men fef» Opl)ceoe(fen af 
en (Sonftitntion fommer iffe tii ojfentfig ^unbffab , og en nt; 
gcerer conflituereé, nben at ber er nogen 3)Jufigt)eb for ten, 
ber funbe ønffe en faaban (Stilling, at erfare bet, førenb bet er 
for ftlbigt* Saalebeé forefommer bet 5tnm. , at man 6erø»ev 
fig fel» éeiligl)eb til at »ælge ben bebfle 6lanbt flere Sinføgenbe. 
Gn Wantf l)»ié Stemme i benne ^enfeenbe ^ar ^a»t (lor ^cegt, 
^ar, t)»ié 5lnm. iffe feiler, pttret, at bette fTete i ben ^enftgt, 
at ^fJectorerne funbe ert)olbe be Scerere, fom be ønjTebe. 'i^evtil 
tUlatev §(nm. fig at bemcerfe, at bet »el er ffiønt, at ber ^erffev 
et gobt §orf)olb imettem JHectoren og l)ané Scerere, og at bette 
maaffee letteft fan opnaaeé, naar l}an fcl» fan »cefge bem ; 
men at ':(iaa ten anten (Bite benne ®nigl)eb, naar ben iffe 6eroev 
ijiaa gien|7big Grfienbelfe af f)inanbené ^ortienefter, iffe altib er 
en ubetinget "^orbeel for ©folen, ligefom ber ogfaa ber»cb, ot 256 

en 8fcfeé Særere ofte recrutercé meb bene egne for^entttvrenbc 
S)ifcipre, let opjlaaer en »ié (Senftbig^eb i Itubertoiiéningen og 
efolené @ang, fom netop fovl)inbreé »eb at ber jeonligen foin* 
meé friff 23fob i ben. Sfcer forefonimer bet 2(nm. at y«re far* 
ligt, naar meget unge ©tubentcr conjlituereé, ba bet, ber ffulbe 
Ⱦre et ^orbofb imeKcm ^otlegcr, ber tjatte gi'enjTbtge ^Migtcr og 
burbe {)aye gienftbi'gc SfJettigtjcber, let fpnfer neb til bet forrige 
^ort)olb imettem Scerer og S)ifcipef. — ^^aa tlbg.é Sij^c ooer 
Soererne ftnbeé ogfaa te, fom man fuube falbe^erfonet^Sapetta« 
ner C®. 297 og 392); to 5(bjuncter l)atte nemlig ^aa en 6e* 
jlemt Xib faaet 3)iépenfation fra bereé (Jmbeber, imob at bereé 
forretninger )(iaa bereé 53efoftning beførgeé af anbre 
bertit antagne Særere. SCt bet iffe funbe ttcere enffefigt for 
(Sfofcrne, om ben <Btit bfeD afminbeh'g, at Særere paa en »ié 
%iii (obe fig biépenfere for imibfertib at icoe af ben S)eef af 
bereé ©age, ber iffe be{)cycbeé tii (i'apcttanen, toil »el (5n^»er 
inbromme; men paa ben anben8ibe er 2(nm. langt fra at babfc 
gremgangémaaben i jTg fe(o , ba bene 2(nocnbcIigl)eb i l)»ert 
enfeft Siffælbe maa beroe paa dJrnnbe, fom ^ngen nben f eb* 
fommenbe 2Cuctoritct er berettiget tii at ficnbe. 

9) Snbbpbclfeéffrifter ((S. 318— 27; 2 8.129): 
^ortegtteffe otter be tteb forffieltige (5foIer ubgittne programmer 
fra 1824 tii 1833. 5)e flejle '':^^rogrammer ere ubgittne fra 8fo? 
lerne i 9tocéfiIbe, ^ibc, gfagetfe, 53orbingborg og |)erf(ngeer. 
2(nm. tillaber t^g at ^enttife til be Semærfninger, \)an ottenfor 
l)ar giort om ^^rogramttæfenct, 

10) Segater (@. 327— 31 ; 2 ®. 111— 15). Siben 
1823 ere fun faa Sfolcfegater ftiftcbe, nemlig fcfgenbe: 1) bet 
2l)ura*^af fterffe (oprinbeligt omtrent 320 ^bb. r. @.) tit 
s«ibe*8foteé ^orfPionnerfe ; 2) bet 3)iarfingffe til en '13ibor== 
genfer (anfort oaenfor mellem UuittcrjTteteté Scgatcr) ; 3) bet 
@al)rffe (75 mb. ©.), t)cnlagt til golbing * Sfoleé etipen* 
biefonb; 4) bet 53runnff^ (1000 mt, ©.) tii bet lærbe 
Snl^itut i grebericia; 5) bet (Sftrupffe (600 9tbb. S.) tit 
9(lanberé*@fole, enten tit trængenbe ^{ectorenfer eller til ^orcgetfc 
af Sfoten« 53ibliot^ef. 257 

11) «J3tanbcbe ©ftevvetniitger (2®. 123— 29; 137 
—42; 238— 40)» tliifccr tettc 5tffnit i)av Stnm. fainmcnfattet 
forffictttge (efterretninger om ©folerne, tit ^»ilfe I)an i'ngeit 
anben ^^fabé yfbfte cit finbe, faafom om ©foreI)øit{berigl)cber, 
om Oprettelfe af en gorberebetfeéftaéfe »eb 9fianberé?<8fofe og 
en lignenbe »eb 3;nftitntet i ^rebericia, om "greberifébovg*©fo(eé 
33ranb o. f. i). Sigelebeé anfureé l)f r nogfe S)irectionéflfrit)eIfer, 
af l)yiffe be 3 ncermcjl t)ai)e fpecfel 3»<^f^f^f^/ ^^ 3 anbre fpneé 
at t)a»e ^rat) paa mere alminbclig Dpmærffomt)eb. 1) 5?eb en 
Icerb Sfole l)attbe famttige ?cerere føgt om Siltabeffe til at inb# 
rette 9lea(ffaéfer »eb Sfofen og ti( bette IZ^iemebé fremme fcgt 
om en ^Vngel)iefp beelé eengang for atte beefé aartig. ^ette 
eiet) nnber 16 9?o»br, 1833 afflaaet (famL ©fofefororbn. §.23)» 
2) 5Seb en Icerb @foIe i:jax>t)c en €cerer »eb ItnberiJuéningen i 
Satin og ©rcejT i ©folené neberfte ^faéfer anoenbt ben 59?et^obe 
at opgive ^ifcipfene bereé ^enfa til ncefle 5)ag uben at gien^ 
iiemgaae bent; 9?cctoren meente, at S)ifciplene Hk »are mobnc 
nof tit et faabant ©efoftubium, og at følgen af en faaban ^)lcf 
t^obeé 2tn»enbelfe Ut fnnbe bli»e, at "gorcetbrene 6Ie»e nubte tii 
at ^otbe 3fiepetitører til bereé ©enner. S)a Øiectoren inb|littebe 
(Bagen til S)irectioncné 3(fgit?reffe, foarcbe benne unber 14J^ec. 
1833 ottereenéftemmenbe meb S'iectorené SJientng. 5it ©iennem* 
Qaaen i Sprogene er nøboenbig i be neberfte ^laéfer, fan ingen 
%'oi'ol t)cere nnberf aftet ; men benne Oag ^ar ogfaa en anben 
intereéfant ©ibe. Man fan itk fortænfe be maabelig gagercbe 
€cerere i, atte føge at forbebre bereé ^aar i)eb ^risatnnber^: 
»iiéning, og bet er en (Srfaringéfojtning, at jo bebre llnberoiié* 
ningen paa ©fofen er, bejlo minbre 6et)øoe S)ifcip(ene (meb 
minbre enfelte ibfanbt bem ere meget tnngnemme) primat -^iefp, 
altfaa befto minbre ^ar €cereren Seilig^eb til ^^ritiatfortienefle, 
ifær naar 53t)en er af ben 53effa|fent)eb, at ^ngen trænger til 
Itnbertoiiéning unbtagen ©fotené S)ifcip(e. 9?n opfltaaer l)er eu 
ubeljagetig ©ottifion for €(?reren : giør I)an fig megen Itmage 
paa ©folen, fan ^an ^ntet tiene prioat, og om ^ané '^li'o fra 
anbre ©iber blitoer paaff iønnet, maa Ijan anfee for meget probfe* 
matiff, ta \^an i intet S;i(f(?Ibe ^ar giort mere enb fin ^Higt ; 258 

fcrgcr t)an berimcb for at gicre primat Un&ert)iiéniitg ncbecnbig 
for S)tfcipfcne, fan Ijait (lofe )f!aa en tcmmctig ftabig ^Vtyatfori= 
ticnejle. ^ (goree er bet albefeé forbubet bærerne imob ^^^eta^ 
liitg at mcbbefe (f (eacr e((cr Sfotcfcgenbc pri'»at llnberttiiéning 
(1 (S. 442)/ og i ©nuibeit er bctte fufbfommeiit rigtigt ; meit 
5(iim. t)i(be bog anfee bet for meget l)aarbt, om bette ^orbub Me» 
iibflraft tii alle Sfoler, itte blot forbi Scererne i Sorøe ere bebre 
aflagt« enb be »»rige og altfaa bebre fuitiie unbttcere ^Viwatfor«: 
tienejle, men ogfaa forbi 3)ifciprene flunbom bcr»cb »i(be berc»eé 
Sei(ig()eb ti( at Io?re enfefte ^ag, ber iffe bel)anbteé titberfig 
)()aa 8fofen. 5)et er nemlig faa, at bærere, ber fumie unber* 
»ife i anbre ^ag enb be, ber ere bem ouerbragne )f>aa Sfofeit, 
ifcer l)aoe private Simrr i be^ag, bereé SOtebtcerere iffe bel)anb{e 
orbentlig. 53cb et ^crbiib, fom bet ot»cnfor omtalte, »ilbe be 
maabelige Scerere i 9?egfen Sntet tabe, meii netop be gobe og 
tilbeefé 2)ifcip(ene. 3) 53cb en færb Sfotc »ar opftaaet (Spcrgés 
maat om, l)oilfe ©runbfcTtninger ber burbe fcfgcé meb ^^enfpn 
tit 3)ifcip(cneé OmfIt)tning i ^^fa^ferne. S ^f» 5(nfebning t)ar 
©irectioncn i en Sfrittelfc af 15 ^ebr. 1834 anfeet bet for rig* 
tigj^, at enl)yer Stfcipcfé ?inmer i ^faéfen maancblig bejlemmeé, 
men at Omflytning fnn bur ffce i 53egt)nbe(fcn af t)Oert JdDar* 
tal; famt at enbuer ^laéfcé Sifciple i -^cnfeenbe tii bcrcé 
SQumer og ^labé anfeeé beelte i ttoenbe ^^^artier, et ælbie og et 
i)ngre, og at en S^ifcipel af et t)ngre ^avtic iffe faaer 9iumer 
etter ^labé oycr en 3:ifcipcl af et c?(bre ^partie, om \:jan ogfaa 
l)ar bebre (Sbaraftercr. Stenne Sag »il »el forefomme 93iange 
at »ære ubeti)belig, ifcer ba benne (2fri»elfe iffe inbcl)oIber nogen 
53efating til atte Sfoler; og 9(nm. ffulbe t)eller iffe ha^c 
omtalt ben, berfom bet iffe forefom l}am, at ©rfaring i bet 
^^raftiffe i Sfole»a?fenct fnnbe t)a»e mange gt)lbige ^nbyenbin* 
ger at giore imob be beri inbet)olbte ^eflemmelfer. ^or bet 
^ørfte er bet faa, at be forffiellige ^ele, t)»oraf en .^laéfe fan 
beftaae ((vlbre 2)ifciple, nv)opflt)ttcbe S^ifciple og nt)inbfomnc 
S>ifciple), ferjl: ba fammenfmelte til et |)eelt, naar be »eb 
Omfli)tning ere blanbebe meUem t)»eranbre; maa man nn anfee 
bet for et ®obe, at ben ene S)ifcipel iffe anfeer fig for bebre 259 

f nb ten anbcit, hev man fnarere fege at bcforbrc (Sammenfmcft* 
ntngeit cnb foette uo^erfiigchge ^oilii'nbvingcr i 53cieii for beit. 
fertil fommev cnbnu, at ^appefi)(lt tmcUcm 3)ifcipfeue maa 
anfecé for ben bebflc Spore til ^lib ; man hev berfor l)cttere giye 
benne faa t)iib en Snmfcpfabé fom mulig enb ifsaa nogen SØJaabe 
inbfTrcenfe ben. S)et (Sfabeh'ge ^ert i)it ifcer »ife ffg, ^t)or bcr 
er 6ett;bertg ^or|Tief i ^tnt'attct mellem be celbre og be npe ®i< 
fciple ; naar te Opflpttebcé 5(ntal f. ®r. f un er to , ^ar l)t)er 
flf bem fnn een at fappeé meb. (fve be begge lige flittige, t)aoc 
be fnn meget libt at »tnbe fra l)inanben ; ere be begge lige bot?ne, 
er S^ingen bem ligegt)lbig; men er ben ene flittig, ten anbeu 
bo»en, bcl)ut)er ben ferjie itte at anfircenge jTg for at be^olbe ftit 
^labé ; ^iJlgen beraf bliser lettelig , at l)an itte giør ftg mere 
Itmage, enb ber er abfolut fornuben for at t)ebblit)e at 'oceve 
libt bebre enb ben anben. S*(cefte Slår btoe be famme %o be 
(vlbfie i ^^laéfen; be ere altfaa be toØOerjlte og ere bog maafTfee 
be to (Slettelse i l)ele ^laéfen, — S)et er nben %m^i bet ^l^tig^ 
tigfle, at S)ifciplene nben ^enfi)n til 5(nciennitet omflt)tteé l)»er 
SO^aaneb, faalcbeé fom Silfcelbet er i @orøe Cl ©. 444) og 
anbre @tebcr» 

Stnmelberer^ troer nn iffe at l)aDe forbigaact noget 33cefents« 
ligt af bet , ber inbel)olbcé i be to ferfie 3(argange af ncev\i<Xf 
rcnbe XibéflFrift, og flutter berfor biéfe 53emcerfninger, ibet t}an 
beber Sceferne at nnbffi;lbe bet 9t!)apfobi[lFe i bem, fom l}an gierne 
l)at)be unbgaaet, berfcm t)an l)a»be fcet nogen 9Knligl)cb bcrtil. 
Søorigt enflfer ijan te SCfabemiffeSibenbcr l^ffelig ^-rem* 
gang og mange Scefere. S)et er »el ogfaa rimeligt, at be fcl*- 
genbe 5(argange, I)»ori llbgiaeren 'oil funne mebbele ©fterretnin^: 
ger, ber tilbeelé liatte 9it)()ebené 3»f""f^ff^ ^i^c tilbrage fig 
^lereé £)pmoerffoml)eb enb be to fer|le, t)»ori meget ©ammclt 
inbel)olbeé og maatte inbel)olbeé, naar ltbgi»eren »ilbe opnaae 
fin meget priié»cerbige |)enfigt at fcvtte fit 2(rbeibe i ^orbinbelfe 
meb bet Xibéffrift, ber »ar bete ncermefte forgænger, 
S)ert 23 mai 1835. 260 

^riié=£)p9a\?er fra ^elfTabet for Sv))f fefni)ebené rette SBrug. 

ifølge ©runbbc|lcmmelferncé §. 2 vil <ScI)Tabet vcb 93cli)nninv\ct: 
føge at fcemfalbc gobc populairc øf rifter, paéfcnbc for alle 
S&orgcrflaéfcr og bcrcgncbc }^aci at ubbrcbc ^unbjTrtbcr , forbcbrc 
©magen og forffbic ©inbet, i øcrrbclcé^cb vil øelfFabet flrffbc at 
ubbrebe 3»^fi3t » bet bcr angaacr €ommunal»Æfen, ^anbel og an; 
bre STiæringégrene og ovcr^ovebet f)\?ab bcr griber tnb i sborgcriivet. 
i)3icb J?cnfi;n f)crtil ubfcttter Sieprafcntantlfabct f^lgcnbe 
^rité; Opgaver. 

1) Su gob ^iflorifP 2<rfcbog for 23onbejlanben. 

^Prcrmic 200 9ibb. r. ®. 

2) Jjvovi ligger ©runben til be flager, fem nu faa alminbcligen 
{)ørc» over 9fjÆvingélø5^cb, og ^vorvibt (taacr bet i be ncpringé; 
bcivenbe ^laéfcrs i)Iliagt fclv at af^ielpe benne? 

i^rffmie 150 ^Ibb, x. e. 

3) ^tab taler for og [)vab imob Saugévfffenet ? og ^vorlebcé 
vil bet, fnafremt bet fFulbe befinbeé tffc at funnc beffaae meb 
vor '^libé Sorbrtnger paa 37au-ing6fii^cb, funnc, meb minbfl 
Ulempe for be for)tielI(gc 2lnterecfer, enten opf)«veé ellec om; 
banneé? 

^rcrmic 150 d\bt. r. @. 

4) Sn f)ijloriff ^rcmftining af Sieformationené ^nbfm'clfe i ®an; 
marf. (37Q?rmcft ubfat for at fremfalbc et ©frift paéfenbc til 
golfelcpéning i bet foreftaaenbc ^»belaar). 

^Præmie 100 f}m, r. @. 

3nbleveringétiben for S^efvarclfernc er, i Jpenfecnbc til be tre 
førfie Opgaver ben 31 53tavcé 1836, men meb J^enfvn til ben 
fierbe ben 3L 2)ccbr. 1835. 2>e inb|cnbcé til øellTabeté nuvff; 
rcnbe gormanb, i>rof. 3. §. ød)ouiv (.^n;jlalgabe 64—66)^ 
betegnes meb et ?Oiotto og Icbfagcé meb en forfoglct ©ebbel, ber 
inbc^olbcr forfatteren^ 9'iavn. (Seblen vil fun blive aobnet, naar 
ben ubfatte ^Priié bliver tilfienbt SBefvarelfen. JTiaar ^If^anblin? 
gerne ere inbfomne, ubvcrlgc 9iepr(rfentanterne af bereé ?»3iibtc 
€ommittecr til at bebømme bem. 2)e 3l'fl)anblinger , fom ^ave 
er^olbt *Prifen, blive ©eljTabeté (Sienbom og ubgiveé af famme. Ubflioct 09 forlagt af '}(n5>r. Seidelin, llnittcrfttctésSBogtvDffcr, 
cg 3. X) c id) nit; mi, ©ter af ben ©^Ibcntolffc Sog^ouiiling, P c n f k 

for 1858. Ni 17. Soc[<nbcg, iffiitgc ^ongt. ancrnaabtgft Siflabclfe, mcb aSrctjpoPcrnc 
i ©anmotf 09 iJcrtugbømmcrnc. SmproDifatorcn. £)n9inat «Roman i to Sele af ^* 
6. 3C n b e r f e n* goflagt af Um»eifitetg = ^og^anbter 
JRet^el, trt)ft Ijoé SBtanco 2uno §" Sc^netbet:, ^teben= 
()ai?n 1835. 

KDaa fmerteligt font bet er for 30?enne|Tet at fee jTg ffuffet i 
fia?re ^or^aabntnger, faa fv^beligt er bet paa ben anbeit <Bit)e 
at fee ffite ^ori)entm'iiger oyertrufne, 5tnmcfbereu l^ar berfor 
grmibet Stnfebnutg til at Qlcebe ffg, ba l^an t ^r. ^nberfeijé 
©fri'ft fjav funbct mere enb I)an troebe at funne »ente. S)enne 
0|)bage(fe flfal bog attene tebe tiT en faa meget mere upartif? 
Sl>ri?fterfe, ibet »i »itte beflro'be oé for, efter bebfte ©fiønnenbe, 
faai)e( at giure €a:feren opniffrffom \iaa bet ©obe font )iaa bet 
marxQeifnlbe i bet ^ævt^ bev mx ffat »cere ©ienltanb for »orc 
93etragtninger. 

SJ^abame ©tae( ^ol^ein Ue'o engang 6egeijl:ret af ben 
Sbee at ffitbre gtalien og en Sm))rottifatrtce. ^enne Sbee 
bragteé i Itbføreffe, ba t)nn ffrei) ben »elbefienbte Øioman 
"Corinne ou Fltalie", font i fin %ib gforbe ftor OpjTgt i ben 
literafre 53erben. S)e|lot)ffrre t)ar ben berømte ^orfatten'nbe 
fun opl)orbt ffg fort i bet ctaéffffc ^efperi'en. S)et er Sfabe, 

(17) t\:ji bet ubforbreé »iflnof en ufc?b»anlig ObjectiDitet til at (ufe 
ben Dpgatie, fom t)un )fiaatoo, ffg, naar man tm flygtig fan 
byæle t)eb ©ienflanbe, til t)»ié rigtige Cpfatning tibt ubforbreé 
flere Uav, (5nt)tter, fom i Icengcre %i'o l)ar opl)orbt fig i ^ta* 
lien, og fu« er bleoeit itogenfuiibe fortrolig mcb bette ^aubé 
eieubommetige (£ceber og 6u(tur, t)il iffe hmne b(?fge for jTg 
fe(», at SOZb. ®taet i mangen |)enfeenbe ()ar forfeifet fit MaaU 
S^orinna er ingen ^talienerinbe. Xm romanagtige og ft)gelige 
Sentimentalitet, fom bringer l)enbe til at bue af <^iærligt)cb i 
en mob en 2(lber, er, i bet |)ete tagen, (ibct naturlig, men 
albclcé mobflribcnbe <8i)bené Iraftige og ufonftlebe 9iatur, ber 
iffe fienber bet minbfle tH tpbfT og franfT ^cleri. S)et er en 
^icnbégierning, at benne ^og ingen Si)ffe bar giort i S^^^^^"/ 
^yor man iffc )oii gicnfienbc en begeiflrct ^latuifangerinbeé ()er5' 
lige ^rii!l)eb og ^raft i ©orinnaé tbeatralffe l^cefen. ^3i »itte 
l)cr iffe Dibcre omtale be mange nl)elbige 33emo?rfninger ooer 
antif og moberne ^on|l, ligcfaa libt fom be latterlige gcil mob 
?ocaliteter, fom faa ^t)ppig ftnbeé »eb ^Bioen af meget Smult 
og Sanbt. ^-orfatterinben oalgte fig et 2Gmne, til t)»ié tlbfø:? 
relfc t)un manglebe tilftræffefig ^nubffab. 9)Jaaffee tmi en 
Staliener ene er iflanb tit at ffilbre en ^wprottifator, l)»ié ^ele 
^æren og llbbannclfe griber faa llærlt inb i golleliocté ftnefle 
Xraabe. ^^ort fagt, iWcferé S)atter l)ar gioet oé et forvirret 
ibcalt ^iUebe, l)»or tii l)a»be enffet en langt intereéfantcre 
Stealitet. ^^^i^^^'^'^i^ J"^i^ ^^^^ ^(^g "^^^'^ t)enbe Sal ffplbig, 
ba l}un l}ar ffilbret oé bet faa ofte miéfienbte ^^talien meb ^iæxf 
lig^eb, enbffienbt l)un ut)elbigyiié feer bet giennem Suærmericté 
buufle 53ritte. ^un afgioer i benne ^enfeenbe en fficerenbe 
©ontrafl til en preuéfiff 5lubitcur »eb '')la'on S'Zicolai, fom i 
Slaret 1835 l)ar traf teret ^erben meb en '^og, betitlet ''^ta^ 
lien mie eé voivtiid) ift»" gigefaa pt)antaficriig og føtenbc 
SQfb. <Btael fremtrtTber, ligefaa borneret og gna»en »ifer benne 
^reuéfer fig, ber lun fpneé at i)aye giort en ^eife til (5i)ben 
for at (ergre fig o»er ben^orfelgelfe, l)an maatte libe af ^nfecter 
i ben ftoerle (2ommevl)cbe. @n tt;bff ØJecenfent bcmærfer meget 
rigtig om 9Jicolai'é ^i3og, at tm meb ^ette burbe l)aoe ført bcii2:itcr: "Starieu, n?te id) eé gcfe^cu t^abe." (Sit 
f^gcfig @u6jectioitet hævn- albn'g gobe frugter. 

l?i fomme nu til |)r. ^tnberfciié ©frift. S)ct fan betragt 
tcé fra to @i)népiinfter, jicmng font et veeixt ^oeti]J ^rohntt og 
fom et itafienff SO^ateru ®ect fra tet førjle 8tanbpuuft, »ibiter 
bet uncegtcfig om megen ^M)artta|Te, ^ulelfe og OpftnberfeéetJnc 
t)oé forfatteren, ^or faaoibt 23ogen bertmob fremtrceber font 
en ^pdné af italicnffe 5i3iUcber, t)ar ben itU fnnnet unbgaae 
ben (Sfiebne, i flere |)enfeenber at It'be af be ^et'f, fom mait 
finber l)oé Wo, Staef. ^mprotttfatoren t)ar, efter i)or ^orme# 
ning, en bobbelt XeubcntsJ. ^ørjl; føgcr ben at ffilbre bet poe# 
ttffe (Senieé Ubuifftug unber tilfpnefabenbe ngnnfitge Omflæiif 
bigt)eber og bete Seier i dampen meb ben t;bre 53erben» Ser* 
no?ft ttit ben gt»c oé et anffueligt ^iKcbe af Stah'ené ©uftur, 
nationale (5-tcnbommcli'gl)eb og 3*tatnrffiøn^cb, ooeralt {)t)or hetts 
laber f[g forene meb ben egentlige S'toman. ^^m'o nn ben l)er 
anførte fcrjie S^enbenté angaaer, fan bet »el iffe ncpgteé §or# 
fatteren, at l)an ofte meb ftcerfe, djarafteriftiffe 2:rcef l)ar afma:; 
let oé ©enieté Sibclfer i benne ffrebelige 53erben, men berimob, 
efter »or MenhiQ, fan »iift bctte i 5tlminbeligl)eb, nben at tage 
tilbørligt Ijenfpn til, at bet er en italienff S)igternatnr, t)aii 
»il fremfiille. %i)i »el er bet fanbt, at S)igterne t alle Sanbe, 
til alle Siber, nnber alle ^immelflrøg, |laae i et aanbeligt 
©fcegtffab til l)»eranbrcv og ofte befinbe fig i en »ié Dppofttioii 
til bereé Omgi»elfcr ; men )()aa ben anben Sibe moti»ereé benne 
^am)() i bet Itenbelige af inbi»ibnelle og nationale ^or^olb, 
S)ette Sibjle bnrbe ^r. 51. mere l^awe iagttaget, for faa»ibt bet 
elleré funbe »cere mnligt for l)am eller nogen anben iffe ^talie;: 
ner, ber fnn fienber Italien af et flygtigt 23efienbtjTab, at gien* 
gi»e bet, fom maaffee fnn en Snbfebt eller en »eb et langt 
Op^olb natnraliferet ^remmeb er ijlanb til at fremflille. S)er* 
for, cnbffiønbt »i iffe tage i 55etcenfning at foretrceffe S"^pvo# 
»ifatoren for Corinna, fom S'toman betragtet, fnnne »i bog iffe 
nægte, at Slntonio, trobé fin ^øifi poctiffe Statur, bog iffe 
forefommer oé at »cere nogen fanb italienff ^{)arafteer. 3(rt* 
tonio itbtri)ffer fig fom en ©ermaner eller 9»orbbo ; (Sligt gier 

(17 *) 264 

albrtg cit ^tanener, ^oié S)amicrfe er atbeteé grunbct paa Sæé* 
iting af ©(aéfiferne. ?(iitom'o ev af en ot^crorbentlig bdifcerbtg 
og fi)bfif 9iaritv. ©et ev »iflnof meget fmuft, men ue^pe vigtigt; 
tiji en fltævf bigteviflf ^()antafte er i 2(Iminbe(igl)cb fovfcunben 
meb en flov (2anbfelig{)eb, og fangt mere i fyblige ganbe enb 
anbenflebé. 53it man enbog inb»enbe, at f. @r. 2aéfo »ar 
meget fentimentat og af flrenge (gæbev, inbremme m gierne 
bette, »cl Dibenbe, at een <3»afe giør ingen (gommev. SO^en ^er 
er beénben iffe Safe om be Sigtere, ber ftbbe »eb 8frtoerbovbet, 
og t al 3[)iageligt)cb nbarbeibe bereé 5Canbéfo|ltve. ^oé bem 
ftaaer 9?eflerionen enbnu beflanbig »eb ^()aiitajTené Sibe. ^ 
biéfe ginier tage »i bfot|)enft)n ti(3mp^"'>^if^torerne, fom, ifefge 
bereé 9iatur, ere 5!)Zenneffer af en owerorbenttig bvænbenbe og 
letbettcegelig ^^t)antafte, meb en forbaufcnbe 2D?obtageh'gt)cb for 
ciebliffetige Snbtrpf. 2;ereé fprige 23rif feger og ftnbev uafia* 
betig 9icering i ben bem omgioenbe materielle 53cvben. 5)en 
ftore ^>irrc{ig()eb i bereé ?ierttcv, ben eraftevebe Stemning, ^»ori 
be næ\ien a(tib beftnbe jTg, ten ^Ib, (}»ormcb be opfatte l)oab 
ber inbtoirfer ^aa bem, fan ncppe tcenfeé nben i ^orbinbeffe meb 
et meget yarmt i^Iob. S)ereé pl)t)jTffe 9tatnr er berfor ftffert 
alt for meget amalgameret meb ben aanbelige, tii at ben pfato# 
nifTfe ^icerfigt)eb ffulbc faae Snbpaé l)oé bem. 9?u fttoermer 
netop |)r. ?t'é ^elt for ^hifcevbigl)cb og ^Hatoniéme, og maa 
»el altfaa paa ©vunb af bet o»enfor 5(nfi?rte anfeeé fom en 
nce^en nttvnfelig Stnomah'e blanbt S'^P^ci^if^itorerneé ^olf. 
?iriof!o, ?3iansoni og mnlig ©oct^e meb fin flore Cbjectiwitet 
funbe ^a»e gi»et oé en faaban poetiff Statur "wie er (eibt nnb 
lebt." S)e »ilbe meb Setl}eb f)a»e o»er»nnbet be 58anffe[igi)eber, 
fom 5}lb. <Btael og ^r. U. iffe t}aoe fnnnet befeire. SJJabame 
©taelé 2)annelfe »ar »el mejlt fammenfat af franffe, engelfTe 
og ti)bffe (elementer, ^^or Canbémanbé (Jultnr fpneé oé at 
»cere næften reen germanifif, men bet er et ^actnm, at ©erma^s 
nien og Italien næften i (Set og5(lt ere fnlbfomne 3)iobftTtninger. 
@t tåbeligt 53e»ii<j {)erpaa ftnbe »i netop i |)r. 9t'é Sfrift, t)»or 
5(ntonioé t^bff blufivvbige <Bicel ftaaer i en frappevenbe 9[)2obfcet=» 
ning til (2antaé fi)rige italienfife 5>?atnr. 265 

|)r. %, troe bog itte l)erfor, at i)i miéftenbe ^ané S^alent 
^ait {)ar feyeret et S8ævf , fom if fe mange S)anflFe »itte giøre 
t)am efter, og fom t faa mange anbre ^enfcenbev forffajfev 
Sivferen en l)øift beljageftg 97t)t)erfe. S:f)i om man enb iffe fan, 
o»erecné(lemmenbe meb Sanb^eben, inbrømme, aX atte (S{)araf# 
tererne ere reent itah'enffe-, ere be bog reent menneflfelige, og 
fFiTbvebe meb ?tt) og ^øteffe, 

(iS(utntng«n følger). gioQle '^xo.it af (S^riftian 2Btntt)ct:. 
(©tiltning ; fcc SKr. 16), 

3 "I 5(ff]febéfang tir |)enrif |)er^ (S. 7) ^ebberbct: 

2)t)&ftnbtg, fnitb, meb manbtg 9ieft 

^<\,n tuo|teb ^onften^ a3(inbe. 
%i |)r. 2Bint{)er i t)iin %\^ braf ffg en bi)gtig !«nné i ben 53ag* 
gcfenffe ^unfd), fom ©tengangerbre^eneé forfatter latiebe 
^^ublifum, bet er en ærlig (2ag, fom ^an og mangfolbtge 5(nbrc 
gobt fnnne bcere befienbt, og ffiønbt forfatteren tit nær»(?renbe 
231abe ingenfunbe ijlemmebe {)iin bernfebe Sw^^O '^^ ^f" altfor 
Iei)enbe minbebe \im\ — sans comparaison — om ^{)cebrué'é 
{)ernge ^abef: (SJicgferen og ^onben, X\i\ faatebeé l)ai)be vi\<x\x 
atbrig jublet o»er faU'g S^né ^iwwflnucl fcl», faa gfcebebe ben 
^am bog fom et tafenbe ^z'oxxi "(lOiaf l)yor l)øit S»Zationen i ®run# 
ben elffebe 23aggefen, ber fe(i) l)ai)be forffiemtet bene ^'iærfig^eb, 
WjX ben »ar \i^xi ffiønnefte ^i)Ibeilt, ber funbe bringeé ben afbube 
ubmcerfebe S)igter, f)i)ié ftore ^ortienefter man ft)nteé ganffe <xi 
^ai)e gfemt ; men f)Oor meget benne ^ubef egentlig giaibt Origii! 
iialen fremfor ben frappante Sopie, mcerfebe man fnart, ba 
©tøien ^a»be fagt ffg, og fpørger xsxaw nu om t)ine J^igte, fom 
engang »irfebe faa berufenbe, \)<x ^ører man en beéa»ouerenbe 
utpbetig Cpb, ber toner fom en bcempet @ang af 9?ie(obien tif 
^topflorfé 

fiéie ftc fo fanft ruf)cn/ rttte btc (Sceltgcn! 266 

^t |)r. 2S. frntibcrcé, xext cm ^icrtet »eb at ft)iige cit ^(fiTfcbé^ 

fang ti( |Tn je»nalbrcitbc, niaaffee niangeaarige ^scn, ^riftc t}aué 

?l;tgter talent t)t?icre og »armere, enb ban i en roligere Stemning 

»itbe ^a»e giort, er albelcé i fin Orben; af et »armt ^^ierte 

flæber ingen lunUn (Sang; men at l)an nn efter ftcre 2(aré 

g^orleb, efterat t)an for (cenge jTben maa »ceret raagnet af ^n\n\, 

optager bctte 3;igt i ffn Samling, og bringer bet fra ^sennené 

Stambog frem for ^Mibfifnmé ^tnc, maa fiffert l)ibrcre fra en 

Itagtfom^eb. Set maa nemlig »tvre unbgaaet t)ané Cpmcerf* 

fom{)eb, at l)an, »eb at Tabe be to o»enfor anfcrte linier ojfentj« 

rig tri)ffe, inbirecte frc^nfcr 3)igterc, font efter SJcangeé, og 

ubent»i»( efter ^r. 2Sintt}eré egen C»crbe»iiéning I)a»e (lerre 

^alb tii S^igtefonflen enb (53iengangerbrc»cnc6 forfatter. Set 

fFnfbe nemfig »tvre fpnberligt, cm XrÆfnitteneé Sigter »irfcfig 

bplbcbe en2l)eoric, fom i {}ineSage forfægtcbcé mcbatteSpibé* 

|xnbigf)ebené og Crbflø»ericté 9^apierer, og l)»ié 3^iening, b»or# 

ban man enb ^^arcrcbe cg fnoebe fig, »ar ben, at aiieé^ng, ^0^= 

leret meb ben ftnefle S^rippclfc, er mere »cerb i ^onjlcné Stige 

enb cebfe SJJetaKer, fom ere minbre ombpggelig fmebbebe og bfan* 

febc ; I)ané 9Jhifa maatte i faa galb l)a»e fornægtet fin ?iatnv 

at »ivre «8onbefonen, bcr fanfer »i(be53cer i Sfo»en, cg »cere 

bfe»en for»aiibrct til en ^Jcmaberet Stabébame meb Safjiané 

Sfce, men Sfigt fan nmulig »ære Ijané aI»orIige SOcening ; ber 

er noget faa 5iafT og Sia?r»t i l)ané bebjle ^^ocjTe, at man frit 

fan »vTbbe ^aa, at tjan if fe tager ^^rofa for ^^oefie, forbi ben er 

inbftæbt i flpbenbe '^cry, at l^aii i fit S)ievte »amfcé o»er bet 

Sfiffcbe, og at ^an iffe blioer benouet »eb et ^^ar baarbe ^eré 

eller nfcgte Orb, naar be forreflen bcere (Uenieté ^xæQ, mm 

fanger meb 53aggeft"n : ^ammerateine fhige bem raae! 

Senne ^orubfætning cm »or Sigteré poetiffe 5(nffneffe 
beftt)rfeé ber»eb, at ber i l^aiié Sigte (lunbom forefomme Drb 
cg 'l>enbinger, fom \n]l iffe funne fatbeé fine cg fmagfufbe, 
uben at »i bcrfor »itte falbe bem phtmpe eKcr fmagfcfe. Se(To 
mere forbaufcé man »eD at foefe fcfgcnbe Strcpbe (S. 12), fom 
iffe b(ot er fmagfcé, men \)hcx\l mobbi)ben'g : S67 

9!}?iii ^ai6 ben et et (Su^eoccif, 

9?aar @(a5 »eb ^ceUn ^eftcr; 

:r)eniJ g>ompc flinf, bene ©lange jlæi-f> 

Og 'iGinen følger efter. 

2)ct ntjtter ci/ man vaahcv: (Stop! 

Seg pomper neb, jeg pomper op 

2lf alle l'ipfenéfrÆfter. 
Ctgncrfen et l^»evfen ttittig etter aitæc^Mt^ ^ttiffet »i'fbe t)cerc beit 
eneflte ltnb|Tt)rbm'ng for (S^niémen, ^»té ubehagelige S"i'tri)f ba 
paa ©tebet »iTbe formitbeé, ja maafTfee forf»inbe »eb en ttefgiø^ 
renbe gatter, t\)i ^ittigt}cben er i faa ^alb et pf)oép^ori|Tf €t)é, 
font ftiger op af bet gorraabnebe, og fcengffer »or Opmcerffom«! 
I)eb, faa »t glemme bete Itbfpring, men mangfer 53ittig^ebett, 
faafebeé fom t)er, ba maae »i tifraabe digteren et (Stop, naar 
t)i ^ure, at 5Stnen ffal pompeé op igien. 

S et S)igt (<S. 52) S:ir S:ra?et (ben gamte Sinb i s«e^ 
gentégaarben) t)ebber bet: 

O Cinbetræe! meb ranfe ^rop, 

5}?eb fongeUge ^rone, — 

X)u f!at 0^ »eb bin grønne Sop 

i)}?eb (Sfooen^ <^Mn forfone. 

2)u ^ar nu feet faa mangen (Slægt 
Omfring btn (Stamme »anbre — 
(£i mægtcb '^tlbrcné tunge ^ægt 
Xiin Ungbom at foranbre. vi^er i tit 2cei er Ipflig ^xcb 
Og trofajl (Sinb tit^ufe. 
S)ctte er meget fmuft og naturligt ; men nu l)ebber bet »ibere 
X>n keber grøn bin 53inge ub 
^»ert ^ovaav og ^»er (Sommer. Zciué og forftgtig flob bu fmutr 
5D?eb grønne ^iccv i Jpattm. 268 

X)it Øielaai) bu tibt cpflo^ 
3 9Q?ov,genlampené Cuc, — 
O3 gat) ©tubcnten i?eb fm a3cji 
Sn v^ilfen i ^an^ ®tuc. 

9[f?cn 6Ict> en ægte ?0?ufaføn 

St Siibel^urra giwct, 

2)a vp)hb bu bin gane grøn, 

Og ^ici-tet fteg i ?ioet. 
^(rt bette er ogfaa litth'gt og pocttff, ifær be to jTbflnæynte <Btvo^ 
:pl)er, men bet Ijængcr itfe [ammen mcb bet ^ovegaacnbe, og 
l}armonerer iffe i'nbbi)rbcé. ^m'o er ba ginbetrteet? ^crjlt 
pcrfonifxcerebcé bet, men »ebblet) bog meb |Tn ranfe ^rop og 
fongcltge i^rone at Dcere et 2ræe, om l)oié (gtammc Stuben* 
terne i^anbre og t ^oié Scec bc ftnbe g-rcb ; l)ert er if fe minbjle 
3JZobjTgeIfe, fc(o tm baglige Sprogbrug t}tcmlcr benne ^Vrfoni^ 
ftcation, ubcn at Xræct berfor bdjcoev at metamorpljofere^. 
S)ten flrajc efter blioer 2:rceet et bcBingct ^Ncvfen, og berpaa en 
^Vrfon meb ^i'cvr i Sjatten (ni;é l)aiibe ben ^rone) og ^ane i 
^aanben. S^et er otéfcftg itfe nof, at 55iØebernc cre jlpffcttfié 
fmnffe, be maae atte tilhobe oære ubrunbne af S)igteté ^bee. 
(J-tl)i)crt 2^igt, (lort etter Htte, ff at i)(vre en Trganiéme, og 
falbe yi et Ii)ri[f Sigt en 5Bfomfl, ba ffntte aUe 53tomflerffofferne 
I)armonere faatcbcé, at be funne tæixM ubrunben fra een 9tob 
)f)aa een (Etcngef ; er bette iffe Sirfætbet, ba er i ©runben t)»ert 
ni)t ^ittebe et fcerffift fprifif Sigt, fom »ibner om l^egeiftringené 
$(fbrt)betfe etter Stfficfeffe nnber Sigtningen , og bet ^ele feer 
iib, fom om man l}attbe taget en ^(omfl, afrcoet nogfe af bene 
proffer, og paa bene afpittebe 8tiff bunbct l)i|I en Settfciffoffe, 
^er en D^iofenfnop, ber et 5par SOti)rt{)ebtabe 0. f. 0., og l)ttoi: 
fmnffc enb biéfe l)»er for jTg ere, fibbe be bog omtrent fom ^^irfe* 
Isixv paa en pnb. Sette S^liégreb er l)er ubl)cet)ct og ubmafet 
noget omftænbclig, iffe forbi benne geif er meget afminbefig f)oé 
|)r. SSint^er, men forbi ben griber (ItTrft om fig I)oé »ore i)ngre 
Sigtere, og mcb ^(ib er O'vempfct kntct fra en (Sang, font 
reber pann 53egci(l:ring , og fom hkt> mobtaget mcb (ePcnbe 269 

|)t)It)cfl/ aWaajTce k)if man itu bruge tctte ^ifatb fom ^trc^iu 
ment mob ben ^er frcmfatte ^aaflanbé ®i)fbtgl)cb, cg beraabe 
jTg )()aa bet gamle vox populi, vox dei ; men bet cv uimobjTge? 
It'gt, at faa afminbett'g ^icerft'gf^cb tii ^oejTen er, faa ITefben ev 
(Sanbfeu for at gtennemjTue et J^t'gt, fltcrre etter minbre, og 
betragte bet fom en (Senl)eb, og man beløber intet bcbre (5rfa* 
ringébetjiié l)er:paa, enb bet ^arceUcn'ngéft)(lem, fom ligger tii 
©runb for be g(vngfe J^omme om ^oeffe, ^otffe gierne ere affat? 
tcbe efter ^ormufaren : benne etter t)u'n 8ccne er fmuf, benne 
etter t)im ®tropt)e er "rigtig peen" ; om (Snfembfet, om S^otati* 
teten tafeé fietben, og bette (B'ø^em, fom i ©runben ubefuffer 
at 9?etfcerbigl)eb og 53tttigt)cb, gi»er baat^e Uoiffien (Bern at 
l)cenge ftn ^at )f)aa, uaav digteren er i 23Jiégunjl: etter ube af 
SOioben , og ^^artifif^cben gob 5(nfebntng tii at bcegge for l)am, 
faafænge t)au er i ^iibf)ufct. SOtcn ^»ié bet er fanbt, at Sma# 
gene ^orfafb er ^on|inerneé <Sfi)fb , ba l)ibr!?re flige S)omme 
igien inbirecte fra 5)igterne, ^om fcf» ere ligegpfbige mob bereé 
5trbeiberé S^otalitct, og regne paa ®jfecteu af flaaeube ^-ntcit^ 
I}ebcr. S)og benne ^eit Ijoé digterne er i ©runben ben famme 
fom t}cte 'Xibéatbcrené -^oyebfeif ; S^arafteerf(?i5()cb. 

3e»rigt er ginaten af l)iin (Sang ^øift befpnberfig. S)en 
It)ber faatebeé : 

9[l?cn ^ai bin <Bti^m<i tale brat 

(BtxQan^ i 2:tbcné i^øtj^c, 

©tubcntcrnea J^uvra! ©obnat! 

Sig ffal i ©raiden føtgc. 
(St ^nxva er jo et ©tcebcéubbrub, men Swbet oi)er et ficert gam^ 
mcft !Xrceeé 'gatb er utænfetig, ti)i ()ttor fttierft enb ben fril}ebé«= 
tt)jlne Itngbom er 'paa ^V^dcn tii at i^ente fig ???(?nflter fra be t)itbe 
Sfjorbamerifanere, fom ftaae gamfe ubte»cbe gotf i^ief, faa ttit 
bog 3©rbcbigl)eben for et gammett cer»iTrbigt Xrcee t)otbe ftg 
Icengflt, tct er jo en nfft)tbig ©fabning, fom iffe ftaacr i 53eiett, 
bet t)tterfen brummer etter moratiferer, bet træffer t)tterfen ©age 
etter ^Vnfion» 

5)et S)igt, fom i ben t)efe (Samting minbft bef)agcr 5Jtnm. 
er "^i5 anbring og Opbagcffc " ((5ibe 56—69). S)ctte 270 

range 3)tgt )(iaa 23 ©tropber, htter ^aa 13 53eré, flifbrer en 
(Spabferetour tit gurrcføe meb en ^rcfeit 5(r»i(be. ^or nu ith 
attak cm, at 5(bjTi((igt er ufovflaaeligt for Sceferen, faa er 
©amtafcn mellem bet »anbrcnbe ^av omtrent af famme (Sfagé, 
fom ben trioieHe og flaue ^aéfiar, ber i Bore Sage faa ofte 
I)i?reé i (Jon»cvfationéfaIene, naar en ferff ung |)erre ffger en 
S^ame ^feuretter og tfabbrer lc\l og fafl, ^oi'lfet jo falbeé at 
l)a»e Sonoerfatton. (Sn liKe ^^^ri?»e maae »i mebbele : 

"v^i?cr t>ar 2)c fcvrcbcn '^ciø 
d^rtfli himmelfart'? Src^a.ij! 
Spvi fcrfømtc X)c ?i:cfø^etV 

£) a forøget 

23cjr port l'ai]. 
^ætt'rcn fanbt hm G(æbe i: 
&CIM meb mig p^^ ccnfcm (^ti, 
3[)?cn bcr mocrfomt fun fpabfevc^ 

^an i 5f<^'*^^ 

G!ompagnie !" «13it ®e jUbbe'? er 3^e trÆt ? 
"9^ci funé gtøre Soitet; 
^aaret fifbrer mig om 9?iTfen, 

2)cttc 53a;fcn 

Sr ei net." 9Ju fcetter S;amen jTne ^retter ep, og bruger (E'aitalierené ll^r 
fom <£peiO l)i)orpaa benne gier {}enbe fefgenbc 6omp(iment: 

(Si, ^oor burtigt og gatcmt 
S)c meb Coffcn (Jeier panbt, 
gængffct Mei> ben mt bag Øre, 

(Btøpfen? (Snorc= 

5i3aanb 2)e banbr. 
.Slinbcrne og 9}?unben i^em bfusfc veiiueille, 
<2-dv> ©e er bog å meiveillc 

2)et er inft og faner. 27t 

Xen befJøyfcbe Jt)ame sanbrer nu »ibere, men Scrrainct er flemt, 
^oilfet gitter ^enbeé gebfager 5tnrebnutg tir at ubbrtjbe : 
^iæreflc! min grøfen! S)c fafbcv, Sie gliber! 
97ci/ £)c fafbt bog ci, £)e ffribcr 
Cct cg net ^^aa Saa. 

J^er )>aa biefe ffarpe ©teen 

©aacr iun gcben tung og feen, 

Jpx>i$ jeg maa, jeg oil X>cm tære, 
«iP>i|l maa »ccre 
53cien rccn. 
^ogt 2)em bog, '^lleilbe! o (Smerte, o (Smerte! 

©ritfomt 6(øbe maa mit J^ievtc 
5cr be iy^ceie 23een. 
S SJ^obfcetning tif flig trioiet <BamtaU ^aaev 53cflPrittcrfcu cttcr 
itogfe 9f(aturfccner, fom be møbe )f!aa bereé 53anbring ; benne er 
ret littfig ; t)i(l og l)er ffimter man S)igteren, mm ttet ofte fom* 
mer bet tilfPue, at ^^vimct ()ar gioet S;anfen. 5)iéfe ftribenbc 
(Sfementer ere fiet iffe bragte i ibarmonie; bet SrittieKe, fom 
ligger i (Stof et tii et^ttert (Stittebenéftpffe, er l)er f)tterfen tteb 
Sronie, etter tteb (5)emt)t, etter 9ki»itet etter nogctfomt)eIjl anbet 
^onflené iUiibbef ^ce»ct fra fin latte (5pi)ære, og bete €attt)eb 
fremffinner enbnu tt)berigere tteb ^oittrajlen, faa at bet ttar 
ttanffefigt at giette, {)ttab digteren battbe meent meb bettc bctt)b# 
ningéiføfe, mm fmuft ttcrfificerebe 3)igt, naar iffe en SOcerobie, 
fom er anført otter S)igtet, tti(le oé, at bet ffufbe ttære i 53eff* 
mane 3)Janeer. 5)et ©ienbommeh'ge tteb benne ftore fttenfTe 
3)igteré ^ocjTe ttitte m l)cli^ ffilbre meb ^rof. -^eibergé Orb i 
t)ané 5(fi)anbh'ng om 'lUubettitten (S. 94 : "S^et fom d)arafteri? 
ferer 53'é ^oeffcr, er en forunberfig ^fanbing af bet 23urleflfe 
og bet a)tefanrf)offfe, {)tti(fet fibfte frembringeé tteb en bef^nberlig, 
Ciiengfef ttcef fcnbe SQiaabe, I)ttorpaa S)igteren beffrioer Socaliteter 
og 9iaturfcener." — Tleit tette 53eft)nberfige, bette ubeffrittefige 
nescio quid, fom ^ar fin naturlige ©runb i bet iffe fielbne ^ft)* 
ct)o(ogiffe ^^l)cenomeu, at be ottergittnef^e SKeunefFer funne tiUiQC 
»cpre be mejl: meknrfjofffe , fattue tti l)øih'g i bet ^^intl)erffe 272 

S>igt, og feft) om lian »ar figefaa jltcpvf i bet ^iirtcflFc, font l)cr^ 
bt'g i <£fi(t)ving af f^ocaritrtcr, »ifbe »i bog fiffert faDtte bet, t^t 
(Stemcntenxc cre iffe iiof, bcrcé ^M-opovtion og 53fanbing er bet 
S8(vfenth'gflc. S^igteren mi iiu iibeit Z'oM fige, at l)ané Sigt 
iUc fau bcbemmeé yeb ben blotte Cæéning, men at tct er bigtet 
tit ben angione ^Jiclebtc , og uabffi'tteft'gt fra famme. 'Stenne 
^nbycnbing fitnger ret fmuft ; men ferft maa man yet f^erge, 
om itte S)igtct netop yeb fin €(?ngbe op{)ører at t>oere canta6eft 
— man tcvnfe fig 23 lange (5tropt)er fnngne )(iaa engang efter 
famme 9}te(obie — , og beéuben, hviah ^ar en ^cefer anbet at 
l)oIbe ftg ttf, og t)yab anbet fan bejltemme ^nbtrpffet, enb fefoe 
:^i'gtet, naar bet gi»eé t)am i[)oenbe t en ^^oeftefamfing ? Se(o 
inbrcmmet, at en Sprtfer, ligefom en Cperabi'gter, fan bcere 
berettiget, ya forpligtet tit faa at fige at bivmpe fin Sprif, for 
at SJZufifcn bcfto bebre fan fomme til Orbe, naar l^an ffrieer en 
^ert tit en 9}Jetobie, for at nbbrebe benne, fan man \)a itte 
meb '^m forbre, at Smerten, ifcvr naar ben optageé i en S)igts' 
famting, ogfaa er beljagetig at Icefc, Ijviltet ben jo gobt fan 
t)cere, feto om S)igteren );!aa ©rnnb af l)iint ^enfpn fnn {)ar 
fnnnet give oé fin ^tomfi i (Jontour? grebmané (Jpijlter og 
v2fiafbc|li)ffer ere jo ogfaa gtcebctige for ben blctte Scvfer, og 
»are be bet iffe, ba t)aobe ben ftienffe Svigter en ttnbffpfbning, 
fom »et ingen af »ore 3)igtere fan paaberaabe fig, tl)i 3}Jeto* 
bierne uare for flcrjle S^cten l)ané egne. Ogfaa be ^^eibergffe 
Sangbigte i 53ct(mané Sone, fom ftnbeé i "D^ecenfenten og S)i)< 
ret", tabe fig tæfe meb gorncietfe, ffionbt be natnrtigttiié min* 
bre ere beregnebe paa gceéning, enb cm be t)a»be fiaaet i en 
©amting af tt)riffe 3)igte, og t)i maae tillige bema?rfe, at biéfe 
(efterligninger ere be minb(t l)aanbgribefige, t)i af ten %xt Ijam 
feet; i bem opbager man intet ©por af profaiff beregnenbe 
Doertæg og m^ifonnnetigt ?Crbeibe, ^ooroeb ^oefien ftrar faaev 
fin -^ctfot. 

5)et er noffom befienbt, at ^etlmané ^lam »irfer faa for# 
tri)ttenbe paa S^ogfe, at be firår l)enrt)ffeé otter et S)igt, forbi 
bet er ffrettet i t)ané ^aneer etter til en af bane ^elobier, og 
i benne ^enrpffclfe troc be, at ©filbpabben er hk\)en til en fli)# 073 

ocnbc ^uqI, forbi ben fevcé l)eit i (Sfpe af ^vncn. S)enne 
©aftg^eb ev {)øt|l ujTprbi^ ; Tab ^off gfcpbe ffg , fom be 6cb(l 
forfiaaebet; men m fmme iffe tt(baget)ofbe bet ^nfTe, at S)ig# 
terne t bette fom i ft'gnenbe Xitfæthe »tTbe erinbre^ at ^øiagtcf* 
fen for ben nbmcerfebe ©entué (i'ber »eb (5ftevfi'gning af ben 
Itefterlignelige, og tette d}am trce ti at fiume gi»c 23ettman 
meer enb nogen anben S)igter. ^ettgren figer meb Stette i gor* 
tafen til ^rcbmané ©pi'flfar: et{)x>evt fanbt ©ente maa væve 
ffg fe(» og ingen 5(nben. 23eUmané ©fterltgnere ffulbe bog 
6etcvnfe, at ijan toar @fi'a(b i Drbeté gamfe 53et9bning, og at 
l^an i Orbeté egentlfgjlte ^orjltanb "bfgtebe paa SQtuftf" og at 
ber fergctig, feli) ^orffietten mcttem On'gt'nal og ©opie frareg* 
net, blioer en ^tmme(t)ub 5tfftanb mcUcm aJJefieren og ()ané icev^ 
lingcr. S)et er nceften ubegribeligt, at be iffe fomme til at 
fmife oBer fig fef» og i)inanben, naar be )f!aa ten ene Biiie fore* 
ftitte ftg hen improoiferenbe 53eKmaiv fom i fin 33egeiftringé 
9luué bigter baabc 53eré og SJtefobie, fom i en nceften magcfcé 
S»efoIbig^eb ftrømmer fra t)ané €c?ber meb en uabff ittelig <2am* 
ffang, og ^aa ten anben ^ihe (efterligneren/ ^i)ié (unfne ^e^^ 
geiflring ncejlen btitter ganffe folb unber ben mcifommelige Strce* 
ben efter at yerftftcere en tvit>iel ^i)erbagébegit)ent)eb, og (empe 
l^erfene efter et »anffeligt SOietrnm. S^erfor minbe flige ^orfi?g 
oé uoilfaartig om be mange S>igte, fom ffretieé i jTn Sib, ifcvr 
i S^tjbflffanb, for at beeife 90iuh'g{)cbcn af »iéfe 53erfemaal i be 
gotI)iflfe Sprog, og l)»ab er ben angit)ne SWetobie tif et for Sa?é? 
ning beflemt ®igt i ©runben anbet, enb et 53erfemaaf ; men 
^oefiené 53ceib beroer jo iffe paa ben ^efbige Ot)er»inbelfe af 
^erfem'aa(eté 53anfferig^eb, t)»or yigtig ben enb er meb -^enfpn 
til bet ^eUé fufbenbte ©fiønl)eb. 

«Si \)aahe^ at ben eftertcenf fomme Scefer iffe t)i( miéti;be 
biéfe ^emcerfninger, fom om be »are ftore £)p^ce»e(fer oijcr hen 
bagatel, at en Jl)igter f)ar ff rettet et forfeilet S)igt, I)t)irfet jo 
fan l)cenbeé ben 53ebfie. ©ligt 'oilhe i <2anb^eb Bcere 'Bmaa^' 
Iig{)eb og tidige Itflfiønfom^cb mob Sigteren, ber, fom (Jn^wer, 
t)oem »i fft)lbe fanb aanbelig (Blcehe, fortiener faaban %at for 
be gobe ©atter, at tti gierne gfemme SOtiégrebene fom Itbet^be* «74 

Ii'gf)ebcr. SOZcn ^ritifcit f)ar iiffrmcfl at gicve mct ^^ub^fum, 
og Bif man atoare ntob Uff if og »rang Smag i ^^ocjTcn , ha 
maa man t)ente ©rcmplevnc fra be gobc S^igterc; X)il man gi'ere 
cpmærffom ])aa, iwoxktcé Itfrub, naar bet griber om |1g, fan 
mcb jTne fnærenbe 3(^(?bber q»c?(e gobc Urter, ba ffat man paa? 
»ife bet, t}»or bet ftaaer mibt bfanbt friffe og (muffe ^Hantcr, 
tt)i ba Umx Snbtri)ffet flærfcrc. 3o l)t)ppigere ©enremaferiet 
himx i »ore S^age, iffe Mot i SOJaferfonflen, men ogfaa i ^ocf 
fim, bejlo mere er bet paaSibe, at Ⱦffe Opmivrffoml)cben, 
naar bet tager en forfeifet Stetning. Wan maatte fienbe faarc 
gibet ti( giteraturen og SOIenneffene, naar man iffe »ibjle, l)i)or 
tet SWaneer Umx tii SOZobe , naar gefenet furflt er gioet af cu 
t)nbet S)igter ; feta S^x. 5Bint()eré (Jrempet færer oé, at G'fter* 
ligneffeélpflen af^eKman er fmitfom, t\)i l)an »ar jo iffe ben 
^erfle, fom yeb fligt 'gorfug flrcebte at toffc ftn 23eunbring for 
ben jlore foenfTe Svigter, og ba et llb6t)tte af benne (Stræben 
enbog er bfeuet Io»prii|l i »ort mcil anfeete fritiffc 2ib<?ffrift, 
faa er bet ncppe af 53eien, mufigcn at trcefc £l»arantainefor^ 
anflaltningcr, inben Smitten griber om fig, bcbre kræfter tii 
SOieen og 2(fbræf. <^un et faabant praftiff ^3cnfi;n f)ar foran=» 
Icbiget benne omftænbefige Srcfteffe, men ber»eb er ben iffe 
blot unbffi)tbt, men retfærbiggiort ; om ben i?nbfcé, er ubijl:, 
men at S)igteren iffe liber bereeb, er yi)l: ; en »efforfi;net ©art* 
ncr fan nof taale, at man Dcefter bam et ^^ar Urtepotter mcb 
ringe ^Stomilcr, ber bfot tiene ti( at fori?gc Samtingen, fefo om 
be for bam fefo l)aoe bet færfigc ?Sarb , at l}an meb 33Zcic ^ar 
opclffet bem fra Stiffinger af. 

»Bi »ille nu følge ©artneren til f)ané bebfte ©{omjlterbebe, 
ber, fom rimelig, ligge fiernere fra ^nbgangen, men »i "oitti 
afbolbe oé fra en ooerflebig 53efFri»e{fe oyer benne '^tora, tt)t 
^»ab er ber i ©runben anbet at ftge om fmuffe ^fomftcr, enb 
at be erc fmuffe? ^an bcffue og ni)be bem felt)! 53iéfe(ig »il 
53etragteren gfcebeé o»er biåfe 53fomf!cré §riff{)eb og feyenbe 
pareer, og opbager.J^ienberen enb nogfe beficnbte®cnera bfanbt 
bem, »if bog be npc Specieé »cere ^am ficere. ^3i »ilte berfor 
b(ot na?»rte 9fja»nene ipaa et ^ar af be ffionnc|lc: ^aabem 275 

brageretiéSeb (®. 143), ««ntgené Snbffn'ft C®- 157), 
^anef arten (©.222), og fremfor aU gfugten tit 2(me^ 
vita (©.75); bet er ingen forffre^en etter bre»en ^ragtblomfl, 
men en inbcnfanbff, nforlignelig i)ubig og fimpel ^elånQcvidief 
fcer. ^ttte fcarnlige S)igt — Drbet brugt i bete egentlige nai»e, 
og iffe i bete fentimentafe, ofte flaue 53ett)bning — er aanbeHg 
beftcegtet meb be folfetige Srcefnit, og bet er t benne naioe 
S)igtart, at Dor Svigter beoceger |Tg meb faaban ^ienbommelig? 
^eb, ^icefi)eb og '5ri()eb, at »i, nben berfor at miéfienbe tjané 
S)i)gtigt)eb i anbre S)igtarter, iffe fnnne hefoitiU , at ^offepoe* 
fien er t)ané egentHge ^alb, ©ib l)an feb ret feijenbe xaix<xi\,t 
fete bette! gib l)an oftere »tibe fenbe fin SJJufe, ^onbefonen, 
tif f]fo»é efter 53cer, og fielbnere git)e I)enbe 3(2rcnbe anbenflebél}ett, 
at ^un iffe ffat tabe ^pficn X\\ at gange tit ?unbe »eb 0,1 røgte 
©ierning , fom ei er l)cnbc i ^lobet baaren ; ^nn ^iembringer 
bog atbrig en ®aoe, ber er oé faa q»ffgenbe, fom be »ilbe ^cer. 

B-\. Snbbpbelfe fra <S!nftcommitteen i Setflabet for Svi;ffe= 
frit)ebenå rette SSrug. 

^et paaliggcr <2»friftcommitteen, at rcbigcre betSanffc ^olfcblnb. 
2)ct er vort 5>nfPe, ot bet t llbførclfcn niaa fvare til 3^«unct, til 
ben 95ejlcmmelfe, fom »eb famme er anti;bct. 2St ^cnregne bertil 
fiyrft: at bcté 2lnb^olb fommec til ar angaae ©icnjlanbc og liw. 
liggcnbcr, for ^vilfc bet tar antaQCé, <\X ^Dicbborgcre t foilTtfllig 
©tilling og af forfTiellig Sannclfe ^ave ©eeltagelfc tilfttllebé, og 
paa ^ttilfc bet er vigtigt at Opmærffom^cbcn f)cn»enbeé^ for at 
uflare Soreftillingcr funnc blive opli;ftc, ffiÆvc ©omme bcrigttgebe, 
ben alminbelige ^intercéfe famlet og jlyrfet; faa <\X bcrocb maa 
bibrageé til at beforbrc ^unbfFab og .Opli;éning , fanbf)ebéfiffrlig 
2(anb, en fÆbrelanbfffinbct og forjlanbig ©amvirfen af 23or; 
gere, b^orfom^elfl ber giveéficiltg^eb til at virfc tilfammen i gobe 
og ni;ttigc 4Z>iemeb. SSi ^cnrcgnc bertil viber c: af ^vab ber 
af^anbleé af faabant ^inb^olb i øclfPabeté Ugeblab bliver be^anblct 276 

paa folfcllg ^OOiaabe: vi mene fnalcbeé, at bet maa funnc tiltale 
t(tnffomme Safcrc paa fovifietligt %xm af ^unbjTab og 5^annel[e, 
funne læfeé af Sloglc til 23el(rring^ af 3l'nbi'c til Opliwclfe, af 
^Ue tticb 3^i;tte 09 9!>cf)ag. 

?Oien for at ber fPal funne av&etbeé nieb J?elb til faa vigtigt 
ct^ormaal, bcf)øvev ©eljTabct Unbcrftøttelfe af bem, bev ^avc 
^nbfigt i ©anifunbcté cllei- cnfclte øamfunbéflaéferé 'Xaxv , og 
f^lc ^alb og £vjl til ot mcbbele jig om ^ei-^enf)ørcnbe ©ienjtanbe. 
Ogfaa C»ei-f<rttclfeu cllcv Omavbeibclfcr af ^cnfigtéfwarenbe 2fvtifler 
i fremmcbe ©frifter, be^anblebe mcb tilbørlig Om^u, ville være 
velfomne 95ibvag. 93t inbbi;be berfor vore 53iebborgcre til vel; 
villig at forene fig mcb oé til bet angivne ^^liemeb, og vi vove t 
ben 93iobtagelfc, fom flanen til ©eljTabcté øtiftelfe ^ar funbet 
fra førjTe4Z)icblif af, at fee en gunftigSorbeti;bning om ben Unbev; 
(løttelfe, l)Vorpaa vi t^r giørc Stegning. 

2!)ibragcne maatte be^ageligjl inbfenbeé til ©eljTabcté nuvffi 
renbc Sormanb, ^Prof. ®c^oun)/ boenbc i ^ri;tlalgabe 64—66. 
Sor ethvert Slummer er jjonoraret beftemt til 10 Svbb, for originale 
^frtiflcr og 5 for Overfættelfer. 

^iøben^avn, 3uni 1835. JKi-bactioncn er anonym, 09 f^ai- 9?ct til at optoge ffiibrag, 
uben at naongioe g^orfattcren. SBibrag inbfcnbcé til en af gortctggernc 
eltcc til Kebactionené (Sccretatv, Cand. juvis 3. g, ©iabivab, Siod 
fegabcn mu 136. Ubgfoet og fortagt af 1£n{>r. ©ci6clln, llntperfitcté;95ogtn)ffcr, 
ofl 3. ^cicTjmftiin, Gier af ben ®i)lbenbal)ife SBofll^onbltjig, foi- 1853. Ns 18. i 3)anmarf og ^crtugbcmmcrnc. (^tliat i ^{eben{)a\)n. 9lo»ettcaf (Sari S5ernf)arb» 
Ubcjitten af S» 2. ^etberg. 3:o Binb. ^bf). 1835. 
S. «&. 6c^ubott)eé Bo9l)ant)ttncj. 

4Jet er ret Uimh)mitetené ^en'obe. O^faa i forrige Xiber 
ubfom ber {)oé oé fom anbenflebé jlunbom aimn)\ne bettcttrifliffc 
©frifter, og ber ta\i jo ijcere mangfolbige ©ruube, ^entebe fra 
^orfaftereiié borgerlige ©titting, fom tifraabe fftg hemmelig* 
^ebéfulbl)eb, i'ffe btot, itaar <Sfrifteriie ere frpbrebe mcb »i^ittig« 
I)cb og <Batm, fom af mange SJZcnneffer anfecé for ffinbarngc 
SSetttfer )()aa et onbt etter i iiet minbfle et foibt ^i'erte, en g^or* 
bom, fom albrig 'oii ubrpbbeé, l}t)or ofte ent erfaringen fcerer, 
at 53ittig^ebené <BaU ingenfunbe afcetfer ^ierteté (Sobmobig^eb, 
og enbnn minbre 9'ietjTnbigl)eben , men fefi) naar be ere ganflfe 
frcbeHge Sf åbninger. (Sn ^ri)gt, tig ben, fom ^acob Don 
Sbt)boe betroer Ofbfitjr, ba ^an forefcefer bam ^erfene titgncifia, 
nemlig, at ijaii fnnbe fomme tii at l)øre ifbe fom ben, ber bemcen* 
gebe fig meb ^pebanterie, i}av »ceret ©rnnben til mangen 5(no* 
npmitet; i bet minbjle oar ben bet for ©ntbbaafené forfatter, 
og bet iffc nben ^øie, t(}i <8i)éfelfættelfe mcb ^poeften er enbnn 
for mange 23ureanf rater, ifær bem, ber enbnn iffe I)a»e glemt 
bet ©f nbémaal , ^niggc gi^er ^poeterne , bet ©amme fom 5JtU 

(18) 278 

ijrnh ber "(ugtcbe af ^Vbantene" »ar fer "©arntfoncn" i K)9=; 
boeé J^age. SO^en foruben be atminbeligcre ©runbe maa ber 
»cpre en fra S^ibéatbercné egen ©rfaring t)entet mægtig 5(avfag 
tiO at benite Sfif i be feiicre 2far l)ar taget faa (icerft Ctoer* 
^aaiib, at »i l)atte mange na^nfefe <2frtbenter, l)Ooraf bog fun 
be ^cerre(l:e fnnne »ente, nogenffnbe at faae et S'iaton, og ben 
»ilbe »iefelig ith »ære bte»en faa afminbeftg, naar iffe et frap* 
pant, tffbeelé fergcligt ©rempel t)a»be »iift, l)»or brat S^rptteriet 
fan fyinbe, naar SOtaffcn tageé af. Se^rfgt er benne ©fif jo 
l}i?ijl: uffpfbtg, unbertiben ffcg, Hgefcm ØJeffenbeé Snccgnito, 
ber bog iffe attib (Tffrer mob D»erfa(b paa 53eien, og fom ofteflt 
ret fnilb ; \)en tirfi)nelabenbe 53effcbenf)cb, at forfatteren rejlg* 
nerer paa et ^Mfalb , ber fnnbe fomme t)am perfonlig tifgobe, 
bet)agcr ifær be ^fbre, og 9ipégicrrigl)eben, fom uben at tif;' 
frebvliittcé bejlanbig ftnber np Sicering, naar (i)i6ninger frem* 
fcetteé i bet felffabclige ?i», fcengfTer Cpmcerffomtjeben og »eb* 
rigc{)otber ^iifft-féfen for flige 5(rbeiber for en fcengere Xib, enb 
Siffcelbet fceb»anlig »ifbe »cere nbcn fltgt ^irremibbef. 

SOIeb benne Gfif forbinbeé (Innbom en anben, fom minbrc 
er at bittigc. Ogfaa i forrige Xiber f)cenbteé bet af og tit, at 
en befienbt (Efvibent ftob ^abber ti( en 3)cbutanté '^erftefubte, 
og ba bcftob ^abbergatjcn i en fornem anbefalenbe fortale, 
men nnomftnnber paatager ©nbfaberen fig, albeteé at ferge for 
barnet, fom om '^orcelbrene »are bortbebe; o»er ^erfomften 
brebeé et mpftiff Sfcr, og t}an træber 53arnet i ^aberé <Steb^ 
men natnrlig»iié mcb ben Stefersation, at \)an iffe »il ^ere ifbe, 
l)»ié bet »antrioeé etter arter flet. S^og t)ar man ogfaa @rem^ 
pel ^(naaf at ©ubfabcren t)ar jlaaet gafl og 53rail: meb &ntf 
fennen. SCt engang imclfem et fattigt 53arn fan giere ?pffc i 
giteratnren fom i ^i»et, forbi bet l}ar en fornem ©ubfabcr, er 
l)eel begribeligt. 2)enne fornemme protegerenbe S fif ffri»er fig 
nbenttti»( fra (^J6tl)e — iffe fra S^igteren, men fra ^ofmanben 
— af I)»em ber junge ^eibjdger og '^efbjdgeré ^riegéfamerab 
iffe blcoe "berau^gcgcben", men "eingcful)rt" , et Crb, ber 
Ie»enbe minber oé om bet fcfffabelige Ci»é t»nngnc og fli»e 
gormer, om ^^rcefentatioucr og alffené ©tifette , fom fel» i bet 279 

bagdge €t» ofte afloffe oé et <SmW, ^t)or tjante i)i cnb ere til 
fli'g Unatur, font, fpnbcritg itof, er i beit frobigflte Sifocert, jo 
mere bcr ooeraft taUé og fifriocé om ^orfcfn'f)eb og ©tcvnberé 
€ig()cb. ^')len jo |?(vrffre bettc ll»cvfcit griber om ffg, ter enbog 
er fommet faa »tbt, at man neppe (cenger fan faae en lancet* 
(teraab effer ^ammerraab i S^afe , uben fcr|l at t)at)e befuaret 
en næMié ©tneptgeé Spørgémaat: l)»em ffal jeg mdbe? bc(lto 
mere burbe giteraturen I)ofbe |Tg frie for alt Signenbe. ^tnmeU 
beren fan berfor tf fe forbefge, at t)an ei billiger flig fornem 
g^abbcrllabé , ffiønbt \:ian Def inbfeer, at mangt 23arn nhm 
famme maaffee »ifbe fomme til at l)enligge ubøbt, eller, meb 
anbre Orb, at mangen ung forfatter »anflfelig yilbe faae \it 
5lrbeibe l)onorcret, ya neppe tn;ft, uben ofentlig Slnbefaling af 
en befienbt <Sfribent, men bet ni?b»enbige Onbe er berfor iffe 
minbre et Onbe, og font ffabelig maae 'oi betragte benne @fif, 
iffe blot forbi ben foregriber ^^ublifumé 5)om, l)»tlfct er bet 
SDfJinbjTe, men forbi fligt g'ormt)nbevffab neppe er hen unge 
J^igter tienligt ; ^an l)ar bebjl: af at jTaae paa fine egne 23cen, 
og uben Sebcbaanb, ligefom uben ^^atroner og (^onnerioner at 
prøDe l)t)ab €i)ffen og ^erben fan gioe, 

3f?cert)cerenbe lille ^^oman er for |iørfii:e ®elen fjpreyen i 
S3ret)e, |)»or trcettenbe enb benne ^orm fan »cere og let fait 
6li»e yeb at tabe fig i bet 53rebe og ^iblløftige, og f)i)or afffrcef;« 
fenbe ben berfor er for mange Sæfere , ifcer for bent , fom fun 
l)aye Sanbé for "gabelen, faa ^ar ben bog ogfaa man^e Siber, 
fom anbefale ben. ^ffe blot er en fftøn 53rett(liil i og for |Tg 
fce^agelig for hen bannebe Scefer, men benne ^orm gitter 9ioman^ 
ffrittcren, maaffee fremfor nogen anben, 2eiUQ\)eh til at ffilbre 
be fremtra-benbe ^erfoneré ©^arafteer inbtil be ftnefie ØJuancer, 
tt)i bertteb fremtræber en^tter ^erfon gauffe fubjectict, og bet 
er befienbt, t^ttor tpbelig 3nbi»ibualitetcn affpciler fig i ^olfé 
Urette, og paa ben anben (2ibe ubeluffeé jo iffe Objectittitcten, 
ba enl)»er af 33re»ffri»erne jo fommer til at ffilbre -^erfoner, 
meb ^ttem Ijan flaaer i 53erørelfe, foruben at lc?gge fTn egen 
Subjectioitet for S)agen, ^ette bobbelte^iemeb opnaacé maaf 
ffee »anffcligere tteb be to anbre ^ottcbformer, en 9?oman fan 

(18 *) 280 

f)at)e : ben ^tf!ori|TFe, naav S)igteren fcfo fortætter, 03 ben fel»^ 
bfograp^t'ffe , naar en af be l)anbrenbe ^crfoucr beretter oé be 
^acta, fom ffutte »tube »or Cpmoerffoml)eb ; i begge biéfe 2t(# 
fcelbe træbe ^erfoncrncé (S^()arafterer oé minbre iinn'bbelbart for 
^ine, og minbfl: i bet jTbjlte, ba be mebbelcé oé gtcnncm 93iebiet 
af en af be ^anbfenbe ^crfoneré Opfattelfe af be 5(ubreé 6t)a* 
rafterer. 3'"'^^^^^^^ ^^^ ^"^fl benne ^orm, fom fiffcrt er ben 
lettejle for S)igteren at be^anbfe, bet fortrin, at bet |)ele frem# 
trceber fom noget mere Srooærbt'gt og Ceocnbe, ba bet »ifer jTg 
for oé fom et $Dienwibneé ^^eretning. -^»er af biéfe 'g-ormer 
I)ar fine fortrin og SOiangfer, og Cpgaoen for 2)tgteren bcjlaaer 
i ett)oert fpccieft Xiffcvfbe i at finbe og bruge ben ^orm , {}»ori 
l^ané '^tee beb|l fan reaHfereé. ?(bfofnt bebft er ingen af bcm; 
fnn fi;neé bet, at 53ret)formen fnibejl maatte funne opfptbe ben 
^enfigt, at amalgamere bet <Buhicctm og DbjccttDe, beg berti'f 
ubforbreé ben faare banffeh'ge ^onjl, at fnnne gioe ailo ^erfo* 
nerneé 53ret)ftiil l)Der \it eienbommelige ^rceg, at ben fan »orbe 
et 8pei( for bereé S"^i'^i "^''" P^^ benne flippe ftranbe be 
glefte, l)oilfct bog gfeertattet af Scefere anfee for ringe |)atterie, 
og naar nu bcrtil fommer llanflfefigf)eben i at nnbgaae ^ibt;' 
(i?fti'gf)eb, l)»or "formen, for at »ære naturlig og fanb, maa 
mebfcre Dmflænbe(ig()eb , faa turbe 'od ^ret)formcn ttcere ben 
»anffeligfte for 3^igteren, naar atte bcné "fortrin tiffulbe ffutte 
beni;tteé, og atte bene fri'ftenbe 5(fi)ei'e nnbgaaeé. §(t ber gi'oeé 
S^iomaner, for (joiffe ^retiformen er en 9iøb»enbtgbeb, er Itgefaa 
»i|l, fom at ber giweé anbre, for ()inffe ben yi(be tjcere en ttmui; 
figt)eb. (Saalebeé »ar ^retsformen en ?ieb»enb{gt)cb for ^er^ 
tl)eré Sei'ben; benne 9?oman er altfor fubjecti», til at funne 
l)a»e taalt en anben ^orm ; I)t)ert 53rei) er faa at jTgc et ftjri'ff 
S)igt, og oyer()ottebet fan man fige, at benne "^orm er etter 
»ar for S)igteren ben neb»cnbige, naar Romanen, »eb at tiU 
frebéjTitte oé, fet» beyifer ftn ^ormé 9tigtfg()cb og 5ii?boen* 
btgl)eb. 

|)tin ni)lnæ»nte »anffefigfte DpgaDe for 3)igteren, ber 
»cefger 53reyformen, bortfa(ber af ffg fef», naar \)an laber atte 
53re»ene ubgaae fra en enfelt ^erfon. S>enne ^orm ^ar »or 281 

pfcuto«t)me '^cvfatUx M\Qt; mm forubeit 23reyette inbel^olber 
9?ot)cttcu ogfaa fit fefttlJiogvop^tjT ^ovtceUtng, nemlig ^rett^^ 
ffriDerené DiifeB SJJanuflfrtpt, ^bovtteb forfatteren paalagbe 
jTg feft) ben ^orpligteffe, at gftte ^ber af be to Orbfurereé (Btiii 
et eienbommefigt rfjarafterifli^ ^rceg, bog ^eri ijar '^an itfe 
i)fl?ret ft)nbcr(i9 ^elbtg ; Onfefené ©ttif ^ar en paafatbenbe gi> 
t)eb meb 23ret)fTrmerené, naar benne fortætter; ten minber oé 
flet iffe om (tt Ubfpring fra en afbrenbe 9}?anbé ^en, og toi fee 
i ben fnarere 53ettettriflten cnb ^tø6manben, ber bog »ar faa 
orbfnap og nce(len ^jebantiff fort i be 23re»e, I)an ffrei? tit ^ro# 
berfønnen i Itbfanbet. 

|)i)ob ber anbefafer 55ret)formen er, fom fagt, iien mere 
nmtbbefbare ^remtrceben af ©ubjectiyiteten ; er ber aftfaa fnn 
een 23re»ffri'»cr, fom naturfig^iié tittige er ^ortfftteren, ba for# 
bre »i, for at erffcere ten »algte 'g'orm for ben rette og tiTfrebéj^ 
fii'ttenbe, at l^an l^av en intereéfant ©ubjectioftet, fom aaben* 
barer fig i ^ané 53re»e, og fom nnber en anben 'g^orm i^anflfen* 
gere fnnbe fomme tiTffue, fefo om {)an er en minbre »igttg ^er^« 
fon meb ^enfpn til 53cgi»cn^cberne, t\)i for oé blitter l)an fom 
fortætter en ^ooebperfon , \>a ettere en ©agbogé ^rcnifeform 
fnnbe ^a»e nbrettet tet ©amme. ®en ftørre ltbførng()eb, fom 
93re»formen mebfører, ffat jo ncto^ itte blot bceffeé, men enbog 
anbefateé oé og »inbe »ort 53tfafb baabe »eb en fmnf 33rci)jliiT, 
og »eb Sleflectioner^ ^cmcerfninger og ^nbfalb , fom man iffe 
lettelig »ifbe (abe inbftt)be i en J^agbog etter €e»netébejTri»eIfe, 
men fom fafbe ganflfe natnrlig i en »enffabefig 9?lebbefe(fe i et 
a3reD , og fom ere ubrnnbne af |)ang tii fortrolig .^iertenéub* 
gi)belfe, og beregnebe paa 53ennené ©eettagelfe og ©ienf^ar^ 
omtrent ligcfom i <Eamtafe. 

(5ort[«tt«e.) 282 

^ m p r O \) t f a t O r e n. t)n9inal Øloman i to ^elc af 
^. (5. TCnberfem 

(©lutninfl, fce S?c. 17). 

Aii ttitte Jill fajlc et ^Ut paa Sfnftcté 3nbl)orb. '^attiøbcm 
er faa ofte ^eni'eté førjlte gebfager >()aa ^itiet^ ^ei Saafebeé 
fvemtrøber ogfaa Stntonio [om en ftaftelé faberløé S)reng, bcr 
tetter tavodiQ boé fin ufonnitcnbe 9JJober, fom erncerev jTg »eb 
(£i;niiig og »eb at ubtete et 53cereffe. (Sapiicinermuiifeii, ^va 
SD^avtiiio, 3}Zcbeven6 Sfviftefaber, tager ffg tiblig af 5)rengen, 
fom rigtignof enbnu Ijax een ^rcenbe tiTbage, nemlig en l)ceéfig, 
gobt ffiibrct Onfef, ben onbflfabéfnfbe ^Vppo, en krøbling, ber 
ligger )fjaa ben fpanf!e Skrappe, og auraaber be ^orbigaacnbe 
cm Stimiéfe. i^iaar ben litte 5(ntonio er nartig, trner s)3ioberen 
mcb at fcette ijam til benne Cnfer, men flig en S^rubfcf nbfcreé 
jiatiivfig»iié albrig. Øjet intereéfant er en (Scene i 6atacom# 
berne, I}»or Srengen og en banff SJJafer, ^eberigo, fom fogerer 
l)Oé 5(ntontoé ^Jiober, frelfeé ber»eb, at ben \*iffe ftnber ten 
tabte l^ebetraab i Wevtet. Sltterebe i 53arneaarene fremtrceber 
paa en d)arafterifti|Tf aJZaabe ben jofep{)agtige 5srufoerbigt)cb, 
fom ubgier et |)o»ebtrcef i Stntonioé (St)arafteer, ibet \:iaii naften 
meh ^tTbfel nnbflper be ^areéfer, b»ormeb en 55onbepige »eb 
9ia»n SOkrijuccc (ffat »cvre SJlarinccia o: I i (fe SJtaria) 
o»er»ærber ^am. Sibfig røber t)an meget Xalent tii at forfatte 
fmaa Xafer og ^orta'ttinger, t)»orfor ogfaa ^eberigo engang 
J)ttrer, at bcr (liffer en ^^oet i {)am. ^an bri»er (^^orbreng, 
cg maa fom ^aahan engang ^ofbe en nbenab fcert Xale »eb en 
geft i ^irfen SCraceti. l^cb benne Seifig{)eb feer f}an en npbeHg 
jibffoebt fiffe 5)3ige "et fiKe (Jngtcbarn", ber fenere fommer tir at 
fpilte en bøifl »igtig 3f?otte i l}ané gi». -.^un optrivber faengere 
^en i 53ogen nnber 9M»n af 2(nnnnsiata. G't tijbefigt 53egreb 
cm 2mprc»ifering er()orber f)an førft en fmnf ?:)iaanfTiné^5lften, 
ba Ijan Ijevcv en ^:i3onbcfarr fpnge og fpitte »eb Fontana di Trevi. 
S)e flclle 9?cifenbc »ide »ifl ba»e benu-vvfct, ja enbog beniibret 
ben fmagfnlbc 9}^iabe, I)»ovpaa be romerffe Spcfbøfere opftiOfe 
^^arcvnc i bereé 53o«ttffcr i 5|\aafFettben. 5)iéfe ©aUerier af 1283 

gtgaittijTe Ofle cg guffer meb ®^ei(e for Snibeit, font forfcengc 

©øiferopfferne i bet Xtcnbelige, begeiftrebe »or ^eft tif fit føvfle 

S)tgt, font ©pef^uferené ^one beunbrenbe falbte en divina 

comedia (ffaf {)ebbe commedia) di Dante. J^er coquettereé 

lettrigt tibt for meQet met) ben famme gubbommenge ©omebie 

)(iaa flere @teber i 33ogen. 5(t en .^one af faa lao ^aanbtermg 

fienbte en faa op^øiet og »anffcfi'g Jl)igter font S)ante, t)itte »i 

t'ffe toibere omtale, ba m itU fnnne bcn(vgte et faabant Siffcef* 

beé 3}iu(igl)cb. ®n førgedg 53cgit)ent)eb rammer JDigterbarnet 

»eb ben meb @anb{)eb og Sio beflfreone 53fom|lterfe(l i ©enjano, 

l)t)or ^an, ftvar efter at i>m gamle "g^ulDia ^ar fpaaet t)am -^cieber 

og St)ffe, ^ar ben l^ore Sorg at mifte ftn ficerltge SJJober, fom 

bli»er otterfi'ert af et ^^ar tø6ffe |)cfie, og øiebtif felig opgitter 

§(anben. (5n fornem |)crre af ben 53org^efiffe familie (aber 

l^am »eb en Stener tilftt'Ke tt)i)e ©cubu ^or en Hben ©tunb 

fommcr drengen i fin fæU Ontd ^e:ppoé ^olb, men er faa 

^efbi'g at nnbgaae SØJi'él)anbItnger og ?emfceftetfer »eb en ^nrtig 

^(ugt i ten maane!fare Tiat, -^an rebber ffg tnb i S^oHfeum, 

ijwv f)an ligger i poetiffe ^ebcrbrcmme »eb ^oben af bet ftore 

%vætov€ mt'bt i ^rena. S)er bfi^er l)att fnnben af g^ra SJtartt'no, 

fom furer ^am nb ttt 2!Kariucciaé g-orce(bre, fattige |)i)rbefo(f, 

bcr ^at)e opffaaet bereé uéfe men mafen'ffe ^opcel i et af be 

jnange antife ©rabmoeter, l)yorpaa S^ampagnen er faa rig. 

S)en gamle 53enebctto- og l)ané |)nftru, ^omenfca, optage ®ren* 

gen meb inbertfg 'l^et^ittte og ^ioerIigt)eb. ^eflfrit)e(fen af D^o 

l)o(bet i (S^ampagnen er pt)antafierig , liufnfb og tiftra'ffenbe. 

S)en fornemme ^eire af ©fcegten 53org()efe tiæjfer 33arnet ber, 

intcreéferer (Tg for {)am, og fætter \)am i ^efuiterffoten. ©*nbnu 

et ^ar 23efft)ttere »inber Stntonio i ^j^alajjo ^orgl)efe, en ung 

Offtcier »eb 9?a»n^a6iani og ()ané <^one^ranceéca. S ®fofen 

plageé ()an af en pebantiff Scerer, |)a66a^ S)al)ba^ "et ara&iff 

©fub", mm ftnber %vail i Omgangen meb en SO^ebbifcipef, <Se? 

natorené SSroberføn, ben fi)(ittge ^ernavbo, ber meb fine materiette 

.SfnfTfuelfer af Cittet banner en ff tcerenbe (Sontrafl tit ten ncvf 

farne , a(tib btufærbige 5tntonio, t)»ié brømmenbe 5Canb enbnu 

tffe ret begriber benne ^erbcn. ^abbaé ^at)baf), ber hm feer 1tS4 

^oefTc i formen, boerer et befpnberrigt ^ab tii S)ante, font Ijan 
itu fatter, cg iiebfætter beflanbtg benne Sigter for at ()ce»e 
^^etrarca, t)»ié afmaafte Nonetter, t)»ab 3)Zetrnm angaaer, 
ftnbe en »lé ©ienffang i ^Vbantené C're. ^cfgeh'g maa '^antc 
ta itte foefeé t Sfofen, men efterfom ben forbubne ^rngt fmager 
bcbfl, blioer SCntonio grcenbfeé(e|t rt)ffertg »eb at tiitinbc ftg la 
divina commedia af en ^ogfræinmer paa Piazza \avona. 
(5t ni)t Cn't) giennemilrcmmer ben begciflrebe 5)ngfing »eb C'ceé* 
ntngen af bette ??tejIer»iTrf. SnbfTriften o»er ^cfoebporten 
ffang tjam ibcrfg fom "3)ommebagéfroffer." ^x.'u. f)ar fi?rt 
bet Sfienne og Cpt)(jiebc i bi'éfe berumte Si'nier, og ^ar bcrfor 
gtort et temmerig nf}erbtgt ^orfeg )^aa at forbanfPe hen (^erfle 
itecl beraf. -^ané Oecrfcetterfe h;bcr faaicbcé : 

"^ijicnncm ml^ man gaaer til (gmertené ^tab, 
Sgicnnem mig tit (gmcrtcné erigc ajæicn, 
Sgitnmem mig tif \>c Jov^anbcbe. 
Dicrfævbig^eb breu ^am, ber ^ar mig bpgget, 
;^nmvigt, Uvfiærlig^cb, ^llmbcn^cb, 
2)e ^aoe gvunbet bi?|c mine 9i)?ure,'* 

S^en itaticnjTc Sert er faafebeé : 

Per me si vå nella cittå dolente, 
Per me si vå nell' eterno dolore, 
Per me si vå fra la perduta genle. 
Giustizia mosse '1 mio alto fattore; 
Fecemi la divina potestate, 
La somma sapienza e'i primo amore. 

Drbret otterfat, og uben ^enfpn tii ^JJetrnm, ^ebber bet )iaa 
5)anff: 

"Gicimcm mig gaacr man inb i ben fergcnbc (Stab, 

©icnnem mig gaaev man inb til ben eiMge <2mci-te, 

©ienncm mig gaaer man inb blanbt bet fortabte ^otf. 

S^etfÆvbigbcb bepægebe min ^øie <2.fahex-f 

93?ig ffabte ben gnbbcmmctige 9?cagt, 

^en \iøv\ie 53ii?bem og ben føxfe ^iÆiIig^eb." 285 

f)x, ?(. er, fom tefienbt, ingen |!or gmgnifl, og hube faa meget 
mere »ogte ffg for at tage S)anteé 9ia»n forfcengeligt, naar 
t)an iffe bebre forfltaaer bet tofcanjTe (Sprog. |)t)ortebeé Jm^jro? 
»ifatorené 'g^orfatter er fommen tii flt'ge Itbtr^f fom "®mer# 
tene ei)ige 53c?rert, ttrficerligtjeb", "S)e'^ai)e grnn* 
bet biéfe mine SJInre" o. f. t)., fan fun fovffareé af et 
I)cifl ufufbfomment 53efienbtflfab tii tiet S^ungemaaf, ^oort DvU 
ginafen er ffretten. 

SJien bet er S^i'b at yenbe tilbage ttf Sfntonio. ^ fin wng* 
bommeltge 23egei(lring flfriyer Ijan et S)igt, ber befpnger S)anteé 
^(cerlig^eb og Sibelfer. 53eb ben ftore aarfige %cil i 5efm'teri= 
ffolen tii ^re for be l)etttge tre konger ipfetcbe ®re»crne ben*= 
gang, (igefom nn »eb Propaganda Fide, at bedamere S)igte 
i forfFi'ettige ©prog. 3> ^^ iciaiian ?tn(ebni'ng fremfagbc §(ntonio 
et S)tgt om ^tafiené J^eiTigl)cb, og tjané fovtroh'ge ^cn ^ernarbo 
bet oi?ennceonte (ati)f fe om ^anteé Stbclfer og @(ffo» , nagtct 
^abha^ ^a^ba^é S«b»enbinger. 53ernarbo fremfagbe fit ^ar# 
tiemeb en fornnberttg ^raft. ^et greb aUe Xtt|lebeocerenbe ; 
pn ©arbinal fatte ^ranbfen om Sinbingen ifiaa ©enatorené 
33roberfi?n, ber af ^orfamtingen anfaaeé for at »cere forfatte*! 
ren. 53ernavbo, fom »ar Ue'oen uiibfcefig otier at oinbe en 
--^ceber, • ber itte tilfom bam, forfob imibrertib fort efter ^efniter* 
fTfofen, og bfcti Offtcier. ^m forefffer fig ^eftig i ben ubmcer« 
fcbe (Sangeriube Sfnnunjiata, ipié (Sficn^cb og ^niie ogfaa 
giur et (lærft S»i'tri)f P«a Stntonioé ^lerte. 53efienbtffabct 
meb iiette intereéfante ^Xiæfen bringer ben unge ^mprotiifator tii 
at fajie et ^Ut fnb i S;t)catert)erbenen, i)m^ fmaad'ge ^orfcenge* 
Itgl)eb, 6^aba(cr og ^utn'guer ffiTbreé )f)aa en fanb og trcvflfenbe 
3)?aabe. ^ Sfnnnnjiataé |>uué improtit'ftrer 5(ntonio førfie 
©ang for en bannet "^orfamHng otier bet bam af 8angerinbcn 
opgitineDrb: "Ubobelig^eb." -^oab biéfe Smprotiiferinger 
angaaer, fcfger tior Sanbémanb famme princip fom 3)(b. ^Btaéi^ 
nemfig at gitie oé bem i ^rofa. 2(nm, tør felter iffe paaftaae, 
at ben metn'ffe "g^onn ^cr titlbe tian-e af (angt ftørre 5Sirfning. 
fRu fcfger en ^ceffe tntereéfante ©fifbringcr af ©arnctiafct, 
S^lifereret t bet jTrttnffe (S^apcf, ^^Viaffefc|Ien, ^iippcfopft)énin^ 286 

gen o. f. y. Si^i^^^^^i^ ^^ 53eruarbo hUam u^prc j1fmft)g )()aa 
ben jomfruelige S)igter, og tyiiiger l}am ^aa en 2!}?aabe til en 
Sl)iter, I)»ori ben unge Of^'cier fegnev tii Sorben, og anfeeé for 
bøb af 5tutonio, ber maa fipgte, men enbnu tii fin Smerte maa 
fee,^at 5(nnunjiata !t)éfer ben bøenbe 3}?ebbei[eré ^^anbe. (5n 
i)ob SWøyere flcber ^aa ben gfv)gtenbe, og fhTbcr {)am op meltcm 
23iergenc, {)t)or l)an erfarer, at ^ernarbo itU er bcb af fit Saar. 
J^an improBiferer for ^e'oexne oi)er "ben ftofte ^^raft meU 
lem flipperne", og gienfienbeé »eb benne €eirigt)eb af fit 
Citté ^^arce, ben gamte ^ufoia, ber i ^ané 53arnbom fpaaebe 
l)am Cpffe, og nu »eb Cmf!ænbigf)eberneé SOJagt er blewen l)en* 
faflet i en 9fieoerl)uIe. Stenne @paaqi)inbe ffafer ^am et ^aé 
og en gob 53ercl paa et S^iiné i ^leapef, og raaber l)am at ^olbe 
fig bovte fra ^om i nogen 2ib. ^erjle S: eet enber faalebeé 
meb 5(ntonioé ^ar»cf til 9ic»erne» 

Strar i anben 5)eet trceffer |)crten fin ^arnbomé 5?en 
^ebcrigo i ben romerffe ©rtTubfeflab Xerracina, og (lifter ber 
tillige 53efienbtff ab meb en ncapolitanff Svante, l)t)ié dlam 
"Santa" iffe albcleé f»arer til ^enbcé fanbfelige 9?atur, t)t)ié 
©filbring »irfclig bivrcr et fpbligt ^^rcvg. 3 Stc^pel fnt)tteé et 
ncermere ^efienbtflFab meb benne S)ame, fom er gift meb ben 
fcerbe, pcbantiffe ^Mofeefor ?.^?aretti , ber bar et latinff ©itat 
paa rebe |)aanb »eb enl;.»er gioen Seiligl)eb. Santa intereéferer 
fig meb inberlig 53arme for ben enbnu blufcerbige 5(ntonio, fom, 
»iflnof tit Signoraé SOtiebag, griber bet ^^artie at fpille 3ofept)é 
stolle. Mm l)»ié l)an paa benne *rsiié iffe fteeg i ben libcnffa* 
belige 9ieapolitanerinbcé ^unft, »ar ban berimob mere l}elbig i 
en anben 5ietning, ba l)an en 5(ftcn improyifcrebe oaer forffiet* 
lige ^mner paa Sbcatrct San Carlo, og »anbt et {lormenbe 
53ifatb. S)og optraabte l)an af gri)gtfomt)cb iffe unber fit eget 
9Ja»n, men falbte fig (Scnci. »I>cb en Gruption af ^efu» mcber 
f)an ^aa 53ierget ^orgbcferené S»igerfen ^ahiani, ber ferer 
f)am til gvanceéca, fom mobtager ijam libt alborlig, men bog 
meb ©obl)cb. S^iéfe to icyrigt braoe SJJenneffer »ife ^am flor 
33elyillie, men noire bog megen ^XiM om t)an6 3:igtere»ne, og 
libe unber ben ^Xiangcl af Xelicatei^fe, t)yormcb Siigbom og 287 

^aQt faa ofte t jTn Stoft^cb og ItbctÆiiffom^cb frcpiifer ben 
ufovmuenbe ^oitjlncr og ^ibenfTafcémanb. 5(ntom'oé gelelfe 
faareé bt)t)t i Dmgangeu meb bette Ægtepar, l)i)em %afmmmef 
Iig{)eb for uboifle 53flgiernmger forbpber I)am at f»are ^aa uti# 
bige Srettefopttelfer og forfeerte formaninger. S)tgterené ^liii* 
Ifge ^ort)o(b til biéfe S»cnbe fftTbreé meb førgelig ©anb^eb. 
^t)or trceffenbe er iffe benne 5i3emcerfni'ng : "9)Un ben S^iigeé 
(Bat>e, vaft meb en fet ^aanb, ligger tnngt )iaa 
ben ^attigeé ^ i er te!" ^abrnni og granceéca paatage ftg 
at forfone ^am meb ©-cceaenja, (|)erren af ^ufet ^orgl)cfe) 
fom er mtéfornciet meb ynglingene )3oettffe ©»cermen. 3mib# 
lertib »ilte be flet itU tH at troe )(iaa ^ané S^afent til gmproyi* 
fering, og »ebbtisje t bereé 6en[tbigl)eb at oberfee t)ané dJatnvf 
gatter, for at inbpreéfe Ijam meb 53otb i bereé former« S)et 
^cenbeé fun altfor ofte patroner og ^rotectorer, at be tage ^eil 
of bereé ©lienter, og i bcrcé ufatige 33tinbf)eb nebtrpffe, fa tibt 
atbeleé titintetgjcre be ^ertigjle 5(nfceg. ^ranceéca i)ttrer enb# 
ogfaa engang, at 5iCntonio bteo forbceraet, forbi man 
giorbe for meget af l)am. S)er maa »cere SJJaabe meb 
S(ft; faattet o»erbretten SRoeé fom nbittig S)abber forbcertter ben 
33ebllte. 5tntonio gier en Xour tit3'ininerne af ^pceflum meb jTne 
patroner, og feer »eb ben Ceifig^eb en etteueaarig blinb ^ige, 
ben unberfficnne ^ara. |)enbeé t)imme(|Te gnbe ^enritter ham 
tii 23cunbring, og i fin |)enri)ffelfe txpttev \)an et tet ^t)é )paa 
^enbeé ^anbe. @t fæffomt ®i)enti)r i ben faafalbte blaa ©rotte, 
l)i)or ^an atter feer Sara, ^ører til be meft ^iioetiffe 6tcber i 
93ogen. SCntom'o »enber nn atter titbage tii ^cm, ^»or f^ait 
mobtagcé gobt af ©ccelten^a, men bet)anbfeé bog enbnu bejlan^« 
big fom et 53arn i ^atajjo 53orgl)efe, og miéfienbeé af bcm, bcr 
bog mene t)am bet faa ttet, granceécaé og '^abianié Sjatter, 
ben fromme etjTelige '^laminia, fom er btetten opbragen i et 
S^onneftojler, fommcr nb af fit 53nur for en fort ^ib, inbtil 
l^un ffal inboieé fom 9ionne. Xenm btege nnge ^ige er tm 
C^nefle af ^amitien, ber taber Stntonio tjeberfaveé diet, og i)ttrer 
ofte paa en l)øift rerenbe SJZaabe fit ^ifalti meb ^ané poetifTPe 
^rembringelfer, mebené be ?lnbrc i forening meb ben peban^^ 288 

tifTe Subimacjiilcr, -^abbaé S^a{)baf), fufbfommeiit miéfienbe 
^am. g-faminiaé ømme religiefe ^t^arafteer maa tiltak ^»er 
fcfcnbe Civfer. SCntom'o tilbeber benbe iffe blot fom en-^efgen; 
l^ané ^ierte er brijlefcTrbtgt , ba l)au bioaaner benbeé ^"bfrce* 
belfe i ^foj^crfivfen. Cg, iganbl)cb, eu faaban 9icffgnatton 
er et rt)rtenbe Optrin. Sen unge rtigter, fom nu eftcrbaanben 
l)ar maattct gioe Sfip paa flt ^t'erteé ftcere S)remmc, og mijlct 
Stnnunsiata, Santa, ?ara, ^famtnia, nebfpnfer i en mørf 
Sungftnbt'gtjcb, ber enbog »irfer ffabetig )(:!aa l}ané p^pftffe (Jon* 
ftitution. ^abiani raaber b^im til 2(bfprebelfe at befege 9?orb# 
Italien, og forfpner t)am meb be ncbt)enbige SKibler til Xlbferelfen 
af bctte ^orflag. 

^aa et litte Sbeatcr i ^encbig feer ?Cntonio atter ben 
engang faa elffebe Stnnunjiata, men af , boor foranbret ! S)et 
t)ar iffe mere ben Ii»ég(abe, bfomjlrenbe, forgubebe <Sanger« 
inbe, l)»ié 53ogn forbnm hlcv) truffen i STriumpt) af entbuftafliffc 
Sitbcbere — nei, en bleg, ^entc^ret, ufpffelig <3fabning meb 
ffarpe Srcef, beffagenbe 2abet af fin t}errtge Stemme, ftob for 
ben bi)bt bcwivgebe 53en. ^ ^'^ fmertefig Sammenfomjl: bet>ibncr 
l)un 3)igtcrcn, at ^un ftebfe l)ar e(ffet l:)am, og enbnu (Icerfere 
ubtrpffer l)un benne ^clerfe i et 33rei), fom t)un tilffri^er t)am 
fort fer fin S)j?b. 9iu fommcr Cpfeéningen. 'iteix er, @nb 
Bi-ere Ioi?et! minbre fenberfnufenbe enb i SOJab. Stae^é 3'toman, 
!)Oor i!)eltinbcn tangfomt l}cntærcé af Stn'nbfot og ^icerfig^eb, 
inbtii 2;ebcn til]it\t meb yeniig -^aanb enber ^enbeé aanbctige 
og legemlige gibcffcr. -^r. 5(. er iffe faa grufom mob fin ^nb? 
ling, men faber bam tyertimob npbe bet jovbiffe Siué ^øiefte 
Saligt)cb fom SJtanb og 'gaber. ^ *^fnci>ig ffer Antonio ben 
t)nbige SOtaria, fom l)t)erfen er mere eller minbre enb ben blinbc 
€ara, ber tjar »ceret faa l)elbig at faae fit <Bpn igien. 

'iliette er -^ot)ebinbl}olbet af en 55og, fom, efter Por 3(n* 
ffuelfe, »ibner om et bctpbeligt Xalent. Cg naar bi, fom fagt, 
betragte ben fra et reent poetiff Stanbpunft, ha forefommer bet 
oé i <Sanbt)eb, at Sl^araftererne ere gobt tegnebe, og confeqyent 
ubfcrtc ()eelt igiennem. Saafebeé er ;3i»pvoytfatoren felt) i og 
for fg en clffyanbtg, poetiff, barnlig t'uitur, ber banner en 289 

berfig 9}?obfa?tnuig til ^yerbeitémennelTee ^ernarbo. Sduiun^iata 
afgi»er et trcieffcnbe 53iUebe :paaSf)eatevritteté ©forte og Uéfel^cb. 
Jten elffelige veligiefe ©ijcevmennbe ^•lamtm'a er fom tageit af 
^irfc(tg()eben. S)e beflo Ⱦrre aft for opfi)(bte SfJomieffoftre 
ttibne noffom om fh'ge (S^araftereré ©xiflence. Ogfaa ^rotcc* 
t{onét)æfenet fremfltiUeé mcb megen Sanb^eb t ?tntonioé maub* 
lige og qttinbelige SØJtTcenater, faai)e( fom bet fmagfufe ^ebantert 
i S)abbaé S)af)bal) og SJJaretti. 5)e figurer, fom efter ?(nm. 
0»erbet)iiéniiig bcere bet jltørjle ^ra?g af fpblig ^oforit, cre 
(Santa, ^faminia og en nng letftnbig |)erre »eb Øiattn ©enaro, 
(ffal t)ebbe ©en nar o) ber forreften fnn er en ^iperfon i 
bet ^cle ^rama. a)?eb fanb ^ornøieffe f)a»e »i b»cefet »eb bc 
mange intereéfante <2itnationer, ber i rig ?(f»erring fufge l)ycr* 
anbre (Sfag i ©fag. ^i tiffabc oé t ben Stnfebning at l)ent3ifc 
Sceferen tif 23ogen fefy , og toiffe 6fot noeyne nogfe af bcm , ber 
ifcer f)aoe fficenfet oé 9tV)beffe. %il benne Sfaéfe fjenregne »i 
5(ntonioé 23ortføreffe af 3*?ø»erne og f)ané f)efe O^^ofb {)oé biéfe, 
iiet rørenbe ^or^ofbtif^faminia, ^»npvowifationen i San Carlo, 
5(fffeben meb Stnnnnjiata, ©»entpret i ben bfaa ©rotte, ©ce^ 
neme meb ©anta m. m. Jl)og, bet fom maaflfee i enbnn f}Giiere 
©rab ttifer oé ^orfatterené poetiffe ©eniué, er ben otterorbent* 
fig fibfnfbe og maferiffe SOcaabe, f)ttorpaa l)an giengitter oé 
23ittebet af be ^nbtri;?, fom ^tafiené 53ierge og S)afe t)aye 
efterfabt i l)ané <BiæL 5)er l)erffer i biéfc Sfifbringcr af l)cfpe< 
viffe ©gne en nafminbefig ^efeffe for 9(atnrfifii?nf)cb/ forenet meb 
et ffart 53fif og ffefben éune tif at mafe mcb ©anbt)eb og ^c^ 
geiftring. @nt)»er, fom ^ar feet Ijine nnberffiønne ^arocr, ben 
ajmbfaa <^immcf, ben i)ppige 53egetation, be beifige 3)ZennciTcr 
i ^cefarerneé ^cebrenefanb, »if bcb ^ceéntngen af bctte ©frift 
t)tjlnof )()aa ffere <2teber meb et ©uf minbeé aft bet -^crfige 
I)an faae. 

SKan maa iøyrtgt beffage, at et ^a?rf, ber nncvgtefig er 
ubfprunget af en bigteriflf 5tanb, iffe fan nnbgaae grnnbet 
Jl)abbef meb -^enfi)n tif ffere Ufufbfommcnt)cber i formen. S^ct 
giør oé onbt at maatte fraficnbe i)r. Sf. ben ©gcnffab at X)cexe 
en, i bet |)efe taget, gob ©tififl. 2»ungne og nbanffc (?on* 290 

ftructiouer forcfomme f)t)ppig/ f. (Sx. "^eberigo maatte fTaffe 
til Signora en 53ogu" — "ber grc?éfet)e ogfaa be mange 23i?f* 
UVf og »are be »irbe og farfige, bog ()a»bc jufl biéfe en 
egen ^ntereéfe for mig" — "SJJen ^yor bav Xu faaet finger 
paa ^ogen?" — "marmorue Sapiteter i(Sa)(iitæUv af 
93Jarmor)" o,f. y. Sei^oycvrve faacr ogfaa mangen »elbt)gget 
^eriobe et fælfomt Itbfeenbe »eb ben nvigtige og bcijl: forin'Ibenbe 
^ntcrpunction, fom oan^irer 23cgcn fra 53cgt)nbclfen tii (5nben. 
©om en Urigtigl)eb meb i^enfpn tU ^nbbolbet anfcreé ben ^t^ 
tring i anben S^ecl Sibe 30 ^'at ?eret rar ^ebt," mebené man 
maicbe ^Jignrerne paa be etrufciffe ^afcr. ".^ebt" maa yel 
^er ombptteé meb "»aabt." (gfriucmaaben af fefwe banffe 
Crb er unbertiben ntifgittcfig f. (Sx. i tm (Bcetning "Saagen 
laber jeg ^aae ot)en." 9JZen boio man meb ^øie \)i]t og f)er 
fan babre Drtbograp^ien i JDZoberémaalet, bar man enbnu iangt 
flcrre (iJrnnb tit at omtale (ipnberncé 2J(angfofbigl}fb meb pen^ 
fpn ti[ be bpppig forefommenbe itah'enfTe Crb. vEmaating oif 
man gierne forbigaae meb Sfaanfef, men ®nl)oer, fom ficnbcr 
(ibt til bet itafienffe <Sprog, oi( bog uben 2;»i»I finbe bet »et 
galt at fee 8frit)fei[ fom: SKarijucce for "5)3Mriuccia" Co: (ittc 
SJtarie), sancto og sancta for "santo og santa", tertia for 
"terza", ^enaro for "©ennaro", ^ra^Tati for "^raécati'V 
quadri fontanæ for "quattro fontane" (o: ftre <Springt>anb). 
S;iéfe t»enbe fibfte^eil ere et fiaaenbe53et?iié paa-^r. 5(nbcrfené 
totale Itf^nbigbeb i bet italienffe (Sprog, ba t)an paa ben fcrfte 
(Sibe i b»ilfen[eml)elt1t itaficnff ©rammatif 'oil fnnne fxnbe, at 
53ogftat)erne æ og k iffe ftnbeé i bcté 5t(pl)abet. S:eéuben inbe# 
I}o[ber ben comiffe 8ammenfcetning af bet italienffe Crb "qua- 
dri" (o: 2Jiaferier) og bet fatinjTe "fontanæ" eller felo bet ita? 
lienfFe "fontane" boerfen meer eller minbre enb ^^lonfené. S)a 
bette ma?rfelige Ubtrpf forreften ffal betegne en ©abe i 9?om, 
fom Ijebber via delle quattro fontane, »ilbe '^ovf. l}atte fnnnet 
Icefe ben rigtige Sfriocmaabe paa en ©runbtegning af benne 
(Stab. @n Cmtale jTølbcé ogfaa S^ettelferne bag i 53ogen, t^a 
be ncefien alle ere urigtige. (Saalebeé ^ebber bet HU bajoccho 
men hajocco, itU 9*{ecina men 9*iefina, \tU 53cletri men 291 

^elUtxi, frcmbefeé iffe Sant Carlo men San Carlo. 3)c» 
rigtige ©fri'oemaabe af ØiefTna og ^eUctvi fan et^^ert Menm^c 
ftnbe paa be fTelle borter o»cr St^'^^i^«* 

^3i ^at5e iffe funnet unbgaae at berøre en ^aatan ©fics« 
beérøé{)eb, fom ^orf. »i(?nof albvig ttilbe ^aye tittabt fig, iiaar 
'i:jatt t)ibfte, ^t)or ^øirig ten »anjirer ^ané 53ffrf. Set er bog 
vel ingen otJerbresen ^orbring tii en S)igter, at l)an flFat beflitte 
jTg paa ®orrectl)eb faaoel i Stilen fom i £)rtl)ograpt)ien ; i bet 
minbjlte bør man erinbre ^am t)erom, naar {)an i af for ^øi ©rab 
forfømmer ^»ab ber bog Dift iffe er mere eub ^ané ^Uigt, 5(nm. 
^ar, ffiønbt ^øift ugierne, maattet omtafe biéfe fletter i et cegte 
S)igtert)cerf , tnen \)an flutter meb het $5ufFe, at ben geniafc 
forfatter t>ii for 'g^remtiben fficenfe formen en ftørre Dpmcerf* 

fombcb et(o bet l)ibtif har t)flpret Siffcefbet. 

E. 9. A. Skrifter/ utrkamn? i ^flrti. 

^(nberfen, J?. €,, (£vcnti;r fortalte for 9&ø\:n. Ijte i?. 12. 24 ^. 

3tet&el. 
SSabcn, ®. 2., :>rarcnc 1789 til 1799 fammen^olbt meb blårene 

1830 til 1835. 8. 12^. SKn^l. 
93efFrivelfc, fortfattct, over en ijurti9V(r9t famt en StcgncmajTine, 

^vorvcb man i meget fort Zib fan op^oic ethvert "Jal til 

^»ilfenfom^cljl ^cel eller bruben 'Potente o. f. v. ?Dieb 2 

^obbcrtavlcr. 48^. doijl. 
S&ibliot^cf for Ungbommen, ubgioet af 3« <£• 3^iif^* 1|^« SBtnb. 

480 e. 12. 1 ^ibb. 48 f . gjoglabcrne. 
S&ilicbgallerie , fulbjlænbigt, ooer alle Stationer, i ^fbllbuincjcr 

meb ubforltg S&eiTriocIfe af % 9t. Sieicrfen. 13be S$. fort 

24 f. ill. 48j3. eteen. 
SMic^er, øt.®t., famlebe Sigte, IflcS). meb Sorfatterené 'Por; 

trait. 284®. 16. 19vbb. ©teen. 
SSvanbcé, j?. 2S., ^orelÆéningec overS^aturlæven. Ooerf. af©. ^. 

llr(in. 4be ij. d:3 2). 282lrf og 3^ob. I9^bb. ©ylbenbal. 292 

S3u(«)et/ S. 2. / frtinlcbc iSfnftcr / 15 25lnb o: SMomltcipigen 

cUcc 'Pompeité fibfte ©age. l(lc 2>. 18. 1 iKbb. ©teen. 
€ooper, 3« §♦/ famlebe (^friftcr, 6tc og 6te S$* af ©tcppen, 

otferfat af % S^iife, i?, a 24 ^. 5rter. 
CDannova, et 5^iaancbé|Ti-(ft foi- liteværc "Jfnmelbelfec, vcbigevct og 

ubgivet af 3. 3^. S^ø^. l|lc j?. 8. 4-8^. ©teen. 
©upuptcen, d)(vurgt|T;fItntffc Sovelæéningev, ubgivne paa 5)anjT 

flfSo^u d\øvb\)e, 2bct j?. fl. 8. 64^. 3vetfecl. 
Qiléncr, 3»®«/ i?aanbbog fov mtnbve ©obéeiere og famtligcSanbJ 

bi'ugere. 20 mf. 8. ISlbb. 48^. 'Pf)ilipfcn. 
©arbc, j?. ©., (Sftcri'ctningei' om ben bnnffe og noifFe ©^magt. 

4 95. 7 i?. 8. 1 3i6b. , ^vormeb SSofvfet er jTuttet. ijdc 

23a?vfet 4S5tnb llSibb. Sici^el. 
Solfcblab/ banfP, ubgivct af ©eljtabet for '5;ri)ffcfuif)ebené rette 

S3rug, rcbigevet af bete (gfciftcommittec. 1 ?\1v. i ft. 4. f>»er 

grebag. 13vbb. jjalvaaret. 93oglaberne. 

(igditnincjcn følc)cv). ^viiéopgaDc. ^ellTabct ^P^lliatrien ^ar bcfluttet at ubfÆtte en «Priié af 100 9tbb. 

rebe ®i)Io for en fi;lbc(tgtørenbe 93efvarelfe af følgcnbe Opgave : 
"2(t frenifttUe SorllicUig^eben af be fcbi-tljTe cg betænbelfeé.' 
agtigc '5:ilfcrlbe, ber, fom S^lge af Sbarfclfcng, inbfinbe ftg 
i bc far|le Uger efter pøbelen/ famt berefter at ubvifleørun? 
bene for en forffieUig 23ef)anbling." 

!2fff)anbltngerne, fom funne vttre affattebe i bet banffe, ti;bfFc eller 

latinffe ©prog, maac tnben ben Ij^c 93iarté 1836 være inbfenbte 

portofrie og unber fcrbvanlig Sorm til bm ®i;lbenbaljTe S!>og^anb; 

Ung i ^iaben^avn unber ©eljTabcté ^Ibresfe. (Snever faovel ^nb; 

fom Ublænbing fan concurrcre. Ubgiuft 09 fovtaflt af ^(n{»r. ©eibclin, Unt»cr|itctésS?ootri3ttcr, 
09 3. ^citljnianii, eicc af ben ©ijlknbaljfc 93o9l)anl)ltn9. p a n f k for 185S. Ni 19. S^oc[cnt)cé, ifetgc ^ongt. aUcrnaabtgft SiUabclfc, nicb JBrcopopftnc 
i ©antnorf 09 ^crtugbømmcrnc. UbQWcti af S* £♦ »^eibcrg* 

(Sortfættctfc ; [cc 9Zc. 18). 

<<Si fpiJi'ge Itu, t)t)ortitbt ben ^erfon , font unber 9?attn af *l?ils 
t)eltit 23inter fortcettcr oé fine ^^cenbelfer unber et 3(aré £)pt)olb 
i ^leben^aon, t)ar en faaban Snbioibualt'tet, at bet fan mtereé^ 
fere oé tifjltrceffeng at fee benne flart t ^reDjliTené ©pei'f, etter 
om i)i t)etter ønfifebe 23egit)enl)ebernc fortafte og (S^araftererne 
ffilbrebe unber en anben^orm, ber funbe fritage oé for )iet 
mere betaitterebe 23efienbtffab meb 53reof]frit)erené ^erfon , 5(tt? 
flFuelfer og gremftittingémaabe. 5Ct »cefgc meltem biéfe 5t(ter# 
jtatioer, »ilbe »cere t)øi(l »anfifettgt, tlji figefaa una?gteligt font 
©irner jlunbom fieber oé, etler i bet minbjle giør oé ltgegi)Ibige 
for |ig »eb (\m 33reoe, ligefaa »ij^ gfæber i^an oé ogfaa ^aa 
mange ©teber »eb ^emcerfninger og 53enbingcr, fom ere ub«= 
fprungne af ^ret)formen. ^i »itte ba ub^cette |)o»ebtrceffene 
af ^ané (S^arafteer. |)an er en ung, formuenbe, nevbefaag 
og »iUief»ag, men ret aanbfulb ^anb, fom er temmelig belæfl 
t ni)ere S)igtere. *) ^orreflen faaer man, fpnberlig nof , f(et 

♦) 2)ct CC fctcect tenimdig olmtnbcltgt, ot SRomanffmcrnc fpæKe 
bercå ^ovtccningcc mcb ©tater af bcticnbtc Sigtcrc 09 ^^itofos 294 

iffe at ttibe, l^^icit bcr er ^aiié <^alt) og Sittébeflcmmelfe, mcit 
fmi, at l)an forniobcntng er (Stubeiit, og at l)an er en 9teifer, 
og bet i Orbeté egentlt'gjlc ^orjlaitb. ^uifl tilbringer l)an otte 
2(ar i Itbfanbet, berpaa et 5far i ^i)?bcnt)a»n, men fef» i benne 
^ib giør )[)an et ^>ar (Smaareifer i (SieKanb paa nogte Uger, og 
g^ortffltingcrt enber meb, at t)an paant) rcifer nbentanbé. ^ige* 
font mange anbre 9*?eifenbe l)iembringer i)an bett)bt'h'g €ebe tit 
^cebretanbet. ^t (Jrempel ipaa bane S^Iiéforneielfe gioeé (Irar pf)cr, en ©fif, font bc Ijaiic titfctltcbé mcb mange Satcrc. 3 cu 
2)t9tart, fom tffc btot i ftn g'orm er profaiff , men [om giocc 
TCnlebuing tU mange profai|T;pf)i£o[op()tiTe3{eflectioner, ifæc naac 
SBreoformen er valQt, fan bet tffe abfolut tnbpcnbeé noget mob 
benne ©fif, ^oor ofte ben cnb fan miébrugeé, enten fom .Sofets 
terie, etlec for ot brøic paa Tfrtene, og, faalebeé fom ben er on< 
oenbt i n«rtærcnbc9?0PeIIe, {)ar ben enbog SSærb, t[)t man maa 
falbe bet et Sræf i SBirneré (S^arafteer, at fjan gierne onførec 
3fnbreé Sanfer. Sigefom ber i forrige 2)age gat»eé SiJJangc — 
og ©(ægten er enbnu iffc ubbøb — fom iffe funbc giorc ben 
triPielU'fte SBemcerfning, uben ot beictggc ben meb et (Sitat af 
.^oraté eflcr 23irgtt, faalebeé gioeé tcv i pore Siber 9}Jange, 
fom t Sale og ifær i ©frift f)t»ert Siebtif f)ape iDigterbroffec 
peb ^aanben, og bettc bliner ba et ©runbtræf i berefi 5)ttrtngés 
maabe. 2)en Kuctoritetétroc , fom ligger i benne ©fif , egner 
ftg piifelig meget gobt for en faa foag (S^arafteer, og et faa 
olbeteé t[)eoretiiT SKenneffc , fom Sitner ; I^ané Sanfer, jlionbt 
ftunbom felpftænbigc, erc Itgefaa tilOøielige tit at gaac t Sebe* 
boanb, fom ^oné |)anblinger. Jor faapibt maa man Pibe ^mx* 
fatteren Saf for S5eni)ttelfen af benne Sngrebienté til (S^arafs 
tccrffilbringen ; men lægger man aKoerfc tit 93Iaaben, l)Porpoa 
biéfe Sitater anføreé, ia fan man iffe labc Pære at træffe poa 
©milebaanbet, og ønffe enf)Per 5ormi}nbet faa fiærlig en9}2t)nb; 
ting, fom Ubgioeren har^ i forfatteren. Øiaar nemlig anbrc 
2)igtcrc anføre^, ia Sebber bet fæboanlig fTet og ret : fom N. N. 
ffger" men mebbeteé SSeré af "Sulefpøg og OJptaaréløicr" bo 
tilføtcé "Sigtereng ffienneCrb" og "fom et fanbt barnligt ©inb 
l)ax fEilbret oé faa fmuft." (I, 15) |)Por Pitlig man cnb er til 
Qt unbcrfTriPe biéfc Somme, faa fommer mon bog upilfaorlig 
til ot tænfc poa fammc »Digtecé pubfigc £)rb: bet »or febt of 
■Dig, .Rlijlcr ! 395 

i førfic ^re» @. 3. ®n S)ecem6ermorgcn veifer ban nemlig i 
©ncefog fra ^orf(?ci> og ncppe meget tibli'g , ta l)an t)ar t)ayt 
en flem £)»erfart ooer 53ertct , og anfommer faa betimch'g tt( 
^iøben^atJit, at t)an enbnu faaer (gtunber til at træffe 5Ut(laftcv 
for "at anbringe fig" for famme Stfteiv og l)yiTent)e i ei: <Bcpi:ia 
at ^engiBe fig til grublerier, tuben ijan vnxtM af biéfc bcb at 
t)i?re Sappenjiregeu )f!aa |)ot)ebt)agten, ber jo ftaaeé ^L 8; 
men mi:i> benne ^^icrfel er t)an flet iffe tilfvebé. ©ette 'oiihe bog 
en minbre ^t)poct)onber ^erfon Mhc gobt fiurt paa ben 5(arétib, 
naar han »i(be bringe 53ebetiben meb i Sfuffag. SDJnligcn ^ar 
I)an tiaxt meb 4 |)efie, og befltft bem forub, men berom melber 
|)ij^orien intet, ^enne (Snaaenbeb gi»er imibfertib ^(nfebning 
til nogle ret træfenbe, ffioubt llunbom (f, (Sx\ I ®. 12) »et 
ifraéfe fatiriflfe 53emcerfuiuger, men ^tti^f^^^^r f<^^ gobe fom \)etf 
at i)i 3)anffe ()at)e couferoeret oé meget gobt ffben -^olbergé 
Sib, er ber fun faa af. Som et non plus ultra af tjané 
©naoenl)eb »iffc »i anfere, at t)an Cl? 124) ftger, at man l)ar 
mere ©ruub til at bebrcweé enb gtcebeé i)cb eut)»er ut) i3t)gning, 
fom i ^iuben^attn rcifcr fig af ©rufct, forbi man ifte forftaaer 
at bijgge fmagfuibt og comfortabett. ^rembeleé liber l)anf (ige* 
lebeé )(:!aa ^iemfomneé I)i)ppige ^sUé, meget af ^'iebfomf)eb, ifcer 
ta i)an flet ingen Sing beflitter, ubcn at ffri»e tit fin 53en i 
^i)en og ooerfætte en franff Somoebie til prittnt Opføretfc 
Cl, 28) ; for at forjage benne, fortotter t)an fig, og \)an er ha 
itu ben^crfle, )(iaa t)ttem man meb tibt^oranbring fan auttenbe 
etfranff Orbfprog, og fige: quand on n'a rien å faire, on 
songe å se marier. .f)ané ^icertig^eb er meget tuufen og 
intereéferer oé ftet ith ; t)an forfiaaer if fe at »ceffe t)or ^eettai' 
getfe for (5mma. ^an ftnber fig berfor ogfaa meb c^riflefig 
Saatmobigt)eb i iiet Opftag (terminus technicus paa^orfottet* 
fené Opt)ce«etfe) , fom l)ané tilfommenbe ©»igermober fenber 
l^am i ^icerejlené d}am, og S;aafmobigt)eben er faameget befio 
begribeligere, fom ber atterebe foriuben »ar begi)nbt at gaae 
^tb t t)ané trøffebe |)ierte, men tjetter iffe benne 6ang Umv 
Stben tit Sne, l^sjitfet er ^cift naturtigt, ta ben Ijibrorer fra et 
p^antajliff Srømmerie, iffe ©»ærmcrie, men en fætfom (Sritte, 

(19 *) - 296 font forreftcu rimer |1g gobt mcb Ijané fiebfcmmeltge fentimentafc 
^^ang til at ftnbe noget Cuerorbentligt i bet ^riDielle. @ien« 
)l:anten for l}ané ni)e ^iærligtjcb er en ftjgelig, røbt)aaret, for* 
»oren ^H'ge, ber bel^anblcé fom et efumpeliTub næften af i)ek 
familien, en 9f ntt*6enbritton , fom fængfler ()ané ^ntereéfe, 
beelé »eb gamineligf)eb meb en afbcb Sfcegtning, faa at \)a\i 
fcrjl antager l)enbe for et G5icnfærb, beelé ifcer, forbi ber ()yi(er 
et ti;ft ^Icv Otter bcnbcé -^crfomjl og Stilling, ^orreften er 
^ané |)iertc aUcrebc erobret, inben l)an l^eeb anbet om t)cnbe, 
enb at bun er i en bef fagelig forfnet Stilling i |)nfet, at l)un 
om 3lftencn fpnger en ^^falme meb et gammelt nblettct Spenbe 
»eb 9?a»n ^^aren, og at t)un i |)aoen ^ar Stcettnemøber meb eu 
^i)r, efter 3'?t)gtet en afffebiget !Xiencr, beilfen ban felt? attraps 
^^erer. 2)cn gobmobige Stræben efter muligen at retfcerbiggierc 
I)enbe, i ^orbinbelfe meb ^ané omtalte gorficerlig()eb for bet 
©aabefulbe er irijnberet tii t}ané |)ierteé fagte ^ulilb. ^va> 
regne »i benne fiebfommelige Sentimentalitet og ncpften fiantebc 
^lang til o»eralt at finbe noget 53eti)bningéfulbt og ^JfpftifT, ber 
enbog gaacr faa »ibt, at \)an i en ^arori)émné tager <^attemiau 
for Sfriget af et fpcebt 53arrt — t)ttié battene i llblanbet 
miauebe anberlebeé enb ber biemme, ba oilbe bette oofre en ^^ubfig 
Satire )()aa ^olf, fom »eb at reife nbenlanbé glemme bereé 
-Moberémaal — og i benne 5(nlebning ri»er Xapetet itn, og 
o^bager l)cmmcligc Sere og C^cngange, faa at Ccefcren belaoer 
fig )(iaa en ^amletff Scene, faa er forreilen en (J^arafteer fom 
53ill)elm 53irner meget brugbar i en ^amilieno»elle. Sfilbrtngen 
af en faaban gnaoen og crfeélcé, men gobmobig og aanbéban* 
net .^iemf ommen afgiaer ligefaa gobt Stof, fom en lefle»urtt 
^^one, en oranten 5©gtemanb, og t)oab be anbre (St)arafterer 
bebbc, ^ooraf man i -^werbagélioet fan frcefc en Sneé i btoer 
©abe, og i $)ttcrbagéfortcellinger et ^ar i l)ttcrt 53inb. (S-n 
g^arafteer fom 53irners fan iffc »el fremtræbe i faabant 2t)é, 
at »i baabe fee ^ané f»age og bane gobe Siber meb C^mcerf* 
fomt)eb, naar ben fTilbreé reen objectiat, bertil bar ben for libt 
^l)t)f{ognomie, for libt5:t)gtig^cb til at »ife fig i ^anblinger 03 
Situationer. Xm funbc ba »cl iffe Ut tcgneé ^aa anbcit 297 

SOJaabe, enb max ^erfoneit i en Stæffe af |)iertejt6ubgi)bcrfer 
tir en ^en troflFt)rbig eg nai»t lagbe fin ©tjavafteerføé^eb og 
SJZat^eb for S)agen unber ben nafbrubte ^ortceUmg af be 58egi* 
»en{)eber, font tilbroge ffg i ^ané Omgangéfrebé* ^orfaatitbt 
er 53re»formen iffe blot ^efbi'g »afgt, men albcleé neboenbig» 
^Mh <Btikn og ^orebraget t bt'éfe 33re»e angaaer, ba forti'enc 
bc iffe (iben 9toeé ; be ere ff resne meb €etl)eb og 9iaturlig{)eb, 
men tii fine Siber ere be aftfor fangtrnfne. Sceferen fan iffe 
tage ben ^^ietfærbiggiørelfe for ft)fbeft, at 53re»ffrittcrené ^i)enff e 
53en ^ar "opforbret \)am tii at ocere brat) »ibtfeftig (? nbfcriig) 
i ftne S8re»e, og mebbcle barn Scffc og ^ajl" (I, 74), og »t 
fnnne iffe altib gioe ^am Stbfohttion for I)ané @i)nber mob »or 
S:aarmobigf)eb, forbi l)an (I, 113) fef» «r(ig befienber, at "^nn* 
brebe intetfigenbe o»erflebige Orb løbe {)am bejlanbtg i ^Vnnen". 
^an fennen tifgioe 23re»ffrioerené ©ientagelfe af befienbte 
|)cenbeffcr paa 9ieifen, faa fan Sceferen ttc[ ogfaa finbe fig i at 
trcefe ftige Sfilbringer )()aa urette (Btet, og I)orbe et 9}lenneffe, 
fom fieber fig ^iemme, tifgobc, at ^an i Ittibe minbeé Itbfanbet, 
ifcer ba en enfert iiUe S^eifcfcene — ^ortcettingen om ben fangne 
©eijHige i ©aljburg — er faare ^efbig anbragt, og )()aa en 
naturlig SJlaabe fn^tter fig til bet ^t)rige» Men IjMb ber (I, 
62—63) fortætteé om 2^or»a(bfen, om l)ané ringe ^>aaffion# 
iielfe i Sitnmarf og l}ané Sanfer i ben 2(n(ebning, er 53emcerf^ 
ninger, fom man t)e( funbe tifgit>e et S)øgnbfabé Itbgiter, naar 
\)an mangfebe ^ragt, og ^ané 9it)^ebéfmaffe abfofut ffu(be 
oifgaae tii beftemt .Øoffeflet, men fom man nøbig feer l)oé en 
fmagfufb og bannet g^orfatter, minb|t, naar be fnn ere ^t)f* 
befarf. 

©t anbet ©pørgémaat bfiaer nu, ^tjorm'bt ben »afgte^orm 
barmonerer mch ^efe ^ortceltingené Cefonomie, og ^erimob laber 
fTg 332eget ftge ; et ^ar ^emcerf uinger maae »c?re tifftrceffelige. 
53irner er en altfor libt intereéfant S^araftecr, tii at »i funne 
cnffe at fee ^ané ©ubjectioitet t)ttre fig ubefuffenbe giennem 
omtrent tre ^ierbcbefe af ^ogen, og tif at bet fan »cere oé ficert 
at erfare Stfting giennem {)ané ^ortcetting, ^»oroel benne er ret 
Ie»enbe og febfagct meb mange fcefci)cerbigc 9?eflectioner, bog ere 298 

biéfe fnarere ^cntcbe fva ©ranffning o»er 'SHenm^iclmt i %U 
nitnbeng()eb, enb fva ^flStt^gcffer coev ben itcTrmefle Cntgangé* 
frcbé, l}an ffilbrer oé, cg biéfe »ifbe \)cx »ære oé (angt ficer# 
fomn.Te. ^an er i bet |)efe mere langfynct enb nærfelter, og 
ba t)au fun reber Hben praftiff SDJeitneffefunbfTab , I)»ilfct l)art 
jo ogfaa t)t)ert g)iebfif maa bebe for , faa paatrcengcr ber ffg 
Scefcren ofte ten ^ormobning, at matt »ilbe I)a»e lært be frem* 
jliltcbe ^erfoner bcbre at ficnbe, t)»ié bet »ar ttlfafbet eii 2(nben 
at ffifbre oé bem. S)crnce(i er ben S)eet af ^iflorien, fom t)ait 
mcbbcfer oé i ffiie ^rc»e, i)bcrjl; fattig paa 53egi»enl)cber og 
<2.ituatiomv, fem fiinbc intereéfere oé ; baabc ^Sitbragelferne og 
be l)anbfcnbe ^^Vrfoner ere oé luvften ganffe Iigegt)Ibige. 5Xft 
l)»ab ban l)ar at berette i fine 53re»c er fun Gmballage for en 
anbcn |)iftorie, og ba Gmbattagcn ^aa ^irunb af ^reoformen 
inbtagcr fiort 3ium, faa opftaaer ber et paafalbcnbe SJJiéforboIb 
mellem Sfallen og ^icernen, og fra benne (Bite betragtet er 
55reoformen ligefaa ul)clbig »algt, fom ben rflbe l)at)e Bceret 
fortrinlig yalgt, l)t)ié bet ba»bc ocKret^orfatterené^)o»cbl}enfigt, 
at l^enbrage Cpmcerf foml)cben ]iaa ben l)iemfomne ^i)pod)onbri(l:, 
og ffilbre oé hane 6l)arafteer fom en af be »igtigfle, men nu 
bar ban enbog fiernet fra benne ^Vrfon ben Secltagelfe, »i 
cUeré oilbe fficnfc ham, »eb at brage en Seel mere liolige ^igus: 
rer frem ■^aa Scenen, l)»orocb 'fortælleren felo er fommen faa 
langt tilbage i *i3aggrunben, at, ffienbt »i jlcbfe børe l)ané S^øjl, 
faa lt)ber bog benne, fom om ben fom fra ©ouffleurcn, og iffe 
fra en <S!uefpiller paa (Scenen; ja! ifelge ben ^enbing, ^or* 
fatteren bar gioet ^ata(Iropl)en — b»orom mere fiben — luffer 
man 53ogeu meb bet Spcrgemaal: l)»ab ffulbe ^ill)elm i^irner 
!)iemme? 53cgioenl)eberne »ilbc jo l}aoe faaet bet fammc -S)ieful* 
tatf om ban albrig »ar fommen ^iem, ja ! om l)an albrig l)a»be 
erifieret. 

•^ortcellingen beftaaer nemlig af to ^o»ebparter: Scutibé 
og ^ortibé |)cenbelfer. ^-orubcn at ^i5irncr flittig ffri»er til ^in 
3i>en, l)oem l)an flet iffe fortcvUer anbet, enb l)»ab ber angaaev 
Dnfelené -f)uué , l}»ilfct er et Sfaar i 53re»eneé 9iaturligl)cb, 
og l)Ooroeb bercé -^cnftgt at »Ære 9iomanbve»e altfor føMiQ 399 fommer tifflfue, fcnber !)ait Ijam pfubfelig en ftor ^affe, betittet 
"min OnfeB aJianufTfn'pt", intebolbeitbe ^ortættingen af l)ané 
^aa ^egitten^eber temmed'g vige €io. S)enne ^^art af ^ogeit 
banner i)eb ben fiore Slkéfe af i'ntereéfante 53egittcn^eber, font 
fcfge ©fag i Slag ooenpaa {)»eranbre , en befpnbevttg SOlobfcet^ 
ning tit ben foregaaenbe, font i benne |)enfeenbe er faa mager 
trobé fin eorige (Sovpntence. 3)cnne bratte Overgang fra Largo 
tit Prestissimo 'oilhs intet 3}Jiégre6 »cere, ja funbe enbog gicre 
jlor 53irfning, naar bfot benne Largo l)a»be et tiftrceffenbe 
iflebenfor et føanbpéfenbe %i)ema, og tob oé al)ne, at noget Sit)* 
tigere »ar i»ente/ men, fom Siffcetbet er, giijr benne ptubfetige 
©ontrafl; omtrent famme 5]!irfning )(iaa Sceferen, fom naar man 
tcenge ^ar ficrt ^i^a en fanbet 5Sei giennem en temmctig ebe 
@gn ^ob for ^ob, og -fejlene berpaa tige meb (St gi^e fig tit 
at fcbe i ^iirfpring giennem en ©gn, fom er fntb af tittrceffenbe 
Situationer, f)t)itfe Øict nceflcn itU faaer Sib til at betragte 
for ben fortnmfenbe garté Sfi)tb. -^»or meget cnf!etigere er 
iffe ^urtig ^iørfet ipaa |)eben, og om»enbt ! 

©enne 9?ottette minber oé, ifcer i ben^part, fom ffitbrer 
Stutibé Sitbragetfer , ^re»formen nanfeet, om Sfiosetterne af 
forfatteren tit (§n |)t)erbagé()if^orie, og bet i hen ©rab, at matt 
jltunbom frifleé tit at troe, at ^rofeéfor |)eiberg t)ar t)ai;t St)ft 
tit at mt)iltiftcere -^pubtifum, og at ben er ubfprungen af famme 
^iiiie fom be anbre, meb t)t)itfe ben t)ar ltbgi»er titfcettebé. 
Stoffet er iffe btot l)tntet fra famme Spf)oere, tt)i bet er bet 
minbpte, og oifcr jo hiet, at forfatteren er »anbret til ben af 
^•orgcengercn anttijle .^ifbe; men Sigbcben t)ifer |Tg beeté i 
famme £t)ft tit at bwcete »eb llbett)betigl)eber t)entebe fra bet 
bagtigeSii), til at ubmate bem meb faa fior SJeiagtig^eb , at 
ben anaenbte £)m^n »et ftunbom turbe »cere for ebfet, og tit at 
tittcegge flige Smaating ftor ^Ocegt og 53ctt)bning ; beeté i ^or* 
f icertig{)eb for Sf itbringen af Meéattiancer i Drbeté rette 33ett)b* 
jting , og beeté i ben næ^en bocerenbe Strceben efter at t)ife, 
I}t)ortebeé ben ftørfte ^-tenbig^cb i be ^uuétige ^or^otb tan bere? 
beé ganffe ffiftetige SOienneffer »eb a)ciafor|laaetfer, gorbet)ot=' 
ben^eb, onbt ^nm og Iji^ah be anbre |)tterbagétioeté S)cemoner 300 

l)et>t)e, og i 53rct»formc« femmer bettc S)ibaftiflfe natuvligttiié 
frem i ti)bcligcvc (gftffclfe, cnb i ^ortceUtugeit. S)erfcr er for 
begge "forfattere bet 9icbflaaenbe jlerre cub bet Dpli?ftenbe, og 
uagtet ^ortcellingené €etl)cb og ben flart fremftjfenbe ©obmo? 
bigt)eb og -J)icvtelig^eb, er 53eggeé 2i»éanflfuelfe i ©runben miå* 
ant{}roptfTf. ®e ere faa at fige 2if()ængcre af famme [t»épt)i* 
Iofopl)iffc iSf ole, og ben ?igt)cb, fem ftnber <2tcb mcltcm 55egge, 
er »cl fnareft at fammenh'gne meb ben ui?itterli'g op(laacbe Oter* 
ecnéjlemmelfe i -^jæfen, Scenfemaabe, Smag og alffcné Sit>é« 
anffuelfer, fom l)i)ppig troefcé iffe blot mellem 8lcegtninger, 
men mellem i>enner og ^^^crfoner, fom i længere Sib t)at)c leoct 
i mie ^erørelfe meb I}inanbcn. Sfienbt nu icttrfgt forfatteren 
til |)»erbagét)ijlorien ifle ganffe fan frifienbeé for ^ang tH 
S^tomanftf og .^nalbepct, l)iior»cl l)an i ffne bebjle 'fortællinger 
l)clft bruger et jTmplere JJuiffinerie, faa »ifer ber fig bog en fien* 
belig ^orffielligl)cb beroeb, at benne ^ang enbog i paafatbcnbc 
@rab er freml)erffenbe t)oé 6arl 'i3ernl)arb, tl)i t)ele (Fpifobcu 
eller fnarere iTicernen i -^iftorien, Dnfelené 3i}?anuf?ript meb bib* 
I)ent)crenbe Sobiciller, er albelcé lagt an ^paa flaaenbe ©flfect. 
2 benne ^^art af fin fortælling fpneé \)an nærmcjl at t)a»e 
batit ^rufe for ^k, ffionbt bog enfclte nationale 8filbringer 
igien fnarere miiiiic oé om -^tterbag6t)i(loricrne , ibet l)an l)av 
flrcebt at fcengfle Sceferen i)cb en flærf forwitlet 3}tangfolbigt)eb 
af fpænbeubc, enbog ri)(lenbe 55egi»enl)eber ; mm t)eri l)ar l)art 
»æret langt minbre {)elbig, tl)i fTiønbt l}an unægtelig ^ar lagt 
en OpfinbelfcécDue for Skagen, ber minber oé om »or npénæ^nte 
<?anbémanb, fom er en af oore opfinbfomfle Sigtere, faa fan 
bet bog iffe engang unbgaac ben flpgtigfte Sæfer, at l)an i langt 
minbre ©rab enb ^'rufe forftaaer ben ^onjl: at fni)tte 53egioen« 
l^ebcrne faalebeé fammen, at bereé ^orbinbelfe er naturlig, og 
at tm ene meb en »ié 9iobt)cnbigl)eb ubi)ifler fig af ben anben ; 
man feer l)er en ibelig 53i?lgebettægelfe, ber, fom et^oert Oprør 
i Si»et eller 9iaturen, ft)éfelfætter og fpænber ^^antafien, men 
man opbager fnart, at ben ene ?8elgemaéfe fommer fra ^(ien, 
ben anben fra fejlen, og at bet ^ele iffe er et naturligt U»eir, 
men et fonjligt ©iuglcoærf , iffe ^upiieré forben og l^pnilb. ^1 

men 53ufi3vct df <SaIntojteué'é ruUenbe ^obbevttogn og ^Iné^ct 
af ^ané fnittrenbe '^atiew 

^Saabe et 33et)ué ^aa ^orfatterené SOlangcI ^jaa %aUnt til 
at motiwere ^egijjcn^cberne, og en nøbtienbig '^ufge af famme, 
er ben 2[Jlcengbe af ltfanbfi)nlig^eber, font ^ftOtteUené ^abel inbej: 
l)oIi)er. 5(t opregne og brøfte biéfe, faalebeé, at man himv 
forjltaaeltg uben at blioe »ibtløftig , er en tJanffelig ©ag, meb 
jninbre man førfl (eoerer et llbtog af fabelen, ^m'lfet igien er 
mtéfigt, ba bet titbeelé er o»erflubigt for bem, ber fienbe ^ogen, 
og nøbttenbtg maa forilt)rre9«t)beIfen for bem, fom uben at ^a»e 
Iceft ben førft faae 55ebømmelfen i |)CEnberne. ^mibtertib ^ar 
atterebc en SJiecenfent i 5D^aanebéffrift for litteratur ttljlrceffelig 
opfpjl Sfiottettené faare f»age (Siber i benne ^enfeenbe , og »i 
f unne berfor i bette <BtpfU fatte oé fort , og l^etter b»ce(e »eb 
anbre 23emoerfninger. 

'^'oaJO ttfanbft)ulig^eber i et ^igt t Stfminbetig^eb angaaer, 
ta bør man »iéfelfg ttogte fig for o»erbret)en ©treng^eb. Sntet 
er rimeligere, enb at ber flfeer mange Itrimefigfjeber, jTger ^icf 
lånt, og »i opleoe faare ofte Segioen^eber, om l)t)itfe ti let 
frijleé ti( at fige, at »i loiiiie anfee tem for ouerbretinc og utro* 
lige, ^»ié »i Icefte bent i en S'^oman. S)enne (erfaring bør »ifl* 
jtof jltemme oé til ^ittigl)eb i oore ^orbringer til ^oeffen i faa 
^enfeenbe, men ^(iaa ben anben ©ibe fan ten ilte bringe oé tit 
at glemme, at Jtiigteren er -^erre ooer be ffilbrebe ^erfoneré 
6l)arafteer og |)anblinger , og at bet er ^ané ^alb at ^oiic oé 
€i»cté ?8egioeul)cber i t)armoniff (Sammen^ceng i SJJobftvtning 
til bet »irfelige Si»é ^irt)ar, og at løfe oé be ©aaber, ^oortil 
©ibe(lt)fferne i 53irfeligt)eben ofte Icenge, ofte for jlebfe blioe oé 
bunfle. Xa^e »i nu baabe \)iin 53illigl)eb og bette retmceéfTgc 
^rao til J^igteren i *Setragtning, ba er bet »el iffe for meget 
forlangt, at ^o»ebbiulenc i 5)igteté Syjaffinerie ffulte |laae faa* 
lebeé i gorbinbelfe meb be øvrige ^inl, ot bet i tet minbfle er 
tcenfcligt, at be funne fætte biéfe 1 58e»ægelfe, men exe be faa 
langt affonbrebe fra biéfe, at enbog bet flø^efte ^ie fan fec, 
at bet er en Itnmlig^cb, at bc funne berøre, enb fige bri»c bem. 302 

ba er ten ^ele SD'Jei^jantémc forfciTet, om enbog be cufelte |)iiil 
erc »er breiebe og polerebe. 

93{ ttitte iffe formere Sijlteit paa be ltfanbft)nng^eber, fom 
atterebe ere opregnebe i bemelbte Øiecenftoit, t)t3i'Ifet forrejlcn iffc 
»ilbe ttcere »anjTerfgt ; »i »itte enbog inbocnbe, at be fra l^ilt)elm 
^St'rneré Sfbfcerb {)entebe llfanbft)nfig^eber itU forefomme oé at 
»cere faabanne, t\)i mcb al fin 3)anneffe og funbe "fornuft i 
mange (3ti)ffer er f)art tiKt'ge nceilen tcéfe»nrn bnm i bet pra^ 
tiffe gi't), t)t)iffet foregeé beb ^ané Snbbilbning om 9)icnnef]fe* 
fnnbffab, ber ^oé t)am fnn er tl)eoretiff, og faabanne SDcenneffer 
turbe »et »cere bent, ber fcttcft fnnne førcé bag €t)fet af en 
trcebff Qoinbe, netop forbi be troe fig ffffre »eb bereé inbbilbtc 
Sfarpfpn, ifcer naar be, ^»ilfet gierne er Silfcefbet meb ffigc 
tbeorctifFe SOJcnneffer, ha'ce et flort ^onb of ©obmobigl)eb» 
S)erfor gaaer t)an bejlanbig i Sebcbaanb, faaer fnart efter 
$5inenc op, bcflntter at »cere tiæt og manbtg ; men mebené I)att 
fpifer CDinene op, og fiirrcr l)cn mob bet (Bteb, ()t)or het forrige 
5tngrcb fom fra, fifler @nebig{)eben ftg bag paa {)am, og fafler 
ham et nt)t Cebebaanb om ^bet 5)en famme ZiUih til SJJenne* 
ffcneé Sfiffelig^eb, fom meb |)enft)n tH (2op{]ie giør ^am faa 
efffocerbig, giør ^am tit en bcffagelig Staffef, naar ^an fom* 
mer i 55ererelfe mcb Slanten. £)ttert)ottebet er ^ané Sbt^rafteer, 
trobé at ()ané ?3af(en, Itmanbigbeb og ^iebfommeIigt)eb, nben;: 
t»i»f ben bebjl ffifbrcbe ; (5()arafteertøé^eb er jo ogfaa en S^a^ 
rafteer, og bet en, fom er »cerb at tegne, jo alminbeligere ben 
blioer i bet »irfefige ?to, bttorfra benne og lignenbe ^ortceUinger 
l)cnte bereé (Stof. Som be »cerfte Itfanbfttnlig^eber etter fnarerc 
llnatnrtigbeber, ber ere faa ioincfalbenbe, at be neppe fnnnc 
nnbgaae enbog ben ftcocfte 9tomanfhiger, og ber tiCige ere 
53ctingelferne for alt bet $5t)rige, Snobberne til f)efe^ortceUingen, 
ttitte m bfot nb{)æi)e <^arené SanC^f^eb og ^()ar[eé 53trneré 53eb* 
btitien i ben frt)gtclige ^irbfarctfc at »cere gift mcb fin egen 
©cfler, og berncefl: ben ffoge og emme SOJanbé ubegriberige Xtfor* 
ftgtigbeb, at forbøfge (3opt)icé -^erfomjl: og bcr»cb nbfætte tet 
cm^c 53cefen, ^an ciffer i 5Serben, for en ibcU'g frcenfenbe 53etf 
l)anblirtg; bog, fcto bcttc er neppe faa umnh'gt, fom at en Sufti't6raabinbe, en @nfe ^(saa 80,000 ©afer, gifter ffg meb en 
^iøbmanb, ber forbum i)av »raget t)enbe, og l)oié førfte ^one 
^un tnbirecte ^ar brcebt, og bet uben at ber t fiernefte SOlaabe 
er anti)bet f)ct)ngierrige biceoetfle |)enffgter meb ^enbeé rebebonne 
Snbttilttgelfe i bette SSgteflfab, I)»tffe bog »are mulige, og l)er 
be enejie tcenfeHge, ba l)un jo er rig og opofrer baabe Xlaft)cen# 
gigt)eb og ^ang, tt)t ^er er itte minbjie (gpor ti( (Stabfcejlclfe 
^aa Orbfproget : gammet ^icerligt)eb rujler iffe. ©eb (SnUf 
manbené foregione ©runb til benne npe ^orbinbelfe er itk tiU 
frebéftittenbe, 

man fan ttijl itte heti^Me^ at "Dnfetené aJianuflfript" meb 
Sitbebør er en |lor 9ii)bclfe for be Sæfere, Ijtiem bet generer at 
tænfe ooer bet Sæjle, og t)ttem bet er en ^^ettpft at »arme 5)3^an# 
taften i et ruéflff Sampbab, og bog turbe Jenne^part af TioioeU 
(en »cere ten minbre f)elbtge, naar m f^Jørge, t)t)on3ibt Itbferef* 
fen ft)arer til '^teen, etler meb anbre Orb, t)»orfebeé bet opfunbnc 
@tof er bel)anbfet; berimob er ben »irfelig unber^olbenbe, ffiønbt 
SJiiégrebene ere ffinbarlige, og berocb t)ar ten et ftort fortrin 
for ben i 33rei)e ubførte S)eef» Siltige er bet i benne ^art, at 
be fleftc af be S;rcef og ©filbringer forefomme, fom »ife, at 
forfatteren t)ar ^ait tit at »cere 9?o»ettebigter, og iffe blot tif 
at ffritoe fingerebe »affre 53re»c uben fpnberligt ^nb^olb, og en 
flig Opbagelfe er altib glcvbelig for ben, fom efter Sceéningen 
reflecterer otter 53ogen, bene ^labé i Siteraturen, og bet ^aab 
om fremtibigt llbbi)tre , fom ben fpneé at bcbube. S)et maa 
iwre nof at næ'one et ^av af biéfe fmuffe 8filbringer, nemlig 
53allet ipaa Sinieffibet og t^ii?benf)attné ftore ^Ibebranb, til {)X)il« 
fen We 53effrioelfe maaffce ©lotébranben i Stejfcné'é 523alfet^ 
og ^eitij ^ar gioet ^been. 5)et er forbaufenbe, ^ttilfen »elgiø* 
renbe ^^irfning bet giør )(iaa »ore ^øtelfer , at Icefe »elubførtc 
(Sfilbringer af Optrin, ber fnptte fig til Silbragelfer, fom »i 
enten minbeé fra »or Q3arnbom, eller fom »i bog ^a»e {)ørt Utf 
ffittigt om af »ore ^orcelbre eller anbre C5ien»ibner, naar bc 
f» @r. fortalte oé om ^efllig^eber nte paa (Sfibene i ^ine gplbne 
5)age, ba bet frebelige S)anmarf eiete faa mange Orloggere, 
eller om ben rafcnbe ^Ib^ fom fortærebc en fior S>eel af ^o»eb* 304 

flaben miht i ben ibpttif! rolige og Del^a»enbe Xib, Slige 53egi'* 
»ent)cber ere oé baabe faa bcfienbte og faa fremmebe, at be 
attercbe i 'i^orijcieit ere cé faa poetiffc, font oet noget ?3irfeligt 
fan ocere, og beraf fommev bet, at naax be berereé af ^oeflené 
SrpUeilat), og fcreé leoenbe frem for »ore ^ine, ba »irfe bc 
meb en magif! ^raft, »arme »ort 53fo& og ft)(be oé meb ubeffri* 
»etig bcbagelige ^^ølclfer; "eé fdbrt uné burd) baé S^ficfennmcf 
bié in bie gro^e ,3^ t)' " fom @6tf)e figer. ©icre i)i oé nn Ølegn* 
ffab for ^o»ebfiIben til biéfe gufelfer, ba blioer ©runben uben* 
foM for en ftor 2:eef at fiyge i Stoffeté 53effaffen{}eb, ^»or»cb 
bog S^igterené ^ortienefle er faa langt fra at forringeé, at bi 
toerrimob taffe barn, forbi l)an bar bibft at ftnbe et Stof, )paa 
hmlht m faa gierne fee bane ^^onft anwcnbt, og t)i feile tiifl 
neppc »eb at paajiaae, at \)iin ^^irfning, fel» om ben maaf!ee 
er minbre opfcftenbe etter o»erraffenbe, enb ben, fom anben 
^oefie fan nbettc, fornemmelig l)ibrcrer berfra, at bet er oore 
nationale poctiffe gclclfer i £^rbeté egentHgjle "^orflanb, fom 
fortrinligtiiié gribeé »eb flige 8filbringer. Saabanne 53egioen* 
l)cber ere nemlig iffe mibbetbart nationale, faalebeé fom 
b^ab ber i fiern ^ortib Ijav tilbragct fig i ttort Sanb og blanbt 
t)ore ^cebre, og giennem l)irtoriff Unber»iiéning er fommet tif 
»or ^unbfTab, men afbeleé umibbelbart nationale; »i ere 
fortrolige bermeb fom meb Grinbringerne fra »or 53arnbom, 
gorta'ttingerne fra »or 51mmefi:ne, og ligefom biéfe ere be fomnc 
inb i »or |)ufommetfeé Q3iemme og »ort i)ierteé €i?nfammer, 
iffe Icerte af gorflanben, mm umibbelbart opfattebe af ;5nbbilb:s 
ningéfraften, og ber flæber iffe bet ringefte ©ran af (2foleilø» 
paa biéfe t)nbige »Slomfter fra »or 53arneba»e. (Sv berfor <BfiU 
bringen af flige si3egi»ent)eber ubført meb faabant ^^clb, fom »i 
cnffe bet ficere Stof, ba fft)lbe »i S^igteren bobbelt 2af, baabe 
for 23iaterien og formen; man feer jo bog better en fmuft malet 
^ofe, enb en liQe\aa »cl ubfcrt Sibfel; SJcenneffeté SJatur er 
nu engang faa, og iffe anberlebeé; ^•rtl)etiferne raifonnere 
forreten fom bc »itte om formene og 53ebanblingené ^(?rb og 
Stofeté ll»oerb. Xe frcmt)OPttebe Scener af benne Uxt i nærttcerenbe 9?o»eUe 
ere »irfcli'g faa l)elbige, at »i itte blot glemme, at ben fortie* 
ne|lte at !)aoe opbaget og benyttet benne nationale poettflfe ©nlb* 
gtnbe if fe titf ommer forfatteren , ber i bet ^efe i'f fe nbmcerf er 
fig »eb (tor Origt'nalttet etter ©ienbommelfg^eb, men for en Xeel 
forfoner oé meb bet nceften Dprørenbe, fom be fraéfc Itfanbfpntig* 
l)eber ^aiJe for »or poetifTe ^øfelfe. SØJen er ten gamfe (gcetning 
rt'gttg, at 53i?gcr fi'gefom SJJenneffer iffe 6ør bebcmmeé efter 
bereé ^rf()cb for ^eif, men efter 53cerbien af bercé S)i)ber, lige^ 
fom Be(3ingen fafber ifiaa, at bebomme et 23(omjterbeb efter 
3'Jeent)eb for llfrub, men efter 53romjterneé Sftøn^eb, ^robtg^eb 
og (2ielbenf)eb, ba er bet et iffe ringe 53cerb, at benne 9iot)ctte 
befibber iffe faa ^nlbfommen^eber, fom fortiene ^aafficnnetfe, 
og fom fnnne ti)nge )(iaa ben mobfatte 53cegtf?aaf, om be enb 
iffe fnnne op»eie SOkngterne, om t)t3i(fe bi maae bemcerfe, at 
abffittige af bem m'fl let funbe t)a»e »ceret nnbgaaebe, naar 
forfatteren ret nøie l)a»be befeet jernet, inben ^an fmebbcbe 
bet, mm i fin 3»er for at forene bet frappante meb bet ^»er* 
bage fjar Ijan oDerfeet en S)ee( enbog let opbageh'ge 9?eoner. 
S bet |)e(e fan man »et iiiaa^taae, at ^ané ^t)antafie baabe 
bejTbber ^io, 53arme og ^ni'f'^lis^eb, men at ben mangfer %ap 
I)eb, llb^olbcn^cb ogOberblif; berfor »ifer ben ffg forbeelagtigpt 
i momentane Itbbrnb og i fortere (Sfifbringer, og inbenfor flige 
minbre ^rebfe er ben unbertiben glimrenbe. 

Sif bet iffe ubett)belige SCntat af »elopfunbne ©itnationer 
og »efubforte 8fifbringer, fom anbefaler benne ØJottette, foie »i 
enbnn en %enffab , fom ben bannebe Scefer tii i)iiic at fcette 
^riié ^(laa, ©taaer nemfig enb ^orfatterené egentlige poetiflfe 
Safent )(iaa en unberorbnet ^fabé, faa er l)ané poetiff*pt)ifofo# 
pl)iffe <8anbé ingeninnbe afminbefig ; bar ban enb iffe bet ffarpe 
og fa (le ?8(if, fom nbforbreé til at opfatte og fepenbe fremftiCe 
en Sbaraftcer, faa forjlaaer ^an bebre at brnge fine ^ine tif at 
betragte 53erbené afminbefige ©ang, og berfor mebbefer \)an oé 
iffe faa intereéfante Iit)épt)ilofop^iffe S^feflectioner, og fefo naar 
l^an bttcefer »eb Sanb^eber, ber ere faa forfiibte, at be enbog 
ere bfewnc til Orbfprog, forjlaacr l)an unbertiben at ^a»e hem 306 fra Xrittialitctcné gpl)cere, og at faae ben frt)benbe Crm rit at 
flt)tte. ©t mhlt lille ©rempet maa »cere til\lvcefMiQ,t : "^pffcn 
er et ^bantom, er Sntet ; (15ub baobe iffe gioet oé Strømmene, 
I)t)ié t^tUtt »ar tit i i?irfetigt)el)en." Cl, 185). Gt anfcet fniuft 
gteb om 2i)ttm tæfeé 1, 141—142, og et 53e»iia );iaa, at ^ox> 
fatteren meb vj)cfb fcrilaaer at bfanbe ?une mcb Sentimcntatitet, 
er ^oraaréffitbriiigen 1, 84—85. 

' (Stutningen fefgcr). ^kviiUVf Mtikøtttttc i ^XXai 

(Slutning, fcc 9Ir. 18). 

©ulbberg,,^. ipøeg^v ^Pfalmobia. 8. Ii)i6b. 48^. 5ncr. 
jpeibcrg, S- 2., famlefce ©Wftcr. 5 9b, o: øfucfpil 425. 6r.8. 

2 9i6b. (2)c^ubotf)c. 
^crnnbovjfcr, 'Papavbcibcrcn cUcr tybclig '2l'n\)itétitiig til at forf<rr; 

bic^c alle (2octer 'paparbcibc famt ^Inviiéning til biéfcé 

Savvnitng, Safcving 03 Sorgplbniiig, ^aci 09 om ^cvntéfcrncé 

^ilbevcbning. 2bet S$. meb 5 ^obbcrtaulcr. 12. inbb. 48^. 

(2cl}ubotf)c. 
2afontatne, X, ubvalgte SSærfcC/ ))tb ©ccrctair S3ircb. Ijle i?. 

o: !2(riftomcncé og @orgué eller jpcvn og ?DienncjTelig^cb, 

32 b. 23ecfen. Svei^cl. (£cl)ubot^e. 
^oljl, j?. ^., i>ortcfcuiUen. 8. 40^. 3tci^cl. 
3ol)flnnfcn, (£. "J.^ l)ebrai|T ^ovmlore. Ifte j?. inbe^olbcnbc 23cr; 

balformlæren. jl. 8. 1 Slbb. 52 f. Snei^cl. 
SOZaancbsffcift for SvcifebefPrivelfer, lObc 09 litej?« ^Cpril og^Oifli 

1835. å 5 2lrf 8. 24 B- 25riU. 
9}2i;nfter, % Q>., 2lfiTebépr(rbifcn ^olben t £f)rifnanébor9 øloté; 

firfe paa anben ©anbog efter ''PaafFe ben 3bte SSilai 1835. 

8. 12|3. Svcifeel. 
SRowellc 23ibliot^efct/ ubgivet flf X ^. Siungc, fijrfte j^cfte, 

64 0. 18. øubffriptionépriié 12 §» S&oglabeprtié 24 ^. 

Ubgiweren. 307 

Olbcnburg, 5, SSS., nogle SScttKrvfnlngcr i ^rnlcbning ctf *Prof. 

€laufcné ^Ingccb paa ben firfelige Soifagelfc veb Saaben. 

8. 20^. S5n^l. 
^^ilip, 3i., Sujlitéraab Sleifc^evé og min (gag fov X?^lc|Tcrct 

røcb nogle aacrunbei-banigjlc S&emæffnlngcr. ±6% ©c^o; 

velin. 
^if)\fm, 3./ gDcatevirtlier til Ubenabéjlavning og 2)ictat(!ri\)ning, 

3(avf)uué. Stei^cU ©c^ubot^c. ©teen. 
^rojefactcn in ber gegcn ben ^cof. ©avib angelegten <Sad)e. 

2te u. le^te Siefer. jjccauégegcbcn »on (£. 9^. Sovib. gr. 8. 

40^. 3tei6el. 
Siottecf, €. , alminbelige SScrbené^ijIovie for nfle ®t«nbcc, foiv 

banjlet af S. 5ø;;en. Ifte ^. 32^. ^tecn. 
©agaer, olbnorbifPe, ubgivne i Ovevfætteife af bet kongelige nor; 

bijle Olbffrift ©eljlab. IX 93inb o: j?afon ©vcrrcf^né, 

©uttorm ©igurbfflné og ^n^v SSaflvbføné øagacr, famt 

^afon Jpafonføné @aga inbtil ipertug ©fules §alb. 370 

©♦ (1. 8. 1. 64 r. 0. @i;lbcnbal i €ommté|ton. 
©c^albemofe, §./ jjaanbbog for SMomflevclfPerc. 2bet J?. 32 ^. 

•^rier. 
Scripta historica Islandoruin. Vol. IV — V. 2 tlibb. r. @. 

@i;lbcnbal. 
Sogur, fornnianna. Eptir goinlum handritum, ufgefnar 

ad tilhliitun hins koniingliga norræna fornfræda fé- 

lags. IX B. Sogur Håkonar Sverrisonar, Giittorms 

Signrxiarsonar 'Inga Bar^arsonar ok Håkonarsonar 

til falls Skula hertoga. 535 (1. 8. r. 0. 2. 80. ©i;l; 

benbal i (£onimiéfion. 
^^eatreté Siepertoire. 9^r. 67. ^Qaav og ibag eller eventyret 

Tpaa j?eben af Sorf. til Stavnet, jl. 8. 24^. ©c^ubot^c. 
•Jibéffrift for Sanboefonomie, ubgiwet af 2l. S. S^alb* 4 SS. 1 i?. 

11 3(rf 8. 64^. ec^ubot^e. 
^ibéffi'ift for ubenlanbfP tf)eologijl Siteratur, ubgivet af .$?. ffl. 

eiaufen 09 93J. ^o^lenberg. Iflc i?. 4835. (1. 8. 48 ^. 

Slei^el. 308 

^ibéjTrift, juribij!, ubgicet af i^ol&erup;3iofcnvin9C, Sbang 09 

S^olm, 24bc S5bé. 2bet i?. 8. 1 Slbb. ecibeliiu 
aibéfTrift, norbiff, for Olbfijnbig^cb. 2bct ©bé. Ifrc 09 2bct i?. 

|l. 8. å 1 9v6b. ©i)lbenbn( i Somnitéfton. 
^n;be, ^. ^., fortfattct Ubvifling af S^nftcnbonimeué J?ovcb; 

Iffcbommc. 16 p. X ©. ©alomon. 
Ubjigt over 2far^uus ^iBb|tabé ocfonomilTc ^tlfranb veb (Slutiiim 

gen af STaret 1833. Ubgiocn af ^Oiagifti-atcn 09 be cligcvcbc 

SBorgcrc. 8. 20^. øc^u6otf)e. 
Ubfigt over Ubftidingcn af cnbcnlonbjTe ^nbufmc t ^Pvobuctcc i 

ecptbr. 1834. 32 i. SBanfcfyer. 
Ubtog of Sovorbnlngcr, ubgbct af ^olbcrup ? Siofcnvingc. XXI 

S). 1 /?. o: for 1834. |t. 8. 5cp. iSibb. 20^. ©frp. 

1316b. 56^. @i)[benbal. 
SBcubené^iftortc^ alminbclig, i SBillebcr fra be (flbfre ^ibcr inbtil 

1832. 9be J?. |1. 8. 20^. øteen. 
SBoUbeim^ 7L (£. , i>rof. 2)awib 09 f)atié S^brclanb af 3. .55. 

@d)icf, anbct Oplag, meb tvenbe SfterjTrifter og fammc paa 

1\)b\l, (1. 8. å 48 ^. SBccf). 
SSBorm, C, famlebc (Sfriftcr, ubgivnc efter ^ané '^øb af SBIfFop 

9i. ^Dt^aer og 9\cctor 3^. SS. Sorp^. 2bct S$, 1 9vbb. 32 ø. 

3vei&cl. gt^ Kcbacttoncn et anonym, 09 f)ar 9?ct til at optage 93ibrofl, 
ubcn at naongioc Jorfattctcn. SBtbrog inbfcnbcé til en af gorlo-ggcrnc 
eder til iKcbactioncné <Sccrctaiv, Cand. juris 3. J. ® ia b »u a b, Åoffe* 
flaben 9Zr. 136. llbgtoct 09 forlagt af '3(1l^r. Seidelin, UntscrfitctéjSBcgtrrfter, 
cg 3. S5cj(l;martn, ©icr of ben ©nlbenbalftc ffiogOanbltng. o n f k for 1853. Ns 20. goi-[cnbcé, ifjjtac ^ongt. atltrnaabigft SiUabdfc, mcb 93vc»poPanc 
i Stuiniatf 09 ^eitugbcmmcnit'. 9Zoi"9eé dæmring, et ^jotemif! ^iQt af Sof)an (2* 
S5Selt?a\)en. 81 @» 12. 1834. (5i)n|liama. •£)a{)l 

Xjet funbe fpneé itcget utibigt, cKer maaffce cnbog aftcfcé 
oyerflcbigt nu at anmelbe et :5)igt, font alt er be g(e|le 6efienbt, 
et S)tgt, ^»fé fraftige 5Ki?|l ^ar i)ibfi fett» at bane ffg 53ei til 
Sttteé^ren, og fom beéiiben ogfaa i i)ov ^i'tevatur ev inbført 
XiCLa et Steb, b»or ^olfeté 6eb(lte S}ccenb jjfete at gi'ye l^inanben 
©te»ne, cg, om »i ittc t)a»e feet '^eil, af en SJIanb, ^oié 5tnbe? 
faling ev tef jTiffct tit at berebe fin ©tcejl en benlig SJJobtagelfe. 
53i jTgte l)eri)eb natnrligyu'é tit ben Stnmclbrffe af 5K>elf)a»ené 
©onnetter, fom t)ar 'oæxet inbfurt t 3}iaanebéffrtftet for gt'tera* 
tur (7be Stavgange 2bet -^^0 ; men netop benne Stnmetbeffe er 
|)oyebgvunben, t)»orfor i)i ønffe enbnu engang at lebe €cefevneé 
^h'f tilbage tit et 53cevf , fom »i anfee for et af be beti)bniugé* 
fulbefle, t)or norbiffe gttevatuv i ben feneve S^ib f)av frembragt. 
@rt faaban S^ioea »i'fbe bet fiffevt iUe fovtiene, t)»i^ »i i)i(be 
betvagte bet fom et egentligt ^onflwcevf. S)ette bti'yev tif af en 
tnbre ff aberiff 9?cboenbigl)eb, ubcn beftcmt ^enfigt, uben beyibjl 
^aai tmhev bet inb i ^erben, forbi ben tif Sit) \)aUe gbee »il 
arbeibc ftg fvcm tS^@rijteiité og ©i;lbigl)cb ; bet gaacr meb 6emeté 310 

Stffebnmger font meb ØJaturené Sfabningev — §t»et er jtt eget 
^icmeb. — Men i benne ^orj^anb er 5Ser^a»ené rtigt intet 
^onftooerf , bet er itU tii for fin egen Sfi)tb, men er et »elbe^ 
regnet SJiibbef til et flavt opfattet ^icmeh, bet er iffe Siaturené 
umibbelSave ^ofler, men ben ffarpejle ^Reftecttoné ^3æxt |)Oor* 
»et 2(nm. nu ftnbcr, at bet er rigt );iaa cegte poctiffe (5fii?nl)efcer, 
fammenflettebe i fonf^rige S^iptlimer »eb fette og fmuffe ^iim^ 
^aa troer ban bog, at man »ifbe iffe btot begaae en Uretfcerbig^* 
^eb mob forfatteren , men tillige misfienbe l}ané ^^oerfé fanbc 
sBetpbning og 'I?cerb, {)Oié man »ilbe Icegge ^onftené 33caaIe|lof 
tii @runb for bete *Bebemmeffe» ^oorwel nu ben o»enfor omf 
talte ^Kecenfton erfienber, at bette S)igt, ^»lé "egentlige 53æfert 
er l>eltalenbcb, bclcerenbe, formanenbe, men ifær ftrajfenbe", er 
et "Itbbrub af fanb og barm patriotisme" ; faa er ben bog ingen« 
lunbe gaaet inb )(iaa en gremjlilling af be ^orl)olb, ber ba»e 
frcmfalbt l)iin ^()ilippica, og i l)»ilfe ben iffe blot maa ftnbe 
ftn jRetfcerbiggiørelfe, men bi)ovaf bcné fanbe 53ctt)bning og ftore 
^orticnefte er betinget. 2»crtimob gii?r I)iin 2lnmelbelfe, forfaa^ 
»ibt ben iffe blot bruger 2:igtct fom ^cbifel for l)ci(l: interel^ 
fante, men famme uwcbfommcnbe 53ctragtninger, Stfoeielfen af 
bete poctijTe ^ortienejier og ^Otangler til en ^oyebfag ; og ba 
bet turbe i)ære gaaet abffillige gcefcre faalebeé , at be ei noffom 
^at)e (agt^ægt paa bet, ber ubgtcr3;igteté egentlige 6l)arafteer, 
faa »il bet maaffee iffe »ære nijm ^ntcreC^'e, »eb Siben af ^iiit 
mere aj^^etiffe 53ebtjmmelfe, at fremt)oe»e S^igteté politiff^^olcmi* 
fTe <3ibe. '^het »i »ille foge meb faa ^^ennejlrog at ffitfere bet 
^iUcbe, S'igteren gi»er af 3iorgeé mfrocerenbe fociafe Sil|1anb, 
»ille »i faayibt, fom muligt , labe barn fcl» tale, og forbe^olbe 
05 bertil at fni)tte be faa egne 53etragtninger, tjané ^cerf f)ar 
giyct oé 2(nlebning til. ^ f" folgenbe 5frtifel »itte »i føge at 
gi»e en fort^remililling afben ^<^amp, fom bette ^rig»manife(l 
^r fremfalbt i ?iorge fefy. 

?(lt 2^igteté 2itel ubtaler >^orf.é 9)tening , at ??orge ^ar 
giennemgaact en lang cg morf 3iat, men at SOJorgenbcemring 
olt bcg^nber at forjage tjattene folbe Xaager. 9?orgeé ^Sinter* 
nat, bet »ar ben 'xit 311 

"X>a Oanbet^ ^icvte flo^ J^aa fremmcb ©i'unb, 

"3)a 2siun icpmmcbcé tit ^ubcl^imb, 

"O3 fil ^in ©reb, 0^ foggi-cbe mcb Jpalm." 

mejt ba 53tntrcn »ar forbi, ta tom 53aarf!fiftet, og Set)nbi?git* 
jlormené førjie Otøb ret) ^»tttuigriget fra j^inanbeit. 

"S)ct t)ar m jftjfulb SSaar, 
"5^a ©Icccjtcn vatteé af fin btjBe 53(unben, 
"Og grt^eb^ 2)emant i6reo faa gobt fem funben/ 
"O3 Slangen fnufle^, fem et g3otte|!aar." 

SfJorgeé ^ri{)eb »ar aftfaa iffe ©eieréprtfeit for en lauQ, mtiif 
fommeftg ^anip, ben i)ar ei ben ra?ngfeféfulbt forttentebe ^rugt 
af en (cenge pteiet og oml)i)ggertg ubbannet aanbig S'rang ^oé 
goffet; ben »ar en (Ba'os af Silfcvtbeté Tunefufbe ©unR, et 
^elbtgt Xærningfall; paa ^ijloriené ^a»re» S;rtnmpl)ené €anr# 
bcerfranbé »ar iff e f icbt for Øiorgeé ^lerteSfob ; ii'oa'O Itnber ba 

"2(t fftønbt nu gctfct flob mcb franbfct Jpaav^ 

"©eté Sanfegang beg mv hnfué i Orunben, 

"Og <^tt)xUn enb af ?flatutulbm 'buntzti/ 

"Og Canbet egentlig en Øbegaarb." 

"S:^i ©tatere 2laréh-cba ^ar et tangfomt M, 

"Og 9^orge3 ^aa\:' er enb et (agt tilbage, 

"Og mangen ©ptrc giemmer S"^!^^^"^ '^tiai, 

"Og 23temjtcn l^oilcr enb i ^neppené <Si?øi&/ 

"Og føter Srpffet af be fetbe 2)age, 

"2)a ®elen^ før(!e ©løb i ©fpen 6rjrb." 
^nf)ebenéSræ fnnbe itk bære^rngter, forinbett M fiaiite ffubt 
dubber t ^o(feté ^ierter. S)er inbtraabte aftfaa et 8fagé 
interregnum ; be gamte €o»e og be gamle ©rtber »ebbre»e, og 
niaatte »ebbn»e, tnbttf en ni) ©eneration, op»oren nnber ^ri* 
^eben, fnnbe flabe et ni)t S^torge. Og faatebeé flete bet ta^ 

"2(t trebé i>tn megen 97utibé!Iøgt, man trt)fter, 

"itreb-J at i>m i^vi^cb, l^ev man prectamcrer, 

"Sr bog ben 2l'anb, ber egcnttig regierer, 

"Sn ^ubbcrffi? fra gc^brenel g>arpffcr." 

(20*) 313 

JS)et »ar ^lorgcé Uft)ffe, at bcté (Scnfli'tutiou iffe »ar frcmgaact 
af et ^arti, font uubcr fange ^ampe mob ben gamfe Xfngeneé 
Ovbcn, libt efter libt ha'ote »iinbet ^^raft cg |)o(bn{ng, cg fem 
nu, ba (Seireuc 2tme font, hutbe bcmiTgti'ge fig bet m)e ^cbffab 
til ni)c Sfahiinger, men at ben, font et uventet 3^?cteor, faibt 
tteb fra ^imlen. S^eraf fnfgte bet ha, at ^olfet »cl, grebet 
af en bunfef 5f^nelfe om benne -^i'mmcrga»cé flore 53(vrb, meb 
rocétfoerbig ^<vraft ^ar »ærnet om t)»ab bet (}a»be, men at bet 
tf fe t)ar forftaaet tilbørlig en at benytte bette t)ernge SDiibbcI 
tt( Cpnaaclfen af be ©ober, for b»ié (Sft)(b »i tittcvgge SJiibfet 
53oerb. Sctte fefer ^orf,, ^an erftenber: 

"2l't t>acjgc o»cr 5<^^'^c^<^"^^t^ ^^^^z 
"2it iøtQZ for, at ci m ^m\> fcrtifc^, 
"Sr finuft, betvpcjgcnbc for gol^dbct." 

3)Jen {)an erfienbcr tittige 

"2U bet er fliønnere meb ^lanb at cette 
"2it flaae meb SQJcfis 3:rpUe(lat) paa gielbet." 
S^erfor er Stortbinget barn iffe en næryc^renbe lsirfelig{)eb, iffe 
9)ioberert til en nt), en forflaret Sitj^anb, men fun 
"gt Ofbtibé SSl2inte, — en propf)eti|T jKøft, 
*'(Sn X)aab fer J^ierterne tit 2ir»or6 S^pit." 
Xt)i l)»or»et ^orf. iffe ncegter, at ganbeté materiette g-Ior i 
mange ^enfeenber l)ar giort g^remffribt, b»ilfet bog ingenfunbe 
ubeluffenbe fan anfeeé for ben forbebrebe ^orfatningé 53ærf, 
faa titjlaaer l)an bog 

"2(t ^an er blinb for benne ijbre 9%øre; 
"J^an føger ^mtd i bc fprebtc femmer, 
"Jpan tan ei famle biefe brubtc (Stemmer, 
"2)ien^ ©runbacccrben »iger for ^ané J?re." — 
|)ar ^ri^eben faafebeé enbnu iffe bragt faa ffiønnc 53romfter, 
iffe baaret faa rige frugter, fom ^remtiben fiffert »if ffiænfe 
sjjorge, faa bar ten berimob fTubt en 53antri»ning , fom atbrig 
»il fri)be SicTfen »eb nogen 23Iomftren, albrig q»o?ge ^iertet 
meb nogen ^rugt. ^et er bette gofbe, mar»Ii?fe (Sfub, ber att 
^ar fpitbt meget af Xræcté ^raft, fom maa ff^reé bort, ^»ié 313 

bet f(ai tvmé ; bet er for at afhugge bette 952téfoj!er, at ^iQf 
Uven l}av braget |Tt gobe^ t»efl?ggebe (St)ærb. i^ettc 

"®tet>neinøbe 

"a3Zeb 9?utib^ ^val oq ©tt^Dcvfængm." 
S)et er beit egcntftge ©ienflanb for ()ané ribbcrligc ^cerb, og 
ffiunbt {)an føler, at tet er 

"(£t tvawiQt @tet>ne for en Canbfef»ingcr/ 

"v^por 5'^"t'cn fri?6cr aller^elfl paa gire, 

"0^ ^ar fun 9]erocv for et ^øttefTagi" 
faa brager ^an bog i dampen meb freibigt SØiob. S)einte ^amp 
— bet er 5(anbené 5?e6cUion mob 55arbarieté |)errebi?mme, bet 
er ©(»infationené ^og mob SSanbaliémené Su^^fiou; og ta 
^ané ^tenber 

"hm ^aoe 97er»er for et ^øITcflag" 
faa er bet iffe en feftfig ^ourneriiig i)i fee, nei ! bet er %^ox^ 
gobe |)ammer, fom f(t)ngeé mob Settetjngteit. 

©it faa aføorlig ^amp mob ^rit)ebené Oregfrebfeørn t)fl 
t?el fi)iieé be^tefte fjei^ ufornøbeit; men^^Jøbeit er t»irfeltg ftørre, 
eitb mait ffufbe troe bet mult'gt; 

"2)et er for fecnt, at nccQte etter bølge, 

"^oab fornem S:au^|)cb h-agte for et ©obe, 

"-ipxxAb ©ctr ben tralle ©higcrl^oS !^ar »unben. 

"^^t fec t)in kbre SOianb mcb ©trømmen følge, 

"(Sfiønbt benne Oforjl^cb giør ^am ftau tifmobe; 

"^f)i ©h-tget bomtnercr oé i ©runben." 
|)er !)at)e t>t ba 9?egfen til ben ^cfe ©aabe. S)et er be ^Sfbreé 
"fornemme S^aué^eb" fom ^ar gi»et€f rigerne SJJagten i^ænbe, 
og ba biéfe faatebeé nu t meer enb 20 3(ar uflrafet l^atoe bretjet 
bereé It^æfen, faa er bet nu fommct faa i)ibt, at be for.^ie* 
buttet 'ifiaa en 3}?aabe ere hlcone |)errer i Canbet. ØJaatiebené 
Strijltofratte er M »ffrpte, \>et utaaleHgfte af affe; og man fan 
iffe ncegte, at faafcenge en afbanfet %^'oé fabe, jammerfige 
^amp()fetter funne betragteé fom en SJJagt i 8anbet, etter en 
I)a — ^a — eia — enbe 5Bacd)ant fom et^^avn'I)oi)eb, faafcenge er 
en ati^orHg ^amp mob famme iffe blot iffe o»erftj?btg, men 
cnbog I}i?ift fortten(ifufb. 9?orge^ fffbre 2)J(?nb I)aDe berfor 314 

paabraget ftt et (»oert $tnf»ar, forbi be itU ^at)e qtjalt bettc 
tloo?fe« i ^(Jbfelen, men l)ai)e tabet bet fomme faa»ibt, 
"2(t stroppen crbentligen l^ar et 9tt), 
"®om ingen gibev pvøt)c etter rc!fe; 
"S^i bcvfor fan tm ^iernerne forloFfe 
"Og bvi»e ^»ertjningcn i 23pgb cg 23t)." 
og ben bfærtte Dppcfttion, font nu ^ar m^ fig Manbt ben tjngre 
©eneration, og ^oié nforfagteile og aanbrtgefle ^orfæmper 
S33en)a»en er, bil gicre fig »elfortient af ftt ^øbefaub, ^»ié ben 
ian bvpbe be Sænfer, \)Wxi ^^cbcfen »il fmebbe bette. 

-^»ab nu fefoe t)ané ^^otemif angaacr,ba fan5(nin. ^er iffe 
inbtabe fig 'paa , ubferligcn at bocumentere S^tetfcerbig^eben af 
be ^effplbningcr, I)an gtur fine aJlcbilanbere. ^'i^o^^ t)an ifær 
rettfer meb Satirené ^»aéfe Sycfce, og — om man i)i( — mcb 
©pottené ftærfe ^utte, er bet ffiænbtge SJJtébrug, ber bri»eé 
meb be ^ettigfte btanbt alle Siaonc, meb gril)eb og ^æbretanb. 
^ri{)eben forftaaer og fortiener ben 23anbe iffe, t)oié48annev 
fun er 

"et ^>iaItero» fra fpfctd Jancr" 
og berfor ab^areé »i mob iffe at i';\^z oé befltiffe af bereé geljaftsi 
lefe, frampagtige @ntl}ufiaéme : 

"O føg ei gri^cb f)oé en io^<xG^zi ®!are, 

"vi^uié ^vaft er ibcl lamme ^Ittentatcr, 

"Og l^»ié ^egeij^ring en foi-flibt ^■»^»f'^^'^J 

"J^»or Steffen er meb Summefen forBi, 

"^ocr ©orff^eb gviBcr alle kammerater 

^"^<xQi. a3untcn af et «Ilet ©rærmeri." 
|)i3ab ber maa forf^aaeé »eb bereé pfebeiiffe J^emagogie , ber 
^ar langt mere tiffceKebé meb ^eépotiémcné @emeenl)eb, enb 
meb ben (?gte Stepublicaniémeé SfanbéabeO berom gi»er \i<xw oé 
et «8egreb, \^ii l)an tit Stflfeb fajlter 

"et S;i(6ageMif' paa forben. 

"Sn ©eet fer 2((i?or arrig er og ^eeb, 

"(Sn ©eet er bare for Scmmcrcen mcb, 

"X)et ^ete ^crps er uben 3:aft cg Orbenj 315 

"(ét ^a(t?fnce'J Spre tvai^e foran »i^iorben 

"Oq ftauQev cm i}nvt ©iærbe og ^i?ci-t Ceb, 

"S:^i alt j!at ntDcUcvd, trampet ncb, 

"Sit alt Cl- fceøe^ ^avt og ©rccé^unb »ovbcit." 
Og i bereé fuftt'ge ^cebvefanbébegeiflring, ber meb J^oiiquirotiflf 
^eftemob brager til '^elbté mob tomme ^eberbrummerier om 
banff < f»en|Te etter faenff * baufTfe Stmafgamatfoné* og @ro&^ 
vfitgé^^rojecter, i benne bereé ^alflafffe 53rattour feer digteren 
itte anhetf enb 

"@n v^aanbfulb ©tormotnb i be trijgge J^a»ne 

"Sn Oettetfe for @oirebrøbre5 Cunger, 

"St Citani/ fom (Sgoiflcn ftunger 

"0?aar ^cin fit eget ^cntrafei mi fa^nc 

"©et ^cefe IbeiréHpnf fra g-telbeté DtatJne, 

"(St coigt J^ungerffrig fra JHaoncunger." 
%ii søZobgift mob benne "ØZorflf^ebé næ^'\ ber ttit 

"^un nor|!e S[)?eninger og norjTe S[l?mer, 

"Og Stoffet norf! i ©tOElen og i ©ragten 

"Og norf!e 9?pmp^er i be norffe bipper/' 
mob benne "grotte, nationale SSram" 

"©er ttbcn ^raft og ubcn manbig ^anU 

"J^enflivrer \>ci<x be golbe, ftær!e gielbe, 

"Og froer fig af en ubegrcenbfet -^(ctbe 

"J^wer (5}ang ben fibber ber og riber Stanfe," 
gitter S)igteren en bfobt'g ©atire af bereé €ttt, 

"2(f bére^ 5offefe|1, fom bøcr af 3:æring, 

"^}>arterretrtump^er i en gi^^i^ebob" 
et cpgte {)ogartt)ff ©attert af bereé ftore <Btæhcv og Cabepfabfe, 
af ttnitterfftetet og 9?ationaIt^eatret, af ^øgnh'teraturené ^'%anf 
feftnfel fra ^artofel^ierner" o.f»tt. for at ttffe, at be ^atte ftørre 
©runb tii fraftigen at ftrcebe fremab, enb til at prafe af ^ttab 
te ^atte. Men fremfor alt tngter ^an ben "Stanbené Øtta^ 
rantaine" 

"£)er fragter at be ubenfanbj?e '?lanber 

"<Sfat mccrfe oå meb uben(anb(!e ® templer 

"Og flette iib vov norffe (J^arafteer." S)féfc 9'?orf!(}cl)cné Crigmafer er bet ?53eI^aDen HUaahev 
"2(t ii SebfTænbig^ebené 9?océ fan mniii^ 
"gorbi man fibbev bier^ct bag en 93?um> 
"J^t)cr intet @r>cerb og ingen ^ugle rammer, 
"(Saalibt fem (^fooen^ 5"9^/ "^^'^ 53ingc binbe^ 
"Sti( <B'ifhvi)ci:cn i et fncucrt 25uur, 
"^an rofe ftg fem JF)en-e i fit dammer." 

Og ^00 oif iffe gi»e ^am S^iet, mav ijan af fft |)tcrtcé ^plbe 

ubbvt)t)er 

"^;i3i fan ei (øfe oi^ fra ^73crbenj^Iiitct! — 

"3}?en er bcr ^befraft i »crt Tiorgeé 5^ringe, 

"Og ut>m tit er JKctlcn Olarrericr, 

"Sa maae \)an$ ^anfer f[p»e ub fom ?i3ter, 

"Sa fan ei J'^^^^^^ ^ettemuur ^am tvinge, 

"93?en (;»ab ^an føgcr meb ben lette ^^inge, 

"Sr ^^erbent^Iii^eté friftc 93?eIobier, 

"S)cr bringe ipiertetj gaml^ ^"^^antafter 

"Og glemte Strenge atter tit at ffinge. 

*'0,g efter J^^rten til be fierne Canbe, 

"^ocr npe ©tjncr i^am imøbe tinbrc, 

"(Sr Jpiemmet<J 23itteber ^am mere ffare. 

'%ib ^oner ta cg ^-arwcr fun fig blanbe, 

"©en frie ?i»5fraft maa fig bog bet>are, 

"Og norffe Q3ccrfer gaae fra STZorge^ 5n'c>^^'" 

(2aa»it)t ^orf. , om l^'oié S)igta Senbcnté og 2:anfegang 
5(nm. I)aabcr l3cb be yafgte Steber at I)atte gioct Sceferue et ret 
beffiieligt ^i3iKebe. 5)iéfe ^røuer »itte titliQe l)atte fat bcm iflanb 
tii at Uxve Sigterene f itTrncfuIbc , liolige Sprog, {)ané jlorc 
S^teflterffab t 53crfebi;gningcn og fremfor alt t)ané forboméfrie 
^erbeuéanffiielfe cg aanbige Selaflcenbigbeb at Hente. 

5(nmelbcreu l)ar, ibet han fogte at fcette fig inb i, og 
faa gobt i)art funbe at giengiee Sigterené Sbc^r, meb fulb 53e* 
Dibjlt^eb giort fig ffpfbig i ben famme (5cnfibig()eb, fom benne 
»i)t ogfaa for |Tt ^^cbfommenbe tn'I tifjlaae. Men tet er faa 
Tangt fra, at ben Oocrbriycffe, ber ft)nrigen tigger i Sigterene 317 

ftivrfe ^orori'f, fait fceggeé benne tit Saft, at ben tttertimob ntaa 
bctragteé fom en 9icbt)enbtgf)eb, aU\aa fom en S)t)b. 5Se(f)a»en 
int rettfc ^erfoneiv t)i3ié ^ete ffamfefe "g^cevb ^av toiijit, at be "fun 
^abeSierDev for et^øffejTag" og maa aU\aa rufle jTg mcb fJcerfe 
S^aaben; l)an oiT abijare mob geff, fom iffe blot t)oé mange 
©nfeftc ere bi;6t robfæilebe, men fom efter^aanben ^atte faact 
en ttt'é SJJagt oyer ^olfeté ©emptter, og ijan maa berfor frem* 
flitte bem i bereé l}efe nøgne (Stt)g^eb, afrtoe en^t)er S??afTe, 
fom funbe nnberftøtte be ^Uuffoner, ber fom aft, t)Oab ber er 
ufanbt, iffe funne ^atte anbre enb forbærDeh'ge 'følger. 2}2en 
ba5(nm. iffe fan for fit 53ebfommenbe hevacihe fig paa^ambené 
g^r{t)cb, faa maa bet »ære barn tiltabt, ibet l)an forøttrtgt ganffc 
»ebfienber ffg be ottenfor uUalts $(nfTucIfer, bertiT at fni)tte et 
^ar Sfjcfertiationcr, fom ^an ^aaber at digteren f)etter iffe 'oil 
'i^a'oe noget imob at unberffrioe. S)e fremtrcebe i faa ^al^ 
altfaa iffe faa meget fom ^nbaenbinger mob benneé ^aaftanbe, 
mm fnarere fom ben ©ommentair, biéfeé Oi)erfcetteIfe i ^rofa 
iibfra?ocr. 

sj3i funne ta for bet førfie iffe ncegte, at ber ubtaler fig i 
"9?orgcé ©cemring" en ttié uffar ^ennbring for ^ebcnofben. 
(Sr bctte anbet enb en poetiff ^nbfatning, ber fom ^penbant tii 
ben ^ifion, {)i)ori 

"Jpan^ )i5Ut faae Ji'^^^tibé gijibne J^-ugter Qlsbe" 
ffat tiene ^am fom 3^amme for bet fanbbrn ©peil, ^an ^ol* 
ber frem 

"ger STJuttbé 9^ral cg ®tt)»crfa'ngcrt"/ 
ba maa 2Cnm. giøre att>orIig Snbfigelfe berimob. J^et er faare 
naturligt, at en mé ?ebe o»er ben umaubige ^afø^eb, og hen 
(2maaligi)ebéaanb , bet ffarpere 53fif faa let opbager i %ibeni 
trayle SHøre, maatte bringe SOiauge tii i ^ortibené S)iømmc^ 
bitteber at føge ben Xitfrcbéflittelfe, fom be iffe fanbt i 9?utibené 
»irfefige gfiffclfer. Dgfaa l)oé oé ^atte yi erfaret bette, og yi 
fee i en faaban SDiiénøie mcb bet 97oeri)oereubc ^oiJcbgruuben til 
Un @ntl)ufiaCnne, {)i)ormeb noeflen et ^ar decennier meb ^f)fen^ 
fcf)fceger, (I3runbti)ig og atte bereé (5ftcvligncre føche tii Ofbtibené 
^Ut, for bfanbt bene taufe @fi)gger at gfemme 3)agcné tomme 318 

Hxm. digteren hat berfor k)i'|l funbet ©ienflang i 5(tteé ^iæU, 
max i^an et Øieblif fcrtc oé ^en til ^ine ^ebenolbetié 23au# 
tajlene, 

"v^t>i>r lagnet f»ceocr fom en qwabfutb Ccerfc 

"9^cb 9}?ergen(p9ning paa bc biinffc ^iæx'* 
men »t troe fcog, at h'ca'o hev mefl maa glæbe cé, er {}i{nt 
9)Jorgenfficer paa €oerfeii6 »Singe, ^imt eoangpHum cm ben 
fommeiibe S)ag ; og woiltaaviiQm oenber »or 8toef fTg fra Zcevf 
fené fagnn'gc £lt)ab tit ^jltené ^lerge for at ()iffe bet forjcttcbe 
€i)é. Cg anbciilebcé »if »i|l 3[iSe(^a»en l)elter iffe ^aoe bet for^^ 
jlaaet. 2t)t naar ban ub6rt)ber 

"v^»ab 97ori)c par, bet maa ^an atter »crbe"/ 
og »i nu fpørge, ^»ab Øiorge ba »ar, ba 'oi'oe tti intet anbet 
©»ar, enb: en "^begaarb", f)»or "5at »ar foetteé SOZarf og 
©ræébunb" beboet af Xaager, ttftte og en »ifb ^(of (aabnc 
53arbarer, bcr ei b(ot "nob \imU ^M)cenomener raat", men 
fom ogfaa raat aab ^ie\> og 5ii?bber. Sfat Siorge »orbe, i)oab 
bet eengang t>ar, ba Ijav »or Svigter Uret, og 5?et ^ar ^iin 
»abmerflcette Socerm af ffraati)ggenbe gtnfetbriffere, ba maae 
t)t ti'Iftenbe ^Icergeranbé 33(arfi)aé <Seieréparmen, og fee ifiaa at 
5£?eft)ayené §(poUo blioer flaaet. SOZen bette fan »or 5(potto# 
nibe iffe »ille, og 5(nm. antager berfor, at Ctbtib og '^remtib 
for bam fun ere hen mt)(liff*bunf(e ©rnnb, b»orpaa t)ané frafs^ 
tige ^enfcl bar malet en aanbrig ^arrifatur af Xibené Xaaxf 
ffab. S3Jen fef» i bette Xiffcelbe fan 5(nme(beren iffe anbet enb 
beflage, at ben, ber faa ffarpt re»fcr fin (BamtiO, ijax (abet oé 
i Woi^ijet) om, l)»ab ^an egentligen »if, at ben jTfal giøre, og 
)(iaa en SDJaabe fcl» l)ar gi»et 5(nrebntng tit ten l)aarbe 5(nfe, 
at ^a»e an»iijl: ben en albefeé urigtig 'iieu 

SOJen om »i enb inbrømmc, at bet af ^efe Svigtet noffom 
fremfpfer, at l^iin Xi(bage»enben tii OMihen iffe fan »ære af»or!' 
'lig meeut, men at bet fun er en noget bunfcf^orcfliUing om bene 
^raft og Siuéfriffbeb, fom f)ar fovefyoe»et S^tgteren, faa »ibe »i 
bog iffe at giere oé tpbeiig 9?cbe for b»ab ban l)ar tceuft ffg »eb 
ten h;fere ^remtib, ^»ié "gt)(bne frugter" ban i Sfauben feer 
"g((jbe". 5(t bet er en {}i?iere ?(anbigl)eb, en mere forftaret Xit- 319 

fiant)/ ^»oreftcr l^att, font en^ttcr c?beT og bi)gtfg (Sicef, rc?ngcé, 
er mtrpfenbe ; men tiaav »i føge, i mere concretc og beflemte 
©ftffelfer at faflt^olbe benne i jTn S^Iminbelig^eb »iftnof fer« af 
^ané SDZobjlanbere »ebftenbte ©tvæben, ba t)av bctte if fe ret »itlet 
ri)ffeé oé. SJiaaflFee er (5ft)rben fun t)oé 5tnm. ; men t)an frpg^! 
ter for, at S)igtercn feta afbrig flart ^r ffuet bet (Sanaan, 
^»or^cn {}an »il føre jTt ^off , at bet forjcttcbe Saub, l)Oorom 
i)an fi)nger, er bet ®ubé ^fJige, fom albri'g ffal fulbfommcé I)er 
)3aa forben, ^cf er bet nu faa, at benne Sængfel efter en aani> 
big ©ienføbelfe, efter ^rigtcreffe og '5orl)erItgclfe er bi)bt nebfagt 
i SJienneflfcté Sicef, og bet tan berfor i'ffe ycsre 9?ogeu formcent, 
at nbtafe ben, naar bctte fun ith ubavtcr tit en feig og fpgettg 
SWiéfienbelfe afSmcté rige©e^att paa fanb og reet ©tæbe; men 
bet taber fig ia ^eltcv if f e ncegte, at en faaban forftarct 5(anbi'g«» 
^eb iffe banner ben rette, »i'rfetigeSØtobfætnmg til be meget con* 
crete'og »irfcttge '^eil, JDigtcren reofer ^oé fin ©amtib og jjTt 
gotf. aJJeb anbve £)rb : 5Si fce meii ^iæte Ijiiii "3}(0vgenft)éning" 
)f)aa Sangcvtcerfené ^^huntk gicer", om »i enb fcte, at ben Sot, 
^ttié ©traater ben 6e6ubcr, atbiig ffat opvinbe for »ore ^ine, 
men at m ei)tg fun ffnlte ffne ben — fom i ct©peit; men t)»or 
»f, fom l)er, fun bcDiTge oé t en meget :pofiti» 53irf ctigl)cb , ber 
I)at)be bet t»i|lnof »æret rigtigere og naturtigere, at t)eni)ife oé tit 
ben tpfere S)ag, ber opriuber for t)oer (geenbeé C^ine, enb tit 
%ve^ for att, t}i)ab ber betinger oé, at rffffe oé Sieffgnationené 
^Bceger ; tl)i t)at)be »i ingen anben Srøjl; cnh t)iint -^aab, ba »are 
Di »iéfetigen trøfleétufe. — |)er — men ogfaa l)cr altene — er 
et^unft, t)i)or »i fcteSawnct af ben rette gorfoning, noget, fom 
»et iffe fttæffcrSanbl)eben af be ateortigeg-ovmaninger, ber ettere 
oseratt fet» tcege be (Saar, fom be ftaae, men fom kt fan foceffe 
biéfe (5anbl}eberé ^irffoml}eb. — Sfnm. i)it Um ftaaenbe »eb bet 
fortjen anfcrte G.vempetv 3?aar nemtig digteren fovgiceocé "føger 
^iertet i be fprebte gemmer", ba ot)erfeer l)an, ai ©nt}i)er fun 
fan ftnbe bette i f\t eget^Bvijfl, og naar ijan ftager o»cr, at ''f:ian 
« fan famte biéfe brubte ©temmer, mene ©ruubaccorbcn »iger 
for t)ané ^re", ta fpneé ijan at gtemme, at benne ©runbaccorb 
atbrig fremtrceber reen og ifofcret , faa at man fan paaaife ten 320 

^er cUer ber, men at ben fun aabenbarer flg i 53crbenéri»eté (lore 
-^armonie. S^erfor ^av S^igteren Itrct, naar l)an ffger, at ''tjan 
er &Itub for benne t)bre 9?øre", tl)i benne er intet anbet, enb en 
5Stvfntng af ben giovte fremgang og et 33iibbcl tii »ibere ^rem* 
ffrlben, og 3(nm. feer i benne pbveS'iijre Iigefaattet fom i ben inbre 
Sløre, fom aabenbarer ffg f.(Sr. i "SJorgeé 2)remving", I)i?tft gf«* 
bclige 53e»ifcr paa ben fremffribenbe 5(anb, ber [tebfe fraftigere 
rører ffg {)oé bet 53robcrfoff, fom ^an omfatter meb famme ^ioer* 
ngf)cb fom ben Stamme, l)»orti[ ):)an fe(» l)i?rer. — 3Jien, fom aft 
bcmcerfet, er2)igteté egentHge ©ienftanb en Satire otier 9>?utiben5 
53reflfie(bigt)eb, og i benne ^ar S)igteren ftf fert fulbf ommen ^et, 
^ortib og ^remtib evc be to )?oetiffe Sfiorbl)o(bere, ben (2anye# 
gavbe, fom iCse(i)aoen maafPee fnn ^ar mebgioet fitSigt — "for^ 
mebctjlt ^terterneé -^aarb^cb". 

3 bc tre linier, ^tiori Unionen meb S)anmarf ffitbreé, ^ar 
^orf. natnvligtiiié iffe i^ai^t tii -^enfigt at nbtafe fin l}ele ?(n# 
ffneifc om bette ^ort)o(bé B«fen og ^efger, og 5(nm. jTal ber* 
for t)ctter iffe ()er gaae inb )(iaa en faa omfattenbe og »anjTefig 
Itnbcrfcgctfe. 3'"'^^^^^^'^ f^" '^"'"' ^"^3 i^^^ ^^^^ ubemærfet, 
at forfaayibt ben 33Zobfætning, fom Ubtrt)f fet "fremmcb ©rnnb" 
betegner, fnnbe fpneé at ^i>(be ben SCnfTnelfe, at S)anmarf 
{)aobe anmaéfet ftg et^errcbcmme oBer SfZorge,. og giort fig ^'øU 
big i en Kubcvtrpffclfe mob famme, tiiibe bette 'oi^tnot »ciere en 
nforticnt 53cfPi;Ibning, ta begge Stationer faafebeé vare fammen=« 
fmcltebe tii een nationai ®enl}eb, at ber tigefaa libet fnnbe tæti^ 
teé paa en egentlig fienbtfig SKobfætning mettembené forffiettige 
S^eie, fom man fan ffge, at S^orbfranfrig tt)ranniferer Spbfran^ 
rig, eller, for at 'oæl^e etGrempel ()yor9M»nforffieltig{)eben ^ar 
»ebIiget)oIbt fig, at ®ngfanb nnbertrpffer Sfottanb. Man bet 
bcrfor enb iffe nægtc^v at ber i materiel ^enfeenbe iffe giorbeé 
faa meget for 3iorge, fem for 2^anmarf, etter egcntligen — for 
^icbcn{)atin, faa er bette fnn en ni?b»enbig ^cfgc af bet inbtit 
ben fencjle Sib {)crffenbe (^entvaIifationéft)jlcm, Ij'oi^ fFabelige 
gffiger if«r maatte blitie feiclige i be fra ben fc?ttebé ^egieringé 
2iTbe mcft bovtfiernebe S)efe af ^anbet. Cigcfom bette ltbtri)f 
fan antagcé at ffgtc til ?iorgeé ^-orl^olb tii 5:anmarf, faalcbeé 3^1 

fpneé bet fcigeiibe '^i'ttcbc at betegne bet^ ^ovI)ofb tii 5Jcgi'eringcit. 
50Zeu oijfaa bctte iiibc^ofber efter $(nm.é Ot)erbcDiiénmg en for 
Ijaarb S)om ; t^i i ^'lorge l)at)be Ifgcfaayef fem i S)anmarf 03 
fom i ben flørfle S)cer af bet øyrtge Europa gorcfliUingen cm en 
patriarcf)arff @ti;rcffe faaet (Itor SJZagt o\)cr (^cmi)ttcrne, og bet 
iJiIbe »ære ubilligt at forbre, at ^^iegieringcn ffufbe loæve minbre 
abfolutijltiff, enb ^offet, og at ben jTfiifbe ^atie ©aubé for bctteé 
frie @ert)t)irffoml)cb )f)aa en %ih, ta bet felo iffe brumte berom. 
Stnmefberen troer, at bet 17be og 18be 5(art)uiibrebeé StbfofUi' 
tiéme er et Doefentligt Seb i 5Scrbenél)ij^orien6 (lore tt^iffingé* 
^roceé; men fet» om man iffe liii inbrcmme tette^ faa fan 
ben norflfe Cøtte tr^fte fig meb, at hm iffe 'cax ben enefie ^øBe, 
ber "tc^mmebcé tii 5|3ubeI^unb'V og bet maa i alt ^alb erinbreé, 
at ^ijié bet er tungt, naar Sanbeté |)ierte fiaaer ^aa frcmmcb 
^unb, faa er bet »iéfeligcn iffe fettcre, naar fremmeb -^ierte 
ffaacr paa Sanbeté egen (Srunb. S)og berom nof for bennefinbe, 
|)etter iffe bc^øije »i fcenge at opl)oIbe oé »eb be S3etragt!s 
ningcr, fom ^orf.é ^aarbe, men ffffert iffe faa flcmt meente 
S)om om (S^onfliitutionené ^ibtifocerenbe 53irfninger og @tortl)in* 
geté l)it)til ub»tfte ^cerb t)ifi ^ar fremfafbt ^oå en^uer Cc?fer. 
2:^1 f)»or unoegtefigt het enb er, at be frugter, forfatningen 
l)ar haavetf »ifbe t)a»e »æret rigere, om ben felt) ija'ohe »æret 
bebre forberebt, faa »if bog het flpgtigfte 58efienbtffab meb Siori! 
geé S^iflltanb funne o»ertt)be fefo ben meft 53antroe om t)iin 
<2amfunbéorbningé (lore ^ortrinIigl)eb , og bet faa meget mere, 
fom næjlen alt ber maa anfeeé for formene 9Særf , efterfom 
3^orge enbnu iffe fan op»ife en enefie flor og fun meget faa 
»irfelig bpgtige (Statémænb. 5(t nu 5SJe(f}a»en iffe miéfienbcr 
bette, fremtt)fer noffom, iffe bfot af t)»ab ^an ettere {)ar ffrcaet, 
men ogfaa af ncer»cerenbe ^igt. — 9?etop forbi ^an er en i»rig 
^olitifer og ægte Ciberaf i»rer ^an mob "poHtiff Sapfetl)cb" og 
Øtaa^cbené Jl)emagogie, og figefom i:iatt af be norffe lUtraé 
nbffrigcé fom en fer»i( 3f{oi)anfl, faatebeé t»i»fe »i iffe )(>aa, at 
l)an — l)»ié l)a\i fe»cbe ^er — af »ore mobfatte Ultva^f 'cH'oe 
forbcmmeé fom en farfig Jl)emofrat. S)a 5(nm. er inberlig o»er# 
t^M f)crom, faa l)ar l:}a\i meb ^fæbe i ben €^mpatl)ie, bet 322 

anmelt)tc3:ii}té ^enfcenté \)ax funbct boé bent, ber ^00 oé anfeeé 
fom uftvabemofvatq7e, feet et nt)t 53e»iié for, ^ttor uretfærbigc 
be 55effi)rbninger cre, bcr jc»nfi'gen gi'creé mob bet Ifberafe 
^avti, bcr tjax begi;nbt boé oé at reife |)cycbet, h»cr ugruubet 
ben ^ri)gt er, byonneb S^cange fee )(iaa bettcé (Strcvben. (5r 
bet faa, fom 5(nm. antager, at bet, be faafafbte norffe 3tcpa* 
liller og bet, be banffe l'iberafe »iUe, t eet og alt er bet fefb« 
famme , faa er bet ncbuenbigt, at be , om cnb fra forfffeltigc 
(2iber, maae mobeé t famme ^Mtnft, og naturligt, at be, fom 
§fanfcéb»f(cTgtcbe, forene fig til et aanbigt ^arti'e, tii fcvUebé 
sD^obftanb imob begge 5)beih'gbeber. 

5(nm. ^ar ooenfor faa uforbebolbent ^ttret ftn &læhe otter 
ben feierrige ^^raft , boormeb Smigreren mcb ^^»é'é »rebe ^t)tt 
pitffer be ofprnpflormenbe Xitaner, ben raa Jtaturfvafty plumpe 
(Ecnncr, at bet iffe fan mtéf orftaaeé , naar ban til (Efutning 
ubtafcr fin Coevbewiiening, at ten Ctterbricetfc, bcr ligger i et 
faabaut Xigté ?iatur, ogfaa er fpniig i tm Sfiftring, ^orf. 
gioer faattcl af fin S^Jcbftanbereé ^arligbeb, fom af bereé 2fa> 
befigbcb. Set fcrfte er et reent factiff (Sporgsmaaf, fom bcr 
iffe fan Ⱦre af fs^nbevlig IJntercefe ; men 5(nm. fan bog iffe 
troc, at tet er meent for ramme 5Ut>or, at bine "(aabne fauner", 
bcr fun att for tpbelig bcere 3taabcbené ^^ainemcerfe paa bereé 
spanbe, »irfeligen {)atte faa flor SJZagt, eUer at ^orf., naar 
]:)an ffagcr ooer 

"Ht (Sfriget bominercr 03 i ©runtcn" 
bar ttTuft )(^aa, at bette (gfrig efter hane egen SDJening iffe er 
anbet, enb 

"(Sn Ccttclfe fer (Scirebrøbrcs Cungcr." 
SSigtigere er berimob bet anbet (iporgémaaf, om be ha iffe fja'oe 
giort anbet, enb onbt, 53i funne let forffare oé, at ben, ber 
letter mtbt ibfanbt tern, og fom bagtigen maa ttoere .53ibne tii 
biéfe Sumbebené ^acd)analier, betaget af 

"(Sn 3}?in^eIfe af ^emob cg of <Btam, 

"(Sn ^I5amme(^cb, bcr griber f)cim i Cavmcn," 
fan forfebeé til at fttare: Stei! Men tii troe bog, at ben, ber 
betragter ^agen fra et mere neutralt Stanbpunft, ttil inbrumme 323 

oé, at ben ogfaa i)av fin gobe (Stbe. S;f)i bet ev aahenbaxt, at 
benne "9?orflf()cbé ^læ^" \)ax 6ibvaget meget til at »oef fe 9f?atio# 
nené^øfelfe af^vaft og (2erttfloenbigl)eb, og at biéfe ^n'{)ebcné 
"|)UiTavaab" l)a»e opflammet ben |Iove 3}^aéfeé ;jntereéfe og 
^^(cerngt)eb for forfatningen. Og flfnlbe benne (Sntl)ufiaéme 
for ^ril)eb og €tgl)eb, ber rigtig nof er i^et fornb for ^olfeté 
©annelfe, 6ei)irfe, at S)emofratiet for en fort %it> traabte otter 
ftne rette ©roenbfer, faa 'oii benne Ulempe, ber forreften iffe er 
(lørre enb ben, font ben mobfatte §)berng()eb faa ofte {)ar mehf 
ført, beelé fnart ftnbe ^m ©rænbfe i ben fraftige 3)lob|Ianb, 
bette t>ii nætk ^oé5(anbené5(rijlofratie, beeté x>ii benne momen* 
tane Itrcmpe »cere et SQiibbel i 53erbenéfi:i)rerené ^aanb til at 
beforbre et ftort (Uobe, nemlig til at giøre ben flørjlt mulige 
SOicengbe af SQlenneffer beekgtig i Sioififationené og grit)ebené 
5?elf[gne(fer. 3)Jeb ftor 3'?ofigt)eb, meb glab ^ortrøflning tit 
Stanbené 5tfmagt, og meb inberlig %vo paa ^ornuftené Seier 
feer Stnm.berfor bet iStorge cengj^tig forttentebe ^onberegimente 
imøbe. |)an troer iffe, at bet 'oil bliue farfigt; men ffufbe 
iiette bog ffee, ha feer \)an ibfanbt tm i)ngre ©eneration reife 
jTg et Delrnjltet, frafttgt og tafentfuibt ^artie, fom nof 'oil »ibe 
at afucerge bette 5?egimenteé SJiiébrng. Og feb naar t)i Uit^e 
jlaaenbe »eb ^iebftffeté Saro, ^ar ^iin »ijlnof blinbe og ul)ø* 
»iffe Oppofitiott bog iffe »ceret uben al Sf^v^t^ ; i¥ »nfla man 
enb tif jlaae, at bi^fe 

*'gtCEt>c gri^eb^sDti^orifter, 
"J^oor man x>il controllere en a)?ini|lter/ 
"Jpvah ^eUcr ^ocr en ge^eb faacr fin 9tc(l:," 
ofte I)aye Ⱦret nforjlanbige, ubillige eller ligefrem uretfcerbigc, 
faa bilbe bet bog »cere lige faa ubilligt og uretfcerbigt at ncegte, 
at be baabe blanbt SJtiniftre og ^ogeber ofte l)a»e »ceffet be 
©oijenbe og tcemmet be Itretoife* 

Men forbi 5lnm. faalebeé ^ar føgt at betragte benne ©ag, 
faalebeé fom alt i ^ivet, l)»ab ber »eb førfie Øiefajl fpneé uijav^ 
monijT og forftprrenbe, fra et faabant alminbeligere (gtanbpunft, 
at bet »ifer ftg fom 2cb i ben jlore ^erbenéorbené ffiønne €ige* 
»(?gt, berfor er bet iffe l}ané SJJening nu til ©lutning at »ilte for* 3^4 

fone ftij mcb cnSRctning, I)an ^ibtt'f ^ar ferbcmt. Xocrtimob fi?Ier 
l)an, eg fefer bet netop mt ret letfcnbe, at benne 53erbenéorbctt 
forbrcr, at ben alttorfig fTaf befæmpeé. 3??en tbct Stnm. af ganfTe 
i^ierte afflfpcr ()tin Diaal)ebené og "^rceflicbené 2tanb, eifienbcr 
ijan bog, at fcen er ^ ei)i 2:^cil »en jencv ^raft 

Sic jieté baé a3ofc »uiU, unb flcté bas Øute fd}a|ft/ 
cg tbet t}an forf ajler bene phunpc 2além':enb mcb ben inberltgc 
^cletfe, at be tf fe ere ^icb af {)ané .^ieb og^fob af bané53Iob, 
ffeer bet fun meb fornpct Oyerbeoii'éning , at aUe Sing maae 
tienc bem ttlgobe, font efffe @ub. — Og berfor forefemmer 
l)itnt U»i?fen l)am iffe faa fovbceroefigt, fom mange anfee bet for. 
gribcbené Sræ er enbnnnngtiSiorge, et voio aliquidin juvene, 
qiiod amputem; men forbi »i i "cct golbe Sfub, »i l)ibtif t)at)e 
betragtet, fee et S^egn )paa Xroecté 8ptrefraft, berfor beffage 
i)i iffe minbre, at benne bar taget en faa gaf Sletning, berfor 
opgioe »i iffe Dor ^Viaflanb, at bet maa bortffærcé, t)»ié 
Xræet |lfaf trii?eé. 3)ette er bet fovtienftfulbe ^^ærf, fom 5Set* 
l)ayen t)ar paataget fig, og ha bet figger i Sagené Siatnr, at 
en faaban Slmputation iffe fan gaae af nben Smerte og éfri^ 
gen, faa er bet ]aa meget mere fortienjlfnlbt, fom han for JDie# 
bliffet fun »if l)crte baarlig Saf berfor. "^lorgeé :2)æmrtng" 
er berfor iffe bfot "et Itbbrnb af fanb og »arm ''4}atriotiéme", 
men bet er tidige et 53ei3iis3 paa en bci Ørab af ©nergi. 2f)i 
ber burer ftort Mob tii at træbe i aaUix , manbig ^^^amp mob 
robfcvilebe ^orbomme og eneutflbige ^nbfingéibeer, — iffe ijiint 
5^iob, fom bcilaacr i pfnmpe ?ier»er og fom »irfer giennem 
9iiTyerne, men bet fanbc, morafffe Mob, fom en fli-vif 3(anb 
og en gcb Samwittigbeb gt»e. i)iint pbi;ftffc Mob befabbe be 
. gamfe norjTe 53ctferfer, — bet befibbe bereé ni^oerbige Gfter* 
fommcre, biéfe mobcrne 53ifbmtYnb — a furore iVoniiannorum 
libcra nos, o Domine! — men unberjltuttet af Sfanbené 5(be( 
og Siæfené 3?ianbbom t)if 8anbl)cben fiffert feirc. ©anbbcbené 
5Rc(l er ofte ftreng , iffe faa bcbagefig fom (gmigrené ffebfTe 
leflerier. S)erfor »i( ^Befbattené Stræben bellcr iffe |trar finbe 
faa atminbcfig 5fnerficnbeffe, fom ben forticner ; for be l^ife »if 
ben Dcere en S^aarffab, og for 9iarrene en gorargelfe. SOJen 
8anbbcben »if tog fcire ; bocrt gobt ^ot)eb, ber reifcr fig bfanbt 
ben opuorcnbe Sfægt »if fcfge bet ^^or^^tog, \)))ié ^mneb cv at 
tifbageerobrc"^;^ribeben fra be l^antroeé|)ænber, — be yitte fe^fge 
6anbl)eben, og (Sanbt)eben Dit giøre bem frie! llbgi»cn oa fovtaot af Ifn^r. Seidelin, UiuttcrfitctésaBogtrpHcr, 
oj) 3. J)cicl;mau?i, Gicc af ben ®vlbcnbotj!< SBog^anblina. o n f k 

for 1833. Nt 21. gorfcnbcé, ifclge .Songt. atttcnaabigft StUabclfe, meb SSccopoPfrne 
i 35anijiai'f og ^crtugbømmcinc. et 'Kat i ^tebent;a\?tt. 9lo»etteaf (Savl S3evnl;ai:b, 
Ubgioen af S» 2. »^etbevg. 

(©liitntng ; fec Siv, 19). 

'-Oi Æe itu o)of)o(be 06 »ibere, enten meb at ub^^be f^efbtgc 
etter ut)elbtge ©feber, men om ben 9i)kabe, tjyovpaa 'g^orfattercn 
Ijav ftnttet |Tn 9iooette, maac »i tit <BhitnmQ tilfnie et ^av 
©emceifninger. 

S)et er befienbt nof, at tet fra ^(rifbé Sib t)ar i)ceret ben 
gængfe SDZanecr, at 6aabe S'iomanen og (Sfuefpittet — naar 
^ata(lropl}eu iffe »ar tiagiff — enbte meb et afSi^feren forubfeet 
og cnffet ©iftermaal mettem et ^ar af ^^ooebperfonerne efter en 
fcroget ^am)() meb Dm|lcenbigl)cberne, og benne gorm »ar faa 
alminbeltg, at man maatte ønffe, at aUc oej^I)etiflfe S)iixnitionei: 
»are faa fanbe, [om ben befienbte pubjTge r "^aaer be ^inanben, 
faa er bet en ^omoebfe, ftaaer be t)inanben i^ief, faa er bet en 
^ragoebie." S)et er en |)o?ber for ^on|lten at ritte ffg M fra 
en gorm, fom itte nuboenbfg fjjfger af bene 5Sæfen i 5(fminbe* 
Itg^eb, etter af ben enfefte Uxté begreb i (Scerbefeéljeb, og ^rejt 
for at ^atte aabnet en nt)e ^Get paa be ^er næmte ^igtarteré 
3;:erritormm, titfommer ml ifcer (£cribe, ber gi»er flere af fine 
bebfle (Staffer ben Opfuéning, at ben af ©fiebnen S3ebaarebe 

(21) 326 

brager )iaa Øleifcr, for at foriJinbe fft fefrflagne ^aah »eb 3(b* 
fprcbetfer i frcmmcbe Sanbe. @u flig $(f»tgcrfe fra en (laaeiibe 
c^orm er »iflnof i og for fig {)!Jii^ prifefig, 6aabe font 9?t)f)eb og 
0»erra[f clfe, men \)cn forfcifer natnvligoiié gaujTe ftn ^>irf ning, 
naar ben blioer til STcobe og 3)ianeer, I)toitfet ben »irfctig ogfaa 
l)oé oé er jlærft paa ^eie tit at btiwe, ja ben er enbog fommen 
htb ^aa Sprifené ©nemcerfer ; faalebeé enbcr en fmnf 6t)flué af 
ibi)aif!»erotifTe 5)igte i ftbfte 23inb af ^xi^ian 5:\?intt)cré 2)igte, 
Mbet 5(nnette, bcrmcb, at ben fom bet fpncé faare Ipffelige 
5ggtemanb faaer et Sre», og plnbfelig fortaber ^one og i^orn, 
uben at man faaer minbfte ©runb at »ibe, faa at bet o»er(abeé 
tit Soeferen fettt at giette, om ^aéfenrnnget eUer en npe ^i«r^ 
lig()eb er 5(arfagen. S)et taxi »et I}elter ittc nægteé, at ben 
gamte Cptcéningémaabe i bet minbjle for oé S)anffe t)ar noget 
mere ^itfrebéftittenbe for ttore ^ctetfer ; tti »ilte t)clter fec ben 
^^erfon, t)»ié ^amp meb Xitfcefbet »i giennem l)cte^ortceltingen 
I}a»e betragtet mcb 3)eettagetfe, og t)»em »i, naar 5)igteren l)ar 
forflaaet ftn ^on(l, t)at)e »nnbet fioer, løbe inb i en gob ^Mu^ 
enb mcb ffuffet |>aab atter tumle fig om i ^erben, nben at »i 
erfare bet 3}Zinb|1e om hane fremtibige Sf iebne , l)»or»eb Un 
ffilbrebe 53egi»ent)eb tillige faaer noget ^ragmentariff, ber »et 
ftunbom fan fpéfelfiTtte »or ^^t)antafie paa en ^irrenbe 5Jiaabe 
for Ci)iebliffet, men bog maaffee oftere er oé utitfrebéilittenbe. 
Ogfaa ^er f ommer 9iationerneé forfTieltige (5^arafteer og 2ænfe# 
maabe i 53etragtning , t^i biéfe ere jo facefenttige Siormer i attc 
gmagéfager. 9}Zeb ben moberne Stutning^-maneer funnc f. (5r. 
^ranffmtienbene, l)oé b»em ben o»erecnéftemmenbe mcb bet tet< 
finbigere ^olfé g^arafteer er ubrunben , lettere »ære titfrebfe, 
cnb »i S^anflfe, ber iffe faa nemt funne trcjle oé meb ben S^roe, 
at »or flaf f cté 52!en fnart glemmer ben .$?ur», gfiebnen t)ar gi»et 
^am, og inben fort 2ib fxnbcr en ni)e ©ienflanb for fit ^ierteé 
^otetfer. Sn flig Opleéningémaabe af ^ataflropt)en er, i 
S(tminbetigl)eb betragtet, iffe ret national for 06, og t)U fun 
bti»e tilfrebéftillenbe, naar »i albeteé flart inbfee, at ben »ar 
ncb»enbig, og at ben iffe fnarere »ar en 'gøfge af S)igterené 
^i)|1 tit at fulge en ni) 5Xobe, enb af 53egi»en^eberneé ©ang. 327 

^i 'oiiie nu. ncexmexc betragte, f}»oryibt yor forfatter ijax giovt 
fplbefl i benne |)enfeenbe. 

^in)efm timere ømme gcfeffcr for ben reb^aarebe Sophie 
Ii?nncé fnn meb fe|lterfig ^icfin'gtjeb ; ^^iitmelier CVui'nbcl ftn-er 
kniben hiem, og ben ul)elbige ©Iffer »ciefger ben af ben ni)efte 
^omoebtejTofe anbefalebe S^vøflené ^et, og reifer i'gien ubenfanbé, 
5(t bette ftriber mob Cæferené forrentning og ^nffe, fommer 
if fe S^igteren »eb, tl)i digteren er |)erre i fit ^nné , og ffal 
fTge, ()t)or©fabet ffaf ^aae; men berfor f)ar l)an itte €ot) tif 
at fltiUe ©fabet faalebeé , at Sceferen, ^ané &ice^, luber paa 
bet og ftuber jTg, og bette er nnægtefig Xitfcelbet ^er. ^emefbte 
S'Iitmefler er en ^erfon, )()aa ^yfé ^ortræ|feIigl)eb »t gierne 'oiUe 
troe, og ^bem m berfor ønffe aft muligt ^obt, men fom m 
alMcé itu f ienbe noget tif, ba \)an er ^ortceKingen ganffe utieb? 
fommcnbe, t\)i at Ijan mcb |)crb og ^fogffab befurger nogfe 
forretninger for ben gamte 53irner, er oé fulbfommen figegi)t* 
btgt, ba »el en (^ontoirbctient funbe ijaae ubrcttet bet Samme, 
og flatter i^am ith fra ©tatifl til Stcteur. ^lan feer fun aftfor 
ti)be(ig, at f)an er en afbefeé oyerflubig ^erfon, fom ene og attene 
er f ommen inb i gortivltingen, forbi bet »ar ^ or f at terené 
|)enfigt at (lutte ^in S^oaette efter npefle sD^obe. ^or at 
bcef fe benne ^enfigt , t)»ié Dpbageffe naturligyiié ffaber Snb=» 
trt)f fet , t)av t)an (abet \^am trcebe frem i en enf elt liUe ftnm 
©cene, for at {)att bog fnnbe gribe en <3mufe inb i 5Begi»ent)e* 
berneé ©ang ; mm ai norganifp ^^nbflifning i et S)igt ^e»ner 
ffg, og faalebeé l)ar t}er forfatteren^ |)enjTgt at bi?be )(iaa et 
^u( »eb en Sap giort futtet fienbeligere, og ben omtafte ^i)ffc 
tir at »ære paa SDIoben ()ar netop »ceret ten ^rog , l)»orpaa 
futtet er re»et. ^or at bette tan »orbe forftaaeligt, maaSoefe^ 
ven »ibe, at ben flaffefé eopl)ie bcffpfbeé af Santen for ^iær* 
ngt)ebéfor|^aaerfe mcb en Siener »eb ^am mijdm^ fom er 
jaget paa forten. S)en gobmobige unge ^Birner »il iffe troe 
bette lumpne Øipgte, men bog begioer bet jtg, at {)an, fort efter 
at »cere unberrettet I)erom, fel» opbager, at (Sophie »irfefig 
^ar @t(v»nemuber i |)aoen meb en aJlanbéperfon, og benne er, 
fom l)an ti(@tutning erfarer, «Ritme(ler CluinbeL S)enne@cene, 

(21 *) 328 

fceii cnejlc, f)ttcn Diilnbet er agereiibe, røber \lvax jTit inmturfige 
Sifbfioeffe bertiet), at ben er Im^ iifaiibf^ultg, tl)i Clunibcl erffer 
Sopbie meb Cnferené 53ibenbe og ^iUie, og bebeijer ah\aa iffe 
at ti)e tit {}emme[ige (5ammenfcmj!er, ber faa (et, b»ié be opba« 
gebecv fiiiibe forege ben ftaffelé (2cpt)ieé Itbebcgeliglieber i |)nfet. 
Smib(ertib er l^ifberm 53irneré C^^bagelfe af et StÆonemcbe/ 
fom Sopf}ie bar i .^aoen, meget fjefbig anbragt i fortællingen; 
I)an mcerfer nemlig, at ber bog »ar libt ^fb i ben 53ranb, bev 
gif 3fieg af, og 'ben beraf flpbenbe SOJiétanfe, ber iffe fiTnget 
grnnber fig ^aa onbe Xungeré Sfabber, fpcenber baabe Sæferené 
Dpmcerffombeb , og ncerer ^ané 5(gterfe for timere ffienne 
SiUib tit (2opl)ieé ItfTyfbigbeb. SOien ba ^Sirner »eb en (Bamii 
tale meb Xanten erfarer, at hen miétænfte l?i(^efm ^Tiener »ar 
liKe af ^cext, og berimob meb egne C'ine l}ar feet, at ben ^Vrfoit 
»ar bei og ranf, fom ban baabe attraperet i ^a'om, faa faaer 
bane SiUib et iffe ringe 5(nflri?g af ^nbofence, ba ^an jo nu 
maa troe, at bnn er t ^orflaaelfe meb flere j^t)re. 3)a nu, fom 
»i l)a»e feet, (Eammenfom|len meb Clninbcl er ganffe ufanbfpn? 
lig, men Cpbagelfen af et fenfigt 8tce»nem(jbe nceilen funbc 
Mbeé nebaenbig i ^^ortceUingené Ccfonomie, faa t)a»be bet 
ftffert »ceret langt naturligere, om ben attraperebe ^^Vrfon »ir# 
felig l)a»be »æret 53ir^efm S:iener; benne »ar nemlig enSlcegt? 
ning af gamle ^aren, og ba ^an »ar for jagen af^ufet, og 
iffe turbe »o»e at »ife fig ber, »ar bet en <2e(»fcfge, at \)an 
giennem en *Bagb(?r ^emmefig maatte lijlte fig inb i ^a»en, l^»ié 
l)an ^»be ??oget at tale meb (Sophie om , I)»orti( ber jo Ut 
funbc ftnbeé en naturlig Slnfebning, f. (Sx. ben, at Sophie 
unberj^cttebe ^ané fattige familie, eUer beélige. 53eb tette 
fimpte v^onilgreb fom Sopbie bcénben tit at »ife fig fra en ffiøit 
Sibe mere, fom ben, ber trobfebe^aren for piinlige Ubet)agelig* 
I)eber, for at nbe»e @obgicrenf)cb, og jo ftcbmoberh'gere 3Jatureit 
l)a»be bcbanblet l)enbcé ^bre, bejlto flere Srcef af en cebel <2icel 
cnfTcbe »i gierne at fee, for at t^beliggiøre oé l^enbeé (5lff»ær* 
bigt)eb, Qaa meget »ar ber i bet minbfte »unbet »eb benne 
^oranbring, at en ftor Itfanbfpnligbcb »ar unbgaaet, at Sæfc* 
rene Dpmt?rffom^eb ble» jlcvrfere fpoenbt »eb 9?Jiétanfen om, at 329 

%anten bog ^aDbe 9?et, cnb mt, ta ^an »affev titeUem Uitema* 
ttt)ti> og enbeftg, ijtcah bcr er bet 53igttg(l:e, at Scipferen if fe funbe 
gt'ure forfatteren 33eet i)eb at fee t)am i fortene og opbage ^an^ 
^ct'Ifpif. 9?u berimob rpfte Di paa |)ottebet o»er ben inbfmuglebc 
S^iitmejlter, og beffage bm ^atteU ffufebe 53ill}elm linier, ber 
atter maa fiatte om )fiaa ^etfer, og mob ^»em forfatteren iffe 
engang ^ar »cvret faa barm{)icrtig, at ti'ttcegge ^am et 8tubinm 
eller en -Svonjl, ^tJortiT ^an fnnbe fnt)tte ffg meb €io og ©icef, 
og bertteb fi'nbe 23erotigelfe, og til t)t)ié »ibere itbbannelfe et n^t 
C'pt)olb i llbtanbet fnnbe gi»e \)am ficerfommen Seilig()eb ; nn 
reifer ^an bort font et pnfycerbigt 5))Jenneffe, )f!aa ^tJié ^egne »i 
blot fnnne trofle oé mei> ben ^i^iéljeb, at \)an befibber et jlort 
^orraab af Saalmobtg{)eb ; og fpørger man, ^toorfor l^an blei) 
pii'nt faa ^aarbt, ba fware toi : digterne ere Ifgefaa grnfomme 
mob SDZenneffene, naar bet giclber om at forføge 53irfningen af 
en ni) ^onfimobe, fom ^()i)f[ferne mob ^reerne, naar be gi'øre 
gabaniffe ©rperi'menter. —17 18. ^a jeg feer ibag af S)anff Stteratnr^Sl^ibenbe for i %aVf 
S)?o. 15, at en $(nmelber ftnber bet "ubegribeligt" ^tJorlebeé 
tferbe ©foleré S»ifciple fnnne Icere S^i)bflf efter ben af mig foro 
fattebe Xt)bjTe (^vammatit, faa maa jeg »el fige et ^ar Drb 
l)erom i famme 23lab, ^i)ori benne meget t)aarbe S)om er blesjen 
fremfat. 

5(nmelberen freml)æ»er nai)nltg J|)eclinationertte og ©enués^ 
elegierne. 

^urft om S)ecltnationerne. ^ lang S^ib nøiebeé man !^oé 
oé meb Xilemanné Itbtog af Slbelung , i l)ttilfet ber opf^illebeé 
8 S)ecltnationer. ^an fan ogfaa omtrent fige, at ber gitteé 
8 ^eclinationé # SJZaaber i ^^hffen — og meb et faabant 
"omtrent" maa man jo ofte nøieé t al flig oDerflabiff ^rarié, 
fom bengang t>en tpbffe (2progunberi)iiéning »ar ^oé oé. 9)?en 
Xilemanné Itbtog ^at)be ben 'øtex^ »cefentlige SJiangel, at bet 
fnn ganffe Icfelig angai), ^yilfe Orb ber nu gif efter ^»er af 330 

biéfe otte S)ccI{nati(Mier ; tjttoraf fulgte, at man, i bet gionc 
SiTfcelbe, fun ftclben i)tbjTe, l)'oiikn af biéfe S)ech'nationcr ber 
fFii(be anbenbcé, og altfaa i ©runben 3"tft ^i^l^e cm ti;bffe 
©ubflantitteré S)ecnitation. 

|)erpaa fugte 9iiife at vaabe^ob »eb fft meb megen ^Hb 
ubarbeibebe Siltceg t{[ Xifemann, i l)i?flfet ban gai) en 'gorteg* 
nelfe ifiaa be Orb, fom gif efter t}Dcv 5)eclination, titligemeb et 
^av armtnbefigere S^iegtcr. 

Men benne ^ortegnetfe »ar beelé meget f»(vr at Tære 
nbenab, beelé itte gaiiffe fulb(!c?nbtg etter rigtig. S)erfor l}ar 
jeg i mm ©rammatif hceH m^i , at flere af biéfe Orb f unnc 
inbbefatteé nnber almfnbcligcre ^cgter, beefé rettet cg fnlbflcen:: 
bi'ggicrt gcrtegnelfcn. Sitttge bar jeg cpflittet be te »igttgftc 
af biéfe ctte S^eclinatiencr fem be egentlige S)ecrtnationer, 
cg betragtet be anbre fem bfette Stfingelfer cg llnbtagelfer fra 
biéfe te, efter ben ffmpfe Dtegef, at ben, fem inbbcter gobt, 
niibert)ifer gebt. Wcn beraf fcfger, at man »eb Sjidp af min 
©rammatif fan faae en rigtigere eg fufbjl(vnbigcre ^orefliUing 
om atte ti)bffe Subflantiwcré 5)ecfinatien, enb af ben tibfigcre 
arminbcHgen brugte !jifcmann. |)»ab (^rammatiferne i Xi)bff* 
(anb angaaer, ba fan jeg blot bemcerfe, at be bebjlte af bem 
nu følge ganffe bet famme Spficm, i bet ^Iscefentlige, 

Sit berimeb bctte 5)cclinatienéft)(Icm iffe er let at Icpve 
nbenab, er en S^ing, fom ligger i Skroget cg iffe i @ramma< 
tifen. ©rammatifcn fan blot bef fritte ©preget i bete nc^rs^ 
ttcerenbe S^ilfltanb, fom bet Dirfelig er; cg bet er »cl jn(l »er 
Sibé ©rammatiferé egentlige -^oyebfortrin, at be opfcge og 
ffilbre benne ^irfelig{)eb. 

Om "@enué f SfJeglerne" gielber netop bet ©amme. ^cg 
t)ar, fremfor be flefle anbre forfattere af ti)bffe ©rammatifcr, 
giert opmcTrffom )(iaiX biéfe Stegler , fremflittet bem noiagtigere, 
famlet be til l)t)er ØJegcl l)en{)i?renbe Itnbtagelfer. <Baa 50Zeget 
fom mueligt bur beg »el pnbeé l)eraf i en ©rammatif ? €a?reren 
maa 'oite at »evige bet ^igtigfie. ?}ien ^anffelig^eben ligger i 
©progeté ^øifl: compticerte Gtructur, iffe i ©rammatifffriwe^ 
rene 9ti?iagtigt)eb og 6ftevtcpnffomI)eb. 331 

9Kcb fammc !Ret fom \^iin W6egri6engl)ebé * ©rfr<5eriitg of# 
fentfig er fremfat, maa jeg aU\aa igieit ojfentltg erffcere, at 
ben ^aarbe S)om, fom implicite ttgger ben, er u6ei)iié(tg , og 
at \)iin 5fnmefberé SJienhig maa »cere grunbet i SOiaitgd af tiU 
ftræf feftg S'ti'f'gt i f)^«^^' ^^^ ¥^ f^" forbrcé , l)ttormcgen ^n\)^ 
figt og Scerbom og S)i)gtigt)£b tjan ettere miteftgen fan »c?re i 
53e|Tbberfe af. 

©o tø c, ben 17bc Suni 1835. 

p. 6}ovt. 

p. 0. |)ermeb bebeé fammcnfigttet miit 5(f()aubfiiig i J^anff 
litteratur ^Sibenbe for 1833 9^o. 8—9. Sliimerberen tiHaber fig f^ertil at føie et ^ar 23emcerfn(ngcr. 
J^et er afbrig falbet l)am i'nb meb ^enfpn til ^unbfFabcr i bet 
tt;bffe S^rog at iJttte fammenligne ffg meb ^rofeéfor |)iort, 
ber i en S^ceffe af 5(ar t)ar gtort bette ©prog tii jTt ^ottebflu:« 
butm , og (igefaaltbet at troe fig fTiff et tit at ffrioe en @ram^ 
matif beri. SOJen ba ber er faa SO^angc, ber ffutte og t)ilfe fcerc 
S^pbff, at be iffe aUe funne tatie fig «nbert)ife af 5)3rof. -^.^ 
ntaa bet ogfaa »cere anbre Særere tittabt at ^awe en SOienfng 
om be Søger, be ffuUe betiene ftg af !oeb bereé Itnberbiiéning. 
9?aar ^rof. |). mener, at 5(nm. i^ax fremfat en meget f)aarb 
^om om t)ané ©rammatif, beroer bette paa en 9J2iéfor(taaeIfe ; 
bet er if fe falbet 5Knm. inb at fcetbe nogen S^om om ben , men 
\)att Ijav tun gfort ten SemÆrfning, at bet forefommer t)am 
ufcegriberigt, l)Oorfebeé S)i'fcipfe funne Tcere na»nligen ©enué* 
S'iegferne og ®ecfinationerne efter ben. Stt benne SD^ening fan 
»cere grunbet i SØZangef af tiTjlrceffeffg Sttt)figt i f)ttab ber bør 
forbreé af en Stjbff ©rammatif, er iffe ganffe umufigt ; men 
5(nm. troer, at i^an iffe er ben ©nefte, fom l^ar fattet benne 
MeninQf og, l)Pié l^an iffe feifer, er ben atterebe før fremfat 
paa ^rent. 5(nm. t)if gierne troe, at het @t)jlem, ^rof. |). 
føfger, er grunbet i (Sproget, og ctt bet aU^aa fan »cerc rigtigt 
fra bet »ibenffa&ctige ©tanbpunft; men l)an mener, at iffe 5ilt, l)yab ber fra benne ^itc er rigtigt, berfor i famme ^orm 
er paéfcnbe for S)ifciplcn. 5)enne fan fnn betragte ^ormtiTren 
fom et nubttenbfgtOnbe, ber maa (o?reé ubcnab, eg ben ©ram^ 
mattf gi'ør Ijam berfor bebf^ Xicnejle, fom ffareft og fcttefl Tærer 
I)am bet, l^an maa tære. Dm tm bertjeb fnfgte grcmftt'Uing 
bt)gger paa en oyerflabtflf ^rarté etter if fe , er J}am ngegt)(bigt ; 
I)art ml lære ^ormfæren for »eb ^id)^ af ben ert)yeryebe ^unb* 
ff ab at f nnne (cefe 53øgcr i "eet fremmebe Sprog cg for , t)ttié 
I}an fommer faattibt , at fnnne ffrme bet. %t ber gi'yeé 9}?cn> 
ncffer, ber uitereéfcre ffg for formerne i og for fig fcfy, mi 
itu falbe ^am tnb ; t bet 33(inbfle er ber bfanbt Ijnnbrcbe, fom 
lære et (Sprog, t)i(lt i'ffe een, fom fommer faayibt, og for benne 
©neé ®ft)[b bur man iffe forfi?mme be 99é S^ary. S)et fan 
iffe I)ielpe at ffge en 5)ifctper, at bet tpbffe Sprog fun ^ar 
2 3)ccnnattoner, naar l}an beénagtct, ifalb l)an er iftanb ti( 
at ftnbe SfJebe i be mange ttnbtagelfer og Stfytgelfer, faaer om* 
trent 8 S)ecnnationé*3)?aaber nb. ^aix er bebre tient mcb, 
at man l^rar yifer t)am be 8 53i?iningémaabcr og berncejlt, cm 
man fitnber bet paéfcftgt, lærer }:jam, ^yortebeé be fnnne rebn? 
cereé til 2 |)oycbf(aéfcr. "?(t ben , ber inbbefer gcbt , nnbeiv 
yifer gobt," er en Sftcgel, l)yté Sanbf)cb 2fnm. ingenfunbc er 
tifbeiclig til at inbrcmme i atte Siffætbe; i bet 9Jiinb(l:e yeeb 
I)an, at ber til en gob Itnbcryiténing ubfræyeé abffittige anbrc 
©genffaber, faafom ^farl)cb, 2t)beligl}cb cg gorflaacHgljeb. 
.^yab bet fiemme ber, bie, baé angaaer, yeeb 5tnm. nof, 
at bet iffe Ut laber fig lære, cg l^an brifler fig iffe til at be* 
flemme, t)yorIebeé man ffal orbne (^enné * 9?eg(erne , for at be 
mcb minbft 53anffeng{)eb fnnne færeé; I)an ^ar fnn fagt, at 
haix iffe begriber, l)»cr(ebcé 55egi)nbere fnnne Tære bem efter 
•^H-of. ^.é Opfiitting. «8fot ben Om(lænbigt)eb , atbe 33 @n* 
betfer, efter l)yi(fe ^icnnene fnnne beftemmeé, ere cpftittcbe i 
afpt)abcti)f Orben, gier bet næ(l;en nmntigt at bci)ofbe bem i -^n* 
fommctfcn; naar be, efter gammet Sfif cg 53rng, yare ^en* 
ferte til be tre ^im, yare ber 3 ^æffer at tære ubenab, og 
faatcbeé fnnbe i bet minbfte |)oycbregterne nben flor ^Oanffetig* 
l)eb erinbre^. ^if ^rof. ^), mene, at M fan oyerfabeé til 333 

Scercreit feftt at orbttc bent )(iaa ten 9)?flabc, ^ait attfcer for 
bebjlt, fan bet nmaflfee »o?re tittabt at bemærfe, at f)t)ié Ccerevcu 
[eb ffufbe omavbeibe be 23øger, be bent)tte jTg af, og t)t)tå be 
atte Dåre ijltaub bertif , »i(be bet »ære urimeligt at fcette faa jtor 
^riié paa gobe ©folebuger, font man bog i 5tfminbeligl)eb troer 
at burbe gicre. 

97aar ^^rof.|). bemcerfer, at be bebfle ti)bflfe ©rammatif ere 
i bet 53cefcnth'ge fofge famme (gi;|lent font l)an, faa beftbber 
S(nm. forliben ScTéning t ti)bflfe ©rammatifer til at funne mob^ 
jTge t)am, S^^^^^^^*^^ ^^^ '^^^ bemcerfe, at t)an itfe troer, at 
9(ft bet, en Xi;bffer gier, jn^ berfor er 'od giort, og at netop 
ben Cim(l(enbigl)cb , at nceften l)»ert $tar frembringer en nt) 
Si)bff ©rammatif, fi)neé at »ife, at ber enbnu iffe er ubfom:' 
men nogen, ber titfrebéjti'tter be ^orbringer, man troer at 
fnnne gicre tit en gob @rammatif» S)eénbcn maa man iffe 
oijerfee, at en ©rammatif, ber er beflemt tit Itnberttiiéning i 
SOJoberémaalet, fan i?cere ganflfe anberfebeé inbrettct enb 
ben, ber ffaf tore ^egt)nbere et fremmeb ©prog, t)i?ié førfie 
©(ententer be netop ffutte ra?re af (SJrammatifen. S)et er tjct 
Itart, at en banff ©rammatif f. ®r. fnnbe »ære meget gobt 
inbrettet for banffe (gfoJer, uagtet bet iffe »ar mutigt, at nogen 
fremmeb fnnbe to?re Bort SJJoberémaal berefter; ja 2tnm. er 
ncertteb at troe, at jo bebre ben fttarebe tit bet furjle ^iemeb, 
beflo ntinbve »itbe ben t)«re brugbar tit bet anbet. %ntifxitit 3tt ffriwe en 2(ntifritif er i SttminbeHg^eb et ubef)agelfigt og libet 
gavnligt ^rbeibe. Ofte n'b'oifkv ftg beraf en Strib, font baabe 
i 3nb{)ofb og i ^orm opfører at »cere yibenffabefig, og ()»or 
bittre Orb trc?be iftcbctfor ©runbe : Starfagen og 5(nfebningen 
bertit maa nu »cere t)»iffen ben Bit, og tigge t)oé f)»ilfen af 
sparterne ben Bif, for (2anb()eben bcercr ben ftctbent ben ^rugf, 
ben ffulbe, og ^ubticnm, for ^Bié S)omjlo( ber jlribeé, er for 
bet ntefte fieb beraf fcrenb ^^arterne, S)en recenferebe forfatter 334 

fjav bertoeb cnbtiu bcit »cevfle <BtiUino, : iffe S(ffe cre faa biUige 
at inbremme, at l)an af meget agtttærbigc ©ruiibe fan ønffe at 
forf»are jTne engang fremfatte 3?Zeninger; tf fe HUe l)a»e faa 
megen ^nteveéfe for Sagen , at be enffe at bure ben bruftet i 
fcengere Sib fra forfficltige @iber. 5)e "gtefte blm kt miéfor# 
ni?iebe ^erooer, og fee i et faabant Sefyforfnar fnn et ^o|ler af 
frcenfet ^orfcenged'g^eb, en ^i'rfning af gpft til at ba»c 9?et og 
nrpfl tir at tirilaae at l)at)e fcifet. 

Smebené biéfe 53etragtntnger »tftnof ofte fnnne aff)olbe en 
forfatter fra at befttare en ^^iccenfion, ere ber bog to Sing, bev 
fnnne bortrt)bbe bet ^^le\ie af biéfe 23etænfeligt;eber og giere bet 
muligt at l}o(be Striben )(>aa ben 53ei, I)Oor ben bev hli^e : biéfe 
to Sing ere humanitet og 55iUig^eb t)oé S'teccnfenten, 53efinbigi= 
l)eb og Sanbl)cbéficerlig()eb l)oé forfatteren. 9iaar biéfe for# 
enebe bortoife al 53itterkb og Sibenffabelig^eb fra S)ebatterne, 
ber ba fnn bejltaae i en rohg Ubyifling af begge partere (Brunbe 
for bcreé 2}icning, mcb fornuftig ^"brcmmelfe af toirfcligen 
begaaebe ^eif, ta fan en faaban Strib fnn »cere gawnfig for 
Sanbt)eben, og ber »cere en{)tter gcTfer, ber intereéferer fig for 
Sagen fog fun for faabanne fan man ffritte) »ctfommen og ficer. 

^bet jeg nu »iUigen og meb et oprigtigt ^ierte tiUcegger 
ben an onpme forfatter afben i S)anff ^iteratnrtibenbe 
for 1835 9Jr. 2 — 6 optagne S'iecenfTon af 2bet 53inb af min 
Itbgai^e af ^^iaben hine oaennæonte ©genffaber, t)i( jeg fun 
opfplbe 9ietfcerbigl)ebené ^i^^bringer imob ^am, naar jeg i bet 
^efgenbe jlrceber at Dife be to ©gcnffaber, jeg forbrebe af ^or* 
fatterne; og i bet minbjite ffa( jeg iffe meb ^ibenbe ffrit>e 9ioget, 
ber jlriber mob bem. 9^ec. ^ar bebumt mit 5(rbeibe mcb en faa* 
ban @runbigl)cb og Sagfunbffab, nnberfaftct bet, fom ):)att felo 
figer, en ubfcrfig og maaffee fireng, men bog tidige faa roHg 
og billig ^ritif, at jeg forfiffrer l)am og Gnl}oer, at en faaban 
55cbømmc(fe albvig ffal 'oæve mig uyeffommen. SOZen efter benne 
©rftæring ()aabcr jeg nu ogfaa at l)a»e fliUet min ^cc. og mig 
paa bet Staubpunft, Imv jeg onffer at ^Mtbiicum ffufbe fee 
oé : og jeg l}oIber mig oyerbet»ii|l: om, at man ei »i( fortn-nfc 
mig i at jeg iffe frafatber min ?^tening, ber l^yor jeg et inbfecr 335 

t)cn6 ltvigti'g()et5, men til tiogte af S'Jecé ttbfc^ttetfer tnpttev 
9J2ob6cmferfm'tigei> bcr cuteu ffutte mebbere Oph;éjung om enfcftc 
Xing »eb miii Itbgaije, ^uor eit faaban fi)ntcé nøboenbig, etter 
og forfttave eUer fuppfere 9toter, l)yor»rb S^tec. ^ar ubfat 9?cget, 
flunbom »ife, at Sagen i et^yert Silfcelbe fan feeé fra mere 
enb een ©ibe, SOien for at fpare en uni)ttig og trcettenbe ©ten«« 
tagelfe, »il jeg ftrar l)er 6emferfe: l)t)or jeg nieb Sauétjcb for* 
bt'gaaer en 53cmcerfntng af 3tec., ber ffeer bet i be flcfle Silfivlbe, 
forbi jeg ganfFe i'nbrømmer Øtigtig^eben af famme *), i nogfe 
forbi be angaae tt)i»Ifonime ©ienflanbe og (2teber, t)»orom ingen 
af oé er ganf!e paa bet ^ene , og I)»orom jeg ei »i'fbe ^a»e 
©tort at tilfcte til bet i Sfioterne Sagte. 3<^9 ^^^ forrcjlen førge 
ben Orben, Øtec. ^ar »afgt. 

9lec. beflagcr (S. 45 at jeg i ^ortafen tif 2bet 53inb f(et 
iffe ^ar talt om ben 9tt)tte, fom Scererne muligen fnnbe l)a»e af 
min Itbgatte, og mener at benne iffe bnrbe anffaaeé alt for latJt. 
^eg maa natnrlig^iié »cere 9^ec. forbnnben for ben ene J^eet af 
benne *53emcerfning, ^»orycb \)an tillige ^ar taget mig i ^orfoar 
imob ben anonyme SJcc. i J^anff €itteratnrtibenbeforl831 
9?r. 24. ©runben tif min ^ané^eb »ar ifcer en maaffce 
ntibig §rt)gt for at f)li»e anfeet for at gi»c mig Wline af at 
ffriye for be gcerbe ; maaffee l)ar og \)iin ^ec.é S)abel mig nbe* 
»ibft ub(j»et nogen 3nbflt)belfe paa mig : t^i jeg beler forreften 
ganffe S'iec.é Stnffuelfer af benne (Sag i 2(lminbeligf)eb. S^toget 
€ignenbe funbe figeé om ben minbre ^i)ppige ©iteren af npere 
©frifter (®. 53) i bette 23inb ; men Ijertil l)ar bog ifcer ^an^ 
gelen af 33i?ger, fom 9?ec. formober, »ceret |)o»ebgrnnben. 

©. 48 bcmærfcr Stec, at jeg til 11, 529 l)ar anfi?rt 
@njltatt)ii Orb efter ^et)ne, ber t)ar ex t^s dvvdfieag ngoaya- 
yovrsg, mebené t^tn nt)ere Itbgaye af ®u(lat^iné ^ar h tov 
dvvdfiet -nQ. J^erimob ^ar jeg nu ^ntet at fige, og jeg bnrbe *) Ologfe SBcmcerfningt'c af 5Rec. inbcr}o(bc Siftcvg til mine SZotcc 
09 ^ortolfningcr, [om 9{cc. opfttllec »eb Siben af mine ubcn at 
foi-faftc btéfc: for begge 2)ctc »iUc Safeinc Itgefom jeg vit^ 336 

I)ai)e cftcrfeet ©-uftatfii'ué fet», men bet fafbt mig iffe inb, brt 
^epue ettere ^leier at »ffre paalibeh'g. jetter iffe »ecb jeg^ 
om ber i ben celbre Itbg. af ©ujl:. fltaaer anbcrfebeé enb i ben 
linere; jeg »il fitn bemærfe imob S^ec, at Crbene, fom jeg t)av 
bem, gobt labe ffg coerfcvtte: Ø?ec. mener bet SDicbfatte, men 
iia »ar bet en ufovfoarh'g Sanfefeél)cb fra min Sibe at t)enfoette 
bem t 9]oten. Dvbene i/, rijg dw. betpbc bet (Samme, fom 
Jl)atioen bwufiei, fraftigen, af al bereé ^raft. <^a(Xf 
lebeé brugeé ^rcep. h jo l)t)ppigen txi at nbtri;ffe et 5(btter6iar* 
begreb, fee SJZattf). gr. @r. 2. ^^ag. 1134. ^vjigcr. ^^ag. 597; 
iblanbt be mange ber anførte befioegtebe Itbtrpf t)it jeg if(vr 
fl^pcUcrc til fclgcnbc, ber forefomme mig fnibfommen a\\o.\i>o,i 

meb bctte : £X ':zoX)J;g ETZi/j.sletag. i^ i'KOVoiag. in 'jzoXXtjg {"Keg- 

o^piag. — (grutningen af Srf)oliartené 9iote til 11, 32 (9tec. 
@. 50) t)ai)be maajTce bcbre »ceret borte, ba ben inbe^olber en 
fritiff efterretning , ber ci l}ar nogen flor ^ntereéfe ; men ufov# 
flaaetig er ben i og for fig ncppe. S)en figer forteligen , men, 
forefommer bet mig, ifcfge (2ammcnbciengen tpbcfigen nof, bet 
fom 9?ec. efter <Bå)oUailen tii 3, 334 bcmcerfer, at >3f"C'bot ber 
I)attbe en Sæfemaabe, ifcfge l)oi(fen t)an fob ^^arié »æbne fig i 
en anbcn Drben ent bet fceboanfigen ffete. SO(aa|Tfee 'oii Ubf 
trt)ffeté ^ort{)eb et |lrar giore Sagen ffar for S)ifcipfen : meit 
paa bctte fan et ^^ar Crb af Scercren raabe ^ob. ?(Oten er 
ogfaa mere ^enfat fom et 53inf for benne tii at gicre Jtifcipfeu 
o^mcerffom )(!aaf at i (Sligt I)oé |)omer fæbt)anligen ^erffer en 
t)ié 5?egefmceé|Tgl}eb og bcflemt ^remgangémaabe. 

Øiec. mener (@. 49), at man, naar man oml)i)ggerigert 
^ar giennemtc)enft ftn ^ian og »eb ©iennemfceéningen af fin 
gorf. nnteret |Tg be (Steber, ber trænge til Opfi)éninger, for 
bet 9JIe(le fan unbgaae 23cbreibelfc for ben ^nconfeqoenté, at 
forbigaae >I^anffeIigl)eber )f!aa enfefte Steber, imebené man fors« 
ftarer anbre, ber iffe ere yanffefigere. S)ette Sibjl^ bar jeg 
jlabigen giort, førenb jeg bcgi;nbtc at nbaibeibe S^ioterne, og 
bet forefommer mig, at jeg ^ar giort bet ^crjie: iffe be|lo 
minbrc er jeg ftranbet paa t)iin ^^(ippe. ^^aa nogfe 8teber f)ar 
jeg Dirfefigen ii(vret inconfeq»ent: men \^aa mange o^jlaaer $S)abcrcn berfor fuit af be fovflfieUige SO?cningcr om, Ijttab ber 
tvæiiQev til at o^fijft'é »eb 9?otcr. 53et)iié t)crfor iJi'tte Øicc.é egne 
Itbfoettcffer gfae. 5>tec» babfev, at jeg t)eb 7, 9 et ^ar fagt 
?|)ifcfprene^ at 5U'ne faae i ^oeotieit. SQJeu ixaav |)cmer ffger, 
at 33Jene(ltl)ioé boebe t Strne, cg jeg, at ^ané ^abev yav en 
^oeoter, ba f^neé mig at ^ifctpteu iiuboenbtgcn maa falbe 'ifiaa, 
f)Dov §(rite faae, i^»or»e[ jeg gierne tnbrømmer , at bette iffc 
abfofut nøboenbtg fufgte beraf. — 53eb 8, 398 fa»ner Øtec. eit 
D:pfi)éning om ''iQig xQv<y^'!ixeQog y forbi jeg eUeré meb 550jf 
antager, at be |)omeriffe Isiiber ei tcenf tcé i)ingcbe. %tt \:iai:>t>t 
yjiflnof ei ijceret af ^eien at fige min SDiening meb nogfe Drb 
om bette tlbtrt)f , meb |)enft)n til Sioten 1, 44; bog fi)neé mig 
^orfraringen af bet f)er Dml)anblebe £)rb at ligge i ben af ^zc, 
citercbe 9?ote, I()yor bet {)ebber: ubi dii apud Homerum di- 
cuntur volare, iit Od. 5, 49, hoc signif. celeriter ire, 
•nrsQosvza Tctdila non sunt alata talaria , sed soleæ vi 
quadam Uh rationis (" @ rf) It) U n g f r a f t ") instructæ, S)et 
forl}olber jTg nemlig efter min SOiening meb bette fom meb atte 
anbre @teber l^oé ^omer, f)i)or »in g et forefommer om @u* 
berne etter Stoget ber ^enl)ørte tit bem, at bet er ipoetiffe Itbtrt)! 
for at betegne bereé 23eOffgcIfeé |)nrtig^eb. %Qt er f|er iffe 
©tebet ncermere at begrnnbe benne ^ojf é S)?ening ; jeg »il fnit 
giøre opmcerffom >(iaa^ at man ettere neppe tilfrebéjUittenbe fait 
forffare atte be <2teber, I)»or ©uberne ftgeé at gaae (f. @r. 
3f. 13, 17seqqO, og ^»or f. (5r. S^-ié falbeé åi-lloiiog, izod^- 
psfiog. — 9, 539 bar jeg ^ntet fagt om x^ovvrjg, forbi jeg, 
(igefom 5(nbre, ingen beftemt SJiening ^ar om bette Orb, og 
iffe »ibfte at ftge Stnbet, enb ^»ab ber ftaaer i ^aéfort)é og 
Strnefené Cericon. SCt gientage bette fpnteé mig o»erfløbigt» — 
10, 429 fa»ner Øiec. £)plt)éning om ^etaégerne: men beelé er 
bet 5(rminbetige berom noffom befienbt, beefé ere be af -^omer 
anførte t (Sfibéfatafogen, 2, 840, og af mig omtalte i en 9?ote 
2, 681. — ©nbeligen fa»ner 3fiec. paa to ©teber en 9?ote, ^»or 
en faaban )(!aa bet førfie »ilbe »cere urimelig, ifiaa bet anbet 
nnøbyenbig. |)an »il nemlig, at jeg tif 14, 476 ffufbe f)a»e 
benwrfet, at ogfaa Ufama^ »ar en ©øn af 5(ntenor, og t^en« 338 

»ifer tit 2, 823. ^)len ^cc. bcbcttcbe ei at o,aae faa faitgt tits: 
bage; t):)i l}an ()ar oticrfcct, at ^omcr [c(» I)er bar fagt bet, 
fom \)an »ilbe ^atte mig til at <Tge i en 9iote. 53. 464 figeé 
mmliQ, at $frcf)cforf?cé Jiav Sfntenové Sen, og 53. 477 at 
Stfamaé »ar 5(rcf)efocf)oé'é 2?rober. |)ercm bar ba Sntft at 
jTge. 53cb 14, 516 fabiier S'tec. ben ^cmcprfning, at Dcb 
\4TQ£t'8)ig ber forfltaacé SKencfaué, imebené bcrbcb ettere fceb^* 
»anligeit bctegneé 2(gamemnon. 3)kn at ber mcneé ^JiJencfaué 
fan ^Hcn fowk om, ber ei albef .^-tanfeføfl l)ar giemtemliTejlt 
14be 23og af 5fi<Jben, bbor ^rgamcm'.ion flet iffe er mcb i ^anxf 
^en (ll,252.seqq. 14,27seqq. o. fl-^i^-t.). 'udrnsidtjg \i'^eé "od 
lige gobt cm begge 53ri?brene, og at bet, l)»or bet (laaer attene, 
forefommer bpppigjl: cm Sfgamcmnon, er en ^cfge af, at t)att 
omtateé fangt bpppigere og fpiller en »igtigere Diottt- enb ^Tce^ 
ncfaué. ^Tmi om benne jTgeé bet bog oo,\aa, uben S^ilføieffe 
af (fgennaanet, f. &x 3, 449. 17, 71. 

^'iec. bcniiTrfer berni^fl mcb nogen 9?et ben ^nconfeqyenté, 
at jeg fiunbom bar bensiiil tii tibfigere 5(nmoerfninger, men 
l)t)pptgere nnbfabt bette, ^»ilfet @ibfle l)an babfer. ^Im jeg 
trocr næflen fnarere, at bet paa be ffefle (gtcber er biéfe |)en* 
»iieninger, ber bnrbe babfcé, iffe ?,^JangeIen beraf i bet ^ek. 
2l)i, it)t)or»eI 9?ec. er af anben SOZening, troer jeg bog enbnn, 
at 3flegi(teret gier flige |)eni3ii6ninger tcmmeh'g oberflcbige ; og 
t)ar enb 3)ifciplen iffe aftib fæfl bet <BtQb af |)omer, ^t»or en 
?13emcerfning er fremfat, ben l)an ftben ffufbe anbenbe, bif bog 
Def Syreren maatte femme ^am tU |)iefp. ^or bem ber brugte 
53ogen uben Sctreré -piefp maatte bet af benne @rnnb »ære 
raabefigiTt, enten at begpnbe meb førfte 2)ee(, etter bog at ^at)e 
ben »eb |)aanben, for, naar be l^øbte an »eb 9ioget, at fnnne 
tfterfee , om bet ei »eb et tibh'gcre (2teb »ar forffaret. Dg bet 
»ifbe »ivre »anfFeligt heri at trcefe ben rette SJiibbeføei: t^ at 
f)en»ife faatebeé ()»er ©ang, naar ber »ar Ceilig^eb, til ben 
famme 33emoerfning , gif bog better iffe an, 

Øiec. gaaer berncefl o»er tit at omtale mine ^nffueffer af 
be |)omeriflfe Svigte i bet ^efe og af ben (SJrcpffe Ofbtib meb 
|)enft)rt l}erpaa, famt ben Sni'f^pt'elfe ^ ^iéfe t)a»e f)a»t paa 339 

ncev^cevcn'be ltbga»e, i'bct ØJefuftaterne og cnfefte <^tt)ffcr af 
min om benne 05ienflanb i 5(arct 1833 ubgit)nc ^ifputaté l)\^ 
og ^er evc optagne i Stnmcerf ningerne ; \)an giennemgaacr be 
5)iécrcpantfcr i ^fiaben, i t)viffe jeg {)ar troet at ftnbe 53ettifev 
for mine SJIeninger, og forfafler i)eb ben atter jlerjle S)cet be 
beraf {)entebe 5(rgnmenter, ibet t)an »if ttife, at be af mig nb- 
pegebe ^Banfferiglieber meget let funne ^ceueé. 5rt giennemgaae 
bette ^^unft mcb ben ltbfi?rlig()eb, fom er nebttenbig for at fiitte 
©agen i fit rette Si)é * ~ .olaber S^innnnet mig ^er iffe; jeg 
t)i( berfor Rettere forbiQTnxe bet og bebe gceferne opfcette bereé 
5)om enbnn i nogen S,ife^, ba jeg t)aaber fnart at ftnbe €eirig{)cb 
tii at tak ubførligere om benne ©ienjlanb , faai)eIfom om anbre 
ber t)enl)G're til be famme (Spørgémaal om be ^omeriffe Sigteé 
Statur og Oprinbelfe. ^cq »il f un tifføie et ^^ar ^emærfninger. 
Siec. er enig meb mig i ^ooebfagen ((S. 54), men bejiribcr mine 
5(rgumenter: men biéfe ere llifcbe imob bem ber antage, at 
Stiaben er bigtet efter een ^tan og i ben -^enfigt at banne eet 
fammen{)angenbe S)igt. Øiec. ^ar aftfaa t)eri fcempet for biéfe, 
imob fin egen £)»cr6et)iiéning; men jeg troer iffe, at i^an atte* 
»egne ganffe ijav fat fig inb t bereé 5(nffuelfer. — 3^ernci?(lt f)av 
^cc. itu taget (og tilbeelé iffe fnnnet tage) ^enfpn til alle 
be S)iécrepantfer, jeg t mine Obss. ^ar omtalt; men »eb en al^^ 
minbelig S)om berooer burbe ingen forbigaaeé. S^et er o»er* 
l)o»ebet l)er iffe bet enfelte (Steb, ber fan beyife 9toget, men 
bet er fra bet 2otalinbtri)f , fom |)t)ppig^eben af flige 53anffe? 
ligf)eber maa giøre )(iaa ben forboméfrie £o?fer af |)omer, at 
33eDifer for mine SDIeninger ffutte l)enteé Cjttfr. 5Solf. Prol. 
p. 134 seqq. Wiim Obss. p. 60 9cOt» 3). — ©nboiberc gii?r 
bet mig natnrligt)iié onbt at f)i?re ien Sjttring af Øiec, at jeg 
»eb mine Obss. fnarere ffal ^a»e ffabet enb ga»net ben <2ag, 
jeg »ilbe forf»are , forbi mange Scefere af ben Set^eb , l]»ovmeb *) Zf)i tmebcné JRcc. ttcb nogle faa ©tcbcr fan f)o»c did i at for* 
foflc mine ©téccepantfcr, ^ac f)an bet albetcé iffe »eb ben pcrrc 
3)eel of fommc: tttevtimob forefommer bet m\Q, at JRcc. i)txi 
iffe f)av occtet faa focbomlftt (om elleré. 340 

abtTfiCige af mine 9(vguntcnter fuitne afoifeé, ntaae forlebeé til 
at antage ogfaa fce »ivfelige ?(vgiimenter for 6eti)bningé[øfe. 
9J(eii bet niaatte ba Xicexe meget tanfelufe eder ffiubeéfcfe Sæfere, 
ber faafebeé bare fig ab: biéfe "»ivMige" 5(rgumentcr him 
bent jo bog ligefaa »el befienbte fom be ''6eti)bningéløfe/' og 
t)yorfor ffulbe ba biéfe mU mere )paa bem enb {)ine? S^Q 'f^" 
iffe troe bet, og jeg anfeer enbnu benne ^ec.é 2^om for altfor 
l}aarb. Si^ttrigt har Øtec. )(}aa me-^i,-nb eet (5teb uvigtigen o^* 
fattet bet, ^tjorom Xalen »ar og M^^Va jeg ^entebe mit ^Irgu* 
ment, og bet, ft)neé mig, nben at k-cgen Hti)beligl)eb i mine 
Crb ga» l)am 3(nlebning bcrtil (f. (Sv-, 7, 8 og 10, 547). — 
^nbeligen gier 9?ec. mig d^, 61) en ^e&reibelfe, fom jeg tiU 
flaaer, jeg iffe bat)be oentet: l)an mener nemlig ^^at jeg flaaer 
ficerft om mig *) meb Orbet ineptus, og iffe betcenfer, byor 
libet Sfielbéorb »eie i en ttibenffabelig Itnberfegelfe ; " l)an l)en^^ 
»ifer berfor til mine Obss. 8.112, "^»or man i 3iotcn iJil jtnbc 
en ffien Samling af Uqoemeovb." ©nbser, ber feer biefe Orb 
uben at efterfee <Stebet i mine Obss., maa troe, at jeg ber bar 
brugt bitlre Drb om anbre Sfribenter, ^»ié 93?eninger jeg, 
tiaar be flrebe imob mine, ber angreb eller »eb et SJiagtfprog 
forfaftebe : men ber jlaaer intet Crb af Sligt. 

((glutningcn følger). 

*) Gt llbtrwf , ter ftaacc i SDJobloetning tii SRcccnfentcné tUixé \aa 
l)umane llonc. Silettelfer: 
©.295C.6 ncbcnfrQ. Ji^r loo el fen é t. ^or (c oclf cré. 
— 300-2, for begge gorfattecc t. ^oé begge gotf. Ubgloen og fortagt af 5(l^^r. oei^cIilt, llniwevfitetéjSSogtr^ffcr, 
og 3. Dcifljmanii, Gicv af ten ©rttcnbntfFe 58ogl}atibIing. P a n f k for 1853. Ni 22. got:[cni)cé, if£ilflc .Songl. allcrnaabigft 2i(Iabclfc, nicb S3r«»pojtcrne 
i 2)anniarE og hertugdømmerne. lintilxitit 

(©lutning, fcc 9Jr. 21). 

4Jet er min S^om ottcr nogte 53eré og ©teber i be ffbjlte ^øger 
af S^t^J^^nr ^f^ l)^^^f^ oft ^^ ©amte *) ^a»e funbet §(n(icb. 
men at bet er gfierbéorb at falbe et flaut **) 33eré flaut 
(jejunus), at fige om et SCffm't, at bet itfe ^aéfer paa bet 
(2teb, l)»or bet jlaaer, og altfaa ber er uvimeh'gt (ineptus), at 
fafbe bet en flpg og tii bet Iai)fomtffe grcenbfenbe 53effrit)elfe, 
jtaar 23,777 fortcelleé, t)»orfebeé 5(iar »eb fif^afb faaer23tunb 
og S^icefe fulbe af ^offarn: at bette er "l{q»eméorb," l)av jeg 
albri'g fer I)ørt , og bet t)iT jeg I)eUer if fe inbrømme. Og jeg 
troer bog i benne ^enfeenbe noget at turbe appellere tit ben 
Sone, ber elteré ^erffer i begge be af Øiec. omtalte (gfrifter. *) ®téfe f)aoc brugt cnbnu pccrferc Ubtrijf cnb ieg, fom ysXorov 
©c^ot. H, til 19, 365. ffr/xo' drcgsTisis til 20, 177. ©ammciit. 
ogfoa |>ei)nc tit 22, 128. 

*) Sm bet er flaut, »ar et anbet ©pcrrgémaal; men 5Rec. f)Qr iffc 
Oejlribt min S)om , og jeg ttoer l^etter iffe, i)an cil bet. ©runbe 
labc ftg ci gobt anforc for ©ligt, bcrfor ^or jeg f)enfttllct ©ageii 
til ©n^Dcré Jelelfe og ©mag (OLss. p. 112), og jeg frygtet 
au meget for, at man fra benne ©ibc oil angribe mig, 

(22) 342 

i bttilfe 9*lec. »ifl iffc nogenftcbé »il ftnbe forncermeligc etter 
l)aanenbe Orb træbe i Stebet for ^runbe. Men l)Dovfor 03 
nieb t)i)ab 9tet l)ar cgfaa 9?ec. atteoegne ooerfat Orbet ineptus 
(fom jeg ofte {)ar fcriigt forbi jeg ofte be()Ci)ebe bet) »eb 'ii^t atter* 
l}aarbejlte banffe Drb, ^tformeb 'i>it ian giengiaeé, taabelig, 
imebetté jeg ^ar røeent upaéfenbe, ^er ittt an»enbelig, 
[tribcnbe mob (Sammen^cengett og imob ©tebeté 
eder S)igteté 9iatur, i bet »^cielle "paa et ^ar @teber 
urimelig: t a a 6 e I i g l)ar jeg albrig tcenf t 'paa. Sit jeg nu 
^ar €00 tii at bruge Dvbet faatebeé, bewifer atterebe Siceroé 
befienbte 2)ejtnitiou af fammc J)e Orat. II, 4 *) , og (gteber 
fom Cic. Tuse. 1, 35 og Hor. A. p. 140 ; og at jeg ^ar brugt 
bet faatebeé (tl)i I)er f}ar jeg Sot) tii at htxaahz mig ^paa miit 
egen ?(uctoritet) , beaifc mange Steber i mine ØJoter, f. @r. 
11, 234 og 13, 369, ^tior bet er flart nof, at jeg ei Un l}atte 
mecnt "taabelig" **). 

(S. 65 ffger S^iec.: "2:if 7, 8 bemærfer ^r. 3^., at bette 
6teb og ^, 138 ere be enejle i be |l)omerifTe ®igte , ^»or ber 
fcem)5eé meb en ^ctte: bette er iffe engang faa, "iio. ber fun *) Quem nos ineptum vocamus , is mihi videtur ab hoc nomen 
habcre ductum quod non sit aptus, idque in sermonis nostri 
consuetndinc perlate patet. Nam (pii aut , tempus i/uid poslu- 
let , non videt , aut plura loquitur aut se ostentat , aut eorum 
quibuscum cst vel dignitatis vel commodi rationem non håbet, 
aut denique in alio genere inconcinnus aut mnltus est, is inep- 
tiis dicilur. Hoc vitio cumulata est cruditissima illa Græcorum 
natio. 2)ct ©iccro i bet gclgenbc bcbtcibcr ®tcefernc »ar ei 
Saobcltg^cb, men SOJangct paa Satt 09 poa Soflttagclfc af Zii 
09 ©teb. 
''♦) 9Scb benne Ceiltgficb nit jeg bemctrfe, at ben ærebc SRec. of mine 
Obss. { SOUoncbéffift for litteratur V.8. ©.586 Itgei 
Icbeé f)ar nuéfovPaaet mig et ©teb, ^»or jeg Ijar brugt iDrbct 
ineptus. 3 ben bet citercbe 9Jotc af mine Obss. p. 98 f)ac 
jeg nemlig »eb inepti artificU meent en flau (eller fmagløé) 
.Ronftlen, tffe "en ftpmperagtig Ubøoelfc af .Rons 
ften," fom 9lec. troebe. J^eUct iite feer ieg, at mine Stb 
funne httxfie Unict, enb bet ie$) tncente meb bem. 343 

fortcptteé, at 3JZenefl{)ioé'é ^abev l)at)be Sitjiawnct ^jflfeboe? 
reven; men ^»erfen \)an felo etter l^ané ^øKe forefommer i 
dampen." !:i)erfom SfJec. »eb bet ftbjle ltbtri)f forjlaaer i ben 
S^rojanffe ^amp, *ba \^av \^an »tjlnof ^fJet, mm berpaa 
l^ar jeg ^eUcr itU tæntL ^eg {)ar »eb Orbene i S^Zoten solus 
locus ubi apud Horn. clava pugnatur meent "bet ene(l:e (Steb, 
^i)or bev ^oé |)omer fortcelleé om ©n, ber fltriber meb ^atte," 
l^afffet flgcé om 5trcitt)ooé 53. 141 og 143. S^eg fan nu ifU 
inbfee, at mine Drb ei ffufbe ^a»e benne 53ett)bning Hge faa 
gobt , fom ben SRec. l)ar lagt i bem : men jeg »if iffe paaflaae, 
at be eve albeteé t^beh'ge. SD^en jeg l)ar intctflebé omtalt tette 
fom I)cnl)evenbe tii lto»evecné(lemmeIferne i -^omer. 

Om ben 5Scegt , man i biéfe Itnberføgelfer fan ttttcegge be 
faaf afbte aW^ etQr^f^éva , beter jeg gan|Te Øicc.é ^nflfuelfer, og 
^ar alt tibligere nbtaft bem t mine Obss. p. 92 9iot. og 115; 
jeg t)ar bev netop fagt, at bev, ibetminbfie )()aa het ^unct, ^»or 
©agen enbnu \taan', ei ev SJleget mei> tern at ubvette. |)eUev 
iffe l)avjeg, faaaibt jeg t)eeb, nogenflebé i mine SfJotev tittagt 
bem nogen 53igttgl)eb i benne ^enfcenbe, ^evimob menev jeg, 
at faabanne 53emcevfninger o»er enbeel Dvt, fom jeg i mine 
Obss. p. 116 — fin. l^ar giovt, og ^yoraf jeg i Itbg. {)ar meb* 
beelt en tii 11, 425, inbe^ofbe temmelig flcerfe Settifev fov mine 
Stnffuelfev af ^liaben ; men biéfe eve netop if fe uTca^ EiQrmiva. 
%t jeg '^'^a fleve ^tz'ii^x \)ax bemcevfet om Drb, ot be »ave 
an. eiQ., ev ffeet, forbi bet af en ettev anben ©vunb fovefom 
mig noget a}2cevfeligt, ifæv naav bet feneve (gpvog l)a»be et 
anbet 9vb berfor. SJJen forreften ^ar 9?ec. 9*iet, naar ^an i 
bette ^unct bebveibev mig ^nconfeq^enté , og, ^»ab ttcevve er, 
jiunbom ltpaanbelig(}eb : berimob I}ar jeg ^ntet at fige. 

^eg ffafbernceft gaae cosx til be Steber, ^»or S^Iec. f)ar 
beftribt be af mig i S^ioterne fremfatte govtolfningev : )(iaa nogle 
©tebev t)av 9?ec. afgiovt S^iet, paa anbve ev bev SQleve etter WliWf 
bve at fige imob ^ané Itbfcetteffev. 

9fiec. tteeb ei (@. 68 S(nm.), ^oovfva jeg meb ^et)ne faa 
bejiemt »eeb, at ågvEvrriQ ei beti)bev en^t}ttev. ^eg menev, 
forbi bev fiet ingen évunb ev til at giaeOvbet anben 23eti)bningcnb 

(22*) 344 

bett, bet bejlemt bar, y.v^iortjTTjQ , "®it bcr fli?ber ^olbutter, 
fvi)ler ftg meb |)Di)ebet neb ab , " l)Ocv bet '{aa. enb ffeer. (£aa* 
lebeé forcfomnicr "^zi %\. 12, 385. 16, 742 Ct}»itfet Steb s«ec. 
^ar giort mig opmÆrffom paa); cg !Db. 12, 413, btt eiKile 
(gteb, l)»ov ^et. 3)t)ffcv t)ar 9ioget for ftg, er "^iw flet iffe 
ncboenbig , ba ben foebDauh'ge 23et. giacr en ligcfaa gob 9ilce* 
ning. 5tf be ©amte ere cg fuit et '^ar fa(bne paa benne ^or* 
f (åring. — %\i 7, 166 hai^be jeg fagt , oX i 'Ewah'co urdnsi- 
(forrij be to ]it\le (ita»clfer i bet fcrjle Crb »eb (2t)nt3e)Té nbgiurc 
een. S'lec. bemcerfer berimcb, at Orbenc maae tcenfeé at bannc 
en ^rafi^, ta i iffe fan bannc nogen 3^tpl}tong meb en efter* 
folgenbe i>ocar, og l)en»ifer til ^eff er 9(necb. ©r. 2. ^. 801. 28, 
3flec. gaaer b^r nb fra ben ^orubfcTtning, at l^ocaIerne »eb Si;? 
nijefié altib bannebe en bfanbct ^t)b (3^ipl>tong) ; jeg anfeer mzh 
i^nttmann (®r. 1. §. 28. 3tnm. 14. fammcnl. §. 29. 9(nm. 8) 
benne Sag for meget t^iylfom; jeg trocr, at )^m fanbt mcgeit 
'Cilfaarligbeb Stcb, og at be ligcfaa ofte nbtartcé »eb en Sam* 
mcnflcifning formcbcfjl: en burtig Ubtatc, b»onieb ingen Sipbtong 
opftob CfammcnI. be Spni^efcr, 53uttm. anforer 1. c. cg Spi<3ner 
de versu Horn. p. 181). 9}cen b^Ji^vtebcé man enb bcmmer 
berom, b^^^^ ^^^^ 'ooixct <xt cnffe, at 3tcc. ba»bc nærmere nb* 
iDiflet cg begrnnbet benne fin ?Jcening. ^aa bctte Steb fan 
man »iilnof Cfom 53nttmann, ^bierfd) cg Spii^ner x>\\iz) \)k\^t 
fig peb at antage Spni^efen at ftnbe Steb ncb o;) cg å, faatcbeé 
at £?rbnc nfctaltcé fom »eb en ^^vrafié: men jeg feer iffe, b»ab 
maw »inbcr beroeb og b»ovfor man inT bet, t^a man bog paa 
anbre Stcber antager, og maa antage, at f banner Spni^efc 
meb en eftcrfefgenbe ^ocal. (5Uer b»ab Pit 9tec. giere Peb 
Steber fom: ton 8s ng <:zQO'AdQoi&a 'xollog alattu y.o).(6i>t] 
^L 2, 811. 21, 567. (^vnog Sriioio ^l 2, 415. Jlyvjuae 
3f. 9, 382. 'lariaiav JI. 2, 587?*) ? - 7, 298. 3)et er ba iffe *) SDlangc flftc (Sreniptcr ftntcé f)oé Sljtcrfcf) ®r. §. 149. 53)iot()iå 
®t. 1. §. 56; fcc ifar ©pigncr 1. c. ^ag. 181—188. ©ftcc min 
gjicning er i poa faabannc ©tcfccc na-pcn en Gonfonant (famml. 
©pigncc ^ag, 187 og pjtmonn de emend. Gr. Gr. 1, 8), 345 

faa m(l, at -»siog åycov 18, 376 Bettjber @ut)evneé^orfam* 
ring: bet fan gierne ticsve fagt ogfaa bev om 5Sutcané S^empef* 
Srefcbberne forfærbtgebeé »et mere tit Stabe enb tii 58rug 
(cfr. 374), og, ^oor^en be enb gif, er biéfe Sfutomateré ©ang 
lige fovunberlig, felter iffe feer jeg, at (Bpilineré ^ote Tufer 
^anff cligf)eben , ba ben til ^ab fovf(arer ^uturet SvGovxai, 
men ei ^et. af fwi Evyoiavoi. — 8, 58. ^ec. tan (igefaa libet 
bebife, at \)ex meneé bfot Sroerneé ^porte, fom jeg, at ^er meneé 
baabe (SJrceferneé og S^roerneé. ^er fan fnn (Sanbft)nligt)eb 
ti(t)eicbringcé , men be af S*tec. anførte ©rnnbe l)ai3e ingen fpn^ 
berlig l^cegt, og bet fufgenbe 53eré: ol d'ote d/j q, o. f. ». l)en* 
ti;bcr )(iaa bet 9)?obfatte, ba ber ol er fagt om begge -færene 
(j»fr. ®df)of.)' 50ten 9?ec. I)ar ei feet, at jeg netop ber i Sioten 
»il opponere imob ben famme nnberlige (5:genftnb{gl)eb, fom 3^ec. 
babler, I}i)ormeb Stogle iffe »ttte inbvemme '^tet jlaffefé Sroia" 
mere; enb een ^ort : bette »ar SOieningen af mine Drb : facile 
igitur vides <Kdaai it. esse omnes portas, non, quod vel 
h. I. Heyne vult, portam qnanta quanta erat. ^^^g i)i(bc 
bermeb fige, at pet)neé 'g^orffaring af -naoai for oJ.ai, fom 
paa be an.bre (Steber Sntet I)ar for fig, paa bette abfolnt maa 
forfaf^cé , og at atterebe bette er et 53ei)iié imob ben. — 8, 186 
babfer 3ftec., at jeg l)ar fagt at iWo? czaQtioqog iffe traf mcb* 
Men bette I)a»e, faaoibt jeg ^ar fnnnet ftnbe, atte ^ortolfere 
af ..^omer fagt; bet ligger i be ©amfeé oiJereenéflemmenbe ^or* 
ffaring af bette Drb *) , og bet antt)beé , forefommer bet mig, 
af ^omer fefø, 3(. 16, 465—475, ^oor tWo? 'ruq. ligefrem 
mobfætteé be to -^cftc, ber traf. S)et tilfom alt^aa S^iec, naar 
f)an fremførte en ganfFe ni) SØtening, at anføre ©runbe for 
bene Sanb^eb eKer i bet minbjle Sanbft)n(ig()eb» 3*tec. fpørger, *) o 7icigai(jfigoi , o i% rov aqj^aros TgåxMv, >^cf^C^. o TtgosåsSs' 
l^évos TJ( avvciigiii '/tittw rqlros Jtpollon. TfCtgyiogias' ras 
vivias , J<p'aV o rqiTos 'innos rJ? ^vvoSia åéåsrae. 3onat. ®tt)t1l. 
SQi. o Tiugs^sv/fxévos iv.Tos tov ^vyov 'iTtnos. ©cf)of, ttt 3^« 

7, 156. (©amnicnl. ©rfjot. 8, 87. IH, 472. euftatfj. tit 
IH, 471). 346 

boorfor be ta fpcenbte ben »eb (Bibcn af be to 5tnbre: jeg foarcr: 
ben »ar »eb eu 9*iem bunben tit hem og Icb »eb (5iben af, for 
at funnebrugeé, naar bet be()ooebeé, fom en 3'iefer»e. S^et 
er l)eltcr iffe gobt at begribe, at, tii at træffe faa (ette ^ognc 
meb to SKeniiefTer )fiaa, 9?ogen fYufbe »illc bruge mere enb to 
^ejle. — ^eb 8, 213 ^ar 9tec. uimobfigetigen be»ii|l Urigtig^: 
I}eben af min ^orffaring , for b»i(fert en ^oroerHng ligger tii 
(SJrunb: thi (15ra»en er naturlig»iié , fom 9?cc. figer, ubenfor 
!lKuren. S^g fan iffe fomme tif nogen SOJening om betteSteb. — 
9, 5. S;et fpneé mig ei faa ubegribeligt, at to -Ijinbe (nb* 
gaaebe efter 2^igterené 2(nffucrfe fra to forffieUige ^uncter) »eb 
bereé forenebe 53irffoml)cb funbe tænfeé at banne een 53Ice|T: 
o»er^o»ebet er pomer ei '^^bpfifer, og Spergémaatet er iffe, 
om to 53inbe funne bn»e til een, t{)i bet maae »t naturtig»iié 
benægte, men om en Otbtibcné Svigter, meb ben Sibé ^becr 
om (Sligt, fan antageé at I)a»e meent Mte. Dg ba forefom^ 
mer bet mig rigtig nof enbuu , at man cv næflen ncbt tit at an* 
tage bette, 2f)i b»orIebcé fan ettere o»ert)o»ebet noget fornuf* 
tigt SOZenneffe tafe om 9f?orbcn»inb og 53ei1en»inb blæfenbe )(iaa 
eenØang? |)omer fTilbrer (gHgt efter 9iatnren, og l)er fan 
ingen poetiff fiction finbe Steb. 5.scb ?i?i)ger og 2orben»eir 
funne mobfatte 5.^inbe af»erfe i fortere 2:ibérum, iffe forfTiettige 
^inDe tiffammen tænfcé ftabigen (Cb. 12, 326 bicpfe (5uroé og 
^^lOtoé en beel 3}iaaneb fammen) at be»cege fattet. Xette bar 
3*lec., forefommer bet mig , iffe taget tilflrceffeligen "f)enfpn tiU 
2)et Samme gietber cm ^l 21, 334 (fom 9iec. tiffuier), 23, 
194seqq. og Cb. 12, 326; paa atte tre Steber taUé aafcenbart 
om een Sfcefl: frembragt »eb to 53inbeé forenebe ^irffomt)eb. 
Slette fibfle Steb ^ar jeg i min S^ote meent, men »eb en @fri»# 
etter S^rpffeif jlaacr 426. S og er bette 8teb enbba iffe faa 
ga(t, fom 9tec. troer: ber flaaer nemlig iffe, fom han figer, 
at ,3epbt)roé Inerte op at bfcefe, men at ben fjerte op at vafc 
meb (Storm»inb, og at nu 9iotoé fom til: bet bfe» ba en 
(Si)b»eft»inb, mebené bet fer »ar en <8torm af *)3eft. 
536fcfer ^ar jeg iffe citeret for benne min SOcening : jeg ^ar ^en* 
»iifl til i}ané 23og angaaenbe be Steber, f)»or 5?inbenc frem* flittcé ^crfonificcrebe font ©uber, {)t)orottt l)an taUt ubfurligere. 
J^en øorige SJeel af Sioten ()ai- ei ØJoget at gi'øre meb benne i 
(grutningen af famme tiTføtebe |)enttu'éning , iiHiiUt dJotené 
3;nbt)ofb »ifer. 53of(fer er vigtig not noget »affenbe, nten om 
Ob. 12, 326 er J)an bog 6ci^eint af min SOJening. — 9, 320» 
Øiec.é ^orffaring tilfrebéfiiUer iffe. S)er taleé om, l)ttorfor bet 
»ar et utafnemfigt 3(r6eibe at fcempe for 5lCgamemnon ; men en 
afminbelig ^em^rfning om ^am^jcné Sob, Ijmltet Siec, maafTee 
nben at 6emcerfe bet, giur bet til, er l)er iffe if^aa fit ©teb (t{)i 
^cfjiHeé i)ilbe bog l)crmeb iffe erflcere, at ^an atbrig mere ailte 
gaae i nogen ^rig) ; og 3(d)itteé fan ei gobt anfure font en SBes* 
breibelfe imob UQamemnon og font en ©runb tit fin 53ovtgang 
bet, ber lige gobt fan figeé om atte erigere og om i^am felo fer 
Striben meb 5(gamemnon. — 9, 404. 3Jec. fan ^a»e 3Ret meb 
^. O. «DMtter, men l)Oovmeb 6e»ifeé bet? s»iaaffee {)ar s»(6aer, 
I)mé33og jeg ei t}ar, anført ^rnnbe berfor, ffiønbt jeg af 9iec.é 
Orb nofftcn formober bet SOiobfatte. ^m uben beflemte t)i|^o* 
viffe ©runbe fpneé mig en^oer anben gorf faring enb ben fimpte, 
at ©fattene i Semplet "»are inbenfor, inbefluttebeé af ^ørtcer:« 
ffefen," l)øij^ ufiffer. — 9, 534. «Hec. f)ar iffe Tagt WlcsxU 
tit, at 53, 542 pbrer ben @fabe, fom ^Sitbfm'net t)ete Siben 
giorbe, ei btot ben, bet anrettebe )()aa ben %it), ha jagten an# 
flittebeé, t)t)itfet S)Jec. maa ^atte tcenft )(iaa^ ta \:jan taler om 
^'at gi»e ^itbfoinet nogen %it tii at giøre <Sfabe, og at opfætte 
jagten tit Xræerne btomflre." ^an xiii ta inbfec, at ijané 
©emcerfning ei t}iefper bet SOcinbfte imob ten af mig antpbebc 
^anf¥etig()eb. — 5Seb nolvaivog (9, 673) ^ar 3tec. ei taget 
-^enft)n tit ben »igtig|le af ©uttmann anførte ©runb, at man 
ei begriber, t)t)orfor nol., efter ben afminbetige gortotfning, 
tiIto?ggeé Ufpéfeé attene og ingen anben ^elt^ om l^oem bet ba 
ligefaa gobt fnnbe figeé. — 10, 364. 3^9 ^^^^^ ^ffi^c f"i9 ^^^^ 
SWec. , iiv>ié '&o}QrjGaeG&ov 13, 301 fiob imeltcm ^rcefené uknaiv 
og 5tori(ler, fom 9iec. figer: men bette er unøiagtigt. %ex 
ftaaer førjl: fiksiaiv, berpaa to 5tori)^er (IWeto og i(p6^r}GE)t 
faa ■&eoQ7jaa. og berpaa igien to ^orifter Ch7.vov og edmxav') 
2)a er bog et 5pro?teritum t bet minbjle rimet,igjl. — 10, 513. 348 ^an fart ei beiJife mi« MenitiQ , font jo og fu« er frcmfat fom 
et "3Kaaf!ee/' men urimelig er ben iffe. 9?etop 5?. 504 seqq. 

taler for ben: S)iomebeé »aflcr imettem to 23ef[utnmger, enteit 
at tage 5?ognen mcb fig, etter at brcefce flere 2roianere» Sttbcne 
beftemmer t)am ba \\{ at tcenfe paa at bcgioe fig tilbage til @fi* 
bene, attfaa at \o:^z ^^zx^, ftb(le ^{<x)X fare, og bette gier \]<x\\. 
Wm berfor fnube ^o:({ gierne tage ^i^ognen meb fig Ct)Oilfet Iwi 
funbe ocere et $?ieblifé 53cerf), og faalebeé nbfcre fin ferftc 
3;bee, fom uncegteHgen '1^. 504 er fremftittet fom bet enefte 5t(< 
ternatio meb ben at fortfcette Skrabet. S)et er »iflnof ^aa benne 
SOIaabe en ^anffeiigl)eb, at Rognen flet iffe omtaleé fiben: men 
j^ørre cnbnu fpneé mig ben, ber ettere opftaaer af ^lurafcn 
iWo( i bet ^etgenbe : tf)i 9tec.é ^orffaring ft)[be|lgier mig iffe.— 
11, 261. ^»orfra faaer 5iec. %\>u\\ om bet ene |)ug? 5(gamc? 
mnon brcebte førft 3pl)it'amaé, efter ^am, fornben bam, 
afhug {)an ^ooné ^o»eb. St^^^'iS^ foretræffer jeg 53et)neé ^orffa* 
ring. — 11,771. 5(pottobor 111, 13 falber ben, fom ^atro* 
clué brcebte, Clysonymus, berfra bawe S:,^t)\xt og Siitfrf) (9}ii)t{). 
SSorterb.) taget tizi, og jeg fra bem. — 13, 134. ^eg fan 
nof begribe, at Sanbfer funne hm^ , men bette beti)ber jo 
'utvaato&ai iffc: "aQt beti)&er fotbeo, beicé faamcget, at be to 
mobfatte (Fnbcr fomme fammen. %t bette er muligt »eb en 
^anbfe ber fyiugcé, begriber jeg enbnu iffe. SDten bt)orfor ooer* 
fcettcr sRec. Crbet »eb at bøieé? — 13, 191. Øiec.é ^orffa^« 
ring fan gaae an, \izi er »ift. SOcen ba er ber bog en befocertig 
og tvungen Omfftften af <Bi\hiaUt: "intctfiebé i -pubcn gif ben 
(inb) men (l)an) »ar bebæffet becft mi'^ ^^vobberet." 5(t be 
(^amfe i bet minbfle »are ligefaa meget for ?iominati»en fom for 
©cniti»en, be»ife Srfioticrne uimobfigefigen. — 13, 369. 5)er 
er bog beéuben "i^m ©ruub anført af ^Buttmann, at en faaban 
tobbcft ^i5ett)bning af en ^orm oXiiii er [\dtiQ\\ og miétcenfctig, 
naar Sproget t)ar en anben ^orm, ber ubefuffenbe ^ar ben ene 
23ct. S'^^i'ig'^ f^^i^ ^{\o,t fun »ære en gormcbning. — 13,534. 
%tt forunbrer mig, at 9icc. tDitttcr, om \)a\\ bar forftaact mig 
rigtigen, t^a mine Crb fi)neé mig tåbelige nof. Min 3)Jeuing 
er, fom 9Jec. figer, at "^^V^titeé f{t)ngcbe fine 5(rme om %&' 349 

^^oboé'é 93?ibte." *Rcc. f^av ingen ©runb anført imob benne 
min ^ortolfning, men fun gi»et fin egen. ^l^n imob benne 
inbcenbev jeg , at bet "at Icegge 9?iibten af fine 5trme om ©n" 
^aa ingen SDkabe er bet Samme fom ^'at Icegge fine 5(rme om 
l^ané S)2ibte," og jeg mener, bette er ftart nof af fig felo: 
man fan jo gierne (cegge Mibten af fine 5trme om ^ané ^aU 
etter om ^ané ^een. ^eg paaiiaaer berfor enbnn, at [it'aog er 
brngt anberfebeé enb fceboantigt. €igefcbe6 ^ar jeg 24, 212 
meent, ^»ab 9icc. formober, Cederen, ber fibber mibt i 
l^am, og fftcnbt bette er et unberligt Xlbtrpf, troer jeg bog 
benne er ben rigtige ^orffaring. Øtec.é Oyerfcettelfe anfeer jeg 
for abfofnt ntillabclig , forbi nqogcpvaa fti)rer S)atio , ei S(ccn=' 
fatit), fom 9?ec. fclu bcmcerfer: mm naax bette er faa, ber \)an 
i en Doerfvvttelfe, t)t)or l)an i?it »ife Orbeneé ligefremme ^ct., 
d tabe Objectet IlprciJ af et anbct iNerbum , enb bet ber i Ser« 
Un |It)rer bet. 3?ec. fan efter fin ^ortotfning ei ottcrfcette an* 
bertcbeé enb: jeg »ar iftanb til at gribe fat *) og afii 
SJlibten af ^ané Se^er. SD^cn \)\xn t)ifbe »et cebe ben ^efe 
€et)er, og bet er beri, tzt Itrimefige tjcb ben fcvbyanfige ^orffa* 
ring af fxtaog paa bette ^t^'Q fpneé mig at ligge. S^tcc. l)ar, 
fom bet fpncé, t)ittet nnbgaae bet, men l}ané 0»erfcettc{fe er 
bersjcb hUxitt minbre rigtig. — 13, 707. 5^9 forilaaer ^Btzt^ztf 
fom S'tec. mener, meb |)ei)ne og ^nttmann, fnn iffe 'ctloov. 
iMz forfiarer jeg ben pberfte S)eet af SOtarfen (ei jn(l 
ben i)berfte ©rcenbfe). S^Jccé ^orff. af ^nturet er meget 
ftnbrig , mm jeg fan bog ei ganffe bittige ben ; bet fom iffe 
egentlig tii at ftge bet, fom SfJec. »if, at Drerne {)a»be enbnu 
9?oget tilbage, men bet »ifbe inbcbofbe en ^ornbfigelfe cm, 
at be nof »iibc Uim fcerbige meb Strbeibet. 

3(iec. mener, at jeg »eb af tf or flor <2parfom^eb m^'Z) '^n* 
terpunctionétegn l)ar giort abffittige Stcber »anfferigere enb bet 
be^øBebeé. S)et er »et muligt, at benne 5(nfe ei er ngrunbet: 
ben er \ia en ^cfge af (^txc^Un efter (Jonfeqoenté (fom jeg ') JRtgttgcrc »at »cl: bængcnbc, fii ugciibc mig faft »eb, 
ub«n at flippe, forø '3'aéforø ^at. 350 

maofTec bog itfe engang aUe»egne ^ar opnaaet). Stnbre ^væhe 
efter benne t?eb at bruge mange Snterpunctionétcgn, men bette 
frembringer Itgefoa megen lttt)beligt)eb og ^ar beéuben anbre 
©runbe imob ffg (at »i i 2(lminbelig()eb bruge for mange ^om* 
maer, ere tJi'il be glefle enige om). C»erbeoiift om Urigttgt)e* 
ben af bette f«b»anltge gijjlcm ^ar jeg ^er og i et ^ar anbre 
©eger brugt færre ; men 6-rfaring og ©ftertanfe ^a»e »ii|l mig 
^anffe[igl)cberne bertteb, naar man oil »ffre confeqeent. SOien 
jeg troer næften ogfaa, at man burbe opgive donfeqtoentfen, 
og giøre 2't)bengbeben til ben cnefle go», tl)i ben er bog |)0* 
»ebciemcbet. ^etu biet) ba atterebe en 8Iagé Sonfeqoenté. 

91 an b«ré, ben 201)c Wai 1835. 

(£. 5* Dngerelcxj. Sleccnfentené S^ar. 

3eg t)ar gicnnemlcejl ^r. SOZagijlcr Sugeréleué SCntifrttif og 
I)ar fun Sibet at bemcerfe »eb ben. ^eb enbecl <£teber mener 
jeg , at »i nu begge l}at>e ubtalt »or SØJening tiljlrceff dig for at 
funne o»cr(abe S^ommen tit 2Cnbre; om bet, ber er afl)«Tengigt 
af fubjectitte 5tnfifueffcr, faafom l)»ab ber bør mebbeleé eller 
itte mebbelcé til Sifciplenea 53rng, fan bet iffe nptte at biépu# 
tere ; anbre vEtrib^punfter (f. (Sr. (Spcrgémaalet om ©pnijefié 
og ^rafté og om ^inbene) fnnne iffe afgicreé uben oibtleftigere 
Itnberfcgelfer , fom jeg l)er iffe engang ^ar ^^l^iaté til, om jeg 
ogfaa t)at)be ^tjjl til nu at fætte alt 2(nbet til^ihc for at forbtjbe 
mig i bem. Zil enfefte ^nncter ml jeg for ©agené 8ft)Ib 
mebbefe nogfe 53emcerfninger. 

^oé @nftatt)ioé til 11, 329 forf farer |)r. % ltbtri)ffet 
ix rr^g åvfd^eag t)cb at heraahe ftg paa bet »eb ix og en &ef 
nitit) banncbe 5(b»crbialbegreb ; men \)an ft)neé at ba»e o»erfeet, 
atbe boé f)ané ^iemmefémcenb (og 53ernbarbt) iSijJ. (2t)ntar 
®. 230) anførte ©rempfer iffe ere anafoge meb ncvrtxvrenbe, ba 
ber i intet af bem forefommer et 8ubftanti» meb ^trtifef. 
2ft 2tbjccti»er meb Sfrtifel brngcé paa benne 3)iaabe, er natura 351 

Iiflotié en ganflFe anben ©ag. — %U 10, 429 bemoerfer ^r. 3^. 
ittCf at be ^er omtalte ^elaéger flet itte cre be, l^ait ^ar 
omtalt tii 2, 681. — 14, 477 jTgeé om Stfamaé: å[^q)l kugi- 
yv^Tcp ^s^amg: at beniie 53rober er ^rcf)eIorf)oé, tnbfeer fuit 
ben, bcr »eeb, at ogfaa 5tfamaé »ar en (Sen af 5tntenor, og 
bet »ar berfor, at jeg »ilbe ^a»e bet 6cmcerfet. 

Tiet) |)enft)n tii ^r. ^.é 5(nffuelfer af be |)omeri'ffe S)igte 
i bet ^)efe beber ijan ^ceferne at opfcette bereé 5)om, inbtit \:}an 
finber ?efng{)cb ti( nbfurfigere at tak om benne ©lenfianb ; bet 
fan jeg iffe {)a»e S^ioget imob. Tlcn naav Ijan mener, at jeg 
fcempev imob min egen O^erbettiiéning , »if jeg bemcerfe, at 
jeg jlroeber efter at ftnbe (Sanb^eben nben at fpurge, om ben 
mebbefeé mig af fenner etter af ^tenber (ben (acetnt'ng fas est 
et ab hoste doceri gietber »el intet (Bte\> mere enb i »ibenffa* 
belige llnberfcgctfer , I}»or (5anb{)eben fun fan »inbeé gi'ennem 
<^amp). Om jeg ganffe Ijax fat mig inb i bereé Stnffneffer, 
ber cre af anben SOicning enb ^3oIf , er et temmeHg ligegplbi'gt 
©pergémaat; ba jeg nebffrey mine Semcerfninger, tæntte jeg 
fun ifiaa mine egne ^orbringer til et gplbigt Bernie, og jeg 
I)a»be intet (2i)jlem at forfoare, ia jeg iffe ^ar giort bet ^ele 
©pergémaat til ©ienflanb for en SUlt omfattenbenbe Itnberfc« 
gelfe. ØJaar ^r, 5. mener, at be »irfelige SCrgumenter iffe 
for^olbeé Sceferne , forbi be blanbeé meb betijbningéføfe , og at 
biéfeé ^rerafcettelfe berfor iffe fan ffabe l)ele It'nberføgelfen, 
fommer bet »el an )()aaf ^»orfebeé Sceferne ere beffafne. -^»ab 
mig angaaer, »il jeg iffe ncegte, at naar jeg fløber paa fop^i=s 
ftiffe Slrgumenter, ber for mig intet S3e»iié inbe^olbe, pleiei* 
jeg enten at antage, at forfatteren mangter bebre 5(rgnmenter 
og formobentlig l)ar en flet (Sag at forf»are, eller at l)an iffe 
er ^erre o»er fft ©mne. 3 ^^99^ S^ilfcelbe Icegger jeg 23ogen 
bort, naar jeg iffe af anbre ©runbe er nøbt til at Icefe ben* 
Tlaa^ee »il ^r. 5. efter benne Xilflaaelfe regne mig imettem be 
tanfeløfe etter ffiøbeéløfe €ci?fere; men ^an maa erinbre, at ben, 
ber bel)anbler en ©ienfianb, fom en ©neeé Slnbre [jax be^anbtet 
før l^am og fom be flefle (Sagfijnbige fel» ^a»c tcenft o»er, maa 
»cere bela»et paa at finbe fræéne Scefere. — %ii 7, 8 og 352 

10, 547 ^ai jeg urigttgcit !)a»e opfattet bet, I)»orom Skaren er 
og t)Oovfra Ijan {)eittebe fft 5(rgiiment; {)OorIet)eé jeg ba t)ar 
nti'éforflaaet {)am, ftgeé iffe, og jeg »ccb bet iffc. — 2)Jin 0»er* 
fætteffe af Orbet ineptus {)ar giwet ^r» 3. 5tnlebning tif cu 
Iing»t|lifif llnberføgelfe om betre Crbé ^ctpbning; \)an funbe 
enbnu nemmere ^aoe ()eno{i)l: mtg tif en Orbbog, t)»or jeg »ilbc 
^aoe funbet mange OtterfcetteJfcr beraf. Sil 2af for ben mig 
^er mebbeelte ltnber»iiéniiig »i( jeg mcbbefe -^r, 3. ben 53emærf# 
ning, at ben, bcr »if bruge et Drb, fom fan gioe S^anfcn faa 
mange Sd)atteringer fom ineptus, maa forjiaae at brnge bet 
meb ^onft, naar \)an »if unbgaae at miéforjlaaeé ; allcrebc 
ben Cm|T:cfnbig()cb , at ogfaa en anben Øiccenfent (50J. f . iit, 
10 53b, <S. 586) ffat l)a»e miéforjlaaet famme Crb {)oé ^am, 
bnrbe Ija'oc bragt t)am )(iaa ben Sanfe, om bet iffe maafTee bar 
muligt, at f)an iffe f)ai3be brugt bet meb ben forncbne Cpmoerf^ 
fomt)eb. X^i at t)ané Ccefere ffutte bcbanbte t)am fom en ^faé* 
fifer og »eb at fammenfigne forfficttige (Stcber fege at ubftnbe, 
i t)ttilfen SQtening ban l)ar taget Crbct, »il ban »el iffe for 
Stlttor forfange, ^orrcjlen er t>ct faa, at ®nt)t)cr l)ar Soo til 
at bruge faa ilcerfe ltbtri)f, fom l)an for fig fcf» fan forfuare; 
tnen Ijan maa ftube fig i, om iffe 5(ttc billige l)ané 23Jaabc. 

SCngaaenbc Orbet dnvEVTijQ taler -^r. S* faalebcé om 
Orbeté beftcmtc og fcebDanlige 53ett)bning, at man ffulbe troe, 
jeg l)at)be rebet lloibcnl)eb i en meget befienbt Sag. 3Jien jeg 
er ncer »eb at troe, at l)an »eb ben fæboanlige 53ett)b=' 
ning I)ar meent ben, ber nu fæb»anlig ftnbcé i Orbbøgerne ; 
t):ii ^»ié iffe 9llt bcbrager, finbeé Orbet iffe ubenfor be |)omeriffe 
S)igte, og til biéfe referere alle ^erifograp^er fig. Set gaaer 
altfaa meb bette Drb fom meb faa mange anbre ^J)omeriffe, at 
man maa giette fig til beta ^Bett)bning ; og ^enfigten meb min 
9?ote »ar ncevme)! at gicre opmcerffom )(:!aa, at man iffe bør 
tale meb afgiort *^iét)eb om Sing, om l)»ilfe ingen '"Sié^eb er at 
ert)olbe. '^cg, bar forrcften benuvrfet, at bet er muligt, at Se* 
tpbningen S) t) f f e r iffe laber fig be»ife , og jeg tilfoier nu, at 
bet er muligt, at man ^ar antaget benne 23eti)bning, forbi 
dovevx^Q fpnteé at ligne urinator. — 5lf ^r. %é ^orf låring 353 

af 18, 376 r«re m, at^epl)m|loé !)abt)e fig et3:empel paa 
£)ft)ttipen, paa l)»ié llbpt)ntning l)att arbeit)et)e. — 53et) beit 
Icfvbe ^lOte om ^ae^/opoff ^'J'^ ^t:t tmi unbret mig, at |)r, 3. l)at 
troet, at faa bcfienbte S:ing funbe »cere iibcfienbte for t)ané 
sWecenfent, fom ^au bog tittægger ©ruitbigtjeb og Sagfunbffab. 
Sen eragé Oprt)émnger trængte jeg iffe tif; men naar I)att 
meb Samm mener, at ben trebie S)e^ f!n(be brugeé fom 
S^eferoe, i)if jeg ith beftemt paa|laae, at {)an l)ar Itret. S)og 
forefommer bet mtg, at ben, naar ben ith ffnibe trceffe meb t 
53ognen, fnn t)el)u»ebe at »ære 6unben meb en enfelt Sine eller 
««em, og at bene ^alb ith fnnbe bringe be anbre Spe\le flort i 
Itorben Ql 8, 86 ; 16, 470). Cgfaa fan bet bemcerfe^v at 
9(rf)ittené, bcr i^av to ubcbeHge ^efle og alt^aa ith funbe fomme 
i bet Silfcelbe at mtjle nogen af bem , bog brnger en 7iaQ7iOQog 
(16, 149 fg.)/ og at ber intet <2teb fovefommer i be |)omeriffe 
Jl)igte, t)i)or en 9ftefer»ei)e(l fcetteé inb. ^e( Decb jeg, at ben 
trebie |)ejl i 3(fminbeng{)eb iffe træffer meget; men ben letter 
bog @tangt)e|^eneé 2(rbeibe. — ^Mb 9, 404 angviaer, »il jeg 
bemærfe, at om ^v, 5. enbog iffe l)a»be SlJhUIeré 5trd)dofo^ 
gie, t)a»be {)an ganffe »ijl 2lbgang tif bet af mig citerebe 
søiaanebéffrift for Sitteratur7(5.518; t)a»be l)an efterfcet t>ette 
©teb, fnnbe tian ^a»e fparet ftg ftn '^emærfning. ltb»ifle bette 
^nnct ber tit jeg iffe, men citere be (2teber, ^»orpaa ^orflarin* 
gen bygger: Hoin.Hymn. in ApoU. Pyth. 116 sqq. (=:Hymn. 
ApoU. 294 sqq. Wolf.) ; Steph. Byz. s. v. Jelqoi; Diodor. 
Sic. 16, 56; meb ^»ilfe @teber forreften ogfaa ffal forbinbeé 
ben ^nnbffab til be ©amfeé S;f)efauroi, fom er ert)»er»et »eb 
jit)ere 5«eifenbeé ltnberfege(fcr. Om ^r. % ijni »il ftnbe 
beftemte l)iftori|Te (IJrunbe, »eeb jeg iffe ; men ben af ^am for* 
f»arebe gorflaring er i ent)»er |)enfeenbe fimpel: t)»erfett 
nogen S)igter eller nogen ^rofaifer »il i noget 8prog falbe )(iaa 
at ftge, at mange (Sfatte ere inbenfor ^ufeté 5:)ørtcerffcl, 
naar Ijan mener, atbe giemmeé i |)nfet; t^i^ojlbarl)eber pfeie 
orbentlige^olf iffe at fafle l)en ab@nl»et» %t ©fattene inbe* 
ftutteé af S)ørtærffelen, er albeleé urimeligt. — %ii 
9, 534 ft)neé ^r» % m at ^a»e opgi»et t)en Sbee, at ^aXvrna, 354 

ffufbc 'oærc en ^^oraaréfeft, mm l)ar nu fimbet )(iaa m m) 53an* 
fpcng{)cb etter faiiffee iffc gi'»et jTg Stb tit at o»ev»eie min ^or? 
tiaxiriQ, om t)i)i'é 9iigt{gt)eb jeg er coexhmi^ S)et bebber l)oé 
S)igteren, at Omcué forfemte at offre til ?frtemté »eb ^ep 
fejlen ; af 53rebc ^erooer fenbtc l)un et ^tlbfatin, fom ^(iUieiie at 
giøre megen ^ortreb ^aa l)ané SJJarf; ben fulbfajlebe (lorc 
Srceer mebbereé ^atticv og^rngterneé^lomfter; 33tcfea* 
groé brcebte ben efter at t)aoc famlet S^S^**^ og |)unbe fra 
mange 33t)er. 9tu mener jeg , at ber bct)i?»eé 2tb baabe for 
*OiIbfotnet til at gi'øre benne Sfabe og for SOceleagroé til at faae 
jagten ijlanb ; aftfaa fan '^a^ten if fe »el tænfeé at ^a»e fnn* 
bet ©teb furenb 2(aret efter ben ^eft, byorocb ^rtemié ble» 
fornærmet. S)ert)eb bortfatbe atte l^anjTeIigt)cber, fom ^enteé 
fra S^ræerneé 53[om|lring. |)yab ^r. 5. mener bermeb, at her 
ffitbreé ben 8fabe, fom ^ilbfoinet l)cle Skiben giorbe, »eeb 
jieg iffe ret, meb minbre l^an tjav antaget, at 53iIbfoinet ^ek 
Siben giennem f)ar »tvrct ifcerb meb at opri;ffe 2:ra?er, og at 
biéfe t)e[e Siben igiennem ^aoe |laaet i ^romjler. ©fulbe bettc 
»ære l)ané 93^ening, maa jeg ncejlen bctoiofe, at ban forjltaaer 
at tæfe en S)igter. — %ii 10, 364 »ecb jeg iffe, b^^ori mtit 
Itnoiagtigbeb ffat he^aae, uben maaffee i 53rugert af Drbet 
imellem. 3^ b^i^f^" Orben Orbenc jiaae, hav jeg meget »e( 
feet ; men b^ori |)r. 3.é SJtobgrunb beRaaer, feer jeg if fe. — ■ 
11, 261. -^at)bc b^^ jitaaet: efter Spbit)amaé brcebte 
ban ^oon, »ar ber ^ntet ioeicn ; men efter Sobi^«"^^^ 
afbitggebc ban^ooné .^o»eb fan »eli intet <Sprog figcé. 
5l)a jeg nebffret) min 53emcerfning, forefom bet mig, at bet fnnbc 
figeé, naar eet og famme ^^ng brcebte ben (Sne og tog |)ooebet 
af ben 2(nben ; men nu fi)neé bet mig, at bet if fe engang i bet 
Siffcefbe fan jTgeé. — 11, 771 itaan i ^v. %é Itbgaae C/j- 
sonomus itkC/jsonymus. ^orreften er9ia»neté@friyemaabc 
meget ufiffer. — 13, 534. ^eg meente iffe, at bet trængte tii 
noget 53eDiié, at man iffe fan forbinbe et 2fbjecti», fom efter 
ftn grammatifalffe ^ovm b^ver til eet Orb , uben »ibere meb et 
anbet, b^^ortil bet iffe burer (og berfor fri;gtebe jeg for, at jeg 
f unbe ^a»e miéforflaact ^r. 5.) , og -^r, S. ijav iffe feeeiifl 355 

2:iaat)cri9t)ebcu af en fd'.q ^remgangémaabe. Seg trocbc at 
inbfee, l)Dab bcr gencrcbe t)am, og [øgte berfor at forflareltbtvt)!* 
fet ; men jeg »ar vigtig nof langt fra at mite ben ^nb^enbing, 
ot man ogfaa fan Tcegge Mhtm af ftne 5a-me om ©ené |)a[é 
etter om @ené ^een. Itnægtetig fan man bet; men Drbene 
flaae i bet |)omeri|Te @teb i gorbinbelfe meb anbre^ og fun bc 
fov6unbne Orb banne SOleningen. Sngen, ber er »ant til at 
læfe S)igtere, mt falbe )paa at miéforfiaae be Orb: ^oliteé 
førte fin i 9Irmen faarebe Prober nb af ^ampen> 
ibet t)an fli)ngebe 9)tibten af fine 5trme om l^am; 
ingen faaban Sæfer i)ilbe falbe )f)aa at Uhxdit digteren, at 
l)an ^a»be ubtrt)ft ffg utt)bclig , forbi man fnnbe antage, at 
-^oliteé ^aobe truffet ben @aarebe ub »eb -^alfen etter »eb 53enet» 
^eb 24, 212 forubfaae jeg ^nbijenbingen og troebe at tjaoc 
møbt ben ; nu nebfageé jeg til at titføie et ^ar Drb. ^v, ^, 
t)ar iffe erinbrct, at naar eet Drb ffaf Ⱦre Object for to Crb 
i famme Scetning, fcette ©rceferne (unbertiben ogfaa 9?omerne) 
bet fun eengang (f. ®i\ % 5, 900; flere ©rcmpter finbeé l)oé 
^orfon tit 3)Jebea 734, 33ernt)avbi) 5Sif|.@t)nt.(S.350). 
©aatcbeé er )()aa bette <Bteh [léaov ij<n:aQ Object 6aabe for ia&é- 
fiEvai og for <KQoacf)V6a : i (Sonftructionen er bet forbunbet meb 
bet Drb, l}»or»eb bet flaaer nærmejl; men ba Jeg for at o»er# 
fættc Drbene paa S)anff maatte giore participiet tif et Xempué 
ftnitum, maatte jeg træffe Dbjectct bertif. Win Dyerfoettelfc 
er berfor abfofut tittabelig ; men fe(» om jeg »ar inbffrcenfet tii 
ben af |)r. % foreflaaebe D»erfoetteffe, »i(be jeg l)ettere tage 
tiltaffe meb \>m og fammenligne ltbtri)f fom iiéari d'iv yaatÉQi 
<r1^'E,bv, in media morte teneri og anbre llbtri)f i atte @prog, 
^»or man taler om SKibten uben jufl at bejlemme ben "paa W,af 
t^ematiferncé 9Siié, cnb antage bet Umulige for mufigt. 5ttter^ 
minbft »ilbe jeg fpørge, om .^efabe t)oIbt faa meget af SOZenne* 
ffete»er, at ^mx »ilbe cebe 3trf)ittené'é l^ele €e»er; jeg x>i{'tit 
antage, at i)un brugte et ftærft Xtbtri;f, iflebetfor ^»ilfet en nperc 
digter maaffee »ilbe (abe en rafenbe D»inbe bruge tt anbet ^' 
jeg funbe briffe ^ané |)iertebIob. / 

25cn 22bc Suni 1835. 356 

^krifUVf xxiikømne i ^\xnx, 

Becker, P. W., de rebus inter Joannem et Christiannm II, 
Daniæ Reges, ae Ludovicum XII et Jacobum IV, 
Galliæ Scotiæque Reges, a. MDXI— MDXIV actis. 
104 p. 8. ©ijlbenbal. 

SSibliot^cf for banjl Sovfynbig^cb. llbgivct af ^ClgrccnjUéfing. 
VII. t)3?ai 1835. ft. 8. I3t6b. 24^. Gi;lbcnbal. 

S&lrc^, ..^r. ©necbovff;, Sonf! Sxctffnvnin^élæve mcb ct^tUæg om 
(Sfilletcgncnc, om ^onclageuc og "toncfaibct, famt o\ndX\)tf)i 
mué og gjictrum. 8. 40p. (2)cl)ubot^c. 

SMrc^, ^. 3., bibeljTc i^iftocic i et fort Ubtog, m; llbgawc, gien; 
ncmfcet og forøget af (£. S. ^ragcroj,v Icbfaget af en fortale 
of 2)r. SBijTop 93?i;n(lcr. 14 p. t ?Ouiteuic. 19 ^. inbb. 2(. 
©olbin. 

25loc^, 9?. ©./ ©runblag for ben førfie Unbennlénttig i ben c^rl; 
ftcltgc Stcligion^ et Soift)^. 16 ^. 3vocéfilbc. ^b^atjn. ®i;l; 
benbal. 

SBonnlngfiaufen, jjomøopat^icn, en Safc6og for bet bannebe ulcss 
gefimbigc ^ublicum. 20 2li!. 8. 1 9vbb. 32^. ©teen. 

(E^cmifcr^ ben ^uuelige, en populair 2(nvtiéning til at unberføgc 
forlTicUige TCrttflcr, fom brugeé i ipuué{)o[bnitigcn, So-gefon? 
ften og ^onjtfagcne, ovcrfat efter bet (SngelfPc og forfi;net 
meb abffillige Sbcniffrfninger og '$:tlla'g af Cand. med. (£^ru 
f!cnfen. ^Tub "Xrtrfnit. 8. ISvbb. 48 f. Stei^el. 

Chrestomathia Ciceroniana af 3^. SS. 55orp^. IV + 234 0. 
8. 1 9vbb. 16 g. ®i;lbcnbal, Siei^el. 

tMnmarfninger til Stector 31. 23. 2)orp^é Chrestomathia Cice- 
roniana. 240* 8. 16^. ©ijlbenbal, Sict^el. 

(Slutningen felgcr). P^ 2)ct JP>abe of bcttc 9^r. Icocreé ©ubfcribcnterne ubcn 
25cta(mg. 

Ubgiocn 09 forlagt af ■3tnC»r. »eiJ)cliii, IhuuctfitctésSBogtrtiffcr, 
t^g 3. )Dcicl;mauit, giet af ben ®t)ll)cnbalf!c JBogfianliling. |J rii n f k for 1833. Ni 23. 5or[cnbc6/ ifctge ^ongt. allernaabtglt Sttlabclfc, meb J8re»poPi'rnc 
i 2)anmarf og ^crtugbømmcrnc. ^\)t fortællinger af forfatteren til "©n .^oerbagés 
^iftorie*" Ubgiwne af Sof)an 2ub»ig ^eihiVQ. 
^ørjle S3{nb. ^iøbent)a»n 1835, 9lei|et. 300 ®. 8, 

Jfottettett @n ^»erbagé # |)i(!orfc t)or, ba ben fgi'en traabtc 
frem for S^fet i ©elfl'ab meb en ^eel anbre ©øbflfenbc, t)»oraf 
et ^ar otoergif ben i ©fien^eb, mcbené anbre (lobe langt til^ 
bage, gioet Søfenet til en ^Reaction i »or Siteratur, eller, fom 
^nbre Ijellere falbe tet^ giort ©poclje, og fra tm %ib af er 
9f?ooetlen bleoen ^nblingépocjTen ^oé oé, og t)ff »entelig enbnn 
i nogle ^ar ^ce»be fin 5Cnfeelfe og ^nbeft, inbtil en fraftig 
53inb 6egi)nber at blcefe fra en anben ^ant. ^»or grnnbct, 
naturlig og elffocerbig enb ©Iceben »or o»er be fortrinliglte af 
^iite 9iotteller, faa fpneé bet bog, at man i fin |)enrt)ffelfe 
berooer iffe ^ar betcenft, at »or Citeratur fra cetbre S)age ^ar 
noget gignenbe og bet t)ci|l ^ortienftltgt at o))»ife, og at mon 
itk blot I)ar fat bet gamle Snbenlonbffe i ufortient <Sfi)gge, »eb 
at ^rife bet S^Jpe, men enbog roefl bette ^joa fremmebe gitero^: 
tureré ^efoftning. SOZan ^or rigtignof inbfeet, at benne S)igt* 
art »ar begrunbet i Xibéolberené (5l)araf teer, og iffe et tilfcelbigt 
^t)(?nomen, men mon ^ar glemt, at en celbre frebelig Sibéolber 
^cr i Sanbet frembragte lignenbe frcbelige ^onjlprobncter, 3Jogte 

(23) 358 

58emcerfni'ngev otter biéfc 9}?cmenter ttitlc maajTee t)er ttoere an* 
bvaQte )paa rette Stcb , og »eb fd'ge »ilte Di opbolbe 06 noget, 
inben yi gaae o»er til at omtale bet fcr|ie 23inb af »or forfat* 
teré nt)e ^ortcettinger etter 9iouetter. 

Siogle af be Scefere , fom lettenbe intereéfere fig for -^tter^ 
bagébiflorierne — faafebeé »ittc t>i mcb "gorfatteren fefD for 
,^ortl)ebé Sfi)(b falbe bcm — ttitte »ijlt erinbre at hatte fcejl i 
.^iebenl)attnépoilen (1833 9^o. 232-33) en bercmmenbe (S()a* 
rafteriftif af bi^fe, unbertegnet 9)Uning. -^ttor meget (Eanbt 
og Sro-ffenbe ber enb finbeé i benne 9?ecenfton , faa inbeholber 
ben ttiil abffttti'gt ^jlKbfebenbe meb |)enfi)n til Spørgémaatet om 
biéfe 3fiottetteré '•^(abé i Siteratnrcn i ?t(minbeligl)fb, og i ben 
banffe i <2cerbeleet)cb. J^et fan natnrligttiié iffe ttifre ttor ^en* 
figt, {)er at inbfabe oé i en 33icningé|1rib mcb |)r. ?JJening. ^i 
ttitte ba iffe opt)o(be oé »eb t)ané ^fttnfjyreffer mob 53occaj'é og 
(Serttantcé'é 9?ottetter, meb t)tti(fe be germaniff # getl)ijTe sJiottetter 
flet iffe funne fammenligneé, ba be i ©rnnben ere en ganffe 
anben 3)igtavt, og tti ttille tjetter iffe tage ttibere ^enfpn til ben 
albclcé nln'emlebe ^^aajiaub, at en fort ^ortoetting er (SnQianf 
berne ligefaa nficvr, fom oé en fang 9tomance, men blot 6e* 
mcevfe, at bereé Sitevatnr er ligefaa rig \>aa forte ^ortoettinger 
fom ifiaa alffené anbre gobe Sager, og at en af bene meft 
t^nbebc og af ^^erbené fortvinh'gfle ^^lomaner, Sanbébpeproejlen 
nf ?Kafefii'Ib , iffe er længere enb abffittige af ^tterbagél)i(^o? 
riernc; og fpi?rger man be germaniffe 9<ottetter om bereé rette 
-^iemllattn, ta ttiUe be, trobé bcreé itafienffe 9?attn, fpnge ben 
gamle 5Sife : fra Gnglanb ere tti fomne *). |)ctter ttitte tti o^f 
l)olbe oé tteb bet Spørgémaal, om 9iottetten ^oé oé er en ni) 
S:igtart, og bette troe tti at maatte bcncegte. 

Cm ber enbog blanbt be germanjTe 9tottetter ftnbeé abffil« 
lige, fom "tteb ben lette 23el)anbling, tteb at l)olbe alle blot *) 9)jan jTal iffe UttdiQ finbe nogen ®rccn pao ben tiibjff ^ocftcé 
rige Zvoec , fom jo l)av fanimc |)crtonifl. Sloglc loeffDcerbtge 
a5(nf tit benne (Sagé .Opfpéning finbeé i en liHe ^iece of ®ers 
»tnuS: 3uc ®efcf}icl}te ber beutfc^en Citcratur, færffitt aftrijft 
fra ^dbelberger ^a[)xH({}«v 1834. fmpffcube ^Biting ubc, »et) at fovetvcefh hd private for bet 
Ojfenthgc, »eb at fortætte fi'cjefrem efter Xibené Ccb, og 5?cb 
at ffi^c ?.1h'(]et i ^ortl)eb, iibeit Itbmah'ng, 53fffri»clfe etter 
5^aifomiemcat, abffitte fig fra ^ortættingen etter ben forte ^c^ 
inan," etter, nteb anbre Orb, om ber enbog bfanbt be germa;« 
nf)1fe SioDctter giyeé abffittt'ge, font ^a»e biéfe |)ot)ebtr(vf tiU 
fættebé mcb be fpanflpe og itah'cnffe, faa er bet bog ttifl:, at 
©progbrugeit i'ffe l)ofber fTg ilrengt ttf en faa fnbtil S)iiitnction, 
og at ^t>erbagét)i(^orterne, naar m Ditte fcfge benne, fnarere 
maatte fafbcé gortcettinger enb 9iottettcr, ba be )(iaa ingen 
3)Jaabe ere frie for fmt)ffenbe 33iting og mere ubmatebe QtiU 
bringer, enb be ft)bfige 9?o»etteré ©fijjemaneer tif(l:eber. S^iaDnet 
giør jo iffe (lort til Sagen, og (Jngroenberne ere nbent^ittt 
fangt confequentere »eb at regne atte gamih'eromaner, atte ^i^ 
ftorier af ^»erbagélittet, ftore og fmaa, tit 9?o»etter, og »i 
fnnbe »iTre ligefaa confeq»ente »eb at fa(be bem ^ortcettinger» 
53el er ber mange ^ortcettinger, font bet »ifbe »c?re latterligt at 
faioe 3co»etter, men ber er »ift ingen 9?o»ette, font fnnbe Ute 
»eb at falbeé "gortætting. ©ætte »i Sfiooettené ^cefen i en »ié 
8impefl)eb, et minbre fammenfat og nb»iffet 5tpparat af 33cgi:* 
»enl)eber fom SJiibbel tif ben poetiffe ^becé ^rcm(litting, etter 
falbe »i ben en poetijf ^ortcetting i profaiff ^orm til Mot^cet^ 
ning mob be gortcettiger, l)»ori et »ibtføftigt (5tof er opbpnget 
i breb ^gorm((?ét)eb (SØJaanebéff. f. Sitt, 11 'B. @. 365), ba 
firanbe »iéfelig mange ^^lOttetter enbog af be bebjle paa ^cftni* 
tionen, etter fnarere, Jl)e|tnitionen ftranber paa 9f?o»ctterne. 
sQi »itte berfor l)er iffe (?nbfe en »affenbe S()eorie, fom iffe fan 
aflliffe nogen beftemt ©rænbfe, og fom ^rarié iffe fefger, 
men »i »itte l)cnfure ^»erbagél)i(Ioricrne nnber ben a(minbe(ige 
23encv»ne(fe gorto'tting, og fafbe bem poetiffe, naar be ere gobe, 
og iffe forbi be falbe fig 9?o»etter. 53i »itte berfor betragte ^cvf 
tcetting og 9to»ette fom fi)nont)nte, og l)eri ftnbe »i 20(Jetl)oIb l]c(5 
»or forfatter, fom falbei* fin 55og 9it)e gortcettinger, men bog 
gi»er l)»er af g-ortcettingerne Sitef af SfJooette, og ber er ingen 
^rnnb tit at formobe , at l}an fefger S'iangfororbningené ^^rin^ 
ciper, og ffietncr mettcm »irfefige og titnfcpre 9?o»ettcr. ^i 

(23 *) 360 

maatte nemfig eUeré ombebc en S)eel æltvc baufTe "g^ortcettiiigcr, 
for at funiie paraffcliferc bent mcb bc nt)c, en ^^avaUcl, l)»(é 
03t)(btgl)eb Sngeit t?t( fuiutc bcjlvibe, imar STafcit blot er om 
t^faéjTfication og iffe om l^cevbie, t\)i ogfaa fva celbre S^age t}aoe 
i)i gortceUtiigcr, fom ere poetiffe, fftcnbt ^-orfattcvne fclu falbte 
bent ^rofaiffe, og meb ligefaa fulb 3*tet funne falbeé SiOtteUer 
fom -pt?erbagél)iftoriernc. 

%U benne ^laéfc regne i)i tiTbeelé 2obcé 2^re S^ageé 
-^(.vnbeffer, en albcfcé gfemt >3og, og bog ffreoen mcb inbta^ 
genbe €ett)eb og §une, en fanb ^wevbag^4}i|1orie , fnlb af nn* 
ber^olbenbe Xilbragclfer, l)entebe fra 3)atibcn ; berno?fl abffifj: 
lige af 9? at) befé fortællinger, og fornemmelig ^rufcé celbfle, 
inben bet blew en ncej^en flaaenbe SOJaneer ^oé t)am, ^elft at 
byoele »eb SRcebfeléoptrin og at male Si»eté Sfpggefibcr; af 
faabanne ^ftODcUer »ilte »i blot nce»ne: gabberga»en, ^ierter? 
tame og 'gortcellingerne i ce|ll)etiiTe ^orfeg. i>i nbt)ce»e ifcer 
biéfc, forbi be ligcfom »or forfattere ^ortcellingcr l)a»e bcreé 
Stof fra bet inbenlanbffe -^»erbagéli» , og forbi be inbcl)olbe 
eufcfte SriTf, l)»orom »i mtnbeé i ^»crbag6l)i|lorierne, l)»ilfet 
maaffce er en tilfcelbig ^tvnbelfe, maajfce u»ittertig ^cminif 
fcenté. 5Ct biéfe >^ortivllinger ere glemte, er intet Unber: 
"aarégammel <BtaU er en gpfelig 2;in9/' og bereé g-orfatter er 
i Unaabe, bforpaa man »el iffe bel)c»er bebre 23e»ii'o, enb at 
be 5iomaner, {)»or»eb ^rufe l)ar »nnbet et bcrcmmeligt 3fiayn 
i Xpbfflanb: 89» 5far og S^Zorbiere, ncppe l)a»e funnet ftnbe 
en forlægger i 3)anmarf, l)»ilfct man maa flutte bcraf, at 
■papiret og Xvv^Ucn næilcn ere faa maabclige, fom om bet funbe 
»(Tre ^:politie»enncn eller S^iafetten. 9(t be iffe ere fienbte, enbog 
af fleve ^onfibommere, er iffe l)eller faa fært; be ere meget 
»anffeligc at o»erfomme; ^rnfeé (vfthctiffe gorfeg er en faa 
flor litercer (Sielbenl)eb, fom om et 2elffab af ^eloter I)a»be 
giort fig al mulig Umage for at nbri)bbe ben of S<?i'bfn, forbi 
ben ene af ^orttTllingernc inbel)olber en 5Crt ^ietfoeibiggicrelfe 
for en ^orbrt)belfe. SJtaaffee funne biéfe gamle (gager enbnn 
bli»e npe, l)»ié forfatteren faaer ifinbe at nbgi»e bcm paci 
X^bff , t\)i ta er ber ItbjTgter tit, at be funne fomme til t)ané 361 

Canbém(5eJtbé ^unbfTfob font f^jlintevitpe S«fefrugter. S)og nof 
cm benne ©fcmfef og fOZiéftenbeffe; baabe fra egen So*"^^""b 
og fra frcmmcbe Saitbe, ifær fra ©nglanb, ):ja'oe »t jo i be 
ffbf^e decennier faact faa mange ffiunne iQæxtex, at 9f?i)belfett 
nce^en iffe {)ar »cerct owcrfommefig, og bet bli»er berycb minbre 
bebrut>efigt, om ben brufenbe €ett)e (lunbom fpretter ©fumjlcenf 
op paa ^>fanter , fom ttare fcbte til et fangt Si». Men »itte »i 
iiparttff bcmme om ben ^fabé, ber i »or Sitcratur tiffommer 
^t)crbagél)i|l:on'erne, ta her »i iffe otierfee, ^»ab "i^orraab af 
Kgnenbe 5(rt »i alterebe eie fra cefbre Xi'b , og t)i "oiiie ba fif f ert 
ftnbe, at nogte af 3Ral)6cfé ^ortcvUinger funne falbeé ^ceberligc 
forgængere, om be enb cre libt blege i ^arijerne, og at nogfc 
af ^rnfeé ^aae paa et faa Ijait Xrm, at 5(f(lanben iffe er flor. 
«!Si inbrcmme gierne, at ^»erbagéfortcettingerne l)at)e fortrinet 
i nogfe »offentlige (2tt)ffer, bog iffe i ©ompofttionené Sinbrig« 
l)eb , ^»ori ^rufe fnn ^ar faa 0»ermænb og iffe mange <B\he* 
mcenb, berimob »e( i ^oftcettingené Sett)eb, i Sitnationerneé 
rpfe kolorit, og tilbecfé i (Jtjarafterffilbringerne ; men paa ben 
anben (Bite er ®enéformigt)cben ^er nceflcn ligefaa ftor, fom 
Slfttexfingen ^oé ^rufe. $l)iéfe fortrin ^oé ben nt)ere forfatter 
ere imibfcrtib iffe anbet, enb I)»ab man rimefigen funbe »ente. 
Sffe bfot er^orbbunben, (Sproget, fiben DeI}Ienfrf)(dgcré grem# 
trceben bfe»en (Icerft bearbeibet af ^am og af iffe faa anbrc 
gcniarffe og frugtbare digtere, men (Slimatet er Ueioet mifbere; 
»i ^a»e faa at fige mere ©offf in enb før; berfor er baabe ^ege^« 
tatimen frobigere og ^robucterne bebre. S)en famme Stigen, 
fom t)ar funbet (Steb i aUe a5inbjfibeligt)ebené og ^onjlflibené 
'g^rembringclfer, fpore »i ogfaa i ^iteraturen; 6i»iIifationené 
frugter funbe ^er figefaa libet ubebliye fom I)ifl ; og er bet nu 
Ie»erebe 5(rbeibe flunbom minbre burabelt, faa er bet i bet ^efc 
Tangt fmagfulbere og beq»emmerc. Jl)erfor fan et poetiff @emt)t 
i »ore S)age uben (lor SO^øie er^»er»e fig bet Salent, at ffri»e 
iffe bfot tceffefige Smaabigte, men enbog Jliramer og ^ortoff:* 
linger, fom Jet funne forbunffe {^mb ber for ^af»t)unbrebe 5Car 
fiben ble» ffre»et af SOJcenb, f)»em man iffe »ef fan frafienbe 
5)igterna»net/ og naar man ofte bører fige, at bet i forrige %ibev yar en nem Sag at faae 9(?a»n af S)igter , faa maa man 
hetænUf at tym Smaabi'gtere inaatte »ceve bfctJite noget fangt 
SJZere, l)»ié fce battbe leoct i ijore S^nge. Sperge »i ttUi'ge, 
t}t»ilfct Stetfærbigbcbcn bt)ber, om 8fribentcrneé forgængere, 
ba maae »i erinbre, unber l}Otffe Tangt bclbigere ^ilfaar ^or* 
fattcrcn tii ^»erbag6t)i(lorten ubbannebe jTg og fremtraabte, enb 
^rufe, t)t)i6 cefbre fortællinger, til boitfe »i ber nceimefl tage 
.^enfpn, ffrioe fig fra en St'b, ba iffe blot ben banffe, men 
ogfaa ben tpbffe og tilteeié ben engetfTe ^xo\a iUe »ar fpnberHg 
ubbannet, og ba ben bigteriffe ^ortæUtng enbnn iffe t}at»bc 
faaet bet mærfeltge 8»tng', fom 'Ii?ayer(ci)é forfatter gao ben, 
og enbelig, ba Xiccf enbnn iffe Ijattbe ff reoet be ^»erbagénoSetter, 
bcr yef fnnne betragte«? fom »or forfattere umtbbclbarefie ^-or* 
biUeber. 

mt bette er yiéfeltg iffe fagt, for at nebfoette en forfat* 
teré ^ortieneile, f)yem yi \h)lte faare ^Jceget, og fan fun miéf 
ti)bc6 faafebeé af brntale c<v(apperc, fom jlrar bringes i ^arnifT 
mob (Sn()yer, ber iffe )(!aa eengang baabe ffapper og raaber 
53rayo, men enten inb)7rcenfcr jTg til en af 3:e(ene, eller "paa 
en albeleé uflcienbe SJiaabe giycr ftn Qjlæte tilfienbe. |)yab 
ber yirfetig er gobt, taber ^ntet af fit ^ærb, forbi man be* 
tragter bet hiftcvi]! og rclatiyt. ?iaar enbyer (Vrlig ai^anb meb 
Stanb og S^annelfe af |Tt ganffe .^ierte maa paafficnne, haahe 
byilfc nbmcerfebe Sfribenter fra gortib og Samtib ber toenbte 
^t)fet i ^ané ^nbre, og l^yilfe ubyorteé Cmfta'nbigf)fber t}an 
ffplber fin Sfanbé S^ictning og fine ITalenlcré tlbbannelfe; naar 
>(iaa famme 2)Jaabe enbyer ^onftner, fom iffe er faa bcbaaret 
af ^-orfængetigbeb, at ban betragter fig fom en ^Mante, ber 
iffe blot tjar faaet fig fely, men allene ff piber fig fely og ^or^« 
l)erre fin isært og Sriyfcl, maa fom ærlig 33knb befienbe i 
bet minbfle for ^iq fely, l)yilfc be l^ilfaar yarc, unber l)yilfe 
I}an bley l)yab ban bley, og byorlebeé ben Solyarme, fom nb* 
flrommebe fra forgængerne, ubflæffebe Spiren af bet ^røe, 
fom 9Zatnren t)aybe giemt i ^ané S"^*"^^ f«<i n^^ifl/ naar vi 
betragte ^onjlené 'rnvrfer fra hen biftoriffe (^ibc , ^^ritifen iffe 
blot yære berettiget, men )paa ben Ijifloriffe Sanbbebé ?3egnc 363 føYpliQtet tit, f)exi at efterrigite ben oerHge manU ®rcmper, og 
faa at ftge om mulig objcctitterc S)tgterené ©clebefienberfe, ta 
bett i mobfat ^afb »irbe febe Soefereit i famme ^Qirbfavelfe om 
en forfattere ^iaU i Siteraturen, fom ben, t)Dori ben af ^or? 
fcpugerfgl^cb bebaarebe S)tgter felo beftnbev ftg. S)erimob l)a»e 
biéfe 53etvagtninger uncegtelig ben 23it)enffgt, mutigcn at gien* 
i>æne mintet om bet ©lemte, bev »et for be ^tefle fnarere 
turbe ycere noget albefeé Itbefienbt, enb noget (3Umt; men »i 
inbfee tittige, at benne ^^aamlnbelfe Ijav en ^t ^ovbom at 
fcempe imob, tt)i naar bev blot )(iaa Xitelbrabet af en banflf 
sflfjorffabébog (laaer et Sfarétaf, fom er en tvebioe 5tar gammeft 
cUcv ribt minbre, ba betragte be §te(le bet fom en ^tuneinbflfrift, 
og omlahe f)ef(^ søitube^MUCierfeté na?rmere Itnberfcgelfe til Hiu 
tiq^arer og |)iftorifere. 

Sføfge be ^er fremfatte sBemcerfninger funne bi iffe fige, 
at ^»erbagél)i|torierne ^a»e giort @poci)e i tjor fciteratur, naar 
Di tage bette tlbtri)f i ben fæbyanlige panegpriffe S8eti;bning, 
men »el, at be t)a»e gi»et Scfenet til en fornyet ^enbing, l)»ilfet 
man, naar man i)it taU fornemt og galant, ^leier at falbc 
sRcaction, men forbum, inben bette ^onflorb btei) inbfert, »ifbc 
l)at)e Mbt ©ienoptagetfe af en aflagt 3?Zobe; bog bette Hinger 
nutifbagé faa gemcent, og »or I)onette ^(mbition bt)ber oé jo at 
aflægge be gamle ^anbeflcbernober. SJZen en^»er flig Reaction 
er naturlig»iié forbunben meb et m Øtafjtncment , og ligefom 
t)i f. m. »eb at gienoptage en gammelbagé, for ^^enberne be* 
fianbig gielbenbe gfif, at (litte ST^eefopper, ^^ottcr, ^anber 
og anbre Snurrepiberier paa S^ragfijlen, iffe labe oé n^ie meb 
at fcTtte flig ©tabe paa (El)atoaet eller ©ccretoeren, fom m 
falbeé otteralt unbtagen i ®ecretc?reré ^ufe, men bertil bruge 
et fcerflilt SJieubel, falbet @tagére, ffiønbt mtUn er ben 
famme, faalebeé jlfete gfjeactionen i »or poetiffe 3Serben itU 
»eb "profaiffe ^ortceUinger," men i)eb "s^otteaer," ffiJfubt Stm* 
gen i (SJrunben er ganffe ben famme. 

^i funne t)i)l iffe betoiole, at benne 3Reaction, benne »or 
spoefteé ^jartiette Silbagcttenben tit en (^Ibre Smag og søJaneer, 
er l)i(loriff begrunbet, iffe tilfa?lbig, men ubruuben af noget 364 

^I)araftcnfti|1f »eb i)ov S^ibéalber, ottfaa af en Sprang ^oé 9ja^ 
ti'onen til fortnnétiiié at ^tjfbe ben ^oefie, font l)entcr ftt Stof 
fra 9(Utiben; og ben Cpffe, fom førjl: ^^aubeoitterne, fiben 
9(iot»etterne giorbe, er et ffceffeligt ^ooiié for benne ^aajltanbé 
©t)Ibigt)eb , tl)i bet ^rifelige i ^oeffe fom i al anben Øipbelfe er 
i og for fig if fe nof til at behage SOJange ; ^Mibficnm maa Ⱦre 
oplagt til ret af ^iertet at f9inpatt)ifere bermeb, og berfor fan 
tuen Svigter, fom »eeb at opbage, ^»ab Sfagé ^JoetifT gebe ber 
ifcfge Sibéalberené 5(anbéretning maa »cere ben me|l »elfma# 
genbe, og at benptte ftt ^unb til at tiffrcbéftiUe Xibené Spft, 
altib »cere »ié )(>aa at erl)otbe fine ^aurb(?r comptant betalte, 
fom ^rof. ^eiberg etftebé t)ar falbt bet. 

Omtrent fra bette Star^nnbrebeé ^egijnbelfe af fremfptrebc 
og o)3bfom|!rcbe l)oé oé ben tragiffe , l)eroifTe , ^ijloriflfe ^oefie, 
og møbte en begeiflret 3Kobtagelfe. 2!ibéalberené ^bantafie 
»ar fpcenbt og trcengte til granbiofere ^oefie , og bet if fe blot 
formcbefft ben furgelige S)eef, »ort ^æbrefanb tog i Jl)atibené 
v^jienbe ^rigébegi»enl)eber ; aUercbe inben Ittteiréffuerne »ifte 
fig i |)ori3onten, »ar Sfiationcné (Sanbé »aft for (Bfilbringer, 
fom f unbe t)entrt)tte ^p^antafTen fra ^»erbagélioct til ben ^eroiffe 
^ortib; ben »ar ganjTc jlcmt til flig ^ocfie, ligefom man om 
5tftcnen er mc|l: opfat )f!aa at ^i?re i2pi?geIfet)iftoricr ; ben »ar 
iffe blot rtjftet »eb ben franflfe 3'?e»o(ntioné JJcebfeféfcencr, ben 
^a»be ogfaa Icert at f9mpatf)ifere meb ^eltebebrifter af et mif* 
bere og menneffeh'gere Slnflrøg, meb bet Utrolige, bet (S»entt)r# 
lige , naar 5(»ifcrne ^a»be fortalt om 53onaparteé ^eltebaab t 
^talien og e»enti)rlige Xog til 3©gt)pten, forbanfenbe ^egi# 
»en{}eber, fom »iftnof l)a»e \:ja'ot ftor ^ntifl^belfe paa ^oefiené 
SRetning. 0»eralt naar Samtibené |)iilorie »ifer fig i ilcexte 
gigantifTe %vc(f, »aagner Sanbfen le»enbe for bet ©ranbiofe, 
bet Xragiffe, og o»er^o»cbet bet |)iftoriffe; tette ftabfcej^er 
^rønifen, og »i be^ø»e iffe flere ©rempier, enb bem, fom ben 
gamle grceffc og bet nittenbe 5(art)nnbrcbeé ^^oefie flrar frem* 
bt)be. 53el er iict fanbt, at man i ^reb ogfaa fan forlt)fleé 
»eb at ^ere om ^rigétilbragelfer, ba ©filbringen af ^are og 
Uycir jo I)ar noget ^irrenbe for ben, fom beftnber |Tg trt)gt 965 

unbcr S^ag, og )(iaa tctte ^fpi^ofogflTe ^()cettomcn beroebc »el 
for eit S)ccl 53trfnmgen af (S$6t{)eé og (SrfjiKcré ælbrc 'Iragoe* 
bier, men man fait »ijT: meb ©runb ^aaftaac, at biéfe SWejltcr* 
»cerf er fnarere »ave foranfebi'gcbe »eb bet eleftriflfe <Støb , font 
S3efienbtffa6et meb <Bl^afipcare ga» ben ti)bffe Stanb, cnb egent* 
lig ubrnnbne meb en »ié SJcbttenbig^eb af ben frebefige ^atib, 
!)»tlfet berimob i I)øtej^e ©rab »ar SiTfcelbet meb gafontaineé 
SRomaner, ^»ori)eb be ba natnrngttiié ogfaa »anbt et i 'gortjolb 
tii bereé 53cerb næj^en mageløfl 5Btfatb ; bet »ar ben rette %ehc 
efter S;ibéa(berené Sav» og Srang. ^an fan ba »el otter^o* 
»ebet ^fiaa^aaCf at en ^oejTe, fom ffutter jTg tii |)»erbagén»ft, 
er ben natnrltgjlte 'grugt af en (ang»arfgere ^reb , og bctte fob 
jTg let o^rt)fe »eb ^ijloriflfe ^ienbégierninger, ^»ié tiet iffe maatte 
anfeeé for l)er at »ære otterficbigt. Sølen en flig 'g^rugt mobi* 
ftcereé i'gien efter be forffi'eUige 6f)araftertrcef, fom meft labc 
ffg tiffi)ne t be forffiettigc ^rebétiber, tf){ biéfe ligne ^inanben 
i ©rnnben minbre enb ^rigsJttberne, ffionbt be afgi»e ^lio et 
Tangt fparfommere @tof til ^ortcelling. 'gor nn bfot at tate 
om ben banffe Sitcratur, ha t)ar ben ^rebépoefie, om »i faa 
tur falbe ben, fom nb»iflebe fig i be fibfte S)ecenn{er af forrige 
5larl)unbrebe, et i bet ^ele taget ^jaafalbenbe ibt)lttflfs'forg(i?ft 
etter feIf!fabefigt*fTPiemtenbc ^rceg, ^»orimob ^rnnbtonen i ben 
n'øeve, fom alt er i frobig D^i)cext, er mere aI»ortig enb glab, 
mere fatiriflf enb ffiemtfom, og o»erI)0»ebet noget ^t)podf)Dnber; 
bet gattermifbe, bet Si»éfroc er noeflten ganffe forf»nnbet af 
^oefien fom af €i»et. @n faaban ©runbtone gaaer igiennem 
^»erbagét)i|lorierne, og ber»eb i>fi»er bet ret inbfpfenbe, ^oor* 
meget be maatte behage ^publicnm, fom »ijl: iffe »ilbe ^a»e ft)m* 
:patt)iferct meb bent, ^»ié be f)a»be aanbet (Bicete og ibpttiff 
(Sorgtj?é()eb i ©fifbringen af S^ntibené €i», ba faamange enten 
fel» af 9?ceringéforger fnebe etter »eb @t)net af S'Joeftené trange 
^aar for|lemte SøZenneffer i faa ^afb fanbft)nfig»ii6 »tibe l)a»c 
fnnbet bem, l)»ab man pfeier at fafbe, altfor ^JoetijTe, og iffe 
troc ©ienfeitteber af Siben, og benne er bet bog, fom be flejlc 
Ccefere l)el|l »itte fee ffilbret i ^oeften i en 2;ibéalber, ba ien 
beroligcbe ^^antafie iffe er jltemt tii at giure l)øie @»ing etter 366 

gittc ftg )(iaa lang ^fugt, men bcUcr fcuæter »eb |)»erl)agélioet, 
^(la i}t)ié »!3ee cg >Scf S^iutibcn t)ar jTn ^efe ^u ^enttcnbt, næflen 
inbtif (?^n'béborgcrftgl)eb. (fnbnu bar benne fra pt»erbagé(it)et 
l)entcbe ^^oejTe l)oé cé fun bcrcegct ftg inbenfor ^iniénvieté fneore 
©rænbfer, men at ben ogfaa fan fccljanbfe anbre for 8taté* 
borgeren beijl: »t'gtigc Snt^reéfcr, bar bfanbt anbet 5?ulwer t^iift 
i ffn *:poul(5rifforb, fem bar en bcttjbniugéfulb pofitiff 2;enbenté, 
mebené ^aa ben anben *2ibe be ftatéoefonomiffe 3*tot?eUer ere et 
23et>iié ^aa, \:}'oov let ben fan nbarte ttl ^^tiinfterie. 

9(t ben *:)3cpularitct, fem pDcrbagél)fflerierne I)at)c yunbct, 
if fe bfot fft)(beé bereé ^3mt , men tillige bet l)effcige Sibépnnft, 
i bmlfet be fremtraabte, er ligcfaa »ifl;, fem at benne ^V^ufa* 
ritet er et biTberfigt ^imi fer bcreé ©eb^eb, omtrent "p^o. 
famme SJtaabe, fom bet oXx'^^ er en 3(nbefaling for en SDcelobie, 
at ben fpngeé ^(xa. ©aber og Strcpber fort %\^ efter at ben fi?r(le 
©ang er l)(?rt ^OiZi 2:bcatret. Sibéalbcrené pI)fegmatifTe ^^ban# 
tafte trivngte tit flig lettere ^i?be, og man ffal t^irfelig l)aue 
SJicie meb at trcejfe en Secture, fom fan intereéfere et faa taf# 
rigt og ferfficKigt ^^ubHcum. 3^e inbe^olbe tiftrceffenbe Sfif* 
bringer eg (Situationer nef tit at bcbage bannebc Scefere, fra 
^»em Stnbefafingen fcrfl maa femme, og '^^a. ben anben @ibc 
ere be fra 53cgt)nbcffen \\\. (J-nben fattetige for ben Ubannebe; 
be fnnne tæffeé \)sMx^i ben aanbrigc 3^ame eg benbeé <2tucpige, 
fom i t)cnbeé ^raycereffe {)ar fiilet )Tg ti( Oii taane 23ogen, be 
fnnne glæbe baabe l>ibcnffabémanben og Sigteren, og titlige 
more ben af Sentoirforretningcr og ^^fubliy nbflibtc 3)(anb, ber 
bebc»er magctig^ccture, fom ban fan Iivfe efter 53erbet, uben at 
gaae glip af fin 5JJtibbagéfc»n, og til en ^(ftenpibe i Sengen, 
uben Q.i fcette fin ?iattcree i 53etie, fort fagt: be ere peetiffe 
nof , tit at gdvbe ^^eeficné l^cnner, og profaijTe nof tit at in* 
tereéfcre bene "gienbcr. 

Cm biéfe ^ortcvUingeré lso?rb, nemlig om be bctbige og 
fanbbrue S^araftcrtegninger, K^xa "^zw fine ^agttagetfeéet^ne, 
om bereé Siaturligbeb, om ben lette ^remftitting cg rene fipbenbc 
(Stiit, er ber aUercbe ffrc»et faamcget, at ©ientagclfcr maatte 
iHTre at bi'fri)gtc, byie man fifbc ubbtebe fig inbere om benne SJiaterie. 9)Iob benne SHocé, forfaatifbt ben angaaer be 2 fi?r|lte 
53inb, »il SXnmclberen faameget minbre gi'cre nogen S"i'l^gflff/ 
font man atbri'g er vebcbonnere til at inbvzmme en fi^r og ()c{# 
agtet Sfvibcnté forcgaaenbe gortienefter, enb naar man gtør 
ben bcbrcwch'ge Opbagetfe, at Ijan i fenere $trbciber t)ar fov# 
nægtet |Tg felt) , omtrent It'gefom man altib bobbelt Teoenbe fefer 
og paafTfiønner en tiæv ^ené l^cprb og gu{bfomment)eber, naar 
man ftbber »eb l)aiié (2t)gcrcie. 

(geftt be i»n'gile Silbebere af »or forfattere Xafent t)a»e 
»t(l nep^je f unnc forbcfge for fig fef» , at l}an be»(vger fig i en 
fne»ert afpo'let ^rebé, og at be (E()araftever, t)an ffifbrer, fnn 
ere faa, fom bfot meb Itbt 9f?nancering »ariereé i be forjIficUigc 
9?o»eaer. 5(t het er langt bebfe at »ære en Wleftev i bctgmaae, 
enb en ©infe i bet ©tore, er baabe »tjl: og fanbt, men ben neb* 
»enbige ^ulge af et Safenté inbffrænfebe Xnmfepfabé er (?rené^ 
formtgt)eb, naar bet fænge be»ægcr fig i fin naturlige @pt}ære, 
og et faabant S£a(ent maa berfor i Sængben trætte; men naar bet, 
^enre»et af ben 3:ittib, fom et |lort S3tf alb inbgpber, »o»er fig 
nbenfor be afmaalfe (Drænbfer, for at nnbgaae 50?onotonie, ba 
taber bet ftrar fin (t(?rile ^uIbfomment)eb , 9?atnrh'gl}eb. |)»or# 
meget en faaban Itbffeieife bar ffabet 97ot)etten S) c r t) f c 9? æ 1 1 e r, 
ber beftaaer af en befpnberlig 53fanbing af ben fæb»anfige Bim-^ 
pet^eb og en ^aa St)eatereffect beregnet ^on|ltgt)eb, t)ar en 
»arm ^eunbrer af .^»erbagét)i|l:orierne atterebe giort opmærffom 
^aa (SØJaanebéff. f.^itt. 11 53. ©.376— 77); men enbnu fangt 
mere foifeifet er ubent»i»f "5(5gteftanben" ben ftørfle af be 
to 9'io»etter, fom inbel)oIbeé i før)te 53tnb af ben nt)e 5Ræffe. 
Stenne ^ovtætting er fun en ®fterffang af be ælbre, og bebuber 
beé»ærre (lærft, at forfatteren fnart t)ar ubffre»et fig. Jl)og, 
at en digter fFufbe inbfee, at bet er ^paa Xiben at t)øre op, »ifbe 
»ære et (angt flørre 8ærfi;n, enb at en forbnmé fmuf ^amc 
flfutbe tirftaae, at t)un begi;nbte at Um tilaaré. 

S)en fortælling, fom bærer bet befijnberfige 9f?a»n "^gte# 
fJanben," ^ar iffe blot en minbre unber{}oibenbe gabef, eub^orfat^ 
terené foregaaenbe 9to»etter, fom bog f)ettcr iffe i bette Stpffe 
ere ubmærfebe, men ben er bøifl langtruffcn, og enfelte 23effr{* 368 

tjclfer f, ®r. ben om ^pmtfefcfleit ^aa |)ai)érunbe er ubført mcb 
eii meget trcettenbe (2naffom{)eb. S^evtif er ben temmelig ft)ag 
i ©baraftcvtegm'ugerne, \)'oovi forfatteren elteré ^leier at \)Me 
fin Sttjrfe, og enbeffg fpneé ben at »cere afbeleé forfeifet i jTn 
Senbenté. |)ermeb »cere bog f)»erfen nægtet, at figurerne ere 
ret fetJcnbe og pfaftifTe, cUer at "^ortcettingcn bar »efopfunbne 
©ituattoncr, eller at bcr ogfaa l)cr ftnbcé fine Xvcet og fanbc 
trcefcnbe '^cmærfningcr, men bet laber tif, at forfatteren »eb 
at bet)anbfe et 5Smne, fem ftaaer )(iaa ©rcenbfcn af bet Sri* 
jninclle, {)ar af ben |)umanitet og (Sobmobig()eb/ fom bej^anbig 
fremfpfer of ^ané Sfrifter, Tabet fig l)enriDe tif en ^nbnfgenté, 
fom haate maa forjl^rre bet poetifTe S^btrpf og faare be mo< 
raljTe ^cfeffer. 

5)et Sf)ema, fom ligger tii ©runb for "^gtejtanben/' 
er bet i Sfnefpit og S^iomaner l)t)ppig bent)ttebe, fom førfl ret 
fom i 50(obe »eb ^ol5ebncé S)}IenncfTcl)ab og Stnger, og fom mcb 
en fraftig nngbommefig ^en er bebanblet af 53urttjer i J)ané 
førfie S'tomanforfcg ^alffanb, nemlig 5©gtefTabé6rub , l}t)ilfet 
^er bog fun er attentevet. 

^ovfererc né S^oITe fpiffcé af en tn'é (S'arf (Sarbeé , ber »eb 
fit Sfnflrøg af Spanffljeb nttilfaarlig minber Sceferen om ^a(f# 
(anb. Ht benne garbcé er meget c(ff»ivvbig, troe »i gierne, 
flben baabe SOJatorinbe 8opl)ie ginbat og tjenbeé forfo»ebe <B<ff 
jler Annette forelffer fig i bam, men )()aa benne @(ff»ceibigt)eb 
cnjTebe Sæfcren gierne at fce faabanne ^V(?»er, at \:ian ogfaa i 
bet minbjle oanbt I}am meget fiær, thi at t)an f. &x. "bittigen 
funbe anfeeé for en SOteftcr i ben ^onfl at fcefe l)i?it" (JB. 68), 
og at \)an fpnger fmuft og fpitter paa ©uitar, ere jo 3?t)belfer, 
fom ganfTe gaae tabte for Cæferen. 5(t l}an forftaaer at fige 
S)amerne Sompfimenter meb franfF (Safanterie, berom otiertijbeé 
»i et ^^ar (gteber, men af b^né "aanbrige Samtaler, fmag« 
fulbe 53emcevfninger og ftne fmaa |)entt)bninger" ((S. 68) er# 
fare Pi faa i)berjl: libet, at »i maae neieé meb at troe forfat* 
teren paa l^aiié Orb, men benne Sroe »oef fer intet poetiff 3"b« 
trpf. Set er ingen S^ietfcerbiggioreffe for forfatteren, at ©(jT* 
pvvrbigbeb fnarere fan fatteé enb bcffri»eé ; tl)i ^»ab S)igteren 369 

Qi fan jTfifbrc, er en (gtcen, fom f)an {)cttcr jTfaf fabe U^^c, cnb 
tit tngcn 9ii)tte ubmatte fig »eb at Ditte oæfte ; oyeraft t)yor 
S)igtercn inaa tage jTn Xifflugt til et "5eg Dceb ei ^t)ab," bcr 
»ecb Sc^fcren jlvar, at S)igtercn l)av opl)uit at Dcere S)igtcr. 
3)Job famme ^erfoné 6'fff t)o?rbig()eb , bcv iøyrigt fommer faa 
fyagt tifflfue, at \:ian UxiiQe tv oé en Sfiffeffe uben tpbeligc 
Omribé og ^^t)fiognomie , og føvfl tvceber ffavt frem for »ore 
^ine , iia »i 6cgi)nbe at afffpe forføreren og ^orbvpberen mob 
©icef^eret og 53enff ab, fan man »el meb ^eie giøre ben 5"^* 
»cnbing, at ^an er faa inbiécret at bctroe fig tit fin ^en ^cr^! 
binanb, t)i)em l)aii let fnnbe t)a»e beroliget :paa anben SJIaabe 
meb ^enft)n tii 5(nnette, og ^ovtæUe l}am fin ^i«rngt)cb tit 
benneé 23roberfone <Sopl}ie. (5-tff»cerbig 'oii man wel t)ctter neppe 
finbe ^ané i»rige ^amp for at i)inbe bet hlaae 5tretfficerf i bet 
affecterte, ncejlen latterlige S^Jibberfpit, ta S)ctifateafe og {)ané 
"ribberlige ^etetfe" maatte l)atte aff)ofbt !)am fra, mufigcn at 
ubfcette ^m ®ame for at compromittcreé ; t)un fcfy bebøycbe jo 
iffe, faatcbeé fom i 3^ibberbagene , et fligt 35e»iié paa l)ané 
-^engitten^eb , ()i)orom l)nn i €i)|l^ufet l^a'o'oe faaet titf^rceffetig 
£)»erti)bn{ng ; flig |)9lbe(l fnnbe iffe forherlige t)enbe, men 
berimob let cengil:e l)enbe, og ha @eiren beénben i benne trawe* 
perebe S^onrnering ^»erfen »ar »anffelig etter farlig, faa mangler 
ber iffe meget i, at ben ^ele 8cene blitter en ^arifatur, og at 
^ooebl)elten i benne (Scene fnarere forefommer Sceferen at ycere 
en ftantet ^nfentajlt enb en elffocerbig S^iibber. ®nbelig »entebe 
man t)eUer iffe af ben fxne bannebe SO^anb, at i^an langt otter 
SØlibnat ffnlbe t)a»e gittet fig til at forfl|)rre ^nfeté 9iattcroe »eb 
at fvnge og fpilte )(iaa ©nitar ; en Wlanh af fiin Opbragclfc 
burbe i fin forefommenbe 53certé |)uué \)a'oc »algt en belciligere 
%it>. Ut 9iatnren gaaer otter Optngtelfen rimer fig iffe meb 
fanb S>annelfe, og ba bet jo l)ar ttceret gorfatterené -^enfigt, 
at ffilbre oé <Sarbeé iffe blot fom en galant og beletten, men 
fom en bannet Manh, i Drbeté oeblefte sseti)bmng, faa maae 
tti ttirfelig forbanfeé otter hm mobbi)belige ©cene C@» 186), i 
^ttilfen 8opl)ie neejten meb Citt^^fare maa rebbe fig for t)ané ^ru* 
talitet , ber fnn flet er motitteret ttcb ^ané mere ubttortcé enb 370 

iiibtoortcé i2)}anflfl)eb , fom fanbf^ultgoiié ex anbragt af forfat* 
teren fom etSfagé Unbffi)lt)m'itg fer l)ané ^il'oe ?ibenffa6c(ig()cb; 
])an l^aaer attigettd, eftcrat l)imeceiieé farrigc ^-efgcr t)c(btg ere 
oberflaubue, faa forncbrct for oé, at yi friftcé tit at troe, at 
gopbie tun '(iaa Sfrcmt og for at unbgaae »ibere Sfanbal op* 
fwfbcr l)ané 53eii, og rceffcr (}am .^aanbeii til ^orfoning; i bet 
mi'nbfie fan Sæfcrcn iffe af Sjmtct i?nfTe barn (pffclig 3?ctfe. 

(Sovtfætti'é). tt t> e I I i f t i k. 

3 t>ct ^ong(. 2)anf!e ^:i>ibcnf!abcrncé ®c(ffa&é i)3i£)be b. 12 3i"»i 
forclÆJ^e eommanbcur @ drifter, dl. af X)., cit ^^crctiimjj cm 
ten artcftffe SBrøiibbDring i bet fib|"tc liav. 

3 53ibcnf!aX^crncé eclf!a65 9J?øbe b. 3 3utii frcmtagbc ^Vof. 
9tamu6 en 2lf^anb(ing: Dtebucticn af en atminbetig ^(aéfc af 
integraler, beflægtcbe mcb be cUtptijTc gm^'-ti'-Mier. 

3 aiibenfTaberneé eelf!ati^ 9??øbe b. 10 3«lii fremlagbc ^ref. 
Dlein^arbt, di, af 2)., nogle a3ibrag til ben gvønlanbffc 
gauna; a) cm en npe 3lrt af (Jfcpgtcn Lycodes, nemlig L. re- 
ticnlatiis; b) cm en n»)e (Stccgtéfcrm Bythites. ^cm fcrela-flc 
bevnælt; 53emærfningcr cuer 33egetaticnen i be inbre 
^øiflettet af a3rafitien/ ifær iplante^i|lcrif! ^enfeenbe; l)ib= 
fenbte af (2elf!a^eté 9??cbtem 2)cctcr ^. 2S. Cunb. 

Ot>cr i>en t?eb ^"»rcf. '2Bebet (£ i men fen gicnnem ©elffat^et 
ubfattc 9>viiøcpga»e , en banff abelig gamilieé v^iftcrie, er fun eet 
^^rii^ffrift inbf emmet. 2)a Ji^^f^tteren , efter ^vcih t)an fel» ^ar 
tilficnbegiret, teb flere Om|lambig^ebcr er bleoen for^inbret i at 
anflille olie be fer l^ané Øiemeb fernøbne Unberføgelfer , cg ta ^an 
er beto-nft paa at fertfætte biéfc, meb ^cnft?n til at gire ftt 2lr6eibe 
en t^ørre gulbftænbig^cb , eg ^ar grunbet ^aah em berpeb at til= 
t>eiebringe nøiere Oplp^^ninger, faa pil (^elffa^et, i bet ®amme 
meb 3lgtelfc erfienber bm glib eg 3"terc9fe/ ^t?ermeb bet fcrelagte 
^Irbcibe er ubført, ferinbcn »ibere feretagee, fce 9\efultatet af gcr= 
fatterené fcrtfatte Unberføgelfer imøbe. mi 

(Skrifter, tibkømiif i JJimi. 

(©tiltning ; fcc 9Jr. 22). 

€oopcr, 3* Sv frtmlebe øfriftcr. øtcppcn, ovcvfat af 5- 9titfc. 

7t)c i?. 12. 24 ^, 5ricr. 
©en ni;« ^iljluer. Ugcblab. 26 ^» 0,uart. ©pringciflben 37r. 10. 
Sen poIi;tfd>ni|Te Særcanjlfllt og ben militairc jpøiffole. S^cri-mcfl 

mcb i?cnfi;n til Srcmbrlngelfcn af et fulbjlanbtgt til bet Iffvbe 

©folcvfffen fvtarcnbe^Cpparat for S^ealunbevoiiénlngcn ISauj 

mar! (ffl?r|1ilt afti-i;ft af ©anf! UgcjTvift SHr. 171.) fl. 8. 

169. ®i;lbcnbal. 
(£éc()vic^t, ®. §./ Sovelojlningev over 'P^pfiologien. 4bc i?, jl.8. 

64 p. 3tei&el. 
§n6ect^ 2. 3., ipaanbbog i govgiwningcn om bc banjfe 'Pvowinb; 

jialjtænber. jl. 8. tnbb. 1 3t5b. @i;lbenbal. 
Sunc^, ©. i?., praftijT efibébyggevi. 32>. 3i?. øpcilet og Op; 

flobéningeii. 25oglaberne. 
©ulbbcrg, ^r. «^øegf);, SSettagtningci: ovev ben megen utibige 

^nb&lanbing af fremmebe Oxb i munbtlig og iTviftlig <5:ale. 

Sovanlebebe veb nogle ©pørgémaaic i ^iijben^avnépoflcn, 

8. 16 j;. ^vter. 
jjaanbbog for aMom(IereljTere, ubarbetbet af §. ©c^albemofe. 3bic 

i?. 32 9. Imu 
jjeiberg, 2-3., famlebe (Sfriftcr. ©Igtc og Sort^aingcr. 2bet.Q3. 

2 dm. efucfpil 4be$5. 2 ^hb. ecf}u6otf>e. 
.^crfdjel, % S. Sb\, populaire 7(flronomie. Owerfat af tDuig. «p. 

^Peberfen, Obfervator. 96®. fl. 8. meb 3 "lauler, meb^Pro?; 

numeration paa anbet ij. 1 'Slbb, Stci^el. 
jjioffmcvcr, SScgijnbclfeégrunbe af 2(rven om^eglefnitéliniernc, meb 

2 bavler. 48 ^. Slei^el. 
^acobt, SB., fi^rcbog i S^emien, famlet og ubarbcibet if<rr til Q3rug 

for (Sftcrjlffgtfellfabeté SHeallTole, m. ^., inbb. 19lbb. SteifeeL 
3a^n, 5. j?., ©anmarfé polltiff^militairc jpijlorie unber Unioné; 

fongerne, fra ^ong Oluf og dronning ^Otargret^e inbtil ^ong 

X^anfeé 2)«b, meb et liViceQ af forben utn;fte S^iplomer og 

anbve l)i(lortfFc mt|li;ffer, famt 2 Oocrjtgtéfort og en *pian. 372 

(£ftcr ^otf.é ^øb ubgiven af €. (Swalb, 3. X SiSlgcr o<^ 

^. ^3?olbec^. 78 X |1. 4. 6 9vbb. ©vlbcnbcil. 
^aait over Sangclanbébttltct meb ©maalanbcnc. 1 3vbb. 32 9. r. ®, 

(2)^faavtaid)ivct. 
Sange, -J« ^^t-/ Ubvalg af Sviminalfager 09 mfftfclige ^orf)anbltn(jer 

berom, fov Sovfipnblge, Svctélffgcr, 'Pfv^ologci- 09 for et bannet 

'Publicum. 3btc Jjcfte, ^vormcb falgcr ipovcbtttel 09 Stegifter. 

8. 64 j3. 93ccfen. 
IfliuUcr, Sr. 'Paluban;, ^(mor unb ^fi;d)c, li;rtfd)eé ©rama. 2lué 

b. ©ånifc^cu von Gilbert 53iid)élfen. 8. 1 9\bb. Clvijl. 
9Dti;nfter, 3. «p., Dr., ^ale veb ^prcrjlevielfc i grue ^Irfe btn 

13 9DJat 1835. 8. 12 ^. ©i;lbenbal. 
Oc^lcnfd)ln9er, ^C, ©tgtervarfcr, 2bcn25. inb^. S'iovcQer. ISHbb. 

80 9. ©oglflbcrnc. 
— ^ragoebier, 8.03. 2 i?v bc italicnffc 3v^vcre, br. 8. 1 9t6b» 

16 ^. S&oglabcrnc. 
Olfen, §.<£., ©igtcren 3o^anncé<£ivalbé 2iv 09 ^or^olbc i 3(arene 

1774—77, oplijfte vcb Sbrcvc fra Dr. (gd)ønf)etber, iiwalb 

felv 09 kammerjunker §r. "DDioItfe. (2lftri;ft af ^i^ben^avné 

fli}venbe ^Pofl). 99 ®. 8. ec^ubor^e. 
Slcpcrtotrc, bet fongl. ^f)eateré 37r. 68. 5>e to ^(Sgtemcpnb, 

Svjlfpil i 1 Xt af ecribc 09 SBarncr. 16 ^. — mv. 69. 

^Drncné 9\i'be, romantifP;comtil Opera af <£. v. j^oltet;, t)3iU; 

(ifen af ©Idfcr. 20 ^. ~ 37r. 70. 5)clva, Srama t to 

^Ifbclinger af øcrtbe, !l5ev((lencuvc 09 "X^cévergeré, overf. af 

li), OvcrlTou. 16 ®. fr. 8. 16 ^. ed}ubot^c. 
Stefcripter, fongl. Sveglementcr, 3"f^ru)f«i^ »9 S»nbatfer famt Sotic; 

gtalbrevc mcblflerc CDanmarfé Sovgivning vebf ommenbe offcntj 

lige 2tctjli;ffer for 21. 1829/ famlebe og ubgivnc af ^. ^(Igreen; 

llefing, VII 2>. 12 S&. 2 X?. 532 ®. |l. 8. 3 9tbb. 48 ^. 

©i;lbenbal. 
Stumo^r, ^l). ^., Sigte 09 et ©argcfpil ?)DiaIef :?fb5el mebS&, (S. 

3ngemanné 'Portrait. 16. 1 ^bb. 64 9« S&oglabcrne. 
øfomager/ ben proceberenbe, og ©frojbcr 2Btm6 og ©friver Z\)t 

(Tffré |lore jpterner, SSaubeville af ^engnagebSSarneivi^, 

12 §. Svigenégabe 466. 
^aler og ®ange veb fejlen ^aa ben fongl. ©fpbebanc ben 28 93iat 

1835, meb en (SfterfPnft, famlebe og ubgivne af ©elfTabeté 

*Pr(rf(benter, til Sbcbftc for bet projccterebc 3lfi;l for é-maa; 

b^rn. 45 e. jl. 8. 24 9. Dici^el. 
^Klirg til SSeiviferen. 8. 16 p. 'i()iefen. 

Ubgiocn 09 forlagt af "Jtnbr. Seiftcliu, Untt>crfttctésSBo()tri)tfcr, 
og 3. )Dctcl;mfiiiii, ©(er af ben ®t)lbcnbatjfc JBogOonblinø. 


for 1838. S[s 24. Socfcnbfé, iføtge ^ongt. aJIernaabigft Sidabclfc, m«b S3tc»pof!<rne 
i JDanmarf og ^crtugbemmcrnc. Ølpc ^orta'Utnger af forfatteren tit "dn .^t^erbagé^ 
^iftorie," Ubgbne af So^an Subi^ig .J)eiber9; 

((Stutning, fcc 5«t;. 23). 

Sancjt I)crbtgere t)ar forfatteren »tfret t at fTifbre ^rn ©o^f)ié 
Sinbaté @lf]f»ærbtg^eb, ber »irfelig ffart fremfpfer af mange 
%væt i ©rpojTtionen af ^ortælltngen^ ^oorf »i iffe Uot ijm^ 
men fee, at ijm er et beffebent, forbn'ngéruft, fiinføfenbe, l^utb* 
faligt 53cefert, t)»ié q»inbeh'ge ^^ber l)oert ^ieblif »tfe fig i 
^onflictcn meb en tunefutb, men brat) og meget agttiorDig 
søJanb, og en forf tæret, næflen ntaaretig ©ui^er. 93i agte og 
elffe ^enbe fra l)enbeé førfie -'gremtræben/ og neto^ forbi S)i> 
tercn ^ar miH oé, iffe fortalt oé, at l)un »ar elffbcerbig , bers* 
for »ebbliae tot at i'ntereéfere oé for t)ehbe, fet» efterat m ^a»e 
unbbraget f)enbe »or 5(gtetfe. |)»orfebeé Sibenflfaben for (sarbeé 
grabtoité opl^aaer t ^enbeé .^lerte, mebené )paa famme %ii) ^e^ 
ffebenf)eben, ber forbum bragte ^enbe tit at anfee fIg feti) for 
"en ubeti)betig ^erfon, et af be fruentimmer, fom tiet fan 
er^tiertoe ffg 53enflfab og Sittib, men itUUn btitoe ©ienl^anb 
for en WlanU beftanbtge ,^tcertigt)eb etter for nogen Sibenflfab" 
(®. 19) t)æ»er ftg til en ^øfetfe af eget 5?<:erb, og tcxrer t)enbe 
at inbfee^ at ^un tiet fortiente llsfrrc ^mt^eb af jTn SJianb; ^tior# 

C24) 374 

Icbcé l)cnbcé ^i'c?rligt)eb tit <Sarbcé t ^erjlitfitgcn fint fpiteé at 
DiYve S)ce(tagclfe mcb en clfft)o?rbig aJJfrand)oIifité, fom fcler 
fig ganffe ene og fovfabt i l^erben; bttorlcbeé bun berfor fan 
bfænbe og fi?onbt)efe jTg mcb ben CDcvbc»ii<:ning, at l)enbeé 
^clelfer fun ere feftfvtige, og berfor albeteé rene og uRrajfcIige, 
og l)»or(ebeé bun enbelig beb benne Sefftbebaarclfc bi^bev jTg 
fafiere i Snaren, og vcb ^^rocnrator#(Spibéfinbigbeb feger ^et* 
færbiggicrclfe for fine gtjtclfcr, l)ttié ?iatur blioer benbe ffarerc 
bewibjl, i en ^ttn'ng om lignenbe ^orbolb, fom benbeé 9Jianb 
tibfigcre baybe labct falbe (»3.89), og fom bengang faarebe 
l)cnbe , forbi bun bengang enbnu »ar reen ; alt bette er ffifbret 
meb Sanbbeb og ?Jienneffefunbffab. Som S^^tomcnter, ber 
maae fomme i 53ctragtning »eb 53cb(?mmclfcn af t)cubeé Sba« 
rafteer og ?(bfoerb, maae t>i ubl)æt>e, at l)un bar ægtet ftit 
ajjanb af ^icerlfgbcb, at t)Urt fort fer Sarbeé'é 3(ufomft fefo 
falber fin SOtanb "en eIfTt?ærbtg, en fornuftig, en fiæf SJfanb, 
l)t)ié .^(ogiTab og 5Hctffaffenl)cb StUc cvre' (@. .18), at l)Utt 
flet Sntet bar at ubfoette )(!aa fin SOZanbé Cpfcrfel mob b^nbc, 
unbtagcn SJJanget paa C'mbcb, og bpppigcre llbbrub af onbt 
Sune, foranicbiget v>eb bt)rbcfu(be 'forretninger, at bun er 
sølober til en Sen ifiaa omtrent 7 Max, og ot t)un ingcnfnnbc 
fpneé at »ære bega»et af i)iaturen mcb beftige Sibenffaber. ^or* 
jlaaclfen mcb Sarbee »cbwarcr en 2iblang nbcn Silftaaclfe fra 
nogen af Siberne. S^et fcrjle 53rub paa Sanebeben ffcer, ba 
Sarbeé efter en »eb (2i)gbom forlænget "gra^ærelfc otierrafTer 
l^enbe i et S^ftbuné græbenbe og ft)éfcnbe et ©Ifenbeené (5ngle* 
l)Otteb, fom ban ba»be foræret l)enbc; (gccnen er albelcé Sa* 
fontainiff meb bcl)crigt ^næfalb, og ^t)é paa "^-ob, ^iolefcm 
og |)aanb. 9togen Sib efter beyæger bane -^Heiefaber, en 
franff ©rebe Slbatberté foreftaanbe 53ortretfe bam til at ubbebe 
fig en Samtale unber fire C^ine meb Sopbie. ^un forer bam 
fclo op i fit eget ©abtnet. ©fter nogle Hbbrub om libenffabelig 
^iærligbeb, gortinylclfe og gorilanbcné ^ercoelfe tiltaler l)an 
benbe faalebeé: "Jioget, ft)neé mig, maae ^e tilftaae en ^iær# 
ligbcb, l)yié l'ige iffe fan ftnbcé. 5^e uffs;lbige ^^iærtegn, fom 
en ærbar 'ipige tilftaaer fin beftemte ^rubgom, maae t^e tilflebc 375 

mi'g. ^c maae tilHaae mtg ^evei ^iærrfg^eb, ^e maac gtttc 
mig <Siffevl^eb for ben »eb itjTatteerffge/ nteit i fTg fcto uflFt)fbtgc 
^ovtrotig^eber , fom jeg afbrig fTFat ntiébruge." 6*ftev en ®ee( 
(3opt)iémer om ^orbom, og ^orjTffn'nger em, at \)ané 53øné 
Opfplberfe "l)ætter l)am tit |)iinfen og fTaber intet 3)?ennejTe, 
bebvi?»er gngen," gitter l)an f)enbe et ^av ©ageé 53etcenfrtingétib 
tttcb ©oarct, og fatter ben 5(ftafe, at l^ttié {)an tér ^aabe 33i>n« 
l^ijretfc, ffal t)un fenbe l)am £>vit>^ ^orttanbh'nger, font l)art 
t)ar laant f)enbe, »entelig for at befnære I)enbe »eb »ettt)i^ig 
Secture, i mobfat S^ilfcelbe en SJieifcbeffrioelfc. 5(t @opl)ie> 
l)i(bet i Sibenffabené ®arn, og bfcenbet af fine ^cfeifer, ^oers' 
ten t)ar (BamlinQ til at giennemffue forførerens ^enffgter, 
etter ^fanbéncerttcerelfe til at gienbri»e t)ané ®op{)i|lterier )(iaa 
©tebet, etter ^raft og SJjob tii j^rar at gi»e et afgiørenbc 
<BM\'f et l)eel begribeligt, men at ^nn efter mobent Dtterlceg 
befintter ftg til at opfi)(be ijan^ ^nflfe, og efter 5Cftaie fenbet 
tjam Doib, ffiønbt l)cnbeé liUe <Bm af ^icerligl)eb til ^Sitteb« 
bogen meb grcebcnbe Saarer nbbri)bcr : "£) febe Mchev I fov 
ttiin <Sfi)Ib, fenb I)am itte benne ?Sog. geg blider faa bebrøttet 
berfor" j^empfer l)cnbe nceften tii (8t)nbevinbe, t^i l)un er l)»eri» 
fen et uerfarent 53arn etter en ®aaé, nten en forjltanbig SO'Zober 
ti( et ft)»aarigt ^arn, \)'oié beti)bningéfu{be Drb i et afgiørenbé 
^iehiit bnrbe t)a»e ttirfet meer, enb blot at giøre "et nnberligt 
gnbtri)f ifsaa ^t-nbe," fornbfat, at Scieferen iffe ffuibc ringes« 
agte ^enbe, I)»i[fet jo er bet flif SJJobfatte af g^orfatterené |)en* 
figt. |)a»be ^ataftropt)en enbt mcb, at (5op{)ie^ beb faa at 
ftge at fpore ^orfpneté finger i ben liiie §(ntoné 5tbi)arfef> 
^aobe giort t)t)ab ^figt og 5@re bøb, ba t)at)be goeferen rigtig«* 
nof fnnbet Opføéningen »el fimpeC for en SHoman , men ijatite 
bog »ift let tri^ftet ftg Otter bet gfippebe ^aah om en piqttant 
J5)eéfert efter bet tarttetige SOlaaftib tteb ben &Uxte, at fee ert 
SJlober rebbet tteb fit ^am , f)ttiff et l)un nu if fe meb ®anbl)et) 
fan fige ftg at ttære, ba53arneté 9orbt)tteIfe af ^Søgerne egenttig 
flet intet Xtbftag giør, unbtagen for faattibt fom ben bertteb foran^ 
lebigebe Slngejl for 53arneté Sitt er et af be mange SJZomenter, 
fom ttirfe til ^enbeé bebre ^eflntning. Mm paa en faa fimpel 

C24*) 376 

^aate yffbe forfatteren ifte eiibe fftt ^crtætti'ng. ^a\\ bifbc 
iffe cpeffre en af te fftennejle Scener, ban nogcnffnbc l)av ep* 
fnnbet, nemlig 53i?i]crneé ^orbi;tte([e. ^an nbfatte berfor jTn 
-^efttnbe for »or 9?utgcagt »eb at labc l)enbe bortfeiibe Ootb 
trobé ^arneté fenner, men »ifbe aUige»eI mage bet faa, at 
l)nn til Shitniitgen ffulbe ^aae veen og t)eUi'g fom en ©ienftanb 
for »or ^ciagtelfe, ja for »or ^ennbriiig. 20?en benne -S^enftgt 
er afbeteé forfeilet, og fiutbe bog nben Cpojfrelfe af l)tin beih'ge 
Scene tet t)a»e »ceret opnaaet, i bet mtubfle for en S)eel, faa* 
lebeé at l)nn bog 6el)o(bt »or ?(gte(fe, om enb iffe i nogen uif 
tncerfet, faa bog i en fangt l)eiere ©rab, enb nn er Silfælbet; 
nten ba maatte abffidi'gt 2(nbet »c?re fafbet bort, bog berom 
fiben; »i »ilte \ev\t frcmflille forfatteren^ ?(rrangemcnt af 
^ataflropt)en. 

(5opl)te rebbeé rigtt'gnof, men f)»orfebeé? {)enbeé JDpb, 
eller rettere fagt 3(5re faacr ben ene ^orftærfningébatafUon efter 
ten anben. ^enbcé Sam»ittigl)cb begynbcr fer|l at »aagne 
efter en Samtale mcb ben gamle ©re» Slbalbert, t)»ori benne, 
fom l)ar dit)é om Sagen, meb megen 'gifnhcb og S)elifatcéfe, 
og i ^-ovm af Ce»taler o»er benbeé (5lff »c-erbig()eb , forflaaer at 
»ife benbe be bcbre»cltge ^elger af Sarbcé'é fovtfatte Cpbolb i 
S^anmarf, og at gicre benbe opntivrffom paa t)enbeé 9}Zanbé 
^ortieneller og emme ^clelfcr for benbe. "Sfrcef og Sfam^ 
fnlbbeb, bcbber bet, gribe benbeé Siivl, og bet fi)neé Ijenbe, 
at bw'i iffc f^ii ff«^ fJ'tc" SQianb eller "ijarn i Øinene," S)og 
enbnn er t)un raab»ilb. Men famine S)ag begi»er bet ffg , at 
Cinbalé Sefier Caroline, fom formcbelfl ffinbailigt ^"gteff abé* 
brub er bietien ffilt fra fin Wlanb , l)»ié moralffe Sletbeb fors* 
mitber l}enbeé 53rebe, anfommer fra ^^en, og fcger 2ilflngt 
meb fine 55ern boé fin ^i3rober. gur)^ efterat benne St)nberinbe 
l)ar ffriftet fin ^ijlorie, bragt Sopbie tii at rcbme og blegne 
»eb at tiltale benbe fom en reen nffplbig Stoel, og i en ii(\c\aa 
»elffre»en fom fanb og af Grfaringené ^ilber ejl 5)ebnctiort 
o»er ntiltabelige C^lffereé ftebfe ftigenbe ^rcvfbeb og Kblul)eb, og 
cm ten lette £)»ergang til ben gro»ere Ittroifab, naar "ben 
(pgte, bebfie S5ed af Sroflfaben er borte," forfl ba fatter Sopbie 877 

beit 53cffutm'tt0[ , "ot tvcitU ftg ub af fit g-ort)olt) til ©cirbcé, 
uben bog at »ibe, ^oorlcbeé bette enbuu ffiUbe blt'tte l)eiibe mu* 
ligt." |)mi cv faa raabtjifb, at man mcb ©riiiib enbnu maa 
betttittfe, at bctte ^orfæt er ijenbcé '^((yor, og bet faameget 
weve, fom Ijmteé 55ef(ittning at 6ii)be mcb 8arbeé føvjlt: blmt 
"futbfommen fccftvfltet/" efterat l)im hav ubi^aact ben bubcligjle 
©frcef for fKii <2en, og i ben ?(n(cbm'ng opfeyct en (icene, fom 
Dttevtpber l)cnbe om l)enbeé 9)ianbé fttvrhge geleffcr for fiu -^u* 
finte og \it frelfle 53arii. 3'^ibfcitib ooerbcyifcé Di bog iffe 
ganffe om, at l)eubeé ^ierte er l)e(6rcbct, føreiib t)uu l)ar t)a»t 
et Optrin mcb Sarbeé , ber maa bringe !)cnbe ti( at afffi)c Ijam, 
ifoer ba l)nn, for at rioe jTg ub af l)aué ^len, maa fafte ftg t 
en 53aab , fom briDcé om )(iaa (gccn t et farftgt ItDcir. ^en 
berttcb fovDoIbte og fnart for^unbue (Bficet er ben cncfle (Straf, 
fom ten tolerante forfatter l)ar paalagt l)enbe; forreflen jlaacr 
l)nn fom en Ci)fcté (Sngel meb ©eierépalmcr i |)cenbcrne og 
©(orie om ^oo»ebet. ^enbeé fortra'tfehge SDJaub, ber cnbog 
I)a»bc ifinbe at flfpbeé mcb ©arbeé, ben mefleriige Sf^tte, ti( 
I)t)cm \)an l)ai>be grunbet SOtiétanfc, nnberretteé gtennem fin 
53rober om Sllt, itcr fom en forcfffct ijngfiug l)iem ti( 8opl)ie, 
fncefer for benbe, omfanner l)enbe, og bcbcr om Sitgiuelfe for 
jTn tiffpnelabcnbe ^n(be i ben fcnere %it), "8tcb mig ith fra 
J^ig, nbraaber t)an, fortrpb itte, at l)a»e forenet 3)ig meb mig ! 
©ørg iffe beroDer! 3^9 ^^^^ "^f/ ^^ i^S f'^ ^^^^ elffDcerbig fom 
©arbeé, men jeg er ligefaa forcffTet, og fangt mere giennem* 
trængt af ^øfelfer af 'i^it \)m ^cerb, enb l)an etter nogen 5tnbett 
fan »cere." ^oreJcbig »cere bet fagt, at benne 3(bfcerb af Cinbaf 
flriber albefeé mob l)ané 6l)araf teer ; faafebcé fan en SKanb, 
ber er Mant i Crbeté fanbe ^£ti)bning, albrig t)attbfe. S)ette 
SDii^grcb i ©barafteerffitbringcn er mærfctigt i m anben ^en* 
feenbc, l)»orom »i pen ffutte tale. (2opl)ie omfattner fin 3}Zanb, 
og fuger at berolige Ijam »eb be fiærligjle Drb,> mm ber itU et 
cnejle Spor af, at ^un erfienbcr, ^Dor fangt mere |nn trcenger 
til l)ané SitgiDetfe, enb ^an til t)enbeé; t»ertimob, i)Urt ni)ber 
fin |)t)Ibell mcb en (2el»ti{frebét)eb , og meb en nai» fripojlig 
9iaabig()eb,. fora baabe i og for fig er l^æéliQ f)oé c» iaa^an 378 

Dyfnbe, og fom f^neé ganjTe at iTvibe mob ^enbcé ^f)arof teer ; 
og for at benne "eng(efige |)uflrue" ret fan jlaoe forl)erriget i 
€ff ferene ^i'ne, faaer Ijun tit foræring af ©re» 5tbal6ert et 
fofibart "|)arébaanb af be renej^e ^erfer, et 53iKeb ^a,a l)enbeé 
eget 53cpfen, og ©ioerené ficerefie ^lenobfe." 

(Sfii?nbt bet er at forubfee, at 6aabe forfatteren og llb« 
gberen »ide anfee bet for ^Drmafleligl)cb/ i bet mtnbflc for 
3;mpi'ctet, om t)i giøre S"bfigelfcr mob benne ^ataftrop()e, »iCfe 
i)i bog ti'Uabe oé at »ife, l)Dor(ebeé ben »eb libt 53effcere(fe og 
^oranbrtng funbe haoe i)unbet haate i poetiff og moralff ^en* 
feenbc. '^ov bet ^ørjle htrbe ben ^peuffe Same i>cere bfeoen 
ubcnfor Spillet fom en owerflubig ^erfon, bcr egentlig fnn er 
fremfort )iaa Scenen, for at l)ofbe en empiriff*patl)orogifT go!» 
refæéning for <5opl)ie , fom »el nben fligt ^riyatiéfimum fnnbe 
isatte faaet grinene op for (2anbl)cbcn» V'i inbrømme benne ^o^ 
refæénfngé ^cerb og bene ©aynfigl}cb for be unge gceferinber^ 
f)»ié <Biæi er opfplbt meb "Sanfer, fom be neppe tør tiljiaae 
fig fefo," og l)oem forfatteren ^ar tiregnet ftn ^ortceUing i en 
liile ©pifog, men bog l)aobe »i Ut fnnbet oé i at unb»cere ben^ 
haa'oe forbi benne ©reen er inbpobct i og iffe nbDoret af S)igts» 
ningen, føfgefig forfaflcfig trobé bcné abfofnte ^L^cerb, og forbi 
t)et ^penfTc 5(urifio?rcorpé , fom fenbc^ <5opl}icé Jtijb til Itnb* 
foetning, bibrager bettjbelig tit at forringe »or 2(gtetfe for benbe» 
S)er t)ar »ifi I^etter iffe taht ^logct, ^»ié ben mobbpbelige Scene 
meb Sarbeé »ar falben bort, ba ben fnarere er beregnet paa 
©ffect, enb ottereenéilemmenbe meb ben fibenffabetige, men 
bannebe og ribberfige (Srffcré (SI)araftcer. ^ané ^remgangé^ 
maahe (iriber ganfTe mob bet Søfte, fom inbirecte tigger i 6api* 
tutationen meb Soptjie, og af en 5Dtanb af Sannetfe og 3<5ro 
fortange iji, at t)an iffe jTat bcpre flg ab, fom en uopbrageii 
Spitter, ber meb ^anbcn og Sfiænben ftcenger fortene ^en ab 
Sorbet, forbi t)an bti»er gobilte paa et Spit, fom l)aii aufaae 
for ntabetigt. ^ataflropben maatte ta omtrent l}at)e taget 
føtgcnbe ?3enbing. 5)en Me Untoné Ombytning af «>3øgcrne 
burbe I)a»e beoirfet ben foage »afienbe SJioberé fufbfomnc gretfe; 
bette ifnffe t)ifi aUe §i?fcre, og bette I)a,r rimctigoiié ogfaa i?a?ret 379 

forfatteren^ S(gt, men i ^ortceUtrtgcn ffccr bcttc i ©runbeit 
ftet if fe , t^i tev er (Sotgeri'nbeu l)f nteé egciUlt'ge ^rclfer. Xt'f 
33Zotierené fulbfomne grelfe l)crer itfe hiot l)ent)cé Itbn'ttclfc af 
^orbinbelfcu meb 6avbt'é, men ti'Ui'ge t)enbfé angcrfulbe ®r? 
flenbcffe af egen Itret, og t)enbcé gorfom'ng mcb fin SJiaiib, 
ben gienftbtge gornpetfe af ^'gtefoffeneé i^ifeih'gbeb. ?(U bette 
funbe paa en fimpef og naturlig S!}?aabe »cere b(e»et beu litte 
Stutoné 33c"erf , itaar beii bcbeh'ge <Sfrcvf , SJiobereii ub)l:ob for 
fit 55arn, l)a»be bragt I)cnbe tit at gaae i |Tg fcfo, t)ttitfet »et 
tf fe »ar for meget forlangt, ifcer ba t)enbeé l^o-gring at opfpfbe 
53arneté *^on jo t)at)be foranlcbigct benne Stngeft, og naar buu 
ta fe(r) ^aiitie aahnet fit |)terte for fin Wlaut og bcbet l)am om 
£ifgiyelfe, l)»ortit i)un toirfctig l)(?ingen trcengte, en 2,ifcnii)geffCr 
fom ba ^iite l)a»e fnnbet en ffiøn ^ormilbelfe beri, at ben braDe 
33?ant) ogfaa I)a»be 33ebreibe[fer at gicre fig for fin ^^lUbe og 
9}iange{ x>^a ^ml}cb mob ^ui |)nftrue; ben '^are, l}yori ^ané 
2(5re og Cpffe, og bet ^efeé 53elfcerb l)aDbe fttceuet t)cb So* 
:pt)ieé S»agl)eb, »ar faa flor, at t)ané grcmgangémaabe atti# 
ge»el »ar l)øimobig, l)»i(fet ben nu flet iffe er, ba |)oimobig!s 
l)eben »eb unaturlig €)»erbri»etfe t)ar fprcengt fig fcfo og er 
ble»en en ^ornebreife. 53eb benne 53enbing maatte (2opl)ie ^a»e 
gien»unbet »or 5tgtcffe, {)oi(fet nu ingenfunbe er Xtlfælbet, og 
€inbat »ar »cbbleocn at »cereSJtanb, ijlebenfor at l)an nu ftaaer 
for oé fom en bfcbfeben S)reug , ber beber om ^ortabelfe, fom 
om ai (gft)Iben »ar paa l)ané @ibe. (Sperge maa man »ir* 
fefig: er bet mufigt, at en SJknb fan t)anble faatcbcé? meit 
fpørge maa man tillige meb |)enft)u til (Saaben om forfatter;! 
flfabet: er bet muligt, at en SØtanb fan ffri»e faalebeé? 

®et er nceften ubegribeligt, l)Oorlebeé en faa ftinføfenbc 
og fcebelig ©fribent fom forfatteren tH (?-n ^»erbagét)iftorie 
iffe \)av inbfeet, ^»ormeget l)an l)ar ffabet fin fortælling »eb 
ten ^cnbing og (Slutning , t)an l)ar gi»et ben , l)»or bi)bt l)att 
^ar nebfat |)eltinben iffe blot i ^ceferené Slgtelfe, men i ^ané 
S)eeltagelfe for ^enbe, »eb at fammenbobe et (iort 2(pparat af 
£)mjlcenbigl)eber, for at frelfe ^enbe fra 23vi?be og ©fioenbfef, 
og l}»or bJjbt \)a\\ \^ax faaret »ore moraljTe ^elelfer »eb beit 380 

«Pviié og |)i)fbef!, font Mi'yer t)enbe tii ^eeL 53el fanbt, at 
^atafiropben inbe^olbcr abfTittige ffieitne Xrcef og intcrcéfaiitc 
Steflectiouer, t)»oraf ber i ben fovegaaenbc 3^ecl af ^ortceUingeit 
ju|I iffe er mange, og l}t»on)eb forfatteren ^ar gi'oet ni)e 23e^ 
»ifer )(!aa et uafminbeli'gt latent, men bet (Sfiønne taber fiit 
Sfiønl)eb »eb at anbringcé paa nrette <Steb» ^i maae'anfec 
^ataflrcphen for albeteé forfeifet i poetijTf |)enfeenbe, ta bc 
antoenbte 2}tibter frembringe et ^nbtrpf, fom er bet mobfatte 
af bet tiljTgtebe; og Itgcfaa forfetlet er ben i moratflf ^enfeenbe, 
!)OiTfet ^er er bobbelt i^igtigt, ba ^ortcelltngen tt)beltg er lagt 
an )(!aa at ijcvre bibaftijlf og morafff. 5(nme(beren Xiii ()cr iffe 
inbrabe ffg i en »ibtløftig Unberfegelfe om gorl}oIbct mellem 
SKorat og ^oefte, men fcrft i ^orbi'gaaenbe erflære, at han 
itu regner bet Slibrige, bet Seflcnbe, bet Ut)ettiffe til bet Itmov« 
ralffe, ^oor forbceracligt enb (Sligt let fan »orbe, og berpaa 
frcmfcette fin SfnfFnelfc af t)iint ^orljolb i en Signelfe. Sigefom 
et 5(nftgté ffiønncfte og cebleile g-ormer enbog funne blioe oé 
mobbøbclige, naar moralff (5letl)cb propger ffg i 5|3l)t)jTognomiet, 
faalebeé bcflrncrcé ben poetiffe Sfiun^eb, naar noget Itmoralff 
jTinner tgiennem :S)igtningen, om ben enb er fmnft formet og 
otjcrfirøgen mcb ^onjlené fincfte ^ernié. S)et natter intet at 
forlange, at x>i [fulle abjltral)ere Sllt t)«ab ber angaaer tet Wlo^ 
ralffc, og blot betragte ^^onjltia-rfet fom ^onfi»cerf; tl)i bet 
bel)agelige 3nbtri)f af bet Sfiennc er jo famtibigt meb bet nbe;* 
Magelige af bet Umoralffc. Wm 3nbtrj)lfeneé forffiellige (Bra^* 
ber beroe naturligoiié paa be forffiellige (Snbjcctiwiteter, og 
ligefom ber gioeé Stbffillige, fom enten mangle 53lif for at op* 
bage ben moralff e (Elett)eb, fom fan ubtale jlg t et beiligt Un.f 
figt, eller ^»em ben unber 55effuelfen er ligegi)tbig, og fom i 
benne ^linbl)eb eller Sigegplbigbcb fun glcebe fig o»er bc ffionne 
former, faalcbeé fan ogfaa t)oé 9?ogle ^orbolbet meUem ben 
af^betiffe og moralffe Sanbé »iTre faabant, eller rettere, ^iæx-e 
lig^eben til bet -poetiffe bcere faa bominerenbe, at bc allene 
forbre ben oe|1f)ctiffe (ganbé tilfrcbé ftiltet »eb at nt;be et ^onfls: 
i)ærf, betragte bet SJZoralffe fom en ubett)belig ^^Siting i ^onflen, 
ia ^si enbog bri»e (Sonfeqsentfcn faa \iibt, at be erflærc bet 361 

SOJoraffTPe for at vcexc ^onj^eit alhete^ uwebfommenbe. -^evaf 
forfraveé toef tettejl: ben megen (Strib meUem 5@iII)ctiferne om 
SØioraIcné ^ovt)ofb tii ^^oeften, og ba ben moralffe Saiibé l)oé 
be atterflelle Mennejiev er jTfarpere enb ben cpjltjetiffe, faa maa, 
fely nben mi'nbjle ^enfpn tit (Spurgémaafet om ^^oejTené 53cerb 
fom S)annelfeémibbel, 5(ntattet af SJcoraIcné forfægtere i ^oc* 
fien seere faa itoxt, at SOJobpartiet maa h\m meget It'bet, ifcev 
ta Dl tidige ^oé be flejle flore S)igtere ftnbe en faare reen og 
Ie»enbe moralfif ©anbé. ^or aUe ftige SJienneffer maa berfor 
iet egentlig Itmoralffe nE'bwenbigcn ebefcegge bet ^poetiffe, lige* 
fom for ^l)t)fiognomiflen bet flette Xlbtrt)f maa forftprre ©(ceben 
o»er bet ffiønne 5(nffgt, ba bet bob&elte 5nbtri)f i begge %iU 
faelbe fTeer i famme 9}Joment og er nabfftUeligt ; og bet er jo 
bog »et efter S)i'gteté 3nbtrt)f ifiaa oé, at m maae bebømme 
bete 53c?rb; itte efter bet S"btrt)f, fom bet muligcn fan gi'øre 
)(>aa 5lnbre, ber i en »ié |)enfeenbe maae forcfomme oé at »ære 
blinbe, ligefom be SO^ennefPer, ber iffe funne fFielne mellem l)øie 
og bt)be, rene og falffe Soner, ncejlen forefomme SDlufiferne at 
mangle en ©anb^. 

S »or ^om faat)elfom i bor ©Icebe o»er en »affenbe <Bt}n* 
beré Silbageyenben til ^et og ^ligt, maae m jo nøbyenbigen 
tage alle be SOlibler i betragtning, ^»oryeb ben be»irfebe6, og 
jo flere og flcerfere biéfe Bare, jo ringere 5(nlebningen beénben 
»ar til bet fv)nbige ^orfæt, befio minbre maa »or ^eunbring, 
bcj^o roligere maa »or (Slcebe »cere o»er S)t)bené ©eier» ©ee 
»i bcrfor, faalebcé fom i benne fortælling, en bannet og æbel 
^one og SDJober, fom er gift efter egen 2ilbcieligt}eb meb en 
fortrcefelig SOIanb, l)»em l)un fel» ^øiagter, faa»elfom alle 
SCnbre, og l)»cm {)un flet iffe fan hebveioe anbet, enb nogen 
€nnfent)eb og libt ^rantcnbeb, ^envi»eé af en bebaarenbe €i# 
bcnffab og l)ilbeé i gorfcrelfené (Sarn; fee »i berncefl, l)»ilfen 
SJlaéfe af Dmllænbig^eber ber bel)e»cé for at rebbe l)enbe )fiaa 
Stfgrnnbené 53rinf , ba fniine »i »el glæbeé o»er b/enbeé ^relfe, 
ffiønbt »i ringeagte t)enbe; men liere »i jublenbe Sriumpbfangc 
o»er l^enbeé geier , ber lettebeé »eb en faa flor 2(rmee af ^itU 
^etro^J^er, at ^xm ble» liben etter ingen, ba 3^eberlaget næjlen 38S 

Dar tttttufigt, og fee i)i ^cnbe anpn'ii'^ fom et 9}Zøn(ier ^aa ^ufb^ 
fommen{)ct), fom en jlvaafenbe ^eftinbc, fom en Spfcté ^ngef, 
forbi t)im iffe biet) en SOicrfeté S:uTeoe(; fca er bet »et ben mif# 
bejle J^om, man fan fcelbc om forfatteren, naar man antager, 
at tjan, t)enre»en af llltratoterance cg Siberalitcté^Sycermert, 
itu feto t)ar moerfet, ^oitfen forbceroeltg SDioraf ber tan og maa 
ubbrageé af i)an^ ^ortc^King. SOtan tiitc »tH tee, naar en 
^illorifer faibt )f!aa at prife ^erferncé Sei'er o»er Sconibaé og 
^ané ^eltefiot, ffiønbt be jo nfmobfigcligcn feircbe, og ^aa 
famme SDiaabe funbe man frtjleé til at Ue o'on ben Soupriié* 
ning af Sop()(eé >Seier, fom jnbtenbe toner giennem Slutningen 
af benne ^ortceiting, naar bet iffe »ar en altfor afoorlig <Sag 
tii at funne 'ocefte batter, at en aanbrig almeenynbet g-orfatter 
^ar plantet en febtbnftenbe giftig 'lHi|7Di-ert i ftn l)i)ppig bcfegte 
^aoe, t)t)or man er »ant til at trcvtfe lutter uffabelige og mange 
inbtagenbe planter. 

30 IiTugere »i l)atte maattct bocefe »eb be to mærfeligile 
^Pcrfoner i benne gortcvUing, befto fortere maae vi fatte oé mcb 
^cnfv)n til be emige. *I^i yille ubl)iwc 3?(aior€inbaIé (Jharaftcer 
fom faare »eltcgnet, naar »i blot nnbtage tm ouenfor omtalte 
©ienforcningéfcene. Sjané forfcetlige, paa en fergclig @rfa* 
ring i et foregaacnbe ^gteffab gvunbcbe Itnberfuclfc af fine 
»arme ^ølelfcr for fin ^iiftrue, Ijané gicnoptiaagncnbe ^icvr# 
(igl)eb, bane falffe Itnbfaifc, l)ané ^'•^l'^iifi og l)ané ?iibfi(^r* 
t)eb for at beware ben ubttortcé 5(nflanb fem ©aoalicr, alt bctte 
er ffilbret mcb Sanbbcb og ^^larbcb. 5^e 'betragtninger, han 
an^iiln i ^irfen nnber ©ubétienejlen CS. 128—34), »ife oé 
SJIanben af gelelfe og ^re, bg l}ané ^egeijiring for SJapoteon, 
unber l)t>ié ganer l)an bar tient, er ligefaa naturlig, fom bet 
er oé glæbcligt, at l)an øfer gicvléftprfe i fin dummer af benne 
|)elté opl)ciebe ©rempel. — 33tan funbe »i|l itfe 6cffi;Ibe g-or? 
fatteren for at l)atte malet ben forfiivfebe 5(nnette meb libt »el 
ftcerfe "farcer, berfom l)un l)a»be levet i gorcelbreneé -^uué; 
t^t ba funbe flige 9^j)ffer og flig $Jcfe»urnl)eb gobt rime fTg 
meb l)enbeé S^annelfe, (8tanb og (?»rige g-orliolb; men be bli»e 
libt manicrerebe, naar »i tage l)enbe6 nuDc^renbe Omgi»effer . i'^tragtm'tig, og tittige maae \}i 6emcerfe, at ^cnbeé ttnobcr 

:;v' Affefaa ficmme / at gevbinanb bevtjeb faaer (Bthi af at »o?re 

..Vrti)iatl)ue, Ijtiiitn Ijait fowejleu iffe er, fibcu t)an faaloenge 

.. J^^ev jTg taalmobtg ben', og i'ffe ^æ»er gov(o»erfeit, fer I)Urt 

■ jp<ta en t)i?t(l frcenfenbe 9J?aabe l}ar gtovt ^am latterlig for eit 

^t^bff ^rofeenreuter. SJian feer t)cr, font faa ofte, ^bovlebeé 

E?i>erbri»elfe etter anbre SJIfégreb i ben ene 6t)avafteeré Sfilbring 

1^-<ix faaer en ffabeltg ^nboirfning )paa en etter flere af be an# 

fttrH^l)arafterer, ^ttormeb ben fommer t ?8erøre(fe, omtrent 

itgffom i et Wakxi en eufelt giguré altfor (lærfe etter altfor 

.fi)age (Soforering fTfaber ttbtrpffet af be oi^rige figurer. 

..: i S)en anben^ortætting i bette ^Sfnb, fafbet ($n ®pifobe, 

l^aififfe bet attermtnb(le af bet Conte moral-(Soing, fom ettere 

. <V. t'em{)erffenbe t)oé oor forfatter; ben er meb ^enfpn tii ®r^ 

.jfai'fhgéfanb^eber og ^tbéreflectioner albeleé en 23agatel, men 

"lortalt meb narminbetig §it)rig{)eb og Setl)eb, og ber er maaflfee 

■Mm banff ^ortcefitng , fom meb flerre ^øie fnnbe falbeé 3^o* 

./^m', naar man ber»eb »tibe forjlaae en meb §etl)eb flPretteit 

■'■l^^aul i fortættenbe (Stuf. ®en breier ftg om et (SfjTottéi! 

:j(^»tntt)r, fom en tt)»eaarig ©tubent be(laaer »eb at forffæbc 

'ifjifom kammerpige og trcebe i fin Silbebebeé Stenefte. (St 

\|aafcant ©»entpr fnnbe (et frijle en fortætter tii ©filbrfngcr af 

'idiietfærbig og teflenbe ^latm, men forfatteren l)ar i)ib(l, meb 

■.v^feli'g S)ehtateéfc og ^nbe at refpectere sBIufoerbtgtjeben , og 

»'jiteb Snne og fomiff @anbé t)ar \)a\i tabet benne piqnante <BU 

• >t{f(ltfon foraufebtge nog(e t)!?fft morfomme og pubfige, næilen 

I 'i'^rainatiff leDenbe (Scener. S)en forffoebte kammerpige (iitfer 

.. f.lte;mng |)cainbené gaberé |)ierte i ^:8ranb, og erobrer tittige en 

■'.forrentet @oigerfi?n af ^ufet, en ^aban af ^ammerjunfer, 

• |))ié Sommeltjoefen er fcvrbeteé gobt fTilbret. S)e ^nbaenbinger, 

.. '.naan fnnbe giore mob ben Itfanbfpnfigljcb, at 2(It, inbtil be 

■*^inb|le Om(iænbigl)cber, futer fig for at Utte ben i^orftæbteé 

■^i^Iige Skotte, iji'tbe »et itte f)a»e jlort at bet^be; i et faa 

Sr^Iigt q3l)antaftfpif fan megen gri()eb tiljlebcé; @f alfen ?(mor 

t^:-p> en ©nb, fom pteier at t)ai)e ^elb meb fig, og at begnn* 

pigcé af Siffcplbet; berfor er t)or @oenti)rer ogfaa faare ^elbig, 384 

meit i bet ?3igt{gf!c fotgter Ct)ffen ijam'^ {)ané ct|Tfebe 2()crefe 
ijav allercbe i ^oraeieu en bcgimfliget Xilbcbcr, og han maa 
ba trclie ftg mcb en Ubenlanbércife ; bcrte er nu nt)c(le ??iobe i 
^oefien; Sfabe, at benne 2rø|l iffe er faa nem at oyevfonithe 
i 53irfeligt)cben. Smiblertfb maa man bog tH^aae, at benne 
Opfcéning ingenfnnbe er tanngen eller fvemfonj^Iet, og ben. 
»irfer flet itte ffcerenbe etter ncbflaaenbe, l)»ilfet ittc »ilbe l)a»c 
Ijarmonerct meb ben blt'be ^one, fom gaaer l)ee{t igienncm ^cvr* 
tceltingen* SOkafFee fnnbe man meb (angt fterre ©runb inb^ 
»enbe, at ^flætten i benne 9io»eUe iffe er nær faa inbenlanbff 
fom3^enbegavnet; flige ^^orffcpbnfngél)tflorter ere iffe ret banffe, 
og rime |Tg iffe paa bet beb|le meb ^anbeté Cceber og Slatio* 
jtcné Sbarafteer. 

53i ()aDe ovenfor i Sfnfebning af et formeentligt ajii^^veb 
i 8filbringen af en biivro SQtanbé Sbarafteer t>ttret en SmiJf 
om, at en 9?ianb funbc batte tiUabt fig en faaban "fortegning 
af en 2J?anbé 6baraftecr; tti tilfcie, at (S(utningé*5(poRro^?l)ett 
i "^(Sgteftanben" til be ciffocerbige unge Coeferinber forefomm^ . 
oé at l)at)e et mere mobertigt enb fabcriigt ^rceg, og i beif 
fibjle ^ortætting finbeé ber 9toget, fom befltprfer, og 3ntct>; 
fom mobfiger ben ©iéning, at en Itams er forfatter tl(.-^"jr 
^tterbagét)i|Iorie. S)og bcttc er ingen SDZening, men fun eft. 

5 o r m o b n t n g. :• ' flticnlrtnirlTie |lteratttr - ftotic ifr. 

l\ordl)oarne i Aiistrveg, historisk Undersokning af Abra- 
ham Cronhol/ji. Lund, hos Gleerup. 1835. (Ogfaa mcb 
^oocbtitel; FornnordiskaMinnen af ^br. Cronhol/ii. Andra 
Delen). 472 S. fl. 8. 

3b(anbt be nt>cvc fp?nf!e ]^i|lorijlc gerfattcrc, ba- i bc ftbfle 
to ©cccnnier f)ai">c bragt benne @rcen af ^iteraturcn i mærfclig ZiU 
»a?rt cg %li>v, er Jpv. 3lbjnnct Srcn^cim en af be ftlbigfte og pngf^e; 
men ligefaa ubnianlet »eb glib cg cmfattcnbe (Stubicr/ fem befaret 385 

tticb umr^ftVnbeli^t Jtatent fi>v Jpi^axk^vminq. 2raevcbc i fervi^é 
^largcing af 2). Cit. Sio. e. 14—16 cv l|^e :i>ee( af næri^ærcnfce 
^ævt omtalt j og "ilnm. ^ar bev i ^ovt^cb berørt bete gormaal, og 
d}avaftcrifcvct govfattercné Sgen^cber, fom ^i|brieffrioer. ^»ab 
bcr fagbeé om l|^c 5^inb, ot en meget fltov ©eet af bet^ ^nb^olb 
flaaer i ben na?rme(lc gorbinbclfc meb ben banffe Jpipvii, og fæv^« 
beteé maa interesifcrc banf!e Oæfere : giclber iUe minbre om bet me(!e 
afSbctJ^inb, ^oBlf^e'^Ifb. C®.1— 120)^anblev om «IBa veg evne, 
fom antaget "efter (Sammenhænget af ftere <^U\^<iv i 9?eflové ^vø* 
nif'e" at »ccve "et nomen genericum, ber (t S^uél'^nb) ttUagbe^ 
alle ©fanDinapiffe ©ot^er, og fc(» be fra bem tit anbvc Canbc ub» 
gaaebe O'Jpbtjggeve." ^aa ©vunb ^evaf antagev og Uiit)vhx govf. 
ben i npere Zit H. a. ogfaa af asiffop granjén antagne 9??ening : 
at bet Dav SBavegcvne, fom ^a»e lagt ©runben tit bet rusfiffe a)?o* 
narfie etter famlet be (Sta^iffe ^otfefærb tit et monavf iff ©tatiJtegeme. 
C®. 32. i»f. gran^én^ 2ff^. "om Ryska namnets och rikets ur- 
sprung af ett svenskt, i Ryssland bosatt folk; vid namn 
Rhos" Vitterh. Hist. och Ant, Acad. Handlingar. XIII d.). 
Uagtet gorf. meb glib ^av famtet en betpbetig ©eet, ^oé be t)igtig(te 
(etbve og npeve ©fvibentev om Dtuéfanbé ^iftoviev og Otbfager om= 
fprebtc SD?ateriatier tit Optpéning af bet utt)i»(fomme, men i ^agn* 
tibené bun!te Saagcv ^pUebe gor^otb imettem (©fanbina»ien og 9?ué* 
t^nb : turbe bog benne a3ogcné 3ffbeting »ære ben, fom efter S[)?ate* 
rtené 25effaffen^eb og goif.é a3e^anbting , minb(l mi intcreiJferc og 
titfrebéftitte be flefte Cccfere. 

©en anben 2tfbeting, ^t)i*^ fmfitte S:itet er "©e ©anffe i 
. SS en ben," begpnbev i førfte aSog meb en ©ammenftitting af ®ct)to= 
-■^crsi, S:t)unmann>5 og flere O'tpereé SOteningev om (Staeerneé ^erFomfl:, 
fammentignebe meb be faa S:vcef, fom funne famtet ^0$ 3(?eflov og 
v^etmotb, og gaaev l^erfra o»er tit en (Sfitbring af be tpbffc ©taoer, 
citer 2Benbevne, og af bet banfle got! i Ilte, 12te og 13be2tar^un= 
bviid, efter '21 barn fra 93remcn, ^npttinga ©aga, @a,ro, bi i Script. 
Rer. Dan. Tom. IV. inbførte Ubbrag af bm 23ambcrgf!c 23if!op 
Ottoé Legatio in Daniam, og 2frnotb fra Cube!. ©ereftev føtger 
(i 2. og 3. Kap.) en (Sfitbring af SSSenbcrneé D?ationatd}araftecr, 
e^ber, eet)emaabc og ©ub^btjrfetfe. 2tt gorf. i bm fibjTe ®cct mcjT: feterer bé gamle ^tfber, 7ibcim fi-a23r./ ^clmclb/ <Bavo, !t)it^mar fra 
Si}?crfebm'g ccj ben 5i3amt'€iH3f!c 2?if!op Ottc^ ^^tcgrap^cr, og at ^a« 
fe(t> et Ibav funnet bcntjtte 93iafd)'é bcfienbte @fnft oi^er be apofrtj« 
pf)tf!e 9Bcnbif!e (Subebilicbci- ci) Cttevvebffabciv man vH ^a»c funbet 
i Sc'i'bcn peb ^vtliinfe: er pcf tf fe til nogen (2 f abe, ba l^an ^av ^aet 
S;^unmann3 og 9}?onc3 (Sivifter; men er et 35ibvag meve tit at t>ife 
ten ijl)clbige Stitiing fov en Jpitlovifeiv bcr maa nøtes meb faa (ibet 
rige 23i&Iiot^efcr, fem be, man i bet ft;blige (^pcrrigc ^ar 3(bgartg 
til. — 3 anben 25og af benne ^Ifbcfing, og i 8 davitler, (©• 203 
til 350) fertctUcr %ovf. i (^ammcn^Æng, efter be befienbtc ^ifber/ 
be '5^anfTe5 feiervige ^riqc meb ^enbcrnc, inbtil >^ertug '33tigi6la»5 
Unberfailetfe. 2(nm. pi( afffripe i^egtjnbelfen af bet 6te (Xapitct: 
2l(minbetige Zvcct til 'Hibené (I^araftcri|lif : "X)et gamle DiorDen^ 
^o-mpeaanb ophiebe atter i ^anmarf unber 2Sa(bemaré og ^tbfa* 
Ion? g(imrenbe©age. (Jtcrc -^itrførcre gicrbe J^olfet feicruant; og 
fremgangen icl^ ruffer S:i(Iib og i)?{Ob. X)cn cif libfalon og ^nubVL 
foranflaltebe (Samling af Oamlc ^nubé 2Bitl^erIagéret røbe 33eflrÆ* 
belfcn, atter at inbfere ben gamle (?) ^rigétugt, og at hinteJpccxm/ 
fom unber \vac\c Dxcgieringer car bleven pant til Selpraabigl^eb og 
til at trebfe ^op og ^anbsjffif , til en flrcng Orben. ^cg par bé 
gamle ?(norbnin>ieré ©iencplipelfe et fonfligt 9}?ibbcl/ fom allene t 
en jlor ?5eltl)errce ^aanb funbe anpcnbe? ineb gcrbeel; t^i fra i)anS 
^erfonlig^eb ubgif en '^tanb, fom oplipebe bet ^ele; og ba er bet 
ligegplbigt, i ^pilfe gormcr tm fremtrÆbcr. Zibm par frugfcm« 
melig meb npe 5'^f^^'^' ■^irfcns pelgiorenbc 3"bflt)belfe milbnebé 
^ccbcrnc5 Dtaafieb, cultiperebe be I)øiere (Stctnberé 93(eblemmer peb 
ben forbcrebte (Samfærbfel meb be ft)blige Canbe, og u^brebte Q,\)vU 
ftenbommcn \>aa be ^pf^cr, !f)Por (Ef)riflneé 2?lcb tilforn ttiaatte fipbe 
fom OJTCv fi-H" en barbariff ^cbcnbcmé panflabte Øubemagter. 2)a 
2friona'^ ^[fgubC'bprfelfe fmiflc^ peb "lijalbcmar? og ten frigerffe (BvUi 
bifTop? (^po^rb, forbcrebtcé en roligere $:ib for bet af ^crøpere øbe= 
lagte 2)anmarE — og tnben ^Ibfalon neblagbe fin S3ifpeftaP, pdr 
ben ubportcé 9ioligl)cb grunbct, og 3)anmarfé ^ienbcr lagte fer bete 
g-øbbcr. S)en fpinbenbc ©lanbé af 'iJSalbcmarerneé (Seierébptte par 
bog ei blot et (^elffin, bcr It/lte uten at parme, eller ilten at falbé 
frugter af ^i^rbcn til ?ip. ^ajlebe enbog l;anbeté inbre ^r^fter ftg 
imob {)peranbrc i inbporteé ^eibe, efterat bet Ipfenbe Sibérum meb 
bet5 llore 93?(tnb par gaact til «^pile: faa bar beg ^iterføené fpbligc 
^t)|llanb en fpæb ^^lantc, ten bcr unge (rf)ri|lcnbom , plantet meb 
©pctrbet/ og panbet meb 5i3lob. 93?en bette 25lob ^apbe et fitjbt 
forgiepc5 , i bet en pilbfarenbe Steligion par blepen ubflettct af ^ov= 
ben, ilirf'ené SQiagt ubbrebt, og Dto for ©ørøpere tilbagegipen bet 
før albrig l^pilenbe CDanmarf." — d')iaae pi gipe J^if. EHct i , at 
SBenbcrne ubcn Zv'M ^ape l)vxt til be raaefle J'-'^^^l^^'"'^^'^/ t>er i 987 

(J}?ibbetarbercn Bcvce^cbc ftg i (Suropa^ l^tfToviflfe :t»rartia : faa ^at 
^an beg fcio iffc fom ^i|bvtfcv opevfeet bet 9?(evFe cg $:ragifle i et 
gelfefærbé ©fiebnc, bev "^øite til ^"iJevbenJ^iltiM-ieniJ ultjffdicjflc 03 
fattigfl ub(1tt)»'ebc ©tamtticf" — et golf, bev ubcluff'ct fra al ^cvø* 
ring meb ®t)bcn6 ctDilifcvebe 53cvben, "lei^ebe fem vF)abt)tlbe i 23av» 
6avict5 3cvnalbeiv falbt u^m 3<5vc i (Striben fov 0]atienal=Uaf^æn* 
gig^eb, og borgerlig g-ri^cb ; men ogfaa for et ^ierard)ie, ^»ié 9}?agt 
inbbcfattebc en fulbfommen T)efpoti3mc;" et golf enbelig, "^m$ 
J^iflorie !un er jTfrcucn of feirenbe gienber, og t)DisJ ^amp for ®eb* 
ft^nbig^eb tun le»er i bet t»?eti)bige 2t)§ af en gortælling, allene efter 
ubcnlanbffe ^ilber." C®. 163. 64). ©ette cv iiøwrigt en ©fiebne, 
^cnberne maatte bele meb mange anbrc barbariffe golBefærb ; og 
I)tfori?cb be — efter govf.é Ubtrpf — "(Iraffcbeé Ijaarbt, men 
vetfÆrbigt, af en f)É»iere ^Iserbenéorbcn, i bet be meb ^abet af bere^ 
g-ritlentS maatte unbgielbe bere3 23ovtfIrtben fra at l^øieve Xtari' 
nelfeé 93?aar." , 

23ogcné 3bic 2lfbcling, meb titelen "2)e ®t?en|Te t gintanb'* 
Begt)nbev ligelebeé, fom ben anben, meb en geogvap^ij! og et^nogva* 
p^iji gvemjliUing af be finnffc golf eflammev. — 5^et faa meget om* 
toilhbc og ()pift inb»iflcDe ©pøvgémaat, om gtnnev og Capper op^ 
vinbcligen I)i?re til een og famme^tammc, af^anbler gorf. i ^ovt^eb 
C®. 351—64. (Sibctallene ere l^er forfatte) men briftcr ftg ei til at 
afgiøre bet. -fpan ^ar, og bet m\l net meb fulb 9tet, C®. 354) ev 
flærct fig imob ben urimelige 93?ening, at kapper i>are ginner, fom 
im »eb bereé Op{)olb unber et umilbtCTlima og i be norblige g^olav« 
lanbc »arc oanflcegtebe eller blegne umobtageliqe for al (l^ultuv og 
Cir»ilifation C^ntct taler mere imob en faaban 93iening/ enb 3^(æn« 
bernci^ (jrempcl) ; men l^ar ogfaa rigtigen bcmærPet , at ginnerne 
eller ginlænbernc i?eb inbi?orteé og ubi^ortes Utiq^ebcr ere ligefaa 
forffiellige fra Cappcrne, fom S'^I^^nt'^vne ere bet fra ©rønlænberne. 
3 ben følgenbe Unbcrføgclfe og gremttiUing af ben finnffe golfeftam^ 
meé forffiellige ©rene, bene 3nbi)anbring, og ælb(le gor^olb til be 
tiorbifTe 2anH og biéfeé Snbbtjggere af got^iff @la?gt, finbe »i f)oé 
gorf. en flittig og l^elbig 23enpttetfe af be betpbeligfle ^ilber og Jpi^U 
pemibter ('Jlranbfoné i^igtigc og inb^olbérige Slillæg til diu^é om 
ginnlanb, næwncé ®. 355 meb fortient ^23erømmelfc). ^thin 
@ i cg rene forffiellige lcerbe"Jfrbeibcv ci^cr be finnffc golfcjltammer i 
D^uélanb, og benne ubmcerfebe ®prog= og ^if^orieforffevs^ "Anteck- 
ningar om Kemi-Lappmark" Helsingfors 1828, fijnciS 001* 
gorf. flet iffe at i)Mi fienbt; tigefom ^an ^etler itta enbiiu l^at 
funnct benptte Gottlunds "Forsok att forklara Taciti Om- 
domen om Finnarne" m. m. Stockh. 1834. -^x, (Tron^olm 
ernærer fig i øi^vigt C®. 361—63) imob ^tn v^ppotl^efe, bev antager 
ginnerne fom ®fanbina\?ien^ ((?tbfte Sni^t'PQO^ve , unbev O^avn af 388 

Jotuner, Jottner, Riser, Trolde, c. f. i?., og llnm. ^otber for, 
flt i)Cinf veh ^eri, tmcb fTcvc celbve cg ntjevc ?Ærbc3 93?ening, at 6i« 
trÆbe ^ a ( ( e n 6 c r (] 5 cq 21 v au b fe n é , ^ar (jelbt fig nærmere tit cit 
rimelig og natuvtig ^ritif, enb t»eb at [øge Ji'inci*"«^ @por oq 
(gprog, ^por man enten ^et iffe nnber [amme, eller hm meb ftor 
9}?øic maa bringe bcm ^m. — iSftcvat ^nxf. i 2bct Sapitel i}at 
ttietbeelt en "Ubfigt coev j^Jiarmelanb," og i 3bie dap. i en fort/ 
men inteveéfant Siilbring ^ar fremi^illct Dtefultaterne af bet, man 
tan vii't om te ^ebenjte f^inncré Dtetigion, Sultur og ^oefie, gaaer 
'^an orer tif, i bet 4be (ia\>. (@. 397— 430) at berette om be@»cit* 
f!c5 krigstog til Jinlanb og (Svcbring af bette 2ani- ; og 23ærFct flutter 
meb en (Srciué om bet gam(e Austr cg Austrveg; men ba bct^ 
;^e(c 3bie '2lfbe(ing (Svenskarne i Finland; ^ar Ot»erff riften : 
Forste Bog, maatte man ^eraf flutte ftg tit, at J^ovf. ^ar pil/et 
fortfcette ^beretningen længere neb i S:iben, enb til J-inlanbs Srob* 
ring; ^vilhn 5'Oi'tfcettclfe beg ei fan rære meent meb ttn 5«m* 
ftilling af "^I3albemar ben 3Inben3 boretog, i gcrening meb ben 
tpbffe Crbené cg @r>ærb = Diibberne5 Jpiilcric," fom i)an @. 443 
Bebuber fem et .2lrbctbe/ ^an muligen i ^remtiben ml labe folgc \:'aa 
bette. Se lirlige og aanbfulbc Srctf, ^rormeb gerf. til (Slutning 
C®. 445 — 50) ubfailcr S^illebet af bet, ^cin tænfer fig »eb en 
^lilbring af "gesta Scandinavoruin extra Scandinaviani," 
af en faaban ^iflcrieé Statur, og i^mé ^ilberé 53effa|iren^eb og 
g^cr^clb til be ønrige O'icrbené ^i|lerif!e ^ilber: maac læ\e6 
i)cé ^am felt*. — 2l'nm. (fom ^er maa rette ben af urigtig i^ov^ 
mebning ubfvrungnc ^-eiltac^elfi , ber er begaaet i 2it. ^ib. 1834 
(S. 14/ peb at angive, hvab 2ben Sl^ecl af J^r. (Tren^elmé "Forn- 
nordiska Minnen" ffulbc femme til at inbe^elbc) tan ei anbet, 
cnb titonffe ben unge forfatter .kræfter og ^'cilig^eb til, »eb fort* 
fatte (Stubter og ubfibebc Granbffningcr at funne f\t)vh cg mobnc 
fin fritiffe <2t>ne, foræble fit alfercbe liffulbe, let ()en|lrommenbe 
gorebrag , og ^æt>e fig til bet I)(^bcrlige 2rin fem ncrbif! ^iitcrie« 
ffricer , ^»crtil \)an alt reb fine fj&r|le 2lrbeiber5 ^vceq af en tæn^ 
fenbe, forbeméfri, fleerfibigt og fmagfulbt banmt 2lanb, ^ar lagt 
en faa betpbcnbe 2(bfcm|t fer Sagen. 

±2, Ubg{o«n og fortogt of ^t^l^r. Seidelin, UniocrfifctéiSBogttK'ffi'r/ 
cg ^, ^cid)m<inu. Gier of fccn ©tittcnbaljfe S3ogl)anbting, 


tbe NE>^'^°*^/oEP*B^«^'*^ REl= ekbnc imsta oces to be