Skip to main content

Full text of "Dansk ordbog, indeholdende det danske sprogs stammeord, tilligemed afledede og sammensatte ord ..."

See other formats


ns ^S r^ - T --AJ ^^- "*lk*K'. r ~ 
k^ 
m / bet &anffe ^progé 

©tammeovi)/ 

ttftigemeD a(!ct)c^e 03 famutenfatte £)i*t), 

efter ben nuoærenbe ^pvo^brug forflarebe i bere§ forflficUige 
SSetpbninger, oq »eb Slalemaaber og ^icem|3tei: optpfte, a 

C^tiftian 


f 


gerftc ®cel. 

A L. 

tSJcb en fort OwcrjTgt af bet ban|Tc ©progé Jpt(locie» ^aa bm (Bylt)^nt>al(^^ 23og^«»ttltttg»' forlag 183 o* 
FP ^ t ;ff o V t n I t. ii^nbfft^nbt bet vllbe falbc for vlbtl^ftigt, f)cv at Oiiøu Stcbe for alt bet, bcr 
»ebf omnier et 2(rbetbc, fem benne Orbbog, og omftÆnbcligcn at frcmfcrttc ben 
^lan, (om veb famme er fulgt, eller bc ©runbfætningcr, [om ^a»e Icbet §or; 
frttteren unbcr 95ffrfcté llbnibcibclfe: ^olber jeg bet bog for iUc ouerfføbtgt, tiU 
beclé cnbog for nøbvenbigt, fortelig at Berette, f)vor!ebeé og i ^vtlfct 4Jtemeb 
Orbbogen er bleven til; ^»llfe SgenfFabcr ben fiar — eOcr ^vilfe jeg i bn minbftc 
^ar jiræbt at give ben ; og i {)vab j^or^clb ben j^aaer til ttbltgere bonjTe Orbbøger. 
S)et vor allcrebe t klaret 1813 at bctte 5S(rrfé Sorltrgger , (pieren af 
ben ©i;lbenbaliTc Séog^anbllng, ©ecrctair % ^eid)tfi<inn ^ foreflog mig at 
ubarbeibe en banfF Ovbbog efter ben nirrvorenbe (Sprogbrug, bcr, ubcn at 
overfPribe et maabcligt S&inbé ©tørrclfe, funbc forene en nogenlunbe fulbftctnbig 
Orbrlgbom meb ben (lørjie mulige ^ort^eb, @ifferf)cb og ^i;belig^eb i Orbcneé 
gorf låring og i Ubviflingcn af bereé ..forjTielligc S3cm(prfel[er. 2)a jeg fcl» i 
en 9i(rffe afklar f)avbe becltaget i llbarbcibelfcn af ben Orbbog, fom bet .fongcl. 
S)anffe SSibenfFaberneé <ScljTab ubgiver: »ar bet mig tilfulbc befienbt, at bettc 
enbnu ^ibtil ufulbenbtc S3<rrf, ubført efter en ^lan, ber i mcer enb et ^alvt 
3l'ar^unbrebeé forløb, fra ben %ib ba bet førjtc 5Bog|ta\) ubfom, f)ar libt 
mangen ^oranbring, og unbcr faa mange 03iebarbeibereé og S5e|li;rereé forjTicU 
lige øi;némaabcr, f)werfen ^ar funnet opnaae (Scn^eb, eller en overalt vcbligci 
^olbt fritiff 97øiagtigl)cb. <Baa ni;ttigt bette vibtl^ftige T^atf berfor cnbog fan 
Wttre, betragtet fom et ©progmagajin, eller fom en ^orbercbelfc til et lejcicalfP 
2frbeibe over 9}ioberémaalet : faa libt funbe bet tiene fom fajt og gplbig 3fucto; 
ritet for et fprogrigtigt Ubtrpf f)oi (©fribenten , eller for en efterf^Igcnbe Orb^ 
bogffriver. ©ettc blev mig er.b mere tnbli;fenbc, cfterat jeg allercbe f>avbc 
begi;nbt at ubarbeibe nogle SSogftaver efter en langt mere inbffr<rnfet 'plan, enb 
ben, fom nu t narvorrenbe ^crf er fulgt, og efter ^vilfen jeg mere vilbe ^ave 
frembragt en ni) 23earbelbelfe af min tibligerc ort^ograpl^iffe Orbbog , mcb til* 
følebc Orbforflaringer, eller et ©lage fort Ubtog af 23ibenfFaberncé øclffat^ 
ubftrafte 2lrbeibe, for faavibt fom bette naaer, enb en felvftttnbig banfP Ovbbog. 
Sorlffggeren , ^vié SScnffab for mig enbnu forf)øiebe i)ané varme 5)ccltagel[c i 
. Sulbbi;rbclfcn af mit langvarige og møifomme Soretagenbc, betanftc ftg Intet 45te; 
blif paa at inbvilge i en faaban Soranbring af ben oprinbeligc ^lan, ^vcrcftcr 
min Orbbog i bet minbjte maatte blive bobbelt faa flor, (om bene f«r(le Sbcjlcm; 
melfe i)a\ibt v«ret. 3 S«'9^ ^^i^<>f bejluttebc jeg fffc atlene, at unberfaftc 
©runbfloffct til SSibcni?aberneé ^elffabé Sericon, be 93Jot^ffc Orbbogé; 
ocbeiber, et m;t @icnncmfi;n, og^ ^vor bet be^vebeé, at anføre og berwabc IV mig paa biéfc ^il6er, men ogfart at bi&ragc til at op(i;fe og be^\)\:h mine Orbfoti 

flavingcc web . tll|lr(rf fcligc og pafTenbe (gjcemplcv til cn^vei* færfFilt 9Diob(j 

fication i Ovbcneå SBrug og Sbcmætfclfe. S^ngcve ^cn fom jeg frembeleé til ben 

Ovci'beviiéning, at benne nnnbvedigc 35e(Ianbbecl af cn^vcc Orb6og, bei* vit 

mcbfiji-e en ufovfajlelig 'Pi-øvc|Iccn paa ^Klgtig^cbcn af be givne OrbfotflavingeB 

og S5emai-fclfci- , cnbnn vilbe vinbe faavc meget i Øprogliw, ^DZangfolbig^eb og 

owcvbevifenbe ^raft, naac ben, i bet minb|le faa ofte fom mnligt, fovuben felo« 

banncbe ^alemaabec og (Svempler, tog øf tiftfteber af gobe og befienbte 

banjTc forfattere til ijicip, Jpcvaf ubranbt bet ^orctagcnbe, efter^aanbcn, faa/ 

wibt Seilig^eb bcrtil fanbteé, at giennemifffe et betijbeligt 3fntal af faabanné 

<rlbre og npere banffe 23ijger, ber paa en eller anben ?Otaabe ubmcrrfe ftg »eb 

bereé (Sprogform, og af biéfe at famle og optegne llbtn;f cg "5:alemaaber, fom 

fnnbe v«re anwenbelige i Orbbogen — i)\>ié ©rænbfer bog naturligviié j)eri 

meget inbffrænfcbe mig, og ith tillob at vælge anbre, cnb be fortcfle. 2it 

ubføre bette §oretagcnbe i en Ubflr<rfning , ber cnbog fun nogenlnnbe no-rmebc- 

fig en , (Sprogforraabet ubtømmenbe Sulb(l<rnbig^eb , overglf bog langt mine 

kræfter; men cnb)lii?nbt be banffe forfattere, jeg l(rngere l)en J!al opregne, 

umnligen funbe blive beni;ttebc af mig i ovenmelbte j^enfigt veb en om^i;g{ 

gelig ©iennemlæéning af alle bcreé ©frifter, og bet ^erveb vunbnc Ubbi;ttc 

upaatvivlclig vilbe l)avc blevet enbnu langt fl^rre enb bet, jeg nu fan freml<rggct 

t^r jeg bog anfee Optagelfen af flere tujtnbe n^iagtigcn afffrcvne ^jcempler og, 

3luctoritctcr af be beb|^e , eller fra ©progeté <^itc me(l agtebe banjTe Q^rofaipec 

og ©igterc, fom en af bc »igtigjlc ^orttenefter, benne Orbbog ^ar. Om 3lrbeu; 

bete Omfang og ^Di^ifommelig^eb vil ben C£*rfarne funne b^mme. 

Sctte, og flere Sorarbeibcr, tilligemeb perfonligc OmflÆnbig^cber , ^viS 

Opregnelfe iffc f)Ker ^ib, vare 2larfag i, at jeg iffe før mob Slutningen af 

2iaret 1823 begpnbtc paa ben egentlige llbarbcibelfe af Orbbogen , \>eb ^vilfeit 

jeg nærmefl fulgte min 1813 ubgivnc bonjTc jjaanborbbog fom ©runblag cller 

Sebetraab; men fammenf)olbt benne paa ni), bcelé meb JiangebeFs fra2I— fi, 

Mbførte 9tebaction af 2^oft(^rtar&6 Orbrcgifrer; beelé og fornemmelig, unbei* 

flabig SSenpttelfe af SSibcnjtaberneé (SeljTabé Orbbog (.Q^ogjlavernc 2(— 'K), 

meb ben oprinbelige ©runbvolb for bette JBærf: @cf)eimeraab XYlotlye allcrebc 

over 120 '^l'ar gamle lericalffc 3lrbeibe over bet banjTc @prog. ©ennc i en lang 

»Periobc, unber (S^riflian ben §cmteé Siegiering, bcti>benbe og i en af 3tigeté vig; 

tigftc (Smbebépofler (fom Overfecretair eller 'Præfibcnt i bet banfFe (Sancellic) 

mægtige d'SianH §ortienejler af et for fin %tb ^^ijt mærfværbigt, og fra flere 

øiber for (Sproghiftorien uunbværligt og uvurbeerligt SSærf , ^ar jeg tibligere 

ubviflef,*) og beffrevet ben utrættelige, næften utrolige Tlrbeibéflib og Zib, 

fom ^an anvenbte paa bette Sorctagenbe, i en Ølæffe af nogle og ti;ve 2lar; vel 

iffe ubcn iSiangeé ?i3teb^ielp, men bog meb en berfor iffe minbre forbaufcnbe 

tlb^o!bcnl}eb og 2(nvcnbel[e af egne kræfter. "93iot^é colosfale ^pian var intet 

"minbre, enb at forene i et enefte SSærf iffe blot f^iiab bet banffe ^alefprog og 

"efviftfprog, i ælbrc og ni;ere ^ib, i)a)>bt l)avt i Sic, af enfelte og fam; 

"menfaiieOrb, af færcgne Ubtn;f, '5;a!emaabcr og Oibfprog, uben at ubelabz 

"enten be ælbfte og mefl uforftaaelige Orb , be lavcfte og mefl trivielle Ubtri)f, 

"eller faabanné Orb^ fom blot forcfomme i 2(lmuené 2)ialecter; men enbog alle *) "^iftcriflE Itbfigt oret k fcaiiflfc Drbf^og^arbcibcr i bet 17bc og l8bc ^axf). af &<i)tmt» 
raab Vii6tt})i6& !tt?otI;, S.ciifcrciitéraflb ^r. ^voftgaavi*, 09 Statéraab 3. UfingebcJr." 
Sii}^. 1827. 4. (3(ftii)ft af m\)t SDaiiflc SWagaain 5te ajinb.) "^onflorb^ (jcogwp^lfTc, ^if!ori|Te og mi^t^ologiffe 0<rtnattnc , 6cn ^cU wibcm 

"fFabcllge ^crminologie 09 en flor ^Ot^rngbc rccnt frcmmcbc^ fun vcb en foran; 

"brct Snbclfc forbanf!cbe Orb."*) jjertil ^avbc ^an jTaffct fig ?Otcbf)lclperc veb 

at labc 'Pifffter 09 anbre ftubmbc ^crfoner overalt i Sanbet, beelé famle og 

ubarbcibe Ubfaft ttl cnfelte ,Q!)ogftaver af en banjT Orbbog; bcelé giøre <Samlln; 

ger af '^llmue^rb og Ubtrijf, enhver i fin (£-gn. (£t faa u^vre, og man fan 

^ge, t)oé oé fra bc førfte <5(ementcr optaget 23a?rf , bragte ©e^eimeraab ?>3tot^ 

»irfelig i ©tanb i jpaanbffrift/ og meb ben llbftrttfning , fom tjané famlebe 

©tatcrialicr til 35a?rfet rare i øtanb til at give bit. ©et wllbc ^avc været til 

overorbcntlig 37i;tte for ©proget, bete ijijTorle og Scrifograp^ie, om ^ané (lorc 

Orbbogéarbeibc (ubcn [ammeé f(E«-fTtit orbnebe tec()nlfTe og vlbenjTabellgc Secl, 

fom ben minbft ni;ttigc) var blevet trpffet albelcé uforanbrct, faalcbeé fom 

l)an tllftbfl, efter flere Omarbeibelfer, f^a^bc neb.f!revet bet. SSi f)avbt ba vel iffe 

befibbct en f rItijT banfp Orbbog ; cl ^cUer en faaban , ber fulb|l«nblgen omfattcbe 

Øprogeté nuv(trenbe S5rug og Ubflr<rfnlng ; men et paa ftg felv berocnbe, 

pberfl vigtigt ^Iftorlff $5ibrag til ^unbffab om (sprogbrugen og Orbforraabet 

i vort ?»3ioberémaal/ faalcbeé fom bet var veb Overgangen fra bet 17be til bet 

18bc :2(ar^unbrebc; og bet Iffe aOcnc i (Sfriftfproget^ for ^aa vibt fom et 

faabant paa ben ^Ib var til/ men ogfaa t ben munbrUge 'joleé Ubtn;! , Ug^ 

inbtll 3(lmuené og jpvcrbagéfprogcté laveftc ^rebé. ©a en faaban Ubgivelfc af 

«)3iotf)é Oibbo^ iffe ^ar funbct øtcb, vil ^ané ^aanbffrlft olbrig tabe ben 

83<rrbl, bet ^ar fom en vigtig ^ilbc for øptogeté ipiilorie, baabc i grammatl; 

cal|T og IcyicaljT ^enfeenbe; og bet en ^ilbe, fom ©progforfferen albrlg fan 

flfiabc at raabfijrc ftg meb, forbi ben i btt filbigere og rigere, men mere ufclv; 

fttfnbigc §orraabéfammer for ben banffe Seylfograp^le ^verfen albeleé fulbjlÆnbigt 

*) S^ct forticntr od Dvmærffoin^cb , at OJiOtf^é ^ian , i fjoormccict ben ciibog i uiéfe 5Dcfc 

fi;»c» at ftræffe fig »ibcrc ciib bc ©rceiibfct, font oibcnjlfaeclig tcnfjcb 09 SonfccjucntS 

foncé at forcfftiue tøifcgrapf^icn i et Uoenbe ©f riftfinog , bog fctu i oor 2ib l;at funbct 

eftftforgcrc. SKan fan faalcbeé ticeone Z\). '5c'»f"if'/ W^ "aSolftt^iimtic^cé sæortcvbnd; 

bcr bcutfc^CM ©pracfje" (i ^cucbfagcn et Ubtog af 5(&clungo og Campts Drbbeget) f)at ben 

Sgenf)cb, at inbbefattc SDiaIcctfprogct, cHcr Drb af arie 5;i>b(tlant>é QKunbarter ; og *Eoi>C>, 

fom i fin cngctflfc £)rb6og, en foreget Ubgauc af 3cI)n[onø, U, a. f)at beriget bcmicS 

2?ætf meb en flot 3Kcengbc ganlle foroetbcbe Dtb og llbtrpf. SWcn cnbnu nijtig , og 

i Wuéfanb, ^oot bcr ftben 1783, ba bet tnéfiflfc 2(cabcmic ftiftebcé, et giort meget 

for ficjifograp^icn , ^at QJiOt^é Dvb6ogép(an funbct et ©(agé gcrfoar. S)cn (»cEienbte 

rnéftjlfe ©tatémanb cg ©progforfter , ©enatot cg SMbmirat Odc^. «cl)ied)foiv , spræfu 

bcMt i bet ruéftflc Stcabemic , ()ar i fine "23cmærfniMger ouer en titfommcnbc ni) SBcar; 

beibctfc af ben ruéfjjlfc Orbbog" (Unterfud)ungcn iib. bie ©prad)c, in ben Diacl)rid)tcn 

bet SJnéf. acobcmic. 2(ué bcm JKuéf, ilÉ>erf. 1 S^. «pcteré6. 1826. @. 15 0. f.) ubftraft 

a3cgrcbct om bennefi 3'>bl)clb cg £)mfang meget »ibt; ja .fra en uié ©ibe enbnu uiberc, cnb 

SOiOtf). 3 gefge @ci)iéd)fon3é S^efinition fan et ©prog figcé at 6cftaac af ''alle Oé 

"bcficnbtc Drb, fom blanbt alle 5}icnnc|Ict, i ben næroærcnbc og forbigangne 2ib/ crc 

"ellct engang ^auc iia;ret brugelige , cg fem finbeé i 9?egcr." SiJicn ogfaa benne 2^cft* 

nition er fjam cnbnn iffe tilftræffetig. $an nboibet ben bcrfot iffe allenc tit aUc ganoflEabé« 

crb, eHet 2llniucéubtri;f , fom forefomme i ruéfiffc <ptcinnbfcré S^iatcctcr ; men enbog 

tit aUc Drb af ftauoniff iSob i cg uben for JKuélanbé ©rænbfcr, fom enten optijfe 

ruÉfiffc Orbé Olfftammclfe , eller fom funnc ooerforcé i bet Wuéfiflfe ©prcg og bet trccbc i 

©tebet for frem meb c. ©ficnbt bc flaoiffc 5Dialcctcr, fem taleé i«}.>olen, $Be()mcn, 

SOial;ren^ ^roin , 3lli;ricn , 0. f. v. , crc forftieHigc fra ben ruéfifle i)ialcct "faa f)auc 

i>i bog alle, figer Ijan, et fccllebé 5ungemaat," ©laponiflEc Orb , fom nu fun brugcé 

i ^^olcn , (>iuc tilforn ogfaa været rusftjtc, og finbe» f. (ir. i fJleftcré Starboger ; tit 

mange rutftllc Orb moa Slobcn fegeé i bet 25of)mi|Te , ^olftc, 3lli)viflfc, 0. f. i'. 

aSilBc Ol Qurienbe ©d)ibd;foit)é ©pftem \;!aa. bet banjTc ©prcg, faa maatte en bdnff ' 

£)rbbog iffe allcuc optage bc banffe Sanbflab^orb , men ogfaa en ftot aWængbc iiétanbjlfe, 

angctfati)ftftc , gammcltijbflc og fueuftc Otb. VI 

er 6cni)ttct; cUcc faaicbeé, nt mm ovcvalt ^avbe affonbvct 93?ot^é ^cyt fra fllbfr 
gere 9}icl)arbcj&ercé tillæg til og Ombannelfc af benne 'Ztxt^ (poraf ben allcr; 
ftørj^e ®eel »el er til i SSibcnffabcrneé ØelfPnbé Orbbog; men fammenfmeltet 
meb npere S&eflanbbele. 

SSiiOti) nøtebeé tf fe meb at gt»c banfFe Orbforf låringer, men uilbe tiOlgc 
bringe en banff;latinff Orbbog i ^tanb, og tilføiebe overalt en fra claé; 
fijtc Sorfattercé.øfrivebrug^cntet latinjT Owcrfffttclfe, iffe allene af ^wert Orb i 
bete forjTieUigc 93em(rrfclfcr , mm of enf)t)cr banjl ^alemaabe. a3eb benne til 
to ©pvog beelte Opma?cffom^eb funbc ben nøtagtigere Ubvifling af 93ioberémaa; 
leté Øprogj^gen^cbcr vel tf fe altib vinbe; men at man ^oé 93iot^ iffe finber be 
banjTe *Pr<rpojitioner, 2(b\jerbier og flere Orbclaéfcr, f)vié forfTtellige ^rug og 
95eti;bninger, noar be i nogen ^ulbfta?nbtg^cb fPulle angiweé, ubfræve meget 
Tfrbeibe og bi;berc ©progforjiPning, faa ubfarltgt og naiagtigt be^anblebe, fom 
man nu wil forbre bet: fan ei Iffggeé en Ovbbogftritjer til 2a(l, i ^oié "ilibéalber 
pf)iIofop^tjl <Sprogl<rre og banff ©progfritif ei engang ficn^teé af 37a»n. ©et 
er allerebe faare meget, at man f)oi 53iot^ iffe favner en temmelig Sulbjlænbig; 
f)eb i Tfngivelfcn af be banffe ©ubjlantiveré , 3(bjectiveré og SSerberg SSemærfel; , 
fer, og be fibjleé S&vug og Soi'&inbelfe meb 'Præpofttioner. jperi ^ar bog ?)3tot^ 
begaaet ben (paa en n(r|len ubegribelig ?Oiaabe ogfaa til SSibenfFabcrneé (SelfFabé 
Orbbog forplantebc) §eil : at ^an for en flor 5)eel forvirrer eller fammenblanbec 
ben forffietlige 95rug og 2>ema?rfelfe afbe meb 'Præpofitioncr forcnebc 
83crber, naar biéfc l)avc ^Pra?pofttionen veb^(vngt foran, og naar ben abjTilt 
følger efter fnmme — en Seil, bcr op^Ævec en af be vafentltgfle og vtgttgfle 
(Stenbommelig^eber vib ben banjTc Sprogbrug. Set bør berimob n<rvneé fom 
en af £Oiot^é fanbe Sorticnejler i f)ané Orbbogéarbciber: at fyan i ftt <Sprog og i 
fine Orbforflaringer intet ficnber til ©ermaniémcr og tpbffe SSenbinger; ^vortil 
ei fan regneé, at man i l)an» Orbbøger finber en ^cel S^ecl npere Orb af ti;bff 
'■ilrt og Optinbelfc, fom allerebe i i)ani %ib vare overførte af bette <Sprog, cUer 
fom l)an tilbcelé fclv førfl ^ar baunet og brugt. ?9ien langt f)i;ppigere ^ar f)an^ 
veb ?l'nvcnbelfe af vort ?OioberémaaIé egen Sannelig^eb, tilveiebragt en é}t(rngbc 
Orb for at ubtrr)ffe fremmebe 93egrebcr , færbeleé i ■S3iben|Tflber o^g" ^onjler ; af 
^vilfe Orh cnbeel jujt ei funne falbcé f)elbige, og ^voraf over^ovebet iffe mange 
ere gaaebe over c (Sprogbrugen, af ten naturlige ©runb, at ?0?ot^é Orbbogé? 
arbciber blcvc ^enliggenbc og faa gobt fom uf ienbte. ©ette , faavclfom en anben 
Om(l«nbig^eb veb be 53iotf)JTc Orbbøgcr: at man n(r(!en ingenjlebé ber finber 
angivet, fra ^vilfen ^ilbc et nu ubefienbt cUer ualminbeligt og ficlbcnt banff 
Orb er taget, og at be allevegne fra, af norfPe og ban|Te ©talecter famlcbe 
3llmueéorb, blanbebe meb iffe faa iélanbffe eller gammelnorbiffe Orb, fom 
f)vcrfcn vort øfriftfprog cOcr be banffe 93iunbarter ^ave optaget , i;ber|l fielbeti 
af '93iOt^ ere bctcgncbe fom faabanne, forvolber, at ^ané Orbbøger nøbvenbigen 
maa benijtteé meb langt ftørre Sorjtgtig^cb og .tritif, cnb bit ^ ifffr i be to før|lc 
9&inb af 23ibcnfFaberneg øclffabé Orbbog er ffect. 'SUlm f)at nemlig ^er, for bet 
mefte ubcn ubmærfcnbe 2l'ffonbring, optaget og anført fom banff ntfftcn ethvert 
Orb, enhver S^em^rfeIfe, ber fxnbeé i be ?0iOt^j!« Orbbøger, ubcn ijenfim til, 
om be ere enbnu brugelige , eller ubrugelige , om be till)øre bat bannebe øfriftj 
fprog, ^>rovinbferncé ©ialecter, jpverbagétalcn , eller ^Oioberémaalcté ubbøbe 
fSerbcn; og ubcn at angive benne Orbencé forffieUige ©i;lbigl)eb, — 3 §orbigaa; 
cnbc vil jeg ^er inbfFi;be ben Srinbring: at jeg berimob, unber min ftabigc 55rug 
flf ?Otot^é 2lrbeibcr , om()i;ggclig ^ar vogtet luig for , of benne eller anbrc ^ilber 
at optage noget Orb eller nogen 93cmffrfelfe, bcr iffe fanbt jpicmmel i bm næxi 
»(rrcnbe alminbclige Sprogbrug, nbm at ubmærfe bet fom foralbct, ficlbcnt. VII 

cM ufÆMjanUgt*) (t^t of®runbc, ber ((tngcre ^cn fommc til OnitrtU, funbc 
ilh alt bet øprogjtof, man ^cnrcgnec tJl t)iin €(aéfe/ ubcluffeé). Sffian 
vil tevfot f)cner ith finbe i)3Zot^é 2(uctontct anført \iaa alle bc <Stebcr, ^wor 
f)ané Orb&øgev ^ave v»(n-ct min åilbe-, men fotncmmelig bcr, f)Vov jeg ^nr funbct 
^Inlebntng til af fammc at optage ficlbnere, og minbrc bcftenbte banjTe Orb og 
Ubtn;f, clicr ^ané egne ufovanbvebe Orbforflarlngev; foc ^wilfe berfoc DDJot^é 
S^acn burbe ftaae fom 2l'uctoritet. 

Ubcn ^ei* »Ibere at Inblabc mig paa at angiwe flere (Sienbommelig^eber 
eller SJiangler veb 9Jiot^é UjricaljTe SSffrfcr, f)tjié ^ortienejTe af at ^aue famlet 
og 6e»arct en ot»erorbcntlig rig, om enbog i ftne 23ejlanbbele blanbet banff øprogj 
fTat, bliver uforgængelig: vil jeg fun enbnu, af min tibligere og ubfarligere 
C()orafteriftif af bemelbtc ^l'rbeibev, gientage bette: "at en af bereé (l^rfte og 
"vigtigjle §ulbfommen^cber er ben Stigbom af ægte banffc '5:alemaaber/ 
"ben 'DJiCngbc af ^jbiotiémer^ Crbfprog og ^Dtunb^elb, fom ncrjlen veb ethvert 
"Orb finbeé famfebe, og ^vorveb faa meget af vort iOioberémaalé eienbommelige 
"^iffrne og inbvorteé 5S(?fen er br(fgt for 5)agen." Ogfaa fra benne @ibe ^ar 
jeg iffe labet biéfc ©fatte, fom ben banjTe 2c;ifograpf)ieé ^aber famlebe for en 
Sfterverben, bet i mecr enb et SCar^unbrebc blev ubcficnbt meb Omfanget af 
^ané jtore §ortienefter, være u6em;ttebe. 50ten uagtet jeg, baabe af benne 
^ovebfilbe, af 9loflgaarb« og Sangcbefé Orbb^ger, meb flere anbre Gliber {S^oU 
bcrgé (Sfrifter f. (£)r.), og af min egen ^unbjfab til ben banffe ©progbrug, 
«jle rigeligt nof , for at mebgive min Orbbog en ith ringe ?9iffngbe af "^ialemaa^ 
ber og <Sprog;(Sgen^eber eller ^ibiotiémcr, fom f)Qve til bet levenbe ©progé enbnu 
gielbenbe .?brug og aanbcligt virfenbe Organiéme : faae jeg mig bog ^eri inbfPrÆn; 
Ut veb Orbbogené ©ranbfer og veb bene nærmejle ^efiemmelfe, at vare en 
%o\t for bet rene, bet bannebc ©friftfprogé rigtige 5Brug i vor n«rvfl?renbe 31'lber. 

'DDicn en flig Sprogbrug tan i et levenbe "^ungemaal bog et paa noget 
^ibépunft, oltfaa l)ellcr et t vor 2Clber, tanfeé fom fængflet eller bunben til en 
vié, engang for alle afjluttet ©r(rnbfe; og bet ligefaa tibt en ©rffnbfe, ber 
albeleé af|Tar SSrugen fra alt øammen^æng meb bet forbigangne, eller (fom 
man ftger) foralbebe øprogliv, fom en faaban, ber fPulbe jtanbfe ©progeté 
fltgenbe Ubvifling , eller bcté om|Tifrenbe øf iffclfe i tllf ommenbe ^tber. §ra 
begge €iber giveé ber imiblertib en betingenbe ©runbffftning for SBrugené 2ové? 
froft, for @i;lbtg^eben afbene Svegler eller §or)Trifter, og for bene @r<rnbferé 
Ubftræfning ; og benne ©runbjætning ubgaaer fra dalene SSfffen og gontiaaL 
"jBi tale eller jTrive et (Sprog, for at blive forjiaaebe af 3lnbre, fom tale eUer 
jTrive bet; og Sornuftené evige fiov bi;ber: at vi ville opnaae benne i?enftgt paa 
l«n fulbfommenfle og paa ben lettefie ?}Jaabe."**) 2Uminbelig^eb i ben 

*) 3c9 ^at ncmfig ucb S8cnæ«ticlKn force tbet ifæc oittct ubmcetfc bc £?tb og Ubwjf, ber, 
flieiibt (Jnigearc, funiif Qiifccé fcc alttleé at f)ave ta6t ftg af ben ncen>æmibc 6prog6ru9 ; 
web fietbcnt bcrimob bc £)rb, fom ud cnbnit fliinbom forcfommc, men iffc ofte; 
»eb ijfcebDOiitigt et Drb, om l)mi f&xuQ og Sorefcmfr man fan ^aoc Uoisi^cb — iXft 
unber gcrnbfætning af, at faabannc Orb tit rette 5ib cg ©teb bog enbnu fiinnc oærc 
brugbare. Uitbcrtibcn er ogfaa pa.^ ben onben ©ibc ocb cnfcttc mjbannebc Drb , af en cllec 
anben ®runb, bereé fitbigcrc Dpfomft bcmccrfct, enten neb at nreune gorfattercn , bcc 
^ar brugt bem ; cHcr reb at angiuc bcreé 3Ipf)cb (U. 0. cH. nyt (D.) ^uorrcb jeg 
oi>crf)ouebet ^ar oilTc tUfienbegiuc , at foabanne £)rb omtrent i be fibft fortebnc 30 — 50 
Star er cpfommen. 
**) Sm". min niberc Uboifring af begrebet om Sprogbrug, ben« fRatur, ®i)lbig^eb og 
Ubftrctfning, i fOJaanebsftrift for Jiteratur. V. Bb. 6. 206—302 og i mit fTtorbiftc 
5ibé(]frift 1. »b. S. 578—582, f^uormeb br, a. fan jæuMfercs ItJtarmontflo ftarpfmbigc 
af^anblin^: de rauloritt- de lusiiyc sur la langut;. (TaLletlcs d'uu curicux. IJrux. 
1789. T. I. p. 322— 36u.; VIII 

S5 c t c gn i n g a f "2: a n f c I- , fom er Orbeneé 95c|lcmniclfc, eflei* meb et onbet Ubtn;f 
^orftaaeMs^cb, cc berfor bet f)evjTcnbe 'Princip for SJrugen ^ fom gielbenbe 
©proglou. Dg 'Pr^vcfcencii for en rigtig 2tnvenbctfc af benne £o«. jpiin ^lmin< 
beligf)eb i Øprogeté S5ctcgnin9éj(5one fovbrer (Scn^cb og Owereenéflemmclfc i 
3lnvienbclfcn af be bctcgnenbc 93iibler (Orb eller enfelte Ubtn;!, Ubfagn eller <S(rt; 
ningcr, og "Jalebijgning cUcr *]>eriobcr.) Sn ^aaban Sen^eb er bet, man 
falbcr @progrigtigf)eb ; og benne er igien trc(Slagé: ben grammaticalffe, 
ben Icjcicalffe og ben ftiliftiffe. ©en fibjle, ffianbt af mere alminbelig 
logijl og ajt^ctijf Statur, be^^vcr og forubfÆtter bog et viji givet ®prog for at 
opnaae en fajl 21'nvenbelfe. 2)en grammaticalfPe ©progrigtig^eb , allene betinget 
veb ethvert enfelt øprogé pofitive 93ebt(rgt eller SJrug, er ben ftrengefte, 
cUer ben, fom allerminbjt tillabcr enten at gaae tilbage til ubbabc former, eller 
at ville banne ni;e og vilf'aarlige. ©erimob grunber vel ogfaa ben leyicalffe 
øprogrigtig^eb fig bnabe paa ^fnvcnbclfen af be rette Orb, og paa at bruge 
bem i bercé rigtige tDJening i ctf)vcrt "^ilfælbe, ^vor be finere "lOtobificaticner af 
^anfené Ubtn;f beroe paa, at bette paa M naiejie ftaaer i øamflang meb 
©progbrugené SScbtffgt; men ^er inbtræber bog ^iint §or^olb af et ®la?gtffa6 
imellem ben narværenbc, ben m;eie (Sprogbrug og en o?lbrc og forbigangen 
Zibé> "^orflaaelig^cben, en vié, let og jtraj: opjtaaenbe gortrolig^eb giennem 
^ret og ©progfanbfen meb mange enfelte 5Bejtanbbelc af bet albrc (Sprog eller 
ben <elbrc talebrug, er ligefom *Pr^vcflenen for, ^vormcgct af benne ber fan 
figeé at ^ave bevaret (in @i;lbig^cb og S5rugbavi)eb." — Set er berfor ogfaa 
egentlig allene veb benne ^rm^e, at bet laber fig afgi^rc, I)vilfeafbc faafalbte 
forælbebe Orb, Ubtn;f og '$:alemaaber ber funne finbe ^labé i en Orbbog 
over bet nærver enbe (Sprog; forbi be nemlig ere af en faaban 95ejlafenf>cb, 
at be iffc, veb at gaae af S}>rug, tillige f)au opljm at v(erc beflægtebc meb 
ben ni;ere "ilalebrug, og forbi be altfaa iffe blot ere forftaaelige, men ogfaa, 
unber be forn^bne SBetingelfer, brugelige, ja maajTee enbog of fortrinligt S3«rb, 
^vor be til rette %ib og étcb anvenbeé. 

©et er jpcnfvnet tit biéfc SBctingelfer, fom fortrinlig ^ar lebct mig i at 
ubftrcffe min Orbbogé Omfang, fPiunbt ncrrmeft inbfTrffnfet til ben nuv(prenbc 
©progbrugé Orbforraab, ogfaa til celbrc banfPe Sorfattcreé (Sf rifter; men lige« 
fom ovcr^ovebet fun bet levenbe 'Princip i ©progeté 3(anb, ølægtfPabet 
giennem Orbeneé almene Sorftaaelig^eb, ^er ^ar været min £eber og iKettefnor:-] 
faolcbeé ^ar "jeg iffe blot maattet tage et n^bvenbigt i?enfi;n til Orbbogené ipo; 
vcbformaal, at frcmjlille bet nærværenbe (Sprog; men jeg f)ar ogfaa været 
tnbffrænfct veb ©cænbferne for min 2lr6eibéfraft. 3 ben Sortegnelfc, fom 
nebcnfor vil blive mebbeelt over be til Orbbogen bcnpttebe banffe forfattere, vil 
man ogfaa finbe enfeltc, fra vor Siteraturé tibligflc 55egi;nbelfe ; men (Sprogjlof; 
fet, fom oiéfc frcmbpbe til en banfF Orbbog, er jeg faa langt fra at i)avnt ubtømt, 
at jeg egentlig fnarere fan figcé at l)avc viijt, ^vorlebeé bet t benne ipenfigt fan 
beni;tte6 ; og jeg ^ar over^ovebet f)er fun meb flrcngere Ubvalg optaget faabanne |1 
forcrlbcbe Orb, tyM aflagte S3rug ^ar efterlabt et (Savn i Sproget, fom tillige ■ 
ere almeen forjlaaclige og berfor funne fortiene Sorm;elfe (færbeleé, naar be vir^ 
felig af ni;crc forfattere igien ere optagne;) eller enfclte af faabanne, fom paa 
en cUer anben ?Oiaabe funne være nijbvenbige eller tienlige til ai opli;fe enbnu bru« 
geltge Orb og biéfeé S3cti;bning. 

Sor nu enbviberc at fatte Sæfercn i (Stanb til, at banne fig en ^orej 
ftilling om be vigtigjle ^Punfter i 'planen for min Orbbog, og om bene 3i"btct; 
King og J&eflemmelfe, troer jeg bet ni;ttigt at m.cbbclc f^lgenbe Ubbrag af en 
21nmelbclfe, ^vori jeg i ?faret 1827 offentlig befienbtgiorbe bciié forejlaaenbc IX 

Utgtwclfe; i bet jeg titllgc^ ttcb ty^ 09 ^cv tjlf^icbe 23cmttrfnln9cc 09 (SycmpIeV/ 
narmere oplvfev biéfc i?ov>cbpunftcr : 

"i)et cv en Orbbog ooev &et &an|Tc ©pvog i bct§ leoenbe ©fif? 
felfe, nteb n(?vmc(f ^enfpn paa ©frtftfproget, men tinige omfottenbe 
2lit, l)t)ob bev ()ører til ©pvoget i ben a I min bejl tg e og bnnnebe ^(tle; 
fcrug, (^Plé Qlnctovitet i Hl)\)m tyiblfomt ^ilfalbe fcrtteé obev ©proglæ; 
reveé uilfaarligc §ovfliiftev) i bette ©pvogé (;ele Sienbommelig^eb 09 lin; 
gui)lt|Te Dxigbom, i ben vigtige ^Bcining, ©nmmenfætning, Qlnoenbelfe og 
goibinbelfc af Dvbene, fom govfntteren (;av føgt at tilueicbringe, meb 
©træben eftev fovnsbcn §ulbft(enbigf;eb; men tidige meb Ubelnffelfe 
<jf alt uooefentligt, ^j^jonen uuebfommenbe: ^It, f;uab ei 6øv føgeé i en 
olminbelig Ovbbog opev bit banfle ©pvog, fnalebeé fom bet fovefommev i 
6frift og bennet %ak; men nævmefl c et banf? ©loéfavium og S)iflf 
lectleyifon,*) eUev i en tecr>niff Ovbbog. — ©om en galge l;evof 
»il i benne bonjTe Orbbog pnbeé: 

1. ^t()t)evt i bet bnnnebe 2afe/' og ©friftfprog nnomflnnbev 6vuge? 
ligt banff J^oPeborb (ufammcnfnt Ovb), meb Ubtjifling og govf låring af 
bete for|?iellige Semærfelfev, ovbnebe eftev biéfeé §orf;olb, og opli)|le, 
beelé »eb felobannebe (£;i:emplev, beelé Deb ovbvet nnforte (Btehev of be 
bebfie banjle ^rofaifeveé og ©igfeveé ©friftev. ©anjte npe, cflev nplig 
opfomne, og enbnu ei olminbelig ontngne Ovb; fovbignaeé enten veent; eller 
naav be inblemmcé i Orbbogen, ba fleer bet (lebfe meb ben fovnøbne ^ritif, 
og mebJ^enfon til bereé fprogrigtigcSDnnnelfe, beveé 33flfvbi og ^BrugbavOeb.'* 

Om fovÆlbebe Oubé Cptagclfc cv ovcnfov talt. Ocb af 2(lmucfpro; 
gct, eller Sanbffabéorb, fan man i benne Orbbog minbflføge; 09 ^øijl 
ficlben er f)er taget ipenfyn til et faabant Orb. 

2. "^tl)Pevt i ©ftiftfproget og i bannet ^nlebrng forefommenbc 
aficbet etlev offtammenbe Ovb, fnn&elfom ogfan be yeb ©ammen* 
foEtning bonncbe; be ftbf^e bog ei nben fvitijT Ubbnfg; fnalebeé at Del enb 
iffe be npefte fprogrigtigcn bannebe Orb ubeluffeé; men berimob alle 
faabanne ©ammenfætningev, ber firibe mob ©progeté 21anb og Ovbban; 
iielfe, ber giPe ingen, ellev en falf? ^Oiening, og oi)erl;oi)ebet l)Dcrfen f^ape, 
eller nogentib funne faae egentlig Øplbigf^eb. — 2lf bev i Optagelfen af be 
fammenfattc Ovb ogfaa tageé J^enfpn paa 2)igtevfproget, ev naturligt; 
bog er Oeri en Pié nøbPenbig lejcicaljT ©rænbfe antaget, og benne fornem; 
inclig beflemt, beelé Dcb be poetijTe Orbé logijte 3ii9tig{)eb, bereé eienbonu 
melige SSoevbi, gi^nb og ubtrt)féfnlbe ^larl)eb; beelé yeb bereé almene 
35vngbarl)eb i rl;etori(?, ellev ot)erl;oi)ebct i l;øiere profaiff ©tiil." 

23cb Ouenanførtc fan cnbvtbcrc bcmcrrfeé: ot cnbjTiønbt Orbbogcné 
SScftcmmclfe 09 ©rcrnbfcr overalt f)avc glort fritiff Ubvalg til et ^øtere^ 
eller mere ^er)fcnbe ^iimzb, enb ben blotte Orbrlgbom: faa er bog bet banfPe 
©progé 2!)eq»em^eb tll^ veb ©ammcnfætning at bannc mja Ubtrpf 09 
Orbformcr, en faa eienbommclig 09 vcefentlig S^cfPaiten^cb vcb ©progct,, at ben 
nøbwenbigen maatte mcbwcrfc til, at jeg bc(tva:btc mig for at inblcmmc faa flor en 
SJIangbe fprogrigtige 09 brugelige Orb af bette ©lage, fom bet, meb j^cnfi;n 
til Orbbogcné Omfang, og unbcr bc ftebfinbenbc SSilfaar for bcné Ubarbeibelfc, 
var muligt ot opuaac. iSian vil berfor finbe en betpbclig ^JiOJugbc ei allenc af *) £)rb6egct af benne 5(tt , cnct mob uberiiffenbc .^enft)n tit bléfe tivnbc Scfc of bet banflfc 
Siingonaal* DrbjTat, et bet mit gcrfcct foet|1i(t at iibgioc; og af bet banffc 2)iatect< 
£fjcifon et forftc §cfte alt unbcr "ptcéfcn. bt nttjlen ba^U^ fremtto]ccn^e (SammenfÆtntnger ^ 6ec banneé meb Øu6jlantfvct 

@cniti»ué ,, og ^vté 2Cntal faa at figc fan »oyc t bet uenbclfgc ; men ogfaa af ti 

veb øammenftftning meb et »Parttctpium opjtaacbc verbale ^Cbjectiver, ^vi 

©annelfe Ugdcbeé fan jigeé i bet banjTc øpuog at vavc uben anben ©rofnbfi 

enb ben, fom ©pvogtact og 35iugen fætter. — ©a 9!>cqvcm[)ebcn til at ubwil 

©progeté Omfang vcb (gjammenfortning er en organifP (Jtme, ber c^aral 

teriferer be fFanbinaviff^gcrmanifTc ©prog^, fom i ulige f)øierc ®rab befibbe ben 

cnb noget af be m;cre, fra bet fiatcnfpe nebj^ammenbe ^ungemaal: er bet fd 

meget vigtigere, at en Orbbog, f)\>ii ^ormaal er at giv>e en ^teniftiHing af < 

af ^ine øprog, meb alle bcté Ubtrvféewner, for faa wibt fom biéfe vjttrc ftg 

cnfelte Orb, cUer af øprogeté ^ele Orbrigbom og Orbfi;lbe, ^eller iffe fol 

bigaoer nogen foaban Orbform, ^»orveb ben bannenbe Svne i et leuenbe ©prtf 

funbgtør fig. ^n banfF Orbbeg fan berfor ^eller iffe ubelabe nogen (£laéfe a 

fammenfatté Orb, f)vilfc alminbelig (Sprogbrug og en rigtig 3(nalogie mcbbel 

©vlbig^eb ; enb ci be, f)»ié '5:ilt)(trelfe paa en 50iaabe fan falbeé ubeftemt og bcre 

Sremfomfl og 95rug vilfaarlig. 3 t)ct minbjlc bijr Orbbogcn inbef)olbe en faabai 

?!3i(rngbc af alle beéligeOrb, (for ^aaviibt fom biéfc yirfelig bannc een Crbform 

at enhver <2>ibe af @progeté Orbbannelfc bliver til|tr<rffelig opli;(l og forflaret 

3l'f ben ©runb ere i)cilcv iffe be vzb ©ammcnfætning af et ©ubflantiv meb c 

activt eller paéfivifF participium banncbc verbale ^(bjectivcr (f. (5]f. agerbi;r 

fcnbc, ^aanbfaact, ^aanbffrcven, jorbbrugcnbe, vintcrfa?lbctj 

vintcrgiemt, vintergroct, og bcél.) forbigaacbe; ba be baabc ubgiare el 

c^arafteriflifF !t>eel af ben banfPe ^progbi;gning; og ofte ere f}m^ beqvemme oj 

ubtri;féfnlbe Orbformer. ?Dien bet er faamcget mere naturligt , at ^er fun give 

et Ubvalg af be alminbeligfle eller ^i;ppigjl forcf ommenbe af biéfe, for en ftor ©e« 

øanffc ni;e former, ba bercé ^rembringelfe er ibelig voyenbe og unberf ajlet 'SDiiS 

^rug og SSilfaarligfyeb. 2)erfor ogfaa ere be verbale 2l'bjectiver, ^vté førfie 2efl 

er et ^Jibjectiv eller ^bverbium cg bet-anbetet participium, (f. S]:, forttonet; 

langtruffen) optagne meb mere ©pavfom^eb,. enb ^ine; ba bereé Sannelfe, 

95rug og ?0?ffngbc ^ibtil er mere ubejlemt og vilfaarlig. Cver^ovebet vil man' 

fnart funne overtybe ftg om, at be ^er omtalte Orbformer f)øre til be ftlbigjle i 

©proget, i ^vié .oSebømmelfe og Ubvalg en Sejcifograp^ bør vccre faa meget merCj 

varfom og fritifp, fom cnbecl af bette @lagé verbale 2l'bjectiver , ber forefomm 

if(rr ^oé forfattere i bunben @tiil, meer ere til 93i;rbe for ©proget, enb til bet 

sberigelfe; og minbrc |!i;lbeé en afgiort 5;rang til flige øammenfætntngcr, en 

en magelig éfiøbeéløé^cb , ber flunbom bctiener fig af Set^eben i at bannc bem, 

uben ijenfvn til om bit jTecr meb ©mag og 3(gtel[e for ©progeté Organiémc. 

@om ^ølge af ovenanførte f unbe bet iffe unbgaaeé, at mange faabanne 
<Sammenf«tninger i ba banffc øprog, ^vié ?5etvbning veb Orbeté blotte £i;b, 
ifcrr for btn ^jnbføbte, af ftg felv bliver forflaaelig, m^^tte forf lareé t Orbbogcn ; 
ba benneé sbcgrcb mcbførcr, at ben iffe blot fTal opregne Orbenc, men angive og 
bejTrivc bereé .Q^rug og SDcmærfelfcr. ©og ^ar jeg unbertibcn tillabt mig , blot 
at anføre abflitlige fammenfatte Orb, ^vié albclcé cnfelte 95eti;bning iffe 
fan unbgaae Smogen , ber forflaacr bet minbfle af øproget ; og jeg ^ar ubclabt 
en flor 2)eel af bc (i SSibcnffaberncé ©elffabé Orbbog optagne) ©ammenfætnim 
ger, f)Vor et ©ubflantivé abjcctivifPe 2(nvenbelfe fun ubtryffcr ben materielle 
S5ejTaffen^eb, overført paa ©icnflanbe,- ^vié 7(ntal fan tænfeé fom »lenbcligt (f. J 
(£;:. gemalen, ^etnbiémer, ^crngaffel, ^evnf)anf^ ^erafam, ' 
jernring, og besl.) 2(t iffe beéminbre nogle af faabanne Orb, fom ubm 
©fabe funbe vffre borte, ere blevne ftaaenbe i benne Orbbog, og enfclte (f; (£)^. 
^ictnbane), fom et burbe favncé, ere forbigaaebc: bør man billigen fun ^em XI 

føK til bc uftiwinigc 09 narjlen uunbgaacUgc (OZangfcc vcb et ^aabant SJoprf I bet« 
før|le Øfiffelfe. — (Snbvibcre er at mærfc om bc meb banjfc <Su6jlantivec ban« 
mbe, fra Crb af benne C[laéfe ubrunbne jimple Sammenfatningers at biéfe* 
©annelfe er flere Slagé^ i bet jpovcborbet, eOcr bet Øubflantit) , ber banner 
Øammenfortningené f«r(le £cb, enten uforanbret, i Sfiominatiw, tilføicé et 
onbet Ovb (9}ianbbra6); eller bet faaer ^'nbclfcn c , fom Scvning af en albre 
gen. plur. 0:9ianbebob), eller Snbelfcn 0, fom er beji i-uwcrenbe gen. sing. 
(^tanbébragt.) Siéfe ©ammenfcetninger ere i Otbbogen iinber webfom? 
mcnbc jjovcborb affonbrebe; og i 'Jllmtnbelig^eb oprcgnebe i ovenanførte Orben; 
te to fKJle €la«fcr, S<^<^ fulb(lænbigen , fom bet funbe ffce^ og fom 'Planeit 
mcbførte; ben jibjle mangengang inbffrcenfct til be oigtigc eller forf)aanben< 
»ffrenbe @ammenf<rtninger af benne 3Crt; forbi ©annelfen af famme Dirfclig er 
af et ube|tcmmcltgt voycnbe "Jtntal. (øaalcbeé funbe unber ?Oianb f. (Sp. 
enbnu vare anført: 93tanbégierning, i)3?anbé^ats ^JZanbé^ue^ 
iOtanbéf raft, ?Otanbéff omager, 93^anbéftrøniper, OJJanbétro^ 
og a. fl.) ©e øvrige f)cr^en ^ørenbe <Sammcnfa?tningéformer (f. (£r. meb Ube; 
labelfe af ©ubftantiucté énbebogjlau e, faafom; Cvinbfolf, (prgierrig; 
meb (Snbelfcn r: Srucr^unb, §ruerpige; eller n: Sv^rftenbømme, 
Svofenfranbé) ere ligclcbeé, unbcr bercé i?o»eb; eller SScgpnbelfcéorb abffilte 
og ubmojrfcbe fra be øorige. — 2l't ber vel flunbom fan va?re inbløbct ben SeiU 
tagclfc, at et eller anbet fammcnfat eller af(tammenbe*Orbr fom* nærmefl bør 
ublebe^ fra et 83erbun, er fat unber bet tilf)ørcnbe ©ubjlantiv (f. ^]c. <©fri; 
vcrbrengr ©friverftue, ber maafPee rigtigere burbe ublebcé af v. ffrive), 
eller omvenbt: tør jeg iffe frifienbc mig for; og giver gierne benne og lignenbe 
aSilbelfer til ^riié for et vi(l ølagé vclbefienbt ^ritif, ^vié ®fabeli;jl bog jielben 
opnaaer jin egentlige jpenfigt; tl)i ^vab @fabc tager en ni; ^iole af at man børfler 
ben, om bet enbog jfeer meb vigtig 53iine, megen Støt og mange Op^ttvelfer 
over be Snug og 2>uun, man l)ar opbagct? 

9}ieb j^enfpn til be poetcffe, eller afS)igtere inbførteogi£)igterfproget 
fortrinligen forefommenbe og brugelige Orb, maa bet, forubcnf)vab ovenfor er fagt, 
bcmarfeé: at mange faabanne meb ^lib ere forbigaaebc, fom enten i |ig felv iffc 
ere ^clbigt bannebe (f. Sr. Sticrneblif, ©♦ <Sta|fclbt; ?Otorgenbølger, 
^l)kni<i)l.\ eller fom blot ere blevne til c en vié enfelt Sorbinbelfe, eller, anvenbte 
paa et eneftc 'iilfalbc, ^ave faaet en fna at fige inbivibuel^ilv(prclfc i bet poetiffe 
øprog, i bet metapl)orifPe Ubtri;f , eller ben fomifFe Stiil. Ser giveé poetiffe 
Orb, og pubfeerlige eller fomifPe Ubtri;f, fom iffe let ville blive tiere brugte, enb 
af bcm , ber førftegang bannebe bem ; forbi bz ere faa fffregne , at be paa en 
iStaabe blive Opfinbcrcné (gienbom, og at optage bem efter ^am, et Slagé *pla; 
giat. 3 Orbbogcn er bcrfor vel f. ^j:. Orlogéftavn optaget, men iffe 
Orlogéørn, Sneppe vil nogen, efter Bant>er, bruge bctte fibfle, f)am 
faa at figc til^ørenbc Orb, faalibt fom Sbogbyggeri (2abi)r. II. S.^0), 
Siébom ("^ritlfcné 3|iébom") og Spffefteg efter 3aggefcn røeg 
lugter nemlig ^ver en 2i;f fefteg." 'Poet. (Spiftl. S. 303); eller ?Hubefuf< 
fer (ben. fom ffrivcr ^iærlig^ebéfuf paa SSinbucérubcr) efter Tia^beB (iilff» 
1792. S. 527.) 2)enne fiibfte forfatter ^ar faalebeé bannct en overorbentlig 
?)3ia:ngbe fomifFe Ubtri)f for enfelte ^ilfælbe, fom albrig funne egne fig til »piabé 
i en Orbbog (f. (£r. ^vor f)an i et Skummer af ^ilfFueren bcffrivcr opbigtebe 
moralffe ®i;gbomme: 3(agcr t(rring, ^lubfcber, Sapfefmitte, 2ef; 
lefcber, Sfri;berl)ofre, m. fl.) Q;n 93iO?ngbc anbre ni;banncbe, enten 
fammenfatte eller aflebebc Orb, ^ave, veb bcreé mecr eller minbre u^clbigc eller 
urigtige §orm, iffe funnet finbe 2l»&9«"3 « (Sprogbrugen, eller bør, om enbog xu 

oftere onwenbte, iEfe crflenbcé fom glelbenbe, fclw om be finbt« ^oé gobe ??orj 
fatrcic. 2(f faaban ©runb ere f. (£):. Ovb fom 5Cntog (for: klæbning; Olufj 
fen. S)anm. S&r(pnbfc(\j. 0. 218), gubétienftlig (S5afl^olm. ipift, p^lU 
Unbcrføg. e. 533) , S^offom^cb (SBaggcfcn. Sa6i;r. 1. 45) , 9tetétnbgreS 
(X ;$)rrtcb. (gunomia II. 115), @<Pbelo\) (X 4Z>rflcb), f(tbct (cultimet; 
"bm fcpbcbc <5urop(rer," 53Ming owcr ©erncr. @. 16), at ve b bevar 
(93^aUing over ©en^. @. 9), SSiiéling (§. ©ulbbcrgé ©igte II. 51), og crt 
93Zængbc lignenbe , forfÆtUgen ubelabt. 9}ieb enbnu (larfcrc ©runb er et if f^ 
ringere 2(ntal af barbariffe Orb, ber i bm ni;erc og ni;c(le %ib, fom flette Sor* 
banfFninger , n<r|len bogjTavrct ere overfarte fra bet ti;bffe øprog, eller, fom 53iié« 
fofterc af Øprogjfiabeéljjé^eb, cnbog forefomme ^oé berjjmte og gobe forfattere,. 
fevBtjle af benne Orbbog, f.€j:. Unberfftel, fom O. ©ulbbcrg ^ar brugt (SSevb. 
Jpift- 1. 485) ; gcletbe og i?tnbcrf)olb, fom finbeé f)oé ben elleré web <É>prog« 
recn^ebubma?rfcbe3acobt.(8)amU<Sfr. @. 9. 10); ru (fe, (bet ^. raufc^en) 
^vormeb (Svalb og <Snecborf f)avi van^elbet bereé (Still , og fom man ^ar givet 
*piabé i SSibenffabcrneå (gcljTabé Orbbog; lifple, fom baabc <£valb og SSaggc; 
fen ^ave brugt; og mange fUcrc afben (ibjlei? f)al»t eller l)eelt ti;bfFe, eller paa 
onben £Oiaabe barbariffe Orb, f. <£r. at bliffe, at ffubbre, at fwabfe, 
ringe, Slub, ©ncrt), ©ruft, m. fl. ©et er befienbt nof, ^»or jlcerft em 
beelbanffe forfattere i be flbflc 50 3lar f)awe ^elbet til en alt for rigelig, øprogeté^ 
®elvjl(pnbig^eb og Crgoniéme fTabenbc , S5eni)ttclfe af 2etf>cben i at gt^e ^vbjl' 
til ©an|T; og bet er aUerminbjl ben fritiffe Orbbogéffriweré @ag, at fremme en 
magelig SSilfaarlig^eb og øfiabeéUé^eb, ber omfibcr rcent vilbe lamme al Øtra?; 
ben efter at opbprfe (Sprogeté egen 3l'ger. — %il ubcluffcbe ©ermaniémcr fan 
ogfaa regneé abfpillige allercbe ^oé 93totl) forefommenbe, men felwgiorte og o»er< 
føbige SSerber meb ben ti;bfPe Sorflavelfe be, og flere af famme 2(rt, fom enfelte 
9)i)ere ^aue brugt ; f. S)c. bcblomme, bebl<pfe, bcblebc, bebuffet (9!>ag* 
gefcn), bebuftc (.^aggcfcn), berenbe, befeire, m. fl. 7U mangfolbige 
enbnu jlettere Orb, fom ere optagne i SDibenjTaberneé ©clfFabé Orbbog (allene 
af øammenfÆtninger meb præpos. i nb funbe gijyrcé en lang gifte, f. (S).*. inb< 
gemaft, inbgetogen, 2l"t>9"^/ »nb^ojffe, inbfnivc, inbfnorpen, 
inbfnue, inbfpobff, inbfvabfc, inbfvag, inbfvclte, inbtonc, tnbi 
trætte, m. fl.) ^cr ere forfaftebe: vil et funne unbre Smogen. 

(£n anben øag er bet meb be, bog iffe ret mange Orb af ti;bfP (færbelcé 
neberfarifp) Oprinbetfe, fom, uagtet bereé flette og reent ubanffe Sorm og | 
S5eflanbbelc, f)awe allcrcbe i mcer enb et 2lar^unbrebe funbet alminbelig 3"^9«"9 
og 23orgcrfPab i Sprogbrugen, f. Sjc. beffi^ftige, SS»omolie, Sbomulb, ^■ 
©Æfgenigt, ©ørflag, ^aftclavn, fruentimmer, ©artner, ©e; 
barber, ©emi;t, geraabe, ©e\j(?r, jomfru, .^ubff, 9Diiftbænf, 
Obcrft, offentlig, rabbræffe, ©pibérob, ©tervbo, SSalb^orn, 
V Ib tUf ti g (^vortil egentlig ogfaa ^øre alle af bet ti;bffe ftcllen (at flebc) og 
bete "Jlflebninger overførte Orb; faafom ftille, øtilling, fremftille, ^en; 
ftille, tnbftille.) 53teb be ^er anførte Orb er 42'rct,'felv i ben baglige 
talebrug, aUcrebe giennem et langt '5:ibéløb blevet faa fortroligt, at 3"9«"/ 
vcb at bruge bem, mere t<rnfer paa bcreé, i bet banf!c ©pvogmeer eller min; 
bre meningéløfe Sannclfc. ^ en banfF Orbbog over bet nojrvcrrcnbe ©prog 
funne be faamegct minbre ubeluffcé, fom nogle enbog ere blevne albclcé uunb< 
vcrrlige; men ben Srinbring er iffc ovcrfløbig: at *Pcriobcn for en faa vibt bre* 
ven Sct^eb i at giøie ti;bfTe Orb til banfPe over^ovebet er forbi; og at øprogct, 
paa ben Sulturgrab, fom bet ^ar opnaact, forbier en ulige ftrengcre, Oml}u for 
9vcen^eb i Orbbannelfen. 3lt man vil favne mange ni;giortc Oib af ben Xt, xm 

fom f)ev jigtcé til, fnn fcccfoc i bet minbfle ilte tKrcgneé mig fom Ubelabclfeéfynb; 
cftcrfom be mcb fulbt SSibcnbc og Ciicclffg eie ubclu6fcbe. 3«9 ^ccb vel, ^vor 
©rcrnbfen er tmeUem lovlig §n^cb j Oibbftnndfen, og lovl^é SSilfaavlig^eb, bec 
^vcufen agter <2prog6riigené, (Sprogculturcné, Ømagcr.é -^ ja enb ei btn 
funbe Sonuifté £ovc; og jv'g ^ar i bet minbfte omr)i;ggelig jtrfrbt efter, ci at 
ooerfTrlbc tyin Q5r(rnbfe; om man cnbog i enfelte ^ilfcflbc fan vifc mig, at 
fierc elleré gobe og agtcbc ??orfatrerc ^ave giort bit. S>en eller be Snfclteé 9^rug 
af 93arbariémcr og ftcttc Orb, (an et give bem ©i;[bigf)eb t ©proget — l)vilfcit 
beéligcOrb unbertlben et i et ^eelt7larl)unbrcbe funne vinbe. ^Dtanfinber faalebeS 
allerebe ^ijt og ^er i 93iot^é Orbbog barbarifPc, tpblTagtige Ubtri^f, fom enbnu 
f)øx(i i baglig og ffi^bcéløé 5ale, eller forefommc ^oé ucorrecte ®tilt|ler; mett 
uben at bc funne figeé at være optagne i bet banjlc ©prog. ©elv ben ^ppplgfte 
2!>rug af et nubannct Orb, ifær i '^^alefjjroget, giver bet ingen ^luctoritct, og 
bevifer intet for bcté S&rugbar^eb i ben rene ^ale og gobe (Stiil, cUcr for bete 
Optagelig^eb i en Orbbog, faalffngc bet ft^bcr et for ©progbrngcn bannct 45re 
og ben finere øprogfanbé. ?Oian vilbe bog ci i en banfF Ovbbog fra bet 19bc 
3(ar^unbrebe føgc ©eburtébag, fti^nbt bettc i ^vert banjT ^ve fF<rrcnbc 
Orb, ber iffe eier meer enb et cne|!e Sbogflav, fom til^^rer oé, enbnu er faa 
albeleé ^iemmc i bet alminbelige, men berfor i bettc '^.ilfo-lbc iffe beéminbre bar^ 
bariffe Omgangéfprog, fclv i bannebc ^rebfe, at bet er iblanbt be (tKfle ©ielben* 
^cber, at^^re en ©anfP (ige S^bfeUbag. ?Dien {)cller ei vil man af en \aaban 
Orbbog funne forvife f. (£j:. bet nijbannebe ^Plantenavn ^iærminbe (ber f^r|l 
inbførteé fom fonjligt ©lægtnavn af iZ» Vibovq), ba bet ^ører til be aller« 
^VPpigft forefommenbe poetijtc Ubtri;f , cnbffi^nbt bet albrig falber nogen Sanjl 
inb at bruge bet i *Jalen. 

SSiteb bet ^cr anførte jlaaer ben fulgenbc ^rtifel af Ordbogene, veb ben* 
^lon beftemte 3nbI;olb, iffe I «>Diobfigelfe : 

3. "gremme&e Orb, Der DeD (ilmtn&elig 5Brug i bnnnet lak og t 
©friftfpvoget, og tilbeelé DeD nt mobtcige banf? Snbelfe, Oatje faaet Den 
fornøbiic 33orgerret, og cre blevne ligefna olmeenforjlaaeltge, fom De 
opvinDellge Danf?e OrD; (;Oorimo& alle, CPlDrc og ni)ere, flet DanneDe, ooer; 
fiobige, Ifopr nf t>it granfle og 5t)bf?c optagne Orb,- fom f)t)erfen cre efler 
funne bitue inblemmcbe t Por elenbommeltge Sprogbrug, ubelobeé; og PcD 
cnbeel oDerjIobige fvemmebe DrD (;enPifeé blot til De Danffe, fom fulD# 
fommen ubfi)lbe f)ineé ^labé." 

©et laber jig iffe negte, at ^nblemmclfen af fremmebe Orb, og tØ«r< 
beleé^ebOrb af latinff, franfF, ogover^ovebetf)verfenaf |TanbinavijTeUer germaniff 
3\ob, i en banff Orbbog, fra et vift øi^népunft fan anfeeé for urigtig ; og i bet 
minbfleiffe let fan gaae ub fra nogen albclcé fafl og følgeret Grunbffftning. 3^3 
forubfeer berfor ogfaa, at ben, fflønbt meget fparfommeOptagelfe af beélige Orb, jeg 
^ar titlabt mig, vil af ben (trenge lej:ifograp^iffe ^ritif funne lOfggeé mig til 2a|l» 
©ette <©lagé Orb, fan man fige, funne albrig (fom ogfaa ovenfor fr bem<erfet), 
vinbe egentlig 2l»bføbéret i vort '5;ungemaal ; be bc^olbe ftcbfc bcreé øtempel 
fom fremmebe, og maa faalcbeé beflanbig ubgiore en uorganifT Sbeftanbbeel 
af en Orbbog over bet banfPe ^ungemaal. 2)creé S&rug er enb viberc vilfaarlig, 
og omjTiftelig, eder fun bunben til et vijl ^ibérum; be ere ©i af ter, fom 
fomme og gaae, men næftcn albrig vinbe varigt SBorgerfPab i øprogeté jpiem. *) 

*) SCf bc t)tt antagne ®ninbc »it ogfaa Sd)i6d)Fc>»» (i fin oucnanfertc JXf^anbting) ^auc 
attc frfinnubc Orb (3 : fom ci fjaoc tuéftjl cHcr ftaucnifl 9?ob) iibcluffebc af ben tuéfjllfc 
Drbttcg. (,Ttan joeonferc f)aiié f^crfot angiunc ©runbc i bet anf. ©frift ©. 2t>— 29). 
Slmiblcttib titjtaaci ^an bog , (6. 28} at ba et £)nbc unbcuiben 6(iuec faa tobfæftct , at XIV 

tDJen pa« ben anbcn Øibc crc bog cnbccl «f faabanne Crb gængfe i ben bciQli^i 
talebrug, ja felv blanbt 5(lmucu, og for enhver iDanfFtalcnbc ligcfaa for|la«eJ 
ligc% fom Orb af «gtc norbij! 3lob — ja unbettiben langt mere, cnb faabanne aj 
biéfe, bcr erc mecr cUer minbve foralbebe. ©e aUccflcl^e, fom bcugc en banfp Ovbi 
bog^ vilbe ftøbcé, fom vcb et utilgiwcligu øawn, om flige Orb manglcbe, f6m 
f.^j:. €anal, Cancellie, Sanbibat^ Sattun, (^'^arafteer, €laéfc; 
konfirmation, confirmere, Srebtt, ^affee, kammerat, ^anon; 
^aper, og beél. f(. 5}4angc af beélige fremmebe Orb l)a'0(i iffc atlcne antaget 
banfP ^nbclfc og banfPe SSuiningcr, men entog bannct en ©tamme af fammert 
fatte og.aficbebe Orb. ipvcr 35orger og S5onbe i 2>anmfirf fienber til (irebit 
baabe Xingen felv og Stavnet; men iffc minbrc ^i;pp«gt og alminbcligt ^øre' 
man tale om Srebitbrcr eg om at er e bit er e. §or OrbbogsjTriocren blive 
berfor neppe anbcn Ubnei, cnb ben, fom jeg baabz ^cr, og i min 1813 nbgtvn 
jjiaanb-'Orbbog, ^ar fulgt: fun at optage be mcfl olm in be lige, eller i 95ruge 
^i;ppigfte og uunbw^rrligjte, af bette ©lage Orb; at ubma-rfe bem fom frcmmcb 
eller ubanffe; og at giøre opmÆrffom paa ethvert, bcr fan ombijtteé meb ci 
inbføbt Orb. 

4; "£)e nlrøinbeligjlc^ i boglig 2^aie jæonltgen forefommenb 
tecf)niffc ^fi> og Ubtvi)f Olonftovb); ifær faabanne, ber fnnne anfee 
for <it t)ære nf oprtnbelig banfl JP)erfom(t, eOer nei)|lnnime fra en ban 
SKob. J^ertil fan ogfaa l)enf£ireé »irfeligc (iffe fclogiovtc) banf?e O^aune pa 
be ()j)ppigft forcfommenbe Inbcnlanbffe 5)i)r og planter, ber oi>era 
oplpfcé oeb ^ilfsielfc af t>t latinfle fi)ffemati(]fe ^BenæDnelfer," 

6. "2lf banjlc i)ibcnffabeligc Ubtn>f optageé ifær be toigtlgfl 
juribiffc og p()ilofopl)iff e, bcr forflareé meb ^ortl)eb og 2i)belig()eb^ 
og j)eb ()bié S^&l^'^w'^lf« ' Drbbogen man trocr at funne gioe ben en forj 
joget 33rugbarl)eb , faaeel for ben practifle (Smbcbémanb, fom for ^nf;t>e ' 
bcr t fit ff riftlige gorcbrag i)ll beflitte fig paa 9;tgtigf;eb, ^lor[;eb o 
2i;bcligr;eb." 

3 jjcnfcenbe til be tcd)nifFe Orb, eller ^onflorbene, er bet min iSicnin 
at biéfe vel egentlig n(rrme|l hm fommc i S3etragtning til Optagelfc i en almin 
belig Ovbbog , for faa vibt fom be ^øre til ®progeté rene 25e(lanbbele ; eller fo 
faa vibt fom be, enten vcb 2(f(lammelfe fra og ®l(rgtfpab meb anbre Orb i ®pr 
get, eOer fom oprinbclige SKoborb, virfelig ubgiøre en ®ccl of bet inbenlanbfPe 
©progflof. <£r^olbcr man engang en fulb|I«nbig , meb ben fornabne ^ritif og 
firenge S^øiagtig^eb ubarbeibet banfl tec^niff Orbbog, ba vil bet V(rrc fa(|j| 
meg'et mere tilftri^ffcligt, i et alminbcligt Scyifon over ©progctfun at inblemm^l 
be ted)niffe Orb, bcr til^ure <^progeté oprinbclige og gamle @tof, eller paa en 
eller anbcn tSiaabe linguiflifP funne oplpfc famme. jpertil f. ^;r. b«r upaatviu^ 
lelig ^enregneé alle inbcnlanbfPe og inbfabte SJenavnelfer paa 9^aturgienflanbe, 
fffrbelcé $5i;r og planter, ^voraf blanbt anbet mange Senftavclfeéor^i 
uben ^vivl 4)øre til ©progcté allcrcrlbflc (Sienbom. 2it ubvibc ^nblcmmclfen affl 
ted)niffe Ubtrpf i en atminbelig Orbbog til alle bem, bcr ^ib efter anben ligefrem 
cre overførte fra bet ^oiti;bfTe, nebcrtvbjTe og f)ollanbfPc <©prog, og i en mecr 
cOcr minbre ubcnlanbff §orm brugeé i^onfier, ^aanbvcrrfer, ®i;élcrog37a?ringé? 
brug i Sanmarf: vilbe berimob va?re , at gaae uben for be linguiftijTe ©rofnbfec 
for en iaabm Orbbog , bcr vil fFille ©progeté (Sienbom fra bets laantc SScfi * btt fan f>lm tit SKebocnbig^cb , faa fan bog Svcgctcn fot'btn fncngc Ubffuffcffc af wbti 
lanbjlc Dxi titflebc cutcttc Unbtagcrfcr; men biéfc maa rærc faa faa fom muligt, 03 
tun finbc 6tcb vcb be ganflfje atminbelig brugelige 09 uunbuoetlige fremmebe Orb. tnfl XV 

bclfer. '93tcn ©rffiibfcn i fccn jpcnfcenftc ci* iffc altlb let at brage ; og enbtm 
mtnbce tm*, fnalcbcé fom bcr ^ibtil er foracbeibct, ben ^nfclte, fom et funbc 
opoffre en f)eel 9\(rffc ^(aré ubcluffciiiie 2(r6cibe f)crpaa, gtørc (Ig -^rt«^ om, mcb 
gulbftffnbig^cb cg 97øiagtig^cb at fuiinc famle, affwibvc og forflarc 5(lt, l)vab 
ben fritijTe ©pi-ogficnbci' vilbe henregne til ben føiftnÆPnte 3l'fbcllng af vore 
tec^nijte Orb. ^Hc engang ower ^onflorbenc, ber f)øve til faa (tibgamle og 
eienbommcllge ®i;élcr i ©anmarf, fom 3(gtrbrug, §iffcrt og (Sufart, 
eier man fulbfta^nbtge Sot'tegnclfcr eder nølagtigc gorflarlnger, ber tillige overalt 
f?iclnc imellem be alminbelig befienbte og brugelige, og te i cnfelte SanbfPabec 
gængfe SBenævnelfer. Snbnu minbre giveé ber nogen banfp ijaanbvffrféorbbog; 
og f)'oab man finber abfprebt i 2c]cifa, cUer c enfelte, tilbeelé overfattc <Sfrifter i 
bet tecl)ni|Te §ag, er langt fra at være tilflrcrffeligt, cUer altib paalibeligt for en 
øprogforffer ; bet fibfle faamcgct minbre, fom ber i cnbeel af faabanne ®frif; 
ter iffe giøreå ^orfficl paa be, i vebfommenbc ®progfrcbé gangbare og gielbenbe 
Ubtri;f (^ptlfe, i ^vor flette be enbog mangen ©ang ere, bog, i bet minb|!e 
i benne bere* ^rebé, ^ave 93rugené ©plbig^eb), og ni;bannebe, af benne eller 
^iin forfatter opfunbne, fom maafFee funne p<rre bebre og mere fprogrigtige 
S&ena?pnclfer — men fom jpaanbpctrfémanben eller Sabrifarbeibercn iffe fienber,. 
cHer iffc forflaaer. iil ttXotlye ^pian ^ørtc ogfaa , at inblemme alle banfPe 
tfc^nilTc Orb i ftt coloéfale Sevifon ; og pirfelig inbel)olber bctte en 93iffngbe 
enbnu brugelige; men tillige en f)eelSeel fe!«giorte, eller nu Hh l<rngcre befienbte. 
2l SSibenffaberneé øeljTabé Orbbog finber man (forubcn be ^Diot^fFe Orb) lige; 
lebeé fun fragmenter, og bet ftunbom tf fe meget nøiagtige, til bette ©lage 
Orbfunbffab. Unber faabanne Omflffnbig^cber par ber for mig , og efter min 
^lon, iffe anbet at giøre, cnb at famle be alminbeligfle og l)i)ppig(l forefom; 
menbe banfFe tec^niffc Orb, nf ben ovenanførte 2!>cffaffcnf)eb , og at førgc for, 
at faae biéfe faa nøiagtigt, fom muligt forflarcbe. Zt enfelte fielbnerc fore; 
fommenbe Orb af ten 3lrt, enfelte Orb, ber røbe bercé fremmebe ©prog^iem 
og <Sla'gtfFab, ogfaa ^ave funbct SSeien tnb i benne Orbbog, pil man faamcget 
lettere overfee: fom 3fntallet af tecl)nijTe Orb i fammc over^opebet er langt mtn; 
brc/ enb jeg ønffebe bet. — ^il ^orf låringen over biéfc, faavelfom over en 2)eel 
uibcnfFabelige Orb , f)ar jeg jojpnligen føgt og funbet ipiclp ^oé abffillige af mine 
SSenner ; og bør jeg faalebeé blanbt anbre meb ^af uÆvne J^r. ^rofeéfor IXvfin 
fom ben , ber oftcfl i faabanne ^ilfalbe f)ar været mig bc^ielpelig. 

(£n (ilaéfc af færegne eller vibcnffabcligc Ubtrijf, fom fortrlnligcn forticne 
ben banfFe Orbbogffrivciré Opm«rf fom^eb , ere be, fom forefomme i Sovenc og i 
bet banfFe Sovfprog. ©iéfc ere n(r(Ien uben Unbtagelfe/ ifffr naor vi tf fe ^olbe 
oé til ben nijcjie %ib , af Ægte banff 3tob og norbifp Oprinbelfe ; og ubgiørc faa; 
lebeé i enhver jpenfeenbe en eicnbommelig, vigtig og rig 5)eel af bet tnbføbre 
^ungemaal. 3^9 ^^^ berfor ^cUcr tffc unbtabt, beelé vcb egen fiæéning af 
Stctéfilber og Øfrifter over ben banffe 2ovfi;nbig^eb, beelé veb at beni;tte for^aan; 
benvÆrcnbe ijielpemibler (faafom Dr. (5. ^. ^at>enø juribijTe Orbbog) at famle 
og efter Orbbogené ^lan, faa fort fom muligt, at forflare be vigtigjle Orb, 
Ubtri;f og ^alcmaaber, fom forefomme i bet banffe Sovfprog. SSiUn ligcfom jeg 
ogfaa ^er beftanbigen maatte ^ave benne Orbbogé S^cftcmmclfe og ©rcrnbfer 
for 45ic: faalebeé var bet f<rrbcleé nøbvcnbigt, at agte paa ©rofttbfcjTiellet 
Imellem fiovfprogeté enbnu brugelige, og bete forfflbebe Orbforraab ; og jeg er 
berfor t ®em;ttelfen af Sliberne til famme tffc gaaet længere tilbage i ^iben, enb 
til ^ong S^riftian ben §emteé enbnu gielbenbe banffe £ov. 

6. "2iae Otb, f)\>ot foQbant finber 5inPenbelfe, anføveé meb S;)ettt 
fpii til Dercé ©Icegtffab, eller De umibbelbavt <jf|?amment)e pø fomme«^ XYI 

\i\ttt Di'b imbev Debf ommen^e J^obc&ovb — Ctt Sremgrttigémanbc , bcr i m 
banff Ovbbog, fovnubelfl en flor og næjleti olmlnbelig ©tmpeU)eb i bett 
boiilie Ovbbannelfe, cv ben nnturllgfie, 09 nibeleé ingen 53anf!elig()eb meb< 
fm'ev Dcb 35ru9ert. ^^ ett)ycrt ^ilfælbe, l)t)ov tut fnnbe ft)neé noget Danf?e< 
ligere (faafom yeb 23ocalfornnbving) at finit et nflebet efler fnmmenfat Or& 
unber étammeov&et, er ber paa uebfommenbe ©teb i 35og|?ai)ræffen r)en* 
X)i\H til fnmme. ©enne ^Bogene etpmologijle Orben mebføver 51anbt anbel 
ben eæfentlige og betpbelige gorteei, cit ben, ber t»il brnge fammc for al 
banne 09 befæfte jtn ^nnbjlab til tIKoberéniaaleté ©progrigbom, og evt)X)iX\>i 
©Ifferbeb i fammeå rigtige Slnoenbelfe, finber enl)Der Orbfamilie for be^ 
mejlc famlet paa. eet <Btib; og oeb nt funne meb ?etf)eb og t JP)a|l ooerflue 
be beflægtebe Orb, ofte fan tjinbe 6ett;beligt i @pvogfnnb{?a6." 

^Keb i?cnfi)n til ben ^ec berørte S&cjlaffen^cb »eb Orbbogen troer jeg; 
at ben gvcmgangémaabe/. fom er fulgt i at famle og orbne be aflebebe og fani 
mfnfattc Orb unber bcrcé ijovcborb, meget let, 09 efter en fort S&rug af Orbi 
bogen, vil falbe enhver i $)inene; og at bit bcrfor vilbc w<rre ovcrpøbigt, ^er ai 
giøce 9tebe for b^er cnfelt Omfrcrnbigbeb, fom »cbfommer benne £)eel afSSogen^ 
tnec^anijife :3"bretning. 3eg bemærfcr blot, at man, ogfaa »eb at bebømm( 
benne, iffc bør glemme, ^»or nøbvenbigt bet var at tage jpenfi;n til 2>ogen^ 
matericUe Omfang; og at betteé ©ammenpreéning giorbe bet umuligt at føugi 
for ben (tørre Set^eb og 25eqvcmmclig^cb i at opføge og finbc aflebebc og fammem 
fatte Orb, naar bié[e veb 3nbn;fning, »eb forjipiellig ^rpf, eller anbrc iBJiblcri 
f)a»bc været mere affonbrebc fra ©tommcotbene. 5Jtan vil imiblertib finbe, at je 
unbertibcn ^ar abffilt nogle af be førflc (aflebebc) Orb fm bcreé Orbjlargt, naa 
bc t 23o9Jl;avvafffcn funbc følge umibbelbart efter ©tammeoibet, for berveb, ^vo 
bet faalebeé lob fig giøce, at fovminbjfe <Slcrgtcné fammenpaffebe Orbmaéfc. - 
(£nfelte afjlammcnbc Orb, fom formebelfl 58ocalforanbring, eller i bereé ^c 
gorm crc meget jl«rft afvigenbc fra Sioborbct, ^ar jeg vel ogfaa ftnnbom abfFi 
bcrfra, og f)enfat paa bcreé veb SBogftavræffcn beflcmtc ^piabé; men t bié^i 
^ilfcrlbc er ta jlebfe ^cnviijt til fammc unber jpovcborbct. 3 ^(Iminbclig^ei 
maa bet bcmcrrfeé, at bc fiernerc 2tfjlammelfer, f. @r. veb ^orfravelfer (6cf<rft 
af foft, forvolbc af volbc, og beéL), eller veb mibbelbar 2(f!ebning (f. S; 
tni;rbe af ^orb, rømme af 3tum, eller Øæb af at faae, og bcél. 
najlen albrig cre anførte unber i?ovcb^ eller ©tammcorbct ; men i 95og(tavr«ffc 
Over^ovcbet maa man iffc glemme, at min 'pian itU mebførte, at give e: 
ftrcng cti;mologiff Orbbog, b^ori Orbencé <Sl(egtjTab og 2lf(!ammclfc 
ethvert ^ilfoflbe, og inbtil bc fierncfie øtøgtleb, fPulbc blive ben Icbenbc ©run 
for bercé Orbning og øammcnjlitling; men at ben valgte Orben er en blanbct 
alpfiabctiff 5 etymologi j!; ^vilfen jeg anfeer for ben gavnligjle 09 beqvemmc|te for 
benne Orbbogé practijTc 93rug. 

7« "3 (^^ nngipe Ovbencé ^etpbning 09 fovflielligc 5Bemoerfelfec 
f)(iV man (troebt at forene logifl ^ejTemtbeb, 09 en paa bif?ori(f;fritif? ^nnb* 
{tab til ©progbrugen bpgget 9?øiagtigl)cb, meb ^lnrf;eb 09 ^ort()eb. ©a 
pibt en Crbbog tiiiabiv i>tt, er ogfaa tut ©rammaticalfle Peb Drbeneé ri, 
tigc ^øininger, ^rng og gorbinbelfer opli)|!; operalt efter ©progbrugen 
SoPbog, 09 meb gorfaflelfe af Pilfaarlige ^aafunb og fclPgiovte JKegler bo 
Sproglærere. — ^roepofitioncré og anbrc ^artifleré ^rng i Ut ban 
©prog oil man, faapibt Øiummet og Smogene ^eflemmelfe tiUatxv bet, l)ei 
førfie ©ang finbe ubPiflet meb nogeulunbc gulbjlflfnbig^eb. 5:iflcegget 
nogenlunbe er ei oPerfløbigt; t{)i abfolut gulbflcenbigf^cb i en faabaii 
UbPifling Pilbe allene forbrc et eget !Bærf." XVII (Sfulbc jeg ^cc foretage mig, tibføtligett at ubvifle og opIi;fc be fna og 
forte 'Zvaf, ^uormcb be fibft anførte Sinter af Orbbogcné ^lan angive §vem? 
gongémaaben veb ben vigtigfre CDccl af Scrifograpf)cné ^Crbeibc : ba maatte jeg 
ubarbcibe en ^eel tf)eoretif! "Jlf^flnbling, eller i bet minbftc fnmmenbrage og gien; 
tag«, f)vab allcrcbe af mange 2lnbrc er ffrcwct. ^en jeg ^ar alt varet uibt; 
løftigcrc, enb jeg felw ^nffebe. fortalen fan ^verfcn gi^re Orbbogcn bcbre, eller 
ringere, enb ben er; og ^vorlcbcé ben er ubarbeibct, ^wilfe ©runbfatningcr jeg 
^ar fulgt i min Orbforf låring, eller i at iibvifle, fremftillc og oplt)fe be forffiellige 
9>egrebcr, fom et banjTOrb, beelé i og for fig fclv, beclé veb^or^olb ogSorbinbeU 
fer, fan ubtrpffe: maa Crbbcgen fclv lare bcm, ber ville bruge ben. 3 Sllminbe; 
ligi)eb, troer jeg, vil bet finbcé, at jeg ^ar beflittet mig paa ^ort^eb, ^lar^eb, 
SRcen^eb og oprinbelig banjT Sprogtone, xibtw at frygte for, om benne unbertiben 
^r faaet et noget o-lbre 'Pr<rg. — 2)en lejcifograp^ijTe Orbforflaring er en ^on|T, 
ber forbrcr iffc blot bi;bcre gortrolig^cb meb bet øprog, f)vié S^etegning af Zam 
feverbencné 3"t''vi^>^i'' «Ucr enfelte gorejtillingcr og sBegreber, jTal beftemmeé og 
forflareé; men ogfaa ^unbffab t flere ©prog, og anbrc 5<frbigi)ebcr, fom øtu? 
bium og ;$)ve[fe maa give. S^))ab bet førfie angaaer, faa i)a'obe bet været en 
©aarlig^eb af mig, at foretage mig bet maifommeligfte og 6cti)beligfle 2l'rbctbe, 
jeg ^ar ubfijrt, eller i mit Siv fommer til at fulbbringe, ^vié jeg iffe t)avbe troet 
at be^ibbe en faaban .tunbfFab til bet banfTe <©prog, at jeg var t (Btanb til at 
give min Orbbog 9ligtig^eb, JTiøiagtig^eb og ^lar^eb i at beflemme Cibcneé 
S^emærfelfer og SSrug; eller meb anbre Orb, berfom jeg iffe f)avbe tilegnet mig 
ben §ortrolig^cb meb ben banjTe ©progbrug, ot jeg funbe labe Orbfcogen frem; 
trÆbe fom bene troe og paalibclige Organ ; og bet iffe blot i j^enfcenbc til SSog? 
fproget (^vié filbigere Ubvifling bog ingenjltcbg er overfcet eller forfømt), men 
ogfaa til ^.alefprogcté oprinbeligc SBrug, og jjveibagétalené vigtigfte (Sgen? 
^eber, meb biéfeé 5rcmtr(rben i Orbeneé iSemcerfelfcr og ^orbinbelfcr, i figur? 
Uge Ubtri;f , '5:alemaaber , m. m. J^erom tør jeg v(rre overbcviijl; for faa vibt ' 
fom bette 93fl?rf fan bctragtcé fom et Tlrbeibe, ^vori jeg, efter omf)i)ggelig og fri; 
tiff 'Prøvelfe, ^ar neblagt frugten af min, veb meer enb 25 2iarij ©tubium, 
og veb mange^aanbe ^ermeb forbunbne og befTa-gtcbc ©ijéler, crl)vei:vebe ^unb; 
fPab til bet banfPe @prog. — ©fulbe man berfor veb oml)i;ggclig @ranb|tning 
opbage, at jeg i enfelte 'Punfter, fom vcbrøre 93rugen og bene §orfFrifter, f)avbe 
feilet: ba rør jeg bog frimobigen forubfige, at biéfe Q^ilfælbc ville være faa (en 
og anben @ang funbe vel ben veb faa mange tufinbe, ofte nær i f)lnanben løbcnbc 
•vtilfælbe, fom tibt en lille ^artifel, eller bene ©tilling, bcftemmer, uophørlig 
fpænbte Opmærffom^eb jlappeé); eller at bet vil være "^ilfa-lbe, ^vor en SSaflcn 
t "talebrugen, fom enbnu iffe er tilftræffelig fæftet veb ®friftfproget og claéfiffe 
3luctoriteter , gtør øagen tvivlfom. iDien ogfaa biéfe 'Xilfælbe ville ei være 
mange; t^i jeg ^ar vogtet mig for at ville afgiørc, t)'oab ber enbnu virfelig fan 
fiigeé at være uafgiort; og jeg f)ar iffc taget f 95etænfning, f. Sr. veb enfelte 
Orbé uviéfe ^iøn og 2l'rtifel, eller iffe ret afgiorte §orm og (bfrivemaabe, at 
angive faaban Uviéf)cb. Siefe "Jilfælbe ere, færbelcå ubcnfor ben blotte ©f rive? 
bruge 23irfefrebé, Ipffeligviié fun fielbne; og meb 2i'lt, f)vab ber nnbertiben er 
fagt om Uviéf)cb, om forvirring og Ubcjlcmtbeb i ben banfPc (Sprogbrug og 
<©proglære: faa er bet bogvifrj at biéfe 93cangler veb bet banjTe ©prog ere mere 
inbbilbte, enb virfdige; eller finbeé mere i ©rammariferne, enb i <2>proget. 
SSel fan bette baabe forvirret og forværreé veb flette (gfribenter; og ^alefprogct 
i viéfe^rcbfe libe unber ffiøbcéløé ^orfømmelfe og^3tangel paa tiblig ©annelfe og 
rigtig 45velfe. 53ien (giproget maa ^eller iffe bebømmeé efter be jlette, ubuelige 
forfattere , fom mié^anble bet ; og (Sprogbrugen iffe efter ben forvanfPcbe "^alc 

'£)nnfl OvOboQ, 1. r])] xvin t cnfclte .^rcbfe^ om biéfe cnbog \>civc Kof fa« forfincbc og polcrcbc i anben ^cn 
fccnbc , cnb i at tale 9Dtobcrémaalet. S^eiUx tffc tK man allevegne ftole paq 
bctcé ^orcgtocnbe , bcr v»tUc gtelbc for øpvogficnbcre og Øproglffibc i ?[)iobcvéi 
maalcr, ubcn at befibbe tm ^cvtil vigtigftc og uunbgaacltg nabvenbigcSSctingclfc 
ctt tilf!v(tffelig og omfattcnbc Sortroligbcb mcb øpvogeré SS^fcn og 3>i*ug, t all* 
bcté (Sftffdfcr og ©ucnc, og gtcnncm cn^vev ^Ibéalbci*, ^voui ©anfl {)ai' v«rci_ 
talt og ffrewet* 5)ct cc unbertiben bisfc, bcv flage mefl ovet 93tangcl og llori 
ben i '2:alej og ©ftiwebnig; uagtet bc tf fe ftcnbe, eller fun ufulbfomment funrt 
ffielne imellem bet Siigtige og bet ^eilagttge t ban|! '5;alc eller @frtft, forbi bj 
fatteé ben fertil uimbvffrlige ^vaweftcen, fom fun bet ^i(lori|!;fritif!e <2>tubiu« 
af øproget fan give. 

^vorvtbt bet nu i bet Æielc er lijffcbcé mig, i benne Orbfeog at mcbbcfi 
be vigtigere, t bcreé S5rug og i en jt^rre t)3iangfolbig^eb af aScmærfelfer og a' 
forjTicllig "Jfnvenbelfe mere tnbl)olbérige banfPc Orb en tilftræffelig 93e|lem 
melfc og Sorf låring, og ^vorvibt jeg, i at affatte, anbringe, og vci anf^rfi 
^alemaaber og (£j;empler at opli;fe mine Ovbforf låringer, vil funnc tilfrebéjlitt 
éprogeté ^icnbcrc: berom maa ©amtibené og (Sftcrtibcné om^i;ggelige 'Pr^ 
velfc bjjmme. SSanjfelig^cbcn af at give mange, enbog af tt mejl enfelte, mef 
alminbelige og bcfienbte Ubtrpf en ti;belig og logiff rigtig ^orfloring, i bet fammi 
<©prog, fom Orbbogen bc^anblcr — og bet ifffu en faaban §orf låring, bcr mat 
v«rc inbffrcrnfct til faa Orb eller Sinicr: vil iffe let unbgaac Smogen , ber fiai 
fi;éfclfat [tg meb ligncnbe Tlrbctber. ©er giveå, • ftger 3oI;nfoti, en 9}?«ngbi 
©icnftanbe, fom iffe erc for libt, men for meget befienbte, til overalt at funm 
lige ^elbigt og ti;beligt forflareé. ?Oien bcr givcé ogfaa en flor 93tffngbe Orb, 
^vié S5rug og $&emærfclfer fpreber fig i faa mange og faa fine ©rene, at bei 
ncppe er muligt, i et faa inbffrænfet ?Hum, at forfølge og fammcnfotte bem all^, 
2iffe minbrc vanffeltgt er bet, i en Ovbbogé §orf låringer at funne fremftille bc 
^cle ^Diangfolbig^cb af '2:tlf(rl^c, ^vor et Orb mcb meer eller minbre Sri^el 
anvenbcé i uegentlige og figurlige S£)cm<rrfelfcr. St levcnbc @prog f)ar i ©tileU 
og Ubtri;fémaaben en ©rab af ©anneligl)eb og Ubjlrfffningécvne , fom unbeti 
tiben langt ovcrfPriber @ra?nbfcrne for IcjcifalfPe S&c(lcnimclfcr og Jjenfm-clfcri 
OrbboglTrivcrcn maa overlabc meget til ben fpecictlc ©proggranbffning og ®progj 
frttif ; og bcr, l)Vor faa libct er forarbcibct, fom i bet banffe É;progé grammaf, 
tiffc ^ritiP, og i banffc ©progværfcré Unbcvføgclfc og ©rijftelfe fra benne <^ibe ' 
tsiv i)an faamcget mere vente ftg billigt j?cnf\;n til 2l'rbeibeté SSanfFelig^eb , o 
ben menneffclige Svneé .Q3cgra?nbéning. billige tøv i)an veb et 23(prf, fom nar 
v(trenbe, ber er bet farj^e af ftn !2lrt, l)cnlebc ben pr^vcnbe ©ranbfFning ti 
Orbbogens 95»e(lcmmc(fe. 5)cnnc f)ar fra fm-fl af været, at give ben al min? 
belig 9!)rugbar^eb, at giøre ben til en golfebog, mere enb til et SSærf, bcjlemt 
for enfelte Særbeé S&vuq i bc vanfTeliglle, ficibcnft forcfommenbc '2;tlfælbc. (in 
^aabm SScflemmclfe f)ar mebført mange f<rrcgne SScjTaffen^eber veb bcné 3"^tet^ 
ning, fom bet er ufornøbent at optælle; ba bz let af ftg felv falbe i ^inene 
3leg vil blot ertnbrc, at bcrtil f. Sjt*. ogfaa hører, at jeg ^ar føgt at bringe be 
fimpeljle og letteft tilgængelige Orbcn i Ovbcneé forfPiclligc SBemærf elfer , ve 
ovcr^ovcbet førfl at anføre bz egentlige, be nærmcf?c, eller be, ^vori Orbei 
t)i;pp(g|l i bet alminbelige 'J^alcfprog forefommer ; fra ^vilfe jeg ba f)ar føgt grab; 
vii^ at giøre Overgangen til be mere uegentlige, be figurlige, be ftclbnere forei 
fommenbe og be reent forælbcbe — ^vor faabanne af en eller anben ©runb anføi 
reé. 2>en. unbertiben (f. (£)r. ofte ^oé 2l&elurtg) fulgte gremgangémaabc, a 
opføge et Orbé ælbjlc eller oprinbelige SSemærfelfc, og (lille benne, om enbog 
nu ganffc ubrugelig, i <2)pibfen for be filbigerc, antager jeg for minbrc paéfcnbe XIX Hl eltOr^6o9/ fom iiffctjffrenbe; ba btn er ifiUtt til jffwnllg at forvKbe 09 (Innbfc 
Sbrugcn af fammc f)oé ben (l^cre ^Oi^ngbc, f)'o\i 5avv) bet fornemmelig er at ^ibt, 
^»orlcbeé Crbene efter ben ntfrvffrcnbe Sprogbrug anoenbcé. 2>et er if^r paa 
at bringe benne 95rug^ i bene DJeen^cb og ægte øflffelfe, eller grunbet paa 
§olfeté 'Jalcfprog og paa erficnbte 3(uctoritetcr i ©friftfproget, for 2i;fct — cQer 
paa at frcmfitUe og opU;fc ©proget, fom bet virfelig er — at mit Sormaal og min 
S&ejlrffbelfe er gaaet ub. iSicn jeg maa ogfaa ^cr gicntage: at f)X>ié Orbbogcné 
5|nbf)olb, for faa wibt fom bet ^ttatht, o\)crf)ovcbet befinbeé at være bi;gget paa 
tigttg 3"^l*9f ' Sproget, ba vil iffim en Ubillig^eb, fom jeg vil anfec meb ben 
fl«r|le 2igegi)lbigf)eb / funne bable, at bette 2i"^^olb i mange S^elc funbe have 
vårret rigere, i nogle ^ilf<rlbe maaffee enbog be^^vcbc at v<tre fulbjlænbigere. 
SDet er iffe blot Øproget fclv, ^vié 2)annelfe og Ubvifling lijffeiigviié enbnu 
»il ^ave en bcti;bcnbc S&awc at gicnnemløbe, fom begranbfer ben banfPe fierifogra? 
Tpi)it, baabe i Stigbom, og i en allevegne fiffer og afgiort Sbejlemt^eb; men ofte 
er bet ogfaa ^JOJangel paa tilftræffelige Unberfagelfer, gorarbctber og ?Diaterialier, 
fom forager Orbbogffriverené 23i;rbcr, og giør ^ané ^alb, at vcrrc en tro og 
•paalibelig "^^olf for bet beflemt ^ilvarcnbe, men ingen cgenmi;nbig fiovgiver^ 
enbnu langt vanfpcligere. 

øfidnbt ^er iffe nærmefl fan være ©p^-rgémaal om ben grammatik 
calff e Scel af Sprogbrugen, vil jeg bogbcmærfc: at ogfaa benne er ^oéoé langt 
fra at vffrc unberfajlet en tilftvæffclig bi;b og omfattcnbc ©rahbffning af bene 
virfelige ^ilftanb og ^elc Omfang; men firrbclcé i bene fi;ntactiffc ^ovebgrcen. 
(£n gienncmf^rt fritlff banff øprogl<tre fatteé oé enbnu; uagtet vi bcjibbc cnbeel 
gobe S5ibrag til en faaban, omftr^ebc i cnfelte af be ^ibtil levcrebc banfPe ©ram; 
matifcr. 'DDien meb faa Unbtagclfcr ere biéfc mccr eller minbre |Trevne mcb for; 
ubfattebe iOicningcr, eller efter et forub antaget ©i^ftem; og ^ave næflen alle ben 
?OiangeU at be fua tage jocnfijn ril en begrænbfet Scel af Sprogbrugen og 
©progeté (Sienbom; imebené be flunbom, veb at bringe felvbannebe og vilfaar; 
lige gorffrifter inb i Sproglæren, omfti;rte benneé empirifFe ©runbvolb og meb 
ttn bringe f)ele s&vgningen til Salb ; ftunbom ogfaa veb at ville l)olbe fig for nær 
til bet norb()Te ©lunbfprogé, for oé xibbdbe former, overfce, at vi ^ave langt no?r< 
mere, ^ibtil næflen ubenpttebc ^iibcr at ranfagc: vor egen Siteratur, eller f))iab 
ber er ffrevet i ni;ere 2)an|l i 4 til 500 2lar — f)voraf man flclbcn tager minbftc 
jjenfijn til noget, bcr er ælbre, enb bet 18be ^far^unbrebe. 3«/ enbffi^nbt 3ngen 
vil funne negte, at bet ban)1c Sprog, vi tale og fFrive, fortrinligen ^ar bannet 
fig i Siællanb, cUcr nærmejl er gvunbet paa bet fiællanbffe 2llmueéfprogé 
©rammatif: er bog ei engang benne, for ^ogfprogct vigtigilc 2)ecl af bet ban^e 
Sprogé jpoveb j 5)3iunbarter ^ibtil unberfajlet en grammatiff ;fritifP Unberføgclfe. 

3 ben egentlig I e ]C i c a 1 f f e, og ben for lericalfF gremftiUing egnebc f i; n t a Cf 
tiff e ©eel af Sprogbrugen, eller Sprogeté enbnu Icvenbe, giclbenbe og brugelige 
Orbformer, eicnbommelige Ubtri;f og ^alemaaber, tifltgcmeb be vigtigfle S&Sfb 
ningéformer, og be Orbforbinbelfcr, fom vife SSerberncé Styrelfe, 'Præpofitio? 
ner6 og €onjunctioneré rigtige S&rug, m. m., er vi(l nof betpbeligt foravbeibec 
for en banff Orbbogffriver; faavel veb be ovenfor opregnebe og fortelig beffrevnc 
ttlbre, i ipaanbffrift tilværcnbe !2(rbeibcr, fom veb bcreé for en Scel vibere ubfKte 
SBearbeibelfe i 23ibenffaberneé SelfFabé Orbbog; veb ni;ere Orbbøger over frem; 
mebe Sprog meb banff ^ortolfning; veb nogle SSærfer over bauftc eenétpbigc 
Otb, og veb ^cr^en fjørenbe SBibrag i nogle ban)Te ©rammatifer. ?Oten en meget 
rig og vigtig Sfat til banff Sejifograp^ie ligger bog enbnu, man fan jige næjlen 
ubenyttet, i bet baivffe Sfriftrigeé ælbre og nyere SHegioner. ijvab en Orbbog 
fan blive til , ^vab ben fan vinbe i Øligbom , ^aalibelig^eb , Siv 09 2lntcreéfe, XX 

mb at ø\c af &c ©progfllbec, fom clnbc i fortrinlige ^orfnttcrcé ©friftcr/ 
^oorlcbcé ben, vcb of biéfe at famle fit ^orraab af oplvfcnbc SScwiiéjlcber, tan 
opnaac claéjijf SSærbi 09 3)ari9f)eb : ()avc vel faa i ben ®rab lagt for Skagen, 
fom (Snglanbé ubabelige, enbnu mcb fovbaufet .^eunbring betragtebe Samuel 
3ol;nfon. — ©et er fanbt, man ^ar i- vore ©age ogfaa begpnbt, at ville ncb; 
rive bet 93tinbeémffrfc^ benne, vei coloéfal 2<prbom og 'Jtrbcibéfraft ubmcrrfebc 
^OJanb rcifre fig. 93ian ^ar lagt for ©agen, at ^ané rige Orbbog enbnu funbe 
bcrigeé meb mange tufinbe Orb — et ^JSibneébprb om, ^vilfe øfattc bet cngcljTe: 
øprog eier ! ?0?an ^ar giott (tg megen Umage meb at vife, at ben, naQUt be flore, ' 
cienbommelige, n(Ep:en alle tibligcre Orbb^ger i nogctfomfyeljl: npere øprog forbunf; 
lenbe gortienefler, ^vilfe man ei tr^jlcr fig til at negte ben , i)ar enfelte ?0?angler 
— men bet er na?jien fun faabanne, fom forfatteren fclv fienbte og erfienbte^. 
ba f)atT lob ftt forbaufenbc SSærf træbe ub i ^JSerben. — ^He anbcrlebcé er bet ' 
gaaet méb ^bclung i ^ijbfPlanb. ©cnneé ^iJiti;bfPc Orbbog er bleven angrebet 
og babUt af §lere og paa forffiellige "DDtaabcr ; og mere enb een filbigerc ti;b|l 
£e]cifograp^ ^ar gierne paa ^ané ©fulbrc villet faac S5erben til at troc, at f)an 
faae langt viberc og bebre, enb.^lbelung. 'DDten af benneé ^ibtil uovergaaebc 
og imnbvÆrlige ti;bffe Orbbog crc to Ubgaver ubfolgte4 imebené man for iffc 
længe fiben ^ar prøvet paa, veb at nebfætte ^rifen paa (Ccmpes, jeg vecb iffc 
meb ^vormangc tufinbe Orb berigcbe, paa 2lbelungé 51'rbcibe bpcgebc tt^bjTe 
Orbbog, at forminbjTe bet enbnu beti;benbc Oplag af bette, meb faamegen 95ram 
og Op^Ævelfe forfi;nbte SSffrf. 

2i«g ^ar nævnet biéfe mine ?Oie|lcre og Særere ^ iffe forbi jeg brijlcbe mig 
til, fclv i 3lfflanb at ligne mit 3l'rbeibe meb bereé; men forbi jeg tafnemmelig 
erfienber, fyvab jeg ffi;lbcr et omf)i;ggeligt <é>tubium og en vcbvarcnbe 2!)eni;ttcl[e 
af begge biéfe, l)vet paa ftn ?Oiaabe originale og fortrinlige Orbbøger. 2(t 
enbog en meget fulbjlænbig banff Orbbog iffe vilbe blive faa rig, fom en cngelff 
eller tpbff, bcr funbe tillæggeé benne Sgcnffab, er en nøbvenbig Sølge af, at : 
vort ©prog ^verfcn l)av ben tibligc ©annelfe, eller bet Omfang i Siteraturværfer^ 
fom ^ine. i)3?en f)vab nærvcrrenbe SSærf angaaer, faa maa jeg fier atter giem 
tage: at bet i langt ringere ^3rab tøv giøre 'Paafranb paa §ulb|lænbig^cb, eller 
en, <2>progeté ^ele Sienbom ubtømmenbe IcjcifaljT 9?igbom, enb paa et rigtigt , 
Ubvalg, en fritijf .^e^anbling i Orbcnes §orf låring, og en om^vggclig ©ranbff? 
ning af Sprogbrugene Sove og ^ovffrifter. ®elv fan jeg, fom ogfaa af bet, 
jeg ovenfor ^ar ijttret og giort ?Hcbc for, vil frcmgaae, iffe betragte bette lejets 
falffe Tlrbeibe anbcrlebeé, enb fom bm førfie ©runbvolb til en fprogrigtig, meb 
fritijf fHøiagtig^cb og meb confequent ^en^eb i ^Planen ubført Orbbog over 
bet nærværenbe banffe Sprog; og 3*^9?" f«" bebre fienbe eller vibe, enb jeg 
felv, ^vormeget ben enbnu funbe ubvibeé eller vinbe i Omfang; minbre bog veb 
forøget Orbrigbom, enb veb at bcrigeé enbnu mere meb oplijfcnbe^alemaaber og 
Sfriftftcber. lif be fibfle ere mange mcbbeeltc; mange, naar ber fecé paa 
3fntaflet, og ]!iaa ben %ib og SOiøie, fom bet maatte fojte en OrbbogfPriver, ber 
fra bet føijle S&lab til bet fibfte ^ar været allene om fit 3l"rbcibc, at 
famle bem; men faa, naar man vil fce ^en til ben ftore 93tængbe Orb eller 
S5emærfel[er, fom fatteé 23eviiéfteber af banffe ^orfattcreé ©frifter. 2lt biéfe 
bog ere ^yppigen, meb langvarigt og møifommeligt 2lrbeibe, og til fanb og varig 
5Serigelfe for benne Orbbog, beni;ttcbe tilOpli;én(ng af Sproget giennem bete ægte 
og rene ^ilber: vil fremgaae af ben ^erefter følgenbe ^ortegnelfe over be fortrin? 
ligen og ^ijppigjl brugte og anførte forfattere, af ^vilfe jeg vil ^enfættc be?lfbøbe6 
Stavne i nogcnlunbc cljronologijT Orben, mcb "ingivelfe af 'Siben, ba be bcgpnbte 
og opførte at ffrive. 5}tan vil^ fom naturligt «r/ finbe, at be ælbre af btéfc XXI 

bfliifTe forfattere ere be f<rrrc|le i taflet, 09 be i OrbSogcn mlnbfl ^yppigt forcf 
fommenbc: man vil ogfaa, vcb bene SBrug erfare, at enbnu mange anbrc <2)frif; 
ter, foriiben bc f)cv optalte ^orfattereé, veb cnfelte Scilig^eber ere benpttebe 09 
anførte ; og er jeg unbeitiben maafTce gaaet noget for vibt i 9^øiagtigf)cb , veb at 
anfm-e ben enfelte SBog og paauifc ©ibetaUet: faa er bog ^Plabfen, fom berveb 
borttageé, faa ringe, at Skytten, fom bettc ftunbom mebfører/ vel fan betale ben. 

i^ 

7(fbøt)c banffc forfattere: 

(Cbtiflicrn Pebcrfen. (1510—1534.) 

^cns iLauøfen. (1528—1552.) 

pc&cf (Ei6eman^. (frugtbar 09 ^elblg Cverftftter. 1539—1563.) 

2Den t>«n|le 23ibel af 1550. (Overfættelfen er ubarbelbet imellem 

1540 09 1550.) 
2(nt)er8 Q^tenfm Vcbef. (1571—1592. 
pe&cr Xlauefcn (%viii.) føbt 1545. b. 1623. (j?ané Sorbanffning af 

©norre og .?5cjTri»elfe owcr S^orge ubfom fsjrjl 1632. 33.) 
2(ril& ^vitfclt)t. (1594-1604.) 
2lnt)er6 2itreboe. (1611—1637.) 
p. 0^^^^^^ Xol&ing. (ijané ?neformationé^t(tortc 1614. 2atJnfF;banfP 

og banfP;latcni! Orbbog. 1622. 1626.) 
2(nter6 :6oct>ing. (1647—1677.) 
:eirgittc iEt>ott. (©cnecaé <©frtftcr; forbanfFebe 1658.) 
TLl)0tna9 :Rin30. (1672—1700.) 
X^. €lyviiiian t>en ^cmtee banflfe 2.ox). 1683. 
£u&t)ig i^olberg. (1711—1754.). 
ViU^cIm ^elt. (b^be 1724.) 
€l)v, S'^lftev. (1719—1739.) 
^. ?1. IBvorfon. (1730—1764.) 
21mbro(tu8 etub. (1730—1755.) 
^reSei-iP C{?rifiian «iirrf>cx). (il743— 1750.) 
DoFob longebcF. (1745—1775.) 
3cn6 Kcaft. (1749-1764.) 
Dens ecf)iel&erup 6nect)0ff. (1752—1764.) 
€l)viiiian 23r. CiiUtn. (1758—1765.) 
^)^ge :KotI?e. (1759—1794.) 
<Dx)C (Bul&betrg. (1760—1806.) 
'Unt>ve(ie eå)ytte» (1763-1774.) 
3ol;annea «t)al5. (1764—1781.) 
DaFob 23(;&e»i. (1766—1803.) 
Peber Copp t^?an5rtl. (1767—1794.) 
Senj. (Beovg Øpcton. (1768—1792.) 
€t)V. ^Sre&eriF 3«fobi. (1770—1800.) 
Dol;. Herman« VUcøfel. (1772—1785.) 
DoF?. norbal ^rnn. (1772—1816.) 
Peter inagnus Xroiel. (1773.) 
«t>x)art> Storm. (1774—1791.) 
aiyviiiian :23rtfi^olm. (1775—1808.) 
fcauriOø Bmitl?. (1776-1794.) 
(£Iau8 5rimann. (1776—1811.) 
(Dx>c mrtUing. (1777—1827.) XXII 

^cntiB Ecmpmrtttn. (1779—1799.) 

Knu?) fLyns 3?cibbet'. (1780—1830. 3(f benne forfatter er Ifffc 

benyttet be førjie 10—12 iSinb afben banffe ^iljTuer/ f)ané famj 

lebe 'Pocficu og profaijTc ^octæningcr.) 
Xbo'"«^ Xf?«ar»P- (1782—1820.) 
Cbvtf^en ^enritTc« Pi*<im. (1782—1817.) 
':ienB ^aggefcrt. (1786-1826.) 
3onas :?ehi. (1786—1810.) 
micfjaeC (Bottlieb 3trF«ter. (1788—1798.) 
3oI?atineø ;^oye. (1790—1814.) 
(£l;i-iftirtn (Dluffe«. (1790-1827.) 

2t. V, ed)ftce<'et«ffei&t. (1795— 18O8.) 

3en9 mirfjael ^cr^. ("©et bcfclebe 3|érael." 1804) 

Romben bctte bctiibenbc "jrntal af mecr etlcf minbre berømte, og af ®pro7 
get fortjente afb^be banjle profatjTe og poettjTe forfattere, vil man af be enbnu 
lewenbe ifær fiube følgcnbc 6eni;ttebc og anførte: @t. 23nd[)er, £.. f^n.^elstoft, 
p. iO' S^i^<^nn, XX. S' 6. (BtunMvig, S' (Bul&bcrg, 3. S., ^eibcrg, 
15. e. Dngéttiantt, p. «. mMev, O- P- mynfler, 3. 6mit>tf?, ti. 
^vcfdjow, ?X.ØI?Icnf<^Iajger, i^. CØtftet) og 21- @. Ørfleb.*) — (£nbnu4 
fan bemofrfcé, at ogfaa ni;cre banffe Owcrfættelfcr af grQ»jTe og latinjle (£laé|i< 
fere nu og ba ere anførte; llgefom »or npere, lanbgængfe og auctort'ferebe Svibel;-; 
overfttttelfe , |lunbom for |tg fel» , og jlunbom for at fammentlgne et Ubtri;f eUcc 
en banfp Orbform nicb be tilfuarcnbe i S&tbclcn af 1550. — jjeller iffc er btt foc 
en Orbbog \3tgttge og magtpaaltggcnbe i?cnfi;n til ©vnoni^mer, eller eenéttj; 
bige Orb, og btéfcé beflcgtcbe 3!>cn;bning og S5rug, forbigaaet; for faawibt 
fom S3ærfeté 'Plan og ©tørrelfc tillob bet. Jpcrwcb ere fornemmelig ©pororis, 
^. Heibergs og p. /3. tlTulIeta 3l"rbcibcr benpttebc; bet fibjle bog iffe ganjTe 
fra S&egpnbelfcn , ba bet ubfom efrerat alt nogle Sbogfta\)er af Orbbogen vare 
tri;ftc. 2(t jeg i ®(trbclcé^cb ^ar inblTrænfet mig til at anføre faabannc 
øteber af biéfc ^orfattcrcé Øfrifrer ouer ben banffe øi;noni;mif , ber enten 
umtbbclbart fremvifc Orbcncé S2>rug, eller « ^vilfc bzt forte og fi;nbige Ubtri;!' 
meb faa Orb eller Sinter angiver og be(lcmmer vfffentltge Siigfyeber og ^orffiellig* 
^cber i vcbfommenbe øi;non»;meré 93ett;bn!ng : vil finbcé overeenéjiemmcnbe meb. 
Orbbogt^arbeibeté 3^atur; ligefoni bet er begiibeligt, at jeg, fÆrbelcé f)oé ©po; 
ron, ber iffe altib var ganffe ^iemme t ©progbrHgen, ^ar giort Ubvalgct eftec^ 
mit eget <Sftønnenbe om S^igtig^eben af be givne S&e(lcmmelfer. ?8eb enbccl 
2l'rttflcr i benne Orbbog vil man ogfaa finbe banffe øynonj^mer ubm<rrfebe 09 
bejlemte/ ber iffe fcrl)en ere be^anblcbe i bcmelbte gorfattereé 2lrbeiber/ eller 
^oé 2lnbre. 

SManbt flere ©ienjlanbe, ber enbnu funbe fomme til Omtale paa bette 
<©tcb, ere to, ^vié SSigtig^eb iffe tillabcr mig at labe bem v<rre ganjte uberørte: 
øfammeorbeneé Oprinbelfe eller Stpmologie, og ben i Orbbogen fulgte Or* 
t^ograpf)ie eller ©frivemaabc. — §or ot unbgaae unøbvenbig 23ibtløfttg^eb til 
Sorf låring og^orfvar af bet, man vil finbe mebbeelt tilOpli;éning om banjTcOtb« 
<©l<pgtfFab, maa bet vcrrc nof, ^ijtorijT at berette følgenbe: %va førfl af var bet 
min i^enftgt, i gølge ben 'JMan, ber var lagt til at fammentr<rngc SSarfeté *) ^(QMt iffe fcct nogcrt gijtbig ®runb tit at iibcriiPfc Orb, bet (titbccté ferUcgoitg) forc»: 
fommc i ininc egne Sfriftcc, cllet ciifcrtc @«bcc af biéfc, eranbt bc onfertc Sicinpfcc' 
3 ^cgge Si(foeIbe — ber bog ci crc Oi)ppige, ba jeg, af Warfagcc, fom ietKlig tcgribefi/ 
iffe ^ac fegf bem — c« bc ubmcerfebc ocb SSogflauct OXl). XXIII 

Omfang faa meget fom muligt, olbcleé nt ybclabc cti;mologif!e OpIi;éninger. 
Sat^ eftetat ben jløvflc Scel af ijnanbffnftct var ubavbclbct, foranbfcbe jeg 
iiuiic 'jaiifcr, og befluttcbc at anfijfe be vigtlgflc af faabannc Oplpéningev; 
Bcmltg iie ttlfvarenbe Ovb af bc mcb voit banjTe '5:un9cmaal na;cme[i 6c(Tffgtcbc; 
foctrinligen bete gammelnorbtff c (iélanbfTc) ©tammefprog, og ^cnittft 
bet angclfajt-iffe og bet ni;ere nebeufajciffc cUcr plattpbjTe, enbeltgogfaabet 
^^iti;bffc ^prog; ^noitil cnbnu f)ift og^ecblcvfeiet beflcrgtebc fwenffe, ^ol; 
lanbffc og engelffc Crb. 25ct fibftc er at betragte, mere fom en unber^ol; 
benbe^ vel ogfaa ni;ttig ^cngclfc; cnb fom en n^bvenbig C£gcn)lab wb en banf! 
Orbbog. SSovt ^03iobcrémaa( er et ni?ere, et aflebct 5;ungemaal; ^wié jjopcb; 
flamme er bet 3élanbfFe, og f>vié V'gtigfle fllbigcre ^tlbcr erc bet 9^eberfa)fi)t;'5;i?bfTe 
og bet J?utti;biTe. 2l"t gaae vibeie tilbage i Unbcrfijgclfc af be banjTe øtamme? 
orbS Opvtnbelfe og ©lorgtleb: ttlf)Brec mere ben télanbffe og angclfartffc 
ctler tv bf fe Stijmologte, enb ben banffe; eller funbe enbog fm-e til eti;mologi)le 
Unberf^gelfer og (£)cpcrimenter, ber, igicmicra flere cuvopæillc ©progftammer og 
©progregtonec, tilftbjl: funbe f^rc oé inb i 3nbien, cg reent bort fw ©ienftanben 
for en banjf Orbbog. — 2)a bemelbte ?frbcibe furfl er foretaget cfter^aanben fom 
^a«nb)Triftet blcu gicnnemfect til '5:n;ffen: wil bet iffe feilc, at S^oglc nu og ba 
»iUe favne, l)'C)ab be ;ønffebe at forcfinbc. 2)og vil et faabant ^aim af iélanbffc 
Orb, fom bc vigrig|le og nøbucnbigfte, uben '2,viPl xiceve fielbent; og be ivrige 
funnc for benne @ang anfecé fom en tilgift, 

S^vab angaaer ben ^er fulgte Ort^ograpf>ie eller ®frivcmaabe, ba fan 
jeg t ijenfeenbe til ©runbftPtningcrne for fammc f>cnf)olbe mig til bet, fom 
beelé er ficmfat i fortalen til min 1813 ubgivnc banjTc j^aanborbbog, beelé i bm 
forte ^'nviié;:tng til banjT StetjTrivning, fom er forubfcnbt famme Orbbog. Sige; 
fom i bctte tibligcvc 2l'rbcibe, faalcbeé ogfaa i ncerværcnbe, ^ar jeg antaget ben 
^ctffenbc ©frivebrug, fom Crbbogené ortf)ograp^ifFe ©runblow. ^^im 
for at beflcmmc sBegrcbet om en faaban ©ftivebrug , maa man tf fe glemme : at 
et ©frifcfprog ei engang blot er til i bcflefle, enb (ige t nogle faa Sorfattcreé 
^frifrcr, betvære nu, at biefe ere famtibige mcb oé, eller fra en fflbre ^criobc 
i gtteraturen» ©frivebrugcn ^nr, ligcfom 2Ut i øprogene, en ^ijlorijf Oprin« 
beife, en vcbvarenbe Ubvifling gienncm 'piberne; og ber giveé (elementer i ben 
iHErv«?renbc bauffe øfrivebrug, fom vi funne forfiJlge i banjl ©frift giennem en 
Svæffe of 5—600 2l'ar. ©er giveé ogfaa CmfPiftningcr og Soranbringer i benne, 
færbeleé foregaacbe i bet 18be 2lar^unbrcbe, ^vorom ^nQzn vil tvivle, at bt ere 
blevne alminbelige og ^erflenbc; eller at be ^avc ubbannet et ®i)ftem ibm ncev: 
»æren bc ©frivcbrug, ber i mange 2)cle er for)Tietligt fra bet 17bc eller bet 
16be 2l'arl>unbrebcé. altman nu fFriver f)a)ie og iffe Ijaffvc, 2i;é ogiffe£tu6, 
vil ^WQm brage i ^vivl. ?Oien at bet enbnu albrig er blevet S&rug, og altfaa 
heller iffe ort^ograp^ijT i bet banfFc øprog, at fFrive Ben c ©tebct for S3een, 
Mus i ©tebet for iStUUé, måskje i ©tcbet for maaff ce, o. f. v., fan bm 
fornuftige ligcfaa libt tvivle om ; enbfFi^nbt man ^ar villet, iffe blot forejTaac, men 
forcffrivc bet, fom ^ørenbc til ben banffe Sletffrivning. Særen om benne ^ar 
jeg tilforn (i fortalen til min tibligercOibbog) falbt "et øammenbrag af bc SUgler, 
^vilfe ©frtvebrugen ^ar givet almecn @i;lbigf)eb, og fom man blot i uviéfe 
cUer vaflenbe ^ilfcrlbe fan vo?rc befijiet til at ubfvlbe eller unberjl^tte veb S&rugcn 
of Orbflttgtffab ((£ ti;mologie) , Orbliig^cb Ofnalogie) eller anbre i?ielpe? 
mibler;" veb ^vilfe ftbjle ifær maa forjtaaeé ben gobe og rene Ubtale; eller 
ben, fom i ^Iminbelig^eb ^ar bannct fig, tiUigemcb ©progculturen veb ©frifrer, 
ber ^vor øprogct taleé offentligt, i bet gobe r^etoriffe, ^^itibcligc eller bcclame; 
rcnbc gorebrag, og blanbt ben cultiverebe 2)cel af golfet. 2)et er en utvivlfom XXIV 

Øag/ at man t mange '^tlfcrlbc, {)woi; øfdwcmaabcn ev ufiffer, eller tf fe afglort 

09 alminbclig, fjjrft maa abfp^rgc bet Organ, tev \taatt Zakn n«vmc(l, ligcfom 

$)iet <Sfriften ; men bet ev ligcfaa vifl, at ^woc be ©fvtvenbeé SSebttfgt er olmin; 

bcUg((£nfelteé Unbtagelfcr bn;be ben if fe), maa^ng«" varcmcre opmttrffompaa 

benne SSebtffgté ^orffrifter, ^xiQtn vogte ftg mere for, uben (tojrfe ©runbe, at for; 

labe ben, cnb Crbbogffrioeren. «Dten en faaban almlnbclig 0»ereenéftcm< 

mclfe er enbnu langt fra at finbe ®teb i et af be mejl tviftlge 'Punftcr t ben 

banffe øfrivebrug: 3(nwentrclfen af SSocaltegnet t eller Sonfonanttegnet j (^ob) 

f)i>or bet forefommcr tilligemeb nogen af be ^»rige 93ocaler i een ©tauelfe; eller 

^t)or 3!£i;ben fammenfmelter meb en anben SSocallijb. 2lt be allerflcfle nu fPriwc 

i efter en anben 23ocal (eller i '2:weli;ben ai^ et, ot, øi) vil et funne mob; 

ftgeé; men ^ellcr tffe, at en jlor ?0?«ngbe ©frtwenbe ^ave antaget 93rugcn af 

2lob foran SSocalen t famme ©tavelfe (eller at be f. (£;. ffrive ©fjalb,' 

fjenbe, ^jole, i?jul, .tjærllg^eb, S&j^rn.) ?nu er bet vift, at vil 

man antage (fom jeg tffe vil benegtc) at et @lagé€onfonant;£ijb af ^ob, et ©lage 

^aarbere, fremjlabt ^■t\)b, laber ftg bringe inb t faabannc øtavelfer, i)Vilfen Si;b 

S^ogle berfor ville betegne meb j : faa bringer man bog berveb, naar man !faalebe6 

»il giijre benne 2i;b til en afgiort eller |l(rrf Sonfonantli;b (2lob ? 2i;ben), en faljT, 

tilbeelé provincial (jIeévig|T?)Ubtale inb t biéfe og lignenbeOtb; ^vté rette banfPe 

Ubtaleer <©fialb,ftenbc,^iole, i?tul,^i(rrligf)eb, S5iørn, formcbeljt 

en bl^b øammenfmeltning af 3i'2i;ben meb bm efterf^lgcnbe SSocal i een ®tavelfe;-ll 

eller i en Ubtale, ^vor be tvenbe SSocalj2i;b (i og «, i og e, 0. f. v.), cft<;r en|l 

berømt @prog;^^ilofop^é 5)tf>^»»9 om benne ©icnjTanb, blive til "noget, bec 

fvævcr imellem ®ip^tf)ong og @tavelfe."*) 2lf be»ne ©runb allene maa ben 

ftbflnffvnte ©frivemaabe anfeeé for rigtigere eller mere naturlig, enb ben farfte; 

cm ben enbog itfc, fom jeg onbenf^ebé ^ar bcviijt,**) var ligefaa gammel, fom 

be <tlb|le banjTe Xpaanbjtrifrcr. Ht man t vor "^^ib ^ar begijnbt at fortrcrnge 

ten, er ovenfor fagt; men nojrværcnibe Orbbog er iffc Organet for bet ftbf!e' 

Secenniumé, enbnu ^verfen flabigc eller alminbeligc ©frivebrug t bette 'punftv 

bené^orbillebe er fnarere ben banfPe ©frivebrug, faalebeé fombenfremtræberivore 

navnfunbigjle og mcft l(rfle Sorfattereé (Sfrivcmaabe t ben ^ele ^Periobe, bepj 

omfatter ben banffe Stteraturé egentlige Opfomft og Ubbannelfe, ^vilfcn omtrent' 

fan regneé fra ?Oiibten af bet 18be2lar^unbrebc inbtil vore®age. — '^Han fiinber 

iffe blot ^iin S3rug af t foran og bag efter en anben SSocal t een ©tavelfe, mett^] 

SSocfllforboblingen (ee, ti, uu) for at betegne viéfe ©tavelferé Scrngbe, rg 

over^ovebet ben i Orbbogen fulgte banjTe øfrivcmaabe t alle bene ^ovebpunfter,'^ 

faavel i vor lanbg^ngfe og auctoriferebe banffe S5tbc(, fom t ben nyere 

i^irfcs^falmebog, t ben for ^cle Sanbet anorbncbe (33alleé) S^rebog i 

Steligionen, i nogle af be til alle elementår jTolcr ubbrebte Særeb^ger t Svibel; 

^rftorien. øamme ©frivemaabe finbeé og i ganbeté gielbenbe 2ovbog» 

93ian finber ben i fijlgenbe, og mange flere banjTe Jorfattereé <Sf rifter: :£t. 7ln> 

d)tx , JSaggefen, 23afl0olm, 23ttPncv, 3. :&oyz, /St>c:l&, (D. (5ult>s 

berg, Holberg, 3. Kraft, Åangebef/ HTaUing, tHuntcr, Ptram, 

l^tm, C. Kotl^c, Bå)ytU, @d?^ntng, D. 6. 6neet)orf, Sporon, 

©tampe, Qw\)m, l^o^z, WanXxd, VOcefcU £igelebeé ^oé be flejle af *) 5C. 5^ Bftnf)«r{>i'6 <Spra(f)fc]^K. 93«f. 1803. II. ©. 277. Dgfaa 3. (Srimm 
antaget ncrt J« , ic , io jc. for cii bip^tf)on9iflf £i)b : "unb @d;rci&iingcn reic ISJfjeJ), 
fjcl{>f n 3C. wiCccfprcc^cn bet confonatitifd^cii tRaxm bcé ]•" S5ciitfd)e ©rainm. 2 SHiiP. I. 562. 
**) Q\\\ ben «9«fuciift< éfriufmaabc i banft ©frift, Åbi). I825. ©. 19—31. XXV fcct 19t>c 2(ar^unbi'cbcé mcfl berømte 09 ngtcbe, cnbnu Icvcnbc ^oifattere ; f. S;. 
iHngeløtoft, <5nin&tt)ig, p. 2t/^etbctg, p. «• 5TJuUer, mj^nflcr^ 
6ci?legel, Xrefdjotv, Ø$[cnfd)l(?ger, 2(. 6. <PiTtc?>, 09 fl. ^ecj ficnbcr 
iffc nogen 5(uctocitet i vore ©ageé for en ©cel ofvigenbe éfviv^cmaabe, ber 
fTulbc funne figcé at op^ffvc en jjicmmcl for (^friocbrugené !iJ3ebta'gt I bemelbte 
2(lf<rl^c, fom (titter fig paa be m;cftc Ubgavcr af ^olfeté Sieltgionébøgcr, ^vor; 
meb banfFe S^urn, fra ^ongené inbtll 5bonbcné, opvojre; paa ganbcté alminbe; 
lige Sovbog; og paa Ot?orcené|lemmelfe l)Qi> en faaban iOtOjngbe af be tnejl onfectc 
og mcjt Iffjle banfFe forfattere. 

3 ^ortgt ville man crinbre, at ^cr ^vcrfen er ©tebet til at ubvifle bet 
crt^ograp^lffc øi;ftcm, fom f^lgcé i Crbbogen, og l)vié ©runblov nu er angivet; 
eBer til at forfvare ben ^frivemaabc af enfelte Orb , ^vori jeg enten ^ar funbet 
©runb til at afvige fra 23ibenfFabcrneé @el)Tabé Orbbog (fom jeg vel i faabannc 
Snfeltf)eber fiar berigtiget,*) men ^vié (Svftcm i bet Jpele falber fammcn meb mit) 
eller fra min egen tibligcrc Orbbog. ^^te uben paa ni; om^i}ggcligt at pr-øfve og 
afveic ©runbenc for etf)vert tvivlfomt Crbé ©friftform, ^avc faabanne 2(fvt; 
gelfer funbet <^teb; og jeg ^ar over^ovebet, t ethvert '5:clf(?lbe, l)vor ben nffr; 
vcrrenbc ^frivcbrug vafler, eller iffe er ganfFc alminbeltg, og f)vor Orbeneé 
Øfrivemaabe itfe veb let tilgængelige ©runbe laber fig rette eller fajlfattc, 
^cllerc anført ben bobbelre Sorm , enb villet give mig ©fin af noget ølagé vil; 
faarlig 93ii)nbig^eb i Øfrivebrugené Slige. 

3 bet jeg ^ar angivet be ©runbregler, ^wilfe jeg meb ben frørfie mulige 
STiaiagtigf)eb^ og Sonfequenté overf)ovcbet l)ar fulgt i benne Orbbogé afrive; 
maabe: maa ben, i '^Invenbclfen paa be enfelte "$.ilf(rlbe, forfvare flig fclv. ^un 
meb et cnefle, vil jeg l)er gim*e en llnbtagclfe, forbi bet er bet enejle, f)vor jeg 
ipM en i $)inc falbenbe ^3iaabe ^ar afveget fra en, om iffe ganfFe, faa bog meget 
alminbelig ^frtvebrug. ©et er Orbct ^onft, fom be allerflejte 3^i;ere fPrivc 
^unft. 3^9 anfeer bog ^ttn øfrivemaabe for ben afgiort rigtige; benne ber; 
imcb for intet anbct enb en feilagtig 3i^i)l)eb, opf ommen veb Sftcrabelfe af ben 
tvbffe, for bette øprog rigtige lifrivebrug (omtrent ligefom man i en jilbjgcre 
^ib ^ar 6egi;nbt at ville ffrivc meb 5i;bfPcrne jpengft, i @tebet for bet banjTe 
ijingft.) SSt ubtale Orbet i ©anmarf ^onft, eller meb ben famme Ojfipb 
fom i S5onbe, iffe fom U;S»;ben i ©unft og CBunft. 23ore gorfa-bre 
ubtalte bet enbog (ligefom enbnu be øvenfPc) ^aanft, og jTreve bet berfor faa; 
Ubeé i bet 16be og S&egi;nbelfen af bet 17be ?larl)unbrebe. øiben blev £i)beu 
ttiinbre breb eller aaben; og man ffrev ^onft i bet 17be og 18bc 3iar^unbrebe; 
ligefom ogfaa be ni;cre ^élft'ubere, ^vor be bruge bette, oprinbelig tijbffe Orb. 
Ubtalcn l)ar vebligel)olbt ftg ^oé oé; ^vorfor ba firive Orbet fom '5;i;b|Tcrne? 
— "§orbi bet femmer af funne," ftge 9^ogle. 93ien i faa galb maatte jo '^i)bi 
ffctne fFrive, tf fe efter bereé Ubtale, men ^onft, forbi l)itnt SSerbum ^oé 
bem ^cbbcr fonnen. — Slubre, fom ^avc inbfcet bette, mene ba: 23i b^r 
ffrivc ^unft, forbi .^élanbcrne ^ave Kunnåtta og Kunnleiki, vort .tunb? 
ffab, kunngore, Kunningi, vort ^i;nbing, m. fl. tOten biéfe Orb neb; 
flamme tf fe n(rrmeft fra ktinna, at funne; men fra kunnr, befienbt; fom 

*) Jg>ctti( f)crcr f. €r. ben atbctcé fotflfc cg uiffaortigt ombaimcbc ©friccmaobc af (nttUe 
Drb, fom man bcr i)at iiibfort, faafcin g c b c t for : S'K^^t^ tU. S'tt^tt; ©o tb. 
bri)[(up for: 6uIMiryllup ; Scbtorn for: iliigtprn, m. fl, ^Éicltcr iffc 
faabannc (i 9Sib. @cl|lf. £irb&. fiitgtc) 9ii;t)cbcr, fem at franc *EIjing (lonmi) i @t. f. 
»Ting, ^ar jeg faget ^rnfi)n tit. $iin ©friocmaabc er iibnnflf, cg fcrefommcr fjucrfen 
i £ci)c eller anbrc offentlige ©friftcr. ©fntbc ben ioI<:ni>)i'c ©ttiocmaabc ^ct felgei, 
maatte ui jo cgfaa ffriuc Z^x<(l , tljinig , Z\pM\^ , 0. f. u. XXVI 

ogfaa vi ^a\)e bc^olbt i funbgi^rc oa ^unbffob. — i?ct ^ac man ®run<j 
bene, ^orfoi- jeg t Orbbogen i bctte ^llfcplbe f)at »cbligeholbt ben orlbre, bog] 
égfaa af enfcltc S^pcve, felw c bet 19be ^Inv^unbrcbe fulgte Øcrtwemaabe. 

25et fan VÆce ^ib, at tænfe pna ølutningaf en Sovtale, fom Stfferetti 
maaffce for lounge fibcn ef enbnu mece tmt af, enb Soffflttcr«>^/ ber, eftccj 
ni Tiaté baglige ®i;éfel, anwenbt paa benne SSog (beévfftrev unbcr jlcbfel 
tiltagenbe 7ifbn;bclfeiO, f>øiltgen længeé cftei- Jjuilefvift. — ^eg vceb ligcfaai 
vel, fom min cngcljTe 'D}ie|lcc øamucl ^o^nfon: "at albrig noget ©frift eu 
blevet ffaanet af ^mi)eb for Soi-fattcfcn ; og at SScrbcn bn;bei- ftg libt om at] 
\>ibc^ f)vovfva 9}tanglerne i ben 93og, fom ftaaev foc Sabbel, veifc ftg." 53tCrtJ 
jeg veeb ogfaa, at tz ^aynx ellec ?0iangleu veb benne Otbbog, bet iffe allerebe ] 
ovenfor ere na?vnte fom uabjTillelige fta bene *pian og 3lnbEetning , og ^vilfe betl 
vilbc falbe mig ulige lettere, felv at ubpegc, enb 2lnbrc at opf^yc, ba ^n^m] 
fan fienbe bi«n bcbre, enb jeg — ei ville betage ben bet minbjle af 3lnb^olbet6j 
93<tcb, eller forringe bcné 33rugbarf)eb og ©avnlig^cb, for faavibt fom bette 
3inbf>olb projffcr ftg. 5>en ^m'€r til bc ^Irbeiber, ^vié 9^atur bet er, at be^iroe 
^iben for mere at mobneé og ncerme fig Snlbfommen^eb, enb bet før(ie &an^' 
fon opnaaeé. "It may, figer 3of)nfon, repress the triuniph of uialignant, 
criticism to observe, that if our language is not heie fully displayed,; 
I have only failed in an atternpt, Avliich no human poweis have hitherto 
completed." Uben at jeg be^øvebe at gientage be Sbcvifcr ^erpaa, fom Ootjnr 
fon anfører, funbe jeg ^olbe mig til b^t, bev ligger oss nærmefl. ^^g funbc;| 
beraabe mig paa , at et banff Crbbogéværf (i ^uié libarbeibelfe jeg felv i)av tager 
en iffe liben ®ecl), ^vorpaa er anvenbt t)en vcb 60 3l'aré 3(rbeibc, og en SSefojt; 
ning, ^vié ©tøvrelfe bet er vanjTcligt at nævne, uben at-mtétojnfcé for Over; 
brivelfe— et 33(crf , ^vorpaa bet førfte vibenfFabelige (Samfunb i 2)anmarf bar ^ 
anvenbf faa flor Slib og ?i3iøie, bog ei f)ar funnet unbgdde faabanne Ufulb* 
fommenbeber, fom bc ere, ^vilfe fprogfi;nbigc iatbc (en XVevmx: TLbtai^arm 
fon, £, i^etberg og p. rfi. rTXiiUer) f)ax>e lagt for ©agcn veb SJærfeté førflc 
®elc; og fom vel i bctiibcnbc ®rab cre forminbjTebe veb befølgenbe, menflunbom 
tffc uben tilbcelé at afløfcé vcb anbre. ©et er bog tngenlunbc min ipenftgt, 
nt op^olbe mig veb 7lnbreé 9}ianglcr, fom ei funne ba-ffe mine egne; enbnu 
minbre at frafienbc 3lnbreé ^(rbeibcr ben minbfte af be virfcligc ^orticncftcr, 
be beftbbe. 3«9 (J*'^ bcnpttet bet @obc, Sligtigc og SSrugbarc f)oé mine §or; 
gangere, lige fra tVloU), inbtil bet n^cfte S&ogflav (St) af JBibcnjTaberneé ®cU ] 
flabe Orbbbg; og bette paafPiønner je^ t faameget ^øierc @vab, fom jeg ^ar 
Virret i øtanb til at benpttc bet meb ©progfunbfTab og øprogfritif. 2i«9^ceb, 
at min Crbbog, baabc veb at bcrigeé og inbfPr(?nf eé , veb '^liltog af bet 5Diang? 
lenbe og Ubclabclfe af bet Overfløbige og Upaéfcnbe, ^ar vunbet; jeg veeb, at 
ber i benne er unbgaaet og rettet utallige §eil, forbebret u^clbige Sorflaringer og 
urigtigt angivne Orbbcmærfelfer ^oé biéfe forgængere; og jeg fri;gter iffe for 
Sammenligningen af nogen 3l"rtifcl i min Orbbog meb ben tilfvarenbc ^oé f)ine, 
5)09 fatteé mit <(rbcibe iffc Ufulbfommen^cber nof, forbi jeg. tør falbe bet: 
bet bebfte Icjricalffe SSærf over iQJobcrémaalet, fom ^ibtil er fremfommet. 5}ien 
f)vab ber veb bette ^ærf er forføgt, vil bog, om enb ?)3iaalet for famme iffe 
førfie ©ang Vfb mine kræfter funbe opnaaeé faa fulbettg, fom jeg ønjTebc (og 
vel engang ^aabcbc) , iffe være forgicveé anvenbt 9}?øie. ©et vil vare en tib, 
inben nogen anben jQaanb fra ©runben af om|!øber bet SSærf , ^er mebbeleé bet 
banfFe Sprogé .Q^orgere, uben at forfatteren ønjTcr anbet: enb at Smogen maa 
bfiu^fé,,, grant) fPfé, retteé og berigeé, af bcm, fom funne bet; og ^ans encflc 
SHocé blive ben: at fyave varet Øprogcté troe ogfanbbrue ^olf. — 3«9 ^cf^/ XXVII 

bet »il allerebc vceu faare meget, at opnnae benne Stoeé; tf)i bet tilfører %ove( 
tagenbcr af ben 97atuc, jom en Ovbbog, at 'bc maac fliOeé Glot f«r btn flcen; 
gefte ©abbel, ubcn at funne i)anbe lige S^itligfjeb, cQct en lige rctfærbig ^rficn; 
belfc af Sorticncfren , be muligen funnc f)avc ev^vterwct. §ao cre t ®tanb til at 
f!i«nnc paa benne; enbmi færre funne f>ave ^orclWling om Tlvbeibeté SSanffeligs 
i)(b og (I^t^enbc ?Ot-øtfommeligf)cb ; men ben cnfelte §eil, fom een eller Tfnbcn 
opbager, funne "itujinbe flrajc og mcb lige Set^eb fee, naar bm »ifeé bem. — 
«Bieb ringe goranbring fnn jeg ogfaa anuenbe paa mig felu be Ubtri^f , meb ^vilfe 
^o^nfon jTutter fortalen til f\n bcrijmtc Orbbog; "2lcgf)ar maattet forhale mit 
'^Irbeibe, inbtil ?>}iangc, ^»ié S&ifalb jeg f)a\}bc ^njTet mig, ere gaaebe til jpwile. 
jjclbigt eller uf)clbigt Ubfalb cre ^er fun tomme Orb; og et SSffrf, fom bette, 
moa jtaae eller falbc »eb fig felv. 3^9 fenber b(t berfor nb i JBerben 
meb folb Stoligljeb; t^t jeg ^ar Hbct, enten at frygte, eller 
haabt^ af ©abbcl og af SRocé." 

©et ftaaer enbnu tilbage, at tilføie nogle f>i(lorifPe Omflornbig^eber, 
benne Cibbog »ebfommenbe. 3ffe før i be førjle 5)iaanebcr af 1828 wac 
Ubarbeibclfen faa wibt fremffreben , at ^rpfningen af begge SSærfcté ©ele paa 
ecngang funbe begijnbe. 2lni'''l«^^tib forefanbt ber (tg i mine Gamlinger enbnu 
faamangc Orb at tilføic, og unber ^ri)fningen var uaffabeiigcn faa meget at 
giennemfce, rette og foranbre: at benne fun fif langjom fremgang; faamegct 
mere , fom jeg felu ganjf c ene ^ar maattet beførgc tre Sorrectuver paa ethvert 
tti)ft ^rf (en Omftcrnbtg^cb, j^om uel fan bibrage til at unbjTijlbe be, jeg 
tør ^aabe, faa ^iijffcil, fom ville foreftnbeé.) jjvormeget og f)\3or ofte jeg 
ogfaa i flere ^ilfoflbe, ^tjor jeg funbc bedøve at raabføre mig mcb en lærb ^iens 
ber af ^lOberémaalct, i)av maattet beflage Sc«w<^»*elfen af min SSen, jjr. O^er? 
larer IDa^l i §rcberiféborg; ville be, fom ere beficnbte meb f)ané 3nb|Tigter og 
©mag, funne bømmc om. ^an i)atbe »el btn ©ob^eb at love mig, efter^aan; 
ben at giennemlæfc mit ijaanbfFrift; men bctte ubførtcé fun veb et *Par af be 
førfte 55ogfra\)er ; ba '^vavavdfm , og Umuligbebcn for mig af at funne unb\)(pre 
SlKanujTriptet, forbøb bet. — 93an|Telig^cberne veb, at inbbringe flige 9}i;^eber i 
■©frifterne til faa vibtløftigr et 33ærf og i bcté "Xrpfning , f)»Drvteb bet fom faa 
meget an paa, al fpare Slum og paa ei at forøge ben aUerebe jlorc SBefoftning: 
,titIob mig ^ellcr iffe {ti engang veb ©tammeorbene) at beni;tte j^r. ^Da^ls (I 
^ané "Ovcrfigc af ben banjTc SvetjTrivningélffre." ^b^. 1823. 0. 14) forejlaaebe 
5;onctegn eUcr 3lccenter; uagtet jeg fulbf ommen crfienber, ei c.Uenc 9\igtigf)ebcn 
af bit Sa^lffe ^Iccentuationéfvflcm ; men ogfaa 37i)tten af at bet anvenbteé i en 
Orbbog, og bcrveb en af vort ?!3ioberémaalé fineflc og mejl nationale ©prog; 
Sgcnl)eber, ber ^ibtil na?flen af alle (Sproglærere er overfeet, blev opli)fl og lettere 
tilgængelig for ^nbføbte og ^remmebe, ber ville beflitte ftg paa en rigtig banff 
Ubtale.*) 2)ct ene|le af benne 3(rt, jeg ^ar funnet tværffættc, er at veb nogle 
Oib^ ^vor Sliiégreb er lettejl, ^ar jeg veb en 2lcccnt over SSocalen ubmærfct 
ben ^tavelfe, fom ^ar bzt ftærfere ^oncfalb (f. S;. Sorfalb og Sorfclb, 
§orbom og Sorbra'g.) 

35e meb Orbbogené Ubarbeibclfe uunbgaaelig forbunbne S?anffelig^eber^ 
og ben ftebfe vojrcnbe 53iængbe af (Srcerptcr og ^Oiaterialier til famme , tillige; 
meb biéfcé forffiellige 2(rt og Optegnhigémaabe, og be bagligc 3(fbri;belfcr og *) Sn ^Dotb^iiibring foc en faaban 3Ic«ntuation of Drbcne i bcttc Sejifon »or Cfifoo b<n : 
ot bfii 5ib, ba tn^fniitgctt (liiLbc 6ciji)nbc mcb ©friftc^:, fom bcrtif uare forftrcunc ubcii* 
tanbé fra , goDcé ^et iffe cf enc|te ©friftfie&cri , ^uct bc fornebne atantuctcbc asojfiaoct 
funbc tilucicbdngcé. XXVIII I Sorflt;mlfcr web anbve ©péler, ^»ocunbev jeg f)at maattct arSeibc : f)am blanbt mU 
mebfart ben UlempCy at jeg itU engang altib f)av fiinnet nbtamme bc ncevme 
tilgangcltge cg {tabigcn bcnuttebc -^'ilbciv ja et engang fulbjtojnbtgen og til rctt 
%ib finbe og benj;ttc ^vcit optegnet Orb i mine egne øamlingei-, S)cn%farfng, )« 
berfor næjlen vcb etf)vcrttvi)ft2l\f maatte gi^e, ot et eller anbct opbagebeé/ font n 
(mob min Jpcnfigt vav ubcluffct fra Orbbogené 5eyt, og min vo)cenbe, fl?ng(!elig 
jjigcn efter at berige benne, eller faa meget fom muligt forebygge Ubelabclfer o 
©awn, bcc vare mig nfiære, blc» omfiber til et ølagé <Sinb<5uro og vtrfclj 
©iffliJlibclfe fioé mig; og bctte bragte mig til|lbfl paa ben'^^anfe: at i bet minbfl 
fyiab jeg faalebcé cnbnu opbagebc i mine ©amlinger, eller f)\3ab ber umibbelbai 
wnber ben fremffribenbe ^ri;fning fom mig for ^it fom forbigaaet, funD 
cnbnu ligefom rebbeé fra Zah og ^orglemmelfe, veb at mebgiveé Orbbogen i i 
^illffg; ^wor ogfaa en eller anben jSiettelfc funbe finbe ©tcb. Sett« er ffect 
og uagtet bcrte 'Jillffg vil fijneé meget ufffbvanligt veb en Orbbog, fom benne 
uagtet 3)ogle maajTce ville jlabeé bcrovcr, og 3fnbre ville finbe/ at jeg bervei 
fclv Iffgger for ©agcn , ^vor libt man ^er fan vente fig bet banfPe Crbforraai 
fulbftornbigen famlet : fan jeg bog tf fe anbet enb anfee btt for en iffe blot ufffl 
belig, men m;ttig "tilgift, ^vorwcb abfTillige Crb (fom bog najlen 3tlle fun er 
faabanne, ber meb Ubvalg cre ubtegnebc af É^frifter) bevareé for en nt; Ubgave 
eller for en tilfommenbe Scyifograp^. 3a, f)a\>bc benne lille opfamlebe Sfter^ø 
iffe anben 3^i)tte, faa fan ben bog ^ave ben, at give §lece et 23tnf omi 
^vorlcbeé be, (f. €jr. veb at labe Smogen giennemf!i;be) funnc veb mangen for< 
fommenbc 2eilig^cb berige bet ^cr mebbeelte banfPc Orbforraab. 

(£t anbet "ZiMq ^ar Orbbogen faaet i ben forubfcnbte forte Ubflgt ove 
(Sproget« ^ijloric. 2>cnne ,f)CiVbe jeg beftemt (efter Doljnfone Sjcempel) ai 
mebgive S3<rrfet (egentlig fun fom kommentar til en 9l«ffe.af ©progpraver) 
lÆnge inben en fprogfijnbig forfatter (ipr. 3(rd)iv;?Hcgi|lrator Peterfen) i et ege 
©frift be^anblebe en Seel af bet banfPc ©progé j^ijliorie. 2igefom begge 2(rbeiber 
f)a)ib( en meget forfFicllig SSeftcmmelfe, faalebeé ^ave be ogfaa faaet en forjTieOig 
©fiffelfe; og .^ortljebcn maatte volbc, at meget f)oé mig iffe blev fulbft^nbigen 
ubviflct; ofte blot angivet veb fierneie jpenti;bning. (5n n^iere begrunbet Ubfø,' 
relfe af mine ©ijnémaaber fan muligen blive et af be Sremtibéarbeiber, ^vorvcb 
ieg ^nfFer at fortfojtte mine S5e|^rabelfer for 5<^brelanbcté ©prog og fiiteratur. 

©a jeg for noget over 9 3far jibcn begi;nbte paa Ubarbeibelfcn af fcette 
58(rrf , var min Øtilling faalebeé, at jeg umuligen funbe ^ave enten ^vne, eller 
©inbéro, til at anvenbe be mange 2{avé Sfrbeibe berpaa, fom jeg forubfaae, bet 
vilbe ubfrÆve. ^cllcr ei f)a\^be jeg f unnet vove mig til at begpnbe berpaa , om 
iffe en offentlig llnber|T^ttelfe ^avbc forøget ben mulige ©obtgiarelfe, fom §or; 
l<rggeren funbe tilftaae; men fom i vort 2anb iffe paa nogen ^'Staabe funbe 
fclive (fr(latning for ben %ib, 3)Jøie og 2lnjlrengelfe, fom et goretagenbe ubfor? 
brebe, ^uilfct jeg iffe ^ar -f unnet fulbføre, ubcn ^i;ppigen at negte mig Sjatten« 
J?vile og forn^ben Omf)u for ijelbreben. 3eg fegte og er^olbt en faaban Unbcr; 
flattelfe, i bet mig allernaabigll blev, bevilget 250 3lbblr. aarlig i fem 2far af 
gonbet ad usus publicos; men iffe minbre, enb veb benne fongelige fHaabe^ 
opmuntrebcé og |ti;rfebeé jeg til bet langvarige og møifomme 2lrbeibeé §ulbfø,' 
relfe, veb be gientagne naabige 2?ttringcr af ®eeltagelfc for famme, fom S^ani 
«!0?ajejlæt 2^ong ^re&ei-iH ^en Biette^ ^vié §)nbc(t for ganbeté øprog i et 
^alvt Tfar^unbrebe ^ar været bete mægtige SSærn, f)ar bedaget at fPienfe mig* 
3 bet jeg nu overgiver mit eget §<rbrelanb, og mine ^(tbreéSanb, 3^orgc, 
et 2(rbeibe, fom fun er blevet til af ^iærlig^eb til biéfc Svigeré ^Sprog, bet 
banjFe ^ungcmaal — i btt jeg meb bi;b 4afncmmeligl)cb neblffggec bettc XXIX 

til ISJtobcrémartlctS ®avn cg fremme jtgtcnte 93ffr!, foi* Sanbeté ^aber og 
Øpvogcté fongcllgc S&cJTi;ttcr : fan jeg f)cikt Iffe unblabc ofentUg at bmbm 
ben ufovgængcligc ^^lelfc af (Svflcnbtlig^cb, ^vovmcb jeg minbcé ben 2(nbcfaltng 
til ^ongcné 37anbc, fom mit SSorf fanbt f)oé i?é. (JjrceKcnce ©cf)elmc.'øtaté; 
miniftei* ?n^|ltng og hx, (Eonfcvcntévanb og 5manté;5>eputei'et CoUirt. Ubcn 
biéfc tvenbc i?cvvcré ^"tf'^e^fc foi* mit ^oretagenbc, i)a\}iie jeg ncppc uooct mig 
til at begi^nbc bet; ubcn ben ^ib(!cé, cg mongc anbcc af mine SScli)nbcvcé og 
23cnncvé Opmuntring og SMfalb, ^avbe jeg maajTcc Iffc bevaret "ifltob og llb^oU 
bcn^eb til at fulbførc btt, iSicn et f)cUer jtal ben ^^lanbi fftavn ^er vffrc glemt, 
unber ^vié "tag min Orbbogé Ubarbcibdfe baabc biew bcgynbt og (luttet. 3 
^r. 3"(^»f^^''^'^ og ©iépacl)cur ilatigberg fanbt jeg en fabcrlig SSen , og om 
benne i^Dog fFulbc naae en fjjlgenbe ©lægt, ba vceve ben ogfaa lebfagct af ^an^/ 
for fere cnb I)an» a^ærmejtc ficrre og agtcbc ?9iinbe. 

<Saalebeé jTillcé jeg fra et "Jlrbeibe, fom i en lang Staffe Qlar f)ar 
virret min baglige Scbfagcr I blibe og møife ©age, og f)\.n6 S^vrbe for et 
utaalmobigt ®inb tibt Ifat M'ret tungere enb be ficfle anbrc. 2)cn ©ub, 
bcr unbte mig Sivet og ^r(rftcrne til at fulbføre bet, f)oIbe fin mægtige 
ijaanb over Solfct, af l)vié gamle '^ungcniaalé ni;cre (Sfiffclfe ^cr frcmtiffbcr 
en ^fijggetegning! — i?vab benne fatteé i Siv og Jijlbe, fan ^remtiben nu 
lettete fjjie til; og faa l<rngc tiene ba ogfaa bettc 23arf til @progcté Sremtarv 
og til 'Sl\)tte for ben opvojcenbc <©l(rgt. 

^æben^avn ben 12tc SSSlaxti 1833» ^orHanng ot)er be betpbeligflc, i £)vbbo9cn jæonlig fovcfommenbe 

^orfortninger* 

absol. — absoluie (aUem, ubcn ^orbins 55. Cov. — Sftrifltan V. ian^e 5ov. 

bclfc tJU'b anbrc Dvi.) i>. ZnU; bagi. Z, — baglig Satc (i baij« 

adj. — 2(bicctioum. (©acnfTabéorb.) lig Sale) 

adj. V. — adjeciiviiin verbale. (2Cbiectio b. f. f. — bet fanmic fom (fulbfomnuti 

bannct »eb et participium.) ecné SBct^bning af to XDrb.) 

adv.' — adverbium. (£)mftænbigf)cbéorb,) tf. — ©ngcljlf (i bet engclifc ©prog.) 

elm. filminbel. ~ olminbclig, c. «. — eller anbet. 

i 5(1111. — i 2(tmtnbeU9l)eb. e. b. — eller beélige. 

2(i-t. — 'iittiUl. (^iønéorb.) - dl. — cUer. 

X «. — Tfngelfarif!. f. — for. 

Scm. 25emarf. — JBemcerfclfc, fig. figurl« — figurligcn (t ftgurlfg, iffc 

bejl. "Jfrt. — beftemt Mrtifcl. egentlig aBemcerfelfc.) 

bl. c. — Olanbt anbet, fl. a. — flere anbrc. 

br. — brugeé. 5f« — ^i^rorbning. 

bryøel. — brugelig, biugcligt. gen. (Sen. — genitivus» 

con|. — gonjunction. gi. — gammelt, (gi. Z, gammelt Svbjf; 

35. Xibd, — 9?r)crc banftc SSibeloverfæt« o.[. ».) 

tclfcr. ^oll. — ^onanbff. 

I>. ^. <D. 3: ^orfottcrcné 25onffc ^aanb* 3. og ^»l. — 3étanb|T. 

Ctbbog; ^bfj. 1813, 3 ^Om. — 3 2(lmtnbcltgl)cb, XXX t St. f. — i ©tctct for. 

i»f. 3wf. — i(c»nføt (l)»ot bet ^cnt5ifcé 

til et Otb, bccf JBetijbntng oQJBvug i)at 

noflct tilfccHc« mcb bet paafifctbcnbc.) 
%. t>, — Jtcsmpctjifcvnc. 
m. tneb. 

tit. fi. — mcb flere. 
nio5f. — tnobfat crtcr mobfcfttcé. 
tllo^f. — ajJobfætniiig. 
n. — ncutrum. 
M. 0). — n^t Srb. 
n, s. — nomen substantivnm. (®ten» 

(lonbéorb.) 
n. s. pi. (3: et n. s. fom oltene brugeé i 

^tecrtflHet.) 
n. s. collect. (collectivnm, bet i Gnfett* 

taUet bcugeé m. ^kettaUeti SBet^bning.) 
IT. »S. — Sicberfanil o: 5«cberti)bil ellec 

^(attt)bjT. 
p. — VdQ. 

part. ellec parlic. — participium, 
pi. — pluralis. (Jleertallet.) 
pi. 6. f. — plur. bet [amme. (t gleertatlet 

Utg enfclttaRct.) 
pri^ti. — ^conomcn. 
præp. — 5*rapofition. (^orl^olbéotb.) 
f. og S. — fcc (()Ooc bev I)cm3ifeé til et 

anbet iDrb.) 
Sfv. •— g f rifter. 3 crlbrc SFr. 
6t». — ©»enff (pao ©cenft.) 
f«rd. — favbeleé (i ©cecbclcéljeb.) T. — 3:t}b(f (i bet t^bfFc ©ptog.) 

t. — til. 

ud. pi. — uben pluralis <f)ttot»eb tilHeni 
bcgtoeé, at et £)rb enten ooetboccbetj 
eller i en »ié a5em«rfel[e , iffe bcugcé f 
glccrtaHet. ^t)or bette Segn manglci 
og bog intet ^l^rtal t-'c anført, tilften« 
begipeé bcroeb, ot bete SBcug er urid 
eller ftelben.) 

«&t., — ubtaleé. 

ucgeutl. — uegentlig, uegentlige. 

\j. — »eb. 

V. — verbum 

V, aet. — verbum activum (franfitit)ij 
SScrbum.) 

v. impers. — verbum impersonale (upei 
fonligt SScrbum.) 

v. n. — verbum neulrum (intranfitioif 
aScibum.) 

V. n. pass. eller dep. o: verbum depo. 
nens (fom fun brugcé ipoéfimjfgovm.) 

V. rec. eH. recipr. — verbum reciproJ 
cum (tilbageoirfcnbc SSerbum.) 

C<5.(D. — »25ibcnffaberéfcli!obeté ban|!^ 
Ocbbog. 

= 85cb bette Segn angiteé, ot Jorflarin^ 
gen ooer .|)o\)eborbeté æemærfctfec el 
fluttet, og af bercffer følger aficbebe oj, 
fommenfattc £)rb, l)oilfc unbertiben at)^ 
ffitleé »eb bet [amme Segn, ' 3 benne Orbbog er ethvert SSerbum anført i bcté uperfonligc (objectitfe) ^ort 
cTlcr i ben ubeftemtc »DJaabe Onftnitio), l)»orof ftebfe, i ben regctmæéftge SBøining^ 
maabe, ^ræfcné (ben nærcoerenbc Sibéform i ©nfelttatlet) banneé »eb at føic r ti 
3nfinitioct. 

gSerbcrneé tpenbc fcrbtjanligc eller regelrette JBøiningémaaber (ben førfte tseb 
3mperfectum' at føie i>c tit 3nftnttitiet; pl«irdc af plij-ie; ben anben »eb at foranbrJ 
enbelfen er i ^rcef. tit te: t<niftc af tÆiifcr) ttltienbcgtPeé »eb SaKcne 1 og 2, eft« 
^«gi»el[«n af ben 6laé[c, l)rortil 55erbet Ijører: (plisie, v. a.l. toenl-'e, v.n. o9n.2.j 
|)»or begge SBøiningémaabcr erc brugelige »eb bet [amme aSerbum , ftnbeé begge Se 
(log 2.) SSeb alle bc SSerber, fom poa en Ijerfra forfliellig STJaabe banne bete 
Smperfectum , anføree faauct benne Sibéform, fom gJarticipiet; eller f)t)or bet er rjj 
fammenfat ^iJerbum, betegnes ben uregelrette eller ofpigenbe JBøiningémaabc t)c| 
Satlet 3, oø »eb ^enaiiéning til bet ufammenfatte SScrbum. 

3 øvrigt er at mærfc , ot ber, ]^»or i Crbforftaringcn eller tremplerne »ebfom« 
mcnbe Orb i!fc er fjeelt ubtrcft, men blot betegnet »eb bete S5egrnbel[cébogfta» , maa 
Crbet altib laj[eé uben JBøining; nemlig ©ubftantiser og 2(b{ecti»ec i nom. sing. og 
SSerberne i 3nfiniti». 4>»or et Srb forefommec i nogen anben gorm, et bet albriø.. 
[(^alebsé. forfortet. £) t) c t* f i ^ t 

iret iranftie Sptogø l^iftotie; 

mcb ©pvogpreuei: fra bet 12^« til bet 16^"= 3(arf;unbi*cbe. S, 'i't b&n^e ©ptog, faotcbcé fom bet nu cftcc ben banncbe ©progOrug« Cotte talte 
og jlfrtocé i be to norbiffc JRtgcr, iDanmarf og 9Zorgc, tv md at betragte fom et affc^et, 
men iffc, lifg \>ct engclf!e, fom et af fovffielligc ©ptogftammcré ©ammenbtanbing 
opftaoet SSungemaat. ©ptogflanimen, J)»ortit bet næcrccrenbc banffc ©prog ^ører, et 
ben, i)tiié ofminbcltgc ©(ctgtnoen 97og(c benævne ben germanifVe, 2(nbrc ben gotljijTc 
©tomme; ^»ilten bog tfEe mcvc er til i ftn opttnbelige ©cnf)eb, men bertmob i to 
^ottebgrenc, ^vorcif ben ene er ben, fom \>i f)tt »ilTc fatbc ben gcvmaniffc, og 
l^uortil ^ører bet tyi>iVc @p>rog, me^ otlc bete ælbrc og nt>ere 9)Junbarfer — iberegnet 
bet ncierkn&ffe, og bet gammel ;engctflfc elTer <:ngclfa;cij!'e (bcr egentlig ogfaa fun ec 
en ælbre ttjbj! 55iatect), meb bctteé niicre 2lffeibning, ict cnøclfl-'c ©prog. S^en 
anbcn .g)0Pebgreen et ben fFcnJttJtavift'c, fom er til, beelé i bet gammel s norbtjTc 
©tammefptog, ber nu f(tb»anligen benoeoneC iet ^slan^jl'c; t)ieté i betteé ttfenbc 
nwete ®rene : bet banjTc og bet focnf!c ©prog. 58egge biéfe f}a»e i bcrcé 23annelfe 
omtrent gaaet ben felofamme SSet; men Pi betragte f}et nærmeft fun »ort SJJoberémaalé 
IjiftoriiTe Ubpifling. 

?Ct »i maac fcge betteé føtftc ellet umtbbelborc »Rilbc i f)tint notbtffc ©tommes 
fprog, fom Pi nu, for lettere og tiibeligcrc at forftoaeé , »ilTe falbe bet ickuCsjVc (ba bet 
enbnu fom Icoenbe Sungemaol toteg og ffrioeé i Sélonb) er ofte fogt. 5orf)olbet 
imellem begge fotftooeé let, noot vi tænfe oé og oibe, ^»orlebeé f. @r. bet itotienffe 
©prog ^or bonnet ft'g of bet lotinffe, eller bet nt^erc engeljTc of bet ongelfariffe. 9}?en 
bet er tillige ot crinbre: ot »i ei tunne betragte itt bonjTc ©pvog, fom nogen JDialect 
of bet enbnu leoenbe Sétonbffe; men fom et nyere ©prog, i §orf)olb til bet gamle 
©tommefprog; fom et of ben ffanbinoDijTe JRob ubfprunget SSungemaal, bet, t>eb ot 
fommcnftøbc ©lementet of bc bonffe ^rotiinbfcrS forftiellige SJJunbortet, og »eb ot 
optoge, boobe i ælbgomlc og t n^erc Sibet, mange SBeftonbbele of bc germonifTc 
©ibelinier (men fornemmelig of ben, oi funne folbc ben fa;ci(?c, citer nebetti^bfTe) l)ot 
fra bet 13be 2(arl}unbrebe of uboiflet ftg til et fcltijlornbigt ©frtftfprog; omtrent fom 
bet n'wtoærenbc , faafalbtc ^øiti)bjTe ©ttiftfprog pao en lignenbe SOJoobc f)«r bonnet 
fig af ftetc, fotnemmelig o»ert^bj!e SQZunborter. 

Snben »i omtole be ælbfte 93?inbeémoerfer, l^rori Port SJJoberémoot, eller bet 
nuoærenbe bon(!c ©prog fremtrofber i ©ftiftform , etter bette ©ptogé tibligftc Ijiftoriffc 
©por: funne pi ei gonffc forbigaoc at berøre nogle ^unfter, bet fioae i gorbinbclfe XXXII 

mti SptoøetJ |>lflotfc, etlcc paa en 9!)?aat)f ^Bte til befi JDlbfajyet oo btbcage i^l a 
opltjfc bcté KfiTammclfc, Dpfomft og etargfffab. JDcn førftc ®tenflonb, ^cc fa« 
fommc unbcc SBctragtning, er bet ffanbinaoijfe (Stammcfpcogé opdnbctigc ^en^cb i b« 
ttc norbiffc Sligcr. JDennc-fon beft^cfcé; foaoct »eb be o^cxhUvne <Sluiit^abéU\)i 
iiingcr, bcc enbnu fiiibcé i ?flniucfpro9Cté mange fovftietKgc SKunbartet i bc tvcJRtgcrj 
fom vtt en ftevre ellec miubvc Sfig^jeb ( bc cclbfte ©progooerfec l^oé alle tte Stationer: 
og cnbetfg ccb gSibncébiKb , bet forcfomme i nogfc af be cvtbftc tétanbj?c ©fdftcc, fom 
cre bewarebe. Sil ben novbifTe ©agnfjiftodc f;ører fortællingen; at Sproget fctfl 
fom meb 2(fetnc eder "2(fiamanbene" tnb i 9?orben, og at ict bcrcftet ubbrebtc fig og 
bteo Ijerffenbe i 55anmarE, 9?orge og 6»erdge; men tiHtge { "gadanb"*) (^»or»ei 
maa forftqaeé en 5?eel of tit norblfgc Spbftlanb); ligefom ogfaa, tilføleé bet e 
(Sfeb,**) "t nogle Detc of Snglanb." £)m bcc »eb bet fibfte meneé ©progct, fora 
?(ngetfarcrne »eb bereé grobdng of SBrittonicn tnbfurte t Canbet og be^oibt, unbci 
bereé, enbnu iffe ganffe opf)ørte folfeligc 2Cffonbdng fra be til SSiergegne og llbfontei 
af Canbet fortrængte brittijTc Solfefærb; eller ber mcncé ben ftlbigere SBlanbing a 
^(ngelfarerneé Smigemoat meb bet ffanbinaoijTc eHcc banfTe, »eb be iDonjfcé longi 
»adge ^dgétog til ©nglonb og enbclige grobdng of bettc JRigc, ^»oc be ogfoo ollereb* 
f«c ©robringcn i SKængbe »are befatte: bette fan »ære t»iolfomt, men »ebfommer ol 
^ct ligefoo libt, fom at unberfoge, ^»ilfen SSettjbning bc iélanbjTc ©ognffrittcrc l)a»i 
forbunbet meb Ubtrriffet "Saylanb/' og meb ot ubftrceffe bet norbtife Sungcmao! 
(Norræna) til bemelbte ?anbéegn. *Derimob fan bet »ære »cerb ot bemccrfe, ot bei 
enbnu foa langt neb i Siben, fom f bet 12te og 13be Jlav^unbrebc, i bc iélanbffi 
©ognbøger og Cooc toleé om bet nori>i|¥e ©proge i^ai^et) o»er aHe tre Stiger, og be 
unbcc ben, i l)ine ©fdftcc {)9ppigt forcfommenbe fcelleé S3cnæ»nelfe: isn i^an^t 
Sungc, eller bet banjTe ©prog. Uagtet benne aBena»nelfe i e»rigt iffe »ebfommer »ot 
nu»cerenbe ©prog, eller bet nyere bonffe Sungemool: bli»er bet bog altib et poafoG 
benbe og minbcDoerbtgt ^^ænomen, ot 3eiI«iiJ>erc og XXovmeinb, blonbt l[>»ilfe 9?ori 
benS gamle JDigtefonft og Siterotur fortrinligen blomftrebc, go» bereé og f)clc ©fonbfi 
nopicné ©prog (fom bc bog ftunbom ogfao falbte bet norMjye Sungemool, Norræna] 
€la»n efter bet ftanjYe golf/ l)»ilfet fjele aJJibbelolberen tgiennem, inbtil golmarif 
Unionen, »or og bleo et for binc fremmebt §olf; men meb l)»ilfet ØJormcenb ogSélæn 
berc unegtclig altib ^a»bc jtørrc ©amq»cm »eb ©fibéfort, ^onbel og ^dge, enb mel 
bet mere froliggenbc ©»errige, ber i S?orbené ælbrc ^iftorte fremtræber minbrc polittf 
beti)benbe, enb 2)anmQrf og SJorge. ©nfelte of be a5e»{iéfteber, fom lægge ben gamli 
©progliigljeb { be tre ffanbinaoijTe Kigcr, og SBcugen of bemelbte olminbetige ©profl« 
bcn«»nelfe, tåbeligt foc jDogcn, »ille »I ogfoa ^«c gioe 9)lobé.***) *) "Oo J>eir Æsir tafa liaft tunguna norJr Llngat i hciin, i Pforeg oc Svipjod ot 
Danmork oc Saxland" gortalcn til <Snorrcé <Sbba. 
**) "Ok gcfck sii tiiiiga um Saxland, Danmork ok Svithiod, IVoreg ok um nokkntti 
hluta Eiufflunds." 3 et (Segiibtot, aftn)ft i bet itbrb. Dlb(triftKl(tabé Fornmanna So- 
gur. XI. <S. 412. [5uf. t)crmcl> bf. a. ©tcbct i Skalida, ^oot gotf. (Olaf Hvitaskuld; 
ueb SWibten af I3bc Jlarl).) i at tale om bc ifngelf^c og t>crc^ Sfrift, i gorf)o(b ti( 
^eIæIt^crne5, ftgcr: "ba ni erc af cct cg faniinc Siingciuaal" (alz ver erum æinnar 
tungu) men tilfcicr: i'.t Sproget l)oé fccgcic, bog mcft t)o» Siiglccnbcrne , ^ar unbergaact 
enbccl S^rnnbting.] 3i)f, cgfaa S. Rer. Dan. V. p. 26, 
***) 3vf- i Ourigt lærbclCS : P. ViduUni de linguæ septentrioualis appellatione : Diin^k 
tunga o: lingua danica. (Guiilaugs Saga. Ilafu. 1773. 4. p. 220 — 297.) itorfæi 
Hist. Norv. II. «pag. 90—91, ©ul)mg crit. ^ift. af 3>QtimurF. I. ©. 209—221. 
P. i^. HluUer om bet i*(. €prcgé æi9tig{)eD. ^Of). 1813. ©. 17—25. XI. XiX. 
pctcrfcM bet banjlc, norjlfe og focnftc (Sptogé J^ift. I. 6. 15 — 28. XZXIII 

25ct Ijttiit \aaUUé i ben unbct S?a»n af "©raagaafcn" fccrømte cclbftc eoofcog 
foc Sétanb, famfct t JBcgDnbdfcn af bet 12te 7(atf)unbrcbc (1118) i (Stoffet, bet 
^anblec om iDxabi "^t)té Ubtænbtnøc bræbeé (jer i Sanbet (Séfanb), enten ©anffe, 
©ccnfFe ellet SZorjTe, af be trenbe .kongeriger, i I)uiUfe wort vCungemcal finico, ta 
ffulle bereé ^ra-nbec l^aoe ©»gémaat, om bc erc (jer t Sanbet; men of aCc onbrc 
Sungemaal, cnb bet {>«nfpe, mua ingen <Jrænbe fjet beg^nbe ©^gémaat, unbtagcit 
gaber, ©en og 53robcr" o. f.t),*) 3 ben filbigere {étanbjTe Soobog, "^oneboøcn," 
bcr feefienbtgiorbeé 1280, faRfætteé bet: at Ijoié Ubtcenbinge fra Øiorge , iDanmarf 
eller ©oerrige, bøe iSétanb, ffa( beréé noermeftc Jrcenber tage 2(r» efter bem: "Wcn 
— læggeé bet tit — af ani>rc lungcmaal en^ tan^i ffat ingen §ra:nbc ^ct tage 
2fr», uben gabet/ ®en og SSrobet, meb minbre bc I)a»c lotlig gulbmogt,** o. [.», *♦) 
3 gortolen til 'aet cbD^iffe iDigt "©rottefangen" forefommer bet, ogfaa i onben >^ens 
fcenbe mærfeiige ©teb: ot "forbi .Rong grebe par ben mojgtigfte .^onge i SKorben, btcD 
ben greb, fom TCuguflué jliftebe oeb (5f;ri|li gøbfelétib, ^am tillagt Ijvjotfomfjelfi mait 
talte i>en i>«nffe ZunQC] og falbte norbi|Te SKænb ben grob«; greb," — (gnorre 
©turlefen beg^jnbet fin ber«mte norffe .Songetrenife mcb biéfe Ctb: "3 benne SSog 
l)a9it ieg labet jTrice gamle grafagn om be ^øobinget, fom fja»e tegieret i biéfe 
fiotbifEe ganbc og brugt fcciifT Sungemaal." — 3 -Oluf Sr^ggefené @aga af ©uniaug 
SWunf (II. 6ap. 96) ftgcé: "at ©laget »eb ©»olber bleo naontunbigt, forbi ber ooer« 
»onbteé ben .Ronge, ^cc x>ar ieit mefi berømte af ^m i>anffe ^unge," — Obbut 
SJJunf (JRcen^ielmé Ubg. ©. 169) forfiffrer : at en af ^inbringerne for S^riflenbom« 
menéSnbfarelfc i Horgc oar be«, at bene Scerere og Ubbrebere itfe forRobe bet ban^t 
©ptog. 3a, lige til neb i bet l4be 2(arl^unbrebe brugteé benne 93enæ»nelfe i iélanbffc 
©frifter om betteSanbé, eller bet gamle norbijTe ©prog. ©aalebeé ftget 3éla;nberen 
i^i\it'm, bet leoebc i bctte ICar^unbrebe, i l;anS iiDigt Lilia : "ot gamle »ife 9}Jcenb 
{løgtigen ^aobe bejtunget beteé .Konget i ^ané 9}2oberémaal, det dcnffe optog, Ooori 
^an nu citbe bigte."***) 

SKan ^ar beftræbt ftg fot ot ubjtnbe obfftHige 2farfaget til bctte ^hc^nomtn , at 
et i gortiben ooet fjele SZorben ^erffenbe ©prog, ber ogfaa »eb .Rrigétog og ©robringet 
bleo befienbt og tilbcelé inbføtt i ifngland og i UormanMct, ^ar faaet 9Jaon eftet 
bet dfiiifPe golf; og at betimob ingenflebé i be gamle norbiffe ©frifter nctoneé enten 
et gotljifl' efler fueiijY Sungemaal; men ©proget iffun falbeé oftjcrlenbc enten ban^ 
eller norJiifV (maaffee bog ei uben ©anbfijnligOeb fot ben Stening: ot mon »eb Nor- 
ræna nocrsieft ^ot forjlaaet ben egentlig norfVc cHet notfE»iélanbffe ©ptogart; og 
berimob oeb btn tan^e ^unge, lit gamle norbijfe eHer ffonbinacijfe ©tommefprog 
ooerf)o»ebet, og i otte Stiger og Canbe, {)0ot bet talteé.) 3)a Unbetfogelfen of benne 
©og mere oebfommet oott gæbtelonbé og bet bonfte golfé ælbfie ^iftorie, enb »ort 
nijere ©progé ©fiebne og Uboifling: funnc »i nøieé meb ot gientoge, fom en af be *) "Ef litlcndur menn ver|>a TCgnir å landi Ler , Danskir e|>r Sotishir cf r Norrontr, 
or |>cirra Konunga velldc priggia, er var tiingn er: J>ar eigo frændr jjeirra |>ær 
sakcr, ef J>eir ero uther; enn af oUum tungum dfirom, enn af Danshri tungOf 
j^å a cngi madr her vigsok at sokia af fræodsciuis sokom," etc. Grågas. \igs- 
lo|>i. c. 37. Ilafn. 1829. II. p. 71. 72. 

**) "Enn af odruin tungum, enn Danskri, skal eingi madr at frcndscmi arf taka 
her," cte. Jonsb. Arvcb. c. 23. 

***) "Fyrri menn, er frændin kunna fom — af sinura kdngnm sungu lof med 
datiskri hingu. I |>viliku modiirmnle mcir skjldunst ec — hrærdann dikt — 
at glallda." v. Finni Johannwi H. Ecci, Island. II. 400. (Suf. ogfaa ©tcbct i 
^m;tl. eaga <l. 80, f)v>or bet Ijcbbcr: at alle Sanfyc flEutbc li)bc unbct Suubé Srfci 
bifjjeftol ; og i bet bettil anfotte SSeté : alle 5^1^ «f ^t« 6«u|T« lunge.) 
i)Qn(C CrOdofl. I. Pc] XXXIV 

■ 
timcltfiffc ©runbf, ben of fftre ZoexU angisne: ot ©anmatf ubcn Stipl langt tibUgc« 
l)at »unbct ^iflonfE a3ctt)l)nin9 09 ubgfort et unbcc en £)»erfonae fanitet JRtge, cn^j 
gjorgc 09 ©»errtge. Sige fta 3»ac SStbfobmeé, 4'oratb ^itbetanbé 09 Slcgnec gobi 
btofé Stb »or iffc oltenc en poc 2)eel af ©anmatJ (fportil ©faanc, 09 mere af ^ajti 
lanbct );)a<x i^ti" ®i^« 25vefunb ogfaa f)iixtt) oftere famlet unber entettc magttgc Sroti 
tete ^celbc; men abfltHtge af biéfe ^aobe ogfaa »eb ©ofog, f riger jTe Snbfalb oj 
©robringer gioct tit banffc 9Zat)n beficnbt og fnjgtet, baabc i Sretlonb og i bet t«bjT( 
eller ftanfifle JRige , i bet minbftc fra bet ottende 2(ar()unbrcbc af. S)t banffe CanbeJ 
naturlige »effaffen^eb maa beelé ^a»c gieet 2(nlcbning til en tibligerc og mere lom 
nenbe Sorbbprfning ; beclé fra ælbgomlc Siber af f)a»c giort Snbbijggerne til etfo»a»l 
09 fofarcnbe ^olf. S^anfl'e 09 Uormanner 'bU\>e bc Senceonelfer, ^»ormeb man i bel 
tibligcre 93Jibbelatbet i ©uropa betegnebc bc norbijTc Solfefærb, l)»ilfe man fun, elle 
i ©ccrbeleéf)eb, ficnbte fom »olbgieftenbe ©robrerc. ^oé be ælbfte t^bjTc eller franfif 
Tlnnalipec brugcé biéfe 9?a»nc fTifte»iié; berimob tale ©nglanbé tibtigfie ^rønifd 
ffrirerc oltib om Snbfalb af bc ©fiiiffe; 09 i iet faafalbte normani>je, l^oor be 
naonfunbigc SRolf, i JBeg^nbelfen af bet lObe ?tarl;unbrebc, f!iftebe et Ijcrtugbømm 
unbcr franfl 8el)nél)oif)eb, fienbte man tf hm SSenæDnclfen ^unf^ for ©proget, fo 
(grobrcvne talte.*) Tit biéfe oirfelig for ben ftorjle £>eel f)a»c »æret ^aiifPe, «c ogfai 
beraf faameget mere fanbf^nligt, fom bet ubcn ol ZvM f)ax »æret bc iDanffeé, f fleci 
Karl)unbreber fortfatte ©øtog mob bc belgijTc eHev franfijfe 09 be cngcljTc ^pjtlanb 
ber enbelig ogfaa førte bem inb i ©eineflobené 9JJunbing 09 til 9?ormanbiet. 

©nbnu fortiener bet »cl , »eb SBerorin'gcn af biéfe »ort SMoberémoalé Clbfoge 
ot erinbreé: ot imebené ber finbeé cnbeel {)iftDrif?c SSibncébi^rb for, ot bet Tlngelfarijfi 
Sungemool, ber bleo bet l)erfTcnbc i ©nglanb fra bet 5tc 09 6tc 2(ar^unbrebe ofi 
onfaoeé, om ei for Ut famme, faa bog meget ncer beflcegtct mei i>et norbijfc; feeé bci 
berimob af 9iormanbieté latinj!e ^rønifer, at man ber allercbe i bet lOCe Kor^unbreb 
fEielnebc imellem bet ian^e 09 ffi;cifFc, l)»oroeb l^cr mcneé bet ty^j^e ©prog , fo 
imellem to, ffiønbt befloegtcbe, Sungcmaal, bog foo forfficQigc , ot bc »el iffe »or 
gienfibigen rcent uforPoaeligc for bc golfefærb, ber talte b<:m; men ot iDonjfc o 
S^bffe bog be^ø»ebc ot lære f)»eranbreé ©prog »eb S)»elfe, for ot opnaoc ^ærbiglieb 
i at tale bem. 35cb «t SJJøbe, fom f)olbteé 942 imellem bc Si)bffcé ^ongc iDtto I. 09 
ben fronftc ilongc Subsig IV. (d'Outremer) , l)»or»eb hertug 2Bitl).clm I. af Dior« 
manbiet møbtc fom SKægler meb fem l)unbrcbc JRibberc, ga» biéfcé- øbéle Q)ra9 
©årerne, ellct be S^bffe, ber »orc i ^ong ^enrifé 'SeiQt, TCnlebning tii ot tale bero 
meb gorunbring og iffc uben £)abbel, |)crtu9 SBil^elm forftob, \>c6 ^^iclp af fi 
{»anjTe TungemacI, l)»ab be fagbc; 09 forlob ^orfomlingen meb nogen ^ortr^belfe 
I)erotter. **) 9Seb et nijt SMøbc ben følgenbc SDog tiltolte ben fojriffc hertug ^ermon 
(JBiHung) 2Bilf)elm i bet banffc ©prog, ftuorpoo benne fpurgte l^om: "^»0 ^or lært 
big bet ©prog, ber taleé i 2)anmarf 09 fom ©oderne iffc forftooe ?"***) |)etmon goo or« 

m *) Sot at unbcrbanbfc meb SJotf , fcnbtc man to fraiiflc ^tigere tit f)Cim , bet forRobe i>ct 

J)fin|?C Sprog (duos inilites daciscte linguae peritos.) Dudo de mor. 8^ aet. 

Norinannor. L. II. Du Chesne Scriptor. Hist Norm. Par. 1619. p. 76. (3>>f. 

ogfaa ben gammctfranjlEc Siiimfcenifc : Roman de Rou. Par. 1827. I. p. 12©.) 
**) \^^Illelmus vero, per Daciscam linguam qute dicebaiit subsanuantes, intelliffendo 

subaudit, parumpercjuc commotus ira discedtt. Dudo. L. TIT, ^oé Duchcsnc. 

1. c. p. 09. 
***) "Q"is iil>i Daciscæ reyionis linguam, Saxonibus incxpertem, docuit? Respondit: 

hellicosum cgrefjiumquc genus tuae armipot^ntis progenici mc nolente Daciscam 

linguam docuit." Dudo. 1. c. p. iOo. XXXV 

ha til Soac: at i)an tmob pn SSilltc ^tt»bc lært ©progct of bet «ppcrlioc 09 fngcrffc 
^otfcfærb, til ft»té ©tamme ^crtug ©il^clm fctt) ^ørte. ^ermon »ar ncmlfg 6tct)cn 
fangen of be SDonjTc, 09 ^aebc længe opf)olbt ftg tOtanbt bem. — SSifcr bcttc oé alt { 
bet lObe 2(arl}unbrebc en bcftcmt g^orfficnig^cb imellem bet tpbjTc og bet bonf!c cllec 
norbiffe Satefprog: fao fremtroebec ogfaa benne gorlTftel tijbeligt nof, naac t)i »iae 
fammenl&olbe be ælbPc ti)bffc ©progmonumenter fra bet 9bc 2(arl)unbrebc meb be ccfbftc 
norbiffe eder télanbfTc, enbfliønbt ^or^ofbet l)er iffe bliocr ganjte ligeligt, ia be fibftc 
erc fra en langt fitbigere Sib. — Sniiblcrtib oil en^tcr nøierc Unberføgelfc af be ælbfic 
©progvoerfcc i germaniffc ©ialectcc o»erti)bc oé om , at ben ollerftørftc 2)ecl af be 
£)cb, fom bet nyere ti)bjTe ©prog iffe ^ar tilfalleé meb »ort 9)Joberémaat eller meb bet 
SélonbjTe, funne Pi berimob gienfinbc i be gamnicltyi>fi-'c Sprogarter, 09 bet ligcfaa 
oel t be faatalbte o»erti}b|Te, fom i be nebertt^bffc; ja iittc gielber enbog om et iffe 
tibet ?(ntat £)rb i bet oderælbftc germanijfe ©progeærf : ben moefogotf}tjTc 58i6elo»ers 
fctttelfe, et oprinbeligt ©la-gtfTab, eller ©tamme s(5cn^ebené ^orholb, imellem be 
øermaniffe Sprogarter og iet gammelnorbiiTe ©prog, laber ftg berfor ligefaa Ifbt negte, 
fom at llliigbebcr i©progbcgningen, eller en grammaticalff ^orffiettigfieb, fom »i funne 
forfølge op til be tibligfre norbijTe 09 ti)bjTe ©prog»ærfer, t^ber ^cn )>aa en 2(b)Titletfc 
of bet oprinbelige ©tammcfprog, ber ligger længere tilbage i Siben, enb noget l)iPoriff 
©por.— Tltimiblertib ben ælbfic germanijTe ©progart, l)»oraf ffriftlige SDJinbcémoerfer 
cre beporebe, ben mocfogotl;iiTc, ft)neé ot l)at)e ©por tilbage of en tibligere SilBoes 
retfe, enb bet gommelnorbiffc ©prog, foalebeé fom »i Eienbe betteg S3t)gning of be 
albjte iélanbjTc ©progoærfer: er en ^ormobning, fom leilig^ebéoiié er i^ttret of en 
lærb ^icnber (ofb, ^^Jrofeéfor ^afF), og fom ^er blot i ^orbigooenbe berøreé^, bo ben 
longt mere »jebfommer bet iétonbjfc, enb bet nyere ban^e Sungemoolé ^iflorte. 

©r bet nu enbog ofgiort, at bette »ort 9Koberémaaté umibbelbore ©lægtjlab 
I eHet næcmcfle 5(fjl«mmflfc iffe fan føgeé i nogen germoniff ©progort, feto ci i im 
eUev bem, ber ligge bet fao nær, fom be foxiffe, friftffc 09 nebert^bffe, men mao 
l[)cnfereé til et meb f)ine ftbeorbnct norbijt eller ffonbinooijf ©tommefprog, fom »et 
,«eppe mere er tit i bete oflevtibligPc ©fiffelfe; men b»orof bog ben ælbfte 2e»ning ec 
bet 36lani>(¥e, ber faolebeé mao betrogteé fom id egentlige 9Koberfpro9 for bet banjfe 
og foenjfe ©prog: fao er bog benne, færbeleé »eb Unberføgel[e of ben norbijTe ©prog« 
bijgning beoii^tigc ^ienbéfog ingcnlunbe oKenc tilftræffelig til ot opt^fe bet nyere 
^oiiffe ©progé iDpfomft eller tibligfte jDonnelfe og Ub»ifling. SSi nøbeé meget mere 
til ot tilftoac, ot een of ^o»cbfitberne til ot bcgrunbe og tilueiebrfnge en faabati 
Spl^éning, nemlig en fulbftænbfg Unbcrføgelfc of det i»«n|Ve 5(Imucfprog i bete for* 
ffietlige 2)iatecter, og l^»ob bisfe ^o»e of færeget i bereé grommoticotife ©progbtjgning, 
cnbnu er olbeleé uberørt. 25og lober bet fig let til ©pne, ot et nøboenbigt og uunbs 
»ærligt SKibbel til ot giørc SJebe for Dprinbelfen 09 Uboiflingen of bet nyere bonffc 
Sungemool, netop moo ligge i en faobon ^unbffab om en SKængbe, enbnu ffiulte, 
ufulbflænbigen befienbte, eller ingen »ibenffobelig ^rø»elfc unberfoflebe ©gen^cber { 
let bonffe 2Ctmucfprogé ©rommotif. "Kt Klmuené Sungemoat, i itttei forffieHigc 
SRunbarter, beoorer monge af et^eert leoenbc ©progé æl^fle SSeftonbbele , er en 
ut»iolfom ©09, og fan beoifcé enbog blot of ben 9]?ængbe, eHeré ubefienbtc, reent 
forælbebe, i bet olminbelige bonncbe Solefprog, eller i JBogfproget, iffc optagne £)rb 
09 Ubtr^f, fom Srugen »eb ben munbtlige £)»erle»ering l^or forplontet fro ©lægt til 
©lægt i en jtørre eller minbre Solefrebé. 93i finbe f)ellcr iffe fieiben en langt ftørrc 
Siig^eb imellem ælbgomle ^oefter i et le»enbe ©prog, og en eller onben of bette 
©progé 93lnnborter, enb imellem foo gamle ©progoærfer og bet n^ere JBogfprog* 
Scoubobourerneé Digte »il Sanbmonben i 9^rooence, 09 Spbfflonbé SJZinnefonge bctt 

[c*3 XXXVI 

[oaHffc Bonbe, ubcn ZnM finbc mere ^otfiaatUgt, enb ben, bcc atbrtg i)at>U loivt\ 
09 talt anbct, enb bet franjlc eller t^bjle SSogfprog. — ^oéiDé fatteé \aa gomte jfrtft 
lige ©progminbeémarfer tit ©ommenlfgning mcb Tllmuend Salefprog; men »i fonu 
Icengcrc Ijen til at omtale bet ctbile, fom cnbnu er tU of banff ^rofa og bonjl« JRiit 
eller SSifer, og betteé goif;olb, [ao»el til ©pvoget i »ore gomlc So»e, [omstil bi 
nuoccrenbe Salcfprog. .,,^ 

SXeb iJ+'nfDit til be banffe iJwIcctec, eller ben banj?stolenbe Mlmucé forffieCi^ 
SKunbarter, inbjfrcenfe »i oé l^er til føløenbe SBemccr!ninger, ber funne figeé at ftac 
i JBeruring meb ^oxmaaUt, at (janble om oort SJJoberémaalé, bet nt>ere banjle ©proc 
©fiebnc og tibligfie Ub»ifltng. — ©om ^ot)ebafbeling/r .{ be banfte JDiateeter io^ 
antageé: a) ben fi«IIan^ffc, mcb en tilbeelé tffe ubet^belig gorflielligl^cb imellem be 
norbfiocllanbffc og fDbfiaaanbjTe 2(lmuefprog, til l^otlfet fibjiic ben fcIflcrjYe og loU<tu{>f 
iDialcct nærmer ftg; men itU uben enbeel eienbommeligt, 09 ^eKer iMe uben ©lægt 
^ab (farbcleé f Sollanb) meb fislgenbe 6laé|e, eller b) ben fyenjfc, i)»ortil faaljet 
regneé ©pvogct paa Cangelanb og flere minbrc Ser. ?(t benne, liaabe i Ubtale 09 1 
anben ^cnfeenbe, er forfficKig fra ben fia'llanbfle 2)iolect, fan bl. a. beoifeé af ben 
§i)en ^erffenbe TtbjtiKclfc af ©ul)|lanti»crncé .Kten, t>eb en færegen UxtiUl (in« 
eller in, meb S?Kfel»b) for £lpinbefiønnet, I)»ortil man intet fienbec i ©iaHon? 
men fom berimob ftnteé i anbrc banjTe eanbflfober, f. ©r. SSenbfpéfel. c) 25e^ 
jy^jTe SDiatect, ^»ilfen iffe blot, i gelgc yro»inbfené ©tørrelfe og tilbeeW fra 
^orige meget forflieHige 9?aturlHMTatfcn{)eb , er ben, fom t)ar be flefte fra f)inanben ofof 
genbe 7{fiTi)gningcr; men tiUigc ben ficerfeft ubprægebe ^orm, 09 ben, fom fremb^be« 
baabe ben ftørpie 9)?ængbc of fceregne £)rb 09 Ubtrjjf, 09 be flejle eienbommelig 
SBcffaffenfjeber. JDen mcerfpoetbigftc of biéfe er uncgtelig ben l)ibtil iffe meget betienbt 
eller omtalte: ot ben ii)bj!e JDialect beler fig i to ^ooebsSprogorter, ber abJIiHeé o<i 
ben enfette, men »igtige og ofgiorenbc grammatiffe §orffietli9l}eb : ot i ben ene finb^ 
mon aSrugcn of en procpofttit) bcjlemt 2(rtifcl « (bet engelffe the) til ©ubitontipci 
uben |>enft)n til ^iøn eUer Sol (« XtUnii d: SMonbeu; « 25or5 d: JBorbet; « ^cifid 
d: ^efienc); i ben anben l)eri!ec berimob SBrugen af ben foebranlige banffe eUec nt)rbij| 
pofipofttioe bePcmte Uxtihl m 09 et, { pi. ne cHer ene (SKonbeii, JBorbet, ^ejteiU 
£lt)inberne, SBørnenc.) ©ranbfetinien for benne ©progsGgenljeb naoer fro ©unbet 
i^Honb (l)»or ben ogfoo Ijerffer), i ben oejlre JDeel of S^orreiullanb op til S{)i)c; mci 
iffc Siotben for fiiimfiorocn.*) 2)enne, »æfentlig i ©progbwgningen inbgritenb 
©genljeb i en foo bct»)belig Dal of SvHonbé Sungemool er beéubcn forenet mel 
mangen anben Sorftielligfjeb i £)rbbannelfe, Srbtøining 09 llbtolc (I)»oraf »i ^er bl« 
Pille napne Ut pcrfonlige ?)ronomen a 09 « for jeg (©ngloenberneé I , efter Ubtolei 
æi) **) 09 ben 1)0^ Sæberne næften olminbeligc Ubelobelfe of e i @nben of 3"^«^^' 
»ernc, 09 e finale i ®ubftanti»er, t)Voti ben i^bffe Ubtolc falbcr fammen meb be 
engeljTc Sprog; (f. ©r. I<rr' for I«re: ramm' for romme; piø* for Pijje; P«I«' fol 
P-erlfe, o, f. ».) deller itfe giueé ber nogen anben bonff Diolect, l)Oté 2(ct<*ntuation et 
foa pooffllbenbe foritielli^ fra ben ftaKonbife 09 fro ben, fom ^erffer i bet olminbeligc *) "I^citnc Sprogforfliel (^ar jeg onbcnflcb« fagt) ftrceff« ftg i en noget (Troo Siiiie (fra 
^ftcii mob æcftcii) ^celt ep igicnncm ^ijKanb , forbi Siborg , inbtit i vCljyc , ^vot ben 
enbcr ; (oatebcé at Scftcn fot benne 8inic , cg 9Sfftcn for bet brcbf 9Sanb , f)»crti( 
£iimficrbfn , omtrent i OWibtcn, ubuibcr ftg, btiigcé ben faxij^f Slrtifcl, men ^ftcn 
for faramc iffc." SloxW SibéRrift for ^ift. Sit. cg 5^onft. III. f8b. S. 161. (3»f. 
U?erkuffø spriibftiift ooer bet baiijife ©progé ^iftcrie i ©enberiijBanb ©. 20. 21.) 
**) Dgfao i 9^orb . engfanb bnigcé i nogte Sgiie et langt a (aw) for 3. (3of. mit 
^fiujrc Ridtet j IL-cjcifoii @, i.) xxxvn 

bannebe Satefprofl , fom ben iubpfc SKunbort. Tilt Itttc »ffcr tåbeligt nof fjen tit en 
©lanbfng af to forfTfcIHgc ^olfcflammcr, fom i StjUonb f)ar funbct ©tcb { cctbgaml« 
Sibcc; og »f fctfc ncppc »eb F)crt at fec en S5cf!»)rffl[c mere for bc f)iPoriJTc ®runbe> 
fom tatc for, nt 3y^cv^lc oprtnbottgcn fjatjc oaret en f<:;rif!' ©tamme, fom )paa i>almtn 
ftar btanbct fig meb bet flanbtnaolf! « banjTc ^otfcfcrrb ; men fom rimeligDtté ({ S^ølgc 
ben betarcbc ©genfjcb i 7rrtifc{ené S3rug) i gamle Siber iffe ^aoc ubftraft bercé 3nbs 
»anbring og filtigerc |)temjta»n længere enb til ©ønbcriijllanb , famt ben friblige og 
oeftlige 2)eel af 9?orrcinnanb. 

^un i ^orbigaaenbe fon ^er rjofrc ©teb at ^cnpife til bc f)ij!oriffe SSibneéb^rb, 
fcer notonc 3i)bernc fom en germanijT g^olfcftamme, ^vilfcn, fTiønbt, fom bet fnncé, 
minbrc i 2fntat, enb anglerne og wajccrnc, i forening meb biéfc giorbc bet naonfun* 
tigc 5Jog til ffircttanb i bet 5te ?(ar^unbrebe, fom f)a»bc bettc 2anbé Unberteingelfc, 
be gamle SSvitteré ^orbrioeifc , og , meb llnbtagelfe of enfefte affibeé liggenbc @G»fi 
Éanbcté 95cfol6ning meb germaniiTe (angeffariffc) 3nbbt)ggere, tit ^ølQt. "itt atlercbeBci*« 
(I.c. I3)n«t)ner3y^ernf, tiHigemeb^tnglerog ©årer, fom "et af be tre t^bffc golfefoerb, 
bet brog otjcr tit @ngtanb;" at i ^ulgcben gamtc angetfarifTc ^rønife, Snbbtiggerne 
{.-gonbjTabet .Rent, paa 2)en SSigf)t, og '**ben gfof i 8Be|!fer, fom man enbnu fatber 
;5ute;©I«gtcn" (Juinncynn) fornemmctig nebftammebe fra ^y^er; og at et mocrfetigt 
©teb i en angetfariff Soo fra bet Ilte ?(art)unbrebc enbnu forei!ri9er: ot 3y6er ffullc 
bejT^tteé i @nglai>b tigc meb ?(ngfernc, ia be ere of eet ffifob, og attib meb bem ffutte 
ubgiøre een '9?otion:"*) biéfc funne rcgnefi for i>e bigtigfte ©teber i gamte ©friftcr, 
ter omtalt bctte ©Icegtffab imellem gajrcr og 3«Jber, l)»ilfet ogfaa en af oorc lærbcftc 
.Jjiftoriferc ftnber ®runb tit at ontage; imebené l)an tillige l^olber for, ot 3t)berne »et, 
fom bet tjberjlc 2eb i ben gcrmanifte ^olfefiæbe af beflofgtebe ©tommer, (5vif«r, ©orer, 
7(ngtcr og Srbcr) ber naacbe fra ©cf)etbe tit ©fagen, f)a»c »eb tibtig £)mgang, mccr 
enb be onbce, i ©prog og 9Iationalitet na;rmet fig ©fonbinooerne**) (^»ié Snbeons 
bring 9?orb fro i ben cinibrijfc .^alnø, og fccrbeleé i a3cnbfi)éfet, »et iffe er urimelig) ; 
men bog l}a»e oeblige^olbt ben fajrijTc (S^araffer, inbtil be i en ftlbigerc Sibéalbec 
6le»e beeté fortrængte af, beeté btonbcbe meb ©fanbinaoerne. — d) ©om ben fierbc 
of be baniTc SOiunbarter funnc »i ncrone ben f(?ni>crjv6fV'c, eller ©proget i ben 2)cct 
of |>ertugbømmcf ©teépig (©ønbcriwHonb) , l)»or 2(lmucn enbnu tater 25anfT, uagtet 
bet 8JJiéforl)olb finber ©teb, ot JRetéfor^olb, llngbommenS llnberoiiéning, og SKcti* 
gionéforcbrog i en ftor 2)eel of ^ertugbømmct, ^»or 2)onff er ^otfefprogct, ffeer i bet 
tyitffe ©prog. 25en banffe SXatect i ©ønbcrii}tlanb l^or olie eller be oHerflefte 6ien* 
bommeligl&eber titfocHeé meb ben iwbjTc 3)Junbart i \>in ©træfning of 9?ørrei?tlonb, 
f)»OT ben fariffe^frtitcl bnigeé; men ubmævfer ftg »eb en betribenbe SWængbe of egne 
£>rb og Ubtr^f, fom iffe forefomme t S?ørreiiillanbé ?(tmuefprog, »eb en fra bettc 
titbeelé ofvfgenbc Hbtote og accentuation, og »eb en ftærfere ffllanbing meb £)rb of 
bet gammctfarijfc og of bet nebcrtnbjTc eller faofalbtc platti)bjTe ©prog, 2)et er »et 
Jjeller iffe uben ot ®runb, ot en lævb ©proggranbffer fro benne ^ropinbé l^or onfect 
bcnd banfTc 2)iatect (t)Bitfen mon, efter i)ané JBcretning, i ganbet fel» fotber bet lHoin 
tan^c "boé SBur^ctbåuifc^") for at ftooc i et Jori^olb til bet otminbetigc banjTe Sale; 
fprog , ("bttS ^oc^bånifcfjc") ber Ijur cnbeel titfcelleé meb gorljotbct imcHcm bet ^lat* *) 3of. tX^ilC. Æ.fimbfirM'0 Arcliæonomia, Cantabr. 1641. F. p. 148. Sul)m om bc fra 
3iorbcn liboanbrcbc gotf. I. 350. II. 2. 45. tOcrIauffe ouciianf. «priiéflf. 6. i«. 
**) Wcrhuiff , i bet Qiif. <).>riiéfl!r. ©. 10. 20. jvf. ou^ms ^rit. ^i(t. J. 97, c^ Z^uiu 
maints Untcrfud). tib. bie attc &t\ii). cinigcc norb. 23o(ctcc @. 231. XXXYIII 

tjjbifc 09 ^øitJ)bjTc. *) e) ffnbcUg fan man »cl cnbnu tit It lanfFc JDialcttcr rrgnc 
Tdmucfprogct t en 2)ccl of Sfafiite. 23ct et uben 5£t)i»l ^iftottj! vift, ot JDanffe,« 
ctlec en banff ^offcftammc, i ben fiernc ^ortib f)at »æret bctte 8onbf!abé Snbbj^ggercjl 
(igcfcm bet er betienbt, baabc at ber enbnu finbeé monge (5genl)eber i bet ffoanj!e 
^flniucfprog, fom abi?tllc bet fro ©progct i be ^rostnbfer, ber fra albgonile Sibci 
Iførte til bet fscnffc SRige; og ot bet t)av mange iDrb og Ubtri^f, fom bet fcenffe <Sprog 
itu fienber, men fom tilbeelé >I)øreé i ©foonc, foofnort mon f. ©r, fommer ooer bert 
fmaalonbjTc ©rcvnbfe, ttlfcerTcé meb Sproget i ©taUonb. £)m be grommoticoljT« 
©gcnbcbcr »eb ben ffoonffc iDialect fa»ne »i bog en nctere »ibenftobelig Unberføgclfi 
og £>pti)éning; 09 ot beitemmc bene næroærenbe eller for^en»ærenbe ^orl^olb til bel 
bonjTc ®prog i ^(Iminbelig^eb , etter til ben ftaHonbffc SDiolect i ©arbeteé^eb ^ »it ei 
meb nogen ©iffcr^cb funne fTec, faaioengc en fooban Unberføgclfc mongier. ^aai 
meget er i øorigt utoi»lfomt, 09 beftDrfeé »eb gamle ©progmonumenter (f. ©r. »el 
ben ffaanjTc 800), at ^or mon enbog i ©taane, eftevot ©progabfliHelfen i ©fonbtJ 
na»ien l)a»be ub»i{let ffg, talt en mere bonff , enb f»enf! SWunbort, fom ^atQC of al 
©faoningcrnc oprinbeligen ere en b&n^ ^otfeftomme: foo ^or bog bet f!aonjTc Tflmuc« 
fprog, enbog fra en meget gammel ^eriobc, »æret bettjbcligt afcigenbe fra be ø»rig( 
banjle ^J^rosinbferé Sungemool, 09 længere enb biéfe be»aret ^ræg af en fiiigf)eb mel 
bet norbijfe ©tommefprog, bet tibligcrc tabte ffg poo be banff e SXonbe 09 i 3t)llanbi 
(5nl;»cr ©ammenligning, fom man blot »il gtøre imellem ©proget i »ore gamle fioeU 
lanbjle, eller i ben i^bffe 800 09 ©progct i ben ffoanife ?ob, er nof for ot beoife bcttei 

85cb ot »iHe bejtemme bet næroærenbe bonffe ©progé tfiiligfte l^iftoriffc Ub»{fUn 
blot efter be foo gamle ©progmonumentcr, fom cre le»nebe oé^ »il meget altib bli»( 
ufiffert og utiljtvæffclig opflarct; 09 mangen Cmftænbigl^eb »il forcfommc 06 fremme' 
og bef^nbcrlig, ber muligen »eb et b^berc ^icnbffob til Kfmuefproget og olie beti 
©gcnf)eber i be forffielligc ^ro»inbfer, »ilbc fommc i et rigtigere 8^é. 2(t bet nor 
»ærenbe alniinbctige banffc Salcfprog nærmeft flutter ftg til ben fiællaniifFc £>ialec 
ctlcr ot 93Junbartcn i benne ^rot»inbé ^ar ^a»t ben ftørfte 3nbfl»)belfc pna at bann 
bet: lærer at Srfaring. @n faoban 3nbflrybelfe moo ogfao ^aoe »æret meget gammel 
la man iffe i noget gammelt eller ælbre bonff ©progmonument, fom er ttlocer 
finbcr nogen of be onbre ^rooinbferg gjJunbartcr (f. 6. ben foo bet^bcligt ofvtgenbi 
i»)bjfe) an»enbt; eller mebcr ©por til onben Snbvirfning of biéfe ganbffoberé JDiolee 
enb i bet {)øicfte enfcltc færegne £)rb, en eller onben SBøtning eller ©tri»cniaabe,**i 
fom man gienfinbec i Tttmucfprcgct ubenfor ©iæltanb. ©nbog be unbcr ØZaan a 
2vontj itviH 2vremfc bcficnbtc Ttnnater pao Sonjf , fom »ben ol S»i»l ere ffre»nc i 
3t)(lanb (^aanbffriftet fra bet I4be "Kaxi).) booe fun faa ©por of jijbff iDialect. 

Unbecføge »i nu »ore ælbftc bonffe ©progmonumenteré SSejf affen^eb , (f)»orof 
intet ^aonbjTrift {)a»eé ælbre, enb let 13be Ttorj^unbrcbeé 93?ibte) foo træffe 'i unegtelig 
mangen I)cr bc»aret 09 fremtræbenbe Seoning of bet gamle norbijfc ©tommcfprogé ftben 

*) XX. (Du^ett aSetfKd^ eincr JBeantroortiing ber «ptciéaufgabc iibcr bie ban. ©ptadjc im 
©djUértiigfd^cit 6. 5. 

**) fDiiiii antager, at bet g[ené6crgf!c ^aanbflrift af ^i^bftc 8ou (et of be ælbftc, fom f)avcé) 
bærer enfcltc ^ræg af ben iyi>jifc (09 moafltec fnareft fenbcrji^blTEe) !Ciatcct, fem anbrc 
■^aanbflEriftec af benne So« iffc f)auc. Sigefebcé jinbeé i icn ælbflc banfÉc SSibelcuer* 
fættclfc fra bet l5bc 9(arb. cnfcttc ©por af ben jy{>ffc SWunbart; (S. gortaten tit 
min Ubg. af fainme ®. XIV.) Snbnu ^né Tfiufeit i feritc ^alnbecl af bet 16bc 
'iiaxi), f oref omme enfcltc ji)bflfc , og anbvc Sanbrta6écrb , cHet en ©f riocmaube efter 
anbrc iJiatcctcr, enb ben fiæltanbflEc (f. Sr. røuttc for uogtc) (©iæH. Woutc.) ^oul 
for 5"St ; f^ic for flyve (©ictH. flue.) lllallcn for il?r.rv>eii. Sn tlta o -. Sng. 
Ørfcn foc ilt^tn (Qin Ørf, i Si;Kanb: en ^iftc.) 0. o. P. Saufcné 5 ORcfeb. 1539. XXXIX 

tahW Uformer 09 Søtnfngcr, 09 matiQe focectbebe Drt); og »i finbe, fccrbclcé i fLcotn«, 
oei) ©ibcn Qf mongen ofgioct Ooccccnépemmclfc mcb »ott nuoocrcnbe ©prog, bog tillige 
i cnbceljCtbfotmcr og Orbfaijiningcr, [amt { ©porcne of bc iélanbffc ^otmcc, en ^ors 
fEicIlig^cb fra bet nocroarcnbc banffc Salcfprcg, bec giøc bet noget canffcligt for oé 
ot troc, naar t»i nu ^ørc ben banjTe 2Clnmc tale, at bene ©prog (Ijoilfct, fom befienbt 
»jbcrfi tangfomt foranbrcr ftg)*) ffulbc; for itfc meer enb fem tit fer {)unbrebe Hat 
Pen, fulbfomnien fjaoe lignet Sproget ( ben i^bffc eller fiaellanbjfe 8ott; meb anbrc 
£)rb, ot man bengong ooer^ooebet tdtc i iOanmart foalebeé^ fom mon i et ©frifts 
fprog, ^oilfet bo førjt ffulbe banneé, optegnebc longt ælbre SSebtægtet og gtclbenbc 
8ot>t>ub , f)»oraf upoatpiolelig en j!or JDeel oeb munbtlig Ccerleoertng fra ©tøgt til 
©Icrgt orbret oarc btporebc i)oé golfct fra langt o^lbrc Siber. — |)er»eb fan titlige 
bemærfcé: at naar man oil fammen^olbc Soofproget fra bet 13bc 2(orf)unbrebe meb 
et onbet gommelban(l ©progoccrf fra ferftc ^alpbeel of bcttc 2(or^unbrebe ('^enril? 
'éixrpeflrengs IL<rgcbog), »il mon fomme til ben £)oert)eoiiéntng, ot en iffe ringe 
2?eel of JSanf!elig()eben »eb at forftoae be gammetbaniTe Sooe ligger i 3nbf)olbet, i 
8o»fprogeté færegnc llbtr^f og ©tiil; tf)i mon »il finbe, at ©proget i Sægebogcn, naar 
mon feer bort fra iDrbeneé gamle ©friocmoobe, og unbfager enfelte fielbnc £)rb 09 
foToelbebe Ubtri>f, iffe blot forefommer oé minbre fremmebt, cnb &o»eneé ©prog, men 
tet forftoaeltgt for cn^per banjl Sæfer,**) 6t ligncnbe 5orI)olb finber ©teb mcb bc 
oelbftc banffe ^ongcbre»e og onbtc ©iptomer, fom »et ifte gooe længere op i Siben, 
enb til ©lutningcn of bet I4be 2Car^unbrebe; men ^»ort ©proget ogfoo oHcrebe er i 
feen ®rob ooerccnéftemmenbe meb itt nijere, at intet, uben be forefommenbe llbtr^f og 
Solcmoobcr of ben Zité offentlige gorretningépiil og Coofprog, fon ftonbfe en Sæfer i 
»ore JDogc. O»er^ooebet forfoinber ben oHerjtørfte JDecl of bet, fom i bcélige 95tc»s 
^aber eller i onbrc gommelbonfEe ©frifter forefommer oé ofoigenbe, »onffeligt eCer 
uforjtaaeligt iScrémngen, noaroi, uben ol Orbforanbring , fun omfErioc bem eftcc 
ben narijcrrenbe ©frioebrug. 

Kt berimob en ofoigenbc ©progform, eller ©ialects^orffiel, fro en longt tibtigere 
^eriobe, enb Ut 13be eller 12te ?(or5unbrebe, ^ar obffilt ©proget i ©onmorf fro 
©progartcn, eller ben norbiffe SDiolect, i bc to onbre fcanbinoptifc SRiger: er en ^or« 
mobning, ber uben S»iol Ijar megen SRimelig^eb. 9Kon ^ar til ot bcftt)rfe benne, 
iffe uben ®runb, beroobt ftg paa ©frioemoobcn of cnbect banjfc Orb 09 ØZoonc, 
foolcbeé fom be f orefomme t latinff e diplomer 09 1 2lEIuotI)ø ^. ^nub ben |)clligeé 2e»ne», 
fro farfte |)alobecl of bet 12tc 2(arf)unbrebe, 09 ber ofgioc et SSe»iié poo: ot oHerebc 
poo benne Sib ofocg ©proget poo be bonjfe Ser (og formobentlig enbnu mere i 3^U *) ?lt benne Sangfcrabcb i gcraiibringen af Stlmucné ©prog ifær er bcn)bcnbc unbcr en 
ringere SiilnittilttQMb , bcf)Oiicr intet SBcoiié, faalibt fom, Qt netop ben meft beicligc 
S^ccl af ©prcgfcrmen : Ubtalc, 2(cccntuation og Drbcncs Stcriontr, er ben, f)uori 
goraubringce befjeuc ben Iccngftc 5ib. ginbc vi enbog, i bet I^anjtc, fom cc fTretJct 
for ^cnoeb 600 3(ar ftben , naar ©frircmaabcn tcmpeé efter ben nu brugelige, en faaban 
fiiigbcb mcb bet ncetooercnbc , at Snf)oer uben ftor 9Sanfrctig()cb fan læfe og forjtaae 
bet : faa funnc \>\ f)avc ©tunb til at flutte, ot ben jijbjlfe, fiKuflfc cg fi ceHanbftc Stlmue for 
enbnu længere ?ib ftben, fjor talt enb ncerincrc bet Sprog, ben enbnu taler. — ©om SBcoiié paa bcit 
gaftljeb, f)iiormeb 3tlmucn fjotber coct ©progeen^eber, fan ogfaa ben oocnanfortc @runb« 
forjIieHigbcb i ^rrtiFelcue 25rug t)oé 3i)bcrnc næuneé. Stenne gorjliet ^ar fin @rænb« 
felinic mibt igicnncm Sanbet ; og iagttaget enbnu fra ©lægt til ©lægt, enbog i fJIabofognc, 
uben Dmftiftning. Snbuiberc maa erinbreé: at 2:ibétøbet for Dinbannclfcn af ©proget 
i 3>anniarf, fra ben gorm, bet bar i fioucn, til ben næruærenbc , egentlig maa neb* 
fætteé fro 5 til 600 5(ar til en «pttiobc of 2 tit 300 aar; t^i at man for 300 »ar 
fiben i otf aSæfenligt (treo bet fairanc ©prog, fom nuomfiunber, ligger ftart for T'agen. 
**) 3of. bcroin Snblcbningcn til min Ubgaoe of ^, ^cvpt^untiQ Sægcbog. ©. 15—18. XL 

lanb) meget fia bef SélanbiTc. ♦) ipflfaa »orc oetbfte 5ot)b»9cr, ^»oti cnbnw.cnbcel eet5» 
niiigcc af flammelnotbffE ©proøfortn finbeé^ frem»i[c boø otterebe en ørommotitalfl 
foronbtct aSunbatt. "SWan Infjøser fun at læfe et Gopitel i en iétanbfl »Her norft 
Co»6o9, 00 i ben fiarCanbffc -ftivfcret eltcc »erbéltøc 8o», fer at o»erbe»ifeé om, ^eors 
mcflct lettere be ftbfte fotjiaaeé af en iDanff, enb ie førfte."**) SOJen enten man nu, : 
meb noøle govfatterc, oi( antage ^nub ben ©torcé ^ertobe, for ben Sib, ba Sproget i 
©anmarf beø^nbte at focanbveé oø at afoiøe fra be oprinbcttøc iélanbffe eller gammet« 
norbljTe former — etter man (meb ffarre iStmeHø^eb) »il fojttc benne g)eriobc for ben 
banffe SKunbarté fcereøne 2)annelfe J)Ctere op i Siben: faa er bet en i beøøc Sitfoclbe 
lige oføiort ®aø, at oort SOJoberémaal i itté Orbforraab og Orbbannelfe f)ar eic« 
menter, fom »tbne om en ttbltg 3nfcfl»)betfe af bet gamle fanjfe (ongetforijTe) éproø 
X>aa famme. SDenne Snbft^bdfe f)ar bog, fom »cf er at mærfc, albrig ftraft fig tit 
©proølnjgningene grammaticatiTe £)rganiémc ; t^t ftarfc eienbommeUgc ?)ræg obffiHc 
bennet bet banjTc ©prog fra aUt ty&)?c 9)Junborter,. ©om noøte af bc meft fremtra«. 
tcnbe af btéfe grammaticalf!e lUiigbcber fan noeoneé: i,'Kt bet t^bfte ©prog ttfun f)ati 
een og famme (præpofitioe) bcficmte 2(rtilffl til ©ubjlantiper oø! Tlbjectitter (i>er SKann, 
søZanben, >cr øute OTann, ben gobe SKanb), og atbrtg j^cengcr Tfrtifelen bag efter 
Srbet, faafebeé fom i bet banj!e ©prog (i)r>ié bejtemte2(rtifelubcnStt{ol^arftniDprtns 
belfe af ben tétanbjte Mrttrel hinn, hin, hitt.) 2. 2(t 2(biecti»erne t bet Spb(!e mangle 
^Berfcnftonneté ©nbelfe pao t (bie ^rau t|t fd)on; baé |>aué tft fc^on — Æonen er. 
fmuf; ^ufet er fmuft.) 3. 3(t intet germanijt ©prog ftenber ben paéflmffe gorm' 
Tpaa 6, fom fra bet iélanbffe er»øaaet oper til bet banjfe og foenjTc ©prog, og ubgiør en 
af bereé »cefentligf!e grammaticalfle Sgenljeber, 4. 2(t be t^bjTe aSerber i Snfintfioet 
enbeé alle paa n; be banffe alle paa c. 5. Ut bet banjTe ©prog iffe fienber noget tit 
ben forøgenbe ?)artifel gc, fom bc t^bjTc 9>orticipier tage tit fiø,(f. ©r. Qtlf&bt, i)a\)t/ 
Sewcfeii, »æret, Qtmaå)t, øiort), m. m. — Sitttge maoe »i (jcnoifc til en meget »crgtiø 
©runb for, ot bet oprinbelige eller ælbfte ©prog, fom i JDanmort et talt af éanjfe 
Solfcftammcr, i)at P«rct et ffanbinaoij! ©runbfprog, og iffc noøen i fiin Dpdnbelfc 
gcrmaniff ©progart: 2ttmuefprogeté g'orfjolb til bet fcannebe Salefprog og ©friftfproø'?! 
i jDanmarf. 2)en allcrpørfte 25eel nemlig of bc ty^j!'e £>rb, iibtr^f og ©progoenbin« 
fier, fom i ftlbiflcrc ^eriobcr crc ooerforte i cort ©friftfprog, fjører mon enbnu albrig 
i ben banfTe S3onbeé SJJiinb. ^aobe en t»biT ©progart nogentib l^crffet i iDanmorf, 
cHer l^atJbe ben enbog fun »æret ben nærmcjlc ^ilbe, l)Oorof.»ort SKoberémaal poc 
ubrunbct: moatte et mobfat gorf)olb finbc ^t<i\ eller mange t^bjfe Crb,. fom SSog« 
fproget ^opbe ubjiøbt, maatte »ære becarcbc i »or ?llmuee 3)Junbar(«r, f)Oilfe berimob 
tictop eie en por SMængbe Srb, ber i Sibené gob Ijase tabt fjg afben almindelige 
tanjfe ©progbrug, men jetter iffe finbeé i noget ©prog af germaniji ©tamme. — 
JDct er faalebeé afgiort, at ben banjfc Sprogbygnitig, og falgclig ben oprinbcJigc 
(Srunboolb for ©progcté Organiémc, er ffanbtnaotjf og iffe germani jf; liooraf wib: 
»ibere følger, at ben ftauffc 5'?Ifcflammc fra ØJorben cg 2)(len ^ar ubbrebt ftg o»er 
fiSerne, iffe om»enbt fra ©^ben og SSeflen; og ot »ort SKoberémool iffe f)or nogen *), 3yf. 3. "^t 23rc^6^ovff om Sproget ^aa bc banftc £!cr i !5cgi)nbclfcn of bet l2tc 
»itat^iinbrebe. (ætaitbingcr fra ©oroc. iftc ^cfte. 1813. <B. 77—85.) Wan friibcc 
faatobcé oHcrcbc pcb ben Sib oort ©v>cn (Sveno), i^rif (Ericus), ^c^e^)y (Iletheby), 
5ri?f<rp (Frilhcop), »Eop8l)«rg (^oé Saro), ®{>cnfc (Olhcnsc), :3^ingjlc& (ttiiig- 
statl 03 Ringstadcnsis), 2\nu5 (Knut), S^olby. 0. }. V., i ©tcbft for ben ié[aiib|Te 
©frJDcmaabc: Sveinn, Eiiikr, llcitlul)ær, Fri<lkauj), TojisUaugr, Othinscy, Ilring- 
stadr, Kiiutr, Dalbær, ctc. 

**) Snitcbning tit ^. ^arpcfircngé Sccgcbcg. ©. 18. XLI 

fuIbfommenfiicortnctStecn fbtanbtbe gcrmantiTe "Sprog ; mentor fanencncpefaoban 
i bet anbet afTebcboffmbinoofjfc Sungcnmul: btt fue«j?c (^»iégor^olbttltjort Optoget 
trXau ncrrmcrr,cnb ^orfjolbctinicHem bet ^oHanbjTc cg ^Iatttibj!e, cH. imcHcm betSpanffc 
pg ^ortugiftffe,) Sffun i en cncfte germantjf ©progart fi)4ifé at funbgiørc ftg en meget 
gammel Ceetgang fra be ffanbinauiffe til be germantjlc Sprog; fctrbeleé i ben matfs 
t»acrb{gc gr«mmatic<:I|Te (5gcnl)eb, fom bet ^rififVe, ene af olie ti^bjTe SCKunborfer, J)or 
tilfoeHeéi roeb bet 3élanbffe, ©anjTc og ©uenfte, at Snfinttbet iffe enbcé paa en 6on* 
fonantlnb (n) men poa ajocalen d, — gigefaa eienbomnielig for »ort SKoberémaal, og 
et ligefaa ftcvrft og mcrrfeligt Snvfaf en J/fonbring fra betSélanbjTe, er imiblertib ben 
banffe (og[ocnj?e) ©nbelfe af 2?erberneé'5>rafené, fom, nubUnbtagelfe af faaSenftaucl; 
feéotb (vil, ffnl, f&n, maa), er (Sonfonanten r; men albrtg, fom i be tribfFe og en ffor 
røa-ngbcieianbffeaSerber, en SSocal. — 7(t bet ni)crc banjfe ©prog unber bete forregne 
llbotfling ^ar ^entet en ftor 2)eclaf fine Orbformer og af ftniDrbbannelfefraSj>bjTtnnb, 
laber ffg berimob ligefaa libt negte, fom at bete grammatiealjTc ©oftem tf fe er ger« 
tnaniff, men flanbinaoiff. 9?aar man berfor, tfl JBePité imcb ©lajgtjf abet imellem 
2)anfE og ©ajriff, anferer en SKoengbc Dxi, fom i begge @prog ere l}inanben ganffc 
uUge, imebcné be ligne l)tnanben meget i bet JiDanffe og Sélanbjfe: (f. Gr. 2f. ©.Gast, 
Flesc, eald, slapan, macian, betwux. ^él, u^ndi , Aidt, ganiall, sofa, giora, 
i-millum. 35anjf: Tiawb, %\eb, gammel, fotjc, giere, imellem), faa burbe man tillige 
iffe unblabe at bemærfe: ot ber giceé en ftor 2)cel <jngflfa;rij?e 5Drb, ber Ipbe olbeleé 
[om be tilfparenbc banffe , faalebeé fom ci ben iCag i iDag ubtalc tern ; og nionge, 
ber ulige mere, enb bet titfcarenbc isIaiii'fFc llbtrnf , na?rme ffg ben banffe ilJrbform; 
for et <Jt tale om banffc Drb, fom tut S^lanbffe atbeteé mangler.*) *Den 6fr tdftgtebe 
£)rbliigf)eb imcHcm £'anjl og ©arijT, biirer enbnu langt ftørre, naar »i gaae neb til 
ten fayifftt^bfle, eller neberfariffe SKunbarté filbigere ©fiffctfe, eller bet'faafalbte 
pktty{>jYe, ber enbnu er Salefproget i fao ftor en iDeel of bet norblige Si)bj!lanb» 
^er er fiiig^eben alt for alminbelig og paofalbenbc til at man iffe let jTulbe inbfee, 
at ber er megen aSanjTelig^eb »eb at forflare fig ben anberlebeé, enb »eb be 2)onffeé 
j^ijppige og Peboarenbe ©amqt)em meb be norbtt?b(!e ^olfefærb fro en tibligcre ^eriobe^ 
enb ben.,, fioortil mon plcier ot »iKe henlægge SBegijnbelfen of bet tijbffe ©progé 3nb? 
fijbelfc pao bet feanffe, hemlig Ut I3be og I4be 2(avl)unbrebc. ^crpeb tnooe Pi bog 
oUene toenfe ol en SnbPirfning of ben gcrmaniffe SOTunbort/ fom i geogropfjifl ^ens 
feenbe ligger oé u«rmcfl, nemlig ben farijfe, nebertijfcffe cHer platt^bjTe, ber er en 
«I&re ©progort, enb tut nupærcnbe trtbffe ©friftfprog, — Smibtertib er bet en Ijiporii? 
Jlienbégierning, fom »eb tore aelb|te bonjTe ©progmonumenter laber ftg bcotfe, at 
oHerebe i ttt 13bc ?rart)unbrebe fjcrfEebe i iDonmarf et ©prog, \)X>\i gorm cor fienbelig 
afoigenbe ba<ibc fra en{)»er germanijl ©progform, og fro Ut norbijTc ©tammefprogé; 
uagtet bet tillige tåbeligt »ifcr ftg, at man i at banne ben tibligfte ©fiffetfe, fjtjori et 
n^cre banff Gtnftfprog frcmtraber, l)ar Ijaot bette ©tommefprog, og bete fiiliftijTe 
G^arofteer (i gottbøgerne og ©agaerne) for Sie. 

SCRen ot ontage, ot man enbnu { bet 12te og 13be 2(or^unbrebe ffulbe f)a»c telt 
et ©prog i 2?anmorf; ber i ben ©rob lignebe gglanbjf, ot cnf)Per 2)onfE forfiob 3élccns *) ©aatcbeé f. Sr. «. ©. Snegl, Læcc, Loppe, Tyf, Topp, Telt. SDonflf: Snegl, 
LcCQC, £oppc, (Cyy, (lop, ^elt, 3él. Snujilh Læknari, Flå, piofr, Koflr, 

Tiald. SKoit nit (et of jDrb&cgcn fiiiitic famle en iWopitcibc rignenbc Srcmpler. 9(f b&n^t 
Orti, fem cre otbcké forfticKige fra bc i »cnæoiiclfc tKfuarcnbe iélanbflfe, fan tit <£rcinpor 
nccuncé: 5uar (Swiuli). ij^xhi (\»v), ^tax (Lin), fteil (l>rattr), hinfen (volgr), 
^oppe (Uross, Mcie), fpa:6 (sniar^ «»{;»•, Wcn, c. bcsJl.), £,omme (Tasta), 
OUUl (Matvæle), fpile (^nia), Ior{>en (Ski-ujfjja), m. fl. XLII 

^cr«n albeleé fora fin Canbémanb, et bog nbcffanbf^nlfgt;*) 09 bctfinbcé DicfdigjSpoi 
tt(, ot uagtet SBcnaondfcn i>anfP ZitrxQe vav, 09 longt neb { Siben »ebbleo at vaté 
ben , f)t)ortteb man oftcft forjtob bet {jamle eller opdnbcltge norbtffc ©prog , giorbc bogr 
Séloenbcrc alt i JBegrtnbelfcn of bet I3be 2(atf)unbrebe Sorj!tct tmcHcm en foerffilt 
^a1l{^' DfaU'ct og bet alminbcUge nordifl'c ©prog. **) Ht iélanbjie ©fialbe enbnu i 
SOTifcten af bet i3be 7(orf)unbrebe op^olbt ftg t)cb 25anfongené |)of ((Dkf ^wit«fFd* 
l)06 aSalbcmar II. imellem 1236—40 er ben ftbfte, ^ifiocicn mclbcr om), teeifcr ifte" 
meget for ben oocnncerntc SWening; ti)l bet fan Itgefua gobt becife, at .Songccne og b^ 
fornemme, eder anbre mere cultiocrebe 35an,Tc, paa en Zii, ia ^»erfen jDanmarf elletf 
StJerrtgc h^^vic noget ©por til egen Siteratur, lagbe fig efter at blioe fortrolige mebi 
benalbreboniTeSunge, eller {)oab »i nu falbe bet télanbfTeSprog, ogotfunnemebSett)ebi 
forPaoc ©ange og©agocr, fom»areiTret)ne eller fortalteé i bettc ©preg. Cgfaa »or beC 
maajTee i bet J3De 7(av^unbrebe mere en ?e»ning af gammel .^offPif , enb bet fl^lbteéf 
egentlig Jtiærligljcb til ©fialbcfang ^oé kongerne, at man ben Sib træffer be pftfr"^ 
Séleenbere »eb bet banffc |)of. Sigefaa liDt bcmfc Kuncjienene, i)v\i 2llber beéube« 
tflbeeté er ufiffer, og l)t)oraf man ftunbom »il gtøre nogle faa unge, at ©progformen i 
biéfe ©tecnffriftet fun libet »il foarc tit be firtftligc ©progmonumenter, mcb l}»ilfe be 
flutbe »ære famtibige. Ht SRunemeflrene, eller be, fom i jDanmarf inb^uggebc JRunc« 
ffrift poa SDJinbeftene, l)a»e »æret egne, fTriftt^nbigc g'olf, bet ubø»ebc en ^onft, font. 
uben ol S»i»l »or bragt inb fro ©»errtge og ØJorge: er meget fanbfi)nligt; og man fan 
ligefoo libt flutte fro f){ne forte formularer eller ©tcenflrifter, ot ben bonffe "Klmac ooer« 
^ooebet fortalt i ben fel»famme ©progform, fom Wuncjfrif terne fremoife: fom mon fon 
ftge, otKlmuenibeforiTletlige bonjTe ^cotinbfer nu tolergonffefom©proget et i ®ro»« 
ffrifter poa »ore .Ritfegoorbe. — Tit golfet o»er l^ete Sonmorf i bet 12te og 13be ?(or* 
I)unbrebc ffulbe l)a»e tolt fom ©proget er i |)oanbi'frifterne of ^irfelo»ene, of bett 
it)bjTe 09 be ftæHonbjIc ?o»c: ter »i foameget minbre ontoge, fom bette moottc forub«; 
fatte', ot ben bctpbcnbe 09 mongfolbige iDialectsgorffielligfjcb, bet enbnu finbeé t bc 
bonjfc ^to»inbfcr (ja fom enbog i)ttrer ftg mcb mærfelig TCfcigclfc i ben fomme ^ro^ 
»inbé, f. (5r. t ©iællanb), ben Sib ei mootte ^a»c »æret til; men l^a»e bonnet ftg i 
ftlbtgerc ^eriober, l)»ilfet iffe ^ot nogen JRimelig^eb. 2(t Ijiin JDiolectiJorffiel bers 
imob t^ber l)en poo en ælbgammel, for»l^ifioriif 2(ffonbring og Ttbfprcbetfe of ben 
bonffe ^olfcfiomme, efter ot ben f)a»be bcfolfct »oreS>lonbe 09 en ^eel of S^llanb, 
og ot Solcfproget i 3?anmarf uben Soiol oHercbc før JRigct famtebeé unbcr eet £)»cr« 
]^o»eb ^ar ^aot forflielligc SWunborter: »il ftnbcé langt mere fonbfpnligt 09 ontogeligt. 
SOJon ftnber i bet minbfte en ftor aJZængbc reent i>anffc iDrb, efter »or nærtjæren^c 
Ufttrtle, i ØZorbiCSngtonbé og i bc fFotf!cSo»lonbeé2Clmuefprog; ja mon ffnber faobonne 
£)rb, og banffe Salcmoabcr, i engclffc Sigtninger, enbnu fra bet 13be 2(orl)unbrebeé 
anben |»al»beel (f. @r, Havelock ihe Dåne.) ?(t bctte er Seontnget of bc i Gnglonb bofotte 
2)onffcé ©prog, og foalcbeS æl^rc tnb Xnu5 i)cn ©toree Zii — cHer ælbre enb SSegtjn* ») Titt vat ogfao C>ramm6 SWcning : "at bc tre »lorbiflfe Kiget , cg bcrcé faa oibt abltifte 
£anbe, <prooinbfct cc\ ^cr, f)avt, cnbjTfienbt mcb cct cg fammc Sprog, bog (nemlig 
oU i meget gainte ?ibcr) været <st»flr'ilre i 5)i<:Iecter ;" 09 at Soiiflfc, Sélcenbctc og 
Diprflfc t)Mc , aUcrcbe i f)iiic Sibcr (^oorucb ©tatn mi ^ac tcciift fig be iiorbiftc go(fc* 
ftamincré bcitcintc mflfiKclk i bc tre Siigcr) f<:alci>c8 fotftaact (jinonbcii, fom nu Jtjb« 
(lerne fotftaac ipcHceiibccnc. (juf. S.bl). asib. Sclff. ©fr. V. ©. 128.) 

**) 3 et tétonbjl gragmcnt, cmtr. fra 1220 (Script. Rer. Dan. II. 42C) figcé om ^niib 
bon ©tore, Qt t)an "kalladr er å danska tungu oc Norrcna Kitutr rilii." jv\: , 

XI* Ut. Peterfen bet bonjtc, norftc og fu. ©pnogé ^ift. I. 72. XLIU 

tflffit of Ut litt Karf). bc^«t)cc intst JBccHé. *) 6nbnu i »orc ©ogc « ogfaa ifte blot 
TTtmuené ©prog, men fcto |)oecba9étaten {)oé bc cuttiocrcbc Q.lai\cx, i mange |)cnfc«nl)ct 
et antet ©prog, enb SBogfptoget. 2)ct ©prog bcrimob, jom f}ctjTcc i Soocne og anbre 
banf!e ©friftet fra bet 12te og 13bc 2(arf)., »ae »et cnbnu intet 25ogfprog; men bet 
frem»i(et bog be tfbligfte Sorføg paa ot banne et ntjctc Sh-iftfprog i Danmdit. 951 
maac nu enten fcrubfættc, at man f. ©r. ha'o'bc nebfTce»ct ben {nbjTe 8o» albelcé lige 
efter ben i cu »ie ^anff Prov>inJ>e ^erjTcnte SOTunbart — og bettc maatte ^ta blioc ben 
fi«IIcn^fl'e ; eller »t maac ontage, at man, i bet t)bevjl »anjTcttge Joretagcnbe, ot 
bringe be gomte 9lcté»cbtægter i ffriftlig Jorm, i et ©prog , f)»ori faa gobt fom Sntet 
enbnu »ar (Tre»et, tilbeetfi f)ar fuigt arc^aifercnbc Jovmer, og berftoé giort ftg Umage 
for ot uboifte en faftere, mere orbnet og confequent bonij! Sprogform (et ©fagé ^eri- 
^i:nj^', foatebeé fom bet filbigere ^«>ity6)Tc), paa l^»ilfen bog, of ©riinbe, fom tale for 
©icellanbé otlcrebc ben Zit ofgiorte poUti(!e £)»er»cegt ibtanbt be bani?c ^'rooinbfer, 
tfttc 8onbf!ab6 SDJunbort uben S»iot i^ar faoet en o»er»eienbe tinguiftiff Snbfl^belfe. 

93i tar berfor »el antage bet fom rimeligt, ot bcr i be gamle bonfEe 8o»e, l)»ié 
(friftlige ?(ffottelfe falber i bet 13bc 2(arf)unbrebe, fom nogle of be oHertiblfgfte frugter 
of SBeflrccbctfen for ot titccicbringc et eget ©friftfprog i Sonmorf, Ij^ber en noget 
ælbre, ligefom l)aitibeligere ©progform enb ben, fom bo f)ar »ccret bet otntfnbelige 
Salcfprog, enbog i ©iællanb. 2)ette bliwer faomegct mere fanbfijnligt, noor »i fee, 
^»or lange en foobon ælbre ©progtonc bor »ebligef)olbt fig i »ort 8o»[prog, ber enbnu 
I)enimob Slutningen af bet 17bc 2(arf)unbrebe (i S^riftion Un Jcmteé Zox>) f)or en 
orcfioiferenbc 6f)arafteer, meget forjtiellig fro bet bonjTe ©prog i famtibtge ©f rifter. 
2lt bet mob Slutningen of bet 12te 2larf)unbrebe, eller i tcté onben ^al»beel, fom 
formobentlig er ben ttbtigftc ^eriobc, ^»ortil man fan t)cnfBre nogen jFrcucn banjf 
fio»cober, moo l^aoe falbet »onifcligt ot bringe benne tiloeic i et ©friftfprog, ber førft 
ffulbe banneé, er let begribeligt; og l)»or libt mon »ar be»ant meb cHer i ©tonb til, 
felo i aSolbemorerneé Sibéolber, i i)VilUtt mon tcenfer ftg ©proget i 2)anmarf )paa et 
l)Zicxc Srin of 9leenl)eb, ^roft og iJJotionalitet, enb i ben følgcnbe, for Conbet ufKls 
bige ^eriobe, ot bruge røoberémoolet til egentlige 8iteratur»a:rfer, »ifer ftg bebfl 
lerof, ot iffc et encfte foabont ^o»eé etter Eienbeé fro l)iin blomftrenbe iXibéalber; ot 
be for ben Sib ubmccrtebe l^iftorijTe ^orfottere, ©»enb TCogcfen og ©oro, mootte fErioc 
poa Satin;**) ot ^inytlingasoagc, ben enefte, bcr nærmeft eller ubeluffenbe fortcellcc 
banjTe S3cgi»enf)cber, og formobentlig omtrent er forfattet poo fomme Sib, fom ©oroé 
^iftorie, og fclocltg paa en Sib, bo Sanbet »or i fin t)ppcrfte SJelmagt, maatte ffrioeé 
i bet gamle norbijfe etter iélonbiTe Sungemool, og fiffert of en Sélænber; og ot mon 
cnbnu i SKibten of bet I4bc 2lor^unbrebe iUe »ar nooet »ibere i ^»Krbigljebcn, ot 
lunne f!ri»e ^anflV Ttnnoler, enb ben faofolbtc ^ong ©rifé ^rønife ub»ifcr. *) 5Dtt fan f)(t crinbrc« , ot bag i bcit bcficnbtc Jvuncco^ejc af ©faanjHc 8ou (fom bog 
ncppc fan giercé ijngrc enb bet 13bc SMar^.) finbcé uiibcr en mcb Siobcr ubfat SWclobiC/ 
et cgfaa mcb Sluncc flreuct gragincnt af en banft SSifc, bcr Ipbcr faatcbcS 
^ternt^t mif en IDrem i XX&t 
Um *5iUri of (trlig P«I (<pc(.) 
iCctfc et tongt fra at li;bc iétanbjt; men (Sprogtonen minbcr oé meget om be ban|l!e 
Sæmpcoifcr. 

**) T'ct vilb« »ære boift »irimcd'gt at bcbrctbe bem bctte , clTet ot tifflfriDe bet enfch 9iingc< 
agt for ^Cfbrcnclanbcté ©prog , cHct §igcn efter iibcnlanbfl Diapnfunbigtjcb. »eggc biéfc 
^iftoricftriottc ^wc f)ax)t en geillli^, cHct lærb og iibcntaiibff S^atuiclfc. Ift bringe benne 
i ^armonic mcJ) et ganflc ubi)rftt ©prog , fom bet Mn^c enbnu vat ; at ftabc en for* 
tæUcnbe profoiflC ©tii( i bcttc Sprog, cg for et golf, bvcr man tnbril ben 5ib iffc 
tienbte anfcet, enb bil^oriffc Sa^n , €uciiti;r cg ©angc, fom ben muntnlig« 5rabitioti 
6e»)arcbe : oar noget , bcr oocrgif begge* Ssjhc. xnv 

1t)etU tnao vttn ZvM for en JDccl forftacté of , ot bc SDanfT« f)tU QJltbbcl« 
fllbercn igtenncm oatc et fcfgerfC og føfarcnbc ^olf, fom, l^oab ecetbom og SUcrotuc 
angtf, nøiebcé mcb Saan 09 JBrug af fcemmeb ©ienbom, faovel fra (Snglanb og« 
SEn^jTIanb, fem fra ^étanb og 9?crgc. ®fiflltgl)cbcné 6ultur, faaban fom ben Max, 
{nbftrctnfcbcé til bet Irtttnfyc ©prog; kongerne fiolbt nu 09 ba ieknisfl'c ©fialbe 09 
©agnfortcrlTfre cHer ©agamcrnb »eb bercé |)of; 9?orbcné gamle Sungcmaol, jtiønbt 
bcngang vd lettere forffaaeltgt, cnb nuomftunber, »ar bog atlcrebe (fom en ©ommen« 
ligning imellem Å'n»>tltngo«©oga og SoDene fra SSoIbemorerneé ?tlber fan ubsife) 
Hcoet til en fvemmcb SJiunbart; og ben ban(?e 2(lniuc talte SWobcrémaalct i ffere, 
pffert oHcrebc ben (Sang ubprofgcbe Stalecter. — 2(t biéfe, enbeg { en Stb af 600 Kor^ 
fjMc »arret ulige ringere Joranbring unberfaftet, enb ©friftfproget (og fet« bette^fan- 
bog figeé at tjærc i bet >Pcefentligc bet famme, fom bet oar for 400 2(ar fiben), Wioer af 
flere ®runbc meget fonbfwnligt. 5De 2(arfagcr, man anfører til bet noerc banjTe 
©progé Tlfptgelfe fra ten gammetnorbijTc ©progform, funnc ogfaa for en iDeel {f. @>r.i 
ti)bjf Snbfl^belfc) iffun libet anecnbeé ^aa ^Umuen; og bet er enbog faa langt fra, 
ot nogen bett)belig eller »oifentlig 5orty^j^'mng of i>tt nijere banffe ©prog otter^otjebet 
{ tibligere ^eriober fan paaoifeé: ot felt) efter ben ^it> la tyitjT Snbfl^belfc pao JDon« 
marf pJr bleven fta?rfere og mere ubbrebt, cnb nogenfinbe tilforn — bo en h)l^ 
gn^rjtejtamme »ar opl)Uiel pao ben bonfle Jlonget^rone, og fjjbffc ©Iccgter tnerc og 
mere inbtrængte ffg 09 blanbebeé meb banffe — foatebeé i)tic iet l6be 2(orl)unbrebe 
igiennem — par enbog Sfriftfprogct \)oi oi , fom fra bette 2(ar^unbrebeé S3egj)nbel(e. 
egentlig ret ubpiflebe fig, langt renere, mere eienbommeligt, minbre bonnet efter ben« 
ttibftc ©progc^arofter, enb pi finbe bet langt neb i bet 18bc Mar^unbrebe. Settc- 
mobftgeé i)tUcv itU »eb ben olTercbe ci ubet^beligc Snbfurfel til 2)anmarf of tijbffe 
©pro9«@lementcr, fom unber 6f riftfproøete , egentlig førft i-bet 15be 2(ar^unbrebe 
begijnbenbe Ubpifling, fonbt ©teb. Sf}i mon fort»bffebc bog tffe cnbnu ©progeté 
organijfc aSwgntng, fao libt fom leti Sone og S^arofteer, forbi mon of »irfelig Srong 
(bo ben (fanbinapijTe ©progfitbe par fao gobt fom offfooret) mootte føgc ot berige bet 
unge ©friftfprog Peb ot laonc enfclte Ubtr^f og Orbfotnier of ben enefte tilgængelige 
bcflcegtcbe ©progfilbe, fom ba fienbteé. — ^eab SKenigrøanbé ©prog, eller be banffe 
2)iatecter ongaacr, bo {}ape biéfe upaatoiplelig ligefoo pcl til »ore 35age bePoret en ftor 
©eel of bet ^rcrg, bc allcrebe for 2(arl^unbreber fiben befob, fom SSønberne t 9?orgc 
tole et forwlbet ©prog, bcr er ^øift ofpigenbe fro let, ogfoo i bette gonb l&erffenbe 
banffe Sogfprog; fom be iélonbffe Sønber, fTiønbt meb 2)ialectforffiellig{)eb, bog oHc 
enbnii tale en fro let gomlc norbiffc ©prog Ifbet forffietlig SWunbort; og fom ogfoo 
Tllmuen i ©serrige taler i iDiolecter, ber i obffidige ^rooinbfer ere foo ofoigenbe fro 
bet fpenffe ©friftfprog etter bonnebe Solefprog, ot mon, felo meb Jærbtg^eb i bette, 
^r meget »anffeligt peb ot forftaae bem. 

ffietrogte »i be oelbf^e, 2)anmorf til^ørenbe ©progmonumcnter, fom i bet 12te, 
l3bc og l4bc 2lad)unbrebe inbffrænfc fig til Soobøger og gororbninger, tiHtgemeb 
nogle Sagebøger: faa finbe Pi ogfoo ollcrebe i biéfc ©frtfter meget of por n^cre bonffc 
©progfotm, blanbet meb enfeltc, cnbnu iffe offTebnc ^ræg af bet gommetnorbiffe 
©prog og bcté fonfiigcre ®rammatif. SKon plctcr at føre biéfe bc tibligjle SOJinbeés 
inarfer of bet banffe ©friftfprogé iDonnclfe op til let 12tc 2(orI)unbrebeé onben ^alo« 
bcel, I)Pilfcn Sib man tilffrtPcr ben perbélige fl-'«oiiffe gooé Ztffottclfe ; ligcfom mon 
ogfoo l^or en fYacnff ^iifetop, gipet il4i og en, meb benne i be oHerflefle Mrtiflcr 
opcrcrcenéflemmenbe fia;lklI^)l■' itivfeloo, publiceret 1170. "Ut man af btéfe Cooc bog 
iffe Ijat noget altvc .&oanbf!rift, enb fra bet I3be 2(arf)unbrebe, er xnsl ^enfi)n tit 
©progformcn i fammc af nunbve »^^igtigljcb, enb at bet ©prog, baori be ffoonjfe Cooe XLV ixi ffreonc. iffe faomtgct bet falbcé en ccltrt bonff ©progfotm, fom en fra b«n 
fTa-Hanbfft:, 09 fva bc øorigc baniTc Janbjlabcré SOJunbatt tcmmcUg afotgcnbc ©prog« 
form.*) 2)cnnc Sotjitff, fom ^cc iffe «r ©tcb til i bet ©nfcttc at bcoifc, fon tifs 
Pra-ffclig Iceggcé for 2)agcn, f. @r. »eb en SammcnPttting af nogtc ©tiiffcr, togiK 
af ben jf^aaHJYe JLitfdoo, nicb be tilfoarcnbc ©t^ffcv af ben fi«Uan&f¥c, begge af 
.f)aanbilriftec fi-a een Zit : 

©{aanffe ^irfeloo. ©{a;Ilanbffc ^iifeloB. 

De presWtero eligendo. Um 2virt'c mortljrv I««o. 

2\irFi« um I«s H)artl;er, bonftor fTuIu DortI;ctl.t"iif»Kli90, t^& fFull« Fiif« nuit 
metJ) bifcopo »»ilt« prcjl til nxslice. ^itx v"^!^ *'! f«f<"f »"f^lJ bifcope Willi«. 25rus 
tir prcfl at mieger« roitlj bonde, bete tl)tt prcfl vjetljcr fin« fiif« men, tl)a 
biut fin, nyti firt'iu finn«. iBendor b«t« fin« bi-«t« «ftl)cv fin« gerning«, 
mugl)U «i vr«jl tt)r«t'«, ot «i mu Ijcn oc v>«r« vrtl) fin firV«. BÆ»nC>er cgl;« 
utan tl)fr« »wili« witl) f¥ili«o. ty pre)^ et ur^tf « , oc ty ma l)i:n vetljer 

tl)cm fl'illiffS utl)en t^crr«e vjilli«. 
De occulto homicidio, Um mord oc tr«ldom, 

3iEit a tl)cfft lund agl)u Sfra at far«, Tctti er r«tl) um fPrc. Dort«r man 
U)artl)ar man »v«gl)in, of gangar «ngin drap«n, od) gor tl)cr cng«n man vetl;cr, 
witif, t^a a l)in «tl;« f«d)ia wil, ni m«n tlja a l;in tl)er tl)etl) v>il fof«, ni m«n til 
m«tl) iarni at f«t'i« , oF fitl)an lati ^an i n«fnd at Fomm«, od) fit«n lat« l)an ban# 
han f«ti«. tUil Ijan nofrum manni a f«ti«» 'iiHn wil I)cn t^cn tind« man a 
l)ani> fefi«, t\)6 fn)«ri« a Ijand Ijanum l)«n{>«r fof«, tlja fFal l)an fn>«ri« l)anum 
mat|> tolf lagfajlum mannum, of l)in a l)and nut^ tolf lagfejl« m«n, od) \)in 
gange a faF fitl)an. Sw« of um trol* »«ri« fif mctl) n«fnd. »Eljet fam« er dom, «U« fordatl)ar. 

De legatis. 
21Crt om man liggir a d-etl)a digl;i, of 
giuir Ijan gutl;i egn fina, ti}a ma ban logi) um troldom cUcr um forgi«rningg«. 
Um man »il gifu« i fut« f«ngl). 
tX>iI Mof«r gifu« i fot^, tl)a a l)an cy 
mer at giu«, en l)alf fin l)ouftl) loctl). giua l)aluan l)ouotb lot fin, oF «i i fots "Mn um l)ano aruing« willi« duli«(nc9te) 
tum mer«. 2lEn um tl)«t wil dylia arui tetl) cftl)cr l)annum d«'t«n, od) fi«r preftl) l)cn8 at I)anum detljum, of figljir prcfl 
en at gfuit røar, tlja dyli tl)«t arui m«tl) 
tolf lagfaftum mannum. 31En um tl)et 
»itna tl)e, «r & Ijert^u oc njitl)ir fatu, 
of will tl)o «n aruir igen n?itna, dylia en« att) tetl) tvår gifuetl), tl)a mugl^« 
cruing« tetl) duli« mctl) tolf laugfcjt« 
m«n. 3Uin er tl)er tuigg« mann« v>itn« 
til, tljer a Ijerd«, tl)a mugl)« avuing« 
duH« tetl) metl) n«fnd i firf« fogl)n. tlja »iti m«tl) tolf n«fdum mannum i tOil man l)el (funb) i cloflet far«, t^& ma 
firfiu fofn. Oi&n lim l)el man w>il fif Ijan in far« metl) ald fin I)ouetl) loetl), 
ingiu«, tl)a fari in, um ^cn røil, m«tl) 
allum f)ouot^ lot finum. 

[IktH famme ©apitcl af bcR (faanjfc .Rirfetoo mebbeteé nebenfor (i en, fom i>d 
fijnefi libet pngre ©progform) efter ben Tlfjfrift of bemelbt-e £od, f)»oraf et betobeligt 
gragmcnt crbeoavet i |>aonbfEriftet af |>. 4)arpejtcengé Soegebog. (iof.minllbg. ©.9.) ♦) Dgfaa ^rof. Xrcdftdorff (oocnanf. 6t. ©. 85) antager bet for afgiort, "at ©prcget 
paa bc banflc Øer i ^cgijnbclfcn af bet 12te 2tarf>iiiibrcbc J(cftcr tt i diplomerne fere« 
tcmmciibc Spot) nærmet fig mere tit Sproget i be fi«lIandjVe , cnb bet i bc fFaanjTc 
Jooc; f)ooraf igicn fl»)bct, at bet Sprog, fom i>i finbe i Sfaanftc £00, iffe ^ar l)cr» 
fPet ouer l)clc 3Danmarf , incu fun i ©faanc, ^aUanb og »(cfiitg, f)uoc oi ogfaa 
nu (ja cnbog paa %ornf)o(m) finbe, at SiiaUctcn mere noeunccTtg ©oenft, enb S^anft." XLVI 

eft« en JBcmccrf ufng of gurborff ^oocé ncppc to 2(fff rif tct affben ffoanffc 09 ftairanbf 
ilittmt, font { (Drécnc jtcmmc oucrfcné.] 

OKn om men liøgar a éa^ftaeQl finiim oc gifuoer gutf)i røn fin«, ti)« ma ^«i 
gifn?« l;dfuii« fin Ijofwotl) lot, oc ai i fotum mer«. "lUiii wm tl)«t roil ftyli« crfro< 
I)<:»ø, 6t!) Ijfiuum ^øtljum, oc figir prorjl: atl) øifwitl) roer, tl)a i»ylj t^at arfvxvi 
mattl) tolf kgfafium manmim. 2UJn vm witljni ar til , tl)e oec « ifuvt^o oc jøfmcc< 
fato, oc Wil to au crfrøcn i gen tt>itl;«j, iiylia ti)« n>iti tl;«t m«tJ) tolf iioefn&ut 
m«nnum i t'yifiit fogn, 3l£it wm l)cl m«u tt)il fic ingifro«, ti)« f«re i)an m m«t| 
«Ilum finum l)oivotl) lot. 

:(f ben ocrbéligc ©faanffceot. 1. 1. 3(f i^bffc 800. I. 3. 

(5Runt()oanbilrtftc(;.) (tit Sæonførclfc") 

Set m«n Funu, of 4>«r l)«n f«c en ^un <Df fone fcg[)ct fcc «t njerc mtti} fjMt 
f«r b«rn, of firr l)un of l)i?nne frcni>er efter I)enne l)oni>c i>«tl) , ti)« fc«l l;uii 
«t I)un er mfl> brtrne, ]>« ff«l l)un fiti« i fittc i egen (23oct) tiffift tiugl)c ufe. Z^ct 
egen begi« Jierc ufl^ifto tiiif^u ugu of til fciil« got|)c qiiinne fe oc fPili« I)u«t l;eU 
fe tntp finum »erienfte« itr I)un ei mep iev er. 5'nnc tl)e «t ^un er metl) 6«rnil 
b«rne, oF er J»er gojirc Juin« uitne til, ftte fr«m i egl)en til li«rn »årtier f«d, 
jj« fFiftce egen l>crre, l^uo of bolfc off^pe 
iør]). 2(nur ior|) g«nge til rette «rue, 

gctocnbc ©ti}ffcr of ben ocvbéttgc ©faanffc Coo (efter JRune^oanbffriftet); f)X)H 
ubcfienbte 2(ffattetfcéttb bog ncppc cc celbtc cnb ©tutningen af I2tc etlcr J8egi)nbelfcti 
of I3be 7(arf)unbvcbc, funnc ticnc til ©ommcnltgning mcb ©progprøncr af ^onj 
erlfé ©{ædanbffe 2o», bcc ncbcnfoc oiKc blioc anførte, og fianbtc om famme (Stcnjlonb* 
gn gJrøoc Of et fitbigerc banfl ©proguærf, (focniobcntltg fra 2Jcg»)nbcIfcn of bets 
I5bc 2(arf}unbrebe) fom ubcn Stttol ogfaa l)or l)icmme i ©faanc, »il længere ^cn bliur 
mebbcett til ©ommcnltgning mcb ^røpcc of omtrent fomtibtgc ^aonbfltifter fra bi 
bonffe Ser og Siiiranb. 

2(f ben scrbéligc ©faonffc Cot). 

5ylgir m«n bifuerme finum, i l)egncl}e fPogc «niter6m«nø, figi til I)«num, et" 
fPog «, of I)«fi I)«lt l)uer Jier«. Uil l)in, er j?og «, ci l«te I)oggie tre fit, pa Ifite l)iit 
fitie bi fuer, eller l)«n l«te bort t«fe {jcm, l)«num fP«J)elojt, er fV'og «. pellet l)«n 
tre uten l)ine lof, er ffog «, b«tc ^«num fire m«rf eller i»yli mej) tylter e|>» — ^cfet 
^in bi bort, er ffog « of tre, f«re ^in eftir er bi «te, of t«ff«rc fin bi, of Ufe fore 
tiufjiolen, eller fore r«nt«fit, mtp fi«t« m«n8 ep, eller l)in ueri fore I)em« f«>t me[> 
tuiggi« m«nn« uitni of tylter ctl). — ©Ærfer m«tt bi i cnnere m«n8 ^egnetl)c fi'oge^ 
of I)itir, figi til I)inum er ffog «, of I)«fc I)«Ift I)uer per«. Sigir l)«tt, er j^oø «, et 
I)«n I)itti fi^rr«, ueri fou I)inum mep pripi« m«nø ep. 0. f. ». 

Kf famme 8oo. 

Ufirper b^rne iorp uIofTife f«l6 eller f«|)t, of falle tl^e fip«n « iorft, figie «t 
pe I)«fe uretlifc mifl, t« I«tc pe ut l)inum uerp, er iorpenc l)«fc I)«nie mellin, of « 
tylter ep opolbonJ>c, «t t^e ego ei mer ut «t I«te, of I)«fe iorp jtne. — C5«r b^rnum 
vfili« ofna I)cn5er fu« «t tlje mugu ei fope pem, ut«n pe feli pere iorp/ p« mugu pc 
felic mep pere nefic frenfte r«pe, of p« fl«r p«t føp. 

Sil bc., ælbftc bonffe ©progte»ntngcr ^ørcr uben ZvM bet bcparcbe grogment 
af itnub ben ©torcé ©aotbérct (Withirlagsret), faotebcé fom ben t ^nub ben 
©ietteé og 2(bfatoné Zih bleo nebffrcBcn poa SDonjf (formobentlig enten efter munbtttg 
Srabition; eder fom et Ubtog df en ælbre, maaj?ce poa Satin forfottct IReccnfton.) 
gølgenbe ^wpc er toget of et 4)aonbjfrift, fom ttllocggeé bet l4bc 2(ar^unbccbcé førftc 
^alcbecl (9Io, 136. 4to. Unit). 58(61.) men ©ptogfotmcn, fom bctfoc ftjneé bettjbcUgt XLYU 

fltlbtc, <t ffaciif?, au fiæHanbi!; la ^aanbiTriftct cc ff rettet i ©faan«. (Dttctfcttfclfc 
paa npcrc 25onfE [cc 21, ^ofenv>inøe& banffc ©oarbés 09 ©tabécctfec, ®, 7.) 
7(f SStt[)ctlfi9és5Hcttcn. 

tt)itl)itkøl)it n)<:r troliFc tafit mcU« ^errc oc mcnnum finum, oc jlotl) f>»a 
iifpiellat i atta t'ommga ^figf)um, fom »vare ©cmlc 2\mi^, '5<^i'f()c 2\nu§, Ulagmio 
gotl)c, Sucn !J(j}rfi?I)e6f«n8 , ^*:r<:l3 I;cn, Ijiii l)clg{)e ^mtt i (Drfjino-c, (Dlcff l)ftng 
brotI)ic oc ilfricø I)ln cgotI)c. oc l)v«?i8 cy f«v en i nvii^e fonunge i>egf)a ; tl)et w&t 
niclie. Zi^c retl) Cferijlievn Srøenffon til, oc l)io Z[)uvc ^of« ; t^ct iv&v l)int f«r)l-a 
U?ltl)irl(:g,rbr«t, ^l)« tl)ette batl)c fonung Hiclie oc CI)tijlierns fvenMt jvant ivccri: 
et rørafa ^onum af fonuugo gcrti; ntetl) nitljingø ort^, foi'tl)y at I)«n6 lir«>tl)ev twc 
t»«re bifcopa, ^(ffer Ætfcliifcop oc Qwcn bifcop aff tX>ibiergI;<:, oc ani)va bvotI)ir I;<;n8 
tn)«, itjfil oc ^ggi, oc fctljir tljcrra ororn «Eruni»afl"o)i, »are I)on>itl)men i J)«ns 
tttcrf ; oc n>tI^e Ijtllir Ic&a malit til bo&a. Tl)a litte ti)t aff 25o '5ftb'"iT<>" <'f 
VOcenta, tljcr gcml« 2vmi^ man it»at, oc cff cn^rc tl;c clftc men i I)anmarf waxe, 
øf Mofir nxtro minne til, tl)ct ivitl)crlfiglj n>cr fer t>ruJ>it oc betcftir; oc matte ey 
finne tl)cr {>oma til. ^Clja mcltc 23o ^ctl;inf7o)t : !tl?cctl)in e y Ære ^oma til fare 
(fore) røarc ^figI)a, tlja gorum tljc minnc, tljer »ara ffula eftir røara ^aglja, 0. f. o. 

95t tomme til JBctragtningcn of bc crlbftc egentlig ban^c ©progmonumcntcr, 
l)ttott ttort©progé n»)crc ©tiffctfe fremtræbcr, nærmere fcefloegtet meb ben næroarenbc 
©progform , enb bette er Sitfcrlbet i be jfaanffc Cottc. 2(IIerebc er anført ben fi«l; 
lanb^t ^irfetoo, I)Oté 7(ffattel[c falber {(Slutningen of bet 12te ?(ar^unbrebe, meb 
bcnS ficnbelige Tlfttigelfcr i ben olminbeligc ©progcfyarafteer fra ben noget ælbre 
ffaanffe JRecenfton af ^irfeloocn; i ^or^olb til h^ilUn ben fttrHanbiJTe ooerbooebct blot 
fan betragtcé fom en tibet forfficHtg eller mobificeret Ubgape af ben famme Ifnorbning. 
5)c »ttrige af »ore celbjte ^ottcb:So»c (nemlig ben faafalbte gamle 09 nt)e fia:llani>|Te 09 
ben jvi>(?e Sot)") funnc »i »el, i bet minbpe i bcreé jYriftligt 5(ffattclfe, henregne til 
bet 13be Ttarljunbrebc, ^oilfet ben fibjtna:cnte meb l)iporiit 95iél)cb tilf)ører. £)a biéfe 
Hove, titligcmeb *^enti¥ ^arpejlrenge ilagcliog, ere be £>eti)beli9fle 09 »igtigflc 
©progpoerfer fra bette 2(arf)unbrebc, ftoié »Sprogform ogfaa for en iDeel enbnu »ebltges 
l)otbcr fig neb i bet l4be, »ide »i fornemmelig af bem mebbcle nogle ©progprøtter eftec 
be bebftc ^aanbjlrifter; men forubfenbc følgenbc alminbelige JBcmærfninger, 

9?aar man tater om, ot ©prog, |)iftoric og Sigtcfonft forfolbt og oonflægtebc 
i 25anmart efter be førfie SSalbemarcré ^criobe, eller fra bet I3be Mor^unbrcbe, og at 
bette ??orfalb t)olbt ©fribt meb og »ar en ^øtgc af ©tatcné og golfcté Zlfmagt, 
©ceberneé Joranbrtng 09 ^orbæroelfe, ubcntanbf! ^læbeffif 09 Settemaabc, 0. f, v,, 
faa taler man tilbeelé om en ^'^»^ringelfe af bet, fom iffc l)W\)C »æret bebcc, forbi bet 
i!fe l)a»be »æret til. J>an|f ^{f!orieilri»nin9 l)a»be lige faa libt, fom "egentlig ftanj? 
^oejie"*) nogcnfinbe funbet ©teb, enten førenb eller unber ijiin 9)eriobc; pg bet faa« 
meget minbre, fom ingen of ^Delene enbnu l)a»be oprinbeltgt ^iem i ©fanbinapien, 
^oor man egentlig blot abopterebc ben ^aa 36lan6 oprunbne og opfoftrebc f)i|lorijTc 
og poetiffe Citeratur. ^oerfen i 2)anmarf eller ©oerrigc fienber matt noget til inbs 
føbtc ©agoffrioere eller ©fialbc; ©aroé gomte ^iftori« er »el iiU blot, ftiønbt ubcn 
S»iol for ben Pørfie SDecl, btjgget paa munbtlig beoarebc ©agn; men be ©fialbec)»'ab, 
I)on l}or benvjttet og tilbeelé o»erfat, funne meget »el fjawe »æret islanéjfc; bet »il 
ftge, bigtebe i en gammel, eller atlerebe paa ^ané Sib bctDbeligt forcctbet ©progform; 
09 maajTee enbog af tnbføbte 3él<^nbere. ^eland l)ar upaatpiolelig oceret ben iDtd af ") ''COifb benne (ben gamle norbille Digtcfonft 09 Sitcratur) uar uben Solut ogfaa egentlig 
i>&n^ ^offie (?) fotfounbcn." Petccfcrt bcJ b. Sprpg« ^ift. ©. IJI. aOLYIII I 9loxUn, f)Ooc Sagnfortatling 09 ©angbigtning, længe pWet atenncm munbtlig Srabl 
tion, føtft hat ixMtiet ftg til en Siteratur; c^tt f)»or man ferff, 09 bet formobcntti 
fta iengku6 (f)Ooc eitcvaturcn i 9}?obcrémao(ct f)oé Tfngclfaxcrne, tiafgcmcb 6{)ci 
flcnbonimcn, »or flere ?(arOunbrcbc ætbrc, enbi 3é(anb), t)ar faact aJogftacjTvift o 
ffrcone fflfiigcr. Oraogaafené (Iriftligc JRebaction er fra bet 12te TCarl^unbrebe (lllfi 
09 tit be tibligffe 9S«rfer (i bet niinbfte i ^rofa), font man i)at bragt i ©fciftforni 
I)ørcr »ift not Sanbcté SotJbog. ©og funne maa(fee gamtc ©EtatbeqBab, fom minbre ( 
£)mfang, noget tibligcvc l)Qoe oceict opjTrcone; men ncppc før omtrent i 2(re Jcobi 
Sibéatbcr (1067— 1148); t()i ben 5Rebacfton af @bba, fom tittæggeé t)am, et ubcn Soili 
at forftaae om biéfe Sangeé tiMigjle ^e^)Triuni^3. Sil Horge I)ar oel ben iétanbfl 
Stteratur forplantet fig; men i ringe £)mfang. ^aa norfte ©agaer i)ax)té, ffrconc ( 
SZormcenb. jDog »ar bet f)et, i Sélccnbcrneé ©tammclanb, l^ooc 9Iorbené garn 
©tammefprog (Norræna mal og Donsk tunga) , næft efter Sélanb, »ebligcfjolbt f] 
Iccngfl I ben renefte og meft uforanbrcbc ^otnu 2)erfot f)ar Slorge af alle tre ffanW 
natijfe SRigec I)aot be tibligfte JtongeCreoe og anbrc S3re»jfaber i Canbeté ©ptog; 1 
berfot ogfaa er enbnu Klmuené Sungemaal i bet 3nbre of Slorge bet meft afoigen 
fra iit nijere banjfe 09 foenffe Sales 09 ©friftfprog. @fter bettc følge te foenfl 
JDialetter; men bc i>finffe, fom be fra ben iétanb(!e Sprogform mejl afmgenbe, »ibne 
tåbeligt om en langt tibligere ©progforanbring i 2)anmarf , enb i be to ttnbre norbiM 
Kiger. ©anbfpnligt er bet berl)oé, at naar 3éla:nberire enbnu i bet 12te 09 13^1 
?tarf)unbrebe tale om ben t>anjfe *Cunge fom et fofHeé ©prog for ftele SZorben, fao 
mene be bermcb nærmeft, at bet gamle notbijfc ©tammefprog ^ar erifteret fom foEll 
©friftfprog — eller et faobant, fom man, jfiønbt Salen 09 9)lunbarterne oHere 
meget Ijawbe foranbret ftg, enbnu ben Sib forftob 09 brugte i be tre norbtffe SRigcc^ 
forbi man iffe ^apbe noget anbct ^^ocebfprog , etter nogen anben fiitcratur, enb bea 
i6l<jn{>ffe, ber, ligefom ©proget, gif og gialbt oser ^ele ©fanbinamen; ben Sib pofl 
Itgnenbe SKaabe, fom bet I)«ity^fPc ©triftfprog gielber og fEriceé oper i)tU S^bfElan^ 
uagtet man i bette JRige taler faa ^øijl forffieHige 93?unbarter. 

3 ©lutningeu of bet 12te, men farbeleé i bet I3be 2(arf)unbrebe (fom oper« 
^ooebet fon folbeé Soogiontngené, og bermeb tittige ©progs 09 ©friftbonnelfené 
2(orl)unbrebc i be tre flanbinaoijTe SJtgcr), beg^nbte man berimob ogfoo I Danmar! at 
bonne et eget ©friftfprog, for at funnc beelé benytte bette til at famle 09 orbne 
golfeté Kctéoebtægter i Soobcgcr; beelé mebbele ?ægfolf 09 bc ^lojiergeijttige, bet ei 
»ore ftætfe i bet fiotinftc, ni^tttge Snegler og JorjTrifter i ©^gbométilfcelbe. SSiberc 
flrofte fig neppe »rugen af banjt ©tvift i bet I2te og 13be 2(arl)unbreb«. "Ht imib« 
lertib ©frioefonPen, efter ftn førfte MnDenbelfe ^aa et Sungemaat, bet enbnu vat 
gonjte uben SBogfprog ogSitcratut, et blc»en flittigt noføpet paa benne SOJoobe af bonffc 
SJlunf« 09 ®cijtlige: berom »ibnet aBeffaffenf)eben af be ælbfte banf!e Sobiceé, fom xtH 
Øtue be ielonbffc 09 norjfe meget efter. *) Sil ®eifHigf)ebené Unbetpiiéning og ©tubiet 
»ebblep man at benytte bet latinj!« ©prog; ja bette brugtes cnbog frembeleé, ofoer« 
lenbe mcb bet bonffc, tit »erbélige 8o»e og 2(norbninger. Sffe fer i bet I4be 2far5» 
prøoebe mon at optegne raac Tinnalet i ajJobcrémoolet, og mob (Snben af bette ©ecus 
lum forefomme bc tibligfic banjTe .Rongebteee. 3tt man ogfoa i biéfc Ttarljunbrebc« 
^atbigtet Sol^e'^'f«/ «>9 «t cnfeltc of bc enbnu tiloætenbe funnc, i bcreé optinbeligc 1 *) at intet danjF J^aanbjltift criflercr, fom et celbre enb 1250 funne oi flgc mcb temmelig 
SSi*()cb. JXntage ui be al\>[ti, fom ^amé, at vcext fra S(arf)unbtcbct imellem 1250 og 
1350, moac ni bog ogfaa oHcrcbc for biéfe tænfc oé jcruede Sfrioerc, fom uben ol 
Suipl t)avt (ært bercé ^cnft i SijbfHanb , eHct bannet Sfriftcn i be æfbftc og fmuf« 
feftc bonjlfc ^oanbjlfriftct ncermeft efter ty6j]fc, iffe efter i6lau{>ffc ellct notbifle iKonftcr, XllX 

^orm t)(E« fao gamle: er »cl fanbf^nltgt, tiiett iih tctjiiéHgt; ta t'ffe en encflc banfE 
gSifc er tit i faa gammel en ^orm ; ia ben ©fttfclfc, f)»ort »i itu f)are bcm, tf fe ftjneé 
at fjenh)be paa nogen ttbtigcve Tftber, cnb bet 15be 7(acf)unbrebe; og man iffe finbcr 
©poc til en tiblfgcce ffriftUg iDptcgnclfe of faobannv- 93tfer, enb i fenfte |)altjbeet af 
. Ut Ifibe. .Om bet banffe ©fdftfpi-ogé tibttgftc ^orm maac »i bcrfor ifccr føge .Kunbs 
ffa& i Sotjene og lægebøgerne fra bet i3bc ?[arf;unbrebc, fil hoié anben >g)aIobeel man 
ogfaa tør henføre bc ætbfte ^aanbjfrifter af famme, fom enbnu-crc til. 2tf faabanne 
eve efterfølgcnbc ©progprøoer ubbragnc: 

SSalbemaré (eller ben gamle) ©tcellanbffc &o». I. 16. 17, 

3iEit lim fiwa cct &t fruglxrn l;au«:v noFctr fin« t>«nt i foclutjl) til mannan, oC 
Ijcit« tl)e iiof«t fysf^n til ittarf , of tev t\)cst bavn tl;«r i falugl) cev mcetl) mannaen 
of fiugljÆn , tl;a:t tl;cer frugl;aen« ccv tartt : tl)Ci taFcer utatf i iortl) of i f« of i 
alloe muna a:m fnll lot ftim aiitigF; motljcct ccUccv tl;cct fysfojn, tl}Xt i firlugl; ocv mcetl) 
moti;a:r. ilCn cetx tl;e ffcrcc folier, tl;<: cgl)c tt;e tl;otl)W<:r«n at xvucc fill« tl)ccrt 
>otI)a: fum iaf Ijctiaer nu fagl). — 3l£« tl)«t røili« mi at i it>it«, at of t^ccn man 
oF tljoEu firtigl;« ^aitXrheivn famacn, for een t^cen utarf bøt, tl;«r «f ljau«r for um 
merit; tlja cenicc tl;c fum atiiiÆit bom, tl;a?r tt>i ))&iice for um m«lt. 

2tf fammc sSobog. I. 13. 
^, 21£n of «nfv cev frøo at l)un l;au(sr «y att«:u myntar gam«I fon , oc gang«r 
l^tennx tljratig a ^)^cn^ct at l)un fpal fin iortl; afl)<rn^a^ : tl)a ma l)Urt ey aflja:n5»af, 
ttiim ^<rnn« nce^ce cevx røitl) tljcrn tl)cet ful ali>(nr Otr. 3lEn ^auar l)un ay Inot^ar, 
tl)atr l;«nnac n)«ri«nC>« ma matij vcctx vcevce, tlja taf« l;un fin frani«, tl;<rr Ifcenx 
eet narjl. ^an ^otx oc l)un l)ali»cc, oc giuæ ia »»it^. 5of tl>Æt fig« røi fiwa, et ecu 
tl)ot l)un ffot« tl)a (at:iu5f logi)) & l/un «y «t 6ot« for ^»Jinof ffotning, øen tljot 
^\in l)al^3 æy. ^ 

Sil (Sammenligning mebbeleé føtgcnbe ©ti)ffe af benne ftæUanbffc So» meb bet 
tilfjjarcnbe, of famme Snbljolb, ja foa gobt fom ligel^benbe, of ben floanffe Sop; 
iegge of ^aanbj!rifter, omtrent fro een Zit:. 

2ff famme Soobog. ©faanffc Soo. III. 14. 

5r«ni>«c muglj« <ry bont fiau t^oerr« 5r<r^t^crr mug^u cei tafa bovn fran mo« 

'tnotl;«r taf«, e m(rtl)«n l)un u)il manlos tl;«r tljcra, c m<rtl)ctt l)un røil manlo« 

liu« of vxtr« (»arge) fom ft» bern, oc »ara oc fiti« fore bornum finum octljera 

«y tifxnx cgl;n forl)(rgl)tl)(r. Stcenticet egn. 3Ufn tl)o fculu fr«ui>«r til fe at 

ffulu til fe m«tl; l}cenn<t, Wn tr>il tl)<rrr« motljer forl)argt^a:r eei acgn borna finna* 

.- motljcer manncee, tlja gom« tl)ccm t])cevvci U?il »notaer borna mannas , tl)a J»al5a 

egl)n, tl)«r n«jl ar fr<rni>af, of ful al^«r tifxn borna egn, eet nx\i <rr vjccrn. QlEi: 

«r. 3t£t nofoct ^ociin« barn fpÆt, tlja annat barn fp<rt, tl)a bare tl;a:t m«t^ 

V«ra t^at maetl) ^crnn« , til tljcrt ar fyu mot^ar, c til t^at ar fiu njintr« gamalt, 

»intar gamalt, of ti}xn tl)xt barnfanø oc tljan, barns egn gomar, giui barns 

egl)n gem«r, giu« tljas motl)ar Ijwart motl;ar Ijwart ar ()alf mare fore foflar« 

<ir l)alf marf for tl;a6 f^Jjlla, numtl)asat Ion; utan frøa rifar man fe (conj. for: 

Ijan ar fwa rif man, atljanwilmrrgiua. ban er) at ^an »il mar giua. 

^ong erifé ©iællanbffe eo». V. 5. 

^Su« fma bom iorM) oc Ijaua t^e tåi til fae , allar oc cummar frøa bungec 
aav, at tl)e gita t^cm ey l)al^at utan tljc fcliana : tl)a fYula tl)cra fran^ar far« til 
tljings matJ) tl;cm, hat^x fatljamf oc ntotljarnf, oc liufa tl)ct a tl)ingi at tl)c 
^cua ev iniv« Ijtalpa, oc tl;a, matl) t^ing menn« raatl) oc fwa tljer« franftar, tl;a 
fcal man ^xlbxt fali« iort^an xn tl;c frøalta. Sot tljy Ijwat ftitgijar tl)em iortljan, 
um tljc ^o fyalu« fra? oc tl;o «r«. tl;er« fran^ac naft at Upx, oc tl)ot Ijwarait 

2)on(? Oii>t)P3. I. rd] frø« fum tljingmcit Qør« flati) a» 3ttit ferp« ey fr<rn^«r, t\)a fe>\>ct tl}t <tt roil«: tlf 

eet tl)cm «m Ijrmelt fum tl)c Fept« af gatnice men. Mn ill« ar« tl)c frcen$«r iottY)cé 

wecvtl), «r tl)er« frorn5b«rn voilce ry Ijiarip« i flif« tljyvft. 

Xf fammc eo». V. 35. 

5lygl;«t man^ bi fran fjanum oc fylø^otr l)an , ar a , tl)a figl)a I)ini!m til d 
fcogljan a, oc ma Ijan tljcm frøa ut fa et I)an fpillar cy I)inf tra. XI;a tcf« fin« 1 
oc far« t?al m«tl). ilgnfigJjÆr Ijin, <tr trccat &, &t bin ar« l)anf egl;«n oc fran ^anii 
fiogf)na, oc at I)in Ijauar røranct f iÆn5 : tl)a fiverice til matl; tritiji« mannce at t^ 
ccvx I)anf ccgl)na: oc fran I;anum fJii9l;na, Wn figl^ar I)in fr»a: tu Ijauatr 
rat t'iccné, oc iac »vil cy latce tl;em for utan tl)U fuxvr til; tlja far« l)in, ar ut« 
cum , »ritter mat^ m ctl; , oc frøaria at ^an ful^a fin« bi oc t^e ar« l)a«f egljn« 
oc tlja Ijau« t^c batl;« til fjalfs fall«, tl)«r tl)e wilia. 

3lEn of bon>an, «r tr«t c, figljar frøa: i«c ivil ry f«U« mit tr« for tl;in( 
bi; tlja ftan>« tr«t oc l)inf cgl;« it>ar« t^ot Ijrøaran a bin, ar tljem a. Xlav fui 
trat fallar, t^a a Ijin ar bin a, batl;« ^unugl) oc bin. ^ 

9Scb ot fammcnttgnc ©progct i be banffc Cottbøgcr, tjtoraf btéfe ^rø»cc et 
tognc/ mcb (Sprogformen i ben ftaanffe giitftttgc og ocrbéligc 2o», »it mon Ut finbi 
ot ben fibfle xeHt en noget forftteHlg ©progort, og l)ac fcc^otbt noget meer of b( 
gommctnorbtffc ©tonimefprogé ©rommotif. ©ootebcé finbeg baobe i be fiaffonbfTi 
og ben ii)b(lc 2o», tongt ftctbnerc ben iélonbiTc ®cnitit)u6 ogiDottPué, fom enbnu træff« 
l)t)pptgen i bc ffoanffe 2o»e. £)rbencé iétonbjfe gnbclfc poo c er for bet meftc ombt)tt( 
meb a, fom giar iDpergongcn til bet fllbtgcre bonfFc e; og bet inbjTubte i eller j fora 
Ut ubctonebe e i Snfinitipcré ©nbcftouelfe blioer fielbnerc; men beljotbcfi ifar efter 
og V (dyliæ, wiliæ, sw.æriæ) F)poc bet gtør Coergongen til bet ftlbigerc bonffc ø.' 
7(biecttpetneé gomtc gleertolésGnbelfc poo r (fom rettir, spakir) et fom oftcfl 
ombtittet meb bet nu brugelige e, eller meb a (fom rætæ, spakæ.) SSerberneS f8e 
ntngémoober ere longt nærmere ben nærpcrrenbe bonffe, enb ben iflonbjTe ©progtæti 
gormer, og geoningerne of biéfe oHerebc fun foo og obfprcbte. iDgfoo ben iétanb 
©oniunctio, l^poraf ffcre ©por forefommc i bc ffaonffc 8o»e, er l)tft longt ftelbnerc^ 
fftønbt itu reent forfounbcn (f. @r. waræ ei logh a lande. Jort, tit 3ét. 8oP.) * 
^clc ©IrfDemoflbcn »ifer tillige, l^por olmtnbeligt oHerebc be bløbere bonffe 2form 
f)a»be faoet Snbgong i ©proget og bete Ubtole. (©oolebeé v> eKcr « for f, og f for p 
aftir for bet iél. eptir; jamngdd er bleoet til amgot^; fyrji' pvi tit fortljy; the 
tlltl;c; saklauser tit faflof«, o. f. ».) |>»orIebee goc^olbet por imellem be norbtffe 
Conbeé Sungemoot, i bereé ©friftform, pao ben Stb bo it)bjfc 800 ble» ubgt* 
»crt, eller i 9)?{bten of bet I3bc 2(orl^unbrebe, fan for en jDeel Ijurtfgjl opl^feé fo^ 
Siet »eb ©ommenpillingcn of et ©tjiffe, toget of bemelbte 8od, beelé meb en Doet™ 
fættelfc of fomnte poo Sélonbff, beelé meb ©ti)ffer, tagne af notffc , iélonbffe 09 
foenjlc 8o»e fro bemelbte llorljunbrcbe: 
?ff3»)bfEeiJooéSortale. £)rbret { titrere gotm. 3étanbff£)pcrfattclfe._ 

£og^ fcal røar« arlic, Coo ffol pare årlig, ret, Log skulu vera sann- 
rat, tljolic after langens toaltg efter Sonbeté SSone, gi6rnokrettvis,okhagH{ 
wan«, quemlic oc tl)yrfta* (jwemmelig (poéfenbe) 09 sva athlydi landshaitumj 
lic, ocopenbar, fucatatt« tavotig (fom Soro er), 09 gegnilig ok parflig, of i *) gfcrc Sjccmpfct , ^oot ben conjiinctioiflfc gorm enbnu forefommcr , tagne of »orc bonflfe 
£ouc, f. ()oé Petcrfcjt I. @. I60— 07 ; og ooct^cucbct cm ©progcté Sfjarattcct i fccn 
<pcnol)C, t)xiDxtil biéfc ^erc, ©. 143—176. gorf. ^ar bog ogfaa pn mere giort ftg 
til gcimoQl, at famtc 09 fremflinc J)oat) bcr vat IcDnct af cetbte norbiflc gormcr, tnt> 
Ijuab bet ott ^aubc bannct fig fom nijcrt bonjl ©progform. LI men muøl)« mit« oc un^cKt 
ftaitft« l)Ufit I09T) fargl)cr ; 
ot tvttce ei gertl; ctl) fcriu«n 
for eniifiiø maiij f«vlfc 
wilb, mim cf tf r oU« (all«) 
mtn$ tiytvft t\)tt i lanb 
Bor. 31Engi nt<:n fccl ^cm« 
gccn tljcii logi) tl)er tus 
nunø giner oc olt Iftn& 
taFcr iritlj, mtm (tftcr tljcn 
logi) fcfil kn^ i-omwo oc 
rocttcø. Zl)(n logi) tl)cr 
Fumntg giucr oc olt lanb 
tcFcr witl), tl)cn m« I;an 
fi efter (of) taF« «ller 
ffift« / Ilten landene mili, 
for titen l)«n gor (tv av) 
openbfirlic gen giitl). — 
tCl)ct «r« hnnings ambct aab«nbac, foa at olie SWanb 
(5olf) funnc »ibc 09 for« 
floac, l)»Qt)8oi)cn figcr; og 
(ben) »ccre ci giort cITer 
fircocn for nogep SDJanbé 
farlige forbed, nicn efter 
olie SMænbé Sart), ber i 
Sonbet boe. Sngcn 93Janb 
ffal bomme mob ben 8ot), 
fom jtongen girer, og olt 
Sanbet »ebtager; men efter 
ben 8o» ftat 8anb b«mmcé 
Ofl rettcé. JDen Cos, fem 
kongen gttjcr 09 att ganb 
»cbtager: ben maa l)an ei 
tage fra eller fftftc uben 
Sanbeté SSillie, meb minbrc 
ben aabcnl>art>at®ubtmob. 
— 25cttc crc Jlongené og ocl)«ft|)ing8, I kn^ Ær«, ^ ^acbtngccé ©mbebc, fom t 
et gerne {»oml), oc g«r« Sanbet crc, at afjtge SDom ret^, oc fr«lf« tl)em tfjer 
ntet^ ixxd^ tl)uinge6 , fant 
fum er jvii{>ei»e oc waris 
loe born, pilgrim oc ulen^ 
(utlen^5) men, of fatof 
men: tl)emgcr (gar) titl)ejl 
malb yuer. og gtørc (ffaffe) SRet, eg 
frelfebcm, ber mcb SSolb 
tuingcé, faa fom er ©nfer 
og »oergctjeife SBørn, ^^lle* 
grimme og llb(«nbinge, og 
fattige 9}2«nb: bem gaacr 
ticft aSoIb ooer. heyruin lunnig, at hvCr 
inegi vita ok skilia hvat 
log Li(ida ; ok séii eigi 
giord cdr ritin nokku- 
rum til vildar, heldr 61- 
lum i hag, er i landinu 
bua. Engima dæma gegn 
|)eim logum, er konungr 
skipar ok uiii all land er 
vidtaka veitt; pviatjieim 
skulu ddmar ok lands- 
r.ettindi fara. pau log, er 
konungr setr ok vidgJing 
fa af aljjydii manna, pau 
må. hann eigi afmå ^dr 
breiting å giora , utaa 
aljjydu sé vili til ; nerna 
opinberlega gegn gudi se'é 
— Skyldt er al konungr 
ok landsins hoiudstnenn 
giæli ddma ok skipi ret- 
iindum manna, ok hialpi 
I>eim er o'rétt lida, h\6rt 
heldr eru ekkiur edrmu- 
nadarlaus horn, {)a pi'la- 
grnnar, f»a utanrikismcnn 
edr laiækir, sera tidast 
fy ri ofriki \erda. ■Mf fortalen til ben notffe ©utøttngétoo. (1274.) 
En |)er skolot vita sanniiga , at oss ber vel adr fyrir at siå-, enn einkan- 
lega nu bezt, er jier troyslnt sva raikit å vara forsio', er per domdol hana aila i 
\»ra skipan pal af at taka, ok pat vid a setia, sem oss potti bera, med hinna 
besra manna rade. Ok af J>vi hofom ver nu um ridir iduliga skodat hana , ok 
lizt oss sem allvida megi med fam ordom fulian orsknrd gefa , par sem hon talar 
édr goysi l^ngt um. En sumom staudom parf hon sanniiga tillaugo, par sem 
ååe er hvergi lidsari, en margir peir purfo, er fakunnigir ero. 

Hi aSiffop :(rne« Sél. e^rtft«nret. 7(f ben foenffe SSeftgot^atag. 

1275. 6. 1. Jtivfeb. §. 1. 

Ala skal barn hvert, er borit verdr, Crister ær forst i laghum uarum, tha 

ok manz bdfiit er å, pd at medr nockti- ær kristna uaar. Uarther barn boret 

rum orkymlum se, ok til kyrkio færa til kirkyu oc belhes krislnu, iha skal 

sem fyrst md, ok Idla presl skira barn father oc mother, guthfathur oc gulh- 

cf honura nåir. Elligar skolo konur mothor til fa oc salt. Tha skal barn 

sva fyrir sia , ef pær eru nærr barn til kirkyu bæra oc a præst kalla. Han 

burdinum , at p^r se vatn ihid. Ok ef skal a kirkyubole boa. Barn skal brim- 

barn er med litlu lifi fædr, ok nair egi signa for u(an kirkyu dor. Sithan skal 

presti, pa skal skira hverr er hia verdr font uia, oc præster skal barn ddpa oc 

staddr, iafn vel fadir edr modir, ef egi guthfather oc guthraolher a halda oc LI I eru adrir menn til. Ok dyfi barninu i 
•vatnit prJsvar sinmim, oV raæla [tcssi 
ord nicdan : Ek slciri pik i nafjii fodr, 
ok sonar y ok anda heilags, — — Deyr 
ok barnit ddr enn til prestz konii , ok 
kvedz SÅ skirt hafa sem med fer, edr 
hid verit peim ei' skirdi — ok pikkir 
presti rett skirt : fia skal barn kyrkiu 
græft vera ; enn egi elligar. Kcmr ok 
barn lifs til prestz , jia skal liann veita 
|)i alla [)idnostu sem hann er skyldr 
til. tiLnampn sisiac. Præster skal biudaj 
hiiru længe father oc mothor skal uarth. 
neda. Hænder Soot a næ^jh, oc mJ 
ey til kirkyn koma , tha skal dopa 
uatne, i nanipn falhurs, oc sons o^ 
thæs hælgha anda. {la skal thæt i kir« 
kyu garth graCua, oc arff taka, Kom- 
her linande barn fram, tha skal thæ| 
brimsigna oc kristna, oc optare 
dopa. Hænjler barn sjukdomber o<| 
ær kona een inna, {>a skal hun dop^ 
thæt oc thy nampn gifiia; iho skal 
thæt thy huaro i kyrkyu garth graluj 
oc arff taka. 

£)mt«nt [amttbtc)t nicb SiJ^jTe 5ot) er tt onbct mccrfcUgt og »igtiflt banflSprogJ 
monument: ben 1826 ubgione ^eni-if ^arpcftvenge ^orøcbog., ©n Ganontciié 
JRoeéfilbc 5)omcQpitel af bctte 9?aon, befknbt for fine Snbfigtei: i ecrgcfonftcit, beb^ 
1244; 09 bet bebjlc 09 ælbftc ^aanbffdft; f;t)oreftcc Ubgaoen of bemelbfc Sccgebogj 
fUet [aafatbte Urtebog, meb be to anbrc ©trtftcr, jom folge paa fammc, ctbcførgef} 
tW^axit ©(utnlngcn cf bet 13bc cITcr SBeg^nbctfcn of bet l4be 2(atf)unbtcbe. *) Sr 
Sproget i bettc ©frift (fom for en iDeel er iDoerfættelfe 09 llbtrag af et mcbictn{i 
^oem fra SOJibbetatberen) , l}ar ieg forl)en fagt: "at bet, uagtet bc enfettc ©por, bd 
enbnu bccrcc of ©tægfffabet tit bet norbiffe ©fommcfprog , bog ^ørev tit ©progpccr^ 
ferne i bet nyere banffe Sungcmaat; ba bc grammaticalfrc gormer, SSøfninger oj 
£)rbføtn{n9cr, meJ> faa UuJ>t<:geIfer, tilljore, tf fe ben téfanbffe, men ben banf 
©profltoere ;" 09 at "bet iffe Pil unbgaoe nogen agtfom Coffer af fccgeltogen, ot ©progej 
i fammC; ^'ooXi bete SKatcrfe ongaaer, langt fra iffe er faa foroelbct, fom Srbene< 
Sfriv>cm<:ai»c »eb fcrfte Sicfoft funbe bringe oé tit ot troe."**) ?tgefom nu Ut \)i{ 
om^anblebc ©progmonument; tilltgemeb flere gammctbanffe Sergebøger, ^»itfe Sibei 
l)ar lecnet oé, ere faa meget oigtigcre for »ott ©vrogé Jptftoric, fom ber( forefomm^ 
anbre, 09 Ut ^uuéltge eipé g^orl)oIb tilbeeté nærmere berørenbc ©tenftanbe, enb 
goobøgerne: faotebeé fan bemcsrfcé, at man, »eb ©ammcnligning tmenem ben iijbjfjj 
Coo 09 |)enrif >g>arpeftrengé Sagebog, Ijpté forfatter cRer ©amier omtrent er fomtibtc 
meb benne &o»é Kebactton, »it møbe flere ©por af en atbrc ©progform i ben fibftej 
cnb i Scegebogen. JDctte fan bog foameget minbre uabrc oé , fom et tignenbc gorl^oH 
cnbog »it funnc iagttageé, naor man fammenfjolbcr 6f)rtfttan ben g'emteé bonjfe 8oj 
fra 1683 meb l)»itfenfoml)elft bonjl gubetig, F){jlortff eller mebicirtjf Sog fra bemclbte"' 
Sib. et ^ar ©progprøoer of Ut (i^mi. |)aanbffrtft, ber inbef)olber ^orpcftrengg 
Ca-gebog m. m., meb [)oéføiet orbret C^mffriontng i n^crc 2?aml, »t( funne bibrogc 
tii at opt^fe bc f)cr berørte ^unfter. *) Sit Qf be rærbc Ubgiuere of Sucrigcé gomte 8c»é, $r. Dr. <3d)Ivtcr, ^ar, efter fil 
fortrodgc ^icnbffab tit (nciiftc ^aoiibflriftcr fra SOJibbctafberen, erffceret fig fot bc« 
»BJening: ot bcii ^cr omtalte eiobcr of Jparpcftrcngé iægcbog woa oært fra bet l3bii 
aor^unbrcbeé anbcn ^otobccf. 2)ct fan bcniærfc^ : ot 9lfflriucrcn t}ac iwuiit fig ; o« 
ot en OKunP i ©croc 5ltoftcc of fammc mam (Frater Kanutus l'uul) (cocbc 1310* 
(S. Rer. D. IV. 49G,) ^ i 

**) Snbfcbiiingen tit mi« Ubg. of ^cnrif ^arpcftrcng S. 14—15. (3pf. ogfoo ben ^er @ 
18—31 inebbccttc gtjaroftcriftif of eprogformcn i benne Sægcbcg.) LUI ?(f førfte Urtcboø. Gap. 47. 
T^wfi fiim »ril l«fy5om tafce, fjan ffvil 
tl)«t »rirar, et noFar fl«rf lorfi^om mc «i 
øiiKce b«rn, oc ai Qamarit fole, oc ai 
cu^ccv thcct hciuYcc ccv. (De «i fFcl Ia:Fy» 
^om taFceo alKvr piucce i myfixl I)et(tf, oc 
«i i myf<pl htI^. ITfan ffal «i tiva I«fy; 
C'om taF« en {»cgl). ^I)ccg<cc Iccfy^om 
«r taf«n til lofii : I^aticcr mait ai fattgact 
lefii, t\fci fl-'al mat ori taFofO fyrræ ccn loc: 
titøm I)aii<cr ftn i>ygl) fulhimmat. vCaFac 
tnait mat fyrrac, t^c ma Ijait r«tl)<t6 at 
^fitt fangoft iytl)«» TEljo-n, tl;<tr laFyi 
^om l)au(tr taf«t, ma cnncen >agl; bas 
'tl)«6: et tl)«t, tl)arr I«|il) ae af I«fys 
^om, ma m«tl) bajliif af t«m«o, 

2rf føtftc llrteBog. 6ap. 10. 
vCljofff« gc:gl)«:n g«r baftitf r igun tt)«s 
teet lyhim, oc opnar fjfctas v«it«, oc 
tljtttar af man fer, oc miiifl'ar t^xn fylle 
t^ccv lyFiim Ijauac, oc lefar I)Unf!'«, oc 
går at foii«, oc ga-r tljat blotlj tljunt 
tl)at tljioe(t) ar. ^un l;afrar quitlj, 
oe linar vare ; ger man Ijtvil , ar ti'at 
ar. ^I;affa fFatl;« ger bafluf: ^ixn 
minfVav manj Fraft, oc gar fJun>om I)iar; 
tl)at fwc !)ct et man {»anar t^ar af. 
^afluf g«>r at wami, oc giiiar fiimma 
man afna til ^øt at tø, Q>t for ti}i 
f¥ul(a) tljc tl)ar far I)aua, allar l1oI^a, 
allar Fnue, fe røct baflnf, lOTan jlpal ai 
fara i baftuf aftar mat , ittan man røil 
wattl}« fcet i fyn lyFum. tJUfftar ba)luf 
feal noFar flund ivara fyr <cn man 
atar. £)rt>rct { ntjctc JDonff. 
^»0 fom »{[ Pcegcbom tOQi, f)an jTal bet 
cibc, at nogen jlarf Sagcbom maa d giwcS 
JBøcn, og ci gammelt golf, og ei anbre, 
ber foage crc. Og ei ^at gægebom tageé 
eKec gtucé i megen >f)cbc-, og et i megen 
^ulb. 9J?an ffat c( to Sagebomme tage 
(paa) een £>og, Uaar gagcbom er togen 
til 5rfføring: (og) I)at)er man ei faact 
2(ffisrtng, ba ffal 9}?ab el tageé, før enb 
fiægebom Ijnoer fulbfommct fin DirFning. 
Sager man SKob for, ba fan fjan (man) 
befragte, ot f)an (man) faacr 5etcP» J^^"/ 
ber t)amt toget Sægcbom, Fon anben S)ag 
(bereftcr) ttabeé (bruge et Sab); ot bet, 
ber lofl er af (»eb) gagebommen, maa mcb 
SSabflue (o: S3abct) oftømmcé (offørcS)* 

S){éfc ®a»n giør 95abftuc: ^un tceber 
Segcmet, og oobncr Q-otbt^uUcv , og toet 
af 95?anb Ureenligljci', 09 minbffet ben 
gwlbe, fom Cegcmct fatter, 09 tøfcr on& 
Oai>|Te og gtør ot fo»e, og gtor bet »lob 
tt)nbt, ber t^tt er. ^un f)efter (ftoppcr) 
^ugcn, og Itnnec SSærf, (09) gtør SJlonb 
f)»iil (ubl)o(tct) ber trat ec. 25{é[e 6fabc 
gfør SSobflue: |)un minbfter 33Janb« 
^roft, og giør ftunbom ^iertet foa fjebt 
ot man baaner berof. JBobftue giør ot 
»ammes (gbcr D-valmc) og gtoer (omme 
9)Iænb (§olE) ©onc til I)a|ligcn ot bøc. 
SDq forbi jlEuKc be, ber ©oor ^anc, eller 
SSt^tbcr clTer ^nuué, fee »eb (»are forftg« 
ttge meb) SBobftuc. SKon ffal ci fore t SBab* 
ftuc efter 3)Jaben, uben man »il »orbc feb 
i ftt eegcm. ©ftcr S3abf!uc f!al nogen 
©tunb »cere (forløbe) inbcn mon orbct. 2(f ©tccnbogen. 5. 52. 

Sapl)iru6 I;etar en arlyF \iten, ^anl^aucet liuøsbia lyt (Jatee), anø 
fF«r l)imman (Itig flor himmel). Zl)(xn fra !tTic5»oo Fommar ar bafl; oc tljan tl;ar 
I)anum (wil) bara, ffal recn i fyF wara; oc Fjan tft goti) tvit^ 6>Qi)n oc wifn« 
Ijmma (Cemmer); oc Ijamim fPatl;ar ai frøiF, oc ai enané, oc ai ra^Ia; oc Ijonum 
jvetao (»ibeé o: tilflooeé) bøn, oc ar gittl; tboFlyF (talfctig); oc I)an ar gootl) til 
fritljmacl oc fatta (Jrebmaol og forlig), -^an l)clcet lyFum oc jlyllar fwct; renfar 
»gljn (S)inc) oc menar (l)tntter) l)ouatl; = jr>arF» (Df ^a\i tlprøao (tocé) i mialF, oc 
lotaø I^en c (paa) byli), tt)a l}clar tl;at. -UY 

7(f ^ogclJogcn. §. 15. 
• / Quomodo terapcrelur cibus, qui vocatur hwitmoos, 
Xtl&n fPtsl ta^x føt(tii«rlF/ oc w«l a'ritl>ct I)røctcbr«tlj, oc fTagl)u« «g , oc mcel 
wtit^cct fafrojt, oc latce tl)«t wotll« (Eogc) til tI)Æt wavtl)««; tl)iuct. øitljoi lat« J 
tl)«t up a (paa) ^yj^', oc Fa)T« i fm«r, oc \ivø a puUtar af faiiiotl. Zl)(i(t IjetÆc l)n)itmooe, 

(Sftcc røibtcn af id 13bc 7(arf)unbrcbc, cllcv fra bette ICat^nbrcbcé ©lutntng, 
09 I iebct flf bet t4bc 2(arl)iinbri'bc, fan man antage,, ot en iiU ubctjjbelig Jotan« 
bring er forcgaact mcb bet banffc Sfciftfptog, og at bet efter^aanbcn, »eb enbnu 
mere, enb tilforn, at ncevwc fig iCalefprogct, futbftoenbigerc f)ac ubeiflet ben nx)iu 
§orm, fom t»{ finbe aUcrcbe mob ©lutningen af bet I4be TTar^unbvebe, og i SSegi^n« 
bctfen cf bet I5be, tijbeligt noE ttbpcccget, 2)en banjTc S)?unbart, oHerebe fra oflbre 
Æibec mere ofoegen fro bet norbqfc ©tammefprog, enb be norffc 09 fwcnjTe gjJunb«; 
orter, fKuttebe ffg, unber ftn iDannelfettt ctSWftfptog, tbeltg nærmere tit bcn'SWotioné 
©prog, meb ^»ilfen 2)anmatf ncermeft fom i aanbcltg SBerjøring: ben tyi>fVe; 09, I 
^utgc en faboantig {jiftortjT ®ang i (Sprogcneé Omffiftninger, f)Oorefter be offajlc bc 
fonftigere pg mere fammenfattc gormeré Soang, efter^aanbcn fom be optage et ftørr^ 
3nb()olb og fremmebc SBcftaubbcfe , »irfebe ben ^onffe SKunbarte Joronbring tilbag^ 
Vda ben rrurjle 09 fecnffe, i biéfeé ©friftform. ^ifn, ter alHb ijatU Raact ©tammcsj 
fprogeté oprinbelige ^orm nærmell, tabtt ftg reciit fom ©friftfprog; ben f»fii|y< 
SOJunbQvt, ber, fom »i i)a'oc feet, enbnu i bet 13bc 7(arf)unbrebeé ©fiiftform, l)avi)e e 
fienbcttgt xli)vt ^ræg, enb ben i>»:nj?e, t benneé famtibigen beg^nbenbe ffriftlige Saa 
nctfe, gif i ,bct t4bc og 15be 2(orf)unbrcbc mere og mere ooer tit St{g()eb,meb banj! 
©frift. — itibéoilfaarene oare imibtertib gicnnem i)eU benne ^ertobe, etlet fro be 
l<3bc TCor^unbrebcé SJJibte, i 9Zorben ooerl^ouebet, og i Danmorf i ©ærbeteSbeb, Ifa 
libet gunfttgc for »ibenflafcelige ©tjélet 09 2Canbécultur, at bet ei »or at »ente, ot e 
fitteratur, og meb ben et egentligt Sogfprog, enbnu ffutbc funne banne ftg. ^ri 
4Catbemov ben TfnbcnS JDab fanf 2)anmarfé inbtjorteé .Kraft 09 SSelftanb racer og mecj 
fliennem et tongt Sibérum, »eb inbeorteé Urong!}eber, »eb ©trib fmefiem .Rongcmag: 
og ®e{ftli9f)eb, »eb benneé og 2(belené tiltagenbc SScetbc, »eb golfefri^ebené Unbe 
fiong, »eb u^elbige ^or^olb tit g>irfterne i ©teéwig og >£iqlflcn, og »eb tqbffe ^onf^i 
jfæberS ubfugcnbe ^onbctéoag. i^c (Siciftlige, ber ene »orc i SBefibbetfc af ©frisei 
fonften^ ber cnc »eb ubenfanbjfc Uni»erfitetec l^cntebe canonijl 09 fc^otoPifl Scerlo 
trugteé nu ogfao t)5ppigen af .Kongen i ©totéfoger og ©tatéærenber. Sn ^elQ^ 
l)ecaf 6te», at .Rongernc bcgynbte ot gi»e, ogfoa vcriisllgc 8o»e i bet latin jfe ©prog; 
P9 langt fcnere i ©anmorf, enb i SZorge (f)»or mon l^or norffc 2)iptomcr fra ©tuts 
ntngen af bet 12te 2{ort>.) brugte man fianbeté Sungcmoal til offentlige 2)ocumenter 
og .Songebreoe; enbftiønbt itt, efter 2o»eneé ©prog ot bømme, atlcrebe f S5egi)nbetfeii 
of bet I3be 2(ar5unbrebc l^cttit i bet mtnbjte ei tunbe »ære ujfiffct. Sjjon funbc »el 
ogfao unbreé ottet, ot fao ^bérjl foo bonffc ©frtfter fro bet 13be 09 l4bc 2(ar^unbrebc 
crc tilo»cré, efterbt enbog be cetbfte ^aanbjfrfftcré 58ef!affenl^cb , faa»et meb |)cnft)n 
tf I ©fciftcné §orm, fom tilSrbcncé SJctifrioning, f^neé ot »ibnc om en, l^»erfen fort, 
«Ker ringe Soelfe i ot onecnbe ©fricefonpen pou ganbeté Sungcmoat, Snublertib 
nærmcv g^aroftcrcn i biéfe |)aanbffrifter fig bog mere ben , fom {)crifec i ©omtibené 
latinj^c etter ne6crtyi>j?e Sobiceé, enb ben fro biéfe noget forftieHige, ber ftnbeé i 
nor|¥c og iøknJijJe ^oanbflriftec fro fammc ^Jeriobe; og betturbe, fom oUcrebe cc 
bemærfet, »ære en rimelig gormobning, at be oclbfTc a5ogs©frt»ccc i Sonmarf, hau 
»a'rct aWunfc eller ©ciftlige, ber i S^bjflanb t}a»e^ Iccrt ©fviccfonjlcn, citer bonnet ben 
bonile ©frift i Sobiceé (bet^beligt forjlietltg fro ©iploms©frtften) efter famttbiflc LV 

ncterttjbffe og latinffc ^aanbfTriffcr. Danffc ^aanbffdftcc fra onbcn ^abtcet of 
Ut l4bc, jofl fi-a Ut l5bc 2(ai;()unbrcbc, »ibnc ogfaa alTeubc om, at ©friosfonfim 
forfalbt htx iimitt, Uflcfom i anbrc HnU, mcb bcné ^t^ppigcre SBtug. 

Sffc mtnbre »ift <t b«t, at ogfaa ^unbfTab 09 gccrbom fca ©tutnfngfn af btt 

13bc Hatf), aftog i Sanmarf; ot bc latinffc Slaéfifcrcé ©tubtum, bet t.@fi;co6Stb»ac 

ogtct og bt)cfct af Gnfcltc i)oé oé, cfterbaanbcn rccnt bUv tflftbcfat og glemt; og ot 

man fra ^atté, t>cb f)mé Uniocrfitct fra bet l4bc 3(at^unbrebc af et (lørre SBarbadc 

ogfoa bcgtjnbtc at foof Ctjctftaonb, (un ftcntebe en mager Snbfigt i ben for Ociflligs 

Jjeben uunbocsrligc canoniffe SRet, og en operftremmcnbe SSanbflob af flolaftijfc ©pibes 

ftntigfjcber, l)»ort3cb 2(anb og aSibenjTaber brufnebeé i £)tbna»ert og en inbbUbt logijl 

gSus'bom. iDet fattebeé jetter iffe paa JDanfTc, ber fet» i ^arié og onbenftebé »eb ffige 

ufrugtbare ©tubier ffaffebc fig ubmættet SSerømmelfe og et jlort 9la»n ; f. ©r. en 

aSagiftet MIartinue be ^&ua, bet af ©rif 9Jlen»eb ( ©tutntngen af bet 13be Uax\), 

fenbteé fom (Scfanbt til bet pooclige -Jiof, og ber bleo betømt i Jranfrige og bet l)e(e 

la:rbc ©uropa vci Opfinbelfen af en np fpHogtjttff SWct^obe, fom efter f)am fif 9?a»n 

af Modi Martini-, en Petrus ic I)acia , ^annif fra JRtbe, fom 1326 »at Kector »eb 

Untterfitetet i ^arié, og of fomtibigc ©fribenter beremmeS fom fin Sibé t)ppcrj!c 

^fjilofopb, SDiat^cmotifet og 2(ftronom; fotuben flere anbre. SKen benne 9?aimfuns 

big^eb, fom enfeltc SDanffe »anbt ubenlanbé, ja fel» bc i Jlor tiltagenbe Sat^ebral« 

og ^(ofterjfolcr \)tv i ganbet, ^ialp intet til at »ebltgel^otbc og forfremme SOioberé: 

raaalcté ©ultur, eller til at bannc en inbenlanbjf ^iteratiir. 2)erfor ocbblco, unbcc 

bet I4bc 2(ar{)unbrebe, fio»bub og 2(norbninger at »ære næficn bc cnejtc ©ienftanbe fot 

bet banf!e ©friftfptogd 2(n»enbelfc. ©aalcbcé bcfalebe ©rif SJKcntteb 1304, ot ben 

unbet Sla»n of Zifoti> 35fgnø "JtrtiFIcr betienbte ©amling of Soobub , ftulbe o»'er* 

fættcé fra Satin p&a ^cnjY. 9)Jan l)at ogfaa baabc fra \i(t ISbc 2(ar^unbrebeé anbcn 

|)al»bcet, og fra bet l4bc 7(orl)unbrcbc, enbeel ^iøbflebto»c eller Stai>6rcttcr, og 

8o»jtt)ftcr eller gororbningCr i iit banffc ©ptog,*) f)»ilfc bog i SSigttgl^ci'/ og i 

linguifiift SSct»?benl)eb, longf \iqat tilbage for »ore forl)en omtalte gamle 8o»bøgcr. ^t 

foobont fort tooftijtfe er ogfao ben faaCalbte øamlc !SoMniitgc SLov, et Ubfafl til ben 

^aonbfcejlntng of Hat 1320, fom foretagbcé 6l)ri|toffer II., eller rettere til en olmin* 

belig ^aanbfæftning for be banffc .Konger; og I)a»eé ben i en gommet og næften 

famtibig Sett i <t |)aanbfTrift i ©tofljolm. (3»f. Jlofob 2(nc^eré banjfe Coe^iftorie. II. 

541—46.) 6n ^røoc ^eraf mebbeleé ncbenfor til ©ammcnligning of ©progct i bet 

I4be ?(arf}unbrcbeé førfte .^»alobeet mcb ©progct i ben ^cnoeb iOOXat cslbre i»)bffc Soo; 

I)»or^oé er ot m«rfe, ot Scrtcn til benne .Rongcloo maaffee l^a»cé i bet I4bc 7far{)uni 

trebeé fl'afinfl'e 9}?unbart; ta ben et be»oret i et |)aanbjtrift af ben ffaonffe 8ot>, neppc 

albre, cnb bette Tfar^unbrebeé anbcn |)al»becl. 

jDet enefie Ijifloriffc ©tpffe paa iDanjf fra bet i4bc TCor^unbrebe, fom Siben 
l^at Iconct oé, 'et en fott .Rtønifc i onnatifiiff ^otm, bcfienbt unbet 9?a»n af Jlong 
tf rife :Slr<-nifc, og fanbfijnligcn en iD»crfcettelfc eller fri SBcarbcibclfe of en tignenbe 
Ictinff 2tarbog ooer ben boniTe |)iftotie, 25a ben flutter mcb Hat 13l4, funbc ben 
efter Kimctigl)cb »ær« ffre»en iffc længe beteftet; men ^aonbfftiftet er ni)erc, of en 
(liflbcéløé ©ptogfotm, ber iffe f^neS ot oæte ælbte cnb ©lutningen of 14be clletSSegpni 
belfen of- 15be liaxf).] og fotmpbentlig et bet ffreoet of en SKunf f JR^s^lojler i *) ^e oprcgncå bl. o. i min Snbtfbning tit gorclæéniiigct euct bet bonftc ©progå og ben 
banftc DiationoBif. .^itt. S.bt). 1822. ©. 38—39; men fiirb^tænbigerc (fra 1241 til 
1522) og mcb aingiuclfc af ©tcbcrnc, {)oot bc tn)ftc finbcé, i JSoI^ctupji^ofcnwingcø 
tan|Tt 9icté^iftoric. 2btn Ubg. &f)^. 1832. I. 6. 38. St)Knub.*) @n ontjcn, og [om bet fijncé Ocbrc Wcbactfon af ben famnte ilrønifc 
f)a»eé t et ^aanbjtrift paa bet fonflel.aBil)Iiot()eE { ®tDf^olm(Cod.-raembr. 5Ro. 77.B,) 
fom t\%\Qt inbef)o(bet ffaanfTc 2o». — gangt CcbrC; cnbibcmclbte/fro SpHanbneb* 
ftomnienbe ^g)cionbffnft af ben cctbjtc banjfc ^røntfe i ^^tofa, er ©pcogférmen i en 
flamnu'lbanjl Sægebog, f)»oraf et fmuft og gobt |)aanb{frift, fanbft^nligen fra 14be 
2(arl^unbrcbeS anben ^alobeel, finbefi poa Uinttctfitctét)tb(iotf)c!ct. (Cod. Arn. Magn. 
8t)o, 9io. 187.) Stgclebcé finbe »i en nogcntunbe om^pggelig ©frincmaobc og ©prog« 
form i be tibltgfte .Songebrejjc og onbrc 23iplomci; paa 2)an(f> fjporaf ^ibtilJnt«t«lbcc 
flenbeé, enb fra 1386. 

2(f Jlcnf'borgé ©tåberet. 1284.**) 

Sta JDore ^oevvcc cev tl)ufa:ni> wlutÆr oc tu i)unbtcet^ fiyrfintiug^« oc ^yr« 
ttjiittcer, a 'fyrnter njor fnigl) afta'n, »:l^cermert oc ratljmen oc oU<x bymceni ficcn^. 
fcorgl) lotflj fcriu^ t^iniKt fcra , t\)(xx ^ccttuQlf røolicmar af hitkn5 gaf tljcm oc 
fla{>f»^|l mcctl) fin H«<:tl) oc n)oI^, forti)! at tl;c Jjaft ey fyr flatl)ccligl) fPrc. ' 

J. 1. ^Cf (bcrfom) l)UPbon5 ^emv i by oc Ijnsfrug^ liuccr, i oU crf fPrft oc 
«f oU arf Ijun taf c iauÆn I«tl) tvitb aruing t^xv mcfl tat(sr. »Cf;cec yucer un fult' 
fccng. 5(f tl)ry par fl(«t^(«r taF« I;uu tljeu ■mcctl;<:clfl, fif tu Tpat t^tn franfctr, 
fif icn par faanger ^uu effi. 

§. 41. ■^røilf Ian^t1o ^au«r cgl;fi;t^uø a anna'ne iort^ , l)an maa ei ann««' 
wfin t^et I)uo \cilce, fyr cu I)an bjytfjc^r l)am tl)et fait, tljcn t^cer forti; aa', fort^y, 
fit f;dpcer ann^trt man tl)ft I)n&, I)an tl)(tr ^U8 fal& let« fi't fint toctttl) Ijrødr I)fi 
Wil, forti)! fit t^cn aa I)U5, tl^er iortl) aa* 

3Cf ©amic 3lonn!ng^e il o g I). (1320.) 
T^ttjro 2\onn!nge fFal forccø* 
»Eljen tim« tl)er foningl) fFal ¥ovcc6 i Txinmaxf , tl)fi fPal tljcr {>egtl)ing 
^)?pfiO.,at b!fcop<s oc aObotæ oc alle anbtc t'irFionc forman, 6ot^e prclati oi an5rej 
ffuUc .nyi>c tl)ev(t frojlfe oc fri^ct ower alt tl}ccvcc go^ oc alle t^cta »orna&f)c, fi» 
fri!tl) fom tl)c l)an)e b«fi: n«t af al^ingcs oc ti)c niagl;c tcrøiffe mct t^<vc<« prit>ileg!a 
CjC cy ffulc t^c jjlictug^c vccrc at fopc tl)(Xtvcc fr(vlfi"e aff ny eller tl)crrce fri^eet; oi 
cy |?»llc t|)c tl;et oc myflc for fonn!ng^ milioi eller nogJ)cr fag^ fful^l) ; num fa ti) 
fit Ibrytce, tl)a ffuUe t^c bcttra? for tl;cres brrøt, fom tl)en l)el!gc f!rfi8 log tilfigcrj 
, 2Cf t^e jor5, tl)er ligg^cr til en gar5, tl)cr fofnafirfe I)arøcr, fom pråft «r 
jwfitt fit boo innen, fcal engin foningo tl)!cnifl Ifrc^Vfijs 2c. -, 

jKoninngen flfal cy a mo^I) nogI)et m&n orlogl) begunn<« utåjit wict riffene 
l><t{lc niÆn^ rai>I) oc n)!lii«», 

^.. ,iCngin tl)ytl)eff fcal I)an)c f<«flc inncn SDanmatF, .etter I(cn etter land , oc cy 
tnctVoger mai»c i fooninøs frøorn« r«dl) fcul« (t^e) ^cttci :c» *> Sftcr bctte ^acnbjlfrift (\)aa UniDcrfttct»6i6tiot^. Donat. Varloram fiuo ^Ro. 3) er "ben 
faafatbte ^ong Srifé Rronifc" tri)ffct oeb ITycrups Omforg, mcb Drbforflatiitget Qf 
jififf i dl\)t 2)Qn(lEc SKog. V. 93inb ; og bcrof færjIiCt. ^(){). 1827. 40 ©, 4to, 

**) Sftcr et fortrinligt ^aanbfttift fra ©(iltningen of 13be etter 23egi)nbftfcn af 14be Starl). 
(1205 — 1321). ©progct ^ar et ficnbcfigt jyftff 9{nftrog; titbccré faatcbcé^ fom maw 
finDcr bet i enfcttc gamfc Sobiccé of 3i)b|lte 8oD. __Snbc6ogrtQyet c mangler f. £r. fywvi' 
gen i SiiftHimicrnc (ffift, fturb, giatb, for ffiftc, fPul^e, giirlJ>e;) o finbcb cftc 
for n, cg ce for o (oH for all; ^æiicer for ^auÆr;) og jcn, jet finber man otte* 
uegne for en, et. (jof. Jvofcntjingce gamtc b. £ooe. V. StnbUbn. @. XLV,) LVII 

'ii^ ben gamle ffnanffc ©tatfircf. (14be 2(at^. føtftc ^atobctt. 1326?)*) 
14. sCJjen man tl)iwf t&fk, ^an fVal Ui>a tl)iTOff til tljingø Ictlja, ot l)«wa 
mMøgc manna witnc til at l;an <yr ful tl;iwf[ Ijano oc all , «t tlje coj^a I;au ljait>ir a 
fju baf. »Clja fVal Ijan flan^a tljingmanna {»om, l)wilf en {>om tfjc njilli« tjomim øewe. 
27. ^l)ct «c ret um qiiinfcnga: ^unlfiu man tl;cr iwil fejle fif fona cHic 
m«r til t>Æ8fru, tl)a ^aI l;an Ijenne metl) prcfl »itne, oc anftra gotl)a manna oc 
qwinne, fftfti^e. 28. <5j»a jTal l)an of gulfeflc fif ^oefru til l)alft bo, awlat oc 
»latwlat (cc[)Dccoct og iih crfjocrtct). 29. Um man ellir fiina l;ait>ii* bom tlja tl)c 
fcmman cumma, tl)a ffal giftae til Ijalf l;owitl)lot røitljic frøenbaiit (5ul, tl)cr l)un 
fejlio metl). 3Cor l)an, tlja fPal l;iuin gul l;aua; {>ov l;uuu, t^a ffal bonJ>in6 rette 
ariwa nut (nute) ffjlcgul. 

57, ^Taf ir bon&e annaro ^ottir ellir frenht, oc roort^ir t^cr grcpin røitljir, 
tl)a Ijawir bon^c xvoli) til at fcr^ic Ijonum i fie^ir, oc l)ol&a V'»""i til rette, oc la^a 
comma til gotlja men , oc figa tl;om cff tl)olifc gierninge fom tl;er av giort. VOil 
l)aH tljer fcjia tljc funa fif til Ijosfcw, tlja ma l)&n Ifnwa fritl) oc gotlja nai»l)a. i^n 
»il ,l)an ey fefl-iv oc tngin l)ctl;ir gøra (l;cnn<:e) t\)a Ijarøir bon{>in walft til at gora 
Ijonum lytir a l;ano limmir. n)artl)ir I;an ey grepin Yoitl)iv , oc gangir tl)0 n)itl)ir, 
tl)6 ffal l;an b^jfia (IV marf) Ijenne til bot. Syl I;an, »ueric fif nirtl; tyltir tttf. 

58. Um man gar i annars mans gartl), oc >vci>ir Ijonum ar^tlje i fit cyg^t 
Ijuuo, Jt>ortl;ir l;ueboni>in Ijano irøirman, oc gor nofir gicvning uppa tl)cn man, oc 
ar tljer gotl;a manna jritnc til at fwa at giort, l;ai»c tljetlj for fit eygl;it l)røat 
fom Ijait far i t^e ganga, o. f. tJ. 

2(f ben banffc evifés^tøntfc. 

5rotI)i^in fcemili>«, l)ans fon, fom na^ ceftljer l)annum, oc tt)ori> funing^ 
i rigl;ct. »El)ccnn<c fam« ^&n forarmi>æ fixg oc rigget, froo at l^an lect^ fior nooJ>» 
»Elja f«f Ijan at fpory^c, at i tDoeniielfyfÆl laa een ^ragf)<v p&a mogl^et gul oc 
fialf (fylf). Tf)* for toouetl)(X i)an feg ene ca moo6 t^xn gromm« orm, oc fors 
tt>an l)annum oc irab ^annum, oc froo tl)og I)an tl;et gul oc fylf, oc met t^et famæ 
liggini'Æ fcc njan Ijan manc^a lanJ><«, oc giorM;« tl)a'm uniter Banmarcl) ffat ffiliiig. 
2(f bet ©tocEljolmffc ^aanbffrift af fammc Jtrønife. 

Zl)(i fautl;e Ijafon fonung: Ijwar laat tu i nat? Snio fxvxxvatifcc fonung^n: 
t^æt fum faarcvit ata uluÆncc. ^wvcn frva? Sovtlf\^ et wIuÆn foj6 of gafo faarum 
at {»riffa for lÆgai>om. ^røar laat tl)u aniftx. nat? fatl;c fonung^n. ©nio froas 
ratljc: t^ctt fum uluce atæ n)agl)ncen of afxn lop bort. ^wvcz matt(« tl)et røar«? 
5ortJ)y ul\i(t ata blauav tljrcclcen', t^«r wetif Ijaftl)« mccUcen fi.i hen , of tljc fum 
J>rogl)o', tl)c Lop« bort. ^war laat tl;n) tl;vitl;iÆ nat, fatl;c fonungofn* Zl)Cit 
fum mye 4tfe y^rcuÆ oc «i ffaftcet. ^iv>i fi»a? 5ortI;y born giortl^æ yjcce af Ijwit 
ojl, l;enn<« atjt myft; fliffccn n>ar fPaft<«t af tvæ, Z^a fportlje l^jan ojft^r titl)Æn^<c 
«f Snio; Snio fn)ar<3etl)(T: bin fer« all iDortl;«lo9. Zl}ix at raff«n {>«t^<vr, 
tljcet fig«r tl)u of cci iaf. 

[3 bet banffc |)anbifrift (^tjoc ben I)cr mcbbeelte Jortcrlling er langt forterc) 
h}ber benne ©lutning faa: Zuningin fauii«: lliouccl fV« ^aff« funing at ^«tlj. 
©nio fiwortl?«: ''ocxta, tl)ct f^y« i of iff« i (tf.] *) SScb bCiiitc ©taburet er at mærfc, at bcnå fibrrc 10 ^paragrap^ct (.10—05) iiboii al 
%vM crc fitbigcrc cnb 1320; bc fcrfte 55 bcriinet) i bctcé Snb^otb crc relbrc ciib bcrtc 
5«Qr (f. ?iofcn\pingc? b. ©oatbS-- og ©taburetter, Sitbr, ®. XVIIJ.) 3 ©lifcn er 
bctte ogi'aa ubcn %ml ficnbcligt. Lvm 

Kf et otfginalf l^ijlbfnflifetett, 1387. 

^^ft fFfil alle iTietn Ftinnict nxrrc, tl}c tl)ette breef fe xUxt ^et<x l«fe, t!)( 
n>i i^cMiiuig fif Pu6buts, J)fiitm<irfe ^iØl)e8 35ro|l, 3onø Tljntweffen, lati^o^omeif 

i Gi(tlcn& 0. f. ». tl)ct efter t^ct Skrotning !t]targrete at boning Wolbi 

ntare t»fiter oc Jiomiig Qyieiica motljet, tljer bfitl)c røorc i^"'!"' »»ovæ, oc fram ccr 
farne, gtitl; tJ)cre fiel I;auc, of for t^e gotI)e wiUict o? geiifJ, tl)er wj af l)em:c !)« 
r«rnt (pve»ct) oc fimnct i mangle ntatl)er, tl)tt ctvt mi cni>t(d)tld mttl) Ijenite yui 
rite jx)urtl;cn 6c I)un met^ oe, tljet wi oF tl;e enge« ^erre eller ^eftljiug «U« 
jiogl;er man fFuIc til ^ong tegfje, oc engen man in at ^reye (brage) i 35anmatF, d 
engen man til ^ielp at t«gl)c, tf)er Ijenne noger lund cmoetl) «r, oF ey nog^er m«| 
Vtl;en metl) Ijenne ^aet^ of met^ ^enne wiUiÆ, o, f, D. 

Mf et origlnolt 2){ptom. 1393. 

tUi jjrkriff« oc conuent i »ar frun?« flojler iXosFilft«, ^elfa all« fomt^ctt^ 
breeff Ijerce cillxt fce, eroinnelefe qnxxti« mct^ n>ar Ijerr«. — — (De m<:ctl)Æl 
mx^ccn ftrøngiø fcal ht(Xim(t9 eet Cirøo , oc ^voat daglj <tftir tifxn fammc« m^jfijj 
fcal ftrongie eet laaff aff »ar frn?<r fom ^cdir auc tegi na celorum. Zl)tttå 
fcal gøres til for;iefn5(3e {»rotning !tltargretl)e6 fatljire oc Ijennaø forcelftrcJee ol 
■^Ænnc? røcnie oc Jjennee eg^in fiæl« gagn oc l>ef}anJ>ilf(jj ; oc fcal garcce ^ccnni 
fatl;ire oc \)Cinnx for(tl6r«s oc ^xnncee cgin arttit^, een l)njart aar, annttn éagljti 
«ftir »ar frrøa i»agi) affumptionis ; oc t^cen ftagl) fcal ^jrierijfccn oc forncfnd^ 
Hcyflirø forjlan^Ær« plcc^^cc minnctvnx tl)et bejlce tl)e Funn« til maat oc øl ; » 
ftulct nunncern« firøngcie tl;cn famm« afr<cn fore tljet farnefni>a »ar fr»a alta« 
tljet farnefn{><v laaf aff »ar fr»cev fom l)ci>k <t\xt regina celorum :c. 
2(f ©tonnv 3)lar9rctf)cé Snftruction for Qxii af Pommern poa l)on 
■ ^ ''• JReife til Slotge, (£>mtr. 1405.) ■ 

Dm ^r. ^mund eller nog^er anner l)yu5l)er Ijanom til Q(t^, i)<in jo tifi 
cciiifxv metl) tl^om, oc wm nogf)er, man eller [(|uinne]') wng eller gamel, byuJ>d 
ft^ til at gifuc ^anom nogl)et [fmaat] eller i>ygl)ert*), at Ijan tagl)e tl)ci 
Iy«fleg^e') af tifem', l)»ilFit vm Ijan cfy giort^cc, tl)a mate folfit fa t^er nogljcJ 
flyggilfce*) aff, oc togf)e man t^ef annerlct^io at »<«re, an fom Ifan tl)et mcnt<v 
oc tl)er mate *) megl)it aff fommcc. 

— 3tem at »or lotter bliuer quÆr vpa ^ufit; tljy tljet ^aar ey »cl, ^a« 
fcirét ^(Xnne »m lanJ> metl) ficfj; mctn at l;an la>cr famcn Fommc v»pa ^ufit, botl)« 
aff by en oc aff ^ gcng<«rtl)r * ) [alt l>»at] Ijan ccndc Fan, fcfter tl)y fom fore er facl)r, 
fil at l)al6oe [»or] lotter mct^, mcedljen l)an er ppa »Cuneberg!) oc fidj « . , f«rrjlc« 
^n i gen tommer. 

— 3tem at Ifan er jo tl)olli(^ oc tiJ>ec^ ^) botljce arlce ocfyllce, oc t^ytynet 
gui>^ f«rfl vm {iagl)cn , oc at ^an »acf)ter ftn ord^ , oc tal<tr cenFtc t^et fram, 
I>»erFen i l)arm<t eller atnter tii>l) , fom l)an eller fterce mug^ce fongce \d)abce for« 
eller nogl)ee man m«rfi« <«fter l)anom. 3 bet 15bc 2(arl)unbtcbe »cbbfcD bet banffc Sprog omtrent ben fammc tlb»tf*; 
lingégang, ber i be forcgaacnbc to 3(ar5unbrebcr »ar begiinbt^ og hst f)at)be omtrent; O 3 bet DrgiiiQtc .^aanbffrift , fom a Ubfaftct tii benne i^iftotiflC mærfnocrbigc 3"ftr"f*'0n, i 
cre iiogtc Dib i JKanbcn offtibtc, fom bog i bc mcbbccftc ©ti;ffcr næficn altc fimnc 
iibfi>(bcé. 2) ftort (fnarerc enb: bi)rt.) ^) o: rcntigcn. *) UDiffie. *) maatte o; 
f iinbc. ^ *) ©icngicrb a : Seoecauccr cKct ©fat , fom \)icé i Olatiicalicr. /) tiijig 9 : 
aarvaagcw, rebe tit fin ©terning. LIX 

t< famme ^inbtingfr og SKangt« at fæmpe Itnob. 6nbfEiønt>t ©tatcn« ^raft fro 
SBalbcmac ben Srcbicé Zii bctijbcligt Oa»cbe fffl, 09 iCanmorfé ^c(b unbec SDronning 
SSargrctf)« [»ntcé paa n^ at fttgc cnbnu l)o|tig«re, cnb bet i bet 13be ^ar^unbrtbe oac 
batet: vdbUry bog ben ty&jYc gnbfrijbetfe (tgefulbt ot »trfc baabc vaa Ølattonen og 
©progct, faatcbee at iffc allcnc be cnfettc Cconingcr af bet gamle ©tammefprogé 
JBøininget og Snbctfec, fom enbnu i bet l4be KarOunbrcbc fparfomt eate tilbage, 
noePcii recnt tabte. fig; men nicb bem ogfaa en j!oc X)cd gamle Orb 09 Ub(n)E gif af 
»rug, og flevc nebecfajiiTjtpbffe Otbformcc og ©prognenbinget inblemmebeé i beh 
banjfe Salebtug.y— ©n af be betpbeligftc Jovanbnnger, fom ©proget i bet 15be 2Car^. 
wobtog »eb gaan fra SDbjIlanb, »ar bcté Jowgelfe meb <n SK^ngbe CcbogSrb* 
former, bannebe reb at optage ti)b|Te Jovflaoelfer, farbeleé he og fot (ftlctgerc ften er 
og an.) Sil be fibfte to finbeé »el K»berfi faa ©pot i bet l5bc Karl;, (bog forefommcc 
bl. a. ^n|Trig i JRumfrøn. 95. 1474.) 93Zcn af ben nu faa talrige €laéfe af banffe 
Crb, fom begi)nbc meb bt, (f ri»i: allerebc et bet^beligt "Hntai fig fra bemelbte Ttar^un« 
brebeé anben ^alpbeel; 09 baabe »eb benne Zit, og i bet iGbe ?(ar^unbrebeé f«r|tc 
»Decennier, fjørteé enbog en ^eel 2)cel of bctte ©lage SDvt i SBrug, fom iffe i)a^e ^olbt 
ftg, men ere aflagte,*) — 9)ieb ^enfon tit SCRoberémaateté grammaticaljTe goron« 
bringer unbcr bete begpnbenbe llb»ifling til ©friftfprog I bet l5Ve 2(arf)unbrebe, ba 
,I)«rer bet til be bet^beligfic blanbt biefc, at l}»ab ber enbnu »ar tilbage af ©ubjtantis 
»erneé ©einingécnbelfer, og af SSerberneé Soniungationer efter gammelnorbtfl ©prog* 
form, meb ^»ert jDecennium mere tabte fig; men at ber i Orbeneé ^tøn enbnu »ar 
cnbeel SSoflen imellem ^iin ælbre ©progformé ^Iffonbring of ^anliøn 09 -^unfiøn, 09 
ben nt>ere banjTe ©ammenjtobning af begge til et JwHeéfiøn, meb Tlffonbrtng af ^»cr« 
fenfiannet, SDet fibftcé olminbcUgc 09 faffe JBeftemmetfc futbenbteé bog farft for bet 
banffe ©friftfprog i filbigere ^eriober (eller i bet I6be 09 17be Tlar^unbrebe); ia Ce»s 
ningcf af Uoiéljeb, ere enbnu tilbage; en betpbclig 35cel af bet banffc -Jolf (Sijbcrne) 
ficnber naften iffe til ^»erfenfiønnet; fetoi be ø»rige ^ro»inbfer er bet ftelbncre, enb 
i ©friftfproget; og Ttlmuen ^ar iffe fortabt KbiTiHetfen af Drbeneé |)anficn og ^un« 
fiøn, men ubtri)ffer ben t en flor SScengbe Silfcelbc »eb JBrugen af Fjcn 09 I)un fom 
pron. relat. jDen t bet 13be 09 I4be 2tar!)unbrebe **) cnbnu fielbne JBrug af itn 
banffe bcflemte (poftpoftti»c cHer »ebfjcrngte) Mrtifcl, bleo nu ^ijppigcre, 09 omfibec 
alminbelig; og ligelebeé fan bet fortiene ot btmcexUé, at iDannelfen af ben paéfiotfFc ' ' Tig ' 

*) ^ct fotticncr at bcmcprfcé , at i en gammclbanflE ^ofiil eHcc Samting af homilier, fom 
jeg antager at ua:rr flrcocn i 6foaiic i ferftc -Piatiibccl, eller i OJiiDtcn of 15t)e 3lar^'. 
ftnbcé cnbmi fao fao af biéfc £)rb, ot jeg iffc ^or cpbogct flere c«b to bcljol^c 09 
bcqvcm). 3 et oiibct ^aonbflcift, inbc^olbciibe Dtjcrfcettclfcr of nrglc (Sfriftct of 
totinflc ^irfcfflebrc og et ^>or ^^»cfgciicé Scoiict, ffrcvct i SJioriogcr 1488, forcfpmmtc 
i bet f)tU omtrent 14 eller 16 of bcmcfbtc Drb ; i <praft<n ^r. itliehacls Isigtc (fra 
1496) iiepvc 8 eller lO; men i ben bonjlEc JKiimfronifc (imcHem 1470-80) finbeé bog ollCii 
rotte fclgcnbe: bcbrevc, bedrive, bstvifX)tt , htyiiXai>in (omfl^bt), bcfinfte , befale, 
begive, begrav>e, bcgvn{>c, bel)agc, bel)oIi»e, 23ebu (s»cf)ou), bcf)a:nMig, 
brHixdc, iSefommer (25cfi)mring), 25cleiIigl)cJ' (OmftænDig^cb), belarggc, bemanifC;, . 
beqvrm, beraaic fig, berette, befiM^e, beffu^c, bcjTattc, befFtermc, bcjfrive, 
bc[peii'c, befpife, befioae (mobftoåe), bcftallc (bctcire), bctltUc (tove, inbreftc), 
bettriJ'c (bcfitmpc), befuarc , befv>a;rgc fig (fammcnfncergc fig) befatte , betegne, 
betiden (botibs), betroc, betra:^c (faac fat paa), brtcrffc, bfta:ufe, bevare, 
bfvjiff, .■25eV)iioni)ig , bcv>o;rct. 3 Scrtcgné «pcftit of <Li)t, Pe^crfen (1515) 
forcfcinmec omtrent 50; og enbnu flere i fammc gorfattcré (at. bonflfc Vocabularlum 
of 1510. (3of. ogfoo gort. til min Ubg. of ben gammelD. 93ibefouerfa:tt. ©. V.) : 

**) 3"f. Snbfebn. trt min Ubgaue of ^enrif ^orpcflrengg £(rge6cg <£. 19: og ben ber 
unforte a5emccrfning of 3. (Svimm, LX 

^otm ccb Snbctfcn o i bet i5bc ?(flc^unb«be itco lan^t arminbeligc«, cnb ben tatl 
bet 13bf 09 I4bc, ba man ofte ubtnjfte ben oeb participiet 09 et ^ietpetietbum,*) 

©tvioemaaben fovtijb^fcbeé ogfaa liettibcltgt; faalebeé, .ot enbog Stjbtegrt 
fom bet banffe Sunoemaat cnbnu ben iDag { iDag flet iffc tienber, • faafom d 
for f og fc^ foc jY, tnbføtteé i banjt ©frift, fjooc bc f)olbt fig tit ^en 1 bet 17bj 
.■Jtavhunfcvcbe. "iit tmibtertib beg .&ocebniaéfen af ©proget Pebbfet) at »arc banff, ellci 
»ebligcf)olbt fin eienbomnicligc 6I)arafter; og at mange IJesninger af bet ©amle beta 
tebcé i Sotefpcoget, peb Siben af cnbeel ti}bf!e eder tijbffagtige lOxi, fom efter[)aanbci 
flif oper t ©triftfproget, bette lære »i iffe blot af bc gamle banffe 5oIfev>ifcc (eHci 
faafalbtc ]Ka:nipevifcr) , blanbt Ijoilfc en gob 25eet of bem, fom cnbnu t)apeé, ubei 
Soiot ere opfomnc i bet l4bco9l5be 2(arf)unbrebe (imebené enfelte, t bereé oprinMigi 
g^orm »el funnc Oope Poerct oclbre); men ogfaa af 2(lmucf}>rogct8 2iei!atfenl)eb 
JDanmarf, faotebeé fom bet cnbnu er, og i fjpté langt mere inbjTrænfebc Sales o] 
©progtrebé pi PiKe finbe ulige minbrc of bc filbigere ty^j¥e SSeftanbbele, cnb ^pal 
©friftfproget t)at optaget., 

^pab iitte i bet 14beog I5bc 2tar5unbrebc taUc i SKeenljcb, eHeci eiagtjloftg 
Uig^eb meb 9?orbené ©tammefprog: let »anbt bet for en ®eel cfterl)aanben i gcogcos 
Vhi^ Ubftræfning. ^ra SOIargretfjeé Stb begijnbte ben banffe *Dtalect at faae f!cerl 
3nbfl).)belfc poa bet foenfYe ©friftfprog. Unbtager man enfclte ^ovfliellig^eber t efrii 
.pcmaaben, og nogle flere, {!iønbt iffe meget poefentlige Cconinger af gamle Crbbøinim 
ger: faa fan man olt 1 SBcg^nbelfen af bet I5be Xarf)unbrebe neppc fficlnc ftjcnjfi 
SDiplomer fra banfTe; 09 benne fiiigf)eb tiltog faalebeé, ot mob ©tutningen af bcttj 
Ttorl). opl^crcr nceften gonffe ©progforfficnig()eben i frenfle og banfTc S3repjfaber, 
Sffe blot ubftebtc be oner ©oerttge regierenbe banf!c konger ©J^rijtian I. og ^on 
bereé SBrcPC og befalinger for ©rerrige t banff ©talect; men fela be of ftJenjTe ^erre 
i ©perrige ubfiebtc SBrepe funne i ©friPcmaaben neppe ffielncé fro bonffc SBrePe,**) 
3 Uorgc por ©friftfproget Pcl oHerebe i id 13be 09 l4bc 2(orIj. ftcerft ofpcget fra 
■ben gamle iélonbfTe ^orm; bog l)or bet enbnu t bet ftbflncepnte"2(ar^unbrebe, fom of 
nor{Te iDiplomer fro ben Sib fceé, langt mere tilbage of benne g'orm, cnb ©proget 
iDonmort fet» i lit 13be ^(ar^unbrebe. ©fter Unionen begpnbte berimob bet bonfF^ 
^prog ot fooc bet>.)bclig 3nbfli)belfe i 9?orge, og ©friftfproget t icttt fionb, fom nu 
bog ollenc anpenbteé til JBrepjTabcr (af egentlige ©progoærfcr eller ©frifter, SZorge til 
F)ørenbe, finbcé intet i Ijelc l(t I5be og longt ncb i bet I6be 2(or{)unbrebe) , bcgtjnbte 
cfter^oonben mere ot nærme ftg ben banffe ??ørm; bog, fom mærfooerbigt er, tillige 
tongfommcre og i en ringere @rob , cnb bet jTeete meb i>ct f\?c)i{lFe ©friftfprog i bet 
J5be "Kaxf), 9)^an ftnbcr foolebeé cnbnu i fflJibten of itttc 2far^unbrebe en meget 
fienbelig S'orffiel imellem ©proget i It norfTe 2)iplomer, fom pore concipcrcbc ber i 
IJonbet of inbføbte Ølormcenb, og t be ^ongcbrcpc og onbrc offentlige SBreeffobcr, 
SZorgc pebrørcnbe, fom ubjTebteé i ©onmorf, og Ijpori bcrfor ben banffe ©tripcmoobe 
fnlgteé. ^dte Pifer ftg f. ©r. peb ot fommenligne G^rifioffer of JBoicrné ©tabs 
fajtelfcébrcp poo let Sron>f)iemffe iDomcopitelé ^'cioilegier, gipct i (D^jolo 1442 09 *) ®t 6;fcmpc( l^crpaa »eb ©ammciiligiting af et gammelt cg ni;crc §aaiibfl!cift of ^., 
J&arpcitreng. f. Siibf. til bcniicé Sergebeg. ©. 37. 

**) Sager man f. S,r. bfaiibt be efter .^aborpljé Ubg, of bc foeiiflfe SKiimfreiiifcr aftn;ftc 
SDiptomcr, ©ten ©ttircs S^agtingtiiiig^breu om ©tegeborgé Ooergiiielfc of 1487, ba : 
finbec man f)er Jitøc, ^iJ)i'ere, ©rtmty>ff|c, wucnc (Socnbc) , cngin, fielfrøc,! 
fcriigc, »twifc, &egcrc{>c, clfi'c6c, 'fslotiiil) (Qiotm) , IVtnntt , 'MQt^a 
Irr, og faa frcmbefeé meft lutter banfte £)rbfcrnier og Siibelfcr; blanbt t)»iÉfc prou. 
jak for i«f cKct }cf ncrftcn frcmtrocbcr fom ben cnc|tc fuen|Ic gorm. LXI 

(Saxl itnu^fcné ffircD of fammc 3nt)r;orb, flt»cf i Zron^Ijicm 1449, mcb 6f;rljiK(in Un 
Jførfteé a3cfr«ftcl[c \>aa bcnictbte ^nstlcøicr^^^ubftcbt i ^iøOcn^aon 1455. 
SCS.Jlnubfcné 95rc» Ifl-fcr monf.Gj:. " 3 6I)rtftian I. Stct). 1455. 

"Weer wiIIio"hi at ther vitit at forer "Zl)a Ijaffuc røi Gunamct oc »n5»fciigct 
Gudz elsko skuld oc wyrdirigh hins oc <:itiicmc oc UiiifaiiQC mctl) tcjfc ttorc 
lielglia OlaffzKongzoc heilagrar Kirkiil, ol'uc breffuc t^cm <tUc oc I;ufr tljcir foc 
baffuom Ver tekit vora kiera oc besyn- fcg oc alle tl;cn& goij kuot oc faot, oc 
(lerlrghe winæ, Canickana, Corsbrodra clla tljcriø Icn^boo oc ticncfii'folf , viii 
y Nidarose, alla oc huan (hiiar) pin aff vor t'ominglitjljc Pcnt, ^cgit, 5fc^ oc 
iheira for seg, Coinraunz ^aard theirra 23c)V«tming att forfiKlve O.C fot^actinglje 
oc alla adra Garda , eer iheir eiga ctc. til alle tettC Wildl," :c» 
oc alla thera Varnadba, y GudzHcignad 
oc y vort Wald oc konungcligh troust 
oc forsuar till allra retta raaale" etc. 

3 ©anniarf Ija^^ytn man i bet 15bc 2farf}unbtcbc et alTenc, fom en Jcugt af 
C^rtfttan ben JecPcé iRomcvrcifc, faact et Untocrfttct i Jtiebcnfjaon (1479. i 3un. 
inbotcbcé bet); men noget ooer iO Tiax fitbigcce fom ogfaa 93o9tn)ffcifonficn tit 2)ans 
matl, omtrent 30 2(ar efterot ben ret »ar fommen i ©ong { SDbfftanb, 9?eberlanbenc 
og Statten. SJJen om »1 enbog faalcbeé, tnob 6nben af bcttc 2far^. funne t>eøi)nbc at 
føge be fovfte ©por til en egentlig fitteratur i »ort ^ccbretanb, og tit en mere fri og 
fetvftrenbig inJ>enl(:n6fP S5ibenftaiieligl)eb og SSibenjfaOébi^rf ning : faa gif bet bog l)er» 
meb i ^enocb et Ijalot 7(arl)unbrebc enbnu maabctigt nof. Unioevfitetet funbc tængc 
au fommc tit ret fremgang, og" bcté Sitftanb »or lige inbtit SJcformationcn intet 
minbrc cnb glimrenbe, l}»ortit en »igtig 2tarfag uben S»i»l »or, ot bet »eb tcté 
©tiftelfe fun btco ffct botcrct, og berfor Ijaobc SSanfletig^cb »eb ot finbc buetige Særere. 
5)Jan »eeb ogfoo, l)»or flet bet l)er »ar beflitt meb @foleunber»iiéning i 9)J{bbelalberen, 
og ot, enbffiønbt mon i bet minbftc fro Ut l4bp 2fart). of {)ar ^a»t Sat^cbralj!o(er og 
onbre totinffc ©foler i2)anmarf(l)»orof be forRe if(er»orefoa ficcrft fceføgte, otbcreeb 
SReformationétiben jTatl)a»e »æret 700 9)el)tinge i SRiOc ©fole og 900 i SRocéfitbe), »orc 
biéfe Sfoter bog enbnu mob ©nben of bet 15be og i JBegi^nbelfen af hit I6bc Tiaxt), i 
en uéfet forfatning, gor ot ooerttjbc ftg l)erom, 6ef)øoer mon oHene ot giøre fig noget 
naiere tefienbt mcb be lotinffc ©folel'øger, fom ben Zit brugteé, næften ene tit Unber* 
»liéning i bette ©prog, og fom »or« »onbrebc Ijerinb fro Sijbfflanbé og onbre Canbeé 
^tofierffoler i 9}Jibbelalberen, før ben claé(t|Tc Siteroturé ©ienføbetfc. (J)en enejic 
inbenlanbjTe ©foledog fro ben Zit, fom fienbeé, er ben, unber Slam of PeJ»cr HoUcø 
(Drftfprog aHerebc i bet I5be 3(ar^unbrebe befienbte ©omling of gamle og gielbenbc 
banjTc Drbfprog, meb tilfoorenbe Soerfætretfer of fommc i barboriiTc, tilbeelé rimebc 
lotinjTc 85er6; ^»ilfe mon enbn'u i Iflc ^atobeel of bet I6bc 2(orf). brugte lit ot tx)ie 
og forflorc { ©folerne.) 9?aar enbnu 6l)riilen ^eberfen »eb ben Sib (1531) flager 
o»er, ot bet iffc »or uolminbeligt, ot ©folepeblrnge i 5)anmarf gif 16 tit 20 ?far i 
©fole, og bog "lærte be ^oerfen ot tale ret Satin, eller jTri»e gob 2)anff poo bereé 
eget Sungemaot:" foo »tt man foomeget minbre unbreé l)ero»er, bo ber lige inbtit 
JReformotlonen, imebené ben gienføbte græffc og romerjTe Siterotur ollerebc »or i fulb 
SSlomjtring i Stalien, gronfrige og S^bftlanb, neppe »ar nogvt ©limt of claéftil 
Ccerbom ot ftnbe i iDonmarf eller ttt ø»rige SZorben ; ei engang 6lonbt ©ciftlig^eben, 
i)oi l)»itfen S3ibenffat> og Sarbom efterljaonben til ttn ®rab forfolbt og ble» foo libet 
nøbeenbtg til ^orfremmetfc, ot man cnbog finber en €ononicué omtalt, ber iffe funbc 
fErioe fit,9?a»n. — 93len "ot ifrioe gobt iDonjf" »ar i bet I5bc TforOunbrebc en ligefaa 
ufienbt Sing, cnbog l;oé be goo, fom ben Sib funbe gielb« for jtubcrebe SMæflt. LXII 

HUivtU »ot I ?(Qt^unbrcbct ctf)ticrt Sanifunbébaanb nicb Slortcn« gamk Cftcrotm:i 
jønbctrcDct. Sngcn ficnfctc cngaitg, nmlte loefte eller forj!ot bc iélonbflc SDtgtfrcé oø:; 
©agaffdttereé SSccrfcr; 09 ben cnefle Uepnlng, bet cnbnu »ar tilbage af ben gamle 
tiorbiffe 2(anb i ©ang og i gortcciring , f)ov)be funbet et fflult |)ictti xxia bet ficrnc, 
niect og meer forfønite cg l^alt) glemte S^lanb, l)for man enbnu fcejlonbtgen agtebe, | 
bevarebe og laftc be gamle ^rønifcr og ©fialbefange, 09 l;Pot cninn i bet I5be 2(arl). 
JRiimbfgtc 03 oterfatte frcmmebe gortæltinger gase en ©ftcrljcft til ben gamle norbiffc 
Jitcraturé tibligerc Stigbom. 

iDa faalebeé i 2)anmarf ©lorgtffa&et meb ^orfaibreneé ©prog »ar nojften | 
nbbibt; ba bet njje 2i)é, [om fra ben antife SScrbcné atter opli»ebc Tfanbéoætfer, 
beg\>nbtc at fprebc fiig oper (Suropa, cnbnu ei »ar trængt til 92orben; og ba Hit, F)»ors 
t»cb Åunbflab, SSibenffab 09 fiavbom foftreé og fremmeé, I)er »ar i ben ringefie og' 
far»cltgfte Silfranb: -faa fan bet l)»crfen »arc meget eller bet^beligt^ ()ttOb man fan' 
»ente fig af ben ni^ere ftaiifPe Citcratur, faalebeé fom ben »ifcr fig i fin aflfcrførjle 
^remfpiren, i anben ^alobeel, eller mob ©lutningen af bet l5bc 03 i JBegtjnbelfcn of 
bet I6be Tfar^unbrebe. iDet banffc ©friftfprog »at i fin 93arnbom, eller i en enbnu 
»neget raa og libet ub»iftet SSiljtanb; t^i ia Ijer, af be nijlig anførte TTarfagcr, fap* 
mbcé ^unbffab til gobc fremmebc 9)løn|lre, fom funbc »a-fte Ijelbigc efterligninger, 
fonbc enl)»er banff forfatter, fora prøcebe paa i SSeré eller ^rofa at bringe SOioberé« 
mnatct i ffriftlig ^orm, iffc giøre meget anbet, enb at Ijolbe fig tit bet <:Imin5elige 
tCcIcfprog, bcr paa ben Sib enbnu »cl næPen l)or »æret eené f)oé oCc ©tanber.J 
sWan finbcr bcrfor ogfaa i bc tibligftc lan^i 2)igtcrarl)eibcr eller 3iiim»oerfer, fom erei 
tilo»ere fra bet 15bc Jtar^unbrcbc, ^rcrg af en nat», ganffe ufluberet ©impel^cb f 
Wbtri^ffct, bcr »ifer, at biéfe SScré omtrent maa »arc ffre»nc i ben boglige ©progs 
tone, cHcr fom man ben Sib talte i ©anmarf. — 2)et fi^ncéat »ære fra SKibtcn af 
bcmelbte 2(ar^unbrebe, ot enfelte ©por of et »aagnenbe 2fanbéli» l^ooe begtinbt at 
»ife fig / ogfaa i en ©traten efter at o»erføre ben iffe betijbepbc ^unbjfabémaéfc, 
fom ®ei(lligl)ebcn og illofterffolcrne ptcicbc, i ganbeté SSungemaal. a?Jan l)ar ubcrt^ 
2»i»t olt i bette 2(art)unbrebc brugt banffc JBønnet og ili&cbegcrt ^loi^rcnc; og tit. 
betéSOlibte cHcr anben |)al»bed maa ben ælbftc banffc, orbret efter aSulgata ubarbeibeb«/' 
SSibcloeerfættelfe fjcnføreé. SKan ooerfottc i J^loftrenc ©frifter af latinffe ^irfcfofbrci' 
poa 35anff ; og en 9)Junf i ©orøe, i (Sl)rif}tan ben gcrfteé Zii, ffre» (eHcr, fom nogle 
mene, fortfattc) banffc l)ifiorijfc JRiim efter ©aro, eller rettere efter benncé ©pitomatoc 
Sliomoé ®^ei9émcr. Sffe blot i benne SKiimfrønife, men i abffifligc af g)Jibbelalberen4i 
^olfebigtningcc og ©»cnt^r, fom o»erfatteé 09 inbflæbteé i bonffc JRiim (5Iore8 03. 
Bkn^eflorf. er.) fporer mon i ©prog^ebarafteren et ©lægtfTab til »orc gomle ^ol* 
fe»ifer — l)»ié ©progform, faalebeé fom be nu F)a»eé, i bet ^clc toget, fon figcé ot-;; 
tilføre ©tutningen of 15be og JBcgtjnbelfen af I6bc Ttorfjunbrebc. SZoget mere ^onft' 
i'^ocjTc 09 83erfeb»9ning ftnbcé ollcrebc i be for fin Sib iffe ringe metriffe 2(rbeibcr/ 
of i5)ræft«n |)r, Wlcl)<:el »eb 2)ronning ef}ripincé |)of (1496) 09 »i funne o»er** 
Ijowebet f?ge: ot ©proget i bc »crftficcrcbe TCrbeibcr fro l)iin Sib ollcrebc ftooerpacr 
et noget Ijøicre Srin i ©ulfur 09 Uboifling, enb i bet mcb laugfommere 09 mere uftffrc 
gicb ftemffribcnbc profaiffc ^orebrog. 

2(f en banff Cægebog, fro onben .g)otobcct ettet ©lutningen of 
I4bc 2(ar^unbrcbc. 
3fff fjyggcv t^cct vm, at mang^ce tcfccr til &t WÆrc Ictfx tl}ccn t\}Ctt (ty Fan. 
^ortI)i ^auer iceif leet (lebt, ubfø$^t) (een (fanb) loelrccdom; oc fxtnum ^autv icd LXIII 

ffrcuct. ^itr byricø &f ])oit(ct^ wcitf, ^tvat t^cct j?<5l gcrc9 fore, Zct ofæn (®of« 
Un) fif fwartÆ bcto (SBctcc, JRocc) cc latf) mctt^ l)«lf*b «f l)itii«nf'/ oc l^t tljctl) i 
jiÆfÆ tl)«m tlja't l)otictI) vocctf l}autt, ^xoa et tl)ctf) ganger f)anum ep i gomccit. 
Zl)iX flyr cU ftuFi*om af ^ouctFj. — 

5ot ivi !>tiur nu taUt oc fagt ot fcreuÆt oc fi«nt (loftt) tl)tt fum tl^arffeft 
<«r for aljYcne l)oucctf) »VÆi-F. Hu røilÆ n>i figljce oc fcriuct af (onj) tl;itn iÆg|)ce6om 
t^xv ccr for «gl)<tn. 5ov* tl;l et «gl;it:" a'ræ ell letl^ajmæne ter« oc f«gI)l•cn^Æ 
(•^tt>bflfe). 5«>f -cgMc wcvrcl). Tac gr-jn ccIi^oni<:nt, oc tl)rv|l ofttn gomccn en ren 
lin tlut, oc i>v6p t\}tt\) i <-gI)<xn. — 3tfr l)arct af fflUet <:ff I)ouatl>ct, t^a majccr 
tl^et^ ti^Cft ef/ oc bouc:tl)<xt clcctl)C(6 mctl; fag^r« lorfce: oc <tr ^inn« « cgl^trn, 
ti)« tagixrr tl^fftb hccnx af, oc tl;atl; ger hatl^x iccmt at fec ntetl; eg^an, oc ^wa 
fum cal^« fot ^auer oc ^l•itfer tt;et^ met watn, tl)<i hxtbvcca ^janum. 

2Cf en bonjf gægcbog fro l5bc 2(ar^unbrcfccé f«rfte ^olobccl. 

mcins>ff(X, faa ffuUa j g«m« ctl)cro i>agligl)<J: l^f nctl> fom ^tt eet )frcff>»etl). 
3 ^uIIæ cc^« ccn tymcc ((Sang) om i»agl)cn. ileflcr ctl)cr at cci>(t om cjftÆncn, 
t^a j?al t!)itl) wctvx Iytl)ct matl), fom err »ung« I;«n6 oc ficft« fjuin« f-jft^er, oc 
Fait falffwÆfotl), ttjegl)« eg, nyt fm«r oc fcrfF o|i, IiM;etl) p«:ier oc cpl«. ^wctÆ* 
llr«r^F) er befl oc nybagctl) l>ygbr«J>^, oc ^afftebr«M; mogl)ae j oc (K^«, minfifj aff 
mg hteb for tl;i tljet bynM;er mcnj lyff for fafi , tl)en fom cy l;«n)er lyfomfenø 
errøfetbcc. 

^wa fom wil IcsFcefcom tel l«fntag^ce, Ijan ffal \v\i)l)(t tl)ttl), atf) nogbcr 
farF IcrFÆ^om ma (cy) bern oc ey gammelt folf oc ry FrauFt folF gyrøeo. 
il<:cFc«^om fFal ey i moFel l;etcr elt'er Fiili« tagljes. (Dm een 5>«gl) (Tal man (e^ 
troo) IccF^ftomÆ tagce. Q>m ^&n tagl)er IceFÆ&om tcl lofn, tl)er l}an eer tagl)ett, oc 
man \>&voev (cy) fanggctl) l«fn, tljtt fFal mat^ ey f^Jvre tagljes, <xn Ict^x^om Ijamer 
fulFommct fyn i>ygl;t. (Eljagcs mat fi?rrc, tl;a maa rajtl)e6 at !)an fangljer 
ry^^JCC fotl;. ' 

»Cl)eff« gaffrt ger baflorø«: F)un wcctTjcr lyFomcc, opner fmet borer, twat 
aff fipr, mynjfer fwlfncc, lÆ-fccr IjunfFcr, g«r at forr«, ger tyFt blot^ tb«nt, oc inMOt 
brøgl) liner jnerF, ge-r tbr<«t Ijtvycl. Tljcffa: fFatct gør baflorooj: l)un mynfFcr lyFo? 
mene flyrF<t, oc g«r fiiinJ»om ^\&vt\)et frøa l)et at man i>oner, oc ger ^iin at 
jDÆmycc, oc g«r fommce f^ot at baø, 5or t^y fFuUe t^t tl)cr ry{>I)<t ^am«, eller 
faar, eller bul^ce, eller Fnrøfet been, r(«^e6 bajlow« oc fec witl> JiEftljcr mat 
ff al man ey i baflowÆ fare. Zl}tt aff fangljcr man fctmcs. ^ICfft^er bafJow?« fPal 
oc ^walor wccve mellom mat^ od) J>ryF.*) . 

2(f £>bcnfe (Silbeffraa. (^ottnbtTr. fra 15bc 2fot^. førflc ^labbccr.) 

^rt. 17. ^0 fom finier fin gil6bro^cr i l)af6 nøi>, l)an fcal ta^ct Ijanom I 
f?ip. (i)d) om t^tt er n«ttl)«rft , tl)a fcal Ijan vt caji« eet punb af filt goto af 
ffipet? og giuæ l)anom lifø Ijiclp; l)uilFct tl)cn fom i Ijafe n«>6 »or \ioeb fcal gialé<r 
l)in fom l)anom rc^6«6« n^r l^att Fommer l}ttm, om l)an b^ucr tl)cr crfnff tel. 
^filere fcnlcc all« gil^brJC'^rflr betaler fore? Ijanom, om tljet an vor<t tre mardjø fVylJ), *) ^t fibftc to £ti)ff«r, fom i benne Sccgcbcg c« opJagnc af ^cnrif ^avpelircng« , gipc 
antcbning tit en mcerfclig cg intcreéfont <Sammcnligniiig mcb ben fathmc ?crt, faatcbc« 
fem t)cn oucnfor (6. LUI.) tr mcbbcert efter bet cclbfte ^aanbjlfrift af $. Jparpcfrrcng. 
SDJan feer, t)v>ot libet 3(f(llri»ernc bog ovicrf)Oucbct, i en 2ib af 120 — 30 Stat, erc 
ofoegnc fra ben oprinbctige 5ej:t , og f)uor faa Drb cg SBeiibinger be t)aw ombijttet 
meb nijere. 35c ferftc inbfTrffnfe fig omtrent til, at bet ogiaa fotcctbebe Swct-Iiorer 
et fat i 6tcbct fot bet cnbnu æfttc Swetæ-rouæ ((Soebcfjullfr). LUV "Kxt, 24. (Dm fttceJ fatcs i øilies Fjufct, gcr^(rm<tH (©faffcrc) b«^fl? t^ei 
for<t IX ©filiiiøtr. (l>m br«iir(« Vfl<r leng« ft{>e om aftcncrn, t^a »VÆ ger^mctl 
at tl)iÆ»(r tl)em, (Dm nogfr i>yi*uc6 ctl) ft^Æ irfter elle , tl)i: fcul<c øcr^Æmcn ftttcc 
for« Ijaiiom ecu fp^n fulJ> mct æI, od) eet libtt liuo, od) faet øang^v tcl fceiige,? 
Oltii om tl)e f-jr bovt gantj«, t^a fcufcv tl)e I>«i»Æ IX ffilinge. . 
2{f ben ®. LIX. omfatte (ffaanffc, om Uh 2{f et ©. LIX. 09 LXIL omtcitt Ixjonb«, fcenjfe) ^pomttiefamling af iSbc "Kaxl), 
V06V ^avcc fTgI)er: I)tt?ilfcn fom gat ij 
tV)fmitt«:J>ec xvctøf) I)<Jn fPal tl)i(xn<t med), 
of I)WÆrt bictrgl) of hiHor f?al iK{>l)cr 
t^ryfFice* *CI;«?t ^r et I)«gl)f(tr&ug^cr 
fpal «iM;myiigl)e6, fom fcvipten figl)ei-, 
|)tt>rc megl)ct mccr t|)ii Æ)l, fav» megl;et 
meer t^c i2>M;myugl)c tl)cd), oc tl;u ffalt 
fiiuiÆ n«M;<x for giit^. 

— !5(niten ti5^ ueM;cc frÆf^cyi"^« ie« 
é^ciKC «t ifnvtcc \)anmm iieM;er <tf eet 
l)øgl) Hint/ at 1)fiu ffuliie fivc el^ec fxvits 
éerfrof(X6. ^« t!)y «^ I)'^" xvil^e ccy 
tl)a (Tlltr fit)*: ^'0/ xt^tgil' l)&n ivfPai>f»cr 
af tl;erÆ Ijcriti'er. ©wc ueM;et freftÆ ffrtft, f!trcoct 1488 i SJJariagcr ^lofter. 
i^at aftl)fn fom fanctuo 3cronimuø 
^abl) metl) fyitc lu-«M;i-c oc I)ov^l)c Icrssi 
ityng^ i tl)en l)cligl; ffiifftl) , t^a tom: 
fiiarligf)e ecu I«ftt»e, lam oc l)altl)eui)c8^ 
oc git iuM; i cloftertl;, Z^n tl)e a»{>l)rc- 
ht«ii>])ve fatvc I)cuue, ti)« f^yJ>^I)e tl)e 6ort^. 
TI)« gif w«uctue ^erouimue emotl) I;cune, 
fom I)«u ft^uUc l>afive g«ugl)ct cmotl) ectr 
gcvjltl). TI)ei' Uifttjeu tl)ci>l)e I)«iniura fyii 
foe^^, fom ff«51) ivar, ti)« f«llctl)c 6«nca 
tue jerouimuo «t l)r43i>I)crnflr oc ba^l) tl)cm 
tivo l)enneo fø{>M;ei* o c f«gl)e gi'a'igifT*; 
xveligl), I)i5^av I)«u f««r vt»«f. "tl^cr tl)c^ 
fit»« gtoti»I)e, ti)« befiiui'l)e tl)e «t ilritj mi fcttt(ctic oF truIFonor, oF aUcc tl)t v>ui>I)cc foi>I)eu it>«t f«cr p«« l)eune, o&^ I)(tlg!)e tvo tt?illfrrc, fom «ni>eligl)c l)«n6 
Iigl)eme fn?ue>evFrofÆ, fpicvUcv tl)c l)ÆlgI;Æ 
tro, «ff l)iviIFc jomfru m«rl« f«gi»I)c 
f«ncte birgl)ite. 

— tri;ct fev^x XX meF tI;a:FFcllg[>erc 
oF tl;eF nytteligl)ere, «t tl)U gifftucr een 
p«nuy»g bort tl;cn flvt>u{> tl;u leffwer, 
ij myu l;eM;er, an tl;«r g«ffueø oefter 
tl;yu {t/oftt for tjjeF eet bt«rg «f Flcrt 
gul, fttJ« flort fom fr«u jovH)tn oF til 
^ymmeliu om tl^et vocr« m^g^elict. 

— i^ngiufigl)efxv«<vlIertI)ÆnFc; I«uFt 
(tt til myu iiei^ oc i>omø {>«gl). vCI)y «t 
aUiC micunifPcc liifø timar ctr f aFF(rtI;r, 
oF tl)eu f«mmc lillc liifø time Oft Wiviø 
I)x»ore I«ug I)«n F«n t»fir<c. 

2(f ^. 61;rtitian I. |)oanbf«ftntng. 
1448. 
3tem fcf)ule tey eug^e v>Mcn6efd>e, ^erre 
tllcr finere, iuJ>r«ge i rygt)et »{>en mefJc; 
i)elcn 3vigl;cuø 5vi:M;ø r«M;, oc itfc for; 
fcriffuc uogcr ^JMeu^fd)c uogec Xigcuø 
^rtrutc. 3tem fd^ule xvy ertgl^en uMeu{)s 
fd)e f«nge Slot, /L«n$ cllcr iLcen i !Dfin? 
m«rF, od) engen v>Meu^fd)c l;«uc vji>i ^i* 
gl)cnø 2v«M;. 3tcm fd)ulc n?y cvngl^en 
Xriig vpa fia mct^ wogec/ »^cn mctl; tl)ette«r giortl) cff tI)oorufl:jlyug^) , oc 
fu?« r«(ftetl)e tl)c I;eu»c grangiffivcligl),, 
oc I)uu it?ortl) Farff igl)en. (De tl)cc 
efftl)er offxvevgaff I)xvn «U gryml)cet^ oc 
giF i Flojlcitl) bl«ut br<2r5>I)ern<r fom et^ 
tl)«mptl) iiyttfv. *El)erS«uctuø jeronimus, 
f«n) ttt gu^l) ey eue)ll)e f(rn5I;c I)euuc til 
cIoftl)ect for fyn Farjl'l)ctl) oc l^clbrei'^e, 
mofu mer« for tl)erc g«ffu, »El)« met^ 
fyne br«ftl)reø r«ai»l) fitf I)«u Loffjt>eii 
tI)e^^ oembetl), at Ifwn ffullc een efeu 
fom I)a:utl)e tl)em ixjetl) aff |foffn)e« 
f«Igl)e till martfen, t[)er I)an t^og fyit 
foiiI)c, oc tl)agl)c I)annum titt toar«. 5rf (S^rifttan I. ^cttjilcgier for bc 
ffaanffe ^iøbftæbec. 3D?Qlmøe 1480. 
3tem æt od) Ftvrtl) for off, at mange 
xvorc 'Jdmxvgc bcfxvcrreø mtb xx?IogI)Iigc 
Pantl;niug nar ti}t f«ra till ©Fogcn paa 
tl)eriø rette SFogvricger, ccnb tog tl)c 
^affue leyt SFogl), l)uilFet xxjii cngeluu&e 
till|l<ti»e xville at fx»a fFe fcal, toten tl)c 
agl)iC i nogl)er Utauø '3fgl)cr cllcr 3UJng^ 
eller S<v>, ti)« fcall tl;er fareo mctl; fom 
forffreffuft jloar. Zl)i foxb'nibe xt?ii 5flla 'J LXV 

mene Jtygl^cne^JfiM; fuIBotM; og wiløl;e. l)n cmotl; <itl) gera n?M^ee t^re »Tacc^ø 
3tcm fdjule tt)y> c)igl;cn £<:u{>jTat leggc bwt^e fer l;xv«c tiiM; man tl;ct g«>reiii>c 
»pa 2vigl;en6 3iibiggere, v»C>cu met^ mene »j<:ri>c, — 3tem VcctcQ ød) fore ofl", et 
^igl;en6 2vaM;6 5ulbor6 og xvilge. 3tem man maa cgl; l;iigge i vor 2(Imening i 
fcl)ule wy cy gcrfle, cUer |lti)^K at gtvflc Bare j^crrct, fom falles mellom ivcvgo, 
Clofler, fUer an&cr Steder, eller 5(lm«?c fom af cvvol^ warit ^affucr, o. f, o. 
til »]Telligl;c^. 

2(f ben gammclbanffe, t S^Hanb ffrconc SSibclotictfcettclfc; 
fca lobe ?(atf)unbrebcé anbcn ^Q(»bccl. 
lUliÆtt orm^n ivat Hogcr<? oc Fyni»erc, <xn &U<c iorCi^ns t^v fom ^errct 
QuH) baff^bc giortl;, ^vcilfan orm fagM^c til qivynn^n: ^vui haH) gu^^ cM^ec 
ati ffui^e ifFc aH)C! aff all fiarai>ii5 trcvcv? l^wilfitn qnjynnctn fwarcM;e Itff <xU(X 
trÆtcne fvwFt, fom (trcv j paraC^iie <rtl;<v wij, wtcrn aff tl)et tr<v<rs frwft, fom at 
mitl; j ^3ara^ii6, WM>guM; off atl; xv'i] ^ul^cc »ffc CCtl)Ct aff, (Df fFul{)^c iffc r«rar 
tl;et, atl^ mcafPee wlj fFul{>c iffe ^eø» 

2Cf en bonff aSannebog, fom Wnna 95cq^c, TCbbcbiéfc i SKaciboc 
^lofter, lob ffrtuc 1497. 
3eF opla&er myn ^iarteno ra-fi til at loffuc oc are tef , tl)m ^cUigc trefols 
Iigl;eM; for l;n)er t^en tym« oc punct oc egnalilif ttc gitres imoi i tccnåcce, i villi«, 
i ori'l) oc gerninger, i glommelfo; oc forfommelfe, fofom tl;ct ar wbegribclicljt t^er 
tef gi«re6 tmoftnat^ oc {>agl;; oc fo loffuer jef tef oc welfigner teF for ^wcrt fynnc 
nxo oc ewynnelig^e. ^err« gui>^, tl;u fom «jl all« i»yg5»ers op^off oc fiilfoms 
melfe, fulFom t|)enne fiad:«t>c ^icrtoens loff i tl)tn ^cUigc trefolligl;c^ afyn, t 
t^enne punct oc ewynncligc. 

— *El;a vort t^in hen fan oc fulirommen, t I;uilFen t«? tillforn |)afft»e t»ef>at, 
CC fag^e: 5a{>er, jeF vill atl> l;tt»ar jeJ «r tl;cr fFal myn« t^ixntxce være; od; tl;ct 
flcr alt jTecM;, fort^i atl; all tl^en glÆ^e oc alt tl;ct go{>c, fom tw fcrlffuer «|l, 
fPuUae oc vocrc t|)ereø ett>eri>eligc vJ»aen eni>e. 3ef beC)f;er tef, alj?clig|le gu§ fo»t 
<oc mennijTens ^agtinger« oc myCder« — atl; tw vili>« giffuc mcf alle t^inc l;elligc 
man^ famfrønij focUffap, oc all« myne venner, atl; tvi mct^ t^em mwK l;affuc tef, 
fom «fl f«lff all gl«{)c oc alt gotl;, ec fi3r vi»cn «ni»<jf. 

2Cf ben banffe SHimfrøntEc. (Ubg. of 1495.) 

•^wet foning oc T^xvcr m^c^tig mait 

bur^e tl;em at <rre, fom fcriffue fan^ 

Sottl)i at l))X>ab fom manneligl; g«rø, 

i frem tijM; tljetl; ey leng<t fperø; 

men bliffuer fnart metl; all^ forglemt!;, 

Mjt^en t^et^ xootbev i fcrifft^cn gÆrmt^. 

35og ieg i myn tijM; meget 1; beftreff, 

tl)a l)abt iegl; ing^en fom tl;er aff fcreff, 

2>lan{) an^rcv foninga: j^or (flaaec) ieg faa, 

fom tl;ctl; trcc ey frwc^t arr paa* (35. 1225—34.) 

3ngl;en ffiiUcn nogl^er man§ gaffuc forfmaa, 
-^xvcii) t;cllcr tl)e c?re mange eH»er,faa; 
men tagl)c tl;em l;eller met^ yni»e, 
Z5ngl;en man ffullcv oc icvttc bort^) 
tl;en ftDcll, fom flwcr, ^cin xoet^ ey ^wort, 
U;y l;«n <pc on^ «t fyn^c, (3988—93.) 
aonie Ot&bpfi I. r-g-l LXVI 

2(f kræften .&r. SJltcfiacté ©tgtc; ^cntteb 1496, 

tl)ct f (Vildes paa myncv nctl't'eJiff fVoo, 

myitÆ flcvM^cr ^affu«: mr.iigl;Æ IyM;a? (Javttcr), 

^røo mig t«r 6ryM;(^r etl; or}>I;> i moJ>, 

myt fttJÆvJ* fcljcl laonl^'^ l;anum for myn 5o^/ 

int^ct tt>«)ifd)ajf fd^d ly.it ityM;«. T^eit tii6 ^an ooi> fytt fiijlce m«ft 
mctl; fyu« i>ifcipl« go^I)(t, 
ilry iiogl^en aff tl;cm war t^« fuli* gk^, 
tog t|)c ^off icfum fioJ)!;«, 

^offucr gu6 BaaJ*« mcnb od) qtuln^Æ, 
!tlTai-iam l;ano bnii>, aff gudelig« fin^(t. 
Hoffucr l;aitnum fwo p<ta touren t)<n' 
!J(t i iniigt)« fomm<t tl;cm liaaf>c nar. 
?Cf ben banffc ^iorcé og ©(nntaeftor. 
»E^c gaffuc tbcin naffit i famme ij^, 
fort^i t[)e f«i>co mo6 fommcvcnø tij^♦ 
5Iorcé fcllei>c tl;c tl>eii fen, 
oc 2>I«u^efi[or tl;ejt tomfvrø fpÆnt. 
^anø ufiffn cit r«i> blomme IyC>er, 
(;enrtcs naffn ttl) l;)wit blomftcc ty^ct^ 
«C^c Wrn føbc op tl^cn crijlne qv)innflf, 
i)un fywitteo at l;affiic faxvvx ftnn«, 
•^wcr ti)fvc t;af6ce T^int annctl) faa l^ocv, 
for w&{)e»t filflr'eno falfF oc alfpcne fTccr, 
TI;e fo^c6 op met crijlnc fec>, 
(De glai>c8 femmen dlcu tij6. (»S. 85—94.) (Sr. fcrPfflQJiC) 1509.) SSl nærme oé nu bet Stbé(ø6, ba »ort 9)?oberémaol bcgi^nbtc at ubtJtffe ^ei 
Genet tit at bannc ftg tit et fKlbftænbigt ©fctftfprcg og tit at frembringe en eget 
Å-iterfitur, hvortil man i ben foregaacnbe Sib fun i^avtc feet \aa fsagc ©pot, at bel 
banf!c ©prog, ffiønbt bet i en JKceffe af 2tarl;unbrcber ijatiie leoet (om en cgei 
SJZunbort ^oé golf et , ' førft mcb bet I6bc 2(arl)unbrebe fan ffgeé ot fremtrcebc for 
egentligt JBogfprog. |)ertil bfbrog intet faa meget, fom ben jtorc Dmpaltning i reli«' 
giøfe ©egrcber, ber mebførte en t)oicrc aanbcHg Srif)eb i Sro, ©ranbjfning og ZcenU 
ning, »eb ©iten af et lu'gpnbenbc friffere 8to i ©tatcné og golfeté inbeorteé gorf)olb; 
og bcr^oé SKoberémaatetfi SBrug »eb ©ubétieneften, banjTe æibelotierfættelfer , og be. 
førfte Spirer til banff ©foleunberoiiéning. 25et tibligfie ©tøb til biéfe bcbt tnbgrt« 
I6enbe gotanbringer t>leo ginet unber en af U mærfoærbigflc , ligcfom en af bc ul^ffe« 
ligftc .Ronger, fom fjaee ftbbct poa ben banffe Sfirone (1513—1523). SKeb efli 
f^rig 2fanb og megen ©elt)»irffomf)eb forenebc 6f)riftian ben Tintin et faa libenffabcii 
ligt Semperament, et i)sit, men tittige faa l^efttgt og uroligt ©tnb, ot .StogtTab og 
5Waabe^olb olbrig funbc Icbc ^ané, til mange »elgicrenbejormaol ftgtenbe ©tatéfonft^ 
at f)an iffc »ilbe opgi»e fine Kettigfiebec til en fremmcb S^rone, men fom ©robrel 
tiieb ©»ærbet tilfæmpebc fig et SJige, fjpot l^an iffe engang forftob, fom t 2)anmarf oj 
S?otge^ at t>tnbe Ktmuens ^im«: logbc ©runfcen tit ^an8 §alb; og ot fjan i 3)an« J-XVII 

ttjarf »itte op^iclpe og forfoare ffiorcjcr 03 S5on6c mob RUxU 09 TlUl, fulbcnbt« f)ané 
tlnbcrgang. SKcn fttønbt I)on fclo iUx) <t iitiiffclfgt £)ffcf for faabannc ^taiicr, for - 
f)t)l(fc Siben i 2)onmart itU »or mobcn, 09 [om I)an tffe Ocfab ©nitbljcb cllct^log* 
ffab tit Qt gicnncniførc: l)avie ben JRiipdfc ofl ©icering, fom I;an frembragte i bet 
bani!c ©tatélegcme, iffc minbre tJigtige S'^^gf'-*/ cnb ben politi|Te Cmocrttning 09 
SiinaPieforanbring, fom ijan , imob fin SSillie, gaw ^(nlfbning tit i (Socrrigc, Heo 
vclgiørcnbc for bette SRigc , »eb at .giøre (Snbe ^aa bet unaturlige UnionéforI)o(b. Tiit 
for fort og urotig »ar benne ilongeé SSegicring, tit at ben funbe, F)a»e nogen t>et>)benbc 
Snbftiibelfe ^faa SSibenjToter, Pofrbom og Citeratur;*) men bog »ar bet. olt unber 
6[>riitian ben ?Cnben, at Cl;ri)icn Pc^crfeIt, en 9}ionb, fom »i funbe ialie »or Citeras 
ture ©tifter og ben tibligfte bqnfTe ©tilift, tjegnnbtc at »irfc for ©prog og S^ationat« 
literatur, |)an lob i ^arié 1510, I;oor l)an i en JKæffe 2(ar opf;ptbt fig og ftuberebc, 
tri)ffe ben cclbj^c tatinff^banjfe iZlrbbog, og 1515 fin befienbte 3ertegn6 Pojlil, ©tben, 
tibnoecnt tit ^ongené >g)i)toriograp{) , fulgte f;an ^am i f)oné ijanbftngttgljeb, ubga» 
1529 i TIntrøcrpen S>a»ibé 9?fatmer ^aa 5?an{!, og en iD»erfccttelfe af bet S?i)e Sejla« 
mente, ber fjar t".ti?belige -fortrin for ben noget celbre iD»crfættel[c af Seftamcntet, 
fom en anben afben lanbflngtigc ^ongeé trofafte Silbcvngere, ben SDJatmoeffe JBorges 
mcfier ^hhq !tllit'fclfcn , 1524 ubgao i Seipjig. "K] Ihqqc »iffe »i nebenfor icr»nfibeé 
mebbelc en ©progprø»c, faa»elfom af et ^ar onbrc ©frifter af Sf;rijten ^^eberfen, 
l^»ié ^rugtbarhcb 09 aSirffoml)eb fom banjf forfatter »ar ligefaa fror, fom f^ané gortie« 
nejte af ©progctéSannetfe^ 3t6ebtotf;ané95it)eto»erfccttelfer »arc nøtagti;ge, i etut»un« 
gcnt, reent og fl^benbc ©prog; nien bette fan figeé om be ftejie of fjané øerigeSBøger; 
ligefom ^an ooertjooebct er ben tifctigfte forfatter, ber ga» ben banffc '^-^rofa ^eriobe« 
tegning, et fammenbængenbc fortcrHenbc og bogmatijf Jforebrag, 09 ftltiftt)T ©tjarafteer, 

TCf eftriften ^eberfené: Vov 5ruc ^Eiftcr. ^adi 1514. 

i^ellig er ben IXlanb \om Icffucr retfer^eligc oc ey cfftcrf^Iger onti; ffIlT''^ff 
dier famtytfcr wretuife dier wmil{>c i>omme. tllcii cit I>a»flf actl> oc uilgc er atl) 
l;an »il fult'omme Qub^ blI^or^ oc ^cflfiie tern )iei>^e i Ijfiito ^icrtc iii:t oc bat^, 
l;ua^ ^d^cr verften er I;aimum met eller cmoJ>« ^an mact ligwcs x>ti>l) ct^ tv«. 
fom floll^er l)off ctl; rin&ciiJ>c t?an{> oc hccv fin fruct i fin rette tii& oc cy fd^er fiiic 
likC>, Saa \fal elle \r)an^ gerninger Utvje fructfommeligc oc vdfigne5e cff gu^^. 
2tf:'3crtegn6 ^oftil. ^arié 15l5. Jol. 8. 

Vu Iccfe &t bet (sfber) vor en hmbd, fom I;e6re6c jomfru mari« met tn "iiuc 
tnari« itcar l;fin gif fram for l;eni>ijf billede oc befol fig l;cn6e i røol^. f£n ?ag 
fom l^fin h&b til jomfru maric ba fom {»omerenjf btv?J> et l)an fomme fVuIIc ttt l;cngc 
tn .mani), ^cr l^an Irom paa ivcgn (SSeien) ba «?or ^cr nogre ^anff genier, fom 
flogc l;finnn>m i l;id. Ser wor oc i fammc by en go5 gu^eligc prefl fom plcgJjc &l 
gonge om alle firfegaarCsc, fom i byen vacre, I;u>cr natl^^ ^tv l;an tom pcia vot 
5roe t'irFcgafiri ^eit natt cffter fit famme habel flagen wor, ba. faa i^&n btx ganjTc 
meget folf hlant ^wilfe l;c:n feni>e mange, fom l;an tilforn lcff[teni)ifl'Fcn{» l;ag*e. 
tCbii fagi>e i)&n til en aff i>em, hwab betyder bet at l;er nxv er faa meget folF? 
^an fuarc^c ^annum, Jdebeltn l;er i byen ujor flagen i l;iel i {»ag, oc {"iefflenc 

♦) ef)rirtian ben 8(nbcii , ber i fin Ungbom f^aubc. tørt Satin 09 faoct en efter ben T\t>i 
niU ©fif inbrcttet tærb Unbcroiisning, ocbtigctjottit cHce erl)ocuictoc unbcr fm Janb« 
fli)gti9l)cb Slgtctfe for 2JibciifIa6éniænb cg ^onftncrc ; men »ar ubcn 5oiu{ altit) en QDiitier 
af DKcbcrémaafet. ^crom i>ibner bl. 0. t)ané Dniforg for ot S^ronning Slifabct^, fl'ienbt 
fpanjTE af gobfcL, iffe atlene lærte ©anft, men enbcg beftanbig forte fin Steoucrling 
meb kongen i batc ©prcg. Lxvm 


r^affiic ^&»Q(t I><t»ff fiel oc figc, fitt ^un t;« ^fm tilf. ilten iomfnt ^tltaria figc 
twcit ftiioJ* &t l)X)y» l)øv bf»^c t'I. ^" flonftcr i>ctte folF l;cr et l;orc {»om &crom 2C, 

7Cf bet faafalbtC Sancluariam Birijcrinniim , filer ©tfeOiftop ffltrgcré ©ttftClfcébCCO 

for ®ubéttcncften i Sutibé ^raftfitfc. (^ør 1513.) 
Zi)M vo&r l;i?ygl>l»orcn fcrjTl^c boning v^ano tt>or fiarrc n<:^iglK T^crrc \)ccv 
i jlun6 od; affracM^c o\\ , cM) xo\] f<:a^aut^ £apcU tbcr crfic tygge fiPiilfic. Øcf) ' 
fflgM;)e «tl) tbett m«gl)ft bct^vce. xoovct, raai>cligcrrc od) uyttelig[;erc atl; affbryM^e 
t^e Xapellcr fom wpbygM^e jla« l;ecr wppc« tl^en fy«{»rce fiiM;e we{» firfcit, oc^ 
trvpbyggc od) wpf^rMpc i^ivÆic;n»crggl)erit(3e igl;cn mtH) f<:a^all jleeit od; mwt, 
fom l;oit f«r|lt)c fiiiit(K liygM; war metl^, 6itai)<3e for fyMlig^ett od; fat>l;eM;, o(^- 
for mangt^e fagter ft'ylM; , xn at IaM;e l;eer l)yggl;c f!cr« capeller; od; raa&^c off 
ct\) xcn, wtl;i X{)tn \iab\) wij faa^cntl; Capell t»yggl;e \å)\\li^i)c, fPiiIM;e reformeren 
Crftfft(en) fom nxo y^eIigl)c flaar me&I; watn gulfuc^t ower, c.x\^ iitgl;eu gu{>§, 
tl;i(tnitll;c ^anH) l;oIJ»e6 tl;er meM; bccjwemmcligbctt; od; ct^ tl;ett fPuli>e gu^^, 
jomfru maric, Sancto '^oiyanm lv.ptijle. Patron i forn^mpM^c *£rafrl;, oc ©ancto . 
^fiurentio megl;ett tccd'eligl;erc warc, fac^ant^ etl; foflljeligtb drrtfft oc mÆrFclig^ 
liygningl; n»pp at fari>I)eig^en od) wcM; mactl; at l)olM;e, an faai>ant^ ctl; 
CapcU &t Ia^be byggljc« 
ICf ^f)ané SStffclfcné 9Zt)e Seftos 3Cf 6f)riften ^cbcrfcné ØZ^c Se« 

nuntc, 1524. 3of). <So. 6. 10. ftamentc. 1529. 

3eg er tl)eni> guodc l;yur^c, en guo^ 3eg er en go^ l)yrf>e. iirn go^ lj)yr&e 
l>yuri»c giffuir ftjt lijff for foorn,, men en Ia{>er fit liff for fine faar, !tllcn en leyes 
lije fueni> l^ullf en icfc er l;yurie, oc lyxixU fuen5, ifUer en ^yr^e fom faarene irfc 
fen focrnc er itfc eygcn, naar i)Cin^ feer lynvt t'iVL, naar l;an feer ulffuen fommc, 
xjjiffiicn l'omme, forlafter l)Cinb fooren oc ^a forlader \)a,n faarene od) flyer, (De 
f!ycr, oc vulffuen griber ocfprc^erfooernc, wlffucn griber faarene oc atfpil 5em oc 
oc lijc fiicn{>ncn flyer, for l;an{> er lijcs ©ucnien fliyer, for l)C.n erIey^er, (De I^an 
fuen&nen, oc er icfe omj^ugelige for fooern. ^affuer ingen oml;vti for faarene, 3eg ec 
3eg er tl;en6 guo^e l^yurie, oc ieg fen^j en goi> byr^e oc fen^er mine faar, oc ^c 
iter myn foor, oc ieg l'enJ>nee aff myne, fenJc mig. Som min fa^cr fender mig, 
ffo fom fa^ern ¥en{>ner meg, ffo Fen^ncr Qa<x Fenger ieg oc fa^eren oc ieg vifettcc 
ieg oc fa{)ern, oc ieg utfetter mit lijff for mit liff for mine faar, 3eg ^affuer oc^ 
fooren, 3cg |)«ffuir oc anire foor, ^uilfc ani>re faar, fom tcfe ere aff J>enne faare fii, 
i(fe erc aff t^en{>ne foorfiige, t^ennom ^cm fPal ieg oc ^ente i)\^ , (De ^e fFulIe 
Bor meg oc ffo att tilliei»c, oc t[)t fPiiUe bore min ro)!. (Dd) i>er fPal bliffuc cit 
l;ore myn roj^, oe fl^al n)ori>c en foorflic faare jli oc en ^yr^c, 
oc en ^yurie, 

^f ©fyriftcn ^^cbcrfcné fortale til bet S?. Scft. 1529. 
€l)rifht6 røil atb cXXc jl'uUe bliffue faligc, faa wel 6en ene fom ften (mbtxif 
l^an feer til ingcno perfone. T^i bo^ {yen apofJlenc atl; pre^iÆe faar alle mennifl'e, 
oc willc atl; &e ffullc alle vi^t ^anø ori paa C>eri5 egne trøngemaaU, atV) i>e Fun^c 
ftiff bf^re faarflaa ^em od) »i^c lyaua vilgc oc bliffue falige. Hien vanwittigc FIcrFc 
fige atb J>ftt l)elligc FirFe, oc ^ennio prelater b^^ff"* forbu&et, atl) almrøee folF 
fFulle I;affue eller l^fe i euangelii boger. ^\}&^ er i>tt an^et atl; fige, en atl; 6c 
fFijUe itfe V>i6e (But^ ovi> oc uilge , eller bnorle^ie iiem bor crijlelige at^ Ifffi'f ^o^ 
<Biib oc i>cri& ieffn criften? tb« fige be rct^ txtjert emoi> C5iii>5 bu&. 
3(f e^rtftcn iebcrfcné "(Dm 25orn at l;ol{>c t^U 6colc oc 6tu6ium." 1531. 
iCffter t^i ct^ <Sub l^affuer nrø gifftiit fin ^ore naai>e der till, at born oc 
vngc menniffc FuM?>e nw lojre metl) Iceg , lojl oc glc^c alle ^onJie tviedom oc fonjl LXIX 

oc atfFillitJc tujtgemaall, for 'oben fc&ban w6arml;crtcligc ^wfeflrwgclfc , Ha^ oå) 
Vl«ggcc fif ferler, oc cf l^orc ti4jri>&el8 rlfi" font mfiii{> pIeye^e f-er fitl; bruge i v&cive 
}£>&n^c ©uenf?e od) Horffc fcolcr, !i;lTet ^uilfc fVammeligc oc wmiffun^clige \^ui>s 
fjntgclfer flitg oc l;tt>g ^e wmil^e fcoicmeflerc for{>reffuc tnaitge Qobe »uge pth: 
lingc oc i'cgite fra fcolen oc go{> IcrJ«om. T>c for^'we^e oc mange met flore flag oc 
l)\vg, ctl) {»c ffi^c ffia rci'i'e font en Ijfirc for ^ttJn^c, Q>d} ^c waave fac forferdc 
for I)t»g, &t\) be funJ»e itf c merFc cllcr fommc i I)U, l)xo<xb 6cr Iefi>i6 oc^ ffigi»ie for 6em, 
25e tcntftc filtii mere pac t>c ^tt>g font bc fl'uUc ffifi, oc faagc mere til ferlen oc rifene, 
font filti5 l)cng^c offuer {'criø I;offuit, cu (cnb) bc giori>c ;)Cfi i>cris l»«ger oc legfe, 
Oc for ffifi^an fort'welfc fwnbe bc ingen cct giffuc pfic bet b( ffuUe I)«re oc Uxtt» 

SMait fiil flf btéfe ^rcucr funnc fttønnc, l^oocmcgct ©progct unbec 6f)rtrti'n 
^cbccfcné >&aanb ftowbc »unbct i 2)annclfc, ^cotmcgct bet profatfEc ^orcbrag f)o6 f)am 
I)a»be uboiftct ftg fremfor ^oab bet »ar t ©lutningcn of bet l5bc ?(ar^unbrcbc, og 
I)Oormcgct benne S'orfattcr lagbe SSinb paa en renere, bebrc og niere fetgcrct Ortljo« 
Qxa\)i)U. 3 bet ftbjtc flaaer I}an tf fe odenc langt o»er ^ané g)Jiffetfen, bcr finteé at 
fTrtcc i ctt mere [rji^, cnb ftæHanbf! SDlunbart; men mcb ringe Joranbring (f. ©r. 
»eb at fætte v> for fu cHcr fu, uforrø, t for t^) »iHc »i finbc ubct^belfg gorffiel 
inieKem 6f)riftcn ^cberfené og bet l9bc 2(arf)unbrcbeé bonjTc ©frioebrug. ^»ab bet 
fibPc 'Jtunft angaacr, funnc »i iffc fige, at benne of »ort ©prog f)øit forttcntc gors 
fattcré ercmpcl »irfebc o»cralt f)oé i)ané ©amtibtge. S>erimob »ar ben, unber Ijané 
£)p[}otb i Ublanbet 6egpnbte .Rtrfcrcformation, l;»ortit {)an »eb fine SSibeloocrfcettelfer 
og flere ©frifter »el mtbbctOart mebetrfebc, men ^oori Ijan ingen umibbeltar 25eel 
tog, et af be mccgttgjl »irfenbe røtbter til en f)øiere og mere ub»ibet ©progbannelfc, 
en Sib tang blc» »cl ben banffc Siteratur mejl tnbifrcrnfct til gubeligc ©f rifter; raciv 
bi^feé mcb l)»cct ?lar »orenbe Tlntai, ben i SWoberémaalet (oijt nof ioesnligen i et flet 
©prog og i en uéfel ©tiil) førte 'JJolemif imellem let cat{)oliTe og protejtantiife ^arti, 
giturgiené £)mbannelfe, ^[almebøger, JBønnebøger og ^^ofiitlcr paa SDanff, meb flere 
anbre 9;i)l}eber t Sproget, fom ben forte Sib af et ^ar SDeccnnier mcbførte, frem* 
»irfcbe en otminbelig ©icering, et ni)t og frifft Ci£», f)Oor»eb bet banfle ©frifttprog, 
ber faa n^lig l)a»be beg^nbt ot ubfotbe fig, fnart »anbt ligefao meget i iDmfang, fom 
{ ^raft og bioerne. 2)og »ar bet enbnu fun bet ^jrofaifVe gorebrag, eller betteé førftc 
©lemcnter, fom i benne ^^criobe, og »i tunne fige bet ^cte 16be 2(arl)unbrebc tgicnncm, 
niobtog bettibenbc SSinbing og SSerigelfe. Unbtage »i enfelte ^falmer, l)»ori l)ijl og 
fjer nogle ®limt of poetiff Sanfeflugt og Ubtr«)f »tftc fig: faa ^r bettc f)elc 2(arl)uni 
brebe iffe frembragt nogen forfatter, fom funbc giørc ^rao paa 3)igtcrna»n; og be f 
fceté onben ^ol»bcel ubgipne bonffe ^'^lEff^^nflC fUt^t 2l<cmpcvifcr, fremfatbte intet 
©por til efterligning. 

SSlanbt .Rirfcreformationcné tibltgfte og t»rtgfte SBeforbrerc »eb ga?rc og »eb 
©frifter, forticncr ^anø ^fiufcn (eller ^agefen) en ubmocrfet ^gjlabé; men ffiønbt l)an 
»ivfcbe meget og mangfolbigt »eb begge, bte» l^an bog langt fra iffe for bet banfle 
©prog, l)oab ^ané {tore Scercr ^titljcr ble» for bet ti)bfle. ^ané jtørfle og »igtigfte 
Ttrbeibe, en banjl ^oftil, cHcr ?f årgang of ^ræbifener (fom Saufen ubga» 1539 i to 
£)ele), ,f)ar »el fra Snbljolbeté ©ibe enbeel forub for 6l)rificn 'JJebcrfené 20 2(ar cvlbre 
Scrtegné ^oRil; men iffe fao meget i®progeté gulbfommenljcb. Saufené gorébrog er 
iffe fielbcn li»eligt og nai»t; men noget minbrc reent og minbre bannct, enb ©Stiften 
^eberfene, ^el(l i bcnneé fitbigcre ©frifter. ^iin ^ar abjfillige ©por af bet i^bfle, 
og anbrc ^ro»inbferé Tllmuefprog; og ^oné £)rtl)ograpl)ic er minbre renfet, cnb b«n 
fibjtnoepiUe gorfottcré; Ugcfom ogfaa Soufcné ^»crfa'ttctfc of bc fem aRofebøgcr LXX 

(SKcgbrt. 1535), i bet |)clc taget, ftaacc tUOagc for 6f)nftcn ^cbcrfcné 9ii)c 2cfta« 
mente. — Saufené 8}?cbilanber, ben af fin urtfibigfjcb i SRetigionémentngec benocontc 
pottet t)eii{>cFaabc (Poul iJrlicfett eCfet »Paulué 6(ice) »ar ligetebeé en tcmmelio 
frugtbar forfatter; og foruben ftng poIemijTc og afcctiffe 7Cr(!cibcr, o»crfatte f;an et 
^ar ©niaaffrtfter of ©rafttiué, ^an ubmcevfebc ffg »eb et renere og mere bonnet 
@prog, enb ?{nbrc af bet cat^odTe 9^artteé Jorfegtere, l^»té banfte ©tiit neppe gipec 
bem nogen 9?et tit ben ^aantige £)abe(, f)Dormeb be reofebc ^ané SKiffelfen for Ijané 
Sl\)e SelTamentc. 

?It nceonc alle øorfge banjTc forfattere i ^erioben mellem 1520 09 1550 ^aret 
au l)nl)it), JDet moa »ære nof, at gføre ben alminbelige SBemærfntng : at bet »ar 
benne ^eriobc, l^cori ben ixin^c Prof« efterf^aanben, og unber en »cboarenbe ®i«* 
ting, ber enbnu fob meget uOeftemt og paHenbe i Orbeneé ©frioemaabe, 09 enbnu 
gao megen <Sftobeétøé^cb 09 3itfcrrbtgf)cb JRum, bannebc fig til tt, om enbog tange 
temmelig fattigt, inbfFrænfet og uI;telpfomt ^ogfpvog. ^aa benne 3)annelfe ijar »et i 
l^oé enfettc forfattere af mere Særbom (f. @r. 6f)r. ^cbcrfen og ^ou( ©(iefen) bet** 
ktiitffc ®prog iffc »(rret uben 3nbflt)bc(fe ; men benne »ar bog inbffrænfet og ubet^s 
belig, { Sammenligning meb ben »ebparenbe 3nboirfning, fom bet tt)bffe 6prog 
be[}olbt t »ort ^crbrelanb. SDennc SSirfning ubooebe bet nu iffc blot, fom /or^en, paa 
SDannelfen of Satefproget,. men ogfaa paa Ubpiflingen af et banj? ©frififprog i betteS 
førjle S3arnbo^m. SpbjTlanb ble» nocRen bet enefte fremmebe Sanb, »eb f)»ié llnipcr* 
ftteter bc unge ban^e S^eofoger ftuberebe. Snbtil 1550, eller enbnu længere neb i 
Siben, »ar ben banjTc Siteratur foa gobt fom tnbfTrcrntet til ©trifter of gubeligt eller 
tcligiøi^ 3nbl)olb; og en ftor 2)eet of biéfe »orc blotte .ODerfcettetfer of SDbff. ^oBbe 
l)i'util ifær ben nebertiibjTc iDialcct »irfet poa Satefproget, faa begi^nbte nu ogfaa bet ' 
fro 8at{)er 09 f)oné ©omtibige ubgoaenbe I)øitvf')T-'c ©friftfpro^ot btioc bet naermeftc 
SWønjter eller ^orbtllebc, fom bcelé »eb iD»erfæt(etfer, beelé »eb li^ppig Scréning, fif 
Snbgang og Snbfl^belfe ^oé banjTe forfattere. 3 ^ele bet l6bc 2(ar^unbrebe fienbte 
og lalle man i 25onmarE fao gobt fom intet, uben Satin og Siibf!; og uben for Si)bff5 
tattb »ar Satin bet olminbcligc 9)Jibbel, fom Sonflc ben».)ttcbe til munbtlig 9}Jebbelelfc, 
09 bet (Sprog, l^»orof fremmebe, fom ei forftob 09 talte Sijbfl, maotte bettene ftg i 
SDonniorf.- ©og ble» SSirfningen of bet t^b|Tc ©prog, uagtet ol 2fnlebning berttf, 
au faa mægtig, at ben nogentib funbe op()æ»e eller tilintetgiøre ben cienbommelig 
nationale CljaraFtccr, fom tit nt)ere bonjfc Sungemaal, ogfoa fom ©friftfprog, »eb« 
lige^olbt etter »iberc uboiflebc, i bet ibbc, jo enbog i bet 17bc 2(arf)unbrebe. Slji, 
enbijtiønbt iJ)anmarf fra bet l4be 2(ar^unbrcbe af »or bleoet o»erf»ømmet meb ttjbffe 
familier, ffiønbt ®fanb{na»{en i tct I5be "Zfar^unbrebc regiercbeé of ^r^x^et, tobjfc 
of ^obfel, og et ncbertj^bif •S^i)tftel)uué i SKibten af bette 2(arl)unbrebc gap Donmorf 
fin enbnu blomftrenbe ^ongeitomme: bte» bog albrig bet t^bj!c ©prog (faalebeé fom 
bet fronfTe i ©nglanb) ©tatéfproget eller Stegiertngené Organ ; faa libt fom i>ct egentlig, 
tjbcnfor -^ertugbømmet ©leéotg og enbecl of 9Iørres3i}nanb , formaoebe ot trænge inb 
i- Srganiémen og ben ftorc 3^aéfe of ^Jolfefproget, f)oilfet »el bel)olbt ftn tibligerc 
©lægtiTabtoliigfieb i Orb, iDrbformer og Ubtolc meb bet 9?ebertpbf!c eller ^latt^bffe ; 
men i-.ben at benne ©progblanbing og Snboirfning of bet Si)b)Te enten greb »ibere inb 
i Srbbøiningen og onbrc grammoticalffc og f^ntafttjfe Sorf)olb, eller poa langt nær 
i>bflra!te ftg faa bt;bt i ©progcté 2(anb og ftilijltffe 6f)arafteer, fom i fttbigerc ^cxios 
ber; og napnligen i bet 18bc 2(orf)unbrebc. iDcnvx ©progeté oonbelige JBejionbbeel, 
op^olbt 09 næret »eb bete oprinbelige SKob og ©tomme, og »eb en l)crfra ubgoaenbe 
gvammaticalj? 95i)gning, Iplbt jtg fra 58egt)nbelfen of altib nærmcfl til fit jiorMjTc 
«ller ffanbinaoiffc ©tamraefyicm, iDcrfor ogfaa ubPlflcbe Ut ii^m bonjfe ©fviftfprog, LXKl 

og ?anbcté orminbcltgc Satcfprofl, fffl fm S5crncé, men i ScerbcTcéfjeb fra fccn 
fticIkn^lTe SDJunbait 09 bcnncé granmiaticaliTc SBrgnfng; iiU fro ben ()crfva [aa Uttji 
bcligt afoigcnbc jy^jYc, [om; i ga(b ben »at bleocn ooettiægttg, uben Stjtot fttb« ^aoc 
gi»ct bet bonffc ©tdftfprog en betijbeligt forfTiellig 6I)acaf teer, bcc i cnbcet Sprogformet 
ogSBøintngcr formobentUg langt mere, enb bette nu er Sitfætbet, »ttbc ^awe narmet fig 
tU bet yiatti)bf!e og bet cngclipfe ©progé gormcr. 23cnne SJoermctfc evifterer unegte* 
tig paa en SOJaabe (bet gioeé intet fremmebt ©eriftfprog , til F)»ié l)iU ©tructur bet 
banffe lettere 09 nærmere flutter ftg, enb bet tnøclfVc); "^cn ben ^at bog tngenlunbe 
op^cpoet bc c^arafteriRijTe (ggen^eber, I)OotOeb bet alminbelige banjTc Salefprog, f)olbt 
ceb ©iben af ^inc tcenbe, ubmccrfet fig fom feljiænbigt 3btom. et faabant gor^olb 
finbet itfe ©teb imenem bet i>aiifl'c og bet fucnfPc Sungcmoal, {)»tlte, naat »i betragte 
bem i bereé fulbftænbige Uboifling, 09 fammenl)olbe bereé f)ctc f^ntaftiiTe Sorm 09 
fli(>jlijTc Gfjarafteet, egentlig fun ubglure eet ©ptog, mcb faa libct bet^bcnbc sDiolect; 
gotf!ieriigI)eb i »iéfe £)tbfotmet og iDrbdeininget, at bc ere langt fra at fitrne fiQ 
faameget fra I)inanben, fom f. ©r, bet |>jeiiti)bf!e 09 tit |>ollanbi!c, bet ligclebeé tu 
(Srenc af en fæHcé ©progjtamme.- 

^ra bet banf!c SBogfprogé egentlige 2)onnelfe i ffirftc ^alvbcel of let l6bc ?tat; 
f)unbrebe, og i et Sibéløb of o»et ^unbrebe 'Kav, ^olbt bet fig foalebcfi »el i fUn frem« 
fftibenbc @ang nærmeft tit bet tjjbjtc ©prog, t)»ié npere ^rofafotm, om ben enbog 
I)Ot)bc flete og rigere elementer i en ælbre gtterotur, bog fan regneé at fjaoe ftn egents 
lige ©runbuolb i 2utf)eré og f)ané ©omtibigeé mctgtigt »irfenbe ©friftet 09 bpbt inbs 
øribenbe ©pvogforbebringer. SOJen Snbflijbelfen of bet ti)bj!c ©prog btet» bog albrig 
faa olminbelig og otjeroægttg l^oé oé i bet I6be 2far^unbrebe, at ben inbfobtc ©prog« 
(l)arafteer og ©progtone tabte ftg; 09 fertil bibrog bet ubcn S»iol meget, ot eiteros 
turen »ebbtco at »ære incj!rænfet i en fneuer ^rcbé, 09 ot en banfE 2tanb 09 Sone 
I^etifebe mcb ooeroeienbe ^n^ff^^dfc f f^ l>offet og ^oé ben mcegtige Tlbcl i iDanmarf, 
tfte alTene gienncm tjelc bet l6be?(arf)unbrebe; men inbtil 93Jibtjn af bet 17be. ©om 
et nærmeft l)ib^i3renbc S3e»iié af mange paa benne 2lanb, fan bet anføtcé: ot ben 
©fif, at famle banffe ©lægtebøger 09 i bem beoare biftorijfe Dptegnclfcr, familierne 
rebfommenbe, t>at meget I5»}ppt9 blanbt obetige ®amet; ligefom 09 ot i>e banffe S^^- 
feuifer i bet 16be Tfarljunbrcbc cnbnu l)at»bc bereé ^iem ooeralt i "Kidcni 95orge; 09 
ot mon i bc mongc SSifebøger fra bette ?larl)unbrcbc, for en ©eet ffretjnc mcb qtiinbcs 
lige ^ænber, fom cnbnu ere tilooeré, olbrig finbet anict enb banffe SSifet. — >Det »ot 
ogfao meb en beti)benbe ^«rti9l)cb, at bet bonjfc ©friftfprog fra betS enbnu rooc 
elementet i ©lutntngcn of bet 15be og SBcg^nbelfen of bet I6bc Tforl^unbrebc, ub»ifs 
Icbe fig, i tibet ooer 50 2far, tit et »el iffc meget rigt eller fijlbigt, men bcrimob gebis 
gent, fi^nbigt og recnt ^orebrog i ^rofa, faatcbefi fom bet møbet oé oHerebe i onbcn 
^alobeel af bet l6be 2(arf)unbrcbc, jo i 9)Jibtcn of fammc, bceté i bet berømmelige 
banffe ©progværf: S3ibelo»erf(cttelfen of 1550, beelé i flere originotc 09 o»crfatte 
bonfTc SBøget fra ben S-it', men fornemmelig l^oé \Xei>et Clouffc« 09 2(n&er6 
©iOrcnfeii Dcicl. 

^iin S5ibel?95etfton, ben føtfte, l^»ot{ mon laftc l^elc JBibeten i SKobetémoatct, 
»at »el af ^ong e^riftian III. o»crbrogct le 4 tljeologiffe ^^^rofeéfotet »eb ^iøbens 
I)a»nS llnieerfttet; bog blc» ben ingen ^»erfa'ttelfe efter ben f)ebraiffe og groffc 
©tunbtert; men fun en ^orbanffning of Sutheré 58tbel. 2)ctte ?(rbeibe et tmiblertib 
ubført meb faa fiot ©fiønfomf;eb, 09 faa bt)b en Sortrolig^eb meb bet banffe Sun= 
gcmaal, ot man »el fan ftge, £)oerfcKtteren eller iDoerfætternc l)a»e tilegnet SJJoberé« 
maolet HU f)r>a'!> bet t^bffe ©prog l^o»bc »unbet »eb Cutljeré berømte og ubøbetige 
SSerfion, ubcn atV»po|frc eller bovtgioc noget of l^pob bet bonffc ©prog ciebc i SOJtbtc« LXXII 

of bet 16bc Tfarl^unbrcbc; men fnorece, ot bc l^atjc bedgct SungemoQlct titeb en 
©progjTat, l)t)ié riflc ^ilbe er faa (angt fra ot »ccrc ubtømt eQcr tiljlrceHcKg benyttet, 
at man enbog, »eb { ni^erc £)Ber[ættclfer at forlabc ben, for at l^otbe ft'g t\i (Srunbs 
fproget, ^ar gfoet oé ^cbratflsbanjTe og græfE*banf!e SSibter, t ©tebet for bet ægte^ 
øebigne, tro^icrtfge og frafttge banffc ^Slaai, ber li)ber (om enbog minbre orbrigtfgt) f 
|)tin, for ©proget og bcté |)iftoric u»ucbeerltge SBog. "iit bet l6be 2(ar^unbrcbe »ar en 
^eriobc i iDanmarf, ia ber (uagtet [jiin 2(belémogt og Ttbelérigbom , fom man plcter 
abetinget at bable, og uagtet "KU, l()Oab ^er enbnu fattebeS i SStbenffab, Opl^éntng 09 
Sorfinetfe) »ar .Rtcerne, ^raft, 25i}gtig^cb, S?ationaIaanb og ©genl^eb J)oé golf et: 
berom maa ogfaa Sungemaafet oibnc. S^i en btebagtig, f»ag, aanbleé og ufel»s 
ftænbig 9?atton, og et ubartet, forringet, i fremmebt Sebeboanb »aftenbc ©prog (fom 
man unberttben »i( fftlbre bet n^ere banffe), funbc iffc frembringe faabanne ©f rifter, ] 
fom 2tn{>cre VebeU banffc ©avo, Peftcr Clauffenø norffc drømte (en fri SBearbeibelfc | 
af ©norre), SBibefen af 1550, ^crman tDcigeves KeinidEc Joé, og en SOJængbc anbrc ' 
©prog»oerfer af anben JRang, fom alTe bog »ibnc om UbDiftingen af en frtff, fraftig' 
og inbføbt Tfanb i Sungemaatet. 2tt biéfe Tfrbeibcr noeften alle fun »are £>»erfæt« 
tetfcr, f»ætfer tffc bet asibneébyrb, be gioe om ©progeté Silfianb og 25annetfe; men ' 
bet »ifer titbeeté, ot©progbannelfcn enbnu paa betSrin, benftobpaa, mere »ar golfeté 
©ienbom, enb ubmcerEet ^oé »iéfc ©tcenbcr cUer f)Oé3nbioiber; at ©friftfproget enbnu' 
loac ^otfeté og Tilmmni Sungemaat nærmere, qqHU i)a'oie ab)tilt ftg i et fonPigt ■ 
SSogfprog og et forfømt, ubannet og tilbeeté ringeagtet Salefprog (faatebeé fom bet 
fenere i)in gif). %t iffe mange originale ban(!c ©frtfter tilføre l)iin 9)eriobe, fommer 
for en S)eel ogfaa bcraf , at lærbc og ftuberebe ^otf i 2)anmarf alTerebe fra SKibten af 
bet l6be 2far^unbrebe begjjnbtc at ffri»e Søger paa Satin; og bog fan »ort ^æbrelanb, 
bt. a. frem»ifc fro bettc ?(ar^unbrebcé førftc ^a(»beet CI)rifieu PcJicrfen, og fra bete 
onben ^atobcet 2(nJ>crs Dei>el, fom originale forfattere, ber i bet minbfie ^»ab ©pro* 
get angaaer, »el tør maale fig meb bc bebfte blanbt bereé ©amtibige i ©ngtanb og i 
5St?bfftanb. — 2?a »i f)er d tør gaoe »ibere i bet (Snfeltc, men maac nøieé meb be 
o»enfor an<)i»ne Srcef og |>enti)bningcr: tunne cfterfølgenbe ©progprø»er fro bet 
16bc 2(arf)unbrebe inbtil noget efter bete SOJtbte (bc filbigfte, fom bet ^cr f^neé fornøs 
bent at mebbele), tienc til at bejt^rfc, Jj^oob i 2(lminbeltgf)cbl er onført om ©pro« 
flcté Silftanb { bemclbtc Zii>, 09 til at gioe et SBitlebe af ben filbigfte banjTc ©prog^ 
form 09 ©progc^oraftccr, fom ot enbnu for en JDcet funne falbe foroelbet, 

2(f g). eUæ Soerfættelfe af: "(Sn (S^rifJen Jtjrftcé llnberoiiéning" 
of eraémuS Sloterob. (JRocéJilbc 1534,) 

^uaar fom iåe et friljei" till att wifaare een 5wrftc/ t^« fcoll mct liiQc ^ot 
fl^bt t^tn n)&fficri8 , fom een 5"c|le fc<5H tutftc oc oplære. %tt tl)er fccll fiø^js een 
goi> 5"ff^e/ fwU aff (5u& «infc^ie; UJen nar fom ^an6 er f«^, oc fcall «ff øo^ lers 
^om oc tuUtt forbof^rie, tl)et ftaar een flor p&vtt till off. 

3ng^cn tii& er faa beqnjcm till ctt ftraffe oc Ixte een fonge, fom nar l)anb 
er faa røng, F)an6 web feg idre att røcere IKonge; t^a fccU ^an ^oIMe fra fn)lc oc 
n^qroemmc ting, oc met nogcr flrcngljc^ twingis tiU f>y>gi> oc tl)et fom gott cr» 
i^ffter tJ)i att t^c focciire, fom itfc crc pktt røil{>e cUcr ^aarfcl;e, mctt faa fior fTytt 
opfoC>e tljcriø bern, fom crc ^og idrc foJ>^e n>ben til een agtr eller cctt Ijwfl"/ I)uore 
mcgett flørre fTytt fcall tl)er forii glorie paa een fongie opfijMlfe, fom foMe ide 
alfomcnijHc till eet lan^ eller een flaft, men till mange Unb og iixbet att taabc 
oc regere* Lxxm 

2(f ^. Souéfené ^ofliK. SSintevtelcn. 1539. 
©om 3cfu8 tt>or itu nylig fommcii J^3^cff iaabeit, oc ^a>5>c bcgynt fitt tage 
fcg Mfciplc til, J>a gaff l)cn fcg jt>d eblcnt folf, oc Ictc cfftcr orfaget til ctt wi>brci»c 
oc fotfynie (5u^6 ord, oc gaff fcg fori»i n)i»t fafi&anc fcU|?aff, gi* til bruUup oc 
gellebu^, iÆc faa florlJtj for i»en lntgfyl^c oc ^ebe, font {»cnnont til foil)(«i>ring , Ijan 
giÆ til oc omgiÆe nte^. 5)og n)il^e ^an bet mci> l(J:re ofl" fine Cl)riflne, <xtt n>y i>ct 
ey> fPiiUe regne for flor fynJ), om njy ga« en6 flun^om til €oUa^, flaa ojf lofe, oc 
gere off noget maa^elig glfi^e, mecr en{> jry pleyc almin5elig l)it»er {»cg« tV>y muc 
la&c ^yne ftclf|)rUige P^arifeer fare me> {»enne mening, l)»t)ilfc 3efum forad)tei»e, oc 
Jalle^c l)annom en fro^ere oc en roynjl^immerc for C>en femme fage f^yl^, att l)an y 
de mac{>e t»or jlun&om feljTaff lyg, oc gior^e uniierfiundom en foye blid Colla^ med. 
Q&ci ft'uUe wy oc lade deffe ficlffeddc Cljriflnc fare for feg, Ijync gicndobcre, mecn 
ieg, fom giore flore dødelige fyn^cr der it>daff, om nogen aadecet eble effter l;an 
l)adde flyd;t ben bittrc Ijunger, eller drude en t^aar offucr fin tørfl. (Sol. cm.) 

Kf ben bonffc SSifcelsOocrfcettclfc fra 1550. 

2£fjottolcn. (De fPal der ocfaa vere udi fl^crfercn en tnduortis brendendc 
begerelfe oc l'icrligl)cd til ben Ijelligc SFrifft. ^I)i det faaftclige Xlcnodi vil itfc 
deniflte vcre eljfct, men \?il oc Ijaffuc it l)ungrigt oc torfiigt l)iertc, fom iÆc feer til 
cndre ting, Dilt du gca ind t den I)cUige oc lonligc Sted , faa leg aff dig al Ijoffs 
mod oc^ \ioltl)tb, Tl)i (Sude ^Cnnd fPyer oc f^yer faadannc ting, oc boer gerne »di 
et ydmygt Ijierte. i^nd dog Palla^et er v>ijt oc l)erligt, faa er dog d-ørren facre lau 
oc trang, ^erfuar maat du clt bøye din jlerÆe oc fiindc" Ijalff , oc bucfe, om du 
vilt at mand fPal Ubt dig ind. 

1 9Jiofebog. (5. 3. SS. 1 — 7. Oc ^ugormen vor tredfPcre end cUc diuc 
^aa marcfett, fom (5ud ^crren l;affde giort, oc fagde til diuinden: 3a, fPuldc (Sud 
Jjaffue fagt, 3 fVuUe itfe <5e&c aff alle fjonde Ztx i ^affuen? 

T)& fagde (tluinden til hugormen: Di abe af trfcernie fruct i ^affucn. 
ViXtn om det træis fruct fom flaar mit i ^affuen fagde (Sud: ceder t(fe deraff, o^ 
rorer det itfe Ijeller, at 3 fFuUe iÆc bø. 5)a fagde hugormen til (D.uinden: 3 
P'uUc ingeledis be, ^en Øud ved, at l^uilFen dag 3 ccbe deraff, da fPulle edece 
»yen opladis, oc 3 ft'uUe bliffuc lige fom C5ud, oc vide l)uad got oc ont er. 

(De quinden faa, at tr<rct vor got at ccbe aff, oc Ufleligt|til at fec, oc it 
fPoitt træ, effterdi det giordc Hogc. Qaa tog ^un af 5r"Ctcn oc od, oc gaff fin 
ntand ocfaa deraff, oc Ijan od. ^a oplodis baadc deris «yen, oc de fornumme at 
&e vare M«øne, oc de bunde figenblad fammen oc giordc fP«rt aff. 

2ff .gjcrman SOSeigereé SJeincfc ^of{, 1555. 

Pac pingc^ dag, ville i det mertfe, 
IDa l)orde mand fiungc (Søg oc iL^rcfe. 
•SFoflfuene flodc grone, flore oc fmaa, 
3orden gaff fine Xtlomfi'cr l)uidc oc blaa, 
(Srone oc gule, mct l;crlig liict; 
3(lle fmaa S^ilc de fiunge fmuct. 
ilrn faare lyjlig ^ag v^en ^ctgn oc Vocv, 
%IU vaarc glade, fom der vaarc n<tr» 
Hobel, o^uer alle 3Diur en 2vong, 
^cin l)aalt fit ^off alt famme gong 
Ddi en Stad, fom I;cd iLemuig, 
Il)i l)an vaar veldig, flor oc rig. 
■^an lod vdrocbe i fit £and 
Jtn '5cttcdag faac menig tlland« LXXIV 

7(f 71, <B. SScbcIé ^ottaU tU ftn baniTc ©ayo. 1575. 

Zl)l ^ct QtJar io [aalcMo til, <Jt {»et er alt it Spil, font dlti^ ftriffuea v5 
i>cmte t>cv6c»t, Pcrfoneine oc Sdcl'ft for<:nJ»ii6 cUne, Wien ligeniiø font menn« 
fpclig Uatur i>cit er en, oc fig fclff «ItiC> lig paa ftn art oc ffid:, faa ocfaa met al 
l)ani>cl og vandel, l^aaH , 3(nflag, iyd'c, !L1lof»gang, !t)?rl;;ang, ^cu&flfe, falft oi 
fremgang, x>^i al bcjlilling. ^e fiiinio vel at gaa bort; men i>e f omme i>og oj 
igicn , oc gi«rc i»erio (DmUb met it nyt oc ferft't 5oI(f-/ iKJ^^r fom ben ene 'iilbev H 
a^bmb oc J>en an?en arffiter Qtxiien igien« 

(7(f ©aroé fortale.) "^ec h«ii be fromme 3fffcni>er8 fi'tttiQl)ci> itfe at fott 
gettie. ii:ffter{>i C>eri6 ^&nb er ^art oc tvfructfommcligt, faa giffucø btm oc itfc ftot 
aarfage til SDriitfenfPad oc 5i'<J<5jer«; "ten {bc) Icffuc v>{)i idelige ©parfommcIigl)c5| 
oc 'ocni'e mc)lc parten Jtcrio tancfer oc it>rct bet l)cn, at gicmme oc optegne atfpillig« 
Hationere l;ifroricr. 3ft I)iiaC> i»cm brfirfJer paa. atfPillige liffe lyfl oc off■uerfT«^igI;e^< 
^et v>ci>erlegge be met artigf)c& oc flogc nemme. tCJ)i intet er 6em t'ierere, mb at bi 
iunbe forfare oc ui^c meget at ftge aff V)i)Icni»inger8 »ilfor; oc er ^em lige meget; 
I;iia^ i)dUv be tale om fremmed b^b , eller be felff ^H•^riffuc itogct mcrÆeligt. ©aa 
l;affuev ieg icfe i1luc^is vcb , att f«Igc faa^annc forfarne folcf effter v?5ii mange 
flycfcr; men rani>faget oc granftgiffueligen offuerflaget i>eriø 2\r«nitfer^ oc cfftc; 
bet't6 ©an{»f«gn f-ørt meget inb vbi benne min ^i|lorie." 9?aar en banf! 5)væ)!*) { 9)Jibtcn cif bet 17be 2Cat^unbrcbc (1661) ubtobec ftg 
tiicb: "af bet er alt for bitterligt, at bet gobc, gice»c banffc ©pvog efter ^eformatio. 
lien og f)cnitnob ^aluanbet Ijunbrcbe ^Taré Stb cc meget btewct forfømt, og af mange 
foragtet:" ba er bctte en of be ^^ppigc eenfibige uf)iftortffe flager, ber egentlig inte 
fifge, forbi be »ille fige for meget, Gfttc JReformationen forfomtee tf fe ©proget, men 
opbDrfebeé netop, fom »i ooenfor ^o»c feet, ^^orfemmelfen bcgi)nbtc fcrft mcb bet 
17bc 2Carl)unbrebc, eller { bete førfte ^alobect; tf)t fEulbc ben paa ben tingre 2(rreOoeS 
Sib atlerebe Ijaue »eboaret i Ijentmob 150 2far, faa moatte ben l)a»e (leg^nbt mcb bet 
I6be 2(arl)unbrcbe — attfaa cnbnu forenb ben n^cre banjfc ^rofa egentlig l^apbe bannet 
ftg. 93Jen fra ©l^rifttan ben gicrbcé fitbigere SKcgteringéaar, og mecr cnbnu cftet: 
9}Jibten af t)et I7be 2(arl^unbrcbc, fan bet »el ft'geé at ©progct forfømteé og forfatbt,. 
Itgefom i>et fammc inbtraabtc mcb ben tt)bffe ^cofa og ben tcbifc Siteratur, ber xids 
blcD at »ære be banjfe gorfattcreé nærmcf^e ^orlntlebe. |)ertit tnbrog cel enbeet, at 
©tatéfor^olbenc i Sanmarf for»irrebeé og ©tatené .Kræfter f[øoebeé ; men ogfaa, at 
bet latinfc« ©progé £)t)rfelfe bleo meer eg meer alminbelig; at be Corrbc og oibcn« 
fpabcligt bannebc g^orfatterc nu ncrften oUcnc ffre» f bette bøbc ©prog; at Z^b^ Cleo 
.g)offproget, og bet fnart i ben ®rab, at flere af »ore .Ronger i bet I7be og I8be 2(arl;. 
noepen aUcnc talte og (tttbeelé ftet nof) ffrco paa S^bff; i ©tebetfor at cnbnu 6f;ris 
ftian ben ^ierbc, foui 6aabc talte og ffre» ilatin, tit ben ®rab tjnbebe og (>rugtc 
9}loberémaalet, at l)an enbog fan figeé at Ijaoc bannet fig en egen banjl ©tiil { fine 
SBreoe, Ijooraf Ijan cgcn^ænbigen ffreo en ncejten uberegnelig SQJængbe; ^ocrimob l^an 
conciperebc fine ti^bffc JSreuc og ^Befalinger i et temmelig bavtariff, cg meb ©aniémec 
opf^tbt ©prog. 23el manglebc tet tffc ict 17be Tlar^unbrcbe paa banjTc S^orfattere, 
I)p{é 2(ntol tcærtimob enbog tittog faatcbeé, at efter&aanben en nogcntunbc fulbfiænbig *) Cl)rtftcn 'iCnb. Ilrrcboe i govtafc« tit t)ani gaber«, «cb i)am iibgionc JDigt; Scrac« 
mcroii , cKcc Scibetié fetjtc ligcé fer Siagcé ©■icvtting k. §.bfy. lOGl. 4. LXXV 

' Øitaafut i WoictimaaUt , faatcti ^vofa [om i bunbcit ®tfi(, bfgpnbtt ot frcmftaoc. 

^ 9Du'n bctte f)c(c 2Carf)unbn'bc fjac ingen Prof;:i|l at frcmDifC; fcer for fin Sib funbc 
taatc at ligncé ocb ^on}pf;æcrne fva bet Ibbc Mar^unbu'bc: 6()viRni S^cbcvfcn, Unitxi 
SScbcl 09 ^'cbcc etauffcn. ■ 

25iéfcé eftcroiiEuing »cboatebc bog enbnu unbcr g^riftion ben ^ierbc; fom oi 
hl. a. fcc f)oé ^v>itfcIJ»t, £yfdjcne>cr, ITicIo ilitdjelfcn 'Jfalborg, :^i-ocl)mfiit, 09 ficcc. 
9J?cn i bet 17bc 2(arOunbrebeé anben |>al»beel forfalbt ben banjtc ^pcofa Oettibeligt; 09 
bet tjac fun meget faa (f. ©v. 25irgitte Zl)ott, »eb fin, foc ben Sib (1658) meget 
ubmætfebc Soecfættelfe af l^etc ©eneca), bcr lagbe foc Dagen, at bet iiU »ar ©pro« 
flcté Sfijtb, f)»ié lit forcingebeé; bet »ar fun ©nfelte (fom 2>ori'iiig 09 ^iiigo), bcr 
^a»ebe ^orebraget i bunben ©titl til en renere 09 bcbrc ©pvogform, ub»ibebc bct^ 
cnbnu inbffrcenfebe ©rænbfer, og titbeeté lagbe ben fi>rj!e ©runb til et »ccrbigerc og 
ablerc poctiff Ubtv^E af aloorlig (S^araftcer; I)Oortil 18egt)nbelfen »el »ar giort, beelé 
of ælbrc ^falmebigtcre i bet 16be, beelé af ■Huders ^(rrcboe i forpc .^alobeel af bet 
17be 2(arf)unbrebe ; men næften altib, enten meb profaifE 8ioloé(;eb, cHer meb ibelige 
SKofrfer paa ^ocfatterneé ©magløé^eb og fr'ugteéløfe Jlamp imob et for5>oefien enbnu 
^øijt ubannet SSogfprogé formlofe 9Jaaf)eb eller Jattigbom. Ht man imiblertib ogfaa i 
bet poetiffc Ubtt^E fnarere, i bet minbfte foc ^ingo, øiE tilbage, cnb frem i bet I7be 
2(ar[)unbrebc, og faalebeé fra 1600 til 1650: er en SBemctrfning , fom aUerebc (Sram 
^ar giort.*) Tlurfagen fjcrtil maa uben Soi»l ifcrr fogeé beri, at bettc2(arl)unbrebe »ar 
et ©lagf £)oergangéperiobc i ©proget 09 Siteraturen. 9Kan l)acbe f. ©r. i ^'oefien 
ollerebe begr)nbt at tobe ©anbé 09 ©mag for bc gamle ^olfcpifer, og t)'oab ber nær; 
mebcfig biéfeé Sone. 9?aturbtgtningen »ar opfort; og ber fattebeé faore meget, for 
at ^onjtcné ^eriobe tunbc inbtrcebe. aJJan begtjnbte »et at blt»e noget befienbt meb 
fpbeiuopæiiTe ©prog 09 biéfeé Stteraturer, og at o»erfoette af §vanft (C)'Urfé'6 2l|lræa 
f. €r. ber ooerfatteé 1643 of S, ^crt'clfcn, fom cgfaa focbanflebe 3?igtc af ®pt^ 09 of 
^ollcenberen €&^)', men SStrfningcn l)craf fporebeé næflen fun i en mob ©lutningen 
of bet 17be 09 i SSeg^nbelfen af bet 18bc 2(acf)unbrebe ubbnjbenbc ©r)gc, at »iHc 
latinifcre 09 forfranfFe iit banffe Sungemoal, »eb ot optoge en foaban o»er»(rtteé 
SERængbe £)rb of biéfc ©prog meb banff ©nbelfe og SSøining, ot »ort SJJoberémool, 
naar mon feer en S3og i ^rofa fra f;iin ^eriobc, funbc f^ncé ot ^ooc unbergoact ea 
fulbf ommen g^orO(;.nbling ; Ijelft cftecbi man ben Zib brugte, ot tnjffc oHe flige frem« 
mebc Srb meb lotinjt ©fiift, I)Oor»eb bereé SJJængbe falbcr faomeget lettere i S'inenc. 
S)ennc ufjelfcigc 9}Jaabc ot berige ©proget paa, finber mon ©por til giennem bet ^elc 
17be 2(ar!)unbrcbe; men bcné 2(noenbelfc ble» I)i}ppigft og meft ubbrebt »eb £i»crgan:! 
gen til bet iBbc og i bctteé førftc ^alubccl, i l^oilfcn Zit ben omtrent nooebc fin ^eiiet 
^oé Holberg. 2)et »ar narrmcft en fra Sijbjllonb hentet SOJobc, I)»ormeb man uben 
fpnbcrlig 2(njirengelfe belnalpfig, unber ben tiltogenbc Srong, mon ibclig følte til ot 
ub»ibc ©progeté JBetegningéfrebé og £)rbrigbom', og at ben, i g'olgc bet ©tonbpnnft, 
fom ©mag og 2{anbébonnelfc ftob paa l^oé Stationen i bet ^ele , fon ftgeé at {)ooc 
»æret et poa ben Sib n«r{>venMgtj^iclpemibbel: »ifer fig bcbfl of ben uf;elbigc 09 
fmogløfc awoabc, l)»orpaa enfeltc ^uriRer i bet 17bc2(ac^unbrebc (f. ©r.^. ©evner 09 
p. oytt) »ilbc orbeibe imob ©progcté gorfalb, »eb at bannc ni;c Scb, cHcc op[)iclpc *) "3?et er etter« fært jiof, at bc Sange og anbte SScré, fom crc ælbrc cnb 91. 1600, 
cllcc ba omtrent, crc nicb al bcrcé ^nfolbiglKb og urigtige ©tauclfcmaat, bog alminbc* 
(igen ^t>cbrc bigtcbc 09 tccnfte, cnb te filbigcrc- 3?cttc fcci af 97?. ^cnø <ri)otncfrit6, 
£0?. ^semue Xctljolmø, ^r. lli. ^crfcr's «pfatmcc, faa og Ti. SMribcré æcbclé, 
Cfaiié i:'i;fct)anbcré cg .fltrcé 6friftcr; nanfcct, bcr ogfaa fatbt meget cfcnbigt ?ei imertem.'' 

^ (Øcamo utn;fte Ubf(»|l til eii §ort. til æotbingé efdftcr, fotlTficKig fro ben tn;fte.) LXXVI 

t)ct t><b cn!ctt< iélantijTc S5ttt6ort«mcr. 3 Mdgt Mav f)Un SSfantitng mcb tatinffc 
fronitc JBcftanbbcli! et gorctagcnbc, bcr inbtraabtc i en faa filbig ojj ni) Zii, og f 
libft »cbcurtc be ocganijfc JDcIc of ©progct, at ©fabcn, [om ben ttlfi5{ebc bctti 
egentlig fun bteo at belemre betmeb en fremmeb og 6roget ubwenbig ^lubcp^nt^ fo 
bet { en filbigerc Xit>, ba ©proget opnoacbe en rtgecc tnbeorteé Ub»iEling og 25a 
nelfe, efterf)aanbcn Ijax funnet affaftc, eller bog for en ftor S)cel flille fig »eb; ub 
øaniTe at opgioc ben ^orbeet, i euMtc ©tiilavter at funne gire Ubtit)ffet enten 2Cfoe 
Itng, eller ftørre Sijbelig^eb og finere Dsergongc t SBetegningen af SSegreber, form 
belfl en mere fparfom JBrug af optagne £)rb af tatinjl tKer franff Cprtnbclfe. ©o^ 
albeleé fjar bog bet bonffc ©prog , ligefaatjct fom bet ti)bjTe , »ebltgef)olbt ben oprind 
lige ,6f)araftccr, fom bet l^ar fceoaret uben oocrocegtig eller £)rgontémen oplofen 
SJlanbing mcb en fremmeb og forfftelltg Sproøftamme ; at i ©tebet for ot f. ©r. 
bet nyere ©ngeljfe, be for bet gamle farijTe ©tammefprog fremmebe£)rb af latin 
eller franff SRob f)at)C »unbet fommc Snbfcbéret, fom be angelforijTe: faa fan berim 
albrig noget £irb af ben latinffc ©progjlammc, fom brugeé t banfE ZaU og ©frif 
bli»« »Irfelig inblemmet i ©progct, eller opf)erc ot ubmoerfe fig fom ubcntanbj! oi 
fremmebt for Canbeté eget Sungcmaal, 

Smebené bet 17bc 2farl}unbrebe og SBegynbelfcn af bet 18bc fremuifi« et Ian 

Sibérum, l)Oori bet ban(!c ©prog tahte meget af bete ætbre SReenl)eb, ^ynbigljeb oi 

nationale 6{)aratteer : opt>eicbeé bette Sa6 ingentunbe »eb en til anbrc europaif 

©progé Gultur og Kigbom f»arenbe £)annetfe og g'oræbling af bet banffe ©friftfprogi 

2)cnne SRangcl ubfprang fra og ftob { ^orlnnbelfc meb itt enbnu ftebfinbenbe ©att 

flf en nogenlunbc fulbfiænbigen byrfet inbenlanbff iLiteratiir. Sl;i for faa oibt fo 

©proget brugteé, og i be ©friftfa^, f)Oori 9Kobcrémaa{et iceonligen fra ælbre Siber 

»ar ben»)ttet af banfle g^orfattere, funbe ict, fel» i l^iin SSibéalijer, f)»erten falbeé raal 

eller fattigt. 3Stngo6 5)falmer (5<'.aimob bet 17be 2Carl^unb;ebeé ©lutning), ^/3f, 

2>rorfon8 aanbelige ©ange/ 5«lftcrø ©atirer, ^«lt9, Kofee, Reenbergs og Qtub 

SSeré, fra førpc .^alobecl af bet 18be 2(ar^unbrebe, »are bereé g^ovgangcrc itU ueæn 

bigej cHer ftobc enbog tilbeelé paa et ^øiere 5Srin i ©progforosbling og ©progrigbomi 

(Snbog bet ptofaiffe ^orebrag, ffionbt for^olbé»iié minbrc bprfet, enb ben bunbn 

©tiil, ifær i fomijfe <ller muntre JRiim, »ifie ftg l^oé ©nfelte f en ©fitfelfe, fo 

tebubebe> t)\>a'i) ©progct, unber en mcb 2(anbérigbom, og omfattenbc oibcnjlabeliø" 

2)annelfc bcgo»et forfattere |>a:nber funbe bli»c til. ©n foaban »onbt bet 18be Kar« 

I)unbrcbc i iLu6\jjg ^olbctQ, fom man fan falbc ©tiftercn af ben nt^ere banffe 8itc 

tatur. |>ané flare ^o»eb og lyfe gorftonb, ^an^ »ibtomfottenbc ©tubicr, ^ané »c 

jwongc Sieifer erf)»er»cbe ^ortroligl^eb xnei fremmebc Stationere 6uUur og ©prog 

Ijané ubftrafte Sæéning og SBcfienbtffab meb let bebfie af be mcft bannebe europceiffe 

^clfefoerbé Sitcraturer, ga» l^am et uubtømmcligt gorraab paa Sanfcflof, og l^an 

forj!ob bermeb at berige ©proget paa en SKaobe , fom fro flere ©ibcr »ar bet til ftor 

?Binbtng. Sf)i foruben ot ^an, fom fomiff )Digtcr, ffobte en fiitcrotur, bcr »or foa 

cienbommclig, faa olbeleé beflojgtet mcb bet bonjTe golfé nationale 6I)araftecr, Sa?ns 

femaabe, ©æber og oonbelige ISilocerelfeémoabe i l^ané ee»ctib, ot ben nøb»cnbigcn, 

cgfaa »eb fin fulbfommen naturlige og folfelige ©progform, maotte blipc tilgængelig foC 

cnf)Dcr banjTfobt goifer: fao ble» l^on en iffc minbre populoir forfatter i bet Ijtfiorijfc 

gorebrog og flere 2(rter of profaiff ©tiil. ,0»eralt mebførte l)an ben utoungne ffvtljeb 

og 9?aturlig^eb i Ubtri)ffet og i ^criobeb^gningen, ll^»ort fnap nogen filbigerc Jor 

fotter {}ar naoct eller oocrgaact (jam , i f;oormeget enb ©proget fiben ^olbergé-Siii, 

t)at ounbet i Kecnljcb, 3ligbom og (Slegonté; og bet fortieuer »et ot bemærfeé, at 

Dicb ol ^olbergé Sorponbigfjcb pg SSittigljeb, er i^ané ©tiitog ©progtone, trobé ode" et LXXVlI / 

hc tnbfltfffbc uisentanbffc £)rb 09 Sakmaabcr, faa fulbfommcit naiv, 09 f)ar, tidiges 
nicb ftn Crioinatitct, faamcgct af bet ©lage buniodili|fc G^civaftcec, fom ben banjfc 
^rofa antoQ tjoé mere begooebc g^otfattcrc t bet l6bc, I7bc og ffiegiinbelfen af I8bc 
Tfarbunbrcbc: at ^olterg , mcb {)Dem bet banjTc ©prcgé nccrttærenbe Piliftiffc ^ovm 
egentlig Oegrnber, tidige fan ffgeé at ^aac fom ben fibfte banjTc gotfattcc, meb fjocm 
©progeté aldre Sone 09 nitijiijTe Sfjarafteec ffutter. 

iJclOcrg »ar ^ctTcc iffc cnbnu, efter en nicer cnb ft)rgeti)»caartg S'orfatterbanc 
gaoet otjer i ©t?ig[)cbcn, før aHerebc bc førfte ©por f^aobc »ii|t fig til en n^ 5)criobc i 
bet banffe ©frtftfprcg, bcr i bet minbfte, i)'oa'i> bet pvofaijTc ^orcbrog ongaaer, naaer 
uben I2(fbr«jbetfe »eb nogen ni) <5pofe elter til ©runben inbgribenbe £)mf!iftning, lige 
til »ore ©oge« ©runboolben tit benne »ort 93?oberémaalé jilbigfte ftiltjlijfc ©anntilfeés 
pcriobc »ar lagt af Holberg; men f)ané SQJønftcr, i »iéfe 9}?aabcr olt for n^t og alt 
for cienbommeligt, til at funnc 6lioc otmtnbclig efterfulgt, ofga» bog fun cnfeltc 
elementer til ©progeté n^efte llb»ifling og iDannelfc, faalebcé fom benne i bet I8bc 
2(ar^unbrcbeé anben |)alobeel fremftreb og ubfotbcbc ftg. Holberg l)a»be aabnct JBancn 
for benne llbpiWng af ©prog og ^tteratur, »eb at ^en»ifc til fremmebe, 09 fojrbetcé 
frcnjfc forfattere og ©progttærfer, fom ililber for SKoberémaaleté 2)onnelfe og S5ert« 
flclfe. SD?cn ben alt for i^ppigc, alt for rigelige, og man fan ftgc alt for magelige 
SBrug, fom benne aanbfulbe og oph)flc, let og {)urttgt arbeibenbc g'orfatter gtorbc af 
bet ubenlanbjfc ©progftof, ^oilfct Ijan tilegncbc ftn fortæticnbc og bogmatiffe ^rofa, 
itnebené ^an i fine jSLyfJf^jil og fomijTe 2>igtninger be»arebe en albeleå tnbfobt og ægte 
bonjT ©progtone, noermefl a^ af bet alminbetig Ijcrjfcnbe ^olfcfprog — I)iin, meb 
rcent fremmebe, og fom faabanne aabcnU)ft fremtrocbenbe £irb og Ubtr»f brobcrebe 
©progc^araftccr fi}nteé ot opforbre til en 93Job»irfning, ber ogfaa alt i ^olbergé Sib 
»jttrebe ftg. 5»". <CI)r. Æilfdjorø , ben førflc JDanfEe, ber 6cf)anblcbe 2©mner af ben 
©ortefiffc 09 SBoIfijTe 'J>l)ilofopf)ie i SKoberémaalet, ^a»be oHerebe i en ganjfc ung 
Ttlber »eb ubbrebt Cæéning i n«ere franjTc, tijbffe 09 cngelffe S'orfattere, bannet fin 
Sænfntng; men enbjlionbt ^an, langt minbrc original enb Holberg, og bortre»ct i fit 
25bc ?rar, f)oerfen naaebe at tilegne fig SEWobcn^cb fom Sænfer, eller en egen ©tiif, 
følte &an bog Srongen til ogfaa paa ben »ibenjTabeltge 58ane, og i Ut bogmatiffspljilos 
fop^ijTe gorebrag , at ubsifle og berige SJJobcrémaalet of bete egen ^ilbe. ^an føgfc 
iffc atlenc tl)eorettj? at beoife: at asibcnjfabernc fortrintigen bor brirfeé »eb Jorebrag 
09 ©frifter i SDJoberémaalet, og fulgte fine ©runbfcrtninger »eb at forfatte ftnc pf)ito« 
fop^ijfc ^ox\eQ t bettc ©prog (1743—1750); men Ijan »ar ogfaa en of ic førfie, bec 
met^obiff gif ub pao, beelé ot opftnbc bonjle SBenæ»nelfcr for »ibenjfabeligc og abjlracte 
SScgrcber 09 for tcf^niffe ©ienftonbe; beelé fritiff ot unberføgc 09 nøiagtigere 
bejtcmmc bc oHcrebe bannebc 09 optagne. 9Sar han enbog, fom en of bc førftc ©es 
gt)nbcre, f)cri,tftc oltib lige I)elbig, og maattc bcrforf)ørc tlbc og taale©pot: foa burbc 
»{ bog iffc glemme, h'oa'a ncppe ØZogcn, 86 "Hat efter ^oné jDøb, mere tænfcr pao, at 
noar »i nu, tilbceté enbog i boglig Sole, bruge £)rb fom 23cv>ii6gruiiC), Xtoøfal, ^Trius 
vctvt, ilrnfclt^ed, i5engir>enl)ei> (?) , ^tjilepunft, ^«refal, 3orMcg, 3lonjli»ommer, 
Xonflori*, (Dmfredø, perfonIigl)e5, Jvetelirri, ©clubcoidfl^ci*, ©eI>7f}«MMgf)e\ 
tConcfonft, ^Ewcngslov, Dalgfprog, Deivøke, Dflaii)1ixit5igl)ed, m. fl., fao ere biéfc 
of bc Srb, fom (Silfcfjow førft prøocbe paa at føre i S3rug. 

SZoget tibligerc enb benne, eninu (ængc før ^oné ajlobenl^eb bortbøbc g'orfatter, 
^a»be mon giort bc førftc ©fribt i iDanmorf til »eb ©»erfættclfer ot tilegne 9)io« 
bcrémoolet bet pl)ilofopl)erenb& og »ibenjTabeligc^orebrog. llfjclbigoiiéoolgte mon l)ertil 
iffc aScerfer i bet cngcljfe eHcr franjTe ©prog, l)»ié bebrc og mere bonnebe ftilipiffe 
Sortn 09 ^»ié minbre Itgncnbc 6(joraftcer 09 beflcrgtebc £)rgoniéme »ilbc f)aoe forbret Lxxvm 

nifre fctwflcenbio ^raftan»cnbelfc 09 Sptogfonl! f)oi £)»cr[«ttctne, 09 btcpcb l)a'ot c\ 
fotbectogttgccc 09 mccc banncnb« 3nbfl»)t)«Ifc paa SOJobcrémoatct. SO?an »cbbte«, fom 
forcgaocnbc ?(arf)unbrcbcr, at f)olbc ftg t{( (TyJifiPlani), og bet t>at tørre etter f^fteniotf 
Sccrebøger, fom mon, mcb ringe ^onft, ffionbt itU ubcn SSinbing for ©progeté £)rbi 
forraab, omffæbtc f en banff Sragt, bcr f)i)ppigt nof robebe ftn t^btTe .^erfomft.* 
SSlnblngcn for 93?oberémaatet af bisjfe Ttierfocttelfer »ar berfor temmettg tnbffranfct 
09 førte iffc til Ubpiflingcn af en mevc fctoftænbig ©progcl^araEtecr 09 ©ttil i bei 
banffc ^rofa, ber i meget f)øierc ©rab fanbteé tjoé >&otberg. — r Qn langt flørre o 
bt){)cre inboirfenbc Snbftiibelfc paa ©progbannelfen ubfprang berimob { en fot 
^eriobc, fom man efter ©tebet, l^oor bcné Cpf)a»)émoeiib i nogle 2far »irfebe, pteter a 
benæpnc ben SorcifVc. SSeb bet I)er unber Jcebcri! ben gemte oprettebc, efter førft 
®ang forn^ebc 2(cabemic »ar ben faboantigc, faafatbtc Sccrbom, etter llnioerft'tetéban 
nelfc giennem ptjitologijTc ©tubier, iffe anmift ^^^tabé fom »ivfenttigt gormaat; mg 
©tiftetfen »ar mere givet ben 58ef!emmetfe , ctvirfc til Tlbetené 2)annetfc for 35orge 
lt»et og en »té ®rab af ©mbcbébuetig^eb. >g)ette mebførtc ogfaa bet ubtrtiffeligi 
.^ongebub: ot ber ffutbe tceggeé færbeleé SSinb paa ^«ni>eto ©prog, faaoet »eb £)»e 
fcettetfcr, fom ©tiitøoelfer (grebenf V. gunbat. for ©orøe 2(cab. 11. 5.) ; f)oitfet bo 
upaat»t»letig boobc »irfet minbre for ©proget, enb bet giorbe, bcrfom mon ttfe Ijoobi 
»ceret ^elbig nof til i ©orøe ot funnc famle en g'oreningof 9}Jænb, fom meb locrb 
»ibenffabettg SDannetfe forenebe en meer etter minbre bijrfet, »eb ^unbffob tit fret 
mcbc Citeroturer renfet og forosbtet ©mag; i forening 'hicb .Riccrtigljcb tit Sanbeti 
©prog og 3oer for ot optjietpc bete Siterotur. 3 beggeé ^iftorie »ilte 9?a»nene 3f" 
:Sraft (fro 1749), 3cnø 6d)icli>cnip enrcJ>orf (1752), (Dwe (Suli»t>erg (176l)i 
3Cn6reas ©4''^**^^ (1763) otbrig gtemmeé; og tilbeeté fomfibtgen mcb biéfe, ellci 
noget filbtgere, le»ebe og lærte »eb ©orøe 2(cabemtc ®ert). ©c^øntng, 3ot}n ©ricfife 
Sourig ^ongéte», bci* ogfoo bibrogc bereé til ot giøre bettc ®ttt tit en ^tonteffote f 
et forbebret ©friftfprog, og foofebeé ot frembringe, ben nøboenbtgc ®runb»olb for c 
»irfelig national Citeratur. 2(f be førfln»»ntc forfattere funne 2\rcft og (Siili>bcr 
Bntc^orf og ©d^yttc ncermeft fommenPitleé; i bet ^ine i bereé profatfle ©tiil cgentt 
mere bolbt »eb ©progeté ætbrc Sone og Sf)arafteer; btéfe bertmob, »eb en frieri 
mere fleerfibigt opti)fl liani , og »eb en ftørre g'ortroligl^cb meb n«?ere ©progé 6utfu 
mcb ben franftc 09 cngctfte Sitcroturé ^ooebforfotterc, opnooebe fom ©titifler c: 
bebrc ©mag og en mere ubbonnet ©progcf)oraftecr, ^oé ^raft og ©utbberg efterto 
beeté en fne»rere Sanfefrcbé og ftørre oonbctig ©enftbig^eb, beeté biéfe g'orfatterci 
fienbeligc JBeftcoebetfer for ot gt»e ©progct g^nbigfjeb, ,>Kraft, aBejlemtl^eb 09 9ieenf)e 
eller ot bonne bet efter ontifc (groeffc 09 romer jf c) 9Kønftre og former, unbertibci 
©por of Sør^eb, ^oorbfteb 09 Ttnftrengelfe ; ubcn ot engang ben efterftræbtc ©prog 
reenfjeb og ©progrigtig^eb oltib opnooebcé. ©neeborf og ©c^i)ttc, 9Kænbofen foc 
bereé Sibé* 09 Sioéfort)olb foarc opltjft 2(anb 09 tibecol 2)onnetfc , opcrførtc benne i *) <Sottf(^)e^8 "(Sninboofb tit ben ^c(c »crbéligc 9Siiébom" i 3 3>cfc iibfom oocrfat i Rie* 
bcnt)aott 1742 0. f. 09 ^at iipaatoiulctig f)a\.n en iffc ringe 3nbfli)bcti'c paa ©prog* 
tannclfcn. 1742 ubfom tigcfcbcé Orerfættctten af tDolffs "fornuftige Sanfer om ben 
inenncjTfctig« gorfranbé i?ræftcr," ctlcr Sogif; cg 1744 t;ané "fornnftigc Sanfct om bet, 
fom SJicnncffciic ^aoc at giorc cg labc," efter Stf)if. D^cgct tibdgcvc, enb begge, cg 
bet fovftc orginatc ©frift, S)vm OJiobcrémaatct anuenbtcé tifbceté paa et pt)i[oiopt)'ff Scrc» 
brag , er >prceftcn p. 5. 35<:ncf cl'S "jDiécoiirfcr ener ben mcnneftctigc ©icet , ubbrognc 
af gormiftcn cg af ben S^. <Sfnft.'' 2 S)etc 8. ^bt), 1736. (St tibtigcrc faafolbct: 
Compcndium pliUosopliicum , cllcr fort a5cgrc6 af ^p()i(6fopf)icn" af i^anCy ^im* 
mcricl). S:i>i). 1726. 4. et uben att 2Særb, og fuarer iffe tit ftn'jitef. ^cté Snb^otb 
er meft atc^emiflf). LXXIX 

bercé Sfiiffct og ^srcpgcbc ben i bcvcé ©prog, fom ^oé Seggc l)ar en cienbommcltg 
iiti)th, S3cf)a3ctig^cb, St)beltgf;cb og ^(avfjcb t iSttlcn; l^oé S3cgge et 2fnf!røg of gobs 
niobtg Cunc og ^orfrod'gOeb mcb ©ficmt og Sroiik; ^oé SiiccJ>orf mere £»)tibc og 
Sænffom^cb, {)oé Scljytrc en ^øt ©rab Gf fr^bcnbc ?etf)eb, t Jorcntng mcb en nrcficn 
uooergaact corrcct (Spcogreenf}Cb og SJigtfgfjcb. — lit Tfnorbning og SSebtccgt giorbc 
tot til en, tnttit »or ^ih be»oret ©fif, at benytte 93ioberémaalct, i 95eg^nbetfcn 
ofocvtcnbc meb bet latinjTe, tnbffc og franjTc ©pcog, men effculjaonben oUene, til bc 
^øttibétalec, fom fjolbteé »eb ©ovoc ITcabcmic: ubmætfebc benne ©tiftclfe [om bet 
fflcPc QWo i JDanmatf, I^Dot bet bonffe ©prog bannebeé tit ucrisliø SSeltalen^eb; og 
om enb frugterne ^etaf olbrfg naacbc at tlioe claéftjTe, faa f)a»e bog enfettc af bc 
oetbrc ©orøiftc Saler eicnbommclige ©progfortienefter, og tagbc for en Sect ©runben 
til ben ftlbigcrc f)en ubotflebe banjTe rf)ctorijTe ^rofa. *> jDennc opnaaebe ogfao alle« 
tcbr inben et ^ax JDecennier en Iiøtere ©lonbé og Stribe »eb be l)i(!oriiTe ©Hnbctaler 
af 3acobi, Kcmpmann og Dogcliiie, fom bet 1739 ftiftebc ©el]T«b for be ftionnc 
SSibenjTaber fccmfalbte; l)»tlfc tmiblertib, me'O itU ringe g^ortienefter af ©progef, 
J)a»be ben 9}Zangel at bc »arc ftcmplebc til ot 6ti»c £owt<jIcr, og becté af bennti 
©runb, beelé forbi bc enten ubetuffenbe, eller bog alt for nær, f;otbt fig til fianffc 
SMønftre, ftunbom, »et ©iben afben opnaaebe nbrc ©leganté og politur, »et mcgtt 
røl'cbe ©a»net af ©progeté eienbommeligc Jlia:rne og nationale SO^vrtfteer, og frem« 
folbtc en beclamatoriji Sone i gorebroget, fom ftabebe brté gnnb og JDiccrs^eb. 

Sntiblertib F)a»bc ogfaa ben bogmati|Te ^rofa »eb Xvaft og <SuIi>lierg fra 
33?ibten af iit 18be 7(ar()unbrebe begtnibt at banne ftg »eb originale ©frifter;**) og en 
forfatter, fom mcb ?Canb og SSarmc forenebe mangcfibige ©tubier, ^a»bc vcia famme 
Sib bcgt^nbt, meb (iørrc ^iæf[)eb og en næften rcoolutionerenbe ©ccrl)eb at »ille 
ombanne ben banffc ^rofa. SJJen Tyge Xotljc manglebc bog for meget i ©mag pg 
i cloéfijl SDannelfe til at funnc fli»c fin ©progbijgning ^olb og ^a^ii ; og ^ané 
©frifter flobe, {}»ab ©ti len angaaer, ligefaa fremmebe, ifolerebc og »irfningélefc { 
^ané Ceoettb, fom be enbnu ere iet, JDereé ^oocb»irfning ubø»cbc be maajTcc paa 
en meb oé teoenbe banjf ^rofaifl og Sigter, fom bog »ar alt for banff og fortrolig 
mcb bet gamle 9Zorben6 ©prog og Sitcratur, tit at ^an iffc f!ulbe opgi»e ol (gftedig* 
ning, og i eienbommelig ©progfraft (og ©progf»lbe f)cv»e fig o»er SRotOeé tanfe; 
tigc, men uflore, t»ungne, fnubrebe og ^aarbe ^orcbrag. — 3 ben Ijifloriffc ©tiil 
FjoBbc ^olbcvQ »iift SSeien til en naturlig, fl^benbe og beljagcligt tilloffenbe £iiction, 
ber ft^nteé, i benne SRctning, ot maotte {)aoe' nærmet ben banjf e fortæHenbe ^vo\a 
ligefaa meget til franffe 9}?øn|lrcé 6l)arafteer, fom ben noget fenere Ijcn { bet rf)etori)1c 
gorebrog gif i biéfeé ©por. 9Ken Holberg fanbt ingen efterfølgere, ^crn^. itl«ll« 
tnann begnnbte (1760) at ffrioc en llnioerfall^iftorte, ber fro ©proget« @ibe »ofte og 
fortiente Spmærffomfieb »eb et ©loge original G^orafteer; men ben ble» fun et fcert, 
ufulbenbt S'orføg. (5uIJ>bcrg, ber ifoer »ilbe bonnc ftn ^iftorijfc ©tiil efter bc ©omlc, 
l^ffebeé bet iffc oltib, »eb ©iben af oagtig 2(t»or og efterftroebt g^nbigljcb, ot tilegne 

*) SWan f)at takt af Xrcft fra Slarcnc 1749, 1752, J753— 64 ; af ©)lec^orf fra 
a. 1752 og 17G0; ftf j^ricbfcn fra 1760—60; of (Sul{>berg fia 17G3 09 1765; 
of Xongelctj fra 1773—82 m. fl. 
♦*) :Ccn forftc forcbrog (1751—53) ben SBotfiftc ^^i(ofopf)ic i egne Scerebegcr, ber imrc 
bc tibligftc pf)i(cfopf)i(lfc i oort ©prcg. J^ané cnbnu cigtcbc ©i)rrcm i bc incd)Qnijlfe 2Sibcn« 
(taber (1763 — 64) nbinccrfcr fig ocb gorcbrogcté 9vccnf)cb cg itlarbcb. 3 (;anb gor^ 
tælling cm bc in(bc gcffcflogé 6a;bcr eg aJJcningcr er @ti(cn meget fi^nbig og fammcn« 
trængt, mon cnbnu ubannct; cg crci^oucbct mangtcbc 2vraft cnbccl i ©mag cg Slc; 
gant«. (Sul^bcrge tt)ecIegiiTfc Sa'rcbegcc og errigc ©frifter i ?;>rofo, (1760 — 73) libc 
iiogct iiHbet ctt »t< 6tiol)cb; men fatte« iffc eienbommelig ftiltftiff S^jorofwer. 1 LXXX 

H ©progmn^ct 03 en naturlig bonil Sone; og ^ani, i »»rigt for ft'n Sib tnct) 
©cuttb aQttU SSetbcné^iflovtc, faoncbc ben Q.f)avaH«it, en JBog maa fcfftbbc for 
bH»c cloéftif og OUoe almccn Scvéning, 

Smiblcrttb j^oobe ben banffe ^tofa i foa jDeccnniec gfott mccgttgc ^rcmiTrib 
oncrcbc ontaget en betijbcnbc Pitiftif! 2)annclfc og JB^itcttg^cb, og ubutbet ft'g tit 
l^ibtit i ben banffe ©progtcrbcn uficnbt Cmfang of Itbtr^f fot SKaterier i bc fot)7ieli 
tigftc (Stiitartcr. ©n ftot 25cct of bettc »or »ift nof iffc »oret poo bonff ©runb; »oij 
ftjbtigc Snoboeré Snbmrfning pao ©prog, aSibcnjTobec, ©mog og Citerotur i 2)ai 
titorf »eb6tc» ot ^ttrc fig; men ben »or unber 6[)riPton VI. og Jrcbedf V, (ettoi 
fro 1730—1770) bog iffe foa bi)b etter foa ofminbelig, fom mon ffulbe tanfc fig i ( 
gonb, ^oié inbfobte konger neppe totte, enb ftgc ffrcD Sanbeté ©prog, ^ooc ^of(et% 
Sungemoal »or bet t^bftc, og ben l^etc fornemme SSerbcné Sone gif ub poo, at efterod 
bet Sremmebe og llbentonbjfe. SJogen 9}ZobDCEgt fonbt ben t?bf!c ©proginbpobninj 
beelé i ben unber grcberlf V, meget beforbrebc (Sultiocring of fronff Sittrotur o 
fronjTc belles - lettres ; beeté i en famtibigen beg^nbt 3tJcr for ot fore ben norbifl 
^ifloric nærmere tilbage til bene ^ilber, og bet bani?c ©prog tit en renere, met 
ægte og mere inbfobt ©fiffelfc, »eb ot bijrEe og frembragc bets albre Siterotur, øi 
bcfienbtgiørc gomtc JBrcoffober, iBeretningt'r, onbre f)ii!oriffe JBibrog og ©progminbc 
marfer -i bet bonffc ©prog. HattgcbcJ? »ar en of be førfte Dp^owémænb, og b« 
utrcetteligfte ^ormonb for biéfc patriotijfe S3cflræbetfer, fom, foruben bereé tectle a 
motcriellc Ubb^tte for |)ifiorie og (gprogfunbffob, »irfelig bibrog iffe libet til ot ftrirl 
og forfriffc SOioberémooleté ©tamme, bcr l)0»be beg^nbt ot ff^be cnfclte frobige tfi 
fcoftfulbe, men ogfao enbeel »tlbe, fafttofc og un»ttigc ©rene. sO?eb Songcbef og fle 
trofofte SSenner »irfebc Su^m; ffionbt ijané gororbeibcr til ben bonffc ^iftorie^ 
og benneé »ibtløftigc JBe^anbling igorm of 2lnnalcr og Unberføgctfer, intet minbre cnJ) 
fremmebe ben gobc ^iftoriffe ©tiit; og ffionbt ©ufjmé norbifEc gortæninger, uben 
mangle en »ié eienbommelig iæon og national 6:i)arofteer, bec mebbeelte fig til ©pr 
get, iffe flilbrebc oé ben norbif!e aSerben meb fommc Sroff ab , fom ben« ®iaebe <] 
^5roeget i ©agaerne: »irfebc bog biéfe, og onbre lignenbc 2lr^eibev, 6et»beltgt pai 
sWotionalføtelfc og ©el»agtelfe, poo at »æffc eller ft?rfc ^iærlig^cb til' gorfcebren 
SJJinbe og til Sonbeté gamle, of egne Jtilber nærebc, efter foa mongc 2Car^unbrebe 
forløb enbnu i!fe fit oprinbelige ©tammefprog fornegtcnbe Sungcmool. 

SDcr »ar unegteUg »oognet et n^t aonbeligt Si» i 5)anmarf fro SMib.ten of 
18be 2(orl)unbrebe, og ftiønbt bete 9)ttringer ^cr ei funnc oUe optæKcé elTcr betegne 
mooe »i bog gtarc Caferen opmærffom \>(xa, l)»or raff og hurtig bete ub»ifling »o 
cg l)Oor mcegtig bete Snbfl^belfe poo ©proget; tf)i i minbre enb 40 Kor bonnebe b 
bonffc ^rofo fig fro en I)øift inbf!rænfet, og, naor »i unbtogc cnfclte gobe ©lemente 
naflcn gonjtc ubprfct, fattig og ubielpfom Silflonb, til en, om iffc ^ppig og progtfulb, 
bog funb, liofulb, rigelig og mongefibig SBlomftring,— Sil be o»cnfor no»ngi»ne gor« 
f ottere fon føicé i bet f)iftoriftc gorebrag p. Z, XVaniial og (Dwe iTldling, l)»ié for« 
tæUenbe ©tiil i Ce»netébeffrioelfen ^ao l)a»c nærmet ftg i »artig 3ce»n^eb, JRecnJ^cb 
09 Jtf^olb fro ol foljl ©lonbé 09 ooerfløbig Orbprunf; i ben geifttigc aSeltolcnljcb 
3. Hor^cl ^vun, Cljriflian Bfifll)olm og ilfiuri^ Smirl) , fom i)øxte tit be førfte, bec 
ooerførte bet ottenbe 2tar^unbrcbeé ©progbonnclfe og renere ©mag paa bet offentlige 
teligiøfe ^orebrog , uben ot berøoe bet Ttonbené ^roft og ^icrtcté 95arme. 2(f bcm 
btc» ogfao ©niitf) en ubmærfct 09 næften floéftj! gJrofoijt i bet populoire pf)ilofop^iffc 
gorcbrog; og Bcjiljolm, meb en j!ørre Scugtbarl)eb, men iffc oltib lige om^i^ggelig i 
ot banne og bcorbeibe fin ©tiil og ©progform, bibrog bog meget, »eb et flort Untai tii 
atmecn Cæéning fliffebe ©frifter, til ogfoa ot ubbrebc ©friftfprogcté ©ultur blonbt LXXXI 

ben fiette, uflubcrebe 53J?ænsbc af 9?attoncn. £)»frf)0Pebft oot bet tt ^crffcnbe (^has 
xatHcittxt i tun banite ?if«raturé |)ijlone fra 1760 til f)cntmob 2(ar{)unbrcbcté ©rut« 
ning, ot Ugefom bet bleo ff«»ct manøc og mangef)aanbc 95øflcr v^^a Don|T, fom funbc 
finbe et ftort ^ubltcum : faakbcé læftcé bcc oDcr^ooebet tanøt tiure, og tilbccfé bcfcre 
©friftec i SKobccémaalct, cnb bet i ^ClminbcttgOcb og fovI;olbét>tié fan figcé om ben 
føtgenbc Sib, f)»on man, o»er ubcntanbj! JJoeéning, unbcrtibcn oar nær fccb ot glemme 
ftn egen eiteratur. 2)a bet i :øodgt F^ev: tffc ec .P)cnfigten at ^Tflbrc benneé €UtUl\c, 
eHet opregne l^eec banfE forfatter ; fom tfbvog til bene »orcnbc £imfang og SJigbom: 
maa bet »cere nof meb enbnu at noetjnc 5v<:^)beJf og Baggcfeit fom be tsenbe banjTc 
^orfotterc, Wi ©triftec, {)cnimob ©lutningen af bet i8be 2fotf;unbrebe, ga» Un 
tanffe 5)tofa en ©progfijtbe, politur og ©mtbigljeb , i gorening meb correct og fmag* 
fulb JReenbeb, ^»oroeb ben opnaaebc et f)ø{ccc Sdn i iDmfang, 2)annetfe og Ubcifltng, 
cnb ben nogenfinbe i bette 2(ar5unbrebc f)aobc bcftbbet. ^\)lé ben berfoc enbog Un 
ftgeS, enbnu iffe at ^atje ^ce»et ftg til ben ®rab af 2)annetfe, ^raft og S^i}tbe, fom bet 
poetifle Jocebrag i SKoberémaolct : faa funne »i »ære tilfcebé meb, at dov eitecotm; 
oi»ecl)o»ebet enbnu er ni) og neppc et 2Car^unbrebc gammel; og ot ber gi»eé foorc 
meget, boobc af bet norbijfe ©tammefprogé ©runbftlber, og af fremmebc 9?attoneré 
©progffatte , fom »ort bøieligc og let mobtagenbe Sungemaal »il »ære i ©tanb til ot 
funnc tilegne fig og berige fig meb, — pellet ifte fan bet berfor unbre oé, ot ber t 
JDonmarf enbnu iffe ec oirfet meget for ©progloire og ©progfritif; i itt minbfle het 
oi bed olbeleé iffe fec nogen ffabelig ^inbdng for ©progeté frie Ubsiflfng; men 
fnorerc en naturlig galge berof, ot ©progbonnelfen enbnu er fremfftibenbe, og ot betl 
fritijfe ©proglære foonec be focnøbnc gorarbeiber, of f)eilfc et »igtigt, ben iélanbjTe 
©rommatif, førfl { »orc S)agc f)ar faaet en »ibenflaOelig S5ef)anblin9. 9}?an bcgijnbtc 
»el ollcrebe i SKibten af bet I7bc ?(orf)unbrebc at bearbeibe ben banffe ©proglære; 
men biéfe tibligc gocføg »arc og maottc »ære i»oge og ubetxibenbe, i et enbnu fom 
©tdftfprog noefien ubonnet, fom Salefprog iffe fritiji unberføgt Sungemaol. Omtrent 
l)unbrebe Kor ftlbigere fremfom '5«>f'Q<i<Jri's bonffe ©i)nta)r, fom meb fin forDirrebe 
og umobne gorm bog enbnu <c bet lærbefle og grunbigpe grammatijTe 2lrbdbc o'oec 
SWoberémooleté ©prog, »i befibbc; og ^»ié S5ent)ttelfe 3, Ib&^en ^Tijlber faa bcttibcnbc 
en JDeel af be gorbebdnger, ^on bragte inb i ben bonffc ©proglæreé SSe^anbling ; 
tmebené ben tDbjfjføbte ^Ibrc^amfon, »eb et iffe minbre grunbigt ©tubium af ©prog« 
brugen og ©progeté Crgoniéme, »ar i ©tanb til at frembringe et SSærf o»er benne 
©proglcere, ber iffe ec bleoct owerfløbigt »eb 3nbføbteé (f. Qx. ^lod)6) ftlbigere og 
ftelbige 2(rbeibcr o»cc ben bonffe ©proglære. 3 finere, pl^ilofop^ijf ©progfdtif ftob i 
bet 18be 2(at^unbtebe Sporon næften ottene; og l^on »tlbe enbnu ^a»c ftaaet foalebeé, 
l)Oié ^on et i en mere omfattenbe .Runbftab og btjbcrc 5ortroligl;eb tit ©proget nt)tf3 
»at; ble»en o»ergaaet of en le»enbc berømt forfatter. 

3æonfibeé meb ben banjfc ^rofoé egentlige 35onnelfc fra mitcn of bet 16be 
?(ar^unbrebe, gif ogfaa Uboiflingen af bet ntjere banjfe 2)igtcrfprog. iDettcé Glemcntec 
»ace fra ben fomijTc ©ioe, ^t3or ©progc^araftcrcn minbp l)cei?ec ftg o»er ben boglige 
^aleé meec eller minbre foroeblcbe llbtr^f og gorm , oHerebe i en celbre Sib longt 
mere uboiflebe, enb fra ben al»orligc ©ibe; og, fel» iDonmarfé ftørftc ^omifer, ^ol« 
berg, forefanbt et ©progforroob , ^»ié SRigbom Ijan mere bcnpttebe, enb ubtømte; i 
Ut i)an i ftne S^fifpil, i ^eber ^ooré og flere fomiffe 2)igte, meb be l)elbigfte GJocet; 
og meb en uocergaaelig gri^eb og 9Jaturligf)eb overførte ben ægte banffc Sale, bet 
inbføbtc golfefprog, fom bet ben Sib, og for en (tor JDeel enbnu le»er i 9)itbbetftan« 
ten og boé Tdmuen, meb alle bete ©gcnfieber og meb bete fulbc notionole Sav»egio» 
ning, i ben bromatiffe Stalog, i ben ffiemtenbe gortccEing, og anbre ©fiemtebigte. — LXXXII 

men i fcen otDorlige ^oeffc« ilonl!* og SJpcogform floti »or 8(f«atur Infetil SKibfcn a 

Ut 18bc2(arb. cnbnu faa langt tilbage, ot bcc { bc ben Sfb noeftcn gtmte banfPc S3aU 

laber eller ^ormpettifer f)er{Tcc et ulige ffiønnerc og ablerc, ben uforbætpcbe gøtelfe Oi 

©mag mere tiltatenbc llbtn)f, en langt mere ægte og reen (Sprogform, enb fel« i b 

t)cbre, og be meft begaoebc ^^orfattereé atttorligc Sigte fra bet 17be 2(ar^unbrebe. SSc 

er bet en ^tenbégferning; at ben banjTe lyrijVe ■3'otfcpoeftc, bee(6 i ^falmer og aanbe 

lige ®angc, beelé i oerbéltge aSifer, uafbrubt »eblige[)olbt fi'g, enbog giennem f)iin ^c 

tiobe, I}Por man i »or Citeraturé ^iRorie fun møber faa og enfcltc Oelbigere Sigter 

eller Kimerc; men Ut crstigefaa »i|l,,ot { bet 18be Tfarl^unbrebcé førfte ^olobee 

f»)nteé al egentlig aloortfg Sigtning at »ilTe gaoe til ®runbc, og ol ^^antafte og 95ei 

geiftring at »ære ubbøb { Sanmarf ; imebené, unber en SSanbflob af be meft aanblefi 

og fmaglofc Kimerier, fom wort ©prog l&ar ot fremoife, "fan ben gamle banf!i 

fl►yfl^igl;e^, ben brøic og l^oaéfe ©fiemt, og faticijTe ©pot, l^olbt ftg poa bc tørre oj 

J)øierc ©tebcr." 9?u frcmtraabtc CuUin noget efter SKibten af bet 18bc ?(or^unbrebc; 

og bega»et mcb et Pift Siatiiranfoeg, en »ié 2fanbéfraft og ©progbannelfe, men mel 

ringe gorfinelfc, et inbffrænfet ©tubium (meft af enfette cngclffc Sigtere) og en lite 

culti»cret ©mag, bles I)an ben førfte, bcr ongao en renere Sone i ben oloorligc banfTJ 

5)oefie. SSirfningen {)eraf ble» langt ftørrc, enb man funne beregne; bet førffe ©tøl 

forplantebc ftg meb ftærft tovenbe ^raft; og neppe to Secennier »are forløbne, føi 

Xv<di> i)Ci\>\ii »iifi, 1)^)0^ en for ^'oeftcn ffabt ©eniué, felo unber bc ubcorteé uf)elbigfii 

SSetingelfcr, funbc giørc of bet banfPc Sungemaal. SettJor f)am, ber t Sanmari 

førflegang forlob ben fneore, of rfjetorijfe ©tilifiiferc afpælebc aSei for Stgtefonffen; 

I)am ber førfl lob ^oeftené ^Conb l)æt3e ftg o»er ben rimcbc ^rofaé, unbertibcn ret »en 

lige og blomRerprribebe ©letter, og f)am, ber logbe ©runboolben til bet banjfe Sigter« 

fprog, i bcté alcorlige Sonearter. 8}Jange prøpebe paa at optoge ben Stira, fom bo 

»eb en tiblig Søb raaattc bortlægge meb en cnbnu frifl og uf»æffet ^roft; men 3ngci| 

naoebe {)ané Soneré ©trirfe og 3ieen^eb, og neppe S?ogen fom i)am nær i gølclfeni 

Slb. ^Baggefett "lagbe 2)nbc, ©lanbé og SRigbom i Ubtr^ffct til ben poetifTe ^roft oj 

5i)tbe, fom @»alb ollerebe ^o»be ffienfet ©progct;" og meb et ftelbent og overorbent 

ligt ©progtatent bleo l^an original fom »ittig St>rifer, og en of be frugtbarere og meft 

»irfenbc Sigtere fra bet 2farf)unbrebc, cOer bet Sibéløb, fom han gonffc tilf)ørtc. 

'' £)Bergangen fra icttc til »or ?(tber, ubmcerfet »eb en hurtigt og meb jlcerfc g^remjfrlbt 

»orenbe ©progub»itling og ©progrigbom, c'^arafteriferebcg bog i Pocficn mere »eb 

©lap^cb og foagelig ©entimcntalitet, enb »eb ^[jantafiené friffe ?i», eller »eb manbig;' 

Jlroft og fiærnefulb 2Canbéfi}lbe. — 3 bet »i l}tt flutte, og ofljolbe oé fra at naronc ocj> 

fremftiHe nogen 93?eble»enbe , funne »i et onbct enb unbtogc en eneftc; ti)i fiben' 

^olberg ()ar ingen bani! forfatter »irfet fao meget, og faa inbgribenbe i eiteroturen, 

Sngen »eb fine 95cerfer Oa»t faa ftor Snbfltjbelfc pao Sigtefonflen og Sigterfproget { 

Sanmorf, fom 01jIcnfd)I(rger. ^oab f)an er bfe»en for ^oeften, er Sngen enbno f 

lige ©rab ble»en for ben banjTc ^rofo; og benne ()or cnbnu en »ib S3?atf, f)»or ben, 

til mcer enb een ©ibe, fan »inbe i ,Rraft, ©oner og JRigbom. ©t enefie, og bet etj 

glæbctigt Srcef i benS nijeftc ©fiffelfc »iHe »i f)cr na'onc: at meb alt bet ^remmebc. 

Unationale i ©tiit og ©progcf)arafteer, fom oocrI)aanbtagenbeSigegt)lbtgf)cb for bet^nb* 

føbte fjoé en SOJængbc af »og^frirerc i bet I9be2(avf)unbrebe ^or inbbrogt, til SRoberés 

maaleté ^orringelfe: »ifer bette bog i ben ftlbigfte Sib en beftemt og afgiort Srift tit 

at affoftc og forff^be let g^remmcbe, og, om tnbog »eb tangfommere, faa befto ftffrerr 

^remjfriben, ot ubfolbe ftørrc gijlbc og ^raft af Uté egen ©tomme, of bcté egen 

fcannenbe (5»ne. SI. 3t 6, en. pi. -et. [3- a- ^- ©• "21« c Ti- 
<3. Æa, SSanb.] et fccjTt, rtnbcnbc SJanb 
(mtnbrc cnb en (gttøm fU. S^L^i*/ jtørvc tnb 
en 23æf.) SfJJangc SSæEfc cg fmaa, giøre en 
ftor Xa. £)rbf»r. "SSa-ffen ec Uben, :J(acu 
fiørrc, Sleben ftøtft." ©poron. = 'Jkbaf; 
fe, ^rabriuF, en. fEcaa 3ocbl}*tning »eb 
SBrebben af en Ha. 'ilc.ho, (pi. 5(aboer) og 
5(r.ltyS5cr, en. ben, fom boer »eb en Tta. 
2(abi-c&, en. bet noecme)"t t. Uaen giwnbfens 
fcc 2anb, 'Ha^ab, et. a)iunbtng, llbtøb af 
en Ha. ICcgang, en. 1. Kenben, ^»ori 
2(aen tøbet. 2. 2(aené Søb elt. ^att. ^tc;: 
gangen er ftærfeft »eb S3voen. 2(aF^nl^e, 
«tt. ^isanbptante. Nymnhæa. %alch, et. 
b. f. f. "Hagang, 2. 5f«fv)(tlg, et. SSanbs 
]^»trpe( i en Ha. "Hcivan^, et. 93. i en 2(a ; 
tU. 'B. fom er af en Ha. 

3(a! Ubraabéorb, fom ubtr»)ffer g'oruns 
Iring, ^^'^'^^'^w^'Uf/ ©merte, (Slcetc, »Brcbc 
•irt. m. ell. tagge« t. et fatbcnbeSmperatitj. 
iia ^ør bog I — 3?et træber i Salefprogct 
noeften o»cra(t t ©t. f. 0)1 I)»oc bette brus 
geé i ©friftfprogct. 

%i'., uabiMelig ^ræpof. (3. å, pao.] i 
nogtc faa noeften forcetbebe, ell. tffe meget 
bruget. £)rb. S. 2(abo&, 'Ua^eb, ^(afcc^c. 

3(«:bert, adj. n. acbent, pi. cabne. [3. 
opinn.] fom el er luffet, ©n i:..2)ør; for 
<ubncéinbucr; et cabent (utcegt) Saar; 
aabcnt (utæt) Søi. 2. blot, ubebætfet. tn. 
acbent SBrt)ft. 2)et ligger cabent (f (art) for 
7(Ilc6 Sine, 3. ubejliermet. «n «. (ubefoes 
flet) ©tab. v'pufct tigger aabent for altc 
ajinbc. 4. »tb, rummelig, ubegrænbfet, 
^aa a. SJJart, i c. ©ø, unber &. himmel. 
5. lebig, fri, ufiinbret. .|>ane^labé jlaaer 
c. ©agen flaaer bam a. 2)cr er a. S'art. 
SKeb førjle <:<;benta5anb(s:naar3fcn gaaec 
op.) 6. alminbelig, cffenttig. t)olii <i. 5Bob. 
7. oprigtig, uben ©»ig. Qn a. .g)anbtes 
maabc, Tlbfærb; et aabcnt 2(nftgt. — 8. 
figurl. "Ut fige noget i eené aabne Sine 
(tecnt ub.) 93Jobtage een meb aabne Ttrme 
(m. ftor ©læbe.) ©t cahent (op»aEt) Jpos 
t)eb. = 3(aben1)cé, en. ub.pl. Sitftanben, 
ot Ⱦre aaben. (2)og Eun i SBcmarf. 1. 
om fiiffe, ci tittuHeb« iDiellemrum, f. ©r. 

Son(? OxCboq 1. gSaggené , Zaicié X 09 7. ^chtn^tbm i 
bane 58lif, .^anbtemaabc). aabenljiertct, 
aabcnl)iertig, adj, fom ci bølger ftt ©inbcs 
lag ell. fin 5}Zcning, oprigtig, uforjlilt. 
2(abcnl)ifrtigl)f^, en. ub. pi, aabenl)iertis 
gen,adv. — aabcnlyi»t,adv. ganjlc Ijeit, at 
alle Eunne l)øre bet. — aabenlys, adj, gans 
ifeli)é, fulbf ommen f (ar, »itterlig for alle. 
en a. ©anbf)eb. aabcnlyjl, adv. for "Kllcé 
Sine. j;?an giorbe bet itfc t ®ølgémaaf, 
men aabenlyf^ p. @aben. (i»f. aabtnbar, 
ncbcnfor.) ^abenmuni>, en. ©labbermunb. 
aabcnmuniiet, adj fom ei !an tic meb noget, 
flabberagtig, faabmunbet. (3!)en aabenmims 
i»e{>c fortier if fe bet, fom bør fortiet; bett 
i'aa^mun^>e^e ftger 7((t, uben ^orftiel, felo 
om ban bcroeb frænferTlnbreé^erfonligbeb 
og^øtelfe.) aabcnryggct, adj, fom er aas 
ben i Kjiggen. ©na.©tol. aabcnilaacn{>e, 
adj. V. fom er aaben, flaaer aaben. 

^Cabeiibar, adj, ganffe ti)bctig, uben 
©fiul, f-lar, »itterlig for alle. @n a. ©anbs 
l^eb. "Xabenbavt, Ut fon iffe bcbæefeS af 
noget ©fiul; aabenlyfl, bet fom intet 93Jørs 
fe omgioer." ©poron. — aahenhaxc, ca:; 
bcnbott, aabcnbavligcu, adv. v^an hac 
aabenbarc Uret. (ma'affce en Se»n. of ^bs 
»erbierneé gamle ©nbetfe paa e.) 

^(åbenbare, v. a. 1. bringe for 2»fet, 
»ttre,-røbe iet, fom forfien cl »ar befienbt, 
Siben aabcnbarcr Hit. Ht a. ffiulte Sing, 
en ©ammenf»a*rgelfe. 2. mcbbele paa o»er? 
naturlige 33eie (om Keligionétcrrbommc.) 
25et aabcnbarei»c iDrb, ben aabcnbarc^c 
S^cligion, Sbeotogie (mobf. ben noturlige.) 
3. aabenbarc fig, v. i\ a) »ife ftg unber en 
f»nttg ©fiffelfe. @ub aabcnbarc^e ftg for 
gjlofeé. b) gi»e ftg tilficnbe. ?(t a. fig for 
nogen, ©agené ©ammenbæng »il »el a. 
fig. =i:5fabcnbavelfc, en. pi. -r. 1. ®ict; 
ningen, at aabenbarc; Ut, at noget oabens 
bareé. 2. Silftauben ot bli»c ft>n(ig, ^aas 
togclfe af en ftintig ©fiffelfe. ©ngctené %» 
©fjrifti %. for fine ^ifciptc. "Jfabcnbavtng, 
en. pi. - cv. 1. b. f. f. ?fabenbarelfe. 2. 
i©oerb. 93Jebbcling af gubbommelige©anbi 
l^ebcr og Særbomme p. en o»crnaturlig 'iS'Jaa; 
be. 3, Snbbegrebet af ben aabtnbavebe 

(1) 5In6en6nrln3 — 2Ingtl|?. 2 3(n9t)ant — 2Ial. P«rf. - 4. JDc <Sf rifter, bcr {nbef)o(be bcnac 
iixxc. 5, ©t. .^ané'é X "Jtt fcc iib fom 
3)Libcn i '2Lxben{\'AmQtn (bleg og ilbc.) 

lliihne, V. a. 1, gturc noget aabcnt, 
gtjJi-c ^fabning i noget, opfuffc, opfabc; 
(mobf. liiffc.) tt &. en X>et, et »mi, 
en ?(rtve. 2. ftgurf. a) gfrc nl;tnbvct ?Cba 
gang, giøre ttigccngcttg. ?ft «. ftnc^aonc 
f. fremmebe Sftbe. (Snbnu f)ac bet ingen 
SSet calmct fig foc f)cim. *Der aatmec fig 
en fmuÉ Ubftgr. b) iittrc, aaOenbare. ?(t 
a. fine 3^anfer, fit .^iecte foc een. c) Tit 
«. en 5^orfam(ing, et JBat, i'feittog. — "Kt 
cahit et 2^0, i ^o»h>nbigf). tocttage Seg; 
tene i en 7Cfbobé JBoc, foc at optegne f)anG 
eftertabeniTabec— 3Stvge!onften: 2{ta. en 
J8nib. ftclnjeu^c (afførenbe)2cvgcnub(ec. — 
TlabninQ, en. pi, - er. 1. C^Jierntngen 
at aobne. 2. 9i«ni , fom ec aaUnt ellec 
aabnet; ^pixi, ®ab, llbgang, ©præffe. 
5(. { et ©iecbe, i en 93?uuc. 3. ub. pi. i 
Sægefonftcn : ©totgang. 

X:lio6, en. [af præp. ai:. 21. abdt.] 
©obfgiøcetfc, Siigift, J?oi-bebctng. (!un 
l'cugoi. i Sovfpcoget.) f. 9iotrjfe Sov. 

5Uu>, en. (S-. 0)^. 

^r.u'^fe.I, et. pi. - Cl- og XtJflcr. [3. .-Jta, 
<?>Tc«,J bøb ^cop af et 5)pr. (om Wltnna 
ffec bc. i 7((m. iliig; 3L fan i cnfeite 
Sitfa-tbe: ©c ?fa(bne (aae fom ^(it^fler p. 
æaipiabfen.) aa5fckgtig, adj, fiig et X 
■•Jra6ff Ibille , en. et @tagå Snfectec, fom 
foctctcc 2(abftec. (Silpba. 2rabfelgcattec.) 
3fa^fcIgvib, en. £Ra»n p. en 5Ro»fug(. 
(Vultnr perenopierus.) 3(aJ»fclfulc, en, 
^. f)iioci ?(abf(ec nebgcat»eé. 

2frtg, et. pi. b. f. \% Okl.] et Scct, 
fom læggeé ooec ^&a(fen paa ^rnc , og 
f)X>ormcb be tcotffe ^(o» ell, aSogn. ?(t 
gaa i '31. træffe i 2C. 2. et Sra;, ber læg; 
geé o»ec begge, ell. ooec een ©futbec, foc 
Qt bære JBpcber, fom fjænge i Stgeoccgt p. 
^nbcrne af 7(aget. figuri. S5«rbe, bef»ær; 
ligfHrbeibe, tct)ffenbe -pecrebømme. 'S-tceU 
bofiié 5(k:g. Ilt fomme unbcc, at affaftc 
X^get. = Xgtntr, adj, fom f>ac ©tpcEe 
t. at brage i 2fag. en «. ©tub. (9)Jot^.) 
fiaglntni>rn, adj. v. fpa;nbti7rag, .J(ageiv 
et. (2fag ; ®é.) Serntrog i ©nben af 2(agj 
ffagtcrne, banftet fom et S. «<;gfi'i, adj. 
fom ei ec unbec 2(c:g. (-pecl.) X:gl;ammcl, 
en. Scæet t et 2(ag, fom bæreé p. ^iixU 
bcene. a»:gfamlct, adj.v. fpænbtiect^Cag. 
3l«gfflf, en. ©ofen, l^»ovi et aagfpcenbt 
2)nr brager. "JfagfVaft, et. bet nebec)ic Scæ 
ictTfttgl. (37Jotl,).) Xtg)T«gIe, en. 5Reb, 
fom bænger i ®nbernc af et 7(ag , l)ijoct 
man bærer. 5(agfpfin&, et. @t aagfamiet 
5)ar J^ragerc ell. '>y(ot)b»?r. aattfpÆni't, 
adj. fpænbt i Tfag foc at brage, ^lag^'^of, 
en. bet overfte , tnffe og runbc Sr« i et 
?£. 1. rSJtctl).) Xgtij^, en. "@n Sern^ 
rhtg, Uig et Sænfeleb, ()Oortgiennem ^(oos retten fliffeé." 5OTotf). '(©. Xitl.) &&Qi 
viint, adj. V. ttant til at træffe i ?(ag. "-pai 
biibec c. 9?affe frem." '©torm. 

Xgc, v.a. 1. fpa-nbe i "Jfag. ?[t vtag* 
cf, fpænbe af 2(ag. v2(t c. fammcn, famT^ 
i eet ?Cag. 

2(.:gfr, en. ub. pi. [3. Ol<r.] utoeiij 
JHente; ben aSinbjng, een berveb gier fig, 
og >panb(ingen at tage f(tg SRente. ?tt brit»4 
U, icvc af U. fagfcgeé foc ^i. (Unbertibei' 
ftg. i gob JBetnbn. 3ocben giocr igien mel, 
3r. I)t)ab ben I)ar mobtaget.) "XagcvfartJ 
en. ben, fom gioc Dlæring af ?rager. Xia 
gcrrcutc, en. uioafig SRente. 3(»tgcr)Ticlmj 
en. grot>, ublu ?fagerfacl. (Givaib.) 

?(»:grc, V. n. 1. bcioe 2fagec, ubfaanj 
^enge paa "ZCagerrcnter. >^^an (eoer af a] 
avtgrc. fig. i gob iBetpbn. Ht «. meb fiJ 
^iirtb o: benj?tte fine (5»ner, 3nbfigter^ 
"^g a. meb fit ^unb, fin Sib." ©tormj 
2, faigc, l}anb(e m. uiootig eU. ubillig ^ori 
beel. ?Ct «. nwb ^ornparc (opfiobe .Ror« 
naar ber ec 93?ange(, foc at utfælge ict tå 
\}c fietefte ^cifec.) 3. v. a. (fielbnece.) U] 
a. ^engc fammen. 

1. «}(d, en. pi. b. f. [3. all,] en ^ifl 
i ©fiffelfe liig en Crm. (Anguilla.) lit 
f!ange XI. 3t?f. *?aur^r.al, @tran^rtrti 
2. .prengfel nf ;Sra- ell. æibier p. ctSeb. (6ol 
bing.) =: Xtlci»rtm, en. 2)am, ()»ori2(al 
fætteé og let?e. Xlcfi:ngfl, en. 3talefijTert| 
Xlcg«i:r&, en. ©iecbe, fom fætteé tvæt 
onec en ?fa, foc at' nøbi- ?(alenc til at føg< 
ben ?(abntng, bfocfoc (55acnet t*c fat. 3(cle 
gicr{>, en. g^ocfen p. en ?Caleftang. (3}Zot{).^ 
Xih'bammc, en. et (Slagé ?(alegarn, bei 
fætteé t ©tremme. (50?otf).) ■Jlalcljouc^j 
et. 2(a(ené ^Dooeb 2. fig. i las Zak -. ci, 
©oémer. Xlefijlc, en. JBpgning af 95ræi 
ber i en "Ka , fjoori Tfalene nebeé at Qaal 
inb, og faalebeé fangeé. ^lalcfonc, "HaUi 
moi»cr, en. b. f. f. 2Cateq»abbe. ^Iclc 
frog, en. fjioormeb liai fangeé p. ©aorj 
Xlchtbc, en^ @n flettet .fiuro-, m. tragt^ 
formebeTlabningec, l)Oori?(atfangcé. 'ilc.lci 
c\x><ihhe, en. [f. (iXwabbe.J en Siff af Socffcd 
flægten. Xlcrufc, en. et (Siagé Kufe, af 
en egen 3nbretning, fjoormeb fangoé 2fal." 
X;lcfuor, XUefnørc, en. ©nor t. at fange 
liai ^aa. X;Ic|lfing, en. »Stang, meb en 
tregrenet ^orf i ©nben, ()t>ormeb ?(al flan; 
geé. Xlc)lfingei', en. 9J?anb fom ftangcc 
2Cal. :?(alcfnppe, en. (S. !ogt p. "ilal. Xlcs 
tcfit, en. et ©lage 2Calerufc. = aalglat, 
adj. meget glat, flibrig fom en Xil. (røotf),] 

2. 3{itl, en, t 2?ogtrpf ferier: en @pf; 
boormeb et urigtig fat i8og|la» optageéj 
(3. Air, en ©pi. 'Jl, ©. Ale, 3".. :?Cl)te.T 

3. X:l, en. i ?f)ombcefpil : ©pideceni 
fucfte 3"bfa:t, fom foceftideS feb en ftoi 
^ongc ell. et iSegn. "Sljombcc m. ^cuffi 
ogXr."©torm. Seraf: aalt, v. n. tnbil 
fætte nye %aL »Malrtm — 5tanbéfpIC>c. 3Iani)éfi;lbe — Slflnbc. ?r.:lam, et. pi. b. f. et ©immcrlant. 
(9)iofli.) Tf. <S. Eove, et g^aar. 

5(^:11^, en. pi. — er. p. Ond. ?f.(S. 
Ond.] (5t iitci^cnUtgt, mcb :Sa;nfci'onc, 
gocnuft oc) fjcicvc ^vocftcc togaoct »JSocfcn. 
©ng(enc tccnU vi oé (om Ijmvi "KcnC^er. 
©obe, onbe^(au^cc; (c9i'mIi2i)'cX;u6fr. lit 
»iUc fccmfalbc ^(tilI^cr. 2. et [aabaiit 
SScvfcn, forenet ni. ben mennejTeL iDrga; 
niéme; 93?ennej!et^@ia'f, (iffe om 'Starene) 
2(. og Segeme. Tit opgiiH' "Jran^eit. 'Jfan; 
6cn6..Rritfter. 3. ben ^cielle .Kraft og 
^rafti^ttrtng i ben niennejf. (£toc( (Trvty^a.) 
oonbetig itraft og iStrfen ; ftærf 3)rift i 
Sicclen. @paabc'lné^:^:n^, 2)igter^:an^. 
©n ftccrf, ma-gttg X ©ierrigfjebé If. 4, 
Ubma-rfet ©ia'liSfraff, gJra-g of :3(all^, af 
©ente. ©n 9)Janb af 3rait^ (®enie.) 2)er 
er megen 'Jt. i bctte éfrtft. 5. Sanfe, ret 
SOJening t Srb og @frift. 2o«en6 X (i 
fflJobfætn. t. bene SJogiiczu.) (i. (Stem; 
ning, Sænfemaabe. go(feté "Jf. ©n inbcns 
ffabetig -Jf. iDproréaanC', = a) <:i:^l^ful{>, 
adj. b. f. [. a a n b r i g. rtuiiMøiv adj. [i.im er 
ubi'n ?Canb, fatteé ?(anb. ©n iX. forfat: 
ter, et canMijil ®tgt. XnMePbe^, en. 
ttb. pi. SOJangel ^aa ?fanb. (Sauljen.) 
c<:iti>rig, adj. fem i)ar megen 2(anb, g'ors 
ftanb,'gobe ©iæléJræfter ; ell. fom lægger 
lienne (5genf!al> for 2)agcn. (90?otl).) (Sn a. 
3>igter. ©taan^rigtTfrteibe. Xii^rigl^c^, 
en. ub. pi. ^en ©genffat) at invre aanbrig. 
— b) 'JC»iIl^eIa:re, en. 2ocr« om TCanben ell. 
omTfanber og bereé SSrcfcn HClm. (Pneu- 
]natolof,'ia.) Xtii^cniftiter, en. (f. ?(anbe; 
feer.) '3(4:lt^efcer, en. ben, fom troer og fore* 
gioer at funne fee, eller enbog at mane, 
fremfatbe "ttanber; (om bet fibfte: ■J(a!t^e^ 
maner, 9}?aner.) 3f«n^ev>er6cn, en. 'Haiu 
berncé SSerben og ;2il»a:relfe, ben ulegem: 
lige, oaerfanbfelige a>erb. (3. SBoiu*.) — 
c) Xl)l^o^u•bei^c, et. 2(. f)t?ortil Tfanbené 
.Rra;fter brugeé. Xnftøevne, en. pi. - x 
b. f, f. Tlanbéfraft. aau^ofattitt, adj. 
foag, fattig i Tfanben; fom mangler ©icc; 
icné fjjpiere .Rrocfter. i)eraf: X:ni>6fattigf 
6om. aani>6fc>rtccreni>e, adj. v. fom for; 
tarer ?ranbené .Rraft, i (jci Orab tra-ttenbc 
cg fløoenbe, et a. TCrbeibe. ^fcni>9foruirs 
ting, en. ^oroirrtngtiSccnfningen, t(Sia;; 
Icfroffterneé SBvug. Itaii^efoller, et. b. f. 
f. 2(anbéooerf, 3faui>efrcv>ccrelfc , en. 
SKanget p. @»ne t. at fanbfe bet nccrcæs 
tenbe, bet, fom mfer fig ell. foregaaer nær; 
tneft omhtng oé; <£anbfeloé()cb. ^fiu&e; 
- frcmln-ingrlfe, en. noget, fom frcmbringcé 
».3(anbené .Kræfter; Ttanbgprobuct. 'Jlan^e; 
frihed, en. ub. pi. gril)eb i T(anben6 og 
i ^anbéet>nerneé S^rug, faai>el ben inb; 
»orteé, fom SJJenne^fet Ijar af fig felt), fom 
ben ubtjcrteé, ber tifftebeé bet. @n 3JJanb 
af megen 'Jl. 2>enne Stegiering foger ot 
unbertr)?ffe al X 2(fin{'6fyli'c, en. g. eller l^øl ®rab of X eller agnbelig .Rraft, 
(f. '3(an^, 3.) 3(au^ogfit3cr, pi. ©aoer t» 
at rir^e t>. aanbelig .Kraft ell. Tlanb^ieone. 
(:Sa(enter.) :J(an^oh•<:ft, en. Jlrafr, ©»ne 
t?(anben, ©iæléfraft, aanbelig .Kraft. HU 
berbom f)ar iiU fløoet l^ané 5fanJ)efræfter* 
call^6l■'r«ftig, adj. ftærf i Tfanben, aanbé; 
jtærf. "Jro-u^oliv*, et. aanbcligt ivo. 3(^:)l^&* 
ny^elf^;, en. 9fi)belfc, fom opnaaeé t)eb 
?tanbené .Kræfter; mobfat ben fanbfelige. 
"Jlani^snæring, en. ub. pi. ©iiffetfættelfe, 
ber nærer eller ftprter Kanbéfræfterne. 
5(au{>oua'rt>ærclfe, en. ub. pi. ben ©gen; 
ffat>, t gare eller i SiebltE, i)Vot ber maa 
f)anbteé efter l)urtig 3nbfti)bclfe , at ba 
l)o(be fin fatning, og at pælgc bet Slette. 
Xtrt^spræg, et. bet ^ræg, fom et SOJen^ 
nejfeé Sale, ©friftcr, -^panblinger bære af 
l)ané 2fanb. 'Jlau&erctniug, en. Silboie; 
ligf)eb t. en »ié2(anbét.nr!fomf)eb. 'J^au^øi 
flægtflpab, et. i?iigl}cb i Jlanbené Soner, 
i aanbelig SBeffaffenljeb. can^c^floueiu 
i»c, adj. V. fom flø»er, flapper 2(ftnbéfl 
fræfterne. 5(<:n^pfi<iul)c5», en. ©oagfjeby 
<Slo!?f}eb { 7(anbCn'9nerne, 5(}?angel p. -aan; 
belig Jlraft. ^lan^ofmtMgbed, en. Setfjeb 
t. at omjTifte Tlanb eller ©tcmning. (2)1); 
tenfcl)l.) Xn^eftyrFe, en. .Kraft i <Siæi 
len t. at «bI}olbe Tlrbeibe, 9D?obgang, (Sors 
ger; tit at ubføre »igtige g^orctagcnber, 
m. m. can^6jlyr^■en^c, adj. fom fnufec 
2(anbéfræfterne* aan&c>ilærf, adj. aanbéa 
fraftig. 3(aii^^trcng, en. aanbelig g^ors 
nobenl}eb. ((5)runbt£>ig.) 3(<:ni>etv»i:ng, en. 
Soang, fom paalæggeé ben menne^fel. 7Canb 
i bene frie aSir!en, i Sænfning og Sans 
fené 5)ttring, m. m. X:M^ov»ivfuing, en. 
2>ir!ning af aanbelig Jtraft. '3(an^ov>irfs 
foml)cJ>, en. aanbelig, tntellectuel 95. (^. 

e. g)?iiner.) XtndoværF, et. et »eb Tfan« 
bene .Kræfter frembragt SSærf; et ©trift 
ell. Qnbet Ttrbeibe, ^oortil Sænfning ubi 
forbrcé. 5(<5n{)6yttring, en. ubporteé 95irE; 
nfng ell. 2)ttring af (giælené l)oiere .Kræf; 
ter. (forubcn flere lignenbc tJrb.) = =: 
<j<in^clig, adj. 1. fom Ifører Tlanbcn tit, 
ulegemfig (mobfætteé: legemlig, fanbfetig.) 
et aaui>eligt JBæfen. 5Det can^eligc Stp. 
2. fom cebfommer 9)ZennejTeté TCanb, og 
tfær bene ^orljolb t. bet l^øiefte aSæfen og 
t. et et>igt 8io; gubelig, l^ellig. 3(fiu^c; 
IlgeJSetragtninger, Sange; ben <:jini»elige 
^oefie. (jgf. øeijllig.) — ««n{>ig, adj. b,^. 

f. aanbelig, 1. SJZennejTeté aanMgc 9?a; 
tur. (et af nogle Sitiere inbført Srb, bet 
i enfeite Silfælbe fi^neé bebr« fliffet t. at 
ubtrwfte S3egr ebet.) 

'ii&niic, en, ub. pi. Cuft, 25elt; ifæc 
bet 9Seir, fom 9J?ennejfer og 3?nr »eb 8un; 
gerne, ©iellerne, m. m. træffe inb og ftobc 
ub giennem SCJunb og 9?æfe, Ht træffe, 
at tabe fin 2(an^e. TTt l)a»e en onb (ilbe; 
lugtenbe) ^. 2, ^e&æøetfe i Suften, 9(b 

Cl*) 5l«n&e — 5lavfl«ng. ^ 

?fan^cn cllcr ucb SJinttcn. 2)i'r fom X 
i (Sctlcnc. 3lbcn [i6 '}(anbc o: lucfcc op. 
(srøotf).) 3. 2)amp, CSem af SJZcnncflcvé 
llmtc, af foocnbc iUanb ell, b. æinbuornc 
crc oocctcutiie mcb ■3(«It^c. = 'Jttf^t^c^ 
BlÆjl, en. 2fanbcné Ubbtøfcn; «)Junbés 
»eit. 5(<:n^f^l•aø, ■3(fini)ci>raft, et, pi. b, 
..fi < 1:.' (Sicuningcn at bvage 2(anben. 2. 
Siben tmell. ^»cr ©ang man tvcetUt SSeis 
ret. ' ®t (angt X 2(t ftgc , Iccfc noget i 
cet^fau^ci>r^^:t. 'il&nixfanti , et. 2Canbe* 
bwg. :}^an^egfi^v et. Suftt}ii( p. et J\ar, 
en Sønbc. (Solbtng.) ^(aiidcgifp, et. ®i= 
fpen eftec æeiret. 2f<tni>cl;iil, et. Snfec* 
terncé '?(i:ni>el)uUer p. <Siiticn. ccuiicflcmt, 
adj. fom 6eft)(xr(igen ttæffer QScicet, trang; 
fcrivfti't, ftafaanbct. (bcraf X:iii>eflcmmdff, 
cn.) 'J(aui>clax», et. en oié 93?aabc cllcr 
a^Éiining i at ubjiobe SJeiret. "ilt ubta(e et 
JBogftao m. bet rette 5(. '2(an6^•Iy^, en. 
ben 2»)b, fom bet gwer naar man ubftøber 
3fanben; TCfpiration. (Z. .^auc^laut.) 
csnJseLøs, adj. fom neppc fan brage liani 
ben, er nær oeb at tabe SSeiret. "iUniit^ 
lis&l)ci>, en. ub. pi. SStlftanben at Ⱦre 
aanbcløé. 5(<:n^epi6e, en. ?uftrør. 'ilan: 
^epltf^, et. b. f. f. 7Canbe6lcrft. A&ti!>ci 
pu)l'crt, (aanbpuflen) adj. aanbeløé, ftaEs 
oanbet. (bagtig S.) 3(alt^fntm, et. for; 
nebent luftrum t. ot funne brage ?(anbcn. 
^Uniietøt, et. fiuftrør. 3C«n^cti<:nl^, en. 
(Stanf, fom futger meb et SOicnnejTeé Uam 
ben. :JCi:ii6cv>cir, et. Suftftrøm, fom frem; 
bringeé »eb at aanbe. 

%an^e, v. a, og n. 1. brage 2(anbcn 
(v. n.) 2Ct fi. 6cfoccr(tgt. 2. aet. ittbbragc 
»eb ftt 2Canbebrcct, inbaanbc. >!per fifin$ct 
man en reen Suff« 3. pufte 2(anbcn paa 
noget. Tit <:. paa et ©pei(. (iff. u&fian^e.) 
4. ftgurt. aet. bcerc ^J^roeg af, t)ttrc i t)ei 
@rab. ?Ct fi. .Stctrttgfieb , ^pab , ^CE£»n. 
= |)eraf fiiiji^bar, adj. fom tcin inbaanbeé 
er tientig t. at aanbeé. a, Suft. 

3ffir, et. pi. b. f. [3é(. ar.] 2)cn Zib, 
fivtti 3orben fulbenber fit Omtøb om ©o; 
(en; ctt. en Xxi> af 365 ®age (ogfaa meb 
onbre ^enfijn, enb t. <So(en, og om anbrc 
himmellegemer, f. ©r. S^aaneafir, ©tierne; 
fifir.) fig. b. f. f. 7f åring, dt gobt, ilet 
2(fir, — "Jtfir ut} og X inb, l^»ert2C. ubcn 
Unbtagctfe. Tft Ⱦre i Hat fammen, f)a9c 
een ?{tber. Ttt Ⱦre til ^rfire, gammel. 
3 :jrfir, i icttc K., i inbeeærcnbc li. 2(e> 
UiXxe, næftc 3(ar. (Dm ^(firct, aarfigen, 
^»ert 3Car. 3(fir for %av, eet 2C. efter bet 
anbcl, m. f)\}ctt Hat. 'J(fir og ©fiø, i 
Soyfprogct: et X og fer Uger. 2(firet efter, 
i bet nceftføtgcnbc, ^ffiret tilforn, i bet 
noillforegaaenbcJCfir. = a) 2(firbog, en. 
S8og f)Oori 25egi»enl)eber aafoiii optegneé; 
.RrøntEc, ?Cnna(er. ^Tfirfelge, en. 2(arenc5 
g^olge efter h»eranbre. fiiu-gfimmel, adj. 
fem i}at et llaté ?(bcr. "Jlfirgcng, en. 1. i Slargnng — 5inring. 

Ziiefii Se6 et K. igiennem. 2. (Samling, 
af Sifcéff rifter (.©agbtabe, llgeffrifter, m.fl.> 
ejl. af ^i^æbifencr for et I)ec(t 2(ar. 5(rtrsi 
huiif>rc^e, et. pi. - r. en ijib of fiunbrebe 
7Car. JtfirfnuC'c, en. M, eller Siing paa, 
iCiCivgeté .^orn, fom »ifer bcté 2((ber. Kfirs 
moertV, et. QJi. fom tiificnbegitxir et "Katå 
gortob (f. (Sr. Stingene i Zvcch.) 3(«r* 
regiiiutj, en. JRegning efter TCar; ell. Ub; 
tegning af 2(arencé J^fge k. i 6i}ronolos' 
gien. ifarring, en. i SvcK.'rncé 25eb, l}»ors 
af en ni) fcrtteé f}»er.t 2t. irfirrorfFc, en; 
enWcrKe/S^fflf^f^far. ^Jfcrfal^adj. fon« 
er bieoen gammci i 2»f!e og gobe ©age. 
(91ot().) 5(firti^,en. ell. '3(firti{>cr, pi. aarligij 
©itrlemcffc. (forætbet.) 3rrtrtiifini>c , et. 
pi. - r. en Zih af tufinbe 2(ar, fiartyns 
get, adj. poet. bet»ngct af 2((ber, garn; 
mel. "Omftber bu ftuer bin fijft, fifirtyns 
ge^c .pierte." ^oerg. carvfirig, adj. fom 
»arcr eet' 2tar, . 2tarv?erling, en. 2Carene5 
Smfiiftning eller 5'oige. fifirwiio, ad 
efter 2farencé S^øfge, Tfar efter 7(ar. :^ 
h) 'JtfirsfirbciSc, et. 2C. fom mebtager, ta 
fuibenbeé i eet 2(. Tifirabfirn, et. 1. aar 
gammelt 93. 2. ben, fom er føbt i famm 
li. meb en anben. ^^an er 'i(. meb mig 
'J(firo^fig, en. 6n »ié ■£)aQ i llcttet, naac' 
ben atter oenber titbage. Xarpfcfl, en. 
g^eft, fom een ©ang om 2Carct l)elIig{)olbe§. 
3(firpfril)c6 , en. 3^orlo» af ilienelie, e\l, 
SSefrielfc for noget (f. (5r. ©fat) paa et li. 
^rcrsfciil', en. «5pf(eTtclfe, llbfættelfc(f. ©r.- 
meb S5etaling) paa et li. ^ifirsfe^c, en ' 
gøbe, fom bcl)ø»eé i et 2f. ^farogriio, en 
aargammel ®. 3ffir6gr«^e, en. ^^»a'a 
3orben frembringer i eet 2far. ■-Jffirofojl, 
en. ict, fom er tillagt een t. ^ortcrrin^: 
ell. llnbcrl)olbning i et "Kat. (f. SRaanebé; 
loft.) ■JCfirekm, et. aargammctt Cam 
3CaroI«n, ,en. Søn for et Uavé Stencftc. 
3Cfirc>pcitgf , n. s. coll. 2(ar6tøn i ^enge..- 
(.^»itfelbt.) "JffirefFifte, et. 1. aartig^-ma 
ffiftning eller £)mb»)ttc. 2. TfarStiberneS 
Smififtinng. 2(fir6f¥u&, et. bet, fom et 
Xm ff»)ber p. eet li. Jffiretfil, et. Sallet 
p. et beftemt ?(ar efter en »ié atibéregning. 
3(firotid, en. 1. en »ié Zit cU. JDeel af 
Tfaret. 2)c fiirc 5(fit6ti{ier. (bcrimob : et 
Hatå Zih 3: en Zih af et Hat.) 2. ret 
og beleilig Zit paa 2£aret t. et »ift ^orc; 
tagenbe. ©et er nu "Jtfirsti^cn at man ffal 
^leit , ti at pløic. Jrfiretieiicr , en. ben, 
fom tiener for liatéien. ^(fireufirfcl, et. 
i So»fi)nb. 2}ar[ct ell. S'rijl, fom gioeé p. 
et2f. 5ffir6v>dr, et. æeirligeté SBcifaffen; 
f}cb p. en »ié 2(arétib. 5(firoo«rt, en. 1. 
ub. pi. .faameget fom en ®{enftanb borer 
i eet li. 2. pi. - er. en SSært, ber futt 
Ȍrer i eet7f. = = fifirig, adj. 1. af betre 
?(ar. (br. ftolbcn.) 2. fom er »iije ?(ar 
gammel; fun i ©ammonf. tofifirig, tiafirig, 
Ijfilvfifirig. (^yf. miiii>rcaartg.) — ^(firing. Slovittø — 5(arle, mxk — 5(af«t)e. en. pi. - er. et licitj m. ^cnfnn t. aScfti 
Uq og ^(fgrebc, (l}ctft t pi.) «obc, fTcnc, 
: tøxu 3(iU-iiigfr. 2. b. f. f. 2far. (^puif- 
fctbt. "3 nngvc ^r«riiigt*r." £Ral}bcf.) can 
lig, adj. 09 adv. (3, arlegr.) fom ffcev 
t)t)evt li., fom Oi'f)øocé, vcgneé for f)\>crt 
2C. — actligacre, adv, aarUgcn, httcrt ?(. 
^arling, en. aargammcU Sitxsgéhuoob. 

7(^v&ab, et. forfcettig ©fabc, (om ccn 
tilf^icr tUn l)AX>'i:ii t. .^cnftgt at tttfoio en 
anben. (fora'tbct. £*. 2o»; ogfaa 2fcv«tl).) 
^ 1. ^(^re, en. pi. - r. [3.Æd,Ædur.] 
Btobfar i bntijTe Segcmer. 5?cn gntbnc 5f., 
en »ié iSinjboni. 2. gaftfac i »JSævterncé 
mate. 3. iSanbeté isb, ©rtfev^, QTiotaltccé 
Stcog (3orbieHec ©tecnsCeie; en SSanbaarr, 
>ig (Solocarr. 4. facucCc Sinter, berfpvebc 
■^fig, liig liaxit, i ©teen ell. Sræ, I)t)ib 
-JJiatniixc m. forte Jr^rcr. = 3fcrcbin^frl, 
et. S3. fom br. efter Tfarelabning. Sture; 
broF, et. en ©l^gbom. Varicocele. firtre= 
- fuli>, adj. fom ^ar numge ?(arer. "Mare; 
, gang, en. Tfarcré Cob eller (Strøg, faawct 
i legemer, fom i 3i^iben, 3favcl)in&e, en. 
2fareré uboenbige SooO. 3(arfjcrii, et. f. 
lc^c^ern. 'J(arcfmii>c, en. .8. eller 4>a:=^ 
ulfe V. en ?(. Varix. careja^e, v. a^ [f. 
vt^c] aabneen2(are meb ctiifarpt3ern, for 
U labe JBlob løbe ub. Stan-kticn, en. ub. 
)1. 09 Sf«relit{>niiig, en. pi. -er. ©iernin; 
]on at aarelabe. Sfcrcprcffe, en. (l)iruri 
M mebjlab, f^oormcb »lobeté Søb i lia: 
rerne ftanbfeé i et t>i)l Scm. 5{fitofvejiig, 
Jfarcwoili«, f. jSilSefpriiig. = carct, ad^^j. 
lom l)ar 7(arer (2 og 4) flaretJJrcc; guuU 
aarct 93Jarmor. 

2. 5farc, en. pl.-r. [3. «^r.] en ©tang, 
iiinb i ben ene 6n"be, brebere og flab t ben 
anben, l)»ormcb J^artjeter roe^ frem i i2?an: 

• Det. =: 3(»:rcbacni> , et. en ©troppo af 
3teb, fom tiener t Stebet for 2(areto(. 
Kavtbla^, et. 2Carené brebe @nbe. 2(cve: 

''• ^t^:g, et. 93e«ægetfen meb 7£aren, fom ben 
JRoenbe foretager; ogfaa: StarrVajl, 2f<:rc; 
rag. — ^(arcgreb, et. ben overftc, runbe 

> ^nbe af 7Caren. 2farcpini», en. 7(arctol. 

■A KarcfFaft, et. 2Caregrcb. (^yioth.) 'iiave: 
f¥ib, et. ©fib, f)t)orpaa?rarer bruget. 'iU: 
rcfViftc, et. Sfifte, i?mt>ey(ing af Stoerfarfc 
tiletjartot. 2farcf(ag,>et. 2(arené SScOiV; 

*■ gelfcgtcnnem33anbet. ^aretvtg, cf. b. f. f. 

•' 5t<:re6rag. Tft IjolbeXu-ctag cll. Jfareflcg 
mcb een" tage lige tange Sag, iaic liann 
i\-\a famme Zit fatbe i SSanbet. Sfaretol, 
i-n. pi. - le. ^inbe af Æra: eltor 3ern i 
^artoieté JReling, l^porimellem 7Carcn tag« 
gcé. =aarct, adj, lun i Sammenf. et fcr^ 
caret ^artai, fom l^ar <> ^ar elT. H liatu: 
^arcs, V, d. oetbcé, Hix>c gttmmcl. (fte(j 
bent.) 
'Xarfngl. en. f. Urfjanc. 
5(arfe, v. n. og a. f. ovFe. 
■Jfarlc, adv. |36l. J^r, arla. H. <S. aar.] ttbligt x>aa iCagen, tibltgt p. SRotgencn. 
.^an fommcr ber a. 09 filbe. (minbre 
rigtigt br. npcre ^orf. bet fom adj.) aats 
Icbage, adv. tibltgt p. ÆJagen. 

!3f<:rlig, adj. f. Hat, 

Sfarfag, en. pi. - er. Det, f)porfor no; 
gct f!ccr, er til, etl. Ubet en ^ocanbring. 
(iof. (Srun^ og ^itlei»ning.) <5ruiti> (ratio) 
er egentt. en ^(arfag, fom t>i tijbetigt inb; 
fec og erftenbe, forbi ben beroet p. et 6ans 
faUtetéforf)otb i (ganbfeucrbenen (reelt;) ». 
tjfarfag (oavisa) tccnUé bcrimob altib p. et 
ibcaft"^crl)olb. @ub er X tit Tltt. 3ntet 
ffecr ubcn X (f. Dirfning.) ^ian angao 
mange X.rfagcr tit l^ané 5)jøb; men ben 
rette (Srun6 t)ceb enbnu ingen. |)an er 
5r. t min llhifFe. 7lf t)t?ob 3(. !om t}an 
tf fe"? 7i\ mi\c ^(arffiger, for »iffe STarf«; 
gere ©Ewlb. Ttf ben 5(. Seg ^ar Sfavfag 
t. at vttrc bebrotjct. (3eg Oar ©runb, 
mine ®runbe, tit iffe ot troe l^am.) 
®t 5fuvfagofovI)olC). ((Saufatitctéfortiotb.) 
3farfag6l«5l)f^, en. iDen J8ejfaffcnf)cb b. 
en Sing cH, .panbting, at ben ftutbe Ⱦre 
ell. tcrnfeé iit^cn ?(.. (-ipoixné.) [aarfagdig 
o. caufal^orbinbetfc; 'Jfarfagcliglpei', ^au^ 
fatitct: brugt af 9it}cre.] 

Starf.tgr, v, a. (TCrueboe) b. f. f. foraars 
fagc (Potbe.) 

'^rarvaagen, adj. pi, -waagnc. [3- ar- 
vakrafar, tibtig.] aartc»aagen, tib; 
lig i QSirffom^eb. "5)en aarv?aagiic Corrfe." 
2. ret »aagcn, ganjTc vtaagen. Ttt l)otbc 
fig c. 3. ubfonct, ei mere føonig. 3*9 
par enbnu iffe ret a. 4. fom let fan »aagne, 
ei tu ngfot>ntg. (5n a. >^unb, 5. figurt. 
paapaiietig, omfipggclig. a. I fit Jtatb, p. 
fin Q?oft. — Sfart•'a«gl•III)e^, en. ub. pi. 

'2iaii, en. [3. as.] en tangftraft J^orfioi; 
ning ; ell. ten orerfle iRanb, Slpgning af en 
•^eitc. 3»f- ^icrgaae, piowaaø, ^\?Qaao. 

2(as, en. ?offemab, 55?abing. (rniott).) 
beraf: aafe, v. a. l. fætte 9}Jabin9 P^*'« 

3(a)ic^, et. pi. -er. et t>ift, beftemt 
(Steb, t)t>or noget er ffeet, (f. 6. en (Sfabe, 
Pis5gicrning) l)i>or en <Spnéforrctning i en 
©ag, ber i)anbleé om, fan optogcé. 3(a; 
f}c^eimis^e, et. pl.-r. iSoofprogct: SJtobe, 
fom f)olbe6 paa et faabant ©tcb, f)Por en 
©fabc er ftect, etl. f}Por en ©ag, ber t):>U 
fteé om, fan afgiøreé 09 bcjtemweé (tige^ 
lebcé: IfctieCioforrftniiig, 3^afl•e^6fag.) 

X.fvn, et. ni. pi. [3. ^sidn.J ^^aa: 
ftni, S>iefi>n. (5>. 2ot>.) 2. ^Infigt, 7fn= 
figté ©fiffelfe. "Kt fienbe een af '31. (»or; 
bing) "SOJaaffee ban for bit ?(. ftaacr." 
S)f)tcnfr^t. 3. Tfnftfltétræf, 9}Jincr. btib, 
bifrer af ^(afvrt. 

5faf«^, en. ub. pi, { Sotjfprogct: <Sa:\>, 
fom fotgcr 3orbcn. 

%af<ti>e , et. ph - r. JBopftt , |)oticbi 
gaarb, ©ccbcgaarb (færb. { 9?ortTc eo»: 
ten ©aacb, l^por^oa Un Kfbøbe Ijar boet). 51at)(erf — 3(ct. 5lct — 5lE)el|!rtn&, "H&vccvf, et. i 9?. Sot): ben ©fatc, font 
titfoii'é en onbcn 9JJanbé 9)?arf cllcr ©tor. 
, '^flibi-i*, en. pi. - er. S^orftanbcr fov et 
.Rtopev. ?riil»f^i, et. pi. -er. et ftøvce, 
fornemmere iKofrer, fom ftnreé af en }(, — 
3(blieMitie, '2(HicC>ifrc, en. Dlonne, fom 
foreftancr et qtjinbetigt 2(()bebie. «t)beMiø, 
adj. abbeMirt SSa;rbij)f)eb. 

llbf, en. pi. - r. [3- Api. Ti. <S. Apa] 
Gn ubenfor (Suropa tatrtg ©iireflægt. 
Sirnia. 2. ft'ourl. en efteraber; en naragj 
Uq ^erfon, ©iogfec. Tit giørc ftg t. "Jfbe, 
= abeagtig, ai'j. fom ligner en Ubc i Ub: 
féenbe ell. TCbfa-rb. :j(bcagtigl)ci>, en. ub. 
pi. — ?(bec»figt, et. grimt 2(n|igt, fom tig; 
ner Wené; (2(t>eft«:é, bogt. S.) ^(beart, 
en. pi. - er. @n t)ié 2trt af Tibet. 3(bc; 
^ragt, en. naragtig 2)ragt. CCeffet.) "Uba 
gcnte, en. naragtig ^erfon, Ji^nl^*''« (35or; 
fcing.) Xbetat, en. pi. -te. b. f. f. 2(be. 
3(bel-iccrligl)e&, en. utibig, ot>erbreoen^ia:rs 
lig()eb, fom g'orælbre »ife mob bereé 58«rn. 
QCbenoi'ev, n. s, pi. naragtige fagter og 
Saber. ^Hicfpil, et. ©iorfferi, 9?arrefpit. 
lit brtpe X •J(bcunge, en. liben 7[be. 
5(bcviÆrf, et. 9?arrePcer!, ^iai, ®ante; 
»ærf. 3(bew«fen, et. abeagtigj TCbfcerb, 
9?arret)a:fen. 

3fbe, V, a. 1, brttie ©pot meb, gia'ffe. 
3)en fom aber en 7(nbcn, gier fig fe(t) t. 
libe. Srbfpr. (jof. efterabe.) 'Jtberi, et. 
pi. -er. ©ierningen atabe; 7(6efpil, (Sans 
tetjærf. 

3(bil6, en. [3, Apalldr.] et5e(«(e, et 
SSbtetrce. — forælbet; ligefom ©ammen; 
fætn. 5(biI{)gaar^, en. pi. -c. 3G6(eliaiHV 
■^rugtf}a»e. abiI^graa, adj. [t)fegraa fom 
S3arE p. seoietra-er, (9}Jotl)) graaflimtet. 
(om .P)eftc.) 2(bil^traf, et, 3Gt)tetrce. (f, 
e^ouabili.) 

3rblat, en. f, mUt, 

Kbort^e, en. pl.-r. en ^iiTeffccgt, r}t)or; 
fif tfcec ^erjTi>anbg;2(borren (Perca flu- 
viatilis) er befienbt. 

3(eaJ>emie, et. pi. -v. r)øierc Særean; 
ftatt, ^øiitok, @t)mnaftum, m. m. — 
aca^emifP, adj. fom l}orer t. et ?(cabemie. 
5(ca^cmif^, en. pi. - cr» ben fom pubcver 
oeb et 2(cabemie, 

■Recent, en. pi. - er, Sonel^olb ^paa S5o» 
caier og ©taoelfer. 2. Æegnet, l^»on>eb 
bette tttfienbcgtpeé ; Sonetegn. — .©eraf: 
cceentuere, v. a. 1, ubtatc m. et t^ift ^tat 
t>elfetrt)t; it. betegne benne Ubtale m. 2Ccs 
center. Tit a. et ^rb. 

^Tccife, en. ub.pl. ?Cfgift, STolbafSpffe; 
og S)riffeoare, fom tnbforeé i en S8t>. 
(Sonfumtton.) 3)eraf: 3^ccifebo^, en. I)t?or 
2(ccifen betaleé, accifefri, adj. fri f. at 
tu'tale benne 2Cfgift, 5f ccifefril)e6 ^ en. 
.2(ccifefc^^el, en. o. fif, 

■Jtct^ en. pi. -er. l^øitibeltg forret; 
tiing, i^roningéact. 2. jTriftlige 3^orf)onb; tinget i en SRctéfag. 5Ccternc i en ©ag.'/ 
3. .gjotjebafbeling i et ©fuefpil; Dptog. 
2)eraf: ITTeUemact, en minbrc 2(ct, et £)p; 
tog imellem to ?(cter, ber iffe umibbelbat; 
l)ørcr t. ©Enefpillet. (3nterme,5,5o.) 

2(ctie, eii. pi. -r.^ 8ob ell. ligebeett^art 
{ et ^anbeléfeljTabé ®runb ; (Sapital. 'Htf. 
tiel)an6el> en. ub. pi. .Kiøb og ©alg af 
Tfctier. 5(ctiel)av>er, en. pl.-e. ben, fom, 
er ©ter af een eller flere faabannc Sobber. 

%t , præp. og adv. [3. al, ad.J l)ai* 
ot)cr()ot3ebct JBemærEelfen af: til, l)en til, 
f)en imob, igtennem, efter; meb ^ipenfpn t. 
©teb, ?perfoner og Æib; og br. beéubcn i 
nogle Silfivlbe paa abftill. egne SUIaaber. 
A. præ^). 9teb a?, op ab S^iecget; inb 
ai> 3>øren ; ub ai» SJinbuet. .^en ai> SSeien. 
aJ> ^øire, «6 SSenftre. Mtgaae, brage, reife, 
fomme ai> en 93ei. 3eg rei)le t. ^gietjlngøec 
ai> (ooer) ^reberiféborg. ®et ligger a5 
Sioeéfilbe til (l)en imob, i ben Ketning.) 
Cangé aJ> (meb) 7Caen. b) ?[t fmlle, lec, 
niffe, loggre, fnurre, true, fniife, l^tjotfc 
<ii> een. .TCt t?infe, fatbe ci> een. c) £)m" 
Siben : a& 2(arc a: næfte Uax. JDet gn)ec 
(Xii Sagen (ell. ab 2?ag.) ^en ab ?{ften. 
2)et latfer, Uber ab 2Cften. d) ©gnc 
Ubtri)E: So, tre ab ©angen. ©en, flere 
ab @ang«n. ab fig (til »JScnftre ; naar man 
Hører, at l)olbe ab fig. 93?obfat: at l;olbc 
fra fig o: t. pjJire.) .poab gaaer ab haml 
(om een, ber plubfelig foranbrer fig, blioec 
»reb, 0. b.) 3 b'enne Salemaabe t?illc 
nogle l)øre ab (S8locl)é ©progt. I. §. 594.) 
onbre ben forælbebe præp. a eller aa o: 
)(>aa. (.fDøiégaarb. ©i^nt. ©.80.) ?(tEommc 
ab noget o. faae, erijtjeriH-. B. adv. 3(t fee 
ab, føle ab (nøie til.) ?Ct l)ørc ab, fpørge 
ab (l)ørc fig for, fornemme.) Seg fpurgte 
bem alle ab. "ilt følgt-'S ab, ftielpeé ab 
(meb {)inanben.) ?Ct ffilleé ab, fprebeé ab 
(fra f)tnanben.) Tit bære fig ab. 

%bb^tb, en. [3. atburdr.] 2fbfccrb. 
2. Silbragelfe. (forlibet.) 

%bth adj. af Tiid, abeltg. tt. anfeeltg, 
bett^beligft, tiigtigft. (t benne JBemærfelfc 
forælbet) bt. fun i ©ammenf. = abeU 
baareit, adj. v. -baarne, abelføbt. %beU 
bonbc, en. (forætbet) 1. ©eloeierbonbe, 
Cbelébonbe 2. 3X?gtemanb. 5(0elbv>, en. 
.<3oi'ebbn. "Jr^elbyri) , en. abelig 'Se!i)\d. 
"^Ibtlfveifcn, en. (^pintfelbt.) af>elf«^t, adj. 
Y.f. af abelige ^orætbre. 'J^^eIgai>e, en. .^o; 
r>ebgabe. 3(?eIl)ob, en. ben ftørfte 3)eef, 
.&o»ebfttirEen , >^pot>ebcorpfet af en .Krige; 
r^a-r. (Ti. ©. aSebet.) %b(ll)of, et. ©tern; 
berneé alminbel, 9};øbe; 53anel)of, 2(bel; 
tl}tng, ?rit()ing, S?igébag. X^elt'one, en. 
9C?gtel)u|tru. K^ellTab, et, ub. pi. 1. abe; 
lig »nrb, 2>a'rbtgf)eb, 9?ettigf)eb; hct, at 
een er abet. 2. ?(bel)lanb, T(td, 'itbch 
flamme, en, nbelig ©tamme, 2(5"t eller 
©Iregt. (©. ©, 5>ontopp.) , m^el)^;n^, en. 5tbdfinnD — SlDmci-nljTab. 2lDmival(Ta6 — Sl&fpjjrge. 1 . a\!diQ SSætbiijrjcb. 2, t>cn abcltgc ©taiifc, 
7ltdcn i (t SJtgc. 5(^fltil•t^n^*, et. almin; 
bcliijt 9?;obi'. ((SicncralfovfamUng.) forcf. 
1H:J9. ^(^clwci, en. .pot>cbpci, ?C(fav»ci. 
2(i>flv>iK^t, ft. froit aSt(t)t, .f>iortc, X'Cia- 
cQ Siaabov- (iTtoiibt næjtcn alle fotælbebe, 
foi-ticntc bttJc (SiimiHcnf. ottev (it optagoé.) 
"ilM, en. ub. pi. [3. Adall.] i)p; 
, Vcrltg, flbelig SSpcb; abetig 85æibigf}cb. 
\' Ht pare af ganimci, f)Ct '3(i)cl. ^an »anbt 
fin 'J(^cI vcb .Krigs'K'briftcr. ?(t fovtnobe, 
r}aoe tin ?(. forbfubt. 3(^clcit (eC. %^d) 
fan tat'cé t>eb a-retefc .^anbtinger. 2. 2(be(; 
ftnub, Sanifunbet af ?:bcltge i et ?anb. (5n 
todtg X, ben baniTe 3f. 3. ftg'. inbrovteé 
?i-i.n-trin{tgf)eb, æbte ©genjTatev. (Stixtené 
X = X^dobreo, et. 5^re», !5>atcnt, t)Voti 
, , t?eb?(belilfabmcbbereé; ?[belépatent. :?t&elc>-- 
t ^yl•^, en. obetfg ^obfct. 3(i»cIofnrc, en. 
oboHg 5vne. 'Jf^cU'rtoi'P, et. en fvt (Sæbe; 
flaavb, et ®. tneb abeHg 9{etttg()eb. (i9h>tf;.) 
i{{)elonu:3t, en. ^Cbetftanbenérøagt, ?tbeté; 
'^ 'Oivlbe. 5{^cl6ml:ll^, en. ^f^eleperfoii, en. 
i ^ten, fem tr af 2Cbc(. — ^r^clenavirt, et. 
• abeltgt 9J. (©runbting.) X^fIe)K->Itl)cd, 
en. ^. bec gvunber fig p. ?(bel. = adelig, 
adj. 1. ubnuntet ». g^øbfet og 3et; fom 
CC of "KtcL ©n <:. Sonifru. 2. fom fjøvec 
t. ?(be(en. c; Site(, SKetfig{)eb. 3. fom bar 
.?{be(en69Jctttgf)cbei-. ©t cvMigtSorbegobé. 
5(C>fa'ri>, en. ub. pi. £)pfovfct, ^anb; 
K-maabe. Unbcc 3(. cftet Couen (a: fom 
Sot>en l)i}bcr bet.) 2. tiboortcé ■^ærb, ben 
■93laabe, it9)?ennejte fjav p. fig. ."^anéX 
er tnn ringe." 9}iotf}. 
5(^f^aIltt, en. pi. - c. Snbgang, ZiU 
^ Qcitti.^ 'iC. til et ^au^, t. en iPiv 2. ZiU 
'■^ labc'lfe at fomme. Tit ha'oc fri X .<Dan 
I)ar 2f. f)oé Rougen. Xtif.poffet, fig.93ab; 
bel, Seiitgbeb t. at opnanc neget. 3r. tit '^ct: 
fremmetfe. — .^rj'gangorct, en. Stet tit li. 
:}(^jurfint, en. pi. -er, [franff.J en Sf; 
ficeer, foni, gaacr en @enera(, iDberft, ell. 
finben IjaiJlrigf'lH'fatingi'maub tit ^paanbe. 
^C^fommc, V. n. 3. [tomme.] titftebe, 
fux'nbeé. 2. faac, orerfomniv', crf)»erpe. 
Coytiiien «:, en Sing. (nu fietben.) 

X'^t^omfi, en. pi. -er. JKcttigfieb, 9Jeté= 
gvunbe t. eji (Sieubom og benf- ér[)»crpetfc. 
?(t ()aiH- X tt( noget. — ^C^fomfttrcv), et. 
S>. IjooriH'b X eller (Sienbom Oerifeé. 

"JfMc, V. n. 1. optage' i 2Cfccl)tanben. 
fig. foræble. 2>riber ^:Me9)h•nnefPet.~'3f^; 
len, en. ©ierningen at able. 

'}fMv^c, V. a. -le^. -ly^f« efterfommc 
et *Jiub, hiftre en S3efaling, en SJiagt. 

■J(My>|lc, V. a. 1. attraae, i)MC fiiift t. 
(fieiben.) ^Dct man cMyflcr, tommer ittc 
for fnart. .t^rbfpr. 
'^ !J(^miraI, en. pi -er. Ijøi .*8efalingé; 
. nianb otjer (gic^Rrigi^folt og Jtvigéfliln'. — 
?(v>mir<:leflar5 , et. j. fom et ?(bmiraljTiO 
forer. ^l^miralfVcb, et. gorening om fcvU lebé 93tftanb tmetl. (Sfippere, fom ^at)c ccn 
JReife for. (£>. ?op.) X^miralfPib, et. bet 
.Orlog^jTiO, fom ?Cbmtralen fører. 

"ili^^ilU, V. a. [iTille.] Mc et fammcns 
fat ^eelt, ell. affonbrc nogle af bcté (Stnf; 
fer; ffiile bet, fom er forenet; gtøre®r(vnbfc 
imellem. "Kt &. .Klinten fra |)t)eben. Sien 
turen l^ar a^fViIt biffe ?anbc. Stt^crne l)a»c 
c!>ifilt (forbeelt) fig. -Danmart c^ffilles 
(flilleé) fra 5£i>b)tlanb »eb (Sibern, Siiget 
bleo c^ffilt (beelt.) 2(merita er a^fYilt 
fra be øorige SSerbenébele yeb Sccanet. 
(ipf. ffillc a6, fom oftere ht. i I^rbeté egent; 
lige JBenuvrtelfe: fceler.) 2. fig. a) giørc 
©plib i; giere 6tilémif]'e. Tit et. et SSens 
fTaO, en forening, b) giocc ficnbeltg, ubs 
mcvrte. c) gtøre S'orftiel paa, fTiclne tmel? 
tcm. >&an fan ttte a^)l'i^c 9lug og >f)Pebe, 
)8i^g fra .^aprc. d) paafienbe, afgtore t>. 
.Som. a. en :Xra:tte. — :J(^jfiaff^ a^fViUc 
fig, forlabe I}tnanben, gaae fra fiinanbeu, 
opluviv en g^orentng , affonbre fig fra. — 
aOpilt (fammenloben) 93Jelt. (f. fVilleo a^.) 
X^lTillelig, adj. fom fan abflillei?. 
'?f>f¥illelfc, en. pi. - er, ©ierningen at 
abiTille; bet, ot noget fftlleé, fom fer Par 
foreuv't. 

■KifVillirt, jjdj. ulige, forffieaig. Cii>)fiU 
lige .SaarT ^v^an I}ar f)a»t en a. (Stielme. 
(®neeborf.) SSiltaarene ere c^ft-'illigc. 5^^= 
fl^illigt, adeflagé, mangeljaanbc, "SoSing 
ere rtOjTillittc , naar ben ene ttte er ben 
anben, forfViclIigc, naar ben ene er anber; 
lebe^, enb ben anben." (Sporon. (bog br. 
nu c^fl■'ilIig ot)erl)ooebct fietben.) 2. pi. 
c^fl•■ilIige br. bertmoo fjnpptgen for: nogle, 
enbeel. 3 c. Stlfa-lbe. «. éange, ©teber. 
— X>)yiUigl)ei\en. ub.pl. 1. g-orffiellig; 
I;eb, llliigbeb. 2. 9Jeangfolbigf)eb. (fietbent.) 
X^fplittc, V. a, 1. bele noget I)eelt 
igienucm, fla'tte. (f. fplitte.) 2. ripe 
fra l)inanben, abfprebe, fftUc ab. øtor; 
men a^fplittef'e (Stibene. JRiget bleo aJ»; 
fplittet, ()S. @. SDtib. onforer ©trioe; 
maaben <:^fpli^er, fom nuitfebrugeé; bog 
I)øreé I)oé ?(lmuen partic. fpli{>t for fplit= 
tet.) OfOfpIitning, en. pi, - er. 

?f^fpre^e, v. a. 1 og 2. ftree omfring, 
fprcbe. 2. forbele, ffille ab. SSørnene ere 
tii'at c^fpre^tc. Oiobfct ligger meget «^^ 
fpre^t. 3. jage, brioe fra ^inanben. g^ien; 
bene spat biet) c^fpre^t. 4. c. Sanferne, 
©inbet 3: l)enpenbe bem til foriTiellige, op? 
muntrcnbe ©ienflanbe, for at forbrioe 
merte, ncbflaaenbe g'oreflilUnc^er. (Søge 
at c^fp.re^e fig., — a^fpre^t, fom ci fan 
I)apc Snnterne famlet, tante»ilb. — '3(^i 
fprebelfe, en. ©ierningen at abfprebe. 2. 
Sanferneé omjtiftenbe .^Retning t. forffiell. 
©ienftaube. 3. g^orli)rtelfe, £)pmuntring. 
2Ct føge ^^^fpre^clfer. 

5(^f^p-jrgc, V. a. 3. [f. fpc»rgf.] fpørge 
een. (mejfi pari. pass. f. fpcrgefi^.) -^an IMbfpørgc — 2Cf. 8 Sif. bkt) «^fptlrgt, om. S.fpørge til JRaati«, 
!)øre ecné aJJentng. 3cg cc itfc btcBcn «:6; 
fpurøt i benne ©ag. 3, a. fit S^røb s: føge, 
erl)t)er»e. (forcctbet. iltngo. 9}h)nfter.) 

■J(i>)l^<:{«ig, adj. [er ub. :2t)it)( hct foxceU 
bebe: cjlaMø, toftbbenbe.] fat, ftabig, 
ftnbtg, ærbar, (mobf. fli^gtig, abfprebt, tets 
fiinbig.) 6n a. ^yicint. (éneeborf.) a. i 
;Ovfør[e(, ^ta-bebragt. ©n a, ^g»cft. — 
5(J>fia6igl)rJ>, en. ub. pi. 

2fi>varc, V, a. unberrette ceit om noget, 
l^an maa tage fi'g »arc for. Ht a^vare 
een om en foveftaaenbe ^are. 2. paaminbe, 
formane. Sug h<^^ tibt nof c^wavet ham, 
— 'J(&v»arfel, en. pl.-vci-ficv. 6Uerningen 
ot ab»are. Ht gt\jc nogen en "Jf^vavfel. 
"Jfiwocat, en. pi. - et. (Sagfører, ^ros 
curator. 

3(f, præp. [ubt. CO. 3. af- 2at. ab, ex, 
de,] 25enne ^rcepofitioné oprinbelige SSe; 
mcvrfelfe ubtrrttfer en JBortficrnelfe fra ©te? 
tet, {)tJor. noget »ar i eltcr pa«, og Joran; 
iringen , t)Oorveb bet fortaber ©tebet eller 
-t>aubttngen, fom ber er bcgtinbt. lit f)ie(pc 
een «f vpeften. 2tt tage cf Sorbet. Sor; 
nene gaac «f ©Eolc, af ^irfe (mobf, i.) 
(Sotbaterne fomme af SSagt. 7Ct tage fin 
.t>at af (mobf, at foctte' ben paa.) 7(t fatte 
et ^£ccn af. %t ptuf Ee J'ruflten af Sræerne. 
"^t m^tt 'Site'od «f. ^aroen gaaer «f. ?{t 
reife af Sanbet. Ht Hore af iSeien for 
een. %t fomme af fin 5Sei, 2tt fomme 
<sf (St)ne, af Øieftjn, af 8aoe, cf .pcrnbe. 
2Ct gaae af Seb. (fertil fan ogfaa regs 
mé be Siffæibe, fjoori noget, fom i)at 
»æret, betegneé fom opført; elT. naar man 
ubtrj)ffcr et £)p^ør af ben Stilling eller 
Silftanb, l)t>ori en ^ing f)ar Ⱦret. 7(t 
Ⱦre af SKobe, gaae af SKobe> af SStug. 
^un er «f fin Sienefte. "^Jengene ere af 
Cmlob.) 2, bctegneé o, ^ræp, af (mcb 
«t (Slagé aSibegreb om Ubtagen, altfaa 
giernelfe fra ct-pccit) cn.3?ecl af noget, et 
§orI)olb i |)enfeenbe t, Zai, Hntai, SJJængs 
be. ©en af ()unbrebe. Zo af og, Sngen 
cf oé. ©n af ©etjfabet. Tit gioc fire af 
ftunbrebe i Sicnti. ©n 35eet af ©ocbcn. 
®et mcfte af hornet. %o Zmtcv af ben 
ji't)e Slug. (5n af be 2ærbeftc. 2)cn 3Si; 
fefteafTftle. 3. etTfarfagé; ((Jaufatiteté--) 
'gorI)otb, dl. 2(arfag, Op^ao, ©runb, 2fnj 
lebning t, noget. JBorbet ev giort af en 
©ncbfer. ©friftct er af i}am. 3eg Ijnttc 
bet af l^am. lit fticcle af Stang, ^^an 
bebe af a3rnftfi)gc. Gt <Stag af en Æiæp. 
JDette folgcr af bet foregaaenbe. Set fom; 
mer «f ©tilleftbbcn. S)ruffen af SSiiu; 
I)enri)ftaf ^i(crltgf)eb. 2Ctffioc(»e cf ^rogt; 
»anfmccgte af ©ult. 5(f 25anære , af en 
.g)ænbelfe, af Slingeagt, af ^ortoiiHelfc. 
4. et 33Ubbet, f}t)ort>eb noget opnaaeS (causa 
instrumentalis.) 2(t teoe af Urter. SSpen 
l)at fin mefte Slæriwg af TTgcr&rug. "S)t let)c c^rfflelig og nætc fifg af Q5rag," ^ols' 
6erg. 5, SOJaterien, af l)t)i(fen en JSing er 
bannet (ell. fommen af, ub af,) et iBæ* 
ger af «ulb, (St 58orb af Ztce, «f Steen 
(lisneus, lapideiis.) 6, SBeffaffcnheb, 
e-genffal) »eb en Sing (i (St. for et Adj.) 
en ©ag af 2Sigtig{)eb, Sn 93ianb af 2(anb, 
af S^orftanb, af flor ^orftanb. golf af 
gob Dpbrageife. (Sgfaa ftnrenbc bet ©ub; 
jiant. fom betegner en oié 5)eet, ber f)at 
ffiertaffenfjeben: fmuf af 2tnfigt, fut af 
Semmer, ftærf af ^peibceb.) [>8r«gen af 
præp. af t bette Sitfælbe, (fom titbeelg 
funbe f\)nǎ at Ⱦre optaget efter tut Jvan; 
jfe) er bog inbjfrænfet. 3JJan figer f. dx. 
iff e en Wlaui af ,K(ogif ab, af S'orfigtigljeb, 
en 7fger af '5rugtbatl)eb; men: en flog, 
forfigtig 93?anb, en frugtbor ?rger, SKin;, 
bre inbffrænfet er benne SSrug, naar bet-] 
ftaaer et Adj. »eb bet, ©gcnffaben ubtr»f; 
fenbe .©ubj^, f, Qr. et iSaarn af betobes 
Ug |>øibe. ©n ^ige cf en ftelben ©fion; - 
f)eb. ©n 2fger af rig ^rugtbarfjeb.J 7.: 
bet, fom en Æilftanb fan figeé at gaae uti 
fra, ell. fom er bene "itarfag, Tiniebning. 
(3»f. S?o. 3.) ilicb af 2i»et, mæt af S)age, 
træt af Sleifen, ubtæret af Sibetfer, neb; 
flaaet af ©orger. 8. 3 ©tebet for ©eni;' 
ti»ué, eller til at omffri»e benne e.afué, i^ 
»iffc :Xitfælbe (f. Sr. l)»ot Salen er om en i 
fra)Tiit 2)ect af noget, om ©ienbom, omj 
en SingS Sele eller !SBeifatfenl)eber, naatj 
be fætjfilt omtalcé) om en efterligning! 
ell, ©ientagelfe m. fl,) ©rene af Sræetl 
laae ftrøebe p. SBeien. (men: Sræeté (Sre*] 
ne; iffe: ©renene af Sræet.) ©finbet af "j 
en Tiai. ^pan er iffe eier af noget, .^an| 
»at eier af mange ©obfcr. en ©øn afi 
ben forrige ^tce^. ^f>an er en gob a5en afl 
SJJanben, en.23en af ^ufet (a: g^amilien.M 
So.'ugbcn af et ^^uué. Sloben af et Sræl 
gaaer ofte bi>bt i forben. (SJJen : Sra-etg - 
5Rob er frifE.) ^aa Soppen, p, ©iben af 
S3ierget. SBillebet af en berømt 93Janb. 
©tenpart af SBreoet. [|)oor ^Præpontionen 
i bette Silfælbe fan brugeé, ubcn ©prog; 
feil, ell. 5»or fprogrigtig ©rug forbrer 
©eniti»ué , laber ftg ^cr iffe ub»iflc , og 
er en ©icnftanb for ©»ntaren.] 9. 3 
©ammenfætn. meb ©ubfl., 2(bj[. og SSer; 
ber, gaaer præp. af bcelå ub p, en .panb; 
Ung, l)»or»eb noget forlabcé, fierncé, bort; 
tageS fro, foranbreé »eb en ©ienftanb, ell. 
ubgooer, fEilleé fro et ©tcb (f. er. afbr»be, 
afbrage, 2(ffatb, ofgaoe, afg^be, 2(f^ug, 
^ffom, 2(frciie, aftage, aftoinge;) beelé 
bemærf er ben, fnort en ^orminbif ning, ^or; 
rtngelfe eK, S»ergang t, noget onbet (?If; 
art, ?(fbræf, affælbig, oftage, v. n.) [nart 
en ffienegtetfc eller iDpl)æ»elfe of Scgrebet 
(?Cfnub, 2Cfgrunb, ?(fmagt, aftiæle, affige, 
affinbig) en SSoining, en offibeé ©eliggen; 
i)ii {"Kfial, Kffcog, ofliggcnbe, af»ige) en 2(f— 5Ifartnms. 9 

ArajTfrtfna (afgfcrbc, oftiiffo, afmaaUv af« 
i\xU) m. m. — 3 en vii Scti^bning fan 
fen fuicé ncvircn tit alle jScibct;, fom lu*; 
nuxrU crt .panfclinc} 09 ^ovanbving, 09 
ubtrnffcr ba: at opijerc c\an]ii mcb ^panb; 
lingcn, cl(. at britisjc ben tit ©nbc; \u}ii 
IvCfé i)pf)i3c af en -govanbi-ing, eU. af en 
^itftanb, f^ooci nocjet ifcer. ©og [cvtteé 
>Pi\rpofttioncn ftetbcn foran SJerbct, dier 
forcneé meb bcttc, i antrc Zitct, enb i 
I)art.. pass. 09 altfb meb ^pietpeo. I)av>c 
elL faac. Kt fjarie affpii)!; at faac aflot)!. 
^bun fan albrig faae af^an^fcl■. '•piantcn 
bor »:fblcnnlrct, er norr »eb at afbloim 
ftrc. 5)et ()ar nu aftor^net, afrrguct. — 
{Man ftger pet ogfaa: 2)et niaa'bog tm 
QarxQ regne <tf; men benne (Stilling af 
|.H\Tpefitionen er i biffe Sitfa-lbe fieiben.) 
10. præp. fif forefommer beéuben beelé 
(om adv. f. ér. {)Por btiper f^an cf? Tit 
lære een JR^onften af o. tccre ben p. egen 
i?pma'rffomt)eb, uben ^fniniéiiing; beelé 
i abiifillige egne llbtrpf 09 iSatemaaber, 
f. 67. fif 6-pi9{}eb, fra ePtg Sib; «f SPe; 
gpnbelfen (eller fra 2^egpnbelfen cf.) Ut 
Hioe fif meb 9Ioget (mifte bet) ; gicrc cf 
meb een (operpinbe; ell. ta^^c af 5?age) 
tage ftg cf een (furge for I)am.) -@ierc 
iDrb fif noget (tale meget berom. ©iurc 
?Sa;fen fif een , giøre uf een (pnbe, etiTc 
een.) 9Xen: 7(t giure Sneget fif een o: 
giorc Ijam tit noget, -pan t>it gicrc en 
ta:rb 9}?anb cf drengen. — "Jff fig , fom 
ubtn>ffer pevfoiilig ®geniTa(i : (Soh, onb, 
ia-rn, føietig cf fig [3- af fér.] 3Cf ftg 
fclu, af fri ^Sitlie, af egen 5?rift. 3(f itv, 
fra førjl: af, fra farfte JBegmibetfe. — 3Cf 
og til o: unbertibcn, nu 09 ba. 3 t*n fa-r; 
egen 5?orlnnb. meb 95. ot v<rrc: |>an »eeb 
meget, cf en 2^onbe at væn (fiben f^an 
ev en SSonbe.) ^ff en 'præft at »ctrc, er 
han enfotbig nof. 11. ^aa en egen 93?aai 
be, og meb foranbret, langtruffen llbtatc 
(iiy}< cff. fi'f) brugeé benne præp. t)oé liU 
muen, iaié egentlig, beejé fom adv. t^pit; 
fen SBrug bog albrig finber @teb i ©frtft; 
fproget. frugten er c'c :Xræernc. ^^an 
iiapbe fine .Rtceber cV. ^an er albrig c'c 
Sengen. Sag ?aafen cf: ®en er c'e. 
(3of. .gxjtégaarbé (Siintar <S. 269.) 

^rffirbei6tv v. a. 1. betote m. Tfrbcibc. 
?(t fiffii-bfii>c en GJictb. 

■Jfffirt, en. pi. -er. en noget foranbret, 
men iffe ganfte forifiellig etl. np 2Crt. (Va- 
rietas.) fornemmelig i Øiaturf). "•Tet er 
ofte t<anftcligt at t»eftemme, cm en plante 
bur falbeé en Xffirt, ell. en oivEclig for« 
fftellig 2[rt." >^ornemann. 

^(fcrtf, V. n. 1. arte ftg, banne ftg 
p. en noget forfFieflig 9)2aabc. (fcrjf. fra 
^l^crtc.) dn plante cfcrtft ofte, in-b at 
forflptte^' t et auCet Jitima. — OJfcrtninø, 
en. pi. - er. 9if6abe — ^Iftinbing. 

^rfbaée, V. a. 1. S. cftoc, cfvcjYc. 

5(fbcnfe, V. a. 1. faac af v. at banfe. 
©taoet maa cfbcnf-'es. 2. banfe bi^gtigt, 
afprpgle ([• bcnfc cf.) ^f)an blep cfbcn? 
Jet. — "Jrfbfiuftting, en. pi. - er. 

^(flifirfe, V. a 1. tage JBarfen cf. TTt 
c. en ©eg. 'Kfbcrfuing, en. pi, - er. (lii 
getebeé bv. cfbc^le.) 

5Cfbcdc, V. a. 3. [beiir] hcli om "Jor; 
(abelfe for en •Jornærmelfc ell. gorfeetfe. 
2(t fifbc^c fin gorfeetfe I)og een. (f. U^^ 
bigt.j 2. afpenbe peb 2}øn. 2(t c. en for; 
tinit <2traf. 

3ff benytte, v. n. 1. blit»e focrbig meb 
at benytte (forff^fra bettc.) 2?ijgerne, ban 
tillob mig at beni}ttc, i)at ieg cnbnu tffc 
olie afbenyttet. 

"3(fl»etMe, v. a. 1. afftge noget, fom 
par bcftitt. Ttt c. en 9?ogn. 

"jrfln'tcle, V. a. 1. afbragc p. en @ielb. 
Seg tUbni, at c. 100 JRllr. om 2laret. 
2. betale bet fibfte af en ®i*'lb , ofgtøre 
ben ganife. ©ielbcn er enbnu tffe cfbe? 
tfilt. ~ Jffbétcling, en. pi. - ev. 

'iffbctiene, v. a. 2. br. i baglig Sale 
for: benptte, betiene fig af; men urigtigt. 
— ^(flKtienintt , en. JBrug , :2(npi'nbel[c 
f. St. i JKettergang. Ub)Trift of ^rotocoU 
(en tit 'Jlfbetiening i (gagen. 

^ffbetle, V. a. @. cftigge, cftryglc. 

!J(fbcwife, V, a. 2. gtenbrise meb gpt; 
bigc S^epifer. lit c. en S3e|Tplbning. — 
^(fbex-'iisning, en. ()S. <B. £)rbb.) 

'3Cfbi^e, V. a. 3. |biC«e.J ffære, gnape af 
meb Sirnberne. £li>ccget t)or afbigt Sop; 
pen, Siarfen p. be unge Sra:er. ftg. at c. 
£irb o: iffe tabe be fibfte Stapetfer f)ørt'é. 

^ffln^lle, V. a. 1. tage JBibfel of. Ut 
c. en .pejl. 

5(fbtgt, en. ©ierningen, i QSibneré Ølcrr; 
pccrelfe'at afbebe en 5?or(eetfe. (f. cfbci>c, 
1.) Tft giøre offentlig 2t. 

:j(fbilie, V. a 1. [S. abbitben.] giørc 
et 25illebe af en ^erfon ell. Sing, Peb Seg; 
ning, SJJalning, ubffaaret ell. ubt}ugget 
Tlrbeibe, ell. paa anben SDIaabe. lit c. i 
53Jarmor, i aSov. 2. fig. bejTriPe tiPeligt, 
gipe en tipagtig ^''■'»^O^itt'ng om noget. 
|)t)ontaficn cfbil^cr o5 frasærenbe X?5ien; 
ftanbe. 3. foreftille figurlig ell. allcgoriff, 
gipc en billeblig Joreftilling. (95. <B. O.) 
— '3(fbiI^ning, en. pi. -er. 1. ©terningen 
ot c. 2. bet fom er afbdbet, JBillebe. 
'J(flMl^n^ngofraft, cn. ©. pijfiiitcfic, 3n^; 
bili>uiiigohv.ft. 

^fl'inJe, V. a. 3. [bin^e.] binbc noget 
i flere, fæviTiltc 2)ele. ?(t c. .Kornet i 
Sleg. 2. borttage, aftage en Sing Peb 
ot btnbe noget om ben. lit c. <n innte. 
3. ot c. et -i^uué, banne og fovbinbe Som; 
mcroærfet tit .P)ufet foreub bet reifeé. — 
^fl.>in^ing, cn. pi. -er. ^fbiabi — Slfbrcenblng. 10 31ftni& — i^lforetning. JCflilaJtf, V. a. i.'tAQC 9?(abnic af, Hæbc. 
2(t a. Svtvi'v, ^aa(. — OrflilrtJ'niiig, en. 

^rfbkiih-, V, a. 1. giuvc blanf, lUaufc, 
Voli-vc (S). (S. £>.) 

^rfblrttf, V. a. 1, tioi-ttago t), at fclcgc. 
?rt a. ciriVct. gavoi-n cu aftili-gct. 

■JlfMomftre, v. n. 1. iaic af at Mmu 
jTrc, tatc iBfomflcnic. S)cnnc ^(antc^afi 
iilom)ii-cr i ti) S^ago. fig. en cfblomjtret 
Sftonf)ob. 

^ffblrt-fc, V. a. 03 n. 2. taQ( iovt Pob 
(it bUvfc. 'Zft offctc cg <:fbla*fc ©to?ct. 
'2. V. rii Qaac af, fatte ncb t»cb SBtørr. (f. 
Wæfc cf, fom CC ben mere brnget. ?form.) 

3. at a. en (£anon, venfe Wn wb leifl Jlrub. 

4. RfWccjl WMt 3: afilummct, affføbct. — 
!JffliUvc'itiiig, en. 

3(fliontmc, v. a.'l. ffitle t>eb bet t>a:oebe 
Sei V'^<^ 25a'fec0onimen. ?Ct a. en 2?a'W. 
^rflHMic, V. a. 1. l>(an!C; vt>t*:ve »eb S3o; 
n'uu). f, bone, 
3i:fl'r''.fe. -^^ n- f- tr^tfc. 
^ffdringc, v, a. 3. (f. briitøf.) bringe 
con fva noget, foimaae een t. at labc favc. 
2Ct 6. een fra et g-ocfctt. 

Otflu'uC>, et. pi b, f. ©terningen at 
afbri^be. 2. ^pbofb, ©tanbéning. 2(t af; 
teibc uben 3(f^n•»^ t tolo Simer. 

Xflinigc, V. a. '2, tage a( ben 93rug og 
9?t>tte af'noget, fom man l)e()OiH'r ell. \nl 
i)a\H\ 3i'g tan itfe «. bet i 5>ag. JSogen 
fiar jeg afbrugt. 

Xfbrufc, V. n. i. .f^otbc ep at t'rufc. 
(SUet I)ar afOrufct.) fig, -aSceben I;ar nu 
cfurufet hoé f)am. 

■^ft'ruj'ien, adj. v. affatben »eb at 6rtfte, 
fprætfc. Jlalfen, Caferingen er afluniflen. 
3(f^H•y^f, V. a. 3. [f. ^n•v^e.J tage af, 
ffille fra t?eb at bnibe. lit «. en @reen, 
en SStomft. (f. tn^be.) (5n afbrudt ©rcen., 
2. ncbbrrbe, fijoife. lit a. en ffiro, et' 
.f^uué, en 5JJuur, 3. obffide, giørc ufam; 
tnenfjængenbe. JBiergfia-ben l^fbry^c6 i)cr 
. t>eb en ftorS^al. 4. fig. a) opf}ociH', gis3re 
Sfaar i. 5)ennc Siibragelfe afbrd6 bereé 
itenffaOcitge J'orlnnbeife. h) ffutte, enbe 
^j^ubfeltgen. S^m\ afbreJ) meb eet al SDum 
gang m. mig. %t a. fin S<iie, fine 5'ot"== 
retninger. — afbru?t, br. fom adv. "Kt 
tak afbru^t, ufammen()a:ngenbe, meb £ip; 
Ijotb. — ^(fl)ry{>elfc, 'Xfbry^uinø, en. 

"KfbrÆf, en. ©fabe, iSab, -piiiber, 3«b; 
greb. ^tt gii?rc^3(. i noget. Ilt lihc 'il, , 
■JffbrÆVtV, v/a. 1. b. f. f. afbryde. — 
3ffln-.rVninø, en. 

^ffbraritfe, v, a. 2. jibelægge, tiiintet; 
giøre t>eb 3(b, 7Ct a. en 58i>. ^ufit er 
teent <:fbritn^t. (iof. bMfn^e «f.) 2. tac\c 
bort t>eb at bntnbe. 7(t a. .&alm, (gtubbe 
V. 9)?arfen. 3. affm'C, iabegaae op i 3ib. 
?Ct iX. en.fianon, ctJurforrEeri. 4. afbra•lt^t 
SSitn, f;»ori man l)ax tivnbt 3tb, fom for; 
tivrev bet ©totth'. — 3^f^rA'n^iltQ, en. ^fbii5», et. p). b. f. 58ub, fjiiorveb cl 
foregaaenbe S^nbffab, Cefte om at fommel 
ell. b., affigef'. 2(t fenbe X 2Ct faae 5(.j 
iTei- fom "Jr. fra I)am, 

2ffbiilnc, V. n, 1. gcae af »eb S3ulsJ 
ning. S^egfen er afbulnct (bulnet af.) 

■J(fbunf»tc, V, a. 1. beie af i »unbted 
?Ct a. ,f>ør. 

3tfbvttgcr, en. pi. - c. Sen, fom et 
ubflpttet fra en 58i) eir. ®aarb t. et fras 
liggenbe ©teb, elier p. en 3)ee( af Øaar*] 
bene 3orber. C^tarcellift.) .pan i^ar faq 
5ffbvrf5crc p. .g)ooeb9aarbené, JBiiené \\tis\ 
marfer. 

2ffbvrc\ en. iib. pi. 5(St, ?fffom. 

5rfbÆlgc, u. a, 1. ffiUe »eb JBatgen, 2(tj 
«. erter. 

3(fba'rc, v. a. 3. fbccrc] bojve, gaacj 
meb .!«i(a:ber tit be cce opfiibte. ?(t a.'finc] 
Jlfarber. (iJ5. ©. D.) 

5^fbo^c, \.a. 1. giøtc Spiob for, affone.' 
(fietbent.) 2. af»inbe, afsærge »eb éiaai 
ben, m. ©fioib ell. b. ?Ct «. et ^pitg. 

:3ffbøic, V. a. 1. taic t. en @ibe. ?(tl 
a. en ©reen. 2, ofiebe. ?(t a. en 3fa tid 
etnijtScb. — 2rfbi<iiiiiig, en. pl.-ci*. ©ietsj 
ningen, at a., IBoining t. en ©ibe. 

•Jffbon, en. b. f. f, 'Xfbigt. (3?. ?.) 

Orf'bcrr)l-e, V. a, 1. tage bort »eb en 
SBorfle. ?(t c. ©t£i»et p. en ^ioie. 

2(fcirFlc, V. a. 1. afpatfe, affatte meb 
en '■paffer, fig. ?(t gaqe m. afcirflrde ©fribt. 
"2>et »ife ^orf»n , fom (:fcirFlct f;ar min ! 
SSei." .g^ein. 

5ff^al, en. pi. -c. en affibcé (iggcnbe35a(. 

3ff^i:mpc, V. a. i. tage ^ugtigOeb fra 
»eb !!!3armeri. 2(t c. finneb. 2. fomme t.. 
at bortbunfte. 2Ct afdampe ©aitiage. 
2(f^i:mpn!ltt!t, en. pi. - er. 

2Cf^eIc, V. a. ff. ^clc.J abffiire noget 
^f>eett i Sete. &. et ©frift i Gapitier. c. 
en ©tue »eb et (gfiderum. 2. affontrci 
fra 5^a:ireb)Tab. 2tt a. en SSonbeé Sorb. — 2(f^elinft , en. pi. - er. ©terningen at ] 
afbele. ^2. en afbeeit ^art, en »ié 2)eet.' 

5ff^igv, V. a. 1. jTiire fra ». 2)ige. 2ff; 
^ig)untt, en. pi. - er. 

2ff{>rag , et. pi. b. f, Trfbetafing paa 
@ie(b. *©n ©um tii 'X. paa (Sapitaien. 

2. ?rffortning. 5>ette ^orjlub fommer tit 
^(fcNratt i ijané m-beibi?ton. 

2(f^ri:ge, v. a. 3. f^rrtgc.] offøre, af; 
tra-ffe. ?ft c. fine Stoe"^ .^ta-ber. 2. 
tratfe bort fra. .7rt «. een fra et ^orbunb. 

3. afbetate. 4. offorte, oftra-ffe. 3:^et cc 
af^rattct i l^ané Sønnlng. — ^(fi'ritgclfc, 
en. (l^. ©. £>.) 

■Jrf^reie, v. a. 1. afbrpbc »eb ot bretc 
f)ib og bib. c, en £l»ift. 2, borttage meb 
et 3)reieiern. 3^ilTe janter., llia;»nf}ebei: 
maa cf^'^reieo. 3. afbi5ie,-gioe et n»t ZøIk 
>lp»o fan af^reie Jietbftrcmmen i bene iubl 
(i»f. V. n. Orcic <:f.) ^(f^reiniiiø, en. 2Iii)rciiiJng — 2l|fal&e. 11 • Olffiilbe — 2l|Tn;fe. pl.-cr. t. (Stcvmnflon ot afbrcte. 2. let, 
at noQCt tvcii^ af fra en x>i-i 9tctniii(^. 

^fférift, i'n. i ©HOéfpvogct: S^orfticdcn 
tnu'Kcm tn'ii 6uvé, et Sfib fti^rcv, 09 ton 
aSci cH. ?inJc, fom bet virfeltg feifor. fii^ 
"I^cn ?f. 2(nimcftui'l)t(^odec (;aubc gioct 
min !?ccfeh>rr." 9?af)()ef. 

■Jffi'n'ftc, V. a. 1. tcnfc s?cb 3)nftnin<). 
2(t c. Jorn. 

:j(fc>iiFfr, V. a. 3. [^ri^•^'f.l bciffc ?f(t 
op. (SS- ©• i^.) rettere: opbriffe. (^cr; 
tmob: l)at bu enbnu xHc af^nlfh•t? o: er 
bu enbnu tfte fccrbiii nu'b at bnffe.) 

■Jrf^riuc, V. a. 3. j ^rtv>c.J ubbrtpe, Oorts 
brire. ?(t <:f{triv»c 9?a'rin()éfaften. 2. { 
©mettefonpen: iTtde æbtc 9D?etalIer fra 
©vtfen, lipori be tnbeI)otbeé, peb c^cmiiT 
©niettning, 3. brtpe et avbeibenbc ®iic 
for fla-rtt, ubflæbe. ?rt a. en ©tub. (é. 
@. O.) jpf. V. n. {>riuc af. — Off^riw; 
iiintt, en. pi. - fr. 

m^uIl)lc, V. n. 1. tortbunffe. — 5ffj 
l»un)iiiing, en. 

3ff^V^f/ V. a. 1. gipvc bpfierc, affænfe. 
c. en ©rute. — 3(fC>yl)ning, en. pi. - er. 

3ffi>afFfc, V. a, 1. taQc ^cetninqcn af 
ft JBorb. (9)Jan <:f^irfh•r ef 58ovb; men 
fifhvller \iit fom er ffiutt cir. tta}i}llet.) 
3tf6arFni»jrt, en. pi. - er. 

^^f^a'mme, v. a. 1. fn'nbrc, foretpggc 
S?anbeté llbløb eH. £'perfpemme(fe Peb en 
iDa-mning. 7Ct a. en Jti^b. — :}rf5ecmniug, 
en. pi. -er. 

5^f^^r^, part. af bet nu ei t'rugct. <:f^«'C. 
3>en, fom er beb. 5^en 3(f^i^^e» ©fter; 
labenjTab, &oté, SBørn, (gto^otntnge. |)en; 
be'j af6i?e>e 93Janb. 3 ben i(f!^if^fe> ©teb. 

5(f^ømt, adj. v. (g^Jotf).) f. pa^t^-j-mt. 

^fffiTf'c, V. a. 1. fomme 2)nffepare af 
et 'S^i'^ i l'^ «nbet, elT. af ftprrc i minbrc 
^iiii\ 8Sincn t iDxef^oPcbct f?al affu^ce p. 
3fnfere. 

orffdi), et. pi. b. f. [3éf. Affall.] 
^arb fra et (BUi, S^ebfalb. Cppeté Z, 
2. ^alb, 2rfl^l> (om SSanb.) 3. bet, fom 
falbcr af. lit famle "Jf. i ©fopen. 0(. i 
en g'rugtf^ape. 4.' bet fom tepneé, fafber 
af, gaaer tt( ©pilbe. X i en ^f)uué(;otb; 
tiing. '3r. af 33?ctaf, fom forarbetbeé. 5. 
y^rafatb fra ben t (Btatcn ^erjTenbc ?a?agt. 
3)i|Te ^ropfnbferé "}(. Jrtgéf)ccrené X "Jt. 
fra (5l}rtftenbommen. 6. ?(ftagenbe .g)øibe 
cg ©tettljeb. SStergct, flinten f)ar X 
mob ^.IJeften. 7. 3Cftagen, g'orminbffning 
i ©tprfe, i SJJagt, æetftanb. S-Mnbcné ^C 
3:onené X Stigetid X (.pPttfetbt.) — ^(f; 
fal^ojor^, en. ^o\t, fom tigger tangt fra 
S^pen, llbjorb. :J(ffal^orcl1^e, en. Sienbe 
l)iH>rtgiennem SSanb f)ar ?(ffafb. :3rffdites 
vcir, et. uftabtgt SSeir. (9}iotf}.) 

5^ff<:l^c, V. 11. 2. (er) l>r. fie(bcn uben 
i part. aet, og pass. (f. f»:l^e «:f.) I^CW 
affi:li>nf grugt. jDcn ^;ffal^elt^e, (fpagcre, flftagenbe) Sone. (Sarftené.) .©e cffalJ'nf 
(frafatbne) ^ropinbfer. — aff»:l^cn, om 
%i)lH llbfeenbe: mager, it^bfounben. &. i 
^(nfigtet. 

^(ifvtre, V. h. 1. (er) reife, bvage, ftptte 
fra et ®/eb. (fietbent.) 

•Xffvut, en. »ortfart. ©fitu'té ^f. 

Offfaroet, adj. v. broget. Wlm brugcé 
meft om J'arper, foriTieiltge fra ben, fom 
I)ører tit en pebtagen ell. befalet 2)ragt. 
©fiønbt f)an f)ar <Sorg, gaaer l)an t af; 
fn-»e?e .SKvber, S'Pra'fter og Sfficerec 
maattf tilforn iffe boere i:fffir»e^c .Slccber. 

•^rijf.;tre, V. a. 1. |bctt»biTe abfaffen.} 
fammenfa-tte, opfatte, forfatte, (om noget 
ffriftHgt.) 

3rf|.:v>nc, v. a. 1. afmaale fapnepilt^. 

^fffect, en. pi. - er. (SiubébePa-getfe. 

^(ffeeteret, adj. v. iffe naturlig, tonftlet, 
fremfonfllet, (®p. tilgiort.) 

3(ffeic, V. a. 1. bln-ttage Peb ^eining, 
m. en iloft, SBørfle. 2fffeiiiiiig, en. pi. -er. 

■JlffieJre, v. a. 1. pluffe g^iebrcne af. 

Qfffile, V. a. J. tage af, tage bort mcb 
en '^iii. c. et !2øml}opeb. 2. polere peb 
giling. X a. et ©epccv. — 5fffiliutj, en. 
pi - er. 

'3fffin^e fig, v. roe. 3. (f. fin^e) forligeé 
m. een om en ^orbring, p. at tilftaae no; 
get af benS JBelob. ?Ct &. fig meb een. — 
:Jffft^^elfe, en. (9?af)bef.) 

^ffjiffc, V. a. 1. ftjfe tom, giørc tom 
for ^iiT. Kt c. en 2)am. , 

'i(ffliXiie, Y. a 1. tage af Peb at flaa«. 
£>en itffTaar^c -pub. 

X'floC>, et. bet, fom fTpber of cH. fra 
et ©teb. 

■JfffJv^fr V. n. 3. ©. ffv^c, (er.) flpbc 
bort, ffnbe fra, fiape ?ffIob. S>et oper: 
ffpllebe il>anb er enbnu iffe ?Clt rtfflv^t. 

2(f)T[<vm-, V. a. [f. filectTe.] ffille fra 
peb at flæffe. 

■3(ff^<^^e, V. a. 1. tage g'leben of. 

'J(ffo^rc, V a. 1. gipe tit ftbfre S^'-''ber. 
5H«fgteren maa <:ffo^rc £lpa'get inben lian 
lægger ftg. (2(t hape t:|fo^ret, ogfaa: PCere 
fixrbig m. at fobte.) 

?fffor^re, v. a 1. fræPe, a'jTe tjoget af 
een. Singlerne blePe {)am <:ffor^re^)e. S^Jan 
<t|for^re^e l}am fin.Saarbc. ■3fffor^rintt, en. 

Xfforme, v. a. 1. gtPe en xaa 9)fateric 
en Pié 3)annelfe. f. forme. 2. tage S^ors 
men af noget i en blob 93?aterie. 7lt a. 
noget i 9Soj:, i ©ip?. — ^ffformnintt, en. 
pi, -er. 

5fffr<:£tte, V, a, J. tete af een, tmob at 
gtpc S'ragt. ?ft «. een et ©fib. 

3rffritte, V. a. 1. ubloffc af een peb 
fritten, ibelig (Spørgen. -<Dan fogte at 
Tiffi-itte ;J.ieneren , I)pab -Iperren liapbe bes 
troet benne. 

JCffrvfe, V. n. 3. f, fryfe. (er.) gnac 
flf peb ^roft. (fun i part. jta.ss. f. fryfc af.) SIffprc — 5(f(jnne. Jftfyf/ V. a. l^lefe, afbrctribc et ©!os 
bcocya-c. «. cn^onon. — 3rffyrinQ, tn. 

5(fa:I^c, V. a. 1. (ftctfccnt,) c. fil 
S3at>, o: Qt flftci^c bi-r »ætJcbc iX«i. 

3(ffÆl^ig, adj. „ fcrcftfo-Jfcig , ffvøbcftc). 
(»amnict og &. 2. oprotiT, udibig mob 
kc9icvinoi.'n oa S'wigOcb. 2ft Qinvi ^ot; 
fer rtfcclbigt. — 3(ffa'l{>^øl;c^, cn<. <Bitei 
lH'(ipl)cb, @vtagf)t'b. 

2(ffitr6c, V. a. 1. btugtcé tiifoi'n i <Bt. 
for b-Ot følQCubc: 

'JCtfa-rMge, v. a. 1, fbct ;X. abfevtis 
9 en. i 1. Qføtøvc, tiriuge til @nbe. 2(1 a. 
tioget { en .paft:.' 2. affenbe iTviftHgt cHec 
inunbtHgt JBub; ubfcnbe en ^cvfon i cf; 
fenttigt 'iSrenbc. 3. ^ioe ©t»ai: og JBe^ 
ffcb. ?(t fi. en fcemmob (^5cfanbt._— Jff-- 
fffcMøflfe, en. ('!>. ©.£).) ^(ifccrMug/ 
en. (Jpttirfefbt bruget- tct for: offentlig 
Jutbmagt, ©rebitio.) 

2(fføi»iiing, en. pi. ~cr. gjnfit-'l, ?Cf!om. 
(omæørn. 7£. ©.'23cbel.) "3orbcnéér««be 
og £Xt>ccgeté 3tjf*^niug." iD, ©nlbberg. 

'il^eivc, et. ub. pi. Ubføcfel, 2(tfevf(rt. 
(.P)intfelbt.) 

5rff«re, V. a. 2. nfbrage ict, fom een 
»nr iført. Ht c. fig fine .RUxbcv, 5)c 
a^øttt l)am ben fonge.l. Srngt, 2. føre 
bort, bort fra. 2)e fangne lob l)cin af; 
føre (føre) t. g'æftningen. c. ^anber »eb 
Sicnber, ©røftcr. 3. renfe SJiaoen. cff«? 
vcii{>e 9)iibler. = ?(ff«<relfc, en. ©icrnins 
gen at afføre (1. 2.) .itlocberncé %. — 2ff= 
førintt, en. pi. -er. (ifar i JBenuvrfelfen 
3.) 2)en flærfc Offijrinø fiar ffabet ben 
<St)gc.— ■Jtf^rfcl, en. ffiortførfet. 2. Tif; 
brag i et JRegniTab. (^B. @. £).) 

Orfgaae, v. a. 3. fg.:«?.] TCfniorrfe, of; 
ntaalc »eb ©fribt. 2l. et SJlareeffiet (ficU 
bent.) 

Xfgacc, V. n. 1. brage bort, ^aac bort, 
tage affteb. g)often ^fgaacr i SCRorgen. 
©tivperen, S3ubet er entnu ittc cfgacet. 
2. fomme fra en )iBefti(Ung , et ©mbebe. 
4)an er afgaaet xiKi ^enfion. 23eb benne 
^oranbring cfgaac enbeet SBetiente. 3, 
fonnne til ?(fbrag, afEorteé. iPet fan a. 
i f)ané Søn. 4. fratageé , fragaae. ®er 
ffat intet a. Ijam i f)ané JRettigl;eb. 5., itf; 
gcac »eb 2?øben, Im; ubbøe. 2?en "JCf; 
gaitgiK, ofbøbc. (3»f. øv^cc af.) = "Jff; 
øuntt/ en. ut. pi. [3. iC%angr,] 1. Tff; 
reife". hoftene 2C. 2. 7Cfløb. 3. Ufttcet, 
Tlffættctig^eb. 23arcnc fjase got X 4. 
g'ormlnbjTning, -^crfoncrS Ubgang af Sifter 
cg gjianbtal. "JC. cg Silgang. 5. 2(ff!cb, 
?(fta«elfe. S3eb Ijané 'Jf. fra gmbebet. 
6. SOJanget; 2(_fbrocf.. 7. 2)øb, bøbefigJf. 
33eb benne Sinteé X ubbøbe ()ele Øla-gten. 
8. ?(t fommc t X a) fomme af »rug, 
af9}Jobe. b) fommc t ,govfalb; iffc oarc 
langer i 2)rift. . 12 2lf3n^e — StfgraDiiing. 

^fg^:^c, en. pl.-r. affibeéøabe, ©tccts 
be eU. ®»)be. ;^ 

■Jfføaitø, f. unbcr cføace. ^ 

^ffgicnnc, v. a. 1. gienne, brioc f é . 

irfgier^c, v. a, 1. fraftide, ofluffe tJcS' 
et f^Jierbe. — .21fgier^nillg, en. 

Offgift, en. pi. - er. l)»ab 3orbcn gt« 
»er af ftg, 2(fgrøbe. (fielbent.) 2. bcf, 
fom een maa afgioc for 8eie og S3rug af 
3orb eU. anben S^eftbbelfe, enten t. 6ieren 
cll. t. ©taten. lit fnare en I)øi 1(. 2>ennc 
2^onbe fibber for en ringe U. ^Cfgifter af 
inbgaaenbe 3Sare. = afgiftofri,"acl). fd 
for at frare ■?(. £)et motfatte: aføiftppliø; 
tig. — 3(fgift6lel)u , et. forbum : Sehn, 
f)»oraf foarebeé en beftemt aiirlig If. til 
ilongen. (9)tanbir b. .Rammervæfen. 14.) 

Ifføiwc, V. .a. 3. fgiuf.J gi»e af fig, 
rjbe. 2)iiTe røiner c. et rigt llbbntte. 2>et, 
fom ©obfet fifgiucc , ftrceff er iffe engang 
til at betale ©batterne. 2. <Sti(le,' gi»e i 
Sicnefte; om Jclf, SJZanbffab. Ht c. 
^olf, ©olbater til CBciarbeibe. 3. gi»c 
fra fig, aflægge, afle»ere. c. ét ffireo. 
.Karlen er cfgiwet t. et anbet JRegiment. 
4. gi»e ffriftligen, ell. »eb munbtlig J^ors 
f låring. %t c. en Setcvnf ning, (Srflocring. 
— 'Jffgivelfc, en. C^ierningen at afgi»e. 

^CfgT-jrc, V. a, 3. [øjøcf.] fulbcnbe, 
bringe t, (Snbe. 2(t a. c"t Tlrbeibe. 2. of? 
tale, bcflutte, giørc flår. 231 l}ci\>e r.fgiort 
imellem oé, at jc. ^5>en ©ag er <:fg"iort. 
7(t a. en Srætte (»eb' at fienbe imellem be 
©tribenbe.) 3. bcmme m. SSiéfjeb ell. ZiU 
Ui om en ©ag. (ifccr i part.) ijale i en 
aføiøren{>c Sone. — tfføtort, br. for: »i?, 
upaatvi»lelig. iiDet er en a. ©anbl)eb- (i 
baglig Z. ogfaa: nnbet, afI)olbt, .g)an er 
meget cføiort t ben g^amilic.) [3»f. øi«tc 
«f.] = ■JiføiÆ-rclfe, en. ©ierningen at af; 
giore (i 5Bem. I og 2.) Silenbcbringelfe, 
enbelig SSeflutmng. *Det fjaflec meb ©a; 
gcné. 5f. 

!IffttUtn^6, en. ub. pi. flccrft ®icnj!in. 
fig. ?rfprcrg af en ^ulbfommenl)eb ; 2)ttring 
af en fior ©genjTab. "-pan, fom er®ubiJ 
æoefené ^ffølcnf«?." 9}Ji)nfUrr. 

^iføJktttf, V. a. I. giørc futbf ommen 
glat. — ^fføTatninø, en. pi -er. 

"Jffønfilie, V. a. 1. afgna»c fmaaligen 
(■25. é. £).) 

"JCfgnavc, V. a. 1. tage bort, ffaffe bort 
»eb at gna»e. a. SBarfen paa et S-ræ. 

■J(fgniJ>c, V. a. 1. tage of »eb ©nibning« 
a/ fletter paa Zei. 2. renfe ». ©uifcning. 
a. en 2»feftage. — 2ffgitii»miiø, en. pi. -er. 

3(fgrave, v. a. 1. og3. [gr<:t>e.| tage 
af m. en ©pabe. c, (3tcciteti\ 2. afmærfe, 
afgrrcnbfe »eb en ®røft. 7ft a, et ©fiel. 
3. aflebe »eb ©rayning. c. en 7(a. 4. be; 
tage Tfbgang til, »eb at fafte en ©røft. 
"Ut <t. en S3ei, en &tu — ^førauning, en. 
pi. -er. ^Ifgrunt) — 2lff;anMe. 13 3(ff>anMliU3 — 3lff;ugnmg. ?ffttnm^, en. pi. - f. ©t I»t)6, f)t>li 
(^mu\t man et fan tnaalc cll. einc, et 
tnmt'd.MlSfarfg. ^lUH'tå X. 3ot^cn aat'; 
nobc ftnc '?(fgl•uu^e♦ 2. fti). en uvanbfa; 
jldii) .peninictiv^lH'b, en S113, fom cl fan 
utc^runtcé ; ncgct^ fom tænfcé i ooevot; 
fcentlii) SJJa-ngbe elTec (åxcit. ©n "Jf, af 
lUntfcc. i^ovbævoelfcné "K. 

'JIfgivCuC>fe, V, a. 1. afbcfe , offonbre 
m-b tofiel. c. en 9JJavf. — ^rføi-ivu^Si 
ning, en. 

^IfgvÆofe, V. a. 1. gtcre bar for ©ræé. 
2lt lai>c SXvccQit a. en ©ng, 

^(fgl•iS^c, en. ub. pi. S;))}at) 3orben qU 
»CC af (ij) tit SDJenneffeté 03 spuuébiiié 
SSrui) ocj SInbelfe; bog ifccc om \>ct, fom 
ben fiemlningec eftev 35jnfning. Sonne 
®i.rb gao tnn en ringe 5C, 2(f Jtaitoflccnc 
i .pat)cnl)ar ieg faaet en gob 7(. "iBort; 
fører Ølogen ^Jffgr^^fte af 3D?arE ell. ©foy." 
2>. 2o». 

■J(fgr«ftc, V. a. 1. afluffe^ frajTilTc t>cb 
en ©ii*ft. fi. en 3Set. — jrfgv^ftning, en. 

^bffgu*, en. pi. - er. [?f. (S. Afso.!.] 
Gn intln(bt, opbtgtet ©ubbcm, og iBiilcber, 
ber forefKlIcr en faaban. ^pebcn)Tc ^ffj, 
gilder, ©n :If. af Ztcc , Steen. 2. fig. 
bet, Ijr^orvaa man fatter alt for f)oi elf. otjer; 
orbentttg i)ei ^viié. ^engc evc l^ané %. 
Sette »arn »ar Jonvlbrcncé 2f. = 5rf; 
gu&ealter, et. f»t>orpaa ber offreé tit ?Cf; 
guber. '3(fg^6!5biUc^ , et. fom foreftitler 
en '}(. 'Jffgu^oi'yrfclfe, en. Sro p. 7(f; 
guber, og'bcn bcrmeb forenebe iDijrft^tf*"* 
^\>tt?the{émc. 5tfgui»oi»yrFer, en. ben, 
fom bar en faaban Xxo. 3(fgu^6offer, et. 
£>. tit en ?£fgub. 3(fgu^spvir)■^■, en. — 3ff: 
gu^stempel, et. f)tior '2CfgubélnIIeber ubs 
itilleé 09 ^(fguber br>rfc^. '?rfgu^6ttctirr, 
en. b. f. f. 2tfgubébi)rfer. 5(fguJ>6tiencfle, 
en. ?(fgubébjirtetfe. = 3(fgu^'cri, et. 'Jtf; 
gubfibnrfetfc. 2(t kbriae. %, (ftg. bebrioc 
5C meb noget, giørc bet t. ©ienflanb for 
en oDerbrcocn 2(ttraa cg ^iccrtigfjeb.) cf; 
giitifV, adj. fom Ijører t. ?Cfgubcr og ll\i 
guberi; er forfalben t. 2(fg«beri. 

"jrfgunfl, en. ub. pi. Uguntt. (^p. Zawi 
fen.) cfgitnjiig, adj. ugunjlig. (2C. ©. 
aScbef.) 

^ffgyde, v. a. 3. [gvJic.] .^a-tbc noget 
flt)bcnbe af. SSanbet'maa fagte afgyOco. 
?(t a. noget i en ^orm. 

3Cff)cge, V. a. 1. tage noget af en >&agc, 
etter en -page ub af en Stroppe. 

3(fl;aFfc, V. a. 1. bringe af »eb at l^affc, 
meb et 9{ebffab, clT. fom ^nQtc, m. 9iet)s 
bet. «. en Srocrob. <x. et é>ti)tU Mai, 

■JffbanMe, v. a. 1. noiagtigen gienncm« 
gaae i <3frift elt. Zak, forftare, uboifle. 
c. en aJJatcrie, et Spørgf^maat. 2.' af; 
giore, aftate. Den <Sag »it pi ajfjcn^le 
imellem oé. (3of. Ijan^le cf, og atfwbe.) 3(fl)an{)Iing, en. pi. - er. et ©friff, tnbe; 
I)otbenbc en Unberføgetfe, Jorf faring, Ubs 
»ifting af en Pifi røienftaub. 2. b. f. f. 
S^orhanbting. Sagené "?(. for JRetten. 

5fff)arv>e, v, a. 1. borttage P. . harpning. 

5ffi;afe, (røotf).) ett. afl)aoIc, v, a 1. 
tage ub of ^-»aferne (Wotf)) ett. ^g>af[erne. 
(i»f. bette Srb.) 7Ct c. SiRøbbcr. (i^i- 
i}MU. -yram-i bigt, ?frt'. I. 354.) 

^rfl)i:t»pr, V. a. t. bringe ®arn of Zcf 
nen p. ^pafpcn, ?Ct <:. en Seen. 

^rfljcgle, V. a. 1. renfc fra peb ^egting. 

^rfl;eguc, v. a. affonbre, afluffe peb 
^egn. "^Ct a. en 3J?arf, en 95ei. — ^rfbeg? 
ning, en. ©ierningen at a. 2. et aftjeg; 
net Steb. (f, 3nC>l)egmiig.) 

%\i)aite, V, a, 1.' føre noget fra et ®teb 
tit et anbet, f,)Por bet iTat btipc, efter tn 
^erfon t. ftt .^iem. SSceoet er afbrntet. 
3eg Pit itflKute (jenbe i Jlorfør. = 1(fl)en= 
telfe, '^(fijcjitcji, en. 

■:(fl;ia|te, V. a. 1. flpe itbe tit Peb JPrng 
etter 5l3anrøgt, tif()ia)Te. ?(t &. en .Riote. 
2. 6ff)anbte, nbføre ffiøbeéløft. a. en ®iers 
ning, et ?frt)eibe. 

■Jf fl;ielpe, v. a. 3. [I)ielpc.] raabe 93ob p,, 
bøbe pai-i.. 7Cti:. en^JJanget, en Jpinbcing. 
(berimeb": at tjiclpe een af fine itla:ber.) 

^ffi)iemlc, V. a. 1. i SoPfproget: bu 
fræfte en S'f cretning pcb <5b paa Æinget, 
ett. ocb itrifltigt isibneébprb. c. et <B\)n, 
en ©tapning. = 5ffl)iemling, en. pi. -er» 
©ierningen at ■c. en JSta:pning 0. b. 

•JtfboIJ*, et. ub. pi. bet, at mon aff)ots 
beé efter affiotfccr fig fra, '}(. fra .Rirfen, 
fro ©fofcn. X fra jBiin, ftærf 2)rif. 2. 
9)nbcft. (2(. ©. æebef. 3Xotb.) 3. Af- 

lialld. v> 

5(f^oIi>e, V. a. 3. J)inbre, i^otbc fra» 
.?)an af^ol^t i)am fro at giørc bet. "Kt c. 
fig fro »J3iin , fta:rE 2)rif , fra )"let ©ets 
ffab, fro apinbfolf. — Jtfi^olftt, br. fom 
adj. for: i)nbet, Pet tibt (afhol^en. ^Wotf).) 
2Ct »ctrc a. { ©etffabcr. (ipf. I)oIi»e af.) 
3(fl)oI{»eIfc , en. ©ierningen at aftiolbc, 
(SS: @. D.) 

2l^l)o\i>en, adj. fom bcl;crjfcr fine Spfter. 
a. (maabetig) i 9}Jab og X)ntU (ogfoa 
for: fpbji.) Ci•ti:fl)oI^cnt2epnet. — :}Cf]^c»l5 
e»cul)e&, en. ub.pl. ben ®genff ab at pære 
off)otben. 
3ffhoIi)|g, f. cfbol^eit. , ,^.-, 

5(f^u^e, V. a, i. tagt ^ubctt- of) floae. 
"at c. en .pcft. — 5ffl;u6>i{rtg, en. 

5(fl)iig, et. pi. b. f^ ^ng/ fom ffitlec 
noget fra; fccrb. .fcmtæftcjibc .^f)ug meb et 
SSaaben. ©aar og ^ffi)ug.' (D. 2oP.) 

5rfl}iiggc, v.a, iog3. tf. ^irggr.J ^Titre 
noget fammeHf)a;ngenbe,ab »eb -pug m. et 
ffarpt iKebiTab. a. et Ærer., .«•• eené jpaanb, 
^opcb. iDct afl)ugne (meiebe) .Korn. = 
:Jtfl;uggeii, 2(fl?iigimig, en. 2tf()ya'f|e — iJlffime. 14 3lff imc — 5{ffo(je. ?f fl;v>ivf|'c , V. a. 1. fcorttogc tJcb at 
Ifira'fK. iX. k't ©faac i en ^niw 

Kfl)yirc> V. a. 1, Oun-ttooc Sfiul fi-a 
noiict. — 2(fl)yUcii, 'J(fl;ylliiig, en; 

■)rfl)a-l^c, V. a. 1. lirtngv nocjct nf et 
^Qi- ell. anbet, neb at hxlic bet. ^^alben , 
niaa i:fl;a•I^c6. — 'Jffljitl^ning, en. 

'3(fl)a•n^e, v. a. J, fæfsJtV ell. paa anben 
9}Zaabe, ovevb vage fin (Sienbom til en Hm 
ben. a. et ®obå tit een. = afl;a'u^flig, 
adj. [om fan ell. niaa afOornbeé. — 2tfl)iV>u 
{»i'lfe, en. — afl)it)tM5, adj. fom ec f ommen 
tib af een^ ^paaub ett. Sne, ub af eené 
^iJtaQt 00 -£)ervebcmme. ?Ct giarc afl;ccn; 
^itt. r^ptntfetfct.) 

^3ffl)(Ynge, v. a. 2 on 3. [f. I>tn'gi'.] tu'; 
voc vaa , femme an ^aci^ ®et afl^a'nrtcc 
af r'mfra:nbii)I)eberne. (et niua-e, efter h^t 
t, aO?)anpen optaget £>Vb.) 

■5(fi)ivnr|tg, adj, [>£. aO^dngtg.] "Hm 
bveé SSitlie, ^pcn-ebommc, JBeftvmmeffe, 
S5efa(ingei' unbeifaftet, et af SRtget af: 
IjiVngigt- 8el)n. ^^"'an ev ganjTe c. af ftn 
.Kone.' — Offl)rt•nttit^l)c^, en. ut>. pi. ben 
Sffftanb, at oa't:e"a"'f^a'ngtg. 

^(ft)«vc, V. a. 2. fjove SJibneré Ubfagn 
i atcttcn. Ut a, aSibner. — Sfftjøring, 
n, pi -cv. 

3rf()elT-c, V. a. 1. tage 3ovben6 ©vcbc 
af 53iavfen. Tit a. en '^fger. (-pan Iiar 
cnbnu tffc aff)«f|ict, et iffe færbig ni. fin 

%fl)øv>Jc, V. a. 1. tage af meb en |)iJt>(. 
Ht a. Uia'onf}cber. — 3ffl)«v>ling , en. 
pi. - er. 

5(fjr.tte, V. a. log 3. fvatagc »eb at jage 
cft«. 1(t a. JRceocn en (Saai>. (iS. <S, £).) 

"Jfffd^, et. pi. b. f. S5e»iié for ben 
jnobtagne 7ix\>, font en niiMibig 2(rt»{ng 
fliser ^ormi^nberen, cUer fom gtoeé en 
»;)Særge, efter aflagt JRegnffab, naar ^anS 
SSærgemaal opI)Éirer. 2. 35ocumcnt, f)»ors 
teb een frafiger ftg en tilfommenbe 7(rt>. 

5{ft-'ak*»f, V. a. 2. tortfatbe. ?(t cffal{»c 
(falbe) een fra fine g^orretntngcr. 

:}fffant, en. pi. - er. 2(ffibeé ©gn, Ubs 
fant. 

■jrfF<:nte, v. a. 1. banne noget m. .Ran^ 
ter. c. et (Sti)ffe Srcr. (2?. <S. O.) 

'Mffuppe, V, a. 1. aff)uggc. (jpf. fappc.) 
"Kt c. ©renene ^aa et iSræ. — JfffapniHø, 
en. pi. - er. 
A :3ffTailtc, V. a, 1. br. fietben t egentttg 
®em. men nccften a(tib faflc af (f. U^t.) 
Saget bien afVaflet »eb (Stormen, ftg. 1. 
flta.?raget, a, en tung5Bin-be, befricftgfor. 
2. tnbOringe, fafte af ftg. 3>cttc *I5a-t£ affa; 
fi-cr fun liben ^orbcel. — ^fffaflitiiig, en. 

■JffT-'ilc, Y. a. 1. ffillc fra »eb .f)tetp af 
en SiiU\ 2. afittxrc i .Riter, eller i ^ore 
etwffer. 

■Jffftmc, V. a. 1, finte cftcrat noget er 
forbi. Saalængc Siben oarer, ftemteé ber; na« ben er opført, ffat ber afTimcs. 
(3 benne S^alemaabe er »ema-rfelfen no* 
get for)ticnig fra ben atm. .Q^rug af præp. 
cf, til at: betegne Cpl)or. f. (Sv. 9)ion betj 
iffe [nart liar affiniet? o. mon bet itfcl 
fnart tnl l)olbe op at finte.) 

■Jf fi-'i©l) , et. ©ierningen at aff iøl'C (1 
og 2.) 

■JffFiÆiIic, V. a, 2. er^ttiTrPc »eb ^ini., 
^^an uffidOtc Ijam alle SSarenc. 2. faac! 
een til at afftaae, frafalbc en JRetttgheb,' 
ell. g'orbring, for gJenge. 5)er par fun een,' 
fom giorbe ^orbring p. ®obfet, og bcnncj 
fif Ijan rtffiøbt. 

■Jffhijre, V. a. 2. ubmatte, ubflcrtte »cS>^ 
.Størfet. Jpané ^efre erc reent aft'iørtc. 

■Jtf flappe, V. a. 1. flappe og fnuge fori 
at bringe ^ugtigfieb ub. a. ©morret (t| 
.ilogefonfren.) 2. jpan bleo afflappct (afs 
banfet.) bagi. Zak. 

5ffFIarc, v. a. 1. tuttre, flare. a. SSiin, 
.?)onning, afHaret ©mor, fmeltet ©mor, 
fom er flart og uben SBunbfalb. 2. giørc 
flår, betale. (Solbing.) ©. fkrc. = Ufi 
Irkring, en. pi. - er. 

Xfflarerc, v. a. ©. flarcre. 

^fffletntne, v. a. I. afbrt)bc oebatflcms 
me, ell. meb en .Rlemme. ^f:>an fif Jingeren, 
cfHemt i Søren. Ut &. et ©ttiffe ©uffer. 
2. affnyge. <:. ©aften. — 2(ffle»mneit, en. 
ub. pi. 

"jrfHippe, V. a. 1.^ ffcrre af'm. en ©ar. 
at a. >f>aaret. (3ade meb afflippet (fort); 
v^aar. — ■JffHiptiing, en. pi. - cv. 

■^(fflÆ^c, V. a. 2. tage be iltæber af, 
een har paa (flæbe af.) 5£ieneren er »eb 
at <:ff"I<r^c liam. |)an er enbnu iffe cfi 
Hce^t. 9?øperne afflec{>tc l)am nøgen. 2.: 
tage SBeflabning, »etræfaf. a. 93æggcne,| 
<t. et aSærelfe. a«arferne fec fifH«dte (bare, ; 
nøgne) ub. — 'J(ffla;&ning, en. pi. -er. 

UfHmve, V. a. 1. ffille fra »eb at fløt»i 

'Jfft-'nappc , V. a. 1. forminbffe, inbs 
ffrænfc bet, nwn bruger eller gi»er ; af; 
trocffe. ^an Ijar affnappet biffe ^engc 
fra fine nøbocnbigfte Ubgifter. ilt a. nos 
get i en JRegning. 

^fffnilic, V. a. 3. [fnibc.] faac af »eb 
ot fnibe; aff lemme (li) 

^Jfffnuge, V. a. 1. faae of »eb Jtnugen. 
c. ©aften. 2. fnuge »el, for at bringe 
Sugtigl}eb ub. "Kt «. Urter, iBaiat. 

Jfffobic, V. a. 1. gtørc iei af et .Kobbel, 
c. .^efte, Sagt^uube. 

?fft'cig, et. pi. b. f. Ølogct, fom er afi 
fogt ell. fogt meb, o»er noget onbet. @t" 
"}(, af frt>brebe Urter. 

■Jfffcgc, >. a. 2. borttage »eb .Jtogmng. 
c. ^ebmen af .ftiobet. 2)et affogtc ^ebt. 
2. forminbffe ». itogning. Kt a. en ^pot 
95anb tii bet .f)al»e. 3. foge noget ^a)tii 
flt^benbe Sing, inbtil bet er nof fogt, ell. 
til Jlraften er ubfogt. lit a. gi^l meb Qlffogc — iljTnbe. 15 2ltliit>e — 5IiIo&t)e. Saff. ?a .:. rørønt, Urter. 9?attt Spi- 
tiiUi'ti er i'ffogt t a^anb, tinarcé ten m. 
'i'Jli'it Oi) cptogcé paa nn. — "irftogiiiitg, en. 
pi. - fr. 

■Jfffom , en.' ub. pi. ["3. Afqvæmi.] 
■J3cvn cii dftevfommeve, ncMtiocnbe ©(a'ijt. 
Soan eftcrtob ftg en tcUrtfi Xft'om. 2. 5)"= 
gcf, ^(ff^tmino iif Sur (fiefbnere.) 3. S3»n-t, 
>>crfom|l-. "2(f fongelio "?(." 4H'bcf. for; 
vlbet. [i famme SBetnærf. 'JCfFomit, Uc\d. 
\ouxltct; men br, af S. Staffetbt. "Sin 
I^inimefiT'e OCfFornjt at r>t[e."j 

:3rft-'ortc, V. a. 1. giøre tortere, forforte. 
a, en Sa(e; c. ftt Snefog; a, ^rbene i 
©frift. 2. afbrage, forminbiTe, <x. noget 
{ cené Søn, )}aa (af) en Stegning. = Uf: 
fortniitg, en. Øierningen at afforte; bet, 
at noget afforteé. ■JtfVortiiinrtci- i (Sfrift. 

2tffra<*'fe, v. a. 1. aftage, "liorttage »eb 
et frabfe eller f!rabe. — 'J(fh-a{>e)jtng, en. 

pi. - Cl'. 

:J(ffrc^fl^ V. a. 1. b. f. f. afcirVIc. — 
5ff^rc^oning, en. pi. - er. 

5ff^■'ri^e, v. a, 1. ofmocrfe nu'b ^rib. 

"Jrirh-tgc, V, a. 1. »inbe fra »eb MuQ. 
(9D?en: be faae albrig affriget, faae albrtg 
Gnbe paa bere^ ^rig.) 

■Jffh-oct, en. j)l. - c, et afftbeé (Steb, en 
afftfceéggn. 3 en "Jf. af.f)n[et, af?anbet. 

^rffriimm«, v, a. 1. ofOete noget i en 
frum Sihie. (9Kotf}.) ■Jfffnimninrt, en. 

■^(ffrvtl'c, V. a. 1. b. f. f. afhuigc. 

"JfiTrcifftc, V. a. 1. tage Jiraffen fra, 
fræffe. — "Jfft-'rceftclfc, ytjTvvYftning, en 
pi. - er. 2ft boe af jrffrÆftclfc. 

Offt-'vorngc , v. a. 1. afbrage noget »eb 
at fra-nge'bet. c. .^(æbcr, ^anb^fer. — 
■^fh-iTugniiig, en. 

^rfFca:oc, v. a. 1. b. f. f. afforftrf. 

?ffty^^r, v. a. 1. gtcre betienbt p. of; 
fentfige Steber; funbgiøre, afl»[e. 

■?fffecmme, v. a. 1. borttage »eb at 
fccmnie. 

■Jlffvilc, V. a. 1. bortt^ige o»erftebtg 
55arme fra noget »eb Eøtenbe 9D?ibter. lit 
a. 'iSiin. a. jtg i et iBab.' figurl. a. ftn 
SSrebe. — Xft^^Iiiig, en. pi. - er. 

3ffla^, en. ub. pi. £ipf)ør, Spf)o(b. 
tiben •Jff!a^. 2. i ben catliotffc SU-oet-; 
lære: 2>efrie(fe fra .fttrfeftraffene og ©fter; 
giyelfe af al (gj^nb ; lige [om ogfaa ffie^ 
frtelfc fra (g'!icrréi(b, p. en »ié Sib, »eb 
^a»en6 1^lf^la^obrl•ttc , f)»L>rom t. ?foragt 
brugeé: Xff.i^oFvam cg ■3(fla^elFr<rmmfr 
(ben , fom [alger ?(frabf'l>re»e.) ■3f1^[a^6; 
I)fin^eI, en. Jr>. nieb Tlflabébreoe. "3lf!a^o^ 
Vcnqe, |)l. [om t»etateé for 2(ffab; o. fl. 

:}(filrt^c, V. a. 3. [[. lavV. M- lala.] 
labe aflote, 7(t a. »JSanbet. 2. a[gi»e, 
o»erlabe. Sette ?anb fan a. en ln't»be(ig 
93ia'nqbe .Kern. 3. labe fore, afccgge. 
7(t a_. en onb 2?ane. (35. ©. S.) 

%flai>c, V. n. 3. [[om b. forrige.] I)olbc op meb; opl)øre. ([. K;^f af.) Jpan afJcb 
at femme ber fra benne Sib. "Sbinmer 
og i^tnrer, 5>ag og STiUt [Tal iffe a." 2. 
afftaae ,fra, labe fare. ?Ct a. fra ©nnben. 
(£». ffiil'el.) 'Jrfk^rlfc, en. ub. pi. Spbor. 

■:(fr.u>c, V. a. 1. [[. \ci>(. 3. hlada.J 
tømme en Sabning, loffe. 7tt «. ((offe) 
et Sftb. 3}iotI). 2. affan-bige en ©fipper 
meb ?abning. = ■3ffia^cr, en. '!>cn, [om 
fragter en Sfipper ti( at fi.n-e fine iSare 
operSøen. (5). 2o».) 3^lfia^Iltltg6|}e^, et. 
Soffeplabé. 

^t1^][rtn^c, V. n. 1. la-gge fra Canb m. et 
(gfib ell. Sartot. («. @. S.) 

^rfaiig, adj. [maajTee forpenbt af: avet 
lang. ©oibing.] mere lang, enb treb. @n 
4. "@tue; et aflangt 3ln[tgt. = affang^ 
run^, adj. cegrunb, o»al. (St aflang; 
runbt SBorb. 

^Jffle^c, V. a. I. l>orttebe, gt»c ^CfTcl'. 
lit a. en g^lob, a. iHinbet fra Gngen. 
fig. at a. en fra bet (55obe, fra 5flittigf)eb. 
2. { (Sproglæren: l^enføre et ,^rb til bets 
.f)erfom[l og <3tammeorb; ublebe. 6t af; 
le^ot Drb (dfrivatimi) o: et £>. ber hat 
famme Oirunbbegreb, fom et anbet, men 
». 7lflebningen mobtager et ffiitegreti ; mob; 
fat Sfamnicor^, •^ov>c^or^. = ?ffIL•^lT, 
en. pi. -c. (f. dv. er-n ; 2f fTc^er. 5)et blei) 
en 'Jl. for han6 SJrebe.) :?ffTl•^ning , en. 
pi. - er. 2?anbeté, £)rbeneé ^f. UfieH: 
or^, et. af iJiogle 6rugt for: aflebet Srb. 
(igaatebeS : '3l)^[e^oen^elff, "JffTc^eiLiuelfe.) 

•Jlflcttc, V* a. 1. aflø[te. 2Ct cflettc ctl 
S5m-be. 

"ilfitve, V. a. 1. (93. <S. £).) f. opleve. 
<.'pan l}ar fnart afTcoet (er [nart »eb (£n; 
ben af fjt ai».) = aflcvet, adj. v, ntis 
le»et, [»a-ffet af miet, af møifomt, caec 
uorbentligt 2e»net. 

X^ettcre, v. a. 1. [f, levere.] afgi»c, 
gtpe fra fig, o»ergt»c, ooer-ontoorbc. — 
'aflevering, en. pi. - er. 

■3(fli^e, V. n. 3. libe lien, forløte. (ftel; 
ben.) .i bet aflc^nc (forløbne, af»tgte) ?lar. 

^rfliggendc, adj. v. (af bet nu ei mere 
trugel. afligge.) offtbeé beliggenbe, fra; 
liggenbe. c, (Stebcr. — 'Jrfiiggcnhe>, en. 
ub. pi. 1. flfjtbeé æetiggenijeb. 2. 7(f; 
ftanb, Sraltggenl)cb. 

■Jffligue, V. a. 1. afpajfe. a. noget efter 
3?ette[noren. 2. ?a a. et KegniTaO o: f)o(be 
Snbto-gt og llbgtft mob l;inanben. 2(ttig; 
ninn, en. pi. - er. 

^Cflinierf, v. a. 1. forfpnc meb bc for; 
nøbne Sinter eller (Streger; afftrege. (^oé 
93Jotl). aflinic,) 

2(jlitK', V. a. 1, cpnaae, faae of een 
»eb Si]t. &. ØJogen en ^pcmmetiglieb. 

?fflive, V. a. i. flillc »eb ei»et. — XfTi; 
velfc, en. 

■Jlflo^i'f, V. a. 1, ofbfle { gobber. <j. en 
3orb , en ?(r». 2. a, ^aviti (55runb a: SIflobbe — 3tflænfe, 16 ^flmc — SIfmanling. ma<xU boté £»t^l'bc »ob 2os)liiitc, lobbe. 
(SS. <S. iD.) 3(flo6nin5, en. 

'JfffoFff, V. a. 1. faac noget fra een 
»eb at (offe for ^am. 7(t a. mx et Søfte. 
2. afbragc fra »eb Soffemibter. «. een 
fvrt fin ilienepe. — ■jrfTobTcIfiv en. pi. - r. 

3ffloffc, V..T. 1. jTiUe »eb iiJaften, (egentl. 
fim cm ©fibe.) «. et ©tiO. 3of. iojTc 
— Otflooning, en, pi. - er. 

^rfKuøi', V.* a. 1. borttage oeb Sugning. 
a. Hb!rub. — ■JCfluøning, en. 

.-Jffiufff, et. pi. -r. et afTuffet, »eb 
93crg, sgfiaerum, ^{anfeinvvf afbeeltSteb. 

OffTufFc, V. a. 1, afbefe »eb JBctg eller 
Su!fet[e. 2. i;inbre2(bgangen ti(»eb .pegn. 
"ilt »i. en S5et. — 'UfluhiinQ, en. ®icrmn; 
gen at &, 

'2(f[uvt, V. a. 1. faac noget fra een, 
erfare noget af een »eb Suren og Sift. Tit 
a. nogen en ^^ian, en ^enimetigljeb. 

0(fluttrc, V. a. 1. b. f. f. affliU-e, 1. 

^Cffyi*, en. SOZiétnb, of»igenbe, uljavmot 
ntff 2nb. 
• ^(flyfc, V. a. 2. funbgicre paa offentf. 
(Steber. Tit &. en 7(norbning fra ^^rcei 
btteftoten, p. .Kirfeftcune. ("Der bU'O tbag 
cfiyfl for bc Sro(o»ebe", benicvrfer beris 
mob: ber (plleé for bem fibfte @ang.) 2. 
gtcnfalbc bet, fom forf}en f)ar Ⱦret offentf. 
ttir»ft. lit a, en ^^antcforjlrioning. — 
!?(fIvoning, en. p). - er. 

Uficcr^Qe, V, a. 3. [lartgc.] Utggc fra 
fig , afgt»e. %t «. en 25«rbe , et 2ire». 
2. ffiHe fig »eb, labefarc, aftabe at bruge. 
«. en 93ane, a. at briffe S5ra'nbe»un, a. 
itongenaonet. 3. I)en(aeggc fom afbrugt 
cU. ubrugeligt (om bet, man gaaer i.) 2it 
a. Mceict, (Stø»ier. 4. Ijentægge. 35ec 
b[e» ktficgt en »iy ©nm aartigcn t. benne 
SSeftemmeffe. 5. torgge for Sagen, frem; 
Ictgge, i»ærffoette. ' TCt <x. ^rjø»cr p. ZciVf 
petl^eb, £^ueligl)eb. lit a. JRegnffob, ©eb, 
S3efe<g, 2?tbncfibt)rb, Xafftgetfe. ti. »ebcrs 
la-gge, betønne. >g>an ble» ujTagt nieb et 
gobt émbcbc. dn Stegiertng bør <tt^«^gc 
(lønne) fine ©mbebémænb anjlænbtgt. 
.'pan er gobt, ringe aflagt. 5. ubflette, 
frie ftg for. <5. en <Sfam, SSanÆre. {li. 
®. 2?ebcl.) 7: i .P)a»cfonften: giørc 2(fi 
læggere. Ht et. 9?elli!er, Sorbbcer. 8. at 
&. S>ier, optage ©»rermen i een etter flere 
Jluber. = 'Jt^orgtter , en. pi. - e. ©tub 
of Slomftcr cll. "iSræer, fom «nten bmi 
fra©tammen i Si^rben, for at fPt^beKob, 
cll. tøfeé af og nbplantcé. — 5(fl[<rggelfe, 
^ftitgning, en. 

5(f!c«gi\ adj. afbrugt, gommet, ubflibt, 
uble»et^ forælbct. @n afiecgs <Btit, Sragt, 
.Rlft'bnmg. ^^an bliver gammel og a. St 
aflorgø (forcclbct) ^rb. 

llfixnfc, v.a.i. tage af 2ccnfe. een 
.g»unb. 2. af a. en ©trompc o- lufEc&ælen 
cll. g'oben i .Knytning v^'^ « n »'^ a)i!aabc. '^(fixvc, V. a. 2. oplctre, afrette (t)m 
25»)r.) ^unbtn er cfixn til ot giørc 
Jlonfrer. 2. nemme en ^onft, fom en 
anben Ean, »eb nøie at gt»e ^Cgt p. Ub; 
i5»elfen. (f. lære af.) .Den Jlonft, bette 
|)alinbgreb ^ar f)an aflært ^am. 3. l)olbc 
op at gaae i Sære. DrengenJ^ar afiært 
(er ublært.) 

^fflæfc, V. a. 2. oplæfe offentligcn. ?(t 
c. noget fra ^ræbiteftolen. 2. læfc til 
©nbe, ublæft. Den før|le Deel af JBogen 
fifjegafilæil. — ■Jlflæemng, en. (langt æ.) 

■Jtfiæffe, V. a. 1. fTittc »eb Sælfet. a. ea. 
aSogn. — ^If.æsuiiig, en. (fort æ.) 

^IfifÆl), et. pi. b. f. 13. Allilanp.J up 
tinben, 2Cffli)ben, æanbets %. 2. 8ei(igs 
I)cb tit at aftøbe ell. afrinbe. @øcn fcar 
to llfl^b. — JlfTebsrcu^e, en. pi. - r. 9t. 
^oorigiennem en fh^benbc ^Sing i)ax. 2(fløb. 
(Hgel. 2lfi[«)b6gr4Dft,) 

2ffl<sbe, V. a. 3. [I^bc.] opflibe »eb 
Søben. a. fine (Sfoe, (Strømper. 2. mifie 
»eb. at løbe. a. 2(anben, 3. fulbenbe i 
2øb. a. Svanen. 4. afoinbe »eb Cøben. 
c. een et *£æbbemaat. 2(t a. *^eien for 
een a: løbe l}am i aSeien. 6. ubtrætte »eb 
Cøben. ?tt a. ftg. ^an cfinb ham meget 
fnart. (25. ©.iD.) 

5rfTi?be, V, II. f. I«r{)c af. 5Sanbet cc 
af!«bet. ©fibct er enbnu iffe af[i?bet 
(løbet af ©tabelen,) ftgurl. gaae tit (Snbe. 
"S^aar, fnart eller feent, »orc Uat ere af; 
Lobne." 9Dli)nftcr. ' 

li^iehe, V. a. 1. fomme Søbe {. 2Ct 
SRelf. (55. ©. £).) 

5(ti[«'6, en. (f. £^»6.) abfTiffig ?far»e. 
eno5>eft, £)rcmebX (9}Jotr).) f. 2fftcgn 

^IfT-j-ftc, V. a. 1. aftage, borttage noget 
»eb at løfte itt, lit a, Soaget. — 5(t?«ft. 
niiig, en. 

iCflenm, v, a. 1. betale m. ot ben fors 
tiente Søn. lit a. ^aanboærféfolf. 

'Kfia>\c, V. a. 2. løfe hct, fom er bunbet 
paa. 2. fritage een fra et ?(rbeibe, »eb 
ot træbe i ^ané ©teb, ell. fættc en anben 
i f)ané <Btc1i. lit a. en aSagt. ^an I)af 
lo»ct at a. mig. ftg. følge umibbetbac 
^aa. Get ll^ctb aft«fer ict anbct. 3. ers 
tlære fri for .Rirfené JBanb. (D. So».) 

Ufiø&ne, V. a. f. lerene. — ^IfT^sniiig, 
en. pi. -er. 1. tct, at een ofløfeé. SSag; 
tene 11. 2. SEitlienbegioelfe af ©»nbé -^on 
labelfc. "Sab mig min ©t^nbé il. faac." 
.Ringo, lit faae 11. i ©frifteftolen. 2C» 
af jtirfené SSanb. 

5(fT«»c, V. a. 1. ffitle »eb Søpet. .^øftcn 
l;ar afTiawct Sræerne. 

3(fmaale, v, a. 2. ofbclc cftct et »iffc 
^Jlaai. ?Ct c. SSrænbe fa»ne»iié. fig. af; 
paffe. a. Tlrbcibet efter fine .Kræfter. 2. 
berc^ne^ affættc en Oienftonbé 9)Jaat og 
•Ørænbfer. c. en 2etr, c. ^tanvterneé 
(Sang. — 3(fma«liug, en. pi. - er. sifmagt — Qlfpeile^ 17 5ifpeitfle — 5lfpuff e. ^ffmfigt cit. tib. pi. sOTan^cl ?5. ^raff, 
SJanmagt. -"Stbinocné X totte ci bcm." 
©tottti. 2. 2)aanci[c. 2(tfa[bciX (Kf; 
»1la^t■o^:I^cr. Stcfcf)LMV.) 

^Tfmcle, V. a. 1. f!ilbtc, aftnlbc m. i^at; 

ViT, fi;!. bijttivc noc\ct p. en (toctiii, an; 

ffiu'Iig 9}Jaat>i-. (ogfaa om ^M}ant-aftcné 'Sot 

tcflilltngct). — ^(fmcling, ^(fmcliiing, en. 

i Orfmalfc, V. a. 1. lit afmalt'c en ^o, 

' fftlle ben ganjTc yeb S5)Je(!en. 

:?ffmi:uc, V. a. 1. ftataabe. (35. <S. £).) 

•Jtfmatuc, V, a. 1. fEillc t)cb SOIattjen. 
(is. ©. iD.) 

2(fmajTc, V. a 1. fftrte tteb 50Jai!cn, 
tage s:«aiTen af. (S5. <S. iD.) 

•Jffmaile, V. a. 1» flitle tjcb SOJaflcn. 
Gt cfmaftft ©fib. 

^ffmatte, -v. a 1. bctopc .Rræftetnc, 
glete hafttøé, ubmattc. — "Jffntitttelff, en. 

'ii^mciic, V. a. 1. afmaale t). at mcbc 
«U. ftgté. a. to (Stcbeté gtajlanb. 

3(fmeie, v, a. 1. affjugge meb en 2ec, 
c. .Kotn. 2. tneic Sccben bott fta. dn 
cfmciet 7fget. — ^(fmeiniiig, en. 

5(fmfl^e, V. a. 2. gienf afbe noget, fom 
»at nielbt. 2(t a. et ii3efBg.~2(fmeli»clfc, 
en. 

3ffmin^cIfc, (S. 5fmini)elff. 

*J(fm«gtig, adj 1. fom fiat mtftet Segcs 
nieté J^tæftet, !taft(ø6, ftiaffet. dn a, S:U 
ting. 2. fom intet fotmaaet, magttøé, »an; 
nia:gtig. 'iCt giøtc en a. 33iobftaub. — "Jff; 
ina-t|ttigl)e6, en. ub.pl. ^b. f. f. 2(fmagt, 1. 

■jffmÆrfc, V. a. 1. betegne, abjlille S>eb 
SDZatfet. — 5(fma:rhting, en. pi. - et, 
•^ 3(fm«uflre, \. a. 1. f. m^nllrc. 

"JCfiuippc, V. a. 1. aftage »eb at nappe. 

— ^(fnapning, en. 
•jrfiiegc, V. a. 1. f. opnegc* 
^(fiioppe, V. a. 1, fliUe »eb Kopperne. 

lit &. ^øi, ^tabe. 

%fnøi>t, V. a. 2. faac noget af een »eb 
9?eiben, ell. »eb Srang, aftvinge. 2)e af; 
1w^tc fiam fit (Samtt)ffe. 

irfpal'fc, V. a 1. toge bet af, fom »ar 

paffet paa. lit a. fit Xni. 2. f!iUe »eb 

, fcet, fom er paffet paa. lit c. en S3ogn. 

— ^ffpcFning, en. pi. - er. 

^Cfpantc, V a 1. fratage »eb Ubpant; 
ntng. 5)et Zei, ®obé, man I;av)be afpautct 
()am. — 3(fpantning, en. 

3(fparere, v. a. 1. f. fif^)J^»^c. 

■jrfparre, v, a. 1. afbele patPtié, famtc 
i ?>at. lit a. |)anb]1er, (Strumper. — 
2(fparring, en. pi. -er. 

^rfpaffe, V. a. 1. gioc noget efter SO?aat 

fin rette (Stuttetfe ell. §orl)olb. lit a. en 

SSicrlfe, ^(anfe. 2. beflemme, inbrettc 

nøiagtigen. e. Siben, a. fine ^ortetnin; 

'. get. '"Kt Siben iffc juft fifpaffet ble» faa 

. lige," aSeffel. — ^(fpaemiug, en. 

■Jffpcile, V. a. 1. beftemme, affatte »eb 
^cidng. a. ©fibeté ©uré. — ^fpciliitg, ctt. 
£)an(e Dr£>&ag I. 5rfpciifrc, V. a, 1. afflrege m. cn^enfel. 
"2ft a. en 9)Juut meb Sunget." ^tacat 6 
7Cpt. 1813. 2. afbilbe m. en ^enfcl, af; 
male. — 'jrfpcnfling, en. 

^ffpcrfc, V. a. 1. ubperfc. «, ©aften. 

— 3ffprrouiiig, en. pi. - er, 

5(fpi^fPc, V. a. 1. aftage »eb ^ibffning. 
<x. Jpuben. 2. pibjfe tilga»né.^ ^an bte» 
bi^gtig fifpi^fl'et. (part. <:fpii>fFet briigeé i 
baglt'g S. om en meget fpcebet, tnnb, foag 
2)rif. «. 9Jielf, (^lobe, m. SS. <B. £).) 

'Jffpiffe, V, a 1. flaac af, tage af »eb 
ot piffe ell. fmaabanfe. 

^ffpillc, V. a. 1. tage of »eb at pille. 
<i. @fallen, SSatfen. (afpillet, i b. Sale, 
mager, inbf»unbcn, ubtcctet.) — 2(fpiUing, 
en. pi. - er. 

'Jffpiite, V. a, 2. [pine,] afpreffe »eb 
^iinfel. lit a. en J^orbrpber SSefienbelfe. 
2, uegentlig : afnebe, oftringe. 

■Jlfplanfe, v. a. 1. afluffe »eb ^lanfes 
Ocerf. (5)3iot^.) — 'Jlfpknfning, en. pi. -er. 

^rfpluF, et. ict, fom afpluffeé. 

■JlfpIuFFe, V. a. 1. aftage |tpffe»iié m. 
^»aanben. — ^(fplufning, en. pi. - er. 

2lfplyni>rc, v. a. 1. fratage »eb ^lr»ns 
bring. 

■Jlfpl^iic, V. a. 1. ttorttage, aftage »eb 
^luining. Tit a. Sotb fta en anbené 
2rget. (iBi I5a»e fifpl-siet, erc færbige m» 
at pløie.) — Q(fpl£iining, en. 

^ffpolcre, V. a. 1. ofblanfc, — 5(fpo; 
Icriuij, en. pi. - er. 

2(fpompe, cfpofJe, v. a. U feorttage ». 
ot pompe eller pofte. 3(lt SSanbet bleo 
fifpompct. 

■Jrfprammc, v. a 1. tage ub af en 5^rom, 
©obfet bliuer cfprammet. 

3(fprc|Jc, V, a. 1. b. f. f. cfperfe. — 
3(fptc6iting, en. 

'JlfpriFfc, V. a 1. afmcrrfe ». griffer. 
<x. fintet, a. et 9}?onftet. 

'2(fpriittc, V. a 1. faae2Cfflag i ^tifen 
»eb at prutte, aftinge, lit a. en 9}iarf 
paa en ?(len. lit tabe ftg noget afptutte. 

Offprvgle, V, a. 1. afbanfe m. en Jtiep, 

— 3lfptygling, en. 

Jffptiti^ifc, af\)tcefc, V. a. 1. affnaffe. 
(i baglig Sale.) 

5(fpr<rg, et. pi. b. f. ofpræcjet 3Kærfe, 
bet fom er afpræget. 21, af et (Stempet. 
%, af en 93(»nt i Sin, 

^(fptojgc, V. a. 1. aftniffc et ^ta-g { 
cn9}Jatetie, ifctti^DJetal. ftg. >panO(anb 
^at fifptccget fig i bctte iCctrf. — 2l|pi«5^ 
ning, pi. - er, 

^ffpu^fc, V. a. 1. tage Ureentig^eb af, 
btanfe. a. en ®e»ccrlaaé. 2, afglatte (en 
SSæg) »eb paalagt .J^atf. lit a. en93?uur. 

— 5^fpu^6ning, en. 

^tfpuWc, V. a, u afn«bc »eb ^uffea 
og 2i:obfen. 

(2) Qifpufle-Stfribfe, 18 Slfi'ibénlng — 5lffot)it. "irfpuflc, V. a. U ofblafc, VUftc fra. 
"Ht a. <Støt»ct, 

■JffpÆQlc, V. a,l. ofmaatc, ofbctcpccgs 
Imié. 

3lfp«Icy V. a. 1. flfbclc, qfmccrfc xttii 
^ocit. 2. ftt)rfe Vit> m-brflmmcbc ^aU, 
Zt c. Øvunbcn til en JBDouinc). — 'Up 
pÆling, en. pi, -er« . ^ .^ 

■jrfiiwi)lc, V. a. 1. ffirtc »eb D-tJijtcttC. 
3Cr a. et Xvx, (3. afqviAia.) 

5(fipittc, V, a. 1. ofbcagc, affovtc i 
g)en(ie , fom ubdetaleé. c. et ^otfifub. 

^ffiwiic , V. a. 2. fatbc fra »eb Siaat 
i}tn. 9}Jan afraabtc bem fi*a Tfrbeibet. 

1(frijc:i> , • et. pi. b. f. .f)anb(tngen Qt 
flfvaabe, SiAdt) imob et ^orfæt eder ^'^ores 
tfloenbe. ^an fiifgtetffemtt^f. (fk(ben.) 

•Jffraaic, v. a. 1. fcgc »eb SHaa"!) at 
fcringe een fva ftt ^otfæt. 3w) fif f)am 
t)et r»fr<:v:&et* ?a «. (ranbe) cco fca at 
giore noget. (3»f. frfivac^c.) 

•Hfi-ca^'nc, V, n. 1. (er.) (^aac af »eb 
<it vaabnc. ©tenen er afl•aa^ne^•. 

UftAt^t, \. a., 1. aftage m. JHagefni». 
c. ©fccggct. "Seg Tob »eb ^'»aaffetib mit 
4>o»ebl)aar «." aSeffet. — ■J(fi\:giimg, en. 

■Jffi-afc, V. n. 1. (f)«r.) f)o(be op meb 
ot ra[e. >&an »i( »el engang afrafe. - 

5{fwfpf, V. a. 1. faae af »ib at rafpe. 
Tit rt. SStøbfforpen. — ^rfrafpning, en. 

■Jffrcbc, V. a. 1. ofmaafe m. Siet'. ICt 
c. (eir. rebe) en Sorb. — •Jrfrebning, en. 

■Jffvcgitc, V. n. 1. (I)ar.) giore ?(fregi 
ntng. afeegne m. een. — 'Jf fvegning , en. 
t>n mellemværenbc iRegningé ^pgiorclfe. 
TCt giøve %,, fomme tit %. 

■J(fi-cifc, en. ub. pi. 5Reifcné St(træ; 
fcelfe, ffiortreife. 3 ^frclfcne Siebtif. Scg 
fif ()am iCEe i XaU før l^anfi 21. 

"Jtfi-eifc, V. n. 1. (er.) begi»c ftg paa 
Sleifen fra et ©teb. (fieiben uben i part. 
pass.) ^or en Sime fiben er t)an cfveift 
(reift.) |)an cfveif^c f)erfra tit ©øeé. 

^(fvenfc, V, a. 1. renfe fulbfommen. 
^a»en er enbnu ith cfrtnfet. "5^en af; 
renfer at ©ijnb." S), )8ibet. — %-cn6; 
iiing, en. 

■^(fvette, V. a. i. opfare i Jccrbigl)eber 
og ■S)»ctfer-(om 2)»r.) «. en 3agtf)unb 
tit nogei. (Om SDienneffer t en iffe gob 
JBetobning* ^an rtfrette^c ©vengen tit 
<it flicrte-. afrettet »aa' 6Eielmép9ffer.) 
— ^Jrfyettelfc, en. '■ 

2ffl•i^e, V. a. 3. [-ri^é.] fcrbær»c »eb 
at cibf. SRtjtteven l^a»be reent afrevet fin 
^eft. (Sn gammet, «fve5eu -^eft. 2. af* 
gvænbfe til .loe|t. 7tt &. et røacfejTtel. 

■Jlfri^e, et. pi. b. f. aftibfet llbfaft, 2(f= 
tegning. "Jtt giore X til et SCtJaleri, t. et 
4)uué. TCt tage et ?(. af noget. 

:}(fri^fe, V, a. 1. ribfe en ^ignr, fom 
ben ff«l »ære. <:. en ®runbtegning. 2. 
aftegne xmi) 9Jtbfepcn cllei: JBlijant, — 'Jffrr^«nilltt , en. pi. -er. 1. >^anbtinge 
at afribfe.* 2. b. f. f. :?Cfri^o. 

"Iffringf, v. a. 1. afFatbe »eb at ring« 
"Kt a. 9j;anb)Tabet Cfra ^trbeibe.) 2. a 
«. ©»iin 3: tage JKingen af, fom »ar fa 
i 9?a'fen p. ©»inet. 

:Hfriue, V. a.2. [riuc] 1. fplittc, ffiS 
fva »eb at r{»e. (ofteffe i part, pass.) 
et (Stnffe ; et afrevet 23(ab af en 58o(] 
2. ri»c meb en 9li»er ell. pao et JRi»eieriT 
lit «. en ^avoe meb 35anb. afriwe ei 
ffirøbitorpe. 3. i S3i?gningéE. Tit a. e- 
Sltunr, ia'»ne, glatte ben »eb JRi»ninfl 
4. bortrtibbe m. en Slioe, a. .^øet p. e 
@ng. — 'Jrfriuniug, en. 

'J^fro^c, V. a. 1. forbær»e, borttage »e 
at robe. 

5rfroe, V. a. 1. fomme forbi »eb a 
toc Saftigere. 93i afroei»c fnart be anbr 
SSaabe. (©. ©. D.) 

'Jffrulle, V. a. 1. tage noget af, be 
»ar rullet paa, ilortet paa benne <Sti 
maa afnillei!. 

3lfrun^c, v. a. 1. giisre noget tunb 
ifcrr »eb at borttage .Kanter eller llja-on, 
beber. englen er iffe ret afrundet. Man 
terne p. JBorbet maac afnm^ee. fig. 
afrlm^c en ^criobe o: giurc ben mere fir) 
benbe, »cll»benbe. — 'JifiiinMiig, en 

"JffrufPe, V. a. 1. toge af »el at ruff« 
— ^ffrufPitiug, en. 

"Xfriiile, V. n, J. (er.) gaae af, crbc' 
bort »eb Kuff. Set fine 2Crbeibc i ©taa 
tet er afriiflet. 

Xfry^, et. ub. pi. \>ct, fom afr»bbe 
afrenfeé ; Ce»ning af ^ober, fom £l.»arg 
»rager. 

'2(fl•v>^^c, V. a. 1. borttage »eb 9l»b 
ning, bortrnbbe ; renfe »eb JRnbning. "H 
a. (Steen , llfrub. a, m SKarf. — 3f f 
ry^lung, en. pi. - er. 

■Jffryge, v, a. 3. [ryge.] labe bortbunft 
»eb 3ii. (i (5f}cmien.) SS. ©. £). — Uf 
rygning, en. 

^fryffe, v. a. 1. tage af »eb ot r»ifEe 
c. en ®reen, en 93lomft. — 'Jrfi-yfnrng , ett 

'Xfryf^e, v. a. 1, fomnie noget til a 
falbe af ». at ri}fi-e. "£)p , ^dt , afryjl 
bfne Sænfer." ^&er|. — ^ifryfining, en. 

^fr^-ge, v. a. 1. ubrøge ; røge titftræfj 
feligt. Jliøbet er iffe afr«rgrt. ?rt a. en 
5>i6e. (-par bu fnart afr^gct? o: er bvi 
fnart frcrbig m. at røge.) 

5fffaMc, V. a. 1. ffillc »eb ©abetcH;^ 
7it a. en v&eft. — '?(ffaC)Iing, en. 

3(ffagn , et. pi. b. f. 9?i}gte, otminbc*^ 
ligt ©agn. SDer Qil X om , at ban » 
bøb. (fieiben.) 

^fffamlc, V. a. 1. fanfc fra, pflTc fra 

3tf)ant-'e, v. a. b. fammc fom affamle 

5rf'f«V)f , V. a. 1. offfærc m. en ©a», 
2ft a. enøreen, — '?(ffauning, en. pl.-cr, 

5(ffaw«, eU pi. b. f. [maoifec af 2^, of, 3(ffni)iJ — 5IfiTaffc. 19 5lf(?nKe — 5(fffoi)re. jiicgcf, formc()ct; cTlfct fif Satcm. "bf c 
<iaacr!SQ»n af."J fotefiijt (Sa»n. ©t ftort 
■:(f|V.un. ?ft l)a^i X cftcv nonet. (9}Zotfi,) 

'^l^ite , V. a., 3. 1 jVc] 'tinflc of (Sinic. 
(iMii ben , fif ié (Sr(ii!rtb man ci fan unb; 
»ccrc.) .^un fnn tffc «. Skarnet en Simc. 

■J(ffcilc, V. n. 1. (er,) gaac unbcr Scit 
fra et ®tct>. ©fipperen, ©ftlu't er a^: 
feilct. — 3fffeiling, en. ®ft6ct ftøbtc p. 
@rnnb t?cb ^Jlffcilingcn. 

5(ffen^c, V. a. 2. labc aføa^K" , tort; 
fcnbc. 9?ubet er <:ffen{>t. <t. et S3retJ m. 
^■»ortcn. = ^fffcII^rr, en. bon, fom afi 
fenber noget. — '5(ffcn^iug, en. pi. - er. 

5(ffi^^rr, en. pi. -c. b.f. f. ^iftiy^ger. 
(i^, @. S.) 

■3(ffi^c, en. affibcé, ofltggcnbe BUi>. 
Si'g toer f)ellere reb en "?(. enb {ig'c Peb 
Svellen. 2ft M'i^i een Ijen til en 5f» 

0(ffi^cø, adv. ^aa et afliggenbc ©teb. 
7Ct boc »:ft"i^ec' fra anbre g'otf. 2. t ©en; 
rum, for fig fc(p. iah oé gaac &. = adj, 
flfliggenbe, langt froliggenbe. @t a, ©teb, 
en a. @gn of Sanbet. 

:Jff|ic, V. a. 1. frafHffc bet SSnnbc Peb 
en <St. TCt c. .^aprefuppc. — ^fffiening, en. 

•Jlffiøc, V. a. 3. [fiøf.] 1. ti((«agcfa(be 
bet, fom t>ar t'erammct elT. bcftitt. c. et 
©clftab. a. en i>ogn , fom par titfagt. 
c. et Sib^ffrift (fom man fjotbt.) 2. idH 
fare; fornegte. c. fine Spjier. "a. fine for; 
vige ©nnber," SOJr>nfter. <:. .Ricrtteri. af; 
figc fig m. en SSefttlling , m. et (Jmbebc. 
3.^ gir»c ?{ff(ag. «. fine friere. (?(. (S. 
S?ebe(.) 4. cffigc en 2)om o: forfy>nbe 
ben. 5. @n affagt (ertiorret, oabcntar) 
g^ienbe. — 'Jfffigelfe, en. pi. - r. 

5(ffigt, en. en affagtSom, ^icnbetfe, 
erfiæinng. (25. Pop.) 

3fffigte, V. a.l. ffitlc fra P. en (Sigte. 
— Offfirttniitg, en. 

■Jfffin^ig, ad i. og adv. fom ftar mtftet 
^orjianbené 93rug , er gaact fra ^orftan; 
ben, pan»ttttg.-^?rtl)anb(ei:ffinMnt, bare 
fig <:. ai , fom en ?fffinbig. — ^IfltnMg; 
hr^ , en. nb. pl. Silftanben , at t»ære «. 
*'5(. er 9}Jangc( p. gorjlanb; J^aferi Jor; 
»irring i g^orftanbcn." <Sporon. 

5(ffiv>c, V. n, 1. (er.) vtnbe (angfomt 
flf etler nb, SSanbct, fom par i Sønben, 
er cffioet. 

3(ffi<rle, v. a, 1. ffitTc peb PiPct.^ (ftet; 
t)cn uben i part. pass.) JDet c.ffta:lci>c 
(bøbe) Segeme. 

JCffPafT«:^ V. a- 1 f«te ftf 95rug, op; 
l^ccpe. &, en (Sfif, Sop, SOJiébrug. 3f9 
l^ar afjfaffet min ^^uué(;o(bning. 2. gi»c 
?(fifeb. c. ofcrfløbige »eticntc. = 2(f; 
^ffiffflff, en. (i8. (S. O.) 

3If)Ti;ge, v. a. 1. giore et Sop tøft og 
frit. ((Sfitéorb.) 3. skaka, rrfte, jtobe. 

jrfjfaFfc, ,v. a. 1. gipc en (Sfraal;cb, 
giørc ffaft. ^rfjTane, V. a. 1. ffttTc Peb ©fatttn, — 
5(f)TalIing, en. pl. -er. 

:iff|Tuw"c, v.a. 1. flfifradc. [ipf. ffavjc] 
— ■Jff^Tau, et. ub. pi. 2)et fom offfapcé, 
er afffattet. — "JffiVawninK, en. 

^(ftTf^, en. nb. pl. StlTabelfc, cH. S3c; 
faiing at fortabe en Sienefte. Ht gipe en 
Jtart, Siener %. 2. ^orioPeifc fra et 
©mOebe, ed. fra .Krigétiencftc. TCt In-gicrc, 
tage fin %. fra et ©mbebe, en ^^oft. ^au 
I)ar faact fin "Jf. i 9?aabc, i llnaabc. 
.Rarlen f)ar ubtient og t 'Mar faaet fin 5f. 
3. b. f. f. ?ff)Tebé6re», ^aé. Spm foreinpc 
fiii 5(ffl'c^. 4. ^arPct, TfnTebéhitfen. Tft 
tage '}(. mob 9?ogcn. Sagc 5tf|Tci> fra, 
mere uegcntligen : fortabe, f. ©r. jeg l)at 
taget 3f. fra Sanbet. ^pan f)ar nu rccnt 
taget %. fra hoffet , fra æcrben. — til 
?f , , adv. peb ©Hfémiéfen, inben man 
fEilleé at}, ?(t omfaone Ijinanben, atbriffe 
et ©iaé fammen til X = •3ff|Tei«6lHfv>ø, 
et. æ. fom giøreé f. attagcX "JfffPe^s; 
Hit', et. bet ftbftc SBliE for man ililleG a\) 
eH. fortaber noget. "ØZaar jeg mit 3(.tit 
Sorbcn fcnbor." SRcin. 5^fjTe^c>ln•cw , et. 
J. 58reP, 2)ocument, f)»ori een mebbeleé 
?CfjTeb. 2. SSreP, I)Pori man ffrtftlig taget 
TtfjTeb mcb een. 5fffPe^C'^att, en. 2)ag p. 
l)pilh'n man tager X ^^f|rc^o^igt , er. 
2). forfattet i ?{nlebning af eené JBort; , 
reife. ^fffl'c^6giI^c, et. ®. fom l)olbeg 
til 2CfiTeb , i 2(nlebn. af »ortretfe. 2ft 
gire^ et %. (©aalcbeé : ^fffVeiteljilfrn, 
5^ffl"\•^emaaIti^ , 'J(f|TeC»eor5 , ;pr«^ifcn, 
;fang, ;tale, stime, o. fl. a.) 

3fme^igc, v. a: l. [S. »erabfc^fcs 
ben.J It forløse, gipe 2(f)Teb. 2. affocr; 
bige , gioe S?cjTeb. c. et ©enbcbub meb 
munbtligt, ffriftligt ©par. — ■^ffFc^i; 
g cl fe, en. 

3ff|Teie, v. n. 1. (I)ar.) ofpfge. c. fra 
©anbl)cb, fra ben rette Sro. — ^rfffeielfe, 
en. pl - r. (25. <S. iD.) 

2(f(Yilic, V. a. 1, ubjIiOc (fom a mere 
trugeiigt.) 

:irff¥ienFc, V. a. 1. ffienfc ?Clt af et 
.Rar. 93incn, al SSinen er afffieuFct. 

:rfffiftf, V. a. 1. b. f. f. flift«, ofbeU'» 

3(f|Tiffc, V. a. 1. affenbc. 

5^ffpil^re, V. a. 1. afmale, aftegne, 
(egentl. og figurl. a.Safierncé følger.) — 
1^ffFil^ring, en. pl. - er. 

^tfjTille, V. a. 1. abitiac, offonbrc, fras 
ffille. (©.'»idel.) 

2(ffFoffe, V. a. 1. aftæac, oftelc ffof; 
tcPiié. («. ©.£).) • 

5ff)ToIi>c, V. a. 1. oftage Pcb at ffolbe. 
<:f)T^^l^e vpaarcnc p. et (Sinin. 

5(f)Toue, V. a. 1. f!ope ell. falbe Srcvcr, 
faalebeé at ingen blipct tilbage, lit c. 
«n l>ugft. 

tJ(f)TouIf, V. a. 1, aftage, 6ortfage m. 
en ©fopl, 

(2*) SlflTvrtb — 5If|li;cli3()c&. 20 Slfff peligl^ct) — SlfHi^e. ^fffPifili, et. «t). pi. Ut, fom offfrai&cS. 

•jrftTrdic, V. a. 1. tage af »eb atfftabc. 

c. æavfcn af et Svæ. — HfiTvalimng, en. 

5ff|Trtft, en. pi. - et. ict, fom cc af; 

fEccoct efter noget; ®ienpart; ©opic. 2tt 

tage ^fffl=rift af et SSret). 

^(ffFi-iwc, V. a. 3. [f¥n>JC,l 1. ffrittc 
Itgeh)t>enbc efter noget, tage (Sicnpart af, 
copiere. a. et .f)aanbilrift. 2. tegne een 
for bet Oan Oar betatt; fure {)am bet bes 
taUe tit gobc. a. en S5onbe for ©fatter. 
il. noget n^ en JRegning. 3. \lmc ttl 
©nbe. Seg ftE iffe »renet afjVrcuct. = 
^CffYriwer, en. pi. - c« ben, [om afifrioct 
noget. — ^(fP'riwmng, en. , , , 

jfffl'rubbe, V. a. 1. tage af »eb ot 
ffrubbe. — ^rffprubning, en. 

:jffffrue, V. a. 1. aftage bet, fom »ae 
^)artitniet, »eb at ffrue tiCbagu 

5(fiVr<rf , en. ub. pi. ©frcef, l^oortteb 
man af|Troe!feé fra noget, (©cf^i^tte.) 

^ffffnvtfe, V. a. 1. aft)o(be fra noget 
»eb ©fræf; f!ra:mme. >&an (ob ftg »eb 
Srubflcr a. fra ftt ^orfocr. — 2(f|Tr«f f c(fc, 
tn. (5>. (S. £).) 

'3rffPra;I&e, v. a. aftage »eb at ifrætbe; 
ffiUe »eb en tx)nb ©Eal. «. ©fallen paa 
ft 2<§bte. .Kartoflerne maac førj^ cffft«!; 
hc9 Cffrætbeé.) 

•JtfjViiffc, V. a. 1. rcnfc, borttage »eb 
ot ffuffe. a. en ®ang, a. llfrub. 

tjffffum, et. pi b. f. be fTettcftc, meft 
forbcrrrtebe af en ^olfeftaffc. 2fffFummct 
<if ^cbef. 2. et cnfelt flet , i l)øt ©rab 
forbær»et50iennef!c. ©t 5(fffum af 5o(f. 
.^an er et X, et X af et g)?ennejTe. 
(ben egentl. SSemoerfelfc : noget fom er afs 
ffummct, brugeé itfe.) 

2(fffumme, v. a. ffiKe »eb ©fummet, 
ctt. »eb gteben. <ifi?ummet SKcK. — 5(f; 
fpumning, en. pi. - er, 

OrffV'ure, V. a. 1. borttage »eb at fCurc. 
— Offflruring. en. 

"JCfffy, en. ub. pi. en meb ben l^øfeftc 
©rab af 9}?obbt)bet{g^eb bfanbet Ubft, 
. ll»iaie tit en ^erfon eU. 5£tng. Zt fatte, 
faae , boere , f)a»e X for noget. X for 
ssnai, eægemibter. ^cnbeé .Sia;rl{gf)cb tit 
^am gtf o»cr tU ?tgegt]tbig^eb og 5))?obj 
bpbetigljeb, tUfii^ enbog til X Qof. ^c^.) 
5(ffl=y{>e, v.a. 3, [ffy6c.] b. f. f. 
Qff»)re. «.enSBø{[e. 2. ubfajtc »eb ©fub. 
a. en ^iit, «♦ en .Rugtc mob et ©£ib. 
(jof. fPyisc fif.) 3. borttage, berø»c », at 
firbe. ^ané 2(rm bte» fifffu^t. 

'•Jtfjfye, V. a. 1. fjøte ben ()øiefte 932obs 
bt)beligf)eb for, U(»ft til. 2ft a. en ^erfon, 
«. gallen. — fifjTycIig , adj. fom op»æfs 
fer, fortiener Ttfjfi), »eberfl»)ggetig ; i f)øt 
©rab mobbDbelig. — 2(fjl-Vdigl)ei», en. 1. 
ub. pi. ben ©genffab , at »ære affEi)etig» 
2, pi, - «, aftlpcUg ©icrning ; iUa Ht, ber fi)ncé een faa. 25cnnc ©fil et mig 
en Ol. (a3eberrtvggelig{)cb.) 

■JffftVggc, v.a. 1. fafte ©fviggetroef, 
»ife »iUebet af noget i en ©f^gge. "5)3len 
blot bit Cegemé t)bve ©lanb-J cfffvogf'^ 1^*9 
big ber." JBagg. 3o ficrnere Øienftanbeti 
er, bcfto ftørre «fj?ygge6 ben. SBt^gningen 
fifjTyggcr ftg i a>anbcr. 2. gi»e , frem; 
bringe ©fngge-, banne (araber i ©fognins 
gen. (om 33?alning.) Zt «. en Segning, 
ct^Kaled. 3. fig. 2(t a.Sanfcrnc(i£)rb, 
Ubtr»f.) "Sil at afbilbe eller rettere, at 
fi. Sanfernc felo iiDrbeneSSi}b." Sarfiené. ' 
— :if)Tvgniug, en. pi. -er. (^tfffvgningec ^ 
i et SJiateri: garoerneé og ©fwggerneé 
£)»ergrtnge. fr. nuances. fflZ.) 

!}(fiYyl, et. ub.pl. bet, fom dfiftjlleS 
»eb i>anbeté 2øb. 

■JCffVylle, V. a. 1. borttage, bortføre 
»eb ©folien ett. SSanbtøb. TtlUreenltgfjeb 
i Jtarrene maa afjVyUeo. S3ølgerne IjMC 
fiffPyUct Sorben fra Jlllnterne. — ^IfjlyU 
hnri, en. pi. - er. _ 

^'(fjTyrd, en. eH. IlffPcr, et. 7tf 
ffceren. (i Soofproget.) 2. noget fom eu 
afifaaret. (3}Jot{).) forælbet. ©. r5Fyr5. 
;Xff¥a:ftc , V. a. 1. ifittc »eb ©fæftet. 
2tt «. en SSøtfe. 

irfffcerc , V. a. 3. \^xu.^ ffiKe fra 
meb et ffa-rcnbe JRebffab. a. .^aaret. g 
fiffl'aavet ©t»ffe. (f. ffære af.) fig. at a 
ctSBogjlao fra et.Orb. ©n brat fiffPaarcit 
.Klippe. 2. ftg. ^inbre, betage, formene. 
lit fi. ^ienben , en betciret 23» Sitforfel. 
^It .paab ble» mig fiftTaarct. 3. SSanbs 
og ©øiitrig : flille Sropper eU, ©fibe fra 
.^ooebrinrfen , og beroeb unbertiben nøb" 
bem til at o»ergi»c fig. 25ette Kegimcn 
ble» fifiT.:arct fra gotjlningen. — "^fff«^, 
ren, 5(ffl:'<rri)ig, en. 

2(fflfiac, V. a. 3. [^acit.] bringe a 
»eb at ftaae. 2)et er vifflaact meb en ^am 
mer. 2. flaae ©rocéfet p. et ©tt)ffe 3orb.: 
gngen er afjlfifict (flaaet.) 3. forjage, 
titbagebri»e en angribenbe ^ienbe. c et 
Tfngreb. ©tormen bleo cfflfifict. 4. iffc 
»ittc mobtage, forfafte. c. et Silbub, 
^an cfflog be tilbubte S5etingelfer. 5. 
negtc. «. en S3øn, en SBegiering. ■^an 
fifjlog at o»ergi»c ftg. 

•Jtfllfig, et. pi. b. f. 1. Slegtelfe, ^or* 
fajtelfe. (3- Afsiign.) .g)an fif ^. paa 
ftn 2tnføgntng, SBcgiering. 2. 7Cffortning, 
Oflebfcrttelfe i ©fi)lb ell. i en forbret ^riié. 
lit gi»c X i ©fat, Sanbgilbe, i en gors 
bring. 3. ®ierningen at af^Taae, bri»e 
tilbage, ©fter bettc 'Jffflag »o»cbc gien? 
ben intet m)t 2(ngreb. 

5rf|lcttc, V, a. 1. ubflettc. c. ©r)nbcn. 
(Sauffen.) 

:3(fftibc, V. a. 3. [flibc] 1. borttage ». 
©libning, c. .Kanterne, Sluflen. 2. (libc, 
glatte noget ^ecl o»er. ©«e« l)ac afjlcbet SIffli6e — Srffone, 21 5(ffone — 5lfflflM(f, tiffc Sfcnc t»cb Qt rutlc bent. 3. fig. om 
CuftiirenéaSicfiung p. 9)icnntf!ct. ®ennc 
ubvortcé 5Kaaf)cb ri] Spbragclfe, 09 iDans 
nclK afflil'c. — Xfflibning, en. pi. -er. 

5rfflti», et. ub.pl. bcf, at noget afjTibcé. 

5ff)li^e, V. a. 3. [t^i^e.] borttn^ic fcb 
fSUi , »eb megen S3rug , eH. rn-b ®niben 
09 SKiren. (ogfaa i <St. for u^ilii>c, 2(f; 
fli^tc .S((xber, <Sfoe.) 

:3tfniffe, V, a. 1. aftage meb Sungen, 
»eb <S(itfen. 

3(fiilime, V. a. 1. oftagc ©timet, rcnfe 
for étiim. 

^rffluttc, V. a. 1. gtørc fnlbfommen, 
c« belig ©(utning v^Q. 'Kt «. en Sicgning, 
r JRegnfFab. 2. (ofe af S3aanb og fæn; 
' .r. a. gangerne. (55. ©. S.) — 2(ffluts 
iiiiig, en. 

3(f)larbe, v. a. 2. b. f. f. ubffcebe. 

^(fjlisrc, V. a, 1. borttage @(øret fra. 
ogfaa fig. 2ft <s. vf)infleren. — '^rffl^yving, en. 

5(ffmag, en. ub. pi. 1. en fro ben 
naturlige afpigenbe (Smag »eb noget; en 
noget forbcvroet, iUH'f)ageltg ®mog. §>.Wi 
bet ^ar en X 5)enne 93Jab Ijar en 5(, 
2. unaturlig (Smag i 9)iunfcen. 3. llh>ft, 
gebe, gJiobtnbeligheb. m faac X for et 
^rbeibe, g^orretninger. 7rt(}a»e^f. forSJJab. 

5(ffmt:gcni'e, adj. v. fom l)ar en 2(ffmag. 

'Jfflmcftc, V. a. 1. trtnge ub af oeb 
Smeltning, fmclte reent. Tttc. ©»inefebt. 

Xffmijjre, v. a. 1. fa ae rtf cen oeb 
©mtgren. a, cen et Søfte. 

■^(ffmogc, V. a. 1. fmijgc of, trænge 
of. (f. fm«gc.) 

:i(f|nafFf, V. a. 1. foac of een »eb ©na! 
og Ooertalelfc. c. een et 8ufte, en J^orcc: 
ting. 2. faae cen fro noget t>eb g^oreftils 
linger og jDtjertoIetfe. 3c9 ftf l^am enbelig 
affiicffet fro bette S^orfoct. Sngcn fon c 
liom benne 3nblntbning. 

3(ffnit, et. pi. b. f. noget fom er of; 
ffaaret. %. of en Sirfet , »ue. 2. l(\i 
beling, ^art, ifccr i et ©frift. 

2(ffiiirte, v. a. 1. ofiTocrc meb tX ©nit. 
(f. fnittc.) = Offfnittrit, en. ©ierningen 
at [nitte of. 2rffititti)>g, en. p).-er. ©nits 
ling. (Sangebet.) 

afljsfc bet fom »or Otffnoc, V. a. 1. 
fnoet om eller poo. 

5(ff)iore, V. a. 1. 
en ©nor. 

^ffiiyltc, V. a.l. afmaotc, affatte m. 

faoe of een ». ©n^ts 
ten. c. een et 9}Jaa(tib røob. 

?(ffoO eir, ^rffaa^, et. n\>. j.!. \>ti, fom 
er affcbet. (Detoclum.) 3)iotf). 

^fffon^vc, Y.a. ogrec. 1. abffilTe, fro; 
ffille. lii a. »egreter. 2(t c. fig fra 
menneffetigt ©eljtaO. — 5(ffon^ring, en. 
pi. - er. "Syertroiff Jf. fro 2?erben." 
33(Pnrter. J^egietu'vé 2C (Tfl^frra etion.) 
(tPbjfc Srb, [om nu cre i fu^ppig JPnig. 

■^(ffonr, V, a. I. giorc fijlbefi for, op; rctfe. ?ff «♦ en ^orfecffe meb ^cngeftrof. 
6n faobon SJiiégierning fan albrig af; 
fonee. -pun <:ffo»c?e fin ©robe »eb 2Cnger 
og et gubfnjgtigt Seonet. — '2(ffoning, en. 
pi - er. 

Qfffpaiic, V. a. 1. oftage m. en ©pobc. 
c. ©ræétert). 

^ffparc, Y. a. 1. foae tilotjcré fro »eb 
fparfom JBrug. 3!)iffc ^eng'e ^ar bon af; 
fparet fra fine Sorn;øbcn^ebcr, 5(ffpcrci>c 
Siimer. 

3rffp<:rFc, v. a. 1, foac af, fojlc of »♦ 
at fparfe. 2ft a. 2)»ncn. 

"Jfffpeile, V. a. 1. bringe tifftjnc i et 
©peil, banne ffiillebet of noget i et ©peif» 
(SBaggefen.) fig. 3 bette iSræf cffpeilct 
l^oné S^orofteer fig. — "Jfffpetling, en. 

3^ffpt^fe, V. a. 1. tilfpibfe. (23. ©.S.) 

3(f|piii5>c, V. a. 3. [fpin^e.] tømme »♦ 
©pinben; giurc ©pinb foerbigt. .P)un fjor 
<:ffpiin6et fin Soen. |)£(rren er cffpunien. 

5(ffpirc, V« u. 1. (er.) ubfpirc; ofs 
ftamme. 

^(ffpife, V. a. 2. opfpife. "SX '^(x\ix\ 
bleo fiffpiijl. 2. c cen vm"^ noget, gi»e 
cen (ringe JRofl) ot fpife. ^on cffpifJc oé 
([pifte oé af) meb et ©mørrcbrøb. fig. 
offa'rbige. lii o. cen xai\^ ©nof, meb 
tomme Søftcr. (2Ct ^ooc cffpiijt/ f)a»c 
cnbt smoottibet.) 

^fffplintre, v. a. 1. ofrifc, borttage 
i ©plinter. @t fro SOJoften cffplintrct 
©tiiffc Srce. 

^(ffpole, V. a. 1. bringe of »eb ot 
fpole cH. Ptnbc of ©polerne. 2(t affpolc 
®arn. — ?(ffpoIing, en. 

3Cffpring, et. pi. b. f. ©ibefpring. .?»a; 
ren giorbe mange 2(. 2. 2(f!om. (fielben.) 

5(ffprungcn, part. fom er fprungcn of, 

^Iffprcrngc, v. a, 2. fommc noget »eb 
9??agt til ot fpringe fro. 2(t o, et .Slippe; 
fT:?He. 

^Iffprortte, r. a. 1. løénc bet, fom ooc 
^oafnet, fprætte fro. (f. fprortte, 2.) 

3^ffpcrn^e, v. a. 1. tøéne, oftage bet, 
fom par fpcrnbt cll. poafpornbt. %x «. en 
JBue. a. fine ©foc. (pf. fp«ni>e of.) — 
^IffpeenMng, en. pi. - er. 

3(ffp<ru61g, adj. ut^big, oprørfF. (efter 
bet S. obfponftig.) SS. ©. £). 

■jrffporrre, v. a. giiire utilgængelig, of; 
tuffe. lix a. oUe SSeie for een. 

^fffpdle, V. a. 1. offfpHc, aftoe *eeb 
at c[e SSonb poo. 

2tiF[}cac, V. a. 3. [fJocc.] oserlabc, of; 
tra'be, optabe, frafatbe. .^an affio5 ®oar; 
ben til fin ©øn. 2(t c. fit <5mbebc, ftnc 
SJettigfjeber Xxi een. lix c. fin JSittolc { 
en ©og. (^pitfelbt.) — 3ff)laoelfe, ®ier; 
ninqen at afftaae, 7(ftr(cbel[e. 

:Jffllacc, V. n. 3. oflabe, fratra:be. TIX 
a. fra et J^crfat, ?forcI;apenbc. 

3(f)ial)Io Y. a. 1. flfbelc i ©toi^ler. Qlfflage — ^Ifjifege* 22 Slfjlvibc — 5lff9tt9C» ^ff*<JØC; V. a. 1. fft)t)c fra »eb ^ictp 
of Stager, a, «ii ^ram fra Sauljct. 2. 
afma-rEc »eb oprciftc ©tager. 2Cta. cnSSet. 
^rftlammc, V. n. 1, (er.) tietftamme, 
F)auc ftt Ubfpring af. 2?i|Te @prog af; 
flamme fra bet (attn|Te, = ^rf|lammclfe, 
en. (!£. 9lotf)e.) "Jrfiiamniitg, en. pi -er. 
"iDrbeneé U. clL Suergang fra eet <Sprog 
til et anbet." S?, ^etcrfcn banil Drbbans 
ncffeé ; Seere. 

5(f|lan& , en. ^raftanb. 6otené ^Cfs 
ftano fra 3orbert. 

Iffl^c?, adv. fraStebet. ®aae, fommc, 
ile, løOe a. 2. frem, fretnab paa*fin SSct. 
Sngcn tcin fommc a. paa benne 35ei. "iit 
tomme c. meb et Tfrbeibc (f;at?e fremgang 
bermcb.) 3. tii 95ete. lit tomme Snbt 
affi■c^. 4. (Som Ubraabéorb : 3(fjie{»! 
5Cf1K•^ meb big ! 

3(f|lci>c, V. a. log2. fenbcaffteb; af» 
fcerbtge. <i. ffiub tit een. «. beretning 
om noget, (SS. S. S.) 

3(fttci»Fommc, v. a. 3. [Vomme] ffaffe^ 
titvetebringe. (2). Sp».) 2. operfomme, 
formaae. "©aamange oe funne fifl'^e^^ 
Jommc." (3). fop.) 3. forttotbe, foraar; 
fttge, Ⱦre 2Carfag u lit a. Ul^ffe. 
(©cf)nttc.) 

3ff|li*mntn9, en. ©temmeg{»ning. 2)a 
bet fom til ClTfjltcmning. . 

^Cfilif, et. pi. b. f. H\ttr)t i ^oU(v, 
^oUn\tit (SS. ©. O.) 

3tf)TiFt=c, V. a. 3. [tliFfe.l afmærfe, af; 
fcctte »eb ©tif , eller »eb at fcvtte ©tager. 
^f. ^unfter meb ^aéferen ^aa papiret. 
5C. en Sinie p. 53iarfen. Zt a. Si5rt»en 
meb ©paben. fig. "■'Bi, fom ingen Sib 
»ibe, l)Bor lang en ©ane bec er cfiltuffeit 
for oé." 9la[)beE.=:'JCfl>iffcr/ c". l'rugel. 
i ben Salem. : lit giørc en 11, af ftg d: 
fnigc ftg bort fra et £a» eller ©elj^ab. 
— jrfjliFnitig, en. pi. - er. 

■3if|tifFen{)c, adj. v. uliig. ufjarmonijT; 
om ^ar»er, ell. om Oiienftanbe, l)xnéy?ors 
pielligOeb »eb bcreé 9iarl)eb falber meer t 
Svinene. (Sn a. ^''^r*'«-*/ 3)ragt. S^wt 
<:. er benne ^ragt ». ©iben of faa ftor 
Sav»eltgl}eb. (f. \imc, li. 2.) 

"iifftiVie, V. a. 1. fagtnc, ftille, Inlcrgge. 
«. et Oprør. a. ©ager og Srætter. (^&»it: 
felbt.) forcrlbet. (iwf. v. ii. lliUc af.) 

,5(f|T-iv>e, V. a, 1. giøre fti». a. en^tolc 
i Etoct meb ^iffedcen. 2. ftprfe , vcb at 
fætte ©ti»erc tit. • a, en 8Sa-g, et ^lanfe« 
»ft-r!. — 5(f|>ifiiuig, en. , 

■J(f)l'r<:ffc, V. a. 1. re»fe, fulblit)rbc 
©traffen p. een. ^en ©Epltige biet) af; 
firaffct. — 2(f)lraffclfc, en. pi. -r. 

3{f|ircgc, v, a. 1. afmaale, afma;rfe 
». ©tregcr. 2. ubmcerfe o. ©tregcr. a. 
(tnbftrege, unberftrege) noget i en JPog. 
3. forfiMie m. ©treger. a. en JKegn}fat'é; 
*og, Stobcl'og. — Jifilrcgiiing, e». 2(ff^ri^c, V. a. 3. [fl^ri^e.l fl'^tic cctt 
noget flrtbigt. Stigen fan a. I}am benne 
gortienejle. 

^IfftvigUv V. a. 1. tage af m. ©triglen. 

5(f|li-ygc, V. a. 3. UlrygcJ nfoijTe, 
flnige bort. Gn af|lr«fgcu©Éieppe(()t)oraf 
£!t3ermaalet er borttaget m. et©tn)gl)olt.) 

2. f)tia:fie veb c\t ftn^ge. a. en 9{agei:nitj. 

3. givie ben førfte 9}Jalning. lit «♦ en 
SSoeg meb fiiimfarcc. — 1(f|lrygiiing, en. 
pi. - er. 

^rfilrotj, et. ub. pi. bet,: fom afflrpgcé. 
f. (Sx. Sfermaal af et ajaalefar. 

:Hf|lui>fe, V. a. 1. for!ortc t). at jtubfc, 
fEære af. «.|)aaret. a.SSrene ^aa en jpunb. 

■Jff)luinpc, V, a. 1. giorc ftumpct »eb 
at jTære af. af|tumpc^c .Klaber. — 2(f; 
jiumptting, en. 

^ffliymprc, f. Ieml<tftc, flymprc. 

2(f)iyrte, v. a. 1. temme »eb at ftt)rtc 
i^b. ■ a. en ^ornfceE p. Softet. 

Jffjl-tieuiic, V. a. 1. affappe, ftoewne. 

^ffjlijbc, V. a^2. efterligne, eftergiore 
formen af et Cegemc ». at ftolie o»er tct, 
m a. en »itlebjiøtte i @ipé, a. en 3)J»nt 
i 58lp. — 0(f|i«>bnirtg, en. pi. - er. ©ier; 
ningen at a. 2. et aff!øbt58illebc, en afs 
, ftøbt ©fterligning. ^(. af en ©tatue. 

■Jfffleie, V. a. 2. faae af »eb at ftøbe. 
3(f|lo^cit, ?^f|lc•^uing , en. — 5(f|ti^^el•, 
en, ?tt»ifer p. en^ort, eH. »eb ct>ptørne. 
(moth.) 

■Jfft^Ættc, V. s. t. rcnfe for ©tøo. — 
2rf)liC<v)iiing, en. pi. - er. 

^fffuge, V. a. 1. brage ub »eb at fuge, 
a. JBlobet. 2. i ^auetonften: pobe en 
£l»i)t af et Sræ i et anbet, uben at ofs 
ffære ben , før ben er »oyet faft i ^obe; 
flammen. ai)lacfare. = 5(ffuger, en. Sn 
afi'iiget ^obeq»tH:. lit tage "2fffiiøerc of 
et Sræ. — 'Jtffugniitø, en. 

3(ffv>rtlc, V. a. 1. b.f. f. affisU, "SGaf!eb 

— i bet cffv•all•^c SSatib ©ubinbeué t>ds 
lige ^øbber." S5()lenfc()ldger. • 

Xffwi^c eller affvie, v. a. 3. [fvi^c.] 
afl>rænbe. (ftelben og fun i pari. pass. f. 
fwiic af.) 2. forbærye ». for ftærf 23armc 
(etl. »eb en lignenbe 35trfning af Jiulb.) 
.kornet er reent f.ffvc^rt »eb ben fta:rfe 
^ebe (»eb ØJattefrojt.) 85. ©. £). 

■Jlffuovlf, V. a. 1. forfi)ne (ilar) meb 
©»o»l, ell. labe giennnntraffeé of ©»o»t; 
batnp. lit a. et SSiinfab. 

"Jlffva-rgc, V. a. 3. [fworrgc] offige, 

frofige (tg »eb ©b. a. fin SKeligion. a. 

»ilbfareitbe SOieninger, a. alt ©amfunb 

meb nogen. = 'Jfff'vÆrgclj'e, en. 

■ 3fffy6c, V. a, 3. Ify^e.] b. f. f. affogc. 

— Jffi'yiining, cu. pi. - er. 

3(ffyiigc, V. a. 3. 6r. unbertiben o»ers 
fløbigen for: fyngc/ naar Salen er om 
offeiUlig ell. fjøitibelig ©ang af fCere. lit 
a, en ©ang, enGantate, 5lffi;nfe — ^ff^^gen. 23 Olffngen^e — Slftenfugf. ?ff|vnFc, V. a. 1. b. f. f. rtffoinFc. — • 

.MflViit'm'iitt, en. pi. -ev. 
2(n>IC>iv v.a. 1. l'ovttaflc »eb at falbc. 

kW SiliJ} fra SJJcU't. 

Xffvvlgc, V. a. 3. rf^yljt'''] i'XiQC id 
fi^^rc, ?flt h'oat bi-f iTnt fa-lgcé. S3incn t»ar 
ufYoltttfboctl'oIgt) la jon fom. (25. S. £).) 

^(ffariiFi-, V. a. 1. i iBicriVJCcrfcv : fon 
biibo en ©rubc, [om cv: i 2(vlH'ibc. — ?ffi 
fant'iiiitrt, en, pi - er. .panblingen at a» 
U, ben bevocb frembragte ??ori)fll'nin{). 

:2rffitt, et. pi. b. f. 7(fbn>be(fe af en 
ffraa '^iali reb et pfant ell. iæunt Stet) ; 
2(ffa:tninn. ?(. vaa ;n Srappe (.poifeptabij), 
)(>aa en vpaiH'luitfe (Serraffe.) 3 ©t. for 
bette Ijciv man bruot bet S. Jtffaté. 
("Ifffrt-t i en ^arc" for^piet, og tnbfattet 
»(omllevbeb. Wotl).) 2. •Jfffcctp. ^foren: 
bet i Søbet befa-jlebe Zi\x , fom ^loPmans 
icn meb fin »enftre ^paanb Ijotber paa. 
(røotf).) 

■itffofttc, V. a. 3. [fiXttc] fcette fien 
for ftg felP , tilftbe (fætte af.) 2. fTirte 
tH'b en »Ba-rbigbeb eller JBettentng. Spån 
tleo affat fra fit ©nibebe. 3. fælge, for: 
Iianble. lit a, fine aSarex. 3eg l)ar af; 
fat tiiitl)ele g^orraab. 4. t ghirurgien : 
ffitle fra S^egeniet reb ffa'renbe 9?ebiTaber. 
a. et a3ecn , en finger. 5. afrtbfe l^mti 
ber bører til og fm^eé )>aci et ^ort ell. en 
©runbtegning; afniærCe <S>iid og ©rcvnb; 
fer paa opmaalt 3orb. ^(t a. en 2?i}eé 
93?arfer p. itortet. ^errcbf'gra-nbfcrne ere 
itte affatte p. bette Jlort. ilt a. (afftiffe) 
(gfiellet imellem to Sorblobber. 6. ub; 
pitle , cfterlabc fig. (om -SSa'bjTer og cf)Ci 
iiii)Te Cpløbninger.) 5)er affatter fig et 
Jl^unbfalb. £>enne £)plotning affatter et 
6olt. 7. c. et m-f, en@ibe(i23ogtn?fE.) 
fo-tte fjeelt ub. = ^rffittniug, <n. pi. -er. 
©ierningen at affatte. (1. 3. 4. 5. 6.) 

2. 2fftra'f. 2(fgang. (om .Siøbmanbérare 
og ©algere.) ^an liar megen Jf. paa 
fine Jila-Derarer. 2)ette Søi finber ftært Jf. 

3. b. f. f. :?{ ffoct. — 3(f(.Tttdfe, en. ©ier; 
tiingen at affa-tte. 2. On Gmbebémanbé 
!}fffa:ttelfc (fieiben i nogen anbenSPem.) — 
affiVttclig, adj. fom fan falgeé, finber 7(f; 
fatning. Seraf: ^(ffartteligl;e^, en. ub, pi. 

'i(fiii>, et. S. 5(ffoc>. 

^fftatt, et. ixl. pi. ^fftagen, 2Cftagetfe. 
sSlaanax er i 5f. («. <2. SD.) 

■Jtftage, v. a. 3. [tage. J tage noget fra 
(Stebet,"fom bet rar vaa. (tage af.) a. 
iiatten. Starten er aftarten. a. fletter, 
CGoiter, meb noget. 2. afffaffc, (*D, ?or.) 
~ ^Jfftagelfe, Qiftagcu, cu. ©ietmngen 
«t oftoge. 

3(ftagc, V. n. 3. formtnbffcé, btirc rins 
gere, foa-ffeé. .^an6 .Kræfter, |)ufomi 
melfe er meget aftagen, ^lanbelen , 9ta-; 
ringen er aftatten. Tfom oftefr i p-nt, jiass, 
ellccé: tageaf.) — :J(ftagelfe, :2(ftageu, en. ®et, ot aftage, ot formtnbffcé. (Xfta; 
geni>e, et. 5)}Zaaneneri 3(ftagcn^e, t9?a\) 

5lftaFfe, v.a. 1. gire 2(fiTeb, labe fare. 
«. Årigéfolf, Dfficerer, •93iatrofer. (irf. 
taFFe af.) — 2(ftaFFe, 3(ftaFiiittg, en. 

3rftaFlc, V. a. 1. fVille reb i^affelabi 
fen. a. et ^tib, en glaabe. — ^CftaF- 
lintt, en. 

ffftalc, en. pi. -r. [3. Aftal] bet, 
man »eb (Samtale cneé om, beftemmer, 
forefætter fig ; inbbiicbeé Silfagn , £)»ers 
eenéfomft. 2(t giøre 5r. meb een om no; 
get. Set er en 3(. , bet »ar 2(. imellem 
oé. Sette er imob 2(ftalc. Scg fommec 
nu efter 'J(ftalc. 

3tftale, V. a. 2. freftcmmc, afgiøre, 
fomme orereené om »eb (Samtale. SSi 
I)arc aftalt, at møbeS. 2(t a. Sib og 
©teb tit noget. (£-t aftalt 9J2obe. 2. af= 
giøre, bilægge »eb minbelig (Samtale. ®n 
-aftalt (afgiort, bitagt) (Sag. (.pritfetbt.) 

3(ftappe, V. a, 1. labe fipbenbe Sing 
tgiennem et Sapl}u( løbe af iXønber og 
anbre J\ar. "Kt c-SiL SSinen et aftappet 
paa S'tailfer. fig. at a. SBlob. 2. tømme 
»eb ^(ftapning. Jtarret er aftappet. — 
3(ftapitiitg, en. 

■^fftcgn', et. pi. b. -f. et ubmccrfenbc 
Segn, færb. i -Diflré ^arrc , fjrorreb man 
i y^eiTrirelfe fan betegne \>i't, 3(. lioé 
felten (93tié, affarret SQJan, (Soffev, 
m. m.) 

^(ftegnf, V. a. 1. fereftiHc »eb Segning 
eller 'Ojratning. ?ft a. en'^^erfon; a. noget 
paa ^aptr. — 2tftcgning, en. ©iérnins 
gen at a. 

2(ften, en. pi, -er, \% Afian.] Sa; 
gene Spbør og Srergang til 9?atten. 
"Sagen flipper bort og tct blirer 1(ftrii.'" 
S. »ibel. g^ra 9J?orgen til 3(. (f)ele Sa; 
gen.) Cm llftewen. (vesper! ) (iDgfaa 
uben ^artifel. Jløerne malfe^ llTorgm 
og'Itftrn. "3eg rit flage 93Jorgen og k." 
S. Sibel.) æeb 'Jlfteiiis :Jib, mob "Kftens . 
:Jib. (S. JBibel.) 9}?ob 'Jtften, henimob 
3f., ab5r. ZS '-'fteit (hodie vfsperi.) 3 
^(fteo, i <Saar 'Xftco (heri vs'speri.) 3 
g^orgaaré ^(fteo. 3 9DJorgen 2(ftcn. llb 
>paa 3(ftcnen. Sil 'Jfften eller til 2(fteno 
(til ?(ftenémaaltlb. 2ft faae 6H-øb t. "3(f- 
tens, biibe een til ^(ften.) <J^o6 ^Jtften ! 
(.pitfen om Tlftencn.) fig. CiretsJ 3(fteii, 
Ttlberbommen. 2. t (Sammenf. .JCfteneii 
og ©ftermibbagcn før en g^eftbag. ^'aaffc; 
"Jlften. (St. .pan6;X 3ule;"Jiftfn u, = 
a) 2fftfnarl)ri^e, et. ?f. fom foretaget om 
2(ftenen. 3(ftenbatFe, en. pi, - r. gtag* 
germuué. 3rftenl)l«C>c, en. ftærf ?fften3 
regn. , 3(ftrMbon, en. fom I}olbeé, læfeå 
em Giftenen, ?(ftcn^ug, en. S. fom fals 
ber om ?Cftenen. 3fffenfugl, en. i 9ia; 
tnrhift. en 6(aiTe af (Sømmerfngte , bec 
nieft flijpc om 2(ftcufn. (6phins.)' %\s Slftcnfute — Slftnittg. 24 Stftiene — Slftvcef f e» tenferftc, «n. ^ftcnémab. 3Cftcn9icft, en. 
font bt)beé t. 7Cftcn. "Jtftnttjift, en. ?jobct, 
fom giocé Sloa-g om :?(ftcncn. ICften; 
Bkit&o, en. ©tanbé af:2(ftcnrøt)cn. (Scf)i 
lcnfcf)(.) 5(ftenør(^.^, en. ®. [om fpifcé 
t. 2(ftcnémab. (.t>oK)cr9.) 'jrftciiFloffc, 
en. fom ringcé t)ct» ©otené 9Jcbgang og 
tMftcncné S3cgioubctfc. Xftcnfuliic, en. 
Si. fom focncmmcé om TCftencn. 5(ftni; 
fclc, 0(ftcut=*ling , en. foat 2uft om 2Cfi 
tenen. 2(ftcnk)i{>f!'ab, et. en ©gn, fcet 
om Tfftcnen. 2. et firtntflabf-matetl , bec 
focefittllci- en faaban ©gn. 2(ftcnluft, en. 
fiuftené S3eiTaffenl)eb om 7(fr. 5(ftciily, 
et. it) (.^oite, JRo) fom niibeé om?(ftenen 
«ftct 2)agené ©i^rbe. (:£ullin.) "Jfftcii; 
lyftigl)ci>, en. i. fom f)olbeé om TCftenen. 
:3(ftcnmafil, et. bet 'SJiaai, ell. ben SJJængbc 
af 33Zetf, fom.Røec gtoe om7(ftenen. ^ff; 
tcnmcitS, en. ben, fom gobt fan »aagc 
fitbe om 2(ftenen og ub v^^ Sjatten. 'Jtf; 
tciimell', en. fom nmjtteé om 2tftenen. 
5(ftcitmffTc, en, 9)i. bet f)o(beé om ©ftec; 
mibb. ellei- mob 2(ften ; 7{ftenfang. (Set): 
lenfcf)(.) 5(ftcnm«vt'e , et. 93Jai:Eet, fom 
falber ^aa om 7Cft. :J(ftcnrcgn , en. ub. 
pi. Q(ftciiv«r{>c, en. ub. pi. bet JRobc i 
.t)oriionten »eb ©olene 9?ebgang, ^(ftciu 
fang, en. 1. ©. fomfi)ngeéom2(ft, Ttftenj 
Vfafme. 2. ©ubtjtienefte, fom f)olbcé om 
Gftcnnibbagen. (i SJiobfætn. til gropræs 
blEcn og -poimeffe.) 25craf: 5(ftcnf<;ng$j 
vrxfi, en. fom ptcebifcr fun til '3(. o.fT. 
ifftcuffumdntt, en. (S. efter ©olene 9?ebj 
gang, '3(ften)l-'yggc, en. ©. fom fatter om 
7rft. Qfftmfol, en. ©olen i fin SJIebgang, 
5(ftcnfpife, en. 1. 2(ftenémab. 2. ^at), 
fom paéfer fig om ?(ft, 2(ften)licrnc , en, 
planeten SScnué, naar ben om 2(ft. er 
fi^nlig. 2(ftenfJimi> , en., en S)eel af TTf; 
tenen; en 2(ftentime. 2. i 5(ftciti1imi>fji, 
»eb 7(ftenené 58cgi}nbelfe. •^fftenfualc, 
"Jfftciifvaling, en. b. f. f, ^rftenfcliug. 
2lftcnfyg, adj. fi)g om 2(ftenen. 2Cftens 
fcei»c, et. ©a-be, Opfjolb -paa et 'Btci om 
Giftenen. Ht f)at»e fit 2(. vc^a SSiin^ufet. 
3(ftcntimc, en. en Simeé Zih af 7(ftencn. 
2f f tciiu«rfel , et, SS. fom gioeé om lift, 
jtftciiucir , et. SSeirliget om ?(ft. , 35eir 
fom tommer meb Giftenen, = b) ^fftcufi; 
Jo)l, eit. 9?ab«er; ?fftenfpife. .Saal og 
.Knur er onb ^(ftcuofoft. -Orbfpr. 3(ftcii6; 
111<:alti^, et. 9}Z. fom ^olbeS om Tfftenen, 
SJaboer. ifftenema?, en. ben Wlai, fom 
fpifeé t. 9?ab»er, om 3{ft, "Jlfteiistii*, en. 
3(ft':nenéS3egi}nbelfe. æebX 2. benSib, 
fom regneé til Kftencn. 'Jfftcneuarfel, en. 
i Confpr. ©tæpiiing meb 24 ;£imcré jrifl. 

= =: 3tftiic6, V, (Icp. og irnpers. CZl. ©. 
æfnian.) blipcJlften, qyeltc. 3>et tegnn; 
ber nu tiblig at aftiiee. — Orftuing , en. 
itb. pi, ben Sib, ba aftenen og liftens 
timUt bea9»kr» 2^et iTetc i ^tftningeiu ^ftlcne, V. a. 1, giørc fnlbeft fot t^eb 
ot tiene , »eb ^Irlunbe. Tit a. et Jorftub 
»eb ©agarbeibe. a. 23aber. (lit {)a»e,«f; 
ticut, ahsol. at ^a»c opljcrt at tiene, iof. 
ll^ticltt.) 

■Jfftiggc, V. a. 1. faac af een »eb Siggen. 

"JfftingiV V. a. 1, b, f. f. 2(fpvutte. — 
2(ftiiiguing. en. 

2(ftiice/^lftiiiiig, f. unbcr ^ftcn. 

3Cftof, V. a. 1. faac af, ffaffe bort »» 
at toc; aft»«:tte, afoaffe. a. en ^let., 
2. rcnfe ». Soen. a, fiegcmet. — 'JCftoelfe, 
en. 7tftȾtning. , 

5(ftog, et. 3lfmaré, 7Cfreife (om.Rrigés 
6a:rc og glotfe.) 2)a >pa-ren begonbte fit 
"jr. 'Jtftoget fTete i ftov Srben. 5)c »ave 
^aa ^fftog. (røotin) ! 

2fftraaC», :j(ftiu'C)c, et. (^(ftræb. SWot^.)| 
©. irfia{> , Tvcc^e. 

5(ftriu, et. pi. b. f. ^.rin til en ©ibe, 
©ibetrin. æeb et enefte^l. fra ben fntall 
©ti, funbe man flirte ^neb af JBierget. 

3Cftro^fc, V. a. 1. fciac noget af ee 
»eb Sijobfen, a. een fit ©amti}{fc. 

5rftrue, V. a, 1. faac af een »eb Srub 
fler. ?(t &. een ^Pcnge, 

Offti-yglc, V. a, 1. faac af een »eb Srtigfen 

"JCftryt, et. pi. b. f. noget, fom e 
aftn?ft. 3r. cf et ©frift, af en AobUt 
Vlrtbe. "Kt tage et 2f. af noget. 

^fftryffe, v. a. 1, ubtn>!fe, ubpreffe 
S)en rtftcyftc ©aft, 2, bringe formen a' 
noget i en bløb 93^aterie ell, p. '•papir oe 
Srntning, a. et ©ignet i 9Sor. a. e 
JJobberplabf. 2)er er fun aftryft fa 
(Svemplarer af bette ©frift. 3, tr»He løé^ 
"Kt a. et e>e»ær. — 2(ftryfiiiitg, en. 

3tftræf>e, v. a. 3, |tr«&e,J Icétrccbe, 
bringe af »eb at træbe. 3eg l)ar cftraa^i 
min ©Eobæl. 2. afbete, afpaffe »eb ai 
tra-be. a. et Urtebeb. 3. fratræbe, a 
ftaac. a. en (Stenbom, et @mbebe til eea 
^ ■3(fti-ai)clfe, en. 

2fftrati>c, V. n.l. (fun i partic.) træ 
fra, »ige ftn yiabé (ifa-r i -forretning etl. 
iDpoartning.) 2)en (fra aSagten) aftrca 
i>cn&c £>fficeer. 2. tage inb unberoeié, 
ftige af. S^an »ar fiftraa^t (traabt af) i 
ctiBerté^uué. (Seraf: ■Jlftrcc^clicC). 9iaf)s 
bef.) 3. fratræbe, ftille ftg fra. 2)a Jlons 
gen »ar aftraaC't fra bette gorbunb. 

2tftræf, et. (en. 25. ©. D.) TCftræf; 
ning; bet, at noget aftræffeé. 2. 2tf; 
løb; 2(flebning. 83anbet maa f)a»e "Jf. 
3, "Jffgang, ^(ffætning. (om 23are.) 

3(ftrivt'Fc, V. a. 3. [træffe.] afføre, af; 
brage. (f. træffe af.) 2Ct a. .Sort, I »ijfc 
Soffefpil. 2. f)ȾiTe, afftrnge. 2)en dia-. 
gefnio maa aftræf fce (træffeé af.) it. 
glatte »eb SBoning m. ni. 2Ct laiic ©nebs 
feren «. et SSorb. 3. afforte, frabragc, 
a. een noget paa en JRegning. 4. a. et 
%vt, €om'cturs2ftf; Ijni SSoijtnjEfmi Siftmef fe — 5(fDcnbe. 25 5^focn^e — ^foælte. ijicrc et cnfctt ^(ftrtjf icraf. — ^fftraF; 
itinrt, en. pi. - er. 

itftvccUc, V. a. 1. Qftfcnc tici) at tcccHc, 
ocli ftu-ngt 2(rbcibc. 

■J(ftra-itgc, \. a. 2. (tfnobc^ toincjc fra, 
fratra-tiQc. (nocfrcn forcclbct.) 

irftrarttiv v. a. 1. Ovinac fra vcb Srccttc, 
£5cbftrib. Sen 93?cning , iDycvbcviiiMiing 
t)i( 3"9cn funiio aftrivttcrmtij. 

2(ftvingc, v. a. 3. [tuingc] faac af 
fcn, buiu}C ccii t. at gtwc noijcr ». Sfano- 
^(r a. con en iiitftaaclfe, et ^ofte. ".pi>oc 
©ivtrbct aftwingcc iScccUe (Slccbcétijb." 
(S'jafb. 

^(ftvÆttr, V. a. 1, aftoe. ftg. ubfTettc. 
Sen <Btam fan fian albrig iX. (n. s. 2ff; 
tuÆt, JUorber, fem toci? i), engang, l}ar 
gjietf).) — ^(ftocctiiing, en. 

'3(fryl&e, V. a. 1. jommc af et S(at i 
et anbot. SUet <:ftyI^c6 pcia Senbcr. 

2(_fta-gt, en. (egcntf. ?fft"9^'n ; ener 
bet (om aftageé ; men br. fun om) faftfat 
Qarlig 3(fgift af en JBonbcgaarb tit Unber; 
fjolbning for ben , fom i leocnbe 2i»e afs 
jtaacr ben tit en anben. 

:fftitffe, V. a. 1. p. aH.etla.] iTitrc 
»eb fit 2ag, <:. ct-puué. — ■3(fta;t'iung, en. 

•JlftÆllc, V. a. 3. [f. tofdr.] tÆlle og 
i^cnta-gge elTer forbcte tct Satte. Orftt:Itc 
qjenge. 7Ct a. neget i ®ncfct<UC. — Q(f; 
tccUiiig, en. 

■Jffrorrc, v. a. (B. u^t■a•rc. 

•Jtfticrfl^c , V. a. [f. ta-vfVc.] iibtærffc. 
«:. .Kiccrnen af (gtraaet. it, tærfTe atbete^'. 
SOiit Jtorn er aftccrfVct. Senne ^^anh- Ijac 
ellene a. att itornet. — ^rftccr|Titiitg, en. 

ItftiOirc, V. a. 1. afgra:|[c t»cb 'toivet 
£l'jvvg. a. en ©rceémarf. 

Xfremme, v. a. 1. giøcc rccnt tom. — 
^ftcmmclfe, en. 

2lfti3rre, v. a 1. torttage vcb ot torrc, 
affiiTe. «. S?orbct, ©tøiH-'t. <j. fine £aa; 
rer. — irftorriiiø, en. 

'JffuanJ>rc, v. n. 1. (er.) »anbrc bort. 
(fietbent.) 

:j(fv)anc, en. 2(fTabcn fra en 2?ane. lit 
fomme i X meb noget, ^an I)ac faact 
2(. tit ?Cvticibe, t. at være Ijiemme. 

^fuufl^e, V. a. 1. oftoc, oftoætk. — 
3(fvia)Tiiiiig, en. 

Otfvei, en. pi. -c. [3, Afvegr.] SSet, 
fom Piger fra ben rette. ?(t forvitbe fig, 
tomme f>. eii "JC. fig. 3(ft>tgetfe fra en mo; 
tal)! eller rigtig >!>anblemaabc. — afvu-ie, 
adv. fra aSeien, ajfitcé, .giufet ligger 
meget afucis^ 

■^Ifucic, V. a. 1. Qfbefe efter S?ctgt. 
7(t a. noget vunbeinié. a. 93i\-e_t tit en 
Smagning, fig. afmaate, ncie afpaiie. 2ft c, 
JBerommetfer. «. fine^'rb. "©nffetfat m. 
at tH-fienime tvorSHcbne og c. iior8t}{te." 
:D. (?uttberg. — Jrfweinijirj, en. 

^(fvcui>c, V. a. 2, bortoeube, ucnbe fra. <:. fine S'inc fra noget. 2. fig. brtngc 
fra. <:. een fra 'iSrebe, fra et ^orfa^t. 
a. Stnbet fra onbe;iSanfer.. 3. forlebe. i:, 
^otfct fra iSroiTaO. 4. afvcergc. «. Sab 
cg Stabe. — 7^ffcn^eIfe, en. 

^rfwcnMtt, adj. uti^big, offoctbtg , op; 
ruriT. (i>. "©. D.) 

"Jffxjcrle, V. n. 1. (^<jr.) ffiftc m(\}, 
iTifteé tit. Tit a. meb at tæfe og ITrine. 
c. meb 7rrt'eibc og .prife. 2. følge i?ifte; 
mi> p. I)inanben. 23ierge og i^ak a. meb 
{}inanben. 3. cfuerlcnie, foranberlig, 
om]Tifteiibe. (Sn it. <Sfietnie; meb a. !;!i)fte. 
• — Xfucrliiiø, en. fliftenbe ^oranbring, 
OmjTiftning. "Jor ben S3ibeti})lnc er "Jt. 
^pite." 3aæbi. 

^(fuigc, v.n. 3. [viQc.] t)igc t. ©iben. 
(f. uigc af.) (5n <:fv>igcn^c »I?ei. SOiags 
Kctnaaten cfwigec fra !>potcrne. 2. fig. 
fortabe, tnge fra, ubjTeie fra i fin ®icr? 
ning, t fin .ibanbtemaafce. «. fra Snben, 
fra (Ztit og JBrug. <:. fra 9}uiterien (gaae 
uben for.) 3. seere uooereenéftemmcnbc 
meb. Sennc SSeretning cfwiger meget fra 
ben forrige. 4. bet i be øDrigc Sitfætbe 
(f)£>or »:fv»cgcit, afveget brugesJ) neppe Oru; 
getige part. afuigt bema:rfer : (om Siben) 
fibft fortobcn. 3 afoigtc ?(ar, 9}?aaneb. 
= 7(foigeIfc, en. ?Cfboining , llbjlfeietfe, 
Unbtagerfe, Uoivreenéfremmetfe. X fra 
en atminbetig 3?eget. SJ^^gnetnaalené'X., 
SJJiéoiiéning. 

iffviflc, V. a. 1. (ti}b{f.) oftagc noget 
Pcb at pinbc bet af. 

3(fi?inie, v,a. 3. [viitJ>c.] Pinbe noget 
fra een, frapinle. 2. pinbc ®orn, Sraab 
cll. 2(nbet fra bet, fom bet Par paapunbet. 

7rfv>iut-'lc, v.a. 1. afpaffe m.il5infett)age. 

2ffvifc, V. a. 2. [f. vifc.] bPbc at gaac 
titfibe; bortPife, negtc 2(bgang. lit a. 
paatrorngenbe jotE. a. en ©ag fra 9iet= 
ten. c. en ©tocpning, et ©ogémaot a; et 
antage tit ^aaficnbelfe. .»pan btcP cf; 
vii)l- m. fin .Stage (etlcr: fjané^tage bteo 
afviitt.) = 7(fv>iie>ning, en. — 'Jtfuifer, en. 
en (Steen eller 2(nbet, fom fa-ttcé Peb 
^\n-te og S3pgninger, for at Ijinbrc ^aai 
tiørfet og tage af imob Støb. 

3tfvii)Te, V. a. 1. rcnfe, aftørre Pcb at 
tijfe. a. en Jvanon, rcnfc ben meb ctt 
SjijTcr. — 'JrfuijTning, en. 

3(fvio;ret, partic. at [;apc cfwojcct, Pccrc 
ubporcn, iffe Pojre mere. 

*J(fv>rii«e, v, a. 3. [vride.] faac af Peb 
ttt prtbe. a. en ®reen. c. jCanbet i jKtces 
bernc. — 3(fv>cidjiing, en. 

Iffoarbne, v. a. 1. giørc paabentøé, fras 
tage Saabcn o^g 2L>ærge. vpan afvcclnie&e 
fin Jienbe, 9J2obftanbcr. 2)c S'angnc btcpc 
afv>cebnci>c. — 5(fv»a;bniug, en. 

3rfvÆltc, V. a. 1. faac noget af peb at 
r>ættc bet. iDe afualtc^c Stenen fra c^iras »c«, fig. 2ft 6. (frarcvgoc f'9) ^'n S5cfft?lb; 
ntng. — 5rf»«lntiiig, en, 

■JifWAMiMc, V, a, [uorimr.] ImtlQi af cff. 
fra en .iSano. &. et 5?avu (fra S^rrftct.) 
9?ian jnaa faac l)am afuaiit tucb (fra) fccn 
©fif. 43an har rccnt cfuaitt fit) fra <BiU 
flab , fra at b riff c. (f. xxvnnc af.) 

^rfvÆrgc, V. a, 1. afbcbc. «. et ^ug, 
<t <Stif. '2. afiH'nbc, (nnbrc, forcfomnic. 
<:. en @fafce, IKpffc. 3. afjlaac, tilbaaci 
fcrå>c nu'b »J^aabcn. <x. fKuyté gicnber. 
(forcvfbot.) — 'Jlfucrrtjclff, en. 

■Jffwecrnc, v. a. 1. ijotfce borte, afoenbc. 
(ficlben.) "'Straafer, fem fnap S^rnabené 
gtunnc ^aat afvivvncr." 3. 2. 4i)i'itH'r(3. 

^J'fvrt'ct, en. 2(fovøbe. 2. gorrinflclfc 
(>f)i?itfclbt.) 

■Jffrt•^c, V. a. 3. [<t^e.^ aftage æbenbe, 
borttage teb at abe. £Xt>a'get ^ar cfx^t 
(Sræffot, 23(abcnc paa Æræef. 

3ff*Tn^rc, V, a. 1. foranbre t itt woa 
fentage, i nogtc X'dc. — ■Jtfa'^t^ring, en. 
(:2reicOoiu.) [SJ^c Crb , efter bet Si)b)fc 
abdnbern.] 
5(fa'|Tc, V. a. 1. affocbrc. jof. ecjTe. 
■Jlf^fc, V. a.2. ufe ub eder op af. SSam 
bet i JBrønbai mao afofce. 2. borttage a(t 
SJanb fra, veb Sining, IBrcnben er fif-S'lL 
3(gut, en. pi. -er. et ahninbetigt 5J?ai»n 
for en meget btanbet Steenart af .ftifef; 
©tagten, (Silex Ath-iips) fom beeté efter 
benéSammenfcctning, bee(é efter J-ann-n, 
faaer forjTiellige 9?at>ne f. ©y. gatcebon^ 
cøfit, Sii^'Ptéagat, S^aaniagat k. 

3(ge, V. a. cg n. 1. Iu)p"crf, r)ar ogfaa 
og eirec cag. [,o. aka.] 1. aet, Jure »eb 
^ie(p af ^c|te og Aioretoi (*J?ogn, Jtarre> 
©la-be.) "Kt ege Jpo , <t. .Rorn inb , a. 
GJiøbning paa 2fgercn, &. Soro fra i)}Jofen. 
(i finere Saiebrug er tette iDrb fortrængt 
af fiøtc.) 2. \. n. færbeé p, SSogn eUec 
onbet ^{ørctot. 2fgc t en ©(a-be, paa en 
SSogn. «. meb een, 3>en ttgl•n^c ^oft. 
= '^fgc^«'r, en. ?abeport, fom man fan 
oge igiennem. ^Cgegab, et. jtort .put p. 
ft ©ierbe. 5fgel)yiric, et. S?ognf)nnbe. 
Jfgclacv et. faameget, fom i eet £cc» ian 
ciQcé. ©t X 430. 3rgerum, et. 1, fors' 
tiøbcnt 5Rum tii at age, t. at fomme frem 
tncb en SSogn. (SJiotf).) 2. t hen fiocU 
lanbffe ©iaiect: en 'J>ort, et SSognffuuv. 
^fgejrriin, et. b. f. f. DogiifPriiit. (93Jotf;,) 
5(gejloI, en. SSognfcebe, bannet fom et 
©tage ©tot meb Stng, men uben Tfobber, 
fom ^ængeé i SSognené ©iber. 5Cgct«i, 
et. %, f. f. ^i^reti^i, ^(gcuci, en. Mie: 
rePei. (9}Jotf),) 

3{ger, en, [3. Akr ] 1, (ub, pi,) 3orb, 
fom bJirfeé t. Jlornfæb, (mobfætteé if ng.) 
^(. og Gng. ^fgcreiici Oorobc. 2. pi. .Jfgve. 
en viå £>eet "citer 2ob af faaban 3orb. 
3?enne X er minbre gob, ent ben anben. 
3ft ptute, titfaae en 'Jfger. (5n SKugager, 26 5(3cr — ^Igcnu JBiigagcr. (iDgfaa fofrbeleé om tet ptotebej 
Stum imettem to 7fgerrener.) = '3(gcrln-iig,< 
et. 1. ben .Runbjfab og ®r\]\el, at bnrfc 
og bruge Sorben tit .Kornapt; 2fgerbtirfi' 
ning, Sorbbrug, ?rt le»e, nære fig af UJ 
KtUvtc, have lært^f, ygcrbnigct er for 
ftiefligt { forjfiettige ?anbc, 2. ben Sorb, 
fom een bruger og brirfer til IM. ,pané 
3f. er fun tibet. <gt Rort, »ibttufttgt Or. 
■Jfgcrbniger, en, Tfgcrbnrfer. ■3fgrrlnIlI^, 
en, 3or"bbunben og bene JJ-'eftatfenljeb i 
3(gevlanb. (53ob, ftet, l^aarb, tøé, fet 5r. 
rtgcr^yrfcnftc, adj. v. fom briocr ^tgers 
brug. et a. S^^tf. «. iliobflaber. (S'tuf: 
fen,) Urgcr^yrt'cr , en. ben, fom giet 
3(gerbrug "tit fin ©nffet og 9?a:rtng. -ipan 
er en gob 3(. (forftaaer fig gobt p. TCgcrs 
brug.) ^(gcr^vnfning, en. b. f. f, 'JtgeVi 
In-ug, 1, "Xgcrfre^ ," en. ten »eb ?ooen 
Ija'Ofcebe 5?reb, fom 2(gerbprferen bør npbc 
»eb fin (Sierntng og paa finSorb. 3rgcr; 
fure, en. b»)bere ^ure, fom gi^T ©fiel 
imellem 3fgre. ^rgergicrning, en. S3?arf; 
orbeibe, SOJavfgierning. (9}iotf).) 2(gcr5 
l)'^n•^c, en. ^p, fom oogter ?fgrene foc, 
£X»a.'g. ^(gcr^-criie, en. pl,-l)«n6. en 
fpifetig ^ugt, fom te»er og fangejs'i Tfgrcne. 
(Telrao jterdrix.) ^(gerjorC*, en. 3orb, 
fom er tientig tit ©ab. 5(gcrh:i:l, en.* 
(St i Ttgrene t)»ppigt Itfrub. (Lras^sica 
campcslris.) 'Jfgerli:Il^, et. b. f. f. ♦fgcr, 
1. 'Jtgeriorb. 5)eune ®aarb f)ar meget X 
men fun tibet CSngiorb. '2rgcrloJ», en. 
Sorbtob af ?fgertanb. ^Cgfrmanft, en. 
2tgerbprfer, t*anbmanb. ''©fienf ^tgcr^ 
ntk:u{'cii fet» fin .&oft." ©torm. "Jtger; 
tiuu-f , en, ©n t Ttgre tnbbeett 5Jiarf eller 
SSpiorb. ?tgernto)t, et. Sorbémon, tiens 
ligt tii ©ab ; ^rgerjorb. ^(gcrmmtP, en. 
93Jarfmuu^. ^Igcrmyntc, en. (Sn^'tante. 
IMenlha arvensis, ^fgcrraii, et. Stan, 
fom begaaeé Peb at f^ofte en ?(nbené Mcxn 
cll. .g)D. (®. 200,) 2rgcrrei))Tati, et. 9t 
fom brugeé »eb 3orbbin-fning. (Stuffen.) 
3fgerrceit , en. pi. - retter, fmal Sorb 
fifimmct, elt, -^ure, fom tiener t. ®ranbfc 
tmcltem to 2fgre. (tilforn ogfaa: ©fiel 
imellem to SJJanbé 2fgre.) ITgerrcn^C/ en. 
SEanbfurc, SSanbgrøft, JRcnbe, fom gra»eé 
i en 2fger t. ffianbeté 2(fleb. 3fgerry^niltg, 
en. digerene, SJiarfené Mpbning, £)pb»rf: 
ning. 'Jlgcrrytt, en. ben ^eiejle 2?eet i en 
ptøiet ?fger. ^IgevfFiel, et. ©fiet imet; 
lem to 7[grc. 5(ger)Tiftc, <t. 1. en »ié 
£)eel ell. Sob i ©pmarfer, ber ei ere ubs 
ffiftebe. 2. ben 3)eet af et 3fgcrtanb, fom 
er ptøiet fra een ?eb. 2(grrfump, en. 
©ump, ©amtingf-fteb forSBanb i cn2(ger. 
((S:oi;bing.) ■^fgcrnl^, en, ©n plante m. 
Ian<j , f)Oib grøutb. Eriophorum poly- 
slachion. 

■Jfgcrn , et. pi. - er og ?fgern. |7f. ©. 
Akerii. 3. akarn,] ©gcn» grugt. %ci-nx i}((jernf;at — Sigte. 27 SIgfc - Stgtelfe. I)<:t, en, ©fafti-n citer 93crgccct (Calix) 
Imm Xijcrnct fibbcv. (SJiotf;.) 

Jrølcr, V. n. 1. (I)>:i-.) vaccc, toffcr 
f, dv. om 3?vufui',) i)3iOtfi. 

Jfjii, £t. p. A£;ii.j 9)iafcin9, Soffi-mai) 
::vSi]l.'X^'.<S.'D. (fiVtbcnr.) S^cva]-. 
^tttiihoIO, et. SDiotfjUrtc p, en iJJIcbcfvoi). 
(fflJotl).) 

5fgt, en. iib.pl. [3. Akt.] ^u, ZanU. 
(fietbent.) "^Dct a(briv) fem i noocné^fijt." 
aSorbini). 2. g^orfivt, .pcnfiot, 5)ii-mct. 
jDet inir iftc min 5f. i min X. o. Dp; 
mctrffomlicb , Hakn ; £^m()U, £)pfiatt. 3 
føfgcnbc Salcmanbcc : at gtoc 2(gt cftcf 
(l)»ab biT talctv) ctr. paa (agte vcici, (a-vjijc 
9)ZavEc ti(.) "|)at: bu gioct X paa min 
Sicncr 3o6?" J^. SBilJ. "®it) 5f. paa 
minci^rb." iSago i 3(ttt (rogte m. £)mf)u.) 
Mt tage fin .pclbteb CK. Sag btg i X 
(waov btg) for v^efrenl ?Ct fjaoc noget i ■^. 
4. ?fgtelfe, 2(u[ccifc. 3Ct iwre, fiolbcé i 
3fgt og 2Sre. = agtlnu-, adj. agtiwibig. 
agtlcft, adj. fem et giucr "Jfgt, uagtj'om. 
(@ya(b. II. 184.) ktgtpaagiwcni'c, adj. v. 
cpma-rffom , fom gioec note TTgt paa. 
3(gtpi:agiucnl;c^ , en. ben ©geii)Ta() at 
»ccre agtpaagioenbe. Ofptpaagiwer, en. 
pi. - c. ben fom gioer 7(gl p. noget." 2(t 
fcttte^(gtpaagi\?crc ooer engmOcbemanb." 
©d)iHtc. agtfom, adj. 1. fom tager oel 
i 2fgt cHer t fiSare ; »avfom , foeffgtig, 
omf)ogge(ig, betæntfom. lit »ccre a. otjer 
noget, ©n c og paapaffenbc Siener. 2. 
opma-rffom. ?(t ()ove a. tit. ■XgtfomI)c^, 
en. ub. pi. ben ©genfTaO at »ære agtfom. 
"X. paa SSetonfta;nbtgf)eben." ©uecborf. 
"■J(grfomI)ci gior, ot aiting !an blioc be; 
moTrfet; 9Jotagttg()eb, at intet Oiioer ubcs 
ntarrfet." ©poron. figtv>ttrJ>ig, adj. fom 
fortiener, ^ar .Krap paa 2rgtetfe. 

^Tgte, V. a, og n. 1. f3. akta.] ub; 
trx)U{t i Ulm. en iné S3ivffoni()eb i ©ia; 
len, f}Porv>eb Sanferne fortrinligen, eller 
meer enb fæbininligt, fienoenbeé til en 
beftemt ©ienftanb ; becté meb 5Bi6egreO 
om , at benne JCivffem^eb fremfatbes? t>eb 
, noget uboorteé, og er forlmnbet meb en 
^ølelfe; beelé uben bette S3ibcgreb, cm 
Sæntning ooeifjooebet. 1. la-gge røccvfe 
til, giwe 2Cgt paa , Oemo-rEe. (S). 2oo. II. 
18, 7.) !j(gt mine ^rb ! — fornemmelig 
bog meb præp. p^u csg efter (ben fib)"tcifa;r, 
Ijoor man »il ubtit)EEe ben begi)nbte £)pi 
jucrrJfomheb ; ben forfte om id vch^oai 
tenbe i famme.) .<Dan agtei»c iffe efter 
I)iiab ber talteé. ^^an mlbe iffe i:. paa 
tnine Drb. ?Ct <:. paa SScirliget, \\i(i en 
©paabom. "Ht a. paa (golené og ?OUai 
nené ©ung, f. at beregne Siben." ©ulb; 
t>erg. (absol. og intrans. I)0u'2{lmuen, og 
i baglig Sale. Srengen agter ifte, naar 
mon taler t. funn. -punben vil HU a.) 
2. i'cta-nte, t^^g*.- i SJetragtning. (v, n.) •!)» maa «:. at f)an er ben ftcrrfere. ^f>an 
er ingen ung Mani, \fal bu c (b. Sale.) 
t 3. om Spmctrffomljetf, nttret i -panbling: 
(nfutr.) l)aoe i 3(gt, paafee, tilfee. ^san 
ftal a. at ber intet fpilbcé. recipr. Ofgtc 
(oogte) ftg. ^fgt btg f. .f^uuben '. (i 311; 
nuiefproget.) 4. brobeftgom, fEiotte; (en 
Ijoiere ©rab af £)pmoi:rffom()eb.) ^pan ag= 
tc^e iHc mine ?Cb»arfler, formaninger. 
^an agter l)Ofrfer ©ub eller røennefter. 
3eg agter intet berom. (iDgfaa met paa : 
Uben at a. paaSofter ogSilfagn.) 5. be= 
flemme, beflutte noget meb penfpn til en 
©ienftanb. (nu fieiben.) Sc<) l)at)be cgtct 
l)am noget bebre. S)et er een agtet, en 
anben beiTcrret. (332otf}.) 2)en fanger ofte 
J^alb, fom anben agter g^alb. Srbfpr. 
H. 3 f}oiere og overfort SBetnbning : om 
ben "^ak^c, ber yætfeé oeb ^Betragtningen 
af ubma;rfet ©ia-léfraft, men færbcteS for 
faa t?ibt fom len gaaer ub paa bet mo; 
ral)1e©obe. 3eg agter l)enbeé®nb, 9J?ans 
linå SRctiTaffenljcb. 3eg agter f)Oit en 
faaban UegennntttgOeb. Man maa agte 
ijam, ftionbt man ei fan clffe fjanj. "iSi 
beunbre ogfaa Sing, m agte fun ^erfo; 
ner; tJt beunbre Jorftanb og Salent, ot 
agte felt> ©ufolbig^eben, naar SSillien er 
gob." S. Hornemann. (2Ct a. ftg o: tage 
fin 2(Sre i 2fgt. <£om man agter fig, faa 
blioer man agtet. Crbfp.) 7. anfee, f)olbe 
for, ourberc, fcctte ^riiS paa. 3*-"g agter 
bet fornebent. ?(t agtes fom en ^al)Tner. 
(iD. 800.) "Kt a. noget f)Ott, ringe. Tit 
agteiJ for ben »ipperfte. ?ft agtes (igc »eb 
(iiieb) 2tbel. ?(t a. fig »ccrbig, befjoiet, be; 
rcttiget til noget. "2(t 3 ffal agtes oar; 
bige til®abé9{ige." — "Ut a. een5)ag for 
en anben." (25. 58i6el.) 8. mene, tornfe, 
I;olbe for. (fieiben.) "3eg agter, at ieg 
ei er ringere." (5).ffitbel,) ©ior, fom bu 
agter at forfyare. 9. »ære til @inbé, 
i)avc i ©inbe. 3^9 «gter at reife i Mou 
gen. — (Sllipti)! og reflex, ai;\tc at begioe 
fig ^en, f)en til: ^'poor agter bu big hcn'l 
3eg agter mig I}iem , bort, ub l^erfra. 
•pan agter fig til ^parié. 10. recipr. (nu 
fielbcnj: Pcnte fig. 3i'S <5gteu mig noget 
gobt i JDag. (SQiotf).) ©finfen fjojnger 
nlbrig faa f)oit, ^unben <tgtcu fig [o 
iBenet. ^rbfpr. 

^fgtclfe, en. ub.pl. |;3of.<:gtc,6.] for* 
fceelagtig i)3Jeuing og £iom om en Øerfon,, 
grunbet paa .Kunbjlab og iDferbeoii^ning 
om l)ané gobe ©genffaber, tnboortcé 3^or; 
trin eller Sortienefter. ?(t Oat>e, bccre %, 
for een. 2(t nnbe alminbelig ^(. , Ⱦre i 
f}ei, ftor ^r., fraoe i X i)oé een, erf)X)ert3e 
fig X >pan l)ar tabt fin J(gtelfe (:^: hin 
11. fom ?(nbre l)a»be for l^am.) ^pan l>ar 
tabt min "Jr. (ben 71. ieg I>vobe for l}am.) 
Ut tabe al %. for fig fely. 2. 8)ttring af 
3(gte(fe; '^Gtbobigfjeb, epma-rffomljeb. 2lt 5t(jtc(fe — 5I(. 28 m. t){fc ccn X ^f 'Jføtclfi' mob ?ovcn, mob 
^ongcné ^erfon. Uboovtcé ^fgtclfc. 

■Jfcttcr, adj. cg adv. siiperl. <r(jtcr|l-. [3. 
affari, aftastr.'J fcag. (br. fictbcn ubcn i 
©{ibéfprogct, og i nogfc ©ammcnfcctn.) 
2)cti figtcr|l-e JDcd af SHbct. "Jfgtcr, ap 
tcvft i <SfiOet. «. tnb, <s. paa, æ. ub. til 
"ii^tcva , ti(l>ngc i gorfatb. lit fommc til 
2(gtfr6. (2). ©ib.) 2)ct gaocr til cgters 
for (}am. (bagf. S.) = '3føti'i'i>i"i*I/ *■'«• ^'JC^ 
bed. 3(gtl•l•cn^c, en. J5agfnbc. 'Jfgttr; 
flag, et. [om f)ci[cé agtec paa ©fiOet. 
^(gterfcil, et. ©cit p. ben agterfte 93?agt, 
cH. tmcUcm benne ogStormaften. ^(gtcr; 
jfiti, et. ben 2)eet af (Btihct , fom ec 6ag 
(Stormaften, ^rgterfic'^e, en. SSagfibe. 
cgterfJrtac, v. n. 3, flaac Img ub. (2trs 
reboe.) 5(gterfpcil, et. S3agbe(cn af et 
étih. ^fgtcrf^avn, en. ffiagfTaon. ^(gi 
tcrfting, et. ©t pijl ®(agé 6ttng i ©De* 
nuig. 3fgterviu{", en. futbfommcn SJiebs 
»inb , fom blocfer ret agtcrinb i ©fibet. 

^(gurFiv en. pi. -r. ©n 6cfienbt.|paocs 
Ⱦrt. Ciicjirnissativus. ^Cgiirf cfalat, cn. 
Sa(at (a»et af 2fgurfef!t9er. 

tjri) ! ((angtruffet 5(.) et Ubroabéorb, 
bcr ubtr»i!fer ^orunbring, unbcrtiben Olans 
bet mcb ©pot. 

3(l)it! Ubraabéorb (Sonen v<i<^ ft'bftc 
©tarelfe) f. ,St. naar man pfubfetig ub; 
ftnber, opbager, fommcr efter noget, m. m. 

^{f ! nbraabéorb , ber ubtn?{fer en ba 
brcoet, føtgmobig, beeltagcnbe, ficftagcnbc 
gifk'tfe og ©inbt'forfatning. 

^ifevit , en. @t af bet Ht. aqtia -vitæ 
fotbcerpet Srb , ber af 9?ogle ubtoteé ctl. 
ffriocé 3(qu«vit: anben ®ang o»er SiU 
fatninger beftiHeret 58rænbepiin. 

m, adj. n. cit. pi. aUe. [3- allr.] brui 
gcé 1. for at betegne bet^f>ete af en Stng, 
benS t)dc ©terrelfc cll. -9}?a;ngbe; faatebcé 
at ber ei feeé I)cn til bene Sele , eller til 
©purgémalct, om ben ^ac Sele; i)(d, 
ganfte. (hm i sing. og cotlectiniiT.) 'ill 
æerben. ^Ht ^olfet. %l æerbcné ^ers 
ligl)eb. "iDver al forben." "3 \iT 2)agc 
ffal bu Qietc cÅ bin ©terning." 3fl bin ^u 
maa bu »cnbc ber^en. 2(lt ^^aab er for; 
fpunbet. 5nt SJiget førgcbe »eb ^ongené 
£)ob. 5fl min Umage (min licteU.) er forgie; 
»eé. 2llt mit .g>aab er forfounbct. ^tlbereé 
SRøte »ar fpilbt. 2. br. 2(1 (i sing.) { <St. 
for: futbfommen, al mulig (o: I ben »i; 
bejle Ubftrafning af JBegrebet, fom nceoneé.) 
^an l)ar al 2lorfag til at Ⱦre forneiet. 
jQun fagbe ict i «! Uf!plbigl;eb. 3cg mob; 
tager bet meb al £a!nemmeligi)eb. 3c9 
»niter btg alt ®obt. 3 al 2Grc. 9}Zeb cl 
Tlgtclfe , aerbufcicjfjcb. 2Cf al 9Xagt. Sit 
alSi^ffe- "(2)ette JBegreb opljæpeé berimob 
»eb at fcette ii^cn forpeb ; al ftaacr ba i 
(St. for nogen og ii^cu al for : mei> ingen 
(sine ulla.) llbcn al Spipl. Ubcn al Tfarfag. ^an biet) jorbcf uben al^ragt.) I 
3. 5(1 bema-rfer ogfaa : bet^ete, mcbSnb;^ 
jTra:n£ning af JBegrebeté Smfang. éaat 
ic'dci a) tilføieé bet t sing. og pi. et, 
cfterfølgenbf .(Subpantip (meb befl. 7Crt.) 
for at ubtrpffe, at bcr mcncfi cn^Per 2)eel af 
ict, fom næoncé eller omtaleå, ingen unb* 
tagen. 5(1 93ietfcn er brulfen. 5(1 ©aben 
er ^oftet. 5(lt.Kiobet par forbærPet. 5(llc 
pengene (()Porom Salen er) erc opbrugte. 
3cg ^ar enbnu alle ^Pengene. 3i'9 ')ac 
gicmt alle JBogerne. (Serimob: I)cle2ans 
ict, l)ele@gnen, l)cle9JJenigf)eben.) b) al, 
(i sing. og pi.) foran pron. demonstr. 
ben, bet, benne og bi)Tc, ubtrpffer: bett 
cll. bet nærpcerenbe, ben l)ele 9}?oengbe,* 
bctl)ele7(ntal, bertaleéom. 5(1 ben iRegn,, 
Pi l)ape faaet. 5(1 ben Zii, al ben Umage 
Eunbe icg ftape fparet. 5(lt bet ^e , l)ati 
l}ar bicrget. 5(lt ict Sanb, bu feer. 5(lt 
bettc bar jeg længe pibjt. SO?eb alle bilfe 
g^orfiffringcr mener i)Qn tntet. ^pab piC 
alle biJTe JoIE? c) SKeb ligncnbe 3nbs 
ftrænfning foran en ©enitioué eller et 
pron. poss. 5(llc .papené planter. 5(t 
bane (Sienbom. 5(1 bin ©icrning. 5(llei 
banéJBi'rn. 5(llc mine^enge bar jeg ubs 
gipct. d) i en inbiTrænfet relatiPijT ©at*: 
ning. 5llt (etbpcrt) :Jlrbcibe, fom ftal Ipts 
feé, maa flec meb Snfl. .^an giorbc bent 
alt ict Dnhc, l)an funbe. 4. brugcé bet 
meb.pcnfpn til boer enfeltSeel af ct>^ectt- 
cH. af et ©(agé,"en ©lagt; og til bet, 
bele 3Cntal af biffc 2^ele , naar bc tan!eå 
fom farjTilte ell. b»cr for ftg (unbertibertl 
for: enbPer, etbPcrt, l)X)i.t em, cHcr for: 
at ©tage.) 5(1 (enbocr) SBegnnbelfe cc 
panffctig. 5(lt SSanb fan briffeé; men 
itu alt tatbcé briffetigt. ^an n en 
Jpaict af al (atflagé) g^orfængefigbcb. 
5(llc 93?enneiTcr, alle ^ptanter d: bet bdc ^cil 
af 931. , af ^. , ben bele fflJcnncjtcftagt ; 
berimob iffe: al 93?cnneffe, al ^plante; 
men : ctf)Pert, hfn. [93ian ftger hdUt HU 
fprogrigtigt: alle 2lar, alle S)age; men: 
t)Pcrt2iar, b^i^t^^'is; berimob: i elle b«n^ 
5lar; i alle mine 5?age. ©nbnu minbrc: 
alle tre liat, alle otte iDage; men Ijvcxt 
trebie ?(ar, b^'cr trcbic S)ag.] Unberttben 
ubetabcé tct tilbcrenbc ©ub^antip, naac 
bette er: 9)knncftcr, 5'-"'''f> (bPorPcb ta 
itu ftrcngt mcneé: bet l)cU, men et ftort 
Tlntai 9}Jenne)Ter) eller naar bet i en piS 
^orbinbctfc nptig bar paret napnt; og 
alle ubtrplEcr td: hct l)de 5(ntal af bem, 
fom mcneé, eller fom l}a'oc paret napnte. 
5(llc (i Canbet, paa ©tebct) troc, 5(llc 
ftge i(t, 5(llee Sine Pare bcnpcnbtc paa 
bam. ^an er ctiTct af 5(llc (nemlig : af 
"Kik, fomficnbebam.) 5(llc gapc ijam bet 
SSibneébprb. .^ané >&uué jlaaer aabcnt 
for 5(llf. 3btanbt gigerne er bu» ben 
fmuEfefte af 5(Ue. (boov bet ftaacr owr; m. 29 511 — 5llt)cr. f[«biOt.) -^tjttfcn af ^fjlcne tibcr t»tt 
ht^ni — 2(f aUe [af bcm allc) feolfccr jeg 
mcji af bon brune. Srg Iccfcc Qtcrnc 
cnfli'tiTc ©tijtcrc ; men of cUc rnbcv [cc\ 
nicft Sl)affpeare. — Saalcbcé cc\\aa: |)'oor 
crc SBjørncnc? — JDe crc &iU ube. — 
5. ffivugcn af al i forfrtcdigc (Sonjtcuc; 
tionci og mcb ^ronomina fan cnb tiibcrc 
ephifcé iH'b fpfgcnbt (Sycnivlcv : ^tllc crc 
le rctjiafnc golE. 3Dc tignc f)ticranbvc 
5nic. 3rilc bc ÉDrigc. 'Jflir sortge gotf. 
.^t>or crc bc «Ue benne'? .pyab tage be fig 
clIc for? 5fllc »i, fom f;cr cre tltftebc. 
3(Uc3, fom f}ayc l)ørt bet. .f^an ubbccttc 
let til, ibtanbt oé :(IIc. Slant ic 3nic 
CCC b«bc. %l bin SRtgboni. 3 «I '»iti 
£t)ffc; i cl ^ané ®(a:be. 93Jeb al l)an5 
©ærbcb , er ban bog en ret)Taffcn 93?anb. 
Scg bapbe ith oentet bcm aUc» ®c cre 
cnbnu itu alle fomnc. Mc tre, alle 
fire , 0. f. t». (men : begge to.) 6. 3 
©ammen[cvtningcr br. al": a) mcb "Kli, 
cg Subfrantirer om ben Ijekfit. ©rab { 
egcniTaber og ^utblommenl)cbcr, fom titi 
la-ggcéSub: clgo^, 2(IgoM;ei>, alfiojrlig, 
«lt'vn{<ig (?(rrebo), 5tlmagt, almo-gtig, 
clnotrua-reu^c (allejiebé næroærenbc. 58agi 
^efen), aU•aa^fn^c, alfccnJe, al|ivvcn{>c, 
<:Ivi^cn^c, '3Clv•^^cnl)ei> , aluiie, 3riv>ii8; 
^om, 'J(lx)ii6()eC» , 2(lv>«:li)e, aIv>arIMg, al; 
vccteni'c (fom er i ^(tt, og o»eraIt) ; liges 
fom i bc Silnawnc, fom git)eé @ub : "JfU 
fa^er, ^(ll)crrcit, Saftyrercn. b) mcb 
nogle faa ' anbre adj. i SBcmccrfelfen : 
<)an)Te; f. @)r. alfuli", alene, c) mcb 
^ubftantioer, i 95emærtclfcn : alminbcltg, 
forllebé for alle : f. ©r. :J(lfarv»ei , :5ni;orc 
(offentl. Sei«ge), ^flfiob, illjif^g, 'Ulix^ 
7. 3 færegnc Ubtri)f: JlUe og cnf)t)cr. 
(Sen for 2(Uc , og Mc for een (i Sods 
fproget, om ^orpligtclfc , ber f)t>ilcr paa 
flere, bctragtcbc fom een ^erfon. alle 
funmen (foiftccrfcr fun Debet.) ^llt fams 
men (bct.pclc, intet unbtaget.) allcSibcr, 
adv. attib. 311 ben ©tunb , adv. (efters 
fom, faa meget mere fom.) 3 al fin Sib 
<i jit belcCio.) 9}icb cIlc (ganjTe, albclcé; 
for ftcbfc.) 9)Jcb alt bet, eller bettc (tHc 
ntinbre , bcéuagtet.) 8. 'Jllt brugcé fom 
©ubftantip, coUectioiff: a) for at ubtrtiftc 
en 2(iminbcligf)eb , bet I}etc JBcgrcb af 
noget, fom forubfættcé eller forjlaacé un* 
ber: 3at er tabt, ubcn 3ercn. ©nten 
3(lt, cacr3ntet. 3cg »il giøre Jllt (f)»ab 
icg formaaer) for ham. ■^an er ^f {!f et til 
3nt. (Saafnart 'illt er færbigt. 3cg ec 
i 5flt (i eet og 3(lt) • af fjané 9)?cning. 
2)ettc er cnbnu iKe "Jtlt. 3nt Eommer an 
berpaa. "illt, fom btg fi)neé. 3llt, fom 
jnan tager iet. $Det feeé, icg feer af 2(lt 
(bet foregaacnbc, bet fom er lommet tit 
min itunb^Tab) at Ijcr er intet at Ijaabc. 
h) iQt. for: bct>pclc, ait bet (mcbpron. rel. !;»<:{< efter.) 3(lt, f)t>ob jeg cter. 5flt 
I)rab jeg fan giore. 3ilt l)v>ab bu cnffec 
btg. ©ette er X. l)t>ab jeg bar at ftgc. 
2ff U, f)t)ab icg bar feet. 3cg ffal ftrccbc 
:}at bt^ab icg fan. c\ 3 bc Ut>tn>f : bet 
bele %lt, bet ffabte '^(It (Unit<erfum.) 
"2)ct flove «crbcné ^llt." ^clt. — 9Jiitmt! 
^un er ban-o Kit. 

%l (mcb langt ?f) clt. :3fbl, en. ub. pi. 
[et i 3i?n;anb brugeligt SDtt,] en baacb, 
fort, lernbolbig ©anb, forenet mcb en 
ringe 93ja:ngbc i'ecr, fom ifær finbeé i -pes 
berne unbcr Cnngfforpen, binbrer '^'pisfU 
ningcn, og er uffiftet til at mobtage (Sccb. 
(Sloglc ublcbe l)Ctaf 9Za»nct: 3(ll)c^cn.) 

'illabaii, en, et (Slagé melfeboib, giens 
ncmilinncnbe og blob ©ipsi^ccn. — ^(ka 
l)a)1fubrif, en. ib»or ubffaavnc Ttrbciber af 
31. forfa-rbigcé. ^dabajHampc, en. o. fl. 

2(lan^ eller 3(lant, n. s. gn Urt, Ijmi 
9\ob bar en ftærf bitter <Smag og fn)bret 
8ugt, og br. t ©lutægcfonfrcn , og fom 
gaiycftof ; ©KenéiSiob. Inula Helenium. 

Ollarm, en. ub. pi [af bet ^r.] egcntl. 
^fnjfrtg, itbraab, boorucb ^rigéfolf fals 
beé tit ^Saabcn. lit blæfe U, flaac %, 
2. Sfcæf, Summel, 95ulbcr. SStinb 3f., 
ugrunbet 5n)gt. — Jlkrmtrommc, en. 
flere Srommer, fom ftaacé i en S3t) eller 
Cetc, naar alle .Krigéfolf buctig ffuCe 
Ijii5be i æaaben p. bereé ^o^. 

3(llntc, en. pi. - er. [3. Albogi.] 7(rs 
mene mctlcmfie ?cb, imellem >.f)aanblcbet 
og ?(xclcn. = ^tlbucmaal, et. et SOJaat 
taget fra 2(lbucn til ©nbcn af 9}Jc(lems 
fingeren, ^llbuctle^, et. 1, (Støb, fom 
man foaer paa Tllbucn. 2. (Støb, fom 
giocé en 2(nbcn mcb 7ltbuen. 

3(lbum, en. iDct ringeftc cHcr minbjlc 
SDJaal i ^artforn, eller 3orbcné Sfnlbfæts 
ning i 2)anmarf ; J of et ^icrbingfar, -j'^ 
of en ©ficppc, -^V af en Sønbc jpartforn. 

■Jtldiymic, en.' Sære om 93Jetalleré Jors 
conbling, m. m. (f. (3ul^magevi.) 

2(lf>clc8, adv. [af al og Sccl.] ganfTc, 
{ alle 2>clc. a. nøgen. 3cg er a. titfcebé. 
al^cles ii^fc, flet iffe, ingcnlunbe. 

m^er, en. [3. Alldr.J 1. ub. pi. Sis 
pcté, et Sivié ^Sarigbcb i Zihtn, Scpcalbcr. 
ff)Zcnncffeté, et 9:knneffe^3l. gaacr ftclbcrt 
o»er702(ar. Søsene', -pcftené, ©gcné3(l^cr. 

2. ub. pi. ben Sib, et Icpcnbc *i5cr[cn, en 
tiloærcnbc Sing bar leret, »æret tit; ell. 
en oié 3>cct of benne Sib. .ptiai er bane 
3a&cr? S3arncté X er fcm2£ar. 2(t fienbc 
^cflené X af Sænbcrnc. en bci, ung, 
fpæb X lit fomme til (Sficlé 2far og JIU 
i>er. 3 cll. paa bane gamle 3(. 2(lle§orca 
tagenbcr iTiffe fig iffe for cnbuer Jll^cr. 

3. ub. pi. boi ^Ibcr, 2(lbcrbom. ^U^'crcn^ 
©pagctigbeb. Qn 9DJanb af X — til UU 
beta, adv. og -adj. { en bcgt^nbcnbc ?fls 
Icvboni , QanumU S^aav mau cc fommca 5UDCV — 3llciie. 30 5(lejte — Slrterebc, t. ^flftcrc. (Sn SOJanb t. 'JriJ'frø. 4. pi. -c. 
og 3(I^l•e. @n cié ®i'cl af SJibcn ooeri 
I}ct?cbi'r, :StbtU-um. 3 »or'?f., i benne ^r., 
t æcrbcné fcifrc X •SJJibbcfulC'm-ji, C^ufb; 
<:l^cr^I. = iil^crfl-cQcii, adj, v. fom f)rtc 
uaaot en lf)oi ?flbcr. (Sncctn.) d^l'rfvag, 
adj. fimc) af2Ctbei-bi>m. (Jocvfom.) "©mci; 
tcné jlicvfiH'nbc ©un oo ben cl^crfocgc d 
glemme^." vf)cv^. 

^(Iv^ciJ'oni, en. nb. pi. hcsi liliiv (fuit 
om 93?ennei1eté ftbftc Set»'ctib.) dn roltg 
2r. 3 ()(iné 'XI^l•r^omo 3>age. 2. ^(li>cvs 
{»omntcn bvugeé : a) fom et ?C6ftcactum : 
■J(UH•l•^omml•n (gamte ?fOtf) er fFvubettg, 
van)Teng. b) tér.forrKbfib, ^'ovtib. 3 
2^l^ev^ommc)t Mt bet ©fif. (Sn 5!eomng 
fva ■ifl&fi-i>ommcit, en 5^^el'^omeiU'lMung. 

^flf»rcn^e, adj. v. fom fcegijnbec at 
CClbeé. (3. alldradr.) 

2(Ii»frg, adv. [3. alldreigi.] {ffcnogcn; 
ftnbe/tngenffnbe. 2. 3 bagi. Sale: flet 
iffe, ingen(unbf. Segceeba., I)S?ociegfTat 
ftnbe bet. 3eg fan a. tegribe (afbeU'6 ci.) 
.gian talte «. et £)i-b. 2)ev cv a. bet 
minbfte titOagc. 3. clftrig fut , nof faa. 
£)m ()an ciebc fi. faa mange ^'Penge. al* 
^rig faafnart, ifEe faa fnart, i famme 
2)te6(ie (meb fei- ener f«Ten&.) "jn^vig 
faafjiart faae f)im ^am, fer f)un brafl 
i 65raab. 

'Klf n , en. pi. b. f. og fu'Kbnerc : 2(Iitc. 
f3. Aln, Oln.] (St mlieangbcmaat, fom 
bcieé i 24 Sommer og 4£liHU-teer. 2. en 
-5}2aarefrof af een ?aené fiængbe. Gn 'Jf. 
af 3ern, Scvnalcn. ftg. at maalc een m. 
fin egen 5f. , meb ben rette 3f. 3. ict, 
fom efter 93Jaal l)ar en IClenéSængbe. @n 
3C. .^tæbc, to "Jf . Saanb. 4. { ©ammenf. 
meb adj. aIenIn-cC» , ^^yt) , :\)eii , ?lang, 
sv>i^, fom f)ar en 2(len i Sreben, ^■ohf 
ten, K. = "Jdcnmaal, et. a) b. f. f. 3(Icn, 
.2. b) ?Cfmaa(ing, llbmaating meb 7f(en. 3 
3llenmaal, efter %, — dental, Oi., adv. 
trugeé unberttbcn for: efter _2((enmaa{. 
2(t IMh, fæfgc i ■Jflental, fom ogfaa f^ebs 
iec: alcnviiø. — 5(lmtr(c, et. SJJaaleftof 
<if Sræ vaa en 2((ené ?ængbe. = "Jding, 
en. fun i ©ammenf. Sotnaling, ©crten; 
ding, om Sømmer, fom f)ar benne fiocngbc. 

3(lcnc, adv. fiTriPcé ofte allmc.] br. 
til at betegne en (Stenj^anb , meb Ubetu!* 
fetfc a) af atte anbrc ; b) af alte anbrc 
nærvccrenbe. — a) ganffe ene, ene fctanbt 
2Cne. &\ii a. »eeb bet. 3)u ffal ttcnc 
ttn(5iab a. ^am a. tilfører ^ortieneften. 
^ (Sillcvgget: ene og forflærfer fun llbtrvif; 
f et. >pun uilbe titliørc l)am ene og alene.) 
b) uben anbreé (Setffab, cK. ^&tetp. .f)an 
leiH'r meget alene, ml gierne Ⱦre a. Sab 
f)am , oé , bem »cvrc a. 2rt uærc a. meb 
een (i ©enrum meb.) Tit hoc, tc»c, fpifc, 
foye alene. SSarnet fan nu gaac a. (ene.) 
Seg l;ar giott bet a. , gauftc «♦ 2(t »ære c. om et 3(rbcik. ({»f. ene.) 2. fun, 
iffun, b(ot. Segbebcr alene berom, at — 
3eg center min .&ie(p a. af &ii'^. (7Ct 
bruge bet for coojimct. fun ed. men, er 
Øermaniéme,) 3. if fe alene, ei hM. 
-^aw var it'fc a. en f(og, men en gob 
9)?anb. [3 ?forlnnbetfe meb ©ubftant. 03 
?(bi. brugeé atbrig alene, men en*. ©^ 
itiiel)an6el, enevaaMg, 0. fl.J 

3(lene|ie, adv. i bagt. ZaU, for: denjf 
(2.) eun, Uot 

^(If, en. pi. -er. [3. ^Ifr] ^Vft^t^, 
opbtgtebe iSoffener, IjvorafSiH-ben, JRiergcy 
(gfooetroebeé befotfebc; 3orbaanb, JBierg« 
aanb, ©fopaanb. JBiergalf, ©fobeué^llfej?; 
©partalfer, 2t>éalfer. (3»f.-3ieiw, mia 
folt UrlleFone, 0. f(.) ; 

5{lfart?ei, en. pl.-e. olminbeltg f anbe 
ttct , 2Cbcft>ei. (TTf al cK. aiel cg farer, 
ftg. "(5n banet •Jflfaruei til 3<Sre." (S»alb 
"i'igefom faamangc anbre -^orflag , b 
gaae noget ubenfor 2Clfarv>eien." iDluffen 

Oflgebra, en. f. Bomtam-egning. 

3ago5, 2flgo^l)e^, JUmagt, 0. fl. f. al, 

3(lfe, V. n. 1. (l;ar.) »ære i JBefæ' 
gclfc, t 2Crbeibc meb noget, fom er nu>i; 
fomt og iffe l)ar ret fremgang, a. meb 
i noget. a. i 3?t>nb, ©naré. (bagi. Sale! 
3 SrHanb om bem, fom ftange 7Cat.) 

3(U'iob , et. [f. al, 6. c] Qlmiubelig' 
2anbefi'?b. (?angebef.) 

Qlll-ooc, en. pl.,-r. fuDié JDprinbelfe. 
2rfIuHe »eb et SSccretr til at fa-tte ©enge 
i. (9)iot^.) 

5(Ucc , en. pi. - 1. rft'<5n|¥.] SBuegang 
Sroegang i cu ^a»c eller anbenflebé 
2«ftgang. 

3(llel>..:n{ie, adj. of forf?ieirige'©lagé^ 
abffidige, alle ©lage. a. SSarer, a. foft* 
bare ©ager. -^an fom meb a. Ubflugter^ 
vf>an I)a»be ^lUeljaan^e meb fig. -^anfeei 
ub til 'Jlllel)aan5c (om en ubworteé mié^ 
tænfelig ^'ei'fon.) 2. n. s. et ^rnbevi;, 
be umobne, tørrebcJBceraf JtrDbcrmiMiten," 
(Myrtus pimenta,) ©tøbt ^^lel;aan^e. 

5tllel)elgen eller 3(llel;elgen6{»ag , en. 
ben førfte S?o»cmber , fom i ben c"otfioI)Tc 
.Sirfe l)elltg^olbcé til alle .^elgencé ©rin? 
bring. SSeb 5fllel;elgen6ti^. 

3Clleman^, n. s. coll. Jppcrmanb, OTe. 
5aieman^6 83ett. 3 2(lleman{>6 SOJunbe* 
(baglig Sale.) 

3Ulcne, f. alene. 

3CUer, Iceggcé (ligefom bet SS. ttlter og 
bet ©». aldra.) fom en , egentlig overs 
fløbig, gorflccrfelfe til ©uperlatitter. aller; 
ftørjl, ben allerftørftc , min allerfia-refte 
SSen. (aller er egentlig ben gamle gen. 
plur. allra o: af alle.) 

2^llcrc^e, adv. [9?. ©. &[ tet>e. (5. al- 
ready.] ubtn)ffer bet Sibéforf)oib , at 
tioget er ffect tibligere, cnb bet meenteé 
dlcc formobcbeé; enten i en forbigangen SlUercbe — 3IImcenfIemntng» 31 Qdmeenfremning — Sdmiffcgtcrning. :^;b, (alt); ctTcc t en noget oebsarenbc 
;.iib; (nu n(t, mcbfat: cn^ml iffc.)' 2)et 
cv aIlm-J>c ffcv't foi- otte T'ac\( ftben, fev 
locniV fiteii. WHan (agte mio, ft ban vav 
cutnu-ittc foiiimou; oii ioo biswi nu, I;aii 
hat ^^^l•rl•^c iHvret fier i to S'age. 

jrUcfummcn, f. itlfamincit. 

^(llrffi'^t^, adv. paa alte Stcfcer, oi»er: 
ott, oUevH'one. -pan hat a. (jicmme. ullc; 
tif^OIllVrVllVl•cIt^c, adj. (atvavcnbe) og 
3nio)Ti'i>on(rrva*rcIfc, en. (Omnipraesen- 
lia.) om @ut>tommen (i tf)eo(. SEciftev.) 

^nU'foøne, adv. ooevatt, alteftebé, i 
QlTe i£itfa:(be. 

:jriligeuel, adv. beéuagtct, tf fe bes5; 
minbrc. (i bagt. Zale, f)»ot ogfaa {>og [a-t; 
teé foran.) 

. 'imVv, en. pl-r. ©n ^iigt af JRaiMie; 
©tofgten, ber meget [øgcc Silhotb i Saavnc 
og anbve i}sic, ccnfomme iPngniugec. Cor- 
vns monediila. ^aa futb fom Cn 3(. 
(ganffe tu-jTienfet.) 

•:?(lm, Xlntctra:, f. 2lHIm. 

"Jdmatjr, en. ub. pi. ®Jogt uben rørænb; 
fi'v; ?(lnuYgtig{ieb. fig. en ftor -9}iagt. 
Sonevneé il, — JDevaf: filmagtig, adj. 
ma-gtig uben ©cænbfec, fom isben Snb; 
ffvocnfning formaaer 2ttt; uenbetig ma-g; 
tig. — ■3(lma:gtit^l)c^, cn. ben (Sgenffab 
i)oé (5iub, at t)an ev atmocgttg. (f. al. 7.) 

^(Imaiuf, en. pi -Fer. ©n 93og, ()t?ori 
?raret» >Dage, Uger og 3DJaancber, meb 
hefter, .peUigbage, 9D?aaneftifter, ^(anc; 
terneé Stilling og anbre aftronomiffe 58e; 
tegninger finbeé optegnebe; en .Katenber. 
— '3^nK:)I^:fln«fi^u'^, en. 93laaneb, fom 
ben beregneé i ?(tmanaffen. 

KImecn, adj. pi. elmene. [3- allmennr,] 
fllntinbefig, fom er for ?((re, offenttig. (et 
gammelt, men i iin n»>ere Sib atter op; 
taget £)rb.) Sit c. 9Zi}ttc, ©ifferbeb. 
én c. Soy. — 3!)et forbinbeé fom oftefl i eet 
£irb meb abjTiHtgc ©ubft./ tfccr fotgenbc : 
5(lmeetl<:an^, cn. Ttanb, dl. ?fanbéftems 
tiiug, ber gaaer ub ifaa g^olfeté SScl; Slat 
ttonalaanb. ((S. public, spirit.) 211; 
mceufijilelfe, cn. ^. for bet .§iele, for 
golfcté SSel. filmecngvIMg, adj. almeen; 
giclbenbc, gi^lbig for ?C!Te, fem f;ar al; 
tninbeUg @»)tbigf)eb. 2^eraf: Jdmecnttyl; 
^101)66, en. ub. pi. dn 8ot»é, en (éoct; 
ningé ■Jf. 3nmcenlÆ9niutt, cn. atminbc; 
lig, ubl»rcbt&. 3(Imeennytte, en. almin; 
belig s^nttc, l)ele S3orgerfamfunbcté ®at»n 
(usus publicus.) clmeennvttig, adj. fom 
tiener ftt eller fremmer l)ele l^orgerfams 
funbctå (^a'on. 2(ImeenftFFcrl)c^, en. of; 
fcnttig <2ifferl)cb, (Statéfamfunbeté ©. 
(Tf. SJrfteb.) 3(lmecM)le^cr, n. s. pi. er 
brugt of 3?ogle for at ubtrt^ffc ict Sat. 
loci communes o: l)ttppigen forefommenfee, 
fllminbeltg tefienbtc (Sa-tninger, moraljtc 
JReglec og b. 2iimecn)lemmnø, cn. ^cr« ffenbc Stemning f^oé (t ^olf; clT. ©teni; 
ning for tct Oetc Samfunbé 2}el. (9iaf)s 
bcf.) ?nmeeiitÆi!iiiift, en. f>I. - er. 1, b. 
f. f. ■XlnIe^•lI|Tc^. iC atniinbetig, nniocr; 
fal ©ivtntng. 'Xlniecuvel, et. ub. pi. 
bet.pele^, (Staten-J S3el. (Sngelétoft; nu-n 
urigtigen meb hc)i. ?(rt.) "^(Imfcianrfeit, 
et. ub. pi. 43t>ab ber liører til, ubgtor bet 
^e(e af et Staté; ell. iPorgerfamfunb. 

jrimceiibcO, en. ub. pi. l®y. Tllm^ns 
Oet.J brugt af !D?i?ere for: ^hiOlicum, bet 
alminbelige ^^afen, JBorgerfamfunbet. 

3^lmin^, et. ub. pi. (^fora'(bet) brugt 
af .pintfelbt i famme SSema-rfelfe fom '}iU 
meeiiljev*. 

'3Umi^^rIig, adj. fom tnbbefatter bet 
.^■»ele af fit Stage, af etSSegreb; uniiH'rfat. 
(mobfat: befiMiberlig, færbeleé.) Qn a. 
Steget, S'orffrift, Sætning. 3)en tintin; 
^elige 8Serben6l)i)li.n-ie. a. SJienncifefiixri 
ligheb. 2. fom rebfommcr, er fallebé for 
?nie; enten for alle 9}ienne|fer, eller alle 
Sf åbninger oyerhotjebet, for et ^eclt 8anb 
og 'Sctf, eller for be Jlefte, 93?a:ngben i 
et ?anb, en ^H-ooinbé, en Stab jc. 9?a; 
turene almindelige iDrben. 2)et almiu^c; 
lige 2iebfte. -^er er bet t:. Sfif. dn c. 
©"ifaring. iDen almindelige SJJenncffefor; 
ftanb. 6n a. £anbet>ei. 3. fom »ibeé, 
fienbeé af alle, oferalt bcfienbt. ©t al= 
miu^cligt Sagn, JRi^gte, £)rbfprog. 4. 
fa'bnanttg; iffc ftetbcn. (mobfat: ualmiui 
belig.) 2)"et er en a. ^ænbelfe. 2)ettc 
QLei er af meer enb c. @obl)eb. 5. ben 
dmin^eligc Wianb d: Ttlmuen. — X>ct 2(1^ 
mindelige, l)ele.Statéfamfunbct, SSorger; 
famfunbet. "Jtia;rligl)eb til bet 2(lmin; 
5»eligc." Sneeborf. "2?et Oflmini'cligeo 
Sar»." SDJalling. — <:Imin^clig, dmins 
{»eligrn, adv. 1. o»erf)oyebet, t Iflminbes 
lig()eb. a. og befnnbcrligen. 2. fa;bt>an; 
ligcn. = 2(lmiu^clig|)c{•, cn. ub. pi. Qn 
Sætnings X — 3 2flmin^eIig^eb br. fom 
adv. for: armin^cligcn, 1 og 2. — almius 
^cligviit^, adv. i 2flminbeligf)cb. 

2(lmin^ing, cn. pi. - er. 3orb, (53?arE, 
Sfo!), .pebe) fom tf fe er nogen ©nfelté 
©ienbom, men enten titljørcr JStronen, cll. 
brugcé af a3nma:nb og fianbcté 3nbbi?g; 
gere t i^ællebffab. 

■jnmijTr, cn. p!.-r. [3. Olmusa. Z. <S. 
Ælrnesse.] bet, fom frit»illigen, afJParms 
l)ierttgl)eb QhKé ben g^attige, 9?ublibenbe, 
eller 'iSiggeren. 5(t gi»e "?(. giøre 2(. = 
Orimiffeblo^, en. 58. l)t?ori ^<nQC læggeé, 
ber famles til be ^-attige. 2(ImiffeboIig, 
cn. ^uué, li^or 7C(miiTelemmec nnbe SSos 
lig; ^attigfjuué. 'Jdmiffcbr«^, et. ^nlc, 
fom een liar t>cb ?ftmiife, cll. nxaa tigge 
fig tit. 'J(lmiffe^cler, cn. fom ubbeler 
ben for bc fattige berremtc2(. (i8. S. t'.) 
^(Imiffegierning, en. SSelgierning imob 
cn SrængenbC; -{»ielp, fom ?beé l)am, bcc ^(mljfesicrntng — 3tlflbig. 32 Qilftbig — 5afev6orb, er faa gob fom "K, ^(Imlffclcm, et en 

Siwnjicnbe, fom maa Um af ?C(nnffc. 
^(Imifffttiftclff, en. iS. I)t>ot Sra-ngenbc 
uiibi-rl)ottcé, ctlcc 2t(miffc ubbcU'é. (25. 

e. o.) 

■^(limie, en. ub. pi. [3éf. Almugi.] 

5)?(vnnben of Snblnnigccnc i et ?anb, 9JJcj 
titgmnnb, ben ftore -pcb af J'od'et (f)iioci 
tit" fa'bi>anl(5)en fitn regnes ffionbcftanbcn 
09 ben ringere ffiorgerfranb.) "ffionber 
og menige X" (®. eov>.) "SZaar ^om 
gen ubln)ber at ^tliiiueii tit 2anb()ietp." 
fammcft. 5(lmuenP (Sprog, ©fiffe, ©aber. 
OOmucit paa Canbet og t (Sta-berne. = 
a) "irtmuefartit, et. Sogn, fom fra ©lægt 
t. ©(ægt bi-vtareé f)oé ?nmuen; g^otfefagn. 
"5flmucfe.giu-t figcr, at Jtutben nu er tangt 
■ftorrc enb { aibre Siber." 7(agaarb om 
Sf)t). 3(Imucfi:ii5, en. ©ang, 2?ife for 
^[fmucn. (JBaggefen.) 3QmueJToIc, en. 
©. for »ørn af ^Ttmuen. ^rimuefl'rift, et. 
fom er ffreoet, beftemt til Sceéning for 
?(tmucn. ■Jnmuefprott, et. bet ©prog, 
fom toleé af ittmuen. (93Z.) b) 'illmuc6i 
t>igtcv, en. t). fom ftriocc for ?f(mucn, 
9}?a:ngben af ^olfet. (iBagg.) 5Clmues; 
folf, n. s. coll. '^olt af 2Ctmuen, fom 
I)ore til ?C. '?(Imue6man{>, en. ©en af 
^ød, af Tltmucn. 5^mlIe6or^, et. C 
fom fan brugeé blanbt 2llmucn, Qdmueoj 
qvini'e, en, (JRafjbef.) '3(Imueev>cn, en. 
aSen af 2f(nnten, fom »trfcr, arbciber tit 
:(lmuenS S3ebj!e. 

"Jdpfjabct, et. pi. - er. ©amtingen af 
olie i et ©prog brugctige 58og)laoer, i ben 
£)rbcn, f)»ori bc fa-bpanligcn opregncé. 
JDet banffe, bet grcvffe X ©ftcr ^tlpf)«; 
betet, efter 3^ogfta»ovbfn. 2. 3 iBogtn)fs 
ferier: en ©aml. af 23 tri^fte, tit eet 
©frift t)enl)orenbe ?Crf, fom nebenunber 
Sexten betegneé mcb.enfette ctt. forboOtcbc 
JBogftaser efter 7Ctpf}atH'tet. ©ennc SBog 
bliver tre 2(lpbatcter, er 3 X ftor. — 
dpljfibetiff, adj. efter Jtlpfjadetct, i SSogs 
ftaporbcn. 

:2(Irai;6eni>c, adj. v. fom fttjtcr og raa* 
fccr att tit ©fatte; atfi^rcnbc. JDet aU 
t&it^cnbc Sorfi^n. 

'iilvime, en. pi. -t, en ftog £Xtitnbc, 
©paaqpinbe. (forætbet.) 

^Hfammeit, n. altfammctt, pi. fiHefcms 
tnc«. <5t af al bannet adj. ber mefl t>r. 
fom adv. til at forjiærfe JBegrebet i cl: 
fcect og fjotbcn, intet unbtaget, alt tilhobe. 
"S3cf)olbc bet 2(aré Stenbe dfcmmcn." 
®. ?oP. ^CQ gn»_ i^am bet altfammen* 
^an tog bcm cUcfrtmmen. 3(Itffimmeu 
(alt bet forcgaacnbe, betCmtattc) er gobt, 
unbtagcn bette. 

'Jdfccni'e, adj. v. fom fecr Wing. "Sett 
Snfeeii^ed Sie." SOJwnftcr. (ittf. cl, 6.) 

3(lfiM3, adj, fom tager -^enfijn til. be^anbter, betragter alle ©iber of en 
Øicnftanb. (2(. 2)r)leb.) f. flecrfiMg. 

3(lfPaliiiittrt, en. (meb bcft. ?(rt.) benl 
ficle ©fatmi'ng, bet ftaOte 5(tt. (fieiben 
Straarup.) 

^(Ifpciici, adj. of afte ©tag?, Qltefiaanbc.1 
[egentf. fjenli. alo Xyiis cU. do 2\i«ne,J 
af bet forætbebe: .^yn, %iøn, ©lagC-.] 

■JOfiago, .ndj. pi. filleflattei. aUe()aanbe, 
atffcné. >Der var nof af alflago 9j;ab.; 
^an l)ar forfi)nct ftg mcb allcflaøs 55i>r= 
noben^eber, (Serimob: SJoget af cUc* 
ekrts.) 

:fl)"ti-c><>, adv. [forffteirigtfra: «Uctlc&ø.J 
j!ebfe, bcftanbigen. (fora'tbet.) 

Xjlille, adv. aUiti, ftebfe, iæ»nltgen,i 
(f)oé 7C(mucn.) 

:(l)lrÆ.g, et. ©teb, SSef, f)»or Tftte elT.- 
en (tor 93?(engbe færbcé. S)en .Rro tiggec 
ret paa 5Ujlr«gct. 8angel>ef, 

2fllV"V en. (meb Oeft. Uvt.) ®ub, 
fom f)ele ©fabningcné ©t^ret. (S'. ®ulb? 
berg.) 

5(Ifi'e&jor^, en. Sorb, fom f)»ect "Kat 
tU\aaci. (93Zotf).) 

^(It, n. s. ©. «I, 9. i ?(It, e«. %h i 
!J(lt, adv. i een ©um; o»erf)OPcbet. 

3(It, adv. b. f. f, allerede. >P)an er alt 
teifl:. 2)et er a. en 53;aaneb jiben. 2. als 
beleé, ganjTe. (fom ooerflÉ>bigt S3iorb.) 
^an kcv »eb «It til ©nben. (©om en over* 
fløbig ^artifelforefommer hit ogfaa meget, 
ofte i gammel i>cin\t ^oefie.) 3. ottib, 
ftebfe. ?Ut mere og mere, alt ftørre oij 
ftorre. 5(lt fommer han igien mcb be gamle 
g^ortccltinger. 'Jfit blep ()an oeb at fee ftg 
tilbage. 4. operalt, allevegne, (fieiben.) 
alt ()Vor l)an gaaer og ftaaer. 5. alt foc 
(mcb adj. og adv.) i for I)ot en ®rab, 
overfføbigen. alt for ftor, alt for tibt. 
(unbcrtibcn 6r. ttt for: ganffe, meget. 
Scg »eeb alt for vel.) 6. alt fom, 'ret 
fom, ret ligefom. alt fom l^an gif, falbt 
^an. alt fom jeg troebe, t)an var fommcit 
}faa SScien, ftob l)an igien for mig. 

mtan, en. pl.-cr. [af Stal.] en tibcn,, 
m. ©ittervcerf omgivet Ubbogning p. SDJus 
ten af et .fjuué , t. at gaac nb )>ao, fra et 
SSa-rclfc ell. 8oft. 

2(lter, et. pi. -e. iDprinbcttgcn og fuc 
6f)riftenbommcn: ct£)jfcrborb, et op^øiet 
©teb, i ell. ubcn for Semplernc, l^vor bec 
offrebcé tit ® aberne. 2, i.c()rifte(tge ^ir= 
fer: iit SSorb, {)Vorveb kræften locfcr 
SJicffc og ubbcter ben l^ellige SJaboer. lit 
oaae tit Xtcre, t. ®ubé 58orb, npbe ben 
Oellige Sftabver, fom altib falbcé: 3(Itercns 
(iffe: Tlltereté) ©acramcntc. = :J(ltcrbog, 
en. SS. fom inbcl;olbcr ti Sønner, eectiec 
og i)ilUQe ©ange, fom ^rceflen læfer ell. 
mcffcr for "Kltiut, tilligcmcb anbre titur« 
gtjTc 55ormu tarer. Xtcrbor^, et. 1. ten 
jjocrfte 09 forteflc 2)cct af Maet. lit QUmborD — Siltpo. •åd Sllun — 5lli)ovafinb. ■ \cettt ^alfcn ». "Jntcrborv^et. 2. Gt "KUtx 
utcn ben focbnanlioc 2C(tcrta9(c. 2)cnnc 
Siixh hav hm et ^r. — ■JUtcr^uft, en. fjinb 
Itnncb ©uii, fom bccbeé oocr ?((tcrborfcct. 
!J(ltcrfoi», en. '^oibetntng o»cu .Rirfcgulyet, 
^vorpaa 2((tecer ftaacr. 3IIterg<:uø, en. 
■ben JRcfigtondffiE, at ubbcfc og ni)be ben 
f). 9Iabt?et. Sfcag er bet X |)Qn ec ioing 
' i ftn Jltcfegong og K. — '}^tel•go^e, er. 
®. hentngt til et wift ?(. i catf)o(i"tc .ftivfcr. 
'H\t(vn»\v, et. b. f. f. 2(lrcrr\H>. ^(ItcvilC*, 
en. &ffevi(b, fom i Semplernc antcrnbtefi 
p. 2flterct. (5. ^rimann.) JritcvfKtfte, 
et. 1. et Jlta-be, forbyanl. af (Staid eller 
^i{fe, l)t?ormeb ?ftter6orbet inn-npna og ». 
©tbernc teffcrbeé. 2. ^^trrH«•^cr, pi. 
i)»erf)OPebet: bet, Ijformeb "JHteret tit ^^n?; 
betfe tefta-beé. 3. pi. be« ©ragt, ^raften 
iføreé, naar f)on er for 7((terct; 9Jieffe; 
•f taber. 'Jtltci-forei, et. ^m-é, fom man 
af 9?i>()ebélt>ft fa-tter p. 2(lteret, i (Stetct 
for ?C(tertavle. ^([tcrlys, et. i>ovtn5, fom 
(trornbeé vaa "KUtvct. "Jdterjliage, en. <S. 
ttl ?C{ter(Ȏ. Jriterfleeti, en. @. fom er 
logt oper Tllterborbet. (Sl^tenfoljL) 'Xlter; 
"tavle, en. 6n meb røatericr, 58i(lebi>a-rf 
<U. anbre ^rt>belfer forfi>net Savle, opreift 
tag \'aa ?(tteret. 3(ltertienefie, en. icn 
S5ect of ©nbétieneffen, fom forretteé for 
?(tteret. ^dterviin, en. Wu\, fom brugcé 
»eb ?((tcrcné sSacramcnte. 

'3(Iti^, adv. til al Sib, ubcn £)pl^Cir, 
ftcbfc-, (mobfat: albrig, unbertiben.) Qmr\: 
' belig og alM. — 3 minbrc jlrengt S5e; 
<jreb for; »eb alle Seitigfieber, i alTe eller 
le fleftc Silfcrlbe; fom ofteff. ^m er a, 
titfrebé. ^Tian finber l)am cÅtli> fiMU'lfat. 
■JClting, et. [Tfbetting.J alminbeligtS'ing, 
eanbéting. "JTIttnøet paa 3élanb. (Sof. 
om (Sfripemaaben n. s. et iTiiig.) 

?JItiiig, n. s, ub, ?frt. [al Sing, cnl^scr 
£ing: omriia.] >&ar fammc JiBemantelfe 
fom n. s. "Mit (<S. al, 8. a.) , og fan Or. 
noeften i etftvert Sitfcclbc i ét. for bettc 
(bog if!e meb pron. rcl. I)v>ait, eller meb 
Ttbj. TtrtiJct) ligefom bet i bagt. S. fiøreb 
meget f)t)ppigere. -^an Pil popc alting, 
.^an t)ar fat "Jllting tit {HU l)»ab l)an 
ciebe.) S«?fen er l)am meb i alting. ''S>c 
fliorbe Sbeen til ^(Itings ^Begrmbetfe." 
©rf)Ptte. (3 nogfe, men ti i etbvcrt Sit; 
fælbe, fan «Ue *Cing fætteé i ©t. for al; 
ting.) — for alting, fremfor alt anbet, 
cnbeligen. Sab oé for alting iffe fortpipte. 
— l)vorom 5(lting er, i Ijporlebeé bet enb 
forl}olber ftg; meb alt bet. 

■Jdtfaa, conj. fulgclig, berfor, f ^fctgc 
bet foregaaenbe. ^an trænger til -Ipietp, 
og icg fan l)iclpe ham; altfaa bør jeg hct. 
"Xltfaa nbtrnffer, at JSingen fli>ber af 
bet forrige; derfor, at ben er grunbet 
beri." ©poron. 
2(ltyv>, en. 9}?eftert^p, €rfeti)p. (<5otb.) 

Dnnjl Orebeg I. ■jrinn, ef. ub. pi. [Ht. alumen.J et of 

©poutfnrc og ?f(nniorb beftaaenbe mlne< 
talfE (Salt. = "Jnunjor^, en. 1. en i'ceri 
jorb, ber ubgiør en af 7tUmeté SScftanb; 
bele. 2. Strb, fom tnbe()otber 2{lun. 
?flunl<3?^a•, et. ?(tunittnb, 'JdunfVifer, en. 
©fifcrort, fom tnbcI)otbcr 2riun. ^duii; 
fViuf", et. ©• fom er tilberebet md ?(lHn; 
l)Pibgarpet (Sfinb. Jdunfyre, en. ben 
©poptfpre, fom inbef)otbcé i 2(l»n. ■■Jtlun; 
\3cini), et. SS. hpovt %. et opløft. 'Jihnu 
\^xvf, et. l)Por 2(tun oirfeé. — "Jtluns; 
l)an^fpcr, n. s. pi.. .&. af Tllunifinb. = 
alune, v. a. 1. bpppe i Ktun; foge, titi 
berebe m. 7(tun. alunet Zei, 2æber. {'S. 
©. S.) - 

•Jduci, en. 'MbetDei, ^ffarpct. (®. Sop.) 

5(lv>er^f^, n. s. br. af nodjTe fom et 
fammenfat ©nbft. for at ubtruffe S^egre; 
.bet: ItnitH'rfnm. (SrcfclioP. @. ©taffeibt.) 
"@n Skaber ( 3(lwerJ)cne JDommer." S^aa; 
rup. 

5awi^cn^e, adj. fom »eeb 2Ctt. — 'UU 
vi^a\[)t^, en. ui. pi. ®ubé 'Jflviiieube^. 

^flviicv adj. fom befibber ucnbelig SJiié; 
bom, Ttlpiiébom. (om ®ub.) 

■JCluor, en og et. ub.pl. [3ét. Alvara.J 
1. fanb, pirfelig 9DJening eller 9?tllie, og 
Saftl)cb, ©ftertrpf i v^anbling og Ubføi 
relfe. (mobfat: ©pøg, (Sfiemt.) 3^et er 
mit (min) ramme, futbc %, Kt giotc 
noget, tage ftg af noget meb "X. >&an lob 
fom han Pilbe gaac; men bet par iffe 
hane '3f. "-ppor libt itt ogfaa ffiffer frg 
meb "jnwors ^(Iwor fetp at fpøge." S3ag; 
gefen. 2. 9Sirfeltgf)eb, 3p«rffocttelfe. 9hi 
er ber engang blePet illx>ot af. JBtiPvr 
bet •Jfluor, tit "Jl. meb .Krigen"? ?Ct gtorc 
X af noget, Pirfelig lægge |)aanb berpaa. 
3. 5<»* 2dv>or, adv. a) pirfcligen, i ®ier; 
ningen, alPortigen. ØZu pit \}an tit at 
ftubere for 'J(. .f)on btcp for K. preb. 
b) tttfutbc, tilgapné. 3)et begpnber nu 
for 3fiuor at frpfe. = alv>orblan^ef, adj. 
V, btanbet meb itfpor. a. (Sfiemt. — al* 
vorlig, adj [3, alvarlegr.] fom Pifer 7Cl; 
por, rober ?(lPor, enten i 93Hner og ilbs 
feenbe,, ell. i ^anbting; fom Ptbncr om, 
er forbunbet meb, fTeer meb 2(tPor. .pan ec 
ligefaa ftreng og alvorlig, fom l)ané Sionc 
er milb og munter. >Det er min alvorlige 
9)?ening, 23illie. ©t alvorligt ^^orfcrt. ©t 
a. 2(nfigt, llbfeenbe. S'ra Drbftrtb fom 
bet til alvorligt ©fænbcri. .g>an fif en 
a. (ffarp) 3rettefættelfe. — 1(lvorligF)e^, 
en. ub. pi. 1. ubporteé TtlPor, atpotligt 
llbfeenbe. 2. 3erbarheb. ?ft opføre ftg m. 
anftænbig "Jf. 3. ©trengheb, Sioiagtighcb. 
3r.' { g^orretninger. 2(t holbe fine Unber; 
gipjie meb %. tit ^frbeibe, = 'Jdvorsori, 
et. olporligt Srb, Wporétale. (SJhtcnfcht.) 
■J(lvol-8re>1t, en. atportig ©temme. (STah^ 
bef.) 2(lvor6fini>, et. olporltgt, tit2((poy 

(3) SllDovétnle — ^OTt. 34 5imt — 2in. I^cngiycnt Sinb. (©runbttjig.) 5(Iv>orfi; 
talt, en. abodig Sale. 2(It>or8t<jnfe, 
en. attiotftg ZanU. (S. S3ofte.) 

■JdoÆlite, en, UlxnciQU — alualiJig, adj, 
atmccgtig. 

'3Clv>ofl•en^f, adj.Vi flttcftcbg nærttcctctitic. 
(Sbaarup,) f. cl, 6. a. 

5(mboU, en. pl.-c» [9Z. ©. 2Cm&ott.] 
et t en StæbtoÉ fæjtet ScfnrcbfEatv ^ooci 
^jaa 9}JctaIlcr fmebeé, 09 9JJetatattcibcc 
banneS 09 fitcé. %i fmcbe '^<X(x X 2(t 
fmobe en X o: focfæcbtge ben. — Xnbolt; 
fmeftning, en. 1. ©. fom iTcec "^(xOi ctt 
7(nibo(t. 2. Oiermngen at fmcbe en 2(. 

2fmlu'a, en. 1. et ©fagé »edugtcnbc 
v&arpir. 2. en bellugtenbc »paoeptantc; 
7f6rob. (Arternisia Abrotanum.) 3. fig. 
I)oé Stgtcre for: SSedugt, ©(omfterbuft. 
".&an inbbi-aE bene (SStomflevfwnbfené) 
^rmbra." — "peb tuf te Sine oanbet \)(\.)X 
ben amOrrtfntbtc 8uft." Kefn. 

:3(nic, en. pi. -r. et ftort SSunfab. ©n 
Ofmc 9iMnjTt)Urt. [3. ama, amphora.'] 

Xitftbvji, en. pi. -er, en JSbelfte^n af 
røbbfaa'Jawe. ' 

3imini»elfc, en. ub. pi. [<t et'l^cc præp. 
&&, paa.J 3f)ufomme(fc, ©rinbring (^ras 
»cEi-enbeé, ell. 2(fbubeé.) ^an "oii hiwi i 
evig %. Ilt giVH' een noget til en 3(. — 
2)eraf: ^(mindelfcøtcle. cn». ^(minéelfes; 
tegn, et, o, fl. /^ 

^(mme, en. pl.-r. ©t JDwinbfoIf, bec feft) 
I^ar febt, og opfeber en 2(nbené 58arn meb 
ftn 9JJe«. æarnetå X 2(t ticnc foc X 
.f)un I)ac X tit ftt JBavn. = ^fmmehol^, et. 
bet, at holbc X tit et SBavn. (Ka^tef.) 
3(mmcl«n, en. H\i font giocS Tfmmcn, faa: 
længe SBarnct Wv. I)enbc. ^tmmeplaftg, 
en. Sienefte fom 7Cmme. %mmt\ncX, en. 
b, f. f. Xnmc|1uefii«f. (6. ^rimann.) 
3(mmefluc, en. <S. [;ooi: 2Cmmcn meb bet 
fpæbe Sarn opf)olbev ft'g. JDeraf: ^(m; 
tne|tucfortÆUinp, 09 -^naX, en. barnagtig 
gottælling, baartig, I06, unmelig <SnaE. 

'Jfmmc, v.a, 1. opføbe meb SJJclE; giue 
S)ie. >lpnit ftmmci- fe£o ftt SSacn. 2(t 
ixmmc et SBarn op (opammc Itt) xtiih SRetf, 
t>cb en S^iff^« 

:j(mning, en. 3 ©Httéfproget: et ©tebé 
rette 93Zibbe{bi)6be tit >paol)unben, fom 
. inaalefi fta ^ocs og JBagftapnen, 09 on; 
gi»cé t '^oti og Sommev. 

2(mp!)tbium, et. pi. '^mpl^ibier. [?at.] 
et 2)flr, fom 1)0): fotbt S3tob, f^pié Sm^ 
løb itfe opI)øveiv iTiønbt JD^ret en Siblang 
ftanbfec "itanbebi-aget, og fom becfoc txU 
beeté fan teye faaoel i SJanbet, fom v<^ci 
^anbet. (2irvb6yr. 2Babé £)peTf. af (jus 
»iec'é £)t)cl}iftorie.) 

Xnt, et. i^.-er. fjXi)bf!,] en »t§ ®cel 
af Sanber, ber forcftaacé af en 2fmtmanb, 
fom ben aoecfte borgetligc Smbebémanb. 
©iccaanbé @tift et 'Hidt i 5 5tmter. 2. 3 nogle faa Stb (^Joflamt, æiergamt) ht\ 
tnærfec bet: et fongetigt, ftijienbe ©oltei 
gium. 3. SBarbevetncé Saugérct t Msa 
brn^aon fatbeé, m. et ti)biT Uttv^f: Xnl 
eller SSarbeecamt. = a) Xntmanii, cnj 
pl.-m<x:it{>. ©n ©mbcbémanb, fom fovcj 
ftaaec et 2rmt eller flere. '?^mtman^fPi:tl 
et. Tfmtmanbé g)ofl cir» SBcftilling. ZiU 
fortt pare flere af be gamle 2(mter forcneb^ 
unber eet 5(. Xnt)iuc, en. ?(mtéfora 
»atterené <Sfri»erft-ue eller ©ontor, Ijooi 
©fatter og offentlige Snbtcegter Oetaleé.— 
b) 2fmtobcticnt, en. fongel. 25ctient, fom 
\)<xt ©eet i et 2tmté »efliirelfe. (35. Sov.) 
Xntobon^e, en. SSonbe <if et »ift 7fmt< 
!J(mt& forwalter, en. ®en JBetient, fom 
oppebærer ©fatter 09 offentlige Snbtcrgtet 
i et 2(mt. 5lmtel)uu6, et. Tfmtmanbeni 
SSolig. 3fmtomefler, en. ^Barberer i .Kiøa 
ben^aon, fom f)ar ?Cmt. ?tmt8prov>jl, en 
©n geiftlig ©mbebémanb, fom ^fulbe ^a'o 
•Opfi^n meb geifllige ©ager, .Kirfcr 09 
©foteoæfen i et lieelt 2(mt. ^an afiTafs^ 
febc fnart igien ilmtopvowjlcnte. ^Cmtw 
prowjti, et. bet ©iftrict, fom en 2tmté 
propfi fTFulbe ^a»e unber Spft}n. 3(mt6i 
rettigl)c^, cft. SH. fom følger meb eet 
JBarbeeramt. 3(tttt6f¥rit)er, en. tilforn 
b. f. f. 2tmtéfort>alter. (S>. Coo.) 

2(n, en af bet Snbjfe (fornemmettg f«rfl 
{ bet 17bc 09 18be 2(arf)unbrcbe) taant 
uabffillelig præpos. ell. ^artifet, ber fæt« 
teé foran enbeet i^rb (meft SScrber) ; oma 
trent, efter banjf ©progbrug, i folgenbe 
S3emærfelfcr: a) SSeoægclfe til ©tebct (an* 
fomme, 2(nfomft, 2Cntøb.) b) Silcgnelfe 
(annamme, antage.) c) ©terning paa 
©tebet (anbringe, anfiolbe, anfættc, am 
tegne.) d) SSegt^nbelfc, Jorbercbelfe txi 
en ^anbling, et gocetagenbe (angribe, 
Mnlæg, anlægge, anrette.) e) ^orfi)ns 
belfe, SSefienbtgiurelfe Hl cHer for nogen 
(anbrage, angive, anmelbc.) f) etSlagS 
^or[}øietfe ell. ^orftærfelfe af aSerbeté Se 
greb (anbefale, anftrenge, anføge.) — Sef 
imob er SSrugen af en ({ ©t. fot til) foci 
at tilfienbegioc en ^orbinbelfc, (anbinbe/ 
anfjcftc, m. fl.) felo i ben nceroærenbc 
©progbrug, ubanjl; 09 t^it famme maa 
figeé om mange flere tt)b)Tagtige og reent 
ocerfløbige Sirb (f. ©7. anbelange, onbes 
mcrrfe, anbetroe, onblcrfe, anbpbe, aner; 
fienbe, anfangc, anfctfle, angaae, ange; 
legen, angenem, angræubfc, anfjænge, 
anf^nbe, onlanbc, anlange, anlove, an; 
prifc, onfige, anftemmc, anftille, anftiffc, 
onpojrc 0. fl.) fom i reen 09 ceblerc ©tiiC 
ci funne brugeé, og f)ttoraf be flefte berfor i 
benne Srbbog ubelabeé, elier »eb bem i)en; 
»ifeé^^til bet banjfe Orb. — 2fbjfilt fraj 
SSerbet, 09 bag efter littt, fan an blot 
brugeé i meget faa, af betSwbffe optagne 
Salemaaber, fom: at binbe an meb een; sin — 'Mt>. 65 2I11J) — Sinixn. tot Qaaa itn? at grik fig an; at fotnme 
il^e cit (afitcb); at vcttc (DJiabcn) an. 

5(Matomcre, v. a. 1. fønbcrkmme et ov^ 
gnnijfCcgemc t bete 2>c(c. Knrttomcving, 
an. pi, -er. Oictningcn at onatonicrc. 

^fnaromii-, en. ub. pi. [S?at.] )Dcn ^id 
flf CtvoeinbcniTabcn, fom lærer oé Selenc 
of et ovganiff, (tfa-c bi)rifE) Venerne, b;icé 
©amnicnfa-tning, oq Jenenicté rigtige Sen: 
bertcmmetfe, for at funne abiTiUc bet i 
ftne X>ik. S)cn [ammentignenbc 5f. o: 
ben, fom ()cf)anbler bet mennei^eltge ?ej 
gerne, elt. X>cU nf faninie, unber Sam* 
mentigning mcb be ,fammc ®e(e f)Oé jDwr. 
:= 2(natomicf ammer, et. bet @teb I)V»or 
TCnatcmien Uvreé ed. cffentUg forcbrageé, 
= i:itrttomijT, adj. fom fimrer tit itnatomic. 

Kiibefale, v «. 1. føgc meb JRocé cUer 
forbee(agrigta3ibneébDrb Qt bibringe ØJogen 
en gob ^»iening om en ^'erfon cUer Sing. 
4)ané ^orefatte haxK anbefalet I}am rit 
kongen, ^an er anbefalet tit bette (Sm; 
bebe. ?rt a. een ftn <Sag. 3cg !an a. 
^em bctte 9}?ibbel af egen ©rfaring. Seg 
anbefaler mig i, tit 3)ereé (Srinbving, 5Bci 
imngenf)eb. — 2lnbrfaliug, en. 1. ®icr: 
ningen at a. 2. 2)et, hsorycb een eller 
noget anbcfateé. >pan forertftc mig en 
f!rift(ig ■31. fra SSijfoppcn. Ttvbcibfom^eb 
er en gob 2(nbcfaling. 

3(nbelangc, f. ueM^ommc. 

?(nbetroe, v a, f. betroe. 

■Jfnbringe, v. a. 3. [bringe.] bridge, 
fatte, an»enbe noget p, et bcteittgt ©teb, 
]^t>or bet paffer. >&er tunbe anbringes j?a; 
tioner. 2(t a. et <éiah i SSæggcn. 2)enne 
j)ør er tffe »et anbragt. 6t oet anbragt 
iDtb er ofte af ftor S^irEning. @n ttbe 
anbragt S3ittigf)cb. 2. figurt. ffaffe een 
2tnfa-tte(fe, fatte l}am i Seoeoei, bringe f)am 
i en ©tilting og a3icffomf)eb, f)»ort)eb I)an 
fan faae ftt iDp()olb. Seg pU fcgc at an= 
bringe ijcim i et anbct ^og. ^an fif ftn 
©øn anbragt pcb Solbpæfenet, i |)anbelé; 
faget, -^an hat faaet alle fine SBørn gobt 
«nbragte. — 2(nbringett, 2(nbringelfe, en. 
(©ibbern.) 

2(nbringen5c, et. ©. "JCn^vagenJif, 5o- 
vei»ra8. 

2(nt»ru>, et. Stlftunben, Sitnoermetfe. 
bagene, 9)Jorgcncné5(nbru5i (bcbcc:5rcm; 
bru?.) 

'}(nbrv^c, \. n. ©. frembrv^f. 

■JCnbrcenie, v. ri. 1. ©. fv>i^e9, fom er 
bet banale ;Drb. 2. aet. begi^nbc at tænbe, 
tænbe tøfeligen, og atter fluJfe, for beélets 
terc at tænbe p. m>. Ttt a. Spé. C©. ©. D.) 

%nh, en. Pl. •^ICni'er. [3. Ond. ©». 
Ancka, AntV] en beficnbt vf>uuéfugl, 
fom, naat ben et tom, fører bette 5Jiat>n, 
og i bene pilbc Silftanb fatbeé Dil^ani«. 
(Anas Boschas.) 2. i ©arb. .pnnnen 
blanbt 5Cnbcrne. ©n Wnbrif 09 ti OUfaéer. (f. SlElling.) r= ^(nftcmaft, <«. It)fe9rønne 
^X^anbplanler, ^paa ©Perflaben of ftille: 
ftaaenbc SSanbe, fom 2(*nber og ®a-é 
gierne æbc. (Lemna trisulca pg 3 anbrc 
2trter.) 3(n^fiiv»a6i>er, et. b. f. f. liiu 
bemab. 3(n^efieg, en. ftegt 2fnbcHob. 
"Jfni^ecrg, et. ?(nbené 2Gg. = 5(n^nt=, en. 
pi. -fer. [3. Andriki.] ^annen blanbt 
5XSnberne. (©P. Andrakc. 6'. Drake. S. 
2(nter id).) 

3rn$agt, en, ub. pl. \Z. 2£nbad)t.] 
©ioelené ubelutfenbe ©pITelfættelfc meb 
SanEen paa (Sub.og ®ubébi)cEelfe; ^am 
ferneé ©amltng for at l)en»cnbe bcm oUene 
til bet l)øiefte ^æfen.. ^orbtjbet i K, 
^tjerpære ®ubétieneften meb 5(. 2. lim 
bagte ubt>orteé S'pelfe; JDeeltagelfe i reli; 
giøfc ©fiffe og -£)anbltnger. 2{t l^otbc fiu 
%. "i?i inbbpbc tig oftere, cnb fa?b»an; 
ligt til 5fni»agten6 ©teben" 9]?nnfter. = 
andagtsfuld, adj. meget anbægtig. 3(n; 
fiagtercife, en. JReife, fom foretageé af 
Tfnbagt, i anboegtig ^enftgt; ^pitegrimés 
reife (®ulbberg.) 5(ni>agt?timc, en. S. 
inbPiet, beftemt til Tfnbagt. 5(n^agt6? 
fifwclfc, en. pl.-v. 'b, f. f. '?(n^agt, 2. — 
ani)agtig, adj. l. tilbøielig tit 3(nbagt, - 
fom gierne 09 ofte fjengiwer ftg til 3f. 
.pun et meget a. ©t aniitrgtigt ©inb. 
2. fom f)ører til ?(nbagt. an^ccgtigc iBøn; 
ncr; en a. gorfamling. — ^fn&a:gtiglje&, 
en. ub. pl. ben ©genffab at ucvre a. 

%ni>ctl en. pl. ^nC)elc. [Z. ?£ntf}ctl.] 
35ect, fom een ()ar i noget; Sob, ^patt. 
(««otl).) "%t Pl l)ape iindecl i et iRige, 
fom iffc forgaaer." 9)?pnfter. 

5(nC<cn, adj. n. cnJtct, pl. an^re. [Séf. 
annar.] 1, Srbenétal. (secundns.) iJ)ctt 
førfte, ben an^cn, trebic, 0. f. ». .pan 
fom an5en ©ang tgten. JDet er hane 
ani>en.Kone (iffe: ben anben l^ané.) ^in 
an{»cn ©øn (i ?(lbcr.) ^^an par ben am 
ien i følget, i Drbenen. ^or i>{t førffe, 
for bet andet, ^vcr anden, af ^pct to 
een. (secundus qnisque ) ^v»cr andeit 
©ønbag. 2. A. iffe ben fammc, forf!iel= 
lig. (alius.) gjieb 7(bi. ubefl. 2(rt. i sing. 
og pl. a) tffe ben eller bc famme. 8aJ> 
tnig faae en anden S^og, andre SBøger i 
©r. for benne. 3^*9 fan iffe bruge benne 
^at, 09 maa fløbc mig en anden. Seg 
l)ar folgt mine gamle -"pcfte, og Pil fiøbc 
mig andre. Sil en anden Sib, paa et 
andet ©teb, unbet andre SBctingetfer. 
h) iffe ben famme fom tilforn, np, 83t 
()ape faaet en anden ^roeft. ®aben f)ar 
faaet et anbct Slapn. |)an et blepen et 
andet 93JenncfTc. ^^on tager ^oet JDag 
en anden Aiole paa. 25er er fommct andre 
^olf i |)ufet. c) iffe een feb, iffc ccné 
egen. 9?aot man iffe et fin egen ^ette, 
men et ofl)ængi9 af en Itndcn. 2?et et 
Ijaarbt, ot ffuUc Upc af en ^ndtne S?aabv', 

(3*) 5(nt)en — 2(nt)cntJng56n)((up. 36 Slnbenbaøéfebn* — 5lnfe(jte» ?rt (»cnt)tte fio af 'Hnbxti "Jfrtcibct, vaU 
3(nJ»rco vpcmmcUgfjcbcr. ^an I)Qt: fortabt 
fit gæbrctanb, oo bofat ftg t et &ni>tt 
(fremmcbt) Sanb. «1) af utigc (ifæt bcbve) 
SSei1affcnf)cb. ([om ofti'ft meb S-iUccg af: 
l<ino,t, i)td crr. 0<:nffc.) ®ennc ^'»rorft cc 
en "tangt cn^cu 9}Janb, enb ben fornge. 
^itti CC en ganiTc aitictt (Sag. 3eg I)ar 
bet paa ^ecl ani^xe SSitfaar, enb min ^od 
manb. (et egcntHg 93emcerfe(fen A, a) 
e) eii fin>fn, im cnfecit, Ocugcé for: een 
af fammc egcniTab, fom bc« tit nættneé, 
en fulbfomm'en (tgncnbe. ®n anbtn ?fla: 
X>c>Uon oil au let opftaac. >^an Hitjec 
hen anbm MoiCixt, f) en an^clt, absol. 
eett af famme "Uxt, S3effaffent)cb, foruben 
ben føtfte; nof een. .^an f)ar giort een 
Keife for ftn a3ibenf!ab; -en nnben btot til 
^ovnøielfe. .^^an ga» eet ?egat til ^ivfen, 
et cn^et (eflf. og eet) tit be fattige, (^acn 
tebcé ogfaa: So (Sønner t)cixi)<xn i TCrmecn ; 
ttn^ve to (eller to an^xe) ere ©tubenter. 
B. 9Dh'b Tlbj. beftemte Htt. i sin». og pi. 
(aitcr.) a) ben onbcn af to i Sallct, 
l)iin. Øiaar ben ene (een) »U frem, »il 
ben cn&cn titOage. 3eg ftob 'paa benne 
©ibe af Grøften, og ^an paa ben cn^en. 

b) bet øorlge, beøtjrige, o»cr6leone. >Run 
iettc er mig af SSigtig^eb; bet <:nJ»ct er 
mig ligcgt>tbtgt. @en af fine Sienere fenbtc 
tjan ub }(>aa *Beien; be «n6ve maatte gien: 
nemføge @!ooen. <5en 2)atter l)ar f)an 
J)iemme; be ani>te crc alle forførgebe. 

c) bet «n&ctSi» 3: bet til!ommenbe, cwigc 
Sit), (ogfaa: S ct'aniiet Citt »il meget op; 
tlareé, fom nu er oé mørft.) C. 7(ii6ct 
{»rugeé absol. for: noget anbct. |)an tæns 
ter itu paa ^Iniet, enb g'ortøftelfer. S^g 
Ijar iHc 5()i5et, at i>\)ic ®em. '■^'oat 
"^Inbtt, l)i>i(Jet anbet; og (til ©t>ar naar 
een fparger meb Uoié^eb): ^»ab uben 
bettc? — ^v<:6 5(n5et i}ax ieg tilo^eré, 
enb K. 3cg maa »cl giøre i^r^at i)an l^ar 
fagtmig? — 3a, t)»ab^ni>ct? — 3. ©jnc 
llbtrri!: Untcn ©ageii, ®agen efter, føU 
gcnbc £>ag. (5). 95ib.) 2>en aniicn X^ag, 
forleben iDag, for faa ®age ftbcn. i^n am 
5)en J5ag, dl. et finnet %ax, ab Uaxc, ncvfte 
?(ar »eb fammc Stb. Set faaec at beroc 
til et anbet lUx, (begge Salemaaber bc. 
]^i}p pigen ^oé 'almuen.) 5t<t <:nJ»en ^aani>, 
:paa «M^cn ^aan&, f. '5<*<i"^/ 2- c S"en og 
<:n^cn Gking, nu og ba. i^en og ^Tnften, 
eet og an&ft, SZogle, 2(bf!tlligc, H'Upii 
ligt. 3eg I)ar f)øct Sen og "Knbm ftge bet. 
3eg f)ax eet og aniet at tale meb big. 
cnbxc Qtehex, adv. paa noget anbct (Stcb. 
SJfan faaer bet iffe cniire øtei>cr, enb l^cc. 

^di^euiifige, adj. fom ftcec ben felgenbc 
2>ag ; ell. fom f ommer hoec anben 35ag, (br. 
tun i ©ammenf.) 5(lt^)en^i:g6t^rvUup, et. 
(ogfaa abjTilt: i(lI^en^<:ge^SBcntrup.) ©il: 
be, [om ^olbi'é 2)aøen efter aSrijlluppct, '}fn^fII^agofeb^^ en. .Rolbfeber, ber fom; 
mer igien l)t)ert anbet jDøgn. 6n^fni)fig6^ 
morgen, adv. noefte ^ag om 9}Jorgencn. 

^rnftcnlleis, adv. paa et anbet (Steb. 
.^an fommcc ingen anJtfiific^s, enb f)od 
ftn familie. 3eg l)ar itte Ⱦret a. enb i 
.ftirfcn. ®enftcbé brugeé ben (SKf, c. (ed. 
en an^enftc^o) en onbcn. fini»cn1tei>6 fra, 
iffe ^icmme fra, ubcnlanbå fra, fra anbre, 
fremmebe Stebec. (aliunde.) cn^enll■e^8 
hen, tit et anbet, focjticlligt (Steb. (alio.) 
|)an er ittc mere i ^arié; men cc reijt, 
a. l^en. 

0(n^crIc^f6, adv. [af ILc6, 93et, ^ant.] 
paa en anben SDJaabe; iffe [om før, itfc 
[aalcbeé. (Sen »il Ijaoc bet \aa, en ?(nbcrt 
fi. Sctte »il jeg f)a»c c. giort (omgiort.) 
^an fortalte mig bet paa ben 9)Jaabe; 
men jeg »eeb, iet er «. ©agen cc gan[fc 
a. bcitaffcn. 7lt b(i»e <:. til (Sinbé. Jpan 
er iffe «. (bctte er nu hane 9?atuc, 6f)as 
rattccr.) — 3 bagt. Sale [om adj. (for: 
anien, alins.) t)et cc cn a., en ganffc 
<:ni>erlei>e6 SKanb. 

5(nJ)rage, v. a. 3. [[. ^r<jge.] giørc 
ffrtftlig 5'5^'!f^ini"9 om , anmclbe. 2(t a. 
noget for Sortg^ebcn. ^pan <:ni>rog paa 
en 9ieb[oettcl[e i (Sfattcn. — '2(n&r<:gcniif, 
et. 1. ffrtftltg ^orc[tilling, 2(nmclbel[e for 
S5»rigl)eb eUer ^oreiatte. 2. J8e[»ænng, 
.Slagcmaal. (®. ?o».) 'Jrn^vcgelfe, cn. 
(55icrningen ot onbragc, 0^. (S. D.) 

"iinbxe, pi. (g, tfnJicn. 

%ni>x\f, en. ©. '}lnb. 

'Kne, cn. pi. 3fncr, (fom noejten ene 
brugeå.) [S. 711) n, ?C(}nen.] 7Cbeligo 
^orfotbre, opftigcnbc (Slægt af Tibet );>act 
fcebrene og møbcene (Sibc. -igan tællet 
ferten "Jfner. = ^fneregniiig, cn. Ub reg 
ntng og Optælling af ctnéTlncr. — ^(nctal, 
et. TTntat af 2tner. "Kt regne, ubregne ecnS. 
5Cttet<:C. — 5(nctfi\jle, cn. Sa»lc, f)»orpaa 
ecné Tinet opregneé. 3fne\?aaben, et. 
pi. - er. Se g'amilicré SSaabcn, fom regs 
neé ttl cn 2(bclémanbé 2(ner. 

5(nfald, et. pi. b. [. ®iern{ng<;n ot ans 
falbe, 3Cngreb. lit giøre 5f. )paa ^icnbcn. 
^icnbcné X ble» affla<iet. 2. (S»gbomé 
Sitfælbe. Ubbrub, 5})ttring. 6t ptubfeligt 
3C. of ©ibefting. St gebets "Jfnfali). 

3Cnffilbc, V. a. 3. [falie.] ongribe, o»er; 
falbc. ^tcnben «nf«I6t (Staben fra to 
©ibcr. JRjø»ernc anfaI6t i^am i .^uuls 
»eien. 2. figurl. o»erfalbe, angribe meb 
lOxt. Ut c. ccn meb (Sfielbéorb. 3. poos 
tomme, o»erfalbe. ©i^gbommen <:nf«Ii>t 
l^am meb fornijct .pcftigf)eb, — ^Cnfclfter, 
<n. pl.-e. ben, [om anfalbec, o»erfalbet 
een. "3)a goaer gor[»aret cnbog tit at 
btæbc 3(nffildcrcn." ©ctjijttc. 

3tnfegte, v. a. 1, (ggentlig onfalbc m. 
SSoobcn ; men brugeé fun figurl. lit an: 
fcgtee (frifteé) af 2)iæ»eten : anfegtcs (for; SCnfegtc — SMnger. 37 

jicrrmc*) poa fin 2C?rc. cnfcgtcp (pfageé) 
of 2i&clfer, af fjaarbc (Srglsomnu'. ©øn; 
:u'n!5 lt[i){fc citfrgtrr ^«m Uh (cjnacr i)cim 
iffc na-r, itfi- tiUptcvtc.) .^an iob fig iffc 
i^nfrøtc (ncbffaac) bcraf, — "Jfiifrtttflff, 
en. pl.-r. gciftctfc, ^Gng^cffc, éinbé; 
uvo , ^tagc. 

^tiififve, V. a. 2. førc til (gtctb, tefale 
opcr (Jtrigéfotf, cti 'Pcer.) .kongen an: 
forte felt) fin |)ccr i bcttc ©lag. Øcnc; 
ralen cnfij-rtc ben fjcire Jløi. 2. cdlcbc. 
2tt c. ccn til2)i}b og gobc Sæber. 3. an; 
tegne , fere til iBog. ^a« f)ar glemt at 
a. bet t SfiegnfFatct. 4. fremforc, teraabe 
fig paa. ^an cnfertc bctte til fin Hnbj 
fltjlbning. S^'g »il cufcrc mine ©runbe. 
5. niclbc, berette, omtale, tnbfiOre i et 
©frift. 4>n" fiuf^rcr (citerer) ooeralt fine 
^ilber. forfatteren figer i bet oeenfor 
uiifertc Steb. = 'Jfnforer, en. pi. - e. 
ii)en, fem anfører (1.) ©ngob^f. (^ccxi 
furer, gorer.) Jpan »ar t>or %. (<?ører, 
aSeileber) patt 9?eif*n, 2rt være 'il, i et 
iDpror, i en ?cg. Pcb et ^Joretagcnbc, for 
en 9{ot)erfloE. — ^fnfurelfc, en. ©iernin: 
gen, at anføre, (i S3cmctrf. 3. 4. 5.) — 
^fnferfel, en. (Sjiemtngen at anføre, (1. 
2.) llnber JlongenS 2(. -ipan pil unbcr 
min"?!. (jCcilcbnmg) banncfig titgmbcbet. 

^Cngaac, v. a. 3. [gaac.] fiaac i gon 
binbelfe meb, f)a»c |>enf\Mi paa, pebtommc. 
©ftgen angaucr gorfømmclfc i (Smbebet. 
.t>pab mig angkjcct, eller er angaccn^c: 
en 2atem. ber" ofte l)oreé i bet bagi. Si». 
Ifngticen^c (i -penfeenbe til, meb .^enfpn 
t.) l)ané JBegiering; f)ané J8. «ngaaeni>e; 
cll, l}t»ab angijacr ijané JBegtering. 

5fngbrv|le"t,.i:Mgbry|lig, adj. [3. ^ng, 
trang.J trangtupffet, jTafaanbct. £)craf: 
3(ngilirv|ligl;cC». (STiotf),) 

1, Jfnge, en, [jrf. Ængbrvflet,] ©pgbom 
f)Oé ^cfu cg Jtøer meb trangt '.'(anbefang. 
^eraf adj. ajigct. ©n <iugct ^eft, JVo. 
(93Jotl). Æn^æ lioé ^enr. .^arpeflreng om 
SJJennefter.) 

2. ^litgc, en. fugtig 3>amp, ©em. ^Cngc 
)pci<x aSinfcucérubernc« (i)JJotb.) 

2fnge, V. n 1. git»e Tinge fra fig. 
(Ooti). ?ange6ef.) 3. angå, buftc. 

tingel, en. pi. ?tngler. [3. Aungull.] 
SKebeh-og, gijTefrog. Deraf: Jfugcl^fl'cr, 
n. s. fom mebcr meb ©nor og Tingel. 
3(iigflfi)Trri, et. ^. fom fteer p. at mebc. 
fingir, v. a. 1. [3. aungla.J ^^iffc nieb 
Tingel, mcbe. 

■jf iigelmiiue , en. pi. b. f. et ©lage 
©pibtmuué. (Sortrx mus araneus.) 

grimer, en. ub. pi. [3. angr.] 1. ^or* 
trPbelfc oPer en panbling, fom man fclp 
cr!ienbcr for uret eller fnnbig. "Kt fole 
2f. opcr noget. "9)Hn ^(ngcrs ©raab big 
albrig ttocbc." ^. (Sulbficrg. "©taffetep^ 
bar ttbt tang^^nger." Dtbfpr. "2(ngcr bat Singer — Qingluelfe. en ntotalff , og iUe , fom 5ortrv6cIfe, en 
6lot pfp(l)ologijf Ørunb." S. Jpornemann. 
"^fnger beftaaer t ben nebtrpWenbe ^Md\c 
af fin egen llpcrrbig^eb." *5P. 6. 9)lulter. 
2. i albre ©anff: Slat, ©tabe, ^ortræb. 
= «ngc^fltl^, adj. ^pié ©inb er opfplbf, 
betaget af Tinger, angcrgiwcn, adj. v. be- 
tagen af Tinger, angerfulb. "5)et anger; 
givne |>ierte." 2(ngcrFi«»b , et. pi. b. f. 
Jiiob , fom man angrer eller fortrpber. 
fingerlig, adj. fom man angrer v^^"^, fi^J" 
ma""n l)ar@runb til atfortrpbe. fingcrle&, 
adj. 1. fom intet l)ar ot angre eller be; 
breibe fig. 2. fri forTTnfpar eller Siltale. 
(i Copfproget.) "X)a bør l^on at pctrc a. 
for ben ©ag, f)an figteé for." (2). 2or.) 
"Tit I}an ble» a. og frifienbt famme2)ag." 
^olb. — 5>eraf: 5tngerI«o|)e{>, en. ub. ]>!. 
— ^(ngeretfiarc, en. Saore, ©raab, fom 
frcmbringeé p. Tinger. (3ngefliann.) = =: 
tJdtgrc, V. a, 1. [maaffec af 3. angra, 
trpffe, trænge ; tigefom ^(ngcr ogfaa fors 
bum brugtcé for: Srængfel, 9?øb.] 1. 
føle Tinger oPcr, fortrpbe. 3eg angret 
ben Uret, jeg ^ar giort. Ttt cngre ^paa tit 
fom er jTeet. Sgfaa impers. iDet angret 
mig meget, at jeg l^ar gtort bet. "^i 
fortrpbe, at Pi i!Ee fulgte en 9Sené 9?aab; 
Pi angre, at Pt iffe fulgte l)ané gorma; 
ninger." 6. ^ornemann. 2. polbe Tinger. 
2)enne.panbling angrer mig meget. CJlnget 
og angre funne nu" betragtet fom ft ariere 
Ubtrnf, enb fortryde og 5ortry>elfe; ogfaa 
af ben ®runb , at l)ine begpnbe i Sale; 
f^voget at gaac af ffirug.) 

3(ngcf]t, en. pi. -er fieiben. [3. Angist. 
S. og" 3?. ©. Tlngft.i ©gentlig Alem; 
melfe, Sn?fning for .ptertet; men brugeé 
tun for : c« {)øi (Srab af S^i^gt for eller 
a3eh^mrtng oper en foreftaaenbe ell. truenbe 
garc. .^un ubftob en jtor"3r. ©øbéange)!: 
(TI. for 2)øbcn ,) ©øbéflraf. = (:ngcil, 
adj. betagen af en l)øt ©rab af Sn>gt. 
3eg »ar angejl: for at l}un ftulbc bøe. = 
aItgft1ful^, adj. meget angcjt, opfplbt af 
Srngt og S^efpmring. (©torm.) 2(ngc)l--- 
ffrig, et. ©. fom een af Tfngeft giPer fra 
fig. (®runbtPig.) 5(ngcflf»cJ>, en. ©peb, 
fom Ttngeft frembringer. 

'J^^gicl^c, V. a. afigaae, »ebfommc. 
(2?. 2ot).) 

Tlngiwe, v. a. 3. f giwc.] poapifc, metbe, 
Ptfc, anmelbc. ^an angau ©tcbet f)oor 
i)an {)at)be funbet bet. ^enne ^røpc cm 
øiuet .Rrubbeté ©tprfe. Tit a. be æarer, 
man fører meb fig. <x. fin formue, ftnc 
3nbEomfter. 2. berette; foregtpc. ^ien; 
bene Zab angive Tlpifernc til (eller at 
l^apc pccret) 2000 SOianb. 9)2an angav 
bette fom Tlarfagcn. 3. anmelbc , fore; 
brage ; røbe. a. en ©ag for S^prigtjeben. 
•^ané egne ^olf angav Ham fer SSolbfpig. 
SijPfjt «nø*v> fia felp. — ^(ngivflfe, en. 9lti9J^fV — %]U, 38 5lnf e — Qlnfevlffg^ pi. - V. — %\Q\y}et, en. pi. - e. i)«n foin 

angioct noget, (i »om. 3.) 2tf SBcbcrnc 
tilfaltor h(t ^aloe 5(iigiv>cvcn. 

2fitnlc, V, n. f. "Jdigcl. — Jdiglcfuor, 
en. pi. - r. SKcbcfnoc. 

'i(»t\vc, V. a. ©. "Jdtger. 

OJnrtrctt, et. pi. b. [. .®ct, at ongribc, 
2(iifalb nicb JJSiialH'n. = 'IfnpvcboFriø, en. 
M. [am føreé web at anginbe S'cnben , p. 
en aitgribenbc 93?aabe. (niob[. ^orfvare; 
flig.) ifitgrctsmii^el, et. 90i. fom am 
»enbcé, ec ttenligt til Tfuijvct*. ^orfoarés 
og "JdigccbomiMcr. (stalling.) "Jf »gvcbe; 
fJei>, et. <S. I^for 2(ngreb iTecv etter er ff eet. 
(éngelétoft.) 2fiigicbøv><:abcn, et. 25. fom 
ifæt ir. ti(?(ngrel). aiigrcbf>v>iio, adv. p. 
en angrt6enbe9JJaabc (mcbf. forfvr.v&uiis.) 

2Cngribe, v. a. 3. [øvibe.J ooerfatbe, 
gaae "imé vaa meb SSaaben. Tit a. ^km 
ben. fig. 2ft«. ©agen fra ben rette éibe. 
2. antajte, fornærme. ?(t a. een meb 
©!ie(béorb, Uqoeméorb, ærevetrenbc S3e? 
f!i)(binnger. 3. giørc ulovligt ©reb i, ha 
Mt)e. ?(t a. DffentHgc SJiibter. >pan f)ar 
angrebet ©aéfen , fom var (;am betroet. 
(Tit <;. fin 6apita(, forbruge en 2?eet af 
6apita(cn.) 4. ftabe, giøre fienbeltg "Sir!; 
ning )i>aa, tære bort af. ©pren angriber 
bettc SJJetaU Dette 9)Jibbel angriber JBrt); 
ftet. 5. S3ctage, Ijentage. ^an er meget 
angreben af ©ngbommen. ®en lange 
SSafe I)ar 'angrebet l)axn meget. — ^fn; 
griber, en. pi. - e. ben, fom angriber, 
ben 2(ngribenbe. (i SBemcer!. 1. ftelben 2.) 
®en ?(ngrebnc maa værge ftg imob %n: 
griberen, 

Ifngroc, V. n. 1. groc faft til; fore; 
fomnu'r tun i bet Ubtrvf af 7Clmuefproget; 
ti angroft 93arn 3; fom Ijar ben cngeliTc 
©vge. (©tocver.) 

3(ngfl, f. ^fngef^, 

■3(nl)ang, et. [Svbff.] <S. Till^ænø, 
(^arti) tEiltorg (til en 2^og.) 

%nbo\ii, et. Oierningen cit an^olbe eK, 
gribe ; Tlnljotbclfe. (2$. ©. C) 

:J(nl)oI^c, V. a. 3. fafifjolbe, gribe (en 
SJJttgierningémanb, ^orbrvber.) 

2rHl)oI^e, V. n. 3, anføge. (iD. 2ov.) 
c. om et (Smbebc. — "ilnifolixn, en. 

'Jfnlxsngig, adj. inbffaget, inbPcevnet, 
br. fun i ben flette Salemaabc af Sov; 
, fproget: at giøre en ©ag a. (2). Sov.) 

3(ni6, en. @n fremmeb plante, ^é^ié 
^røforn (?fniéfrø, 2(ntéforn) brugcé fom 
^rt)l:m. 35eraf: 'Jfmømfif (rø. l^vortX 
fogeé), 2(nt6oIie, 2Cniefuffer; linie , inbs 
bac^t i ©uffer. 

%nf ell. 3(rtFc, en. ^lagc, .Rlagemaat, 
^oatalc. (35. CoV.). 2. S?ag, ^ortrvbclfe. 
(foro-'tbct.) 

llnfe, V. ii.l. (f)av.) flage, førcRfage* 
maal over; »ære uttlfrebé meb. ?Ct ant'e 
p. nog«rf. (Aingo.) ■'£>^i), min@etifMii{;ei 09 tpnbc ©ficbnc anFer." ^^dt. ".Ran 
9JJcnnef!et unbfli)e fia ©iæl, fig felv faa-* 
let, fom ©tøv, l)vor».-*aabetanFer." ©valb. 
(f. \)&&i<infe, fom nu næften ene brugeé.) 

"JlnM, en. pi "JfuHcr. [d. Aiikle. 
3. Okul!.] Sebet, fom forener S3enet meb 
^oben. — 'JfnFclFo^e, en. pi. -r. ben 
ubftaacnbe SSeenfnube veb 7lnfetcn, ben 
neberfte£>cclaf!S8eenpiben. (Talus.) ?fns 
MfFo, en. et ©lage ^ruentimmerfloe, 
fom gaae op til 7tnf lerne. * ' 

5fnFcr, et. pl.-t. et SDiaal t 2)anmarfr 
til ©riffevarer, fom I)olber i ISønbe, cll. 
38 potter. 

"JtnFer, et. pi. - c ed. ^fnFre. [Sat. an- 
cora.] en fvær 3i't:nftang , oventil meb 
en JKing i @uben, nebentil meb to opab 
bøiebe Tlrme, meb ^ager i (Snberne, fom 
veb SSægtcn fæfte fig i >f)avbunben , 09 
faalebeé fiolbe ©fibet. 7(t fafteX, anfre, 
lægge ©fiK't for "Jfnfer. Sette 3fnfer, 
vinbc bet op i ©fibet. ^laaben , ©fibet, 
lettebc 'XnFer og gif unber ©eil. (m. beft. 
7frt. om et vift Tinfer, Xa man lettebe 
^(nfcret, braftSouget.) 2tt brive for'Jfn^ 
feret, 2tt fappe 'Jlnfcr, overffære ?(nfer 
tougct , i ©tebet for at vinbe bet op. 7ft 
gaae til "JlnFers, ligge for Jlnfcr. ©fibet 
c; til ifnFcre, 2. (Sn Si'rnftang, meb 
.pager { @»ben, f)Vormeb932uur; og Søms 
merværf i en 9B»)gning forbinbeé og fæfteå. 
7lt forbinbe SBielfeværf, ftvrfe en 93iuuf 
meb 'Jfnfcrc. Seraf ©forfteenéanfer. =. 
5(uFeraent, en. (5n af be ubftaaenbe TCrmc 
ell. Okenep. ©fibckinfere. Jfnferboic, en. 
Srætlobé ell. Sønbe, fæpet til2tnfert.ouget, 
fom fli)ber v^'^ci aSanbet og tilfienbegivec 
©tebet, f)Vor et ?tnfei- ligger. 2(nFer; 
buni>, en. -Ipavbunb, tienlig til ber at 
anfre. ®ob, flet 3f. .JtnFerfal^, et. 2Cn; 
ter^té ?falb fra ©fibet veb .Saftningen. 
anfcrfaiT, adj, fom ligger faft for 2lnfer. 
3(nferfT[ig, en. b._[. f. Jlnferljage, 7ini 
Ferforing, en, foring af JBræber uben p 
©fibet, for at l^inbre bet fra at-gnaveé Ij 
veb bet falbenbe ?tnfer. ^(nFergrcen , en. 
b. f, f. Ttnferarm ; Tlnterflig. 1(nfergnnt^, 
en. b. f. f. Tfr.ferbunb. 2tnfcrljagc, en. 
>^agen paa Tlnferarmen, TTiiferl^ol?, et. 
SeiftglH'b til at nnfre. Tit føge, ftnbe, 
r}ave et X .Somme til X (Jpvitfelbt.) 
Xtf'erFapning , en. ®ierningen at fappe 
Tinfer. ^InferHo, en. b. f. f. '^Infergreen, 
ell. >!pagerne i benne. "3?aar 3rHferfloeit 
©anbet ftaaer." S5f)lenfcl)l. JfnferFran, 
en. ©n ^Pram meb en bevægelig .Kran, 
l)Vorveb be fvære Ttnfere bringeé i og af 
©fibene. 3lnferhog, en. TTnfergreen, 
Tlnferbagc. "^&an Sijrené .poveb fatte p, 
ffarpc ')(." 25f)lenfcf}l. 3(nfcrleie, et. bet, 
at ligge for Ttnfer , TtnferOolb. 2. b. f. f. 
Ttuferplabé. 'Jfnf'erletnin|t, en, (Sicrnin; 
jen at lette Tinfer, 3(nferlÆg, en. ©tan* 5(nfcrla?g — Slnlcbnntg. 39 2(nle&m'ii9 — 5(n(D6f» gen i KnUut, til l^t»té ncbcrftc og tt)Cfcfle ©nbc 2hmcnc cHcr ©renene ftncbeé fuft. 
CHFrrldft, adj. uben Tfnfec, fom i)at mU 
ftetftneTTnfere. 2(ItFcl'pK:^e, en. et<Steb, 
h»\iv man onfrcr, ril. fan anfve. Qfnfrr; 
riitg, en. ben fceoccfleltge Sting i Tfnter; 
liVijgené øccrfte @nbe, l^woti ?tnfci:touget 
fA'fret. ^riiFcrrioriiiø, en. JBeffccbning af 
Sougoccvf om 7(nfecvin9en , foc at ^inbrc 
ben fc^ af gnare 2(nfertouget, cUei: for; 
bcrrtjc bet t>. Stujl. 3(nFcr)To, en. J8e; 
ftccbning af Xxce, bet foetteé ^aa ben Tim 
fcvffig, fom føcft bragcé op, for ot ben 
ti ffttl gnare @fi6et. 5fnFcrfmei> , en. 
•grneb, fom forfa'tbiget<Sfibéanfcre. 3Cit; 
ferfmcMc, en. l)Ooc 2(nfcre fmcbeé. 'iim 
^ fcrfVil, et. ©n ^^inbc paa 5)æffet, iiPor; 
t>eb 3(nfccet meb 2(nfectouget brageé op 
■ af >^at>6unbcn og ^&at»et. 2(nfcr|}fl{>e, et. 
©teb, ^)Por et ©fib anfcer ett. fan anfve. 
(.Ringo.) ^fnferftof, en. Gt ®tt>ffe ^væ, 
i l)oié SJiibte ^rnfevloeggcn focfteé ncct »eb 
OJingen, Ooormcb 2{nferet beqcemmei-e fan 
ftiitteé, og Ijoortteb bet friter i ftvaa <BtiU 
Ung. 5(iiFertoug, et. ©t fangt Jtabei; 

^toug , fom fffftcé i ©fit'et og i ZCnferrin; 

gen, og f)»ort?eb 2(nfetet fjolbeé, naar 

bet ec taftet. = = ctxhe, v. n. (l)av.) 

' 1«m U for ^fnfec, fape ?Cnfer. — 2fns 

friiig, en. 
■JdiHagc, V. a. 1. føcc iiragemaat o»er, 

flage vaa en^crfon. ?(t a. een for f)ané 

^oiefatte. 2. fiagc foc Sletten oocc een, 

tiltale, ftgtf , tulbe i SRette. «f)an ec «it; 

Haget for efteclabenf;eb i ftt ©mtebe, for 

Conbéforrabevi. 25en ^ufIage^c b(ep fri; 

ftenbt. = jruflage, en. nb, pi. — ilm 

flcger, en. pi. -c. ben> fom fører .Ktagc 

opcr een. 
^fnfommc, v. n. 3. [fommc.] ^omnte 

tit eller v(ia et <Btci , fonime berl^cn Ijvov 

maix ugtebe fig. .Kongen er i I)ag itits 

Fommcn (fommen til (Staben.) 58repet 

»ar enbnu i @aac iffc anFommct. ^an 

anfom l)ivtil for otte J^age fiben. (meget 

ftetben i præs. eiler infmit ) 2. fiiiFoms. 3. ifoie ftg, 

mcit, adj. V. figeé om Jtiob og anbrc ©øvgcbvagt. 

^øbeoare, ber ^aoc Oegpnbt at vaabne, 

mugne og antage en focbceroct ©mag. 

g'ijfen er noget auFommcn. — 3(nFom|l, 

en. ub. pi. 1. Sitfomft, Set, ot an; 

fommc tit ct'Steb. 9?aar »ar, fTete 'iln: 

Fomften? ©trai'eftermin :!(. "<gom97at; 

tene Saagc ffner for ©otené ?(." 3acoln. 

2. Siltr«bclfc. æeb ^ongené X til Ke; 

gienngen. (23. <B. O.) 
^(ithe, V. n. f. unber 5(itFev. 
JTiiFvu^c, f. forFyn^c. 
' ^iile&igc, V, a. 1. gioe 2(nlebn{ng tif, 
foraarfage, 6epirfe. 

'J(nlc^l1ing, en. pi. -er. ?eitigf)cb, »irs 
fenbe?Carfag. ?anbÉh>froernc gtpe X til 
*-Pr*n>><oitnébrif. .poab »ar 3(llIf^m1Ige1l til at U Utr) llocnner? 35ct(c Silfcelbe 
gao X til en »tgtig £)pbagelfe. "JC. tit 
enårig. Uboorteé ^Inlcdmuger. ^t tage 
X af -noget (fom er ffcct, fagt, o. f. »,) 
3 36tIeC>ning of (fom en g^elge af) j)ercé 
ffriftlige 2)ttring. 5)er ttteo gioet et ©ilbc, 
i X af f^ané >^iemfomjt. Gn ©ang i 5(» 
af JCongené^øbfelébag. 2. ^eie, @runb, 
©fiel. æi«ig X til m-:tanU. (2). 2o».) 
3eg fjar ingen X til at txvrc miéforneiet 
meb l)Qm. 

Xiliggen&c, et.- pi. -r» Gn ©ag, et 
JGrenbe , en forretning , fom er ubfort, 
eller enbnu foreftoaer. ét »igtigt 5(. 2tt 
betroc een ftneXiIiggcnf'er. — Xiligge»u 
l)ci>, en. bet famnfc ; men minbre hvuQn 
ligt. "Wigcté Xtliggelll)c^er." ©cfi>)tte. 
3CMllttgeit{»c, adj. v. af Itt iffc bruge:« 
lige ciiligge. 9J?agtpaatiggenbc, of 93c3 
tnbcnf;cb. "S?oget bem anliggeni'e." (2), 
Cop.) Tit tabe noget »ære ftg anliggcni*«* 
3CnI(rg, et. pi. b. f. ©terningen ot on; 
Ictggc (1.) aSeiené X er In'gpnbt. (Sn 
SotonieéX 2. Ubfoft, 9)tan, ©runbribé. 
3(. til en ^æfining, til en .g)ape. 3. ^or; 
fcet, ^lan. "2)cr fiurte unbectiben Tlar* 
Ijnnbrebeé 8i» tit at ubføre »Ore Xtlofø, 
og et enefte upentet S^iebtif er nof tit ot 
futbfafle bem." 9iof)bef. 4. Snbretning, 
©tiftelfc. Sette 2(. er i gob ©rift. Qt 
X i en ^ope, et engetjt 5l. o. gXantning 
of Sræer, ffiuff e m. m. efter en »ié ^(on, 
5. fig. naturlig ^ærbig^eb, oprinbeti^ 
6one ellec Sifboieligljcb til noget, (præ- 
disposiiio.) Ht l}OPc ^l. (naturligt X) 
til9Jiufif. JDrengen ^or gobc X fom for; 
tienc ot biirfeé. "9}JennejTeneé oprinbelige 
^Cnlorg funne ftetrogteé haaie at »ctre til 
Ut &c\^c og til bet £)nbe." y. (S. ^Mn\ 
Xilorgge, v. a. 3. [lÆggc.J 1. flifte, 
grunbe,""inbrette of np. "?lt t^ en nt) 
©tab, ^otftning, ©fole, -^obrif, >&ape, 
S?ei. 2. onpenbe, fatte i (om (^^ormue, 
^enge.) lit cnlctggc (fatte) fine ^cngc 
i .panbel, i ©totspapivcr , Sovbegobfev. 
fcegpnbe ot bære. 2ft a» 
>Der er <:nlfigt >^offorg. 
4. giørc id føvfte Ubfaft til. "Mt »:. en 
Segning, et SKoleri. 5. lit c. ©ag imob 
een o: gipc ^loge opcr, tabe inbfolbe een 
for JKetten. (jpf. lu^ggc atu ~- Xilitg; 
øriff, :J(nIofgning , en. ©icrningcn at 
anlægge. 

2(iiKtg6mi:aI, et. ^'ofXtlag.] ctJRaanb, 
en ©nor meb 2>ocgt i @nben, Ijporme^ 
•^c^ié .pøibe maaleé. 

Xilijb, et. Sitlob; 2(nfaltS. (b.Sibd.) 
7Ct giore et X inben man fpringer. 

IMAh, V, a, 3. [Is-lic.] feile Oeir til, 
lægge on til, 7ft cnlobc en .i)apn. ^aa 
SSeien til Sfttnbien a»I«l» l)an Wabera. 
2. c. en S^æfininj o. angrib i, beftormc. 
(ODitfelbt.) 7 •Slubbc — 5(nort)ne» 40 3lnov&nc — 3tnfeclfe» %\i\eibt, V. o. (f. løht <in.) bcvaf par- 
tic, fiiilobeii, om glatte oij Haute Ætng 
(røetairer , <£pci(c, ni. m.) [om af gug; 
ttgf)cl> , JKufl i'Ufu Sitftcné 5Bic!nin(i tabe 
bcvcS P3(ant)é og ^fot^wc. anl^bft ©taal, 
fom meb ^lib ec betaget bct^ ®(anbt', og 
i)at en Maa ^aroe. 

'Jtiimiiffe, V. rec. 1. tik'gnc ft'g uben 
lorttg 3'{cttigt)cb , tiltage fig. ?(t a. fig 
^errcbsmmet, SKegiei-ingen. ^an b'it'bc 
anmaflVt fig en 9Jt»nbigl)eb , bec ii^c tiU 
tom l)am. (i:um<ttjte, fotetommcr i)oé 
^oitfetbt.) — Jfiimaffdfc, en. pl.-r. 

"Jdimcl^c, V. a, 2. giue .RnnbfFab om, 
tilmelbc, angioe. 2(t a. et JDebffatb foc 
©fiftevetten. «. noget foc Stjrigijeben. 

2. giørc offentlig Oetienbt. c. et ubtom* 
met ©fdft i 2(»ifernc , i et tviti)t SStab. 

3. nielbe til JBefeg, Spviartning ; tabe fin 
2fufomft tiibe l;oé een. ^an bleo «nmclJ>t 
af Stenecen. ^an fjac itte i'jmtelit fig 
(melbt fig) i potten »eb 2(ntomften. 

^(nmoic, V. a. 1. [Æ. rjinuitl)cn.] ha 
giere af, fovlangc (bog mere »eb Bøn, 
cnb meb ^aaftanb.) 2ft a. een om en 
Sicnefte, om et ?aan. 2. fræwe, begietc 
olvovligen. (3), fio».) — 2(umo{)niuø, en. 
|)1. - er. ' 

^rnm(vilV, V. a. 1. betegne meb et 
SJIærfe. a. ©tcber i en 93og. 2. optegne, 
op)"frioe, anføre i et ©fcift. a. alle Sms 
(ta'nbig^ebcc i en <Sag. 3cg l)ar o»enfoc 
ciim<rrh't. :^ Jtnmccrfning , en. pi. - er. 
1. ffiemocrtning, 9)ttttng of noget, man 
{)ac lagt 9}?oertc til. Sereé %, er fnlb^ 
fommen rigtig. 2. 2(ntegnelfe, ifcer til 
SRettetfe af ^cU. lit giøre ■Jfnmofi-fiiingev 
»eb et JRegnftab. Tit giere 5(nntccvfningcr 
over Solt o: opføge og bable bereéSmaas 
feil. 3. ^ortlaring ooec Ubtri^f og Snbs 
^)olb { et ©frift. Særbe, oplnfenbe, »ibts 
ieftigc ^rnmcei-fuinger til et ©trift. 

2(nnammc, v, a. 1. [f. Ham.] tage 
fat, tage imob meb .f)aanben. "93Jan 
faaci- alt bet, fom man itte før ^obe; 
man fiimummec tct , fom ot>crlcPereé." 
©poron. 2. mobtage i ?Clminbelig[)eb ; 
oppel'cerc. "puilfet ben ©ftectepenbc maa 
til fig a." 2). 2o». 3. antage, ftebe til. 
4. anfjolbc, paagribe. (Orbet er i alle 
SBemÆrfelfer nocften forælbet.) 3(imam; 
mclfe, en. 

!}(nnc;r, et. pi. - er. [2Cf Zai, annexus.] 
.Rirfefogn , fom itte ubgiør et ^raflet alb 
for fig feb , men er f}entagt til et anbet 
©ogn. >&o»ebfognct og '?riinc;rct. = ^fiiiir;;; 
l»oni>e, en. fom beboer og bciocr^corfl'ené 
'Jfttne,rga«r5 o. en i Hnnevet beliggcnbc 
(|5aarb, fom ^raften l;ar til Srug, forbi 
ben for()en f)ar Ptvcct ^ræftegaacb. 3(n; 
nerfiifc, en. .Rirten i ?Cnneyet. 

■JdtorOitc, V, a. 1. ffiffe, bi>bf , f;»ori 
tebe^ noijet f!at lapeé eller intretteé. %t a. en ^øitibettgl}eb , fi5egro»etfe. 2. 6«; 
fate, fororbne. (i ©mbefcéftiil.) 3. bes 
ffifte, inbfa-ttc. (5). Soo.) ^(nor^ning, 
en, pi. -et. 1. 5?orftrift, ()Porefter noget 
ffal inbrctteé. ?tt giøre X. til eller focj 
noget. ?(t rette fig efter ^o-genS ^Inovi'i 
ning. 2. offentlig J^^orfErift, JBefaling, i 
gororbning. Gn tongclig %, %t ubftebc^ 
en ?(. ©n (Stoleanoi^ning. 
7UivAah, et. pi. b. f. Silraab, 2(nfTrig.-J 
"Jdiraatte, v. «, 2. raabe til een, for att 
han ffat f»arc ed. gt»e fig tilfienbe. .^ati] 
ble» anrucbt af 2?agten. 2. ^^^la^albe;] 
penbe fig til meb iorig J8øn. c. ®ub, a, 
.Rongen om 9Zaabe. = Xnrcabelfc , enJ 
(S^aggefen.) 2(nrr.abe»t, 2Cnra«l)iiiiig, en,| 
('}liir»:abuiug6ot& [2(nraabéovb] geltraabt"} 
©øtrigé = 2Crt.) 

5(nrette, v. a. 1, berebc, rebe tit, forsi 
»olbc. «. et (Siæftebub. a. et SSlobbab.j 
(tiibff og itte meget brugeligt.) 2. tomme] 
ben ttllatebc 9)Jab paa '^at) , giøre be 
færbig til at fætteé paa JBorbet, og bring« 
ben bib. (ofteft absol.) 3)er maa førgen 
for, atSJlaben ttte bliocr tolb mebené bet 
«nrette6. (Sgfaa tcttc rtn.) 2)er er &iu 
tctttt (9)taben er paa S3orbet.) — 5(jirct^ 
ning, en. 1. ®ierningcn at anrette 3)Ja^ 
ben. 2., Samling af Sletter, fom p. cen4 
gang fcctteé p. Sorbet, Spbæfntng. 3Ltt 
Xnvetningcr. 2)en førfte Hnrctnintj. 
5liir«re, f. vci»r#rc, ijcJ»fommc, 
■Hnfec, V. a. 3. [fce.J betragte, antage! 
f)olbe for. 3cg cnfeer »Sagen fom af^ 
giort. Sfg anfeec bet for en gob -pan^ 
bel. 2. bebømme, optage. *Dette <Strib^ 
af ham pil itte blioe »el cufect »el 
.g)offet. røan »eeb itU meb l)»ab Siin^ 
ben ©ag Pil b(i»e cufect. — cnfcet at, 
SBelragtning af. (Sgfaa i mere egentligJ 
cHerå ubrugelig JBensærtelfe for: fee vaa| 
betragte, forefommer bet f. (5r. l)og -pol 
berg: "@n()per, ber cufcci- fligt meb pl}0( 
lofopljilT Sie." — "£)u ci — anf««c biJ 
Slorge m. -{foragt," JRein. 3. agte, ænbfe, 
libe, fætte ^rii^ paa. ^&an er meget, f)øit 
«nfect. 2tt »cere Pet, itbe anfcct. TLt (nu 
fee ^Perfoner, pifc partijl 3(gtelfe, ell. Op= 
martfomfjeb. 6n anfeet (agtet) SJJanb. 
"-p»or St>9t;i'/ f*roeft og 5?cgn tun eget 
®aon anfccr." -polb. 4. betænte, tage i 
betragtning, "ict Sorgerne ftulbe «. Ijané 
;iar og aSanlntte." 7(. JBebel. 5. antage 
for loogplbig. (3). 2oB.) 6. flraffe (i 
SoPfpr.) 2(t «nfeec> efter?oPen. 7. fpneé; 
i ben Salemaabe: bet laber fig anfec, 
fom. = aufeelig, adj. 1. fom Ijar ?tn; 
feelfe, anfeet, agtet, ©n c. SJJanb i ©ta; 
ten. ^an er af en «. (fornem) familie. 

2, betiibelig , »igtig , ftor. @n «. ^oft ; 
cnfecligc (Smbcber. 6n &. ^Pengefum. 

3. af meer enb alminbelig ubporteé ?(n; 
feelfe. ten l;øi 09 a. 5?erfon. — '^(nfeélfc. Qiiifeelfc — ^w^aae. 41 ^\]\[([([t — 5(nffcenbiø. en. uti. pi. ubttotfe« (Sfitfctfc, Ubffcnbe. 
.^dltg af %, Gfti'c ^difcdjV, fom bet 
Ia^t•L•, frncé. ?(t ticnbv ccn of'X. 2. 2av 
teifc, Si(at>. Gn 93Janb af mcijcn "Jf. "iit 
invrc i ^(. (loé nogen. 3. '5'crfoné "?(. a: 
vattifT7Cc)te(fe. Uben ^evfoné :(. (S.?.) 
3t»feeiif>e, et. uboovteé (gi^n, ©fin. (Sftet 
^nfccu^c, til ^(. o: efter ©nnet at bønuue, 
uboouteé at fec tit. 'ilt fjave 3f. af, fpneé, 
labe tit at vo:n\ 

^Jfiifigc, f. tilfige. — Tit anfiQco tit 
v^oVH- , tit .Rongené 23otb. 

Odtfiøt, et. p!, - er. [fotbum : Ifitlat, 
5(iilcct, Xntkt. 3. Andlit; af and, imob 
og liia, fce. S. Tint (i 6,] ^oriDelen af 
9Jienn£|Teté .f)ot»eb ; ?(afi>n. (Facies.) Ut 
\ii een i 2(nfitttet. Ut 5ti»c reb i ^fiifig; 
ttU '2. ftg. i^aber, 932iner. m fee paa, 
of ccné'Jt. l)^)^^ t)i\n »it, cnjTer. iit fætte 
i't mitbt, »rebt, fuurt, fortrabcligt ^. 
op. 3. 9?ccvpccrelfe, 2{aft)n (1.) SSiig fra 
mit %. .Rom atbrig mere for mit Of. 
4. yerfon. ©t fremmebt, ubeJicnbt 0(. 
Seg fanfct lutter noe'Jrufigtcr. r=:'3rnfigto; 
faroc, en. tt^fcr^b S^aroe, tiig ben, fom 
et funbt 2fnfigt fjar. anfigtsfr.ruct, adj. 
•Jf iifigtotrÆ^ , n. s. pi. ic Zmt etter Si; 
nier, fom ubgtore ?(nfigteté egentlige ^bre 
©annetfe. (Sineamenter.) 

XnjTaffc, v.a. I. t>ringc titpcte, ffaffe 
tittieie. "Kt c. noget i pufet, tit .piiu»= 
liotbningen. "Kt a, fig en nx) Åiot«. — 
^11 jVajf elfe, en. 

•JCiifVrig, et. pi. b. f. .^oit, 09crti)bt 
fRaah , ifa-r til 2(boarfet. lit giure "JC 

2(nf?riwc, v. a. 3> [)Trivic.] antegne, 
fore til JBogé , inb^Trtre. ?Ct a. Snbtccgt 
cg Ubgift. c. een tit <Zlat. (58a|l()otm.) 
2(t Pære »el, itbc cnfFrcveit f)06 een n: 
anfeet, bebomt. "^aa bog i ^errebet 
liant?elanfTrrv>ctftaacr." ^ott). !J>. g)aaré. 
— '?tiijVn\?ning, en. 

'Jfnffuc, V. a. 1. fun { ben af nogle 
ØJ^H're inbforte SBemarfetfe : at ertjreroc 
umibbetbat (intuitio) .RunbfTab, faacet o. 
(Sanbferne , fom veb fornuften. — ©og 
br. iBcrb. minbre, enb be aflebebc: aitfl-'uc; 
lig, adj. fom fan anituf é ; cll. fom erl)t>er: 
t>eé sebTln^Tuctfe; bejTuetig. «. ^unbffab ; 
et »:uf?iicligt iSegreb. (Srefcfioiu.) — 2fn; 
jTuclfc, en. 1. ®terntngen, at eri^seroe 
umibbelbar, fcerbet. tnteHectuel .Runbifab. 
i.'. (£!}ns.imaabe_, iBetragtningémaabe. — 
■Deraf: OdifTucIfcsrwjtc, o. fl. 

3lnffv&c, V. a. og n. 3. [jTyi>c.] t ^d^U 
fproget: faare, qpæfte peb téfub, uben at 
bra-be. .^iorten btet) ^:njVu^t. "5)en ene 
t>ar bleocn fogt af en anfl'ii^t SSiorn." 
Kaf)bef. 2. v. n. (l;cr.) i 6()emten : 
bannc fig, iTPbc ub. anffyC>e i G^n): 
ftairer. 

2(nflfi<:c, v.a. 3. [flac-f.] ttnrbere, fltv (arttf , tarere, ©obfet er anfTa<iet til en 
aSccrbi af — SOJan anflaafr l)ané cftcrlabte 
formue tit — (3of. v, n. flaac cit.) 

OrnfTag, et. pi. b. f. ©terningen at op« 
flaae noget (fom^'Placater.) 5 SmbebGftiit. 
2. iBurbcring, :2(nfa-ttetfe i SJoirbi. (San? 
geb.) 3, ??orfæt, ^Man , optcenft JRaab. 
et fnitbt X . lit optænfe , ubforc, l)inbre 
et X ^an^ ?(. Pilbc iffe Itjffcé, gi£ 
orerftpr. 3)ettc X, maae Pt tabe fare. 
7(t gipc een et gobt %. 4. Itnoiiéning, 
^Viaoiiéning. ?(t gioe en "Jl. V^*^ noget. 
Ofnfporc, f. tiHTyn^c, opmuntre. 
Olufpivuic, V. a.'2. bruge af at 6one, 
onfirenge. Zt a. alle ©icelcnS .Srccftcr. 
— 'JdifparnMiig, en. 

5(n|li:af, v. n. 3. fllaac.l bf f)agc, »cete 
t. 9Sef}ag, tcvffeS. (OJJotli.) .[X anftefu-n.] 
"3?oget cnllaacr len eue, fom maajtee HU 
anllaaer ben anben." 93h?nfter. 2. egne, 
paffe, fommc fig for. "@om S^annemænb 
fuube egne og anjlaae." ©runbtoig. 

^Jdiflalt, en. pi -er. [XijbiT.J Jorbc; 
tebclfe, Sillatjning, Sitberebning. 2(t 
giøre X elt. Xitjlr.ltcr til noget. 5Cu|tfiU 
ter til et SJiaaltib , t. ^orfoar, t. .Rrig. 
2. offentlig Snbretmng, (Stiftelfe. (Sn 
£)pbragelfcé ; 'ilnlV.lt. 

■}6iftcnC», en. ub. pi, rSi^bjt.] Ubfæts 
telfe, iDpfættelfe (i 5oPfpr.) 2. æærbigj 
):)i'i) , ©ommeligt)eb i (Stilling, JBcpces 
gelfer, Jabcr. 2tt tale, bepoegc fig meb 
2(n^l■an^. 

'Jfnftifte, V. a. ("2Ct otfliftc noget npt." 
SKDnfter.) ®. fl-ifte, cf^ie^Fomt|te. 
Odtlliffe, f. fcefotuge, (mitte. 
5rit)lille, V. a. ©. indrette, f)oIi'e, fos 
rftagc, beramme, opforc fig. (OdifJ^illc 
fig, a, fig font, labc fom, ubgioe fig for. 
Pile fig.) 

■Jfnftrenge, v. a. 1. bruge m. at .Kraft, 
bruge tit bet pberfte. lit c. fine .Rra-fter. 
lit fi. fig peb et ?(rbeibe , oper fin ^oue. 
6t au^tre^gen^c Tfrbeibe. (f. v. a. jlrcntjc.) 
— 'Jtitflrengelfc, en. pi. -t. 

Xil>ryge^ v. a. 3. fflryge.] paajtrpge, 
operftrpge. 7Ct «:. en iOæg meb .Ralf, 
g^arpe. — Xtftrygning, en. pi. - er. 

■Jtnftrog, et. bet, l)t)ormeb noget er on; 
flroget clfcr operftroget. JDettc 3f. er for 
tnnbt. et not X 2. ftg. ©fin, fore^, 
gioen 2(nfeelfc af "tit, fom Singen iffe vi'i.niii.'iyi^nL'. *r» iv|v III) ^11 i.'|iv)v Vil. ovuii V' 

ffab. et X af eærbom, of g)()ilofopt}ie. 
'JdiiTæitJijg , adj. [:;tpb)1[.J paffenbe t\i 
Sib, ©teb, ©fif, og anbre ubportet; ^or; 
f)olb ; fommetig, Pivrbig. ©n c. 2)ragt. 
iDette ©eliTab er big iffe anlia;it{>igt (ittc 
«. for big.) ^igcn oar l)am iffe'a. et 
<in(i«uMgt ©iftcrmaal. "(SuSen maattc 
pcb antlac»l^iøc ®aoct ære«." (5Jullbe»g. ^Inflajrfbig — 3(nfa?tte. 42 Stnfflftte — QIntnl. 3. flcrtar, fftffcttg, ccxUq. (Sn a. C^ifÉrti 
fi'f. ®n il. *!pisic. >pun er af <m)T«iiC)igc 
^Drætbtc. 50lil■Æll^igcSotgcl•fo(^ (Sta. 
.<i)uu'j. ©t @tcb, l}Vtov i:ii|ltru{'igc '^olt 
d iunnc fommc. (3i'f. rtii1^u»:c OQ veUn: 
flicrt&ig.) • — .J(llfr«;lt^i^l)f^ , en. ©ørns 
mcUgfict', JGvbavIji'b, eftffca'oficb. "5)ct 
er ofte ^Jiangct paa Spbcuijelfe, fom et 
?farfa3 tit at 5(ii|TrtriiMgl;c(>o (iirccnbfer 
o»ertroebe5." (Sporon. 

Odtfic^, et. pi. il. f. ©tub, ©tøben 

tmob. SSeb bette 5f. ipaa SCSurcn. 2. JRo; 

get, man ftøtier paa eir. imob;. mejl fii). 

ip{nbev, ^ttibdng, ^orfano. 2tt ta-g^e 

X i »I5eten for een. "Sq X i bit Seb ei 

faaer." ^. -&». ^^virnann. 3. ©tanbéiiincj, 

llfifferfieb t Zaic eller Sa-éning. 3(t ta(c 

teent oj) uben ?(. 2ft tæfe ub. 5f. 4. :(ni 

lebning ti( g^orbrnbelfe eflec tit <Si)nb og 

SSilbfaretfe. lit gioe Zniif^. (.©. SBitJ.) 

"9JJcn jufl bette er anbve tit 3C" (er bem 

tmob; itic titpas.) S^ainfter. 5. Knfatb, 

©ttring of en ©».^gbom. (5t Xiflo^ af 

feberen, :jet)er»5()i)|isii. (Sanipitttgljebé; 

%n\ii}ii>, (©ct)i}tte.) — :J(jtf}«^ei^ecn, en. 

cgcntt. en ©teen, lagt tit .<pinbcr etlcc 

2(n|tflb ; men brugeé £un fi'gurt. om ict, 

l^poroeb een bringes tit at oafte i fit ^on 

fæt elt. i ftn .panbting , bringeé fra icn 

xetti SSei. ©ettc par en 5(. for I)ané ©am; 

l)ittigf)eb, for Ijané JDnb. "3eg t)aaber at 

opcrpinbe hii\c ^fiiflo'^elTcitc." ©neeborf. 

Qr»ll^i>clig, «dj. forargelig, uanftoen« 

big. a. ZaU , Cpførfel. 2. ttbc tibt, 

forgabt, ©anbfjeben er «. for mange. 

2)et par f)am an)te^cligt at f)øre. — Zm 

fli^^$eligI)r^, ub. pi. ben ©genjTaO at »cerc 

onftBbettg. (©c^vftc) 

■Jdifurtt, et. ut. pi. fegentt. ^fjt^fwac 
(fom i cetbrc iDanf! brugcé for : ovar.) 
2(f 3éf. and, tmob.] ©fptbigficb , ^on 
Vtigtetfc, ^ortøfte at fpare tit, ot tnbe; 
ftaac for noget. Tit ftaae tit X for noget. 
2)u fan giore be^ paa mit X 3cg Pit 
ftaae til ^t. for (fpare for) at bet jTat tpf; 
fcé. 2. SBorgerltg eller moratjt g'orpligs 
telfc, at giere JRegnjTaO for fine .panbi 
tinger, for ttt, man fjar paataget flg. ©n 
^prfleé 5(nfv>kU\ ^orcctbre l;apc et ftort 
X for bereé Sørné £?pbragetfe. 9}Jennes 
ffet ftat engang fiaae tit X for fine .f)anbs 
linger. = r.nfuarliø, adj. forpligtet tit 2fn; 
fpar. 7it pare «. for noget. 3^'g »il pære 
crtfwarlig for !j)engeneé rigtige ffictaling. 
3fnfv)are, v. a. 1. [3. andsvara. "K. ©. 
andsvarian , 5tenfparc, gienmate, fom er 
£)rbeté oprinbelige SSemccrfelfe.] flaae tit 
?tnfpar for, tilfpare. |)an maa giøre fo-m 
l^on pil o-iifvarc. "Da ^al be fienbc ber; 
paa , fom be Pille anf\?<:rf." (■£). fiop.) 

Xifccttc, V, a.3. [facttc] anftaac, pur* 
berc, anifripe, paalægge efter SSurbering. 
^^an ix <:ii|ut tit en i^^ierc Sformueffat. ©aarbcn er anfitt l)øit i ^ortfocir. .^boc 
I)i3it «uf«ttcr man f;ané g^ormue'.' 2. be; 
tamme, beftemmc. lit «:. en Pié £>ag tit 
en^onbling. 3. inbfætte, be)TifEe. ion« 
gen tjar ciifat Ijam peb fin (éarbe. Jpan 
feger om at «iifa:ttcs i JHentefammeretj 
«^an er npttg blepen anfat (er nplig fom* 
men i Gmbebe.) = JdifÆttclfe, en. (53ierj 
ningen at «.; bet, at anfa-tteé. (Sn (Sm 
bebémanbé ?(. jpon foiger om 2(. — "Hiu 
fccttcr, en. Jabeftof til Jianoner. 

■JtiifÆttc , T. n. ©. fortt«- an, ©fibcj 
fom fiiifættcui'c for futbe ©eit. 

Idifogc, V. a. og n. 2. føgc , {nbfommé 
meb 2^en om, boé iHegtertng, 2>»rigf>eiJ 
eller Jorefatte. ?(t c. Jtongcn om ei tSnn* 
bebe. ?(t it. om enSSepitting i 6anceiriet> 
l)oi Sprigfjebeu. — Xifcger, en. ben; 
fom fcger om noget, ©iipplicant. (©ulbi 
berg.) ^(ufogning, en. ffriftlig ffiun om 
noget, lit inbgtoc 1(, om noget. S;>an. 
pentcr enbn« llbfalbet af l)an« ■^. Ut bcs 
pitge, offlaue en X 

'iint&^e, V. a, 3. [tage] gipc ©feb, 
ftebe til, optage. 93?an Pilte iffe «t. fjam 
i ©elffabet. 2. tage i ilieneffe, falbe tit 
en 23«tientng. Ilt &. ©otfcater, Sicnere, 
Spparterc, S'cltprccjter. 3. Pwlge, op« 
tage. -pan antog [jam i ©ønS ©teb. a. 
een tit ftn liScerge , ©agforer. 4, mob; 
tage. Jpan antog mit ;2iltnib. (mobfat 
forFafJ-c.) lit antage en Keligion, l>e; 
Ucnic ftg tit en n« Si, 5. billige, peb; 
rage; fætte noget fom Pift, grunbet elt. 
afgiovt tnbtit Pibere. ^Denne 9JJening er 
aiminbetig antagen, 8ab oi a. at bet for; 
l)olber ftg faa. *"ppor 9Zøbpenbigf)eben af 
at antage, benne ©ammen^a-ng, og ingen 
anben, er inblpfenbe, bliper forft Xita; 
gclfen tit a3i#5i'i>." ©ibbern. (i. paataQC 
ffg, lit a. et ©mbebe, en ©ag at føre, 
et SSævgemaal. 7. titegne ftg. 3(t a. 
frcmmcbe ©ccber, ©fiffe. a. en anben 
Statur, ©fiffelfe. 8. tiltage fig. .pan 
antog Jlongctitet, 9. optage, anfee. Seg 
antog bet for et ^Sarfef. 3cg antog I)am 
for t*n ærlig 9J?anb. .^por gammel cm 
tcttev >Dc l)am at pære? 10, tage foc 
fpibvir. 55cnnc Unbjfptbmng , ©obtgiø; 
re^fe fan jeg iffe a. 11. Ut aittagc en 
SSejret, acceptere. (5). 8oP.) 12. mobtagc 
en ubporteé ©fiffelfe. 2)ennc ©teen am 
tager en fmuf politur. 13. lit a. fig en 
^erfon .eller Sing : tage fig af; bære £)m; 
forg for. = antagelig, adj. fom fan an; 
tageé , fom et er ot forfalde , mobtagelig ; 
beqpem , gptbig, rimelig. Xltagclig^)c^, 
en. ub. pi. — Xitagclfe, en. bet, at an; 
tage : i brbets foritielligc ffiemærfetfer. 

:rntal, et. ub. pi. Saltet, ^eisbct af 
en røængbc effer gteerf)eb. 5(ntallct af 
3nbbriggete. 2. en ubcffemtSJicvngbe, en fintal — SluDife. 43 5(nt)(fe -— 5Hv6d&e» •\^6, iTccf. 6-t X SJJntnciTcv , et ftort 

'J(iita)>e, V. a. 1. [ti^bjT.] anfatbc, ans 
nilu'. 2(t (t. 'JolE paa ©aben. «. (oiH'v; 
■aifcf, angribe) ccn mcb ©fictbéocb. ".p.iu'c 
<vorrot?cn , (om cutajTcv minbflc .^cIKi): 
tom." 5Baggc[cn. 

■J( iitcøijc , V. a. 1. opf!rit)c^ pptcgnc 
ffriftligcn tit oijcv ctTcr ?ttibrc5 ©ftcricts 
tiiiig. 2, ffrire Jortognelfe ot>cr, optegne, 
rcgfrtrcrc. (5). ?oi>.) = '^(iitcgitclfc , -ai. 
noget, fom friftttg temavfeé, ifæv tit 
Sietrelfe. 7(t gieve XutegiicIiVc i etSRegn« 
flab. — ^(ntrjnintt, »""• p'- - fr» 

■JCntif, a»lj," [^r. antiqiie.] fom tit; 
hovi'v , ttebfommer, et titom-vé fva ben 
gamtc in'iben, bog ifær fra ©ra'fernrC og 
yiomerneé :2ibi'alber; fii^ppigft 6r, bctte 
frenimebe Cvb om l)iin Stbé og l)itK" ^oti 
Jefarbé .Konftfærfer og røinbeémcvrfev. 
2lntif c (Statuer, Semptcr, Siuiner. Qt 
fliitiFr ?rvbeibe. 3)e:i aittifc Slib, Jlonft (i 
fflJobf. tit ben mo^crne.) "9?aar man ii^i 
mobcrne 3i)bet for antife harper bi^bcr." 
®aggefen. 

^ditiqultctcr, pi. f. (Dl^fcger. 

^fntog, er. Jtrigéfotfa 'j-remcpffen, 
S?a'rmelfe tit et <Bu'i}. gicnten cc i H, 
(^in tfe tb r.) 

■Jflttra;^c, v. a. ©. tiItrarJ»c, 

■Jditvirffc , V. a. (S. tcccffe, forcj^ll^c, 

'3fIltv>or^f, v.a. 1. b. f. f. gioc i -^o^nbe 
(5>. JBibet) oreranti^orbc, ooergife. "£>q 
<xnfoors>e l)annem iStebet5 2)in-igl)eb." (25. 
?oo.) 2. t>etroe(iiD. 58i6.)men nu minbre 
bruget. f)t>oinmob bet i a-tbvc 5)anjf cc 
f^nppigr. (9i. ©. antiuorben.) 

"iinty^c , V. a. 1. txjtc paa, tt)bc f^en 
\!aa, hcUQWi. (S. 9?otfK. SQipnftcr.) — 
^^fv^ltiItø, en. (ni)e Orb.) 

'3(uta;^^c, v. a. 2. tænbe , fcrttc ^ih 
paa. "iit a. (rænfce) etg'rtrttærteri. S3ors 
gerne ciit^u^tc fely bereé JBn (fatte feto 
3tb paa.) — uiintui>rlr5, adj. (om fan 
tcenbeé." "JfnUtu^elfc, en. 
• 2(nv>cn6c, v. a. 2. bruge, bentitte. 2ft 
a. fiu Sib, fine ^cuqc »et, itbe. én »et 
an»clt^tllngbom. 2. fcttte paa, tofte paa. 
^an f)ar anv>fuC>t meget, mange ^\'ngc 
paa 3orbforbebring, 3. tienoenbe, tiicgne. 
^an i:Itv>l•lt^tc benne Cignetfe p. ^orælbre 
og berei 9?ern. = *tiiv>eii^eiig, a«lj. fom 
fan an»enbeé, ntitteé, briigcé, pafie. 
3)eraf: ^tut?cn^eligl;c^ , en. t)c\\ @gen; 
ffab, at »ære anoenbetig ; S5ruobar[)eb. — 
5(uv>fnielfe,« fn. ©terningen at an»enbc 
(1. 2 og 3.) Ttt gi«rc en fornuftig Hm 
»en^clfc af noget. 

^Tiiyifc, V. a. aiiviftc, aitviijT. ^aat 
»ife, tiffienbegioe l^»or en ^erfon eller 
Sing er at finbe. 2. I)eninfc tit et bes 
rremt^teb, M et pijl ^ftbeioc. Ut c. tm ftt 83(cretfc. a. ^otfcne i SWacfen ^«rfl 
2frbf ibe. 3. befale , bcmt^nbigc tii libbca 
tating. pengene ere ftuuit^c paa 2fmt; 
ftuen. lit c. (gioe?(noiiéning) paa ffians 
fen. = Jfnviientiig, en. 1. ^cnmiéning. 
3eg ga» ham 3(. paa en 9}?anb , fom l^ac 
bette ,3in at fa'tge. 2. ffrifrtig ffiefating 
eller Segtering angaaenbe ^engeé libbe; 
tating. 3. »J3eitebning, ?Cnførfet, llnbcrs 
pii^'Uing. Jf. tit et forbebret 2{gerorug. 

■Jtpoplr.rie , en. ['i^at.] @n fom ofteif 
bøbelig ©iHibom , ber ptubfctig tammev: 
??er»e|»le»neté *r>irffom(;eb , og betaget 
©anbferne bere* @Pne; ©fag (2), Sim 
relfe. — i:popIecfifP, adj. fom fommcc af, 
l^uce tit 2f«optcvie. ©t .t. 3(nfatb. 

■Jfpojlel, en. pi. 5fpo)He og ;r. [afrør. 
og ?at.J 6i)rifti Særtinge og tax c^dfiet, 
Sieligioné fcr)ic 8cerere og Jorfi)nbere; 
ogfaa om bem, ber forfl f;o»c protbifet 
eller fært 6f)riflen Bommen 'i et 2ani. 
(Sanct ?(uif'gar, S^orbeué3(pofi-cl. — cpo? 
jiolifp, adj, fom liar fin £)prinbetfc fra, 
fom »ebfommer 2Cvo)lterne. 

■Jfpotljcf, tt. pi. - er. [iat. apolheca.] 
et ©teb . f)t>or Sægeinibler tillapeé og foeU 
geé. ?ipotl)efer, en. pi. - c. ben , fom 
ti(Ia»cr og fatl)olber Sægemibler, fom ^lot* 
ber et2(potl)ef. (3 Sammenfa-fningcr, m, 
abiefriui|T SBcmcerfetfe : ?(potl)eferC>ceritj, 
jfonft, sfwcnJ', 0. fl.) 

■Jippcl, en, {>I.-Icr. t2o»fproget: 3n*5» 
ftojuning af en paabømtSag for cniDuers 
Siet. 

"Xppellere, v. a. 1. tnbff^be ea paabjjmt 
©ag for en fjoiere 5Ket. 

^(pril, en. 2(aretéftcrberøaaneb; -^faas 
remaaneb. ?Ct narre een'Xpril, feabe een 
3fpnl o: faae t;am ben l|te :2(prit tit at 
giøre elf. gaae efter noget galt, noget fom 
tffe er ; f)intfet falbeé: at Ubc 3lpril. — 
5fprilmr.(:iieC», en. 2(pril. Jfprilnar, en, 
ben, font narreé 2fprit af en anben. 
^prilucir, et. uffabigt, otnjfiftenbe aSeir. 

5fr, et. pi. b. f. [3f'l. Or.J 9Jia-rte 
efter et ©aar (i^framme), 'Snit, ©tob, 
eller anben <£fabe paa Cegemeté lto»ortei5. 

%vbåi> eller 5WH-ic>e, et. pi. - r. [3éf. 
Ervidi. S. ?trbeit.] 3 2tlm. ?fnyen* 
belfe af fSi(vlené eller Segemeté (Jpner og 
.Kræfter vaa at ubrettc eflec frembringe 
noget; ©terning, forretning. (•; let, 
tungt, nuiifomt, ftrengt, tangoarigt 3f» 
Segcmligt X mobfat 3(anbétirbci{>c. 2ft 
paatage fig, ubfore ctX 2(t fHlle.fig pet, 
itbe »eb et ^f. Ht fa-tte een i 31. 2tt 
f)a»e et ^(. for, unber .pcenberne. lit 
f)a»e noget unber 3(. £>ct f)ar alt fccngc 
Ⱦret i }(. unber i(. >pan er attib i %ti 
t»ci&e, t S3irffoml)cb. lit gaae paa 5frs 
bciC>c (begi»e fig tit iit li.) lit fomme fra 
X , »ære paa H. (tun om ^aanbco-ffé; 
fott, fem arbctbc ubcn for ^fet.) lit S(r6eibe — QlrOeibétlb. 44 5ti*6eiDétlb — iilr6clbfomr^e&. »æce I "JT. nieb at plaio, f^aft«, fTnt>t. 
U. SDet, fom ficmbdngcS, bouncé oel» "Hv- 
l't'ibf ; bet, man arbcibcr V'-'^'^- nb)Taarct, 
ubjirawct ■?(. ©cntif S^icftcc giør gobt %. 
Qn forfatter? '?Cl•bci^cl•. .j(rlici?rt cv cnbnu 
itu xrjHct Dibt fvcm. (S^f. DatF.) = 
©ammenfixtningcv, fom allc banncé nicb' 
©onitinué, itc bi. a. 3(l•^»l•i^fv.llft^:lt, en. 
Stiftclfc, I)iHH- ifaa- Scængcnbe og Scbi 
b'oga'ngevc fi^ffctfa'ttcé ni. ^natibgicrning. 
^(rbcit'eln , en. ben (Etaéfc af iliieu, bet 
fanUe 250V 09 honning, og (njgge JluOen. 
3(rbcii»cbovi', et. 23. ()t>ovyeb man axhcii 
ber. ^frbciiobnig , en. 58. tit 7fibeibe, 
til Sfa-b. et ^at gobe ^efte tUOf. :J(r; 
in-ii'obyi-J'e, en. ben JBi^rbe, 3Jicte , fom 
5(ii'eibc mebfouer. (6. SBoiu'.) "itrbeiie; 
t>»:g, en. 35. l)»ovpaabetai-l'eibcC'; mobfat: 
^mtebag. avbciCi&^yøtig, adj. bijgttg, 
i @tanb til ot arbeibe. "«v•^lci{>c^yt;^tigc 
^ccnbct." (i)3h)nfter.) ?fi-l)fi&6C)yr, et. 
£). fom Orugeé tit at toere eller traffe; 
5£ro;tbt)r. fig. om 93Jennc)fer. "9?ci! fce 
let ^. I)Wor a-ngfte(ig lian Pi-a:bcr!" (S. 
S)2onvab. ^Cvln•i^sfoIf , n. s, pi. ^oli, 
fom brugeé t. teflcmiigfJfrtH'ibe (faatebcé: 
5(i-bej66fail, 3(rbciC>CMita»&.) — arbei{)&frt, 
adj. 1. fri for 11., lebig. ©n &. Sime. 
2. fritagen for 2£., l^o!?erifrt. arbfi^s; 
f«r, adj. fom l)ar g'ørtigfjcb, 2(tber, 
©ti)r!e tit at arOeibe. ©n c. Sicixt, ^efi. 
©craf : ^rbet^6f«rI)c^, en. uh. pi. — '}(v: 
JciSeijejl, en. fom 6rugeS »eb 9J?arf: 
artn-ibe, eder til ftrcng .^tiørfcl; mobfat: 
©tabéljcft/ 5Sogn()eft. '3(rbci^6l)icm , et. 
bet <Steb , l)V)or man op()otber ftg Iiiemme 
for ot arbcibe; ^(rbeibétxrrelfc. "3 f)ané 
eget ■2(. tilbragte f)an 7tftcnftunbcn." ^^laU 
ling. ^vbciCsebuus, et. >p. l)Dor fattige 
og :£x(xngenbe drbcibc for llnberf)otbning 
cll. SBetaling , t}ttor en ^(rbeibéanjidtt fins 
beé. "Jfrbei^ehiife , {)Por ben Srængenbc 
funbc finbc Opfjotb." 6nceb. — 3Crbct{)6; 
Fi-cft, en. 1. .Kraft, (Sti)rfe t. at arbeibc. 
2. ^raft, fom an»enbeé ctl. fan ani^cnbeé 
^jaa 2(rbetbc. (£)tuffcn.) 3(rbci^olfic, en. 
Sete , fom finbcr ©teb , naar man laber 
fj^ tinge t. legemligt ?frbcibe f. en anben, 
mob S?etaling. ^ibci^Plvjl:, en. £j}ft, 
JDrift til at arbeibc. (©c()i)ttc.) avbride; 
Iv^ftt, adj. fom l)ar Snft tii , l^iger efter 
2(rbct"e. ^Crbci^el^it, en. bet, fom giocé 
een i inn eEerSSebertag for t)ané2Crbeibe. 
3(rbej&sm«iti>, en. f. 3(^rl»ei5ofolf. — 'ilr: 
ieiS^myre, en. »ingctcé 93h)re, fom ar; 
tieibcr f<^<x Sucn og fliotter g)ngclen. 
5(rbei{>spengc, n. s. coll. ^. fom betateé 
i @t. for at gtøre Krbeibe , >^ottertpengc. 
arbei&&fpt:rcn5c, adj. v. fom fparcr >f)aanb; 
flrbeibe. a. 9)Jai|Tiner. Jfrbci^of^of , et. 
©tof, 93iateric til Tlrbeibe , 93?ateriaticr. 
5(rbciJ>sfiuc, en. ^Icbeitéoccretfe. Jrrbci^s; 
tt^, en. ben S<b, fom anucnbcé, eller fan nnt>enbeé t. HxfxiU. "TCcbefbfomfieb 
beforbreé, V'c't) at betornff f)t>or fort Jfr; 
bf ti>Pti&en er." OJh^tler.— ?(rbciC>6timc, en. 
S. l)t:)ori ber arbeibcé ; mobf^, .^oitetime. 
■jribeiftet««!, et. 1. Soi, ^oorpaa ber ar; 
beibeg. 2, SSofrftci. «rbri^6VfilIt, adj. 
t>ant til at arbeibe. "arbri^6V)ante |in;n; 
ber." Storm. 3(rbci^£*v>ci , en. 6n rié 
©iaabe at arbeibc v(^<^ , tii ot fortiene fi 
^pl)otb. ^li'bf ii>evogn , en. fom brugei 
tir at at fievcSoeé paa; mobf. ©(ab&oogn 
JKcifeoogn , m. m. 3(rbci&8\>(ifrrlfc , cfi 
bet >iU\'retfe, f)Dovi man tager 2>arc pa^ 
ftt?{rbeibe, ftuberer, 0. beél. 

5fl•bci^e, v,a.ogn. 1. a) an»enbe<S{ccs 
tene eller Segcmeto Jlra-fter paa en ®ier; 
ning. 2ft <i. paa noget, ibette ajJalec 
f)ar [)an længe c.rbfi^ct paa. .ipan arbci 
i»cr paa et iUvrf (©frift) oser ^I)i(ofo: 
pbien'j 4?iftorie. Ht c. Sovben ret (oe' 
^lÉfining og anben Xitbcrcbning.) iDeien, 
Seret, Sæberet maa arbciitco (crlteé, gni 
beå) »el. lit 6. et Ofib inb i .pa»ncit| 
wb af 3fen , op af ©runben. 2Ct <:. Sori 
ben op (naar ben længe i)at \)mUt.) 
'ilvhcibe fitt, bringe fig »eb at c. i en »i 
Sitftanb eller ©titling. lit c. fig trætj 
tig, fattig. 2rt a. fig frem igiennem SBal 
gerne, igiennem en golfeftimmel. 2lt d^ 
fig itjiel. a. fig op afSJanbet. — lit tJ. fi 
op, fig. forfremme ftg, opnaae gelere ^0 
fter, cll. fommc af-S-rang i aSeljtanb, »e 
fit7trbeibe. b) intrans, og absol. 1. oocri 
fnéfetfat meb Ifrbeibe, bruge ©iælené elle 
£egemeté .kræfter. iDcn, fom tænfec, 
arbrifeer ogfaa. ajjenncffv'f fan tffe alti 
c, bet maa ogfaa f)»ile. 9Iaar ^an cvbci 
btt, »il l)an f)a»c JRoligljeb. lit <:. me' 
Cetlieb, mcb Cangfomf)eb. lit &. i c 
JBiergtxrrf , t en g^abrif. 2Ct «. i (Steen: 
Ztcc , ®u(b , (Søt». Ht c. i en iCtben 
ffab , i >P)iftorien. Ht a. i 3ern d: være 
bcmt tit ©ta»eri eHcr y^æftningSarbcibe, 
.f)an tjvbeii>er iffc for SSinbing , men for 
2Grcn. 2. »ære i SSenægctfc, t ®iæring. 
(gfibct drbeifter i ©torm og ©ogang. 
SStnen <:rbfi^ec t ^abet. = '3(rbei^cr , en. 
pi. -e. 2)en, fom arbcibcr, fom gier 
en ©ierning (ifæc om legemligt eller mc; 
rf)anijf 2(rbeibe.) ^pan er en gob '^la 
bci&cr. @n 'Kvbeibtt er ftn fijøn »ærb. 
2Ct .l^olbc mange 2Crbei^erf. 2lt tcic 3tr; 
bei^cre tit noget. "Jtrbci^cvc, ^oié ^rcmi 
bringelfer f)a»e id færegne, et næften 
beres l)elc Særbi er blot 2(rbctbéløn." 
5Dluffen. — ©eraf : "Jfrbci^erfVV, en. <St 
fruentimmer , fom giør tegeiptigt 2frbeibe. 
= <^vbci^fom, adj. fom etffer 7frbeib 03 
nwttig 3Sirffoml}cb , flittig, ibelig, »eb; 
l^olbcnbc { fit^frbcibe. 3Crbci^fomhc^, en. 
ub. pi. ben Ggenffab, at Ⱦre arbcibfom, 
SSinff ibclig^eb , ©rift og ^ærbigfjeb t. at 
»ære »itffcm. "2(. er mobfat baait Cab; 5h•^elI)fo1ll^;c^ — ^Unu 45 QIrm — 5lvtSlæ&er. I^fb , from Ci'btiviang cg l^tnfiQtilei ©tjé« 
fen." i-p. e. i)ihiircr. 

OfrlieiJfont, aclj. f. v. «^l•^1ei^f. 

:(rWrtt, ^(vhcii, en. (Sn 5^ue, ^tité- 
'11-, ?CrnUuic. (@ti. oo gf. 2. Arborst. 

v-rfe foi-ft.'flfj,'*« Crt«, foni man new« tio; 

!;'» iJTvivci* Jfvm&rofj, maa iH'l [narcjl 

l.'bcé af Arhali.sla , Arbaicste.) 

■iiY(\)i^, ct. pl.-er. L?(f Sat.] ®tcm; 

mcrrcb foc offcntngo iBn'DJTatH'r; JBrcoi 

gicninic, ffivoyfammcr. = ^(rdjiuar, on. 

'pl.-cr. fci-n, fem Ijav et ?(. untcc £)pfon. 

3(1-5, «'H- Di' ^- art?.] onb, f(cm; 
flet, ringe, (foroclbet. ^H. argr, forfagt, 
ræb.) "3o crQfve (Sfalf, io bcbre ?i>ffc." 
Crbfpr. JTcvaf : '^(rgelift, en. Svæbff(}eb, 
llnberfunbtgl}i-b. (.f)r)itf. Sngemann.) — 
crpe, V. a. foroærre , forringe, foixf!e. 
(fora?(bct.) <Som man octbeé, \aa arges 
tnan. Drbfpr. (it>f. forarge.) 

^irie, en. f. Dife, SanQ. 

'ilv\li>, gen. 3(ril^8. et foroetbet £)rb, 
fom br. for: ætbgammrf, i ©ammcnf. m. 
Æib. ^ra :}(rili>6ti^ af ^(ril^eti^. Ufæb* 
»anrigt i onbrc Jorbinbeifer: ">Cor5Crilf'6 
grifKb." 2(. 3?ebe(. "2(f 3(ril^6 = S«l}Cb 
- flolf." (.p. SSuR.) 

5CriI^, n. s. ^(rtntenasn. f. 5rrne. 

5(ritl)metif, en. ub.pl. [7(f Sat.] Sære 
om Satreneé Statur; Saflcere, JRcgnctonft. 

1. IM, en. [Sot. Arca. 7C. <S. Earc. S. 
?frcf)c.] en flor Jtifle. ^agtcné 3frf. 
[iSntr. Ørf.] 2. et ^artøi, fem omtatcS 

. i »iOcten. Øloa'é 3(rt=. ^. llbbpgniug 
i paa puni'tag, TTttan. (9}?otl).) 

2. Ktf, et. pi b.f. r3^(. cg @t>. Ark.] 
' «t ætob etter ©tD«c ''Papir, faa f!ort, 

fom bet giøreé paa eengang i formen. 
©t beert, f)art?t :(rF. — ^(rFefl'rift, en. 
©frift, fom Oetaicé arfcpité. '}frFef¥rtv»cr, 
en. (Sn 2(f|TriPcr, fom betatcé arfesiié 
for ftn @frift. arFcoiicv adj. i ?(rf, efter 
2(rf , 2(rf for ?frf. 2ft betale a. 2Ct (crfc 
en SBog i 9D?ateric arFeviis. 

^frFclic, et. bet 2(fIu!Ec i et i^rtgéjTib, 
[)9or .^rubbet gicmmeé; .ftrubfammer. 

2frm, adj. [^gl. armr.] nøbturftig, 
trocngenbe, fattig. 2)en -Wgc og ben 
Qtrme. 2. uffef, ringe. "Det er en <:rm 
©teg , fom intet bn)pper af." .Orbfprog. 
3. »)nf»(Krbig, beflageiig. S)e <trme ^otf.l 
— ^Crmoi*, en. ub. pi. [3^1. armot.] 
Srang , ^^attigbom ; (ofteft om en bøiere 
®rab.) "3rrmo6 eier intet, gattigbom 
i)ar intet ti{o»eré." (S'v^i^on. 

■Jfrm, en. pl.-e. [3é(. Armr.] ben 
>Deel af ict menneffct. Segeme, fom naaer 
fra ?fve(en tit >ipaanb(cbct, cg bcicé eeb 
Tffbuen i iDoerarmcn og Unbevarmcn. Tit 
tage i "}(., i fine 'Jfrme (egentlig : i Ja?n, 
• i fin g^apn.) unbcr 0(rmeii a; imcCcm 
^rmen og .Kroppen. 2. en iDcel, ber liig 
2(vmen, ell, ©renen p. iSuxct, ubgaaer fra bet ^(U. ©n "X, af .^apet, af en SBiergs 
ftrcrfning. ^rrmenc paa en Ccencftol, en 
jpfefronc. = ?(rmlla^:n^, et. 95. fom tit 
^rpbclfc binbe^ om 2(rmen. 'JCrmlieen, 
et. pi. b. -f. JBenene i OJJenneffeté 2Crm. 
5(rmful^, en. faameget, fom man fan 
gribe og bære m. begge 2Crmc. 5Crmgul6, 
et. poet. en 7Crmnng af @u(b. (3nge; 
mann.) 'Jrrm[;c:t, en. ^pat, fom bæieé 
nubcr^trmen. "Jtrmbul, et. etl. "Jfrmljitle, 
en. |)uulningen unber ^rrellebet. 2frms 
pibe, en. 95enet i Sperarmen. Os humeri. 
(35. ©.iD.) JfrmptlOf, en. ^. tif at f)Oilc 
?frmenepaa. ■Jfrmring, en. 9t. fom bccreS 
til 'prnbelfe paa Krmen. Jrrmr^r, et. 
JBenct i Unberarmen. UIna. ('B. ©. £).) 
^rrmfFinne, en. ben iDeet af et .^arniff, 
l}Pormeb 2(rmene bc!fæbeé. 5(rmfmvFFc, 
et. S. fom bæres v<^ci 2frmen. (.©. 93ib.) 
arnijlærF, adj. flærE i ?Crmenc. (2(rrebo.) 
3(rm|i«^, et. noget, fem man ^Piler ?Cr« 
mene paa. 'Jfrmtag, et. 1. b. f. f. ^apncs 
tag. 2. Sag i ?Crm"ene, f. ©r. i S5n)bning. 

^frmee, en. pl.-r. L5^'-"^"ff'] en .Kriges 
fia*r tit Sanbé. 

:j(rne, en. pl-r. [3. Arni.] Stbfteb, 
fig. S3epæf, .^iem.^'Jfrne^iel^, en. 3lb; 
ftcbjTat. (forælbet.) IfrneFrog, en. .Krog 
»eb ell. bag 3(rnen, ©EorjlecnéJrog. (3n; 
gcmann.) %tne^eb, et. b. f. f. *fritc. 

3(rpe, en. ub. pi. [maafTee af Ifr.] 
|)ub fom ffaller og fpræ!fer af; (SEorpel)ub. 

"KrraF, en. [fremmebt £).] et ©tage, 
af 9iii» beflttleret I)Pibt SSrænbePiin. . 

3(rre|i, en. [barb. Ht. Arrestum.] 
^ængfUng ; 23ef(ag paa @obé 09 Siem 
bomme. 2. pi. -er. g^ængfct. — "ICvva 
ftant, en. pi. -er. ®ange. arrcficrc, 
V. a. 1. t^^flfft-'/ ffstte i g^ængfet. ^rs 
tcf^forretiting, en. iSopfpreget: bcnSRetés 
tjanbling, at giøre Ttrreft paa en ^erfon, 
ell. at lægge 23e)(ag p. Øobé og ©ienbom.- 
^rreftforo«rer , en. ©lutter, ^angcPogs 
ter. 'Jfrrefi^Ijuus , f. 5^>"gi*l)U"6^ 

■Jfcrig, adj. 1. onb, flet, arg. (Sncrrig; 
©!alf. 7 forælbet; bog l)øreé enbnu i bagU 
Sale : bet arrigjle ©naPé , bet allerftcts 
tefte, baarligfte ,Joi.) 2. picbtaben, ops 
irret fttSJrebe; bibjf. (3. arga, at opirre.) 
(Sn a. £lpinbe. 2(t btioc <x. paa een. 
én fl. -punb. — 'J(rngl)e5, en. ben ©gen; 
ftab , at Pære arrig. 2(rrigfFfib, et. ^ts 
tringen af TCrrigtjeb; ell. b.f. f. Tfrrigl^cb. 

Ut6 eller 5Crte, en. [?C. ©.-Ars-gang.] 
SBag:(Snbe, SSagbecl l}oé S^IennejTet; ©ib* 
bemuflter, »tumpe, (nu 6un i lap Sales 
brug; forbum alminbctigt, fem enbeet 
gamle Srbfpreg pifc.) Jfrobal^c, en. 
en af be fiobfulbc iDcte, l)Poraf 95ag; 
enben beftaacr. 'JfrsliylJ*, en. S5.t(Snbc= 
tarmen. Xrelæ^er, et. fom Sicrgmænb 
bruge, naar be fare ncb i en ®rube. Slvfenif — 3lvt(ffl. 46 Qlvtif el — 5ii't)egang, ^frfcnif, en. et mctaaiiT Si'gcmc , feer 
er en ftævf ©ift. 

•Jfit, en. pi. -er. [3- ^rtl 9?onnr, 
SSæfen, natuvliii (yoi'nit"^' f^'^'-'t 2k')Taffci)s 
l}eb. J)et er i 3}?ennciTcté "Jd-f. iDet tiv): 
flec i 5(itcit. S)n et en onb Xrt i })anu 
2. en ©mnttng af Sing, bov f)a»e Sffatin: 
og e-gcnjtaOec ntfccllebé ; ©(age. (Spe- 
cies.) iBegge ctc af een J^. ©n 2)J}rc; 
art, planteart. (Unbcrafbe(tng af @I«gn 
2)enne ©ta-gt l)av mange 2(vtcr. ■Devaf : 
5(vtm«:rt-'e ; foc|Tieirigt fra ol(Tøtm»n-fe.) 
^cfte, ^ea af en gob ^Jfit. £)g[oa om 
cnfeUc Sing , bec ligne ellec f unnc {)cn; 
føi-eé tit et Slagé: Sn "Xrt (et ©(agé) 
jBftcrUuibj! J)vagt. .£ian gaaev meb en X. 
9ieife()uc. 3. 'Mii- , !£fif, Miaabe. ^^aa 
en egen "Xvt. eftec {jané gamle 'Jd-t. 3 
bagi. Sale : 3?et l)at)be ingen ^vt ( Jrem; 
gang) beimeb. — Sevaf: lirun{>art, ofi-i; 
ve»:rt, S^igtcuvt. 

5(rtc, v.n, (f)ac)ogrcr. 1. fTægte part. 
(Sønnen cvtec (artet ftg) iitc efter -^abei 
ren. (f. lt^fivte.) 2. ffaae an, ooye. 2)enne 
(Sæbart oil tEEe ret «. f)er i 8anbet. 3. arte 
fjø, V. rec. a) faae <Stit, banne ftg, ut: 
\(il'te fin 2frt og 9?atur. - ""Kt arte ftg meev 
efter fæbrcne enb mobrene ©locgt." ?C. 
SScbef. "7Crten arter fig." 2(rre0c>. JDette 
SBarncrtcr ftg gobt. (^eraf pariic, artet, 
lannet efter en t?ié 2(rt. Ullc 9}Jenne»fer 
ere faatebeé artede, at — f. go5arrct, 
on^artet.) b) ttioeé, hifEeé, faae g'rem: 
gang. ®cnne SScert oil Hh arte fig i en 
faaban 3orb. ^eften oil iffe arte ftg. 
(SJiotti.) |>t)ab f)an foretager, vii ttfc 
arte fig for f)am. := artee, v. dep. b. f. f. 
arte fig. (ftelbnerc.) "■■t>^ai> artee ffal, 
cnbog i SSuggen arter ftg." SBorbini), 

3(vtig, a(i). ftitfelig, »elanftccnbtg i 
£)pforfef. et artigt JBacn. 2. ^oflig. 
^an var meget a, imob mig. )Det er iffc 
artigt, at tale formeget i ©eljTaber. 3. {)eli 
big, trcvffenbc, pt^ntelig. ©n a. Spfin; 
belfe, et artigt 3nbfa(b. J^an tan firioc 
et ret artigt æcré. 4. tiftig. ?(t fpille een 
et artigt ^ubé. 5. ftinberlig. 2)et »ar en 
artig ^ænbelfe. — 5frtigl}ei', en. 1. ben 
Ggenftab , at occrc og t?ife ffe) artig (1. 
og 2.) 2. .$)0fligbcb i ZaU, kompliment. 
Zt ftge et fruentimmer "Jfrtigljcfter. Seg 
tog bet iUi for Ijané Ttloot ; men fun for 
en ^I. I^an »ilbe ftge mig. 

:j(rtifel, en. pi. ^frtiHcr. [2(f Sat.] 3 
(Sproglæren: ©maaorb ({5)anfien: en og 
et) bet fætteé for eller bag efter |)o»eb; 
orbet (©ubftantioet), naar man »il tiis 
fienbegioe en cnJelt (5>tenftanb, enten uha 
f!emt (en 5Q?anb, et Sræ), eller beftVm; 
menbc en vté (9}Janben , Sræet.) Den 
nlH'frcmtc , tejiemte ^(rtiM. 2. en feer; 
ffilt ^art , TCfbeling i viffe (Sfriftor ; en 
^ofr, .^un!t. 2(rttWeri&open. en:Svoeés 3(rtiffL — Cn |)anbe(é:7(rtifcl, .f)anbclé' 
gienfianb. 

■Jfvtillerie, et. [franff.] ;?en tt)tel af 
.Rrigfioæfenet og Årigéruflningen , fom 
{nbbefalter bet faatalbte grooe ©fi?t, tiU 
ligemeb ben ®eel af J[rig'oftf!(|it, fom i\-' 
tiener ict. z= Xetillcricvii^cnjrab, en. Soc; 
ren om at bel)anble og Ovuge bet grove 
©fi)t i iliigen. '3(rtilleri|l, en. ben, fom._ 
tiener veh ?frtiflcrict; eller ben, fom fot 
.ftaaer 7(rtilleviepibenjTa(>en. 

■jrrtiffof, en. pi. '5(rti{FofFer, en-paoci 
»cejrt, l)iné grngtlmnb fpifeS. Cyiiarj 
Scolynins. (3ta£. Arliciocco.) 

"idv, en. (pi. 'J(r»e fieiben. 2). ?ov. 
2, 29.) [3. Alf, ErlVl.J ©obé og (Sierti 
bom, fom tilfatber een efter ©ierené £»i5b| 
i Solge loPlteftemt Sirt, eller i gelge (SieJ 
rene 5i3illie og ®aoe (:Seftament,) ?ft tag« 
■Jfrv , avoe. 7it l)at)c en ■?(. i «ente. 2(1 
faae en ^(. efter een. ?(t tiltræbe en 'JfJ 
?(t gaae fra %tv og ®ietb (efter ben 2ff^ 
bobe.) 2. 9letttgl)cb ttt 2CrP ; iSierninger 
ot aroe. ?(t gaae i Jf. , i lige %. mebj 
pcere berettiget til at ar»e meb en 2tnbenJ 
ffiroberen og Soperen gaae i' lige "Jf. S>ett| 
røobg er gaaet i X fra ,5^aber til Qetu 
?(t eie, beftbbe noget veb ?(. 3(t fovbrDbcj 
ubelutfeé fra fin iL "Kt gitje een noget til 
2(. og 6-te (til fulb @ie.) = itroca^el, en, 
2fbel, fom gaaer i ?(ro, arvelig, egentlie 
2{bet (mobfat: perfonlig 2Cbel.) 'J(rv>ebc' 
pravelfc, en, (Sivavl^eb, fom nroeliger 
till)ører en g^amilie. arwcbercttiget, adjj 
fom bar 7rrveret. 2(rv>ebvri>e, en. arvef 
5B. eller a^efva-rligbeb. (iRa(;bef.) 5frwei 
i>ecl,en. 1. b. f. f. ■J(rv>(l.) 2. £)eet, io\ 
i en ?frv, Ttroepart. Xrwrieling, cn^ 
?(roejtifte. ^froeftyi*, en. 5). fom eet 
ligefom l}ar arvet efter ("forælbre, g^oti 
fivbre. (SBagg.) :J(:ruefalO, et. bet S£iU 
fælbe, atTfrv veb (SierenéJDøb er at tage 
at 2(vv fatber. (Seraf: Srruefalieret^ 
Jlongetié *f.) 2(rv)eftende, en. ben, bc^ 
tigefom hat arvet ^abet tit en 2(nben fra' 
fine J^erfa-bve. ©craf: ^(r^Jcfien^j¥ab, et. 
3(rv>efor^ring, en. 1. ^. paa en Tfrv. 2. g^. 
fom man l)ar arvet efter een. (iJlSanbal.) 
5(rueforeniug, en. minbelig forening om 
Ttrv. 2(roef(tftc, et. •g'afte paa 3orb, 
fom gaaer i 2(rv til g^cefterené ©fterfonts 
mere , og meb benne 5Het fan af^oenbeé t. 
2(nbre (beraf: 7frocfit)teigaard, ^(ruefafl'ei 
f¥ii^r^c.) 5frv>ef<.t)tcr , elt. ben, fom bat 
^trvefo-fte paa en3ovbetenbom. an>cfo^t, 
adj.v. fom erTfrving veb ^øbfelen. (SSor; 
bing.) X-ueføIge, en. 1. ben £)rben eU- 
^olge, t)»ori ^rænbec efter Coven toge 
Ufo. 2. Snbtrcebelfe, i en Tfnbené ?Bcer; 
ig^eb veb 2(rveret; ©ueceéfion. ^an ex 
iJfeilonge veb }(. men veb SSalg. Utva 
øang, in. ©ierninnen ot goaei ?(rv, ot 
tage iivoi teraf: 4r»eø*iigema«i>c , en. '^Iruegan^ — SlrDcfpge. 47 ^roefpøe — SIfIctiijr. SKaaben , bvorpaa ^fnvgang , cftei* »ijfc 
Slcgtciv iTeec. 3(rt)egifl^, en. ©ielb, [om 
CC mebfufgt en TTco. 3(rv)eQo^6, et. 1. 
1. f. f. liv^, (1.) 2. et aroet Sorbegobé. 
3(cweøulC>, et. @ulb , fom er gaact i 2(t» 
fra ©(cvgt t. Sfcegt. (faalebeé : 2(r»cfelD.) 
3(rv>f l)crvc , en. ben, fom vcb ?Crc»erct er 
.f>crre o»ar et 2onb og ^-otf. 'Jfruebuue, 
et, 1. eii?Crtteficrreé jamitie, 2. et^uaé, 
fom er gaaet i ?Cr». 3(rx■•cI;yI^i»tg , en. 
?CnH'f)crren5 .prlBtng of ilnberfaatterne. 
2(vvrjor6, en. 3orb, fom man ^ur ar»et. 
(mobfat: ^tøbciovb.) ^cucFiob, et. 1. i 
»or ælbre 2oi?gtitning : ^Cfgift of ben 7[rx> 
fom tttfatbt llbrccnbingc. (f. M. ?(nrf)eré 
2(fl). om Ifrvn-fii'b.) 2. Xi^i^ bcrfluttcé 
om en fatben 7ivv>, fom cnbnu ci er tagen. 
(9JJot^.) 'Jfrwefonøe , en. ^. »eb ?(rt)es 
ret, tetTfrtterige. 2(rv>claiti>, et. l.Canb, 
fittororcr en §i>rftc rcgtever i Jofge Kfoa 
tet. 2. b. f. f. ?(roeiorb. "^løte ftnc 
^æbreé Qfvoeknii." Sacobi. '3(cuela&cr, 
en. ben 2(fbijbe, efter f}ivm Tiwcn er fat; 
ben. (af bets. ©rbUéfer.) :JfrvcIcI)n, 
<t. Peftn, fom gaaer i ?(nvi en familie, 
fom fulger noermefte Jtroijig efter en »ié 
brben. Xrwlinie, en. 6n3?a;{f*;,af neb; 
ftammenbe (Slægtninge, { ben SÅcn, ic 
ftude avoe, eller f)arc aroet. 3frv>cIo&, 
en. b. f, f. 2(roebeel, 2. 3Crt)cIott, en. 6. 
om 7{r» og 2(r»efølgc. ((Scf)otte.) ?fvue; 
Un, en. Ttvo, 2(ryegobé. (SDJotf).) 2tr»c; 
Ue, adj. 1. ffilt tcb 2(rveret. 2Ct gtcrc 
fin (Søn c„ 2. fom et fan croeé, fom 
ingen 2(rt){ng er til. .Rongené 3?et til 
crueløfl ®obé. 3frv*>cmi;a^c, en. ?rroes 
gangémaabe. Xrv»cmiMcr, n. s. pi, SOJib; 
ler, fom ere tilfalDnc een twb Htt). 3(rs 
veuegel, en, ©n arret St. f)t>ormeb bris 
toeé iDsertro , fom meb 2(roefot!>. %vx>c: 
paQt, en. ^agt eH. ©ontract, fom ini; 
gaaesj om ?(ru. (pactum succcssorium.) 
2(rt}ep«vt, en. b. f. f. 2(vOebcel, 2. ^frve; 
prinse, en. en ^vinbé, fom t et Tfryes 
rige er ben nærmcfte Sijronarying , uben 
at »ære JRegcntené ©en, ^(rucrcgienng, 
en. iR. fom er aroelig i en ©Icrgt, fom 
Qrunbcé paa TCrweret. 3frv»erige, et, SU, 
|>jor monarftfE 7(rt?eregiering flnbec ©teb 
(mobfat Dfiløriote.) 2(r\jeret, en. ub. pi. 
Siet til ot tage 2(rD eller tit at faae noget 
»eb 2(rt3efø(gc. 2(. tit et 9Jige, tit et 
©tamgobé. ^Crwefag, en. (Sag, ^ors 
Ijanbling, (Stribig^cb om ^v». '^rrwcfFifte, 
et. Qn 2(rpé forlige beting imellem ?(ri 
«ingcrne./{ ?Clm. blot: oFifte.) 2frv>e; 
flat, en. ©tat meb or»elig JRegiering. 
((Sc^Dtte.) 3(rt?cfivii>, en. ©tribig^eb an« 
gaacnbc 7Cr», 2(roetroette, 7trt>etoif^, 3(r; 
»efoig, en. iSt»ig, fom begaacé »eb at 
bfllgc eK. fortic noget af en ubeelt 2(ro tit 
©fabc for SUJebaroinger. 2frt>efvge, en. 
©rgbora, fom antagcfi at^acc forplantet ftg fra ^orælbrc tit SSflrn. 5frt>efyn&, 
en. mcbfobt Xnfceg og ;Sil6øieti3l)eb tit 
at fnnbe. 3(r»cfa:^c, et. ©aorb dl. S3os 
tig, fom beftbbeé artiefigen af en ^amitic. 
3(rv>ctal, et. (SlQ?gtiTab6 25eregning tit 
?(tt)cret, ©Icrgtregning. 3(rv>ctrattc, en. 
TtrDeftrib. ^Cruetoføt, en. ©ierningen 
ot tage 2(rt>, en lit'oi iSittræbelfc. Uvot: 
iiiiC'crfftat, en. llnberfaat i et ?rr»crige. 
"iivocefl, et. fovbum : (53tlbe t. ben Tffbobeé 
9)2inbe, fom ?(r»ingcvne f;otbt. (y. ©laujis 
fen.) f. (Bray^U 

%voe, V. a. og n. 1. [9?. (S. or roen.] 
tage 2(ro efter een. ©urn cruc beree 
g^ora'lbrc. 2. erf)i>ert>e, fomme i ffiefib; 
belfc af t)cb 2(rocret. 2(t aruc et Sorbc; 
gobé. 2fvyc6c 93?ibter. JDcnnc (Saarb ar; 
v>c^e f)an efter ftn ^arbrober. 3. neutr. 
gaae i ?fr», »ære orticberettigct. "6re ét 
58jorn, ei SBorneborn — bo arucc ^ai^c): 
oHene." 2?. 8ot». 7(t avvtc efter (Søbjienbe. 
2(t rtrwc neb ab , t ncbftigcnbe ; ftt aroc 
op ab, { opftigenbe (Slægtleb. = aroelig, 
adj. fom fan arucé , fom gaaer i ?(vt) i 
en (Slcvgt. (5t acucligt Scfjn. c» 3(bet; 
mobfat: perfontig. fen a. gSærbigfjeb. 
Carbom er tigefom arvelig t benne gas 
mitie. JDennc ©ngbom anfecé for at »ære 
<t. — aruelig, art>eligcn, adv, efter 2frB, 
meb 2fr»eret, poa en avrcfig SJZoabe. 
Stegicringéformen er &. mcnarfi)T. — 3(r; 
viitg, en. pi. -er. [3. Arfi.] ben, fom 
»eb ©Ift'gtjTab eller efter Seftamentc fjor 
iRct til at aroe. Sooligc 2(vuiiigcr. S;)an 
er X til ©obfet. ^an n bfeiu-n 3f. af 
ftorc 93Ublcr. Tit gierc, tnbfoitte, ubnojcnc 
een tit fin 3f. Tit bøc uben Jtruiugcr. 

2(rtnv n. s. en meget atminbetig ^øtantc, 
fnné Stabe og gcø unbertiben gioeé(Stu(s 
fugle; S^rbar^e, 2fritb, g^uglegræé. Al- 
sine mt'dia. 

■Jtfen, et. pi. -er. [3. Asna.] dt 2)t)T: 
of Jperreflcvgten ; (Sfct. Eqmis Asinus. 
=1 2(feitfolc , en. et ungt ?(fcrt. 2(fcn; 
l)ub, en. §uben af et 5(. %\tn'mte, en. 
hunnen btanbt 2(fencr. (f. Æffl.) 

^(fV, en. pi. -er. [3. AsliVj et Ui 
fienbt inbentonbff Sræ. Fraxinns ex- 
cclsior. 

:()¥c, en. ub. pi. [3éf. A.sl-a. 3C. ©. 
Asce.] be OBcrbterne jorbogtigc 2)elc of 
et brænbt Scgeme, ifar af Sræ. ^tantes 
cjTe, ;Xra'affc, gJotajYc, SøgcafFe. 7U 
brccnbe noget tit 0(. Ttt ta-ggc en Si> i 
2(fl-'c 3: øbetoegge ben »eb 3lb. ^iifet tig; 
ger i 3r. ftg. bøbc og begroiH'be SJJenne; 
jferéSerninger. = ajYcbagt, adj.v. bagt 
i l)eb ?r)Te. affctlau^et, adj. v. bfonbct 
meb2(i^e. 'JffPcbro'nMng, en. (^ncrningett 
at branbe noget til li. , at frcmbringe'2f. 
(f. e. ^Potaffe.) :J(jTc^igel, en. &x\ af 
SrffOjTe bannet (SmcltebigcT. '}(fyc6ar, en. 
2)i?r poa en ftor ^»n, Ijoortgicnnem liifin aiflefang — OU. 48 %t — Olnctionépenge. ubtafic«. 'JffFcfr.itg , tt, ^uututno i tn 
muret Con, l)»ori7(iTcn fanidc fuj. 2(jTc; 
farwf, ctt. gvaat^aioo, Ui()2(j!cné. ajTe; 
farvrt, adj. v. vq afVrøvrta, adj. fem ()ar 
en fnaban ^arvc. 'JrfFrtti-ttf , cit. b. f. f. 
:(jl'ff.':ng. "®n tibcn @nin i ^(jVfQnifft." 
S)fircn[ch(. 'ii\fehx\h et. .g>. hvocigicnncm 
2(fFni ubrageé af en S>vn. 2lffeFiige, cu. 
aitcbagtJlaoe. ^(iTch-nffe, en. M. {)»on 
J8ccn cg 7C)Tc af brænbte Jiig famlebeé; 
lirne. 'Jff¥cIu^, en. 2ub fom er [at paa 
7()Te. ^(jl'eoiie^ag, en. Snébagen efter 
^aftetatin. ^ffVcregn, en. ben ?eb t(bi 
fprubenbeSStergeéUbbrub { 932ccn9be optas 
ftebc 09 nebfatbcnbe 7fife. 

5f6p, en. pi. - er. [7C. ®. Æspe.] ©t 
SSroc af ^HfeiSto-gten. Populus tremula ; 
talbeé OQ\aiX 311^?^. 

2ffpar5c5, en. pl.b.f. en Jlteffennrt, 
^»té f;eivfte ©pirer man fptfor. Asparagus. 

3ff^roiiomic, en. ub. pK [af 9at.] ^U 
fcenffat cm -^^»tmmeUegenievnc og bercéSBe; 
»a'gctff r ; ©tierncf nnbtgF)eb. — '2(ilronom, 
en. pi. -er. en ©tierneHnbtg. cfirono; 
miiT, adj. fom {)enf}ører til 2Cftronomten. 

v(t, [3. at.'] conj. f)ttorocb tfocr ©tenj 
ftanben eder Cfciectct for et foregaaenbe 
og ftnrenbe SSerlnim forlnnbeé umibbeU'ar 
meb fammc. (S&jectet er I}er altib en (for 
fig fcb inftnitip) ©ætning.) 3eg erfarer, 
et iaw er bøb. Scg treer, «t bet er forbi. 
3e9 forfifErcr big, at ber er ingen g^are. 
©crt, et bet ffetc. (3 Hgnenie Stlfætbc 
fan ©oniuncttoncn iibelabeé.) JDct gior 
mig onbt, at ieg par borte. 25et er ube: 
I)agc(tgt, at ^an fjar glemt \>ct. J)et glce; 
ber mig , at finbe ®em f)er. S)et giorbe 
en fiirgeltg a?irfntng xi^^^ ^Q"^ -pelbreb, 
et fjan foac ftg berooet alt S;;)acii}. (i faa^ 
lannc Sttfa'lbc maa Sonj. nøboenbig bc; 
Iiolbeé.) 2. cllipti)! br. ict a) for: pac 
tct at: Jlom f)ib , at jeg fan I)ere f}»ab 
3 ftgcr. b) i ©t. fot>: fer at, l;ttor en 
^Drergang er i Salen , eller Ijoor ingen, 
iFfe nogen følger efter. SKen, at jeg flat 
tale om fiané .perfomft, faa — "Jft Sngen 
ffattroe, jeg »ilbc fortie noget, faa — 
(Slaar benne Sonj. fi)neé , uben g^orbin; 
ietfc, at begtinbc en Sætning, er bet fun 
tcb Cmfcettclfc. 3(t tale meget om ha\\6 
^crticncftcr, forbpber f)ané 95ejfebenf)eb 
o: .^ané 93eifebenl}eb forbpber, at 0. f. ».) 
3. 5(t jo bvugeé befraftcnbc, naar en 
Sffcgtclfc gaaer forub. Seg tPtoler ifte 
:paa, at ^an jo (rpiin , quo minus) »it 
ftolbe fit ?ofte. 4. Ut fige, for: nemlig. 
"iit figc naar be ftgte rigtig." SSeffct. 
5, 5(t betegner ogfaa tit banffe Snftnttto 
(»Ccrbet'J fubftantioiffe 93Zaabe) ell. en infis 
nititt ©cetntng. %t Pibe, at f)øre, at læfc. 
3lt f)a\?c Icrft. '3(t oocre fommcn. "Jft »ibc 
en Sing meb SSiéheb. 'iit læfc rigtigt, 
(bet, at Icsfc r.) et xtU altib let. 6, (Sftci: nogle Adj. og part. pass. tmbertiben f ©t. 
for : til ttt ; f. 67. farbig at reife ; »illig 
at erftatte ©faben. SSerettiget at aroe. 
SOJcningen er let at forftaac. 

^(tkcv en og et. ©n (Samling afSanbj 
fort, inbbunbne i <n 5Bog. 

miafi-', et. [S. Tttlaf'.] Gt ©lag| 
tnft og gtatSilfetøi. gen.jrtla|¥e6 (lige 
fom ^Icicls, 2^lce^c6, piy{>fc9, 0. fl. 
fom er af X miafPcø SSaanb. (5n 'Ht 
la^tQ Srøte. 

:jfttcn, Salorb. 18. 35en «tten^e. 

■Jfttcr, adv. [3. aftr. I ^aa np, fgtetl 
cnb en ©ang. (JBemærfetfen : titbag« 
igien , er fcriiclbet ; bog er 'J(tterfoni|l 
©ienfomft, brugt af 5)()lenfcf)l. "»Beb (2o 
len&'XtterFomjt flci (Sommerfugl t. S?lom 
ftcn." 3 (vlbre bauff brugteé : «ttcrgirl?< 
tjfttcrlijn, atterldfe, atterucn^e c(. fl. ?aj1 
gcbefhar: "Jlttcrfal^ Silbagcfalb. "Kttct 
l)ol^, SSagljolb. Qlttcrfi^b, et. fioorwe: 
man paa ni) tilfiober fig , l)t»ab man i)a 
folgt. rederntio. 5(ttcrfi5en af en 9)ii)nf 
5{tterf1-'in af ©olen. 

"Zfttctl- , en. pi. - er. ffriftligt S?ibnei 
bprb. (attcftcre, v. a, gt»e faabant asii 
neébprb.) 

mtraa, en. ub. pi. [3. I>i'a. ©P. Tråj 
jDrift i (Stcrlen til at opnaae, at fomme] 
SSeftbbelfe af noget — en 25rift , fom 
pcerfcre cnb tit blotte S'ni'fc, cg offl 
gaaer ooer til Sragten cg ©tra-ben. 
efter 3erc. 2Ct fatte fin :}f. til ncgei 
(SSorbing.) SOHn 2t. er iffe til ^latit 
benS SBifalb. JRigbom og Ccerftøbigbc 
er iffc min ^r. , ifte 9)?aalet for min 
".per — l)oiter min 2(. i .paab." @, ©ta| 
felt. ".pané brcrnbenbe 'Jf. (Sot-'t) fd 
ffiorgcrfamfunbeté Sarr." 9D?alling. 
cttraae, %'. a. 1. f)acc JCttraae til, føl 
©rift, fiængfel efter at opnaae. 9Zogl 
ønjTe og attvaac, l^pab anbre foragte 
afjTpe. "93?an attracer m. 35illien, ønffer 
m. Sanfen, begtcrcr m. SDtt." ©poren. 
rtttra<tclig, adj. fom fa« iil. bør ottraoeé, 
»nffelig. 

"itu! ubraabéorb, ber ubtrpf fer Smerte, 
plubfetig ©Eræf, $8ebrøt>elfe. 

^tuction, en. pl.-cr. [2(f 9}?ib.?f. 5at.J 
ben SRetéhanbling , Ijoorceb f øéørc eller 
faftc (Sienbommc t)eb offentligt Opraab 
bortfa'lgeé tit tin l^øiftbpbenbe. "ilt f)olbe 
X, fa-lgc »eb X, fættc neget til 'ii,, 
fiøbc paa en %, = 3(uction»bu5, et. 1. 
en SSetient, fom giør Siencflc 09 iDprart; 
ning peb Tluctioner. 2. 58ub, fom giøreé 
paa noget, ber fælgeS »eb 2f. 3(uction8s 
forretning, en. 6"n ?(ucttoné lovlige J^ulbs^ 
føretfe, og ben berpeb ijf rift^ig optagne g^or«'.. 
retning (i Sopfpr.) 2(uction8forv)«ltcr, " 
en. ©mbcbémanb, fom l)olbcr og fere; 
ftaaer 7(uctioner ^aa et (Stit, 'Jfuctione; 
pcnøe, n. s. pi. ^engcfum , feer «x tnb; Qfuctionépencje — 5(t)tétn;f fer. 49 5li>iétvi>f fer — 5it)let>i;gtt(j. fouimcn x>. TTiictton ; 2fitction^tH*Ceb. 'itxia 
ttonon-jtiiiiiO/ <■"• 5Ki'!)ninfl vaa tct, man 
er Ucotn fT«tbtg »ci* at ftebc paa en i(. 
■JCuctionofl'iiirJc, et. <2fiebc )paa en (Sten; 
l»om, man bar ftjot't »eb ?f. "Jfuctiou^i 
ftc5, et. (Sfetiet, f}Pi.n- en ?(uctton f)o[i)ein 
3(uctioitovtafcit, et. 3f f# boab bet I^oiei: t. 
^uctionei- ci) ?ruct{oiif'l}olb. 

■jrugiiil, en. ben ottcnbcSOjQoneb i 2fa; 
ret ; v^c1ima^:^tf^. 

5(oc;ren. ub.pl. [3. A],n.] XvctUQ, 
Sugt. Ht vccxc unbcc "Jrve. 2ft f)o(bc 
een i X "i?g f}o(te S5o(tY'ma:nb uiibec 
Snot cg 0(uc." 65r«nbt»is3. — audoo, 
ad), fom ev uben 3C»e, iffe fiotbeé t TfT'e. 
|)»o vtucics lewr, ban a'vefoé brev. £)rbfpr. 

!?(oc, V. a. 1. 13. aR-''-] tugte, ret>fe, 
^olbe i ?foe. ?ft cvc ftt S?avn. '"Strengt 
i ^i>l<eté Jængfer c-oct:' S'I}(enfcf)(i\ger. 

Xvft, arlj. |3St. ofusr.J »mng, bag; 
iH'ubt, urimelig, lit Invre flg »tpct ab. 

:J(vi1t^, en. ub.])l. [3.ol"«'>i<lr.| 9fag, 
^ab , onbt ©inb tit een. ?Ct luvre X tit 
ccn. = <:v>iIl^ofvi , adj. fom er fri for 
2f. , fom iffe l)ar onbt Sinb tit nogen e(t. 
tntéunbcr nogen. (5Ka!)b. fi\?in^fri. 9{ein.) 
cviu^c^fuli* , adj, f)abefutb. «^uln^C'lop, 
adj. fom et occJfer ?(oinb; umtéunbt. C-p. 
(Stauffen.) "Jfuin^oniani), en. ben, fom 
fcccrer ^ixi og TCoinb tit een, S^ienbe. 
= Xviinifot, en. b. f. f. ?(innbf>^ge. (5Bag; 
gefen. ufocboanligt.) avin^fvg, adj 1. 
miéunbetig , fortnjbetig, utilfrebé ooer en 
^nbcné i\ytU og S5e(fa;rb. 2. in-anten, 
onb at gtprc tit 9??aabe. 6t «uin^fvgt 
S3arn. ©n gammet a. 9J?anb. — "JrvinC); 
fyge, en. 9Iib, SDJiéunbetfc, 

?foiitJr6, V. n. pass. (uvrc 3(t>{nb og- 
SDiiéunbelfe tit een ; miéunbe. ?Ct avim 
^cs t>cb een. (forafbet.) "^:vtn^c9 oeb 
cené Snffe." 7(. 2Sebet. 

'Jfv>iu^f¥ioI^, et. [©ftec 9?og(eé røenfng, 
iffcfaameget af3(uin&, fom af i:t)et; i let 
Ct>. af »vi g ©fotb. JDog Ijam-é i bet 3- 
Cfiindar-skiolldr,] fanb^forrccbert. "i)}icb 
5(, paa lixm be tænbc ^eibené S3tué." 
tgtorm. SSrugeé efleré fun t ben Safe^ 
manbe : at fore ^f. mob A'ongen , Siiget. 

•3(v»i5, en. pi. Ofvifcr. |7(f bet 3tn{. 
Avviso.] et tit viffe Siber ubgaaenbe 
©fdft, focbiHuUig et ooer et?frf frort, fom 
mebbeletGfterretntng om tnben; og uben; 
lanbfte 58egioenf)eber ; en Sibenbe. r^-'JfviP; 
bui, et. é. fom bft'rer 2Coifer om. "Jfuio; 
cftcrrctniitrt, en. (5. fom mebbeteé i en 
"U. 'Jfuisfciert, et. frieri tit ut^eficnbte 
^erfoner i en ?(. OCv)ionvl;c^ , en. ni) 
Sibenbe, fom2Cs?ifen bringer; ?tutétibenbe. 
3(wi6rvgtc, et. ufiffert JKngte, ber op; 
tageé i en li. 'JfvicfPriucr, en. ben, fom 
forfatter og ubgirer en 2r. "JfuiotrvfFcr, 
en. iRogtrxitfer , fom befor^er en ?Ct>té 
truffet; fig. ben, fom ibelig ubfpreber 

3Dnn(8 OrbE>0fl I. nvc IJibenbcr, ifccr falff« 09 upaaltbcltge; 
en 9viigtemager. 

:(ul, en. ub.pl. [3. Afl, Jtraft.] id, 
fom P. iDnrfntng, ?(rbeib og 9^teie in'nbeé 
nf Sorben og af SJaturprobucrers^' £)pe(jT; 
ning og SSrug (bog hm om ®t)rc; og 
sytauteiiget.) "3)2eft i (gammenf, ©i^vl, 
■J^aareavi, ^Jt'i'Of^^^I' ^^cfteaul, .lpum(e= 
avl, .&i>v:v)l, .^oritul, .Sernaul, £Lva-gi 
cv>I, 0. ft. (3Dcan ft'ger HU: '^cxnavl, 
jtobberavl, SattrA>I.) 2. fivrb. bet, fom 
vinbeé »eb 3orbené 3)i>rfntng : 3orbenS 
6Jrobe. Sjette ^faré 5(. er meget o»er; 
flobig. m tnbfiefte ftn }ivU 3. ?(rbeib, 
fom ubforbreé for at3iHben fTa( gi»e2(vi(: 
7(gerb»rfning , Sorbbrng , ?f»fing. -pon 
brt»er fel» fi" 'f*-'*^« ^*'i' ^^ ^'" ^^^^' ^^' 
til ben (^aarb. ".iXiobfta-ber, fom ?tvl" 
bruge." (.©. ?o».) = 3(v>Iobrug , et. b. 
f. f.' "XvI. ?rt 'tia»e et frort , »ibttcfrttit 
%, '^(ulobniger, en. ben, fom (lar ?f»{i-; 
brug, en 3cirbbruger. 3(\?l6bvgniiigrr, 
pi. be til 7f»lébrift ficrenbe ffii^gninger 
». enSanbeienbom. Ifvlo^rift, en. ?f»ié5 
brug. '?(v>lciforw«[tciv en. ben, fom unber 
©teren, ett. i benneé ^raværelfe, forefraaec 
l;ete 7(»tébrlftcn »eb en ftor ©aarb. ?rv>lo; 
Qctari), en. 1. 3 7(tm. ©aarb, ^»ortit 
l)crer 3orb og 7f»ling. ®n gob "K. (f)»ié 
7f»ltng fan bri»eé meb ^orbeef,) 2. i 
iSa-rb. en ®aarb meb 7C»Itng , fom ubeu 
at »cvre -perregaarb, er ftorre og betnbe; 
tigere enb en S^onbegaarb, eller l)»ié ©ier 
og 5Bruger ifte lun-er tit ^Bonbeftanbcn. 
Joan boer om ©omnieren uben for SBtieu 
paa "fin K. — :jfv>lot-V.rf, en. A. fom be; 
ftorer 2(»tingen paa en v^erregaarb eller 
7(»li;gaarb. !J(v>l«vmalI^ , en. ben , fom 
bri»er 7t»ling , bruger SBonbenaning. (6. 
6. ^ontoppiban.X = = i:v>lfom, adj. 
fom gi»er rigelig 7(»t, i)ngetfom, grøberig. 
(Sotbing.) 

■Jfulc, V. :». t, gi»c et te»eubc QStrfeit 
Kitoæretfe. (id br. om ^lani og £l»inbc 
titfammen , og om 5iianben, men iffe om 
.5tonen allene.) 7tt a. S?orn m. fin .tone, 
m'eb en Sienefrepige. 2)e f}a»e »;v>!ct fem 
S^orn fammen. Skarnet ev <;v'lct uben for 
?C5gteftanb. SijTo fiv>lr5 af 5(?g. (,£)tbet 
br. om et a»let 2>arn, enbog tuben bet er 
febtvfor: unbfange. f. 2). l'o». V.2.3,^.) 
fiigurt. frembringe. Sen Zantc avler ben 
anben. SDennel'ære har «vlet megetSubt 
af ftg. "SWagt 09 3Grc av>Ic ©toltfKb t 
bet mennejfetige Jptertc." (Scf)»tte. 2. faac 
7(fgrobe af3orben »eb.©tirfen og7f»t. 7Ct 
c. ^orn, >pc, grugt 0. f. ». 7(lt l}»ab bcr 
»:vlc6 gaaec meb i -fouuéfiolbningen. = 
5(v>Ic^aaJ> , en. iin ©ierning , l)»or»eb 
<Spiren tcrggeé tit et fe»enbc SSæfené Sit; 
»crrelfe. (».'7lph.) 3(v>lfi»rift, en. ©rift 
til7(»tebaab, .Kionébrift. (3.S501H*.) «v>s 
lfi>ygtig, adj.. fom er i ©tanb til at aplc 

(4) 5lt){eM;9tl3 — ^]Ctl 50 Sl^ccl — 5ljcle. ^ffom. (tt. ?(pr).) :(v>lf{>ygtlgl;e5 , en. 
ben ©gcnjlatt, at »ccrc aolcbijgttg, at ^a»c 
7(o(ch-aft. "Jtwlecvne, en. ^onc tit at 
aorc JBøvn cKcv ^nqel. ^vldtaft, en. 
b. f. [. JCelceonc. fig. Socbcné :Jf. (^Jw- 
buctionéft:aft.)-'3. ^owc. 'Jfolelcm, et. 
fcc ?c()cnitibc(c, f)»or»eb ^tønébriftcn ttU 
frobéiMcé, og fom etc fotnøbnc tit at at»tc 
Ttffom ; .Kiønébete. (t>. 7(p^.) "Kolelcm-- 
tnci-itc i)o^ t^cggc .Støn. 2(wlclvfl, en. 
b. [. f. "JtDlcbrift. cvilclyjlcu , adj. fom 
følci- 7to(e(t)jt. = "Hx^hn, en. ub. pi. 
aMcrningcn at avik. — "JCwIintt, en. l. b. 
f.f.'Jfvtcn. 2)ecaf: æørneavliuQ. 2. b. 
f, [. Xul, 3. SorbOtug, Sanbbtug. ^an 
ftav en »ibttuftig X. ©n ®aarb ubcn ^. 
^otf, ■^c\ic, fom t)øte tit ^(wlingene ©rift« 

:?(v>it, CM. tigc, iæwnt tøbenbc ©trimc 
ettcc Tfacc i £cæ, (SWotfj.) 

'3(t?iittÆrg, en. pi. - e. et t>ttbt»o)renbc, 
iih ttlminbetigt Sræ , bcr titfotn ferugtcé 
tit ^pccffcc i 8t)ftf)a»er, og fom, uagtet 
9Ja»n*:t og »tabcncé Siig^cb, iffe ^jJtec tit 
SSogcné ©tægt, Carpinus Betulus. 

•Jtwne, en. pi. -r. [3. pi. Asnir.] 
©mattbctc af ^vegicmmct eller ©ealten, 
hoori hornet fibber, og fom fTilleé fra 
©trnact t>eb Sccrffningen, ligefom hornet 
fva ?f>jncrne »eb at iøeé og renfeé i Soen. 
= 2(v>nJ)inrj, en. ftor .Kaffe, t)Ooyi 7f»ner 
og (Smtec giemmcé. — avnet, adj. btan* 
bet røeb "Ztttner. (^S. <S, !0.) cwnct 8ecr 
tit ^(ininfl. (9)?ot(),) 

%mtb, f. 2ie»rc&. 

5(j, et. pi. b. f. [3. Ax. @ot^. Ahs.] 
ben iDeet af en .Sornptante, fom inbc; 
I^olbcr frugten, Jticrnernc eller .Kornet. 
.Sorna.r, .^oebear, 5Rugax, 93wga;. (2)og 
fcrugcé %]c ifcec fun om ^tsebe og SBng ; 
J^ippcornJRug; ^o&mc om i^awre.) .Sor; 
tiet fa;tter'Jr;c, (cjceo. 9)Jot^.) ftaaet i "Jf^. 
= :j(vel)uuø, et« benSBætg, ^»ori bet 
fpæbe ^(r er inbflttttet , førcnb bet fTtjbcc 
tib. (»15. ®. D.) '}(;ceh-ani»6 , en. en 
.Sranbé , Ijuoci Ur ere inbftettebe, "Kjcc- 
fanfning, en. JDpfanfning af .Kornaj; p. 
en f)øftet 3tger. Xrcffoeg, et. ben ønérfte 
S5eet af 3fret, ber bejtaaer ligefom af 
ftribc 58ørftef)aar. 

2(xc , en. [tct Sot. Axis.] @n Sinie, 
fom tcvnfeé bragen i en .Rugtc, fra et 
^unft p. Sperflaben tit bet mobftaaenbe, 
igiennem SiJiibbetpunftet. Sorbené 3)reis 
ning om bene %xc^ (©. bet føtg. £)rb,) 

1. Ti^d, en. pi. -2(jcler. et »atfebannet 
tUiV c^tinbriff Xx«, tjoorom et ^iul ellec et lignenbc Segemc fan brete ftj), t et til 
2tvelcn paffenbe |>ut, SSogna^cl/ 93?«Ite 
<!;ccl, ^ortajcel. .Rfoffené ^f^el: bet Ht 
»»getige Sræ, ^pori ben (jccngcr, f='MjceI; 
crm, en. ben r^berfie .Deel af "SSognarelen, 
ber gaaer igiennem .piutnaoet. ^fjccljern, 
et. 3ern, fom for étv>rfe6 Shilb inbfcct 
tee i en Sroearcl. 2lrdmulc , en. ben 
t)berrte ©eet af Ttyetarmen , ^t>ori Sunbi 
jtiffen fætteé , og fom benne bebæ!fer m, 
SKuteptaben. 'J(;:elpki>e, en. 3ernplabe^ 
f)tiormeb Ttyetarmen bcta-ggeé ; Stibcjcrn 
3(,relj?<:u, et. gammel og Ijarbet Xixn 
cU. ©møretfe , fom ffrabeé af SScgnarler« 
ITjcelflof, en. et tit en 7(hI tit()uggc( 
©tijffe Srce. 3r,celtfin{» , en. .Kinbtanbi 
C^. (Sno.) 5(rclr<:p , en. Zai? i enbcn 
af en Uret (f. ©r. en 9Kølteare(.) 'ilyeh 
torv , et. pi. - c. fformobentlig af ^(rcl, 
aSognaret, i ©tebet for: SSogn.J almins 
betigt Soro i .Kiøbftccberne , l)Oor gobe: 
»are bringeé ^en og fælgeé af SBøuberne, 
(55. Sod.) 2(xeltra;, et. Srcc brugetigl 
tit en Hul 

2. 5(;cel, en. pi. Jf^er. [3. Oxl] ©e 
25eet af .Kroppen , fom gaaer fra Jpalfe 
tit ?(rmen, og inbbefatter tillige benne 
eoerfic 2)eet; ©fulbcr. 2ft lofte, bccri 
noget 'paa 2(,rlernc. %t ttocHc ^aa '^Ijc 
Urne, løfte bem i aSeirct. 2. ben 2)ec 
of etitlæbebon, fom ffiuler 2frelen. = Uyd 
ha&ni), et, S3aanb, l)Bormeb en ÅUtbnin 
6inbeé famnicn ottør atrierne, ell. fom e 
fæftet tit ^rwbetfe paa ætylerne. Jfjcclbceit, 
et. et of be »een, fom futte JBnifte 
opentit, og fæfte bet tit Ttjrelen. 5(;cel; 
blai, et. f. ©fulberbtab. 5ftelt)vue», 
et. 2(relljetteté SSrub. '}C;rcIt>yr6c, en 
faa ftor en SSi^rbc, fom man fan bccr 
paa een eller begge ?(rter. 6;:elf-i>r, adj 
før, ftærf oser 2(vlernc. "iljcdlfxng, et 
©ficrf, fom fænger fra l)øirc Uxd ti 
»enftre iBiii, ^tjori aSærget 6cereé. (SRot^. 
%):d^adbc, en. fort .Kaabe, ber naaer ti 
mibt i;>cia Sivet, (røotl).) %i:t\iti>, et, 
Sebet, fom forfeinber Urdcn mci Ttrmcn 
Xjeelmarfc, et. SDlærEc fom flippeé, tiijj 
en asinfet, t Sret af et £l»aegéf)øBeb 
(gjJotf).) :J(;ccIifictf, et. b. f. f. 2(rctr)ctn9 
2txelj^yffe, et. ©t ©trffe Serreb, fom for 
©tt)r£c6 ©fnlb f»}eé paa 2tvlernc af en 
©Etorte, .Krapc ell. beéf. (if:d\ixxf, adj. 
ojretfør. 

3f;cle, V. a. 1. [3él. axla.] tage paa 
cDe» 2(rternc. 2(t ajcU ftt ©finb (o: fin fo; 
rebe .Kaabe; en I^Qpptø Satemaabe i øorc 
gamtc jBifer.) 61 33. 'V^rt<:^, en. pl.-f. [3. B««r.] cttibct 
gartøt, fom enten blot rocé fvcm, ctt. tillige 
i)at SJJaft og @eit. ([. 3oUe, ©lup.) en 
ooten ^aai«, [om fun f)ar Softev; tnobf. 
JJarfebaaJ*. Qn (geilbaad, Sobébafté, 
^on9^bfi<:^/ .RrPi)é^»l:a^. = a) 5>*:«J>ful5, 
<n. faomegct, fom en ^aai rummer, en 
»aabé(at>ninfl. eu :5. ^o«, ^ilT. Safie»j 
ferrcr, en. 2)en, bet fuver en "^aai, fti^ver 
©cifabfen meb en 35. en JSaQbjTippec. = 
b) ^fi«i»eX)vøOcr, en. 3)en, fom QXåt 
.^nanbeocrf af at Uiqqc f8ciahc. Saa^c^ 
bvttgcri, et. <gtcb, l)Oot: SSaabe bngoeé. 
25«aC>cbygning, en. ©tevntngen at Hqqc 
SBaabc. £)Cic>i>cfaTt , en. g'art vaa (gjøcn 
m. a3aabe. Saudclcic, et. ©tcb, f)t)Ot: 
JBnabc tccggc tit Canb og fottøieé, ^^a^n 
t. JBaabe. (jrf. JBaabéteie.) 25'aai>cfifiimv 
€t. ©. f)»orunber 58aabc læggeé op om 
Sinteren. = c) X<:at>6«<irc, en. ?fave tit 
en ^aat). ^ctabi'anhr, et. (ibct UnUv. t. 
en 93aab, en Srccg. 2^aa^6foIf, n. s. 
coll, Sdocrtaclc , SKatrofct tit en J8aab. 
^(:<:^gfragt, en. 'StaQt, fom iKtaki af 
en SSaab. 2>aa^8f«rc, et. en S3aabé(ab; 
ning (fom er mere bruget.) ^ccisbagc, 
en. ©tage meb en ^ig og -^lagc i (Snben, 
fom brugeé ». 58aabe, t. ot ftube bem fra 
eller ^atc bem tit ?anb. Sac^efarl, en. 
Jgoabémanb. SaaJoflampc, en. pl.-r. 
tibf)utebe Sræer,. t)Oori ©fibébaaben ftaaer 
^aci Sæffet, fom fiaa en ^ob. 2^ca66; 
fnegt, JBaabéfart, JRoerfart. 2»<:a^8= 
It:{>niiig, en. ben Sabning, en ^aai farer 
eil. fan fore. 23aa^eleic, en. Ceie ellec 
^ragt, fom betateé af en S5aab. ^aafte^ 
tnani*, en. pi. 25aa^6martJ>. 1. ©fibés 
tnonb, 9Dtatroé. (forcetbet.) 2. en llnber; 
JBefatingémanb tit ©tibé, fom I)ar iDpftjn 
nicb Æaffetafen og ?(rbeibct oeb famme. 
(beraf : I&afii6m«:n^o^rt:dt, ^aaismanJ>ø? 
hyre, o. fl.) 2^<:i:^elm<:jt, en. 9)?afi i en 
». 2?>fia*6pligt, en. ^lanEcbæf foran 
i florc aSaabe. ^fi«i>8fcil, et. <S. tit en 
JBaab. 25aa66flage, en. ©tage, I)Oori 
jneb JBaabe, gramme eller Sværger ftøbeé 
frem i grunbt SSanb. 2J>artCt6toftc, f. 
^ofte. 

^asftc, V. a. 1. ot føre ^aa en SSaab. 
%t baai>c ®obé i «anb. 

»afii'c, en. ub. pi. [3. Bati.] SSin* 
bing, 5?orbecl, ®aon. 25et »ar mig tit 
liben 2>. = ^)aa&ffuI^, adj. fom giocr 
megen S3aabe, forbeetagtig. ^^caiTfidb, 
et. forbeetagtigt .Rieb , ^iabnianbffab, 
I)port>eb \itn Åiabenbc »inber. 6a«^tl«>ø, 
adj. fom ingen SSinbing giocr. bfia&cviø. aflj. fcaabefufb, (JBorbing.) taaJefyg, adj. 
»inbeftjg. (9KotO,) 

^«fi&c, V. a. 1. t»inbe, r)atte ^orbeel 
af noget. SDerveb li(:<:i»ci>e i'eg intet, pan 
bfia^c^c intet ». 93t?ttct. 2. ga»ne, bringe 
^orbeel. iDenne ^rig l^ar itfe bM^ct Sans 
bet. (91. (S. baten.) 

Saaftf, adj. [3. badir.] begge, (ncifften 
foractbet.) "9?aar nu ^ané SStnger brebeS 
i)i:a>e." $)^ten(c^tåger. 

25fia{>c, conj. [3. bædi. Ootl^. balho.] 
faa»et — fom; iffe minbre — cnb. (tager 
nttib 00 efter ftg.) ^un er haaix fmuf, og 
rig. ^an fan beroeb baai»c ninit fine 
.Runbffaber, og gaonc g'orbrefanbet. 

^aal et. pl.b.f. [3. B.il ?f. ®. Bæl.] 
en .©nngc af 9Scb eller anbrc brænbbarc 
Sing, anta;nbt, eller bepcmt tii at tænbeé, 
lit opreifc, optænbe et ^. Ut bjømmeé t. 
25a«I og JBranb. (2). Soo.) 

25a<:n^ et. pl.b.f. [3. Band.] 3 Jftm. 
bet, ^»ortjeb noget binbeé, forbinbeS, om; 
binbeé eller fammcnbinbeé. "@nl}»er, font 
frctt forgriber ftg paa minbftc Sc^:M^, ber 
noget binbcr." S3aggefen. (^ornbaanb, 
©norebaanb, ^alébaanb, ^næbaanb, >pat; 
tebaanb, Sønbebaanb, éa-ffebaanb, ©fo; 
baanb, (Strømpebaanb, o. fl.) 2. ^<:anC>, 
absol. bemæcfer fom ofteft en tang og fmat 
»a-Pet ©trimmel, fom egentlig brugeé tit 
ot binbe meb; men ofte ogfaa hm tit ^i)nt. 
2ft befatte en .8iotc, et ©fiurt m. ^a&nb, 
<BUtcba<inb, Serrebéba<:n^, utbne 2^a«n^. 
(f. Ba:iii>cl.) 3. :&iXiini> brugeé i ©t. for 
JRibberboanb, Siibberorben. lit bære B. 
og ©tierne. 2)et Ijttibe 25. o. Dannebrogi 
Crbenen. itongen gao Ijam bet btaoe 25. 
d: etefont ; £)rbenen. 4. 3*>aani> eller 
Sijnbebaand fatbeé bc t^tnbe Siinge af 
ficctfcbc pilegrene eller of 3ern, t)»or»eb 
©tat»erne t en Sønbc og ct^»ert tigncnbc 
.Rar ftotbeé fammen. (Seraf: 93aanbpiit, 
JBaanbjlage o. a.) 5. i JB^gningetonften: 
Soofctrcrcr, ^pormcb ©parvc»arK't og ans 
bet 5£ømmer»ærf i et ^uuS I)otbeé fams 
men. 6. en ©tribe, iffe ott for fmat. 
7. id, f)»ormeb en ^ange er bunben eUcr 
ftuttetfaj^. 2S«fine» og ?fængfet. (.©.Son.) 
7tt tcrgge een { ^. og Ccrnfer. 8. fig. 
a) g^orbinbetfe , 55^orening. S^gteiJTabs'v 
©ta:gtftabé, SSeniTabé B., ©roberbaani. 
2ft foreneé »eb et t)elligt :&. "iSor iffc 
røre »eb bet ^aau&^ fom banbt ham tit 
ben ufte 9Sinbing." SBagg. b) gorptigtetfe, 
^orbinbttigl)eb, Ttt paot«gge ftg felo et 
Jb. c) ;S»ang, |)tnbring, Snbffrcvnfning. 
2tt torgge ^. paa ben menneffelige Jvil^eb. 

(4*) 23rtan& — ^a&. 52 SBaD — 33a3. "3, fom mfg tiit gtøvc frf, fcct bc Ba«n5, 
icii I)otbcg t." 9{al)b. "(5t 25afin&, (p. ben 
frie ^Ictt) bcr ubctuKcc Sittcgnclfc, faas 
Icboé fom 7(ffinbi9f)cb.",^owl|. = 25aan&s 
'5>i-iucv, en. JRcbiTat;' Ijoovmcb JBøbfcvc 
trivc S3aanbcnc ncb vaa. d ^nr. 23fianii; 
l)rtgc, en. et 93ubf cm'biTab, ^aovmeb SBaans 
bcuc toingcé neb ooec Kanben etter Sugcien 
of korvet. 25aan{>l)uc, en. £lpinbel)uc, 
fcefat og fmn!fet m. 93aanb. »aanJ^jcvn, 
et. Secn, fom »atfeé flabt 03 f tippe« i 
©trimter, for at banneé til SønbcOaanb. 
2»aanJ>fmv>, en. ©n egen >Rnt», cltec et 
ffai-pt 3eni ineb >f)aanbfang i tegge ©nbcv, 
fom SBobfei-e tntge, til at bannc SBaanb; 
itagctne. 25«anM<sffe, en. ©nafffiaanb 
fammcufatog bannetSofEe; cnSBaanbflÉiife. 
(?anget>.) 25^:an^magcr, en. ben, fom 
Qxsst .^»aanbpa'cE af at bannc Sinibcs 09 
^abcOaanb. 23<iaii5piil, en. ®n ^ilcact, 
l^pté ®renc 6r. tt( Scnbe&aanb. Salix Vi- 
niinali5. 2^aan^ru^c, en. 6t ©tijffe 95. 
rullet om et runbt Srce. ^&ani>flå>ifc, 
en. f. ølÆ-ifc. 25aait{»fm«lTe, en. ©. 
befat meb (SiifetJaanb. 25aciit>flagc, en. 
flcpct (Sveen af >é>affet, ^iit cHci- lignenbc 
Sræ, fom banncé til ^abcs cHcr Sunbes 
baanb. B^:an^fl■oI, en. @. ^»orpaa !Bøb; 
feren fibbev, naar Ijm gier fine S5aanb 
tilrette. CJG. ©.O.) 25fianJ»V)«v>, en. 
liben SSa:i>, fjporpaa ©aanb (2.) oætteS. 
;i?»i:an^UiVV)cr, en. ben, l)Pié .paanboærE ec 
flt t»æt>e ©aanb. 2>afinJ»ø,vc, en. fort, 
friim Sve, fom SScbfere bruge. 

25afiit^f, V. a. 1. Iccggc SBaanb om. Tit 
tn et Jlar. 2. absol. gtøre S3<ianb af 
Sicgene paa 9}?arfcn tit at binbe ©oeben, 
2ft l>. paa SRugen, p«a >£)auren. 

35.:av eller »aatt-, en. pl.-r. [Ti. <B, 
Bærp.J b. f. f. 25«r, cg brugeé for:. iLiig; 
l)»*.iti-c. (f, ogfaa 3\ootv.ar.) , "^pan traabtc 
til og rovtc i?eb 2?aavcn." 3). 25ib. 

S^aarc, en. [ogfaa ::8^^ar^l^] en tiC 
.f>in(c ublagt 2(ger, en 93rafmarE. (Sans 
.gebef. 9Iu ncppc brugel. uben i .3)ia(ectcr.) 
"35craf: Baaragct, (meb fammc JBcmcers 
felfe) 23v*.k:rttrvt6, 25aarl)cr, m. fl. 

.».:^f>, en. pi. 25.:afc. [3. B.-is ] 5rfs 
deling i en SlPa'gftalb tii eet cKcc to ■^m 
veber. 

-l^.tcife, V, a. 1. [3. Læsa.] fa'ttc i 9?aaé, 
biiibc inb til aSinterfoving. ?(t In £lt>tYget. 

.?5»:blc, V. n. 1. (!)ar.) [3^4. baliba.] 
Vlubbre, tale utiibeligtj flabbre, tabe SJiuns 
ben rebe. (bagi. :S.) 

?5a^, et. pl.-e. [3. 03 7L 6. Bad.] 
<Stcb, |)Por man baber |Tg~, eller ict fli}; 
benbe Scgeme (*I>anb) IjiDori man baber fig, 
"Kt gaae t 2>^:^. 2Ct anlægge et 25<:i>. 
€l5b^:^> (Strømba^, SJuéftjfc ^^c^c (^ampi 
Jbabc.) ?(t inbrette Parme 2^a^e. «&an ec 
reift tit :S>iXi>st, tit et Ba& o: en ©unb* 
t)eb^brjjnb, mhiecaliE 9Jvønb. 2, ©ievs ningen at babe ftg; r)etc ?egcmet« Soæt* 
ning peb at ftige neb i aSanbet, etter V'^<^ 
onbrc 9}?aaber t mcbiciwjf |)enftgt. Ilt 
tage et 25aJ», bruge 23fi6. 5oegen t)ac 
foreffrepet l^am bagligen et parmt 15ai), 
et .krpberbaC* , 2)amplv:5 , ©tprtcbi;&. 
3eg befinber mig pet efter Baiet. @t 
guft^)a^, ©olbaJ>, (Sanblva&, Sorbtu:^' 
0. fl. (naar Segemet etter Scgemébctc nbs 
fætteé for Suften, »Solen, bebæffcé mcbi 
parm ©anb, 0. f. p.) = 2>«^l|lnc, en 
©tue, fom er inbrcttct tit at tage 23ftb ij 
2)eraf: Sai>jtueh^cJ>e, en. ftorr! -pcbc, fonij 
t en 93abftue. ^ft^)Tlu•malt^, en. b. f. f, 
25<:i>er. (f. ba5»c.) ?igclcbeé: 25adfiuc: 
ifone, 25a^f^llcpigc 0. fl. nu ubrugelige 

25a^c, V. a. og rcc. 1, [3él. l>ada 
toc, ttjictte legemet etter Scgemébetc pc 
at ncbbpppc beni. lit haiic gubberne, li 
haix fig i fatt SSanb. drengen blit)c 
l)Der iDag bni'et i folbt SSanb. Uegcntf; 
Ut l1fi^c fig, håbe flt UnfiQt i Saarer. 70 
iiai>c fig t (Soten, tabe fig giennemporm 
af ©olflraaternc. = 75aiitn, en. ub. pi 
(Sicrningcn at babe. — Baier, en. pl.-e 
ben, fom gier S^ctring af at f^otbc SBabfiu 
etter Snbretninger tit <it hatc ftg (og fo 
tilforn OQfaa aaretob og topfatte), en J8ab 
fl:uemanb. = 2>«i>etKEnf, en. SSænf, fo 
man fibber p. i SSabftuen. (SDlotf).) 2^c:^^ 
gia.fl:, en. ben, fom beføgcr et ®ab fo' 
at bruge lit. 25<:^cl;uu6, et. <^uué\, mj 
.Samre. og 3nbretningcr tit at ha'i>i ftg 
25«J>cVatn>ncr, et. Jtammer t et JBabeljuu 
i^a&cfat, et. .Rar, fom f\)lbté meb 25an 
^pori man baber ftg. BcC>cflÆ&er, n. s 
pi. .Rlcrbcr, fom man ifører fig naar ma 
gaaer i SSab. 23fi5»ffl-ei>, et. beqpemt <Bti 
0. ©tranben t. at funne babc ftg. 2»<:^ 
fvcmp, en. ©. fom brugeé ycb etter efte 
S3abuing; SSaffeJoamp. ;^<:J>eti^, en. be 
rette ett. fæbpantigc ^ii t. at bruge SBab. 
Badning, ea, pi. -et. ®ierningen at bab 
etter at babc ftg. Se^emeté 2*»ai»miig. 

."Sitiio, et; pi. b, f. et ti)benbe ^fag. 
f. 25i:fP og baffe. 

25ai'fPcc, en. pi, -c. [et forbccrPet £)rb, 
af Ut Z. 58artfcl)erer. 3ét. Bartskcxi.] 
en SSarbecr, ©aartacgc, ®l)irnrg. (foræl; 
ict.) 2^<:^jTer^aa1lt', en. Ht ligge unber 
2?. o: at pa-re faaret, etter 5aPc ubPorteS 
©fabe, font en SabjTer maa lofgc. B»:^; 
fl'crfniv, en. ^. fom !Rabf?erc bruge tit 
at affEærc Cemmer, etter tit anbrc £)pera; 
tionec. Biti'fPerfonfl, en. ben .RonjT at 
tæge ©aar, affoctte Semmer m. ». 25«i»; 
f¥cvl«n, etj. S3etating, fom en SabjTec 
faaer for at fjele ©aar og nbporteé ©fabe. 
(®ani1e2oP.) Sigelebcé: Bai>(iPerrci>fl-'<:b, 
Ba^fi■"crt«ng, 0. fl. 

23>ag, in. ub. pi. [3. og 9?. ©. Bak. 
li. ©. Bæc] 25en 2)eet.af Dpcrfcoppen, 
fom «t bag Tfnftgtet, fra ØiafEen neb tit ^(jg. 6d ^iig. S<jaci'nct fofrbclcS JKt^ggcn. "Sog JHf!cn 
paa fin J^n^.' (i cii gf. iCifc.) "§aci iXat 
tnclancé 25i:g." 35. 58i('c(. "Sia Oiiibc 
^ccnbcnic vfl^i fjané Sag." (b. SotJ.) ftg. 
7it tak Uic om ccn poa f)ané Jiag, bagtalo. 
2tt f)aoc mange ?(ar vcia 2f»i:gm, »a-rc 
utcgct gammel. 2. fccn atocntlgc ^cct af 
^aanbcn. ?Ct (ægge noget ^aa 25ageu af 
4>aanben (mobf. ^K:&cn.) 3. iSagcit (ben 
flø»3c .Sant) ttf et ©ticerb, af en .Rni», 

2»att, adj. t^rngeS fun fom adv. (f. 
nebcnfoc) og t superl. Iiagcil, fom a tangft 
bag peb, ftbfl i 5Kaben (mobf. fotrclfo 
»Den bagcjle 9Sogn (t en JRceffe.) ^ca ben 
^orrcfte^ttt icn 25agc|lc (SO^aab.) S)ct 
36ugc)lc af ©prbcf. (i Ubtafen I)øt:eé ofte 
liagerjl^, fom bog er onalogij? urigtigt.) 

2i>cQ, præ|>os. paa ben fcaiH-nbtc ©ibc, 
(m. .penfjin ti( icn paagtelbenbe ^ecfoné 
©tilting) paa etSteb, fom cc i JKnggen af 
citer bag »eb noget, etter fom i^iuké af 
©tenftanben (mobf. foran, for oeb.) " Jreté 
lit 2it), fee tf fe bag {»ig." — ".&an faae 
omfring bag fig." — "3cg fjerte b.tg ring 
en JHelt." $1. S^iOef. 25ag ©uren, bag 
^ufet. ?(t gane bag piowrn. 25ag Sa-p; 
pet, bag 5){uren, bag ilaffeloonen. ©aar* 
ben ligger bag <Sfooen (f)Por -^enfiin tageé 
til ben cUcr be Æaleubeé (Stilling.) Cige; 
lebeS, ^»or ;Solen er om >panbl{ng (I)V>ore 
»«b en Oienftanb er, cttec fontmer tii at 
vcetc bag en anben.) .&an ffiultc fig bag 
SSuffenc. J?an fmuttebc bag <S!ierml>roit; 
tct. Si'fl fjiJctc nogen gaac bag Sa-ppet. 
(Dm S>Jri!itt paa ?tccentueringen i bi)Jc 
itilfcclbc, f. >f)øiégaarb6 Snnt. ©. 270.) 
[Gn ;Xing fan Ⱦre for vci, fovait etter 
lige for oé; men naar ben b^tgeé flf en 
tncttemfomnifnbc ®tcnftanb, figeé hen at 
tceu bag benne; f. (Sx. bag et Sæppe.] 
2. Cgfaof, foruben ©tebeté S3egrcb, mcb 
JBibegrcb om X)rb«n ctt. ^hIqc, ^an ftob, 
fatte fig bag f)am. 2?iag .^longen gif ^rinb; 
ferne, — 3. figurl. 7(ffi>re cnbag?»if>-'f ^^^ 
ffuffe, narre f}am. Ht Iia»e noget bag 
S5ret o: I}at>e <f fjemmcfigt ^orfivt, eU. bcél. 

25ag, adv. niobfat for; i famme 58e; 
morrfelfc, fom '3>rrt:pofitionen. ^g)un ba 
tragtcbe f)am baabc for og bag. [ai> ha^ 
o:, bag til, bag eeb, og: at va-rc bag (tiU 
bdge) meb fit ?(rbcibe: ere ^roinnbisllb; 
tn)f.] adv. bag brugeé m. følgonbc ^'rc«- 
pcfltioner efter: af, efter, fra, i, tni», 
in;{>, om, op, paa, til, iiJ> og vtb; (%tt 
i røobfa-tn. til for e«. foran.) — Itt falbc 
Jiag af en ^eft. ?ft gaac bag af 2)anifen 
(3: femme titfort; fonimc i Ul}elb.) Ut Pccrc 
tabt bag af en a?ogn a: uare mobfalben. — 
Ht fomme bag efter een. Ht fommc 
gaaenbe, ribenbe bag efter, ^orfl fom 
be tongetigc 55ogne; bag efter (etter b. c. 
bem) fom 'JJrinbfernfé. 25ag efter, for 
fltbe. ®et far bag rftcr. -^ >^an bfcs fiuffet bag fr«. Kt begijnbc noget bag fr<t 
o: bagiH-nfct, galt. ?ft gaae bag fra et 
Jtrbeibe/ gaae m. ©fanimc bcrfra* — ?rt 
gribe een bag i Sioffen. 5^aabe for og 
bag i JBogen. £>en ene fab for i 3?ognen; 
ben anben ba^ i. — .j^ugten uar gaaet 
f}am bag ^n^ i Cioct. .^au par. fomuien 
bag ini' t ®aarben gienncni en Saagc. — "iit 
gaae bag neb of en -iSogn. .^cnbe^ ^^aa): 
bang bag neb o: neb ab SZaffcn, S)lj)ggen. — • 
?(t wenbe fig bag om, tilbage. <Sce big 
bag om! bag om (bag omfring) -pufet. 
a^i^fiorte bag pm (ubenom) S3i)cn, t ©tes 
bet for at fiere igienncm ben. — '2(t ftigc 
bag op i en SSogn. .f>eft;en flaaer bag op 
(flaaer op mcb JBagbencne.) — • «»onnfocbe«- 
l^ængvv »ag oucr. ^an falbt bag over 
(baglcrngé) og brøb ^alfcn. — Sicnerett 
ftob bag paa SSognon. ^an tog f}cnbc 
bag (»eb fig) paa .pcften. Jliolcn er itu 
taa'Dc for paa og bag paa. ?(t fommc 
bag paa een, ooerraiTc l)am. — -^an li; 
ftcbc.ftg bag til l}enbe og greb f)enbe om 
Sipct. ^i)v tii feer ^pufet nt)t ub; men 
bag til er bet meget forfalbct. — ©p^^bet 
git fiam bag ub af 2ipct. ^au gif bag 
ub af .g)uf«t. v^efteu flaaer bag u^. — 
bag ve^, prwpos. og bagved adv. (mobf. 
foran og forv>ei».) 2(nbrc fibbe l)elft foran ; 
m<ii jeg fjolbcr mig bagv)c^. @eu glÉ 
foran, og to bagvei*. .pan pob bag Peiv 
kongen (bcmcvrf'er : bag og tiUige luvrs 
meft »eb. 2)erimob: bag Jtongeu ftobc 
.poffolfene t flere SHaber.) .pun fatte 
f[g, og f)an fiob bag peb l)cabcb <Stol. = 
3 •Sammenfo'tninger (t)»ori egen ti. ^Hu*; 
43ofitionen bag forefommer) bet)olber id 
tilfoicbe Orb na-ften ubcn llnbtagclfe fiit 
oprinbelige SBemærfelfe, mcb bet 5Sittcvg> 
at ber a) bctegneé enten ben bagcfle iDect 
af etter );)aa Singcn, { SJlobfa-tning til ben 
forrcfte: [Bagarel paa en iCogn; 25agbeeu, 
et af be bagcfte SSecn Ijoé fiirfobbebc £)ih'; 
^agbov, "ben bagefte ©op etter l'aaret p. 
biffe ®pr; 25agcitiic (f. ©v. SBagcnbcn af 
en SSogn); 25agfiitncr ^o6 Siffent; 25ags 
fo{>, I)0'3 fiirføbbebc 5!)t)r; ^agVar, -p. 
paa ®agf)09ebct; 23agl)iul, etafbeba; 
gefre -ptul paa en SJogn; 25agIj'ov>ei , ti'n 
bagcfte <pat»bccl af >poPebet; 25agVant, 
ben Jlant ctt. @nbc, fom er bagtil; '25ag; 
frop, ben bagcfte iDccl af ilroppcn paa*et 
3)pr; 2?>agt>Uc, (af ctt flagtet JlalP, .piovt, 
0. fl.) SSagfii'e, ben bagcfte, bagpenbtc 
©ibe af en ^ing, f. ©r. 23agpben :faa eu 
■9)tiint; ^tagf^'o (fom ta:ggcé unbcr .&cftcn» 
93agbeen); 25agfof, ©of paa JBugbenca^ 
I)oé en -Ipcft (mobf. ^^emfof); 25ag)lav>n, 
icn bagcfte ©tapn, SBagbclcn af et ®tib; 
XagilvtTc, et (gtnffe, fom ubgieir etter 
borer til JSagbelen af en Sing; f. ©. ."^ag; 
fti)ffet t en Jliole; 35agtan^, en ofbc ba;. 
flcfte 2icnber, .Rinbtanb; 2?>agvingf, cu ^<[Q — $5a9cr9<jar&» 54 $Bfl()cr9flOv& — ^ag^ciont)* cif be trtgcftc SSingct paa et Snfcct, m. fl.l 
i I)t)Ufc Silfcetbc bcr (iltib giweé et mobfat 
iDvb, meb præpos. for, f. 5*>r'^>'f^' 5of- 
becn , 0. f. t). bl (Sdcr og bet bctcgncé, 
at Singen l)ac en S5cltggcn(;cb eller (Stils 
ling , fom er bog »eb, eller i ben bagcfte 
Did af Sioget, i t^orfjolb til bet, fom er 
foran. (f. ©v. 25<:gi)«r, Baggaar^, 2?«i:g- 
i)uui>, Bitgt'ammcr, Sitjjrcm, 23i:gf^al5, 
25i:g|tuc, m.fl. [om tffe alle Ija^c let tigei 
frem mobfatte £>rb, meb præpos. for.) 
<See be øorigc nebenfoc fortlarebe Orb. 

25agt;»o, en. 2(r» i opftigenbe Sinic. 
(9Wotl).) 

*8agln'u&e, v. a. 3. [binde.] binbe cenS 
feaubi-r ?>• w»)oaen. 7(t b, en ^ange. 

bagbord, en. ub. pi. 13. Kakb.ud. 7f. 
G. bæc - bord. I ben ©ibe af (Stillet, [om 
man fra 2fgterenben af ^ar ^aa oenflrc 
<^aanb; «iob)at Styrbord, ffirugeé i 
<Sammen[cttning meb alle Sele of (SfiOet, 
[om ligge paa benne (Sibc, f. ©jr, Sags 
i)orbébov», SBagborbéport, o. [. ». 

25agliritt, et. ffirret, [om [cetteé bag 

»eb noget, f. ©?:. et ©Eilberi i en JRamme. 

2^«gbygning, en. pi. - er. ©Dgning, 

fom tigger bag ben egentlige |)o»cbbi)gning 

eller 5or()u[et. 

^agdecl , en. pi. - B«gi>cle. 3 Ttlm. 
ben bagelle 2)eel of en Sing. fSærbct. et 
finere Ubtri)! [or : 9?umpc (ffiagenbe.) 

2>agd-«rr, en. pi. - e. en 2>ør bag i 
|)u[et eller i JBaggaarbcn, fcoor man gaaec 
bag inb og ub. .pan unbfom gicnnem en 
fliult Sttgddr. 

3agc, V. a. bktgcdc, bagt. [3él. baka.] 
gløre en raa ,®ct l)aarb, tør og tienligere 
til at [vi[eé , t)eb at lægge ben i en ^eb 
£)on , eller »eb at [tege eller fogc ben i 
noget febt. lit bage 93røb. (absol. bage 
forftaaeé altib om Srøbbagntng. 3 benne 
Uge flat »i b.) 2Ct b. Jiagev i en Jorm, 
i en ^anbe. 7(t b. noget i (Suffer. bagt 
SSrøb , { .Rogcfon[ten : SBrøb , [om er [øns 
bcrtlaaret og bagt V'-'^^ n>) i en ^anbe. = 
^agebaal, et. SBaalet, l)»oroeb en Sagers 
o»n ^ebcé. 25agebr(cnde , et. i8age»eb. 
Xagcv>armc, en. ub. pi. 3S. [om er titpad 
at bage t>eb. (3)iotl).) 2?»agewed, et. ub. 
pi. SSeb, tienligt til S3agning. = 2»agcr, 
en. pi -c. [3él. Bakari.J ien , Ijoié 
.g)aanboa:r£ er at bage SSrøb; JBagermes 
^er, S5ager[oenb. (it>f. ^iagebagcr, But'= 
^crbager.) — iBagerbarn, et. en JBagerS 
SBarn. lit gire 25agerbijrr)t JBrøb a. gioc 
een noget, [om i)an felt* l^ar nof af, eller 
fan faae \aa tibt i)an (i)fter. Sagerbod, 
. en. S3. ^oé en 93agcr, ()0or SBrøb [celge^. 
(Holberg.) Bagerbrød, et. 93. [om fiøs 
beé I)oé23ageren (^mobf. I)icmmebagt25røb.) 
25agcri>reng , en. ben, ber ftaaer i Seere 
f)oé en SSager [om 2)rcng. 25agcreiife, 
en. G, efter en JBager. ^agevgaard, en. ®. boor en Sager boet og l^ar fft ffiagevt. 
^attrrfonc, en. (5n Sageré vpuftru. 25as 
gertro, en. J8ager[»enbcncé g^or[amling6s 
neb. ([. 3lro, 2.) 25agcrf ul, pi. .Rul af 
ffiagebaal, [om [ælgeé af Sagerc. 25as 
gerlau«, et. 93agerneé Saugéforening i en 
St). Sagerløii, en. ub. pi. bet, [om bes 
taleé SSageren for en »ié 2)eel S3røb at 
bage. 23agcrottn, en. (i ©t. for : 93ages 
o\jn.) en muret Son, l)»ori *8røb fan 
bageé. Sagerpengc, pi. b. [. [. X»agcrl«n. 
= Bageri, et, p^l. - er. 1. bet .paanbs 
ocerE, at bage SSrøb. Tft nocre ftg af S. 
2. en egen SStigning, eller en bett)beli3 
2{fbcling i et .^uué, bejlcmt til SSagning, 
tilligemeb be bcrtit f)ørenbe Snbretninger. 
lit anlægge et S., inbrette en SSngning tit 
Bageri. — Bagers, et. (SBager^uué) ten 
2lfbeling i en@aarb, l)OorS3agero»nen [ins 
beé og Sagning t. .^uuébe^ot) ffeer. — Bag; 
ning, en. pi. -er. 1. ©icrningen at bage, 
2. b.[.f. B«gt. 6-n B. SSrob. — Bag= 
ovn, en. f. Bagcrouit. — Bagu<«rf , et, 
(i (St. for: SSageoærf.) egentlig ?llt fpab 
fom er bagt; men brugeé fun om bet, 
fom bageé af .Ragebei. ([. SSaffetfe.) — 
Bojgt, en. pi. - er. [aa meget SSrøb, [om 
fan bagcé p. een ®ang. S'ulbB., [)al» B. : 

Bagende, en. ben bagefte @nbc a[ nos 
flct, f. Qx. af en SSogn. 2. JRumpe. (f.^ 
SSagbeel.) 

Bageji, superl. (ubcn compar.) f. adj.^ 
bag. 

BagfierMug, en. pi. -er. 8aac elletl 
SSagboo meb ^i)reftijtfet af et [Tagtet .ftreas 
tur, fom ubgiør en ^'^'tbebecl af .Kroppen. 

.Bagjiæl, en. pi. -c. ixn ^æl, fom 
luffer for @nbcn af en 2(rbeibés eller ^ioe; 
leoogn. 

BagfliF, en. pi. -fer. et <St»ffe <Saales 
Iccber, l)»ormeb en forflibt ©Eof^æl bobcé. 

BagfTift'e, V. a. 1. for[»ne m.Sagffiffec. 
lit [oriaalc og bagfTlfFe et ^ar (Stø»ter. 

Bagfifod, et. opfremmet røøUeoanbS 
£)»er[t)ømmcl[e ^aa be bag SJJøIlen ligs 
genbe @ngc, 5'-'or»eb 93aubet [pilbei? eller 
^otbeé tilbage for anbre •'BJoUer. (.D.?oy.) 

Baggaard, en. pi. -e. en ®aarb bag 
»eb en anben , eller [om ligger a[fibeé, »eb 
i8agl)u[et, og er [ærilEitfafUift, enten »eb 
en éfellembr»gning eller SJiuur. 5?enne 
SSogning, Sange »enbec ub mob Bag; 
gaardcii. 

Baggrund, en. ^en ^berftc effec ia^ 
gefle ^eel af et £Rum, man f)ar for ftg. 
(mob[at forgrund.) Baggrundeit ^aa 
©fueplab[en, paa et SOJaleri. 

Bagl;aand, en. betø»er[te af ^ipaanben. 
(Sangcb.)' 2. i .Sortfpil: at Ⱦre, [tbbc i 
Bagl)aaiidcn o: Ⱦre ben, ber fibft \iai 
fafte til bet ub[ptlte Jlort. ^»?ob[. *^or- 
Ijaaud. — figurl. Ilt l)a»e noget i lé&t^i 
Ijaaiiden, (i bagi. Sale : i)cive fenQC, Su« ^fl()()(iariD — 55ngln|l» 55 ^nglQjI/crii — SBngjTo. flugt, en forlH'l^o(bi*n |>ii'rp at Qtibt tit i 
9infcéfiilb. "Da viit), at ter cv gobr, i 
^agl)<:»:tt^ UM at Ijavt." SScffcJ. 

^figl)«fc, en. pi. -r. ^afcn ^aa et 
JDnré JBagbccn. 

:S«gl)icrite, cit. ben HKc ^Utnc; S8u 
l^icrncu. Cerehellum. 

25^:g^ol^, et. pi. ^. f. Jlrigéfoff, fem 

ta*ggcé v^i'^'i «t ffiutt 6tob, for uforpavcti; 

bcé flt opcrfafbc en frcmvijffcniif S't^ni'f. 

Ht Iccggc et 25. i cn©for». 2. fftuttgtei), 

l)ooc man liiv^cr paa Snur. Kt ligge i 

2». 3. a^agtrop i en .g)a'v. (2f. @. SSctiet.) 

25^91)11110 , et. pi. - bufe. 3!)cn vf)uué; 

længe , fem ligger bag og lige for -*>or'ei'; 

langen, eller jor^ufet, og l)t>ortit @i^ei 

fjufet ftober. .<ban I)ar teiet Jorf^ufet bovt, 

og boer fe(o t 25r.ttl)iifct. 

^aøl)*r, en. {t. ©. aSebcl.) b. f. f. 

, 25i:3l)ol6 3, 25.tgrog, 25ijgtrop. 

Bagfammcr, et. pl.-f«mre. .bommer, 
83a:retfe i et a3agl)uué. ©aalcbcé ogfaa : 
:^agO:I og :^r.g|luc. 

^J'k-.gfappc, en. pi. -t. et il{»t @tr)ffc 
Sctber, ber fættcé bag cm ^^ælen paa 
©foc og Stetilcr ; ffiaglæber, ^appeftj?ffc. 
»agFajl-, tt, pi. b. f. Silbagcfaft; 
©tflb af en titbagefoftet 9Sinb. i8t fif et 
^agFafi i ©eilet. 2, upentet ©torrn, ber 
ovcvfalber en ©eiler i foteligt SSeir. fig. 
iiformobet HMU. Ttt faae et J^ugfath 
(i)JJotf).) 3. ^agFfiji, et »ift ©lage .ftaft 
i J<eg(efpif. 

:^.:gFi>li, et. ffuttet .Riebé Silbagefats 
belfe. \^:ioti).) 

2?tagFiiC>{> , et. .Rtøb af en SBagficibing. 
93?obfrtt ^orFi«^. 

BtjgFIo, en. ^I.-ff«er. .Rlocnpaacn 
^ugls ffiagtaa. 

J^agFrog , en. offibeé Jtrog cHer SScaa 
i et -puué ; ?fffrcg. 

^aglaagc , en. pi. - r. en Paage ellec 
liben ,2>or bag t -pufet, ell. fom fra OKiarben 
eH.-paocn forer ub i SJJarfen. ^ra Stalben 
gaaer en 25. ub i 9)iarh'n. (f,25»:g{'er.) 
25«gk<:r, et. ben bagefte iDeet af iaa: 
ret ({(eet »aa et flagtet vpooeb.) .Ri«b af 
25i:gtaaret. 

^aglcite, en. 9?aar en ?aai, peb at 
foryribc SZøgten , tfte fan luffet' op , figeé 
■Doren: at tære i ^cgliSije. fig. SRunben 
gaaer, luber i ^aglaao for liam, om 
Itn, fom tffevet fan faae fin Zale frem; 
fort , fom ftanbfer i iSalen. 

:^uttli*.fl, en. fDJJotl). 9hi ben alm. Ub; 
tale. A'f. ?rbclungé t. S^vbb. 3 (vlbie ®fiif; 
ter : 25arla)>. f. Srefunbé Solb 2(norbn. 
7 t^ebr. 1558. 3. liaripsi..] iDen neberfte 
Safl i et Sfib, fom ofte beffaaer af ©teen, 
Sanb e. b. , og tiener til at fjolbe bet t 
Ptget^ægt, Tit tage 25. tnb. Ht feile meb 
J&. "iOlan f)am faae blanbt B<:gf<:)1- Jiib 
at tomme mcb et iRoftoffet (Stlb." .poib. ^>. y. =: :5»:ttl<:jlicrn, et. 3trn, fom 6r. 
til J8. 25cgMlport, en. ^\nt, l)tjons 
giennem S3aglaften inbfafteé t Sfibet. 

^ifigkjle, V. a. 1. forfvne m. SBaglaft. 
7(t bcgkj^e et @fib. 

BagIfn^, en. ben bagefte Senb paa et 
fiirføbbet 2)nr. 
25<:gIa;^cr, et. b. f. f. XagFappc. 
3?><:gla:ngc, en. pi. - v. ben bagefte 
Sange af en ffipgning, SBag()uué. 

25<:glacng6, adv. [©oeniT baklængps. 
©fiioeé af enbeel: bcglojn^s. ?angebef. 
2). S. £>. £>ertmob : bcglengie i 9?ibeten 
of 1550, i)Viox ntH'reSoerf. t)avic b»:glcu$6.] 
i en bagoenbt ©tilling ; m. Slpggcn for og 
7(nfigtet bag. ?(t gaae, ribe , ficre bag- 
lange, at falbe b. ot>cr, falbe om paa 
Sii^ggen, "5>a falbt l)an battlccngs «e>) 
af ©toten." iD. 58. I. <Sam. C 18. 

»agl«6, et. ben £)cet af Sceffet, fom 
tijngcr ben bagefte >Decl of SSognen. 

25«gpli:&e, en. ^tabé, fom ligger bag 
»eb et |)uué , eller bag »eb JBrgningernc i 
en ©abe. (931.) 

Bcgplov , en. pi. - c. icn 25eet of 
^lowen , fofn er bag >ipiulenc , og p. yiop= 
oafen forbinbeé meb ^orplooen. 

25i:gpcrt, en. pi. - c. ^ort i et 95ag; 
l)uué-, 'J^ort, htjodgiennem et llbfiorfet 
bag ub af ^pufet^ eller fom gaocr ub tit en 
JSaggaavb. 

25agraa^, et. jpl. b. f. SRoab, fom gi; 
Peé for ftlbc , eller bog efter gtort Wier= 
ning. "^attroaC> fommev gierne i lltibe." 
2(. *:Geber. 

»agtet), et. pi. b. f. bet JReb, ^»or^ 
meb SBagenben af Pa-ffejtangen v<i<i «t .&o= 
eller .Kornlaré tuingeé neb, og fom bevefteu 
fnøreé fajt til ^.Bognen. 

25agre^c, et. b. f, f. ii^agttotjn, {\)0é 
Tflmuen.) 2. SBagfroppen of en -peft ell. 
et anbet iD\n. 

»agcegning, en. pi.-«. 9?egning, 
fom fommer cfterat en Tffcegning »ar 
giovt flor. 

25agrcm, en. 9Jem paa -^eftené ^ele? 
tøi , ber goacr (angé l)cn ob iRi>ggen og 
omfring ^aUn ; Rumperem. (3Soti^.) 

Bagrum, et. pi. b. f. 9t. bag i en Sing, 
ell. fom er bag tveb et onbctJKum. (9^otl).) 
Sagfal, en. ©al, Q^ærelfc i onbcn, 
trebie (Stage af et !i8agl)uut' ; ogfao @tagc 
eller (Stotoærf i et JPagI)uué. "Kt boc p. 
førfte , anben Bagfal. (f. $al.) 

25agfcil, et. ©t af be bagefte <Seit paa et 
©fib.^ 2. Ht fane .»agffil, falbef- titStibé, 
naor *Btnben plubfelig fpringcr om, og ta: 
fler ©eiUnigene mob SJiafier og ©tænger. 
Bagf?al{>rt, adj, ffalbet ■^aa ffiag^o; 
pebet. (9:)iotf).) 

»ag)To, en. i»l.-(Fof. ©f o tit en ^^cfr^ 
JBagfob. (mobfat ^orfFo.) — .^eraf : bag; 
ft'ec, T. a, 1. foifwne meb !i5agi1oe. ^agjlag ■— 35fl9to<)» 56 ^cistog — $5af f e. 35<:gflag, et. pi. b. f. et (Stag bag til 
cllcc bai) fua. "2(f oé bu bccfor nu et iS. 
,Ubc bur." .^o(t». 2. b. f. f. ^itgh-.|>, 3. 

25aøfma;f , et. en ubcoagcHj), u[)i'(big 
£)m)lcvnl>tnf)cb , bcr v^aafommcf een uwens 
tot, og eftcc ben Xii , i>a ben funbe fors 
mobeé, -pcin fiE et gemt Baøfmccf. (bags 
lig iSafc.) 

JSagfiutvFfc, en. pl.-r. b. f. f. S3agficct« 
(mcbfat: 5oi'f'«<«i't'e.) 

25^gfnaf, en. ub.pl. <Bnat og ZaU, 
[om fommei* foc fccnt, eftevat noget cc 
afgiovt og aftalt j ogfaa: i23«gfla{>{>cr. 
(bagi. iSafe.) 

25(:gfiiv>at, en. 2e»ning af en 2Scebf!e, 
[om ee bleven ti(o»er§ i et itav. (bagt. S.) 

23i:øtT.:l^, en. pl.-c. ©tatb i en SBagj 
'gaavb, i et }8ag(}uué. 

2?aglling, et. f. Ofgterjlintt. 

^^agjltuc, en. pi. - v. ©agfanimec. 
2. S3a'u'([e, S^olig i @tuen (eller unbecftc 
®tagc) i et 2>agl)uué. 

^agfleC>, et. pi. b. f, ©teb bag fra 
cHev bag til., 2. .f>ietp, Unberltottelfe. 
(bagi. S.) lit I}aoe et gobt2?»i;gft-:iJ> i een. 
(9Jiotf),) 

:^agfa•^e, ef. id bagef!; ©æbe af flere 
paa en a^ibcn 2?ogn. 23agfoeJ»et t en luf; 
fet au^gn cv bcvimob bet, Ijuorjjaa ben 
(Sibben^c'\>enber ?tnftgkt mob .g»c|lcne. 

35v:gtita, en. pi. 25»:gta'ei-. ben ;5aa 
:p.'en Jugl^ Job, fom VH'iiber fra 9?a'bbct. 

25agrajf, en. Zatc eftevat noget et 
ffuttet^; »agfnaf. (Itbct bvugel.) 2. Sale, 
ijoonu'b en (Jfvaimevenbe laiteé og.fovna-rs 
jnei?. (^agma'lc; i ivltve Sfviftev.) "<BciCi 
flov til at foragte ben menigt; ajJanbé JRoeé, 
fom tilforn beng 25rtgtv:le.'' ?f. iCebcl. 

.15agtale, v. a. i, [af 2><:g, 3ii)g. 3él. 
hakruæla.J lafte, tale tlfce om en ^wm 
»a'venbe, tfa-v-bet, man iffe fan bevnfe, 
og fcevfov ilte teir ftge offentligt, eller t 
a?ebfonunenbeS StÆnnvrelfe, "^SSagtal iffc 
en 3'-iener for l)anS -pcvre." 55. Sibel. 
"7ft bagtale ev , i noteve æcmærlelfe , at 
ubtt)i)e i eeu'j i^rat'a'velfe noget tit i)ani 
•iSana've, fom han mvvinvvenbe funbe gieire 
JKcbe for." ©povon. (i»of. fortale.) == 
,'i5»tgtalclfc, en. v ©levningen at bagtale, 
3?>agtaler, en. pi. - c. ben, fom bagtatev 
antive. 23agta[er)Te, en. [>l.-r. etjruen; 
timmer, foni Ijar benne Saft, {■D JlMb.) — 
bagtalcrjV^ .n<Ij. tilbciolig til »agtalelfe. 
"®en mibunbelige og ln:gtalev)Tc ®eet af 
£linnbefieinnet." 5Kaf)bef, 2, fom l)i3rer 
tit, eflér ubgaaer fva *Bagtalelfe. bcQ: 
talerftV Kogtev, S8eili:>l!)ntnger, 

25agtang, en, iailté ben bagcfle, bet?«; 
gelige .2)eet af en -^eiplebænf, 

2?>agtog, et. ben bagejTe ?tfbeltng af en 
i Srben fvemvjitFente .iVvigiilja'v. (egeutl. 
ben bagefte .5>cel af :^ogct.) ?lt iKvre t 
JBagtoget. lit tabe ^agtogct n)tU i)a\tii gere frem for at flutfe fg tit ^otiebttops 
:pen. (iDgfaa: 23v:gtogt, en.) 

bagtrappe, en. ilrappe., fom tigger 
bag i et ^'^uué , fom forer neb i ©aarben, . 
eller f)ørec tit SSagljufet. (mobfat ^ovc{»; 
trappe.) 

2?iagtvop, en. b. f. f. SSagtog. 

25agta'ppe, et. pi. - r. ' paa SEueptabs 
fen: et Sccppe, l;»orpaa en JBaggrunb et 
malet. 

:6agto^5eI, en. Tfpoftropl). (y. ©i)06 
b. ©pvogfonfl. 10.) 

25<iguaiii>, et. fatbeS »eb SSanbmøllec 
bet aJanb , ber flijbec neb bag a)i«Ue^iulet, 
og ber famler ftg. 

25agvavmc, en. ub. pi. ben 95armc, 
bev tnt)n\.i finbeé i JBageroonen, efterat 
SBrøbet er bagt og ubtaget; mobfat ^cbti' 
varme (og foriTtelligt fra .^ageuarme.) 

25agwa]Vc, v. a. l.^^fCSn lignenbe iBe* 
ma-rf. l}ar bet 3fL (S. bafwafd) en, i)X>otf 
fra Pi l)a»c Srbet.J b. f. f. bagtale (men 
meb et enbnu mere forl)abt "jBibegreb.) 
"9Zaar tct gielber at foefyarc fin 5Grc 
mob t)attv>afPen^c Sunger." S3ajtl)olm. — 
;;&agva)relfe, en. ©ierningen at bagvaffe. 
(.ipoé (clbre ^orf. ftnbeS ogfaa ^aguafP. 
9?. 'Syi. 7tatborg.) = 25agva|ter, en. pl.-c. 
SSagtaler. — 23agwa|l:cri, et. ibelig gien« 
tagen SBagpaffelfe. 

25aguc6, ailv. f, unber bag, adv. 

i^aguen^t, adj.v. cgentl. urigtig »enbt, 
faatebcé at ict, fom bcr »ære for, er Penbt 
tn^g; fig. forfeert; urimelig. (Sn b.Srben.; 
<Sn b. iJePemaabe. 2. adv. ?tt tage noget' 
bagvendt fat. 2(t fcctte ftg b. paa en ^eft, 
ba-re ftg b. ai, '— ;Bagueni>tl)c& , en, 
gorfeertl;eb. 

25agv>iiitcr, en. SSinter, fom fommec 
om Jovaavet, naar icn egentlige ^.Sinter 
meonte'3 at pære forbi; (Sfterointer. 

25agv)ogn, en. JBagavelen i en 9Sogn, 
meb be tiU^orenbe -piul m. m. , fom peb 
eangiibgnen foreneé meb g^orpognen. 

25aguolJ>, en. iiJolb bag Peb en anben; 
f. Gv. ,oi-H"bpolb bag etSteengivrbe. (Cecon, 
7lntialer.) 

25agv>Ærf , f, unber bage. 

i^af, en. [fran|T.J en aaben >^apb«gt 
eUer ■'!l3ig. 

^ai, et. nb. pi, et ©tagS gropt ulbent 
Zni eller .lUrbe. 

23a)onct, en. pi. - ter. [franf!.] fort 
©p»b paa (Snben af ^obfotfeté (Sepoerer; 
IBoffcfppb. 

•:&aifalt, et. [®. Raysalt.] br. unber; 
tiben fov: @efalt, ©alt, fom faaeé af 
|)aii»anb (fpanfl Salt.) 

.^af, en. ®off)øining eH, 'g)atob«;f, fom 
£)rlog?lTibe Ijape for i, open oPer bet 
is\K\:\tc Jlanonba-f , og fora V'^^'^ en SJZaabc 
fyarer til Sfanbfen agter i ©fiber, 

35am-, en. pl.-r, l'Jt. ©. SJaf,] et ibatU — 33al&e. 57 33alDc — ^nncofe&bcl. Cfagl 9an(!c ffabt ^ab mob uM'^tct cITcr 
cpftaaonbc SJanb, t ?C(m. giovt af i8UE 
eU. iSvo!, tit at fcvttc 09 Invvc itovP't, 
@(as dl, bc5(. paa. (gii (afecct ^i'.-.fh-. 
Gn SbcoluFfc. 2.^tict;tcbc:Xi\viTaa(c, l)y».n-; 
of ©fit'i'fotfct fptfcr ombovb , 03 ficvc af 
fammc (£!aat (JBafSma-nb.) 3. Seraf 
ucgcntf. om bet ?Cnta( 53;atcofcv fom f)crc 
til'ci'n Skaffe, f. St. SSaabvrnanbéln^JPt-'cn, 
GfibmantiJbatfcit , 0. f. v, — 25l^:Ff^•bol•^, 
et. et SSoib , ()Pt-5 f8U\\> cIU'v 6Ei&c tv 
bonnot fom en S3affe. 

i^afFc, V. a. 1. off 93?ab t rn S?af!e. 
2(t b. op for 5)IanbjTabet. — :o bacjL Z. 
at br.ffe op fov een d: fcett« mei)en ®Iat» 
frem , frctfc for een. 

25*;^, en. pl.-r. [So. Racke.] (gt 
^»Ibeubc, iTvaa(ii3i\cnbe ^orb^mon. .<3er 
flaaer>rH'ten neb abSaffe. Ilt ticie (ang; 
fomt op ab en 25atTe. fti)uv(. .®ct gaaer 
neb ab 23itffe meb {)am (fiané ^^elftatjb, 
2fnfee(fe, JpeUu-eb er i 2(ftagenbe.) 2. en 
Sovb[)cining, S^anfe. 25aVl^cr 09 3>a(e. 
(bet brugcé ogfaa om |nma JBicvge af lefe 
©teenarter; f . Crr. en !Sanbfteen?;25utTc.) 
= ln:ftVfitli', biiFh-rig, adj. fom f)av man; 
ge 9?a!feT. — 25v:FFcK:iii>, et. Gt u[ccm\t 
baffct ?anb. 25aFtViv.v>, et. JRat?, fom 
unbertiben finbeé i Sanblmffer Peb .f)auet. 
(93. (2. £),) BitFFcf.tn^, en. S. fom 
graseS i SBaffer (mobfat: ©tranbfanb.) 
ilÆFFrfuaIc , en. et (£(agé.fmaa Soalcr, 
fom t't^gge i .'!Pa!fer. = lK:FFcr, a<lj. uiæon 
»eb S3a«ev. Qt b. Sanb , en b. Set. — 
bi*.FFcv>ir3, adv. i 58afEer. Sanbet ijanec 
baFFcviie neb ab mob @tranben. 

25i:FFcIfc, en. pi. - r. p ®t. for 2?.v 
Qclfc, af bage; cikt af bet 9?, <S. S?af = 
tete.] \Sage, SBagi^ævE af ict nunbre 
Ctagé. Seraf: 25aFFdfc^ei, .15.;FFeIfc-' 
form, ^itFFcIferuUi' (en ^ra'vaffe, fom 
be»(xgc5 omfring en <Stof, 09 Ijoovmeb 
S3affc(febci rulletO 0. fl. — 35aV>'clffbi-c)i, 
ft. ©ficctbéorb t lay Safc tit ben, fom 
ba-rcr fig taatn-figt ab. (iUeifct. røaa^fec 
for!?enbt of 25v:nberl>. 3?. S. 5l>afbceft.) 

^•al, et. pl.^bdlcr. [tran)lf.| (StSet; 
ffai) af begge .Rion, famtct for at banbfe. 
2CtgivH', gierc, f}o(be et 25. 3cg »ar paa 
25. i ?(fteiv ffQt P^ia T^<il i ^tftcn. — Seraf: 
254:^^ragt, 2l^:lFlit^niltg, ■J5.:IfaI, 0. fT. 
= 35i:irct, en. (^onen paa fitfre ©ta; 
»e(fe.) pi. -ter. ®fuefpt(_, ber foreftiircé 
pe^ Sanbé; mtmiit ©fuefpit. (^ranff.) 

25aK:nce, en. [franfF.J @, iligcvicgt, 
^ittniiig. 

BiUbecr, en. ©. Barbccr* 

25<:lC>c, en. pl.-r. fubtafeé 09 fFripeS 
ogfaa i^allc] *^i)ie fiebfntbt Sete paa 
bet menneileligc 8ogeme. 25^tl^eII i .paan; 
ben , nnber goben ; ^Crébal^e. 2. Ijoé 
SSogtrt^fferc : et ubftoppet <Sfinb ^paa en 
runb Siritte meb ^aanbfang, l^sormeb €i>ærtcn fomm«4 paa ben t 9?ammen 
ftaaenbe <2htft. — baljet, adj. fom l)at 
ftcre SBatber; fiobfulb, mii)Tetfi)tbi9. 

25aKVr, et. ft.vrtt ©fraib, fom af 
<Stag eder 'Sati. {^oti), bagt. S.) Sers 
af: bal^rc, v. n. 1. frcmOvinge et flærft 
©fralb eir. SSalbcr. Ilt b. paa en ^ort» 
(i". S. £>.) 

BdC>vn-c, V. a. 1. befiH', tictægge, nb; 
fnc meb (Sttfe, P5utb cit. @i?tt>traab, !5)er; , 
(er, 0. beC't. (OTotf). .?)ot6er9. ©ufjm.) 
^^oé nogfc ætbrc Si-'i'f^iffcrc (f. 6. .pett) 
finbeS 1 ©tebct for bettc £)rb: .ltor{>yrc, 
(S. bro^erc. 

»aitt, en. pi. -c. rSét. Bal , Balg.l 
(SU'ic "til et Soa-rb. ©tiE bit ©oærb i 
25.:lttrtt. 

25dU:fJ, en. balkj^e, v.a. f. Bagkj^. 

."BvUlc, en. pl.-r. [S. ber ffiattcn.] 
en ftor inbfpobt ^aJfe af Piffe aSarcr (fom 
^apir, Mcc'tc, Serreb 0. a.) til at fenbeé 
meb Sragtviogne etter tit Sfibé. (3 ætbrc 
San)T br. i @tebet f. bette 2>ok>t. f. 6. om 1>i 
Serreb.) 2. (gn 25. g>aptr, fatbcé 10 5Kiig 
cUer 200 ,<Bogcr. (mcft om Srnfpapir.) 

25d(c elter J^allic, en. pl.-r. [m. S. , 
SSalie.J (gt Sr.vEar af (Stader, ubcti 
2aag , \i\ltit font en of erfapet Sønbe. 
SSaffeballe, SJrebr-Uc, -panfcbvillc. ("Spons 
bc og 25dler." S. Sop.) Seraf: brtUc, 
V, a. 1. tit (gfibii: Jbfe ub meb en tibcn 
S?aae , eller et S^fcfar. ?(t b, aSanbct ub 
af en ''^aai. 

25r.nff, en. ©, Bal. 

Bialfam, en. pi. -er. en ftærf pctlug« 
tenbe Saft etter 65ummi, ber ubftpber af 
SBarfen p. et næftcn nbeftenbt Sræ i 2Cras 
bien (t)uoraf ogfaa faac5 25alf«mFortt og 
25i:lfamuev).) 2. a^|!itItgc gummiagtige 
©after, fom tttbeeté brugcé i Sægefon; 
fren; f. ©r. ^opaiyai25.:lfitm, pcruDianfE 
25. 0. fl. .3. en Urt, fom bprfcS i SStom; 
ftcr^aiH'r; JPalfamine. Tanacetum Bal- 
samiia. z= 25i;ifampoppcI, en. et iSræ af 
hoppets ©ta'gtcn. Pojmlus balsamifera, 
2?>»Ufamtrar, et. Sræet, fom giser bon crgtc 
etter arabijfe iBalfam. — balfamifF, adj. 
fom fjar (Jgcnffaber titfælleé meb SiVitfam ; 
jrpbret, t>eltugteube, optiymbe. (©torm.) 

25alfamerc, v. a. 1. fptbc et bøbt Se; 
gerne meb yellugtenbc Itrter 09 ©after, for 
at l)inbre etter fortjate bete §orraabnetfe. 
©gppterne balfamcrc^c ogfaa S^r, — 25al; 
famcring, en. pi. -er. 

25a}1iivrig, adj. [3. haldstywjgr. S?. 

©. batftarig. ©p. bcångstyri;^.] uftpr; 

lig, «itb, uregiertig. 6n b. Sreng, .pefit. 

(bagi. Z.) — 25al)lvrigl)c{», en. ub. pi. 

:baltro V. a. 1, (btigt. S.) (.boltre. 

25amfc, en. pl.-r. [3. B.-ingse.J en 
vg)anbii5rn. 

25cncofe^^eI , en. pi. -fcMer. faf bet 
3tat. bauco, en Sanf.] en ©ebbet, et ^ancofeDbcl — ^andij^. 58 ^amlsb — ^cinU, JBctité , fli)tbiiit for cb »ié ^i-ngcfitm, fom 
ubftcfceé af cii ^^ant, 09 i IsBanfcii fan, 
i'ilec ^Tulbc tuunc ombtjtti-é foc vcbc'JJcngc. 
Baiti) eller .^«it , (en) iib. pi. 09 fccbi 
»autig ubeiiTCrt. [©fripenmaben Ban rar 
fiatigir. 3é(. 09 ©0. Barm.] Ubehiffelfe 
af ben cdriftne Jlivfeå (gamfunb for en 
begaaetSimb. .iliifcné 23ani'. 2(t »ocre, 
fa-tteé i 25. IH tefeé af ». = l^ani*-- 
brcv) eller Ban^obrev*, et. 9h-e» af gatten 
dier en l}oi ©eifrlig , f}yoriH'b een fivttcé i 
a^anb. 25aiiMvfe, \. a. 2. forh)ube een 
at tntre fat i 23anb , Imnfcfa'tte. 25vUjii 
lysning, en. offentlig forftnibt 58anbfa-tJ 
telfe. 25rtn^^1vartlc, en. ftgurl. om 5^a; 
»erneé tUtagne 3)iagt, at banbfa'tte SUh 
qer 09 5')i'll*^t'- b^n^forttc, v. a. 3. [o. 
Lannsætta.] erEUvre een for ubeluft af 
.Rivfen»5 iSamfunb, banbliife. (banJtfat, { 
bagt. 09 la» Salebrug : ^an er reent b. 
o: meget onb, »reb eller ultwrlig. iDgfaa 
, adv. banJ>fat folbt, b. ^eD.) — 25au^; 
((Vttclfc, en. pi. - r, 

:&aniie, en. pi. -r. ji^ranff.] en Jore; 
tttng af 9)Jennc)Ter i en flet og ffabeltg 
.^cnftgt. Gn Zwa , 3tgeuner; , 5R»oer: 
25anC>e/ 2. et fSetftab af otnlobenbe ®pq: 
lere ; tilforn ogfaa om ©f uefpillere. "JDen 
banjTe Baniic:" falbrc bet førjte banffo 
SfuefpillerfetiTal) fig 1722. 

^&ni>e, en. pl.-r. onbt SJnfPc oser 
een, ^orbanbelfe. ©bcr 09 25i:n5cr. (t 
itlmuefproget.) 

San&c, V. a. 09 n. 1. ønjTc onbt o»er, 
forbanbe. "3)u ffal itU b<ini>c bit ^olfé 
^i^ocrfte." *D. SSibel. 2. misbruge 6b 09 
®o«;rgen til at befrocftc cU. benegte noget, 
.^an ban^e^c en ftor Gb. .f)an ^or ten 
\l\rit at h. »eb 2(lt i)va\i ^an ftger. Tit 
b. paa noget o: befra-ftc bet »eb (5b. 3. t 
bagi. ZaU figeé om noget (ifoer ^jibetjare) 
ber er gobt, ber ci ber forfmaaeé: bet 
haniier itti. "2)en ©finEe bciniict iUc" 
^olb. ^. ^aarS. = baners, v, n, pass. 
»extc ©ler. lit jficcnbeé og b»:n6co. {SSJlotl}.) 
— 23an6cn , en. ub. pi. Øierningen at 
banbe. — B<mC>criim, et. pi. b, f. JRiim, 
ber tnbe^olbe en Jorbanbelfe. (®rnnbtoig.) 
Xanc, en. pl.-r. f £>. Bane. ©». Bana.] 
en iocanet '^{a'^i til et t>tft ^oretagenbc, 
en ganj?e jæon ^t\. Gn .Seglebane, SRi; 
bebanc, Segebane, Sjøbebanc, 9leberbfinc. 
6n (Slibebanc. (Sn '&&nt )i?aa ©nec eller 
,3ié. 2. .pimmellcgcmerncé Seb , 09 ben 
S3ei, anbre, »eb en ilraft ubfaftcbc Jeges 
mer, efter JBevntgelfené Coo tage i Cuften. 
^lonetcrå, .Someteré '&, Sorbené B. om 
©olen. »ombene, .Jtuglené 25. ftgurl. 
lit futbenbe fin .25anc (enten om Sivet, 
eller en oié betnbenbc ©néfet og ©træben 
i Sioet.) S)t)bcné, 26rcné25. 2(t. bringe, 
fure noget paa '^a.wt 3. bringe bet "^aa 
Sftlc , forftnlcbtgc bet. — 25«ancl«b , it. ?eb, Sebbeteb p. en SBane ; if. b. f. f. :&crt 
2. ^immenegemeré25ancl«b. (X JRotliei 
'Åcnt, V. a. 1. jceone, ubj[a:ttrte en ^labi 
(tfocr om aSeie.) ?Ct b. 9Set o»er et 23ier| 
giennem en ©fot>, figurl. ffaffe 3(bgati 
tit, forberebe. £){ffc Ggcnftabec bawtK 
l)am 35et \\i Jlongeué ^nbeft. 9}Jtnift( 
rene S'alb banede SSeien til ben paafø; 
gentic greb. 

Bane, eu. [3. Bani.] bøbeligt ©aoj 
eller auben »olbfom Karfag til eené ^^\ 
Æ)ettc -pug bleo l)ané 25ane. 3 bettc <S((i 
fif f)ai» fin Bane. 2. b. f. f. Banerne 
(i »ore gamle 2o»e, og l;o5 albre J^or| 
ligefom entnu l)oé Sigtere,) = Baneljitj 
et. >pug, ter PolberSøben. BancmanJ 
en. f3. Banainadr.] ben, fom meb a?illi^ 
cll. af jJ?aabe, »otber en anbcné 2)et 
£)en 25riVbteé B. Gn B. fan bra:be 
93aabe ; en iKorber bræber aViXb meb 5?ot 
fivt. Baneraa^, et. ^Inflag, opiac 
SRaab mob eené Sit>. Banefaar, et. 
Banas.ir.] bøbeligt »Saar. Banejajj, et 
iSittale for iDrab , ©rabéfag, Banrfot 
en. bøbelig ©pgbom, ^elfot. Banr)lc{>I 
et. ©. ^oor een bleo brabt. (SBaggefen.J 
Bane^T«^, et. bobeligt (Støb. 25anetut 
en. poet. »anefteb. (C^irunbtofg.) 

Bange, ad j. [ti?bif.] tcvb, betagen 
Jrwgt, fr^gtfom. ikt »arre b. for noget. 
|)an er b. af fig. 2(t oærc 6. t SJJorfc 
(morfera-b.) 2. bange .Raar a: miC'ligc^ 
»anjTelige at tjailge imellem, (i ælbre ©ft.jB 
".pan \^axi\it tsenbe .Raar, 09 begge bang™ 
09 ^oarbe," 7C. <S. Æebel. — Bangl;c^, 
en. ^ri?gtfoml)eb. (iCebel.) 

B«njc, en. pi. -r. JDæf nebe t Safte* 
rummet "^aa et ©fib. 

Banf, en. pi. -er. en offentlig Snb; 
retning , f)vor ^engc neblccggeé i ^or»a; 
ting , og {)»ori ^enge tnbjTi^tcS af Sob; 
tagere tKi Ublaan og anben ^engebanbel. 
2(t gioe en 7fni?iiéning ^^aa BanFen. (3t>f. 
Sancofebbel.) 3)eraf: BanFMrccteiir, 
BanFl)Æftclfe, (\stxi panteret, fom er giuet 
ben bdnjfe 9?ationalbanf i falle ©ienbomme 
for en Pié £>ecl af bereé aSærbi) , BanF= 
iaan (?aan, fom JBanfen gier. b) Ub; 
laan af en SSanf) , BanFobligation, 0. fl. 
2. i »iffe Snffefpit: ben ^'engefum, fom 
een , ber fpiller mob flere (58anff)olberen) 
lægger op til at betale ©pillerne bereé 9Sin; 
bing. Ht lægge BanF op. %,t l)olbeBanF» 
(9Diot^.) 

BanF, et. pi. b. f. et li)betigt ©lag. 
2. pi. .^ug, ^njgt. %,t faac '&ci,n\, gioe 
een BanF. 

BanFf, V. a, 09 n. 1. [3. b.inga.] gttJC 
tåbelige ©tag. ?ft b. paa ^'ortcn. 3eg 
Ifører nogen b. ^'et banFer (ber banfeé.) 
.^iertet banFtr (jT[aaer frærf t.) 2. flaae en 
5)erfon eller Ætng meb .&aanben, meb en 
iliep eCcc onbet Kebflob. ^^an banFeie SBanfc — f&ciY. 59 55ar — ?Sciv6eer. f)am nieb (t) ffn .Ricp. TTtfaac en boiiPct 
Srcic 3: faae ffianf , blioc afbanfct. Kt 
b. Ji'iøb, b. ittcefccv mcb en :Sa'C)Tct. 2Ct 
6. tn SCioU (for at faac <Bt»x) ub.) ?(t 
b. noget t^nbt, flabt. — 3. SO?cb præp. 
bfiufc fif. 2(t baiiFc StCDct af ^(abcr. 
2Ct brtiife ccn cf, qwc FjamSBan! tifgami^. 

— WmYc i. ?Ct baitFe et @em f aSa-gi^en. 

— banfc op. SSccffc Soocnbc ». at bantc. 
Æ^i fom faa fitbc tit ^ufct, at vi maattc 
banfc Jotfcnc op. lit v&nfc ccn op (af 
©ij»nc) nicb en Mcct?. — han^c pai% 
absol. flaac paa en É)et nub neget, foc 
at bitre luffet tnb. Seg ftob loengc og 
banfcJe pa«; men Sngen luffebe op. 2(t 
b. paa een meb |)a:nbernc. — bijuFc uv>. 
2ft b. ©toret ub. ©ufbct fan bcnfes mes 
Qct ttinbt Ild, TCt btfnfe JBulerne ub i en 
^obberplabe. (f. u^ball^V,) = SauFcbyg, 
et. @t 6lagé ftovc, runbc SSijggrDn. 
SaiiFefiJY, en. Sørpijf , fom maa tmnfeS 
tnben ben ubbløbeé og fogeé. (SJZot^.) 
25«:nff|jkimmfry en. ^ortliammcr, ^am 
teViøi', et. en 3?et 9}Jab, fom tavH af 
macbanfebe .RiobiTtrer. ^auFcfisIIc, en. 
.Rolle til ot banfc meb , bannet fom en 
floc ^ammcv; SSrceljammcr. 25cnFci 
ffammd, en. <Sfammel eH. SBænf, hrovs 
Tpaci vailfitc Sinflccbec banfeém. :Socqfelen. 
XciiFc)tc>F, en. Snbvetning, f)rorpaa^ioi 
len til et nrt Sttb anlæggcé ett. b«ggc^ ; 
SSebing. Ht fa-tte et Sfib i ellec paa 
»aiifc|ioVFcii. (9}Jotl).) 25»auFfiTcr, et. 
Zxx meb ^aanbfang til at banfc meb, 
Sacvyfet, 9?anfet(rrffe(. = BauFrit, en. 
©iei-uingen at banfc. 2. ict, at bet barn 
tii. 3eg ^ac en bellanbig 2>aiifcit i 
Joooebet. (f. »oicrtcbaitfcH.) — ^ituhsiiig, 
en. ©icrningen at banfc. 

25«utc, en. pi. - r. [li. ®. Hane] ©n 
focljøiet @cunb paa Socben cHct i ^apct. 
(S. BaFFe, 2.) @n 3.;nFc, begroet meb 
®for. en ØruuébitnFe, ©anbbanfc. 
2. Snngc, ^ob. Kt fiøce ©icbningen 
fammen { en i^atiFc. 

25.:iiFcrot, en. pK - ter. 35cn .&anb; 
linq, at gaac fra fin ©ienbom, focbl man 
ei fan betale fin (5ielb. (f. (Dpbu^.) 

25annct, et. pi. - f. [J't. Bamiiprp.] 
-^anc, .Kvigéfanc. ("^rcc unbei- fin B«; 
ncre og :2egn," D. 5R. 1550.) — 35«rtncri 
f-srrr, en. ben, fom føret et Scanner. 
2J>i:nitcrI;crrc , en. (9)lot(),) og .Bcnncr; 
mt\ier, en. ben t?ppcrfte!S8annetforer, fom 
farer >poPcbbannerct. CJ). glaufcn.) 

25ar, en uabffillelig '^^artifel, bet fore; 
fommer i faa og noete (formobentlig alle 
af bet :2nbffc optagne) ^fbjcctiiier, ban; 
nebe beelé af (Subftantiycr (itgtbvtr, fnigt; 
bar, gangbar, m«"C»bar, m^^|^eIbcr, foU 
bcr, Ærb*:r) bcel3 af 95crber (brugbar, 
braeiidbar, F<iflbar, feilbar, firi{>bar) ; i 
l^ritfc benne ^irtifet rtlftcnbegirer enten en IDucUgl^cb, ©e(ioemf)eb tit, cHct 6te, 
SBefibbclfe af tit, fom ©tammcorbet ubs 
trnffer. 3 et ^pat anbre, Ijror ben tilfoieS 
etTtbj., (aabcubar, ^vn•cb^:r) foranbrer ben 
aSemocrfelfcn, fom (}er blioer mere figurltg. 

^ar, adj. [3. ber. "K. (3. bare, bær.] 
ubebccffct, blot, nogen. jDctbarcScgcme. 
Tit gaae meb bare jobber, ©mebcn taget 
bet glovnbe 3ern meb blotte ellet bare 
.pa-nber. lit flaaeé meb blotte eller bare 
|)a-nber4 SD^cn: ?tt tigge paa ben bare 
3orb, paa bare ^alm, 2tt briftc hct 
a?anb. (©poron.) ^iJf. blot. 2. tom, cbe. 
Sn bar Ja-lTcb. et bart Canb (uben Sfoo, 
.f)ufe, 2)i)tfning.) 3, blottet for, berøret, 
manglcnbe. Ut rccre bar for ^enge. 
et 8anb, fom er bart for atte ^ielpefilber, 
(absol. og ftguvl. manglcnbe noget, bet 
ffulbc rcerc reb Singen. en .i^icbfuppe 
uben Urter fmager faa bar.) 4. fom er 
atlene , ci i jorening meb noget anbet ett. 
hctxc. Ut btitfe bar æiin. ?(t fpife bart 
SBrøb. ^an ligget )(iaa bare (ell. ben bare) 
.palm. lit gaae i bare Stiorte. 5. lutter, 
ibcl. 2)et er bare ©farn , 2tlt l)rab man 
l)it faacr. li\ bart ^at, af bare 3}?iéuns 
belfc. — 3 ©ammcnfcctn. meb 3(bicctirer, 
fom ubtri)ffe egenffab reb en ficgemébccl, 
bemcsrfer bet attib: blottet, nøgen, uirn 
ba'ffet. ©aalebeé : bararmet , barbenet, 
barbrrftet, barfofcet, barOocnbet, bar^aget 
(uben Sfocg), batl)alfet, bartjorcbct, bars 
munbet, (bav^agct.) u. — barfli^t, adj. 
V. b. f. f. UifliC»t. 

^ar, et. pi. b. f. (iTarptonct.) ftjtes 
bannet, naalebannet Stab ^aa bc faafalbtc 
9?aalctrccev. (mobfat: Lav.) Seraf: 2(ar; 
lini, en. St S^aaletroj, fom tilforn plan; 
tcbeé meget i rore -^^arer, og ubflippebeé 
i figurer. Taxus baccata. (norff 58ena:r; 
nelfe, ha Sroret roret »Kbt i 9?orge.) 
SarfVow, en. <2for af ^Jaalcttæer. (mob; 
fat SørjTor.) 9}i. JBartrec, et. Stæ, 
fom tjat 58at t ®tebet for 2ør. 

25araFtV, en. i>l. -r. [franff.] ringere, 
cfl. i .pafi opførte (Sotbatcr^i}ttct. (foviTiell, 
fra iCafcritr.) 

.^^arbar, en. pi. - er. ben, fom Isøret 
tit et ucioilifctct, etter tyb eultut ei for; 
ccblct g^olfefcerb. 2. et grumt, grufomt 
93Jenneffe; et llmenne|Te. = barbari, et. 
aSilbl}eb, (Storfieb i (Sa-bec, forenet. meb 
aSanfunbig^cb i Jtonfter og S5ibcnf!abcr, 
cll. llcuttut. 2. Wrumfieb, (IJvufomOeb. 
(ftelbnere,) — barbarifV, adj. 1. ritb, 
ucirilifcrct. barbariffe ?Jationer. 2. fom 
I)ørertil, paffer fig for SBarbarcr. bat; 
barifVe ©cvbet. 3. f)aarb, grum, urnen; 
ne|Telig. en b. -S'anblemaabc. 4. adv. 
Ut l)anble barbarift' meb ftnc llnbergirne. 

2*iarbfcr, en. pi. .barberer, fcgentlig : 
iBarberer.] ben, fom giøc >i>aanbrcv:rf af 
at barbetc. S5ai'6ere — 23avtljrn3e. 60 ^arfh'rtge — 33nrml)tert«3. ^Mhtu, V. a. 1. ttffagc (Sfceg cifcc 
.^aar mcb en SRagcfnir; tage. (h'ttc banfTc 
Srb gtur bet fremmebc fu(bfonimen ot>crs 
flobtgt.) "Kt b. ftcj \dx> ; ot tabe ft'g bavbcre. 
= Barbceri^mt, et. ©. Jfmt, 3. 25»av= 
iH-ecbcct-'h-n og 25v:rbcerf.:5 , et. SBccEEen 
cU. F)iuilt ^ab af Sin elL 9}Je'o[ing, f;von 
JBarOcren bringer <BcciK tit at ffumme, og 
l)yoraf (jan inbfa-ber ben, (om ^ai ragcé, 
25iU'becrt'iiiw, en. 9Jage!niy. 2?>avbeer5 
Jo)T:, en. tiben Jloft af JBørfter, {)yormeb 
man tnbfa-ber fig. !25arbfcrrcm/ en. JR. 
tit at I}»a:f]'c 5Kagefnt»e. 25<:rbcccf<tbc, 
'cn. <B. ticn(ig tit JBarbering. 25iU-becr= 
fl'ilt, et. ubfja-ngte JBarbi^ivbaiEener , font 
titficnbegioe (j»or en Sarbeer boer. 23ars 
bcfi-)l:itc, cn. @tue f)oé en JBavbeer, b»or 
^ott ragcé for JBetaiiflg. 2?<:rbccrt«i, et. 
^cbffaberuc , fom i)s>u tit at barbere. 
2>arbccrv?an6,.et. t?arnit 25anb, ()Oori 
SBarbeerfa'bc bringeé i ©fum. = ^arbc; 
ring, en. (Sierningen at tage. 

iéarcfiffe, eit. pi. - v, [franf!.] ben 
jlørfic ©fibébaab ifiaa £)r(ogéftibc. »^ 

25ar^c, en. pi. -v, tange, bc'vnagtige 
llbrccrter, inben i vf)£>afené Svcrfta-bf, 
I;»oraf Jil^cbccn gi«reé; >&i^albarber. £iers 
af: 25i;r^cl)val, cn. CSn mcb JSarbec for; 
ftjnct ^&ttat. 

25ari>c, en. pi. -v. JDigtcr, Sfiatb 
(Ijoé be ganite ©affiere og ©crmanere.) 
. Srbet er efter bet Sijbf^c førft optaget af 
Q.vaii. 

25ar^*in, cn. pl.-er. »iffeSong titøfibé, 
I^Dormcb Skafter og Stænger ftøtteé. . 

Sarc, adv. [(S. bar, 4. 5, J iKun, btct, 
<xtcnefte. (bagt. Z.) have Ijan bog tttlbe 
fomme ! ®iør bet bare benne @ang ! 

25are fig, v. rec. 1. [(S». berga'sig.] 
.^otbc fig fra, toinge fig. 3t-*9 funbc iEfe 
Xiarc miø for at tee. "-pt»o fan »et bore 
ftigt, og bare ftg for ®raab?" (^otberg.) 
2. bevare ftg, bicrgcffg, bcgaac fig. (-poit; 
fctt. 2Ctb. fig for^ulb. S3iotli. forætbet.) 

25arfrtH\ en, (forcctbet.) »Vagttårn t»eb 
cn (Stabémuur. 2. g^riftcb, Sitflugtéftcb 
for Scebiofe eller -5^orbrnbere ; ©rtvnbfe. 
om en ©tab clL et Stot, inben for b^i^fcn 
man nob S^reb cg S3cfti}ttc(fe. Asyhira, 
JÉ)eraf : 2>arfre^6rct. Jns asyli. 93Zotf). 

^arfro)^, en. ub. pi. [åf adj. bar.] 
^rofl ubcn <Snec og Kiim, tør Sroft. 

2Surf, cn. ub. pi. [3. Borlu-.] ben 
tjberjl'e ^ub citer 5Benæbninn, ber omgiver 
Sræernco æeb. (i»f. 25a|t.) 2(t ftaac 
23aiTcn af et Sræ. 2Ct la-ggc >^ubcr i 
J&. = barfcgtig, adj, fom ligner 2Sarf. 
;B<:rl'be^, et. (St mcb ®ar»crbarE belagt 
JDriocbcb i cn >f)ave , f. ©r. tit ?{nanaé. 
(6. &. 9?afn.) 25arFbrg, et. »cg, fom 
giemmcS i SSarE, eller fmcltcé \^a(i fniaa 
S^arfftriffer til ^lafter eller anben »rug. 
SJiotl). 2>artbraac, en. et Kebffab tit Qt bc^bc JBarf mcb. (9Kot^.) Jiavft* 
hxmb, et. S3røb af 93Zcel, blanbct meb ben 
inbcrfre JBarf af nngc ^ijrrctra-er , fom i 
Uaat bruges i 9?orgc. 25arFfarx>c, cn. 
brunn S'arsc, liig (5}art>erbarfené. 25«rFs 
garvning, en. 2a"bereté Øarvntng »eb 
jpielp af !iBarE. barFI)aari>, adj. baarb,' 
. fom S3arE. barFl)aar^c .pcvnber. 2>arFs 
I)u^, en. meget Ijaarb og ujcrun .&ub» 
barFf)u^ct, adj. fom l)ar cn faaban vfjub, 
(2Sl)lcnfc()ldg. ©ta-rfobber.) :»arHu6, f, 
^arfclii^. 25arFmi9Uc, cn. Stolle b»or 
^aa (5>ar»erbarfen malcé fiin. ^arFpoi> 
ning, en. et @lagy Mobning, b»or»eb yo 
beg»ifi:en )iiUc6 inb i en Spræffc i Sra-et 
9iarE, eller imellem SSarfcn og ©plinten 
^arFjTag, et. paa 5£ømmerftof!e: be fir 
.Kanter af ffiarfen, fom man »eb Silljug 
ningen laber fibbc. 2?>arFt«rv) , cn. c 
©lagS Scr» ell. Jtager af brugt ®ar»er^ 
barÉ , fom brugcé tit iBra-nbfel. 

2?>arFe, v. a. 1. bcrebe noget »eb a 
ta-ggc i^ct i »arE citer ffiarfetub. (ifotr on 
Stvber.) barFc^c -Sbuber. — barFct, fig 
uia'»n cg f»ebcn af ©ot og 55eir. Gt b 
2(nfigt, en b. .?)ub. (æemærf. ctt barf 
et Sræ, aftage JBarfcn, bar CangebeE 
rettere : afbarFc.) = 25arFeFar, et. .Rar 
b»or{ .puber barfcS. ^arFeIii&, cn 
SSanb, mættet mcb 95arfené (^ar»eftof 
b»ori -puber neblæggeé for at barEeé. 
^arFniiig, cn. ®ierningin at barfc. 

25arFl)oIt, cn. pi. -rr. be t»EEeftc ^pian 
fer i et i^EibS J^orbubning. [©f ri»eu bo , 
©olbing : 25ergboIt: og ublebeé maaifee 
rigtigere af bicrge, ©p.berga; 3. biarga, 
enb af 25arF.J 

^arFjYib, et. (St f»ccrt tremaftef <Bm, 
l^oié SiltaEling er omtrent fom et fregats 
iTib , men fem ei er faa ffarpt bt)g9ct, 
fom bctte. 

25arkl)^, et. [af adj, bar.] et iifrngts 
bart ©teb, en golb ^ott , l}»or iutcf 
»over. (9)?ot5.) 

a5arlinC> , en. (et !S.m.) 25. :»ar, tt. 

25arm, en. pi. - c. [3. B.irmr. 7t. ©. 
Bearm.] ben. neberfte S^ccl af 93n>|tct, 
bcnimob og imellem ?(rnKnc, eller ben 
ibccl, fom man Ean omfpænbe og bebcvftc 
meb Ttrmcne ; ligefom og Kummet imcll. 
benne eegcmébecl og .Jllo-berne. 7it gaae 
meb blot 58arm. ®n ffien iD.»inbebarm» 
?tt ftiEEc |)aanben i :»armcn, ffiule noget 
t Barmen. — figurl. at gribe i ffn egen 
25arm , gaae i dicttt meb fig fel» , prøoc 
fin egen Sænfe; eller .^anblemaabe. 2. 
Uegentlig: SSnjftet, SSrvrtbuul^Jfben, fom 
vpierteté (Bcc\>c. -faiertct flaaer i Barmeiu 
figurl. >f)ierte, ©iorl. Denne gølctfe mt 
leg gtcmme i min taufe 2Jarm» 

25armbiertig, adj. fom rørte »eb ICn; 
breé 9?eb, mcblibenbe (ifær ijVi't 93h'b; 
libcn^cben »ifcr ftg i ©terning.) 2. jTaani ^armf)ieft((j — $Snvne|lnt». 61 '^arnejTnb — 33nvfe!. fem, naabicj. •«- ^(tl•mI)fcrHQ^)f^, en. ub. 

pi. ?0?ct>(ttcnl)cbé 53fti"in9 f ©imungcr. 

»cm, et. pi. 25oiit. [3. Barn. "U, (S. 
Bearn.] et 9}?cnnci!c, fovfaainbt bet eu 
Otttet af Jorcelbre, 03 nieb .penftm ti( bijfe. 
Jfovivtbrc mcb bered 2?i>rn. "Kt antage 
em i ^«r.io Steb. .f)aii f)ar (5(a'be af 

Jinc 25ovii. ?(t avle, faae 25m-ii. 7(t 
»ære mcb Bitrii (frugtfonniu-lig.) 2(t ttæcc 
i ^«riiP 9It>b (I)a9e 5i?Hi'l&fii>*-*i^f*!i^') 6. 
ogfaa ^itttb&tn, ^orcbunt, pictclntrit, 
Twillingbant, 3iegtcln:ni. 2. et ^Ticm 
ncffe fia ^ebfe(eu"iiibtit ben wxm 2([bec 
(fcebyanl. ho^oi' tilGonfivmattonen; eftec 
Soven t, bet I3be?far.) .pan ec iffe25«ru 
lænijev. 3e(^ »ar benoancj 25iU-u, et ^. 

, ^ra Xaruf'bccu (frd ben fpa'be ?CCbev.) 
Cgfaa om ben , ber,, ffionbt »ojrcn , teer 
ftg fom et SBarn. Jpan tt ret et ^ariu 
3. 7(fføbnin9, <Stcci}t , ?(ffom. 3fcacl>5 
25c-nt. SanbetC' 25vn-ii (3nbfi.»bte.) ^pan 
a et i?nffené :^«riu 4. 3 (Bammenfixts 
ntnijer br. Orbet beeté i sing,, beeté enten 
atlene , eller ^elfi i pl. JDe [tbfte anfcreS 
paa fttiSteb, unber 25crvii. 2(f bc forft.c 
banne noj^tc et bobtett 5^leerta(; anbrc 
mobtage hm ^-lecrtaUetéJBefining i bet tiU 
fatte Srb. = a) 23uriiealiicr, en. ub. pl. 
ben?Clber, f)r>ori man er2?arn; S^arnbomés 
albcr. 2>anu'ln:ni, et. pl. JJ'Æ'rncliønt, 
f?(. <S. Bearna-bcarn.] 2?arn af een« 
2^arn; et 53?enncffe mcb -f^enfim tii bete 
2^ebftefora-lbre(Scnneff n cg ©onnebatter; 
£>attevbatter oglDatterfcn.) 23.trlle^av•:lv 
en. ub. pl. ®ierningen at bø6e et 93arn. 
^crncfaicr, en. pi. J&arnffa^^rc. Skaber 
til et »ift (ifa-r ucegte) SBorn. Ht ubla-gj 
QCé fem Barnefader (af 5}?oberen.) Bar* 
iiff^'itfcl, en. (Sierningen at fobc et JBarn, 
^orli^éning. 25. i 3)i?lgémaa(. Bårne; 
gierning, en. pl. 2*ii?riiegierningcr. &icti 
ning, fom paffer figfor etlBarn. Barue; 
Jammer, et. pl. - c. SJcerelfe t et ^'puué, 
bvor be minbre JBørn op()otbe fig. barnc* 
hxr, adj. fom eljTer cg gierne cmgaacé 
tneb SBørn. (93iotl}.) Barnckicr , n. s. 
pi. barnagtige 2aber cg jagter. Bårne; 
mai>, en. ub. pi. 9}Jab, fom tatteé t. fpccbc 
S3iarn. Barnemo^rr, en. pl. Barnes 
m-c^rc. i. en £loinbe, fom er eller ub: 
Qm-i for -9.i?ober til et i^ift (ifaa* uægte) 
a^arn. [ot>erfIobigt for: l^o^er. "-Da 
ffal bu { -ipufct fro, fom en Barnemoder 
boe." ©runbting.J 2. enS3arfclfone. (2). 
SBib.) Barltfmor^, et. pl. b. f. SDiorb, 
fom begaaeé paa et S3arn ,• ifcrr paa ftt 
eget JBarn , af en Barnemorder etl. Bar; 
nfmor^crjre. Barnepige, en. pl - r. 
S^iencftepige , fom faftcé til at paffe et 95. 
Barnerdfl, en. Sarneftemme. ■ Bårne; 
^.ng, en. ©ang af et 9^arn. ((5)runbtt.ng.) 
Barnefingret* »acneté Sinb; banilicjt Sinb. "3rt ict fromme Barnefiu{> barn* 
ligt <^ub berommer." 0?runbtv>tg. Bar; 
iieft-U, en. S'HE, fom SSørn bruge. (SXins 
00.) BarnejTo, en. pl. Bi&rncfVof. 
Sfoe til et^ libet SBarn. "Kt hau traabt 
fine Borncffoe, VHvre poyen. Barncj"naf, 
en. ©nat af et JBarn ; barnagtig ©naf. 
Barneficmme, en. J. et 25arn5 Stemme; 
en iBarneroft. (pi. B^rnejiemmer.) »Si 
{)ortc en Barneftcmc, nogle -Bjorneflem; 
mer. 2* ©temme, liig erfarne. Bar; 
ne|l^reg, en. pl. Borneflrcger. (.Bårne; 
flrcgcr, ^^eiberg« ^fiicfie. I. 51.) barnagtig 
2Cbfa:rb. Kt begaae Bornefiregcr (om 
SSovne.) Barntftue, en. pl. Barnefluer, 
JBaruef ammer. Barucfuob, et. hvori 
fpccbc JBorn fvøbefi. (.Singo.) Barnes 
tanfrr, pl. Sanfer fom JBflrn fuitne ()a»e. 
(©vunbtvig.) BaruevMie, en. 93arne)Tif. 
paa. Barneviie, adv. — (vgammcnf. t bennc- 
^orm brugeé besJubm om 7tlt l}pab bec 
I)crer til et S3arné .^(cebuing og g'ornø; 
ben[)eber, og berefter er inbrettct, f. ©7. 
ffiarnefiuf , "SBarncf iote / SBarncjTee, ffiar? 
nejliortc, 93arneftol, S^arnepogn, m. fl. 
3of. be meb Born fammcufattc Crb.) 
= h) barnagtig, adj. fom l)ar et $8arnS 
®gcnf!aber; ligner et S3arn ; ell. fom tutt 
paffer fig for S5ørn (om »^ovne) ipf. barn* 
lig. Barnagtig!)fO, en. i. barnagtigt 
93a:feii. 2. b. Opforfel. Barndom, en, 
ub. pl. [3. Barndtiinr.] 1. ben ^ii, 
l)Oori man, er S3arn , ben barnlige Ktber. 
3 niittf i f)aHJ BarH^om. ©rinbringec 
fraBarni>oMtnten. (f)eraf: SSarnbom^egn, 
(Sl)lenfcf)l.), JBarnbem^gUvbc, S3arnbomés 
Up , ffiarnbom^^minbe 0. fl.) 2. figurl, 
om en Stiftelfeé, en 3nbretning6 førftc 
CpEomft. 3 i)3tbenj?abernoé, J^onfterne« 
B. 3 aSerbené B. 3. 2tt gaae i Barn; 
{»om, om gamle JfolE, ber miftc g'ornuf; 
tene fulbe 23rug. — tiantfoi>t, adj. v. 
febt, meb ^penfnn til <gteb eller Sanbjtab, 
-^an er barnfo^t I iDbenfe, i 3>?nanb. — 
barnlig, adj. fom l^«rer til 9Sarrict6 9Ias 
tur, til 93arnbommen. Sen tarnligc 
?(lber, barnlige ©véler, 2ege. 9}Janbett 
Jan bcpare et barnligt ©inb ; men bør ais 
brig Pife fig barnagtig. jTeraf: Barn; 
ligl)e^, en. ub. pl — barnl*?o, adj. fom 
ingen Sørn f)ar, ell. f}ar miflct ftnc SSørn, 
2)eraf: Barnlooljei', en. u'a. pl. 

Bfiroit, en. pi. -er, "en obclig Sitel: 
friherre. Baroncffc, en. pi, -r. ^vU 
l;errinbe. Baronie, et. pi. ~r, en Ji)a; 
roné ©tamgobé, et ^ril)eriTab. 

Barre, en, pi. -r. [franif.] en ©tang 
af Æble 9D?etallet. @ulb, ©ølo i Barrer. 

Barfel, et. pl. -er. [gi. Barne-ol.J 
®i(be i Tlnlcbn. af et S3arné ,^øbfel. 2(t 
l)otbe Barfel, at ptxre tit Barfel, iKic 
een til Barfel. SBonben Ijar Barfel ibag. 
2, SBarneføbfel ; i beSafemaabcc: atlapc ^Bavfel — ^a|lmaatte. 62 JRajlmaattc — ^e. (ifbc) tit ^. d: t>oen' fntgtfommcHo. 7(f 
niorc 25arffl, f«bc, blitjc foi(ø|L = Bcti 
fclbrco, et. ffvlftltg SnbOiibclft^tit »avfct. 
(S^ocbfng.) ^arfclfebcr, en. Gu ofte 
farlig g^eOcr, bcr paaf ommcc SBavfclEo* 
nci- t bc føvftc Itgcv eftcv g^ovlc^'ningcn. 
iBatfclfccrJ* , en. ®né(cr i TCnkbning af 
»avfcC og æai-fcfgirbc. 2>crfdttilC)c, et. 
b.f.f.æarfct, 1. (et tii)cvc Svb.) »cv-- 
fclgroi, en. f)o6 ^Uniuen: en »cl tida; 
vct ©røb ; fom 9Za('oetne fenbc en ISBac; 
fflfonc. 25arfcH'one, en. iO-oinbe, fom 
t)<>Itg f)ar giott SBaifct. iBarfelfofl, en. 
9}laii, fom er tienttg for fflarfclfoncr; 
eller fom fcnbed bem fra anbrc .Roner. 
^(tvfflqvitnic, en. S3arfetfone. 2iijrfcls 
feng, en. f3. Barnsæng.] egentt. ©eng, 
l^oori en SBarfclfonc ligger; men bruge* 
om iSiben, ^t»ori en 58arfe(fone fiolber 
©engen og Fiotber fig inbe. "Kt ligge i 
25firfclfe»ig. S^gfaa t©tcbetfor: SBnrnes 
fiibfet. ^un l^ar benne ©ngbom fra f)cn: 
bcé fibfte ». 2?»arffl|luc, en. bet æ«: 
tclfe, hvori en .Rone tigger i SSarfeffeng. 

:bi:rf¥, adj. 1. ^acrb, umilb, flreng. 
<Sn b. aSinter, .Rnlbe. 2. mit, ^aarb, 
umilb i -^anbttng eg Ubfeenbe. ^n b«r)r 
9)ianb ; et b. ?(nfigt. — 2»fir|l=l)c^ , en. 
ub.pl. |)aarbf)eb, Umitb^cft. "2(t Mtoors 
ligr)eben atbrig ubavtebe tit BctfTbcJ) eller 
SKunter^eben t.<Raabl}eb." SRagg. 9t..Rlim. 

75<i?>, en. 1. ben bi)bcjle etter grocefte 
Sone i 93hiftf og <Sang ; JPaétone. Jpan 
fwnger Baofcn. 7lt fættc 2>. tii en 9)Ut 
lobie. 2. ben groueftc ©troeng pao »iffc 
Snitvumentcr. '3. et muftcntj! Snftfus 
ment, bannct fom en jlor ^iot; en ffiaés 
fiol. = 25i:6fl«ite, en. ®n ftor g'tøite af 
gvoDcrc Ct)b. ^»aepibc, en. ®n af bc 
grooe Srgctpitier. 25fiofcu5ct, en. ©., 
l)er fi)ngcr i SSaétoncn. ^<x6)lcmme, en. 
groo , bgb ©tcmmc , ticntig til at fijngc 
S3aé. 

25«j?, et. pi. b. f. et l»)benbe ©tag. 
25ct ga» et ^aff. £>gfaa : ^ug, ©tag. 

25affe, v. a. og n. 1. flaae meb ben 
flabe jpaanb. TCt b. eené S5ren. 2. v. n. 
gitJC en 2t)b, fom naar man l)af?cr. ^a; 
ncn baffcr meb 25ingevne. 

^<i\\e, en. pi. - r. Ggcntt. et ftort 25t)t 
af .^anfien, ifær ©»iin. 3ét. Bassi. (f. 
DilJibfiffe.) i bagt. S. om en ftor, foccr 
.Rart. *Dct er en bwgtig Sajfe. (3 flere 
Silfcetbc t)oé 3(tmucn, fom: en rig, fors 
jtem, ftorogtig 23fiffc. ©. opraJ^ebaffe.) 

laffet, en. ub. pi. et ©tage 8i)E{efpil, 

2>«it en. ub.pl. [3. Bast.] ben^inbe, 
fom ^aa Srccer etler troragtigc SSæjrter lig; 
ger imellem 95arEen og ©plinten , etl. id 
vbcrfte S5eb ; 3nbbarf. — ftg. ^t tcrggc een 
t SSaanb og 25aft d: i Sænfer, I S'«;n9[»:l» 
= baflbin^c, V. a. 3. binbe meb ^aft 
€lt. SKeb, (Gotbtng.) = 25afim<s«tte, en. 9}?aatte, flettet af 93aft. r&aftrcb, et. 
Sicb fnocl af !i8a% 

»ajle, :v. a. 1. baftbinbc. Tft baflc, 
og binbe een. 2. ot 6. Sræer, flaae SBa«- 
ften of bem. (35. ©. SD.) 3. at b. eti 
©teg, bringe ben en fort Sib for Siben, | 
og berpaa aftage ben tjberfic .Rieb^inbc, 
f. ot ©tegen fan bruncé. (03Jotf).) 

25fi|iion, en. pi. -er. [^ranj!.] en ub= 
bi>ggct ©fanbfe paa gceftningcrS aXure og 
aSolbe; ctiBulBcerf. 

i^fifun, en. pi. -er. ctbtæfenbeSnftrusj 
ment. lit btcvifc t ^»afun. — ©eraf : 25a= 
funblÆfcr, en. 25<:funlyi, en. 

Safune, v. a. og n. 1. bti-vfc { Safun. 
50iejl ftgiirf. ot h. noget u5 (eller ui^bat 
func) tale meget om og tit mange. 

^atfiUton, en. pi. -er. en oié ^(fbeting 
{ en ^ær ; et ^atot JRcgimcnt. 

;&fittc, v. 11. 1. forflaae, ftraffe til. 
*Det Bit itu batte meget, (fun i bagliø 
Sale.) 

25cttcrie, et. pl.-r. [franff,] S?otb 
eller ©fanbfc i SDJarfen, l^uorpaa .^ano; 
uer plantcé; ©tntuotb. 2. en \>ii 2)eet 
.?lanoner af ^^ett ; 2frtitleriet, fom Ijøre 
fammen. 3. paa .Rrigéilfibe : et ^af, bc« 
fat meb .Rononer; ©tt)Eba-f, ©tpfrab. ' 

^aun, en. pi. - er. ©n 9?ebfaft ctle» 
SSeb;5>rnge, opreift paa SBaffer, for at 
tocnbeS fom ^i?aretegn »eb en ^ienbeé ?anbs 
gang etler fremtog. "35aiiiteu ti)fte og 
^ubftilfen løb." ©t«rm. = 25aunl)eri, en. 
^ei , l^oorpaa ffiaunen reifcé og tornbeé. 
jftfiuitwagt, en. SSagt, fom i .Srigétib^ 
fottteé »eb S^auner. 

^fiutajtccii , en. pi. -flcnc. Qn f}ei 
©teen, uben ©trift, opreift til 9)iinbc 
o»er en 7(fbøb; 93Jinbefteen. (Sette gamle 
norbijfc £)rb, fom enbnu brugeé af ©igs 
terc, burbe egentlig efter ben iétanbjTc 
Ubtate ffriscé: 2^i^rita)leeu.) 

254V3i«n, en. 6n ©taffe eller ©lægt af 
7(ber m. afjlumpetvpate; it. en cnfelt2fbei 
ort af en anben ©taffe. (Simia Sphinx.) 

^Rvc, V. a. 1. (©fibéorb.) beooi'gc et. 
tungt Segeme »eb .pietp af SJcrgtftænger. 
?trb, en Jlanou. 2. at bi:;rc9, v. n.pass. 
flaaeé »eb 9Ta'»ef!ob, fare ØJæBclamp. 
(6-. to l)ox.) = ::5ia;ceFo)i)l-, en. ». S'»elfc 
og Unbcrmiéning crfj»er»ct ^orrbigljeb i 
9Ja'»elamp. — X>a;ccn, JJarning, en. — 
^a;ecr, en. pi. - e. en 9?ce»efegter. 

^e, en uabffilletig ^artifet, ber foieé 
til aSerber og »erbale ©ubftanti»er, f)»ié 
SBemoerfelfc ber»eb fom ofteft gaaer o»ec 
tit en, enten mere umibbelbar eller mere 
ubbrcbt SSirfen paa et Sbject ; unbertibcn 
forftærfeé, eller fra en Siljtanb (i intrans 
ftti»e eller uuirfcnbc SScrber) gaaer o»cr t. 
en >panbl{ng , (i tranfitiye SSerber ; f. @r. 
tetauFc af tÆnl^e, beboe af boc, begra:6c 
af gr^^c, beljerffc af IjerjVc); jtunbom hUi ^e — .^ebu&elfe. 63 JBebpøge — 25e&e» »er mere fiijuvTfcj (befare af fere, begribe 
af gribe, bcl)oli>e af l)oli>r); i meget 
faa^ÆilfivIbc ganjtc fixanbceé (f. ®. bc 
irage, bclobc, In-tagc, ben\tgte.) — ^^arj 
tifdcn he er aHene^taant af bet 5Si?bj?c ; 
uaften aHe bermeb fammenfiitte £)rb erc 
uben i£»ir>l i^ngre cnb bet 14i3e ^arf)un; 
brebe , og en jtor 3)ee( af bem itU a*lbrc, 
ftib bet l6be; I7be cg 18be. 

Bca<:n{»c, v, a. j. oanbc v<i<^ , biccfc 
fagte ^aa. "6t Cij»I, 3i'pf}iH- be^iait^cr et 
mecr," B^aggel'en. '2, inbgire "Hånt, ia 
ftale. "Sg folte ^[)ebué — beaanJ>c f^ané 
af (?j(a:be fpa-nbte SBrpft." SBaggefen. 

25carbei^f, v.a.l. baitne noget peb at 
anvenbe (fegemtigt eller ?(anb50 ^vbeibe 
terpaa , gtcre bet flitfet tit SSrug , ctler 
gtoe bet en PtS 'Jorm reb 7Crt>eibe. Ut 
bcarbei?f 5eret, Sorben. ^an t>il b. bettc 
"IQmnc i en ^ortcctling, — 25e<:rbfi^clfc, 
en. pi. -r, 

;H»ebin{>c, v. a. 3. omOtrtbe, fcrfte »eb 
JBaanb. 6t oel bebunirt ©parrercrrf. 

;Bebkn{»c, v. a. 1. blanbc, fammcn: 
blanbe. (br. fi'etben og tun fom rec. i 
©tebet for: fjarc legemlig Omgang mcb.) 
;Bebkn^elfc, en. (2?, !!»iO.) 

2>cboc, V. a. 1. \)Ci9c tt( 58op«C, Op; 
fiolbéfteb. ?(t b. et ^mx^. Xxnne 3> er 
itu beboet (Ijar ingen 3nbbnggcrc.) =: 
beboelig, adj. fom fan beboeé. ^t fatte 
et -puul i b. Stanb. .■)beboeIigI;ci> , en. 
ub. pi. 93e<jPemheb tit at beboeé. — Be; 
boclfe, en. ub. pi. ben SSejfaffenbeb »eb 
et ©teb , at bet er beboet. jDette .P>uué 
er tffc inbrettct tit .^. "Gn faaban (Sgn 
— uben iJegn tit 25eboelfe." 58aggefcn. 
beboer, en. pi. -f. ben, fom beboer et 
^uué, etter er bofat i et ?anb. 9)?an ftgcr 
bog betler : 3u{»bvggerc t en Stab , i et 
?anb.) "^er giøre ®cunbto»enc ^orfTiel 
^aa SPorgerc og iBebocrc i et 2anb." 
®ct)«?tte. 

:2>rbrfti>f, v.a.l. [t atbreSDanff : brci? 
éc.] forebolbc een noget fom en Ufutbs 
fommenbeb etter begaaet ^eit, foreéaflc, 
fatbe een noget tit 5JJinbc meb labbet. 
Ht b. een noget. .f)un bebrci^e^e b^m 
l^ané Ittro^Tab. ^cq f)ar i benne éag 
intet at bebrci^e mig. Qxx bcbrei^en^c 
fflJinc. — 25ebrei^clfe , en. pi. - r. 2ft 
giørc een bittre 5•cbl•ci^cIfcr. 

25cbret>e, v.a.l. jtabfa'jlc, tove, fors 
fitfre, csergire »eb JBreo og ®egt; be; 
fræfte nnber .paanb og ©egt. "b. een fin 
Hrr> og Gie. — 3)en Jri^eb, fom »ar bem 
bcbrcv)ct." 3C. S5ebet. — ^cbreueffc, en. 

Sebrecmme, v.a.l. befættc m. SSræmi 
mer. 

^ebu^e, v. a. 1. [3. hoda.] metbe, 
forfi)nbe, bære 93ubf!ab om noget, fom 
fnart »il ffee etter foregaae. Ilt bebiiie eené 
2Cnfomfl (SJcbcl.)— 25ebu*elfc, en. pl.-r« ^cbvggc, V. a. 1. befcctte mcb .^ufc 
og Snbboggcre. 7(t b. en ^tabfi. 9)ian 
»eeb iHe, naar ?anbct forfl ble» bebygget. 
2>enne <Sgn er ftartt bebygget. — 2(ebyg= 
gclfe, en. 

i^ebyr^c, v. a. 1. tæggc ^Y}\:ic paa, 
betiingc. (meft figurtigen./ 2(t b. fin -ipiu 
fommctfe. b. fin ©annnttigbeb meb ©pnb. 
3eg »il ittc b. 3)em f;ermcb. — Scbyr^ 
tel\e, en. 

^eb, et. pi. -c. afbeeft ^labé t en 
v^aoe , tit ot ptautc Urter etter SSfcmfter 
i; itrtebeb, JBtomRerbeb. ©t ®alatbe&, 
Jtaatbei*. 

»e^, en. pi. b. f. [3. Bid, Opbotb.] 
^otfrijtning unber»eté for .&efienc »eb 
glober. Tit gi»c ^eftcne en ^eO unbers 
»eié. (Sangeb.) 2. >Den Sib, man ficrer 
clt. ptøier meb ^efte, tmeltem ^»itetiberne. 
8St fiorte fire 9)iiit i een ^. iiBi i)at pLøiet 
tre Sei i ST'ag. (Sangebef.) 

2>e^<:are, v. a. 1. fortebe til noget boar« 
ligt: narre, fr'rc bag C»fet, bebrage, ^xin 
lob ftg b. af bane Sjefter. "93ion et en 
anben iDrum beC>aarer mine ©anbferl" 
G»atb. "Sen galjTbcb , b»ormeb mens 
neftenc bebaarc fig'feto." 9)J»infter. 

25ei>agc, v. a. 1. ubfccttc; gtoc |>ens 
ftanb, llbfættetfe. (foroctbet.) '"Kt behage 
ccn b^né ©tclb )fiaa nogen Sib," >g)»itfelt. 

35c^agct, adj. fom bar opte»ct mange 
2)age og 2(ar; meget gammel. (Eun om 
9}Jennej!er , og forjtærfer S3egrebet : gams 
mel. 93?an figer: en bebaget Otbirig.) 

^5c^e, v. a. 1. gitbe. 2tt b. en Serber, 
(iffe meget brugeligt.) 

2tebc , en. pi. - r. en gttbct aSæber* 
JDeraf: ^ci»eFi<?^, ^Sei'crvg, 2>ei»elilcg. 

1. 2icbe, v.a.l. iagc, opiage, fange paa 
3agt. Tit b. en ^lort, b. Jugte. (for» 
Kl\)ct.) "mn »ibfte »et at iagc og bei>c 
S)V)t meb Jtonft." vf)ett. 

2. ^eJ'e, V. a, 1. berebc »eb at tægge £ 
.iKatfsanb, etter anben fTarp aSæbfte. "iit 
bebe ©Hnb (toægge I Se^. Jangebef.) 
[©». beia. S. bett^en. ^eb, ©areers 
lub, "©uppc, b»ormeb (gfinb giøreé tit." 
røotb. br. tibet. aSaabe ajerb. og @ub|i. 
erc forætbcbc. i»f. beibfe.] — ^ebeFar, et» 
Jlar , b»ori noget l^etcé^ SKotf). 

3. :Se6e, v.n. 1. Ijar. [3^1. bida, bie.] 
.&otbc ftitte p. en SJeife, ett. unber ^løiningen, 
for at labe .f)cilenc [)0ife. 2ft b. t en .Kro. 
2tt tabepejtenc b. — 2>e5e)l-eb, et. ©teb, 
boor man fan bebe paa en SJeife; ^ro. 

4. ^ebe, v a. cg n. bab, bcbet. pét. 
beida.] bc»i»cnbe fig meb JBøn tit een, 
foratopnaae, erfjotbc noget; føge, ans 
mobc om noget »ebJBøn etter boflig SSegie; 
ring. ?(t b. een om noget. 2(t b, ctn -g^ielp, 
om 2{(milTc, om 9Zaabe. Tit btbe for ftg 
Dilbebe om ©faanfet, (5ftergi»e(fe , naar 
man i)av forttent ©traf. .ipau fcab for fit SSebe — ^ebrngelig. 64 S3et)i'nøeli3 — 55ebrtft. Ct». [Tit h. nofjct af een, (f. (Sr. "hc^c en 
.^uftru af g'ova-lbi'cne," iD. 2oo.) cv cu itu 
iHc men (n-uocl. Sa(cm,'J 2. uboitfc, ops 
tinac »cb58øn. 2tt l>, en ??aiu)c Itié. Tft tn 
fiv) Soo of SfoU'ii, Ilc^c fic) fvi for ©tiaf. 
3. ln>bc , inbtnjbc. 2(t b. Svcninicbc , b. 
©ia-ftcc, b. ecu tit »ovbé, tit ffiin^aup, 
tU grabber. Ilt b. ccn I)cn, tub tit ftg; 
b. ccn iib paa fin Cpfigaarb. ?Ct b. mange 
^cii fammcn. 4. jdiiiTe. 2{t bc^c 'Sax'od, 
b. ccn Pcecc Pctfommcn; b. "©obt coct 
ccn. 5. neufr. tKnbc ftg mcbSSian tit®ub, 
f)otbe JJ^øn. 7(t »aagc og ^c^c. ?£t b. og 
f^nfl.- '^Jfatmcr. 7ft b. tit (Siub; b, for 
en ©i)g. "SSi fitnne bcC>e ubcn at ln-;igc 
Cvb; in funnc t'vngc Srb ubcn at bc^r." 
385art()otnu = 2^c^c^c:g, en. JDag, v<^^ 
f)intfcn bcr efter Knorbni.ig f)otbc« [ærbc<c* 
SSenncc i ^irfcrnc. S)cvaf: 2?c^r^age; 
cnfigt, figurt. og i ©ticmt: et ntcgct als 
»orligt Ttnfigt. — :Sc^el;uup, et. en min« 
fcrc.^irfc, et (Sapct. 25cf»cHc>ffe, en. 
JltofEe, Ijrovmeb bcr ringcs) tit S^un t -Sirs 
Cernc. 23f^cm^tn^, en. Su'ticnt t ©tæs 
tierne, fom for S^etaling tnbtnibcr ^otf til 
JBnitlup eller SBegvaPclfc. 25?^cflv:ø, et. 
pi. b. f. 9 Stag, fom EtcmteS tit 23øn, 
cftcrat i)tx tit PilJc Jitoffcftixt (SJZorgcn, 
53?ibbag cg liften, paa Sanbet) er ringet. 
i^c^cftol, en. (5n (gtot cU. et ^IflufEc boor 
man fnætcr unber iBÉfnncn. (JBaggcfen.) 
2?»cJictimc, en. iSimc, fom ani?cnbcé til 
fScin, = 25c^elt, ent ub, pi. . ©iecuingcn 
at l'cbc. 

2^c^c, en. pi. -I', ©n ^^apcurt, fom 
t)j)rtcé for S?obcné ©fntb, bcr foflcS og 
fpifc« fom <£alat, (røbe S5cbcr, tRuh: 
bcber.) 13cta vulj^aris. 

^icMng, en. pi". -er. [7(. S. beddinge, 
bedinge, stratum, lectisterpiuni] ^cé: 
Icbi^gning paa et SScctft, l)Oorpaa ©fi&e 
bi^gO'''^/ '■"'9 lH*orfra bc IøIk af <£tabcl. 
2. paa <^Wbt^ en govOinbing af foa-rc 
(Sgelnctfcr, agter for ^oefcmajlcn, r)Pors 
t>cb Ttnfertougene giørcé faft, naar ©fibct 
ligger tit 2(nfer6. ■ 

^circg, et. ©Pig, fotgagtig Cmgang 
eller 58c'f)onb ting. (®.2o».) ^aa a5c^vatJ, 
adv. for at 6ebragc. 

25c^vcttc, V. a. bedrog, be^ra5et. fptge, 
narre. 2it b. een i <Spit, i en |)anbct. 
Tit b. en i?)igc vti> fatife Sj?ftcr. 2. flitlc 
»eb, tcvøpc paa en f»igcfulb SDJaabc. Kt 
b. ccn noget fra. >^an Ijar beiiragct JRc; 
gieringcn fer ftorc ^Vngcfummcr. 3. fere 
Itag Stafet, fcringc i QSitbfarctfe. ' 2)et Ub; 
portcé ian let b. ©ynnet bedrager ofte. 
2)cri f)ar jeg bedraget mig. "£>cn fammc 
.Ronft, fjParmcb bc b. anbre, anpcnbe be 
for at b. fig fclp." 9]2pnftcr. 4. ftuffc. 
^t bc^rcgee i fit^aab, == 25c^ragclig, 
ad), fom !an bcbragc, fom er giort for 
flt &cbva3c ; fpigefutb , trotøé, beJ'iv.gci Uge Catbomme ; be^v.:gc^gt ?(rbctbc ; en 
b. .^anbtcmaabe. = 25ti»»ijgfr, en. pi. -c. 

1. ben, fom forfættigen bcbrager anbrc. 2- 
bcn, fom ubgipcr fig for anbct, enb f)å 
»irtctig er. — .fic^rcgcri, et. pi. -cv. dJic 
ningcn at tcbragc; *(3»ig; bet, fom b 
brager, eller t)Port»eb man Octragc?. 
bc^iv.gcrfp, odj. 1. t)cngiocn titSPcbrag. 

2, fom f}orer tit, f omnier fra en SBcbrdget 
(meft bog om ?pcrfoncr.) ^ci»ragcrfl"*< 
en. pl.-r. et Ocbragcrff, fpigfutbt Jrucn 
timmcr. 

2^f^re, adj. compar. af go&. betegne 
i liim. en lietorc ffirab i *bct G5obc, Oj 
bvugcé { alle :.?.i[foctbc og ffiema-rfctfcr fon 
pos'it. go6. f. ©v. gob, bc^re Ct)ffc. goS 
.5licib , b. ^iub. ?f t pa-rc , bc^rc inm 
i^^remmcbc, enb mob fine (Sgnc. Øobc, 
æitfaar. ®ob, bc^vc Æib, ©pnc. — be^t 
brugcé ogfaafor: l)øierc, af (}øicrcStanb( 
S3Jobf. tit ringe, ringere.) ,®e bcire Solf« 
claffcr. — J5"ct i^e^rc, bet, fom er bebr< 
ben bcbre J)eet ; en bcbrc Sitftanb. ^a 
l)ar ratgt bet »c5rc. 3Ct omiTifteé fra b 
l^t^tt tit bet *£ccrrc. lit gaoi: opcc tii b 
25f^ve o: tit bet anbct 2ip. 

^r^vc, adv. compar. af goi>t og ucl 

paa en futbfomnerc 9)Jaabe. .pan troer i 
iunnc gijtre alting b. 2. f'^^a. en |)etbigcr< 
mere bcgucm, tientig 93Jaabc. ØIu \)d 
ban bet b. 2)ct gaacr bc^rc "fxx^i bcj 
93?aabe. 3. mcbi .^enfpn tit -petOrcbei 
JDct er i ©ag bfi>rc mcb ben ©i^gc. ^a| 
bcfinbcr fig b, 4. mcb .penfnn tit 6t»)rl 
eller ®rab i en -^anbting. æi maae tag! 
b. fat. -&an maa tage fig b. i 2(gt. lit 
bpbc bc^^•e (fjøierc, paa en?(uction, ell. i 
Cpil.) 5. mcb :&en|i)n tit ^voftanb ; Pis 
berc. Oiaac b. frem ! SSognen maa rpf; 
fcé b. titbage. b, op, b. ncb (t)eiere, 
tapcrc.) 6. f)ellere; mere. Seg ian b. 
tibe bcttc , enb bet anbct. 2)ctte SOJateri 
bcl)agcr mig bci>«;c. 

::&r{'rc, V. a.l. foranbrc til bctJRebre; 
iftanbfættc, bøbc, forbcbrc. "©taaer ®fi; 
bet iffe tit at bc^rc." 35. CoP. ?Ct b. 
paa en 5)0hiur, en QJci; at.b. paa ©ars 
bernc. — be^recv drp. btioerbcbrc. iDcn 
(grgc beiircs (Éommer ftg.) 5?ct bcires 
mcb ^am l)t?cr Dag ; Ijan tu-gpnber at bcs 
^rco. (Set bedrer ftg m. i)af.\. 9}Jotf).) lit 
bcJ're fig, foranbrc fig tit bct^obe. SCTiott). 
2. crfiattc, gobtgicrc. (®. Sop.) ".S)an 
Pitbc b. f)uab ban før l^apbc brnbt." ?(. 
6. a>ebcl. — 2^c^vilIg, en. Smffiftclfc t. 
bet !^cbre. iDcn ©t^gc er t .S. 58ob og 
;B. (S-mPcnbetfc fraSpnb.) Bedringen 
tegn, et. Segn tit tcgpnbenbe JBcbring. 
(2)rfteb.) 

»cf'rift, en. pi. -er. .?)anblittg; mæt* 
fctig, uatminbetig ®icrning. (mcft i pi.) 
©tore, maitbigc 2^c^viftcr, 2, SianingéJ S5cJ>rift — 5Scbfl?fFc. 65 SBe^<^f ff c — ^een^iUe. brug. (fun i sing.) Ht fiiU I en ftot 
»f^rift. (3fc. Drift, 2.) 

25e^riVf, v. a. &ci>rcv>, 6c^rct»c^ toccrfs 
fatte, fiitbfisrc. (brugcé nu fæbttanl. !un 
om ontc Øiennncjcr.) Tft b. ^ocr, 9}Jcrb. 
— (giclbcn ctJBvuocn i gob 93cmæv!c([e : Ut 
l>c?rit>c93Janbbomé ©terninger. ?(. SL'etet. 
"3 ^errené 9?at>n bet »ar, ie ®aab ie; 
irct?e." ©runtttig. 

JieJ'rÆ'Ue, v. a. 1. [S. detrubcn.] 
»ctbe een @org, gicre førgniobtg. Ht b. 
fine J'ovcribre. Ilt »ccrc bcCrovct (forg; 
fulb, førgmobtg) o»er neget. dnp. at bc; 
i»r«v>co ooer noget. = bc^r«velig, adj. 
fom polber S5ebrc»elfe, gfer een bebrøt>et; 
førgettg; eller [om »ibner em (gorg. (5n 
b. Sifcenbe. et bc.>r<<v>cligt Tfnftgt, llbs 
feenbe. — Bc^rierv)eIitt!)c^r en. bebreoetig 
"Silftanb, 58cj?affenl)"eb. — 25cc>ri9Uclfc, 
en. ncrrgaacnbc ©org , (Sinbéfra-nfelfe. 
TCt f)a»e megen (Sorg og 25ci>rjO»?elfc, lit 
»crre een til 2>. 
25e^fc, V. a. ©. bei^fe. 
Se^)l, adj. og adv. snperl. ttl t^ob og 
bci>rc. — be^ii ftaaer unbertiben "eller I 
©t. for: bet er bebft. 2^e^tl■/ at enl)oer 
fclioer »eb ftt. — )r>ct bc^fi-c, adv. faa 
meget, alt fjMt). Tit bcnntte en Sing 
^et be^ftc man fan. -^an ffnnbte ftg ^et 
^)c^^tc fjan funbe. — 31^Fc mci) ^et htt\ie, 
iffc færbcleé »el, maabeligcn. — Paa ^ct 
W^fic, V(^<^ bebfte 93?aabe. Tit anbefale 
een , ubtolte eené £)rb ipaa i>et bc^fle. — 
;Cil ^ct »ce>|lc, til flørfte ^orbeel. — 
I»c&l1 , tceggeé i nogle Silfa;lbe til adj. for 
ot banne superl. Seg ffal giøre min 
^)c^fl mulige glib . anr>enbe be bc^ll■ tien; 
lige 9}Jibler. — bei»fl, <:llcrbe&)T: (meb fom 
foran eller efter) ret fom. ©om ieg bcJ'tl 
gif. 3(Uerbe^t^ fom jeg fab og flre». 

BcJ'ilc, et. ub. pi. ©aon,^ forbed, 
JEar». ?(t fee ^aa. fit eget, paa bet al; 
tninbetige »c^tlc. Sil :»c6fle for Ijavx 
fel». — lit ijcixfc noget m 25cC>l^c, lægge 
fig noget til »c^jtc, til .Ooerfløbigljeb, 
nieer enb man bruger. 

2ic&llcf<^^<^'^' «"• pl.-f«i'>'c. garfaber 

etter 93Jorfaber. — ^c^f^cmo^cr, en. pi - 

ntdire. garmober ett. SJiormober. — ^cJ>s 

ficforarli>re, n.s, pi. gaberé eller SfJloberé 

gorætbre. 

:Bc{>ugge, v. a. 1. beftænfe, befugte 

■ tji. ®ug. (S()lenfc^t.) — 2>r^uggclfc, en. 

^e^ynge, v. a. 1. bcfættc m.2)i)nger/ 

0»erb»nge. (93. ©. £).) 

^c&ccffc, V. a. 1. lægge noget o»cc 
et anbet for at ffiute bet, bevare iit, eller 
i onben >&enfigt ; tilljtille , ftiule. 2Ct b. 
Slobcn ^aa et Sræ meb 3orb. |)attnen 
t»ar bc{>a:Ffet meb ©fibc, himmelen meb 
©ft)er. 2. i .Rrigélonjlen : bcifijttc , bes 
ftierme. 2lt b. gløienc m. SRt^tteri. ^ant 
fceléflaaben »ar bei»«ffet af to Jlrtgé^ibc. 

X)anft Dv&bpjj I. jDen be^«F^'c^c S5ct i en gceflnlng. 3. Om 
|)e)^eneé ^^Jarring : lit tabe en ^oppc b. 
of .g)tngfren. =: Se^«:FfcIfe, en. pi. - r» 
©ierningen at bebæffe. — 25c^(xfning, en. 
pi. -et. 1. Sebæffelfe. 2. bet, f)»oroeb 
noget beba-tfeé eller beffntteé. én ^. of 
Sintteri. 2tt feile unber Bc&«l'mnø af tt 
.Srigéflib. 3. |)efteneé parring. 

25e{>«mnic, v. a. 1. fælbc en ®om o»cr 
noget, man f)ar pre»et eller unbcrfagt. 
"Kt b. en ©ag , et 2(rbeibe. — ^ciiøms 
niflfe, en. pi. - r. 

^ebei'oc, V. a 1. [S. betåubcn.] ha 
røoe©anbéning og 93e»ibftf)eb, giøre føleés 
Icé. ©Eroe!fen bc^jcwefie i)am. hcbøvtnbc ^ 
(narfotijle) SQJibler. dn heims'oenbc .®am», 
Sugt. — 2?>c^Ærvielfc, en. .^anblingen at 
bebø»e, og Silftanben at »ære bebeaet. 

25ccn, et. pi b. f. fSél. Bein. m. ©» 
58 e e n.] 1. ©c Ijaarbefte 35ele i bj)riffe 8e; 
gcmer, fom beelé omgi»c Scgemeté >!puul; 
Ijeber, beelé tiene Semmernc og f)ele Cegcs 
met til ©tøtte. litmbun, Saarbcen :c» 
lit giørc noget of ^cen. 2. ©etSem i)od 
93ienne)Ter og 3)i)r, fom forener ?aaret 
meb :5i^ben , og gaaer fra ^næet tit gobs 
lebet. (t alm. Salebrug regneé ofte goben 
n.eb, naarS3enetnce»neé.) ^craf: ^ccns 
VIæ^er, (SSurer) bccniøo, adj. uben S3ceti 
(sine pedibus.) ^ccnfPa5c, 25ccnf¥inne,^ 
0. ft. 3. een af be Søbbcr, l)»orpaa et 
iKebffab Inviter, for faa»ibt be cre abjtitte,. 
og t)a»c 2iigl}eb meb ®V)reneé gob. Ht 
fatte Seen unber en ©tol. JBorbet Ijoiler 
paa fire ^ccn. ©n ^otte meb tre 3&ecn» 
4. Bern i en gaffer, be bevægelige ©tæns- 
gcr, l}»oraf ben beftaaer. = Scenaarf,, 
en. fine SBlobfar inben i SSecnrørenc. 
bccncgtig, adj. fom ligner aSeen. ^ecns 
borer, en. Siebjlab til at bore i JBeen,. 
færbeleé tit at ubborc ©ti)ffer af JÉ>icrne5 
ffallen; Srepan. (SKottbøl.) 23cenbrHd, 
et. pi. b. f. ben ©labe, at bn)be Saarbeett 
eller ©linnebeen. bccnbrui>{»ett , adj* 
fom l)ar bræl!et JBenet (^.. (Stauffen.) 
2J>eenbygning , en, ©ammenfætningen af 
Stenene i et jD»r. 25ecii&reier, en. 3?reicr, 
fom i[ær gier 2(rbeiber af S3een. 25eens 
f5i>cr, en. ©t)gbom i SSeen f}oé 9)Jenneitet, 
l)»or»eb be efter^aanben fortæreé (Caries.) 
^ccngi«J>ning , en. Tlgeriorbé ©løbning 
»eb flint fnufebe .Knogler. hetnl}&avi, 
adj. I^aarb fom S3een. ^ecnl)iii^e, en, 
tJinbc, meb 9ter»er og Kårer giennemoæ« 
»ebe |)inber, fom beflæbe SSeneneé 9)bers 
flabe og ben inbre J8een»æ». (Periosteum.) 
;;&cenl)0ttc6 , et. ben runbc ©nbc af et 
S3een, bcr bevæger fig i Scenljuten, 
25ecn\)uQ, et. I^uggct ©aar, fom gaaer 
inb t. 58enet, fom beffabiger 95enet. bec»ts 
hugget ©aar. 3). 8oo. VI. 7, 3. 2»rcns 
b«lc, en. ben runbc 5orbi)bning t ©nbeti 
af etSBecn, ^»oti etaScen^rvcb bevæger fig, 

C5) ^Seen^uuS — 33cct 66 35ect — ^Befinbe. :55efttf)uuo, et. ^uuS ocb en Mth, f)»or 
©øbmngcbccn famlcé, 25fenfl«i>cr, pi. 

.Rlaticnion , fioormcb SScncnc og titfcccté 
ItnbctEcoppcn bcbaf Jcé ; S3urci: oji ©twms 
^3cr. ^cclt^■'nu^<:, en. Anube cC. llbuært p. 
et23ccn. 2>ccnfca:ft, en. b.f.f. SBccncbbcr. 
25cniliim, en. ub.pl. Stim, fogtafSBccn. 
.'bccnlrt'vc, en. ben 55eel af 7Cnatx»nncn, 
fom i)anb(cc om aScnenc ; Sftcotooie. 
IctnUs, adj. fom et ubcn 93ccn i ia 
flcmct. (sine ossihus.) 25fcnpibc, en. 
køret i bc ftorc ffieen , f)t»ovt 9:?at»cn fib; 
bcr. 25ccnpl<:{)e, en. 6t flabf, ti^nbt 
JKccn. (KottOel.) 25cenraJ>, en. ©am; 
lingon af 58cncne t et bi^riff Segemc, i ben 
©rillinn og §or6tnbe(fc, bc l;aoc i Scgc; 
mct; ©fclct. 2?>efnvdr, et. bet ^f)ule 
inben I 3?i)rcneé !i>ccn eller knogler. 
icenfdue, en. iSaloc tit ot iccQC aSecn; 
ffaber. BcenfVinnc, en. pi. -r. ten 
S^cet af et .^arntil , fom fcebåffer Iltibcri 
tenet. 23ccitfort, et. fort ^aroeftof af 
brcenbtc 95cen , tf«:c ©(fcnbeen. 25ccn; 
fplint, en. et tibet, afOrubt @tt>Hc af et 
5Becn. 25ccn|l:ytt'c, et. et (gti)fEc Muh 
of et ffagtct 2)i)r , fom ber er 25ccn »eb. 
icenfyo^om, en. ©i)gbom, <Btate i SSc; 
iicnc (fom SSecnebbcr o. fl.) 25ecut«nø, 
en. ®t 3orbemobcr;5RcbjTab. (©avtorpi).) 
^ccitui'wccict, en. SSecnfnube. Exostosis. 
:BeenV)«fen , et. ben SIKatcric , f)Ooraf 
æenene feeftaoe. (©artorpTjé iDi^eotogie.) 
^ccnucev, en. be fine Kør eder ©fæng; 
ler, fom gaae igienncm en 5)ec( af S3een; 
røret. (Textura ossium.) 3ecnv><e;ct, 
en. æcnencé-aSorcn, Sannctfe, i ficgemct. 
= benet, adj. fulb of iBeen. (ossibus 
])lenus.) 2. fcccnagtig. (osseus.) 3. i 
©ammenfætn. om ffieen (2. 3.) af en »ié 
S8efEaffén()cb : tangbenct, lapbcnct, fliæp; 
bcitct, fmatlicnct, o. fT. 

JBeenling, cn. pi. 23eenHitgcr. ben Secl 
afet@{inb, ber fibber fiaa Scncne og 
rberjl p. ^opebct, og afitærcé tit at giøre 
Ciim af. (SJJott}.) 

Bccu5l)ug, et. ©fabe, fom titfisicå een 
Dcb at taftc etler t)ugge tit f)am m. 2?cen. 
(i Joofproget ; og for-tticHigt fra Beenljuø.) 

25cenv»e^, cn. ét inbentanbjT Sræ, ()»ié 
SScb er meget {)aarbt. Kunonvniuseurop. 

^fcff, ad). [3. beiskr.] bitter og tit; 
ttgc ut)et)agetig , mobbttbetig for ©magen. 
11. fom Oatbe. 2(t I)aoc en b. ©mag i 
S}?unben. — 2>ccjl'l)e6, cn. ub. pi. 

y.effl-'ne, v. n.l. btiocbeeff. (».©.£).) 

25cct1, et. pi. hefter. £>t?r i Tftminbe; 
ligf)eb (i tapcre Satebrug.) SKennefter og 
Betler, 7(t te»e, bøe fom et 2». 2. i 
æonbcfproget: ^&cjl, 2Crbeibér)eft. (®.So». 
VI, 8. 9.) — l»r|li|¥, adj. fom ttgner et 
SBecfl, l>e)iiff ee»emaabe, g^ptbcri. 

^cct, cn. pi. Beter. [franff.J Saben 
f ^ortfpit, »eb tit faae ingen ©tif eU. for i faa, og bet, fom berfor ffripcé ben ©p 
lenbe til Sab. Ut fætte cn Beet, pi 
en 25eet, fpide Beterne ub. — £)gfaa a 
3(t btioc , giere ecu beet. 

Befale et. JBctjag, Z\)lh, SSiffic. 
Befal^, tit asillie. (33. ©. ©.) 9Zu na-ft 
ubrugctigt, ligcfom v. n. bcfali>e, icha 
7(t tabe ftg bcfaliic, finbe fig i, gioc 
SSillie tit noget. 

Befale, v. a. 1. . (ftctbncre t imp. 
fcel.) anbefate, bctroe, gi»c i *<8o 
:(t b. fin ©ag i ®ubé |)aanb. b. 
®ub i SSotb. 2. bpbe, foreiTrittc; it, ix}\ 
oper. ^an befalede, i©tcbet for at b 
3?.ct befaleø i Cottcn. .fiongcn befal 
ot K. "Kt giore cn bcft:Iet®icrning.. — 
falet©ag, i Soofpr. cn ©ag, fom en©aj 
fører af S»rig()eben paatocggcé at før 
jQan f)ar iffc oiu'r mig ot b. "Kt b. o»i 
cn ■^cet, cn ^iaaic (anføre.) — ^vc^ bi 
faifr? t)øf[ig Ttnmobning til een om 
gientagc fine £>rb, fom man et t)ar ()ø 
= Befaling, cn. pl.-cr. (efter ben ælbj 
©fri»cm. Bcfalning.) 1. ^utbmagt, 
git)c, fooc noget i B. 2. J8ub, g'orffrr 
fen fongetig B. 3. 93?agt, SOJpnbigt)c' 
2(nførfet. S)cn ^øicftc B. i cn .Rrigéljær. 
3 £ot)[progct: at tjatjc B. , ^ase t Bcf* 
liitg o: l^ai->c S-mbebémpnbigf)cb , J^ooc 
raabe oocr paa ^ongené ^^egne. — Bi 
fi:ling&man^, en. 1. ben, fom anfører og 
befaler oPcr et 7Cntat .Krigéfolf. 2. ben, 
ber forcflaacr en »ié ^cd af Sanbet. 
^ongcné Befaliucjem«nJ> (©tiftamtmænb 
og Ttmtmctnb.) 

Befare, v, a. befocr, befaret* giens 
ncmrcifc, bcfcitc, gicnncmfcite. Tft b. 
(giennemfare) en Sanbjltrcefning, etJBierg, 
et. -ibap, cn ^pft. — befaren, føoont, ø»ct 
i ©oticneftc. ©n befaren, l^eet b. SQJotroé* 
2. befare en Ørube, et ©iergoærf, unbcrs 
føgc. = befarclig, adj. fom !an bcfareé. 
Gt bcfarcligt >pHt>. — Befarcnl)c6, en. 
ffipgtigljcb tit ©cJiencfte. — Bcfarittg, cn. 
pi. - er. (Sierningcn at befare (ifa-r om 
S3icrgoærfer.) 

Befatte, v.a.ogrec. I. tnbcl^otbc, inb; 
befatte. 2. befatte fig meb noget, fore; 
tage fig , gioe fig af mcb. "ilt b. fig meb 
ot ffripc S3øgcr, mcb Sorbbrug, mcb upcb; 
fommenbe Sing. 

Bcfeii»c, V. a. 1. bcfrtgc, bcfa:mpe- 
(9ial}bcf.) 

Befilc, V. a. 1. file runbt om, tage 
fro ». g^iten. Tit b. en SKpnt. (©c^jjttc.) 

Bcfini)e, v. a. og rec. befandt, i)av 
befu^^et. træffe, bctræbc. (®. Soo.) Tit 
blioe befimJten i noget, (trcejfeé faolebeé, 
ot bet fon toPligcn bcPifcé.) 2. erfare, 
forPiffeé om ». ©fterfpn, ^røPc. "©nort 
i)an f!at befinde , ^cnge blot fan giøre 
rig." a^o^bef. 3cg t)ar befundet bet faa; 
Icbcé, fom bet Par ongiwct. Stegningen bc; ^eftnDe — 33efragte. 67 ^efn'c — S5efijve. f6n^tcø ttgttg. 3. ftnbc, onfec, l^olbc for. 
V^pié aifbornc he^ni>e vanbeUgfl." aD. ?oo. 
4. befinde fig. a) t>(vvc (vaa en »iS Sib) 
tilffcbc, tttvrc paa ft @tcb. ©Ett^ct be: 
fijiti>t fig ba tit "Jtnfcré t en ^ipaon. b) være, 
fjøte fi\3*i en »té g^orfatnin^ ell. ^etbrelié; 
tttftcinb. 3eg bcfin^er (finber) mig vet 
titfrebé { min noe SBolig. 2)en ©inje be; 
finnet fint tebre. — 23cfiIl^l•n^c , er. ub, 
pi. 1. Sttftanb, ifcrr ?ci3emeté, .P)ef('reben». 
.g)enbeé 25. (;ar forvarret ftc). lit fpfircjc 
tileenéB. 2. ©tiiMinenbe, Sotfc. 6ftcr 
2». , efter ©agcné 2^cfin^cni!c o: JBeftaf; 
fcnf)eb. (tun i Soofproget.) 

befingre, v, a. 1. berøre / befole meb 
gtnnrene. (tcicj. Zak.) 

befippet, adj. forlegen, fonnrret t>eb 
m iDoerra^Telfe elT. iDpbagelfe. (fun i bagi. 
Sale, ligefom (Subftantiuet Bcfippclf«-.) 
• 25cftttc, V. a. 1. tilfliie itbe meb ^it, 
titfitte. (fom mere brugeé.) 

^effittf, V. rcc. 1. gicrc fig 7?lib for, 
tccgge SSinb )faci. Tit b. fig );!aa 2)pb , p. 
gcbe ©a-ber. ?Ct b. fig vaa at være een 
til JBefiag. "Q:n alvorlig £)pforbring til 
ot beflitte o5 paa bet (Sobe." 9)ivnfter. 

2?«cfolfc, V. a. 1. befcEtte meb g^olf, meb 
Snbbvggere. Tlmerifa meneé at vcrre førft 
bcfolfct fra Tlften. et vel bcfolfct (folte; 
tigt) Canb. — Befolfuing, en. 1. @ier; 
tiingen at befolfe. 2. 9}ia:ngbc, "Jlntal af 
Snblmggere. Canbet har en ringe 25, i 
gorholb til bete @tcrrelfe. 

25cfor^rc, v. a. 1. bringe frem paa 
en SSei , ftaffe affteb. ?(t b. en 9?eifcnbe, 
ctiBrcP, en ^affe. 2. l)ietpc til, for; 
f)idvc, befordre een tit fin ffiet. (55. Sov.) 
3. fremme, frem^ielpe, fremflpnbe. ?rt b. 
?forbøielfen. b. eené S)øb , llnbergang. 
Tit b. et nvttigt ^^oretagenbe. 4. for; 
fremme, give dmbebe, 23(.trbigf)eb. >&an 
l)av længe føgt, men er enbnu iffe bcfor= 
^rct. ^an føger om at befor^rc6 fil et 
bebrc .Ralb. = bcfor^crIig, f. bel)ietpelig. 
25cforévcr, en. ben fom fremmer, frem; 
l^ielper, beforbrcr-, en g^orfremmer. — Se; 
fordring, en. 1. ®iermngcn at beforbrc 
SSeifarenbe. JDcraf: 2^efor^riltgeveefen, 
et. alt bet, fom ^ører til 9?eifenbeé JBe; 
forbring i en ^tat. 2. bet, f)Vorveb man 
beforbreé p. en Slcife, (>peft og .Rieretøi) 
(Sh)bé. Tit l)a»e fri 25., reife meb egen 
^. en gob, beqvem .B. .3. |)ietp, ©i; 
flanb. 4. gorfremmelfe; 9D?ibbel til Jvr; 
fremmelfe. 2tt føge om 25., faae ?øftc 
cm B. tit et ©mbebc. — Seraf: Befor; 
^riMg6m»a^c, Bcfor^ringemiJ>^cI, Bc; 
for^ringerct, Bcfor^ring6wei , o. fl. 

Befrcgtc, \. a. 1. 'leic et <Sfib tit 
^^ragtfart. Tit b. et (2Hb. — Befragter, 
en. ben, fom .leier eller fragter et @fib. 
— Befragtelfc, Befragtning, en. ©ter; 
ningen ot'befragtc. Bcfrif, V. a. 1. gtørc fri for, fftllc Deb 
noget onbt eller ubeljageligt. 2(t befdc 
(ubfrie) een af ^angenffab. "Ut b. et 
2anb fra fremmebt "Kuq , fra en Srtran. 
(3of. rf?i>c.) "9}Jan befrier en flf l)anS 
■^ængfel; men man re^^cr l)am fra at 
fomme ber." ©poron., 2. fritage, for; 
flaane for. Sette Sanb bar i tang Zih 
været befriet for .Krig. 93ven blev paa et 
?(ar befriet for <Siat, — Bcfrielfe, en. 
©ierningen at befrie; bet, ot btive befriet. 
— Befrier, en. pi. - c. ben fom befrier, 
nbfrier af ^are , ©!abe , llnbertrvÉfelfe. 
^an var fit g^æbretanbé Befrier. 

Befrugte, v. a. 1. giøre frugtbar eller 
beqvem til ot frembringe 2(ffom , ©røbe. 
"iDen (Staturen) blev befrugtet unber 2(1; 
magte SStnger." (Svalb. — Bcfrugtelfe, 
Befrugtning, en* 

Befrygte, V. a. 1. frt^gtc for, »ente 
ftg meb g^rvgt. >Det et at b. at benne 
?frcb iffe vil vare længe. — befrygtelig, 
adj. fom er at befragte, fom man I)ar 
@runb tit at frvgte for. 

Befugte, v. a. 1. giøre fugtig, gtørc 
»aab. — 25efugtclfc, en. pi. -r. 

Befænge, v. a, 2. [f. fænge.] mebbefe en 
(Smitte , fmitte , befmitte. @tibet, Ji^ven 
blev befængt meb ^eft. "3)et fvneé ott 
befængt, bvab' be Befængte fee." ^opeé 
.Rrit. V. ©itiermann. — figurl. -^an vue 
befængt meb alle Safter. = bcfængclig, adj. 
fom let fan bcfængeé, fom mo'btagec 
©mitte. — Befængclfc, en. pi. - r. 

Befæfl-e, v. a. 1. giøre faft, fæftc ipaa 
fit ®teb. 2lt b. ^tanfer paa SBropælene. 
|>ufet maa befæflee meb <gtøt<-er. 2. førs 
fvnx meb 55ærn og SSolbe til ot mobftoac 
?(ngreb. ?Ct b. en Æv, en Seir. 3. )h>rfe, 
giøre fiffer. 5or ot b. ftg paa Sljronen, 
gav Ijon ^otfet fiørrc 5rif)eber. "JDerteb 
vilbe be for ftebfe bcfæjlc en Hve\t pao 
Sfrben , ftærf noE til at overvinbe cnl}ve't 
Sorg." gjJvnfter. lit b. (beftvrfe) een { 
Sroen, i ^3Sitbforetfer. = Befætl'ning, en. 
pi. -er. 1. ©icrningenatbefæfle. 2. ^æft; 
ningi-værf. Befæ)tujngo^on|l , en. ben 
.Sonft ot bvgge eller anlægge gæftningé; 
værfcr ; .Krigéb^gningéfonft. 

Befale, v.a. 1. give ®runb til, berettige, 
(meft i part. pass.) 2(t være, troe ftg, 
agte ftg befciet tit noget, (bcfciet er ben, 
fom I)ar Tlarfag , ®runb til , berettiget, 
ben, fom Ijar 9lettig[}eb til noget.) — Be; 
f«ielfe,cn. S5crettigetfe. (ftelben.) (S.^eie. 

Bcf«le, \. a. 1. føle meget »eb, overs 
føle. — Befislen, en. 

Bef«rc, V. a. 1. tole Snbt for, fortale, 
ongive eller onflage ^emmeligen. lit b. 
ben llffDlbige. 7(t b. een for bane ^ore; 
fatte (ifær naar bet ftcer uben (Srunb.) 
= Befisrclfc, en. (3acobi.) Befarer, en. 
Delalor. S}?otl). 

(5») 55«fl — 55eøciflre, G8 33e3el|Tre — ?Seøitje jlg. »eg, tf. ub. pi. [3f. Bik.] <5n flatf 

ftætcnbc, fajl $3)ifttcc{c, fomfaaeéafStætc 

iH'b flt inbfoge ben. = Beørtøtiø, adj. fom 

ftgnctJBcg. ^cgfaffet, en. en afSoug; 

ti'ærf cll. |)Qmp og S3cg focfcecbtgct g'atfef. 

Iicøfingret, adj. tn»agttg. {haQl. Zak.) 

^cggryi»c, en. 3i't^n9r>?bc ellcc JKijl faci 

en ©tang , l^oovt SBcg og Sougtiær! tæm 

beé fof ot opU)fc en ^iaié, 2>cgl)ue, 

2»cg^cettc, en. ^uc, fccftwgct mcb S3cg, 

fom ti(fofn bcugtcé foi* at fotbvifc ©tunj 

i >g»oocbct. 25cøf4;tjc, en. S3cg, fom 

fmctteé { ©fiffclfc af en ^age. 25cg:r 

Fi-ani>6, en. ^. af beget ;£ougt>aji*f , fom 

tænbcé for at h)fc. ^egolie, en. £)ttc, 

fom »{nbeé af SBeg. 2>eøpa»&e, en. ^. 

l)t)od SSeg f»)beé. 35egpl«flfv, et. ^. 

<jf fogt ©eg / fttÉfgct ^aa Secceb. 25rg; 

tfinJ), en. £Ranb af ffiegtraab )>aa @foc 

og (Støtiler. ^cg;rjfp, en. ftcciE Ocgct 

Æraab, fjoormcb ©fomagccc ft^c (Saaten 

tit Oocclocberct. bcgfovt, adj. foit fom 

JBeg. 2>egfy^er, en, ben, fom foget 

58cg. Segf«m, en. en meb JScgtraab 

f^ct^Sj&m. 2»egtV(j<:J>, en. b. f. f. SBegtifp. 

;)Bcgaac, v. a. og rec. bcgil', iegcaet 

(6egangen.) 1. ubø»e, 6ebn»e. (næftcn 

flUib om onbe ®tecntngev.) "Kt begaae et 

^Jloxi), en 25aatttgf}eb , ^cii, §orbvt)bc(fe. 

Zt fort«)bc begaugnc ©i^nbec. 2. Oclligs 

F)o(bc. tiegacc en ^cft. 9J?ot(}. (ftctbcn.) 

3. njagc; fluttc g^orcning om. (foiwfbct.) 

4. Begaae fig, btcrgc, nccce ftg, ftaae fig 
tgtcnnem. "ticn ©poge toccrtimob, om 
J)on fig V)ii begcac — for Uret tatU maa." 
^dt. — 5!)icn tan i!fe lu fig meb {}am o: 
omgnaeé ^am , tc»c meb ^am. 

Åcgabc, v. a. 2. 6cfcc eder fee paa 
aben -S^orftanb, mcb bovjl og bum 9?t)g; 
gicttig^eb , og meb upaéfenbc SSeb^olben; 
^ebi (f. itegloe.) 

2»cg«v»c, V. a. 1. aflfrt-ggc meb ®a»er. 
^&an- b(e» rigelig begavet af kongen. — ftg. 
9?aturcn i^aobe begavet f^am meb fjcvUgc 
©tjncr. >&an »ar af ®ub In-gawet mcb 
^oriianb og 9?tgbom. 2rt »ccvc »et bcga; 
vct, 3: at f;a»e gobc Sakgat)cr. — 2>c; 
gavelfc, en. 1. i>ct, at »ccre {>cga»iet. 
"il5eb fennen mener icg f^ané 2fanbg J^es 
gavclfe." aSttggcfcn. 2, bet, at 6egaoc 
een intt noget (fietb'nerc.) 

25cge, v. a. 1. (af Beg.) beftrijgc, 
otocrftrtigc mcb 5bcg. Tit bcøe en S3aab, 
©n beget Scaab. 

SSeg'égnc, v. a. 1. (f)?b|T.) befjanbte^ 
opferc, ftg imob. (bagt. S. .iD. Giutbbcrg.) 

25cgegiiclfc, f, 25ef)ani>liiig , I1lei>fart, 
<Dmg<jng. 

2>egei)lrc , v. a. 1. »æ!!e <BiceUné ©tjs 
ncr, Ifær ^fjantafic og SSiUic, til en f}ø{ 
og meget letsenbc 8SirEfomf)cb. JRetigion 
og ^ril)ebéftærUgf)eb l^ase bcgeifirct i^e(e 
SZttttMier, J(t begeifivcø (opfTammeé, mægs 1 

Sn 4 tigen fcrioe«) fil ef ^orefagen^c. Sn 
gciflret ©igtcr. — begcjfhet, brugeé ogfaa" 
om bet, ber »ibncr om, er frembragt »eb 
SScgcijlring. b. Tfnbagt, etb. 2)igt, 
b. ;5aU. — :Segci)h-iiig, en. tenSitjtai 
at »cerc begciftret. 

»eggc, adj. [3. begs'St ®cnit.,flf bj 
dir.] bet ene, ben ene tidigcmeb ben a 
tJcn. 3cg tttbjøb i)am tet ene ©t^ffc, c 
af bc to S5«»ger; men f)an »itbc éaoc be 
begge. b. ^oenbcr, b. .Riøn. begge t 
pK'onaftiff for: begge, "^c brømte beg 
i}Ocr en 35røm." I. SOTof. J8. 40. — bcgi 
©tebcr, bcggcjlci>6, adv. paa begge ©tefci 
Begiere, v. a. 1. (efter Ubtaien: B 
giocrc.) attraae, f;igc efter. ?Ct b. f 
Slæfteé ®obé. 2. paaftaac, forbre. b. f 
5Ret, b. en <Sag unbcrfegt. 3. forlang 
anmobe, anfugc om. (jof. attrace.) "Kt 
^ie(p, = Begieri)iø, en. pl.-ec. @ia-lc| 
2)rift eller æiflie tit at giørc inffe Jot 
flillinger eller bcreé (^ienftanbe »irfctig( 
2(ttvaa, ^igcn. (bet 9}Jobf. tit 'il^^ylf, 
"®en -g^orbæroetfc, ^»or^cot »or B. ftunbc* 
be." 9)Jt)nftcr. lit følge ftnc Ciiftcr og Be^ 
ttieringcr, 2?crbél{gc,fiøbcltgc2iegtcriitgcr. 
2). 93ib. "?ft ben fanbfeligRc æcgierligOc; 
mere og mere tog be æblcre Jtegieringe:' 
^labé." 9:h)nftcr. 2. ^orbring, gorla 
gcnbe. Qn ublu B. Tit opfplbe eené ' 
"Se SRetfcerbigcé S. f?at ®ub gitjc bcm 
iD. S5ib. 3. ^(nm&bning, ?Cnføgning. 
inbfomme meb en ffriftlig B. 2(t tii\'iaae, 
afflaac en B. (SZoglc nj^cre g'orf. , faafom 
S. iRot^c, i)a\}c forfortet bettc SDxi tii ISx: 
gier, et: l)»oraf adj.begierlijo, fom iffc be; 
gtcrcr, l^oé 6. ©taffclbt.) 2»fgieriitgss 
tvm, en. ub.pl. ben ISttring afæifftcn, at 
funne bcgiere, attraae noget, (ogfaa: 3ci 
gierccwnc. 5). (5, a3?uaer.) = begicdig,adj» 
1. fom begiercr meget og fjcftigt, fom l^ac 
ftærf 2tttraa tit noget. b. efter iRocé, Serc, 
5Rigbom.- 2. fom føgeé , attraaeé meget, 
fom mange f)a»e Siift til, (93Jotl),) bex 
ttievligeii, adv. — 25egierlig|)e& , en. 1. 
mxt littiaa , Socngfet. - m ^a»e B. tit 
9?ogct. 2». efter SGre. 2. pi. - er. uor= 
bentlig , umaabelig Si)ft. "men flrar m. 
»ilb Bcgierligljfi bcné f)elc ©fat ubtømtc 
bu." 9{e*i,n. lit følge, t»ingc fine iScghrrs 
ligIK^cr. 

Begive, V. a. begav, begivet, tabe 
fare, afttaac fra, frafalbc. "©fat ^»er e« 
.Siøbmanb ba ftt .Riøbmanbjfab begive?" 
^clt. — m b. et ^orfæt, en JKcifc, b. ftti 
Ket. 

Begive ftg, v. rec. og impers. forføic 
ftg, brage Ijcn. 2ft b. fig fra. txi et ©tcb, 
b. ftg t)in tit en ^crfon , b. ftg paa en 
Kcife, paa glugt, tit et 2frbeibe. 2. txU 
brage ftg , ffee. (mcft impers.) 2)ct ht: 
B«v fig engong, ai xu 3. forcfalbe, inbs Sbeøioe fig — fbcQVoe, 69 ^eøvunbe — SBegpnbelfe* . ttaffe. J)ccfom en Ccing^cb l»fgiwer ftg. 
4. g'occctbcbc Mitvtji : Ht bcøiuc fig paa 
noget, UiQc ftg for , gtoc ftg til. tt be- 
give fig nicb £lotnbfotE. (?C. SScbct.) 

^egfuctil^ci', en. pi. - er. bet, fom l&ar 

tcgipctftg/ [om cv ffcct; Sitbrogclfc, >!pccns 

bclfc. 2lcgiv>l•tlI;e^^rIlCP fanbbruc ^oitctli 

litiQ, 2. Zil^ixlii, ^mftænbigfjcb. (haQi. 

Zak.) 

iBcgloc, V. a. 1. fcc ^aa meb Ham 

' ftænbujhcb , ftirro v<^<^ txxct Sitfibcfccttclfc 

flf >.f>øflig()cb cir. (StMnmcUgf^cb. (bagt. Z.) 

2>fgvauJ>(lk, v. a. 1. unbcrføgc, ba 

grunbc, ranfagc. (|)oitfclbt.) 

2?fgravc, V. a. 1. lægge et Siig t ®ras 
»en, locbe, iorbfæfte. — figurl. begravet 
(ganjlc forbi^Oct) i JBjygec, i (Stubertngcr. 
jDet »ar lUerct begravet (forgicmt) tlanbt 
en ®i5nge ^'apircr. lit begvavco i ^or; 
gtcmmclfe. — 2?icgravelfe, en. 1. ®iers 
ningen at begraoc; Siigbcgængelfe, Sorbei 
færb. v^ané 25. fifctc cm Sjatten. Tit bi: 
mane en ^, Ilt Ⱦre tt( 25. ^a\\ fif en 
ærefu(b25. 2. ©ravflcb, ®rn». (Sn muret 
ilBegravclfe. ©n g^ami(ie;25cgravelfe. 

3&egrcb, et. (pi. -er.) 1. ub.'pl. egentf. 
id S'taberum, [om en ©icnftanb 6egribec 
clT. inblu'fatter ; Cmfang, Cmfrebé. (en 
S?cmecvfet[e, fom fictten brugeé.) 3 fort 
begreb, fammenfattet i ^ortfjeb, forteitg. 
2. ub. pi. ©ia-fenS (Sune tit at (jcgribe 
ctlcr fatte; 9temme. (St gobt, f)urtigt, 
langfomt begreb. 3. pi. begreber. (t)oé 
©neeborf i pi. Xegrcb.) en ©ammenfat: 
tiing ell. ^eetf)eb of ie ^oveftillinger, fom 
©ia-ten teb ^iefp af g'orftanben gier fig 
o»i en »fé ©ienftanb. conceptus, noiio. 
7(t giøve, banne ftg ctB. om noget. — @t 
25egreb er en fammenfat, mibbett^ar ^o* 
rcftitling ; og faafebeé mobfat ^rnffuelfe, 
umibbetbar ©rfienbetfe, ^^ornemmetfe. (St 
iibflraft, omfattenbe, tnbitrccnfet^. 3nb; 
bolb, Smfang af et 25. 4. Tit paac, 
»arc i 25egrcb mcb , oætc i g'ærb mcb^ 
l)a»e noget for. 

25egrjbc, v. a. begreb, begrebet. 1. fnbs 
befatte, inbljcgribe. 3 benne ©um er og; 
faa 9\enten begreben, (fielbnere.) 2.. fatte, 
tnbfee »eb ^ictp of govftanben , f)a»c 93es 
flveb om , banne 93egreber. 2(t b. ©om; 
mcntja-nget i en (^og. Seg begriber iffc 
l^oné ^lon. 3eg forftaaec nof iDrbene; 
nicn 5D?eningen begriber jeg iffe. "5or; 
fiaac er at »ibe, fatte og ffiønne ; begribe 
er at inbfee og o»erfcc." ©poron. = be; 
gribelig, adj. fom fon begribeé, j<^m Ut 
laber fig begribe; fattelig. — begribe; 
Iigl;ei>, en. nb. pi. ben ^effoffenljeb , at 
Vctti begribelig. 

25egroc, v, a. 1. »ore o»cr et JRum, 
c»ergtoc. ^a^iix er begroet nieb Uf rub. 
©n-pfli begroet m.ilratitDO. (fieiben uben 
t j)ait. pass.) Xegrunfte, v. a. 1. flranbiTe o»er, føgc 
ot ubgrunbe, at forftaoe fro ®runbcn. 
(2(rreboe.) "SStabrcS Saro Ijan begruns 
i>ci> i tcvnffcmmc .picrte." ^er|. 2. Iccgge 
©runb til noget »eb Sccnfning, ©ranbf!? 
ning. Ut b. en Sære. "■^'oa'i) SSibenffa; 
ben tTol befjanbte og begrunde." aRtjnfter. 
3. benrunfte fig, fommc til en fafl, grun; 
ict Stlftonb. '"Uben bcttc — fonimer Si:^ 
»et ei til ot begruniJe fig." ©ibbcrn. — 
:^egruit&elfe, en. ©ierningcnotbegrunbc. 
(Siilébrigf).) 

^egr«•^e, v. a. bcgroti, begr«^t. fcrgc 
o»er, beflogc m. Saarer. "Kt b. fin fpilbtc 
Ungbom. "|)un gier l^om ærlig ©fiet ber; 
for , m. ot tofe og begræde f)am , nu I)an 
er beb." Koljbef. — begrædelig, adj. fom 
moa begræbeé, er »ærb at begræbe; be; 
flagelig. — 25egra^eIfe, en. pi. -r. 

25egræn^fe, v. a.l. fættc ©rænbfe for; 
figurl. inbiTtænfe, forminbjfe Smfong ell. 
Ubftrætning. Sicgentené 93?agt er begræn^; 
fct ». ^'orfatningen. ©n begræn^fct grotte; 
f»nc. — 3)eraf: 25egrÆni>6ning, en. "Uben 
al 93eftemmelfc om Ubftræfning cHec 75* 
of bereé 5DAnibigl)cb." SK. 

25eguiitl:igc, y. a. 1. [S. beg il nf ti i 
gen.] fremme eené .f)cnfigtcr eller got- 
becl, of (Sunft for I;am. (SJJotb.) 

25egyC»e, v. a. begøi>, begyM. gt)bc 
poQ, o»ergi)bc. — Xegyftelfe, en. pi. - r. 
X>egvn{)c, V. a. og n. 2. [2(. ©. he- 
ginnan.] 1. lægge førftc ^g)Oonb p. en GJicr; 
ning , giere 23egt}nbel[e. (fao»el om eu 
cnfelt ^anbling, fom om bet, ber bor 
SJotig^eb , og om et n^t Sibéflifte.) lit 
b. poa et 2(rbiibc. 85et begyn^t cc boto 
fulbenbt. a>i begyn^tc nu'b ©ang, og 
cnbte meb >Danbe. 93Zan begyniite at tale 
om hane farlige ©tilling. SJaor ^on ferft 
begynder (meb en »ié .ponbling) »il bon 
olbrig bolbe op. 2Ct b. 2)agen mcb 2tr; 
beibe, b. ?(aret m. ©ubétienefte. 2. v. n. 
(l)ar.) tage fin SSegi^nbetfe (faa»el om Sib 
rg JKum, fom om vpanblingcr og 58cgi»eu; 
bebcr.) ^Sinteren begynder tiblig i Hat* 
liavit begynder meb Jtulbc. ^a b. ^inS 
93?avfer. " iDct b. at bagcé, ot nuorfne, at 
fnee, regne. >g)eitibeligl}eben begyn^te m. 
©ang. = :Begyn^eIfe, en. JDet fcrjtc of 
ell. »eb noget, mcb ^enfon til Sib, ©teb, 
og iDpf)o». (mobfot: ©nbe, ©lutning.) 
a) gSeb TCoveté ». 3 »egyui»elfen of 
næfie 5Raoncb. >f)an bef}ogcbc mig bebrc 
i 25egyn^elfe)i af »ort .KienbjTob, enb nu 
(©. $or|iiiiug.) b) 25cien er i 25egyn; 
ielfen tf fe faa fmuE, fom tænger« i)en* 
Ilt fæfe en >8og fra 25egy«ii)elfe til ©nbe. 
c) ©uben »ar if fe 25egyui>elfeu tiig. ^onb; 
tingene , ©f ucfpitleté 25. 2Ct giurc ^„ 
<n 15. mcb noget, .^oitiben toger nu fin 
25. 25cgynf>elfen til benne ©tribigbcb 
»ar fclgenbe. = 25eøyntcIft8bogflav, et.. 5)e<ji)nbelfe£ib09ftai> — Sbeljevjte. 70 33e()iclpe — 35ef)0enbtg» pl. - tt, ftort fficgftao ^»ormcb 2(fbctins 
Qix i m SSog fccgnnbc. 23cgvii6elfc8; 
gruni>e, pi. te føvftc ©cunbttcef cllct 
Sæn'fa-tniiu^ct of en SjibenjTab cU. .Konft. 
— .^egynécr, en. pl - e. ben , fom nvn 
lig i)at bcQX^nit at Uxggc fig efter nonet, 
Ht ttoere23egv"^ff i f" ^onft, ifiibenflab« 
»egccngelfc, en. (9}iot().) ©. iLiigi23ei 
tt«ngdl"c. 

»"cbag, et. ub.pl. i, ©tnbél^fl, Sif-- 
frebébcb, gornøtclfe. "Og glsc 7fof/ wi-b 
inbcvltg 2?»cl)«g/ paa l5o<ib [)an fclo faaer 
fagt." ^opeé .Krit. t>. ©itievmann. "Kt 
finbc ^cljag i noget. Ut »cerc een tit 
»cbfig (titpaé , til SJioabe.) 2. SijHe, 
©obtbefiribenbc. 7Ct oocrlabc noget tit 
ccné B. (Sftec Bcbag, efter eget 2>cl)ag 
o: fom man U)fter. [3»f. Itli6l)«g.] 

25cl)figc, V. n. 1. (f)ar.) Ⱦre til S5cs 
l^ag , til SRaabe ; »ccffe 58eI)og , inbtage. 
(mobf. mieljagc.) ^}lufi!en bcl)<:ger mig. 
|3igen bi-l)ageC>e mig meget. Jpun liel)«j 
ger mere oeb f)enbeé naturlige 9)«^^, enb 
©efteren »eb f)enbeé <SEiøn()eb. 2. Uns 
tcrtibcn aet. i Ijeftig JSiltalc, for: li^(te, 
ftnbe a3el)ag i. 23e^.5ger S)e rub cll. f)i.nb 
SSiin7 BclK'Q ot fatte 5)em! = bcl)agclig, 
adj. 1. fom giucr en tilfrebéfttUenbe, en 
ficrr fanbfclig ^ornemmelfe. "^elelfen af 
ben Stift , fom fornemmet , naar en fanb; 
felig ©rift ftnber fit @obc , f albc »i tcl)«; 
gclig." 9)Jnnfter. (&n b. ©mag, Cugt. 
(&t bc^<:geligt SSeir. 2. i mere ubwibct 
ffiema-rE, fom 6e()ager, »aifcr S3el)ag; 
ta-Helig, fornøiclig, fiærfommen. b. i 
©el^lfaber. "3>igcn ^ropljet er bef)agclig 
i fit ^a-brelanb." 8uc. IV, ®t tni;«gcligt 
SSubftal), ©elffat). TCt f)a»e et licl)agcligt 
^ccfcn. — 25cl)ageltgl)ci>, en. ben ©gen; 

ffob, at »a;re b. C^ 5).aSil>. for: »cljag 

(1.) a5eUH'f)ag, 2)nbc)l. "^t>er ©icrl l)ar 
tf fe 25. I cnf)t5er Sing." (gir.' 37.) 
^cl)aii6Ie, V. a. 1. anoenbc ?Crbeit)C og 

©terning ^aci , bearOeibc. "Kt b. forben. 

JDette Mcchi er gobt t)fI;<:nMct i SSa»; 

ningcn. 2. fjanble mcb , mcbi)anblc, om; 

Qaacé. ^an hico ilbc bcljauMet t fit^an; 

genjTab. lit b. fit Søi ilbe , t>. en ©ag 

^iøbeéleft. — 25cl)<JnMing , en. pl.-cr. 

9}iebfart, Omgang, SScarbeibelfe. forbene, 

TCgerené omtjriggcHge 25. — 25cl)anMing6; 

mrta^c, en. pl.-cr. 2K. at be[)anble ^cia* 
25cl)cfte, V. a. 1. ' forfnne meb noget 

fom titljefteé. — figurl. betægge m. en i8i)r; 

be, bcfoære. Ut »ære bi'I)cftct mcb ©i^g; 

bom, ©obfet er bcl;cftct mct ®ielb. — 

25cl)cftclfc, en. 
25d;erfPc, v. a. 1. f)crffc otter, ftt)ve. 7tt 

b. et 8anb. bcl)cr|Tc6 af ^Jorbomme, SSa: 

ner. — 23cf(erfl'i'r, (en.) pl.-c, ben, fom 

befjerjler noget. (f. loerfEcr.) Smet^ruen; 

timmer: 25cl)erfl-Vriii^e, — 2f>cl)erfVning, 

en. Sel;iclpc, V. rec. 3. fijlclpc.] ftaac ftg 
tgicnncm, fomme ub meb. Ut b. ftg mcb 
libet; b. fig meb flette JRebffabcr. 

^eljiflpclig, adj. rcbebon tit ^ielp, 
»illig tit at bietpc. Ht »ære een b. tit 
noget. (bcl)iclp[om, adj. f. f)ielpfom.) 

25fl)icrtet, adj. mobig, uforfagt, ufor; 
fcerbef. 

23cl)oI{>, en. ub. pl. ©iffer^eb, ufTabt^ 
ureirt, uforminbffet iSilftanb. ("7(t unba" 
fomme til fit 25cl)ol{>." 7(. SScbct.) brj 
nu fun fom adv. i ben Salemaabc: i 25s 
I)ok^. m Ⱦre i B. , i gob 15c\)oli> (jj 
uben^are, ubenSfabc.) Ut fomme i BI 
(i ©ifferf)eb.) ^an l)ar enbnu alle ^enJ 
gene i 25. (urørte.) ?Seb Tlaretg énb( 
I)a»bc l)an 100 9ibb. { 2>. (i £)»er)tub| 
S3el)olbning fra llbgiften.) — 2Sel)oliflc&j 
et. ©t. t)»or noget be»arcg , er i 95el}ott)l 
(85. ©. S. »el)ol6niug5f^ce». Sluffen.) 

25fl)oIiie, V. a. .3. bli»e »eb at ba»cl 
at bruge ; be»are, »ebtigeljotbe. (mobfaj 
mifte , taU, gi»e ©tip v<^^') Tft b. l)»al 
man f)ar faaet. JHøoeren tob l^am bcI)ol$J 
imt. 2Ct b. (55obI)eb for een. "Ut b. noga 
f)oé ftg felo (iffe mcbbetc TCnbre tit,) Sej 
bcl)ol{>t faamangc ^cnge tilo»eré. b. n( 
get i |)ufommelfen. 2it b. (titbagef)olbÉ 
I)»ab man bar iaant, b. en 2(nbené ®iei 
bom. 2. Uhc bli»e l)oé ftg. 2tt b. een 
fin iSicnefte. b. een til »orbå. 2Ct b. 
Scvgemibbel (fom er inbtaget.) SO?a»en o] 
intet b. = bcl;oli>én, adj. 1. beet og bol 
ben, uffabt, i SBebolb. .pan er fommcj 
b. , »cl b. tilbage fra fin farlige Stcife. 
"2)c -Sotf, fom »arc bcl)oI^nc." 2(. æebct. 
2. tiloocré, iftc ubgi»et. !SBoeté bcl)oI^^tc 
formue, ben bcl)ol^nc ^engcfnm. — Bc; 
holdning, en. 1. (om ^engc.) b. f. f. 25c; 
^oIi>, fcvrb. om rebe ?>cnge i offentlige cll. 
pri»atc Salfe^. (SalTe=93cbolbning.) 2. b, 
f. f. 25cl)oldltcC). 6n 8Sanb;25d)v>Ii'ning. 
25fl)ou, et^ ub.pl. g^ornøbenbcb, Sar». 
(f. vpuuf'bcljou, ^dgébc|)ov>, ©fibébcl)ov>.) 
•Jlt brt»e til B. (faamcgct man bebø»er.) 
Tit giore ftt ^. gaae til ©tolé. — bel)ov), 
adj. nøb»enbig, nøbig, fornøben. (na-fien 
forælbct.) "®e .Rar)Te i)Wi Sergen iffc 
behov." 9}?atb.9: ®et gioreé iffe bcljot?. 
"5)crfom bet giøreS bcljou, at jeg og ^<xt 
rctfe bib." I. (Sor. IH. 

:»c!)iiggc, V. a, [f. Ijuggc] tilbuggc, 
f)ugge ruubt om. 

25cl)«n?ig, adj. 1<. fom bar focrbeleé 
9iembeb, 5'cerbigbeb tit en C^icrning. @n 
b. JR:onftner. b. i SegemCiO»clfer. 2. fom 
»ibncr om, er giort mcb iBcbanbigbcb elt. 
©nitbbeb. @t bol)<lett^igt 2(rbetbe , ^ciai 
funb. (Sti b. Sift. [for adv. bcbicniiigcit 
finbcé ftunbom i ælbre ©frifter bfI)<?iiJ>c. 
"®a »infte ©ub Sbor bcl)crn^c." S)i)kns 
fcblåger.] — 25cl)atnOigl)ci> , en. ub. pl. 
ben 6-genffab at »crrc bcbænbig (1.) JBeOænge — JSefienbelfe, 71 ^efienOfi* — fbdlappi. 25cI)Æitgc, V. a. 2. fccfættc mcb xiccict 
Iicrngcntic; cmliængc. "5>c trl^Ænptc ^f; 
forbnrcnc mob SBlomfti'rfranbfc?' @cf)vttc. 
.pan vat bcljarngt mcb ^rbcnétcgn« 

Xcl)«r, ft. ub. pi. bet, fom Ocrcr tU, 
tør fiiibcé t^cb fn Stng; Sither; ^orno; 
bcnf)cb. "2(t rufle fi'g m. allc^aanbc 2^c; 
l;-?r." .f>t)ttfclbt. — licl)*rig, adj. (tv^bjT.) 
vcefcntttc) forneben, tUOflcUg, tt(f)«vcnbc, 
(9}lot().) 

25cijot>r, V. a. 1. [2f. ©. behofan.] 
trænge tt(, l}a'oc nøbtg,, et funnc unb; 
»ccrc. 2ft b. 4>it'tp. JBarnct lH-l)»ucr.S(cE; 
ter. SJJan i'el;«v»er ei at bebe om ict 
man l^ar. 2)et t>cIj«wco iiU (fliørcé ci 
fornøbent.) 

^eljdule, V. a, 1. j^øple o»er, Tjuwle 
ct?era(t, (ftelbent. iof. ulH'I)i?v»Ict.) 

^cjac, V. a. 1. befoarc mcb \a; tiU 
til^aac, befræftc; mobfat: bcncgtc. (2)* 

Xcjfimrc, V. a. 1. jamre otter; teflogc 
iDbcIigcn , mcb Sfli^tti^^tfErig. — ^cjam; 
rtitg, en. 

^ci^fc, V. a. 1. labc noget tnbbrifEc 
cit. oocvbragcS mcb en fTarp cU. favttcnbc 
ææbfFc. 2(t b. Sræ i ©tcbct for at mate 
bet. 93orbet er ^1ci^fct. (3fr. bcftc.) — 
^^ciJ'sning, en. pi. - er. 

X'filc, v.n.l. (l;av.) [Sét.bidla.] frie 
tit, begtere t. 2Ggtc. lit b. tit en ^^ige. 2. 
ft'gurt. attrane, Ijfge efter. ?Ct b, tit eené 
@unft, ©nbefi (gicrcftgSfii'f« ^fLHMiaoe.) 
"6r bet fun et ©ftcrmccle cg <Samtibé 
^rité — 3 l'eile tit." ®runbting. = 25cilc; 
ion)i, en. ben ^onjt, at bcite meb .g)ctb. 
XcilcFonjlfr, pi. ^onfter, fom ubøDcé f. 
at »inbe ,KiiTrtigf}cb eller ÉtiTere. (Sobe.) 
^cilcn, en. ©terningen at idic. Scilcr, 
en. pl.-f. ^ricr. (t cclbrc SanjT 2?cilc.) 

^cfrtfine, en. pl.-r. en ^iigt <tf ©neppc; 
fTa'gtcn. Scolopax ga!linas;o. 

^fftci:f<c, V. a. 2. titftaae, tjcbgaae, 
fige reent ub. (fom oftefl om i^d, bet? er 
onbt.) "Kt b. en gorbrnbclfe, b. fin Jor; 
feetfc, fine ©i^nber. "i)JJan bct'icn^cr for 
at unbgaae SSrcbe, man tilfniitcr for at 
unbgaae 9)Jiéforrtaaelfc og g^ortrabctigljcb." 
®poron. — "éjlan bcHeni>cc bet, man 
fet» »eeb; man titflaacr bet, anbrc (ogfaa 
ctler allcrebe) Dtbe." 8. ^eiOcrg. "p»ob 
jeg bcFicn{tcr maa jeg i bet mtnbfte fef» 
troe er fanbt." 2. 2a b. i ^ortfpit, faftc et 
ilort tit af famme g^arpc, fom bet ubfpitte. 
3. bcfienitc fig tit en JRefigton , »are af, 
cHer l)aoc antaget en mé 5Kettgion. = ;Be; 
ficll^clfc, en. pi. -v. frioiirig etter af: 
tpungen Sttftaaetfc af noget, man f;ar bu 
Qaact. 25. for 9Jcttcn. Ilt gaae tit 35., 
lu'ttcnbe. ©anbfjcbé 25. 2. SroeiU>eticni 
betfe, nmnbtttg etl. ffriftfig ©rftæring om 
bc SJettgtongmentnger, miui trocr paa, cll. 
bcHenbec ftg til. iDen 2tiig66uig|le 15. — ;BcFicn^cr, en. SDcn cf;rtf!clfge JRcligioné 
2>cFiciticrc. 

25ffieu^t, adj. V. 1. fienbt af een etlcc 
mange; intterlig, oat'enbar. .pan er mig 
ittc b. ^ct er en b., atminbelig b. ©ag. 
(Sn meget b. 9)Ianb (t)t>ié ^erfon eller 
.^anblinger mange fieube.) Tit giøre fig 
b. peb noget. Sjette <Steb er b. af et 
(£tag .(fom bcr er Ijotbt./ ^an er b. for 
en artig 9}Zanb, b. for ftn 2egeméfl»)rfe. 
Gtb. |)uué, en b. familie (fom man 
ficnber.) — 7it være fit 9Ia»n , ftn 2Ctber 
b., »ebgaae, tffe botge ben. -^an Pil i!fe 
»a-re b. at tjan l)ar f!rc»ct 23ogcn. 2. !ienbt 
meb, h)nbig, iCfe fremmcb. ^^an er b. i 
vpufet, mcb familien, lit pcrre »et bcficnCit 
i en 93p,-en ©git, et S^artjanb. 7Ct giorc 
ftg b. meb noget, o- iccxc at fienbe, jTaffc 
ftg .^tcnbilab" tit. — 23cficni't, en. pl.-c. 
en ^crfon , man f)ar JBcficnbtjTab til og 
:Cmgang meb; .Rpnbtng. — bcFicM^tgii?re, 
V. a 3. (f. gicre.) titfienbegiPc, forh)nbc 
(offentlig), giorc pitterlig. "^Jlan tilficnbc= 
gipcr for nogle; man bcfieiif'tgidr for 
alle." 6poron. 3(1 b. en 8oP, ^(norbning. 
lit b. noget i 2tPiferne. — XcKen^tgiiC= 
rclfe, en. pl.-r. 1. |)anblingcn at bc; 
fienbtgiore. 2. (gfrift, l^pori iet fteer. — 
25ef!enJ'tfFab, et. 1. ben Cmftænbigtjcb, 
at oa-re beficnbt meb (ifær om ^^crfoncr.) 
<B. 2\icit^fyc:b. 2Ct gtore 25. meb een. 
3cg fjar intet 25. tit benne SJJanb. 2)et 
er et af mine fcrftc 2>cFicni>tfVabcr I)cr i 
SBpen. 2. Samling af SSefienbtc. -pan 
t)ar et ftort, ubbrebt 25. ^an <r af mit 
25cficn{'tj¥ab. 

2»cFigc, V. a, 1. (@. Figc.) betragte^ 
befec alt for nøic. 

25efFcii, et. ©. BccFFcn. 

^cFIagc, v. a. og rfc. 1. t)ttrc <Sorg, 
5S2cblibcn{)cb, 2)ecttagetfe, 5^ortrt)bclfe o»er 
noget, lit b. ecné uljclbige SEiebnc. Si'g 
bcflugcr bet Sab, Se t)ar tibt. 3eg maa 
b. at icg faafivnge miéfienbt^'f^am. "iJSi 
bcFU^gc og langt fra iih. anftage SOienne; 
1jTet, at tct Bar Poeret faa fanbfcttgt." 
<gc(n>ttc. [Kt pnfe een, er et ftarferc 
llbtn^f, enb at b. een. "SJlan bcFIagec 
ben Ulpffctige; man yiiFcr ben ©Icnbige." 
©poron.] 2. 3tt bcFIage fig ooer noget, 
føre .^tagc oDcr, befware ftg. ^an bc^ 
Fli:gc^c fig for mig ooer ben Uret, fom 
var ffeet t^am. — bcFkgclig, adj. pavb 
at bettagc, fergcltg, uf)elbig. — ^cFIagdfe, 
en. pl.-r. 

2«cFluFFc, V. a. 2. befubte meb .Rtaffe. 
"Slaar een bcFkFFcr fit ^apir, fom i)an- 
fet» ijaiH-r ficbt." .f)ofberg. 

25cFlappe, v. a. 1, Jbifatbc noget, t)ttre 
ftn 3Roeg berfor »eb at flappe. ?(t b. en 
©fiiefpitler. "iDcrcG ©pit t iet minbfle 
er bte»en ulige meie bcFlappcr." JBags 
9t'|cn. SBcHcmm« — ^itop. 72 5Bcf ojle — ^clat)?. XcFIcmme, v. a. [f.Hcmmc] 1. trænge, 
inbfluttc, bringe i J^tcmme. (i ælbrcSEr.) 
"iDe oare \aa bcHcmtc, at be ^verfcn funbc 
ftr)c, cllcr faae Unbfætntng." 7C. 9Sebc(. 
2. ængftc, giørc f)tcrtcf(cmt (<icppc uben 
{ part. pass.) 3^9 ft'itcr mig ntcgct hc 
thmt. et beflemt ©inb. "I)\)he @uf 
fra bet bcficmtc ^ierte." ^. |>. grimann. 
"®e (SuEfe, fem bn)be ub af bet bcHemtc 
SBrt)ft," Sacobi. — 2>cHemmcIfe, en. 2(?hgs 
ftelfe, vf)icrtcf(emmc(fc. 

»i-niffc, V. a. 1. befmittc meb JtUffer 
citer 5^(ettcr. 6r. ftelben, unbtagcn figurt. 
for: tateilbeom, fætte '3)U't p. ecné JRr^gte. 

SicFIinc, V. a. 1. oPcrEHne, bcbceCfe 
meb noget paafUnet. 

BcfUppc, V. a,l. !Hppc kanterne, bet 
9)berfte af noget, !(ippe ritnbt om. 

ScHumvet, adj. tung, tnjffenbe, qoafm, 
lummer, (om Cuftcn. brtgt. S.) 

2J)cflÆi>c, V. a. 2. iføre .Rtæber (men 
fun om 3^reéE(æber, og ». I)øitibeltge 2ei; 
Ug^ebcr.) ^an bfeo btflati»t m. Srbenés 
bragten, m. brbenétegnene. 2. overtræf fe, 
belægge, feetræffe. li. en 55oeg mebS3rce; 
ter , Sapeter. ©tottet »ar ubnenbig bc; 
flccbt meb 3)Jarmor. — ftgurl. 9}?arfen er 
bcHceit meb SStomfter. 3. figurt. 6. et 
©mOebe, en ^oft, en SScerbigljeb o: fores 
flaae, Ⱦre i Sefibbelfe af. (ftetbncre tru; 
^eé : b. een meb et (Jmbebc , en SScerbigs 
^cb.) — 2'cFlæi»niitø, ert. pl.-cr. 1, ©ier; 
ningen at 6c£(æbe. 2. iet, f)»ormeb noget 
er ooertruEtet eller fceftocbt. 2i. afglans 
fer, 93ræber. ©n 25cH«^n^tø6muur (f. 
6r. uben om en Sorbvolb.) 

2?eFuibc, v. a. 3. [fitibc] formi;ibjTc, 
tage fra. 2(t b. ecné 3nbEomfter. (bagt. 
Sale. Sigetebeé br. i bagt.. Sale Bcfueb. 
2ft Ⱦre i ^thieb, i gorlegenl)eb.) 

iBefommc, v. a. bcfom, bcFommet. 1. 
er^olbc, mobtage. 2. opnaae, erl)Per»e. 
"^po @|let faaer, ben jo bcfommer ogfaa 
©rimen." ^olO. ^. ^aaré. "SJian faacr 
bet, man iiU Ijapbe; man beFoJitmcr bet, 
man fuger; man forl)vervcc bet, man gier 
ftg Umage for." ©poron. 

25cfommc, v. rt. pirfcpaa, l^a»e gob 
eller onb SSirfning :paci. SSaben f}ar tffe 
ttd?ommct mig oet. 35et befom f)am itbc, 
at I)an viite blanbe ftg i ©triben. 

X>eFom)t, en. gsilbeft, faamegef fom 
fce^øpeé. ^un i ben Salemaabc: 2tt faae 
fin XifFdmil. (faae nof, eller faameget, at 
man itfe ffiøtter mere; ogfaa af bet, man 
flet iffe fføtter om.) "9}Jan fan f)er let 
faae fin 23cFom|l: af ^irfctaarne." (blive 
fieb af at fec bem.) SSaggefen. Sab^rinll;. 
IL 102. 

SeFof«, V. a. 1. foftc paa , onttcnbc 
^enge paa, giørciDmfoftntngerpaa. ^an 
tjat bcFollct meget fiaa benne iS^gning. 
(aSotf>) 2, anftflfe for fingc, lait f!ee >paa {Tn JBefoJlning. lit b. noget of 9?»j. 
2(t b. ftg en ntj ^iole. h. et Srtillup. = 
bcfoftelig, adj. fom ubfræper JBefoftning, 
btir, foftbar. — BefoflcItgljeJ, en. ub.]>I. 
S3effatfenf)eben , at »ære befoflelig, .Roft« 
barfjcb. — 25cfofin!ng, en. pi. - er. ^er * 
geé 2(nocnbelfe paa en »ié Sing , et Bi| 
§oretagenbe. "Hi fætte fig , at føre een 
J6, 7(t ansenbe, giøre B. paa noge^ 
^aa egen, paa 2(nbrcé ^cfojining. (3of^ 
(DmFolinijiø.) 

Sch-anqe, V, a. 1. prt>be, bel^ænc 
mb Jtranbfe. "25cfrfin&fi't fom en 23ru| 
fiaaer nu ben fjele 3orb." SRein. — ^e 
jran^ening, en. pi. - er. 

:Sch-ige, V. a. 1. paaføre ^rtg, o»et 
falbe meb Jtrig. "^a intet mere »ar 
b. ubc, beh-iQi-ic be f;inanben l)iemme. 

3. æoi^e. — 25ch-igclfc, en. (33. @. O. 
23eh-aftc, v. a. 1. gf»e mere ©ttjrfe 

befti^rfe. 2). 93ibel. (forælbet.) 2. git: 
.Rraft »eb ©ajiitt)f fe ; bcftorfe , ftabfæfte 
2tt b. meb (Sb , b. meb ^cianti og ©egt 
Ttt bch-æfteo i ict @obe. b. et SorbunJ| 
6n bef ræftct (»erificeret) ©ienpart. 3. bc 
»ibnc (Sanbl)cben of, forfif f re, 'bciat 
9?ogle bfFræftei>e, 2lnbre benegteb* bet 

4. jlabfæfte, be)lnrfe »eb ni}t a5ibneéb»rb. 
SDcnne ©fterretning er iffe meb fibfte ^oft 
blc»en bcFræftft. — Bcfræftclfe, en. 1. 
©ierningcn at bcfræfte. 5)cnne SSibenbc 
bel)ø»er 23. 2. bet, l)»ormcb man befræfs 
ter. 6n ffriftlig :Bch-æftelfc. 

25cFymre, v. a. 1. (ttibff,) »olbeSi^rg 
røretSinbet. 2. bcFymrcfig om. a) bn}bc 
fig om, ænbfc. "-ptto beFymrci>e fig meget 
om i'Ct, fom gif for ftg i bctte 2anb'(" 
S5aftf). b) ^a»e iDmforg for. — bcFymret, 
adj.v. 1. urolig i ©inbet, førgenbe, forgs 
futb, uglab. lit »ære b. o»cr noget, for 
een. "bcFymret er man o»er ict , fom er 
farligt«, bc^r^juet ooer bet, fom er onbt; 
forgfiilC) o»er ict, fom er nagenbe." ©po* 
ron. 2. bcFymrct for noget o: omfn^gge* 
tig, fom ænbfer, tænfer paa. (fielbncre.) 
"Qt 25ag|)oI6 »arc be bcFymreC'e for at 
fætte." (Sulbb. "g'or ©»igljeben bog »t 
iibt bcFymret erc." Holberg. — iBcFym^ 
ring, en. pl.-cr. Sttf^anben, at Ⱦre. 
bcfnmret, <Sorg, ©inbéuro. "2)u meb 
25. gaacr og forger for bit ffirøb." ^elt» 
bcFymriugofri, adj. (fummerfri.) 

2»eFæmpc, v, a. 1. føre ©trib tmob, 
bcfrige, føgc ot o»er»inbe. Ttt b. fine 
CibeniTaber. "9iaar ©eicr^erren ffat ftg 
fel» bcFæmpe." ©. J8licf)cr. 

2>ck^e, V. a. 1. belæéfe. 2. bebtirbc, 
o»er»ælbe. b. meb forretninger. beki>l: 
mci ©tigbom, mti ©org, ©ielb. 

25clailc, V, a. 1. b. f. f. bcl«^c. (©, 
tabe, bclælfe.) 

25elav)e, v, rec. 1. giøre ftg rebe tit, 
betebc ftg tii, »ære betænft p. (noget, man S3clnye - ^elpfe. 73 ^e(i;5ning — ^cb5?. Ocntcr.) ?ft h, fig paa?fn():i'6. — Drkvet, 

part. bcrcbt, bctccnfr. 3(tDærc t>. paa no* 

-Qit. 3cg »ar i(fc b. ^paa tt faabant JBcfeg. 

^elce, V. a, brioc, belcet. tcc over, 
- giore Xii ©icnftanb for Sattcc. 2(t bdcc 
SJcibcné 35aartu3()ciicr. lit bdce an i fit 
^icctc. "€n JDaavc brriflcr fti), en atiboné 
^ctl bficcr." ^olOcro. "iDu gra-b og jeg 
bcloc bin Saarc." @»a(b. (93?an bciccr 
ogfaa ^orcrtiinngcc og upctfonlige @icns 
ftanbc ; man u^iecr f un ^crfoiict.) 

."Sclcilig, adj. Oc^itJcm i vficnfccnbc tit 
©reb cHcc Sib. ^ittc ©tcb fanbt man 
^Bdciligt tit en ©amnicnfomft. SSi »it ops 
fæffc tct tit en b. Zih. 3bag er bet mig 
itte bcleiligt. — 25cIciIiøl)cJ», en. fSa 
-(jt)enil)eb i .penf. tit S3etiggcn[}cb ett. Stb. 
(iitit bruget.) "Zii og 25. for et)ri|ten« 
bommen tit at grunbfa;)le ftg." SDhinfler. 

2?icU-irc, V. a. 1. tnbfTutte et tH'fa;flet 
6tcb mcb .Rrigéfotf, for »eb 7(ngreb og 
,a3ej!iitning at tt^ingc, bet tit iDvergioetfe. 
2(t b. en 55^ tit Canbé og iJSanbé. = ^a 
Itiring, en. pi. - ci. ©ierningen at bei 
leire; iSitfianben, at »ær< bcteiret. — 25ci 
leiriiiøofonfi, en. ben ilonft, at 6cteire, 
ongril)c og inbtage Spaltninger, (røatting.) 
33clciriiigc>h-ig , en. ben tDed af Jftrigcn, 
ber befiaaer i ot angribe 09 at forfoarc 
gocftninger. 

belemre, v.a.l. [9Z. ©. bctemmern.] 
befætrc, opfntbe et 9ium faatebeé at man 
ber ei fan rorc eller t>enbe fig. — belemret 
meb, i ia^iiQ ZaU bebi^rbet, betabt meb. 
"JDen nuucerenbe £)economie belemrer pg 
ttfe meb ftorc SniEiub." 9iat;beE. 

delene, v. a. 1. fortene, b, een meb 
tt ©reojTab. — ^clening, en. pi. - er. 

25elev>cn, adj. pi. belevne, artig, oms 
gængetig, of gob Ceoembabc. @n bannet 
og b. 9Jianb. — 23clev>en|)c^, en. ub. pi. 
(Comitas. 9}Zotf).) 

2icliggc, V. a. bddixc, beligget. ticfoDe, 
befoangre. b. et fruentimmer. (SJIocrfelig 
er l)er ben fra ©rammeorbet afoigenbe aet. 
S3rug af ligge.) 

^eIiggeiTj>c, adj. v. 1. fom er og btioer 
liggenbc i^aa. et t>ift©teb. <£fibet jtat itte 
btioe ber bcliggcu^e. 2. fom ^ar en »ié 
S5etiggenf)eb. *5Snen er ocl b. tit ^anbet. 
©t nojr b. (nccrtiggenbc) &ct. — 25clig; 
geni»e, et. b. f. f. JI3etiggen()eb. (©neeborf.) 

2>eiiggeul;ci' , en. pi. - er. 6t Stebé 
Seie , J8eiTaffenf)cb i ^penfeenbc tit ^laii 
fen, ^»or bet tigger: (Situation, ©n gob, 
ftion , forbeetagtig , flet :Seliggcijl)c^. 

^elowe, V. a. 1. titfigc, looe, ubfot^e. 
(fun i part. pass.) 2)en bclowc^c pietp, 
SSetønntng. 

25elure, v, a.l. ture paa. 2. befncrre. 

^elyfe, v.a.2. giye ii)6 , ubbrebe Hé 
filer Swéning or>j;r. (St Sanbffab , bely)l 
af aJJorgenfotcn. — ^elyoning , en. bet, at bcli}fcé eller ot cær« bclt)(l. dn rfgc# 
lifl/ [^^'9/ ^'-Q^^Q ^' "3 faljf Bclyening 
uabenbaret." JBaggefen. 

Belyuc, V. a. beldi, bcWet. 1 t^DC paa 
een , before »eb Søgn. 

::&elarg, et. 1. b. f. f. SSel^gning. 2. 
S3itag; bet, f)»ormcb ctiDocument betcrggeS 
tit 58c»iiij og S5efti>rfetfe. 

25ela:gge, v.a. bekg^c, bekgt. 1. fors 
fpnc, bebctffe, »eb at tregge paa ell. uben 
om. 3ft b. et Sag meb .^lobber, b. eti ^ 
Sonbe meb Saanb , et ®uto m. SSroebec. 
(^ft beltvgge en ©eng i |>ofpitatcr: be« 
^emme ben for en »ié "Si^g eller £ra'n» 
genbc. ^^an fjav JRettig^eb tit at beleeggc 
en ©eng i SSartou.) 2, jliute, orerbrage. 
SQJarferne ere belagte mcb ©nce. 93anbcC 
»ar belagt m. enSléjtorpc. 3. paatæggc, 
bett>nge. ®if[e S3arcr ere belagte meb l}øi 
Sotb. !i!anbct et belagt meb mange Sfats 
ter og Ttfgifter. "2(t beI«-ggco meb ZtocU 
bom." ©tf}i)tte. 4. omringe, tnb)Tutte, 
befcEttc. lit b. en Skæftning, tnbjliutte ben 
tneb ^rigéfoIE (biofere, uben egentlig S5es 
leiring eller 2(ngreb.) Sauffen. b. en "sSei 
mvb airoppcr. (bcfcette,) 5. 3So»fproget: 
Tft b. een meb 7frreft , fængjTe. Ut b. ctt 
g^orbn?bctfc m. en »ié <Straf, (2(. Srjleb.) 
?tt b. et JRegniTab meb £l»ittcringer , b. 
en <Stcc»ning m. ftemptet5>apiir. 6. ncc»ne. 
2ft b. en Sing m. fit rette 9Ia»n, "6fiebs 
nen, eller h^ai man tanfetcé belceggec 
meb bette 9ia»n." ffiaggcfen. 7. ^"ati 
t>cci gobt at b. fine£)rb (at inbEtæbc bent 
i et o»ertatenbe 5orebrag.) = ^ela!ggelfc» 
en. ©ierningen at belægge (i3. ©. Q.) 
2»elccgniug, en. pi. - er. b. famme. 2. 
ict, t)»ormeb noget, ifær Søi, Jltoebcr, 
beta-ggeé. Sfræbberen i)at beregnet faa 
meget tit i^clccgning, 

^elatre, v. a. 2. unber»(fc, g{»e Særes 
tegter. "Kt tak i en beI^)eren^c Sone. 

iBelo-ffc, V. a. 1. betpngc meb S3t?rt'c 
eU'er Cæé. 2ft b. een meb meer, enb l}an 
tan bære, 2(t belicffc (ooeroætbe) een m. 
Ttrbcibe. 

23ela:li, adj. v. (langt «.) fom f)ac 
tocft meget, hat megen Sæéning, SSet b. 
i 58ibelen. >g>an er meget b. uben at oa-rc 
la-rb. "(Sn loirri) 9}Janb (fom »eeb og for; 
ftaaer meget) fan ogfaa ben Ⱦre, fom 
hat tæft faa, men gobe ©f rifter; en be; 
lcc]l SJJanb maa f)aoe tæft mange ; ogfaa 
flette." <2poron. (subst. ^eIa:)ll;eJ> fore; 
tommer »et; men er iffc alm. optaget, 
©nbnu minbrc ^cllvfeu^)c^. <Sporon.) 

25el«b, et. ub. pi. 1. bet, l)»ortil ftcrc 
^enge, fammentagte, betcbe fig. JReg; 
ningcné 2>. 2. g'a-rbigljeb, erl)»cr»et »eb 
lang S)»elfe. (Moiitine.) ^an l}ar et gobt • 
^cløb i biffe g^orretningcr. ('B.<B.D.) 

23clijbc, V, a. bfleb, bcli?bet. berenbe, 
bcftotme. Cp. Glauffen.) — bcLoben, adj. v. 55cl«bcii — ^emævfe* 74 35€m(ievfe — ^cnpttc» t»cl øBct, t)c»anbrct, brcttcn. h. i forrets 
ningcc, i SJcgujfabéfagcr. (5Rotf).) ©crof: 
23fIobcnI)ei>, en. ub. pi. b. f, f, 2>cl«b, 2. 
(iB.^ ©. S.) 

25cl«tie, V. n, 03 rec. ubgiøyc t ^cngc. 
'%viå 'pantet fan bcl«lic Ijøicrc." £». 8o». 
— ©om oftcft recipr. 9)Jit llbtccg bcs 
leber ftg tit — ®iclbcn heUb ftg tit mccr, 
cnb l^an cicbc. 

23di5nnc, v. a. 1. gtcngtclbc , ficbcrs 
Icecjgc ccn bet @obc, l^an I)ar giott, paa 
en 3}Jaabc, bcv ci" ec (igeftem JBetating. 
SOJan liijrniier en Tftbeibcr; man beljjuncr 
en forttcnt SJJanb, en cebcl ^panbting. 2Ct 
b. bet ®obc og ftuaffe bet Snbe. kongen 
bel«nne{)e ^am foc benne |)anbting. .g)t>or= 
meb ^cil jeg b. big? (it)f. lijitnc.) = :»c; 
l/jrnning, en. pi. - er. 1. ®icrningen ot 
telonne. ©tcaf og B. 2. tet, I)t)otmeb 
een betønneé foc en ^orttcnepe, citer gob 
©ierning. ^an ftf en anfcetig 2>ci/2>nninø 
for fin Sroflab. 

S^elcnuev, en. pi. - e. ben, fom be^ 
lønner en anbcn for noget. "951 »ibe, 
o ©ub, at bu Uixkv bereé J&tlenntt, fom 
føgc big." 9}ii)nfter. 

25cmc[e, v. a. 1. mate aHc»cgnc, (f;ctft 
tit SJanjiir.) oticrmatc. "iit b. SSægge og 
2)øre. — 25emaliitu, en. 

25cmrtn^c, v. a. 1. Oefoette mcb SfKanbs 
ffab. Utb, ctSfit), en^^taabe, en -g^arrming. 
b. ftg, fouftærfe ftg »eb SJJanbiTaO. (-poit; 
felbt.) — 23cm«n^ing, en. 1. ©iorningen 
at bcmanbc. 2. SScfætning of SJJaubftab 
(ifær ^aa (Sfi6e.) 

^emelftt, aHj. fom er metbt om, om; 
talt. (fcebvant. ub, 2frt.) ^'oai t)cin f!rii 
»er paa bemel{)tc (gtcb i S?ogen. '(Sgfaa i 
©ammenf. nysbcmel^t, fiC»lHicmeli)t.) 

25cmcfire, v, rcc. 1. fccmcvgtigc ftg, faac 
i fin SSolb. lit b, fig en »Stab, g'æilning. 

BcmtMct, adj. fom f)ar SSibter, er 
forfiMiet mcb formue ; formuenbe. [3»f. 
t)ell)«wcni'f.] 

2>emynf>itjc, v. a, 1. g{t)c 5KtinbtgT)eb, 
^utbmagt til at gtøre noget, eller tii at 
fjanble for en 2tnbcn. (auctorifcre ; bc; 
mynic. f. bet forætbebc myni>c.) — ^c 
myn^igfIfc, en. 

25ema;gtigc, v. a. og rec. 1. b. f. f. 
bemyndige, (forætbct.) 2. v. rcc. titegne 
ftg, egenmcvgtigcn, »inbc »eb SQJagt. Tit b. 
fig en anbensJ (Sicnbom. — fig. 5Srebe r)avbc 
bcma:gtigct fig IjanéSinb. (bcmo-gte fig, 
brugeé af SangcbeE og S. ©utbtterg. "S)en 
^tao5, »i bcmccgtc oé fom Sorbcné 2ie; 
boere." ©cl^wtte.) — 2>cma;gtigclfc, en. 

25cm«:nge, v. a. 1, btanbe. bcmangc 
ftg, f. befatte fig mcb, blanbe fig i. 

25emÆrfc, v. a. 1. blioc »aer, iagt; 
tage. 7lt b. Singeneé 2itgf)cb og ^orffiel. 
(©neeborf.) 2. mcb gtib Uxggc 9JJa'rfc 
til. £)et btco bemocrftt »eb hoffet, at .flongen lange talte meb l)am. v^att jlro 
ber o»erott efter at btioe bem<erfet, 
giøre fig bemctrfct. 3. giørc en ^nmocrf 
ning, anma-rfc. 3eg maa ^er»eb b. 4. ui 
tn)!fc en »ié QJlening, betnbe. ^»ab bt 
mccrfcr bette iDrb i itt @roej?el = bt 
mÆrfcUg, adj. fom fan bcmojrfcé ; lier 
belig. — Bemctrfelfc, en. pi. -r. 1. 9)ic 
ning , fom et iDrb ubtrriffer , SSetnbninc 
iDrbet brugeé i to 25cmafrMfcr. (signin^ 
caiio.) 2. (ficlben.) ®icrningcn at læge 
SDiærfc til, Saflttagetfc. (observalio.) 
^cmarfnintt, en. pl.-cr. 1. 2Cnma:rfninj 
(annotalio.; 2Ct giørc fine 2>emÆi-fning< 
»eb noget. "Æommc 2>cmajrfningcr o»< 
betiibeiigc Sing." JBagg. 2. Sagttagetfd 

^cmo^e, V. a. 1. foraarfagc 9}?øie ei 
tltnagc; bcfcrcre, umage. (S)en cclbt 
^orm , for : bem-erie.) — Scm«^clfc, et 
{% etaulTen.) 

25cm«>gc, V. a. 1. forfine meb 9Køe 
(i ta» :Salcbrug: bcfuble.) 

25cin«ic, V, a. 1. b. f. f. bemcJ>c. (Stig 
l^cben meb ict forcgaaenbeCrb i ben bagi 
llbtale giør, at bcttc nu er nocften aflagt.'j 
— Xem«iclfe, en. (hellere brugeé: S< 
flrttbelfe.) 

25en<:a^c, v. a. 1. oficcgge m. cn9?aal 
eller Ølaabcgaye. .Rongin (jar bcnrtl:^e 
barn mcb en 2(?rcåtitel. "Sen -pøicftel 
©cubebub fittfcbc ()cnbe, fom ben bcna<; 
^c^c , ben »clfignebe .btanbt SXoinbcrne.j 
9J?i)nftcr. 2. tage 'til S?aabe, eftergive cf 
fortient og tbømt ©traf. .Kongen btnaa 
(lc^e l)am. ^orbrobcren blco benaafiet pi 
£iv>ct. — 25en«<:{»ei[fe, en. pl.-r. ©ietl 
nlngen ot benaabe. — 25e)lt:a^)Iinø , eni 
pi. -er. 1. bet, fjoormeb een bcnaabcé. 
2. (Sftergi»elfe, g^ormilbclfe i ©traf. 5>ers 
of : 25c1tafi^n^ng6brcv>, 2icitaa&ningi^grun6 
(0. til ot benaabe. Srfteb.) 2?cii<:«6= 
itiiigerct. (93talling.) 

23cnfiuelfe, en. pi, -r. ^ierteq»alme, 
onbt for .^icrtct. (b. Sale.) "55cn pt)ni 
tebe .!pofmonb 25citcuelfcr fif." ©torm. 

'25cnrtuct, adj. [^oll. bcnawt.] fom r)av 
SBcnauelfer; beocngftet. 

25eitegte, v. a. 1. negte, figc net til* 
(mobf. bcfrocftc.) ©en ene bmcgter, l)»ab 
ben anbcn bcfræftcr. 2. fragaac, ncgtc 
ot l}a»c gtort eller fagt noget, (mobfat : 
tilftaae, bcfienbe.) "SBcfienber {)an noget, 
fom l}an fiben bcncgtcr." 2). So». — 2>c; 
ttcntflfc, en. pl.-r. (mobfat: 23efrceftelfe, 
æilltaoclfe.) 

25cnct, adj. f. unbcr 3cen. 

2?iengel, en. pi. 25«cngler. ^aonbfang, 
15»ormcb ©fruen i en JBogtrnffcrprelTe oms 
breieé ; ^relTebengct. 2. et ©fielbéorb. 

2r>e)iyttc, v. a. cg rec. 1. tage ^am 
cg iBrug af, n»tte, bcticne fig of. lit bcs 
nytte S?cilig()ebcn. »Denne ^^lante benvt* 
tee til gar»ning. lit benytte fig of fin ^cnptte — 35eqycmme» 75 ^erna6e — 53ci'C9ne. '■^orbctt. — :ScityttcIfc, en. SBtug, TTfi 
bctiontng. 

Benæwnc, v. a. 1. navngtoc, tiocpnc, 
falbc nicb et Ølafn. — ,t)fn(vvMt, tcmctbt, 
3)ovaf: focbcna-wnt , ftbftbcncci^nt. 
25corJ>rc, -v. a. i. (»cfatc ; forcjfrwc. 
25cpfiffc, V. a. 1. bofabc, itlcc^c mcb 
'yaftcv. bcpaVfe en SSogn. 

^cpan^frc, v. a. 1. foi[one m. ^anb; 
fer, ftæfcc i ^anbfec. (9)Jot().) 

25cplijittc, V. a. 1. bc\(xtte meb ^(am 

ter eller aSoertcr. — ftgurl. Ht beplante en 

aSolb meb J^anoncr. — 23eplautiiing, en. 

pi. - er. 

»epiigtf, V. a. 1. @. forpligte. 

2>cpry5e, v. a. i, (?Crrcbo.) <S. pryjic, 

u^pv'lue. 

2^epll^i>rc, v.a. oucrftrøc meb gubber. 

i;&cqv>cm, aflj. pi, bcqwemme. 1. tienttg, 

buetig, re( ftiefet. En hertil b. 50?aterie. 

In tit et (Smbebe. "®e gemmer, [om iffc 

, cre beqoemmc tit bereé natuvltge -forret; 

ninger." ©necborf. Qof. duelig.) 2. paé; 

feltg, »et afpaffet. (gn b. Seiltgfjeb. Gt 

bcqvemt ©teb. 3. beleilig. ©n b, Sib. 

4. inbrettet tii 9JJagcttgt)cb eller S3ev)V^emj 

mettg{)eb. Qn b. JBottg. — 25eiiucml)ed, 

en. ben @genf!a6, at »crrc bcqoem. "iSeb 

3)ueligl)eb fan en Sing gicre noget, og 

»eb 25ciiwcml;c{) bltoc tit noget." époron. 

i^cquemmcUg , adj. og ad%'. 1. b. f. f. 

t»cqoem, 4. begwemmclige SSixretfcr. 2. 

fom meb S^eqvemfjeb taber ftg giøre, (eraj 

pelig. bcquemmeligeii , bcquemt, adv. 

magefig, )>aa en t)e(iviem ©Jaabe. = 25e: 

qv?cmmeiigl)i'{> , en. j)l. - er. 1. ben iBe; 

1iTatfeni)eb »eb en ;Xing, at icn er beci^em, 

ell. magelig. 9J?eb 2f». d: paa en t)eq»em, 

lempelig SJJaabe; 2. CiMl tit ot {}a»e bet 

beqremt, 9)JagcligI)eb. 7(t etjTe 25. "j)et 

er »or 25eqv>rmmeligl;ed for t)»itfen »i foge 

^aa)Tub." 93hMifrer. ?Ct forge for fin B. 

6-fter fin 2». (i gob 9)?ag.) 3. (pi. -er.) 

9?oget, fom l)ielper tit 932aget{g()eb,\n Sing 

eller 3nbretning , f)»or»cb man ferger for 

fin 3}?agetigf)eb. 5i»etél5eiivemmdigl)edcr. 

"^e Siber, i fjPitfe 93icnne|Tene I)a»c 

t)C ftørfte ub»ortcé ^equemmeligl;eder," 

©neeborf. 

23equemme, v. rer. 1. ia'i^c fig, 6e»a'gc 
eKer formaae tit. (meb S?ilH'greb om en 
tioget t»ungen eller iffe ganfPe fri»iUig 
eftergi»enl)eb,) Ilt b. fig tit noget, "^oU 
fet begvrmmcde fig tit at antage ben n»c 
®ub'otienerre, i b»or libct ben »ar inb; 
rettet efter bereé ©anbfer." (£c()»ttc. ?(t 
labe fig b. gjJotf} : bet ogfaa f)ar Sale; 
maaben : 2Ct b. een tit noget. 2?enne er 
forælbet ligcfom Jl^rngen af beqvemmc, 
intrans for: femme, paffe fig , paffe. 
"•f)oem bequemme bijfe Carbomme bebrc 
fnb oé?" 93. St^ott. Txtaahc, V. rec, 1. onfcirc noget til 
at tu'ftnrfe etter beoife t)»ab man l)ar fagt, 
^»ab man giiu- ^aaftanb paa. 7(t b. fig 
paa en forfattere SSibneébijrb , paa fine 
g^orfcvbreé g^ortienefter. 

^craad, et. ub. pi, £)»crt(cg, ffietænfs 
ntng. "iDen ^^eilebning fom mebbeleS 
langfom og efter tang Berccd." 93. Sfjott. 
Ht gicre noget mcb 25. , meb fulbt 25. 
lit itaac , »cvrc , gaae t 25. meb ffg fet»^ 
meb en 2fnben om noget, lit tage en (ga^ 
t5». — .^P>an »ar i 25. om I}an f!utbe gtove 
bet (»ar iffe enig meb fig fet».) 

^craadc, v. a. 1, o»erta:gge , tage i 
SBeraab. 7Ct b. en <Sag. (|>»itfetbt.) — 
beraad, (tcraabt, beraabet) o»ertagt. 9}Jeb 
bcraaft, »et b. -pu, xni'a futbt S»erta'g. 

Xcraadc, V. rec. oocrtcvgge, raabfurc 
fig. lit beraadc fig meb fincSSenner. (2(. 
©. SSebct.) 

25crt:m, et. f un t ben SSafemaabc t ^aci 
^eram, paa et 25.-, paa ©tunip, paa en 
Sroef. (^aa eget 25., efter eget Sj)f fe, paa 
egen .paanb,) 

25erammc, v, a.l. tieftemmc, faftfætte. 
lit b. en »ié Sib. 93r»ttuppet er berammet 
tit i 9}Jorgen otte ®age , at ffutlc t)otbeé 
i 9}Jorgen otte ©age. — ^erammelfe, en. 

25erberie, en. pi. -fer. en JBuffoært 
meb robe 93ccr af en ftcrrf, men betjageli^ 
@»rligl)eb. Berberis vulgaris. (£)rbet 
brugeé ofte om 93ccrrenc,) Seraf: 25ers 
bcriotjegn, 2)erbcriofaft, o. fl. 

25ereC'c, v. a, l.og2. fætte en Stng t 
brugOarfgtanb. ?Ct b. (gfinb, .f>uber. lit 
b. (txWwc) «ægemibler, b. et 93?aattib. lit 
b. »Ceien for een, bane '^d, ffaffe Ttbgang 
tit. 2. fa:tte en '^.U-rfon i ben Silftanb, 
ban bør »ære i , forberebe, giøre færbig. 
lit b, een , b. fig tit 3)øbcn. 2tt b. ftg 
tit en Keife. "55'^''' ^^ berede fig tit bet 
SCSrenbc, h»or{ bc fenbtcé." S^tnnjter. lit 
»ære beredt (bela»et) paa noget. = 25cs 
rcdelfe, en. ®ierningen at berebe. S. txi 
JDoben. — ^credtiing, en. 1. >g)anblingen 
at berebe. <Sfinbeté 25. 2. bet, fom et be* 
rebet, fat i ©tanb, i en »ié -penfigt, (93Jott).) 

25rredcit, adj, v. ©. bevidc. 

^ercdjVab, i 25., adv. paa rebe ^aanb, 
tit JRcbc. lit hax>i, !)olbc noget i :S. lit 
Ⱦre, '^aai, liotbe fig i SeredjVab. 

25creduillig , adj. (ti)bff g^orm.) tebc^f 
bon, ganffe »illig. (SS. <S. £).) — 25es 
vedv>iUigl)ed , en. ub. pi. ben (Sgenffab, 
at »ære bereb»illig , SHcbebonljeb. 

Beregne, v. a. 1. ubregne SSeføbet af 
flere Zai eller ©ummer. lit b, ^ftma; 
naffen, planeternes @ang, ?(t b. f)»ab 
en SBpgning »it fofte. — figurt. 3ft b. fine 
.Rræfter. 2. fore til Stegning; inbbcfattc 
{ en 5R. Ttt b. tit ^nbtægt, til Ubgift. 
•pert er iffe beregnet l)»ab liReifen foftebe. 
3. bele eftet llbregning , ligne paa. (3), beregne — ^evtge. 76 ^cn'ge — ^cr^inme. Cotw) — beregning , en. pi. • er. ©fer* 
ningctt, ot bcccgnc; iDrcrflag, ©ammen« 
tcgntiig, fitgning, Ubtcgmng. JRcntcé S. 
2(t Qieu en S. oocc noget. Cfrec2J>ercg» 
ninøcn f)at en^»er faamegct at bctate. 

25ccciff, v.a.2. rcifc omEcing i, omJcing 
titf lange meb. 2ft b. et Canb, en jliift. 
.f>an i)at bcveiji .R{eO|tcEbcinc t <Sta-llanb, 
bc gra'jTc Ser. — bci-cijl, adj. v. font 
l)at reiJT meget. Gn b. SJJanb. Tit tåre 
t)el bcvci)! t et ?anb. 

^ccciif>c, V. a. 2. inbflutte meb ^r{géi 
fotf. Tft bcrcniic en ga-pning. (SJJotf). 
iC. 6. £).) fovafbet. 

25erettc, v.a. 1. \Z. (tcrtr^ten.] l.for« 
tccUe, forebringe, fremføre. Zt b. en ©ag 
tneb alle £)m|ta'nbigf)ebcr. 2. melbe. "iDc 
fccrrttct»e benne ^egtpenljeb til JRom." 
SBajtl). (SpbiT.) 3. mebbete eliterene ©as 
cramentc tit een, fom er ^tahsw nær. ?(t 
l>. en (Stig, en £»øenbc, en 9}Jiébæber, 
(egcntl. »cl: bi-rci>c.) — 25erctiiing, en, 
pi. - er. g^ortailing, efterretning, Uuber; 
. retning, ©n ubfcrtig, nøiagtig, paalis 
belig, falfl 25erctiunø. — 25i-rcttclfe , en. 
©i)geé :^crcttclfc (til ®£»ben.) 

berettige, v.a. 1. @i»c SRettigfjeb. "Ut 
In een til noget, ^an er berettiget til 
7tr» (l}ar 7(rt>cret.) "©nf)oer fom bertit 
efter Sottene vat berettiget." ©c^t)tte. 
"berettiget til at foretage fig noget er 
ben, fom Ijar 5Rettigt)cb bertil; bef«>jet 
ogfaa ben, fom ^ar 2(arfag." (gporon. 

^erg, et. [Denne i bet 3élanbffe og 
SSiibjte Drugclige g^orm af £)rbet ^icrg, 
^ar »æret optaget i alle 95icrg»ærfé;llbtn}E 
(f. ©r. ^crgamt, ^ergl^auptmcui, Serøs 
tncn^, Scrgmej^ct^ 25ergv)<vrt', o. fl.) 
men er bog, »eb biiJeiDrb, førfi i en filbis 
Oere 2Clber inbfommen t oort Sprog ; og 
formobentlig tilbeelé »eb be ti)btTe JBiergs 
folf , fom i S5eg»nbelfen brugteé til »^Ccers 
ferne, ©c omtalte £)rb , forfaacibt fom 
i^er er fSiUh til at forflare bcm, finbeå bers 
for anførte unber 25ierg, fom nu atlcnc 
CC ben brugelige banale jorm.] 

2>crgcflj¥, en. ub. pi. et ©lage ftorc 
Sorff , fom lørrebe ubføreé ifær fra 58ers 
gen. (2(nbrc »illc itri»c Srbet : 23crgfitT, 
ogublebebctaf25crg, .•tlippe. f. ::Klip^|F.) 
25eriC»c, -v. a. berci), berc^ct. 1. afs 
tette en ^eft i 5Ribcj!olen; (90?otl)) tilribc 
(fom nu mere Or.) 2. écfegc en ©trcefs 
ning t. |)eft, ribc omfring t. ©fo»riberen 
icriC>er ©fo»en. 3, partic. bereden, be; 
rc6et, forfi)net meb ^eft eller .^eftc. 6n 
»el bereden JRwtter. (St »el b. SRtjtteri. 
(lige efter ict Zvi\fc.) = 25eri{>cr, en. 
2Den , fom forftaaer at tilribe |>efte og at 
gi»e.llnber»iiéning i JRibefonften. 

25erigc, v. a. 1, giørc rig, forøge cené 
aSclftanb, J^ormuc. lit b. fig »eb -ipanbel. 
2. forøge et gorraab. 2(t b. fin S^Jaleri« famling meb gobe ©tøffet. — ^criøclf« 
en. pi. -r. 

Serlgtige, v. a. 1, giørc ttgttgt, ^»al 
bcr »ar galt, rette. 

deringe, v. a. 1. tnbfluttc, omctng« 
meb ^oie. (^. eiauffen.) 

Xerlincrbkat, et. et ©lage ^ar»eflo^ 
fom 61. a. la»eé af SreMob , mi\> SSlans 
bing af 2((lun og 3efn»itrtot. 
i^ernjl^een, (t:^bft) f. 3\att. 
Scroc, V. n. 1. l)enflaac, ubfcctteé ti 
en »ié Zil) , eller for teftanbig ; for6l{»c, 
2)cr»eb fFal bet b. -Dm ©ag fan b. tii 
en mere beleilig Zii. 2. ©runbe fig vaa, 
S5et beroer p. et gammelt ©agn, 3. ^oms 
mc an paa. ?Oiin SSelfærb berocr l^crpaa, 
25et maa b. paa I^am felo , om Ijan otl 
mobtage \>ct, eller tffe. "SKeb ^»ilfe (3at 
»er »i ifulbc ubrujTeé/ beroede itfc paa 
oé fel»." 9}Jt)nfter. 

2>crongc, V. a. 1. gtørc totig, ftitti 
tilfrebé. Sngcn Srøft funbe b. 5cni>c, 
"2tt berolige fig ooer 2fnbrcé Cibctfer.'' 
SK»n(ier. — 25eroligeIfe, en. 

25'cnifc, V. a, 1. (©. ivuue.) 1. giøri 
bruffen. 2)ennc ®rif berufer Ut, er mc« 
get berufcn{>e. 2. figurl. a) o»er»a:lbe m. 
fanbfelig 9?»belfe. Ht berufc fig i æelhift. 
"25cntfet af f^nbe." SSaggefen. "^or ei» 
berufet ©anbferé Sræl ffal (Slccben l^aftig 
fl»e." JRein. b) lH'gei)lre, fjenniffe. "|)»i5 
9JJinbc min 2(anb berufer." SBaggefen. 
= berufet, adj. v. "bruffetty beffienfct. — 
Scrufcljc, en. 

Serufle, v. a. 1. depæbnc, ubcuftc. 
(9). eianffen. SSel beru|lei>c ^olf. SSebel.) 
25eryge, v. a. [f. ryge.] brugeé unbers 
tiben for: ficrøge. 

23erygte, v. a. 1. bringe t SSanrngfe, 
giøre miétccntt for en •g'orfeelfc eller g'ors 
br»)belfe. "^aa tct ben bcrygtcC>c, om 
i^an n)f»lbig er, et jfat fomme i 25an* 
rvgtc." 2). ?o». (ftelbcn brugel. unbtagcn 
i part. p.iss.) berygtet, adj. fom et 
mange Oefienbt fra en ilet ©ibe, fom f}ac 
cnbt 9v»gte. ^an er berygtet for SBebras 
gericr i ©pil, fom en falff ©piller, ©t 
berygtet g^tuentimmer (fom ^ar onbt9?^gte 
for UfDbfffKb.) 

25eryl, en. pi. -ler. ©n SGbelflcen af 
føgrøn §ar»c. 

25cr)ergc, v. a. 1. røge omfring, laie^ 
giennemtrcengeé af JRøg. 

25er>e»mmc, v. a. bcr«'mmc^c og berømte, 
bcrijmt. rofc l^øiligen ; titlccgge S3erøms 
melfe. — bcr^-mt, adj. v. »ibt bcfienbt, 
na»nfunbig »eb ubmaerfebe, iKlft gobc 
^anblinger. ^an »ar b. for fin .Sonft, 
éctrbom. enb. .^onftner, 8arb, (Seneral. 
Seb benne <^anbling giorbc t)an ftg mere 
benægtet, enb bers-mt. "(in berxjmt3)tanb 
er ben, l&»ié SC^re, og en berygtet a)ianb 
ben, i)mé ©fam mange fienbe." ©poron. SBer^mme — $BejtM)e. 77 JBfjIWe — ^ef?ntt(j. i (it>f. n<:vnFlln^^g.) = BcriJttimcIig , adj. 

I 1. recéPævtitg, prifcHg. lH'i-«mnteligc ©icrs 
niiigcr. (St beremmrligt SfJat^n. 2. fom 
inbc[}otbet 58cremnic(fc. (St b. aSibncéOnrb. 
3. ltcr«mt. ©t bcr«nimcIigt9Javn. — Ses 
t«mmcligl)ei>, en. f. Prii&V)^tl•^igl)c^, Jloco« 
Vfltri'jøljci*. — 23cr«mmclfc, en. pi. -r. 

1. (Sictningen at bcconimc, at tillceggo 
flor Kocé. -ipon foittcntc ben 2?>. man 
gat) fjam. 2. ptitéoa-rbigt, tcrømt9?aon. 
Tit tnbtæggc ftg 23. ^fjan f}ac ben 23, l;oé 
attc, ot ocecc uegennyttig. 

J&tvaie, V. a. 2. wre »eb. (^oéSOJotl^ 
aUenc: røre »eb p. en ufommettg DDJaabe.) 

2, jiig. J)anb(e om, onitate. "@n 9)2atcric, 
fom f)an ofte l^ac luT^rt i fine S5(abe." 
SRa^bef. ^an unbgtf at 6. benne ©ag 
i ftn S^outæKing. — iiewrclfe, iBer^ring, 
en. pi. - er. 

Sci'«Wf, V. a, 1. cgentt. ftarø»e; men 
6c. mejl for: ffiHc »eb, 6etage. (Sogbom 
l)at hetju'oet Ijam ^ané .Srcefter. ^an l)av 
fco S3acnbommen af »æcet bcrøoet ftt Sijn, 
= ^crøuclfc, en. bet, at ben5»c eller at 
»ære terøoet noget, ©»neté 23cr«viclfc. 

2>cfaac, V. a. 1. focfnnc (3orb) meb 
ncbtagt (Sab. 2Ct tefaac et ©tnffc 3otb, 
en ^a»e, meb noget. — 23cf4ceni)tg, en, 

23cfau, en. pi. -er. (^ollanbjl.) "bet 
unberftc <Se{( paa Sefanmallen eHct Xilti 
fanmallen, fom er mere trugctigt, 

23cfec, V. a. befaac, bcfeet, tage nøte 
i Stefrin. "Kt befec et ^xxui , en SJtateri; 
famting, B. fremmebe Sanbe. 3(t b, ftg 
(i et ©pctt) 3: betragte fig fe{». (forjTiel; 
ligt fra : at fcc ftg om.) "SOian bcfecr af 
9Ii?égierrigl)eb (elL^33ibe(i)ft;) man bcfigtcr 
af 9)ligt; bef^ucv af Jorunbring, eller for 
tit at fatte, f)»or(ebeé Singcn er." ©poron. 

Sefeøfi*, V. a, 1. (uffe 0. (Segf, forfcgtc, 
fcefræfte, flabfæftc ». (Segl. 2lt b. et ®o; 
cumcnt. bcfeglci'c JSrcoe. — fig. ftabfccfte. 
S)en Sro, t)an ijavtc befienbt, befeglc{>c 
i^an meb jitSitob. — 23efcgnitg, en. 

25efcilc, V. a, 1. befare meb et ©fib. 
Ht b. et |>att. 2. prøpc et nt)t ©fib i 
€øen. fregatten er ube for at bcfeilcs. 
(SOlotf).) 3. part, bcfcilet bruger ?(.«ebet 
^aa lignenbc 9J2aabe fom bereden om 5R»t; 
tcren. ".pabing »ar allige»et bebrc bcfct; 
let og unbfltiebe bem." (©aro 16.) — Jba 
fciling, en. pi. -er. ©terningen at befeite, 
1 og 2. ©tibet er ube paa Scf?iling, 

25efiii>f, V. a. bcfa^, bcfi^^<t. l)a»c f 
ftn SSolb, Ⱦre |)erre oBcr, etlec JBruger 
af. "Kt b. ftore 93Ziblcc. 2{t b. (beboc, 
bruge) en JBonbegaarb. (3). 8o».) figurl. 
2(t b. cené 9)nbeft , SSitUb , ^ortrolig()eb. 

2. ()00C, »ære forf»net meb (om 9?atur, 
®a»er, egenf!aber, .RunbfTabcr.) 2Ct b, 
®ob^cb- ^orftanb, g^ortienefter. (f. eic.) 

3. Ut bcfi6^f JRettcn, (om 25ommeren) 
l»eft«be 2)ommerf«bct. (5). 8o».) = 2»c; fi^^fIfe, en. 1. bet, at befibbe noget. Tft 
I)a»e noget { ^, 7(t fomme, »(cre, fcctt« 
ftg i 2>. af noget. 23. gior ingen til(5icr. 
"Kt taac et ®obi*, en ©aarb i B. 2. bet, 
man befibber; ©ienbom (ifa-r faft^) ^an 
l)ar bet»bclige 23cf^^^cIfer i ^ranfrige. 
2»e banjTc 23efi6i»elfer i Cftinbten. — J^a 
fi^^cIfccn•et, en. lo»ltg 9tct til at befibbc 
en Sing. — ;Scfi?i>er, en. pi. -c. ben, 
fom befibber, er t S3cfibbelfe af noget. 
(Sn retma-s5fig, uretma-é^fig 23l•ft^^cr. (Sit 
foigagtig, en troiTi^lbig 23#fi^^er (fom »ceb 
of , eller xHc »ceb af at i)an befibber tct, 
l)an iffe Umligen eier.) 

23efigte, v. a. 1. nctc unberfø^c <it 
Singé SBefFaffenf^eb , efter 93cfaling eller 
paa lo»lig SJJaabe. %t labc en ©ienbom, 
en ©fabe b. af ©^n^mænb, — ;SefigteIfc, 
en. pi. -r. 

Sefilt^c, V. a. ogrec. 1. bcta'nfe, o»er< 
»ete. (ia;lbre©!r.) "SDIange, fom bi^berc 
bcfiIli!c^e ^ané STbræt." 83ebel. "23eftn; 
{»ce ret, f}»ab ^tmlen »il." Sorbing. 2, 
rccipr. a) mtnbeé »eb nøiere (Sffertanfe, 
3eg fan iffe bcfin^c mig at l)a»c ^iJrt bet. 

b) famle Sanfernc tit at fatte en »ié 9Be« 
flutning, 3eg »il førjl beftn^c tnig berpaa. 

c) fatte et anbet ©inb, bctænfc fig. .^an 
bcfiiif>e^c fig og opga» 3?eifen. — Scfiiu 
i»clfe, en. m fomme til ^cfin^cIfc o: tit 
tet (Sftertanfc , til flår ©rfienbelfe. 

ScfinMg, adj. fom betixnfer, o»er»etet 
følgerne af fine ^anblinger; fom iffe 
o»ectler fig, finbig. 2)craf : 2>cfin{>ighcC>, 
en. uh. pi. (?C. ©. SSebel.) 

23efiitle, v, a. 1. gi»e ©ioel. Gt Ibcs 
fiiVlet Cegeme. "SOienne^Tet er ttfc Segemc 
og ©io-'l, men et beficelet Cegeme." ^o; 
ivi|. 2. opli»e, ft»rfe ©icclené J^rccftcr. 
£>et »ar 5Wob og Sril}ebéficerligl^eb, fom 
bcfi<iclci>e bcm. bcfiÆlct af æble ^etelfer, 
af 9}Zenm'i?efiixrligf}eb. 3. poet. gi»e ?i», 
"Kani. "iai bin ??ortr»llelfc b. ^arpené 
©trænge." ^. |>. grtmann. 

23cf[■a^c, V. a. l.*bvugteé tilforn t ©t. 
for bet nu brugelige: befpa^ige, v. a. 1. 
tilføie lofabe, giør brøftfcelbia. ®t bc^at 
Mget JRebffab. 3)eraf: 2>ctTa^^gelfc, en, 
pl.-r. (^o6 ©ulbberg: 2?cfFai»elfc.) 

23efi'afffn, adj. pi. beft'afiie. ffiffet^ 
bannet, artet, inbrettct. 9)?enneffet er 
faalebeé bep-'affeitt. 3)ennc ©ag er anbers 
lebeé b. (forl)olbfr fjg anberlebe^>) enb man 
troer. — X>c)Taffciil)e&, cm pi. -er. ?Crt, 
©geuffab, SUlftanb, gor^olb. 5Katurlig, 
»æfentlig , ttlfætbig .'fe. (Jftcr Siberncé, 
©tebeté 23. , efter ©agené B. (efterfom 
©agen befinbeé at for^olbc fQ.) 3»f, 
i^ttciifFab. 

23c|Tattc, V. a. 1, feclccggc, betnngc m. 
©fat. 2(t b. et JRige. "23ogter cber — ot 
3 bff?attc be 3)an)Te, førenb 3 o»er»inbe 
bem,"2(, ajcbeL — ^bc^'atning, en, pl.-er. fdiftib — 53ejliccve, 78 ^ejliære — ^ejlæfttge. ^ff¥cJ>, en. ub. pi. \Z. fi5cfcf)«ib.] 

1. <Siuu, Uiibcii-ctninj). ^Ct oi»c B. faac 
25. vaa ctl. om noget. 3cg fif ift'»: ret 25. 
af F)am. '•'5)c feubtc fcané 58ub tilbage 
Ilten 23c|V,a^." 3ub.1. 11. (n»)erc £)»ct[.) 

2. Tft »ibe 23., gob 23. mcb noget, ocerc 
»el ttenbt meb, betfanbret, forfaren i. 
35erom »ceb jeg ingen 25. (bagi. Zak.) 

3. i Soffproget og i)Oé ^Cimucn : (Stubés 
maai, faé. "Se, fom intet ^aé , eller 
rigtig 25ef¥ei> f}aoe." 2). Coo. 

25cfPei)i-it, adj. pi. beflfe^ne. fom i Sale, 
Spførfel og ?Cbfa'vb mob 2lnbre gier maai 
beligc -S^orbringer , bcmmer ringe om fig 
[elo; it. fom paffer fig for en b. 93tanb. 
(gjiobfat: inbbilbff, forfængelig, forbringé; 
fulb.) (gn 1). Scxrb. b. .Opførfel, be; 
ffc&ije Ubtcttf. en h, gorbring, ^cia: 
panb. = 25e[Fc^enl;e^ , en. ub. pi. ben 
(Sgenilab at »ccre bei'feben. "j))bmi)gf)eb 
tænJer ringe om egne ^orticnefter ; 25ejVcs 
i»enl;c{> taler ringe om bem ; ^øflig^eb ops 
i)i2kx anbveé." ©poron. 

.■»ejYclev, en. ©. etoM}rf^. 

2>ti?i^c> V. a. bcjYf^ , bcjYi^t. tefuble 
tneb fit @Earn. — beffiCit, fttbcn, ureen, 
(i ben la»e|le Salebrug.) 

25cf¥icnfe, v. a. 1. oflæggc meb ©Eien!, 
begaue. — bcfl^icnlrct , adj. v. berufet, 
liuuJfen. 

25cfficvmc , v. a. 1. gipe 2p eK. ®!icrm, 
li. SSærter mob .Kulben. 2. »a-rne , for; 
fpai-e, tage i gorfpar. (iPf. betTvtte.) — 
25cfVicvmclfc, en. "25eft=yttclfc er 5?orfoar 
imobUh)ffe, fom er forl^aanben ; Bejl'ier; 
titclfc er ^orfpar ogfaa tmob mulig UlpEfe," 
©poron. — 25cfl^icvmer, en. pi. - c, 

2»eft'ii:fe, v. a. 1. fætte i ©fif, bringe 
i Srben , i 9?igtigf)eb. 2Ct b. fit .giuu^v 

2. inbrette, mage. ^gjan bcfPifh^^c 2tlt, 
fom ict ffulbe pære tit .Songené 93?obta; 
gclfe. 2Ct b. (faflfcctte) og orbnc noget. 

3. fcctte, ubnccpuc een til et.Gmbebe, en 
æetieuing. lit b. een tit Dommer, b. 
een i fit Steb. 4. tilbele, gipe een tit 2ob 
og ®eet. "^-praTterne Ijapbc bereé bcffit^; 
feHc 2)ecl." I. 93?ofe 58.47. "©om ict er 
SKcnnefEcnc bcfYiVfet, at ftutte fig tit f)Pcrs 
onbrc, foatebeé igien at abjTilleé." 93Jpnfter. 
2(t Pcere tilfrebé meb bet, ©fiebnen (jatbc; 
ffiff et een. — "5)e Siber, fom nu cre bcffiti 
feJic oper SJlcnnefEene." — "Jppab ber enb 
^al beffiffce oPer mig." SJJpnfter. 5. t 
Copfproget; (cffc »eb ubfenbte 9}iænb et 
©par , en ©rflocring of een. Ut b. een 
»eb to SJJcenb. (®ixh^. »efPiffelfc br. 
ftelben unbt. t fibjle »em. ^eraf: 25c; 
fViffelfcdforrctning , Bcffiffelfe6mcrn^.) 

2(cfriime, V a. 1. ffinne paa. ?(t be; 
ffiunee af ©olen. "©traaler bog af iU 
»eté ©ol Ijenbcé %a\x)n blibt bcjYinue." 
©nmbtpig. 

X-fffiiKtf, (cir. befificrc) v. a. I, tilbele, f. ticbenf^ljl beffiffc, 4. (S. befc^crcn.) 
bc)rixrc« 

25ffFriuc, V. a. bcjl'rcu, befPrcvct, lÉ. 

fremfiille, giøce fienbelig Peb at Dpregne_ 
en Singé uboorteé ©ftttelfe og iBeifaffenif 
Ijeber. (descrihcre.) 2. Ijanble om i el 
©Ei-ift. 2tt bcfl'tivc (fortælle) cené eepnc 
3)cnne itrig bar Sljucnbibeé bcflfrcv«: 
3. i ?opfpr. 7it giPe en iDom , et Singé 
»ibnc, et ©fubémaat bcftVcuct, o: i 7{fJ 
flrift, ftriftligen mebbeelt. 4. i s):«atl)em| 
aftegne en 5tguv. 7Ct bffl'ciwc en Sicfe 
cnSriangel. = bcjTiivjclig, adj. fom faij 
beffripeé. — 25eft'riv>clfe, en. pi. -r. 

IScffuc, V. a. 1. betragte, befec nuli 
meb £)m()u. (jpf. bcfec, befigte.) "33c 
at beffue en Sing , ftræbec man at fe 
2(lt i ben." ©poton. 2. opfatte nog« 
umibbelbart Peb ben inbre ©anbé, (jpf 
«ujVuc.) "brf]Fltcn^c (SrHenbelfe." 93Jpni 
fter. = befVuflig, adj. 1, fom fan beffucå| 
"^obcn — ble» meer og meer bcfVuelit 
jo anbcegtigei-e ©tillingen blep." ffiaggefei^ 
2. b. .RunbjTab, fom opnaaeé ». SBejtuelfe 
— 25cf¥uclfc, en. 1. |)anblingen at beffuc 
2. ©icclené umibbelbare Spfatning. 2?e| 
inbpe , inbporteé 25cfl-'uclfc (fom ffeer »e 
ben inbre ©anbé.) "Upaatpiplelig i}at 
pi i 25cfFuelfcu en fulbfomnerc og florere' 
©rfienbelfe , enb i Sroen." SJlpnfter. — 
25cf¥uec, en. pi. -c. ben, fom bejTuer 
noget, f)Pii5 ©iæl er fpC-felfat meb $8e= 
ffuelfe. "5)e »arc og falbte fig fetp 2>es 
fl'ucrc." £). ©ulbbcrg. (jpf. »Eiljl'uer.) 

25cf[■V^f, V. a, bcfVeJ), bcj¥u{»t. flpbe 
:paa, fprc paa. 2tt b. en gæftning , et 
©Etb. — ScfVy{)ning, en. pi. - er. 

25efPyggc, v. a. 1. fætte, bringe unbet 
©fpgge, fai^e ©fpggc oPer. (S^ioth.) "©et 
Sræ fTal oé penligt beffvggc." SOlenfcbl. 
"^.Beb en bcfFyggctSBæf." #. ^^. grimann. 

Xcfl-VI^c, V a. 2. tægge tit Saft. .pan 
bcffyl{»c5 for ®riffætbig(;cb. 2. figtc, til; 
lægge ©fplb for noget. "Kt b. een for et 
Spperi, et SDJorb. ^Jlan bcjYylder f)am 
for at l^ape bræbt et ajJennejle. — Bc; 
fl'yl^mltg, en. pi, - er. 1. ©ierningen at 
bejlplbe. 2. bet, ^Porfor een bcjfplbeé. 

Bieft-'yllc, V, a. 1. »æbc »eb at f!pfle 
op imob ; meft i pass. begrænbfeé umibs 
belbar af SSanbet. 3 S^obtiben bejlVllc* 
.Slippen af SBelgerne. 

25cjfytte, v. a. 1. tage i gorfpar, Ⱦrne, 
beffiermc, !)olbe i |)æpb. "®en93Zanb, fom 
»il og fan befpyttc »or 5Selftanb og »o» 
greb." epalb. — "Sen , fom beffytter, 
imobjtaaer Ulpften ; ben, fom beff iermcr, 
afpærger ben." ©poron. 2£t b. een mob 
i^ané §ienber. ^t b. .Sonfter og aSibenffa; 
ber. = Bcf?yttelfe, en. 2tt toge en unbet 
fin 25efl-'yttclfc. — 25cjTyttcr, en. pi. - e. 

25ejYÆftigc, V. a. 1. [Spbjl.] fl»e at 
fcejtiEe, f'^éfelfætte (fotn altib l>eU«rc bat tu) ■ 33eiJcefttøe — 35cflutte. 7D ^efliUfe — 33cfpnve. SZoglc »illc f!rioc l'cfVitftc, fom et en i 
Satcfpvogct utn-ugcHcj ^orm. 9}?ot(} I)ac 
BelTvcftittct.) — 25c|TiCftigcIfc, cu. pl.-r. 
<£ptTcr, SrlTctfa-ttclfc. 

Bcffiemmc, v. a. 1. . titføtc iJSancccc, ut; 
fa-ttc for *2fam. -gian btco bcviH't) ctTcnts 
lig bcfFormmct. 2. ttanctrc, giørc ®fam. 
JDcttc TfcOi'tfcc ticfpÆtnmcr 9}Jcrri'u'n. »2?eb 
benne ^^Jaubttng iic)Titmmet J;an ft'g fclti. 
"£)a ^aac yi bcc bc^T<Kmmc^c, o^ Ijaiv 
Jaflct »or 95a'cbii)f)cbl'>Dtt." 93?pnflct. 3. 
fliørc tit <S!amme. ®cn gamtc 5))2anb bc= 
|^'tcmmc^c allc bc Unge »eb fin 9iavff}eb og 
Xlb^olb.enheb. ■ "2)u lic|Tvt?nmc6c faa ofte 
be baarliije JPeh^mringer." SJJonficr. = 
6f|Ya*nimclig, adj. bcjTammcnbivfom ev tit 
JBcftcemmclfe. (ftetben.) — 25i-|VarmmcIfc, 
en. p1.-r. 1. ©ierningcn at beffivmme. 
2. SSana-re, <Sfam. 2>et »av tii ftoc 
iScjTa-mmdfc for I)am. 

1. 25elTa:re, v. a. bcjTar, bcf^'aarct. [f. 
fForrc.l Ocrttage kanter, Uicc»nt)eber, uni)ts 
tége <Sfub fra noget meb Jtnio cUer ®ar. 
Zt t». ^apic , en JBog , et :Sra\ ftgurt. 
6crø»e. >&ané Snbfomfter f)ar man meget 
Beflpcarct. ®craf: 2?c)Ta;rfFniv>, iScjVivrc; 
hepl, en. (fom SBogOinbere lu-uge.) 25c; 
^arrinct, en. pi. -er. S«.£«gcré 23ej¥Æring. 

2. 2»cfl-'ccrc, v,a. 1. tiii^iffe, titbeiefom 
en SSctgierning eller ®aoe. 35et Ucx> mig 
ci bc^a-ret. SDZotl). [6r ligefrem o»crfort 
af bet S. fcef(()ercn. 2(. ©. sciran, l)»ori 
fUrigtigen beieé bette *i8erb. fom bcffccrc 
(meb Sinw eller ©av.) "^'oat big @ub 
i 9?aobe fiar bcfVafirct." (sirunbtvng. — 
92ogle ffriuc bette iDrb bcfl'iccrc eder bc; 
f¥icrc. f. o»cnfor.] 

25efTi:>tc, v. a. bcflog, bcflaact. for; 
fnnc , ft^rfe meb fmebet 2(rt»eibe. Ht b. 
en i)eft (lægge (gfoc unber >pov>en.) b. en 
. SSogn, et iJ3inbife, en 2)ør. 2. tilSfiOå: 
beflaae et øeil, binbc iet til fin ©tang 
eller 5Kaa. 

25efli:tt, et. pi b.f. 1. ict, l^Wrmeben 
Sing beflancéi. |)eftesBeflc:g. ettern; 
SOJeéfing ; Bcflfift. 2. ^inbrtng, ?(rrefl, 
[om locggeé paa"" iSing eller ^perfoner (bog 
nicft om Sing eller Øobé.) Jpané ©ten; 
bomme ere tagne unber 25. 2(t lægge 2». 
paa eené ^erfon, :()aa 95arc, ©fibe. — 
23cf(<:glarc, en. Sære om .g»efteneé rig; 
tigeSSeflag. 2icflc:5mclitcr, en. ben, fom 
unbcrtiifer t SBeffagla-ren , eller forejtaaer 
.^cftc : SBeflaget »eb 5H»tterict m. m. 

25c)luttc, V. a. 1. fatte et g^ovfoet, af; 
gtøre, beftemmc ftg. ^an bcfluttff»c (be= 
(luttebe ftg til) at reife. SOian befluttc^c 
ftané Unbergang. Staabct bcfluttcic, ot 
t>(t frcenfenbe ^i^rflag ffutbe afoifeé. 2. 
fielbncrc : t. f. f. iKutte ; enbe, giøre @nbe VM, "®rt 2)»b fom bin bcfliitte »orc 
iTage." (S»atb. — 2?cflutning, en. pi.- er. 
©tfajl, afgiortj^orfa-t; bet, fom t>eb flcreé 
iDyevUvg »ebtagco og beftemmet'. 5)et cc 
minfa)re2j. -^otfeté, 9iaabeté23» "5^nr; 
fterncé ©amtnEfe ubforbrebeé tit en for; 
binbenbe l^cflutiiinp." ©c()i}ttc. 

2?>c|Iirntflfe, f. olÆgtf^ab. 

25cflxgtct, adj. forbunbcn »eb ©lo?gts 
ffab ; ^aarcrcnbe. -pun er nær b.' meb 
Ijam. ^an inbbob SScnncr og 25cfI(rgtcJ>c. 

— figurl. befIccgtcC>c Scb , fom ^aoc et 
fælles ©tammcorb, Ijaoc en oprinbctig 
©ta»etfe titfcelleé. 

25cfmittc, V. a. 1. befcengc, ^iaaførc 
en ©mitte. (i»f. fmittc.) 2. befuble, giørc 
ureen. "£>e fom f)a»be bcfmittet fig , og 
ollbe offre, oftoebebereé^ænber." <k>(i}X)tte* 

— figurl. bcfmittet meb Safter. %t b. fin 
3Gre, fin ©am»itttg()cb. "25cfmittct er 
ogfaa ben Uvetfærbigeé .flette SSinbing." 
S3inn|ler. — 2»cfmtttelfc, en. pl.-r. 

^cfmu^fc, V, a 1. giorc ureen, bc* 
fuble. (mioti-). SS. ©. S.) 

23cfmyfFc, v. a. 1.^ gise et falj! ©fin, 
,Oi»e noget 3(nfeelfe of at »ære bebre eller 
ininbre ^Ict, enb Ut er. 2lt b. en ©ag, 
en Sall, en ^orfeelfe. "Kt ba-ffe noget m. 
et bcfmyftcitC>c ØJa»n. "De fleftc — for; 
foare be ©toreé ?iBitbfarelfer , ligefom bc- 
bcfmyffc bereé Jeil." ©aeeborf. "(Steder 
anbet ^^cirag, ber let funbe labe fig bc; 
fmvl'fc." SiKrtnftcr. — ^efmyffclfc, en. 

^cfmorc, v.a.3. (fm««rc.) oiH'rbragc m. 
noget, fom paafmfveé, oyerfmøre. b. Ce; 
gemet, .paaret m. iDtie. — 25cfm«rclfc, cn» 

25cfiiaffe, v.a. 1. foriebe »eb at fnaffc 
for een , »eb i;)»ertaletfe. ^an tob fig b, 
tit at gi»e fit ©amti)He. 

25cfncc, V. a. 1. bcbce!fc tncb ©nec. 
bcfnccC»c ^ietbe. 

^cfnili)c, V. a. 1. f»igc , bebragc »eb 
©ni(b[}cb og ©ncbigljcb. (»Xn. >pe(t.) 

2?cfnittc, V. a.l. beftærc (ifær SSævter.) 

^e|ua:rc, v. a. 1. cgentl. fange i ©nare ; 
men brugeé næften fun ftgurt. 2lt b. (be; 
fnitbc, fortoffe) een »eb ©(ebf!()eb, »eb 
fiift. .pané ^ienber fpgte at b. l)am i ^ané 
Sale. "De, fom JBegiertigfieb efter JRig; 
bom bcfnccrcr." SJJonfrer. 

25cfoli>c,v.a.l. [X. befotbcn.] lønne, 
gi»e ?øn. 7(. 25ebet. (br. tun om .Krige; 
folE.) — Sicfoli'ning, en. Søn, Sønning. 
(D. So».) 

Xefovc, V. a. 1. beligge i Hære, giørc 
et fruentimmer, man ci l;ar ægtet, frugt; 
fommetig. 

Bcfpavc, V. a. 1. erl&»cr»c, bel^olbc 
tilo»cré »eb at fpave (2.) Der er t gtor 
befparct en bet»betig ©um. (@t ofte o»er; 
pøbigt £)rb , for : fpare.) = 2»cfpfirclfc, 
og 23cfp<:ring , en. ©ierningen at fpare. 
(i»f. eparfoml;c6.) (ån ftog 23. af £(b, ^efpare — S3e|Tafle, 80 ^eflrtac — S3e(lcmmelf?. ©t Xiffp<:riitgof«ftcm. 

23cfpei^c, V. a. b, f. f, fpcifté, aet. "ilt 
h. ?aubct. (iD, æi('ct. 1550.) "@cc kig 

— bcfpei^ct af (urcnbc JRoCbijr." ©»otb. 

— 25efpeiiflfc, en. 

2?cfpi|"c, V. a. licfpiflc, Bcfpitfl, ©ioc 
5DJob; fori>nc mcb SJJceting, gioc ^oft, 
^øbc. (om gjJcnncjTcr.) >pon hat mange 
i^otf ot fc. 2ft b. Sottigc. (it)f. mai»c.) 
"3 l^ac bcfpiijl en (i5ub i Oam/' og en i 
mig." fficffcl. — iScfpiiening, en. 

2»cfpottP, V. a. 1. bdoc (Spot mcb, for« 
f)aanc oeb (Spot. 2(t b. JHcHgioncn. (mcbs 
farce et »cene, jlæcfcreJBcgrctv cnb (potte.) 
= bcfpottcllQ, adj. fom iubcljotbcc ffic« 
(pottclfc— X>cfpotteIfc, en. pi -r. 1. ©ters 
mngcn at bcfpotte. 2. [pottcnbe Sale, onb 
6pot. — Bcfpotter, en. pi. - c. 

Xefprinpe, ©. t>cJ)«ffe, 3. og fpfingc. 

Scfprcciige , V, a. 1. og 2. (ti)btT.) bit 
ftænf«, ftænfc ottct. "^rccftccnc befprccna 
'^ci>c Sffci-et m. æanb cITcr æiin." ©cf)Dttc. 
".g)un troet — at o»cra(t l^un cc bcfpr«ngt 
tneb 93tob." S^Ijtcnfc^ldger. 

:Befpriie>ite, v. a. 1. fccftænfe tteb ©ptJøits 
tttng, oocrfpreite. — ;Scfpr<yitning, en. 

iéefpyttc, T. a. 1. befubtc mcb ©ptib, 
ot)erfpt>ttc. — ^cfpyttclfe, en. 

Xcfp«ni»e, V. a. 2. fpænbc for, fors 
f»5tte mcb .^cjTc (om .Riørctm.) So »cl 
ffefpæn^tc 83ognc. 2. omfpccnbc, fpocrrc. 
h. en <Stoii mcb ®arn. In oHc 2)øce. ('5>. 
(S(aulTcn.) .3. Hcmmc, fnuge, pine. "®et 
flf éorg Iicfpi:en{>tc ■^icrte." gealb. ha 
fpccuM mcb (Smerte, ^un et befp«n6t 
(Ijcnbcé J8rt)ftcc cre , tcfpccn{itc) of (mcb) 
SRclt. 

2>ffpÆrvge, V. rec. icfpitrøtc, bcfpurgt, 
fpørgc tit SKaabé, taabføre ftg mcb, Ut 
fcefpij-vgc ftg mcb een. (tibct btugcfigt.) 

i»cfiiv>iilpc, V. a. 1. l'crørc i en iqmU 
^cnbc S^cwa-gctfc. (om SBøIgcrne i cu 6« 
(Iler i |)ayct.) JBaggcfcn. 

^•fl-«fic, V. n. lie)lo?, f)axht^Mct, 1. 
Ubgicvc »æfcntUgcn, f)attc fit aScefcn i. >g»clc 
.Konjtcn bcjtijaci- i et S3lcnbȾrt for (Snnct. 
2. være af, »ære fammcnfat af. Søiet 
he^ctaet af (cc af) (Si(£e. (om ufammeni 

Jatte Sting br. oftere: WÆrc.) S3ogen ba 
\a<ttv ttf trc25clc. 3. »cb(i»e, »arc, »ære 
til. (Saalænge SScrbcn bcjl-fiktcr. "Zi)i n»b 
tit Ci» mene bet bcfi^aaer, og græm big 
d, at bet forgaacr." £)f)lcnf(^l. 9}Jobft; 
øcnbe lÅing fan ei bcjita<:c mi\} f)inanbert. 
2)etrc fan ci b. mcb (ftemmc ooerccné mcb) 
©anbl)cb, mcb JRctfærbig^cb. SScrbcn!an 
Uh befiaat »eb ftg fcb (opf)otbc fig fct».) 
4. giclbe, jtaac fin ^rø»c, Ijolbc ub. 2tt b. i 
en (Strib, b.for®ubÉ®om. "-pyo fan ba b. 
mob ^iclbcneé iSønncr'i" ^ram. — 5. aet. 
6r. bette SScrb. (ffiønbt iffe efter alminbcs- 
lifl bapff (Sprogbrug) a) for: mob(taae. "&aa mange of .Rong ©»enbé gfolf , fotr 
be funbc »cl bejlcae." ?(. æcbcl. 3(t bi 
flaae ccn o: »ære ijam »oven. 5)?ot^. b) ubi 
l&otbc. '"iit b. en .Kamp." »agg.— "2Ci 
b. ben ©triib, fom fan »ente oé." ^lt\iu 
fler. — Ht brjlcac en ^rø»e. Sluffcn. S)h* 
lenfc^t. (S)ennc ftbfte SScmærfclfc ffæc ei 
ti^, og (Scnnaniémc.) 

25cfrr.IIiitg, en. pi. -er. (egentlig 3ci 
ftaUiiigobrcv«.) .Rongcbrc», I)»or»cb eet 
bcfræftcé i et l}am o»crbragct 6mbebc cKj 
SSærbigfjeb. (v. a. betialle, bcftiffe, falbc] 
er iffe mere brugeligt.) 

25e|'^attC>, en. ub. pi. 93arigl5«b. (S« 
faaban |)unéI)olbntng l)ar ingen ^. i^ci 
ijat ingen 25. mcb Sbfclf^cb. (Tit fomme til 
:Bcflaiii>, til enig(}cb. .^oitfclbt. forælbet.f 

23cj>an^^eeI, en. pi.-6cle. Ⱦfentlifl 
JDccl af et Scgeme/ ©runbftof. (i nijccij 
Sib optaget efter bet Stjbffe.) 

2ie|l-aiii>ig,adj. 1. fom bcftaacr, »cb»aret 
tængc; »arig, »aragtig. ©obt og befiaiij 
J)igt Ttrbcibc. [be]t<:ni>ig bc. bog oftcf 
om bet, fom er t>eb»arcnbc i (Sinbcts 
varig om legemlige ©icnftanbc.] 2. ftabigj 
urt^ggclig, uforanbcrlig, Sntet i SScrbcj 
er bf|l<:nMgt. 3. tro, ub^olbcnbe, ftanbj 
i^aftig. 2lt Ⱦre b. i fin .RictrliglKb, bj 
til ©nbcn. "^&un fun bejlan^ig »ar 
Ubcflanbigf}cb." «^olbcrg. 4. uophørlig, 
ibclig, »cb»arcnbc. betl-anJ)ig JRcgn, ^lo^, 
9J{atf)cb. — XcjlanMgl)ei>, en. ub. pi. 
ben ©gcnffab at »ære bcflanbig. (1. 2. 
og 3.) SJarig^cb, 6tabigl;cb, @tanbf;afs 
tigf)cb. 

23e)lci>c, V. a. 1. %t b, een til 3orbcn, 
bcgra»e, (fficmærfelfcn: onocnbc, i)oi 
93?otl), er et mere brugelig.) — bcftci>t, 
adj. V. "Kt Ⱦre b. (bcfinbe ftg) f Sflet, i 
øare. ,2ft »ære ilbe bc|icJ>t. 

2>cjltemmc, v. a. 2. afgiørc forub. Tit 
b. eené ©ficbne. •Det er bt^cmt for (Sn* 
f)»er at bøe. ^an fijncé ot »ære beficmt 
til U^clb, 2. beflutte, beramme, faftfætte. 
Tit b. Xii, (Størrelfc, SOZaal, !$riié. 3. Ur. 
»ægc til. ^cnbcé SSønner befletnte l^am 
til ot bl{»e. ?lt b. ftg (beflutte fig) til 
noget. "Tit bu iffe lob binc Cibcnffabcc 
beflcmme bin iDom." 93?^nper. 4. anorbnc 
en Singé Srug og ?tn»cnbelfc, en ^erfong 
8e»emnabc , S^æringf^oet. ^an l)ar bes 
flemt fin S'ormue til offentlig JBrug. Ht 
Ⱦre bcftcmt til (Stubcringcr. iiongcn l^or 
bcflcmt f;am til benne ^ofi. 5. befræftc, 
ofgiøre mcb a5icU}cb. <^»ab ber er bet 
(Sanbe, tør jeg iffe b. 6. gtoc bet, fom ec 
uoift ed. t»ctDbigt, a3iél)cb og .Rlorfjcb. m 
b. et JDrbé SScmærfelfer. = Sc|icmmelfe, 
en. 1. ©ierningen at bcftcmmc. 2. 5)et 
9)?aal, fom er fat for een, etlcr I)on fclo 
l^or bcflemt ftg. SKennc)fcté 2>e|lemmelfc 
i SScrben. ^an fulgte iffe fin f^vftc J&c* 
flcmmclfc. ^eiitmt — ^ifiicelt. 81 ^e|Torme — $5cjTi;rtelfe. ^fj^emt, adj. v. og adv. 1. ftabfg, t>ié. 
Sra'ffiigfcnc batte bcvcé bfjicmtc Sib. 2. 
fiar, t?té, t«)bcli3. bi-)iemtc llbtrwf. 3(t 
tatc rccnt og b. 3. fajt, ufocanbcrltg, 
afgioit, fiffer, ^an f)ar cii b. g^irnftccr, 
er meget b. t fin ^^anbtemaabe. 2?ct er 
en b. éanbljeb. — Be)Tcmtbe^, en. ub. pi. 
25. i Ubtr^f. lit tak meb 2>ctlcmtl;ci>. 
.^e)lfmtl;ci> (S^aft^eb) { 6[)arnftercn. 

^c)ii^c, V. a. bejlcg, bc)lcgct. ^ommc 
op paa fra et logere ©teb, ftige op paa. 
m b. et JBierg. — bclligclig, adj. fom 
fan bcfiigeé. 2>c)^igelfc, 25ejligeu, en. 
nb. pi. 

Sefiif, et. pi. b.f. 1. ©amting af itni»C/ 
«iatf)emati|fe eller cf)trurgtife Snflrumenter 
0. b. { et ^ober. 2. ilbregning af iet 
^untt, efter ?ængbe; og SBrebegrab, f)Poc 
et <BHi} i <Søen til en »té Stb ffat tioere. 
©fter St»rmanbené 25. — 3>eraf ben Zaia 
inaabe : ?ft gtøre fit ^Jci^if paa noget; giøcc 
SJegntng paa. 

25c)liFfc, V. a. bcfltaF, bcftufyct. 1. be* 

fætte m. noget, fom jliffeé inb. 7(t b. meb 
Siaalc. (St (Stuffc Jltob beftutfct meb 
Sfejf. 2. pn)bet m. ftuHet eller brobevet 
2(rbeibc. (©. t>iH=e.) ©n meb ®ulb bc; 
fluffen (gutbbeftuffen, gu(bftuften) -^uc. 

3. unberfiøbe, forføre »eb fSfienf cH. ©tifs 
penge. Tit b. een meb noget. SDommeren 
lob fig b. = bejliffelig, adj. fom (aber 
figbettiHe.— »ctlit'felfc, en. pl.-r. ©ter* 
ningcn at bcftiffe, at unbcrfiøbe; Unbcrs 
fiøbelfe. 

Xcjlille, V. a. bfjlillcée og bcfiiltc; ha 
ftilt. 1. foBCtagc, forrette, tage oare. Ut 
l}aoc meget, Itbet at b. Jpat»c noget ot b, 
meb een. (bape at b. meb en ^one. rem 
habere.) 2. ubrette, ioocrtfcctte. |)an 
bar iffe bcflilt i)i^ai i)aa jfulbe. TCt b. et 
2GrtRbe tit ®apné. 3. betinge, la\)( gtøre, 
forlange tilrciebragt. 2(t b. fig en .Rlcebs 
ning. bellilt 2(rbeibc. Ht h, een til at 
giorc noget, b, een til fig. Ut b. 8oé, 
7{ftenémab. (2tt bcflillc af, f. afbellillc.) 

4. mage, foranftatte; inbrctte, beffiffe. 
(biffe SemærEelfer cre nccjtetr fora:lbebc.) 

5. S)ct er fun flet bcjlilt meb bane ©ager, 
meb l)ané |)clbreb. (beffaffen.) 5)et »tt 
fnart Ⱦre beflilt (ube, forbi) meb i}axn. 
— Se|lilling, en. pi. -er. forretning, 
5<5rcnbe, .g)»er». "®n bnelig TCrbeiber i 
l!i»etS focboanlige Bcjlillinger." 93Znnfter. 
2. offentlig S3ctiening, b^^^^tmcb (Snffel og 
Tfrbeibe er forbunbet, ©mbeb. "I*a ©m; 
bebec i ben Sib ifle »are Xe|liUiuger, 
men Se»ebrøb." JRabbef. 

J5e\iixU, v. a. beflial, befliaolet, ia 

rø»c »eb at ftiocte, frcvnfe ». Si)»eri. 3eg 
er ble»cn bcfUaalct. Ut h. en offentlig 
(S,a]y. "^an felo bat »ift bcfliaalct fig." 
aSaggefctt. 

a3nn(l Otbbo^ I. 25eflormf, v. a. 1. føgc meb ©torrn 
eller »eb ?(ngre6 af SKanbffab at inbtagc 
et befa-ftet iBtch; Mc ©torm ^aa. 2(tb. 
en ^æfining. — bgfaa om »olbfomme Ttns 
falb af en 9}Ja;ngbe. ^^øbelen bcjlormeiic 
|)ufet. — 25f|l:ormcIfc, en. pl.-v. 

^cjirafik, V. a. 1. bejfinne meb fine 
©traalcr. "5Ku bcflra<:Iei»c<Solen en^omp 
og en Uffclbcb, fom ieg albrig i)at fcet 
93iage tit." JBaggefen. 

^cflr^^c, V, a. be)irei>, beflriJtt. 1. an; 
gribe i Strib, befampe. (9}Jotb.) "^p»oc 
f»age ere »i til fel» at bejlribe biffe mags 
tige S^ienber." ffiaffb^ — figurl. ot b. fine 
SibeniTaber. b. 25ilbfarelfer. 2. fommc 
til ©nbe meb, ubbolbe, o»erfomme, o»ers 
»inbe. 3t'g fan iffe b. 2(rbcibet atlcnc. 
b. en aSanjTeligbcb, SSefoftning. "^e 6m; 
bebémænb, fomiitforn funbe befltri^e 9ie= 
gteringéfagerne." ©cb»tte. (bcjlri^e for: 
o»er»inbe i Strib. 25. JRiimfrenife.)— Se; 
firi^elfc, en. 

25cfrriflr*e, v. a. ©. befnttrc. 

25eilryge, v. a. bcjlrcg, bcjirøgct. 1» 
o»erbrage m. noget fom paaftr^geé. "Kt b» 
en ^Bæg meb .Ral!. 2. ftrngc en iSing m. 
en anben. Tit b. 3«rn meb 93Iagneten. 
3. figurl. berøre i fiin ^lugt. .Suglen be: 
ftr«g netop SBanbflaben. 4. befftjbe, ellec 
funne bejTDbc i en »ié Sinie. 3?ettc 35ats 
terie beflr-erg i)iU Salen. — 25ejlrygs 
ning, en. 

ioeflrarbc, v. rec. 2. giørc fig Umage 
for, jlrctbe for. lit b. ffg for at opnaae, 
»inbe noget. 3eg bar bciirecbt mig, at 
ubrette bet faa gobt fom muligt. — J5es 
fJrabcIfc, en. pl.-r. bet, ot bejtræbc 
ftg ; e»neré, .Rrafteré 2(nftrengelfe. "55e 
g^rugter, »i fooc af »ore 25eflr<icbelfcr." 
9}J>?nfter. 2tlle ijani 2»ctir«bclfet for at 
opnooe bet »arc forgte»eé. 

Scflrofnge, v. a 1. forfrine m. ©trange* 
2(t betlrofitgc et (Slaoeer. (93Jotb.) 

Xtcjlvijre, V. a, 1. bebæffc »eb at paas 
ftrøe, operftrøe. bc|lr«s noget meb ©alt. 
figurl. 2)atcn er bift og bcr bcfir^et meb 
^ratjToo. — 25e)lr«clfe, en. pl.-r. 

iBet^yre, v. a. 1. roabe for, foreftooc, 
lba»e Dpfxin o»er. %t b. et JRigc, et ®ob6, 
en >&uuébolbning. -pan fan nu iffe mere 
b. alle fine forretninger, fom bo bon »or 
^ngrc. — 25eflyrelfc, en. — Sejlyrcr, en. 
pi. - e. ben , fom foreftaoec , beft^ret 
noget. 

XtcflyrFe, v.a. 1. ©isrrc ffoerfere, befccfte, 
forftcrrfe. Ht bcftyrfc fig »eb ^orbunb. 
2. ftnrte, befcrfte. %t b. een i fin 9)2cs 
ning, i fit S;,aab, i fine gSilbforelfer. " J)ettc 
bcfi-yrfei>e bem i bereé iD»crbe»iiéning." 
aSaftb. 3. befræftc, gtøre mere gt)tbig. 
®ette bcllvrfes »eb SJibnerncé Ubfagn. — 
Sef^vrfelfc, en. 

Jjefiyrtelfc, en. «»cntct, meb ©fe«! 

(6) SSeflprtelfc — ?5eft)æve, 82 23efD(tvin3 — S^efættc. ttanbct ^orunbring (en tinge« ©rab af 
-^orftvrbotfc.) SDttd tv (tgcfvcm bannct af 
bet tJ)bifc: Se.fti^ttjung. SJogtc ([om 
©poroit) ffrioc bet 25c)1yrtfclfi\ 2» renere 
og a'b(cvo (Stiit unbgaaté bet. 

25c)'ivrtrt, adj. forOaufet, forfærbct. 
(Snccborf. Sacobi. 2(nbre: bcjl-yvtfctO 

;]^cfiÆMfc, V. a, 1. gtøre uaab in'b at 
ftænfe, ouerftocnfe. ©ultiet »ar brjl-Æufct 
mcb 58(ob. "Se In-|l<cnFr5c £>tfocet mcb 
min og Tfttcrct mcb S5(ob." (Scf)ntte. — 
25cftitnfclfc (<Scl}i)tte) og ^»cfliicnfniiig, 
en. pi. -rr. 

^cfuMc, v.a.l. [Z. bcfubetn.] ft^c 
ilbc til, giore urccn, titfeite. "2ft ^(ab; 
fen bU'» befuMct mcb Jlæmpcrncé SStob." 
(Sutbberg. figurt. b. (befmttte) fin ©am^ 
»ittig()cb mcb en ffct |>anb(ing. — 25cfuii; 
linø, en. pi. -r. 

25cfv)<:n5rc, v.a.l. [af S. fcl)røan; 
ger, fc()iu'angern.'J beligge t Hære, be; 
fot>e, giøre frugtfommeUg. (figurt. gierc 
frugtbar, opf^tbc mcb.) — 2*efx»angrelfc, 
en. pl.-r. 

^cfv><:rc, V. a. 1. gt»c (St»ar paa, h, 
et 9Sre», b. et ©pørgémaal meb 3a. — 
2>cfw«vclfc, en. pi. -r. 

^ffv>ige, V. a. bcfueg, bcfwcget. bcs 
tetit paa en f»igagtig 9}?aabe, bcbrage. 
lit h, een for noget, b. een noget fra. = bc; 
fv>iocItg, adj. bebragelig, fuigfulb. — 2>e; 
fwiøelfc, en. (8angebeE.) 

X>efv>imc, V. n. 1. er, [3. svima 9?. ©. 
bcfivimcn.] baane , falbc i ^Cfmagt, 
(SJJotf).) — Befoimclfe, en. pi. -r. 

iScfuogrc, V. rec 1. forene fig »eb (S»o* 
gerffab. Ut b. ftg mcb en SJJanb, meb en 
^amitte. 2tt »ære befoogrct meb een. — 
2»cfv>ogrcIfc, en. ^orbtnbctfc »eb ©oos 
gerftab. 

25cftjÆr, et, ub. pi. id, fom bef»ccrcr, 
er til 95i)rbe; 9}Jøie, Utciligf)cb. 7(t gierc 
een ^., »ære een tit B. "^oocfor fiineé te 
ofte at »ære til Xcfwocr i ©tebet for til 
©læbe?" 9}lt)nftcr. = befuarrliø, adj. 1. 
fom er til SBcfoær, mÉfifommetig. ®n b. 
JReife, et b. ©mbebc. 2. fom jTeer meb 
S3e[»ær, »anffclig. Qn b. Ubtale. — 25c; 
frxevligbe^/ en. pi. -er, dTlzit, Ulciligfjeb, 
aSanftclig^eb. Ciueté Scfuccrligljc^cr. 

25cf\?«!re, v. a. 1. [S. befct) iveren.] 
1. gtørc tung, beti)ngc. Suften er bcfoæret 
mcb ©unfter. (35. ©. S.) , "ilt b. 9}?a»en 
m. for megen 93iab. "(Sr ber bet minbfte, 
fom er befuonrct »eb Ut)bcrtri)!teé Saarer," 
SKonjler. 2. giøre58ef»a;r, bcmøbe, ulciltge. 
Seg »il iffe b. bem l;ermeb, 2ft befwoercs 
of .^ebe, .Kutbc. 3. tri)Me, be&i^rbe, plage. 
2Ct b. Unberfaatternc meb ©fatter. 9Son; 
berne crc befrxrrc^e mcb ^o»ert. "Si icn 
Santc bem befvxxrer, at 2(nbené iVjtU 
ftørre er." Stein. = befoocrc fig, v. rcc. 
flaQi o»ec, anfe paa. lit b, ^g o»er een, o»er noget. — ^Bcfvxcriiig, en. pi. -er^ 

1. b. [, f. 58ef»oer. 2. ©ierningen at ta 
f»ære. 3. Stjngc, SSijrbe, fom l)»iler 
3orb, ©tenbom, m. m. 4. .Klage, .Rla^ 
gemaat. 

2>cf\?argc, V. a. befoor, befuorct. U 
bruge »ifj'e Sønner eller g^ormutarer, i be 
93Zening at fovbriocTTanbcr ell. at mane bei 
frem. (5)JJotf}.) S^o^ben brugte man at b^ 
ben urene 2tanb »eb 2)aaben. (Æ. be; 
fc^ivorcn.) 2. bebe og formane Ijøiligcnj 
>pun bcfuor f}am »eb ben e»ige ®ub, »ei 
alt bet, fom er f)elligt. (Crbet ubtale< 
fceboant. befvÆre, og er faalebeé optaget 
33. @. £).) 3. JBema-rfelfen: at fammcni 
f»a'rge fig, er forælbet. (5). S3tbel. ^-pJ 
Glauffen.) — ^ffwocrgrlfe, en. pi. - rJ 
2>. i Saaben. (©rorci^mué.) BefvocrJ 
ger, en. ben, fom foretager 58cf»ccrgelfcr5 

2>cfyf, V. a, 1. for[»Mie uben paa, etlct 
runbt om, meb <S»ening. 

23rfyiti>cvlig, adj. og adv. 1. affoubretJ 
færftilt. (nu ben minbjl: brugel. 93emærf.j 

2. fom fun ubgiør, ^ørcr tit en Deel ellec* 
3?ete af en Sing (partiel) mobfat: almiits 
i»elig. (®ulbb. Srcfcf)om.) 3. iEfe almini 
belig, færbeleé. lit f)aoc en b. .pøiagtetfe 
for een. "SQicb en g'aberé bcfyiii>evligc 
S3ej?^tteffc bc»arebe (Sub tet giennem alle 
garer." ffiagg. "SKaanen ^ar bog albrtg 
»æret ©icnftanben for min bcfyu^erUgc 
Silbebclfe." ffiagg. , 4. ufoeb»antig, egen, 
fær. en b. $\)Ui, Ut»ffc. Jpan er et b, 
9}?ennc|!e, ^ar befyn?cdigc SJJeninger. — 
adv. befyit&crlig clI. befynftcrligen, brugeS 
og for: ifær, fornemmcltgcn. = 2>efyns 
^erItgI)f^, en. pi. -er. 1. (|gent)eb, befnns 
bcrlig Smftænbigljcb, (Sær^eb. 2. i 25e; 
fyn{)crligl)e{>, adv. a) f)»er for ftg, i@oerbes 
tcé^eb. (mobfat: i 2(lminbcligl^eb.) b) for« 
ncmmelig, ifocr. 

2>cfvttgc, V. a. bcfang, befiitngrt. (©. 
fynge.) op^øie, berømme, giørc navns 
funbig t ©ang ell. 2)igt. ''Wian opfanbt 
ben belbige .Ronft, »eb 93ifcr at bcfyiigc 
»igtigc Sitfætbc." ©utbbcrg. 

23cfcettc, V. a. befatte, befat. 1. fcettc 
fulb mcb. b. en ^labs mcb Srcccr, et 
JBorb meb Kctter. ^ané Scgeme er befat 
meb røbe ^'letter, 2. optage, ubf»)tbe. 
^tabfen er befat. vf)an ^ar alle fine j£is 
mer befatte mcb llnbcruiiéninger. 3. fættc 
paa eller omfring .Kanterne, b. en .Kiortet 
meb ^ctéoarf. 4. ubnæ»nc til et lebigt 
6-mbcbe. 2?cnnc ^oft »il fnart bti»c bes 
fat. 5. befolEc, bemanbc. b. et Sanb m. 
Snbbttggere, et ^tib meb 3)Zatrofer, en 
^a-ftning meb ©olbater. (ogfaa om ®i^r. 
b. en £)am meb .Karper.) 3. forftffre ftg 
»eb aJJanbiTab, ?5agt, JBefa'tning af .Krige; 
folE. 2tt b. forten, b. en ©et, b. et 
vpuué meb SSagt. g'ienben l)aobc befat 
©fooen meb 3agcte. 7. befat, legemlig 23cfCE«c — betale. 83 ^Setofc — SBctingelfe. flTcr nanbclig bcfjcrffct af en onb 2Canb. 
— X-efortmnct, en. pi. -er. 1. ®{ctntngcn 
at bcfcctte, 1 Srbcté forfftclligc JBcmcec; 
ferfcr; »efo-ttelfe. 2. bet cRet be (Jott) 
t)»ormeb noget befortteé; focrb. ^rtgéfolf, 
^ttotmeb en Jæftning, etlcr ©efolf, t)ttor; 
meb et ©tit befætteé. (Øarnifon; 9)?anb: 
ffab.) ?ft forftceite 25efa:tniitgcit. Sftbet 
l)at futb , I)n(o 25. 3. Samftngcn af bet 
£ltccg og KcbfTab, fom Ocfjooeé til en 
©aarbé 2C»tétrift. 4>an tinbtt ©aarben 
meb, uben 2?>cfÆtning. 
' 25ef«g, et. pi. b. f. ©terningen at 6cs 
føgc een. %t aflægge, mobtage 2>. Ht 
faae Befog af een. 

^cfoge, V. a. 2. gaac ^en tit een i l^ané 
SSoHg , for at fee f)am og tak meb ham. lit 
h. fine a?enner, b. en ®pg. 2. Snbftnbe 
ftg f)oé en ^erfon eller paa et ©teb t en 
t>té >penfigt. Ccegen bef#ger fine ©rige. 
en Sijtop bot bcfege Åirfer og ©Eoter. 
Ht b. @ubé .puué, h. 'profefforerncé g'ore; 
tømninger. — 2>ef*gclfc, en. ®ierningen 
at befoge, JBcføg. ([om nu er mere bruget.) 
DKariæ ^efegelfe. (iSor S^ne ffiiergegang. 
b. 2 3ul.) — ^ef«rgcr, en. pi. -c. 

25cfole, V. a. 1. ilbe tilffnc, titfatc (fom 
jncre brugeé.) 

2Scf«rge, v. a. 1. bære iDmforg for. 
Coegen befifrger fine @t}gc. ^an befijrgec 
Deconomien »eb ©tiftelfen. 2. fjørgc for 
at noget iTecr, ubretteé, eller at een faaer 
noget, ^t b. noget giort, b, et ©reo til 
een, til et ©teb, "£»e jlEulbe bef^rgc bc 
lebige S5ifpebømmeré SSefccttelfe." ®d)ntte. 
Seg i}ar looet at bcfcrrge Ijam en faaban 
SJJaftine. — iBefe-rgclfe, en. 

Sftaqc, V, a. betog, betaget. 1. fra^ 
tage. 2Ct b. een fin §ril)cb. 2)ette betog 
mig alt ^aab. 2. .borttage. 2Ct betc:gc 
ubefjagelig ©mag. "©aabanne S3egreber 
maatte ncbvenbigen betage bem iDøbené 
^rngt." 93afH). 3. optage, tnbtage. liUc 
f>labfer eve betagne. Tit betages af ©Eræf, 
^rngt, ©merte, ©ngbom, ©con. "©n 
^or gorfa-rbetfc betog bem alle." 8uc. 5. 
4. betagen, adj. v. o»er»ælbet af ©i>g; 
bom (af forretninger.) ^an blc» plubs 
felig gan^Te betagen. — betagen i ©iben, 
lam, apoplectijt. — ".Kongen, betagen meb 
bet ftorre JKigcé iDmforg." ^. S3ogeliué. 

;»ctafFe, V. a. ©. taffe. (?tt b. fig, 
unbflaae fig fo» ^paa en i)efliQ SOiaabc. 
bagi. S. SBaggefen.) 

25et«le, v. a. 2. erlægge, ubtoelte. Tit 
h, ^enge paa Tfmtftuen. 2. erla'gge I5*ab 
man er jTnlbig ; gioe SSærb, eller ^^eberlag 
t i^^enge for Hebte eller fortærebe Sing. 2lt 
b. fin (Sielb. Ilt b. meb ?lrbcibe, meb 
SSarer, m. rebe ^enge. b. JRenter, ©fats 
ter, Sanbgielb, XBøber. SJJaben er betalt. 
^an fan iffc b. (er u»ebert)ceftig.) ^Ipan 
j^ttt opført at b. (Ijar falleret.) 3. lønne, tteberlæggc, gtengielbe, crftatte. "3)?an 
betaler et Ilrbeibe; man lønner ben 3trs 
betbenbe." ©poron. 7Ct faae fit 2(rbeibe, 
fin Umag betalt. Tit b. ©faben. b. iDnbt 
meb ®obt. = betalclig, adj. fom fan be^ 
taleé, pebcrlcrggeé.. 6"n b. ©fabe. — ^a 
taler, en. pi. -e. ©n gob, nøiagtig 25. 
©lette 25etalere. — Sctaling, en. pi. -er. 

1. ®ierningen at betale, Ubtalling. 2. @C5 
Iccggelfe af bet, man fE^lber. .Riobmanben 
frcroer, Pil f)at)e fin ^. 3. SSeberlag, (Stt 
flatning i ^engc. "|>Por man lønner 2Cr; 
beiberen, bcr ubregneé ifEe Tfrbeibeté Be^ 
taling." ©poron. iDeraf: 2»etalingo6ags 
en. ®. ta JBctaling f!al jTee, IBetalingss 
mi^^eI, SctaIing8ti^, o. fl. 

25etee, v a. 1. bePife i ©terning ; frem* 
»ife, tabe fee. — betec fig, v. rec, i. frem; 
pille fig. 2. opføre fig. (®. «oP.) 3fr. tee 
(og er, ligefom bette, næflen forætbet.) 

2>etegnc, v. a. 1. ubmærfe, giøre fien; 
belig peb Segn, £)rb, »illcber. Ut b, 
noget for een. 3eg betegnede J)am bet faa 
gobt jeg funbe. b. een m. .Rorfeté Segn. 

2. bemcerfe, bctpbe. — Bctcgnelfc, 25ei 
tegning, en. — 2>etegning6maa^c, en. 
9:)iaabe at betegne noget paa. 

2>ftiJ>6, adv. i Sibc, i rette Zii>, bes 
timcligen. ^an fem b. nof, faa beti^e, 
ot han enbnu funbc følge meb. 

25etiene, v. a. 2. Pære tit Sienefic, gaac 
til .&aanbe meb fin Sienefte. (fun { enfette 
Sitfælbe.) Denne Sorbemober l)ar betifnt 
.Ronen. ^ræflen beticner ben ©pgc (meb 
©acramentet.) b. JRettcn, betta-be 25oms 
merfocbct. (3). Coi?.) 2. betiene fig^ (af) 
V. rec. bruge, benwttc fig af. — 25etie; 
ning, en. pl.-er. 1. ©terningen at betiene, 
£)ppartning. 2. S3eftitling, (Jmbcbe. "Kt 
forefiaae, føge, faae en Bctiening. 

25etient, en. pl.-c. 1. Cppartcr, Stener. 
(S. S3ebienter.) 2. <5mbebémanb, S5es 
ftillingémanb. Gu fongetig JBctient. 4)of; 
betient, Sotbbetient, |)ortbetient. 

Betimelig, adj. fom fteer, tommer, fore; 
gaaer betibé, i rette Sib. b. |)ietp. 3 b. 
Stb, betibé. "5)cn førfte er ben natur; 
lige, men betimelige ©øpn; ben anben, 
ben naturlige, men utibige." 9ia()bef. 

Betinge, v. a. 1. ofgiøre, flutte peb at 
tinge; giøre 2(ftafe om noget, ber ffal bes 
taleé. b. et .Riob, en ^ragt. 2. fcefte i 
fin Sienefte, tit fin SSrug. Ut b. Tfrbcibé* 
fotf, æcrretfer, aSogne. (iJ. ©. £).) 3. for; 
ubfoctte Pifte »Sitfaar, og {nbffroenfe Peb 
faaban ^orubfætning. ^an betinge&e for; 
ub, at ber iffe ffutbe banbfeé. Gt betinget 
SStfatb. en betinget 5Roeé. 4. forbehotbe 
peb ©lu'tningen af et .Riøb cEer gorbrag. 
>^an b. fig fri S3olig for fin og fin .Roncé 
fiioétib. — Bctingclff, en. pl.-r. ©ier; 
ningen at betinge (2.) et betinget SSit« 
faoc. "iit opcrgipc ftg Tpaa gobe, flette :&es ^ctiiiøclfe — 23etrpf. 84 33etr(iet)c — 55eti)bnin9. tlttgdfcr« 3c9 gfec bet mcb (paa) fccn X* 
"Scit cncftc BctiiiQclfc, untict l^intfcn t)p* 
I)c(b i ©tatcn fan tnbrømmcé (;am." 2(. 
Sifcb. 

2^ftitIl•, V. a. 1. betegne meb Sitet ed, 
£>vcviTnft. 2. bega»e mcb en Sitel. be* 
titlfic ^erfoncc. 

.^ctUvv. a. 1. [S. bctteln. S. betla.} 
tigge, tvngle, bebe om ?f(milTe; faae font 
?nmilTé. ^t t'» [ammen, b. fig ^ubcn tit. 
((St otierftebigt, i Satefproget og I)Oé "KU 
ntuen n«ftcn ganjTe fremmcbt Ccb. 3 ©it:. 
40. Hl i)at æiO. af 1550 trygle og Tvyø; 
levi foc bctlc.) = betlffari-Mg, adj. tigge; 
fcecbig.' — 256tlen, en. Stggen, Sn)gten. 
25ctU*i-, en. Sigger, ©tobbet. — 25ctlei-i, 
en. Siggcrt. — ^etlevmuuF, en. Siggev; 
miinf. — 25>ctlctjl-i:u, en. Siggetftat). lit 
fommc tiC 25etlei'jlav>e», hlm reent fors 
armet. 

»ctrctgte, v. a. 1. fec pcia, tage i Øie* 
fi>n, Oefee, beftue. 2. unberføge, oPev»ete, 
granbffe. 3. agte, agte ^aa, fec fjen ti(. 
"^olf fee bet, og betrcttte bet iKe." SSitéb. 
IV. 15. (niiecc iDoerf.) 9Iaar man bc^ 
tragter f)ané 7((ber og tange Sieneftc. — 
25»cnMgter, en. ben, fom betragter, bcs 
ftuer noget. "SJaturené 2>ctrfigter." ffiagg. 
betragtning, en. pi. -er. 1. JBeftuelfe. 
SfJaturcné S. 2. (Sftertcenfning, ©ranbffs 
ntng. TTtttorUge, gubeUge aictragtninner. 
3. 2(gt, ^enfcenbe. 3 25, af ()ané fors 
tiencfter. 2(t tage i B., ot agte vaa, »ete, 
fec ^en tit. 2Ct tomme i 25., btioe anfect 
for noget. — jDeraf: 25ctragtning6maa()c, 
en. (Z, 5Rotf)C.) 

2>etroe, v. a. 1. gipc i eené 8Sotb, mcb 
SiUib tit f)ané Sro etler 3ertig^cb. "Kt b. 
fin ^ctfærb i cené .f)ænber, b. een noget, 
"g^or I)WiS <SfJ)lb ieg mig f)ar betroet Jgan 
eg Be." >&oHH'rg. — "Dmfaon bin ^rrtb, 
betro big til bin ©tæbc." (Sealb. — lit 
»ære betroet tii noget. — betroet ®obé, 
i^aanbfaaet ®obé, fom er gtoet een t 
©icmmc. (25. So«. 5. 8.) 2. laane, gioc 
^aa SSorg. "itt bctroc een SJare, ^cnge. 
3. give { ^ortrotigf)eb tilfienbe. lit b. 
een i)emmctigf)eber. 4. 2Ct betroc fig til 
een, fætte fin Sib tii, fiengiue ftg tit een i 
»igtige ©ager. 5. betroet, anfeet for iQtt 
tigf)cb^ fem ^ar ©rebit tU, TCnfeetfe, Snbs 
fli)bclfe. Ut giøre ftg betroet, (5n af .Son» 
gene mefl bctroei>c SiKccnb. — 2>etroeIfc, 
in. (35. ©. £).) 

Betrvnjge, v. a. 1, i^xttc i <BiUttf)ch, 
gierc tn>g. "Jtt b. een for ^are, Sab, 
"g^or ©ofcg for ©tormc f)»er aSraa at 
betryttge." ^ram. — Betryggclfe, en. 
©i^nfittijen at betnigge; ®iefert}eb. 

Bctryf, en. ub. pi. ^ortcgenf)cb, 9Zeb, 
.Rtcmnie. Ht Ⱦre i Xictryt for noget. 
lit fatte een t Betryf. "©« bragte ofte 
bereé-^ecrer i \iet\ic 2>ctryf," Øutbberg. 25etrrt:^e, v. a. betracftte , betraadtS 

1. fætte Snoben ifiaa, træbe paa. ^tenbe« 
I}aribc enbnu iffe betraaf>t t)orc ®rænbfet 
lit b. ^ræbifeftotcn (præbife.) 2. trccffc!, 
fomme ooer. "|)»or »i betr«6e bent.* 
^ttitfelbt. (3fær i 2ot)fpr.) b, ©ierningéi 
manben, g^orbrt»beren (trocffe, gribe I)at« 
t ©ierningen. iD. 2o».) lit tabe ftg b, ' 
en SJZiégierning. — Bctr«i»elfe, en. 

25etr(effc, v. a. (©. trofffe.) »ebfommcj 
ongaae. (tt)bff.) 

2>etr«f, et. pi. b. f. bet, fom ttenei 
tit at bctræffe mcb. (mcft om ajægges' 
betro-'É, eller Sapeter.) — iDeraf: Betrntf: 
Iccrrcl>, et. fom brugeé til at betrccff 
SSccgge. Betr^fpapir, et. BetrÆfw«; 
ver, en. pi. -e, o. fl. 

25ctra;Ffc, v. a. bctraf, betruf fct. bci 
flæbe I}eel oper, oPertræffe. %t b, en ©tue; 
en ©tot m. Jlaiet, >g)immelen er bctruFFe 
(bebæffet) tneb ©fper. — 25etraFning, en 

2?ietra:ngt, adj. v. befiebt i Srang ell, 
9?øb. lit Inetpe ben 25ctrangtc. "iDei 
betr<rngtc ^ocbrctanb." 3acobi, 

25etuttct, adj. forlegen, raabpilb oPer e 
plubfcUg tnbtruffenSmfta-nbigiV'b. [Wlotl), 
Seraf: 23etnttelfc, en. (bagi. Sale.) 

25ctv>inge, v. a, betvang, betvunget. 1 
f)olbe i Soang cll. ?(oe, {nbjTrccnfe. "2?>e 
tving iffe en ^lobé Cub." ©ir. IV. lit h 
ftne Stbenffaber. "S3arneté 2(rm betvinge 
Søpen." 9). ^. ^rinjann. 2. unbertPtngc; 
b. et Sanb. — 25etvingcr, en. pi.- c, 
"|)apeté mægtige 25etvingcr." @Palb, 

25etvivlc, v. a. 1. toit>le om, tpiple ^aa* 
(ftelben.) "2)enne Sære er betvivlet af 
onbre." S. 5Rotf)e. SJaturbetragtn. 1. 82. 

25cty^e, v. a. og neutr. 1. betegne, be* 
mærfe, "lit bettc betyder cbcr meget ans 
tct, enb i)Ct betegner ben ugubelige 25crs 
ben." ^. Sibcmanb. 1564. ^pab bety^ec 
benne g^igur? Seg oeeb iffe Ijpab Crbet 
betyder paa banff. 2. giørc noget peb £)rb 
eller Segn forftaaeligt for 2(nbre; gipe at 
forftaae, tilficnbegioc. 7tt betyC)e een ftne 
pligter. 3cg bctyi>ei>e ^am, at i)an gtorbc 
bebjt t at gaae. "2(bi!inigt — bcty^e^e bc 
følgenbc ©lægter, at Gereé l)apbe eengang 
let)et." ®ulbb. 3. neuir. »ære af 93eti)i 
ben^cb. v^an bctyéer meget, l;ar meget 
ot b, f)oé ©repen (^ar megen 3nbfl[iibelfe.) 
iDct betyder noget, at unber^olbc faa ftor 
en familie, ^an er en meget betyi>en{»e 
9;?anb i S^inii^eriet. iDct i)at intet at b. 
o: er iffe f-arligt, Pil ingen følger ^pe. 
= betydelig, adj. 1. fom l)ar noget at 
betpbe, Ptgtig, bett)benbe. 2. tf fe liben 
eller ctnge, anfeelig. 2(f b. ©terrelfe, 
£)mfang, »iSærbi. 25ety{)eligl)e{», en. — 
^cty&clfc, 25ctyi»cn, en. ©ierningen at 
betpbe (2.) — 25etyJ>enI)c$, en. ben (Sgens 
ffab, at pære betpbenbe, Ptgttg. ©n 9}ianb, 
en Sing, en ©ag af B, — 23rty^nt»ø^ ^iti)bimQ - - 35et«nfn(ng. 85 ^efccnfm'rtg *— ^eDenbe. fn, pi. -er. 1. bcf, foni bcttjbcé, tiltietis 
bcgtpcé vct> JScgn; S^ctCijning. "Hit »ar 
cnbog for ixm uptft, inttil en »obtagcn 
JBiug tcftcmtc Brtv^ningfu." ©ufbDcrg. 
"prté [jan niiéfovftob bet fanbfcftflc JBidc; 
bcé Bctye«riinø." JBirfncr. 2. »cmarfctfc. 
£)rbct fan tHQCé i to ^ftv^ni'iøcr, @n op; 
rtnbcHg, egentlig, aflebet 25. 3. SSig; 
tigheb, SBetnbenheb. lit fa-gge 25. { noget. 
— bcty^«iiigofuii», adj. fom ^ar meget at 
betnbe; f)»ori bcr tigger lt)h SKening cUer 
aSetijbning. 

betynge, v. a. 1. gtøre tung, forøge 
i SScegt. figurl. betynøet of jflberbom. 
2. paalorgge St>ngber, ffijjrber. "X>ctyit» 
øce JBietterne meb alt for fyær en SSægt." 
jitraft. "9?aor ububne ©oon bctyitttcr 
^ané Sie." mdn. — figurf. Ht b. et «a"nb 
ni. ©fatter, ^aalorg. "2)et, fom mefl Oatibc 
betynget een i Sioet." S3aggefen. — 25c; 
tyngclfc, en. pl.-r, 

Jéttcctiix , V. a. 2. forttolbc JBetænbcffc 
i ?egemct (inflammerc.) ^ané Ceoer »ar 
bet<rn{>t. 8Seb g^orfetelfe fan ^atfen let 
bct<rn^c6. — 25eta'nielfc, en. en fi}geltg 
SEitftanb i en enfett Segem^beel, fom gioer 
fig tilfienbc »eb JRubfjeb, ©merte og |)æs 
»e(fe i benne. Inflammatio. — 25ctÆnfteIs 
feefcbcr en. ^cbn, ber (ebfager en f^eftigSS. i>ctanfc, \. a. 2. cftevtcenfe, tænfc 
otoorltgen v^^^^' ^t b. fit Citté Cetfccvb. 
2Ct b. fin Wi ?Crber. 35ette (Stftcrmaal 
{)ar længe »æret betaenft (OcfTuttet.) (Kt 
Ⱦre bctntnft ^aa o: efter foregaacnbc 
b»er{ccg l>ela»et paa.) 2. tænfe va'^^ 
erinbre meb en ®a»e eller JBclcnning. 
Ht b. be tfatttoe »eb et ®itbe. lit b. een 
meb noget. 3. ?ft b. ftg, v. rec. a) o»ers 
lorggc, o»cr»eie »eb fig fel». "^en, ber 
bftotnFcr fig og ftaacr i Zmvi, f)an er næft 
»eb ben, fom figer flet nei." 25. Sf)ott. 
"©tal »i i faaban ©ag o6 Oer b. længe?" 
.^olberg. h) cftertænfe, tage i S^etænfs 
ning; Ijolbe for betænfelig. 2rt b. fig paa 
noget, (cftertænfe, om man »il giore t>ct, 
eller ttfe.) 3cg betænfct mig iffe paa at 
taanc ^am 'J^fnQ«"'' (<^c iffe bange for.) 
c) foranbre fine Sanfer, fit gorfæt. Sla 
l)ar l)an bctænft fig, og »il iffe retfc meb. 
=r bctaciifclig, adj. 1. fom gi»er een 
noget ot betænfe. ©n meget b. ©ag. et 
betauFcligt (»anjTeligt, »o»eligt) ©fribt. 
iDet feer bctænfdigt ub. 2. fom gtiJr fig 
93etænfning o»er noget. >&aa bUo g(m)Te 
b. »eb at erfare bette. — 25ctæiiFcligl)cC», 
en. 1. iaSejfaffcn^eben at »ære betænfclig; 
SSanffeltgheb, fom mebfører Scta^nfning. 
2. llpiétieb, S»i»lémaate. Ht »ttrc 25c; 
t<^fnFfIigiJc^cr. — ^ctænfcn^c, et. ixt, 
man tænfer og bommer om en ©ag, inb; 
befattet i en erffærtng. (røotf;.) — 25c= 
tÆiiFiiiiig, en. 1. ©ierniiigen at betænfe fig 
(a.) 0»e\»fielfe. 3eg tor gturc bet nben al B. Ht tage i 25. (gture fig S5. o»er nogef.) 
2. b. f. f. S5etænfenbc. Ht gi»c fin Bctæiib 
ning om, ooer noget. 3. b. f. f. S5etænfes 
ltg[)eb. 3cg ftaaer i 25ctænFniug, om jeg 
ffat antage Silbubet. 2ft giure fig 25. o»er 
noget. — bctænffom, adj, 1. fom beta-nfer 
fig »el, bruger TCgtfoinljeb og iD»erlæg 
inben ^an l^anbler. (i»f. cftertccnFfom.) 
Ht gaae betænt'fomt til OSærfé. 2. »el be; 
tænft, o»erlagt. betofnffommc Orb. — 
25ctan^'fomlJC^, en. ub. pi. "^ctænf; 
foml)f{> giør, oten»ié©ag loffeå; ©fter; 
tænffomijeb, at ben tijffeé »eb bc bebfte 
SOJibler." ©poron. 

Xcuni»rc, V. a. 1. føle og t>ttxc ^orun; 
bring »eb ©i^net af eller SKonfcn paa noget 
flort, fortrinligt ell. opbøiet. Htb, ®ubé 

SSiiébom, S?aturené ©fiønf)cb. — »2$i bc; 
uu^rc tct, l)»ié 9)pperltgf}eb, ^»té ub; 

mærfebe ©genffab gior et ftærft Snbtnjf 

paa ©ia-len; »i forundres o»er bet u»en; 

tiic, bet ftelbne, ualminbeligc, beftjnber; 

lige. — ^cuni>rcr, en. pi. -c. ben, fom 

beunbrer en »ié®ien|lanb. |)un fiar mange 

25cuni>rcrc. — 25cunC>ring, en. ub. pi. 

2)eraf : bcun^ringot>æri>ig, adj. fom for; 

tiener at bcunbreé. 
25euccgcn, adj. pi. bewaagnc. titbøie; 

lig til at »nbe, til at »illc een »el; gun; ftfg. (røotf).) ' 25eu<:agcnljcC>, en, ii^^aai 
øent ©inbelag. 

^cwfiitdrct, adj. v. egentlig: beretfl; 
men br. mefl figurtig for: øoet, forfaren, 
belæff. vP>an er »el b. i be græjTfe 6laé; 
fifere. jj)fn forretning er jeg »el b. i. 

^cwnt, adj. V. 1. i iJSane meb, ø»et, 
bcløben. Ht »ære b. meb noget. 2. »eb 
SSane og tbelig Srug fortrolig. "9Seb ibe; 
lige ®ientage(fer funnc Singcne bli»e oé 
faa bcv?i:ntc." ©neeborf. 

Xcvar, et. ub. pi. ®iemmc, ^or»aring. 
Ht »a-rc i 25eUi:r. (2>. ©. £).) 

25eyarc, v. a. 1. f)olbc ».SJZagt, gtemme, 
forparc. ?rt b. noget i et ©frtin. b. 
^rugt ^Sinteren o»er. b. i .^ufommelfen. 

2. »ogte, bcjlpttc. ®ub bevare big, o6l 

3. »ogte. befrie for at begaae eller libe 
£)nbt. ''i5cuar bin Sunge fra at tak 
©»ig." ®ub b. oé for alt iDnbt, fra at 
falbe { g^riftelfe. 4. bevare fig meb, be; 
fatte fig meb, ba»e atgiore meb. "25cvar 
big iffe meb bet, ber ei fommer bfg oeb." 
93iotO. (forælbet.) — 25cvaring, en. J. 
GJierningen at be»are. .g)aye, tage noget 
{ 25. 2. bet, at be»areé, ©iemme, JBe; 
»ar. — 25cu<:riiigf'niid&cl, et. fom Ijar 
ben .Rraft at beoare, »irfer til S5e»aring. 

25cvcitde, V, n. 2. beroe, (bagi. X.) 
bcucn&t, br. (altii) meb JKenegtelfe; for at 
ubtrnffe Silfianb, g^orfatning. £)et er 
fun flet bevendt meb l}ané ©ager, >f)e(brcb. 
iDet er intet b. at — (bet nintcr intet.) 

25cvcr, en. , ©. 25ffvcr.. SBeocrte — ^eDinge. 86 ^BctJing? — SJcowøgnmb. Xeucrtc, V. a. 1. forft^ne (en ©icefl) m. 
©ptfc 09 ®ti!Ee. — ^cucrtning, cu. pi. -er. 
— 25ev>f^tlliug6f^c^, et. ^uai, offentligt 
@teb, f)Ooi- ®lejtet Ocwertcé, 

25et)iC>ite, v. a. 1. flabfcejlc »eb ftt 25it)i 
ncébptb. b, noget »eb ©b for Sletten. 
b. unbet fin -^aanb og (Segt (ocb S^orfif; 
fcing, fom gtetbev foc @b.) 2, oibnc om, 
boere ^^Sibne om, beotfe. (£). ©ulbbcrg.) 
3. erffære, fotfiffce om. 7(t beuiiite een 
fin ^øiogtctfe. — 25cv)ii>nelfe, en. pi. -r. 

Bev>i{>|I, adj. v. beticnbt, »ittcrltg, 
vibenbe. "ZCt t>cere fig noget b. (tjtbe noget 
meb, om fig \ih\) @ioe(en cc ftg b. (l}ac 
S3e»ibril)eb.) "Kt »a-re fig fe(o b. (reb fin 
©amttng.) = 2>f\^i6ftl)c^, en. ub. pi. 

1. t)cn 2^e)Tatfen(}eb, ot Ⱦre fig fin XiU 
»cerelfe beoibft, at »ccrc »ibenbe om ben 
og om fig fel». 2. i enfetteSiifætbe: ben 
5Siv![omlKb i Sccnfningen, at »(vrc fig 
neget, en oié Sing be»ibft. (f. ©clwbes 
viiflbeJ*.) ®et »ar Bfvii»)il)ei>cn om f)ang 
Hff»)lbigf}eb, ber opI)otbt l)ané 9)?ob. "éllec 
bet er en gob 25ev>ii>|>I)eb , fom giar f)am 
ftær? tit at opløfte fig o»er ugrunbebc 
2)omme." SKDnfter. — bc\3i^)H«o, adj. 
fom er uben SBe»tbftf)eb (egentlig: bcvii>tT-; 
i)e^^I<^r6.) 2)craf : 2icwt{»|l:l«'6l;ci>, en. (i»f. 
ubcv>i^)l.) 

^cwiie, et. pi. Sctolfer. 1. bet, [)»ors 
meb noget bc»ife5. ©t mat^ematijT, pf)iloi 
fopfjifl S. Ilt føre, fremlægge 25. paa 
fin Ujfijibtg^eb. 23. (iTriftUgt 23.) for bu 
talt®ie(b, JKenter m. m., ^alffe 2»evtfcv. 

2. ^rø»e, .RienbemccrEc. ^t aflægge ^, 
p. SJiob, .KtogiTab, iSapperl)eb. = 25cv>ii6; 
byrie, en. i8o»fproget: ^itgt, fom paas 
ligger een, at be»ife noget i Slettcrgang. 
onus probandi. (SJrfteb. ^ut. Uxd). iv. 
©. 100) — 23cv)iiefÆfrclfc, en. ©terningen, 
at føre 3. i oibcnjTabelfgt g'orebrag cHcc 
for SRetten (®runbt»ig.) — ^cv>iiegnmJ>, 
en. Ørunben, I)»orpaa et »ibenflabeligt 
S3e»iié ftøtter fig. (SRitébrigf).) — 2>c; 
wii&maa&e, en. <5n »ié 932aabc, at be^ 
»tfe noget paa. (f. bewifc, 2.) = bcviie; 
litt, adj. fom fan beetfeé. bewiieliøcn, 
adv. nicb 58c»iié, efter S3e»iié. bruiie; 
l!ggi«fre, v. a. 3. fpaffc SSeoiié for. (i ?oos 
fproget.) 2»ev)iiolitji)e&, en. 1. ben SSe; 
fEaffenf)eb, at »ære be»iié(tg. 2. ^e; 
viiolig^e^ev, lo»(ige ffleoifer. 

23e»ilgc, v.a.l. forunbc; titlabc; fams 
ttitU. (ifær om bet, fom tfiflaacé af SJcgiei 
ting eder S)»r{ghcb.) — 25cv>ilgMing/cn. 
pi. -er. (fEri»eé ofte: ^evjillinø.) 1. ®am; 
tv>ltt, SBtfalb. (iD, ?o». ficiben.) 2. en 
af SRegieringen efl. 2'»rigl)eben forunbt 9?et; 
tigf)cb eder Sitlabetfe. lit faae Bewillinø 
:paa notjct. 

Sevinde, v. a. bcv>an?>t, bcbnn^ct. »tnbc 
Ideelt om, omvinbe. 

Bevingc, v. a. 1. forfnne meb SSinger. "^»et Sugl, faa let bewingct." ØJ^len* 
fcf)lager. "|)anS SSU! »ar ["^in bevinget _ 
^iiL" JRein. — figurt. gioe en ftor .paa' 
fttgbcb. eængfet bewiiigri'e (jané ©fribtJ 
2>cuirFe, v. a. 1. nb»trfe, frembringe^ 
25euifc, V. a. 2. »ife i ©terningen, be^ 
tee. "23ev»ifcv •Dt)b i eberé Sro, og i J)t)i 
.Runbffab." I. ^et. 1. lit b. een ftor 3Grej 
a?e(gtctninger, ?iaabe. -^an ijat bcuiiff 
mig meget gobt. "3)en aSetgierniiig, fot 
bevifes enf}Ocr, ben er ingen tætfcHg.l 
SS. Si)ott. 2. lægge en Singé ©anbbcl 
eller ^alffljeb, 5Rigtigl)eb eller llrtgtig()et 
for 2)agen »eb ©runbc, SStbnerJc. Tit bl 
en ©ætntng, b. fin Stet. (f. o»erbe»ife.'[ 
— 25cwii6ttiug, en. 1. (af: be»tfe, 1. 
2<Srcé, Slacihii 23. (ffr{»eé ofteft i ee 
£)rb. 2. (af: bcvifc, 2.) ^. f . f. S5e»it^ 
(fielbcn.) "(étabfæf^enbc fin .&erlig()eb m 
bc ttarefte Bcviieninger." 9)Jt)nfter. 

23ewogte, v. a. 1. ^olbe SSagt o»ei: 
l^a»e t 2?aretægt. .g»an maa nøte bevogte« 
2. bcflierme, beflitte. .Rrt)bfere b. Siii 
fterne. lit b. éJrænbfcrne. = 23evogtflf^ 
Bevogtning, en, ^an er unber ftret 
Bevogtning. 

Bevo;re, v. a. 1. bcgroc. (pctben ube 
{ part. pass ) 

BcVÆbne, v.a.l. forft^nc, ubruftc 
ajaaben, »æbne. bcvccbnci>c ©fibe. lit 
b. fig til ©trib. — figurl. at b. fig mob 
.Ruiben meb ^clé»ær6. = 25pv«bning, 
en. 1. ®icrningen at be»æbne. 2. SRujls 
ning. @n SRtjtter i fulb 23eva:bmng. 

Bevæge, v. a. 1. bringe noget til at for; 
anbre ©tcb ; flJ)tte, røre, fætte i SSeoægelfe. 
2tt b. .^ænber og gibber, lit bevæges af 
23inben. — b. fig, røre fig, »ære i 58e; 
»ægelfc. .^ufet bevægede fig i ©tomten. 
?tt fpabfere for at b. fig. 2. figurl. a) 
tiliTj}«be, formaae. 5D?an »eeb iMe h'oah 
ber bevægede i)Cim til benne .^anbling. 
.pan lob fig tf fe b., »ar tf fe at b. (nemt. 
til at foranbre fit Jorfæt.) b) røre, »æffc 
©inbélibelfe. Bevæges til SSrcbe, SOiebi 
liben()eb. ©tbcvæget-pierte, ©inb. "Jpan 
bevæges iffe paa fatnnte 33?aabe ». JBifatb 
og »eb 3}Jiéf)ag." 9}Ji)nfter. = bevægelig, 
adj. 1. fom taber ftg bc»æge; rørlig. 6t 
bevægeligt (foranberligt) ©inb. 2. rø; 
renbe. en b. Sale. — Bevægeligl^ei', cn» 
ben S3ejTaffcn{)eb, at »ære b. B. t ©inbet 
(urtabigl)cb.) — Bevægelfc, en. 1. ub.pl. 
©terningen at ffiftc iBtct, at røre fig ; SHøt 
relfe. 2lt gtøre ftg B. »ære i B. fætte noget 
i B. 2. pl.-r. en »ié 9}iaabe { 93e»æ= 
getfc, foranbrct ?egeméftilling. JRibning 
er en af hc ga»nligfte Bevægelfei*. lit 
giøre Bevægelfer meb Ttvmene. 3. tnbs 
»orteé Uro, Øiæring, JRørelfe. ^ané 
©inb »ar i en l)eftig 23. .^ané Sale fatte 
2tllcé ©inb t B. Sngen funbe l}ørc l)am 
uben B. — Bevæggrund, en. pl.-e, tiU SSetxtgcji'wnD — 3>u I 

lp SJiiffoiiifjcb, t. cfjorctagcnbc, i'n>P)anbltng, 
** (£). ©ultbcrg.) "eoociié ,^. (SJtcmcb) og 
ttljtgtcbc 9?Pttc." ©ngclét. 3ft Uieé of 
cgennrttige 2^cv)(Jrgg^ulI^c. "6n 2(ttraa, 
fom vxiUt »itfaiulig !!Sti-f[omf)cb, fatbeé 
2?>cv>(:rggninC», 9)Jottt)." >pinvt|. "5)cn 
fibfte STcuÆttttruiii) bcftcmmcr oé enten tit 
bet ®obe, eller til bet iDnbe." "Baftf). 

2»e«iigjlc, V. a. 1. potbc 2(nge(l, fcette 
i sengftelfe. (nieft i pariic) 6t bcÆiiø; 

ifle«- @inb. (<Sneeboi*f.) "Som en beccnQs 
fiet £lttinbeé ^Ipierte." Ser. 48. "pato 
glab og ^atii bcÆitgjlet (mttcr." JRetn. 
Xcitre, V. a. 1. cife een 2Gre, (jæbre. 
h, een meb ftn 9)nbeft, 9iocrt>ci'rel[e. 

^i, en 'J'artifet, fom ganHTe fietben 
trugeé ab)Titt (at flauc bi; at la-ggc bl 
meb et ©tib) men ofteft i ©ammenfa't; 
ning; l)t>or ben a) becté ubtrnffer: SZa-c? 
I)eb oeb , Sla-rmetfe tit et Slnect , Spidp, 
Unberjlotcetfe [bet t. beiij (.67. bibringe, 
biiragc , 35i^i^^er , ^i)tand ; 0. fl. [fom 
ncbenfor anfcrreé.] b) ttcté (meb ©uO; 
ftantitier) betegner, ot liingen i fin ?frt 
(r af minbre ^^igtigljeb og SSeti>benf)eb, 
eller betragtet fom et 7fn[)ang , Sillceg tit 
^osebtingen, tit en anben Stng af fammc 
eller tignenbe "Ktt, fom ben ftaaer t et »ift 
^or^otb tit [bet t. neben.'J ©aabannc 
^rb crcifccr: Biacrfag, (mobfat: ^ooebi 
aarfag) ^»iarbci&c (mobfat: ^Jotjebarbeibe, 
c, f. fr.) Bibcgreb, Sibygning (fom tit; 
feieé en ^&ot>ebbpgning) ;bi^/^>r, Sigiers 
jting, 2Mbcnfigt, 25i|)icrnc (ben minbre 
gierne, Cerebcllura) 25ibiul (fom meb; 
tagcé p. 9{eifev>ogne, for at funne brugcé 
i 9Jcbéfalb) 2>ilani> (mobfat «5ov>cMa)iC>) 
23tnawii (fom een I)ar, foruben fit rette 
9?aon) 2Jiinvrc (en af be .Rterfler, fom 
ligge ooen ooer Slwrerne. Renes succcn- 
turiati) ^Bior^ (mobfat >g)oveborb) .15ipofl 
(fom afgaacr fra Jporeb ; '^»oftcontorer tit 
minbre <étæber) ^irct (minbre 9?et t>eb et 
røaattib) ^ifag, 25itimc (en SJiellemtime, 
man fan anrenbc ipaa 58iarbeiber) 25iting 
(Sing af minbre 25igt!gf)cb) ,^iv>ci (fom 
løber af fra en -pottcb ; Canbcoei) 25iwogn 
(fom fctger ben agenbe ^oft.) m.fl. 

Xi, en. pi. - er. et befienbt og afmtn; 
fccligt 3"fi'ct, fom »irfer ^^onning. (Apis 
mellifica.) Samme, »itbe 2Mcr ((SEo»; 
bier.) 2(t tcrgge Ijicr til. = 2Mc«t, et. 
"Kaut meb ^penfiin tit JBiasten. (St gobt, 
flet i>ia&v, (Sleifcf)er.) 2Manl<rg, et 
Snbretninger tit JBiaot i ict ©tore. (5tei; 
ti"f)er.) Årav»I, en. JBieré formering u. 
.Ronft og £)mforg , for at brage ^orbeet 
af a>o>: og ^^ouning. iDen »itbe 25iaul, 
©foPbieré ^pelffning. — 25i^ronniitg, en. 
fiilbeij ^pimuen (iJSiferen) i en JBitiibe. 
^icwr, en. ©ieren «f et SBianlæg elf. af 
cnbeet JBiltaber. 2?»ieHier, en. ben, [om 87 f&i — fbif>Uott)(t er (Stftec of ot la'ggc SBIer tit, og iagttage 
bem, ^igrtari, en. aftuffet ^labé, I)!?oc 
man t)ar JBlftaber. (aD. Sott.) ogfaa : ^'u 
l)cv>e. ^iljytte, en. ©t SrotjTuur, inbs 
rettet tit at fcette SSiftaber i, for at roirnc 
bem mob .Sulben, m.m. et^ilpuue, (^leis 
fcf)er.) 2M|)(ttte, en. 1. et ©tage JQat 
eller 3Kaffe , fom man tager paa , for at 
beff titte vpoiH'b ogTtnftgt mob ©ierneé ©tif. 
2. 2)oeffet af Cangbalm, ber om Sinteren 
foetteé oper »ifiaber. 2>ifage, en. 5So)f* 
fage, faalebeé fom 93{erne bngge ben i 
.Ruben. 2MfIyngc, en. ffiifoa-rm , bet 
f)ar fat fig paa eet (Steb i en Ah}nge. 
25>ihibc, en. -Ipufet, fom man gioer tamme 
SSier at bpgge i, fcvboanlig af .Kuroeflets 
ning og i runbagtig .Regtcform, (f. 2\ube) 
eller af Sra:. 25imo^er, f.ffiibronning. 
X>ifalv>c, en. »ellugtenbe (Smurctfe, fom 
ftrpgeé i ben tomme JBifube , for at toffe 
©t^ærmen beri; fatbeé' ogfaa 2f»ifminfe. 
(JleiffOer.) 25if!'i«<>fel , en. l)vab ber 
I;erer tit Sieré £>pcliTning og SBiaul. (6. 
^ontoppiban.) 25ift<:^e, et. (Samlingen 
af JBier i en Jtubc. 25iftif, et. ©tif af 
23ier. 2>i)toF, en. æiftabe. (p. ^arpc* 
(treng.) 25ifvccrm, en. ©amtingen af 
be unge Sier, ber meb en egen 3!!)ronnin9 
om ©ommeren fortabe iluben, l}Por be nb; 
fla-ffebeé (9}Joberft)cvrmen.) 2»iv»ogter, 
en. ben, fom paljer SBierne i !!J3igaarbc 
etter SBif)ntter. Siuojrf, et. SSojrfagcrnc 
mci honning , fom Sierne oirfe. 2bii 
yngel, en. 23terneé ©nget. (^teifd^er.) 

Sibel, en. 1. ©amtingen af be (5l)rifti 
neé fjeltige JS^ger; ben fjeltige ©frift. (ub. 
pl.) 2. pi. »iblcr. et troft eller flre»et 
(Svemplar af Svibelen. = bibelfajl:, a«]j. 
fom er »et belæft i SSibcten , og fan an; 
føre mange ©friftftebcr. ^ibelfortoIf= 
Mtug, en. lan-b ^orflaring ooer S3ibelené 
3nbl)otb , eller o»er en Seel af famme. 
25ibell)itlorle, en. 1. [)iftorii! govtalling 
af »ibelené t?igtigfte3ribl}otb. 2. ^iftorie 
om SSibetené ©fiebne fom 58og, om bene 
foriifielligc llbgaocr, m. m. bibellarC), 
adj. fom l)ar tccrbSnbfigt i bet, ber l^ørcc 
tit at forftaae og fortotfe SBibeten. 25i; 
bcUdconing, en. i. Sæéning i SSibeten. 
2. offentlig iDpta;^ning og S'^^^f^'i^ing af 
»ibelftDffcr. (»alle.) 25ibelfcIfVab, et. 
©. ^»iéSiemeb er at fremme S3tbtcré llb; 
brebelfe. 2>ibclfprog , et. enf ett ©teb, 
llbtri)f, Cærbom, af SBibeten. 25ibeU 
wærf , et. oibtløftigt ©frift tit JBibetené 
g^ortotfning.=:bibel|l', adj. fom {}enl)ører 
tii , ftnbeé i, ftemmer o»ercené meb JBis 
beten. 

25ibllotI)cF, et. p].-r. 1. ©al, SSæretfe, 
l5»or et JBog ; ^orraab giemmeé ; 95ogfal, 
JHogyaaclfe. 3eg traf l)am p. 25ibliotl)e; 
fft. >f)an er inbe i 25>. 2, 9V''gfrtmling, 
Ut eie, at forefivjae et jtort ^. — .biblio; ^BlbHot^efav — ?5iMin(j. 88 55ibrng — 35ievøbrug« t^cFar, en. pi. -er. ten, foni forcftaacr, 
l)at Opfpn nicb et 95tb(iotf)cC ; JBogttcergc. 

2.*>iln-inQc, v, a. 3, [bringe] 1. gire, tiU 
bringe, tnbgioc, tfrec uDcnfet, cUer paa 
fnftiutt9}Zaal)e. 2tt b. een et©tøb, Oift. 
2, faae een tft at nemme , tære eller troe 
noget. b. SBarnet be furfte JRctigionés 
tH'gretter. — 25iliriiigelfe, en» 

Bi^, et. pi b.f. 1. ®reb mcb Zcem 
terne, 58iben. 2. @aar, OiOragt »eb S3is 
ben. ©langelti^, |)unbebii>. 3. @g xi<^<^ 
et fforpt Kebffab. 4. 9)?unbtnb , SStbfct. 
"|)aarbtBi& gier et >&e|tcn bebre." £)rb[pr. 

Xi^, en. ©aameget af en Sing (focrb. 
af 93Jab) fom v(i<i eengang fon afbibeé ell. 
yutteé t røunben. ©n 2»ii> »røb, Xiøi. 
— 2MMhig eH. ;:&illing, en. pi. -er. en 
ganfte Itben SSib eller @mutc. 

23ii>e, V. a. t>e& , l>i?t. [3ét, bita.] 

1. fcrugc SSænberne til at f lemme eller 
faare meb, til at ffære eller rioe noget of, 
eller. »eb Mot at tniffe bem ncb t noget, 
^an htb i JGblet, men tle^ intet af. 
at 6li»e bii>t: af en ^unb. ^unben heb 
efter S5arnet. Htb. om ftg, fom en^punb. 
"Kt tt. noget otter. Ut b. ^aa noget, gna»c 
\>aa meb Scenberne. (®i»e een noget at b, 
ijaa o: et ©tttffe JBrjob eller anben tur 
8J?ab.) Tit b. ^aa , eller b. paa .Krogen 
(om -^ifPene.) figurt. iDengang »ilbe ;^an 
ilU b. )ii\a o: labe fig narre »eb et ^or» 
flag e. b. 3f t b. en Sonb t^ig, ell. ub. (miftc 
ben »«i> æib.) 2Ct b. ftg faft i noget. 

2. brabe »eb S3ibcn. .Ratten, .g>unben 
bjicr 9J?uué. JRcrocn fjar i Slat bii>t fem 
®æé. 3. (neiiir.) »olbe en ftan-E pir* 
tenbe, ftiffenbe, ffarp, gtenncmtrocngenbc 
^ornemmelfe. (Saltten bi^er f »Saaret. 
©ennep bi5cr p. Sungen. .Rulbcn, SSin; 
ben bii>cr i 2Cnftgtet. 6n biicn^c .Sulbe. 
4. (neutr.) »ære l)vai til at iTærc eller 
flippe. .Snitten, ©avcn, Scen, @a»cn 
fciéer i!fe. 5. uegentl. og i bogt. Sale : 
bruge onbe, bib)Te Cvb, »are bitter, l}ttaé, 
fornærmelig i ft'n Sale. 2(t b. ai 'Soit, 
i), een af eller ottcr. — bi5>citi)e (l)oaé, 
bitter) ©Eiemt, ©atire. Tit b. fra fig, 
figurl. om ben , fom forfoarer ftg gobt i 
a)iunbEamp. — biC>ee, v, n. pass. ^pun* 
bene, |)e)iene biSeo (6ibe ^tnanben.) = 
23i^e»t, en. ub.pl. ©terningen at bibc. — 
25i5cHo, en. f;oé S'ifccter: en af bc paa 
.^ottebeté ncberjTe 5)eel ftbbenbc -^ager, 
ftttormcb jDttret griber ftn S^øbe. (-^. <Stram.) 
^iiiereJ>fF«b , et. Segemébeel f)oé iDnr tit 
ot bibc ell. f temmc mcb. 3nfecterneé :Sii»c; 
reéjTabcr. ^i6cta)ii», en. ^ortanb. — 
l»ii»l;wag, adj. 1. meget t)oa8» 2. meget 
orrig. (bagi. S.) — bii>)T, adj, 1. tiihéia 
tXQ tit at bibe. mordax. Qn b. >&iinb. 
2. onb, arrig, fpiibig i fin Sale, — ,25iC>; 
ffl)ci>, en. ub. pi. 

25tC»Iiitt]t, f. unber ^it, en. i :»^^rag, et. pi. b. f. [S. 93e»5trag.] 
Stlffub, Silftøb, ^ietp, bet fom bibrageé 
"Ht gitte 2!». til noget. 

Bidrage, v. a. 3. [&r«gc.] I&ielpe ti{ 
ræftc ^aanb til, mcbttirte til. 2)ette lin 
greb biftrog mcft tit ©eieren. 2lt b. til 
noget mcb Staab og 2)aab. 

»i{)fel, et. pi. »idjTer. [3él. BeilsH.l 
egentlig 3»-'rnct, fom gittcé |)c|tcn i ^Jlum 
ben for at fti)re og toinge ben, 93Jile, 
SKunbftt^Me ; men brugeé ofte om ott bet, 
fom ^ører tit^eftcnéiBibfcl. 2tt tægge^* 
paa en >peft. — 25ii)fclflang , en. pl.- 
ftcrngcr. en af ©ibeftængernc p. et ©tang 
bibfet. bi&fcltjciit, adj. »ant tit at boer 
JBibfct. = »ie>ile, V. a. 1. Iccggc »ibfe 
og Sømme vaa. 2(t b. en ^c^. (3!Kotf). 

^t^jY, adj. f. unber bi&c, 

2»ic, V. n. oga. 1. (f}ar.) [3^1. bida.J 
1. tøtte,opl^olbe ftg nogen Sib. aSil}atteinteÉj 
at b. efter, lit b. nogle iDage over (op: 
l^olbe ftg Otter ben bcflcmtc Sib.) 2. »ente. 
2tt b. paa noget (fom forljalcé , fom if E 
er færbigt.) 95i maattc b. en f)ecl Sim 
paaSJJaben. — 2ft b. efter een eller noge 
(fom ifat fomme.) 7Ct bie efter -^ielp»- 
"2)enne er ben 2)ag , fom »i bie&c efter." 
3cr.S5cgr. 2, 16. — Salemaaben: at bie een, 
b, noget (2). 8ott.) emu forælbet. 3. tø»c 
mcb, boæle. "Kt b, meb noget t. bet 9)berfte.: 
.^an biede en ^eeta3?aaneb, før f)an mclbtf 
ftg. 4. beroe, ()enftaae. 2)et fan b, tit en 
anben (Sang. — iSncn, en. ict, at bie, 
Søttcn, SJenten, iDttælen, 

25ielfc, en. f. ^i<tlt-'e. 

2>ictg, et. pi. -e. [3él. Biar^.] en 
bcti)betig Sorf}øining p. Sorbftobené Soers 
flabe; fa'rbclcé en faabon g^orljøining, fom 
bcftaaer af ©teen. (®. ^ieli) og 2ilippe.) 
25iergc, 25afferog>&øie. .Rribbierge, @ra: 
ttitbierge. [3 enbeet ©ammenfætningec 
(f. ©y. SSiergfolf, 93iergmanb, JBiergmeftcr) 
j^ar 25icrg jpcnf^n tit 25icrgv>«rf og ftaaer 
i <St. for bctte. a«an l^ar i biffcOrb tiU 
bcelé optaget ben ti)bjfc g^orm: 25erg; \a 
enbog inbført tiibffe Orb reent uforanbrcbe, 
fom 25crgm<:ni», 25ergi)auptmani» , I)ttilfc 
t)er forbigaacé.] = 25ierg<:fis, en. langs 
ftraftJ8iergl;øtbe; en tang og icr»n JBiergj 
ftrcefning, bicrgagtig, adj. fom ligner 
et 58icrg. (95. ©.£).) 25iefg«rbeidc, et. 
Ttrbcibc »eb SSiergttarfer eller ©rubebrift. 
iSicrgart, en. pi. - er. ©tcenart, fom 
finbcé i SSierge, ubgiør JBicrge. 25iergbeg, 
et. faft JBicrgolie. 2>i'ergbknding , en. 
SS. af forjTiclltge SBicrgarter. 25iergbo, 
en. ben, fom boer V(i<i «t S3ierg eller i en 
ffiiergegn. 23icrgbor, et. JRebffab tit at 
bore i JSierg og '©teen, fom man »it fprænge 
ttcb .Srub. 25icrgbvinf, en. brot 2fffcct; 
ning paa et J8. "SUZine ufiffre ©fribt p. 
Jtautcn af ;SiergbrinF«i." JBagg. 2?>ierg* 
bnig, et. Jbievtvavftbrift, ©rubebvift. «5ierøcf)ri)|?rtl — Q^iergfTrflf nf, 89 ^icrgflette — fbkx^iu X'in^dyvK'^al, en. ®n gtcnncmffgtfg, re« 
gelmcvéfig bannct (cf)vi)ftdUiKi-ct)@tccnart 
of ^iKt:©ta'9ten. 25iiTg5d, en. 3>. 
imcnmSSicrgc cK. æicvgf icvfccr. (:S.9{ot()C.) 
J&icrgcøii, en. ©gn, l}Bor bcr er JBicrgc, 
bicrgtg ©gn. bicrøfa)^, aHj. fajt [om et 
JBicvg, færbeleé faft. 2?»iergfTa^c , en. 
ixvn ^U\ié , flab (Sttæfning ooen v^^i^ et 
J8ierg. (f. 2Mci-øftfttc.) 2^iol•øl^o^, en. 
g. fom jtvcmniec ncb fra et »ievg. "S()i 
fom ben tøebe25. brufcr omiBaaren fra et 
norbi<if ^ielb." eoatb. 23ievgfolf, n. s. pi. 
1. Ifrbeibere tfc'i) et SSiergoærf. 2. opbig; 
tebc SSrefenet , fom £)rertro tillægger JOps 
^)otb { JBiergenc. 25ifrgfoo, en. 3Sanbj 
falb fra et SSterg, i en SBiergegn. "25icrg; 
fo6fcit& @tum jlal atter Jlltppen tpa'tte." 
AZ>f)ienfcf)t. ^licrgfuI^, adj. fom I)ar mange 
S3ierge. 25iergf«ftuing , en. ^. ontagt 
paa et 9?ierg. ^ierggang, en. ®ang 
cKer (Strøg af ©rtferne i iBiergeiieé Snbre. 
aWotf). (Sang, ^tøft.) 25icrggrlln^, en. 
Sorblnmb , fom beftaaer af ^telbfteen, 
.Rltppegrunb. fciergl)i>i, adj. høi fom et 
aSierg , meget /}øi. (^Pram.) 2?icrgl;«r, 
en. et SJJaiMi, fom give»2(mianten, l}i?oraf 
et ©lage uforOrcrnbeligt Sinneb og ^aptr 
fan forfixrbigeé. 2?icrgilC), en. 31^ 
fom 6n)ber frem af et JBierg. (2)f)lenfcf)(.) 
;biergfiafi>e, en. SBiergrab, Siergftrccfntng. 
2>iergi-ltitt, en. ftcil, frcmfpvtngenbe>Deel 
pf et ffiierg, ifccr t^eb papct. CJJram.) 
25ierøn«ft, en. bi}b JReune ell. .Kløft imeU 
tcm .Klipper. bicrgFy1I^ig, adj. hinbig 
i bet, fom l)ørcr tit ffiiergoixfen og ®vube: 
brift. 25icrgkg, et. Cag eller ©trøg af 
forjTielltgc ©teenarter i SSiergenc. 25ierg: 
Ian^, et. biergigt, biergfulbt^anb. 25»ievg; 
Ii&, 25iergli{»c, en. J;ant, ©ibc af et JBievg; 
ffiicrgfibe. (?frrebo.) 2?ierghift, en. Suft, 
eitma p. S3icrgene, i SBiergenc. 25icvg; 
man^, en. 2(rbeiber eller S3etient »eb et 
giiergwccrf. 23iergmefier,yen. SSetient, 
fom I)ar £)pfi}n oper et eller flere S3iergi 
»cerfer. ^iergniijr, en. poet. en ^igc 
of 3ette|Tægt. (2){)lenfcf)l. Slorb. ©ubcr.) 
2Mcrgolie , en, flvbenbe 3orbl)avpiv , ber 
bl. a. »ivlber ub af I^iergf løfter, og anfceé 
for mineralle; Sorbolie, (Steenolie. (Bi- 
turaen pelroleuni.) 25Jcrgor{»niug, en. 
gorea-bning angaaenbc S3iecgpa;rfer6'2)rift 
og JSiergPivfenct. 23icrgplaiitc, en. ^. 
fom fun ell. ifær »ojrer p. SBicrge. 2Mcrgi 
r«^, en. fammcnfjængenbeSRæffe af SSierge. 
25icrgret, en. SU. fom bemmcr i IsBiergs 
«ærféfager. 35ici-gi:yg, en. bctøoerfteaf 
en Jbiergaaé ell. ©iergftra-fning. . 23ierg; 
Jfow, en. <Sfoo, ber ligger paa et SSierg, 
t en SSiergegn. (93aggefen.) 25icrgjTreC>, 
et. 9iebftin-tning af ftoieSBiergfrtiffer, fom 
bc Peb (gneeponbet fpiitmenbe Jtlippeba-ffe 
løénc og riue m. fig. 25icigft'ra:iit, en. biat 
©fraaning p. ©iben af et JBierg. JMerg* flette, en. ®n fior la-pu Janbftrcching, fom 
ubgiør bet jeperfte af en S3ierggn , fom 
ligger betnbeligt opfjøiet ooer ^Ippflaben. 
JT^en meyicanjTeBiergflcttc. (Sr.:>Iate.in.) 
^iergflot, et. (SlotJ^bngget paa :t58terg. 
;i&irrgfure, en. (S. fom falber pa JBiers 
gene , og fom oltib bebceffer b fjoiefte 
gielbeé Soppe. 25icrgfpi^o, en frem» 
ragenbe fpibé Zo'p af et 93ie.rg. "jtnap 
©olene ®lanbé 25icrgfVii»Kri.te fortjlber." 
JKein. 2>ierg)li:J>, en. ©tab, bpgetpaa 
et S3ierg. ^iergjleen, en. ©tea af et 
25ierg, JBtergart. ' ^jiergitrctt'nig , en. 
6n bett?belig lang, uafbrubt©tra'fing af 
JBierge. ^icrgitrism, en. b. f. f.i5icvg; 
fiod. ^icrg)lyituing, en. ©ii meget 
brat, ftcil ©ibe af etffiicrg, ell. et labant 
©teb paa en Siergpei. (^ram.) fticrgs 
f».->ov)ci, et. ©. fom finbv'é gebigent JBier« 
gene. ^^ie rrtf«r,* en. ©ø paa etBierg, 
eU. imelTcm ©rerge. (S. SRotl^e.) iierg; 
tiu^c, en. b. f. f. ^icrgfpi^s. iicvg; 
top, en. bet øperfre af c"t2?ierg. 2ierg; 
troI{> , en. Srolb eller 3ette t et 5terg. 
(©palb.) 25iergti2trv), en. "3orb binbet 
meb et fjarpij-agttg branbbact ©tof_ eller 
gropt S3icrgbeg." Cecon. 93Jag. iv.309. 
2Mergnrt, en. SSiergplante. ^icgvci, 
en. "^ei, anlagt paa, oper eller tJillem 
JBierge. 25iergvolC>, en. @n p. ctMerg 
opført 3orbi eller SOJuurpolb. (Saggfen.) 
25iergviarg, en. ©tben af et Jielb, bereifec 
ftg fteilt og lige i iBeiret, fom en ^org; 
Alippepa-g. iiici-gwarF, et. ©teb,[)Por 
9J^'taller Pinbc6 af et SBierg peb ®ubes 
brift. (2)eraf: ^ierguÆrFeeier, 2irg= 
VtxrFøiiittÆgter, i^ievguacvf sret , ofl.) 
2Mergv)«fcn, et. 2(lt l)oab ber l)øre» tit 
SSiergpcerferé jDrift og S3eflprelfe. 2Mfg; 
vȾ;ct, en. SSorrt, fom groer paa SBieje. 
= biergcgier^et, adj. v. [ufæbpanligtf; 
tebning?] omringet, omgierbet of S8ieic» 
"Sn bicrgrgicriet (Slette." 9iorb. S3ru. 

,6ierge, v. a. 1. pél. biar^a, byrgi] 
1. bringe t SBet)olb, bringe i .puué (n 
©a-b) rebbe (afjpapénøb ell. anbenjar) 
9)lcin t>icrgf{»e cnbeel af Sabningen. "A3 
gaacr bet ogfaa nof faa flet, at biric 
9JJobet og g^orftanben." 93agg. 2. fta; 
titpeie Peb Sbrcct ell. Krbeibe; nære, ffa; 
£)p()otb. "Ut liicrgc og opf)olbe mig, m 
.<buiiru og 23ørn," ^. Sibemanb. 154. 
"lit Uci-ge uben ^ortieneftc, at fortier 
uben 2fvbeibe." iDluffen. 3. ©olen bie« 
gcg, gaaer ncb (SJebcl. .»ppitfelbt.) 4. re 
cipr. bicrgc fig, nære fig, begaae ftg 
SDJan fan fnap b. ftg for^pebe. pan bier. 
tter ftg nogcnlunbe. = 25ifrgefoIf, n. s. pi, 
fom bicrge ftranbet <BHb ell. ®obé. bier; 
gelig, adj. ©om fan biergeé, rcbbeé. 
25iergcIiMt, en. bet, fom efter 2oo eller 
Cpcreenéfomft betuleé for S3icrgning. — 
^jcrger, en, pi. - e. ben fom bieiger. ^ieruning — 55it(e. 90 ?bHk — S5i«cb|Trlt). 33icrgniig , en, pi. - er. ^anbttngcn ot 
btcrcjc. 25>ifrgningctt of ftcanbct jØobé. 
©fibctéSkrgiting. 

2>icrdg, adj. befat meb fBictQC, btergs 
fulb. St biergigt 2anb. 

^icmg, en. egentftg bet famme £)rb 
fom Sirgiiing (Snb^ufining; bet fom tnbi 
^øfleé. ^øbicring, ^otnbicring. SZæring 
cg 2»iriiig. 

25itl^^et. ub.pl. ?Dlebf)orb, ©amtt^ffe, 
»iniclfe. 7it faae, at »inbc 23. %t gioe 
een 2. i neget, "foragt for SDaarcré 25i; 
faI{>/fom for bereé ugrunbcbe 25abel." 
9)?t)ner. = 25ifrtlit6i>om , en. 35. {)t3or; 
»eb tan bifalber noget, bifalbenbe 25om. 
Im.) 25ifaI{»6ov^ et. HfalbenbeUbtrDf, 
Sale "^. af Jlongené SJJnnb." ©nceb. 
25if«>sraati, et. di. f)tioroeb man gtoec 
SStfoJ titftenbe. "B. fra forfamtebe 
^ia\" ^^n^. bif^:1^6l•ig , adj. fom 
t)tntc ftortJBifabl. Bif«l^cyt4:l•iug, en. 
pi. .er. (Sn txjietxQ 25ifal^8ytrring. 

ifalde, V. a.3. [fali>e.] gittc SBtfatb, 
6i«ie, famtiiHe. 

iil, en. breb 2)re, F)»ormcb Sømmer 
glatuggeé. [3. Byla -, S. JBett, Sre.] 
=:3iilbrew, et. 1. ^antebret) i et ©ftb, 
bcrtaaer i SSngmng; eller ^forening om 
Haa tit at In^gge ©fibet, tmob ^ant i 
fannc. (®. Soo.) 2. Sortgl^cbené aSibr 
neé»}rb om , naor og f)t)or et @fit> er 
bleget, og om Idå ©r(xgttgf)eb. — h'uU 
focfig, adj. lMiIf«r{>igt ©fib , fom er 
fæii<)t fra ©fibébiigme)terené ^aanb. — 
^iljammcr, en. (kt ©(agé ^. I)»ormeb 
mo l)ugger t ©tene , bcr ffuUe flcvf feé 
«bi at "fpræ«gcé. (Dtuffcné Sanboecon.) 
^ikg eller 25>il<rg , et. pi. b. f. noget 
©riftligt, fom bilæggeé et -^ooebsSos 
cment. 

23ilagcr, et. rSt)bif.] fi'nbeé brugt om 
^rfterB og fornemme vf)crreré J8n)UHp. 
2^il^, en. pi. -er. et 9?ebiTab of Scrn 
I ©taal til at ^uggc t ©teen meb ; f. 6v. 
1 at bitbe S}?jilleftene. *}gfaa: :&il{)e 
j »ili>ejern. (3D?otf).) 
75iliie, V. a. 1. Ijugge 5^urer t en 9)!ønes 
een, eller opljugge bem )i>aa ntt. ?(t b. 
.1 £liicern. — 2>ilf>niiig, en. 
J&n^e, V. a. 2. bruges i Sartff allenc i 
c Satemaaber : at bil^c een noget in& 
faae een til at troe noget opbigtet) og : 
itbil&e figinft: 1. forcftille ftg. 2. giore 
ig en fal)t Sanfe om noget. 3. giøre ftg 
tit af noget; f)a9e ijeit Sanfer om ftg 
fety. ©. in^bil^c. (partic. b^l^^•It^c, be 
h. (plaftiffe) Jtonflcr er brugt af 3?ogle ; 
men uben ffitfalb.) 3t>f. cfbil^e. 
^ilC)l)uggcr, f. ^iUc&bugger. 
Silo, v.a. 1. I}uggc guu meb en 93iif. 
»iljggerjYc, en. grille, 9Jiebf)uftru, 
JBolffab. (forælbet.) 
»ille , en. pi, - r. <5t S?non til flere lUbi* 

nnlt« Staffer af ^aarbvnngebe 3nfect«r. (2fabfels 
biller, ©ulbbiller, ©fiolbbiKer, ©nubi 
biller, 0. fl.) .&o6 g)lotf) : 2^i^^c. 

25iUee>, 2MlIe6f, et. pi. »illcicr. f' 
Billdr, Bilæti, 2(. S. Bilid.] 1. fnnttfj 
g'orefiilling eller efterligning af en Singé 
©!i£fclfe; 2(fbilbning. .^ufeté ». »ifec 
ftg i S3anbct. @t malet, ubjfaaret, ub: 
grattet, ubl)ugget, fiøbt 25. 2. goreftit; 
ting om noget, fom©ia;len banner fig »e'o 
SnbbilbringéJraften. ®en Sungftnbi 
boæler Ijclft t>eb merfc 2'''Ief>fr. 3. 
nclfe, 2itgl)eb", it. ©pruool. ^cq feer 
berené S. i ©ønnen. "@ub ffabte 9}?] 
nejiet i fit 25illeJ)c." I. SOJofe 58. 1, 27. 
et 25. paa SJiueté ^org«ngelig[)eb. 
bruge for mango 25ilIc^cr i firt ©tiit. =: 
i^illeMnbel, en, ©amling af l)iftorifff 
SBiUeter, tagne af SBibelen. »illcdbog, 
en. aSog m. S3illeber eller .Kobbertaoler ; 
iforr en faaban, l)tiorS5illeberne ere-pooeb; 
fagcn, 25iUcf>{>v>^fcIf<'' f"« ^ffsjuberé, 
Tffgubébilleberé eller ^etgenbilleberé Sil* 
bcbelfe. (©ulbbcrg.) ÅiUte)&yvfcr, en. 
25i^e^fo^, en, ^ob , f)Porpaa en 23illebi 
ftøtte er oprcift. SilleM;i!ggcr, en. ben, 
fom forftaaer , beeté at forme SSilleber i 
Unit Ceer , beeté at Hbl)ugge bet i ®ipé 
aff^øbte »illebe i ©teen. (Seraf: 25il= 
lc^'huggcr<:rbci^c, 25iUeJ>l)uggcvt'oM)l, 25iU 
Ic^^lIg^crt»ccrf, o. fl.) 25illei>lrl«&er, pi. 
pocfiif SnbfUvbning i SSilleber, "Dq i 
ffiønne 25. 2tanbeyerbenci; fremtræber." 
Sngemann. — SilleM^ore, et, (Srucifir. 
(7(. @. ©arfiené.) 2»ille&h-am, en. alle; 
flage »itleber eller itobberptifEer, fom en 
SilIc^^'r«mmcr ^anbter meb. billeMoiv 
adj. fo.a er uben SSilleber, (©. ©taffclbt.) 
25iUc^m^tgcr, en. ben, fotn giør eller tcg; 
ner S3illeber. "9)Jateriet buebe fun libet 
bertil, ifær unber faa flette -Billeiimagcrco 
.gxvnber." ®ulbb. bilIe^rig, adj. rig 
)paa SSilleber , fom bruger eller inbe^otbcr 
mange SSilleber (ifær 3.) Gn b, ©tiit. 
(Srefcl^oiv.) 2>ille^fat, en. ©at, prnbet 
meb 9JJaterier eller ©tatucr. 25i^e^; 
f¥r<:iifc, en. ftgurt. ®ra:nbfer, fom injfe 
pebtagne SSilleber fatte for Sanfen og bene 
Ubtntf. "9Jebbnibc ^oeftenf gamle 2>ih 
Ie^fl=r<:n^'er." SSagg. 25iUe^fl=vift , en. 
©frift, fom ubtrpffer i^rb og Sanfer »eb 
figurer eller SSilleber, i ©t. for reb SSog; 
ftaper. (Sutbberg. (mobfat: SSogftapjfrift.) 
25ilIec^fVafrcr eller 25iUc^fni^cr , (©cl)i)tte) 
en. ben, fom forftaaer at ubffocre SSilleber 
t Sræ, etfenbeen, o. b. billcifmyffet, 
adj. V. prnbet meb SSilleber. (S^l)lenfc^l.) 
Silfei'fprog, et. 1. ©prog, I)PiéiDrbub; 
tvpffeé peb SSillebffvift. "iSore©prog erc 
iffe mere 25i^e^fprog, men Segnfprog." 
SSaggefen. 2. ©prog , Sale , f}V»ori fore; 
fomme mange SSilleber (3.) 25iUc5')tri&, 
en. ©trib om SSillebbprfelfc og .&elgen» 3)ittct)flnt> — $5tmanne. 91 33impel — SBinbe. tificbcr« Stljlcbctfc i mtUvm. :&i^c^s 
fJober, i'n. ben, fom forftaaec at ftcbc 
SBiflcfccr af 9)2a(m. »i^e^1l«■ttc, en. 
©tatuc. (SOJotf).) 2>iUc6uavF, et. 1. 
93aa-E, prpbct ni. SSillcbcr, cll. bcflaaenbc 
af SSittebcr. (9)Jot^.) "^pufc — Ub^ircbc 
mcb >J»iUci>v)a:tf." SSaggcfcn. (Srottcné 
2>. (©taffctbf.) 2. noget, bcr fun er tit, 
fom ffiiUcbe, "eifet tun :BiIlci>v>«rf er." 
é. ©tttffelbt. = billeMig, adj. fom f!cec 
eeb*ilte<;er, ubtvotfeé »eb SBillebcr; fnm; 
tollff. ©n b. Joreftilling. — billci»v>iis, 
adv. etgefom i æideber. (25. (£. ^.) 

25iUi<:r^, en. [franjf,] ©t ©(agS Spit 
mcb Jtugler, fom iTnbeé frem v^^'^'^ et meb 
.Slæbe o»ertruffet »JBorb. 7(t fpilte 25il- 
Iiar{>. 2. Sorbet, [}»orpaa' bet fpiUcé. 
jiDeraf: BiUiarM)mi6 (f)nor bcr (lotbeé of; 
fcnttigt SBimarufpiQ :»iUifirM=ugic, o. fl. 

billig, adj. 1. osereenéftemmcnbc meb 
SKorallooen, meb ?iaturené ahninbel. JRet, 
onccnbt paa entclte Jorljotb ; ffielltg. 7it 

fiiøre l^oab ret og billigt er. JDet er bil; 
igt, at ben, fom ootber en ?Cnben (Sfabc, 
bør gobtgiøre ben. 3ffc ^It i)X)ah bcr er 
loDligt, er berfor billigt, (iof. retfÆriig.) 
"3ngen, «i engang billig, men retfarbtg 
Soo fan forbi>bc eller jtraffe 9}Jeningcr." 
JRa()bef. 2. tilbørlig, paéfenbc, fortient. 
©n billig ©traf, »elonning, Serømmelfe, 
3. titbøieag til J8iHtgl)eb. ©n b. SOJanb, 
en b. 2>ommcr, Socfcr. 4. iftc opcrbrcocn, 
maabelig , if fe for f)øi. 7(t occre b. i fine 
^orbringcr. (5n b. ^riié. .pan er b, 
meb fine aSare. — 2?»illigl)cJ>, en. ub. pi. 
ben ©genffab , at ocvre billig , i Drbeté 
førfie S3emærfning. [25illigl)cC> f)ar altib 
.^cnfi)n til moralil Co» og ^piigt; og mobs 
fætteé berfor ofle : ben drenge (iuribiffc, 
looligr) JRet, "25illigl)fJ> er 5vctf(vr^igl)e^>, 
lempet, i et »ift :Sitfa:lbc, efter ben, fom 
bømmcr, og bet, fom bømmeé." ©poron.] 

2^illigc, V. a. 1. b'^'Ibc for billig , gioc 
s))?cbl}olb , anfcc for paffcnbe, bifalbe. 2Ct 
billige ecné aScning, Spforfcl. 

35illing, en. @. 25ii»ling unber Sii». 

^»ilccg. et. b. f. f. 2.ilag. 

[Bilægge, V. a. bilcgie, bikgt. 1. afs 
giorc i i)3Unbelig()cb , forlige. 2Ct b. en 
©ag, Srætte. 2. peblcrggc. Ht b. fit 
JRcgnfTab be fornobnc (meb bc fornøbne) 
95ct»ifer. 

SJilagger, en. pi. - c. ®n i en ©fors 
fteen inbmuret £)pn , fom itbeé ubenfra, 
og ingen 2(«bning ^ar inb til aScrrclfet; 
mobfat: Diiii'Ottu. 

25iløbcr, en. pl.-c. 1. en ringere ©talb; 
fatl »eb ic fongeligc ©talbe. 2. ben tre; 
bie -^eft, fom fpcrnbeé for en 5?ogn. 

Ximaanc, en. pi. - r. etJuftfon, bcr 
ligner 932aanen , og fremfommcr »eb bene 
©ienjTin t en Ijuul ©fp. (SKotlj.) Ximpfl, en. pi. 25implcr. en ganfF< 
libcn Sønbe af ubejlemt 9)?aal; en 35unf. 

Simmer, adj, fom albrig er flille, altib 
i SBetxrgelfe ; beraf: bimrc, \. n. oimfe, 
»arc i beftanbig urolig 58ct»a?gelfe. (9)Iotlj. 
£irb> fom nu neppc mere brugeé.) 

»in{>, et. pi. b. f. 1. Tiit, t)i>ai bcr 
binbeé om en Sing, l^rormeb ben omoinbcS 
eller forbinbcé. lit lægge 25. om noget. 
^. til 2(arelabning , 4)alébin^. 2(t boere 
2(rmen,i et^. 2. bet, l)Xion en S3og tnbs 
binbeé, 25in^ om en SBog. ^ranft, engctiT, 
»celff 23. 3. figurl. en færjtilt inbbunbcn 
S5og (Volumen.) ©n SSogfamling af tu; 
finbe 25iH^. 2)eraf : bin^jlævf, adj. ©ti 
b. S5og, fom bcjtaaer af mange 58inb.. 
4. et 3^ag >puué af, S3inbingéoar!; en 
SSinbing. 

25i^^f, V, a. hantt, bundet, [3. bindaj 
1. SGinfce, fnoe, fæ|te 95aanb om noget; 
giøre faft, forfte, f)efte m. ©aanb. lit b, 
en Sraab om i^ingcren, en Mut om ^paU 
fen. — b. noget fammen m. 9?eb. b. fine 
©Eoe meb SBall, mcb ©cilgarn. lit b. jiin 
-!pcft tit et SrcE. b. ^ænbcr og jobber 
paa ccn. — 9}?cb adv, og præpos. 2(t 
binde Sommer af, f. afbinde. 3. Tit b. 
fin meb een, prooe ©tnr!e meb; g{»e fig 
i ©trib mcb. lit b. noget faft. lit b» 
for en ©æf. 2lt binde for Svinene (oms 
biube ^ooebet faalcbcé, at man ei fan 
fee.) Ut b. en S3og ind (f. inbbinbe.) lit 
b. SXvccQ ind (tage bet { ©talb om ©fters 
aaret.) ?tt b. en ©rcen ned (mob 3ors 
ben.) Ut binde ftt ^aar op. b. SSiins 
ranfer op (til ©tanger cHer iSroccr.) lit 
b. op, absol, binbc ©æbcn i 9tcg. 2)en 
^ige binder raf! op. (i en egen SJcmcrrf. 
ftgcé: .Roen binder op d: begi)nber at gioc 
minbrc 93?e(f ,) lit b. ^apir oiscr en .Rruf fe ; 
cll. absol. b. oocr en .ftruffe. Tit b. ©ceffeti 
til, b. til for ©crffcn, fortungen, b. 
fflJnnben til p. en£)re. 2>. noget tilbage 
(beie bet tilbage og binbc tit,) 2. b. f. f. 
fammenbinbe. lit b. iiornct i 9?eg , b. 
noget { jlnippcr. absol. om ©ceb. 3 ^Jlou 
gen ffalttoreSolf binde. 3. fni)tte, flette, 
Itriffe. Tit b. iiranbfc, ©trømper, '^unge, 
■^iftcrgarn , Jtur»c. b. ^øbber i et g>ac 
©trompcr. JDgfaa intrans, lit binde p. 
en ©trømpc, paa en STattrøic. 4. fors 
fa-rbigc vct ^ielp af i8aanb. 2Ct b. J^abc, 
Sonbcr, JSorfTcr. 5. fa;ftc, forbinbc, bringe 
3)cle til at bænge fammen. Jlalf binder 
©tenen. Jlulbe, ©læft binder Sorben. 

6. i Scegcfonftcn : floppe, Polbe baarbtSio. 

7. betage g^rif)cfcen, tvinge, inbiTrænfc; it, 
forbinbc, forpligte. "J^nié ©ficbncn pi, 
oé iffe ©ficbncn bandt." JPaggefen. -^an 
er meget bunden t>cb ftt ©mbebc. 95øns 
berne vare forbum bundne til ©obfcrne. 
lit b. ftg til »iffe JKcgler. lit b. fig vct 
Cøfter, eb. b. ftg til ctt ^igc »eb ^c^tc* ^in&e — ^ivf. 92. f&ivf — 33ifpcf;ue. fFatStisftc. — t)unJ>en Stiil o: 95cvé , mc« 
trtjT Zaiii = a) ,»iii6cbre», et. falbtcfi 
tilforn ft 93ri'0, man fcnbtc ^olf p. bcrcS 
lKa»ncj cUec gobfctébag, for at binbc bnn 
tit at U\c ftg mcb en @aor, et @itbc ell. b. 
25>in&cfolf, n. s. pi. ^jerjlfclf, fom dtnbe 
©<xb op paa røarfcn. binJ>cfccr{>ig, adj. 
b. .Rom, [om er tørt noE til at Innbcé. 
^»iw^cgal, adj. fom er faa gal, at ^an 
tuaabinbcé. ^in&cl)un&, en. fiænfcliunb. 
Xin&ejent, et. Sccnanécr, fom, Innber 
SRuuri ell, SemmorttærE, etl. fom forlnnbcr 
©tene ». inbflulit i8tn. :&in{>ffraft, en. 
^raft t. at binbc, Oinbcnbe .Kraft (Innbc, 5.) 
:»ini>cmi&C)eI , et. SDJibbcl (f. er. Sa-gc; 
nitbbel) fom l;ar binbcnbc .Rraft. 25in5cs 
naal, en. 9Zaal t. at binbc g^iiTcgarn meb. 
^in&cucøle, en. Srccnaglc, {}»ormeb 
Sommevoærf forlnnbcé. .ibin5cor{> , et. 
©onjunction. 25in^epin^, en. ©taals 
traabépinb til at Mnbc (©ttjemper) meb ; 
Gtriffepinb. 25tll^crfm, en. 9iem, ^»ors 
tneb noget (nnbeé eller fnoreé. (røot^.) 
;^in^cnlm, et, faameget af en fi)tbt <Bcct 
cll. '^^ofc, fom bei)Otteé, til at funnc Innbe 
forben. 25i)t{)c|leeu , en. <Stecn eller 
©tene »eb ©nbernc af en 58ro eller ^»a'U 
»ing, for at mobftaae 23nené 5£n^f. (t). 
Tiftljdcn.) 25iii&etlrcg, en. eller iBi)i{>e; 
tcpt, et. Streg, fom tilfienbcgiuer, at to 
jOrb t)eu fammen. — b) 2>iuC>l;agc, en. 
Sern^age til at- binbe cHet flemme noget 
fammen mcb; JBinbeiern. (23. <B. D.) 
»in{»fit, et. Jlit, fom 6r. til at tinbc cH. 
j^cftc. Sfin^pkjlcr, et. Ijoormi-b et frijTt 
(Saar forOtnfceé; Jpeftplaflcr. 2^in^faalr, 
adj. ben tnberfic ©aale i Sfoe. 2Mni»; 
(<ilat, en. ©t ®lagé (Sommers enbåren, 
ber if fe fætter |)ooeber. (iDtuffcn.) 25ini>; 
fl'ruc, en. ^oormeb et iBtnb (f. ©r. om 
en brufrcn ©prjcitcftange) ffrueé fammen. 
;Ktni»i&;ce,en. Sve, fomSømmcrnuvnb bruge 
til at liuggc SBtnbingdtommer. = 25ini»cr, 
«n. pi -c. een, fom b. ©ccb op. f. JBinbc; 
folf. — ^in?ing,en. 1. ®ierningen atbinbc. 
2. fammenbunbet?(rbeibe; JBinbingéoævf ; 
©tcb, l}Oor Sommer fauEeé. JBiclten er 
raabnet i SSinMngcn. 3. et g'ag ^f)uué af 
S^inbingépærf. — 2)craf : 25ill^i)Iøc>rrlT, et. 
Sømmcrfii)ffe , fom brugeé tii Siinbing. 
(faalebeé ogfaa: 23in^i^øofparre.) 25in3 
^inøov»<rvf, et. ub.pl. Sømmcruarf, fom 
forbinbcé mcb gobjlpffcv, ©tiocre og Cøé; 
^olter, og l)Uorimcllcm SScvggene til et 
4>uué murcé af een ©tecné SDffelfe. 
(molfat: (S5runbmuur.) = 25in^fcI, et. 
pi. 2f>i^l^)Iev. l)yab bcr tiener til at binbe 
cHcr forbinbc mcb; S3inb (1.) — 25i^K'»fcI, 
en. ub. pi. gorl^opppelfe, l;aarbt iw. 

2Jinø, en. pi. -c. en ftor Sræfaffe. 
SJJaltbiuQ, aJJcclbing. 

23irf, en. pi. - c. [3. Birli. Biork.] 
et i nortligc Canbc alminbcltgt Zx<x, Be- tnla alba.. JDeraf: XirfebarF, 25lr| 
brarnJic, Birh-fo)^, J^oft af 25irfcvi 
aiirfrfaft eHcr 25ivFcwani> (fom ubtapj 
of ffiirfcn, og fogcé til en t>tii, liig 
0. fl. 

^>irf, et. pi. -er. ®ob6 ellct 35ijtri| 
fom i JRcttcrgang^fager iHc bører unt 
.f)errebétingct, men i)at SBirfcfriljeb og 
egen SBirtcbommcr. = 25irFrbret>, et. iCod 
( ebrcB , (joonu'b S8irfefri{)cb mebbelee. (i 
iSimonfcn. JBwrgruincr. I. 41.) J&ki 
iiommer, en. ben, fom be!l(vber JRctter 
et JBirf. (unbertibcn i 2). Sos : 25irJ 
fogl•^.) 25itFecicr, en. ben, fom f)( 
JBirfcrcttigOeb titftt®obé. ^>irFcfriI)e' 
en. ict ^rioilcgium, ^»or»eb »ityc abclij 
®obfcr (forbum ogfaa JKiøbPccber) uni 
brogcé fraJanbcté alminbetige JRettergani 
og ft£ 35irF eller ^irfcret. 25irfcl;i'rw 
en. b. f. f. ::&irfccier. (:S. Kot^e.) 2Mrfi 
rcttittI;c^, en. ben Jft. fom 93ir6cciercn 
til Of bcforgc iKcttené ^Uic i fit JBirf y« 
3?ommcr og ©Erioer. ^irFcfpriucr, et 
SErivcrcn i en iBirEeret. 25ivFeting , 
Stilet, l)t)or SSirEerctten fplbcé. 

^ifiJ>&cr, en. pl.-e. een, ber bi»aan(_ 
en Ket, en Siaabéforfamling, et SoHegium, 
fom 9}?cb[}iclper ; en 2tffcf]"or. {^, mid). 
2(alborg.) 

2»iffop, en. pl.-pcr. ben «Pcrftc ®eifti 
lige i et (Stift. (g. 25ifp. 

25iflag, et. [)1. b. f. en liben m. ISBoenEe 
forft)net Ubbijgning' uben for en ©abebør, 
(2). Coo.) 

25ifmr.ø, en. ui. pi. en ttlfælbig ©mag, 
noget Ijar, en (Smag, fom ei er ben rette. 
JDcttc S>1 i)at en 25ifm<:g af SOJalurt. 

25i6mer, en. pi. - c. et SRcb)f ab, bc« 
ftaacnbc af en SSægtftang m. nebi}a:ngenbe 
J?ob, fom br. til at oeie )>aa i (St. for 9Sa-gtj 
fTaal. = 25iemcvFroø, en. <S. i)X>im man 
fænger bet, fom fTat Dcieé >paa IBiémevcn. 
25iomcrlo6, et. SJorgtlob paa JBiémcren. 
25iomerpun^, et. (i Siorge) en SSa-gt, fom 
ubgiør 12 atmtnbclige ^unb, eller <5FafiI= 
ipunii. 25iemcr|V.)tg , en. SBiémercné, 
t>eb ©Eurer i Siépunb og ^unb afteclte 
SSa'gtftang. iSiomervagt , en. 95. fom 
ftcev paa en ©témer. 

.^ifol, en. pi. - c. et 2uftfi}n, hportJcb 
©olcné SBillcbc oifcr ftg affpcilct i forbene 
TltmofpOære. 

25ifp, en. pi. -er. b. f. f. BjfFop, ()Voraf 
tct er fammeiibragct. = 25ifpc^r»igt, en. 
ben for 23ifper bcfutcbc ©mbcb^bragt. 
2»ifpci>«mmc , et. pi. - r. en mé >Deel af 
et ^anbé JiivEcr og ^rcvficr, fom ere i)cn: 
lagte unbcr en ©ijTopé £)pfi)n ; et Stift. 
25ifpccn^bc^c, et. en SSijTopé gciftltge Qnn 
bebe. 23ifpcgi:ar{>, en. ®. l)tiort en 5J3ifp 
for fin ©mbcfcétib boer. .^ifprl)iic, en. 
et ©lag'o ^puc, fom l)øicr til catl}olfFe 5Pi= 
ftoppcré iiDragt, ligcfom en 25ifpcFaabe iSifpefJol — 93lttcr. 93 55iKcr — <Biælfe^ot)c&. eg :&ifpffi-vtv. — ^ifprf^cl , en. ftgutf. 
f»c: S3ifpccni&cbc. lit føgc en Icbtq 25. 
— 2^ifpci^t^c, et. ©tcbct, Si^cn i ©tiftct, 
fit>or y^ifpcn boer. ^ifpcviclfe, en. ben 
^erenionie, ^rortfeb en ©eiftltg inbineé tit 

i S^t)Top. — bifpelig eHec tiijYoppdig, adj. 

' fam ^ørec til en'JBiiTop. b. iBccibiolieb. 
jDrajjt. — .^ifpiii^c, en. pi. - r, en f&U 
ffopé -puftvu. 

25iffc, V, n. 1. (^ar.) Ⱦre i en urolig 09 
ibeftg iBeoccgetfe , Mc urofig omfuing ; 
egentlig fun om ^pornqoccg, fom liiffer i jtærC 
^ebe. (9i. (S. biffen.) irf. f«itc, uimfc, 
ftrippc. = 25iffcfram, en. ©maafcam; 
jom ©iffeErcrmmeie fa:(ge. 25iffcFrammcr, 
en. ^en, fom oonbrer om fra S?i? tif 93^ 
meb ©maafram. 2^ijJelÆ^er, et. i ien 
Salemaabc: at f)a»e Siffeloi^er i ©foene, 
l}at>e en fior ^latfehift, megen Uro paa 
f[g. ^iffcprcao, en. ct Itbet, tt)nbt2péi, 
tit at Mc om meb (bag(. S.) liflfefyg, 
adj. fom ingen JKo I)ar vaci ftg, ibelig int 
ffifte ©tcb; beraf: 25iffcfvgc, en. (bagi. 
ffialc.) 

, J&i)icat, V. a. ^)illo^, tifFcaet. ^ielpc, 
unberftøtte, unbfottte. Tit h, een meb 9?aab 
og JDaab. — ^it^an5, en. ub. pi. >&ielp. 
llnbfiTtning. "Siben mangen ®ang ftor 
:&. giør i SZob." .É>ctt. Ut faae B. of 
een, fuge 25, SJieb ®ubé 25. — 25iili:nicr, 
en. pi. -e. 1. ^ielper, 9)Zeb{)ietpec. (3). 
8o».) 2. ben, fom biftaaer en anben i 
Srefamp, ©ecunbant. ((5f)r. V. ^r. 2(rt.) 
bijiaiiMg, .ndj. bel)ielpelig. (5?. Slauffcn.) 

25iftcr, adj. pi. bi|Trc. [3éf. bystr.] 
1. meget »reb, opbragt, forbittret. ^an 
bleo ganjTe t. "Ut giøre een t>. 2, fom 
rifer 3Srebe, ©ifter^eb; grum. (5t liif^crt 
JTnftgt. "9}Jan tager ^ortifngcné biertje, 
H]lrc ®prog for £)»erbet>iiéningené og 
©anbfjebené." 9{af)bef. (3 ælbre Sanif 
ogfaa: et biflcrt SDJørfc, 5?eir.) — bifter; 
Qt-J, adj. reent gal, ravgal, (bagi. i£.) 
^i1lcrbe^, en. ub.pl. — bil^crt, adv. 2Ct 
fee bijtcrt til een. 

J&i\<ctte, V. a. bifattc, Iiifat. egentlig: 
fættc l)oé , tilfa-tte (faalebeé til ©fibé : at 
Jifattc flere @eil) men br. fornemmelig i 
ben iSalemaabe : Tft b. et Sig 3: inbfocttc 
bet meb SBegraoelfeétfiE i en Jlirfe eller et 
6apel, inbtil bet fan flntteé til ftt rette 
©raoftcb. — 5>craf: ^ificttelfe, en. 

Xitte, adj. liben, ganjTe liben. (-lilføieé 
liUc.) en litte bitte SBlomft. (bitte bruge« 
tfa-r i ben ipb)!e >Dialect fjnppigen for : 
filte.) 25ittc, en. ©mule, ben minbfte 
2)eel. 3He en »itte. (bagi. Sale.) 

25itter, adj. pi. bittre. 1. fom ^ar en 
t)ié fammenfnerpenbe ffarp ©mag. (pf. 
bceff, fom er bet mere banjteSrb, og 
brugeé t»el egentlig; men nu fieiben figuel.) 
bittre 3Wanbler. 6n bitter ficcgeplante. 2. negent!. og flgorl. a) jTatj), gfennem« 
trocngenbe. ©n bitter Jtulbe. b) bibenbc, 
bib|T. ©n b. ©atire. ?tt t>oerc b. { fin 
Sale. c) nargaacnbe, frænfenbe, bittrc 
23ebreibelfer. d) ubeljagelig-, f)aarb, fmers 
telig. <Sn b. ©fiebne, bittrc Oibetfer. "&n 
b. iBebrosclfe for (}cnbe, fom føbte ^am." 
©al. Si-bfpr. 17, 25. (©. fovbittrc.) = 
25itterl)e^, en. ben ©genjTab at »ære Utt 
ter, faa»el egentl. (en 2>ittcrl;eC> i ©mas 
gen) fom figuel. f. ©r. b) 3 ^ané ©fiemt 
er for megen '^. c) "Kt fige een 25ittcrl)es 
éer. "iBlibt 5orf)olb forfgfber u»elfommen 
©anbf^ebé 25itterl)ee>." 9{af;bef. d) 5)et 
£)nbeé, Uloffené, ?Crmobé, ©orgené 25, 
"3ng»;n Cpffe uben alle Sibelfer, ingen 
©læbe uben alle 25itterI;e^cr." S3aft^o(m. 
bittcragtig, adj. noget bitter. — 23itters 
jovi», en. en egen3orbart; Salfjorb, fjtjib 
93Jagnefia. — bitterlig, adv. paa en bitter, 
ubel)agelig, fmertelig 9}?aabe. (fieiben, 
unbt. i llbtn?ffet: at grabe, at bebrjsoe 
fig bitterlig; og i SBibctotterf.) ©ettræn* 
jebe, 'fmeftebe mig bitterlig. "5)ct for* 
trøb I)am bitterlig for ben S?efpottelfe, 
II. SKaec.'T. — »itterfalt, et. SKibbelfalt, 
fom frembringes oeb SSittcrjorbené jors 
binbelfe meb ©»o»lfi)re. — bitterfmagcude, 
adj. V. fom f}ar en b. ©mag. — bitter« 
f<?J>, adj. af en blanbet, l)alo bitter 09 
Ijalo føb ©mag ; meft ftgurl. om ict, fom 
»a-ffer en blanbet Salelfe. (3. 95oi)e.) -- 
25itterf<9i>f, en. ©n Sa-geplantc. Solanum 
Dulcamara. — ^itterv>iiit, en. 33iin, l)»ors 
paa er fat bittre, ma»eftt}rfenbc Urter. 

25iv»<:aue, v. a. 1. [S. benmo^nen.] 
»ocre tilftebe »eb. Tit biusane et aSn^llup, 
en l)i5itibelig gorfamling. 

25iÆf, et. pi. b. f. 2i)b of en biaffenbc 
.&unb. 

25i<cffc, V. n. 1. (I^ar.) gtøe m. f»agcrc 
SRoft, fom vg)»Qlpe eller fmaa ^unbe. — 
25iÆffeu, en. ub. pi. 

25icrl^e, en. pi. -r. [3él. Bialla.] en 
I5uul332etalfugte meb JKibfer i, I)»ori fmaa 
.Riun ell.iiugler afbetal inbflutteé, fom, 
»eb at rwfteé, frembringe en Clingenbe2»b. 
(beflocgtet m. adj, biceli), om 2i)ben. "SSogs 
finten flingcr biÆli»t." 2frrebo.) — :Si«li»e* 
Hang, 25iaI^ely^», en. ub. pi. .Rlang, 
Crtb af aSialber. ^Biali'ctdi, ct. ©ele« 
tøi befat meb S3iælber. 

25iarI^e og bi<xl6re, v.n. 1. gtwe^al«, 
giøe, jTøie og firigc. (forætbet.) 

^iarlFe, en. pi. - r. iTri»eé ofte BielFe* 
[3. Bii^lki.] en fpær, i^iirfant tilhuggen 
Sommerftot. — 25i«IFebaa)i{) , et. 3erns 
t>aanb, f)»ormeb SSiælfeoccrE forbinbeé. 
biarlfebygget, adj, v. 1. bwgget, opført 
af »iælfer. 2. bt>gget ^aa en 58, "S5ac 
ei bin bialFcbygte 9lebe ubi min ©tue 
ftHer nof?* 9). n. Sroiel. 25ia-lfc* 
Ijovc^ ct. enben af en tilhuggen ^cclU, 35iælfc()uué — ^Bloarnnbet. 94 SBlanvøb — SBIab. ^t(rIFcI)mte, et. ©t af SBiætfcr cH. Søm« 
tncrjtoffc opført vf)uu«. 2>iÆlfcfiia; , cf., 
(f, Xii«, 2.) 2»icclfcrum, et. l^^am 
tt'n {mcdcm 3>taifcvnc i et -Ipuué eller 
<S>Ui\ SicElfef«f>e , et. bet (Stcb t 
9)?urcn; F}»or 93ta'tfe[)oocbct fccftcé elfer 
tjvUet. 25j(Tlf cvxrg , en. 95ceg, bannet 
af JBiojlfer; ææg i et J8uvKt>f)uué. (S)I); 
lcufcf)t.) 2iiÆlfcv>(n-f , et. ©citntingen 
af S3i(v(fer i en SSvjjntng , Sømmertjccrf 
af Sia-tfer. 

l^iont, tn. pi. -c. [S.Biorn.] 1. (?t 
l^oé oé frcmmebt ^^^attebi^r, fom te»cr ^aa 
SSiergc øg i tibet bcboebe Sanbc. (Ursus 
arctos.) 2, ^bierncn i en .RøHc : cn 
.gjttætotng meb ^Taliningcr t, otter JRørct 
i cn SJlattføllc, Ijttortgtennem 9Sarmcn og 
JRøgctt fttgcr op tii gtagcrnc, og 6oor: 
»eb ©ntilcrne og Sl^icn bæmpcé. = 2»ii>r; 
itebofr, n. s. en SBuffoart; (t DZorge) 
.Rortuxr. (Rubuscæsius.) 35i^^l•^tc^^:n^e, 
cn. 58e»cvgetfer, foni SBtørnen Ictreé til at 
gtøre, opreift paa JBagbenene, efter ©æffe; 
:f>ibc eller anben SRufif. 25i«rnfl)i, en. 
JBiørnené asintcrlete , f)ttort ben tigger i 
25palc. (95. ©. £).) 25icrriirl;uni> , en. 
©n |)unb til ot forfoare £lttcrgct mob 
SSiørnc ; eller cn til ^i^riicjagt ofrettct 
.^unb. ^ierncjo-gcr, cn. ben, fom jeger 
SBiørnc, gaacr paaJBiørneiagt. ^i«rnc; 
kb , cn. pi. - Icbber. JBiørncnå ^ob. 
^»iørneleic , et. ©teb, ^»or 58tørncn i)at 
ft't fccbpanlige Seic. 25i«<ntefVinC>, et. 
SBiørncné lobnc (Sfinb , eller goerttoerE af 
famme. ©n^i^rnefPin^øj^elé. 25icntei 
J¥yttc, en. b. f.f. S5tørnciocger. (.g». (Strøm.) 
^i«jructr«FFcr , cn. 6en fom tro-f fer om 
i Sanbet meb iDanbfelnørnc, Stiernes 
iingc, cn. aSiørncné Unge. (25iijrncl)»alp, 
S). 2oP.) 

:Bl«a, adj. [3. bl^r.] ØZattttct x>cia cn 
af |)ot>ebfar»crne. SJIørfebka , tt^feblaa, 
]^immeli)kfi. = M«a-'<:øtig, adj. fom fals 
ier i bet blaac ; blaalaben. 25I«abÆr, 
n. s. frugten af cn JBujfwoert. Vaccinium 
myrtillus. bkafarvjctadj. farOetiSBlaat. 
Hfiafroffen, adj. blaa af ^roft. (5Kot().) 
bkagrca, adj. fom ^ar en graa ^aroe, 
ber falbcr i bet blaalige ; blaafaroet ubcn 
©lanbé. (93iot().) bUtcgri&ii, adj. fom 
I)ar en grøn, meb SBlaat inbfprængt g'arpc. 
blfifiøutten, adj. bleg og blaalaben tillige, 
(^ram.) t>laal)iclmct, adj. blaalaben dl. 
blaagraa paa.Rroppcn m.lboibt^oPeb (om 
SX'Jceg.) H«fil<:5en, adj. J)oié g^art>e er no; 
gct blaa, falbcr i bet Uaac, 2»Ifialecr, c^» 
(&t ©iagé ftcerft binbcnbe Seer af blaalaben 
^ar»c. bkalitj, adj. b.f. f. {blaalaben. 
^-laamand, cn. [3. Blamadr.] i ælbrc 
©f rifter: cn 9}ior, 93Jaurcr, 2(frifaner. 
:Blfiamunfe, n. s. cn plante , ber grocr { 
©anbjorb ; Jasione rnoulana. bla&vaixs 
{»et, adj. fom ^ar btaa JRanbc ett. ©tribcr i cn ont)cr(cbc« fart)ct®runb. hlaatub, a<! 

fom bar en røb ^artie, ber falbcr i bet IS8lao( 
blt:afFimIet , adj. f)t>ib meb inbfprængt 
blaa ''Pletter (om|)eftc og £l»a-g.) blaa 
firtact, adj.v. flaaet faalcbcé , at blaa 
.Sieb følger efter. 251<:af(«g, et. blaa 
SJJarfc efter ©(ag. 2Ma4tfp<:Æn, cn. 
©lage rafpet Zxce , fom fan>cr blaal 
bkafpcttft, adj. befat meb blao ©pettet 
25I«aftccti , cn. bet f. fom .ftobbcrDitriot 
2>Iaailiv>clfe, cn. ©tioelfe, laset meb Slie 
Uaat. (9S. ©. C) bkct^itset, adj 
ftipct meb S3laafti»elfc. bk«)lribct, adj 
b. f. f. blaaran^ct. bkafuur, adj. 
SWeIf , fom er blcpcn fuur ubcn at blitji 
tpf. (cn bkrtfiiur mm , i tao Sale : ei 
^igc, bet hat »»ret uftjbff, ubcn gølgci 
beraf.) 25kafvgc, rn. @n ©wgbom fotl 
oarfaget »eb cn mebføbt feitagtig -Dani 
nclfe af vP>icrtct, og f)t>or»cb |)uben faac 
cn blaalaben Jaroc. Morbus coeruleus 
bkataernct, adj. fom l;ar blaa Særningei 
e!l. Kuber i h'oit) ®runb. ;6k<:urt, en 
®n plante meb blaac ffilomfter. ; .Rornl 
blomft. Cenlaurea Cyanus. ^kctjan^ 
et blaafarret S>anb, I)»or{ Sinneb b^ppeft 
bk««ict, adj. fom f)ar blaa 2){nc. 

2>krt^ci>, cn. ui. pi. !Bcftaffcn5ebcj^ 
ot »rerc blaa af J?ar»c. (SKotl^.) 

23kfinc, cn. pi. -r. cn blaattg ©fyi 
eller Saagc. 

23Ififincr, V. n. t. [Sél.bMna.] 1. bttjji 
blaa ; »ifc fig blaa for ©t)net. "SRørfi 
faac I)un -pimlen bkane." S)I)lenfcf)t. "Gi 
Uttclig JRøbmc farocbc ben bkcnen^e .P)im: 
mel." SSaggefen. 2. blive bunfcl, mørfnc, 
"£)et bkaner for mine Sine." éiotl^. 

Iblccit , n. s. pi. [©», Blånor, Blår.' 
bc grooefte 2)cle (Sa»cr) af .&ør clT. ^amp, 
fom ffillcé fra ocb Mæglingen, .^ørbkaij 
.g)ampcbkar. lit fætte een 3. forSinene, 
»enbe ccné SJinc i 25kfir o. narre , fori 
blinbc. = Xkargarn, et. ®arn, fpunbc: 
of SBlaar. 25kavl)a:gle, cn. Jpægle, l)»oi 
paa man ffiller ^ør og .pamp fra SBlaarenc, 
— Ski:ricrre^, et. C. »a»ct af JBlaargarn, 
^karlcrreiie Sagen. 

25k.bbve, v. n 1. (fjar.) [3. blabbra.; 
flabbrc , plubrc , tale utvbeligt, uforftaae; 
ligt. (53iotl).) 

23ki», et. pi. -c. [3. Blad.] 1. bc 
ti)nbe, fkibc 9)bcrbcle paa Urter og Srcccr,_ 
fom ubttore paa biffcé ©tilfe og Ørenet 
Sræcrneé 2»k^c i ©amting falbcé lL«tt, 
planten, Sræet ^ar bcgnnbt at fætte ()!i)bc 
»k^c. {lit tage »ki>et fra 9)Zunbcn 
ftgc fin 9)Jcning rcent ub, cftcrat mart' 
nogen Sib f)ar bulgt ben.) 2. brugeé bet 
om abjfitligc Sing , ber Ijatic nogen Stigs, 
l)eb meb et Slab , f. @r. iSki»et •:fiaa c 
.Kni« , cn ©ap , en liaxi. , cn ©fee. li: 
flaac ®ulb i »ki>c. gobbkd, ©futbc 
bk^, aSoPbki), JBorbbkd, o. fl. .S. ei i sBIn& — 35Ia&e. 95 S5Ia^e — ^Blanbinøébwf. 3Ma^ gJapir, et l«ft ©tt>!fc ^aptt ; cit. tt 
35. i en S3o(). 4. et SibéjTritt, fom ubgts 
»cé i cnfette ©ti^Mcr cll. 2(rE. Æ>cttc :»ke> 
ubf ommor bagltgcn. ©t UgcbkJ*, iDagblai*. 
5. ^Ii:i>ct p. en iCcrf , bet bcPccgcUge JReb; 
ffab, ()9otmcb Sftættcn flaacé fammen mcb 
JRenbegarnet. = bladagtig, adj. [om lignet 
«t S5(ab. bI«^^annct, adj. fcannet font 
<t S3(ab. X^k^^ci, en. ^agcbei, fom 
(areé of ubtoet ©mer og 0}iect (?Kotf).) 
©møcbci. aMiU^'cbyg, et. S3ng, [om 
cnbnu ei ^ar [Tubt 2(r. 2)eraf .Satemaa; 
ten : at brtffe , at borge paa ^k^cbyg 
(>^øtj:goarb.) ^k^er^:6Ic)l, en. SRaélen 
af bet Piéne, nebfatbne Sop. (ØrunbtPtg.) 
25la^e(^' u6, [. SeiPiTub, gøpfprtng. blae>e; 
vii«*, adv, t ^orm af SStabe. 25k^c^ 
vxvV, f. 2op»a;cf. 25U:6cgiiIi', et. ®ulb, 
fom er ftaaet elter valtfet i meget tiMibe 
*8(abe, og btugeé tt( g'orgiilbning. (95ogs 
gutb.y ^k&l;«ugfd, et. ®ør[)(s:ngfel, 
fom bcftaaer af to btabpiié fanimcnl)a;ns 
gcnbc ^tU. (5?.<S.O.) 3»f. :&kpl>rng; 
fcl. Bkit'fifil, en. løé Åaal, fom iffc 
luffer ftg i ^opeber. 2»Iai>h-«nC»6 , en. 
^ranbé af maie, 2i5Pfranbé. (S)^(enfc()(.) 
^k^fr<:v>c, en. (5n tinnet ^atéfrarc, bd 
ftaaenbc af to btabbannebe, nebf)CEngenbc 
©trimler, fom ©eifilige bære. bhtMfiro, 
adj. [om er ubcn 93labe. 2>kMuu6, 
en. [maa3n[ecter, ber i 9}Jccngbe opbolbc 
fig pna Piffe Srcccr og planter (Aphis.) 
»k^orm, en. Piffe £)rmc, [om afa'be 
Sræerneé *Blabe. bk^rig, adj. [om i)at 
tnange93tabe. ©nb. plante. (omSra-er: 
leprig.) :»ki>fk:kt, en. @. ber ^aacé 
teet, for om ^J^raarct at offfixrc be unge 
S3(abe (£)(uffen.) Snitfalat. 23k^f?c{5c, 
en. Ørunben cUer ben nebetfte JDeel af et 
S5iab , naar ben omgtpcr ©ta-ngelen fom 
en ©febe. :»k^t■litfe, en. (gt KebjTab, 
^pormeb man jliffer Sraabenc giennem 
SBlabet p. en 9SæP. 2>k{>fl-ilf , en. ben 
©titf , [om forener SBlabet meb plantene 
©tamme eller Srcccté ©reen. 25k^i 
fwamp, en. [maa ©pampc, ber pore "paa. 
Srcceré ^lahc. (©c^ouiu.) 2Mae>tobaf, 
en. Sobaf i terrebe SSlabe, ufpunbcn Zot 
baf (jpf. Jviilletobaf.) bkitoiis, adv. 
ætab for '!8ia'ii , ligefom 95labenc følge f 
een 58og. 25k{'vi[cr, en. itt gicntagnc 
S3rb , nebenunber ben fibfte Sinie paa en 
©ibe elTer et SSlab i en J8og, fom f)enpifer 
til førfte Sinie paa bet følgenbe. (Custos.) 
»k^«if, et. Sie elTcr .Knop p. et Sræ, 
fomtnbeljolbcrSpirentil et elt. fiere SSlabe. 
(Stuffen. ipf. JBlomfierøic, ^rugtøic.) = 
bki>ct, adj. 1. befat m. JBlabe. 2. fom 
beftaacr af S3tabc eller af blabpiié poa 
r)inanben liggenbejDele; fom ligner 23tabe. 
:8k6c, V. n. og a. 1. pcnbe 95labene, 
fafte SBlabenc om i en S3og , mcbené man 
Icefer, etter for at føgc om noget, 2Ct b. t en 58og. Kt b. om , bkJ>e efter (fafle 
efter) i en SBog. lit b. en JBog igiennem. 
2. brpbe JBlabc af Sræer eller planter. 
(SKotf).) f. bl<v{>c. — bk^ce, v. n. pass. 
faac SBlabe, [pringe ub i SBlabt ; bannc 
ftg til 23labe. "(Snbeel repne o« bk^es { 
Siben." (om SGbelftene.) — ;»h^en, en. 
ub. pi ©terningen at Uaic (i en S3og.) 
25ikJ'Hing, en. 1. bet, at en SSært bla; 
beé. 2. SSlabeneé (Sfiffelfe p. Sræer ett. 
planter. («. <B, S.) 

Bkffcrt, en. pi. - er. ^ptbebøffe, cltet 
ligncnbc 3teb|Tab , fom Søm lege meb. 

Blaftc, V. n.l. [3él. blakta.] flagre, 
fom ^ncn, ell. et 2i>é for SSinben. (93Jotf).) 

^kffct, ad). [3. blakkr, fortiaben. G. 
black, fort.] afenblanbetfortegraa, brun* 
guul , eller graaguul ^ar»e. @n bkffrt, 
muuéblafFet ^eft. (om D-pæg br. i nogle 
[amnicnfatte adj. bkf i fammc 58emar; 
felfe f. ér. en bkFbielmct ^o o- en blaf? 
fet og tillige [)iclmet Jlo. ©n bkBrageit 
iD-oic o: en blaffet £Xpie , meb en Ijptb 
(Stribe tange fjen ab JRpggcn.) 

25klt^c, V. a. 1. [3. bland.1.] fommc 
forffiellige Siug [ammen eller blanbt ^ins 
anben. TCt b. 23iin meb >I5anb. Tit b. 
(fomme) SSanb i fin SSiin. "Kt b. <Sæb, 
b. et ©pil Jlort. m b. frcmmebe iDrb { 
©proget. b. flere ©prog [ammen. "Kt b. 
9}?elfen (nemlig m. 25anb) før ben fcctgeé. 
2. 2ft b. ?)Jiie\>, figeé for: at laoe SOliøb. 
— bkni>e [tg, recipr. inbtabc ftg i, gipc 
ftg af mcb, bcgipc ftg ibtanbt, forene fig 
mcb. ^(t b. fig i ?(nbreé ©ager. ">g)Pec 
£>aarc bkn^er fig i Srætte." ©af. £)rbfpr. 
20, 3. iPcttc golf ^ar atbrig hlcnttt 
fig tneb 2(nbre. — "9lofcr fig mcb Sorne 
bkn^c." æeflct. "iDg i bin ©læbe Uro 
bkn^c fig." Sobe. — bkit{>et, adj. v. i. 6ci 
ftaaenbe af forfliellige ©lage. én bkndet 
JDrif, et b. ©prog, bkn^e^e ©frifter. 
2. uflar, tffe rcen. (om iJSonbet, Suften, 
Sincne.) = 2>kn^gi«^ning , en. ub. pi. 
@. fom ci beftaacr af blot 93iøg, men f)pori 
anbre :Sing erc blanbcbe. (Sanbl). ©clff. 
©fr. I. 264.) 2.k)ii>forn, et. ub. pi. 
b. f. f. SBlanbtngéforn. = 2?»kti{»cn, en, 
ub. pi. ©icrningen at blanbc. — 2>ktts 
i)ing, en. pl.-ct. 1. |)anblingcn at blanbc, 
JBtanbcn, ©ammcnblanbclfe. 2. enSams 
mcnfætning af btanbebe Sing. ©n B. af 
Snbt og ©obt. 3. bet, {)Pormcb noget 
btanbeé; Silfætning. 4. 2>knMngcr, pi. 
a) SJJenncjter eller j)t)r, aPlcbe af forfTiets 
lige 3?accr, etter forfficttigt farpcbe g^ors 
oclbre. b) forffiettige Sing , ulige Wlata 
rier , fom finbeé famlebe paa eet ©teb ; 
f. (Sr. i ©frifter. (Misoellanea.)— 25kit; 
{»ing6bro6, et, SBrøb, fom bageS af flere 
©lage Jtorn. ^k^t^ing6^ccl, en. pié 
®eel af en SSlanbing ; ^ngrcbicnté. 25kn* 
{»iiigsJirjf, en. iDvif, blanbetafftercaSoeb« ffcr. 2f>Ii:»tMit5o6yr , et. iDi)c, aulet 
nf en ^cit cg en >pun of foi-fftcllig 7itt ; 
f. 6r. 9)Juu(cffec. BlanMug^folf , et. 
ellec coll, (Sn (Samnng af QbjTillige ^oiU: 
firrb ; en blanict gotfcOob. (J). S3. 3ut>. 
2, 11.) 2>lfiu^iltQogo^&, et. 1. GJobé 
ellev33arec, (om et ae nffonbrebe fra f)in; 
onben. 2, nuiabeHge^Sarcr. SMan^inge; 
l'orit, et. Jtoin, aoU't efter BIa)I^ingof«^ 
o: <S<vb af foriTielltge ©(agé (ifcerffina 09 
^aore) fem ufcfaaeé Otanbet. Slan; 
é»^nøc•.mad^f, en. @n »iéSJJaobc at Otonbe 
\)aa. 25Ii:iiMng6fPrift, et. fom tnbe[;olj 
ber abffintoe tlanbebe 90iaterier. (93iot^.) 

^Ian^e, en. ub. j)!. 3 9?orgc : fuur 
5Ke(f , blanbet meb »anb , fom er 'Sidi: 
bønberneé atminbetige 2)rif. 

^I(jn{»t, præpos. ©. ibIan^t. 

»knf, adj. [Sél.blankr.j 1. qM CQ 
gdnbfenbe. b. fom et (gpeil, 2(t gtcrc 
noget blijiift. 2. (fr. hlanc.) ©nXUinf, 
falbcé (tfcvr i aSefttnbien) en>^ttib, tSKobi 
fatning tit en ©ort ell. Éeger. 3. aaben, 
fom intet er ffretiet v<^(i' ®n bUanf ©tbe. 
^t labe enCinie ftaac blunf, — 23Ianl:I;c5, 
en. ub. pi. (g)iotf).) 

Bknfc, V a. 1. gtøcc blanf, potere. 
7ft b. noget op, pubfe op. — ^ilanfniiig, 
cn. = SknFl)iorftc, en. SBjøcfte, f)»ormeb 
@tfit>ter og ©60c OtanfeS , cfterat be ere 
bcfttøgne m. ©Eofva-rte etl. aSor. ^lanf; 
fuærtc, en. tct, f)Oormeb ©foetøi ell. anbet 
(f. (Sr. Jlaefetovne) blanfeé eller pnbfeé. 
251anFvo;c, en. <S(iinc af SSor, Serpentin 
m.m. tit at btan!e ©touter meb. 

2Mfinfft, en. pi. - ter. @t reent 5^aptr 
meb SfJawné Unberffrift tit at ubfijlbc i 
Sitfcctbe, I)ttor bet brugcé. 

:BIcc, en. pl.-r. [3ét. Blæa.] (Sgentt. 
et Sogen , ©cngetagen. "iDu bfebc tffc 
min 2)t)ne, bu bteibc t!fe min ^Icc," i en 
gi. 83ife. (berafSorbeblec/ Sigtagen; og bet 
foratbebe : XIccfeng, en n^rebt ©eng m. 
rene £agen. 5}?ot^.) Sin mefl om ict 
Sagen eller Sinftcebe, l)»ori fpæbc 18urn 
foøbeé. "<Scia gaaer bet Sagen tiht, cnb« 
fige (iben 25Icc." SSaggefen. 

^Irg, adj. [3. bleikr.] 1. fom l^ar en 
ft^gelig i}^it ^ar»e. lit blm h. i 2fnfigtet. 
4:ian ble» baabc reb og bleg beroeb (af 
©famfulb^eb.) 2. fom F;ar en SBtanbing 
af l)t>ibt i g^arcen, mat, ft?ag af g'aroe ; 
fom f)ar et fuagt, mat ©fin. (beraf: 
ilrggrøn, bicgguut, blegrøb.) = 31cg; 
heil, en. ben 58ciTaffenf)eb , at Ⱦre bteg. 
25Icgl)V>ii>t , et. b. f. f. 2MyI)»i5t. bleg; 
laifii, adj. noget bteg i .f)ubfart>en. 
blrgfort, adj. af en btanbet fort ^axve, 
ber falbcr i bet Snfe (blaffet.) iSIcgfot, 
en. nb. pi. en ©ogbom f^oé ^ruentimre, 
l)Oort ^uben antager en ufæbpanlig bteg 
garpe. Chlorosis. 96 55Ic<j — SSIibgiijre. å c 25Ifg, en. pi. -e. 1. ©iernfngen 
blege. iSciet er i 25. Gn gob , flet B.^ 
^ørfte, anbcn X. (j. ferfte, anben ®ann_ 
om ©ommeren , at man bleger.) 2. foa 
meget Soi, fom paa engang btegcé. "Kt. 
f)a»e en ftor 23Icg. 3. ©tebet, I)9or b< 
btegeé. "Kt onla-gge en 33Ifg. 

^legc, V. a. 1. [3. bieikia.] gtøre Cl 
SSing ()oib, »eb at ubfcctte ben for ©olen. 
og Suften, eller »eb tillige at an»enijf_ 
cl)emtffe røbter. 2tt b. Serreb, (Som. 
2?»lcgiu)ig, en. p'. - er. ©ierningen « 
blege. = iMcgeftam, eller 2Megi>am, e« 
1. egentl. en Sam p. enJBtegcplubé, ^»01 
S.<siet ftnlleé. 2. et ©teb, inbrettet t. SBlej 
ntng, 5>legefteb, ffilegeri. iSlcgcl)at>e, et 
SSlegeptabé. (9Diotl).) Blegelon; en. Icf,' 
fom betaleé for SStegning. Blfgemand 
cH. i^lcgm«n{>, en. ben, fom leDcr afJBt« 
geri(faatebeé: BlrgcFoite.) 25IegepIfi^^ 
en. ^iaU, inbrettet t. SStegning. — 25Ie 
grri, et. 1. ben ©>)ffet at blege eller l^olbe' 
ffileg. 2. ©tebet, f)ttor en S5leg er an#,^ 
tagt. — 25IegctiJ), en. Karétib, bcqueal 
tit SBtegning. — 25IegeV)cir, et. SSeirtigJ 
fom bertit er tienligt. 

23Iegu, en. pi. -er. [3. Blina.] 
Uben ^ocoelfe eller Ubocert i -^ubcn. 

25leguc, v. n. 1. er. [3ét. bleikna^ 
blive bleg (ifcrr om 2(nftgtéfaroen.) 

»Icf, (at ftrioe meb) f. »Iccf. 

2^Ien^e, v. a. 1, fføpc, foccffe ©ijnet ffl 
en Stb tt. en flcerf ®lanbé. — figurl. f!utf( 
bebrage oeb et falftSfin, forbtinbe. "gj)l 
fené ftørftc Otanbé formaoebe d at blen^ 
bin©ioel." ©»alb. — ^Ieni>t>«rf, et. bel 
l^»or»cb man btenber, forer ^olf bag Sg 
fet; et^f)antom. "£)nbffabé giftige 2)un 
fler og 92attené »Icniivarf." ©ualb. 

^liant eller 2»Iy>ant, en. et SKinera 
of mat ©tanbé og 93ti)farpc, fom tfæ" 
brugeé titBIvfintepcnne, 2(tffri»e, tegn 
m. en X. (S5ti)antépen.) "S)a tnfte før 
{)ané .jammer m. btanfe 2>Iiant6 ©ftær, 
S^^tcnfct)!. 

:Blt& , adj. [3. blidr. 2C. ©. blil)e.l 
mitb, »enlig af 2Cafi)n og i Zate, og af e 
bertit f»arenbe ©inb. Ilt »ære b. og foictig.* 
(3?.©. blibe, glab.) "gt bli{>t2(iiftgt er 
bet, fom ingen ©org eHcr g^ortræbetig^eb 
fecé paa." ©poron. (f. mili>.) 2. mitb, 
(ffe »reb, forfonet. ^an btt»er ()ajiig »reb, 
og fnart blii» tgien. "®et blii>c ©inb fjai 
^rcb til eøn." g. ®ulbberg. 3. fmuf, 
»enlig at fce, bel)agclig. ©n b. JDag, ei 
h. @gn. 4. mitb , iffe fotb. blie>t SSeio 
tigt, en b. Cuft. = 2»Iii>cm<:«ne6 , en 
bet banffe 9Ia»n paa februar; (ogfaa 
ætbre ©frifter : 2>li^cl ; {)»oraf 2•l^^eI« 
lilic, en af bc tibligfte SSaarblomftet 
©necftoffen. Gaianthus nivalis.) — bliO 
Øt«rc, V. a.3. formilbe, giøre noget bti 
bere, minbte fmcrtetigt (njjt £>.) "i<x, ^Iit)9c>re — $Sl.cn&. 97 fdiint) —■ 331ié. (jcné IBcbrag , bec tlIi^gicrt bc ftbfte Siagc 
,foi: ben, i)'oxii 2i» i^an itfc ^qc 93?agt ot 
forlænge." 9iaf)t)cf. — ;&liM>f{> , en. ub. 
pi. ben ©qcnffab, ot »ccre b(ib. — hWi^t, 
adv. (ibli^ciigen. XS.aScbcr. ^. (Staufiicn.) 

.^liJ>f, en. pi. - 1*. et focbum brugeligt 
JlrtgSrebiTab , ^»ornicb ©tene ubfaflebeé 
^aa beteirebe ©tceber; ©tecnfdinge. (93q(; 
fliMige. ^. GtauiJen.) = iBli^cFatl, et. 
^ttft, ©tub meb enSBUbc. 2Mi6emefter, 
«n. ben , fom foreftob , ftnrebc SSlibené 
2fnpcnbe(fc. :»li>cfl>ttc, en. S3Ubcfa|tcr, 
æabemcfter. (9JJot5,) 

Blides, V. n. pass. bltoc 6(ib, b(tt)e mftbcs 
te. SStnteren blides. ®agen bliice. <93ZotIj 
()ar ogfaa v. a. bIi^c, gtørc blib ; formitbc.) 

251iinc, V. n. og a. 1. bttte btib, blibeé. 
JDet Hunner { »eiret. (SJJotf).) 2. aet. 
gfore btifcere, forniilbe. "9Kcn ffog og 
ftcrrttg blii>ne f)ané *^rebe." S()aarup. 

1. i^Iif, et. pl.b.f. [Si)b)lf.] 5)tefaff. 
2(t farte et 2Mi^ paa een , til een. 6t 
ficertigt, »enligt :Slif. 
. 2. 25lif, et. pi. b. [. [3. Blik.] ©Hmt, 
fBlinf, Ijaftig forfoinbenbe ®tanbé. "©t 
». af æerbené ^ragt." Sullin. BItfFct 
af et .SanonjTub. — 25nffvr, et. ©t »ift 
©lage ^x)x. til SSeilebning for ©øfarenbe, 
fem Bifer ftg »eb ftafttg fremfommenbe og 
forfoinbenbe Snégttmt; SBtinffwr. — bljf; 
fiiUe, adj. fulfcfommen jtiUc. (omSSanbet 
og Sutten.) "Uogtet bet »ar faa l)lif|lillc, 
ot ingen ^ter rurte ftg." iBagg. 91. .Klim. 
JDet ble» m. eet bliffiillc. ^o»et er h\\h 
OiUf. (©. ^avlUif.) 

3. Blif , et. ub. pi. en gonjTc t^nbt 
ttbf)amret og »otfet 9)Jctalplabc , fccrb. of 
•Sern, .Sobbcr eller røeéfing. Sernblif, 
5}Jeéfingl>lif. = 2iIifFcnflagcr, en. pl.-e. 
ben, fom forarbeiber S3li!, gior SBliftet. 
^^lifmynt, en. <5n SDZpnt of SSlif, præget 
fun p. een <Sii'i:t\ JBracteat. 2>Iifpk^c, 
en. pl.-r. et ftort ettjKe 95Hf, en ^lobc 
of JBlif. 2>Iiff<:;c, en. ©ar txi at ffccrc 
æueplabcr meb. :Bliffmc& eller Blif-- 
mager, en. ben, fom giør SBlif cH. 95li!s 
plaber. 25Iift«i, et. Hit l)»ab fom for? 
færbigeé of »lie. 

2»liffc, V. n. 1. [3él. blika.] gtoc et 
min en. ©limt fro ftg, blinfe. lit bltfFc 
tneb 2)inene. (93Jotl)._) 

Blin^, adj. [3. blindr.] i. fom fa tteé 
©tinet, fom ei fan fee. 6lini> poo bet ene, 
poo begge 2)tne. Uegentl. om ben, fom 
of en eller onbcn inboorteé ©runb et fon 
fee eller erfienbe »iffe ®ienftonbe , eller til 
en toié Sib. Tit »ære hWn^ for 9?aturené 
©ftønf)cb. "5or t)»cr en fremmeb 9)nbc 
er fton blinj«." ©. S8licl)cr. "2?en , fom 
mob onbre flreng, er bliu{) for egne Swbcr." 
^. ©ctjmibt. 2. figurl. fom fotteé ^ors 
ftonbené ^lorl)cb og .Kunbtlabé 2t)é, ufor; 
nuftig , ttonfunbig j it. fom gornuft og £)DcrI«g {ffc fjar SDeel i. ©n 6. .Rtcerlfgs 
Fieb, 6. Ct)bigl)eb. JDen bUnftcgiob, ^obcl. 
bltn5 2i}ffe d: blot ^cenbclfc, Silfcclbc. 
3. ffiult, »anffelig. ot fee. ^)lin^c ©ficcr, 
.Slipper. 4. fom iffe er »irfelig, er giort 
for et ©t)né (Sf»lb. (gn b. 2)i3v, et bliuitt 
SSinbue. 6tbli»i>t^ag p. et ^uué (f)»or 
ber intet SSinbue er.) bliiibt7(ngreb, blinJ>t 
©fub (meb loft ©fub.) 2lt labe et @es 
»cer blindt (meb tø(t.Rrub.) — i XUii{ic, 
adv. uben ot funnc fee, ni. tillufteS>ine, 
3eg fon toge bet i 23lini>e. figurl. uben 
£i»erl(xg, ©ftertanfe. Tttgaae, »celge t 
35Iin{>c. — blinbt, adv. 1. uben Ot fee; { 
JBlinbe. 2. uben iD»crlæg, uforfigtigen. 
(ogfao : bIin^t l)eit.) "JDet ftaaer til oé, 
blindt ot følge fjiin og forfofie biffe." 
aSaft^. = 2Mini>ebiif, en. ©el)Tabsleg, 
I)»or{ een løber om meb tilbunbne Sine 
for (^t gribe en of be 2tnbre. bliii{>fi2r{)t, 
adj. blinb fra g^øbfclen of. 2>Iin{>l)cd, 
en. ub. pi. ben Silfronb , ot Ⱦre blinb. 
2»IinM=iijb, et. .Riøb , fom ffeer i SBlinbe. 
(iS. ©. O.) 25Iini)Iygtc, en. S. l)Bor{ 
©laéfet, og berweb St^feté ©fin, fon fftuleé 
ocb'en ^lobe, fom fft)beé for. ^lin^; 
tarm, en. Intestinura reclum. 25ltn^; 
værf, et. f. 25IcnC)wærF. 

2»Iin^e, V. a. 1. [3. blinda.] 1. berøoc 
©»net, giøre blinb. 2. b. f. f. blen6c (fom 
bog oftere brugeé.) ©ncen bIin^er Svinene. 
"iCi blinice of .Kronené tS5lanbé ; men 
I^Bob om »i fieubtc bcné SS^rber?" .Kamp; 
monn. — 2>linv>ing, en. 1. ©icrningen 
<xt blinbe. 2. et iTuffenbe ©fin en. ©limt. 

2>lin{>ing, en. pi. -er. (f. blin&, 3.) 2> 
SBi^gningéf onften : ben 35ecl af en 9J?uur, fom 
er'imeUem to gitter og er ti)nbcre, enb bijje« 

25Iingrc, v.n.l. blinfe, glimre meb et 
flogrenbe, uflabigt ©fin. (93iotl).) 

23llnf, et. pl.b.f. ®limt, l)ojlig forbil 
farenbc ©fin. (St ^linf of Siinilben , of 
©olen. et B. poo -pawetg 'Sia'it, "et 
©oliliné Bliitt' i mørfc ^pøft." 3?etn. ©t 
25lijif m.25inenc, o: en hoflig S5eȾgelfe of 
Siieloogcne, et l)ajligtS)iefaft. — 25linffyr, 
et. b.f.f. B.Iiffyr. 

Blinfe, V. n. 1. (f)or.) 1. gt»c ct95ltnf, 
et f)apig ofbrubt ©fin; glitnte, tinbre, 
©olen hlinfcr paa SSanbet, t SBølgerne. 
©ticrnerne blinfe frem giennem ©ftiecne. 
>&ané SRuflning bliuf er i ©olen. 2. glippe 
meb S5{elaagcne , beȾgc "iicxn l}ofligen ; 
tt. gt»e Segn mt't> 2>tnene. lit b. ob een. 
= 25Iinfcn, en. ub. pi. — Blinf^initc, 
en. (B.Tlpl).) ^tnbel)oé fuglene imellem 
2)iet og S)ienlooget, »eb l)»U vilfoorlige 
S3eȾgelfe be funne ofljolbe 55irfningen of 
et olt for ftærft St}«. blinføict, adj. 
fom ibelig blinfer meb Sinene. 

23Iirc, V. n. (meb Sinene.) ©. plire. 

Blie, en. [3. Bles, lilesi.J ©n langs 
flgtig ^oib ©treø i ^^onben poa en ^^i^ 

(7) 55116 — m^i. 98 'Mi)?. citer ct>Si)ø»cb af mørfcrc Sf'JVBf. — Hi&fet, 
aHj. foni harffiUé t ^>anbcn. £)ftc briigeé 
bet i (gammenl'a-tning.mcbiCbicctitict, fem 
fccmccvfct |)o»ebfarocn. ®n rebbliffct .So, 
foi-tbliffct vg)cfi: (a: en reb Mo mcb S5(ié. 
0. f. ».) bliffct og bliofiilii , i la» Sales 
brug : ganjle bcjTienfet. 

2Miv)c, V. n. Mrv>, et blcvett, l>Ie»et. 
pi. liicwiie. [|)0ll. blywcn, ©». blifva.] 
JDette Drb f)ar en bobbclt og forffieWtg S3c: 
tncevfetfe, ba bet beetC' ubtrnffer en 2?ebj 
tiarcnbeb , en »ebtavenbe StljTanb , et vas 
tigt 5Dpl)otb (S. lilcilu'ti) ; beelé iDwecs 
gangen til en ni) Sitftanb (Z. toevHen.) 
3 begge Sitfælbc er tut iUc gammelt i 
(Sproget (bet Ul. blifa er et ntiere £)i-b ;) 
men ben fibftc 33emccrfelfc (i <Stebct for : 
vor^c) er inbfommen fttbfgere, enb icn 
forpe. A. <bet :J. bicfben.) 1. f)o(bc 
»eb at »ære, bcftaae, »eboarc, fovttioe. 
®c oubc SSaner bliuc. (©neeborf.) ^^an 
er og bliucc ben fammc. "£te ]^o»e — 
crinbrctSBorgcrne om, at be »are og ftulbc 
ilitjc (Slat)cr." ©iilbb. 2ft t». { pt ®m; 
bebe. — Seraf bIiv>en^e, adj. v. »artg, 
»eboarcnbe, fomiffe tet forgaacr. @t HU 
ven^cSteb, ftab{gt£)pf)otbkJrreb. "3 f)aoc 
bcrebet eber Hivcn^c©tcb i etf^'JcrtCanb." 
gjii^nftct'. 2. opf)o[be ffg, tot^c vcici et »ifl 
(Stcb , i)olbc ftg i en iné SilfTanb. Seg 
»tt b. I)cr tnbtit f)an fommer. 2tt tliuc 
"^icmmc; h. jtaaenbc, Uggeubc, ftbbenbc. 
"Kt b. o»cr (f. nebenfor, 9.) Tit labe een, 
Xaic noget blive o: cfterlabe, tabe tiogf?t 
»ære l)itot bet er. 2Ab bc ø»rtgc 3<5b{ér 
b. paaSract. — ftgurf. fatbe paaSSalptab; 
fen , omfommc. (i ælbve <Sfciftcr. "25c 
bleuc i fammc ^ærb." Seb. .Rrfiin.) 3. ha 
roe, enten for en Stb, ellcc for ftcbfe. 
•Det bliucr berpeb, »eb »or 2(fta(e. ©et 
maa bliwe tit en anbcn ©ang. B. (bet 
Si)bf!c lueri'cit.) 1. begi?nbe at »rere til, 
gaac o»er fra 9)Juligl)eb til SLUrfeligfjeb. 
"Jovenb 2tbral}am bicu," (®.. SBtbcl.) 
"Sm 23c¥éncr fom ci »ate, men blcve 
»eb f)ané £)rb." 6torm. "®ub fagbe: 
»orbe Cité og Snfet bleu." 1 SCRofe i8. 1. 
i n»erc 'jBibelo»erf. (>poé Sauffen 1536: 
"£5cr oorbc et ei)é , faa blcv) ber et i^é." 
"®ub fagbe: ber iTal bliuc 2i)é, og ber 
Wcv> «»é." æibct. af 1550.) — Cfte meb 
præp. til. SGerben fan ei »a-re bleven til 
af 3ntct. 2. begrinbc at »a-rebet, man 
t£!e »ar; fommc i en »ié Sit|lanb; »orbe. 
Ht b. (Smbebémanb. lit b. riig , fattig, 
ttceb , f»g , forEelet. |)un blcv> røb , bleg 
(røbmebe, blegnebe.) 5)et bliver »cerrc 
OQ »crrre. Det maa bog engang blive 
bc&rc. ©rcngcn bliver 5 ?(ar til 3uut 
(frilber 5 ?far »eb 3ulettb.) — -pertit f;ørcr 
S3rug»^i af blive fom et .^ielpeoevbum i 
ben fammcnfattc paéfictjle ^orm, |)an 
bliver' mere og meie vuhct. Seg blev for; fnfgt. ^an <r bleven abttaret. Kt blit 

crinbrct, o. f. ». 3. Sgfaa (upcrfonltgcr 

opfiaac, opfommc, beg»nbe at »oerc (m« 

^orbinbetfen af Sibébegrebet, faaoct H 

forbigangne, fom bet tilfommenbe.) "£ 

ber blev 7(ften, og ber blevrøorgen, førf 

®ag." 193JofeS3. 1. — 2)cr bliuct megc 

<B(xt} , Srugt i "Kar. 9)?an troer bec »| 

blive .Krig, at bet inl blive tit Jlvig (c 

en .Krig »il ubbr»be.) S)er bliver inge 

Stb til, ingen Svcbning. 3)er blcv (of 

fom , reifte fig) en flor Summet, ^i 

blcv et frygteligt lt»eir. 3eg »eeb iffjj 

tiaar bet bliver (ffcer.) 4. s)32cb £)biectcl 

S)at{»ué: »orbe. ®et btioer mig for »at 

ffeligt. vf)er bliver mig for ijcbt. 2?< 

»it iffc blive t)am tet. 5. foranbre fij 

forsanbteé. (ofteft meb til.) 2CfSSanbfa< 

ber blive Sié. SSanbet i ®taéfct »ar bl< 

vctS'ié. Sræ fan blive tit (Steen. ^^ci{ 

fan enbnu blive til en fornem 9}?anl 

6. fommc til en »ié 2iflbcr. 3 næfte Wc 

bliver (fptber) I)an 302(ar. 7. beløbe |!| 

til. v^oormcgct bliver ict , jeg fti)lb(i 

.1)cm 1 5)et .&etc bliver faa meget. 

C. 9}?eb præp. og adv. blive fif. a) hmni 

l)en, ftebeé. 93?an »eeb flet iffc t)»or i)ai 

er bleven fif (otit een, fom tcengc har Ⱦr< 

fa»nct.) -&»or bier? ben S^remmebc af] 

h) tage ©nbe , faac tlbfatb. SJJan »ec| 

enbnu iffc I)Oab ber bliver af* .g)oab bleij 

ber fif alle t}ané ^ovjætter, Søftcr? 3)« 

bliver intet af JRcifen. c) blive af meij 

bli»c ifitt »eb, fri for; tahc, miftc; faaj 

2tftra'f ^aa, lit h, af meb gamle iJSaret 

— blive borte, a) tø»c meb at fomme 

ubebli»c. b) fomme af S'ieft^n, forf»inbeJ 

c) fommc af ecn(5 (Sie, tabcé. d) fot 

"gaac. ©tib og ©Janbffab blcv borte pa^ 

JRcifen. — blive fra, ijolic ftg fra. Hi 

b. fra flette @clffaber. — blive igicn, blioi 

tilbage, bti»c tilo»eré , i S3el)olb ; ftaai 

tilbage at betale. — blive imoft. SSinbci 

bcgpnber at b. oé imob. — blive ovcrj 

7ft b. en 3)ag , en Uge over paa et ©tei 

(opt}otbe ftg en JDag, en lige efter fin llniå 

tomft, ctleu Icengere, enb man l}a»bc bc«^ 

fiemt.) i»f. ovcvblivf. — blive ffimmen, 

i)olbe ftg i ©et)Tab. Ht b. fammen paa 

en Jfteifc. — blive tit. (S. bli»e, B, 2.) 2rt 

b. til nogetk ■^an er blccen tit en fornem 

>&errc fra en gan^Tc ringe 9J?anb. 2)et 

bliver iffc fil noget meb l;ané JRcife, meb 

bereé §orto»elfc. Ht b. til intet, gaoc 

o»erft»r, gaac tit (55runbe. — blive tiUM 

bfige, bruges i fammc JBemoerfclfc , fontjj 

b. igien. — 2(t blive tilovers (f. bettc£)rb.) 

b. til 5ini>6, fatte en S3eflutning. — b. 

H&e, opl}otbc ftg iiiic] labe £l»a:get b. ui>c] 

om Sjatten, fig. bli»c borte, iffc inbfinbe 

ftg. feberen blev ii^e i Øaar. .^an tob^] 

nogfc af bc ftocrfcfte Ubtn)E blive uiic. ((S. 

tt^e.blive.) — blive vaer, f. »aer. — blive b. 

HM 

:;1 f&liH — ^lobøvtbft 99 35Iot)r;imb — 23Iob|lcmt. \}tb, absol. "Kt 6. »eb fin 5Wcntnc) , S^a 
flutning. 2(t b\ix>t t»c^ meb noget, (iffc 
opgioc, forlabc ben.) — ®ette fan tffe b, 
\?cC>, n: éeftaae, Oofbc nb. 3Ct b. »eb SJJagt, 
bcftaae ft'g ; bc^olbc fin ®ntbigf)cb. . 

2>itwc)}ei>, et. pi. -er. »arigt £)pfiolbéi 
(Icb , 6tt»enbc <St^'t). CtOlotlj. iSl)Qai:up.) 

25Iiv->rti6, en. Zit) , f)»on man bHocr 
paa et Steb. ()S.<B.SD.) 

»lo^ct. ub.pl. p.Bldd. Tf. ©.Blod.]. 
I. ben rebe a)a-bjTe i bi)rt|Tc Segcmcr, 
fom fjax fit £)m(cb i ?(arecne , og f}»otaf 
alle øPdgc 35a-biTcr (}a»e bereé iDprinbelfc 
09 8egeniet fin Slccnng. ■^Io^et fovttib 
^am. Ht fttde .■blo^et'(3: ætobetéSob af 
et ^aav.) 7f t flaae fin SZoefe, 9)2unb i IMo^ 
(faalebeé at 5B(ob gaacc nb.) 2. ftgurt. 
a) ?rfEomft, S?i)rb, |)crfomjl, (StægtffaO ; 
"Snttnlbningen om 3^ob folen og .1P>Io^ct 
»il le»e op Ijoé ?fotf." £>fcrf. af 9)Jeropc. 
6n ^cinbé af 2>loJ>ct (af id fongeligc 
.g>uué.) b) Ølatur, (Sinbétn-iTaffen()eb. 
6n 33Janb of l)tbfi9t 23Io{>. lit lu-gaac et 
SMorb , en g^ovbiribclfc meb folbt 2f»Ioi» o: 
meb £)»ei-la'g, meb Koligfjeb. c) Si» 09 
8t»eté £)poffring, SBlobsSubgpbelfe. <3cteren 
foftebe meget ^lo^ , m. fl. =: a) Ulobi 
&6ve, en. 1. b. f. f. 2<lo5>F<:r. 2. i (Sæn 
bcleé^cb en of bc Tiårer, fom fører 25lobet 
tilboge til ^icrtet(Vena.) 9}Jobfat: ^ulé; 
oare. 2»Io^ba^, et. megen SBlobéubgw; 
belfe, ftort 9Zeb(^rlag, gXanbilcct. bloft-- 
blandet, adj. V. tilanbctm. SBlob. 2Mo&i 
broF, et. (». Tlpf).) en »eb fi)9elig Silftanb 
be»irEet gamling af 93lob i |)ungen eller 
Scrotiira. (hæmalocele.) 23IoMirÆfning, 
en. SBrætning, ^»or»eb S5lob eller ftorfs 
nebc SBlobflumper opEafteé. 25Io6bvli>, 
en. et ®lagé J8»lb , hyori 93lob famler 
ffg. 2»lo^^om, en. Som , l;oorocb een 
tillfltfjgcé £>øbéftraf; 3?ebébi)m. 2?>IoC>; 
fane, en. fatbtcé forbiim en røb ^ane, 
fom Segn paa ©trib , eller paa at en be; 
ietret S5t> »ilbx forf!?arc fig til bet iibecfic. 
(SKobfat ben l;oii»e eller g^rcbéfanen.) 
SIoi>farwc, en. blobrøb g'atpe. b\ob: 
favx>c, V. a. 1. far»c meb JBlob. ".par 
SSøbbeløyen bIoJt[arvet bc ttinbc ©øt»s 
Jjaarl" SI)lenfcf)lag. partic. bIo^farv>ct. 
1. far»e^ meb SBlob. 2. blobrøb. (.perfe.) 
^loi>fjei>fr, en. ©n cnbnu iffc fulbt nb; 
»oret ^uglcfieber. (©. ©. S.) :»IoJ>; 
ficnéc, en. bøbetig, uforfonlig ^^ienbe. 
(SSaggefen.) :&kH^f^cg, et. b. f. f. »lob; 
fane. :&Io6floC>, en. IBlobeté Ubprønu 
men af Tfarernc og Ubgi^belfc af en 2(abs 
ning i Segcmet. (Hæmorrhagia.) 2Moi"s 
gang, en. Stigbom, f)»or»eb SBlob gaacr 
bort »eb (Stolgang. (Dysenieria.) blo^s 
gierrig, adj. begierlig efter ot ubgi?be 93lob, 
blbbtørftig. SJloi^t^icéting , en. blobig 
©terning, SRorb, ®rab. («Ral;beE.) blo^^ 
grti>ff, adj. blobgietrtg. (Ttrrebo.) 2510^: l)un5, cru etSficlbéorb om en blobtørftig 
SSolbémanb eller ;S»ran. 2MoM;ctfn, 
en, ^æ»n for 93?anbbrab; ^a;»n, fonv 
tageé ooer en S^Jorber eller f}ané ©lægt. 
2?lo^bect^ner, en. ben, fom ftaPnerJBlobé; 
ubgi>belfe ell. 93?anbbrab. "^unbc SDJanb; 
brabcren ». ^enge forfoneXIoM;ev>ncrnc." 
®ulbbcrg. ^loMgle, en. ^^rm, fom 
fuger SBlob of 93?cnncffer og Sur. (Hivudo.) 
2>lo{>FaT, et. Jlar i Segemet, ^»origiepnem 
»Icbet f)ar fit 80b; TCare. blo^t^^cbt, 
adj. V. fom »inbeé, erf)oer»eé »eb SBlobsSs 
ubgnbelfe. "bloi>fi«bt Sioeé." Sacobt. 
25lo6Hiimp, en. frørfnetSBlob t en Jtlump, 
2Mo6Fop, en. .Rop, fom brugeé »ebJVop; 
frctning ti! at træffe 9^lob ni of fiegcmet. 
^loM=iiglc, en. SPlobeté faflcrc, fugle; 
bonnebc 5)ele. (f,'lobuli sanguinis.) ©al; 
tifen. 2f»IoMagc, en. Cage, blonbet m. 
JBlob , ber famler fig »fb npfaltet ^iet. 
2>Io^Iu^, en. (5n Spløéning of tørret og 
meb en JDeel ilbfaft Subfatt blanbct iDre; 
blob t aSanb , l^ooraf »eb S3lanbing meb 
Tflun og 3ern»itriol ra»eg »erlinerblaat. 
BloMob, et. æiobflob, SBlobgong. blob: 
I«6, adj. fom er uben JBlob. 25Io{»pcngc, 
n, s. pi. 1. SBøber for SKanbbrob. 2. 
^enge , fom een fxiacr i ien for et Wloti, 
eller en blobig ®ierning. ^Io^p^n^, en. 
93lobftcber. 25IoJpio, et. ©iigbom, f;»or; 
»eb S3lob gaaer bovt meb Urinen. blod; 
plettet, adj. V. plettet meb SBlob, blob; 
fta-nft. 2Mo^polfc, en. ^ølfe lavet af 
5)pré (ifær ©inneté) SBlob. blo^rcn; 
(ende, adj. v, fom renfer og fovtnnbcr 
SBlobet. b. Urter. ^^lodrct, en. JHet, 
fom meb ocerbreyen ©trcngljeb eller Uret; 
fcrrbrgljeb bømmer 9DuMine)Ier fra 8ioet. 
2it jliileé for en 25lodret. Sialjbd. blod; 
rig, adj. fom l)ar £)»erfKøbigIu'b af SBlob. 
Slodrigljed, en. ub. pi. blodrød, adj. 
fom l)ar S3lobeté robe v?ar»e. 25lodfag, 
en. Sioéfag. 2Modjiprtm , en. legemlig 
£)mgang imellem for nær SBeflægtebe eller 
æefyogrcbe. (^. SBlbel. 1550.) 2ilod; 
fFud, et. ©ting i 9?pggen. blodflV, adjt 
tom ci fan taale ot fce SBlob. (SBag'gefen.) 
2»lod)Tvld, en. 1. ©trafiTplbig[;cb for 
ubøft SBlob -ell. begaoetSJZorb. 2. en^yor; 
brpbclfe, fom brager Cioéftraf efter pg. 
blodfi-'vldig , adj. fom hor SBlobffnlb )paa 
fig. (iSouffen.) Blodfl'Ændcr, en. ben, 
fom begooer aSlobfTam. (dyiotl).) blod; 
fmittct, adj. befmittet m. SBlob, eller meb 
SBfobéubgpbelfe, 55rob. (^rom.) 2»iod; 
fot, en. SBlobgcing. 25lodfpyt"ing, en. 
©ogbom, l)»ori SBlob of lungerne opfppttcé. 
Blodflcen, en, et ©lage rig Scrnerté, 
fom »eb ®nibning gi»er en røb ©treg. 
2»lodtlcmmclfc, en. forl}inbret £»mlob og 
ber»e^ foroolbt ^tpfomling (gongefiion) of 
SBlobet i en »ié Segcmébect. (*. ©. D.) 
blodjlcmt, adj. v. plaget of SBlobftemmclfe.. 

(7 *) - 55(obflc«cnt)c — 5Slof jliDe. iw ^lofflccn — 5Blonij?crbe&. BI<^^f^iIl(•n^c, adj, fom ftanbfcc SBlobtøb. 
Sloi'llvvtninQ , en. »otbfom Cpfallntng 
af »fob. blo6|l<cnVt, adj.v. bcftænfct 
mcb SS(ob, 2Moi»fircf, en. ^fogcvfc^vt, 
eder ben , fom ^aa anbrc 9D?aabet ubfiiec 
og forarmet -S^otf. (.poI6crg.) 2MoJ>foed, 
en. ©»eb, blanbct m. ©fob. hlcii>^øUt, 
adj.v. tilfedct nteb SBtob. "lit »enbe tit; 
bage meb @etcr fra l»Io6f«'Ici>c 93Jarfcr." 
ilampmann. »lo^torf^, en. umættelig 
3JegierUgf)cb efter at ubgobc 50JennclTfer3 
«8(ob. ^1lo^t«rfii5, adj. meget grufom. 
::&Io^v•«^c, en. bl-n »anbagtigc ©eet af 
S3(obct. Serum. (SS. ®. £).) BIoi>; 

vii'nc, et. ben, fom meb fin JDøb ha 
fegiet fin Sro eller CwerOcttitgning; SJZars 
t\)v. (5)}?otl).) = b) .^Io6•>^vaa^)c , en, 
6-n cnfcttDraaOcætob, (br. mcft i figurl. 
Salemaaber. ?man figcr: ®er falbt en 
2)raalie ^lob v^^^ ©ulyct; men: at for* 
ftjare fig tit ben fibfte BIo^6&rafibc.) 
2>Io^6tl^gy^cIfe, en. v^anblingen, at ubs 
flt^bc 93Jenneileré 95(ob, ot bræOe, if)ielftaac. 
. ':BIo^tg, adj. [3f. ©. blodig.J 1. fom 
bar SStob i eller v^^a fig. bloMtjt ilie»b, 
en b. iDug. 2. faaret tit SBtobé, Ht flaac 
een bloMg. 3. fom fofter mange 5}?ennc5 
f!cré 2i» , er forenet mcb S5lobéubg«belfe. 
6-n b. ©eier, et blodigt Stag. 4. ftgtcnbe 
tit 95lobé Ubgt)bclfc , fom gaacc ub paa 
gioet. bloMge TCnffag. 

25Iof, en. pl.-i=c. 1. etfpart, util; 
f)iigget eller hm gro»t t{lf)uggct 6tnEfe 
S.ræ eller ©teen. (Sn 25. gJiarmor, 932as 
bognttrof. &n 25Iof, boorp.aa ^orOrt)bcrc 
I)até{)uggeé. 6n |)uggcbIof, .SiubbloF. 
2. et v<^'^ offentlige ©teber opreift Srce, 
meb |)uulning, Suffelfc og ^aa^, inbrettet 
fom en <Spatcbøf|'e , f)»ori ®a»er tit 'S^it' 
tige, .Rirfer, o. f. tt. fi«crt !unnc neblæg; 
gcé. .Rirfené , le ^attigeé 2»loF. 3. en 
93Zobel af Sroc til at banne noget paa. 
.^atteblof, ©tøPtcbloV, k. 4. et runbags 
tigt Sræ, ber inbflutter én bewægctig ©fi»e, 
btjorpaa et Soug eller SaHel lø6er. (Sal; 
lieblof.) 5. (St fjært, iernbeflaact Sræ, 
fom tilforn brugteé til at Icvgge om fæng; 
flcbcgorbri^bereéiBee«. = 2DloFfl[«ite, en. 
et ©lage ftor Jtøite. (9JJotb.) ' 25loFl;age, 
en. Sernrtbffab tit at lofte ffcore SBloffe 
mcb. 2>loFI)iul, et. «éiut, fom ei er 
fammenfat, men bcftaaer af bcett SSrce. 
2>lofl;uus, et. (gfanbfe, SBulPærf, opfert 
afSømmerftoKc. :»IoFfc^reier, en. ben, 
fom Miør >paanboært of at breie SSloKc, 
ifær ©fiOébloHe. 2>IoFf epengc eU. 2)IoF; 
penge, n.s. pi. ^enge, fom inbfamlcé i 
en 2(lmilTe6lof. ^loFitaglc, en. Sern; 
nagten, fom gaaer tgicnnem en 6Eibéblof, 
og t)iiorom @tioen breier ftg. XIoFffilv 
et. ©frogct af et gammelt Crlogéjtib, ber 
brugeé fom »atteric. iBIoFjiftwe, en. ben 
bepægeligc ©f i»e i en 95loE , 4. 3&IoFs f^cen, en. fcær, utilhuggcn eller fun raotl 
titl)uggcn @tccn. (ir»f. ©teenbloF.) XIoF: 
t«c:rn, ctæiofI)uué i (Sfiffelfe af etSaarn. 
(2). »ibet.) 25Ioftiu, et. ftiutSin^-fmeti 
tct i SStoffe, ber faatebeé !ommer fra @ng;^ 
lanb. 2>loVti-<K eller Bloftctra:, et. og: 
25Io1f tommer, et. ftJcert utill^ugget Srcei 
eller Sømmer. iBloFvogit, en. aSogti] 
til ot føre meget frære S3»rbcr, fom<Stecn,j 
.Kanoner eller JBtoftømmer paa, 

J&lohre, V. a. 1. [af bet 3^r.] tnbfparrc J 
betægge, inbfluttc en S3i) eller 55ccftning,1 
fom man enten »il ubfjungre eller beletrcj 
(SKot^.) — 33IoFeviiig, en. pi. - er. 

iBIoFife, V. a, 1. [af^IoV.l meb præp.-l 
op eller u^ : fatte noget paa en 2SloE focj 
ot ubpibe bet. 7lt bloFfc en^&at op. 
.Runne ©tøplerne blotFee mere ui>? 

blomme, en. pi. -.r. en beEtcnbtSrcci 
frugt , fom »orer p« 25 lo mmctr «ct. Pru-j 
nus domoslica. 

.Blomme, en. pl.-r. [3. Blom, Bldmi.] 

1. »lomft. (Sn JRofené »lomme, (br.i 
nu fieiben, unbtageu i nogle (Sommenfætn^t^ 
f. 6. Xoblommc (en Urt) ©wouclblommc. 

2. en naturlig eller fonftig Segning , fom 
ligner eller forefWler SBlomfter, 2ø»uccrf, 
0. beél. 2)amaff m. Blommer t. 3. ®et 
@ulc i 3@gget, 2(?ggcbtomme. figurl. 
".^an letteb; fom 25Iommcn i et 36g." (o: 
meget ti)E!etigt.) SSa^gcfcn, = BIomFacl, 
en. @n 2(fart af .Rooten (Brassica ole- 
racpa Botrytis) f)t)ié Stabe inbpenbigen 
erc ubfi)lbtc meb en (Samling of i!fc ub; 
bannebc JBlomfter. = blommet, adj. for; 
frinet m. inbyccoebe SStommer (2.) blom; 
met 'Sieid, ■Damoj?. 

Blomrrta^^en, adj. [formobcntltg af 
^Ipm, ^Ictrtif«] tnør of 9laabbenl)eb, 
ganffe raobben, (SOiot^ I;ar ogfoo iDrbet : 
blomfc^.) 

23Iomfl, en. eller Blomfter, et. pi. 
»lomfirer. [3él. Bhimstr. Tf. ©. Bios, 
Blosma.] 1. ben 2)cel af en plante, fom 
inbebolber eller inbcftutter SBcfrugtningé; 
tetene, og b^oraf^røet etl. g^rugten frem; 
gaaer. 9)?artblomfl-, ^poiu'blom)!-, ^ragt; 
blomf}-. »lomfieit fpringer ub (oabner 
fig.) Sræet flaaer i 25Iomflcr (blom; 
ftrer.) 2. iTifte brugeé bet uegentt. for : 
Urt cHer pkntc, ifær om bem, ber flaac 
i SBlomfier, eller fdm bi>rfeé i ^f)a»er for, 
SBlomftcné ©fntb. .gioab !albeé benne 
25Iomll ? Tit plante en Blomfl i en lltte; 
potte. 2tt omplante SJiarfblomflter i .g)at)en. 

3. figurl. a) ben fctrefte, bebftc Sitjlanfc. 
llngbommené, Sipcté Blomfl-er, b) sprt); 
bclfe. 23ettalenl)ebé Blomjlcr, = »lom; 
fl-erb«nc, en. figurl. og poet. en ^elbig 
SBane, en IrJfetig Siloærctfc. "3)u »an; 
brer 2i»cté B. Ijen." Sagg. Blomfler; 
bci>, et. @t meb JBtomfler befat ^a»ebeb. 251oin|lerl)IaD — ^lonifievmnlcr. 101 33Ioin|Tcvmnleii — ^loni|li'e» 2?>Iom)Tcrt»k^, ft. i. 95(ab, fom nbgfør en 
JDcct af JBlomftcn ; ^conblab. Petalum. 
2. S3(atic, fom f;a»c bi-n-é ©ti'b reb cUcc 
tmi'Uem SBtomjTcrnc. (Bracioæ.) 25lom; 
fJcrboIig, en. poet. en nicb JBtomfter pv»j 
bet S3o(ici. "S)u, [om f)tfl i Sfjené v<biem 
f)ac bin vigeltcje 25IontftevlioIitT." 2)()(enfrfi(. 
^lomllcvln-c^, en. poet. en meb 23tonlfter 
beroven lid: etlec <Se -- 93veb. 25Iom]Ter; 
bun^, en. b. f. f. ^tnigtbuui) (rccepta- 
culiim) p. ^Manten. (©éouéboe.) 25Iomi 
fterboeøcv , ■ et. 1. ben JDcel af S5(oniften, 
ber onTffuttcr SBefvugtmnn^belene; S3lom; 
fterfconen ; (Corolla) tfæc naac ben et 
bctgecbannet. 2. 58(Qbenc, bet umibbets 
bavf omgiae ben enfelte 5J?(onifl. Periau- 
iheniu. 2Mom)'^el•^al, en. 2). {)rov ber 
finbeé tnange JBtonii^er. "UflDtbtg , ()t>ib 
og ffiøn, fom Stlien i .■BIomficr^aIen." 
SSaggefen. 25lcmfJev6t»:r(t, en. ftgitrl. 
og poet. bc Sorbcn fnu)Efenbe S3{omfter. 
S3aaren t ftn '&. "3f«tec ieg mig en anben 
2Mom|^frC»iv.gt." ©. <2taffe(bt. 23lom: 
fler^uft, en. Vellugt af 58(omfter. 6n= 
gene 2i. 25Iom)>erC>ug, en. iDug, fom 
falbec p. SSfomfter. (©. gtaffetbt.) i«»Iom; 
jlcri>ujip, en. @n ©amling af fammen; 
biinbne58(omfter, Urtetoft. 3Momj^ereug, 
en. ©n m. SStomfter rigelig betjoren 6ng. 
"(Som JBivtfené Siiélen gicnnem 25Iom; 
ftereiipc." S^agg. 25Icm]tcrfr«', et. '^rø, 
l}Woraf2>(omfter opetffeé. 25Ionillerg«rt; 
ncr, en. llrtegaarbf-manb, ber færbeleé 
lægger ftg efter IiBtomfterbrirfning. 2?>Iom; 
fietgrccn, en. ®reen efl. £loi(^ pao et iSrce, 
fom Invrer 9^tomfter. "^rngt ba-rer ei 
Ijper iXlomficrgvecn." S^fenfc^l. blom; 
flcrgroet, adj. v. begroet meb 93(omfter. 
"@n blomflerøroct ^(et." ©torm. 25Iom; 
ftcrl;ave, en. ^upe, cE< Deel af en Jpape, 
bpor SBlomfter bnrteé. .»Iom|lcrf«If, 
en. b. f. f. S?(om|terba'gcr, 1. (Corolla.) 
2»Iomt1^fv^'ielt^cr, en. ben, fom Eicnbcr 
93lomfter (ifær ^^apeblomfter) efter bereé 
Tfrter og ØJavne.. Blomftfrflyngc , en. 
©amling af I^Btomfter nær f)inanben paa 
eet (Éteb. blomjierfl^^e, v.a. 1. flæbe, 
bcbæ!fe meb JStomfter. "(Snart bu blom; 
fl-crfl«!^er benbeé @ra»." 2?effet. ®en 
blonillcvHÆ^tc @ng. ">g)crthaé blomf'ter; 
Jlcc^tc •T'atc." S3agg. ^lomfi-ccfnop, 
en. ben J\:nop, ()Pori Stomften Hggcr f!iu(t, 
inben ben fpringer ub. Blomfl-erfoll, 
en. b. f. f. Urtefolt. (93aggefen.) 25Iom; 
flcrfranbe, en. .K. flottet af JBtomfler, 
cll. bpori JBfomfler ere inbflettebc. 25lom; 
fierFronc, en. JBlomfterf al£ , JBfomfter; 
bæger, 1. (Corolla.) 2Momf}erleie, et. 
?etc of ©iomfter. "SQZibt -^(xql et 2«Iom; 
flerlcic, b"" bluffer ront og bpib." ^\)Ux\: 
fcf)låger. Blomflcrlert, et. b, f. f. Sui; 
hel, (f. bctte iDrb.) ^lomjl-ermiilcr, en. 
ben , fom i ©«vbetcéf;eb \)0.t lagt fig efter ot mate SBlomfter. ^lomflcrmdcvi, cf. 
9J?. fom allene ell. fornemmelig foreftiHer 
©lomfter. 351om|tcvmaling, en. ben 
.Konft, at male 2^om|ler. 25lom|^ermecI, 
et. (5leifcf)er.) f. Biomf^erfteu. »lom-- 
f^crpkntc, en. (5n plante ber bntfeS til 
^rnbelfe i >&aper, eller allene for 58lom; 
fteriKé ©enlb. (Dluffen.) 2Mom)>ft; 
prugt, en. cg 25Iomfterpry^ , en. "titw 
^ra"gt cg ^rpbelfe, fom JSlomfter gipe. 
OTartené, ©ngené SlomflerpryJ). S'lj.leui 
fcf}lager. blomfierpryi'et, adj. v. prnbet 
meb SBlomfter. ,"£iig bIomfierpry^ct (Sng 
er eipeté 83cf." 3 ©mibtl). 25lomflct; 
qvartecr, et. 2(fbeling i en ^aoe, b^or 
IBlomfter bijrfcé. 251om)ieriiwifr, en. 
SXpift, fom bærer en SSlomft, SRofenS 
25Iomflcrquifl. S)5lenfcf)l. 2.Iomflcr|lilf, 
en. ©tilE fom bærer en 93lomft. (f. Btilf 
og 25!ai»ftilf.) blomflcrftrcct, adj. v. 
beftrect meC) ffllomfter. "SOiin llngbomS 
blomfier|Tri?ei>c SSei." ^. ^. grimann. 
blomfl-erfJuFFcn, adj. v. ubfpet m. 93lom; 
fter. (3. (S. ©ebejieb.) X-lomflerflyffe, 
et. JBtom|iermaleri. ISlomftcr|t<riigcI, 
en. ©fængel, b^orpaa en ell. flere 5Blom= 
fter fibbc. 2MomlicrfFÆfV->, et. (Steipet paa 
Slomftené ffiefrugtninpébete. 2Momftcr; 
tegning, en. 1. ©ierntngen at tegne JSlom; 
fter. 2. enScgningforeftiHenbeffilomfter. 
25lom|icrti^ , en. ben Sib paa ?{aret, ba 
en ftor SD^ængbe 9)lanter, eller en pié 
plante i (Særbeleébcb blomftrer. "Ølaar 
S!tcx^Xii^ frugten, mon i 2Momjl:erti5en ?" 
(S. 58licf)cr. ^lomficrwci, en. poet. b.f.f. 
2Momflerbanc. (6. g^rimann.) iSIom; 
flerurimmel, en. ifiiii, en ftor, blanbct 
■SØJængbe 93lomfter paa eet (Steb. "Æ)en 
fmuEte ©traalc^lanbé og 25Iomficrv)nm; 
mel." S>blenfcf)lager. ^lomfleruecrf, >t, 
fonftigt Tlrbeibe, fom forejtitter SSlomjler. 
Xlomflerijiic , et. 2)ie eller .Rnop paa et 
Sra', fom tnbef)olbcr (Spiren til en SSlomfl* 
"Srebobbette Sine, I)Por S3labøiet ffbber 
tmell. toenbe Blomflcrijinc, elt. ompenbt." 
Dluffeu. (2:^eéubcn: 251omfierbæIg, 25Iom; 
ftcr{>æffe, ^Momlierfl'æl, XiIom)lerfu«b, 
og flere Ubtnif, bflrenbc til plantelæren^ 
.Ronflorb ; foruben anbre (Sammenfætnin; 
ger, fom, tilbede fielbncr:c, forefomme f)oé 
iDigtere.) 

ilSIomfirc, V. n. 1. (^ar.) 1. ftaae i 
JBlomfter. Svæet,9>lantenblom)lrcr. '"'ixx^ 
Piffe Urteré g'lor — ber blomjlrc f!iønt, 
men naar be blomfirc %t\)^, gaaer ub." 
5^opeé .Rritif p. ©cl)iermann. 2. ftgurf, 
»ære i en l^elbig Silftanb , triPeé , Ipffeé. 
>g!anbelen, aSibenjTaber, Særbom blomjlrcc 
i Canbet. "(5t golfeflag, mægtigt og rigt, 
fom blomflrer i fin Sperflebigbeb." S5a)l; 
bolm. ®n Momf^ren^e Silflanb , ©unbs 
beb, 2Ctber. 6n blomjlrcn^e ung ^igc. — 
2lt blomjJrc frem , ffi)be frem t JPlomfter. '^lomjlre — IBUin&c, 102 5Bhint>e — 33li)9rube, figurr. tage til i SScIjtanb. — »lomfJring, 
en. pi. - er. 
:bIot, adj. [9?. (S. btoot. S. btofé.] 

1. fom CC ubcii bet fæbtiauHgi; ©Hul eller 
ffiefla-bning; tar, ubebceffet, ncgen. 9}2eb 
blot >po»et) , meb blotte Isi^eeii, "iit Qaac 
ni.bIot.Raacbe i .^aanbcn. 2. itU fov[i); 
itet m. 9Saa6en, 5Reb)Tab e. b. ; ubefftcrtnet, 
ubepatnet. Kt jiaocé meb blotte OJocoec. 
?Ct fce m. blotte Sine. — ^t gitje ft'g blot 
(blotte figi ftgurl. rebe fin©oa9()ei!f, forløbe 
ftg «eb ot ffge meer, enb eené ^Igt oar. "2(t 
©taten t!fe ffal — fcettc fi'o blot (ubfattc 
ft9)f. gatter." SBagg.sJZ. .Klim. 3. mang; 
tenbe, blottet for. Seg er ganffe blot for 
^engc. 4. bar; (allene.) 2tt ligge paa 
ben blotte (Ijellere : bare) 3orb. 2Ct troe 
een paa l)ané blotte Orb, g^orfifJring. 
5. tbel, lutter. 2tf blot »Uétaufc, af 
blotØ^aabe. (Sof. bar, fom er bet ælbrc, 
oprinbeltg banffe Orb, og enbuu na-^ren 
o»eralt iau brugeS foc blot.) = 25lotl)es>, 
en. tcix S.tljlanb at Ⱦre blot ell. blottet. 

2Mot, adv. 1. uben©!iul^ubejTiermct. 
lit (\acic blot paa ^alfen. S3i)cn ligger 
meget blot. 2. iffun, allencfte. blot for 
et ©Dué ©fDlb. aJJenneifet bejtaaer l«c 
blot af Segeme. 

35lotte, V. a. 1. giørc l^lot, neigcn. Tit 
blotte ftt Segeme, b. .pot>cbet. 2tt b. Sraeté 
ØJøbber (borttage 3orben, fom bæffer bem.) 

2. berøoe , ffille »eb. blotte et 8anb for 
Snbbnggere. b. ftg for ^engc. blottet 
for al .pielp. 3. aabenbare, rube. b. fin 
SSanfunbigljeb. (Tit blotte flg, b. f. f. giitc 
ftg blot.) — ^lottelfc, en. ©ierningcn at 
blotte. 

23lii,n.s. llnbfeelfc , 95li5f)eb ; f)»oraf 
be fedgenbe Srb. (forætbct.) "2ilu buer 
iffc tii >jpo»e." Orbfpr. [©• a^^J- l'lv«] 
"<Sfiøn, jomfruelig, i fiille25lu." -SJljlcnfcfjl. 
. 2MueCv V, n. pass. bluefteo. [3. b'yj^- 
<}az.] blioe jTamfulb, unbfee ftg, jTammc fig. 
7lt b. »eb noget. "@^i Sing , fom 2)j)bcr 
ci begræbe og iffe blue6*»eb." C»alb. — 
"©»aglH'ber og 2)aartigl)eber l)ar jeg ofte 
at bluce o»cr." 5Ra()bef. = 25luelfe, en. 
ub.pl. Unbfcelfe, <Sfamfulbf)eb. — blufær-- 
{>ig, adj. fom fTuimmer ftg ». bet Utugtige, 
Uanftcenbige; tugtig, fiibfli ©inb og ?aber. 
"BlufitrMgt JBUE l)urt fium mob Sorbcn 
»enber." ^tam. JDeraf: 25lllf«r^iøl)ei), 
en. ub. pi. — 251ufel, en. i. SBluelfe, 
".^un fccrbig »ar, af ,^lufel faft at baane." 
^olb. 2. ©lam, fficiTæmmelfe. 3. ^imii 
belene i}o6 3JJeuuciTer. (5). SBibel.) 
« Blun^, et. pl.b.f. [3ét.IJIundr.] en 
fort©ø»n, ©lummer. 2lt faac et ^lun^. 
(fietbnere: en^ltin cll.^Slutm. 93?otl). "& 
q»cegfomt Shunt." 3. ©mibtl). "©tor i 
et iCrnb , ()»ié £io fun »årer et 25liin." 
Jgaggefen.) 

S.hniC'c, V. n. 1. (fiar.) [3^1. Wanda.] fo»c ctt ganjTe tet©ø»n, flumre. — X»Iutts 
ben, en. ©ierningen at blunbe. 

25lunFc, V. n. (ælbrc ^ovm. JRtlmfr. 
g), eiauffen. 93^011}.) ©. bliitfe, 

25lua, et. pl.b.f. [3. Blys.] 1. et of 
en let tænbelig SKatetie banhet 2t)é, fom 
brccnber m. ftcvrESue; en^ciiUi. Tit bære' 
2»lu6 for et Sig. 2. en blujfenbeSlb. lit 
tænbe et 25. op p. ©forftcnen. 2tt flange 
liiU ». 2>luo. = 2?>lu6fyr, et. S't^r, l}»or 
en antænbt 3lb ijoihc^ bluffenbc :;>cia et 
^iirtaatn ell. Ijeit ©teb. (i»f. M..«mpffvr.) 
23lu£iilJ), en. b, f. f. 25lu6, 2. 25lu6; 
lygte, en. ftigten p. ctj^iirtaarn. (3)iot^.) 
blu6ri^'^, adj. ftofff tesh, luereb. 

SSluffe, V. n. 1. (l)ar.) 1. brænbe 1 1\)$ 
Cuc , ftaac i fulbt SSlué. "2lt Suen og 
3lben ftulle bluffe omfring bereé S>ven," 
^. Sibemanb. 1564. 2tt bliilJc op, Uciac 
op i ?ue. lit bluffe xxi, brænbe ^ajtig ub, 
fom »tuéilb. 2. »ære bluérøb. lit b. i 
Tlnfigtct. bluf(■en^e .Sinber. "SJrefunbé 
bluffende ?>igcr fnifter ieg tahé." ©»alb. 
"©olen gif bluffende neb." ^. ©ulbbcrg. 

— 25luj|en, en. bet, at blufic. 

2»ly, adj. pi. blyc. [3. bliugr.] unbs 
feelig, tilbagei)olben. ^^igen er meget bly, 
(9}Jeb ben be|t. 2lrt. foretommer bet ncppe.) 

— 2Mv^)e^, en. ben ©genijtab at »ære b. 
"9:?cn 3(5ngrtelfe, 9}Jebi)ne i Xtlyl)eJ> fig 
tabe." JKein. (3 ft'tbrc ©Erifter brug^eé 
blufom for bly; og i ©tebet for bette l}ar 
S)l)lenfcf)l. brugt blyjom.) 

25ly, et. ub. pi. [3^1. RIy.] et bløbt 
eller let beicligt SJJetat af btaagraa^ar»c; 
næft ®ulb og £l»ægful» bet tungefte. 
Pluoaljum. z= 2>ly«are, en. 2Care eller 
aJJalmgang i et^ierg, fom inbel)olber93li). 
blyagtig, adj. fom ligner S3l», l)ar@gen; 
ftaber tilfælleé meb 35. 2J»lv<;rbcii'c, et. 
bet, fom giørcé af S3l^. 25lyi:rbcii»cr, 
en. ben fom arbeiber »eb en SBlnmine, 
et æitijtøbcri ell. beél. JJlyaffe, en. 
S5l», fom vcb ©mettning er fov»anblet til 
en t)»ib 3tiTe eller Mait ' »Ivcolif , en. 
©»gbom, fom be, ber omgaaeé meget m. 
S3li) ell. Sit)f)»ibt ere ubfatte for, og fom 
^ttrer ftg »eb cu »olbfom Solif. (SJJaler; 
éolif.) 25lveC)^ifc, cii. SSiincbbife, i^Pori 
en SBhifalf (93Hnic ell. ©el»ergtøb) fogcé 
inbtit ©»ren er mættet, iSlyertø, en. 
©rté , 23iergfleen , fom inbel)otber 93lt).' 
^lyfi-.rwc, eu. @n matbtaagraa J^arpe, liig 
Bhieté; og beraf: blvf^u-t^et, adj. 23ly; 
gli:n^s, en. @n 93l»erté, blanbet meb 
©oooel o.g ©øl». Slyglae, et. SBl^affe 
eller ;sSl»6alf, for»anblet »eb en meget 
fla-rE ^f)ebe til ©laé. 251vgløi», en. 
9.H»a)Tc, fom »eb en ftærf 3ib begtjnber 
at gaae o»er til ^orglaéning, og banner 
ftg i fmaa gule, glai^agtigcSfæl; ©øl»er; 
glob. 2»lynrttbe, en. (5t©teb i ctJBiergi 
»ærf , ll^»or ^(»ei té »inbe^. iSly^viét, ?bU)^i>H>t — ^((te. 103 a3(æf — ^I(tfe» et. S3tn, fom ui (Sbbffcfnren« SSirfntng 
CC oplojl tit en I)m'b Jlatf; S5fi'gf)inbt. 
131v^vttc, en. bctSteb, f)i?or J8li)cf ttitl'cé 
aféftfen. :Blyjol•^, en. fmulrcnbcJBtr; 
cité, »(poffa-. ^MyMf, en. b. f. f. 
58tnQj!e. ^lyfniu, en. J^ntD, fom ®(av; 
nu'llerc t'cugC; naar bc tcvggc iCinbucés 
tuber i JBtn. 25lylo^, et. ?ob eli. »JSagt 
af 58In , tcfcrftct i (Snben af en 6noi-. 
(f. ®r. tit at maatc -paocté 2)r>bbc.) lily= 
Ubcit, adj. T. OelPben meb 95(ti. ;^Jy» 
mclm , en. fc. f. f, ætriccté. ^lyminr, 
en. SJ^tne eller (Sang { et SSterg , ^oor 
berbn)beé95tiH"rtg. ^lymyiit, en. 9}?i)nt 
prorgct i 58tr. 25Iyolic, en. Sn 23lans 
bing af ffitwfalpetec og (SalpeterfDce , fom 
letbUoerflnbcnbe. OlemnSaturni, (Xvd)i 
fen.) 23lypla<^e, en. æti) i ©ftffelfe af 
^tabcr. ^lyrof, en. S^iajTine, ()»on>cb 
©tarmeftcren troEffer »^tnbueébhi ; JBfi^; 
ffruc, S3(i)titnbc. ^lyreg, en. JRog 
<Her2)amv\ t)t't(fcn, naar S^li^ fmctteé cll. 
ofbripcé, bunfter op og fætter ft'g p. <Stbcrnc 
af £)pnen. 25lyfalt, et. <S. »lyfufFer. 
25lyfan&, et. ©anb, fom {nbefjotber 3itti; 
bete. Blyfcrjl, et. Segl, aftn)ft t 581«, 
bcr nu ifofr 6r. fom Solbfegl. ^lyfVum, 
et. <B. J8tpg(øb. 23Ivfnor, en. ©nor, 
mcb SSlplob i Snben, fom 9}?Hurmeftcrc 
og Sømmcrma'nb bruge for at faac fobi 
rette fiinier; 9}Jaatefnor, 2?aterpaé. ^lys 
fpat, en. fafl, falfformetS8h^erté. »ly; 
jfang, en. ©tang, ftilbt mcb 5Bl») i begge 
©nber, fom Siniebanbferc bruge. »Iv; 
ftobcr, en. ben, fom giør?trbctbe af ftøbt 
SBln. ^Mvftiabcrl, et. Snbcetntng, l)Poc 
ter ftøbeé ffitrplaber, og onbrc SBhiarbefbec. 
»IvfufFcr, et. 2?(n[)Pibt dl, S3lnfatf, fogt 
{ ©bbife, tnbtir 9J?a:ttelfc, og ftbcn c()rii; 
flalliferet. 2>Iyf«m, et. pi. b. f. ©øm, 
tncb ftore, flobe |)ot>et>cr, ftpormcb SLMt\i 
tccHetc flaae 23aiet faft til Zxx. :»Iy= 
t«g, et. Sag, bcftnaenbc af SBlM^laber. 
:»lyti;v>Ic, en. ©n fto6t!8(oplabc, 2My= 
trar.f>, en. Sraab, truffen af i8h>. 2My; 
trofFfcr, en. ben, fom gtør*I>tnbuef'bhi for 
®larmcftcre. blytuntt, aHj. tung fom 
95ln, meget tung. "-Ippor lilytttngc, naa 
gcnbe, lange, fremfla-be fig tntébrugtc Si; 
nier." fxam. (Sn b. ©ovn. ©. ©taffelbt. 
2?Iyt(xFfcr, en. ben, hrié >£)aanb»a;rE er 
at tæffc i^cb ffilt); eiler Jlobberptaber. 
»Iyufin^, et. 2?anb , blanbe t tncb en »ié 
SKængbc JBl^ebbife og 5?iingetft. Sly; 
vill^f, en. b. f. f. S3hHof. »lytt<trF, et. 
1. S8lj)ac6cibe. 2. SStergoccrf, l)Por SBlp 
»inbeé. 
^Want, en. ©. J&licint, 
25lÆi>c, V. a. 1. [af 25k^.] tage »la; 
bene af. ?(t hlocbv kaai. — 2^I(t^FfiaI, en. 
be unberfte JBlabe, fom pillcé afCSrønfaal. 
2Mac, V. Il, 1, ffrige fojn en |)ioct. 
(SRotf).)^ »rcrf, et. ub. pi. [2f. ©. Blæc. 3. Blek. 
92. ©. »taf.j en tilTat^et ^^æbiTc tit ot 
ftriPe mcb : røbt, grønt Blarf. ©ærbcleé 
ben af ©alocble, SJitrtol og »I5anb tillat»ebc 
forte 33æbi!c, fom fortrinl. falbcé 251«^. 
= »laffijY, f. æiæ!fprutte.' X^la:Fl)ovit, 
et. (5t. ©. »laf^oor^) og 25lÆfbuuø, 
et. ©t .Rar, l)Pori man l)ar JPtctf ». ^aan: 
ben tii at ffrioe- mcb. »IccfHaF, en. 
6-n liben 2)eel cHer JllaC of fpilbt SSlæf. 
2MarFpiilv>cr, et. ^ulpcr, fjporaf man, »ci 
ot blanbe bet mcb SJanb, fan lapc JBla-f. 
:&Iarf|friin, et. (St libet ©frtin , l)Oori 
S3la'f()uué, ©anbljuu? og anbte ©fvioe= 
rcbJTabcr (»epareé. »lofffmisrcr, en. i 
foragt: en uffcl, baarltg©tribcnt. "SSiffe, 
»cUu'ficnbtf, Pcb bcrefi 5u|Tcricr napufuns 
bige 25Iarffm«rcrc." 3. S. Heiberg. 25l<tf; 
fpnttte, en. ©n ©lægt af JBløbbnreneS 
éiaffc, ber ubmccrfc fig p. en fortaSa:b)7c, 
fom be funnc fprøire fra ftg { SJanbef, og 
fom bl. a. brugcé til Scgning. 2)cn aU 
minbcligcSlccFfpnittc. Sepia officinalis. 
:^lÆit6i)tg , en. pi. - er. ?ffføbning af 
forflicUigc Ttvtcr. (93. ©. SD.) .©. :5lan= 
Mnct, 4. 

25Ia:re, en. pl.-t. [3. Bladra. 3C. ©. 
Bledre.] 1. i 2(tminbcltgf)eb: et af euft 
oppuftcf, mcb Cuft opfplbt, fuglcbannct 
Kum , i l)Pilfcu JBcmærfelfe bet bog hm 
brugcé i enfclte Silfa-lbc. f. ©v. Suftblccre, 
SSanbblocrc. (SJoblc.) 2(t fætte 25lrt;rcr. 
"Kt txxlU 25Iarcr i |)ubcn. 25I«rcr i fmcU 
tet 93Jctat. 2. Gt l;inbc; eller l}ubagtigt 
^ar i Ccgcmct, f)Port en SSæbfte affonbreé 
cHct: gicmmcé. ®albcbl«ten , llrinbl<)ereit 
(fom ogfaa flet f)cn Ealbcé »loren.) ^i^a 
blo-re. = Wa:rcJ>v:nnet , adj. banrtct fom 
cn 23lære. 25l<treorm, en. et ©lage 
3nbpolbéormc, bcr ligne SStærer. Tænia. 
»Ia?rc|icen, en. ©ruué , ber famler fig t 
llrinbtaercn l)oé S^cnncjfcr og ^uuébiir, 
og bcr banner fig tit en ©teen. »lære; ' 
tan^, cn. (Sn SSanbplantc af Sarrcrneé 
eiaijc, (Al^æ) ber tfcrr brugcé tit Sang= 
bra'ubing. Fucus vesiculosns. — biccret, 
adj. fulb af SSlærcr, befat mcb SBlærcr. 

»I«ff, V. a. og n. 2. [3. blasa.] 1. ftøbe 
ben fammcntrt^ffcbc 8uft ub of 93Iunben ; 
pufte. lit blorfc paa noget, b. ecu i "KtM 
ftgtet. m b. ©tøp bort, af. Tft b. op 
unbcc cn .Stebcl paa ©!orftcnen. Ut b, 
et ei}é ub. 2. fpillc p. et 3^iffvumcnt mcb 
9Jiunbcn (^paa et blafen^c 3"fttiitti»-'nf«) 
2(t bloffe paa ^Mtc, paa Srontpct o. f. p. 
Tit b, i en ^tbc, t et >g>almftraa. [9)2an 
figcr: l)an fan blorfc ^aa Srompet o: i)an 
forftaaer ben .Konjl. 5Ken: l)an blofjl-c 
(ftøbtc) t Srompetcn (en Pi« cnfelt®ang) 
for ot gtpc bc anbve Segn.] .3. om ?uf; 
tene SBcpivgelfe peb 83inbcn , og benncé 
SSirfning. (aet. iicutr. og imptrs.) ©tor; 
men f)ar bl«|l mange Srarcr om.— Svoiet 33I«fe — 33Iøbfint)ct 104 ^l^&ji'nbet — 33o. ec l)I«|l om. — (Sptrct hlcc^e neb, ZciQct 
hlcc^c af { ben ftbjtc ©torm. — SSinbcn 
hlcc^c ^Siubuet op. aSiubuct Ha')K' op, 
CC hlxii op. 2(t blÆfe (pufte) en S3(ccre 
op. — 35inbcntilixfci*©nccn [ammen. — 35et 
W«tlc l^cecft i Slat. ®et blcefcr af Sften. 
= 2MÆfcl'Ælg, en. pi. - e. [2C, (S. Blæsi- 
belg.] en ftoc, af Svæ og ©finb fam* 
mcrifat ^puftec, fom brugeé i ©meblev, 
©mc(tef)otter,2C. ^I«fcl;ul, et, ^\xi, 
til at bUvfe tc^icnnem ; f. ®. ^poatené Tfanbe* 
l^ul. 2.1cefcr«r, (t 1. %c tit ot btæfc 
®Iaé nieb. 2. ^uftcrør. — 2M<tfcn, en. 
ub. pi. ©ierntngcn ot Ucc\c. 

^I<rtl, en. ub. pi. [U. (S. Bhest. Sél. 
Blåstr.] SPirfningen af en ftæcE Cufts 
ftrøm ; ^<xtt iBinb. 

23I«i», adj. [3ér. blaudr.] 1. fom Ut 
fiieec efter for SrpE cHec for et ftærenbc 
JRebffab ; fom itU cv ru^i^aarb ed. h^aé, 
men finb at fi?(e paa. (mobf ^aarfe, faft, 
'fti».) 2>I«^ fom 93or. bI«^tS3wb. ©n 
o. igcng , 2)9ne. biciit Svæ , ©tdctfii ; 
en bløi* .>pub. 2. figiivf. (et, f[t)benbc i 
llbtalcn , tfiTc »eb 9}?ceiigbcn af aSocafec. 
2)et Staltenffe er et bI«^t ©prog, 3. af 
et foteltgt , (et bcPægcUgt ©tnb. vf)un cc 
af SRaturen meget bl«i{», i)at et meget bl<?&t 
©inb, et DIø&t.ptct:te. 4. 3 93tufteen: bli?&c 
Koner; i 9}Ja(crfonften: lil«r&e garttcr, en 
hløii SQJancer. "@()1cvc of ben blia^e <Étii( 
i Staturen" (fra ben ma(cri)!e ©tbe.) 
SBaggcfcn. = blfi^iitgtig , adj. 1. noget 
6(øb. (ftclbnerc enb ben ftgur(. SScmærf.) 
2. ficr(en, qpinbagtig, fom er l)engiocn ti( 
aJZagcUgfjeb og fn)gter a( 2(nftrcngelfc. 
(mobfat: f^aarbfør.) Seraf: 25IoJ>aøtig; 
^ci>, en. ub. pi. — 2>Ifi^^^yr, et. pl.b. f. 
en 6(affc af ®t)r mcb ()oibt 9^(ob , fom 
f)aoe et af 9J?uJt(er Oeftaaenbe^icrte, 9?er; 
»er og gierne, men ingen fnubrct 5Kng= 
ntarp. (Mollusca.) bl^^ft)tnct, adj. 

m. ()(øbc finner. Én h. ^t)T. 23løf>fi|!-', 
en. raa, frifl, utørret 5Jt|f. (mobf. Sør* 
f if f.) blo^giore, v. a.3. (f. gtøre.) (gtørc 
b(øb, minbre ^aarb d(cr jittt). ^>Iø^gi«'s 
rcni'c ^(aP:er, ?ægcmibbc(. 2lt b. (SinCet. 
"m bl-erC'gifirrc ^ierternc ti( smebføtclfe." 
SBaggcfen. "32aar .Stagen flapper -g)tertet, 
i ©tebet for at bU^øiore ict." SJJijnftcr. 
bli951)iertet, adj. 1. øml)iertet, af et btøbt 
©inb. "(Sn foag, l)I«^l)ieiteta)tø." @oatb. 
2, forfagt, fcig. 3)eraf: :»IÆr6l)icrtigI;c^, 
en. ub. pi. (.^ctoaberué.) bl«M;uJ>et, adj. 
fom f}ar tn bteb, (inb |)ub. bl-er^fogt, 
adj. V. om 56g, ber iHc fogeé mere, enb at 
bc funne føbeé af ©fatlen. lil<?&mclfct, 
adj. om -Reer, fom unber 93?alfntngen tet 
gioc SKetfen fra ftg. ^)Iø^tnun^et, adj. 
om >pcfte, ber tet ffnreé »eb S?ibfctet, og 
berfor et maa f;olbeé i faft iS-eik. blo^s 
ftn^et, adj. 1. fom er af et bøtetigtiSinb, 
(mobfat: flipfiubct.) 2. fom ti hav ©inbé; fti)rfe. Seraf: ^Iie-i>fin^igl)c5 , en. ub 
pi. (as. ©.S.) bI«e)fT-aUct, adj. meli 
()(øb ®!a(. t)Iii96f«i»cn, adj. V. b. f. f^ 

()(øbfogt. l>Ifir^f«,^uc 3eg. = ^>ie&f)ee> 

en. ub.pl. benGgenffab at vkzvc ()(øb.— 
25I«Mng, en. ©t btøbagttgt 9}Jenne)Te 
foroelbet. (|). Sauffen ; ber ogfaa brugci 
SjlinCiing om en OttnbSWanb. øiog(e9Zr)cri 
l^aoe efter iet Sobfte bannet OrbetSlø^; 
ling.) — bl«i>t, adv. 2£t tigge, pbe blø^t 

25l«e), en. ub.pl. [3. Bleyti.] (Sier 
ningen at btøbc. 7(t Iceggc noget 1251«^ 
gijlen tigger i J&lcif. 

25IJ^^c, en. 1. 93Zofc, (S-ump, b(øb 
3orbémon. "3 Srnb og 25Iijii>e." 5). CotJ, 
V. 12. 7. 2. giennem&tøbenbc SRcgn. SS 
fif eti BU^c unberoeié. 

2>lÆr$c, v.a. 1. og2. [afblije>.] 1. giø 
btøb. 2Ct b. ^»ebebrøb i mdt "Kt h 
noget op, optøfe bet ». JBtøbning. 2. (ægg 
i 3J(øb, ubbtøbc. 7(t h.,^, fattet .Støb 
3. »æbe, giørc tiq^at, *^i bkvie bl«5>tc u 
beroeié. SenneJkegn bU^cr igicnnem. 
;Si«&elfe, ^I«&ninø, en. ©terningen 
btøbe. 

^løiie, V. n. l.og2. (f)ar.) [of BIo^. 
mijl:e SStob, gipc 58. af ftg. SZæfen, @aar 
bI/^^fr. 7ft b. fine .Stæbcr ooer. 2(t 1 
fig i()iet. (Saaret t)ar bI«rC>t tange, blfir{>t 
op igicn. (93Jot^.) — lit bhstit, aet, giøre 
btoblg. (i octbrc' (Sfrifter.) — ^laiicn, 
JJlfi-^mng, en. bet, at btøbe. 

2>I«{>ue, V. n. 1. '(er.) btioe 6(øb. 3crs 
net blegner i 3tben. (^. (SnȎ Srbfpr.) 

1. 250/ en. [3ét. Bii.] SSotig, ffiopæl, 
SBofteb, .puuS^otbning. 2(t fættc ^o, fæftc 
^0 d: fatte fig neb poa et ©teb, inbrettc 
egen ^uu6f)otbning. = bofafi, adj. fom 
t)ar fajt, ftabig SSopæt, cget|)uué og -f)iem; 
boftbbenbe. (SJJotf).) — 3oman6, en. bo« 
ftbbcnbc 9}?anb , ifar (Saarbmonb. (i 2oos 
fproget. ^ororbn. af 1739.) Bopal, en. 
pl.-e. .^uué og>&iem; Cp^otbéficb, SSo; 
fteb. 2(,t op^Toac fin 2»op(«l paa et <Steb. 
bofat, boft6^eu{)c, adj, v. b. f. f. bofoft; 
men mere brugeligt, S"n bofat SSorger. 
BoftJ>Ocv,cn. 3nbbtiggcr, boftbbenbe 9)ianb. 
(»agg. m. SiUm. 72.) Zo\ici>, et. b. f. f. 
S3opal. bofa)ttc, v. a. 3. (fatte.) gioc 
SBopal, giøre boftbbenbe (©povon.) bo: 
fatte fig, V. rec. fape SBopal, fatte fig 
neb paa et(Steb. Seraf: 2>of«tmng, 25o; 
fattclfc, en. 

2. .»o, et. pi. :&oer. 1. "KU l^wob en 
^erfon. eier, mebené i^on leeer, eller eftcrs 
laber pcb fin Søb. fattig 9}Janb l^ar Bo 
paa JBag. Srbfpr, lit tage et 25o unbec 
SBeljanbting. .Roncn fibbcr i ufliftet So, 
^anéSo er forfcgtet. 2. Snbbo, Cøéøre, 
ffiofiaoe, -&an eier et gobt 25o. =: .Soes? 
loi>, en. 1. ben 8ob ell. Secl, en 9)erfon, 
ifar 36gtef alle, fjar i et fallebeæo. 2. llit, 
i)'oai een eier, 3orb unbtogen. — Solxtuc, 35o — ^obi)i)elfe. 105 ^o&iJDcIfe — 5So(5f;nnMer, tt 2Lei, JRcbffabcc, fom Ijh^cé og (tntgcé i 
et ^uué, ifccr tnbc t 95a;ri'lfcrnc, (SDJobtoc) 
SBo^TqI). BomærVc, et. SDJccifc, ^»or; 
meb forbiim ic , icv d f unbc ^rioe , un; 
bcrtcgncbc, -i ©t. for mcb bfrcé SJZaunc, 
ellcc fom bc førte t bcrcé Signet. Bos 
^ab, et. b.f. f.3nb6o, 93of)a»e. "(Senge 
09 ©tolc 09 alt f)enbeé BojYab." Sub. 15. 

3. Bo, en. S3et)oer. ^un i ©ammeni 

{flttntngcr; fom : SSiergbo, 5)a(bo, ©ien; 
10, Sanbbo, 9?abo, 0. fl. Stgcfebeé om 
nogle 5>rot»iubferé Snbbnggcre: ©n^tjenbo, 
SWecnbo, S^rrebo. 

Boble, en. pi. - r. \li. <S. Buhble. 3. 
Bdla.] C41 SuftWccre. Boblet paa SSan^ 
bet. ©cebebobler. = BobIf{»yr, et, ©t 
©(agé ^lantebnr, fom te»e t Spavxt, Bul- 
laria. — Bobicvccrf, et. bet, fom bcftaacr 
af SSobter. figurU "Ciiffené Boble\?«vF," 
(^ingo.) 

Boble, V. n. 1. (^av.) fft^bc JBoblcr, 
fconnc SSobfec. flSanbet bobler op. 

1. Bo{», en. pi. Bo6er. [3^1. Bud.] 

1. forbum: etf)Bert libet, ringe >^uué; ogfaa 
grunbmuret. (@tecnbo^cr. 2)e g^otttgcé 
BoC>er. Kbel Satf;rineé Bo^cc i ^iøfcen; 
I)aon.) 2. Sctt, etrer gicerc^i^tte , fom 
opfTaaeé paa 50JarE eller ©abe. SD^arfebet 
fiolbeé i Bo^cr paa Sor»et., 3. SScerelfe, 
nteb aafcen cll. offentlig Snbgang fra ©abc 
eller Sor», l)ttor noget fcelgcé, eller Ijoor 
»iffe ^orlr)|lelfcr øoeé. <S. ;t)anbfebo5, 
^ørbo^, Sfcnboi", .Krambod, Urtebo^, 
nt. fl. Ht aabne, luffe fin Bo^, begi^nbe, 
opl)ørc meb at fa'lge. drengen fjar flaaet 
(tient) to Uax i Boi»cn. = Bo^^>i{^^ en. 
^i)t, bforpaa Ubfalgct ffeer i en 93ob. 
Boi>&reng, en. 3). fom tiener i en ^rani; 
bob. Bo6^«r, en. Snbgang til cn25ob. 
BoMcie, en. 2Cfgift, fom betaleé i 8eie of 
en S3ob eller et Bo^)i^t^c o. et ©tcb til at 
opflaac en S5ob. Boi»fweii&, en. (S. fom 
ticnet i en .Rrambob, Jtrambobfoenb. 

2. Bo5, en. 1. bet, ^»ormeb noget bebeg. 
(nu ftelben.) "Kt fætte en Boi> p. en Jliolc. 

2. SRettelfc, g^orbebring i ben Salemaabe : 
"Kt raabc Boi> vcio. (afl)ielpe, rette) en 
gKangel, ^cii, et £)nbe. "»Seb nric SoPe 
(øgte ^an at raabe Bo& paa be gamlcé 
SKonglcr." .Kampmann. 3. Smttenbelfe 
fra ©^nb, ^oenitentfc. 2(t giørc Bo^. 
4. Bo^, pi. Be^cr. *3^t-'ngeftraf. Bo{» for 
aKanbbrab. 2ft gioe Boier. (2)ct aflebcbc 
V. at boi>c bebce, rette, Ijielpe, er forælbet. 
©. b«ii>c og ubodelig.) =:bodfa;ri»ig, adj. 
fom angrer og giør 58ob for fine ©nnber. 
Bo^f«rdigl)e5 , en. ub. pi. boM^o, adj. 
fom et fan affoneé meb SSøber. (i ?ot): 
fprogct) Boi'prarMfeii, en. ^. f)»ori for; 
maneé til Sob og JBebring. Bo{>pfalme, 
en. ^oenitentbpfalme. Boi»«wrIfi-, en. 
pi. - r. bet, fom foretaget til JBobé cUcc ©t^nbebebvingé ffieforbring, cKer i ben 
Sanfe, bcroeb at tilfrcbéfiiUe ®ubbommeu. 

Bof'Mh-, en. pl.-r. [2(f l.BoJ»; ffrioeé 
ogfaa Buft^ife. ®. B«tte.] en Uben 
J)aafe meb 2aag , ifccr meb éfruelaag. 

Bo^cic ell. Bu^cic, en, pl.-r, [9Iovif.] 
SJJalfepige. 

Bo&meri, et. Qt pift ©loge 8aan mcb 
^ant i et feilenbc ©fib, i en ©fibétabning, 
g'ragt ell. Spiring, og meb I)ø 3icntc. Ut 
laanc paa BoC*meri. — Bo^-neribrew, et. 
©iclbébrcD for BoJ)mcripenrc, eller bet, 
fom laaneé p. SSobmeri. (5). i)r>.) Bo6; 
mcrivente, en. l)øi SicntC, f>m fparcé of 
et faabant 8aan. 

Boe, V. 11. 1. (f)ar.) [3. bui.] Ⱦre bo; 
fat, f)a»e JBopcel, ^uué og ^1em, >puué; 
^olbning paa et ©teb. "Kt loc i en 23ii, 
{ ftt eget ^uué, paa 8anbet. Kt boe tit 
Ccie t)oé nogen. 

Boel, et. ©. Bol, 

J5c^, en. pKBiS-gcr. [3.B)t.] i, en 
©amling af enbeel JBlabc (''Pæir ell. ^er; 
gament) l^i'orpaa et ©frift erilre»et, ell. 
triift; bog forilaaeé i Tllmtn cligl)eb »eb 
Bog en tn^ft, og »eb ^fiani»f!cift et ffre; 
»et ©frift. (5n Bog i raa ODiacrie, (uinb; 
bunben) en f)eftct, "inbbunbcnBog. Gn 
Bog i flere 2)ele, JBinb. 2(tfunne Uxfc 
i ^oj^ o: Icrfc { en tn)lt S3og 'fom mob; 
fætteé : at la-fe ©frift.) lit l)obe Bog o: 
føre SKegnffab o»er noget. ?ftføre noget 
til Bogo (i atcgnjTabet.) JKeniiTab^bog, 
.Kiøbmanb^øger. ?(t føre ei >&anbelé; 
manbé B^gcr. (o: JKcgnffaber) 2. (5t 
©frift, meb >g)enfi)n til 3nb()(bct. ©n 
gob, fletB. "^an ffre» io bogfaa man; 
gen l^erlig Bog." 2)I)lenfc^l. (6. >paanb; 
bog, Særebog, 0. fl. og i»f. Stift.) 7a 
l^oliic een til Bogen, flaac ftg fa Bogen 
o: ©tubering. (bagi. Z.) "2Ct!)an bueb 
ci til Bogen." @runbt»ig. 3. Qn ^pooeb; 
ofbeling i et ©frift. 8o»ené fe B^ger. 
4. en Bog ^a^iv o-. 24 eller 2i 2(rf. = 
Bogbinder, en. ben, I)»iS ^^aaibpærf er 
at inbbinbe Søger. Bogi>omicr,, en. 
ben, fom bebømmer, friticerer93j(cr; JRe; 
cenfent. (Sagg.) BogcljTcr,cn. ben, 
fom l)ar 58oger ficer, fom gierne »il famle 
09 ete 93øger. Bogforr««^, et. (Sf ^or; 
raab , en 93^oengbe af JSøger poi et »ift 
©teb.' Bogfører, en. i ælbre 5frifter: 
en JBogbanbler, Boggiel{>, en ©ielb, 
I)»orfor man flaacr anført i en Jliibmanbé 
cll. .Rrocmmeré JBog, eller >&anbel&rgnjtab. 
(2?eraf: Boggiei^•ofor^ring, <^lbring, 
grunbet paa Jliøbmanbébøger.) bog; 
^gridfp, adj. meget begierlig cfterSSøger. 
(Sobe.) Boggul^, et. b. f. f. JBtibgulb. 
(tigclebeé Bogfclu.) Boglj^nM, en. 
>g>anbel, fom bri»eé mci ffiøger. Bog; 
IjanMcr, en. ben fom bri»er panVi meb 
fcøgcr fom en 9fa:ringé»ci. BoI^an^; ^09l)ant)liit9 — SBogfprog. 106 ^ogfprog — 55oøf?flOti'o. Ijng, en. (S. S3ud^^anb(ung.) &tci, f^wot: 
JBogljanbcl førcé, og 3nb(>cgrc6 af bcf, font 
t)ørcc til en faaban >^anbc(. 25ogljol; 
i>cr, en. ben, font l)o(bci; SBcg oDcr^nbs 
tocgt og Ubgifr, ®ie(b og Sitgobe^aPcnbc, 
for en ^Riofcmanb etter ^aa et offontftg 
(Sontoc; en 9l?gn)Tobéførec. 25ogf)oI; 
ieri , et. b:n SLUbcnjTab , rigtig at funnc 
fore SRegnffabéJ cUcr ^iabmanbé ; SSeiger. 
;Sogl;yl^C' en. JBogreot, eller en enfeft 
.pt)lbe i fatrmc. iSogfammer, et. niins 
bre aSccrclfc, l)oor SBøgcr gicnimcg. Xog; 
Ficn^a•, cit, ben, font ficnbcr mange, og 
ifær fielbne'C SBøger og forjfiellige Ubgaoer 
af SBøger. ;£>ogt'iv.m , en. >panbcl meb 
gamle S3øg'r. Jbogf rammer, en. ben, 
font brivcrSogtram. ^oghtn^fpab, en. 
». ©rfarinc og ©tubium eri)ticnH't ^unbi 
ftat) om nangc JBøger og foriTiclligc Ub; 
gatjcr. togfyuMg, adj. fom bcfibber 
Jj3oghmbi?iln (SW.) 25ogIa5c, en. et 
®teb, i)V'X SBøger, fixrbclcé niic, t 6c; 
tt)bcligt 2(ital ere tilfalé. ^)ogl«l•^, adj. 
font l^ar bert meget af SBøgcr ; ftubcrct. 
Xxjglccri'cn, en. la:rb .KunbiT ab, Særbont, 
fom er ict}oer»ct atlcnc tict ea:éning. 
2SogI<r6niig , en. Sa-éning i ffrconc eller 
trt)fteS?ø«;c; S3øgeréSæéntng. (3}hintcr.) 
2logmi^/et. ©t ganfte libet Snfect, fom 
finbeé i Seger og ^mv. (Termes pnl- 
satorium?) iSogmarfc, et. SJicrrfc, 
vRienbc , fom Icrg^eé i en SSog. 2i>og; 
mM, en. f. JBogorm. 25ogorm, en. 
©ctte Øfam tiltæggeé o»crf)ot)cbet be 3n; 
fecter , bié iDrm^ , eller Sarvcr opf)olbe 
ftg i aSøcr, og giøre <Bt<xii vc^'^^ fammcé 
JBinb elle SStabe ; f. ©V. Plinus perti- 
iiax , Pinns fur , I3ermestes lardarius, 
D. panieus L. og ft. — figurl. om ben, 
fom Ijaren otterocvtteé .Kia;rlig^eb til JBø; 
ger og ^o-éning. "-pan »ar en 23ogorm 
før, og(er) nu en iDrmebog." JBaggefcn. 
2>ogrco, en. Sræramme meb ^x^lict tit 
ot fættcSSøger t. :»ogruUc, en. ©t 
€!rift ^a pergament ell. ^mt inbrcttet 
til at r:lleé fammen. (®ram.) 25ogffiI, 
en. et ;ort SScerelfe, l)i?orS5øger giemmeé. 
"€aantingc58øger, fom bcljøceé til at be; 
flæbe ale aScegge i l^ané 23ogffiI." ©neeb. 
:&ogf«rIing, en. ©. af mange »øger, 
SSibliotIcf. 25opjTcb, et. ©. Ijfori S5ø; 
ger gicrmcfn 25ogjfriv)cr, en. ben, fom 
forfatte eller afjTriwer SSøger; en (g fri; 
bent. Oacobi.) 25ogfPriv)eri eller ^ogs 
ffriuiii g, en. ©icrningcn at flrioc ell. fors 
fatte J8»ger. (iDet førfte ifær m. uforbeels 
ogtigt:ll. ringcagtcnbe JBibegreb. "Bog; 
fTvivcret er i t»ore 2)agc ligcfaa »et et 
ec»ebt5b, foni noget aubet." 5Ral}bef.) 
25ogfjcil, et. ©t Ifbet eommcfpe.it i et 
©icmne, bcr ian aabncé erg luffeé fom 
cnSBoi. (23. ®. S.) J&ogfprog, et. bet 
bannoe ©prog , fom brugeé i SWfter, <S!riftfprog; (©runbtPtg.) SJZobfat: Saj 
fprog, Cmgangéfprog. ^ogfJco, et. 
nebenfor fcrrjltlt. ^ogjlol, en. ^r 
retning tit at lceggcS8øger paa, naar mi 
ffaaenbe »iMæfe. ^ogil«©, et, (g. il 
famler fig p. »øger og i »ogfalc. (JRaljbef.) 
25ogtryft-'fr, en. ben, fom forftaaer og u^^ 
øocr a5ogtrj)6Ecrfonften. (»ogtrtiEfe'rprcf" 
jfVrifter, =fv)cn&, jfocrrtc, o. fl.) 25oJ 
tryfferi, et, 1. (Steb, f)Oor 93øger trt)Jfe 
2. JRebfTabcr, 9)reffe, ©frifter m. m. fo| 
I)ører tit at trnEEc SBøger. 25iogtryft'e 
ion^, en. ben .Konft, at fætte og tvnl 
SBøgcr. 25ogtyt?, en. 1, ben fom ftiæt 
SBoger. (SKotl).) 2. ben, fom ubftrit 
af ?(nbreé JBøgcr, fom om bet »ar Ijai 
eget. (93. ©. iD.) 25ogtyweri, et. bet, 
ftia'lc, eller at ftforle af »øger. bogviil 
adj. Iioer JBog (^apir) for ftg. ^ojf 
WÆfen, et. Snbbcgreb af alt bet, fom l)øv| 
tiiaSøger, bercé inbporteé og ubporteé!' 
f?affenl;eb (b^g ifcvr ben fibfte; ba Cit 
ratur mcft brugeé om 93øgcrnc, mci -pci 
ftjn til Snb^olbct.) = fcoglig, adj. foij 
i)ørcr til Scerbom , fom lærcé af SSøge 
toglige .Ronfter. (®. iov, Sacobi.) _ 

^oft, en. pl.b.f. g^rugten af »øgctroe. 
( ©. 2o».) 3»f. <i>li>en. [7(. ©. Boc , et 
SBøgctro:.] 

^ogfint'e, en. pl.-r. 6n i »ore ©fovc 
'otminCclig (Sangfugl. Fringilla coelebs. 

2»ogl)V)c&f, en. ub.pl. [Z. SSuc^tucis 
gen.] en plante, f)pié ^rø ifær brugcé fom 
®rl)n. Polygonum faeopyrum. 3)eraf: 
2>ogI)V>c6cgryn, ;SogI;v)c^egr«|J>, m.fl. 

^ogfi«t>, et. pi, - er. (l)oé SZogle, men 
ftclbnere: en ».) [3él. Bokstafr. ?(.©. 
Boc-staf.] 1. £)rbeneé enfeltc (Urunbliib, 
og S'iSW^ernc, J^porveb bifje 2»b ubtrrif; 
feé. 9}Jcbh)benbc, fclvltibenbe 25ogll-avcr. 
®ra;f!e, latinffc 2iogil«wer. 2. ben bog; 
ftattcligc SDJening i et .JDrb eller llbtrnf. 
(»eb en ©progegenljcb brugcé i benne *JSc; 
mærf. altib Ttrt. en.) 2tt følge 25ogft<:; 
ven, fortolfe noget efter 25og1t»:ocii. ""2(t 
man iffe ubcn 9Iøb maa »ige fra ^og; 
flattcno 9)?ening." ©ilfcl)om. = 25ogf>at3; 
iirr{>ont, en. @n C. ell. Cære, fom blot 
gaaer ub fra Srb, foni l)olber ftg til58og; 
ftatJen, if^e optagcé i Jtanbcn. (SKtinfter.) 
Sog)'^av)or^C(t, en. 2(lpl)abct. (1.) 25ogs 
ftavn-cgiiing, en. JRegning, ()»or{ man he^ 
tiener fig af J8ogfta»cr, t @t, for Sal, til 
at ubtrD^fe ©tørrclfer. (2Clgcbra m. m.) 
i2>ogtl«v>riJm, et. ben ©genl^eb »eb SSeré, 
at famme SSogftao eller ©taoelfc fommer 
oftere igien i een, eller i to paa l)inanben 
følgcnbe ffinicr; 2fffonant6. ^ogjiat?; 
fifrift, en. <Q, l)»oii Crbenc ubtrtiHcé »eb 
S?ogfta»cr. 23ogjtautcgn, et. Segn, 
©fdfttegn, fom giclbcr for et enfelt SSog; 
fta» (mobfat; •Btavclfetegn , (Dr&tcgn.) 
25og|la»tro, en. ©n ;iro, ber l()8lber ftg S5o9|T^tro — 33o(bfti'p. 107 oolbfiep — 35oU. erbret tft en »i« foccfTrcttcn Seere. (2f. 
gSrfreb.) = l'ogfl^av->rIig, adj. og adv. (om ci 
riijcr fra S^oonciH-n (2.) b. DDJcning, llb; 
tDfcning, ^oitotfning. ®ct et bogfi-fivu'lig 
fanbt. — t)og|li:vci-e, v. a. iibti:r)ffc meb 
SJogjtarcr. 2Ct b. et Srb rigticit, galt. 
".pf o fpurgcr nu , cm Cib er bogftawcret 
ret?" •potOcrg. 5). 9)aaré. — Scrof: 2>ogi 
ffcucriiig, en. 

»oif, en. pi. -r. 1. et ©tngé ^teber 
etler Saaé, [om tifforn ftutteboé om 55an- 
geré S3ccn ctt. ?(vme. (9}JotF). ^oll. Boie.) 
''23unbcn mcb 25oicr ftærfc." 2). JRiimfr. 
2. Jfcvngfet paa (Sfibe. 3. (»emmcnbe 
SKærfe i tSeen , f)9on'»eb man ftnbcr ©tes 
bet, f)»or et "KnUt ligger, (eder et SJob, 
ffiiinbgavn er fat.) ?(nferboic, Sø:\beboie, 
5)i(n'boie. = 23oiereb, et. SRcb, ()»ormeb 
S5.>ten er fcvftet til 2(neeret. 

2»oifrt, en. pi. - er. et (Slagé fmaa, 
letfeitenbe ©fite. 

»ol eirér 2>ocl, et. pl.b.f. [3 crtbrf; 
J)ant1 og f}0S Slaffen : 25oc>l. 3él. Bol. 
2(f V. n. boc, f. 25oIigv] 1. 3 oetbre Si; 
ber t ?{rminbeHgf}eb : et SSofteb elter »e; 
boelfeéjteb meb 3orb for en agcrbt^rfenbe 
^anulit", og afScrben, icdt i Sobbcr i be 
forjlielltge K^erfftfter , formobentlig faa 
meget, fem funbe brioeé meb een f)[oo; 
men aben bcftemt geometrijf ©tørrelfe. 
''©t Sool l)oé Dé vat ia, f)t)ab vi nu 
falbe en SSonbegaarb , og l)vai i 9}Jibbel= 
olberen beb Mansus, Curia." £)(uffen, 
(2f. @. Hyde, S.^§>ufc.) 2. ØIu, i nogle 
ganbffatier (f. (Sr. i ^ncn) en Uben JBonbe; 
gaarb , meb omtrent { af en fulb ©aarbé 
Sorb; et »ocléfteb. 9J?otl). = Seraf: 
»oIsjor^, en. 3ori, fom trugeé af en 
S^oUmanb. («. ©. SD.) 25ol6niane>, en. 
ben, fom beboer og brtvcr en faaban min; 
bre®aarb, eller: et»oI6fic^, Co9f'ifl25ol; 
flc^.) "(Stige, vore Siberé ;feoolf*fle^er 
ere atminbeligen vc^ci een til to Senber 
^artforn." iDluffen, = J>eéuben abffillige 
S^ena'»netfer paa tilforn brugelige ?anbs 
cjt(be:<Slané, eller BoIfÆ; f. (5r. :BoI; 
fctav, iBolgalt, 25oIfvtn (|)otbcrg : ben 
©tunbeélcfe.) o.ff. 

;Bol^, adj. 1. i^ppcrtig, f!iøn. 2. brt; 

" ftig , mobig , belitectet. (t begge SBema-r; 

(elfer forælbet, unbtagen i J)igterfproget.) 

:e>oI&, en. pi. - c. [3. BulIr.J gn ul-- 
ftoppet, meb (gfinb eller anbet bcflæbt 
" .Rugle, fom brugeé til ?eg. Ilt fpitle 25ol^. 
uegenth om abjTilltge Sing, fom ligne en 
S?otb , f. 67. i)aarboIi> , <SneebolC>. = 
ii^ol^gci'c , en. brugeé fun i ben Sale; 
*maabe : Tit Pcrrc, gaae paa fin egen B. 
o: paa et ©teb, ^nor man er ligefom 
l^iemmc og l^ar Kaabig^eb ; elter at pille 
raabe for jfg felp. »olM;uuo, et. -p, fom 
er inbrettet til at fpitle 2Bo(b i. 25ok^-' 
fiep eir. 25ol^tr«, et. Siicv eller Srce m. .f)aonbgreb , T;pormeb en 95olb faffeé i 95eis 
ret ell. titbage. 2>olJ*mcflcr, en. Save; 
meftcr i SBotbfpif. (93?otf).) .»oli>pIae>&, 
en. fri ^la\:é, t)t)or ber fpilleé 95. 23oie>; 
fPoIe, en. ©teb, I)Por bér gipeé llnberpiié; 
ntng i S3otbfp{t. 25ol^fpiUer, en. ben, 
fom fpilter, efter forfiaaer at fpitle 95olb. 

»ole, en. pi -r. 9Jianb eller £lt)inbe, 
fom boler meb nogen. (9}Jot^. 95. ©. iD. 
£)rbet er libet brugeligt.) 

25olc, V. n. 1. l)ar. [Æ. buklen.] f)QPc 
utugtig £imgang, utitlabelig (Stj!o»éf}anbel. 
?ft boic meb een. (er tilligemeb be aflebebc 
Crb nceften forcelbet.) = 25oIebrcv> , et. 
93rett fra en 93oler, S5reo om utoptig 61* 
ffop. (9?. ^. ^falborg.) ^^olc^rif , en. 
35rif, fom meenteé ot funne POiffe Slffop, 
Gl^looébrif. (Sangebef.) »olcuifc, en. 
utugtig æifr. (9?. 93?. 2tatborg.) — »olen, 
en.'l5oIcri, et. u'é*'lig.^iartig^eb, utug= 
tig iDmgang imellem g)?anb og D.rtnbc. ' 
— »oljTcb, et. (fruentimmer, ber teper 
meb en SJfanb fom f)ané J^Cone, uben at 
pccre (rgtepie,t; fritte, ©tegfrebtone. (^. 
etauffen.) ' 

»oler, en. pl.-e. en ulovlig @t|Ter. (f. 
lircMioIer.) — »olerfFe, en. ^rucntim; 
mer, fom ()ar en etler ftere ulovlige GU 
ftere. "2?a bar man ben famme<Sfaanfel 
for flanen, »olerftVn, [a for ben folgtc 
frille." 9?al)bef. 

»olig, en, pi. - er. ^Piuué etter ©aarb, 
eller 2)eet af famme , fjvor een boer , f)ar 
fin SSoporl, fit |)iem. 2tt fiebc, bvggc, 
leie, foge ftg en »olig. (Sn 2)egncboli3, 
©nfebolig, ^rafteboUg. 

1. 25oTlf, en. pi. -r. en runb <Biaal 
uben ^«bber, SrieiejTaal, ^»rifEefar. 

2. 23oUc, en. pi. - r. faf »ol{>.] en 
runbagttg Jllump, lavet enten af aJIeel og 
S3reb, eller af t)affct ^iei , gijf , m.m.; 
S^ieelborte, SSre-bboHe, .Riøbbotte, g-iiTebotle. 
2. et Sfagé runbe .pvebebieb, fom ifa-r 
brugeé tit g^aftetavnemanbcig. (ajiotf).) = 
23oUei>ci, en. ub. pi. 5)ei, l)Voraf iBoIter , 
laveé , for berefter at f ogeé. »ollemelf, 
en. Søbemab of 9JJetE, l)Vori ^laU eller 
S3røb boller fogeé. 

»olien, bolnc. <S. buUen, bulne. 

»oltler, et. pi. »olflre. [?C. ©. Bol- 
ster. 2(ét. Bolslr; Ixilstra, at opbnnge.] 
1. ©genttig og oprinbelig: en iDpne, ^'ube. 
(f. @. i gi. banjTe 25tfer; nui Satefproget 
fora:tbet.) "9^aar»oljK-et I}an ombi)ttebc 
m. ©traa." (Srunbtpig. 2. et Stage tx)tt, 
tinnet Søi, fem bruget tilDvnevaar. ®n 
»oI)tcre J'inie, fom t)ar faabant 93aar; 
!atbeé ogfaa »oI|len^vuc. 3 £)rbet 25oI- 
ftcrfylJ) er ben gamle JBemærfetfc be^olbt. 

25oIt, én. pl.-e. |3él.Bolti. ?f.(S. 
Bolt.J 1. en 3ernnag.tc til at befafre Srcc 
og Summer meb. 2. en 3evnftaug mcb 
2a:ntc, l)Vori tfangfr og ©laver jtKtteé ^olt — SSorabefrt. 108 ^omOcfvi — 33onbe6ru(). nub ffiencne. Kt Iæ()<ic5 { Bolt og 3cr«. 
3. et <St)C)Uc Scrn , fom ^cbcé t ^iUn og, 
l(f(59fé i (Stn)geicrnct; en ©tvngeOoIt. 

25oIti-c, V. a, og rec 1. (af 25oib.J faftc, 
tumle oniEctng. lit b. l)inanbcn , h. ftg 
i ®t«|Tet. (?[t boltre neb , n(>uir. tumle 
neb. J^aggcfen. ?ab^. II. 165.) "^&aii 
boltrer, ftnrteé neb, ogfec ei mere til," 
S. ©todfflct^. 

BoIv>«rF. iS. BuIvjoerF. 

ISom, en. pl.-mc. [bet t. 93rtum.] 
1. et langt, fcrbtjanltgen runbt Ztx, fom 
brugeé til 8u!Eel|e, tit ot fpcerre en SSei 
eller ©ienncmgang , til at »inbe eller om; 
breic, m. m. Åom v. en 2anbe»ei, fjoor 7(f= 
gift betaleé af Steifenbc (©lagbom.) Bom 
for 3»bli5l>et tii en ^aon (|)a»nebom.) 
6n 83aj»erbom, SSinbebom. 2. 25om; 
ntene i en Jtatreet, eK. et lignenbe i^iøre; 
tul: be to lange, tijnbe <Sttiffer, ^t>ort 
^abtngen fænger. 3. Bommen paa en 
Slof , bet ©tntfe S?vce , fom JRoffeilruen 
og gubberne fibbe i. (93?otl).) 4. et Srce, 
^t>orpaa ben unbcrfte 2)eet af^fibéfcil ub; 
fpileé , meb forffiellige S^aonc efter ©ei; 
lene, fom DriwerOom, Sagcrbom, .Klwyer; 
bom. K. = Boml)uuo, et. .^uué »eb en 
S5om, 'l^»or SBommanben boer, eller til en 
SEib op^olbcr fig. 2^omman^ , en. Cp; 
fpnémanb »eb en S3om, fom hæner SSei; 
penge af JReifenbc. Bompenge, n. s. pi. 
^enge, fom maa bctaleé for at !omme 
igienncm en 58om. Bomfeil, et. ©t »ift 
©lage ©eil, l)pié neberfte £>eel ubfpileé 
paa en bepægclig 93om. Bomfluttcr, en. 
b. f. f. BommanC>, p. piffe Somme; f, 67-. 
.£>aonebomme. 

Bom, et 6arbart)T, efter bet Z. SBaum 
(9Z. ©. SS o om) optaget Z)xt> , ber btugeé 
i nogle faa ©ammcnfa'tninger: Bomolie, 
en. Slie, pvctTct af iDlioer, £)liocnolie. 
Bomfalv>e, f. Xrcefalwe. Bomfpolc, f. 
^rccfrole. BomiiI& , en. bet ulbagtige 
©0J5b, ber omgiper ^røtornene p.ffiomutbéi 
planten (Gossypium herhaceum) og flere 
lignenbe ^i5certer, Seraf: BomuIC>6garn, 
Bomuli>6)}rdmpc , Bomuliot«! , 0. ^. — 
Bomv>o;r, f. ^ratwo^:. 

Bom, en ^artifel, af uPté ^crfomft, 
ber forefommer, meb forflærtenbe 33emær; 
Eelfe, { følgcnbe Orb: bomfiille, adv. 
ganjfe ftiile. Ht tie b. bom)T-«rF, adj. 
(S. baumftarf.) meget ftærf. én b« 
.Rarl. (9JJotl) i)at ogfaa biffe, maaj!ee ^cr; 
I)ib ^ørenbe Srb : Bomf^^ocg, et flcrrft og 
langt ©fceg; bornjTo-gget, fom i^ar et 
faabant ©Eæg.) 

Bombe, en. pi. -r, (franff.) {.Krige* 
fonften: en l)uut 3ci*nEugle, fom fplbeé 
m. Jtrub, forftjneé meb et antænbtSBranb; 
vat, cg ubfafteé af en SOlørfer eller SJJor* 
terer, for at fpringe og ffabe hPor ben 
fa(ber. = bombefri, adj. en b» SBiignin^, .^pæbing o: fom er bygget faa ftcerC , at 
len peb »Bomber tffe eller panffeligen fan 
be)Tabigeé. (©cf)iitte.) Bombet^utl-, et. 
aSombené llbfafining { 93ueiTub af »Jo« 
tereren. Bombcf»:ar, et. ©aar, fom til' 
feicfi een peb en fprungenSombe. — bo» 
bar^erc, v. a. 1, bcjlpbe meb JBomber. 
Bombardering, en. pi. - er. 

Bomme, en, pi. -r. 1. et©logéS5et 
ell. runbt ©friin, f. (Sr. til at l)at)e 9:?ab 
en 93Zabbomme. (SOiotf). "gorfpnct meb 
mabrig Bomme." 95e|Tel,) 2. enXromm 
(©. 5vunebomme.) 

Bomme, v. a.l. tæggc SSom for. 
b, en Semimerflaabe. 2. lit b, &ax 
Pinbe ict paa SSæperbommen, 

Bommer, et. en bomrenbe 2^b, 

Bommer eller Bommert, en. 1. ^e( 
flag. lit flaae Bommer (t .Keglefpit 
2)et flog Bommer for l^am. (9Koti). t>a^ 
Z.) 2. en af Uagtfoml}eb begaaet ^d, 
tagclfc. Tit begaae en Bommert, (bagi. S."] 

Bomp ell. Bump, et. pi. b. f. en l)uu( 
S^b, fom af noget ber falber. 

Bomre, v. n. 1. banfe, bunbre paa. 83i 
fjerte nogen bomrc paa ^''^i^ft-'n* ^' 9^"'^'^ 
^eilflag i .Reglefpil; begaae en ^eil eller 
bommert, lit bomre t fin ©tiil. 

Bomjlcsrf, adj. ©. openfor unber bom. 

Bonée, en. pi. Bcnier, [3. U«)ridi.J 
1. en9)Janb af 2(lmuen, ber le»er af Sorbs 
brug. Tlbelémænb , kræfter, 2^orgere og 
Bønder. — Uegeptl. enl)»er, fom bri»er 
7fgerbrug , ell. S3onbencering. Jpan er en 
gob B. fliønbt ifEe bonbeføbt. 2. en S«= 
jtebonbe, (Saarbmanb, ©elpeicrbonbc. (3 
(slbre Sanjl, ifær i 2openc, ogfaa for: 
.g>uébonbe, 3^gtemanb, g^amiliefabcr. ©. 
©IC'Ifar. til ^. ^arpeftreng.) 3. t ©Eofi 
fpil: en af be otte ringefte SSriffer. [3 
©ammcnfojtntngcr brugeé sing. naar Za: 
len er om ©tanben i 2(lminbeligl)eb, ellec 
om eett ^erfon (JBonbcnæring, S3onbeftanb,, 
SBonbegaarb, JBonbefarl); en bobbett pi. 
naar Salen er om flere (SBønbergaarbe, 
Sønberfarle.) ©ufeltc ^ape ei pi. (JBonbe; 
tepnet, SSonbeflplb); enfette ittc ben bobs 
belte pi. (SBonbemanb, pi. SSonbemænb) 
eller brugeé atlene i benne f. &r. 93ønbers 
gobé.] == boJii)e<:gtig, adj. fom lignet 
en SBonbe i Ttbfarb , SScefen , Spforfcl. 
Bon^cagtig^ei*, en. ub. pi. — Bon{>e(:l; 
mue, en. ub.pl. Tflmuen af a3onbeftanb. 
(S. 9Jot^c.) Bon6efirbciJ>e, et. pi. - r. 
2Crbeibe, fom Ifører til SSonbené ©tanb ogi 
t. Sorbrug. Bon^ecrt, en. ub.pl. 1. ben 
Sænfe: og >&anblemaabe , fom er SSonben 
egen. 2. SBonbeftanb, SSonbeføbfel. lit 
pocrc af Bon{>ecrt. li. 93ebel. Bon5>es 
barn, et. pi. Ba'nJscrb^rn. en 23onbeé 
SBarn. Boniebrui, en. pi. B<»nC>ers 
bruC»c. aSrub af SSonbeftanben. Bon&es 
brug, et, ni, pi. S3onbené ©vffel 03 Srift. .Q3onbe6vpllup — ^l^on&enÆi-ing. 109 S^onbcpige — 33i)r. .^^on^ctlrvT^up , et. (bottn pi.) SBrotTup, 
fcin !3?ønfccr fjolbc. ^OIl^fl^v, en. (bobb. 
p!.) ?anbé(ni. i^on^c^an^6, en. pi. -c. 
2^anbé , fom et brugelig blanbt 9?ønber. 
^ou^f^l:ttct, en. (boOb. pi.) en SBon; 
bc^T ®Qtrer, en bonbeføbt ^tgc. 25on^e; 
^r^:ttt•, en. ub. pi. .Rta-bebragt, brugelig 
I}0é~!i8i^nber. ^c>n^f^r^ng , en. (bobb. 
pi.) bonbeføbt2)reng. 25oii^cfottr&, en. 
pi. - er. ^ogeb t en enfett eanbébl^ , fom 
et er ^irfeb'i. (f. @ognefcgeb.) 2^on&r; 
folf, et. ub. pi. brugeé om et £lt)inbfol! 
nf Sonbeflanb. (iof. nebenfor.^«<It^rrf^>If.) 
i?on&ffnbf6/ i'n. ub. pi. JPonbt'ftanbené 
borgertigc (5rif)eb,bené (Vrtf)eb f. SioegenjTab, 
©tavnfibaanb, o. b. (3^()ctarup.) 25on^e; 
fabe, en. ub.pl. ben f}oé Sembcr fa'b»ani 
«ge ^Pbe ; !Bonbefoft. (?f. SSebef.) ton^e; 
fc<^t, aHj. fubt af 93ønbcrfo(f. Bon^e; 
ø<:ar^, en. (bobb.pl.) ©n (5^aarb, meb ti(; 
hørenbe 3orber , fom beboeé og br. af en 
SBonbc enten fom (Stenbom etter i ^æfte. 
^ou^cgiernitlg, en. ub.pl. b. f. f. SSonbe: 
orbeibe, 95onbeft)ffel. Bon^>egiI^c, et. 
rbobb. pi.) ®. f)oé JBønberfotf. 25c^M^ci 
^e\i, en. (bobb.pl.) ^eft, fom er tillagt 
og opføbt, fom brugeé af en 58. 25olt^e; 
I)UIt^, en. (bobb. pi.) et f)oé JBønber at; 
mtnbettgt ©tage ^unbe; .Røter. 25oii; 
^el)uu&, et. (bobbett pi.) Sanbébt?f)uué. 
:&on6rl)vttc , en. (bobbett pi.) et tibet 
ganb'obt>buué. ^on^r!)Ær, en. @n fam; 
tet .Krigé^oirr af JBønber. (2)f)fcnfd)tåger.') 
25on&rjcri>, en. ub.pl. ufri Sorb , fom 
brugeé af SBønber. 55on6cFaar, pi. S3øn; 
bcré Jtaar, Sttftanb. "3 tace :»on^ci^ 
Ffiar." 9?orb. JBvun. :»otte>cfavI , en. 
(bobb.pl.) en bonbeføbt .Rart. 25on^cs 
¥irfe, en. pl.-v. Sanbébi^ftrfe. 6oitJ»ci 
ficcr, arlj. fom er JBonben !ta'r, af()olbt 
of JBønbcrne. "Sen bon^fViÆrc .Songe." 
©oatb. (Xc>n&cflæ{>crr f. JBønberftæber, 
fom er mere brugetigt.) bon^eHa:^t, adj. 
ftæbt Tpaa 5Ponbet>iié. ^ondcfone, en. 
(bobb. pi.) .Sone af JSonbeftanb. 25on5>ei 
foft, en. ub.pl. JBonbeføbe. 25oiiJ)cl'r<:m, 
en. .Rramcarer, fom SBenberne tfær bruge, 
©trøarfeb meb Son^cfr<:m. i>on^eFro, 
en, (bobb. pi.) .Rro, fom gicrfieé atcne efl. 
fornemmetig af 93ønbcr. 2ion{>elcv)iict, 
et. ub. pi. bet 2et»net, fom SBønber føre, 
fom l)ørcr t. 58onbef^anben. (9J?. (5. 9la»n.) 
;;Bon^cli^J, et. SSonbetcttnet. 25oM^cIa;B, 
et. pi. Sfiriti'erlÆø. Sccé, fom fan ageé 
ipaa en ffionbeDogn. 2»on{»em<mi> , en. 
pi. Bon^emcle)t&. ©n SCJJanb af JBonbei 
ftanb. 25on{)emfirf, en. (bobb.pl.) 9)?. 
fom Ifører tit en 93onbegaarb. .Bon^c; 
m«rFe , et. pi. - r. SScirtegn , l^Borefter 
©ønbcr »iflc forubfige SSeutiget; eller 
McetU, l^sjorefter be beftemmc 2{aȎftifter 
og SDage. (3. 93runémanbé Sat.) ^on^c; 
ii«rinø, en. ub. pi. b. f. f. JBonbebrug. 3?»oM^epirle , en. (bobb.pl.) en bonbeføbt 
^igc. Bon{>epkgcr, en. pi. - c. ben, 
fom ptager fine SBønber meb ait for be; 
ftjærtigt .<!)oticr{, etter for t)oi ?anbgitbc 
0. b. 25olI^cprccft, f. Can^ebypraft. 
2^oM^cclV>a•g, et. iD-Oceg , fom er titlagt 
af en SSonbe. ;Son&crfia^, et. pi. b. f. 
et btanbt ffiønbcr brugetigt ^^uuéraab ell. 
fiivgemibbet. 3o^l^erc^feI, en. f)»ab en 
S?onbe t)a,r at ubrebe i ©fatter og Tffgtfter. 
iSondcre^jTab, et. pi. - er. Si. fom 58øns 
ber bruge. 25on^evfgel, en. pi. ^onbcs 
regler. 9?egter, fom ffionbernc iagttage »eb 
bcreé 2Crbei^er. ^onfterofc, en. 3?at)n 
)paa en '^'tante, fom bi)rfeé tit ^rt)betfe i 
.^at>er. Althæa rdsea. Xon^'cfaø, en. 
©ag, fom en SBonbe ^ar mcb en anben 
SBonbe. (2). 2o». III. 13. 17.) X'>on^ei?iF, 
en. pi. -Fe. en btanbt SBønberbrugctig ©fif. 
Bo^t^ffPo, en. (bobb. pi.) ©. fom SBøn* 
ber bruge, "©fomagere, fom fi)e Bdufter- 
fHoc." il). So». Boni>e|¥r«&^er, en. pl.-e. 
©. fom tcoer )paa Sanbet og frier forJBøns 
ber. ,Bon5ejl'yI6,,en. ub.pl. iffgift af 
^a-fteiorb; Canbgitbc. (35. Sos. I. 18. 1.) 
^onicfliifgt, en. pi. -er. SSonbefamitic. 
^on^efprc>g, et. ub. pi. ben 9J?unbart, 
fom tatcé of S3ønbcr. ^cnf'ettai«?, en. 
ub. pi. ©tabe , fom fun S3ønber bruge. 
2^on^cf}■«n^, en. ub. pi. ben ©tanb btanbt 
Snbbpggernc i et Sanb , fom SBønbernc 
ubgiøre. Xoni!cf^oItl)e^ , en. ub. pi. 
'bonbeagtig ©tottt)eb. 25onJ»eføM, en. 
pl. -ncr. ©øn af en Sonbe. 2?»on&c? 
trorl (æ. ©. £).) f. »Ercrlbon^c. 25on^cs 
tocv en. (bobb. pl.) 93onbcpige. (f. Søé.) 
2>onJ»et3ii6 , )i>aci 15. adv. efter ben f)oé 
SBønbcr brugetige ©fif. 2>on{>cv>ogrt, 
en. (bobb.pl.) 7(rbeibé»ogn af bet ©tage, 
fom JBønbernc bruge. Bon^cwÆrF, et. 
JiPonbcgierning, JBonbefpffet. (9JJ. 6. Siasn.) 
2?'on^ev^(rfcIt , et. ub. pl. 1. SBonbegiers 
ning, 2?onbefi)ffet. 2. bonbeagttgt ubr>orteé 
sjScrfen. = 25i&nf>erfolf , n. s. pi. ^otf af 
■SBonbeftanb , en ^amitie, g'orfamting af 
iBønbcr. ^i3>n5crgo{»s , et. ub.pl. ben 
^'cet af et Sorbegobé, fom brugeé af 58øns 
betne. ^osebgaarben og 25iS>n^ergo{»fct. 
2>«u&crFlÆ$er, n. s. pl. .Stceber, fom 
S3ønbcr fcebcanttgen bruge, JBonbebragt. ' 

^one, V. a. 1. [9Z. ©. bonen.] gnibc 
Sra'boff ab okr meb SSor og SBørfle, etlec 
meb en t)«:ret.Rtub, for at gtatte og btanfc 
'i>ct. "3ffc fi^ni man nuomftunbcr ioitec 
— men bonc6' fom be bør." (S»atb. |)art. 
^atr. — Bonefofl, en. ^. etter 93ørjtc, 
fom brugeé »eb 93oning. (9}?ott;,) — ^o: 
ncn, 25oning, en. ub. pi. 

25onnet, en. pl.-tcr. (franff.) et ©tage 
flab ^r«ftef)at, fom titforn brugteé. 

B<»p«l. ©. 25o (93ottg.) 

25or, et. pl.b. f. fpl. 25orcr. Sangebef. 
3ét. Bor.] 1. et fpibft, i ©nben meb en '^or — ?Bort>. 110 ^orb — ^orbe. ©fcuefocft?nft3{«tnrcbftab, fittormcb man, 
»eb at^ombvctc bet, 9iiJc|)uC i noget. (f. 
OtfiMior; 09 Dimmclbot, fom et af en 
OBben Tfct.) 2. et ^u(. (iOfbet: Ux^ 
fcbov.) ^éi, Bora. 

25or^ et. pi. -c. [Sét. Bord.] 1. en 
paa ^oi efter ^»bber opløftet og f)t>t(enbc 
©fioe eller ^labe, l)Oort>eb eder f)yorpaa 
man foretager ft'g atlef)aanbe Jowetntnger. 
(3 cclbre iDm\t 09 i 3i)llanb: ofioc.) 
m tæfc, ffriue, ft)e, fptfe ». d Bor^. Ilt 
icetU, at taQc af 2»ori>ct {til ©piténtng.) 
Ilt gaae for 23orJ>e, Dartc op »eb :^or^et. 
et ^iøtfenl)ori> , ©ptfcbor^, ©tuebovi*, 
®f rioerbori* , (S»}ebori), 0. fl. 2. ©piiés 
nifig »eb et 95orb. (i »iffe Æalemaabcr.) 
%t Ⱦre til ^orC>e, gaae, ftbbe, tcefe, ringe 
tit 25ori«e. "ilt gaae , ot lorfe fra Åoréø. 
SDian talte berom o»er25or{>c, »cb2?>or5ct. 
Ilt b»bc, t)aoc een til ^or^ø l)oé fig. Ut 
ftittcé fra 25or{> og (Seng (om 2(Sgrefolf.) 
3. bagtig 2e»emaabe i SKab og JDriffe. 
Tit ^olbe et gobt, flet ». ®er »ar tillagt 
l^am faameget om 2faret tit l)ané Bor^ 
(aBorbfjolb.) 4. Ttntal af ©iæfter »eb et 
©pifeOorb. 2tt »«re et ftort, libet 25'ori'. 
Ut ^olbe fluttct 25or^, a: gi»e ^Jlai for !Bei 
taling tit et »ifl: 2fntal S3orbgtcvfter. = 
25orMiIa5, et. (gfi»cn eller g)laben til et 
a3orb. 2>orM>anf , en. SccnE at ftbbe 
^aa »eb et S3orb. iSorMimt, en, 58øn, 
fom tæfeé før elt. efter SOlaattibct. 2*(ori»; 
i)vif, en. JDrtf, ticnlig »eb 93Zaaltibct. 
^or^^ug, en. tinnet Sug, fom 6rebe5 
o»er SBorbct før SOZaaltibct, 25orJ>en^e, 
en. egentlig en af (Snbernc paa et langt 
JBorb ; fcerbcleé ben øecrfre gnbc af 58ons 
bcné ©tuebovb, ^øiforbct. Tit fibbe for 
;Bor^cn^en. Bori»fo5, en. I^oorpaa 
S3orbb(abet f)»ilcr. 25or^foIf, n. s. pi. be, 
fom bagtig føge eetSBorb. (^Oloti).) 2>orC); 
frugt, en. pi. -er. gob og finere ^rugt, 
fom fæfteé paa SBorbet efter røaattibet (til 
^orfltel fra 1:1 ?«{> frugt.) 2?ror{»fÆnc, en. 
ben , fom fpifer meb en anben »eb fammc 
SSorb. 25ori>I)immcI, en. ctsDæftc, fom 
man tilforn ». l)øitibeligeS'eilig{}ebcr brugte 
at ubfpænbe o»er ©pifcborbe. 2^or^I)ol^/ 
et. bet, fom mcbgaacr til 93orbet ell. ben 
bagltgc ©»iiéning for en 9)erfon eller ^a^ 
milic. 2iorifc.n?c, en. M. l)»oraf brifs 
feé eller jltcnfeé »eb a^aaltibet. 2>ord; 
t&v, et. ^ar, foQi Orugeé »eb SBorbet ell. 
SKaaltibet. :Sor^Hap , en. iDeet af et 
SBorb, fom fan tabeé op og neb. ^ov^: 
HoFfe, en. 1. .Rlotfe, fom man ^ar 
flaaenbe for fig paa Sorbet tit at ringe 
meb. 2. .S. l}»ormeb bcr ringeé tit23orb6; 
SKabfloffc. 2>or5Ha;6fc, et. iilcebc eller 
Sepp?, fom tirebcé o»er etS3orb. (2). sJoo.) 
^orM-'niv-i, en. ^ni» meb til(}ørcnbc 65af; 
fel, fom brugeé »eb ©pifcborbet. 2?>ori>= 
hanJ^ , en. Sn Sling , fom fccttté ^paa Spifeborbct unber et 9}Zabfab. Sor6htti3, 
en. Jt. ()ttot{ 2)oeffetøi, Saltcrfencr m. m. 
bæreé til og fra 58orbet. Bor6Iev>itiiitj 
en. pi. -er. ict, fom le»neé fra et 93Jaati 
tib. SorMiiiiiei, et. C. fom Dørec til 
et aSorbé 5)«:Ening ; Dæffetøi. »or6; 
lou, en. pi. -c. ?o», ^orilrift; at iagttagi 
»eb JSorbet, unber SOivialtibet. (3lal)6eE0 
^orMaPiiiittt, en. 1. (Sierningcn at lce\{ 
tit SBorbé. *2. SSorbbøn. 25ori>pra?e, 
en. (gt aSorbblrtb af ©teen etter SKetat, 
;Sor{>ring, en, SSorbfranbé. Sorifaiig, 
en. ©ang, tnbrettct til atft}ngeé unbe 
eller efter et 53?aaltib, S3orb»ife. ^or^ 
felfPab, et. ©amling af ^olf, fom cre ti 
ffiorbé, fom man hat til SBorbé. 25or5, 
fpammcl, en. brebc Soccrtrceer, fom fori 
binber SBorbføbbernc. 25ori>pPiF, en 
fømmclig iDpførfet unber SQJaaltibet. TCi 
^olbe ». »or^f!'iv>c, en. b.f.f. S5orbi 
blab. 2>or^ffuffc, en. ©. i et 25orb, 
unber SBorbblabet. ^or&fmyffc , et, 
{)ttab ber brugeé til at fmwffe et (Spifeborb; 
"£)ugene og anbet 25or^fmyFfc." k. 93J-J 
Aalborg. ii&orC>fpii6ntng, en. ©piiénin 
fom.fteer »eb et bce{Eet23orb. (Z.Siothe'. 
Sor&floIpe/ en. SSorbfob i g'orm af c 
©totpc. Sol•^fucn5», en. £)p»artcr »e 
SBorbet. (foroclbet.) 2>or^fa^e, en. be 
Sib , man titbringer tit S3orbé. (SKot^. 
2*>or{>t<:Ic, en. ©amtale, fom f)olbeé o»c 
S5orbe. 25or6tep_pc, et. ©t ©orbftæbc- 
2tor5>ti»i, et. (Samlingen af 7(lt l)»ab be 
I)ører tit et S5orbé 35æ!ning. 2>or^v>c 
en. pi. -er. 1. enSSen, fom jæonlig fpife 
f). een. 2. ben, fom fornemmelig af benn 
3(arfag j^olbcr aSenfTab meb een. ^ordj 
t>iin, en. SSiin, [om er gob tit SSorbbriff 
foalebeé: ^orftal, et. 

J&ovi>, et. pi. b. f. aSrat, SiJrnmerftaffj 
(9?oriT.) = 23ov6fIfiai»c , en. Jlaobc af 
fammenfæftebe 95ræber. borftFla^e , 
a. 2. beElæbe meb iBrorbcr, ;^ordfi«i>| 
in'ng, en. 1. ©ierningen at borbflabcj 
2. ^eftabnin^, g^or^ubning af 58raber1 
25or&jlavcr, en. (Sen fom hat Ttrbcibc »? 
ot fEære SSorb. 2»or^)ll:bl■I, en. (S. af 
»iffe Slatter S3ra;ber. 23orf>floF, en. 
Sømmerflof, f)»oraf ffircebcr iTccrcé. 

»ore>,ii.s. ub.2trt. [3. Bord.] (gftbés 
bovb, ©ibe, SRæling af et (SEib: (f. ^aQ: 
hovi), 'Styvbor^) men br. Tun adv. v føl- 
genbe llbtn}f : 2>orJ> om 3?»orJ» , eet (S!ib 
jotCnftbeé et anbet; fra ^ovb eller fra 
^or6e, bort fra ©fibet; tni>en 2)or{>f, 
i (Sfibet ; om 23orJ> , til , paa , i ©fibet. 
(ftri»cé ogfao : ombor^.) 2tt gaae, fom* 
me, »ære om 25or^. 2tr ^a»e, føre, bringe 
noget om 2Jtor^; om 25orJ>c, paa ©iben 
af ©libet ; ov>cr 25ori> , ub af ©tibet t 
©øen. Ilt gaae over 2*>or6 (oucrbor?. 
SBagg.) fatbe ub af mn^tt. — Seraf: 
t)øri»e, V. a, 1. tagge om SSorb meb et ^;8ort)e — ^org. 111 Q3org — 5Borgfvfi'fi). onbct 6fi6 09 entre id. (SJJotf).) "^na 
ftpcrt (SfiO , t*« bov4'c^♦" ®cunbt»{g. 

»or& c«. »ou>e, en. pi. :&ove>cr. [3. 
Bordi.] Jlant, SScccmmc, »clccgmng om 
t?ogct. 

X'or^x , V. a. 1. fccfccttc, fcetccggc nicb 
JBotbec. (9)Jotl).) 

:&orc, V. a. 1. [af »or. Sét. bora.] 
1. gtøre |)ut i nicb et S3or, eller breic m. 
noget inb i en Sing, fom meb et ffior. 
it'bore et .pul i noget. b. nieb en Siicv, 
meb fingeren i noget. i?rmen bover ftg 
inb i Srcc. Tit bore et <BUb i ©runb d: 
ffi^be bet i (Sctrf. 2. ubfjule »eb ffioving. 
2(t b. en .^anon, en ©teen, et Sienbetrcc. 
=: 2*»orcl)ul, et. Jput, fom er Ooret { 
noget; f. 6r. t en ©teen, bcr ffat fpræn* 
geé. (£»ruf[en.) »orcjent, et. Sernet 
tit et 93or; eller et anbct 3ern , fjvi^tmeb 
man borer, f. (5r. .puller i ©teen. 25orc; 
tncftcr, en. ben, fom forcftaaer JBortngen 
i 58ierg»Krfer. 25oremoUc, en. og 25orc; 
vcevf, et. 3nbretntnfl tit at Oore, fom bri; 
»et »eb .f)iut en. neUcvcevL (3. .Kraft.) 
25ovffpai:it, en. ©p'^^n, fom fatber efter* 
JBoring. — 23orJitg, en. pi. - cr» ©icn 
ningcn at bore (1. og 2.) .Kanonen er miSs 
Inffet i Boringen, 
' Borg, en. pl.-c. [3. Borg.] 1. befæftet 
©tot, gocjlning, ^CJerrefa-bc. 2. ©Eanbfe, 
SoujTanbéning, i be fammenfattc £)rb : 
©!iotbborg, 33ognborg. = a) 2^orgl:gafir^, 
en. ben fra Cabegaarbcn abflitte £>eet af 
en .gjorregaarb , ^t>or .pcrffabct fet» boer. 
Borgelc^ et. 3 ætbrc 2)an(! ; forten tit 
en 95org eller SSorgegaarb ; en borgport. 
Borgelcie, et. 3nbq»artertug, JBefætning. 
(6t)r. V. .Krigéart. SBr.) 2tt ligge i Bov; 
gelcif. Borgemc)ltcv, ©. Borgmc)lfr. 
Borgcftuc, en." ©tue paa en .perregaarb, 
ener en onbcn ftor ®aarb , t)Oor Si)enbet 
om 2?agen fan opf)otbe ftg. (Sitforn >i>aa 
fongelige og abctigeS3orgc: en ©tue, f)nor 
^oftienere famtebeé; S^orgemaf.) 2)eraf: 
Borgtluebre& , et. Srøb, fom brugcé tit 
SDenbeten. Sieneftefoie, ^potb. g)-g)aaré.) 
Borqilucvct, Bovgjl'uewifc, 0. fl. nu for* 
ætbebc Srb. = b) Bovgfogc^, en. ben, 
fom l)ar £)pfnn meb en JBorg og meb ^oU 
f ene paa famme ; ©totfifogeb. (©c^ntte.) 
Borgfvc^ , en. SRcttcné greb mob aSotb 
09 iDrertaft v^^o^ en Sorg eller et ©tot. 
Borggrcue, en. fin tr>bflf Sitet. (beraf: 
Bovqgrcv)iu{>e. 93aggc[en. Borgmcfler 
cH. 2?»orgfme|ler, en. ben forn'emfte SDrig; 
^cbåperfon i en .Kiobftab. Seraf: Borg; 
mcllcrfFe, en. ©n SSorgmeftcré .g)uflru. 
(æaggefen ; fictbeq.) Bovgret, en. tit: 
fom en llnberret, fom »ar =!8a-rneting for 
bc ringere fongetigcSSetiente paa ©tottene. 
Bovgf«l , en. ©. i en JBorg , SRibberfal. 
(2)t)lenfcl}t.) 

Borg, n. s. Caan, ©fj^lb, Grcbtt; fun fem adv. "iit tage noget paa Borg," faoe 
til Borgp. 

Borge, v, a. 1. fiøbe, nben ftrar at bc; 
tale, tage paa Sorg, paa (Srebit. ?(t b. 
noget af een. lit b. fig frem. "lit prunJc 
i borget ^>ragt." SOZalling. "9}?an laaiiet 
bet, fom iTal giaeé igien ; man bovger ict, 
fom ffat betaleé." ©poron. 2. gi^c paa 
J8L>rg , tabe een faa paa JBorg , crebiterc. 
"^JJit nogen JCrannmer" borge mig groPt 
.Kt(vbc tit en .pue." ^Boibing"'. 

Borge, v.n 1. (hav.) gaae { SBorgcn 
for. 7tt borge for een. [3ét. borga.] 

Borgen , en. nb. pi, . [3^1. Borgun.] 
1. ^orfiffring, hPor»eb man inbeftaaerfor, 
at een »il opfrtbc fin ^orptigtetfe, og om 
bet ei jTeer, fet» paatager ftg benne ; •g'or: 
tofte, Saution. 7it gaae i Borgen for 
een. ".pwab fom man »orber Borgen for, 
bet flat man gtetbe." 2). Coo. "|)»o er 
big Borgen, at ben bufter lige frifl i 
9)iorgeni:" S^aggefen, "2)en fiffcrjtc Bor; 
gen for ben mobnerc Pibere JBeftanbig^eb 
i ict gobe." ©ngelétoft. 2, 3)en , fom 
gaaer i Sporgen !for een, ^orfo»er. "ié)a jTat 
f)an fættc anben 9D?anb tit Borgen for ftg." 
®. eop. I. 23. 2. (fietben.) 3 æfbre 5)anjf 
forefommer ogfaa: BorgeusmanC*. 

Borger, en. pi -e. [3. Borgari. 9?.©. 
SorgeVj 1. 3t''bbt}gger i en .Ktebftab ; 
{fær en faoban, fom ^ar taget JPorger)Tab, 
og bruger borgerlig Skæring, ffionber 09 
Borgere. "®f iTutlc t)ofbeé for Borgere 
og n»be borgerlig 5Ret og Jrif^eb, fom faa; 
tebeé bcreé JBorgeqTab ft?oret tjate." ®. 
80P. 2. 9)?cbtem af en ^tat; ©tatéborger. 
= Borgeraau^, en. ben Kanb, fom be; 
fia'ter ell. bør beftætc SSorgerne i en.©tat. 
Borgerbarn, et. SBarn af borgerlige 5^or; 
crtbre. Borgerbloi, et. ©tat^borgereé 
SStob. ".pané Jpiertc fan iffe taak , a| 
fec Borgerblo^et ffi>be." 3«cobi. Bor; 
gerbrew, et. ffrifttigt JBeinié, fom gi»eé 
een paa at f;an t)ar taget S3orgerjlab. 
Borger^<:a^, en. t), fom er en gob 35or; 
ger »*ærbig. (gngetéf.) Borger?annelfe, 
, j, ,-- ,- (Sngelét. 

Borger^v^, en. 2). fom ubfræpeé af en 
gob ^tatéborgcr; borgerlig 2?nb. "Ilbe; 
mcerfet, eentig, taué og ftille gaaer iu , o 
Borgeri'y^." ©»atb. Borgere^, en. éb, 
fom een aflo'gger, naor l^an tager Sorger; 
'\fah. Bovgereic, en. bet, fom er en 
S3orgeré(5ienbom. (3).S?o».) BorgcrenFe, 
en. (5. efter en JSorgermanb. Borger; 
f!i^, en. ^tib, a3tnb)fibettgl)eb t Sorger; 
famfunbet, etl. for at fremme bctteéS^aro; 
3nbuftrie. (50?atling.) Borgerfolf, n. s. 
pi. gotf af JBorgerftanb. Borgerfor; 
cniug, ^n, ^. imellem JBorgere til at banne 
«u ©"tat. CS)rfteb.) Borgerfrc6, en. ^reb ^ovgerfi'cD — ^Sorgcrt^ngt. 112 ^Soi'flcrDagt — ^ort. 09 Stt>9T)cb t bet botgcrlfgc Samfunb. 

"95i-ub ')?aa Borgcrfreicii." Tf. ©. Scftcb. 

»orgevfri^f2> / en. i, ^tU^ih, SicUxQ^ct), 

fom æcrgctne i en ffii) nt)bc, 2. ben (ot>; 

lige ^cilicb , fom ^ojtfatningen i en <Btat 

I)i"emlei; borgeren. 25orgcrfccr{>, en. S3or; 

gcrené, ©tatébnrgerené ^xti , ^^anble? 

waabe. (S. 5Kotf)e.) »orgerI)el6 , et. 

^e(b, ubootteé iD^eUg Stfftanb, fom op; 

^aact og fcemmeé i SBocgcrfamfunbet. 

2>ov£5evI;mi6 , et. borgcrtigt .^uué ; en 

borgerUg ??amtUc. Set>cmaaben i borget; 

^iifc. :5ol•tJcrl)<ll;^ev, en. borgevUg -txxi 

lit, ^. af at »ccrc en »ævbig SBocgcr. 

"55cn Sfb , ba JBorgcrnawn »ar 2»orgcr; 

Ba^fr." ^. ©ulbbctg. 25orgerfonc, en. 

6-n »orgermanbé ^uftru c«, ©nf e. »or; 

gerfrig, en. ^cig tmeltem partier i en 
@tot; tnbuorteé ^rtg. 2>ovgcrlit>, et. 
tit Sit), fom en ©tatébotgct føccv cUcc 

60c føre, et borgerlig oirffomtSio. "»or; 

gcriiocte <S>)fter." ^. (S. 9]fiuHcr »or; 
gerlowc, n.s.pl. 2o»c for et SSorgcrfami 

funb ; borgerlige eo»e. (©cl)»)tte.) »or; 
gcrlccs, et. &. fom Ian ogeé ^a<x en JBori 
gervogn. (mobf. »on&elcEO.) »orgcr; 
mani>, en. 9)?anb af ffiorgcrj^anben ; S3ors 
ger i en ^iøbflab. (5n agtoærbig Borger; 
man&. (Orbet brugeé bcrimob albrtg for: 
»orger, 2, etl. Statsborger.) »ovger; 
moi>, et. en patriottjf ©tatéborgcré røob. 
((Storm.) »orgcrpige, en. ^igcafbor; 
gcrlig ©tanb. Borgerpligt, en. WQi, 
fom paatigger SSorgcrcn ;■ borgerlig ^ligt. 
Borgerret, en. 1. ben JHet cU. 9{ettigl)cb, 
en JBorgcr ni)ber eller bør npbc. "@lem 
bin Borgerret, ftrar bcer bu ogfaa Jtiæbcr." 
((Storm.) 2. ben SRcttig(}eb, at Ⱦre SSor; 
ger i en »té (Stat; ifrer en J^riftat. 5Ro; 
merit, engeli! B. "2)en, fom forfømtc 
fin Sorb , ble» bømt fra. fin Borgerret." 
SSagg. 9Z. .Slim. 3. ben Kettigf^eb at Ⱦre 
JBorger i en 239 ; SBorgeriTab. Borger; 
rcttigl)ei>, en. ©n SBorgcré, tfæt' ©taté; 
borgere 9icttig{)eb. Borgerfamfimi), et* 
forening, (Samfunb af SSorgere , ifær i 
en (Stat. Borgcrfelffab , et. SBorger; 
famfunb. (^ngclétoft.) Borgerfiffcrl)ee>, 
en. ben (Si£f crf)eb, (Statsborgere bor nobc ; 
borgerlig (Si«er^eb. (9}Jalling.) Borger; 
finJ>, et. ub.pl. en ©tatéborgeré tilstå; 
tene, hct ^&elcé 95el l)en»enbte <Sinb. 
(Sfjaarup.) BorgcrfoIi»at, en. SBorger, 
fom ^ører til et i en SBt) oprettet 6orpé. 
Borgerjtftni) , en. ub. pi. ben borgerlige 
©tanb i ©taten; ben iDeel af g^oltct, fom 
ubgiør benne (Stanb. Borgcrfoe^e, et. 
©. fom Sorger i en ©tat eller 58i>. 7£t 
tage Borgerfcr5e. (Sngelét.) Borger; 
føn, en. (S. af en ffiorgcrmanb. Bor; 
gertromme, en. S. fom brugcé »eb S5or; 
gcrȾbningen. (S3ranbfororbning. 1799.) 
Borgcruaflt, en. SSagt, fom giøreé af SBorgernc; benJDect af SSorgernc t en J8i), 

fom befatte SSagtcr, eller ^øre til JBorgec* 

»åbningen. Borgerocl, et. (Statébor* 

gercé 25el o»erf)o»cbct. "aSclgtøvenbc 3nbs 

retninger til B. og ©iffer^eb." SBirfner. 

Borgerven, en. ©n aSen af fine SJJeb; 

borgere; ben, fom elffer S^æbrelanbet i bete 

JBorgere, en5'otfe»en. (3acobi.) Borger; 

wogtt, en. 2trbeibé»ogn , fom brugcé of 

JBorgere; ftørre enb en a3onbe»ogn. Bor; 

geruojbniitg , en. 1. ben Snbretning, ot 

»Borgerne i en S3i) forfj)ncé meb og øoeé i 

SSaaben, eller banncé til JBorgerfolbater, 

2. ben »aabenø»ebe 35ect af SBorgerftabcf 

i en 23^. Borgcrwocri) , et. bet SSærb, 

et aJJennejTe l)ar fom ©tatéborger; elle« 

Iti *25a:rb , fom erf)»er»eé »eb borgerlig« 

25ttber. =^ = borgerlig, adj. 1. fom e 

af aSorgerftanben. g^øbt af borgerlig 

^oroelbre. 2. fom I5i;"t)>5ter til, »ebJom 

mer Sorgeren I en SSi) eller ©fat, O:. 

©tatéinbretningen, meb .^enf^n tii fBot 

gerne etl. Solfet. b. Skæring, bo\-gerItg 

©fatter, b. Kegicring, be borgerlige 2ooe 

5Rcttigl)ebcr. b. grtljeb. "(gt golf, fon 

enbog mibt i borgerlige ©tribig{)eber funb ^ 

beoarc bet borgerlige |)ierte." (Sulbberglj 

(mobfcetteé unbcrtiben : militatr eller crt^^ 

minat. borgerlige ©ager; ben borgerlige 

Dlettcrgang.) 3. uegcntl. iæ»n, tartclig 

fimpel. b. Sesemaabe, ^Iccbebragt. "^^n 

ftclig i fine ©ierninger , og borgerlig i ff 

2i»." Kampmann. — BorgerfPc, en. 6nfc 

ber boer i en SSn og l)ar aSorgerjTab o 

borgerlig Skæring. (5JJotl).) 

Borgerffftb, et. ub.pl. 1. ben ©genffa 
at Ⱦre SBorger i en (Stab , og bc bermc 
følgenbc JRettigljeber. Tftfaae, oinbe, tage 
B. i en SSn. 2(t foærgc BorgerfVV.b 3^ 
aftægge Sorgercb. 2. ©amfunbet nf cÆ 
aSveé aSorgere. .Kiøbenljaoné BorgerjfafiH 

Borfne, v. n. 1. (er.) tørreé inb poa 
5D»crflaben, fatte Sforpe. (93?ot5.) 

Borre, en. pl.-r. 5^røl)ufet af en plante 
(Artium Lappa.) i3gfaa ^'tanten felo, 
fom elleré falbcé Sfræppe. 

Bort, adv. [^. braut; .t braut, og n. s. 
Braut , en ftcenlagt 55et , Canbcoei ; lige; 
fom i bet S. Sfieg.] tilfienbegi»er en SSe« 
oagelfc, en gicrnelfc fra ©tebet, man ec 
ell. »ar paa. lit gaae, flntte, flt^se, reifc 
bort. 2(t brioc, jage bort. Cgfaa meb 
æibcgreb ; f. 6t. 2lt fommc bort (bli»e 
borte) fomme fra fin ©er, fra ftt ©teb, 
og ei f unne finbeé. Ut bunfte, »iéne, bøe 
bort (a: faalebeé at Singen rccnt forf»in; 
ber. ©. g«ac bort.) 2(t briffe, flotte, 
fpilbe finc^-penge bort. 2tt ftiate, rane b. 
(fra ben rette Sier eller SSefibber.) %t 
gifte en ©atter bort. Ut leic , fafte en 
(Sienbom bort (til en anben.) 3«9 H^ 
lo»et bet bort* g)igen f)ai: fæftet ftg bort 35ort — "Sovt&venune. 113 !33ovt^rBmmc — 25ortfvi)fc. (i et antit v5>iuu'.) [3 S'ovtnntotfc mci 
2.>cv6ci* 0.0 ©ut'ftanttwci- ('C^olbcr adv. bort 
fin aScnuvTh'lfc, "dedi- afn'n gtccndfc fra 
K't ©ti'b, :SiniKn forhen rar pcia (l'ort; 
fore, ,15orrg»:iiø, lf>ortrfiff ) ; ixcU af at 
iio.act fratani'é con, cUct fontmor fra fin 
Gier, sfiofibfccr, i on ?Cnboné 5l?o[b, oIK-r 
omnlabcti on ?fnbcn (bortrauc, bortplcie, 
liortbvttc, bortøixic, bcrtli-ic, bortfitftc og 
f. P.) og bcilé, "af^ at noget »eb ^panbtingcn 
forlunige'o, forbrioi-'o, fpttbcé, 'citer paa 
anben 9}?aabe bltoer borte, opbrngeé. f, 6. 
,bortl)iigrtc en <£foy, bortfouc 9)iorgenen, 
b(5lt<e'^olc, bortfvin^e, bortvionc, o. f. t>.] 
= borte, atlv, (i SfJorge Inugci': bortere, 
bortejl-.) Sjette ad V. (font nu inn trugcJ 
tncb Utvrc og blixn*) tilficnbegioer: .n) en 
^rat>a-re(fe, i^cvren ^'aa et anbet, frem; 
nicbt eller uOefienbt @reb; og faalebe^': 
h) Sab, g^ovlité. ?(t inxre, Hioe borte, 
.fjan er borte (mobfot bietnmc.) Soan gif 
bort nben at ftgc faroel; og bar tnvret 
borte en I)ee( Uge. "iTg int'y bem , at jeg 
borte war ttlftebe." S'hlenffhl.— b. \i(\a en 
JKeife, b. i g^orrctninger. iDef er bleoet 
borte for mig. -pan har ciet nuinge fi'nc\c ; 
men nu cre be borte. "(Snwfiet er borte, 
lier er intet gront." 6f. 15. — ?angt borte, 
i yiib ?Cf|l:a^ib., (?(t fjaoe noget borte, 
Ijavic opnaaet, faaet, inbhentet Ict-y cv en 
tiu forætbet Salemaabe^ ">De baoc bcre» 
?øn borte." røath, <S.) [.f)eraf be fora-(; 
bebe iDvb: borte fig, og bortro; f. nebenf. | 

^ort^:alI^c, v. a. I. \ia^c bort feb- at 
cianbe, oeb fugte at bla-fe. "?Cf ftormfrit 
.pdt> bu l}(\t bortttan^ct Sfi'né ffiaanb." 
^ram. "3cg tager bin SBiirbe, bortiu:it; 
^cr bin .Runmier." <£anber. 

^ortbrinpc, v, a, 3. ©. bringe bort, 
Seict cv alt bortbvitgt. — 25ortbrinr5elfe, 
en. 03. ©.£).) 

25ortbvv^e, v. a.3. (bri^be.) faae bort, 
'ti>bbe bort iH'b 23ri}bmng. bortbry^c 
©tene. 

3>ortbvttr, v. a. J. fTilTc ftg »eb noget 
veb JBintcn. "2(t bortbvtte oatig Si^tfaj ' 
ligbeb for fh>gttg ®linimer." — "3 ben 
3nbbi(bning, at han bortbytter fine '-Pengc 
og faaer i'iiffc for bem." 5Kal}bef. 

25>orrbttre, v. a. 3. S. b«re bort. Sciet 
CC bortbcaret. — Deraf: 25ovtbarrclfc, en. 

2»ort^fimpc, v. n. i. (er.) forfinnbe, 
cjaac bort i •Dampe. "QJaarbetOLHinb, fom 
bolbt ©altet opteft, langfonit bort^an1per." 
JQ, (S. S^rfteb. — Bort^ampuinr;. en. 

2Sort^raøe, v.a. ogn. ©. ^ratje bort. 
(er.) "i)Ji'orgenf!i^cn faac l)an let bort; 
C>ratje." 3ngcniiinn. — aet. at borti'vagee 
(afbragcé) fra fine ©iifler. 

25ort^riue, v. a, 3. (brire.) faoe bort, 
føre bort mcb 93jQgt, forbriiH*. 

25ortJ»r-i»mntr, v.a. 2. tilbringe ligcfom 

'Å)iin\l: £)rM>Pn I. t cn jDrcm elTor i ©øonc. "©en fnnfcn; 
beb og .pat)?f)eb, i ht^ilfen faa miuige bort; 
fromme bev^é iiv," 9)innfrcr. 

25ortiun|ir, v. n. i, (cv.') b. f. f. bort; 
bampe. — Seraf: l*.ortf)unrt;tii!p, en. 

25ort{»ce, v. n. bort^«^e, bovtif*^. (er.") 
forlabe JiiH't, afgaac reb Dtiben, boe. (®. 
8oo.) "3)en, foni umærfet boetC'A96e i to« 
(tge |3iem." ^Pram. — ".per lab mig bort; 
^joc ubegrabt og glemt." 9?aObet. 

-15iovte, adv. <S. unbcr bort. 

2?>ortc fig, V. rer, i. forfoinbe, gaae 
bort, bliiH' "borte, (forælbet.) "3?a borter 
53arnien fig." ?frreboe. — ?igelebeé: bor; 
tciv V. dcp. "iDg otn be borteo enb, fom 
Jfaar fra .pjirben." (S. Siauv. I(-i89. 

Bortebliuclfe , 25ortcbliuc»i , cn. Ube; 
bliiu'Ife. 

J^orteWÆrelff (3*. JKotfic.) ©. ^raUÆ; 
vel fe. 

,"6ortcVÆ•rcn^c, adj, v. ©. fr<:v<vren{>e. 

2^ortfaU^e, v.n. 3. (er.) blittc tit intet, 
forfninbe (falbe bort.) Sennc ^Paaltaiib af 
©agfugeren maa bortfal^e. ".pt>o ber f)ac 
frngtet og faanet, og nu feer — fit 'Ba'on 
bo^•rfv:l^e." 9\a()bcf. 

fbortfeie, v. a. 1. ffaffc bort IH'b af 
feie. — ^ortfeielfc, 25ortfcining, en. 

S^ortficrn?, v.a 1. ^affe bort, bringe 
af iH'ien. lit bortfiernc "itarfagen til en 
©ngbom. — 3?eraf: "Sjprtfirrnelff, en. 

.1?>ortfiIc, V. a. 1. tUM bort, formtnbiTe 
IH'b at ftfe. — 25ortfilen, cn. 

l'iortfijl-V, V. a. 1. borttage m-b at fiiTc. 

."i^orttlagre, v. n. 1. ©. flagre bort. 

25ortflanc, v.a. 1., fptlbe, benbrioe 
\>ci g^laneyoi'fen, t et ^la'neltp. (et af 9iah; 
bef bannet i^rb.) ?(t b. Siben, "boit; 
fTanc a^tufærbigheb og ©tvbcv paa private 
Shcatre._" 2). Siljfuer. 

2^ortfTvc, V. n. 1. (er.) fttH' bort, bort; 
fft\gte. "ij bcnbcé gieb bortfifyer 23elftg; 
nclfen." 9\etn. 

.^ortfTygte, v. n. 1. (cv.) fovfvinbe, for; 
gaae. S)enbortfls'5tc^c Ungbom. ".pnné 
.piertc ffialo , bortfiygtet cv bane 93iob," 
^rani. 

.■bortfTyttc, V. n 1. (er.) ©. flytte bort. 
Gfferat han »ar bortfiyttet fra JSoen. 

25ortfiywe, v. n. 3, f. flywe bort. — 
figurl. forløbe, henrinbe meb ftor 3it- 
"3&aab, i gn}b bortfT^i nijé-bincSagc." 
JKahbet. 

25ortforpaQte, v. a. 1. borttcie JPrugcn 
af m'iget til cn forpagter. 2tt bortfor; 
pagte en Oaarb, et gijlcci. — 2)evaf: 
^bortforpagtning, cn. 

.bortfragte, v. a. 1. ovcvfabc Srugcn 
af, imob gragt. ?(t bortfragte et ©fib, 
— Seraf: 25ortfragtning. en. 

3?>ortfrvfe, v, n^3. f. frvfe bort. Se 
flefte af biffe ;Jrccer cre bortfrosne t -iSintcc. 
■ — Jjortfryoniug, en. (iDluffcn.) 

(8) ^^ortfævb — rl3i>vtjaQe. Il4 ^ovtfnldc — '3ovrrna&ne, :»ortf<vr^, en. tib.pl. »ottrclfc, ®icri 
nitigcn at fcragc bort. 

i^ortforfie , v. a, 1. tete tit ctt ^oeftcv, 
ot>er(cit!C i g^ccftc. lit In 3orb , Stettbc. 
(@cfn}ttc.) — Seraf: 2?»ortf<ttl-ititig, en. 

X>ortf*rc, V. a. 2. føre anbenftebé hen, 
fere tit et afftbeé 'Sut, pan t>(et> fangen 
09 bortfjjrt af $Røt>cre. "Kt bortf«fc en 
^tgc af g'orcctbrcncé ^&uué. — ^ovt^si: 
reifi", en. pi. - r. 

25ovtj;«ac, v. n. f. g<:ac bort. "Siben, 
jecj t)eeb ei feln ()t3orban, imiblertib bprti 
gaaer." JBaggefen. — partic. bortrtangen. 
"5)en Gne maa — bliwc titbage, ot erinbre, 
ot fapne ixix bovtgangne." 9}(\Mifler. 

Bortgang, en. ©ierningen at gaae t^ort; 
figurligen : '^Bortgang fra Sikrben, 35øb. 

:^ovtgiftc, V. a. 1. gise en 93ianb til 
Segte. 7(t bortgifte fin Satter. 

Bortgiwe , \7 a. 3. (©. git?e t'Ort.) 
1. f!ienfe, forære, ooerbrage tit en anben. 
2Ct bortgive noget i tepcnbc eiDd", efter fin 
Sub. "^00 Bilbc ei meb 2i)ft al Sorbené 
®tanbé bortgive." SBaggcfen. 2. bcfccttc, 
Dtierbrage et (Smbcbc. .Katbet er enbnu 
iUc bortgiwet, 

2>ortgIiJ»e, v. n. .3. gtibe bort. "53}?cb 
Siet f}eftet ^aa en bol•tglii>fn^c SBaab." 
S3aggefen. ":Ximcr — fom S^tebttf bort; 
gliic." Sngemann. 

bortgnave, v. a. 1. borttage t)cb at 
gnatje. 

^»ortgrawc, v. a. 1. rt>bbc bort, tage 
bort »eb ®rat)ning. lit bortgrave Sorben 
fra et Srec. "»t b. SSanb/borttebe bet 
»eb ®ra»ning. 

SortgrcieJ>e, v. a. 3. titbringe t bejTans 
big ®raob. "3cg ffat bortgr<s{»e qoat; 
futbe Sage tangt fra big." 9{a()bef. 

^ortgro-mme, v.a.l. fortæret), ©rcrtn; 
tiietfe , titbrtnge i uop^ørtig ©ræmmetfe. 
(ufæbrant.) "9?aar f}un fitCit) maa tauå 
bortgrcemjttc." SSaggcfen. 

Bortgv^e, v. a.3. (gy^c.) fontmc noget 
flnbenbe bort tjeb at g»)be. 

25ortgøgIe, v. a. l. for{age, opFiortic 
ttcb ©øgtert. "6t ttaragtig Snbfatb fan 
bortgøglc l^etc SSirfningen af en Sate." 
3Ja[)bef. 

2»ortI;icIpe, v, a.3. ((S. I)ielpc.) I^ietpc 
een tit at fomnie bort. 

25ortI;ugg?, v. a. l. tage, r^ibbc bort 
»eb at l)ugge. 2(t h* en ©Eot). — 2»ort: 
^ugtting, en. 

^ortl)vrc, v.a.l, fæjte bort tntob be; 
tinget ^tjrc. 9)Jatrofen ^ar bortljyrct fig. 

2>ortIjøvlc, V. a. 1. taQi bort »eb ot 
F)fi(»fe. 

' 25ortiIc, V. n. 1. (er.) i^afte, ttc bort. 
^'Sat bine Dage bortile meb en tifolb bobs 
Mt g^art." 9ia()bcE. 

Sortjfiøe, Y. a. 3. (©. j<tgc bort.) for; 
imc, forjoge. 25orrF«I^c, V. a. 2. fatbc anbenftcbé 
ften.— figurt. at bortf«l{"e6, bøe. (S. ?ot\ 
II. 22. 30.) "9?aar engang mig SøbcnS 
SSint bortf<:Ii>c fra alle forbene (Slæber.' 
5Hahbef. 

BortFrtfte, v.a.l. (g. Fafltebort. 9?øga 
ten I)ar t}an bortfaf^et (tabt, forfommet.) 
"Ser er Sib at foroare og Sib at borts 
Fafle." ^ræb.3. 

15ortfi«.bc, v,a.2. Ciøbc 2ftt af ctt »t 
Sing , faalebeé at intet mere er tit (Salg 

25ortFiøre, v. a.2. føre bort tit SBogné 
"9DJig fan ingen Jtub^l af S5ncn mee 
bortfi-ore." 58aggcfen. 

ibortFlynFe, v. a. 1. fpitbc, Tjenbritji 
»eb .Stmifeti og .Klagen. "3eg ei bort 
Hyl1h•^e bcté Siebtiffe." JRa()beK 

25ortFoge, v. n. 2. ©, Foge bort, SSatt 
bet er bortFogt tit bet .&atoe. 

25ortFomme, v. n. 3. (er.) ©. Fotum 
bort. .Komme fra (Stebet; unbtomme 
tabeé, forfomme, bli»e borte. "£)m g)Jié 
bæberen bcro»er bortFommcr." S. Sos. I, 
19. 5. bortFomnc ©ager. 

2>ortFvfc, v. a.2. ffræmmc bort. IJlce 
tob ftg bortFyfe af |)unbenc. "Sen at 
Borligc 9}Jine, fom bortFyl^e (Smiger.' 
Sacobi. 

2?»ortFyffc, v, a. 1. forbrisc »eb at fx)fie 
(^ram.) 

Bortiitattc, v.a.2. o»ertabc til Saant? 
ubtaane. 

SortIe^e, v. a. 4. aflebe. lit bortled 
SSanbet fra en 7Cger. "(Sn (Srøft, fo 
optager og bortlcJcr aSætbct." Stuffen 

25ortIegc, v.a.l. forbri»e, Ijenbrisje 
Ceg. "bortlegc ffne Sage , uben |)enftg 
cg 2ft»or." 50ii)nfter. 

^ortleic, V. a. 1. operlabc tit Seie 
SSæretferne ere alt bortIeie^e. 

25ovtliggett5'c, adj. v. betiggenbc t 3lf 
ftanb, fraUggenbe. Sangt b. Panbe, 

iBortloue, V.a.l. gire Sefte paa elle, 
om noget. Smigen, ©mbebet er bortlovet, 

Sovtlægge, v. a. 3. @. lægge bort 
?æggc tilfruc , of ^eien, Sette Søi nm 
bortlæggee. 

Bortlæfe, v. a. 2. forbrtx?c »eb ?æé_, 
ttiug. "Sæé hm; bu ei bortlæfer bin g'or: 
ftanb." JRein. 

faae bort »eb 

tage bort »eb at a. 1. 3. 1. ^ortmanc , 
■9)1 anen. 

25oitpItjFFe, •> 
pluffe. 

Bortplyit&rc , v. a. 1. tage bort »eb 
^liAttbring. 

JJortploic, 
»eb ^(øining. 
Xnbené 2tger. 

Bortputfc, V. a. 1. 
SSeien. 

,^ortl•<J(;^lIe , v. n. 1, 
tahcé ocD at raabnc. V. a. 1. borttage, fratage 
?tt bortpleic noget fra cu 

putte tit ©ibc, af 

(er.) forgaae. 33ovtv(iøe — 35ort(ltijt>e. 115 ^ortjTot>e — 33ovtfpo9e. ^ortri:gf , v. a. 1. fcdngc offibcé ocb 
at rage, rage af SJcicn. 

^•ortraiif, v. a. 1, tage tort f eb Sian, 
røse bort. 

iSortvcifc, en. ub. pi. ©terningen at 
tcifc bort, 2(frci[e. 

iSortrcifenJic , foni er i SBegreb tneb at 
tcife bort, og 25ortrcift, parfic. fom 
er rcijl fra et 'Btci. (S. rcife bort.) 

^ortrilI^e, V. n 3. (er.) ©. rin^e. finfce 
bort. JDct bortrlm^nej8anb. figurt. om 
Siben. 2)e bortru1t^llc 7tar. 

25ortriv>c, v. a. 3. (©. ri\?c.) 1. bort; 
tage mcb rclbfom SDuigt. ^artinet bier 
bortrruet af <étrommen. 2, bortbrage ; 
bcnrire (om moraijTc *JSirfntnger.) lit 
bortiiufp fra et Ttrbeibc. Siben|lnb bort; 
rcu f}am fra ^(igt. "25i bortrit>cP af 
tore ?i>fter, [om af en (Strøm. " 5Bafi()otm. 
3. tage af ^Dage. -pan bleo bortrevet i 
fin blomftrenbe "JCiber. ^pejlen bortreu 
mange 9D2enne)Ter. 

25ortl•y^^c, v. a. 1. borttage, bortfTaffe 
»eb 9iotning. 2(t b. (Stene. 2. fignri. 
fierne, jlaffe af 4>eien. 7(tbortry^^e.pin; 
btinger, iyanil^etigf)eber. 2(t bortry^^e en 
gorbom, (58afll)olm,) — 25ortry&C»clfe, en. 

^ortryge, v. a. 3. (rype.) forbrive »eb 
at rrge. Kt bortrvgc 2infecter. 

25ortryFfe, v. a. 1. egentt. n^Efe fiajli; 
gen tilfibe. figuri. b. f, f. bortrive, 3. 

Sortrvllc, v.a. 1. obfprebc, jtafyc bort 
reb at rnfie. 

2'ovtromme, v. n. f. r*mmc bort. ©n 
bortr^omt Siaoe , boitromte JXrigéfolt. 
"Sen frille 9iat — maa brat for 5^agenG 
mitbe S?iié bortremme." ©. 23lic(jer. 

^ortreve, v. a. 1. i). f. f. bortrane. 

3?ortfalø, et. pi. b. f. ©ierningen at 
bortfivige. 

2?ortff iling , en. ©ierningen at feiic 
bort fra et ®teb , ?tffeiting. 

;^ortfell^e, v. a. 2. fenfce fra et (Steb, 
affenbe. bortfcn^e et JBren , et 5Bub, — 
Seraf: 25ortfcn^clfc, 25ortfrnMng, en, 

2^ortfPv:ffe, v.a. 1. befovge borr; bort; 
rrbbe, afflaffe. "(Saul ()at>be bovt|Tfiffet 
(Spaaqpinber of ?anbet." 1 ©am. 28. — 
Seraf: »ort)T«ffclfc, en. (S3.@.S.) 

25ortfFibe, V. a. 1. [enbe bort tit @fibé. 
?ft bortJTibc SBarer. 

25ortfl-'ieiifc, V. a. 1. bortgive, forære 
bort. "?nf fen blinb fin SJat bortff'icnt'er." 
^. 'P. ^rimann. 

^ortft'iftc, V. a. 1. aff)(rnbe veb 9)iage; 
ffifte, bortbrtte. (.pritfetbt.) "Sngen ftat 
bortfl-'ifte noget beraf." 6jec^. 48. 

Si'ortjYifJ'c , V. a. 1. b. f. f. bortfeii^c, 

25ort|l-"ioJ>e, v.a. 1. afhanbc r». (Sticbe; 
brer. ?[t bortf¥i«iic enSienbom. "2>ort= 
ffiei'ev .puftruen noget af fit ©obé," S. 
Sot). V. 3. 9. 25ortfFowe, v. a.1. borttage tteb otftflbe 
cir. ffotoe. Mc Sræer paa S5cn f}ar man 
bortflovct. 

ilBortffrabe , v, a. 1. borttage t>eb at 
f!rabe. 

Sortffri^e, v. n. 3. forfrinbc langfomt, 
ligefom oeb en fTribcnbe !iBe»a'geffe ; tabe 
fig. "^^i bøe alle , og vi bortf^■'ri^f fom 
SSanb i 3orben." 2 (Sam. 14. i han albftc 
tanjTe a^ibelorerfættetfe. 

Xiortft'rormmc, v a. 1. b.f. f. bortFyfe. 

25ortfl^urc, v.a. 1. borttage ».©huen. 

^ortf^y^f, V a.3. (<g. ffyv^e.) 1. for; 
brnge »eb at ffwbe. (SoCbaterne f)a»bc 
bortfl-'u^t alt bereé ^rub. 2. j^beiæggc 
»eb at iT»be. lit bort)TtfCif SSitbtct. 

25ortfl'ylC)e, v. n. f. jfyl&c bort. (Scft 
bortffylMge ©ielb o: tlbgietb. S, eo». V. 
2. 14.) 

25ortfryUe, v. a, 1. borttage, bortføre 
»eb at ftnlle, »eb .^aocts;, ©trcmmené 
.Kraft, ^avct f)ar bortffyllet meget af 
©tranbbrebben. S'loben bortfYylicr ot 
Ureentig()eb. — figurlig. "©»erbaabigijebé 
©trom , ber bortf^yller »or 9?ational»el; 
ftanb." .^Kabbef. 

2f<ortjT»jfrf, v. a. 3. borttage ». at ffære. 

25orrfli^e, v.a..3. (fli^c.) af)(ibe. 

25>ortilofbc, v. a. 2. træffe bort itieb 
S3ef»ocrltgI)eb. 2. bortføre meb 3Solb. 

^ortflofiitje, V, a. 2. bortfafte, ifocc 
meb ffiobeéloé 2igegii(bigf)eb. 

25ortfmelte, v a. 1, ffaffe bort »eb at 
fmette. ".p»or uformcvrft bin ©traale nu 
bortfmelter ben folbe ©nee." ^ram. 

Sortfmilc, v. a. 1, yoet. faac bort »eb 
at fmile, bringe til at forfoinbe ». ©miit. 
".pun »il meb et enefie 9)iebt}nféfmiit fra 
forben af jammer bortfmilc." ©. ©taff. 

25ortfmule , ^ortfmulre, v. n. }. (er.) 
falbe f)en i ©muler. "iSaa bortfmiilrcr, 
faa fh)er .Riccrtigl^ebé Srogt af ©tø»." 
e»alb. 

35ortfn<:FFe, v.a 1. faae bort ». ©naf, 
frembringe »eb ©naf ben Sro eller 3nb; 
bilbning, at noget iffe er. ^'"'paa benne 
9);aabe fan man bortfnaFFr al .Runbjfab." 
Sluffen. 

2>ortfiifippc, v, a. 1. borttage p. en liftig, 
befia-nbig ©Jaabe. — 25ortfn<:ppelfe , en. 

Bortfoue, V. a. bortfou, ;fouet. bort; 
bri»e , Ijenbringe i ©e»n. Ht bortfov»e 
93?orgenen. "©ig ube»ibfte be bortfov ben 
ganffe ffumle Sag." 6. Gotbiørnfen. 

25ortfpiIlc, v.a, 1. jjbe »eb ©pil. "iit 
bortfpillc fin ^»»-Hiuf« 

^ortfprede, v. a. 2. forbrt»c »eb at 
obfplitte. "2(frt»er bete SSlabe og bort; 
fprc{»er bete grwg't." San. 4. 14. 

^ortfpoge , v. a. 1 og 2. forjage , for; 
bri»e »eb ©pi>g og 2t)ftigf}eb. (9)ram.) 
"7Ct bortfpoge Siatten i muntert ^;8enne; 
tag." 9lal}bef. 

(8*) '^ovtfTutle — ri^ovtDnjTc, 116 35ovtycnt)e — 93ot>ne. BortfltiÆli-, V, a. 3. (f. fltt<vlc.) borttage 
tncb Stiyc()aanb. "ilUi pengene crc bort; 
ftiittthif. "(fer flt»rrc ^bfrfigbct) idi 7(gts 
fomlifb bortjlialcr." ®. (ScUncirnfcn. 

2>ort)irvpe, v.a. 3. (©. flrygc.) borts 
tacic VH'b at flriigc. 

"2»ovt|Tfoc, V. a. 1. bortfprcbc, abfprcbc. 
".pan vilbc bortfirjoc bcm i fianbcne." 
2)a\?. ^f. t06. 

^ort)le^e, v.a. 2. ftf^be fra fi'g , ftcbc 
bcrt. "lit tjan itU ffat bovtjlA^e big mcb 
et ©fag." 3ob. 36. 

25ortfitffe, v. a. 1. forbrtoc »eb <Suf; 

fdu "©eat icg mit 8i9 bortfut-Tc" JHaW*. 

:^ortfvngc, V. a. forbrtvc »eb Sang. 

"6-i tut ben (fugten) big bortfyngc ©or; 

gen." JKahbcf. 

25v>rtfuaic, v. a. 1. øbc, fpi(bc »eb at 
ft?ate, bortfxnre. (ufa-boanl.) 2Ct bortfvaic 
Sifltten. (JKaiibef.) 

l'»ortfv>in^l•, V. n. 3. er. (foinbc.) tabt 
ftg ganfFe; bti»e borte, forfrinbe. ©i.nict 
borrf»an^t. 2)en bortfvuntotc Rngbom. 
25ortfv>ire, v. a. i. f)enbrit>e i ©oiir." 
"2(t bortfvirc fine ©age." 9iaf)bcf. 

25ort-fa-lQc , v. a. 3. (fcctge.) ffiftc ftg 
»eb , af()cenbe »eb ©a(g. 

25ovtt«:ge, v.a. 3. (tage.) 1. tage fra 
ftt©teb. — ftgurf. "Si nogen 9)?anb er til, 
fom J^oben jo borttager." ^otb. • 2. tage 
fra fin 6icr , fTille »eb , bere»e. ">pa»c 
»i borttaget ei»eté S»fi-, forbi »i »ille, 
ben jf a{ »ccrc reen ?" SJJi^nfter. ©»gbom 
f)ar borttaget ()ané .Kræfter. 2)ette 2£rs 
beibc borttog f}am megen Sib. 3. f)(r»e, 
op^ce»c. borttage 2Cn£ebningen, 2Carfagcu 
til noget. 4. unbtage, fraregne. — £>orts 
tcgelfc, en. 

Borttingc, v. a. 1. bortfa'jtc, ooerbrage 
tneb betingebe SSilfaac. 

25orttoe, v, a. 1, borttage \>ci 'at toe 
eller tȾttc. 

2>orttog, et. .^anblingen at brage bort. 
(om en famlet SJtængbe.) @. I^og. * 

BotttrÆiige, v, a. 2. nøbc een til at 
forlabc et ©reb , en aSefibbelfe ; faac een 
bort »eb S»ong , fortrænge. 

25ortt<trc, v. a. 1. Eommc tif efter; 
l^^anben at forfoinbc, l&entcvre. "Kt bort; 
t«rc .kræfterne. 

Borttørre, v. a. 1. borttage »eb Surfe 
cHer »eb ot tfifrre. •Jugtigf)eb / Suggcn 
borttørres »eb ©otené Jtraft. — 25ort= 
tørring, en. 

Bortwaagc, V. a. 1. forbrtoc, tilbringe 
»aag^n. (mobfat: bortfoue.) "Dm hct 
er funbere, faalebeé at bortwaagc Stat; 
ten," 9?al)bef. 

^ortoan&re , v. n.l. (er.) ©. vandre 

bort. >&an er nu ogfaa bortv»«:n^ret (beb.) 

iSortvafPe, v, a.l. b. f. f. borttoe, of; 

toc. "iDenne Svuft — fan fun itt i)di 

S3crbené^a» bortvaffc." 2)l^lenfc()låger. 25ortv.■•cn^e , v, a. 2. »enbe fra , »enbe 
til en anben ©ibe. lit bortv>en^e ftnc 
Sine fra noget, ' 2. af»enbe, borttage. 
7Ct bortvende en UtpE6e, en ©org fra een. 
2>ortv)ifte, v, a. 1. forbricc »eb fagti 
53inbpuft, »eb at oiftc. "93Jen ei et ©tra( 
bortttifteo af et ^uft." Kein. "55it SSinl 
bortx?iftcr So'^i'^'"^ Saagcr." 3ngi-'W"iii 
Sortwigc, V. ri. 3. er. (»tge.) beoa'ge ftj 
fra et ©teb ; forlabe. (ofteft ftgurl.) iD« 
i\)ttcn bortucg , »ar bortvcgcn. "©eeni 
brægtig bortv>eg ben langfomme Slat 
^ram, — Deraf: Bortyigcn, Bortvigelfe; 
en. pi. - r. 

25ortt>ifc, V. a. bortvific, iviifJ. 'b)^\k 
at gaae bort, »ifc fra et (Btii, — Bort 
uiJRiting, en. pi. - r, 

25ortv?ione, v. n, 1. f)cn»ténc , forgaa 
»i'jncnbe. "Bortoionct elleré ffat beti 
fpoebe ©pire bue." ©. Solbiørnfen. 

25iortarC>c , v. a. 3. (æbe.) borttage »el 
at ccic , eller »eb en bibenbe, .rctfenbi 
.Kraft. 2>cn ffarpc ^Jabfle ^a»bc bort«{>i 
|)ubcn. 

2»orti^^c, V. a. 1. tilfætte »eb Sbfelfiebi 
fifbe, forube. (5). Co».) 

2^ort«>^|Ic, V. a. 1. b. f. f. borto^ 
"5orgie»eé albrifl bu bin ^iii borto^|'lc 
f)ar." SJein. 
Bofat, ^5ofi^^cn^e, bof<tttf. ©. 2?»o 
Bojjel, en. pl.-er. [St, ©. 95ooéfcl. 
.Riiglen til .SeglefpiC. 

Boutc, V. n.l. -fiar. ,[?{f .Bov, 3.] 
©Hbéfproget : b. f. f, hyt'\e , 3. "®ett 
libcti^artei boutefte i JBegtinbelfen en Si 
lang for Unbcrfeil."^®. SiljT. 1792. 

Bov , en. pi. - c. [3. Bdgr.] f, bc 
»»erftc ®eel af JBenct, i|«:r i^orbenct, pa 
et fiirføbbet S^r, eller ben S)eet af ©en 
og bete .Siøb, |^»or»eb "iiit foreneé meb; 
flutter ftg til .Kroppen. @n 2ammeboi>i 
©»inebov>. "^Jraflcn ffat tage ben fogtei 
'&i>\) af ææberen." 4 93?ofe95. 6. 2, be 
bugebe 25eel af et ©fib paa begge ©ibe 
af ^orfta»nen. 3. i ©eilabé : ben ©ibe 
of et ©Eib , fom Urggeé op imob SSiiiben,-^ 
%t Icrgge o»er paa ben anben '&o>i. = 
Boubceit, et. !i8enct i en J8o». '^o\>i 
bla^, et. ben c»erjlte flabe ®eel af et 
93oobcen. bowbniiit, adj. (om >pc|le.) 
brubt, gna»et "^aa een eller begge 2^o»e. 
Boofilejy, et. JCtubet Xi'^<i, en ©»inebo». 
bovlam, adj. lam i JBooene. Bovle^, 
et. 'ii^it f)Oé S)»r, fom forener 95o»en 
eller 23enet meb stroppen. boufprotngt, 
adj. om >^cfte , fom »eb for fta-rft ©lab 
faac ©fabc i iBopene. Bovfpro^, f. 
Bugfpryi* og Bpri?C)c. Bowjlyffe, et. 
JBe»\'n paa et flagtet Jlreatur. bov>; 
ftitrF, adj. fom l)ar ftore, fta'rfe a3o»c 
(ogfaa : bov>et.) < 

jbovne, V. n. 1. [@r »el neppe \i\ fammc 
£)rb, fom bugne; og fan maajfee fnarer"c ?^oi)ne — Q5l•rt^e6^ll^ 117 sBraø — JBvafpløie. uMcbi'fi af t)ct jnbjTc boxm, fnlbtg, før, 

' tcinb.l gipc ftg ub t en runb jorm, 

fpultnc. vpcnbcé ^inbct bovne af (Sunb; 

l>'b. bov>uen^e 'Scil. 
Bica, en. [3. Bra.] 2)tcn[aa9; Sotens 

Ijaar. (fovælbet.) 
2?>raa6 , en. pi. - i>c. foit aa. [3ét. 

Broddr.J bet fpibfe SSaaben, f)t>ocmcb 

»iffe iDDC, tfa-c Snfccter, erc foifonebe. 

Skiene, SSefpcné 25rsa6. lleGeutt. falbcé 

©fangene Sange bene 2?«raa&. = lHv.aJ>; 

^rt, adj, focfiuiet nieb SPvaab. bi\ta6; 

Lea, adj. fom ec uben JBcaab. 
BraaJ'c, en. pl.-r. 1. en 5)tnigc Svarer, 

fom tit ^inber for S^icnbcn tocggeé om-r en 

fnet>cr 'il^ei ; g^orfjiigning. (%, (S. a>ebel.) 

2, fa'tbebt; cg afbra-nbte Sræer, JSujTe elf. 

©tiitber, i im^ ?(fFe faaeé SXotn. (9ior|T. 

Sgfaa: Braittr.)=:25n:r.i>cln-a:nMntt, en. 

(S^tevntngen at (n-o-nbe JBraaber. 15t<sa: 

i)tl)uQii, en. <Sfoi?[)ugft til SBraabebra-n; 

bing.' 2^ri:ai•fkll^, en. et (Stiiffe3(ger; 

(anb , næbbet oeb JBraabcOrænbing. (@». 

Sve&irlanv*,) 

^r<:c^e, v. a 1. Kt hra&t't -^ev, brugeé 
■unbertiben for: ot braøc hørren. 
2>ra^, en. (Steg. (forætbct.) "Jor »et 

ot ^egc ben to'ffre Bva^." 2*f)ten[ci)(ager. 

®eraf (eller af 3^1. Br.-id. ^angft, 58»tte) 
bet ligetebeé næften foroclbebe : t)ilM>ra6 

(og bet af Øi. ©. forba*rPebe£)rb, fom nu 
ftelbcn mere l)øreé: C?^rottenbra6, et®fagé 
®n1bef!eg.)=::l^rfi^bo^c, en. pl.-r. @n i 
^anbcn ftegt^Kiøbtone.XSSil'org.) Bra^= 
biiV eir. l?>ra^ebuf, en. »uf tit et 9?rab= 
fpib, ©tegelnif. 2!>ra^pfin^c, en. pl.-r. 
f?C. ©. Brædpannc] en tang 3crnpanbe, 
fom ffftteé unber ©tege, for beri at op; 
famle ben nebbrrippenbe ©aft. 25ra6; 
fpii, et. ©pib, t)»orpaa en Steg pcnbeé 
yeb 3tben, ©tegefpib. 

:&uii> , adj. [3ét. br.idr.l fiaffig paa; 
fommenbc , plubfeltg. ©n bra^ I^ob. 
"Sit arte (Stber ubfoer braftS^bela-ggelfe.!' 
SSogeltué. = brai»iiy^' adj. fteit 0*1 but) 
tillige. 25ra^^vb, et. (St brabbnbt '<^t<\i, 
(DJJotl).) bra^or^et, adj. l)artig, frem: 
fufenbc { fin Sale. (^.Glauffen.) bra^-' 
filtret, adj. iitftnbet. (<SlaufTen.) = brai't 
eller brat (fom bet oftcft ffripeé.) 1. adj, 
ptubfelig , fom ffeer meget l)aftigen. "lit 
Pcb l)ané bratte ?(alb ben f)elc -fJinvloing 
itaft." SBagg. "t'é bin bratte bortgang 
btibcft røfte." J. (Scl)mibt. 2. adv. phibi 
fvligcn , tjaftigen , iiicb eet. [3él. bi-.itt.] 
"5>ct 2(lt 6ortft>inber jo faa brat." »or; 
bing. "@l»foP brat oppaogncr of ftnDpas 
te." ^. >^. j^rimann. 

^ra^cba:nf, en. pi. - c. faf bra^c eller 
^r«:^c. 3ét. bræda , (H-(ln>ge meb fmeftet 
2H'g eir. Sicrre. ©. i)Jor|Tei!ot? III. (4. 3(5,] 
(Tt i;Steb jjeb en ^<;iav'n eller iDoffe , IjDor 
©tiOe fiøll)alet5 , falfatretJ og bra:i»eo. 25ra9, et. pi. b. f. [3. Brak.] en &ra; 
genbe 2pb. ©tormené, Sorbenené 2»rag. 
"JBrubte Srcceré 2*'ra9." SRein. "Sen 
f)øie .^pa'linngé S^rap "gicntog l»ibt l^pert 
>&ammerflag." SJl)tenfcf)l. — ".©og hørteé ei 
25rag, ei fnbenbc SBulbrcn, fom naar 311) 
angi^b uoogtct bc grønncnbc ©tooe." 
.f)er§. 

23raøc, v.n. 1. (l;ar.) [3. hraka.] ©i»e 
en fta-vf Jnagenbe S^b, fom naor noget 
foringer peb oolbfom Jlraft, eller fom 
Srcect { 3l^cn , naar Suften , bet inbe; 
f}olber, ubpibeé. Set brager t 3fi'n. Si- 
ben brager. "Sorbenen braget o»er l)ané 
3ffc." -peré. "Sen bragciii>c8pb of tlin; 
fenbe©p«b." @palb. — Uegcntl. ".&øit fra 
©to»en brager bet raiTe 3ft'ger^orn." S^s 
lenfcl)t. — Seraf: 23ragen, en. ub.pl. 

2?>ragc, en. pi. - r. [3. Brak.] et JKeb; 
1JTa6 til at brage meb. @n ^^øvbragc. 

2$rage, v. a. 1. [2C. ©. bracan, contc- 
rere.\ tiltercbe Pcb at brpbe eller ælte 
meb en .5irage. 2(t brage ^ør, .^amp. 
i^aa 3élanb brages ©finb.) 7(t brage 
(brp'be) en TTger. (SJJotf).)— Seraf: 2J>rag= 
niiig, en. pi. - er. 

:érat, adj. fom l^ac et SBræf eller er 
inbfalben. én braf ét<x\i. (ogfaa : 25raf= 
nocfe.) Orugcé fun i bette llbtrpf. — braf; 
noffet, adj. fom I)ar en faaban 9?æfe. 

Sraf, adj. noget fait, ei ganffe ferjT. 
(fun om SSanb.) ^JSanbet i benne ©ø er 
noget braft. — ^raFv»an{», et. .^appanb, 
fom p. at ftcé gicnnem3orblag l)ar miftet 
noget af fin ©altl)cb , eller Peb unbcriov; 
bijf iah er bianbet meb fcrjt SSanb. 

25rat=, adv. [mangler ^oé 93Jotl}, Koft* 
ga'arb og Sangebef , og er i filbigerc Sib, 
f. (Sr. af ©c()ptte , optaget efter let S. 
bracf), {)pi» ©la'gtftal) er meget ufiffert.] 
l'Vugeé om ^Cgeviorb fom ei er unber ^lo; 
Pen , men tiggor tit .ppile, enten blot fom 
®riVbiorb, eller ifivr, naar ben ploieé og 
I)arpeé flere ©ange, fom'^JorOerebelfc tit 
ben tilfomutcnbe <S>ixt> , og ta unbertiben 
befaaeé meb ftn-afpitrter. 3(t ligge braF. 
— 25raf, en. [S. iSracfK.] er af npere 
forfattere brugt fom snbst. t famme i8e; 
martelfe fom 25rat'ning eller 23raHan^. 
"(Sn bprfet-Braf." fSfuffen.) |)eelbrat=, 
.^alobraF, ©ommerbraf, æintcrbraf. = 
.Seraf ogfaa følgenbe ©ammenfcctninger: 
BrcFaar, et. -puileaar f, en 2C9er. (£)econ. 
7fnn.) BraFagcr, en. ?(ger, fom ligget 
braf , ei er befaaet meb .Rorn. SraF: 
frugt, en. Sorbfrugt, fom apleé •paa SBrafs 
tanb. 23raFl;arv>> en. @n meget ftor 
og tung ^g>arti meb ficvrfc Scenbcr, fom 
brugeé peb SBrafjorbé 33el)anbting. (Siuf; 
fen.) 3raFlaiiC>, et. og BratmarF, en. 
b. f. f. ffirafager. braFploic, v. a. ploic 
e)t Jlgcr, fom tigger braf, ell. ptøic ben tit 
©aaening af aSvafparrter. ' Seraf: 25raF- 55vafplijining — SBvantinavc. 118 33van&anovt>iuii9 — 33vnnbnuiur. |)I«huiig, <n, ^vafvxxt, cii. pi. -er. 

f albeé hc SRobtJcrrtcv cd. anbrc ^obcuurtcr, 
fom niQiii unbi-rttben In-uoer at faac i ben 
om i5t>''^«vct i^iebcbc Jl^iatniaif. 

l^vaft'e, V. a. 1. [X. Oracf)cn,] bc; 
ftanbfc en iRvaVmavf ». 'JXointng , Uftubé 
SSoctrctuining , !Srat»a7ti'vé ©aacnino ni. 
ni. fof bi'fttt'b ot flimre 3t>rbcn niccc iTiMet 
til at bcccc ©ccb. — 2i>cafniiitj, en. pi. -er, 
en faaban2k'avt)eibelfe afS'ocben. (Sluffcn.) 

:Bratt-"c, en. (©otbaterboltg.) ©. 23a; 
raffe. 

Xtrallc, V. n. 1. fnaffC; ))Iubrc mcb r)ei 
JRjjft. (bagt. i^alc.) 

25rfim, en. ub. pi. ^'rf^Sf / l^øtttbcHg 
©tabe, nbfortcé 'Mn[ect{g()cb og ^cunt; 
tfa-r [aaban , bcr V(ici en pra(enbc 9}Jaabe 
Iftggeé tt( <Sfue. JBraff og 25ram. ^^ané 
^ortiene|tev og ®i)bcc vaxi ftiltc og uben 
2?>ram. [9}Jaaf!ee beflfcjgtet mcb li. ®. 

hrvme, dårus, svlcnnis. 3)en ^ét. JBiOct 
1 9)?acc. 9. 37. I)ac Braml.] 

25ramba:r, et. pi. b, f. SSoctrcnc paa 
SBiambævbuften (Rubus fruiicosus.) cllet 
5Sccvten felt). 3ft plante Bvambær, ptutfc 

23tv.mme, v. n. 1. Øar.) [af 2>rrtni.] 

1. frcinwtfc ubt>orte5 @ftøn(ieb, lægge ^ragt 
til (gfuc. "iDe 23(omftec be h. faa fagre i 
SSaac." 9{a()6ef. "^»ert Sorbené Sanb 
meb egne ffiloml'tcr bvamijier." (S. S5Ucf)er. 

2. giøvc fig til af ^ragt eller ubpottcé 
2Cn[eelfc, pruufc. ?(t bramme mcb fofte; 
Uge JRlceber. "2)u mcb btn Ungbom »ecb 
at bramme cg at brajTc." ^dt, "3?en 
S)i)b, man brammer mcb, og ber alt for 
meget if al falbe i Stnenc." 9tat)t». (©tctbi 
liere: at b. af noget, "lit bramme af ftn 
SRigbom." 9tal)lieE.) pf. prale, prunfc. — 
2>rammen, en. ub. pi. ©ierntngen ot 6. 

25ramraa, en, pi. - er. Siaacn, l^tjor; 
til et SSramfeil giorcé faft. 

^ramfcil, et. pi. b. f. et ©cil, bcr 
fttffeé opcn orer et 9J?erf'fc{l, f)Oortil f)ørcc 
23ramffiie'^,25ram|l-ag,25ram)taitø,2>ram; 
toplent, tn. fl. 

25ran&, en. pi. - e. [3. Bi andr. 2f. ©. 
Brand] et ©tnffc Orænbt, ell. {)alpl»rcenbt 
%x(x. Tit fluffe ^rani»cne paa 2(tncftcbct. 

23ranJ>, en. ub. pi, 1. ben Sil^anb at 
brcenbc. 2ftfætte, fTifEc, tcenbc noget { 
25rani». 2(t tomme i iS. ^ufet flaacr i 
^rait{t. 2, 9Saabettb, 3lbSt<aabe. ©n 
flær!, farlig B. 2Ct fJanbfe, fluffc Bran; 
*ett. 3. 3lbd ^aofocttelfc , SJJorbOranb. 
%t true een mcb 25ran{>. 4. ftærf .^ebe, 
SBrtjnb«. @olené Bran^. 5. brænbenbc 
Sanc i etSi)é. (Deraf: brall^e. f;ncbcn; 
for.) 6. t Sa-gcfonftcn : ubvorteé JBetæni 
bclfe, Jtotbbranb. 7, en ©ngbom »eb 
Srcecc, inffe .Kornarter og anbre SSæirter. 
25ran^ i ^oeben. = Bran^aare, en. ben 
ftorc ^uléaarc/ ber i^aan ncb igicnncm eoaret. (SS. ®. O. Bran&attori>nintf, 

en. ^ororbning, SScfaling af Kegieringen, 
»cb6|tfnmcnbe JBranbræfenet. ,B^an^an5 
flalt, en. otfcnttig 3nbretning , fom »eb:^ 
fonimer 58ranbt)ccfenot. 25raii6a;i;, et, 
%x , \)X>i>x\ ber er SSranb. (7.) Bran6i 
\>xtv, et. 1. -iBeDtlltng for en røanb, fom 
f)ar Itbt ffiranbjtabe , at føgc vf)ie(p i etl 
Pié S)eet of eanbet. (5). Sot>,) 2. Sicfas 
ting at ^ibclorggc et fienbtHgt Canb PcJ 
»ranb. (iS. ©. S.) Bran&bro, fl 
*Spr«itebro. Brani>bvli>, en. ct®lag< 
a3i}lbcr, fom cre tilbaicligc t\\ at gaa 
oDcr i iiotbbranb. Carbunculus. Brand 
cajjc, en. (£affc, Jjooraf ©rftatning fo: 
JBranbffaber ubbcraleé, SSranbforfiffringiSi 
6atTc. Brait{)i)ug, en. JDug ell. iSaagc; 
fom mcenteé at oolbc 93ranb i .ftorncti 
(aS.©.D.) Brandfolk n. s. pi. .^ol 
fom cvc anfatte »eb 58ranbooefenet, oi 
giøre Sienefle ». paaEonimenbe3lbé»aabei 
Brandforfif Frtng, en. 3nbretning , l)t>o 
»eb .puuéetcre, imob aarlig 2Cfgift, fo 
fifEreé ©rjlatning for ben ©fabe, be libi 
tt. 3lbé»aabe; S3ranb;?Cffurancc. bran^i 
fri, adj. fom er faalcbeé biigget, at bel 
mobftaaer Sl^i'né 93?agt. ©n brandf 
iCielber. Bran^gaas, en. @t<glagb?(n 
mcb meget leoenbc, l»)fe og fpragtebe ^a 
»er; @ra»gaaé. Anas tadorna. (2Bab 
,SD»erf. of Su»ier.) bran^guul, ad" 
gunt, fom Sli'élufc, røbgunl, tlbfar»e 
BranM;agc, en. én lang ©tage, me 
3crnf}oge t ©nben, fom brngcé til at ne 
rioe brivnbenbe iBogninger ell, b. Brandj 
l)iflp, en. 1. ^iclp, fom gt»eé enSSranbi 
libt. 2. ben grftatning ellct ffii)ggcf)iel 
fom ubbctaleé for afbrænbte, i 2>ranbca||e! 
forfiMrebe J8»gninger. BranM^uue, et, 
(S'ororbn. 1737.) f. (Sprøttcl)uué. Brand; 
jern, et. 1. t^tfeofrnftænger unber.Sieb 
lerne i ©fibé ; 6ab»f]en. 2. Brandjcr 
til ©fibétømmcré SSøintng oocr 3lb. (' 
©. £>.) Brandfar, et. Si. l^oori ^2Sanb' 
famlcé { Silfælbc af 3lbé»aabc. Brand- 
farl, en. (Sn af be SSranbfol!, fom ar; 
beibe ocb (Sproitcrne. BraudfloFfe, en. 
Si. l^»ormeb bcr flcmteé »eb 3lbé»aabe. 
Brandforn, et. .8. fom er forbæruct ocb 
JBranb. Brandfuglc, en. (5t <£lagé 
.$tuglcr af hrænbcnbe ©ogery fom fafteé 
af SRortcrerc, enten for at tatnbc, ell. for 
at oplnfe en @gn om 9?atten. brande 
lidt, adj.v. fom l^ar libt@tabc oeb3lbéff 
'oaa'bi. @n brandlidt 93?anb. .^ielp til 
be Brandlidte. Brandlygtc, en. Si}gte 
fom ubl)ængcé fra Saarncnc til ©ignal 
unber 3lfeé»aabe. Brandmajor, en. 
ben iDfftcecr, fom f}or ben øDcrfTc SScfaling 
o»cr f)cle SSranbcorpfet. Brandmcfler, 
en. ben , fom befaler oocr en »ié 2(fbe; 
Ung af 58ranbfolf. (jof. ©traalcmeftcr.) 
Brandmuuv, en. (5n ftoerf og bcanbfvt S5fant>mmic — ^ranbuagt. 119 33ffln£»yn9t -- iSrautert. 9)?iuir, bor opføreé imellem .f»ufe cff. ?(f; 
betinger af flcvc ffiriginngcr, for at fiinne 
tUDbltoac og ftanbfc 3fben. 25rt:u^or^^ 
iiing, en. ?Ctunbintt9 angaaenbe ffiranba 
»æfenet, Sranbanorbninn. 25r«n^piiI, 
en. @n Si-'fnfrang, t ©fiffetfe af en '^ttt, 
for[i)net meb bvænbbare ©ager i et I)uult 
JRør, bcr brugeé i Jtrigen og fafteé fom 
JRatetter. ;X»r<:it{»pr«vic , en. ^. fom 
ffeer for Qt erfare , om ©elD er rigtig 
fitnbranbt. ('2S. @. b.) ^ran^ri:ab, et. 
5Haab, Ijoorveb »Sorgtere ell. Sranbinigt ti(; 
fienbegivc en ubbrubt ^tbéraabe. 25r^:n^; 
re^iTab, et. JR. fom bruget »eb JBranb; 
Ⱦfcnet. 25ran&rft, en. JR. fom nnber; 
føger og bommer i ©ager angaaenbe^Saai 
beilb ogDoertrocbelfe af SSranbanorbninger. 
6ran^r«^, adj. (2)f}tenfc(jtåger.) f, ilC'r«'^. 
2^rau^ror, et. ^ængerør i JBombcr og 
©ranater. 2^rr.n^fak■•e, en. ©a(ve tit 
^ra:n^t ^taic. {'S. <B. D.) .■Br«nc>fegl, 
et, iBranbrcttené eder S^ranbfeéftonenS 
@egl. (»ranbfororbn. 1799.) :Bran^J 
f¥uC>c, en. <S. fom libeé ^aa 6)Dbé eUer 
ISBiigninger »eb 3tbévaabc. 2^r^:n^fl■^:t, 
en. ©fat, fom en g'ienbc yaalægger en 
JPt> at tu'tate , for at unbgaae S3ranb og 
^(onbring. 25lran^fFatning , en. (33. 
©. iD.) brani>fVatte, V. a. 1. paa(a-gge 
S3ranbf!at. "3 .Krigene — brcn^fPattc^c 
lian ofte JRigcté ^ienber." ^, SBanbal. 
;^ran6fFili, et. f. liBranber. Xr«n^f^'if rm, 
en. "©fierm tit at beoareStraatemefteren 
mob 3(ben5 -^pcbe." ffiranbfororbn, 1799. 
»ran^fTilt, et. 9}2etati'!itt, fom SSranbfotf, 
SBranbmefterc og 5Branbofftcerer bære paa 
ffiroftet. 2?r«lt^)lange, en. f. ©pruttes 
flange. 23r»:n^fpcu5, en. Sæberfpanb, 
I)»ormeb SSanb øfeé i ©preiter og 5J3ranb; 
far. ^ri:ii^fpr«itc, en, ©. fom brugeé 
m ot ffuftc a?aabctlb. Brau^jTei , et. 
©teb, Ijpor ber er 3tbé»aabe. 2. ©tcbet, 
15»or en afbrænbt SSi^gning f)ar jlaact. 
3. ?(rncncb, Stbfteb. røotf). (ficlbcn.) 
^r<:ii^flige, en. ftor ©tige, fom bvugeé 
of S5ranbfo(fene ». 3tbét>aaber. 35ran{>; 
flyr, en. atminbctig paabuben93ranb(;ietp. 
^rall^)le^, et. b. f, f. 25rfinM;icIp, 1. 
(beraf: iSr<:»J>)løM>rev> , et. a3ranbt)re». 
2?. ?ou.) 23raui>fv>cni> , en. ben , fom 
gi^r Sienefte lu'b SSranbfotfet. (33Jot^. 
®ranbfororbn. 1799.) ■ ;Srau^fiS>lu , et. 
fatbeé i 93?pnt»ccfenet: fiinbra-nbt ©øti>, 
fom l)otber ^ra^^pr*V)f. ^ra^^tfi<:gc, 
en. Gn tør, for ©ccben og aSegetationen 
(fabetig Saage, fom unberttben »ifer fig 
{ meget farme ©ommere. (S. .Robens 
rauct).) 25ranC»trgn, et. SSranbjtift; 
eller Segn, fom anbre, bev ei ere anfattc 
t»eb SSranbtJorfenet maa bære f)oé fig , for 
ot tnblabeé tilSranbflebct. Bran^oagt, 
en. 1. ^33agt, fom l^otbeé of JBorgere ell. 
JBranbfotf, naar en Slbépaabc enten funbc befr»gteé (fom i Sorbencelr) citer tjirfcttg 
er nbbrubt. 2. g^artmer, bcr om Slatten 
roe omf ring en tit 2(nferé liggenbe Jtaabe, 
for at f)otbe 9>agt. 2^ran^oa^feIl , et. 
?((t f)t)ab bcr i^orer tit be offentlige Snbrets 
ninger for ot forefomme, ftonbfc ctt. fluffc 
SSaabeitb. 

Xran&c, v. a. 1. 2ft t1r<:n^c et Cné, 
pubfe, fnjjbc bet. (©. Bran^ 5.) SOiotf). 
(brugeé i Spltanb.) 

Bran^cr, en. i>l.-e. et©fib, opft)lbtmeb 
brænbbarc ©ager, fom tænbeé, og unber 
©eit jlnreé mob et ftenbtltgt ©fib ell. en 
(;ect glaabe, for ot ftiffe ben i ffiranb. 

2?>ranfc, v. a. 1. brune i en 9^anbe »eb 
©tøbilb. lit h. ©mor , 9}?eet. ((5gent= 
tig, og efter 9}Jotf)g g-ovtlaring, mebfører 
bet -Begreb om at foibe elt. forba-roe t>. for 
megen ^pebe.) traufct 5Kalt, branfet S>1, 
fom er bte»et fpebet, ell. forbccrt>et i .Rogs 
ningcn , og bert>eb l)ar faaet 2(ffmag. {^» 
©. &.) — 2?eraf: 2>rfiufuing, en. pi. -er, 
J&vaå, en. pi. -er, ©t af be to, fra 
5Raacrnc ncbljængenbeSoug, f}»or»eb man 
»enber ©ettene efter SStnben. — 3)eraf: 
brafe, v. a. bringe en 9?aa elter et <Sitii i 
en »ié ©tilling ceb SBraferne, %t brafc 
op, ftillc ©eilcne meb 93tnbfanget faolebeé 
tmob f}t>eranbre, ot ©fibet fommer noeften 
tit ot tigge fiiltc (at lægge bi.) 

25>rk:fe, v. a. og n. 1. [bra^fe, SKotf). 
3(fBraC> og bet forætbebe brci>c, ftege; fec 
ogfaa breche.] ^aoc S}?ab p, Siben, l;a»c 
traott meb at ftege og fogc. 3)er ftegeé 
og brafes i løftenet. 2tt brafc noget op 
i ©mor. (95. ©. £).) — |)craf : 2>rafen, 
en. ub. pi. 

Grafen, en. pi, -er. ©n 55'ff ^f "^^vpes 
ftægten. Cyprinus hraina. 

25raf¥, en. uh. pi. owerboabig ^rogt; 
^H-unt; aSrom. (fietbcn.) 

25r«fFc, V. n. 1. gtorc fig tit of ubvor; 
tcé ^ragt; prate, brautc meb; trobfe, 
puffe. "2(f ®ulb og ferler bra)Tc." .Ringo, 
"©fat fattig WJo »et brajTe meb minSKigi 
bom ?'' JRein. = Bra)Ten, en. ub, pi. — • 
25r»*.)TVr, en. ben, fom prunfcr, er ftolt 
af ^^ragt og ©tonbé. (9}Jotf).) 

25rat, adv, I;afttg, ptubfcltg. ©, unber 
br«i>. 

25rat, adj. pi, bratte. [3. brattr.] fteif, 
fom t;etber eller gaaer nebab, unber en 
SLMnfet, ber nærmer ftg en ret SSinfef. 
©n brat.fttint, en b. Øiebfiørfel. "brat og 
tjoiteonb ». ©tranbbrebben." ^.6taufl'cn. 
^gfao adv, (Sn brat ofifaorcn »ofte. 
— Seraf: 2^vatl)e^, en. ub. pi, 

25rcutc, V. n. 1. ffrtoeé ogfoo broute. 
(!)ar.) rofc fig feto af noget, prote meb, 
ftnibe. Ht braute af fin .^erfomft, JKig-- 
bom. = Seraf: 25rauten, en. ub.pl.— 
2?»raiitcr, en. pl.-c. Gn^roter, — 25rau-' 
teri, et. pi. -er. ^"»catevt. ^ui> — 33Te&c. 120 :35veDc — S^veugicmmer. 25i-i:v>, adj. og adv. [3Cf bet fr. Lravc] 

1. ticvf, manbig, niobtg. (gn b. (Sotfcaf. 
^pan ftob ftg [om en (n-ao Atai-l. (DJiotli.) 

2. gia-D, vctiTaffv-n, vctftntig. ®n biv.v> 
og ti't^taffcn 9Sanb. 6n luuu (tngtiii) 
.Kone i fit .f>uué. 3. Htftvæffeliii, biigrig. 
©n ln-uv> -pob ^engc. (bogl. S.) = adv. 
a) Jtft'ft, tappert. ?(t ftaae ftg l>iv.v>. 
L) gobt, t»cf, meget, tifflra'ffeHgen. lu-au 
rig. ,^ct go^u'v br.tu. (bagfig Sale.) 

A3r^^ , en. }>!. .Bre^^er. | ©n. Brædd.] 
1. ben i?berfie .Sant af en ^\<x'^i, [a-rbefeé 
af et 25anb, eller afJanbet, fom begrænb; 
[er bet; Ubfant, Panbfant. 3!>rc^C>c)i af 
et !!8ovb, af en ©ø, 7(a. "Døe, er at 
lanbe p, en ^viU<■Src^, l)Oor©otger trttbe 
ei , I}Vior ©torm ei rafer »reb." (9{al}6eE 
efter Giartl).) Stranbbvc?, S^loblH•l•^. 7Ct 
gaae i^iXiK (S)raiH'né25vcC», »arre nær oeb at 
bøe. 2. ben nberfte elTer jocerfte 9{anb 
ttf et .Rar, [a-rbele^ et .15riffefar. lii 
fnlbe et SSanbfar til Brc^»^clt. 2tt [TienEc 
et m<\i fulbt til Sl•e^^ell (brebfulbt.) 
?>. X'^re^^eii af en 93og , of et 2frE t^apir, 
ben rene 3^anb , f)\.UH-paa intet er trvft 
eller ffveuet. = llvc^fuli>, adj. fu(b inbtil 
SH-ebben. ?Ct [fienfe ln-c^fiilC>t 93Jaal. 

25ifJ>, adj. [3.'|jreidr.] ubtrnffer ben 
legemlige Ubftnv'fniiig, fom mobfætteé { 
?forl)ol^: laiiø; i Wi<x<xi ell. aSibbe: fm<:I, 
[nciu'r, trang, ^n•r^t falbeé [aalebeS bet, 
[om enten, i (forfjolb til ^ccngben er rnni; 
mcligt, eller fom i ftg fely betragtet, iffe 
er fnet>ert eller i'malt. .Søren er for hxt^ 
(nemlig i ^orljolb til -poiben.) ©alen er 
iffe b. nof til fin ?ivngbe. (5n b. S5ei, en 
b. ^anbe. Soiet er to ?Clen bre<H. (3 
©ammenf. (}aanbbrei», ftngcrbrc^, ftraa; 
breJ>, 0. f. ».) — bre^t, adv. '.^an tpar 
t>a'ret, reift t)ibt og brcM: omEring. lit 
tale brc^t o: iffe ftint eller aiirtigt. '^ix(x 
gobt, bre^t DanjT a: ligefrem, uben Sm^ 
foøb. = ^ ©ammenfa-tningcc meb be af 
©ubftantiper bannebe adj. bemærfer bet : 
breb ©f iffelfe ell. lRe)Taffenf)eb »eb Stngen 
f. Gv. bre^arU't, brcM'labet, (en b. ©a*j) 
brcC>liringet (fom (lar en b. IiBriiige) bre^i 
fobet, brcM)o»ebet, brc^munbet, brci»ncvfet, 
brc^nigget, brc^^iulbret, brc^firibet, o. fl. 
— 93?eD ©ultfiant. 25reM;ammer, en. ©. 
2\obberl)i:nimer. ,15reM;t3>v>l , en. .&ø»( 
nteb brebt ©lab. Src^fi^c, en. ben©, 
of en Sing, l)Oor SSreben er fiinlig, fioor 
ben tagew i iBreben ; mofcfat /I.a»cJfi^f. 
2*»rc^fcm , en. meer enb alminbelig bréb 
©øm p. ?innei. 25re6-«>;cc, en. 1. ®n 
breb ©tribéøre. 2. en fortit breb og trinb 
Æ*re , l)t>ocmeb Sømmermænb glathuggc 
Sømmerftoffe. (932ott).) 

2^rc^r, en. pi. - v. [af adj. brc^.] 
1. ben legemlige Ubftra-fning, fom talbeé 
bre&; mobf. iLÆiigi)e. 2. et ©ft^ffe Soi, 
fom beJjolberøg anpénbeé i bete f;eleJ8rebc i en .Klæbning cll. beél. .C>er gaacr flire 
:Bvci>er til .Kiolen. Gt ?agen af to :^rc^cr. , 
?,. i Gk'ograplnen : et ©rebe ^Ifftanb fra' 
3Gguaror. SfJorblig , fijblig 2^rc^c. — 
2^evaf : Src^egra^ , en, ©u %xcCi> i 90iei 
ribianen. 

2^rc^c, v.a. 1. og2. [3. brclda.] egenti 
lig ubfirft'ffe noget i' SRreben; men brugeé 
for: at nbfircrffe en Sing faa »ibt ben l'^rx 
naae. ?(t b. en Sng, et :Sæppe, bvc^c et 
Sagen over ©engen. Tft brc^e 3Dugcii,j 
bivffcSBorb. Tttbrei'c ftg, giøre ftg bveb,j 
optage flørre 3ium, enb man be^øper. (jof.^ 
u^bve^e,) 

25mM;e^ en. b. [. [. 25c<:J»e, 1. (£).9Si;j 
bet. %. 9tot()e.) 

.■Sregne, en. pi. -r, et 9ia»n tit ettj 
eiaffe af SScvrter meb ffiutt 95efrugtning| 
(Filices) og fa'rbeteé tit nogle 3(rter af 
bilJe 95anter, f. 6v. Polypodium Filix 
mas og Ploris aqnilina.) 

2?>remmc, en. ©. Sræmme. 

2>remG , en. pi. - er, [2f. ©. Brimsa.] j 
1. et ©lags.; 3»fi'cter, !)»oraf gioeé ob;1 
[fitlige 2Crter, ber let?e i Snré Snbootbtl 
eller Jtiøb, ' ^aarebremfcn, .iDeftebeeni["en,j 
0. fl. Oe.sirus. — Seraf: 2?>remfcjiingJ 
et. ©tif af en ffiremé. (|)olberg,) 2. en 
Sernf lemme, fom unbertiben fcrtteé paa 
.^eftené iJJcvfe , for at hmnc [tx)re ben, j 
eller faae "hiw tit at ftaae pille. — Seraf:' 
breinfc, v. a. 1. Ttt bremfc en .peft, fcettcj 
en aSremé paa bené-SZæfe. (^DJotl).) 

2?rcu, et. pi. -e. [36t. Bref.J 1. cui 
©fviiH'lfe, ber fenbeé en S'rawærenbe , foc' 
at mebbele l)am Unberretninger eller be^ 
gicvre noget af f)am , og fom operl}o»ebet 
tra-ber i munbtlig Sateé ^Xi\). %t verlc 
25rcv>c meb een. "93?an ftger : <\t verle 
2<rcv)c; men 3iigcn ftger: at in'vlc «h-i; 
V)clfer." ©poron. 2. et ^Iriftligt Soeu; 
ment, fom nbjlebeé tit g^orfnnbelfe, ©fter; 
retning, Jorfiffring , 5Bei>iii^ttgl)eb , ^fbs 
fomft, m. m. ©. ^'^'ft^'l"^«^" / Oucebrcvv 
65telbébrev>, .Songebrcw, ^antebrcu, ©tiø; 
bebrcv>, 0. fl. 3tt give een 25rcv> paa noget» 
lix l)aye Brco og ©egt paa noget. 3. en 
niå ayja-ngbe af nogle ©lage Jtramtjare, 
fom inb[lifEe'5 eKev foøbeé-t ^apir. gt 
25rew Jtnappenaale, ^paarnaate, Sobaf, 
m. m. = 25rcvbog, en. 1. ffiog, I)iior{. 
2ffltrifter af '»xm inbføre^. 2. en tn.^ft 
IJiog, fom inbel)olber 3JJønftre paa foriTiel; 
lige ©lagg JBreoc. 25rcv>bnI^, en. tiw 
^orfeelfc <^i bri)be cll. aabne Ttnbreé JBreiH*. 
^rcv)i>ragcr, en. ben, fom bærer JBreoe 
fra et ©teb tit et anbet. Bvewiue, en. 
Suc, fom afretteé tit (xX ffijoe tit et »ift 
©teb og mebbringeS^reiH'. 25rfvgicmnie, 
et. ©teb, I)i3or 2>rei>e og a^reyffaber giem; 
met^; 2(rc^iy. (£). (?uli)berg.) 25rcus 
gienimcr, en. ben, fom l;ar offentlige ffireu: 
iTrtber uuber ^pf»»; 2(rel)ipariu!». (iJ. 25i'Ci)(;t{fcn — tvinge. 121 ^Bringe — fSrifte. ©. o.) 25i-cv>I)ilffii, en. ■t>. fom fcnbcé 
til nt iinbcn i et iBrct). (OTotfi.) .l?i-rU' 
tV.mtmT, ot. b. [• [• J^i'^^PflH'mmc. (SJJotf).) 
l>rcooblitt, en. .t). fom brugcé til SBccocé 
.gorfi'k)ling. Brc »omflug , et. ^afu, 
fom la'Oijeé ubcn om Sivcpe, forfijnet mcb 
<Sci\l Oi\ UbiTvift. 25rcu})ciirtc, n. s. pi. 

I. ^^enije, [om (u'tafeé foc offcntt. SBveoeé 
dl .i^ocumentei-é Ubjlebctfe. (®. S. 1. 8. 9.) 
X*. b.f.f. i'^oftpeitgc. SJrcujViib, et. pi. -c. 
©tab til at giemme 58vet>e i. 35rev>lTaber, 

II. s. pi. en ©amling af ofTi-'ittltge eU. pri; 
mUe Socumeiiter. "Breutiiil , en. ben 
©ttil ellev ©fvioemaabe, fom er paffeltg 
at brnge i JBieoe. .^rewfaf, en. b. f. f. 
'i\'>ftfivf, 25vcutfif1-V , en. Gn Sæber; 
ta)Te, et ^ober tit at glemme SSceue, ^a; 
^itct og ''penge i. 2>i'fv>t»:;r:t, en. Zaxt 
etter JoriTrift, l)Ooreftec '^^ojlpenge Octateé. 
;Kreuv)c,rler , en. ®cn, fom fører S5re»; 
»eyting meb en anben. Srcv)V>e;:ling, 
en. ben ©terning, at f{rt»e S3re»e tit 
een , fom man igicn mobtager S8re»c fra. 
^reuuifcr, en. ben, fom oiH'rbringec elt. 
foreinfer et JBreo fra en anben. 

25rig, en. pi. -ger. et tomaflet ©Ei6 
of en vié JBrgning. 

:&viUe, en. pl.-r. [ØZ. ©. BriFFe.] en 
tunb , ti?nb Sra-fjtive , f. (Sr. ti( at fpife 
af, i ©t. for SaUerten, enSBritfe i Dam; 
fpii, en 2i?feOriffe. jc. — brifJrcrun^, adj. 
vunb og flab fom en SBriffe. 

ibriUe, en. pi. -r. (brugeé mcft i pi.) 
©lag , fom ere faalebeé flebne , at be for; 
jlærfe ©lutet, og fom i en runb 3nbfat; 
ning fa-tteé for 2)inene. = J^nllcmitgcr, 
en. ben, fom fliber SSrilTegtaé og gier 5^\-ti; 
ler. 2iriUet7anøe, en. et ©iagé meget 
giftige ©tanger i Snbien. 

^^riiigc, en. pl.-r. p. Bringa.] 58rw; 

ftet \>aa en ^peft, .&iort, Sye og tigncnbc 

, 35Dr. = lningel)rui>r, adj. gnavet paa 

SSringen af ©eletøiet. ltrinøe^r«^i, adj. 

brebbringet. 25ringct«i, et. bet ©tage 

' ©etetoi, Ooorl leflen træffer m. 25ringen. 

25ringc, v. a. Iraøtc, bragt, [@otf)« 

I briggan. ?(. ©. bringan.] 1. ©faffe 

-noget fra et ©teb tit et anbet, »eb ixt 

bære , føre , brage bet, o, f. o. lit bringe 

. een et S5ret> , en ©aoe. bringe SSarer tit 

JS.oroé, b. Jlorn tit mMU. b. en Kei; 

fenbe oser SSanbet, lit bringe (føre) et 

serenbe frem. lit b. (føre) noget meb. 

"Unbertiben maa man i)cntc en Sing, 

forbi man ijar gfemt, at bringe ben mci 

ftg." ©poron. Utb, noget inb)^ ub, igien; 

nem , t)en , titbage, o. f. 0. (3pf. Ijentc.) 

,"'9D?an fan bringe bet, fom man iffe Ijen; 

-• tct (bet, man allerebe [}ar f;oé ftg.) S^ien 

bet, fom man f^enter, bringer man attib 

^erhen, t)Uor man i^ii eller ffal Ijanc 

." ©poron. 2, Uegentt. a) t?olbe, for; 

•■fage, at noget fVeer, frcmTjvinge en SSirfning , fættc noget i en pio iSitflanb. 
TTt bringe en J'taabe i ©øen. 1. noget i 
£)rben , b. et JParn i ©opn, b. en ZinQ 
tit g^utbfommenf}eb. lit bringe let pibt i 
gSerben. ^tt b. een tit ftg fetp igt«, Pætfe 
een til 2ipe, fom par baanet. • b) for; 
maae tit noget. l(t b. een titJBfienbelfe, 
til at inbfee fin 25ilbfare(fe. .) jTaffe; 
foraarfage; gipe of fig. •Deni; |)anbct 
bringer fun tiben ^orbeet. 2)tte S^ore; 
tagenbe bragte i)am baate 3C5r og J'or; 
beet. — ?ft bringe noget paaSan, (frem; 
føre i ©amtale.) 2tt b. ^logetpaa ^a; 
piret. Ilt b. et 2anb paa 5^obc b. een 
paa fin ©ibe. — 3tt b. noget for en, for; 
tætte , fremføre, lit b. for S)aen , for 
8pfet o: aabcnbarc, giøre befientv — Ilt 
Ik een frem, forfremme, beforbr — lit 
bringe in^, f. indbringe. — 2ft . noget 
oper ftt ©inb, ftt ^ierte, funne oertate, 
beqpemme fig tit. — "Ut b. een ^a noget, 
fommc een tit at f;u)Te bet. — lih. een 
fra noget o: fomme i)am til at temmc 
bet, tebe ^am tit en anben 93Jterie i 
©amtaten. — 2tt b. noget tit ©De. — 
Ht b. tit JHette, fætte i Cape, Irngc t 
£)rben. — 2(t b. noget ub ibtanbtg^i, uh: 
fprebe, giøre befienbt.— 2£t b. nb oi iTaffe 
(??orbeei) faae ub af. vpan bringemeget 
u6 af ten ®aarb. 

25ringer, en. ben fom bringer. '5fettc 
S8ub)Tabé Svinger." gibigcré ©op^. ©ee 
(Duerbringer, 

25rinF,'en. pi. -er. [3. Brecka. !. ©» 
JBrinf.J 1. JCanten, pynten af et^raat 
og fteitt©teb. 2. en tiben og bratJaffe. 
(©. ©traiibbrinF.) — brintet, adj.itcil, 
brat, baiUt. (9}iotf).) 

Bric4iiig, en. pi. - er. en tiben ^ af 
©ilbe; ©lægten. Clupea alosa. 

Griffel, en. ©amting af .Jlierttcr idi 
tern 2?open og .f)atfen paa iCaipe og én ; 
:SaIuebri|fel (fom brugeé i .Sogefonfh.) 

23ri)i, en. ©præffe, brupen JReje, 
S3ræf. 15u\i i Søt. 

Brille, V. n. in-aft, brujlen. pi. bruf*» 
(er.) [2(. (©. beorsian. S. berfte,] 
1. ffitle'o ai , gaae itu, ^aac mibt ofc» 
fer. Sfcn bra)!: unber bem. "Og 93t; 
ren repneb og S.^Jarmoret brajl." SRoljbe' 
4. ftgurt. lit bvi|ic (bcifte ub) t gatter, 
©raab, ptubfetig beginibe at tee elt. græbi 
cfterat ^ape t;olbt ftg i nogen Zih. - 
bri|lcf«rCiig , adj. v. nær Peb at brtfte 
"^f)iertet — fnait briftefærCigt.er." y 
g^rimann. — Bri)lning, en. bet, a. 
noget brifter. (Bri)iningcn, absol. om 
©onberripetfen af mt'inbiana fwius 1)3 
s:»ofcerpanfcet»-Utfob i iBarnefobfet.) 
Brille, V. n. falteé : f. br-5)^e. 33r{jc — ^:5robbe. 122 33robbc — 55rot)evfI(P9t» Sri,!', en. pi. -er. [9?. <S. JBvtt^c.] 

1. (t 5R.*b)fab Qf (ibiTtrttge tonbc ©ti>f!cr 
S-vcc, ncb^f)aanbfanii, [om gi'occ en ffraf: 
bcnbcS«, naar man flaacv bcvmcb; 9?an-c; 
bd):. 3craf : at l'ri;i-e, flaae mcb en 58i-iv. 

2. et Seefteb af SiH-ccber. 

25ro, .71. pi. -er. f 3. Bru.] 1. en S5tigj 
nirxQ af Steen cUer 'Xxx , fom banner en 
?Set oneien ^tob etr. et anbet SJanb. Kt 
linvjge er^ro. (3of, ^^^(iibebro, iBinbcbro 
0. ff.) .'. Ublnigntng af ©teen e(tcr Sræ 
»eb en ^at)n elfer et Sanbtnoéfteb. @. 
^ccrgebo , SFtbc^bro. 3. b. i', f. Steen; 
bro. 1 Uvgge 23ro i en ©aavb, paa ®a: 
ben. 4 Ueiu'ntf. en &ro(agt35ei ell. ®abe. 
SSeftcrl-o, 9?erreln-o ; ^orftæber uben for 
.Åiebenaon. = 25rofart«i, et. 55'^'^f'?^/ 
I)tiorpa en S3ro Orikr. 25roI)amnuT, 
en. :' -&. fom brugeé af Srotægcicre. 
2. Snr(nc(fc , fom forener to JBroftotper. 
23rol;oe6, et. 1. ben forrcfle ®eet af 
en aSi v<i<^ tH'gf^e ©iber. 2. b. f. f. S3ro: 
ffanbl ^roVcr, et. enJlifre, fiilbt 
nieb 'tene, fom ncbfa'nfeé t SJanbet, til 
©rumolb for en ©rotniijninn ; 2?rofifle. 
25rotrn, et. en »ié aarHg ?ffc|tft t 
jtorn fom crfæggeg af bc i .^crrebct 
fcocnS tit (Siercn af en 23ro, for bcné 
SSebt e[)olbelfe, og i ©tebct for SSropenge. 
lu'olggc, V. a. ((£, ta-gge.) ' be(æggc 
mcb teenbro. 2(t t>. en dJabe. (5n bro; 
l«gt£5et. 25roIccggfr, en. pi. - c. ben, 
fom orftaacr at (ægge ffiro. Brola-ø; 
nin« en. 1. ©ierningcn at tcrgge SBro. 
2. btagtlCrlunbe, ©tcenOro. — ."Srolcrnfe, 
en. ccnfe , fttiormeb en SSinbebro brageé 
op ctabcé neb. 25>rom«it{', en. ben, fom 
boc'Cb cnJBro, for at mobtageSSropenge. 
2»rne|ier, en. ben, fom {)ar£)pfi)n meb 
S5rr og SSrooocfen. 2»ropenge, n. s. 
pl.^. fom betaleé for at fomme ofer en 
S3i, eller for ot ligge meb et ©!ib »eb 
cn3fibé6ro. bropille, en, ^. f)»or; 
pc '^ocrl»ingernc i en muret 93ro I)inlc. 
25>p«:I, en. 1. ^crl bi^orpaa en Srcrbro 
l)Ux, 2. ^cei ». eu ©tibébro. 25ro; 
fiJ>, en. ©anb eller ©ruué, fom brugeé 
tiSSrolægning. 2lrofPalt^fe , en. ©. 
fil anlægget for at forfcare en 95ro , og - 
Jtbrc S^ienben fra at gaae o»er ben. 
Joffilv et. SSrofartøi. ^rofli^er, en. 
furl. en Scbiggængcr, iDagbrtrter, fom 
i'ltg tuber om paa ©aberne. (93aggcfen.) 
iroflcen, en. ©teen fom brugcé til 95ro; 
øgning. 5>rotol&, en. f. 93ropenge. 
)ropippe, en. Snbretning meb Scrnlcrn; 
;r, Iporpeb en SSinbebro labeé op og 
eb. 2>rov>«gter, en. SSægter, fom om 

3agcn Ijar iDpfrin »eb gcerbfelen o»cr en 

Bro. 
Bro^, en. ©. SrccjJ*. 
25ro^^e, en. i>l. -r. [egentlig »el bet 

amme iDrb , fom 2?r<:a?. J ©^m , meb ffarpe .f>o»cber, fom flaacé t ^efteffoc i 
glat g^øre ; 3iébrobber, ffirobføm. 

Bro^^e, V. a. 1. beflaac meb SSrobbc? 
?ft ^n•o^^e en -&eft. (?ft bro^^e et JKorrt 
neg o: meb en ^iep tcrriTe Jlornet af bcr 
Sop. SS. ©. S. SDJotf) og CangebeE foc 
tlare bet »eb: at giørc ØJegct fpibp o 
toppet.) 

25roi>^cn, adj. pi. bro^ne. fom (et fai 
brijbcé, ffrøbelig, brøftfalbig. 25ro^lt 
.Rar i alle Sanbe. iDrbfpr. (©. bru^^eii 
fom f)erfra er forflielligt.) 

2^ro^er, en. pi. 25r/SiJ»rc. [3. Bro'tiir 
7(. ©. Broder.] <En g)erfon af ØJianbficr 
fom [)ar (^oraibre, eller een af ^forælbren 
fælleé meb en anben. 3 fibfte Silfælbe b 
2>cnaf»nelfen : V)^"'l^^'^''^i'''» 2. iiegentl 
om '^-V'rfoner, ber ftaae t et meget fortn 
ligt 3?enf!abéfcrl}olb , eller »eb »iffc feljTai 
belige J^orbinbeffer erc fniittebc til 1)XH' 
anbre. 2)iiuébr«ire. Gn ^tof^erbro^i 
(gjJun!.) ©c ma-^riiTc Br<^^rr. Ilt an 
fee, elffe alle 53;enne)Ter fom fine ^ro^r 
(©aalebeé meget f)»ppigcn i »ore JBtbe 
operfccttelfer.) =: 25roi>erfi4tn^ , en. bro; 
berlig Sa-nfemaabe, broberligt ©inbelag 
(9Z. ©run.) "5)en i'iro^crfiaii^, ber ub 
giør faa »ocfentlig en 25ecl of Jfæbrelanbé; 
fiærligfteb," ©ngelétoft. 25roC>erbfirii; 
et. pi. Sroftcrbiøru og SrÆr^tebl^rn. 58ar 
af en S3rober. 25ro^er^atter , en. ])l 
^ro^er^«<ttre. JD.atter af en S3robcr 
2?lro^erfoIf , et. (5n ØZation, fom »e 
fælleé ?ffjtammelfe , og »eb længe o_ 
^aac unber famme SHegiering, er f ommen 
i et ncert og »enffabeligt §orl)olb til en 
onbcn. 23ro^crl;fian^, en. ftgurl, »en; 
ligt, trofaft .&aanbtag. "^am »illigt bj); 
ber jeg en ^ro6erl)fii;nii." 3- ©mibtl). 
bro{>erFicrrIiø , adj. fiærlig ftnbet fom 
SSrøbre mob l)inanben. (9{al)bef.) 23ro; 
^cr^■iÆrIig^)c^ , en. broberlig .Ricrrligbeb. 
^ro6erfoiie, en. pl.-r. en S5rober^ -Ipuftru. 
2>roC»crfyft , et. .Rpé fom gi»eé til Segn 
Xiaa JRrobcrfinb eller S3roberfia'rligl)eb. 
25ro{>crIfiW, et. fortroligt ©el|Tab af oiffe, 
til et fællcé Stcmeb forbunbne ^erfoner. 
Xro^erIo{>, en. ben 2Cr»clob, [om en 
93rober t ©tifte efter ^orcrlbre tager , og 
fom efter ?oocn er bobbelt mob en ©o|ter; 
lob. bro^crliS-e, adj. fom ingen JBrobcr 
Ijar. 23ro&ermor{>, et. 9)2orb, fom be: 
gaaeé.'paa en SSrobcr (af S3rober eller 
©øfter.) Srodcrmor{>er, en. ben, fom 
mt)rber fin SBrober. ^ro^erpart, en. 
ben ftørfte 25eel af en Sing, fom man 
faaer Sob eller 2)eel t, 2J>ro^crrct, en. 
@en S3roberé lige JRettigl^t-'b meb anbre. 
"23rebre, fom »or 25ro^errct fornegteb." 
6. TT. 8unb. :25ro^erfiII^, et. broberligt 
©inbelag. "J8eb Sro6erftnd er Sorben 
en .»pimmcl." -perg. 25roi»crll[Ægt, en. 
(5n ©lægt fom !)ar focCebé ©ta'mfaber 3)roDerila?(jt — i^i'of fe» 123 ^xoUt — Q5rubefammer. nicb en anbcn. "Du, fom toi Un 
2^ro^a•jT«r;t — at Uxjhi om i ®tei»ct." 
Sicitt. 2^to^erfpIi^ , en. ©plib imellem 
JBuebrc. (-perfe.) fSvo^crfi'it, en. (Son 
af en S^robec. = (Sietbnc crc Sammen; 
fivtnhigec meb pi. 25l•^^'^rc5 bog fore; 
fommev: :»r*&rcf¥iftc , et. ©fifte, lin 
reiTiftc imellem SSrebre; Juvborf l)ac 
brugt: 25t*^l•cmor^ for: ^rc»^crmor^. 
Si-dircftue ((Silbebrøbreé 5»>vfamlini}éi 
ftue) forefommec l)oi '"P. Etauffen. 7i9. 
= broderlig, adj. fom f)(5ret til en SSro; 
ber, fom ffi*f!er ftg imellem S8r£>bre. bros 
herlig J^ia-rliiV'ieb , (Snig()eb. (St broder; 
Iigt»5eniTal) (»JJeniTab imellem SSrøbre, cll. 
faa fortroligt, fom 23robreé JBcniTa6.) 

BroJ>erfl-\:b , et. 1. ben SSeflaffen^eb, 
at pære ffirobre. 3 ©vil giclber iffe 25ro: 
icrjYab. 2. broberligt SSenflabéforbunb. 
2(tinbgaae, briffc 25roi)cvffab meb een. 
3. b. f. f. SBrofcertas). £>et ticben^aenfTc 
©h^bcfeljTab og ban^fe 2>roi>er|Tab. Det 
IjecnljutiiTe Bro{>er|Tab. 

25roc, V. a. 1. [af n. s. Bro.] Iccgge 
Steenbro paa SSei eller ®abc. 2Ct bvoc 
meb ^ampeftenc. 9}Jotf). (ftelbent.) 

.Brott, en. pl.-er. [3. Brok.] 1. SSure, 
JBeentlceber. (forætbct.) "2Cf tibet ^læbc 
blitter en trang .'brog." Ortfpr. "^aci 
l)enbeé trinbe 9ænbec biet) (Silfebrogcn 
fort." S()lenfcf)la9er. 2. til Sfibé : et 
©lage Sougoærf, ber tccggeé, flere »eb 
®iben, omEring noget, ber ffat tøfteé. 
8S. @. £). 3. »rog brugeé af S'ljtenfofjl. 
for '»Pofe, æabfccf. (9?orbené @uber. 13.) 
(Crbet, fom ocl egentlig fjar SBemærfelfen 
af: et ©fiul, og fan »ære beflccgtet meb 
3é(. byr^ia, jTiule, forcfommcri: SDcnne; 
brog, Pfittfbrog, Xoerbrog.) 

Broget, adj. fom et er eenéfarttet, men 
fjar flere affttffen^e farser. (Sn broget 
^iole , 2)ragt. ©n broget .^cfl. "i>ort 
CiO'o Jtattun ooeratt er broget." S5aggefen. 
— adv. ?(t gaac broget flæbt. 

1. 25rol^, et. ub. pi. 6t <St)gbométitfælbc, 
j^ttoroeb en £)cct af Sarmene fpnfe giens 
nem en af Unbertioeté?(abninger. 9ia»les 
bcof, ^ungebrof, SSanbbrol'. Hcrnia. 
= BrofbaanC), et. ffiinbfet, tit at toingc 
cUec ^olbc bc oeb JBvoE ubfalbnc 3nb»oIbe 
tilbage. Brofljctoelfc, en. iDcn o, 58rof 
frembragte |)a:oetfe eller Uboibelfc (f. ®. i 
jungen.) Broflæge, en. ben, ber feers 
beleé forftaacr at læge JBvof. Brof jl'airer, 
Brot'fnii>fr, en. ben, fom forftaaer at 
ffæreforSBrof. Broffnit, et. (l^angebeÉ.) 

2. 2»rof, en. GtftirføbbetSijr af JBiornes 
ffægten; ©ræolinp. Ursus meles. — Btofs 
i)\mi>, en. <S, ©rcc\>lillgl)un^, 

Broffugl, en. pi. -c. (St<Slagé<Snmps 
fugle, fom fpifeé. Characlrins plinialis. 

Broftc, en. pl.-r. [Z. SSrocfen,] et 
afbra-ffet ©tnfte, ifccc »røb, cU. beél. (i»f. lltuurbroffe.) — broffcuito, adv. 
t JBroffer, tigefom SBroffer. 

25roHe, V. a. 1. brnbe i iBroffcr. "Kt 
broffc 23røb, :S,>Jibcii i 9}lcie. (bagi. Z.) 

1. l'»^•u^, en. (fort u.) pi. BruCi^e, 
b.f.f. IMel. 

2. 25rul», et. (fort u.) pi. b.f. 1. Øiers 
ningen at brnbe.; meft i ©ammenf. (S. 
3nMn-u6, U{'bru6, o. fl. figiul. i ^o; 
ueJ'bru^. 2. bet, at brpbeé-, eder <Sf abe 
foraarfaget »eb iBrub. f. ofibbruC*, 2f>cens 
bnii«. 3. ftgurl. ©fabe; g'orringelfc; ?(f: 
bnibelfe.. lit giore 22rui» i eenå Siiffe. 
Deraf: QXJgteftabébruC*, 5rebéb^u^, o. fl. 
4. et <Steb, l)OOE Steen brntieé. Jfialfbru^, 
5[)Jarmorbrii&, <Steenbru{>. = Brui'^'.ger, 
en. Ttgec, fom brpbeé, efter Icrnge at 
f)aoe f)oilet; nt)brubt, npploiet 3orb. — 
25r«i>fere, et. flet 2)intcrføre, naar bet 
fn)fer libt efter Scoeir, naar ben l)al»; 
froénea5ei(fom bet Ijebber) {)uerf;n briftec 
eller bærer, Brui>|lccn, en. xaa ©teen, 
faalebeé fom ben fommer afSteenbrubbet. 
(®ra.mé Nucl. Lat. cæmentuni.) 23nI^^ 
fiyVfe, et. pl.-r. et afbrubt, fra bet -petc 
abftilt, ufammcn^ængenbc éti)ffe; Srags 
ment. 

3. Bru^,cn. (langt u.)pl.-f. [3. Bnida. 
2(. @. Bryd] et Scueuttmmer, ben Dag 
l)un l)ar Sén^llup ell. ægteoieé til en SOianb. 
3 Dag ftaaer l)un BnI^. Ut pi)nte en 
Brui". "©om en SSrubgom glæber fig oeb 
ftnBrufe." (5f.62. [2tt bruge iDrbet, for: 
2viære)lc, om et trolooet ell. fortooet ^vuens 
timmcr (Sponsa), er mere efter ti)b)T, 
cnb baujT og foenjf ©progOrug, (Brud: 
nomen est quod virgini die nuptiaium 
datur. Ihre.) ffionbtJBemærtelfen anføre« 
J)oS 9J?otI).] De fammenfattc £)rb gaac 
beeté nærmeft og umibbetbart ub paa )8es 
grebet { BruC>, beclé paa Bryllup. = 
Bru{>cblu9, et. pi. b.f. gafler, fom tiis 
forn brugtcé »eb S5ri}llupper. 25ruC»cs 
bolfier, et. poet. b. f. f. ffirubefeng. (3)1): 
lenfc()l,) Bru{>ebor6, et. S3orb, l)»or»eb 
SBrpHupégiæfterne ftbbe unber S3?aaltibct. 
(Sl)tenffl)l.) Bruicbættf, en. ubpi)ntet 
aSænf, l^»orpaa58rubeparret forbum brugte 
at ftbbe unber SSielfen eller JBrubetaten. 
(SBorbing. 9)Jotf;.) Bru^c6ri:gt, en. D. 
fom »ruben er iført )}aa JSnjllupiJbagen. 
Bru^cfi