Skip to main content

Full text of "Dansk ordbog, indeholdende det danske sprogs stammeord, tilligemed afledede og sammensatte ord ..."

See other formats
' ^'Sk^^l 
W "ts^^^ W"^: ^ '-r-h^ 
^^f»K!ifii^^ 3^^ inbe|)otbent>e 

!)et Hnffe (Spro^^ 

(Stammeott), 

tiiHgemet) aflcl)et>e 09 fammenfatte Dti, 

efter ben nu\)ærenbc Sprogbrug forftarebc t bereS forflieHtge 
S3etpbmngcr^ og »eb SXalemaaber og <Ej:em|)ter ojjlpfte, 


'fVr*'/'^'^ 1^ i O t e it 1^ a H m 

^M bm <B)^(benba(fFe 25c3^(tnb(tn38 5^odfl9 i 033. !S)J. ►^'»-aa, V. n. 3t'9 mait/ »i mcce. Impf. 
wtaatte. f}ac iit<:attct. — inf. ot m^atte, cc 
i fttbtgcre Sibcc inbført, 03 wi^. 2(t m«« 
finbcé,jTiønbt fietbcn, I)o5 '^tbrc. [3. 
ma, matti, mega. (Srtarcr tit be twbff c 9Scrs 
feer m 09 en og muflen.] 25et feetcagtcé ' 
fom .^tdpcoerb. forbi bet attib forbrcr tt am 
fcct (unbcrtiben bog ubc(abt) -??cr6. l^Dors 
tneb bet forbinbcé, iinfin. l.oærcunbcrs 
faftct en nøbtenbigcn »irfcnbe 2(arfag ; vces 
te, ffce, foranbrcé, i S^^fge rn faabatt (ipf)i}s 
ft)"!) S^øbocnbig^cb <ll. Soang. — ©tenen 
mas. \xmii i 5Sanbet. Souget mcsttc ferifte 
unber en [aaban SSægt. 2. t»ingeé, bti* 
»eé of uboorteé cU. tnbuortcs S?øb»en; 
lig^fb t. en .^anbUng ed. Silftanb ; meb? 
fcrcS af en faaban 9iøbt5enbig(;ei). — 3eg 
ma& retfe i SOIorgen. SSi maac ofte f)anble 
anberlcbeé, enb t>i »iHe. 2)cn, fom oi( 55{cs 
webet, maa ogfaa »ide 9}Jiblcrne. (Sn{)»er 
maa ab(i)bc fianbcté 8ooe. iDette TCrbeibe 
maa 09 ffal »ære færbigt inben 2Cften. 
(©Fal ubtn}f6fr nærmcjl ben i et oift Sit; 
foctbe m. Slabocnbig^eb »irJenbc Tfarfag, feer 
er en J^cfgc enten af en 2(nbcné 33iKic ell. af 
en mora()^ 2oo^ fom t>i felo erfienbe; maa 
bcrimob en SiCbocnbtg^cb, ber ooer^otjebct 
ligger i Singcne'é £)iatur,^ i Smflctnbig^e; 
lerne, 0. f. 0. ®en S^ornuftigc inbfecr, at 
l)an maa giore, f)oab f;ttn |Pd.) — ili<J« ^^' 
bog ofte, l}t»or ber xxi et er uOetingct S^Zab; 
»enbig^eb, men oscrveienbc ii^enæggrunbc 
t. at noget f!eer, f. @. SBenner, ^poaminbels 
fer, formaninger, Sefalingcr, onbreé 
S»ang 0. f. ». — ^an hai mig faa livnge, t. 
jeg mafittc tot»c f)om at Um. £)u maA 
ith afflaae mig benne SBcn. 3cg maa 
(gaae) ub p. 9)?arfen, f. at fce f}oab got!enc 
feejlillc. 3Si maac f)cn p. iSor^et. 6nl)0cr 
maa (fan itfe anbet enb) røreé ». et faabant 
©Qn. ^pan »i(bc nøDigen; men ^an maattc. 
3. uegcntl. ell. ubcn bet abfolute SScgreO om 
S?ob»enbigl)cb , betegner bet: a) S)oerfeci 
»iiéning ell. jlccrf g^ormobning om at Siogct 
iffe er ell. iEan xxcxi onberlcbeé. 2)et maa 
trwre et loft 9l»gte. >pan maa »ære fog p 
ten ^an ci er fommen. S)ettc maa i)an 
felo fecbft eibe. (£)gfaa coniunctiriff : |>t)OC 
i?ef)ogeli9 maatte en faaban 9tci[e Ⱦre, 
5Daii|l <:>i:b6c3 n. "35téfeSegemé«»elfet — maatte »ære UttQi 
nebc alene p. fanb SR\)ttc; bc maatte f;a»e 
faamegen 7{f»ej:ling, fommudigt." @nge(ét.) 
b) et Silfa'lbe, man tænfcr fig fom nøb»en; 
btg SBetingelfe. (unbcrtiben m. -penfyn t. 
bet tit!ommenbc 9}Jutige.) "©fulle »ore 
SJiebmenncfTcr arfceibc f. »or 2t}fEe, faa maae 
»i ærcé, »i maae clfTeé of i'^m" JBajlO. ^tX 
maatte QCiac unbcrligt til, fyjié l^an itic UU 
ter »algt. Seg maa tage meget gcil, om 
jeg iffc l;or fect J)am før. c) en o»cr»eienbe 
SSesæggrunb. (f. oocnfor.) d) en ubtri)!* 
felig JBefatiag, cll. et ^orfeub. 2)u maa 
iUe »ige fra ©tebet. (Snf)»er mad i^aéfe 
nøie paa i 9?at. Sngcn maa unbcrjtaae fig. 
^er maa Sngen fommc inb. _e) en Silla* 
bctfe. @n{)Oer ma« frit gaae iiib. SZu maa 
bu gierne i)otbe op. >&un »itbe banbfc mes 
te ; men ()un maatte iffe for SiJJoberen. — 
3fær l5i)PPi9fn t ^pørgémaal. UMaa leg 
følge mcb? Xtlaae »i fpifc ^agcn? !rttaa [cq 
fpørge ? (ter ieg fpørge :) en alm. ^nblcbn. 
til en fpørgenbe Siltale. (^»or £)rbet i bens 
ne SBemærf. forekommer i 2o»enc, iniUfaU 
ter bet ofte, iffc 6lot SBcgrebet om SiUobelfc, 
men ogfaa om en JRettigtjeb, og ftaner egentl. 
for Fan. f. @. "@nte maa fig 2a»»ærg9 
tage l)»em f;un »il." 3). 2o» 1. 17. 41.) O 
en »ié 2igcgt>lbig]^eb ». at noget ffeer, ell. 
l^»ormcb noget ooerlabeé en anbené ^itlie, 
S3;uligf)eben cll. Silfcrlbet. gor mig maa 
l^an feli»e, eller reife, ligcfom ^an »il. (2)et 
ti)bffe m a g.) 2)ct maa gaa« mig, fom bet 
»il. 4. imperson. fom et ønjfenbe SSerO. 
lltaattc fligen af oé oplc»c benne £tag! ©ib 
»i fnart maatte Ijørc fra bem 1 ®ib ict maa 
gaae ^am »et I 5. SJieget l^»ppig i celbre 
JDanj?, men nu ganffe ubrugelig, er 35es 
mcrrfelfen : at funne, f)a»e (5»ne, SJlaQt til. 
3)cnne ligger bog t. 35runb for be o»enan; 
førte ffiemærfelfcr : 3, eogf ; ogben oser* 
førtcéibet ælbre ©prog p.'Scmærfctfen: 
at tibe (»cl cll. itbc), feefinbe fig, fom cnbnu 
ferugeé i ©»enff, (3»f. formaae og maa» 
fce.) 

)Xlaahe,x.n. l.^ar. [91. ©. muffen.] 
»ifc gortegenl^eb , ©tipfjeb ell. tvungen 
^een^cb i ub»orteé Ttbfærb og Saber. (bagt, 
S.) 2(t ftaae Od maabe. (^olbcifg.) 

(1) SOioobe — SOlaabclig. \ 

YH««5c, en. pi. -r. [3. Mati.] titfalbia 
SBc|!off€nf)cb ». Stngcncé Ubtjocte«; t>et 
g^orf)oi&, l^oorunbet noget ijtttcc ftg ell. 
j?«er. 35cpare tlæbt« p. fdmnie in. 2)ct 
maa ffgcé l^am p, en 90b lit. >Dcn Sling 
fan tage« p. to llt<:«^cr. >Dct ficcr p. in* 
øen m. (atbetcS iXlt.^ 3 tige IK. (ttgelc* 
b«é.> ^an fan »et i nogen IVT. unbfft^lbeé. 
3 mange VX&n^tx, 3 a(rc !l1trt<:{>ei' ({ ens 
l&uer .^enfeenbc.) 3>craf: .&anbIemv:a^c, 
Cecemafiét, SSalemaa^e, Sccnfcm««ic, 0. 
fl. 2. (Sfif, ?5iié» ^ocr Ijar fin Wtfia^c. 
^on {etter p. fin UT. JDet ec iffe min !tlt. 
Qt gtcrc ©maating »igtige. 3. et rigtigt, 
paéfcnbe Soff)otb i ^anblinger eH. Sit^anb, 
^ootoeb bcr tit ingen <Sibe gaaeé f. »ibt. 
2(t {>otbe "^(xo.^t \, etter meb noget, (træffe 
t)ct rette ^orl^otb, iffe brioe Singen f. t)ibt.) 
ICt ramme ben rette Itl. 5(tting meb !ttT. 
8ab ber »ære Hl. meb bin gi,if!igl)eb. — Dcer 
ttllTtaa&c(f. adv. v>wei'm«a&e.) — tilUla«- 
i«, a) efter bet rette 3}Jaat og^orholb, 
l^oerfen for meget elt. f. X^i^å. €il VR-aa^t 
er alting bebft. (9}Jott}.) b) titpoé, efter 
AZJnjTe, beteilig. 9)?an fan tffe »crre "Mi 
tit lit. ^an er iffe tct <xi øiere t, UTaas 
ée. "3)ennc 5CRibbet»ei ttar iJlac^en t. at 
gløre faa gobt fom ingen til IVtca^c." "S«).^'' 
bef. — "jDet fom tjam ttct til l]?cai>e." 3f. 
aSebet. 4. i b. %<\ii : om et inboiftet, for« 
»trcet ^or^otb. 3)et ftob »i t en iXi. o: 
foroirrebc, raabeitbe. ">Der ftob >i<x baabc 
SDianb og ^one i en lITaa^e." SSeéfet. Det 
laa« "Ui i en Ilt. 5. et WiaoX, ^ar t. at 
maate m. (®. S3i6ef.) "gn 111. ^^oebe 03 
tre Htacdei- JBng," 

11Ia<:i>el)ol5 , et. ub. pi. bet, at ^otbe 
STJaabe ; ben égenfTab, <\i funne l&olbe 37?. 
7(t be»are fin |)etbreb ». Crben 09 Dtaade« 
^olv\ Mt. i S'orlnftetfcr. 

Utacftcljoldtn, m^:a^ci)cI5»cn^e, adf. r. 
fom (ægget SSinb p. SJJaab'ebotb, fom ^otbec 
m.o,^\i i fine 9Z»)bet[cr, g'ovtnfletfer, i fin Ses 
»emaabe, :c. (it>f. .af^ol^en, fom egentlig 
tibtr^ffer at man atbeleé ingen SSrug giør af 
' en »ié iSing etl. SZobetfc ; tigefom muade* 
Ijoldctt en fparfom SBrug.) 

lJttf«6cIig, aoj. [3. matiilegr. X ©. 
medlice.] fom er imellem begge (boerfen 
f. flor etler f. tibcn, f. meget i\\, f. tibt) ell. 
fomjfeer m. SKaabe ; mibbetmaabig. @n 
m. gormue. 2(t »ære af m. (Størcetfc. (5rt 
m. ^cug af gagemibter. (3 benne SBemærs 
felfe finber ingen ©ammentigningégrabet 
©tebi) 2. fom »eeb «t ramme ben rette 
ajJaabe, maabetjolben, tarwetig. 3(t Ⱦre 
tn. i ^(xl og Driffe. 3. ringe, iffe m. be 
fcebfte. et m«i:i>eliøt .^opeb. Xn«a6elige 
Jtunbffaber. >&an ^ar fun'm. .g>elbreb. 
^øpen er m. i 2(ar, {)an ftob fig fun maa« 
t^x^j^t ». ^røPen. "3ffe engang ben maas 
deliafle e^ffe Ean opnaaeé uben fremmeb 
^ielp," æoft^otm, = »laa«>cliflt)c^/ «n. \ ' 2)laabcr!9^éb — gKoaL 

ub. pi. 1. ben SBcflaffen^eb ot »cere maa* 
belig, (1. 3.) 2. ben ©genffab, at ^olbe 
9}?aabe; 5Waabet)otb, Xatoelig^eb. Ittaas 
{>cligl)c5 { 2)Jab 09 2)riffe. "-pané Dragt 
er 9)bmT)g[}eb, fiané '^z'ta er Htaa^eligljcd." 
æaftfjotm. 

Ulaatj, en. pi. -c. .[3. Magr.] ©tocgt* 
ning, grænbe; ifcrr: ©roger, ©oigerføn. 
(et forortbet, af enfelt« n^ere Digtere optos 
get Crb.) 

Itlaaøe, en. pl.-r. [3, Mafr.] en Slægt 
af ©tranbfugle, Larus. 

1. irtaal, et. pi. b. f. [3. Mal. ©o. 
Mål.] Sale, (Sprog. Det i)ebber faoles 
beé p. cott Hl, "'S^ii er bin .^itiærlig* 
l^eb , fom ffaber tHaal f biffe Sunger." 
(Storm. Dcrof: SDZoberémaal , Sunge« 
maal. 2. Siøft?, Æateftemme , 93l(xle. 
et groot, ftærft, foagt 111. 2ft mifie, ot 
foroenbe fit lit, '"Sixi lit. rober big." 
SKatt^. 6. 26. ^an ftob, fom ^an Ijaube 
l&eerfcn lltaal en. røale. (b. Sale.) 3. i 
bet irlbre Soofprog: ©ag, .^anbet; ifoet 
JRetéfag, JRetétjanbet, Sopmaal. Deraf 
flere, \iiM forcetbebe, bcelé enbn« i Sop? 
fproget brugel. £)rb: ©ftermaal, .Kloges 
maal, Seietmaal, fiopmaal, ®£'gémaaU 
©tctpnemaal, S?cetgem«al, 0. ft. = ^f 
Ulaal, 1 : maaU»i«cv), adj. brtftig i Sale. 
(3rtcobi.) maalt«8, adj. fom ei fan tale, 
fom ^ar mtftet fit SJJac^l, ftum. "Xt ^an 
gat) be S3tinbc bcreé (S^n, be Dace <^crelfen, 
be HlaaUcfc bcreé Sate." SSaft^. m&aU 
\e>i>\)t^ , en. ub. pi. (Sfum^eb. Htaale? 
mand, en. ben, fom taler en 2(nbené ©ag, 
©agførcr. (forætbet.) maalfnild, adj. Jnitb 
{ Sale, »eltalenbc. (©otbing.) Htaalftoevs 
tit, et. alminbeligt Sing, ^olfemøbe, (fors 
albet.) 

2. Htaal, et. pi. b. f. [3. Mal.] Snben 
p. en oié llbfircefning t Wummet, fioengs 
bene ®rccnbfe., 2(t be^emme et ?egemeé Hl, 
%X tage Ht. a: maate et Sogemeé ©tørrelfe 
ell. Ubftrotfning, f. at paffe et anbet berefter. 
2(t tage 111. til en ^iote, t. et f nr ©tceter. 
— fig. om Siben og utegemtigc ©tetrelfer. 
Siocté lit. .f)enbeé Cibclfer l^aobe naaet bes 
reé Ijøiefte 111. 2. Snben p. en fioengbe, 
fom man foger oX naae; SJJcb, ^ormaal. 
"SOlan ftgcr : at naae et lltaal \ og at træffe 
et ©tgte ; \^\ tt. Htaal tænfeé p. Tlfftanb ; 
t. Sigte p. ben Sinte, ber er imetlem bettc 
09 S'ict." ©poron. — .^er ftal lUaalet fat« 
teé. TCt fatte ftg et Hlaal. 2(t figte, ffj)* 
be, lobc t. et ilt. (men ogfaa : at ff^be, fas 
fle til Ulaale.) — fig. ©ienftanb f. S>n)Te, 
2tttraa , ©træben ; ^ormaal. (f. bette £). 
og ^enfigt.) .^an f)ar naaet fit UtaaU 
Siweté, S)n)ferneé Hl, "(5t l»ft 09 Ijøit 
Hlaal f. S)njfeté btifiige ^tugt." (93t.) — ■ 
£)g[aa i anbre Sitfælbe for: ©ienftanb. "3 
giere eber t. et Htaal f. eber« SKebborgere« 
SHiéttnbelfe," ©neeborf. 3. Singene«, t 19?aal — SWaalcfont^. SD^flofefonfl — - SKoane6icrfl. Jotbolb f. en »i« iStnfftI Ufttmtt gfcctetf«; 
JRummdtgfjob. "Kt i)Olle frt !tll. fit rigtige, 
fulbc 1]?. Ht gtoe een rigtigt HT. "3 lige 
Hlfiil ubbffftc ^imkn ^rrb," 3- <Snnbtfi. 
?ængbcnt<:«l, JC^bcntfifil, iJ»nbem««I, "K- 
Unmaal. 4. 5Kcti)Tnb, ftrovmcb man maa; 
ler, røaalefar, i^a-gt og tti. 2(t fcrfge ef; 
ter fahT UT. ©t Åovnmai:!, ^Poitipiad, 
^rctont'fial. 5. en beftemt ^ib, (bsoraf bet 
fora-Ib. 3(tfrntfial) ifa-r ©pifetib, og berafog- 
\aa: 53?abcn fe(?>, ©piténing (;5, OTo^.) 
(fjvoraf lUfitfltii).) SJJibbagénti:«!, 2(ftcné; 
med, 9)iibQfteném<:aI. ?Carct er fangt, og 
IXiaaltne mange. iTrtfpr. ■ST'.PCtget faacr 
fem Ht. om iDageh. = UTaalgbarier, pi. 
^t>Qtbavber, fom i)0\tt et rift, t |>anbelen 
faftfat maal. m<:&hbv<eitr eK. lUaals; 
hovb, pi. SBræber, fom havi bereé tilborligc 
SX. i Sængbe, SBrebe og Sp«etfe. lltads; 
jor6, en. 3. til en S3i\ fom er rebet elL tiU 
maatt ffinntocnbene. 2C. !i8erntfen. (foroel; 
bet.) WTa<:l6m<:lt^, en. ben, ber reber elf. 
ntaaler Sorb, fjcovom ber er 2trcette. (GoU 
bing.) HTfittletemmer, et. i 9?orge : ©ao; 
tJ«mnier, ber [)olber ftt titbBcltge røaal, ell. 
8 2Clcn i Soengben og 11 :Xommer i Soccrs 
maal i bet niinbjle. (mobf. Unécrmartles 
temmrr.) 

ITis&le, V. a. 1 cg 2. [3. mæla.] føge at 
fceftemme en Singé ©terreffc t Jorl)oib t. et 
»ift SKaat, ell. en »iå ©entjcb i ©tcrretfen. 
(egentt. om legemlige ©tcrrelfer, Cocngbe, 
9?ibe og JKummctigljeb.) ^t m. ^orn. m. 
2ff|tanben imellem to ©tcber. — ^t m. een 
©ficppcn fulb o : ffge f)am b^igtig ©ejfeb, 
gipe Sige f. ?ige t Srbftrib. 5(t m. fig felo 
m. ben ftore ?(len o: fcttte i)ii ^xiii p. pg 
felr>. — Tit maaU (og ftgne) o: bruge t>iffe 
ocertroiffe 93Jifcler f. ot forbrire ©tjgbom 
cg anbet Snbt. — "Kt m. Sei «f til en 
.Rlctbning. i!)(ttc X^i fFal m&aUi efter (o: 
maaleé p. nip, f. at prcrc om 5Waalet er 
rigtigt) ell. maaleg om. — .g)an ^ar mcclt 
SWarfen op. f. opmcitle. -^ "Ht m. een nos 
get til i ?ncnt?iié. f. tilmiiale. — hornet 
mfiv:If5 ul> t. bc 3^attige i ©fiepper. — ^t 
m. fig mob een, figurl. fatte (ig i Stgning 
m. ccn ; praoe <£t»rfe mob. 3 Scerbom fan 
f)on tlfe m. fig meb l^am. Ht m. ftg meb 
een i Spcfamp. = XWs&lat, VflAalinQ, 
Wfialning, en, (Sierntngen at maale. f. ogs 
faa: ^Cfmfifiling, d^pmaaling, U6mfifi= 
ling, 0. fl. = lUaclcbord, et. pl.-e. JB. 
^»orpaa fiantmaalere fpcenbe y«pir, t. at 
affatte be niaalte 93inflcr, Sængber og ^las 
ter ell. g'tgurer. UTitalefcreo, et. ffrifttigt 
8Sibneébi>rb om Sragtiglicben af et (Sfi6 
(f. Xitccnbebrtv) cU. ©torrelfen of en SStjgs 
tiing og ben^ ©cunb. IttaaleFcr, et. Si. 
flf et »ift 3nb^olb, hpornu-b noget maalcf . 
yXXaaMixtbc, en. .^.j,'>f JKingc og ©tæn* 
ger, ber tr. fom Ccengbemaat o. 3ovbmaas 
Ung. !l3Taalefonft, en. .Ronftcn, mattes motiff at ubmaote faatel 3i>tbené ell. 3ocb* 
(Ipfferé , fem anbre Segemeré ©tørrclfe. 
(®cometric,) - !flT<j<:Iefoufhier, en. ben , 
fem er fnnbig i S3?aatefonften ; en ©eome; 
ter. (9liié£>rigl).) ITTaalelo*, et. 1. b. f. f. 
^ybeloiJ. 2. et JRefcjTab, m. et ( en Snoc 
bcvngenbe Sob , fom Sngmeftere bruge; 
58lt>fnor, SBlnlob. (røotfn) lITaaTepengc, , 
pi. ell. ItTafilcrlen, en. JBetaling f. ot no^ 
get maaleé af en offentl. SJioaler. tTtacr 
Iere^f?ab, et. Si. fom br. tit ot moalc meb. 
Hla.-.lefe^^el , en, Scoiié , fom gioeé of 
Sclbbctiente f. tit ,Sorn , ber force t. ^^U 
U ; SJJoKefebbcl. IHcdejTiwe, en. IXH&a: 
Iebor^. Uiafilefnor, en. ©nor ell. 5ie6 
t. at maale Cængber meb (fflJaalereb ; fom 
{feer fovbum brugtcé i <éf. f. ^iccie d. 
TTgerrebuing.) Itlaalejlang, en. pl.-f}«n; 
ger. ©tang, fom br. t. ot maale Ccvngbcr. 
(it. ©tang. fom Sanbmaalere bruge t. ot 
f[gtc efter.) XHacIefloF, en. pl.-fe. 1. en 
©tof of en oié Srengbe, fom br. til at maale 
m, "2. en 8inie, oftcelt i lige 2)ele, l)Por; 
Ceb {terre 8cvngber efter et rigtigt ^orl^olb 
bctcgneé ; forminbfiet 9}?QQlejtof. (©cata.) 
ll?<:alet*n&e, en. 6t 9)Jaalcfar of en Znm 
beé (i J)anmatf 144 ^^otteré) ©tflrrelfc. 

ITTaaler, en: pi. -c Gn of 2'Prigtieben 
bejTiffet SBettent, fora i^ar £)pf^n m.' ot 
maale ,Rorn ell. anbre >^anbelé»?arer, bet 
fareé tnb og ub of en f8x). "Ut beffiffcé 
t. 9L<eicr og, UI. (f. ^filornmocler.) 

ttlficltid, et. pi. - «♦ [S. S)t o ^ ( j e { t. - 
f. 2. iUaal, 5.J ben .^anbling , at toge 
SKab og Driffe t. ftg, naar befte ffeec ra. 
en »ié Crben og ?(nretning, og i^ær t. en 
Pié Zit. 5CRibbagémarIti{> , ?tfteném<:al; 
ti6. "iT?o«Iti{>et (% faameget bebre, fom 
bet er fortete." SSagg. 3eg har olt giott 
mit m. (Sfter JRcifen vil in l)olbc, et er; 
bentligt HI. ^an ^olber tre XJjaaIti^er 
om 2)agcn. 

HTfialttofl, en. pl.-er. ©n ©angfugt of 
.Rroméfuglcneé ©lagt. Turdus inusicii.<;. 
"2)«n fiA'lne Hlaaltrofl , Slattené fcbc -, 
©anger." JRcin. 

»Taane, en. pl.-r. [K. ©. Mona. 3. 
Tungl.] t 2(lm. enSMplanet, bet breier 
fig om en onben ftjarre flanet, og meb 
benne om ©olen. 3up{teré , ©aturné 
ilTcancr. 2. færb. og fun meb bcfi, lixt. 
om 3orbené ^Biplanet, bet omtrent i 30 
3?iige bepægcc fig oniTring ten. ".pan »il 
fee lltaancn om Sagen , og ©olen om ^ 
5?atten." SBaggefen. tltaanen fommer op, 
gaacr ncb, er i 9i>?, i 9iæ. (f. 5ul^nt<i«nc, 
vTymficne.) Xtlaatttn li^fer, fEinncr flart. 
25en tiltogenbc, oftogenbe HT. = HTacue- 
c&v, et. Tfar, ijni Sangte et bejtemf, efter 
SOZaanené ?c6 om 3ocben, t. 12 ®angc 30 
SDcge. HTaanebane, en. ben S?anc, l)r>ovi 
paa SWaancn betxxgcr fig om Sorten. (3- 
^voft.) HTa«nebierg. et. «. i SWaoiecn. 

(1*) SJl.aaneblinb ^ DJlaoncb* 4 2}2oancb — 9)?oar» jnaancblinft, adj. 1. fom cl fan fe« ». 

søJaancjTfn. 2. fom i)\>a SRaancb fciacr 
(S'ia'be p. (Simct, cH. i)vU ©nn aftaacc tn. 
3}iaancn. (Sn m. .'pcjt. (05. ®. !0.) iMlaa: 
iiefoi-mfiii'Mfe, en. pl.-r. 9}2aancné J-or; 
jnørfc([e o. Socbcné ©Eoggc. IJTafine; 
^aaxb, en. Mng cll. ^rcbå om SDJaanen, 
fom en h)é Saagc. f. ^a-ot^aavb^ maa; 
msal, adj. maaneoitb. (SS. S. £).) !t1t<:<:; 
ncgkni>s, en. ub. pi. &. af SOMancné Hare 
®fin, p. SRaubet ctl. anbrc ®tenflanbe. 
iUaancQlimt, et. foag og fort er)énin9 af 
3}?oancn. "Uftabige !i:TTa<:ncgItfnt { en ff i); 
fulb og miJrE ^at." eng^jlétoft. ntaauc; 
fkr, adj. f (ar , optnfl ». SKaonen^ <S!in. 
6n m, 9?at. Ulafinrfre^s, en. 1. ben 
.Rrebé, 9J?aancn. beffrioer i .^immetrummet 
». bene maanebligc til. aarttge ffieyocgcffe. 
2. et Stbérum af 19 2Car, ca. 235 SDmief> 
of 9JZaancn, o. f}oié Slutning 9Z^s og ^ulbs 
tnaanen atter inbtræjfe p. fqmme ®ag ; 
9}iaanc;6^f(u6. Itlaanclys, et. ub. pi. bet 
af ®o(cn taante i\-)é , fom 9}Zaanen om 
Sjatten faftcr fra ftg. mixanelys, adj. Ivi, 
. opbft ». SJ^aancné <BHn. 5)ct 6H»er mau* 
nelyfl i 2Cften. IMacMeUh^xt. ben Sib, 
l^ttorf 9Kaanen fulbOringer ftt 2^6 om 3or; 
ien. Xfla&ntmisvVc, et. Siben imellem 9?^ 
og 3?«;, naar 9JJaancn iffe fee* p. ^imrtla 
ten. Wlcancq»eR>, en. b. f. f. Tlaana 
«i«rfe. ITlcancring, en. b. f. f. 9}?aane« 
^aarb. Xltaanerofc, en. { SSaabenf onftcn : 
4, m. 8?t)ggen mob l^tnanben »enbte ^^afo; 
»naaner. XITaanejYifte, et. 9Kaanené for« 
anbrcbe llbfeenbe og £)pli)éning, ifcer ». 
be fire £L»arteer|fifter. ItTlacneff in , et. 
ub.-pl. bet ©fin, ben Stening, fom ben af 
©olen opttij^e ^cti af ^Jlaancn fafter fra 
ftg ; S[«aanett)é, |)an »ar tffc gob at møbc 
i vil, (om ben, fom er meget ^ceélig.) 6t 
eanbffab i :i:rt«ancjl=in (»irfeligt.) dt 
lt?<:«nej?in6tanbff ab , et macnefftuej^Dffe 
(9}lalcri, f)ttorpaa SJJaanejfin foreftillcé.) 
UTaaitcffiwe, en. ben i >g)imme(rummet f^ns 
lige 2)cel af 9}Zaanen, ber »ifer fig f. oé 
fom en flab Gtioe. in<:anc|Pvgge, en. 1. 
SKaanené <Sfnggc (l^t>oroeb (Sotformurfet; 
(er frembringeé.) 2. <Sfi)gge, fom et ?ej 
gerne fajler o. S[RaaneU)é. macnefyg, adj. 
(om I}ac titacncfygc , cH. en (Si)gbom , 
i)»orpaa 9)Zaancné XiU og TtftciQcn troeé 
<it Iiaoc SnbflDbclfc. ma&netah et. Sat; 
tet p. bi »eb et »i^ 2(ar forløbne 2Car af 
SJZaanef rebfen. iJXacnctafle, en. S. fom 
in'cei^otber SBeregningcr o»er 9Kaancnå Cob. 
ll?;;(meul)r, et. 1. U. fom er bcfcgnct 
ffter og »ifcr 93?aancné Søb. 2. U. ber »ifer 
Simernc om Sjatten ». 9}Jaancné ©ftiggc, 
[om <Sol|fioen «». ©otené. maanevilJ*, adj. 
fom l^ar 2(nfalb af 2(ffinbig{)eb en ®ang 
om S}Jaaneben ; lunaticus. (93Jot^.) Xllaas 
?if»ifer, en. b. f. f. U?aancu^, 2. 

iJr«ane^, «t. pi. - er. [3. Manadr. SJ. (S. SD^aanb.] Siben fra 0?9 t. 9?n, cII. 
ben Sib, i f)9iifen SJlaanen fuibenber fit 
Smlcb om forben, fom er ben ajlrono; 
ntijTc ll?aattfi>, (ber inbcf}Olber 29 5)age, 
12 S. og 44 min.) og abffitteC^ fra bm 
Iiorgcrlige ltJafiuc^, f)»ié pebtagnc 2)agc; 
tal er forjTielligt. 3nben tre 11lafiiici»er. 
^9cr anbcn X\L "iit tiene !tlt<:anc{)c)t ub. 
(Ofte for)laaeé i b. Sa(e o. en Ulaanci 4 
Uger, eil. 28 3)age.) = !tnaanci>6arbci^c, 
et. 2{. fom Ȍrer en 9)iaaneb. i1icj<tnci>6i 
barn, et. ^t ^of^er, fom fun er en 93Z. 
gammelt. Vila&nc^Qhlom^, en. Urt, fom 
blomftrcr ^»er Tt. dl. l)ele 2farct igicnnem. 
©aolebeé : Ulaaneierofe, — tllaanc^ø^ag, 
en. (Sn »isJ ®. i 5D?aaneben. ^aa ben før; 
j^e, anbert lU. Ulaancfts^agcii bcrefter a: 
p. famme 35ag fben følgenbe 9)i. — ili«<;* 
nci>6&uc, en. 2). fom flæffer Unger ub 
f)»er SOtaancb, ctl. bog flere 932aaneber i 
9?ab. 'lrtifianc^8tl[o^, et. £l»inberneé maa* 
neblige JKenfelfe. !rtt<:fiiici>6fcllcr, et. b. f. 
f. SJJaanebébarn. XUaane^sfviii, en. ^tift, 
Ubfcettelfc, fom Ȍrer en 9)?aaneb. 2(t gioc 
fcn lU. mcanciisøammcl, adj. fom i^at 
en SDJaancbS Tllbcr. UT<Janc^6^)yrc , en. 
>g>nrc ell. faftfat Søn, fom gi»eé ©øfolf 
maanebs»iié. Saalebcé ogfaa yMaancb^s 
Irofl , 'iXl<i<xncbs>Un , Ifltfiancdspeiigc. — 
Xlicciieitømaal, et. 9)?aal p. en »ié 93Jæng* 
"iit aSarer, f. @. Søbc»arer, fom erc be« 
fiemte f. en 9)Jaancb. ' SKatrofcrncé !tM. — 
lllaanei>8pr«^tFert, en. ^. fom l)olbeé p. 
en oié 25ag i l^»er 9}i. !tJI<:aneC>9rcntc, en. 
91. fom betales f. f)Oer 9Kaaneb. !tJTa<j* 
nci»6rofe, en. Kofe, fom blomflrcr ben mef^c 
Sib af Tlaref. (f. SOJaanebéblomft.) iUc«« 
nei>6J¥«t, en. éfat, fom foarefi maancblig. 
(93?anbir b. hammere. 89.) tlTaaneie* 
foI6, en. @. ell. Sønning, fom ubbetdleS 
l^»er 9)iaaneb. iHaane^sfyoc, en. b. f. f. 
9JZaanebéfIob. !rtTaanc{>ctio , en. 1. (Sn 
Sib af en 9}J. ell. fire Uger. 2. tftacnc^es 
tii>cr, pi. b. f. f. 93?aanebéf[ob. Jtlca* 
nc^Ptiener, en. ben, fom tiener f. 9)iaas 
nebétøu ; ifær om 9)?atrofer. maanc^&s 
tjiie, adv. efter 9}Zaaneber, maancbligcn. 

DlaaneMig, adj. fom ffcer cll. gicntageS 
l^ocr SDiaancb, fom ^ercr til, inbbefattcr, 
ftræf f er ftg til en 9??. et maancMigt Kcgns 
ff ab. m. Søn. ma»:neC>lige ©fterretnin? 
ger. — maancMigen, adv. 

maar, en. pi. - er. \%. 6. Mærth.] 1. 
@t 9\o»bt)r af aScefclflægtcn. (2fo»maar, 
-.§)UUémaar. Mustela martes. ©tccnmaar, 
Mustela i'oina. 2. 'Jocroærf af 93?aarcn, 
9)?aarjlinb. — tnaavf«Ii»c ell. ll?afirfi)ltc, 
en. Stibretning t. ot fange 9J?aarer u 
lITaarffin^, et. 9JJaarené ©finb, fom br. 
t. ■^ocr»a;rf. 

m^ixr, maar5, en. [3. Mær.] ©n ^e, 
^ige. et forælbct £)rb , fom l)t>ppigert 
foveforømcr i J^crmpevtfevne. g}?OQfFce — SO^o&fafe, f})}atfat — ©hbtrctnn* Vilixa^ce, adv. mulfgcn, fan fiænbc ftg. 
S^ct fil m. inbtrccffc fac man center fcct. 
(m&a fear f)cr ben forætbebe SSemoerEetfc af 
fen. f. faitj?ec.) 

VfJcattc, en. pl.-r. [2(. (S. Meatta.] en 
flettet ell. »CEtict ©ammenføtntng af •'galm, 
JRør, ©{», 93ajt, <Spaaner, c. b. tit ot 
tagge p. ®u(t>et, (»ebe noget i, m. m. 
én Saftmfifittc , |)atmmaatte , ®paan; 
tna«tte, (Bivma&ttt, o. f. ». — llTaattes 
bm^cr, en. ben, fom forftaacr at binbe ell. 
flette 9}Jaatter. ItTaatteFiwu, en. @n^. 
af (Spaanmaatter. 2tt føre ®obé { ttiaat^ 
tefurwe. lUacttef«? , tn. ©cef fom er 
fpet afSKaatter. 

"aiaciil&tur, et. ub. pi. [af Sat. Macula.] 
fatbeé , ifær f)oé S3ogtn)!!erf , SBogtjanb; 
lere og anbre ^anblenbc, ^apir af tn>!te 
JBøger , ber ttfc ont>enbe5 fom faabanne, 
ell. t. Cceémng, men t. onben S3rug og 
fom blot ^aptr. 

mab , en. ub. pi. [% Matr. Ti. ©. 
Mæte.j "Hit f}oab ber fccrebe« t. ©pife f. 
aJJenneffer ; ØZa-dng^'mibler , tillanebe t. 
g'øbe f. SiRcnneffcr. (Sgentltg tr. fcet atbrfg 
om 2)i)reneé S^obe, og i 2flm. fun om 
93Jenncf!cté ©pife, naar ben paa nogen 
sOiaait er ttllaoet, ell. bog befraaer af meer 
enb et ganffc enfelt g'øbemtbbcl. SBreb, 
frugter o. b. allene, inl man iEfe (et fatbe 
MTfiO, iTtønbt be cre ^«&e. (^eb mab 
forjlaaeé ogfaa attib, itU blot fafte iJZce; 
ttngémtbler; men 2(lt f;ivnb man nt)bcrf. 
(it fttlle -hungeren ; i 9}Job[oetn. t. 3?rifife, 
fom nnbeé f. Surft.) ">pané "iXlab par 
©ra'é^opper og »ilb <p)onnti>g." 2). S3t6el. 
m lave (tilforn: rebe) rtlcb, 2Ct rette 
11Tc^cn an »: gtøre ben færbig t. at fccttcé 
p. SBorbet. (af bet Zx}h)te.) 2tt lægge 1X1^= 
i>tn for peb Sorbet. 5?arm, fotb, opoars 
met Ilt. Sre JRetter Xnab. %t faac til. 
o: fpife, pa-re t. SBorbé. "jDa fmagte bet 
flanjTc golE ingen 1U<^^." (fpifte intet.) 
£». JBibel. !t1T<:i>eii fmager l;am iKe (l)an 
l)or iiigen OTablpft.) SJHtibagémrt^, 9}iib; 
flftcnénfc^ , 9J?ellemma5 , iCfteném«^. 
.Riøbmai), ^i^cmab, ^^tdmab, ®altma^. 
"2)og er en ITTa^ betrc, enb ben anben." 
5>. S3ibel. Sfeema^ , (Søbemad. (3»f. 
ogfaa p<!>Ifcm(;i>.) = !lTi«J>bog, en. S3. 
I}t>ori antegneé Ubbetingen af 93iab ell. -^øj 
beoarer. (2>. ©.£).) ^tlTit&bommc , en. 
et runbagtigt ©friin t. at føre 5)}?ab t. 
(.p)olb. ^. ^aaré.) ma^bor^, et. ©fab 
m. ^»Iber og ©Euffer, t. ot gtcmme 5)Jab 
i ; .Ranbeborb, .RøKenborb. CSJJotl).) lir<:i>s 
fcriWe, en. 58. til at fpife^of; Srætallcri 
icn. ^abhvobcv, en. pi. - brci>rc. ^als 
beé bc, fom fpifc fammcn o. eet SSorb. 
(moti).) SSorbfælle. lIlaMiuiu-, et. f. 5<s= 
écbuur. !tlta^^«mp, en. 3). af 3JJab, fom- 
fogcé en. er fogt. (t)luffen.) »Fa^fai*, 
et. l.gabt, «tfpi[e«f. 2, ^abm.SJJai paa. (SSFjlenfcl^l.) 3. { <Særb. et '^a'!) fju 
gammel 5D?ab, et ©altmabéfab. (SfJJot^.) 
lH<:i>fa^cr, f. ■^ushdnbe, (iof. tf?<:^mo? 
i>cr.) nia6fc&t, et. 'S, of tillapct 5[)?ab^ 
(Stegefebt , ©Eummefcbt. !i:naJ>fif¥ , en. 
"S- fom forbrugeé i |)ufet t. ©piiéntng og 
iHe fa:lgeé. (^. Slauffen.) mc^fntgt, en. 
ji. s. coU. g^rugter af ringere ©lage, fom 
fogcéell. p. anben 9}iaabe br. til aiJabcn; 
faalebeé yXlcbcchln, (i SRobf. tit Bor^:* 
frugt.) XUa^gafel, en. ftor ©affet t. af 
tage ^ieh af ®rpben ; .Kiøbgaffcl. mcb^ 
gicrrig, adj. graabig efter 9JJab. (^. SoHe.) 
nT«>gryiic, en. &, tit at foge 5æab i ; cK. 
®rpbc m. fogt ^ah. !tlt<:>Fammer, et. 
.R. {)Oorl33?ab og ^øbeparer giemmeé ; ^a; 
bebuur , ©pifefammer. (i SZorge : iXlctb* 
fhte.) ©aalebeé ogfaa: !tlTa^ficl^er. — 
mc^HoHe, en. b. f. f. S^orbfloffe, 2. 
"Snbtil 3 fiøre fan ilifii>fIoft-'cn f. Sec 
ringe." ^oib. ^. ^aarS. — HTc^Fniv, en, 
.k. fom br. peb SJiabenS Tinretning ell, 
©piiéning. (f. SJorbfnio.) Itltc^Jfrog, c«, 
M. til at ^ænge 9}Jab»arer p. ell. til at tap 
grc. op af ©mben. lUftJ>furw, en. l. .k, 
til at føre 9)?ab i p. JHeifer. 2. ^. f)Pori 
Sepninger fanfeé fra SSorbct , ttaar matt 
l^ar fpiifl. XltaMatjntng, en. ©terningett 
ot lape 93iab. !LVt<:Mei»e, en. ub. pi. 9}?ob3 
bpbelig^eb f. 9J?ab, tllpj^ t. ot fpi|e. 9}Jcet 
giør t)^flMe^c. .Orbfpr. ttTcWuttt, en. e. 
af fogt 9:Job. UlaMvfl, en. ubT pi. Si)fl 
t. ot fpifc, Sibigf)eb. (2lppctit.) mabhs 
ftcu, adj. fom bar Spft t. ot fpife. (2J. 
©. £).) maM«n5>s, adj. fom iffc tjat 
mere 9)Jab i puf et. (b. Sale.) !!^iaiimoa 
^er, en. ^uuémober , .Rone t >g)u[et ; m, 
|»enft)ri t. {)ettbeg iDm^u f. at ^affc -puuos 
folfet ^'Jtab, .puébonbe og tTI<:J>moJ>cr, — - 
tltaioffcr, et. £). of 9JZab»arcrf i ©ærb. 
Søberneé m<:i>offer af med, £)lie, SBiraE 
og ttfrjrebe .Rager. inai>ptbc, en. ben 2)ceC 
of ©oælgct, l^oorigicnnem OJaten føreé neb 
i 9)iaBen ; ©piferøret. lUcftpofc, en. ^, 
tit at føre Wai i. tna^pottc, en. g), tit 
at foge SQJab i. ilihiro, en. Siolig^eb t* 
ot fpife fin SOlab. lllaJ>j]Patv et. ©. til at 
giemme 9Kab t. (fjørcé mcft i ben Safe« 
maabe: ot gaae f UTaJfF'.bet o: gaae t, 
©runbe, fpilbeé.) lU«5ifb«t, en. tilforn: 
en ©fat, fom ubffre»cé i ^obeoarer — Xtlabs 
fTec, en. .Røffenffec, ^ofictlee. (33. ©. £).) 
inai»ffif , en. orbentlig ©fif og SKaobe t 
ot fpife, S5ia:t. 2(t l}otbc »ia^jTif, (9:.ict^.) 
Xllaiiffriin, et. ©. til at giemme SKab'f, 
inai>fp<;n{», en. €t jtar, beftaaenbe af flere 
©faaler , t. at bare 9}?ab i. it?fi5fvi&, 
et. en ©tof,.t)9orpaa man l^ænger9}Zab, fom 
ffat røgcé. (9JJotf).) ^ITc^|1tue, en. f. 
!tliai>Fammer. !tl?a6fv>cnJ>, en. ben, fom 
bar m. 93?ablai?niiig at giore, itof. (SKotf).) 
lUaJ»ti&, en. ©pifetib. U?«^:orv>, et. S. 
I;por SiJiabparcr fall)otbc8. tltv-v^trisng, en. løtabtrang -* aWng« 6 fOla^ — aWag«. terapi, ^atjcuctet, fom brugcé t. SKab; 
Jtiiffcnuttct. (£)(uffen.) I1t<t5v»<:vcc , pi. 
2Ctt l)»ai) fom bc. t. 9}?ab, faattcC før, fom 
cftcrat fcct er ttlTatiet (ifæc^bog bet førfte; 
mon albciø om ganjTe raa '^Jvobucter, fom 
Jlorn (ti. Utttt; bcircc ef om (cwcnbe ®nc.) 
mfi6vjil^,adj. forlegen f. at ffaffe 9}?ab. 
(93Zot5.) Ula^wogit, en.. 25. J^^ocpaa føs 
teé aRoboarci*. i;nai>ur<tgcr, en. ben, fom 
af ^roefcnf)cb toradet SMtcn. yUa^xhU, 
et. f. m«{)fru3t. Xn<i^<cp, en. yS\lt til 
ot føfc SKab {. 

Ulfi{>e, V. a. 1. glBc 9)?Qb eW. ^øbe tnb t 
SDZunbcn. Jugfcnc md^c bcrcé Unger. (3" 
aSobfætn. meb @ubftauti»et, Or. fccttc Drb 
fccbeant. fun om £)virenc.) "Scéubcn — 
faa ma$c»i jer et, ei ier Befpifc fun." ?SctTc(. 
2. ICt m. en Stjtctrog o: fcvttc DJilabing p. 
ben. = Utfi^iitg, en. 1. Orm og "Kaé, fom 
fccttc« p. en SDlebefrog. 7Ct fa-ttc r^tfi^iutJert 
V. .Srogcn. 2. globen, fom ^ugU git>e 
bereé Unger. — Ulaéithiø, en, pi. - et. 
©icrnfngcn ot mabc. 

mcb^if cH. maiift, en. pi. »ttf^MFer, 
[3. Madkr. %. SKabc.] ganffc fmaa £)r= 
me, ifccc faabannc, ber frcmfomme af Sn« 
fectæg i ^^bcnarer, ell. forraabnebe £cge* 
mer. »la^^ifer { iDft, iS^iei, 

Ht<J^r«8, f. Xlffitras. 

UlaftfTabert, (^. 6(auflien) og mab^as 
U/ct^ et^ fora-tbct iDrb for: (Se(|Tab , 
(gamfunb , ^orbinbelfc , ^panbeléfelffab , 
^corafenbnu i^areé bet i bagt. og tao :Sale 
brugelige: UTajl'cpt. 2(t fjaoe lllaffept 
m. een o: l^a»e Dmgong, ftaac i g^ocbin* 
belfe meb, ifær i bet, fom el et t.'bct ®obe. 

in<:ø, en. ub. pi. — forefommer ith, elt. 
meget ftclbcn m. UttiUi; og ^iønnet et 
tPitilfomt. [3. Mak.J 1. SRoitg^cb, .f^rile. 
3 Stoligf^eb og tXlat^, "@n i uwirffom 
UXaø Ijenflumvct fiøbebdne." SBag^efen. 2. 
S^eq»cmmeUgf}eb, gob getttg(}cb ubcn Uni 
ftrengetfe. %t giørc noget ret i XUa^, i 
gob ITl. lit fare i )Man o: fempetigen, 
itfc Po(bfomt etl. m. ^an. 3. 3 ®«n. 
brugeé £irbet fom adj. i SScmærf. foietig, 
gunftig. IJtftøe liBefr, XJl<:gc> SSinb (gob, 
men. tffe f. ftccrf SJ.) = magelig, adj. 
[3. maklikr. U. (S. maccalic] 1., be; 
qecm, uben SSefocerltgfjeb. ®n m. 5?ogn, 
a?c{. magelige .ftlocber. 2. iffe oanf!eltg 
ell. møifom, let at ubf^rc. @n m. Stetfc. 
et mageligt 3C. 3. fom l^aber og fft)ct 
Uleiligtjcb og beftjætltgt JCrbetbe ; fom gtcrne 
»d l^aoe bet beqpcmt og nøbigen anftrenget 
fine .Kræfter, ^an er meget m. ^un ott 
gierne l^apc bet mageligt. — 13tageligI;e^, 
en. ttb. pi. S3cffatfcnl)ebctt at; »cere mage* 
lig. — mcgfom , adj. bequem, magelig. 
(J^ingo. JQ. SBull.) 

Uiag, et. pi. b. f. [©». Mak. Z.&ec 
m a cfj.j SS«8relfe, bommer, Sønligt tilaQ, hemmeligt IT?, o: frittet. (Sotbing.) fotælb. 

tHagafitt etl. Ulaga^iit, et. pl.-tr. [et 
fremm. iDrb of f erfift JDprinbelfe.] St 
^orraabéf)uué , ^orraabétammer. f. 6. 
.Rornmagafttt, |>ømagafi»t. — !tnagajins 
forfatter, en. Spft^némanb o»cr et SM, 
UtagaftnForn , et. Si, fom leoeteé f, 09 
oplceggeé i et 9}?. 

titage, adj. liig, ligcbanT ©trømpetne ete 
iffe mage. (f, umage, fom et mere btugel.) 

»tage, en. pi. - r. [3. Maki. 2(. (S. 
Maca.] 1. ben ell. bet, fom er Ittg en 
anben, fom fan lfgne$ m. noget «f fin 2(tt. 
Qn .Ronge uben !tlt. ^an føger fin Ht. 
{ benne .Ronjl. 3«g H^ olbrtg feet, fienbt 
Ulagen bettit. 2. een of tttenbe lignen« 
be, t. Ijinonben l^arenbe Sing. iltagen 
t. benne >^anbffe er blceen borte. 3. gctts 
te, QÆgtcfælle, segtcmnge. "35en milbe, 
»enlige, ^uuéligc iltage x>. fin SCRanbé ©i« 
be." — "iDcn li)!felige 93?anb , imellem 
fine tpenbc beilige ITlager." 93aggefen. 
(iDgfaa om 2)t)r.) 3)uen ^ar mtfiet fin tit. 
= !litagebcev>, et. b. f. f. UlagejViftebret?. 
(9}?otf}.) magelojg, et. pi. d. f. og !tltas 
gcloegning, en. pl.-cr. ^onblingcn at om« 
bntte noget, ifær urørligt ®obé, f. noget 
anbct. Utageloegge, v. a. 3, b. f. f. ma; 
gcff ifte. magfl«r6 , adj. fom ei ^at fin 
SJldQi, ubcn Sige, uforligncHg. "2)en et 
iffc f^eller et faa magebf: ©fiøn!)ebé æib* 
unber , fom ben fjar Srb for." S3agg. 
2)craf: !t:itagel«6l)e*, en. ub.pl. — ,!tltas 
gcfPifte, et. gorening , l)00tr>eb urørligt 
(Sobé omiTifteé f. onbct, SKagelceg. (2»yts 
^e br. berimob om at flifte rørligt @obé. 
SSeb :ftyttc 09 lllage|fifte beflaaer bet 
gicnfibige SSeberlog iffc i fenge, men i 
@obé og ©ienbom, ^PotBeb bet fliHcé fra 
%i9b og <5alg.) iltagcjTiftebrew, et. S3. 
ed. 3)ocument om et aJlageffiftc. — mas 
geffiftc, V. n. og a. 1. giøre a)?age)tiftc om 
noget. ?(tm. meb een. |)an l}ar mage; 
fpiftet ftg bette ®obé til. — »ragcfyiftniitg, 
en. .^anblingen at giørc et SJJageffifte. 

Xltage, t. a. 1. [of lltag. %. ®. tiiacan, 
Ot gifere.J inbtette, looe, ffilfe, giøte i 
©tonb. ?(t m. 9?uget p. bet bebftc. "iDa 
funbc l)an faa mage, ot l)cr jeg »anbreb 
inb." 2)J)lenfc^l. Utag Ut faa, at bu fon 
fomme meb. "■^an oecb at mage bet foo, 
ot l)ané gobe egenffabcr fftnne frem." 
58aft^. |)an f)or m«get,bet faalebeé, at 
en^wet iUi> fornøict. 

Iltage fig, v. rec. og mages, v. n. pass. 
[3. maka sig , raakaz.] porrcé. (om 
hvit, ifcer ^ugle. ?Ct mages fom 2)uer. 
9)?otft. 3acobi.) fig. eneé. "2)a Srb m. 
Sonfer fig ei altib oillc mage." <Stcncrfen. 
2. ffiffc fig, la»e fig. "Ubi min SSogn jeg 
olbrig mig faafnort t. ©cebe mager." Mnt 
go. (f. V. a. mage.) 3 en Itgnenbe S3c* 
mætfelfc (lave ftg til, fomme i ©tonb) l&o* SKoflC — 9)ladt iOfagt— g)t09tr9Jlen. ?(rrcto : "S?aat Suen fpoenbcé ub, ba S5«{j 
tct ffg t^lt mage." ^ewem. S. 73. 

Vii&^cliQ, adj. f. unbet tttaø. 

lITcgtr, adj. pi. mcgre. [3. magr. 
ubt. i Xtm. maver.] [om Ijar Hbet ^teb p. 
fig , fom intet |>utb f)ar. (mobf. fplbig, 
fat; ». gobt ^^ulb. iof. t«r.) maøer i ?(nj 
ffgtct, p. itvoppen. |)an et tfcrcn m. i 
fin (Srjjbom. — fig. fom ec af inb^Troenfet, 
xHi rigt 3nb^olb. . gt magert ©ftift. 
"(5n mager 33?atcrte er iKe nøfc»cnbig t«r ; 
men ba ben fun inbe^olber libct, er ben 
itu fTiftct t. at unbcr^olbc." ®poron. 2. 
fom f)ar intet cit. (ibet gcbt paa ftg. (mobf, 
fci.) magert ^iøb. 2{t fpifc bet !tl?agre 
af ^iøbct. 3. ufrugtbar, tør, ftarp. ma? 
ger Sorb. magre Oræégange. @n mager 
Jerart (fom er btanbct m. ®anb.) 4. 
tinge, meget tartclig. @n m. Sicneftc. 
6t magert ©icrftcbub. — ITiagerl)?^, en. 
ub. pi. (mobf. ^yI^igJ)t'^r 5«^l)e^, Sé^i 
me.) — magerflageit, adj. meget mager, inb; 
founbcn , ubmagret. (ficlbcnt.) — magre, 
T. a. (gKotl^.) f. u^magrf. — magres, v. 
dep. btt»c mager. (93?ot(i.) 

UiagifP , adj. tvwlTcnb« , fortreltenbe. 
(2(f: •magte, Srolbbom, ^ortrnircifc.) 
magif^eiionjlcr. @n magijV S^elnéntng. 

Xnagifler, en. pi. 11?agiftri*. (Sat.) 6n 
acabcmiff ^fjcebcrétitct, fom ti(bcleé r. .^ots 
ffotcr. Tit bifputcfc f. ITtagijlfrgraften 
O: Xllagiflcv\?«r^igf)c6cn. (3 celbcc 2)an|? 
truflteé: mcjler.) 

Wagiflrat, en. f. Øt>rig^e>. .Riø6cn? 
^a»né Slagijirat. 

Ulagnat, en. pl.-er. [af fat. magnus.] 
SJigete ©tove, ben i)eic 2(bel i et Canb. 
(Or. ifær I og om Ungarn og ^olen.) 

DTagnet, en. pl.-er, [i. magnes.] cn 
ft)otic(b(anbct Scinmatm , ber lior ben ®' 
øenfTat) , at tvxiU Sccn t. ftg , og ot 
penbe fig mot» 9?orbpoton, naar ben hvikt 
beua-getig p. et ^untt; i cttbrc S)anfE : 
Seilfteéit. 2. et^jicrt 3crn, fom er ftcø; 
get p. en 9)iagnct, og beroeb t)at fcact 
benneé ©genjTabcr. — Uiagnetaxe, en. @n 
ret Cinie , ber tænfeé truffen tgicnncm 
SD?agnctené ^oUt, Wlagnctitaal, cn. ^an^ 
naai, ftrøgcn p. 9)?agneten, tITagnctpol, 
cn. ®t af 5Ragneten6 to (Snbcpunftcr. 
magnetjlriéig, adj. fom »irfer imob 93?agj 
neten, cd. op^arocr bcné -iBirfning. (Sirun* 
n{(^.) Utagttetvirfniiig, cn. 5)ttvtng af 
magnetijf ^raft. = magnetij?, adj. 1. fom 
i)at ^JlaQUcttné .Kraft og Sgenjfaber. 3crn 
bfi»er let m. — fig. >penbeé ©fiøn^cb »irfcbc 
mob cn m. .Rraft. 2. fom tiitrceffeé af 
SKagncten. (93. ©, D.) 

Utagt, cn. [3. Mattr. li. ©. Mæaå. 
S. g)?a c^t.] 1. ub. pi. ^raft tii at witfc, 
at ubrctte noget, ©t)nc, ©tiirfc. "©nljoer 
CÉfne t. ot giøre noget er Utagt; men 
epnc t. «t t«w cv ©tyrff, og t;* at wbs ^olbc 3lraft." ©poron. "2£t ^op« Ulagt 
t. at ^clbrebe <St>gbommc." JD. SSibcl. "Ht 
ftra:be of at »?. ^an ^at iffe Vil, not i 
TCrmcne. vfjapcté, SBefgcrncé lITcgt. Srotbs 
bommen ftar ingen i)T. "3}ettc 3nbtr»)f 
»inbcr fun att f. fct en utilbørlig !lJ?agt.'* 
SKimflcr. (i»f. 2(fmagt, 3{Imagt, 5ulé« 
magt, <!)»ermagt, Datimagt, Uclmagt.) 
Uegcntt. Salemaabcr : lit ^olbc noget v» 
ITIagt O: beuarc, f)oIbc i gob ®tanb, jJ5ct 
er t)cb Vil, ftaocr Peb XJl. o: gictbcr, bcs 
jtaaer. SDcnnc Sos? ftaacr cnbnu f eb VU, 
Ht blm Pcb latagt. 3)cr ligger VI, poa 
a: ict er t'igtigt, af 95ctpbenf)cb. ^t gifte 
noget VI, o: tilftaac , famtpffe , gtoc bet 
®i^lbigi)Cb. "^a gope bc ^ané iDrb !tJvagt.'* 
©runbteig. "2)er finbeé mange 9Jiænb , 
fom JDcgnen git>e Htcgt" (tilflaac, o' f)an 
hat Siit.) ^olb. ^p. ^aaxi, ?(t ficnbc Pcb 
VI. O: ftabfa;jle, bcfi-crftc. 7(t Pcrtc Hi P. 
UTagt o: fntbig, ». gobt ^utb. 2. ub. pi. 
^ribcb t. at giPre noget, SRaabig^eb. Ht 
i)ax>i. VI, til ot giøre noget. Kt gi»e een 
tnagt t. noget. 3)ct ftaacr iffe i min 13T. 
(jeg tør, dl. formaocr bet iffe.) ^^ané 6icn; 
bomme erc nu i en anbcné Vi, 2(t faoc 
VI. over, faac i ftn UTagt (fommc t. ot 
vaabe ot>cr.) "9?aar jDoriiV()eb engang opct 
big faaer »fagt." Sobc. 3. ub. pi. SNpns 
btflhcb, ^cilhc. lit hat)c Dtagt, faac tJt. 
crcr con. Ht ubt»tbe fin iJTagt, SDen høic« 
ftc VI, i (Staten. 4. ub, pi. miébrugt 
.Rvaft, æo(b,- SSoibfombcb. ?a tage noget 
meb VI, m fatte !:». imob VI, 2(t labe 
VI. gaae for Sid. Ht bruge baabc Sift og 
nt. "3)ereé lUagt er iffe 5Rct." Screm. 
23. 10. 5. ub. pi. ^rigémagt, .Rrtgéljcec 
m. alt bcné Si(()ør. 35eu bele Vt, til 
Sanbé og t. ffianfcé. iDeraf: /Lalt^magt, 
Bomagt. 6. pi. iiragtcr. ©tat, JHigc. 
(egentl. Snbbogrcbct af Uté .Rrocftcr.) 25c 
euvopcfiff e fagter. iDi fdgcnbe Wcgter, 
7. pi. XHagtcv, et m. .^raft og 9)Jagt be* 
gaoet 93a'[cn. (ifa-r om ?Canbcr.) £>nbe 
iliagtcr, = !i;t?agtJ[ire» etl. ^JlTagtcbrew, et. 
1. ffriftlig ^ulbmagt (^mtfclbt.) 2. 2)o; 
cumont, l)ttovv>cb man oolbgioer en ©ag, 
aSotbgiftébrci.1. (fora-lbet.) ^nagtbu^, et. 
JBub, SBefaling af een, ber Ijav S)?agtcn i 
|>a:nterne. "Spber mit Xllagtbut)." feags 
gcfen. magtfro, adj. fom glæber ftg t>. fiti 
SWagt, (»aggcfen.) lUagtfyli>e, cn. til« 
ftvæffelig Élactt, »el grunbct a)Jnnbigf}eb. 
Tit giøre noget af cg'en tlTagtfyI>e. (@i 
flrup.) ittagtfarMg , adj. (ufæbwaul.) 
mu-gtig ti,l, i ©tanb til. (:2f)ieleé b. ^olfc« 
fagn. 1. 45.) lLtTagtl)at>cr, en. bett, fom. 
^)ar 93?agtcn { >^(rnber, fom er ben ^ers 
f enbe : (npt Drb.) "Set er Sib, ot >!pi= 
jtoricn Ijører op ot forplante SSilbfaretfet 
og forbæroe Ittagtljavernce ©ioelc." ©n; 
gelétpft. magtlvjlcrt, adj. begicrltg efter 
SK, pg |)«n:fbpninie, {t, ©ulbberg.) magt* 9}?Q3^f«S-— SOIafro«, 8 aWairofc — SD^atcfube. Ie9, cH. mcgtcslarø, adj. fom et nlen ^rcft 
cll, hat tnijtct ben; foog, {ra[t(øé. 6n 
m. Slbing. magtl-efe SrubfTcc. "Srøft; 
løfe @ufft, mfiQtbfe Saacjic." ®oa(b. 
"llTfiQteoIia'ø icg nu maa taalt mine ^tcn; 
b«é Docrklit." S)f)tcnfc{)r. 2(t giøce et SSib; 
n«é£)nrb magtesbjl (ugi^fbtgt.) — ViU^U 
otb, et. pi. b. f. mrinbigc i;)rb, btjbeube 
ZaU, (3iaf)het) magtprtdiggenftc, adj. 
T. fom bcc Uggcv 9)?. paa, »fgttg, bctnbc; 
lig. (IVlagtpaaliggenhcJ), en. SS". ®. S. f. 
Oigtigbei, 25cty&*i'iil)c6,) — Dugtfpvog, 
cf. en mtinbtg^tenbctfe, t)om, clT. afgiøtcn; 
be SefaUng, grunbct p. 93?agtcn. "Ubcn 
€Ficlbcn 00 uben m^nbtgc Xttagtfptog." 
Snceborf. ■ ' ■ 

XltitgtC/.T. n. 1. fotmaae , Ibase .Rraft. 
Seg mcgtcr intet i TCrmcne. Seg magter 
iffe at flT)rc min SSrcbc. (3)Jot^.) [. m«gtc. 
(Kt magte mcb noget, ftgcé t bagi. S. for : 
at faac ffiugt meb, funne raabe mcb.) 

UTat)omc^aner, en. pl.-c, [ogfaa : Uto* 
^<:mme^aner efl. lllul)ammc&anei*.] een 
fom 6c!ienbcc ftg til SJJufiammebé JRelis 
gion^tccre cU. Sétam« 8cvre. — maljomcf 
j»anf\' (eEer: motjamme^aufV) ad], fom 
f)exn tiif »ebfommec benne SieligionStoevc. 

iUai, en. ub, pi. 1. ben femte SDlaaneb 
i Havet, !tlTrtima'anc^. 2. ungt 8ø», ifccr 
af SBøgen og SSirfen, fom i benne SDZaaneb 
løycé; ^oraaréløB, SWaiføt). "SJJeb Xdai 
og ffitomftec ftcøe." "KrrcOoc. 7it pimtc 
^(irfcn m. ITTau Ht føre tltai i 5B» (en 
gammel (Sfif p. ?anbct, ber ogfaa !a(beé: 
at ribc @ommcr i SBt).) = !tl?atbIont|l, en. 
*B(omft, fom fpnnger ub i ©Zaimaancb. 
IMcMiia^et. 9Blu^, fom tænbeé t?. 9}Jai= 
gilber. (røotf;.) maibamf, en. SSænf (jf 
©ræf^tøro :p. ©abeftæonet i Sanbfitt)cr. 
(50Jot(;.) !i:TTat6ag,en. 35ag i røaimoa; 
«cb. "(gn !rtiai&ag6 lette 2)ragt." ffiagge; 
fen. (i bogl. S. ogfaa : ben ferfte 2)ag i 
«3?a{. m jTtftc (iSieneltc) t. IHaiJiag.) 
l»?at{»ug,en. 3)ug, fom fa^^Jer i ^ai. 
itTaifcbcr , en. goraaréfe6er. (^, ®w».) 
!tnaifroft, en. ^rojl: i 93?aimaaneb. Wai; 
gil^e, et. ®. fom liolbeS i 93iaimaaneb, ell. 
raar SBønberne l^aoe ført ^'Jlai i !Bi). (Sgs 
faa: lTTaigrcuegiIi>c. 9]?ot().) Utatgreen, 
en. <gn ung Søi^green of JBøg ell, SBtrf. 
Mtcigrcye, en, ben, fom oælgeé t. 2Cnfører 
t). ©jønberneé 9Saigilber. !!::ifatgrei;in{>e, 
en. ben ^ige, fom SOZaigtc»en »ælger t. at 
tage 2)ccl i liané SSærbtgbeb. Yl?ail;ytte, 
en. Sø»f)t)tte^ ?øt)fal. ■ ^rttaifirfeliccr, et. 
pi. b. f. ^, fom tibligfi: mobneé. iltais 
frcnJte, en, .R. af Søo og JBlomfter, Ibvor; 
meb 5[)?atgre»cn og SJJaigreoinben ptintee, 
5:it<:ifuli»c, en. folbt SSeirtig i ^Mi. tJiais 
lilic, en. Silicconoal. Convallaria maiaiis. 
(5Kail'lommc.) 11ffiima<:ne&, en, f, lit««, 
ilfaivcgii, en. milbSicgn, fom falber i iOlai. 
"i^UmCf en, 6t øtag« tibltge Ijuibe JRoet, 


UtattoJV, en, CSn tiblig blomftrenbe JRofe. 
Rosa cinnamomea. ITtaiffarc, en. ©fare 
af SSønberfolf, fom følge SJJatgreoen o. 
9JJaigilbet. (srøot^.) lITcifmør, et. @ræés 
fmøt, fom Kerneé i ?Oiai, SKaimaanebé« 
fmør. !tT?at)ltaiig, en. ell. !!:naitr<t, et. en 
i)øi ©tang, opreijt p. SSwftæonet og ha 
fjoengt m. 8øo og SBlomftcr!ranbfe, ^oorom 
SSønberne o. 9}Jaigitbet pleiebe ot banbfc. 
(93Jotl). 3 DanmarE er benne ©fif nu næs 
ften aflagl.) Ulctiti^, en. 2(arétiben { 
a)?aimaaneb. (^. ©no.) 

tUaic, V. a. 1. p^nte m. Cøo eK. SDZai. 
(beraf: u^maic.) 

lltajcfl-cct, en. (pi.- er. naar iet hv, fom 
Sitel.) [:2ff Sat. majestas.] .pøi^eb, 8)ps 
perligf>eb, ben l}øiefte røagt og iBrcrbig^ei) ; 
ftg. ben ©lanbé og uboorteé Tlnfeelfe, fom 
følger m. faaban 9)Jagt. — 5)crcé lltaje« 
ftoet ! ^panJ 111. — en iSitel, fom git>eéilei» 
fere og konger. — iJtajcfi^oetofovliryécIfc, 
en. 5« ii"ob JRegenten ell. ben fjøiefte SKagt 
{ fianbet. — mcjeflÆtijV, adj. pragtfulb, 
tn. v!pøtf)eb6 dilanbé i bet ubvorteé. 6« 
tn. Tfnjlanb, Wine. Gt m. ©nn. 

tHajor, en, pi. - cv. (langt o.) (5n JBe« 
falingémanb i>. Sanb^æten, fom Ifører t. 
SiegimentetS ^tab , og er ben næfte eftec 
^tjerftlieutenaittcn. Xn«jorin{>e, en. ©ti 
^aiorS Jtone. 

VHa'iS, en. @t nb.enlanbff ØZaon p. ctt 
fremmeb ^Kornart: ttu-fiff >poebe. ZeaMais. 

Hrcfff, V. a. 1. (bet Z. macf) en.) 3 
b. Sale og foragtelige«: blanbe, rcre fams 
men. "ii-t m. noget fammen, iDeraf: 
IttafFci-j, et, pi, -er, Siogct, fom er ilbc 
lattet og uorbentlig fammenrørt, (b. S. 
moth.) 

DtafFcr, en. pl.-e, [9?. ©. 9K a f f e r. f. 
!tnage.J ^xiie, 2)ccttagcr. bt. iforr i piffe 
.Kortfpil om be ©pillere, ber l}olbe fammen 
mob be øpvige, Deraf: Wtafferfyab, et. 
galleSffab. (^. (Slauffen.) 

Ulttfrcl, en. pi. - er. ©n S^ijTeflcrgt 
(Scomber) og ifa-r en 7Crt beraf , fom et 
agtet f. bcnS gobe ©mag. Scomber scom- 
brus. — !tlifih-elfangii, en. ©icrningcn at 
fange n, 

Wah'on, en, pi. - er. [2Cf b. 3tal.] et - 
©lage SSagpærf af fiint SJJeel, ©uffcc og 
SWanblcr. 

1. Utale, V. a. 1. celbre impf. mol. [3él, 
melia, mala. ©otf). malan.] 6coæge 
f)ib og bib, ifccr i ^rebé. (^ooraf Utales 
fir/jtm.) ©fibet 6lep af ©trommen malet 
neb { 2(fgrunben, (3?, ©, SD,) 2, fnufc 
,S;orn og anbre ©ocbarter imellem £l»a:rna 
Itene, f, at frembringe ffl^eet og @rnn, ell. 
ubpreffe ©aften 'af §rø, 2lt m. ^orn t. 
9}Zeei: m m. ®tx}n, m. hørfrø. "Kt m, 
SSanbet uJ> af en 2)am o: øfc bet ub », , 
.piclp af 93?øJc»Q:rE, = UtaIcFube, en. ©n 
©frue ell. Sragt af Sræ opcr CLpocmcn ^laktiiU— WMcvf axi't. SDMlcrfar*?e — 3}^alf epfafcå. l en 5}ienc, ^ttortgtcnnem man øfet ^oc; 
net, fil. bd, man ril mate. (JSl\>tl).) llTas 
Id^n, en. og Htftlcpmgc, pi. bet, fem Ut 
talcé 'Mellacn f. at mate. (i)}Jotf;.) lllfis 
lefcii'i'cl, en. ffieoiis f. (Sonfumtioncné 58c; 
taling afilora, bet feceé t. 93Je(re; 932eits 
lei'cfcbcl. Utalcjhrcm cU. tllalt^rcm, en. 
ét ©teb i SSanbct, !)00f ftnfctgc Stcømme 
ctl. .putcr p. JBunbcn banne en farUg -prir; 
»el; et ^^aofoælg, en .f)at)[)inrucl, j-lob; 
j^jjiroet, .»ppicDclfltøm.- !tJ?»:Ictan6, en. pi. 
-t«tt^er. S. l^»ormcb ^øbcn fnufeé, .Sinb; 
tanb. (S. JRothe.) mdfo&nb, et, iS. »eb 
en SKølIc , tilftrccHcligt t. at male vcb. 
litalcwcir, et. mnbigt cH. flormcnbe SSeiv, 
ticnltgt f. 25tnbmcllcr. ItlalewÆrf, et. 1. 
SRebftab og Snbrctninger, fom ^ore t. at 
male, 9)?øUct)cerE. 2. ©terning, fom fo; 
retagcé p. en 9JJøtIc, og f)»oraf foarcé "iii- 
gift etl. éonfumtion. (-a)Janbir b. .Kammeri 
oa-fcn. 223. '2:n.) Vildexxc^cn, et. alt 
bet, fom »ebfommcr 9JJalning af 93Jeel, 
@c»n 2C. (^ocorbn. 1768.) = Itttdinø , 
ITtalning, en. ©ierningen ot male p. en 
SJlelk c ir. £H?æcn. 

2. mdc,v. a. 1. [3. mala.] 1. of; 
bilbc m. frinligc Xtat og Jarver, ffilbre, 
efterligne en ©ienftanbé naturlige ©fiffelfe 
og Sar»c. (i»f. tegne, riC»fc.) 2£t male i 
SDlic, i ^a\td, xn, SSanbfarwcr, m. £^lies 
farser, i .^alf, i SSor. -pun {}ar labet fig 
tncle. (afftilbre.) |)an mclcr p. et {)ijtorifE 
®ti}fEe, p. et 8onbffa6 (er i jærb ben 
mcb.) — fig. om ;£atc og <Sfrtft, l)»orocb 
noget ligeligt bcffriocé. ^pan mdc5>c ?a; 
ftcné 'SeiQct m. (eocnbe S'ii^scc. 2^igtcren 
mdcr m. Crb. 2. oserftr»gc m. garver 
og faroebe ^r»)bclfer. a>a:relfet, Softct er 
nrlig malet. = Xllslcri, et. pi. -er« 1. 
6n i£a»lc, ^oorpaa noget er malet; et 
©filbert. — ftg. om en lioeiig 93e)1rtyelfe'eir. 
(afilbring ». £)rb. 2. Unbcrtiben br. bet 
for : )Xldcvfon]i, »talning. 2Ct forbinbc 
tlTfilcrict m. iBiigningéfonft (og ba ub. pi.) 
— Uidcrifamling, en. ©n Samling af fors 
flielligc ^Staiexcé 2Crl>ciber. = lltalning, en. 
1. ©ierningen at male m. pareer. 2; 9Joi 
get, fom er malet, ffilbrct; et 93Zaler{. 

lllelcr, en. pl.-c. den fom forftaacr ben 
^onft, ot mate, faavcl om ben, ber brirtec 
SKateriet fom en »irEelig ^onft, (en ©fils 
brcr) fom om ben, ber mere bclianbler bet 
[om >&aanbt)ær!. f. JBlomftermalcr, ©tjr; 
jttfiler, .piiloriemalcr, v^uuémdcr, .Ronfts 
tnclcr, Sanbffobémdcr, m. fl. = ITlalcr? 
anl«:g , et. 2C. til at Um 5[»aler. (2?. 
©. !D,) ir?clcr<:rbeti»c, et. Gn OTalcré 
Ttr&eibe , et malet SSærf. Hialcrarbciict 
p. benne ©»ghing er itte gobt. Ut forgnU 
ic eret!tlu— IrtialrrtirÆt, et. b.f. f. ^«rt>c; 
brcct. IHalcrcolif, en. b. f. f. 2>IvcoIiF. 
Wi:Ieri>rcng, en. SJærcbrcng f)oé en 9}Zalcr. 
Walerfcroe, en. 5« fow en 9X. bruger t. fit 2(rbeibf. Walftfernis, en. J. ^rjr« 
meb 53iaterier og anbre 33ialerarbeibtr orers 
tvaffeé. mdcrgul^ et. 1. b. f. f. »k^,- 
guli» , ©oggulD. 2. oplcft SSoggulb i 
garsclaber t. at male meb ; (ligclebcé IHa; 
Icrfclv.) UtalerFonfl , en. .Sonftcn at 
male.eK. ffilbre. IHalerrofl, en. en gro9 
9}?alcrpcnfcl ell. ^o|t , fom ^&uuémalerc 
bruge. ilTalcrkng, et. ict ?aug , fom 
>puu?malfrc ubgicre. IJialcrmejicr , en. 
^a«nb»a:rfi?meftcr , fom iiorer t. 9}Jatcr* 
tauget. lHaIcrmu6liiig, en. eH. !tl?alerx 
fl'vrl, et. Slarn p. et Slagé Stalb»r, fom 
br. til at gicmme 93?alerfarocr t. Unio pie- 
torum. UTfilcrprnftl, en. ^. til at male 
m. nTalrrrfJ'jI'ab, et. K. hoorof ^Jlaits 
ren betiener fig. lITalerffole, en. pi. -r. ^ 
1. Stole, 5»or ber untetoifeé t 9J?alerfon* 
ften. 2. enbeet SDJalcre, fom i bereé liv 
beiber ^at>c fulgt een Stiit og Smac. 5)e 
neberlanbffc , italicnff e lliclfrffoler. (f. 
©folf, 4.) !!:tialcri}ecn, en. glat Steen, 
l^porpaa 93?alerfar»e rir>eé r.'.. Seberen. 
iTTuIertloI, en. ©t Slagé StillabS p. tre 
g^obber, l}»otpaa ©laleren fætter ben Sa»; 
le, ^an arbeiber y. (Staffelie.) ItTcler* 
f^iic, en. SJJalcrené Trrbeibéftue. XtiaUn 
f«lv>, et. f. H?aIergiiI6. lUalcrtÆwle, en. 
Qt ^maitti, Sfilberi. (9}IotI).) UTaler* 
vxtf, et. b. f. f. 9}?alerarbeibe. ll?clcr? 
t)Ærf|ic5», et, 25Ærelfe , ^»or SDialercn 09 
f)ané -golf arbeibc. 

HTfilcrijY, adj. (optaget efter bet S.) 
fom ffarer t. 93Jalcrfon'ftené Kegler , er 
ftiifet t. at maleS, t. at »ccre en ©ienftanb 
f. ben ffionne 93Jalerfonft. (pittoreff.) m» 
S!ionbcb. (5n m. Ubfigt, ©gn. fig. en 
mr.IcrijV Sfilbring, (»eb iTrb,) o: en faaban, 
fom ». lisetig Jrcmftilling bringer ®iens 
jtanben ligefom f. 2)tnene. "©n nwlcrijf 
Stanbpunft" (^»orfra man ^ar en pittorejf 
llbfigt.) iBaggefen. 

lltalFc, V. a. og n. 1. [3. mylka. H. S. 
nieolcian.] 1. aet. bringe SKelfen «b af 
5)»eret, ». at ilr»ge og brage bet m. .pæn« 
berne. TCt m. Ji^er, §aar, ©cber. 2. 
neutr. gire 93Jelf. .Roen malFcr gobt, 
F)ar f)olbt op at m. = llicIFeafig, et. lian, 
'^»ori gjJelEefpanbc bæreé p. Sfulbrene. 
IHdFebriFFe, en. SS. fom tæggeé o»cn i 
gjialfefpanbcn elT. 3}Jalfebøtten f. ei at 
fpilbe SOJelfcn. mdFcb^^tc, mdFcranJ' «. 
en. ©n SBotte cH. et runbt Scce!ar m. Saag 
pao, l^oori .Røcrne malfeS, 09 SJJelfen ba-s j 
rcé t. .giufet. !l1TaIFeFo, en. Mo, fom c\U 
»er ^teU, fom tf fe er golb. ©n gob IU» 
fom giaer megen 93Jelf. lltaIFciTani»6, en. 
.8. fomSKalfepigernc lægge p. -pooeb'ct cg 
bære bcreé .Kanbe p. UialFepigc, en. Sie= 
' neftepige, i)\né Scftilltng er at motfe, i^olbc 
5Welfcfarrcne rene , fierne og giore anbcn 
Siencflc i 53?^ierict (i ælbreiDanff: IHeU 
fe^cif.) HXi&lStpUie, en. ^. fewt £lt?as SOlalfcqycccj — 9?Jafmf9r. 10 SWarmcjang — 9}?oIurt. øet matfcé. UTalFeqt)«^, et. coll. .Recc, 

fom l^olbcé f. at gicc 9)Zclf. (t. ^orfftcl 
fca: ©kgtcqyccø, Ungqv>«ø.) XtUlfe: 
ffammel, «n. b. f. f. røaffcftot. »ralff-- 
|Dan^, en. ©. ubcn Saag t. at malfe i. 
xiTdfefloI, en. lat) , trebenet ©tot, fom 
^tøerne fibbe ^. niebené bc motfe. yWaU 
fctib, en. ben Z, poa Dacjen, ia .Reerne 
fceb»an(. nia(feé. Utfilfeuci, en. 93ci fw 
^ufct ub i 9)?acfcn t. SJJalfcqoccget. £)ct 
«t en (ang !at. fot en ^tge. = UlalFiting, 
Hl, ©icrntngcn at matfc. 

1. yXlalU, en. pl.-r. en ^tjf, fom et 
len flørflc eutopcetffc ^ccftcanbéfijf , 09 
fanbteé l^oé oé titforn i ©owe ©0. Si- 
lurus glanis. 

2. tflallc, en. pl.-r.' \p. Malje. 6. mail.] 
' en ttben Sling ell. JBatle, fom te, lf)oori 

.fægter ^ageé faft. — 3)craf: UiaUefraue, 
en. forbum : et 93rnfH}arnt)T fammcnfat af 
fmaa Scrnringc. ®. Coat of mail. SKotf). 
(Kcttcre maaffcc e\x 93n)ntetrat)c, fammcni 
fot af røaller.) ITldlepfiu^fer , et. et 
^cctt ^anbfer, fammenfat af 9}?alleu ; en 
Siing6ri)ntc. 

IsXiAlm , en. ub. pi. [3. Malmr.] en; 
^»cr ©tccn^ ifcrr S^tclbftccn, bcr fnbchofber 
jnctaIli)Tc 3)clc; @rté. 3crnm<:lm, S3h)j 
ntfilm, ©cfemdm. 2. be ». Siben of 
©tenen frafttltc mctaffijTe JDcfe ; ^etai. 
en roen VU. @u(bet er ben æbeffle, foft; 
feareftc iJtcIm. "3)a vat ieg en tybcnbe 
Uldm cllcc en fftngcnbc SSictbe." 2). JBib. 
1550. 3. en fammonfmcttet SSfanbtng af 
f[erc SrøctaHcr. ®rr)bcm<:lm, .Rtoffcmalm, 
®tt)fmalm. 4. fig. bet. IjOoraf en^ Stng 
fceftaaer, 5Katcrie, <Stof. SJig og litm, 
Kit of een Vlidm, iDrbfpr. "(St®pa?g, 
ber Fjar bonnct [tg af fin egen U?alm." (5JJ.) 
5. ®ranené , gi)rrené !tlt<:Im o: Sræcté 
.Rtcrnc ett. fa pc 85eb. f. 5:rT<:Imfyr. "£fJa 
j^uceffeé ^a-rbct ©taai, bet g'i^rrcné ttlalm 
ffot gicibc." . S. ©tocffictt). = lUclm- 
ccrc, en. ©t ©treg t JBicrgcnc , fom 
inbe^otber SCRotm. mclmagtiø, adj. fom 
Hgncr SO?. Itltalmavt , en. et oijt 

©(agé SOI. XHalmborg , en. poet. en 
JBorg, ^æftning bygget af 50J. (SBaggcfen.) 
WTwlmbrui>,-«t. @t ©tcb i JSicrgct, ^»or 
ber bn)beé SSKalm. m<:Imbuu^en, adj. poet. 
fowmenbnnbet, forenet m. 5)!)?a(m. "35en 
. ji» tlmlnin^Hc ©teen et 95or, fjPor txt 
(©tjærbet) forer." ^ram. U?<slmbyg^ , 
en. ©gn, Sanbjiræfning, l^eor ®rubcr og 
SStergrcerfct finbeé. (JBriinnic^.) Vildmt 
fatx>e , en. mørf tebbtuun g^art>e , fom 
lammcnfmcftet SOIafm. malmfaruet, adj. 
— !l:^<Jlmficl^, et. 5. fom inbe[)o(ber SKa(m 
eHer SOJetaKer. m;:Imful^ , adj. malm; 
>:^3 ; f'3> fom Inber flcerft of 9)?. efl. Hig 
S^ofm. "iDrgclcté malmfulfte ^lang." 
Æ)hfenfcl5f. Utalmfyr, en. bet bcbftc ©toge 
^X)X, fom »ojrec i in, fanbig 3orbbunb. (JRøbftit.) UTfilmøttng , en. OTotmoote. 
U?«lmgI(Jn^6, en. @(anbé af ben btanfe 
^., SUietaigfanbé. ITTalmgo^e, et. ®obé, 
©aget, forfcerbigcbc of 9;?. (JBoggcfen.) 
MtalmgruBe, en. SOJatmbrub. !tl?clmgry*e, 
en. ®. of 9Ka(m. (SOJorf).) .!t^dmgy^er, 
en. (SS. ©. £).) f. KlofFejløber. tITalms 
I)tn^c, en. ti^nbt metallijlf £)ttevtrivf. 
"©tcenorter, belagte m. en ti?nb gitnbfcnbc 
)1J<:ImI)iuC>c." S3runnic^. !tttalmf enon , 
en, §.. ftøbt af 9}?atm , 9}Jeta(fanon. 
Mtttlmfkng, en. bcn.R. eU. ei)b, fom a». 
giver ». ot flooe p. ben. !tn<jlmleie, et. 
aSiergtog, fom tnbc[)oIbe 5Wotm. ^tltalms 
morter, en. SR. of 9}?a(m eH. S)?céftng. 
m«Imrig, adj. fom inbcf)o(ber megen 9>iatm. 
Wdmrojltning , en. 9}ia(mené JRoftning , 
ctl. ^anblingen, ot gicre ben jTiør e. 3t* 
ben og forberebc ben t. en gob ©mcltning. 
XlToImlrum, et. ©fum cit. frcmmebe >Dcte, 
fom flr>be osen poa SOZoImen unber ©metts 
ningen. malmfprotngt, adj. v. inbfprængt, 
btonbet m. 9){atm. malmftr-e-g, et. ^oXvca 
flote. m<jlmit«rf, adj. flcerf i 9)?a(men, 
of en ftærf SDZoterie. (.Kampmann.) malms 
f^«bt, adj. T. ftøbt of 9}?arm, SJJetol, .Robs 
ber. "5)en m<:lmjt«bte ^ort." ^ram. 
WI<:Imfv>ccr^, et. .Robberft>ærb. (SBoggefen.) 

11ialt^«m, en. f. ^tndejlr^m, unber male. 

Walt, et. ub. pi. [7(. ©. Mealt ; meal- 
tan, macerare^ Jtom, fom t>. Ot btøbeé { 

95anb (jtebeé, fætteé t ©tab) begiinbet ot 
fpite, og ftben tetreé i Suftett ell. ooet 3lb' 
ogf?raaeé p. SJicUen, f. ot bttt?e ffiffet tit 
S^tbrwgning. TCt giore UT. {(nX m«lte, i 
9?orge.) Ttt fomme bet ffraaebe VdaXt i 
9}?a:iTefarret. 55inbti?rret XU. eH. Sufts 
malt, fom et tørret i fuften. .Rellematt, 
JKogmdt. Oront !tn. fom enbnu ei cf 
tørret, fangfpiret Wdt, fom unber <^'itbi 
ningen F)ar fpiret ft«:rft, = !tl?altbyg, et. 
58. fom brugcé tit, er tientigt t, atgiøre 
93?. of. tltdtfiflrl, en. pl.-c.-5icete, bet 
tceggoé open pao 9)?attføfien, og Ijforpaa 
SSottet brebeé. lllfiltgiijrrcr, en. ben, fom 
o. et JBrwggeri foreftaaer XlTdtgi^riuøcn, 
ell. ©icrntngen, ot mrfe 9}?att ; 9}?altpirtj 
ning. 11?dtl)uu6, et. ^, til (xi giøre 93?aft 
t. mdtffimmer, et. .R. l^t»ot gJJalt tørred 
clt. giemmcé. XliHltf-jUe, en. .R. tit ot 
tørre 9}?alt p. Utdtloft, et. 2. l)»or SKott 
tørreé ell. berareé. ilidtmoUe, en. SR. 
l^»ot ber maleé SKott. JTkltm^lIer, en. 
ben, fom eter ell. foreftooer en 9)?altmølte. 
M?altq\?«rn, en. £l. til oX male 9)?. paa, 
£lt>crrn i en 9)?ottmøfie. Waltfffit, en; 
2(fgift (7(cc{fe) of 9)?oit. UTaltfpire, en. 
ben ©. fom 9};attet ffobct, naar bet fceggeé 
i ©tøb. mdtvirfning, en. b. f. f. 93iatt; 
giøring. = mclte, v. n. 1. (f;ar.) ot gietc 
SJJalt. (g}Jotl).) 

Itffilurt, en. [af b. ©». Mal, £)rm i 
fotbi yianten cc ormfcdrcnbe. S3. ©, O.J SHaturt— »lonb. 11 9)?anb. «n bcficnlt Urt, af meget bc|T ©mag. Ar- 
temisia absintliium. — 11ialurtbr«nde; 
Miin, n. s. ». f)»otpaa S3ialurt fætteé. 
malurt&r<:abfr, pi. fwftfge JDt. ctt. gé* 
fenté, font ubbragc« af 9K. UTalurtoiiw, 
<n. SS. fot part ^Jtaiutt. o. fl. 

!tn«l»afier, CII. et ©(agé feb æUn, fcet 
Cjsrtnbeligen roret ?). 9)?orca. 

mfimmeluf, en. pL-^rr. et ©tage Utti 
Slettere, fom inbfit »or« Sibcr bruijteg i @s 
gr»ptcn, fiDoc bc ubgiovbc en egen J;ctgåbo&. 

HTcn, en. ub. pi. [®». Man. 3. Mon. 
©. og 91. <S. SM an c.] (ange ^aax, fom 
nogto 5)>?c, f. <5. .^cflcn, Sjsoen, ^aoe p. 
.É)a(fcn. 

Mtan, ufccftcmt pronomen, bcr attib fors 
blnbcé mcb et ^Ucvb. i trebic ^crfon sing. 
cg ubtr>)!fcr intet anbct om bet botcgncbe 
©atvjcct, enb at bet er en ^erfon, men 
fjr^cttcn .Ktcn ctt. ZaU "^an i)at fagt 
mig ; man i)ar fornocrmct f)am — fan faas 
Uet forftaacé om een, fom om flcvc. — Ulait 
er bevi forjiteflig fta ^artffden *cr, ot 
benne »cl cgfaa ubefiemt angirer ^Vtfoncr, 
fom ©ubjccr, men tillige licicfc ®icnftans 
ie, og at bet efterfølg. aScrb. !an rccxe 
pass. (Tiet ftgcé, ^er talci om, ^er fatber 
megen JKcgh.) Xtlan betegner bcrimob f un 
^crfonet, og bet efterfclg. »J5. er altib aet. 
(3 ætbre Æiber »ar bctte ^ton. eet Drb m. 
©ubft. llian^, cir. mau brugte bctte ©ubft. 
ooeraft ^ror »i ifu bruge ^ron. !tl?aii, og 
condruerebe bet m. et cftevf«(genbe -pron. 
rel. f. ®(olTariet t. .^»^icpeftrengé Sægcbog.) 

manb, en. pi. m«n^. [3. Madr. Z. 
©. Man.] A. 1. et SUJcnncjTc. 2)enne 
oprinbcUge , men nu forixibebc SBemoerfelfe, 
finbcé ifte b(ot i bet 3S(. og cetbre banffe, 
men i alle bejToegtebe ©prog. jDcn gielber 
cnbuu i nogte ©ammcnfætninger (f; 6. 
2Ranbbrab,®ianbebob, SOJanbéminbe, ^anti 
tal) i Orbct l)ucrmvtii6, og Ubtniffene: ben 
olminbctige Vfian^, menig lllan^ a: almuen, 
af begge Åien. 3 i^i^'i^s 9DZtnbc. (£)gfaa 
i t)ore S8ibe(ot>erf. mart Crbet ftunbbm tagcé 
ibenncfficmærf. f. ®. 9)fa(m. 1. 1. XXXI V. 
, 9. <©'a(ig er ben "iXlcinb : l^por SSibelen af 
1350 f)ar: ©a(ig er ^cn, fom.) 2. en ?)erj 
fon; forefommcr enbnu, men fun i sing., 
i »iiTe UbtrtjE. f. ©. 2nie, fom een manH, 
fcefluttebe : ©etjfabct beftuttebe i»I, for Mt. 
o : eenrtemmigen. (om en aSefTutning af 
mange , l)»orib(anbt ogfaa fan tænteé 
gruentimre.) ©fibet forgi! m. tHaitft og 
SKuue. ;£rebfcm«n^. 2)et Pebfommer iffe 
Sret{emfln5 (^Porscb ogfaa fan tcenfeé et 
fruentimmer.) — Xllani> f. IXtanb o: oHes 
fammen , og tiittge een efter ben anben. 
"2)e blcoe fangne Dl. for IH, og S'oenb 
ttlfibjl." Storm, mand imob "Ot, a: 
een imob een. Zil Xtl&nH o: f. ^ucr en; 
felt, f. fioer ^erfon. ajeb iDeltngen bleo 
ter 10 Kblr, t, lttcne»5. -^B. 1. et 3}?cnne; |!e af 9??anbfiønnet ; et 9)ianbfolf ; i OTobf. 
t. QXvinbt, "DJanb og £lpinbe ffabte ijan 
bem." 1 SRofe 9^.1. 27. "per er iffc Zictl 
eflerfrf, ^er er iffc \Uanb eller ELpinbe." 
@a(. III. 28. 2. et 5D?anbfolf ell. en g)ers 
fon af DDianbfiennet, fom i)at naaet fin futs 
be 25ært og ©torfe, faafom fra bet 25be ell. 
*30be 2far. (i 53iobf. t. I^reng, Ø^ngling, 
UnqFirl, Uitgerfwend.) ©n ung uh (f. 
(Sx\ imellem 23 og 30 2(ar.) Qn ill. i- fine 
tebftc "iiax. en gammel Hl. — »Seb ZiU 
IccQ af anbre £)rb betegneé Dleenb af en 
pié ©tanb ett. <Spf[el, og ba altib m. Sis 
begreb om, ot ben paagiclbenbe t)ar naaet 
manbtig 2(lber. f. S. en 2(belémani>, 58ons 
bem<sni>, SSorgermcnd, ^aanbPoerffeman&, 
.^ofmend, .Rrigémcui, ®tatéman5, 0. fl. 
— a3eb Ubtrpffet : en tltand meneé ofte 
blot en ubeftenbt ^erfon , uben egentligt 
4)enfwn t. 2(lberen ; bog frebpantig om ben, 
fom ^ar SKanbé 3(lber f. (S. en 171. pa« 
©aben fortalte mig bet. |>er par en 
Xflanb, fom Pilbe tale m. big. o. b. 3. 
m. ^enfim t. SKanbfionneté et>ne, ©tprf«, 
gjJob : en STZanb af .Kraft, en mobig, be* 
f)iertet 90«. ^an ftob, I)olbt fig fom en UT. 
3)en et m. fom gior Iltende ©ierning, 
JDrbfpr. 2)e falbt fom Xilccnb. — Ut fmbe 
fin Xn. ftube Dl. for fig o: finbe tappet 
93Job|lanb. Tit pære Ui. for noget o: poere 
bpgtig, »ære i ©tanb t. at giore ict. 4. 
en gift SKanb , en 2i5gtemanb. IH, og 
JRone. manden og l)ané -puftru. ^un 
pil iffe fiapc i)am t. IJland. <pun l)a'o'i>i 
en ®øn m. fienbeé' forftc mand, Ht gioe 
fin 35atter en mand. 5. en SCSanb, bet 
ftaaer i en Tinbeng, en mcrgtigereé ;X{cne|le. 
.Kongen tog Ijam blanbt fine mctiid. (3»f. 
ILcbnemand.) 6. .Kfigémanb, ©olbat. 
(i l)'pilfen Somcerf. pi. i:li«nd iffe br. men 
sing. fom coll.) £»er falbt 100 mand, 
Suftnbe mand t. gobé og 200 t. JQe^. 
^pormange mand ffal l^cr inbqpartereé? 
SRcgimentct ftob tre mand ^øi (iffe l)«it) o: 
i tre Sinier. — Ogfaa om anbtc ^erfonet, 
cnb .Kdgéfolf, naar be foretage noget i en 
pié i^irben og i forening. £)er er titfagt 
10 mand af »wen t. aSciart^eibe. Xolo 
m«nd fan iffe løfte ©tenen. 7, ^iem* 
mclémanb , ^oelopet , .piemmet. (fun i 
si 11^.) 3eg er Dl. for, jeg ffal pccre big 
DC for, at l}an ffal betale t. rette Sib. 
3eg Pecb min m. fan opgipe .min Dl. (af 
^pem ieg f)at faaet, fiøbt Singen.) 3eg 
^ar min Dl. for mig (fom har fortalt mig 
bet.) 8. ©ammenfætninger: a.) mand; 
bar, ad j. (3. mannbær.) 1. om ^iget: 
b. f. f. mandwoxen (men fielbnere.) 2. 
mandbar 2(lber , om begge .Kiøn: ben t. 
ot ople JBørn og unbfange fornøbne lilhcr. 
mandbarl)cd, en. ub. pi. manbbar 2(lber. 
mandbiørn, en. 33. fom anfrtlber 5Renne; 
ffer. (eiMlb). manddom, en. (f. mand. iD^anb— 9}?onfc|rarc, 12 . ©MnbflParc— SDicinbéna^n. B. 2,) 1. SKanb«, mb«. 2ft {nbtrcebf t 
ftn Wani>6om. "Ungbommcné S'cbc og 
iTT^:n^^ommtn6 ?fornctel[c." 3- ®. ©ncf; 
borff. ^aaf: Wlanb^omaaiXt , iJlan^; 
i)om6aI&er, !LTTfin^^om6Fraft, !tni':ni>^omes 
flyrfc, 0. fr. 2. ([. lliani*, 3.) ^tæH)cb, 
9}Janbé 9}?ob, Sappa-f)eb. 3(t »inbc |)oes 
bcc t). 9}Iob og lTTt:n{>i»om. (^pcraf: XKlani): 
ftomettternintj, tapper (5nccntng. Itlauft; 
ftomstiij, et. 2to ubmccrEft o. SJJanbbomés 
gtcrntnger. (2)^(cn[c^(.) llTani>i>omøorJ), 
et. en H(xi, manbfg Zak. "-pan talte et 
):Ufin&5>omøor{»." (i en gt. 5Siff .) 11lan^^ 
{»omervgtc, et. Ktigte om Sappccl^cb. 3. 
2(o(cfcaft. 2(t mijlc fin Itt. — mait&; 
^r<:b, et. pi. b. f. ([. mmb, A. 1.) 1. en; 
]5»ct: 63iermng, f)»oroeb man er pfjvififl 
iCarfag t. et aJtcnneffeS iSeb. Horaici- 
duim. (f. 5)r<:t).) !i:U<tni»{>rafe af SSaabe, 
cf SZ«ib»ærge, (®. Manslaushter.) 2. 
forfcetUgt ©rab , SKorb. in«nJ>6ral)er, 
en. pi. -c. {itu ^tllaui'ficoeber.) ben fom 
fcegaaer, ^ar begaaet 932unbbra6; ©rabé* 
tnanb. tnfin^^ri|tiø, adj. (forcetbet.) bvis 
jttg, iicit fom en SJianb. (Sauffen.) 
XtTan6faId, et. 9Jfange 93JennejTer5 fjaftige 
ell. »olbfomme 2)øb p. een Zxi) ; S^ebertag. 
(®runbtmg.) "3j(X b(eo ben 2?ag et j^oct 
, 5:rkn^faI^." 2f. 8Sebet. manb^olf , et. 

1. pi. b. f. en ^ecfon af 9}ianbfti2»nnet. 
®er »ar flere Ulau^folf, enb £lPtnbfo(f. 

2. coU. ub. pi. 9}Janbnøn. lTlan{»folFet 
ftæberfig i 33abmet. man^fccjltet, adj. for; 
to»et nu en 93?anb. (forætbet.) mcn^fcr, 
?^j. 1. manbi'»orcn. (9)Jotiy.) 2. en m. 
•^c% fom fan bære en Slatter. m<:ni>g«I, 
adj. i l^øt ®rab betaget of 93egter(ig^cb 
efter tegemttg Dmgong m. 9J?anbfotf. 
nt<:n6^aftig, adj. [tnbjf og focætbet.] man; 
btg, ii<xt, fldbbar. Deraf: VH&n^af: 
tigj)ei>» "(5n !l1tan^l)«ftigI)cJ) , fom ilU 
taaitc |)»{lc." truffen. ViUnbhxxi^, en. 
9}ianbé SSotb og SSccrge. (9JJotl^.; manb: 
ifac6, manyfioer, adj. fom t}at megen Srift 
t. Smgang m. 9:Ranbfolf. (9}?ot5.) manin 
f lærling, en. et qinnbagttgt, fft(xg(øf!9Kanbs 
fotf. (9:Zot^.) lirani>fiøu , et. ub. pi. 
1. 9J?anbé Mm, manbt/gt .KtÉ»n. "2C(t 
^otEct af man{)f iøn." 3oéB. 58.5.4.-2. 
ben manbttge ®ee( af 9}Zenne|feEtønnct , 
i 2Crm. clL i et »ift ©amfunb, p. et »ift 
®tcb. nt m, { 8anbet. Set unge m. 
({ «lbre ®anf! ogfaa: 93?enncjTe£iøn ; af 
m&ni>, A. 1.) lTtani»IcI;n, et. f. m^jn^e? 
Icljit. ■ WTanMiitic , en. ben manbltgc 
Cintc { TCrKcfotge ; ©oærbftben. (mobf. 
a>.>?itt^eltnie,) m«ni>I«re, adj. fom er uben 
sfJianh , ell. f)ar mipet ftn 93?anb ; ugift. 
(3. COP.) m«ni»oIm, adj. (af 3é(. olmr, 
tafenbe.) Pt(b , glubenbc , rafenbe ; om 
Pifte iDwr, fom føge og angribe 9J?enne; 
ftcr. en m. Sor, »lorn. (9}Jotf). (5n 
ttt. ^{ort. asorbing.) ll^att^fl'fire , en. 6farc of9)Iccnb, >^cerffare. (58aggcfen.) 
mfini»flr'y, adj. r«b f. 93Janbfotf. (éuf)m.) 
manifla:t, et. 1. 9)Janbfa(b , 9?ebertag. 
2. 97?anbbrab. (.Rongebreo. 1588.) Xtlanbi 
fpiI5e,et. Zab , é>piitc of 9}?enncffer, 
Jirigéfolf. (93?.) mcniftærf, adj. fom ec 
i ftort 2Cntat, ^ar ftærft ^eiQC. man^fyjj, 
adj. maiibgaf. 2)craf: !t]T<;ni>fyøc, en. 
(93Jot^.) XHan^tfil, et. ^ortcgnetfe og 
OpjTrift p. 93^enneffcr i et 2anb cU. en 
©tab. 2Ct giore et III. ^olbc tn. (9}Janbi 
tatéUfte.) mfitt5vo;cen, adj. fom ^ar ben 
t. ©iftermaal fornobne 2C(ber , gifteforrbig 
(om ^iger.) = b.) tnan6cliIoi», et. Stenne* 
ffcbtob. (^3. ©. £).) ^Trau^ebo^, en. »øs 
ber f. ?0?anbbvab (fom i ætbrc Siber bctaké 
t. ben ©ræbtcé ^rænbcr.) !l:}Ifin^efaI&, 
et. g^otb, 9}Janbbrab i ©trtb. "»i?crmunb, 
fom »ar .Rampen nccr, monne XYianbefaU 
btt ^øre." 25f)tenfcf)(. (f. Itnanfefalft, oocns 
for.) i1Tan^cl)owe^, et. menneffciigt ^'os 
Peb, etl. 93?anbéf)o»eb. XtIani>cHøgt, en. 
\xi. pi. mennej?eHg .Kføgt ell. .fttogffab. 
(©runbtBig.) Xtl&ni>ctnm^e,ct, f. !tlti:nC»63 
mtnic (fom oftere br.) inan6emoi>, et. 
!i(xft9}?ob, 9Kanbtg^ieb. l1^alt^emorJ), et. 
9?ebcrrag, 93?anbbrab. (2(. (S. æebet.) = c.) 
lT?fin6ecIi>er, en. 1. 9}?enncffcatbcr. 2. 
manblig Tttber. (fjellere ab]Tilt. Ut !omme 
t. m<ini>Q lilixw) man^f^avhcibc, et. 2f. 
fom paffer fig f. en 9D?anb. ^tlian^earolng, 
en, pl.-er. manblig 2£rinng. (S. Kot^e.) 
i1Tan^6C>vagt, en. Sragt, fom er egen f. 
9}2anbiEtønnet, 9)?anbgHa:ber. ITUn^&cus 
ttt, en. hct, fom en 9}?. formaaer. (9}Zot^. 
fcellere abf!trt.) mim&6ffi6i>cr, en. pi. - c 
ffiarnefabbcr of 93Janbfiønnet. "UManba: 
I)ane>flpc,cn. .<?. tii 93Zanbfo«. (mobf. Sivina 
bc^anbifc, g'ruentimmerfjanbffe.) ilTfin^es 
^tcrtc, et. Uforl"agtf)eb. (l)ellere ob)Tt(t. 
9}Job og !i:lT<:ni>s ^ierte.) maniebøi, adj, 
faa l}øi , fom en 9}Zanb fæboaniigen er. 
!l1t<:ni)8^<?iJ>c , en. (5n 9}Janb'o fæbvont. 
jTfiiiU. l1Tall^6fioIc, en. M. for 9JJanba 
folf. m«ii&6H«;6er, pi. .Ktcvbcr, fom 
9JJanbfolf bruge, 93?anbébragt, XiUni>&s 
Hoc{)niitg. ^un »ar ubffæbt i Hian^es 
fl«!i»cr. !l:^^an^6fo)l, en. faameget Jtofi. 
fom ttttæggeé en 9}ianb om Sagen. (9JJotf).) 
lTlan&glcl)it, et. et Se()n, fom fun er or; 
peUgtp. 9}Janbtinien, og forfalber t. 2cl)né= 
f)erven, naar benne ubbøer. UTrtit^slittic, 
en. b. f. f. 9Kanbtimc. 11T«n^6Ii|"^, en. S. 
cir. fntibt ^aofunb of en 9:)Janb. (mobf. 
a>-\jln6clitlt.) ^rlan^oIo^, en. 2(roepart, 
fom tilfatber en monbtig 2Croing ; JBrober; 
tob. !tJIarte)&mini>c, et. (i ITT.) faa tangt 
tUhaQc i Siben, fom (cvenbe ^oli funnc 
minbeé (enten of egen ©rfaring, ell. af 
^a:breci, Tffbøbeé fortælling.) 2)ct ec 
enbnu i Vil, at t)a f)at ftaoet ©fop. .*panS 
æcbriftcr ere enbnu i lU. — ntfiiii»6nfiUM, 
et. 9i. fom et bvuflcf. f. 2)tanifolt. 9)Mnbé)lbc— 9)Mnbcrgw&. 13 S0?anbcfc)w&--9}?an(jfocn» 51t.:tt^6ft^e, en. i Tfroefølgc og ^frtjccjangéj 
fager: b. [. f. wuÆr^fi^c , 3)Janbélijne i 
©Icegtcii. vpan ncbiTammcbc fca benne 
©dvgt baaie v. DTan^ofii'cu og jD.*?tnbefis 
fccn. lliaiii'&lTo, en. Sfo t. 3:)Janbfolf 
(mobf. 5"'f"f'n^"'fi"f^'*'«) !t)^^:lt^ej¥l•^ci; 
6cr, en. <S. [om fim fi^cc^t^bcc t. 9}Janb5 
fo(f. U?ani)e|Iargt, en. Sta-gt af 9}?anb; 
fiennct, p. ©ca-cbfibcn, manbltg Slægt. 
Agnati. (3Kot().) lllauftet^ammc , en. 
9)ianbUnic. !lUaiiJ>o)luiv en. (Stue, fom 
ottene cc beftemt f. *33Janbfo(f. (f. Qx. i Si)- 
Qc{)u[c.) = = mfiui>clig, adj. tapper, iUxt, 
tnanbig (fom nu er mere bruget.) ©e ftreb, 
^otbt ftg mcn^fligt. (iUcu^cIigl)c^. li, 
SSebct.) — mauMg , adj. i^ar fammc S3cs 
tna*rfn. fom manCJcIig. (f. !tUani>/ B. 3.) 
tUauMg i .Krig , milb i ^reb ; mandigt 
93?ob , mandige (Sicrntnger. (5). Svibel.) 
at tage «n manMg SSe)1utntng. — lUant 
iigl)e5, en. ub. pi. ben ©genffab, at »ære 
■ tnanbig; ^iccfljeb, .Sapperf)«b. ■■=' lT?an^; 
inCtc, en. .Sone, £l»inbe. (2). SBibcl.) 1 
SKofc æ. I. 22. 23. fictbrn l^oé Sigtcre. 
"9?aar bu omfavner bin tnffatige lUanMns 
^e." (Soatb. "llkn&iititciiø ©mii(." 23agf 
gefen. — 3 nogle fammenf. £)rb betegnet 
bet £lt<inbefiønnct. f. (S. 2Cmtmanbinbe, 
ganbe^manbinbc. = m«nMig, adj. fom f)øs 
ter t. 9}Janbfiønnet ; fom f)ar SJianbé Hat 
og 2((ber cll. Ifører bcrtif. m. 2(fEom. iDcn 
in«n5Iige ?C(bcr. 3)en manMigc Sinie. = 
Itrant'^ffat), et. ub. pi. 1. (f. man^. B. 
6.) ©aniUng af »aabenføre, t. .Krigéfærb 
cH. t. noget anbet ^oretqgenbe famlebe og 
ubruftebc 3J?ccnb ; JBcfoctning. |>an faftebe 
ftg m. ftt \U. inb i <?a:ftningen. ©fibet« 
lU. ' (gfibémfin^fV'ab. J)et unge Itt. i 
8anbébi)en. 2. (f. manb, B. 5.) g'or^otb, 
^pori en Sef)némanb, Unbcrfaat fl:aacr t. fin 
£)oerf}erre cU. JRegent, .SrojTab, tpbig Zia 
ncfte. -pan foor kongen .f)u(bffab og tth 
"^SrojFab og t1Zani>fl'al> fpærge« (jam." 
S>l)Un\(i}l. >f)afon. 

l:tIalI^ag, en.pl.-f. [It. (S.Monandæ^. 
^. og 9Z. @. 93? a a n b a g.] ben anben 5?ag 
i Ugen, fom er bteoen næonet efter SJJaas 
Itcn. Dies lunæ. 

17Tan>c, v. a. 1. [af m&nb, B. 4.] gipe 
en 93?anb t. SSgte (l)f oraf ifær forcfommer 
partic. ma.i^et, gift ; men Srbet er for; 
ælbct, tigcfom v. n. pass. ot man^es, gifs 
teé ; om Smcntimrc. UUt 93Juer oit mans 
^c8. -Orbfpr.) 

ilianitel, en. pi. iltanMer. [tgp. og ^. 
SJianbet.J Jcugtcn af 93?anbcltræet. (A- 
m^gdalus cDmmunis.) ©obe , bittrc , 
brænbte ntanMcv. — Illani»clbr«i> , et. 
©uHerbrob , r)Pori er btanbct 93Janb(er. 
lUanMbui>i»iug, en. ^. tilladet m. SRanb; 
ler. (Stoftgaarbg Srbb.) !i:ncui>cl&ei, en. 
2)ci of ftobte røanbter, fom br. tit »ag; 
»a'tf. inan^clgr«{> , en, ®wb, l^pcrt fmaajTaarnc 3Kanbfer ere btanbebc. Vilans 
Jrlfagc, en. .Rage af 9J?anbetbci, etl, af eit 
2)ci, btanbct m. 9JJanbter. Xlkn6clHÆrs 
nc, en. 93tanbe£enéi itiærnc, ubtaget af ben 
l)aarbc ®fa(. illaniclHi^, et. 9}ianbter, 
fom tilligemcb bcrcé btøbe 3nbcr)1at crc 
matcbe t. 9)?cct, ber br. tit at oa']!e .puben 
m. lUani'elmcli-', en. Gn 2)riE, tillaoet 
af ftøbte , i *^anb ubrortc 93Zanbetfiarnec, 
fom i S'aroe tigner røetf. iltanielolie, en. 
iDtic, pretfct af 9Jianbtcr. UTan^eloli, en. 
6-n Siet af 93?anbtcr, 36g, SJietE og (Sufs 
fer, ber fpifeé m. ^l»ic, iXlan^tl^mmv, en. 
(gn S-iltaoning af iD^anbter, f)t)ort?eb biffc 
giørcé t. en jæon Sei. lUctt&elfpcan, en, 
®n t}aarb, trumbogt .Rage m. 93ianbter t. 
tlXan&elfleeu , en. et €iagé iernfjofbcnbc 
3afpié. (Amjgdaloides.) !tlTaii^clfuppe, 
en. (Sn 9}letfefuppe icepnct m. SHanbter. 
lUixnCieltr«, et. Srctet, l^oié i^rugt SJJanbs 
terne ere. !tJtan&fltcievtf, en. fior aJJanbets 
fage. tVlr.nJiclua'Uing, en. '^. mcb SDJanbs 
(er i ; etl. ftøbte, i SSanb cU. SJiclf ubrørte 
gjlanbter. (7(mbcrgé £). 58.) 

Xttant,r.a.i. [3. mana.] 1. fræpe, 
forbre m. ©ftertrpf. Tit m. fine (Sfptbs 
nere. 2Ct m, een om noget. (jpf. inftmc* 
ne.) 2. frcmfatbe elt. forbripc 2(anber o. 
Srotbbom og JBefoccrgetfc. .pan foregao 
at funne m. TCanber. Ut m. frem, m. onbc 
2Canber bort. = !l)?aner,en. pi.- c. ben, 
fom maner, frceycr, etl. fom gtoer ftg af 
m. at Pille mane ?lanber. — lUanelfe, 
y\l&ntn, XtlanUiQ, en. Øicrningcn at mane 
(l.og2.) 3 bet ætbrc Sopfprog er ITia* 
ning ogfaa : .^uuéfcrngfct f. ®ietb , fom 
ben maatte unberfaftc fig, ber ti funbe be« 
tale (6f}r. III. 3teccé. 35) ^»oraf: m&i 
ningebrcW/ et. ffrifttig g^orptigtetfc t. at 
unberfafte ftg faabant ^ccngfet. (35. 2oo. I. 
8. 3.) lUancbreu, et. pl.-e. 93. ^POtPeJ) 
man maner een om noget. 

Xltanccr, en. pi. !tllancrcr. f®. man- 
ner. S. SKanier.] 1. 93?aabe, ©fif, 
SSité, ©ocbpane. (i bagt. S.) "^-paa ben 
Xilancet maac pi funne otjcrtate Sotf." 58. 
S^ott. 2. pi. UTanerer. 2aber, fagter. 
Unbertige lltauerer. "®et, man Eatbec 
Seoemaabe og manerer." énecborf. (b. 
Satc.) 3. 3 itonfterne br. Drbct ofte on^ 
ben , enten ganjfe ufrcbpantige , etl. eftec 
anbre optagne, eftcrgiorte, iffe naturlige 
3lrt etl. ^Tlaahe, l^oorpaa en .Ronfiner ub« 
fflrer fine "ilrbcibcr-, og Setpbni.ngen er "iia 
gierne uforbectagtig, Jpan motet i en bcs 
fpnbcrtig 111. iDer er mere HT. enb 9?atuc 
{ l^ané 2lrbeibe. — maiirerlig, adj. petans 
ftænbig, fømmctig, orbenttig. m. £)pf)}ts 
fel. (b. Sale.) 

!t!tfing, en. ffilanbing. (f. m«ngc.) .©ets 
af: Uianggo^s, et. Sitanbingégobé ; f. 6. 
JBtanbing af ,Xin og SStri, UTangforn, eU SDJanfiforn— SWangfoIbtg, 14 

((S. mangcorn.) JBlanbtngéforn. (95. <S. 
£).) begge (ibct btugct. 

iHange, adj. plur. [2C. @. manige, 

mænige. 6. many. 3 C^ 35anff : mas 

nig.J ubtn)ffcc et 2fnta( of flere, fom ci 

crcfna, (nmlti) en utcftemt SQJoengbc, fom 

i ^ort)o(b t. et »ift ^atbegvctv bet fonib; 

fcettef' , bctragtcé fom talrig, vjpan {)ac 

tticitge 93ørn (ftqeé aflcrcbc om ben, bcr 

'l}av 5 cUitB.) 100 5Kioéba(er cc for »ons 

ben mange J5)engc. — ITfange forOtnbeé ens 

ten m. et eftcifofg. ©ubft. mcb uOeftemt 

Hxt., ell. bet flaaer allcnc, enten m. ^en? 

ft)n t. et f6rt)en nccont ©n^iect, cncDctUps 

tiilE(for: mange ^otf.) "!tllange ere fa(j 

bebe , men faa ere Mbt)a(gte." 2). 93i6e(. 

"3)cr tav ilU Sal paa, faa mange uare bc." 

£<iub. II. 11. Wange troe alttb bet »ærfte. 

^ar ()er »æret nogen, fom »ilbc ta(c meb 

wiø ^ — i'i ! mange. — D?ange mobfcrtteé 

faa; (igefom nogle mobfætteé ingen. — ©om 

compar. og siiperl. af mange Or. fferc og 

flefl. — «!pun l)ar mange S3ørn, ©ofteren 

{jar ftere; men S3roberen ^ar bc flefle. 

(mange Ian albrig faae 2(rttEc(en foran , 

men vet et pron. demonstr. og adr. ^t»ab 

fiat ieg gtore m. be mange S3ogor'? Diffc 

in. §otf. <Bcia mange ^engc. ret m. fær; 

bcteé m. occrmaabe m.) = mangeaarig, adj. 

fom l)ar earet , »æret til i mai»gc 3(ar. 

mangefatvet, adj. fom ()ar mange ^aroct. 

mangefoI^, adj. (ub. 93øining) og adv. of 

tnongc ®lagé, af forfficUig '2trt; mange* 

^oanbc. m. er 9)?ennejTct6 ©ficbne. "dtot 

gct faibcr t gob Sorb og Occrcr mangefold 

§cugt." ©hniftcr. "2)et jlm-fcr ®labcn 

mangefold." 2)()lcnfcf)l. mangef«i>{»et , 

adj. fom f)ar mange 5^obber. mangcl)aan; 

fte, ad), mange og forjTicIlige ®(agé. 7it 

Isatte m. Sorger, •S'orrctningcr. ((giolbnere 

tn. ©ubft. i <Sing. "(Saolcbcé.^ar @ub 

ft)tbt @{alcn m. mangeljaani'e .Rraft." 

SJlpnfter.) mangei^antet , adj. fom f;ar 

tnange .Rantcc (og t bet minbjlc flcer cnb 4.) 

mangelen, adv. p. mange SKaabcr. .Ringo. 

(fora-tbet.) mangele&et, adj. fom l)ax. 

maugcecb, cU. Icbmié ab^Tiltc 2)clc. («. 

®. C) mangelunde, adv. p. mange 

SKaaber. (mangelund, ©runbtwg. S'l^lcns 

(djl.) mange]iags , adj. mangef)aanbc ; 

ttgtigere ab jTitt : mange ©lags ; ifær noar 

tiet eftcrfolgenbe <Subft. er pi., f)»ilfct cc 

tictfæbuanlige. "3 mangcjTags ^owcnts 

ning fjcnrinber ctljoert SJienncffeé Si»." 

S3?i)nftcr. mangejlc5>ø., adv. p. mange 

©teber. ^^an l)ac m. JSrcnbe. = mangs 

foIi>ig, adj. [?(. <S. manigfeald.] 1. fom 

ct i ftort ?(ntal. mangfoliiig fom Stier; 

neme p. |)imten, fom @anb p. .&at»cté 

SSunb. "SSorber frugttare og mangfolM; 

- ge." 35. SSibet. IJtangfoI&igc SKenncffer 

l)at)e prøBct bet. 2. (om er af mange 

©lagé, fom iffc ct eet, itt« ccné, ©cnljcb i bet ITtangfoIMge. — mangfoIi)iggi«re, 
v.a..3. forøge, formere, giure ffcre Ttrtcr af eet 
©lage. (:irefcI)oro.) "3o mere biffc SBaanb 
mangfolitiggi«rc6 og fti^rfeé." ©ngclétoft. 
11?angfol^^glK^/ en. nb. pi. 1. et ftort 
?(ntal, S)?ccngh<!, -^Icerficb. "©om ®anb 
l)Oé ^a»et i !^;ttangfoI^ittI)e^." — "S)ine 
gSiégterningcré llkngfol5igbei>." 2). »is 
6el. 2. ben (SgcnfTab ». Xingene, at be 
ubgiure flere og foc|TieUtge 3)ele ; 7(bj!tlHgs 
l)cb. (mobfat i^tnifci>.) ©tabningené IT?. 
^(t fege, at bringe ©enljeb i »langfoIMgs 
l)e^en.' , 

inangef, en. pi. ItTtangler. [©». og S. 
SJZangel,] 1. ub.pl. bet, ot noget fat* 
teé, at noget, fom ici)^^^, ei er tilftebc. 
7Ct l>a»c m. paa noget. Uf XHl. paa SSanb 
fan SKoircn iffe male. 3 Xd, of bet SBcs 
bre, maa man nøtcé m. bet SRingere. 2)e« 
CC !rtl. ^fiaa .Korn i Sanbet. "Kt aff)tcli?e 
en tn. (3)ecaf: JBrøbmangcI, .Kornmans 
gel, '^^cnQcman^el, SSanbmangcI, jc.) 2. 
ub. pi. ©apn af bet SZobturftige t. Zmti 
Cpbotb, Srang, 9?øb. ?Ct libc Ut. .f)an 
ficnbte albrig J^oerfcn iDocrftotigheb, eU, 
Ulangcl. 3. pi. tltangler. ^rarcerelfe 
of noget, bcrl)ører »æfcntlig t. en Stng« 
^uli)fommen{)eb ell. g^ulbj^a'nbigl)cb ; ^eif, 
nfu(b?ommenf)eb , llrigtigf}eb. |5ufct ^oc 
t)cn XJt. at ®runben iiU er lige. >Der cc en 
m. i 9?egnf!abet. (jof. »r«|l, Hyie.) == 
mangelful^, adj. fom ^ar mange ^cit cH. 
SRangler ; fom fatteé meget t gulbfommen 
f)eb. "3 !ienbe bet bebft, i)»or mangelfiilftt 
bet ®obe er i cber." SKi)nfter. — iliangele? 
pof}, en. ®n 9)Janget, fom onmcertcé », 
SfJogct (ifær om KegnffaOer.) 

IHangen, pron. indef. neiitv. mangt, 
manget;'t Salen ogfaa mangen et. [©», 
miing, mangen.] 2)et fan p. cn røaabe 
betragteé fom sing. of mange, ba bet i ©ns 
fclttallet ubtrriffcr »cgrcbet : enbccl, flere 
af eet ©lage, iffe faa faa, og forbcer bet 
til^orenbc ©ubft. i sing. JDet br. ogfaa, 
ligefom mange, beelé absol. beelé i ^orbin« 
belfe m. ct cftecfolg. ©ub)^ant. — lUTangen 
jonflcr ftg bet, fom l^an l}encre oilbe unbs 
Ⱦre, naar i^an faacr id. Itltangen leer m. 
SKunben og cjræber i |)tcrtct. lUangcn* 
Sanfe, ITiangens Srift. ^M fjope bec l)aot 
mangen glab Dag. tltangen Saace og 
mangen ct ell. mangt ©uf. (lliangen en, 
titangt et. 9:Jotl). "ITtangt ct »lomjl, 
fom lifligt goægcc, mangen $>lante feto fom 
Icegcc." SBagg. "ilTangt ct ©aar »il attec 
blebc." 9}Jimftcr.) 3cg l)ar mangen ©anø 
tænft berpaa (ffripcé ogfaa forenet: mant 
genoang.) 

iTJangfoIMg, adj. f. unber mange. 

iJTangle, v. a. og n. 1. [S. m o n g e t n.^ 
©. Utangcl.] 1. aet. fatteé, fa»ne, ^o»e 
SD^angclpaa. ^tm. ^enge. .g)an l^ac ofte 
manglet bet nøbpcnbigftc, S3i mangle en fOlan^U -- 2)lanuff ci'vt. 15 2)hnufFrt|)t— 9)?atie(j(a§. Sccbktnonb. "5)?an fcttcø bet, man futis 
bc øtijle; man mangler bet, man bc{)øt)cc. 
derfor mcnglcr iD^cvbaabtg^cb a(tib." 
©piJion. 2. jmpers. Pare borte, fattcé. 
25er m.:nglfr enbnu noget t ©limmen. 
2)er mangler en buetij) SBefli)rcr t. SSa-rfet. 

irTfiitgle, V. a. i, [S». mangla. S, 
tnangctn, mangen.] glatte, iætine m. 
et 93?angtctrce. 7(t m. Sinneb. (at m, 2)ei. 
^loth.) !i:ll«nglcfiarl , en. et glat[)orU't 
©reet m. ^aanbfang, f)Cormeb SOJangtefiof; 
fen rufleé frem og tilbage. i1^?cnglefioF, 
en. en runb, gtathøolet ©tof, J}»orom man 
»tnber Zei, ifær Oinneb, f. at glatte bet t». 
at niQc ©totfcu frem og tilbage m. S3?ang: 
(efiælen ; i ©t. f. at rulle bet. (f. :HuUc; 
Hot) — Mtangletv«, et. b. f. f. SJJangleftof. 

lltanfe, en. pi. - r. [©o. Manke. 3. 
Macki.] 2)en øpcrftc 2)ccl af .P)eftené 
.^até, f)i)or beiié 9)Jan »over. J8r. ogj'aa 
onr ben fammc 3)ccl af .palfen p. ©tube og 
iD.o(tg, ubcn mo.n (Wiotl).) men minbre 
ttgtigenibagl. Z. for: XlUiu — XlIanFe; 
hcfir, pi. Jpaar fom oove p. SOJanfen. ©tu; 
cené 1^?. — lltaiiFemuue, en. ©pgbom l}Oé 
^eftc, fom bcftaacr i en ^ceuetfe i ©Janfen. 

manna, en. ub.pl. 1. i SBibeliCoerf. 
et ^øbcmibbet, ^ooraf 3[raeliterne nærebe 
fig p. bercé »anbring i 25rfcn. (2 SOJofe 58. 
XVI. 31.) 2. en fwrfnet ©aft, ber ub* 
[ueber Of et ©tage ii\t (Fraxinus Orniis) 
t Salabrien og fl. Sanbc, og br. fom afføs 
tenbe 9Jlibbel. Manna, Calabrina. = Wcins 
ttagrvn, et. pi. b. f. falbeé ?Jrøet of 9)Jans 
nagræé, forbi bct»br. fom @rt)n t. ®r«b, 
m.m. (3 SoUanb og ^alfler : C5r«oForn.) 
UTannagroes, et. falbeé abftiUige s})lanter, 
{)»ié grø giocr be faafalbte a«annagri>n; 
tfær et ©lage SOiofegrccé. Festuca flui- 
taus. Ulannatr«, et. iSrceet, fom Qioec 
aWanna (2.) SKanna'-?(ff. 

»Tan|?ct, en. f. ^aandFrufe. 

»tantel, en. 3 ©fibéfproget: en ^alo 
Sallic , dl. en Gnbe Soug , fom gaacr 
igicnnem en enfclt ffilo!, i i)»té ©nbe er 
en ©tiert, elti en fort (gnbe , {)Pormcb 
SDlantctcn giorcS fafl. 2)craf: iXlanttU 
taaie, i;rianteltlag, o. fl. 

mantclf«f, en. f. Pa{>fa:F. 

!tnaniifactur, et. gr. manufactnre. 'S"n 
Sttbretning, fioor raa ©tojfcr forarbeibeé 
unbcr g^teveé 93iebt>irfning, i bet ©tore, og 
p. en fonftniÆéftg 8)?aabe. (ifær om bet 
©lage 2£tbeibcr, l)t»ortil ei brugcé 3lb. f. 
5abrif,) Seraf Itlanufaeturarbei^e, Uta^ 
• nufacturwarer, !tJlanufacturl)an5cI (^pans 
bet, fom brineé m. faabanne SSarer; t. 
Sor)fiet fra Pro^ueti)an^eI) o. fl. 

tnanufPript, et. pl.-cr. et .^aanbjTrift. 
(br. ifcrr i !i8ogtci)fferier, om |)aanbj'!rtft, 
f)t»orefter ber fcctteé, og om flige |)aanbs 
ffriftft, bet gicmmcé i SBibliot^efcr. @n ftor inamijT-'riptfamlintj. ^oné eftectabtc 
©øger og ^thaniifVripter.) 

mar, et. [3- Mar. 7(. ©. Mere. Sgf. 
Danff ogfaa 50?cer.] JDette albeleé foreeU 
bebe £)rb finbcé bog enbnu i følgenbc fam* 
menf. t)rb : iltarbaFFe, eh. ©ofbbanfe i 
^atjet; it. ©tranbbaffe. (Sanbt om gæs 
tee.) Vilctflut, en. et 23onbi3nfect. O- 
niscus aqnaticus. Utarljalm, en. (for? 
fftelltg fra llfarcljalm.) et ©lagS ©tranbs 
grcté ell. Sang. Zoslera marina. tHars 
fuiin, et. pi. b. f. et .parbt^r, fom Ifører t'. 
.^palftffeneé£)tcen; SDelp^in. Delphinux 
Delphis. !tnart«rru, en. et ©lage ^ert), 
fom finbeé ifce.r p. SSeftfanten af 3i)llanb, 
beelé 0. ©tranben, unber .gavflaben, beelé 
{ ©tranbbaffcr ; ©tranfctørt), ©a(ttør». 

lltare, en. [3- og 7C. ©. Mara.] om 
bet Sitfa-lbe, naar een i ©øone ængftcé tj. 
2(anbcbrageté ^inbring, og føl;c fig liges 
fom tn)ffet af en tung ©rirbe, figcé Ijoé 
Ttlmucn: at lltaven rtber ^am; l^t)ort>eb 
tænfeé et ©lage SZiffc ell. ©pøgelfe. (£)gs 
faa : Hattemr.ren. ©. Night-mare.) 2)ers 
of : IHareFovo, et. (St »ift JKcgn, { ©fita 
felfe. of en ©tierne, fom £)»ettro meente 
ot funne l)ielpc mob 53Jarerib. ©faeerne« 
2(belé»aaben »ar et ITT. — !tRareri{», et. betl . 
Stilftanb, naar SOJaren ftgeé at ribc een. 
(3»f. ogfaa Utaremin^e, !rtlareqv»ini>e. •— 
^Mti) f)ar bet uf.vb»onlige £>rb : !t)iarefoIF, 
SJattcvanbrere. Somnambuli.) 

Utareljalm , en. x\'i>. pi. ØZosn p. en 
©ræéart, fom »ojrer i gl^oefonb, Elymus 
arenarius. 

MIarcFat, en. pl.-te. [$. 9)1 e e r f o t j e.] 
falbeé be ?(bcr, fom ba»c lang .pale, nøgent 
cH. l)aarløfl ©æbc og ^ofec i .Rtcecerne, 
Cercopitheci. 

ItlareloF ell. UlarloF, en. pi. -fer. en 
Mopløfelig ©ammenfiltning af v^o»ebhoas 
ret, fom unbertiben (ifcrr i ^^olcn) ubottec 
t. en ulægelig- ©ogbom." 

ItRareqwinJe, en. [moajfee of Vtlar , 
..§a».] en -parfruc. (foretommer i »ore gt. 
25ifer, ligcfom ogfaa : lllareminie og "^Mas 
retjiw; Ifllarcmin^c, for: SRore, S^tiffc, i 
.g)olberg^ ^eber *paavé.) 

IHaretorn, en. dt S5uf!trce ; SBccnoeb, 
6f)rifttorn. llex aqnifolium. 

IHarewiMe, n. s. b. f. f. ^\Ji^crit«i. 

!rtTarie. Hf bette, forbum ogfaa \)0i ci 
faa Ijellige 9Za»n (ber enbnu noeoncå i nogle 
gcftbage f. ®. llTai;ie (3: Ulari«) :&ebui 
bcl'\e, XUarie Sefogelfc, :e.) l)a»eé cnbcel 
^lantena»ne og anbre ©ammenfcetninget 
f. @ir. !tJtarieba5, et. i St}emien : et Jlar 
m. aSanb i, t)Oorunber giøreé 3lb f. ot 
fccttc et onbet ^ar t bet fogenbe SSanb, 
Balneum Maviæ. IWariebiUefte, et. ©t 
ffiiUcbe of S^rifli 93Jober. Xllarieglae, et. 
en teerortet ©teen , fom laber ftg ftille i 
ganjfe t^nbe, florc og gtcnnemftgtige JBlas 2?Jaric^arm — 2}Jarf, 16 9)?acr— 3}JarFfIettc» bc. Argyi-olithusc Itlarie^alm, n. s. en 
plante. Galiiim vertim. (iDgfaa : ?}?ancé 
<Scngc5a(m.) ll?aricl)ierne, en. pL-lj^-ns 
(ocifaa 11»i:rif)<2ntc.) falbcé abjliUiijc Ttvtct: 
af SuKcf'SJi-vgten Coccinella. IHaric; 
Jlojlcr, tt. SXio^a , fom »ar inbotct t. 
Somfru ^JlaxU. Xluxnam^t (forfortet : 
ITiarmiffc.) n. s. f n af be tit 3omfru tU. 
inbotebe ^cftbagc, tU. )Bot %tui fDaQt, 
ITTarirof (SOJaricrof) n. s. et 5)Jai>n p/6ticr; 
ttcbillcbet: £)rton. ttiarietii>fel, en. Ct 
<£(aO^ Sibfet (Carduus Marlajius.) m. fl. 

IVifiviuer, ca. pl.-c. [af b. ^c.J (Sotbat, 
fom giur Stencftc p. et Angéjtib ; (SøfoU 
lat. i^oti).) 

yXlavioncttct, pi. et franf! £)rb, bcr 6r. 
cm fmaa ubHccbte .©iiKcr, {)»ormcb opforcé 
et ©(agg ©fucfptt (9}tanonctfpit, ^uffe; 
fptl) ^aa )MiXvionttiZl}c<itte, 

mcivf, en. pL-cr. [3. Mark, ©rccnbfe. 
Mork, ©Jo».J 1. (ub. pi. og m. beft. 
m-t.) bet flabe, oaOne 8anb ; faaycl t lltm. 
og i 9}Jobfa;tn. t. 6fov», SievQ, 5icIC>, 
0. b.; fom i ©ccrb. for faa »ibt fom let er 
bDrfct og frebct (i 9}Iobf. t. ^ci>c, Ørfeu ;) 
ligefom og m. ^cnft)n t. bcté BcHggcn^eb 
uben for ©tæbcr og S3i}er, og i 33iobf. t. 
fciffc. lit brioe £loceget frd iriarfeu op i 
gtctbcnc. lit ■oanU om i illarf og (Sfo». 
Scg 6ocr ^elTcrc p. fri Xth cnb inbe i en 
©fo». 2Ct »ære ube p. tlTarl'cu i et Uteir. 
£l»cegct, Æ)iircne p. !tltfirfen. ^tltarfene 
Urter. (Sr Salen bcrtmob om ViUvftn, 
i 9}Zobf. t. ^ufct, (Saarben, br. fcebaanUg 
præp. i.) ^otJenc arOeibe i lUTarFcn. ^ars 
len er iffc f)icmmc ; l^an er t iTiarfcn. 2Ct 
tibc ub i XflaxUn, 2)c flefte ^uer ere i 
XJtarfcn; fun faa ere f)icmme p. (Statb. 
2(t fomme fra ITiarlren, af iliarlreiK £l»a;s 
get bri»ee om 2(ftenen fra UTauFcu inb t. 
-J8v»en. golfene ere cnbnu itfe fomne af 
ITtarfen. 2. Sorbcn , f. faa»ibt ben er 
tj^rfet og br. til 2Cger etl. ®ra'ég«ng. (lis 
gclebeé ub. pi.) lltarfen begi^nbcr at Qx^m 
jteé. (Sæben jtaacr cnbnu p. Xllavt'en. 
©ræffet, hornet, JBlomfterne p. tTkrfcn. 
Uiarfens ©røbe. 3. Sanb og 3orb, ber 
tigger t. en oié SBo, SSiimart. (i sing. m. 
Sitfjøiclfe af SSiH-nS 3^a»n. ^icnncélcs); 
XtUxt. S)cn 7Cgcr ^ørcr t. 2(lpeb XTi, 3 
pi. :2fllc S3ncnS IMcxicx ere ubjfiftebc. f. 
ko. 4.) 3»f. 3n&marJ?, Ui»macF. 4. 
(pi. tircvfcr.) (Sn »ié afbeclt ell. inb^egs 
ttet 2tgcr ell. Sorbtob. 2)cnnc m. ()»tter 
i TCar. lit bcfaae en ItH. mcb SHugfæb. 
^ebe, frugtbare, t)?rrc, fibe, fanbebe Wkv; 
fer. 2)craf: Jpycbcmarf, $Kugm«vf, S8ra!s 
warf, ^»iicmixtf, .pofmar?, o. f. 0. 5, 
, (m. i}c% lixt. og ub. pi.) et aabent Sanb, 
$»or .Srigé()cere funne misbcé ; i SJJobf. t. 
^■cc)lningcr ell. <St«ber. 2Ct brage t lUcti 
Jeit, xt)tU i IHfitfen, mube Sicnben t 
Urfivfe«. TUt flaac ^ientta cf 5:ir«fett» Ut bel^olbe, wmme lltarFen (SSalplabfen.) 
7. et ». Sanbemærfe fariTilt, inbgroinbfet 
Sanb. 2)ennc meget g.imle, maaf!ec ops 
rinbclige iBemctrf. er forcelbct , men fores 
femmer t ^'rbcnc VilaxfQxcX)c, tHcrfgrccs 
ff ab, SanmarF, J^inmarfcn, Sapmarfen, 
Sellcmfitfcn , o. fl. = a.) XJlarFfirbeii*«, 
et. li. fom foretageé i SJJarfen, l)j2ircnbe t. 
2Cgerbrug og Sorbené 5)prfning ; SOJarf; 
gicrning. ilTarfarbcidcr, en. ben, fom et 
fi))|el(at m. 9J?arEarbetbe. iT?«rFl>Iom|lt, en. 
S3. fom »orer »itbt p. 9}Zarfcn, »ilbt»orens 
beSSlomft, 5}?arfurt; t. S'orff. fra^^awes^ 
blomjl, ©tueblomft. ItFarFbog, en. S8. ' 
l^oort Sanbmaalerc eH. Sanbinfpecteurer 
tnbførc Sorbbrugereé 3?a»ne og Sorbfi^fs 
fere SBcnæsnelfe, m. m. !tlT«rHn-o, en. 
J8ro ell. @teenfifte o»er en 9}JarE»ei tU, 
»t)»et. (7(mbcrgé iDrbb.) marFi>igc, et; 
3). I)»ormeb en SJJarf er inbf)egnet. ITlavFV 
t»uc, en. @n »t(^ Sueart ; Slingelbue. 
Columba palumbiis. Xtltxxftxttx, pi. ©rs 
ter , fom faocé t SKarten , og I}øftcé fom 
anben Sæb; t. S^orjT. fra ^awccrtcr. 
!i:narffrf5, en. ^reb og ©iffer^eb m. -pens 
fxm t. 9)Jarfené .pegn og ®røbc. VlUvfi 
frugter, pi. 2(fgrøbe af SJJarfcn , Sorbs 
frugter. VHaxYfxm, en. b. f. f. lL«rwfr«'» 
XnarFgtcrmng , en. b. f. f. SJiarfarbets 
be. !tlt*:rfgrcvjc , en. t SKibbelalberen: 
en ®re»e ell. feiferltg £el)némanb i Sj^bffs 
lanb 0. JRigeté »berjle ©rcenbfer ; ftben en, 
nu aflagt g^i)rftetttel. -^eraf: ll^TcvFgrevs 
in5>e, en. iJlarFgreoffitlv et. en 9)?arfgres 
»eé 8el)n ell. fianb. — XncrFgrccnife, en. 
©rcenbfc om en 5fW. , iliavFgr«^ , en. 
®røft, fom Ijegner eU. ofgrænbfer en 9K. 
tn<:rFi)cgn, et. -p. til ot frebc om 9J?arf 
og ?lger. "i:Tr<:rFl)yr{>e, en. -^. fom »ogter 
©æben p. 9}?arfen f. ^tati of 2)»r m. m. 
MUxihytte, en. ^, opreift i SQJarfen. 
lllarFhø, et. -dø, fom flaaeé t ?DlaxUn, t. 
^orif. fra eugf)ø og 93?ofe^ø. (23. (S. £).) 
lltarFili«, en. 3. optænbt ube t 9}Jarfen. 
ItlavFjorft, en. ^gerjorb, bi^rfet 3. fom ei 
er ©Eo»iorb ell. -^chc. XtlaxV\oxi>hcex, et. 
pi. b. f. »itbt»ovenbf 3orbbær (fo,r|t. fra 
i^aucjoriboer.) lllfirFle^, et. $cb p. ©icrs 
be ell. £»igc om en 9[Rarf, ^^angcleb. 
lTI(:rFIo6, en. f. 3prMo{>. mavFlccrFc, 
en. ben alm. ©anglærfe. (f. CærFe.) 
tlJ<trFmaaI, et. f. 3or{>mfittI. — illarfmani«, 
en. 1, 9J?arf()nrbe, 9J?arf»ogter. (SJJotl}.) 
2. 5Rø»er, <Sfo»rø»cr. (forælbet.) lUarFs 
ntuue, en. pi. b. f. 93J. fom op^olbe fig i 
SKarfcn, l^a»e bcreé iKeter i 3ovbcn; /Zf; 
germuué. Mus agrestis. tlTarForm, en. 
f. Staalorm, lltarFrebuing, en. f. Ixchs 
niitg. ■^IcrFreiifl-'fib , et. 3i. fom br. i 
SKorfen , ». 3orbbi)rfning ; ?(gcrrebffab. 
llicrFrofe, en. oitbt»orenbr iKofe. (t. Jf oriT. 
fra v^cucrofcO inarFjTiel f. marFcfficl. 
»^rtrfflem, <n, ©n »ib, aaben <SUtH, iOtatffIcttc-« ?)Iarfcb, 17 9}krfrt> — ^hrmorar6e(bef. f«m tngcn ttcti^bcttgc jetter cK. S3ierge om; 
fltiH«. (^. JRotfic.) l1?firF)l-cat, en. pK-j'^«?; 
m*. Stene, ter fintet abfprcbte i i)3Jc.rEcn, 
oiH't c(U unbct Sorbcn. Ittutvffvre , en. 
S»n\', Gnijfnve. Riimei acetosa (naar ben 
t>over s)i(bt t i)??nrfen ; t. ^tu-jtici fm *5<"'^c; 
fvrc.) XtTavFtyu, cn^ Z. bet fticvUv (Sivb 
til. anbet p. SJJarfcn, ber Oegaaer lITarF; 
tyveri. — iltitrhitrf, en. H. fom »orcj; t?i(bt 
». 93JQrEen ; t. ^orffiel fia : '5''Vcuvtcr , 
2N«ffcmivtcr. — l^arful:n^, et. SS. ber 
fam(ev ftg p. OJJarfen, f}ar fit ?i56 ijiennem 
9DIarfer. 2(t afTebe l1Tavfuan*ct. XU«rV* 
Vfi, en.^ 1. 5J5ei, ber gaacr ooer en 9JJ. 
(mobfQtofotfwei.) 2. 23et, [om fra ^uu« 
ell, ®aarb fører nb i 9}?urfen (mobf. Xys 
vel, iL<:n^cpct, 3(If<irt)ei.) DTkrfweir, et. 
©røbeoetr; it. aSeir, ttentuit f. S^Jarfar* 
fceiber. (Wlotf).) HTctfuogtcr, en. b. f. f. 
ilkif ^)yr^e4 = b.) mcrfcforet, adj. v. fo; 
tet i 9D2arfen, p. ®rceé ; mobf. fiijl^forct« 
(3?. <B. !0.) marFefi5r> adj. fom er t fUg 
©tanby at bet fan føge fin 5'øbe i 9]fJar6en. 
matfefirrt £loæg. (97. eo9.) tUcvFegang, 
fn. !£i)n p. ©icrber, om be erc t JooHg 
©tanb; ©terbegartg. (9)iotf).) inarFcv^u, 
et. egcntt. ctf)»crt 9tan p. SJiarfen, ^MxU 
hiperi; men færb. (efter iD. 2ov). VI. 15. 
4) JKan , fom een Oegaaer peb at fttojtc 
£lpæg, vpø, .Rom, Sømmer e. a. i anben 
9}Janbé 5o(b p. ^JJarfen ; ^iorbran. )Mati 
FelTicI, et. (gficl c«, ©rænbfe tme«cm 9Karj 
fer, fom fxeie t. I^inanben. Tit giørc Ht. 
foctte IIT. (bcraf: ilifirFrlTielebrcv , et. 
UkrFfiTicIefatt, en. o. fl.) 

marf, en. pi. b. f. 1. (Sn SSæ^t, ifæc 
?). ®u(b og (gølp, fom i 'Kim. ubgiør^ 
yunb. (3 Ølorge 6r. bet t 2C(m. for i g)b. 
©n YITatf Smør, £)f!, x.) gn IIT. ®øt» 
er 16 8ob eir. 96 ©ran. dn ITT. ®ulb er 
24.Saraf. (tlicrF Søto og ITtarJr ©ulb 
forefommer ofte i pore ittbre ?ope, beeté i 
S^eftemmetfcu af SJøbcr, beeté af ©enbonu 
mef- SStvrbt.) 2. en SJiunt, ber br. bee(« 
fom JRegningémpnt, beeté nbpræget, i ait 
plliQt Oanbe. ©n banjf DTctrf par t fitbti 
gere iStber ^ 9?igébalcr, c«. 16 Sfitling •, 
forbum par i Sanmarf en XiUvf S 2)rer, 
en 2)rc 3 2)rtuger. — l^avft^ytf e, et. pL 
-r. en prctget SW^nt, fpié gangbare SSccrbi 
er en 9)Jarf. 

11Tv:rFe&,et. pl.-er. [3. Markadr. 9?. 
©. 93iarfeb.] 1. (Sammcnfomftaf ©«;(* 
gere og Jliøberc t. en faftfat Zii og p. et 
befl-emt (gteb, færb. t ell. uben f. iiøbfto:; 
ber , f. at bripc .panbel ; ligefom ogfaa 
Stebet, f)POr faaban .panbel bripeé.- (i eet; 
bre San^T 2lji>bt^Æ>jnc.) lit rcif« tit Ilt, 
at f)0tbe ITl, føre noget t. lTiv:rFei>et. Ser 
er til. i SSpen i SDng. 2(t Qaat p. lUarfec 
^c^ £)er par Stagémaat p. tn<trFei»ct. 
illarfcJtct er opft>lbt m. fremmebc 25a-rcr. 
(f. ^eftcmar^'e^, (a»«gmi:rfe^, o, fl.) 2, 
Tanfi OxHcci. U. v^anbel, .RiobmanbfPab, fom fPeer p. et ITf« 
7(t giørc gobt, f(et Hu (fatge meget ell. 
libt , fiøbc gobe ell. flette SSa^cr.) 3. 
uegentl. og nnere ifemærfclfe : (Salg, ?[fs 
fa-tning af SSarer i %tm. Siffe SSarer finbe 
ber et gobt Itli. = lUarFebsarbeiJtc, et. 2C. 
fom jpaanbpærféfolf dl. anbrc giørc t. 
Salg p. 9.t?arfebcr, og fom ffelbcn er gobt. 
!LlIavfc^ébo^, en. S3ob, fom S«lgerc retfc 
p. 9J?arfebet. !tllarfci>6{»aø> en. befiemt 
Sag t klaret, p. l)Pilfen et ^Ul. r)o(beé. 
inavfev>6folf, pi. 1, Solf, fom falbpbe Sa; 
rer p. et 9D?. 2. alle, fom fomme paa, be« 
føge et 93?. ltTarVc66fril;c&, en. ^. ell. 
<Retttgf)eb t. at^olbc9)?arfeb, fomifa'r.Riøb« 
ftæber l)aye. IHarFc^sfcerd, en. ^i?anbe(> 
.Kiøbfa;rbp.et9}i. ItltfirFcdsgiSMg, en. 1. 
©artg t. ell. paa et 93J. 2. gangbart ^iøb 
p. Soro ell. 9?JarEeb; 5torPC4?rii6. (JSloti),) 
2). ?ou. IV. 1. 28. Xlkrt'cisgcuc, en. 
•S-oi'æring, fom gipeécch paa, ell. i 2(n(cbn. 
of et 9K. X]^(trFe^ggi<lefi, en. ben, fom^bci 
føger et 9)i. for ber at fiobe noget. — ITiars 
FcbetjoJ>6, et. ©obé ell. SSarcr, fom fat* 
biibcé p. 9:«arfeber. l:^arFe^8Ftøiv et. 1. 
Snbfiøb p. et m. 2. b. f. f. inarFe{>os 
gang, 2. iltarFedgfone, en. .K. fom fat« 
ger noget. p. 9}iarfebct. m<:vFe^øh•<:m, 
et. Jtramparer o. b. fom fcclgeé p. et 9)Z. 
9}Jarfebégobé. iltarFciieFrÆmmer, en. M* 
fom retfer om t. 9}Jarfeber og ber falbpbes 
fine ajarer. !tliarFc66pengc , pi. ^engc, 
fom anpcnbeé t. Snbfiøb p. et 93?. ell. fom 
gipcé i 9};arfebégaoe. UTarFcJ)epIfii>s, en* 
5). F;Por 9J?orfcb ^otbcé. illctrFei'spriig^ 
en. b. f. f. lltarfei'egang, 2. ITTarfcJ'c« 
rettirtl;ei', en. b. f. f. 93^arfcbéfrit)eb. IM&ts 
Fci>6it»'.i>f, et. ^iaii ti at ftaac og ubfoclg« 
p. et Sn. ell. fla'bé, I)Oor en 9Jlarfebébob , 
ftaacr. !tttarFe^øti5>, en. ben iSib, i ()Pits 
fen ber l^otbcé 9}?. lUavFe^suarc, en. i8* 
fom fd'lgeé p. a)?arfebct , 9}Jarfebégobé. 
!tl?<:rFcC>8V)elr, et. 25. fom tnbfalbcr unbcC 
et 9]?. SSi I)ape flet UTarFei>8v>fir. ' 

ttlarFetcntcr , en. pi. - c. [af b. '^taU 
Mercatante.] ben, fom tauer 93iab, og fæt* 
get Spife; og Sriftcparer t. JtrigéfolE; 
Spifcpert i S^ttc«, Solbaterfof. 3?craf : 
!l^IavFctentcvi , et. en 9JJarEetentcré SBert« 
ffab. illfirFctcntctfPc, en. (Sn 9}?arfeten* 
teré .pupTu, ell. en .Kone, ber f}olber SJiato 
fetcntcri. 

ITTfirloF, en. f. llTarcIoF, ^unbcr IM&vc* 
lllarmor, en. [i pi. br. Itiatmofavter.] 
en fiin og t)aarb .Ratfftcen, j^pié faftc 9:?atm 
antager en fortrinlig ©latning ell. ^-politur. 
mbrnbcXli. arbcibc i Ittt. (i ælbrc Sanff: 
ttiarmel. 3?eraf: MTttrmcIiIccn. S^ljlen^ 
fcT)l.) Dtatmorcfite, en. inbfpra'ngt'^ars 
petegning i 9JJarmor, tiig Ttarcr. (f. 5(are, 
3.) HtarmorarbctJc, et. "K. fom er giort 
af 9)?. Hiarmorficbeiietf, en. ben, fom 
arbcibec i 9}Jarnior, giør alieflagu minbr^ 

(2) S)ionnorart — il^Jcirff qwTj). 18 9?lcirffal— a)?<irofulb/ ©ag« of 5m. (f. »ineM;uQgfv.) m&v* 
mor<jrt, 'en. pi. - et. et vnfL ©(«;)'■' ^^?- 
marmovbiUc^e, et. ». cK. »tfJcbfrottc af 
83i. iltavmorbinii, et. éfinbbinb, (oui cc 
faruct og intifpfængt ili. ?Catev , (iig 93i. 
([. ntcrmorerc.) lliarmovbioi', en. (Sn 
jtørre , utttfjuggen røavmorfteen. DTar; 
mort>niJ», et. ®teb, fjuor SDJavmov brrtbeé, 
5:»t<:rmorfieI6, et. -J. fom gan^Tc eU. foc en 
ftoc 2)eet Oejiaacr af TO. lllarmorftifc, 
en. <5n p. ben øiHTftc S^fabc glatsleben 
■SD^armorftcen. iirarmorøuIv>, et. ®. af 
SOJarmorflifcr. mavmorljaarJ* , adj. fjaflvb 
fom 932. m<:rmor}>viC», adj. ^»tb, fom bet 
^titbc 9]?. marmoifalf, en. ^. fom 
brænbeé af gvoi> M, Hurmovl'irfe, en. 
Jl. ti^ggct af 93Z. IHavmcvIfie, et. Sete 
af 90J. { et »krg. (f. ileic, 4.) iUarmov; 
Wi^Uc, en. (St 9:fJuireim?vf, f)i>ot 9)i. fat^eé, 
flibeé, pofeceé, k. ItTitnnorplaJic, en. (Sn 
fob, gtat fteOen 93?ai:moi-rtecn. ®t SSovb 
tncb !rtT. — llfarmorfrccn, en. 9Ji. i raa 
Sitftaiib ; tg fietft t minbrc 2)e(e. (f. 9JJati 
tnorblof.) Ill<:rmorfti-ibc, en. g^aroetegs 
mng-t 93?armov:, bannet fiMn ®tn6er. 
tnatmovfiiitte, en. ^Btattc af 9J?acmor. 

l^firmorcre, v. a. i. gtøre fp«ttet, i 
fifgning m. tnbfpmngt 9DJavmDC. lit m. 
«t fiStnb. marmoreret ^aptr. 

YITfitnc, en. pl.-r. en (ibcn 93Zctat;SRtng. 
(«mot[).) f. nialle. "®u(br{ngc ett. Utar^r 
mr { 6focne." ^. (Sfauffen. 

XUars, (25. S. S.) cU. lITarff, en. ^aa 
kcnne 93?aabe Fjaoe nogte forfifgt at gir>e 
bet fvanj?c Marche, Jii-;-jéfo(fé Zoq, SSe« 
»cegetfc, g^venn og SttCuigeniffcn (m. en 
tpb)t (Snbetfc og ©Evioemaabc : lltarfclj) et 
banflf llbfcenbe. 

ntcrftpun, en. pl.-cr. et (^(agé ©uKers 
Caffeffe. (3ta(. marzapane.) 

yXlav^, en. »ar i forrige Stber t Sans 
tnarE ffienæoneJfen for ben ø»crftc ^cetfet 
ter, ()»i» ©mbcbe f)ørte til bc 4 i)øieftc Stiges 
cmtu'ber. JRtgeté ll?avf¥. 

»Tavf?, en. [?r. S. Mersc. 91. ©. 
5Dlarfcf}. 6. Marsh.] et meget tat»t og 
frugtbart ili)ftfanb, tfar o. SJorbfoen, fom 
t>. 5)iger maa OejTiitteé f. at or^erffrilleé af 
»Satict; 9}?arf?Ianb, (t ^polfreen mobfccttcé 
bet C5ecjtl«ni> eU. ^-^'i^an^.) iTkrfFbons 
i»e, en. ffi. fom boer i 93?ar)fcn. IM&v^f 
tQn, en. (Sn (Stræfning 2anb, ber beftaaer 
cf 9}Z. mcrfVfaar, et. (St ©(agé ^aar, 
fom ifær tæggeé tit t 9}JariTegne. Itlkvffs 
feber, en. feberagtig (Stigbom, ber er egen 
f. 9}?ar]Tranbcne. ltlar)Thc)l, en. p. fom 
er (agt til i 9:Jarffcn. illarfffolF, et. ©t 
^o(E, fom beboer 93Jarf?(anbe. illarfV; 
lanb, et. bet Canb ». .>ti>fter og gfober, 
fom libgior 9JJar)Ten, tliarfiFqtxrg, et. D.. 
fom (a-ggeS tt( { 9}Zarf?en, og i Tilm. er 
ftorre og febere enb anbet £L»cgg (faatebcé : 
IWar^'o, »X«rjfo;:f.) mcA'^deU.m&v^alf, en. pL-er. [et 

oprinbef. tt}bjie ijrb, af lT?ar, ^ITo-r, Jpt]!, 
og otv'vli"", rSicner. Comes Stabuli. Con- 
nétable, 3- Stallare.] 3 o:li^i iXiber : 
©taibbetient, ©talbmefter. — 3 ^orc Sibcr: 
1. £)p[iinémanb ooer en .poftjofbntng og 
.|)ofbetiente : .g)ofm<;rffalf. '2. ben ovcrftc 
-pærfører i et ?anb : ^ettmftrfpdf, ©enes 
ra(;5'c(tmav|l'«ll'. 3. ben, fom antagcé o. 
en ftor Siigfcvrb, ©orgefeft eÉ. anben -pøis 
tii) t. ot orbnc og ftnre £)ptogct. = tl?ars 
fpalfefl^au, en. ^ta'o, fom en 932. fører t. 
iSegn-p. fin *^oerbigf;eb. 

WarfFanMfcr, en. pl.-c. [fr. marchan- 
di.se, .ftiøbmanbéyare.j t.Kiebenl^aon: ben, 
fom giør Skæring af at f)anb(e m, brugte 
flæber, SSoljaoc og a()lagé anbet Zøi. 

UTarfuiiit, f. bet foralbcbc UTar, ^ar. 

ITkrter, f. Pinc, pijnfcl. martre, f. 
pine. 

11?«rt6, en. 3)en trebtc 99?aaneb t 2faret; 
Sorbmaancb (Shormaaneb. iat. Martins.) 
J)eraf: !!t?artsf»ec, en. <S. fom fatber i 
benne 9}?aaneb. tXt&vt&^ol, en. SJaon p. 
en tibiig og »cllugtenbe goraarébfomft. 
Viola odorata. lltarto-el, et. S)l , fom 
briiggeé i 9JJart?/ Sorbmaanebéet. 

ilicrtyr, en. pl.-cr. (Sat.) ben, fem f. 
9?etigtonen5 ©fi>lb tibcr ^ine og en piins 
ogtig 3)øb. Hegentt. ben, fom f. fin iDocr« 
beoiién. om Ut (Sanbe cfl. SUcttc liia 
Snbt, ^orforgelfe, cW. ©øben. ' ©n m» 
for ben gobc (Sag. Sn (Sanbl^ebésW. — 
^tHartyrbog, en. J8. {)»ori c^riftetige SJiars 
trireré Seonet og Sibelfer crc fortalte. (Mar- 
tyrolo"ium.) XITfirtyriom , en. Sibeife 
ett. 3)øb, fora en 93Jarttir unberfafter fig f. 
JKctigioncné Siefienbclfe. CiS. ©. £>.) 
!rtTfirtyr^i»^, en. »otbfom 2)øb, fom en rø. 
liber. !tltartyrFronc, en. figurt. ben eoigc 
Søn, fom en 931. feer imøbe f. fin Sibetfc. 
"ilt oinbe, tragte efter ItTliU-tyrfroncn. 

!tT?«rt«'r\?, f. bet forcctbebe Wlcv, |)at». 

'a\av\}, en. Ub. pi. p. Margr. 2f. (3. 
Mearg.J bet otieagtige ^cbt i bm*i)'?e iH'ge* 
mer, fom titbecté opfotber S^oenrørenc efl. 
.Knogterneé -puutfreb. — UTrtrwcn i ^J5ftn-ter 
(ifær Sræer og 58uffe) er ben inbcvllc , 
btobe 2)eet af Stammen, ber omgioeS af 
SSebet. .piitbetroeeté, (Sagotrcceté IH. — 
ftgurt. J^raft, (Stnrfe, SSetftanb, ell. ict, 
fom ifccr befæfter og fremmer bem. "(Stås 
tene llicrv) og (Strirfe at form.^rc." ©torm. 
"S'remmebc Ubfuere forta-rebe ^otfctS 
UTaru." ©ngetétoft. = ©ammenfcctn. a.) 
11i«rv>f bcen , et. dt af be jtørre !i8een , 
()V»ori ber er megen 93Jar». ItlarveboUe, 
en. ^iøbbolle, tiltaoet m. 93Jaro. tiuxvs 
t>cb^l^^ing, en. SBrøbs ett. 93?eetbubbing, 
m. 33iaro i. ilTarocffcc, en. ©fee m. et 
langt og meget fmalt ffilab, Ijpormcb 93Jars 
»en ubtageå af fogtc SSeen. — b) marvtags 
tig^ adj. (om li^n<r 5D?. m<:r»^ful{>, adj. I SOJatv^ute— 2Jfa}!cbaL 19 iD^affekr—SUMSr«?* fom fiar megen 9K. UTsrwbuIf/ <«• ^cn 
liutc Scol af fficncnc, fom 3)iarucn ufcf5)(; 
fccr. lUarwFtiogle, en. SiJJarsiebcon. mt;rv; 
I«g, adj. uton 5)J^ar». Cit marvl<>fi Soen. 
figiiv(. Eraftf^é, ubcn ShMFe. (f. ii'>mi:rv>r?.) 
"3o mcxc hhia(\tiQt co m.:rv»Ieft it Sfrift 
er, io mere Oc^as3er ict." iHaijbd. IHv^rvs 
pil>f, en. b. 1". f. l)T;:rt^puIe. Yii&voiiyfs 
h-, et. 6t (2t-.)ffc Siis\) tn. 9};nr»et'een t. 
mitrutivvcnjie, adj. v. fom ubtæECC SDtac? 
lum ; fig. fom borttavieu ©torfc e(l. ikfj 
flanb ; ufcarmentic. ?'^i>ab fce marutcerciu 
te '<Sfartev leonebe , opfiugte .ivrieicn." 
JBaag. (matufngcnic. per§, i famnte SBe? 
mcvif.) = m4:i'uc, v. a. f. uC^marttf. — 
nifiruct, adj. fom hav 9)iav*o ; focfvnec mcb 
93e. (Sn marvet ©tcenget. (3. iS. >porne; 
mann.) 

lliafe, V. a. 1. [af ilias : ^t trcebc, ffaoc 
noijet i lt?å6 o: i Smut, i Smaaft^Mer. 
fcagL S.] fnufe noget i ©mut, jTampe elt. 
tøre noget ub tit en tnnb ©rob. "Kt mafe 
kartofler. (iDtuffen.) 

DTcfF, en. ub. pi. [©f. Miisk.] b«t 
owertileone af SOJaltet, naar jlraftbeteue t>. 
SR«)lntngen eller Jtogningen ere ubbragnc; 
S)rav). = ItutlTc&clIe, en. 58. tit at giem; 
nie SJiajt i. (3 ia^-y ^ak, om et meget febt 
•g'ruentimmer".) ITiafPcFcr, et. frarre itar 
t. at fætte 93?aif »• lliafVetruø, et. S. 
^»ori 9J<ail fa-tteé f, (gciin. DiajVctiCn&e, 
en. ;X. tit at giemme SJtajf i. 

1. nia^e, en. pl.-r. [3. Moskvi. Z. 
S}Jofcf)e.J en Soffe ett, :SraabiTr)ngntng, 
fom gioreé y. ^pinbe, ((Strifiepinbe, SJiubej 
pinbc; en ©arnmaffe. @t 9iet m. fmaa 
itkfFer. lit tabe en ITI. paa en Strømpe, 
fom tnnbeé. (in 11T. er tojOet op, fprungen 
{ ©trømpen. = !!3raffebrui>, et. SBræf p. 
SSajf er, fonberreyen 3jj. ^2(rre6o.) maf^'cs 
Fnyttet, adj. v. fntittet, ffimget i 9}Jaf?er. 
"5)et mafVehivtteCsc -iBunbgarn." Ji^aggef.'n. 
llTaffewÆrf, et. nmjTefninfet 2(rt'eibe ; hit, 
fom ev, etter tigner et ftriffet ®arr1. 

lliaffc , y. a. 1. giørc SJJaffer , Oinbc , 
fn^tte i 9}faiTer. ?Ct m. et ©am. 2Ct m. 
op o: tage 5}?a)Ter op, fom ere fatbnc. — 
3)eraf: llkffepiui), en. ^nb t. at binbc 
aJiajter eller ®arn meb. 

2. iUaffc, en, pl.-r. [;'fr. masque.] 1. 
en SBeEtctbning f. 2fnftgtet, bannet enten 
fom benne 5)eet af -poyebet, ett. i en anben 
®!iffetfe, m. puller f. SZæfc cg Sine, fom 
ifoer paatage-o f. at Hm uEienbetig. (JRcebs 
grime.) 2(t f)aoe lll. paa , f. 7(nfigtet. 
Sage, fægge !t1i.:fVc)i af. ©n -'^c.homc.^t, 
fom fun bebæffer 2infigtct inbtit SOJunben. 
2. figurt. en paatagen ©tuirafteer, forftilt 
©inb og ^panbtemaabe. lit befge en nebrig 
Sænfemaabe unber (Sfinl)ctligf;ebei III. lit 
aftage lHaflVit, yife fig t fin fanbe ©fif; 
fetfe. = ma^thcX, et. <8. clT. Sanbfefefr, 
t^oci)«, fem bcfttagci frtmme, fommc i S'^^f* f f(tbm'ng og m. 9}?aff c paa ; SRaflPeratie. — 
l)ls:)Vf^all-^^, en. 2)anbé, fom opføres af 
mafterebe og forftæbtc ^erfoner. — Dtc* 
fV'era^c, en. pl.-r. ['^tai. mascherata.] ' 
b. f. f. s:}JaiT:ebaf, SJ^ajl^ebanbé. (forbuni: 
IHiimmefpil, UTunmiei'anitg.) lit gaac 
paa ITT. ,f}otbe !!l?afV'erafie. 

ITTajl'crc fitt, V. rec. 1. paatagc en ajJa« 
ffe. ?Ct m. [ig'tit et Sat. (gn mitffcrct ^er* 
fon. ' — figurt. et mafTcrct (ftiutt) ffiattcrt. 
— tHutjTcrinø, en. pl.-cr. 

DTafriitc, en. pi. - r. [af fctt fr. machi- 
ne.J etijucrt Segeme, I;yoroeb en .Kraft 
»irfer p. et anbet Segeme, f. at opnaae en 
Tjié -pcnfigt. f. Gr. en 2øftema|Tiue. ©r 
cnfett, fammenfat l)t. 2. en famuienfat, 
fonftig Snbretning,' ». Ijoiå Deteé 9iet>cvs 
geffe en oié »IMrfning opnaaeé. (Sn ©pin; 
bemaf^inc, D am pm(:ff i iic, jc. (3)en fon« 
frige og fammenfatte 3nbretning abj?ittec 
cnin. fra et3ieb|Tab, SSærftøi.) — fig. :itt 
l^anbte, bruge noget, bebanileS fom en ITu 
O: fom et b(Dt5Reb)Tab, uben g^rtfjeb og ©etss 
beftemmetfe. — 3 bagt. ;S. om cnt)yer noget 
fammenfat, om enb iffe fonftig Snbretning. 
f. (Sr. Sittreermafyiuc, 7Ct fivtte ITTcfi'iucit 
O: >£^eema)Tinen , p. Sorbet, (©ammens 
fcctn. bortfafte e.) = lllafPiitliyggcr, en. 
ben, fom forftaaer og ubeyer .Ron^en, at 
bygge 93?a)Tiner. Itlaffinbygning, en. ben 
Jtonjl, bet 5^oretagenbe , at bygge ©iaffis 
ner. lllafViubuno, et. ^. fom ec bycjget 
oyer en 9JJ. eller l)yor SJJafliner beyareé. 
!tlLTf¥iiilÆre , en. 9J?ecf)anifené ?Cnyenbetfe 
p. Raffinere Snbrctning og Srug; an* 
oenbt ?0?ecf)anif. lltaffinmcfrer, en. ten, 
fom fcreftaaer 93?a|linyæfenet, ifa-r p. et 
Sf)eater. ITTcfFinwarf , et. 1. b. f. f. 
ITIafyiite, 1 : m. >penfiin t. benS ©ammens 
fatning, 2)eteneé 9)?angfotbigheb cg ^')lai 
ffineny ^JJirfning. DiafViuvxcrfct i et Uf}r. 
UlafyinuÆrfet er forbcrruet, gaaet i ©taac. 
. — nTafPiimÆfen, et. 2(tt t)Bab ber t}ørcc t. 
9}JaiTiner, bereé 3nbretning og S^rug. 

liiaemefier, en. pl.-e. ben, fom fore? 
ftaaer en SJJai-oyn etl. ©mettel)ytte. 

l.Tl<:6ov>n, en. pl.-f. [©y. Masngn. %. 
røa^ofen.] en (Tor iDvn af f)ugne ©tes 
ne, i)'ooxx 3ornmatmen fmetteé i en yié, ofs 
maatt Sib, og fom Ijar en bcrtit ^ørcnbe 
£'yerb«gning. 

Itlicffe, en. pl.-r. [fremmebt. ^r. masse.} 
ben ^ete famment)ængenbe SOIateric, {}»oraf 
et Segeme (ifocr et ftort) beftaaer ; en ftoc 
©amting, .^ob, ©fare, m. m. (Sn flor, 
u()nrcyL (Sn Stbmctffe, æanbmr.ffe. @n 
' gotfemafff. JBoetg IT?, o: bet l}ete 3nbbes 
greb af ©enbomme, fom titljøre et SDøbébo 
ell. et ovgiyet SSo. 

lllceftvv adj. [fremmebt. ^r. massif.] 
fom beftaaer af tætte JDete; tæt, ycegttg, 
tffe Ijuut cll. toéj om SSpgninger ; (rær, 
grwnbmurtt, 

(2*) f)J?ajl— 9.)^at. 20 9)?at— 9}?at()emotif. mfif!, en. pi. - er. [3. Masir. 7(. (S. 
Mæst. i cctbrc -Danjf : «viltroe.J ®t fra 
©EibctS 93unb opftaacnbc Srcc , (p. Ilovc 
©{ibc fammcnfat af ficvc ®c(e og mange 
©twffcr) [om tiener t. Stuttc f. Kavrne og 
ben ooenfor Uggenbc ®'ee( af SougttccvEet. 
©tormcft, ^offemafl. 9}Zefanémall-eii. 7Ct 
fappe (afl)Ugge) lH«5Jlcn. = a) !t1?c:)l-ct>a»:n^, 
et. Sernrtng om en jior Maii, {)yoriH'b bene 
SDete l^otbeé fammen. UTvtftebvug , et. 
jQanid m. røaftetræer. (3S. @. £).) Itla; 
ftegvav), en. ^i>anbgra» , ()tiovi SQiaftetræec 
I)0tbes5 unber 23anb f. at beinivc bem inbtit 
le f!ulle ti((;ugge5. ITiaflteljugger, en. ben, 
(om arOeiber p. at tU[)ugge tømmeret t. 
gjjafter. !t)tfi|Tcl;ugfl, en. Srcveré 55æ(bs 
«ing t. 93Ja|le()rug. (i>. (S. S.) malle« 
hmis, et. ^puué, i)V-ot ffllafter og JRunb; 
l^ottec glemme^. lTTrt|fi-eI;ccttc, en. ^pættc 
af ttccret ©eUbug, ber fafteé om :Soppcn af 
feen unberfte ©eet af 9}?aftevne p. ftore ©ft; 
6e, naar bifj^e optægges?. llTajiefvan, en. 
JUran t»eb» ©ftOéOnggeriec t. at ubtagc og 
inbfocttc 9}?after i Ttore ©fitn'. ITJal'leh-a- 
ve, en. ©eitbug, ber ftaacS faf^ om 9}iaften 
og p. 3)ceffet. !i:1?a|"}efm«r, et, flet og fors 
bixrwet (SntÉir, fom unbertiben Or. tit Sfibé 
t ©t. for Ziccxw lUrtftefpor, et. ben 3nbs 
I)ngning i (SfiOeté SiM, i)wn ben neberfte 
e-nbe af 93?a)"ten inbfætteé. i]Ta)le)iump, 
en. <5t ©tnffe af en m. ciUx af et aj^dftes 
fra;. Itltrtt'i'ctop, en, ben øoerfle 2)ee( of 
en røaft. iirall'ctvie, et. (St Zm, fom er 
ticnligt t. en SO?. = b) tliafH;«!, et. <puX 
oven { a]?aften, J^iiorigiennem Sougpcerf 
gaaer. (^. <S, X).) — iflallt'ui-o, f. morcø. 
— mafllijs, adj, fom er nbcn 9)2. ell. l)(ix 
miftit fine Wlaitct. (St ma|ll«fl <SHb. 
(mintt).) — mafl»«if, et. gjJaperne i et 
(Sfib m. att bereé Si((;i5renbe. 

!LT?t:)lir, en. ub. pi. et ©tage Ofegguuf, 
tietUigtenbe -^arpir, fom foeber ub af ^iJiat 
ftivtræet. (Pistacia lentiscnis.) 2. en tpf 
^ernié fom 9JJa(ere fmettc i Slibfer p. gamle 
SWaferier. 

i1ia|lt<:rm, en. (SnbfE.) f. lenftetarm. 
' mat, en. [9?. (S. og -^oU. Maet. 3. 
Mali, g'ælUv .Sammerat.] br. fjoé oé fun 
t. 6fi()6 om fiffe ©fibéfoff, ber ere anbre 
af famme ?rrt unberorbnebe, f. (S. ffiaabés 
manbémat, it;Eémat, o. ff. 

l\Ut, adj. pi. matte. [<Bi\ og S. m at t. 
3. madr, forflibt.] fom l^ar tabt ftnc 
Jtræfter f. en Sib, Ijuié ^ræfa-r v. ©ngs 
bom tU. itnftrengetfe ere ubtømte; afmægs 
tig, fraftfeé, »anfnuvgtenbe. ^van er enbs 
nu m. efter ©pgbommcn. m. af ^*>ebe, af 
5)agené ^iii}. — fig. fyag, tffe ftærf, fraftig. 
©n m. (Stemme. @n m. .Sugte (fom f)ar 
naaet faa (angt, at ben tffe mere gior SSirfs 
ning.) (gn m. (Stit(, Sanfe. 2. fig. om 
Sing , ber f)aoe miftet cnbeet af bereé 
&iani)é tU, leeenbe ^arpe. & m, Sijé. •Dette 2iié jTinner meget mat. Ittattc 
ig^arrer {utcn fijianbé.) ©n mat Ooerflabe, 
(ifa-r p. 9Jieta(ter) fom ci fafter Si^fet ti(s 
Oage. mat Aorgnlbning (uben (53(anbé.) 
3. om '^i)l: bob, ed. fjaiobob. matte Tfs 
borrer. 4. tShiffpi(: at fcctte een mat, 
Ui'oc mat etl. ifavmat a: tabe <SpiUet, bors 
»eb at ben angrebne <^nge iffe fan træffet, 
uben at b(it)e tagen, (mat fammenfoieS, ifaa* 
l^oé 35igtevc, m. abjlillige participier, f. S. 
matgI!mrelt^c, matlyfeit^e, matllraalen^e, 
jc.) — !tT?atl;e^, en. ub. pi. ^itltanben, ot 
»ivrc og fote fig mat : ?Cfma'gtigl)eb. "<3ovs 
nen, »or lTiatbfi>5 Siiflugt, og ben trætte 
<Bi«U |)viile."^^@uibberg. — f. v. matte. 

i:ttatcrtalier, pi. [fremmebt. i 93Ub. ?(lb. 
?atin: Materialia.] Kaat (gtof t. et ?(rs 
bcibe, fanfet ^^orraab , 7(rbeibé)"tof. S3ogs 
ningé s lliaterialier. 2(t famie 11?. til et 
éfrift. = ^peraf matenal, ber br. i nogle 
fammenf. ^^rb : l:natevialfc»i*v>alter , en. 
ben, fom' ()ar Spfpn of er en 9}iateria(gaarb , 
ell. et 9}iateria(f)uué. ittaterialpaavC*, en. 
@. lioor 9J?ateriatter, 95ogne, 3iebffaber o. 
b. giemmey. !l1Tateriall;eii, en. .p. fom 
br. paa .perregaarbe og anbenjltebé t. at 
fiore 9:)Jateriatvo^Mie. UTaterialljuus, et. 
vg). {)Vior 9}JateriaUer o. b. glemmeé. ilias 
tertalfu^ff, en. .R. fom fiorer en 9)?ateriats 
»ogn. ' iViatcrialfl-'riucv, en. b. f. f. 9i)Jas 
teriatforwalter , cif. en iBetient , fom ec 
benne unbergitjcn. il?atcvia'Iv>ogit, en. p. 
©lotte og -perregaarbe : en liBogn, fom br. 
til at _f)entc JiBi^gningématerialier , og t. 
anbre Hgnenbe .Siorfler. (f. 'J(rbciit5v>oøit.) 

!lliatcriali|l-, en. pi. - er. 1. ben, fom 
negter, at ber gioeé ulegemlige i>«:fener. 
2. ben, fom Ijanbler i bet (Store ni. 2(po« 
tl)e?en->ater. 

l]?ateric, en. pl.-v. [?at, materla.] 1. 
Snbbegreb df et i!egemeé JBeftanbbele; Stof, 
9)ialm, let, IjBoraf noget beftaacr. (mobs 
fat: Sovm, efiffelfe.) "^ItiTillige JCar, 
'foftbarc baabe for 2trbeibet og lUaterieit." 
©ulbberg. 2. ub. pi. bet iJæfentlige ell. 
®runb;J8e)tanbbclene af alt legemligt overs 
f)Otiebet, i 93iObf, til bete ^^^rm'ell, korans 
érinøer. liratcricnø 2)ele(igl)eb, ©ingbeb, 
£l.uantitet. 3. pi. -er. bet, fom er @iens 
ftanb for ell. Snb^olb af be menneffeltgc 
S^oreftilUnger, og beree Ubtri^f i Sale ell. 
©frift. (mobf. ^orm etl. 3«i»flceC>ninø.) 
35enne III. »il jeg iffe berore. Tit belianbs 
le, ffrtiie ot)er en »i 5 IH. "3)ette er en 
tITateric, fom lian langt fra iffe troer ub^ 
tomt." 9{at)bef. 3)en fpi?genbe govm paC^s 
fer tffe t. ITTateriene 7flt>orligl)eb. (f. Mm: 
ne.) 4. trpfre SBoger t uinbbunben Sils 
ftanb. ©n 5Bog i W. i raa 111. 5. enbc 
SSffbjfer i 58plber og©aar; ^oer, JRaab, 
©bber. 

liratl;ematif, en. ub. pi. SJibenjTab om 
(Storretfer, bercé SJaftur, gor^olb og Ub« 9}?otf)ematif — iOMocbracibcr/ 21 9}ifli^cfcraa6et — 9}icb, niaaltng: ©torrctfcéfcvrc. = \Uatf)cjiu:tu- 
fcr, en. len, fem cc frnbtg t STiatljniuitif. 
m»trf)cmati)T, adj. fom i)i?rcr t. 9Jiat[)omatil-". 

lUatrae, en. pl.-fer. f^tv^f. matai-Hzza. 
(S. iimiiress.j ©t m. JCrcdiaar, Ulh, 9}?ofv 
^a(m, e. b. ubitoppct ©cnocbolfrcr, fom 
tr. i éti'bct fov ®i)ncv ofl *Pubcv. 

lliutrcm, n. s. en ^yfantc af titter '^mac^ 
og ftiYit fnibret ?ugt, fom 'i^vttci i SB(om; 
fler^aiH'C. 31atricaria railhenium. 

ITtatrifel, en. pi. itratriHcr. [Gat. ma- 
tric'.ila.] i ?r(m. en ftviftliii, offentlig g'or; 
tec)ne(fe ooev ;5ing af een Uvt ; men bc. Ijoé 
oé ifar om en alm. Sptcgnelfe p. a(t S^M"' 
begob^ i Sanbet, m. bete (gfrtbfætning ell. 
^artfovn 99 ^orbffplb ; Sovbeboc), i^ovb: 
^t>(bf<boc), 3>ctine ®aarb ftaaer, er fat i 
DTati-ifclcit f. 7 Sbr. -'partforn. = .pevaf : 
):llatrif clfVat , en. Sorbfti^lb. lTT»;tfH=cl-' 
Voefcii, et. 0. fl. — mittriculerc, v. a. inb; 
føre i røatrifeien, flTtUbfccttc en 3i-nb. mu; 
triculerct ^artforn. »eraf: lUatricuIe; 
ring, en. 

Dtatronc, en. pl.-r. [iat. malrona.] 
en [}a"ber(ig £Xt)inbe, fom er tit 7Caré. (fie(; 
ben uben i (Sfiemt.) 

UTutroe, en. pi.- er. [^r. matelot. S. 
95Ja tro f e. Srbet er not i lu-^rt Sprog.] 
(5n af be ringere ©fibéfolf, fom giorc bet t. 
(£fibeté Satt, Storetfe m, m. fornobne "Jfri 
bei^f . Sitforn : Saa^smanC*, JBaab^farf, 
<Sfil>5imanb. 2ft tiene , fare for IH. — 
©eraf: lUatroo^♦.rbei^e, et. Itllittros^r^gt, 
en. tlTatro6^re^t5, en. jD. fom fliør 93Ta: 
troétienefte , Sfibébreng , (5af)ntébreng. 
!l;J?t:tro6l)yre, en. f. '5yrc. ll?atroeiit5i 
fali>, et- 5. eller ésittigf)cb/ fom man f)øi 
rer af SJJatrofer, 93Jatroéorttig()eb. lUtas 
trostienctic, en. ben S. en 9T(fltro<5 gi^r t. 
(£fiOs5. m tage HT. giøte IV, o. fl. 

WitWe, en, f. Htuatte. 

lUitttc, V. a. 1, [af adj. mat.] forvtolbc 
9)Jatl)eb , ubmattc (f)t)itfet oftere ^ureé.) 
9?attefreb mattet ben ©rgc meget, "dt 
.^a>ci, ln>ié i>ibbe <gt)net matt?r." ^. ^f>. 
^rimann. "^gfaa benne (ben ijTionne 9?a; 
ture) 9?nbelie fan m^tte." — "?tt Siet fna: 
rere mattcfl, enb tieberqvm'ge?, i bene S3e; 
tragtning." JBaggcfen. 

iTTavf, en. pi. -r. [3. Magi. H. ©, 
Maiie.J 1. tit '^ntxiolh i S'xn-eneé 2egc; 
mer", fom mobtager 9?a:rtng?miblern:e cf; 
" terat be ere førte tgiennem Soa-lgct , og 
' be»irfer bereé førftc iDploSning. ell. ?{or: 
bøielfe. ?(t liape en gob, fta-rf lU. (fom 
let forboier.') @n ftjag, flet, iireen 11?. 2, 
Unberlii\ »ug. ?(t f)avc en bf til. te; 
(jonbe at faac iU. ta-re et jKTltc om 1tTa= 
vcM. = llT<;v>ebft<tn{>eIfc, en. 93. ell. 3"= 
flammation { 9D?a»en. itjaveborflc , en. 
6t forbum truget. cl^trurgifE Sfebftat, ^oor; 
meb man vnlbe renfe 9)?(TOeu, !t]?<tvci>rtta- 
6cr, pi. 2)r, fom hx, iin^it SJJavcptnc, dl. for at fft^rfe 93?at)en. XUitwccøn; en. ©tes 
bet p. Unberlivet, f)»or 9}Javien ()ar fit <Bx: 
be. P.egio epigaslrlca. (SS. S. £*.) Xtldr 
vcfylir, en. llmaabeligtieb i at fpife, SBugs 
folbe. (93fotl).) HTayeFapcr, pi. fmaa .Sa; 
ger af maycfli^rfenbe 93cib(er. lllaucfncb, 
et. a^ugmnb. Ilutycfrvampe, en. ub. pi. 
frampeiigtig fmertelig ©ammentrocfning i 
SJZuoeu. IHirocmaal, et. Qt i^ift 93?aabes 
fjolb i (Spiiéning, foarenbc t. ^orbøielfeés 
fi-aften, (b. Sale.) DTcwcmuue) ell. iJ?^s 
»emuIt^ing, en. 93Zaoené ivoerfte ?(atning, 
biiortgtennem 'i:i'n mobtager J-obemibternc. 
lir»:vH'olie, en. fttn-fenbc SD, linormeb 9Jia= 
ten gnibeé ubpenbtgen. lliapepibc , en. 
ben 6anal, f^iunn^iennem ^obemiblerne fø? 
reé fra 9}?unben neb i 9)?aycn. 11u;v>cpiuc, 
en. (Smerter i 93Jaiten af forfliell. 7{arfager 
(faayel om Smerter t ben egentl. 93?i;-ivhv 
forr. i Unberlifct ell, Sarmecanaten.) llta« 
ucpkfler, et. ^\ fom, for ot fwrfe 9)^at>en, 
la'ggeS uben p. benne.. llK^vcport , en. 
ben nebetfte TTatntng i 9)JatH'n. Pylorus. 
(SS. S. £>,) iljavepofe, en. ^. ubftoppet 
m. fn^brebc Urter m. m. fom la-ggeé p. 
SJfaiH'u f. at ftprfe ben, ell. imob 9JJapepi5 
ne. (93?otf).) Hu^uepiilver, et. ''p, fom tr. 
mob ©i^gbom i 93?aoen. ilii^t>epe'Ifc, en. 
^, [toppet i en ©innemape. Xlutwefaft, en. 
€5. bcr affonbreé af ©Jaoenå .Riertler og 
fremmer J^orbøietfen. Succus gasiricus. 
ltrav>cfliim, en. <S. berfamler fig i SOfaoen. 
iHitwcfmcrtc, en. a)ia»epinc. maoejlvr« 
fcn^t, adj. V. fom tiener t. at ftprfe 93ias 
peu. m. 93Jibfer. . HravcflyrVnintt, en. et 
93?tbbel, ber ftpvfer 9J?aDen. mauefyg, adj. 
fom l)ar en f»ag 9)J., ell. I}ar onbt'i ^y.d: 
»en. (93fotl).) "illavefyg^om, HTaucfyge, 
en. (Spgbom, ber fjar fit (Sæbe t 9Jiaren, 
Dlavjctryfning, en. X^ i 9J?aiH'n, tfÆr m. 
en frampeagtlg Sammentrafning af ben 
»enjtre 93;aoemunbing. Cardialgia. Hu;* 
tjev>iiii, en. maoeilm-fenbe ^i\iin. Diawe- 
VÆ^jTe, en. b. f. f. ITi^vcfcft. 

tli'cci)«ui*, en. ub. pi. 1, { 2([m, Civren 
pm -Scivfterneé 3?irfning p. fafte legemer. 
2. i Sa'rb. Seeren om be fa)le Segemeré 
5Ber>crgetfe. = med^^niff, adj. og adv. 1. 
fom f;cnf}ørert. 93?cc()anifen, ®t m, Sfrift. 
2._fom laber ftg forflare af ben 8SirEning, ?es 
gemerneg kræfter f)as?e p, f)inanben, Gt 
Segemef' mcd)rtiiiffe Srpf, 3. i ©a'rb. a) 
om en *}3irffoml,H'b, ber teftemmeé i\ pi)tiH' 
ffe gfJaturloyc. (i9:?obf. tiliBir£fomf)eb efter 
Sbeer.) ■De mccljaiiiffc og [Tiønne ^onfter. 
b) om en '^irffom^eb , fom er teoibftloé, 
eir. bog uben fulb S^coibfrijeb. ?(t gtøre 
noget ganffe med)<:nliT (uben at tccnh ber: 
paa.) c) aanbløg; 3Ct fcemfige en Sale, 
fpirte en 9iolle m. d) fom {)ibrorer. fra ui= 
porteé .Kra-fter, (mobf. i>Vn«mijV, d^cmijV.) 
(5n m. ■deling af et ?egeme, 

mi'^ (Xnec^,) et. pi. b. f. [3. Mid.] mh. n mt. l.SKaal, ^lc{tt, ^ormaaf, bet man mcb«r tii 
(f. inei>e oq Øicmc^.) "3 hincilc ^ætU eg 
Ulcc^V JltmiD. "(Se(» (Staturen) 6aabe 

' ^opcé ilrit. ». (Scfiicrmann. 2, ©Jærfc, 
^icnbc. 2ft tage lUcJ) x>aa noget. 0,5. 
®. S.) , 

!^e6 , præp. og adv. [3. med.] A. 
præp. bcr t 2ftm. ubtn^Kcv en ^^orbtnbcfl'c, 
et -J^æircéiTab dl. ^cifiah, og faatcbcé tU. 
onbctføtgcnbc g^od)o(b: 1. Scbfagclfc, '^<xU 
liéi^ah i en »ié Stfflanb c(l. .panbting, t. 
ccn Zih cU. p«a eet Qtch. ilt tage noget 
tn. fig. 2(t rcife, ribc, gaae, fpife, fpillc, 
lene m, een. ^^un gtf Oort m. f)am. 2lt 
fenbe een Ooft m. noget. 2. 2)eeltage(fe i 
onbreé iStlftanb ed. Stlocerelfeéniaabe. <ft 
fllccbe, Oebrøttc ftg, (ibe m; ccn. "^ S)ng 
nti'J» oé fig jlongen gtæber, mci» i)am oi 
bete -'Qdi og .f)ticber." <Storm. 3. ©cm? 
»{vfen. ?tt »ære m. een (o: p. [}ané ^artt. 
tnobf. ^mo^.) Zt l^olbc m*. een. ©tronis 
men, SStnben er m. oé. 3}ct fTcte »et mei 
^abcr'cné ^'JSibenbe, men tmo5i ijané JJSiUie. 
S?c'^ min 53t(Ite faaer han {)cnbc atbrig. 4. 
SSrug , ?tni>cnbcrfc af «a'rtoi , ^Rebjtatv 
SKtbtet t. at opnaac, ubrette noget. (mobf. 
u^cn.) 2ft lf)uggc m, en SJxc, maalc m, en 
'Jffen. 7(t ptoie mei> ©tube ; ftore mc& een 
«^cjl, rctfe mci> fin egen 23ogn. — lit febe ®a-é 
nt. jpat>re. — 3cg tiar [eet bet m. mine egne 
S5inc. !tlle5> 5)enge fan man ubrette meget. 
lit prate mc^ noget (o. at »ife bet frem, ftillc 
bet t. ®fue.) 2)erimob: 2tt pra(c af fin 
©ttjrEc, afftn formue (gioye ,Orb af, broute.) 
[præp. mci» fOrubfcetter fri ^I5iHie i Tf nt>en; 
■bcifen, t ^g)anbtingcn, og tillige et Stcbjtab; 
pcct ()ar nærmejl: >penfr>n t. ©tcbet, [)Oor 
ttogct ffeer, iffe altih m. g^orfoct. Tlan 
(irccnblr fig (af SSanoare, uforfætlig) paa 
en ®(ob. '9}Jan bnxnber -paanben mei> en 
®(ob, naar man m. 33iHic luingcr benne 
tit .^aanbcn. ©aatebeé : 2ft rioe fig paa 
en Sorn, og me^ en ;Xorn.] 5. Ttnoenbelfc 
of en »ié SJiatcric. Tit )f rit»e mei» iatinf!« 
Sogjiatjcr. "iit forfine een m. noget, "iit 
fecftaae m. 3cfn. ,2i:tmotc m. iDttefaroe. 
Tit ft)tbc et ^ar m. SSanb. 2ft tefaae ctx 
Hqcx m. 9lug. 6. g^orening imellem en 

, 5)er[on og Sing, cll. imellem flere ;Sing. 
"Kt »ære belabt m. ©iigbom, bel)eftet m. 
©ietb. SBierget er beyove.t m. @fo». 

. 7. ^or^olb t. en ^er[on ell. Sing ; -pcn= 
fi)n t. æc|faffen()eb ell. Silfranb. 2ft ta^ 

' ie, at trcctteé, at omgaaeé, at Orpbeé m. 
ccn. 3eg Ijar noget at afgiorc m. f)am. 
^t nære tilfrebg, »ære [»ffclfat m. noget ; 
Ⱦre i 5!ccrb m. et Ttrbeibc. tDct for|)Otbcr 
fg anbcrlcbeé m. ©agen. ^■oai »tt Tjan 
m. SBogcn 1 JDct feer lang»arigt ub m. 
JReifen. 2)et er uhi m. f)am. 5?et er forbi 
mtb ^cx^Qcnc, 8. 2(r0cibe, (Sti|fclf«?tte(fc, 
7ti>fciccb. 7(t^aftcv ile, t?»e , f»nbc fig mab nøget. 'Kt ^ore £)pfi5rt, Zit\\)n me^ 
noget. 2(t f»^lc, (janble, fce flig for m. nos 
get. .2ft iHvrc fig galt ah m. noget, Ⱦre 
færbig mc^ noget., ?(t more fig mci> noget 
(fom man fi^éler meb, i længere Sib l>es 
tragter, o. b.) iDerimob: ?ft more fig wc6 
ell. over noget, fom man f:er, lierer, er* 
farer. — ^gfaa om »iffe Cegemébeoægelfcr: 
?Ct fafte meb £f?affcn, ^æ(be m. .po»ebet, 
flingrc me^ 2trmene, iTaac op m. >»paanbcn, 
n)fte m. >po»ebct. 9. 9}Jaabc, I)»orpaa nos 
get er, ffccr, giercé, tibeS, befibbeé. Tit 
arbcibe m, ?»(t , m.- 3vcr. ?Ct fpifc m. 
93iadbe. -pun bærer fine iMbclfer m. -ZaaU 
mobtgheb. 2(t inbtage en Jæftning m. 
©torm. |)an ^ar faaet bet m. flor 9J?øic, 
m. JRettc, m. Sift. lit giøre noget m. ^ors 
fæt, m. ^^illie, m. Cempe, m. J8et)a'nbigs 
i)eb. Tft »ære forftgtig, ffiobeéloé m. nos 
get. X\l(b bet (?obc (ubcn 9}iDbftanb, gob; 
»illigcn. lit faae noget m. bet ®obc. 
(9}?obfat: mci> bet £)nbe.) 10. egeniTab, 
fficiTaffenfjcb, 23eftbbelfe. lit Ⱦre begaoct 
m. S'orfranb , forfijnct m, 9)enge. S3i)m 
er opfntbt m. ilebiggængerc. Tit »æte fobt 
m. en 2i?be. SD?anben m. ben Uaac iliolc. 
^igen m. bet l»fc l^aar. 11. .pen[x)n t. 
en '^ih, ia noget fTcer, ell. »il fTee. Ut 
ftaae op m. ©olen. (f. o»enfor 9?o. 2, f)»ors 
til ItbtrtjHct egentlig fiører.) \Uci> bet nt)C 
Hav begonber Ijct en anben Snbrctning. 
lit bliocflog, flabig m. TClberen. ITlc^ 
Siben bliver bet bcbrc. tllc^ bet forfte, m. . 
bctfnarcfie. 12. i ©tebet f. ab, ()»orcn- 
©træfning iæ»nftbe§ noget betegneé. Sange 
mc5 2(aen , ©tranben, SSeicn. ©icrbct 
gaaer lige m. ^I?eien. 13. 3 færegne Ubs 
trnf, f. K'v. lit Ⱦre mc& JBarn (frugtfom* 
metig.) Jlocn er m. ilal», .f>unben er m, 
^»alpe. — lit l}o(be bet me5 een (()o(bc 
(}am ©tangen , ell. brivc bet ligcfaa »ibt 
fom l^an ; forjTieUigt fra : at l)olbe méb 
een.) 6nbnu fan jeg nof l^olbe bet mc6 
i)am. — Kt Ijolbe lib mc&. ®cnne Jpcjl 
^otbcr iffe uh m. ben anben { at lobe. — 
— me& alle o: gan)Te, tilfulbe. — mtb eet, 
plubfeligen, uformobcntlig. — meb Zibeti 
(i en ubeftemt tilfonimenbe Sib.) — med- 
^ororb; meb 55orlo»I (Ubtrof !)»ormeb man 
beber om Sillabclfe.) — mtb miIt^re, ^»i5 
tffe, uben faa (!r. o^ft. a. [^præpofitioners 
nc mct> og vc^ ubtrpffe begge et ^orliolb 
imellem et ©ubject og et SRcbffab, 9:)?ibbef, 
f)»or»eb en ^orbinbclfe m. en anben @icns 
ftanb bc»irfeé. 9}?en benne gorbinbelfc ubs 
troffér meb mere umibbclbart , cnb veb ; 
cf berimob en umibbclbar ^panbling uben 
SRebffab cH. 93?ibbcl. ■^an ble» fjcnrettct 
meb ©»ærb. ^pan mifiebe 5?i»et vtb ,vor; 
ræberi. iDcn SJibbcrorben , mei> hpilfen 
man »ilbc belsnnc l)am, og fom lian ■otb 
fin :Sapper{}cb f)a»'-: forticnt, mobtog l)an 
.«f gniftens egen .^^«anb.] 14. 3 ©amfnens ' fixtii. nicb Subftantioer ufctrrtffcr ^rcevof. 
mcJ> et Sair.funb, ^CE(Icé|Tal> inu-nnn ^ct^ 
foner, en Dccltagclfe i ncijct (IHrJbeiler, 
llicMiorgcr , ll^e^>^fIdfc , llic^feIelfe , 
l)fr{'l)irlpcr, .'C.) «Uct en OmjlvvnCtglieb , 
Silmrai), -panfcling, (om st t. Jovteel fov 
nogen. (ll?c^b«r, Uteiigaiig, llu'itutiii*.) 
3 Samtnenf. m. iSerbec 03 ''Pavtidvict ub; 
tn^ffeé en famtibtg ^anCling ell. Sitjlants, 
en 5or»-''ntel[e, øam»irfen cU. ^iclt(n^ci\c. 
(f. nebcnfof.) = B. adv. (mc^) bcc bt. (i; 
gefo-n ^.Hwpof. (1. 2. og 3j t. at ubt^Kc, 
Seljtab, Sælfcéjtalj, ©anifirfcn, Sebfagctfc, 
elt. en fovbeefvigtig iDmftænttglieb ; og er i 
te ffeite ;ii.tlfivlbe en ellip^i^l ?fn»enbet[e «f 
^ritpofirionen. — ^an rar mei* i Jsfgct. 
^a#t »i( mcC*, enten ban fan fomnie, eller 
itu. Jpan r>i( gierc attirg me{>. pan ptt 
ogfaa [naffe mco. .g)an vil iffc Ⱦre mc^, 
felge m. 3>-'g retfer tffe med. ^er gif 
mange ^enge mc'i ( brugteé, ebebeé.) X'ct 
øaaer meget me^ I faa^ ftor en ^uuéf;olb; 
iting. lit faae noget me'5 i .Rtctiet (oven I 
jltoDef.) (Strsmmen ^at>e oi méb', men 
SSinben er tmob. Snffen gaaer fiam meJ>. 
5)ommen falbt ^am me'^. 3)et er mig itU 
miii o: tffe efter mit ©inb. 

Hle^al;rfaø, en. pi. -er. "K, ber »irfer i 
forening m. een cU. flere atibce; mcbvtrs 
fcnbe 7(ai'fag. (3. ^raft.) 

lUc^«ri)cii>er, en. pi. -c. ten, fom bee(j 
tager m. en ?(ni)enict TfrOcibe. 7(t »a:rc 
tnei»arbf i&er »eb et iSær?. 

llTe'i'aruinø, en. pl.-et. ben, fom Qr»er 
(irtigemeb en ell. flere anbre. 

UFcMjaareii , mt-Sbaaret , ad;, r. mebi 
febt. "5)et er c5 af Staturen me^baaret," 
Z. ©. iJSebel. 

ltici>bcilcr, en. pl.-e. 1. ben, fom ti (j 
ligcmcb en anben fcger at oinbe et S^ruentim? 
mere ^tæritgljeb. 2. ben, fom tilligemeb 
en 2Cnben ftroeOev efter at opnaat, fomme i 
SSeftbbelfe af noget, ^an f)a»bc mange 
ineC)beilcre t. bette (Smbebe. (fietbnere br. 
ille^beilerfFe.) UleJtbnleri, et. Gn SO^ebs 
beiteré <3ini) og S^ragven , i ^enfeeube t. 
bet, l)an tiUigemcb en anben føger at naac. 
(5Raf)b4:f.) 

llwiibcfti»&clfe, en. 9B. af noget i ^ccU 
leéffab m. anbre. (iJ. ©. £).) 

IHc&boIcr, en. pl.-e. ben, fom tiiligemeb 
en anben" er en SXoinbeé Jboler. (SJZort).) 

Uic'iiborgfn, en. ub. pi. ben , fom meb 
en anben gaaer riBorgen, er Jorfooer f. een. 

11?ei>borger, en. pi. -f. 5)en, fom tillis 
øcmeb en ancen er iBorger i famme Canb elT. 
S5t) ; SSorger t en ®tab ell. i et ?anb, m. 
.^enfon og i i5orl)o(bet t. be øurige borges 
ve ; i^anbémanb. Gn af vore l1?ei>borgcre. 
%t franfe en inei^borger? 9?etttgl)eber. 
(ftclbnerc br. iJ?ci>borgeriniie. 9{al;bef.) 
medborgerlig, adj, fom oebfommer 9J?eb: 
borjjere, i)tx\\*mx til ell, f»mm« en 9)Jc>s S)?cbl>or9<t:-~a)I«bc. (jorgcr. tnc^borttcrIigc ^Htgter. (SS. @. 
iD.) — tTle^borg^l•fi'ab, et. fcetteé Sorgers 
iiai^ i en (grat ell. iSt). (Tfvrcbo.) 

llici^briiigc, v. a. medbragte, .-bragt. 
bringe , ftre m. fig. ^an l)ar medbragt 
mange iSielfenfieber fra ?(merifa. ^an 
medbragte en ma-rfelig Sh^fjeb. 

Uic'dtroder, en. pl.-br«drc. ben, fotn 
bar fælled ?Sirfefrebé m. en onbcn , og en 
faaban »^irfefrebé, ber mebfører cit. burbe 
mebfjire et fiærtigt , broberltgt ©inbetog. 
(ogfaa t 2t(m. om 9JZennejfer, m. >^enfnn t* 
bet<Stnbetag, ^e burbc l^ate mob {)feranbre.) 

ITicdbvdenoc, adj. v. ben , fom b^bct, 
giijr et SSub tilligemeb en anben. 

llTcdbvgger, en. pl.-e. ben, fom boet p» 
et (2teb met) en anben. ((J. ?peberfen.) 

DTc'dbør, en. ub. pi. ffielig i3Sinb f. bcit 
eeilent>e, SKebttinb. lit feile for !l1?cdb«r, 
fiat^e ll?edb«r. 

lltcddjrillcit, en, pl.-cl>ritlne. ©n E^tts 
ften, m. -pennen og i ^orOolbet t. en anbetr, 
dl. til alte nnbre (Shriftne. 7{t eljfe fme 
ilTedd)riflne. (i cetbre .D. j^Ættndiriflen.) 

Iticddcelagtig, adj. (m?cre S3ibelo»erf.) 
f. declagtig. 

lITcddcfc, T. a. 3. giørc en bcclagttg f, 
fabe en anben tage S)ee[ i noget (faaoc( 
2?iben, ^unbffab, fom anben iSeftbbelfc, 
men ifær om be forftc. ivf, dele med, fom 
l}ar en forfftell. 58etr>bn.) at m. SZogen 
en »fgttg (efterretning, m. een fine SSanfer, 
g^ølelfer. "(klemmer tffe, at giore nel og at 
meddele." (5br. 13, 16. "3cg »it ingen 
83e(gierning meddele en anben , fom feg 
funbe ffammc mig r. at begiere." 33. iS^ott» 
— meddclelig , adj. fom fan mcbbeleé. 
HTcddcIcIfc og ^leddeling, en. ©ierningett 
ot mebbelc. (lllcddcUngsitjer. "5)et aU 
minbelige UTéddelingsfprog." SBaggefen). 

ttfe'ddommcr, en. pi. -e. ben, fom titlts 
gemob een ell. flere anbre bommer i en ©ag. 

llleddomemand, en, pl.-mocud. 93?ceitb 
af Singlauget, ell. TCnbre, fom i 8it>és oø 
3Gre?fager, og niffe anbre Sager, of en Uns 
berbommer tiltaget, f. meb f}am at. taQC 
jDeel i J)ommen. (2). Sor. I. 5. 19.) 

Uledd^Igsmand, en. ben , fom tttttge; 
mit en 2(nben er Dolgémanb, >f>ce(er. 

UTede, en. pl.-r. f@9. Mede. 3. Meld, 
Meidr, SrcE , 9>ietfe.J 1. be frummebc 
Xnxit, fom en jldne etl. (Slacbe gliber p. 
.^^anemcdcr, ©ta-bemedcr. 2. >peraf ogfa« 
£<r6mcde, b. f. f. ^ce^etxx (l)Oilfet bog 
^pppigere br.) 

illcde, V. n. og a. 1. [3- mida.} 1* 
V. n. ffgte til, ftrccbc at naae cH. ramme» 
Ht m. ^\l et Wlaal. Jpcin fftjber tffe t}i1>, 
fom Ijan meder. (^, ©od.) 2. ftjTc m. 
©nor og Jtrcg, angle. Jpan er ubc at m. 
Ht fibbe t en ^J5aai og m. "Siben ©unoec 
meder m. ©ilfefnor." ©oatb. Ilt mede m. 
®ulbff?g (f»j}f at epnaac nsge't ». Scfrifs 9}?cbc— DJJebfDt, 24 !D{ctfDc— S)icbl)utlru. felfc.) 3. ftc(bncre fojn v. a, ^IRan mebtt 
og ben §ij¥, fom nebtg otf, Srbfpr. =? Htc? 
{•efrog, en, pi. -c. ^tog p, røcbefnorcn, 
hfovpaa 9)?abingen fccfreé; 2(ngcL ITlc; 
{»cfitov, en. pl.-c, (5n Snot:, fæbuanUgcn 
«f >pcfle^aar, ici^ Otnbco t. 11ie^c)"^«ngt•n, og 
i {)»t^ @nbe .ktcgcn I)ccttget. lltcitetei, et. 
Ub. pi, alt bet 5Reb]Ta6, fom ^ørct t. at mcbe, 

i1if5e5e?n<JttJ), en. pl.-momi*. ®ftevt)or 
ft'fbve Sot)g{t)mng ; beneU. bc, fom tUttgcs 
meb en af ^parterne fofteft m. ©agtiolbecen) 
fpore ^<xa , at f)an^ (5b yac ^en. (M.. 'J(n; 
\l)tv. 2o»l)tft. II. 468.) 

ilTcieic, Ulc'{)ctc)tvom, en. f. ©ameje. 

lHc'i>eier, en. pl.-c. ben, fom t>cftbbcc en 
Gicnbom tUfæUeé m. anbce. 

itre&elfVer, en. pl.-c. f. l1Tci>6ctIer» 

i1Te^cne, adv. f. ime&cne. 

!i:ITe5ffinge, en. pl.-r. ben, fom tUIigemcb 
en anbcn ec Jyange, i famme J-ccngfet cll. 
:paac(t iSUi. (®. »ib. 5Rom, 16. 7.) 

Xtltbfave, V. a. 6e^anb(e, cmgaaeé meb. 
fcr. neppc uben t ^arttc. og i ben Satentaa; 
be: lit ixxtc, 0(it»e t(be mei>f<tccn, bc()anb(et. 

11ic{>fait, liie'^f«r&, en. iib. pi. Oms 
gang_, )Bc()anbUng , £)pføi-fet imob een. 
"5!)ii|e tur iffc bcuge faa l)dati en iJle{»fatt: 
ni. -^^otfct." ©d)t)tte, 

lUe{>foi-Iowcr, en. pi. -c. t). f. f. VHt^! 
fcorttcn. (2), Soo.) 

lTTcs>frici', en. pl.-c. bert, fom tittigemcb 
een ed. fifeve anbtc fdcc t, et ^cuentimmer, 
(f. lUeMiciler, 1.) 

mée»f(?v5»/ en. f. mcbfavt, 

X)Ui>fiii>t, adj. V, fom man l^ar af ^øb; 
fcten, f\;fiibt meb. 6n m. 8i^be. "mc{>føi>t 
©rift uborøcr mce>f«e>t ilraft," S)l)Un\<i)U 
mc^føbU £)rtfter. (mc^fe^tc SSegreber , 
notiones innatæ.) "'2(n(cbning t. at bruge 
aU(, baabe met>f«'^tc og forfiocrocbe .Rrccf? 
ter." ©necborf. ■ 

XTte'^føIcIfc, en, pL-r, ^. fom »ceEfeé t*. 
en (ignenbe ^o6 2(nbre; g^. af Sriji ell. lU 
U)|t, fonv umibbelbart opnæffeé t>. at for; 
nemme eK. erfare anbre^ SSet ell, SSee ; bceU 
tagenbc, fi)mpatI)etifE ^ektfe. "ltte&f«r? 
Iclfc af bergcr(ig ©lenbtg^eb," ffiaggefen. 
"IHc^fo'Ielfcnø ©rift gier a){enne)Tet ti(; 
beicHgt t. at te^anbte anbrc p. ben 3)laabe, 
?(gtetfe f, 9}?enne)fenaturen btiber." 5DZuller. 

lT?e'{)fi9lcn5>c, adj. v. fom beeltager i lim 
bre'o S'utelfe, ^11, er titbøiefig berti(, ©t 
m. -Dicrte. 

mc6f«Ige , et. ub. pi. b. f, f. 'S^Iqc, 
-i gørgejlab. (7t. ®, SSebeL) 

X1?ci>f*lue, V, n. 3. felge web, (fietben 
unbt. i impr. og partic.) Ser mc^fuløtc et 
S3ref . Søgerne ftnbeé t me^f«Iøc.It^c.R.alTe. 

ilie'^f^jlgcr, en. pi. -e. ben, fom felgev 
m". en anben, Scbfager, g^øtgefoenb. 

Diedfør , et. ub. pi. bet , fotii noget 
mebfører, fom er en ^øtge beraf. ©f; 
ter øagené IH. 3 )^ieC»f«r af benne <Dmftænbtg{)cb, af f)a«g ?øftc, |?orprigtetfe. 

lUci>f«rc, T. a. 2. [)aPe t. ^o(ge, ()aoe 
ben S3e)TaffenI)eb. "(^aa »il man fnart inb; 
fee; at ben jufr mci>f«rfe be angii'>ne g'or; 
bete." (gngefstoft. .Sen ftærEe .&ebe mc6; 
fijrrer abffiUige ©iigbommc. 2)e.t er noget, 
fom 7Ctberen mc^f«rtr. 

!tTic^g«ae, v. n. 3. forbrugeé , fovtærcé, 
tilfætteé. (f. gartc mci>, 5.) 2)ct er alt 
mc6g«(tet p. 9ic{fen. 5)er me^gaaer mongc 
^enge i et faa ftort ^uué. 

Wc^gang, en. ub. pi. gob fremgang { 
bet, man foretager ffg; ^e(b, Snffc. Tit 
funne ffitfc |!g baabe ittt. og 9}?obgang. 

HXe'^gift, en. ub. pi. ®cnbom, fom gts 
t»eé en ^a'fremø, naar ^un gifter fig, af 
g^orcclbre eir. af bem, fom cre{)fnbetSorcels 
breé <Btci ; .diemgift (ifocr om bet, fom ai»e5 
^tgcni ^cnge i^^l. Sorbegobé. f. UfiiVO 
> ltlf^giv>e, r. a. 3. fli^e een noget m. fig. 
(f. giiK mci».) 3)et f)am me^giv>nc SSret>. 
— me?»giv>fii, for : naturlig, gipet af S?as 
turen, (.©orbing.) "Slaturené mci'gtvnc 
^rt." %. Scid. 

!t:lle^gicej^, en. pi. -er, ben, fom tidiges 
meb en anben er Ø3ia-ft p. et S^orb. 

!t1Te^I)«ui>Ic , V. a. 1. b. f. f. mebfare, 
beljanbfc. "S^'cn Jlonge, ber mc^l)^:n^Ic^c 
icm faa t(be." ©utbberg. "3i'g frit tør 
l^anbfe felp, fom jeg biep før mc&I)r»nMet." 
©arftené,' — !n^e^$rtnMi^tg, en. J8ei)anb= 
ling. ©neeborf. (men fæbuanl. i onb S3e? 
t^bn. (igefom *^er&.) 

Xlle^ljfitjc, en. bet , an^in . f)ar ell, forci; 
m. fig ; foprb. ijViai en SBrub tilfører fin 
93?anb§ »o, enten i 2(rp ell. 9JJebgift. (net« 
ften fora-lbct.) 

!rt?e'61;crfTer, en. ben , fom beter |)err(»» 
bømmc m. en anben; 93?ebrfgcut. 

11le^i)iclp, en. ub.pl. 2.^ifranb, ^f>{elp, 
fom een gioer im anben, ell. fom flere i 
forening gipe t. noget. 3^0 f)tic iffe ubs 
rettet bet ene, men v. itteM;icIp. . 

lTTeM)ieIper, en. pl.-f. ben, foml)telpet: 
t. at ubføre et 2Crbeibe, ben, fom gaaer een ell, 
flere onbre tiU)aanbe. 3eg l;cir en tro )Xt, i 
f)am. (^rafieng llte^ieipcrr, to iBønber 
ell. JBorgermocnb { (Sognet, ber gaae ^præ? 
ften til()aanbe i at optage 93?anbtat o. b.) 

!LTieM;oI5, et. uh, pi. ©amtnffe, *8ifalb, 
|)ané SJJcningcr fanbt lit. {}0'3 33;angc, 
.^an fif lU. af 7(lle. "»^enneré utibigc 
mc^I)ol^." ». Sfictt, 2. ugmnbet, ooer; 
bærenbe ell, hnElenbe Sifalb. (Indnleen- 
tia. gj?ott).) tt giue een l|?c^^oI^ i iitt 
f)Pab f)an giør. 3. GJunft, llnberftøttelfe, 
"55 or JKigbomt' , l1ieM)oIi»ø , ©la-gté og 
©Pogerttabé Sfnlb." ©'. Cop. 4. JBefræfs 
tclfe. Sctre finter iffe 111. i .pifiorien. 3 
i1t. af ^opene (i iDpcrecni^ftemmetfe nu'b.> 

11lc^l)ol^cr, en. pl.-e. ben, fom l)olber 
m. en anten, er p. lipné ^arti. (i>. ©. D.) 

nie>I)ii}tru, en. pl.-t^r. inn, fom tillige? 9)ictf)uj^ni— ^^ictrcgiering. 25 9}k^rc5nc — S)?cb{tcncr» mcb en anfccn £linnbc er i'ti 93ianfcå |»us 
fn-u cll. Svine, (iiær t U. ©ibcUSrcrf.) 
l1^o^icamfnt, et. pl.-cr. [, JtÆØcn1i^^fI. 
llic^icin, tn. U^. pi. [?at. medicina.J 
1. ?a.'v(k'fourt, ^a-ticriticniTat). 2Ct ftubcrc .^a 
111. 5)octoc i 'l)lc^icincIl. 2. Scvgcbom, "3 
Ccrgemittcf. lit tage, bruge 11T. (S'eraf: 
WTfC'icintjks, i."rTl•^iciIlfiftc, tnei»icinh-ufj 
fe, 0. fl.) mci'icincrc, v. n. 1. (fjar.) Oriu 
gc Sægemtbter. — mc^icirtjY, adj. fom Ifører 
t. Scrgeoitenifaben. 

t^tc^i|lfr,mc^i1lc^)^■If^en. [Ss. Mad- 
ister. Z. cg 9?. iS. i)Ji ettiuurft. af bet 
g(. 93?ettc, ffært ^tøb. @. meat.] (5n 
^elic of f)affet Sinneticb, b(anbcf m. Sfiec 
(II. meb febt ^k^; @tegepu([e. 

X^t'^friøcr, en. pl.-c. ben, fom gaaer t 
Jlrig m. en anbcn, SJaabenbrober. 

tltcMem, et. pl.-mcr. en ^crfon, fom 
er i et (gamfunb, ubgiur tigcfom et 2em af 
famme. lit optages t. WcMem of (i) et 
SedTab. 

S1TfMevcIl^r, adj. v. ben cIT. bc , fom 
leve p. een ^ib m. anbre, fom erc famttbigc 
IH. een. "vpané tUcMcupn^e ogtcbc {)am." 
Cp. :S. aJanboL 

tltcMiicIff, en. 5)ee(tage(fc t <Smcrte ell. 
Ctbelfe ; ©merte i een Segemébeel, ber grunj 
ber fig t Smerte i en anben. (jS. <B. &.) 

tnciIi^ell^>e, adj. v. fom foter 93?eb(t; 
bcnt)eb, beettager i ?Cnbref' Sibelfer, ell. et 
ti(bøie(ig berttt. m. 5}JennefTerS 2)ee(tage{s 
fe, & meMi^rn^^ -ptcrte. 

t^cMi6cltl;e^, en. iib. pi. fmerteltg, lis 
benbc Jofcfff/ i'f'^ »ccWeé o. anbreé tfl^'i>, 
jDceltagelfe i anbreé Sibetfc cll. lll^ffe ; 
SKebt^nf. .penbeé <S!iebhe maa rore, be; 
»ægc cn(}»er til tH. .pan »iftc ingen ITT. 
nieb benne Uloffelige. ?Ct ^are SU. meb een. 
tncMy{> , en. (f. Cy^.) en Snb , »ogs 
fraolob, ber lioreé og ubtafeé p. ^ielp af og 
t forening m. en @ctt>h?b. — Seraf: me^; 
ly^fni)c, adj. v. 6t m. 93egftatJ, fom bo; 
re^ og ubtaleé i S'orening m. en <Seloli)b 
cll. *Socal; en (Sonfona.it. 

SITcMarrcr, en. pl.-c. ben, fom Iccrcr, 
ynberaifer i SeliTab m. en anben. 

tTIcC>tÆrIing, en. pi.- c. ben, fora mob; 
tager itnberoiiéning tilligemeb en onben, 
©fotebrober. 

t1Ie^mfmtf j?c, et. pi. - r. et 9]?. t ^on 
l^olb t. anbre mebleoenbc 9JJcnnefter. ?(t 
ctjTe fine t1tc^mcn1Tcfl■Vr. "Kt »i i mange 
^enfeenber fraac for vore tTXci»mcnncffcrø 
5>oni.'' rønnfrer. 

XTTc^opfyn, et. ub.pl. Spfim, fom fø; 
rcé over noget tilligemeb en anben cK. flere. 
(93?oIling.) 

xnf^rcC«er, en. -pl.-c, ben, fom beeltager 
m. en anben i et Stibé Itbruftning. 

SITe^rcgcnt, en. pl.-cr. f. ITJcMpcrffcr, 
Vltc^regicrMlg, en. iDccltagelfci SRfgic; 
tingen. {X. 3iorl}c.) iTIc^rrgnc, v. a. 1. regne meb i .et Zal, 
tnbbefatte unber en Sum. 

i.1Tl'^rcifcn^e, adj. v. ben, fom reifer i 
Selffab m. anbr^. i))Un m. ?anbémanb. 
.^an oar u()oftig mob fine STIf^rcifclt^c♦ 
".3eg fan tåbelig joreftide mig a'le miac 
ot>erb(erne S:TIc^rcifcu^e." .'sj^aggefen. 

l1Te^fi;^gcr, en. pl.-c. ben, fom fringer 
i Seljtab m. een ell. flere anbre. (©. #cs 
berfen.) 

S^c^fc^t^c, v. a. %. fcnbe tilligemeb an« 
bre Sing. ffirevct mobtog jeg ; men itfe 
ben mc^fen^tc ''}\itfe. ^^V'a'!} jeg Ijavbc 
mc^ffll^t, er fommet rigtig tiljlcbe, (i»f. 
frn^c mf^.) 

iTZc?jVa&nintt, en. pl.-cr. en Sfabning, 
m. vpenfr^n og i^is'orbolb t. anbre Sfabnins 
ger; et ^Sæfen, fom tilligemeb anbre boret: 
t. be f!abte iSing. "5>i?rene ere »ore ITIci'* 
ffabniiittcr." ©neeborf. 

S^c^1Tabt , adj. v. fom man rr ffabt 
meb , mebføDt, "93IcnnejTeneé wc{>ffabtc 
©rncr." Sneeborf. 

l1Tc^j¥yIi>^ø, adj, beelagtig i Sfrlb ell. 
S?robe-, eén, lom er f?i>lbig i en SBrobe tillis 
gemeb anbre. -pan er m|:^jVyl^iø i benne 
?forbrobelfc. ^f)an t»itte HU angtBc fine 

tnc^fl■Vl^»^gc. 

tnc5)Tyr{»ncr, en, b. f, f. ^clffl'yl^ncr. 
(9?ørregaarbé b. '•ydvatr. J. 976.) 

JTIcdfpiUcr, en. pl.-c. ben, fom beclta« 
ger m. een ell. flere i et Spil. 

tTTc^tlcmmc, en. pl.-r. Stemme t. ^ors 
beel f. noget. (mobf. tTro^liiemmc.) 2)lotl). 

S1Tc5]iri^cr, en. pl.-c. ben, fom ftriber, 
gaaer i Strib m. anbre. C3«cobi.) "-^pan 
fenbtc !8reoe t. alle fine nic&|ivii'crt," I. 

i^c^fvorcn, adj. v. pi. mc^fuorne. fom 

l^ar giort et cbctigt Søftj; tilligemeb anbre. 
OS. S. S.) 

tnci»f«>gcr, en. pl.-c. ben, fom føger, 
tragter efter noget, tilligemeb anbre. 

ilTci>føtlcr, en. pl.-fiSjtrc. et S^rucntinti 
mer, ber leoer i et vnft Samfunb m". fle.re 
anbre, betragtet i Ijcnbeé 5orl;olb t. biffe. 
(f. mcM)ro&cr.) 1 

tTIc>tv:gc, V. a. 3. føre noget, man fjat 
mobtaget, m. fig. (f. tagcme^.) SEip]pc; 
ren mci)t«gcr baabe (Sobé og JReifenbe. 2. 
ubfra-ye, ubforbre. 2^et vnt enbnu mc^t<:ge 
ftore fflefoftninger. "3 trebie Selen af ben 
S{b,betmc5tar5erboéi oé." 58agg. 9?..Rlim. 
3- fvæKc, forringe, øbelægge, giorc f. ma 
gen 93rug af. .pan er bleven meget rnc^; 
taøcit i benne St^gbom. Janbet'bleo faa 
l1tc^t^:gct i benne .Rrig, ot Itt i monge llw 
ttfe vif fomme ^aa ^obe. 

t^c^tictu■r, en. pi. - c. ben, fom giør 
Sienefre i Selffab ell. Samfunb m. anbre. 
"Sen famme Siener giE ub og fanbt en af 
fine irrc^ticncrc." SDJattl). 18,"28. ^ (VTIci** 
ticucriuitc, en, 2). -p. £*.) SOtettiencl^c — 9)?ccI6ccc. 26 mtWcct—tOUUU Wli^tknc^c, en. Stcncftci ©amfunb tn. 
onbre. (JS. <B. S.) 

nTci)wan^, et. Ii8cffaffcnf)cb t Sp(i\)ct, i 
en ^iott) dl. 3nb[L'i(ing, at ben (Seitenbc 
l)(XK ben f!t(jenbc A(ob dl. (Strømmen m. fig. 
";io(» Stmeré mcivrtn^." Tfmboc. 

t17c'i)v>an6vfv, en. pl.-e. ben, fom »ans 
brcrm. anbre. "£)g[aa ben, bet tianbrctt 
jj)a(cn, CC tEfe jTtuit f. fme nie^yan&rc; 
re." 93Jpnftec. (me^oan^i-cn^e, adj. v.) 

XTIc'i>uan6riittt, en. (55ang , ^Sanbung i 
&cl]lai m. 2fnb"i-e. (93. (S. b.) 

lile^v)i^cn^e, adj. v. fom er t^ibenbc om 
noijct, ttUigcmeb anbre ; beelagtig t .Sunb; 
ffab om noget. Tit Ⱦre m, om noget, 
(©nceborf.) m. mcb ftg fc(», ftg fe(v) 6c; 
»ibft. f^raft.) ' 

ine&t3ii>en&c, et. iCeefagtig^eb { ^unb; 
ffat om noget, ^ettc •^'oretagcnbc er ub; 
ført uben mit tit. (f. Dtiicnie, fom fan 
ubtri^ffc b. fammc.) 

ilTc{»v>t^enl)e^, en. ub. pi. Stifranben, 
at tjære mebr»ibenbe om noget. "tnei»v>i= 
Renhed mcb fig fel»." conscientia sui. 
(.Rraft.) 

tTZe'^x>^^cr, en. pi. -c. ben, fom «r mcbs 
»ibenbc om noget. >f)an v>ar ITT. i ^rinbs 
fenS 3)øb. |)an i)M'bc ingen tTlei>v?ii>ci'c 
i fit 2fni(ag. "2lt Ⱦre i1tc6x)ii>ei- ,om no; 
øet." 23irg. Sf)ott. 

S1te6v)ii>ne, et. pi. -r. ben, fom tillige; 
mcb anbre er 9Sibnc t. noget ; ell. ben, bcc 
tn. anbre t^ibncr om noget, i en ©ag. - 
mc'iuin?, en. ub. pi. b. f. f. ttleMwr. 
tlTci>v>irfc, V. n. 1, (f}ar.) ,oirfc tillige; 
jneb anbre, Ⱦre 2farfag, i 5^orcning m. ans 
bre, ti( at noget ffcer. .^ané Seettagetfe 
tnf&viirFcC>e t. 'i>ct l)e(bige Ubfaib. mei>uiv; 
fen^e ?rarfagec, .Kræfter. — ilTc^virfen, 
tlTcftttivfning, en. 

l1Tei>y)rf, en. ub.pl. SKebfibenl^cb (egents 
' lig f. faa mht benne "^øleife ^ttrer ftg i at 
j)nEe.) Ut f)at>e tlT. meb een. 2ft føle ITT. 
»eb anbrcé 9?øb. "^eg foragter bin ^nftebe 
Jit." v^erfe. — mi'i'yitfsfuli* , adj. {)t)ié 
®inb er op'ftjtbt af 9}Jebt)n!. mc^^nHUs>, 
adj. fom er uben 9}Jeb(ibenf)eb , l^aarb , 
uOarmtjiertig. ((St>a(b.) tT^e^v>IlF6fmi^I, et. 
mebtibenbe <gmiiL (©. Staffefbt.) mc$; 
V}if\om, ad), fom (et rørcé t. 93;ebi)n!. 

mccl, et. ab. pi. [3. Midi. 2C. @. Me- 
le.] ben inberlte, meft nccrcnbe 35ec( af 
^orU' t, og nogle anbre (ignenbe S'j-'i'flter, 
naar famme er ma(ctt. <Stø». — <SigtemceI, 
ftgtet trt. fatbeé ict , fom er renfet fra 
©fallené groaere 2)e(c (^(ib , (Saaer.) 
.^»ebemecl , JHugmcel, ©pgmcfl. ©rtes 
mecl, itartoffetmccl. = mcclagtig, mecl; 
artet , adj. fom fiac Ciigbcb m. 93Jeet. 
niceUiinjj, en. 33?ee(fifte. (2(rre6o.) tltcel-- 
bolle, en. 5B. altet af 9}Ieel. mccIbuSs 
^intt, cn. i8. fom ifær beftaaer af SUlccl. 
Vllttlbccv, (t. aSccmt/if f«S«iif»a]it \vm t>orer t (Sanbegne (5D?eeI6cer6uff .) 'Arbutus 
uva ur.si. lITcclbotte, en. 58. tit at gtems 
me>)DJeen. UXecIJ>r«icr, en. <Srtgtom i)oS 
JRugen, l}tiort)eb bene .Kiærncr ubt»ove t. en 
unaturlig Størrelfe , og inbocntig blipc 
fafte og ()aarbe. tlleci^ug, «n. en l)\.n'tis 
agtig 9J2aterie, tiig et ©loge 9Jiecl ^ bet 
tofgger ftg p. '^'lanter og forbctroer bcm. 
ITieel^vfl, en. bet ftnefte 9}Jeelftøt). (vTiOtU.) 
f. 35y)>. — mecløtijO, en. 05. (aoet af i)3Jeet. 
5^1Teell)an^eI, en. — tHccfljitnMer, en. ben, 
fom f)anbler m. forffieilige Slagé D5J. 0(j 
®riin; en 9}?eelmanb. •tITecIt'agc , en. 
.Kage, ^anbefage, fom fornemmelig tes 
j^aaec af 93L t11cflfieli>er, en. SX. f)tioc 
9)Jeel gicmmeé etr. fa-lgcé. lYtccIfitl-c, en. 
Gn Hor .K. til at gicmme 9)Jeel i. iTIeel; 
H\]itv, et. M. (at»et af 3}Jeet. meclHitmp, 
en. 1. ©n ^. af 93?ee(. 2. b. f. f. mccU 
hoUe. — trifflfrui*, et. .K. fom iffe er for* 
net, men fiobt, cd. »eb ifugtigfieb f}cnfatbct 
t. (Støt>. (f. 2\ontFru$.) fneclmad, en. 
93?. fom ganiTe ell. for ben frørfte S^cci 6e* 
ftaaer af 93?ee( (i 93Jobv. f. @r. til Ixiøbs 
mab,) trieelmalirtg, en, Qjierningen, at 
male 3K. iTIceImau^, en. b. f. f. 93tcels 
banbler. tlleelmi^e, en. pl.-r. fmaa iOts 
mc i gammelt elL forbæroet 93J. (f. tTriC>e.) 
ilTeelmoUe, en. 93?. I)0orpaa .Korn malcé 
t. 9J?eel. <f. (Svynm«Uc, fnaltmdlle, (Da 
lienwlle,. o. fl.j Ulcclmellcr , en. ben, 
fom eier ell. brtrer en 93Jeclmone. WXccl; 
orm, en. b. f. f. røeelmibe. tlleclpap, en. 
jætm @røb elL iBoelfing , laoet af 93?, 
iltcclpof^c, en. ^p. til at giemmc 93Jccl t; 
ell. en <Sigtepofe. tTreflve»J)e, en. et ^Svoea 
ror i en 93iølle, f)i>ori(fiennem 93iJe(ct falbec 
fra -Cioærnen i ©æffen, ell. i ©igtefiflen, 
meclritj, adj. fom inbe(}olber, gioer meget 
93J. C^;n m. Jtornart. Seraf: l1tcclriQ= 
I)cJ>, en. (Sluffcn.) lUceh-er, et. f. mceU 
rcit6e. lUeclfani, en. ©tøofanb. fJanbf). 
©eliT. (£fr.) mcclfigtf, en. (Sigte ell. 
©tgterærf t. STreclfigtiiing. — VUeelfPu^ ^ 
et. ben, m. et ©fub forfonebe ^(åbning p. 
93?eelrenben , l^oortgiennem 932elet falber, 
(93Jotl).) tlledfoli', et. (S. til at figtc 
93?eeli. mcelfpifc, en. 93ieelmdb. lITcela 
f^iaw, et. 93^eel^nft. llteclfuDpe, en. @. 
tillayct af 93i\'el og 93?cif (93?eelocdling)'ell. 
93anb. tlteclfcef, en. sSl lit>ori 93Jeel føa 
rcé., tJTcfltrfigt, en. Sragt , Ijoorigiens 
nem'bet malcbe 93?eel p. 93iøUen løber ncb i 
(Saffen. l'^eelti^'lt^r, en. Z. til at gienis 
me 93?eel i. merloiitøct, adj. mcelfinøe^c 
Snfecter, bjr tiaye ligcom et 93Jeel)tøV) p. 
SSingerne. Lepidoptem. XnccIvwUiitg , 
en. f. 93Jeelfuppe. = mclc, v^ a. 1, aite 
93Jeet i. .pan forjTaaer gotit, atm.fin.Kas 
-ge 3: at paffe ftn (forbed. — meles, v. dep. 
blire t. 93(ed, falbe ben i 93L 0». ®. D.) 
melet, adj. 1. fom befraaec af 93}ed ell. 
f^at: medagttge ^eftanbbdc, melede itats DQiefct— 9!)?c«. 27 2)?ect— 2)?fgem tofter, VTbUt, ^cctcz. 2. o»ctbrt>|fct m. 
ajJcer. 

triccn, adj. (foroefbct.) f. elme en , ma 
ttig, mcculig. 

lITfcn, CII. ub. pi. [3. Mein. 9i. ©. 
9}}ccn.J 1. ;5cit, JBruft, ?pbc. ?[<• 'f)at>e 
m. poa2!iet. flll. 9)?ofc 33. 21. 20.) "3>c 
(^Stcofi-rnc) Olanfc »ae, on ubcn ITTeat." 
S3ai)iicfen. 2. '(^otfcctfc , ©rebe. fri foc 
jn. (f. mccnles.) 3. ©fnfcc, JBcjTnbigcIfc. 
vpan giorbc Ijcnbc tnijcn til. ?(t(tbo.ttT. 
vcb no(^ct. "røcn frorc ^icrtcr faaer af 
^Yiirc alivU} VTTfcn." .po(6erg. 4. .ptnbcr, 
??orhinfcring , DJZobffanb. 5>craf: mene, 
formene, (bvbct forcfLnnmcc i nTte fctffe 
©cnutrfctfer nu fan ftctbcn.) = tTIeenc^, 
en. (af ITJcen, 2; I)V>craf ;Sa(cmaabcn t 
bet a-ttrc Jotifureg : at ivav(\c om ITTccn.) 
l.fa(ffS'b, fom ccn m. 2?tbcnbc afla-cjijor. 
2. inrtcrtig £^iv'ctrcebc(fc af en ft»orcn <Sb. 
SS. <B. iD. t1Teene^er, en. pl.-e. ben, [om 
foÆVijer en fa()T Gb. mccitf{<erj¥, ad], fom 
gtor ed, fi( giøi-ecn fa()T Gb; cll. fom Iberer 
t. en falff ©b. — meenfar, adj. (9}?ccn, 1.) 
fom hat ir^^c p, ilroppcn, »anfør. (SS. ©. 
£).) trieenfere, et. Uføre. (97?otf}.) mecn; 
lecv adj. 1. ubcn Stibe, fciffrt. 2. ubcn 
JSrebc, iTntbfri, — meenlv^t, adj. (emtors 
fict, f!am^lfivnbct. (fiefbcn.) tHeenlvffe, 
en. f. DanlyFfc (og b. f. Srb nebcnfor.) 
meenflcce, v. a. 3. f(aac ccn t. ©fabc p. hane 
8cmmcr, flaac tit Sfamme. meenft»a;rgc, 
V. n. 3. (f)ar.) fpa-rgc fafff, gtorc fatff Gb. 
(mcft t partic. mceufooren, om ben, fom 
er ?5J?ccncber.) 

Uricenlig, adj. [9L (g. mccntif.] aU 
nnnbettg, menig, famtltg. (6. ^cbccfcn.) 
tneculigcit, adv. i ætCrc Sfriftcr : atmin; 
leligcn, fohi oftcft; i2((minbc(ighcb, o»?cra(t. 

nieenfytte, en. pi. -r. [af ITZccn, 4 og 
Hvffe, af IiitTe.] ben 35cel af 3"byavfet i 
<n iaai, [om [parer t. pullerne i Spøgtes 
fammen. 

tlTecr ell. mere, adv. og adj. t superl. 
mcft. [2(. S. mare. 3. meiri, fturrc, mest, 
ftcrft (af mikill); Itgcfom mere i gi. 5>an]pf.] 
I. adr. 1. cgentl. og i 2(lm, betegner tct 
en (Storretfe, ber opcrgaaer en anbcn, en 
flerrc SJJængbc , et ftorvc 2tntal, ehb bet, 
fom nocpncå cll. focftaacé ; enten aljsol. cll. 
forfcunbet meb efterfølg. £?rb p. tn*>, ^an 
figcr mcer i eet Srb, cnb ben anbcn i ti. 
"^ngcn rebelig SJIanb giritr big meer cnb 
i^an^ar." S)I)lenfc^l. .ppab mere? ppab 
»il han mcer ? 3)ct er en 2larfag mere, t. 
at Pccre forft'gtig. 3« "teer een l)ar,'i'> 
mere Pil i)an i)a\^c. — 2. uegcnil. a) for : 
oftere; men altib m. DJegtelfe. 3ci) fom* 
mcc bcr iffc mere. 3eg feer ijam albrig m. 
b) Gnbcn p. en :Sil)tanb ; tigeleteé a?rib 
ni. 9Zegte(fe. (Kvngere.) 5>et regner iffc m. 
•pan ertffc m. til. 3c9 fan iffc [ee, [pifc, 
britfc m. c) gortttn, fterrc SJocrb, g^ctt?: b«nl)cb. i^ren er m. cnb Sfpcf. 45an ctt 
pcrre m. enb fiané Sa-pnligc. d) en [tørre 
tnbvortci? Strrfc, en bøicrc CSrab (fiPor bet 
m. ronj. en^ ubtr\^ffer umtbbel&or (Sams 
menligning.) 3^9 ciffer f)cnbc m. enb tiU 
forn. "Gr iffc ?ipet mere cnb 93?abcn'!!" 
5?;attfi. H. 25. 35ct i^ar m. ?t>ffen , enb 
55 ovftanbcn, [om fitalp ^am. >pan er m. at 
teflagc, enb at taitc. — -fertil f)orc liget. 
bilTeUttrnf: tUere og mere o: jo livngcre, 
jo mere. — bcémcre, bcfto mere, ^aa meget 
mere. ([. 5»cf}-o.) — |)Por meget mere, [aa 
meget mere. cpiaiito niagis, tanto magis. 
UTeer cnb gierne o: meget gierne. — 3. ttt 
at ubtrrffe Gomparatipué , naar. et ?lbi. 
enten fattcé benne ®rab, (f. G. be pcvOale 
?tbiectiyer, be [om enbeé "paa J> elT. t, og fl.) 
ell. 2>elflang forbrer ict, eH. bet er to, p. 
?[biectipcr ubtn-^fte Ggenffabcr f;oé eet SuIj* 
jcct, I)Pilfc [ammenfignc^. — gobgiørcnbc, 
mere g. meft g. [remmcb, mere f. me)i f« 
I)ulle?, mere Ij. mefi^ b- — Icrrb , mere I. 
aabcn, mere a. — -pan er mere pittig,f'ciib 
bi>bfitibtg. II. adj. mere (ber fan anfeeS 
[om compar. af megen, og betegner, li; 
gcfom ?(bpcrb., en frørre 53?ængbe ell. (^kah) 
forl)inbc5 meb (Subftantiper ; men altcnc i 
sing., lige[om fitvt bfot fan [orbinbeé m. 
plur. SZaar jeg faaer mere :Xtb. "©aa [tf 
be enb mere ^^ah t. ham." I. 9?io[e SB. 37. 
8. >pan befibber m. ®obmobig(icb , enb 
.Rlogffab. ©fræbbcrcn hat forlangt mere 
Søi. £'g[aa absol. pan [orlangcr mere 
af bette iSøi. 3cg gipcr l}am iffe mere. 
(.i)et fan bcmcerfco, at [Ttønbt g^ormcrne 
mcer og mere begge brugcé, er ben [tbftc 
bog Invppigfl og næften alminbelig [om adj.) 
= ^aa [amme 93?aabc br. superl. me^; 
(m. et ©ubftantiB i sing.) fun m. ben gors 
ffiel, at bet unbertibcn'[om adj. mobtager 
ben beft. ?Crt. — ^pan op^olber fig mcfi: 
(ben mcf>c Sib) p. Sanbet. 2lf ?l!lc l)at 
f}an gifct mej>. .pan Oolbt »ncft afben 
albflc ©on. — ^an anvenber [in meflc 
Zih p. Sceoning. 3)en me|te 3)eel. .^an 
[if bet mefte. — !Det mefte af: mecr cnb 
jpalpbelen, ben ftørfte •Deel af (om ZaU 
ftørrelfe.) ">pun tabte ^ct mclte af en 
<Sneeé Sjaler." 9{a(}bef. — ^or j«et mefie, 
[. ben ftørfte 2)ecl. = (Sammenfat br. fun : 
meerbemrf{>t, adj. v. [om oftere tilforn er 
omtalt, meftt)y^en^e, adj. v. b. f. f. {}oijl; 
bpbenbc. \^an bley ben me)ibv^en{»e. 

itlcgeii, adj. n. meget. (Ijpilfct ogfaa er 
adv.) [So. mycken. 3- mikill , [tor ; 
f)Poraf i ætbre 3)an\t : megle, [or meget ; 
og Gnbelfcn maglc p. mange af pore Soubés 
bpcrS 9kpne, i SJJobfa-tn. til lille.] ubtrpf; 
fer (i 9}?ob[. t; Men, Mtt) en ubefremt 
STJcrngbe, et betpbeligt 2lntat ; men i[a:r og 
o[tc[t en bett^belig ®rab ell. inbporteé Størs 
relfe ; enten absol. cd. i ^orbinbcl[c m. et 
Sub|l. ber altib ficact i sing. — 2>er bleo 9}k<jcn— ©kicru 28 5;?c{cri— 9}?crf. mcøct tUoucré. ^^an fjar meget, at ffagc 
o»cr. v^sov mcøct ? — faa meget ; faave lit. 
DDcrmaabcm. itfc ret meget. — .pan t)at 
anocnbt megeit 5'(tb bcrpaa. S^O f)av ifEc 
megen Sib tifoycr^. 2)cr cv meget @obt 
i benne J8og. 5)ec tUiuT meget v^ø t 2far. 
(©iclbncrc efter ©uOftontitict. "^otfct er 
cnbnu meget." ®. »ib. Som. 93. Aai. 4. 
"Set g^ott, bcr boer ubt — am ict cv Hbct, 
cirer meget." 4 røofe SS. 13. 18. Q^bfct 
»ar meget, og g'Otfene, t, at bære bet, 
faa.) — 9:Jeb 2Cbiectioeté fccft. ?Crt. br. bet 
nu fun t b. Sa(e. (Hcjefom i a-tbrc Sanff 
megel, megle. "5)ct meglc ®obc." a5e; 
t)clé (Saro.) 2)cn megen 9)?ab, »i fif. "^Ht 
tet meget ^^ø, s^i f)aobe i ?fior. = Adv. 
meget br. fom Tfbiecttoct, t. at beftemmc 
en ^øi @rab, en tntcnfit) ©tørrelfe cU. !Be; 
tJ)bcn()eb; (bet S. fcf)r og Bi c O og er 
ccnétiibtgt m. faare, l)«iUgen, f^orligen. 
^an b{c» meget g(ab berooer. Set gUxber 
tntg meget. 6n m. (oerb 932anb. @t meget 
ftogtSi)r. ScQ omgaaeé meget mcb f)am. 
^an Hi meget om Sifgivctfc. — ^^unbanb? 
fer for meget, att for meget. "9)Jan mærj 
icr "Det tnbeUgt, l)X>ox meget for meget fjan 
l^ar at bcftille," SSaggcfcn. — faare meget, 
jganjlfe meget, overmaai>c meget, forfta-rs 
fer enbnu »etnbntngcn, — Set er mig lige 
tneøet 0: Ugegi)(bfgt. (9}Jcn: ^n ga» bcm 
alle lige meget o; en Uge ftor See(.) 6aa 
meget (clT. i F)v»or meget) (jan cnb ftraber, 
fan Ijan bog iUc crljucroc bet nøbocnbtgc. 
•r— meget mere o: l^cllerc, fnarcrc. -pan 
burbc au opgiue ^orføgct ; men meget 
nterc 'gientagc ict m. ni)c OTbtcr. — 3 
»iiobfat S3et^bn. meget mindre (enb figc.) 
Scg vii iUi bctroc i^am min -^efl ; meget 
mindre min ©øn. 

STIctc, V. a. 1. [3. meida. 9?. <S. 
jnai en.] I)uggc <Korn af m. en 8cc. 7Ct 
m. 5Kug, 58ng. (mctt: åt flaac ©ræé.) 
SSi l^ar begijnbv at meie ibag. = XTIeie^ag, 
en. Sag, fom er ]titUt ell. berammet t. at 
weic t; eU, en S. fom tiCbringcé m. at 
mcic. UZeieiirag , et. Sfaftet , f)Oorpaa 
93tcieicrnet og SJietefrogcn fæfleé. — tlteie; 
jern, et. b. f. f. 9J2eic(ce. SSi i)aiH- 4 mele; 
jern (9JJciere) i 9}farfen. — tlTeiefrog, en. 
pl.-e. en Snbretning af tre frummcbe, m. 
Sv>(rrftt)E6er forft)nebe Sræpinbe cll. itrogc, 
icr fceftcé ooer 2een p. (Sfaftct, og f)t)orj 
mcb tct mcicbe itorn fapcé t. ©ibc. 
JTIeielee, en. 8cc , fom br. til at mcic. 
SUcierei eK. tHeiere&e, et. bet i}cic 9U*b; 
ffab, Scen, .Krogen, o. f. 0. bcr br. tii at 
mcic. iTXcietiC>, en. ub. pi. ben Sib, ha 
bet mobnc .Korn meteé. = tlTcicr, en. pl.-e. 
ien, fom er i TCrbcibe m. at mete .Eorn ; cii 
.^øftmanb. ".poor ITZcieren fimger Uanht 
9i)tbcne Si}ngcT." Q:i>aii. — tncining, en. 
©terningen at mcic. 

tUcieri, et, pi.- er. [«f bet S. SOJc i er og SQZcfetcw.] bet Steb p. en >P)erregaarb, 
lioor, p. ®aarben fe(t>, cU. i en egen »tigi 
ning, alfc bc 3nbretninger crc famlcbe, fom 
{)øre t. at Ucxnt ©mør, giørc £)fi og t. 
onben 93eni?tte(fe af 2Retfen; naar bette fieer 
f. etcrené egen Stegning, (jof. ^oUxn<>e: 
ri.)— Seraf: tTZctengaar{>, en, 2(oiégaarb, 
fom beni)tteé t. SJJeieri og Slva-gayt. — 
ntcierfVe, en. pi. -v. et 5-rucntimmer, bcr 
foreflaacr et SDJcieri. (i a-fbre Sonjf : tlleU 
jci>cie.) 

ITteiran, en Urt. f. tlTerian. 

Slteifc, en. pi. -ta (£n (£(ægt af ©angj 
fugie (Partis.) I)»orti( Ijører tltiieviten, 
2»Iaameifen, 0. fl. 

meifel,en. pi. ilTeifler. [S. 9}ifté; 
f cl.j et ©iagé ti^ffc ^^uggeiern (ubcn Zvca 
jfaft, cll. of I)ee(t 3ernj fom br. ifær af 
<Smcbe, S3i(Icb()Mggere, o, a. — JITeifeU 
tor, et. ©"t ©(agé ©teen; ell. JBiergbor. 
meifelgvawet, adj. inbgraoet, inbf^ugget m. 
en 9J}eTfct. (iS. ©. SD.) 

mcFanif, en. f. lllecljanif. 

ttlekndjolic, mcl«nd;oIfP, f. ^ungfiit* 
^igI)e^, tungfiuMg. 

1. tiieift, 11. s. en ^(antc fom unbcrttben 
bttrfeéi^atier. Atriplex hortensis. (9)Jot(). 
vparpcftrcngé Urtebog.) ^gfaa : tTZcI^e eU. 
Uleli>efaal. (foruben et ^ar anbre 2trter af 
benne ©(crgt: ©tranbmel^e, ©oinemel^e.) 

2. mdi> eir. mieie>, en. pi. b. f. grøet 
cU. ©(omftringcn p. 9løbbetrcecr. 2. ben 
førfte ©pirc t. S3øgcné SSiomfler, fom er 
inbcn { .Knopperne. (9}?otf).) 

lUel^e, V. a. og rec. 2. [2f. <S. mæl- 
dan. Z. m c Ib en.] 1. recipr. gitie fin 
Siiartxxrelfe titfienbc ». fit^b. ^^nben mel* 
{>er ftg ». ®iøen. 2. tiifienbegiwe fin egen 
etr. linixcé S^æroocrelfe dl. 2(nfomft, enten 
fc(j), cll. r}^ 9Sub. Steifcnbc ffulle meI^e8 
.t>. sporten. 2(t (abc fig m. "Kt m, fin 2Cns 
fomft, S^ortreife. -^aix blcw mcIC>t f. (Mta 
t>en. 3. recipr. gvoc fin 9Zoi:roa:relie tiis 
ficnbc i en »ié ^penftgt, f. at forbre ell. føge 
om noget. Ser Ijar meli>t fig mange til 
(om) benne Sicnefte. Ser ^ar ingen 6rcs 
bitorer mel6t fig i JBoet. 4. gi\)e Sibenl>v 
©fterretning om , giørc befienbt. -pan 
mel6tc bet f. .Kongen. 3cg maatte m. 
f)am ^enbcé Sj?b. 5. omtale , forta-lle. 
Serom mel^er >f)iftorien intet. — tlTeRen, 
en. ®icrningen,-at m. — tTJel^ning, en. 
pl.-cr. 1. b.'f. f. l1Tcli>cn. 2. bet , fom 
melbeé, Snbbcretning. (Sn fTriftlig m. 

tUelf, en. ub. pi, [3. Miolk. 11. <B. 
mc'olc.'J ben l)t>ibe, af oltcagtigc, ofrebc og 
Panbacjtige Sele beftaaenbe 9ia:ring»faft , 
bor afioubrcé i tnl]e ijrganer l)o6 ^enne]Ter 
og ^Pattcb'wr, f. at ticwc t^ct fpa-be S^arn og 
Ungerne t. 9?ccrtng. (iSeb mdf absol. 
mcneé ogfaa i ©ærb. jKomelt^. Serimob : 
jlCiinnbcmelf , ^aaremclf, ©ebemelf, -pc: 
ftcmelf.) S^^malfet, føt>, fuur, afiTummct 9}k(f— lOIerfectg, 29 lOJcffcfaft— 9^kflem&ub. Yd, — Z\}t tU. o: ben, font (t ftjJrfnct 09 
fiMttct t>. at jtaac (a.*ni)r, ifcvr t SSarmc. 
iDjj(ai)t tW. o: nit 0)e. fom la-ggcé i et 
mxti, f. at [abc a>arbcn tobc fra. — ?(t 
fivtte WT. op (fcvttc ben hen f. at blttie ti>f. 
iT^eraf: opfat tTT.) tltclt'cn fætter i^tobe, 
tf'ber fammen, jTiKeé ab p. Jtogning, ofleé. 
■lit jTummc tTl. o: aftage ^(obcn. — ^i; 
øurt. om ab jTUI. aSccbjter, ber> i ^aroe og 
llbfeenbc (tgnc rø. f. e. 9J?anbe(meIf ; SDq^ 
faa om .!panfi]Teneé <Bxi.= a.) mcIFagtig, 
adj. fom f)ar Siigfieb meb 9)?. mclfblrtiis 
^c, en. i Siorge : en Sftfanbing af fuur aSatlc 
fU. mdt m. «anb. 0^5. ©. ^.) mfIK>ruJr; 
reit, adj. opfiJbt ell. febet mcb 9}Z. ®n m. 
Jlafo. (33. (S. £).) mclffc^ft, adj. v. fe* 
bet m. 9J?c(f. = b.) meH-'eli«ttc, en, Srcr; 
butte, l^sori 93?e(fen fa-tteé f)en f. at fanfe 
^(obe; tlTclfecmu', en. SBrugen af 95. 
for @unbl)ebé ©fn(b. [melFc^cic, en. fors 
oclblt. f. VITcifrtTcJ mclfcf.uN, et. g. 
l)t>ori 9)J. f)enfætte5 eU. bringeé p. JSorbct. 
SlTcIfcf«vv)f, en. melfef)V>ib ^. mclfefar; 
vjet, adj.. nie (fe f) mb. SWclfcfcIicr, en. ^. 
I)Oé ©arfefqDtnber, naar 93?e(!en fuger t. 
JBrofterne. JTTcIfcfifP, en. §. fom ^ov 
9)Je(f, .!pat?fijf. melfefior, et. ub, pi. et 
©(agé fiint og ta-t ^(or af metfe^oib ^aroc. 
tTTflfcgang, en. pl.-c. fmaa\Kar ell. 5Ror 
i Sarmene , ber inbfuge 9?(rrtngéfaftcn af 
ben forbotebc g'øbe. Vasa lactea. (SS. <S. 
SD.) melfegriie, en. ®. opfubt m. 9}?. 
mclfegrøi, en. @rub, optogt i 9)ierf.. (b. 
Sn(e.) "3 rcsen SUeOrob {)un finber ingen 
©mag , enb ci i tttclfegr««)." ^o(b. ^p. 
^aaré. mpIFegyfm, en. d), af 9}Je{fefcs 
I6er f)oé SSarfetqmnber. (9)?otl5.) tnelfcs 
l)ui^, adj. l)mi , fom 93^e(f , mclfefaroet. 
mclFeI;yI^e, en. .^. i et ^abOuur ell. 9}Ze(s 
fefammer, f)i>orpaa 9}?elfen fætteé i SBøttec 
dl. Sabe. mcIffFfiIt>, en. ■^. fom enbnu 
patter ell. febeé m. 9}Ze(f. tlTdfrfitmmcr, 
et. .£. l)»,or 9K. Ijenfætteé: nielfcFcr, et. 
ethvH-rt Jlar, fom Or. til at tomme 90?. i. 
tncft•eFicI^cr, en. 1. ^. f)r>or 9JJelt i}cm 
fiYtteé. 2. ^telberoaantng , l}Por 93?, ub; 
falgeg. XTXelfcfitui»e, en. pl.-r. ilnuber 
{ SBriMternc 1)0^^ ^Barfelqoinber, fom rctfe fig 
af 93?e[tené ilnntning ell. i:>pfamling. 
melFeFui>f?, en. ben, fom tiører en 9J?el= 
feoogn. mcIFeIv^t, adj. yarm fom ni^mal; 
fctma, melteiunfen. (9)?otl).) mdFc; 
maC5, en. 93?ab tillaoet allenc ell. fornem; 
meltg af 9)?. 11telremv:n^, en. 9}?anb, fom 
fa-lger 9}Jelt i Sta-berne, ed. forer ben inb 
t. ©alg fra Cantet. UTclFcmun^, en. ben, 
fom er ftor GliTer af 9}?. 09 9D?elttmab, (b. 
Sale.) md ♦penttc, pi. ^. fom faaeé f. 
folgt 93?elt. mdFcpijjc, en. S), fom gaaer 
om og fa*(ger 9:iie(t. (9JJotl).) tTTdFepotte, 
en. ^, til at giemme ell. toge 9}?. i. md: 
Fepuber, et. 9J?, inbtogt t. et ^uloer. 
melFerig, adj. fom l;ar i:)pcrfl«(btfl(;eb of 9)?. melFefaft en. ben melfefarDcbc 9?«? 
ring^faft i i\m)tc Segemcr, fom giennem 
9)Jettegangene tilforet »lobet. melFeft, 
en. -oaarft, I)»ori ben nnmaltebe 9J?. fteé. 
mdFc)?ilt, et. i itioOenfiayn : et (S. oocc 
en 9}?eltetielber. illelFcjYorpie, en. et 
(Slagé Ubflcrt t 2fnfigtet l)Oé '-Pattcljorrt, 
irrciFcfpauJ>, en. ©. til at Uxtc 9D?elt i. 
rndFej^uc, en. <S. Ijoor mdi i?)enfætteg. 
XndFefuger, en. en g^ugleart, om J)Oilten 
man f)ar'ihfcln(bt fig, at be fugebe 9}?elfen 
af ©eber ; tTatrauu. Caprimulgus. VTTcIs ' 
FcfuFFer, et. et føba^itigt (galt , ber faaeS 
af9J?etteoallep. 2(fbampning. ITMFcfups - 
pc, en. <B, tillavet af 9}?elt. mdFetana, 
en. pi. - toenicr, bc forfte Sænbcc, fom 
3>orn og ^atteboreneé Unger faae, og fom 
fiben fa-lbeé. tndFcwallc, en. ub. pi. be 
oanbagtige ®ele af 9)?e(tcn, (Serum) ain 
ftiltc fra be febe og oftebe. melFetjcrm, 
adj. lunfen , fom ni^maltet 9}?. tTIdFc^ 
vfirmc, en. ben SS. fom niimalfet 9)?. f;ar. 
(93?otl).) mdFcwei , en. (tun m. tcfi. 
Titt.) en InS ©triOe, ber i tlarc Skætter feeé 
p. vpimlen, og meneé at Oeftaae af fiernc 
©olfiiftemer. (Via lactea.) tItdFewotJtt, 
en. iS. l)Porpaaa 93?elt tioreé fra 9}iarten t» 
©aarben , ell. fra ?anbet t. iBjien f. at 
fælgeé. tlTdFewar{>fPc, en. ®n telcnbc, af • 
yianter ell. Ji^wflf'-'i-' ubprclfet S3æ'b|tc , 
fclanbct m. SSanb, m. m. og' forboanl. af 
9}?e(fefarpe ; (Smulfion. («. (S. £).) meU - 
Fcwitltiitø, en. f. Ootllinø. = melfjtca , 
V. dep. 1. blipe t. 93?elt. lactescere- 2. 
faae 9}?clt i 2)pret, om .Roer. ^otiy, (ufceba 
sanl.) 

lltcUcm, præp. f. imellem. 3 f^ams 
mcnfætningcr 6r. berimob altib mellem, 09 
i enbeel af lific ubtn^ffer 5*»-'«:pof. (ligefom 
m i 1 1 e t i bet S.) en (Srab, ber er imcUcm 
ben l)oie)lc 09 laoeftc, imellem to ^berlig« 
l)eber. 

ITIellcmfiar, et. pi. b. f. et "S. fom l^»crs 
fen er af bc frugtOarefte', ell. of be flet* 
tefte. (as. (S. 2(.) 

trXcllcmaarfitg, en. pl.-er. %. ber finbct 
(Steb imellem ben forfte , oprinbelige , 03 
SSirtntngen ; mellemliggenbe ?C. (fSufjm.) 

tndlcmact, en. f. ^Jlct. 

iTIdlcmarbci^e, et. pi. - r. et TfrlJeibe, 
l)vorocb anbre afbrobeé, fom fommer imtl* 
lem to anbre 2(r6eiber. 

titdicmart, en. pl.-cr. en ■Jlrt, ber fta<jcc 
imellem to anbre, er Oefla-gtet m. bjggc. 

tndlemblanitc, v. a. 1. blanbe imelTem 
flere anbre .Sing. (ficlb. unbt. i partic. 
pass.) 

tndlembrufF, en. SB. l)Oor»eb Sele i Ses 
gcmet abjtilleé; f. (S. m. i 9?crfen. 

Htdlembryn, et. Svummet imellem deg* 
ge SienOrnn, l)Por 9?æfen l)egx)nbcr. Inter-- 
ciliiim. (9}?ot().) 

ttlcHrmlmi«, et, pi. b. f. 1, ben, fom tKetrem^ut)— ©McmQot. 30 SJJeHemgot)— Slciremfbb. ^ringet* S3ub tmeltcm anbrc; 9}Zcitcmf}anbs 
ler. 2. JBubjTab, fom fjjvcé, fcubcé fva ®cn 
t. bcii (inbcn. 

ll?i-Uem&ygge, v. a. 2. opføre en ffing; 
nino. imellem ro anbrc. (mcft i part. pass.) 
(£n incllcmbyøget 9}iiiur. — VltclIemlH-gi 
ntnø, en. pl.-ci\. 1. ©ierntnijcn at b. tme(; 
(cm. 2. (Sn 93i)ontnc), opført imeUem lo 
anbve. 

JltfUcmMøe, et. pi. - r. et 2). opført 
imellem to anbre. 

'Cil(lUmi>v«xt, en. tib. pi. 1. Sræt ctt. 
^ober imellem to <SiiaQ6 iSoi; 93?cllemfo; 
ber. iTI. i en ^rapc. 2. "Jtloybrivt, ^pioo; 
ftiert. Temo. (Wiotf;. u[æb'janlic)t.) 

mdlcm^ÆF, et. .£>cvf p. ftoi-e Sfi6c 
(Svebætfere) fom er imellem to 2(nbre. 
(beraf aclv. mcilcmiccFs o : imellem ScvEJe; 
IH. (SfiOet er (luoet mcllcm^oefe.) 

tTleUcm&«r, en. pi. -e. 2)ør imellem to 
anbve. 

lTZcUcmf<:iig,.ct. SRum imellCem to Sing; 
sæellemrum. (9JJott).) 

lITcUcmfcrwe, en. pl.-r. ©n ^art)e cfi. 
©rab i '^at'oc, fom er imelRm to anbrc. ' 

tTTcUcmfingcr, en. pl.-fingrc. benmel; 
lemfte og Uvngjtc tfinget p. 9}Jennefteté 
.^aanb. 
• mdlemfieff , et. ub. pi. bet mcllemjlc 
(Stntte p. en g^le)teftbe, imellem ©Einfen og 
SSot<en. ■ 

tTTcUemfietmng, en. pl.-er. 1. ©iernin; 
gen at flette imellem. 2. noget, fom er flet; 
tct imellem anbre ^ing; ell. en j^lctning, 
fom er imellem, fom abjtiller to Sing. 

mdtcmfoicr, et. b. f. f. mdlcmJ»ritt, 1. 

VUellcmfrij^, en. «b. pi. iSibifrift, 9J?el; 
I«mtib, ber tilftaacé een imellem to Sibé; 
rnm. -pan biet) bømt at fibbe p. SSanb og 
S3røb i to Uger, mcb otte 2)age6 ITI. 

HTcIIcmfure, en. pl«^r. 'S^ure, fom gaacr 
imellem to anbre ; mellcmløbenbe pure. 

tTIcUemgaavi>, en. pi. - c. ®aarb5rum, 
imellem to anbre, imellem en S'orgaarb og 
ffiaggaarb. 

5:fleUemga5>c, en. pl.-r. 1. en ©abe, 
fom tøber ^aa (angé imellem to 2(nbre. 2. 
t). f. f. vCvarga^e. 

tnellemgang, en. pi. -c. 1. ®ang i en 
SBi^gning imellem to dl. flere a5ærclfer. 2. 
xxt. pi. 9}^ellemf)anbting , SO?ægling. (^. 
eiaifffen. SSorbing.) 

iTTellemgier^c, et. pl.-tr. ®. ^PorPcb to 
a)?arfer ell. Sorbeienbommc abjlilleé. 

IHdlemgift, en. ub. pi. 1. Ut, fom gi; 
tjfé imellem, gioeé til v>. en 2^i)ttel)anbel. 
(as. <S>. D.) 2. -^ober, fom Qivcé SXmQit 
ioicllem be orbenttigc >poiieb=9}Jaat. (9J2oti}.) 
iTXdlemgke, et. pi. b. f. &laé i en .Sif; 
fcrt , imellem S'ieglaffet og (Sienftanbé; 
©laffet. 
ilTdlentgo^/ adj. nogentanbe Qoi, fom fipcrfen j^ørcc t. hd bebfte elT. tinge ftc of fit 
®lagé. 

tflellemgcJi«*, et. ub. pi. ©obé, 5Sarer, 
fom l)»erfen ere af bc bebfte ell. ringefie. 

VTTdIcmgva&, en. pl.-er. ©rab, fom er 
imellem en Ijoierc og (anere. 

iUdlcmgrun^, en. paa et SOialerii ben 
2?eet af tct foreftillebc 3?um, ber, i 'SsslQt 
i^Jerfpectiyet, t>ifer fig imellem gorgrunbcn 
og SBaggrunben. 

H7diemgra;iiJ>fe, en. pl.-r. cgentf. 
©rrenbfe f._ct 5Kum, fom ligger imellem to 
anbre begrccnbfebe ^træfninger ; ooerflø; 
bigt for : (5ra•u^fe. "-pan fienbte. enl)oet 
SSitenffabé 2)iemeb og bcreé Vndlcmgv«ui>* 
fer." gJialling. 

illdlemgulo, et. ben .?»tnbe, fom abffils 
ler !Sri)ftt)uull)ebcn fra 93ugf}uut^eben. 
Diaphragma. 

lITdlemljaaHi*, en. ub. pi. i >Sortfpi(, 
om ben, fom ^ar (Sccbct imellem ben ubs 
fpillenbe og ben, ber ()ar fibfte (Stif. (mobf. 
^orljartiti* og B<:gl)c:*:iti>.) 2(t f)ape, at 
pave, fibbe i tTTdlcm^firtni>cit. 

tTTdkml)auJieI, en. ub. pi. >g). fom bri; 
peé imellem to Sanbe dl. Saubftabcr , ». 
>pidp af et Srebic, l)»or ^Sårene oplceggcé, 
ell. "och l)oig (Sfibe bereé S^erfet ^Tcer. "fiigs 
ger en (Stat bcqoem til tTZ. imellem anbrc 
JRiger." 9}?alling. 

Sltdleml^aii^ter, en. pl.-e. ben, fom føs 
ger at bringe en (Sag t. (Sning imellem to 
■»Parter, en Unberljanblcr, SJfægler, ?OUU 
lemmanb. 

VITellcmfjanMinø, en. pi. -er. 1. 'OTægs 
ling , Unberl)anbling imellem to farter. 
Ilt betiene fig af cené tH. ((gneeborf.) "^ 
be tndlcmbanMiitgcr, ^uortil l^an f)at>bc 
(abet fig bruge." 3<icobi. 2. Jp. i et (Sfue; 
fpit ell. forta:llenbc 2)igt, fiooroeb -pooebs 
{;anblingen afbvpbeé ; ©pifobe. (Snecborf.) 

tlTfUcmljegu, et. pi. b. f. -pegn, fom er 
imellem to anbre; f. 6. et 2)ige imellem 
to ©røfter. 

VTTdIemljcnftgt, en. pi.-«*. |). fom er 
imellem ben ncermefte og ben pberfte dl. 
fibfre. (fines intermedii.) 3« ^raft. 

tTTclJcml)eft, en. ftg. og i lav>ere Sale« 
brug : en 9)Itllemmanb, SJJdfemhanbler. 

iUdlemljin^e, en. pl.-r. Jp. fom ab(fil= 
(er to Dele i legemet. 

l1TdIemI)iul, et. pi. b. f. et ^tul, fom er 
imellem to anbre ; f. ®. i Uf)r>)cYtfer. 

i1tdleml;v>ire, en. ub. pi. >p. imellem 
2(rbeibGtiberne, So. fom afcevler m. 2(rbeibe. 
tndlcmfieuidfc, en. pi. - r. en £)om; 
mevé .Kienbetfe i en mellem ■partevne, unbec 
^roccffcn og om benneé S.i'i-'dfc, opfommeo 
6tribigf)eb. (tnterlocutoriff £)om.) 

indlemfi«^, en. ben ^Ded p. bet mens 
nei^d. Segeme, fom er imellem ^iønébelene 
,og Snbctarmcné Jfabning ; Sammen. P«- 
rjnæum. S)^enemf(a't« — SlJcttcmregntng,' 31 SOJcnemit^ninø— ©Uncmjh^ffe. meUcmnxit, et. jt. of 33?eacmfTag, ilU 

af bet fincfte dier k)rooc)lc. 

\Mdkmfom]i, en. bet, at fommc imcU 
Um, at icci^c^c ft;) imellem frvibente ^pavtev. 
aSeb Ijané i-tl. hUv (Sa»}cn fortiijt. 2. i 
Sacfproijet om ben -ipaiiMing, ijuoroeb tre; 
'i>ic 533t(mb, imcbenS en Scig fcreé, tager, 
enten af eocn ©riff, ell. af W<i^, 2)eet i 
Sagen, (interventio.) 

tlTcUcmkg, et. pi. b. [. noget fom (tg; 
ger imellem, læggeé imellem to anbre Sing. 
(yieikber.) f. Jlag. 

XTlclIemlaøt, parlio. fem er lagt imet; 
'.■< : lem to anbie Xing. (f. Iixgtje imellem. ) 
• ' ' 'Sltdlemle^, et. pi. b^ f. et ?eb fom er 
' imellem anbre. (mobf. <:!?Iutiting5lc6, @ns 
fceleb.) tMcIIcmleC* i en Slutning. 

tnellemliiiic, en. 2. fom er truffen, f}ar 
^labw imellem lo anbre. 

trXcUcmløtie, v. n. 3. fommc tmeirem, 
Uhc inb imellem, (ftelben unbt. t partic.) 
Gn mflIcmløl)ciiJ>c ^ure. mcUcntUbeaJie 
forretninger. 

. KtellembDcr, en. pi. -c. falbeé bc to 
ni«llcm|Te i et Spænb af 6 -pefre. 2. ben 
fom, ». at fiV-'^alDre ell. tringe SnaE og 
©labber fra en ^Perfon t. en anben ell. til 
flere, fa-tter Splib ilUanbt ^olE. "Gn faa; 
ban ITleUemlol'fr fan t fin ©nfolbigf)cb libt 
efter libt unbergraoe bet ælbfte 5Senj!ab." 
SJahbef. 

l1TelIcmm<ti:Itii> , et. pi. - er. ^. fom 
l^olbeé imellem be orbentlige 9}Jaaltiber. 

Ulellcmmai), en. ub.pl. 93iab, ifær tør 
^Tiai, jom fpifeé imellem be rette SJJaalti; 
bcr; f. (S. 53iitaftenémab. 

niellcnimaøt, en. pl.-cr. 532agt, fom er 
unberorbnct en hinere, og ooer en ringere. 
"53eb tllellemntfigtcr i ben monartijTe JRes 
giering, for)laaer"f)an J'^nrllené SJaabgioerc 
og iiøierc (Smlvbémænb." <Sci)i)tte. 

tVIf^fmm<:ll^, en. b. f. f. DJJellemljanbs 
ter. (3 2o?fproget fcerb. om ben ,' bet v». 
ajJellemfomft fceeltager i en 'proceé.) 

ITTclIcmmmir, en. pi. - mure. Sn 9}Z. 
fom gier Sfillerum imell. to ^piabfe ell. 
iBogninger; en Sfillemuur. 

iUelicmpciigc , pi. SOJellemgift, 1. fig. 

■gortrab, af at yillc forlige Stribenbe. "itt 

' »are be UgubeligeS tlicUcmpeiigc." ?frrebo. 

VItcUcmpillf , en. pi. - r, C£n ^. fom 
ftaaer imellem anbre. (mobf. ■^ievnepiUe, 
Jirii^epillc,) 

tTIdlempIfiJis, en. *plabé, fom er tmc(; 
lem to anbre. 

; lix fil cm ran (j, en. ub. pi. JRang imellem 
en Ijøiere og Tavere; ell. fom l)»erfen er 
meget I)oi, ell. meget la». 

tlTcIIcmrcgicriiiø, en. ell. SncIIcmrigc, 
et. ((Sneeborf.) ^tlftanben i et 9iige, l)V>or 
JRegentea et bob, og en ni? iffe »atgt cU. 
ubna;i->nt i l)ané Steb. Interregnum. 

tJlellemrføning , en. pi. - er. fltcnfibia JReoniug imellem to ^erfoncr o»er bet, fom 
bc inbbttrbet^ ffnlbe og fmoe tilgobe f)oé fjins 
onben. 'Bi ijciXK opgiort t»or tit. 

tlTfllcmreife, en. pl.-r. JKiife tmcllem 
to ©reber ell^ ffanbe, fom oftere gientageé. 
(5B. S. iO.) 

nicUcniret, en. pi. -ter. JR. fom fcrttcS 
p. JBorber og fpifei' imellem joooebretterne. 

tTIellcnirige, adv. fom fEeer, finber Stcb 
imeikni to yiiger , unbcr een Kegttring. 
2)en ^ipanbel, jom briiu'é m. (br. bog ftelben 
alleue ; men forefommer i iDrbene : titels 
Icmritjo{;«u^fl, en. — titellemrigstoli*, en. 
X. fom betales af iCnrer, ber fereé fra eet 
jRige t. et anbet, ell. fra een ^rooinbé t. 
en anben unber famme 9iegieitng. 

tltelicmrum, et. pi. b. f. 5Rum , fom 
abjfiller, er imellem to Sing; fig. ogfaa 
om :5tb. efter et IIT. af enbeel 2for. 

mellemrar, et. pi. b. f. et 3iat , fom 
forln'nber to anbre. (3. Jtraft.) 

ITlclIcmfVicl, et. pi. b. f. (Sfie,t imeKem 
to ^orbeienbomme. ((Solbing.) 

tltcllemffov* , ea. (Sfoo , fioié Sræcr 
^»erfen ere af be l)oiejte og ftørfrc, eH. hore 
t. olratjToo, fom ftaaer imellem '^©ifPov oø 
Untjffov* ell. UnJcrfPou. ',. 

tltcUemfl-Vcvcn, aclj. v. flfrc»en tnb imef« 
lem finterne i anben (gfrift. mellemflVe^s 
ne 2tnmærfninger. 

mellm^ttl^t, adj. V. ffubt inb imellem 
anbre .^Sing. 

mcllem')7agcv et. pi. b. f. ©t ©lage, en 
?(rt, fom er imellem to anb,re> ell. fom l)t?er; 
fen er af bet bebfte ell. ringefte ©lage ; 
93iellemfort. ($Rat)bcf.) 

mellcmfpil, et. pi. b. f. 1. b. f. f. 
mdlcmact. (f. 3(ct.) 2. 93?ufif, ber fpils 
leé imellem bramati)Te g^orefiillinger , cH. 
imellem .po_tiebfn}ffer i en doncert. 

tlTcUemfr, adj. og adv. bannet af præp. 
tnellem og ubtrwffec benneé JBegreb abiec; 
tioiff. 1. adj. (ber altib forbrer ben bejt. 
2(rt,) mibterfi, fom er netop i 9}tibten af 
flere, fom oftefl tre Sing. ..f>an oar ben 
mellemjle v. Sorbet , i 3?oeffen. .pané 
mcUemjle 5)atter (af ttc.) 2. a'dv. p. ben 
mellemfre ''Plabé, i »iibten. %t ftbbe mels 
lemft r>. et SBorb. 

ntellcmftemmc, en. i Sonefonftcn: en 
©temmc , fom er tmcllem bett Ijoiepe 03 
taoefte. 

tltellcmflrcg, en. pl.-er. en ©. fom et 
imellem og forbinber to (Sienjlanbc (iDrb), 
ell. hi>onH'b faabonne abiTilleé. 

tltcUcmftue, en. pl.-r. en ©tue, fom et 
imellem to anbre. (7Crreboe.) 

iltcUfmihnii*, en. 93?ellemtib. — imcls 
Ifm^iiiitiev , adv. unbertiben. (f. imcls 
lem, B.) 

mdlcmf^yfFe, et. pl.-r. et ©tuffe, fom 
CC imellem to anbre, f. S. SltellcmjltyfFct af 
en foatSijf, fom gierne bc(céi.3 étv>tUu S[)?cacm|Tt)ffc— 93?cacmi>ccrclfc. 32 SDccnenv^ccrcnSc— ?0?cn. 2. ct Uxt (Sfucfptf/ bcc epforcé imellem t\> 

trZrllcmflt^rrdfc, en. i-n maabelin, mifc; 
tehnaatii) (gtovvclfe. Kt »ccrc af iTT. 

SndlcmfÆtiting, en. 1. ©tecningcn, at 
fcvtfe imcirom. 2. ben mdremfte ®cet eU. 
(Sætning i en Slutning cll. ^criobe. 

triellcmtfilc, en. p]. - r. ;J. ()!.iot\H'b eii 
Qnbeng afbn^bey, cU. fom fve^iførcé cftetat 
en 7(nbcn i)<\c mk, oi) fac en ;£vebie tafev. 
(©otbing.) 

ITIcUcmtarm, en. S. fom er imellem to 
rtnbvc. (05. (S. S.) 

tTTcllcmti^, en. Sib, fom forlober fra et 
»ift Sibépunft t. et anbet. 3 benne )31. 
tv bet foregaaet meget. 3 ten lTIdlcmti(> 
ot (mcbcn^<) l}an »ar borte. 

ilTclIcmtiIlVJt^, en. @n mibbclmaabtg 
gob 3^ilftanb. (Staffen.) 

S^ellemtimc, en. pl.-er. 1. X. fom fals 
,t)cr imellem to anbre Simcr. pan l)ar en 
tn. imellem be to Sorelæéninger. 2. S'ri; 
time. 

tttellcmttitdt, en. pi. b. f. 1. Sing, fom 
i JRummet befinber ftg imellem to anbre. 
(Srefitorø.) 2. en Sing, fom iffe f)urer t. 
noget af to ©lage, men (lar noget af 6eg; 
øeé Tfrt. (5n m. imellem ^ærc og 2Gl)le. 
(gntn. afilla'beog Stof. 

UXclIcmtriii, ct. pi. b. f. ct SSrtn imels 
tern ct ()øiere og (aocre. ''faaocl cgentt. fom 
figurl.) 2Ct flaae paa ct tJT. 

5^cllcmt«fi, i*. Z. fom er lagt, anbragt 
imellem to anbre (Slagé Znsi, (f. iHcUcm; 
i>r<et.) 

lUclIct^tÆrmmc, en. ®rt Sine cll. ct ©tt>f; 
fe af iSemmen, ber forbinbcr begge ^^efteS 
.^oiH'bftot ; ifær ^aa Sønberneé <Setcti5i. 
(i»f. ilTjIct^mtnc.) 

HtcUemtømmer, et. xii. pi. Ut 5S. fom 
et inbenfor bet i)berfle Sømmer , fom er 
imellem begge ©iber of en SS^gning; 3nbi 
tømmer. (*^. <S. D.) 

tVIelIcmwci, en. pl.-e. 6n SSci, fom tøs 
bcc imellem to anbre. 

t1TelIemi?i{>i»c, en. ?(f|^anb imellem to' 
fceoa-getigc ficgemer, fom er mibt imellem 
ten nærmefte og ben fternefte. 

UTeUemv>in{>, en. pl.-e. (Sn af SSinbcnc 
imellem bc fire ^poDcbotnbe. (TCrreboe.) 

ttlellemwirfning, en. pl.-cr. 6n SSirfs' 
ning, fom inbtræber imellem to anbre. 

ttTelte.mv>oI5 , en. ben 5)ed af en ^æffs 
ningét>olb , fom forbinber to g^lanEer cll. 
©ibeootbe. 

tltcUentvjojcet, partic. »oyct inb imellem 
anire Sing. 
, ■ )3teUcmv)o;ciiiitg , en. bet, at en Sing 
'jjjoxer inb imellem anbre. 
> "YtldUmxxe^, en. pl.-ge. en SSarg fom 
abffillcr to |)ufc ell. iSærelfer. 

meUemvavclfe, ct. pl.-v. b, f, f, VHcIs 
Icmjlue, t1trIIemwcprell^e, adf. v. fcrugeé (bcelé 
absol. beeliS fom adj.) i famrac J^ema-rf-^ fom 
til ellem regn ilt g ; men ogfaa om ligefrem 
§Melb, fom een af to ^Perfoner er i til ben 
anbcn, ell. om Silgotebaoenbc. 3eg øns 
fTer at afgiore l>ort\TI■.•Uemu^cre^^e. ©n 
m. 5Regning. 

lliellemwÆvf , ct. (St @lagé fiint og 
aahitit Zci t. ^vuentimmerpimt, ()UOri man 
gier Hbfi:>en{ng, fom giver bet 2iig()eb mcb 
jtniplinger. 2. i a-lbrc ^h : en 3?ab itnipi 
linger, bcr fatteé (hngé ai 33iibten p, ct 
^g^orfUtbe. (iRofrgaarb. 3Jiot[}.) 

tTTeUemwiYfeii, et. pi. - er. ct 35. ber i 
(Sgen)Taber flaaer imellem ()øiere og laocrc 
S5a'[ener._ (Srefcl)on).) 

tTIelleinOiVVt, en. mibbelmaabig SSæiCt 
ell. (Størrelfe; OJfellemftorrclfe. 

VTTeloMe, en. pl.-r. fSat. melodia.] en 
paffenbc,, f. S'ret bef)agelig ^el^i af ;Soner ; 
forrb. et inJT: :£onefølge, en oié ^^ovening af 
©ongetoner, lempebe t. bcrtit l}ørenbe Orb. 
?(t fa-tte m. tit en «ife. — .mdoMfV, adj. 
fom ti)ber fliont, ifær i ©ang. 

iHdon, en. pl.-er. en frrbenbe plante 
of ©ræéfarreneé ©leegt, fom hmU'i i Srioi 
bænfe, og bene fpifetige ^rugt. Cucumis 
Melo. (JSlan ftger ogfaa : lit tocgge ITIdo:* 
ner , ?(gurfer ; og mener ba JCiecrnerne.) 
Seraf: i\ldon^6)]c, en. ilaffe (.©riobænf) 
t)Oori 9}leloner brioefi ell. opeli'tcé. Xila 
lonfJÆrne, en. tTZdonfl-'al, en. o. fl. 

"mdotenplafter, et. (^JSeffel.) et <2tagS 
^taf^er ber ta»eé af en ubcntanbff ^plante* 
Melilotkus. 

tVIcn, coiij.' [©». men. ?fl. <S. og -potl, 
men, man.] betegner i 'Kim. en 90iobfa;ts 
ning, Uooerecnéftemmetfe, ber finber ©teb 
imellem g^orfcctningen og ©fterfætningen ; 
enten ligefrem (f. (S. -pan »ar engang rig ; 
men nu. er l)an fattig) cll. i anbre fa-r^ 
ffilte Sitfælbe; f.-(S. l)t?o'r en Karfag 
, ubtn^Heå t. at noget iE?e er ell. flcer ; 
(3eg oitbc l)at>c réift ibag ; men bleo l)ins 
bret tf. ^i^ci-'etninfler.) en narmere .'iBe* 
jlemmetfe af forfatningen ; (>pun er ingen 
©tiønbeb ; men l}un er bog i l)øi ®rab uxU 
MxQ' hoffen følger ofte ben Srifrige ; meit 
bet er berfor iffe fagt, at ^orfigttgl)eb altib 
flulbe »cerc' ufjCtbig) en betingenbe Z^*^- 
ftrcenfning af gorfa-tningen , en onbvens 
bing mob benS 3nbl}0tb, eller iDpl}aTelfe af 
famme , m. fl. t)erl)en l;ørcnbc Sitfivtbe. 
(3eg lover at f omme; mcit unber ben $Bes' 
tingetfe k. .pun er nu meget fornøiet ; 
men »il ^un attib blioc bet 'i 3eg ventcbc 
meb Æiiéfjeb at fee {)am ; men ban fom iffe.) 
— 3 bille iSilfa-tbc ftaaer ^Partifelen v>el 
tibt i ^orfcetningen ; ell. ben funbc ftaac 
ber : SSet er fjun fmuf ; men ilte faa fmuf, 
fom ©ø)iteren. ©Iler m. Ubclabelfe af pars 
tifeten : ^pun er fmuf ; men iffe jc. — lins 
tcvtibcn bcfltjnbcé ogfao en ©cdning mcb SKcn— -9}?fnf(j^cb. 33 a)?entgr)cb— 2}?enncfFf» itiftt; 09 bo ubtrnffcé cnrcni(ttbt o»crfl;øs 
btgt) en røobfcetntng t. en forubgaact »pc; 
riobe ; ctt. bet bt. (09 tfæt { bagt. Zak) [om 
et ;Sfa9é Ubraab, cU. fom en Cwergang t. 
en onben matme. tTTcit jeg fjat nu en; 
gong tngcn Sro t. fjam ! 17Zm ftig mig 
beg, l)v6t bu fjor »æret ! — lITcn, for ot 
femme t. neget onbet. — ^ct •forbtnbeS 
ogfao i b. ZaU meget tibt m. ^orttfelen 
j« ; i\cct [)ooc ber mobfigcé cH. tnbsenbeé. 
30, men jeg ^or jo »let iffe looet ham no; 
gct. 3a, men bet er [o iffe ben JBog, ico 
forlangte. 

JITtne-, V. a. 1. [3. meina.] ^inbre , 
gtøre jpmber t. f. formene, ^»ilfet nu er 
mere brugeligt. 

mene,v. n. (bog m. et @ragé octimfl 
ærug { nogte Sitfætbc.) mcente , meent. 
[3. meina. 2C. ©. mænan.] 1. Ijolbe for, 
ontage , bcmme eftei? inboorteé (fubieetioc) 
©runbc, uben egentlig ot afgiurc ©onbl^e; 
ben eH. 2Siéf)cben of bet, bermeneé. SSon; 
bcrne mecitte (troebe) bet »ar et ©pøgeffe. 
"2)e metnte, at Be fooc en 2fanb." 2uc. 24. 
37. røan mener, .Krigen »i( fnart brnbc 
ub. .poab mener bu om benne Sag 1 HIc; 
ner (troer, tænfcr) bu, jeg ffutbe ncbtobc 
mig t. ot tigge f)erom ? jpan menes at Ⱦre 
en (Søn of ^rinbfen. [Sfiønbt bet oj^e 
br. eenétrbigt meb ot troc> fjor bette bog 
beelS en egen og bcpemt æemærfeffc og 
»rug (i»f. troc, 1. 3. 4. 5) !)»or mon ei 
fon fætte mene t Qtctct ; taié er Srugen 
af mene, for: troc, ^i^mmc om, ^oIi>e for, 
^^ppigcre i Satefproget, enb i bet ffrifttige 
Ubtrnf.J 2. f)a»c i Sanferne, forbinbc en 
»lé SBetDbntng m. fine £)rb, figtt tii nogen 
eU. noget m. bet, fom ffgeé. Ut ftge eet og 
m. et onbet. 3)et »or iffe faolebeé meent. 
^on mener iffe et iDrb of hct, t)an figcr. 
"@ub ^a»cr giret 'mig, ot tale fom ieg 
mener.'' mUh. 33. 7. 15. 3cg meentc 
iffe t^enbc bermeb. .pan talte om SJZobercn, 
og meente 5)afteren. . 3. ogte, ^a»e i Sin; 
CC. 3eg mener ot Ⱦre ^er titbage om- 
otte 2)age. 4. ^au et »ift ©tnbetag ,, 
Ⱦre od eff. itbc ftnbet tmob een. (ti'cct i 
gorbinb. meb iict.) .pon mener bet gobt," 
arltgt meb big. Seg meente intet onbt 
fcermeb. (f, mening.) 

»leniø, adj. [?{. ©. maene, gemæne. 
m, ©. meen, mene. f. mcen og ae-- 
meen.] ^ect, fomtet, fomttig. 2)en menjx 
Sf 2ttmuc. 2)et menige Jotf. "Sen me-- 
nigc 4pob." 2). 58ib. 1550. "Sonmorfå 
jnemge 3nbbt)ggere." QSebetéSaro. — Dg; 
fQO uD. Hvt. IHenige Sorgere i 93»en. m 
taie menig MI«nJ>8 (eU. il»enigm<;ni>6) 
esog. (tilforn ogfao: ofminbetig. ®ct 
menige SBcbjle.) — 2)crof: lllenighe*, en. 
^'%.necni)et.\ 1. et ©omfunb of 
SJicnnejlfer, ber jloae { en »ié fæJU-é ^or. 
^nbetfc. Sfraefé IIU (£). J8ib.> 2)en 
■ ®aii|t Orbbog. IF. t^nftnc m, 2. et ^«tt ^otf, icn menige 
.pob af 6-orfct, 3ffmucn. "2ft menigheden 
fnurpbc mob ^mfrcrne." (^\ iB.) "St 
■ bet ftfe, ot trabe ilienittbfvVn unber Jobs 
ber?" 95. iShott. (i»f. :)(imccnf)ev\) 3. et 
^ettgtonéietiTob; ifær et cf)ri)toligt. "Ut 
lTfenigljci»en6 øprigc femmer burbe ailvbe 
gitpcrne." — "^opcrnc fatbte Jletferne 
ntcmgljeOens »erbétige vP)oocber." ©cfints 
fe. .4. færb. om ^otfenc i eet Sogn, ber 
l)a»c. fællcå ©ubétieneflc. dn fxox tatrig 
Ut. ©n Sanbe'bnmenigl)c5. SDer er to 
9)rceficr »eb benne tlienittbci>. 

mening, en. pl.-er. [af mene.] ;I.bet, 
mon mener, ontager, t)olber f, ot »ccre, og 
trocr at {)a»e ©runbe for. 3rt btt»i: 9, fin 
m. ^on f)ar fine egne meninger. 2it' 
fige fin Di. rccnt ub. 3eg er iffe af benne, 
flf^ongtir. a>t ere af ulige, focilicUtg^; « 
menmger. ?(t unberfoge, gienbvioe,- for; 
lale, opgiyc cn^m. gu ugrwnbet, 'fovubi. 
fattet Wr. (Jorbom.) "Gu nrcnintt, fcm- 
cr bteoen t. JKeget, er en ©runbiætning;' 
og er ben ugrunbet, bo er ben en ^orC^om." 
Sporon. — 2)en offentlige mening: ten f)oé 
^ublicum, ell. en bet»belig Seet af [amme 
gietbenbe 932. "gftergiiH-ntjeb f. .be» of; 
fentt. mening, om ben enbog jTutbe »cctc 
^orbom." 9{af)bef. 2. æctncning af bet, 
fom figeé ett. »f rioeé. .^»ab el- ilienincten 
af tcttc llbtrpf? "©fionbr iUfninttetr of ' 
biffe Crb »ar tnbetig, fom ben ftar<lltag.» 
a3agg. 91. Altm, 5)et fan togeé i to »?<■; 
ninger. 2)er mao ligge en ffiutt lU. unber. 
2»er CC ingen m, i tit, fjo« fiar »Urevet. 
3. 2(gt, ^enfigt. ^(t giore, ot optoge no; 
get i en gob lli. ©et er langt -fro-min m.' 
S)et »or iffe min m. ot fornærme horn. 
"3>en, fom gier £!nbt t en gob UreniHO,. 
gtor »irfelig Ånbt." (gilfcf)0Jt). . ;i. «». 
©fff ning , en fommen^a-ngenbe ^.Vriolic f ' 
Sole ell. Sfvift, fom giuer futb'iWcniug.' 
^pev er meningen ute, = meningeforffiel, 
en. ,5-orjlfieltignob i flereé il»enin9»:r. • ttros 
ningsfriljfi, i-n. gdlieb t.ot. »ttré; dt. t- 
bct minbfr^; t. ot l}o»e fin cgfca 93J. ' me; 
iringsltitf, adj. tiig i m. ca.,.S?et»bning. 
mentnggligc iDrb. menint^'6in^l)cC!, en.' 
1. S. i 9J?enitjger ^of> to elt. flere. 2. Siigs. 
f)eb i ®ett)bntng. £)rbeneé Hf. mening«;' 
lignenC>c, adj. v. fom liar tignenbe,- fttenbt 
iffe ganffc ben [omme 5)}Jening. m. (mxt-i 
tDbige) Drb. tlicningefotu en. ©.[om 
beroer p. 93Zening (mobfat ©ierningsfog.) 
mcntngetlri^, en. Strib, [om optommet; 
of ulige 9JJeninger. XlTcning«tt>*:ng, en. 
ub. pi. S»ang, fom »aatæggeé 93ieningcvé 
sgttring og Jfntogelfe. mcninrtetoiit , 
en. 9}Jeninggrrrib. mcningevttfing, en 
munbtlig elt. ifrifttig ©ttring of vn 9}{en{ng. 
2lt forbnbc olminiJelig uinb)Tt\vnfet r)te= 
ntngeyttring i 9lertgioné[ager.';S3irfncr 
mennejTc , et. pi. - «» m, ;*cfi.' ^kU 

(3) 2)knncffe — !D?cnnef!f«^oonb, 34 SDicnncffe^ob— 9JZ<nneffeccttig^eb. )Xlcnnt^mt. [3- Manneskia. 2t. <S. Mon- 
nisc] Det m. fornuft, g^rt^cb og en bt)s 
tfjif ^atut: bcgaucbc SJcefcn, fom raabci*, 
faastbt fceté ^vceftcr naac, oo er ^ovben 09 
te øodgc ©fatninger p. fammc ; et Snbii 
»fb af SJitnnejIcflcegten. — 3 sing. m. bejt. 
2(rt. ofte for : et UleitncfTe, cll. foni col- 
lect. for: mennefFcr i TCfm. YtieunefYet 
le»er unbcr aRc S^rbené SHmater. Xiicns 
nefPcts Sio er en fort og urotig JDrøm^ (3 
b. SSale om etSKanbfolf , fom man omtatec 
ubcn fii)nbct:(tg 2(gte(fc dl. £)pnfttrf[om{)cb.) 
SSéb pi. XT?e»mcf¥ec , absol. faauet fom ». 
bet beftemtc ITlcnnefycMe, betcgncé SDJenne« 
ffeflccgten oocrf)ooebet , elt. Segrcbct om 
bcnnf (f. 6. ItTlrimefl'er og 25i>r. Set er 
Ulcnneffcnes atmtnbeHgc ©frøbcUgfieb.) 
IHennejl'er er bog ogfaa bet tUotte ^Ii'trtal. 
^f. a. æi f)urte l:)?ciniijTet [o: nogle 9JZ.] 
i (Sfoticn.) = !l:Tte)mef!'caI5>er', -en. 1. ben 
foebpanligc li. fom et 9Jiennc)fc opnaacr. 
2, 3?ct iSibérum , ^iiort man ontagcr , at 
bet mennejictige Xmn for'ntieé, og fom i 
Htm. rcgncé f. 33 "Kat, "g'or een ItUens 
I1e|¥e<:l^cr ftben »ae aft bette øbc — i en 
cnefte t>l. b(e« S>rfcnen omfTabt t. en ^<m 
ve." SBagg. — HlcuHeffcaufiøt, et, mcnne* 
ffettgt li. !tttennefi-Vart, en. pi. - er. 1. 
dn t)t» 2Crt (9iace) af ajJcnnciTcr, ubmærfct 
fra anbrc litUt. 2. 9}JcnneiTcnatur. (^. 
©. 3}JulIer.) ntcnnffFcbceu , et. S3. af 
StRenncffer. Xtlenne^eblob , et. figurf, 
SJZennefferé Si». Ht ubgpbe, (xt fparc til. 
iJlennejl'eckffe, en. pi. -r. en v\i (S. ell. 
@tanb af SD^cnneffer. lltcnnefVe{)igt, et. 
^aafunb, iDpfunb af 33?enne|Tcr. rVlen? 
Hcffc^cnbe, en. ben, fom »ifer ftg uficertig 
og ftcnbfl mob olie SJJcnncftcr. mennc; 
fif cfteniff ., adj. fom f)ører t. 932ennc»!es 
ficnbffab. meuuefl'eficn^ffc S'orepillinger. 
£Ra^bcf. incnuef¥efiend|¥ab, et. en 9}?cns 
ncffeficnbcé @inbe(ag ; ^a\>, fienbtHgt <Stnb 
imob i^cfc SJienneffcfiønnet. lllcmiefYes 
pi6, en. ^(tb, TCrbeifcc, ant<cnbt af 93Jen; 
neffer p. noget. "lirciincfVcfHi>cii5 ©pot 
{ »ctbnrfcbc 4)cber." 9?agg. lUcimeffe; 
forflan^, en. . ben ?f. fom 9:«enneif et ^ ^'* 
intnb;(igf)eb etl. af ØJat uren ^ar, ». en fims 
pet llbpifiing af (Stcetené ©»ner (i 9)Jobfoets 
ntng t, ben Oeferc, ben fpecu(ati»e g'orftonb 
eU. fornuft.) m l^ape funb 1)1, "2)cn 
funbc l1tenncjYeforf^fini>s SBcgrcb om S'ri« 
l^eb." 2(. Srfteb. — meunejfefrrøt , en. 
ub. pi. ^. jror onbre 93Zc»nc|tcré Socr* 
magt , f. menneiTetig 93?agt. "Sen fieeffc 
SiRebborget, bcr uben UIcunejYcfrygt figer 
»tgtige ©anbi^eber." 9ial)l)ef. Iftenneffe? 
fi9i>c, en. bet, fom er tienHgt t. ^obc f. 
9D?cnncffcr. 11?e«Hc|?ef(9lclfe, en. Jf. fom 
SWenncffe, m-'nnejlelig g=. WIeiutefyeøicrs 
itinø, en. tict, fom er gtort, ubfort af 9)Jeni 
nefter. Ulenncjl'eljafiné, en. et SMcnnc* 
ffed ^. 00 fig. menne^elig ^taft, ®Uw ntng. ©t SSorrf of m. of Utenncf^clxKM« 
i>er. l^IenucfYel)*:^, et. t»cbt>arenbc .&ab 
tit ell. 2(f)ft) f. ben menncffct. Siatur o»crs 
^ooebct, ell. for 9}Jenneftcne , faatebcé fom 
bct2C(m. ere; 9i)?enncftefienbf!al). ilten* 
iiefffl)a{>er, en. ben, fom ncerer 9Dicnneftcs 
J}ab. tlTfnneff e^fiii^el , en. SWcnncfter* 
.Riø6 og ©alg fom SSarer ; @(a»e^anbe(. 
(©utbberg.) Xriennef!'el)el{> , et. SJJennes 
ffeté, 9}?cnncf!eflægtené pe(b og 5Selfoerb i 
liinu "De, ber maate YHennef^'cIjeli« 09 
9}Jcnncf!c»oerb aiicne efter fanbfeiigc ©oberé 
Sefibbetfc." ^. (S. SJJuCer. iricnucffes 
hielp , en. ub. pi. |)iclp af 9?Jcnneffer. 
iJteuncffeljob, en. pl.-c. en 93JcEngbc 9]?cn5 
nci^er p. eet <Steb. UlenncffcFien^cr, en. 
pl.-e. ben, fom beftbber 9}?cnncffefunbffcb. 
"^t>or (et funbe iéfe fel» ben bt)befte tXl, 
ftuffeé af ben træbffc «pnf(cr." 7t. S^tfteb. 
wtcnuef!'efiarnø, adj. fom føler .Ricerligl^eb 
til, l)ar et ucleiUigt, beeltagenbe ©inb mob 
alle SJJcnncffer. iDeraf: ItlcuncfPcFJarrlig* 
l)c&, en. ub. pi. llIeintc|Vefi«6, et. Jtiøb 
af et gJi. !t1tennff¥efti9n, et. (altib m. bcfl. 
2(rt.)b. f. f. meimcffejlagt,-!. »leuites 
fPcHdgt, en. ub. pi. 3.. fom 9JJenncffet 
»ife cU. an»enbe. ITTenncfVcfrfift, en. ben 
^. fom 93?ennejTet beftbber. 2ft ubrcttc nos 
get t>. tllenneffeFr«ftev. l:Tlennf|¥cFrop, 
en. et mennejTeligt Segeme. (JBaggefen.) 
lTIcuncffeFun6^'<tt), en. ub. pi. ^unbftab 
t. 9}iennc)fcté aanbelige Statur, og t. 9)Jens 
nejTcneé SSeenfe* og -panblemaabc i tet fel? 
ffabcltge Stu. Ulcmiejf cliiclfe, en. fiibcls 
fe, fom 93ienncf?ct er unberfajTct. tlien* 
neffeliu , et. 1. 6t SKcnneffeS Æibærelfc 
p. Sorbcn. 2. bet mennejleligc fictmct p. 
Sorben, t liim. betragtet. UTcnneflffli* 
vete forfftellige (gfiffelfer. "Sagttagelfcc 
of lTfcnne|¥eliv>et i alle bete ^tfuerlinger." 
?>. @. 9Jiuller. ttTeimej?cnatur, en. len 
litt og 9Zatur, (Samlingen af bc ©genffas 
ber, fom 9)?ennefFct be'fibber; menneffclig 
SSi. "Jølclfc af 2RenneiTeoocrb eller ^g* 
tclfC f. ItlenneffeHfituren." y. ©. 9:iul; 
(er. itlennefYenfiwt , et. 1. S?at>n af 97i. 
^an forticner neppc Ylt. 2. 9ti.r»-.i , fom 
9)Zenncffer pleie at bære. ^unbcn l)ar et 
m, iUenneffeoffer, et. 1. et 931. fom ofs 
freé. 2. b. f. f. mcnneffeoffriHø o: ®icrs 
ningen, at offrc 9}Jcnncf!cr. Illennef¥es 
par, et, @t 9)ac 93?ennefTcr, tfær af for« 
pi\l. sRtøn. 2?ct fscfte ITU mennefJes 
plager, en. ben, fom finbec Spft i at plage 
anbrc 9)Zenne|!<r, ITlenncfl'epIigt , en. 
pi. -er. ^. bcr paaligger a}?cnnejTet, fom 
9JJenneffe; moralf? '^. ■Zdminbelige iHennes 
f^epligter. XltenncfFcran, et. ©terningen 
at rane, bortføre et SK. f. at giøre bet t. fin 
Sræl; 9)Jennef^:rott. iJ)eraf: i:r?enne|Yer<:s 
ner,en. — !tTlertncjl'erettigl)e6, en. pl.-er, 
ben JR. ct^pcrt 9)^. fjar, eQ. antageé at f)as 
»«, fom iX frit SJocfcn . ^JBivfnct.) Xllenne« ffilcnne(F€rocé— SDlennffFcIig. 35 aj^enncffclis— a)Jcffe. ff eroe«, «n. 9f. fotn gfocfi ccn af onbre g}?ens 
ncffcr. UTennefFerow, et. b. f. f. 33icnncj 
ffcran. Urcnncffcr^ti , en. mcnncjTctig 
©tcuimc. nTemlef^'cf«mfun^, en. ©ams 
fimC , forening of 93JenncjTcr. ">?ct ItT. 
bcc ubgiur en ©fat." 2)rftct). !l1iennefYei 
f<:n^», en. b. f. f. SKcnncjTcfovjlanb. "'Bim: 
pet ITiennejfffaitfto." JRaggcfcn. "llleimcs 
fTffini>, et. menneffeljgt ©inb , ^icrt^etog. 
lUfnnr)TefiaI, en. i.iennejTctig @. (t, ^on 
\i\il fra 2)t)rcncé.) i1lenuf}Tef?uru, et. iU 
reenlighebcn af ben forbciebc ^ubc^ [om 
offercé gienneni iSarmccanatcn f)oé SQJenne: 
ffet. !rtieiinffFcf?ifWfe, vn. mcnneftctig 
©6a(>nin<) ell, <Sfif6ctf«. meimcfFffyy, adj. 
fom fcji^tcr og fhjer 9)?ennevEeré ©elffab, 
fotfcffT}. ITtennefPcflocgt, en. 1. (ub. pi. 
og attib m. iqi. 2Ctt.) 3nb6egre6ct af alle 
SKcnnciTcr, fom ^aoc le»et, lepe og ffutte 
lc»c; 9}Jcnne)Tene, fom SfaOninger af een 
"Ktt. UTcnnefFenvrgtf»t& JBeftenimelfe. 2. 
pi. - er. en enfett <Slccgt, (Seneration, af 
93?ennc)Tcr. — 111ennff?e|iemme, en. b. f. f. 
9}Jcnne)Terøft. iTIcnnc|?e|iyrf e , en. ben 
©. fom SJJenneffet pteicr at befibbe. Ilten; 
nefFetcn? , <a. 9}?enncf!eté gornuben^cb , 
ZvanQ. (S. 9lotI)C.) !lTlettncffcv>i:nM , 
<n. Qt gjJenn^'iTeé 95. fU. Spførfet, 
^anbfcmaabe, (9la!)0ef.) XTlcnncffcvcl , 
tt. SDJennejteté , aJJennejTcflægtené 9Sel 
cH. SSetfærb. !tllennef?c»jcn, en. pL-ner. 
fcen , fom etjTcr SOiennejTeftennet , fom 
»tfec ftg ficctlig i @tnb c^ ©icmtng mob 
alle SKenneffer. tXiennc^vxli>e, en. ub. 
pi. menneffciig SScelbe, ben SXngt, et 
gjJenneffc fan ^»c og u^øv<. XTteimef¥c; 
weert", d. ub. pi. bet 95., et 9}?ennc|Te 6es 
ftbbec éII. bet bcfibbe. "5)ené S^iemeb er 
ttfe tjlot 9}Z«ineffeoct , men lITenncfPc* 
v<tr6." 58aggefen. lltcnncfFewÆ»i>iøl)c5, 
en. ub. pi. ben SSarbtgheb, fom egner, tiU 
fommer et 831. fom moratj? g'ornuftooes 
fen. (©ngetétoft.) xncnnrl^ctjocrF, et. pi. 
-er. b. f. f. SDiennejTegierning. lITemifffe; 
Ⱦfcii, et. 1. et mennejTeltgt 25cefen eU. 
Snbtoib. 2. gjJcnneiTeté 95æfen, aJicnnes 
fftnatur. (S. JRotfje.) mennefFeÆ&cn6e , 
adj. V. fom i)at ben 95ane , ot æbe S[«ennes 
ytctiei. m. gotfefoerb. ll?eMMelTc«{>er , 
«n. ben, fom æber 3KcnnejTcfiÉ>b. 

ttlennefFelje^, et. ub. pi. [et n^t iDrb \ 
af b. S. 9JJcnfff)t)ett.J l, ;Den mcnnes 
fEettge DJatur. 5)et æbelfle, af Ztt i)\}a'i) 
!Cnenne|TeJ)c&en inb^bcfatteri tthnnc\fei}ei 
ben maa oprøreé »» en faaban @,rufomf)ebv 
2. \>ct menncitettgc ^iøn, 93?ennej?ef(æ<)ten 
(tfoer m. ^cnfpn t. bene mora(ffe ell. aani 
bettgc ©ultuc. i^tttnefPebc^fn6 J^iflorie.) 
©t minbre pofi'enbc^ og oéerfløbigt llbtrpf. 

ItHenn ef?elig, ad)* [H. ©. mennisclic] 
1. fom ()ørec t. SDJenncffeté aSoefen og 9Ja; 
tur, fom er egen for SKenneffet. (t 9)?«bi 
fottn. t. 8^^^ommelig <ir. 6yrjf?«) T)tt mfnnefTcIige Cio, ©n m. ©frfibeltg^cb^ 
Ufulbfommcnf)eb. "3eg tater efter mcnnc« 
jTclig 93iié." 5Rom. 6, 19. 2. grunbct i 
9)?enncffct5 Statur, fom moratff SScefen 
(mobf. umeiine jYelig.) <Sn m«- JBi^aubling, 
= l^emlc(?cligl)e^ , en. ub. pi. 93Zennc5 
fFeté 9?atur, fom et moratff SSoefcn i ©ærbes 
teékb. Ht otfe XR. mob ^tenber. [ — mm« 
jiejTelitjviis, adv. efter 93Zennef|feréSKaabc, 
fom 93?enneffcr pfete. (95. <S. b,) 

ItMcns, adv. (fammcnitagtt af mc^cn9) 
f. imedens* 

Ul^nuet, cUv pi. -ter« (^ranfF.) en vid 
JDanbé nu tangfommc Ztm 05 S5e5cec|clfcr. 
2(t banbfe lltcHuch 

Ulcrc, adv. f. mcer. 

UTergel, en. ub.pl. [S.marl. Z.^ats 
Qii.] en fcb, ffiør, of Seer; og .Ralfjorb 
fclanbet 3orbart, fom er tten(tg t. ot giare 
magre, fanbebe Sorber mere frugtbare. 
JHeen mergel (af (ige 2?ele .Ralf og Seer.) 
Secrmcrgel. ^alfmergel. ©anbmergcl. =3 
mergekgtig, adj. fom ligner 3}?. tHcr* \ 
gckrt, en. et t»ift ©(agé 9Ji. mctgelblanjr 
i>ct, adj. blanbet meb 9K. lltergelblan« 
Mng, en. Gn macjcr 2^xi>é 'SBlanbtng m, 
gjJcrgcl f. at giobe bcit, (JDtuffcn.^ ulerr 
gelboUe, en. pU^r* runbe og faft^> unber« 
ttbcn Tt\. anbre foéftle ftcgctøcr for<nebc 
aKcrgetflumper. (35rdnnicf)é SJJineral.) 
lTTcrgdt>niJ>, et. en 9Kergetgra». (95. ©. 
JD.) !tlJcrgcIgi«itmrtg, <n. Sorbcné ®. 
peb 9)Jerge(, røergting. !tncrgelgrct>, en. 
&. ell. ^orbi)bning i Sorbcn, l)Poraf siders 
gel opgrapeé. !lltergeIgrav>Ming, en. (Sier* 
ningen at opgrape SQi. !rtlergelgniu6, et, 
®. fom tnbe(}otbcr eH. beftaaet af 3}?erget. 
ITlergeljorft, en. 1. b. f. f. SKergcU 2. Gtt 
anbcn, m. 33?crgel ftcrrf blanbct Sorbart. 
Hitrgellag, et. Sorblag, fom bcftaaer af 
SW. t)?crgclf?ifcr, en. et (glagé ©. fom 
beffaaer af l)cerbct, blaalabcn 9J2erget. ' 

tllcrglc, V. a. 1. fore SJJergel poa Sors 
ben for ot giobe ben. 2(t mergle en iiQcv, 
— !rtTergIing, en. 

Weritfii, en-, ub. pi. ét!frt)btet, ftærf lug« 
tenbe Pante, ber bpcfeé fom .keffenurt. 
Origauum Majorana* (SSitb 5Werian, O. 
Vuleare.) 

i1lrti5)idn, cft. f. !rtrtJ»bag6?rcJ>g. 

Uterlc, trterling ett. UtÆrling, en. [^, 
Marling.] ©eitgorn eQ. tpnb fiinc , fora 
br. til ©fibé, til ot fnoc om (5nbcn of Sougp 
pærf m. m. SKofl). (3)eraf: ttl«rleprecu, 
llloerlefpiger, et fpibft 3^^:^"/ l)»orm«b man 
aobner ©trængene i Sougoarf.) 

Ulers, et. f. tTIars, 

XHefan, en. bet bdgefU of et ftørre ©fibS 
unberjte faftc ©eit, fom er p, !t)iefanmajieit 
o: ben bagejte SOJofl i et ©fib. (|)olf. Me- 
saene.") ©cilct fotbeé ogfoo ):llcf<:nfeil» 

tne?Iingcr, pi. f. ):JTaoIinger. 

UTeiTe, en, pl.-T, i%. ©» Mæsse. Cat, . i)Jkffe~9){een«9cir(>clbf. 36 ^^JcSfingblif—lDkftcrøilbe. inissa.] 1. ben 3^cct af ben ckiflcr, (Subé* 
ticncftc, fom ^tæften forretter m. (Sang og 
Sæéning f. ?(lterct ; i ben catl)ol)Tc Åirfe t. 
©rtnbving om (S^rtjitt, eU. om ^cfgcneé og 
9}Jarti)rcré Sjøb. (it>f. ogfaa Si(clemcffc.) 
Tit gaa« i iTTeff^en, læfc en Hl. i)eu en 11?. 
(Ubtrt)f, fom nu ei cre brugcttgc om @ubéj 
tiencftcn f)Oé oi. pf. ». at meffe.) f. ogfaa 
^erimeffe, ©ttefaiig, 3(ftenfaiig. 2. i 
cc(bre Stber: en ^otttb , fom Ijotbtcé t. 
3Gve f. en .pc(gen, m. m. ^eraf: 9}Zartcs 
tnfffc, 9[Rtffe(émcffe , Jtinibelmiffe, o. fl. 

3. efter bet ;£nb]Te br. Y\lc^e om »tife ftore 
SRarfebcr. !tJIe|feu i 2eip,5tg, i ^ranffurt. 
2^ogf)anb(ernc retfc t, SJJeffen. (Seraf : 
»leffccatatog, Ulejycrcife, Wcffetib, o. ft.) 

4. Sil ©tibé: ©ftbefotfcté srdbbagé? og iq-. 
tcnfptiéning, cH. fæUeé ffiorb, fom Sfficc: 
terne l)o(bc f. fammeniitnbte ^Vn'ge. ^oU 
fene f)olbc ITTcflfc. ^pan f}ar paataget ftg 
at ^o(bc meffcii. = Uf JOrbet i Ifte »e^ 
tnocrf. iVtcjfcbog, en. S5. fom inbe()o(bcr 
te Sønner, Cccticr m. m. ber l^ørc t, 9}?eéJ 
fen; et SJdlJale, ©rabuarc. HTeffeborJ', 
f. 3(ItcrI)or6. !tlTeffc^n•«^ , et. hct »tebc 
SBrøb , fom br. »eb ben cat^o(iTe SJJcffe ; 
^(terbrøb , ^poftic. iHc|fccrtpeI , et. 6. 
f)Oor ber l^otbcé 93?. llifj]eCi<:g, en. ®. 
ftoorsaa ber i en »ié ?rn(ebn. hotbcé SKcffe. 
IJlcffcéegn, en. 3). etter .Kirfcbettent fom 
opoarter ^Præflcn ». 9}icf[en. X)lfffei>raøt, 
en. g)ra'ftené S. naar fjan Icefcr 93?cfien 
cU. meffcr. !!^?rfliefaIJ>, et. i crlbrc 25anjf: 
S3Jeffené, (Dubétieneftené iDphør. iinber 
S3anbfættc(fc. !t1?cffcl)<:5el , en. p].-cr» 
li. ©. Mæss-hacele. [o. HoluiU. "ii. <S. 
JHacele, en fort .Kappe. J en 0. <Siberne 
oaben .Raabe af røbt ^Imi e. b., fom l^oé 
oé Ifører t. 9:)?cffebragtcn, og fom ^rceften 
brager ot>en p. 9)fcfTcfærfcn. illeffcfiortcl, 
f. ilTcjfcfoerr. tIictTfHarécr, pi. b. f. f. 

.WTcffedragt. Uieffcfloffe, en. ^, ^»ors 
mcb ber ». ben catljofffe 9JL rtngeé, naar 
loftten optøfteé. iUfffelÆøniiig , en. 
«|)anb{tngen at Ictfe '5Q?cf[e, iU.rf|epr<tfl, 
en. tben cat^otfte Jtirfe: en ^. f)»i6 S^ors 
retning ifccr er , ot (æfe 93ieffer. XUeffes 
jfcnø, en. ben (S. fom finber ©teb ». aSeé« 
fen. iTIcffi'fctrF, en. @n{)oib(inneb.Riors 
Ui, fom kræften brager over ft'n øorige ^roes 
flcbragt , naar ^an gaaer t. "KUcxet f. at 
forrette 9}?cffen. iiieflfcwiiit, en. ub. pi. 
b. f. f. 2((tcr»iin. 

tlteffe, V. n. og a. 1. I^ofbc 9Keffen, fors 
tcttc TfttertienePen (ifær om ben proteftani 
ttjTc 9)Jcffc.) £>enne ^ræft mcffer bcbrc, enb 
l)an præbifcr. "Kt meffe ©ollecten. 

irieeftnø, et. ub. pi. [<S». og :S. 9Kcés 
fin g. 2(. (2. Mæstlmg, fom ogfaa bemærs 
fer : ®tanbé.] et btanbet, h)6guu(t 93?etar, 
ber beflaaer af .Kobber, forenet m. en 3tnfs 
erté, fcebpanl. ©almei. Ut brænbc (tUoirs 
fe) ill. =5 U?eeftttgarE)et^r, «t. bet , fom er gtort af SEW. llteøftngliliP, et. 9)?. ub« 
hamret i trmbe ^(aber. (t. Sovj'f' fra 3erns 
bltF.) Htc6ftMgbrÆnJ>cr , en. ben litbcU 
ber i en @mclte()ntte, fom brænber cll. tits 
»icEcr SSl. !llie6fi»gl;6mmcr, en. 6n ftoc 
.jammer, I}Oormeb 9Ji. ubbonfeé t. ^(abcr. 
!tne6fingl)yttf, en. <Smette^Ptte, f)Oor bet 
brænbce 9Ji. (SEReéfingbrænbert. S'unfeé 9?. 
.f).) !t1Tc6ftltgfme^, en. ^aanbocvrfémanb, 
fom gtør 9)ieéftngarbeibe ; en ©iørtler. 
itleefingfJrttng, en. tpnb Stræng af 9)?. 
for ©r. tii eiaoerer. UTeefingtraai*, en. 
bretten Sroab af 9K. (for)T. fra Stads 
trcrtb.) HteefinøttÆrf , et. 1. b. f. f. 
9}?céftngf)t7tte. 2. et @tcb, ^por 93Jeéfings 
arbetbc giøreé i bet ©tore ; en 9Jicéfin9* 
fabrif; og f^. o. 

We]l, adj. og adr. super), af mecr, me* 
re. — meflrn^eelø, adv. fom ofteft, f. iet 
mefte, i ?(iminbelig()eb. (bagi. ZaU. 95eés 
fe(.) "(SaaUvnge oar ber me|tcuJ>eel8 (Snigs 
i)i'i> imellem bem." <Scl)r)tte. ^oll. mee- 
stendeels. 

lltefler, en. pi. -e. [3. Meistari. (g. 
ma.ster.] 1. ben, fom raaber ooer noget 
ed. o»er anbre, fom er ben førfie, fornems 
ftc btanbt flere. 7Ct giøre fig til lit. oocc 
anbce, ^^an bleo fnart vperrc og Vil. i 
©tåben, "iit fpiUe ITIcjler p, et (gteb o: 
»cere ben l)erffenbe, fjaoe 9)Jogten. 93?oti>. 
(Ijeraf (gammenf. -pofmeftcr, Sc^gcrmel^cr/ 
jRielbermejler , .Røgemrttfr, 9}J^ntmcjier, 
!5)oftmefiier , (£fatmc|ler o. fl.) 2. ben, 
fom ». 2)ueligl)t*b og Snbftgter i et »ift ^aQ 
ell. flere ubnuvrfer ftg fremfor anbre, fom 
forftaaer en Jtonfl ell. aSibenffab tilgarné. 
lit »crrellT. i en .Konft, ra-re lU. :paa .Klas 
»eer, p. ^løite. (2)et ftgeé enbog om et 
fruentimmer. 3 pore niicrc JBibeloperf. 
foretommer bog : "@n t1TeilcrhiC»c i Srolbs 
bom.") Seri er l^rt" inin ilt. 3: oscrgaaec 
mig, l^ar fiorrc So^rbig()eb, enb jeg. lit 
ftnbe ft'n Utc)lev. (Ijeraf: lUejierOigtér, 
93Jeji:crfanger, o. ft.) 3. en 2a:rer, i 9Ji'obf. 
til Ijané Særlinge, 2)ifeiple: en Sreremefier. 
^eraf : 3)anbfcmefter, J^egtemcjler, ©progs 
meftér, Segnemeftcr. 4. en ^aanbwocrfés 
manb, ber f)ar ublært, og t>. ot giøre 9JJes 
ftcrftr)£fc erl^oerpet JBorgerfFab og JRe.t t. ot 
l^olbe &ærebrengc og ©cenbe. 2(t ncbfættc 
ftg fom lU. en JBagermejler, (Sfræbers 
mefler, ©fomagcrmcfJer, p. f. ». 5. £)^i 
l^avémanb, Set Ijar f)an Pceret ttt. for. 
©terningen prifer Hlefitcrcn. "»ligningen 
forhmbte pn ITicflerp JSre." ©ulbberg. = 
Irttcfiterbrco , et. S5ibneébi)rb om , at en 
^aanboærfémanb er bienen ?Sl. tlicfters 
i>aai>, en. 6n mcfterlig .^onbling. (Snges 
mann.) !tllejler6igt, et. ©t fojrbelcé ub* 
moerfet og i)pperligt iDigt. UJejierdigter, 
en. 6n ubmarfet, ypperlig S. tlTe|ltcrs 
^j^iFFcr, en. ben, fom tilgasné l^or lært at 
brtfte. (SSaggefcn.) tirefiergiléc, et. @. SDkflcrgi (t)c — SDJclTcrft^. 37 ©Jcflerffob — SDJiboften. l Xnfobn. af at een Uir>tt. SK. — iUcfleti 
bccuJ*, en. fig. forfrinltg 5)uclt9l}eb, ^æti 
tuyixh t. et 3fvbetbe. Set er giort meb HT. 
et i^cerf af iU. — Ulcllerfuegt, en. 1. 
£)pfiMiémanb ofec Siegrenc i »JScftinbien. 
2. 3i8øbbf(cné illcjtcrfneøt o: JBøbbelfvH'ns 
ben. r>peti>aberu».) f. i1le)tcrmfin&, Wlc: 
flcrfoF, en. Un focnemftc Siet p. et Sfib 
ctl. i et Jløffcn. !tttcftcrFontl , en. (5n 
ubmccttct, fortcinttg, canjTelig ^onft. (2Cc; 
xcbo.) DicjlcrFraft, en. mcrtertia et»ne, 
foctnna*) .Kraft. (55^(enfc()(.) inct]er; 
Icitg, et. vpaanbt>æcfémeftercé S, Wejters 
lectie, en. tilforn : ben «»erfte Sectie ell. 
6(aiTe i (atinjTe @fotcr. !rtiejlerli?n, en. 
ben Sun, en ^paanbtjocrfémefter, f. 6. Xexm 
mermanb ell. aRuurmeftcr, beregner ftg "paci 
jit og fine ^oenbcé 'Mrbeibe. 11leflcrm<:n^, 
en. 1. jperre , SKcfter. 2. Opl^aoémanb. 
(begge forætbebe.) 3. €nbnu 6r. bet ans 
bcrtiben for: ©farprettec. (Seraf: illc; 
fiermcndefolF, te, fom ere t Sieneffe hoi 
©farpretteren. Hlcfterman^epcngc, pi. en 
»té 2ffgift t. ©farprettercn.) t^lc)ier: 
pen^d, en. fig. mefterttg g^cerbtgl^eb i at 
ma(c. Sette <Sti)ffc er tnalct meb lU. 
IHefterpriO'VC, en. ^. fom een maa gtøre f. 
at biivi 932. (SBorbing.) XHejlcrroC*, en. 
SJaon p. en Sægeptante ; fom Hllcrggcé 
fortrinlige J^nvfter. a)?efierurt. Imperato- 
.ria. llicl^erffing, en. fortrinlig gob (Sv\ng. 
(Jbaggefen.) llieftcrfanøer, en. 6n i fin 
.konft ubmærfet Sanger; t ©oerb. et Slagé 
©angere ell. Stgtere i Snbfflanb, t ben ftlfci; 
gere røiDbelalbcr, fom »are forcnebe i en 2(rt 
afSauyéinbretning. Uleflcrfficlm, en, (Sn 
flor, gienncmbreren ©fietm. !l11f|ler|¥u{), 
et. et mefterligt ©tub. (S)^lenfc()l. ^at; 
natofe.) lltettcrfpil , et. ubmærfet gobt 
©pil p. et Snfrrument, eH. paa ©hieplab; 
fen. UlejlerfpiUer, en. ben, fom ^ar ubs 
mærfct ^oerbigiieb t et »ift ctt. i flere ©lage 
©pil. «pan er en Xtl^ paa .Rlaoeer. Xlics 
flerftyFFe, et. 1. et mefterligt mbeibc, et 
8}icftcrria:rt. 2. bet ©t>?!fe ?(rbeibe, fom 
en Jpaanb»cer£éf»enb maa giøre og labe bei 
bømme f. at blioe SDlejler. Ht giere fit tH. 
ogfaa uegentt. om itonflnerc : Siettc 9}Ja: 
leri f)olbeé f. ^ané tR. o: i)an6 fortrinligfle 
2(rbeibe. tlleflerfwené, en. ben førftc og 
fornemflc ©. paa et SJærtftcb. XHefier; 
tr«F, et. et meftcrlig ubført Straf. (f. e. 
i ©pil.) Uti'flertyw, en. ben , fom ^ar 
opnoact ftor 5?ocrbigbeb { atftiæle. Xflts 
^Icrurt, f. Xne)^crroJ. — UTejterwacrF, et. 
et mefterligt , ubmærfet , fortrinlig gobt 
"Kxbtitt. Xllefterp<crFet i be nncre ©prog. 
S)ette 2)igt er {;ané ITleflcnjarF. 

XTteflerlig, adj. frembragt of en Wefler, 
tH. fom bet fømmer fig f. en SSJiefter, Dppcrs 
lig, fortrinlig, ubmartet t ftn 2frt. et 
meflerUgt ?(rbeibc. Siffe ^tflurer ere m, 
«(bf«rte, )£)(t ^ac ^an giort mt^ctli^t. ttteflerffub, et. ub. pi. [S. smetftev« 
fc^aft.] en 93Zeflcré égenjtab; fortrinlig 
Snbftgt og gocrbigbcb i noget ; mefterlig 
.Konjlfa-rbigbeb. (S)f)lenfc^l.) "MletlcrjTab 
t",Xegning og g'aroefpil." 3. 93iøtler. 

Ulejlre, V. a. 1. rette paa, mønftre, ubs 
fætte paa (ifa-r om ubeføiet, utibig JRettetfc 
og Sabel.) 2(t me)ire V(^<^ noget. Jpan 
ttilbe iffc labe fig meflre af fin egen Særling. 
7lt mefkc en anbené Tlrbetbe. 

!rttetal, et. (f)oé nogle : cii.) pl.-Icr, 1. 
et tungt, uigtennemftgtigt, fmclteligt mis 
neralfE Segcme, bcr x>, Stigen ffiHeé fra exts 
fen ell. g^telbftenen, l)»ori bet i'inbeé; 93Jalm. 
3Gfcle, uæble laTetallcr. 9?ecnt, ublanbet, 
gcbigent Di. 2. b. f. f. malm, 3. = XHcs 
tafacre, en. b. f. f. Ulalm«are. "iXictnU 
crbci^c, et. noget, fom er forfærbigct af 9K. 
WtetcIarl1ei^fr, en. ben, fom ' forfærbigec 
atlcbaanbe ?(rbeibc af 93Jetal, en ©iørtler. 
Xtht&U\fe, en. li. fom blirer tilbage of 
forbrænbte 9}?etaller. lHet<:Ibvu^, et. ben 
93?aabe, l)»orpaa et 9)2. oifer fig i SSrubbet. 
(»8. ©.£).) inetalf<:rwc, en. 1. gtinb« 
fenbe 'S- fi-'m 9J2etaller fæb»anltgen f)ai>e. 
2. en g^. fom tilberebeé of et 9:«. f. e. 
©panffgrønt ; metallifP^. itlctdglaniis, 
en. ict glinbfcnbe ©fiær, fom [piller p. 
9Sctallerne(j £)verflabe. l)tetdjorC>, en. 
3- fom tnbe^olber metallijlfe Sele. ITJc-- 
tfilFdF, en. i ehemien : et oypberet cU. 
fr^ret 93ietal. Hletfilffum, et. fremmcbe 
Sele, fom f?j)be osen p. 9)2etaller unber 
©meltntngcn. !tnetfiltraai», en. 932. trufs 
fet i en ti)nb Sraab ; 932eéftngtraab. (faales 
beé adj. i anbrc ©ammenfcetn. UietcIFas 
non, metalplade, ic. f. Xllalm.) 

Dleteor, et. pl.-cr. f. Huftfyn. (DJe* 
teorflffit , l)ar man falbet be fra iJuftenS 
bøiere Sgne. p, 3orben~^ nebfatbcnbe minee 
raljTe 932atTer.) 

Xtlctlfobe, en. pl.-r. orbentltg ©fif og 
^remgangémaabc i et ^oretagenbe, ifær i 
oiben(Tabcligt Jorcbrag ; Særemaabe. — 
metljoi'ij?, adj. fom jfeer efter en oié ors 
bentlig Jremgangémaabc, foccbrageé eftec 
en orbentlig 'Jccremaabe. 

miaue, V. n. 1. (fjar.) et £)rb, l^foroeb 
tnan ubtrriffcr .Rattens 8pb. ^t mtaue 
fom en .Rat. (Crbet ubtaleé fæboonlig i to 
©taoelfer. (33..©. iD.) ' 

mi^ , et. • pi. - er. bet minbftc fonlige 
u»ingebe ^tx)i, fom ifær ftnbeé i 9)2cet og 
SDii, Acaru5. — Seraf: miJ»ret, adj. fom fjar 
mange 9}2ibcr, er fulb af 932ibet. m, Sfl. 

Vitii), adj. [3. midr.] fom er mibt imeU 
Tcm, er i 9)2ibtcn. br. fun i ©ommenfæt* 
nin^er fom nebenfor finbcfi. 

nliJ»fiften, en. ub. pi. ben Zii p. ^as 
gen, fom er omtrent mibt imellem 9}2ibba3 
og 2(ften ; Sftermibbagéftunben ^en»cb SU 
4 eH. 9. — UTi^«ftenPm«^, en. iet man ©iifcalbrcnbc— 9)«bba()$mclf. 38 aJJibtosémcIf—SWibbel. fptfec ». tni{>ttften6ti&. (|)0§ (Sf)t. ^tbcrs 
(en : !t^l^cftcItsm<^aI,) 

lTti^aI6re^l^c , adj. fom {^ar naact oms 
ttcn.t |)a(»bcten af et SOJcnnejTcé (ætioantigc 
Ccwatt)«:, dl. tt ». 40 Hat gammel, ©n 
»ni6ali>roti>e 9}?anb, ^onc. 

■^l.Ti6^<:g, en\ pi. - e/ [3. Middegi. 2C. 
0, Middæg.] S)agené SJiibte, ben Stb p. 
25agen, ba ©olen ^aact f)«iteft p. ^immes 
len (egentL bet Stbépunft, ba ben gaacr 
-igtenncm ©HbbagC'fu'bfen ; ben aftconomijf c 
U«i>^«S.) ©n ;Xime f^ic lMii>ii:tj o: ^(ofs 
fen 11. Sm Ilu^^attcn, oeb 93Ubbagéttb. 
SU !!:n»55»ag, i g)?ibl)agétiben, naac 9)i. 
fomntCE, Tit fpi(? tit m. at ^o(bc l\l. o: 
fpife iDJibbagémab. 2(t 6ebe (ln)be) een t. 
^^j^^ag o: t, g^ibbagémaalttb. m foDC 
til Xn. Oi fot)C 93?ibbagéi'ø»n. (9Jicn : at 
fottc tnbtiC m. o: tit .Kt. 12.) = mi^^age; 
l)Iunii,ct» en fott SJJibbagéfern. ll!ii>; 
fcfiQsbori^ et, figurf.. b. (. f. OJJibbngémaal? ' 
tib. ®c crc cnbnu, ». !tnii»&rtgebori>et. 
tlti6J»ag6fIai>e , en. ben antagne g^tabc t 
himmelrummet , Jorn begvombfeé o.'SJJibs 
kag^lrcbfen, !l:ltiC)^fig&for)TieI, en. 7(fois 
gelfe imelkm forffiellige ©teberé geogras 
Vi)X^e Scengbc. (Socngbeforfliet*) Xthbi 
^agefrofofi, en. Ji f'^'" rn«!« gictbe f. SIHbs 
tagémab, eU. [om fptfeé ». lOJibbagétib. 
YJU&{><t,gøgi«fl, en. ben, fom fpifcc t. SDiib; 
bag l)Oé en anben. !tiri6c><5g6gl<:n6ø, en. 
gttfcté ftcetfc ®(anbé ». 932ii)bagétib. ©os 
Icné m. (S3aggefen.) "ift jTuc 2>agcné 
.Rongc t fin itti{>i>Ag6gI«.'t^e^." S>f)tenfcl^t. 
111ii>{><tgsl)ei>c, en. ben ftivrfefle ^ficie »* 
SKibbagéttb;, p. en oacm JDag. Itli^^age; 
btjilc^ en. >!pt5itc efter" 2(rbeibc cit. )paa en 
Sleife^ 0. gjJibbagétib, ^aa JRcifen i^otbt 
»i 1^. i tre Simer. 2(t tage ftg <;n X»t. 
mibbagéføpn.) );»li^^a.g6f)et^e, en., i %-- 
pronomien : et ©tnffe af 93?eribiancn, fom 
naaer t. et »ift giiu-t ^unft i fammc fra 
.g)odionten. ©otené VHiitinxQ^^eibc, bcné 
Snbtrctben i et <Stebé SJJeribian eff. 9)iibs 
l>ag6!rebé. Wtii»{>fig6Fre{>6, «n. 3 '^^ta 
nomien :. ben .Krebé," fom tccnfeé braget p, 
.Rimten tgtennem et »ift ©tebé 3cnit^ og 
9?abir og 6egge ^citer; figefom ten fiertit 
fDaccnbc\Krcbé p. Sorbftoben : SKeribian^ 
U?^^^agøI«v>, et. b. f. f. 9}?ibbagétib, ^an 
fom i luii>{)cg6l(\v)«t., !t^li^^«gø^Mie, ens 
ben 8inte i 9)libbagéfifabcn, fom ooerffærec 
^oti^onten. !tltii»i>ag6luft , en., ben £. 

" fom fornemmes p. 9}iibbagétib. -(tigcfom 
2(ftcnfuft , 9}Zorgenfuft.) lJti6itfigøIs'»ø , 
tt. bet ityi, bef fatbec mibt om Sagen, 
©ofené Ilt.. "Sorbiff e Suer btenbc m. ifti^s 
ftagelyø." >&cr|. !rtlii»i>agøm<:<tltt,6/ et. 
het .^o»ebmaattib , fem ^olbeé enten tt. 
SJJibbagétib, etl. imellem g^rofoftcn og OZab? 
ttcr^n. nli$i<sgøma6 , en. ub. pi. ben 
tJlai , fom fpifeé ». SKibbagémaaltibet. 

/ ^ttvft<iøemcl| , en, ub. pL ben SOt« fom matfeS af køerne om røibbagen. IHJft« 
ixtgøjTyggc, en. ben ©. fom fatber om 
SJJiCbagcn". ilti^^cgøfol, en. ©oten, naar 
ben er tjøieft p. ^tmmeten. "Sen fjjaic 
!l1li^^«gøfoIø tobrette ©traatcr." 3. C. 
Heiberg. l'^ii•^agøfir<t<^Ie , en. pi. - r. 
©otené ©traater ». SWibbagétib. "2)ett 
bebe !t^iii^figøfll•fi<:Ieø ^Xii" Saggcfen. 
11'lt>i><tgpflun6, en. b. f. f. SJJibbagétib , 
50?ibbagé(at). !tnii>i><:gøfi?vn, en. (gøon 
efter 9)?ibbagémaattibet. 2(tfo»cllt. tage 
f[g en tit. 'iHi6C>«gøti^, en. ben Sib, \,<x 
bet er 9}^. etl. ben iXib p. 2)agen, fom cc 
nctermeft for og efter 9!Kibbag. I1iii>6<;g«ks 
time, en. Stmen imellem 12 og 1 ; ell. betl 
Simc, l)Oort %tA\ ^olbe 9)Zibbag. 

mi$e>el , et. pi. WliMer* [3. Medal.] 
1. ben rirfenbc aarfog, l)t>oraf man beties 
ner fig f. at opnaae en ^enftgt, et 2>iemeb. 
lit beticne fig of ytitlabelige ilttMer. Seg 
feer intet Itt. tit atxt'iiU ^am. "XHiMcr 
tit Sænfefraftené ©forrpetfe." ©ngetétoft. 
^t bruge en '5)erfon fominidi»eI.— <Hettené^ 
11tiJ>e>cI o: Kettené S3etientc. (3of. Jve6s 
ffaft, DÆvFt«-!. 2)iffe Drb br. egcntt. om 
umibbetbare Tfarfager, ^»or»eb noget ffecr 
cll. »irfeé ; IHi&dcl berimob faapct om 
umibbetbart; fom mibbelbart »irfenbe "V^ax^ 
fager, (gt^tjert JRebffab etl. SSærftøi er et 
til. men iffe om.*?enbt.) 2. b. f. f. :l<rgcs 
mi^i»cl. @t maoeftrirf enbe ^ blobrenfenbe- 
W. <5t m. tmob ilotbfeber. 3. mie»*fl, 
(Samfunb. (nu fietbent.) "De (2)»rigl)es 
ben) ^Tutle aarltgen t»cnbe af bereé W. fors 
orbne." 5?. 8d». "JBonbernc flitfebc l)am 
nogle of bereé )1ti66el i a)Jøbe." ®ram» 
4. irnMcr, pi. formue , ®obé. '2£t eie 
^ore , bctnbcligc miMer. "®n 9}?onb af 
!Clti6Ier" (bemibtet 9}Z.) 6necborf. = mii)* 
i»elb<:r, adj. fom ffeer, inrfeé, opnaaeé, 
finber Steb formebetfl etl. »eb ^x>ii\^ af et 
9)Zibbc{. (mobf. umiii>clt)<:r.) ©n m. 93irts 
ning , JBerøring. m^^i>eIbarc Jlarfager. 
— !l;TtiJ}iieIv>«feit, et. 6t SSccfen fom tienec 
til 9}Jibbct for noget. (Srcfc'^orc.) 

Wliii^el, adj. [?(. ®. middel.] fom CC 
imellem to^ er i SJlibtcn. (br. tun i bc l^ers 
nceft onførtc ©ammenfætninger; superl. 
mi6?>eltl er ligetebcé iffe mere i S3rug. f. 
mfUe«i)i"<> = lTu^^eIefir , et. li. -fom i 
grugtbar^eb f)»crfen i^^rer t. be bebfte cll. 
ringeftc. (iDluffen.) Xllid^ekl^cr, en. >Den 
atm.. SBcmoerf. en HWn imellem llngboms 
meiX og Tflbcrbommen, manbtig 2(lbec, fos 
tetommer næften '\\U. — 93Jeb beft. Ttrt. br. 
£)rbct om ^tiX Sibérum i SJetbené .g>iftoric, 
fom ligger imiellem ben gamle og ben nijerc 
%\^ ; imcllcm^^ Komcrrigeté Unbcrgang og 
"iiit I5be 2f«ri)Urtbrebci> Slutning. — Itti^s 
{>flb«t»<ifgtlfe, en. Gn 93. fom er imellem 
ben liaftigfte og \iixi tangfomftc. (33. @. £).• 
®aatcl)cé : lTli^^el^vb^e , lHii>6j:Igrc6 , 
tHi{»{>eI^afii^lje^ , mi^6dl>«i (af mibbcls gjltbbclbt^rfelfc— 9)i(bbclflcmpcl. 39: 5Jh'bbe()lor— ©fibnatéfang. nmabiii .pøtbc, fiferfcn f. ^øt cHcc f. Ia») 
lni^^fll)«■i^'e , tliie>&cltryfnirtg. (^raft.) 
0. fl.) Uli^irlCiyrFelff, en. ©ufcéfcnrfeU 
fe , [om CC en aJicllemting af to anbcc. 
"Sen cngeljTe Sixfc ubgiør en Uii^^cI^yr^ 
Fclfe ttnellent ben tatt)ot|'!e og rcformccrte 
©ubi'fci)rfe(fe." Srf)Y)ttc. U!i{>&elffir»e,fn. 
'(9{af)bet.) f. lUeUrmfarvjc ([om er bet 6ru? 
gcligc iDrb.) XTii^JcIfure, en. ^. t ^Jlii: 
ten af en 2Cgcr. XJn^J'cIøo^e, et. ®, [om 
i)»ccfcn f}Bter t. bet bcbfrc eff. f cttcfte ; 
SKellcmgobé. ini{>5clgr«n$fe, en. ©n ®. 
fom ligger mibt tmellem ben tjbcrfte og in; 
ierjie, ben fternejle og nærmejtc. Ht naae 
f!n tJttii»el3t«n&fe, — Vflitbtlifa'o, et. et 
4>ao, ber ligger mibt imellem flere 2anbc 
(fom n. pr. m. befti 2(rt. om ben Dee( af 
bet attantiftc ^ao , bet flcocffer fig inb 
imellem bc tre SSerbcnébele ; bet miJ»M; 
Unb^c ^a».) Dli5'i>£U«n&^ et. et Sanb, 
mibt inbe imellem, eH. omvinget af anbrc 
fionbe ; cll. ben mibtecfte, inberfte Deel af 
et 8anb. (JKoftgaarbé iDrbb.) tnii>i«elle$, 
et. et Ceb, ( røibten of flere anbve. "©t 
W. i Jtiojrltg^ebé ^icebc." (S3flggefen.) 
Itii^^ellinie, en. ©n ret Oinie, [om belcr 
en ^igur i to lige £)ete. mi^delmaa^ig, ^ 
adj. [om er of 93?ellemjlørrcl[e, enten i le; 
gemlig Ubftrotfning og SJiocngbe , ell. i 
^raft, (Sone. ([. mua^clitt.) <Sn m. 5^or= 
ftanb. 2Ct (}at>e et mi66e»n<:<:i>igt .pooeb ; 
ot »cere af m. tStorrelfe, Uli^itelmfiaiig; 
Ittb, en. ub. pi. 58e[?affcn^eby at Ⱦre mib; 
belmaabtg. — tllii>6flpriiø, en. ^dié p. en 
»ié aSare, [om er mibt imellem ten Ijuicfle 
og lafcfte. Itii^^elpunft^ et og en, bet 
mibterjle '•punft i en .Rrebé, en .Kugle cH. 
anbrc fpmmctriff bannebc ^isurcr; Sen? 
trum. 3orbcné Yd^ iSwngbenø , S&cuc^i 
øel[ené Ilt. "5Kin ©ioel f^nteé at breie ftg 
om fit ItHid^elpunFt i ccig llenbeligfjeb." 
S3agg. mii>6dfalt,, et. et <Ba[t, ber bes 
ftaaer af en ©pre, fom ^ar opløft ell. fon 
cnet ftg m. Sorbarter cH. metalliife Pegcj 
mer. tlli66elj¥oIe, en, ®n (ært (Sfole, 
fom iffe et fulbftcenbig inbrcttet, lit>Dri fun 
unberrifeé i en 2)eel af be t. Unir>crfitetet 
forn«bnc .Runbftaber, og [om bcrfor iiaaet 
tmellem fulbflcenbige Iccrbe ©foler og SBor; 
gerffoler. (g^ororbn. 122)ec.l806.) Xlli^; 
<>el)l«g6, et. og UZii'delfort, en, SKctlemi 
fort, 3JJellemflagé» (©neeborf.) ^1?i^5cI; 
ftand, en. 1. en Stilftanb , ^Jorfatning, 
fom lig "jer imellem to for)tiellige, fjar noi 
flct af I)oec. "6n ITI. imellem 2)cfpotiéme 
og Xnarc^ie." ©nceborf. 2. ben @tanb, 
fom er imellem ben fornemfte og ben rin; 
gefre (f. ©. ^ibebémcenb, 3orbeierc, Jliøb;, 
nioenb, m. fl.) ©n 9)?anb af illt6i>cl[lans. 
beiu "3 rolig tnid6clft<:n5 ffg labe nøie," 
3. 3. Sunb. — mie>&el)iempel, et. fjoé S3og; 
fcinbere, et <S. fjoormcb *3)rpbel[er trptfeé i 
SWibttn af JRrjgflcné Uffetlinjec p. <n SBoj. mi^^elf^or, adj. fom er of SWibbelflørrelfc. 
Uii6e»el|ircg, en. f. ^^li^>^f^inie. Uti^s 
^cljterrelfc^ en. maabelig, mibbelmoobtg 
©tørrclfe. tltii>e>clti:l, et. t JRcgnefonflen: 
et Zai, [om i et i»iil ^ovholb ligger i ^Jlih* 
ten af flere gionc Zal. _^ct orit^metiffe, 
geometrifFc Itl. Ut tage ;ni6e>eIt<:Uet af 
fere (Størrelfer. !llli&C)ertt5, en. ben Sib, 
l^porefter joeont goacnbe Uf)re retteé i bet 
borgerlige 8tD. ini5{»cltil)l«ni>, en. S. 
[om haatc Cunbc Ⱦre bebrc og jlettere. 
(Srefcf^oo.) mi^^eU-ing, en. 1. b. [. f. 
iruilcmting, 2. en ligegtjlbig Sing. (25. 
©. SD,) m\bbclvcni>,\et. ell. mibitU 
vande, pi. i SEibéfproget: naor ^at>et ec 
imellem ©bbe og S^ob. i;ni6{»cl»e», en. 
figurl. om ^anblinger, f)»ori mon unbgooec 
to 9)t!erltg^eber. 2Ct hotbc !IJiii>5eIt)eien 
imellem ©terrig^eb og 2'b[elf)eb. ""Kt ftnbe 
en Ul. imellem biffe §berligf)eber," @neeb. 
Illi6i>elx)<rgt, en. 6t ?egemeé 8?cegt, faos 
lebeé fom bet i 9Jiibbeltal efter flere g^ors 
føg bciu-mmeé. (3, .Rroft.) ttttJ>6eIv«rd, 
et. ell. 11{iiii»clu«ri>i, en, ©n iEtngé'a?ær= 
bi, naar ben bcrcgneé efter" et S^ibbeltat 
imellem be l)oieilc og laocjte ^^cifer, 

mibt, en. f. nm, et. 

Itllidfcfte, en. ub. pi. [af adf. tnrd.] icn 
Zii ell. ZaQ,, fom er mibt i S'Aften. (IXlibi 
fafieiSønbag. Lætare.) 

DHi'tc^en. [3- Midia.] SCJJibte ; ifctc 
om ten mibterfle 5)eel of Oegemet. (foræU 
iit ; men optaget of npere Sigtcrc.) "-pun 
er foo [mol i XHidie^e ^wn et [ao runb om 
Sorm." 2)f)lcn[cf)l. 

UliMaiti, et, pl.-c. b, f. f. ilTJé&eUand. 

— mii>kiid8^<;w , et. f. \lli&6ell)a\?. 
iniMfiii&$«'^ en. ©n S5 i en ^n, mibt inbe 
i et ?anb. 

Xtij^Ic, V. a. 1. mægle; paffe, laoe, ans 
orbne. (S3orbing. forælbet.) 5)eraf: iliids 
ler, en. ©n røctgler, ^i "iémorgler, røels 
lemmonb. (2). SBibel.) "Qn IHiMer imeU 
lem ®ub og 93?<;nncjTcne." I. Xim, 2, 5. 

miMer, pi. &oié, formue, f. »lids 
bel, 3. 

lliiMertfd, adv. f. imlblertib. 

ltliMeH<-iCiig, adj. fom iEEe er f. bcflom 
big, men blot f. en røeKemtib. Tinterimi; 
flilT.) en m, æefrDrelfe. (nntiDrb.) "em 
ten f . fit »eboorenbv* eller mii&Ierti&jge Dv- 
f)olb inbcn for ©totene Orænbfiir." li. S>tf 

[t<^fc. 

niiditflt, en. pi. -nætter, ben Zib , ba 
Slatten regneé at fære bolo forløben; M. 
12 om Drotten. S:}m mibnat, ». illiftitct. 

— 35eraf; Wi&n<yt6f)firte, en, .p. fom go* 
ler 0. 9^ibnat. (JBoggefen.) tJUduatøs 
HoFFe, en, J;. fom Ijøreé o, g^ibnat, ell. 
noor ben flooei;- tott). lltidnotømulm, et. 
Slottene tr>ffe[lc SJ^ørfe. "ØJoar i ITtibs 
natemulm »i ranfe." ®c«nbt»tg. Utib« 
noteffiMfl, #n. ®. »eb SKibnotétib. Xdi^: ^Olitnatéftunb— ^Jiig. 40 SDIig— iOlilbnc. natefhini dl. Xtlit'nat^tlb , en. ten Sib 
naat; bet cc 9}?. !t)tii>natofii3'V>n, en. @, 
»eb 9)Zibnat^tib. (®i-unbting.) Vdx^ncXa 
time, en. Slimen fra 12 tt( 1 om 9?at; 
ten. 0. fl. 

tltiiifommcr, en. [2(. ^. Mid-stimoi.] 
ten Sib, ba ©onimeven regneé at »cere f)a(o 
forOf; ©anct^anybagéSib. — S^eraf: "tTlt^; 
fommers^^•:g, en. ©anet ^panébag. "DWiii 
fommeretjiclit ell. t^Ti^fommer6(¥at , en. 
(Sn ©fat, font ^tebjlæbcrne fovbum ». ©. 
.panébagé :Sib maattc fracc t. ^i^ngen. 
llli^fommereuiU, en. 9Zatten føc @. .pané; 
tag. llii^fommcreti^, en. ;Xiben.»cb (S. 
^anébag; o. fl. 

')Mvit , adv. i SJZfbtcn. (f)ac altib en 
præpos. efter ftg.) mi^t i Si)en. .f)an 
ftob mi^t iOfanbt bcm. mi&t om .Sagen ; 
tniJ>t paa |5tm(cn. 7ft bn)be noget mii»t 
ooer. %\. tage een miftt om Stitct. 2ft 
fioae mi{»t igiennem ©foiien. — ^f)eraf, elL 
af adj. mi^, ijatjesJ superl. mifetcrf!', b, f. f. 
mcUemfl (og , fom bette , attib m. Oeft. 
Ttrt.) ®en mii>terl'ic 2)ee(. 2)ct mi^tcr; 
fic af ?(geren. ((5n anben super]. miC>iicI|l; 
for : mellcmjl: br. fun i SBibe(:£)oerf.) = 
©ammenfcrtninger : mii>tfiov^e», adv. mibt 
i g^tocben, lange m. 9DJiDten af en ^. lit 
feilc mii>tfior^6, — Xlliiitpuiift, et. b. f. f. 
ltni»e>elputtFt. (p(uffen.) miitfPibs, adv. 
mibt i '^Xx\id, e(r. tange ^cn o.\> bete SJJibtc. 
ir?iittflretj , en. b. f. f. SJUbbeHtnie. (3. 
•Kraft.) mti>tfir«»n6 , adv, mibt p. en 
0(ob, ett. (angé o,\i bene ^m^Xi. m^^t; 
fmiJie, adv. mibt i et ©unb. mt{>tf4j»eø, 
adv. i 93?tbten, (angé ab røibten af en ©ø. 
mii>tu<:n{»5, mibt p. en iBugt ell. ■^<x^ et an; 
bet inbfluttet »Sanb. midtwci, en. egentl. 
SSct fom er i 9[)itbten af et Kiim, ell. lige 
langt fra to Snbepunfter. ftg. "%iU læn; 
gere, enb t. !lllii>tv>eifu af bet mennejTetigc 
Si»S 93ane." SJalling. ntii'tueis , adv. 
1. lange l)cn ab SKibtcn af en SSci. 2(t 
Ctøre mti>tt>cio. 2. "^(n^y ^alooeicn. ntii»t; 
Vfio tmellcm iDbenfc og OJi^borg. 

irtiMe,cn. [3. Midia.] 9JJibbelpunftet 
i en Cinie cH. ^labe, m. be nærmeft omlig; 
genbc 2)ele ; ben røtbterjle, mcllemfte Seel 
af et Segcme. (2(ltib m. 6cft. ell. ub. Tlrt.) 
!!:1lii>tcn af en 2(ger. 2(t ffære, brtibe noget 
OU er i midten. Ciueté, æeiené ITliftte. 

Uti^winter, en. [af adj. mi{).] ben iJib, 
ba ffiinteren regheé (xX »cere l^alo forleden, 
ell. Slutningen af januar. — itiii»ijins 
tcrgfejt, en. g*, fom ^clligi^olbteå o. benne 
2Carétib { bet gamle 9?orbcn. 

illtdi», n. s. f. Uleli*. 

Xltig, pron. pers. — Dat. Acc. og Abl. 
tit jeg. [Cigcfom 'iat faa ofte i ælbre 2)an)T, 
(tilltgcmeb fig) ftaaer oBerflobigt recipr. 
f. <5. "3e9 f)flc »æret mig i ben Sunb" — 
".pan reb ftg unb«r S5." (,K. 25.) faalebeé 
fcr. bet cnbnu t bagi. S. o»crfiøbigt^ t Z\U fætbe; I)\jor ber tænfeé et »ifl |)enfnn t. ben 
Salcnbc. Sat mig itfc mere om Ijcnbc. 
.Raf^ mig tffe \:ii{i øapir bort.] 

miil, en. pi. b. f. og mile. [3. og ?(. 
(S. mila.] et ajeimaat ell. Sa-ngbemaat p. 
flere tufinbc Tllen ; men af forflicllig ©ton 
relfe i forfTiellige fonbe. ®n banjT Xlt. ec 
120(.)0 ban]Te ?flen. €n gcogr«pl)ijt XII. 
er 22,842 tarifer ^ob. ^-n miils 2?et, 
et ^ar lliiile aSei. 2)cttc 23tcrg tigger 
mange tl?ile bort. 3e.g f)ar reijjt ti tlTiil i 
Sag. = lT?iIfl)«it, en. ®n .f)ci opf ajlet ». 
SSeicn f. ^^^er 9Jiiil. milelang , adj. fom 
^ar en ?a:ngbe af een ell. af ftere 9}Jitc. 
(milelangt, adv. milembt.) lllilemaal , ' 
et. ben SJiaabe, ot beregne SSetené ell. 2{fs 
fianbené ^angbc efter 9}Ule. lliiicpengc, 
pi. eu iné 2Cfgift, fom SJeifenbe maa bctatc 
efter iiSeicné Sængbc fra ©teb t. ©teb. 
!tiulepccl, en. egentl. en ^æt, opreift ». 
SSeicn f, (kX betegne 9}?iteneé ifntat, fra et 
»ift ©teb ; men liX br. ogfaa om wore Dti; 
lejlotter af ©teen. MiilcfVifte, et. Zm^ 
fViftning y. l)t»cr 9J?. Dtilcticcn , lirilc; 
flette, en. b. f. f. YTIileparl. -(S^abbef.) 
lliiletal, et. 2(ntal af 9}Jile. milevidt, 
adv. i en Sængbe ell. Tlfjlanb af fere 9J£ilc. 
9}Zan fdn reife milewii>t uben c^X trctffe en 
S3ii. IHilcvogit, en. 6n 9Sogn m. en mes 
c^aniiT 3nbretning t. oX maale S^eiené 
Cængbe, fom man fiorer. 

IHiffel, n. pr. (l)Dort)eb ogfaa Slæfictt 
betegneé) 5?craf : !ttiiffel6aften, en. 2Cftei 
nen for 9)JifEelébag. !tlXifMo&ag, en. @t. 
9J?tcl}aet5 ^eftbag b. 29bc ©ept. iKifFcIss 
gaae, en. én ftcgt %<xai,, fom fpifeé 93Hfj 
fetiJaften. miffcIsgil^c, et. nuomftunbet 
SBonbevneé Jpoftgitbe, ber omtrent l)otbeé o. 
SDiiEfetébagétib. mifMemeffe, en. SJJifs 
fetébag. 

IHiie«, adj. [3. mildr.] 1. tHe ftærf, 
f}aarb ell. barjT; linb, fagte, blib. ®n mil6 
JRegn, SSinb, SSinter. mil6t »cir, ©t 
mil^t Slima. 2. titbøtctig t. ©ftergipen; 
l^eb og iB(ibl}eb imob anbre; mobf. ^ireng. 
6n mili> ^g>errc. ©nm. 5?egie.rtng. mil^e 
©traffemibter. .3. »enlig, fagtmobig, \>[\'i). 
|)un er m. og »enlig mob alle. "6t mili>t 
©oar fan omoenbe iiSrebe." ^oX. Crbfpr. 
15. 1. 4. (om 2(afi)nct) iffe morf, fuut 
ell. fortrccbelig. "@t milftt 2(nftgt er bet, 
I^Dorpaa fee^@toebc og gounøielfe." ©poron. 
-punfaae mil^tt. I^am. — 3)eraf: mili»clig, 
adv. milbt. (58. :Xf)ott. ©torm.) — ITiiieis 
l)c6,en. ub.pl. 93eftatfenf)eben oX t>ærc 
mitb. "inili>l)cd gtør tæffetig, 9}?unter()eb 
beljagelig, Spjtig^eb morfom." ©poron. 

!lllili»e, V. a. 1. giørc mitb , formilbc, 
linbre. 6. ^ebcrfcn. (f. formilde og mil^* 
Uf, fom nu crc tncre brugelige.) 3)eraf j 
miie>flff, en. 

lUiline, V. a. og n. 1. aet. b. f. f. mils 
^f, formilbc. Xt m. ©tnbct. 2. neutr. 33Iilbnc— i»iin. 41 SDlin— 9)?inbc. blifc mitbcrc. 35ct mildner (cK. mil^nee) 

lliile, en. pi. - r. [St). Mila. 9?. ©. 
SMilcr.J en .^ob af tagvité opbnncjcbc 
©ra-nbcftoffer, bcbæffct m. (Scæétcrr«, og 
forfinet m. Ouft()uIIcr, ijmiUn Jpob ontccnj 
beé 03 brccnbfé t. ^ut ; en ^u(mi(f . "lii, 
faae jeg hm en renlig JRøg af Dliler!" 
Goalb. = l^iIe^lran^e, et. 5Seb , fom br. 
tit »)}Ji(cr; 5mi(cr>cb. Utilf^amp , en. 
J'amri af en .Su(mi(e. (JBaggcfcn.) llii; 
lf^«fFe, et. 5). af ØtÉinfiiæt ooer 9)?iten. 
Uiilchil, et. pi. b. f. .Ruf, fom ere brcenbte 
i en 3}Ji(c. . 

ItTile, en. pl.-r. f7(. @. midla.] " et bøte; 
ligt 93?unbbib p. JÉ)c)1cbibfeI. lit dbe meb 
Dl. og ©tangbibfet. --- lUtlct^mmc, en. 

1. S. ell. 5ine, fom fotbinber SKitcrnc p. 
et ^\u Jpefte. (Sftcr ben jpbffc llbt. lircil: 
t«mmc. iof. (Staim om H. <Bax. S^tt. ^}}it}. 
®. (£fr. A^ 180.) 2. ©n mcb 93ii(c forfi)? 
net Semme. (S5. <S. S.) 

liniItou,en. pi. -er. Gt 2(ntat af ti 
©angc bunbiebe tuftnbc, cHcr tufinbc ©am 
ge tufi'nbe. 

lliilite, en. [Sat. militia.] 1. i)'oa\) bet 
I)ørec t. Jirigéftanben og .^rigéoctfenet. (b. 
Safc.) 2. en itrigémagt, ber beftaaer en; 
ten af frivillige ^clt, dl. af faabanne, ber 
I)av>e ubtient ». bc fafte dropper; Canbe; 
»cern. (i SJJobfætn. t. ben ftaoenbc .peer.) 
jrf. Kvftmilite, jL<:nimiIit6. 

mUt, en. ub. pi. [3. Milt!. 2C. S. 
milt.] et 3iibt>o(b \)oé 5CRennefTer og fattes 
bur, bet f)ot ftt ide i ben fenftre ®itc imets 
lem JRibbenenc og 9)?afen. — UliltCitre, 
en. (Sn ^u(é; eU. Slobaare , ber gaaer 
tgiennem 9}Ji(ten. > lUiItbrani>, en. Ses 
twcnbetfe i 9)Jilten ^oé ^pornqfæget. Dtilts 
plaider, et. y. tiC ubsorteé SBrug tmob 
(Smerte i SKitten. (JRofrgaarbé £)rbb.) 
lUilttling, et. (Sting i ben »enftre (Bite, 
krot 9}Jilten tigger, miltfvø, adj. fom fjar 
(gfabc i SDJitten. (I)t)pod)onbtijf.) "8ab 
miltfyge Daarer bagtatc »or 3orb." fRai)i 
bef. l^iItfvg^om , en. ©. ber femmer 
fra 5}?ilten ; ©fabe i SC«t(ten. (br. ifær om 
4>i>Pocf)onbrie.) 

lllimmeriug, en. (fora-Ibet.) 35ug, fom 

fatber i 3untii?, etl. mibt om ©ommeren. 

[forefommer i Srbfprog. ©fter 33. ©. £). 

. fammenbraget af IHt^fommecei'ug , fom 

bog funbc oære uoift.] 

Diimrc, V. n. 1. (I)ar.) 1. gtpc 9pb fom 
en ©ebebuf. ©uffen mimret ob ®ebernc. 

2. flaac |)ooebet op og neb, fom .pcfte og 
SXvocQ om ©ommeren f. at frie fig fro 
§(ucr. (SKot^.) 3. t^ggc 09 æbe tangs 
fomt (aKot^.) 

ttliit, pron. poss. n. mit« pi. mine. [3. 

og 2f. ©. min.] 2)ette ^ron. ubtrnKcr i 

"Kim. et ©enboméfor^otb imellem ben furftc 

. jrammaticaliTe ^^c^fon (jeg) 09 vfjooebotbct (^erfon ell. Sing ;) at ^iin er mig beftcvgs 
tet, ell. i et anbet nært ^orliolb t. mig; 
at benne tilhorer mig, ftaacr i ^orbinbclfc 
meb ell. beroer p. mig, 0. f. ». — Itiin 
jRone, min jperre, min ;Siener, mit ^ai\^, 
mine Jovfcetter, mine ficcrc »fenner, f. min 
<BMt ; og absol. Sogen er min. 2)ettc 
vpuué rar engang mit. .pt>ié er benne 
|)at 1 — 2)et er min. — Sr bet bin ^at "i 
3eg trocbe, bet oar min. 'T'it ©øtt» 09 
bit ®ulb bet er mit ; og bine -puftruer 09 
SBeirn, be cre mine." I. .Rong. 20. 3. — ^ors 
f)o(bet ubtri^ffcr unbertiben (ligefom ogfaa 
vor) iffe ©ienbom , ell. ncet Jorbinbelfc, 
men fun £>pf)olb, SBopæl. 3 »»t«" (^'•"'r) 
JBiV i min ft>or) (ågn fienber man iffe benne 
©fif. — lliit, br. absol. og fom ©ubft. 
a)for: min (Sienbom. (^r. le mien.) 3c9 
fortanger fun ITTit tilbage; cg ril tabe ens 
f)per bebotbe ^it. ".^arer icg iffe SJJagt at 
giøre meb ITTit i)Va't> jeg ril 1" SKatt^. 20. 
15.' b.) for : l)rab jeg er i ©tanb til, fan, 
formaaer. 3^9 ffol giote Wit bertit. 2ab 
enljoer nu giore ©it, fom feg har giertlTlit. 

1. l1Tin{>e, et. [3- Mynni.] Tlabning, 
^at, 93iunbing, færb. af en Jlob, en ^iorb, 
ell. et anbet *i3anb, fom ftaacr i J'orbinbelfe 
m. papct. "3 ©lo og ftribcn lia , ©0, 
§iorb og fnerre tTlin^e." 2lrrebo. £>eraf; 
2(;:min{>e, et. SJJunfcingen af en ^Ca ; Dlins 
^cl)o>:•e^, .p. eller ^otbierg r. Ublobet af 
en ^iorb (9Jioth.) og n. pr. Illin^eporten i 
2(ar^uuf', Kiartemin^e, nor?minJ>e, 0. fl. 

2. tliiniic, et. ub. pi. [©P. Minne.] 
©amtpffe, SSitlie, ©nigheb i 93Jening. 2Ct 
gire fit Dt. til noget, "^orbi man fan fors 
ubfcette, at han feto gtv>er fit DTin^e t. ben 
Sop, efter hvilfen han bliver ftraffet." 23irfs 
ner. 2)et ffeer iffe m. mit VU. 2(t giorc 
noget m. eené VU. (3 bet ætbrc Sovfprog 
br. tet ogfaa for: 93Zinbetigheb, i 9}iobfa'tn. 
t. Ket. 9}Jeb 'Siet eller lllinJte.) = Seraf: 
min^e, v. a. 1. afgiore t 9)2inbeligheb, ene, 
forlige; faae een t. at giore ell. tabe noget 
m. bet ®obe. lit m. een t. noget. Ht m» 
een bort. min^c ftg fra en Srætte. 9}?oth. 
(forælbet.) — mindelig, adj. fom ffeer m. 
cené ell. ^fereé gobe SJillie 09 ©amtvffe. 
m. ?lfg{orelfe, £)vereenéfomft. minieligt 
forlig. — 11?in6eligl)e4> , en. ub. pi. fres 
belig g^orening, venlig iDvereenéfomft. 2(t 
afgiøre en ©ag i Vil. (uben ^roceé.) 

3. inini»e, et. [3. Minni. 2C. ©. Ge- 
mrnd, .^ufommelfe.] 1. ub. pi. 3^uf'^'"* 
mctfe, drinbring. 2(t l^ave noget i DI. 
Ht brage fig tit DT. lit føre een noget tit 
tXX. 5)et er oé oHe i friff Dl. Det cc 
ganet mig af Vtl. lit eftertabe ftg et f)ces 
berligt, eoigt Vil. Ht bevare eené Vil. 2. 
pl.-r. 2?et, fom minber om een, fom ffeer, 
tnbretteé, opretteé t. Srinbring om en ^ers 
fon cH. SBegioen^eb. IHin^er om ben fors 
fpunbnc Sit, |>ané JDaab « ^ané ffiøns v ©Jinb«. 42 iOiinbc— 9;ttntirc. ncfle !tf?. ^et et et ltt» om ^anS Safncms 
nieligl^et). TCt ccifc een et Xth (f. (3rat?s 
tnini>e, ^<Jti)et•6mill^e.) 3. ^øtttbcUg 2)nf 
ell. ©foaC t. 2Cfbøbcé ©nnbcing; 9:«inbc= 
tocger. %t briffc ccné itliiii>e. (focortbet.) 
s= a.) !tTTtni>eb iltede;, et. S3. af noget fors 
ftjunbet, focOigangcnt, fom 6e»arcé i dvuM 
l»cing2n. (:X. Stotfje.) Wtiui>cl)Iomfl, en. 
J8. (}Ooctt( m ©nubrtri^ er fnattet, fom 
jntnber om noget. ITIinécboø j, en. S3. 
I)Oon noget cc 0)£>tegnft t. ©rinbring. iDans 
maufg XTL ©agaé i)Iin{)ebog. (©runbts 
»tg.) min^ebaeger , et. f. irUitOe , 3. 
!tnin6c^tgt, et. ®. fom cc flre»et t. ©dna 
bring om en ^et\on eU. S3egtoen^eb. 
yXlin^tfe\i, en. ^. el(. ^uttib t. ©rinbring 
om en mærfocerbig ^crfon cO. iSUbragctfe. 
tnini>efri|¥, adj. fom enbnu er frijT i érins 
bringen, (©cunbtoig.) llTlinicfry^ , en. 
ub. pi. ®iæbc ». ©rinbringcn, fom (Srins 
bringen fremfatber. (SBaggcfen.) tHinées 
Qavt, en. @. fom gireé een t. ©finbring 
cm ©ioeren. Itlin^eølimt , et. pi. b. f. 
enfette <Spor, 8c»mnger i ©rinbringen, bcc 
»ceffc S)Zinbct om en focfounben Sib. 
"inine>eølimt af fpæb Hif^lbig^cb." SSagi 
gefen. min^eljcUiø, adj. I^ellig i og »eb 
©rinbringen. Xtiiniiclføitiif , en. b. f. f. 
SOZinbefeft. miiti>rfi«r, adj. ficer t ©rin« 
bringen. inin6elfrAtt^&, en. Ji. fom ba 
»årer ©rinbringcn om noget forfrigatigent. 
Vil'tni>epenQt, en. ©n 93?>)nt ctt. ©fuepen« 
Qe, flaaet t. 9JJinbe om en '^^afon ell. 95c= 
gt»enf}cb. !l:Hiu{>cqt>a^ , et. 3}Jinbcfang. 
tnlnéerig^adj. rig p. 9)?tnber ett. paa 9}itn; 
bcémærfcr. "£>anmarté minderige .Ki)ft." 
©oatb. !l^in^efagll, et. <Sagn, bcr fceoai 
rer ©rinbringen om forbigangne Siber og 
»ebriftcr. (;S. 9lotf)c.) miitvJcfang, en. 
.^æberéfang t. ©rinbring om en fortient 
^erfon, en mcerfȾrbig i8egioenf)cb. Itliits 
éeffrtf^ et. ©t ©frift, ber gaaer ub p. at 
bevare ©rinbringen om en mærfscerbig 
^erfon , om moerf»cerbige ©egiocnfjebcr. 
Httn^ejfrift , en. 3nb)tr{ft t. at ievaxe 
©rinbringen om noget, ©n gammel ITL 
finbeé ooer forten. Win^ct^cen , en. 
iniiiéejlijttc, en. ©n ©teen , en ©tøttc, 
oprcijl: tt( 9)?. om en ^erfon cH. 93cgi»ens 
f)cb. !ltXini>ftfiarc, en. pl.-r. ©raab fom 
©rinbringen om noget fremfatber. "2)a 
»it og ®obeé Ulin^ctfiarer ftt^be." J. ®u(bs 
berg. !tttiiti>ctfile, en. Z. tU ©rinbring 
om en mærteiig ^crfon cll. *8egi»enf)eb. 
Xninietegn, et. Z. fjooroeb man minbeé 
noget, J^sorncb ©rinbringen om noget bes 
Uarcé. (:Xrefc^om.) = b.) Uliuite6fe)i, en. 
lé. f., f^ SRinbcfejl. lTuiie>e6mocrfe, et. pi. 
-rir^ et I^cgn ell. 9}Zinbc, opfat t. ©rinbring 
om en ^hartelig ffiebrift, eU. til 2(fbobeé 
SbuJommcifi;., lit fættc et Ul. oaer een. 
tlliit{>e6tcgn, eU b^ |. f. SOiinbetegn. min; 
be»y3«trtiQ, adj. »ærb at t()u!ommc , fom forttencr at mfnbef. tnin^eetwifrftige JBc* 
giaen^eber. 

tnin^e, V. a. 1. bringe t ©rinbring, erins 
brc een om noget, ^ujTe een paa, ialte tiU 
tage t SiJJinbet. %t m. een om noget. "Dq 
DiiinQé ^ierte om i)ani forfte ©i)ToB mins 
^er." (Storm. — ^an minder ftg albrig 
felo tii at hetaie f)Bab ^an flntber. ©ng; 
iDommcn minder mig unbertiben, = XWim 
delfe, en. pl.-r. 1. ©rinbring, fom giocS 
een om noget, ^aamtnbetfc. ^an fif en 
oloorlig Ul. '*23t be^ø»ebe en cftertrt)ffes 
(igere Ulindelfe, f. at »ceEfeé af »or Dva: 
le." 2). ZU)1. 2. en p. np »oeffet ^øtelfe, 
ffær af ©jjgbom. ^an ^ar cnbnu XMiu* 
dclfer af feberen. 

ITlindelirt, adj. f. unber 2. Vflinbe 
(<Samti)!fe,) 

inindce, V. dep. mindedee. [®». mm~ 
nas.] fomme t <pu, erinbre fig, ^uffe. <Saa 
længe (faa langt tilbage i Siben) nogen tan 
minfceiJ. 3«9 miudce at fjaoe feet [jam. 
"Sngcn funbe mindee bet at Ⱦre ffcet." 
^. ©lauffcn. 5>u mindcø mig bog »cl 
cnbnu 1 'Seg minOeø bet fom en 2)røm» 
.^an mtndedce ftn gamle ^ocber. 

!!^indrc, compar. af adj. liden, og adv. 
lidt. t <Superl. mindft. [jof. liden.] ©gens 
bebertSrugen »ille følgenbe ©vcmpter op; 
lt)fe. 1. Adj. .^un er mindre cnb ©øfles 
ren. 3eg »il hellere boe i et mindre ^uuS. 
©n mindre ©tue. ©t mindre Ul)clb. ^ec 
»ar g^oren mindfl. ^^an ^ar mindfl Tiara 
fag bertil. 2)c miudflc ©ørn. ^ané 
mittd)ic 5)attcr. 25et raiudjle »am. — 
5)en mindre Sling er fmuffere. (3 Zaicn 
børeé compar. mindre iffc ofte m. beftemt 
"Ktt. 43»or ber taleé om to iSing br. faa« 
tebeé i HUn. enten posit. (ben liUe — 'i>en 
f^ore) eller superl. (8ab mig faac iet 
mindftc ©tijftc ; og bef)olb bu bet anbct.) 
2ft giøre noget mindre, forminbjFe let. — 
2fllc, fra ben mindlh til ben ftørfie. ^Ih 
bet mindjle, atbeleé intet, (nihil omnino.) 
3 det mind|Tc, adv. (saltem, qiiidem ; om 
iffe anbet , faa bog.) ^g>on tunbe i det 
mindfle fenbt mig ©ub berom. — ©aame* 
get i det mindftc er »ift. 3cg i det mindflc 
troer ifte berpaa. — 2. adv. "£}g bc fans 
febe, een mere, og en anben mindre." II. 
SOiofe 33. 16. "©ce, 3 cve mindre enb in* 
tet." ©f. 41. [9Wan figcr: ©t bunbrcbe, 
mindre fire o: p. fire ncer.] ©aameget 
mindre ell. deemindre, adv. (tanto mi- 
mis.) i»f. deemindrc. ^^^ormegct mins 
drc. (quanto minus.) — Itllcd mindre, 
adv. ubcn faa er at, (nisi forte.) — intet 
mindre, adv. albeteé iffe. (nihil minus.) 
— mindj>, adv. ^an er mindjl ot beflage, 
.giun fif mindfl of tem atte. 3cg troebe, 
»entebc mindfl, ot blioe abfpurgt. ©om 
ban mindft »entebe let. — 3Det mindfle 
tnan Mtcc beroeb, gaact bet ftu. = ©ams SO^'ntreaaricj — SOIinc^alé. 43 ©Itnc^alS— ©tiaogtc. menfatn. of mmNrc: min^rracnø , adj. 

fom ci bat naact ftnc mt^nbicjc llax, umnns 
Hq. Xtlin^ttaari^^e^ , en. ub. pL Si(; 
ftanbcn, at txsve m. linini>rc<:aring, en. 
ben, [om er mtnbrcaacig. (®. iov.) Ittiii- 
^remanJt, en. i Sorfpcoget : ben fom er 
ioofa-lbet p. fin røre^ bømt fta fin 2Grc ; 
Sremarfémanb, §a(|lncr. 

Wiu&f^LV T. a. 1. giere minbre, forratnb; 
fFe. Ht m. fine Ubgtfter. — min^^l■V6 , 
minfFc^e6, v.n.pass. OltPC mtnbte. (mini; 
fV'e fitt, recipr. "(Strat mini'fl^er fiø ben 
^ebc." 2(rre6o.) = Unii&tTelfe, iHiit^(F: 
tiintt, en. ^f'^'^niinbjlntng. 

iiiiit{>|l, adj. 09 adv. f. min6rc. 

tliiiie, en. pl.-r. [beflægtet m. bet gf. 
S. Meino, ct Segn. Ctfrib. 3- Mind, 
eftffetfe.]' 1. Ubuotteé Segn t. noget; 
^aatagen ©tiffetfc cC. ubtjorteé ©^n. 3 
Salemnaberne: lit giarc Di. tii noget o: 
labc til, »tfe Segn t. at mile. gicnben 
giorbc ilt. tii at angribe SBwen. ^an hav 
Hi. tii at rille narre oé. 'Zlt gi»c jKg Xtt. 
ell. ITliiifr af noget o: labe fom man er bet. 
i^an girer fig in. af at roere en .Ronftfieni 
ber. Jlt bolbe gobc llliner o: iffe tabe fit 
llboorteé rebe bet , man rit i)olbc ffiult. 
93i njaac f)olbe lUincr m. ^am faalcrngc 
l^aii fan ffabe oé (o: labe fom ri erc -p. t)dn^ 
^iie.) 2. Saber, 2(nfigtétra{, f. faa ribt 
fom bifjc ere berccgelige , og bereé S3eræ? 
getfer ere ritfaarlige ell. urilfaarlige Segn 
og Ubttrf af gøletfer, Sibelfer, Sanfer ell. 
t 2(lm. ©inbeté Sitftanb. ^an f)ortc bet 
aben at foranbrc fin Hl. Tit mobtagc een 
m. en renlig , rreb , ligegrtbig tit. lit 
giørc en fuur ilt. til nonet. "2)et er giers 
bctigt, fom gireé m. milbe og fagtniobigc 
IJTiiier." S5. Sl>ott. ©tolte, fpob^Te mu 
rer. djloti). "SZebfTagen, tanfcfulb, meb 
©orgené mørfc ttliuer." SBaggcfen. lit 
flire HQt p. ecné Dlincr. ?Ct giørc ItHiner 
t. een (o: gire Segn r. 55)?{ncr.) giore fig 
forftaaetig r. HKnev. = lliinefpil, et. en 
hurtig paafolgenbe 2(frerling i SJIiner. 
iriinefprog, et. ut). pi. ben SKaabe^ ot ub; 
tn^ffe fine Santcc og gulelfer r. ^iclp af 
SDlincr. 

ITiine, en. pl.-r. [Jr. mine.] 1.3 
.Rrigéfonjlen : en unbcrjorbif! ©rar ell. 
.f)ulc, m. bertil førenbc ©an^e, fom grareé. 
f. ot fprænge ben orenpaa l^rilenbe SJZaffc 
i Cuften m. Årub. lit grarc en !tn. labe 
€n ITT. fpringe. := lltiiiebygger, en. ben, 
fom forftaaer at anlægge SKiner. C^v. Mi-, 
netir.) !rtJiuebygning , en. ©ierningen, 
efter ,Ronflené Kegler ot grauc, anlægge en 
SOJine. (93?alling.) HTinegeng, en. Øanj 
unber 3orben tii røincné ^ietbcr ell. 
53iinefammcret. lT?inegr<:\?er, en. ben, 
fom anlocgger en SKine; ell. en of ^otfene, 
fom grarc SJIinen. Itlincljfile, en. SJlu 
nenfi i)bcrftc lltgo^g, l^por ^rublcbningctt f. 9DZtne!ammerft 6cgwnbcr , eg l^ror ben 
antornteé. ITiincf emmer, et. pi. -l'fimre, 
ben (3mhc i Sorbet, Ijror Grubbet læggeé, 
fom foroingec 9)Jincn'. tHiuftragt , en. 
ben .^uulning t 3e>rben, t ^orm of en oms 
renbt ^cgle, fom frembringe^ noar 9}Jinen 
fpringer. — 2. et ©trog i SBierge, bror SOZe« 
taller finbeS r. Sprængning cR. onbet %ts 
beibe og bringeé f. 2)agen ; en ®ru6e. ©n 
G5ulbmine, ©clrmine, kobbermine, ffilps 
mine. (3}?an figcr bertmob itic jernmine.) 

ITTiucral , et, pi. - er. og ITIinercIicr. 

[SCRib. Tf. Sot. Minerale.] bc naturlige Seges 
mer p. 3ocben og unber bene Drerflabe, fom 
tiltage cH. fotonfcreij , oien et f)Of c organijf 
S3rgning ; ^oéfilier; bt'ortil ifocr regneé 
Sorfcarter, ©teenarter og ^Ketoller. (9}Jotb.) 
2)eraf : IHinercIrige , et. bet 9?aturrigc , 
fom inbbefatter SDZfneralierne. ITIinerfils 
femling, en. ©. of minbre ©trffer of 5Qiis 
neralier, fom berareé af 9ZaturforiTere. — 
miueralfV', adj. fom ijevct t. SJJincrolriget, 
ell. har fin £)prinbelfe beraf.' 

tllinerc, v. a. 1. grare en 3Ktnc, unber« 
grarc en Jfsftning^vnilb. (9)Jotl(;i.) 

ttiinie ell. lTT«nnic, en. ub. pi. [8. mi- 
nium. ©0. Monja.] en ij^ixii '^arrcftof, 
bcr bcfiaacr af en røb SBlrafJe. — minies 
r«5, adj. flocrf h'^kø'!} fom 3)2. 

iliinFe, v. n. 1. l)<:r. [3. rainka.] bttrc 
cftcrboonben, libt efter libt minbre ; minb« 
ffcé. (b. Sale. SJJotl). Tfrreboc.) 

ITiinut, et og en. pl--'«"«. [2. mimUa.l 
ben trcbfinbétrrenbe 2)ect af en Sime, fom 
igien bclcé i 60 <Sccunbcr. (3 9)iatl)cmatis 
fen: ^afen®rabO lTIinutJ3Fu&, et. pi. 
b. f. @fub,fom r, ^ornemmqé SSegrarelfe, 
ell. anbrc ^*itibclige ?<iligbcber , offnreé 
minutriié. Itlinutvifcr, en. SS. poa «t 
Ul)r, fom titftcBbegirer 9)Jt,ttuternc. 

ITTircM, et. pi. lT?it<5fIer« [8. miracii- 
him.] en ^panbling^ Sitbrogelfe,, fom ffecr 
imob 9Zaturcn^8eret oretnaturlig .g)anbs 
ling, Unbcrrærf,i Unbcrgierning, 3ertegn. 
— lITircFcImcgcr, lTiiraFelmau6, en, ben, 
fom ubgircr ftg f. at fun,nc giørc røirafler. 
UltrAFcltro, <;n^ Sro poa, cHcr SiOib tit 
SKiraflcr. 

tni&^ [3. ©r. S. G. mis,] en ^orttfct, 
fom fcetteé for reb enbecl ©ubil. og SSers 
ber^ brie SBcmærfelfc berreb forringeé, ell. 
fom, foa^ en flet aSetrbning. ©aolebcé : 
a,> en Ji^aroerclfc, ■ 9?Jangct of ^oreborbctS 
93fmætfel.fe„ (Ittliefjcfib , ot mielyffee , 
Wietro, K.) b.) en ^cit , ^eiltogelfe. 
(ITTiefe^fel, tltiRgreb.) c) urigtig Km 
»cnbclfe. Uliøbrug, ItHisforf^caelfe, ttties 
tydning, !c.) d) en ^onbling ell. JBeilaf* 
fenbeb, fom er flet, ufulbfommcn, imob 
Singcné S3eftcmmelfe, ©fif, JRcgel, m.m. 
(iniegicrning, miø^<:ni>Ie, IHistxKrt jc.) 

DtieegtC/ r. a. 1. agte ringere, cnb tiU SOtiéagte— 9}li$for^olb. 44 ^}li^foxf)olt^mi^nU. UtUQi; ringeagte. (2C. ©. ^tUl) %t 
mieagtc et (Sprog. {?Sl.) 

IHiebillige, v. a. 1. ^ofbe f. urigtig cK. 
utjidig, babtc, et gtoe JBifatb. "9?aar fjané 
g^jorctagcnber Hfafbeé, eller mIebiUiøee." 
SCRpnftcr. 

ITiiebrutt, en. pi. i), f. 1. SBrug af en 
iting, bcr Itrtbcr imob" bcné 9?atur og S8c; 
ftcmmetfe, urctJBrug. 2(t gtørcl:nt9t»ruø 
af noget. 2. urigtig cH. jtabefig 93rug , 
font ». ®icntagc(fc er bk»en t. ©fif. lit 
(ifffaffc en ITiiebrug. 

^tniebruøe, v. a. 2. giøre SKiébrug, uret 
SBrug af; bruge, ontjcnbe itbe. 

HHstntJ*, et. pi. b. f. SSub, fom er (angt 
unber Singcné Scerbi, ber 6j)beé ^aa. %t 
giøre tit. paa noget, (9}Jotf).) 

!t1Xi8byi»c, V. n. 3. (Ijar.) biibe for lavit 
:p. en Sing, font er titfaté. 2(t mtotiy6c 
:paa noget. |)an t)i(be nof fiabc -Ipufet, 
nten I)an mtøb«^ ntig. 

!Cnjeliyr^, en. ub. pi. 1. utibig ^øbfcf, 
SJJiéføbfet. 7(t giøre ITtiebyr^, fare Utc. 
Moti). CH. ©. misbjrd.) 2. ringe SBiirb. 
tniøcreiiit, en. ub. pi. 9)?anget p. Sillib 
t. cené 9letitaffcni;eb, JRebetigfjcb, eK. ®unc 
t. at opfnfbe fine S'orpligtctfcr i ^engcfai 
ger. (røot^_.) lit bringe, fætte een i IH. 
( Tft fontttte i ITT. JBanfené @eb(cr crc fom? 
nc i ItltecreMt. (f. Crei>it.) 

!t^!i5^^:fi6 , en. Ubaab , SCJJiégierning. 
(JBaggefen.) 

!tMi6{»anne, v. a. 1. gi»c en fatff, urigs 
^ tig, feitagtig j)annelfe. — iltte^anuelfe, en. 
■ «b. pi. 

Itile^yrMfc, en. »rang, urigtig 2)^rs 
fetfc. (.Rtrteorbinanté.) 

intg&«i>er, en. pl.-e. ben, fom Ijargiort 
ft'g f!t)lbig t 9)Jtégierning ; en 3^orbrt)s 
ler, SKiégierningémanb, Ubaabémanb. (et 
ubanff, efter bet Z. 93?iff etater bans 
net-Drb.) £)m et g'ruentimmcr: i)li6^«s 
^erfVe. 

mii>iiammt , r. n. 1. (^ar.) bømmc 
»rangt, feife i fin 2)ot;i. "93?ob een fom 
ffrioer flet, mio^emme mecr enb ti." ^o; 
jjcé .Rrit. ». ©ci}ierntann. 

tXixQ^dix, V. n. 3. (l}at.) miéfjage. (nu 
vv ' fielbent og næften foræibet ligefom ©ubft. 
XHisfal*, SKié^ag.) 

mieffingft / en. ufjetbig , niiéf^ffct 
^angfr. («. <S. £).) 

Wrisffirf, V. n. 3. f. fare. (^ar.) fare iU 
ic, fomntc t. ©fabc, t. UiviUe. (6l;r. ^cs 
lerfen. .Ringo.) 

irn8forbin{>cIfc, en. pl.-r. ffabelig Jors 
fctnbetfe ; fcrrb. 2egtef?ab imellem golf af 
ulige ©tanb og SSilfaar. (9{al)bcf. gr. 
mesalliance.) 

Ittieforljol*, et. pi. b. f. SKangclp. let 

rigtige §orf)olb imellem flere iSing, fom 

i^ørc fammen eller Comme i en S'^cl'inJ'clfc i 

.' dl. imellem iDclene t en Sinø, "2)ctte princip Icbcr f. bet ftørfte !!^Ti6fovI;oI* imels 
lem ^orbrt^bctfc og ©traf." li, 25rfteb. 

Hiiefonwie, v. a. 1. »olbe 9)ZiéfornøicIs 
fe. (br. iffe faa meget, fom adj. ell. partic. 
miøforitfi'iet , utilfrebé , ifte fornøict m. 
2Ct t)cere m. mcb noget. <pan er attib mies 
foniø-iet. (5t miefont«rict <Sinb. 

.t1ii8forn«ricIig, f. itforn«ielig. 

lTiiøforiii9ieIfc, en. (pl.-r. ftelbcn.) \U 
lt>ft »eb eller af noget, Utilfrebélieb ; bet 
mobfatte af 5orn«ieife. 3(t føle tlTiøfors 
uje-ieife o»er noget. 

^tnisforflficc, V. a. 3. forbinbe et urigs 
tigt aSegreb m. anbreé Srb, m. en munbts 
tig ell. fTriftlig 3}ttring. — tHi6fortl«aeI; 
fe, en. l.bct, at miéforftaae noget, urig= 
tXQ Ubtotfning af £)rb ell. 93tening. lit 
begaae en g^eil af Xth 3)et flctc »eb Ht. 
Hjjsforftcaelfe af ^rb. ©neeborf. 2. \U 
enigljeb, nfanibrægtigl)eb. (f. ^orf^acclfe, 
2.) ni. imellem 3Ægtefotf. 3)er er fom« 
men, opftaaet en IXi. imcUcm bem. "2fUc 
ITJisforllaaelfer, fom i faa lang Zit ^a»bc 
f)olbt oé i en »ié 2ffflanb fra ^inanben, »are 
i^(X»ebe." SBaggefen. 

niiefortlaiti*, en. b. f. f. Itiieforftaaclfe. 
(D. SBibel. Woti). -polberg.) ^ 

ItTisfojlcr, et, pL-fojlre. et 5f ofter, fom 
i ©fabning afsiger fra ben fæbranlige ; et 
»anjTabt, unaturligt ^oftcr. (Monstrum.) 
2Ct føbe et ntiefojler. — fig. en unaturlig 
©ienpanb, en foroenbt Sing, fom frem* 
bringe^n ©t XM, af flet ©mag. "Kile bc 
lITiefoftrc, ben menneftelige gorftanb fan 
ubflæffc." JSaft^olm. 

lTli6fdi>c, V. n. 2. (^ar.) febe t Utibc, 
fare ilbe. JDcraf: lliiøf-e-^fel, en. pl.-fo^s 
fler. 9D?iébt?rb. abortus. 

miøøieriiing, en. pl,-cr. ©rt >&anbling, 
F)»or»eb en linien i betijbelig ®rab frænfe* 
ell, ftabeé, og Cooen (ben borgerlige ell. mos 
ralffe) opertrcrbeé ; en gro» gorfeelfe, Soc« 
brr)belfe. lit begaae, giøre fig fft)lbig i en 
Hl. — llTi8øicritiitgsmani>, en. ben, fom 
f;ar bcgaoet en 93Jiégierning, en g'orbrriber. 

Wiøøieniitø, en. pi. - er. 1. urigtig 
©iéning, ugrunbet ©ietning ell. g^ormob; 
ning, 2. i ©fibéfproget : urigtig 93eregs 
ning af et ©fibé Søb, ell. af ©tebet i ©øen, 
i^por bet bcftnber fig. 

lUieøiijre, v. a. 3. giøre ilbe , giøre lU 
tet, fjanblc ilbe imob. Ht miøgi«re imob 
een. (937otb.) 

Dttøøreb, et< pi. b. f. et urigtigt ©reb, 
^eilgreb. "2)ettc funbe Ⱦre et enfelt 
Ittieørcb, fom lob fig o»erfee." (9J?.) lit 
giøre et ITL 2. J^eil, feilagtig fremganges 
maabe. ".poor IHtøørcb (i ©tatébef!rire(s 
fen) fra ælbre Siber l)a»e flaaet alt f. tt)^^ 
JRøbber." Sluffen. 

!tnieøribe, v. n. 3. [øribc] giøre SKiés 
greb, tage geit. (SOJotlW 5)ti«9unjl— 9)Ztffmaf]P. 45 S)Ziffunb— SDiiJn^ic. !ttTtøgtinj^ , f. Ugimfl. — miegimfJitj , 
adj. ugunffig, afinbafiilb. (.polbcrg.) 

!l1ti6l;aab, et. ub. pi. fccn iSilflant), f)t>on 
man Ijar focfaiict alf ^(\<x^ ; Jpaa6(e'é()cb. 
((Simli).) ">pan fatbt t jlot Sriot og iViie; 
^.^ab." ^. ©(ouffcn. 

DiieljÆfibc, V. n. 1. (fiar.") fovfagc att 
^aoSi\ falfcc i 9)iiéf)aab. — .":i(t mieljcfibe 
om noget." 'X. Wotfjc. 

Ulieljcg, et. ub. pi. [bcflargtct m. 3ét. 
hagr, beqfem, og ha^a. pære tifpaé. Hag. 
i gf. (grcniT: 5)nbcft.] iKrft, Uti(fvebé[)cb 
m. noget; bet mob[, of Seljag. — ?rt finbc 
m. {noget. Tft fatte m. tit een. "£;ni bc 
r. Segn (}atibc ritttet Sehag ellevltlieljrtg." 
©utbberg. — tni6l)agelig, adj. fom ec tt( 
9Xdé[)ag , ubehagelig. %. 9?otf)e. ".f)!.'»or 
mie^tføfligt fligt Joretagenbe rat f. per; 
rene ^ine." ®iilbb. 

ini6l)<:ge, v. n. 1. (har.) rccffc COiiéh^g, 
ci P«rc til S^ehag, iffe efter eené ®inb ell. 
?j>|!. ^ané iDpførfelmi6l)<:ger mig. JJet 
tni6l)agei>e f}Qni / «t erfare benne g^oran; 
bring. "3)et er ilbc , (i.X benne ©terning 
misl)<:ger eber." >p. Slauffen. 

!l1li6ljanMc, v. a. 1, fjanble t(bc mcb, 6ej 
l^anbtc p. en flet €[)ioabe. "^(t enhver upaas 
talt ffulbe f)tt»e ?oo at mi6b<:ni>Ie og fors 
nofrme bem." ©icfncr. 2ft m. en ^peft. 
"Den mieljfinMe^e 9?aturé fmagløfc 6h«s 
oé." JiBagg. (3 ælbrc iSfrifter og i ©ibels 
£)oerf. V. n. giøre Uret, forfce fig. "9Jaar 
fian mi5l)anMcv/ ba »il jeg ftraffe h^ni." 
II. (Sam. 7. = Dtieljcit^Iiug, en. pi. -er. 
jTet, oolbfom, -fornotrmelig !Behanbling. 

!tnt&t)oIi>, et. ub. pi. Uret; ^ornærmets 
ft. (JRoftgaarbé'£)rM>.)' . ■ 

!tnieI)oIiieit, ad), pi. i«t6f)oI6ne. l.fdt«' 
nærmet, fom er ffeet Uret. (Koftg. £)rb6.) 
2, fom et er tfent meb, ei tan beftaae v>. 
noget. 7(t nære m. mcb en gontract ; mobf. 
veIboI^ert ell. t>el I;oRte«. (f, brejlljoléeii.) 
ini6l)ug,*et, pi. t). f. 1. et .pug, fom 
iffe rammer. 2. et ^. fom ftcec of isBans 
»arc. («. (S. iD.) 

WieFicn^e, v. a. 2. l^aac urigtig 9)?cs 
ning om en ^erfon, ifær om f)ané moratffc 
©horaftcer, Jpcnfigter og g^orholb. liK m. 
cené rebettgc ^enftgt. -Ttt m. en SSen. — 
!0?i6Fien6eIfe, <!n. pl.-r. bet, at miéfienbc 
ccn ; og ÆilRanben, at »ære miéfienbt. — 
!tVtigfieni»er, en. pl.-c. ben, fom miéfien= 
bi't en anben. ".paabet pifer ben miéfienbte 
^né !l1lJ6ficn6cre6 2(ngct, og ben JRet, bcc 
»i( peberfareé ham." JKahbef. 

XltisHtfng, en. ffurcenbc, uharmonljf, 
f. 2>ret ubehagelig .Rlang; 9}?tétt)b. 

!tni6flingeni»e, adj. v. fom flinger tlbe, 
uf)armoni|T. m. Soner. 

Itliffmaff, et. ub. pi. et Srb , fom t 
fcagt. S. br. tit <xX betegne en uorbcntttg, 
forsirret »tanbing, en SSlanbing af Sing, 
J)ec fTet iKe j^øre fammcn. miftitn*, en. [3. Mlsktinn.] b. f. f. 
lTufPunM;ei>, ber er mere brugeligt. 

lltiflFuiidelig, adj. fom ei regner ftrengt 
m. anbreé JBrobe, barmhicrtig, naabig. 

!i:Mif¥utt{>e ftg, v. rec. 2. [3. miskim- 
na: af mis og kuryia, i ffiemccrfelfen: i\U 
regne, beffrlbe, gire @h)tb.] h^»f ^i\i 
imf meb, iffe pære fireng imob, forbarme 
fig. %X m. fig oper een. 

l1TjjTinii>l)e6, en. ift. pi. i33?ebi)nf, ^or* 
barmelfe. 7(t hape Itt. mcb, giøre, bcpife 
Uiij!'im&^c6 imob een. (bctte og bo beflcegs 
tcbe Orb forefcmme fieiben, uben i SBibef* 
OPcrf. og gubelige ©frifter.) 

inielci»c, V. a. 1. Icbe p. uret 9Sei, Pilbs 
(ebc. (Sliiébrigh.) "9)ieb ©Pccrmerfaffel at 
mieleftc gotfet." Shaarup. "3 ('ffllb 9}fens 
neffet o. benne Sarbom blcp m^6le^ctifit 
moratjTe Smbømme." JBirfner. — ITTielei- 
nintt, en. pl.-er. 

mislig, adj. [bet %, (2. mislic og 3. 
mislikr er: utiig , forffiellig.] 1. upié, 
betarnfelig , Popelig. Gn m, forfatning. 
(5t misligt (ufrugtbart) 3(ar. ®t misligt 
j^oretagenbe. mislige £)m|lcEnbighebcr. 
2. urigtig , feilagtig. — U?i5ligl)fd, en. 
miélig ^forfatning ; Urigtigheb, gciltagels 
fe. ftt!sligl)e6 i Siegnflabct, 

mislyd, en. @n ubehagelig, uharmo«. 
niff , iTurrenbe Spb ; 33iiéflang. (SJioth.) 
"!ClTtsIy^ runbt bebøpe mig." ©.»©taffelbt^ • 
. lUisIy^eni'e, adj. v. miéflingenbe. (2). 
^. iD.) 

mi6lvfFe,en. Irtpffe, »an^elb. (9Kot^.) 
"©t r^renbe ©rempel p. flige gocfiaabnins 
gere mislyFFe." KahbeE. 
■ ITiisIyFFes, v. dep. faae et uhelbtgt W^i 
folb, tWefatbeub efter 2)nf!e, tj)ffcé i(bc». 
|)ané 2fnflag misIyFFe^es. "%i Pore fice« 
reffe J^orhaabninger tffe opfi)lbeé, Pore bebft 
onlagte flaner mislvFFes." <Na^bcf. ©t 
misIyFFct gorfog. "iltislyFFet £)nbf!a& 
apler ©fam og 9Zag." Sobe. 

miøløu, en. ub. pi. Søn, fCm t£fc fpa* 
rer t. ^ortienefien, flet Søn. (JHa^bef.) 

!flli6l«nne, v. a. 1. gtPe flet Søn ; lønne 
m. Utafnemmctigheb. mi6l«»nnet 2)>^b , 
gforticnefle. {5Kaf)bcl.) "@i misbnncs bin 
3»er:" .^er§. 

. !rtIismo6 , et. ub. pi. nebflaact ?0?ob , 
g'orfagtheb, SKobløéheb. "SiJJit iHismod 
qpcrler ©anbé og ©iæl." ©valb. 

mismodig, adj., nebflaaet i ©inbct, 
mobløé, forfagt, ilbe tit aRobe. IHt pcerc 
m. OPcr noget. — itii6moJ>igl)e6, en. ut>» 
pi. Sitftanben, <xi pære miémobig. 

!tMi6m«le,v. n. 1. fortale fig. SMot^. 
(forcvlbet.) 

ITlismarFe, et. pl.-r. urigtigt, ffuffenbc ^ 

gjJocrte. 2(t tage iU. poa noget. (35. ©. f).) 

ITlismorrFe/ v. a. 1 . mærf e urigtigen, gipc 

et galt 9}2ærfe. (93Zoth. gororbn. af 1698.) 

xnisjtcic, et. ub. pi. SWiéfornøielfe, lU iøliénøic— SDiijlc- 46 S)liflc-.£!)l;S«cnfe* incb ben Satt»cti5f)cb, [om tuuQ ^ehunUQ: 
l^eb forcjlceo." £)tuffcn. 

XlTmneiet, adj, v. utttftebé, mtéfocnøtct. 

(5D. (I)u(b6ccc(.) "3ngcn — gif mioti«irt 

i}icm t. ftn SBoHg." ^cam. — v. dep. at 

, mmiøke m. wogct, ocerc utttfrcbé , tffc 

foriiøtct m. focclommcc i JRoftgaatba bubb. 

Ulifpcl , en. pi. Irttifplcr, ben fpifettgc 
^rugt af tllifptltroeet. Mespilus germa- 
nica. 

iTlispriie, en. alt f. tinge , alt f. (ao 
^dii. %t oæcc i H?. bringe noget i Itl. 

tllieprjfe, v. a. 2. bab(e, iffe gt»< noget 
ØObt 8ot?. (932ot^.) 

IVtieregne, V. n. 1 . (^«r.) regne urigtis 
oen , giøre en fcit Stegning, (i. forregne 
ftg.) — Itnisregning, en. pl.-er. S^eiUagetfe 
i Stegning, Je'l'^i-'SKing. lltiereguing ec 
ingen 93eta(ing. 

):nifj'e, V. n. 1. (I)ar.) btinfe c\l. gttpp« 
m. 2>inene, Ut m* meb S)incnc, iVlies 
fen^c S5ine. 

llliefioit,, er., ph - er. tlbfenbing af ica 
tete t. at foc!i)nbe «g ubbrebe 6f)riftenboms 
tnen; og foreningen af be 'perfoner, f)ertit 
brugeé. 3)en banjfe ITl. i £)ftinbicn. — 
Seraf: UtieftoiiøcoUegium, et. Wlieftonss 
V«fen, et. m. fl. 

ITliefPabuing, f, Vanj^^hmnQ^ 'iXtia 
^annelfe* 
. Ulistag/ct, pL b, (. ^eåUgteb, ^eiCtagelifc. 

Stii5t(WiFc, en, pL-r. en ». <)runbet ell. 
ugtanlsct gormobning opftaaet 2}?entng om 
onbreé onbe, utootigc .penfigtcr ell. Jpanbi 
Unger. "Kt fatte tR. til een. |)ané Sorts 
teifc »aftc tti. 7(t bringe een i iU. 2)ec 
fon ingen llii8t<:nFe falbe ^paa i)am, ia i)an 
ti oar tilftebc. (f. mietocnfe.) 

1Xl\\ihxnt, en. pi. - e. en m. ©løbning 
forfi)nct 2)ritieboenE t. Urter og SBlomfler. 
[et forbæroet og ^alot^bjl £)rb (røift* 
bect.) Slettere éri\jb«nF ell. iDriyebænf.] 
- YTiijlte, V. a. 1. [3. missa. ©». mista. 
part. mijl for : mijict, l^oé 2(lmuen og i b. 
3^ale ; ligefom i celbre ©frifttr, i 2). S3ib. 
og .^olb. S>. ^aaré.] ijtilleé oeb, bli»e af 
tneb, tabe. ^an mijie^e 2(lt f)ttab ^an eiebc 
p. SSranben. "3orben mijl^ec af fin ^tnQt: 
bar^eb." ©ulbbcrg. Ut m. fin g^orflanb. 
(mifle it. egentl. fun om uforfft)lbt Zab 
». ^ænbelfe ; tabt om et ^orliié, ber gan* 
ffc ell. tilbeelé fli^tlbcé egen S'orfeelfe.) 
"^Tlan mj)lec alt bet, fom man iffc betjolber; 
tnqn t«ber titt, fom man itfe funbe be^oU 
be" (nemt. forbi man if!c »ogtcr bet.) 
©poron. 2. unbpcere , »ære forubcn. 
53?an fan let mifle bet , man albrig ^at 
J^atJt. (i et g(. Orbfprog: 2)cn groeber ei 
f. ®ulb, fom «i @ulb aatte.) 25en mjjler 
ei, fom førft faaer. ^an ijat intet at m. 
(om ben ®ierrigc.) 3. Semærfelfen : at 
ramm( , flaae , i^udge feil , tt foroelbet. — •mijlelig, »dj, (om fan ntijl^é. (f. umi«, 
ftelig.) 

mi)M, en. pl.-er. [S. 9}2tftel.] en 
(Sni)ltebu)1, bcr v»oyer p. SBarfen af abjtils 
lige Srcrer. Viscum album. SSintergrent. 

!tJii6tillii>^ en. ub. pi. SJJangcl p. ^ilUb. 
lit Ijavt m* til een, fættc iHiøtiUJd til i)and 
JRebctigljeb. 

SJljptolfc , V. a. 1, fortolfe urtgtigen , 
ublægge t. bet vcerftc, 2Ct m» icné ^rb. — ^ 
Ulietolfiiiug, en, pL-tr, 

Itijetrin, et. ^eiltrin. Ht fliøre et YtlUs 
trin. (9JJot().) 

laiierro, en. ub.pl. SJJangel p. i^ittro; 
sjTtiétiUib. Xn. til Socfpnet, t. Stegierin« 
Qcn. Tit »Otfte Ittiietro l)06 een. 

ItRietroe, v. a. 1. iffe ^a»e Stitro, Sil« 
lib til, fcette 9)Jiétroe t. — Tit m. een, 
miotroe eené Drb. "^oorfor mietroer 3 
en trofajl SSen 1" 9iai)bet "5)et er en 
g^orbom — fom jeg fclo »il miotroe faa 
længe, inbtil ieg blioer ooert^bet om bene 
Siigtigf)eb." S3agg. 

IKietroifF, adj. tilbøielig t. ot miétroe; 
miétænefom. (mi6troiffJ)eO,cn. 2).p. £).) 

Xni6trÆJ>e, V. n. 3. l)fir. (f. tr«C>e.) giøKC 
et geittrin. (9}iotl).) 

mi6tta\i, en. ub. pi. l.ffet Srøft. Tit 
gitte een XtU (g)totl},) 2. SJJiétiHtb. 2(t 
l)a»c rth til een. {% tStoulJen.) 3. l)aabs 
løé Silftanb, Srøjiløéljeb. (35. @. iD.) 

— mistr-ujtig, adj. utilgængelig f. Srøfl , 
mobløé," forfacjt, utrøftelig. "2)a blc» gols 
feté ^terte mi8tro|1igt." 3of». 7. 5. 
ini6tr<rtltig^e6, en. ub, pi. b. f. f." IRie? 
Ua\k, 1. (li. æebel.) 

!i:tii6trie')le, v. a. 1. gioe flet Srøft, giørc 
een ntobløé, — lMi8tc«jlning, en. bet, at 
miétrøfte. 

tlJietviwI, en. pi. b. f. onb eH. ffabetiø 
Soi»l. Tit falbe i iliietvivjl. 

Ulietoivlc, V. n. 1. (bar.) nære SRiés 
t»i»l , opgioe ^aab og Æillib. ^t mis-* 
tuiulc om gorf^neté ©tprelfe. 

!ttii8tyéc, V. a. 1. gi»e ca foljf Wt^"bt 
ning paa, ublægge en anbcné itale, jpanbs 
ling ell. 9Kening urigtigt elL til t)ané ©tas 
be. 2(t m. eené JDrb, .Ipcnftgter. — ItJie* 
tydning, en. pL-tc, 

UUstyffc, et. ub. pi. [3- mis{)7ckia.3 
Utilfrebél)eb, 9J?iéfornøiel[e m. noget. Ut 
tage noget t. XTtistyffe. (Solbing.) 

yXiietyfU, V. n. 1. (f)ar.) tpEfeé ilbc om, 
fortr^be paa. 2tt mietyffc om, poa noget. 
(^Koftg. £)rbb.) 

XTiietocff ee, v. dep. iffc bel^age, mié^a* 
ge. >Det mist«fi'«6eø f)am meget. (93Jct^.) 

imistælle, V. a. (f. t«llc>) at tælle feil. 
(Tlmbergé Drbb.) !tlii6t«Uing, en. pl.-er. 

liiietocnfc, t. a. 2. tænte onbt om, ()a»c 
sOZiétanfe til. 2lt m. een for noget, -^an 
tt miøtoenft f. £)eeltagelfe i Stjoeriet. Seg 
^at lange l^aot i)<xm mi^tttnH betfor. '2. S)lt5toenfc— g}lot>. 47 2)tob--.9)lob6c»ii§. nentr. l)ave SKiétanfc om. (i cctbxc Sfrifs 
ter.) "iDe mi6t«nfte , ot bcc vat iaQt et 
ftort ^al ^olf." SScbcté ©aro. = mi&tceni 
jelig, adj. 1. fom ijtpct Tfacfag t. 9Jtté: 
tanfc, [om man fjac ©vuitb t. at mtétroc. 
@n m. ^ctfon, <Sag. 2. b. f. f. mtétcenf; 
fom. ®am(c S'olf evc mietoriiWige. = 2)crs 
af: l^tetafnfcIigI^e^, en. ub.pl. — mis; 
tocuFfom, adj. fom bar en ODccbreuen S,iU 
ieieliqi^e'i) t. m^tmtc 09 93iiétt(lib. "2)ct 
er onbt , at omgaacé m. mi6t«n!^'omme 
SKennejler," ©pocon. ltii6t«nffomI)c5 , 
«n. ben ©gcnjfab, at oære mtétænffom. 

)3ttøuude , V. a. 2, fotttJ^bc paa , »ære. 
uttlfrebé over at \iit <)^(xo.i\ an'brc »c( ; iffc 
unbc en anben 'il^t gobe, Ijan licftbbcr. "^f>fo 
»i( iftc misunde oé oor Soffc, elf. troe oé 
opbøiebe o»er at 9}?iéunfcctfc," S3aftf)otm. 
"Xllisunder bu mig bet, fom bu focagtcr '[" 
®oatb. [Uegcnt(. om bet, mon finbec pccrb' 
ot «njfe fig, ubcn bog at miéunbe anbrc 
bet. 3c9 misHiidtt ^axa (o: jeg funbc 
jønjTe m{g) fjané »enlige JBoIig,] — misuns 
delig, adj. fom tKe unbcr anbre bereé 95ets 
færb, i"om \^ox en %^\iV\i af lUpft »eb, ec 
a»inbéfi)g occr onbreé 8x>ffc'. %t »ære m. 
ooer noget. "9Zaar ben WJjguitdeliøe tatcc 
om fin ©tcebe oocr anbreé S3et." 3i8aftb» 
(f. cwindefyg, 1.) Ulisundelfe, en. ub. 
"pi. ben ©inbétitftanb, at miéunbe anbre; 
2(»inb. "Xriisundelfe, (invldla) ^ang t, 
ot betragte onbreé SSel m. gortrpbetfe, fa(* 
bcé Hid (livor) naar ^ortrrtbetfen gaacr t. 
©ræmmclfe." ^. g. OTuffer. — tttisuns 
der, en. pl,-c. ben, fom miéunbec anbre ; 
2Coinbémanb. 

UlieuUsiiing, en. pi. - er. urigtig SSiié? 
«tng. br. ifcer oiii QKagnctnaatcn, naar ben 
et »ifer tige i 9?orb. (Sompaffeté ifl. Si 
®raberé 1:IT. — 2>craf: ^tniewtisningos 
fort, Iflliswiiflningslinie. 

VX\ii\)Kjit, en. ub. pi. 9)?ange( p. 3or; 
bene ®robe; Ufrugtbarf)eb p. ©ocb og ^ofl; 
llaar. ®er er i 2(ar 11?. paa 9tug, p. ®rceé. 

Itlieynde, V. a. 1. iffc ijnbe een, Ⱦre 
ugunfltg, (2(rreboe. 9}Jotb.) 

IWit, proii. poss. neutr. f. min* 

Uiied, en, ub, pi. [3. Miodr. %. ©. 
Medti, Meodu. '^{a.v, Miod, >g)onning.] 
en 3)rtf af .^onning , btanbet m. S3anb, 
fom togcé fammen og berefter gioerer. 2(t 
btanbe (tinat>e) ViXw^, = !im«dblcuding, 
en. ©ierntngen, at btanic ell. (auc 9}2iøb. 
mi«rdbruun , adj, guufbruun fom 5R. 
lliiedbocger, et. 25. tit ot briKc 9)1. af. 
lTIi«db«rme, en. ' SB, b€t fomter ftg af 
SUJiob. mi^df«^, et. ^<x\i, .Rar ell. :Xenbe 
t. at batje 9[«iut i, elL fom er futbt of 5«. 
SKiebtonbc. Dli^d^ont, et. |)orn , fi;|m 
fotbum brugteé t. ot briWe 3K. af. IHieds 
x>iin, en. 5«. fom i ©mogen tigncr SSiin, 
ftr. er btanbet meb SStin. (SSaggefcn.) 

Xnod,adj. (fer«n»<t.) 1. (3. modr.) trat, mø^ig. "3f9 et tffe traf, 09 Mit 
mod, en (tbcn -<>.nfe ben er bog gob." (en 
gammct 'iJSife.) 2. netftaaet, bebrøoet. 
mod i ^pu, mod i ©inbc. (3 »ore gamte 
SSifcr.) "3cg Wv i ©inbet mod." 3. ©. 
©cbcffcb. 

Itlod, et. ub. pi. [3. Modr. H. ©. 
Mod, mode.] 1. ©inb, .£)u, ^tcrtetag, 
©inbéficmning. Cjrf. <5ind, 1.) 2(t »ære 
0. gobt m. m »ære »et, itbe til tHode 
(tit ©inbé.) ^"»ærc ». frit Ulod , ». 
forgfulbt ITT. Jriff Wod er \}0\» Særing. 
£)vbfpr. Jpaf^tOt iltod 3 : 3it|inbigt)eb , 
SSrcbagtigbeb. (f. ^afJmoditt.) 2(t ^wt 
tn. paa noget o: l)ope 8»ft bertit, bo»c " 
ftærf i ©inbe. 2. en ©inbåftcmning, b^ori 
niaa er rebcbon t. Ci.t gaac gearer i 932øbe ; 
»Riæfbeb, Uforfogtbeb. (mobfat: 5eiø!)f^/> 
5orf<jgtl)ed , tliodl-jeljed.) 2(t fatte t]t» 
"®r St>ffcn gob, ba fanfeé ittod." i^rbfpr. 
'2(t tabe modet, \(ki>i modet fatbe. i)an 
tog mod t, ftg, og gif tige t. .Kongen. 
|)an fif n»t mod, fif mod igicn. fWeb 
manbigt , uforfagt mod. (f. ^tlhrmod, 
mandemod, 0. fl.) 3. 55rcbc, Jpibfigbeb, 
g^ortørnctfe. (3- Modr.) fun i ben iSates 
maobe: at fotc fit m. paa een o: tilfccbés 
ftitle fin SSrcbe. = modfalden , adj. pi.' 
modfaldnt. fom b«t X<x\>t 93?obet, (2.) ncbs 
ftaaet , forfagt. "%t bc funbc t^anbfe be 
5t»gtcnbe , og inbg»be be modfaldne nt)t 
9:?ob." 23aftbo(m. modfcldenljed , en. 
9J?obtøébeb (fom oftere br.) — modbs, adj. 
[2(. ©. modleas.] fom er uben 9)2ob, \)0X 
tabt att 9JJob , er ganf!e forfagt. "2)er, 
b»or 2)aaren modløs ftagcr, tibt ben 93ife 
rotig leer." SRabbef. modløsljed, en. ub. ^ 
pi, = modig, adj. [7(. ©. modig.] 1* 
fom bat S«ob og 5)rijtigbcb ; uforfagt, fiæf, 
bcbicrtet, uforfærbet. modig i ^aren, m. t 
©trib. ©n m. JBcftutning. 2. fom føtet 
fit 93?ob og fine kræfter, (f. overmodig.) 
%t »ære m. faafængc ?r>ffen er meb. @ti 
m. >pejl. [3 Salemaaben: at græbc ftn« 
modige Saarer, er bet ub. S»i»t et anbet 
Crb, beftægtet m. mod, bebrø»ct.] -r- mo* 
digl)ed, en. ub. pi. ben ©gc^jTab, ot »ære 
mobig, at bflt»c QKob. (^ipetpaberué.) ^ott 
»ifte modigl)cd i 8^Ken, ^orfagtbeb i lU 
t»!fen. (f. modig, 2.) 4>«|lcné modighed 
(iffe triod.) 

mod, præpos. f. imod. — 3 ©ommen* 
fætninger (fom bctefter følge) br. ollenc mod. 

modcnflalt, en. pl.-er. 2f. fom gtøreS 
imob 2Cnbreé gorctagenbc. %,t gierc mods 
anjlolter. 

modbeffiling, en. pi. - er. Sn S5. fom 
9i»eé t»ærtimob en anbené, elt. imob cti 
forben ubgi»en ©cfafing. 

modbeffyldning , en. pi. - er. S8. fom 
mobfætteé en onbcné S3cjTt)tbning, fom gtø« 
re« imob bcft, ber bar beflrjtbt oé. 

XRc^teoiie , (t, pi, - bewifer. 1, 35. ' ©^t>bc»{i5 — 2)bbcr|?orc. 48 SWotcItcQDtng — SDJofccr. ^Dor»cb man t)tt gicnbniic en anbcné S3cs 
oifcr. 2. 58. fom ginco tin, ter f)ac ub; 
flebt et ffieinié, ogi!fe, ». at tnbfrie bet, ' 
faact bet ti(6age. ^cq t)a\>hc iffc JsBeoifct 
». ^aanben, ba ()an befatte pengene, og 
ga» l)am bevfoc et 1.1loMicv>iie. 

ilTo^BewÆgcIfc, en. pl.-r. S3. i en mobs 
f^t JRetning. (SS. <S. S.) 

mo^billc^f, et. pi. - r. (St SS. dl. en 
ftillebtig S^igut, [om et bet mobfatte af en 
anben ; en Sontraft. ;So afftiffenbe llto^i 
iillciicr. (ivf. (Sicitbilleie.) "^et ev i vijTc 
£>mVtcenbtg()ebcc en fror ^^orneiiclfe, at tta-ffe 
fit futbfomne Itlo&biUeiic." »agg. 

S1toM»y^elig, adj. fom 6pbev tmob, (f. 
I»yt>c, 7.) fom er ube{)ageHg f. iiove @anb; 
fer, ell. for »oc 7(ttraa og Jotetfe ; fom in 
fø(e 93(.xmme(fe , ell. en ringere (Srat> af 
TCfi^r) for. 2(1 SJiab er mig m. @n m. 
(Smag, (S^bljeb, Cugt. ©t moi>by5cUgt 
©i)n. v^oné 9Sæfen er mig moftbyiieligt. 
-r- ilfroM'y{>eIigl)ei>, en. ub. pi. i(n gø; 
klfe , fom en mobbr)be(tg Sing opocvtfer. 
^t l^av>c in. for noget, ooeryinbe fin tn. 
fV.en Sing. (i»f. Doemmelfe.) 

tTIoi>b«r, en. ub. pi. 25inb,, fom iffe er 
føielig f. ben ©eiU'nbe, 9Jioboinb. , Ut (jaoc 
iTloObør. . 

. !LTio5i>rift, en. Drift, fom teber Sitbøiej 
tt9f)eben fra en ©icnftanb ; fom Innnger oé 
t, at fft^e eU. unbfabe noget; 2(nti)jatl)ie. 
(S. 9flotf)e. ^at. SBetr. I. 122.) ■ 

inoi»e, et. f. Wln^e. (i»f. iL<^n{>cmo^e.) 

JTTo^c, en. pl.-r. [Jranff.] (Sfif, inb; 
ført ;Srug i Seoemaabe, ^tabebragr, ^tjnt 
xf\. m. ?ev»effif, ^læbeflif. 2(t leoe, boe, 
ticciic ftg efter mo^cu. "Kt gaae afttl. 
fomme i illoi»en. (@necborf.) Det er cf; 
ter triolen, p. moiien. (9}Jotf).) Diffc 
^atte ere nu i \Xl,, f)at)C længe »æret af 
tnoi»c, = STIoi>ei>uffe, en. 1. en D. ub; 
ypntet efter ben ni)efte 93Jobc. ■ 2. et gnicn; 
timmer, ber fætter en QfSxc i altib at »ære 
pv)ntet efter ben ntiefte 9JZ. (@vunbt»ig.) 
XTIo^cfartjc, en. §. fom ifcer er i 3)i. tiC 
.^ciccbcr og ^^tmt. iltoi>?øiÆF, en. (Sen, 
fom giør fig latterlig ». fin otterbreonc .^i«, 
gen efter at følge 9)Zoben; en SKobenar. 
iilo6cl)«ni>lcc og tTTo{>el)<tnMerffc, en. ®n 
83ianb,ell. et fruentimmer, fom l)anblcr m. 
^pnt (g)?obeoarer.) ^iint()anblerf!e. tllo; 
^enar, en. 93Jobegipef. (©necborf.) iTIo; 
^efyge, en. ©. ell. ouerbreoen -^pigcn efter 
noget, fom er i ^Jlotx. — og fl. a. ©ammenf. 

. tTXo^cI, en. pl.-Ier. [gc modele.] en 
©icnftanb , fom' efterlignet , et 3}Iønfter, 
l^oorcftet nogpt ubarbeibeé. WT. tit en 
a}2øEe, t. en Sperffemaflinc. 2(t arbeibe, 
tegne, mate efter en XXX. @n tcscnbe ttXo; 
^éi. = Deraf : moi>eIf<tmmer, et. ©teb, 
i)Wx 93JobeUer giemmeé. tUo{>eI|Vole, en. 
1. Scerelfe, ^oor ber tegneé efter en te»enbe 
SWobcl, 2. Un glaffc af Særlinge p. et itonft;2rcabem{e, fOm bet tegne. IXtobeU 
teijninø, en. 'X. efter 93?obeller, ifær te; 
tienbe. (|)eraf ogfaa: modellere, v. a. 
banne en 9)Jobet, ifær t. et 93ærE af )8it; 
leb()uggerfonften.) 

ITZo^cn, ad), pi. mo5nc. [@t). mogeii. 
v^oé ætbre gorf. og i S3ibetot)erf. jTrioeé bet 
ofte moJ> eft. moei, fom enbnu Ijøreé.ljoé 
Tltmuen.] l.egentt. om g^rugt og ©æb : 
fom it!e »orer ell. tiltager mere ; fom l)ar 
naaet ftn futbe Størretfe og ®ob^eb. JRus 
gen er moi»cii. @t modent 2Gt)te. moi>iic 
Druer. 2. ftg. fom f)ar naaet fin gutb; 
fommenf)eb, fom er ret fliffet t. at opfotbe 
fin JBeftemmetfe. ©n m. TCtber. m. tit 
2(*gteftanb. Gn m. Jorflanb , Dømme; 
fraft. — \Moi>en])tii, en. ub. pi. SiefTaf; 
fontjeben, at Ⱦre moben ; faaoet egentt. 
fom figurt. ijrugtcrneé Xlt. — 2lt opnaae 
m. "Tit bringe 932ennei"!eté .Kræfter til 
tn." — "Diffe f}at)e beljøoet tang Zii f. 
at fomme t. ben tlToi>enl)ei>, fom t)inc tib? 
tigere l)aoe opnaaet." (gneeborf. 

moder, en. pi. t^o^re. [3. Modir. K. 
©. og 9^. (S. 9}eober.] en £Lpinbc, fom 
l)ar føbt et JBarn, i Ijenbeé J'or^olb t. bette 
aSarn. Ht btioc m. |)un er m. til otte 
tevcnbe S3ørn. "Kt Pære een i tTXoiiets 
tBtii. — uegentl. om Di)r : Sammct, gøl; 
let er enbnu ^oé iTIodcren. 2. figurt. a) 
et fruentimmer, fom er i 9)Joberé <Steb. 
Deraf: ^uuémoder , ^teiemoder, ©tir>; 
moder, ©oigermodcr, o. fl. (Dor WTo; 
i>cc o: |)uftruen, .Konen i ^ufet — figc 
Sieneficfotf p. Sanbet, [o. 58onben feto om 
fin Jione. iof. 9JJabmodcr, og iDrbfproget : 
Den er ttlodcr, fom 93iab gioec,) ' b) i 
Sittate : et atbrenbe S'ruentimmer af vin; 
gere øtanb. c) 3< i)>!i^cti Stiit og I)oé 
Digtere l)i)ppigen om Jæbretanbet. ":Sl)i 
5?æbvetanbet rar jo bcreé fælleé tTTodcr/,'. 
étorm. "Danmarf er min anben tTTodet; 
fjEaticg meermin SJIodec fec?" 2)l)lenfct)t^ 
d) en Oienfianb , fom er @runb og "Zlnlebt? 
ning t, anbreé Sitoæretfe. "Siocté Jiitbc, 
©tæbené tTXoder taarner fig, tet føbbtaac; 
>g)ap." 2>f}lenfcl)t. (Subéfn)gt er alle Dp; 
beré tn. ".Sungfinbigfjeb , ber i!te fietbcn 
er tllodct tit fortPiotebe foretagender." 
SBagg. 9Z. .Klim. (^eraf ogfaa enbeet 
©ammenfætninger, fiPor ITZodcr bemærfec 
ben oprinbelige Sing ell. Snbretning, l^pors 
fra anbre lignenbe ere ubgaaebc ell. liaoc 
bereé Ubfpring ; f. 6. nioderhibc, mos 
derlaitd , UiodfrfcIfPab , tltodcrfprog , 
ttloderflade , moi>fr|l<:t, tTTodctfuÆrm, 
0. fl. fom nebenfor anføreé.) = A. tlTos 
derbfirm, en. STlodrrbryfl, et. en 93Jot)ev* 
JBarm, SSrpft. moderbud, et. en 9DJo; 
beré SBefatingi (SBaggefen.) lIToderruiie, 
en. ftg. og poet. frembringenbe .Kraft, 
"Øiaturené tlXoderepne," ®. Sotbiørnfen> 
VfloitcxQxtttif «n. i ^apefonftcn : en ^o« SDJotcr. 49 iO^ber— ?JIobfraft Drtgtccn p. et ■^rugttrce, F)Ocraf mtnbrc 
ubfpnngc. STJoderljierte, et. ftg. en SJJoi 
bcré Smfieb, ptclfc f. f}cnfccé Søm. 
mo^crfcli, et. SUJofccrcné ^atb, SScftcnis 
tHclfc, at opfoftre, opbragc fit SSatn. "Det 
i^øic 'ntoi>crffil6. opfritbeé bcbft m. roligt 
>^tertc." 3. @mibtt). mofterfirfe , en. 
firfc(tgt ©amfunb, fjocrfta anbre liflncnbc 
l^<i»e bcreé Ub[pnng. S:TIo^erforlI, et. ea 
@r)gtom l^oé 9{ugen; ®canbar. (bannet 
«f b. Z. SKuttcrf otn.) Xtlo^cvlanb, 
<t. et Canb, nt. |>cnj'i)n t. be berfra ubs 
»anbrcbe, anbenjlebé bofatte 3nbbr)ggcrc, 
etl. til bcté ISotomer. 9^orb;7(tnctiEaé MviQ 
Kt. tt?oiierIfin{>et. ino{>erIit{> , en. ©n 
£ub, f)»tå ©altbclc aHe etc fr<ijfttte ». .KtJ^s 
Itottifation. tltoécrlyfl, en. en 50Zobccé 
£r»rt, ®(cebe af jtt SBatn. mc^trLse, adj. 
fom er ubcn SKobcr , [jar miftet fin SJ?. 
Itto^erinclf, en. 9)?. ^oé ben £loinbc, fom 
giner ®tc. fig. ?(t inbfugc noget m. tlto* 
^<rmclfen. VMoi>crmor'&, et. 2)ra6, fom 
frcn bcgaaer p. fin 93?ofcer. S)cr<if : Xilot 
iermori>er, en. • — iTIo^crmarfc, et. mcb« 
føbt a)L paa et SKennciTeå Scgemc. (93. ®. 
S.) tKoi)crom^u, en. Sn 9Kcberé£).foc 
pe Søm. (JRa^bc!.) moderpligt , en. 
©n 9}Joberé ^(igt imob fit SBarn. XHo* 
^er^T^e6, et, en 93Zobcré ©. (Ofte figurt.) 
"©traafenbc frembrøb ^»er ©ol af 9Zattcné 
VJtoJ>erj?r«&." Skaarup. tltoi>crfproø ;. 
et. (S. ^poraf et cll> flere anbre crc ub: 
fprungne, m. i)enfi)n t. biffe. tltodetfla« 
6<, et. Sivtabe, boorfra be unge <S»cermc 
ubgaae. WXoi>erft<:mme, en. Sn Sræjlam« 
we, m, |)cnfpn t. en £lpiil , 2tflceggcr af 
famme, eff. til ^obeqpiften, ber inbpobeé i 
(Stommen. (^leifc^er.) i3To&crf\j«rm> en. 
en Sifpoerm, m. <pcnfpn t. ben cH, be ni)c 
<Spoerme, fom ben i et 2rar afgitter. Jtloi 
deruli«, en. falbeé af Siogfc ben bebfte lllb, 
fom finbeé p. i'^aaret. (g2i)t ^5t)f- SSi^f- 
V. 168.) mo&erimf)c6, en. en 9}Joberé 
JØ. for ftt S5arn. — B. STtc>&er6t)arn, et. 
SYloJierefial, en. br. i bagt. :X. (ifcer bet 
ffcftc ;) for : et SKennejfe i Salemaabcn : 
ler er iffe én ICfl. l)oé f)cnbe, tommer if!c 
en SIT. til f)am, er itU en SIT. ^iemmc. — 
Snoi>ersIt\), ub. 7Crt. SSarnct i Itt. (bet 
uføbtc JBarn.) — tTto^erøm«cI, et. ©pro« 
øct, fom tateé af cené gorcelbre, ell. i bet 
Sanb, ^cor man er føbt Og opbragen. (S. 
gjJutterfprac^e.) ^Or|!ielIigt fra mo* 
^erf^roø. == moderlig, adj. [U. ©. mo- 
derlic] fom ^ører til, er egen f. en SDJo« 
ber. m. .Ricerligheb, £)mf)u. "^un »ar 
itu jTiøn, men moderlig t)nbig." SBaggefert. 

2. moder, en. ub. pi. altib m. be^. 2trt. 
iU. uben 2(rt. [?. matrix ;« uterus.] bet 
Snboolb ()Dé JD-Pinber (ftelbnerc om fojter* 
føbenbb ®i)r. f. 2»i>r.) hyort gofteret unb« 
fangeé og nærcé inbtil ??øbfetcn ; goftcr* 
Uit', Srugtmobcr. = modevaare, «n^ 

SCoiifl ptWog. II. SStobaarc { SKoberen. moderticfitt&', et. 
et af be 4 Saanb, (Sigamcnter) fom for« 
binbe 9}Joberen m. omltggenbe Sele. mos 
dcrflod, et. 3^. af SOiobermunbén. mo^* 
dcrgnind, en. ben øperfre, brcbeftc iJ)cel af 
SKobcren. modcrljcle, en. ben fmaHcftc, 
5D?oberjTeben nærmejlc ^Dcel af aJioberen. 
mo&erf)ofle, en. ub. pi. ©n m. SCRoberfrgc 
forenet tør |>. moderFagc, en. b. f. f. 
iCftcrtiyrd. modcrframpc, en. frampe« 
<igtig éammcntræfning af SJJobcren ; i)ve 
ftcd^t .Srampe. modtrjrands , en. et 
SJebjTab, fom t mebicinff ^enffgt tnbførcé t 
SOloberfteben. Pessarium. modcrmund, 
en. 9}ioberené ?(abning. Orificiutn uteri. 
modcrpkflcr, et. ^. fom bcugteé tmob 
9)Joberfpge. moderjfede , en. Vagina 
uteri. moderfot, modcrfyge, en. 9?a»n, 
fom gtPcé abftillige ©wgbométilfælbe, l;piU 
it , tilbeclé urigtigen , tilffripeé SJJobcrcn* 
fngcligc Silftanb. modcrfpcil , et. et 
cftirurgij? JRebfFab, fom br. t F)aarbe g^cbflcr.. 
Speculum matricis. moderudffild , et^. 
en @pgbom, f)ooroeb SDJobercn f^n!er neb t 
aJZoberfEebcn. Prolapsus uteri. moders 
pand, et. ben 9Sæbffe, ber omgiper joftcret 
i SDJobcren. Liquor atnnii. — mcbfl. a» 

modfalden, adj. f. unber mod. 

modgang , en. ub. pi. (gfiebnc , fom 
goacr oé imob, u_^elbigt llbfalb af pore 93e* 
jlræbclfer , u^elbig ©fiebne (mobf. \Xtt^t 
gang.) Ht f}a»e megen m. 3ffe en^oer 
m» er en Ulwffe. "modgang falbe ot alt 
iit, fom møber oéimob port SSnffe og por 
^cnfigt." (Sporon. = modgangedag, en. 
pl.-e. £>. paa {)pilten man ^ar 9Ji. u^clbig 
2)og. (3laf)bcf.) mo^gcngsfcmp, en. M^ 
imob lU}etb , 95cftræbelfe for at ubf)olbe 
9)Jobgang m^ ubøtct @{nb. (93aggefen.) 
modgangs{^#>d , et. Ulpftctig |)ænbelfe^ 
"3Ct bobbelt man l^Pert modgangeft^d be* 
græber." SBaggcfen. modgangetid, en ^ 
u^elbig.Sib; U^elbétib. (33.©.^.) 

modgicld, en. ub. pi. "bet, fom ®ft)lb» 
neren ^ar tilgobc ^oé ©ielbneren. (ercbi« 
tor.) og fom Ijan fører benne i SDZobregning* 
(9?ørregaarbé b. ^rtp. SRet. §. 682.) 

modgift, en. Scegemibbet eC, gorebijgc 
ning*mit)be( imob ®ift. 

modgrund," euv pi. - e» ®. ber mobfcet« 
tcé en onben , 6nføreé tmob en onben 
©runb. "Kt ^øre ©runbe og mddgtunde* 

modig, Vnodføe^ f. unber mod. 

modl)old, et. ub. pi. noget, fom l^olbec 
imob, ftaacr imob ; -ctl. bet, at f)olfce imob. 

modfamp, en. .Ramp, Ijpori man fætter 
jtg imob en fiertbtlig 5D?a9t. (plconajtijl Ub< 
tt^f. JBag^cfen.) 

modHage, en, pl;-t» M. fom tnbgtpcg 
imob en anbené Jllage (eontra s .Rlage.) 
2)craf : modfkger, en. (93. <25. D.) 

modfraft, en. .R. fom pirfer imob, eff. 
opI)«p« CB onben, (Z, 3?otl)e.) ?(t beregne 

(4) S)?obfraft— JOtotfot. 60 2)lotfot— fiXctflrcebem iCt«ft ofl ntoifr«^. "3Ct mofcfættf tnl)nx 
^raft, fom t>it fovft^rcc benne 5?,i(ftanb/' en 
tit)lca:ffc(i3 i]To&i'vaftJ' li. S>tiiit. 

irtoMag, et. pL b. f. bet , fom tcecjgeS 

^;.' ett. anbringe^ V. et Steb, f. at l)olbe imob 

'" Srt)f, mvfe l«iob en ^ta\i. (3- ^vaft.) 

' ©ecaf: !t)ioM>iQ6muur, en. ter tiencv t. 

©tctte for en «nben SOluur. (Contreiort. 

^vaft.) ■• ^ 

ItToMijl, en. u^. pi, S{ft, bet fættcS tmob 

X , en onbcn. (iS. <S5. SD,) 

t^o^^c, V. a. 1. [f. adj. mobtn.] MnQt 
t. a}jobenI)cb, giøK mobcn. (£o(en moii* 
iiei- druerne. 

llTo6n«o, V. dep, m^^ne^c6♦ fomwe t. 
5[Robcn{)eb , t)(bc moben. (gccben moJ'nc« 
ties.tibdgt i liau — lVroi)ning, en. bet, at 
ttoget niobneS. 2>craf: !t1^o^nirtgott^, en. 
(Dtuffcn.) 

modpart, en. ben, fom f)ac5?.oti!, llcmij* 
f)eb m. en anbcn; SSebcvpavt, 9}iobftanber. 
Uloi'parti, et. (Samfunb, ^wbunb af 
flere, ber f}o(be fammen i llenigfjeb cll. 
etvib mob et anbet ^Patti, m. >pen[i:»n t. 
bettc. - .f)ntt ev af tno^partict. 2Ji l)aoc 
et ftoccft XUo6piivti. 

Itto^pAVc, en. pl.-r. ^. fom et l^algt 
imob en anben ^awe. 

IttoJ'vegmiig, en. JRegning p. "^tX, fpm 
en (gf^lbnct paaftaner at f)at>c tifgobc f)pé 
grebttor, og f)i?oi-meb ()an, ganftc etl. tiU 
bcelé, »U opt>cic benneé ^orbving. (cora- 
pensatio.) "2(Iene teen og Efar ®tc(b fan 
lomme i XlloJirfgnlnø meb teen !{ac®{elb.'* 
SZøcreganrb. . .. '^ 

ITToJsfagtt, et. pi. b. f. bet , fom figef 
tmob et anbet, imob en anbené Ubfagn*, 
sWobftgelfe. 

:tnot)fi>c, en. ben Sibe, bet ev; mobfat, 
%x lige otetf. en anben. -— mo-^ft^iø, adj. 
fom et paa , fom ()ørec til ben mobfatte 
Éibe. Søené mo^fiMgc SBreb. 

mo^flgc, V. a. 3. (f. fiøc.) ftge bet, fom 
ftribet tmob en anbené S)ftving, paaftaae 
tet ?)}Jobfattc, t)ttre en mobfat 9}Jemng, 
gtoc en anben Uret, %i m. een m. -hofligs 
feb. ^an (tbet iffe at bttoe mo&fagt. 
moMtrt■m^e ©atninger (fom opf)«»e l)in* 
onben.) = lttoi>figcIfe, en. pl.-r. 1. ®ier* 
ningen at mobftgc ; aJJobfagn. |)an træts 
ter og I)Ht»er ubcfjagelig t. fine uopbcrltge 
X»lo5fttteIfer. 2)ct er ub«n W. (ufrribigen) 
tet (u'b'pc, \)(i\\ hox ffrepet. ■ 2. SBefEaffen« 
^eben ». to ©tenftanbe, Øætningcr, Ub* 
fcgn, at be opf)Oi:»e Wnanben, ei tunnc kg* 
ge tænfeé tilltge. "2)c giorc fig ftrifbtgc t 
irtoftfigclfe mob bered egen SSillte." S5it!i 
ner. — ^ttTo^fffelfec^^ni' / «"♦ ft«^^ ^^'* 
bøii'Itgfteb t. a.i mobftge. {93. 25. S?.) 

!aioi>fot, en. ©v)gbom , ^»ort>eb Oegc* 
mcté ilræftcr ubtæreS, og ben ©1)9« ^^^^ 
trt»cé af nogen 9?artng. Cachexia. Go(s 
bina. SKotfy, "ino^fotfcanfet.m{9 — i<fl ft en Sfngge ttig, fom frinber aabenftot." 
3. (S. eel)efteb. 

mo5fii:af, v. a. 3. (f. flfiac.) uirfe tmob, 
bcftrcetie fig for, <xX noget i«c »irfer cH. 
ffeer, foge (xt l)tnbre ; giørc gjJobftanb. 
(ftaae tmo{> br. vet i fammc fflemctrfeife ; 
tuen ba f}et)t absol. efi. efter Obiectet , i 
(Snben af ©ætningen. Gn faaban SOJagt et 
tfl-e tet at ll<tac imoi.) a) om ben pfn)ft)fc 
.Rraft. ?Ct m. iluibcn. 35c uoebtc 3}?eta(« 
ler m. iffe CuftcniJ 9?irfntnger. b) ont 
ben aanbetigc JXvaft. Xt m. Ottermagten. 
m. 'Sriftelfcr, ^forførelfcr. (3 ben egentt. 
S3cm. af v. at ftaae : en mo^ftcfimJic SSine 
fe( o: ben SS. t en Sdangel, ter ftaaet lige 
ooer f. en »té given @ibc.) = 11loi»jl<:n{>, 
en. ub, pi. pl>*ifiit ell. aanbelig ':Bitfcn imob^ 
ett anben »trfenbe .Rraft ; 9}^obfoctte(fc , 
9}Joboofrgc. H^f. ^t"^rl»1øO ?uften« 
11lo^vi■an^. Tit beregne SJiuvené 111. imob 
3:n>ffct. m ottcnirnbe cnllt. .pané gor* 
flag fanbt m. ?Ct giure ^^tenben tappet 
!!lTo^f}eni>. ^M\ ottergatt fig ubcn UI. — 
!tJ^o^il•an^ocwnc, lTTo^ilan^&h•aft, en. ©. 
tit (x'i flaac imob, giore røobftanb , t. aX. 
mobpitfc en Jltaft. = .lHo{»fJau&cr, en. 
pl.-e, ben, fom giør 93Jobftanb, fætter ft*j 
tmob noget ; fom er uenig, i ©tvib m. en 
anben t fit ^or^olb t. benne. "SJJinc ^ien« 
ber og !i:t?oé{lt<:nC>cve ere mange." f f. 119. 
^ané '^Xan l)ar funbet mange lTtoi>|ltan« 
i>ere. %i forlige fig m. fin lU. -pan liat 
en mægtig iti. — (".penteé UTo^ftan^crini'c 
opirrebe i)enbc." I. Sam. l. 6. ITTo^jlan* 
^crfFf, en. SJJotl).) ^==mo^|1^vi^t^tø, adj. fom 
er imob, fætter fig imob noget. (^. ©laué* 
fen. 2t. !Rotl)c.) 

:^loi>flcmme, en.pl.-t. @t. fom givcft 
{mob en ©ag, et ^orflag. (f. ^^c^ftcmme.) 
XlTo6ftri{», en. ©ierningen at ftribe itnob, 
at f<xtte fig imob af at 93fagt. (93art(}otm.) 
mo^ln•i^f, v. a.3. (f. firie>c.) Sætte jtg 
imob af al .Kraft, fcrmpe imob ; befccmpc. 
"3ffe fom om iSanfe og ^olclfc mo^|■irc« 
^e eHer opf)æt?ebc Ijinanben." 93aggefen. 
(mo&ll-ri^c9. S)f)fcnfrf)(.) mo^ftri^eni'e 
(ftribige, ftribcnbe) S3egrcber. "I'cn et 
faa albefeé ben 'funbc fornuft mo^f^ri^elt^ 
i»f." SSagg. "Sen fiare ^ornemmetfe, at 
oi iffe iunnc fa'nilc bet !t^o^jirii)en^c i eet 
SBegreb." 9}?i)nj!er. 

IHoi'llriMg', adj. fom ci fan forcneS ; 
firibig, fldbenbc. moi>fltiMøe S^egreber. 
(gneeborf.) (it>f. QientlriMg.) — lUto^jlvi* 
6iQl)c^, en. ben Ggenffab. at »ccrc mobi 
ftdbig, mobfigenbe. (S[Rot^.) 

lno^)lr«b^ V- a. 2. flrocbe imob, fuge 
fit Piffe imob. Tit m. en Tlnbcné ^Manet. 
(<S. @. S.) "KUfaa er bet £^nbc 'at, fom 
ntoi>(lrocbrr ott bette." 3:?i}nfter. 3)eraf : 
»to{»f^i%tbeii , en. wb. pi. "6n gicnftbiij 
tno{»flc<tbcn 1)0« ^Kationerne." Sluff«n» 9}?ot|lrpm— løiobviflte. 61 SDJobtM'aic — lOiomif. l;lTo^|lr««m, en. pl.-me, ®tr«m i «^aocf/ 
i)'oi^ ?«b CC toccrtimob en Qnt>cn?» ■ 

Dlo^iloé, et. pi. b. f. €>t&i> , fom fEcet 
{mob et anbct, for at ofoccrge et anbct. 

11ioi>fitt, et. noget , fom mobfccttcé ; 
JOJobfiictuing, (SontVaft* (2)t)(enfcf)(.) 

IHo^foftte, A-. a. 3, (f..f«tte.) l.ans 
»enbe en ^xjxit imob en atibcn (fosrtte imob.) 
*'3)en.9Diob)1anb, t)a\\ fiioUIig moi'f^ttet 
SWaabené ^taft." «8flftf}orm. '2. at m. fiø, 
,feg< at binbvc , giuvc Snbftgelfe, et PtKe 
h)be. %t m. fi'g et S^ovflag, en SBefaling. 
3. ferbtnbe , fammenftitte ufige , ftrtt«ge 
©tenftanbc. 53t Éunnc m. benne SHlbi-ing 
ctfanbcn, ganjfe for)TtelIig: (moJ>f»tt. (Sai 
sen fif et mo&fat Ubfatb o: et anbet, enb bet 
rentebe. "Set @anbeé moc>fatte SSiUebe." 
G6r. 9. 24. Saft et bet ^no^futte af 5)»b. 
contrarium. 3eg tvoci" juft bet Dio^fats 
te.) = mo^f«tnillg, en. 1. b. f. f: >ITo^- 
fccttelfe. "?(t bringe røcnnc|Teté (Sanbfe: 
Ijghcb i llioi^fÆtitintt nieb fig fc(u.'' ^. é. 
9]^uUcr. 2. 'bit, fom niobfættcé ; SRob; 
fæt, Sontraft. 3. en (Sætning, bcc ub= 
tuiffec bet 33?obfatte af en anbcn. (?(ntts 
tOefe.)— lHo^f«tteIfe>en. -donbangch at 
htofcfoftte eller at mobfcette ftg. 

Xlio{»tiJøc, V. a. 3. (f. tattc.) tage noget 
f. ftg, fom gioeé , o£>cratUt>orbcé; tage 
Imob. Scg ino^toø f^ané S3reo { gaar. 
lit thi noget af ecné egtn -paanbi 2. giDc 
2(bgang, befjanbte ben, fom tommer, p. en 
QOb eir. flet ^'H&a'i^e, ^un v»il ingen SBcfcg 
m. Tit m, een oel, tfbc. ^an W'o mo6» 
taøet m. flor >pøttibcligf)eb. 3. iffe afflaac 
cC. forfafte ; antage. %t m. et Stlbub , 
en 3nb6obelfe. == lUo^tagelfe , «i. U 
©ierniltgen at mobtage. (1. og 30 2. ben 
Silfranb, at blioe mobtaget. ?tt finbc en 
t>enltg , behagelig m. — i1^o^t<:ger , en. 
ben, fom mobtagcr noget; (i SJiobfa-tn. t. 
(©iveren, ?{ffenberen.) — mo^t(igcfig, adj. 
fom fan mobtageé, fom ti er at forfaftc ; 
ontagclig. "lTioi>tc:gcntjl;e6 , en* ub. ph 
1. ben S}e)faffenf)eb, at xxxU mobtagclig, 
at funne mobtageé. 2. .f)oé nogle SZt^cre : 
(5»ne t. at mobtage , 93iobtagelfeée»nc ; 
9tccepti»itet. (JRiiébrigf).) 

tl?oi>tfyr, et> pi. b. f. Scnf, r;t)or»eb en 
S)Jobftanb iTeer; Ær^f af en mob»trfcnbe 
.Kraft. (3. JtraftO 

l^o^v>cie, V. a. 1. cgentf. fætte en 9)Zob; 
fcOfgtimob* Øfaar begge »;Sa:gtffaale tnod« 
toeie f)inanben. Tit modweie en iBirfning^ 
(Dluffen.) 2. ftg. o^)t>eie, erilatte. '*;Xil5 
Ⱦrt i (SfotJen mo^veiec bvt borttagne.'* 
^luffen. 

lUo{>\jenM, adj. v. »enbt imob en attbcn 
Jting. 

tlTo^»?j{>rtc, et» pl.-r* et ^Bibtif^jbcr mobi 
figer et anbet SSibneé Ubfogn. . Kt føre 
yito6v>i5ncr. (SDlot^O 

W©$viUie,«n, ni, pi. ®i«npnbiøf;«b/ llPiCig^eb. "Sfeer \(t Here af ilto^tjiate 
og foragt." (®. Sod.) — mo^\?illiø, adj. 
gienftribig , nuillig , ^fortrfben t. noget, 
(jof. fliu, tro^fig.) Seraf: Uto^wtUig* 
l)ci>, en i nb. pi, 

l^o^v>ilt^, en. xC^, pi. b. f. f. !l1io^()er» 

);llo^v>irh^ v» a. 1. fætte en æirfning 
tmob en anben, l)iHbre noget i?, en i>irfenbc 
.Kraft. <<3an mo^\>irfc^c Ictti ?(nf[ag mere 
t>. .Klogilab, enb »► MaQt. mo{»v>irfeit{>c 
.Kræfter. — 11To{>wirfning, en. 25. fom cc 
mobfat, fom fjinbrer en anbcn. 

!rtto^v»ffgt, en. 1. ben »;i?. cll. ^St^ngbe, 
bcr anpcnbeé, f. at »cie en axiinn op, clL 
^olbe ben i ?tgetia:gtv 2. fig. en .Kraft ell. 
SSirfning i (Sicrlen, ()t>orocb en anben ops 
l)æiH'é. ©toltI}eb er ofte en lTtoi»v>«gt imob 
(Smiger. 

llioC>v>flfrge , et. røobftanb , ^orfoor , 
ifærm. 25aabcn og 9San-ge, imob et ?(ngrcb. 
lit gribe, at fa-tle ftg tii 111. lit giorc tU» 
(533. (S. ^.) et tappert lno^\^Ærge. 

!tlioC»v>Ærn, et. ubuortcå 9}Jibfc"el, fom 
an»cnbeé t. Jl5aa-n, Seilnttelfo. "Set itlo** 
Motvn, man i Slufec bi^ggcr imob iSanbet.'* 
% .Kraft. 

!t1lon , adv. \% mtmO ubtrnffer «t 
(Spcrgémaal, {f*r { S^orbfnbelfe m. Upiés 
f)eb elL 31»it>l. Hion ^an Ijac buifet, lioat> 
jeg bab om i Ilion f)un enbnu ffulbe PiVrc t 
Ci»e? .^borlcbeé tnon f)an leoer? ^oot: 
mon l)an opljotber ftg 1 (Æ'prinbcligciu ec 
bctte adv. bet famme iDrb fom v. moirelL 
monne> anoenbt p. en fpcrgcnbe 93faabe.) 

\\i'i>n, et. pi. b. f. [3. Miiiiv.] ,2ing, font 
hian befibbcr; ©ienbom, SBojTab. (foræl? 
bet.) Seraf: iiJicmon, :SlÆ^emonv (lit 
l;a\)c UTonnct for o: fortrinnet: en fora-Is 
bet Salemanbe* ''.pror ^\'nge f)ar lUou« 
net fra (?) 2(Sre Og ;Sro." ilingo.) 

IHonarf, en. pl.-er. [?at. monarcha.J 
CSn nafl^ængig , ifccr uitibjTra'nfct ^^rirfte ; 
(ST.ef;erjf er , (Snct»otbéf)erre. Sog br. bet 
ifa-r fan om .Kciferc og .Konger; om enb 
bcreé 33u'gt er inbfEra'nfet, — mon^rfifF, 
adj. fom ()i.Her t. en SKonarf. monarfijt 
JKcgieringéfortn. 

lUonart'ic, et. 1. ben JRegtcringéform, 
{ l}inlfen ben Ijjoiefic 9}?aflt i Staten er i ett 
enefteé .^aanb ; (t. ^orffiel fra 3Crifroftatic 
Dg Semofratie.) 6ne»oelbe, (Sncuolbércgie« 
ring> 2. en @tat , fom bc^ctffeé of ett 
9DJonai-f. 

l1?onn<» forfortet mdin. [3él. impf. 
muiidi, af rauna.] et ufulbftærtbigt pielpes 
»érlj. bcr forbinbeé m. et aiitet SScrbUm i 
infiHi og tiener ba (omtrent fom do i bet 
©ngetffe) t. at ubtrnffe, faa ocl ben nær? 
Ba-renbc Sibéform, fom (i SortoilliiTg) "tixt 
forbigalignCi J'iDg feet l)Oorban bet monne 
labe." Sl)aar«p. "Snf)ticr af ^ixiix tnon 
tørfte." S>l)lenf<:f)(. — ^'S)a motmc (Solen 
iaU (bat^be,)" — "j8i monne vunbt cm SJtonnc — anoraljf. 52 2}JordfP — 5}Iorbcr, 2)cn Qflae (gif.)" (Samme. (3 ^cofa Or. 
bet fu'tbcn ; og 3(nycnbclfcn i ben iæpncrc 
(Stiit oit>ei; ofto et ftiot, tvungent .Ubtn)f. 
•sXRot() tillixgger hm 7C(muen S3vii3cn af bcttc 

Wtonopol, et. f. i£nevet. 

monument, et. pi. - er. (£ttt.) 93?tnbeé« 
mcerfe, 9}Jinbe. 

itlopc, en. pl.-cr. et ©(agé fmaa ^uns 
be afguullabcn ^arvc, mcbfoct, afftunu 
pet, fort ©nubc. — r Xtlopfsabe, en. pl.-r. 
«t (Stage 7{6cr i (Srbamcrica. Scimia sciu- 
rea. iliopeanfigt, et. ^. bcr fiar Sttgbeb 
nr. 93;opfcrté -potH'b. !Htop6n(rfe, en. 9Z. 
ber ligner 33Jopfené Snubc; JBrafnæfe. = 
mopfct, adj. »ranten, fortrccbcttg , fuur. 
(b. Zak.) 

i . lUov, en. (tangt o) pl.-er. [X. S}? o f) r. 
flf bet 2at. Manrns.] 1. en Snbbriggcr af 
ict norbttge 2(frtfa eU. 93?auritanfcn. 25tjTc 
falbeS nu t ^(tm. ttiaiirer, 2. en 9?eger ({ 
oetbre Sanj!: 2•I^tamflK^.) 2)eraf: Xllovt 
l&n^, et. ben 5?eet af 7Cfrifa, fom bcfcoeé af 
a3?orer; 9?egcr(anbenc ; 3Ætt)top{en. 

2. lllor., et. [Jr. moirer, at »atre.] et 
©rage tnft , fom ofteft oatret (Sttfeftof, 
©nlbmor, ©olt»mor. 

3. ITior, en. uh. pi. [S. og S. Moor.] 
-53Jpfciorb, (Sumpjorb ; 9}iofc(anb. (fielbcn.) 
"Unber forten rtior." ^. 2?. 35eraf: mor= 
eng, ltiorr5nm^, ITXorjor^. (3 Si^ttanb 
ogjaa om ben Sorbiorpe p. v^cben, ber gt: 
»er 'ben mcft fcrccnbbarc ^cbctøry cK. mor« 

t-JrrV).) 

11ioraJ>6, et. pi. - er. [af 3. mdn S. 
53Zoroft.] Sn fumpet (Sgn; en SJJofc, 
©ump. (f. myr.) 

mord, en. [af b. 2at. ^fbj. moralis.] 
©oebcloere, ^(igtfærc; tt. en moralff (Sctt* 
ning. — moraUovi, en. ?ox> f. 93?enneffeté 
frie <^anbUnger , grunbet p, (Sam»ttttgf)e; 
bene S3ub og -(fornuftcnå (Svfienbetfe af aU 
tninbc(ig (Sa'bc{tgf)cbé pligter, morals 
^jrtncip, et. 5Wora(erté, elT. et 9}Joratfi:iftem5 
l}i?ie|tc ©runbfcrtning. mor^Ifyfiem , et. 
»ibcnffabetig Ubfii!(ing af <Sæbe(crren. = 
moraliferc, v. n. forcbragc morafffc S^ors 
ffrifter ; ifær t. lU-ibc. iU m. for een. (b. 
Sa(c.) — moralifl, en. ben, fom morati* 
ferer f. anbre. CSSeffet.) — moralitet, en. 
ub. pi. {^or^olb t. 9JJDraIlot>en ; DBcrecnés 
ftemmcffe m. SJJoralloPen ; (SivbeHgl^eb , 
SRctif affen^eb. — moralfp, adj. 1 , fom l)ø; 
rer tt(, er grunbet i elt. ftaaet t g^orOinbetfc 
m. 9}Jora(en. moralf^c ,9lcgfer , @runb; 
fætninger. S)en moralfl'e ^rif)t'b. mo; 
ralfFe ^anbfingcr o: ^banbttnger af et frit 
SSæfen. moralfip 2farfag (f. e. til en g^ors 
trnbelfe) ben, fom frcmfatbcr eené ffieflut* 
ning- 1. en ^anbting (mobf. pbyfiff ifar* 
fag.) moralflP ;X»ang , fom betoger hen 
^anbfenbcfin 5?rif)eb. moralff SSié^eb o: 
ben, fom flrunber fig p. en fornuftig inbs »ortcé SBerBcftiéning, uben berfor at vcett 
futbfommen ed. aiicki afgtort. 2. opers 
eenéftemmcnbe m. 9}?oralené -^orffriftcr ; 
fæbetig. (5t m. Seunet. ®n gob m. £)ps 
førfet. (mobf. umoralfl"'.) 3. en moralff 
^erfon a: (i ?oofprogct) et (Samfunb, en 
forening af flere, ber tanfeé fom en ^ers 
fony i 9}Zobfoetn. t. en pl;vftff , »irfi^tig 
^erfon, (et menneffcligt 3nbioibuum.) 

morbroder, en. pi. morbr«'^re. (SKos 
ber6robcr.) en 9}2obers5 Srober, i Jor^otbet 
til ()ané ©øfterbrnn. 

lilovhcev , et. pi. b. f. j 2at. morus.] 
S'rugtcn af morliojrtraret. (Morus nigra.) 
S (Sammcnfætningct (tigefoni anbre lig« 
nenbe Drb) faaoel om Sræeté ®ete, font 
om bet, ber ta»cé af JBcerrene. f. ©. tltor* 
I)«rbla6, morb«rfaft, morbaroiin, o. ff» 

Iltord, et. pi. b. f. [3. ©». og S, 
?DZorb.] fotfcetdgt MlanbbraO, et Sratv 
fom ffeer m. £)ttcr(a:g. lit ^itii^a&t et m. 
3!fe etf)Oert 3:)rab er et mord (f. (£. 35ra6 
af SSaabe, af SfJøbtikrrge.) %x>\. myrde. =a 
mordbcgicriig, adj. Ingicriig efter at mi)r* 
be , &(obgierrig. mordbrand , en. betl 
©icrntng, m. forfat eg f)emme({g ot fætte 
3(b p. en TTnbené ^uu6 og JBotig (ell. (Sfo», 
tilf£fieé t iD. Sop. W. J9. 1 ,) mordbro-n* 
der, en. ben, fom begaacr 93?orb()ranb» 
(Sipelcbeé: mordbr<riidfrf¥e, en.) mord« 
doft,en. ®. ^poraf en SJJorber bctienec 
ftg; 9)Jorbcrbo(f. (9Jiotb.) m©rdgcu<fr, 
f. tllordvaaben. mordgierrig, adj. fom 
l^ar 9}J\)rbeli)ft, finber iBefiag i (xt bræbe ; 
blobgicrrig. "3)a blco han faa mordgier* 
rig, at ^an ^ocrfen fparcbe unge eller gam» 
le." 2(. æcbcl. UTordbÆon, en. f. 2»Iod* 
Ijccttiu mordl)iftoric, en. fortælling cm 
SKorb 0. b. mordffrig, et. gienncmtræn« 
genbe ©frig , fom af ben , ber mprbe5 
ell. ctcrfaltcS. 11?ordfFi!d, et. bnrbenbc 
(Shib. Itrordflag, et. Gt buvbenbe (Stag. 
"kolber jeg iffe tilbage min 'li^v^ fra 5^'?* 
nenbe lITordflag." S5aggefen. ITTordfpyd, 
et. (S. fom er beflemt t. røorb, brcebcnbc 
©pwb. "I^m SHfbncn ra-ffer f)am ftt 
mordfpyd." eoatb. lUordjlaal, et. poet. 
for : morduaabeit , bra'benbe 55aabcn. 
"mordltaclct focr af ben JRafenbcé .^aanb." 
ffiaggefen. mordfvofrd , et. brabenbc 
(St»crrb, (S. Ijrormeb man briieber. "mord^ 
f\7*rdet bttnfte alt." Gf alb. mordtrort , 
adj. trA't af at mprbe ell. bræbe. "^e 
mordtrÆfte erigere." Sirunbtm'g. mords 
vaabeii, et. farligt, brccbcnbe SSaaben ; 8S. 
I)»Dr«if en 9}Jorber betiener ftg, mord^ant, 
adj. V. b. f. f. myrdcuant. "2)en mords 
^antc ^IbE." (^ram.) 

morder, en. pl.-e. ben, fom fjar heo,(x<xtt 
et røorb. (f. JJrabsmand, !!l?anddrabcr.) 
(Sn teiet m. ©nigmorber (SBanbit.) f. 
©robermordrr. ^fadermorder, .^ongemor* 
^er , Solwmorder , ©nigmorder , o. fl. S}iort«b6lf— iJJiorsenblib. 53 Sjior^cnblobc— iOiocgcnmelf* , (Dm et ;^cuenttmmcr : IHor^erfFe, en.) = 
^ 111orv>ere»olf,cn. fc. f. f. lHor{»i>oIf. Wor; 
{»ereiigel, en, AS. fom er ubfcnfct f. at \i)kU 
fane. (»agjn'f«-*"-) Wtor&ergrulie,cn. un; 
bcriocbijf -pule, f)r30r 5QJorbcrc, ^ttmænb 
have beroS SHf)olb. (53Jorbcvfutc. 9}Jot[).) 
iUorderI)««:nJ», en. fig. en 9}Jorbfré ®iiXi 
nixiQ. Tit bee foi: lU. — lllor^erFuiv^ en. 
.Rnio, l^uoraf en 9}Jerbcr bcticncr fig; SKocs 
berbotf. "5iu fraae i ^axi foc at bøe f. 
11tor^erftnv>."^o(bcrg. Iflioriterflfig, et. 
1. et ®(ag af en sKorbcrS ^aanb, bræbcnbe 
©. 2. et bicb'.gt Seltflag. (S3aggcfcn.) 

!lJ2or6i)T, adj. titg en 3Jlort)cré ©tccning; 
efter »Dtorbeieé iJSitå ; it. bræbcnbe, mor; 
{»ijYe 35aabcn, JBcbdfter. (Snccborf.) (St 
ntorJ»iflr'2(nfalb. Sigelcbcé i famme Sctpbn. 
i«orJ>erj?. (Ocgge bog iffe gierne i ben rene 
og ablere <Stul.) 

lUore, V. a. og rec. 1. [et f. bet 35anffe 
færeget £irb af uoiå Sprinbelfc, 3»f, XMo^ 
tø.] forbriue Zitcn (f. en anbcn ett. for 
ftg fcls) p. en behagelig, fornøietig 332aai 
be ; forloftc, fornøte, Ut more SJørn. ®et 
morer mig, at fee bem banbfc. 2Ct more ftg 
jii. @pit/ i et ©etffaO. ©n morende (un; 
berf)olbcnbej ?ccéning, Sib?focbri». (f. iie« 
tenfor Utorffab, morfom.) 

lUorc'l, en. pi. ttiorellcr. [3t. Ama- 
rella.J et SlagS ^irfebær, m. f^rftg, toS 
cg ufar»enbe ©aft, i}Ooraf gi»cé pere 2(f« 
crtcr. rgjJotf).) 

Dlorfa6fr, en. pi. lltorfai're. (SKober* 
fober.) en 33iobcré S^ber, i goi;l^olbet tit 
^ané Satterbørn. 

illorgeri, en. pi. -er. [3. Morgim. 3f. 
<B. Morgen.] 1. Siben imellem klatten og 
Sormibbagen, fra Solene £)pgang t. mibt 
p. gormibbagcn. 2)et btioer lU. §ra tTI. 
tit 2tften. .^cn tibligc tilordene friffe 
2uft. •Mt fore t. ben tr)fe m. £)m llTors 
jgeiieii. 2)ct fTete tibtig om Diorgcnen. 
{UttiUUn ubelabcé ofte, (igefom o. itlid; 
iag og "Mftcn. 5)et ffat brugeé UTorgcn og 
Qtften. ^vt Qiange om £)agen, tliorgen, 
SOJibbag og 2(ftcn.) .penimob Worgen (eH. 
ITlorgciicn.) lit bijbc een god 5Jiorgcit. 
■gra llTorgeii t. Ttften o: ben l^etc £)ag. 
fig. 2i»et6, ©arnbommeng Hl. — 3 Xtlors 
geei, adv. i benne >Dagå 9}iorgen. (hodie 
mane.) 3 @aar ItMorgcs (heri mane.) 
S ^orgaare Worgce. 2. adv. mcb præp. 
i. om ben 2)flg, fom følger næft efter ben 
ncerpoercnbe. (cras , crastino.) 3 ®aor 
tom ci ; i 2)ag ^ar »i ubf)»iilt oé ; i XtJot: 
geit reifc »i oibere. 2)u maa bie tit i !tlt. 
gra i lU. af. 3 illorgen tibtig (posh-idie 
mane.) 3 llZorgcn iDJibbag , ?(ften. =; 
Xllorgcn«u^agt;. en. ?t. fom forretteé om 
a)iorgenen. 2it ^otbe ftn 9JJ. Utorgeit; 
firbciéc, et. fom forctageé^ om 5Rorgenen. 
ltiorgcitbff«g , et. 23. i SDJorgenftunben. 
niorgenbli^, adj. Vlib, fom en lt«i; aSorjen. ):TTcvrgenl)teite, en. ftoerf JKegn om 93Iorgci 
nen. Dtorgcnb-?n, en. 2Jøn t. @ub om 
5l)Jorgenen. lliorgcndag , en. Dagen i 
93?orgen, ben føtgcnbe 3}ag. (n. £).) mor; 
gendcgø, adj. fom bører t. Sagen i SJJor; 
gen. {)S. ®. ^.) Hiorgendamp, en. 3?. 
ber om SDJor^enen opfnger af 3orbcn. "^itn 
»igenbe ITiorgcndcmp , benne foinbenbe 
Saage." SBagg. iliorgeniragt , en. 2). 
fom man iførac fig om SJJorgenen, og fom 
er forffietlig fra ben mere oml)iiggetige ^paas 
ftæbning. fig. og poet. "perterne pa» 
2)atené ^tllorgeitdragt" (3)ugbraabcrne i 
©ræffct.) 23acjg. l]?orgcti^rilf , en. S>. 
fom n»)bcé tibtig om Sporgenen, tltorgen; 
^vem, en. 2>. fom man ^ar i 9)Jorgen)iun» 
ben. morgenduelig , adj. fom er oppe 
ag p. ^ærbc" tiblig om.9}2orgcncn. (f. due; 
lig , 2.) lllorgeuduft, en. 2). cll. fagte 
Saftning, fom mon fornemmer i 33{ors 
genftunben. "3cg aanbcr tltorgenduf« 
ten,'' Sagg. Ulorgendug, eft. ben ®ug, 
ber fafber cm 9J?orgcnen. "ITTorgendug; 
gens 3)raaber." Sullin. Xtlorgend^m; 
ring, en. S3Jorgenhifeté førfie grembrub, 
2)agf?iær. Uiorgenfarve, en. ttjé , ffær 
^arpe, fom ^immetené om 9)?. Dior; 
gcnfruer , pi. en Urt. Clirysanthemum 
segetum. IHorgengatje, en. ®. fom en 
SBrubgom gi»er ell. tilfiger fin iSrub ben 
førfte 9}Zorgen efter JSrplIuppet. Xltorgen; 
glsndø , en. ben ®tanbé , fom en flår 
9}?orgen ubbreber. Xllorgcnglimt , et. 
®timt af ben frembrobenbe 9^orgcn. "@t 
tltorgenglimt af ^cobeé 2)age." 6. Ti. 
2unb. Hiorgengry, et. jDaggri), S>ags 
fficcr. Itliorgenljijrtc, en. .^anen, ber o. 
fin ©ttten bcbuber SJJorgcnen. (S^ten; 
fc^t.) !l1iorgenl)iIfen, en. ^. fom gi»e» 
om 9}?, DJorgcn^immcI , en. >g)imlen , 
Suften, fom ben »ifer fig om 9)Jorgenen. 
Ulorgenfiole, en. ^. fom man ifører ftj 
em 9}^., fom ^ører t. SKorgcnbragten. 
!l1?orgenkndf?rt6, et. (St SanbjTab, betrags 
tet om 9}iorgenen, i9}Jorgenti>éningen; elt. 
Jaatebeé malet. (f. 2(ftcnlandffab.) KMon 
gcnifitter , en. 2. og ?t}frigf)eb om 9^. 
morgenktter blioer ofte t. Wengraab. 
Srbfpr. VItorgenliu, et. tet Si\? , ber t 
l^øiere @rab er ubbrebt orer 9?aturcn om 
SO?. inorg;cnruft, en. 1. 2uften, fom .ben 
er om 3K. 2. en f!?ag 93Jorgenpinb, 9}Jor; 
gentuftning. !rtIorgenI';cv et. l.bctSi^S, 
fom 9}?orgenfDfcn giver; 93?orgentt)éning. 
2. et 2i)é, ber brænbeé t. ub p. 93^orgcnen. 
(©orterup.) Hiorgenlarfe, en. Pærfen, 
ber fi>nger tiblig om 9}?orgonen. (SSagge* 
fen.) Ulorgenmaal, et. f. m^al, 5. lllor; 
genmad, en. 9D?. fom fpifeé om 9}Jcrgenen ; 
®a»re. UTorgcumcnd, en. ben, fom gicv> 
ne jlaoer tiblig op om 9)?» lit Pære en 
gob IIT. ITiørgenmrlt', en. ben 9J?. fom 
matfcé om SDicfijenc«. (wo^f. Itfteiwndf.j iP?or<jcnmeite— SDJcco. 54 9)Jcro— ^lofifTcebU Vilovntnmt^e, en. cat^otff 9[Ji. fom f)0lbe5 
om SJJ, lUorrtcitprcjgt, en. ben 9^ragt i 
Staturen, fom (cbfagev en jfiøu 93?, iJtor* 

. gcnpfalmc, en. 'j'falme, bcftemt t. at [pns 
fle§ om 9Ji. DTorøcnrjim, en. SXumfroft, 
tev fa(bec om 9}J, (SKotfj.) movtjenr-eii, 
adj, [om I)av OJJorgenck-'benf^ i^^aroe. (DJi.) 
iTTorgcnv<?^?, en, tet rebe ©fin i ben ofls 
line -porijont, ^er ». f(ar Cuft k'bubet; @os 
lene £)pgang. (3)a9mober.) "g^ra yXlovi 
ittciiv«{>c!t gif op, til ©tiernerne fom frem." 
Sftci)cm. 4. 21. STIorgcnfaiiø, en. ©. bet 
fnngcé om 9J{. tTIcvøenft'in, et. SJiorgens 
ii^fet^ @fiK. (røotf).) morømjViÆr, et. 
ict tibd'gfte 93?or.c)cn(i)é ; Siagffifi'r. n\ovi 
ttfnfPi«m, adj. fEie^n , [om en [muf , f(ac 
Sliorgen. ( J-. ©ulbberg.) morpfujYum? 
j-ing,en. [. ©fcrgi'nbcemrtng. tTXoraens 
ffy^en. <^h), ber [ecé p. «§ini(cn om sTiov« 

. genen. "®en t(arc STI. fan hi'wc [ort [ar 
"Srftcn." 3. Srtié. tTXorøenfoI , en. ©os 
lené ©fin i be tibligc SJJorgen timer. ©if[i; 
Sra'er, ^cci'et[er I)at>c tTZoi-øen.foIen. 
STIovgenflicrue,, en. 1. 9)(aneH'U SSenuS, 
tiaar "ben [eeé [ør ©olene iDpgang. 2, ef 
^Baatu'n , lic[taaenbe a[ en ©tang m, ©pibe 
cg en runb ^nnh clL .Kølle, for[»net m. 
^^igge, i ©nbcn. tTXorøenftraalc, en. pi. 
-r. 932orge:j[otené ©traalcr. (©. ■©ta[s 
fetbt.) litorøenjtunt*, en. ben Zit' a[ ©as 
gen, fom ubgior SKorgenen. 3 iTtor^^jns 
|iimi>cu, i ben tiblige tn, JTIorøenfwAle, 
rn. følig 9}Jorgentuft , 9}Jorgenføting. 
»novgenfyg, adj. fng om 9}?orgcnen. "2Cf: 
tenfog .J^one og morgcnfygt SSeir Olitjc »cl 
tiipa*.*' ^fbfpr. niorgenl^uii, en. ©ø»n 
i 53Jorgentimernc. tTIorgeutrtcige, en. S, 
lier tiblig om ^71, [»æoer ouer SoVben, inb« 
til ben [orbrtoeé o[ ©olen. i1Torgentt>, 
en. b. [, [. SKorgcnftunb. t^Iorøeutim«,, 
«n. (Sn af be Simer, 'cer ubgiøvc 3)iorgei 
ren. VHorgenwagt, en. t.^Uhé: ben 
ficrbc 0?atte»agt. tTIorøen»ini>/ en. SS. 
fom ^la-fer tibligt om 9JJ, 

lllovøne o, V. dep. 6Hpe SMovgcn, Uiu 
li)[l, bageé. (33. ©,£).>' 

triorian, en. [9?. ©. SKoorian.] f. 
1. mor. 

ViIoriI{», en. ub. pi. Gn electrijT fviéning 

*, y. ^aveté 93ø(ger om Sjatten ; |)a,t>ilb , 

.t>ftBCté S»)fen. (S. ©c^mibté S)uitc. 1811. 

©. 82.) Sgfaa : marit^. (iS. ©. ^.) 

tnorM, en. pi. tiXorFIer. tt ©lage fpi* 
feligo ©»ampe. Phallus escnlentus. 

^ormo^cr, en. pi. SHorme^re. en 9}?o* 
fccrg SJJober ; JBcbjlemober. 

XTtoro, ctt. ub. pi. [©». Ro. maaffec 
Mod-Bo-, a[moe«/©inb.J i. ©inbéftem* 
ning, l)yori man morer [tg ; i)X>m ?fanbés 
froeftcrne ORlir|e§ ». en behagelig ©nffel*- 
foettclfc*, ?fornøielfe. 2. bet, fom neorer, 
moétnbc Sib»[orbci». {IS^an Rnbec i nu tiiti ©friftcr bet 8S. at morof;, for : mott* 
©». roa. [, 1^0, B.) 

Vaor\f<tb, et. ab. pi. 1. b. [. [, Stloro, 
1, Ht finbc morffcb i noget. 2Ct giørc 
noget [. tTToi-jVabo ©fnlb. "|>Bor bet giels 
bcrom titot 9lnbcl[e, mov^&h e«. ©Icebc." 
95agge[en. 2. bet, [om morer, [prlnfler, 
ffeer t, §orl»ifrel[c. ll[!i>lbigt m, ©fue^ 
fpil er tjané fiærefre tit. (2)en n[cebo«nl. 
pi. t>rnger JKahbef : "9?ogen af alle b? 
VVToerffabcr, ber funnc bibrage t. ?cgemet5 
|)etbrcb cll. ©ia:(ené ©anneife." 2). Silff. 
1792.) = morf^absboø, en. S3og, f)oiø 
.^enfigt meer er at more, cnb at unberoifc. 
"9}?angen lltorlTabebog er gaaet t. .Rrcem^ 
mcrl)nfe, uben eit more nogen." SRa[)bef, 
triorfl-abolÆeninø, en. £. af 93?or)Tal>éi)øat 
ger. XHorjlPabstiit, en. ben S., [om an« 
f cnbeé p. 93Jorifab, p. ^orl»[tel[er. tUors. 
j¥<:b6fpil, et. «. ber [pilleé, iffe f. SSins 
bingC' , men f. SJlorjtab^ ©fnlb. Vtloc* 
ffabi%»(rrf, et. b. f. [. SJiorffabébog. 

•tWorfom, adj, pl.-me, [i ©t». .2)ialec« 
ter: morosam.] Ipfl'ig, fovlt)pcnbc, røoa? 
vcnbc, fulb af 8i>ftigl}cb. (5t morfomt 3nb* 
falb. ©n m. SJeife. "3ngen tjd formo« 
bcMttig [inbe ben [aa morf<?m og beljagetigj, 
[om mange oiKe finbc icn mobOpbelig 05 
ticbcnbe." iBagg. ^It o-ære m., i ©c()Taber. 
— tnorfoml)ci», en., ub. pi, ben ©genjfab, 
ot Oixrc morfom. 

iXlottm, n. pr. (t SKanbéna»n ; SWar«. 
tin. (l)oé 3<Kgere, i ©fiemt: ^paren.) 
tnortenacftcn, en^ ^[tfnen [or 9}?ortenå« 
bog. S;ncrtfu«*^«sa, en, b^lltc Cr^ooember,, 
[om i ben romer|Te Jlirfe er en ^»■'fi'^'Jfl fOB 
©t. 9}Jartin, en franf! !Bi[!cp, bøb 402, 
JTTortcneøaae, en. 6n ftcgt (3aai , fon^ 
man pleicr at fortære, enten SJJortenéaften, 
ell. 93iorten5bag. 

Sitovtcv, en. pi,- c, {TC, ©, Mortare.^ 
9?. ©. murten, at fnufe.] (St j^ar af- 
93io,lm, ©teen, cll. en anben faft SOJaterie, 
t. at fnufe ell. fønberftsbe baarbe ?egcmec 
i. ?tt frøbe noget t en ttt. ^per fatteji 
^t«^c^f til benne JTt. (©taberen falbtc* 
tilforn ogfaa Stempel.) 

XHoe, et. ub. pi. (m. fort 5>ocal.) pi.. 
JTloffcr er brugt i nwere botan. ©frtfter ; 
men ttif)ører iffe Sproget. [3- Mosa. Ti. 
©. Meos. 6. Moss.'J bet atm, ^vax>n p. cjf 
talrig 6laffc af aScevtev m. uficnbelige 
Sitomftcrbete. Musci. Scrbntcve, ©teen« 
mos, Sro-'moø. ^élanb^t llioe, en af [in 
ncv:rcnbe ©genffaber befienbt SDioéJ ell. Jao* 
?(rt, fom i 9}?o:ngbe finbeS i 3élanb. Lichen 
islandicus. = nToøaøat, en. et ©lage ?l* 
gat, I)i?ié Segning ligner 9J?. moeaøtiø, 
adj. fom ligner 9DJ. iKoø»trt, en. pf.-er, 
en cnfett ^rt 9JJo5. moe^*ffct, moø* 
Øroct, adj. V. beba-ffct, DV>ergroet m. ^i>i. 
"Xten i«o«øroc{>f ©teen." '•yvam. mot>: 
?l«-&t, adj. T. b. f. f. me«bæftcr. Sllo&s ilJtoftrofe— 9}{ojre<. 55 toff, en. et Stag« 5R. Wii a^ctget 03 Stitf 
cre ligcfom Ocfatte m. fiiut 33^05. ttloe* 
> trvTvlc, en. pi, -r. frcei^(ofce ©maafcetc af 
gjjoé. (iDfuffcn.') SIToetarppc, et. ftguvt. 
en Stræfning p. Sotten, fom oc tæt osers 
øroet m. blubt 2)i0'5. lHoeivxcxt / €"• 
|vemt)i.vvt af moi p. et ©tcb. "?tt fot s 
ttivc tnoou«,rtwt fva fibc Gngc." 8anb^. 
g. Sfr. I. 

nioo, en. (m. lang »Dcal) «%. pi. [9?. 
S.SDiooé. S. 93?u9.] en jccpn ©upife af 
fafre ^obcmitlcr, bec togeé fammen m. fli); 
tcnbe .Sinii. (Srtemoo , Sungcmoo, ^otf 
remoe, (Oibet er egentlia fremmcbt oø 
Ut]!', fTicnbtbct hv. alt \ bet I6bc Ifar^. 
2)et bonjTc i?rb er OcsUintt.) 

mofaif, en. b. f. f. tTfiirtv>firarbeii>c, 
mofaijY, adj. [af u. pr. mofce.J K f. f. 

i:iTofanJ>, en. ufc. pi. et ©tag« jcrbbran« 
let Clvartéi'anb , tienltg t. ©tøOefanb. 
(Srunnirfifi ^3J?in.). 

iTIofc,en/pl,-r. [egent f. iit ban^Te 
gprog.] en fiib, fugtig 3i?rb, utienlig t. 
2(gerbrug, og fem enten attib, etter i piljc 
?(avétiber, ftaaer unber aSanb. (3t>f, ^cev, 
iTIorfi^», IHyr, Sump.) ?(t ubgraue, uh:: 
tørre en tH. Cn Qllemofe, ^øruemofc. = 
tnofecntig, adj. fcm^igner en 97i. Gn m. 
6ng, bcr ogfaa falbeé iltofeeiip. itlofc* 
fin&, cn. SSitbcenbcr , ber ubflaffc bereé 
Unger i røofer og Max. Wlofefal^, et. 
tet igtcb i OJJofen, Ijpor SSanbct l)ar ^atb 
og 7(f(cb. ITZofefo^er, et. .pø, fom oorer 
og biergeé i en DJJofe, Vnofegriio , cn. 
iJIaim p. et (glagé SSanbtotter. (^Jfotf).) 
inofcgtun^, en. ftib, mofeagtig 3orbbunb. 
ilTofenrots, et, (Srceé , fom oovet i ^Sfofer. 
m«>feije»' et. Jpø af 93Iofegraré. SKIof«?; 
jern, et. b. f. f. 3}?^rei<rn. t^ofcjor^, en. 
Gn fugtig , m. mange ^(antebete 6(antet 
Sorb, fomfinbeé i ^ofer; ^Kæriorb, Ser; 
»ciorb. niofclcué, et. ©n 9J?. af betpbes 
Ug Ubftra-fning. SITofepiil, cn. SZaon p. 
forjJiettigc '^iifarter (Salices) fom groc i 
SDJofer. mcvfcpUnte, cn. ^. forø fun cll. 
ifa-r grocr i SDiofcr. tVIoferer^ et... pi. b. f. 
JKjør, fom groc i 9Jlofer. Jltofcftu, et. (St 
@(agé <2iP, fom ifcer »orer i 9)iofer. Scir- 
pus cespitosus, tTIofcfneppc , en, @n 
(gneppcsTtct. Scolopax ^allimila, mos 
fffttur, adj. fuur ti^m »Sanbet i 9)Jofer. 
(Sf)(enfvtl.) ITIofctcage, .-n. Saage, fom 
(tiger op af og ^otbcr fig ot>cr SKofcr. (5)!}* 
icnfcf)(,) lYJofct«rv, cn. S. fom jTortc* i 
SKofer. (t. Aorjfiet fra <5r<n^t*r\?, ^<i^ 
t*rt>^ £vn5ro<rt), HT^ttt^r^j 0. fl.) ITIo; 
fevuii^, et. »Ganb , bev famler pg i, l;ar 
, %flib ha 93Jofer. 

mo)Tcf, en. pl.-r. ffremmebt £>. af 
t5nfi)T CiprintclfcJ et tinfii? ell. molifimej 
ionjt :5ewjJcl. (Me6dsdud,et53fbcbuu6.) S)JofFovit— SDIutbret. 

tncv|Fs>vit, en. pl.-er. en JRuffer. mo« 
fVowitifP, adj. ruéftff. 

XlToiiVus/en. ub. pi. [2at. moschus.l 
ben jtcvrft lugtcnbe SJfatcriC; bcr finbcé_i)o6 
^annen af tHoiJ^ue^yret (Mosehus mos- 
chlferus.) i en ^ofe unber 95ugen. (SeS* 
mer.) %Utt >Dt)v, fijm ^at)c enten tignenbc . 
?(ffonbringer, elT. en Sugt efter 9)^offf^uS, 
Ibai^e t»eraf S^aon. f. ®. moltiiean>, tYIo« 
fJuoFfit, mojVuscre, l1TolTu5f»iin, 0. fl. 
(f. 5>c6mcr.) llTofFuspuIwer, et. ^uU^ec 
of 9S. elT. fivori 'SK. er blanbct, Sigckbcå ; 
ttXolfuefaft, 0. fJ. 

SITofr/en. ub. pi. [^at. mustutn.J een 
ubpreffebe Saft af abfEilligc fprlig fobc 
frugter. »ya*remorr. 3Cb(emoft. SDrue« 
tnofi (93tin, fom et f)ar gtctret.) =? moftag* 
tig, adj. fom ligner 3R. llIo<lc^^tfe, <n. 

e. (flPet af S^Jori. triofHHTfe, cn. 3nb* 
retnina t. at perfe 97?. mojlparrc, en» 
pl.-r. "'^ycvrcr, fom gitte gob og megen 3>i. 
5ige(ebe5: HXoftvvble. — WIo}liix><;e, et- bet ^ 
ooerb(cpne af frugten t 9:joftperfen, efterat 
sffioilen er afpreffct, (SRot^.) lHojlfirup, 
cn. 93Jo.rt inbfogt tit ©irup. 

mojler, en. pl.-e. en 9}Jober« Sofler, i 
^or(}Otb t. ^enteé ©oficrbørn. f. 5^fter. 
(mc^^ter^atter, moficrf-sn, 9:?oberé Se« 
perbatter, Softcxfun. aJJotfjJtr. i gijen.) 

motte, en. f. m«attc. ^ 

tno;cfit, adv. [3. niioc senn. ^.mach- 
schien,] næjtcn, ^artab. (Ubet brugel.) 

tTTu^^cr,et. ub. pi. [p. Modder. 5. 
mud.J iorbagtige £c(e, ber famte jlg p. 
SBunben af a>anb, cU. btanbe ftg m.ffian« 
tet\ ®i)nb; SOforabé. 2lt renfc cn i5?am 
for tTZ. Siff«« fmager af ttl. = miibs 
icragtig^ adj. fom ligner 9}J. tTIu{'J><r? 
bun^, CH. ub. pi. mubbret S3unb i ^aut, 
i en <2o eU. anbcn aSanbfamling. tTZu6* 
5cri»ittc, et. ©. fom opfereé i 9){arf!Ianbc, 

f. at ttlbage^otbe bet af ©een opjlpllebe Wt, - 
e(r. 5)i>nb. (2(mbergé iDrbb.) mu^^crfiff, 
en. ??iif fom lct)er i 9JJubberet, p, SSunbcn 
of Soen. llIu^6erttrun^ , en. b. f. J. 
tnui'^ertuHi'. mud^crljfigc, cn. .^. meb 
et ?icct, ijrormeb 3)JubJ?cr brageé op of Ca« 
natcr, STTu^^crjorC>, cn. mubbret 3orb, 
J)iinbiorb. iTJu^^erfrott, cn. 9}Jubber^aj . 
fic. m^t^^*rmc^Trllc, mu^^<•.•m«r^e, en. 
(9}Jotf),).en3nbretningm. ptul, bcr bewoj« 
Qté ». -pefte en. 97JennejTer, Ijporoeb 9}Ju&> 
beret bringeé op of Jpaj?ne ocj (Sanoter. 
tn»»^6erpram, en. y, (>9i>rpaa 9)lubberj 
moUeaftaaer, cli. f)»orpaa bet optagne 9)?, 
boitfetree. i:Uu{?i>*rffuffc> en. ©t S^ebffab, 
fom en flor @ruffe/l)t)ormei) SRu^ber bras 
Q(i op. STIu6^erv)fin{> , et. 9>Jofe»anb, 
mubbret 9?» = mll^^ret, adj. (foriTieJI. fra 
«5?atticipiet.) fom inbeljoiber 9X. er opf-tfet 
w. 9)iutCfr, tiar Siigheb mcb 9J?. mu^s 
^rfti^anb. (*:n muiirct Sma^. S'f^*^". 
fmager m«C>ir<t» ?3?ufcfcre— gjiutb« oe fOJult— 9J?ulepIobf, ttTu^^re, V, a. og n. 1. rcnfe f. røubbcr, 

iciQc 9}?. op. Zt murere cn_«^Qt)n. iDe 

crc i ^<xti xn. at mui>i>i-c i 6ana(cn, (f. 

"optmri)i»re,) 3)ctaf: J1tu^{>rirtg , en. (f. 

(Dptmii>6ring, fom mere OrugeéJ 

Xntiiit c«, mut, adj. [af iet forætbebe 
og ufffboanL mu^e, v, n. fcc fuurt, fee 
tiiørf ub. S3. ©, £).] uscnftg, »vebtabea, 
fuur og møtt of 7(af»n. 3(t fee mut ub. 
7(t him mut, — mutl;e6, en. («. é. £),) 
, muffe, en. pl.-r, [©. MufF. .&. Moffe.] 
et ^(æbningéftiiffe af ^txfoccvl ,, (iig en 
ircb 5)jø(fe, aal^en i ©nbcrne og l^e^tt tgtens 
jicm, l^ooritnan glemmer -^ænbeitog 7Ci-me 
mob Åurben. (muffe^iffcv, pi. ^oé %U 
tnuen b. f. f. pulsucnter.) 

WXuge^v. n. 1, |)<tr. [af Wæ^ø.] toge 
9]?øg bort unbcr £loæget, renfe D^tiægftal? 
*• Sen. Tit mutje unber boerne ; muge t 
^ta(ben. (forfttcfl. fra mmt^c,) 

ttluggeii, acy. pi. mugne. [S. mufs 
f ig.] forbæruet (i ©mog og Sugt) af 5?ug< 
tigf)eb og (Sftmmel. muggent S3røb , 
S3icel, \Rorn. iof. mullen, ffimlet. ®roi 
let fmagcr muggent, — Seraf: XlTuggens 
i)ti>, en. ub. pi, 

Sl^ugne, v, n. 1. (er«) fclittc muggen, 
fKmte. SBrøbet mugner, er mugnet. 2ce; 
Icrtjøi mugner ^aa fugtige ®teber. 

s:rruF,en. ub.pl. [3^. ©, gJiuEe.] en 
.^cjtefi)gbom , ber fceflaacr t en »giæpelfe t 
ffiagfoberne, f)»or en fTarp og abenbe SSceb,? 
f!e famtcr ftg, og tttfibft giør >peftcn I^alt. 
JDeraf: muf6yI6,en, 

mulf, et. [iS. 371 u c?, SOiudé.l en 
fcag, uarttcufcret ix}t , fom naar een »{( 
ta(c ell. raai>e, ub«n ot faae firben ret frem; 
<t ^nx). >^an ga» tffc et tTI. fra fig. 
. "©om l^aftig gau bet fibfte ©uf, OQ. muKeb 
fiben ei et Uluf," »agg. 

S;nuFFc, V. n. 1. bar. [©», mucka. S. 
jn u c!f c n.] aioe et a)^u6 fra fig, fnrie (fom 
€r en mere egentlig banff Sienæonetfe..) 
' "Scg nu — et ^oreé mccr m. minbfte Si)b 
«t muJl=e." 93aggefcn. 2. fmaafnurrc, fom 
icn, ber er fortr^bctig, mtéfornøiet xa. no5 
^ct. Sør bu muffe ? 

muffert, en. pi. - er. [|>. Moker.] et 
\ l^ort Sct-nffag, en 92øbbe; en ftor ^ctnf 
^^■^ i)ammcr, fom ©teenfjuggerc t»ruge. 

Xllul, en og et. ub. pi. [3. Mygla.] b. 
f. f, S'fimmel. — ^eraf : muUett, adj. pi. 
mulue, forbæroet af 9)lu(, ffimtet, (mugs 
gen fcr. om en ringere ®rab af benne J^eit, 
dl. om en ^yorboeroetfe ». g^ugtig^eb uben 
ft)n(ig ©fimme(, mullen 6r. fæboanf. 6un 
om tørre Sing m. fpnlig ©fimmet; og at; 
trtg om ©mag ell. Sugt. 93?an figer; mul; 
Icnt SSrøb, muUen Sft. SDZen: en muggen 
©mag, 2ugt.) tlTuggcnbe$,en. ub.pl. 

mul>, en. ub. pi. [3. Mold. H. ©. 
Myld, Mold.] 1. Sorb i 3((m. men fær; 
fceleé ojj oprinb^figen : Ui Sorb, ^tøPierfe, ©tøs. (©oafebeS opcratt t ben gammel« 
ban|?e 93ibet for : ©t«»0 "Seg iltulfecte 
ringe @øn," ©torm. "Sn »Rifte af Outb, 
i Oritfcn i)an gicmte bc (£(ffenbeé tlTuI5." 
SBaggefen. — 2Ct ligge unber tHuI^, »ære 
iet og kgrapen. 2. 25et&r. nu ogfaa om 
ben forte, rene og frugtbare 3orb af fors 
raabnebe '^^iantebefe. (|)(antciDrb , CCJJulbs 
iorb, SKabiorb.) (St Sag tHuI^. = mulis 
«rt, f. 3ori>firt. — tUitl^rtjc, et. i S^Jorge : 
SSt^nbar i 5Rugen. mul^blau{)et, adj.^. 
btanbet m. SJJuib elT. 9)Jutbiorb. mulbs 
hxcft, et. og tnul6fi<cl,. en. 6-t93roetp. ^toa 
pen, ber ftbbcr p. ©fraa for ben ene ©ibc 
ftf ©færct, og tiener t. at ffpbe forben ti(s 
ftbe fra 5^uren. muli«farwet, adj. jorbfars 
»et. ttXuIi'jor{> , en. recn fort 3orb af 
forraabnebe og optøjJc ^J^fantebefe. Humus, 
(f. mulb, 2.) muie»ffirrc, tTTul^ftuffe, 
«n, ^arre til at føre 3orb p. tnulC>Flum}>, 
en. Sorbflump. tHuI^Hce^er , pi. icjx 
25øbeé SorbeHæber. (9JJot^.) tlTubfurv, 
en. b. f. f. SFan{>fefurv>. JITuIMag, et. 
pi. b. f. et Sag af -SRulbjorb o»cnpa*a ell. 
uuber en anbcn Sorbart. tlTuli>Ieer, et. 
6t ©lage Sccriorb, fom er meget blanbet 
m. anbrc 3orbbele. (58riinnicf)é SJJin,) 
muIMcret, adj. f. le'rmuli>et. muI^riØA 
adj. fom l^ar et t»et»)bctigt 9JJulblag. fea 
muli>ng 2(ger. (£anb^. ©. ©fr. I.) muie>» 
fani), en. ©. Hanbct n>. 9}Zutbiorb. 2)er« 
of: muli>fftni>et, adj. fom bej^aacr af ea 
faaban S3lanbing. muU>f<:nJ>c5>e 3orber. 
ittuI{»|Tu^, et. iiti tøfe Sorblpt), fom e» 
9Kulb»arp f!pber op. (Solbing.) muli»« 
fort, adj. fort fom 3otb. tTZuIi>w<:rp, en. 
pl.-c. [3. Moldyarpa.3 et ^attebpr, bet 
6pl)0lber fig i ®ange, fom bet graoer ncec 
unber 30'rbené Ooerflabe. Talpa. tWuI^a 
Vfirpef ue», et. b. f. f. mul^fl'u^. 

iWuI^c, V. n. 03 a. 1. løénc fg ; om 
i^loofuren. ^uren »il i!fe muli>e (naat 
Sorben er fei, leret.) SS. ©. D. 2. aet. 
giøre til 9}2utb, fcrpbeSorbllumper. (.Ramp» 
mann'é Soerf. af SSirg.) 

JlTuI^ct, adj. fom ijax SOiulb, bePaoer af 
9}iulb eller løé 3srb. @n rowl^ct 3orb, 
TCger. 

Vtlulbntt f. muljic, unber WIul. 

mule, en.pl. -r. [3. Muli, Q^Zunb. 9?. 
©. gjiuule.J 1. be .Siøbbele, fom ubs 
giørc SKunbcn og Sæberne l^oé ftirføbbebc 
2)j)r (ifoer ^eftc og £l»crg.) .Kaloemule, 
Crcmulc. 2. bet pberfte >6ul P- ^piulna* 
»et, l^porigicnnem SSognarelen i^iffer frem. 
(Seraf: mulepk^e.) = muleb«<;n6, et. 
et ©lage Svømme eir. SBaanb, ber binbeé 
om SSJJunben p. Wbffe ^cfre. mulcbunJ>en, 
adj.v. fom l)ar 9JJulebaanb paa. tJIuIes 
jern, et. b. f. f. 3(jcelmulf. lltuIeFurx), en. 
b. f. f. 5TIuu{>furo. mulepk^c, en. (5n 
noget buet 3crnplabc p. Sunbftiffen, fom 
t»cb«ff«tf ^rctmulcH p. en SSogn. VtluU* 9)tu(cpofc — SQiummcbanfc?. 57 ?}tummcbanW— 2}iunt3obt» pofe, en. ^. font fjængeS f. 53?unbcn af 
^cftc og ^ccaturc, f. teti at giac fccm S^os 
bcr. ilTuIeriuø, en. 5Ring cll. S^øéntng af 
Scrn, inien i ben pbccftc 2)ccl af ^iutnaocr. 

mullen, adj. f. unbcc mul. 

mulig, adj. [af bet focoelb. mue (mu- 
ghe) ctt. maae, at funnc. Ologtc jtrtoc bet 
cnbnu muelig,] fom fan »ctre tit ell. ffee ; 
fom itu tnbc^otbec nogen DJiobftgctfc (abfos 
tut mulig ; mobfat bet rctati» mulige, etl. 
bet, fom unbec oiffe »etingctfer, m. ^pen; 
f^n t. uboocteé liCitfaar, er muligt.) (Sn 
m. ^anbling. 2)et mulige mobfcetteé bet 
vitfetige. -piné iit bliver mig muligt. 
Ttlle mulige 5Kibtec. jDen muligflc g^liJ). 
£»cn ftorfte mulige >poft. — ll^IIig^)e^, en. 
J. ub. p]. ben (Sgeni^at) 9. en Sing, at ben 
cr mulig. 2. pl.-er. en mulig Sing ell. 
©genj!at> , i 9JJobfoetning t. en wirfelig. 
"^oroilber ben jtg tibt imeltcm Itiuliglje? 
{>er." (S»atb. 2(f otte Xtiuligljei>ct et benne 
tninbft rimelig. 

itlulft:, en. pl.-er. ^engebob, ^engeflraf. 

Itiulm, et. [<S9. Moln.] 1. tx)i og mør! 
€ft) ell, Saagc. IH. inb()^llebe (Éotcn. 
"0)Jeb JorboméXlluIm at bæffe S^ræbjT^cb." 
Sbaarup. 2. SOJerfe. ®ra»ené m, "9Jat: 
tcné ITiuIm paa 2)atcn l^oiler." SBaggcfen. 
"3 2)ø-benå ITiuIm, f^oor »JSenneré <$tev er 
lagf." Sf)aarup, 3 tUuIm og 9)Jørfc : 
et forpcerfenbe llbtr^f. (iof. m«rf, 1.) — 
mulmfort, adj. fort fom 9Zatten, (Øutoft.) 

Diulne, V. n. blioc mullen, f. unber !rtlul. 

IHuIne, elt. mulme (fom bet »et fnarere, 
i Ttnatogie m. Xtlulm, barbe ffrioeé) v.n. 1. 
(IjÆr.) btife mørft, tJiEt, ffr)et i Cuften. 
"iDct mulner mob ben mørfe Slat." .Ringo. 
3^et bliocr ei 7(lt t. Siegn, fom mulner. 
£)rbfpr. (SOJott).) 

Xltultebcrr, et. pi. b. f. et ©fagé »etfma* 
genbe S3crr af mørfeguut ^aroe, ber »ore i 
^orgc og i i)it norbt. 3t?ffanb. Rubus cha- 
mæraorus. "HlultchcetQx^^, en. fnufte og 
(pttebe 9:)Juttebcrr. 

niultum, et. [Jr. molleton.] et Stage 
tt)ft og btobt Ulbtøi. et ttlultume (Sftørt. 

tltumie, en. pl.-r. et Siig, fom, o. fons 
pig Snbfprøitning af flærfc frnbrebe SSoJbi 
fEer og anbre SDZiMcr, er inbtørrct og hevat 
ret fra J^orraabnetfc. ©g^ptijfe, natuc« 
lige t)lumier. 

lllumle, V. a. og n. 1 . ^at, [(5. to mum- 
ble.] tale uforffaaefigt etl. peb fig fett>, 
fmaafnaffe, tale halve £)rb. |)an mumle* 
i>t noget, fom ingen forflob. "Kt m. i 
©focgget. ®er mumlce om (gaacr f)emmc* 
lige 9?t)gtcr om) at l^an et fatben i Unaabe. 

XTIumme, en. ©t forcrtbct Srb for : en 
SJJajfc; tt. en ©øgter, mafferct ^artefin. 
(QJiotfi.) — 2)craf be tigetebcé fotoetbebe og 
ubrugelige : !tliummcanfigt , et. 972ajfc. 
Wumme^atl^6, en. 93?o]febanbé, SJZajferas 
U^ fflocbtnj. "3c9 f CC min 5)ce( ftgcr i)tU (ere ajJaiTcrabe, enb !t1tummc^cn^6." @nf<» 
borf. — lliummcri, et. Jorftoebning t». 3Ka« 
ff c og 93?a.)lfebragt ; aRa^Tcring. "llbPotteS 
©fin og ITiummeri." ©otbingé .Rirfc^ijl. 
IHummefpil, et. ©øgtcrfpit, 9JZafEeteg. o. 
ft. a. — mumme, v. a. 1. forftoebc, majlcre. 
(3. <B. (SeheReb. 9:nott).) 

ITJun^, en. pi— e. [3. Munnr. ©P. og 
S, 9)J u n b.] 1. ben ®ect af et 9}Jennejfc6 
og 5)pré jpo9cb , fom inbbefatter Sæberne, 
Sanbgierbct m. Sænbcrne, Sungen og (Sas 
nen , og tiener faa»et t. at mobtage iRxf 
ringamibter, fom t. at frembringe ZaU cU. 
anben Spb. 2?et br. om be flefte £)i>r, unb* 
tagen fuglene. (i.Xiceh.) Ht aabne, tuffe 
nTun&cn; at tage, fiase noget i Itlunien^ 
(fig. for: Ttabning, i Crbet Dtcwemuu^ 
f. !11iuiiC>ing.) 2. ofte bemærfer tet fun 
Sæberne, cll. be nberftc 5)cte af 93Junben. 
2ft fpffe een p. tTiunden. 6n fmuf, en ftoc 
tiben, ubfraaenbe, ffiæo Yil, 3. 3 en ftot 
93Jængbe færegne og fig. Satemaaber br. 
Crbet fornemmelig om og m. <pcnfpn t. 
Salen. f. (S. ot |)ape en frcrf, uforjiammet 
lU. Ⱦre grop i lTuin{>cn. "^orotgtpe 
bcm ben g^crrbigOcb i !i:Ttun5cn, fom ubfor? 
brcbeé t. flige .Rampe." Sagg. 91. .Stim. 
lit bruge i\l. ^aa een a: fficentie paa, opcr« 
ffioenbe. Ut faaeHTunien p. ©ang, fom> 
mc t meb at fnaffe. lit tage SSlabet fra 
Utunden o: tale rccnt ub, ubcn Silbage^ot« 
benbeb. lit fnaffe een efter ll?uiii»en, i)x>U 
te, fmfgrc f. een. Ilt ftoppe Diun^eu p. 
een, faae f)am t. at tic. "lit forblinbe Si* 
ncne m. ©utb og floppe !tliuiii>en m. ®a« 
»er." ©rf)pttc. Ht l}a»e meget, nof, foc 
meget af il?uui»ert o: »ære meget fnaffom. 
lit tægge een Srbenc i niwn6cii. 2)et ftob 
mig f. lHun^cn o: jeg »ilbc netop t. at ftge 
bet. IDet ilap mig af tliuni»cn. Ht tage 
mutiJ»en f. futb o; forlange f. meget o. f. ». 
= tTiunifiabiiing, en. 2f. tiig '-n $D?unb ; 
etl. ben ^åbning t)Oéi£)i)r, fom9JJunben ubj 
giør (i 9Kobf. t. JRumpeaabning.) Vtiitni* 
art, en. 2(f»igelfer fra et Sanbé fcellcé 9Ia« 
tionalfprog elt. <Sfriftfprog, og anbre ©gens 
fteber i £)rbeneé llbtate, SBrug og S3øintnger, 
fom ftnbe ©tcb i Salen bo-o 3nbbpggernc i 
en oié Seet af Sanbet ; S)iatect. £)en jobs 
ffc, f»enjf e UTun&crt. (9}?ot^.) i1Iuni>s 
lite>, en. ®n tiben S3ib mat. rtlwii>bii>j, 
€t. ien Deet af S3ibfclet , fom |)eften l^ac 
i 93iunben. muiiC>cl)ritlfn, en. ben , fom 
foregi»cr at »ære en ©firiften, ubcn at »ife 
bet i ©ierningen. tliun{>6afp, en. et 
©tag p. SKunben. !ttruni>forr<;*:i> , en. 
fanfet 'S. af Se»netémibter ; ^ropiant. 
XUunitfuIJ*, en. (pl.-e?) faa meget 93lab, 
fom man p. cengang tager t 9}Junben. ©n 
m. Wiai (en tiben ®eet SRab.) mixnit:: 
Q&h, et. b. f. f. 5Kunbaabning. (f. (S«b.) 
Utunigo^t, et. egentlig og i lUm. i)t>ai) bet 
tx 9obt, laffcrt at fptfc. forbum : et @(oaé fOiunb^arpe— 3)?unt1>i;ffe» 68 2)?untjla'cf — SDiunfccjang. ftatft 2)t. ltTMn>I)i:vpe^ en. et S?cbjTa6 
«f iStaat, ^»orttt'b man fan frcm^rinav' fn 
Bté S.iw^ cU. -SJiuftt y. at fætte bi-t p. 
SSænbcrne, ItlTunMpcli*, et. 1. ben Sale, 
bet (Sprog, een føreu. ^an cc ei aUib ». 
eet !tn. O; f)an tala tffc attib ccnfi, mobs 
figec ft'g fc(o. 2. en Solemaabe, fi>m en 
enfett I)or rant fvg ti(, tbetig at (jruge. 
".pt>o ffg fan »a'nne fva et !l1lun^l)cI^ i ftn 
©naf.'* ffiaggefcn, "@n 3)aaveé IImiu^; 
I)el6 ec: i)iKtn ()aobe »entet f(tgt ?" |>o(; 
UtQ. 3. et figuvL Ubtn>f, en :Sa(einaas 
ie, fom w, (ang SBcug af S^cu' er hU'ocn 
(itnunbeftg fceftenbt og i/k(benbc. "(St XII, er 
et £)rb eller en Salcnidabe, fom ibelig bru; 
geé." ©poron. (i\>f. (Dv^fVrogO — llhmi*? 
bcw, et. pi. b. f, 1. offentligt Ubfagn af 
flere m. be famme i^rb; -formular, eens 
ftemmig SSale. (fororlbet; oi^faa: IHimC«; 
})<cu5>.) 2. b. f. f, X)iuni»Ijcl6. — munif: 
^uttgen, en. og, DrunM^ugttcri^ et. ©fæn; 
fccrl, JSlammcri. "(Sfulbe" fan fpilbe Siben 
Tp. at f)øre bijfe XlTim^l>uggcvtcr?" ©t>ees 
borf. munM;uggc6 , v, dep. fFcenbeé , 
tlamreS. (b. Sale.) !lHuitM;cev)5>, en. bet, 
at man blioer ftabtg i ftn Sale, »aragtig i 
fit Ubfagn. CODJotl).) \J^un^^uull;c$, en, 
5KunbenS inb»enbigc .^uuU)cb. muii6; 
JaaJ«, adj, tetfinbig i ftn Sale , fom f)ar 
en frccf 9}?unb, Seraf: X1?iin&Fi;c;^l)e^. 
iTtunJ»frtgc> en. fmaa Sofgeboméfager, fom 
f)olbe§ i ffllunben mob ©mitte. lHuu^s 
f<tmp,cn, Crbftrib, Srcctte , ©foenbe«, 
<7(. gSebel.) lT^llt^f^v, en. Orbftrib , 
SKunbfamp, ^t fomme i lTUmi»fiv). (S)(); 
|cHfcf)(. ^oftOrøbre.) iJtun6Hcmmc , en. 
i!, f. f. %Untme, 3. !tnun{»frtcv)cl, en. f. 
2Siucv>el;, 1. !l1iun^fol'/.fn. Peb et vf)of i 
tun ^of, fom foger 93?aben t. .perffabet 
otienc. yiu)ti»frfg , en. b. f. f, wmti"?. 
t'«mp, XJiyit{»Furv>, en. en .^urpcfletning 
cU. en Itc^nenbe Snbrctnin^ afSOJet^l, ber 
tinbeé f. QKunbcn p. btbffe >pefte ell. >^unbc. 
XnunJ)Iiim, en. et ©lage Siim, fom bliPer 
<ienUg t, »rug p. blot at bføbeé i ^Jliim 
ien. ItluitMorr, et. [af v. at \xrcl\ fore»- 
Hommer i Salemaaben : at ()at>c et gobt 
!tTlini^lÆr o: en fhibenbe Sungc. ©neeboxf. 
[9}iotf). f)ar adj. mun{>!a^6 ; maaftee fetos 
fliort.J lltlun^uU^f' <^"^ ©. Ijoormeb 2ce; 
lerne fmores, (5Jhinbpomabe.) "iXtnnb: 

f'ienf/. «n. (Sn S>etient f}oé Jtonger og ^X)r:s 
er, bet ^ar Stiffeoarer unber Cpf«« og 
jfienfer i f. ijerrcn «. SSorbet. X1Tuu^; 
|lag, et. 50Jnubbajf , iUun^fmag, en. @n 
ganffc ringe 3?eel af fpifclige Sing , faas 
meget fom er t. at fmagc paa, "@n ?(ger{)»« 
nc bog fun ringe !tHu)ii>(mag er." *l?effe{. 
UTun J>fprog , et, f. lluuuM)eli», illuitJ** 
ih>t'fe, et, 1. ben aperfte 35ec( af en Sing, 
{om er beftemt t; at tageå t Wunben. lU, 
Xiaa et ^itifr«r, p. en Srompet. 2. b. f. f. 
tt aWunbOib. 3. Xih paa en .Kanon o: ten 5?ecf, fom tnbbefattct SOZunbingen. muu^x 
^axf, adj. meget fnaffom, fom ^ar meget af 
9-iJ-.tnben, fiæ»cfra'rf. (b. Sale.) XTrini^; 
fv>ie, en. ©pie af ^ocbeblegner i fflhuiben 
ell. paa Sungen, ifccr f;oå fpæbe SBjorn. 
muu^tro, en. ^t)flet Sro. (95. ©. S,) 
inun6i?cn{>, et. SS, til at ffptte 8}?unben 
eH. gurg(c -ipalfen m. (9)2otf).) iTmn>« 
ven, en. ben, fom|1it>fler ^iJcnffafc f. een, 
"Zia f)an tabte jolfeté ®unft, forlobe l)anS 
DlimSoeiiiicr ()am," ©cf}ptte. 11Iun^wcIw 
ffitb, et. fjnflet »SenjTab, fom fun beftaaer 
i \!Drb. (iRaf)bef.) itiuniivtig , en. ben 
iBugt, fom berberne bannc p. Ip^r ©tbe af 
5Kunbcn, !!liuiii»v>iin, en, 'iS, fom 5^^r> 
<!er fiape t. bcreé egen iBrug aUcne. =;3 
(mundet, adj. fun i ©ammenf. aabenmun? 
^et, blebmiuii»ct , faabmu1l^ct o. fl.) 
tlJun5>iHg, en, pl.-er, 1, MUeb af en Jlob 
cU. TCa i .papet, i en i^nbfø. 2. Hi. paa en 
Jlanon, S3ø|fc o;. 2(abningcn. t. 2i5bet. :=» 
X}?un^6X■>cir, et, fig. for: t)rb. Sale. ^ani 
Pøfter ere fun Hi, "@t ufaligt !rttinti)6# 
ueir^ u^lløbt of 9lafert." (Soalb. "9?u be* 
I)epe6 fun bet ubetpbcligfte, ofte uffttlbigfte 
X)h tit at opp«fte 3lben.?' 9fJa()btf. — 
IITllll^sv»t^Itc, llinIt^v>i^lte,, et. a>. fom c\ 
er SJicnpibne, fom beretter, pibner om no« 
get, anbre f}apc fagt. ".pine pare I1lun>6< 
t)ii>ner; be talte o^m f)am-, men ()un »av 
Mahc '!Cfiuni>t og Sienpi^ne." (Sn ?iigpntb, 
lfi66,— ^ mun^tlig , adj. fom ffeer m, 
9)Junben, f. faa pibt fom benne er Sa(en& 
9xeb)Tab. (mobf. fVriftltg.) (5n mlm^tliø 
©amtale. dt muni»i-Iint Søfte, ©par. 

HTuitiicrc, V, a, 1 . [cf fremmebt 10. \ ubs 
rufte, farfpne (©olbaten) m. SSaaben, Mo:* 
ber og f)pab ber elleré (lorer t, Mx\q o^ 
,Krigéfærb. — Hlult^eving , en. pi. - cp» 
(S'r. niontiire. S, 3)? on t^ir un g.) l))?ai> 
ber f)ører t. ©otbatené foreffvepne ,Rrigå» 
fUvbning ^£)fficererncé falbeé berimob fæb«. 
panligen Uniform,) Seraf: Htun{»criiige» 
f ammer, Xtlun^eriugptreie, o. fl. ^ 

iCXhmf, en. pl.-e. [3- Mfinkr J en ^er« 
fon af SOJanbftønnet, jom i)at gtort .Rlofter« 
iøfte , ell, unber 7fmobé , .Kpbff^ebé o^ 
8pbigt)eb^ Cøftc er tnbtraabt i en gciftlia 
£)rben, 2(t btipe Hi, gaae i .Rlofter. =» 
tUutrfeBo> en, .^fo^iTcr, SRunfebolig. ".pel? 
SSaarené S^ugleffare — • flui nu p. be SSin? 
get^ fnarc t, ben jiillc Hliinfcbo." SJf>len< 
fcf)f, H?unf«bogjlAV, et. pl.-cr, be ffiog* 
ftaper^ fom finbeé i ben faafalbte 93Junfei 
fTrift. HTunff bygning, en. S5. opfort af 
93JuKfe, eir. til !6tug f. 5}?unfe. H?unfes 
ccUe, en. Gelle i et SDiunfef loftet. Htuus 
h•^^g^ e«. 9?oget, fo^m 3}?wnfe (>ape opbiga 
tct. (>pc(tiaberué.) llt«nfe{*ragt, en. ben 
25. fom et foreffrepet 9)Junfene, en 5Dhinf$ 
Orbcnébragt, !lT?unfcgauø, en. tilforn: 
en l^pælt?et iDmgang , "luffet Stuegang i 
JC£o)icrbpQninijec. xihinfegaugfn i ©owe, iD^unfcI^ættc — S)iurw. 69 !DJurrc--g)?ujTc(fer« ncttrubt 1823. — ltTur.Fcb(vttf, (n, 1. ^. 
Cl{. .pi>ocbflQ9 p, OU 8Jhinfcfappf. 2. en 
.^fvintcé 9?a»n. ltlunfet\;mmer , et. en 
©JunfcccHe. iliuiiFcfsppe, ep. t;m (ange 
^appc, fom Ijetct t. ^'JlmxUnté Orfccué^ 
^ragt. WimFfFlollfr, et. ^. infcvcttet f, 
93Uiufe. t^lu^lFcFK1f^er, pi. 9Diun!ctrai)t. 
WiunFeUtiit, et. flet Satin, fom 9JZunfene 
i røtCbclafb. talte og ffrcf. IHintFelet?« 
tift, et. bet ?. fom en SOZunf føret; .Jl(o= 
ffevfJonef, tTTunFelit*, WumFelare, en. 
Scvre, fom 9)?unfene ^ave opfunbct cg ub; 
fcrebt, XHunFcUffe, et. i^toftcdøfte, fem 
en 5)?, gier. "Kt giore, aflægge tlTuuFe* 
le^ct. XIIunFcori'en, en. et ^cmfunb , 
(U. en Bt^ Glaffe of 'DJunfc, ber (eoe efter 
»tiTe ^or|Trifter, f. Q, gfranctfcaneniDrbes 
nen, 5)3cnebictinci;e, jc«- llluuFere^el,. cn^ 
ben Si. eH, 8o», fom er fovc)!re»en en t»ié 
SXnnteorben. ^itJunFcriøe , et, ftg, for ; 
9)htnfet)æfen. "^'»aoebcmmet m- <»He ^?un? 
ferigets ©mfefemer." »agg. l:liunFc|¥iF, 
en. "s. fom iagttage* af?)3?«nfe. liMun: 
fejTvift, en. ©t 9?aon, fom giweé .ben meer 
?H. minbre fantebe <Sfrtft, bec brugeé i 
S)?ibbe(atircrenu ^aanbf!rifter cg ^a ft(bi; 
flv-re 9)ionumcntfr ; gotijtjt <Sfrift. lHun; 
fc^cnd, en. ben 5)eel afben geifit. ©tanb, 
fom 9}Zunfene iibgiore. (petberg.) XHims 
ffliiftclfc, en. ©n ©. inbrcttet af ell. for- 
SWunfe, f. ©. en ©fole. tnunFe»<tfeit,, et. 
«(t tct, fom f)orert, 9}Junfeorbencv ^gSKun* 
f cneé aicgter og 2et>net ; JKtoftcrpcefcn. 

niuuFf, en. Ølattn p, en Urt; ogfciO : 
" 2nunFei)(Ctte. Aconitum napellus. 

lliuntcr, adj^ pi. muntre, [i^^. 0^ S, 
munter.] 1. cm pf)PftfE S8ej?affen^cb ; 
taff, lioetig, op»a?t; i SRobfætn, t. $or|P, 
fernig. Gt muntert SSarn. ©n m. ^cft^. 
ptuntrc 25inc. 2. om en iné, iffc oocrbre; 
ven @rab af Snrrigfjeb t £)rb og |)Qnb(inger, 
foraarfagct af gob ?unc, af et let, op^aft 
©tnb, (mobf. aIu.>Tliø, flilfe, f)eitibelig,) 
"Det er ?(nfigtfté SCJiner, fom titoeiebrtnge 
XniIM;ei> ; men o. £>rb og Sa(c wnbei; man 
SfJayn af munter." ©poron. Ht »ctre m, 
\ et SeijTab. (St mutrtert SSæfen. OTe 
Meoc muntre », IBorbet. @n muntce 
Spøg , (Sang, 3)et git muntert tit — 
S>cvaf: !tTiuntcrF)c^, en^ ub. pi. 

"lHuntrei.v.a^l. opmuntre. 2Ct muntre 
©inbct, 

Itiure, V. a. og !l1turer, en. f. !rttuur, 

murmeldyr, et. pi. b. f. [S,. 93? u r m e ts 
tt)ier.] et »Pattebpr af ®naoerne» (itaffe, 
fem (coec p. TCJpcbievgono , og er kfienbt 
f. fin tange iStntetfoon. Mamiota alpina. 

Uiurmlc, v. n. 1. ^ar^ (tpbjf.) frem.; 
tringe t?n uti^betig, ligefom inurrenbe 2pi>. 
CX^. S. O.) 

Wurrr , v, n. 1. 1)«. fS. murrc«. 
£?.' murra.J fnurre , trummc (fem ctc meer banffe Ubtr»>f.) "@s>agt murre ffiøf* 
gerne." ^. ^. Jrimann. f. Fnutrc. 

IHu«, et. f. Irtloe. 

yiufe, en, pl.-r. f2at. Musa.] efter ben 
grocffe og )?omcrfte9)?nt()o(ogie: cnafbe ni 
©ubinber, fom forcftob te liVionne Jlonftcr; 
(Sanggubinbe. 3ft bijrfc Xliuferne o: åon« 
ftcr og aSibenffaber. 

ITiufe , T. n. 1 . (I)<:r,) ot fange 93ZUUS* 
(fietbcn.) 2)et eit att mufe^ fom af ^åt ec. 
tommen. £)rbfpr. (fig. ftiæte m. ffieljænbiø* 
^eb, begaoe ®maati)uen. 93?ot(i. tt)b{f.) 

Hiufelman^, clL lliyfelman, en. Gni 
JSnrf, røa^omcbaner. [@t forbctroct og % 
fIg fctp 9,anffe mer.ingétejt $rb, af ict tt)x» 
fiffe Moslim, pi. Moslemim, rettroenbc ; 
fem intet ©tægtifab f)ar meb llicn^.} 

n?ufef«I^e, i1tufef<itnger, p. ft. f. un* 
ber lltuus, 

XlIuftF, en. ub. pi. 3^"^^ og g'øtetferS 
llbtrvf p, {)armoniffc Soner, og .Ronften at 
frembringe bilfe; Sonefcnft. »8ocat;!tnu* 
fiF, ®ang, . "Kt (ccgge ng efter XH. ®ev 
opføreé en fmuf IM. i 2Cfteii. = muficalff, 
adj. fom beter t. SDJufifen, & m. ånittUJ« 
ment. Gt gobt m. 3>ti.. — ttluficclier« 
pi. ffrifttig optegnet aJJufif: 9?ober. Ht 
banbte meb Dl, — UlufiFcnt, en. pi. -er« 
ben, fom fpifler, brioer SDiqft! f, SSetating ; 
en SpiU«manb. (StabémufiFaut, — ITIua 
^FelfFer, en. pi. - c. ben , fom pnbér 93?» 
lT?ufiFFi«ni>er, en. pi.-?, ben, fom Qoit 
fcritaaer 9)Juftf, fom et m^|fiFFyn^itJ» 

ltlufit>»!rbet&c", et. [,af ?, imisivus.] tnb* 
!agt gXalning, fom fieer m, far^ebe (£maa< 
ftcne etl., ©taéftpffer, bec fcejleé i mti 
SScfaif, ©teenmatcri, 

mujfat , en, (pi. - er« 'fietbcn,) M<x%f 
nen af SDiufFattroceté ^rugt, (Myristiea 
mosrata.' fom ogfaa tallci !tTTitfFfitnøi^» 
pi. 11T.j)ti:t»«i>^cr, — iDcraf: IJTufPa;!« 
fclommc;, en. et btegrebt, treolet ©web, bc¥ 
omgiver SRuffatnebben, og brugeé ligefoHi 
benne t. .Rrnberi. Xlfupp^tjcrit , et. @t 
libet SRioeiern t, ut rit>e 9Diu)Tater p, iltus 
ffatlugt, en. ben f. 9}Ju|Tatcc egne Sugt, 
!rthol'atne^, en. pl.-^cr^ b. f. f. 9J?uffat, 
arujVatoIie, en. iD. ber preffeé af 93Zuffat« 
nebber. tHufFattrcc, et. Sræet, fom bæ« 
rer 3}2ujfatnøbber, ll!ufy<:ti?itn ,1 en. et 
<£tagé feb itatienfiaSiin af frijbret ©mag,n 
(D^hijTatellennin,) 

HlufFe^oKner, e«. pi. - e. [Stat. Mu.s.- 
chettoue.] et ©tage forbuw brugelige fort?;, 
men focere 93Juffctter ett. bøffer, m. »iJHt 
ieb og ubsibet 93?unbing, 

tItujTrI, en. pK lliujl-'Ifr,. [Sat. tnusciw 
lus.] be m. Tfarer og 9?ers»e¥ gicnnemftet* 
tete fiebebc 2)efe, ber omgl's>e benene i bi)« 
tiffc Segemer, og bdnne Semmerne. =: iXlxm 
fi'clbitucu, en. ub. pi. en bæpenbc Srorfa 
tting i 9}?ujf terne. muft*elf?r, adj, font 
l?at ftorc 03 faftc ^ufftct. XUu^'cI^ih^j S»Zuf?el^ub— «D?uur» 60 3)iuur— 9J?uurliecn* tit mu^ell)ub, en. «t Uq ^n^dtxc^Ut 
xn. bercé ^^tnbc, bcc (toge tmcWcm ben inbre 
cg »bvc 43tnbc p. Qbffilligc iDrgancr. f. (S. 
a«a»cné m, niufHi-IFi«<{», et. ^iøb ubcn 
?fcbt, fom tfcer hc^aact of m\x)tkt. tllu? 
fPelfraft, en. ben Jlraft, fom et (ettcnbc 
S)^ré gjJujItet l)avit t, at ubftcæffe, fpænbe 
og bctiægc Semmcmc. Xthi\fcUccve , en. 
len ®eel af Tfnatomicn , ber f)anb(cv om 
SKujTk'cne; 9Jii)o(ogte. !t)lu(l'elfyeC:ie, en. 
ten |)tnbe, ber omgiocc en enEett 9Jl. mus 
fpel)i(ri-f, adj. fom i)at megen SDJuffcIEcaft. 
illuffel]lTamittnø, en. ©ti:amning, <Spoen; 
fcing t en 93L muf¥eltr«fi{> e«. nruf^cl; 
trewle, en. pl.-if. be fine, rubligc, ttaab; 
banncbc Segemec, ^^ora.f OTujttec kftaac. 
!tVlufl:'cItvÆfnin5,cn. fvampagtig ©ammens 
tcæfntng i SJJinlfecne. 

mu^d, en. pi. Wm^Uv. [iat. rnjti^ 
lus. S. 9}iu f f{) e(.] b. f. f. Xnueltnø, bec 
ec en mere ianit dl. (jcugelig iBenæonetfe. 
(t gi. SanfE : <Btætn]% ©ncg(.) =s 55eraf i 
©ammenfcetn, mlIfVeI^altnet , adj. v. fom 
ligner en SK. I1lufifdfavv>e, en. afreycn 
SD^Jafecfatoe, fom giemmeé i SDiuåtingff aller. 
(faak'bcé ogfaa : :t11ufVelgitIi>, Xltiiffclf^lo. 
SS. (S. D.) muffelMf, en. it. fom 
l)Ecenbcé af SJJuéUngjlaUer elf. onbre (SÉa(s 
bnc, ntufTe^fI<x^t , adj. v. &eE(cebt m. 
SKuiTelffaacc. (JBaggcfcn.) Xtlxi^dmaxf 
tnor, et. SKarmor inbfpcængt ni. forftenebe 
©fa(bn«. Xlluffelff«! , en, SDtuéUngfBal. 
muffeluarf^ et. SSeftabning af (Sfatb^c 
t, g)n)bc(fc. (5n ©rotte me'b ITUtfPelvffrl'. 

IHuf^et, en. pl.-ter.. [et fremm.ebt £).] 
<n SSjøffe, S^int; ^c« ifo^i^ f"" om bem, 
fom erc g'obfotfctå 33aaben. Seraf: yXlu: 

ffetfVue», 0. fl. = l1Utf¥eteer, en. pi. tHus 
j^etecer. en a(minbe(ig Solbat ». {fobfotfet 
(forjlEielUg fra (SrcllC^eer, BfcrpjTytte.) 

XihifYus, f. moffiig. 

muelmtj, en. pl.-er. [9?. (S. SOZuff cT. 
©0. Musla,} l>rugeé faaoet om abffiHtgc 
TCrter af ta)1aflebe @falbi)r, fom t (Scerbej 
leéfixb om en f)oå oé atmtnbcUg 2(ct, ber 
fptfeé. MytHus edulis. Seraf:' XHuSs 
lingfangrr, lltueliugfangjt ell. iHueling; 
fif¥eri, iTiu&IingffcI, o. fl. 

iTiu6wit,en. pi. - er. «t ©(ajé fmoa 
Sangfugle. Pams maior. 

Xåut, adj. f. mui>t. 

»luulcfel, en. pi. - fflcr. [S. 9K a u t s 
efet.] et ufrugt&art S8(anbtngébi)r, wid 
of et TCfen m. en ^S^oppe, cU. af en -pingjl 
m. en 2(fentnbc ; aJJuulb^r. — tHunlefels 
i>rix>er , en. ben , fom bri»cr i>g røgter 
SDJuulefler, tU. forer g^ragtgobé p. faabanne. 

tnimr, en. pi. !tlture. [3. og ©o.Mur.i 
en af ©tene, fa:b»an(. m. iCalf, cll. ctan= 
bet »inbcmtbbcl opført SSæg. 2(t ftaac 
fom en IJluur, faa faft fom en Xth (urofs 
ffliij foft.) lit tic fom en ):iiuur (Pccrc olbefeS tnué.) S^aggcfen. =;= tlTuui\*<:l>; 
»ing, en. 3(. e(l. Sra-6 p. en 3)?. lUmir; 
anhv, et. en foa:r Scrnftang, nt. ^agcr dl. 
^rnbéjern, fom fæfteé i en nn6t)gget SO?uur 
f. at Otnbe og fli)rfc ben. itiuurcrticidc, 
et. 1. ©terningen at mure, 2C. pcb at 
mure. 7(t ocerc, gaac paa ITi. 2. b. f. f. 
ITtuitrttccrf. — !l^iuirb<:<tui», et. og !tlluur; 
binder, en. b, f. f. Dtuurairfcr. ilhturbi, 
en. @t <S(agé Pi(be 23iev, ber iffc.J[e»e t 
(SctfTaO, Apis cæmentarja. itluurbru6, 
et, Ijvubt 7(o6ntng p. en 9)J, (?(mkrg5-0. 
93.) !tTluurbrccff er, en. pi. - f. et fijrbum 
brugeligt ^KdgévcbjTab t. at jitøbc ^ul p. 
^æftningémurc; en ©tormbuf, Stenbebuf. 
(®u(b6crg.) ITtmtr^aFfc , et. b. f. f. 
!l;liuurtfig. lHlnu•fo^ , en. ben unbcrite 
>Dcd ,. ^o'iiixi , ©runbvolben of en 92. 
ItTiuirfoIf, pi. %i)\l, fom giørc SDZuurarbei? 
be ; en SJiuurmefter« 2(rbeibéfolf. tVhiur« 
gang, en. ®. inbrcttct openpaa ell. inbcn 
i en 93Zuur. Ufuurrtntue, et. ®. af neb» 
Ijrubtc ell. "paa anbcn 9}Jaabe øbelogtc 9}Ju« 
re, illuui-Ijage, en. pl.-r. b. f. f. S3ranb* 
I)agc. (93iotlf.) ITiuurljammer , en. 6t 
<Slagé ^. fom SOZuurmejlere bruc;-.'^ (SWotf).) 
iMuur^miliiing , en. runb^wætnet |>., cU. 
•^orbpbning i en 93Juur. i^x.. Niche.) 
lltuur^i?«lt>ittg, en. 6n muret ^pceloing. 
. (JBaggefen.) VRnnx^cXt, en. (æbjlet, m. 
^ax(^ og ®ruué blanbct ^. til at mare m. 
ilTmtrFit, et. gement. i:VluurFontl:, en. 
^onften at opføre a«imr»ærf. "3talien* 
lTium-fon|l." JBaggcfen. !!:Tluurfr<jit5>6 , 
en. fremftaaenbe muret ^ant ell. ^ranbS 
». \id øperfte af en SSngning. "Siig l)uwir« 
fran{>fm p. d S?orgtaarn." (9:«.) (Sn 
taitct ItUuurFranie. (g^r, Cren,eaux.) 
lHmirfrottc,en , ^. bannet fora en 93Zuur mei 
Saffcr. tUuurIcev,.et. S. fom (sr. allcne 
dl. blanbetm.^,alEt. at mure meb. IHuur* 
latjte, en. (5n S. ber lægges i Sængbcn o»en 
p. en a)iuur, f. at S»cerl)ielEerne ei flullc 
F)»ilc p. be ;&lottc ©teen. (33. ©. S. ITluur; . 
Ici^c, !tHuurremme. 9Jiot^.) llimtrmes 
fier, en. ben, fom l^ar lært bet >P)aonbt»ær6 
ot mure, at opføre 93Iuuroærf, og bcri ec 
Ijletten 93Zefter. Set 6r. bog iænnligen om 
enl)»er, fom brit>er .^aanbpærfet , uben 
v^enfijn t. om I^an er 93?efter. (f. "IXixvttx 09 
!tlTuurfx>eitd — tltuurmcjlerbrcng, tltuura 
mefieri)aanbocErf. 0. fl.) !rttuurguc^rant, 
en. et jl;ort aftronomij? SKebftatv fom befce* 
fleé p. en fobretS)?. lltuurfftlt,, er. laXU 
felanbet Subfalt , ber fætter ftg p. 9Kure. 
!tttuurfan6, et. gruuéblanbet ©. ber br. 
Hl 93luurfalE. Uiuurffec, en. (Sn libea 
trefantet Sernfpabe, f)&ormeb 9}?uurfolf føre 
Æalfen p. og imellem ©tenene. Itluuti 
flynge, en. b. f. f. 35Ii&c, ©tceniTt)nge. 
(9}Jotf).) Dluurfpi^6, en. f. (5iJt^Ifpi^8.' 
tUuurjiecn, en. pi. b. f. ©t^-en, ftrøgct af ■ 
Seer, 09 bcænbt i t\\ Seglopn, (jv^oraf SD^uurjlccn — 9)?t)()3cfbofrm, 61 9}it;9f)0\?ct— 9J?t)nt» røiiurectrf opfun:««. (jttf. Ztttl\ltm.) 7(t 

fttngc WmtrfJcfiu ttiuurt^i^, en. 6n m. 

^agcc iH'fat 3a-nnagfc, bcc bcfctftcé i en 

9)J, foc ot fnnfc bon. (9)?otf).) ITIuurfwas 

If, en. @t Sfagé fovtc ©oafcr, bcr b^ggc t 

Saarnc og Jttvfenuire ; ^irfcfyafc. Hirun- 

do apus. Iliuurfv>cn6, en. @n (3. f)oé 

en aJJuurmcftcr. llhtm-tfiavn, et. Zaatn 

p. en ^o-'ftntngénniuv cll. JRtngmuuc. 

lltuurtt:^, et. (St ©ficcrmtag^ bcr la-ggcS 

oren p. en friftaaente 9}iuut. WuuttaFs 

Fer, pi. ta!fcbe g^crf)Otningcr p. bet eoerfte 

flf gam(e SJtngmure ell. SBorgnnirc. (50?.) f. 

l]lUlIrfran^e. — llfuurtiiti* eH. !rtTuurtins 

itf, en. ben fiyerftc S. ell. riberfte Ubfant 

p. en 9}J. 'tt?m^vv>ol^, en. nuitet SGolb. 

(mobf. 3or^^Jol^.) Uhinrwccrf , et. bet, 

fom er tniiret, opført af 9)Juur. Ssmmer; 

Ⱦrfet og !LlTuiivt>afrfet i en SBt^gntng. = = 

!t1Turc, V. a. 1. fættc ©tene [ammen og fers 

fic bem m. en btnbenbe 9)Jaferte. ?(t mure 

m. ^alt , m. Seer. @n muret ^tflc, en 

muret (5Jra9 (opført af SDluurpærf.) "Kt 

m. en SScrg op. m. et vpuC tU. — Uturer, 

en. pi. -c. ben, biné v^aanbrocrf er at mu; 

tf. (jpf. llhmrmfflcr, ovenfor.) , 

!t1tuu6, en. pi. b. f. [3. og "K. @. Mus.] 
en ©fægt af fiirfebbcbe ^r)r, bcr ^cre t. 
©naverne^ Gtaffc ; focrb. en "Kvi of btffc, 
bet ^ar ft't iSitOptb i i)u[cne. Mus Tnnscu- 
lus. = Sammenf. a.) lITuusbcl^Mfe, en. 
et ©rogé S3. af SBatfamtrabe^ bagte i OJJeel. 
(9}?otf^.) muusbkfFct, ad), fom l)ax en 
blaffet, btcggraa Skarpe, tttg 93?. muus* 
f<tr\?ct, miruegrrtv:, adj. b. f. f. muueblaF^ 
ftt. lltuusl)og, crt. et ^Jarn p. en (iben 
JKoofugt af ^egeflcvgtcn ; ogfaa HiuuS; 
»fiug. (©purvefjøg.) IHuues'flag , et. ®t 
93Jobermccrte, fem nogle SBørn føbeé m. og 
fiport man »il finbe 2tigf)eb m. en SO?, (f. 
M.ungrllag.) muu6eret, adj. om en >&cft, 
ber har fmaa Sren. f røotf).) b.) muftfceU 
i>c, en. ^-. til ot fange 5)?uué t. tMufcfceits 
ger, en. ben, fom giner fig af m. at fange 
53?. mufel;ul, et. et 43ut, gnaoet af 93?. 
for at ijave 3(bgang t. bereé JReber. Xtlut 
ftf)«'g, f. muu5l;«g. mufeffit, en. .R. 
fom fanger g3?uué, Utufepulocr, et. brcvj 
bcnbe ^. fom læggcg f. 93?uu?. (S. <B. £).) 
UTufert^e, en. SOiufenfi 5)?ebc ett. Sete. ITTu; 
fttan*, en. fig. falfcoé meget fmaa Sænbec 
fyié 93?cnneiTet : lTrufct«ii&cr. IHufemu 
tjr, en. ©n ung 93?uué , 93?itfené Unge. 
illufe^iite , pi. fig. meget fmaa S5tne l)oé 
33?enne)Tet. 

ITTs^g, en. pi. b. f. f?f. ©. Mrcg. 3. 
My.] et (S lage fmaa toptngebc 3nf»-'Cter, 
icr om Sommeren plage ». bereé ©ttf ; 
ifær ben f)Oé o^- alminbeligc 7(tt. Cnlex 
pipiens. — ll?yggen«t , et. 6t ©lagS 
tpnbt, gtcnnemfigt :;^øi, ber ^ængeé f. 
©enge imob 93ipg. (93?otf).) tITygge? 
fv«cm, en. (Sn ©. of fl^penbe Tit)%. — iltyB^otjeJi, et. fig. en S3t)lb, bcr imnUt 
ot fomme frem. tnyocephalum. (SO?ot^.) 
lt?yg, adj. m. lang asocal. [3. miulo'. 
2C. ©. meek.] let at bøie, blob og fmibig. 
(bet mobf. af ftiv , f)aarb.) mvgt 2cebet» 
én m. .^anbife. 2)et gier Semmernc my* 
ge. (f. le^myg,) fig. om 93?enncfter: iffc 
gienftribig, boielig. (jyf. yi?myg.) .gieraf: 
ict forælbebe v. a. myge, at giørc Mob, og 
ntvgc fig, pbnu)ge [tg. — Dtygljci), en. 
ub. pi. 1. 5Blobfu-b. 2. Smibtg[)eb, SSøies 
Itg^cb. !tttygl)f{) t femmerne. "2)og flaC 
t. langt at fare et Xllyghci blot , meti 
.Rraft." S^lenfcbl. 

Diyl, et. [Ti. <S. Myl, ©tø».] en »rime 
Icnbe ^pob , en 93?«;ngbc t JBcoægclfc , cit 
ærimmel. et ffort XITyl af SJienncifcr. 
[iS. @. £). — men br. fun i bagi. S. og 
mangler f)oé 93iOtI), fom bcrimob fjar : cit 
iltyl^cr, i famme S3cm. og V. n. myle, at 
ftiffc, priffc i et ?cm, f. (S. of Jroft.] 

Utylrc, V. n. og impers. 1.. (l)<:r.) pcerc 
fulbof noget, fom er i SSesoegelfe; »rimle. 
©n mylreuiic tSuærm. JDct mylrer of 3n< 
fectcr. ^ct mylrcdc m. (ell. af) 33?ennc< 
fTer p. Sortiet. 93?nrenc m. t Sucn. "Se 
vppflerc mylrc fom DOJiirer om i)am." 9?a()s 
bcf. ^olf mylrei»c fi'cm, ub of ^ufct. — 
£)erof : Ulylrcn, en. ub. pi. 23tcrneé 9}?i)l< 
ten i .Kuben. 

ll?yii{>e, V. a. 1. gtjie 5)3?agt og 9}?ttnbtg« 
l^eb. (93?otf).) fora:lbct. jof. ^ormyn&er, 
bcmvnMge. 

^iyn^ig , adj. [S. mOnbig; of iet 
gamle: iUund , g^orfoar.] 1. fom hat 
93?agt, (S-vnc ; mægtig, formaaenbe. myiitf 
Mge 93?oenb i (Staten, "gn rig og mynbiø- 
JBonbe." *p. SlaulTcn. 2. fom gierne Pi( 
»ifc fin 93?agt, b^benbe, ftolt og opcrmobig. 
2(t Pifc fig m. i fin £)pføtfel. 3(t føtc et 
myndigt (Sprog, tal,e i en m. Sone. 3. 
fom fan oærc fin egen aSærge, fom er fom= 
men t. fin Sopalber (mobf. umynMg,) Ut 
blipc myn&tg. myiti>ige 2tor, m. 2(lbet. — ' 
ITlyndigljed, en. ub. pi. 1. ben S3ejTaf* 
fen()cb, at f)ape 93?agt; Tfnfeclfc (2(uctort* 
tct.) Itt tiltage fig for ftot Xtl, S>cn faUxi 
lige Xtl, "S)cnne ^orfamling foreftiller bett 
^ele <Btat og ubøper ben ^øtefte IrtTynéigs 
^e6." (Sc()«tte. Ut gtøre noget of egen "HU 
"Kt l)a»e Xtl. oper een. lit gioe een 93?a9t 
og iMyni>tgl)cC> t, noget. 2. 2tbfoerb og 
Sale, ber f:)ncé at forubfoctte 93?agt. .^on 
fogbe bet m. megen l:Tty^^^tg^)e&, 3. ZiU 
ftanbcn, at »ccre mijnbig, (3) mpnbig illber. 
!tnyu&ltng , en. pi. - er. ben , bet et 
umpnbig, minbreaorig, og betfoc ^ot tn 
-Jormpnber. ((Sneeborff.) 
tRynfler, et. (Sotbillcbc.) f. m<j»fter» 
tUyuilcr, et. [U, (S. Mynster.] ctt 
2?omfitfe, ©ttftéfirfe. (forcetbet.) 

UTynt, en. pl.-cr. [li. (3. Mynet. SZ. 
©. SWontc] 1. ptceget a3?etol, ^Pié ffl«; SK^nt— SØ^^ntfamtJng. 62 SOI^ntfFat— »I^rfcelt)!!. ftemmetfc er at fcttteå t SDmieb fom ^cnge. 
^n banjif, cngctj! lU. ©utbmyntciv <3o(»; 
iftyntcr. <Som coU. bc i iDmtøO iHvrcnbc 
cU. UttU Ocftemt'C SJZetalpcttgc. 2(t ]Ta-.ie 
mynt. 2anbct(5 ilt. ®ob> ftct ITT. 7(t 
t'ofcingciHyiiteni — fig. "3C'rcn er ©tateny 
. I)em9fte UTynt." engctétoft. lit forii»c ftn 
Tltyiit, C|iørc neget igicn, fom man i (ang 
i£tb ei har giort. (»iile gtørc noget bebre, 
cnb før* 9}Jotf).) 2(t betate een m, lige 
illynt* 2. ©k'b etl. .^Duué, f)t)or ^engc 
tni^nteé , m» be bertit f}ørcnbc 93fafE'iner. 
2(t fenbe ®ø(» t Hiynten, (3benncJ8cm» 
et pi. itu bvngefig.) = ItTlyittandrduinØ , 
cn> 2£. ()»or»eb 93Ji)ntené 95«rbi og Snbret; 
inng i et m\t Uanb beftemmeé. XtlvntcU 
f?er, cft. ben, fom fcctter ''PruS p. fte(inc 
00 fmuffe 93Jiiater. llTyntfaljt'nec , en. 
ben, fom forfalffer 33Ji)nten , gtør faht 3}i. 
Utyntfoi), en. ben Sofftrlft , J)\)orefter et 
Sanbé gangbare ^engc nbmi)ntcé, i .pens 
fccnbc t. bereé >)Sa'gt eller 3nb(}o(b af æble 
SØJetaller; cH. bet lot>beftemte55or()olti imel; 
tern Sanbeté antagne ^enge;(SenI)eb (f» ®. 
en (^pecicébaler) og en mi SSægt of puurt 
©É(t> eir. ®ulb (f. ®. en ©øllnfe 9D?cirE fiin,) 
<En let/ foær lUvntfo^, 7»t foranbre ITiynt^ 
fo6en. (i\)f. ^o& , 2. d.) — niytitfor; 
faljYuing , en. ©icrntngcn , at forfalfPc 
§J)ii:)nt. !i:nyntfrtl)ci>, en. SJZi^ntretttgfjeb. 
Xityrttgufir^cin, en. et frem. 10. fom br. om 
ben Setient, l^»té ^ligt er at paafee, at 
SJJijnten faaér ben lot>beftemtc (Scl)alt, og 
ot prø»e ben; en SJinntprcoer. UTynt* 

t (immer, en. ®n ^. fom tilforn brugteé ». 
l'lr)nteré grønning. UTyntl()ili1'oric , en. 
^iftor. aScretning om et ell. flere Sanbeé 
5[Ki)nter. lIlyntFienJter, en. ben, fom I)ar 
lagt ftg efter S:)h)ntt)ibenj!dben. !!l?ynt; 
ttipninø, en. ben gorbrttbelfe at beflippe, 
leffærc cH. affile ben i £)mtøb ucerenbc 
93Zi)rtt. Itlyntfun&fPab, en. ^unbffab om 
t(R. og om ^pr^otbet imellem forffielligc 
9)Ji)ntforter. myutfyuMg , adj. fom be* 
ftbbcr 9!)h)nt!unbffab. Wyntmajl'inc, en. 
<Sn 9)t. meb ^reffe og anbre Snbretninger, 
F)Ooroeb ?0^i}ttter prcegeé; en røimtpreiJe. 
IHyntmeftcr , en. ben , fom foreftaaer en 
§53Zi)nt, f)ar £)pfi)n m. ^engeneé 93?t)ntning. 
!atvntm«;rFe, et* ^ræg og Coerffrift p. en 
S)iimt. Itltyntnavn, et. 91. fom gioeé et 
»i)t ©lage SHpnt. tHyntprcffc, en. 9J?^nts 
jnaf!tnc. XliyntptÆg , et. præget p. en 
fSlrftit, bet, fom o. ©tempelet ptægeé ops 
l^øiet p. 9)iJ^nten. lltyntprijrwc , en. g). 
fom f!eer f. at unberføge en SKijnté @ef)alt. 
Itnyntpvøvcr , b. f. f. !t^lynttiuar^eirt♦ 
(SKotl).) »ryntrcttigI)c^, en. ben 9*. at 
labe ^engc nu)nte, fom nu fun JKegieringer 
jl^ace. Wlyntfamlcr, en. ben, fom famlet 
!p. ftelbne elt. marfeltge 9]?pntcr. itlynt? 
famlinjj, en. ©n ©. af enbeel, i en eH. ans 
iin ^in\iinH tnKvUUQi Ur^mu Vil'fnU ^it, en. b. f. f. ©kofTat, ^ro-geløn. 
itivittffriwct , en* JKegn^Tabéfører ». ert 
9:Jrint (2.) !Liryiit|li{>, et. ^Oipntené Slibs 
ning, g^ormtnb|Tning t »JScrgt og QJcerbi v. 
iDmløb. tltyntfort, en. et »ifi (Slagé 93i. 
tJtyiitjltempel , et. Sernftempet , l)Pormeb 
9:Riintet gioc^ bercé ^rocg. !lltyntfltyffc, 
et. Gn enfelt, præget éiKont. "g^orbt ITTynr« 
flyffeme iffe funne giørcé lige gobe." iDluf« 
fen. Diynttcøtt, et. prægete Segn af 9JJe« 
tal, fom ubgioéé, i ©t. for papirpenge, t. 
at betegne en 9Jinnt -, uben at l}aoe bcnS 
9Sccrbt. UTyuttjalfe, en. SS. f)t)ormeb be 
9}Jetalplabcr ell. ©tænger ftræiffeå , fom 
man ffaaer 9JJ, af. lilynftti?cnfl'c.&, en. 
F)iflorif? og »ibenjfabelig iftunbiTab om 93li)U< 
ter, ifcer ælbre og ficlbnere. (?>lumiémat[f.) 
lliyntOÆrf, et. iTriftligt SSærf, l}Oori 93ei)n* 
ter.ere beffreone og aftegnebe. !t)iynt\>ce< 
fen, et. alt te-, fom l)ører t. 9}Jwntcn i et 
ell. flere Sanbe, t. SJl^nterneé ^•Jrægning, 
§or[)olb, £)mløb, m. m. 

ITTyntc > v. a. 1. [92, ©. m t) n t c n.] 
gtoe bertil ffiffcbe 93eetalft\)ffet bcteé be* 
flemtc g^rtrg,' flane 9DJi)nt. tt mynte 
©ulb, ©ol», .Kobber. 2(t mynte ^enge 
dm (inbfmelte og atter mimte bem.) ilTyn« 
tet @ulb O: ®ulbnn)nt. = ITlynterct, en. 
b. f. f. 9)?i)ntrcttiglKb. myntejlc^, et. en 
S3ii, cE. et anbet ©tcb, {)t>or fcer nuMiteS 
ell. i)at »ceret miintet ^cngc. — UTynt* 
nintt, en. 

litynte, en. (Sn ^Idnteflagt, ubmctrfet 
». fin fraftige , tilbeelå behagelige Ougt. 
Mentha. fv Ifgcrmyntc, .Rrufemyntc, ^e« 
bermynte, ©foimtynte , o. a. — 5) er af s 
lltynteolie, lliylltev)<:n^♦ 

lUyr ell. Wyrc, en. pi. iJtyrcr. [3* 
MjTi.j en 9Kofe, ©ump ; 93?Dfeiorb, 9)2o« 
felanb. (bt. ifccr i ØJorge.) Seraf: lltyrc» 
fyr, Ittyrcgvcn (^i)», ©ran, fom »ojre i 
93(0fer.) ntyrejcrn , et. Sernmalm fom 
»inbeé af SKofejorb og 9!3Jofe»anb. Itryrc* 
m«lm, en. (Sn oEcragtig jernmalm , fom 
finbeS lagBtié i 93Zofer og anbenfitbé (SSrtin* 
nicf)é^9:jin. £)kiffeu.) 

iliyr{>c, V. a. 1. [3. myrda. f. !tllor5.] 
brccbe et 93?enneffc m. forfat, m. ben be< 
ftemte æiHte, at f!ille bet o. Sioet; begaad- 
95Jorb. vg)an l)ar baabe røoct og mvr^et♦ 
l(t m. een meb folbt JBlob. [93Jan i'ixbeit 
ogfaa 3)Pr; fun om 93Jenhe)Ter bruged 
myr^e og il)ielflaae, 2lt breche ftgeé baati 
om uforfætligt og forfcetligt 93Janbbr«b ; at 
myri>c fun om tct fibfte, "Uben Jorfæt og 
"iiQt tm ingen figeé at Pcvre myr^et." ©pos 
ton. lof. ^rc^:J[>e.] Ucgentl. br. myr^c uiis 
bertiben om Slebcrlag i ©tttb. Srcrtte af 
at myt&c, forlob begge .^»A'rene SSnlplrtbfett 
»eb 9?tttterté 3nbbrub. — Itltyvfcn, enti, 
©ietningen at nwvtc. — !LT?yri»eIvfl , en» 
ub. pi. Siifl, JBegierligheb t. at puirbe* 
%t U«U ttf 11J» (9tal;l)«f O — mvv^ev^n? , HKprbcynnt— J)}vce9(f. 453 SO^ofglc — 9}?cifn<)te, ad)\ V. t>ant t. at nti?vbe, fortrbltg m. ttt 
ttKebf. (S3agi)ffcii,) 

Divrc, en. pl.-r. [?f. <S. Mira, MTra» 
SI. (S. 9?itcvc. S. "Maiir.] en Ocftcnfct 
S(a-f(t af Snfcctcr, tee Icih' i jTorc <Se(ffa; 
lier 03 fftJficé a3o(i!)er. Formica. — IHvrc; 
hc!>, et. 5B. cif »Ininb, hron en 9DJj)rctuc m. 
5Diin-etne cce io<\tc. Diyreletx , en. et 
©Kipé 3nfccfi'Vy t'ofienbte af ben fonftujc 
53(aate, I)t?orpaa fce fange 9}?nrer. (IVIyrme- 
leon tornilcalfea.) myrcfl"'ol^ct ^ acJj. v. 
■ fem fjac pubtn ubjTlaact m. fmaa rube ©(egs 
nev, ligefom cfteuSJii^reréS^tt. (Golbing.) 
Itryrcfliiger , en. ©n SUrgt af ^attctt)t» 
Myrmecophaga. !!;t?vrctuc, en. opbt^n; 
gct 3.UC af 3or6,. raabbent Svce 0. fc. I)t?or 
en !!:irvrcfuccrm [jav fin IBoUg ; en ?Oiv)ret>L>. 
11?vveiTg, et. pi. b. f. benne iScnccrnetfc 
tilla-ggcc man i ?(lmiubéttgt}eb uvfgtigen 
SKwrerncé f'upper. 

IHyrcbiijnt, en. pl.-e, (St SWaon, fom i 
Siovgc giv>eé et ©lage SBicrne (ogfaa Øi'ico; 
bi«rii , minbve enb '5f1^f^'''2'i'"f"' v. Kpfie; 
lené 9iQt. -»pifr. 1. 327) enten fovbi bc gaac 
i g^t'nrcr (33Zofer) eftet JBær; eller, fem 
9?og(e angii^e, forbi be gierne abc 9Jii)ri'c 
cg anbrc Snfectcr. 

!Lt?yri<:^c, en. pl.-v. f?. mrrias.] et Hm 
tal af ti tufinbe; og i 7(tm. "et ftort ?Cnfa(. 

I1lyrrl;c,-en. et (Élagé t^eHugtcnbe øfter* 
lanbff ©unimi af SJit^rrhotrofet. (Amyrls.) 

UTyrte, en. pl.-r. et teftanbigen grint 
SBufftræ. Myrthiis. JDeraf: !l1Tyrtc"bI<:*, 
lUvrtclntf!' , ltTvvtcFr<:n&e , ITiyrtchtni«, 
lltyrtetrÆ (b. f. \. Wyvte) 0. f(, 

Hivfff, en. ub. pi. [5. Misa.] t 9?orgc : 
fi^rlig ed. fuur £ifret>a(bc. I>etaf: tUvlfc; 
(i^, en. (ubt. cgfaa : lUyfcoft.) et ©(agé 
meget teet cg tung , men ffior iDfl af fob; 
«gtig ^mag, fom ifar i Ølorgc lat>eé af 
a>albc. 

iltvt^e, en. pl.-r. [Cat. Mythiis.] en? 
fette (Sti)ffcr af Dtbtibene p^i(ofopf){_ffe 
3)tgtntnget ert. poetijTe ^'pifrorie , ^Xiifofoj 
p^ic og S^fofogie. — ;3)eraf : myt^iff, adj. 
fom ubrinber af elt. ftaaer i Jorbinbelfe m. 
fn 9?ationå a-lbfre ©agn og ^Jlr^tijct, m. 
Æ)i|lorie, ^f^itofophte. (£tmytl;iff 2)igt. — 
XITytljoIogie, en. Sære om ®iiber dl. ^cierc 
S?a'[cner, grunbct p. gamle (Sagn; (Subes 
iare, g^abeacvre. mytl)olotji|TF, adj. fom 
Ijttn t. 93JiitIiotogien, ftaaer i Jorbinbelfc 
m. ®ube(æren. mytI)ologi)1fe gorcftidin« 
ger, Ilnbecfogeffer. 

iliyttcri, et. pl.-er. [S. 9)Zcutctei.] 
utotiti'g 5or6inbe(fe tif fferc imob 55»tigf)eb 
etl. S^orefattc ; cprDrff $^orcning , ®am« 
menrottelff . Tit jtifte, giere Vtl. — 2)craf: 
!t.nvttcri«anJ>, en. Stlboieligbcb til 5)}h)t» 
teri , 5Dprcréaanb. lUytterijlifter, en. 
£)prørértifter. 

Wiyttrmfl, en. f. lUdttri?. 

Xti«sKY' a. 09 a. 1. [3, m4f <U,] fttfte Gnigf}cb, Sporlig, fcringe t. (Sntgf)eb» 
Tit m. i en Srcctte, m, imeUem jH-ibenbe 
fatter. ?Ct m, g^rcb , m. »forlig, ^ait 
»ilbc m. bem imellen. f bringe bcm t. at ene* 
om noget.) — lITccglcr, en. pl.^ev 1. ben 
fom ma-gter imellem ©tribenbe, fom fiiftec, 
?fOr(ig. (f. ^rc^6m<tgIcr.) 2. ben , f*m 
imob »iffc 3^orbe(e, beførgcr .^anbetéfotrct« 
ninøer f. Tfnbre. 3Sarem«gIer, ©fibémo'g« 
let, 2>ere(m«glcr, Tlijurancemitfilcr. (.per* 
af: 93uTg(erembc^e , ^cvglerforrctninø , 
SJZa-gferlÆ-n, o, fl.) lTT<tø4inp, en. pl.-crv 
.^anblingen, at mcrgfe imeUem ftribenbc. 

tJtccøtc, V. n. 1. "lur. [af lltcgt.J for« 
maae , ha»e vRta-fter til. 2)ennc ^teeft 
ntÆtttcr jeg iKe at (ofte. 3cg magter (cc« 
?er)"itfe mere. ([Vif. mogté.) 

^tJivcgtig, adj. [3- matliigr. S» m a rf) * 
tig.J 1. fom tjdt SJJagt, "(Stine ti(, fom 
formaaer noget. "S)cn , fom er majgtij 
m. fin :Xunge." — ".pyo t>it b(it?c motgtig 
otiet mig 1" 5^, S?iOe(. lltargtig i Srb og 
røierninger. Ht fa-re fig fetc m. (funne 
fti>re, l'ederjTf ftg fe(t>.) Ht biise en Sing 
m. (OTotl}.) "5)e pare ei ntorgtige t. at 
giore bet." Eolbing. 2. fom"l)ar megett 
93iagt og SSirfefraft, fom fotmaacr meget; 
»oc(big. dn m. ^perre, m. fflianb. mag« 
tig i iirig ; m. »eb g'ocbunb. Gt mægtigt 
JKige. t^e 3?ige og "LlTorgtige i et Sanb, 
"^en cnefre mennejTedge 'j^rogt, fom fart 
fiOlbe bc lUorgtige ti(bage fra Safterne."; 
^necb. .3. fig. fiærf , fraftig , ftor, »ibt 
ubfttatt. -Gn m. Storm, nutgtige ®ier» 
ninger. (i S3iergt>a'rfcrnc : hveii, om @an* 
gene ; tvF om éteenfagenc fil. ^(øtfcrne.) 
Tperaf: iTt*gtig^)e^, en. (5n @ongS ITI. o: 
bene !33ibbe , cll. Stræfning ; en JtøtfeS 
\)L O: ;Soffe(fe. "<Steenfu(Iageneé u(igc 
11?<ifgtigl)ei»." ^(uffen. — ^or: tJicgt br» 
bet fun i vore 5Bi&e(ooevfa:tte(fcr. ""^Sfø 
ei( fortctlte om bin DUrgtigljci)*" 

iXiceli^t, T. a, f. mel{»e. 

tHitle, et. ub. pi. [®t). Maia. of m.^<:I.] 
1. 9}JcnnejTcté SKeix, for fc\a »ibt ben br. tit 
Sa(en; 93Jaa{, Salefiemme. ^an l)ar et 
t^belicft Worle , men ingen ^Hmrnt t* 
éang. Tit op(oftc lUo-ler. 7(t miftc ftt 
XIL faac fit til. igien. "(gn Sa(er fart. 
taic fRefun, uben at mifte tJf«Iet." ©po* 
ton. 2. ZaU f. JRetten t. ^orf»ac tlUt 
^(age. (foræ(bct.) 

XUxk, V. n. og a. 1. [3. mæla.] 1» 
tale. -P>an m«Ic&c iffe et Srb. .^on funb« 
b»erfcn m. eder tak (^(conaémc.) "fflJeb 
(Sorgen ubi (Sinb at m«le 'Sattcré £?rb." 
@runbt»ig. 2. tale ftn ©ag foc Øiettcn* 
(forcelbet.) 

rWctiY, f. mtif. 

XtixtiQbe, en. pl.-r. ftclbcn. [TI. ©.Me- 
nigeo. 3. Margr, Mergd.] et ftort 2Cntal^ 
(ti talrig ^ob ; Salriø()cb. Qn IH. StRen« 
vitpv* Cn jtoc Ul, ^.f nøe, ^mUni »?» 9}Zccngte — 9}?ccrff« 64 SD?cfrf e — 9!)?a8(in3cr, absol. a.) ben ftørfte »cc( of ^olfct, ^o« 
6cn. "iTl()ciigi>cn i ©tabcn blco fptibags 
tig." ®. ©tbcL 2rt jage cftcc DtÆngi^ciiø 
93ifa(b. '"Kt agte bc ^^ornufttgcé ©om 
I}øterc, cnb !tll(!Ciiøi>ciis 5)nbe11:." ©Jiccborf. 
"iDcn tanfclefe UiÆiiø^c fccc tntct." ©ns 
gclétoft. b.) bet ftørftc 2(ntat of en oié 
^d6 (5o(f. (m. præp, cf.) !tn«iigi)cit af 
Silffucrnc, af ^orfamtingcn. 

iXlxnt^t, V. a. 1. [3. menga. 7C. (S. 
mengean.] Monbe , fammcnbtanbe. "Cg 
t)t(bc (Sttecnc ftg fammc 2)ag ei mÆiigc." — 
"®ib afbtig nogen iD-oinbe meb anbet mxm 
ger ftg, enb foge, fpc og fpinbe." jpotbcrg. 
(f. trtfiiig.) = ttt«nggoe»s, et. b. f. f. 
):itangtjo{>ø, SBfanbingéaobé. — XtlxnQ^ch 
tn. »(anbtng. (fte(bent.) S. 5Hotf)c. 

m^r^en. pl.-c. p. Mar, ^c% Men, 
.g)oppc. 2C. <S. Mære/] @n -^cft; og i ©ærs 
fcctcébcb en -&oppc, (nu fun Ijoé 2C(mucn. 
it)f. trtarfffilf.) 

tnarfe, et. pl.-r. [% og g(. 5)anil : 
Mark.] 1. et Segn, $»or\)cb man fftelner 
(ten 5£tng fra en anben, ell. f}!?ormcb man 
betegner noget f. at gienftenbe bet ; et Mcm 
U, .Kienbctegn. 2(t Hippc Xth i ^aarencé 
g)ren. Tit lægge Itl. t en Sog, fætte l\h 
»eb noget. "Kt bære !tlt, af noget. ".Run 
«og(c af be Sræf, fom :£rcctbomé tUocvfc 
bær." (Storm. — fig. Tft (ægge !t1t. til o: 
gioe nøic ?Igt, mærfc p. noget fom fore« 
gaaer. 7Ct tage Wl. p«a noget a: betragte 
fcct faa nølc, git»e faalebeé 2(gt bcrpaa, at 
jnan fan gicnfienb'e bet. (f. 93om«rFe, .Stens 
bcmojrfc, (£fiotbm«rfc.) 2. en ^ane, et 
JBanner. %. <B. Marc. (forætbet.) Seraf 
bcforætbebe: tlt«rFe^r*:ger, iTtcerfesmani, 
(2)t)lenfcf)l.) bannerfører. 3. ©rænbfe. 
Sof. ©ncmærfe, 2anbcm«rfc. = mocrFclig, 
ad]. 1. fom er et SKcerfc tjærb, forticner 
at læggcé SJlærfc til, at agteé ^aa^ (S.n m« 
£)ag, SSegitJenfjeb. (St motrfeligt SSibnc^s 
bi)rb. 2. fienbetig, fora let fan mcrrfcé. 
©n m. ^orffiel. Set er let ma:rfe|t|tt. — 
tna:rfo<cri»ig, ad], b. f. f. mærJfcIig; men 
tn. et flærfere llbtri)!; »igtig, bet^belig, 
tttinbettocrbig. !tnatrl'v>«rJ>iøt)e^ , en. 1. 
ub. pi. 93evtaffcnf)cben, at Ⱦre m. 2. pi. 
t^«rfv)«r^igl)e^cr, mærft)ærbige Sing, (Ss 
gcnflaber. fflticné lltÆrF\?«ri>igI)efter. = 
llt«rfe{>«ø, en. ®ag , l)t)orfra fjenteé et 
9]?ærfe. ^tltÆrfepengc, pi. en 2(fgift, fom 
bctalcé af ©øfarcnbc f. Sobémærfer , ber 
wbfætteé p. farlige ©teber; ^riffepengc. 
(SOJanbir t. .Sammcroæfen. 222.) "iilxrs 
fep«I,en. ^. fom fættcé t. SJJærfe; ©rænbs 
fepæl. Utær^effiel, et. ®rænbfef!id. (SS. 
©. £i.) UTofrfcftreg, en. @. fom er fat 
t. SKætf c. XtlxvftttQn , et. .Rienbctcgn, 
(6. @. ^ontoppiban.) 

Xnetvh, V. a. 1. [3. merkia.] 1. fættc 
SKarte, Jtienbetefln p, noget, ^t m* aj«a rer, Uønbet, Ciwoeg. 2. lægge ID?ærfe 
til, gttje nøic 7lgt p. Utærf p. mine iDrb. 
3(t m. efter ecné Sale. 3. faae .RunbfTab 
om, fornemme, fluttc ftg til af ubporteé 
Jlienbcmærfer. "Sær J-olf, men lær bcm 
faa, at be ei mærfe iit." ^opeé .Rrtt. t). 
©c^icrmann. (Saattibtjcg fan m«rFe. 7£t 
m. cené ^enft'gtcr. SSt motrfefte iffe at f)an 
fom. 9}Zan fan m. paa ^am, at (lan bltttct 
gammel. >^er mærfcr man iffe til ^utben. 
S3i mojvfe&c intet til St^oenc. — Tit labe 
ftg m, meb noget o: gi»e tilficnbe , nttrc, 
røbe. 2(t labc anbre m. noget. Tit m. 
een noget af, lære ». at tnærfe p. een;' 
fomtne efter J^^^ob ^an f}Olber ffiutt. = 
llTÆvFelfe, ItTærFiting, en. ©ierningen at 
mærfe. — XtlxvVcJ^&mmct , en. ^, bsors 
meb man mærfer, flaaer 9}Jærfe i noget. 
)Mxvfc)n]i, et. 3- l)5ormcb man mærfcr 
noget. lllærFcpiuv* , en. ^. eH. (Stof 
{}»orpaa man mærfer noget , I^Dori man 
ffærer røærfer ; 9}Jærfertof, .Rarweftof. 

\yixtfe, n. s. en 'J'lanteé 9?a»n. Apium 
graveolens. (<f>. ^arpcftrenøé Coegebog.) 
ySanbmærfe, »ilb (Sellerie. 

Iltærø, et. pi. b. f. [9?. <S. ØKaré.] 
et aabent ett. luffet, m. 9?æf»ærf forft>net 
®ulo af 9>lanfer, ber anbringeé p. 9}?aftcn 
open ot?er (Storfeilet, og ^ar nogen 2iigl)cb 
m. en .Rurn. [Ulære, egentl. en .Rur». 
2)eraf £)rbfproget : 2)et er onbt at faac 
^eire i llTiærø.J = Ulærefiag , et. ^. fom 
fættcé o»er 3}Jævfct. "tlloerslygtc, en. @n 
&. ber unbertiben t. (Sfibé tænbeé om 9Zat* 
ten i (Stor:9}(ærfet. iTlærerfia, en. ben 
Si, f)t)ortil 5Kæréfeilet er fæftet, Vttxvi^i 
feil, et. bet fitrfantebe (Seif, fom er næfl 
Dcer SKærfet. 6n ITlærøfclIøfultng (^uoc« 
»eb bette (Scil fan føreé.) 

mærfPkiii, et. f. mcrfHaitft. 

mx^c, V. a. 1. [f. maff,] 1. (S. m cti 
cl) e n.) ^t m. til SI o: røre tct ffraaebe 

alt t f)ebt SSanb. Ut m. til JBrænbcntin 
o: flaae f)ebt SSanb p, >Rornet o^ fatte ffiærs 
me bertil, f. ot bringe bet i ©iæring. 2. 
(S. m aften.) fcbe, giørc feb. lit m. 
^v)iin, é>aa feb fom en mæjl'ct (So. "£flaat 
jeg feer — ^ortiencftcr og 23ib at libe ?iøb, 
og ®um{)cb mæfTc ftg i 2j)ffené (Sfiøb." 
%, ©c()mibt. = mx'^cUv, et. Si, f)»or{ 
.Rorn mæffeé t. 251 ell. 5orænbe»iin. Xtlxi 
ffejl-finc, en. <S. til at mæfle CKaltet ell. 
omrøre bet i SKæjl efarret. — "HXlx^c^ii, en, 
®teb , l)»or iireature mæffeé ell. febcé ; 
®aafcfti, .RalweRi, (Sv>inefti. (itif. Sti, 2.) 
iri«|¥cfvitn, et. @. fom er mæffct ell. ffal 
mæffeé ; S'ebefciirt, — Ul«fFntntj, en, Oteis 
ningen ot mæffc. 

m«6linQev, ph [5^. <B. 9)Jafel. @. 
measles.] en S'eberfngbom, ^»oroeb 8ege« 
met jToacr ub i røbe ^ifttery ber borttørret lå 9}icct— 9)?øbe, 65 SDiøbc— 5Jtøfercne* Wt«t, ad], pi. rttittte. [3. mettr.] fom 

l)at faact nof at fjnfc, f)ar titfrcbéflillct fin 
9JJob(iift. ?(t nære mcet, blive m<!rt, [v^ifc ftg 
mæt. — fig. tiffrebsftiHct y. 9?tibc(fc, 93?an 
fan iffc [cc fifl ttt. ]>aa icitc ^Jlalixu lUcit 
af 2)age, af SRigbom og 35vc, af Siucté 
@obe. "(55ammcl cg ntitt-af 35agc." 5)» 
58t6el. "(5^aF faa, naac bu ec ma:t af S)agc, 
t. bine 5'crbreé 3^rcb." Storm. = \^T^ttl)f^, 
en. ub. pi. ben Sitftanb, at roere mæt. — 
Mtdcttf, en. for: 9}Jættcrfc , 9}?a;tf}eb , n 
ftcibent og foroelbet. (2(rrebo. Suilin.) "7lt 
fremmeb ®raabig^eb futb Wlxtte funbc 
jiwbe." Storm. 

lllattc, v.a. 1. jtiffc Sutten cit. maU 
twfren. lit m. ben pungrtgc. lit m. fig p» 
noget. — fig. tiffrcbéftide en fanbfettg 2r»ft, 
S3egierltg^eb. 2tt m. ftnc 2P)ter. — "5)c 
Spirer, fom meeft mattes, btioc a(ttb bc 
«m<KttcItg)Te." S5aft^o(m. — mÆttce,n. 
pass. fe(ire mæt. ".^an er fom 2^ben, ber 
tan iffc mccttfs." |)ab. 2. 5. "'8ab forjl 
aSornenc m«tte6." 93Jarc. 7. 27. 2. 3 
(S^cmien : fomme faamegct af et faft Scgc= 
ttie t. et flnbcnbe, fom bcttc fan optefc; cK, 
fcringc begge Segemer i en c^emijf Sigeyægt. 
— marttelirt , adj. fem fan mctttcé. (f. 
umocttclig.) . ITiÆttcIfe, en. bet at mætte 
nogen ed. at mætte fig. "5)en uubtommei_ 
Itgc .Rtlbe , boorof i)an øfer Xiraittclfc 09 
©(æbe." 6oa(b. 

tit«, en. pi. -er. [3. Mei, Mær. S». 
3VI6.] 1, en ^tge, et ugift fruentimmer 
(^rppiQcn [)0é J)igtere ; men I)øre& et i Za:" 
lefproget.) f. 5«f^f»n«', Xongeme. 2. en 
^ige, fom er urort af 9}Janbfolf ; en reen 
Si^mfru. = )Meih(ivn, et. S5arn af £l»ins 
befionnct ; pigebarn, (mobf. drengebarn, 
©»enbbarn.) "UTøbcrn , maa albrig fui 
3orb afi)ænbe." 2). Ur>. V. 3. 7. Itli?; 
iom, en. ub. pi. [3. Meydomr.] ben @s 
gcnffab i)o6 en ^^ige, at f)un er urørt af 
sKanbfotf, ubefmittet ^i)b)ff)eb, 3omfrus 
bom. UTo5om8tegit, et. iiicnbctegn p. 
ubefmittet SOIøbom. — Xdø^tcnQ, en. f. pis 
gefv>cn^. 

l1teJ»6tn9, en, pl.-er. [SOIøgbongc.] en 
®pnge, Samling af 9)iøg, ifær J^reature= 
neé, ber famteé t. ©iobning. Tft føre en 
Ut. ub p. 2(geren. = IHeftdingtirønft, en. 
en fteenfat @rao ell. g^orbrbning i 3orben 
t. at fanfe (Siebning i. X^«i»^t^gpeI, en. 
Sump af urcent SSanb, ber famler ftg om 
en 93Z. Hl<2»^^tMg1l^e^, et. ©en 9)lobé , 
l^por ®iobning fra Stalben famteé og op; 
fcj>ngeé f. at gaae i ©iæring. lit anlægge 
et ITI. lt?«{»Mitgw<:n5», et. bet fra gJZøb? 
tingen aftobenbe 23anb. 

XfJebe, en, ub, pi. [3, Mæda. Sp. Md- 
da. ipf, adj. rao&.] «8efpær , g^ortræb , 
.Rummer, ®icn»orb{g^eb. "lit u^ftaoe 
5Ketc og I1?x?{>c." (S. ®. ^^Jontopptban. 
1653. (næjien ganffc'fotcvtbet.) 'Soxi SO^ø« 

Æ'anll Srb^og. II. btgl)eb, Srætl()eb 6r. hct af ^. Slauffen. — 
m;?{>cfuI4>, a^j. fom ^ar, mcbforcr megen 
©efpærligt)eb ell. @ienPorbig[)eb. — mj^Jte, 
V. a. og reel » giore Uro og SBefoær, be* 
foære, ubmatte. lit mo6c ftg. (forælbet,) 

WTi^'^c, y. a. og n. m«»i*tc, modt. [®otf). 
motjan. li. S. metan. 9Z, S, m ø t e n.J 1. 
aet. fommc tmob een, træffe en Jtommenbe, 
fomme een i SJiøbe. 3fg mei<te ^am p, 
SSeien, p. ©aben. 3cg l)ar mn^t (truffet) 
i)am nogle ®ange { Sclffabcr. (Saa»elt 
benne, fom t ic følgenbe SSemærfelfcr, cc 
ben paéfip. "Sotm ufæbpanlig ; men møi 
$c6, fom V. dep. brugeligt.) — 2. aet. 
Qaac i 93Jøbc.; ofte ftgurl. for: mobftaac, 
mobpirfe. "|)ooclebeé »inbc »i Sti^rfe t. at 
mi^^e 9}?obftanb, SSagtalelfc, ^orbemmet; 
fe V 93Zijnfter. 3. f)ænbeé , Pcbcrfareé ; 
inbtræffe. Sennc Ubefiageligfjeb er maH 
mig flere ©ange. 5)er mc^tc ict ll^elb. 
4. absol. tnbfiube, inbftille fig ; fomme t. 
et SJJobe, Ht moJ>c i JRettcn, tabe en anben 
m. for ftg. ®et er anben ®ang, at ()an iffe 
Ijar mJlp^t. Si i3Sogne.jfulle møi>c i 9}?or* 
gen. aDc mubte alle. — nt^^^c5, moi>tc6. 
dep. møbe f)inanben, træffcé. SSi me» 
i>ce unbertiben i stubben, p. ©aben. ®e 
mottes p. |)alppetcn. "^un nwi'tco mcb' 
fin »rober." li. 2>ebel. — i}?Æ.^cn, en. ub. 
pi. bet, at møbe een, ell. at flere møbe p. 
et Steb. (JBaggefen.) !tf^«^epIa^e, en. og 
!lJT«'i»cf}ei, et. 9^labé, Steb, l^por flere møs 
beé, ell. fom er beftemt t. et SRøbe. kriges 
folfeneé ilT^&cpkC)©. lit aftale et !L1le^cs 
iilc{>. — : Il?i9i>c^t6, en. Sib , fom mon i)at 
bcftemt til et 3Købe, til at mobeé. 

JJr«^c, et. pl.-r. [3. Mot. SR.^S. 93Zø; 
te.] 1. berammet Sammenfomft', ^ors 
famling , Stæpne. (f. !t1io5c.) Selffabct 
i^olbt et Xil, 2)cr er berammet, faftfat, 
ubffrcpet, aftalt et Vlt, 2. uformobet 
Sammenfomft; bet, ot møbeé. S)et »ae 
mig et urentet, bel^agcligt, u^elMgt til, — 
i Xtls)^e, adv. faatebeé, ot man møber nos 
gen. 2ft gaae, femme, retfe, fiøre, ribe, 
feile een i X\h — fig. 2Ct gaae ^aren, ®øben 
rolig i VHn^e, lit fee en tiiliQ 2)øb i 
ttTjj^e. (»ente fig.) 

ITTeMg, adi. [li. S. medig. 3. mddr.] 
1. træt, ubmattet p. 2(rbeibe cU. ©ang. 2.- 
trættenbe, fom giør møbig. "9?aar be S)as 
gen tgiennem gaae faa mangen thisiig 
©ang." SKijnfter. "iDenne 9)Jatl)eb — er 
fom Søenen efter en meiig 3^ag," SSagg. 
U?«^^g^Jc^, en. ub, pi. Sræt^cb. (br. fietbs 
ncre cnb bette.) ".pané 2ob er 9Ktbbagéfol, 
fuur Soeb og !t:^i^J»igl)e^.'' Storm. 

lTteJ>rene, adj. [af !tlToi>er. f. ict tig« 
nenbe fæircnc.] fom fiørcr tit, ell. l)ar titi 
l^ørt 9Wobcren i en Slægt. |)anC' g^rænber 
p. metrene Sibe, ell. mi?C>rfMc ^'rænber. 
2)et er i)an^ m«^rcnc SSaabcn. iDgfaa for« 
cnet nu Sub|^antiPet : Xn*{treneavv> , en. !!)ii>b«ncav» — D^»U m S)?u( — S^Mfnftrwjj. 2fcr, man t)&t faaet cK, ffat ^crtie efter f n 
CRober. illeftteitebyrS* , en. 3C5t, jper* 
fomjl p. møbrcnc 6ibe. (@uf)m.) !rtlc* 
fttencgoiis, et. [om et avoct cftct SJiobcs 
xcn. 0. fl. 

llt«^fom,.m«>^fommcItg, adj. (2C. SScs 
b«(.) f. mcjfom. 

nr«g , et. «b. pi. [3. Myk. 11. 6. 
Myx.] 2)i)rcncé ©farn ctt., ofi'onbrcbc Ils 
teenUcjhcb ; ifær for faa »)ibt fammc anoens 
fceé't. Oiøbning. "Kt fiørc lU. (p. ^(gcs 
ten.) Jlom«g, Ijcfrcmeg, i^aacemog, |)øns 
fenwø. (S'or: ©fatn, <Snané { 'Ktm. br. 
bet tun i (au Sa(c.) = Ulje-tjagninø, en. 
©lecntnflcn at flere ?0l. ub. lliøgbci*, et. 
^ancbcb, i)Xiit\ bet et iaqt megen ©iebs 
ning. c:8. (S. £).) Br«ttb«iif, en. b. f.f. 
imijlbcEnf. (mi5nBe6. 9}Jotf).) llT-e-gber, 
en. Siøc, fom anocnfceé t. at b^ce cU. tdde 
©icbntng paa. ITTjegiyngc, en. ©farns 
l)»)ngc. (iof. lT?«i»5ing, fom f}cvfva cc fors 
fficUtgt.) lltijgforf, en. SJJuggrcb. XITegs 

?M^e, et. @. fom giocé .^oebonbct' dl. ans 
rc7 bet { S'orcntng ^aoc ftørt 9}Jøg ub. 
illéfggte5>ning, en. 65. fom befraacr af b(ot 
S)Jøg, fom ci er S3(anbgiobntng. (?anb^. 
®. "(gtr. I.) trtijiggrelv en. ©n ®. eder 
gforf, t. at tage SJløgct tort af ©tatben 
ill. (æffe bet p, SSogncn. t1T«gl)a¥Fc, en. 
IRcbi^aé, f)t)ormeb SKøgct tagcé af *;8ognen, 
ed. (øéneå i SJtj^bbtngen. UTogljot), en. 
@n libcn SJZøgbrtnge. IrtTegFari-c, en. ^. 
til at føre SOiøg pao. i1iie»gfi«vfel , en. 
S}?øgagnuig. fttogfrog , en. aJJøgfwHe. 
tllsQixs, et. ®n S3ogn , tceffct m. ©iøbs 
riing. Ul^gfPuffe, en. l()»ormeb' SK. ffufs 
feS af (Stalben. ll?firgtyv>, en. f. SJJøggreb. 
iUøgttogit, en. 25. fom man tiører 9)?øg paa. 

Xli-øgc, V. a. og n. 1. [S.mykia.] 1. v. a. 
ftrøc 93iø9 paa, gtøbe (fom er mere tvuges 
ligt.) lit m. en 2Cgcr. 2. v. n. tafte fit 
©farn ctt. SOJøg ; om Jlreature. (>^ti{tfe(bt.) 
5. føre SOiøg af ©tafben. f. muge, fom nu 
ettib br. i benne S3cmærf. — tir^gning, en. 

ITtizric, en. ub. pi. [9?. @. gjtoic. Z. 
9)iuf)e. 0. in«e>e.] .Kræftcrncé 2Cnftrens 
{|ctfe, Umage, 93efttærngF)cb. ?ft i)ax>e HT. 
tncb noget. "JDe giørc ftg llFijic f. at fors 
»enbc Sletten." Ser. 9. 25ct foftebe ham 
megen Vil. ©t Sit), futbt of Uro og IJT. 
= møieful6, adj. fom bcr er megen SJIøic 
reb, meget bcfocer(i(>, umagelig. — møi« 
fom , w^ifommeltg , adj. forbunben m. 
SSJJøie, bifooerUg. 6t mi&if^cvmt Sfo, ?(rbcis 
be. misi|ommeItgeUbregninger. — Weis 
fomI)e^, ll^-øifommcIig^)c^, en. ub. pi. ©cs 
fl'a)fenf)el)cn, ot »ære møifom. 

in«ie, V. a. 1. giørc Umage , bcfj?oerc. 
(foræfbct. TCtmetefigm. noget. SBaggcfen.) 

laUh et. pi. b. f. [3. Melr, Molr.] et 
Dtaon p. be ØJfltsSommcrfugfc, f)V)iS £)rmc 
eU. Saroer fenbctgnarc utbcnt Zei o. b. 
i*hal»/ia tiii«a. 2)et tv gaact DM i ^iU fen. — m«rl(titt, adj. v. nngrcben, meet ett, - 

minbrc forta-ret af 33?ø(. 

IVtalle, en, pi. - r. [3. Mylna. TT, ø. 
Myln. 9?. <S. SJJøfc.J en af forjHcaige . 
^^iul og 2)rct) fammcnfot røa|Tine , fora, 
brit»eé af iT^anb, S3inb, 2)anip eU. .giejte« 
Åraft, og i)m^ *^ir{niiig enten er at mate 
Cfom er bet alminbcHgjIc) c(t. at tnufe , 
ffampc, fcnbevftcvre, k. absol. br. bet om 
Jl ommøder. Zt bringe Jiorn t^HioIIen, 
lllienen gaaer, fraaer. 6n f)o(lanbft tU. 
Gn ©tubmoUe. ©n ^JBanbrnclIe , ^I>cir# 
m«Ue, Jpcfremelle, S)ampm«Uf. ©n JBarf« 
mellc, ©rnnmelle, .pt^ninifi^ni^Ue, Jlob« 
berm«Ue, J?Crubm«lIe, 9}ia{tm«lle, Clte« 
meUc, papirmølle, ©(ibemellc, (Stampe« 
mølle, 0. fl. = UløUefi«; en. Ha, fom brt« 
pcr en 9JJ. !tlTellcarm, en. Gt af iie fire 
.Roråtræer p. en S3eirmølle, (joorpaa SSins 
gerne crc fæftcbe. lliøllec;:cl, en. bet foæs 
re Sroc, l(i»orpaa SDJøHearmcnC;. ell. i^anbs 
f)iu(et i cn.3Sanbmøirc, ere befofflcbe. ilTøI* 
lebaffc, en. 95. f)»orpaa en SScirmøQe 
ftaaer. tUøUcbom, f. SKøriearcl. T,Ul* 
iebvug, et. het , fom f)ører t. en DDJøHcS 
©rift. ITTølIcbyggcr, en. ben , fom for« 
ftaacr ITTøllebyggeri, ed. ben^onfl, at til« 
i)ugge og fammcnfc:tte Sømmcret og be ø»ri« 
ge Sele i et SJ^oderærf. HTolkbyguing^ 
en. 1. ub. pi. ©ierntngen, at bi^gge^cn 9}i. 
2. pl.-er. ©ligning, fom f)crer t. en SJJøde. 
lHønebygitiugefonfi' , en. 9Jiødebriggcrt. 
Wøllcbæf, en. 58. fom brit)er en 83anbmø(« 
le. VlnUt^am, en. ©amting af opbæm« 
•mctSSanb, f)»or»eb en aSanbmødc bvioiié. 
ITTøUciige, et. 1. en 9}Jødebai:mning. 2. 
»Canbtøb til ed. fra en SOJøde. (3t)f. Sige, 
3.) ItlTølIeMget t. ©crøc. — illøUe^ve», 
et. (St minbre ^piul i røødcoocrt, bcr ftaacr 
faalcbcé i <?rorbinbelfc m. et ftørrc, at bet 
brioer cd. brii>eé af 'iiettK. HiøUe^^m* 
tting, en. 2). l)i>oroeb SSanbet, famlefi i en 
9}iødcbam. lt?øllefo^, en. ®runbr>ulben, 
l^uorpaa en SSeirmødc ftaaer. llTøncgier« 
6e, et. Snbrctning i en 93?ødc, bejleacnbe 
af to ©tyffer Srcv, i ©fiHclfe af en ©ue, 
^t>ori 93tod(;rrcnen ligger; 9}Jødeftiding. 
(Jluur. 9S. ©. O.) møllcgtÆt*, en. bon, 
fom ia'ttnligen føgcr t. en 93Jøde, f. at lobe 
ftt^ornmalc. llføUcgrav, en. ®ra» cll. 
(Sanal, ()ttori SSanbet lebcé fra en ^lob t. 
et 9J?øde»a'rE. (.Rrafté 9}?ec().) 'miii\U\)t% 
en. vg). fom brioer et SJJødcocrrf. IHøUe« 
htul, et. .g>. fom I)ørcr t. en 93Jødc. Uiøl« 
Iel)uggcr, en. 9}?ødebi>gger. (Sluffen.) 
llTøUcl;uug, et. >&. ^»orpaa en (f}Ddanbf!) 
S3cirmødefiaaer; cd. .jpuué ». en ^aUt, 
l^rjor 93JøHcrcn boer. (5). Cot). VI. 21, 1.) 
iUølIejern, et. en ftjoer Scrnfiang, m. [)»il« 
fen ben øpcrfte 93Jødeftccn , cd. Søbcrcn, 
breier ftg. HrølleFam, en. f. 2l<Jm, 2« b. 
ItUøUelittger , UTøUeJuber^ en. f. £iggwr, 
ÆøBcr, 2. ITIøIItttflcvjwø, en, 5?, fom <»n SOiøOepeng« — fi)iøaer^nc. . 67 fQUUtttont — ID^ønflcr^ccre. hat «f et 93?øtrct'i^'g. ISttellfpcngc , pi. 
f. llTcIcpciigc. la'ølicpofe, en. 1. ©igs 
tcpoK V. en ?Sl. 2. en ^p. f)ri)ri Jfiorn 
fero'o ft(, 09 9}Jc(et fra mielUn ; ^Jiullcfcvf. 
UtoUeporl, en. ^cct, Ijoovpaa en Stubmeille 
l^oiler. UiølIcquÆrii, en. £l. i en SJiisIlc. 
(mobf. ^a&ni>c\\><tviu) lTTi5Uei-cn6c, -en. 
Sa. i)Votx>ct) iBanbet iebeé t. _^tu(et i. en 
SSanbmctle. lll«UerettigI)ei,'en. di. tit 
ot anfcegge 09 bruge en 93i. 11TcUefa5eI, 
en. falfceé to jtcerfe Uniiertaø m. bereé 
Soærtræer, l^oorpaa en (Stubmelle f)t>i(er. 
(Jtrafté 9D?ecfi. II. 812.) DtoUefe^^ef, en. 
b., f. f. llt<:lefci«i>cl. Uwllefcil, et. bet, 
p. siRønetjingerne ubfpanbte SeiCbug. 
!tlti9llcfl'rue, en. 6n fiirtantet Sragt o»et 
SKøllcqya'rnen , b»orlgiennem rtian laber 
.Rornet Mc neb i £lr)cernen. (COiotl).) 
IMcUeffyli*, en. ben Canbgilbe, [om en ^cet 
fiemøller maa betale of fin 9)i. 09 ben tiis 
iiggenbc Sorb t. ©ieren. Utierllefpil, et. 
©pil ea. SSinbe t. ot breie en 93?. meh 
lejlang, en, "(Stang p. en iCeirmøHe, fom 
5KelIen gaoer om paa." (9}Jotf).) UløIIe; 
fleen, en. pl.-fleiie. (5n af te Stene, fom 
ubgiøre £Loærncn i en SO?. (Seberen og 
Stggeren.) DlisIIefliert , en. 95iclfe ell. 
Stolpe p. en SSeirmclle, ^tM-Toeb ben brcieé; 
SXøHefPBbe. (SKotf).) lU^lIejlilling , en. 
f. tll«llegjer{)e. VilalUf\:'«hc, en. Gn fra 
(Stubmøller ubftaaenbe ffiiette, f)»orom 
SSinbeta^tet er bunbet, f;ooro»?i) SJZøllen 0. 
^ielp af SSinbeiiognen trcieé. (9)Jott;.) 
ilt/erllef«f , en. @. f)Oori .Rom føreS t. 
SJJøllc. tlTøIlcfe, en. <Bø , fiooraf en 
SSanbmøHc ^ar fit Silløb. mellctold, en. 
ben JBetaling i ^orn {-^ (Sfieppe f. :Jøns 
ben) fom giyeé 9D?øtlercn i 93Ialcløn, i <St. 
for ^engc. lITøIIetrcgt, en. b. f. f. ^JlaU 
Iej!rue. DT«Uctufing, en. Slcttigfieb t. at 
funne tilf)olbe nogen at lobe male jit.Rorn 
p. en Pié 93Zølle. tlJølIct-j-mmcr, et. S. 
fom er i en 5RøUc, ctt. er ticnligtt. SJZøtlei 
bogntng. !l1T-^>^ev)<:n^, et.' tinbenbc 83anb, 
i^ttoroeb et 9}?ø(leooer! briyeé. tTTellewei, 
en. ben SGci, mon ^or, f. at fomme t, en 
9)iølle. XlleiUex>'mQc , en. be .Rrpbétrceer 
p. en SScirraøUe, fom -fæfteé p. SO^øttearmes 
ne, og'^oorpoo (geitene ubfpænbe^. ITiaU 
leoogu, en. '93. f)t)orpQO JRorn og 9D?eel føs 
rcé t. og fro 9}Jøllen. Dlisllcxiagt , en. 
53. l)»orpaa .Rornet, fom førcé t. 93iølle, 
og bet molebe 9JJeel tjeieé. XltøUeucerF, et. 
ben Snbretning, ^rtortieb en 9)?. briocé og 
ppfplber ftn 2Btfremmelfe. (f. DTaleucerF.) 

yMinUev, en. pi. - e. ben , fom eier eller 
briser en 93Jølle, fom leoer of 9}Jøllebrug. 
Gn 9}JeclmdUer, 9JJaltm«.lIer, SlibemijUer, 
8Sal6em<Fller. ©n v^e'temfiFlIcr (fom briwer 
en Jpcrtemøllc.) = lll(jUeri>rfng,en. ®. fom 
<r i Sære ^oé en 9)?. XiUU(ri)fii, en. ^. 
fom tilljører en 9}Jøller. UTøIlcrhuus, et. 
^. f)»i>r «n SJl^Uiv bl)«. IXUMtxhmnt, en. folbcS en meget f eb .^øne. HtcIIerFonf , 
en. (Sn 93JøUeré ^uftru. tXh/Ucv^'oenb , 
en. ben, bcr tiener for Svcnb i en 93ifillc.' 
tTle>IIerwog)i, en. S3ogn fom tilføret en 
aKøIlcr. m. fl. o. 

XMein, en. [3. Mænir.] Kogningen, ben 
jøocrfte ^ant of ^ogct p. et .f>uué ; Sags 
riig , lUøiining (fom er mere brugeligt.) 
JDcrof : UTøn^taø, en. b. f. f. llTett, llwn* 
njiig. Ittdu^tcen ell. tl?«iiningef}een, en. 
pi. b. f. biSogfteen, bcr ubgiore 5Jiønnins 
gen p. et .puué. ItHenteco, en. ®rocSs 
t«r», fom læggeé p. Sagrpggen af et .puué. 

Di^niie , en. pi. - r. [SEriweé ogfao : 
Utynic. 3. Miohunclr ; - af mio , fmal, 
tpnb.J et (glogé 3agtf)unbe, af en i}ei, 
langftræffet og meget ftnol JBjjgning. — 
llTon^cjcgt, en. Sagt, fom fEccr mcb 
5Kønber. 

tllcmnf, V. a. 1. bcrEEc Sogr^ggen of et 
^uué. Ut m«nne mcb Søro. 

XrtiMinie, en. [i. Miiiium.] et ^orPc« 
ftof, eller en »ItjEolE of røb ^orrc , ber 
foaeé og tilbercbcé ». SSrænbing i en iXlan* 
nies(Dv)n, et lllcnntetir«rti>eri. (f. !tllinie.) 

tn«iiniiig, en. [f. ll?«in, menne.] 1. 
©ierningen, at monne. 2. aKjønooé, Sag« 
trg. 

Xn«n^ct , et. pi. ITtonfJrc. [S?. ©. 
9Diunfter.] 1. en (Sienfronb, $rorefter 
en onben bonncé, ell. f)vxi ©genjfaber mon 
føgcr at efterligne og optoge ; et g^orbillebc, 
©rem vel. "Kt ftærc et IH. til en Jiiotc. 
Ht \\K efter rtl, Ht toge een til tJt. «g)un 
er et Hi. poo q»inbetig ^rom^eb. 2. ^i* 
gur, ©illcbe (i otffe Sitfcelbc.") 2(t oceoc 
Hl. i Dorff^rqi, 5)cttc Søt hat et fmutt 
HT. = ltt«rnt>crbillei>c, et. SB. fom tiener 
efi. fan tiene t. 9JJønrtcr. "©fiøn^ebené 
f)øicrte. m. i Ijoné Sioet." (3beol. 9Ji.) 
Hlønjltcrbog, en. S5. ^oori foriTicUtge 9JJøns 
ftre ftnbeé t. ot tegne, fpc, jtriffe efter, ic. 
ineiifler(V«rer , en. ben , fom ub)lærcr 
9}iønjlrc. tnanjierjTion , adj. ubmcerfet 
ffiøn i jfitt "Ktt. "Sette m««f>evf¥i«ittte 
Sørgefpil." Soggefen. llTøit|ler|irifiung, 
en. ® . efter 93Zønftre, eH. Ijooriu-b et »ift 9Ji. 
bringeé inb i bet ftriftebe 2(rbeibe. (2(nbre 
m. Hiunflcr fammenfotte iDrb, ber i!fe egents 
lig l)ørc berljib, f. unbcr menflre.) 

Hlisnflre, V. a. 1. [i)Z. S. mu n f tern.J 
1. egentl. efterfec en Sing nøte, om ben 
ft>arcr t. ftt ajjønfter ; færbeleS om ©fterfijn 
af .Rrigéfolf ». S3efalingémft'nb, f. ot uns 
berføge, om >g>æren er i tilbørlig ©tonb. 
2tt m. Sobfolfet, 9{i)tteviet. nt. et Kcgts 
ment. 2. fig. betrogte nøie f.. ot ubfcette 
pao, mefrre, rette poo. "iit m. be ^ocbis 
goaenbe. "2Ct m. poo JBogftoyer og Srb." 
©necbortf. = Hlenijlring , er 7* - er. 
©ierningen, at mønftre, ifoer .Rrigéfolf. — 
(Hr«ntlcr^errc , en. fatbteS fovbUm »iffe 
Opf^nénioinb », en .Rrig?l)oer, f)t>té SBeftiU 9)?ønjlerplab5 — 9J?i3rf r)cb» 68 ^Uttf)i^ — mottx\t ~^, nng »«r at m«nftre ^otfct, m. w. iltens 
ficrpk^e, en. ^. 6cftcmt t. .^rigéfotfg 
SJJønjli'ing. (|)o(bcrg. rettere: !ttron)1ving6; 
}3k{)6.) !llTi?)ffl-cvntlIc , en. ^ortegnetfc 
o»cr ^rigéfolt I en ^ær, f)»orcfter bc møn; 
ftrcé. (SQJotf).) myn)lerffrtwev,en. ben, 
(om ». S^Jønpringcr og anbre 2et(i9()eber 
i^ofbec SSog otiec Jlrtgéfolfene {- sparen. 
(93iot^.) 

llt«rr, adj. [91.<S. mor. 2C. <S. mearu. 
^U."®. mebr.j ben SBeffaffcni^eb t>. et faft, 
trcolet, Cegcme, at icté 5?e(e erc hiconc kø; 
bere, enb be tilforn i?are, og faatcbeS lettere 
, -jftUeé ab; faafom o. Siaabbcufjeb, 9}?oben()eb, 
». at banfeé, hløicé, fogcé o. f. ». — ©f i^rt 
er bet, . fom tet bn)beé-, mørt tct, fom tet 
fønberfitbeé, tt^ggcé, o. b. ell. fjinG tret)(ebc, 
tilforn tæt fotencbc J)e(e , lettere abftil; 
(eé. — Søict er m-ovt af 3<?lbc. (St m«-rt 
366le. Stegen er iffe m^rr nor. ^iøbet 
maa fogeS mcrt. Seraf: Wørlpc^, en. 
ub. pi. =3= mørlViUl-'c, v. a. 1. i bagi. Sale : 
6anfe een bugtig af. .&eraf : llWbanF* 
ning, en. (5Kal)l)ef.) llti^rr^u•^t^, en. pl.-c. 
bet .Støb p. ©tube, ©tttin o. a. ^reaturc, 
fom.ftbber unbcr -pøiribOenc; forbi bet er 
mere mørt er\i> anict ^iøb. [91. @. 9)2 or; 
b r a b e.] — m«re, v. a. giøre mør. (3S. 
(S. £>.) tttijreø, V. dep. blioc mør. (^loti).) 
fteggc Itbet Orugef. 

illørf, adj. [3. inyrkr.] 1. fom er bc; 
^ tøset 2i}fet, er uben ix\f-, dL l^ar ganjTc 
tibctStjS, er libt oplDft. (bet mobf. af lys.) 
®cn mcrfc 9Iat. (Sti nwrrF v^ule. 3?«relfet 
Dar ganjle mm-Ft. Set t)egt}nbcr at bltoc 
tnør^t. m^errft 55eir, morFe ®age. "Dg 
fec ber »ar en mcvf og mulm Sag," @ftf)er 
XI. (i ni)ere æibelooerf. 3»f. lllulm, r)uit; 
fct £)rb ^er ftaaer fom adj.) 2. fortiaben, 
fom falber i bet Sunfle. mÆ>rFc ^arocr. 
Settc Søt er mig f. mørFt. m^rFe 2)inc 
(0: mørfebrune, forttabnc.) ©n m. ©fti. 
(iof. i>uitFeI.) 3. ftgurt. a.) miéforttøiet, 
fortræbelig af 7(af^n. lit fec m. ub. Itt 
giøre en m. 5?Jine. b.) nebflaact, tungftn; 
big , bcbrøt»et. @n m. ©inbsftemning , 
^remtib. m«rFe Sanfer , g^orc)nllinger. 
2Ct fec 7£lt fra ben morFe @ibc. c.) utt); 
belig, .uforjtaaelig, uben .ftlar^eb. ">&ané 
S^ctrbigl)cb i at giøre m«»rFe Sing ftarc, 
u&ctienbtc Sing fienbtc." 9}Jainng. (Sn 
m. (Stiil , Salcmaabc. .^an^ Sale nar 
mig ganjtc mijrF. (gn m^irF Sale o: en ®aat 
bc. = niijrrFagtig, adj. b. f. f. m«'rFI<:^e1U 
— )XiiivVi)c^, en: ub. pi. ben S3eiTaffenf)cb 
cll. Silftanb ». en ©ienflanb , at ben er 
mørf. S?ntten5 tJT. "Sen hai'oe .Rlobe — 
i nbfsøbt i in«rF^cH/toufc Saage." 9?effefv- ©n ^ar»C£i HT. — ftg. il^t ofte t Si6elopers 
foittelfcr: ^tlTorFFjcfte ©ieiiiinger, tITorFI)c&8 
S3eie. (iof. lljorFc.) — m^^IrFla^cn/ adj. p). 
m«rFla&nc. 9?oget mørf , fom falber i bet 
mørfe, mere morf enb h)é. m«vFk&eii i 
2(r.ftgtet. m. af ^aar. m*i-FI<:i>ne Sine. 
"ØJorbené Jietbe liig, morFIa^cn, folb, urof; 
felig." JBagg. — mørFfVyct, adj. ooertruffen 
m. mørfe ©fi^er. (!i8. <S. t>.) merFfo^^et, 
adj. b. f. f, foi>bniun. (58. É. SD.) m&vfs 
talcit^e, adj. v. fom taler p. en morf, ufor; 
jlaaelig 93?aabe. (?C. <S. SD.) = m*rFebkc, 
adj. fom Ijar en blaa 5^aroc, ber er mere 
mørf, enb Itig. m^rFeblaat^Slocbe. m«T« 
Fcblafic 2>inc. ©aalebeé om ic øcrige 3^ars 
»er : m«rrEelirmin, mørFcøraa, merFegren, 
miarFcguuI, m«'rFer«&. 

tlT-jrFc, et. ub. pi. ben Sirjlanb_p. et 
<Steb, at ber er mørft ; SKangel ».'2t)é I 
5Rummef , Sunfel^eb. Ser opftob , b« 
falbt et ptubfcligt m, pao. "m«rFft fi^n; 
ligt er af ibelig i\}n." ^. ^. Jriniann. — 
Ht gaae i Xtlfsrh, »crrc i iliorFc, fibi'e { 
tit. (i et mørft Kum dl. SSæretfc.) mat* 
tene rr?. (elt. Dm-F^ci).) — SDm mørf 
^aroe, mørf SSejfaffenoeb 6r. iffe ITTorFc. 
(f, lUorFI)ci>.) Xilevfc 6r. berimob ofte fis 
gurl. " !tl?i3rFcts (o : onbc) ©ierntnger, 
g^remtiben ligger ffiult f. oS i ITTm-Fc. 
SSanfunbig^ebé, Umben^ebé m^rFe. "9Iu 
begimbte S»ertroen§ lUarFe cftcr^aanbcn 
ot abfprcbeé." Kampmann. = nlørFr«^ 
(ctl. m-erFcrÆii) adj. fom frrgter SOiørfet, 
er bange i 93?ørfe. 

HlcrFne, r. a. 1. gtøre mørf, betage Stje 
fct. Sette 58ctroef merFncr aSærclfet. 
"(Slub merFiter Sagen." ©»alb. — ©ietb« 
nerc fom v. n. at Uixie mørf. Set bcgt>nber 
at morFitc, — 3 benne $8cmærfelfc br. ber; 
tmob dep. at merFncø. Set mijrFnee t 
SSeirct. ^pané '2(aft)nm«TFnei»cø. — lll«rF< 
ning, en. ub. pi. ben Zit p. Sagen, naat 
bet mørfneé ; ^ftcnffumrtngen. .jpan gtC 
l^icnl i UTorFninQcij. 

Yilisv^ev, en. pl.-c. [S. 9K o r f c r, ^cuer* 
morfer.] et ^rigércbffab t. at fafre SBombet 
af; en ISombefiebel. (iDgfaa : !rt?ortcrer, 
efter ict yfr. Mortier.) 

Wørf¥, adj. [u»ié bprinbelfe.] I^abfuur, 
ft)rlig. morfFc 26bler. ©olbing. {Vilmrffs 
i)c{>, en. mørfFnc, v. n. btipc farlig. SRotl); 
men nu fielbne.) 

mÆrttriF, en. pl.-cr. [S^. ®. 9)iobcrs 
fen. S. 9)Jiittcrid).] et (Stnffc 93?ctat 
m. ^^uulning og ©fruegang, ber paffer t. 
en ©frue, (i»orpaa 9}iøttrifen m. en ©frwfs 
nøgel fan faftffrueé. (©frucmobcr.) m 9J. 9?. 'l-tta! UbtaabSoct) (mnajlce en focanbcet 
llbtaie af mt) l)t?or\?ct) ubtvttltcé gomns 
bring, ©amtnffc, S.rubfcl m. m. 3 Sfrift* 
[pcogct br. bet i hct j^jincpc Eun , ^\?oc man 
Dtl efterligne ben boglige Sale. 

ll&a^, en. pl.-U(:«C»i>er. [bet S. Slat ^. 
Øi. @. 3? a ab.} 1. <Si>eningen i et @eil, cll. 
■©emmene, hoorivb Scttbugé)ti)JEernc for; 
ene é t. et <Seil. 2. ncai'^criic i 5)a:f Jet 
cU. ^aa @i^cvnc of SfiOct o: (gtcbct, ()\?oc 
^Itinferne ffavreé ell. fanimenfælbe?, ()»or 
be la-ggcé til ell. t>eb Siben af l^inanben. 
?(t bigte nfiuM>fruc m. ^I>a-rf. (Seraf : 
navti'fÆiit, en, ben ^ant af ©pantetræers 
ne, fom »enbcr t. 9?aabbon.) 3. l)oi ©£o« 
magere: ben boibe ©cm dl. SraabfliÉning 
t. "Ppnt p. (gfoe; ell. ©tODfefaalcr. 4. 
©ommen cIT. 9Janben lange op at en 
(Strømpe. {'B. <S. O.) = 93Jeb bettc Srb 
tre formobentlig beflægtebi;: tTitcMpcul , 
en. ^pioi:>l)øi'l. C^S. <B. S). \. 'Vi6tl)j>x>l fom 
er ben fccbuanl. Ubtatc. VTaa^fom , et. 
Søm, Iioié 6"nbe, naar ict naaer igicnnem 
et Srcebt, oml'øicé og otter tnbbanteé i 
Srccet; et tjcgnet.Sam. (33. S. S.) 

U«i:56iii^ en. pl.-er. b. f. f. XXaab, 2. 
^ælDing , (sjcimmenfætbing , Suge. (iS. 
<S. O.) 

tTiiwJ'f, CR. ub. pi. [3. Nad.] 1. en 
^øtereé ell. 5}?a'gttgcreå »,8e(Dillie mob en 
JRingere, for faa pii)t fom benne betragtcé 
fom ufortient , eK. fom en tffilge af ben 
vfiøtcreé eget (Sobtdefinbenbe. @ubé XX. 
lit nære i U. f)oé.Songen. "Kt ftaae i f}»i 
XX. f)oé een. lit ^a»e XX. for een, forftffre 
een om fin XX.- 2Ct faae fin ?Cf)feb t IT. 
2. en<panbling, fom nbrinber af en flig 
SScknllie, en cnfelt 9Jaabeéi}ttnng, ©unfts 
tet>iiéning. lit nibiic ftg en XI. .Songen 
»ifte f)am ben XX. l)atibe ben XX. for ^am, 
at — (5)ogubenpl. Sof. ^a<:^e6^1e^?itss 
ning.) Ilt lc»e af anbreé IT. 3. færb. 
en 9Jaabe, ber tUtrcr ftg o. (Sftcrgtnclfe ell. 
^otmtlbetfe af en fortient ©traf (f)er fæbs 
t>anl. ub. 2Crt.) Ttt (abe XX. gaac f. ?Rct. 
Ht fcebc om XX. lit tage een til HaaC'e, . 
"S)e crc »et enbnu ©i>nberc; men bc erc 
tagne t. U^:a^e, 'o<j forftffrebe om ^^ietp.'* 
©utbberg. — lit fec i XX. tii een. (oifc 
Slaabc infob.) Uben XX. (o: efter 8o»ené 
©trcngf)eb.> 4. en Sitcl, fom i albrc ZU 
ber blot tillagbeé .Ronger og anbre fi^rftefigc 
^eri'oncr af begge .Kien ; nu berimob gi; 
»eé ^vucv ug S'^øfcncr af f)£ii ©tanb. = 
©ammenfætninger : a.) ^<ta^rin^f^^, et. 
et >pe-lgcnbillebc, fom Spcrtro tillccggcv en færbeleé »itmnbeulig .Rtaft. n<ia&«i)reu, 

et. 2)ocument, Onoroeb en 5i)v)le titfigec 
9?ogen en niv Slaabe. U<:a^ebr*d, et. f. 
nfit:J>fen6lir«&, itaaJ'cfiilJ) , adj. meget 
naatig ; barmhicrtig. nac&eg«t?c , en. 
pl.-r. @ane, ©Hen! af Sfaabc, fom l)i?ie oj 
fnrftcl. ^erfoner ubbetc. (3 St}eot. et{)nert, 
tfær aanbcligt Oobe , betragtet fom en 
®a»c af ®ubé ^aaic.) naai>cgtcnnn3, 
en. ®. fom ffeer af 9iaabe ell. 25armf)iers 
tigfjeb. iTfii:^cgo^P, et. ®obé, fom ftien« 
feé ell. forleneé a'f Jiongeng 3?aabe. (6ot; 
bing.) ^a<t^fFrtl^, et. i SlKol. ®ubé 
©tmvlfe t. at giorc 3Jicnnejfenc beelagtige 
i ©iiriftcnbommeaé SSelgierning. Uaa&c; 
fHi>e, en. fig. JCilte, Spljao t. 9Jaabcéb'e< 
Piiéninger. naciefraft, en. i Sheot. ben 
.ftraft, fom 63u^ ffienfer 9Jiennej!et t. ^or« 
bcbring. Uaai'flÆ'ftc, et. gorjcvttelfe om 
Siaabe; S^fte om en 3?aabeébcyiiémng. 
"3cg Pil i |)ierteté bt)be @rnnb bit XX. 
giemmc." ©torm. n<:fi&cIoii , en. ben 
5>eel af en (5mbebé;?ønning, fom efter Gmc 
bebi?manbené Sorlonelfe ell. "ZlfiTcb , tit* 
ftaaeé Ijam f. l)ané «inrigc Senetii> ; ell. en 
oarlig Cøn, fom tilftaacé en ?an*b ell. anben 
fortient 9}?anb, ubcn embcbiJforretningcr, 
ttgefom og ©ntcr efter 93?anbeng ®o.b ; 
'^Jenfton. ncv:C)cIe6, adi. fom ingen S?, 
»ifer; ubarm l)iertig. Uufi^cmaaUiJ«, et. 
t St)eo(. ?{lterenC' ©acramente. Uaa^e; 
nti{>?f!, et. pl.-miNfr. i Sf)eot. 93?ibbel t. 
at Hm bectagttg i dJubé £«aabc, ell. ©a; 
lig^cb. n<tfi^fmili>, adj. meget naabig, 
naabertg. (^oti-j.) Haa^cpcgt, en. t 
Sf)cof. ©oabeng ^agt ; m. m. XXacie* 
penge, en. b. f. f. 5»aabe{øn. "lit .Keiferen 
p. 2(fffebcn f)ar gipet J)om en aortig Haa? 
^epcngc." ©cljnttc, itac^critt , adj. rig 
p. S?aabe , meget naorbig, Mi;«i>efmiil, 
et. ©. fom et ;Segn p. 3?aabe; naabigt 
©miil. — fig. be ©torcé SBenaagenf^eb. 
(2'f)lenfcl}(.) ^'<:fi^ctl■<tn^, en. i :S^eol. en 
trocnbe ug benaabet ©Ijriftené S'orljolb t. 
®ub. ^«a^ef^oI, en. i æ{i&elw»erf. 2)a-f; 
fet o»er ^agtené Krf; og I;eraf figurt. i 
onben SS^tnbn. ^<:a^cfJi^r^, et. brabenbe 
iStui, ell. ©lag, fom ©farpretteren giner 
ben , fom rabbra-ffcé , f. ot enbc (}ané 
^iinéler. "<Baa ijaaUt ben ulnffaligc og; 
faa, ber unber JBubbelené .^aanb feer XXaa:^ 
^eft^^ct tmebe." 9Jal)bef. ^<:a^cti^, en. 
Sibéløb, f)»on ict Pifcé 5TJaabc, finort 
?iaabc forunbeS een. ^<:^:^cv>fiIg , et. » 
.^oé Sl)eologer: Ubnælgelfc t. ©aligl)eb. 
Uaa^cwirfiiing , en. i Sljeol. ^ttfn^ngen Øirtatcvirfning — yiaaU 70 yiadi—^laau af en umfbbcltar gubbommettg ^nbfl^betfc 
t. et aKcnncjTcé Smocnbctfc. ttacftcoærF, 
et. bet ©obc, fom ®ubé 2fanb oirfcc ^oé 
SOJcnncffct. — b.) naai»esbct»iiøittnø , en, 
pl.-cr, |)anbUng, l)»ort)cb man bcwifcr een 
, fin£R(iabc; ®unfl, SSctgtcrntng, llbmærfctfc 
. afØJaabe. t^ac^estcøn, et. .Xegn, ^icn; 
betegn p. Ø^da^e. Uaft{)eev>ttving , en. 
5)ttnng nf 9?aabc, t 5Dtb c\L ©icrninp. — 
c.) of ncfi&feng, ben cctbre ©enitioué : 
tTa<:i»feii6«ar, et. ©t ?Caré g^dfl efter en 
©ogneprcvfté elL^tvfetctienté Sub, g'ottøj 
V »clfe cU. ^orfTnttctfe, i f)m(fcn Sib ^ané 
©nf c ell. I^an fc(» nttbcc-^altjbclen ell. en »té 
2)ee( af ^albcté Snbtægtec. VTaaiifcns; 
ferfirJ*, et. Unber^otbntng, fom af 9Diebt>n! 
og SBarml^iecttg^eb gi»cé en Srocngenbe. 

Xlact^e, V. a. 1. ^vc 9?aabe tmob, forbars 
mc fig oser. — 6r. aUenc i Ubraat^et : ®ub 
naabt mig ! ®ub 1li:a^e l^am, oé, bem ! ' 
l)t?or»eb mc\n ubtniffer critcn ftn egen 
^rang t. >!pte(p, cU. fin 9}?cbon! m. anb.rcé 
S^øb og f)ie(pe(øfe Sitftanb. (jttf. bcn(:a6e.) 
nac^elig, adv. for: iiaaMtjcn, afOiaas 
bc, i SJaabe. (Or. nu ftetben ; men bertmob 
fom adj. { 2(.(mucfproflet for: mobfatben, 
forfagt.) 

n«aMg, ad]. 1. fom »tfer ^aaic, i?ts 
trer ^aaic ; cftcrgicenbe, mi(b, 6e»aagen, 
, øunftig. én »t. .perre. .Kongen f;ar »ceret 
' ■•- I meget u. imob i^am. (iDm regtcrenbe gr)rs 
fter ftgeé : »Kongen l^ar naa^ttjlT, aUcmaai 
b\Q\i befa(et.) 2. fom »ifer SJaabc, oibner 
om SfJaabe; tibcUg, taatettg. ©t nac^igt 
©var , (SmfiL ©n na«()itj JDom, %t 
faae en naaJiig Straf* 

n<:<:c, V. a. ogn. 1. [3. na> faac, crs 
lf)Otbc.] 1. aet. a.) tomme til, {nbf)entc. 
SSi naaebi S3nen for JRcgncn fom* |)an er 
dU f. (angt forub, t. at »i funbc n. f)am. 
— fig. 25i naae bet iffc j 7Cften (6Uoe tffc 
fcerbige, fomme iiU faaoibt m. TtrOcibet. 
b. Zaie.) h.) faae fat paa, funne ræffc 
langt nof f. ot griOe. Scg fan ith n, ben 
aocrftc -'Qf.iiii. "Kt n, JBunbcn. c) figurl. 
at opnaae , fomme i S5eftbbc(fe af. "Kt 
itacc.en tjei "Kiict. ^an itcacC>e bog iftc 
bet fKin faa Icenge ^i^bc øn)f et. "Sneppe 
l^atibc bc nogenftnbe nd&ct ben .Kmib)fab/ 
bc ftray 6cf)00ebe." ®ulb6. — 2. neutr. 
(træffe fig ti(. (f. rdeffe.) Sougct naaer 
iffc faa langt. 93?ine 9J?arfer na<xc Hgc t. 
@oen. — fig. forflaae, »ære tilftrceffelig. 
5CRin (Sone naatv iffe faaoibt. 8ab hd n. 
faa tangt tiet fan. — iDgfaa i <Jorbinbetfe m. 
abftillige adv. og præpos. f. ®. Ut ufiae 
F)en tit 'Sa'bctf nciae op t. Softet ; at n» 
l^lem, (»inbc i^iem) at n., tnb i |)at)nen, k. 

ned, en. pi. -c. |3. Nal.] et Tangags 
ttgt,, ti)nbt og meget fpibft 9?cbf!a6, m. et 
Sie ctt. |)oocb i ben onbcn GnJCic, b«r ifæc 
6r. «tvtcit t. at fi?e meb (©yetttfaf) cK. tit ot fæftc noget m. (.Knappettad, |)aatn«af.) 
f. ogfaa Stoppcna«!, ^pæfFcncfil, Cr«f* - 
fencd , 0. fl. @n Heale ^raa6 (ell. 
n<t«l6tr<j<:i>) o: faamegen Sraab, fom t>r. 
paa eengang t en (Si^naai. (llegcnti. om 
bc faafatbte 9Zaa(etrceeré S3(abe. f. XXaaU* 
tvx.) = naalebog, en. ©n ffiog m. S3(abc ' 
af uibent Zøi, f)Oori (Stjenaaic ftiffeS, f. 
at gtemme og finbe bem. VlcaUhvtv, et. 
et ^fntat 9?aa(e, ftufne t JRabcr p. ^apit 
t. ©aig; naaUixxnnct, adj. tnnb og fpibé 
fom en 9Z. itaalc5<snnc6e S8(abe. ticait* 
fiil, en. g*- ^viormeb ^aaU tiifiieé. naa» 
icfovmct, nadeformiø, adj. b. f. f. naaJe« 
bannet. - H'fidcIjoucS , et. |)ot»ebet elT. 
.Knoppen p. en ^nappenaat. n<:alfl)iiua^ 
et. 6t ®iemfe(, en Ubcn SSojfe t. Snnaate 
og ^nappenaaie. naslcf ramlen, befor* 
ftieffige @{agé Slacite, f)*oormeb en XXaaltt 
fremmer f}anb{er. tTaalemcger, en. ben, 
l^oté .^aanboærf et at forfærblge <S\)naalt 
og .Knappenaale. nadco? , en. ^aak* 
fpibé. (2Crre6oe.) XXaaUpcnQc, pi. (S. 
9?abelge(b.) ^'enge, fom en SDJanb gi* 
»er fin "Jlone ed. fine 3)ottre t. ^pi)nt og 
©maaubgifter. ncalcpit^c, en. én tibcn 
ftoppct ^uic t. ot fctttc 9^aa(e i. Uaale« 
fFov>, en. @fo» af 9?aaretræer; JBaqTotJ. 
Ttadefpii*?, en. ben fpibfe , 9Jaa(ef)05ebet 
ett. 2)tct mobfatte ©nbe af en Slaai. XXaat 
IcfliF, og Uitalefiing , et. <Stif meb en 
?fla(i,L Urtrtictrce , et. pl.-cr. ©n natur* 
lig ^omttie af Sroeer, m. naaicbanne* 
be , »intergronnc JBfabe (mobf. ilevtrae.) 
naaleyarlf, et. bet, f}t)orti( (gwnaaten bru« 
geé, ©i^tot. (.pclt.) UfialfÆfFcen. 3«. 
til at gicmme 9?aale i (focftiea. fra XXca* 
Iel)uu6.) naaleoie, et. Tfabningen i en 
©tVnaal, f)Oorigtenncm Sraaben brageé. 

XXaav, adv. og conj. [3- nær.'J 1. adr. 
om Skiben; a.) fporgenbe : tit ell. paa f)Oi(# 
fen Sib ? — Uacv ffetc bet?. Uaav ffat bet^ 
bcgi)nbc7 Xl&av (o: i f)oilf#t Sitfa-tbc) tnb« 
træber ^anéi 2(r»eret 1 b.) beftemmenbe : 
paa ^oilfen Sib. 3eg t;ar fagt (}am, nacit 
jeg oit reife. De fan fomme n. ®e »il. 
2. conj. a.) f}Por JBctingelfen er foibun* 
ben m. en Sibéfelge, og efterfætningcn 
begi)nbcr m. faa, ell. benne ^artifel er ubc* 
labt. Uaar bettc engang ffecr, (faa) oit 
^an felo erfienbc iet f. gaontigt. Haar 
^an engang er bob, »tt man førft ret faonc ^ 
l)am. (Sgfaa i ben omwenbte (Sætning. 
93Jan mærfer bet iffc, naar ^un gaaer oocc 
©utuet.) b.) ?tgetebeé l)»or et (Spørge* 
maat følger p. gorubfætningen : Uaar jca 
nu gtorbe bet, ^vab bfe» bo Jøtgen? c.) 
^ttor et $)njfc ubtrpffeé, og ^øfgefætnin« 
gen egentl. fun forttcé. Haar jeg bog blot 
eengang enbnu maattc fec fK«be! d.) bc« 
ftemt betingcnbe : (f)t)ié, berfom, faafrcmt 
fom) 3eg flat gtøre bet, tiaar ban »il tns 
be^aac f. følgerne. XX&at [c^ fan »inbe 9iaar — D^iaø. 71 9kg — 9iaffe5«n» negrt b<t9eb , er [tQ »tilig t. ot paatag« 
rotfl ^vbciCer. - 

lXaav\Qm\)cl\i , conj. bcr ubtcsjffcc et 
ubfftemt, iffe inbjfrceufct Sitébegvcb. (p. 
l)DCi) ^ii; bet cnb ^Tufbe fccrc.) -pan ftal 
finbe mil) tcbc, naarfomf)cI|t '^an oit bcs 
fipnbc 9fctfcn. 

Ufibo, en. pl.-er. [3. Nabui.] ben, fom 
leuer, boet, oplislbet f[<)/ er titfrebe nccc 
cU. nacmeft ». en anben, i 5ori>o(bet t. 
. lentu*. (f. (Braii^f .) ^an cc miii U. min 
nærmejle ITabo i Sognet. 25i erc naboer 
i J8? og 533iatf. |)an »ar min XX. »eb ffior« 
tet. iixx'i. i a)?i)bfactn. t. (Dicubo, om ben, 
fom fcocr- i ©aben o.__<Siben af en anben. 
Seg tienbcr ht<er£en (Sienbo eU. Naboer i 
®a^cn.) = itwbobv, en. ben p. en anben 
ncermell liggenbe Siij. HabofolF, et. pi, 
fe. f. 1. S'odefctrb, Stationer, [om beboe 
CJIaboIanbe. 2. b, f. f. Uaboer. 2(Ue oore 
t^fibofolf erc i 93Zarfen. ^(:bog^;t:r^, en. 
n«boijiiuo, et. ©aarD. ^uu?, jom tigger 
naft \\ et anbet. Uc:bo^fiJ>, et. ^ab, fem 
ftnber @tcb imclTem $?a6oer. ncboFonc, 
ea. pl.-r. 9iaboené.^one: eU. en ^one, fom 
bccr . opljotber fig ncer cil. næft ». nogen. 
(■iBeffel.) Ufibokn^, et. pi. - c. ?. "fom 

firocnbfer umibbelbart t. etanbct. XXciho^ 
av, et. 1. et Stebé næcmefle iTmegn elf. 
£imgtr>ninger. .pan boer i mit ITaboIau. 
Seg fientier ingert f)er { Ucbokoet. ©t; 
ht5ert ^uuå i ITcbokuet. 2. 3nbbcgrcbet 
af bem, fom boe, opf)Olbe fig i Ølocrljeben ; 
famtlige S^aboer. dt frort IT. ^ck Xla 
boIa>?ct sar bubet t. @i(^ct. "3)iit U, jeg 
tro tf c ril." galfrer. tTaboIoi, eai. 9?a; 
fcocrté, ben norrmefre ©runbeieré ^orbiob. 
itaboles, adj. fom er ubcn SZaboer. (iJ?aon 
V. en ©abe i Åieben^ayn.) tTaborij 
Qt, et. tiigntnbfenbe 9?ige. ©aaiebeé ogs 
ja^: ITfibofiat, en. (Ilrefcborø.) Hcltos 
fbi^, en. S. imellem 9iaboer. tTabo= 
venfFab, et. 25. ell. gob '^orfraaelfe og Q: 
nigtjeb imellem Olaboer. XTcboxxcg, en. 
ten nocrmefre »J3. vctci 9?aboen?' piiuii. 

nfiboci-fTc, en. pl.-r. et g^ruentimmer, 
fom er 9Zabo. 5). JBibel. (f. HvrboFoMe.) 

^^_ UfibofFab, et. ub. pi. 1, DJaboln«. 2. 

'. ^t i 9?abolaoet Ooenbe. ^ele Uitbofl'rtbet. 
3: '^orljolb t. en 9?abo, iDmgang imeCem 
S^aboer. Tft giore noget f. UabofVabets 
®fnlb. "Kt l)o(be gobt Wsboffab meb een. 
Ufi^ver, en. tlb. pi. [3. Nattverdr ; af 
XXat og Verdr, ^ai. Saf. r-cvirc] Tlfs 
tenémab, 2(ftcnémaaltib. 2Ct faae fin IT. 
5)en f)cllige XX, ♦Tc^vereus Sccrament 
(>Det ubtale^ og f!rit>eS unbertibcn ^a^* 
vjerf.) 

vlitg, et. ub. pj. 1. bet , fom længe, 
varigen oengfter Sinbct, befsorrer gamint* 
tiøljcben ; en nagenbe, fmertenbe (Srinbrtnci. 
"eftcrlabc VT. og ^ortrwbelfc t ^iertetr" 
€ii<vborff. "Hcg «f fjctahltfi Plffey." 6« valb. 2. ^Coinb , varigt .^ab. Tit ^ae, 
bcere XX. til een. 55er er et gammelt H-, 
imellem fcem. — .fecraf : nagfiiid, adj. fulb 
af ^ab og ?(ptnb. ".pinlfct en ncgfuK) 
?£anb inbgaa ham i 2)rømmeneé Sune." 
^Ipere. nagf;g, adj. 1. l)abfT, avinbfng, 
ffinfng. (©olbing. 9JJotl&.) ".ptjor ncgfyg 
vpapffhft ei JilogjTobé 7lnflag iiinbrer." S. 
Colbiørnfen. — 2. cranten , fortroebclig, 
onb at gtørc tilrad, (nu foroclbct, ligefom 
iet af 6f)r. ^Pefcerfcn i famme Semcrrf. 
anforre ncgfaar.) • JDeraf: nagfygcen. 
^pabjFfleb, 2(rinb[t)ge; 2?rantcnbeb. 

iTcge, r. a. 1. [3. naga, gnaga. S. 
n a g e n. f. gnat>c.J 1. egentl. gnaoc, bibc 
paa ; fom bog fieiben br. "£) 2)pb — ijvot 
.l^ummer nager ei bin JRob." ©»alb. 2. 
ængltc , plage , befoivre Sinbet. Denn« 
Grinbring nager Ijnxlci Samoittigfjeb. &i 
nagcn&cjSummer, "øJaar l)ar SOJif'Ur.betfe 
ocl naget neifom ffiarm I" 6. Solbiernfen. 

ITaglf, en. pl.-r, [3. Nagli. Z. Slat 
gel, (gem.] 1. egentl. b. f. f. o«m ; 09 
br. unbcrtiben for : fmaa Søm. 2(t flaae 
Hagler i SJæggen, fæfre noget m. Haglet. 
2. en runb ^Mnb ell. JBolt, t, at fæfte 09 
fammenholbe ^pianfer o. b. 3e>-'n«icglet. 
Sroencgier. = Haglcfafl, adj. bet, fom 
er fcrjlet m. Ssm ell. SZagler, fom er naglet 
faft ({fa:r om J8ol;aoe i et ^uué.) ?(lt t 
<pufet, taaie laft 09 naglefc)?-. (Tfrrebo.) 
Haglegcb, et. »pul, fom en SJagle efter« 
laber i bet , fom ben flaaeé igiennem. 
HagIc})amnKr, en. 6n liben ^. til at flaae 
<Søm t meb. (3J?otl).) HagIel)oweft, et. 
^ovebet p. en ?J. (f, ^^m^ox>e^.) Hag* 
lt\)ul, et. 1. boret jpul t. at flaae en fR. i. 
2.'b. f. f. Haglegab. Haglejcrn, et. Ct 
ScrnrebjTab, fjucrmeb man banner >po»eb«t 
p. Øtagler og Som. Hcglefmc6 , en. 
@meb, 'ber giar Søm 03 Siagler (S«m» 
fmeb.) a)2otl). Hagletog, et. SernrebjTab, 
meb et fiirfantet .put, l)!jori Sem t. -pefle« 
jToe fmebeé og -pooebet banneé; Claglejern. 
Hagletorn, en. Qt i ben ene ©nbe Høftet 
Sernrebftab, t. at nbtagc Øtagler. (tSJioti).) 
• Hagie, v. a. 1, foefle , hefte m. DJagles 
ell. Søm. ?ft n. noget fafl. ji. ^^lanfes 
fammen. ?ft n. en ®ør til. ?lt jibbe fom 
naglet t. Srolen. — Hagling, en. pl.-er, 

ITwffc, en. pl.-r. [2(. ©. Nacca. Hna©- 
^a.] _ 1 . 2)en neber j^e55eel of JBaghooebet 09 ^ 
ben bac^citi Scct af -^alfen, inblilncb imcU 
lem Sfatbrenc, hii?or 9lpgg«n beg^nber. Ht 
boie HatFcn. "Ht løfte , bære noget p. 
HaFFen o: ». .5ielp af 9iafEen og SCulbre« 
ne. ?(t tage ^oben p. HaFFen, løbe fm 
»i>ei. 2. et fmatt og tiUigc høit Sant, 
imellem to -pave, ell. fom firccifer fig no* 
get ub i .pa»et. (»y. S. S).) 5)eraf for* 
mobentlig nogle Stebnaone t Ji>anmav! f. 
e. :!{?eritarFc, HaFFcbr, HaFFeboHe, HaF-- 
Feh?prb,l == HjFFfbefti,<t. JB. fom banner ' Øiaff e^rut) — JJ^arogtig. 72 • øiaragttg— ølarrcS, SZaE!ctt, Os occipitis. Uaffcbrui, et. bet, 
ot brceffe >^tt(fcn ctt. matten, (mott).) Waf; 
f ci>r<;g, et. <S(ag oocc SfJaffcn. UaFfcfos 
$cr, et, ^oeroærf af dfiaKcn p. Kæoe og ans 
fcrc iDtjr. Uaffegrubc, en. ben g^ocbt^&s 
ning , fom Staffen banncc. (S^tenfc^l.) 
Haff e^itac , et. ben 3!)eet af -^obcbfjaaret, 
fom »ojrcrnebi 9?affen. Uaffelpuib, en. 
ben ®ee( af ^ubcn, fj)m bcbæffer SJaffen. 
X^fiffefkg, et. 1. ©(ag , Ma^ m. batten 
.cir. !!8agl)ot>«bct. (SKctf).) 2. ©tag, fom 
gtpce een i 9?aKen. (?(n:c6o. .^ejracm. 247.) 
xTaff('1le^, et. ©tøb i S?aEEcn. 

. Vtafhhoev, pi. et ©(agé Sorbficcr , fom 
ftetben groe »ilbt i Sanmar!. Fragaria 
collina. (£)(uffané Scetefiog i Sanboec.) 

XX&tn, et. ©faar, fom ^uggeå i (Snben 
of en ©parre eU. ©totpc, f. at fatte om 
S.appcn af en anben (Sporre. (JDloti), 6r. t 
^rooinbferne.) 

Xlam, et. [S. nema, at tage.] 25 2oB» 
' fproget: icn Sfteté^anbllng, l^oovoeb @fj)(b? 
Ijerren faacr ^ntbeP'gtørclfe f. ftn ^orbring, 
B. ot fætteé i S3eftbbetfe af (S!nlbncrené 
&oU] Ubdvg, 3nbforfe(, evecution. (2). 
£ot).) Deraf: H^cme^om (gororbn. af 
1795.) tTametager, 0. fl. 

t^ap, adj. farvig, noteregncnbc. (i ^or« 
binb.'m. fnap. S3. ©. £).) £)ftcrc i bagt. 
S. fom adv. t fammc ^orbtnbctfe. 2)et 
»ar jnop og ncp, at bet ftog til. 
' U&\>, et. pi. b. f. ©ierningen, ot nappe; 
Sjappen. 

5:Tappc, V. a. i. fkmmc ». et l^afttgt 
@rcb (eir. SBib.) m n. een t litmen, i 
SCSrmet. |>unben nitppcftc mig i SSehet. 
2tt n. mcb en Sang. 2. gribe i^oftigt, 
fnoppe. (fieibnerc.) = Hcppetcng, en. pi. 
-tcengcr. en fiin ZauQ. (f. niptcnø.) — 
Uappccv V. dep. 2Ct 11. om noget, n. mcb 
een, ffænbcé, troette, floacé. (bagi. S.) 
"iDa nappce be fao ^aarbt." Krretoc. 

n'ar, en. pi. -re. [:3. Narri.] et 93Zcns 
nqtc , ber i ftn 2(bfixrb røkr latterlig 
,S)aarlig(}cb , ijiiié vgionblinger »ibnc om 
9}?angcl p. funb ^orfianb. (f. Txiatc , 
^{(^iitf, '^offe.) 9}?an pnEcr Saarcn, og 
bcleer Harrcn. "-pat t)i nof af XXavu, 
]^»orfor af 2[nbrcé lee , og Conbeté egne 
fparel" ^. SK, Sroiel. "^aavm tcenfer 
itbcn £)»erla:g ; Harven fjonbler ubcn San? 
fe." ©poron. Ut l^olbe een f. tT«r (o : 
ffuffe, narre een.) lit giøre X^af af een 
o.: bxi»c ©pot m. — Ucgcntl. 2tt giore ftg 
t. Uarf. een, f. golf (o: pife fig naragtig, 
uben egentlig at »cere bet.) %t pære ©els 
ijtaUti XXav o: ben, fon; føger at more bet 
m. Storrcftrcgcr, ©iøglerier. SegBiliKc 
t>arc cbcr^ U, Cjff. ^ofnar, (Singler, 1.) • 
— 7(t være en U. efter noget o: »ære me? 
gen Ipften efter, Ⱦre forgabet i. = it<:r? 
cgtig, adj, 1. fom rober en 9iar, IjørcT til , paffer f. en S?ar ; latterlig , taabef, 
ftantet. ©n n. ^aoElæbning. naragtige 
Sober, "iit bære ftg n. ah. 2. løierlig, 
puofcerlig. -^erof: t^cr<:gtig^c5, en. 1. 
ub. pi. éeffaffenl)eben, ot »ære norogtig, 
2. pi. - er, lotterlig , norogtig ©fif eU. 
>^anbting. "25or 9}?obctone fon jfifte Uav; 
agtig^cJtcr , men olbrig oflcrgge bem." 
SKa^bef. = Vlc^vvebixl^c, en. pl.-r. 93iæl« 
ber, l)»ormeb ©øglere forbum bef)aengte bes 
reé ,Klceber. 5?l«rrcbrev>, et. fdtcx>, Ijijors 
mcb mon ^or t. <^cnftgt, ot norre, ot gicffc 
een. narrcliri;c, en. et JRcbjfob of Zxce, 
fom ©iøglcre forbum førte i '^oonben, 
tT<:rrcf)ii§, et. 58ub , fom git)cg een i ben 
.^enftgt, at norre ^om. (9Jlot^.) navre* 
^a)i66 , en. norogtig £)anbé. Viavvit 
braQt, en, 2). fom paffer ftg f. en Slor etl, 
®iø"g(er; latterlig, norogtig 5>rogt. Viavn 
tcfcrv^ , en. fiontct , norogtig ^(bfocrb. 
(9}lotf).) ncrvegrille, en. pl.-v, norog« 
tig ©rille, lottevligt, toobeiigt Snbfalb. 
(9}?ot^.) narrehue, tTavve^Ætte, en. 
^ue ell. >&a;ttc , fom ©iøglere plciebc ot 
bære. narrcJ)au6eI , en. ØJorrefærb. 
(3?Jot^.) narvcFappc, en. (Sn ©iøgleré 
cll, -g)arlefiné .Roppc. narrcFIaf{>cr, pi, 
norogtige, upoffcnbe .Slæber, SJorrebrogt, 
©iøglerbrogt. narrclaécr, pi. norogtige 
Sober ; ØZorrefogter, narrclag, et, Qlat» 
reé ©omfunb, ©clffob of Slorre. (9ial)bcf.) 
narrepui>&, et, lt)ftigt ^ubé, 9Zarreftreg,' 
(95. ©♦ 5D.) riarrcffif, en, norogtig 
©fif. navrcfuaf, en. norogtig, toobelig 
©nof. Uavrefpil , et, norogttgt ^ubå , 
®iøglct>ærf, ©iøglefpil. narrcftrcg, en« 
pl.-er. 1. b. f. f, ITarrefpil; et lt)fttgt 
^ub5. UglfpilS tTarre^lrcgev. 2. et nor* 
ogtigt, lotterligt Optrin efl. ^oretogenbc« 
Ht fliøre VTavreflregev. navrefotf'c , et» 
et latterligt, upojfenbc ©abe. (9;«ot^,) 
narvevÆvf, et, 1. naragtigt, ufornuftigt 
•^oretogenbe ell. Tfrbeibc. 2)et bli»er fuii 
tit XX, 2. en Sing ub, SBctt)ben^eb, Sop* 
pcri, "3(f Saften giør jeg 2)j)b, of .Konftcn 
navrewÆvf." 3, ©♦ ée^eftcb, Havves. 
VÆfcn , et. totterligt , naragtigt SSafen ; 
en Sloré toobclige TCbfærb. 

Uavl^wal, en, pi. - ev. ^n .g)t<ots©lægt, 
ubmærfet ». bcné t»enbe longe >puggetæns 
ber (bc foafolbte if cnljiijrniitgel)«?«* eU, 
9tOrf)t)oléf)Orn.) Monodon, 

tTavvc, V. a. 1. [af tTar.] ffuffc, føre bog 
S«fet, bebroge. Ilt n, een m. folffe 9)cnaf« 
l(t 11. eeniljonSaobneS^ine, — SKebpræp. 
7(t n. een noget fva o: loffe fia, forlebc 
een t, ot offtoae, lit tt, een noget paa o; 
narre een t. ot mobtoge; fnaffe een noget 
p, lit n. een til noget o: loffc, forlebe* 
2. brille, gicffc, brioe ©fiemt m. 3)c 
»ebbleoe ot n. I)enbc i^ele Kftcncn. — Vtan 
tc6, V, dep. fpøgc m. f)inanben, flaac en 
©pøg af. 9?u piC pi tffe længere navree j JJtarrcé— i)iatl)at. 73 yjot^olb— 9^atj!cb* nicn tct^ ^ogcn otsortigt. tj(t narrces 
mc'a ccn. 

narreri, et. pl.-er. 1. 2Éitcc, <2ftcmt; 
Slancrircgcr. 5)ct »ar ttfc ?CfPor, bet »or 
fun VT. 2. tet, [om er ubcn fanb ilicrrbi; 
Sappcrf. Tit øbc ^Vnijc p. Harrcrier. 

Haru, en. ub. pi. [9i. ©♦ 9? a r 9 c. S». 
ITarf.J .paarfibcn p. Sæber , ni. bct5 tccttc, 
faftc, Itflcfom m. cii (naturlig clT. »eb Jtoajl 
cftcptiijnct) ^^cie» af 2(arer, Sinter og ^tiU 
fer. = tTarw^uC*, en. ben t)bre >pub^)»cri 
Sæbereté 9Zar» (tgger. (iJ3, ©. D.) vlctn?; 
fi^e, en. ben <Stbe af en |)ub cll. et ©finb, 
fom ^ar 9tar» ; paarfibe; mobf. 2^^<^^fi; 
hen, naruftxttc, v. a. 3. (f. f«ttc.) frenis 
fcringc fonfrig 9iar» i Sa:ber.-(2(m&erg6 O. 
S?.) ITarufÆtiung, en. Jpanbtingen, at 
gire Sa-ber 9iar». ncrutrÆfning, en., b. 
f. f. 9tar»fa;tning. (93. (2. ^,) 

Hitrpc^ V. a. 1. tearl'eibc S?or»en p. Jpus 
ber, i'ætte 9?ar» V^. 2)ette Sæber er gobt 
naruet. 

Vl&^e, y. a. og n. (25. ©. £•,. bet Z, 
nofcben.) f. fliffe (flttfen, frif»orn.) 

Hat, en. pi. XXcsttev. [3. Natt. 11, ©. 
Naht.] ©gentl. ict ^ibérum af Segnet 
fra Sofcné iJIebgang , og 9^ørfetø S^egpns 
bcife, inbtiJ bfné £;pgang etl. til SagOræfs 
ningen (i 9)Job[. t, 3?<:g.) SOJcn fcEb»an(. 
regneé i b. ZaU nogle af battene ell, røør? 
ferd Simer t. 3(ftciicit, — Xl&tten (SJiørfet) 
o»erfatbt cé. 2Ct tilbringe natten unber 
aal'cn himmel. Tit gicre Hct t. 3)ag o: 
»oagc om Sjatten. Én »oagen, [ø»nleé 
ir. 6n Sommernat, SSinternat, ®ecem; 
bernat. — figurt. ®ra»ené U. (9}?ørfc.) 
(Sorgené U. »iBanfunbigfjebené U. — 
3C'ag og Uct o: et ®£ign, 24 Simer. ^ag 
og tiat i 8 ®oge o: 8 Segn. — 2(t flam; 
reé n«t og £)ag o: uben £)p()ør. — adv. 
i Uct o: ftbfre ^at ; cll. nocftfommenbe ^nxt, 
3eg fom l)ertil i XXat. ^-poften fan »cnteé 
i tTat. (Dm Hatten, ». ØJattetib. (9Jiob 
(^enimob) tTatten. Hatten igiennem , 
Hatten o»er o: ben ^ele 9Jat. Ub p. Hat-- 
tcn, l)cnimob SJJibnat. = (Sammenfætnt'ns 
ger: A. Hatbor^, et. ^i}ntebotb i et Sos 
»efammer ell. ,^aaflæbningéBcerelfe; cll. et 
SBorb , ter om SJattcn fraacr ». ©engen. 
Hatbccffcn, et. 58. fom l)r. om Sjatten i 
©engen. Hatérant, f. Hatflcc^cr. Hats 
fiol, en. ©n om 2(ftencn c^j mob Slatten 
K'l)agcltgt buftcnbe JBlom^. Hespevis trl- 
stis. Hatfugl, en. pl.-c. l.guglc, ber 
lun 0. Siattetiber fomme frem og føg« ^eic, 
2. en Glalfe af Sommerfugle, ber fl^»e om 
Slatten. (Phalænæ.) Hatgammel , adj, 
(ogfaa : nattegammel.) fom fjar Ⱦret tit 
i een Slat. n. Snce. 6t ncttcgamracit 
^øf. — Hatgangcr, en. fc. f. f. Hattewaii: 
^rcr. Hatl)at,cn. Gt fiint iDrcrtræf t. 
Slatliucr; ell. en Setrebé^ue, fom g'ruens 
timre bruge om Sjatten. (93Jet^. forælbct.) HatI;oI5 clT. HatteI)oI^, et. forbum : frtC 
Siatteleie, ell. b. f. f. (oicjleri, 3. (f. ^T.xf 
®. SJJag. Y. <£. 207.) "2Ct beti^nge 2(ls> 
muen m. Hattrljol^." (Jo'^orbi). of i685.> 
S)eraf: Hatl)olC>6pcngc, b. f, f. ©ieftcrts' 
penge. Hatljorc, en. ®abcljore. Hat* 
l)ut, en. >p. fom 93tanbfo(f trugc om SJats 
ten. Hatl;mi6, et. ©t (gfab, l)»ori Som? 
paffet, om Sjatten oplijft af en Srgtc, ftaaet: 
p. <£fil)éb«f!et , lige f. ben <2tin-enbc» 
Hatl)\'r^e, en. ben , fom »ogter £l»cegct 
om Sjatten. Hat|)vtte , en. -pnttc ell. 
Sfuur t. ^pf)olb om Sjatten. (3). JBibel.) 
HatiI5 ell. Hattcili>, en. S. f^m brænbec 
». SJattetibcr, HatFaabe, en. J^. til at 
fafte om fig, naar man om SJatten fiaaer , 
op. (SOJot^.) Hatfappe,cn. ©t -pooebs 
tøi , fom g^ruf ntimre bruge om SJatten. 
HatFiffert, en. ^iffevt, fom fan br. til at 
fee i om SJatten. HatFioIc, Hat^iortcl, 
en. ©n »ib Aiole, fom man fnfrer om fig^ 
naar tnan fraaer af ©engen ; ell. fom JBorn 
iiggv i om SJatten. HatHai»cr, pi. Jila;bs 
ningéfrnffer , fom man ligger i om-SJatten. 
Hatlampe, en. S, fom brcrnbeé om SJatten 
i ©o»einvrelfct. Hatluft ell. Hatteluft, 
en. SuftenC' i8effajfen()eb om SJatten. ©it 
folb , fugtig H. .H^tlve, et. Siié , fom 
brctnbe«o om SJatten. natlyfcn^e, adj. fom , 
tofi-r i SKørfe ; pf)oépf;orii?, f. ®. »iffc 3ns " 
fecter. («. ©. £?,) Hatmaalti{>, et. SOJ. 
fom l)otbcé om SJarten. Hatman& , en. 
ben, fom gaaer ©tarprettcrcn til .f)aanbe, 
flaaer ^Ipcfrc , o. b. en Kaffer. (Seraf : 
Hatmæni>6foIF , pi. et ©lagS i 3i)ll"ul> 
onifrreifenbe Saterfolf eller Sigeuncre, fom. 
briye bc mefi foragtebc -paanbtcringcr, og 
fca»e imellem fig et eget ©prog.) Hatmes 
fier, en. SJatmanb , ell, ^ ovmanb f. SJats 
mænb. ("Hatmefterene golf.", -Jororbn. 
1769.) Hatmulm , et. SJattcnS bobeflc 
SOJørfc. (Saggefen.) "SJaar Hatmulm boefs 
fer .pimlené JBlaa." S)l}(enfcf)l. Hatm-?!, 
©t. -pané i £)rm. Lampyris. (SJJotf).) 
Hatpotte, en. ^. til i\t labe fil CBanb i ; 
.Kammerpotte. Hatrawn cll. Hatter.iwu^i 
en. ©n jugl, ()»ié ubehagelige ©trtg l)ørcé 
». SJattetib, og om. l}»ilEen man ^ar bigtet^ 
at ben om SJatten fugebe 93ielf af ©ebcrnc ; 
2(ftenbaffc, SJatffabe, i)}Jclfefugcr, Capris 
niulgus. fig. om en ^erfon, ber er lange 
oppe'" om sjatten. HatfVa^e, en. l. f. 
SJatra»n. 2. en UrtS SJa»n; SJatff»gge. 
Solanmn. (33Jot^.) HatfFjorte, en. ©. 
fom man ligger i om SJatten ; ell. en gropcrc 
©fiorte, fom man tillige Om Sagen bærer 
unber ben finere. HatfVriin, et. ©t ©. 
meb et .Sar cH. JRæffen i, t. Jgrug ». eit 
naturlig g^ornøbcnl)eb ; SJatjlol. Hats 
flrumriiig , en. SJattené ©Jorfc , natlig 
©fumring. (2)f)lenfcf)l.) HatfTygge, en. 
©n Urt. Solamim. Hatfommerfugl, en. 
b, f. f. Slatfugt. 2. Hatttci", et. Sjattes Ø^atjlcb— O^attefulfce. 74 matUkk—tl}atttti^. ftaU, 9Zattcopf)olt). (^. Cfauffcn.) U<tt; 
fiol, en. b. f. f. riatjfniit. ^'ctjlyFFe, et. 
SJZatcci, l^'jovpaa 9?atten, ctt. ctSptcin om 
Sjatten foveftiUcé. (9}ii>tf).) iwtfynet, adj. 
fom bcbjl [CCC t 9}Jn-fc. («. (S. £>.) Uct; 
ttiøiic, en. Swtc t. at tigge i om ØJatten, og 
fom bcercé unbcc anbrc ^(æbcc om 35agcn. 
■XX&ttei, ii. bet Sot, ^P)ue, .Rlffbcr, k.) 
l^ttovi man ligger om. batten. UÆtuttIc, 
en. 3 ^(m. Ut f. [. lløle ; fæcb. en enh-tt 
2M af benne- ^iigfejTægt. Strix Noctua. 
iTat\3<:ffe, en. ^Jla'on p. en inbenlanbjT 
@to»fug(. Sitta eTiropæa. nctvjcrig , 
adj. fom vatit en Stat tgiennem. (93Jot^.) 
HatvaQtcr, en. f. Digter, (fun i 93?obs 
fætn. t. r?agv>ctgter fan tTatwargtcc bc. 
f. S", '^ec l)0(be3 Oaabc en ^agvccgtcr 
og en XX,) B. Uattccvbci^c, et. 7C. [om 
focctageé om Oiatten. VTatteblue, et. 93. 
fom bcænbeé o. DJattcttb. (2frretoc.) XXct: 
tcbo, en, bpi^olbéfreb, 2^oHg om 9?atfcn. 
"•Jugfené — tci^ggc Hattcbo."' G. 6o(; 
ln«rn[cn. ^<:ttebr<Jn^, en. 23. [om ftnbet 
©teb om Sjatten. <M}kn\d)L) ITattc^ 
inig, en. SSi-ng , ffientittcl[e om Sjatten. 
(.pclt.) tTatte^rfigt, en. JD. [om ht: om 
9lattm ; SlatHa-bec. "3 (ctte, {)t>ibe Uat; 
te6r«gt." !!8agge[en. Uattc{>rif, en. 1. 
€-n £)rif, fom^tagcé om Slatten. 2. £)df; 
fen, Goivcn om^JZatten. XXattebxcm, en. 
®. fom man l)at om 9iattcn; natlig D. 
(SDi)kn\<U') tiuttfiiig, en, 2). [om faU 
bec om 9?attcn. nitttefal^cn, adj, [om cc 
fatbcn fib[tc 9?at. «. ©nec. (7C«e6ois) 
UcttcfiiYcri, et, c«. 5:Taltcfi[¥nJng, en. ^. 
fom [leet om ØZatten, nattcfoC>er, et. bet 
ftbftc Sober, fom QV:ci D.'oxq dl. .^eftc 
niobSZatten. Uattefvift, en, Sri[t, |)eni 
fianb, en 9Jat ot>cc, ".Sa ^at>e ()an,^ 2)agé; 
tum og 5:i:<ittefvi[i: ti at rømme," (5()r. 111. 
JReceé. og 2). ^ot^. I. 24. 16. Hcttcfroft, 
en, ttn ;Xi(|tanb i Suften, at bet fn)[er om 
glatten , ubcn at [ri)[e om Sagen, nat; 
tcgcmmel, adj. f. natgammel. XXattt: 
g«iig, en. ®ang, [om foretaget ». 9Mttc; 
ttbcc. Uattcgar« , et. ^ijTergarn ilL 
SSob, fom ub[ættcé om 9Zattcn. (2(m6ecgé 
iDrbb.) nfitfegientiitg, en, ®. [om [orci 
tageé om 9?attcn. (93?otlj.) n^ttcgicft, en. 
l.ben, fom ^n[cé, [om btocr SZatten ot?ec 
-V. et <Étcb. 2. en ©icft, bec tommer om 
s«atten eir. bUtJcr ub p. 9?atten, p. et «[; 
fentligt ©tcb. UattegÆngcr, en. Jlatte; 
tanbrec, (Ingemann.) Hctteljftbcrg elt, 
Uattcl)evt)crgc, et, .&, ^t>or 9tct[cnbc f)U[eé 
om Sjatten. XXattc\)olb, et, [, natl)oI&. 
Vlattt^o'ii«, en, •^. ber paafommcr, eller 
i[a:c CC bc[t)cer(ig om 9?, XXatte\)'o\ie, en. 
^. fom ni9beé om Slatten. (TTrvebo.) tl&t: 
Se\^p', en. egentl. 3agt, [om foretageé om 
Slatten; mcft [tgutl. om llrottg^eb p. Sjat; 
tetib, 9tatt£[Brecmen- Vuttc?uli»e, en. ^. 
(cm 9J<»ttcn føret; m. fi'g. XXcHd6c, et. 5. ^»or man t)VxUt 9?attcn ooec-, ft. b. f. f. 
Slattc[)erberg. tTattelcir, en. <Stvt, ^poc 
en |)a:r. Ictrec ftg om Slatten. (2Crrebo.) 
n«tteliu, Ucttclcwnet, et, SJlaabe, at tiU 
bringe SJctttcrne paa ; iict, at paage og fæt« 
beé om Slatten. (St urotigt tT. et ^aat 
bant ti. er [?abe(igt f. |)c(brcben, — Viat^ 
tcluft, en, [. nathift, nattely, et. 89 
mob SJciret og .Kutbcn om Slatten; fig. 
Slattctcie, tTattelyfiigljci, en, pl.-er. S. 
[om brugeé om Slatten. XTattelangfel, en, 
2, [om forncmmeé om Slatten, (ajlotf).) 
Uattemorf e, et. (Slatmørfe.) 91attcné93lBC» 
fe, (3}lotf).) Uattcran, et. 5Ran, [om be» 
gaaeé om Slatten, "©eto t ©aigcn ijan ex 
fan a[f)otbe fig fra natteran." 58agg. 
VTattcraun, en. [. tTatraun. 5^atteregn, 
en. Stcgn, [om fafber om Sf. Uattcreifc/ 
en, JR. [om foretages om SI. Uattero, en. 
5Ro om Slatten, Slattcf)oi(c. natterum, 
et. 1. Kum t. 91attc[)crOcrge, (JS. 6. D.) 
2. bet Sibérum , be Simer, fom ubgiore 
Slatten. 931etlem Sag og Uattcrum ftidcS 
SSrebe. Ctbfpc. nattei-uus, en. 5R. [om 
man faacr om SI. tTattfv«fl, en. JR, [om 
(pbcr, ^ørciS om SI. (.2»i)(cn[d)l.) XTattc* 
fang, en. ®ang, [om 5^reé om SI. Hat; 
tcfanger, en, 6n (Sanger eU. Sangfugl, 
ber [onger om 91, nattefi^icn, en. bet, 
at ftbbe (crnge oppe om Slatten, Slattepaas 
gen. nattf[i6C>fr, en. ben, [om fjar 95a* 
nc t. at ftbbe længe oppe, [om arbeibcr me« 
get om SI. (9}lot(}.) natte)TiuI, [. Hats 
tcly. tTattefPygge, en. ®. ber Pi[er fig 
om Slatten, f. 6. af 9}laanch)[ct. (■'pdt. 
S5{)len[cf)Uxgec.) "jDobené vTattcfPyggr," 
(^irunbtoig, H^ttefpegelfe, et. (S., @ie«s 
fcrrb , ber Pifer fig om SI. (S[}ten[cf)l.) 
^attcfl^a^e , et. £)pf)ofbéfteb om Slatten, 
Slatteqoarteer, ((SngcBtoft.) vlatteftorm, 
en. (Storm, fom blæfer om Slatten. "XlaU 
te^lormcii [ringer tang bc vaaie ^Singer." 
(Smii.^ nattejl-und, [. nattetid, ttat* 
tefiif, et. Suf , ber opftiger ftoé een om 
Slatten ; natligt (Suf. (551)len[cf)l.) Hat« 
tcfv>ed, en. ®pcb om Slatten , i ©øpnc. 
nattcfuttr, en. <S»iir og ®rif om Slatten 
(og [aa nattcfuirett.) ttattcff a?rm (SRaf)« 
bcf) og Uattefvxtrmen , en. uorbentligt 
Slatteleonct ; <Spærmcn om Slatten. XXat* 
tffvxtrmcr, en, ben , jom er I)engtpen t. 
Slattcfoiir ell. Slottefpocrmen. nattcfyn , 
et. 1, (S, [om man feer eH. trocr at fee 
om SI., natligt ©wrt. "Sil ftt Uattefv« 
[in litm om[on[t ^an [træffer." ^. >?>. ^cis 
mann. 2. ben ©one , at funnc fee om 
Slatten. "2?et XTattcfyn, [om gøben gieer 
big, jeg bør big ba fratage." Sobe. — vTat« 
tcfctde, et. ©teb , I^Por man ftbbenbe ^ac 
fit SlattcjTabe, fin Slattcf)pile. ^ønfene 
fippc t. nattefotdc. Uattefoon, en. ben 
(S. man faacr om 91. nattetid, en. pi. 
-tider, ben Zih i iDøgn^t, ba bet tt Slår. *liatt«it> — ^iationalgiclO. /O Oioti'onolgielb — Unatur. Cm ITamtiiic, v>. XZcttet\i>ev. Ucttftt« 
me, en. (Sn af Dlattcne Simcr. Hattes 
tog, et. S. fom forctac|Cé cm 9?. tTottti 
tv«> en. S. fom ftia-fcr om Øiattcn. XXcit: 
tctvueri, er. S. fom beijaae'é om 91. Viet: 
teoaagcii, en. ub. pi. bet, at raagc mcjjct 
og la-ngc om 92atten. ITattftxigt , en. 
1. ©terningen, at l)olDe 55agt om ?l7. 2. 
en ell. flere ^erfoner, fom hat>c benne SSe; 
ftifling. ^an 'bleo fængflet af ncttevagj 
ten. - v3. Stbérum, f)r>ori en eU. flere t)ar 
S3agt om 92. lTatte\.■><:n^ren, en. ®ier; 
ningen at gaac t Soone, fom Slattevans 
fcrere. ncttewan^rcr, en. ben, fom gaaer 
i Serne ; en ©oinigctnget. n«ttet>an; 
iring, en. 1. en -©anbring, fom man foi. 
retager »aogen om 9i, 2. b. f. f, VTatte; 
»cnJrett, 

ITfition, en. pi. -er. [?ot. natio.] 1. 
Snbbegreb af et ^ectt 2anb5 3nb6iiggere ; 
et g^olf. 2. færb. en ». (Sprog og iDprtn: 
telfe beflagtet golfemccngbe , for faa »ibt 
lennc b<Ooer et cit»itiferet Sanb of nogen 
Ubftrccfntng. (Jolfefcrrb , golfeffag.) 3 
SOJobfartn. I)erttt H. ^olf om Sn^'l'cgrebct 
af en Staté Snbbtiggerc. (igaafebeé ffgeé 
»et baabe: ben banffe vTation og bet banjfc 
5olF. Serimob : ben tpb^le Hction ; men 
bet baierfte, bet preuéfifFe 5«>If • 5^'^n fiflcc 
tog i!fe ben tétanb^Te ell. ben corftcanffe 11«; 
tion. Cm ucimliferebe tfoftefærb af min; 
bre £)mfang 6r. Stamme, ^olf eftammc.) — 
national, adj. fom eieqbommeligen tilhøret 
cU. ubmærfer et mft Jolf ; folfeegen, lanbé; 
egen. nationale ©fiffe, <Sæber. natio; 
»tale (o: tnbfebte) Svopper. — SSeb ©ams 
menf. m. bette adj. er i ni)erc Sib bannet 
cnbeel ©ubfrantiuer, ^rort ttt alminbclige 
SSegreb f)erjlfer. f. ®. Uationalaand , en. 
ub. pi. 1. 3nbbcgreb af en »ié OJationé 
aanbeltge Sit?. 5>en franffc, engelffe XX. 
ti. i 2(lm. en 9?ationé (epcnbc g^afetfc for 
bet , fom angoaer ^ele ©tatéfamfunbet. 
nationalaanC'en i ©ngtanb , i g'rantrige. 
VTationaldjaraFtecr, en. Snbbegreb af ict, 
fom i moralff (tilbeclé ogfao i aanbefig) 
'.^enfeenbe er ctenbommeligt f. en Slation. 
tTationaI6ragt, en. .Rtorbebragt, eienboms 
melig f. en Pié SI. Uationalcien^om, en. 
i^oab ber tilherer, cH. anfecé at titf)ørc en 
Station ell. ©tat, fom ©amfunb betragtet. 
Uctionalfe)!, en. ©n ^c\i , .g>øitib, Ijnori 
en ^eel 9i. ell. ben Pigtigfic ^'»art af fammc 
beeltager. tlationalformtie, en. 3nbbes 
greb of ben JGærbi (i gaoitaler ctl. aartig 
grcmbringclfe af affotttetigc ^robucter) fom 
en ©tot ell. 9Z. bcfibbcr. Uationalf«* 
Wfe, en. ©n 9ZationS 3(gtelfc f. fig fel«, 
fin 3Cre og cienbommelige 6I)arafte£r (b. e. 
huer enfctt JBotgcrfi 55ce(tagclfc t at ogtc 
ben 92atton , f)an tilf}«ret.) XTotioncI« 
gtcJ^, en. b. f. f. ©tatfigtelb (ifotr en faas 
ban ©tatégielb, fom en Station v^ fine fHa præfentantct ^ar crf tcnbt 09 poQtogct fTg ; 
og fom t nogle Silfceibe fan t>ære forffiellig 
fra be ?aan, JRcgieringen optager.) XX&s 
tionalgoi*«*, et. ®. fom ti(i)eiret Slationen 
ell. ©taten , fom er offentlig ©ienbom. 
nationalljilioric, «n. .§». om en SZationé 
©fiebner. ^attonaIop^vagclfc , en. 5D. 
ffiffet t. at ttccffe SJationataanb og .Riærs 
ligheb t. ^æbrelanbet. nationalfag, en. 
©ag; ber rebfommer en fieel SZation, benS 
in't ell. 2Grc. Hationaffprog , et. bet 
©prog, fom er eienbommefigt f. en Slation. 
t'lationaltloItl)e^, en. ©. i ^olgc ^oitfen 
en Slation tilUvgger ftg fortrin f. anbrc. 
tTatlonaloelftani', en. en høiere ©rab af 
Slationalfomtue. ITationalÆre , en. ben 
2Gre, en Slation, fom ©amfunb, {;ar cts 
lirenH't fig og befibbet. m. fl. a. 

tTattergal, en. pl.-e. [^1. ©. Nehtæpa- 
le. X. Slachtigal.] en i?. fin tonefulbc 
©ang fortrinlig ubmærfet ©angfugl. Mo- 
tacilla liiscinia. 

Uattes, V. dep. 1. impers. blit»c Stat 
(mobf. ^agee.) Ghr. ^eberfen. (nu fielbcH.) 
2. neiitr. pass. tilbringe Slatten p.ct ©teb. 
3 ten Salem. •Ter nattes og tageé f}an. 
"S)a ffat ^ané 2iig iffe nattes :paa Xtcect." 
Sauffen. 

Hatxir, en. pl.-cr. ftelben, og bc. fun, 
fji-ior Crbet f«tteé t ©t. f. ©iælé eU. Ses 
gemébeflaffenfieb. [iat. natura.] 3 2(tm. 
ben »irfenbe, frembringenbe ^raft, fom et 
7(arfag t. J^oranbringer , faaiuH i enfelfc 
SSoefener, (2cgemer) fom i aQe tilfanmiens 
tagne. ?(f fa:r)Ttlte SBenuvrfelfer , l)Bori 
Crbet forcfommer, ere be pigtig^e. A. 1. 
Snbbegrebct af en ©ienftanbé ©gcHflobet, 
ell. g^orbinbelj'en af ict 3Wangfi>lbige i ©tens 
jtanben t. ©en^cb, f. fad inbt ben inbel)ols 
ber 6)runben t. ©ienfranbcné ^oranfcringer; 
rirfenbe .Kraft i en ©ienftanb. (unbertiben 
flielneé ba imellem Singcneå Hatnr 09 
bene Dacfen 3: ict, fom tingen er i fig felp, 
og Pebblisier at pcvre fanlcvnge ben er til.) 
g)lantené U. 3)t>rett' H. g)?enne)!eté U. 
|)unben er af ticturen lærPitlig. iDen gub« 
bonrmelige, menneiTefige ti. (9)Jan bru« 
ger fel llbtrnffet: 6f)riiri to naturer; men 
bebre: icn bobbelte ti. ©aalebeé ftget 
man »el ogfao : forfTiellige Uaturcr.) 3 
benne SBemoerf. togeé fæbsonl. |)enfpn t. 
bet oprinbclige, bet mebføbte i ©genffober* 
nc , og biffc (Haturen) tcenfeS jcepnligen 
fom mobfotte be JBeffaffenljeber, ber i Piffe 
Siemcb bringes t. 3Seie ^oé ©ienftonben. 
SKan ftger berfov : 2Ct foronbrc fin U. 53as 
ncn fan blitje ben anben H. tlatureti 
gaoerowr Sptugtelfen. 2(t tcrmme Ptlbe 
2)t>ré n. ^an ijat af Haturen et maobes 
ligt popeb ; men ^on hor bebet bcrpoo o. 
J?lib. — ©aolebeå oserf^reå ofte S3egrebet 
em mcbføbt Ggenffob, om ben »itfenbf 
.Jtrftft ^oé SnbtPt'bet t. ben ffabtc ®et*cnft ^flatau 76 Ø^atuc— Ø^oturgrunb* J^ieK)e\), og VTfiturcn 6t{t)cr fca llbtt:i)Efct f. 
en cncftc alminbcltg ©runbfraft, elt. cnbog 
i Snbbitbningéfcaftcn t. et f. fig fct» 6cs 
ftaacnbc a3(xfcn. f. (S. tTatui-cne kræfter, 
SJtcÉningcv. tTatui-en cc ben bcbfle Seeres 
mefter. ITrvUtrcn f)ar Ⱦret gaymitb imob 
I)anu (3)ecaf: Uaturanlæø , XXatmfål, 
tlatiivQcvev, 0. fl.) 2. t en Snbilrcenf; 
ning af tct unbcc A. 1 angionc a(minbc(. 
®egve&: a.) om ben i iDeleneé ©ammen: 
fcetning, ^rocftec og SSivtninger gvunbebe 
afmtnbcUge JlvaftcU. (Sgenflab i bet men; 
ticjTcHge Segcme ; bet ©ienbomraengc, ®oer; 
egne i et 9}?enneiTefi Dvgaatéme. Ut ijaiH 
cnftcerf, [rag U. ©ta-ree, foage ITatu; 
rer« '93(tn H. taatec bet tffe. >poe f)am 
l)ieivct Ui^turcn fig [clt?. Sægen maa i)ieU 
pe Uaturcn. b.) ben oprinbctige æiife; 
fcaft og govanbringi^Eraft I)0'o en {Sienftanb, 
icné furfle, ell. opvinbelige SBeifaffcnbeb. 
([. oi^enfov,) ©aalcbcé : nctuvcns Stanb 
o : 8)JennejTe()ebené oprinbeUge Silftanb , 
f«r fcorgcrtige Samfunb jliftebeé. , n«tu; 
tene St)é (i :5f)eo(. mobf. Ttabenbadngené.) 
?Ct tet>c oseceensJftemmenbc m. n«titvc)u 
iiaturenei g^ornebenl)eber (o: SO?enne|teté 
:iatur(tge g.) — SigetebeS i 9J?ob[(ctn. t. 
2vc>nflt, t. bet »eb .Konjleonc bannebe e(I. 
frembragte, og t. bet :^^on|lIc^e, o. mig; 
tig anyenbt^onfiforbcerDebe. 2)et er itfe 
et æær£ af naturen, men of ^onfrcn. 
^onften er iHc Olot en efterligning af ITa; 
tiitcn, ©t af Uaturcu faft @tcb (mobf. 
iet t). ^onft befccftcbe.) ^pun er hitter 
Xi:c:tur. (f. naturlig.) c) ubviorteé ^ors 
I)olb, f)»ori et SJJenneffe ». -Sdbfcien fætteé. 
iutureus JBaanb (o: (Sdvgtffab.) Xlc;: 
turen ^ar forenet oé X'. et »aanb , fom 
SSenffab f)ar giort enbnn ftærEcrc. d.) 
fceregen SeiTaffenfjeb, 93iaabe at ncerc paa, 
ogfaa o. ©icnjlanbe, ber iffc ere inbix>ibuellc 
ffiæfener. 2)et fcigcr af ©agené, i^ingcné 
U. Det er imob Jticcr(igf)cbé U. B. 1. 
Snbbegrebet af alle be ffaOte og tiiycerenbc 
©ienftanbeé »irfenbc ^rccfter, betragtcbc 
fom en ©en^eb ■ (attib ising. m. beft. 2Crt.) 
naturene Cov>e. lit efterfpore Uatuvcue 
^emmengf^cbct. 9}Zennef!et, i .Komp mob 
naturen, (St af Haturen begunftiget 
Sanb. Uaturene Sjeb , Drben , Jtræfter, 
SSirfninger, o.f. ». SDZan bruger nu ofte 
llbtntffet: Uaturcn, f>»or man tilforn 
fagbe : CDu^. 2. Snbbcgrcbet eU. bet (;e(c 
bmfang af alk ©ubfaintfer; enten a.) i 
len fterfre 3r(minbetigi)eb om alle tiloocrenbe 
og tocnfelige (Sienftanbe; ell. b.) mere inb; 
fftænJet om alle p^nftilc, legemlige ®iens 
^anbe; ell. 'c.) om be pf)ttftffe ®ienjtanbe 
p. t>or.Jtlobe. ©aalebeé a) tlaturene Tilt 
(JBaggefen.) Hcturcne ^éerre. b) 3)en 
te»enbc , ben (iolefe IT. c) (5n faaban 
©tcnftanb finbeé ei t fiele Haturcn. ®c 
tre Uatiircue <Riøer. lit opoffrc fij, t. Ha; turene ©tubium. Uaturene ^tembrins 
gclfer (9?oturprobucter.) 3. om ben pl)j)s 
fi)Te SZoturé, ell. Segemoerbenené t)brc ©fifs 
felfc, fom ben infer [tg f. bet mennejf elige 
JBlif, og m. foerb. vipenfnn t. bet ^.tjaxaU 
teriftijfe ell. ©Cionne i g^ormcn. ©n l)<si, 
»ilb, ffiøn XX. 2Ct tegne, male efter Ha« 
turen. C. 3 en af A. 2. b. ooerft^rt Æe« 
mærfelfe : 6n mebføbt, ligcfom uinlfaarlig 
D»erbe»iiéning om bet ©anbe, ®obe og 
Kette ; en i 9J?ennef?eté oprinbelige Suitut 
grunbet g^ølelfe. Haturcn Icerer oé at 
•eljt'e oore Søm. Ht fimbe imob naturen* 
lit l^anble efter naturene So». natu« 
rene Siet (mobfat: ben pofttise JRet.) = 3 
alle I)er opregnebe JBeniærfelfer forbinbeé 
Drbet m. en ftor 5p?«:ngbe anbre , og ia 
bifl'eé Ttntal bej^anbigen funne forøgcé og 
lettelig forftaacé, anførcå i)ct blot nogle af 
bcDigtigfte: naturaarfag, en. pi. -er« en 
t ©cnbfeucrbcnen, i ben p^t)ftfff 9i. grun« 
bet 2(arfag. naturanlæg, et. oprinbeligt 
?(nlceg, SBegfemljeb t. noget. tTatu-bes 
ttiv>enl)e^ , en. Silbragelfe i ben pl}i)fi)Te 
yiatur, f. (S. Scrb)Tia'lo, Suftfijn, o. b. 
naturbejTaftenije^, en. (æ. ©. £>.) 9}. 
af Staturen, naturlig 33. naturlicfFris 
velfe, en. JB. ouer Staturen ell. JDelc af 
9?aturen; oser en ©gné naturlige ffieffafs 
fenf)eb. ' naturbefpuer, en. ben, fom f^és 
felfrettcr ftg m. 9?aturené JBeftuclfc , lins 
bei^fogelfc. naturbeflægtet, adj. v. fom 
er af en beflægtet, lignenbe SZatur, fjar af 
Staturen 8iigl)eb m. («. ©. £).) naturs 
iinei»c, et. ét fra SJaturen, fra ©anbfe* 
»erbcnen f)entet 58illebe. natur^rtft, en. 
Staturens ^aaminbclfe 4jm at tilfrebéftillc 
bene Srang ; Snftinct. naturegen, adj. 
egen, eicnbommcltg f. »iffc Staturer. 0^. 
@. b.) naturegnc ^eil. naturcgens 
fVal^en. mebføbt, i (Sn^ SJatur grunbet 
©gcnffab. (5JJ. ©. S.) naturclfl-'cr, ett» ' 
ifrig SScn af SJaturen , af 9?aturgvanbf!s 
ning. naturet>nc, en. mebføbt , oprinbe« 
lig ©tjne. (iBaggefen.) naturfeil, en. 
mebføbt S^eil ell. røanget. naturforfj-'er , 
en. ben, ^oié ©néfel er, at unbcrføge 9?atura 
legemer og 9?aturené i^ræfter ; Siatur* 
granbf!er. naturforf^'ning , en. SZatua 
rene , ©anbfererbenené , S?aturlegcmeré 
oml)J)ggeligc Unberføgclfe. naturf«rMgs 
\)ti>, en, g^. grunbet p.9?aturanlæg. nas 
turgav)c, en. pl.-r. Iv^ffeligt OJaturanlceg, 
mcbføbt S3e(it>eml)éb ell. 2)ucligl)cb (f. (Ban 
ve, 2.) naturgav>er mobfætteé /CytTena 
(Dav)er, naturgien|tani», en. pl.-c. ens 
l)ver Sing { Staturen, f. faosibt ben er 'ell.'' 
tan vceu ©ienftanb f. betragtning ell. lins 
berføgelfe; et Slatunioefen. naturgran^s 
fPer, naturgranJ»ffning, en. b. f. f. na= 
tiirforff er , naturfoffiPning. naturs 
gnini, en. ®runb, fom er f)CRrct fra Sins 
gcné opnnbcHgc aSæfen clT. S^ejfaffcnfjefc. 9?atur^i|loric— D^nturjlanfc. TJ SRoturjlribtg — D^Qtuttiø, (S^tenfcfit.) naturJjIf^orie, en. 1. ben 
. ^iii af 9?aturr»iti;nffa6i'n, bcr tcffmcr toa; 
»cl S'Iaturtcfli-mcrncé vtrc ^ortr.u- og iiicn; 
fccma-rfcr, fom bcrc«? organtiTc ioif!aifenf)cb 
. cg p[)j)ft)Tc ?t'j, m. m. 2. tt *^cerf, tjooct 
btffc ®icn(!anfcc afhanbtf^. (Sn vt. for 
SBcrn. itaturl)iftorifl', adj. [om l^ercc t. 
S?aturfitfloncn cll. ?iatuvt'C)Tnvtc([cn. tTa; 
turfraft, en. pi. -f rafter, ben Araft t et 
Segcmc, en røatenc, fom et gtunbet i fams 
mes 9?atur. (A. 1.) tT5turhin{>)Tcb, en. 
Si. tit og om 9iaturen, og ??aturgten|lQnbc. 
n«turFyn^ig, adj. [om fiar SiaturfunbfFab, 
efl. fiar Snfcfigt i SJatutoifcenitabcn. tTas 
turfyu^^g^)c5 , en. ub. pi. omfattenbe og 
»ibcnjFabcttg 9^aturfunbj?ab, Snbfigti 9ias 
turPtbénfTaben. natuvkgcme, et. en^uer 
QJienftanb, [om l^oret t. ben pt)tift[fe 9?ai 
tur, t. (Sanbfcpecbenen ; en materiet ©u6; 
ftanté. nfiturlit> , et. 1. bet ?i» , [om 
^erjTec t f)ete Staturen ot)erF)o»ebet, og t ben 
pf)i)fi)Tiorgantjlfe i (Sa-rbctc5f)cb. 2. et m. 
Ulaturen ocereenéjlemmcnbe ?i», et ufonfts 
let 8ip. ([. rifitur A. 2. b.) Uaturlov, 
en. Gn i 9?aturen oyer^osebet^ ell. i ens 
fette 9?aturgicnftanbeé oprinbehgc <Sra-fter 
og J8e|1aiTenf)eb grunbet Ooy. "Gt SPrub 
' p. ben [otfté 9?aturtot>." %. JRot^e. Ua; 
turlÆrc, en. 1. ben 9?ibenjTab, [om frem: 
flitter og af^anbtcr C^aturcné og bc forjfief; 
lige 9?atuttegemcré .iRrceftet og ^^irfninger. 
2. et (Sfrift, fitiort benne S5ibenf!ab tæreå. 
naturmennelTe, et. 9}J. bet ter>cr i SZatu; 
rene (Stanb, bet fetget iJfaturen og be nas 
turtigc J'tiftct i [in Sevemaabe. Uatur; 
n«{>v)eM5igI)c6, en. (Sn i 9?atuten5 Stberf 
og Sove grunbet ?'Iøbt>enbtg()eb. (3^refcl)on.) 
Itaturomtjctltning, en. Gn Oetrtbetig, ootbs 
fom, etl. ptubfetig ^^otanbring i SfJatuten, 
i 3otbHoben ; en i)iatut:9{et>otution. (%xii 
frf)om.) nfiturpljircfopbic , en. ben p. 
bobere " Scenfning (Specutation) br»ggcbe 
STaturstibenjfaO (i 93Job[cetn. t. taxi empis 
riffe , ctt. tillige p. ©rfating gtunbebe.) 
tl^aturret, en. ben natuttigc (i!Ee p. pofi; 
Xvoi 2o!?e gtunbebe) Stetétcetc. . tTaturs 
fettigl)e{», en. @n i iJIatuton, t 93?enne[!eté 
natuttige 5otf)otb gtunbet JR. (mob[at en 
botgettig 9?.) 23. <S. £). Uaturrige, et. 
Grt af bc 3 ^^o»ebctatTcr, (5)t)tctiget, ^ptans 
tcriget, SJJinctalrigct) hrori aUc 9?aturtes 
gemcr inbbetc^. vtfinir[ieli>eiil;c5, en. pi. 
-er. en ftetben C)?aturgienftanb. Haturs 
^ fI«gt|Viili, et. naturligt Stccgtffab ; 2iigs 
^eb og £)t)ereené|lemmel[e, grunbet i 9?atus 
ren ; ooi:[entfig ?iigficb, uaturfpil , tX. 
Gn naturlig 5rembringet[c, tn enten \)QX 
Siig^eb m. 93?enncj?eoætf , t^. meb onbtc, 
f. bcnftemmebc SJaturgienftanbe, og [aale* 
bcé fotefommer [om et benfigtéloft ©pil af 
Staturen. i^^fiturflart^ , en. ,9}Zcnnc[!etå 
cprinbclige (Pilbc) Silflanb^, tibligere cnb 
Gultuc og ©iwlifation ; 9?aturtitflanb (mobfat: Sorgerliyet, Statélipct.) naiwxt 
f}ri^itt, adj. 1. [om ftriber mob Staturen, 
mob ii?aturcné £;rben og ?o»e. 2. [om 
flribcr imob, oprører ben naturlige ^jetet[c, 
([. ITittiir, C.) et iiaturtiriMøt ^<x\i, 
•Deraf: Uatur)tri^ig^)e^, en, ub.pl. -^ Ucs 
turfvn^t. pi. b. [. (St ©im, [om Staturen 
ctt. 9iaturbegi9en^ebcr frembnbe. ttctur? 
fÆr[vii, et. pi. b. [. et fielDcnt, forunbcttigt 
Siatuvfim. naturtilf^uiij* , en. b. [. [. 
tTcturjtfiui*. ITatyrtræf , et. et enfclt 
ZxxX, en enfclt 2)ttring af et ajcefené Dia« 
tur. tTaturt•i^, et. ub. pi. mcbføbt, nas 
turligt SS. ^<:tun?i^enfFab, en. ben 83. 
f;tiié '^ormaal er at fremflittc Slatutcn, bcné 
.ktæftcr, ^Sitfninger og g)ff«nget, i beteé 
vf)celf)cb, ?fOr^olb og <Sammen^ccng. nas 
turvji^enflalielirL adj. fom liører t. 9?aturs 
pibenffatjen. ncturoirfiiing, en. 3>. af 
Staturen , af en 9IaturEtaft. (Cluffen.) 
tTct»rt>Æfen, et. b. [. [. ITatitrgienftani. 
(fielft bog om leoenbe *^æ[ener.) "SJienncs 
[Tete Silllanit, [om et organi[cret XlcXxxxs 
v«ff»." -powié. 

Ufiturltg, adj. S 2flm. opereenéftem« 
mcnbe m. sDiaturen , grunbet i SZaturen, 
frcmtiirfet o. Staturen, ©aalebeé bl. a. 
1. grunbet i Singcncé egen »irlenbc Jlrnft ; 
i bcvcé opdnbetige, mebfubtc, eienbommc«' 
lige JBeflaffenljeb ; iS- i otte Singé, i ^clc 
SZaturené .Kraft , betragtet fom Genf)eb» 
(mobfat otterncturlig og unaturlig.) Sins 
geneé naturlige ©ang. ©n n. OlobPenbig* 
^eb. ©n n. iDøb (mobfat: en t»oli>fom, 
unaturlig.) SKcnncffeté naturlige Ufutb« 
fommenlieb. S)et gi! i!te- naturligt til. 
naturlige 55rifter, Tlarfager. Naturlige 
©traffi- a: be, [om befiaac t 3^or[eel[en5, 
g^orbn)bcl[cné egne J'lger. 2. mere tnbs 
ffrænfct : om bet, [om er grunbet \, a[^oens ■ 
gigt af et iD?enne[feé pf)i>fti!e 58cj?affcn^eb. 
.pan bar en n. SKobbnbclig^eb berfor. iDe 
naturlige Sing, forretninger (mobf. t>il» 
taarfi^.) 3. frembragt, frcmoirfet ». SSlfxt 
tiwrcné p^i^fijfe .Kræfter (i ?[)Jobf. til "i^zt, 
fom er ftembtagt o. 9KcnntJ)Tet, ». .Konji.) 
tTaturligc ®lomfter (mobfat: fon^ligc.) 
3fnfigtet» naturlige -^art^e. "^iX er SBloms 
ftenå naturlige Sugt. S)e naturlige .Kops 
per. naturligt ©alpeter, 4. [om Snixc 
rer t. fin rette £Katur og 58eftemmel[e, [om 
er inbrettet e[ter fin Statur ett. oa'[entligc 
93cffaffen^eb , utoungen (mobf. fon^ilet, 
føgt, tourtftcn, paataget.) 6n n. Sang, 
JScDcegetfe, 2)ragt ([om et paf[enbc f. Ses 
gemet.) ©n n. (uforftilt) Spførfct, ^rems 
gangémaabc. 5)enne Sigegntbig^eb l^oé 
i}enbe »ar iffe n. (»at paataget.) 6n n. 
©tiil, €^fri»emaabc. ©t naturligt UbtrnE 
(f)ODr Sarifen tffc er fcgt.) 5. fom i £)ps 
rinbetfen et famtibig m. en Sing, oprins 
belig, grunbet i famtibig iDprinbel[c. ®et 
rtaturlige<2ct(fab(Samt(ie[cIfFabet, i aJiobf. ^^atijdia — DMvlefhcencj. 78 ' !fio»Ieurt— 9^a»nefa'fte. t. Itt boi-gcrHsf.) -Oan a bevcS natuvlige 
£)occf)cccc, 3i8c)Ti>ttci-. Si^cj er et natac- 
ligt Segn p. Stb. Gt iDrbé naturlige 
SOiening. 6. gcuntict i en Singé JBc)Tafi 
fcnf)eb o»ev(}ooebet, fom flæber afc'nSagS 
SfJatut, (Sgenflul), i^nbretning. (juf. Øio. 
1.) 2)et tiar naturligt, at ^an fjec^-vb 
inaattc O(ioe nuétceufelig. >Det er naiuv^ 
ligt, at ben, fom »U $iiemebct, niaa »ide 
9)iiblerne. ^Ipcraf futgtc gan)Te naturligt 
(naturUgotty.) 7. [om___f)ic!ver t. SJaturen, 
t. Segemoecbenen. VTaturlige Cegemec. 
8. om !onftige i^remt)nnge(fcv og SUnp 
Ⱦrfer : fom er Siaturen tro , fom (igncc 
ben »trfeHge ©ienftanb. ®cnnc Siguc er 
itu n. SloS'n er meget naturlig malet. 

naturIigl)cJ», en. ub. pi. ben ©genjTab 
ftt »cerc naturftg; SnbOegreb af en ©ten: 
ftanbé oprtnbelige S3e)Taffen()eb : .Ronfltoés 
^«b, 8ioagtigf)cb, Utoungenfjeb. 

uaturiiguiio, adv. noboenbigcn { ^etge 
en Singé SZatur, faalebeé fom tfet forftaaec 
fig fot». 

Uau, et. pi. b. f. [?f. <S. Nafa, Naba. 
Sfl. ©. 9U o e.] b. f. f. ■^iulnat?. 2)eraf : 
na»l)ul, et. bet ^u(, fom boreé giennem 
SZaoet, f. at paffe om 23ognareten. Vlci-o: 
ring, en. be 3ctnbaanb, ber fætteé uben om 
JKa^et. 

XXd'ott, et. pl.-c. [?(. ©. Næfoar, Næf- 
bor. ©r>. Nalware,] et gro»t SBor^ t. at 
6ore ftore ^puller m., og fom fættc$ i et 
S5tmme()faft. (3?a»6or.) 

Uaoci* elt. \Zax>v, en. et Sræ ; 8øn, 
SSat6irfs2øn. Acer pseudt)platanus. 

Uaulc, en. pl.-r. [3. Nabli.] 93itbten 
p. 9D?ennei1oté S3ug , J)»or i)cn afjtaarnc 
S?at)(eftC'xng »over fammen, og en ^orbi}6s 
ntng banner ftg. =: Hauleaare, en. Gn af 
be 7(arer , fom finbeé i ØJayfeftrpengcn. 
Hatjlebaan^, et. 23. f)^iormeb 9?a»(e|!rcEn; 
gen unberbinbeé, naar ben efter gøbfeten 
afiTocreé. tTawIfbini>, et. S3. bet tæggcé 
om 93arneté iiv ooer ^a»(eftebct. XX<x\}: 
lebrof, et. pi. b. f. ben ?egcméfetl , tfocr 
l^oé SScrn, at bc iribt»cnbtge 5)e(e træbe ub 
igienncm SfJaoleringen. Uav)Icl)V)(iclxiing, 
en. >g). fom f)si(er p. en i 9)Jibten ftaaenbe 
©aile ett. muret ^tlle. (©cljøningé norffc 
Sletfc.) VTav»Iefnu^c, en. ©n niebfebt 
.Rnubc p. Øiaoleftrængen, eU. en (Sammens 
f(r>ngning af benne, fom fan finbe ®teb 
F)Oé hofteret t æjoberé 8ip. (93.©. SD.) 
Haulering, en. ben JRing, dl. Strfef, fom 
5Rat>{en banner, og fom t>. ØJatiteOroE ub* 
»ibcr ftg t. en ^(aOning. (anmilus ømbili- 
calis.) Hawlefnor, en. b. f. f. 9?aotcj 
ftrceng. (93. ©. t>.) tTavUf e^ et. bet 
©tcb p. Unberlivet, {)Oor S^aolen befinbec 
ftg. nawlejlroeng, en. pl.-c. ©n ©træng 
fil. <Snor, iannet af en ©amltng af "Kavct, 
cmgione m. en ^inbc, fom i a^oberé 2ip 
foibinb« ^oftctet m, SRoberfogen. Uau? Icurt, en. Qn ^lanti. Saxifraga Cotj- 
delen. 

ITaun, et. pl.-c. [3. Nafn.] £)rb, l)t»or« 
iH'b en ®tenftanb ell. en ©laffc af Øienflan; 
bc faalebeé betegnes?, ot bc berweb i g^orci 
ftillingen funne fienbeé og fttclneS fra ^Cn; 
brc (en 95enæ»nelfe.) 1. t ©ærb. et iDrb 
(^OBeborb , ©ubjlantir) ber betegner en 
©(a-gt, litt cU. Staffe af (Sieuftanbe, cU. 
ubtrnffer bet alminbel. JBegreb om fammc 
(("^ardeénaon.) 2(t gise en nn ^lantefla-gt 
n. Slingen maa bog ha»e et tT. Ilt iaiic 
en()t>cr Stng ». fit rette XX, (Sn faaban 
Sbfelhcb fortiener tffe U. af (55obgti3renl)eb. 
(ii>f. ^itcl.) 2. et Orb, en ©amting af 
St^bbele, l^oonu'b en fcrrHg ©tenftanb abs 
fftlleé fra alle oortgc af ftn ^Irt, en a3cna:»* 
nelfc f. en ©nfelt, f. et Snbioib (©enbomés 
naun, eget £fl.) lit antage en TCnbené U, 
m giPc et ©teb, en ®aarb, et !8arn U, 
ea. ftt U, m ftenbe een af XX. ©n 93Janb 
». nav>n3)Zoller. Sanbeneé, 9}Zaaneberneå 
ITattnc. (3»f. Sinat?n, købenavn, 5o>** 
-iiayn, ©Ia:gtnav»n, (Eilnawn.) — Uegentl. 
for: ^erfonen, fom Øiaonet betegner, ©t 
berømt XX. i ben banjlc |)iftortc. 3. figurl. 
a.) en blot SBenoconelfc: t 93Jobfætn. t. ben 
»irfeltgc ©tenftanb , t. Singen felt ; et 
^aajl^ub, g'orcgtDcnbe. iDen ene ^ar XXavt 
net , ben anben ®at>net. "iDtffe fammens 
ftrabebc ^tigéfolE »are bet mere i tlawnet, 
cnb i ®aonct." ffiagg. Ol. Mim. 3)et f!at 
f)doe XX. af en >f)oifTole, men er bet ttfe. 
>^an er ict af XXa'on, i ttawnct ; men ben 
anben er id i 9Sirfeltgf)eben. 9St ere mans 
gc t. Havn; men faa t. ®apn (t. at ars 
Uiie, gture ©aon.) >!pan ftiultc fin Sibens 
jTab unber XX. af SSenflab. b.) .f)enf»n t. 
en ^erfon (m. præp. i.) ©iig ^ain bet i 
mit XX. (fra mig, i mit ©teb.) 3 «Kons 
gcné XX. (©teb.) lit bebe om noget t ®ubé 
XX. -c.) 2(t tage noget (tage SSarer, uben 
ot betale) paa eené ^^-Taun. 2Ct giøre @ietb 
p. en 2lnbené XX. (6rebit.) d.) ?Cnbreé 
£)om of#r en (leoenbe ell. afbøb) ^erfoné 
moralffc SSærb, ©fjaraftcer, ^ortiencfter ; 
SHogte, eftermæle; 3Grc. ©t ærligt U. 
ICt forfoare eené gobe XX. og SRogte. ^t 
f}apc et onbt XX. paa fig. «^un l^ar iffc bet 
bebfteH. paa ftg. "lit cftcrlabc ftg et bes 
rømt, ubøbeligt XX. ©n 'J^erfon uben XX. 
(ubeti^belig ^J) = Havncboi«, en. -^æs 
berénatm, 2(§reétitel. K. »ull. (forrclbet.) • 
Hatsnebog, en. 58. fom inbel)blber en 9?a»s 
nefortegnelfe ; SJianbtal. {^Jloti). ©sjalb.) 
Hattnebytning, en. £^mbrtning af 9?aimc 
imellem to ^erfoner. (2{mbergé Srbb. i»f. 
Uauncffiftc.) na\jnci>ag, en, ben 5)ag, 
p. l)iiilfen ccné ©øbenarn finbcé anført 
blanbt ^elgenbagc i TClmanaften. XX&\}s 
nci»igt, et. 25. l)Pié !i8egi)nbelfeébogftauct 
ubgiørc et 91. nav>ncf«flc, ell. vTavn* 
fofjtf, «t, S'abbjrgape; iU, ejentl, fotbum 5^a»nfaiTe — ^iovnfunbtg. en ®QVf, man ificnfcbe ben, fom man gao 
et otfl SJarn ell. Sitna»n. uaunfFIui> , 
en. ^t Stpffc Sjet, Jjootpaa ccn øfcr fig 
i Slaoncfpcning.. VTcoiiclifle, en. Soutegs 
ncffe oocc 9?at)nc, 9Jat)ncfortc(jnc(fe. ncvs 
nelÆri, adj. len , fom fun i Qlaonct et 
læcb, iffc oirtclig. HconemÆrFe, et. 1. 
93?. fom ten, bcr ei fan f!rioe, bruger i 
(£t. f. f[t gjawn ; »omccrfe. 2. 5KaDn, 
fom Gicrcn (aber frie t. SSærfe i Sinncb , og 
bcé(. ell. laber [cette p. Æar og anbre Stng. 
nat>neor5 , et. potJCborb , (gubftanrto. 
WiQtS). (ogfaa : n«v>neori>,) XTawnerang, 
en. JRang, f. ®. iblanbt 55orfattcre, p. 
®runb af bereé nicer eH. minbrc berømte 
ØJarn. tT<:\?neriim, et. JKiim ell» 55cré, 
l^tJtS farfte SBogfrafcr fammcnlagtc ubgierc 
et 9?apn. ncvMtcfilfc, en. Ét(!e (tfctr 
mcrfcrflb) fom bt. til DJaoncfpening. vTao* 
iiefTifte, et. Cmjiiftning af et 9?. for et ans 
fcet, ^oranbring af fit 91. (GJutbbcrg.) 
lTa\?nejTiIt, et. <S. [}»orpoa en ^crfonS 9?. 
er malet eU. tnbgraret. navnef^iiig, et. 
forffietltge Stage Sting, fom br. t>cb Siau; 
nefpcning. nconefyening , en. Gn tié 
SXaabc, ot frc ^laone cfl. JBogitarcr i :Set 
t. ^icnbemoerfe. t^aonetrcad , en. %. 
fem br. ti( 9Zatjncfncning. HawnetrÆF, 
et. et pijt iSræf, fem een bruger t. cA jfrire 
fit 92a»n , elT. JBcgonbelfcébogfranerne af 
fftmmc. ^cwnet^arr^i, en. iSiærbj, fom 
i ^efge et Sicgicring&bub tiffceggcé papirs 
penge; i SKobfætning t. ten »irfclige SSoers 
li, fom le efter Canbeté ^engccuré ^a^e. 
it>f. S«rIt?\jærJ»i. (J)c faa ©ammcnfæts 
ningcr, ()t?or 5:H4X)n iffc mofctagcr ©nbclfen 
"^(xa t, anfareé nebcnfor.) 

ncwne, en. pl.-r. [3. Nafni.] ben, ter 
fjar lige 9?arn, ifær iDcbenarn, m. en ons 
ben; S^aonebroter. 

Hfiunf orf låring, en. ipl.- er. %, otteret 
92ai?né cIT. Slaoneé ffietiibning; mobf. .pi. - er. 
Betiibnir 
eagforfkring. (J8. ®. t):) f." <DrC>for= 
Hcring. 

Hconfarfte, et. f. openfor UcunefÆfle. 

t^aungiwe, v. a. 3. (f. gittc.) na:pne ». 
92apn. (forj!iea. fra: gire noget 9?aon.) 
^an itawiigcx* en^pcr t ©ctjTabet, fom fian 
tienbte. "pan beticnbtgiorbe bette Sfrift 
ubcn oX naungiwe fjg." SDiafling, — ncwiu 
gixjelfe, en. 

UconfintMg, adj. [3. nafnknnnusr.] 
»ibt bcfienbt af SSloMXi, fom ncet>ncé af m"an; 
Qc og m. Ubmær!c(fe. ®t ucwnfiindigt 
Stag. ©n n. 93ianb, SScgipenfjeb. SKcre 
II. enb egentlig bcticnbt. "6n ncwnhin^ig 
tWanb fan Ⱦre tit^ enten forbi ban er be^ 
tømt, cUcr berygtet, ©rijfenfctb er nawns 
funMg og bcromt ; Utfelt ntf^nFuniig og 
bcrpgtet." Sporon. — ^fionhln^igl)ei• , 
en, ub. pi. SBcjfaffenf)eben, o.t Ⱦre napm 
funHg. "Sti rr. ^øt«t fun o,i giøte tir- '9 SZai^nlig — JJétbor«, 

ffgt, (kX blipe xsM og btebt t. gotunbtinfl.'* 

Sporon. 

Uaonlig, adj. (ub. ?frt.) og adv. af et 
piftØJapn, o. SZaon. 6-n33?onb, ncunlig- 
^ané. — adv. ubttnffctigen, i Særbcieés 
f)cb (bpor flere næpneé ell. omtateé.) 2(tt(- 
SBonberne, og na^nligeti Sogncfogben. 

):Tc\jnIe6, adj, 1. fom er uben 92aon, 
ett. 5»ié OJasn iffe er bcficnbt. 2. fom et 
fan næpneé, uubftgeh'g, unoeenctig. \\e.\>\\* 
l«6 Sa[igf)eb. én n. gri)b. (.Suttin. SSags 
gcfcn.) 

vTuvrc, f. tifiwer. 

Hed , adv. [2f. nidr. Tf. S. nel)er.] 
^or opcr5ot)ebct ben mobfatte SSetijbning af 
op, og nbtrnffcr faatebeé: 1. en Sesoc* 
getfe eff. JRetning fra et f)ciere Steb t. eller 
imob et laocre. ^an fatte bet n. paa @ut» 
pet. 2Ct gaae n. ab Stappcn. ^an falbt 
nyif Stigen. %i jee n. fra et Saarn. t- 
Ued a6 ffiaffcn ; men : aScien gaact nc5cd 
(bater.) ?(t penbe op og ned p. noget 
(enbeoenbe.) fig. 5?et gaaer op og ned m. 
tiam. — &ané QJJarf gaaer, ell. naaet nccs 
fton nci* til (^enimob) 2(aen. 2. fecrb. en 
iBcpctgeffe , f)Oorocb man , enten ftbbcnbe 
ea. liggenbe, tager ^Pile. ^tfcctte, at 
Icrgge ftg ne5. — fig. ot fætte fig ned t e« 
58i> (rettere: ne&fatte fig.) 3. i Sam« 
menfætn. f)crffer ot>eralt JBegrebet af en 
JBcpægctfe nebab, ell. mob et lopere Steb. 
enten egentl. (f. ©. ncdbrvde , Uedfcld) 
ell. figurl. (ncd6y(fe, neMadeniic, ned* 
flfiaet.) 3»f. nede, neden, ncder. 

Hcdcd, adv. f. unber ned, 1. 

Hedarwet, adj. V. 1. arpct fra g'orfoe* 
brcne, ifler«2eb. nedarvede ^orticneflec. 
(Sacobi.) "ITe^firoet .fiocmpemob." 6L 
grimann. "Gn -pocpn, nedcruet fra Stægt 
t. Slagt." DJinnfter. 2. »cbtagen , inbs 
fcrt 0. gammel Sfif og aSane. "SKangea 
nedarvet Hrigtigbeb, antagen efter |)a:»b, 
meet enb efter 5)t*oe." SKalling. 

HedBede , v. a. 3. (f. bede.) føgc »* 
S?onner at etftpetpe for anbre. (fieiben.) Ht 
nedbede 2?elilgnetfe (fra (?i)ub) ocer Jol« 
fet. "ITedbede Stnbring for Wn Smerte," 
©runbtpig. 

Hedbjnde, V. a. 3. (f. binde.) b. noget 
faalcbeé, o.i bet tpingeé neb. 3(t u. ®renc 
paa S'tugttræer. 

HedbiiF, et. pl.b. f. <8lif, Sicfaft, fro 
et høit Stcb t. et lapere ; 9Jebfnn. "Gnbnu 
et nedbltf, enbnu et Soerblif fra benne 
mageleife 5?nramibe." 93agg. 

ttedblinFc, V. n. 1. (poetijf.) blinfe nebs 
oXs, fajte ©limt neb. Stférnctne n. (5*^= 
lenfcf)l.) 

ttedbote, V. a. 1. bringe neb i o. at bo* 
te, gienncm et boret ^ul. "iDg l^oob etleré 
af Årt)b fig bpbt nedboret i Sotien." 
SJaggefen. 9^cb&rut)— ty^cbcm 80 SJcbcn—Ø^etcrtante. C«8ac)oc[cn.) 

ne{>bryJ>e, V. a. 3. (f, tn*yi>c.) 1, taQC 
tnogct ncb, borttage bet fom oav Ongot^t op, 
■». at &i-i)bc. ?(t n. en SBogning, et Saarn. 
:2. focbcecfc , lægo^ Jøbe. Soawi (Svempet 
•,neM)ry6cr meer, enb f)ané Sære optnigcj'err 
.©rufteiiiTab nci>bi7i'cr <Sicci og Segemc. — 
J|^cMiry&clfc, ctt. pl.-t. 

HeMn-ÆfJ-'e, v. a. 1. b. f. f. nc5>t>ty5>c. — 
5/tci>br<cFniuø, en. pl.-cr. 
, 'tTe^Wic, V. a. 1, bøte ttcbab. TCt gaac 
ne^bøich "^^ijl gamte S5øg nci)b«lcv tætte 
Gijcenc." G. 2C. 2unt). ftg. 2Ct n. Diu-rmob 
i ©tøoct. "Su'bvig (Smiger bi)bt ne^bøiet." 
J>Unn. b.) nebtrtiffe, ooeroa-tbe nu Sorg, 
ni. fmcctctig 5^ø(elfe. ^ané Jioncé £)øb 
j^ar ganjTe nc^b)^ift f)am. itc&b«iict af 
éjorg, S5eEi)mring. — Xlci^bnid^e, en. pl.-r. 

ne{>b«>lgc, V. n. 1. (poetijt.) beoæge ftg 
ncbab i ffietger. (JBa^gefcn.) 

Uei^.'tlc, V. n. 1. (Cl-,) bate ncbab. 25en 
ne^^aIen^e SoL (Sf)(enfcf)t.) [@gcnt{. er 
^ræpofttionen ooerfljjbtg, cftcrfom ^aIc ub* 
tt\)Ucx: \)cx famme. JCun i »tffe Sitfælbe, og 
ftgurltg, fnneé ne>5>arf at Ijaoc et SSibegreb. 
"UcJ>{>aIcic tangfomt taufc ^at." -^pcré. 
"Da ftitnbom 93Jufen t. mig faac btanbt 
tine @Engger at ne&^ale." 9Rein.] 

tTc^i>riv>e/ v. a. 3. f. 5>riyc nc&. De 
ne{){»re\?nc ^æ(c. — 'ftgur(. forbrinc fra , 
i)inbrc i at opnaac. "9)Jen benne ©pot^am 
fra fligt 2eceétrtn nc^Orcv." Jpolbcrg. ^. 
g)aaré. — nciJirivuing, en. 

Uci){)ryppc, V. n. 1. (er.) f. brwppc neb. 
®cn iici>i>ryppcu{)c JKegn. — 5^c{»i»ryp= 
vtn, en. 

rte^S^uffe, V. n. f. tiim iicX "(£orcn 
nc5>^uffer i -Ipatict." Kampmann. 

Uc6i>yppe, V. a. 1. bi^ppe et fajl Segemc 
ttcb i et fli)benbe. "vlci>^vppcc cbcré 
-SStomfter i bcné SSælb." S5()(enfc^{. — 
X^c{>5ypning, en. pl.-cr. 

Ue&i>yffc, V. a. 1. t. f. f. tnbbt)ffc (men 
fictbertt.) "Singcnå forjtiønncbc Ubftbc 
tle^^yffcr ben beftuf nc fornuft i ?igegti(bigs 
^cbé <S(ummer." D. ZUii. 2.) bcempe, ttnns 
ge noget faalebeé, atbeteifaaer SKagt dl. 
ubbreberftg. 2(tit. @amoittig[)eben; ntbi 
dyffc et SUngtc. "^a\\ ftitler ©inbeté Storm, 
ne5>^yfi"cr angftfulb ©merte." (Storm. 

nci>{>«mpe, V. a. 1. brcmpe otbctef', fuc, 
anbertrflHc. lit n. 3tbcn, SJJobet, émer; 
ten. "TTt nci)i)ampc et Tfnflag." vpintfetbt. 

XZei>e, aclv. [af ne6 ; og for^olbcr ftg t. 
bctte, fom oppe t. op.] p. et lawt ell.tas 
»ctc (Stcb ; i bet Saoe ell. Saoerc. Sppe 
p. SBicrgct og ne.5e i S)atcn. Scg fa^c fiam 
(fra et Jjuicre Stcb) gaac nei>c paa ®abcn. 
tlciie p. ©aben funbc feg fee f^enbc ftaae t 
SSinbuet. ^^an boer nei)e i ben onbcn 6nbc 
of S3t)cn. HcJJc o. 3(aen. 

He^eit, adv. [3» nedan. TC, <S, neo- dan. 9?. (S. n ebben.] p. ben nebrc, nti 
bcvfte Jtant cK. Sibe (mobf. ov>cn; men 
ficiben allcnc. ,Saffcn ttar ma(ct'.baabc oont 
og nc^en. ©erimob foebfanK t gorbinbetfc 
m. ^H-æpofttioner.) ne^cn for. (Scg flob 
ltc^cn for f}am. ^an fab nedenfor. J)et 
ftaaer nc^enfor p. famme Sibe.) nedenfra. 
(>^ai'i bcgpnbtc-jtc5>citfr« og gt£ opab. lit 
femme iiei>cii^ra.) nc^eno^tt o: ubcn otti , 
omfring ct<Steb, elt. en ©icnftanb, hvor ben 
er taiiejl. (lit fiørc ne^cu om SBt"ergct , 
JBpen. lit tia^c en JBrcemme iiei»cu om 
.Siolcn.) tte6eu*-II, p. ben .Kant, <Sibc", 
fom iH'nber ncbab. (mobf. oucntil.) na 
i»cmiiti>cr, ncbcnttf, ncbe, og tillige unbec 
en anbcn ©ienftanb ; mobf. owenowcr. 
(.pan boer f)er nc^emlrt^cr, fiar fine SJa'rcts 
fer nc^emln^cr oé, eller vore.) 

^c^cr, [?C. S. neoljer. 1 et ufutbftccnbtgt 
adj. (oærcnbc ncbcnfor) fom fun forctom« 
mer rmi ben beft. 2trt. (af nog(c anfeet f. 
©omparatitt) f. (g. Sen nc^rc 2)eet af 
SiH'tt : mobf. ben Ærvrc. og i stiperl. 'itcs 
^crilt, fom er (ængft nebe, unberft, (at>cft. 
>^an er ben itc{>erjtc i ©foten. lit fibbc net 
ticrf^ p. iSænfen. (mobf. ijrwcrfj.) 

tlebev , adv. [li, <B. nether.] ben ætbrc 
^orm f. nc^, fom nu allene forcfommer i 
føtgcnbe (Sammenfætninger : 

ne^criccl, en. pi. - i>ele. ben neberflc, 
unberfte ®ccL (mobf. Øv>cr5ieel.) ne^ev* 
{»eicu'af en ^io(e. 

nc5>cri>r<vgtiø, adj. faf bet S. n { e b (• rs 
txh.å)ti^.'] fom beftbber en meget ffet , 
law , næbet Sænfcmaabe og (SiiaraEtecr ; 
nebrig, gemeen, foragtelig. — tIcJ>cr&rÆgs 
tigljei) , en. ub. pi. neberbrægtig ©inbé« 
jlcmning, Sænfcmaabe, 7(bfærb. lit bes 
gaac en v^c^er^roegttg^e^, 

nci>crcn5e , en. ben ncbctftc , unbcrftc 
(5nbc. (mobf. Øv)frciii»c.) 

lTc&erffil6, et. ^aVii nebcfter, 9?ebfa(b. 
Seraf: Uc^crfal^omøUc , en. SOJ. J)Om; 
Strømgangen fatbet p. -pinfeté 9?ebcrbect, 
f)t3orocb bet bcpcrgeé mob Strømmen. 
(SOZobfat (Ducnfalite; dl, (Dv>crfdi)6maUc.) 

Uc^crfavt, en. f. Hc^fart. 

UcicrfJa^e, en. ben nebcr^c , unberftc 
i^fabe af en Sing. (ftclbcnt. Set mobfatte: 
(b»erfJ<:6e tan iffe brugeé.) 

XTe^crWÆ^er, pi. Unberftæbcr, 93ecnftct< 
bcr, 23uver. (SauJTcn. fora-(bet.) 

Uc^crIag, et. pi. b. f. [3:. ØZtcbctJ 
tage.] l. ben Sitbragelfe , at mange 
t[)ic()(aaeé t Strib, 9JJanb)(a:t, 9)?anbfolb. 
lit libe et ftort U, Ser ffctc et ftort Ucs 
i>evlrtg paa fiané ^otf. [Set ufæboantigc 
WcMaø \}ax. 6t)a(b btugt. "ITeMage hærs 
tiiXii ®ubinber."] 2. 3 J8ema:rfelfcn : CDps 
kø, Æ. 9?tcbcrlagc, forefommer tid i 
ælbrc Sfrifter, og enbnu f)Oé Sneeborf. 

XXt^ttlan^tnt , pi. n. pr. 5Be(gtcn wg 
v^ollanb. 2)c forcnebc t^e^crlan^c, JDer« 9^ct<r(nntff — D^ebgrnyning. 81 9?ct[)Qtc^9!cbrabe. af: ne^el•I^:)I^]T, adj. — ^e^erIc«;H'^ctr, cft. 
pl.-c. 

^c^crUg, adj. [af nf>fr.] [om cc ncbc 
cU. nciiw til, hat et laot 'Stci , en (at) 
JBcttijcjojibcl'. Hc neécrlige Jag i .'SBicrgct. 
^n?i)t giot nc^crIigt -ptcrtc. iDctfpr. (Ovj 
let br. nu fu'ftcn.) f. cwcrlitj. 

Uc^frbb, et. pi. b. f. SacnKli>(>, SroE. 
(nu.na'ftcn ganjTc forcvtbetO 

^c^cr)t, adj. og adv. f. nc^cr. . 

Uc^falS, et. pi. t). f. bet, at noget fu(; 
lev uel ; 9Jebfa(len. skurene U, "(Sn troi 
(cé JBæg af Seer t. t^^e^ffilJ) fa-tbig ftaaec." 
©tocffletb. (^c^fcIC>8fot , en. fatbenbc 
©nge, (Spttcpfte. 3^ot^. Sélanbff-.) 

néi>fal^c, r. n. 3. f. faI^e ltc^. Stb 
tte6fal^t fra |)imten. "©om ran!e Sræ 
tJ. ictwne -pug ne^faI^er." JRetn. (.Oftcrt i 
parti(r. 2>et ne^fal^cn^c Søf). S)eU nc^s 
faldne 9Tmur.) 

He^fare, V. n. 1. (er.) 3 l^^terc <Stni 
for : fare nc$. "iDc rtc{>forr til (Sgtjptetti" 
(2). SBibel.) 

tZt^Jart, en. pl.-er. ©icrningcn at fare 
ncb. Me6fi:rt { en ®ru&e. 

ncJ)feic, V. a. 1. fcic neb. 2Ct n. Stjefs 
Ott fra .ppfberne. 

ncJijly^e, V. n. 1. (ciO ffi^^c neb, tinbc 
ncb. ®ct Me^f!y'^en^c ^^anb. 

tTci>fTvtte, V. a. 1. {vtinge, flt^ttc fra et 
l^øierc ©teb t. et laccr^:. Ilt n. noget fra 
goftct i .Riclbcrcn. — UeitfTytning , en. 
pl.-cr. 

^e^fa:l^e , v. a. 1. foelbc t. Socben ; 
ttræbe i Strib. "Ht fec bcm Ijinanben ne^; 
fÆlic.'" ^yram. "tTci»faIi»et i fin UngbomS 
2>aar." ©aggcfen. li. ncbploic. ?Ct nc^^ 
fitli'e fiiistning i SiJrbcu; (SS, ©. S.) 
jDcraf : lTc^f<tl^^ti1lg, en. 

'ncJ*f«rc, V. a. 2. føre ncb. 2)c hcifers 
le f)am, ftan bieo nei'fijrt til (Stranben. 

nci»guacndc, partic. af tct fietben 6rus 
get. nf^gcfie. £*en ene aSei er for be XXebs- 
:aen^c , ben 7Cnbcn f; bc iDpgaocnbe. 
'cn nei>g«aen^e øol. % XXciiQAnQ, en. pl.-<» 1. ®ietmngcn, at 
•ftaac ncb; øZcbftigen. SScb 5^cCgangen 
fra SBiergct, -Æaarnet. ©otené tt. "^ra 
©olcné Spgang og fra bcné nedgang.'' 
I&f..45. -2.^Sii, @ang, fom er t. at gaae 
neb ai, fom ferer t. et (aiH-re, bribcrc ©teb» 
6n befs^cerlig Hedgang tit .Siclberen. 

ncdglidf, V. n. 3. fomnK neb i et faijte; 
ioE»>nt 'Sail. f. glide ncb. "3 ®øcn5 
glatte 2)at ben nu tgien nrdglider." ^. p. 
Reimann . "@olen ncdglider bag forg^lbt^ 
kRHppetop." ®tDrm. 

Hcdgrarjc, v. a. 3. (f. grase ncb.) bnn« 
ge noget neb i 3orbcn ». at gra»c, gicmmc 
i Sorbcn. 2(t n. TTabflcr. — ftg. atn. fif 
^unb , iffc bruge , b^rf« fin« 6t)neir, — 
vtedgraoning, cn. pl.-er» tteShale, v. a. 1. Ijdle ncb, brage ncb scb 
Stoug. ' 7U it. et ^iib. (9?aggefen.) 

ncdl)ftrx>c, V. a. 1. bringe hcb i 3orbcn 
». at ()drw. Tit n« Sæben. — lledljarv)-- 
' nintt, cn. 

uedtjeiite, V. a. 1. f)entc ncb. ®ct maa 
Kit ncM;ente& fra loftet. 

ncM;ilXe, V. a. 1. bringe ncb, fabc gaac 
cH. glibe neb, t>. .piclp af Sougl^arf. Ht 
ncdijiffc' noget i Sfibélaftcn. 

ncM;uggc, V. a. 1. fælbc, F)uggc om. 
.^ele Sfoiieh btcD ncM;iigget. 2. l)uggc 
ncb ; nebfablc* - 3?et i)ek ^Regiment biet) 
ncdbuggct. — Hedljuginng, cn. pl.-er. 

Uc5l)v>irv>Ic, V. a. 1. nebli»rtc t en tjolb^ 
fom , I;rir»lcnbe SBcooegclfe. (®runbtvig.> 
Sra'crnc iiedljwinjlcdes af (Stormen i 
Salen. 

Uei»F)a?ngé, v; n. 3. (f. ^«nge.) I)ænge i 
ncbvvnbt Ketning, (jænge netab. nedliorn; 
gen&e ®rcné, SBlomftcrfranbfc. (aet. fie/- 
ben urttt. i partic. lilt iSøict er ncdl)»ngt 
i .paiHMi.) 

Hedilc^ V. ml. (er.) tic, f. at fomme 
tttb, ile, ffi?nbc ftg neb. (SBaggcfcn.) 

uedjagc, V. a. 3. f. jage neb. Gnbeet 
»are fomnc op ; men be blcpc alle nc6jcs 
gcde. 

Ucdfalde, V. a. 2; fttcic een t. at !ommc 
neb^ t). dt falbc l)am ; falbc ncb. 3^9 i*-^^ 
f;am n. fra I)ané ^^Ba-relfe. 2. b. f. f. ned; 
fcedc. 2ft n. SSclfignelfc ooer een. 3. 
ftg. I^cnlcbc (naar Salen er om en >g)inere.) 
"Ht nei>fdi>c ?oogit)crené Cpmcerffomljeb 
p. Singen fel»." (gngelétoft. 

Ucdi^aJTc , V. a. 1. f. fafle^ neb. Siors 
men I)ac ucdfajlct ^lanfenærfet. Spiret 
blcP nedfajtct i en Storm, lit rt. fig i 
Støoet f. een. — ITcdfaftniug, en. pl.-cr, 

HedFifiire > v. a* 2. bringe noget neb t. 
SSogné, Høre noget ncbi 7llt .Sornet blco 
nc5f iisrt t. (Étranben. SSt maae felo labc 
bet n. 2. bøic t. Sorten x>, at fi«re. 
Sæbett, ©ræefct biet) ncdfiørt. 

ne5h«>rfel> en. pi. - f iorfler. 1. .g)onli 
Ungen at ftore ncb (faaeet trans, fbtn in- 
transO , 2. Stcj&, ^»or ber fiorcé ticb, ?ct< 
lig^eb> é^ei tit at fiore ncb. 

Uedfnuge, A'. a. 1. toinge, fnugc noget 
neb ; nebtrvKc; "SDq bribt rtcdftiugcr Sp{; 
ten t. ()»crt l^ctltgt Olb." ©runbtoig. > 

nedFnorle, V. n. 1. (l)<tr.) b. f. f. Irtalc 
ttcb. — VlcdfnÆlen, en. ub. pL 

ITedVommc , v. n. 3. f. ?ommc ne?, 
*'9?aac ben blibc Sommer m. i\nbtg Sol og 
JRegn fra .pimmelen ncdFommcr." Storin. 

UcdFomil,en. ub.pl. bet, at foinmc 
iicb. SSeb VTcdfomftcn fra Sicrget. 

tTcdfuc, V. a. i» nebtrt>ffe^ bccmpc 9. 
£»?ang, unbertrt>Kc. Tit n; et ^olf. "^cn 
bolbfomt ue&Fiudc aJJiéfornoiclfe." SJalibef. 

HeMade, v. a. og rec. 3. labe gaac neb, 
ftjnfe ett, glibe aeb. (pelben.) 25d 2)a:tfet 

(6) ,3^«blabc — 9^cbram»ic» tf2 S^cfcrammc — i?iebff pbe. UftrneMa^t; ba man l^avbc nc^I^^^t:.i^cef« 
fct. "iSe ncMobc mu) berpaa { ^ukn." 
SSagvj. 91. .RUm. — lit »t. fiø : a.") bofættc 
ftg. (!t)S. <S. f.) 9{tgtti)crc : uc^fix-ttc ftg. 
b.) bcqticmmc ffg t. noget, bcc er unbeu bet 
fømmctige ,' unbcr cené 6()arafteci*, -^ær; 
btgl^cb, ©tanb, (5»nfc (ogfaa i gob S3cs 
tt)bning.) "-pan nci>lob fuj t. th^vht m. en 
9}lt(bl}eb, fom gao ben ^nigtagtigc 9]?ob." 
itampmann. éiconniiujen neMoo ftg t. at 
ta(e m. cnf}^er of SønbJtne. Tit n, ftp tit 
Tflmuené ^attcct>nc. "Gn 9J?anb, bei- ftg til 
i)Ocré S3egve0 nicb ^i>nfl nc6I<:&e fan." ^. 
5B?. Sroicf. .'pan ncMo5 [tg enbog t. at 
fcrugc Sfietbéorb. — HcMaiielfe, en. iDmnc 
UeMaitcIfc til SBøcncncg SScgrcber et: nøb? 
ttcnbig fov ecercrcn. 

XicM(i{>cnJ>e, adj. v. fom cftevgiDct of ftn 
SScerbigljcb (altib i gob IiBctiribning ;) tnilb, 
omgængelig , »enlig imob llnbei-gionc ctl. 
llnbcrmcenb ; forbvtngéløé i £)mgang og 
Tlbfcerb. — ^c^»Ia^c»I)c^, en. ub. pi. ben 
©genjTaO, ot »ætc neblabcnbe. 

ricMag, et. f. Uc^cl•kg. 

neMojggc, V. a. 3. (f. lo-fjtje.) 1 . hxim 
gc t. ot ligge p. et (af ctc ©teb, lægge neb. 
Tit n. fin a3i)fbe. — ftg. ftetcoe, fli)c til, git)c 
{JovMting. Ut n. Ol'ligationcc i Sans 
fen. |)an l)ar ncMagt en "j^or ©apital ^o5 
benne .^iøtmanb. — 2ft n. eert o: fælbc, 
bræfec ». ®fub. ' 2. afftaae fca, frafig^c fig, 
opgi«e. at n. befalingen ooci; >.poei-en. 
.^an i)Cit ncMagt fit ^aanboa-vf. "©enes 
ralen ncMæggcc fficfalinijéfrasen , - naar 
g^olfet ne^Iojøger ictcé 23aa6cn." (Scf}>)ttc. 
3. opl^æue, gierc <gnbe p. 2lt n. et Unis 
ttccfttct, en ®fole. Itt n. en ©t«b, ZtctU 
U, (i ætbrc <BU.) 4. fnttc, ncbf»)ttc. ?Ct 
it. i Salt, (Sbbifc. neMagtc ?(gurfcc. (f. 
loetjøe nc^,) — Seraf: UcMæggf Ife og Ucb; 
lÆØning , en. -"(Smbcbeté Uebloeggelfc." 
®c^i)tte. . 

HeMøb, et. pi. b. f. iet, at noget lol'Ct: 
neb. SSanbct i)av fit Xl» gicnnem JRenbcr. 

XZebUfc, V. a. 2. løfc neb, bringe noget, 
fom »ar opfocj^et t. at falbc neb. |)un fil 
f)au v^aaret, .fiolen, £)ml^oengct neM^ji, 

ncJ>paFFc, V. a. 1. lægge noget fajl og 
oml)i)f)gcligt neb i et ©icmme, paffe neb. 
Tilt mit Xzi er allercbc uc^pafFct. — tTcJ); 
pafiting, en. pi. -er. 

neJ>pcrfc, V. a. 1. trt)ffe neb ». en ^cts 
fe, p^rfe neb, prcffc neb. 

XXcii\)Wicyv. a. 1. bringe neb i 3orben 
»-^toining. Zt ne^pbie ©æbcn. — Uc^? 
^jUining, cn.'pl.-er. 

tl^e{>preffe, v. a. 1. b. f, f. ncJ>perfe. 

XTci>puttc, V. .a. 1. putte noget ^en p. 
et lat>t (Steb, putte neb (t forben.) 

Xlc^pcelc, V. a. 1. bri»e noget neb (i 
Sorben) »eb at flaae ^ælc i. 

Uf^r«mmc , t. a. 1. bringe neb t ©run* ben tt. ot ramme, o. en $Rambuf ; ramme 
neb^ "Kt nedramme ^<xk. 

Vltix'c, adj. f. nei»cv. 

nedregne , v. n. (cv.) falbe neb fom 
JKegn. 7{lt bet ne6regne^e i8anb, "5Dielf 
og penning føb nc^regncr." ?trrd'0. 

Ufi>reife, en. 9ieife fra et ()oiere neb t. 
et laiH're ell, bx)bctc (Btih. "|>yab bcr »ar 
mobt mig p. min iil^eiireifc." S3agg. 9?. 
.5tlim. 

Uc5rii)e, V. a. 3. (f. ribe.) nebfafle, om'= 
faflc, ncbftnrte ». at rite. Tit nc^l•i^e <Sæ» 
ben. lte^ri^c et 2cb. 

Hcirig, adj. cgentl. tar) , fom er \!'Ciiit 
nebe; men br. nu fun ftgurl. fot: flet fins 
bet, afcnla», uæbcl Sænfcmaabe ; ncben 
brægtig, gcmeen. ©n n. (Sierning, Sæns 
femaabe. ®t ucbrigt 93?enneffe. '(Scmcers 
fetfen : ringe, it. ijb^mt^g, i »ovc ffiibcloocrs 
fættelfer, cu forælbet.) — tTe6rigI)c5, en. 
nebrigt (Sinbelag. "£>et .pnflert, ^»ormcb 
JTe&ng^eb rofer en £)»ccmanbé '^diV 
<Scl}nttc. 

nebrinbc, r. n. 3. (er.) f. rinbc neb. 
.^crfro ttc^riltber SSanbet o»ec ©ngenc. ' 

lTei>riv>e, v. a. 3. ncbtage m. ^^olb og x 
©f«nbing, ri»e neb. 2lt n. en 9}Zuur, et 
g)lanfc»oerf. — pg. og i b. :Sale : Ht n. een 
O: gicnncm^egle, boble. — Uebriuning, en, 

tTe^ruIle, v. a. og n. 1. f. ruUe neb. 
Sonberne •^e^ruUe^e8 t. ©tranben. 25c 
fra fflicrget nei>rullcnite (Stene. 

n^ci)rylfff, V. a. 1. brage neb ». at ri)ffe, 
r^ffe neb. 

Ucbvy)lc, V. a. 1. f. ryfic neb. 2)en 
ncbryfiedc ^rugt. 

Xtt^aat, V. a. 1. bringe neb i Sorbcn 
», at faac. 35en nedfaae^c (Scsb. 

ncbfafile, V. a. 1. ^uggc neb, foclbe 0. 
(Sabelhug ell, ©»crrbfjug. (Sfter en tapper 
9DJob|lanb hU'Oi be alle nebfablebc. — Uebs 
fabliug, en. pi. -er. : ^ 

He^faltc, V. a. 1. lægge neb i ^ax ell. 
Sonber m. <Salt , bcttare i (Saltlage, lit 
nc^falte J^iøb, (gilb, glej?. — U<:i>\a\U 
ninit/ en, pi, -er. 

UeJ>fcgne, v. n. 1. (er.) fegnc neb. "3^9 
9t)fer, bæ»er, bluffer, blegner, og l)at»bøb 
f. bin J^'ob nc^fcgner." ^RcibOef. 

He^fcc, V. }i. 3. f. fcc neb. — fig. 3 fit 
Socrmob »ilbe l}an ncbfcc paa bcm , ber 
t»are langt o»er l^am. 

^c^fen^c/v. a. 2. fcnbc neb. jj>c neb* 
fciK>tc J8rc»c. "t^cbfcn^e bit ^^axixi tit bc 
filbigfte (Sfægter." ©runbtmg. . 

nebfVrttie , v. n. 3. f. ffri^c neb; *De 
ne^)Tl•cC>ne, ncbft'ri>enbc <^ncemaffer. "S^v 
taarnct Snec fra ^ielbcté bratte ©iber m. 
fønberflibtc S3aanb nc^ffri^fr." Slein. 

-UrbflFvbc, V. a. 3. (f. |l=ybc neb.) 1. 
bringe t. at falbe ». (Sfub, ®a TOuren var 
iie?firu{»t. 2)c blc»c ne{»j2fubtc ». .Sarteffer. 
2. ftj)rtc neb. (jof. ffy^e, B.) ".pwé ©trum !Rebf!i)b<— Oiebjlemmc. 83 Oectftcmmc— JRcbf^anina* fti) bcufcnbc nc^^Ty6cr." @arpeii, afstod: 
f.M). 

l4c6jVyUc, V. a. 1. fcrc ^ofUgt ncb ». 
ben bcfivgcntc .^raft t et fh^bcntc, fi-rcm: 
tnonbc ?v'9cnic» ^crben lle^jVy^cJ fca JBtcr; 
Qct V. id \mcitctc (Sncctjanb. (neutr. f. 
^yllf nci>. "I>c itci»"jTylIe)i{ic Jielbc." SBcuns 
nicf^é 93?iniTa(.) 

tTc^lTÆrc, V. a. 3. (f, fl'Ære ncb.) tdngc 
ncb, faac ncb \\ at jTcetc. Ttt ii. en f)CEngt 
SOtiinb. — Uc^jVccrtntt, en. pi. - er. 

^c^)^^:ac,v. a. 3.7l'. ficdt-) 1. ffaae 
omfulb, fajtc t. Sorbcn cll. orercnbc. Steg; 
«cn f)ar nf6f?ccet meget Jiorn. ';^u jfat 
tt. 5-tenben." 5>. 93i6cl. "JDc Sanbéma-nb, 
fom Snnct nef'flog." ^ram. 2. ftg. giere 
niobleé , forfagf ; betage 9}?ob og Sidtb. 
£»et fibftc Uljclb iici>fIog ^am ganfte. 2Seb 
S5cfi>mnng neijlcfies røobct. — .pcraf: adj. 
V. ttciijlcut (fietbncrc nc{>fl<:gen) forfagt, 
niobtoé, bebrÆifct t Sinbct. (XXebflat^ni: 
Ijed, en. 93?ob(ø^5eb, ^ocfagt^cb. Or. Uh 
meget.) "2frmob og Uci>)lcgcnl)c6 maibte 
cé oiH'Va(t." JBaggcfcn. 

^:Te^tlcg, et. pi. b. f. 1. bet, at noget 
ffaocr ncb (intrans.) gi?nt(bené U. 3?egs 
ncné ti. 2, be tungere S)e(c, fom~ nebs 
flaocg t en (temijlf .Optøéning, SSunbfalb. 

nc6)Iuge, v. a. 1 og'-2. faac ncb ». at 
flu<)c ; frugc ncb. 

^v^fIyMge, V, a. 1. fafte ncb m. ©(rn; 
CC, brioc ncbab m. ftor .Sraft. S>c mi>i 
f[yngc5e ©tene p. jtenben. "Ue^ilyng 
bin 2nnt(b." SBaggcfcn. 

nc&flcciige, V. a. 2. fafte, fmibc fftcbcé; 
luft ncb. (f. llattge.) 

nci>fmclte , v. a. 1. bringe m ©me(ts 
ning t. at bunbfa'lbc«. (SSrunnid^é 5[Rin.) 
^c^fIncItn!nø, en, 

^c^fmiIe, v. n. 1. poctiff : fcc ncb til tn. 
©mtil, m. fmilenbc JBIif. (ogfaa aet. liges 
fom tiifmile. o^Holn.) 

^c^fprjttg, et. pi. b. f. ©pring , fom 
gtørcé fra et l}tnerc <Zte'!} t. et laoecc. 

nf5»fpriijgc, V. n. 3. f. fpringc ncbl — 
X^cftfpringcn, en. (Saggefen.) 

nc^fpru^ic, V. a. 1. ncbfafie , ncbjItjUe 
i et fprubicnbe ^alb. "6t?per»tin — itc6; 
fpruMc{>c jit @u[j) i dummer af Gfjri^ftal." 
SSagg. Sf^. .Klim. 

ue^fprøjte, v. a. 1. fptøitc fra en |wibc 
p. bet, fom er bi)bcrc nebe. 2Ct nc^fprøitc 
SSanb T. 5olf. 

Uei»itfimmf, v. n. 1. (er.) l}at)C ftn Op« 
rinbelfe cd. ^crfomft fra. Ht n. fra en 
gammel og berømmelig (Slægt. Sctte Crb 
ttcJ>|lammer fra Satinen. — UcJ»)^ammds 
fe, en. 

Uc^tlfimpe, V. a. 1. txvKc fajl ncb ». at 
jiampc. 5)ct maa itci>jiampc5 i .Sårret. 

nc{>f}cmmc, V. a. 1. ftcmme i en \avcxc 
Sone, flappe en fpoenbt igtrocng. Ut n. 
et 3nftrum<nt, — ftg, forminbffc en ®pccn* bing, en SSirfforal^cb i ^elelfcn ; it. ncb; 
fættc, forminbffc, forringe. 2(t n. en '^sn 
Icli'e. (:Src[i-f)Oio.) "®ettc @i)n Ija'o'ii ef; 
tcrtjaanbcn iicJ)fiTmt mit Sune t. ben bt)bc|ic 
Sungfinbigfjeb." JBaggcfcn. Jpané Scgcis 
firing blctj ne^ftcmt. lit n. jtne ^orbrin= 
øer , fit Joccbrag. — vlc^jlcmning, en. 
pi. -er. 

Hf^fitige/V. n. 3. f. flige ncb. 2Ct n. 
fra 3!f}roncn, ncblcvggc JRcgicringen. Tit 
n. i Salene. ".g>ané ©iæl og >picrtc var 
ne{>tifge» i ^ciné .Rnæ." .f)olb. — 2. fig. 
ncbjtammc. ' ".g)9o funbc figc, af I^onb 
©tamme , og fra i)tiai ©Icvgt t benne 
©tamme i)an oarllC^f^cgclt?" S3aft()olm.— 
nc^fligcn^c Sinic, en diccHc ^''erfoncr, bet 
nebftammc fra l}inanbcn (mobfat opfl^gen^e 
Sinic, naar man regner opnb, ett. fra ©øn 
t. §abcr 0. f. 0.) Uc^)itgcn, ^c^flig^ 
ning, en. 

tTcv^ftiffe, V. a. 3. f. jlifFc ncb. ©tof= 
fcnc, fom man t)apbc nc5flulf et i Sovbcn. 

Uei>floppe, V. a. 1. f. ftoppc ncb. " 

nci>jlraale, v. a, 1, fajtc ncb, ubgpbe t 
©traalcr. Spfct, fom ©olen nc^fh-c^lcr. 
(intrans. 35et nc6|h*ijalcni»c Si^é. "Slaar 
bu nc^jlraaler paa ben fromme." (Soalb.) 

^c^flrygc,v. a. 3. -f. flryge ncb. lit 
ncifh-vrtf noget m. .paantcn. "^ 

♦i^cbjrriemmc, V. u. 1. (er.) fl^bc ncb i 
©tromme, f~tromme ncb. 2)ct ne{>ftrøin= 
menJ>c SSanb, "gra .Rilben ^obc^é JGanb 
neJ'flrieTnmcr i -^ayeté £)iib." $; .p, gri* 
mann. — tTe^llriymmcn, en. 

^e^fiyrtc, v. a. 1. faftc eff. ftobc »olbs 
fomt ncb, ftrrtc ncb. Ht nci^fiyrtcs fra en 
^cibe. «^an blcp ixQc^aa plubfctigt nebs 
jlyrtct, fom ^an »ar blcpcn opf)oiet. 2. 
intrans, ftijrtc, falbc ootbfomt ncb. "■Din 
%att, f)Pormcb ieg neifiyrte^e." S5agg. 9Z. 
.Stim. — Vleftflyrtning, en. 

tTei>jl«&c, V. a. 2, ftøbc t. ccn, ot I;an 
falbcr ncb, ftobc ncb. 

Wei>fvin6c, v. n. 3. (er.) forfoinbc t at 
f^nEe cll. balc. ".ppcrgang 2£ftcnrøbcn 
nci»fx>in^cr unbet ©foocné .Kranbé." S)l)' 
lcnfc()locger. 

nc5>ftjingc , T. a. 1. poctiji: b. f. f, 
nci|lyuge> "S^n, fom bcir uf^nligc ntb* 
fwingcrT" ©aggcfcn. 

Uc^fxicclgc, V. a. 1. b. f. f. n(ti»fluge, 
ftjcclgc ncb. 

nc{»fwaev>e, v. n. 1. (er.) fommc foæoen; 
be ncb, ft?æ»c hcb. "Staat (Snglenc nc^s 
fpdetje." @runbtt)ig. 

ne{»f\?ijmime, V. n. 1. (er.) f. ftjømme 
ncb. "£)g »enligt nc&ft>«mmei>c Saaren.'*. 
£>()lenfcl) læger. 

Hcftfylte, V. a. 1. ncbtæggc noget i en 
©aft cll. ?agc, bet gicnncmtrangcr ^ ha 
Ȍrer bet, fxilte, fx>lte ncb. 3Ct n. frugter, 
(SXot^.) — ncifvltning> en. 

'^ (6*) Dicbfi;«— 5)ict)tt)R9C, H 9kfc>tt)ngc — O^fge rfttfr. tlfifv'ii, <t. pl.b. f. ©ievnlngftt at fee 
ttfb f. et fnocrc ®tcb; 3?eb6Hf, UcJ>fyitft 
fra bi'ttc ''Punft far cnbnu jT'iønncvc. 

tTc&fynfc, V. n. 3. f. fyiifc ncb. <Stabcn 
nc{>f<:iif t ©cuué. — Uci'fyufe«, Uei»fynF; 
ntiitt, en. 

uc&fccirfc , V. a. 1. bringe noget t. ot 
fiinfe cir, glibe ncb t ©i^tct.' 7Ct n. (Sfi6c i 
m ^otin. n. et Jiig i Orat^en. ";Sanfi', 
nf^f<Jcu^ fcig, i ©»a-Iget af 2n)l !" g). M. 
SroieL (f. fofiifc) — nc^fÆufmufl, en. 
pl.-er. 

Vlebfccttc, V. a. og rec. 3."(f. fÆite.) 
1. foette fra ftg^ p. et (as>t <£teb, fa-ttc neO» 
£^er ne^f<:tte be JBaaren. ' 2. forvinge , 
/ forminbffc. ?Ctn, 8anbgi(bcn, ©fatternc, 
friferne. 'Kt iu en ^Tianhé S'ortienefier. 
hcttc miifcettev i)am iWe i mfne S^ine. 3. 
»ncirbne, inbrettc et @amfunb ; i Salcmaas 
ben: at n. en gommiéfton. 4. rr-clpr. 
i'ofætte fig, foc)Ie SSopa-f-, 9}Jange Ubrani 
fcrcbe ti. fig i 2Cmcrifa. (Sftcrat fia^c ti(j 
bragt mange ?Car p. JKeifer, m( fian nu 
)tti>fA;ttc ftg i 5)anmarf. — VTcf>f^ttelfe, 
en. 1. ^orringetfe , 3rfi1ag. ^rifcrncé, 
2?arcrnc6 , 3?entcrneS U. llbidig IT. af 
cené g^orficncftcr. 2. S3ofa:ttc([c. U. paa 
tt fremmebt éiUt). '"Kt ic fra bereé forftc 
^e^fa^tteIfcel Steb l^at?e efter^aanbcn ubs 
brcbt ftg t. alle Sanbeté (Sgne." Stuffen. 

Ucitage^v. a. 3. f. tcgc neb. Kt n. 
noget fra Softct. Sct( et er ncf'tattct. — 
tXciitagcIfc, en. ®ierningen ftt tage ncb. 
Scfu tlc^tagclfc fra ^orfct. 

tTfdtriimpe , v. a. 1. nebtrccbc ». at 
trampe, (f. bctte SD.) 

VTc^tdJIc, V. n. 1. (er.) f. trille neb. ©n 
ne^tri^en^c øtecn. 

tTe^tryffe, v.ta. 1. f. tiytfe ndb. — fts 
gurl. a.) f)inbrc i g^rempært cU. Spfomft. 
"Smaa @ice(cé røiéunbctfc, fom nc&tvyffc 
lilt i)Pab ftort bc fe(» ci f)a»e ubrettet." 
.Kampmann, b.) giorc mobiøé, forfagt. 
7Ct ne&trvfl^eei af 9^æringéforgcr. ét m^i 
tt^h @inb. "Ucitryft af ®org, (aac I)an 
, p. t)cnbeé @ibc." ^. g^rimann. '\par Spfi 
t fen if!e »ifTet opbfæfe , lUt^ffcn iffe viKet 
neétryffc bem?" SJJrmftcr. — ltc{>tryf* 
fdfe, en. 

^e^tr«^c, V. a. 3. (f. trÆ^c.) bøie t, 
3orbcn P. at trcebe paa, trorbc unber ^øf ber. 
Ut n. træffet, 'ætOmftetnc , @æbcn. — 
figut;(. ttbmngc , fornebrc. "SJerbcn of 
ne6tra(i5>te øzibbingcr leer." Sobe. — Vttti 
tr«^e»t, en. 

Xlfiitrxffe, V. a. 3. f. tr^FFe ncb. War* 
bincrnc pare MC^tnrfrtf. — Ue^tr<tf^^nø, 
en. pi. -er. 
' Uei>tv>inge, v. a. 3. (f. tt>!nge.) hm 

ncb ell. nebab m. 9)2agt. ©renen 6ra;ffes 
bcS, ba man pitbc nefttwinge ben# lit ntUt 
tvintje en fremftræbcnbc ^raft. 
Ite&tyn^ev v. a. 1. tpinge neget nebab t5. fin ;Jivngbe. frugterne n. fiirencMe. 
"©torm ffat (cvnger ci Ser ^If^ty^Ige." 
SH)Un\éL 2. ftg. nCbtrpffe , giøre mob: 
Isi-, "Scvg eil. ^rpgt, gvunbet cll-. ugriius 
bet 9}iii>taiifc, t'unne nedtynge f)am." JKai)« 
bef. . , 

lTe^«cn^e, v. a. 2, f. veu^e neb. 5}?eb 
nei'tteiiC't ivaKcf. f aa ben iieéveni'tAfSibCv 

ITei'VM'ftc, V. a. 1. bringe nebab P. en 
Piftenbc Scnccgcifc. "^iin neJ^ljuifte^eiløs 
{ing,-i)tin nærenbe JDug." ^H-am. 

Uc&V)iu^c, V. a. 3. f. v'mi>t ncb. (fflffc 
neb p. en ^^Stnbe.) ?C{t hornet ne^»iH^e«^ 
er uc^v>lm^ct fra Softct. 

VTe^vinl'e, v.a. 1. fatbc een ncb p. at 
pinfc, oinfc een t.^ at fcojmc neb. (2>[}ten* 
fff)f.) 

VTe^vifc, V. ia. 2. pifc nogen a?cicn neb* 
ab, afpife, »ife neb. ^rccficn I)ar ^e^wiifl 
benne ^pigc fra konfirmation. -— Vtei>wJi8< 
niiitt- en. 

uei>v><tlte, V. a. 1. BocUe opcnfra nebab, 
PA'itc neb. (&n fror ©teen blcp uc^ua:ll•et 
fra Joeicn. — vTe{»v>a:Itning, en. 

5;Te^v>Æl•^igc, V. a. 1. -fornebrc, Panarc, 
beftæmme, forringe p. forncbrcnbc, uoorrs 
big 58rug c«. æef}anb(ing. (npt S.) lit 
n. JRciigioncn^ P. at bruge ben i politiffe 
>^enftgter. "iDet itc6t)Æri>igcr (Sia-icn." 
"•dine fogte at nei)v^Ær^igc Srocn, t*. at 
foreftilfc ben fom ^oriiuftené 2(nicficnbe." 
SJJpniTcr. lit n, ftg w en upalJcnbc ^^^ 
ttoU'gi^eb. — ^c^»«riligclfe , en. gorncs 
brcifc . upcrrbig Srug cll. iBci)anbting. 
"^^clligbommcné U." (.Xrc[cf)Oiv.) 

Ucg, et. pi. b. f. [et iDrb, egent fer bet 
banjTe Sprog og hci fiibt., (^octrrige.J et 
S3unbt, cnlitm fuib afmcictcll. affTaarcn 
og fammenbunbtn (2a:b ; en Jtiitrv. @t 
.kornneg, .f)pebeneg,.^apreitcg, 2Ct binbc 
ITcg. — iTcgbaani*, et. JBaanb < fnoct of 
>&alm c. b. t}Oormcb Stegene binbeé. Hcgs 
i)tiiJ)cr, en. ben, fom er ft^ffeifat m. at Uinbe 
SZeg p. 3}iarfcn, cfl. meb ncgbin^iiig. 

Ucgc, V. a. 1. (fæbpani. meb præp. op.) 
Kt neac op, fanitc ben meiebc og hafp tør* 
rebe ©oeb op i .^obc, fom bcrcfter binbeé i 
9ii'g« 9^igcn neger op og .Karfen gader ef* 
ter og binbcr. 

ncgenoie, elL itegeneictt, en. [et af ict 
^oH. og 'J'iattpbif C Sicgcnoog forbærpct 
Crb.l (Sn ^ait: og ^crffpanbéijiff, bet 
!)ar Siig[)'eb m. TTafen, cg ijørcr t. SSrujf* 
ftfFcne. Petromyzon. 

Ueger, en. pi. Uegre. [2Cf Sat. niger* 
®pan. neoro, fort.j et 5}?anbfo{f af ben 
forte 93iennc|Tef(cegt , fom beboer bet inbrc 
2ffrifa ; en 9}^orian (i a-tbre 2)anit : CJf 
SStaamanb.) Uegcrin&e , en. pi. -t'. et 
fruentimmer of benne 93icnnejfeffcv'gt ; eti 
SKegcrgpinbc. Ueger^cnftel, en. -^anbet 
tn. 9Zegerf(oper. negerFyft, en, bet <Strøg 
af liititaé refil. .R^fttanbc , l^por Øleg«* 5icdcrh;rt— ^^cltc. 85 9^c(fcc— 5temmc» l)antckn m'. (iiircpæcrnc tfcvr brivcé ; S(a: 
»efDftcn. XTcgerlan^;, et, iKeqvcncé gar: 
fcrclairt iUt in^rc 2(fnta (O^ic^vtticn J Xle^ 
Qcrfalrt, et. BalQ af SIcøve ; Øtc^ccfianbcl. 
Ueacr|kx»e, cn» iK. fom et: giott t. Svoct 
eU.'Slaac. 

Ucøl. en. pl.-f. [3. Nænl, ?{. ©. Ne- 
gel, Nuegl.] ben tynbe jernagtige SJ^cfcorts 
iitng paa jyt-erCvten af 33ienncitet5 ^jingre 
og iSceer (toitfcn f)OS ©vccnc [cvtsianlig 
fa(bcå2\Io; tog nctoniS ogfaa "Kbeni Ucg;. 
le.) = VTeglebyl^, en. 533. unber S)ieg(en. 
Ucølfbu^, en, ben ()?fc -pub^ fom bebatfev: 
SZegietobcn. tlttjleijlct, en. l)'Jtbc fletter 
tk. »Sinaafpcettet , fora unbertiben finbe» 
y. ^leglene. Vleglcvift, en. <Saar, fom cc 
te^et m. en 9ieg'.. negleroC>, en. 1. ben 
jDeel af Sneglen, fom f)oengec faft «. og k; 
bæffet af ben omtsiebe ^ub , bcr omgivHT; 
SJcglen. '2. tTe tjler.^^i'cr , pi. uegentl. en 
^cemvavf eU. ofreyen S)eel af benne .pub. 
^t tHppe i'Teglel•«^6er cf. ITeglefis;:, en. 
flin £ar t. at ftipvc SJeg(e uieb. iI<qU^ 
fpting, et. ©n (Si>gbom i Sneglen, Fii^orreb 
benne Hiuec fEtei; , fmerter og falbci- af» 
Vtcglevccrf, en. ©mette unbev Siegtenc i 
Singcicntei-nc. 

VTegtC/ V. n. og a. 1. [3;. n.etta.J 1. 
^ge 3ici tit, bcnegte , ^efoave negtenbe. 
.pan ncgti:^e at Ijaoc giort bet. .pan negs 
tc6e, og fagbe. -pan »ebblco at n. &ia' 
ningen. 3<-'g negter iffe, i),ct ev en i^aati 
©traf. 2. flfflaae, for()o(bc,, forunbe, iiU 
tiirrefee. "iit n. fig fe(o bet g^ornifbuc. pau 
negter Jjcnbe intet. ".f)9i it.cgteø (S^ra»ené 
etlfer .pvnleT' ©Oatb. 3. fornegte , HU 
crfienbc. '.'(viunerne n* Sfjrifti (Subbom. 

— tTegtclfe^ eik^ bet, at negtc elL bencgte; 
en negtenbe 9Jttring. Seraf: VTegtelfee- 
<d, en. 0, iiooineb man f. Sietten fiab; 
f ærter fit uegtenbc llbfagn. Ucgtelfee^ 
ori>, et. O. fom \)at en negtenbe 5iJetJ)bnin9, 
(nei, iFt>, ingculunde o. fi.) 

tici, et 5?egtelfeoorb, ber beefé &r. liges 
frem, ell. uben Jo'^&inbeffe (.Somnur I)an? 
XXti I) beclij fom adv. (tTei min *i>cn 1 ict 
fan ieg ifte gioee. Uci flet ttfe ! tlci »ifi 
iffe.I; bce(é fom llbraabéorb ,_ f)Oor man 
fpørger m. Jorunbring, :c. Uci virEelig 1 
■Uei, er bet muligt?, VTci fec engang 1, — 

— ©om ©ubff. for: ?ffi7ag. ,^''t i)it^c en 
JPlci. 2(t faae ITci af en ^ige. -pan fii 
ct.tjibetigt t^ci. SKit Hci er fiia gobt fom. 
iDit 3fi.. 

Hfie, V. n. 1. f)fir. [3. hnegia, incli- 
nare i hniga, desider«. %. ©, hnigaii.J 
Irfbe .5tropp^'n fijnfe nog(;t, »eb at giore eit 
J^oining m. .l^næccne. -pun iteicée bp^ 
.f. 2>ronningen. . (3 æfbce ©fciffer ogfaa 
recipr. at neid pg, {)X)Ot "i^t bDg egentl.. 
&emcerfer: bufte fig.) — Ucieit, en. ab. pL 

Heléc, en. pi. - r. ffri»e& ogfaa tT<cl^e* 
[3. Netla.i f.m ^ytanteflægt, og fojrb.-cn ■JTrt «f famiJic: SBrænbcncibe ; Urtica m-eii.s. 
%t bccrube fig p. en tT. = XTel^ebkJ* , 
et. ©{ab af en iJt. .poMlené jSaaben er et 
nelC»cl>laC». — rtcl^cbufT, en. enbeel 9?^* 
bcr, fom oove p. eet ©teb i en .RU)ngf. 
ncl^efcber, en. @n ©i^gbom , ber nttre« 
fig p, et rebt Ubflæt, fom ootber en ^'ulelfe, 
liig ben, af Orocnbe« af Slelbev, 

ncllifcy en. pl.-r» 1 . (S. 91 å g c I e t n; 
Qf ?iigl)cben m. fmaa ©^m.) .SrrberncHi* 
ter ; et befienbt Jln^beri, fom er ben torrebc 
©tøotrager af ffilomften p. et Sjcc: Ca- 
riophrllus aiomatici:s. 2. (^. Steti 
tf e.) én ocUugtenbe SBlomft, fem bi)rfeé i 
.^lai^erne: liiantluis carlophyllaceus. 
S'eéuben et gccUcénai>n f. ©Ktgten, i)Voraf 
ogfaa flere ?{vter bi)rfei?. =; ncUitebci', et. 
JBlom'terbeb, l)t»ori SJellifer ope(f!eé.' ntU 
lifebvmm, adj. bruun, fom ^rpbevnellifer. 
UeUifebuff , en. ©n ^(imge af fammens 
t>orne Siedifebtomftcr, ncliifeoiic, en. Gn 
ftcfct beftUlerct S:{\c, fom faaeé af S^xi)- 
berneaiffr. ITeUifcpKtute , en. <5-n ung 
S^elUfvbfomfi t. Ubplatning. UeUifff«m, 
et. pi. b. f. (St ©(agé fmaa ©cm , af 
©tarreffe fo«i .Kn>berneIIifer. vtcUifetr«;, 
et. Æræet , Ijooraf .Krribernellifer faaef^. 
iTcUif»viii», en-. SSiiu, fom er fivibret ». 
at fætteé p. ^Jeffifcr. 

ncUiferoi>,en. (nb. pi.) 9ta»a p. en ^{ans 
te, \':m br. i Sægefonften, og i einigt intet 
l^ar ti(fælleé m. ^^eUifen. Geum urbanum. 

Hem, adj. pi. nemme. [3. næmr; og 
nema, fatte, lære.J 1. i Tflm. fom fan 
fatte. 5>eraf ©ammenfortn. (etne?H, tung; 
uem. 2. færb. fom fatter hurtigt, m. 
Set!)eb; opyaft. ^pigen er 6aabe ntm og 
lærvillig. 3. betiænbtg. ncmtilfitTCrb'ei: 
be. 4. fom er oet fTitfet, fatber »el t. ftn 
Svag; {»eq^Km, benfigtémæ^fig , brugbar. 
(5n n. 5eiligl)eb. Set f(ap in uemt tit. 
.^ec er nemmere at femme tft. Gt nemt 
Sictffab. Sen ncmmcfte ^^ei, SHaabf. =;' 
Vlcmljei), en. ub. pL 1. SSeijPeJJil'eb t. at 
fatte,' (ære, ell. bebanble noget. tTcml>e^ 
t. 2(rbetbe., 2. S^eq\}cmbcb, gob eeiliglieb. 
^or ^emI)e^6 ©fntb. Set rwir en ftor vT. 
at \?[ funbc ffi>bc beunc ©icnoei. 

Hcmlig ,. adv. IX. ndl>3nltc^; af 
S?al)me, 9Iaun,] ubtrtiEfer en Ooergang 
t Salen t.. bet, liwnvb man mere beftemt 
betegner, i)»ab man tilforn figtebe til (sci- 
licet, bet Pil ftge.) 3eg b^c fcet ^am far 
mnngc Tlar fiben; nemlig p. min JReife. 
.pan ^at)be cnbnu en i8etænfeligb?b ; om bet 
ttemlig lob fig gierc ubcn ot sætfc Spft'gt. 

tlfrnme,. v. a. 1. [3. neina.J 1. fatte, 
begribe., -fian nemmer t(t ; men l)uffcr 
iffe altib \)iiat> ^cn levrer* (^cnuxrfelfen ; 
' a;t lixrc, f. G. i Orbfpvogct : -pnab man { 
Ungbcm lu-mmei';, man i ?(lberbom ncppo 
glenuif.r, eller: bet Ung nemmer, @am- 
tjjel a q^lemmec^ <t cUcvé fcrælbct.) 2. Sf^cmme— O^ertjcjlÆtf* 86 SfJctsjcfloErf — 5tetnaø(e» 2(t ttcmmc, ffgcé om |)oppcn og ^oen, naat 

"ben t'tiycr broegt^. (SJiot^.) 

nemme, et. ub. pi. [3. Næmi.] 1. 
Swnc t. at fatte og (ære, mebf^ibt 2Cn(æq, 
-^atteeime, Q^aturgaoe. ©t tet, ^urttgt, 
tungt, ^ppetltgt VI. vg)an har ((et tffc U. 
bertil. 2)tgtcrnemmc, (3aco(>t.) 2. i 7((m. 
om, en ^^orentng af fortnn(tg(J 7(n(æg og 
©»ncr. (®en;e,) "ITcmmftc SSretEer." 3as 
coOt. 

. Vlenne/Y, n. f. nænne (fom bcttc £)rb i 
"Kim. fFrtweé.) 

XTeppc, adv. [6?fTcegtct, m. fnap,] ■ 1. 
»aniTc(tgen, m. SOiøie og bog netop. Seg 
f unbe neppc faac (}am o»erta(t. 2)ct »ar n. 
I^^n !unbe (øfte @cc£fcn. 35i' unbf(op m. 
Sløi) og ncppc. i 3cg fitnbe n. (nire mig f. 
eattcr. 2. meb 5Hime(tg{)eb iffe; fnap. 
JDet »i( n, flrcrJfe ti(. .g)un er neppe 16 2Car 
gammc(. 83i O(toc n. fcetbige i 5)ag. .!pan 
fan iieppe aderebe »ctré bcr. 3. fig. om en 
øanffe nr>(ig forbigangen Sib. Ueppe j^avs 
be t)ai\ ubta(t, for al(c ti(raa(ite (}am ©i; 
fa(b. 3eg oar ncppe traabt ub af Duren, 
før Softet fa(bt neb. (neppcliø er en nu 
forcrtbet ^orm af ncppe.) 

tTcrve, en. pi. -r« [iat. aervus.] en 
©am(ing af fine, martjagtigc Sjraabe, for? 
cncbc i en fæileé Jptnbe, fom i brrijfe Cege; 
mer ^aoc bcrcé Ubfpring fra -^icrncn og 
JRpgmarwn, og ubbrebe ftg gicnnem l^c(e 
Segemet. = ncrwcagtitj, adj. fom barSitgi 
J)eb m. Steroer. (45. "@. S.) Ucrv»cfcOcr, 
en. <Sn yebf)o(benbe gcOer, forOunben m. 

' )loerE wnatur(ig ^^irvtng og ©oa-ffeife af 
Sieroefraften f}o6 9Jiennef?et. ncr\?cfitn , 
adj. fom l}ar fine, (et pirre(ige 9?eryer. 
"it?rv>cfinc og fanbfefia:(ne Cccfere." 58agg. 
Uerwcflctntnrj, en. (Sn ^amiing af flere 
9leri3egrene p. eet ^Uh i i^cgcmct, Her; 
\jcg«ng, en. ^en JRetning, bet ©trøg, f^cori 
9?er»ernc (iggc i et iJegcme. CiS. ®. D.) 
ncrv>egrecn, en. 6n minbre 9?. fom ubs 
fpringer fra en .^P>oyebner»c ctt. |)ox)eb)t«m; 
Kte af Snerper. Uert?c()tnC<e, en. ben .»p. 
ctt. (SEcbc , ber omgioer SfJeroetraabene. 
Xicrv>et'niv>, en. 6t anatomiff 9vebff«6/ fom 
iv. til at fønber(cmme 9?ert)erne i lutii Ses 
gemer. vlccv>clfmt{iiC, en. <Sn naturiig >poes 
X)e(fe \y. »iffe ØJcroer, I)iné pf)i)fto(ogi|l:e SBe; 
ttjbnin'g enbnu eifienbeé. (Gangliou.) Ucri 
»eFraft, en. Ben Stoéfraft, ell. (ef enbe, or; 
gariiff e .Kraft, ber i)ax ftt igæbe i 9?er»ernc og 
»irfer giennem biffc. Uerxielcrrc, en. Særcn 
om Ølcrt^crncé Oang,, JBeiiggenfjeb, ØJatur 
og 9Sir!ninger. (9?euvo(ogic.) ncrvcpir; 
rent>c, adj. fom nirfer pirreiibe (incttetcnbe) 
p^S^kroerne. VTervjcptrrinø, en. SJeroer^ 

• ticé, ØJcrvef^cmcté ^pirring, tTcrofcfitft, 
en. ben SSæbiTe, fom nog(e antage at fVuile 
finbeé inben t £^crt)etraa?ene, ncrwejtyrs 
fenbe, adj. v. fom (;ar ben GgcnjTab , ot 
ftjjrfe 9?er,yerne. ncrvtell«rF, adj. fom ^ar flcerfeS'JerPcr; eH. f)Pi5 9?eroet ere t bereé- 
naturiig funbc i£i()lanb. (2J. ©. £).) ner* 
vefvag, adj, ()Dié g^crocr^ cre fvæffebc, og 
p. @runb bcraf for.mcget cd. for libet pirres 
(ige. ncroefi?aøI)c{), tTervefoccfWfc, en. 
©n i ^dc S^erocfpftemet fjerffenbc (g»æ!fe(s 
fe, ncrucfyø, f. nert>cfx)«g. ncrvjcfyS? 
i>om, ncrvrfvge, en. @n (gt^gbom , l^oté 
oprinbeiige ®runb (i<]gcr i 9?crt>efnftcmct. 
(Ueruefvøe 6r. ogfaa i <Særb. for CJJcroefes 
bcr.) ncvucfvjiem, et. Snbbegreb af ade 
DZervcr i Scgemct og ben ^e(e 2)ttring af 
bereé SSirfefraft. lTerv>ctra<:^ , Hcrves 
trcfvl, en. en enfc(t af be fine )XrcEtt(cr, ber 
forenebc ubgiere en 9?er»e. t^eruepa^flfe, 
en. b. f. f. Uerucfrtft. 

Uc^c, V, a. 1. [©». nasta. XXe^, UefJc 
{ (x(brc iDanff : et ©pcenbc.] 1. at hxvitte, 
binbc. (SS. ©. £>.) 2. at fne (ø^tigt. ' Ht 
nefi-c noget fammen. — nej^enacl, en. ^aal 
til at nejie meb. 

net, adj. pi. nette. [Ti. ©. net. ©, 
neat.] pcen, ppnteiig, artig. 7Ct ffrioe en 
n. |5aanb. i;3}Jot^.) Ut f)o(be flg net i fine 
.Kiccber. |)un faae ret net ub i ben S^vagt. 
"Jpané ©ti''i)(er fabbenet." |)o(6. ^. ^aaré. 
(br. f)i)ppi9J^.i b. Sa[e.) VTct(;e^, en. ^cens 
[)cb, ^iinte(ig()eb, Siiriigl^cb. 

Uct,- et. pi; b. f. [3. Net. S. 91 e t ^.J 3 
2C(m. bet, ber er fnnttet fammen af Sraabe 
ed. (Snore, m. aaiivs 93?ajTer, fom Jiffctgarn. 
(Sattiebe?' br. bet om : miRtre C5Jarn t. at 
fange giff ed. g'ugie t; et "(Sarn , i ©fif« 
feife af en 'pofe, t. at bære elU giemmc nos 
get i, en fnijttet iSraabpofe {at bære 3-G'g 
{ et Uft;) et (ignenbe ©am, fom ba-re» 
om .po»ebet {Ut bcere -paaret i et Uet;) 
"SVilisnct, fom i forfliedige SJicmeb ans 
bringe? i Glibene ed. paa ©affet, m. nu 
= nctaøtiø, adj. fom Ugner et Di'ct, nets 
formet (5)jeotf).) netformet , nctformig , 
adj. bannet fom et Slet. (Jjieifrfjer.) ITcts 
gr.ffcl, en. ®affc( ed. :X»egc, t. at ijocuQC ed. 
opftide et S?et ed. ®arn p. (3(mbero.s? ^. S?.) 
Uctb!n?e, en. ■p. bannet fom et S)et. (f. @. 
^ct^in^cn i S?iet.) nctntitgcr, en. ben,- 
fom forfivrbiger ade ®(agé ^iCt. Hctmc; 
ffc, en. pl.-r. 3}Jajter, l^uoraf H 9Zet fni)t; 
teé og bcflaaer. ttcti-ufe, en. (£-n fni^ttet , 
.9{ufe, (Sarnrufe. (?{mbcrgC^ il). 5B'.) Uct; 
ft(jng,cn. b. f. f. Uettjcffel. netuinget, 
adj. ^yié »Binger (igne et SJet. netvi)lgl•^e 
Snfecter (hymenoptera.) XTetocrrf , et. 
Ttrbcibc, bannel: fom et 9?et cd. ^arn, (SS. 
@. S.) 

Uftte, V. a. 1. fnntte, b»'nbc t 3]?a]Ter. 
?Ct n. et tf iiTergarn. 0X\ B. ©.) 2. fltnfe 
fammen. 3. omboie ©nbcn af et giennem« 
flaget @øm (»egne,) ed. bannc -poivb p. 
en"9tctnaii(e. (firiocé ogfaa nitte.) -pcrafr 
XXtt\)Cimmix, en, ^. f;oormeb (gom netteé ; 
it. et 3ern, fom br, naar lemmene jluacé i 
^c)lcjtt»e, HetnajjU, en. et€(agé ©om. 5^ctrMi)U -Ø^ibkigéilPiolb. 87 Utitiiigéfriolb— 9^ofce» tiet fTaacé hccU igicnnera Sroret, 09 p. ben 
molifaJtc B[i:i ncttcé clI. ub^anircé ; Jclin; 

nettcl^ujt/ en. [:X. Øicffcltuc^; of 
XXdife, Ti. (3. Netel.] et ©(agé fiint 09 
bjt 23omutbétøi (fom f)at tcttc 9Uit>n, forbi 
man titforn brugte at ræ»c noget ttgnenbc 
af 5?otbcr.) ■ 

Mi, p. nai.] |)oycbtaIIet 9. .I^erof£>rs 

bcn-JtalU't : ben ^iell^e. — niaarig, adj. nii 

. dobbelt , adj, njfoli«, 0. fl. iTiFouge , 

fnlbeé .ilengcn, eller ben mibterfte og fiørfle 

^e^fe { ^egtefpil^— Uitcl, et. 

n«>, en. 6b. pi. [3. Nid. 2(. @. Nide.] 
9}?t^unbclfe i {)u( ®tab , ffabefro 09 nc; 
brig 3(r»inb. "55en bunime Snft, af Hi^ 
at bpmmc ilbe." ^opcé ^rtt. ». (gcfjicrs 
røann. — S)eraf : ni^fuli«, adj. fuJb af 9?ib 
og i)}Ji^'unbel[c^atJinbfiig. (jSloti). «per|.) 
nii'Fiarr , adj. 1. tniéunbeHii orcr ben 
©unft, man troer en anbcn nrber fjoé et 
fruentimmer, man elj!^er; fnnbf:>^. (3>. 
Sibel. forætbet; men optaget ajf 55f){en; 
fc^l.) 2. meget iijrig f. noget; fom m. 
megen 3t>er forfølger et 93?ao( elf. »irfer f. 
en ©ag. ?U yt[e ftg niJ>Hafr i ftt ©mtn-be. 
n. for <SarJCt3cben. J'^*')*''^«''"^ uiM'iccrc 
Sal^-manb. @n rebelig og n.^gmbcb^s 
manb« 3. ilreng, tffe ffaanfom. (S>. 58i; 
bel.) -peraf : vli^Ficerl)c^, en. ub, pi. (i 2(b; 
iecttt>et» 3 Scmctr!elfcr ;. bog tfær brugeligt 
i ben 2ben.) "nii>ficcrl)ci> for (ganbfjeb og 
Ket." SKabb. Ui^FIi^.gt, en. ^. fom har 
ftn ®runb i 9?ib ell. 9JJiéunbelfe. (^B. S. 
C) Hiijfrift, et. fomctrmeligt ©frtft, 
frembragt af -pab, Dnbffab, 9?ib. ni6; 
fvg, adj. aotnbfpg , miéunbelig. (ffiaggcs 
fen. ufccbt?an(.) Ui^tjcre, et. ^i^pife, 
en. iDigt ell. »I^tfe, t. ®pot oocr og gon 
nccrmotfJmob anbre "J*erfoncr. (JRaljbef.) 

^i^in3, en. pl.-er. (gfnt>eé ofte XXiin 
^i«t^. [3. Nidingr. 2t. ®. Niding.] 1. 
ben , fom er <n ©icnftanb f. alminbelig 
g:oragt , er ubcn ?Cgtelfe , æret«^. 2Ct 
erf(a:re een f. ^t>cr 93tanbé Xi. (forcrU 
bet.) 2. et i ^oi ®rab onbjfabéfulbt , 
ttebrigt, foragteligt 9)iennejTe. 3. en 
feig, mobløé lltling. 4. ben, fom-cr i 
f)øi @rab en Snuer, fom er nibiT , farrig. 
^etben og forccltet.) = UiWugedvtai«, en. 
2). fom røber en ØZibing; æreløé, nebrig 
^anbling; SJtbtngéticcrf. ^i^ingø^rog , 
et. en I^øtft- foragtelig Heling, en'feig 9ii; 
btng. "^orbanbct »cc« bet tti^^ing5^ro|;^ 
fom nu ftt 93lob oil fv^arc." ©(orm. XXi: 
i>i^Igfi^, en. ^i , gorfa't, ©terning, 'bcr 
røber en S^ibing. ^ti^il^ge>man^, en. b» 
f. f. Wi^ing, (3?orb. Sirun. fiélb-m.) Hi- 
{•hirjsnawn, et. 9i, af 9hbing. ITidiugo; 
qwfii>, et. et ffammeligt, 7{nbreé 3Gte an; 
gribenbe 2>tgt; en DJiboife. CStorm.) ITi; 
&iii56|?iol{', et. b. f. f. 2I»tubf'iTiolb Cmcn 
flclbnere.) "5}tan kitte- tvobftg Carm 03 SSolb , at fore Vl:i^6ittg6|?iol^." 9?ort). 
JBrun. niMngsfoig, etT. Sn i Iam ®rab 
nebrig ©rig. (©. ©taffelbt.) UiMnge; 
ftrcg, en. b. f. f. tTiMngswa'rF, et. o: et i i)ei 
6kab ncbrigt g^orctagenbe, en rereloé Siers 
ning (ifocrforbum om^etgI;cb, iSroløéfjeb, 
SSolb mob ben ©oage, og ^orrccberi.) 

^i^fY, adj. 1, aoinbft^g , mt^nmbelig. 
"50ian trocr at bu er niC>fF cg utafnemme« 
lig." SBaog. 2. farrig, gnievagrig. ©er« 
of: Ui^)t^)c^, en. .Rarrigbeb. (Gwalb.) 

HiF, et. pi. b. f. |)anblingen at niffe ; 
en let S3et>i.vgelfe nebab m. ^om-bet. 

UifFc, V. II. 1. bar. [X, ntrfcn.] giorc 
en let Seyagelfc nebab m. .^osebet. 7(t 
11. ai, til een. <^an fab cg iiiFFet'c (af 
©j?on.) — VTiFFen; en. ub. pi. 

niFFel, en. ub. pi. et ficlbcnt, i id 18be 
2Carf). opbaget SOJetat, af føi'j^yib ^anje. 
tlip, et. [mebforer Segrebet cm 2)ber; 
HgJ^eb, bet i^'cvrfle af noget.] 1. (Siernins 
gen at nippe, cif. bet, fom nippet. >pun 
tog fun et Hip af ©laffet, (3?. ©. O.) 2. 
pas nipper, adr. p. bet rberfrc , ftbfte ; 
meget næv v. S)et »ar p. nipcct, at jeg 
t^ilbc I}ave gattet, ^an uar p. tTippet «t 
falbe. 

XXippc, V. a. og n. i. I)ar. 1. v. a. 
rpffe faa fmocit, nappe. "Kt n. et |5aar ub; 
tu noget af. (*B. ©. iD. -^otl. nijpen.) 
JDeraf : Hiptang eH. tTippptaitg, en. Gn 
ganj?e ((% Sang t. at nippe m. f. 6. -paar. 
2. neutr. tage meget peent af flrbenbe 
Sin^/ fmagc paa. "iDen, fom nipper Droa? 
ber, l)Bor ^an feer et .pa?." ©i''aro. "Kt n. 
af ilrufet , nippe til ©laffet. • %t nippe 
nogle JDraabct;. nippe tit iéincn. 

vlippcr, adj. [3. nipr.] o»erbreiH'n peen 
cir. ptjnteltg i ,I)ragt cg TCbfærb. ((Solbing. 
Qloti). foroettct.) 

XTiffe, en. pl.-r. ©t af iDpcrtroen bigtct 
SSctfen,« ber tttnfeé unbcr forffielitgc boerg; 
ogtige ©fitfeffer, ofteji fom en Itben ©reng 
meb røb ^^rin p. ^ooebet. 

UiJTc, V. n. 1. I)ar. [maa|7ee'.af bet fores 
gaaenbe ©ubft.] fnige ffg fagte omfring, 
gaae om og fréle. Ht niffe omfring i |)us 
fet. (f. nytle.) 

Hite, en. 1 af 9Z. ©, n i t.] et 9Zummer i 
Sottertet , be^ ubtræffcé uben 3Sinbing» 
(Si^biT.) 

i^itten, ^occbtulTct 19» 2)etaf £>r; 
ben^taHet: ben nittenSc. 
nitte, V. a. f. nette, 
nobel, en. f. ivofenobel. 
no^, en. pi. -C»er. Qn ®u^% SKcfolbup 
fom fcrtreé p. ©nben af et S3aanb, ot bet 
et jTal ttir>k. fRiilla, fibiila.) §0(OtO. ®t * 
tflanbjT og forcclbet £)rb. Hnod. 2>eraf: 
noN>c, V. a. fa'tte en \na':>an iDup ^aa. (it>f. 
tTao^,) 

^HoJic, en. pl.-r. [af 2at, nota.] Segn 
p, Soncr«o f 'T'Junfen, Sonetegn. Ht f«n; ^ioU — Diogct. 88 mmt—W* Q(, fpiltc efter t^o^'er. 7lt fccttc en 9}?c(of 
fcie j). Hoder. = XTo&eboø, en. 93og , 
f)yon 9:)iuftfftt)Kcr, ubfqtte ». Slobct, ^rc 
famtebc. XXoi)cbvxt, et. S3, paa et ^to; 
ven t. at (ceggc Øiobcr p. no&fIinic, en. 
pL-r. bc ^<;m ©ntnbUntec, p. Ijintfc SZos 
bcrne fcgncé ctl. jlinocé. ,no&cpapit, et. 
^apiv, f)»otpaa er braget Stnier t. at.f?ri»c 
9?obcr paa, Xloitt^rhnt, en., ben, foni f. 
JBetciting afffrioer SJiober. noJ»e(ffms 
ittitg, en. ©icrntngcn at ffrtsc cif. afjlrb? 
SJober. mieocAft^. t^o^c)1tol, en. (Sn 
(Stotelt. ^nlt t. at (ægge ØJobernc p. me; 
bcné tnan [piller. ^oSelryf, e-n. .jlonftcn 
at fcette og tn^!fc ØJober p. famme SKaabf 
fpm <£frifj; i et Siogtn)!Écri; cff. bet, fom 
faalebeé tvvjHci, uoC>etryf f er ^ en. ben, 
fom fætter og tr^Kcr S^ober. i^o^ctvyf; 
Feti, et. X\:v)itcxi , inbrettet t. Slobetrj;*?-. 
XTofcctr^htintt , en. (Sicrningcn at tniffe 
S?ober. 

Uo^elitj, adj. (t Tf Imuefproget.) »a,nf!cs 
lig at gierc tttpaé, egen, far. (93?ot{).) 

Vio^ex, pi. [af lunft ©locgtflab.] Saber, 
•fagter. 2Ct (laoe mange utiberltge Xlohn 
5;aa fig. — it, 2uner, 3^i}?Eer. .pun I5ac~ 
fine tToi>er. 

ITotjen, pron. adj. [3. nockr.] n. nos 
Qch pi. itogle. ^1. sing. nojjcn, noget: 
a.) fom er imellem ingen og mange, imellem 
intet og meget; fom er ell. finbeé i en if!e 
ftor SKoengbe, et i£fe f)j)ppigt 5inial.å 9}Jaa 
xwaa f}atic nogen JCbfprebelfe. 2)et gioer, 
ijm i??e megen , bog nogen g^orbeel. -^an 
4(ix->er l^er enbnn nogen Sxi'. S?g liar enbs 
nu noget i?9rn ti(lwge. Seg faae iffe no= 
get (intet) Sf)icnnef{:e i ©tuen. (noget, 
fijfiet t. et "KVi. X iieutr. giwer bctte et fut; 
j^antiint^ S3egret., ,og tieikr i ©t. forTtrti? 
fcf. 2)er er noget ^ist p. g^ærbc ; SSi l)at?c 
noget ®Obt i ^^ente:. aliguid no\i, boni,. 
&.C.) noget nær, OTOtrcnt, næjien; uben 
Zvvot, 5)et er noget n^- ben fmuffejic 
^ig*-V K9 fienber. 2)e- ere noget uccr lige 
gamle, b.) Hogcn, ab&ol. feemoérJer en 
^Perfon, uben nmere 95e|Jcm.mclfc., (iJe; 
m anb.) (Se f)er l^ogcn? g'anbt boi tto; 
gen f>icmmc7 Ser fommcr ITogcn. . $ah 
uo^cn »oo« bet! — £>gfaa br., bet for: 
man i, iiperfonligc tScrtningcr.' S^logen 
lunbe moaffee ftge, inbaenbc. c.) Uoget„ 
absol. iffe Stifct, meer enb '^ntct, »irfes 
ligt, (etwaé.y Uogct er bebrc énb Sns 
tet. 55 er er Uog^t i *l>cien. SSii ®u mig 
tToget ? — JDcr Olioer t^oget af, ict bliver t. 
Uogct (0: bet blioer »irfeltgt, fat t SSærE.) 
®er er Uoget i bet bu figer (bet er ei uben 
(Srunb.) 2it himt. ttoget o: gixn-e SrtHc,^ 
f\)ingc fig op. — S^i'oa'ii for Hogct? (naar 
man forunbrcr fig, forbaufcé ooer en (Sfter; 
retning.) ■^'oah er tct f. Hoget? (Ijoflb 
»il bctte ftge? >g)pab giør bu bqr'!') d,) 
nøget,adT. inb|Trocnfer SScgrebct af Ht adj, {H. adv. fom id fjcieé til: i en^libta 
ell. minbre (Srab , tffe meget, (etwaé.) 
>^an faae n. 6leg, noget frrgtfom ub. 2)et 
t>arer n. længe, noget far, n. cfirer. S)ct 
l)lit)er noget nær (omtrent) l<iO JRblr. no? 
get (iffe langt) l^erfra. — 2. pi. nogle, a.) 
adj. om et , m^er ell. minbre inbj^rcénfet 
Zntai, fom ubgter en 2)eel af; ell. tcenfeé i 
•Sorfjolb t. ©Zange ell. g.ler<;. (etlic^e, 
einigc.) Set er nogle 2)age fiben. -'gan 
i)ar, om ifEc mangc,^ bog nogle oprigtige 
SSehner. ®nbnu er ber nogle tilOage. 
tTogle yiffe ; nogle faa^ (S3rugen af no; 
gen i pi. for: nogle er I)x}ppig i Sales 
fprogct, men iffe ret beftemt; og fi)neé ei at 
Junnc 'finbc ©teb. i ®frif«[proget. ' 5Kan 
figer f. (S. Set er nogen Sagc fiben ; S^m 
nogen Sagc ; 3eg l)ar enbnn nogcit faa 
@ti)ffer; men t>il iUc let ffrit)e faatebeé.) 
b.) alj.sol. for: npgle i^olE,' 'perfoncr.. 
J^iogle troc cnbnu, at l}an iffe er ini, 
XXo^U yanbt t)an o. iDcertalctfer, IToglc 
(2fnbre) iv (33a»er. (pf. Somme.) "tTogk 
figcé i SKobfcetning t. hit I)elc fintal; Soms 
mc i røobfætning til et ftort 2Cntal. >ØTint 
Bil ftge: iffe Me ; bctte, itU mange." 
©poro-n. 

tnogcngang, adv, enga8.g ; unbertibcn.^ 
(fieiben.) " 

^ogenle^es, nogenlunde,, adv. 1. iffc 
olbeloS fulbfoinment, l}al» om, l)al», i nos 
gen ©laabe. Set fan nogeiUc^es, gaae:,an.^ 
Set er nogenlunde goit '2(rt>eibe. 3eg er 
n. fornaietm. Ijam. "Se maqtte labc fig 
maie m. qt liefjolbe faa mange gril}cber, fom 
ii. ttogenlci»e5 funbe l)aanbl)a't>e." ©ulbs 
krg^. 2. p. en eller anbcn SKaabc, l)»ors 
tcbcé bet enb ffeer. Scrfom bii nogenle^ca 
er i (Stanb bcrtiL Man [eg 6lot nogcnles 
hee l)iclpe mig felt?. 

lT,ogcnfinC)e, adv. ni»gen @ang , nogen 
Sti (faasel om ben forbigangne, fom tiis 
fuuimenbe Sib.) >^a.r bu n. opleoet et 
faabant SJcir 1 ^cq i)at albrtg n. j^ert en 
faa uforiTamra-ct g^orbring. Scrfom jeg m, 
faaer (Sone berttl. (mobfat ingenfini»c.) 

nogetifoml)dfi , nogetfoml;elfii, pron. 
adj. cnt}t»er uben gorffief, en.f)V)er u'oen Itnbs 
tagelfe. Scrfom bet p. nogenfomI)cI)i 
3MaU tan ffee. 

nogenjjle^s, adv. jpa« noget ©teb , et« 
[rebe. Uogenlici<6 maa f)an bog ocere. 
VI, fra O: fra et eller anbet Øteb. 2tgter 
bu big nogenfic^g Ijen? — Stci, ingenjlebs ! 

nogentiC*, adv. b. f. f. nogeiiftn^e, og, 
forfficUig.t fra : nogen 3:iJ>. Snogen Si!>^ 
liar l)an iffe »ceret fulbfommen frt)1 ; meii 
qlbrig nogentiJ> t»ar ^an fengetiggenbe. 

XXof, adv.' [3. nog. 9^. ©. n o o g.J i. 
^. (gen ug.) [om egentligt adv. t, at ia 
tegne ~tcn £)mjlixnbig()eb t>. en <éag eC. 
.^aitbting, at ben er ti^flrccffeli^a t. en gor* 
uabcnfK.ti ell.., -^cnfig^t, Seg l^av fpiijt nof,. 9iof— IJ^onnctraQt. 89 9^onncflofrcc— '^tortoft. (orøt noF, 3eg ()ar nøf at giurc ni. nug 
fi1u. ®ct er xHc itof bcvnicb. ©cv er 
noF, mccr enb nof, t. 0'5 alle. >^nn f)ar 
iiol^ at leve af. 5^en ®teiciijc fetaer atbrtg 
nof. "Sa-ngfet efter nicer, fom a(brii) fagbc 
wof I" -p. JBuU. "ITof er bet,, [om opfi>(s. 
ber vort S)nf!e \ tilftrÆff clirtt bet, fom ep; 
fi)lber ocr Sraui). Serfor faacr ben ®icr: 
riiie albrionof; ben 2)bf(c atbrtcj titftro;!; 
feligt." <Sporpn, ^Tuxn tan a(br% tvære n. 
fotfi^tig (eller: forftgtig nof.) ?(t Ⱦre fii) 
fctp noF. 2ab bet nu Ⱦre nof (()olb nu 
op.) Set er ftort, langt, brcbt no.F. 2)cr; 
tii er l>un gammel nof. 3cg I)ar tibt nof 
{;>: nU'get tibt , temmelig ofte) fagt Ijam 
bet. •Det er flemt noF, at I}an flal minbctv 
om ftn ^piigt, b.) fom et (glagé uforan; 
tcrligt adj. bcr fa-tteé efter (gubltantiyet, 
og ubtn)ffer en ;Silftr«HeUgf)eb i S^iængbc, 
(Svne K. Scg tjar :Xib n.of. $er gioeé 
^-olf uoJF, fom troe IBagtalelfcr. vpan fxar 
9)engc iio.f. iSertil er jeg iffc .iticnbcr hoVv 
SSi Oaoe feet ©vempler noF p. bet mobfatte., 
— . Uiibertib(;n ogfaa fom (gubft. m. præp. 
af. ©en, ber f)ar Uof af ''Penge, Pil ()apc 
enbnu flt^re. -y- "^cn^t Siigbom i bet XXo$, 
Staturen Ulk gup." ^^ull., 'Z., pet, gierne 
(fiuidem, IV cM-) Z^Q fl^b nci Pibe, 
•Du forftaaer mig noF^ .pan maa uoF fom;. 
me ber engang tmcllcm. 5)u ntaa itoF lec 
oper en faa naragtig Spforfel ! — S^i "oF ! 
So noF! en beiaenbe ^illabetfc, — noF fan 
ttor o: pct faa flor, maaffec noget ftiU-re^ 

3. muligen (p<0 ; formobentlig ^ ubc« 
Spiv)(. ' 2)et fan ncF iia-abc fig. 25u fins 
^er n, |)ufet. -pan fommcv n,, tilOage, 
"SHan figcr : bet )f eer noF — bet ffecr »cl. 
S)ct fcrjlv' (onx et rimeligt Sitfælbe) tefi^ber 
at man l)aahcx bet ; het anbet (om et muligt 
Silfælbc) at ^\an fluttcv bet." ©poroii. 

4. (bet Z. n o.c(j):.enbny. ©er l)ar bu i,i,o| 
(en. »2)i Pil propc.bet uoF engang. 

HoF eir. tToFFiv en, pi, UoFFcr^ P, 
^Iiiocki.] 1. j^rogc p. en Scen^ SSinger, 
¥• liPilEc Sraaben efterf)aanben flptteé, 
(moti).) 2. Sap p. en JBielfe;Enbe, Ijpot; 
ineb ben fccjlcé i anbre Sielfer cll. (gtolper, 
iDeraf: HoFF^Ijul, et. [)Poii Sappen cll. 
9loKen ilutter. (93Ji}tr>.), 3. bc pber)tc 
(Jnber af en ©fi&éraa. (-pctaf : noFbccni*;. 
fcl, tToFi)oIt lloFttÆar^'inrt, o, fl. @fibé;. 
Ubtrt>f.) 

ttoFFe, V. ?k. 1. forOinbc/ fælbc (Søm* 
racr) femmen ». OtofEer. 2(t noFFe e« 
S^ielfe. (93Jotl}.) 

XXqf\om, adv. tilflraffcligea ,, titfu.lbe., 
©et er iioFfom OeKen bt. 

X^onnc , en. pi, - r. [3.. Nanna. S. 
9t o n nc] et fruentimmer afben cotf^oljTc 
Sro, fom fiar giort j^loftcrlofte, er gaact i 
■^^lofrcr; en JUoftcrfomfru. = Honnc; 
i>X(ia,t, en, ©n 9?onncé forcjTrepne ©rag,t, 
Srbenébraat; ¥ionneflfl:J>cr^ UoniicFlsji; \iti\ et, &. ftiftet f. Otonner (niobf. lltiin* 
FerIol"}cr.) tTonlIc^^cuuet, Itonncliu, et. 

bet Scpnet , fom liionner fore i JLloftcrct. 
ITonnefl'iiTr^ et, ®t (Slagé fiint Sintøi cll. 
.^ammerbug. (*ij. ©. O.) nouHe|I<>V', et. 
©iørct, fom fjorer t. en SJonneé Srbcné; 
ijragt. nonnc)ian&, en, 6n 9tonncå g.«ift* 
lige Stant. 

Uoppe, en, pi. -rt. [9?, S. Qlob&e.l' 

1. op[}oiet ?u cll, Sup p. J^lctbe cll. øiU 
UtÉX, (iJ5, (S. O. bog ifær, naar benne 6e; 
fraaer ligefom af fixrftilte ©maafuoppcr;- cll. 
^nuber.) 2. Srcpter p. Sintot. 

Roppe cll. no;)prc , v. a. 1. [92. <S. 
not'bcn.l fa-tte i)?opper paa, fremtiriugc 
5t opper, noppret J\ta'be. — IToppri.ug, 
en, .Rlivbcts ttoppriJig. 

Uir cll. Hocr, et. (pi. k, neppc.) et li* 
bet, fpccbt 5Barn. ^ 

vTor, et, fo, Noj", et fmalt ©unb.]; l>r, 
om et nogenlunbe ftort -PSanb, fom o. et 
fmalt SnbloO f)ar ?forlunbclfe m. ^povct, 
galftcré Uor, 93Joeuå tTor*. (fa.apibt pibeé, 
tun om biffe.) 

XXov^: m. ^eft. ?(rtifel; UovJic«. [3, 
Noin'fr.] bet ©trog p. Sorbcn 0^ ben ^pim; 
melcgn^ ber er moCfat Snb, og er mibt 
imellem S)ft og SSeft, cll. fom oi p. ben norb; 
(igc .palpflobe f>ape lige 6ag oé, i bet pi 
pcnbc oé mob Solen i ^33iibbagcUinten. 
ffiwgningen ligger £ige i lTorf> oc^ (£i)b. 
Stuen iiei,iber mob ^or^, cll. mob tior^cii, 
83i feiiebc lige i ITorC*. norC> eftrv, )aov6 
\)aa '.),: mob QZorb. — absoJ. l7or^el:^ .): 
Sftubcne mob £liorb , bc^ norbijte SJiger. 
(fa-rb. Sfanbinapien.) tTor^cuo -piftoric, 
Snblnvggcre , <Sprog. ©et gamle Vlof6 
(cll. lTovi>cii.) =norMv.k:5, en,pl.-e. fals 
bc5 et Slagé brebe-, aalme 3>aabc cll. 'g'ar; 
toier , f)»ormeb fcilcé imeifem ©oerrige ^ 
©anmarE og Siorge , cll. peb .Epfterne, 
il^oriibo, CH. pl.-er,, Snbtnvgger t et af be 
ttorbiffe JKiger og Sanbc; ^lorblcenbing. 
HorMiygger, en. b. f. f, VTor{>tio, (Ø'. 
^lauljcn.) tTor^^farcr/ en, 1, et ©fib, 
fom farer f. at Ijauble p; 'iic, norbligc Canbe. 

2. et faabast ét'ibé -g^orcr, eff. en af bcté 
3)ianbffa6. li:orM;iiv>, et, (m. Ixft, 2Crt.) 
bet norbligc SSerbenéljap , 3i»0'i»>;t. "D 
ttorM;av) por SKober, port ©anmarfS 2Sci,i; 
inbe!" ®palb, noriFi:nt,. en. im *^er; 
benéiecl , fom pcnbcr mob S^orb \ cll, ben 
norbligc @ibc af en Ætng, 9?ovbfibc. ItorJ*: 
Fapcr, en. et ©lage -^oalfiff. Hor^knJ), 
et. ©-I mob 9?orb beliggenbe, 2anb, et novb; 
Hgt iani.. X(iovi>lani)ent6 3nbl>pggerc. 
XTori>kn{>6ft:rer, en. b. f. f, ^or^farcr» 
novMcc)i5»i>ig, en. , 1. b. f. f. STorbOo. 2. 
en ^crfon fra ^ropiubfen 9?orbla.nbcne i 
9Zorgc. tlorMe^iiig, en. b. f. f. Siorbpol. 
('•p. eiauffcn. moti).) VlorMyo, et. pi.. 
b. f. 6t t be norbligc i'anbe bcfienbt'tpfcnbc 
Suftfpn. nori>ott , en. ben SSerbcnt'Cgn iJ^citofl— D^orjT. 90 9ior|T— 9iu. cH. ben i??tnbflrci) t Gompaffct, fom er mtbt 
imellem 3fovben og SJften. iBinbeii et IT. 
©n huling fra u. 5?eraf Uor^ofiv)iiiC> 
(fom ogfaa biot taitcé XXoviio\i. 35cr hica 
fle en ftto U.) tTor6poI, en. Si^cbayené 
norbltge ©nbepanft og ben tcttii [uarcnbe 
.^tmmelpol, fom er mobfat (Si)bpo(en. 
^ori)ft^c, en. ben ©. fom »enber mob 
92orb, 9?orbfant. l"tor^fFilt, et. f. lTor^; 
lyiø, tTor^llicrnc, en. 6n Étierne af ans 
ben (Størcette t ben {{Ile StecnG .pa(e, fom 
CC nccrmeft Siorbpofen fxia .^immeten. 
nor{>fi:orm , en. ftormenbc Dlorbenmnb. 
(9}J. S. Svun.) Uorofccn , n. pr. bet 
^a», fom er imellem (Sngtanb p. ben ene 
Éibc, |)0llanb, Snb|!ianb, Danmarf og 
9?orge p. ben anben. tTov^uc)!:, en. ben 
SSerben^'fcb dl. ffiinbf^reg , fom er mobfat 
^:or^ot^. (bevaf: nor^yef}lig , adj. fom 
liggert/ fcnberimob ell. tommer fra 9?orbs 
Pejl. ^or^yctiuin&, fom bfæfer fra S^orb; 
vcft.) tTori>vJn6 , en. b. f. f. tTor^m= 
vtnC>. (@oa(b.) nor{>fi>|Hig , adj. fom 
ligger { , »enber imob ell. fommcr fra 
. S^orboft. . , 

norden, f. ovenfor unber Uor^. — < n^r; 
i»cn br. ogfaa fom adj. 58inben cr#nov^l•u 
(i>?f. nor^li5.) -r- Seraf: nori>c.nficl66 , 
adv. i 7{(m. Srtorben f. et <^ie(b'eU. en 
^ielbftrocfntng. 3 S^orgc t 9?orben f. ®os 
vrcficlb. norjtcnficldff, adj. bet nordens 
fici^ft"c SZorge. nor{>ciit3iu5 , en. ben 
SSinb, bec Otcvfcr lige fra Ølorb. 5^or5cn; 
jiornt, en. (Storm fra Slorben. (SSorbing.) 
^or^cr, adj. br. unbcrtiben (teftemt) 
for: norMitj, 5)en nor^rc .iSant, @ibe. 
S ©amnVenfætn. nor(?crbrc^e, en. norblig 
SBrebc, Uor{)cr5»ecI , en. norblig S)eel 
(mobf. ©y'6cr^ecl.) ?anbeté tTor^erSecK 
^'or^erf<:nt, f. ^or^Ffillt. nor^erlani", 
■ «t. b. f. f. 9Jorblanb., (^. eiauffen.) 

'noriijT, adj. fom fyører til, ijat ^iemmc 
i 9?orben, et egen for 9?orbcn. ^c nor&js 
fPe Stationer, .poffer, SJJagter. et n. ??olf. 
©n n. .pelt. j)en itor^ifPe 93iptl)ologte, 
Sitcratnr. U^ort'jfPe ®igte. 

ITorMijt , adj. fom ligger t 9iorb ell. 
F)cnimob iDVorb, »enbcr imob ell. fommer fra 
S?orb. S)ctte ?anbé norMitje 5Betiggenl)eb. 
®e norMirjc og fnbligc ^roDinbfcr. tTori»3 
ItøcSSinbe. (nori>ij¥ br. allene,, f)Oor ber 
tageé .penfpn t. (Sgenffal) ; norMig, ^»or 
Salen er om S^eliggenfjeb, m. 'g)cnfnn t. 
Sorbftrøg og 23erbenéfant.) 

norman^, en. pi. -mocn^. ben, fom er 
fobt, fom fjartiemmei Ølorge, cv norf! af 
g^bfel. 

norne, en. nl.-v. f3. Norn. pi. Noruir.l 
(Sticbnené (S5ubiiiber, be tre )Tie6nerti)renbe 
©ubinber efter ben norbifFe 9}?i)tl^ologie 
(^poraf Srbet er gaaet ooer t ,l>igterfprogct, 
00 unberttben Or. for: <Sficl»ncii.) 
1^ Uorfy, adj. fom Ifører tit, fommer fr<i, ^ar ^temmc i 9?orge. ®ct norj^c ^olf. 
2)en norffe <Statt-forfatning. Uov^c<Biu 
bc, pan er norff af g^abfet. 

Uot, en. (meb langt o.) ben ubftoacnbc 
.Kant, paci Stræber, fom pløieé famnien, 
tnbrettet t. at paffe i ten tilfyarenbc 3?enbe 
cir. ^uge. (3Jiot^.) Seraf: Xiot^øvh en. 
b. f. f. piou^et>I, cHer et ©lage niinbre 
^lotti)ø»l, fom Snebferc bruge. 

Uote, en. pl.-r, (iat. Nota.) f. '^Uu 
mo-rfnintj. 

Uowcmbcr , liateté cttcPtc SSKaoncb ; 
©lagtemaaneb. 

Uu, adv. \?ft. <S. nu. (S. now.] for; 
Innbenbe ^attitci, og Ubraabéorb. 1. adv. 
ber ubtn)tfer ben næroærenbe Sib, bet nivr; 
værenbe SiebliE ell. Sibépunft. (mobfat 
f«r , forl)cii.) Sen Sib , »i mi lene i. 
Sen nu regierenbe .itongc. Seg i^ar uu 
forR: erfaret bet. ^viah ffal ber nu ffec '? 
^ur »ar l)un meget munter; nu er l)un 
ftille og tungftnbig. ^va uu af o: fra ben 
nreroærifnbe ^ih. — t^u nylig o: ganfTc 
nptig, for iM ftben. -^^an »«r f)er nu nt)s 
lig. — Uu førji, iffe for nu, fjorft i bettc 
.2)iebli6. Hu førft fom fjan. — nu og ta, 
nnbertiben, en og anben ©ang. — nu oms 
fi^cr, enbeligen , omfiber. — ret nu, m. 
bet allerførfte, om et S^ie'olif. — nu iiraj:, 
nopbolbeligcn , p. S5icbliffet. — nu til 
2?attcv i vore Sage (ogfaa : nutili>«ge.) 

2. jom en forlnnbenbe '•partifel , ell. til at 
ubtrnffe en Drergang i Salen, ligefom og* 
faa i mange Silfælbe, l)iior bet, m. et 
(Slagé 'penfpn t. noget foregaaenbe ell. cfs 
terfofgenbc, giver llbtrnffet en Soining ell. 
JKunbing. f. ^r. Seg vecb iffe ij^ai man 
nu jlfal troe, efter faa mobftgenbe JRngter. 
-'^i'iah fan jeg nu vel fiaaOe, ba benne Ubfigt 
er forfvunben 1 Sa I)an nu var fomm^n 
fiiem t. fit S^ige. Sroer bu nu , at tibc 
Zab berveb, faa tab ,Kiø6et vcrrc op()a:vet. 
Scg feer nu engang ingen ©runb Ijertit. 

3. fom biéjunetio f^artifel: fnart, fnart. 
Xlu forlanger l)un eet, nu et anbet. "2(t 
laane f)oé m'ic) p. Srcbit, nu SI, nu SBrob, 
«u ^enge." galjter. 4. 3 anbre 3:ilfaibe, 
faafom : a.) t. at 'tnbtebe en forflarenbc 
(Sætning (nemlig , scilicet.) vTu var bet 
bengang (Sfif, at jc. VTu er bet en ganffe 
urigtig g^orubfætning. XXxi er bet vift nof. 
b.) vf)vor et muligt Silfælbe Oetegneé. ;SDg 
naar iet nu iffe ffeer 1 ©fulbe bet nu træffe 
fig i'aa. 9Zaar man nu ogfaa vilbe forubs 
fartte. c.) ^vor^Salen givef^ ®ftcrtn>f , 
unberttben m. en vrcb, cBC. bebreibenbe Sos 
ne. Set er nu engang faale"beé. 3eg vil 
nu iffe ()ave bet. -pvab er nu bet, bu ber 
gier? Ser f)at bit nu forbcervet mig f)ele 
2(rlieibet ! 5. ©om et Ubraabéorb, ber tiis 
lige, unbcrtiben banner et (Slagé iDvergang 
i "iAialen, dl. lebfager en Stitale, en Cp.5 
muntrinø, m. v. f. (S. Hu, i)Mt fvarebc 3tu — i)i9. 91 ■»J^^-r-Øi^figcn^cb* fianl tTu, })'oat fdUt fiam? t1^«, bet 
maa jog tilflaac I Uu, et øobt £)'rb tgtcn ! 
XTu, flip mig ta -paanbcn tccpaal Itu, 
faa fom ba I Hit, rojT til 7(rbcibct ! (3 be 
ftbfrc og ffcre anbro Sitfætbc , fem hev d 
fulbftcvnbigcn immc anglt^cé , ti?bcr benne 
^^Qvt(te{, fom llbcaa6?ovb, i b. Sa(e fom 
naa ! fftcnbt benne SEciovmaabc fæbyanli; 
gen ittc fefgc^.) 

Hu, et. ub. pi. 1. bet nccroocrcnbc 2>ics 
Mtf. (f. Uuti^.) Uucts Si^ft. Hufts 
Sfrig. (ffiaggefen.) "Strar ftei min @i(xt 
i bcttc tlxu" SuUin. "5r«b — fpfbct mit 
fornti>fe Hu." ©. Stnffelbt. 2. et SUc^ 
b(if, en fnart forbiitcnbe Stb. 3 et Hu 
»ar han focfvunbcn. "Slrib bet Hu, f)t)on 
bin éiæt fif 2?inger." Saggefcn. 

^u^cI, en. pi. nuMcv. [S. ?Z u b c I n.l 
en .3>i'i af fiint i)JJeet , fom v. en egen XUba 
rebolfe gioeé ^orm af fmaa £)cme, Seraf : 
^ll^cI^q, en. — vluJ>éImccI/ et. ttint3Jiee(, 
fom hv. til 3?ub(er. — VTii6fImcIF, en. @n 
©øbemab af 93Je(f, ^roriSiubier {ogeé. o.fl. 

Hul, et. pi. tTuUrr. et SaUegn (0) fom 
f. ftg fe(y ingen Q^etnbning fjar, men opfofs 
bcr en ''Pia>i5 i Satrorffen, og efter iDecimat; 
fitftemet forI)ieier bet foregaaenbc Sat eil. 
ben fotegaaenbe Safra-Hc 10 Øangc. — ftg. 
ben etr. tct, fom agteé ell. anfeeé f. intet, 
f. t)øi^ ubeti>beiigt. >pan er et Xlul i .pu* 
fet, teollegict. 

nummer, et. pi. - c, ^t Zat, Saltcgn ; 
(?at. numerus.) ifær for faa »ibt Sallet 
ér. til at betegne brbenen af flere enfcttc 
S^ele-, eK. betm. et Sal betegnebc ©t^He. 
^t raabe oy efter ITummere. 6t IT. af en 
IMé. S)er er iO VTummerc i 2flt. et 
f>elt; latt U, et U, (Job) i lotteriet. 
ilt l)a»e et Ijut't iTummcr l)oé een o: »ære i 
megen 3)Hbe(l. 

Uuomilun^cr , adr. ,i ben ncctocEtcnbc 
.Sib, { rore 5)age, nattlbag^^. 

tTwtii» , en. Siben imellem g'orttb og 
^vemtib , ben nænnvrenbe Sib. tTiitiiio 
^Hlfe. lTuti6cn6 ^Tplnéning. — iTutii>i>; 
<:an^ , en. ben naat<a'tenbc Sibé Jlanb, 
Sanfemaabc. (SBaggefen.) 

Uyv ad], nvt. pi. nye, [3. nyr.] bet 
mobfatte af gammel ; oø betegner or>erf)0; 
uebet ben G'genffat) t>. en ©ivnftanb, at fim 
fort Sib er forloben, fiben ben begnnbte at 
Pivre til. 1. cgentl. om lifløfe Sing og 
om ®gen]Taber. (Ci^n SJJenncffer, 2)pr og 
planter, lisitfc man sil betegne fom ifte 
gamle, bv. fcvboanl. imø.) ^t nyt -^puué. 
6n ny 9?og. .Siolen er faa gob fom ny, 
Uvt .Storn (af ?(aretg ©røbe.) XX^c ^atit, 
.pintringer. Sn ny Silbeieligfieb, Siben; 
ffab. Sen nyere .piflovie. ttycrc o: fils 
' tigere -efterretninger. ®c nyere (Sprog 
(mobf. be ga^nlc.) Se nyeflc røober. 
(93ian figerbaabe: ny ^^iin, og unø SSiin; 
tog oftere bet fibftc. Hyt S3wb ; men of; A'te frifP Srcb : bcrimob nyt SI.) 2ff ny, 
af nyt (eH. af Hv, af Hyt) o: fra ben ferite 
23egimbelfe. lit giøre noget af «y (mobf. 
omtjiere, omurbei^c.) p.:a ny o: otter, 
fortra. 2. m. .penfwn t. inffe £)mftænbig; 
Ijcber ell. ©genffaber o. Singcn. f. (S. Sen 
nye 2?erben, Tlmerifa (o: ben ftbft opbagebc 
i8erbcn£-becl.) 93?in nye ©ovcel (l)oori jeg 
nnlig er inbflr^ttet.) Sen nye .Konge: i 
9]iZobfa-tn. t. ben forrige. 3. m. .penfi^n 
t. »or .:Kunbjtab ell. ©rfaring : fom man 
iff^' forl)en ^ar fienbt, ribvc; fom man,ni)s 
lig l}ar lært, erfaret. Sctte oar mig noget 
ganjfe n\}t, lit giere en ny Grfaring. ©n 
ny Sanfe , Sære. ©t V.vt 9}?etat. H^yc 
^Manter, S»}r o: nrlig opbagebe. 4. fig. 
m. -penfi^n t. be ©geniTaber, ber fcEbt)ant. 
finbeé ». ni>e ©ienftanbe. f. d.' at faae nyt 
9)Job , nye .Kræfter. Senne SBog er mig 
ny f)»ergang jeg lafer ben (o: »«ffer altib 
lige Sceltagelfe.) lit begi>nbc et nyt .(^»^* 
bre) fiix*. (Saalebeé ofte om tct, fom faacc 
ell. gioeé en foranbret, forni>et (Stiffetfe. 
.Krigen tog en ny »^enbing. .pan fom nu 
m. et nyt J^orflag. Set er blev>et fom nyt. 
^an f)ar gtort tct fom nyt. 5. ji. Hyt 
br. fom <Subft. f. Q. om bet ufæbyanlige, 
fielbne. Set er intet Hyt f)05 fjam. Ser , 
er altib noget Hyt p. g^anbe. — 'Sot : ni) 
Sibenbc, mv>i)ct. Ser er intet Hyt i 2fvn; ' 
ferne. 2lt fortælle Hvt. (f. Bynyt.) Hyt 
af ?faret a: Tfarvtib-cné ffifte (^rembringelfer, 
= 3 ©ammenfætningcr forbinbeé ny ifat 
m. abflillige ^Participier (l)iioc bet ba faaer 
SPemærfelfen nylig) og m. enfeJre Subfranj 
tirer. ©aalebeé : nybaaren, adj". v. b. f. f. 
nyfo^t, nybagt ,'adj. v. fom nolig er 
bagt , ganfle friff .' n. S?rob. nybagte 
^ager. fig. og i Sfienit: fom nnlig er bles 
pen bet, Ijan er, — nybanet, nnlig anlagt, 
banet , jæonet. 6n ij. 35ei. — nybrudt : 
en n. ?Cger, fom forfre ®alig ploie^ cfterat 
l}ai?e ligget t. .pnUe. ("Sit aSinf titufinb 
Steen af nybrudt 2fger furer," ©torm.) 
Hybnt^t Sorb, fom forft optaget af 
vf)ebe ell. ^ælleb. (^'luffen.) • nybryggct, 
fom ni)lig er brngget. n, S)L 'iTys 
bygd , en. ^tch , Ijoor 3nbbi}ggere fra 
et fremmebt ?anb nebfætte ,ftg; ell. biije 
3nbbrtggere felu; en Golonte. (9JJotr).) 
Nybygger, en. pi. -c. ben, fom er uboan; 
bret og t)ar bofat ftg p. et fremmebt, ell. og 
tilforn iffe beboet ^ti'i) ; en Soloni)r. ny; 
tiySSft/ "ytyS*' "i)'ig i'^^gget, nnafJBrgs 
ning. ©t n. -»puué, ©fib. nyb<rr, adj. • 
fom nt)lig \)CLt fa:lt>et (om Jloen ; fielbnere 
om -<^aaret.) 3él. ujhexT "jper fraaber 
SKatfefpanb, af ben nvbarc ^o." .Kingo. 
nyfalden, fom nrlig er falben (om ©nce.) 
nvfigen , adj. pi. nvfirt»e. (3. feginn , 
glab.) fom gierne Bil m^e 9?iit, begierlig 
efter 9Zj)t. Ryfigen^cd, en. ub. pi. 23ei 
gtcrligfjeb efter 5Km, uttbig iJJpsgievngoeb. g^t)ffoffcn— %bc» 9:> ^\)it—dit)t nyfvoffcn /: adj. V. fom ntjUg cc ^iintjen af 
^roftcn. n. 3pvb. — nyfuiiC)cit. adj. v. ni?; 
lifl fiinbcn.. uyfeiC»t, adj. V. ni>(fgeii føbt, 
cjanjT^c fpæb. (Sn n. jia(t>. — nygift/ adj, 
1 V, fom m)ttg cc iiibtraabt t JGgtcftanbcn. 

^ct nygifte '-Pav, ®ii n^ Jlonc. — nygiort^, 
tit>H3cn gtovt. (St n. 'i^Q. — nygi-?CifPct ,, 
^dj. V. fom nx)liQ [)ai;faact @.wbntng. n, 
3ocb. -nygivct, adj. v. fom niittg cc viovct 
OP. n. ©vccé. — tTygr«^l^ en. b. f. f. S'S'^'^ 
ii-cgrø{>c, nyl)Uia-v>ct, fom ni)Ug l)at tabet 
ftg ^»crt)c. uyl;ocryc^c :Sropper. -— Hys 
i^ci>, en. b. f. f. HylanC). (:?rmbcvgéS. i8.) 
ityf levnet, adj. y. om ©møv: ganjfc friff;, 
|il>((9cn ficcnct. nyfla^t, adj. v. optUxbt 
(if ^9 , J^eeMfi^rt noe ^fifa-bcv. nyi^om^ 
tnen, pi. nyfomnc, nv)li(] anfommea cU, 

titfommen. iDe nyFomuc (iUa-iier ny; 

Jagt, om Si'5 : ni>ti!3 fammcnfvoffcn, ITy;. 

lani), et. Sovb , fom efter at (>^x>e Hgact 

ubnrEct , opbvi^beé t. ©nifnina ; noplaiet 

^in(eiD);b. tTyI«n6ing , en. 9?n(n)ggei\ 

(93lot^.) nyli^bcn, adj, V.. (Sn u. .So^ fom 

ttnltg ec (Uetjcn bvægtig, (pf. oocvl^ben.) 

t^ymaane, en. 33?aancn, naav ten et i 9h); 

* cH. b. f, f. (SuOfr. VTy. *^i faac fnavt VI. — 

' nyincv^cns, adv, og (t b. Sale.) adj. efter ben 

nijefte SJiobe dl. iUcjebeffif , ($» n, ^Derre» 

"ilt gaae n. f(a-bt. (u.ymoi>ig forefommer 

l^oå (Sneeborf og Svafb ; men fjoreé iffc.,) 

ijLymyntct,adj. y. fom nnHgcn er mmitet, 

nymyntcCte- Sucatcr. nyomven^t/ »dj. v. 

fom ni)[tg er om»enbt t. en anben 9ic(tgion^ 

"Jtonfrcr, fom be Uyomuen^tc tage for 

•a)Urai(cr." <Bd)X)ttc. nyoiilivet , adj. y^ 

■ fom f)at faaet nnt 8ia, (Sun.. 2(anb. (25. 

<É. t).) iiypl^iet, adj. V. fom ni)(igcn,, 

en. fom furjle ®ang er ptoict. u. 3orb.. 

vypi-<cget, adj. v. ni?mj)ntet. nyfiPattt, 

adj'. ni)li9 ffatjt. ((Soatb.j "Sfa.k'reH jTueb 

feen nyjfivbte .5l(obc.." JBogg. nyfl«gtct>, 

adj. V. fom nuHg er fingtct.. n. Jltøb. 

Viytappet, nnHg oftappft. n,. S)(. — nys. 

l;rocu6e, adj. v. fom ni)ttg er omt»enbt t. 

ben cljriftne Sro. (®. -g). £).) nytvcvffet. 

cU. nytoi-)Tcn, a,dj. v. .fom 4i»Iig er afta-rs , 

■^ct, y. (ga-b. — VJyvjang, en, mUig op; 

l\)\^tct æang ; 92i>lanb. (2Cmt>crg^ O. 93.) 

Myv)oxcn^c, adj, V. fom coycr- op p. nii.. 

«., ^(anter. (Srefcf)oiv.) pyf.jiyt, nci 

benfor, og bc ber(;oé a.nfisrte iSammenfcct;; 

ttingcv.J 

itv , et. ni. pi. 93?aanctt ,. ttubcr bene. 
. (Spnjunftion, cII, t bet Stbépun!t, ba. ben 
begynber at h)fe-p. ni) (at tænb'eé, at tit; 
/ tage.) S)etmobiattcaf ttcc. VJyct tænbcé. 
i 2(ftett. SZivtaarény, bet førftc i^Ty i 2Ca; 
ret. ©ngang i VJy og cngqng i U« o: 
jweget ftctbcn. 

'Cl^be, v^a. ninb, ny>t. [3. riidta.] 1.. 

i 2f(minbcngl>'b : tage iDcct i, titegnc fig. 

., 55irEningcn , {^fitgcn a,f et ®xibc; f}øfte 

S'rugt af , mitte , tage 93rug af. 2lt n.. &iwté ©{abe ;' nyi« ^»tfenS æe^ogengf)cb. 
n. frugten af noget. 2)en fom oi( n. maa 
fnnne unbttære. "iJi et forjioae at nyj>c; 
JXonften at unbDi\rc er oé forf^abt." 3. 
©mtbtf). >^an ny^cr 3nb£omftcrne af bctte 
Øobé f, fin Sepcttb. -r- 2. »ære ell. 6(tDc 
beefagtig i , opilaac , crf)ol.be. >&an Ijar 
uyM (mobtaget) en omfjoggetig £)pbragetfe. 
3eg f;ar nyet meget gobt i bcttc -Ipuué. %t 
labe (}»ermanb nyi>e Siet og (Sfiet. SeS 
fommer afbrtg t. at ny^e benne Ji^ffc. 3. 
tage 9Zæring t. ftg, faae ^M'b ell-. ®nffe. 
(3. nejtaj 3eg fiar intet nyi>t ibag. 
■Den <SvjQC ny^er fnn Uht. -^an nvC>cvina;s 
ftcn ingen fafte ??obemtb{er. = ny&elig;, adj. 
l.egcutt, fom er OeOagelig at ntjbe, fora gierne 
nribeé (fan om 93?ab,. og ftelben. S, g c n i c fti 
6 ar.) ''£ten ny^elig)ic 9}Jab." éneeborf. 
"7lf Sfferbprene befjolbt be fe(» bet nydelig; 
f!c." Scf}ptte. 2. (Z. niebHc().) befjages 
(tg f. ^tet o, "JJecnrjeb, ØZetf)eb,, i ^orbinbctfe 
vn. 3i.tr(igf)eb og g^finl)eb i g^orwcn, 6n n. 
(ille '55ige. fi-t nv^digt SSttretfe. €n n. 
aMomftertegning. ' -pnn banbfer nydeligt. 
■Deraf: Hy^cIigljeC), en. ub, pi. — tty; 
^clfcy en. pi. -r. J, (S^ierntngcn at nnbe. 
£)»erbre»en 17, af fx<xvH. ^riffe, ©anb: 
fcrncé ftngtige n';6flfcr. 2. bet, fom ni); 
beé. ^Ujtnfbige, forluinbne V7yJ>clfcr. — 
^lV^eIfc&ritt, adj.' rig p. 9Jiibe(fe,' forbunben 
m. en hmx ©rab of 9?. (3. '»p. 9J2i)nfter.> 
ny5>cIy)T, CU. ©cgierligkb , ^^igen cftcc 
5ipbe(fc. . 

ny6ic,cn, (3wb'J. f. t>Æ'^^e.) 
Vtyfigen, adj, f. unber ny.. 
V7vl)e^, en. 1. ub. pi. JBefEafcnl^c^cn, 
at vorre nn.. 2. pi. -er. goranbrtng, ni> 
©fif. lit iabførc Uyfjc^ci-.. ©n gienbc 
gf Uy^cf'cjN 8. ni) ,Xibenbe, Siiit. (Sn 
vigtig U. 25aflené ityl;ci>ci\ = Vlyl)eC>&; 
clfFer, en,p.l,-c. 1. en SS^n af bet 9ii)e, 
af 5^or<inbringer. 2. ben, fom gierne f)««; 
ver m)c Stbenber, n,yl>e{)Cvgr4:a^ig, adj. 
meget begiertig efter. Sii)t. (35etTct.) ily; 
^ci>oh-(Xmm.er , en-, ben , fom ibclig brin; 
ger 9?i)t omfrtng, en SJwgtemager. (JKein.) 
UyI;c$&Iyfl, en. S. tit 9h)t, t. ^oranbrin; 
ger. nyi)c{>6lv|'ien , adj. ni)!)ebégraabig. 
(SS, ©.. S.), X^yl)ei>6ruucv en. ben JBegei; 
^ring ett. ooeroættcé 53eun.brtng, fom en 
©tenftanb Pcvffer afienc P. fin i>?i)f)eJi. (S't); 
t.e,nfcf)t,), nyl;eii6fyg,,en. b. f, f. ni)f)ebéli); 
ften. nyl;c^6fvgc, en. ub. pi. ooerbreoeu 
i8egiertig[)eb efter ^:Rt>t^ efter g^oranbringcr. 
(3aco6i. S>^tcnfcf)t.) 

V7yf, et., 1. etl^aftigjfSrag, @tøb elt^ 
©tag. 2. et l^aftigt 2(nfatb af en (gogfeom.. 
93JotI). [3 t'cgge J8ema:rfetfer ufæbtian(igt_ 
og uljrugetigt i ©friftfproget , liycfom be,|~ 
ogfaa af 93iotf), anførte v. at nyi-fc ; 1, 
bva,gc Ija^iQ t. fig. 2. ibetig minbe, m.4 
iDrb , ctl. mcb ©tob og ®tag,. 3^^ ^^i 
3C't. Imeckia og hiiicKia.J Ø^t^ffc— 9?t)S» 93 9^t)5— ':)^9tte» llvWe, ctt. pU-r. [3?. ^. ØJucf. ^. 
Nncke.] 1. unmdigt 3nbfa{b, fær Sutiiv 
©ride. (mcftipl.) .pun fjaftr.anijc VTvF; 
Fer. -pcftcn faaer untcrttfccn Vtyffer (bit;, 

r urolig, bi^l.) 2. ^cil, (gfrøbeUcjhcb. 
:\'t CC I)ané gamfc HyFFe. (SBcmcecfctfcn, 
. <5vtc), ^nc6, JRccufcr, 3. Huickr, er fon 
' cvCbct.) 

Vtylig, adv. [af "V-] fi^i-" fort tii fibcn, 
nné. -pan cc nvliø fraact op, S)cn nvlig 
anlagte Sfantfc. (2tnoenber[cn af fcotrc 
iDi-b fom adj. l)at ingen ^icmmct t ©proijf 
brugen.) 

Uvmp^c cH. t;Tvmfif , en. pi. - r-, [?> 
nympha.J 1. et (gtagé .pabgubinbcr t 
ben gr. og ronuajfc 33ii?t()Ologic. 2. b* f* 
f. Puppe. (i&. ®. S.) 

t^yjt/ et. pi. b, f. ©ierningen al nr>nne^ 
crr. en enfcit :^onc , bernitnneS, ftMigeé 
fvagt. ",3^it'omiibcr lynnet bøbe." iBagg. 

ViVHitcv. a. 1. fonge fagtc cll. fpagt^ 
fnnge t>. fig fc(t). lit n. en (gang. "VTyn 
(glummec i ben Stccrfeé S)vc:" @oalD. 
(Dgfaa intraiis. .pan gtf og ny»nc{>cpaa 
en i^ife.) — Viynncn. en. ub. pi. 

Vtvre, en. pi. -n [3. Nyi-a.] 1. et af 
bc tvcnbe f etif'bannebc ^nbijolbe af Sønnes 
' form I)Oé •9D?enne)Tct og f)Oé ^attebiir, fom 
tiene t. Urinen^ Sc.nnclfe. 2. et enfelt 
©tnffe nnrebannet (Srté , bet ftnbeé m(t>t 
tt'fanbt anbrc Materier. = Vi\n-e6ctcienC>cU 
fe, en. S3. i 9?'.>rerne. ^^yre^^:nnet, adj^ 
V. i @fi!fetfe tiig en 9?. Hyrefe^t, et. 
bet S^ebt, bet omgiuer 9ZV>recne. nyrcfor; 
tnig, adj. nj^rebainietv (ilS. ®. £).) Uy; 
i-cgang, en. (Sn af be Ganafec, bet lebe 
llnnen fra 9?r»rerne t. SiBdvrcn. Ureteres. 
' itvregtoft, adj.v. i ben ®rab feb, at 91«« 
rcrtw ere omgroebe elt. (uftebe m» Salg. 
VTyrcøruus, et. ®ruué, bet famler fIg iti= 
ben i ØZorernc; S?i^refanb. nyreluFFft , 
adj. V. b. f. f. niiregtoet. ttyrefmertc, 
en. ©merte i 9'ii)rerne , af ®ruué , 9$e; 
tænbetfe, dl., anben 7farfag. Vtyrfftcen, 
en. 1. @teen, cIL famlet DTt^regcuué, bev 
fcrttet fig ( Jinrerne. 2. cf ©Ingé @te; 
nc, af nnrebannet <BVMd\{ , bcr f)Éirc t. 
Salfftctgtcn; 9iect)rit. Talrosa Nephrites. 
^vrcfteg, en. Steg af et 9Ji}cc|tpfEc. tty; 
tcitrdcntj, en. bet 5Ker ett. ben ^anal, fom 
leber Urinen fra Sltjrcrne t. SSlceren. (Moti).) 
UvreflyFFe, et. bet étr\tU mul af et flag: 
tct S>pr, f)Porttcli 9?prernc ftbbe , fom 9Zn: 
trtnc fefgc meb. UvrefvgJ>om, en. (B. i 
5Wnrernc. t^tvretalg ' ell. VivtctccUt , en. 
ben S. ber famier fig omh-ing 9?ncernc. 

Hye, adr. b. f. f. nylig, for fort ftben. 
s^an er nye orjlaaet. Z>ctt nye omtoUc 
5Sanb. ^ . »' 

«y&,ct. [3. Niosn.] et ». Zii^aiic 
faaet, eH. unberfjaanben gtoet 2?inf, fom 
fan (cbe vibere p. ©pov; «n Ijajtig opfanget cll. tn&tdgt lE-fterretning. "Kt faac 'Ct, om 
noget ; gtt>e een Uvp om noget. 

VTvfe, V. n. 1 . n.jp, har nvfct. [3. nio- 
sn. 7t. S. niesan.l ubfrobe SJuften t)cft\Qcn 
r<) meb eti egen 9rib gicnncm Cioefen. — ^ 
tTvfcn, en. ub. pi. ■^— t^vfeblommc, en^ 
9Javn p. en $*{ante. Arnira montanai 
l7yfemi^^eI, et. 5)^^ fom »ceffer 9?t}feni. 
Vivfepulvjer, et. 9^. fom t?. at higteé ti{> 
frenUiringer SJiifen. ttvfcrofe , en. (Sit 
i'Plante, defienbt fra gamle Sibcr af fin lim 
Penbelfe i Ja'gefonfrcn. Helleborus. ttys 
feurt , en. 9^aim p. en tnbentonbff ^(antCi 
Orchis bifolia. 

Vjysgicrrig, adj. [af ny , og gierrig.] 
tegierlig efter ot mie, erfare, ifojr urebs 
tommenbc cfl. ubctobeltge Sing; fom gternC 
inl mtt lid, (f. nvfigrn.) ttyegicrrig? 
V)ei>, in. nt). pi. ben ©genffal) , at B&rc 
nypgierrigv 

UvoFe, r. n. 1. 1)cr» [3. ntisla^.] Pære 
fi^ffelfat m. ©maating , fiat>e trat>e(t m>. 
mange uOetrbelige ®ierninger og 3(?renber. 
(OJJotf).) 2(t gaae og n^ omWng i pufet. 
(®»alb.) "(Som meUeln ^^olianter nyelcr*'' 
ffiaggefen. — Uyelcn, en. ub. pi. 

Uyt, adj.n. afny. (f. bette iD.) ^'craft 
nytfiitr, et. bet Hat , t)Pori »i tnbtræbe, 
ell. gan|fe nijligen ere inbtraabtc; bet tits 
frunbenbc, ict npe li. SDui otte S^agc Ijaoc 
»i U. 'Sit Vt. Ol- m. rtæffe ^Taré JBegnn"; 
betfc. — fig. for : tTyt<:aregi:v>c. lit gi»e, 
nt faae Uytitar. — .peraf ii. a. Vtvt= 
Kareaften, en. ?fftenen før nyt6ar?{'»ig, 
elt. ben ferfrc Sag i bet nnc Ttar, i 3(aret, 
fom titftunbcr, 'eu; fom man er inbtraabt i. 
VTvntcrsgawft en. forcering , fom git^eé 
©ia-gtninge , SSenner, Spénbe o» d. paa 
Olvtaarébug. VTytacrsmorgen , en. 2(as 
rété forftc 9D?orgen. VTytixarenat , en» 
Sfiotten, I)t?ori bet gamte Hat enber, og itt 
hi>e begjjnber m. 9}2ibnat. ttytacreny^ 
et.' ben forfre S?if»maane t bet nr>c 2farv 
t7vtaarsprÆ&iFfn, en. ^. ^aa 9?i?taarébagi 
Vtv-tcarSfcrs, et. SS. fom inbe^otbcr Z>ni 
fFer om ix}itc i bet nne Hat f. ben, fom 
aSerfet giiH'é tit. Vtvt.t<tr6*nffe, et. (Sier* 
ningcn at onjfe een t. ^t^ffc Siijtaarébog/ 
cfl. i 2{ntebning af ?rar»)Tiftet. 

Hytte, V. a. og n* 1. [3- nyta. 5£v 
nu§en.] 1. anoenbc, bruge t. fin S'or? 
bcef," benrttc, ktiene fig af. ^an »ecb at 
n. alting, en^sec ^let 3orb. 2ft n* 2ei= 
tigf)eben. 2, v, d; bringe @aon eff. ^ors 
beel, tiene, goune, vare brugbar, t. ©asn. 
J^et nytter big ifte, at begicre mere. ^5or= 
tit nytter at benne J3aft7 (f. gcvjneO — Uyts 
telfe, en. f. Xenvttclfc* 

Uyttc, en. ub. pi. [3. Not, Nyt. S. 
sjZufeen.J 1. JBrug , Tfnscnbeffe of en 
Sing t. Opnaaelfcn af et S)iemeb. Zii 
[itjab U. et bette t lit giare fig noget t. 
Uyttc, 2. ^orbeet, fom en Sing i?ber p. 9^t)ttc^3iccnfom. 94 Diccnfom— 9?ccr. JBvugcn bccaf; (Sam. ?Kan fiar tniabc Vt. 
og S'>c"i''i'!^K betaf. ®ct er mere r. ^^rt); 
be([e, cnb t'd XX. Zt gtøre t7. i ^I>eri)eti. 
2(t oærc een tii V?. ^eg f)ar tnoen U. af 
benne itarl. (f. (Sviv>ti.) — .pcraf : nyttig, 
adj. [7i, <S). nytte, iiyUic] fom er t. 
9lx)ttc , bringer" QZnttc , gav^'httg, Qn n. 
SSog. "Sn gob J8og et nyttig f. Sccfe« 
ren og forC»edagtig.f. g^oclæggecen." ^po* 
ton. (gn n. 2(nr'enbel[e af "i^iben. Jpan 
er nu'g meget nyttig, (til 9?titte,) — t^yt; 
tigl)ei>, en. ub. pL b£n 6gcnj?ab, at oa-re 
«t)ttig; 23rug0arf)eb. (2>. @. £). fictben.) 

XXce, et. ub. pi. [3. Nid.] SOZaa'nen, fra 
icn Sib, ba ben begrnbcr ot aftage; ZU 
ben imellem -^ulbmaane og 5lx)ct, 53Kaas 
nen er i Xlx. (cclbre ©frioemaabc-: VJ'cb^c.) 
= t7«regn , en. Stcgn fom falbcr naac 
ffliaanen er i 9iæ. (93Jorl).) 

Xtxb, et. pi. b. f. ftriocé ogfaa Xtch, 
[li. (S. Næbbe. 3. Nef, 9lcefe.J ben Se; 
øeraébcel {}0é (fuglene, tjuort bereé Jpooeb 
ciiber fig, og fom foarcr t. ^D^iunbcn f)oé 
onbrc Dt)t\ fuglenæb. — ftg. om en fpibé 
Sing, ber ligner et £U.. VJccb p. en vpam; 
mer, itawQ. = Sammenfætn. a.)Ua:bficc< 
i>cv, en. pl.-fia:t)vc. ^iocbrc omfring ell. »eb 
SRoben af en tfuglé SI. Vtccbljini»e, en. 
»pinbe uben om OZcrbbet ^Oi3 »iffe •g'uglc f. 
{£. i^nter. !t7oi:bvo{», en. SZæbbeté inber; 
ftc ell. bageftc ®eeX. b.) X^ccbbeljucT^n. 
6n fpibé tiljfaaren -puc , fom D.oinbfolE 
tilforn brugte. (9Jtotl).) Xtccbht^vd, en. 
©t ©tage jpoal m. lang og fpibé ©nubc. 
Balæna rostrata. (SS. é. £).) U(Ebbc;r 
^0, en, et (Slagé meget fptbéncefcbe <S!oe, 
fom forbum brugteé ; ncrbbebe ©£oe. == 
nabbct, adj. fovjnnet m. ^Jtceh, 

Vtcei^it. [3. Not, y^ct, ®arti.]®arn; 

foref omnier i i)rbenc: VTa:i>bor, et. loobes 

folet gjionftet ell. 9Diaal t. at pro»e SJJajTcrj 

neé <Stjørrc(fe .i iJob ell. g^ijfergarn 0. Stims 

fiorben ; fom foreftrioeé i 2). fioo. V. 10. 

45. (ogfaa : ©ficl&e.) Ua:^garn, et. (5t 

®lagå ibunbgarn, ber fammefiebé ucconeé. 

Uccgl, en. f. Wegl. 

Vl<vlC>c, en. f. X7el5>c. 

i4Æune,v. u. 1. (ogfaa: n«nte.) fjar 

nofunet ell. nocnt. [3* nenna.] faae ftg felt) 

t. noget, ^aoe >lpierte til, Junnc ooertalc, 

beqoemmc ftg tit. ('^^orefommer ofteft m. en 

S^egtelfe.) -foan nænner xtU at bruge be 

,ni)e Jtlccber. *i>i ncenne iWe at Ⱦffe 58ars 

net. Sian bu nccnnc at flaae 2)rengen 1 

"9}fangen J^rccnfelfe , J[)oormcb l)an iih 

nænner pt bebro\?e fin .P)ultru." 9Jat)beE. — 

®eraf bet libet brugelige: Uotnnc etl. Vlcem 

C>e, et. ben ©inbéilemning, J)yori man fan 

nænne, beqtemme ftg t. noget, lit f}ayc 

U. tit noget, ;— '^igclebeé Ut forccibebe: 

Vlænning etl. Uæn^ing/en. @nter, ^-puger. 

• 5;;iænfom, adj-. 1. fom f)otber tilraabe, 

fparfom, ffaanfom. 2(t »ære nænfoni oocr fit Set; n. ovn-r anbrc? 9)engc. "35en 
nænfomt ftaante "Sop." (g. (Staffelbt, 2. 
ffaanfom, fPaanenbc i 2Cbfccrb mob anbre. 
''9J?angt et 9iaon, fom ^iDaonben næufom 
ocvgrer fig at jTrioc." 5Hal;bef. — Uæufom; 
^ef>, en. ub, pi. 

Uæpc, en. pl.-r. [2C. (S, Næpe.] QZorff 
SBenæpnelfc p. et Slagé Sfoer; Surnipé. 
Brassica rapa. Seraf ; ttÆpegrø'>4 

ttær, adj. og adv. nærmere, nærmejlt 09 
»tæft. [3. nærri. 2C. <B. ner , nyr,] 1. 
adj, (ftetben i ben pofitioe @rab m. ubejlemt, 
og enbnu fietbnere m. belfemt "Ktt.) fom et 
"0. noget beti^beligt SJum er abf?ilt fra en 
anben ©ienfianb. ©gentt. om Jraftanb i 
Siummet. (3 ^ofit. fæboanligen nærligs 
genJc.) 2^er er en nærmere (fortere) )8d. 
lit fcgc ^ielp i ben nærmcfte SSn. SRaav 
Sftjøben er fiorft-, er .^ielpen nærmcfi'. .g»an 
er min nærmcfic 9?abo. — g^igurl. beelé 
om Siben, beelé om anbre ^orf}olb, t)t>or 
man ». bette Srb ligefom ubetuffer fternerc 
etl. mellemliggenbe ®ienjTanbe, (-piippigft 
bog ogfaa i Dette Silfætbe t compar, og 
superl, og Ijcor :Salen er om Siben, brugeé 
iliim. næfl; i posit, be'rimob: nær fores 
fraaenbe. 5)en nær fore)laaenbc .poittbeligs 
t)eb.) (Sn nær (Slægtning. (Sn meget næc 
(fortrolig) £)mgang. (£-n nærmere ^orbins 
bclfe. -9Jlxn na-rmejlc iSen, 2)et er ben 
nærmcflc ©runb t. ^oranbringcn, Hæfic 
2tar. 9JJeb næjic ^oft. — ■^an er tctt ' 
nærmeflc til at føge ttt (er nærmefi berets 
tiget bertil, f)ar meft ?tbfomft bertil,) 2. 
©6m adv. ra. fammc S3rug og ffiemærfets 
fer; men titlige, ». -^orbinbetfe m. anbre 
9)artitler, p. obftilligc egne 93laaber. — 
2Ct »ære nær , nær oeb (mobfat : langt 
borte.) Vlær (Stooen , nær Snbgangen 
(ell. n. veii.) Stom nærmere! SSt oarc 
nær p. S3i)en , pare ffitien p, et SSeffeffub 
nær. ftg. 3»-'g »ar nær oeb at tcoc, f)dn 
tffe fom. — lit nære, at ligge 2)oben nær« 
.^an par mig iffe nærmere, enb 100 (Sfribt. 
Seg boer nærmefl p, 83anbet. S)c ere næc- 
{ ©lægt, (nær beftægtebe.) <5nl)oer er fij 
feto nærmcfJ. il om mig tEfe nær, for nær, 
fig. 2Ct fommc een f. nær o: fornærme t)am. , 
2)et er min 'IQtc f. nær (er mig uoærbigt.) 
— iDm Siben : ©omnieren ernær, (nær fo« 
refiaaenbe.) Ht oære nær beflægtet ra. een. 
7Ct bcj^emmc noget nærmere o: notere. |)an 
er nærmere t. at aroe. — 3Si ere alle lige 
nær ^apc lige Tfbfomft.) 2Ct forElare fig 
nærmere. å5i ere enbnu lige nær o: oi ere 
enbnu ei pibere t ©agen. 3. adv. nær for: 
næften, fnart, faagobt fom (S. b e i n a ^ e.) 
2)et oar nær fommen l)am bprt at ftaac. 
Scg par n. fatben (oar n. »eb at fatbe.) 
tiogetnær, f, nogen, 1, 4, ©gne UbtrpE: 
faa nær fom o: m, llnbtagelfe af. ®c 
mobte alle f«a nær fom ^an, (itl, paa i)am 
nær.) — 3ffc nær fa«, langt minbre, t mc* 9\ccr — D^Æi'Cjlant). 95 Ø^ccrcj^onb— Ø^cering^far. Qtt ringere ©rab. 2>cttc Zøi er tFlfc n«r 

faa gobt [om bet onbct, "2ft ©tormcn ci 
étingcr nccv )ACt fattigt i mit Scc." (Soaib. 
— ^Ct tage [tg noget nitr ([arge ot>cr.) "Jtt 

, , tage ftg iScvben alt f. n<vr. — S)et giF i)am 

{ meget ncct (6ctiimvcbe i,mm meget.) "Kt 
fomme ncer o: ligne (i (5ob[}eb, lU^feenbc.) 
2)et tommer cngefjt TTrbeibe meget nxv, 
Viitr forOinbeé m. nog(e participier, og 
i ?(tm, fErit»e6 fetgenbc fom eet Srb : nxvi 
hcilccpet , nccrboenJse (fom boer i Slæn 
I)ebeu.) n(rrga«eni>c (a. fom frccnfer eenå 
SlSre, fornærmelig, anfløbclig, ©n n. 
Sale, S5effiilbntng. b. nærig, »inbefiig; 
fccraf i bagt. S. Vtccrtjaaotl^ci*.) nem 
gritn^fenCif, fom grænbfer ncer til, fiøber 
til (n«rgvi:nii>fcii&c 2anbe.) ncerlitjgcii; 
{>e, fom er beliggenbe i SJær^eben (en n. 
S3r», (Sfoo.) na^cpaar«rcn^c, nccrbeflcvg; 
tct (br. fccboanl. fom ©ubjT.) noer= 
fccn^c, nøie paafeenbe , fom tager alting 
fnapt, nærgaaenbc (33. ®. D.) itÆrfvnct, 
b^f. f. fortfnnet, men br. albrig, fom icttc, 
ftgurt. ; ncrr\?(x:rfn?c, a.) fom er til Stci 
bc, otterwccrenbe, i^fc^borte (mobf. fravo;; 
rfn^e. Ut Ⱦre ncEnJ<trcn^e.) b.) om ben 
S,it> , fom er; nutibig , famtibig. (mobf. 
forbtøfingcn og ' tilkommende.) ^aa n. 
Sib. ®en n<rrv»a'rcn&e Slcegt. = 2(f nær 
fommcbeéuben: X^cerbei'/' en. ub.pl. ©es 

\ ffaffenl')cben, at im-re ncier(faaoelm. ^enfi>n 
t. (S\'b, fom t. Sib.) .popcbfiabené Vtccr- 

f hc^. -pan boer Ijer i Vtivrljci'en. ©øbené- 
w. — tT<rrfonc, en. ^orbemober (50?ot^. 
forælbet ; men brugcJ. i 9?orge.) X^ccv: 
iiggcnljeJ' , en. ub. pi. nær SBettggenf)eb. 
(li}. ©. iD. bog br. Uivrl)c{> langt oftere, 
f. 5ri:ljggcn^e&.) ncvrveie, adv. paa, tit 
cir. fro et eteb i 9?aer!)eben-. (93JotI}.) "Kt 
fommc n. fra. .?)an er n. borte. (mobf. 
Iciigpeié.) Uærvttrelfc, en. Silftanben , 
at ocerc ncrrscrren^e, sxrre tilftebe. (f un om 
(Stebébegrebct. mobf. ^rktvxvrelfc.) vpnné 
VJ. er uforni!ibcn. S)et flete i min Uctr; 
vcerelfe. 

nære. V. a. og rec. 1. f3. næra. S. 
n dl) ren.] 1. hotbe bet pl)iM'ilfc 2ip veb; 
lige, fobe. Vlærcll^e--5obemibter. S)ette 

. S>i)r nærer ftg af planter. 2. unberfjotbe, 
give Spljclb. _ ©mbcbet fan noE n. fin 
9)Janb. — recipr. nære ftg, l}avefit£;p[)olb, 
fortiene ftt ffirob , erf}ferpe fit Ubfomme. 
"ilt II. ftg t>. fine >pacnberé ®ierning. "2)e 
- nære fig af ^I>rag." .?)olb. ^\ ^aaré. 3. 
ftg. i>ebligcf)olbe, bet»are. 7(t n. ^øletfen. 
it. ^^cit) og ^tenbffab. Jpun nærede enbnu 
noget ^aab. = nærcrig, adj. fom nærer, 
feber rigeligt, girer gob 9?æring. "SSi 
brog ben nærerigc Jøbe t. oé, fom 9?aturen 
l^apbe titberebft." S3aflf)olm. ttærerig; 
^e^, en. nb. pi. (9S. <B, £).) — ^æretlanJ«, 
fn. ben Glaije af Snbbijggerc i et Sanb, 
fom U\>i af bet, te ». TivUiU erf^feroe. (93ZotT). UæringøfJanft. 3. »Kterutf.) 

nær^e&, en. f. unber nær. 

Uærig, adj. (?genttig :*ior{g i at føgc 
fin Sobe (6n nærig ponc \) men br. mefl: 
for: egenni)ttig og"pinbefi?g p, en la« og 
fmaalig 93(aabc. "2)it olt for nærige, bit 
fncpre J^ierte." (Sf atb. - (nærig inbbcfattcr 
pet ^Begrebet om lap, men bog ei om uærs 
lig Stræben efter 55inbing. 5>en t7ærige 
Pil pet et bebrage; men forfmaaer intet 
s)3Jibbert. at erf)i>enie, om enb nof faa tibt.) 
ttærigpe^, en. ub.pl. ten (Sgcnftab, at 
pære tutrig ; tap ©gennptte. 

Uæring, en. ub.pj. 1. bet pl^^iftfFe 2iPé 
8Seblige()olbetfc p. 'J^ifbemibter. -Denne 
??rugt giper^ tiben W. 6n alt for rigelig 
U.-^er flabelig f. Segemet. £)pret§, ^lans 
ten^' U. — Sgfaa for : ^ebif. 2)pret fpgec 
fin tr. (ipf. ^^^c, ^æringsmiil^d.) fig. 
?ft gipe ^^(}antafien, gølelfen XX, 2. t)pab 
ber operboiH'bct f)orer t. et 9}2cnncffeS (etl. 
en 5'*^"'^'i*>''') llnbertjolbnlng ; itbfomme. 
2)en baglige W. 2(t fpgc fin Vt. paa en 
toptig SJJaabe. lit gaae een inb i nærins 
gert. (^peraf : ttæringeforg.) ' 3. SRibs 
lerne, l^'^'^'-"'-^«^ tnan ()ar ftt Ubfommc ; ^ors 
tccl , ©rtipery af eené 2)riftig^eb ; ®øgs 
ning , 2Cffætning , fom ben , ber tepcr af 
'^anbet, «f ^paanbpæ'rf c. b. finber. "Kt 
havic, at ftbbe i gob U. Xlæringcngaact 
fra l)am, er gaaet fra -pufet. iSpen i)at 
fin mefte VI. af Sorbbrug. - 4. ©pffet, 
i)Porpeb man er^pcrper fit llbfonime; bog 
tfæ-r om Borgere t .Kiebjiæberne, Ut bripc 
borgerlig U. "Kt forbinbe Sorbbrug m. 
Jlicbftebnæring. ^Ironæriug , SJJoUenæs 
ring. = VTæringebrug , en. ben ' ©pffet , 
æictfom^eb , ?(rbcib^r(ftigl)eb , l^porpeb 
man foger og erf)pcrper fit llbtommc. (JRoa 
ring, 4.) ttæringsbnigcr, en. ben, fom 
brfper en Ølæring (4), f)ar et Pift ØJa^nngés 
brug. (£)luffen.) nærings^ceI , en. pi. 
-i>ele. nærcnbe 2)el.e i et S-obcmibbet. (5). 
■^. O.) Vtæring6^rift, en. 1. ®. tit at 
tage Skæring, ^^ube til ftg. (2S. ©. D.) 2. 
ben ©plJel, fiporpeb een pinber fit llbfoms 
me; Øiæringébrug. (C£. g'rimann.) "Sen 
faafalbte borgerlige Vtæringo^rift t ©ters 
berne." (£!tuffen.) — næring6f>r!»cnie,adj. 
V. fom briver en Skæring. "@n -^aanbpær; 
fer (.paanbpærtsntanb) eller anben næringes 
$riv»enCie S3orgcr." ^tuffen. VJæringo;r 
fiii>, en. ^tittigtjeb, a>inbit"ibetigt}eb, fjpor? 
meb een brtper fin SJæring. Vlæringcfri; 
l)ei>,m. ^ri^eb t. at pætgc 9?æ'rtngSpei, 
og i'ettetfei at bripe ben patgte Skæring, 
fom af gjegieringen tilftebeé ©tatéborgerne. 
i7æring6l)in^cr, en. .j>inbring, 3nbflrænfs 
ning , ;Soang i ecné 9?æringébrug ; 92æ; 
ringétPang. 2)ette ^aalæg er t. megen 
U. for Bpené SBorgerc. — Wæringgfcr, et. 
.Kar ell. Sier ,(ifær l}oé ufulbfomnc ®t^r; 
æ. ©. D,) fom bringe S»a'ringéfaften fra 9^«;rin()5fflr ~ D^a'rfom. 9G 5^0frfoni — ^^ccfcgruuS. I en. iii^ i)wvaf man bragci* Sicedno (t 
SSernce'rf. 2 o(\ 8.) (£-iI)iimiéfi(t>c , ^nb^' 
tægtéfilbcv Vi^vrint}eih-c:fr, en. Jl. til at 
gtr>c Øicenmj, mvviMiCc J'ivaft. uÆrings; 
1«&, adj, [om mangtcr 9?. [om ingen ?eiltcj= 
\)ci l)ai; t. at cvi)i>ciaH' dl. fovticne. 6n u. 
S3i)v Horringolefc .iSibcCi 3)craf : V7it; 
ring6l«c<l)c?, en. ub.pl. — t7ff:^nt{•^mrt^-.^e, 
en. (ufa'tyanl.) DKvvtngéiH'i , SevH'iH'i. 
(®u(t)l)crg.) Uoriuttflmi^^el, et, pi. 
-mii»Icr, etf^yevt Øtatui-probuct , fom fan 
ttcne (93Jcnncffci- ctl. Snr) t. SZcertng ; S^* 
feemtbbcl. Vtrt'^•ing5ut^ , en. 5ffitéunbv(fe 
wct, at bet gaaci- en anbcn ■oct i famme 
SficEfingSttet. tTccringoroJ*, pi. - vÆ-^^cr. 
fine Kcbbcc, m ()Oi(te Sca-er og anbre ?B«;r; 
tev tfær brage bcreé i)ia:ftng t. [tg. (iDfuffcn.) 
■j;T«vingefaft, en. ncevcnbe (Saft, fom t». 
•^ocbøicCfcn ubbrageiS af ^ubemtbternc, elU 
(om planterne brage af S'orbcn. "(St Ztce^ 
fom brager bc Oebfte ttccringafcfter af Sor* 
ben." Srcfcl)om. — Uorringoft'at, en. <Btat, 
fom tæggeé ^. 9'Jccnngévicic, i^taUé af^ca 
tingéOrug. ViÆringpforg -, en. ©org fv 
ilbfomme^ ©. ooer iGanfte(igf)cben i at er« 

- f)«crt?c bet fotncbne t. Streté Spf)otb. Tft 
ttbe unber XX. pære ncbtn)ft- af n<crjngss 
fortj. "9iaar VJ. min ^panbc mor!net f)ar." 
3. (gmtbtf). — .V7a:i-ing6t'^c6, et. 1; (St 
fStch, til. 'penfi)n t. ben ftørrc cll. nunbrc 
ØJcertng, fom ber gi^vé f. SBetioernc. ®t 
gobt, ^"tet tt. 2. færb. et ©tcb clli >puué, 
l)yoc een briuer en må ØZa-rtng, f. (S. .Sro, 
93JÉ!irc, SSertéf)nué. — Uccriiiget^of, et. bc 
®e(e t et fegcinc elt. Slaturprobuct, fom 
gir>c Skæring ; nærenbe Ixh, (iDtuffen.) 
Xtajringotryi^, et. og VTccriuttstwang/ en. 
b. f. f. ncsringeiljin^er. ^crriitgottci > 
en. pl.-c. 9}Jaabe, at oinbe UbEomme )?c.a, 
®tf)'Deroémaabc ; .pannbtertng, Seoeoei. Ilt 
ttætgc ftg en anben n<5cviitgøv>ej. ".-pan ar« 
fcetbebe p. cit aaOne nt^e ^ccriugevoic f. fit 
^otf, og forbcbrc be ganUc." .Kampmann. 
S^ccring6v>i&, .Ktogi^ab, 3nbftgt t. at tunne 
ei:f)t)en?c. — Uccv!ittjsv>«i>ft-o en. SfJæringé* 

^faft. 

U«nftcfitj/ V. rec 1» (af ttoev.] fommc 
nctrmerc, tomme nær tit. -^ienben noeri 
mti>t ftg. S)et er for6ubet at it. Jtg ""^ati 
tcriet. — ftg. fcette ftg i et fortroligere, et 
»cnj?abe(igt §or^o(b t. een. <pan l^ar igien 
<)egi)nbt at n. fig J^amilien. [(Sielbncre br. 
V. dep. Tit nxxmtQi "S'rttgtfom mi je^ 
iKtrrnes big." (gi.'>a(b.] — t^ccrmclfc, en. 
ben ©terning ell. 58e»ocge{fc, at nærme ftg, 
ri)f£e nærmere tit. 

t7«rmerf, nccrmeft, f. n«r* 

VJiCVfom, adj. [af V. a. narre.] 1. font 
gipcr SZæring , fremt)i;ber 8ct(ig()eb t. at 
ed}tter»e; inbbringenbe^ 6n n. ^£x). ^t 
itcerfomt ©tcb, .ipaanbtjoerf* 2. fom fors ftaaer, fom ftcæbet m. "^^iib dt nære. ftg; 
ftiu'bfom. — VTitrfomljci', env uh. pi. 

V?(srv>ærclfc, iiccrya'rcnC»c, f. unber nær. 

VTæcet. (fort æO pi. b.-f. [3. Nes. 
2(. @. Nese.J en 3ovbftrimine(, SorbtUnge, 
ber jiræffer fig ub i -panet ; elL fonten af 
en faaban (inf. ^orbicrg , (D^6e.) ^lan 
foiftaaer i>et ofte yeb t7æ6 ben wberfte , 
ben meft fremfpringenbc 2)eet af en (D^; 
^c ; (igefom man u. bette iDrb nærmefi 
tænfer p-. ben titfpibfeb^i (^orm af en iawii 
tunge.. ®og er JBrugen ()crt ei befiemt ; 
og ©toalb ffrioer "Pynten af et V?æø." • — 
-Iperaf: X7æfTcfongc , en., et S^faon , fom 
man i SanmarE forbutn gay be ^Ipøobinger 
eU. ©maafnrfter, ber ()er)tebe o»cr et <2i}és 
fe( , eU. en minbrc S)eet af Sanbet. (t 
SJifobf. t. en (D\?cvFotittc, 'StoHfongc.) 

ttæfc, en. pl.-Vi fiC; ©. og 9?. ®. Næ- 
se. 3. Nefs N().s.] 1. ben fremftaaenbc 
og opOmebe ■Dai af S^^cnneffcté -?Cnftgt, 
fom er SRebffabet f. fiugtené ©anbé. Qn 
frum , troget> opflaaenbe, fpibé tT. ^f. 
25rrtfnæfe.) 2Ct fnnbe fin tt» Ht ^ane cit 
gob , ftin U. o: Cugt. 2{t fætte Uæfrit 
l^eit o- »ære ftott, fjoomobig. "jrt ()ængc 
m. Hæfett o: yære mobfaiben. ?Utage en 
». Hæfen, narre l)am. 2ft l^ave fin VT* 
aUeiiegne(b(anbc fig i tn^cbfommenbe Sing.) 
?Ct løbe efter Vtæfeit o: tffe fanbfe pcb hit 
man foretager fig. lit fibbe een-p. Hæfeit 
O: »ide raabe oner ben^ man intet l)av at 
fige oPer; m. fl. anbre Saiemaaber. — 2^ 
Ucgcntf. om Ven tiifxiarcnbe 2)ee( af ^pooe; 
bet ^oé negte 2)pr : ?(t>cné, |)ejl:ené, >pun; 
bene tt.- 3. beri forrefte, noget titfpibfcbe 
iDeei p. en ©fo dl. ©tøt>tc. 4. 3 :Satemaai 
ben : at faae, gine een en Uæfc o: en 3ret: 
tcfættclfe, bør Srbet maaffee fnarcrc l)en; 
førcé fit bet gammclb. Vtcfc, 3- Neisa o: 
@fam, JBcjTæmmetfe. == næfcbftani , et. 
3crn p. et .g)eftebibfc(, ber flutter omfving 
#eftené 9Jæfei ' X^æfebccn , et* 33. fom 
banne beii øocrfte £)ee( af S^æfen. ^æje* 
hloi>, et. be fprængtc !B(obaarcré llbtonu 
mcifc giennem 9?æfcn; 9?æfcbiøbcn. ttæ^ 
febor, et. pL b. f. en af bc tocnbe TTabnin-: 
øer', i)ttori 9Zæfet)ulen beter fig , og f)S)oris 
gienncm man brager 3(«nben. (f. Sor, 2.) 
vtæfebruflp, en; ben brui^agtige aXellemoa'g, 
fom abftiUer Slæfcborene, og banner SfiæfenS 
©pibe. V^æf^ebyI^, en. i8. inben i 9Zæfen. 
næfcMært), adj. b; f. f. n«swtie. (ii. ©. 
S>cbct. foræibct; men optaget af :^i)Uns 
.fcljt.) næfci>ryp , en. ■j'fugtigi^eb , fom 
brrtppcr af SJæfen. Vtæfc^ug,en. £)ug 
dU Sørflæbe t. at tørre S^æfen; Sommes 
tørfiæbe. t^æfef^oi, et. I)nppig Ubflpbert 
af ©tiimpæbffer giennem ØJæfen. ICTæfc« 
grtng, en. 9Jccfeboreneé g^orlængetfe bag til 
imob ©yætgeti tTæfegicr^e, et. ©tifle= 
rummet imellem Øiæfeborcne. itæfegrmiSy 
adv. m. ifnfigtet neba^/ mobSorfeen. Tit *HctiiQtyiu^^Sll(tftcn, 97 9^opflføbf?enbc&am— 9?cc»iK. falb«, (flccige flg n.paa Sotbcn. (paflCorii 
i (clbvc 2)anif .) Uccfcbasr, cf. pi. b. f. 
^aar i Sia-fcbovcnc. Vtorfdjont, et. 1. 
ét fiirfebbct frenimcbt ^yottcbi>r, m. en 
i^ornagtig Ubticcrt ooer 9?a;fc6cnet. RJiino- 
ceros. 2. Slam p. et Sfagé !gfai'n&affe 
fH. ;Jortn)t. Scarabæus nasicornis. VtÆs 
feljiii", en. ^uben, fom fcebcvffev ØJæfcn. 
V?(tfcftul, ft. ØZivfebor. ttccfcljulc, en, 
ben ihbocnbige ^^^uutntng i ØJcvfen, fom 
icUé i tcenbc Stum »eb 9}JcUem{>tufTcn. 
narfcjcvn , et. cn^fcmmc, (iBremé) fom 
fcctreé p. Øitt'fen of .^cfre f. at tætomc bem. 
(?(mbcrgé Srb6.) XXociefnep, et. g^tnger; 
£nep p. SZctfen. tTafcIyi*, en. 8i>b, fom 
tttbeelé frembrtngeé ». ot ftøbe ?uft tgiens 
nem S^cvfcgangen. ncc\tU>Q , adj. fom cc 
tiben SZccfe. n<tfcrcm , en. Stem p. et 
a3ibfef, fom gaaet o»er S?æfcn p. ^^eften. 
nÆferinø, en. JKtng, onftragt t Siecfen (f. 
e. ijoé cilbc J^offefcrrb.) Uafcryg, en. 
ben opftaacnbc -Deel af 9?ccfcn, fom' Skenet 
banner. (Srefrfjoj?.) XXccfcreir, f. vtæfcs 
gcng. tTccfcfttar, et. @. i eU. ubenpaa 
IWa-fen. norfcftywer, en. (S. Slof en s 
ftuOcr.) et é(ag ell. ^nep p. 9iivfcn, 
(iBaggefen.) XTccfctip, en. ben S)ber)TeStp 
cll. ;Sptbé af 9?æfen. Uafcviie, f. nas? 
V>ii6, nebenfor. 

^cc)i, adj. og adv., ber fjav fammc JBtng 
cg Scmærfetfe, fom uÆrmcfl, snperl. af 
tt<tr. (men br. tilltgc t ©ccrb. I)yor man 
betegner, at en ©icnjtanb t '^oiQc, Orben. 
Stang er ben ncermefte efter en onben.) 
a>or itoffJe 9?a6o. <!pan boer i itoeftc ^puué. 
^an fab n. »eb mig, fulgte n. efter mig. 
^an boer ()er n. »eb. — 5)en er Singcnnafl, 
fom l^ar ben t ,&ænbc. £?rbfpr. — >!pan er 
mig norft (bett næfrc efter mig ; cII. ben, 
fom er mig nærmeft. — XZx^t (Sub, f)ar jeg 
i)am at tatU f. min 2»He. nx\k ®ubé 
.^ieip. — 3 Sammenfatning brugcé (enten 
uben ?frt. elL meb beft. ?frt,): najtafvigtco: 
noeft foregaacnbe; nccftbcfalcn^c, fom er 
Jiæft efter ben ø»erft befatcnbc ; narfJforrige, 
fom er foron ben foregaocnbe; ncc^fom: 
lnen^c, fom er noermeft f. .^aanben, nær; 
meft tttflunbenbe; ttarjtjiii)ie, fom er foran 
ben Pfte; tt<cfta:ie>t1, fom i 2(tbcr fcfger 
efter ben ætbjle. 

Vtce\ie, en. ub. pi. bet .Rtartlgl^cbénayn, 
I)t)ormeb ben Sljrijtne «a'»ner jit OTebmens 
tieffc, faa tibt f}anfommer{nogct i5orf)olb 
t. bettc. ^ictrtigOeb t. Uccjicn. "®u ffat 
ctjTc bin n<rfte fom big feto." — najlffiÆv, 
adj. fom cljfer ft'n 9?ailc , ficerlig imob 
SOtebmennejIcr. (?(mbergé £)rbb.) 

XZ«\itn, adv. [af naf|l.] nccr t>. id ^ors 
l^otb , ben SefTaffen^eb , Smfrænbigheb , 
ber omta(cé ; l^artab, noget nær ; meften; 
ieeté. Siben er n. forbi. |?an er naflm 
tobbeft faa gammct. .9}?on funbc n«\icn 
tpiolc berom. 

a>nnfr Orbbog. II. Vla^^mb^cMbci&vn , it, pi. -Berit, ben, 
Ijoié skaber ell. røober er (Sxjbffenbcbarn 
t. en anbené gaber ell. SKobcr; SSørn af 
©ebjfenbebørn. 

U<E6ttiio, adj. [af Ufffc. S. nafe« 
it> c t é.] fom er ubcffcbin og uforffamn^t 
i at nærme fig anbre, i ni^égierrig iSpør= 
gen, upaffenbe Siltalc, utibtg jDceltagetfe 
0. b. — n«r6v>ii&ljc6, en. ub. pi. 

XX(ct, et. f. Uet. 

Hæuc, en. pl.-r. [3- Hnefr.] en ^aonb, 
ifær en tilluft ell. fnattet ^aanb. Ht fatte 
tTccwcrnc i Siben. Ht ffaaeé m. XXca 
v>crnf. "9?aar p. l^^né ^ot mcb tin-ig 
XXccoc ber banfcé." SSeffcl. (3 ben finere 
Satcbrufi l^ørcé iDrbet nu itic let.) = 
^ÆWc^^^|¥ , en. j). mcb 9?o;t)en , cH. i 
^aanben. tla;t>eiiyf}, en. Slagémacrt m. 
éjæocrne, m. .^ænbcrnc, uben anbre 95aa< 
ben. uÆticfafl, adj. Ijaanbfa)!. (9}Jotl).) 
noetjcfegtcr, en. ben, fom ()ar (cert cftev 
Stegterne at brinbeé cg ffaaeé m. Øtceoerne. 
(røotb.) (gn tomcrff , cngetff XI* U«= 
vcfegtnjitg, en. b. f. f. 92cepebnft; 9?cc»ei 
famp, tfocr naar ben fEccr efter Slegter. 
n«weful^, en. faameget, fom rummeé i 
en SlceiK , en ^aanbfulb. lT>rwcgang , 
en. Slæyefamp, Slagémaat. - 2)et fom t. 
nofvcttang. SOtoth. naweljitg , et. ^pug 
eir. slag m. fnattet SR<x\k. (5>. ?o». VI. 
9. 16.) U«wcfamp, en. SJæpebyft, Qlcet 
yefcgtni.'sg. itarvcnyttitj , adj. nem, bes 
I}anbig t. mange Slajé .^aanbgierning, 
(Seraf i b. Sale: ):Tanjenyttttjl)f&.) XXccs 
vcpu)l, et. 9?ft't>efTag. (forælbct.) 5^v>c: 
ret, en. ben Stævfercé Stct, clt. en SiU 
franb, fji^ori ben ©tærferc tager ftg fetp t. 
Stette ; SSolbéret. (efter bet S. g a u f t ; 
r e cf) t.) l^avc)Ii:g , et. b. f. f. XXxxx: 
I)ug, (®u(bberg.) ii«\jcflor,adj. iffe ftors 
re cnb en Ølcn^e, ganfEe Uben. (røotl).) 
n«t>cflrt;rf, adj. b. f. f. næpcfaft. tTocwf? ■ 
go^, et. Stub m. fn«ttet Dtøtjc. (9}iot^:) , 
iZxvctiyf, et. et Sri)f i |)aanben ; cff. S. 
meb fni)ttct 9i. ?(t gtpc een et n«v)ctryf* 

XT«vcr, en. ub. pL i iJlorgc : ben tibevftc 
»arf p. S?ivfctræct. Betula alba. (3. Kæ- 
fur.) 

ttxwling, en. pl.-er. [af Ucevc] Slag 
tnbcn i ^paan&cn; .&aanbbajf, .^aanbtog, 
(Tloth.) 

Hæwu, en. [3- Nefnd.] i »or ælbre ?o»s 
gittning : et Slagé Gbfoornc/ ett. ebfoorcn 
Stet, af et pi# 2fntat ubnævntc peber^ccf; 
tige SDtcenb, fom s?, bereé ©b ffulbc ftenbc 
ben ^.igtebe ff^lbit) clt. frie ; ogfaa : XXcfo: 
ningcr , om be ©bfyornc fet» , og XXcevn 
om ben Stetél^anbling, l^oortit biffe falbteé. 

Vlccone^Y. a. 1. i partic. itorwitct og 
tta^wt. [3. nefna.] l.fatbc, betegne »♦ 
Slasn , benævne. ?ft if. cri Sing ». ftt 
rette 9?apn. .g)Oorlebcé noeuiter man bettc 
Slebffab |>. SranfE 1 2» ubfigc , omtaK, 

- 01 *Rof»nc — 9i£it). 98 5^ob— 'Jtebptn^e. ji>ct ttflrvitfo tngcnflcbé i 8o»cn. |>an bico 
iffc Mccmt'ct i benne (Samtote. ^an ncex>s 
nev Qtbrjg fjunbcé 9Iarn. 3i'9 hfit aitxxQ 
nxvnt et i?rb fccrom t. C^ogcn. 3. ubs 
nceone. 2(t n. Sanbcmccnb. (i Sorfpro; 
gct.) — it<iewncv><trJ», adj. pcerb at narnc, 
fit tafc om. (SKotf).) 

XXaevnev, en. pl.-f. i fficgncfonftcn : bet 
Sol i 93røf, [om angiscr JTclcnee SJJcvngbc, 
i i)mlU bet ^c(c tccnfeé bcelt. (mobfat 
tCaller.) 

Hawfc, V. a. 1. [af UiTtjc] t bagt. Zat 
U : flaoc m. iKævcn til. ^aanticn. 

n«6 , et. (langt e.) [3. Naut.^ ?C. S. 
Neat.] (5t g^allcénasn for ^orniifoécjet; et 
5cel)09eb. ([isorunber, efter £"»ircté fors 
ffietlige ^ten, :2(lbcr og StorrcJfc, inbbei 
fatteé Cvr, Xo, (!>;cc , "^tni«, UnttiusJi, 
<liuif, ::^<:It».) 2'eraf bet irbffc n«i>6 o: 
nijJ>I)uus, ^æbuué, D-tcEglwIb. — Uef 
■i>tBøi>,et. SDxdini. 9JJoth. (nu fielbcnt.) 

iXeb, en. (tort ©.) pi. ttoi»&er. [Tf. ©. 
Hniit.] 1. 3 2Clm. og i ØJaturbiftcrten : 
en m. fiaorb @fa( omgiven grugtfternc. 
f. ©. 6ocoé«i?{>. 2. fcerb. |)affclcné grugt, 
ben Qlminbcl. '^<sfffln«>^. Coryhis avel- 
lana; og Dclnij56en. Juglans regia. = 
ni?i>i>ebrmin, adj. 0. fem "en moben 9?øb, 
n«&i>el>ujf , en. etSBufttræ, fom bærer 
9?øbber ; en |)affclbujf . Ui^ri>^efntgt, en. 
Srcefrugt, fom befraaer of en Siøb (f. 6. 
^offelnisbber , SJJanbler o. o.) £)(uffcn. 
n«5de^fifc, en. f. "DiJff' Hisi'i'ci^Kitrne, 
en. ben tnbvcnbtgc ^nigtfiorrne t 9?øbben. 
XXcriiieHafe, en.' 6n .Klnngc af flere 9?øbs 
ber p. een <Stilf. tT«^^cfnarfFer, en. et 
ØJcbiTab t. at incettc eU. brrbe gfallen p. 
en 9Jøb. noiftcfrog, en. Gn ©tang m. 
^rog p. ©nben, t. ot trctfEc ©renene ncb p. 
et S^cbbetræv n^ft^eolie, en. £>. preffet 
•fØJiabbeficcrner. no5>?cr<:fIc, en. f. XaFs 
le. Ui^-^^e{^'aI, en. ben træagtige <Btai, 
ber omgi»er Slebbefiærnen. n«{»i>ejfo», 
en. (Sto» etr. ^rat of Sløbbebuflc cll. Viaii 
bttvxev, 

XXeb, en. (langt e.) ub. pi. [3. Naud. 
Tf. ©. Neod, Nyd.] 1. en Sitftonb, l)»ort 
mon er intffrftnfet i SSalget of 9}iiblerne t. 
«t opnaac et 2){emeb; eH. en t»ingcnbc 
a:arfag, 9?øb»enbigbeb. Ilt giøre noget of 
XI, 9?aar Ué^at fraser tct. 2(t flage 
uben XX, Seg giør tct iffe, m. minbre 
VliDbtn tmnger mig. 5 ^^^6falb, i llube: 
tilfælbe o: naar S'Iøbrcnbigi'vb fræt?er bet. 
2. ben Siljtonb, brori noget neppe eller net; 
op flaaer tiU 3 Solemaoben : 't4I U/?*, 
Hl. XXeb , og : m. n«6 og neppe* Sit 
U«^ fan mon ret fiiclpc fig bermcb. ^on 
^ar bet, bon t. n«6 fon lepc of. S)et t>ar 
tn. Xkeb, jeg fif ^enbe oeertolt. ^i\i Xi»b 
og neppe flop ban berfro. 3. en Silftonb, 
h.»ori mon er berøDet be nøbocnbtgfie 9}?ibi 
\n t. SSetfoerb, ^oori man neppe fan frifte 8{t>et. ^oatebeé: a.) en ^øi ©rab «f 
Srang , SJianget p. 'Ci»et5 uunb^ocrligftc 
?fOrnøbenbcber. '^<\a. SSeifen maatte be ofte 
titc vi. ?(: \)\i\^t een i Hisi'en. SJooc 
U«^fll er frørit, er ^g){elpen nctrmefi. XÅe^ 
fienber (Urrer) nøgen Åone ot fpinbc* 
Srbfpr. 2(t t>ccre i XXeb for nøget. b.) 
5are, Srængfet, SiPésoabc, ell. et onbet 
£;nbc, fom i b^i ®rab truer SiennejTeté 
Silsa-relfe ell. giør bet ulrttfeligt. 3ft oarc 
{ len t^bcrftc ^ø^. Ser er H. poo ^cerbe. 
3 XTi9i>en6 Sime. l^iX bar ingen "Ciab Yo: 
ber er ingen g^ore m^ ben Sag, Singen er i 
SSel^olb. JDet bor ingen ^i^^, ban fom« 
mer fig ncf.) iDet bor ingen XX, mcb bom; 
ell. bon bor ingen XX, o: ban biergcr fig not, 
er i gobe ^Tmftænbig^ebcr. (3yf. 2>i:rn6s 
nøi> , ^fitjønei , ^ungerSJi*i».) 4. S3c« 
ft(ctrligi;cb, ^2?anffetigbcb, 9}?øie. (f. ogfoa 
9?o. 2.) .&an ton m. XXe>b Icoe. 7It $a»c 
fin XX, meb noget (fjoBe .Onbt oeb.) 3f9 
^or min HoCi m. ot forftooe ben ^remmebe. 
9J?an bor fin XXs<b m. at jTaffe bcnbe Tflt 
bt?ab bun forlanger. ff.5ortr<ri'.) = igam* 
menfivtninger : A.) ITeianFer, et, bet fiørs 
fle 2(nfer tit <^\\\ii. fig. bctfttfrc, Pbcrjrc 
^ielpemibbcl. na^arbciie, et. Tfrbcibc, 
fom man of Srang pootoger fig ; ell. Tfrs 
beibe, bvortil mon britcé of Qlcbfenbigbeb. 
H-e't'brutt, en. oolbfom SSrug af en onbené 
©enbom f. ot frelfe fit 2i». (Scblcgeté 9?o« 
, turret.) tTei'^aab, en. "S^ao^ , fom for* 
rctteé of anbre enb ^ræflcn, noor et ni)< 
føbt 2?arn bolbeé for, et ot funnc te»e. 
(9]Roth.) n«ii>5igc, et. Sige, fom efter et 
3nbbrub af <5ai>et opfofteé i ^^oft og inbtif 
»ibere. His^grcu, en. folbeS ben ø>ro», 
5RoE»en giør fig om ©omnieren i 5D?ars 
fen, t. ©fiul noor ben forfølget. tT*^s 
havn, en. ^. fom man tun i SJøbStilfoclbe 
(øger til. n-e^ljiclp, en. ^iclp, ^ielpe* 
mibbel, fom man tun i ØZøbétitfoflbe git; 
ber tit, cH. fonl mon bebielper fig m. i 
SRongel of noget bebre. lT«J»I)!clper, en. 
l.ben, fom ftooer en onben bi i Støben. 
(9}?otb.) 2. en ©ibielper, fom tun i en« 
feltc Silfælbc giør Siencfte. (Srefd^ow.) 
tteMi^eni'e, adj. v. fom liber 9iøb , er t 
ttberlig Srong, bøifi nøbtørftig. ?ft \)\iU 
pe, giøre »et imob I7e51ii'eni'e. "-^an er 
en ércefué imob en foaban M«i)Iii>en^e 
5Ktg." SRabbet. — n«Mi6enI)cd, en. ub. pK 
SitftanbeiV, ot nære nøbtibenbe. (2?. S. iT'.) 
n«M«gn, en. Ufnnbbeb, fom mon tidaler 
fig i 9?øb,^ f. ot afoenbe en ^are. Xltb- 
mii>5el, et. pl.-mi6ler. SOZ. fom man tun i 
5iøb betiener fig of. vl«6mynt, en. aw. 
fom-f(aoeé t ufæb vanlige 9?cbf tilfælbe, f. 
(S. unber JBeleiringer. Ui^^penge , pi. 
^enge, fom bcnlccggeé t. 9?rug i Øtobétil« 
fælbe, fom ^Zøbbielp ; iWøbffilling, ©pares 
penge, (i5gfao t sin^. "©tore ©fatte , 
jbm en n#<»petige i ©totene ponffeltge %'\'' OJebrrt-^S'Icbocnbig. 99 9^ijbocnti()— 9Z«bc. b«t."<Scfjt)ttc.) ^«^re^cn. SBcføkrfe tir, 
foc at frc([e fit eget St» , at funne bewpc 
^nbvc 2iy cU. (Sicntom, uboii -at fna^cé 
efter be fcorgerltgc iove. (ii>. S. ^.) — 
twi'fugc , V. a. 1. nebe , tt^inge , cjbu* bet 
t. SijjCocntigljeb. ^an »w^fagcr mtg t. 
ot fabe fiam inbfatbe f. Sicttcn. (jtclben 
ub. i partic. i Salcmoabcn : ot fee fig 
ti^i'ffigct t. noget.) He^jTct, en. [anis- 
lebe ^pengc, Statéjtat. fom bccarcé t. 92«; 
bcné Sti). (Sc^ette.) U«{»fyilling , en. 
b. f. f. nc^pcngc. (bagt. Z.) "Dq imtbc 
at F}avc en noiffilling i SSagljaanben , 
fom man i ulriffaltge SKfalbc fan bielpe 
fig etl. anbre xtci." Stai)bcU XXe^^vi^, 
et. Siaab om Jpicfp i Sflcb etl. ^ate, S^nis 
mctffrtg. (,^])cQm.) n«^jFu& , et. Aas 
noni^ub, [om et Sfib, ber er i .f)aȎneb, 
affnvec f- at tocffe- iTpmcertfomfjeb og falbe 
.^ielp til. "6n 2oté, ber »aager en ftcrms 
fulb 9iat, og turer efter n«5fVui>." G»alb. 
n«n&tr«Hgen6e, adj. meget trangenbe,, nab; 
libenbe. ni36twungen, adj. pi. nei'fmings 
ne, 1. tt>ungen, brescn af ØJabpenbigljcb, 
iffe m. fm SJilltc. ^cq giorbe bet n. "5Seb 
at rteltc SSreben fra ben no5t»ungne p. 
§crbrPbetfené £)p^aosmanb." 3iaf;bef. 2. 
afnobt, oftoungen. (©orbing.) n«5- 
tvungenl)e& , en. Soang , 9?øfctienbtg()eb. 
(2f. ®. i^ebet.) n«&tyv>cri, et. Zx^vc^ 
XX, fom een begaaer i ben {leiejtc 9?gb , 
eO. for at frelfe iir»et. — Hij^tcrft, en. 
ub. pi. (3. NaudJjTirft.) 1. Sarv, 5or= 
nobenl}eb i 2(lm. (en forcclbet S8cma:r!.) 
"Sanbeté XI, og ®asn." *p. (Slaujfen. 2. 
8i»eté ferfte , nobfentige 5oin<?bcn^ebcr , 
bet [om t. Sioéop^olb netop er ttlfrrceffe; 
ligt. ^t ^ar?c Sireté U. jpan ijat fivai) 
han fcef)et»er til VT. ^ar iffe meer cnb til 
n. "5orbi Ijan iffe hasbe f)rab iDoer; 
baab falber fin ITe^torft." SXnnfrer. 3. 
2(t forretre tm vT. (S?. @. £).) gaoe.t. 
©tolé. — iwdtorftig, adj. 1. trangenbc, 
noClitenCe. "*I5enb iffe bit Sie fra ben 
n«&ti9rftigc. S. SBibet. ?(t gi?e ben 
n«6t«r|tige. golbing. 2. [om netop tiU 
frcbéftiller gioeté ferfte 5^ornobenf)cbcr. tars 
»clig. n« Uuberfiolbning. 2(t base bet U«&s 
totftige, ha'oc nobtorftigt, tarveligt Ubf oms 
me. lTi5&t*rftigf)cd, en. ub. pi. 1. b. f. f. 
n«{»torft, 1. (A^uUin.) "He^terftiglje^eus 
S3on — ffal ©uberne banljøre^" S)l)lenfrf)l. 
2. Stang, "Ifrmob. (iD.SBibel.) — tw^weniig, 
adj. [. fonwien. (S. notljmcnbig.) 1. 
{ p{)ilofopl}iff !;Betntning: f)oab berinbe^ol* 
ber ©tunben t. fin Si(f CErel[e i fig [elr», Imé 
?Kob[atte er en Umuligheb eCf. mobfiger fig 
[elo : (bet ubetinget nobfenbige ; absolute 
necessarium. i SD?ob[ætn. t. bet tilfcelMs 
gt.) 2. fom t ^øiQt be fiebfinbenbe iDms 
ftcenbig^ebet iffe fan »ære anberlebeé (bes 
tinget nebcenbig. hypothetice necessa- 
rinm.) pljiffi^ n«$v»fl^(]) ; morftlff ji, Gn ti. 5«tgf, fi?etingclff . 3. fom ei fon unb» 
»ocreé, cll. [om man troer ti at f unnc unb; 
»Ofte ; f)øirr forncbcn , uunb»ætl;g. ^in 
S^orrocerelfe er n. (adv. 3i'g maa ncb^ytm 
{»igen tale m. Ijam.) Gt nc^tjcniigt Ht: 
beibe. 2(t giore fig n. for een. lit mangle 
bet lT«l^v>en^igc o: gisjeté 5Købt£rft. — 
Vl©&oenMgl)fJ', en. 1. ab. pi. ben ©gen? 
ffab, at pare naboenbtg ; en Silfranb, fom 
intet JOalg tiUaber. 2(t giere en 2)vb af 
VI, O: finbe fig i bet, fom man ugieruc oil. 
.pan [«rter mig i ben IT. at [øge miri SRet. 
Slaturlig, pfjpftjf XX, (grunbct i en 9iQtur; 
tos.) mec^aniff XX, ([om fetger af SBesoes 
gclfené 2o»e.) SKoraljf XX, ([om f)ar tiU 
ftraffciigc moralffe 2(arfager,) .2, pi. 
tlddijeniigbci'cr a: Sing, fom cre etl. ogs 
teé for nebsenbige. iivcti fjøtjté tTci»oc«; 
Mgl)e4"cr. (f. ^otne^enl)cb.) no^weiu 
6ig^e^6I^crf, en. ben S. iffllg«^ t)oilfcn ben 
mcnneffet. SSitlie iffe sirfer m. fulb Jritjeb, 
men nøbsenbigen bcfremmeå af en fores 

?aaenbe, uben for SSillien tiggenbc (Srunb. 
Tc^Wtcrgc, en. ub. pi. 2(n»enbet[e af noos 
senbige §orf»arémibler mob et uberettiget 
3(ngreb ell. ^serfolb ; nebtounget Sttofots 
fnat. ®rab af IT. "Den ene Ster i|fulbc 
unberfcge SSaabegierntng, ben anben XXei^ 
»arge, ben tretie forfætligt 9)2orb." ©ufb; 
berg. (2£t nø^^^afrge jig. 93Joth.) Xtais 
vcerf, et. SSærf, goretagenbe, [cm gioreé, 
ifeer of Sleb. (D. ^. Q.) n«{>o«rn, et. 
23oErn, [om opføréé, brugeé i Slobétib. = 
B.) VTi^>^5^att, en. Stcbené Dag, Jareno 
Dag. (JSajtholm.) • n«6©fal^ , i XTcJfl; 
faI^, adv. i et Silfætbc, ^oor Staben teins 
ger, i paafommenbcSicbccnbigbeb-, i Sets 
legenljeb. XTisiemcal, et. 1. Soaug. 
a)Ioth. 2. ^vat ber netop er t. ^ornebéns 
^eb. SS. ®. SD. (i begge SSemærf. ufabs 
»ant.) Vie^Btnon, et. ben, fom nobtruns 
gen mao toge imob ict, fom anbre ei sittc 
^ase, etl. giore i}t>a'i> ingen anben »il. 
"9?aac ingen ml t)ar>c ict , [fat jeg Ⱦre 
^ané VT«J6mon."" SMot^. (fielfcent. Stofrs 
gaarb ^ar £)rbet : lT«6emon , en Sinvj, 
man fets iffe ffiottcr 5 men sit paanebc 
2(nbre.) tT«i>6ti^, en. Qn Sib, la ber et 
9iOb, 92obené liib ; S?obétilfa:lbc. "Slaat 
bon er i tTisC'c.riii." D. Sos. XXobptiU 
fccléc, et. Silfoctbe, ^sor 9iob et for ^aon* 
ben, bsot 9?ebcn tsingcr. ©t ostrorbents 
ligt XX, 3 n«i>8tilfa:lie, b. [. [. i Sietés 
falb. 

XT«^6c, en, pL-r, [^iætlanbfJF. 3 3sfs 
t6nb: vTy^^iet 3- Hnydia.] en Sraflob?, 
cU. [sofr, fernbeflagen Sr(ct)amnur, t. at 
brise .Riter elt. SSocgge inb i Stor, ber ffot 
ftijseé ; en DrisefeUc, Stuffert. (Kt brage 
t. <Sfosé og glemme HyMcn efl. Clobben t 
om ben, [om glemmer bet vigtige.) 

Ho^e, V. a. iie^te, 110^. [3. neyda. 
S. not^tgciVt] 1. brinse.ecq t. noget 

(7*) Jliyt)«— ^øQUbtcn* 100 JR^gtcbuc— incinfldø. t). nnbbcI6ar Ssang, ficcccgc, formåde ccn 
t. noget, t>. (53runt)C/ i\ ^rtjgt, cU. onbrc 
bcoægcnbc ^favfagcr, (fantcbcé, at ben fvtc 
SSiUic tocnfcé niinbrc ut^irffom , cnb bcr, 
l^oor »irteHg iEii?anø ftnbcc (2tcb.) 3^0 
»ar ite'i't t. at Ki'oc "^icmmc for at ocntf p. 
f)am, SSctrct ti«{)tc mig t. at opfættc Stcis 
fen. it)\x n&iiev mig t. at ft'ge, [)i?ab jeg 
ugternc 'oiiic. 9J2an maa no^c fmm t. fjané 
eget liBcbftc. lit m een noget paa, f. pi^as 
itebc. "9}2an n«>i>cr nogen t. tct, l]an ittc 
jønffer; man twingcr l}am t. bet, ^an iffc 
»il." ©poron. (f. t\?inttc.) 2. formaae elt. 
føgc at formaae t». £»r>crta(et[c, Sserljæng ; 
totngc p. en fjøfltg 9)iaabe. ?Ct it. ccn t, 
fltfpife, brifte. 2ft »t. fine ©iafter. >&an 
bttbe cnbclig nm^c oé tnbcnfor, inb t @tuen. 
.3. for: tuinøc. 5)en -punb, manffatne^c 
t. ©fo», tager tffc mange >Diu-. iDrbfpr. 
Ht n. 9}Zaben neb. "Kt iie-C'c (tuinge) een t. 
noget. ?[t n. fig ti( noget, giørc noget m. 
- Sttang, p. en tinmgen 9:)?aabe. lit n. Iftg 
t. flt tee, græbe. =: VTijr^cit, en. ub. pi. (i 
aScmctrfeffen 2.) 

Uei>i{j, adj. og adv. 1 . fomci fan unbs 
v<xtcé , fornf ben , unnbiutrttg. lit I}av»c 
noget na^'x^, ln'f)Ot>e, trccngc tt( (^X. Pære 
forbunben, forpligtet tit. JDet f)ar bu if!c 
nøMø at omtafc. "iDct, fem fjan iffe f)aybc 
iteMø at ftge." <3neebovf.) "-^an minbrc 
I)ar, men fjar og minbrc uenigt." 93?. -pams 
mer. (bef)ot)er minbrc.) ^it giøreé tffe n«r* 
btøt fer i!fe fornubcnt.) iiDct er faa iwMøt, 
fom ®alt t. ^Tia^i. (93iot[).) 2. adv. n«^ 
Mø, ite^iørtt, [9?. ©. nøbc, nobc] af 
Svang, ugierne, mob ftn SSillic. 3cg gi«'r 
bet itebiøen, .^an »i( lte^iø ti( bet. "Om 
bu paaiocggcr f)am et Smlu-be, [om bu trocr, 
fian iwMø mobtager." Sacobi. £>cn banbs 
fer og, ber banbfer nøbiø. £>rbfpr. 

Vt«bfaøf, nøbffiøft, nøbtvunøeit, tTøb* 
t^-rft, M«rbterftiø, n^iivcnbiø, tT»i>x>cnMø* 
I)cb, f, unbcr Hiøb. 

tTirøcI cit. U«ølf, en. pi. Uøølcr. [3. 
Lykill. ©frioemaabcn: en n<eøcIfo(gcé i 
a-lbre <SWftcr og Orbbøger ffjoé ©fir. ^f- 
berfen og 93?. ^oré : en Uérøfl; men: et 
V^cøle) t)Oé 93?otft, t ». @. £). m. m. ©ns 
beel 9?i)cre (f. @. 3« SSabcn) f?ri»c : en 
n^røle ; og benne (Sfrioemaabc adenc fin* 
ber (2tcb i ©ammenfætn.] 1. egentf. et 
JHebjTati t. at tuffc en 'ia<xi, op og t. f. 
^ovcbneøcl, Kammeriwøfl , PoVtitc? 
øel. 2. om Piffe SfebiTaber, f)Pormeb nos 
gct optræffeé , tiffuffcf' , ombreieé m. m. 
iT^-øIcH t. et ilBr, nthrnugfe) t. ctSnftrU; 
ment, t. en ©!rucf!{He, o. f. 0. 3. fig. 
n«>ølen t. en ^pemmclig^cb o: ttt, fom teber 
paa ©por t. at opbage ben. — 3)cnnc S^æft; 
ning er ITeøIeit t. ben fnbiige 35ee( af ?ans 
bet. = R«ølcb<:cnb, et. SS, f)? ormcb 9?<»gi 
ter CCC fammcnbunbne. tTcøkbcen, et. 
©•t mcb liegg« ©nbct f rummet SSccn, fom fors 6tftbcr iDpctarmen m. S5rt)ft6enet. Vt<r5# 
Icbuc, en. ben øoerflc .Rrebå p. 9?pgtert» 
(«.©.£). UdøIeri&bc.93?otl}.) ITeøIe* 
Wire, et. 95. t\X <xt fjænge fit SZegicfnippe t\ 
nøøfcboffc, en. (Sn SZpglcpiOc, m. anbragt 
^a'ugfini, fom J8ernfp(be meb j^rub, og fprc 
af. tT^øIeøtcmmer, en. ben, fom I)ar 9?egs 
terne (f. 6-, tit SSæreffcrnc i et ^uué) t 
forvaring. tTi?øI<l)uI, et. l.putp. cti 
S^ør, tjoorigicnnem ^Jiogicn gaacr inb K^(x(it 
fen. 2. .g>uu{()eben t en liJiøglepiOe, ^»ori 
Sappcn i Saafen fiutter. tTøølcfcm/ en. 
ben ubftaacnbe ^ziX p. @nbcn af""cn 9?., fom 
bcpoeger Snbretningen i ?aa[en. n^-ølc* 
f nippe, et. - en ©amting af 9?«g(er \ et 
JBaanb cif. en Sling, nuøltfiirw, en. .^« 
ti[ at locggc og giemmc DZogkr i. ITeøk* 
:penøc, pi. ben (foråring , fom efter ftJeb« 
tægt ». et XouuéJiøt) giocé af ^iobercn t. 
©ætgercnS itone. XTeøIepibc, en. ^i6en 
cir. JRøret p. en 9?øgtc, (}Oor benne er t)unf. 
n-erøicpiøc, en. ben ^ige i et -puué, fom ' 
Siøglcrnc cre betroebc; ^uué^o(bcr]Te. (for« 
afbet.) HÆ-øIcrinø, en. 91. Ijpori et ilnip« 
pc SfJogter [)æiiger. n^ølev#r, et. b. f. f. 
U^ølcpiibe. ITcøIcfYilt, et. ©n (iben ^la* 
be af 3erni cff. 93Jeéftngb(if, ber onrgittcc 
et 9iøgfef)ul p. en S)ør. n^ølefmeb , en. 
?aafefmeb; neølctorn , c«. (St runbt 
Sern, J^rormeb SZøgtepiber giørcé. (93Jot^.) 

Xim^in, adj. pi. uijønc. [3. nakin. 2t./ 
©. nakod.] 1. fom ingen \R(ceber, intet 
©fiut ^ar paa ; biot, bart ©gcntl. om 
93icnnefEct. ?(t gaae n^øcn. -pun gi! m. 
twøcut (bart) æriifl. ®n n. StaHet (pia(« 
tet, u.ffet, fattig.) ©et n#øric i 93iaterict, 
t JBillcb^uggerfonften o: be menneffetigc Se« 
gcmébete ubenaieftcebning. — fig-JDenneø«' 
nc (rene, nfonft(cbc) fSanbf)eb. 2. uegcntf. 
og ftguriig: ffalbct, blottet f. 4^«ar; ell.be« 
rø'oct en iHvfentiig ell. prrbenbc SBcftæbs 
ning. Gt ncøcnt (Hippct) g^aar. Sorben 
er enbnu n* 3)e n«øuc (afterebe) Slra-er. 
— rTÆ-øenl;??!, en. ub. pi. a3ef?affenf)eben 
at »ære n«<øcit. 

Vis!^\t, et. pl.-r» f3. Hnvki'U.J noget, 
fom crjammcn»unbet i ©fiffétfe af en ^ugs 
te. et Uijrølc Sraab , lUCgarn. et- 
Sraabtwøle. — ii«ølci>anitet, adj. v. bans 
net fom et 9Z. (SS. ©. O.) it.?ølcruitb, adj. 
V. runb fom et 9?øgte, fugtevunb. ncølci 
r>ii6, adv. t 9?øg(er; 9Zøgtc f. 9?øg(e. 

rt«rølc, V. a. 1. »inbe op i et 9?øgfc, ctt., 
»inbe af et 9?. lit n. @arn fammcn ; at 
iwrtlc af, nc<ølc op. (95. ©. i?.) 

n^ifiØtiø, adj. [afiiÆrie.] 1. fom i attc 
53e(e er o»creenéftemmenbc m. <£anbf)eb, m. 
^orffrift, JReget ell. gjJaot; rigtig, tro. 
©n n. Unbcrføgeffe, efterretning, ?ffi"Trift, 
£)pf?rift, 2?e(!emmctfe. 2. fom itfe for* 
fømmer nogen Smftambigljcb, agtfom, om« 
l^pggelig t liXt f)»ab ber h^rer t. en (Sag. 
(mobf. fifi>{)eoI<rø.) «♦ t Sicneften, ifftic ^i^iagdg— 5^toic§. 101 Wc«— O! n*i.-.gtitt5«^r <n. ut. pi- i^«-'" ©flcajtab, at 
X>ccTC ni?uic)ticj, (i?f. ^øffomljci,) 

IToif, ådj. [Vi. <S. nau. ;X. genau.] 
foni CC ncrop faafcbeé, fom bet jTal »ccrc, 
$ra-fi'n mt-er cII. niintrc; tt. norr; bcraf 
egfaa: nfiagtuj, oral)Pi)9c(tg. S'rbct fo; 
wfommcr tog iiottcn [om adj., 03 mtnbjl i 
posit. (U. »icb ubcfr. ^rt. 2(t fortre »teic 
(nøiagtiiit) SRcgnjfab. ©n neierc 9?c)1cms 
tniiic. . 'l><n neirfte ^riié (ian ringcftc , 
noget fan fa*(gcé for,) "@n- øm og tteie 
forening." SXpnfict. 2)c ccc meget n«ie 
SBenner (fottroltgc.) ~ Ht {t«qc i bet nøiefle 
' gorholb til een. 

vT«ic, adv. 1. nær, gonfFe nctr; t. 
S?unft og ^ciffc. Saagct flutter, \!ai\ct 
meget neie, tHe k, nof. %t tinge itoic. 
/ ^an har meget noie libregnet bet. SRan 
maa iffe regne bet faa/n. meb ^am. JlDe 
»are nek, \!. bet ncieftc forencbe. 2. i 
ollc £^ele , ^'mjrccnbtgl^ebcr; nuiagttgen. 
Seg fienber ham meget n. ^an Itenbtc 
^agen p, bet n^iejJe, 3. omOi^ggeltgen, 
jn. £)pmcerf fomf)eb. %t fce ncie t{(, pajje 
n. pflQ, fccta-nfe ftg n«ic. — ^eraf i Sams 
mcnftxtn, ncicl)©rcn6e^ adi. v. fom ^frer 
naie efter ; Inbtjcr. (a3?ot^,) n^icregneiw 
^t, ad), V. .1. fnap i Hbgtfter, fom regner 
alting nb p. \^ct neicftc. 2. fom vil ^ar>e 
7£lt meget nctagttgt; nøic paafeenbc; ogs 
fad n©iefefn&e, , 

n^e, et. (en. SOZotfj.) ^b. pi. (et fotccU 
^et og filtten forefommcnbc, men af cnfeltc 
Sinere igii*n optaget JDrb.) Silfrebéfjcb ; 
^nlbcfrgierelfe. ?(t faac fit Vlefic, finbe fit 
n, "Sem t. ®a»n og S^ebfrc efter bcreS 
eget n«ic." ^oitfctbt. "Sfter IjunS æiffic 
cg W«ic." S>. So9. Sit H^ie, efter Sin- 
iit„('X, JRothe.) '*ioib oé fptmte i forenet 
tl^le." ©. Staffelbt'. • 

lT«ie,T, a. 1. [3. nægia, PCfrc nof.] 
tilfrebéftille , gtørc fplbefr. ^un i Sale; 
maoben : at labc fig neic o: pcrre ttlfrcbé, 
fornøtet. iDermeb maatte ^an labc pg n. 
vf)an laber fig iffe n«ie mi'a litt., 

VT^ies, Y, d«p. impf. iteic^ec, [i^. n»- giaz.] pixre tilfreb^, (abe fig noie, tffe Ut 
^ere mere. «pan nipics m. eet 5Diaaltib cm 
2>agen, a?l noicdcs m. bet, »i fif. 

Vioifom , adj. [af tT^ie. S. g c n u 9 s 
fam.] tilboieltg t. at nøie» m. libet, ell. 
meb bet, man fan opnaae ; let at fornøie, 
maabeliolben i Snfter og iBegteringer. Ut 
»cere h, i fin Jottigbom. ©t n^ifomt S5ns 
ffe. 2(t leve iwifomf. — VTfiifomJ)e6, en, 
ub. pi. ben ©genftab, at »ære neifbm. 

HifF, en. [altii m. fceffcmt 2lvt.] efter 
Klmucné ;Dpertro , ifcvr i SZorge : er iJSors 
fen, ber opljotber Kg i ^iottv eK. (Soer. 
"XXøWen opløfter fit t>o ab c ©ftag." ©torm. 
(fporer til Ut Sng. old Nick.) 

U«iTc, en. pl.-r. bet S>u i ©nbcn af et 
5Soir, fom Soirepælen goaer tgiennem, 
aJJot^. (nraoffee et *J*ro?inbé;^rb,) 

n-9lc, V, n. 1. ^ct. [?J. (S, nølen.] 
tøpc, bDccle ini^en man bcgwnber p. noget, 
ber ffol jf ee ; cQ, Porr^ meget feenbvorgtig i 
at ubføre bet. Spån njøtc^e faa (ccnge, at 
bet blep f. filbigt. ^er er intet at n. efter. 
?Ct n, Icenge o. et 2fcl»eibe. ^an n«lr$e 
længe m. betalingen. — 2)etaf; Xtolcn, 
en. ut. pi. — 'XXøUvj, en. pl.-c, ben, fom 
er til6øielig t. Qt nøle cH. opfoettc. — "Cie: 
Icti, et, ibctig, utibif} 9lø(en ; ©eenbrccg= 
tig^eb. 

XXer, n. s. b. f. f. XXox^ ; men føvælbet. 
JDeraf: U-erIc^iug, Korbpoten. 

n^r, adj, og adv. ligelebeå forælbet , 
for: norblig, 9?orb pao. ("^an boer fig 
nat i Sl)pe," i en gommet Æifc. "iE>e 
n«rre JHiger,") men ^øreé bog entnu fjoé 
Hirancv,, og forefommer (ni. (Snbetfen 
itørrc) in, propr. ITerreliro, ITcrrcgai'e, 
norrejvUitn^, VT^rrcport, (iTTerrelebing 3: 
Siorbpolen. Tfrreto.) 

Ufi>fl,ct, [3, Naust,] et norjf £)rb; - 
^fuur cll, Scb opført ». ©tranben t. Jar« 
tøier ; ©fit'Ijuué , SSaabefjuué, (gororbn, 
af 16 93?ai 1707.) 

U«fle,et. pi. -r. [Øiorjf.} et 9?øølc 
Sraab, ®arn o, b. — 5)cr<if : mfie, r. a, 
^t pinte ( et SJøjjlc, banne et SRøqIc, O. D^ I en Ubraabélnb, bertr. imangfolbige 
Silfælte og na-ften p, cnf)Pcr lePenbcSinbé* 
K. gelfe, f. (g. t. at ubtrj)ffe tnO Søfelfc 
cd. ^ertn>f i Salen, (iD ! liPitfen Inffelig 
£"ag. "<J) ! fiuat fan t^in ©la-te ligne?" 
Sbaarup.) SBeuntrini'}, (S! hror fficnti 
(D(5ub! ^vilfen^«liøOcll) ©(abc ("^fl er Fan, o Jrrb! o tif[(ge?tjb!" Gpalb.) 
goruniring ell. ^frccf (£? I f>pab feer jeg !) 
^tagc cH. ffiebrøpelfe, 2>nf!e ell. gocngfet 
(S I gib hun »ar her !) S3i>bbpbclighcb ell, 
2(f|Ti^ (o ben 9ietrige!) m, m. — 3 østfgt 
-er Snigen af tcnne 8i?b narften ganjfe inb» 
ftwcnfcr t. ©Cctftfpcøget, cO. ben ^øtHtt* Ol—Ob. 102 Otte— Obcl^lorb* Kge-SSaIc: ba bet atmtnbcttgc bonitc Satc* 
fprog egcntttg b(ot ftcnbcc Sntecj. a« ! [om 
^ttnt et f)ac »tUet optage. 

Øbcliff, en. pL-v. [af ®r. 03 Sat.] en 
]^ø{, fitrfantet, fKcbannct ©teen)tj3ttc ; en 
6pibéfitøtte. 

(Dber, i ©ammenfatn. f. over, 

(Dberti, en. @en. (Dbcrflep. pl.-cv. [S. 
Cb CC f t e.] 7Cnfi5vev f. et iKegiment t. -^obé 
ell. til ^i% &n 0). af SRQtteriet, af 3ns 
fantenct. — CDlier)tin6c, en. pi. -i*. en 
£)Ocrf!eé ^ufiru. — (Dbev|llieuteuaitt, en, 
pl.-cr. ben fotnemftc (Stabéofficeer t et Sid 
fliment, {)»{é SHang cc nceft iDOerftené. 

(Dbjcct, et. pi. - ev. [8at. objectum.] 
©tenftanb, 55ormaa{, S (Si-amm. focrb. bet 
£)cb, bec tctcgnct ©tenflanbcn f. (Subiec; 
tcté 83itffomf)eb. — objcctiv), adj. I^oab ber 
Itggec t, ubfpdnger af en Oienftanb fc(», 
uben ^cn[i)n t. htt tænfcnbe ©utjecté ^os 
rcflitUngémaabc. objccti« (Sanb()cb. ©n 
o. CSvunb. objectit^c SorettiUingci;. (mob* 
fat ftibjcctiv.) 

(Dl)lat, en. pl.-er. [2at. Oblatiiin.] en 
®ct af meget fitnt Wied og QSanb, bervuts 
leé i ganffe ti)nbe @!tttet og Oagcé. ®gent(, 
tr. bet om be af benne 2)ei formebe fmaa 
tunbe (Sftt»ci* (f. ^rettobkt, 2virf coblat ;) 

og 2)eien fe(o fafbeé Q)bUtbd Q)bUu 

' XvvQer, en. ben [om bager £)b(atbet. (Db; 
ktform eir. Øbktjern, et. (St KebjTab , 
f)i>ormeb £)b(atet: jtæreé ctl. fovmeS. (Db= 
^ latfage, en. pi. -v. fmaa .Sager, fom tægj 
jeé og bageé p..£)b(atfcct. (Dblatfignct, 
et. cU. (Dbkttryffcr, en. (Signet dl. met)r 
fEa{^ t. at forfegle SSreoc m. £)b(ater. 

(Dbliøfition, en. pl.-er, ffrifttigt Setttig 
f. gJenge, fom man er en anben |?i)lbig ; 
®ie(bébre», g'orjf rivning. 

Øbfcruation , en. pi. - fr, f. ^emcevfi, 
nintt/ 3«gtt«gclfc. 

(^ccftit, et. ub. pi. b. f« f. Dcr&cn6^aw. 
"t)g ©voenbfe fæt f. intben (Dccan." Snge; 
ma«nn. — fig. om id, Jorn inbbefattcr en 
jtor/taltøi?, uubtømmelig SKængbe. "St 
(Dcecu af 53)?u(igf)eber," (|»a(b. 

0)ctav>, en. 1. ub. pi. ^J^ormen af et t 
??iirfo(bélccg dl. i 8 S3(abc fammcniagt lixt 
?papir; (Dctavformat, JBogen er t (De; 
tcix>. 2.'pl.-er. (Sn SSeg af benne ^orm. 
?{oUantCL, ilCivarter og Øctawcr. 3, pi. 
-er. i 9JJufiEen : ben ottenbe Sone fra 
(Srunbtonen. = Øctat>bin^, et. pi. b. f. 
bet f. f. (Dctav), 2. (Detav>bl«6, et. ben 
ottenbe £)ee(afet?(rE ^apir, fo(bett£)ctai\ 

(Dctober, en, ben ticnbc SOJaoneb i 2Caret ; 
©æbemaaneb. 

Ob, en. pi. (Di>eier, ficrbcn. [3. Oddr.] 
©pibép. en.Kaarbe, en .K nit? ell. et anbet 
jtærcnbe JRebjtab'. .Knit>éo6 , (Spnbéoi , 
@t)oerbéo^, ?(t bølge (Di og ©g, (9iiim!r.) 
7[t tage noget m. 05 09 ©g o: m. »ccbnct 

awaat. (D&J>c, en. pl.-r. [3. Oddi.] en ®p{r>« 
af bet fafte Sanb, ber f!ræffer fig noget ub t 
^aoet; en Sanbtunge. (egentiig ben t)bertl( 
3)ee( af benne.) 3r»f, tlces, ^orblcrg. — 
Seraf: oi)J>ct, adj. fom I}ar enbeetSbber. 
(©tencrfen.) 

Q>i>te, V. a. 1. [af 05, 3. oida, ydda.] 
fEcerpe, fpibfe, fættc iDb paa. (ftetben.) 

Øi»i)cr,en. pl.-c, \li. <S. Oter.] et ^aU 
teitjt, ber te»er beclé p. Sanbet, becfé i 
?Sanbet, og nærer fig af ^iff . Mustela lu- 
tra. (i»f. ^auoéier,) = Øtii>erbo^ en. 
Sorbl^ule nær ». SSanbet, ^r>or -Obberen 
f)ar ftt £)p^otbé|^eb. Q)iii>erbcelQ, en. bru« 
geé unbcrtiben for: Øi>{>erfl-'ini>, 05der» 
^ngjt, en. ©ierningen at fange £)bbere; 
bbberjagt. 0{>{)erl)uni> , en. et ©(agS 
.^unbe, fom brugeé tit Øiierjagt, 05« 
i>erfille,cn. et (Siagé Jtifteell, gcelbe, {)»ori 
£)bbere fangeé. (D{)&crfa;c, en. Ct didt 
f!ab af Z^ctu t. at fange £)bbere i. (f. 2vots 
tcfar, :K«t?efax.) Øit^cvfVini, et. <Sfini 
of £ibbere. 

ØJ)c, en. pl.-r, et ttiriff 3)igt, ©aitg« 
bigt. — Øiteiiøter, en. ben, fom bigtet 
£)ber. 

øicl, en. ub. pi. [3. Odal.] 1. (Sien« 
bom, (Sienbofiéret. (foroeibet,) 2. 3 Siors 
ge : b. f. f. (Diclsvct. 3. ^ SDtid ØieU; 
ting (en uboatgt ?(fbefing af bet norffe 
(Storting , ell. (Stocnberneé g^orfamling) 
f)ar iDrbet faaet SSemcrrfetfe af cC>el o: f)øie« 
re, fortrinlig-. = .gieraf bl. a. hc i 9Zorg« 
brugelige (Sammenfcetntnger: Ø^eleart*, 
en. ©ienbom, aroetm. £)l)eléret. 06dg» 
arving, en. obelébaaren ^Irving, oielss 
baaren, adj. v. fom ». Jobfelen ^ar 5Dbelé« 
ret. uegcntl. oiclsbaaren til .Xl)ronen. — 
oielebcrettigct , adj. fom ()ar £)belérct, 
Øi»cIebonie , en. Sbelémanb , ©eloeier* 
bonbe. Øicløbrcv, et. 2)ocument , fom 
[)icmler iDbeléret. Øielecic, en. (Sienbom 
(fubjectioe) m; Sbeléret og r'belé^crligfieb. 
(Si. 3lot[)e.) Øielseicniom, en. pl.rme. 
©enbom, (Uobé, f)f»ortil JBefibberen l^at; 
Sbeléret ell. £)bclc-f)æyb. ØC»clecier, en, 
ben, fom eier en 3orb, et ©obé m. Didit 
ret. 05cl8fvil)«{», en. fulb ®ienboméfri* 
^eb, (^eloeienbom. "SKangc bleoe brevnc 
fra bereé ØiclefrifjcJ* og Ucvc iCornebe." 
Z. Kot^e. Øiiclsfolgc, en. ben S3ciTafs 
fenf)jb ». SC'rbegobé, at bet er unbertapct 
Sbeléret og Cbeléloéning. Øiebgacr*, 
en. ®. l;t«ortit Ijaseé ^Celéret. (Dbd^s 
goiiø , et. 3orbegobé , fom er SDid dU 
'^beie^eienbom. Øicleljcrligl^ci , en. bc 
m. Sbetéret og £)bel^eie forbunbne gvi^eber 
og Scttig^ebcr. tDieloljcrrc, en. ben, fom 
beftbber et £)belégobé ; fulbfommen fri ©er. 
(2). >p. £).) (D{>el8l)(rv>5', en. ©eftbbelfc 
af en Sorbcicnbom i faa Idng Zii>,. at man 
efter Soten rtnber ^bel berpaa. Ø&el«; 
iori/Cn. 3orbct«nbom, ^l'or*i( J^aipc* iDbe li« OtclSfiob— Offer, 103 Offer— Cjferlunl). wt. Øc>cIeFiol. , et. .Rio6 flf £)tct cit. 
Cbeléjovb. (l>^rl(^Iefrr , en. ben , [om 
tflien tniMofiT en folot ell. affwaer Sfce(5; 
cientsom. (l>^cI6lfi■oniItg, en, ^^inbtøéning 
af ^(jctveientom, fom er femmen fva ten 
obcl'obererrt^ebe ^amitte. (D^fl':>mcni>, en. 
1. ben, fom befibbec en (Sienbom m. Dbefé; 
ret. 2. en fri Sctoeier. (Z. 5Rot(je.) (D= 
teleregning, en. Sbetérettené llbregning. 
(Di'elc'ret, en. ub.pl. 1. Siet, fom ec^Ijoen 
»eS ooec en (Sienbom (i Sflovge) ». at l^auc 
bejTtbet ien fom (Sier i ben (ovbeftemtc Sib. 
'2. 9?er, fom titfommer en i}be(écieré ?(rs 
»tnger og Slcegt t. [)tiné Obetégobé. (S'or* 
fiebéret og fiinbloSningéret.) 3. b. f. f. 
JDbe(^frif)cb. (S. JRotOc.) a)itcIov:tt, en. 
(gag, '^roceé om ^bel. (D^flefloerft, en. 
®. fom I)ar £)beU.vet t. et ®oty. (Dtele^ 
tr«m, en. b. f. f. Sbctéfag. (DftdowiC«; 
nc, et. 35. i en Sbeléfag. (Dicloott, en. 
b. f. f. £"r«e(^jla'gt. 

(l>&elff.;b, et. ben 3nbretning i et Sanb, 
ot ber gixvé iDbelSfritjeb og ir'bet&gobé. 
(S. JRotlie. »f)(enfc5t. norb. 2). @. 283.) 

(Deeouomic , en; iib. pi. .f)uuél}0lbs 
tiing; puuél)olbntngéfonft. ?anborconomie, 
©tatéoceonomie. — oeeonomifY, adj. 1. 
fom l)£)vtt tU, ftaaer i S'orbinbclfe m. iDcco* 
nomic. 2. fparfommetig. 
' a>e6, en. ub. pi. [3f. <3. ^Vos, @aft, 
O(ffog.] 1. 2)unft ell. (Sem af fogenbc 
SJanb ell. «nbrc flijbenbc opvarmebe Sege; 
mer. (»15. @. S.) 2. 3)amv\ D-oalm af 
»iffe brcenbenbe Segemer. (Des af en Sam; 
ve, af Socltett^é. 3. ubpreffet ell. affogt 
eaft af Urter, .(forcctbet. f. ©loffar. t. 
.^arpeftrengé Sægeb. "iJiaar Srce faa (Doff 
og i»(ab." Siiemanbé ^oftil. 1564.) 

(Dfferttlig , aclj. [et ganjTc ubanfE, l^oS 
9Diot!) mangtenbe , men nu alminbelig 
brugt og inbfort Orb ; bet iS. offcnts 
lid).] 1. fom ffeer, m\ii , foregaaer f. 
"UlUi Sine , fom enfiver fan I)aoe JXanbs 
flab om; aabcnbar. (mobfat bl. a. Ijcms 
melig, ffiult.) .pan gioite bet ganj^e of»- 
fentligt. "Jft tule offentligt. "3eg lærte 
fbec offeittligen .puué fra .P)uu^%" Up. 
©iern. 20. fi S^ib. af 1550: <:al)riibare.) 
Qn c. Ubjlilling, -^orilceéning, (Subéticne; 
fre, Scettefcettelfc, ^"»rcitjelfe. «f)an ble» o. 
be)Tocmmet. (p^. aahenh&v, a&hcnWQ, vits 
tcriig.) 2. beftemt t. en()»eré Si^rug. ^pus 
blif, alminbelig.) ©t offentligt Steb. 
<5n o. S3i>gning, ^labé. én o. ©fiøge. 
3. fom borer til, ftaaer { J^orbinbelfe m. 
©taten og bens5 Sarv. 6n o. Stiftelfc, 
Sjole, 3"^vetntng. fmobf. priv>»:t.) 6t 
cncntligt (Smbebe. offentlige SJiibler. 4. 
fom fommcv fra 'SoUct, Jom er ^^olfetS ell. 
SJiængbené. 5^en oftentlige ?iJJening , 
Stemme. — (!)ffentIig^e^, en. ub. pi. ©c; 
ffoiffcniieben, at rare ofTcntlig. 

(Dffet, tt, pl.-e. [X. £) p f c r.] 1 . Ut, fom bringes ell. tn^beS frem , (offreé) f. 
iSegn jp. l)ellig 3Cri.|^;.|,gt ^^ (S5ubbommen, 
((^hibevne) ell. paa ben Sffrenbeé Safnems 
meligl)eb og SeUnnbPtclfe, f. at forfone et 
l)ciere »XUvfenS 3Srebe, ell. meb lignenbe 
fnmboli)'? >penti)bning. Gt blobigt, ubtos 
bigt (1>. ffiriYnboffi'«-'/ fufteoffer, SXabof- 
fcr, (gimboffer. 5)erc5 (1), beftob i Jlorn 
og g^ruyter. 2. |)anblingen at offre, Df« 
fring. (S). Svibel.) 3. enl)ver Sing ell. 
®at>e, f)i:)i(tcn man brter, oi?ergit)er en Tin* 
ben , fom Segn p. iSafncmmeligljeb , Tfg« 
telfe, ^engit^enfu'b. ^an bar bragt ^.tat 
ten et betnbetigt U). 4. 3 <Soerb. en ®atte 
af (Sognefolf t. berefi ^rorff, p. |>fiirib^bogc 
tU. »eb inffe Ijoitibelige .Rirfcforretnitjgcr. 
^øitibéoffcr , Suleoffer. (!), »eb Siarnc« 
baab. 5. flgurt. a) cnbver uegennjjttiij 
Silfibefarttelfe af egen J'orbcel, egne 2'nffcr 
f. ?Cnbre6. S>ette (!>. ^Tt^lbe vi ^æbrelan« 
bet. (f. (Dpoffrelfe.) b) ben ©ienflanb, 
ber jnaa bjfbe cg Hbe f. anbreé Cfnlb, ber 
opoffreé. >pun blc» et (Dffer for banå 25el« 
liMt. et fl>. for en folb og bcvfTefog ^oli; 
tif. = (Difci-alter^ et. 2(. i)»ca-paa £)ffrin9 
fEeer. Øfferblo^ , et. Cfferbiiré »lob. 
"®a t>ar bet, at (Dfferblo^et flob i Strøms 
me." ©ulbberg. CDfferboUc, en. ©t runbt 
og im £)fferfar. (S)l)tcnfcbl.) CDfferbori, 
et. 58. »eb ©iben af Sfferalteret. (a}?ot().) 
(!)fferln•c-^, et. æ. fom bring cé t. £)ffer. 
Øfferbicgcr, et. SBocger , fom brugteé o. 
iDffringer. (5muntcr.) Øffcrbon, en. 95. 
fom f^oihci ». øfringer. (I>ffer^rtg, en. 
1. itiaQ, f)»orpaa i^ffringer ffeer. 2. Sag, 
b»orpaa SDJenigbeben offcer t. ^rxieften. 
4>ffcr^rk:gt, en. ^Dragt^ fom Dfferpræften 
ell. be ifffrenbc bære, (C»olb.) Offers 
i>reng, en. jJ)reng, fom l}0s5 bc ®amlc gif 
SfferprcrjTcn ti(()aanbe. ()Q. ©. S).) Q)f: 
ferivr, et. S), fom offrcé ell. er beftcmt t. 
Sffring. (l>ffcrfa^, et. ^. fom brugteé t. 
^^irvinger. (i>fferfe)i>, en. ^Juitib, IjiuniKb 
i?f|ringer fanbt @teb. Øfffrgil&e, et. bci* 
tibeligt SDiaaltib, fom bolbteS efter iDfrin* 
ger , og li»ortil en •Deel of £>ffcrbi)reneé 
^iob an,»enbteé. (Dfferljorn, et. S^riffe« 
Ijoni, fom brugtes »; JDfringcr og ''Sfferj 
gilber. (S)l)tcnfc()l.) Offer^uuo , et. ^. 
ell. Sempel, (jpo'r ber offrebeé t. ®ubernc. 
Offerbøi, en. .f)oi, li^or ber offrebeé, b^ot 
Cfferilb antcenbteé. (©»alb.) (Dffer^ei: 
ti5», en. b. f. f. Sfferfeft. (DfferFage, en. 
.R. af SOieel, die o. b. fom brugtes t. Sfs 
fer. (Dffcrf «r , et. pi. b. f. betlige .Rar, 
fom brugteé r>. Cffringer. (Dfferfiøi«, et. 
.R. af ^fferbt)r. (DfferFnio, en. Si. fom 
brugtes t. at flagte ^fferb»r. S?orbifFc 
(DfferFitiwe of (Steen. — Øfferfoff,en. ^iat, 
fom fpifteé ». r'ffergilber. (S?. ©. Z).) 
(Dffcrium, et. 8. fom offreS, er beflemt t. 
Dffer. fSvalb.) (DffcrluniJ , en. Punb ^ 
l)»or D'tf'^inget foretaget. (S'OtenfiM.) O1fcrmaofttb--C(). 104 ^Øn-Cflfaa» (|>ffei-m<:alt:i5» , et, SJZ. »eb et Cffccgtfbc, 
(@ulb6crg.) <Dffcm(t&, en. b. f. f. Cffcrs 
foft. (Dffcrmcd, et. 9Ji. fom htaQtiå ». 
Sffnngcv e«. tit Sff^rfagcr. Øffci-mclf , 
en. 50J. fom 93ønbcrnc i nogle ©gnc (f. (S. 
i Sfij?c) t. mf\c Stber offcc becee ^voeji t. 
£>tfi'^"in9« (Dffcvminbc, et. en ftævUg. 
Gvinbring, bor ficlligeé eU. offteé ben, mari 
fa»ner, cU. bet, man tjat tabt. Cffiaggefen.) 
Øfferpart, en. (&n »té ©eet af Dffevet. o;8. 
©, £).) (Dffervenge, pi. ^. fom gittcé i 
£)fer. Øffcvpki>8, en. iDffcrfteb. ((Scf)i)ts 
te.) offerpligtig, adj. ((Dffer, 4.) p rigtig 
• t. at gisc ^rcejlen Dffer, <Dffcrpr«ft, en. 
^. fom forrcttebe £)ffvinoer. (DfferqvicQ, 
et. D.r fom offrcbcé. Øffcn'e^f^al) , et/ 
pl.-ft. 9i, fom Ofugtcé t>. rffringcr. (Df- 
fevrfttiQl;*^, en. ^ræftcnS JRcittgfKb t. at 
tage'iDffer (4) af ©ognefodcne. (!)fferr«u, 
en. 9t£ig af et antænbt SD. Øfferfang, en. 
Ijoitibetig @ang , fom fanbt étd ». Sf; 
fnnger. (Df cl•fe^^'eI, en. ((Dffcr, 4.) (gebj 
bet, f)t>ocp,aa be t)fferpngtigcé SZaone teg« 
ncbeé, og fom føt |)eitibccne omfcnbteé i 
SJJeniglieben. (SRefcv. 7 9Zo». 1783.) Øf- 
fei-|T<taI, en. @. fom fctugteé i\ £)ff«ngcr. 
^'Sløgetfcn i bercé ØffcrfTrtcl." @funbt». 
CDffcr^TiF, en. ®. eK. Seremonic, fom fulgs 
teé o. £)ffrtngcr. (Dffc«t1tc6 , et. (Stch , 
l)Bov £)ffvingec fovctogpé. øffcrttvvle, en. 
Saoic, fom bærcS om i ^irEcrne t. at toegge 
Cffor i. (Dffevtii*, en. ben t. ©ffrtng be; 
ftemte Sib. Øffcvtieitefte, en. ben S)cel 
af ©ubéticnej^e , fom Ocfraacr t Cffring. 
(éulbberg.) (Dffcrviiit, en. ^, fom ktug: 
teé oeb Dffunger. 

(Dfficcer, en. pi. (Dfficcrcr. [^r. Offi- 
cier.j en SScfaUngémanb i ^rtgébærcn (fra 
Ctentenanten tit ©encvatcn. f. Unticrofft; 
cccv.) 

Officin, et. pl.-ci% [2. officina, ^axh 
fteb.] br.ljnpptgen f. ot Optegne et SSog; 
tvr>ffcri; unbevtiben for: 2l>ott}cf. 

Øtf^f/V. a. og 11. 1. fu'mbæce, bringe 
et £)ffcr. £)e offrc&c en 58uf. 2Ct o. txi 
©uberne. 33Jcnigf)eben offrcv t. ?præ)l:cn. 
(f.XDffer, 3.) 2(t o. tit fremmcbc ©ubcr. 
3»f. opoffre. — ^(Dfring , en. pi. - er. 
v^anbtingcn at offre. 

(Dfte, adv. oftere, oftcfit: [Tf. S. oft. 
S. opt<l ^lebi iæontig ©ientagctfe, tibt, 
mange @angc. >pt>or ofte ffat jeg ftge^ct .' 
jDet f?cer oftere nu , enb titforn. Som 
bftcft, næften attib, meget ofte. (f. t^^t, 
i{>clig, ^yppjg, joiunlig,) 

'(Dg, con). [3. oc, og. ©0. och, bet 
S. unb.J ®et meft enfeitc S^inbeotb, ber 
futt ubtvnffer en Singé Sitt^æren »eb en 
onben. ©aatcbeS forbinber lit: 1. enfeitc 
Drb , >8egrcbcr og Smf^cvnbigOeber , elt. 
fremftiltec bem unbecfamme gr«mmaticat]Tc 
g^jrijotb. konger og <^nrfter. (Jn ftojj og 
iccvb 93tanb. ilnge ot^ ®amte, iKige oø fattige. 3?eligion, 3C!re, ^titjf og Sam« 
»ittig()eb. -^f orætbreneé og ffiørneneé @tof« . 
be. 2. enfette tætninger i en g)eriobe, 
faaycl tjoor ftcrc SSerbcr (^rarbicater) for« 
bfnbeé nu eet ©ubiect (|)an f;iatp, traftebc 
otj nnberftøtrebe ben ØZøbtibenbe ;) fom ()00i; 
©ubjectet i be forbunbnc ©ætninger er for* 
fticUi^t. (.:P)an tattc cnbnu længe, og l^cte 
g^orfamtingen i)ttrebe bercé S3tfatb ba l^a^ 
taug.) 3. cntettc ©ætningcr, i abffitlige 
iSitfcctbe, l^»or meer enb ben ftmpte gorbin* 
betfc ubtn)Meé, og t;t)or og tra:ber i ®t. f. 
onbre SSinbeorb. f. 6. Seg giør bet iffc, 
og giatbt "Hit enb mit 8io (o: om "iitt cnbog.) 
S)et fiaaer fun i @ubé, og (men) iff e i SRen* 
nefPeré 90?agt. 4. ^cle ^criober, i nogf^ 
Silfælbc, ifær i (Samtaler og i baglig Sale, 
ligefom ftunbom t ben l)øitibelige (iforr W 
bctjTe) ©tiil. 5. b. f. f. ogftta. 35ette 
\-naac Pi og i ©cerbeteé^eb bctænfc. "(Dg 
er bet mob fjané ^ligt, mob ^ané 9Jatur at 
fooe." (Scatb. .g)art. 9)atr. 

(Dgf«<t A conj. [bet S. o u c^. 5J. S. 
oof. 2at. etiam.] S)ettc23inbeorb ubtrnffer 
ottib ef SiCæg t. bet ^oregaaenbe, cIl. en 
^orøgctfe bcraf. ©aatebeS: l. l}»oren« 
fette Srb forbinbeS. 3 ®tatben, i S!aben, 
\a ogfita i SSærctferne ftnbcS bette S?nr. — 
3 9Diebf(xtninger : Sffe altene, iHe blot — 
men ogfaa; faaset — ^'fom ogf^a (fom og, 
elt. blot: fom.) 2. til at forbinbc Ijete ©a-t« 
ninger: a.) i^uor ben føtgenbe ©artning fiem? 
mer operecné meb,, elt. bloter en Silfivtning 
t. ben foregaaenbe ; ifcer naar lit, fom \xlr 
figeé om et ©ubject, eller forubfættcé fom 
bcficnbt, tillige ftgcé om et anbet. %aaix 
bu bort, faa gaaer l)an ogfrta. (giben 
ffirobercn bles gift^ t)ar \)a\\ ogfita faact 
8«fr t. at gifte fig.- (f. Iigele^e^n) — lin« 
bertiben fa'tteé Id foran bet anbet (Subject: 
Sffe allcnc f)ele familien er bcbrøoct ; men 
ogffi« f)an fct» tager fig ttt nær. — ^ct 
betegner enb pibere en ©tigen, en 55^orfla'rfs 
ning i Ubtrt)EEet: >Dt)ben giorogfaa (enbs 
og, fet») ben -^^atttge tnffelig. Ogfa« p. 
benne Sag »ilbe fjan bebrøi?e mig. b.) 6f* 
ter ffiinbeorbenc : tt'f c allenc elt. if fe blot 
og f«a t»el, l()Por "i^it 'i>a altib ftaoer efter 
men og fom. Seg I;ar xlU blot fcet l;am ; 
mcit ogfaa talt m. I)am. 5v;a vel JKegies 
riiigensj og l^ele ©taten^, fom ogfaa mange 
©nfeltcé torbeel. c.) 3 en inta-ømmenbc 
©ætning ; for : cn^ elt. cnJ>og. >p»or tibt 
f)an ogfaa fommer, blioer man bog atbrig 
ficb af l)am. d.) (Sfter men, naar 2farfas 
gen t. ben foregaaenbe ©ætning angifeé. 
93Zan maa tilftaac, at l;un er fmuffere; 
men l^un er ogfa« langt pngre. Seg t)aT: 
tibt et beti)bclig^ Sab ; men fjporfor tnlbc 
jeg ogfar. troe t;om ? e.) 3 en befingcnbe 
©cvtning : Slaar t^an nu ogfca fif iSiUabel; 
jen, i^oab »anbt l;an faa ber»eb7 ©ful^ 
bette uljetb ogfa« inbtrcvtfe , faa r» i)M Ogfaa— OU)fo<jcP» 105 Dlbfoøct— DliV. bofl if!e ff^ctagt. 3. 3 inongc SSilfcclbe 
bc. bet i Salcfproij^t oiHTffefcigf, dl; til at 
ubfv'lt'C og flfrunbc Salon (og ba tonclcft.) 
f. @. «par bu ym oøfi:a »iifclig ubrottct 
oUc bifTc 'Æivnbctl 2.Hi\x rccb bu bet opfa« 
f tj! .' ?0{aattc fiau nu ottjV.« tun tva-ffc bet 
rette SJictlif! Sin er bet oøfaa Ziti , at 
fpciK ! c. f. 0. 

a>ffer , en. ub. pi. [^at. ochra.] 3 
3Clm. en tocbagtig ©ubjTanté, I)Pté ^pot?ebs 
K'franbbeel cv 3cvu, og [om br. til aJJaling ; 
(reb (D. bvuun (D.) men [ccvb. en faabau 
Subnauté af guul gnnH' ; £)ffcrguult. — 
cffcragtig, atlj. [om i SÉffaflrcnhcb ligner 
SDtUx. offerguul, adj. l;t?ié garce Itgj 
lier fiffer, (silaceus.) 

<Dl (m. langt o) eU. <DcI, en. pi. b. f. 
[el.^ og 2i?biT Wol.J et ?tntat af 80. 
(ifcrr om fmaa ^ijf, f. G. Silb, og om 
34?g; og mefti^nllanb.) 

a)k^, en. ub. pi. [3. Olld.] ©tforoetbct 
iDrb, fom man i niHTc Sib igien ^ar ba 
Qxsnit at optage t (gfriftfvHogct. 1. Zxi>, 
Sitéalbcr. ".pr»ab voie 'Soctn ijnffebc at 
[ee, bet »ar »or Ølb forbebolbt." ©ngclés 
toft. "(Sn .Rongc et om)fal)c fan fin (Dli*." 
©runbt»ig. f. ^e^'^cnolC). 2.2c»catber, ©cj 
neration. (DIJ* efter (DI&. ("£)en cfters 
fommcntc Øl^." .p. Saufen. ^. Slaufen.) 

ii)li>, adj. [U. @. eald. <S. old. 91. ©. 
O t b. ^eraf : arlirc og Æl5fl.] gammel. — 
^eraf: (Dl^cfit^er, en. (gtamfabcr i trebtc 
8cb ; æeb)lefal,eré ell. a^elfiemoberé gaber. 
(f. T!poIJ>rfa?er,) (Dl^cmo^cr, en. S3ebi 
ftefaberé ell. SBcbfremoberé DXober. (f, Xip; 
ol^emo^er.) CDl^crmuiii" , en. ben 9)Je; 
fter, fom foreftaaer et ^aug, beftnrer bc 
©ager, ber »etfomme Sanget. U>. for 
©lagterlauget. 3 cvltrc Si^er: gorjlans 
bcren f. et øilbe. 0^^crm^;n^6pe1l{Jf, pi. 
»t|Te ^engc, fom Caugémefrere l;a»c at firåre 
t. ^Itevmanben. = ^yict bet foroclbebc adj. 
olO liac man, tfcrr i ben fitifte Zit, i ©frifts 
fproget bannct enbeel Sammenfortninger, 
()»Dvaf bog meget faa Itibtil ere blevne aU 
meenbrugelige ; farve (f. (£. øI^fruc, (I>1{>= 
f:gcr, 01^ti^> ere optagne i :Sa(efprogct. 
golgenbe funnc anfee^^ f. at f)aye »unbct en 
nogenlunbc alminbelig ®rtttigf)eb: (DI?? 
frue, én. bet fruentimmer, ber forefrkiaer 
•ponvté ell.^ en offentlig StiftetfeS SSaff. 
(l)l?grun&fVcr, en. pl.-c. ben, fom beflitter 
f[g p. at unberføgc og opli>fe ?Clberbommené 
9Mnbeéma:rtcr og ijvat bcrmeb ftaacr i gors 
binbelfe ; en 7(ntiquar. (Dli'gran&fV'ning, 
en. uh, pi. (Sit ilMbgvanbffer^ ^iSibenjTab ; 
iDlbfagevi? Unberfogeife. (DlC'fvni'tg, adj. 
fom ^ar ^unbffab om, er tonbtg t Slbfa; 
øer. (i))Jotl).) (tMJ«iV"^'9!K^/ c"- "b. pi. 
Snbfigt i Slbfager; og beiT tevi)en ^øventc 
a^t^enffab. (2(vo(Hvologie.) 93Jot(). (DIJ"; 
fr.ger, pi. ?e»ningcr fra fDlbtiten; ?(ntti 
fjuiteti«, bevarebe iOJtubeémoctfer fra gamle Siber, faa»cl t Sfrifter, fom ffirigntnge«, 
(SJraPminber, JKebftuber, o. a, "i)c norbie 
fE<5 JKigeré .piftcvic, (gprog og ®Ii>f<:9er." 
9)?aUing. (Dl?fanti, et. pi. i', f. gammelt 
Sagn, ©. fra Clttibcn. f JBaggefen.) Q)li>s 
fVrift, et. pl.-er. ©hift, ffriftligt -røinbeés 
mccrfc fra iDlbtiben. (^p. is, 33Ji(llcr.) ^I6s 
fprog, et. pi. b. f. Sprog , fom i gomtc 
21tbcr taitci og f?rc»eé ; Stammcfprog. 
9?orbené 0). C).\ ©. 33t'uller.) (DI?tii», en. 
ben for længe fiben ubruulne Stb ; be gamle 
iiibcr. a)i6ti?en6 Sfitfe, Sæber. "O)!?* 
tidens billebrige Sprog." iJrefcf}oro. "2)a 
CDI?tiC>3 gamle ©uber bjebe af 7nberbom.'.' 
S)lilenfc{)l. (f. 5ortiJ«.) a)i{'tii>6min{>f, et. 
pl.-r. SJJinbeémcerfe, SWonurocnt fto t)ii)9 
tib-en. ' . 

Q>1!>(, en. G-tJtort ;5rug, ctr. et af r)cett 
Srcr ub^ulet Jlar, t. at fulte^Riøb eK. SifEt, 

(Digert, en. pi. b. f. ell. rettere coU. [3. 
Aldin, glans,} 6n fællcé 93cn(r»nelfe paa 
(Sgené og S3i>genS grugt, ell. 2(gcrn og 
IBc>g. bruges bet om en af bem fixvjTilt, 
ba fornemmelig om ben fttjle. — lit fiaoe, 
fcette, bri»c, brotnbe S»iin p. (DIC>cn o: i 
en Sfoo , ^t>or ber finbeé Dlben. = (DU 
6cn*:i:r, et. klaret, m. >pcnfi)n p, 3)tængben 
af £)lben. Gt gobt (Diienaar o: et U. ia 
ber falbcr ttgelitg £-lbcn , olbenrtgt 2(ar» 
(riuffen.) (DI?enb*r{, en. JBøgetroe, fom 
bærer £!lbcn» (Dl^cn^rift, en. (Sicrningen 
at brise og ^olbc Sfitn i en £)lbcnf!o». 
ol^enfe^et , adj. v. febct m. ^tben. o. 
Soitn. (Dl?enfc?ning, en. ©terningen at 
labe Soiin febeé p. Siben. (i>l?enf!eff, 
et. 5^. af olt>cnfebebe Soiin. (mobf. ^voriu 
f!v)T.) (l>I&cngicl?, en. 2(fgift t. ©runbeies 
reuf. Syiia, ber fætteé p. SlCen; it. SKettigs 
Fiebcn at Ija-vc en flig ^(fgift. (!)IC>engrii6, 
en. (£"n®. fomgaaercH. ()arøaaet p. ;Dlben. 
(Dli'cnt'ifruc, en, ben inb»enbige .S. af£)l* 
ben ell. S3oa. (!)I?citpcnge, pi. f. (Disens 
Qicl\ øri>cnrcttigbc?, en. K. til at tage 
Slbengiclb. (l>li>eiifVou, ca. Sfot», f)»oc 
ber falber^gob Siben ; elT. ^»or Sviin bri; 
»eé p. Siben. (Dli-ciifuiin, et. 1. ©t 
Soiin, fom goaer p. Siben. 2. et olbens 
febet S. (l>lJ»ciitH>, en. ben Zii, ia Soiin 
gaae p. Siben ; dl. ben t. Slbenfebning 
faftfatte Sib. 

(DIfting, en, pi. 01{>inge. [flf oIi>, gam^ 
mel. 3^ Oldungr.] en gammel, bebaget 
9)Janb. Gn (1). paa <S0 ?:ar. Seraf: 
(Dliiugegang , en. falbteé ben ?(aftebébe= 
ftgtelfc, fom bc albjte SSnmænb foretog, 
forenb bc foor om 9)?arfe)Tiel. (iO?otl).) 
(Dli'ingsFraft , en. — (Dl^ingeraai* , et. 
(SKaabéforfamling af Slbtngc. ^erfe.) o. fT. 

aMic, en. pl:-r. [?(. S. eW ^. S. 
S olie.] 1. ben febe Saft, ber o. g?er?s 
ning faaeS af ^lantelegcmer ; men focrb. af 
Slioentra-etfc S3a'v. (f. iSomolie, Slioen; 
oHc.) 3»f. ^Æcrolic, /Lampeolic, JLiiicUc, OHc— C(icpr^»c» 106 Cneqvijl— Dm, yXlanbdolh , Jvoeolie, 3^ofeftolie, o. ft. 

2. ucgcntL bt. tct om anbcn flt}bcnbe ^^cb; 
V, .mc, f. 6. 23ietgoIie. aetfjctijle Ølicr, 
fatbcé t g^eraicn flere (Slagé bcfitllcrcbe, 
fli)gt{()e SScebiTcr, bcc ingen 3'ci>nic tnbef)o(s 
be. 2)Dnf! (Dlie; f. ®. Sran. = a)Iiea<:r, 
et. 6t gobt Ølieaar o: fom n rigt p. £)(ts 
t)cnl}i2»jl, (35. ©; £i.) olieatjtig, adj. fom 
Itgncc £)ttc , fcb fom D. (Dlieavl, en. 
>Dt)rfning af iblietvæer. Øljcbicrg , et. 
et m. £5(ictvæer Oeuovet Sierg. (5S. ©.p.) 
(DlieBtUc, en, ©t Snfect, fom 6c. t 9D?ebtcti 
nen.Meloe proscarabæus. (Dlieblaat, ct. 
(£t 6(aat g'artteftof. (Dlicbl«*, et. SS. af 
;OUetræ€t. / (DlielxKv , et. pi. b. f. S>ftc; 
tc«cté grugt, Dtii^en. (3). SSifecL) (Ds 
ltcb«rmc, en. Ui:ecnligl)eb, ict famfer ftg 
owenpaa £)(tcn, ett. paa Sunben af Dixa 
fabc. ((gc^jjttc. ^ampmanné^Dncuf. af ^^(r; 
gité^corg.) CDIiefc6, et. ?fab cH. :*Sun= 
bc, 5oori D. fcceé. (f. (Dliepibe.) 01te; 
fattte, en. SD^afcrfacse, fom inbrøveS i fogt 
£)(tc. (mobf. Dait&f<:vue , Paflclftvwe.) 
©ijefcrnie, en, 5. fom tillaueé of dl. meb 
£). ©IicfTa)?e, en. ^. fom 6r. t« S(te. 
/- (Dlic^aari*, en. et fregnet <Stcb, I)»or £)(tcs 
r*^, ' trcecc bi^vfcé ; en ^(antning af ©[tetrceer. 
(S:>, ®u(b6crg. f. DiinttaavC».) ^ (DliettlfiS, 
et. ®iai efl. g^(a)Te af en egen ©annctfe, 
^i?ori ftnc £)iuv forfienbcé og fæfgeé. Ølie* 
. green, en. ®, af et iDtictcæ. (Dlicøvuii^, 

en. bet føcfte 2fnftcøg t. iDttcfaroning ; 
©cunbfavye. (DIiel)an4cI, en. ^. mcb £); 
l\t, fom bfioeé øf en ØUcIpanMer, (Dlie; 
l)C«vn, et. -g). (}iiDn iD(ie gicmmcé. (25. Sii 
tcl.) (DIie])«r, en. ben fincftc cg ('(cbcfte 
/^et* Øliel)«!^, en. .^anbUngcn at tnb; 
F)øjte iDlioecne , og Stbcn , ba bet ffeec. 
CDItct'cge, en. ^. fom banncS, ttUat^eé af 
' bet ooccbtetjnc af ^^øcfco, 5^ 'ipfæb, 23a(muci 
fcø e. b., naac ;Dlten er afpretfet. ?(t fore 
.Jtteature m. Øliefoger. (!)lieficli»cr, en. 
^. l)Oor £)ltcfabe giemmeå. ©IieFran{>8, 
en. ^tmH af iDtiebtabe. (93. @. £).) 
"Jrcbené CDlJeh-an^e." ©runbtntg. (Dlie; 
f ruf fe, en. (Dliefnute, et. Jtru?fe, ^rauS 
t. at tappe X'. i. (Dliefro^mmer, en. Olie; ^ 
, ^anbler. (Dlielntjt, en. &. efter ^Ue elL 
;D(tefar!?e. (l>liemk:Ier, en. icn, fom nia; 
ler t S(te, m. ^(tcfarpe. (93. ©. O.) (D; 
Iiem<:lcri, et. JBidebe, mafct m. iDticfarver. 
(Dliemrtluiug, en. 1. ©icrningen at mate 
m. £>(iefanH'. 2. ^^aroen, fom bcr»eb paas 
fættei'. (DlicnwUe, eh. 9}Z. f)f>orpaa iDli; 
»er, ett. o(iegt»enbc ^reforter prcffcé. <D; 
liemsrller, en. ben, fom eier ell. forcjjaacr 
en SHemølTe. (Dlieperfe, en. JRebffab t. 
at ubperfe Dik, tfær af £)ttt>er. (Dliepi; 
Be, en. ©t (S(agé (ange dtefobe ell. Diia 
ti^nber. (Dlicplct, en. febtet ^. fom £)(te 
cfterlaber. (Dlieprove, en. ®n ^rø»e fom 
fovctagcé m. 93iingetft, fjuori brwppeé Slie, 
hn f\infer b»>(n"re , jo mevc panbfrt l}un er. (93Jøiret: pr;arm. |>aanbl).) ©lieqviflt, 
en. £iltcgr<i?n. (DIicre{»i»ife, en. (Sn 2(fs 
art af ben afmtnbeltge Sfcbbife (Rapha- 
nus sativus) fom bi)rfcé f. bene olierige 
^tø. (R. oleiferus. iDluffcné Sanb:iDec. 
261.) olieritt, adj. fom gioer megen 
£)ltc. (Dlicfalttc , en. ©. fom ttUawcé 
m. Dtk. (Dliefm<:g, en. ©mag efter £)« 
Hc, olteagtig (Smag. (Dliefleeu, en. @n 
fiin (glibeftecn t. 9iagefni»e e. b. StebiTaber. 
(Dliefuffer, et. fiint .®. fom ofrioeé m. 
ætI)ert)Tc £)(ier. (Dliffofbc, en. fiin (Socbe, 
l)»ortil Slie brugcé. (Dlicfojf, en. Soebe«; 
fæf t. at føre £)l{e i. (9}Jott}.) (Dlietr«, et. 
betSrcc, I)iné^rugtt)niH'rneere. Oleaeu- 
i-opæa. (Dlictønfte, en. Stiefab, iDliepibe. 

(Dlitte, en. pl.-r. [8at. Oliva.] Slie; 
træcté 'i^rugt. — (Dlivenfanje, en. ^. fom 
ligner £)(ioeré. oliuenfarvet, adj. og olis 
uengr-cn, adj. grøn m. en S3lanbing af 
guult; noget guutgrøn, fom iDliocr. (Dli; 
»cul)av>e , en. b. f. f. (Dliegcaci*. (Dlis 
v>cnoIie,cn. b. f. f. S3omolie. (DIiv>eu* 
trcc , et. f. (Dlietva. 

(DIm, ad), rafcnbe, »tlb. (forcelbet. 3. 
cilmr.) f. man5>clm. 

ØImer^ug,en. ub. pi. et ©lagS teet 
vcfoct Zni, l)iné JRenbing er hørgarn, men 
3)1cttten »omulb. 

Øm, conj. ber titftenbcgittcr bcelS bet 
JSetingenbe i en' ©oetning, beelé en :S\3i»t 
ell. Uins^cb. 1. b. f. f. l)oiS , berfom. 
Øm {eg fan, ff al jeg giøre bet. ^an inlte 
gtv-rne )Tabc fjam, om f)an funbc. 2. efter 
et »Bertuim ell. en ©cctning, ber ubtrpffer 
ll»iéi)cb. ^f)oo fan »ibe, om bette ifte fan 
tcbe t. noget gobt. 2>et er enbnu uoift, om 
ber Mitjcr noget af. Sngcn »eeb, om l;an 
reifer, eller iffe. (t>dZ. ob.) 

Øm, præp. og adv. [3. og Z. nm. 2C. 
€. umb.] A.. præp. l.(Sgcntl. og op; 
rinbcligcn ubtn)ffer benne ^ræp. en Ketning 
af en ©eoægetfc lajigé m. JDmf rebfen, S^me 
fanget af et 2egcme, ell. en ftabig SSocren 
af nogett en faaban $Retning. (f. omfring, 
^yitfet ofte br. absol. om berimob ^nppigen 
i g^orlnnbelfe m. 7(boer<>ier.) SSi gif runbt 
om Snen, l)eett om -^ufet. 7i.t fcettc ftg 
om (omfring) JBorbct. Ut binbe et SSoctte 
om Sinet. Tit toge noget om ftg. (f. (S. en 
.Kaabe.) SSi funbe if!e fatme om Srccet. 
JBørticnc fli)ngebc fig om f)am. 2)er en 
SSolb, en SKuur om ffii^en, et ©tcengierbe 
om .paven. SSillebet l}ar en igtraalcglanbé 
om .pooebet. — g'igurl. a.) f)t>or Salen, er 
om nøic ^^orbinbelfe , SvljTab (ogfaa blot 
imellem to g)erfoner.) ^an er altib om 
.Kongen, om .Rongcné ^erfon. .pun ^ac 
ingen om ftg (^oé' fig, t ^ufet) uben en 
gammel ^ige. ^an Ijavbe ingen om ftg i 
fin Spgbom. b.) h'oot ber taleå om flere« 
(Strib meb een. 2)e »ore, cH. ber oar fire 
om ^am. £»? <re alle om' (imob) mig. £)m. 107 ■Dm^Omarbe'icIfc« (5cn om etn eg to om ^anb«n. £>tbfpc. — 
2. Ucgcntt. { nogle Siffcvlbtv f. flt betegne 
©icnftanbcn f. en S3cjtv'a;t)clfe, en ^anbUng, 
en 9?trtfomf)cb , en 9?øn , 2Cnniobntng , 
©trib, m. ni. ?(t tcbe om noget. ^Ctføgc 
om et Gmbebe, unberFjanbte om ^^rebcn, 
føre 5^voceå om noget. 2(t itroftteé, frribe, 
Ⱦre uenige om noget. 7(t l^appeo om nos 
get. 2Ct gioc een -^aab, Søfte, ^orft!frtng 
om noget. "Kt bebe, anmobe, fpørge een 
om noget. Tft t^otbbe om ti $Rblc. lit [pille 
om ^cnge (men: arbeibe fov SBetoliug, 
for ®agt£(n.) Sigclebeé i mange Silfcelbe, 
l)\}Ot ®ienftanbcn f. en ulegemlig |)anblen 
ell. SSirEcn angineé. f. (5. Tit bigte, bønii 
me, bremme, Ijanble (Stdftct l^anblcr om 
©to»pl«ntning) la'fe, ffriiH', fnnge, tale, 
triole om noget. Ilt bcft^mrc, brv)be fig 
om noget. 2lt ^at>c en "JCnelfe, et Segreb, 
tn tf oteftilting , ^ormobning , SKiétanfc, 
SSi^^eb om noget m. fl, 2(t ^aac gobc 
Sanfer om een. — 55cr er Sale om Ijani 
^orflpttelfe. — 2)et gietbef om at bruge Sis 
len. ^er gielbcr bet iffc om 9)enge, men 
om 35ren. — 5Det er mig om at gicre (magts 
paaliggenbe.) 2)et er f)am fun om ^enge 
at giore. 3. ^'oot Salen er om en 58etȾ; 
gelfe forbi et frcmragenbe ^-punEt, eller ubcn 
omJring noget. 3<;g ^aac, fjan gif om ^iørs 
net. jDa @fi6et sar fommet om ØZæffet, 
funbe »i iffc tcengcre fee tct. aSeien gaacr 
nær om 93pen og ftben giennem ©forben. 
4. 93cb Sibébeftemmelftr : a.) Ipor Salen 
er om bet, fom gientageé p. en »ié 3)ag t 
Ugen. hoften fommer om SJanbagen og 
•^rebagcn (ell. blot: SJJanbag og ^rebag.) 
(Dm ©ønbagen er f)m iffe l)iemme. (S^ers 
imob : paa @onbag o: nctftfommenbe ©øn? 
tag, er l^an i!fe ^temme; og faalebeé br. 
paa hoor Salen er om ixt, fom !un ffecr 
en entelt ®ang.) b.) fiour ber næ»ncé en 
tie Sib af Søgnet, eU. 2Caret. (!)m 9)2ors 
genen , ^ormibbagen , røibbagcn , (gfters 
tnibbagen ; om Tlftcnen, om Ølatten (mobf. 
om SDaøeiu 2)erimob iffe : om, men V)c5 
'l^øilné 2?ag; itic: om SKibitatten; men-: 
\)eb SO?ibnat. Sigctebcé: x>c{> 9?attetibcr, 
og : i bagningen , i Suémørfet.) (Dm 
©ommeren, om ^oraaret, om ©fteraaret, 
om SSinteren. (bet §r. pendant.) c.) ^»or 
et ttlfommenbe Sibépunft bcjlemmeé, inJ>en 
iU. til t)»ilfet noget iTat ffee. (Dm en fort 
Sib. ^on i^enteé om nogle ®age. SBrtjls 
luppet ffal »ære om en 932aaneb. ^an »il 
tetfe om et ^ar ^'age. d.) i Hbet af en 
bejicmt Sibélocngbe. (bet gr. dans.) >pan 
beføger oé t bet minbfte een ®ang om i)ai 
øen, om Ugen. 3fg fommcr ber fun een 
,(Sang om 2Caret. e.) om en Sibålcrngbe, 
h»orcfter Sønning, S3etaltng, icie o. b. bes 
ftemmeé. ^an har fun 2()0 Kblr. om "Kat 
tet. .&an faaer 10 JKblr. om 553?aancben. 
^»or meget gi»er {)an (i 2«c) om ^aivaat tet ? 5. S-gnc Ubtri)f, l^»ori benne præp. 
brugeé , ere bl. a. lit ft)e, at »a|fe om 
S3ørn (0: for ©ørn, t. bereé ^ornobenf)eb.) 
— lit »ære længe, lang Sib om noget. — ?tt 
Ⱦre flere om noget (beettagenbe i en ^anbs 
Ung, t en llbgift.) ^}ii »are tre om i^ogs 
nen. 2)er »ar mange om bette Tlrbeibe. — 
JDer er noget om (©agen) o: bet er iffe ubcn 
©rUnb , iffe opbigtet. Ser er intet om 
lette 9{»gte. — 2(t »ære om en ^alé, uben 
grebning, (i en meget farlig, ul^elbig Stils 
Ung.) — ?(t »ære om fig o: »ære )lræb[om, 
briftig, altih føgc at forticne noget. iDers 
imob : ot »ære ftg om noget, føge, giore 
ftg Umage f. en enfelt ©ienfianb, .pan 
faaer at »ære ftg om en anben Sienejle. — • 
Sangt om længe, cnbclig, omfiber. — B. 
©cm adv. a.) omfring, i en .Rrebé. Ut 
f»inge een om p. (Suloct. ^iulet løber om," 
b.) t. alle @iber, omfring. 2Ct bringe 2£»ts 
fer om i S3pen. 7tt rcife om i fianbet. 
^an brog om p. ©»cntpr. 2tt gaae om og 
tigge, ^pan løber om ben l)ele 2)ag. 2lt 
fee ftg om t 95erben. (i»f. d.) Sænf big 
rigtig om! (betænf alle liDmrtænbiø^cber.; 
c.) ^eel tgiennem, f)eel omfctng; runbt. 
vg)an l;ar reift i)ilc Sorben om. ^ienben 
jlreifer ^elc Sanbet om. "^Din ^aah at 
bringe aSerben oni." 9{ein. d.) i en ans 
ben, ell. mobfat 9ietning; tilbage, t. ©is 
ben, lit oeHbe om {(tilbage.) 2Ct fee fig 
om (tilbage.) lit breie noget om (p. ben 
mobfatte ©ibe.) Ht f»inge om (t. ©ibe.) 
bøie noget om. lit fiøre om (o: l^en) i en 
onbcn ®ii'!>c. — Smmob : at hore om (o: 
omfring) p. ^labfen. e.) paa nti, enbnu 
engang. 3?aar bet gaaer om (o: ffeer, inbs 
træffer igien.) ©pillet maa gaae om, fpils 
teé om. ?(t ft)e en .Riole om. lit giøre, 
ffri»e noget cm, lit flæbe fig om. — om 
igicii, adv. enbnu cn @ang, p. nx}. f.) 
omfulb, o»ercnbe. <^an falbt om og »ar 
bøb. ^ufet ble» fafifet om af ©tomten, 
g.) f. at ubtn)ffe f)ele Sængben og Ubløbet 
af et Sibérum. (ftelben.) 3eg feer Ijam 
neppe to ©ange l)ete 2farct om. ^un bli« 
»er ber Ugen om. (i»f. præp. om, 4. d.) 
C. 3 ©ammenfætninger mobtager om ifær 
^ræpofttionené SSemærfelfc omfrinø^ trinbt 
om f. (5. omfavne, omgicri»e, k. (og bers 
iblanbt i en SO^angfolbiglieb af SSerber i 2)igs 
terfproget, fom iffe ell. meget ftelben Ijøreé 
t Salen f. @. omiuftc, ombrufc, ombols 
Øe, omfffiørc, omfiifc, te.) men tillige ans 
' bre, og beribtaribt nogle af 2(b»erbieté 33es 
mærfelfer, f. 6. omfulb i ontljiigrte, om; 
flvrte K., p. nr) t omarl)cii>c, omgiore, 
om|?fibc, K. ; frembelcé: omtale, oms 
^atiMe, omfporge (f. om, 3.) m. fl. 

Ømarbeii>c, V. a. 1. giøre et TTrbeibe p. 
nx^, ubarbeibe p. nti. Ht o. et ©frift. 
(Dmarbeiftelfe, en. pl.-r. 1. ©ierningen. 
^«m er mi ». ben trcWe (D. 2. et oma^befs Omnt6etberft— Dmbub> 106 iDnt6ut>— Orntele. let SSocrf, ffioøen qx en (!)m<tvl»et6i'Ifc af et 
fran^ (SEctft. 

(Dmavme, v. a. 1. omfaonc, toge i ^axm, 
■ — (Dmarmelfi;, en. pl.-r. 
' (Dmbattc, V. a. 2. tage p. n^. fStisUt 
maa omliagco , er ombagt, — (!)mli<:tj= 
niiitt, en. 

(I)mtc6c, Y. a. 3. anmobc m. SSun. fieU 
ten unbt. t partic. S^an Otcsj omt>c{>ft (6c; 
Ixc: anmohct, Debet om) ot oa-re tUftebe. 
Ømlni>e, v. a. 3. Hbe tnnbtxm, («. (S. 
£). fictbcn.) ^agen duc oml)ii>t \>aa ailt- 
©ibec. 

(Dmbinde , r. a. 3. (feint»e.) «.) Ot'nbc 
trinbt omfrtng. 5)ef maa ombinécp m. 
S?eb. ".pan ffa( ombinde fig m. et (innct 
^ccltc" 3 93iofe58. 16. (?02cu: 2)cttv fan 
iu bilise om , fan bindes om ©a.'ffen.) 
JDet ombuni»itf S3aanb. b.) Mnbc om fig, 
cmgtorbc. "JDe ombanJ>t fi'g m. bcreé ^Baa: 
tim," II. (Sam. 22. c.) (nnbc p. no, tins 
li om. JBogen maa omhinbee, — (Dm# 
l>^lt^ittrt/ en. 

Ømok^e, r. a. 1. uenbc SBfabene t. 
SScb at o. S80i)cn, fanbt ieg ^(ettei* i ben. 
— (!)mbIa^uin3, en. 

(!)mbkiiJ>c, V, a.i. tianbc p. n^. ^or« 
tene maa ombkn^co♦ — <é)mblfirt^iitg, en, 
(Dmblif, et, pi. b. f. |)anb(tngen ot frue 
omfnng. (JKaOtcf. Z, Umblid.) 

(Dmblomflre, v. a. 1, bknnftee trtnbt om« 
fdng, omgioe m. 58{omfter. "3 9Jlams 
%iokt, ctffte JKofcntp — nu'b bobOett ^^ragt 
omblomfircv ben V^^i nvi." Siahhd. 

ØmblÆfc, V. n. 2. fa(be o. SBtccft. (fun 
i partic.) 3)e ombI<f)le Scøcer. ([. bl«fc 
om.) 

(Dmboc^t^c, adj. v. fom boet tunbt om, 
nær omfcing et »1)1: @teb, e\U et »ifit Sam* 
funb af 93Jcnne)f er. "Se omboende Jolfé 
©iirjjwcn." ©ulbbcvg. 

(Dmboltve, V. a. 1. boltre ft'g omfring. 
"^asfruer ()am omboltre ffat," S>l}tnx\d)i. 
(D"mbov^, adv. til,' paa, i, et (gfib. lit 
gaae ombord o: begi»e ft'g t. ©fibct (t en 
SBaao) og befiige hct, ^c(e SBefcctningen 
er nu o. liUc iiiarcrnc ere enbnu ombol•^. 
<Saafnart I)an nar fommen ombor6, gif 
l^anncb i.5lal)i)tten. (f. iSorJ«, ©fibéborb.) 
(Dmbriitgc, v. a. 3. ftc(ben i 93etnbn. ot 
bringe omfring, og mejl t inf, cll. part. 
pass. 2(infen ombrinijcis tt, et eget 23ub, 
er ailcrebe ombragt, (iit bruge ombringe 
f. brorbe, tage af ibage, er en ©crmanisjs 
me, fom 55. <S. £>, Oar optaget.) 

(DmbrccftV, y. a, 1. bro:ffe p. tit) fra I)in; 
(inben. (br, i li'.ogtnifEerterne.) ?(t o. en 
■gorm, en ®ibe o; tage be alt fatte og orb; 
nebc filter cll. Sinier fra ()t)cranbrc. — iDers 
af: (I>mbr(tfniiig, en. 
, (DrnbuC*, et. x>L b. f. 1. SSub, ber fens 
bcé omfring t. fferc øteber. (SBaggefcn. 
^dnbergé JDr-bb.) !t> goranbring i et 23 ub, fom fotF)ctt »ar gtoet. (95. ©. S.) 3. i 
ctibrc Siber: iBeltiiring, (Smbebc. .poerv; 
(it. ^ulbmcegtig, Sommiéftonoir.; Mnb: 
fta-berneé 93e|lilUnger (iSccrgemaaf, ^ccnM 
neri jc.) fatbeé enbnu (DmbuJ>. (58aben jur. 
iDrbb.) jDeraf bet forcetbebe: Ømbui>es 
man&,en. ben, fom I)at)be S'utbmagt , 
|)»ert) tit noget for een. .Songené (Dm* 
bui»5m«n6 , »ar forbum et (^(ag$ 93efa* 
Ungémanb, ^ogcb ed. 2Cmtmanb. 

(i>mbulitre, V. a. 1, omgioe m. 95ulber. 
"ombuIi>rct af 2((perneé Sorben." 93agg. 

(Dmby{>c, V. a. 3. (byi^c.) bv^ic omfring 
t. et ©elifab. (f. bv^e, 4.) 2)er bleo oms 
bui>et SSiin og frugter. — Ømbyi>en, 
(i>mbyi>ning, en. ©ierningcn, pt bi>be om, 
h^ihc omfring. 

CDmbygge, r. a. 1. omgi»c m. SSt^gnin« 
fier. <gn p. altc <Sibcr ombygget ^(abé. 
2. foranbrc en IBijgning, bi)gge om. -Ipan 
»it iaic l)cU >P)ufet o. (Sfter JBranben ble« 
g^ovl)ufet ombygt. :55craf: (!>mbygiiiug,en. 
(Dmbytte,T. a. 1. giue og faae ». at 
biittc. ^patten fan blit)e ombyttet (f. en 
auben) berfom ben er f. ftor. — ftg. "Kt oms 
bytte 23ogcn m. ©oærbet, (Stabene Sum« 
mel m. bet jlitle 2a-nbli». 2. bli»c af m. 
fit eget o. -Jetltagelfc ell. ^oi-bi)tning. (S>. 
6, !0.) 3eg l)at ^aad min ^at ombyttet 
(rettere bog : forbyttet.) £»eraf: (Dmbyt« 
ning, en. pi. - er, >gianblingen at ombwte 
te. — Ømbytte, et. SBntte, S3i}ttel)anbel. 
"(Snbnu maatte 93arer giv>eg f. »I?arer, oø 
Ombytte hattbe ene <Steb." ©ulbberg, 

(Dmbæltc , T. a. 1. omgipj m. SJalt«/ 
omgiorbé. 

Ømbccvc/V. a. 3. (f. b<j;re,) bære frft 
©teb t. ©fcb, bære cll. bringe omfring, 
JBlabet ombÆrcø om 2(ftenen. (®t ganffc 
cin'!>ct Dti er bet forcclbebe omb<crC/ mifte, 
f. ^tni)v)ecrc,) 

(Dmbeie,y. a. 1. bete cff. folbe noget 
f)eclt omfring , elT. tilbage. 2)er , l^oor 
S3labet er ombisiet. 7Ct rette, jcconc et om« 
b^iet JBlab. (f. adv. om, d.) -^ Omb^if 
iiiiitt, en, pl.-er, 

(Bmbjerlgc/T. a. 1, omg{»e m. ,95«tge? 
ell. { SSolgegang. S5en ombølgeo af |)a« 
»et. "@n vpalé, i)X)\å Silier ombølges af 
morfebrune Soffer." S3aggefen, 

(Dm5<*,ni»fe, V, a. 1. omringe en ©ien« 
ftpnb banbfenbc. 

Q>mi)Cinnc , y. a. 1. banne p. en anbett 
5Kaabc, gipc anben (Sfiffelfe, anbet Hb« 
feenbe. S)enne Sicifc O^r reent pm^annet 
Iiam. «^an »il o. alting..i .^ufet. "2(f 
2>»r t, S3?enncfEcr om^snnc^' af en Sfræbs 
ber." 93aggefen. (atbrig m. ^rccp. abjTilt 
og efter ^^erb.),-— - (Dm^flnnelfc, en. pl.-r, 
(l>miielc, V. a. 2. (f. bcic.) ubbele bl. flcs 
re, bele omfring. SiJJaben hUvi omi»eclt i • 
,^ur»e til (blanbt) ben famlebc SDJænjbe. — 
<Dmi>cKng, en. pl.-cc. Omblgc — Cmfan^. 109 Omfanø— Dmfl^tte. (DmMgr, r. a. 1. omgfi^f, omgkrbe m. 
^ige ctl. 3)a'mn(n(). omMge en i)3Jarf. 
(Gotbinci.) 

(l>m^iøtc, T. a.l. Otll(^(øVC t». Ot btijtc, 
f ctl 5)ii)tnins). 1(t o. et (Soi-ntiir. "Siaac 
ni digter ril om^igte .giftenen og fortJdns 
fTc 5?ct ,Iacttfff." (93J.) 

(l>m^r^:gfrt^c, aclj. v. fom braget, rcifcr 
omfring , omttccffcnbe. Olln^rcøeu^c Sis 
ntcbimfcfero. 

<!)m{»reif, V. a» 1. t»rctc omfnng, elt. i 
mobfat Sietninfj. (mcft i part.) Slegfen 
fol) om^rf^et i Saafen* ®cn, fom om^re^ec 
_ ^iufct. — (Dmircinjng, tn. pl.-er. 

(Dm^rifr, en. t Santbtugtt: ten '^clg» 
of forjficllige ^Sortfliftec i\l. ^nifnfngSs 
tnaaber, fom ubgtpv tu fiUbftdrtlfcig 2?cre(5 
Irift; ell. ben £"mflcfnbigbcb, at?[gctt'ru» 
gcren t «n s?i5 JRcvffe ?(ar, !)ar gtenncmgacMt 
lem alle. (SKotation.) 

(Dm^rivc, r. a. 3. faae noget ». onDfilbf 
Jlraft t. at trcic fg vanbt, bretc m. 50?agt 
omfnng. (fietben uni^t. { 3nf. og 'JJartie.) 
SO?ctIcrtngcrnc om^rivf<i af ^^I^inbcn. 3)cn' 
tic .Rraft er HU frorrf no6 1. at o. -^tutet. — 
ttcgcntf. Sfibct om^ri•JC5 (cmtum(cé) af 
JBclgctnc. (93?crc ufcrbranligt er v. n. 
om^ri\>e for: brtre om, fl^bc om 5 fEt?nbt 
man boé 9{a[)bcf ftnber: "5?aa benne 9?ers 
bens fatfEc Jpao »i famtHg io omiriwf.") 
<Dm^viv>c)t, en. 1. ^anbttngcn at ombris 
x>i ; Øm^rioning. 2. orfcéloé iDmfTaffen, 
>Daabrircrt. "^"anfeløé (Dm^riwcn i tom* 
mc Otaber." ?Olt>nrter. 

Øm^uftc,v. a. 1. kfbc 3)uft, SSellugt 
trinbt omfring : cmgtv»c m. ^Scltugt. (poe; 
ttf?.) "cDmiufte^c af aromattjf e Sunfter-" 
58aggefcn. 

a)m^a:Ff e , T. a. 1 . bceffe (et 9?otb) p. 
n'n. S^orbet maa om^Æffce. — (Dméceh 
tiiitJt/ en. pl.-cr. 

^m^Æ>t>f, V. a. 2, ieU een, fom aHerebc 
crbcbt, V. ni\ bebe anben diang. — ftg. 
gire et osnbct ??arin. SSoen, 63abcn er 6(e; 
tjen om^*bt. — (!)m^isbntng, en. pl.-cr. 

(!>m^ømmc, et. p^-r. f jielben.) SKening, 
SDom, fom man ^ar clI. i^ttret om noget, 
^ané 0). t Sagen er uben S-oiv^t grunbet, 
rigtigt. "^SJa-ngbenS Icfo , f aflcnbe 0." 
93?!>nfter. ^et offcnttiac (Dm^j^mmc. fJKa^; 
Bcf.) ©ftcr mit (Dm^fi^mmc. 2Ctfætbcét 
<Dm^«mme om noget. 

(Dmegii, en. pl.-e. [Z. Umgegenb.] 
ten nojrmefre Ggn omfring et (2tcb ; omgis 
»enbc 5anbiTa6. Staben m. bené-Ømfgn. 
3 (Dmrttneii af .RioOenfiat^n. (Sn fmuf, 
»en(ig 0. (£)rbct er maajfee forfl trugt 
af »aggcfen. f. -Cabnr. II. @. 101.") 

Ømeniff iunét, conj. b. f. f. «n^fFi«n^t, 
■ uagtet. 

(Dmfa^o V. a, 1. trtngc of eet g'ab p. et 
Xnbet. »Ginen maa omfa^ec, 5(cP omfc^et. 

©mfatig, et, [3, Umfan"*;! !♦ ^^f^^^ f?5r(Tnbfc af nogef, iDmfrebé. (^erip^erie,) 
Srccet holbcc 6 ?((cn i (!). Sen f)at tn 
a3?iit i 0). 2. UbiTnrfning , ^(abfinbfjotb« 
— ftg. 3»bl)o(b, ^nbOofatning. "Gt om« 
fattenbe i!?cr»iiémibbe(, fom t?or 800 iffe, t 
bettc (!)mfr.ng , ^icmfer." S^rftcb. ^anS 
^ervetninger erc af et yibtfoftigt (Dmfang. 
<Dmf»:re, r. a. 3. (f. fc:re.) 1. fare 
runbt omfring. SSi f^aoe omfaret l^etc 25ett 
i en ^:^cia'i>. 2. tefare p. all« .Kanter, giens 
nemfarc, tcreife. "egi^ptcrnc faae bem at 
dmfare alte ^are." ©utbftcrg. Scg ^at 
dmfaret ?anbet i aHe JRetninger. ;".panS 
2(anb omfotr bc l^enfarnc Sibcr." ^ram. 

Ømfart, en. ©terningen at omfar« et 
(Steb. 

Ømfanje, r. a. 1. farpe p. nt> l^pab bec 
cf er rigtig forPet. Sotet maa omfaruecv 
(jpf. opfarx>e.) — Ømfarttniiig,en. pl.-er. 

ømfattCT. a.l. [2. umf aff en.] 1» 
inbf[utfc, omgipe, tnbfatte. Jp)apet om* 
ffittrr beic 3orben. (33. @. £).) 2. ftg* 
inbDtfatte ; og beraf : fatte, 6egri6e tiffuls 
be. Gn meget omfatteiti>c SSirfcfreb^. 
@ub« art omf<:ttfn^f >I>ii6bom. (35. S. £).) 
"£ten Jlicttlighcb, fjpotmeb f)an omfatter 
enbper , fipem f}an fficnfcbc Sioet." ^mt 
frer. "55etrenc^ierte tor omfatte en a«i 
ben ^Gerbené ulvfienbte ©fatte." <S. ©tafs 
felbt. -^ Ømfatiting, en. 

Ømfaune, T. a. 1. [3. umfadraa.] em* 
fatte, omfp.rnbe m. Krmene; tage i ^aV'xxi 
omarme. (fcebyanHgft fun om ^pcrfoner, 
fom Ubtrpf p. .aia'rligf}eb og 2*m(}eb.) |>aii 
omffiv>nc^c fine S^orn t. 7(fjfeb. 3 fin 
.Rtocrligf)ebé9luué omfavne i>c han Srccernc i 
.g)apcn. (f. favne.) — Ømfavnclfccn.pl.-r,. 

Ømflagrc,T. a. 1. flagre runbt omfring, 
omgtPC flagrcnbe. Sangfugle omf!agre5c 
?oph.u!/n. "Spragfct Sommerfugt om« 
fTagt-er 5^a(cné ©nge." 6. grimann. (for* 
ftieir. fra v. n. 2(t flagre om») — ØmfJa? 
gren, en. ub. pi. (Siermngen ot omflogrc 
eU. bet, at flagre om. 

Øm^vtH en, en. ub. pi. ict, at flaffe om» 
- Ømfiaff cn^c , adj. v. fom flaffcr ea» 
panfer uftafcig Om, uben faft SphoibSfteb, 
o. Siggere* 2(t fore et omflaffenbc 2ip. 

Ømflettc, V. a. 1. omgive, belivggc m. 
fletning. — Ømflictning, en. pl.-cr. 

Ømf?o^, et. ub. pi., i^anbeté , ^opeté 
.Rrcbélob (>)}Iotf)5 eU. ^lt)bcu omfring et 
Sfeb. ("J^aggefen.) 

Ømf[vi>c, V. a. 3. omringe m. noget flru 
benbe, m. 3SonC. 2?cnnc ^lob omfJyder 
en 2)ec( af Staben. (5t na:)len tieel onu 
f^v^t iant>. ".ppcr omf!v{>t 3> vat fom en 

SSerben f. ftg felP." iluHin Ømjiyeiert, 

en. ub. pi. (£»mflob.) 

Ømfive, V. a. 1. omgiørc, giørc t Stanb 
Tpaa iw. (ftelbent.) 

ØmfJvtte, V. a. 1. fTi^tte fro et Steb t, 
et onbet (me^ om b<t, fom flnttcé iubc i et Om1!t)tte— Omganø* 110 Omgang— OmgiefbeRbc* 4!>uu5.) «&an f)ar tabet aUing o. i SSccrcl* 
j'ctnc. — (bmfHytten, en. bet, at ffnttc om 
(neutr.) ^ieb af ben ibclige Q>, — (i)mfi^ts 
ning, en. b.fammc; tt. (Mierningcn , at om; 
flette. Soiet (ibcr tt. benne (Dmtlytning. 

(Dmflyve, v. a. 3. (f. fifytje.) bertæge ft'g 
fti)Ocnbe omfring noget, g^uglenc, bcv orm 
fiai Scctcté Sop. _ "?tig S5rnen — foni 
mangen ^tcté omfl[yt>cr granbffenbc." ^. 
.&. S'nmann. (omflywcn^c, [om fTi)i>ei: om. 
(neutr.) fom flwct fra ©teb t. ©tcb. o. 
Snfectcr.) — Øm)T[ywfn,en. bet, at fli)»e om. 
(DmfoI6e, v. a. 1. fofbc noget p. n^. — 
Ømfol^ning. en. pl.-cr. 

(pmforme, V. a. 1. ombanne , Qm tn 
onben g^orm. (JBorbtng.) 

Ømfure,cn. pl.-r. ben Jure, fom frcm= 
{»cingcé, ^oot man tabev ^tooen ffævc 3ot:s 
ben omfdng ©nbcn af en 2fgcr. (93iotf;.) 

Ømfyli>e, v. a. 2. fv^lbe p. nt) ^»ab ber 
»ar tømmet. 2(t omfyldc et SSiinfab. — 
Ømfylining, en. pl.-er. 
a>mf«ie>e, V. a. f. f«l{»c. 
(Dmfceré, en. ub.pl. Jærb, Sleifc, bcc 
ffeer ^ee(t omWng, »ibt omfving, Dmrcifc. 
Ømf«re, Y. a. 2. fere , bringe , teb|agc 
omWng. (^i)ppigcre : fore om.) — (Dmfor^ 
fel, en. ©fernlngen at føre om. 

(Dmgaae, v. a. 8. (f. Qaae.) 1. gaae 
tunbt omfring. ©i^cn fan man o, )>aa en 
Stme. 2. gaae uben om. (f. præp, om, 
3.) ifæc { .^rtgéf onften : |)an fugte at o, 
gtenbené ^eierc ?f lei o: omringe , ooerfløic. 
— fig. 3)enne <Sac\ f)ar (;an fugt at omgaac 
(forbigaae) i fit €oar. 3. omgaacn^c, 
adj. V. a.) omgaaeni>c S-iggete, fom gaae 
cm fra ©teb t. ®teb. b.) meb ontgacen^c 
(o: nceftc) ^oft. 

(Dmg<:acs, v. dep. impf. omgiffcø. 1. 
føge ©c(f!ab, Dmgang m. ^i>an er iffe (et 
ot omgaftcø. ?Ct omg«ae6 mcb mange fors 
ffietlige '^oiL i?(\n forftaacr gobt at om; 
g<jac6 f)enbe.. ^nn omgaaee ^am di. mcb 
l)am p. en meaet fortrolig S'ob, lit cim 
tta&ts i ^iævUgfjeb. (®. 58ibet.) (Ttt om; 
gcacø mcb Srolbbom. 20 ©.SScbet. "®cn, 
fom omgaccs m. ©paabom." 5 9}?ofe S3. 
18. "2[t omgaac m. noget," l^aoc i ©in; 
bc, orbeibe paa. vpyitfctbt.) 2. bef)anb(e, 
I)anb(e mcb , mebf)ai'b(e. "^Ipoortebeé bc 
omgiffee m. ©ulbct. ' ©c^t^tte. <pun fors 
^aacx t)pperUg at omt^aaeø SSørn, cfi. mcb 
aiørn/(fan ogfaa forftaacé t forrige S3es 
mærf )) pan oceb gobt ot omgaceø m. 93icr. 
^an omgaaeø i(bc m. fin formue. 

1. (Dmgang, en. ub. pi. [3. Umganga, 
Umgångr.J 1. aScttægeifen, at gaae oms 
fring. |)iuleté (Dmgang. 2. ©amqaem, 
jceonligt ©etfPab. 2tt »ære befjagetig i (i). 
|)0lbe, ^»e (D. mti een. — Segemiig (!>ms 
gang o: ©am(eie. 3. 2)e{)anbUng, •'Jrems 
gangémaabe i at bc^anbte. @n »cnflabc; 
lig, ti(XtliQ 0» 2)cn tcttc d), mcb f&ia. — it. 7(bfoerb, vg»anb(cmaabe. (ifa;c t ffoefpto« 
get.) (Sn looftribig (Dmg«ng, "^ra j(ig 
foigagtig CDmgang maae Soocnc affjrceffc." 
25rfteb. 4. ?(foevting i en »ié £;rben. 25ct 
ffeer efter (Dmgang. <Sn (D. { ©tri!ning 
(faamangc 5i}?a)f er, fom funttcé, inbtii man 
er f ommen l^cfc SSibben af ©trømpen runbt.) 
6n Q). i .Kort o: faamangc ©pi(, fom iet et 
©pitterc. = Ømgaugøbejtilltng , en. SBe? 
friUing, forretning, bcr befætteé, ubføreé 
efter en yié £)rbcn cil. iDmgang. (Soibtag.) 
(Dmgangøbreo, et. SBreo , ftriftligt S5ub 
eU. Scfaiing, bcr fcnbcC' omfring t. gniere, 
((Sircufaire.) Ømgangøfre^ø , en. be.t 
TCntat of ^erfoncr, fem man jæDnligen oms 
gaac£>, og ftaaer i ocnffabcligt ^orfjoib tit ; 
©ctjTabéfrebé. (gngctétoft.) ©mgange* 
kft , en. 6-n i ©tebeté clt. Sibéatbcrcnf 
6t)arafteer gnmbct Oaft. (83. ©. C) (Dm* 
gangøliv , et." iet Si» , fom finbcr ©teb i 
fct)lfabctig iDmgang imelTcm 9}Jennef!er i et 
vift ©amfunb. "@n anficenbig Sone i 
(Dmgangeliwct." il^tuffcn. Ømgcngga 
maaC>c, en. 9)iaabe at omgaaeS, at betjanbtc 
en ©ag poa ; 55venigangémaabe, 2icf)anb5 
tingåmaabc. (£)tuffen.) CDmgcngømafifeett 
m. biffe g^rugter er benne. "S)en Ømgangø? 
tttaci>c be fja»bc brugt i at aarctabe mig." 
jBagg, 9i. ^tim. — (DmgangømanJ), en. 
@cn, bcr Ifører t. en ^crfoné iDmgangéfrcbé. 
''.^an f)qBbc »æret ^ané bagtigc 0." ®ram. 
(Dmgcngørcife, en. pl.-r. 9?. bcr ffeer ctl. 
ma'a giorcé efter iDmgang btanbt ftere, eftet 
en »ié iDrben. (93Jot^.) (DmgcngøfcIfFati, 
et. (Sti^ah, bcr Ijotbcé efter iDmgang btanbt 
et mft ifntat familier, fom inbbpbc f)oers 
onljre. (DmgangefFad, en. ©. fom brif; 
!eé runbt { et ©eijTab. (5JJot5.) (!)ms 
g<tngøf¥oIe, en. ©. bcr iffc ^otbcé p. et bift 
©teb, men fnart p. eet, fnart p. et anbct, 
ett. af omoanbrcnbc ©totcmcftcrc (faafomi 
©Dcrrigc og OZorge.) (Dmgangøfpr'>g, et. 
bet ©prog, bcr fæbsantigcn také i bagtig 
iDmgang. "55et bagtigc (Dmgangøfprog 
t)oé en meget jtor 3'tecrf}eb af 3nfcbt)ggers 
nc." ©ngctét. (Dmgangefygc, en. pl.-r. 
en fmitfom ell. t}erjfcnbe (enbc'mijT) ©pgs 
bom, bcc p. fommc Sib angriber en I;ect 
6-gn ctl. fSt). (©angfnge , ?anbfarfot.) 
(Dmgangøti{>, en. ben Sib, fom ubforbrcé 
t. en £)mgang. (4.) iDtuffen. (Dmganges 
tone, en. ben Sone, fom Ijcrffcr i iDmgang, 
i ©amqnem p. en, nié Sib. (Kafibcf.) ©n 
gob, fiin (D. — (Dmgangøwen, en. ^erfon, 
man omgaacé fom ^^en ; clt. mcb l^ucm 
man fiaacr i et ^JBcnffab^forfjotb, bcr !un 
grunber fig p. iæbntig iDmgang. (SKaljbcL) 

2. ODmgcng, en. pl.-f. ©n ®ang, bcr 
gaacr runfct om en S5i)gning, ell. omgiveren 
aaben ^iaié. (Sn f)»cet»ct (D. Ømgo-u; 
gen p. en SSeirmølle, 

(DmgicI5»en{>c, partic. angaacnbc, pcb« 
fommcnbe. (forcelbet,) Omgierbe— Om^antfe, 111 Cm^anbt^— Omfaffatre« (!>mgier*f, T, a. 1. ht]tvtte, ortXQin m. 
©icrbc. ^avcti cv omgtci^ct m. en i}ei 
Sierncfjocf. "Oilun i}\^St d trofafl: ^cgn 
omgifl•^cr ®(ccfccn." 6r>a(t). — (Dniøieri 
iiflfe, en. pl.-r. 

(Dmgioréf, T. a. 1. omgtt»f, forfi)ne m. 
®torb cll. »oeftf. "(Dmøior5»c5c m. S?aas 
rchéi friiTc ^ranbfc." ^vam. 2(t o. ftg m. 
ft't @t»a'rb o: m. (SocvcbbcvUct. 

Ømgaie, T. a. 3. [f. git>e. ^. u m o es 
ben.] omrtnfic, inb|Iuttc, tnbfaftc. Suf* 
ten omøiver Soirbcn. »pan omøcv) Sctren 
m. g^orit anbéningcr. — ucgcntt. llUe be, fom 
fom omøct? griften o: fom ubgtorbe ^ané 
^of. (øioe om berimob : at giwc p. nw.) = 
CDmøivcIfe, en. 1. ©terningen at omnioc 
(oftere: d)møiv>itiitø.) 2. i noere Sib ftg., 
og unbertiben i pi. be '5>erfoner, fom meft 
omgiBc ell. bagligen, l,u)ppigen omgaacé een. 
6n flet (Dmøix)clfe ()ar fovboertiet ^am. — 
(Dmøiwninø, en. b. f. f. (Dmøiwflfc. 

(Dmøierc, V. a. 3. (f. øiere.) gtørc, fo« 
retage, banne noget p. ni); giorc om. (f. 
oiore, 14.) 5}?efi: i i^ifin. og partic. Kt 
labe noget omøiore. .iStofen er omøiort. 

(Dmønavc, v. a. 1. gnayc tcinbt om; 
fring. omønawet af 93iuit'5. 

Ømørawr, v. a. 3. (f. ørax»c.) 1. graPc 
runbt om. (ftelben. lit o. et Srcr o. Sto; 
ben.) 2. gratie Sorben bi>bt (b. t. um« 
groben.) federe: fuulørawe. (3 S3e- 
mcrrfelfen: ot gratie p. ni), rettere: ørcuc 
om.) 2)eraf: U>mørai;>ui:tø, en. pl.-er, 

(Dmøreli, et. iDmfang. (Æ>. >^. S.) 

(Dmøribe, V. a. 3. (f. øribc.) uegentt. 
omfatte, inbin-gribe. 6n meget omøribcii; 
i)et?tan. — ^ané omøril)en^e ^(Srgierrigi 
Fjeb, |)eriTefpge. (jof. øribe, 5.) 

(Dmøroe, v. a. 1. omgtt>e m. vorcnbc Se« 
gcmer, m. '-ptantepcejrt. 6"t @teb, teet om; 
groet meb ^rat. 

ØmørÆn^fc, V. a. 1. omgt»e ®recnbfer; 
ne, {)ele Smfrobfen af en Sing ; omringe, 
begrocnbfe. Gn ffiiergfiæbc omøroen^fcr 
benne ©tette. — "aSort omør«iiC>fe{ic (tnbs 
ffrcrnfebe) SBegreb." S. Kotfic. 

(Dmør-sfte, v. a. 1., omringe m. ©røfter. 
5Warten er l)ee( omøreftct. — (Dmør^^ft* 
ntntt, en. pi. -er. 

^mø<rtiøeliø, adj. tet at omgaaeS meb. 
fcc^agetig, fckiiQ i iDmgang. (Sneeborff.) 
SDeraf: (Dmøatnøfliøl)ci>, en. ub. pi. 

Ømøornøcifc, en. ub. pi. b. f. f. (Dm; 
øanø. 2. (S. eoD.) "58ørn, fom opfobeé { 
gob tDmøÆiiøelfe." <Str. 22. (9?u fiefben.) 

<i>mY)&fft, V. a. 2. teSnc og »enbe 3orb; 
fforpen m. en |)affe. (ftelben.) Q>m})afft 
tn SSiingaarb. (9)?. 6. Kaon.) 

Ømljalfe, v. a. 1. [3. halsa.] omarmc. 
(JRoftgaarb. ftelben.) Ømljalgninø, en. 
pl.-er. 

(DmljcitMe, T. ». 1. fotf)anUc , l^anblc 
om, of^anbfe. iDwt ©ag, bet nu ffot om> b*jnMcø. 5?cn t ©frlftet omljcnMeftc ®ien* 
fianb. 3)ennc røaterie er att fori)en om« 
l}{ini'let (bercrt.) — £)eraf : (Dml)a)ii>Ii»tø, 
en. pl.-cr. Sagcné ubfcrtige (Dm^atiMinø. 

(l>ml)&vx>c,'v. a. 1. I^arpe p. m). 3?cnnc 
2rger maa oml)arvce. — (Dm^arttitiMR, en. 

CDmI)eøne , v. a. 1 . omgipe , omringe ., 
tej^ptte m. -Ipegn. S?a(en er om^cønctm. 
»affer og <£fo». ©n ^kt, fom Jttippet: 
oml)eøne. "S)cn ranfe ©ran og gi^r, fom 
SBicrgcnc omI)cøne." Kein. — Ømljcø; 
ninø, en. pl.-er. i 

(l>ml)u, en. ub. pi. beeftagenbe SSirffoms 
f}ci i at førge for, pafe, ptetc noget; Sms 
I)^90ctt9^c^/ Smforg. (f. ■^u.) Ut ijavie, 
at ba-re (!)mf)u for noget, lit førgc meb d). 
for noget. "SJu par, faa tænfte be, ?Kens 
neiTet .pimmelcné eneftc (Dml)u." ©utbberg. 

(Dml)uøøc, V. a. 1. bringe noget opreift 
t. at t«tbe K. >^É>«39cn ; l)itgge om. lit 
omI)uøøc et ;SrK. S;>an (ob Sræet oml)uøa 
Øe. — (Dmhuøniiiø, en. pl.-er. 

CDml)WÆlv>e, V. a. 1. omgit?e m. ^Poets 
Ping, F)r>æ(pc ftg om. oml)v->aeIt»et of top; 
tcrtic ;Xrccer. "(Si -pdtco 5}Jinber ene om* 
I)V(vIwer btt mei ffpggefutbe (Srene." 6. U* 
Sunb. 

(Dml;yøøf/ en. ub.pl. Sml^«; SBeft)m* 
ring. (forælbet. 3é(. Umhygia.) JDeraf: 

CDmliyøØeliø, adj. fom f)ar iDml^u, iDm; 
forg f. noget; agtfom, opmærfjom. o. for 
ftnc Skørne £)pbragctfc. o. i at opfptbc ftnc 
pligter, lit p(eie een omI;yøøcliøt, ot førgc 
om^vøøeliøen f. ttoget. ''2)u l)ar Ijanbtet 
beet oml)yøøfIiø for o5." II. itong. 4. — 
(Dmljvøøeliøbc^r en. ub. pi. ben (SgenfTab, 
at Pære omhrggetig ; S^mf)u, ^Ct Pifc (D* 
i eené Siencfte. "(Dml)yøøeltøhe& giør, 
at Sntct biiv^cr forfomt. ®et frneé , at 
man fan ttvntc 7fgtfom(ieb uben 9Jøiagtig= 
beb ; men at begge ubforbreé t. Ømljyøøe; 
liøbfi"," (Sporon. / 

(l)ml;yllc , v. a. 1. i)X}Uc omWng, tits 
bccEfe beet omfving. ?(t o. ftg m. ftorc 
Sørflccber, m. et Sagen. — (Dml)yUen, en. 
ub. pi. 

(!>ml)crnø, et. pi. b. f. tet, fom bængeS 
omhing noget ; ifocr om en @eng ; (Senge; 
Smf)ang. Ht l)ccnge (i)ml)anø op. Ht 
træffe (bml)(ienøet om (Sengen. 

(!>ml)<ie)iøe , v. a. oml;attø , om^«iiøt* 
ophænge runbt om noget, ell. omfring i 'et 
JRum. 93tan onibffiiøtc SGreftøtten m. 
Jlranbfe. (Sakn vat o'mb<Jcnøt m. |)arniit 
og.*I>aaben. 

(Dmjcøe, V. a. 3. iage omfring. (ftelben 
og fun i partic, 559ret bteo længe om; 
jfiøet.) 

a>mFfiIffltre,v. a. 1. [f. Fclffitre.] i b. 
Sale : omgiøre, ifocr om noget ber er meget 
fammenfat, inbi^iftet, møifomt. "|)aote 
ban bog omFcIfatrct bet i)tk utafnemme; 
tigt Krbeibe." JBagg. 8ab»r. II. .^. Onrfante-rlDinfollnfng, 112 jDmfcam '— On't(ab<, ©mf »titte, V. a. 1. ()c(ccc)f|C tunbt om m. 
en kant. -r- (Dml-Vjttniitg, en, pl.-er. 

Ømfap, adv. i 33æbbcflnb , fccmpcnbc. 
om at otfevgacic fin fflfcbfrcibcr, dl. \st)t at 
naae et fælicé ^'ilaai. 7(t vibe, fiorc, Mk. 
foømme, acfccibc omf<tp, (men HU : ifi)bc.) 
f. 2\ap. 

Ømlfafte^v. a. 1. fajte pyerenbc. ^Mxu 
ge Sræcr omf aftf^l■fi af ©tocmen. 2. faftc 
p. ni). ".Set nri5 tnbfortc .Rovn omFafles 
i bet førftc .paloam- ()ttev- ottenbc 3)aø." 
^cf)t)ttc. — U)mfi:|titing, en. pi.-er. 

(Dmfifirrcn, en. ub. pi. ©terningen at 
fiørc om i en ^^Bogn. 

CDmfiOTffl, en. 1. b. f. f. £)mfiøren. 
2., Sci(igf)eb t. at fiøvc omfdng et ©teb. 
JDcc \>at føc en Ømiri«rfcl t^eb tU. om 
©aarben ; men ben cc nn aflagt. 

CDmfltne, v. ». 1. fovftmc runbt om meb 
noget, bec tlincé. — (BmfVmint^, en, 

ØmHtppc, V. a. 1. !(ippc p. jni), fUppe 
om. 93Jønftvet maa omFIippee. 

Q)mHccbc, V. a. og rec. 2. omgioc m. 
^(æber, m. en .Sragt. (ftelbcn.) "^aa^ 
ben ubøbcligc ?Canb fefec ftg omHÆJ»t m. 
benne F)evtigc JBoUg." ^aU SJJuJIer. 2. 
Hæbe om, iføre, (}ietpc anbre Jttobcr p. ; 
ffiftc sDragt. ^igen er ». at o* Ijenbeé 
^rue. 3eg maa o, mig inben jeg gaaec 
titOorbé. — (Dmflvt5»ning, en. pi. -cv. 

<DmVttccIe,v. a, 1. omringe fnætenbc* 
"(Sørgenbe ffat JBørn omVnctie cbcré Siig 
i forte !5iæ(e." ©runbtoig. . 

(DmJ'og, et. pi. b. f. ©iermngen at om« 
fogc. lit gitic noget et Ømfog, 

(Dmfoge, t. a. 2. fogc p. np ; gtcntagc 
.Kogningen. — (DmFoguing, en. pl.-cr. 

^)mfommc, v, n. og a. 3. (f. Jommc.) 
1, V. n. fomme af ©age, bøc en noibfom 
®øb, |)an omfom p. ®øen. £)cr om* 
f om, er omf ommct mange 93Jenneff er. 2. 
V. a. (i a-tbre ©frifter.) bræ&e, aflioe. 7(t 
o. ftg felt). (K. ©. æcbel.) ".pan ffa( føge 
efter JBarnet, at omfommc ict.'^ 93?attl). 2. 

(Djttfo)^, en. b. f. f. Ømfojlnlng. (for= 
• atbet. . 93Zøbc og (DmFoft. ^. Gkniffen. 
"^an fparebc ci (Dmfofl fUcr Tfrbeibe." 
©olbing. 

(l>»ttlroftmnø,cn. pl.-er. [S. UmEo» 
ften.] ben llbgift, ber anyenbeé :faa, et 
forfeunben m. en Sing. "(D. er ben llb; 
gift, man {)ar i 7(nlcbning af en »ié Stng. 
;Bc¥oflitiitg beftemmeéaf Singcné 9?atur ; 
<!)mfojlniitø af SmftÆnbigf)eberne." <Spo; 
ton. 'lit ubrcbe, éeftribe be fornøbno (i>ms 
f ofintiigcr. ^roccffené (Dtiti'oliningcr. " J)a 
■ffal ben, fom @agcn tafter, fcetate ben hiU 
lig V- ^Proceffcn anvenbte Øm^ojlnintj." 
3). SoB. I. 6. 22. (5DJan figer: titfosibigc 
<DmFoflntngcf, men iffe : ti(f«lbigc 23cs 
JolinJMQct, forbi man v. bctte Drb ifcer nb; 
tri.)ffer ben Ubgift, fom et pij^ goretagcnbc 
nøbpenbtøen fQvbr«.) • Ømlfrcm, et. coll, tifforn : ^aHun, Snb« 
poibc, Snbmab, .poiu'b, -^øbber, og a(t 
øorigt af et ftagtet iDiir, unbtagen ^vop« 
pen. ((Solbing. SJZotlj.) 

(Dmfri:n^ff, V. a. 1. omgioe, omfttmgc 
m. ^ranbfe, eU. mch noget Itig en Ju-anbé. 
QCt oml?rani>fc .^aaret'm. JRofer. — Ci)m* 
f r^:n^6ltiltø, en. 

U)infre&6,en. pi. - c. 1. ben pberfte 
JRanb, Sinie, fom omgiver, 6egrcenbfer et 
Ccgeme. iBorbeté CD. 2. Smfang , llb* 
jlra-Ening i 5)Sibben. S)cn er en 9Mli (D. 
3. ben noget omginenbe .©eel af 3{ummet ; 
en omgivienbe .Krcbé. ^Jlan o»crfEiier f)ec 
en »ib (DmVrc^P. "^^or en nøifom ©iæt 
er fiben (D»itfre5»6 nof." Sullin. 4. ftg. 
Snbdcfatning. "iDcn fanbc ©ubéfrpgt er 
en (l>mfre{>6 af alle 5)pber." S8aftf}olm. 

(Dntfref'fc, v. a. 1. banne en ^rebé, en 
9?unbing omfring ; omgioe meb ell. i en 
.Rrebé. "£»cn 2Ctt omfre^fcn{>c .£)immel." 
Jtompmann. 

(DmFrIng , præp. og når. A. prafp* 

I)ar ben egentt. 25emoL'rfel[e tilfælleé m. om, 
ell. ubtrpfEer enten Retningen af en 93eP«s 
gclfe, eU. ben ftabige Siloocrelfe af noget, 
iangé m. Smfrebfen af en ©ienftanb a: runbt 
om benne. 7(t gaae I)eelt omh-iug, runbt o. 
JBpcn. "2)c ©tæber, fom laae runbt oms 
fring bem." 1 9}?ofe S8. 35. "SSrinbt om? 
fring Seiren." 4 Pofe J8. 11. Itt feilc 
omh-dig Sotifloben. iDer »ar en ffiing o. 
©bien. SorbElOben breicr ftg o! fin Zn* 
(3 bc flefte l)erl)cn f)ørenbe Silfoclbe br. om, 
n'ocn foranbret Ubtn)f.) — uegentt. ' a.) i 
sKocrl)eben, nærtieié. .§icr o. t (ggnen. "Tllle 
©gt^pterne grooe omVrhtg S'loben." 2 SJJofe 
■S3. 7. 2Ct ^aPC ^ol! omt'riitQ (om) fig. — 
h.) f)ift i>Q I)er, abfprebtp. en Bié ©trivEiting. 
omh'iitg i 58pen, p. Janbet. 7U reife o. 
t en (Sgn. — B. adv. Or. ligefom om i S5e> 
mærf. a, b, c og d. .^iulet løfter omh-intt. 
.f)an Ijar reip, tjoeret »Ibt omh-iitt$. ft 
brcie noget o. ^^ete "JCaret omh-iug. ?rt 
brage Sanbet oml?ring. (3 ©ammenfcvts 
ning føieé bet fun t. cnfcjte participier f. 
6% bc omfringftoenbc, o'tf>^«"S^ifl9^'"'^«-' / 
om^rlitgftaaenbe.) 

(Dmfrybcn^e , adj. v. fom fri^fter om« 
JEring. ®n p. ®ul»et omVrybcitic Srm. 

Ømhil^ , adv. ooerenbe, t. 3orben, p. 
.^ottcbet. 7(t tumle , falbc , ot fafte een 
omM^. 2(t ftprte 01ttful^ (ell. om.) SDm 
lioløfc Sing ftr. bet ttte gierne. 

1. (DmIa^e, v. a. 3. (f. la^c.) ft^neå em, 
bømme om , ftcbømme. (fora-lbel.) '\^an 
er ftlanbt alle »el omla^t." »orbtng. Slb* 
omki>t. (^. <Sp».) "2)en ^Jlek — er iffc 
meget omlaet af bc f(e)le," SSib. ^, (Sfr. 
II. é5. 

2. (DmU&e , T. a. 3. omgtoe, omgiorbe. 
et ufæbpanlifit, ^es 33effet forcfommewbf Oin(a()c— OnUob^ft* H5 JOmføbStib — Om^^fciin^* rrt«. "3)?cit at bu bin 55ont foctaVst, oø 
m. («(vii>{nb big omlcicr." 

(DmK:C>c, v. a. 1. (nbc \>. nn. 7ft o. et 
©fi(V et (lieoa-r. S)craf : (Dmhu\iitig, en. 

U>nIL:^c^^ adj. V. [ctl, partic. iif cf for; 
cclbcf V. omla>r. .po5 .pv>ttfc(bt finbeé : at 
omk^c (befatte) fig m. noget.] j^ra'Ofom, 
onj()nggetig, flittig. (\)J?otf).) ■ JDcttcforcct; 
bebe iDrb er drugt af Skggefen i en (ignenbc 
Wenuvvfcffe (ellcV for bet iS. g ef<f} df ti g.) 
"Gu Ourtig, oml(:^en 9}?anb." — "TCanben 
er (angt omIa^^u•rc, enb man ^uibt fiuttc 
af bet Ubt>orte>5." inix\t, 11. 52, 

(Dmlani>, et. p}. - c. omHggcnbe 2anb ; 
JDptanb. i?, (g. £). (fietbnerc enb (Dmfttit.) 
"JBnen mangier nogtc CltJabratmtieé' ® ms 
l«n^."£) tuffen. 

Ømlci»e, v. a» f, Itie omfring (circuiU'- 
ducere.) 

CDmlclr'c, r, a. 1. omgit>c m. en 8cir, m. 
Icirebe Jotf. iDereé tairigc <£Earer om* 
Ifirc^c Staben. 

(l>mligøeu^e, adj. v. fom ligger nær ont* 
fnng, ell. abfprebt f}iH cg i;er. "3 ben 
omIittgfn^e Ggn." 9}?arc. 6. }Dct o. 8anb. 
5>e o"mliggeni»c Sanbe. (Sotbtng.) 2)f en« 
tctt omliggende 93ner. 

(Dmlufte, V. a. i. ttioifte CK fagte SSinb 
citer Suftning fra alle ©iber. Ømluftet 
■of nulbe i^ovaaréctnbe. "dn fjettig @»fen 
tnig. omlufter." ©. (Statfctbt. 

(!)mluffe, V. a. 1. omgiiv m. Suffeffe, 
cmftutte, tnbftutte. 2(t omluffe et 6tci> 
nieb .pegti. (SDiott).) 

(Dmly^, en. 3 Sprogfceren : et ». en 
foranbret ®ett)tob cit. étaiu-ffe ombannet 
iOrb, fom bog i)arbcI)olbt fin ®runbform; 
ifter Overgangen af en SJocat ell. (Staoetfes 
li)b tit eri befta-gtet. 

(Dmlyne, v. a. 1. omgioc m. Stjéning af 
fi-^ngtimt. (SBaggcfen.)- 

(Dmloeggc, v. a. 3. (f. I«gQe,> 1. fæg« 
^c p. nx). Ilt .0., et (Suft). 2. tocgge om; 
tring, runbt om. (ftetben ub. i partic.) 2)a 
SBaanbct »ar omlagt. 3. tægge ^ift og 
l^er. (figelebeé.) ©otbatcrne 6teoe omlagte 
i.g)ufene. — Ømlægning, en. pi. -er. 

C!)ml«ffe, V. a. 1, tcciJe p. m. Søiet 
WcD oml<t|Jct» SSognen maattc oml^ffeo. 
— (Dmlocening, en. pl.-er» 

(Dmlob,et. !. en Singé Ereb^fonnigc 
SBctxvgctfc om et ^unft. v^iuteté (D. 
9J?aaneni5 (D. om Sorbeuv 2. en hurtig 
^evHvgetfe frem og tittiagt, elT. t forjtiell. 
Sfletninger. SBIobeté <I>. — fig. ".panbe« 
len et tct iii^c røibbet t. ot Oringc ^eng« i 
£>n.tub." @cl)ntte. Sanferneé 0). Ht f)aw 
<!>. i .^oocbet o: funnc bomme og fatte en 
rigtig JBeflutning m. Scttjeb. — (DmlebeWs 
«e, en. ben JBane, fom giennemtobeé t». i^nn 
tot>. en Jlometé (i). («. ®. O.) — (Dm? 
lotebreu, et. b. f. f. Ømgangefcrcv. (Dms 
i^betii), en. i)en Sib , fom ubforbrcé t, 
a>«ii|l Orbeog. II. Dmføl&. 55)?aancné (0. *J)faneterncéX!>ms 
Ifir^1flti^. (S. 9?otf}e.) a)mIob9V>ctf,p]. 
SSeie, (Sanaler, ®ange t. SmtoO.- ffilos 
beti? Q>ml«l)Oueic. (6ircutationét>ete.)' 

Ømlobc, V. a. 3. (f. lobe.) toljc forbi, 
f. uben om. ?Ct o. een t ^Æebbclob. (3Ke< 
get fiefben fom v, n. og fun ftgurtig for : 
lolie om. 3>er oml«-!« abjfitfigc JRiigter.) 

(Dmlobeit, en. ub. pi. ^anbtingen , at 
(obe om, tobe omfritrg. Sofe |)unbey (Dm« 
Uben paa ©aberne. 

ØmIobc^I^e, adj. v. fom tol&er om, breiec 
ftg runbt. il)et omloben^e -:^iul. 

(Dmlobcr,en. pi. -e.' en ^^erfon , bec 
ftrcger omfring i Sanbet, uben faft iDv^ 
I)Otbéfteb, en Sanbtjober. "3>ct et (Dmlos 
berc og Sagbriwre, t. ^oitfc be flc^e "Kl« 
miffer ubbeteé." @neeborf. Seraf : (Dm; 
løbcrfl'c, en. et faabant 5?cuentimmer. 

<!)mmaale, V. a. 2. maate p. ntje; maate 
om. Jlornct maa ommcdee, — (Dmma«e 
liittt, en. pl.-cr. 

Q>mme, adv. 1. Om ©tebcf : p. ctl an« 
ben ^ant, p. et noget fraliggcnbe ^t<1> i 
en anbcn cK. mobfat 9Jetning, .^portit man 
fommer p. at gaae om f. S. et -gierne. 
.^i)t omme P. ^^iornet. ^an boer omme { 
en anben (3ahc, (f. adr. om, d, I;oortit 
omme l^ar famme 5?orf)otb, fom ^cnne tit 
l)en, oppe til op, k.) 2. om Siben: gan« 
f|e forbi, tit ^nbe. >Da 2faret par omme. 
^enbeé Sib er crtbnu et omme, (f. adv, 
om, g.) 

CDmmtl^e , r. a. 2. berette , tatc om , 
berjjre. JDenn« iDmftænbigfjeb ec tilforn 
om.mclit, 

(Dmmure, f. a. 1. omgttje m. §Oluut. 
^an tob Jiitb^n ommuve m. en 3nbfatn{n9 
af bugne Stene. ' 

^mmynte, v. a. 1 . mpnte p. nt), ompras 
ge. fSS. @. £».) >Deraf: Ømmyntntttg, -en, 

•(l)mn(tyne, v. a. 1. fatbe anbertebcé , 
gtt>e et anbet 9?apn. (ayjot^.*) omn«v>nt, 
forben omtatt, ommclbt. 

(Dw-paffe, Tr a. 1. pa!fc <ff. inbpaffe p. 
np. 2nt Søict maa ubtageé og ompaffcs^, 
2!)er&f: (Dmpafninø, en. pi. -er, . 

Ømpan^frc, v. a, 1. omgioc m. ^anbfer. 

Ømplante, v. a. 1. optag"e t)Mt> ber et 
plantet, og plante bet p. np eller p. et anbet 
<Stcb, tt omplante ^orbbivr, iSrcter,93toms 
fter. — ®eraf: (Dmplantning, en. pl.-cr. 

Ømploic, V. a. 1. ptmc p. np. 2. ptote 
3orb op, b»ort <B«l var nebtagt, og fors 
\>(xwc S«'ben. "(Dmploier 9)Janb anbett 
9}Janbé Sæb." 5>. Coy. VI. lo. 13. — 
£)eraf: (Dmploininø, en. pl.-er. 

(Dmpr^gc, v. a. 1. pra'ge p. nP, give et 
<inbet "^Prorg. 93?pntcn btep iitbbragen og 
omprorgctl — Seraf: (!)mpr»tgnntg, en. 

(Dmpitle, V. a. 1. otnfa-tte, inbflutte m> 
^ccte. Ht ompoele en ^»tabé. — Ømptvliiiø/ 
cn> pi. -ru 

(8) Omqccet) — Dmn)jlc, 114 Omt\.)^t — Omffiftf. Ømqw«^, et. pi. t). f. [f. (lXv<:^, qtj«; 
^v.] en ffiec flere 25eré(tntcr, fom citcntageé 
cftci' [}t)crt SScré ((Stropfje) i en ©ang cE. 
SSifc. ((DmquÆ^e. 6olbing.) 

U)ml•«a^l•, et. [©»enjT.] ben Sunbfirccfs 
niiig, [om tKl^ørcc nogen, tfær en Stat, en 
SBt), 0. b. iSaTttorium. (trugt of 93io(0ccf).) 

(l>mratje, v. a. 1. bdngc af Sarc, i Hoc; 
t>cn y. at rage i. ^(t o. -^aptrcc. (ficlben ; 
og foriTicIligt fra v. n. at rt^gc om i.) 

(Dmratt^, en. 9?anb, [om gaacr trtnbt 
omfrtng en Sing. (S. Ja^'riciué t 9S. <S. 
(gfrifter.) 

Ømran&c, v. a. 1, omgive m. en JRanb. 
(ufceboant.) "<Sanb og 2r>ng, omrani»ct 
af ct)ige ®rirre|to»e." — "3)cn l^ete uaffees 
(tge 'Si^tt — cmvixn^ct of Sot^ringcné 
S3terge." SBaggefcn. 

(l>nuv.|lf,et. bet f. f. Ømfrfim; tf. en 
beraf tillaset 9ict , f. (S. ^inEec , ©aafes 
fraafc. (Gotbing. 93?otf}.) 

(Dmreifc, en. 9iet[c omfring ell. om t en 
©gn ; £)mfart. "^fter nogen (Dmreifc fom 
be enbctig tii en 5Da(." (SuIbOcvg. "^aa 
bereé Ømrcifcr t Sanbet." SS. S. £). 

Ømrcife, v. a. 2. fomme ()eett omfrtng, 
éH. ot)era(t omfdng ». at reife. "iit o. 
SorbHoben t. 2anbé er iiU muligt, ^an 
l^ttr omreijl' ()e{e S3anbct. (omrcifcnftc, adj. 
V. fom ret[er aHcsegne, f)ijit og i)a omfring. 
omrcifeu^c (Sfue[piUcre.) 

(Dmri^e, v. a. 3. (f. rii»c.) ribc i)(:ctt oms 
frtng. ?ft omrii>c en ^labé , en ®taii, 
2?eraf: Ømri^cll, (Dmriining, en. 

<Dmvii)8, et. pi. b. f. Stniernc, f)Ooroeb 
Segemerneé ^orm bcftemmeé, for faa otbt 
fom be ere, cU, betragteé fom j^taber ; faa; 
»el om 9laturprobucter, fom åonftooerfcr. 
TCt tegne en ^igur i (Dmrii>ø. — ftg. fort 
Ubfaft t. et ffrifttigt 2Crbeibe ; Ubtog. ©t 
(Dmri^6 af ben nncre ^iH .^iftorie. 

(!)mrii»fc, v. a. 1. brage Sinier omfring, 
afribfe et Segcmeé ^orm p. en ^(abc, (^, 
<S. S.) 3)eraf: <Dmrii»6iting, en. pl.-cr. 

CDmrin5e,v. a. 3. (f, vin6c.) b. f. f. 
omfrv^c.'(35. ©. D.) 

(bmrintjc, V. a. 1. banne en .Krebé om* 
frtng, omgioe trinbt omfring. .^an blco 
omringet af SM'ngben. S'tenben omringede 
JBiu-n. — Q)mriugclfe, en. 

(Dmvioc, V. a.^3. f. riv>c om. (irugeltgt 
i partic. ©totten 6leo omrcwen, — (Dm; 
rioning, en. pi. -er. 

(Dmroi>e, v. a. 1. robe op oseraft, giens 
nemrobc. "33Jenneffcne, ber maae omroi>e 
Sorben." 3. SBone. ^giaaen feer nb, fom 
ben vat omroret af <Sptin. — Ømroi>niitg, 
en. pl.-er. 

(Dmrvt^Fc, v. a. 1, rtiffe til noget, faa at 
bet fa(ber om , rnffc orercnbe. — (Dmryf; 
»ting, en. pl.-er. 

(I)mryfJc/ v. a. i. trtnge noget tit at 
Otanbeé peb at rvfte bet ; ell. rrjftc et Siav, l^ttori noget er, fom fan blanbef. Tttoms 
ryflc en Sægcbrif. omryfte en glajfc. — , 
>Deraf : Ømryftning, en. pl.-cr. 

(Dmr«re, v^ a. 2. rore noget vel, f. at 
bringe ©elene t. at blanbe ftg. lit o. røa; 
ben \ ®n)ben. garnerne maae \>d omr«; 
re&. (3 ælbre ©frifter : omtale, berore. lit 
omrore en 9j?aterie. ^. Slauffen.) 

Ømfaac, V. a. 1. tilfqae p. np. 25ebct 
maa omfaace. (Koftgaarbå £)rbb.) 

(DmfaMc, v. a. 1. fable p. no, Uxggc ans 
ben @ang ©abbel; ell. lægge en anben 
©abbet paa. ^It o. en -Ipeft. (absol. ^liftc 
^eft, og fable ben. SSi fif neppe Sib t. at 
omfcMc, 9Zeppe »ar ber omfa&Ict, for 
l}an igien reb afileb.) jof. fa6le om. — 2)er; 
af: (DmffiMcn, en. (DmfaMiug, en. pl.-cr. 

(Dmfdtc, V. a. 1. falte p. np. 211 om; 
faltc Mei, — (Dmfcltning, en. pl.-er. 

(Dmfute, f. (Dmfoftning. 

(Dmfcilc, V. a. 1. feile runbt om; elT. 
feile uben om. Tit o. Sorben. SSi omfei; 
IcJ>e £)bben. — (Dmfcilcr, en. f. ^ori^om; 
fcilcr. — (Dmfciling, en. pl.-cr. Sorbflo« 
bene Ømfciliitg. 

(Dmfcn{>c,v. a. 2. fftffe omfring , tabe 
ubgaac t. forjTteHigc ©tcber. ©reret bleo 
omfcni>t i l^cle <S>t(ftct, — (DmfcIl^eIfc, en. 

(iDmfii>cr, adv. [3. um sidir; af sid, 
fttbe.] 1. enbeligen, langt om Iccnge, en; 
gang. (Dmfi&er fom bet Uvnge pentebc 
S^ubffat). .^an fommer bog pelio. 2. tit 
©lutning, fifcft i Sallct, i SRaben. ^orft 
fom (Sorgeparrene, iexfiaa be inbbubne, 
omfii>er (bebrc: tilftbfr) bet frioillige ??olge. 

(Dmftgcr, v. a. 3. (f. figc.) fige anbct ell. 
bet mobfattc af l^oab man fer i)at fagt; 
gtenfalbe. (fieiben.) 6r bet fnort fagt, faa 
er id og'faa fnart omfagt. (jof. figc om.) 

(Dmfrcbc, v. a. 2. gt»c en anben ©fabs 
tting , (gfiffelfe , ffabe p. ni) , ombannc. 
^an ^ar gonffe omfYabt ben ^ele ©tiftelfe. 
ilt o. et ©prog. ((Sneeborf.) ".pan ta-n; 
fer iffe, meb eet at omffabe 9?at t. flår 
SJJibbag." .Kampmann. — Deraf: (Dm; 
ffabning, en. pi. -er. 

(Dmfran{>fc, V. a. 1. omgtpcm. (Sfanbs 
fer og S3efa'[tning ; opføre (Sfanbfer heelt 
omfring. 6n om|Tau^fct Seir, — (Dms 
f^ait^entng, en. pl.-er. 

(DmjiPiftc, V. a. og n. 1. A. aet. 1. 
b. f. f. friftc, ombptte ; men br. fæbpanf. 
m. præp. mc^. 2itt omjlPiftc Siben m. 
®mgf)eben. "Kt o. fennen m. ©occrbet, 
i^offet m. 2anblit»et. (Serimob: atffifte, 
i)ellere enb omffiftc , .Klæber, JJ^opæl o: 
foranbre.) 2. om^fl'iftc, for: ombptte, fors 
anbre ; forefommcr ofte i t»ore SBiboloPerf. 
"3(Q t»il omfl'iftc beree- 5Cre t. ©fam."« 
.fbof. 4. ":0q ieg funbe omfPiftc nittt' 
JRoft." @^al. 4. .pané æilfaar, ©fiebnc 
er i benne 9)?caemtib omjTiftct. Hit i SSer; 
ben omffiftcs. 5)e t;apc omfl'iftct (ell. OmfFi'ftc— Dmflag, 115 Omflafl — Omfpcenfce. f!iftft) ti-rcé ^tabfft. "2(t iDnbf!ai6 i«c 
ffulbc ontfFiftc l^ané S'orj^anb , dl. Soii) 
bcbragc l}an» Siocl." SKnnfler. — B. neutr. 
blirc foranbv.'t, x>cxlc, of(i3|V{)tnanbcn. 9St 
fcc ?(arétibiTnc omfFifte. (it>f. jfiftc om.) 
= omjViftelig, adj. [om omffiftcé clt. fan 
omjTiftc?; foranbcrttg, ul>ertanbig. i^iU 
af: (Dm1Tiftdigl)r^, en. Joranbcttigfit'b. — 
(Dmfl'iftdfc, (iSmjIr'iftninØ, en. bet, at om; 
flifteé, at tniste omffiftet; dl. -^aubfingen 
at fFifte om ; J'^tanbdni). "lit fftdnc 
imellem \>ct tomme Srb Sttintetgteretfc, 
og £'rbet Øm|Tiftdfc." ;£. Siothc. "p»ot 
han f)en»enbtc fit 93ttf, opbagebc I^an ben 
fimberngfte, ben h^Keltgj!e (DmjTiftjtinø." 
JRahbet. 

(!)m|Tiftc, et. pl.-r. brugcé unbcrttben 
for: ofifte, 1. ctt. for: (Dmffiftninø, 
>Det fan btire Wtve ». Vt not (Dmffifte, 
^er faae »i Q>m^ifte of .pefte. 

(DmjToc, V. a. 1. ta-gge onbrc Sfoe un« 
ter. 7ft omf^oc en ^efl. 

(Dmffoule, T. a. 1. faftc fra 93unben af 
tn. en Sfout. .Kornet maa ttlga»né oms 
ffoulfs. (røot^.) 

(DmjTrift, en. pl.-cr. ©frift foni gaacr 
runbt om OJogct. (DmfVriften p. en 93?rint. 
(Dm)Trix»e, v. a. 3. (f. ffrioc.) 1. ffrioc 
■p. ni), gitie en onben jTriftlig Jorm. 3cg 
tnna o. ^ete ffireoet. ^ctU Ubfafl maa 
om)Trtt>c6. 6n omjTrevjcii JRegning. 2. 
ubtrrffe m. onbrc brb , tffe ligefrem , 
p. en »ibtlofttgerc S!3?aabe , o. b. j)ennc 
Salemaabc fan tffe operfcetteé , men maa 
omjTriveo. 3. metbc om, omtale ffrifttig. 
lun i partic. 2)cn omfjrcvine J8og , bc 
omjTrcune iSarcr l^ar jeg rigtig mobtagct. 
— cDmffriwning, en. pl.-cr. -oanblingen at 
omffrioe (1 og 2.) SBreretS d). sil mebtagc 
f. megen SiD. (5n Sbtigationé 0). "Ht 
ubtroffe noget »eb d). "^onS £)»erl'oettelfc 
er tffe v^aalibelig, ta ben ofte er mere (Dm; 
ffriwniitg enb Coerfættelfe." SBanbal. 

(DmfVue, V. a. 1. bejfuc trinbt omfring, 
^). alle Siber, omfatte m. eet ©lif. "3)er 
omfFuet utalte SfJaturer." Saggcfcn. — 
omjiViicn&c, [om feer ftg om t. alle ©iber. 
Qt o. SBtif. — ftg. @n omfl-ucni»e Jc^rrTanb. 
ØmfFvggc , V. a. 1. ubbrebe <Sfv>gge 
runbt omfring. ®ct ftore Srce omjTyggcr 
l)cU -&eten. — (Dmjfygning, en, (2Cmbergé 
£)rb6.) 

(Dmffoere, V. a. 3. (f. fF<crc.) 1. ffcerc 
runbt omfring. Ht o, et sSaar. (fieiben.) 
2. bortjfære Jor^uben f)oé StJJanbfiønnet, 
fom br. l)Oé S^'bcr og SOio^amebanerc. — 
jDcraf : (DmfFofrelfc, en. pl.-r. 

(Dmflag, et. pi. b. f. 1. id, bcr flaaeé 
loft om noget, f. at befare ict, dl. ^»ors 
nu'b noaet lofelig omfsobeé. 2(t giemmc 
'papirer i et d). lorgge d). om et $8ret). 2. 
i iJJiebicinen : bet, ber Icrggcå paa ell. om 
et Cem, f, ot træffe, linbtc ©mettec, «♦ b. "Kt lægge toartn« d). paa en ffiplb. 3. Dtm 
ffiftelfe, S^oranbring. d>mflfig i SSeiret. 
Spffenéd). "Uben 5ot:()aling ogd)mflag." 
^. eiauffen. 4. utibig, fortiblig gcbfel. 
(5. i^mfoob t Salen, Smffrisning ; foral; 
bet.) — d>mfkg6»eir, et. uftatigt, foran* 
berligt 23dr. (5i>. @. iD.) 

d>mrtibc, V. a. 3. (f. flitic.) jTibc p. nw. 

d)mfluttc, V. a. 1. omgioc, inbfluttc p. 
alle Øiber. "£>en pibe iBerbcn, m. al fin 
^erligf)eb, maa bog omfTiuttc megen ^atm 
mer." 9D?i)nfter. 

d)mfTyngc , v. a. 1. ft^ngc tdnbt om= 
fring , omfnoe , omptnbc. lit o. ^aaret 
m. en SBlomftcrfranbé. 4'ati'cn »ar om; 
flynget m. et røbt 93aanb. — ftg. ?faen om; 
jlvnger benne penlige ^Ict. — d)nfflyngi 
nmtt, en. pi. -er. 

dJmflorbe, V. a. 1. flæbe omfring. (ftcf; 
ben.) Sftcrat ^an i mange 2far {)apbc om; 
flcebt et frgt 8 egerne. — d)mfl«buing, en, 
(æ. €. O.) 

d)mfTorc,T. a. 1. ttl^plTc runbt om m. 
©lør. 93icb omflørct Æiopeb. 

d)mfme^c, v. a. 1. fmebe p. n». 35cnne 
Sf oe maa omfmcice, — d)mfmc$ning, en. 
pi. -er. 

d)mfmclt£, V. a. 1. fmcttc p. n^, fmettc 
bet, fom tilforn fjar »æret fmeltet. . ©øl; 
»et lob han o. Siffc SK^nter ble»e inb; 
bragnc og omfmcItc6e, — d)mfmcltning, 
en. pi. - er... 

d)mfnoc, V. a. 1. omPtnbe, ombinbe m. 
noget fmibigt , bøieligt ; omflrnge. S5e 
omfnoci>c l)am m. SBlomjlcrfranbfc. Sæt 
omfuoct af l}enbeé lixme. 

(brnfiwrc, V. a. 1 og 2. ombinbe, om; 
»tnbe m. <Snorc. gaffen »ar omfiterct m. 
(geilgarn, 2. fnøre paa ni?, .pun-blioec 
tibt omfuisrt. 

d)mfonft, adv. [S. u m f o n f t.] i bagi. 
Sale: l.forgicoeé, t. Unptte, frugte^tøfi. 
"lit , flige golf man nuomjiunber feger 
omfonjl." JSaggcfen. 2. uben SScberlag 
eU. betaling ; frit. 

d)mforg, en. ub. pi. Dm^u, £)ml5t?99C* 
(igheb i ot ubfarc dl. Ȍretage noget. Ht 
iia»e d>. for een. "|)o» d)mforg f. et gobt 
gjopn." ©ir. 41.' lit bære d)mforg for, 
brage ®mforg for, at noget ffeer. 

©mfpaiie, v. a. 1. onipælte, fafte op m. 
(Spabe. lit omfpaic et (Stpffe 3orb. — 
2)eraf: d>mfpa^ning, en. 

d)mfpin^c, V. a. 3. (f. fpinJ'e.) omgioe 
m. ©piub. — ftg. ^i l)a»bes?ibil at o. l)am 
m. bcreé ffiulte d^orn. "£)prigtig]^eb mit) 
Sumif heb ot omfpini>e." JRcin. 

dDmfprc^e, v. a. 2. fprebe l^iji og fier 
omfring. (mejt i partic.) flg. ot omfpreC'« 
(ubbreuj;) et Slpgte. 

d)mfpæn&e, v. a. 2. omgi»e ». at [pæn; 
be. SD?an fan o. I^enbe m. to -pænter. 2. 
l^ocfte, fæftc om ftg o. ©pænber. >&un tMns 

(8*) Omfnjccnbe— Omflr^c* 116 O m^xet — OmtVingc , fp«n^tt; fin Kuflntng. ©. <S.. £). (tictrc : 

f)(in iførte fig.) — fi9..oengfte, befpænbc tn. 

©Éiwf, c. b> "Sijbcné SBiiigcr cmfpa'u^tc 

mig." (2). S5t(?c(j ^'®u fwfca' og let« 

tee kt JSrvft, bu omfpcrn^cr." Swalb. 

"33Zøvfc SSarfcicc og ^i^^^flt ^<jné ®i<-'^'^ «"«= 

.- fpÆii^cv." ^. 43. §rimamu "(!>mfpÆttt»t 

'' af f)aa6t«é (S^i!et>'3 ©nicr'tc." 93aggcfcn. 

I 3. fpcvtibc nnbcvicbc^, fpænbcp.nn. <Sclcs 

tmct mna omfp«ix&c£i (fpccnbcé om.) absol. 

fftftc >pe|^e f. S?ogncn, fpccnbc anbrc >pcj!c 

fov,' ©aafnavt bcc er omfpvCK^t, fiøcc »t 

tgfeit.. ' ' 

Ømfpwgc^ V. a. 3. føgc t5pfi>émn(! om 
tt. at fpurgc, bcgicre U«^^crrftni^g/cr!^)n^ 
btgcftg om. (fielben nb. i part. nass). ®cn 
omfpui-gtc ©ag, ^erfon. — ØmfDørgfel, 
en. (as. @.,.0.) f. il:ftfi-fp«rafcl, ' fam er 
mere tn-ugcUgt. 

(Dmjlaacudc, adj. v. [om ftaaer tanbt 
omfring, fom ftaaer i en ilrcbé om-n:ogct. 
©et om)l:^:aen^e ^dit. 

(DmflciMc, V. a. 1. jlaMc p. nv>. — ©eraf: 
Ømj^abliug, eit. pl.-cv> 

Ømjltemme, v. a. 1. ftemme anbcrkbeé, 
fiemme p. nn. Jliayeret maa omj^cmmce. 
— ftg. bringe een p. anbte Sanfer, t. en ans 
ben røentng. 3 (Saar »ar f}an af min 9}ic* 
ning ; i ®ag fiaube fiané Jlouc ganffc om« 
flcmt ijam. — (Dmficmninø, en. pL-er. 

(!)m|l-emplc , v. a. !♦ Itemptc paa nt}, 
' Seraf : (!>injtciit^Iint{, en. pl.-er. 

(Dm|liFft/v. a. 3. (f. #iifc.) 1. ftiffe 
p. nn. Scnne ^(abf mci-x rcent omftiFfcs. 
2. lit o. Sorben i et -^aocdeb (yenbe, om« 
grape tit m. ©pnben.) 2Ct omjiifFcRorn 
p. Softct. (2). ©. S.) . 

ØmfliUe, V. a. 1. opftiKe f)if! og f;er, dU 
runbt omfring. ^^an fob Slagter o, paa 
Sorpet og i ©aberne. (95. <S, S.) »rifs 
ferne maa omjlillcø o: fl:iilcé anberU'bcé. 

0>m|limlc, V. a. 1. pimfc omfring, famr« 
fig t SJfccngbe omfring, ^otfet ohtjtimIc^c 
l^am p. Sorvtet. ®cnomflimIciii>cg^o(fehDt). 

Ømfiraaic, V. a. 1. omgive m. <i6txo.(xi 
(er, m. en ftærf Snf-ning. ffiiec^jtoppcn, 
omflv^alct af Tfftenrøbeng Q5(anbé. "93libj 
Ijeb omjtraalcr f}an5 totigc 3{afpn." -^ccé. 

(DmjUreifc, v. a. 1. brage ftreifcnbc tgicm 
nem p. aRe ^awttz. %t o. «anbet. (fter; 
ben. f. gicitncmftrcifc.) <5mftvcifcit6c, adj. 
V, fom ftreifer omfring. o. .&orbcr. "Jft 
fm-e et om)lTi'ifen5c, omuanfenbe 2i». — 
(Dmfircifning, en. pl.-er» ^anbUngen, at 
ftrctfe om. 

(Dmllrygc, v. a. 3. ftrpge p. ni). Søtet 
maa omfitygcSt (omØryt^fii^r, adj. v, b. 
f." f. omjTrfitm^e.) — (Dmltrytjcn, en. itt, 
at ftrpgc omfring. — Ømfivygcr, f.Xarti*: 
ftrvgcr.^ 

Ømftr-erf, V. a. 1, ftrø c omfring , fprcbc 
omfring. S3(abenc, b*r omfiroes af ©tors tncn. "KU Zeict taae omfltrijct p. ©utoct. 

fg. (Snfeitc .pufe ligge omlitr<?c6e i 2)a(en. 

(Dmfh-^mme , V. a. 1. omringe m. fU)s 
benbe *i>anb, omftpbe. 

ti)m)>un&cr, adv. 1 . unbertibeiW (53Zotf). 
forælbft, onttlun^en. Ttrccboe). 2. (io^a'^f* 
binbetfc m, nu) i biffe Siber, iaærx'^cctenb« 
Sib, i nore JDagc. Viu omfiunder (dl. nus 
omftuu5>cr) gi»e^ I)« iffe mange rige ^bif. 

(Dmfltvrtf/ V. a. 1. fajlc roibfomt ottis 
fntb. UIU biffe :Srccer fjar Stormen om; 
ftyr*-ct. -^ flg. ^pam^'-perrebemmeomftyrtcs 
i>t&. (jof. V. II. fiyrtc om.) 2'eraf: (Dms 
flyvtuinø, en. pl-er. 

(!)mf!-tcnJ>cIig, adj. 1. ganffe ubførfig 
og ttibtføftig, fom inbdefatter alle iDmfta-ns' 
big(}*;bcr. @n o. -^ortæning , Snbbcrets 
ning. 2. fom fortæller, omtaler en ©ag 
meget ubførtigt, m. be minbfrc Omftambigs- 
Ijebcr. "^^an er meget o. i fine g'ortivUins 
ger. — (!)m|litu&cUg[)ci> , en, ben ©gens 
■^ab:, at VKXve o. ^a«é (i>mfta:)iC»digl;c^ 
er ofte meget trcvttnibe. 

(DmfJ(x;!l^igI;c^, en. pi. -er. [S. Um* 
ftanb. 3 oelbrc Sanfl: Ømj^aiuVJ l. 
færegen a^effaffcn^eb ». en Sin g. Sennc 
CD. »eb Singcn er. jeg iffe i ©tanb t. at 
fotflare. (Sfter ©agené d). ©er er een 
(D. oeb bctte SiUmb, fom giør, at jeg iffe 
fan mobtage ict. "De egentlige Q>m\i(tns 
f>ig})?{>cr qaat bem m-ere og mere af 33finj 
bc," 9Jal)bef. 2. g^orf)olb t. anbrc Sing 
og !Seg{oenl)cbcr, SJiCfaar, ©tilling. (i pi.) 
C!)m^l•a"u^ig^)e^cntc Ijaoe i benne fflJetlemtib 
foranbret fig. Unber biffe, unber anbre CD. 
"(Dmfl«itf»igl;ei>crnc i Stiget bannebeé mere 
og mere deqiH'mmc t. ben »igtige g^orans 
bring.'' 3Banbat. SJiine (D. (min ^ors 
mueétilftanb) ttllaber mig bet iffe. 2tt 
»ccre t gob</ i flette (oeconomiffe) CDmftcciu 
éigljeScr. ^3. -jpambelfe, iBegit>enlieb. ©er 
erln^ruffct en u6ef)agelig d). 4. flgurl. 
og i b. Sale: Smfocl), S3ibtløftigfieber t 
Salen, SSanjfeliglieber, ooevbreone .pufligs 
f)fbénttringer_ (fom ofteft i pi.) ?a bruge 
mange (l>m)t^tIl^ig^c^cr. Ut giore (i). 
(Snboenbinger) i en ©ag. - ^oortit alle 
biffe ((i>mftÆIl^igl)c^cr! 

<i>m^ehe, x. a. 2. ftøbep, np; gioe en ans 
ben ^orm ». ©tøbning. — fig. Ilt omfløbc 
et {)eeit 2anb. (©neeborf.) — iD.mft^olining, 
en. pi. - er. 

Ømflø^c, V, a. 2. ftgnrf. fnlbfafte, ops 
ficrrte, tilintetgiøre. Sefiamentct blev oms 
f^■i^>^t. .f>an omf}-^<^te mange af fin ^ors 
gængeré 7fnorbninger. S)en ©a-tning las 
•ber ftg iffe o. (i icn CQinti. JBema-rf. fan i 
partic. S^orbene blere omftot*»tc. f. flo^c 
om.) S)eraf: Ømft^»^l•lfe, CDmtlo^lIiIIg, 
en. (bet førfie f)pppigft, ifarfig.) 

iDmfttingc , V. ;». 1, be»«:ge o. ©pings 
ing, brtpc noget runbt pmfring (ftelten; Omfomse— Dmtafe» 117 OmtoU— OmtDiiWfjj. ■ og fccbeanl. fv^nrjc om. kraften a iffv: 
Pctrf nof t. ttt om|v?iuge .pijvlct.) 

(DmfvÆrmc, v. a. i. orøcjiyc <U. bcuctge 
f!i1 omhinij i i^ita-cnK^ i tiortcntlujc ^pobe. 
^ntclti' 3ii>ttcvl}obc omfuÆi*mc^c ficirf«. — 
(l^mfuitrmmi'f, adj. v. [om [oærmcc, ftveis 
fer uor^l•nMig omfdng. ^tci>fcené omfwvcrs 
lnclI^c -Cjctu'. 

(l^mfoÆrmcr, en. pl.-c, ben, fctn foctt; 
mer, flaffer omtrinij, fut« et urolti|t 2io. 
"Unotttijc (Dmfoa;rm:cre." 93?aUing. 

(Dmfyivuc, v. a. 1. omflt'oc [ooiycnte ett. 
i langfom- Slugt, ©afelte Sfi'i'*: omfw«s 
jpe^e iSfibct. ",^i ffunbtw SSteblif mig 
«nb omfuÆuc." ®. Staf^iltt. (onifv«"oe, 
neiitr. for fwccuc vvn , fovcfommer I)Oé 
JSfjaarup ; ellerS, og i "•Profa, ufa-bininligt.) 

(i)mfv*t», et. pi. b. f. 1. bet, ber fyø* 
6eé uben om noget ; Omflag. <5t (D» af 
Serreb. 2. ftg. a5ibt(oftig(Kb t iJdeu, llbs 
ffcietfe fra -pooebfagen, enten afSmjlæns 
ieltgbeb, ell. for at unbiMge et beTrnnt Ui: 
fagn (lllflugter.) g'ortæl bet uben (!). 7it 
tcrnfc uben uni^ttigc (D. (©neeboif.) "^a^ 
^ leren brugte ingen iDmfxwb , ingen ®ie«; 
tagetfer, ingen Jntbefalf." Sogg. ^. ^(im. 
(®amme J^orf. jTriocr: cl unijttig (Dm; 
fuoln) 

(Dmfuobe, v. a. 2. focfnnc m. Jp?Effag. 
SDet par omfoobt m. Secreb, ro. er" Jltabe. 
JDeraf: (Dmfuolming, en. 

Ømfvc,v. a. 1. forfi^ne runbt om m. 

^ ©pening, fammenfpc \){tlt omhing. ^^aU 

fen par l;ee[ omfvct m. tp!t ®arn. 2. fsc 

noget p. np, fiie om. .Riolcn maa omfyeé, 

- (f^e^ om) er omfvet. 

. (Dmf.ttte , V. a. 3. f. f^tte om. "KUt 

^ ©egerne erc nu omfcttc i .^»{berne. 2. 

fætte p. nn. S'et maa nu atter omf«ttee 

(fottteé om.) 3. fætte trinbt omWng, om« 

?iipc m. noget, ".piin tob bcringe og ome 
«tte .pufene." ^. ©laufTen. "Som 23anb 

- i en Urne, m. J^lomfter omfat." S5()(enfrf)I. 
4. dringe (3?arer) i anbrc .pcvnbet o. ^an^ 
t)e(;, mobtage og ubbetate yengefummcr, 
eU. onbringe, ubfwtte bem p. anbre ©teber, 

. 0. b. "Sfiogfc faivbt v^Ci at fcræble ^rc* 
iuctecne, anbre at omforttt f)Pab biffe {)apbe 
forcvblet." 9?a()bef. 3^er omfitttee for ma;ii 
ge Gapitater peb ©na)?6tinget. — Ømf«tr 
iiing, en. Gn betpbetig (1). af 9?arer. "(Si* 
ler l;an o»er(aber bet tifpirfebc gorraab tft 
cen,f ber gier (Dmfittning og iDpi'ag af 
famme." 3« 93ot»e. >Pengc;(Dmf«tuinger.. 
(Di;:n:agc, v, a. 1. omgip« mcb, inbljPltc 
i Saage. (gfner omtaagc^e .§)on>nten, 
SBiergctéiSop par rcentomtv:aget* — pg. '"Ht 
^orbtinbeffen fan o. 93Ja;ngbcné ^ine." 

. røiMifrer. "Ilt i)ané S>ic luffebeé , inben' 

tet omt.:agciico af £ltat og Upeir." 9ia(}be!. 

(Dmtclc' en. ub. pi. munbtlig 5)ttring ; 

2>om , SDIening om en Sag eU. yeifcn. 

2)c«nc Sttbragcrfc et ^t>w Safl»Mié ahniu;; bctige (!)mt»:Ic. Ht ficnbc een of anbreé (l>» 
Tit bringeé i U)» fonlme tt( (D. pccre i flet 
Ømtdc. fJKpgte.) "2(t fomme unberCDm« 
talf." Z. 9iotl)e. . 

Ømtaic, V. a.'2. bewr«, uccpne, bringe 
p. SBanc { munbtlig Sale. 5)enne (gag ^ 
blcp flet au cmt&lt. 3eg unffetc mig ben 
i @aar oiutdtc 23og. ^an bleu iiU kI 
omtalt. 

(Dmtanlfc, en. ub. pi. 6n omfattcnbe Sf* 
tertante ; -peupcnbclf*; ttf Sanfcu til en 
Jlrebé eir. JRa-ffe af Joreititlinger, fom Peb; 
fomme en oié Sag. (af llbtnjffcti at tauifc 
ftg om.) 

(Dmtap^pe, V. a. 1» tappe p. np, tappe 
af eet .Kar i et anid, ?Ct o. S( (af 2fnle; 
ret) p. ^^iaffer. — (Dmtapning, en. pl.-er. 

Ømtcgne, v. a. 1. tegne p. niv ®enn< 
-^igur maa omtegufs. — (Dmtegning, en, 
pL-cr. , . 

(Dmtone, v. a. 1. o«igiPe m. Soner, (r)be 
runbt omfring. ".^imlene omtonc5 ben 
fpimlenbe GliTer." <S. Staffclbt. 

<i>mtori)ite, V. a* 1. poet. Ubtrvf: om« 
gtpe, fplbe m. en torbncnbc 8t)b. (Sanber.) 

Ømtvent, adv. noeften, -^enpcb, p. ^et 
nccrmefre. [l)crtwc&, Ijcnimo^ og na:flcn ub; 
trpffe en Sioecmelfe t. ben angipne 9Dicengb(f 
eH. Storrelfe, fom bog er noget u«ber t)Vi» 
ne; omtrent. ubtn)ff er en Upiéf)eb, ber fon 
»a:re baabe itogct m*re og not^et min6re.] 

a)mtryfFe>v. a. 2^ trnffe p. np. 2(t 
Uit et 2(rt o. — (DmtryFttinø,; m\ pi. - er. 

ØnUrylle, V. a..l. foranDrt, forpanbte 
p. Srijueri ell. :Srpircfonft. "i<xi> eU 5ffiarf 
t. ^arabi^ omtryllcs." ^. ©cljmibté 2)igtc. 

a)mtr«i»c, V. a. 3. (^8. 6. ©.) f. ued;^ 

Q>mtt<xf, et. pi. b. f^ t. Omribå ; Sjm^ 
fang. ".ppert ^nntt af .£)iulet« (Dmtrorh" 
^eper i 25. Sclff. Sfr. 2. .^anbtingcn, 
ot træffe omfring fra (Steb t. Steb, ell. 
traffe forbi i (Dmtraeffcn.. (jlclbcn. (». 
e. D.) - 

(Dmtumlf, V. a., J> fafle »otbfomt l^ib og 
bib, bepocgjc m. ^eftigOeb op og neb, frem^ 
og tilbage. Sfibet omtlM^IIe^c9 p. ©olger; 
ne. — ftg. Sfiebnen ftar unberlig omtum« 
let ^anu (@om v. n. for : tumjc om, fin; 
beé bet brugt af ©aggefcn. "iDUt ^un p. 
©ulPet omtumlet fem bjeb.") s= (Dmtum; 
ling, en.. 1. Ijefi^'g fficpagclfc p. at j)ma 
tumleé. 2. flg. meget onipexlenbe Sfiebne.. 
"(Sfter ti liaxi, (Dmturalijtger*" SBagg. SL 
Jtlim.. 

fl)mtt>ijlc,T. a.l., imb«;f«f!e ^VM OQ 
Snbpcnbinger , ftribc om. Sanb^eten nf 
benne Sortailing er megot omtv>i)tet. 6n 
omtuifift Sætning. "Sen 3nbbilbning ^ 
at ville opfiifre m.ig tit afgiorenbe ^^ommei: 
i ben onltvi1tc^c Sag." iBirfnerr — oms 
tviflclig, adj, fftm km omtpt^^fi, u*\fg:iut:t, 
ttiwCfttiu. ' ^ Cmt^ffcé— Omvcnbc. 118 Omyenbc— Onb. ØmtyfFcø, V. n. pass. f. tyFfes. [7Ct 
Bcerc ttbc ojntyft, i cetbw JDanil: itbc Uibt, 
t«c til i8cr}ag.] 

(!)mt«Ue, V. a. 3. (f. tfflle.) unbcrfaflc 
en ni) SælHng, tælle p. n^. — Ømtcellinø, 
en. pi. - er, 

Ømx'«:n{>rc,v. a. ogn. 1. a) aet. nanbrc 
, tunbt omfrtng, fcerbcé {gtcnncm 1 alle Slcts 
itingcc. ®a »i f)ar>bc omvandret S'en. 
^an i)at omtjcni>ret Sanbet p. alle kantet. 
"5CRcné l^t^n omufiu5>vc{»c Sorbcné ^tcbe." 
>&crg. "pttov Siet — f). fan en ^vebé af 
' ntongc 9Jtt(c." ^. -p. ^cinic-nn. Ir. neutr. 
omwan^Tc for : »anbvc om , tjanbre oni; 
fring , foi-cfomniet ftelbnere. "£)a bc be- 
panbig omvViU^l•e^c fta bet ene ©tcb t. bet 
anbet." S3nftl;olm. "3«g (^ en ^Jianh, fom 
l)Cit faa inbt ompani>rct." g). 932. :Srotct. 
= i)craf : (Dmw.nC'ving , en. pi. - er. 
"«g)t)ab jeg p. min Ømuan^rinø giennem 
95i}en mcft: [awncbe." Saggefcn. 

(Dmvanfc, v, a. og n. 1. (I)ar.) 1. aet. 
»at'ifc runbt omfring, omgiiac, "^aa tibt 
t SSclh}|i tat't, ØJaturen jeg omvcnl^cr." @. 
©otlnørnfen.' 2. intrans, nanbrc oilbfas 
renbe ell. u6cf!cmt omfring. (br. »cl unbcr« 
tibcn i <St. for: x>anh om; men mcft i 
poet, ell, i^cicre ©tiil,) Sccngc l)a»bc l)an 
cmvanirett Sfo»e og Srfcncr. "^aa SSrebs 
bcné febe (3mé omvcnFer ^iorbcn rolig." 
^. ^. ^riinann. "5\r om\7anVc{>e biffe 
©tammefæbre ra. bercé ,&iorbc." £). ®ulb6. 
et omucnFcu^c (nomabiff) g^ol!. ©cl)i)ttc. 
"©miler fom iexten, ber ffuer fit 9to» o. i 
Sn)glieb." >&cré. — (DmuanJen, en, ub. 
pi. ©icrntngen at oanfc om. ' 

(Dmvct, en. pl.-c. 6n SJci, ber l'øier af 
fra ben lige Sinie imellem to ^unfter, og 
fom altjaa ei er ben fortejte. (bet mobf. af 
(Sicuuei.) SSi maattc giorc en CD. gaac 
en lang Ømrjet. — fig. "Kt gaac ab (Dmvcic 
t. ftt 93taal, f^ge at opnaac noget«. Ømv>cie. 
".g)Porfor fiEulbc bit ©»ar ia føgc Ømwcte?" 
SKttnftcr. 

Ømwcttfte, V. a. og rec. 2. i ben egcntt. 
SBemærf. (f. wcn6c om) hm i partic. (Sn 
omvcni>t Sallerfcn. ^ao ben omv)en^tc 
(Sibe (23'agftbcn.) 9}?cb ben omv>cn5>tc 
.^aanb, S om\jen{>t (p: { ben mobfattc) 
Drben. Stlfælbct er netop omvcnftt (bet 
mobfatte.) (omwenét ht. enbog fom adv. 
for: p.bcn mobfatte gjjaabe, t»ertimob.) 
2. foranbrc, foroanble. (ftclben.) g'orfp; 
net fan let o. SKobgang t. SJJebgong. ^a 
teé Satter omwcit{>teø t. <Sorg. "3Kcn fec 
— l^»or fnart Uli)ffcn ftg omvendte.", SSor; 
fclng. 3. bringe een ». g^orejlilltnger t. at 
angre fine S^cil, foranbre ftt Sc»net, fine 
SKentnger, ell. til ot antage en anben iSro. 
^ané Sale omoenite aJJange. 2(t o. >^ebs 
mngcr , o,' SSantroe. Gn omvjcni>t |)eb= 
ning, (Stjnber. 4. recipr. omvjcn&e fiø', 
frembringe S3ob og JBebdng ^oé ft9 U^^ 5 bringe ftg felo t. Ømocnbclfe ; foranbre et 
flet, ugubeligt Segnet t. et bebre. "2fl; 
»orlig at omucndc mig fra ben af alle mine 
Ungboméft^nbcr, fom man fanbt eljfclig." 
SBaggefcn. = (i)mt>enJ>clfc, en. ub. pi. 1. 
g'oranbring, enten ubvorteé ell. inbDorteé. 
0. til hct bebre, (ftclben, og fornemmelig i bet 
jtjbffe 2(lmucfprog,) 2. a. (5n |)ooebfor5 
onbring t. id bebrc i Sænfe; og .fjanole« 
maabc. "Kt bringe^, at fomme tit (D. at 
fatbe (Stinbcre til (Dmv>cn^elfc. b. Stjcrs 
gang t. ben cl)rtftne Sro, og ben Scvre, lins 
bcrt>iiéning , l^»or»cb famme frcmrirfcé. 
.^ebningeré 0). (3)craf: (l>mv»eii?clfc6l)is 
ftorif, (i)mv>cn^cIfc6fygc, o. fl.) -^ U>m; 
vcuiier, en. "iDcn romer jf c SUvUi CDnivicn; 
^ere , eller be faafalbte SOiii-fionaiver," 
23agg, S?, ^lim. (Jor: Ømv■>cH^in9 , i 
ben egentl. JJ^emærfclfe af vcn^c omj br.. 
oftere enten (Dmuelt^cn cu. a.H'nbing.) 

CDmve^Ic, V. a. 1. ombi)tte, (neotr. fftj% 
te, ffifte nicb, afoevle, foranbreé,) @u oms 
ve^'lcn^e Piiffe. Ømv>c,rliitg, en, pi. - er, 

(Dmyifte, V. a. 1. poet. b. f. f. omltiftc« 
"|)er otnuiftcr mig enb ben' f»itnbne 9iærs 
pcerelfeé 2fanbc." ©. ©taffclbt. 

(Dmr>ifle , f. omfv>«be , omvin?c. — 
ØmwiHiiig, en. Omfoesb, iDm|irobning. 

(Dmvin^e, v. a. 3. (f. wtn^c.) omgi»e 0. 
at »inbe, omfnoe, ombinbe, omfpcbe teet. 
lit o. een m. SBlomffcrfranbfe. Jpattcn, oms 
vunden m. et rofenriSibt SBaanb, ?lt oms 
^>in^c noget m. Sieb , m, ©cilgavn. (f. 
vin^e, 1.; — <Dmvilt^en, (DmwiuMutj, en. 

(Dmworc, V. a. 1. b. f. f, omtjroc. .S'ils 
ben er Tunbt omvo>-et af (ell. meb) Ijams 
gcnbe 93irfe. (Sn meb iSornefrat omuo>*ct 
Sorbplet. 

Ømwriée, v. a, 3. (f. ^^ri^c.) tme ell. 
breie noget m. SJJagt omfring ell. i en mobs 
fat SRetning. (oftere: vri{)com.) ©noms 
vrcicu @reen. 

(Dmvialte,v. a. 1. bringe noget t. at 
falbc omfulb , Ⱦlte om (fom oftere br.) 
(Stenen fimeé at »ære omu^rltct af 9.^Jennes 
flcl)ænber. "25if[e 7(tlaé;,$troppc^ fom p, 
ben blotte Suft omi?<vItc fig." Sulltn. 

— (Dmxjccltiiintj , en. pi. - er. l.-pani: 
tingen ot »ælte om, £;mft»rtning. 2. 
iDmløb. "3nbtit Katete (Dmucrltning at* 
ter fører ben famme g^cft tUbaQc." 9Jhmi 
flcr. 3. fig. »olbfom S^LH^an bring, ^m; 
ffiftning. "5)en 3^reb, fom S^iben'J (Dms 
vxeltntnøcr iffe funne forfiiure." aJitnifrer. 

— ©aalcbcé i)a))c nogle brugt \^ct for: iKes 
Potution. JRigcré , (Stateré (Dmyccltiiiiis 
ger. 2)eraf: otateomvaltnitig. 

(Dmuofrnc, v. a. 1. omgi»e m. aSærn. 
"<Baa omv>«r«e6 m. ©frcef S3ebaioné Scm« 
pet," ^er|. 

(!)n^,adj. vccne, vcev^, [3. vondr; 
verri, verstr. vandr, »anjfelig.J ubtrpffct 

o«per^o»ebet bet 33?obfatte af go^ , ell, ott Onb. IIQ Onb— Op. tiet, bet Ihibi't tmob fornuften« og ©a-bc; 
Itg^cbcné y-orbringcr, ter paffer fornufrtgc 
aSæfcncré Olfiéhng. A.) 3 pbnfiff ^pcnfccns 
bc: 1. mobln>fccltfl f. <Saiit)fcrnc, ut«cf)a= 
Qclig. o. ?ugt, Smagi 01l^t i^ctr. ©n 
o. ajet. 5?cn ou^c >Dag (I ^cbcrfogboms 
mc.) 3»f. ficm, fom i bijic ;Sttfa1bc ofte 
brugeé. 2. ffafcelig, forba-rrcltg. ©n o. 
©ane. (St OIl^t <2aar. oiiC>c Urter. (Sit 
a. 1 og 2 Ijorer ben fubitantiiH' S^rug of 
neiitr. (l>ni>t for: bet, fom briniV'rSfabe, ocl: 
bér llf;elb, ^ortrccb. 2(t tibe Ønit. Tft ub; 
ftaae meget (Dn^t. Ht forbriye (!)n^t m. 
(DnJ't. Tft en\ic Øn^t ooer een. — Sige; 
tebeé om legemlig (gmcrte, ^im, Spgbom: 
ilt have (Dn^t t Joooeb^t, i ^JJaren, i en ^ob, 
i Sincnc. — absol. ?Ct I)q»c (i>nbt, faac 
(Dni»t o: fomme i en Sitftanb, fom ben, ber 
er ncrr t>. at fajle op ell.' at ba<ine. -pun 
fif C!)lt^t og beffimebe. -pan ()atibc (Dn^t 
p. 2?anbet. — Sigeleteé absol. om .Roner i 
^arnf-noti. ^un l}at>bc Q>ni>t i 24 ;Simer 
tnben l)un føbte.) 3. u()clbig , uti>ffclig 
(Ijoor bet pf}i^fiffc iBcgrcb fan pcere btanbct 
m. bet intellectucUc.) 2)ct »ar ^ané oni»c 
^©ftebnc , bcr førte t^om t. bettc <Sfribt. 
(Dn{» (O: flet) ®ierning faaer en onb (ufjels 
btg) @nbe. JDet t>arer (ænge fom et oni>t 
?(ar. — B.) t intellectucl ^enfeenbc. 1. 
^»ab ber iffe foarer t, fin SSeflemmelfe, tffc 
er fom ict bør va-rc, uf ulbf ommen. (f. 
{»ficplig , flet , fom nu i benne JBemærf. 
na-jlen a(tib brugcé.) on^c ^engc. iT^et 
er olI^c ;5iber, oi leoe t. Tit fomme i on^t 
iS?i>gte, haoe et oni»t JJJiigtc p. fig. 5)et er 
en o. ^eft, ber ei er Roberet rocrb. (93Jotf).) 
(Dni»t .pcrftab faaer ®nbe; men tffc ond 
.Rornmarf. Srbfpr. 2. befocrrlig, »anjTc; 
lig. ®». ond. (^er br. nu oftere fIcm ell. 
vciifFcIig.) "(Dni er tung ©teen langt at 
fafte." — "5)ct er on^t at baafe f. uføbt 
£l»æg." .Drbfpr. SMan ^ar on^t ». at 
gierc olte ti(pa». >^un f^ar on{>t »eb ot 
frinfc. C.) 3 moraljT -penfeenbe. 1. fom 
i og »eb fig feio maa mi^-liage, fonbig, flet, 
ptigtftribig. ©t 0M^t -piertc. @n o. 
4!)onbling, S5ane, tSilbøiefig^eb, ©ierning. 
C>ni>c 93Jenneffcr. "herren (aber fin ©ol 
opgaae orer (!)m6c og ®obe." SKat^. 5. 
"(l>lt^t er bet, fom fjar bet £)nbc l^oé og ». 
fig ; ficmt bet, fom formebetfl ^orfjolb og 
^^mluvnbigbebec »irfer (Dnit." Sporon. — 
^t giøre (!>n^t. "9?aar Ijcnbeé flcmmc 
©inb af (Dn^t fun bliJer ma-t. «polb." 
.pan giør l)»erfen (DuM ctl. @obt. "Kt 
tanfe, bomme, tale ol!^t om een. JDcr 
er iffe (l>n^t i ^am (o : ^oé f)om.) 
— 3>et (Dn{>c o: Saft, (Spjib, Ub»b. "Ut 
clffc bet @obe og fi»c ict (Dn^f. — Til 
(Dnbc o: t, Sofl, fom en 58robe. £>ct bleo 
regnet mig t. (Dit6c. — vEil ^ct (!)^^c o: 
i ben »cvrfte 9)(ening , uben ©faanfomijeb. 
Tit loeggc altinø ub t. ^ct ^)itdc; ubtinbc noget t. bet Ølt^c (mobf. til btt (5o^c.) 
2. liaarb, iibeflnbet, ujfaanfom. lit Ⱦre 
o. mob fine '^olf. (5n o. .perre. "35en, 
fom er fig felo ou^, ()»em ffulbe f)an »ære 
gob 1" ©»r. 14. — on^e £)rb o: »rebe, 
^aarbe £)rb. ©t on?t ©»af. = on^crtct, 
adj. fom er af onb 9?atur, 7frt, S^ejtaffeni 
l^eb. 6n o. ©»gbom. on^artc^c SSiaii 
linger. — o^!^l)iertct, adj. fom bar et onbt 
|)ierte, flettcrnfenbe, tibeftnbet. (br. min; 
bre enb bet mobf. go^l)icrtft.) — Øn^|T>:b, 
en. ub. pi. 1 . ben ©genjTab at »a-re onb t 
moralff .penfeenbe (cnb, c. 1.) Silbøielig; 
l^eb t. ict !Omc, t. at giøre onbt ; JH»j>geé; 
tøél)eb, Ugubelig^eb. 2. onb, onbffabéfulb 
.^anbling , llbaab , ^orbr»beife. £*enne 
(D. I)ar Oan begaaet. -^an er ublart paa 
(1). (.poé TClmuen br. r'rbet cgfaa enbnu 
om bet pfn}fijf;onbc. f. 6. noget (Du6f?<:b 
i .Sroppeu o: et efl. anbet (gi>gbomé|lof.) 
on^jT«^'6fuI^, adj. t f}oi (Srab onb, meget 
tilboielig t. at giøre onbt, t. at fFabe antxc, 
(Dn^jffibscticrIItng , en. onb @. fom be; 
gaoeé m. £>»erta-g og fri 5>illie ; forfcetiig 
onb .panbling. Cbniiffcbofvn^, en. pl.-er. 
mobfa-tteé i ;Xf)eo(ogien : <g»agl>ebéf»nb. 

(Dlt^c, et. [bannet af adj. oll^, c 1. i 
ben bemonftrati»e ^orm ; ligefom et (5o^e♦ 
pi. (Dn^cr er tigelcbeé brugt af cnbeel ; men 
uben atminbcl. SBifalb.] en St(|tanb , ber 
oæffer et fornuftigt »Intfené 9)?iéf}ag ; bet, 
fom er t. llhelb, t. ©fabe; Uloffe, SSan; 
l}elb, onb Sing. et tnbbitbt Øu^e. Tit 
fatbc fra eet (!). t et anbet. Qt moraljT (!). 
2tf to (Du^cr maa bet minbfre »a-lgeé. 

(Dngcfatr, f. omtrent, I)env»e6, Ijcnimob'. 

(Dus^ag, en. pi. - e. [formobentlig fam; 
mentrnffet af (DMneiajj,] ben fierbc ^aQ 
i Ugen. Dies Jovis. 

(vwx, en. ©n g^alcebon, fom beftaaer 
of flere, forffielligt for»ebe Sag, og regne» 
til be ringere 3<5bclftenc ; Snpjrftecn. 

<Do6, f. (Pee. 

a)p,adv. [3ét. 2f. ©. og ©9. npp.] 
ubtv»ffer: a. 1. en J8c»a:gelfe ell. JRet; 
ning fra et laoerc (Btch til ell. imob et 
^øiere. (mobfat nc6.) lit gaae op at en 
Srappe, føre een op p. et 23ierg. .pan 
løftebc S'rengen op fra ®ul»et. ilt traffc 
een op af 23anbct. 2Cf fee op, fcc i 9Seiret. 
op ab SBaffen, ©tigen, ©aben. op eb 
35agen o: (jen ab Jormibbagen. (beriptob: 
op ci> T'aQt '.i: lioagtig , øienfnuligen. 
>&un ligner SCRoberen op ab 5? ege, er 9}i0; 
bercné Siillebc op ab I^agc.) — opab, adv. 
83eien gaaer øp&b (^oor Sanbet l^øiner ffg.) 
fig. op i ©tuen o: t. ben ^eelaf 23ocrelfet, 
fom falbeé ben otterfte, fom er Icciigft fra 
3nbgangen; i SOiobfætn. til: iici>c o. ®ø; 
ren. -pan ftob lange ». IDøren , tnbtil 
man bah fiam gaae op i ©tuen. ©æt big 
Ijøiere op ». 2^orbet. — SOian ftger ogfaa : 
2tt goac op og ntb a'b ©ulpct, ob &aicn o; Op— Op&a<5c* 120 Opbibfl« — Opbrin(j-e» fwjm ^09 iiihaQc paa. — flgurllgc Ubtrt)f : 
"Ut fyingc ftg op o: Comme t. 3(§'rc og 25cet; 
t)fgf)ct>. 2(t avOeibc fig op. — 2)ct qit op, 
ttif (tgcop. (om (Stércclfcr, ber, [om (ige 
florc, ^æoc I)tnanbcn.) 2. en Scrægctfc, 
i)t)oi:t>cb man vetfcr ftg fra et ©abe ell. Sete,; 
€\l. en >&anbUng, iBePrcvbetfe, f)»ort)cb man 
fectngcr een t. at retfe ftg. 2ft flaac op 
(af (Stolen , af ©enges. ^osJ ?[tmuen, 
• i fibfte SKfcttbe, ogfaa: at fi{)^c op.) 
"Kt iage een op, %t jage en .paic op. 
(af Seict.) b.) en ^anbling , SSeoce« 
getfe, l()»ort)cb noget aa'6neé (mobfot i 
cU. til.) m ixxlh en ^st op. SSlnbuet 
flføi op. Scg Ean it^e faae 3X5'|Ten op. — 
7(t fomme op o: blive aadenOar, 6efienbt. 
iDer er fommet meget op af fjané ©fictmS« 
firiWer. — 2(t fkae op meb ft'n .Sti^xrefte, 

'o.pfjæoc gorlaxselfetj inben 3©gteila0et ell. 
liijictfen. c.) en um{bbeUiat:i)tær()eb. 33Jin 
^aoe gaacr (igc op tit I}ané SOiarf". ©enne 
SKuur ec tt^gget lige op t. f}ané !8a^l)uu:g. 
d.) en (ijbeHg 5£one. 2tt tofe op, fa-fe no« 
flet op af en JiBog. Ht flcmme op t. ©ang. 
^Ct.raabe •Jo(Eeneé9?a6ne op. e.) <i>p-! ec 
ogfaa et UbvaaOéovb , l^éormeb man enten 
Ijnber een at ret[e ffg, clI. opmuntrer, opj 
forbrer t. JDecItagetje, SSirffomf)eb/2c., f.) 
S en ftor 9}(0engbc ©ammenfætntnger, fjyori 
9)afttfefen ftaaer foran , ubtn)Efer ben beclé 
en 23et)ægct[e ell. Stetning t ^øiben (ops 
^vøgc , opf«ve, op!)(Xngc, opfJac?, ic,) 
léiH en Tfoijning (opørcue, oplnft^e, :c.> 
«« ®ientagelfe af ben .panbHng, [om SSers 
6et ubtrijfter (opfarfc, opfvi|?c, cpfali>t, 

, opfotje, opvftvme, m. fi.)" en ^en»enbei[e 
af. ©icelené ^irt[omf)cb p, en ©tenftanb 
(ovl)i^fe, opm^rlfom, d>pfi5t, (Dpfyit; 
rivor op, { e'n clleré u[abpanlt(5 SSrug, er 
\it tt)bffe a uf 0: ^aa) eller en enbeltg ^ulb« 
feretfe «f |5anbHngen, l^iiort>eb i sijfe %\U 
foclbe tillige noget jTaffeé &ort, fortæreé e..b. 
^opfy>16c, opfi;øbe, opoffre , opfiøe, ops 
«{>c, m. fT.) 

Øp<tQt,/n. (95. ©. ©.) f. (Ppfyn, t)a- 

'tet«tjt. ' 

Øpal, ett. pi. - e», @n f)aarS)' <2fcenart, 
fom Ijører t.tt ^ifelfla-gten. 

(Dpammc, V. a. 1. opføbe ». SBr^ftet, ». 
• ot give 5)ie. '^eVi at o. fine Sørn. — ftg. 
"Si ene bu t'oer, ()&or Jtlogffa^ opammco 
og SJitt{gf)eb groer;-' JRein. — 25eraf : (!)ps 
ammclfe, en. ub. pi. (^. ø. £>.) 

(!)p<jrl)eide , V. a. 1 . éearOetbc , bri&e , 
ti)rfe op fra en xj<a Silftanb. 2flt-bette »ar 
øbe, ubi}rfet 3orb, [om f;an I;ar oparbei; 
{>ft. — (!>p<;vbcii>clfe, en. (2CmOergé Srbb.) 

Øpbaøc, V. a. 2. bage p» np, opvarme 
i en SSageroPu. 2Ct opbvsgc gammelt, ifCe 
j?ef giennemOngt S3røb. (23. ©. S.) 

(bpln-oavc, Y. a, (S»)bjl.) f. i)w<u*c, 
Qjemmc. (!>pl)ii>fTe, T. a. 1. lægge S8ib[el,, Zm^. 
me p. 2(t opbi^jle en. |)ct1. (7(. ©. aSebel.) 

(!)pbiii6e, v. a. 3. ([. iinScO binbe i 
SSeiret, fceftc op o. 5|3aanb. 2tt o..>&aaret, 
Slæberne, o. ^afen p. en ^e^. 2Ct op; 
l'iuC>c SSiinranfer. lit o. (gaben i 9Zeg.>^ 
fig. tnbjTrænfe. ".f)ar f^an cllcri? nogen 
SQiagt i offentlige (Sagsr, ba er (}an faalebeé 
oplnmi>cn, at ()an l)ar mere 2ln[eel[c, enb 
Ptlielig 3}?i)nbig^cb." ©c^i)tte. = Øpbiij; 
6cv, en. pi, -c. "SJfeiercn ^ar gierne. en 
(!)pbin{»cr efter ftg^" (gcl>r>ttc. — (Dpbin* 
^ing, en. pl.-cr. 

(Dp-ikn5c, v; a..l. gipc foranbret ©fif* 
fclfe, ell. ©mag p. at blanbe, [pabc. Tit 
opbkn^ic SLUncn m. S3anb. (25. (S. S.) 

OpbKtnJr'c, v. a. 1. gioe nt) 63lanbé ell. 
SSlanflieb. — (l>pl»knfning, en. -pL-cr. 

Øp.bloinfi-re, V. n. 1. (er.) op'oove Olomi 
ftrenbe, fremblomj^re, ubxnfle ftg t. Sin ce^j. 
(SEiønl;eb fom en »orcnbe S3(omft (i (jøierc 
(Still.) ^an \aae '-pigen opbIom)li-c [om 
en beilig Qiofe.. S)et oar p. ben 7L\i, Q,t 
©prog DO ©igtetonft 6egr)nbte at opblom; 
flrrc. — ØMbfomlJriug, en. 

(Dpblufje, T. ju 1. (er.) tage tit i tluffem 
be £ue, oplae, hlw'^t op (fom l)i)ppigere 
br.) ?6{ [aae ben opbluffcnde Sue, jaae 
SSreben, opbhiffc {)oé l)am. — (Dpbluffen, 
eu.ub.pl. Slbcné (Dpblulfen. 

(Ppbleefe, v. a. 2. pufre op , blafe op 
(fom mere tr.) berimob partic. opbJÆ[cn$.e- 
(f., 6. ^ob^mibler.) og opblecji. (£11 op; 
bldjjl (oppuflet) Sælære. 2. figurl. 2tt op; 
blafcs af S^Evcu , ttipe inbbilbff , ftott. 
@n opbiccfi S?ar. "®ip 2)aarcn §rcb og 
gobc 55age, ba opblæfcs f)an enbnu mere." 
3}Ji)nfter. "^pnab ni^tte opblccftc ^x^l (i5iers 
ningcn fan Oebft prife big." 5B. i£{}ott. -^ 
<l>pel*6ntug, en. pl.-cr., Sægen f)ar forlni; 
bet f) am enljper ©pife,, bcr rolber Opblcee; 
uing. ((Dpbi<v)lt^c{i, en. 3nbl)ilb[t(;eb, ^op;^ 
mob. æ. ©. C) 

©pblø^c, A'. a. 2. opløfe P. SBløbning,. 
». at anbringe en SSabjTe, et fugtigt Cm; 
flag ; it. Oløbgiøre noget t;aarbt y. at laggc 
bet i en aJabjfe. %t o. et <Sa<ir, l)pori 
SBlobet er ftørfnct. Tit opbbi'c noget i 
féanb. — (ppbl«'i>ning, en. pl.-cr. 

(Dpbringe, V. a. 3. ([. bringe.) 1. b. 
f. f. bringe op. .Kornet lob lian o. pa« 
Softet. (5r alt %i\it opbragt? [fieiben.] 
2. bringe t. en |)ai>n; men fun om Sfibe 
ber opfnappeé, optage* fienbttigen i (Søen. 
(SEibet, (Sfipptt-cn er bleoen opbragt af 
en .Kaper. (SEi&e, [om opbringes t. en 
neutral >^aon-. [albrig: bringe op.] ^per; 
of : (Dpbringcife , en,, ©ieritingen , oX 
opbringe, eller at bringe op. (SHbeté 
(D. ^AJareneé 0), paa Softet. 3. op; 
bibfe , forbittre , bringe i *;8rebe. (^tt t. 
a u f b r i n g c n.) "3)iit Jolf opbringen 
let." X). SJiallinjj. ^m bvugel, er partic. Opbringe — Opbpggclfe* 121 ' O^jcapr«— Cpfcragelfc. ^opbrcQt, for : orcb , foriittvf t , f orternct. 
"Ht Prtrc opbtktgt \\ia ten,, cva nocjct. 

(Dptnti*, et. pi. i). ^^.'t, at nixjotOrt^bcc 
W) (inU-ans.) jfcuy C!>. 5(oicné Q>, 
^rig'^l)a-ivné U)pbru^. (f. liryi>c op, b.) 

(I>pl»nifr, V. 11. f. bruff op. Sn opbnt: 
fcIl^e niii-iji'f lu'ftig, (ircnifal'ofi*); 61;ava!; 
tfor. opbnifmi'c CitcnfTabcr. — U>ps 
lu-uueiiingi, en. pi. -er. 2(lca(iffc SilJtcé 
Øpiinius^mntt mcb Srrcr. 

(l>pln-vi'c,V. a. 3. f[. ^)rv^e.) twbc op, 
træffe op , aaUu p. en rotbfom 9D2aabc. 
Seinen niaatte opbrydes ^ btco opbrudt, 
fig. ptoie fin-fte ©anij , aptage t. S>nrEntn9. 
3(t o. ^pebcjorb. — (bpbrv^niitg, en., ©ien 
nincji-n at bn>tc noijet op. SDcccn* CDp? 
l>ryC>iii)ig. 

r Øpbvileu^e , V. a. 09 n. 2. (f. brofii^e 
ep.) 1. aet. tceijoe i ^t^Te , øtetocgge ». 
Slb. Siianijc ^piife opbra^n^tcei. ' 2. neutr, 
fuvto-'ret' gat^fe v. ^(b. ^(Ir Sra-nbet er op? 
briTii^t. — (i)pbriciiC>clfc, U.^pbri5iii»iiig,eiu 

^)pbu^, et. 1. .panbiingen at ppbnbe 
^otfct t. jRrig, t. at mobfTaac en gienb«. 
S^ct fTetc et olminbcl. U). i ?anbct. 2. 
.^onbtin^cn, fsiinllig at ooergivc fit 23o t. 
éiettené 2iel}anb(ing, naar man troer fig f. 
Sici>(tffet iffe i ^tanb t. at fiUbefrgicr^ fine 
Erebitcrer. "iit gtore (Dpbu6. (Ovbet bar, 
mere enb 5*51111, et StbegreO om SfntbnerenS 
(Snnet. atubrebc fin Oielb.) (Deraf: (l>pj 
bu^&bo, et. 23o, fotii fvioiiligen ooevgiuc^ 
t. 9ietteiié SBebanMing. (Dpbui'5m»n> , 
en. pl.-mccui'. 5u(bmorgttge eller Sommi^s 
farer i et £;pbubt6o, foni efter Sooen (V. 
14. 42) ubnceoneé af ben, bpr opgioer fit !iBo. 

CDpby^c, V. a. 3. ()'. vyie.) 1. faibe 
•Jvolfet t. »;Saaben. lit o, ait oaabenfort 
SJianbffaft. 2. Ht opbvic et fruentimmer 
t. 5>anb'o (oftere; bi:iCe op.) 3. lit o. fit 
*@obf' t. Grebitorerne o: gierc £>pbub. (2>. 
?rv.) 4. fivtte i iCirtfomiieb, bruge, an: 
fpa-nbe. ?(t o. atte Aræfter, fin l}e(e iSef; 
ta(en()eb. "9JJob bette £>nbe opbiøC« bc ofte 
fcereg t)e(e 93h?nbtg()eb," ^:!)hni)l-er. 

(Dp^'vggc, V. a. 1. opfore a, JBtigntngé? 
orbeibe. 2(t nebbn^be 09 igieu <>. etrPuuS. 
.pan (ob o. en grunbmuret Sfo(f. 2. ft- 
gurt. »orffe t. aivoriig, gu.bdig SSetragt; 
ning, fremme ^oé lintn et mor.aljl cU. res 
ligtoil $?ev»net. .pané ;Xale opbyøgcic atte 
Sitl^erere. ^ani- eget Seiinct fan iffe op= 
bvggc (»arre opbvggeligt for; t)ang 5)J?es 
niglH'b. = opbytjtjrlig,'adj. tocrerig , fom 
pa-tfer, teber tit ^nbagt etl. mosaljt" ©ftcr; 
tunfe. — (Djibyggclfe, en. 1. 6n iBrigs 
ningS Dpføreffe. 2. QJiesningen Qt ops 
brgcje i ftgurt. SSemcerfetfe, »l>eitefcntng t. 
©ub^friigt , t, et retigioft 2e»nct. <■ ^ané 
levnet og Sære »ar 332enig()ebeQ til U). 
iD.raf: (l>pbvggcIfc*fVrift, en. pl.-rr. gu; 
ijeligt @fcift, ftnbagtébog. Øpbyggelfeo* 
tdc, en.pJ.-r. CiS. <S. S.) d^pcaprc, V. a; 1, f. opbringe, 2. 

(DpJage, V. a. 1. finbe , tra-ffe, fomme 
OPer en l)ibtit uOefionbt ©ieuftivnb. Itt o. 
en nii (o: ubefienbt) S), ^an ()ar op^aget 
mange n»e ^^(anter p. benne Keife. 9Jian 
op^agrr let, fem er tit ; man opfiniicr bet, 
fom fan bti»c,til (fom iffe forl)eu f}ar »a*ret 
i eli faaban (^fiffetfe;) SJJan op^^:ger ni)e 
Sanbe; man opfinCrr-en 9}Ja|tine, et npt 
.Slonftiroffe. "Den, fom førfr op^agc^ en 
©teeH'é foitjovgne jlraft, at breie (gtaat 
mob 9?orb." ^Sultin. 2. fomme efter, ub= 
finbe, opfpore.. Det »ar f}am, fom op^^:; 
grJif SammenfvHvvgetfen. 3eg er iffe i 
Stanb t. at o. I;»ori -pemmcitiglieben tigger. 
3. aabcnl)are, optofe om, giore bcfienbt meb. 
.pan ^ar op^uget mig hele Sagen. "®cia 
tibtig fom bet"opi>i:gc>e?." i'ebet. = (l>pi 
{»agelff,en. pl.-r. 1. oanbiingen af opbagc 
en tjibtit ubeficnbt (S5ien)lanb. 2(mertfa5 
(2). "(l>p^.:gclfcJl af 9}Zagnetené (SgeniTab 
f)ar gi»et ?(nTebiting t. Gompaffeté <l)pfiit; 
i»c!fc." Sporon. .2. en ni\ »eb Sftertanfe 
og ^i'gttiJgvtfe giort Grfaviug. lit giore en 
ma;rf»aTbig 0). 3. Tfabenbaring, £)pt»é; 
ning. ^i)p^»:geIfcn af et .:Sn»eri. — Ø^j; 
^v:gcIfcoreifc,"en. pl.^r. Sfieife, fom fteec 
f. rtt opbagc ni}e ?anbe ell. unberfcge tibet 
beftenbte ^Serbeuéegne. — CDpi'vigcr , en. 
pl.-c. ben, 'fom opba^er noget, (om gier 
en iDpbagetfe. ?(nua-ifaé U>p^v:gcr. 

U)pMge, V. a. 1. .panbiingen at opfuro 
Digor. (i>. S. 5D.; 

ibpJ'igi-, et. ub. pi. ugcunbet, opbigtet 
JBeretning , ^aafunb , ADpfpinb. (f. (^ps 
{»igtclje.) 

U>pMgtc, V. a. 1. ubtornfe, finbe p. nj): 
get, fom ei er fanbt elt. »iifetigt. (iffe faa 
meget om ben poetiffe Opfmbelfe, fom om 
ict; ber opbigte» i ffabetig .penfigt, cit. 
uben cf >penfigf.) ~ Den l)dc Jotta-iling ly\\t 
ban opMgtct, f. at fore mig bag Snfet. 
pané ©»gbom »ar opi>igtft (iffe »irfetig.) 
Gn opdigtet (Sieuftanb. — ' ^)p^rgtelfe, en. 
ph-r. -panbtingen at opbigte noget; xlU 
bet, fom er opbigtct. 

(DpMvfe, V. a. 1. aabne'j). -^tefp of eo 
Dtrif. 7(t opMi-fc en Saai3. Deraf: (bp= 
^irfitiijg, en. pl.-cr. 

(Dp6ragf, V, a. 3. (f. ^r»:gc.) 1. træffe 
op. (fietben.) Dæffet er opJrcgct , o^j 
^an »eeb f)»ab ber »ar." 9}ix)nrrer. ('>yra;b. 
I8l4. I. 66.) 2. opfojtre, baune og op; 
tugte ben i?ngre »'. Sa-re, ^imgang og 9)Jøn; 
fter. lit o. iinc SBarn m. ,Dml;u. .paij 
op^rog en (Sfote af ftore .pivi:fi>rerc. (fietbs 
nerc om Dpr etl. 5)tanter. iBtomjler, op; 
dragne i Dri»(iufe.=i:)m Dpr bt. a. op; 
fo^e.)=(Dp^r^^gcIfc, en. ub.pl. 1. 3nb; 
begrebet af tet^ fom l;orer t. at opfoiire og 
banne JSorn og unge 9}ienne|Ter. lit gi»c 
fine SBorn en gob (D. Den aanbelige, p!,n); 
g^tc (D. 2. feen Danneffe, fow cifjvetws Opbrngcrfc— Opbccmning. 122 Opcssc — Opfinbc. faatjct ». gob 2Cnfjjrfc( t Itngbommcn, fom 
0. Smgang m. tanncic SJZcnncffcc. @n 
9)Zanb af d>v^''''*3«'lff' ®f [aafcant Spvog 
I)C(rcé iffc btanbt ^-otf cf 0). — ®craf: øp^ 

fcagogif.) U>p{»ragclfeotiafen , 0. fl. — 
Øp^i-agcf, en. pl.-e. en ^Vrfen af 93?ant)s 
fitinnet, ber l)at paataget fig at opbragc 
Sliørn ell. unge SJienneff et. Dm et Skruen: 
timmer: (Dp^l•arrcrilt^c. 

(Dp^rcie, V. a. 1. brete tifOagc; faae op 
p. at brete. lit opi>rcif en ©frue. 

(!)p{>riffc, V. a« 3. (f. i>riffe.) ubtømmc 
». at briffe, briffejaafebeé, at intet bJiner tiU 
bage. (mef! i partic.) 7C( SSinen er, bU'P 
cpirut-Tcit. ([. ^riffc op.) 

(DpiriuC/ V. a. 3. (f. ^riye.) 1. jage 
(aSitbt) op. S^cnberne maattc o. SSifbttt. 
Oi?. (S. £). fieiben.) 2. brioe t. en i)o{ 
g)riié ti. 7tuction. (i partic.) Scg vitbe 
fiøOt 23ogen ; men ben p(e» f. I^øit op^rci 
ven. 3. Doertommc o. (Sugning meb 
9)iøie. £>ette er alle be ^enge, jeg ()ar 
funnet op^riv•e. (SS. S. D.) 4. optage 
(ni) 3i>rb) t. Dprfning, opbrpbc. 2\'nnc 
OTarE l)ar f}an ferft op^vcwct♦ — Æ^eraf : 
Øpi>riv»uing, en. pl.-cr. 

(Dp^uQe, V. a. 1. tit (SfiOå: l^atc ©citct 
op og btnbe bet faft.t. 9iaaen. — Seraf: 
(bpiug^niiig, en. 

(Dp^vcct/T-n. Siltcrg af iD-uceg ; iD.oa:gé 
iDpfobning ;^it. bet D-oa-g , fom er (agt tit, 
opføbt. U)p^ra•t af ilotse , g^aar. ?Ct 
l^ape gobt .£li\vg i (Dpi>r<?t. (SJJotl).) 

(Dp^yiige, V. a. 1. famic i en S'pnge. 
"Kt o. 3i>rb , ©iøbning. "S)a l}an l)avX;c 
opdynget ben ubeilrioetigc SJiocngbe .Korn 
i fine <'forradbt'l;ufe." (SutbO. — /fig. fam; 
menfanfe. Kt o. Sfatte, ^Penge. "Da 
©eiioié igien ubinbebe -^panbeien, og Soam 
bel op^y1lr5c^c JKtgtom." 3. 58oi)C. — 25cr; 
, af: CDpi>viit;cIfc, en. 

CDpdyrhvv. a. 1. bt)rfc fra tnj af, tnbs 
toge t, 3?prfning , opbrpbe. "S)n , fom 
•g^æbreé Sanb opi>yvFcv glab m. tratile Spam 
ber." iRein. iS)ennc 3orb I}ar l)an opC»yr; 
fetfra >pebelanb. 2(t op^yrf c en 93Jofe. — 
2)craf : (DpC>yrfinnø, en. pl.-cr. 

(!)p{>a;ff c, V. a. 1 . Oefætte et JBorb m. 
bet, fom ()ører t-. et SJIoattib, faapel SSorbs 
tcbi^ab, fom SRetter. 25er 6le» i en ^aft 
opdoeffet. 3 ©alen ftob et ftort op^ÆFfet 
J8orb. — (Dpéccfninø , en. pi. - er. 1. 
v^anblingcn , at opba-ffe. 2. bet, fom er 
lagt og frcmfat p. et ©pifeborb, (Sn l}er= 
lig, tof^tmr Øpi>Æf>nng. 

Øp^oemme, V. a. 1. inbjTrænfe, begrocnb; 
fe, bringe t. <xt l^olbc fig i et »ift Sium r>. 
opførte iDæmningcr. lit o. a>anbet i en 
9}iøllefø., .pet maa førft op&<tmmce, inben 
man fan faae CJIntte af ben fra .^bapet punb; 
ne 3orbbunb. (jyf. initii«mme.) — (Dps 
ii«mning, en. pl.-cr. Øpeggc^v. a. i. (f. cgge.) titffpnbc, 

opl^ibfe t). gientagne 'S^oref!illinger. lit o. 
een t. 8Srebc, t. .peongierrig^eb. @pnet 
opcggc&c l^ané J8egierligf)eb. "2ft opmun; 
tre be"<Sørgmobigc, oprttge le (Støtte, ftprte 
be (Soagc." 3acobi. — ØpegøcIfcA'n. pl.-r. 
(DpcIfPe, V. a. 1. bringe t. at vore og trii 
peé t». om^pggetig ^Icie, opføbc, opfoftre. 
(ofteft om SSærter; bog ogfaa om 2>it.). 
lit o. en (Sfoo, o. ^rugttra-er, (Siffeorme. 
"2(t opclfpc et .Krat, for beri <xt opamme en 
(Sfot>." Oluffen. 5)enne .D-tja-gftammc , 
Saareart ^ar {}an feto opclj^ct. — ftgurl. 
forfremme, op^ielpe. ?Ct opcIfVc SSibenffa; 
berne. (JRafjbef.) "SOJiblerne, fom bet f)at 
brugt f. at qinvlc fremmeb og opelffc egen 
Slib." 3. JBope. — peraf: Øpd|Tmng, en. 
(Dpcrc , en. et j^ort (Simgefpil af bet 
I)øiere @lagé ; et ^eroijl (Spngefpil. — Q); 
pc n:l)uu6 , et. Sl)eatcr, l)V>or allene ell. 
ifær (Spngefpit opføreé. (Dpcrafanøcr, (Ds 
pcraf(jngcrini>f, en. m. fl. 

(DpciHTc, V. a. 1. i Sccgefonften: fores 
tage en fonfiig cf)irurgijf Operation, .ipan 
bloo opereret for (Stccr. lit o. een f. 
©teen. — (Dperatiou, en. pl.-cr. ©n efter 
Jlonftené JRcgter foretaget 2(abning eller 
IPortffcrrtng af fi^ge ?egemébele ; ogfaa m. 
Sillccg: d>irurgi)T' 0. (ba (DpcnUiou ogs 
faa br. om anbre Joretagenber , l)Oortit 
3nbfigt og Ja-rbigf)eb i en -Konft ubforbre'o, 
f. @. militairijTe (i>pcri:tiouer.) 

(Dpf«nøe, V. a. 1. gribe noget i ^albet, 
t farten, ^paffen, fom (}un faftebc ub af 
SSinbuet, biet« opfuitget af en 9)erfon nebe p. 
®aben. 2. bemægfigc fig unberfei'o , op; 
tage, opfnappe. JJ^retn-ne blct>e unbenu-ié 
opfangede. 932an opfange^c be ubfenbtc 
(Spcibere. 3. opfatte, mobtagc. "5)eés 
uagtet formaaer vort Sie at opfange ?pés 
ftraalerne igiennem bette ftore 9tum." Slei= 
icl)er. — Øpfsiigcn, en. ub. pi. 

Øpfcrc, V. n" 3. (f. fare.) br. fietben i 
©t. for ben fæboanlige Jort^ : 2ft fare op, 
l)æpe fig t SSeiret m. .palligljeb ; f. @v. f)iHtr 
Salen er om : at Sf}rtftué opfocr ■ . -pim; 
melcn. (partic. opfarende br. i ffienuvrfel; 
fen : ^aftig til SSrebe, iilfinbet.) 

(Dpfart, en. pl.-cr. .panblincjen ot fare 
cll. ftigc f)afiigen i 25circt. Suftballonené 
(Dpfart. 

(bp'farttc, V. a. 1. faroc p. np ttt fom 
tilforn l^ar occret fart»et. lit opfaroc en 
©ilfefiotc. — (Dpfaruniitg, en. pl.-cr. 

Opfatte, V. a. 1. [efter bet S.] inbfems 
me i Sanfen, i JBegrebet ; fatte i i)mfang 
og ©ammenf)æng. .pan opfatter l)urtig 
cn^fcr np 3bcc. 35ctte er noget, fom et 
S5arn iffc ret fan o. — (I>pfatning, en. 

Øpfinée, V. a. 3. (f. fin^c.) 1. opbigs 
te, l)ittc Tpaa. S^cn l}ele .piftorie er noget, 
l^an l^ar opfuni>ct. 2. opto^nfe , ubfinbe 
noget n^t , cU. i en n») , fotl)cn ufienbt Opfinbc — Opfofhc« 123 0^>fojTrc — Opforc. (Sfiffcffc. (ittf. op^cge.) '•SDJængbcn trocr, 
at bi-n hinic opfiuOc ?nt, f)oab ben fan 
bi-gribe." ©nocbovf. (5)utU'nbcr() opfandt, 
efter be flette* iJJientng, ©ogtn^ffcrfonften. 
- — C!)pfill^clfc,en. 1. ub.pl. (subj.) .f)anb; 
(ingen at oj^finbe noget. "Sficnbt ®runs 
ben t. ent}rer Ci>pfin^cIfc bcftcmt og tybettg 
fan angir»eé, \aa I;ar ben bog ttfc atttb »ivrct 
£)pftnberen feto tnb(i?fenbc." liSrcfiton). 2. 
pl.-cr. obj. noget , fom een ^ac opfunbct. 
Qn af ise niutigfrc (DpfinJelfcr i ben ni^crc 
Sib. — Seraf: ^)pf^n^fIfes<:au^, øpfin^cU 
fcf>cvnc, 0. fl. := ^>pfiu^cr, en. pl.-c. ben, 
fi^ni opfinber/fom lun- opfunbet noget. @at; 
t>an{',-nien Ijar faaet Uflavn efter fin Øpf^n^cr. 
— op|fiiii»f»rm, adj. fom ni. 2et[)cb opfinbcr 
noget, nem t. at opjmbe. (Kii^brigf).) 5^eraf: 
(Dpfhic*>fomI)ci', en. ub, pi. (3. ^. 3J2i)nffer.) 

øpfiJTc, V. a. 1. optage bet, fom er fa I; 
bet i i^anbet. @nbee( af (Sobfet bfeo opfi; 
fpft. — (Dpfifyning, en. pi. - er, 

(DpfTammc, V. a. t . egentf. bringe t. ot 
bluffe, tænbe i ^udtt. Tit o. 3(ben. — S:f: 
tefrbr. bet ftgurl. for: fortte i (ibenjf abelig 
SiOlanb, begetfttc, op^ibfc. Kt o. Jlri; 
gerené ^Greéfofetfe. 93Iob)Tonben opf!<:m; 
mc^c ()ané SBegierligfjeb c'nbnu mere. (fielb; 
nere fom V. n. for: oplue, bhiiTe op. ®n 
opfTammcnir Sibcnjfab.) — (DpfTcmntelfc , 
, en. pi. -r. (33.-®. £*.) 

(Dffictte, V. a. 1 . flette noget og bcrefter 
opbinbe 'i>ct , flette og tillige boic opab. 
?(t o. .'oaaret. — (Dpfletitiitø, en. pi. - er. 

(Dpflit^t'e, V. a. 1. bobe p. noget gammelt 
f. at give bet ?fnfee(fe af npt, ell. bebre ub; 
vorteé-Sim. ?[t opf[it=t'cJ\ læber, gammelt 
^foetoi. — (DpflifiiMiø, en. 

(Dpfliufc, V. a. 1 . b. f. f. opfliVfc ; e«. i 
lignenbe Scmærfeffe. (bagi. Sale.) "5>et, 
fom ben «rimme vil opfliufc fin <Stngf)eb 
raeb." JKal)bef. 

Q>pflytte, V. a. 1. bringe op t. et anbct 
og Ijoiere ^tct. Hit titte Xei ftal opfivt; 
teo p. loftet. 3(t o. en 2>ifcipel i ©folen 
(nhc t)axn en gotere ^labé , efter l)ané 
jfremgang.) 5)eraf: Øpflytning,en. pl.-cr, 

U>pfivve, f. fiyuc op. 3 partic. ^on; 

(ene ere opfToine (i)pfTyueii, en. bet, at 

fdnn- 00. 

a>pflÆFf e, V. .a. f. fléiffe, 

(Dpfol^c, V. a. 1. famle op i ^olbcr. 
^ 5>eraf : (DpfoIJining, en, (25. ©. iD.) 

(Dpfo^rc ell. opforc,v. a. 1. forbruge, 
opbruge fom Cna-gfober. Ht opfoi>re ^os 
berurter. (ii^luffcn.) 

iDpforitre, V. a. 1. forlonge et ©par, en 
©rflorring af een, p. en aloorlig, {)øitibcli9 
SKaabe. '?Ct o. een t. at fige Sanblieb. 
Saftningen , gommanbanten ble» opfor; 
i»rct (t. ot ooergioc fig.) — 2)eraf: a>pfor; 
^ri^g, en. pl.-er, 

(Dpfofire, v.a.l. plcic og bære Smforg 
f. et 'Sbaxtt, opføbe og opbrogc. JDiffc S3«rn ^or fian opfoflrct fom fine egne. (5n <Stifs 
telfe, fnnir .pitteborn opfofh'ce. (br. fa-bs 
»anl. fun om ©om. o^f- opelffc, opf^^c, 
opHorffc, piric.) = Øpfofhring, en. ®ier5 
ningen at opfoRrc ; ell. bet, at opfoflrcé. 
(iof. picif.) "gnidrer Øpfoflring er tiU 
(ige V'lfif 5 nien iffe trevtimob." ©poron. 
Seraf: (i>pfottriiig6anft<:It, (Dpfoflriiiges 
ffiftclfc, en. (Étiftelfe, t)Wt jpitteborn, ell. 
antnc tra-ngenbe S^orn ((Dpfotlringeberu) 
fra ben fpæbe ?f(ber af opfoftreé. — Øpfo? 
jlriiigel)uu6, et. SBi^gningen, ^oor en faa; 
ban Stiftelfe er inbrettct. (Dpfoflringø; 
vorfcn, et. m. ft. ^ 

(l>pfrc^c, V. a. 1. opeljfe ». omfipggclig 
J^rebning. ?Ct o. Sfot*, ©ræ^gange. (fi; 
*gurl. om .Ronfter og SSibenjfaber. ®nce; 
borf.) 5>eraf: (D;ffre5»ning, en. 

(i)pfrijVe, T. a. 1. fornpe bet, fom f)at 
VKxtct malet, anftroget, ffreoet. Tit o. et 
93?a(eri, en gammel 3nbjfrift. — iDftefl ftg. 
3(t o. noget i ©rinfcringen. "Xt o. et (goon,, 
et Zai. — <l>pfrif?iting, en. pl.-cr. 

Opfun^, et. pi. b. f. 1. .panblingen ot 
opfinbc. (©uOm.) 2. bet, fom er opfun; 
tit, en £)pfinbelfe, et ^aafunb. (fom fjnp* 
pigere br.) "^paftigeu opfanbt bc ©fiolbe, 
cg forbebrebe fifcen bereé (Dpfuni>." ®ulbs 
berg. - 

(!)pfvI^c, V. a. 2. giøre fufb, fomme fao; 
meget i, at et 9ium fplbeé. Ht o. en "^arf, 
en ®roft. ftg. o. ^orebet, ^yijantafien 
m. fal|Te ^oreftiUinger , JBilleber. — fig. 
"5>a oar bet Sib'at opfyl^Jc ben SKanget, 
fom cnbnu rar tilbage, og fom <^ornuften 
iffe funbe afljiclpc." 2?.eeb. 2. bringe t. 
aSirfeligheb, t. llbforelfe. Ht o. et Cofte. 
3eg fif mit 5)nffe opfvlit. ©poabommen 
ble» opfvl^t. 3. giore J^plbeft for, fulbs 
bprbe, iagttage, lit o. fine ^-pligter, fin 
SSefiemmelfe. .?)enftgten m. bette JBtco et 
nu opfyldt. — (Dpfvl^clfc, en. (br. i SBe; 
mærf. 2 og 3 af opfylde.) 1. Ubfalbeté 
S'oereensftemmelfc m. en foregaaenbe Zam 
•fe, 3)ttring, m. et Smiie, ^aah, en S^or; 
oentning , k. 9)Hn g^ormobning , l)an5 
©paabom, J-or^aabntng gif i (!). ".poab 
•paabet looer, l}ar ben minbjlc 5)ect of fin 
(Dpfyliiclfc hev." SJJpnfter. 2. Juli>&>?r; 
belfe, 3agttagetfc, fulbfcænbig llbjpfelfc. 
en Sroctaté, et JJSilfaarg Q>. §ligtcré 0). 
— (!>pfyl{>ning, en. ®ierningen at opfijlbc 
(etl. fplbe op) i egentlig SSemærfning. 

(Dpfoecie, v. a. 1. 3 ælbre ©friftcr : 
iftanbfÆttc, flpc, forfpne. "^pan lob ®fi; 
bet ftiirfc og opfotr^c m. nnc J8orb." 2(. 
SSebel. 

(Dpfnbt, V. a. 2. om 9Kenne jf er : opfo; 
ftre ; om 2)pr : la-gge til, lobe leoe og vore 
unber Silfpn og JKogt. vpan bar opf«it 
fine Som i ftor g^attigbom. ?(t cpfe&c 
^eberfræ. — iJ)eraf: (Dpf«i>mng, en. 

(Dpface, V. a. ogrec. 2. b. f. f. f*rc op. £)pførc — Opgive. 124 Opgivclfc— C^^^itfe, fcringc ficn p. et Ijmme <SHi, ^an op; 
forte Jtanoucr p. ^Botbcnc. 2. opvcifc, 
ijoggc. 2Ct o. en JBiiijning , SSotbc , en 
93iuur. 3. 2tt opf«»i-c et ©f ucfpit (tabe bet 
fpidcé p. !Sf)eatret.) 2tt o. en ^øitibelig 
93iuiiE, 4.2Ct o. en ®anb5 oryære ^orbaub; 
- fer, 5. recipr. "JCt o. fig, forijolbe, ffiffe 
fig, tnbrettc fin .P>anb(eniaabc. 2ft o. ft'g 
»et, i(be, uartiijt. 2Ct o. fiø imob een [om 
en ret)Taffen 9J?iinb. — ^pevaf t S3emcerf . 5 : 
Øpf«i-fel , en. ub. pi. 'Jtbfccrb , Jewnct , 
^anblemaabe. (Sn flet, gob, uforfigtig, 
uooevtagt (Dpf^vfcl. — 3 be ijodge fficnia-c; 
fctfcc hv, (Dpf«rclfc, en. f. (£•. en JBpgningé, 
et Sfuefpits Øpf*ve!ft. 

(Dpgaac, v. n. 3. ([. Qaac) 1. i ng,ur(. 
• SBemævfelfe for: oprinte , t)U»e fi)nUg. 
S)cr opgif et Spå f. mig i Gagen. S)en 
opøaaciiCic (Sot. (f. ne5gaac,,) 2. i (vtfcre 
©Eiifter : nubgaac, forbruget, ^vah bcr« 
paa opgaacv. 

Øpgaaen , en. ub. pi. |)anbUngcn at 
gaac op. 

(l)pgang, en. l. ub. pi. b. f. f. (Dp; 
tjaaciu Unber (Dpgajigcu i Saarhct. — ft; 
-, gurt. Sotcné^ (gticrncaie« , SJcaanené (i). 
- • 2. pl.-c. »;j5ei, fom fosrer opab, 2(bgang t. 
et l}øiere (SteD. , Sicrgct l}ar en fteit, van; 
ffctig Øpttuug. 2)er er ingen gob d). i 
>pul'et. (t>pgv:nQe;i t. gccftningcn. ([. Øps 
fwrjcl.) ^ 

(l'pQauf, en. pl.-r. noget, fom opgtxieS, 
frcmfcetteé t. at ubtivnfe elt. ubfere, et ops 
gtyet 6pørgiGmaa( cll. "y^ruviejipffe. Gn 
mat()cnuitt[£ ®. "Kt tøfe en iianffedg (!). 
">pun op(ejle m. faa megen ©ficnfomf)eb 
be yaniTeiigftc CDpgawcr." Sagg. 9?. Mim. 

ØpgidO, en. nb. pi. [.X. 'ifufgcU.j 

bet, man gioer for en Sing , o»er bcnS 

cgenttigc ^Sa-rbi cll. ^rit^i ; fa-rb. htt ZiU 

. ffub, fom giiH-iJ p.. en ffettere i)3hint, ber 

bptteSf. en bebre. (?fgio.) 

(Dpgive, V. a. 3. (f. givicO l.gtoefra 
fig, gtye ©tip paa, (abe fare, fratrccbe, 
\ for(abc.- lit o. et (t'^i^K'^/ .»;" JHcife. o, 
^Ipaabet om en Stng. o. ftt ^g>aanfcotxrE. 
;jCt o. ?tanben o: bøe. 2. inbrømme, o»er: 
brage, affiiiae, fratra:bc t. ^^»rbeet f. en 
anben, >pan l)ar opgivet .panbcten t. fin 
©an. .pan maatte o. 2ef}net t. JXongen. 
%t o. fit æo (t. j>Jetten'o JBcijanbting) giore 
Sptmb. ?Ct o.- 3(§'iiret (giuc ben (jøftcbe 
2(ger fri t. ©ra-Sning for D-oægct.) 3. an; 
flit>e, forfiarc, betegne, inbberette, anmci; 
bc (eftcrforegaaenbe 'itSftning.) 2ft o. be 
itøtere £)mftænbigl)eber. %t o. een bc 5'or; 
l)o(bércg(cr, fjan f)ar at rette fig efter. o. 
fin formue, fine ^ubfomfter. o, fine ^'^Rch- 
ffplbigc. , 4. fremfivttc, forctæggc t. JBe; 
foarclfe. 2C:t o. en ®aabc, en @ttU,. et 
^riidfpcrgémani, (f. Øpgavc.) — JDeraf: 
(bpgivelfe, en. 1. (Dpgiwclfcu af et gor; 
fivt. ^anbiHvrfeta. 0). 2. SBocté O). S«cn5, ^crftningcn'o (D. (^»crgivelfe.) 
3. (Sn nøiagtigO). af©ic(bcn. (Sfter (i), 
af .puuéeternc. 4. 0. af ^^riiéfpsorgé; 
madi. (8angt fictbnerc br. (Dpgiwniug.) 

Øpgi-eif'e, v. a. 1. tringc en for()cn ubnr; 
fet, cll. forjiSmt 3orb i frugtbar Stanb o. 
©iøbning. Tit o. en SJJarf. (33. ®. iD.) 

(l>pg-iOTe, V. a. 3. (f. giøre.) bringe t 
5Kigtigl)eb, bringe t. enbelig 2Cfgiøretfc. 2ft 
opgiOTc en Stegning. 

cDpgktte, V. a. 1. ftrpgc noget opab, og 
tiirige at'^tte ict. 7Ct opglattc -fpaaret. 
Seraf: (Dpgktniitg, en. ()S, fe. £>.) 

(i>pgl-3t)c, T. a. 1., bringe t. at gtøbe, 
brænbc; opoarme; fig. opilbe , tiiftiinbe. 
CPram.) 

(Dpgrvtwe, t. a. 3. (f. grave.) 1. brtn; 
ge op, bringe frem af forbon o. at gravH'. 
fgrayc op.) Sigct hic'o opgravet. S)iffe 
93?nnter l)ar en Sonbe opgravet i fin -paoe. 
"2. aahnc ». ©rapning. * ^tt o. en .P)øi. — 
(!)pgrauning, en. pi. -er. 

(Dpgroe, V. n. 1. (er.) fietbcn for: groc 
op, opoore. 

(Dpgryc, v. n. 1. b. f. f. grye, frcmbrp; 
be ; men fietbnerc og nfæboant. "3)er flat 
iUc 5)agen i»eb @oten opgryé." .Kingo. 

(Dpl;affc, V. a. 1. løénc, brpbe op ». at 
ijalk. "Kt opl;affe en faft Seeriorb , et 
Seergutt?, en (Éteenbro. — Øpljahiing, en. 
pi. - er. ' ^ 

(!)pl)ale, V. a. 1. ^afe i SSeiret, fjaU op. 
m ppi;ale cf ^oug p. Dixiitt, -^ a)pl)a; 
ling, en. pl.-cr. 

Øpljarve, V. a. 1. løénc , brpbe t). at 
l)aroc. lit opl;arvc 3i>tbcn. (23. S. £),) 
iberaf: (i)pl)arvniug, en. 

(Dpl)afpe , V. a. 1. bringe ait ®arn af 
Senen o. at f)afpe. 9Zu er ©arnet oplja? 
(pet. es. @.,^.) — CDpI)a?pniitg, en. 

(!)pl)av, et. ub.pl. f^. Uppliaf.] 1. 
JBegpnbctfe, Sprinbetfe, 7(arfag. SScrbené 
(!). -pan »ar (l>. tit benne J'oranbring t 
ategieringen. "CDpljav og Ttarfag t. Hit 
gobt." 2(. ®. æebel. 2. Ubiprifig, .per= 
fomj!. "SJlangc S.i)rfrer {)ave berc« (D. af 
iienbe." SSebet. 3. førfte TCntebning. "Se 
Siibjtc f)aobc førfl/giuet øpbav t. benne 
g^cibe." *;3Sebct. — cL>pl)avcma:l^, en. pi. 
^mÆn5. [3. Upphat'smadr.] ben, fom gi; 
oer 3fn(ebning t. at noget f*cer ell. blioer 
tit, fom begpnber, tnbtcbcr, er Stifter af 
noget, ^axi »ar ØpI)avoman6 tit (cll, 
for) Sprøret. 9JJin Spffeé (i)pl)avøman^. 

(Dpl;cftc, V. a. 1. bringe noget I;øicre i 
SSeiret, o.g tillige f)cftc bet ^faft. ?(t op; 
l)eftc fin .SXiolc, — (Dpbeftning, en. pl.-cr.. 

(!)pl)cnte, V. a. 1. (abe een falbe cll. føre 
op t. et <Bti't). (^entc op.) >pan btc6 op; 
hentet paa (g(ottet. 

(Dpl)i{>fc, V. a. 1. giøtc een f)tb|tg , op- 
bragt, forbittrct, tilftnnbc ccti t. at at giørc 
ijcijct i. »ibcuf ab cK, 5Si,Vebe,. ^an opl;i.C!- 0^?(Mbfe— Opbclbcr. 125 Cvf^ojl«— Cpl^orc. fc^c 5Bin-9cvnc mob S^triijOcbcn.. SPcbKn« 
lU" Zalc l'lciH" be o'p!;iv>lfC»c tit 53Jobfranb. 
(Dpl)i^fct of 2?itn o^ i'ibtnffab. — (Dp; 
l)iC>(Miiiir;, au pi. -er." 

(Dpl)iilpf, T. a. 3. (f. I)iclpf.) unbclftøts 
te, fvi-jnbiclpc bet, foni er i JcrfalC, [om 
au cv i i)ob 5)rift cU. 5ii'nifl^^"9' ^f* op= 
l)irlpc .panbWcn, 5al>vifanc i et 2anb. — 
(l>pl)irlpiiiit(t, en. 

(l)pl)i|Tf, V. a. 1. [. Ijifff op. ©affcn 
bifv opl)iiTct. (itif. l)cifc.) — (Dpl)icinhiø,i'iu 

< (Dpl;ittf, V, a. 1. b. [. f. opfinbc, Ijittc 

'■ ipaa. Da er en ^iftorie/ lian [clr> l}av ops 
|)ittrt. .paii fon gobt cp^ttte Se^ne. 
(l>pl)obc, f. opC»vuøc. 
<Dpl)olC<, et. l.'aHvrMi, SBfrocn p. et 
©teb. >pjné nuftc U). er i ^^oncbfloben. 

, SOat U>. lier i Sr^ncn ril iffe Kive (angt. 
(llnbcrtitcn cgfaiifor: (Dpl)c>l^cjlcJ>. 5)ettc 
©feb er om Somuiereii Ijané [a-brantigc (l>.) 
2. llntcrl^olbntng, ijjxrtng, Jebe. 2ii>etd 
(!)pl;cli». .pan liar bev«f fit rigelige d). 2(t 
fcgc fu (D. gtoc een jit ^- 3. Stanbés 
iiing, JCpbør, ^IflabcO'e. S>et regner uben 
(Dpl;olJ». 0. i SJiuftfe'n (9^nuTe.) 4. gor= 
baling, Ub[a:ttd[e. 5^et tnaa'i?ee uben Q), 
"(l>pl;oli> biubrcr et Tlrbcibc fra at bringe« 
t. é-nbc; 5*>rl>wlinø f}inbrer bete S?egt>n; 
bclfe, Siiifflff bet^ Jremgong." ©p'-^'^on. 
= (2)pl)ol^6fiIi»c, en. ffltnoCc, JSci, ot ers 
J)t>erve fit S;;p^)ol^. "3^a:ringércie og (l>ps 
IjolCJefilCrr." 3. $8oi5e. (Dpl)oie'smi5'{»fI, 
<t. bet, hrorfcb man na-rer, opljolbcr, un- 
berholber fig. (3. J^ore.) a)pl>ol^?|le^ , 
et, ©tel, l)t»or man leoer, opl)otber fig. 
U>pbol^c>tii> , en. bet Æibérum , i l}»iltet 
man opl)olber ftg p. et rifr ®teb. (Sn la-n; 

.. flere, tortere (I). — (Dpl)ol^t^t»cir, et. SSeis 
ve té goranbring t. bet bebre, £»pf)otb tmel« 
lem 9{egnt>ngcr og Ut>eir. 

<i)pl)oi6c , Y. a. og rec. opl^ol^t. 1. 
^ol^e i\ 90ia*jt ; unDerf)ctbc, J)olbe oebligc. 
4i)crmeb opl)oi{>t han 8i»et. Jpaabet op; 
hoie>cr ben Ulotfclige. ff. (Dpholi, 2.) 2. 
ftantfe i fin (^Jung, Ytnfe. 3i'9 bieo opl)oli>t 
unterreié. -oan opljol^t m{{j m. ©naf en 
l)C(l SLimc. 3. forl)a(e , opfætte. «&an 
l)a\: opl)olJ»t Sagen et l)al»t Har. Senne 
forretning taaler et at opt)oli>c6. 4. recipr. 
ii./Oivre, fcvblioe , tilbringe Siben. Qcq 
opl;ol^t mig ber et l)alt)t 2(ar. - 7lt 
:.gp. Canbet om Sommeren, h.) te^tf 

, pil 11 1 fe, foifiifcfig. ^an opljol^t fig un; 

1 beroeio, og fom berfor filbigere, enb man 

! Ventebe (nun. Ht o. fig »eb noget o: fors 
«emmeiig i>)Jelfcrtte fig meb, fortrinligen 
nnocnreJib og Cpmcrrffomijeb paa. iCcnnj; 
;r^cel af 2"igtct inlle in itfe o^ljolS'c od beb. 
c.) lit o. fig oxjcr noget o: uJifcrtte pao, om; 
tale m. 2*afcbcl. .pun op^olJ'cr fig ooer alle 
golf. = UHiboI^fr, en. Den fom opbolber 
(1.; ell. yiMigebolfccr noget. "®iib, fom 
*r 3(tleé ©taber og (!>pljol^fr." Sc^rtte, • d^pboftc, r. a. 1 . opf.iffe i\ ^iticn. "Kt 
opb*?itc éliim. — Cl>pI;oftttJng, en. pl.-cr. 

4^pbov>iif , V. ji. 1. (er.) blive I)OiH*n , 
f»Mlmeop, b(it>e ti>ftere. 7frnu'n cpljoys 
1^c^c efter »Slangené S3ib. |>enbeé Sine 
mire op^Jovnc^c af Øraab. — (!)pl)ouueI< 
fe, en. 

(Dpbuggf/ V. a. 1. aa^nc ». at fiuggc. 
Vt o. ^fcn f. at faae ilSanb. 2. omt^ugge 
ftlbele^', bugge Tilt h'i^a'b ber er at biwjge. 
.f)an lob ftrav bele Stottcn o. 2flt S?ra-n; 
bet er opbnggct« 3. (}ugge i Stptfcr bet, 
fom ei vr brugeligt. ?tt o. et gammelt 
(g'fib, en 2>ov)n. 4. forba-roe »o. at fjuggc. 
iBrættet, S^loffen <-r reent opljugget. (SJ. 
©. r. bebre forbugget.) — Deraf : (Dp* 
l)ugniiig, en. pl.-cr. 

lt>pba:ngr, T. a. 2. (f. Ixvnge.) fiange t 
9?dret, l)a-nge op. ^'cg »il o.'bettc Stt^tfe- 
blanbt bc i?»ngc. .Sranbfc oare opborngte 
rnnbt om p. ;Srcvcrne.' (fig. ot vcrre ops' 
l)ccntt,t i g^orrctniuger. b. Sale.) — Øp<, 
l;ar!tgiti)ig, en.f)l.-cr.'(S>. .p. £).) 

(L>pb«uf, T. a. 1. enbe^^ afbrribe, bringe 
t. £)pl)or, afjfatfc-, om)tcbe. 7it o. en 
SSiieiring. (jof. l;a:vc, 4.) 2(t o. en Gons 
tract. -.Kronen opf)atv)fr ben Jitgljeb.,' 
fom >ir^fnflab faa meget cljTcr." SSapbnl. 
Svg {)ar opI)ÆV)ft. al Jorbinbelfe m. Ijam. 
?Ct o. en ^orffrift, en ^ororbntng, en gam=, 
mel ©fif, iSebto-gt. S^ilJe to ©egrebcr op; 
Ijawf (mobffgc) l)inanb,en. — (!>pl)iTV>cIff,cn. 
1. GUVrningen at oplja-pc, enbe, afbri^bc, 
©cieiringcné (D. Ét 5(?gte)fabé 0). 2.' 
pi. ØpbJcwcIfcr. , £;mftænbigl)eber , SSibt; 
leftigbcb. lit giore megen d)., mange Øps 
Ijorvclfer af noget, af fine ^ortienefter. 

(Dpljdif , V. a. 1. giore at neget bliver 
f)eicxe, forf)oie. (fielbcn.) — S'erimob figurl. 
Ht o. (forfremme) een t. 3(5re og 2?a.'rbigl)eb. 
.pan biet) opl;øict t ^(tclffanben. "Dix 
ftunbom oifer mig opljeiet ben bl^bigc, ret; 
ffafne OTanb." 9{cin. — ^ft o. een o»er alle 
Ijané (ga'mtibige. o. een t. Stnernc (o: 
rofe, beromnie i I)oi ®rab.) "9!)iange of bc 
2)rbcr, fem opl>eieø t. ©filerne i rimebe og 
urimcbc SSerC^." SSogg. 9?. Jltim. = (l>p; 
l;eielfc, en. ^orfeté 0. — figurl. J^erfrem;: 
melfe, S?cforbring. (Dpljij-ielfc tit fi^rftelig 
2>aTbigl)cb. — opfjciet, partic. a.) opljoict 
?Crbeibe o: figurer , fom bæve fig meer ell. 
minbre fra ben (Srttnb, Ijvori be ere uboc« 
beibebe. ^alo — t)eet opboict ^trbctbe. 
b.) fublim, l)m. ©n t>pljoict Sanfe. Gt 
opI)«fict Sillcbe. 

(Dpber, et. ub. pi. 2(fbrnbelfe f. tÅ Sfb 
ell. for befranbig; Stdnbéning^ (Slutntng. 
"5>øbené Dioon betegner, et Oplj-sr of ?(It 
h'C'a't '^ivet bor." SOhjnfter. Dit er intet 
a>. i ?trbeibet. Ht arbeibe uben (!). ruafln; 
belig.) Smittens, Svgbommen'o CL>pbor. 

(i>pbore, T. 11. og a. 2. a.) neiitr. jianb; 
fe, offobc, ofbw>beé. ©fuefpitlenc ere op; C)pr)urc— Cpflltc. 126 Opfbb— Opfog. ^utte, £)ct {jac o;)I)Oft at regne. ^&ané 
fficftiUtng opl)ørcr m. bctte Hat. b.) acl. 
opjpirge. .f)an er ubc f. at' opljorc en 
©fiOélcirigficb. (f. hore, 4.) 

(Dpiléc, V. a. 1, væ!fc 3(b cU. 2uc. 2(t 
o. ©ntlternc i Stmbcrct. 2(t o. et SBaat. 

2. frembringe ^pebe i noget, ovmarmc. "^eg 
— opil^cr gattete folbe S^acrii." S. ©taf; 
fctbt. 3. ftgiirt. oplubfe , opflamme. 
2)ette opiI^l•^e p. n)> hani na-jten ub)(ufte 
2tbcn)■?a^. ".itau Sappev()eb opiI^c6 ber, 
{)Por bet iUc længere er @Eam at t>a're 
feig V 3. 93oi)e. 

Øpirre, V. a. 1. ccage t. SSrebe, op^ibs 
fe, forlnttre. — Øpirvdfc, en. pl.-r. 

(bphim, et. ub. pi. et Scrgemibbet, fo.m 
er ben tnbtørrebe @aft af 5i"«t)n[cne p. et 
^tagé SSatmue. Papaver somiiii'erum. 

(Dpjagc , V. a. 3. (f. jage.) brtve ctl. 
jage frem af et (£ftul efi. eetc. "Kt o. en 
vg)arc.' "S)et æitbt, be opjagc i ©£ot>ene." 

3. a3o^c. "(Dpjaøct flei l)per Sug( om 
Rutene." ^. -g>. S^rimann, 7(t o. et <S6ib 
(tnbf)ente bet o. fjurtigerc (SeiUng.) — 2)ers 
of: CDpjagmng, en. 

Øpfali>e, V. a. 2. 6t)bc, opforbre een t. 
ot fomme op, fatbc op. SSibnerne Ofco op= 
faI6te p. SRaabfjufet. ^an (ob ^olfene o. 
-poa ®aarben. 2. otterferc eené 9?a»n p. 
et SBarn ». 3)aa6en. ^un er b(c»en op; 
fd^t abfftUtge ©angc t fine JBørné Jamiiie. 
3. gioe een i 25aa6en QZapn efter en anben. 
^an er opf«I^t efter fin SSebftefabcr, — 
2) er af: ØpfaIC>cIfc, en. 

(DpFfif^c, V. a. 1. bringe opab t>. at fafte. 
(Ffifle op. Senne S'orm br. oftere om ben 
egentlige .Raften m. ^aanben. Ht L en 
©teen op i Suften. opFafic berimob om 
ben tignenbc SSirfntng p. anbre .Kræfter, 
cnb blot TCrmené 25e*oa-gclfc.) f. S. 2Ct o. 
Sorben (nu <Spaben) p. ©iberne af en 
©ruft. ©øen opFaftfi>c Sigcnc p. ©tvanbs 
brebben. 2. banne en gorl^mning p. at 
fafte Sorb m. ©paben. 2Ct o. et 2)ige, en 
Sorbpolb, en (gfanbfe. (Serimob : (Srofs 
ten trænger t. at opf«|>c6 o: ri^bbeé o. at 
fafte 3orb op.) 3, gioe fra ftg p. JBræf; 
ning. (ipf. ia\ic op.) ^an l)at opfaflct at 
93?abcn. 4. ftgurt. a.) 2(t o. et ©prog i 
SSibetcn o: opfx'ge bet p. at blabe. b.) 2(t 
o. et ©pørgémaal, en SpipL Snbpenbtng 
o: fremføre. c.) Tit cpU\ie fiø o: giøre ftg 
til noget, eH. tiltage fig en 93ipnb{gf)eb, 
^portil man et er opforbret cU. berettiget. 
Tit o. fig t. vperre over een, t. 5>ommer i 
en éag. — ®pfa)1tclfc, en., panblingen at 
opJafte, t»ema:rfetfenl.2. 3. f. e. i^ol: 
bene d). 6n ftarf (DpFaflelfc o: JBræfning 
:c. (Sigclebcé, men ofteft i »cmært. 1 og 
2, brugeé (Dpfafinitig.) 

(DpHltc, V. a. 1. binbc (Slæberne) op ». 
Ⱦlte cU. b. 7tt opfiltc fine .Rtccber. 
— Seraf: (DpfiUniiig, en. (Dpfiijb, et. -Sianblingcn at opfiøbc. <DJ 
af .Rorn. — Øplriotoret, en, Kettigf^eb t,'| 
at opfiøbc SSarer. (£)luffen,) 

(l)pfiøl'e, V. a. 2. liøbe et Pift ©tage 
SSare i ftor SJZccngbe, ell- "^tlt i)r}ah ber fin« 
be'o af famme, f. at funne fætte ell. opjTvue 
^rifcn berpaa. 2(t opFiobc Siotn, ©mor. 
— (DpFiober, en. pi. - c. ben, [om opfiø; 
bcr en ell. flere iCarer. 

(DpfJA^re, V. a. 2. forbcrrpc P. .Rtørfet. 
SSeien er meget opfi^rt p. be fpære fragts 
pogne. 

' Øpfiorffl, en.pl.-Fim-flcr. 1. ^anblin? 
gen at tiøre op. 2. SSei, Tftfomft, fciligs 
l)eb t. at Køre op. (Sn j^eit, breb, magelig 
(DpVidrfcU 

(DpHare, v. a. 1. giorc tpé, ^fafte Opé 
paa, opli)fc. Sngcn ©tierne optlav^i^c ben 
mørfe-ipimmet. — figurl. *i>eb benne Sibenbc 
opHarc6e6 Ijané Ttnfigt. SSibenjTaberne o. 
^orftanben. "(Dpflarc^c 3nbfigter i 9tes 
tigioncn." SBanbal. 2. uegentl. giøre no* 
get ftart, fatteligt, nl)Pine, forflare. S>ettc 
opFlarft l^ele ©agen. — i)eraf: (DpHas 
riiittr en. pl.-cr. 

(bpf Ifiprc , V. n. 1, f. U(XX>tc op. "Kt 
fomme oplr'I<:wren&c. 

Øpfltne, V. a. 1. opføre, reifc P. ot 
fline. S)en SSa-g blep Saftig opl'iiuet. 

(Dpflillcc, V. a. 1. fape op p, at f liftre. 
:iCt opflil'Jre .paavet m. ^^omabe. — (Dp; 
Hitlving, en. (Sobe.) 

C!>pHo{>6niMg, en. i et ©fib : bet tangs 
ffibé p. .Riølfpinet liggenbe Sømmerlag, 
l^pormeb JRummet imellem .Riøtené iDpers 
f abe og SBunbftoMené Unberfanter opfptbeé. 

(Dpflyngc, v. a. 1. tlpnge ell. l)iffe i 23ei: 
ret. f. Flyuge. ^an blcP opHyngct i Q3als 
gen. — 6pHyngniiig, en. pl.-cr. 

(DpHyuf, V. 11, f. Flyue. "5>u fom t. 
^opmobé Sop p. ©iéninger opFlywer." 
Sullin. 

(DpFIaic, V. a. 2. forf>)ne m. en t)eel ni) 
.Klæbning , Hccbe af np. 2tt opFloe^e et 
fattigt 23arn.— <DpFIai»miig, en. 

CDpFIoeFFc, r. a. 1. førge for i Sppævten, 
opføbe (om 2)pr ; og meft om be minbre 
>g)uuébpr. lit opFlæFFc .KpUingcr, 3(5ls 
tinger, ©erimob : l«gge .Ralpe til ; op= 
f/^^e en >g)eft. m. m.) 

(DpFnappc, V. a. 1. aabne (et .Rtæbemon) 
0. at brage .Knapperne ub af Jlnapf}ullctnc. 
— (DpFuapuing, en. pl.-cr. 

ØpFnvtte, V. a. 1. fæfte op m. SBaanb, 
fom fni^tteé. 2(t o. ^aaret, (SS. ©. O.) 

(DpFoblc, V. a. 1. løfe af .Kobbelet. ?(t 
opFoblc 3agtl)unbc. (23. ©. S.) 

(DpFog , et. pi. b. f. l. en tct, fort 
.Kogning. 'Kt tabe noget faae et (D. 2;' 
gientagen .Kogning, lit gioe ^Oiaben et (D. 
3. bet, fom er opfogt; opfogt 9}?ab. S5i 
fif iffe anbct cnb (DpFog af gamfc 9ietter. — J Opf og — Oplog. 127 Oplag— jDplivc. figurl. J^cttc llflcblaJ) et btotetØpFog of 
fvcmnti'fcc S^labc. 

UJpFottc V. a. 2. Qivc et Opfog (1.) 
95. S. S*. 2. foijc p. np. opFogt :^aaU 
5>fnnc 9}iab taber ftii ©mag ». at opFogcs, 
3. fig. figo, fortaili", ()C)fnpe (jfafc en ans 
ben allerete hat fagt, foitatt k. "2Ct fpiftic 
Sib p. at tu'foare 3nbr>cnttnger, fom ftuns 
trebc Giaiige erc opFogtc." Sneebcrf. Q)pi 
Fogte onbfatb, Jorra-llingcr. "iDcttc 6; 
peiunr rav nn(ig opFogt." 2)agg. 9?. ^lim. 

— (DpFogning, en. pi. -er. ©iecningcn at 
opfoge. 

tDpFomme , V. n. 3. [[• Fomme.] 1. 
faae fin Sitpærelfc , blioc tit, bcgt>nbc. 
2)cnnc 3tbetvanb opFom ^aa ©ammet 
^olm. 3i'g nitnbcé gobt, naar benne ©fif 
ffltft opFont. "<£i^cn, ba gcvbrift og ans 
bre SicvringéPeie opFom." ©cliptte. 2. 
foraarfageé , reife \ic,. iDfte fan en ^ftor 
Utnffc o. af en ringe 2tarfag. (f. opftaac.) 

(DpFomft, en. ub.pl. 1. bet, at fom; 
me op, ell. fomme frem ; ^remfomft, SDx>' 
gang. Q^tct Ijané (DpFomfl af benne ©r»gs 
tom (}ar i)cin f^lt fig raj?ere, enb tilforn. 
SKaancné, (Stiernemeé (1). 2. C'prinbct; 
fe, SBegrnbetfe. ©n nj) SKobcé Q>. "^Iftaa 
2(bfprebelfcn futgte abjTillige nt>c ©progé 
(DpFomjt." @u(bb. 3. SremfEribt t. bet 
bebre , Jrf'""'«-' / HbPitting , ^orbcbring. 
.^anbelcné, »^ibenffaberncé ®. "3»<;t fo»: 
©progeté (DpFomji." ©neeborf. 

0)pFr»:i»fe, v, a. 1. bringe op 0. at frabfe 
cH.'ilhrabe. "Kt o. noget af forben. 2. 
gicre tobben p. at frabfe etl. rioe m. jlioe 
SBorfter. lit opFra^fe .Rtæbe. — (DpFtaSe; 
nintt, en. pl.-cr. 

d)pFratjIf, V. n. 1. ftapte op. Ht foms 
tnc opFravjIciii'e. 

(DpFrufe, V. a. 1. frufe noget faatebeé, 
ot bet boier fig opab. 2(t opFrufe ^paaret. 

— (DpFruiieuing, en. 

(DpFricwc, V. a. 1. fræPC, inbfra:oc. Ht 
opFrceoe en ©fat. 2. fatbc for Sletten, ops 
nocfne. 

(DpFrdUc, V. a. 1. fcette op, rutte op oms 
fring Preller, lit opFr«Ue -paarct. ^ens 
beé .paar btioer opFrellet om 2(ftenen. — 
(DpFr«lning, en. 

(Dpkfcc, V. a. 3. (f. Ic6e.) 1. Qobnc, 
optuffe. (fietben unbt. { J8ibetsiD»erf. og 
lioé JDigtere.) "(Dpk^ f. tamme 5ug' bet 
pante JPuur." JRabbef. "3 niin 2(anb ftg 
opk^cr en himmel." ©. ©taffclbt. — 
"®etime(igen bu bin ^aanb opleder." 3"- 
gemann. — oplede fig, pttre fig, bettoe fig. 
"^pan turbeei o. fig f. nogen." ^. ©(aujfen. 
2. fratrcebe, offtaae, oocrtabc en JBefibbelfe 
t. anbre. 7(t o. et eet)n, en Øaarb. "lit 
han ffutbe o. barn ©ngtanb." ^. Siauffen. 
Ht oplade ilt 9lige. H. 'X^cicU — (Dpladel; 
fr, en. (Saarbené, ©mbebeté (Dpludtlfe. 

(Dpkg, et, pi. b, f. 1, et oplagt, ^cns lagt ^orraab , et ^orraab af S?arer og 
.Riobmanbégobé, bejtemt t. ot foilgeé. Gt 
flort (!>. af Jiorn, af 93?anufactur9arer. 6t 
.Rla-beopkg. 2. en ©um af oplagte ell. 
opfamlebe '^enge. -pan tjar et (D. fra ©fos 
ten. 3. ©amlingen af bc p, een ©ang 
trnfte ©remplarer af et ©frift. lit giorc 
et Itovt, et inbffra-nfet (!>pkg. JTet anbet, 
trebie 0. af en 9>og (j'of. 5e»rkg og Ilds 
gauc.) 4. "Sonlige ©pkg" o: Tfnflag, 
flaner. Sl^ebel. (fora-lbet. f. opI<rggc, 4.) 
= (l>pkg6afgift, en. Solb of oplagte liJarer. 
U)pK:gi>l)iiue>, et. .p. [}t>or 3?arer oplccggcé; 
røaga^in. (Cluffen.) (Dpkgspenge, pi. 
^engc, ifcer af ©tipenbier, fom efterljaons 
ben optæggcé ett. famleé f. een. (f. (S. for 
en ©folebifcipel.) (Dpkgepkdis, en. ©n 
t. a>areoplag beftemt ^. Øpkgetct, en. 
JKet t. at oplægge florer; ©tabelreftigf)cb. 
(ivf. ^orkgsret.) (Dpkgs|lcd, et. l.eti 
£?plagéplobé. (gjJalling.) 2. en ©oftob, 
fnior ^ponbeléporer oploi^gcé. (©utbberg.) 
(Dpkgewarcr, pi. 1 . iJSareforter, fom man 
t)ar Cl)pkg af, f)Poraf 9}Ja:ngbc ^apeé i ^ors 
raob. 2. SSarer, fom oplocggeé i ^afl)ufc 
og V. Solbfteber, enten t. Ub; ell. Sniif^^^ft-'i* 
(Dpkgt, adj. V. ell. partic. f. unber ops 
lagge. 

cDpkii?, et. pl.-c. bet 3nbrc af Sanbet, 
bc fra >pat>et fiernebe Sanbftræfningcr; 
færbelcé nu -pcnfrin til en ©tab, l)pilfen bc 
omgipe. SBergené (Dpknd o: g'aftlanbet 
nærmeft omfring ©tåben. SSenbfpffel et 
?(alborgé (Dpkii'd. — 2)eraf : d^plofnding, 
en. ben, fom er fro et (Dpkiid. (br. mefl 
i 9iorgc.) 

(Dpledc , V. a. 1. føgc efter og fmbe j 
tjitte o. at tebc; opfogc. %t oplede et 
^tit i en 9Bog. 

(!)plex>e, T. a. 1. tepc tmebené i\i. foos 
Icrnge iubtil noget ffeer ell. inbtrceber. Om 
gortibcn : ^\ ^opc opleuU ftorc og uhørte 
S^egipenlieber. .^on oplevede en l)øi liU 
ber. — SDxn /^rcmtiben : 3^u fon enbnu o. 
ben 2)ag. 3cg f)aaber ot o. megen ©læbe 
af bettc SSarn. (©om v. n. cE. i©t. for: 
ot Icv>c op, fomme t. Sire igicn, br. "iiit i 
Salefpiogct olbrig; fieiben og fun fig. t 
j^øicre ©tiil. "2lt fee ftore 93icenb opleve 
tgien { bcreé SDJcninger." ©neeborf; l)Pot 
bog levje op ^opbc Pceret naturligere.) 

(Dplivc, V. a. 1. egcntl. gifc 2io, bes 
fiofle. (fom bog fun ficlben br.) £*et er 
©icclen , ber opliver Segemet. "øpliwe 
m. fin i[anb ben froéne .Klump of 3i'rb." 
2>f)lenfcf)l. 2. figurl. a.) gipe nn ^raft, 
np iGirffomf)eb. 9}Jan ^aobete, at greben 
otter ff ulbe o. v^anbelen. "2(t oplive 3ias 
turene flumrenbe .Kræfter." Gng'elét. b.) 
fremfolbe, oppcrffe p. n^. Tft o. Srinbrin; 
gen. "5>a græb jeg , ba oplivedes mit 
.poab." 6r>alb. c.) po-ffe ©iatené Jio, 
fvemfalbc ©tabe, SOiunterl)eb, opmuntr*;. Cpliv'C — Cipkøoc. 128 Optojggc — CH'bf«* «&ané gobf Sune o^jTiuc^c \)dc ©cfjIFatct. 
9??ufifen opliucv (2t^^ct. T'Ct opliv>l•n^c 
J^oraar. — >Dcrnf: (i^plivdfc, en. ub. pi. 
Øphic, V. a. on n. 1. aet. fivttc t Sne, 
Qm-c, at noget 6(ufi"cr { ?uc. 7Ct o. Stigen-. 
ftgurt. m o. ma-\:U<ilyci t. ^cebvctantvt, 
"S)on oplucr f)a(i.nib)(uftc (Ve{ct[er t. en for* 
tærcttbc ^(ammc." CSngcfét. — nexitr. 
6(ufl"e op, fommc i ?uo. 5)et opIuen^c 
Saaf. — fiQMvi. om *oo(b[ommc StnbC'tH'Da-; 
gctfor. 3>a oplne^c f)ané 2>rcbc. "SJJtb' (Dplitgning i Joa'onni. 
cct oplttc6c mit i)alvi fi'uftc S32ob pan nri." <i)plÆitMnø, en. [. (DpIaitJ*. 
SBagg. ØJ. ^(tm. "?Jn .pab, -nu .Sliævlig-; 
[®. SBlic()er, 3^et « opT^Qtc '^^eng'CA J^^n fon cracKg «♦ 
bi't .patne af fin Cim. Cf. I^QQc op,) 4. 
?Ct o. S^aab (clI. lægge .'^aab op) Oitve 
enige om- et ?Cnf(cg. 2)et »ar l)i'mmc(ig 
opkgttmeUcmbcm. 6-topkgt fl^aab. (/"Kt 
opUvgøc fig imob een," gieve 2(nflag imob. 
SSebet.; lit oplorggc (o: fiifte) et gorbunb* 
.g)intfelbt.- 5. 7ft o, en ffiog o: Oeføvge ben 
tvnffet. (f. (Dpkg, 3.) — (Dpl(vgniiig/cn. 
ilocneté Øplccgiijng paa ?oftet. ®Ei&eté I)eb opluer i oor Savm 

■ (Dpltigc, V. a. 1. fane op i\ at tage. 
".poer (^ptre — er nu ophtget, n)Wet op 
mcb 9fi\>be." 9?af>bef. 

- ØpIuVfc,v. a. 1, aatmc bet, fom mx 
tnffet. m opluHc alle ©iue. — (Dpluf* 
nintt, en. pl.-er; 

(i>plyfc, V. a. 2. faftc 2i^5 paa , tvinge 
?«S i etforfien nuu-ft Silum. "^"gcn a5raa 
er nu faa møvf, bu ben io fan oplyfe." 
(Svunbting. S)cnne "ampe oplvfcv f)eff 
SSære([et. S)en af 5)taanen oplyfle (Sgn. 
2. figurt. a.) gtore noget Kart, focfince,. 
gtøve tpbeHg. ?Ct o. noget m. (Svempf«- 
b.) unbeunfe, banne p. Cævc, give Har og 
tt(|!va'ffe(ig Snbfigt, tpboiige !fiegrcttr. Ht 
o. S'orftanben. m o. ccn om fine ^pUgtcr. 
(gn oplyjl 93?anb, Sibéaibet. ffiibcniTaOer 
og .Konfter f)aybe bcngang enbnu ci oplyjl: 
-æerben. 3eg fanbt ()oni nøic <?plyfl: om 
cnljpcr £)n)fuvnbig()cb. c.) anmcibe, bes 
fienbtgiøre offenttig. 7(t o. funbne Sager 
i ?{inffrne. = (DpIvPuing, en. .panbitngen 
at opipfc > Sitjlaivbén at pocr^ optpft. 1. 
itb.pl. { cgcntiig'JBem^.vrf. ®aberncé Q>, 
Øplyeuingeii t bctte :Si}i.'ater er fiet. 2. i 
ftguri. SSemævf. a.) pl.-cr. bet, fom tiener 
t. tPbeltg, tiiltroeffetig ^unbffab om noget ; 
£^p!laring. ^?an gap mig fulbftanibig (D. 
i (gagen. 3t'g f)ov mebbcctt f)am Pigtige 
(Dplyeningcr. b.) ni. pi. .Kiar()cb, Slig; 
tig()cb i »cgrc(>cr, i 7Clm. ell. af et Pi)l 
(Siag'o. 2C(muent' , ffionbene 0). .^ané 
(Sfrifter Ija^oc pirfet meget t. (Dplypuing t 
Sanb{)uuéf)o(bningen. c.) ub. pi. fÆrb. og 
absol.:.^Uirf}eb og S.pbe(igf)cb i Jlunbffab 
og 93egre0er om bet, fom beirer t. -9}Jennei 
iicti a;e(, t. bct«o fornuftige fficftemmelfe, 
2pffa(ig()eb og Sannelfe f. et ()£fiere ?0?aat 
oyerf)OPebet. @n ftigcnbe (Sultur og Q)p: 
lycintng. 23ort 7{avt)unbrebeé (Dplyouing. 
Øplorgge, V. a. 3. (f. Iccggc.) 1. lægge 
V. d hmvi ©teb, Iccgge op, (fæbpanl. fun 
i pavtic. og iiif. pass. .Kornet ftal opl<tg; 
geé, er oplagt p. Softet.) -2Ct oplccggc et 
(gJiO O: tocgge'bd; inb i .papncn f. at aftatki. 
2. iKntægge i g^ortaab, etl. v^^^ et (Steb, 
r)Por man fiben affjenter bet oplagte. 7Ct o, 
iCorn i SD^agajiner ; o. 'iBarer i en @pftab. 
y. gicnnne Uty (om er f par et cU. tilooeré. Cl>pla'ngcv, en, pl.-c, hen ®eel af 3nb* 
ttmmerej: i et 'Bfih, fom fra S^unbftoffcn af 
banner Spantet (KiOOcnene) i (Sfibi't. ; 

Øpbvut^c, V. a, 1 . giore in Cænfe nogle 
Sob tortere, P, at f)cfte ben op. -punbenS 
ioinh er f. lang ; ben maa oplanfce. — 
Sei'ttf: ØplÆiifniwg, en. 

øplo-vc^v. a. 2, gioc Uuberpii^ning i 
noget, lære, unberoifc. ^t o, een i noget. 
3?erat: Øplwrdfe, en, ub.pl. (æ. ©. S,) 

(Dpiccft, y, a, 2. la-fe I}joit af papiret cE. 
.^J*vogen , fremfige hibeligt l)oab man ijat 
f, ffg iTrePet, tt o, et ©tptfe af en Sigter. 
cvplvvfc en Som, en S^efaling. — (Dplots^ , 
niitg, en. pi. -cv, 

(!>plA?l>/et, pi. b. f, 1. ©anfning af en 
STJængbe 9}JenncjTer, ber cfterl}aanben flofs 
eeé p. et (Btii. ®er ■oav et ftort 0. ^aa 
Soroct,. 2. i <Sa;rb. Sammenljob af ^o(£ i 
oprerffe -penfigter (Sumult.) ,ipan bleo 
bta-tit i (Dpbbtt. . "iit bormpc et (Dpbb. 

(Dplolnv V, a* .3, (f. lebc.) inbl)cntc I 
?e<ln't, naae P, at lobe efter, .pan er f, langt 
forub; jeg fan i£fc opUbc I)am. (ell. bbc 
I)am op.) Som v. li. for: Jobe-op 6r. bet 
nllenc i partic, ®ielbcu er opløbet bctpbes 
ligt. én lang opbben ■Dreng. 

U>p^Iobcf, en* pL - c, (in ©fi&ébreng, 
93?atroébrcng. (t. ©fib-j 6r. fæbpanl. hct 
^lattpbiTe: Dplopcr.) 
' (Dpløfte, y. a. 1. fiæoe, l^olbc i 9?circt. 
7(t o, >pft;nberne mob Jpimlen. (fun i ijoieve 
©tiil. ©crimob : 'p<in IÆ>ftc^c Srengen 
op, ?(t løfte noget op fra forben.) — fig. 
at--o-.een t, ©fperne o- rofe l)(am umaabe; 
ligt. — Ht o, Sinbet, l)a;pe Santerne fra ict 
Sorbiffe t. Ijuii're 3beev. Sn opløften^e /To* 
veftitling. — Tit o. fin Sleft, at o, ((;æ»e, 
fpvftcevfe) (Stemmen. = Øpløftclfc, en. 
©ierningen, at opleiftc. .^ænberneé (!>. — 
uegcntl, (Stemmene CD. (SinbetS Øpløfs 
tflfc fra bet 3orbi)Tc. "S)enne 3lanbené 
(Dpkftelfc og vpierteté Itbinbelfe t. ?fo(etfe 
af,©fatu'ren i ben l}cle (Sfabning," IBagg. 

d^plefe, y, ti, 2. abfttlle, lofe noget, ber 
var fammenfnpttet, 2lt o. en .Rnube, en 
©løife. — fig, lit o, en .pa-r, labe ben ff illeé 
ab. 2. loénc fammenbængcnbc S>ele. 
g^ugtigfieb l}ar oplejt g^arperne, "9}Jerges 
Icné 2)cle oplefc&^ioflifl«"/ '^Q tillige oplefe 
Sorben." éc(;pttc. 3. forflarc,' ubti)be» OtJløfc— Ovmunttc. 129. iDpmuntrc— Opoffrcffc* ?(t o. (n Waabe, en iDpgoiif* 4. op^crtx, 
tilintctijiorc , erftiifrf ugj^tfcfg. ?(t o. et 
SiScjtojfolv en goibinbclK; tt Sclffab, en 
^orniinfli 5» 3 (Sbcmtcu figcé et fdibcnbc 
Sepcmc at opI«fc et faft, Mat bet ftbfrc fovi 
finnbcv i bet førfie ; og ci?cc()0VH'bct, at et 
Scgeme dplisfcr bet anbct, naau bet tu-inrfec 
JDelened 2(b)TiKe([c cg tnbgaaec eti tf)enu)T 
?{Ocenituj ni. [amme. (£tebet>anb 5pl«»fer 
SWetallev. ©oooef oplofcr 3ernet. = op« 
l-?fclig, adj. fv)m taber ftg optofe. 25ctaf : 
(Dpl<i|>Iiøbf{>, en. — Øplopuinø , en. pi. 
-er. WiiTiungen at optcfe; i ade forffieUigc 
JBcmartcIfer. (gn-^nubeS 0. (Dpl^ei; 
iiiiig p. en (Saabe. Jlnubené (l>. i et <g6ue; 
fpt(. ©iiffereté (!>. i SSanb. St StigeS 
Øpbcitirtg o: fulbfomne Æitintetgioreffe 
fom Stat. ®t 3)}enne)Teé (Dplepning o: 
5)eib. "llbcn at fvngte eller cnfle oor^pj 
buMtiMQ." Siieeborf. — * (l^pI«6nijiø8miS* 
bd, ef. 9)abbet tii (cftemijT) iDptøi^-ning. 

Øpmaal, et. iDoermaal, Sopmaat> ZiU 
flift. ^(Solbing.) 

(i)pmaale, V. a. 2. maafe og fceregnc tt 
SRunii- iil. et SegcmeS t^torretfe. (ifa-r om 
3orb.) lit o. en 2fger^ en a5i)cé røarfer. 
o. et ©fiO. — Seraf: (i>p musling, en. pi. 
-er. (Sn 95o«begaarb3 Q). ?Ct (iggc iibe 
pcia (l>pm<:aliiig o: Sanbmaating. ^ 

cDpmckvv. a. 1, mate p. nv bet, fom 
tilforn l)ar't?(Xfcet makt. — 2)eraf : <!>pma; 
ling, en. pl.-cr. 

U)pm<:ni», eli. 1. 9SoIbgiftfmanb. '(.g>siit* 
felbt. -potOerg.) '"ilt lai>c bet fomme an p. 
Øpmaii^s ^icnbetfe." Cnb. S. (£tr. IV. 
2. 2. ^owebmanb , iDpIjavv-manb', ^or; 
manb. (mefl i Statefterne 5 fielben i SWfti 
fprogct.) 3, i éo»ofproget: ticn,. fom i 
SJolbgiftéfager ubncwmeé f. at gtore Ubfla; 
get tmellem iI>otbgiftémænbeneé forjTiedige 
SJieninger, naar be ei funne btbc enige, 
(f. ®. 8ot). I. 6. 1.) 

CDpman^c, V. a. 1. fatte 9}Job i, inb« 
giibe 93iob. (nfæbcanf. lU opmaw^c een 
tit fin Sale. S. 9iotf;<.) 

(Dpmfiuc, V. a. 1. titjTinibe; opmuntre* 
(Solbing; foratbet.) 2. m o. Hantct, 
mane , fremfalbc bem tv JBefocergclfer. 
"9J?cb ben opmanci) bu ben fuunbne £)lb;" 
®runbt\){g. — Øpm«:niiig, en. pl.-cr. 

<!)pmui>i»rc, V. a. 1. renfc for SJJubber. 
o. en S^avn, Ganol. -^ Øprnui^fcring, en. 
pl.-cr. 

(Dpmuntrcv. a* 1. Ⱦffc 9}Zunterf)eb 
I)oé een, giore glab, Infttg. ^t o< et l)eclt 
©eljfalj. 2. titffimbe , inbgt^be SiR»b og 
Snft t, noget. ?(t o. een t. at fcrtfaite et 
2(rl»etbe. "Wicin cggcr n, ilonft og 5tft; til* 
ffyui>cr 0. Caertalclfer; opmuntr er p. iD»er; 
ociHJéning" (Itgefom og ». at gi»e .&aat), 
Itbftgt t, gorbeel, »eb 9{oeé o, m.) (gporon* 
S. Ⱦffe t. 2io og S3irffomI)eb , fremme, 
frem|Ti>nbe. "©oa Ut, fom b«t ir flt op« 
X^anfif Drb6o(). I^ muntre SPtbenfTaOerne/ faa Iet» «t *ft 09 ot 
unbertrpffe bem." ©neeborf. — (Dpmuns " 
tring, en. pl.-cr. l.^&anbl{ngen at op; 
muntre (1. og 2.) 2. bet, fom pber iDp; 
nuintring, opmuntrcubc 9Jribelfe, 2Cbfpres 
belfe. 2)et par mig en 6el)age(ig (!)* 

(Dpmurc, v. a, 1. fiirc 93^uurPctrH SSets 
ret, tiigge af 5Kuur. "Kt Oi en i?abe. ^oti 
l)U]ct er opmuret. — (Upmuring,en. pl.-er. 

Øpm«ri^fom, adj. pl.-me. 1. agtfom, 
agtpaiigioenbe. @n o. Sill}ørcr, Ccefer. 
2ft blioc o. paa noget o: fa:fie fin 7(gt, 2tgt; 
fom()cb bcrpaa. 2(t Qietc een o. v^^ noget. 
2. meget omhpggetig, ^»flig, beeltagcnbc. 
>pan wifre fig meget o. imob oé. — • 5)erqf : 
C[)pmÆrffomI)cJ>, en. 1. ?Cgt[omi)eb, 7fgti 
paagiwenbeb. ilt I)en»cnbe fin (l>. paa no? 
get> Ilt betragte noget meb Q>, "Sæus 
!cftaft falbeé (Dpmcerffoml)e^, Ijm-o ben t. 
en flår og ti)bclig JBcPibftbeb er tilftrccfte; 
lig." Srefcfjon). 2. unberpc'ttenbc S)eet; 
tagelfe, SJpmuntring. 2)enne ilouftflib {)ar 
JKegicringen ffienfct megen (D* 3. l^iJflig 
©eeltagclfe og iDml^u. 

(bp^taae, V. a. 1. inb'f}ente , naae P. at 
fccttc efter. (S>. ©. £). ftclben. f. nacc.) 

2. fig. naqe en lignenbe ^utbEommenljeb, 
bringe ict faa pibt, fem en anben. Ut o. 
fit SJJemftci-. >^an opnv:fici>c albrlg ben 
©ftb i ^'uti'fommenfjeb. 3ifaae, Oefom; 
me, erl)ofbc (l)Viab manattraaer.) ?(to. fit 
25u)Te/ ffnc -f>enftgter. o. en t)oi "Jflbcr. — ■ 
(Dpn««clfe, en* ub. pi. S5n)Tcté U>pnaaelfc. 

(Dpncgk, v. a. 1 . fccfte op, giore fajl i 
.fiøibcn m. ©øm. Ut opnagle et ©filt> (SJ. 

Øpitaet>nc,.v. a. 1. b. f. f. opfcIi)r, 2 og 

3. fieiben i S&emæif. naongiiH-, OenæBne. 
"jpon gif ferft igicnnem bet af Ijam opba; 
gcbe og (e^er ()afn) opneevnte ©unb;" 3* 
5Boi)e. — 3 oclbrc Sanjf ogfaa : ubna'Pney 
faftfætte; ejteri Soofproget: op!ra»e. "Ut 
opnojvnc Singmcrnb, (®. Soo. I. 7. 2.) 

(Dpoffre, V. a. 1. ()engivc, bringe fom et 
£)jfer, give frioitligcn ©Up p. et vift Sie^ 
meb, ell. til SSebjle f. anbre.' ^.citi l)ar op« 
offrct en ftor Secl af fin g^ormuc f; ©ta; 
ten, ^an er i ©tanb t; at opoffrc 'itlt f. at 
fcette benne ^Man igiennem. "2lt opoffre 
en fpft, naar ftorc pligter. ubfvoepe ttt," 
©neeborf. recipr. Ilt o, fig for bat IlU 
minbelige. o. fig til ©taten« Sienefte* 
2. tiiribefa:tte , agte ringere. • '"ilt o. bet 
alniinbelige SSebfte for 6gcnni?tten;" ©nees 
borf. 3. give t. 'Priié; fcette til, t^be. 
7Ct o. en Ujtt^lbig. .p{in Ijar opoffrctfjn 
l)ele J^ormuc p. bette ?joretagenbe. "Ut o. 
meget af fin Sib p. et ?trbeibe. ^- Opof; 
frcifc> en.pl. -r. ©ierningen at opoffre, i 
Orbcte foriTieir. »emærfelfer. 2)en U)^\A: 
bigeé (l>poffrclfc. 93Jeb d>. af egen g^ors 
beel. 3e9 f)ar giort ftore (Dpoffrelftr f. 
tcnne ©ag. ©ftec noøle 'lUni ofl mange 

:C9) £)))otfrclfc — Opponere. 130 Opponwe — Oprelff. ^fttgcé (Dpoffrclfc paa btffc llnberføgclfcr. 
(langt ftctbnerc Dvugcé Øpoffriuø.) 

(Dppfift^c, V. a. 1. paffe fulb mcb, paffe 
2Clt bet paa, [om f!rtt tære ber. 33oflne|t 
er oppaffct. — (Dppvtfniitg, en. 1. ®iers 
ntngeu at paffe op, paffe fu(b. 2. ©otbaj 
tene (D. cll. futb ©ppaf iiing, falbcé bet, f)an 
efter ^orffriften maa hccxx p. ftg, naar I;art^ 
braaer OeræOnct «b. 

(Pppafycv. a. 1. b. f. f, p<;f["e op, b; 
(ofte|l bog i partic. pass.) -^an iUv op? 
paffet unbev»e{i;. SKan oppaflfcr etf)tiert 
»Sfvibt , l^an giør. "3ngen fon oppcffc 
i)ané aSanbet faa vd." 3. SBot^e. — Opt 
paffer, en. pl.-r. ben, fom paffer een op, 
e\l. opoarter ijcim, en £)p»arter, Siener 
(fom bog fim p. en pid ^ih af 5>agen Qxøt 
fin S-icncfte.) Sitfovn I)o(bt fian Sicner ; 
trien nu fjar Ijan en ®o(bat ti( ©ppaffer. 

(Dppe, adv. r af op ; tigcfom «c^e af ne>/ 
I)cuue af Ijen, tiortc af bort, :c.] 1. paa 
et ()øtt clt. I^øierc Steb ; i |>Éiiben. (mobf. 
lte^e.) CDppc p. aSfergct og nebe i ®a(en. 
3eg »ar oppe paa Softet. .g)øiere oppe i 
.g)ufct , { (Saben , i SBnen. 2. opftaaet, 
o»en (Senge. Seg »ar oppe i 9}2orgeé før 
SDag. ®cr er enbnu.ingen oppe. 7it Uit 
\>t, ftbbe (crngc oppe om SJatten. 3. flicl* 
ben i bag(. Z. for : oaben, optuffet. 

(!)ppe fiQ, V. recipr. tage fat p. et Kt: 
Oetbe m. nx) ^vct, gride fig an efter ^»i(c 
cll. ?ab^cb. (b. Sale og 2Clnutefprogct,) 

(Dppebeere, V. a. 3. (f. iKtre.) f)æ»e, mobs 
tage. (om 9)enge, 2(fgtft, ©telb, o. b.) 
.!pan oppebcrrer alle fongelige ©fatter og 
3nbtGrgtcr i "Jtmtct. Tit ooerbroge en an^ 
ten at o. fit Stlgobef}a»enbe. S^e.oppe; 
Intarne ''Penge. "tDc »tlbe giengtelbe op* 
pebfiavnc 95elgierninger." <Scf)»tte. = Øps 
peb^relfc, en. £)ppeliørfel. (S. JKotf)e. ftcls 
ben.) — U)ppeti«rfcl,en. pl.-er. 1. i>anht 
lingen, at mobtagc ^cnge elT. anbrc ?ffgif« 
ter, fom erlæggcé. 2. 2\ongeItgc d^ppc? 
bm-flcr falbcé ogfaft id, fom oppetuxreé { 
©fatter og 7(fgtfter. — 5>eraf : (Dppebors 
felgbfticnt, en. ©■mOcbémanb , fom mobs 
tager fongelige £?ppebi3rfler. (Cl)ppcbyrJ>, 
en. for: Oppc6ørfel, forefommcc ^oé 
.^»ttfelbt.) 

(Dppjltf, V. a. 1. opløfc noget ». at ptlT« 
bet fra Ijtnanben. Tit o. Soug»oerf. 2. 
b. f. f. pille op (men fielbnere. 3)uerne op; 
plUc&c td nbfaftebc Jtorn.) — (l)ppilling,en. 

(Dppluffc, V. a. 1. f. pluffe op. 2(t o. 
SSoug»cvrf . oppIuFFet ^tøb, Jtff. — 3)crs 
cf: Øpplufninø, en. pl-er. 

(Dppluic, V. a. 1. inbtage t. ^Løtning, 
ptpic Sorb, fom iffe før l^ar »æret unbcr 
^lorcn. 3(t o. ^cbeiorb. 2. 6ringe frem 
of Sorben o. at pløte. SKan l^ac opploiet 
en Samling nf gamle 9)Ji)nter. — Seraf: 
(!)ppl®iitiiig, en. pl.-cr. 

(Dpponc're , v. n, 1. [Cat. opponere.] fremfoJtte 3nb»enb{ngec Imob en anben« 
9)ttringer; br. ifær I)»or bette ffeerv. of« 
fenttige )Difputationcr. So 'profefforer op« 
ponevfJ>c imob Ijam. — S)evaf: CDppo« 
nent , en. pi. - er. ben , fom opponerer. 
C!)ppofition/ en. SJJobfætning, 9}iobftanb, 
©trib, 3nb»enbing. 

Øpp^^fc, V. a. 1. pubfc p. m , ptjntc 
op. Tit labc et >^«Ui5 o, |)un er ret tie; 
»en oppu^fct. — (!)ppu>enirtø, en. pl.-er. 

Øppu)le, V. a. 1. ubfpile o. at f»(be m. 
Cuft. ?(t o. en SSlære. ^an er t»f og 
opp«)let i ^nfigtet. — fig, >Det »ar l)am, 
ber l}emmclig oppiiftci^e ^abet, Srebragten 
(O: op{)ibfebe, eggebe bertil.) 2)craf : Øps 
puf^ning, en. pl.-er. 

(Dppyiite, V. a. 1. b. f. f. opptl^fc ; men 
tfær om ^crfoneré Ub»orteé og .Sllabebragt,. 
dl. om aSærclfer. ©tuen er blt»en oppynt 
tct (ppntct op) t. 93r^lluppet. — (Dppynt; 
niittt, en. pi. -er. 

Øprcap, et. pi. b. f. 1. >P)anbtingcn at 
opraaOc (^olf, ell. 25arer ». en ?(uction.) 
3ngen møbte efter id førfte (Dpri:<:b. 2. 
fig. en uf ?Regtering ell. S5»rigl;cb ubftebt 
olminbelig Cpforbrtng t. Jolfet og lUnmtn, 
ot griOe til SSaaben. 

(bpraabe, v. a. 2. fremfalbc ell. næ»ne 
een efter ben onben af en forfamtet 93Jcengs 
bc. 2(lTe ble»c ». 9?a»n opraabte. 2. ub; 
raafcebctfom fcelgesS ». 2(uction. (f. raabc 
op.) ®ette 93Jaleri ble» opraabt for 100 
JRblr. men ble» iffe folgt (gif inb.) z= a>p« 
vaaben, en. ub. pi. ©icrningen at raabc 
op. — (Dprrtitber, en. ben, fom raaber op 
(f. (5r. SSarcr ». 'Jluctioncr.) 

Øprfi«^nf, V. n. 1. (er.) angrilu'é t olTc 
35elc og fortet-red af Kaabben^eb; raabnc 
op. Sømmeret, g^obft»ffet er reent op« 
taai>rtet. (©f ibene ligge og r^:<:^nc op.) 

(Dpr<tge> v.-a. 1. f. rcgc, l. 6n SJJocng« 
be løé Sorb, fom ®»ret l^at'ic opraget. — 
(Dprcgning, en. pl.-cr. 

(Dpramfe, v. a. 1. f. ramfe. • "©om ieg 
»il et umage big eller mig meb ot oprcmfc 
f)er." S^oggefen. "Ut o. SBønnec, Sectier. 
— (Dpramffii, en. 

(Dpre^e, v. a. 1. og 2. rebe ©engen fær; 
Sig t. at tigge t. ©engen er opre^t. -^ 
©n opreftt ©eng o: en ©eng m, ^It f)»at) 
ber bører tit af iSla-ber og Pagen. — (!)p* 
rebning, en. ©ierningen at oprebe. 

CDpregne, V. a. 1 . na'»ne, fremftge flere 
©ienjtanbc efter binanben. ?ft opvegne en 
SWængbc fmaa Smjtænbigbeber. — (Øpreg* 
iiing, en. pl.-er. 

(Dpreifc, V. a. 2. løfte t SSeiret, reife bet 
fom ligger, ell. fom »ar falbet. . S^en om; 
faj^ebe ©totte blc» igien oprcife. "Jflle; 
»egne fOrberebeé ber iDm»a:ltningcr, fom 
neKfT»rtc og oprcife," 9JJ»nfter. — pariic. 
oprcijl,''(igc i SSeiret; erectrts. "Kt ftaac 
opreifl. 2, unbertiben i famtnc JBemarf. Oprcifc— Opribå. 131 Optibfc— Ovtuttc. fotn bet Hotte rrlft o: opf«rc, oprette. ?(t 
o. et :Sclt, en 'JCJreport, en ©Hnbcfløtte. 
3. figurl. gioe let niifiebc tilbage, oprette, 
bringe p. 'Jobe. 2(t faae |lt Zab, fin 3Gre 
oprciji. 3. opreife fig for : reife ftg, giorc 
;Dprtanb; og (Pprcisning, for: Oprør ; t ctU 
tre ©fiifrcr. "©t golf ^al opreife ftg 
intob et onfcet." SOiatf;. 24. = (Dprelening, 
en. 1. ^anblingen at opreife. 2. 6r; 
Patning , ajebcrlog, ^nlbeftgioreifc. Tit 
faae (D. for fit Zab, p. fin 3Gre ; gi»e een 
(!>. tage fin (1). i noget. 2(t faae (DpreiOi 
iiing i Spit (;): rinbc, efter fcrft ot l}a!>c 
tabt.) ItCrcooprcioiiintJ. 3. (D. paa e« 
E'om o: in fongciig JBcriHing, ^yoroeb be 
iuribiiTc ^^l<^it af en 35om ophcfoeé. 7(t 
gine, faae (Dprcisning { en ©ag. (f. 3D. 
?ot>. I. tj. 14. I. 24. 15.) — (Dpreioiiiitgoi 
breu, et. ([om gi»e3 ben^ ter faaer Sps 
reif'iiiiiø vaa fin 2<5re.) 

(Dprtni'e, v. a. f. rcnic op. 

(Dprenfe, v. a. 1. renfe fra (Brunbcn af. 
?(t oprrnfc en ©røff, en ^'arf. 

(Dpret, adj. ©t Orb, fom pet, flionbt 
fieiben, forefommer t ceibre 2>anjf (f. 6. i 
ten cclbfte b. »ibetoserf. "Mt 3 fTullc op< 
rette inbgaae." 3 SKofeSB. 26: 13) men fom 
beg nuft i filbigerc Siber er ooerfort af bet 
Svbffc (aufrccf) t, erectus) for: opreift, 
lige t iSeiret, tobret. "3eg faae — tffe en 
enefteranJ SRpg, iffe et cncfte opret -popeb." 
JBaggcfcn. Sal^»r. II. 58. — 93Jan har berj 
of ogfaa oillet banne : opretholde fpr : ocbs 
lineI)o(be, ftolbe r. ^agt. ^aanbhætjc ; og 
(l>pretl)olC>eIfc (Srcfc^oro.) men ubcniBifalb. 

(Dprettc, V. a. 1. bringe noget (f. ©. en 
»ligning, fom fiaffigen btioer tii) t. at reife 
fig. lit o. en 3Creport, «t (gfafot, (bog 
br. ^t^ppigere opreife.) 2. git>e noget ZiU 
cocrelfe, jfifte, onlæggc. Ilt o. et Unitter* 
fitet, en <S!oIe, en étiftetfe, et JRegiment, 
et ©tamgobé. (jrf. cnlaøgc , indrette , 
flifte.) 3. inbgaae, fTutte, »ebtagc. Ht 
o. et ^orbunb, en g^orbinbetfe m. een. o. 
en (Sontract. 4. crjiatte, »eberlægge; cIl. 
faae, ffaffc fig (Srflatning for, giore ^xsU 
ieft for, inb^ente. "^an maa oprette i}am 
tet p. anbre SKaaber." ©neeborf. 2)ettc 
Zah f)ar ^an faoet rigelig oprettet, "-^»ori 
t)eb tan bettc ©aon oprettco mig?' JRa^bef. 
!Mt oprette en ©fabe, o. ^oab man {)ar for* 
fømt. = (Dprettelfe, en. 1. ®ierningcn 
at oprette ; ©tiftclfe, Tfnfæg. (f. oprette, 
2. ftelben Opretning.) 2, (Srf!atning, TivU 
iertgiørclfe. 2(t faae (Dprettelfe for fit Zab. 
(JDet minbre brugelige (Dpretninø foretom* 
tner i benne SBemorrf. i 2). Soo.) — oprets 
telitt, adj. fom tan opretteé, erftattelig. 

0>pridning, en. ^anblingen at ribe opab 
tnob et fjøierc ©teb. 

(Dprii»e, et. [b. :5nbfTc ?(ufrif5.] en 
Stegning i ©iennemfnit ell, profil. X3« 
Atoft.) (Dpridfe, ▼. a. 1. oo6ne, giøte HainlttQ 
i V. at ribfe. Tit opridfc en J8»fb. 

(Dprigtig, adj. [iS. aufrir^tig.l 1. 
uforfalflet, i po^fttlt ^enfecnbe. (fun i b, 
Sale.) "'iit ftribe m. oprigtig ®t)b." 2f. 
SSebel. 2. (rgte, fanb, iffc ^i)ftet. (&n 
o. .5liccrl{gf)eb. oprigtigt 55enffab. 3. 
ctrlig, fanbbru ; fom fun ftger f)t»ab i)an 
mener, og itfc lægger ©fiut p. fin SWening. 
(Sn o. og upartift ^iflorieffrioer. Qn o. 
Silflaaelfe. 93orn ere af 9?aturcn oprigs 
tige. — (Dprigtigl)e6, ctt. ub. pi. ben (5s 
genjfob, ot ocere oprigtig (2 og 3.) §øte(s 
fere, .penfigter5 Øprigtig^ed. 2Ct bcfoare 
et ©pørg&maal mcb Øprigtig^cd. 

Øprindelig, adj. fom »ar"t eQ. fra Sp* 
rinbelfen , ffiegjjnbelfen ; fom er ben ccHHc, 
førftc i fit ©lage. WUnnc^eté oprindelige 
Statur. Sen oprindelige iCarfag , Sil* 
ftanb. Sanbcté oprindelige (orlbfte) 3nbs 
bpggcrc. Sn oprindelige« »etgiørcnbe |>ens 
f?gt fan goae otter t. at blioe ffabclig. — 
25eraf: ©prindeligljed, en. ub.pl. 

Øprinde, v. n. 3. er. (f. tinde.) 1. Mhi 
fpringe (om glober; felbnere.) 2)ennc 
glob oprinder i bet irtbre 2(frifa. 2. ftg. 
ubfpringc o: nebftammc fra ; grunbc ftg t, 
reife fig af. .f)an »ar oprunden af en gams 
mel og betommelig ©Icegt. 2)cnne g^etbc 
oprandt of en ©trib imellem tO familier. 
3. ftoae op, fomme ocer ©tjnéfrebfen. (om 
©ol og SRaane.) "©om klatten et forbi, 
og ©olen nu oprinder." ^elt. "SKeb ^oiU 
fen ubflroft ®lanbé, o SKoone, bu oprins 
der." JRein. "Og »25erben faae bet ftore 
8pé oprinde." Skaarup. 4. fig. opftatie,, 
opfommc. "|)oer ©ong (S»igl}ebetté florc 
Sanfc oprinder i Pote ©iale." SDinnfler. 
"«p»or ieg mig renbcr ^en, ttt) ©org f. mig 
oprinder." SRaljbcf. = (Dprindelfc, en. ub. 
pi. 1. £)pi)a» , JBeg^nbelfe. 2)enne 
©taté førfte (Dprindelfe. 2. tlbfpring, 
^erfomft.^ 3. førfte 2£arfag, 2£nlebning. 
fl)prindelfeu til benne SSilbfarelfe. 

(Dprippe,T. a. 1. egentlig pctt pprtPf, 
aabne »olbfomt (o. et ©dat. SS. ©..O.) 
men it. fun ftgurl. f b. Sole og larere ©tiit 
for: frcmfalbe paa np, fornpe, bringe igien 
p. SBane. lit o. gamle ©tribig^eber. "3^9 
ci oprippc oil bet fom ieg f«r f)at fagt." 
^olb. g>. g)oaré. 

(Dprioe, V. a. 3. (f. rlue.) 1. tpffc ett. 
tife volbfomt op. ©tormett f)at oprevnet 
be ftørftc Sræet m. JKoben. 2. aabne ». 
at rioe. 7(t o. et ©aar. — (i)priuning,cn. 
(Dprode, V. a. 1. bringe frem p. at robe. 
©oinene ^a'oc oprodet og abt .kartoflerne. 
2. robe igicnncm ollcpegne, forbærrc d. ot 
tobe. ^ele ^apcn et oprodet. — <Dpro>s. 
nintt, en. 

(I)prulle,v. a. i, Ptnbc noget bøietigt 
fammen i ©fiffetfe of en diuUc. ?(t o. Sos 
tafébtabc, 2(t c, et Sanbfoct p. «n ©tof, 

(9*) oprulle — Dprør«, 132 Oprør«-— Cpf{(je. 2. t tttobfrtt Sctt>imng : 6pfÉ>[f bft, [om cv 
fammcnrulttt , tutte fra {){nanbfn. Ilt o, 
et ©tt^f{c JVlæbc. — øpvuni)ttt>cn. pl.-cr. 

Øpcumpe, V. a. 1. 3 ^Cfmucfprogct t 
fn\)Uc -'paUn op p. en ^cft, flaac en Anubc 
p» 4>tUcn. 

(bpnifFc, V. a. i. f. ritf?c. 

Øprv^i'c, V« a. 1» torttngc, ffaffc 6ort 
». at vj^bbc. ?(t o. en <Sfoii ; o. llfrub. 
"(Sfo5?cne aabne fu^ , tfa(b bc opvy^v'ci>c 
^(ttbfer iffe icjtcn (>ep(antcifn'* ©cbpttc. 2. 
3Ct o. 3ocb; az forbcvcbc ben ». JHtibntng t. 
Tfoectruci. e». ©. iDO ®<:vaf: (DpvyOa 
iiiiig, en. pl.-er. 

Øpryffe, v. a. 1» b. f. f. opviuc, 1. m 

0. en ^(antc m. JRoben. — (Dprvfniutf, en. 

1. ®icrntngcn at oprr»ffc. 2. bet, ot vtiffe 
op (intrans, om JBcvtægeffec. f, rvffe.) 

Øpvæffc , V. a. 3. ra-ffc i 5l>eivct. ([. 
rÆFfc op.) br. t partic. SOJeb opraFtc .^æn« 
bcr. 'Mt ftiærgc m. oprcftc øfngre. — 
SJcraf : ®pr<irftiintj, en. 

(Dprogc , V. a. l. og 2. forbrngc », ot 
wgc. 'Zn min Sobaf er opvoøt. 

(Dpv^rmmc, v. a. 1. giere rulnnie{tgt, twbt 
feettgt, t). at ffnttc bort, titftbc. 7(t o. et 
95acc(fe. (95. ©. X?. rettere r>c[ intrans, ot 
opremme i et SBæretfe. f. r^tmme, 3.) 

(l>pr«mt, adj. v. [iS. a u f g c t å u m t,] 
l^pté (Sinb er frit, ubctiniget; tnftig, nutn« 
ter. "opv«mt nof f. (xi funnc ^iemtc," 
(Sneeborf. 

a)pr«.t,ct. pi. ft, f. [:S. 2Cufr«fjr.] 
1. »otbfom !iBctt«gclfc, Uro,' ©ioiring. 
SKit ©tnb»tiar f. meget i CDprcr \.\{ (xt 
jeg funbc betragte ©agen m. ^u(be, .^e« 
le ^ufft er i (5. 2, ©ammcnrotteffe og 
t)æonet Cpftanb af et flørre cH. nitnbre 
2(ntat Unberfaatter tmob ben (o^Hge 25? 
»r{gl)eb cH. Kegiering i et ?anb, 2rt gtorc 
0). fttftc et <D. 2)en ficrc ^prostnbé er 
i (Dprør. "©nfjUcr t)olb[om 93tobfættetfc 
tnob 2o»en og S^tirigOebcn er , uben ot 
3nb)!ra.-nEning, (Dpre<r." S^irfner. (£)rbct 
br. ofte ccnébetnbenbe m. (Dpji^tn^, f)t)ilfct 
bog gierne forbtnbeS m. et nunbre forf)abt 
SScgreb. ?Oian taler om (Snfcttcé, QJogteé 
€U. SKangeé (Dprcr; men er SDJængbcn me« 
gct ftou, clL beftcraer ben cnbog af fiefc ^o(: 
fct, falbcé bet a>p)l<:n^. Tfnben '^orffief, 
fom giurc^ imellem be to £^rb, beroer mere 
^J. oittaarltg JBeftemmcffe, cnb p. (Sprogø 
brug. it>f. UTvttcri og (Dpldb ; \ii\. fibfte br. 
ifær om et tffc tænge fi>rbe\-eb,et, fjajTigen 
opfommct Opror.) :=><peraf : (!)prÆ>re«an6, 
en. Stemning ftoé en 9J?a'ngbe, fom (eber 
t. iDpror, Sifbøteligbeb til O. •(2f. S^rfteb.) 
(Dprijtefini*, et. Opforéaanb, tfat ()0é ben 
(gnfefte. (Dpre-rsfPrift, et. ®. f)»ort op= 
mnntreé t. Oprør, fom ubbrcber opr<?rffe 
©runbfoftninger. (Kafjbef.) <l>prm-&f!ifi 
ter, e». £ipl}ttOiimanb f. et Oprør; o. fl. 

(Dprere, v. a. 2, foette t 9Je»ccgcff^ gtøre nroHg, nftnr (tfocr ora SSanbet.) Storm<n, 
bcr opr«rfr ^aret. JDet oprertc .£>a». 
"•ioang JHøft er (Stonn, fianS ()u(e <2uf op« 
rorcr ?Cfgrunben."@voIb. — ^Ct gicre 3?ans 
bet opr«n*t (plumre bet.) 3 oprert i^nnb 
er gobt at fiffe. Orbfpr. SD^it lielc 58lob var 
opr«rt (fat t fiærfcrc fflci^a-gctfe r«. Sibens 
ftQb.) fig. om ©inbet. ©t Oprørt (liben; 
jTabeligt) og forbittret Sinb. (Jn oprort 
3nbbitbning6fraft. 2. egge t. Opfranb, 
giore cprorff. (fielbcn.) ?tt o. ;?olf«t, 9)ies 
nigl)cbcn. "g-olfct oprcrtc fiø." Snccborf. 
3. fornærme ben moraljTe Jølelfc, fofffc 
2(fiti% ^ab. ®et maa opr«rc enl>t?fr <s.\:t. 
Itre t?ofetfe. (5t opr«vcni>c (g»n. 

Øprcrcr, en. pi. - c. ben , bcr fcctter ffg 
op tmob Janbeté Svrtgj^eb elt. SKegiering, 
ben, fom gtor JOpftanb, cH. beeltagcrm« 
onbre i et OpriMt. 

Øprn-rf^, adj. 1, fom g tør Oprør, clt< 
er tilbøieltg berttt. 4?elc. Staben bleo ops 
xax^^ et uroligt og opr«rfF ^olf. (>^. (3. 
O.) 2. fom ftgter, egger t. Oprør. Gu 
opr-crvfV Sale. oprerfFe (S^runbfa'tningcr. 

®pfaMe, r. a. 1. forfonc m. Sabbcl og 
SRibetoi. 3tt o. en ^^efr. — ØpfaMing, en. 

(Dpfamle, V. a. 1. optage fmaaligen, cf« 
terbaanben ; fanfe op. JJanet opfamlcff p. 
©tranbbrcbbcn. £)et l}ar opfcmlet flg en 
flor JDccl papirer (l)ar famlet fig, er fanfet 
efterl)aanben.) 2. opfange. @ol)lraalers 
ne opfamiro t SBrccnbepunftrt. — £)craf ; 
(Dpfitmlinø, en. pl.-er. 

(Dpffintc, V. a. 1. fanfe, fanfe op, ép^ 
famlv. ?(t opf<:nfc (Spaaner fra Sorbcn. 
— Seraf: (Dpfanfning, en. pl.*cr. 

(Dpfat, adj. V. f partic. af cpfittte.] 1. 
fom l^ar >pu, Sinb, fiuft til,, er fi:emt t. 
noget. 2(t i>a:rc opfat til noget. 2. meget 
Ipflcn, f)igenbe efter. 7Ct tȾre opfct pa.: 
noget. |?an er nu ret opfat paa ben Steife. 
3. opfat 93fclf, fuur og tnf SDJelf, bér bli= 
»et '^iX i>. ot benfætteé i Skøtter, ^obc o. b. 
(ot fÆttc røelf op.) 

(t>pfee1l^c, et. b. f. f- <l>pfiftt, Opfpn } 
men fororlbct eller tninbre brugeligt. 

(i)pfen^e, V. a. 2. fenbe op. (nicfft par-- 
tic. cir. i entelte fig. llbtrpt. f. 6. 2(t o« 
Skønner t. .®ub. "Sil fotlleb? @ub si oore 
®u! opfcni>e." (S. SPliclier. — .pan blet> op; 
fen^t t. Qiorgc.) Seraf: (Dpfen^iiig, en. 

®pfti>^en , en. ub. pL .panblingen ot 
fibbe op. Siiittcrieté (Dpfi^^en. 

(Dpfi^^er, en. pi. - c. ben, fom fjor en 
©aarb i S^-ug uben ot eic ben ; en ©aavbs 
bruger, 5?a'ftfbonbe. 

(i>pfiør, V. a. 3. (f. fiøe.) 1. tilfienbes 
gif e <xX ^i^rug ell. Saan af noget t. en vié 
Sib opl)ører. Ttt o. en ?cier, 3eg er bles 
t>en opfitgt t. jlpttebogen- %i o. en 6api« 
tot (fom man bar ublQont.) 2. erUcvre et 
beftaoenbe Jorfjotb ^ceoct. 2(t o. een SriJs. 
ffob, C^bigf^eb, Hi o. en SSoobenftilftanb. I Opflflc— CpPf^tte. 133 £H.>fft>nc— 0^>fmmfc. Tit opflgr Xii»tKPi-fclf. 3. frmpijc, o)»kvfc 
ntwiab. B= tiipfigrlff, en. pL-r. ^an^liju 
^ gen at opffije. iDcraf: (Dvfiøelfcobrcu, 
€)})fl^rl1V•ti^, 0. fl. 

(Dpfigt,fn. ub. pi. [S. X uf ficf) t.] 
j. t. [, f. (Dpfvit, Silfun. Tit h^xit (!>. mcb 
nonet, l)avi noget unber (Dpfiøt, 2. uaU 
»nintelig iDpnurvffomfjet', ti'r rorffeå f)Oé 
anbrc. JTcttc Sfrift cjier ftor tDpfiøt. ^un 
giorte nieiva (l\ Pl•^ fin foftbare 5>raot. 

(i>pjl-'il?c. T. a. 1. fere opab (en Strom) 
t. Cfibé. Ht opjl'ibe iSauv p. en gtob. 
(i^ €. jO.) ;i. ttbtagc of ^fibct, lotfe. 
(Wictl) ;^nu ufccboanltflt,) 

(l>pfVi>rtc, V. a. og rec. 1. binbe ^Heu 
ter ell. aubre f^be Jilccber op j>m 9ioet j^ ops 
filte; hvoraf: tDpffiertiting, en. iS. é. £). 
(fieiben.) Serimob ftgurl. i ^atcmaabeu; 
Tit »a-ve yel op^iextet o; tvonijl : at »a-re 
itbe faren, i en baarlig Stilling. "ilU Jiat»« 
be iHTtet itbc opfyi^rte^e." «poi{>ergo Iv^Hd, 
€fil'brub. 

(DpjTrift, en. pl.-cr, 1, BOfjet, fom opi 
ffritjcé t. ©ftevretoing ell. 9icttefnor t et 
»ift iSilfa'Ibe, 3eg Ijar gioet benbe (l>. paa 
en ntj .Rage. 2^ettc er (Dpjfriften p. HU 
f^vai i(Q enbnu J)ar dt giave. 2. b. f. f. 
SnbfTrift, CtJcrfTrift. (eneetorf.) 

(Dp^Vrivc , T. a. 3. (f. f^riof.) fere 00* 
get i fennen, antegne fFiiftligen. (ftrinc 
op.) 2(t o. SBemarfninger p. m SKeifc. 
(f. egfaa nc^j^riv>f,) iDertS S^a^jie tlct)c 
'cpfFrcvne i en iBog. Tit »ære Ijeit opffre« 
ven (anjtveticn) I)oé een o: giclbc, formaac 
meget. — (Dpffriwniitg, en. pl.-er-. {)anb* 
Ungen at opflrioe. 

tb^jj^iuc, T» a. 1. ffruc noget taft, fom 
twr ffruet i, p. at breic Sfruen cU. ©frues 
moberen tiltage ; ffruc op. '2. tpinge no« 
get i 59eiret ». ^iclp af ©fruer. (f. ffrue 
op,) fiD- ^^ op)True ^rifcn p. noget o: for« 
huie b<n mcer enb titligt. V.t o. ^uuéteien. 
(£n opjl-'niet o: fcnftiet Stiil. — iDeraf : 
(ppffrucit, CDpifFrueniug, e«. 

(i)pffii5, et. omplanter: JDpvoitntng af 
Sovbcn, i!fvemj!iib. m. g. £>.) 

(l>p>Turr, T. a. 1'. ffure teen, gtlK fors 
tx'oct ®(anb6 v. at jTiire. 2. foxba-r»e, op? 
flibc pcb Sfuren, (iS. ©. D.) 

a>pfVsH^c, V. a. .1. (f. fv6c.) 1. ffpbc 

i SSeiiet, ffnbe op. (jlctben.) ".^øimobig 

itn fig titt opfl•V^er." "P. -p, ^riniann. 2. 

- optruge \>. ©firben. JDa bc fiaiibe opfFuftt 

.Rrub og .Rugler, <;if be psia Sii'"ben m. 

'S^aionettk-n. 3. paitir. opjVu^t l>r. unber? 

;• tiben figuvl. ligcfom' opIcbrH o: Ijutttg poret 

i aSeirct. — ±»eraf: (!)pf?yi»ning, en. 

(DpfFytlc, r. a. 1. ffiMlc noget, fom tiU 
fom har parret pa^et, ell. fem er la»it i 
SJanb f. at tløbcé. 2(t o. Jlla-brr, i!inni:b, 
S. faftc ep p. ?nnbet J>. SSolgerueé 5}iagt. 
^-^auot har opffvUct en 2>eel af JBraget« 
(DpffyUet 2<iRt, cp^yUc^« ^ecbl«^, faffccé i (i5eofln«n<n be pngfte S?i»rgartcr og 3otb* 
lag, ber ()awe bereC' 8eie flocrft, eller otten; 
paa alle albse tbi^rrgarter. — (Dpffyli 
iiiitt, en. pi. -er. 

a)pf?icr«, V. a. 3. (f. fPattc) 1. oatne 
0. at ffære. 2(t o, en SSplb. en Søm. 
opftVrnc 5^rmcr, 2. fTitre TlU l)5ab bec 
er at ffære, faalebeé at intet bjioer tilbage. 
■Ipele SBrcbv't, ©tegen er opifi'caren. '%t 
cpff«r»; en SSorPemofe, ffccve qI iSoroen, 
fom ben inbehclber, 3. opjTaarcn g-teg 
falbeé fo?b ©tcg fom ffccreé i ©fiper f. at 
jregeé ell. parmcé p. np. — ©pffotring, en. 
iDpflacc, V. a. 3. (f. flacc.) 1. »jeftv, 
fæfte Bogct i S?<iret, p. ot flaac iet faft, 
flinc bet p. en ^æg, e. b. 2(t o. en SBe? 
ficnbtgiorelfe, ^^Uuat. 2, aabai, opluffe 
r.oget p. ©lag (flaoe op.) JDcnnc JSajfe 
maa opflaaeo. "^po fom opfI«*,acr SikU 
berberen." iO, Cop. 3. figurligc og uegentl. 
Ubtryf: a) ?tt o. noget, et Gapttet i en 
Saog, et ©prog t Sibclen. b) lit o. et 
Zdt, en Sob a: reife, opføre. (S. aufs 
f cf) ( a g e n.) "JCiJle opflaae bercé Sober, 
iigefom anbre .Rra-mmcre." ©c^ptte. c) 
Tit o. 3(*rmcrne, boie bcm om ell. tilbage. 
Sn opjluaet ^Jatteffpgge. 33Jc^ opflcact 
(aaben) ^ielm. d) Ilt o, fin S3olig, fit 
£X»artccr et ©teb o: bofætte ftg, tage fajt 
JBopa-U [2)erimob itfc ^u-lbiijt. ffionbt t 
poetiff ©tiil : "Wei freibigt SJiob Ijan att?5 
opflo'g S)ict," SnOfmann.J 

©pfiag, et. pi, b. f, 1. ben SDeel of et 
.Rlabningé^ffe , ber bflicé om; ifcvr i(^. 
jermet, ©n blaa .Rtolc m. tele (DpfTag. 
2. SSeireté ?? oranbring fra ^roft t. Ze ; Sm; 
flag. (^. ©trom. 83. ©. JD.) S. offentlig 
.Ruabgi^relfe. (55. ©. S;).) 4, £>pt)æpelfc 
af en Sorfopelfc. (f. ficae op.) 2)(?t fom t. 
(DpfTcg troctlcm be S^orfopebc. (iRoftgaarbfi 
£?rbbog,) . 

(Dpflibe, T. a. 3. (f. fl*e.) 1, Hibc p. 
ut). 2. fortarre o. (»^ppig ©libning. SDen; 
ne.KnlD er naflen reeiit opfleben. — 2)cc? 
af: <l>pflibning, en. 

(Dpfiii>c, V. a. 3. (f. H'tiiv-,) fortccrc, gtøre 
ubrugelig ». ©lib, ctl. »egen og langvarig 
S?rug. "5)e, fom l)apbe ?p|t t. at opflii>c 
bereé aniiTafebe .Rlabet." ©c^vtte. — fig,. 
ubflibe, flppe P. meget og ftveiigt2(rbeibe» — 
iDeraf : (l>pfli^n^^lg,. en . 

(DpfliFFc, V. a.*i. f»rtafre ». at fliffe, 
fiffe bort. (3>. SSibel.) 

(Dpfluge, T. a, (f. fluge.) ffuge nlbete«, 
foa-lge gan)Tc. ^an bfeo opjiuttt af e« 
|>ai. — figurl, ?Ct opflugce af 23ølgerne, 
Ilt <K Srbene o: iffe ubtak bcm tpbcUgt cU, 
I;eelt. — (Dpflugning, en. pl.-«r, 

Øpfminfr, y. a. og rec. 1. gioc en fon* 
ftig 9iobme i\. ©minfc , opfriff e ?(nfigté« 
farpen m. ©minfe. ^Tlan fifnbc neppc 
fienbe I)enbe, faalebeé l^aPbe f>un <>pfmiui"el; 
H' — fiJ. opfm^ntc^^; i^^tb, S^'^fft^l'^^^a'^'^* Cpfminfc— £))>fporc. 134 Opfpore—Dpjlanb* (o: fmfgrcnbe, cff. font forfFfønnc ^agen.) 
"Itt Ocbragc ccn mcb, opfminFeite Øc^." 
©nccbocf, — 25ccaf: Øpfmmfninø , en. 
pl.-cr. 

(DpfmyFFc, V. a. 1. fm^ffc bet, font ^at 
to6t fin ^n)b ; ed. fmt)tfc ntcer enb fccb»ons 
Itgt, SRaai: ^un bUoec opfmyffct, feer 
l^un ret taatctigt ub. 

1. (Dpfmøge, V. a. 1. og 2. forbruge oeb at 
fmøge ctt-regc. 3C( SobaKen er opfm«gt. 

2. <!)pfm«^e, T. a. l» fcængc noget opab. 
TTt opfm«ge fmc ^tofcærmcr. (f. fmege.) 

<?>pfm«»rc , V. a, 3, (f. fmørc.) fig. ops 
pubfc noget gammelt. (9S. ®. D. b. i^atc.) 

(Dpfncppc, V. a. 1. bemægtige fig p. en 
l^urtig 9JJaabe , o. uforoarenbe Drerfotb. 
lit o. Sircoc, o. en Soureer. — figurt. "3* 
mtbiertib funne biffe Drb opfnappee, for? 
tolfeé, forbreicé." iKaF)bof. |)an opfnaps 
per {)i|i Ofl f)cc et fremmebt £)rb. — Seraf: 
(Dpfnappclfe, en. pl.-r. 

(Dpfnoc, V. a. 1. oplcfe noget, fom oar 
tttunbet elT. fammenfnoet. 2(t o. et iReb. 

(Ppfmirre, v. a. 1. i b. Sale: opsarmc 
i en ^anbc, jlegc opfPaaret ^iøb, (SRoft* 
gaarbé t)rbb.) 

Øpfmifcv, a, 1. egentf. opbageu. Sug« 
ten, fom ^punben et épor ; men ofteft fe; 
gurt. tomme p. Spor efter, faae ilunbjtab 
om. (ifccr m. S^oragt, og om ben OZrtégfers 
rige.) 2. bruge (Æobaf) op », at fnufc. 
2)et (jele ^unb Sobaf er oUercbc opfnufet» 

(!)pfn«re> V. a. 1. optfiife Ut , fom oar 

fUÉiVt, 

<Dpfoc\ et. [af opfye»c.] b. f. f. (DpFoø, 
gientagen kogning, (forælbet.) 

(!)pfpa^c, V. a. 1. fafie op, grase op m. 
©paben. (95. @. C.) Seraf: Øpfpa^* 
ninrt, en. pl.-er, 

Øpfpile, V. a. 1. ruffc oibt op. 93Jeb 
opfpilcic Sine, (f, fpile, 2.) Deraf: Q>\>i 
fpiltitø, en. pl.-er. , 

' (Dpfpin^, et. pi. b. f. bet, fom opfpini 
teé ; i-paafunb. (ifcrr i onb SBet^bntng.) 

(DpfpinJ>e, V, a. 3. (f. fpini»e.) 1. fptrt* 
fcc a(t bet, fom fiaoeø. |>ørren er nu op; 
fputI^ct♦ 2. ^ittc ^aa, ubtcente, opbtgte ; 
it. fttfte (2Ctt om noget onbt , ffabeligt.) 
?(t o, en Søgn, et S^ebrageri, S^orra'bert. 

Øpfpifc, V. a. 2. b. f. f. fpife op. (mcft 
i partic,) 3Gb(erne cre f, locnge fibcn ops 
fpiflc. 

(Dpfplittc, V. a. 1. aabne noget, fom et 
lutfet t3, en éplit. ?(t opfplitte en ^cn. 

Øpfpølc, V. a. 1. fpotc eU. »inbe o(t bet 
®arn, fom baseé, p. <Spo(ernc. SSæveren 
l)ar opfpolct alt ®arnet og forlanger mere, 
— Sevaf: (Dpfpoling, en, 

(Dpfpove , V. a. 1, opbagc \>. ^tetp af 
©poret , fomme p. ®por efter. Tit o, 
SSttbt. 2. figurl. a) opføge, opbage, 
oplebe. politiet l^ar opfporct ^ané Op- 
l^olbéfteb. b) faae at »ibc, erfare, fomme efter. Seg l^ar tffe funnet opfporc ®can« 
ben f)ertil. — (Dpfporiuø, en. pl.-er. 

(Dpfprui>If, V. n. 1. (om ^nbcnbe ?ege« 
mer.) f. fpruMc. Set opfpruMcui>c SSanb. 
i^B. ©. b.) 

(Dpfprctnøc, V. a. f. fprofKøc. 

(Dpfprattc, V. a. 1. fprætte op. f. fpr«t» 
te, 2. Seraf: Øpfpratning , en. (ops 
fpr«fFc { 93. é. D, CC en feilagtig (Sfrioe« 
maabe.) 

(Dpfpytte, V. a. 1. faftc SSæbjTer op, Ut 
offonbrefi af ©pytfiertterne, eU. faml« flg i 
S3rp|ll)uun}eben og SKatJtn. -pan f)az ops 
fpyttct meget ®lob. ~- CDpfpytning, en, 
pl.-er. 

Øpfp«{>c, T. a. 1. fortnnbe o. at fporbe ; 
fpæbe noget, Ijwié SKcrngbe r. S3rug er for* 
minbjTet,- een cH. flere ©ange. Ttt opfpots 
{»c Suppen. — Seraf: (Dpfpflcining, <n» 
pl.-fr. 

(DpfpÆu^e, V. a. 1. fpccnbe noget, fom 
breber fig i 2?etret, cH. ftrarffer fig opab. %t 
o, en ^oliTterm, tt (Soltelt, — ?Ct o. ^a« 
nen p. et (55ePær, tra;ffc ben op ell. tilbage, 
for at (unne trpffe af. 2. løfe bet, fom ev 
fpcrnbt. Tit opfp<rn6c fit ©ælte. op* 
fpfl;ni>tc ©fof . — Øpfp«u{»in5, en. pl.-er* 

Øpfpergcv. a. 3. (f. fporge.) finbe^ 
fpore x>. ©fterfpørgfcl, opbagc ». at fpcrgc 
fig for. 3eg fjar cnbelig faaet f)am op* 
fpurttt., ^un er iffe at o. i ^cle 93i)en. 

(Dpflaac, V. n. 3, (f. f^aitc op.) 1. b. f» 
f. fl,;ae op, reifc fig. (i tjeiac ®tiil.) Sa 
opjlo^ en iDlbtnq blanbt g^olfet. 2. fors 
tabe ©engen; ftcac op (fom altib br. t 
^rofa , meb Unbt, af partic.) -pun ci; 
enbnu Hh opftaatt. 3. blioc leoenbc p. 
nt>, fomme t. ?ife. lit o. fra be Søbe. 
"Serfom it Søbe iffe opt^artc." S. Sibef. 
(f. (Dpfianiclfe.) 4. fremtroebe, »ifc fig. 
Ser er op)lt<;<:ct en np gorfoarer af benne 
Ccrrc. "Se (Sanbl)ebé 9Stbner, fom nu ops 
flo'&c triubt omfring." 9Banbal. 5. ops 
fomme, reifc fig. Seraf opjloi en langs 
tjartg étrib. "3 øorigt fan bette iSilfælte 
iffe ofte opfl«<tc." S^rjteb. 6. famle fig 
m, »a-bnet 33?agt, reifc fig (fieiben. 2(lmuen 
par opfiaaet i 3}Jaffe.) f. (DpjlcjnO. 

(Dpi'Jable, y. a. 1. ftable i nogen .pøibc. 
Ht o. »ritnbe, Sør». "3 ©tebet f. at 
©aberne i anbre ©taber ligge ja-onfibeé, 
feer man bem ijct op)TabIcJ>e p. Mnanbcn." 
S3aggefen. — (Dpjtabliiig, en. pl.-cr. 

(i)p^ai>((y V. a. 1. b. f, f, oppynte. (9S. 
©.©.) 

CDpjIatfc, V. a. 1. reifc i ©taf, fætte t 
<Staf. Set |)ø, fom iffe rummcé i .pufcs 
nc, opfTaffes uben for. (95. ©. D.) 

a)pllaie»e, V. a. 1. fa:tte p. ©talb f. at 
fore ell. fcbe. ?(t o. unge Jpingfter. ^an 
^ar op)laIi>ct 50 ©tube. — (Dpjlali-ning, 
en. 

(Dpfian^, «n. ub. pL ©n uæbnet ^orcs Cpjlflnb— £)pjiøt» 135 jOpfl^t)— Opfcctte, nitH), tttttn ftf et Uclt Jolf, ctt. en flor 
»Deel af l'ammf^ mob Jienbcv, mob Oanbé; 
ficrvcn i'il. jKroicrdigcn. .pf(c imtd vat i 
Op|>ani. At Qievi Q)v^<ittb tmob en 
gicnbc, mob Kegcnten. ([. Øpr^r.) 

(Dp|l.:iidclff, en. Silftanben at (cttc op 
iflicu , at \\aat »p fva bc iDsU, (f. op* 
fta«c, 3.) 

(DpjIanJicr, «n. pl.-e. noget, fom ftaoer 
op eU. reifct ftg i SJciret, [om rager frem, 
fJaaec frem f bog fun i »if[e fccrbeleé Sitfal« 
bc.) f. 6. <l)pttaii6crcrt »eb en ib'anbpoft o: 
^iimpetræet. (Dp)i.:n6frcn p. en 8iof, en 
©arntjinbc, p. en ^Preffcm. o. — Deraf: 
<Dp)l•<:ll^erroF, en. ©t ©lagiJ minbre 9{i>Hc, 
p. I)in(fe -piulet er onOragt i 9}Jibten, meU 
lem iTpfranbere. CDpiiani'eruav) , en. et 
eget Stags iBoeDerftole, fom bl. o. bcugeé 
t ;5£'lanb. 

U)p|leøf, T. a. 1, ftegc p. ui>. (95. ©. £).) 
3. fortirre ». ©tegning, ©meirret er op? 

fim- 

1. (DpiTemmc, V. a. 1. i. f. f. iflcmmc. 
opffcmmc en (Sang. (iS. <B. £>.) 

2. (Dp)lemmc, y. a. 1. (om 93anb.) ftanbfc 
i ?CfIobet, bcvmme for, opbamme. op^crm 
m( iPanfcet i en iDam, Sanat. (Oluffen.) 

(l^Pliigc , V. n. 3. (f. fritte.) 1. t)cex>c 
fig ftigenbe fra forben. J>a SuftOatonen 
opilctt. "fvo fom Køgen feer cpfiigc." 
iLn-lTei. — fig, ot o. fra een 5<5reépoji t. en 
anben. 5^en op|ligeiiic Sinic i ■J£nieft<gen. 
(5^ater, g'arfaber, SOJober, 93Jormober, o. 
f. ».) 2. optomme, opftaae. S)et opflcu 
en Stjitil f)oé mig. 

(Dpi^irfc, y. a. 3. (f. fliffe.) 1. fættc 
op og fa-ftc m. ^iaak. Kt o. et <£>ot)ebtat. 

2. aabne m. et (gtif, ftiHe |>ul p. "Ut o, 
en »(egn. 7(t o. en Senbe, et aSiinfab. 

3. Tit o. en »J^oblierplabc, fornjie (Stiffet p, 
famme. — (Dpftifiiinp, en. pl.-er. 

(Dpftillc, T. a. 1. reife, fatte op. ©fiocn 
6teo opiiiliet. — Dgfaa om at fættc eU. Rille 
noget p. en vii Vlaaie, iU. i et »ifl ^or; 
t)9lt>. ?(t O. en Snare, et (35arn, en ^f^'l- 
be. 7tt o. »riHerne i Sfaffpil. o. et 
IRegtment, en Jtrtg)J()a;r. — S)itaf: Q>p\iiU 
Jiug, en. pi. -er. 

chpiiiuc, T. a. 1. bringe noget t. at ftaac 
i 2>eiret t>. at ftine bet. 2. ftipe noget p. 
ni?. — Øpi^iuning, en, pl.-cr. 

(Dpiloppc, V. a. 1. ftoppc p. nt), floppe 
om. 5>enne 93?ntrabéi trænger t. ot ops 
jloppec>, — Øpflopning, en. pl.-er. 

(t>P|lrygc, v. a, 3. (f. jlryge.) ftrogc nos 
get opab. 2(t o. .f)aaret. 9)Jeb glat ops 
flrcttet paar. — (Dpjlrvttnintt, en. 

a)p)liKNfc, V. a. 1. b. f: f. tillluv^fc. («. 
6. <D.) 

(Dpiliiue, V. a. 1. b. f. f. fJiive, 2. ops 
ffuuc^c 9ioer, .Kartofler. — iDeraf : (Dps 
fiuyiiintt. Oli. pl.-er. 

a)pfli>, et. pi. b. (. Øpjl*^ fra aXauen o: volbfomt opfttgenbc ffifnbc. (<Dpf^«^, 
for: Oiptkni«. ^oitfelbt. forætbet.) 

(Dpf^<'^e, V. a. 2. ftobe op , aabnc ». 
<Btet). S^cvin bleo opfloftt. 2. ftøbe 2(lt, 
MiDe fa-rbig m. at ftobe. KUt btffe (3vm 
faac t>i iffe op|T<^^te i J)ag. — iDcraf : 
<Dpt^o^en, (Dpiic^ntnø, en. (ber ogfaa br. 
{ famme a^ema-rfelfc, fom (DpfJƻ6.) 

(Dpfnge, v. a. 1, fuge op, brage op t>. 
|>ie(p af Tfanbebrættet. lit opfuge SSanb 
giennem et JRor. — (Dpfugning, en. pl.-er, 
(Dpfnmmere, f. optælle. 
(DpfUvtiet, adj. V. f. fufiic. 
(Dpfvie, V. a. 3. (f. fule.) fortære ». ot 
f«c. (b. Sale. ^(topfvicen SO?ccngbt^orn 
t. SBrft-nbcoiin.) 

CDpfviuge ji9,_V. rec. 1. (f. fwinge.) 
"93iob efiH'rne min "Kani f!g o<\ opfuin« 
fier." ^. >^. ;^rimann. — 2)et br. ifcer fis 
gurl. for: ^æve f[g til et fjoiere aanbeligt 
eU. moraljl Ctanbpunft, eU. til 3Gre, SSærj 
big{;eb, 8i>ffe. "(Jn ©tot, ber l^at opfvun» 
get ftg tU StRagt." 3:refcf)0W, 

(Dpfuirr , T. a. 1. tilfcctte, forobe ». 
©oiir. 3lt opfutre fine ^enge. (95. ^. O.) 
(Dpfmilme, v. n. 1. (er.) gt»c fig ub, 
l)c\>nc op, Pige i |)øiben. (f. fvulme.) (5n 
opfmilmet .Kinb. 2)e af »iergvanbct ops 
fx»ulmc*e S^lober. "©pfuulmct i^lob biergs 
'hek SSolger oælfcr," ^ram. — (Dpfuuls 
men, en. ub. pi. 

øpf»«mnict,adj. opffpUct, fammcnf!^(s 
let af ^avtt, af 93anbfi[ob. (ni)t D.) 

<Dpfye, V, a. 1. forbrug« o. ot fi}e. ^un 
l^or opfyet ol ©ilfcn, — (Dpfycning, en. 
(25. €. S).) 

(Dpfyn, et. ub. pi, bet, ot poofee, tage 
oorc p. noget, Ijolbe bet peblige og i iDrs 
ben ; Silftjn, Spfigt. ^t t)ax)c (Dpfyn meh 
et ?(rbeibe, oDcr Zlrbeibcrnc. 2)et ftaaer uns 
ber ()oné (Dpfyn. — (i)pfyneman5 , ,en. 
ben, fom i)ar; V]>\m m. eller oDer noget. . 
(bpfarfc, V. a. 1. opbinbe, opfilte Seers 
fen eir. ©fiorten. (5Rojlgaarb$ X?rbb.) f* 
bet mere brugelige opfyi«rte. 

(Dpfort, et. pi. b. f. 1, fTrifttigt llbfaft 
ell. Ubarbeibetfe ; (Soncept, noget, man bar 
opfat p. papiret.' (Øram.-^Kofrgaa'rbg £>rbs 
6og.) 2. TCtijTog, ^aofunb, (fora-lfcet.) 

Øpfoftfig, adj, IZ, ouffiUjig.] til* 
bøiclig t. af fo-ttc pg op imob SJwigljeb eH. 
^orcfatte ; gienflvibig, oprørff, ulijbig. — 
(I)pf<rtfigi)eJ», en. ub. pi. (33. S, D.) 

Øpfoctte,v, a, 3. (f. forttc.) 1. f«tt' 
op ; fieiben unbt. i partic. *Det er "iiit ops 
ffit p, Coftet, llnbertiben ni. 93ibegreb om 
ot fortte i en iné JDrbcn : opfiillc, 2Ct ops 
foftte »øger i 3?colernc. opfat røe^f (o: trf 
932elf . (f. opfat oscnfor.) 2. reife, fammens 
fa-tte JDelene of noget, ber er Ooit. ?lt o. 
en (Seng. opfÆtfe et(55ierbe, fom »ar nebs 
falbet. (ftg. at opfatte .paoret. o. -poeebs 
t«ier; bogo^faa: atfortteop.) 3. frem s Opfcctte — £)pta(^c. 136 Opt^igc— Optrin. fættc , ubmftc ftfiftnocn , fccffe i 9)t;nncn, 
^ubfajTc, affatte, (om iDocumcntcr, ell. an* 
ire totti ©Wfter.) "Kt c. et SBve», ca 
^laøc , en ^(nføgning , ^ovcjltllini). 4.' 
tabcberoe, Ijenftaac, ubfattc. Ht o. en 
Btcife, et ^Qfctagcnbc. SSi tnt o. bet t. i 
3)Zocgcn. (it)f. u^fcctte.) 5. fi^tte p. ®p{(. 
6. t»ooc^ ubfccttc, gtoc f, 9^ctt3. (i ælbce 
(Sørifter.) 2Ct o. £it) og 83e[fan-b fot een. 
?(. 6. SScbcI, .&oitfc(bt. 7. 2(t o. c» 5Ha? 
Setn^tv flibe, Ijnaffc ben. 6. opfatte fig, 
Qxetc i)pftanb, fætto fi<) op« Ht o; ft'o mob 
S5DrtgI)eben. (pf. opf«t, cuenfor.) ?= op; 
((Vttclitj, adj. (af opf^ette, 4.) fom fan op* 
jcettetJ, taaiec Ubfættttfc— (Dpfoettclfc, en. 
pl.-r. 1. ©icvningcn, ot fccttc op, vcifc 
op^ fltlfc op. (forefommcc ft^lben ; og ()ci* 
lerc 6r. (Dpfo-tuinø, £)pftitl{ng, Dpreie« 
niiig.) JJ. bet, at opfa-ttc noget ;' UvjccU 
telfe, ^ov[)aling. Sagen taaler in r^cn ©p* 
fc^ttclfc. (50Jan tccnJer ftg ». (Dpfattelfe 
pn mere ubefterøt Sibépunft-, enb ». U^farr^ 
telff, l^oilfot oftere bf. tjcoc Salen ev om en 
cttettagt eller (i^tait (Dpfocttelfc af en bei 
rammet Sag ell. ©terning.) 3. (t^pfoc.t? 
telfc (o; £>pltanb, Dprciéning) imob i^on« 
gen. ®. iov. VI. 4. 9. 

(Dpfeøe, T. a. 2. oplebe; føge op. Seg 
fitgtc (ænge efter f}am ; men tunbe iffe faae 
i)am PPf'J'øt. — (DpfeøitiiiQ, en. pl;-cr. 

(Dpf«mme, v. a. 1. foi'frirtc m. npe Søm. 
2(t c(pf«mme en |)aubaab. {^B. ©. £>.) 

(i)pt(;arite, v. a. og ree. 1. fig. opbpngc 
til en ufcebt)anlig pniU, 3[en dpt<tariieC>c 
fig ti...^i)ften. "8ab binc JStftgev, .pao ! 
optv;cvue fig." Z, SJlicfjer. — 55eraf : (Dp* 
tisanting, en. 

(Dptage, V. a. 3. ([. tatjc.) 1. løfte op, 
tage op. \ 2Ct o. noget fra forben. 2it o. 
planter (af forben.) — fig. lit o. «n 9JJatc; 
vie p. n^, (oi: unbcrfajte ben en ni) ynberføgel« 
fe, JBe()anfcling.) 2. ftgurt. S3ema'rfe(fer: 
a) inbtage,befoettc (ep ^labé.) -pané ffitdeb; 
flette optager igieti ffn gamie ^laU, ^lah' 
|en er optaget. 2(Ue ©illetter (t. Snbgang, 
t. ^tabé) cre alt optagne, h) gioe ^laHf 
"inblemme. o. een i fit -puué, i fin Jamis 
tic, i et ©cljTab. c) borttage, opfnappe. 
S)ennc (Soureer bl'eu optaget af J^tcuben. 
^Ht o. Jtreature o: bringe fremme'bt C-wo-g, 
fom man ftnber i ftn 93?,arf, f S^ivPåriug. 
d) føre i SBrug; ifa-r om bet, ftiné !Sriig 
fornpefn ?{t o. en nn 9}Jobc. • "Ut optage 
" en gammel @fif." Soibing. "Stjebragt 
tnaa ci i)ppeé ell. optagce." jpeitfetbt. e) 
tnbtagc t. ®i>rfning , opbprEe. Scnne 
3orb er i 5fior optagtt, "Ut .optage og 
bpggc (bebngge) en @(in." ^. ^lauffen. 
f) mobtagc i ^orffub, ell. fora Saan ; f)æ\?e 
ubjatte $enge. Ut optage fin 2ø,n. ?ft o» 
fine Sleriter fornb. o. et iJaan. o. en 6a= 
pital. g) mobtagc m, et infi ©inbelag ; 
litlffggc en S3eti)bning. lit o. noget »el, ilbe, { en gob, { ben bcbjJc SKening, Kt 
o. noget for Spøg, f. 2(loor, fom foragt. 
"jQan min JBøn m. ®unft: optager." S3or« 
bing, h) ?(t optage en @gn, o, et Jtort ooc» 
en ©gn, en 3orb p: ubmaote ben, og af* 
fcrttc ®rænbfernc m. m. poa 'J^apiret. — 
optage et Sanbjfob O: aftegne bet efter 9Za« 
turen. — Tit optage en Cifie, ^-ortcgnclfc 
or>er noget o- f!nuc, opftrioe. — ?tt o. et 
Sor^'ør, en ©pnéforretning, optage en Sag 
t, ®om^, tn. fl. Salemaaber. - 

Øptcgnc, V. a. 1. giørc ^ortegnclfe oocr. 
.^an optegne>c 2llleé 9ta»ne og Stonb. 
2. føre i '•pennen^ opjfriac. •— (Dptegnclfe, 
cn,pl.-r, 

(Dpthronc, V. n. 1. fig. og poet. reife ffg 
15« it i i^etrct. . "(Dptbroite i Stpen" (om 
et Saarnfpiir.) 93aggefcn. ^ 

Øptif, en. ub. pJ. [?at, Optlca.] Sorce 
om 8i)fet og bete Ubbrcbelfo. — optijT, ndj. 
fom f)ørcr t. Sivren om 2i;fet, ell. til ?ouenc 
f. Spfet, optijTf 3»fivumenter , ©ruub* 
fætninger. 

(Dptiitge, V. n. 1. (f^qr.) b. f. f. titigc, 1. 
(men fielbent.) "2)e S'fterteoenbe — maatte 
optingc mcb ©etftligljeben, f. at faae 2e« 
gemet begravet." Scljptte. (2)et fielbnc 
Crb forefommer ogfaa i iD, 2oo V. 1.5: 
"Øptinger 93?anb for nogen Sag" ; t)»or 
bet enten, fom man fivbvanligen f)ar forfla« 
ret ict, benuvrfer : at inbgaae noget, fhitte 
^orbrag ; eller maajTee rettere : at opfree« 
\>C-, opforbrc ;Xtnget t. iSibne.) 

(Dptoe, V. a. 1. ffijlle Jtar, ^abc, o. b. i 
9Sanb, {)iior{ bc bpppeé, og f)Ooraf be op« 
tageé. — absol. om at aftoe iBorbtøtet. ^i; 
gen l)ar cnbnu iffe optoet. — (Dptocn, en. 

CDptog, et. pi. b. f. ).. Ijøitibeligt iSog 
m. ^ragt og talrigt ^øtgc -"iDanbtj, 9vibj 
berfpil og prægtige dtVptog." Snecborf. -- 
figurligeniSptrin. "g'orfpillct t.bet førgelige 
(Dptog, fom fnart pilbe følge efter." Jtamp^ 
mann. 2. Sammenløb, i urolig penftgt; 
^pløK 25. S. ©. (itJf. (Dptotcr.) 3. (Dp* 
tog (2tct) i et Sfuefpil o: en Samling af 
ffcre Sptrin, (Scener) ber ubgiøre en felt?; 
fla'nbig Tlfbeling af Stoffet, (egentlig en 
g^orbonitnirtg af bet S. 71 u f j^u g , ber ^av 
v^-)enfi)n t. g^orljængeté .Cptva'fning.) 

(Pptoppc, V. a. 1. opbwigc noget faalc* 
be-5, at bet faaer en Sop. («. S. D.) 
"■®e {æottc Sølger optoppc fig." ^ram. 

CDptri^fe^v. a. 1. bringe noget i SJetret 
t), ^!oielp af en Sribfe. 

©ptrillc, y. a. 1. trille ell. rulle noget 
opab'; tt. b. f. f. oprulle, 1. r3?. S. £).) 

a)ptrtn,ct. pi. b. f." 1. (S. 2Cuf trit.) 
cn-panbling, 58cgiivnl)cb , Silbragelfe; 
(bog ifaT'om en faaban, ber p. en eller an; 
ben 93taabe oæffer iDpmærffombeb, ell. er 
bettibenbe. ©t fielbent, ma;rfeltgt, røren; 
be Cl>ph'in. (£t (D. af bet baglige Ciu. 2. 
en Tlfbeliug i et Sfuefpil, fom fremfowmc« Optrin— 0^> tømme. 137 Optcmmc — Opvifc. l>*rti«b, «t ^crfonct \wW« p. SJfucplabfcn ; 
en 6(cnr. 

(Dptr<c^e, V. ru 3. {f. t»«^c,) 1. frem« 
ffillc jig i en ^forfamling ftt. offentlicicn ; 
frcmtrocK. ?(t o^trai'e for JHcttcn, p, ©f uc« 
platfcn. 2. t»il"c fig, frfniftaac i en t>té 
(5iif n^Trtb. Xt o. fom iCibne i en (^ag, fom 
?(nf lager. 3. b. f. ). opl^aac, 4. — U>p« 
tr^r^clI, en. ub. pi. 

(Dptrat^f r, v. a. 3. (f. tr<xHt.) forefom« 
mor fieltcn, og næften fun i partic. ^la« 
ffen er optniFFcn (o: proppen af »Jlaf^'n-) 
«l)rct er optruffct (o: JieCrcn, J^tcttc« eH. 
S3d-gten [om [cttter bet i (Sang.) ^an er 
blcyen optruFfct (bebragct) »eb benne -pan« 
icl. — optrt?tfc for : npbrage , bannc 
(Sneeborf) er nocften ubrugeligt. = (Dp« 
trarWet , en. pi. -:• e. Éc^rager , ©nt)ter. 
£^m et fruentimmer : (DptrcrFf crff e. ®n 
giftig <!)ptval¥crfl=e. — Cl>ptrirff cri, et. S8e» 
fcragcri. (b. Sale.) -^(DptritWeii, (Dptraet*« 
iijng, en, ©ierningen at træffe op. 

«^ptr<cv>l«, V. a. 1, opløfebet, fom er 
fammenfat , fammenfnoet af Srarotcr. — 
JDeraf: (Dpttflcwlinø^ en. 

(i)ptugte, V. a. 1. opbrqge, bannc, uiv 
bervife (nu (angt minbre brugeligt, cnb 
op^rattc.) — (Dptugtelffv en. (i»f. ^ugt.) 

ØptccIIc, V. a. 3. (f. t«Uc,) 1. lægge 
Sal [ammen (abbere.) 2. b. f. f. opregne. 
Ht optffllc fine iBebrifter. 5Lct fan Ijan o, 
ipaa Jingrene. — (Dptcclling, en. pl.-er. 

(l^ptornf'e, v. a. 2. fommc t. at brænbe, 
fcrtte i S3ranb. ?Ct optÆlI^c 3lb, o, et 
S5aal. 2. ftg. ffgge , Oirffe, fremfalbe. 
JPerueb opta:n^tc6 .pabet, ^orbittrclfen p. 
ur. Kt o. (opf)ib[e) een t. ?8rebe. "^un 
"af en ringe Sing optocn^eo fan, f(;a fnarf 
9)?an (u'nbe gier iniob." Holberg. — "35ers 
fonu et faabant Jovfivt funbe optvCu^e6 { 
?lfle." ODipnfter. — <2)pt<r^^clff, en. 

Q>\}tc:\\fe, V. a. 2. fiitte p«a ». Gftertan* 
fe, ubta-nfe, nbfinbc, Ht o. en ?\rt, Unb* 
ffi>lbning, et JRaab. (Sn opta:nFt (ot>ers 
(agt) Sifgn. — optornFclig, adj. fom fan 
optcenfe?, ubpnbeé. ^aa alle cptccnFcIigc 
9}^aaber. "^o,x\ anyenbte alle <?ptaruFe]igc 
9J2ibler t. at fommc Ut ^aai nccrm?re." 
9la()bef. 

Øptoc,v. a. 1. bringe frcSne Sing t. 
flt fmelte ell. tee. Solen opt^cr 3fen. 
6n opt«cni»c ©onbcnpinb. (iJS. .©. £),) fig. 
om ben forfrcéne , ber igien cptKirmeé. 
Seg er enbnu iffe ret opt«ct. 2. v. n. 
fmelte ell. bliv* flnbénbe cfterat ftaJe mrret 
fvoffen. (oftere : tcc op.) Tit labc frojfcnt 
aSanb optec. (JC. S. iD.) 

(!>pt«icr, n. s. pi. f egentU' pel Q^ptet^et, 
fom bet finbeé i »Ibre éfriftcr, af <!)ptog.J 
^ilb og faab £?pførfel; gale, uorbcntligc 
■£)aiiblin9er. (b. ZaU,) 

tDptommr, r. a. 1. tctggc Sftibfcl og Sømme ^aa, Tit o. e« -^e^. — ®crof : 
(Dptemning, en. 

(Dptcmrf, V. a. 1. tilfiugge og reifc Som« 
mcret (i en S^ngning,) Tit o. et ^uué. 
optcmre et (Sfib o: iftanbfoettc Sømmcrct i 
famme. («. (2. O.) 

(l>pt«'rre , V. a. 1. tørrf bort, oftørtc 
noget »aabt (ffcer om bet, fom er fpilbt p. 
Øufvet, p. et »orb e. b.) 55craf: Q>ptencs 
rintt^en. pl.-er. 

U>pv«:.:gne, V. n. 1. (er.) blife Padgen. 
(3 ^profa fcebininligft : vaagne op, etl. 
v>a»:gne.) 2)erimob ofte fiflurl. én op; 
vcagnen^c ^Vt^lclfe. "JCg ©l)^o» brat op; 
x->aagnfr af fin 2)yale." ^\ ^. Jrimann., 
"€navt, peb fmelfenbe ?pb, ben fielcnft« 
£æng[cl opUi:v:gHf^." S. ©taffelbt. 

(Opvarme, V. a. 1. fplbe, gicnnemtrocngc 
m. 'iSarme. SSærclfet maa gobt opwcrmcd, 
2. Xt o, ?3Jab o: labe fogt 93Zab, fo;n er 
bler>cn folb, attev rarmeé p. S^ben. op? 
tjarmct JUaal, Suppe, @teg. — JDeraf: 
(Dpvarmclfc, CDpuarmen, en. ' 

(Dpt>arte, Y. a. 1. paffe, gaae t. J^aanf 
bc, oppaffe. ^i§cn maa o. peb SBorbet. 
Tit blioe gobt, flet opwrtct. Sn opvCTs* 
ten^e .kammerherre. (?rt o. een m.. noget, 
t Salefproget: beperte nu'b , bwbc.) 2, , 
aflægge ©efijg ^oé en fornem 'Perfon, giørc 
een fin Oppartning. "X^c anpenbe iffe nær 
faa megen X\t> p. at tiene bcre$ SSelpnberc, 
fom bc fpilbe p. at opuarte bem.".Snecs 
borf. = (Dpuarter, en. pl.-e. en Siener, 
iDppaffer. iDm et fruentimmer : <l>pv<:rs 
tcrffe, en. — Øpvartning, en. 1, ub.pl. 
©icrningen ot opparte , t^aac t. ^aanbc. 
2. pl.-er. JSeføg l)oi en fornem ^Pcrfon af en 
ringcK. 3eg har ibag giort 9)iinijleren min 
0. ?ft giore flittige U)pyartningrr f)0é bc 
Stove. — U)pv>artning&Fync , en. pi. - r. 
©\>gePogter)fe, Øangfone p. JjSofpitaler. — 
(Dpuartntngepittc; en. 9?ige, fom'Parfer op, 
f. e. i ^.Oert5(}Ulc. 

(Dpwafyf, T. a. 1 . f, tjajfc op, toe'op. — 
(DpvajVuiiig, en. pi. -er, 

(DptjeieTv. ai 1. fjcrPC i 8?eiret o. f!n 
SSægt. («. m. £).) 2. fig. betale, erftattc. 
8}ian fan iffe o. bet m. ^engc (om noget, 
fom er meget bort.) S'et fan iffe opvcic mit 
Sab. 3. giøre fplbc|t for, 3nbfumriernc 
opoeic iffe (wcic iffe op) imob Ubgifterne. 

U>pv>eni»c, V. a. 2. f. Vfn^e op. 5>eraf \ 
partic. opliJcn^t. 

(TpviHc, T. a. f. viFIf, viFIe op. 

(l>p^?in^c, V. a. 3. (f. v^n^c.) f)iffc ep, 
bringe. op i 2>eiret p. .f)ielp af en S3inbc. 
?{t o'pf iIl^e ?(nferet. — (l>pv•i^l^illg, en. 

(Dpuife, V. a. 2. pife noget p. at liolbc 
iit op, i >I5eiret. 2. inbgiPe, forelægge (. < 
offentlig ^r««Pelfe. (25. <S. S.) 3. frem; 
pife, næPne, ifær m. Stoc^v ell. frenipife noget, 
fom er t. .pæbcr. 9}Jan pil iffe let opvifc 
9)Jagenbcrtfl. 3)cnne ©?• fan e. mange be= Opijffc— OrofcU 138 Orafc(~Orb, tveimt«Q)?(ienb. "Ct UnUt er Itt.oa maa^tc 
i«t ftøipiv ^tftoricii opuifcr." »aøgcfen, 
(bpvifrc, V. a. 1. [. optettt, 
(Dpvo^e, V. n. 1. (er.) f. vojcc op. — 
©aarcl i cgcntt. fom fi^urt. S3cmærtclfc 
forcfommer bvt mcfl t partic. aet. og pass. 
(in fcotigt opuorcii{»e @Eot). 2)cn ops 
wo;ccn{ic Ungbom. difflben er opv>o;cct 
(f}cgeu) t. cti 6cti}bctt9 ©um. 25c »arc op* 
vo;cci»c mcb (){nanbcn. 

(Dpvrific, T. a. 1, oabnc o. at »ripe, ». 
2(n»enbdfc of eolbfom JpaanbéJraft. "SWcb 
opwrit^ft 9}?unb." £>. S3tbc(. 

Øpv<tffe, V. a. 3. f. v>ccffc. ©telben <' 
cgcntt. iBtmcvrf, t bv>i'?cn vccffc fæbsanl. 
fcrugcé. "2>c gatmltgftc SJlibtcr t. at op« 
vccffc 09 ftinfc ©tivfcn." 9D?i)nftcr. 2. 
fvcmfatbc, fonwrfage, fcettc i ISSeooecietfc. 
£ift opvfifte Cpfl l)0é mig. JDccoeb op* 
vaHts p. n») i)ani SSrebe. ?(t o. et iDprur. 
£>ct opwfil^c atminbcltg 2Kt6fornøtcl[c. 3. 
2(t o. iDett, o. een fra bc »Døbe a: falbc t. 
£it)c, bringe t. Sioe tgten* ".£)anS Søb 
opv«ffcr io bog <{ ben Døbe." iBeffet. — 
opvaft, adj. Y. fom ^ar (et 9?cmme, fatter 
«i. ^urtigOeb; villig, flog. Ct opvcft 
^ot»cb. @n opwaft Dreng, (©ielbnerc 
I)ørc6 6ub|t. a)pw<:rtl)ci>. (25. é. £).) =a 
tDpuafMfe, en. ®ierningen ot vxtU eU. 
opv>ff?te. (i)pu«ffclfe^fra be ©øbe. 

(i)p».atl{»e, T. n. 1. f. v><?l>c op, Cn JliU 
bc opv<rl^c^c af 3orben, "én ©læbe, 
l)»oraf bu iffe ffal ma-tte« , l^oié .Ritber op« 
voclbc t. et eeigt ?i»," S3Jj)nfter. 

(Dpv>aItc,T. a. 1. Ⱦlte noget opab. 
Da ©tenen »ar opv»«Itct p. ^«ien. — 
Deraf: U)px»Æltniitø, en. 

(I>pv>art, en. ub. pi. Silftanben, at »orc 
op, at tiltage ». ^.Sa'vt ; ^tcmim-rt. ©fo* 
»en er i gob <D, 3 min (Dpwaxt o: Ungs 
bom. (SJian ftge r ogfaa : (gn ffiøn Q>, af 
unge Srecer ?: ben unge ©foo felt>. "©fo»e 
<if tutter gamle $ræer, uben rtngeftc Uns 
bcrffoo og Øpwof;:t," Ctuffcn.) 

(Dp«&c, V. a. 3. (f. xbc) cebe 2flt f)»ab 
bcr er at a-be, ell. faa, at intet let>neé (fpife 
op.) 4?eften Ijar op«i>t fit ^ober. — fig. 
Scrnet opcc^co (fortæreé) efter^oanben af 
di\ift. 

<i)pa:Mc,v.a. 1. forablc, opb^rfe. (ufæb; 
t?an(. a>ib. ©. ©fr. VII. 477. ©0. upp- 
oclla.) — (DpaMing, en. (SDiotl).) 
(DpÆøge, V. a. f. opcgge. 
(Dpofc, V. a. 2. f. øfc op, 9Kaben er 
opof^. ?Clt SSanbet er cnbnu {ffc.opojiaf 
JBrønben. — (Dpopnluø, en. pl.-cr. 

(Drager, en. [(Dcragcr; maajtec forf 
(Dvcragcr.] 1. 2fger , fom J}»iler f}»ert 
onbet ?(ar (9D?ot{).) -poiieager. 2. ub»)rfet 
3ovb, fom før UfcfTiftmngcn (aac inbe imeU 
lem bprtebc TCgre. 

(Drafcl, et. pl.-(DrafIcr. ©t>ar, fom 
®ub«aic trocbcé at gioe ben, fom obfpurgtc bem, 0. bcreé kræfter, (Oraculum.) Ht 
troe p. noget, fom t;><^i^ et Q>. — figurt. ^an 
er tigefom et ØraM i ben 6gn, l)an ion i. 
(Drfttoriff, adj. [af bet iat. orator. J fom 
et inbrettet, affattet efter Salefonftené SHeg; 
ler ; ell. fom ftaaer i ?? orbinbelfe m. Sale= 
fonften Cr^etoritT.) Diffe SSerS ere mere 
oratotijfe, cnb poetiffe. 

(Drcfiii, en. pl.-cr. [3tal. Orricono.] en 
meget »otbfom ©torm ; en Uoeiréftorm. 
"£)g bu (Drcan, i)t>t>ti øjaturené Skaber nu 
faa ræbfomt foer forbi, bu tier." ©oatb. 
"3e^ fiæf m. ©tiebnené CDreaner fpøger." 
S3aggcfen. 

(i)r$, et. Pi. b. f. [3. Ord. ?f. ©. Word.], 
1, en articulcret, af een ell. flere ©tar>elfer 
bcftaaenbe 2iib, ^»oroeb en Sante Oetcgneé. 
et Q)vi> betegner eu Sing ; et Ui>tryf frem* 
jlider S3illebet af en Sanfe^ unbertiben m. 
flere iDrb, cU. »eb en l)id idemaa^c. (j»f. 
Ui>tryF.) 2. uegentt. og figurl. a.) JOrs 
iet, ubtn)ft ». ©Erifttegn. Diffe (!)ri> ere 
reent ylccfclige. b.) en 2)ttrtng, Ublabcl= 
fe, munbtlig elT. iTriftlig. ^t 0). i rette 
Sib. eot>ené (Dro. forfatterens (D. ere 
biffe, Ut labe -tt 0. falbe. 9}?eb eet 0). 
o: i ^ort^eb. Ilt gtoe onbe Øri>, 2(t Icrggc 
een (Dricnc i 9}?unben, 3eg ffal fJrive et 
g)ar Ør^ til fjam bcrom. c.) llbfagn, Sale, 
©amtalc. '2ft tage t. Ør^c o: begiinbe at 
tale, l(t ta^e Q>ti>et (efter en anbcn) o: 
tale efter at en anben l)at talt. "Den, fom 
^ar en retfærbig ©ag, frngtcr albrig for at 
labe S^iobftanberen fomme til Øri>c," ffiirfs 
ttcr. "Kt falbe een i a)r5>ct, ^an »eeb 
gobt at betægge fine Ør^. ©i?nb i Sauter^ 
<Dr^ og ©ierninger. @ubé (!)rJ) o: ten 
ftcirige ©frift. Tit oilTe altib ^aoe bet fibftc 
(I)ri>, 2(t giøre Q), af, giørc mange Q>r!> af 
(3: prate.) Ut fommc til (i)ri>c (t. at tale, 
ot ftgc fin 9)?entng. Colbing.) "Kt fomme 
een t. (Dr^e>/. ell. (oftere) at fomme t. (Dr^a 
m. een o: faae ^am i Sale. ".Kongen »ilte 
iffe ftebc bcm t, (Dr^o." ^. (Slauffen. (f. 
D. CoD, II. 17. 23.) "|)an bøb ftg t. 
(Dr^9" (forlangte at faae Ijam i Sale, faae 
Tfubientsi.) .^Ditf, d.) Sillabclfe at talei 
en ^orfamling. -JDan forlangte (Dri»ct. 
iyian negtebe Ijam (Drirt. .Run een fif U)r; 
ilet, e,) Søfte, ^orfiffring, Silfagn. 2(t 
I)olbe, bnibe, gaoe fra fit (D. 3«9 ')«»^ 3^= 
»et ^am mit Q), berpaa. Du fau giøre bet 
p. mit (Dri>, 3eg troebc ^am p. l)anC' (D, 
?(t tage een p. Q)r^et (nebe Ijam t. at opj 
f«lbe et Silfagn.) ©n 9}Zanb af Ør^ o: en 
orbf;olben 9}f. f.) iBub, S^orffrift. ?Ct 
rette ftg , efter eené (!), ^p»o, fom l)olber 
@ubé 0), g.) ^oreftitting t. i^orbeel f. 
een, forbøn. 2tt la-gge et 0). int f. een, 
tale et gobt (Dr5> for een. .pané (D. gielbet 
meget Ijoé .Kongen, h.) £)rbfpro9, 9Jinnb= 
l)clb. Det er et fanbt, et gammelt U)ri»« 
i,) Omtal«/ SR«?3te, golfefnat (Dr^ct Orb. 139 Orb— CrblTidninQ, Qdatv, at f)an fTal qI^US. "25ec gif Q>t^ 
af at i)an »ar beb." "P. GJauffcn. Xt foras 
m( f. (Dr^f o: blir'c nu-gct omtalt. J^omrac 
i Q)vb for neget o: bli»c anfcet for. k.) 
9?at?n Oli JRrgto. Tit \)a\K et gobt, ffcntt 
0. jpaa ftg. 2(t Ijaoc (Dre» for, faac U). for 
uogft (iHxrc, fomme i llbraab for.) 1.) 
JOrcnbc, -ppcrt", Knbragcnbc. ".pan talte 
JBcnbrrncé (Dr{>, ^ongnié (D. })aa Singct." 
^. ClauflVn. = (DrMvg, en. JBog , ^vori 
£)rb of et »ift ©lage, oUc, ctt. bc ficflc iDrb 
i et mft ®proa fanilcé i JJ^ogfta^iDrbi-n og 
forflarcé. (bvMiram, en. fonftlct 2(n»en; 
iclfc af mange, cpffrucbc og uni^ttigc iDvb. 
(Dr^brug, en. »cbtagen ^Jlaaie, l)uorpaa 
et ID. Orugef, tfar i iUbenjTabcr eH. Siom 
flcr; Æcrniinologie. (X. JRotfje.) CDrC"; 
ijvgniug, en. Crbeneé ©amnienfcctntng i 
Sale og '-pcrtobet; Gonftruction. (9J?.) 
0)r^b«rining , en. C'rbcneé S3f tnfng eQ. 
^oranbrtng i Snbcn efter ©progbrugen« 
åieglcr. Ør^i'^tiinclfe, en. 93?aaben, ^oor; 
^aa aflefcebe og fanime nfotte Crb i et ©prog 
tanneé. (!)r^6e^cr, en. ben , fom er fliKt 
ug fa:rbtg t Srb»erltng (Sifputator.) "@n 
(la-rt (!)ri&clcr."2i?anbal. I. 298. orJ*-- 
fajT, adj. b. f. f. orbI}otben. (9D?ot^.) ®er; 
af : (Dr^fc:|llJc^, en. (Dr^fci^e, en. b. f. 
f. iDrbPrtb. (!)vi>for6reining , en. ®ters 
ningen, at forbreie b. og Ubtn^f, ctl. gipc 
bem en prang JBetubntng. <Dri>forfIt:ving, 
en. llbpifltng, 'S. of et iDrbé »etpbntng. 
(Dr^form, en. 9}?aabe, ^porpaa et Crb tr 
fcannet. , Cl>r^forrrt<:i> , et. ©n tttrtræffe* 
lig eH. bctpbeltg 93!a;ngbe £)rb. (l>ri»for= 
fVer, ea. b. f. f. (Dr{>grfin{>)Tcr. (Dr^fet* 
ning, en. ben 9}iaabe, ^oorpaa Crbenc i en 
®a-tning orbncé og forbinbcÉ;. Seraf : 
(Drftfeiningelarc , en. ©pntar. (2)al)l.) 
<Dr^f«llge, en. ©n Pié £)rbcn, f}9ori iDvb 
fplge p. ^inanben. f. (S, icn alfabetifFe CD. 
(Dri'fcrcr, en, pL-f. ben, fom taler, fører 
£)rbet i glereé 9Ja»n ; et ©amfunbé ZaUt 
tnanb. (l>r^gran{>f^'cr, en. ben, fom bes 
flitter ftg p. at nnberføge X^rbencé £)prtns 
belfc og «J8etnbntng i et ell. flere (Sprog. 
<!)r^gr<:n^f^'^ti^tg, er. @n faaban llnberfø; 
gelfe. or^gv^cMClc, adj. v. tatenbe fom en 
Trbgnbcr. "en o. Sfumler." SBaggefen. 
(Dr^gy^er, en. ben, fom taler meer , enb 
flogt og billigt er; en ubcfinbig ©labber: 
f)anf. a)r^gy^'.•rr, et. en ^rbgtjbcrS Zai 
le. (ZuUin.) orM)oli»en , adj. pi. or^s 
lJol^llc. trofaji t ot fjolbc løfter og ZiU 
fagn, fom tffe foigter ftt Orb. (f. (Dri>,2. 
e.) (i)r^>fJoIi»enI)e^, en. ub. pi. ben @gcn; 
ffob, «t »are orDlolbin. (©patb.) (i)vb: 
I)«fliglje{>, en. Jp. fom Ptfeé i Srb og Sales 
maaber. (©poron.) orC»fr.rrig, adj. fom 
taler libet og nøbtgcn ; orbfnap (bet mobf. 
af ore>tjye'eii{>c.) a)r^fit> , f. <!)n>1^rii». 
<DrM=iøn, et. OrbeneégrammaticatjTeJitiøn. 
(f. Tkim, 3.) (DriiflfiMg, en. 1. ben Sos nc, Stemmebøintng, bpotmeb tt eift Q>xb, 
eU. iDrbene i et Sprog ubtaJeé. 2. Somljeb 
i ©progeté Hbtn)f, fom opftaaerP. aanbløS 
3agen efter f tingenbe Srb , efter et glims 
renbo ©prog. "A>ilbe jeg attenc r. en tom 
(DrM^King forncic Jafcren^ S>re." ©ilfdjow. 
or^^'Iog, adj. fom nøte fienbcr Drbeneé ®es 
tnbning og '&erfomf!.(9J?otl).) SJJan fan Pare. 
orM'Iog uben at Pcere fprogl^rb. (Dr6s 
Flogt, en. ©farpfinbigljeb i at abjTille Srs 
beneS finere JBemocrtelfer ; eH. a3ttttgl)eb, 
fom anoenbeé i bcreS ©rug (ogfaa i ufor* 
beclagtig SRetiibn. om føgt ©pibéfinbigs 
{)cb ( iDrbeneé ©rug.) Ør^H«uer, en. 
itn , fom giør alt f. fpibffinbtge , fopl)t; 
ftijfe aScma-rfninger oper ijrbcnes S3rug. 
Seraf: (Dr^FIooeri, et. — or^fnap, adj. b. 
f. f. or^F^;rrig. Ør^Fnl;pI)c^, en. ub. pi. 
ftor ©parfom^eb { at bruge iDrb. (Dri^ 
Fonllt, en. Si. fom gaaer ub p. Srb ell. paa 
bere« Jorbinbelfe. "£)m ber gipeé pirfctig 
nogen anben (i)r6Fonfi, enb 3Se(talenl;e? 
ben."- 93aggefcn. CDrM'rig, en. b. f. f. 
(Dr^ffri^. (Snecborf.) (Dr^Fun^(yfi^>, en. 
.RunbjTab om £?rb, fom gaaer aUcne ub p» 
£irb ell. ©progcté materielle ®cet. (mobf. 
<5k:gFitni>f¥i;t).) orMyécn^e, adj. \'. mcb 
be felpfamme iDrb, og' ^»erfcn m. anbre, 
flere ell. færre ; Drb f. ^. ®n orMyi>eni»c 
Xfjfrift. — orM«o,adj. 1 . fom ei fan foarc f. 
ftg. »Denne 3nbr>enbing giorbc f)am ou 
2. l^portil ingen Drb an&enbeS? "^an 
fnofleb t orM^P iBøn." (pcr|. (DrJ>m«s 
ger, en. ben, fom opfinber jlctte ell. urtmcs 
lige npeiDrb. (beraf: (Dri>mitgeri.) (Dr^s 
moral, en. SKoral eH. moralfVc JorjTrifter, 
ber fun gtocS i £'rb. (JBaggefen.) (Dv^s 
prcgt, eii. ^ragt i £)rb, et gtimrenbc og 
orbrigt g^orebrag. (Dr{>priuiF, en. b. f. f. 
(Dr^br^:m. (!)ri>qv»cciic, et, b. f. f. (Drds 
fprog. (foroctbet.) (Driregif^er , et. '^ots 
tegnelfc OPer £)rb, fom finbc!^ t et <gfrift 
(mobf. ©agregifter.) or{>tct, adj. fom noi ■ 
følger iDrbenc, er (tgc efter £)rbene; orbs 
ipbenbe; iDrbf.Srb. én o. Coerfattelfe. 
|>an oploefte ^ete Salen ordret, ^^an funbc 
bet ordret ubenab. — or^rig, adj, 1. fom 
^ar JRigbom p, £)rb og Ubtrnf. 2?ette ©prog 
er tffe meget or^rigt. .£»eraf: Ør^rig; 
{>om, en. ub. pi. "2>et (Slogé (!)ri»r^g^om, 
^oié S^eftcmmetfc er at ba-ffc aanbelig Soms 
I)eb." (rø.) 2. fom bruner mange £)rb, er 
Pjbtløftig i ftn Sale ell. ©frift. ©n ordrig 
@tiil. (éneeborf.) "ordrig Jttøgt." ^erfe. 
I)eraf: (pri>rigI)e^, en. (^JS. S. i3.) cvS: 
feen, adj, tangfom t ftn Sale. (25. ©. S.) 
(Dri'feitiiing, en, 93Jelbel[e ell, JBefaling ». 
et »ub, »ub)Tab. (9Jo|lg. 3^1.) évbs 
ffieluing, en. ub. pi, ?(b)ftlletfe t S^rugen 
imellem iDrb af forjltellig ell, af eenétpbtg 
IBemanfelfe, ell. t Sfripemoaben af eenélt}« 
benbe db, ber ubtnjffe for)Ttellige 58egres 
ber. (Dablé. b. SictffrlPtitngélaTe.) (Dri»s jDcbfTiftc— Crbcn, 140 Orten — DttcnSbiffop. pitjcn afbnibe (nnanbcn ; Orbivyling, Cvts 
Pi-tS>. (Dr^nargt, en; (5n »ié ©Ictgt di. 
.©tamme af brfc, bet ubrinbe af 03 flaac 1 
•govtnnbctfe m. et OrunbOcgreb. "^ooc 
(S^vunborbct er faatetc^ ('cffaffet at ?n l)cd 
Øri»)Tccgt bcraf fan tage ftn £)pnnbelfc." 
^. 6. Srfteb. (Dri^flagtffatv et. Ut goc« 
I)o(b imeUem SDvh, fom opfraaet t>. Ubfpting 
fra et fælles ©tammeorb ett. ©tammcfprog. 
oi-éfitar, adj, ()urttg i fin ZaU, fnar til at 
finbe JDrb. (s^. <S. D.) ot{>fiiil6, adj. 
fnilb, togtig t j!n Sale ; fom tel «eeb at 
bclagge fine Crb. («?ott).) (r>ri>fvil, et. 
fcet ©IqgS Drbflcgt, [)viori»eb man enten bu 
«r>ttet en £»{tpbig[jeb i iDrb og Ubtri)! t. at 
frembringe en bobbelt 3!Rening, etl. f)»ort>cb 
man tager Orbene i bereé materielle eH, op» 
ttnbelige Bettjbning , fom man unbertccij« 
øet en anben og mere fliult. (|>rt>f|)ro3, 
et. ®t enbiiu ell. forbum alminbetig befienbt 
fiinbigt Ubfagn, fom ofteft i billebltg 3nbs 
lla-bning. (i»f. ilum{>I>eI6.) orifproglig 
ctl. or^førogclig, adj. fremfat i flL bannet 
fom et Orbfproa. (Sn o. Salemaabc. (25. 
©. D.) CI>r^ft<:mme, en, 6n oté ,6tamm« 
flf £;rb , en iDrbflcvgt. <lH-{»fltri4', en. <S. 
om iDrb, fom mi&forftaaeé , atra;ttc, fom 
opjtaaer beraf, at be Satenbc iffc forflaae 
cll. iffe v>t(lefoTftaaef)tnanben. ©rbjlrøm, 
en. fig. en meget flt^benbc, fiafttg Sale m. 
ftor Drbrigbeb. ©riitcttn, et. ©frifttegn, 
fom bemærfer et I)ee(t £)rb (forftielligt fra 
iLy{<tcgn cll. SBogftavter.) (Dr5»tonc , en. 
ben S'.one, elT. \ict Sonc{)olb, fom et £). 
faaer i Salen; { 83^obfa'tn. til ©cnøtonc. 
li). Z. ®erner.> <Dr^v■'^:ltt , et. paljcnb* 
a>a(g af £!rb i Sale ell. (Sfrift. Ør^wcj* 
ling, en, b. f. f. ^ri>fVifte, or6viio, adj. 
fom i fin Sale »il vifc uttbig .Rlugt , ell, 
fom allene otl fer« Dtbet. (®ram. '£ib. S. 
©fr. V, im.) 

• (Dr^e^t , f n. ub.pl. \iat, ordo.] 1. 
^feilgc, [)i>ort ficti( ©ienjianbe fommc efter 
^inanfcen, cll. I}aoc beree (Stcb 0. ©iben af 
lyinanbcn, Ht \octtc, bringe noget i en cis 
CD. -Ipan falbte bem frem latter efter fm 
(Dr^^t^, 2. flere ©ienftanbed cU. ©cleé 
inbbiubf? rigtige etl. paffenbe i^orl)olb i>g 
gortnnbclfe i bet'eiJ ^^Ige ell. (Sammenfiitling 
(mobf. Uor^cn.) ffi.ogfamlingen er Hfc i 
a^v^rw, m fanbt ^Cltigob 0). Srop; 
perne brpge frem ubcn ^ri>tit, 3. iDvers 
ccnéftemmelfe i .^anbltnger, ber fTee famti; 
bigen, ell. i en tnS gulge ; tilbørlig 3»ibret; 
ntng, @fif, JRebe, ^U ^olbe of er <Sfif ig 
(DrC>cii. 2Ct iagttage en »ié (D. i fin Setjes 
maabe, i 9J?ab og ,©rtffc, i fine ?forretn{na 
øer. ?(t Wnbc fig t. en »ié (Dric". "^t 
^olbc (!>r6cit i en @fote, i.cu ^olfcforfam^ 
ling. 4. ben 9. alminbeligc 2oiK cu. gor; 
ffrifter bvftemte ®ang ell. §ølgc i bet fom 
ffecr, i .£)anbtin9er, SSegtPcn^cbcc 09 §or* anbrtnget. 9?aturen« fl>v^cn. 5Den bor« 
gerligc 0-, ©et er imob gob (Dr^e« i en 
(2tat. 5. &(eget, gorffrift, Ijcorefter 
|)anbUngec i bereS -^ølge og ^^orbinbelfe 
ffullc inbrettcd (fielbcn.) 2Ct følge en befou 
let (Dr{>cn. 6. et ©amfunb, ber forfor« 
cnet ftg t. et »ift SJiemeb og oebtagct viffc 
Kegler, at følge, (5n geiftlig (Drf>cn. 
Kibberorftcn , aRunfeori)cn , ^rimuretors 
i>en. a)?alt^ef«or{>cneit. j^i^anciffanercnr« 
^cnctt. (Ofte br. bet i bcmie SBeti^bn. ab- 
sol, for ^i$5>crori>eit ell. U)ri>cn6tfg»i. f. 
nebenfor.) e= (Dr^cnstal , et. i ©ptoglæs 
ren: et af |)oocbtallet bannet Zal , fom 
betegner ben Crben, ^tiori flere Sing.følge p. 
I)inanben; cH, ben ^tabé i en SJæKe, ber til= 
fomnier cnl)tjer af bem (ben førftc, bet anbet, 
0. f. 0.) — ordentlig, adj. 1. ]om følger, 
«r inbrettct efter en »ié og gob ibrben (bet 
mcbf. af uor^entlir5.) (£t or{>entIigt |)uu(J, 
en 0^ ^uuéf)olbning. lit »ære o, i fine 
forretninger. Tft fortcclle, fremfcctte noget 
ordentligt. 2. i fosrbeleé og mere inbffrorns 
febc S3eti)bningcr ; «,) ottereenSfremmenbc 
m. ©ccbelig^eb , m. 90b (Sfif i moralff 
.^enfeenbe ; ffifEclij , anftænbig. ?Ct føre 
et or^frttIigt 8it), ^an er et orftcntligt 
S)?enne)lc. b.) o»ereeni^ftemmenbe m. en 
Stngé 3nbretntng, og grunbet i famme ; 
egentlig, (bet mobf. af ovjcro.ri'eiitng.) 
ét or6f «tligt røeblem af et Selffab. iDen 
or^clttIige Stirtgl^eb , bet o, SSa-rnettng. 
c.) fom fnarcr t, fit STavm , rigtig , i fit 
Ølagf fulbiommen. (meftib. Sale^) 35cx: 
blet> tffe ^olbt noget ordentligt !i8rt>llup, 
9}?aatttb. iDet »ar intet ordentligt ©lag; 
men en abfprebt ^egtning. ^an f)olbt in« 
gen o. Cti9præbifH'n; men fun en fort SaU 
t). @ra»en. ^an »ar iffi' blot uhøflig; 
men i}an blet> ordentlig g rot), (©aalebeé 
X(;ri>nltgen fom adv, naar ber ubtniffeé ^ox* 
unbring, eH, 93Jentngen er tronijl. ^a» 
bitber fig or^cntIig tnb. at ^an l)er ^ar nos 
get at ftgc.) d^ fa-b^anlig, almiubelig. 
5Kinc o.r^fntItgc Ubgifter , j^orretntnger. 
Sit o. <Sptfctib, <Sengvtib. e.) tiltiorlig, 
tctmce^ftg ; tt. fom flcer, fommer t. r«tte 
Stb. o. SSccgt'og 9:«aal. 3(t beljanblc 
5^clf ori>cutIittt (rebeltgt.) 'o. 2>etaltng , 
SBetalcr. — - (lVri>entIigØe&, en. SagttageU 
fe af gob iDrbcn. (b. Sale. f. (Dre>cit, 3.) 

(Dvi'rit, en» pl.-cr» et ©amfunb af ^Per^ 
foner, fem af Sjcijenten ttlbeleé et »ijt øcc* 
berétegn, en SHibberorbcn ; it. ben ^Sorrbigs 
l)eb, at l)ørc t. et foabant (Samfunb, 09 • 
.Ipæberétcgncf, l^»or»eb bcté iJJieblemmev 
ubmarfeé. (f. ooeafor (Dr^eii, 6.) lit ops 
,age4 i en (l)r{»en. 3>cnne (i), er beelt i fire 
SlalTer. >g)an i)at faaet en ubenlanbfE (!>. 
lit bare fterc (Dr^cncr, — >e>eraf : (Dr^cng« 
hi^snif, et. ©aanbet , f)»ort ef Srbenétegn 
bocrcé. Ør^elt6^1if^'op , en. JB. oeb *n O. 
fom et 3;icbt«m af £)rbcti§<ap<ttct. <i>ts Orbcnfbroter — Orgcm. 141 Orøon— 'iOrijjinpL ^cn^^ro^f^ c«. Qt SRcbttm of CO (ifivt 
»jfiftliij) Ortrn. <D^^cn6cantoIcr,cn. 9?apn 
)?. en l)oi 5C?rf#r>cft i et Ct^cnécapitcI ; en 
SKibtcreibrn^ ^ant^tcr. (Dv^cnoc^tpitcl , 
tt. 1. <2flmfunti*t cf te (5mlvt?mcenb , 
foni (>orc t, on iDctcn. 2. en ^orfamting 
af ttiTe (S•mbc^l'mlVUb og anfcrc fornemme 
JKibbcrc, brori iTvtcndberron optni^cv mn 
JRibbcrc, m. m. Jloni^fn ijoltt et Ørnene* 
ccpitri, (D^^eltet^aø , en. t?itfc ^oitibS« 
j^age cm^JCarct, ba fcc I^oie SKtfcbccc i en 
£?rbon famfcf' i>. .poffct 05 bccce bcrci Dr* 
benfbcagt cU. futbe i^tbcni'tegn. (Drftcnø* 
*ragt, CB. ben forC|Tvc»ne iDragt, [om 5}?cb» 
lemmctne af en C^rben, ell. be fjeierc 6(affft 
af fammc, ti.^''ifi^v''i9« Scitigbcber ftixlU 
txxxt.- (l>r^e^lpfr1^•, ci>. fjflitibelii) Jcrfam« 
Knc) of Wibbevnc, fom bire t. en ^cbcn ; 
JDrtchébcitib. (Di-icnegeifilig, en. 9J?eb* 
lem nf en (V'^^'i) •C^vbcn. (Dr^cnpf)c^re, 
en. ben ^øtcjte i en »erbétig JRibbercrbcn, 
fom er JRegentcn i bet 5?anb, J}i?or Srbcncn 
brngef. Ør^cnpl'appr, en. ^. fom fjørei 
J;. en 5?rben^'brflgt. (2)rC»ensfia:J"c, en. Si. 
Import Orbf nérognet ». f)ottibe(igc Seilig^eber 
iccrcé. - lDr^enl^forp , et. il. fom lieret t. 
eller ubgtcv et Srbcnf^tegn. (Drienolcj^e, 
et. Softc, fnn be, berinblictbei en Crben, 
fccrb. i en9}Jiinfcorbcn eH.anben gciftl.Ctbcn, 
Hiaae aftccgge. (Dr^cn6mefter, en. Sttcl, 
fom iD»?erhViH'bet f. riffe 5Hibberorbcner fø« 
rer ell. forte. 3i^f)rtnnitevj9?ibberneé 0. 
CDr^cn6regcI, en. JKeget eH. ^orffrift, fom 
SXebtemmerne nf <rt Z). crc forptigtebc t. at 
fjlge. ^>r^cnoteglt, et. ©tllcbx ed-. Segn, 

Jom 3)?cbtcmmcrnc af en £). barre t. Ubmær« 
«ife og ^a-ber. v 
1 ■ (!)r^eIItIig, f. ovenfor nnbet 1. (Dtften. 

(Dr^eo, V. dep. or^e^es. [af (Dr^.] rt>g* 
te?, b(it»c befteiibt og omtatt blanbt Jotf. 
"^g o^^c6 bet blonbt g«?'?/ ftQ" femmen er 
tilbage." 9)Jevope p. (gr^termonn. £5ct 
or^l•^c& ftiiU-. (^0}?ot^.) 

(l)r^ilIerf, v. a. 1. [OK. ?C. $at. ordiua- 
re.] inbvte r. Jtirfe)Tiffe t, et geiftligt 6ms 
bebe. So tlu'otogtjf e (Sanbtbater ffutic ibag 
or^i^lere6. Gn ordineret (Eatec^et. — iDcrs 
af: (!)r^iltl:tioll, en. pl.-cr. 

Q>rtnt , V, a. 1. [af Ør^en.] bdnge i 
S'rben, frille i C, bringe noget i ^n vié, 
paéfertbe 3nbtetning. "Ht or5iie peeren t. 
©(ag. 7((t er orbntt t. .^øitiben. — 2)ers 
af: ^I>r^nilItt, en. 

(Drct, adj" figej om 9)?eet , fcer i Sugtog 
Smag er forbcrrret ». at gierameé, ubcn at 
Pa-re i>el torret og fammenpattet ; f)»ilfet 
p. (SoenfE Mité at orna. (3él. orna, blioc 
»arm.) 

(Drgaii, et. pi. - er. [2at. orgamim.] i 
2(fm. WebjTab; færb. om lepenbe i>arfenere 
JRebfFaber f. bet p()t^ftjTc ?it) og Uti tOttrin; 
ger ; i mefr inbffraMitet !8enuTrf. om Sa; 
Icné WebiTabcrs ©tcnime; aXale. ©t blebt. bfiioKat (Drøim. — |)ctoft orgoiffere, 
V. «. 1. forfnne m. ^rganec. 55e fulbfom* 
.ment org(:llifere^e i5^t)r. — ftg. inbrette p. 
en fornuftig, t. Sicmebct fpofenbe 9)?aabe ; 
tfocr om fornuftige Sæfeneré »Sirffomf^eb. 
?tt orøitniferc en iStat, et ©etiTab. Gn 
t>el crgvtntferct Jlvigé()cir. = 2^eraf: (Drga: 
inf;:ttoit , en. ®ierningen at organifrre. 
(Drganiffmc, en." organij? Si^gning ell. 
SnCrctning. — organii?, adj. i 2ttm. fors 
fj^net m. ijrganer (om p{)Pftf!e Segemer, 
fom V. en egen inboorte* 8tt>éfroft inbcl)o(bc 
?(arfagen t. bereé iCa'rt og jxorptantning, 
m. fl. iSirfninger.) 3 pf)iiofopf)ift Sermis 
nologie br. bet { flere f(xr|fi(tc 2^i'ti>bninger. 

Ørganiil, en, pi. -er. en ffleticnt, tjvii 
SBefliUing er at fpjUe Crgclct i en .Ritfe; en 
Drgetm efter. 

(i)røcl, et. pl.-er. [?af. orcannm,] Gt 
ftort bloefenbc Snftrumcnt, fom bt. i ^iu 
ferne, og fjttie Xonct frembringes t». »Xnn« 
ben, boilten formebelft JSiafebalgc brioeS 
inb i 9)?efal;^ibcr of forffiellig (Storreife* 
— (Drgel bygger, en. ben , fom forftaaec 
Ørgclbvggertct, ell. ^onften at inbrette 03 
fammcnfætte et O. (DrgrlbarTg, en. S^Kvi 
feba-lg t et €>rgel, ber fcrtteé i 25eiHxge(fe af 
SBorlgctra-beren. (Drgrlmcf^er, en. ^^rgas 
nifl, Crgelfpiller. (Drgclpibe, en. Gt en; 
ItnbrijlE Siet af SBlP { et Srge I , ()tioct»cb en 
i2one formebeift aJinbenfrembringcé. Ør* 
gelfpillcr, en. ben fom ferfraacr at fpilTc p. 
iDrgcl. Ørgeltoite, en. ;Sone, fom frems 
bringe« 9. il^rgclet. ØrQcUrÆ^er, f. ^c(U 
prtrvr&cr, ØrgcIwÆrf, et. pi. -er« b. f. f. 
Q>rgel. 

Ørient, en. Sitetlanbenc. (m. beft. ?frt.) 
3 fjele Ørientcn. = orientfiifl*, adj. ofter; 
tanbjf. — ØricntalifJ, en. pl.-^r. en ?a:rb, 
fom ifa't bnrter be jøfterlanbjTe Sprog. 

Øriginal , adj. [Sat. originalis.] 1. 
fom er frembragt r>. egen 2(anbét>trf[omheb, 
p. en n^, fortegen 9)iaabe, 03 uben ©ffers 
ligning af anbrc; it. (fubj.) fom »irfe", be; 
fEiier og behaubler Siligene p. en faabait 
søJoabc; fotregen, eienbommetig, oprinbe; 
lig, feloinrfet. @n o. Sanfc ; en o. Sovs 
fatter, -Digter. 2. fom er fro forfte .paanb, 
bet ælbfte, forfte i fin 2(rt, ifte eftergiovt, 
(cgte, oprinbelig. ©t originalt 2)ocument, 
9)Jaleri. — Ørigiitiil, en. pl.-er. bet fors 
f!e, oprinbolige 'Bccvt eC. Tftbeibe af fin ?frt 
og Sfiffelfe ; oprir.beligt , eicnbommeligt 
?(rbeibe, ben forfrerpfinberS^^arrt; aKuns 
^eroarf. (Saalebeé om SOJalerier og anbre 
^onftr>A-rfcr; i 9)iobfcrtn. t. »topic ell. ©f; 
terligning; ligelebeé om .^ocumenter, om 
©trifter, i SKobf. t. Øv>erfitttclfe. m. m.) 
Ørigiiialitet, en. 1. ben ©genjfab ». Hans 
ben, at bene 25irffom^eb og 2)ttiinger ^aac 
ub fra egen* .Kraft og bene feU>|r*nbigc 
*vug, pg at bene ^rcmbringetfer berfor erc 
m^e 09 cienbommelifle (iDpfinbelfeéepne.) Original— Ormefrø. 142 , Ormefrø — Orne. 5. ben fficffaffcn^cb v. et TCthciic, at Itt er 
ottginatt, (XQtt, et cftcrgiort cll. cftfrUgnct. 

U)rff, V. a, 1. p. orka.] fotmdac, t)a'Oi 
©»nc til, funnc bcftifbe. ^cin orfe^c iffc 
ot fptfc mere. iDet orFcr l)an albcig. (f)øs 
reé nu t^ctben og mcft fun (}0é 2tlmucrt. 
-iBcugen fom- v. n. ctl. absol. foc : at occve », 
SJZagt, t). ilræfter ("^an æbcr meniJ o: 
faatøngc, f;an orfcr." (Si^atb.) ec egentlig 
tngen forjliellig. (3of. «rfe6l«6.) 

Orlog, en, ub. pi. [3. Orlog. ØJ. ø. 
S or (o g. 3t»f. ©lofyartet tit ^. .^arpc« 
ftrengé Sccgcbog.] .^rig, J^cibc; nu ifær om 
éøErtg og ^rigétienejle tit ©oeé. "Kt fare t. 
(Drloge. "93icn [iig mig nu, i ^atb bet gi{ 
t. (Drloge?" ©oalb. = Ci)rIoQ6fI<:aC>c, en. 
.Rtigéflaabe. (!)rlogofccr&, en. Jflrigéfctrb, 
^rig. ":Xf)i (Dtlogsforri) er Slorbcné fSetn 
ncré gri>b." ^. Jl. :<Sreic(. orlort9fccrC>ig, 
adj. rebe t. ^vig, tit at gaae i ©(ag. (S. 
JRotf)e.) Øriogemagt, en. Jlrigémagt t. 
(gøeé , ©ømagt. (JBorbing.) (Drloges 
mani), en. pi. cDrtogemiicni* (iDrtogéfot!.) 
1. ©efriger, .RrigSmaub t. (Btihé^ 2. fig. 
et £)rlogé)fi(). (I>rlogoffib, et. ^rigéff iO ; 
færb. et faabant, bcr i bet minbftc forer to 
Sag focrre kanoner. (DrIog6ft'if,en. kriges 
ffiE, .firigébrug. (©runbtyig.) (Drioge* 
|i«tt&, en. <So!rigcrcn5 ©tanb. "(Drlogs* 
fJanOcns ©ømænb." STZalling. Sate ouer 
©erner. 45. (Drlogst^aun , en. b. f. f. 
£ir(ogé)!i6. (i ^øiere og poet. <Stiil.) (Dr? 
logeticnct^c, en. ub. pi. .Krigétienefte t. 
(gøcS. Øriogetog, et. .ilrigétog, t. (Søeé. 
(Ttmbergé Srbbog.) 

®rIoge, v. n. og orlogeo, v. dep. ftribc, 
føre ^rig. (%. ©. »JSebet. forcvlbct.) 

(Driovj, en. ub. pi. [3- Ordlof. 9Z. ©. 
Sorlof. S. Urlaub.] 1. ^Siaabclfc, 
^ortoo. (fotætbet.) 2. StKabetfc at reifc 
bort. "%t tageCDrlov af fin .P>erre." U. 
(g. ^iJcbet. 3. ^orloo af Sieneficn, grita; 
gctfc for ^rigétiencfte p. en »iS Zit) ; |)iem5 
loo. (SSebel.) 

(Drm, en. pi. -c. [3. Ormr.] 1. ets 
I)ttert 2)i}r, fom beoæger ftg frem uben ^øbs 
bet, cU. et frobenbe S)iir. (ogfaa om Snfects 
fiarocr f. 6". ^Icalorm. f. ogfaa ^ccni>ch 
orm, Regnorm, «poIorm, o. ft. ©ictbs 
tiere bruget bet nu om ©noge ctl. ©langer ; 
l)tioraf ^ugorm , Staalorm.) Tft l)a9c 
Q>vm (iffe "(Drmc) ocere fiig, libe af (Drm. 
& 9}libbclmob (!)rm a: Snboolbéorme. 2. 
figurt. l)cr)fenbc Soft, 5)nbling'5liift , ©ftøs 
befi>nb. •Jorfængclighcb er f)ané (Drm. = 
ormcagtig ell. ormagtig, adj. fom ligner en 
Orm. — orme^annet, adj. bannet fom en 
<;?. (Drmc5>rag, et. falbeé en 9)iccngbe '^m 
fcctlarocr, fom i tange Qtæffcr brage efter 
^inanben. (SS. ©. D.) (Drtnrfe&er, en. 
^eberfngbom f)oé SSorn, fom foraarfageé af 
Snbootbéorme. (DrmcfrÆr, et. et uben* 
lonbfE owibriccnbc SJJibbel, bec beftaaet af %te ell. 95(omftcrfnopper af en cII. fine 
ifte ret beficnbte '•planter. .Semen Cinæ. 
(Drmef«i>c , en. l)oab ber tiener £)rme t. 
g'øbe. (Drmegaar&, en. forbum : et inbe» 
luffet ©teb, ^»or fangne ^ienber cH. §or* 
br>^bere faftebeé f. giftige £'rme cU. ©Ian« 
ger. (Drmcgang, en. Ormeé eH. trwbenbe 
S)\)ti færegnc S^eoægclfe. (Drmcljam, en. 
£)rme5 ell. ©nogeé .vpub, fom be aartigcn 
f{i)be. (D^Mcl;u^, en. ^pub, fom en -Orm 
ell. et lignenbe iDor l)ar. "3nfectcrne5 
(Drmcl)ui>." ^f). ©trøm. (Saroe.) Ørrnc« 
Ijul, et. .p. l)»origienncm £>rme frrtbe, fom 
be banne i Sorben, ell. lit»or be Oaoe bereS 
Stll)olb. (25. ©. Q.) (DrmeFagc, en. ica 
gemibbel imob iDrm, bannet fom fmaa ,Ka; 
ger. CDrmcfru^, et. ©n Urt, fom br. mob 
Srm ; Siegnfang. Tauacetum vulgare. 
(Drmcmaanei*, en. bet banfEe Sfiavn p. liai 
reté 7be SJJaaneb; Suliué. ^(Drmcmccl, 
et. ©tøp, f)»ortil ^ux opløfe'é, naar bet 
giennemboreé af oijfe 3n[ecter eH. :Xræorme. 
(Dtmcmelf, en. @n Stct ^tJlai, beftaaenbe af 
SKeel, fom trilleé cll. banneé i tpnbe ®eis 
traabe, ber togeé i 93?elf. (Øiubclmclf.) 
(Drmemi^^eI, et. Sægemibbcl imob Drm, 
fom anoenbcé t Ormefngbommc. ((Drmc* 
^agc , (Drmcfafr, m. fl.) (IHmcpuloer, 
et. ^. ber beftaacr af en 2^lanbing af flere 
ormbrioenbc SJ'iiblcr. (Drmerc{ic,cn. ©teb, 
f)oor Srme' ell. ©langer ^apc bereé SRcbe. 
Ørmefpini*, et. bet ©pinb, fom £)rmen ell. 
3nfcct=2aroen frembringer, naar ben for* 
»anbler fig t. en 9?i)mpl)e cll, ^uppe. (Dr* 
mcjtiF ell. (Drmcfting, et. (in Orme ©tif, 
cll. ©tebft, l)Oor ben ^ar ftuffet (f. 6. paa 
frugter.) (Drmefuffcr , et. Sægemibbet 
mob Orni, blanbct m. ©uMer, fom gipcé 
SSørn. (I)rmefvi>b,et. poet. en Orme ©fifs 
felfe, en SnfectiSaroe. "9?tié, et .Krtjb i 
(DrmcfvÆ-bct, ben l)eftct laae t. folbc 93lulb." 
3. ©mibt^. (Drmcfvgc og Ørmcfygiiom, 
en. ©vgbom, ber rcifer fig af Snboolbéor« 
mc. (Drmctaarn, et. S. I)Oortman, fom 
bcr fortceHeé, forbum fatte ?fanger og g^ors 
broberc, f. ot bræbcé af giftige ©langer. 
(Ti. SScbel.) (Drmcorimmcl, en. ©n prims 
(enbc 9}?ængbc af Orme ell. åwi. = ovim 
fHiiffcit, ormjluHet, adj. v. giennemfcorct 
ell. angrebet af Orme cll. 3nfccter. orms 
fiul'f et :Sræ. et ormiluft'et ?eble. [©icls 
ben br. SSerbet t anbrc former, "lit Sræeté 
9?arf bliocr Opf)olb?.ftcb f. ^nfecter, ^oors 
pcb Srceet ormlli^ce." ©cl)rtte.] orms 
ocitt, adj. V. b. f. f. ormftuffen. 

<Drne,en. pl.-r. ffattcé i bcflrcgtcbc 
©prog>] faunen blanbt ©oinenc (faaoel 
pilbc, fom tamme.) 3?f- 'S^ilt og éo. — 
ornegal, adj. figcé omicn ©o, fom er par* 
. rclojicn. (Drnfgili»cr, en. b. f. f. ©wines 
gilder. (Drncg'rito, en. ©n ®. af ^ati^ 
tiønnet, fom ei er gilbct. (mobf. (Saltgriie og 
©ogriie.) crnciyften,adj. b. f. f. orncgal. Ort— Oft, 143 CjlcS— Oocn. ørt, «n. pi. b. f. en i cctbw Sfbet ivvt^te 
iici Wi>nt, {om cntcti gtalbt 20 ctt. 24 ©fil* 
liiisV (f. Jvigoort.) 

(l>rtl)o^o;r, f. ^crtrorn^f. 

<r>rtl)ogrcpI)ie , f. ^ftfFriv>niittj , Jvct* 
fFriviiingelarrc og '3Friv><mt:«6f. — ortl)o* 
jtrapbifP/ adj- fom føfocr, er tnbrcttct efter 
9tetiTdPiuniicné iKeglcr; ctl. fom fjører tt(, 
^e^fommer SKctjTritinini). ?ft ffrtvc ortl)0» 
øriTpbify. ®n ortl)ograp^ifF SUsqcU 

Q>is, en. (langt o.) f. (De«. 

(Pp, pron. pers. 2)atttt og ?(ccuf. of v>t. 

(l>fc, T. n. 1. ^<:r. [af (Deø.] flise iDeé 
cll. uOe^agelig, (jiuvlenbc 2>amp fra fig. 
JluITcnc ofc; 5atnf en ofer. 

<D)1, f. a>)l, ef^rn, ci^er. JDog br. (Djl 
{ Sammenfatninger: ØJorbofl, ®pbofl/ 
(Dftinbien, oj^inbiff. 

©ft, en. pl.-c. [3«f. 05tr.l 1. ub. pi. 
bc ti^ffere, fra a?attert abfTilte Dele of SKcU 
fen. 53?e[fcn er fobet i 0)1. "Ht ffifle (Dficn 
fra 9?alben. (®eraf: Øloft.) 2. pl.-e. 
fivrb. et meget atniinbeligt ^abemibbel, fom 
lavcf- ». at bringe biije S)e(e t 9We(fen t. ot 
affonbrc ftg fra S?a(ben, blanbc bem^m. 
^ait og anbre itniberter, forme og preffc 
bcm i .Rar (iDfiefar, ^fteformc) og ftben 
torrc bem. lit iav>c Øfl, giore (Djl. ^cia: 
reofl, ©obmetf^ofl, SKiifeofl, .Knapoll, 
o. fr. = oftvtgtig, adj. fom ubgior iDften 
elT. figner (Dj>. oj1<:gtiøe 2?ete i 33Je(fen, 
= (!)f^eboi>, en. S. b^or £"11 giemmeé og 
fortge^. Øjleform , en. ©t .Rat ell. en 
Srofform, b^ori £?ften prejfeé og banncS; 
et r^ftefar. Øjltel)fittiilcr, en. ben, fom 
I}anbrer m. XI^t. (Dftcftvtte, en. én ^. 
r)S?or iDfl taves tit ^ietbé i SSiergtanbe. (9S. 

e. t).) Q>)itl)ccf, en. Snbretning af »ræs 
^er elT. Sorgter, b'^orpaa £)fie bcntæggcé f. 
at tørreé. (9}Jotf}.) ØjMage, en. .Rage, 
I)Oori fommeé res?cn !0[x. (9Kotb.) (Dfics 
fammer, et. .S. t;oor £)fie ta»eé etl. bens 
tæggeé t. Scrring og f . at gicmmeé. Øflcs 
Far, et. f. (Dfleform. (b|lcfr«mmer, en. 
iDfrebanbter. Øftehtru, en. Snbretning , 
tiig en Jliirp, t. at torrc t?ft t. (SS. ©. S.) 
(DllckvMting etl. (D)lkt>uing, en. ®iernins 
ticn at la\>c £). (Dficlebe, en. f. Jlebe. 
<D)lemi^, cir. (D)lmi&, en. fmaa C'rmc elT. 
93Jiber, fom femme i gammel etl. feb Cft. 
(Acarus.) (DjlcprcfTe, en. ^reffe, b»ori 
ben fra SSalTen ffittc Sft tocggeé i formen, 

f. at be o»erMcr»nc »anbagtige 2)etc funnc 
aftrt^ffeé. (Dfleprewcr etl. (Dftprcucr, en. 
et JKebiTab, tiigt et »or, ber ftiffeé tnb i 
^JDftcn f. at proyc ben ; ^iftcføger. (Dfles 
ft'orpc, en. ben t^berfte, baarbc JDcel etl. 
£>DcrfIabc af en Oft. (!))Wf«l' / «t^ ^it, 
fom ffrubeé of Cften etl, ^fiejforpen. Øf^cs 
fVgcr, en. b. f. f. Ofleprøoer. Øfletien^e, 
en"! yrcrfreticnbe, fom i fiffe ©gne gipeé of 
£j|t. Øftc\>aI^c, en. be »onbogtigc 2)etc, 
fom r. £>fHaonin9 abffificé fro bc opogtigc. Øjlefty r. dep. og ofJr frø, v. rec. (om 
9Kelf.) ffiffcé ob, ffiorne, C«6c fommen, 
faatebeé ot bc oftogttge JDefe offonbreé fra 
8?atfcen. — JDfcof: Øflning, en. let, at 
Ofien jTitleé fra SSotben i ^jKetf. 

Øf^in^iclI, n. pr. fom br. om bet egents 
lige, aftatiiTc Snbicn. 2)eraf: Øf^in^ies 
farer (et ©fib , ber feifcr p. Sflinbien.) 
o)liuM)T, adj. fom et fro, føreé tit Oi^in 
bien. 

Øtte, en. (foralbct) ben tibfigc ^Morgens 
ftunb , 3)agning (3. Otta. ?(. @. Uht.) 
2)eraf: Øttcfang, en. (^^ubétieneftc , fom 
botbteS i JDagningen ; l^tjoraf 5ropr«Mff« 
et en Seoning. 

Øtte, Sotorb for |)ot>ebtoiret 8. ^erof: 
otteaarjg, ottcfoI^ (adv.) ottcf»>IMg, ots 
tcfebi'et, ottefantct, ottepunMg (.Kugte) 
ottefti»ct (^igur) o. ft. — Øttefant, en. 
ottcfantct ^igur. ØttejTilliitg , en. ®n 
<S«itfmx?nt of 8 (SfiHingS-.SSærbi. Øttcs 
tal, et. baltegnet 8. — ottenJ>e, iDrbenéSi 
tallet of 8. ^or bet otten^e. @n ottende 
3)eef. (ogfoa Øtten{»c6cel og forfortet : 
Øtteu5>cel.) = Øtting, en. pl.-er. 1. ben 
ottenbe 2)cct af en Sontc. 2. et Srcc etl. 
^at, fom bolber -J- af en Kønbe. ©n Q>* 
Smør, Sitb. — ØttiitgFar, et. (forffieRigt 
fro ØttiJtg.) et Sræfar , en 93cttc , fom 
i)otber et hflbt g^icrbingfar elT. -J- (gfieppe; 
tt. bet SDJool, fom beri tnbeI;otbcå» 6C 
ØtttngFar 5Keet, ®rpn. 

Øtterflangc, en. f. i^ugorm. 
Øval, adj. f. <JEigrunC», langrun^. 
Øv>cii, adv. og præp. 1. <Som adv. p,' 
ben ex)tc cK. fiiierftc <Sib< (oochpoo, o»ens 
tit.) .Kaffen par malet baobc oven og nes 
ben, — ^Jftcft t ^orbinbetfe m. onbre ^rtepos 
fitioner f. 6. ?(t toge cven of <£æffen. — 
3)et fooc oweit i ^'of*-'". — oven i ^i-uict 
O: fom Silgift t .Riebet ; tt. ftg. beé^uben, 
cnbog , hviaii mere er. Sngen bcflagebc 
i^am ; jo ban bico ouen i Xiøbet ubleet. — 
oven over 5>ørcn. — ov>en p&ci ^aget. m, 
fl. ®tffe ©ammenfætningcr br. bog b»?P= 
pigen fom adv. og jTrireé berfor ogfoa ofteft 
t eet Srb. (f. nebcnfor.) 2. @om præp. 
br. o»en blot t Ubtrpffet: oven ©eitgc a: 
oppe, iffe i ©engen. (l)ci^ om ©pgc. .pon 
begpnber ot Ⱦre oven wcngc. .pun fon 
cnbnu iffe pære o. ©enge.) 3. 3 ©oms 
menfætning m. ^ræpofitioner, b^orseb^ et 
adv. bonneé, ber oinbertibcn ogfao br. fom 
^ræpofition : ovenaf, 2)et moo togeé »ars 
fomt ovenaf. — ovenfor, a.) beiere oppe, 
noget borte p. et boierc ©tcb. ^on jiob, 
fab ovenfor og funbe berfor bebre fee neb, 
.Rirf^n ligger noget ovenfor »pen, .pon 
fibber ovenfor bam i 6tof[cn (o: bor en 
bøierc ^lali i SJoben.) b.) fom :Xibébes 
greb: forben, tilforn, t ?5^or»eicn. 3eg 
bat otlcrebe ovenfor (i ©friftet) bemærfet. 
— ovenfra, fta -gjøibtn, fra et beifrc ©tcb. C»cn— -Di^CP. 144 Ov^r. |)an tom ovenfra. — ovenom, ubcn om d 
étcb, ter i)Wt ilt CC «U. tlHtag«« at »a-re 
I)øicfl, 2?i gif C»yr?tom fjnobf. nc^cltom.) 
2>i pil f)eIloi-f Høve ovicaom Siicu, cnb 
tang§ mcb ?facn, — oycnoucf, .g>an bocv 
ovfitovcv 05. i^fubbct Qxt ov»cnov>cr. — 
ov^enpiu;, lymxc i SSeivct ; cll. I)in(enbc p. 
en anbcn iSing, oj) tilltcjc t}øit i SSckct, 
SSt boc p.førjTt; <^a[, o^ I)an boev owenpad 
(o: os?cc oCv cll. { et IjDtcce (Stoftxxvf.) fio* 
"at txxrc ovciipai: o: faac noget, [om tnait 
cnjTci; [tg bet ; vccve i en fjelbig ;S{lftdub. — ; 
oventil, p. ben <Stbe, -fom Denbec opab, 

giobf. nci'cntil.) oueml^ , ub tgtenncm 
bcrbclcn af et Segcmc, Senben vat \aa 
fulb, at bet (■!J3ccb)Teu) tub ovenud. 4. i 
(Éammeafa-tning ni; nogle faaiSubflantinev: 
(Dvenfali', et, ^^anbfalbet ». et 3J?elle»ccc6, 
Wåax- bet falbet v. -pluletC' Ooecbeel, og faa? 
Icbcé fcctter bet i-®ang. (i røobfcetn. t. tTc< 
^etfal^O ©evaf: (Dwcnfa^6!)^uI, (9D^øl» 
lcl)iut inbrettet t. St»enfatb) (Dvcnfal^o; 
m«Uc, Q>vcnfv:l5»øvfinJL (i». ©. £).) J)og 
tibtaleé cg )in\>ii bijjc iDcb ogfaa : (Dvcr* 
fal{» , a>vcrfal&ol)itil, se. (9}Jotf}. Jlvaft.) 
— (Dvcnt«>rre, en. i?pf)olbéi>eiv efteu iKcgn, 
fliønbt Sovben enbnu fan vcere tjaab, (b. 
Sale.) 5. { Samnieni'cctnlng ni. nogle 
participier, i}i^i)t ouen O", ovenfor, l>) faaec 
^emærf. tilforn, i bet Sorcgancnbe. 'Sacn 
tcbeé : ovenanført , ovcnmeI^t , oven* 
ttavnt, ovenomtalt^ ovcnft<iaen^c (o: for; 
I)cn fErtftltgcn anfert, ovcnanfurt.) 

(Dver, præp. [3. y^ir- ®« over.] ttlficn« * 

fccgioer egcntUi) og i 7Clmtnbcltgt)eb, at en 

Sing er p. et fjcierv ©tcb, ni. ^cnfi^n t. en 

anbcn, fom er un{>cr ben o: fom bcfinber fig 

faalcbcé p. et lasere ©tcb, at enten en lobs 

ret Sinic !an falbe p. ben fra l^iin, ell, at 

ben af Min beba-ffcs5, 3)ené mere uegents 

lige S5rug tcin l)cr bføt i ftnc ^o»eltroct ans 

giocé. (;:8cgrcbet, i over forubfætter ftun« 

tom ifEc blot et "un^er", men ogfaa ctler 

nærmere et ''nedenfor" , ell, at een Sing 

befinber ftg p. et t)oicvc <Btti, cnb en anbcn; 

i ^stilfc Silfa-lbe attfaa over mobtager J8cs 

ftjofrfclfcn af ovctt. 2)ettc finbcr ifcTr (^tcb 

i (Sammenfatninger , l)x>or SOtobfætningcn 

ia ittc er un^er, men nc^cr. f, ©. (Dvcrs 

t)cet — 5[^ci>crbcel; (Dvcrenbc -^ tieners 

cnbe.) — A. om materielle , ell. egentlige 

étebs^orl)olb. 1. om ®icnftanbené, SSæs 

ren, ®tiUing, !i8ct>ocgelfe p. et l)oiere S^cb, 

m. ^cnfi)n t. noget, fom er iin^er ben (nbcn 

at bet er nøb\?cubigt, at ben bcruver bctte, 

cll^ befinber fig pait £)v'>erf[abcn af famme ; 

ia SBégrebct om at »ære over og itn^cr 

cgentl. gaaer nb fra 9tummcté Socl)olb i 

^enfeenbc t. bet l^uicrc og bet Uwerc ^td.) 

étitberiet l}a;nger over ®oren. Softet 

over benne @tuc. ©renene l)\>ætt»e ftg 

over oé. S^rnen f»cepcbc o. jDaleft. Sors 

bcn»circt brog lige o. S5i)cn. SBi fiørtc over Scocn (og tillige pån S3roen.5 flgurl. 
7(t vore ttn over -poucbet (3:- mcb tittagcnbc 
Tllber tabe ?tgtctfc f. tcné a}Jrinbigf)fb.) 2'. 
om en vid ©tcnfranbfi )Wrc -poibe/ i Sams 
menligning m. anbre. 93iergcnc fjcc^c ftg 
over ©letten. Saarnet rager frem o. f)clc 
Staten. -^ fig» ^an troer ftg opf)eiet over 
alle ahbrc. 3. Om -panbUnger/ l)\joroeb 
cv. ©icnftanb bringe* t. at tJare p» et ^Ktcrc \ 
étcb/ cnb en anbcn, foth tillige cr un^tv 
l}iin. >!pan lob bngge et Saarn o» ^^orfcn* 
?(t fTrioe etiloré o. I?oren. ^a\\ fatte ftg 
lige over oé. (f. ovenover.) 4. Dn\ en 
^anbling eH. ^oranbring, bcr f!ecr ox'cns 
fra Og inrfer ncbab. "iit flfe 93anb over een. • 
•CTUjet fti)rtcbe neb o. l)am. Sveben lob 
Ijain neb o. TCnfigtet. Saarenc tritlebc ncb 
Over (ab) ^enbeé .fCirtbcr. (f. 5^0. 6.) 5* 
-Om en Silftanb, fpori noget er, Itrætfer fig, 
befinber ftg laiigé fti. ^e'c, iDverftaben af en 
anbcn Sirtg, faalebcS (tt bet bebcvffcr benne; 
iU. Drti en ^panbdng, T;i:)OtS)eb noget bringeé 
t betUic SilftaUb. SSanbet ftob over alle 
2rgrc (3: jTiulte beitti ^crimobi ber ftob noget 
S5anb paa ^fgctcll.) "Kt Ⱦre vaai, folb 
over ^ele Cegcmct. Saageto. én^ottc. lit 
Ijængc noget o. ^ooebct. lit brebc et ^Ux* 
bc o. noget. ?Ct faftc en .Kappe o. een. 
Ht lægge fig^ o, en Éeng, en S3ænf. Tit 
fæmmc .paarct neb o. Srenc. figurl. SOii^s 
fornotclfcn ufcbrcbtc ftg over Ijele Sanbet. 
•J^ct JRi^gte er o. Ijclc SBiien. Jllolfcn Ipbe« 
o. f)Clc ffii^en. i\ £)m en |)anbltng, ell. 
^oranbring, l^ttorpcb noget bringeé tit atbe« 
tfægc ftg i en Stnte igiennem ell. Ijen ab f)cle 
£?»erflaben (ifær Sircben) af en Sing, til 
énben of bene llbftræfning, clT. inbtit p. 
^iin <Sibc af bene ©rænbfe. ?(t feite over 
globen, 0. >pa»et til et Stcb. ?tt løbe o. 
9}Jarfen, 3cg faac l)am gaae o. ®abcn, o« 
Sor»ct. i)an fom h)ffelig »Svcr (^rænbfen, 
251 ere nu (fomnc) ovdv bet Ⱦtfte af 3Scicn. 
7. SDm en .^anbling, Ijrorveb noget, ber 
faalebcé bevæget ell. bcoægcr ftg tnbtil p. 
{)iin (S^be af en ®{en)lanb, tillige for en Sib 
befinber fTg fetere cnb (oploftet ov>cr) benne. 
?lt faftc en ©feen over Sagct. Sufll*-'" f^^l 
o. ^ufet, o. .pæffen. 5tt-træbc o. 5)ørs 
tæ-rflclcn. ?Ct fpringc o. en ®røft, o. et 
^^almftraa ; fætte m. ^ficitcn o. et ®icrbe. 
^orft fprang Ijan op p. ©fultrenc af f;am ; 
fiben fprong Ijan over >pot>cbet paa i^am. "iit 
falbe ovcf ffiorb, fafre noget o. SJorb (ell. 
ovcttotft) O: fra et (gfib i .pavet. 8. ^m 
et f)oicre (forncntmevc) Steb, et @teb, bei' 
ttlficnbegtpcr at ben, fom inbtagcr bet, liar 
ijorttin , ^orfæbe f. anbre. S^cin fibber 
over l;am i ©folen, blc» f(i}ttct o. l^ani { 
(Sfolcn. Ht liase 5Rang o. een. — ftg. tU at 
betegne l)0tere ®rab , fortrin , fortrinlig 
(Sgenjfab. ©om SMgtcr ftaaer l;an langt 
over I}am. 95i fEallc cljf c @ub o. alle Sing. 
^engc øaacf i)Oé f;flm ov« 2{lt» (3 t><nn« Oooc, 145 £)»er. »cti^bn. tccQQti bft09faa>MI ZitUv, »tffe 
©mbctcre og »^ærbtgljrtcrC Slapnc, f. at 
titfionbi-gtpc en fetere, dl. ben Iioicftc ^ojl. 
ttftcn?(rt; f. ©. (i>t»crbofmctlcr, (Dwcrs 
famrucrl)cvrc, (DocrlTcli'mrllfr, k.) 9. 
om CII JKcifc gicnncm et ©teb t. et anbet, 
I)90t ^atcit et om en 58t) cH. en minbrc -2), 
.pan reilie over Straf'biirg t. '^arié. 'X^i int 
tage o. ^rebcnféborg t, .petftnget. 9?i reis 
fte ourr 8angclanb t. goen. men f)cllcie : 
gicnnem'^ivn.t. ^i^naiii'.) 57(an figec og; 
faa : 3Ct reifc o»cr ?ant o: t. ?anbé ; mob: 
fat : til Vcnt)6 (tffe : ovet 5Sanb.) B. 
£)m SibsJfocholb, og t anbrc uegentlige ZiU 
fa-lbe. 1. om ;2iben, ber tilbnngcé r». et 
^CrbetCe (imebcné, unbcr;) i nogle faa SiU 
fa-Ibc, ifa-r ^»or Salen cc om anbet, fom 
tillige t benne Sib tnbttaf. Tft fifcbe længe, 
rolig ot>fv et ?(rbc{be. 9}?an talte berom o. 
Sovbet (eH. over ^or^c.) >Dct ev en SBog 
t. at fooc inb otjer. ^un foti tnb ov>cr ftt ?Crs 
bcibc. ?ab ©olen et gaae ncb o. bin ?Brebe. 
— Sigefaa i nogle anbre Stlfcclbe, fjror en 
©i>fffl, og Siben, fom m. ben ttlbringcé, 
tillige bctcgneé fom 2(arfag og ?(nlcbning t. 
noget, ifac ®lcm.fel, Ht glemme bet ene 
o. bet anbet, Øuer al benne ©nat glemte 
jeg mit 2Grcnbc. .^pun glemmer ^uué og 
JBorn over ben bcftanbige ?a,l'cn, 2. en 
flovre 93uxngbe, et ftorcc lintai, et "metr 
ciii>".(faat)et i Ubftroef ning , Sib, SO?aat, 
SSægt, og anben legemlig Storrclfc, fem t 
aanbclig ^raft) m. ^enf«n og i Jorfjolb t. 
en vis gi'oen cll. beflemt (gtorrelfe. SSi 
haoe eubnu o. en 93Uil (at gaae, retfe) t. 
fflpen. vpan er o. 40 Hav (gammel.) ®et 
»eict over et ??unb (mobf. un^cr.) 5>et 
var over SOJibbag. Åioffen er over 12. 
SDet er o. ben bejcemte Sib. 2Ct blioc ubc 
over Siben, ^an ^ar ræret o. et "Kat 
hoxtc. — ®ct ganer o. menneffelig (Sone. 
lit arbeibc over ftne Jlra:ftcr. >p»ab ieg 
fif, t?ar o. min Jorsentning (mobf. un^cr.) 
S)et gaaer over min ^orftanb. over al 
SJJaabe forfængelig (it)f.overftia»:i>c.) — -per; 
til hore ogfaa enfelte ©ammenfætningcr, tfær 
2(bi. f. G. ovcrmoMg, overmægtig, over; 
naturlig, m. fl. 3. ®runben, Ttnlebnin^ 
gen f. noget (i faa Silfælb« ; f. 6r. f)Oor 
Salen er om ^alt.) "Kt falbe, fnuble over 
noget. ?(t tage fin 5)ob over noget. 3cg 
I)or f)Oft megen jortroeb over (af) t)ané 
^orfommclfe. 4. (Sienftanbcn for ell. Hn: 
lebningcn t. en tnbportcé Joranbring ell. 
©inbébeoccgelfc og bene uboorteS 2)ttring. 
"Ht forge, gloibeé, argrc ftg, bebroD« ftg, 
forbaufeé, forunbre fig, »rebeé, fortorneé, 
bcflage fig over noget. ?ft pnfc?, forbari 
me fig o. een. . 2f t blioe forffrceftet , forgj 
fulb, s?reb, fortrubclig, opbragt, utaolmos 
tig, unbfcelig, ffomfutb over noget. Ht 
fuffe, flage, græbe, lee, fpotte, fnurrc, 
tanbe over noget o. f. o. Ht trøjte fig over 
J'aiifi: Orbbc^. 11. noget, over en lUnffc. ^ortnibelfe o. 
©rinben. 5. ©icnftanben, fom cnaanbe« 
lig S\>!:fet ell. .panbling gaaer ub pao, fom 
ligger t. ®vunb f. bcné ^ttring , m. nt. 
?{t gruble over noget. Ht t«lc, præbifc, 
tæfe, flrive o. en 9iJaterie. lit gioe, ffrir>c" 
en $crf låring o. noget, ©en <§5ag i)at\tQ 
længe tænft over. 2(t fælbc en iDom o. 
noget. H. en Øicnftanb f. 93iagt, herres 
bomme, £^pfon, i?pmærffoml)eb, Tfarooas 
gcnf)eb o. b. iit l)crffe, .irtbe, raabe over 
een. lit vaxc ^perre over et Canb. Ht 
fætte cent. S'ommcr over anbre. "Ht 
ber er en 9}?agt ovcr-atlc .Srccftcr og alle 
Siber, fom bringer £)rbcn t ^JScrbcné £)ps 
ror." 9JJi'>nfler. Ht feire o. fine gieuber. 
^an er iDpfi^némanb o. alle 2(rbeiberne» 
Ht iiange o. noget. Ht f)olbc o. ?03cne. 
Ht gaae over ^Crbcibéfolf (o: f)aoc £)pft)n m. 
bem.) ^un gaaer over olting i |)ufct (^ac 
"i^ct unbcr £)pfi>n.) figurl. Slaturen gaacc 
over iDptugtetfcn (o: ^ar ftærferc 9Xagt.) 
7. en S3ef)anbling, etl. 9}Jaabeatbc^anblc n 
^crfon cll. Sing. Ht rære ftcelen o. fine 
©orn, nænfom o. ftne .Rlæbcr, fpdtfom o. 
fit eget, obfcl o. anbrcS. 8. JDeéuben fores 
fommcr ^rccpofttionen t abjfilligc egne Soles 
maaber, f. ^x. over paté og -po»cb 3: mes 
gct ptubfoligt. Ht fomme over noget (a: 
faae, crbolbc v. Silfælbe.) Ulrffcn, gien« 
ben fom over oé, ta »i minbft oentcbe bet 
(o»erraffebc o(-.) Strafen »il nof fommc 
over l)am. 5)ct »il gaae ub over oé (ot 
pil faac (Sfaben bcraf.) Ht faae >f>æon o* 
een. 2(t txifc SSclfignelfc, gorbanbclfc o. 
een. Ht onfTe gobt, onbt over een. Ht 
fce een over ©fulbrcne (opf)øic fig o. l)om.) 
Ht »ore een over .pooebet (f. orcnfor A. 1.) 
Ht Ijotbe fig op (cH. opl}olbe fig) over ccti 
(o; fpotte, gtorc 9Zar af.) 2(t fætte ftg ub 
over noget (iffe agte, ænbfc.) Ht bringe 
noget over f;t <Sinb (nænne, ^a9c @inb t. 
atgiøre) ni. fl. C. ©om adv. 1. efter 
et ©ubftantio, f. at betegne Ublobet af en 
Sibé SSarighcb (p. ©porgémaalet : Ijvor 
lange?) ^pan blircr ^er ØJatten over. Ha^ 
ret over, benne ©ommcr over. (it>f. om, 
B. g.) 2'. efter et SJcrbum t S3emærfclfcn: 
forbi, til <Snbe. iDet gaaer fnart over 
(om en ubef)ogctig ^ornemmelfc.) Uociret 
brcf over. Skn JRcgn gaaer fnart over. 
7Ct fpringe noget over o: forbigaac noget, 
(ganffc forfficlligt fra : at fpringe over nos 
get.) 3. e.fter et SSerbum, f. at ubtrriffe, 
at noget gaaer ubcn for en Sings? ®rænbfe 
ell. SRanb. Ht flnbe over , løbe over. 
(Srpben foger over. 4. omfulb, of erenbe. 
Ht ficre, ribc, lobe een over. 5. Ht fibbc 
over o: ftbbe længere, «nb ben beftcmte Sib, 
en. pbbc Icbig. SDrengen maattc fibbe over 
{ ©folen, .pun frtb over i benne 2>anbé. 
— ^Ct læfe over paa neget o: tæfe f. at lære 
let ubenab. 6. for : i tu, i to ©tuffer. 

(10) £)»cr— Otjcrontvotbe, 146 £)\>franti>ort< — £)v»(rbn»c. ?(t ffavf, fHppc, tm, fcrwbc, fa»e noget 
o»cr. v^an brceffcbc tiet inibt o\jcr. 
(grenen et cnbnu HU {\a't>ct) ouer* ©nier; 
ten »ar fqa flærf , at jeg troebe ?frmen »ar 
ovcr» i. 3 Saicfproget in\ 'formen ourc 
fom adv. i MqU Ubtrpf. ><Dtj^ ovre (p, Ijiin 
(£ibe, f. ©y. af ©aben, af iJSanbet.) ^ct 
our< (p. benne ©tbe.) gijan ftcjcr »e( og; 
faa : nu ér bet otjre (forfci.) D. 3 ©am* 
nicnfcctninger mobtager ^rctpofittoncn dl. 
7(bt)erbfct tfa'r føtgcnbe SBemævfetfcr : 1. 
ien egentlige (A. l og 2'.) t røobfætn. tit 
un^cr♦ (f. 6". (bvcratnt, (Duerbnver, (Ducri- 
beet , (pwcrbimc > (Dvcrfdvber , (Dt>erfop> 
(DvjcrfrDp, K.) 2. ©n -panbHng, ber vir« 
fer nebab (A. 4*) f. ®. oucrgi>be, owcrefc,. 
ottfv)ttirtc (i)Oori SBegrebet bog fordinber fig 
tn. føf^enbeO 3» en |)anbHng, ber ftrcefs 
fer ftg l)Ciit ub ooer, dl. ^nonieb noget 
fcrihgeé t. at bebæffe t)PerfTabeh af noget, 
dl. en ftor ®eel af fammc (A. 5.) Ift 
ottcrbløbe, oucrbrpppe, ouci'fÉ»(c, overs 
fFnlle, owcrtræffc, k. 4-. en .panbiing, ell. 
^oranbring, ber ubftrccffer ftg i en Sinic 
l)cdt igiennem en ^labe. (A. 6.) (Dwcrs 
irift , Øwcrfart , ot>f rfcrc , (Dvctf^rfet. 
(3 nogtc af biffc Siffcctbe nu S3i0egreb af 
crtffabctig asirfnfng p. ©ienjTanben : otfcrs 
fiøre, owcrribc, ov>erfei(e.) 5. ©n -fjanbs 
Itng dl. SStrfning, ber gaaer uben for bet 
rette etl. beftemte'^9Kaa( : ouerfee, oucrjTri; 
te, owcrfpdnge. (ftgurt. ouertra-be.) 6. 
fortrin ell. fortrin Hgf)eb , hniete ®rab, 
©æbc, JRang m. m. (f. ®. owfr()i)be, owcrs 
gade , Øwermagt , (btjermanb , (l>»ci'ret^ 
otjerffdgc , ovtcrftennne , owfrvinbe, ic.) 
7i (Sn ©tørreffc cif. ®rab, fom er meer enb 
tctticnage, titfircrfferige, tnJUgc k. (B. 2.) 
f. ©4 ov)crbri»c , ov»crfu(bftccnbtg , owcrs 
fi)(be, owerife, 'ovcrf^bt, CDvcrmaaf, overs 
tnægttg , (Dutrtro , Øvcnxrgt* 8* 6n 
^Sif^anb dl. S5irffomf)eb, ber gaaer ubert 
for et »ift Sibérum. (C. 1.) 7ft ovcrføbc, 
ovcrtettc, oucrtttntre. 9* (Sn ®tcrning> 
f)t)ottieb noget, fom »ar i)cdt, blioer { to 
©ttirfer (ftclben ; og oftef! m. 2Cbt»er6ict bag 
cfteri C. 6.) owerfUppc, ovcriTPære* lOi 
©ti |)dnbting/ ^»»i^i'fi^ noget gi»eé i en An> 
bene >&ojrtber cIT. S3eftbbctfe : overantporbé, 
overbringe , ovcrbrdge , ouel'gi»c , overs 
tabe* . 11; JDcéuben t anbrc og flere 
uegentlige ffiemærfelfer, f. d. ovcrf)o{-bc, 
overf)oengc cert, ovcrfomme noget, overs 
lægge, overfætte et ©frift, overtale, overs 
trccbe, over»eie, o. f. ». 

d) ver CH er, en. f. (D reger« 

(Dveralt, ådv. 1. alle»egttc, p. et^Pert , 
(gteb. 93Jan fortceller o. i JBttcn, 2. i bet 
.^clc taget, t 2(lminbeltgf)eb (ftelbncre.) 
3eg fiolber overalt iffe df bet ©Idgé Skøger. 
3eg i)ar ovcntlt engang forbubct i)Gm het. 

CDveritntvor^c, v. a. 1. [;X. ii b e r a n t* 
wurtcn.J, opergipc i ert anbcné JSærge, ot>ertf»erc , betroe i ^ccnb«. — Øvcr«itt< 
vor^dfe, en. 

(Dverarm, en. pi. - c. ben !)øicrc , ben 
øyerfte S'eel af litmen inbtilvflbuen. 

Øverbccn, et. (Sh ScenjTabe, forddrfas 
get beroeb, at en <Senc l)ar tnpttet flg, og 
bannet en |)æPelfé ell. .Rnubc uben p. Sies 
net. (5}?otf).) 

(l>verlirffiling6m<:nJi,en. S3. ell. ?(nfø« 
rer, fom bar antrc unber ftg, 

(Dverbcfrugtning, en. pi. - er. Qn meet 
enb titftræffelig, meer enb enfclt -iBefrugt* 
ning. Supcrfoetatio. 

C?>verbcri^er, en. ben fornemfte, cH. en 
df be fornemjte iBeribere ». en JRibeffole. 

(Dvcrbejlyrec , en. pi. - e, ben atjcrfie, 
fornemftc S3efti)rer af noget. 

(Dvcrbeticnt , en. pi. - e. S3etient , fom 
l^ar en fjøierc ^oft, f)dr anbre untier jtg. 

Øvcrbebife, v. a. 2. bringe een o. ©run* 
bc t. at inbfec cH. troc noget , ooertnbe, 
opljæye at ZvM f)Oé eenv Zt o. een om 
noget. ^ Scg er enbrtu ilfe fulbfommcn 
ovcrtieviijl. ''®t fdd jTfet Sccremaabe, fem 
ben, ber oHenc føger at otjcrtale, uben af 
overbcvifc." .f raft. 2. bevife y. SSibnec 
ell. Jltenbégiernin(>cr bet , l)»orfor een et 
bej?i)lbt en. anflaget. 9}Jan funbc iffc o* 
Ijam om Sp»eriet. "S^q bog HU blioc 
gienbrcyct og overbevii)! om ben opbtgtebe 
llfanbfjeb." ffiaftl). — Øvcvbcviioning, en. 
pl.-er. 1. .panbliiigen, at o»ertnbe. 2. 
bet, om Ijiné (Sanb()cb, JKigtigheb, man 
er oiH'rbcuiift ; ©rfienbelfe af en @agé , en 
t^a-tniug« 9?igtigf)eb. lit fjanble efter, imob 
fin (l>. "35en, ber imob fin bcbre (Dverbci 
viiøning, negtcr bet, fom inbe^olber kiU 
ben t. f)ané gorpligtelfe." Srfteb. 3. 
.gjanbltngen at oPcrbePife een om bet, f^art 
bef!rtlbc5 for. 

(DverbiJ*, cti ben Øjaturfeif, fom unber« 
tiben ftnbes i)oi> ^x)t, ifcrr >g»cfte, at iD»er* 
fiocsen ftaaer lotnger« frem, enb llnbcrmuni 
ben ogl){ubrer25PretiSi)gning. CsB.tS. i^.) 

Øvcrbi^e, v. a. 3. bibc itu, hibt over* 
©noren »ar oijerbi{>t* 

Øvcrbic> V. a. 1* bie taiigere , enb bet 
»ar beftemt, bie for Icenge. 2(t overbic bcrt 
fajlfatte Sib, («, ©. SD.) 

(Pvcrbin^c, V. ai 3. forfiirtc en ?('abn{ng 
m. 93inbfel o»ent{i, ?Ct o. en SldjTe. ©t 
®laé ovcrbuu{»et meb en SBlcrtc. — iDerdf: 
(Dverbihi'iiig> ert. 

(Dverblif, et. pi. b. f. et omfTuénbe »lif, 
et Siicfaft , f)»or»eb mdn o»eciTuer alt tct, 
fom er tilftntc* ©t Q). af ^ele ©gnen. — 
figurl. Gt Inft (Dvcrblif af (o»er) en ©ag. 
et 0). af Sdnbeté ;Silfiartb. («. ©. D.) 

(Dvcrblivc, V. it. 3. le»neé, bli»e tilbas 
ge, bti»c tilo»eré. (mefl i, partic.) 5?c 
overWcvnc Jieuber. £)et overblevne af 
SKddltibet. "De, fom ovcrblcvc, flnebe 0»(r()(i»c— 0\?erfcaab, 147 Ovcrtaob — OocrSrit?c, p. JBtcrgft." ©. J8t6cT. "^vii (b»ab) over« 
blive fan, naar ©tclbcn er betalt," T>. Sop. 

C!>vrrbl<>i'e, v. a. 2. bcfuble, tii\ek o»crs 
aU m. Si^Iob. 

<!)vfrbo^, en. 3 bet ælbre Sopfprog : 
9?ob t. ben ®ra'l)tcS ©tccjjt forubcn ben lo»s 
bcftomtc 9)»anbcbob. {iB.-<3. O.) 

(Doerbrat, adv. meget ^uctiji^ plubfcU* 
gen.-Cforatbet.) 

(Dvrrbringe, V. a. 3. fiPtc noijet t, en 
^evfon fra en aiiben, ctli tit et <Steb fra et 
onbet. -pan Ijar overbragt Sreoet, =35as 
terne. — Overbringer, en. pl.-e. 

(Dverbrui», et. ict, at noget brPbeé o»er, 
bn^beé igiennem m. 9)iagt ; cH. at SSanbct 
t)n)bvȎ orer et mobjlaaenbe ?encine. "I)U 
ger, fom t>. |)apeté CDverbrud ^aoc bcuiifl 
bcreé S(e'tl)cb." iDtuffeii. - 

(DverbuC", et. pl.-c. f)øterc 5Bub p, bet, 
fom fatgeé. 2Ct giere Overbud. 5)et ffetc 
(Dverbu^i , 

, (Dvcrbiircr, pi. JBure'r, fom brdgeé nbeir 
o»er be egcntfigt 95urer, f."®. p. 9?eifcr. 

Øverby6é, v. a. 3. (f. byJ>e.) 6i>be ^øtcre 
cnb anbre (p. 2Cucttoner.),. .pan overbo^ 
mig. "»JBcb ot>er»ætte5 SJigbonr f)or bettc 
2anb funhet overby^e alle." 3. 95oi)e. 

Overbygge, v. a. 1. bnggc osevaft; ops . 
fi^lbe m. SBi^gning cK. SBngninger. Siimu 
met imellem ic to ^ufe er nu overbygget. 
-2Cto. en ^labé. (33. ø. O.) ."Zet .pe(e er, 
m. fp»j SBiergtoarnc overbygget." S. ^ri; 
mann. — (Dverbygniiig, en. 1. ^anbltns 
gen at ooevbiiggc. 2. eii S^ngning, fom er 
fat oper neget, ell. fom er opført obenpaa 
en anben; 

. OvcrbyghtefJer, en* S5. af f)eierc JRang, 
fom har ani>u unber ftg. 

(Dverborre, v. a. 3. (f; b«ré.) F)otbc tiU 
gobe meb, iffe »iile (aggc 9)?ocrfc t. 'Siil, 
Ufutbfommen^eber ^ofi anbrc. lit over: 
tatre m. 2(nbreé ©rag^ebcr forringet iffe 
bem, man felt) Dcflbber. "3Keb (gmaafcit 
ffiemt og overboer, men jtreng mob Saft og 
llbrb oa-r." S3agg. (bnppige'rc : bare over 
meb. f. becrc, 6.) 2(t pære ovcrb«ren^e, 
bife f[g overbaren^é. — "D3?an ovcrbocrer, 
«aar man iffe regner ^ctl og ^orfeelfcr ; 
man tilgiver, naar irtan ttfc beregner 
lem." ©porbn. = Overbccrclfc , en. bet, 
at bare brJcr m» Ufulbfommenbeb ^oé ans 
tre. 7(t »ifc (D< mob een. "Tit tnbfEærs 
pe 8nbtgf)eb mob £)»erhift:nb > fagtmobtg 
Øverbcrrelfé mob Unbcrmccnb." .Siamp; 
mann. — Overbcerenl)c5, en. Ub. pi. ben 
(Sgenffab , ot Oivrc overbærende. 

(Dverdfi«5 , en. faf over og ^Cficd.] f. 
<I)vcr6aa5igl)ei>. (©nteltc 9?T)ere hav^c brugt 
bitn minbre antagne ^orm. "2angt fra 
SSinbetnft og Overdccd." ^fjaarup.) [3 
tttbrc ©frtfter forefommct berimob Overs 
9å69 og Ovérd<:adigI)e& for : iDvermeb / ovcrmobfg ?(bfarb og .^anblcn, .&o»mob.) 
f. SScbdé ©ato. O. 52. og ft. St.] 

Ovcrdfifidig , adj. fem anuenber mcer 
cnb forneben, (<iirig og fommeltg SBefoftning 
p. !!l>ellcimct cU. paa Ub(^tfter,t. ubvorteé 
®lanbé, ©cqpemmeligfKb, ell. g'ortnftctfe. 
(f. yppig og odfel.) Ovcri>i:<:{'igl)cd, en. 
ub.pl. 1. ben (5-gen)7ab , at »æw o»ers 
baaWg. — Øi>)cli)ci> (ber mobfatteé «pcrs 
fommelig^ed) f}ar ncrrmefi: -penfnn t. bet 
oferflobige, bet-meer cnb ttlftræffefige t bc 
anvH'ubte røibler ; Overdfic&ig^cd (mobfat 
■SCcrvelighcd) t. bereé upaffenbe 2(nt?cnbe(s 
fe, etl. til >penfigtcn m. bcveé ^rnpcnbclfe p. 
r^timnter og ^JSellepnct. 5)}?an er ovcrdacs 
^ig m. -pcnfrn allene p. ftg felr (af egoijtiiTe^ 
©runbe ;) riiau fan »ære e6fel ogfaa t 25els 
jjtørenfjeb mob 2(nbrc. 2. bet, fjoori Stters 
baabig^eb oifeg ; SuruS , oserbaabi^t £et)s 
net. jDer f^erffebe ftor O. »eb bettc .f)of; 
"vpptlfen JBlanbing af ben gamle SarDcltgs 
^eb — og ben nnc Ovcrdairftigljed." ©ulbs 
berg. 3. ©emærfelfen : ^»ecmob, (gtotts 
f)eb (K. aSebet) er forælbet. = Ovcr&4:as 
éigljeievcré, en. pl.-r.' SSarer, fom fun 
tiene ttl £). .Suruésarer ; mobf. nje'J»vens 
digl)ci»svcrer. (iSrefc^oiv;) 

Ovcrdcmpc, v. a. 1. ubOrebe ^anip o^c« 
hde £)yerflaben af en Stn{); (Kmtct^S 
iDrbb.) Over^^:mphing, en. ^ 

Over^eeI, en. pi. - i^elei b^n «Prc etlcc 
øpcrfte Seel af noget ; iDocrpatt. (mobf, 
nef'crdeel , llndcrdeeh) 

Overdomrtttr, en. pi. - é. bommet t en 
l)oiere 9Jet, SJJeblem af en JDt?erret. (mobf, 
Un^er^ominerO 

Ovcriiomflot, ch. pl.-c. l^øictu Sothftbf; 
DtH-rrct. ^Srfreb.) , . 

Overdrag > et. b. f. f. Overdragclfc* 
S5eb fririlltgl Overdrag. (>I>. ©. iD.) , 
. Overdrage, v. a. 3. (f. drage.) 1. ofs 
fraae gobt?illigen t. en anceii, afttcebe, ooers 
tabe. 2Ct o. een fine 9lettig^eber, littoxm 
fter. 2. betroe, gioe een et .f)9ert», 2^rens 
be. 3i'j) overdrog i)(im dt fulbf^re 2Crbets 
bet. 3 .Sengene g'rifærclfe t?ar SRegicrins 
gen overdraget t. Srortnlngch. 3. b. f. f. 
brcrtræftc, betrceffe. Ttt Oi nvgét hi. Serber; 
— 5?eraf: Overdrdgclfc, en. pl.-r. 

Overdrev, et. pi. b. f. ett ^ælleb , llbs 
marf, fom iffe bijrfeé > iheit altib brugeS tit 
^rcr^ning f. en etl. flere S3i?eré Jtreaturc t 
^crlleéjf aO ; f)»ilfet ifæt før Ubfftftningen 
par alminbcligt.i 3>anmarf. — Overdreves 
re/, en. JRetttg()eb t; ©ræéning p. et ;0»er; 
brep, (iO. ©; O.) 

Overdrift, en; ØfennetJtgfthfl f. ^rentus 
te. "Kt fiape Overdrift giennem pn 9Taboe5 
miart (<&. (2. Di) 

Overdrive, t. a; 3. (f. drive.) briPc t. 
9)bcrligheb, bripef. pibt, gaae f. pibti~no; 
gct. Ht Oi fine Sorbrincjer, fin -pcfligbcb, 
i— ©n civerdttvcn 9?«ntiglKb* overdrev^ D\)ccfcri»c — Oyere ené. 148 Ct>cveicfli)om — Dioerfcic. ne (M f. I^øtc) ^rifcr. — <!)»er^^*t\JcIfc,ett. 
pl.-r. ©icrmngcn, at ovcttmc, cU. bcf, at 
noget otfcvbriocé. SScb (l>. tahd ©titene 
9Zatui*Ui)f)cb. ^arcné (Dv>cr^l•iwl•Ife. ®n 
©nb fan »eb (!)v>fr{)riyelfc bttiic t. ^cU. 

Øv»cr^r^ffcIl, adj. ganjTc bvuEfen, oi^ct:; 
flabto fu(b. (9}Jotf).) 

(D»jcr&vv'ppc, V. a. 1. oocrftcenfe "ttaaia 
Diié, tabe brt)ppe ncb paa. 4pan oucriryp; 
pci>c mii) mcb [mettet <Snijer. — Øucr{>i7ps 
njntt/ en. pi. -er. 

d)wel•^l•vffe, V. a. 1. br^^ffe altcpcgne >paa, 
Tit oucritvyfle J^agen m. ©uffec. 

<Ducr6Hgge , V. a. 1. bebuggc operatt, 
fugte otievatt, fom, ben fatbenbc ®ug. 
©ræffet, Sngcn oacoocri»ur5get. (iJ. ©. SD.) 

®t>cr^yllc, enjal. -r. ^mc, fem man 
lægget otter ftg i isengen, f)iiormeb man til« 
fcccffer f!g. (mobf. Un&ccitync.) 

(Dwfvéynge, V. a. 1. brngc meget x>aa, 
ot»ertocfi'c , bttocffe. >De unge Spirer »arc 
ovfv^\?ngc^c m. 3orb. 

(Docriticf, et. bet øperfic iDctf p. et jtjørrc 
<Sfi6, fom I)ar flere. 

(Ducr&ij'V)c, V. a. 1, fotbe, at en foagcrc 
2t)b tffe Ijøre^, formcbelit en ftctrfere; (faas 
»et om Koften, fom anben i\^h.) ^aufernc 
.ower6o'V>ei>c bc anbre .^nflrumenter. -^an 
coevbevcx øn SDJobftanber t?. eiT ftrtgeubc 
©temme. "Ut ov»er^<^rv?e mig m. ibcreé 
©frig." ©patb. "|)an frrgter mere f. ot 
ovetSijuc cnb f. at unbgaae S'ret." SBagge* 
fen. — ftg. TCt o. (unbertrpffe) ©amoittigi 
I)cben. "iDen ©temme, fom faa tibt ower* 
{løwce af SSerbené ?arm." 9:)?pnfter. 

CDocrccttø, adv. \Z. ii 6 c r e i n.] { ©nigs 
f^b, t Siigf)eb. tr.-fun t Satemaaberne : 7tt 
fomme overecne, flemme o. o: tiære enige, 
leoc t (gnig^cb, formebctft Siigfjeb i San; 
femaabe , ^oieligljeb, m. m. (harmonere.) 
Sigetebcé : at Isatte 2iigf)eb, tigne ^inanben. 
*Dereé ©æber, SiIOoielig()eber, ©fiffe ftcms 
mc meget o. 3 Sproget fomme be noeftcn 
oDcrecjis. — ?(t fomme owcrceniV om noget, 
btioe enige om. = (Dwcceenefomft, en. tct, 
ot flere cneé, Mioe enige om noget ; tt. ftut; 
tebe SSiffaar for en faaban minbetig ^ore* 
cning om noget, ©agcn bte» afgiort 0. 
minbetig Q), ©fK'r (Dttcrccnsfomtl^crt fie; 
l)otber {;an it Ijal'oc Snbtcvgter. (©ietben 
br. for t^ttc : Øwcrccnefommclfc. Sre; 
fcf)Ott).) — Øwcrcciioftemmelfc, en. ub.pl. 
SBeffaffenl^ebcn, at ftemme ooereené, at tijj« 
tie, iffe at »cerc ftribig cU. i røobfætniag ; 
tigc ©fiffetfe eir.JBeifaffenfjeb; @nigf)eb. 0). 
t SDJeninger, Sif6s'ietigf)ebt'r. ®er er ingen 
d). imellem biffe to ZinQ. — oucrcensf^em; 
tnciiJ>c, adj. V. fom ftemmer opereené , er 
enig meb ; ctl. fom ligner, er af eené ©c; 
ffaffenfjcb. 55creé @tftoeringer »arc iffc lis 
getpbenbc , men bog o\?erecn5)i-cmmm>f. 
'^cttc CX iffe 0tjcvccn6flcmmcn6c meb t)an5 
foregaaenbe TCnorbningev, ' (!)»ertleM^om, en. ub. pi. (Sn t?té jDcet 
af ©ienbomc'vet ; Ijøiere (Sienbom , u'iicn 
iBrugé og Dhitteé JRet (niobfat Uii^ercicits 
^om.) 3 Sel)néforf)ofb f. ®. I}ar Setjnéfjer; 
ren (Dvtcreicn^om (dominium directiim 
etl. eminpris. ??r. Suzeraineté) ?cl)liéC'ef1ib5 
beren ell. 2>afatlen berimob Ui»{>creicni>om. 
(dominium iitile.) 3)eraf: (Dwcreicits 
kontoret, en. ub. pi. (Srefcf)o«J.) (Durr* 
f ler, en. ben, fem f)ar £)oercienboméret. 
(Suzerain.) 

(Dv>creni>t, en. ben cperfte ©eef cH. ©n* 
bc af et F)øit cll. tangagtigt Segemc. SKobs 
fat Ue^ercn^c. 3. ^vaft. "(i)veren5>ert af 
"Gptinberen." 

(Doercn&e, adv. 1. lige i SSeiret, faales 
beé at ben ene 6nbc venfccr op, ^cn anben 
neb. Ut reife noget o. fom t>ar faf.bet oms 
fulb. ^^an funbc iffe ftaae ov•crcn^c. 2» 
omfutb, m. >^ooebct cU. Doerbeten ncbab. 
lit falle een owercIt^e. 2Ct fatbe ov)crcll^c. 

Owcrfuøcl, en. pl.-cnglc. @n af bc f)øics 
x,c ©ngte. 

(Dyerfal^, et. pL b. f. 1. p. en iDor : 
v^afpen, fom fatber ooer etl. omffutter ben 
krampe, t}oori .^a-ngelaafen Ija-ngeé. 2. 
©ierningcn at o»erfatbe, uformobet ?(nfatb. 
v^an bkvi miéfjanbtet og plonbret oeb (!). paa 
®aben. 35eb ibelige (l)v>crfali> foorffebc l)an 
?ficnben. (Sammenfatninger m. bette £)rb : 
(bv»frffiI^o^)^ul, (Ducrfal^smoIIe, Øucttf 
faI^6wan^, m. fl. f. ov»cri og (DuenfalJ«.) 

(Dvcrfal^e, V. a. 3. (f. fdée.) l.paa« 
fomme uformobcntlig , titftøbe. Uoeiret, 
9?atten oocrfaI^t oé unberoeié. ©er o\>crs 
faI^t i}am en ptubfetig ©fra:f. 2, angribe, 
anfatbc uformobenttig. gienben ov•crfl:I^t 
oé mibt i 'greben. 2Ct ouerfalScc af 9id: 
yere« "^an overfaldt Staben uforoarcn* 
be." 2. ^acc. 5. 

(Dwerfamle, V. a. 1. berøre, føle paa 
ooeratt. ifar p. en upaffenbc SDJaabe. 
(33Jotf).) 2)eraf: Øwcrfamleii, en. 

(Dwcrfarc, V. a. 3. (f. fare.) 1. tcifc 
I)aftig oyer etl, tgiennem. .pan ^ar ov>er; 
faret t)etc Sanbet i en røaaneb. 2. fare t)en 
ooer flaben af noget, ftrpgc Tjen ooer. Ut 
o. noget m. .paanben, m. en 9Jagefni»j. 
3. figurt. ?Ct overfare noget (m. en -pares 
fob) overfare et 2(rbeibe o: giore \>ct fitigs 
tigt, ub. g^tib. 2(t-ouerfare een m. SfietbsJs 
orb. (f. overfufe.) 4. beftribe, ooerfoms 
me (ftetbnere.) .^an f)ar mere 3orb, mere 
TCrbeibe, enb r)an fan overfare. 

(Dverfart, en. 1. .panbtingen at fare 
ell. færbes? ooer et 'iJSanb, (ell. et .Sterg.) 
øverfarten sarebc to Simer. 2. unberfis 
ben : Slummet, fom man f*i(ebeé t. 33anbij 
færbeé ooer. (Dverfartcit imellem 9Zi)borg 
og forfør er fire 93Jiil. 

Øverfcie, v. a. 1. fetc allePegne f)en ooer; 
feie ^loerjlaben løfetigt af. ©utoet er løs 
felfgt overfeict. — (Dverfeining, en. pJ.-er. Ovcrf^lc — £)v»crflobi<j. 149 Cverflobig — Opcrfebe« (DucrfiU, T. a. 1. iccvn«, Qtatic oocralt 
tn. 5ilcn. fC. <3. £•.) 2. file itu. ^an 

(Dvrrfla^c, en. pl.-r. i. ben ^<Ie t)bcr: 
Pc®i\vnbff f. ctCcijcnie; Jlatcn, fom ub: 
ftior ©ra'nbfcn f. bet JKuni, tt Sfijcmc tnb; 
tdpi'c. ^aiH'té , Sorbfné (D. "(Jnf)t>cr; 
foiii (DvfrflaJfiie ®(anfc*, ti Qjrunbcné 
gorr^cb ver." »p. 33?. iSroifl. i.fiø. bet 
^tnv Ubfonbiijf nf en Sag, brt, fom ferft 
ci) [ottifr fattcsJ cH. fatbcr t S)tnfnc (i iDJobf. 
t. (5niii6fn, dl. ZiwQini cgcntl. S3c)Tafi 
fenljcb.) "t'it faftc J^Iit, fom feer giens 
ttcm ben »eylenbc (Ducrf^a^e inb t. ben bebe 
©runb." 93h>n|ter. 2Ct bebcmmc en Sag 
fftec (Dverf^vti'en, <|øan hav albrtg ticcngt 
Wbeve, eub t. U)uevfii:i'eri af benne SJiben* 
fEat». "2Ct glibe frem otier Singeneé (i)^ 
^JcrfI^^e , og gt'je intet <2v»ar i Ijuvtigc 
©par." 5)3?alling. = ©eraf : ovcrfici»dig, 
adj. f2(nbre ftrioe owcrfia^ig (.ireff^on?) 
cU. ovcrfla5ijV. 2CUc tre iDrbbanne(fer crc 
n\K og ufabranlige; men overfll:^elit5 fi:»neé 
ben rigtigrre.J fom ifte gaaer ell. trcengec 
brberc enb t. i^rnrflaben ; tufelig, flt^gtig. 
(£n oucrf!u^clig ^tigttagcr. (£!luffcn.) 
".Rtegtig og fonjtig, og faa ofte ov»erfTa^c^ 
lig og tom ^ale." ©iDnfrer. ovcrfia^clig 
.^unbilab, ©towerflaiielintfflegreb. (^ubft. 
Øv.->crf[aMtjl)e{> i benne Semccrt. er brugt 
of Srefrfioioj 

(Duerflo^ en. ub. pi. [S. U e t f r f t u ø.] 
b. f. f. (DuerfleMgljei (fora bog er ben mere 
olminbelige jorm.) "t)it eorige er fun t, 
(l>ucrfioi» og ginr SKennejfenc fia'Ine." 93. 
SI)Ott. "2?en negtebe (DijcrfIo5'& frijrenbc 
©aoer." ^ram. "Ht lece t ØoerfToi* og 
©læbe." 3.23opc. 

Øx>crf^y^e, v. a. .3. (f, fTy^e.) ubgpbc fig 
odctegne ooer ; ooerflremmc. .pat>et overs 
fTy^cr unbertiben jDigcrnc. Slilcn oioen 
flvi'cr ?anbet ». bene érebber. [neutr. "lit 
overf1yC»c mcb S5lob." SI. Wliå). 2(a(borg.] 

Øwcrfivve, V. a. 3. (f. fTywc) flnse ^eierc 
enb, f^ccre ftg ouer ». ^luQt. "^eit ouers 
flyoc 9)?ørtl;ebå l)e(c ^ctt." SSaggefen. — 
JDeraf : (Duerflvven, en. ub. pi. "U)wers 
fiywcnaffig fe(o." 93aggefen. 

(Dvcxficiig, adj. [:S. i'i b e rf I u éf t g.] 
l.fom er me'er enb titftrceffeltg, meer enb 
forneben. 2. fom f)ar?e^, fnbeé t rigelig 
9}J«xngbe. Tft bruge ouerfI»i)ige Srb ; at 
Icfc oucvfToMgt; rccrc o. i fin Seoemaabe. 
Gn o. 9)j(cngbc Sernetémiblcr. 3. unøb; 
fcnbig, utjebfommcnbc. 2)enne ©rinbring 
rar ganfTc o. "Kt giere ov>erfT«^igc S8es 
mocvfninger. ■i?in 9?ctrpcrrctfe er f)er o. — 
(l>wfrfl^^igl)f^, en. ub.pl. 1. en rigelig 
9)jQ:\igbe, en frorre SJiirngbe, enb fornøben 
er. (mobf. lliangcl.) 3>er cc Q>. af .Korn 
i ?anbct, af Scvb v« 9)<arfen. ?fne biffc 
foftborc .Klivber erc til (i>. »Tn f»are ?er)j 
^lettmibleciØuf^:f[e^iQl)cJ>. 2. en :iilfianfc, ^tiori 'man l^ar meer enb , man be^eucr , 
^ar alting rigeligt, fulbtop; 9)ppig{)eb. 
lit leoc i (i>. »ære cant tit ØUfrf!*J^ig^)e5'. 

(Dv>erfl«ic,' T. a. 1. i .Srigéfonften : fere 
fin ^ar i (Slagorben faalebcs mob ^if"^«"/ 
at een ell. begge af ben^ ^leie omgaac ell. 
ftraffe fig uben om Jienben^, for at angribe 
benne fra Siben <ll. i JRrjggen. — JDeraf: 
(Dt?crf!-9ining, en. 

(l>v>erfoi>er, et. ^ober t. flt brage o»er 
noget f. at beoare iet. (f. 5o^cr.) Gt 
(DuerfoJier af ?erteb t. en <2tol. (f. (Dvcr^ 
trorf , fom er mere brugeligt.) 

Øvcvfo{>rc, (oucrfore) v. a. 1. oocrfcbe, 
forfvnc m. ^ober SSinteren over. (^mbcrgé 
Srbb.) .pan fan iffe owcrforc alle f'^nc 
.Reer, men maa f«tge nogle. overfo^re5»c 
.Rreaturc. 

Øue^foI^e, v. a. 1. folbe noget ^eett osjer. 
et ol^erfoI^et 7(rf ^^apir. (35. ©. £>.) 

Q>Derformyn{>er, en. pi.- e. en af (Sta; 
ten beftiffet :Silft?némanb og ffleflr^rer af 
Umi^nbigeé s:yjibter (f. ©. i en ©tab, t et 
©tift ell. 2(mt.) — (Dverfovmyn5eri, et. 
pl.-er. offentlig, af SKegieringeh inbrettet 
»efir)relfe af Umpnbigeé SJ^ibler i en *Deet 
af ©taten. ^Pengene cre inbfatte t, jiaae t 
(DuerformynJ>erict. 

(Ducrfvcgt, en. ub. pi. ^»ab bet er ooer, 
clt. meer enb ben beftcmtc ^ragt; £)pcrlocé. 
Ht betale for Q>, naat man reifer m. 9)orten. 

(Dw'.rfryfc, v. n. f. tilfryfe, 

(Dweifiil^fiom^tg , ad), meer enb fulb; 
ftænbig (opercomptet.) 2). ^. iD. 

(Duerfuvc, en. pl.-p. ^(otfurc jøoerft p. 
SBatfer ell. Ijetbenbe Tfgre. C^ccon. 3)?ag. 
II. 332.) 

Øwerfufc, V. a. 1. (i»f. fufe.) f!g. ans 
fatbc m. @ro»l)eb, tittale m. t^aarbe £^rb, 
ODcrefe m. ©rosjfjcbec eH. ©fietbéorb. (3^at; 
frer. .polberg.) 

(Dwcrfygc, V. a. 3. (f. fyge.) tilfpgc o»ers 
olt. SSeicne crc ganffe owerfe-gne (ra. 
©nee.) 93?«tf). "3)Jarferne oare ov>erfcgnc 
m. ©anb." i(rcnbt SScrnbtfen. 

(l>v>crfyI6c, v. a. og rec. 2. frtbc mere f, 
enb Kummet fan mobtagc. ?(t o. et Ji^ar. 
"S>i oucrfvli'tc ®la6 gior mangen talenbe, 
fom taugbe ftille for." gatfrer. lit o. fig 
(oscrocctbc fig) m. 33?ab og 2)ri!fc. 2, fpU 
bc eflf. forfimc m. et fterre lintal, enb bet 
fornebnc eller tienlige. "^rjjgten for ot 
Sanbet ffulbe owcrfyl^ee m. ©tuberenbc." 
SDJflnfter. — iDctaf: (Doerfyl^elfc , en. 
(©amme.) 

(!>v>erf*6e, v. a. 2. febe tt Jtreotur en 
i?ié iS-it orer, t. en »ié Xih er forbi (forrb. 
SSinteren ; fom norffen altib mcneé. f. overs 
fo^^c.) JPonbcn fon i Hat iffe ovrrfijiic bc 
J)atoc af ijani .Rreaturc (nemlig SSinteren 
ot>er.) ovcrfu^tc Sam, £l»ier. — 2)eraf: 
(Dvcrfe^ning, en. ' ;Oi?crfø(c— O^ergaae. 150 Docrciaae — DiJCtgiubning* ®\jcrf«Ie, V. a. 2. Utuve, 6cfj>(e ooccalt. 

(SS. ©.£).) ' • 

(Duerforc, V. a. 2. fcdnge noc|ct o»er p. 
ben mobfatte <Sibc, otter p. et antct ®tcb. 
2)ifrc ©fibc ete bcffemtc til at o. .iSroppcr t. 
g^ajitanbct. S)enne ©tipper ^ar overfort 
tre Sabninger. (3 benne JBemoerfe([e bx. 
©ubft. (Dyerf^rfel. Sropperneé (Di?erfør; 
ffl. ^an befl^cebc, ^at>be £'pfi)n ni. C!)i 
t>erf«rfelcn.) 5)erimob { 9f?egni|Tabéfacyer: 
"Kt ot)erf«rf en ®um p. en anbené Kegning, 
o. n»get i |)ooeb()ogen. — |)er ftgeé [æboan; 
Itgen : <Sn ^engefumé Øwcrfovclfe t SRcgn« 

Q>'ocvQaat,x. a. 3. (f. gaac, og g«<ic 
ov>er»)' !♦ ooetftigc , betobe ftg t. niecr 
cnb. llbgifterne oocrgafic Snbtccgtcrne. — 
Sigetebeé, itfe btot om ®UnTe![er , men 
ogfaa om Stxa^t , (Sone: "®enne ægtens 
ftgt owcrtjcacr Port tnbj!rcvnfcbc S3ci 
gveb." — "iBirfntnger, fom om-rgacc alle 
cnbclige SSæfeneré .Jtrafter." ©nceb. 2. 
»ære forub i 6v>ner, ©geniTaber, ilræftcr, 
^ærbtg^cb m. m. for ben, man fappeé elU 
ligneé meb, ^an ovcrgaaer i)am i ©turfe, 
gorp-anb, ^ortienej^er. "@en ©tierne oijcrs 
ttaaet ben anben t ^tarljeb." 2). iRiOel. 3. 
forbigaae, fpringe o»cr, 2(t o, noget m. 
Sauélieb, (85. ®. £).) 4. I)ænbe5, timeé, 
peberfareé (meft om noget ube()age(igt^ og 
■fun i enfette Sitfætbe.) ©en (£fam, ©pot, 
ber ovtergif l)cim. ' Ser er oisergaact \)aTX\ 
en {)aarb ©traf, S)et er afbrig far oxtm 
rtctcetmig. "-pan ffiøt-tcbe iffe {)iiab f)am 
ovcrgif." ?». eiauflen. ==:(!>t»crgaiit{, en. 
pl.-e. 1. ©terningen at gaae- ooer, brage 
otter et SBicrg eU. Sanb. J^rigf-bcercnS (i)» 
opcr gtoben, ooer JBiergenc.- 3[racliterneé 
d). o»er bet røbe Spu'o, > ((Dwcrfart meft m\ 
faa ^erfoner; (Dvcrgancj om en ^cc( SKceng= 
be.) 2. <Bti^, l)v>or £)riergang ffeer cU. 
fan fPee. ®er gioeé 5 (Duergangc fra 
^ranfrige t. ©panicn o»cr ^prencrerne. 3. 
uege^itlige æemærtetfer* a.),@ierningen at 
flaae fig t. et anbet ^partt. (D. til J-ienbcn, 
t. ben cat()Olffe Steligion. b.) en ^anbi 
lingell. flere, ber ligger imellem en fore; 
-gaaenbc og efterfelgcnbe, og ligefom Icber 
fra l)iin t. benne. ®ette t)ar f, liam Øver; 
ttcntjeit t. et npt Si». "-panblinger, ber 
cre at betragte fom Sorbercbelfe og (Dvcr; 
ttantt t. ben egentlige 9)Jiégierning." ?(, 
fi)rfteb. c.:) (D. i Salen, i et ©frift o: 
S3^aaben, l^oorpan man forbereber gremftil« 
tingen, Ubpif Ungen af en np 9}Jaterie. d.) 
gfloget , fom iffc »ar;'r længe , fom fnart 
gaaer ooer. ' S5cnnc Slegn er fun en Cl). 
e.) gientagen 23e()anbling o. .^aaHbgierning 
cll. »eb 9D?afEtnoa:rf. Søiet mac. cnbnu 
have en <D. ., f.) ©rcrnbfen, ^yor 93?aterier 
of forffiellig "ilrt p. en mcer eH. minbrc 
mcerfetig ^JJaabe, cll. pcl æianbing, opleft 
l)inanbcn, gaac op<r i ^inanben. f. 6". ffitergarterneé, CfjrpftaUcrneS (Dvcrgatige. 
(3)eraf : Øwcrgangsbierge o: en ©iergart 
imellem ®runbbierge (Urbierge) og S-føtés 
bterge.) (Dwcrgangefo^, en. b. f, f. 2>itU 
feI)ouc{». (SS. ©. £).) 

(Dwcrgiemme, V. a. 2. gicmmc noget en 
»ié Sib oner, til en pié %\'b er forbi. 3)ettc 
Jtorn er overgicmt et liax, (Dvcrgiemt 
^rugt (fom man Ijar gtemt SSinteren oper.) 
"Tit overgiemmc kartofler om ajtntercn." 
£)luffen. 

(Ducrgipff, V. a. 1, ooerbragc m. ®{p*, 

(SS. ©. O.) , ■ 

(Ducrgive , v. a. og rec. 3. (f. give.) 

1, gine i en anbcné ^aanb, tilfiille, ornrte« 
»ere. |>an overgav kongen felv fin Tfnfeg* 
ning. 2. gioe i en onbené SSolb og ^<xxi 
gc ; nnberfafic ftg. m o. en ©tab, en 
gceftning t. ^icnbcn. Saftningen maattc 
o. fig af 5)fdngel p. Seonctémibler, .pan 
overg<tv fig i JKettet^S .f)oenber. ?lt o, ffg 
t. iSungftnbig(}eb , Uttirffomtieb ^ gortoius 
lelfe. 3. recipr. tpe l)en txi, tage fin Sil« 
flugt til, Ijengipe fig t, 2(to, ftg i ®ubS 
|)aanb. 4. ooerbrage, inbromme, <^^^aat, 
fratrcrbe t. g^orbeel f. en anben. ?ft o, een 
fine JRettigfieber, gorbringcr. ' ^an over; 
gav 5Regieringen t. fin ©f^ermanb. pan 
J}ar overgivet (opgioct) |)anbelcn t, fin 
©i3n. 5. opgioe, frafalbe, begioe, labe 
fare. — Tit overgive en ffieftilling, en JReife. 
(dolbing.) "'ipan »ilbe bog HU overgive 
fit g^orfcet." %. 55ebel. "^pan føgte at bes 
»a-ge bent t. at ovcrg;ive bereé orange SDies 
ninger." 2Banbal. — ©ietbnerc om ^erfcvs 
ncr (fiaae ^aanben af, ooerlabe t. fin ©fieb; 
ne.) "2)en , man overgiver, ui^bbragec 
man fin S^ijtanb. 9}ian ^orIa^cr ben, fon^ 
man begioer f[g bort fra; man overgiver 
ben, fom man tfte nteer oil f)aoe ni. ai 
giørc." ©poron. ."Øvergiv mig iffe og 
forlab mig iffc," g)folm. 27; 9. 6. betroe, 
gioe i 'SGrenb-c. 3»-'9 f)"^ overgivet' min 
©ag t. benne ?lbPocat. = (Dvcrgivelfe,en. 
.^'>.anblingen at ooergioe, \ Orbets5 forftiell. 
SBemærfelfer., ffireoctij (Dvcrgivelfc {p* 
oerleoering.) ■3^^e)ln,ingenå iDvergivcIfc 

(Dvcrgiven, adj. v.pl. overgivne.^ i ^ø{ 
®rab munter, fom iiben Si(bage()olbenl)eb 
ooerlaber fig til 2i)ftigl)eb og gob Sune ; og* 
faa om ben, fom er ooerbreoen i fin 8pftig= 
i)cb, ubfiHxoenbc t fin ©læbe; eller om en 
ringere ®rab af i^aabf)eb. — Seraf: 2)vcri 
given^e{>, en. ub. pi. 

(Dvcrgio^e, V. a. 1. giøbc opcralt. 2. 
giobe f. ftivrfr. overgi«^et 3orb. (SS. ©. 
£).) — (J)vergio6ning,(!>vergtoi'fl-'itiiig, en. 
©ierningen at ooergik^be. 2. fa-rb. forbene 
©iøben \\ at fprebe ®iøb)Ten p. 'i^m befaaebc 
7tgcr, uben at blanbe ben m. 3orb£5monnct 
cll. ncbptøic ben. (JDluffen, Sanb. ^^ec. 54. 
175.) Oyccglottc— Overherre.. 151 Oi^cr()crre-^J0i?cr^cen3* (Dttcrølatte, v. a. 1. ^fatte »wraf^. — 
JDcraf : iDvcrgktning, en. 

(Dwergloe, r. a. 1. Ixgloc ovetalt, fltrrc 
Tpaa. (i lapcrc Sale.) 

(!)v»crgnat»e, V. a. ) . gnave p. SwtfKas 
ben, i 2)"berfcefene. ^clc Sjlen »at oven 
giifiwft af StRuué. (95. ®. £>.) 2. gnaoc 
CJ>cr, gnaJ?e itu. JRcbet pac ox»crgn«v»ct. 

(Dorrgoi'P, et. fat^eé ft^bte ©uger af 
SKalm, fctrb. J^anonec, feer hc^^K en ftcrrc 
9?a-gt af SJIetat, enfc ben bcftcmtc; mobfat 
lliie>crgo66. f. (5oi>9, 2. (gtiOott ; t 25ib. 
@. (£ft.) 

(!)t?crgtamfe, V. a. 1. gribe cK. gramfc 
:paa titft og ^er; otjerfamle. (93, ®. £).) 

Øucrgrawer, en, pl.-e. ben a»erfic ®ra; 
»ec »eb i'n .Ritfe. 

(Docrgroc^ v, a, 1. begroc o»era(t; ffiutc 
m. ^lanteDa'rt (9Segetation,) (Sn JBatfe 
overgroet m, .Kcatjtoai ^pa»en er overs 
groet m. »Iftub, 

®v•ergu^«en. pl.-er, 3 5)?Dt^otogten: 
en of be {>»tcre , af bc fornenifrc ®ubcr. 
*'Saatebeé 3upitec, bet gtotbc fotn <!)»cr? 
Qui 7Clt f)Oab lian turtc." SSaggofcn. 

U>vcrgyi'f, v^a. 3. (f. gv^c.) oocbc o^en 
alt, t). ot Ijelbc, gnbc flrbciibc Sing paa eK. 
ub orer; ooerefe. TCt overgydt noget m. 
SJanb, — Øvergv^ninø, en. pl.-er. 

(!>verl;aalt^, br. fom iSubft. ub. ?(rt. cff. 
fom adr. i bc SSalemaaber : a.) 2Ct ^arc 
(D»crb<:<::»i> o: tjavc £)t>ei;niagt, r>octe ben 
SKccgtigfte, ben @circnbt. «pan fif (D. i 
tenne ©trib^ fif (D. opec ^ne Jicnbcr. "^»or 
meget Safncmmeligl)eb enb ta.tte f. f)am i 
^enbe$ .picrte, fit bog 2<§rcn fnart (Duer; 
l)C(Sn5 igicn." ©nceborf. ((Dvcrl)<:an6 
gaae't mere ub p. 93irfningcn ; divcrmcgt 
p. .Kraften.) b.) Hi tage C!)t>erbi*i:n5> o: 
tiltage, faae 9)?agt, ubbrcbe pg. éng^boitt* 
jticn, ©mitten tog mecr og mere (!>uerl)i:i:ti,6. 

(!)v>frI)<:<:lI^e, adv. ber l)ar en forftccr= 
fenbe Setnbning (ligefom : fcare , faernes 
lee.) @n o. ftcrrf .Rarl. ^an er bleoen o. 
før og foccr. ^iU jujt øt>erl)fi<:n^6 meget* 
[Sictbcn br. Ici fom adi, "2)en ot?erl)fifin{»9 
2Cf^olbcnf)cb fra Sfiemt." JBaggcfeiu Siiimi 
bret>e. 347.1 

<l>vcrl)candt(:5en6c , ad), v. fom- tager 
jjccrft til, ubbrcber fig meget^ 2)cn owers 
I)c:an^tagfn&e 2etftnbigl)eb. 

(DwerBulJng/ ca. pl.-er. i Sfibgfproget : 
en pljibforig og betpbclig Jlrctngning af et 
©fib i (Si»en, foraarfagct; tr. ^trf Sugang 
og SSølgebrub. 

Øoerljarwe , v. a. 1., ^arj)e (ctt Tfger) 
ouerftlt; eil. ^art>e ben (øfclfgt p. niv.- (95. 
©. O.) ©craf :. Øverljaruniug,^ en. giens, 
tagen -porurving. (95. <B. SD.) 

(DverljciTc, en. ph-r. betl, fon\ Ijar ot 
bt>be, l}ar a)iagt ot>cr anbrc ; færb. ben, 
fom i)ax ben l)eicftc SKagt; ^en ?a,nbé()crre, 
^•i>rfle (om ^»ilCc bet ^oppigft br.) iDiift Snrfter erfieut-te .Reiferen for beveé d). — 
(i)»erl)crtei*emmc, et. ub. pi. en Orcrljer; 
reé SJJagt og 9JJnnbigl)cb ; ben {jøiefre SDJagt 
i en oié .ftrcbé, et »ijl Jotholb ; men ifær i 
et Statéfamfunb. (ftclbncrc : (!)verhcrjY<:b, 
et. 2). .&. SD.) 

(!)v>crl)ofmarfFal , en. en i)ti Qmbebé« 
manb o. et pof; ben før(te, fiioerfte 9Kars 
fTal, fom forcftaaer ^flt l)9ab ber ^ører t. 
^offtaten og -pofI)otbningen. 

Øv>erl)ofme|ler, en. pi. -c. 6n fornem 
.^ofbctie.nt, ber Ijar ^pfon m. »iffc 2)cle af 
cn-pofpat og ot»er t?it|e unberorbnebe .f^ofbes 
tientc. SigclebeS : <Ducr|Jofmejif^in^e, en. 
ben fornemjte af 3)ronningcné Jpoffviier. 

■ (Dwcrljofret, en. »ar tilforn 9?aonet p, 
en £)»eTret i Øiorge, fom opl)ce»ebeé 1797. 

Ovtrifol^e, V. a. 3. (f. fjolle o»er.) l)oU 
be t Jpærb, »aage »»er, »ærne om, f)otbc 
». SKagt. 7it o. Sanbeté 2o9e. £>ette 
gorbub er albrig blc»et ox»erIJoI^t^ 

Øverljowci*, et. pi. - er. ben ferfte, fors 
ncmfte, mægtig^e i et ©amfunb ; Jpo»bing, 
^ormanb. ^cixnn er ben catboljfc .Sirfeé 
O)., ©tammené, ^amiliené (Dverljove^. 
5)it[e 9icmabcr erticnbc »el (!>wer^owc^er/ 
men ingen (l)ucrl)errcr» 

0»erlJOt?e^et, adv. 1. unber c'ct, bet 
ene m, bet anbet (om fere enfelte (Stiifftt 
a.f ulige ^.JSærb, ber onfectteé. t. en foeHeé 
25ærbi eE. 9-^riié.) 3eg fcclger bem o. for 
en Kigébalcr (Stiiffet. J2. i tct ^ele taget, 
i ?(lminbeligl;eb ; uben at agte p. cnfeltc 
Unbtagetfer. "S}?an overljof c^et let ftnbct 
en forening, naar man i ©runben er af 
fammc 9JJcning." S3aggefen. 

Øx)erl)iui>, en. ui>i pi, ben ^brc , finere 
^ub p. mcnnefteli^c og »fffe JDijré Cegemcr. 
EpideVmis. 

(Dvfrbuggc, v."a. l. ^)uggc tȾrt igicns 
nem. ()ugg*: ooer, f)ugge i to Sttiftcr. " 

, <y werl)iaie, et. pl.-ljufc. 1. ben ø»crftc 
S>cci of et ^uus. 2. ben 35e«J of bet ens 
geljfc ^or.lamcnt, fom beflaocr of ^jriubfcts 
ne , Siilopperne , og iD»er^oocbernc-f, be 
aroeligc obctigc J^oimilier. (Peers.) 

(I>X)erI)vittc , v. a. o»erfh:»ge ^cett m.' 
.^»irtcfalf. goftet moa enbnu engong overs 

|»VittC5., 

(Doertjyllc , v., a. 1. tUi)vtti: o»eroTt„ 
(93JQt[).) "®ræS. og Urter, ber iiU over« 
^ylUt> ni. ©nee."- ®flf))^tte. ' 

(Dvcrl)yr6e, en. pl.-r., bca wpcrffe> fors 
nemfrc -pnrbe. "<éaa fulgte I}an t;n ftorc 
(Dvcr})yri»e6 j'obfpor.." 3acobi. 

CDvcrl)icitg, et. t. noget, ber Ijotn^cr ub 
over, frem, o»cr en onben Åing ; f. ®. et 
®.fuur> llb^ng fraet |)uu5.. (SKutl). pels 
ben.) 2.. flg. ait f. i)t*mQt^ pftotrængenbe 
»efog, ea. Sruglen, <D> «f iSiogirire, af 
©ugcnbe« "2Ran maotte foruebre |ig t. 
lige foa meget Soerlob og (Dijcrljflcng, fom 
f. ot faae et ee»ebr«b;" 3ial}bcL D»crt)ccn9C— O\)ccfommerf;crre» 152 Oy«fammcr^efre— DeecFomm«. (Dt>crI)«Jige, r. a.3. (f. I;.^nge.) 1. fig. 
falbc t. JBefocev d. alt f. I}t)pp{gt !!8cføg, cH. 
ibcHg Sri^gtcn. SScb at o. g'olf Umt man 
bcm tilfibfl ft«b[ommc(tg. 2ft o. ccn om 
noget. 2. partic. ouer^oeiigcit^c bf. foc: 
«cer forcftaacnbe, truenbc (fom Oængct »orc 
.^Docbct; om noget onbt cU. farligt.) ©n 
ot>evlj«ngeit{»c lUnfEc. (5t oucrl)«)igeuiie 
aitjctr. "Sfaar f)an fovbrtoec ben ovcx^ccnt 
JtJen^e garc." ,^ampmann. 

(Dttci-l)erc, v. a. 2. pcatjc cené ^unbjlas 
fccr t>. ©pørgémaat (cramincci!.) '2tt o, 
<s5toletiarn.- 2. Ijcve ftJibncvé cll. ?Cntlagc; 
icé Ubfagn f. 9?ctten. '2(1 o. 'Bihnn (ogjaa 
cf^iCrre.) 3. iffc at J^^erc fovmfbclft Uagts 
fomf)cb. ®cttc iDrb l)ac jeg ov)crl)crrt. — 
(Duer^etflff , (Dwerfjøring , en. .panbUn^ 
gen at oocr^etc. (ftctbncrc: Q>-ocrl)ei; et. 
S5. @. £).) — (D«crl)<?i-cr, en. pl.-c. ben, 
fom prjjpev, o»et(;øvei: anbre. (58agg. 9t. 
itUm.) 

(Dvevlje-tig, adj. fom ci ^øret, et abttjj 
bet f)»ab ber figeé, bcfateé Ijam; u(i)btg, 
opfætfig. 2{t »ære o. mob 5)odgf)cbcn, cU. 
være 2)ong()cbcn o, "2Ct ftbbe fit >per|Tal) 
jOt>erI)«tiQ." SotbingS il. .^ift. (DwcrW; 
Tig!)ci>, en. ub. pi. mybig{)eb. (^or: Sns 
fubocbination Ocugcé bet i ©ofvigéart.) 

Qy-oev^tsvU, v.*a. 1. {)øotc ooeiatt p. S; 
»erflaben. S5ræberne maa enbnu engang 
ov>ei'l)«v>Ic9. — (Dv)cvl;«v>Iiiig, en. pl.-cr. 

(Dwcrile, v. a. og rec. 1. brioc, ffi)nbe f. 
flccvEt paa', ubføcc mit f. megen |)ajl. lit 
o, een i 7(t;6eibet. Ut o. en Seflutntng, 
fotte en ovjevilet ffieflutnmg. .2(t o. ftg m. 
jiogct (for^aftc ftg.) Seg f}ar øvcrilct niig 
i benne ^panbct. iDgfaa : forløbe ftg af -pib: 
ftg^eb, llkftnbtgr^eb. — (l)v>evilclfc, en. pi. 
-V. (mcft i ftguct. SBetDbn.for: UOeftnbig; 
l^cb, 3)langel p. iDoetlæg; en uooerlagt, 
ftibftg, libenjtaOelig 3)ttnng elL >^anbling.) 
S)et oar i (D. at lian fornocrmebe mig. <5n 
llngbomé CDwcrilelfc. "^imb »ar [elo ben 
førfic , fom af (Dverilelfc osectraabte 
(Saarbérctteit." killing., 

(Doerjaøt, en. falbcé (t 93iobfcetning t. 
llnJJcrjagt) Sagten p. ict ftørre SSilbt, 
.f)iortc, 5)pr, SSilbfoiin (S. bie f}0l)c 
3 a g b :) {}i.iorimob Kæwe , ^parer, tfuglcs 
^ilbt cegneé t. Unberjagten. (@cl)i)tte.) 

(l)v}erjor{>ifP, udj. fom er meer enb iorbijB 
og forgængelig , fom ei f)ar Oicmme p. 3cr: 
ien, ooermenneiTelig. (&t oue rjorMfP jSce* 
fen. (Sn oucvjovdifF 6iiønl)eb. 

(Dwcriccgcr, en. pl.-c. @n Socger, ber 
l^ar anbre unbcr ftg ; it. en Unt) er officeer »♦ 
et 3ccget;(Sovpo. 

(JDuevjccgei-mcftcr, en. pl.-c. ®n fornem 
^ofbcticnt, ber f)ar, etl, ffulbe f)aoe ©»er? 
bcftiirelfen af bet ftjrfteligc ^agtoæfen. ^ 

(bvcxfalfe, V. a.l. l)eett ooerftrrgc m, 
^atf . <£n owcrfalfct 9^?uur. 

Øvei^ammev^cvrc , en. pi. - Vf ©n f)e{ ^oftttcl, !)»{$ ffieft'bber f)at ben eoerfte JRang 
blanbt en JS:onge(5 ell. g^nrjle« 'fornemmere 
»^ofbettcnte. 

(i)v>crfammcrjunfer, en. pl.-c. en anbcn 
^øt -poftitel, fom bog i JRangen er unbcc 
iDverfammcrf)erven. 

Øv»crF<:flf, v. a. 1. f. F^fle o»er. ^atl 
'Ucv> o'ocvfa'jict m. Sfarn. 

(DvcrFiole, en. pi. -r. ®n .Sliole , fom 
man tager uben p. fine anbre .Slæber, mob 
.Sulbe etl. 9{egn. 

Øvafiæwclifcn, et. pi. b. f. bet øoerfte 
.RtretJebcen. Maxilla superior. 

(Ducvf i«'bm^:u^, en. pi. - m«u5. 1 . betl 
øcerfte >£)anbelébetient, fom befiprer ^anbcs 
ten f. 2(nbre p. en .panbeléplabé ell. 6olo= 
nte. 2. tilforn i Soofproget : en af bc 
.^anblcnbe ubnalgtiBolbgifténianb, ber ». en 
faafalbet '3ffiTc^ fFitlbe afgiere »iiJe flribigc 
|)anbel^fager. (®. 2oo. I. 6. 3.) 

øpcrfiore, v. a. 2. fare o»er woget (les 
»enbc) m. S3ogn og Jpefie, ifa-r faalcbeS, at 
ict beriH'b tager ^iahc. ^iibfTen fiar over* 
l=i«rt et ffiarn. — (Ducrfierfcl , en. l» 
^^anblingcn at fiorc ooer. ajeb (!H->crfi>rs 
fflcn Olier "Kacn. 2. 2etligl;eb, 9Sci t. at 
fiore ovH'r, t. ©iennemtiørfel. 3>er er ins 
gen (Dwct-fierffl oi^er benne 9}Jarf. 

(DucrHcFfc, v. a. 1. befubte ofeialt .ell. 
paa mange ©tebcr m. .Rlaffcr. ?Ct oucrs 
FkfFc papiret. 

ØocvFIiiie, V. a.l. bebæffe en Sing (lecft 
ot»er m. noget, fom paaflineiS. lit o. en 
93ccg m. ^apir. — CD\?erHining, en. pi. -er. 

(bwcrFIippc, V. a. 1. flippe otier, flippe 
itu. 23aanbct »ar otjerflippct. — (Dvcts 
Jlipntng, en. 

(DuerFIif^re, v. a. 1. b. f. f, onerflinc. 

(Dv)crH«^e, V. a. 2. beflocbe ^eelt o»er, 
betrofffe. (ficlben.) .liften »ar o\Pl•l•Hcc^t 
m. ?>"løict. — Deraf : (l>ucrfl«J>niitg, en. 

1. ©ierningen ot o. 2. tct, f)»ormeb noi ' 
get o»erHa;beé , SBeHa-bning , JBetra-f. 
SSæggen mao ^a»c en (DocvfI»eJ»uing af 
Sræber. 3. en .Klæbning , fom bærew 
ooen o»cr onbre ,Klæber. 

ØwcrHot^er, n. s. pi. itlceber, fom bærcS 
oBcn o»er etl. uben p. bc egentlige, t. 
(gfierm mob SSeirct. (f. (Ducrfiole.) 

(Owerfogninø, en. hct, at flijbenbe Stng, 
ber ere fatte p. 3lben, fogc orer. (f. Fogc A.) 

(DuerFoF, en. pi. -fe. ben »»erfre ilof, 
fom ^r anbre unber ftg. 

ØocrFommc, V. a. 3. (f. Fommc.) 1. 
poafomme uformobentlig, owerrajTe. lllnfs 
fen fan o. een, naar man minbfl »enter td, 
2)er ouerFom ^am en ptubfelig 9}?atl)eb. 

2. beftribe, »ære et 2(rbeibe »oven, faae fra 
v^aanben. -pan Ijar meer at bcjlille, enb 
l^an ovcrFommc. 3cg fan iffe o. mine 
•forretninger. 3. tiUunebringe, ubrebe , 
I)aye SRaab til. 2)en S^t^ioc fo" iff« o. 
faamange ?>enge p. engang. SBonben tm Oi^crf omme — Overlegen. 153 Overlegen— C vcrlcfgc. ittf o. at ftøbc fit gabcforn. 4. træffe 
pao, ell. fftao t>. Silfa-lbc. [. fommc ooer. a. 
(3 ocltcc Sfriftcr Ojifaa : fommc i iBc\i'i:: 
tolfo af , dl. tilociitic fti). "U>urrfommc 
min 9ia;ltcé QJot^. — ""Paa tit at icij fvin 
oucrfomme meget (3ob5 og SRigfcom." ^'^ 
Stbcmanb. 1543.) 

(i)v«afongc, en, pl.-r. ©n^. fom ^ar 
nntvc Kongcc cU. .put^btngcr unter ftg. (3 
tit celtxe ©prog : en Stolfongc.) 

, (DoerFop, en. pl.-pfc, ben Bsjctjlc, ^øicrc 
^op af er ^Par J^opper. 

(l)\?crf rafefc, V. a. 1. frabfe oscralt p. 
JDoerflabcn. 

(Ducrfr^mmc, V. a. 1. ftammc oseralt. 
(f. Frammc.) 

<i)v>erFrop, en. pi. -pe. ben eivrfre 55ect 
af en Jirop, tforr af tit menneiTcl. Segcme, 
fra .potfen t. SScclteftebet. (i 53iobfos:tn. tit 
ll^l^crFrop, fom tog fielbnere brugeé.) 

øwrrFacmner, en. pi. - c. ben øvcrftc 
.Ra-mner cU. Siegnffabéforer ov>er en .Riebi 
frabå ^engcpæfen. 

ØucrkJc, V. a. og rec. 3. (f. Ic6e.) 
1. affraae. Ht o. ecu fin ^(abé. ^an bar 
otjcrk^t mig Jllcvfcet f. ^ntfiobépvifo-n. 
(iyf. <rof riTÆgc.) 2. orergire i eené iJJoib, 
betroe t. eené SRaabighcb. S)a -pateren 
bob'e, t?ar han ganjfc ovcriaiit t. flg feb. 
Zt o. ftn ^fiebnc i ®ubé .paanb. ;2fibet 
far ov•crlc^t t. SKøtgevnc. — • lecipr. "Kt o. 
ftg (f)engtr»e fig) til flette iRoabgipere. lit 
c. fig t. fine 9iben]Tabcr, t. Sorg, ^ortriws 
letfe, t. Ubfra-pclfcr. "?)3feben5 jeg faafe; 
be?' p. ben meft qoiubagtigc 93?aabe ov)crIo^ 
mig t. min S5ebrøt)e(fe." SSagg.'Øi. .Rlim. 
3. inblTille til, unberfafte. 3*.'g ov>erk^cr 
bet t. 5>ercé Jtienbelfe. .pan oucrloi* mig 
S?alget. — -petaf: (Dverl^C'cIfc , en. 3Jeti 
tigfu'teré a)v>erlai'clfc (7ffftaaetfc.) 

(Ducrlafic, T. a. 1. [af l»:{>c , onero.] 
Iixffe f. meget };>aci, give f. fta-rt Sabning. 
ibaaben par ov»frll;^ct. "Ut o. en Soffe. 
S^evaf: tDwcrkdniug, en. 1. ©terningen 
at oyerlabe. 2. en alt f. ftor Sabning. 

(i)v>crlag, et. pi. b. f. 1. bet, fom Iccgi 
geé ell. er lagt opcr noget ; ©æffel. (St 
(l>. af 3em. 2. bet fepcrftc Sag. (mobfat: 
lUcUemkø, Un^crIrtg.) 
• (Dv>crlfiil^ , et. pi. - e. 1. høtt Sonb , 
£)planb ; i SWobfætn. t. bet tarere. (S)og 
er (Dpltiitft og ^«iIanC> mere brugeligt.) 
".Rongen paubrebe tgiennem (Dvtcrkndeue." 
1. SJJacc. 3. 2. l)oS ©ofarenbc : S3icrgc/ 
^}^xt ?anb, fom feeé i fieru ?tfflanb , naat 
man na-rmer fig en ^v\i. 

<l>v>erk)t, cit. ub. pi. 9Solb , Cpcrfatb ; 

' »olbfomt 3nbgreb i anbreé 9?ettigf)eber. 

Ht giore ccn (Dwcrkfi-. "Ht forfparc bereé 

fccrcr imob al Øucrkfl." SSanbal. 5)cc 

tx ingen Øucrkft fPect l)am. 

iDccrIcgcn , adj. pi. overlegne. [S. 
M b e r I e g e n. J fotn orcrgaacr, ^ac Jortrtn for, er margtigerc enb en anten Øienffanb , 
i)Pormeb Sammenligning ffeer. "ilt porre 
een o. i 35tttigl}eb. "owcrlettcn ubi 93?agt 
og 2?a-tbc." 7f. <S. ^r^ebel. ^ ".pané ^olf 
pare ^ienberne owerlrgnc." ©neeborf. — 
(Ducrlegenfje^, en. ub. pi. lit tabe een føle 
fin aanbetige (Dwrrlcgeiiljc^ .pan^i JBettas 
ienfieb gao ham en fto/ (Dvcrlegcii^e^ opct 
t>ané ^)3Jobjtanbcr. 

(Dverleve, v. a. 1. Icpc la-ngcrc enb, op* 
lepc en Tlnbcné ^eb. Jaberen ov»crIeue5e 
alle fine ffiorn. — uegentt. ubf)olbc uben at 
bøe. iDenne Ulpffr, bette Zab ourrlcocr ^an 
iffc. — ?Ct owcrleuf fig fity, o. fin Kaons 
tanbigl^eb o: taiK i leivnbe 2ipc bet Siapn, 
ben ?(nfeelfe, man l)apb« punbct. 

Øv»rrlet?frf, V. a. 1. [jpf. leocre.] OPer« 
gtpc, fli)c tit, gipe fra fig t. en anben. "Kt 
o. een et iBrer>, en 2(nfogning. £)eraf: 
lDt»crlft>ering, en. pi. - er. Oiiierningcn at 
operleoer*. — ffliunbttig Øv>ericv>cring. 
(^Xtcitition.) 

(Dwerlig, adj. og adv. fom er nær Sor: 
bene iTperflabc, ittc tx^b, "£)e liapc ben 
iJIpttc — at man fan faae faa oucrligcu etl. 
faa bpbtt Sorben, fom man fpncé." Schpts 
te, "9?aar liijkn ligger overlig." iDtuffen. 

®v»crliggc, v. a. 3. (f. ligge.) ligge oper 
O: længere, enb en Pié Sib. Sfipperen Ijoc 
overligger fin Sib. 

Øverligger, en. pl.-c. Gt tungt Scgcme, 
fom l)inler"oivn p, et anbet, ell. bertil er 
befrcmt. 2)>.MTcn bcjtaaer ,af fi« Stene m. 
en flab Øverligger. 

(Dverlij^c , v. a. 1 , [X. i'i b e r I i f t c n.] 
beføre m. Suig, befpige. (ufæbpaal.) ";r'en 
5'aliTf)eb, l^riormeb be bebragc og overliftc 
f)pcranbre." SJipnfter. 

(Dverliv, et. pi. b\ f, 1, bet famme fom 
(DverFrop. Qpf. Un&erliv.) 2. ben øoers 
Tre Sect of en JRiote; fom ogfaa blot falbcS 
^ivet. 

(Dverlo^p, en. pi. - er. en Gmbebémanb, 
ber ^ar ben operfre ffleftpretfe af alt bet, fom 
Ifører t. Sobépæfenct. 

(L>verIyC>t, adv. ganffc ^øif, m. ^øt 9?øj^. 
".pan raabte overlvJ>t: fec feerbené fibffc 
Siberi" .polb. ^. ^paaré, 

Øverlyjl, adr. ganjTe offentlig, aaben« 
bar, for atlcé S5ine. ("overlyfl oitterlig." 
2), eop. fieiben.) 

øvcricrbe, en. pl.-r. ben øpcrftc ?o:bc, 

(Dvcrlaoer, et. ub. pi. bet Sæber p. Sfoc 
ctl, Støplcr, fom bebacffcr £Jperbeten af 
goben. 

(D\?erla:g, et. ub. pi. ict, at operlægge, 
ell. Qpnen bertil, Gftcrtanfe, JSetcrnffoms 
hfb. ?(t bruge Q>. lit Ijanblc uben (!>. 
"5)en 2nft, uben Øverlorg at bømme om 
2(nbreé ^^anblfnger," 9}Jynller. — ^(t gtorc 
noget meb 0. o: m. forfat, Iwaat .pu, 

Øvcrl«ge, en. pl.-r. ben øpcrfle Scegc £)\?cr(ceøc — Oijcrmaabiø* 154 Dtfernwo'big — Overmorgen* ». en ©tfftclfe dl: paa tt Øtt^, l&»oc fiivt 
fiægcr cvc anfattc, - 

(Dvcvlcrggc ;, v. a. 3. (f. I«gøc.) 1. 
3 t)cn cycutt. fficmærf. at o»crbragc , 
fcctcvggc Suciflabcn af noget, forcfumnicc 
bet fictben. "ot>crktjt m. ?02armct:|lcnc." 
(ISBunttngé JRetfeOog. 1608.) "^an ovjcv;, 
IagJ>6®u(t>ct t |)ufct m. ®ulb." 1 ^ong. 
6: 30, (f. (pwevlag.) 2. ODCCPCte, ha 
tccnh inb^n man ^anbtcc ; ft, giøre 2Cfs 
tale om. 2!eg xj^aa o, bet, tnbcn jeg fan 
tage en JBeflutning. ©ettc ©fdbt loac 
Uh overlagt (uo&cr(agt.) "@t tj. et 
overlagt^ men blot titfcetbtgt 2>nv>."' 
SuUin, (5n oct ovcrkgt '-ptan. '■^f)ec 
»laa ci ollcne l|}oer Sanfe p. bet nøteftc 
oijerlacggc 5 •» ci attcne Ubtrijffcnc afmaas 
leé; men f)t>evt iDrb omf)tiggeltg afoeieS." 
©toub (om ©fcit>em. i ©mbcbéfager.) 3cg 
l^ar owerk.gt m, i)am, at — Det mv ov>cr; 
lagt imellem bem,. ((Dvcrlofggelfc, (i>x>tvi 
lorgning, *2?, ®. SD. f. (Duerl^Q ,> fom cc 
iet brugelige £)rb.3 

(Dwcrlærer^ en. pi..- c. ®n Jicicce Cætcr 
»c.b en ®totc, færb. en. (ærb Stole., 

(!)v>eria:ffc, v. a, 1. tccggc for fttoert Sæ6 
:paa , ooerlabe. SSpgnen" »ar <>.wcrla;f["ct. 
— fig. 2Ct o. een m. Ttrbeibe, g^prretninger 
(beb^rbc , Oeftvccrc ot>er (Sr>nc.) »Deraf: 
a)t)crl«&niug , en. (tort at.) ©terningen 
ot orerlæfl'e. 

Øv)frla:e*ning,, en. (langt «.) ©iecntn; 
gen at læfc ot>er p. nociet, at læfc bet oftere 
igiennem f. at livrc bet. 

(Dvjerløb, et, i, alt for Ijwpptgt og paa? 
trængenbe 2^c[øg, £)oerf)a:ng, .per er et 
uophørligt (l)v>crbb af ^olf. 2. bet, at 
fl^benbe iSing løbe o»cr aSrcbberne. SSan; 
bets (Duerbli. (x>. 2tpl).) 3. iDpergang t. 
et anbet ^parti, - ©olbaterncS (Duerjob. 
(©efertering.) 4. bet øi>erric JDætp. et 
6ftl», £)i>erbcc!. (nuft i a-lbrc Sfriftcr.) 

(t>wcrl«bc^ V, a, 3. (f. I«tbe.,) 1. falbe 
ticfoærlig », paatrængenbc JBeføg, ibelige 
SSegieringer ell. :Sn^gten, Tit o^ fine 25en: 
tier. "2(t o. bcreé *J3ch)nbcre m. cgenni)tf 
tigc TCnføgninger." ©neeborf. "5\>rllen 
maa minb'ft troc bem, fom nieft oAjcrlcbe 
I)am." SBagg. S^. .Rlim. 2. b, f. f. o»cr= 
groe. (Sn 3J?arf, ouerbbctt m. SSrcgner, 

3. i partic. 3)ct ov>crI«>bmv)c, ouerlobuc 
©anb. — (gn pocrlebcu (2o, SXo,_ fom 1) ar 
§aact et2Ca.r ooer,uben at faac ®rife'ell..^aly. 

4. V. II. ovcrlobefor lijbc o\?erJ:, remme t. 
gienbcn (25. S. £>.) Pil neppc finbcé Orugt. 

(P\?erli?bcr, en. pi. - c. en .SlrtgSmanb, 
fom rømmer t. gienben ;' SRømniagémanb^ 

(Dwermfta6c, adv. [o»cr 9Xaabe. f. Ittaa; 
i>c, 3j ret meget, færbelcé, i IM ®rab. 
(Sn ov>erm>:a^c oigtig <£ag. ((Sielbnere efter 
tJCbjectiyet. "®ee l)»or beilig o«crmaai>c 
ligger tct, ben Siofe røjj." SBorbing.) 

(Dttcrmaai^ig, adj. [Z. u b c r mdé fig.] fom er uben SOTaat og SOJaabc, fom opfrfTrii 
ber alle ©rænbfer, alt for ftor, ooerbreoen, 
(brugt af Z. 3ioti)e ; men uben SSifalb.) 

Øuermfial, et. ub. pi. 1. j^oab ber oner* 
ftigcr bet rette 9:«aal, Silgift i^ 9)taalet. 
25er »ar en ©fieppe i Øocrmaal. 2. et 
meget rigeligt 93?aal, en meget ftor eller for 
ftor SKorngbc cll. (3ta\), ©t (Doermaal af 
8ijEfali9l)eb, af g^olfemængbe. . 

(Dwcrmcgt, en. ub.pl. ftørrc 5Wagt, cnb 
onbrc, £)t>crlcgcnf}eb { røagt, Sperl}erres 
bømme, S^icnbcn Oaebc 0-, i ?anbet. "S()i 
flivebe bc f. Øwermagt fom 9?orma:nb ftoc." 
Sftai)bit^ — 2ft labe een føle fin (Doermagt 
(f, ovtcrmoctttig og overlegen.) 

(Dvcrmate, w. a. 1. bebctfte m. røalning, 
male o»er. ^ccggene ffulle overmalce m. 
£)ltefar»e. — (Dva-maliting, en. pl.-cr. 

(Dvermand, en. pl.-mauC>. 1. ben, fom 
l^ar at flge o»cr en anbcn, ^ar 9)?agt o»er en 
attbcn. >^an er min <D. %t abltibe fin U).. 
"5)e ringere maae allene l»be bereé (Dvcrs 
marll^." iBagg. 9i. jllim, (mobf. £igemau6 
og UitJ>crmau6.) 2., ben , fom i en »fé 
^enfeenbe ottcrgaaer en anbcn, er Ijam oser; 
lec,en. >pan er min (D\jn-»itand i ©faffpil. 
®er fanbt f)an fin (D,v'•crman^. 

(Dv>crman6e. v. a. 1. oi?ert)tnbe , feire 
oper fovmebelft £)uermagt ell. ftørre SRocngs 
be. ^an ble» iffe faamegct operounbet, 
fom <^V)crman^ct t), Jienberneé SKængte. 
"•Jtfcficré baniTe ©tanber bu fiprter ei, men 
ov»crm«nii<r." (ganber, "5>et trebie Kat, 
I^Pifi ®i.ngf)eb l)an5 fibftc ^rccftcr overmans 
^c^." SBaggcfen. 

(Dvermciiitf fl-'clig,. adj. fom er meer cnb 
mcnne)Teltg, ooernaturlig, fom o»crgaacr 
sOJcnneffcté @»ner, Jirorfter. <Sn o. @tpr; 
fe. overmeimefPelige ©pncr.. ouermens 
nejTcIig £)prtnbclfe. 

(Dvermctier, en., falbteé tilforn benøpcr* 
Jte ©Eibélæge ell. !SfibScl)irurg. 

(DvcrmoC)^ et. ub. pi. [Tf. ®. Ofer-mod.] 
alt f. ftot, ofterbreuen Sillib t. egne ".Rræf? 
ter, Gfuer, g^or^rin, 9JIa.gt cll. *^ilfaar, 
fom bringer een t. at oiKrfee anbre cll. agte 
bem f. ringe. "58cElage fan jeg fun bin 
<£toltI}eb« å>vcrmoV' Æ>lllenfcl)L -^eb 0). 
frprtcbe F)an ftg i g^orbæroclfe. (l>. »ar liel; 
ben gpb. iDrbfpr. =;= ov»ermo6rtj, adj. [?C. 
(S. ofer-niodig.} fom bcftbber £)fermob, 
nttrer i. Srb cll. .panblinger en orcrbrcMn,,, 
■JCnbre forncrrmcnbc 6toltl)eb ell. (SelottlKb, 
JRingeagt f. anbrcé Kettigljebcr. "pelTec 
iffe ovcrmoMg ot tiltage hig racer enb 5Rct 
er." 9}?onper. 

(Dv>crmo^cn, adj, pi. ovcrmoine. 2flt 
f. moben, mere moben, enb tienligt er. 
Seraf : (I)v)ermo^cnbei•, en, ub. pi, 

<l>v)crmo^igI)e^, en. f. (Dv)crmp6.. 

<Dv?crmortteit , adv. p. ten ^ag , fom 
følger efter t €}}orgen. overmorgen rctfc 
Pi. S3r5lhippct liat pctrc i overmorgen^ Oi^fcmorøcn — Occrro jTc* 155 £)»cr lafFc — Ow ctfave. (præp. i ttlfpicS QXixnt nant?Cbt)cr6ietflaocr 
i enfccn af SiTtninijcn.) 

(Duerm«gt:g , adj, ofcrfcgcn i SKagt , 
fom ororgrtQcc en onbcn i ^JJcigt, (fært. m. 
^cnfi>n t. benne 33?agté Ubcyclfc iniob ben 
©oaficre.) 6n o, Jienbe. ^ané 2)Jobfran: 
ber biet) i)am cvcrmoftttig, 

(DvrritKCt, adj. mect cnb mæt, fbm fiflr 
Ofcrfntbt fi'g m, fflicib, og bcrfor tjcemnicé d. 
bi'rt. — ©ccaf: (Dv>erma:tl)ci>, en. 50?abs 
(i'bc af at F)a»c fpiift f. meget, "3D(Cb en 
t)té (Dufrmoftljc^ i(er man berfra, f, at ben; 
fpntc i en anben, enbnu t?armer?," S3aggcfen. 
<l)v>cnn<rtte, r, a. og rec:i. n»)be faame; 
get af en iStng, at man bliver ot»ermcrt, jflt 
man »ccmmcé beroeb. ({ benne JBemcrrf. fun . 
recipr. 2(t ov>crmartte.jig.) 3 6()enuert: 
bring? et Stof i tbemtiT gprbtnbelfe ni. en 
frorre ?3?ccngbe of et anbet, enb ber ubfor; 
bre« t, 9}iarttHfe. (iv>f. matte, 2.) ;Peraf : 
<l>t«crmitttclfc,en. "lit forEortc Sioet », 
(DocrmiXttclf?." 3. JBoie. 

(pueruvUte, V. n. 1. (i}&r,) bli»(? Watten 
oocr, tilbringe Slatten p. et ©tcb, (?P5, ©, 
ID.) S. ubcrnacftten. 

(Duernchirltø, 9idj. fom ttggep ubcnfor, 
Ottergaaer, (aber flg et fovene m. be almins. 
beltge 9?aturtotic. ©n o, a3egit)en^(;b. 
ouftn^turligc JJSocfener. ©n o. ®tprfe. 

(Dvcropfigt, en. og (!)v>eropfv», et. ub^ 
pi, bi;n forncmfte, et?crfte 23e)i«relfe of etl. 
;Cpfim oper en Snbretning, et Joretagenbe;, 
f)ticrr;b flere £)pfpnémænb ere anfatte. "Kt 
tiavc (Duetopfyn mcb ell. ot»er noget. — 
sberaf : (Dv»eropfyn6m»n{», pl.-mceitJ". 

<!)v?cPor?cntIig, adj. 1. fom er opcr, 
er ubenfor, ooevjtriber Singeneé fæb»an(igc 
i^rben': ficlben, uatminbelig, iMe fcebcan= 
lig. ©t oycror^cutligt Silfælbe frater 
overordentlige g^orf)olbi?regler. 6n oweri 
<>r^erttIig ftor .Rarpe. 2. ubmarfet frem; 
fot bet alminbeltge, meer enb almintittig , 
fortrinlig, ?(t giorc o. fremgang. ov>cr; 
prCcntligc ®otJer. 3. fom er ubenfor et 
»ift Ttntal, en pté antagen Srbcn i et Sam; 
funb, iCette ©cliTab l<ar baabc orbentti^e 
og overordentligt S^Jeblemnier. 
^ (Dverpiffc , V. a. 1. »abc ooQcatt , fU. 
gtenncmviæbe noget 0. ot tabe fit SJanb 
berpaa. 

(DverpWc, v. a. 1 . pløte fieelt otter. J>en 
Tfger maa overplciets en (SJang enbnu. — 
(Dvcrproining, en. pl.-cr. 

(Duerpr<ci>, en. pl.-ft. «»erftc, fornem; 
fte ^rceft, ©ppcrftc gJræfl, (25()lenfc^l. ftcl; 
ben.) 

(Dwerrcfitic« V. a, 2. raobe I)i?ierc enb en- 
onben, o»eirj!rtge. "S)c ovttrcahte i)am 
og fagbe." Cuc. 23. 

(DverrfifTcv. a. 1. fafraff, ^aftig. S. 
ub erra f cf) en. ©t». raska. at hafte, ile. 
3 ^ r c] fomme plubfelig ooer ; fomme bag 
pna ; onfattic ueettteh Tft overrcffe een i ffiierningcn, { et St>reri. "Kt ic StT)^ct 
ilU mere fan overrafVco boor ?{bfalon »aas 
ger." 3^iC''l'i' »ft labe ftg o. af gienben. 
"9}?an ovcrrfiffer (ttn éeenbrægtige) ». 
Smlbf)cb, overrumpler (ben llforberebte) 
p. iSclb , overfaldet (ben Uforftgtige) ». 
Cumff^eb." (gporon. 2. Crbetbr. bog 
ogi'aa i ligegplbige ;Silfa;Ib., l)r»or ingen 
fienb)T ^enfigt finber ©teb- eller om bet/ 
fom albeleS ut>entct f)ænbe^ e-n, og fom tiis 
lige gior et ligeligt Sibtnu. *,Sor Steife 
gif fda burtig, at fi overrc:fFe&e fjetc ^at 
milien om 33Jorgenen t. iJ[)eeborbet. 3cg 
bleu mi'get overraffet v. at finbe l)am i fiens 
beé 33ccrelfe, ^ané ffireo ovcrrafYe{>e mig 
i h(fi ®rab. (5t 0Vfrrfij7cnJ»c Spn. =3 
(DverrafVcIfc, en. pi. -r. ©terningen, at 
ooerraiTe anbre ; ell. ict, at oocrraffcé ; it. 
ben bert>cb frembragte Jolelfe. 3 min (D* 
vcrrfijTcIfc glemt? jeg 2Clt ^»ab ieg «ilbc 
^a»e fagt. 

1. Øvtrrcgne, v. a,l, [af 35egii.] brappc 
otjer^t gtennembløbeo. qt regne, ^pan jtob 
•ube og lob ftg ovcrregnc. 

2. (Dverregiic, V. a, 1. [afregne, com- 
putare,] gture Sfegning eR. IBeregning oret 
noget, belTcmme en ©umé Storrelfe ell. flere 
©ummeré g'orl^olb t>, Siegning. 3eg fjar 
overrcgnet bMi jeg blioer big ffi>lbig, ^»ab 
SReifen til fofte, — Øverregning, en. pl.-cr* 

(Dverrerifte, v. a. f. overløbe. 

(Dwcrrct, en. pl.-tcr. en l)«ierc Somftof, 
f. b»tlEen Underretters 5)omme fnniicinbs 
fl«:t)ncé, 

(Dvcrrifte, v. a. 3. (f. ri{»e.) fajJe om* 
fulb,i bringe unber pefren i at ribe/ ribe 
ncb. (5t éarn bleo ovcrreiict p. Sorret. 

(Dverrive, v. a. 3, f. rive over. 2)ct 
overrevne Stiiffe <Silf?tøi, 

(Dverrumplc, V. a. 1. [S. ^bettum«. 
peln.] ooerfalbc' plubfeligeo, faae røagt 
ell, (geier oPer 0. et plubfcligt iDwerfalb, 
g'ceftntngen bles overrumplet, '^5)e tilbas 
gcblciMie !?are faa og fuge, ^yilfe ict rar '(et 
■at overrumple." SBanbal. "iJJian orerrnjTet; 
ben, fom t£fc er l^urtig; man overrumplet 
ben, fom tffe er betebt," ©poron, — (Dvers 
rumpljjig, en. pl.-er. 

Øvcrratffe, v. a. f, rctVFe, overlevere. 

(Dverfucc, V. a. 1. befaae overalt, ijcdt 
orer. 2fgeren »ar ligefom ovcrfaaet m. 
gule S?lomfter. 

(Dvcrfultr, V. a. 1. i^cflwc owcatt m. 
©alt. (i>. ©. D.) 

C!?vcrf<:nitfclig, adj* fom ct ». ©anbfernc 
fanfatteé, fom gaaet oocr fanbfeltg érfa; 
i;ing ctt. ^ornemmelfe. overfcnftfeligc 
SSa-fener. a}JcnncjTeté o. 92atur. »cgre« 
iKt om bei (Dverf^H^felige. (SRttébrigl).) 
— (Dvcrf(:n^feIlg^)e^ ,en. (Samme.) ben 
©genjTab, at »a-re ovrrf<:ni>felig. 

(Dvecfave, v. a. 1. f. fa«c over. (Sti>f; £)»ctfave— Dtfccffinne* 156 £)»crffinnc— Dverfftjggc* fct et enbnu ei overfawet, — 35etaf: 
(Dv>crf«onintj, en. 

(Duerfcc , V. a. 3. (f. fee.) 1. fec ub 
OBcc en ©træfning, omfatte m. eet om; 
ffuenbe J8(if, ». ot fec neb fra et I)øtcrc 
©teb. .perfra ouerfccc moin ^e(c ©gnen. 
"-pan maatte fra JBtcrgeté Sop ovcvfee ict 
■^clc." 3acott. — ftg. 3^9 er enbnu iffe t 
©tanb t. at o. alle ©agené JDmftcrnttgfjej 
fcec. "Sngen af bem fan otjcvfcc og bcftribe 
bc bcrmcb forbunbne 2(i;t»etber." €cf}»)tte. 
(fietbnerc : "Kt o. et ©frift a: gtennemfee.) 
ftg. ^an owcrfecr i)am (angt a: er l)Qm 
overlegen, er s? ibere enb ^an i 3nbfTgt. -2. 
tffe fee, iffe beniærfe, fee t)tn ooec. TTfs 
fPritieren f)ar oucvfcct hcttc Srb. 2)enne 
JDmj^cvnbtgfKb maa iffe owcrfccs (forbi: 
gaaeé.) 3. labe fom man ei bemctrfcr ; 
fee igtennem gingre mcb. 2Ct o. meb ben 
®fi)(t)ige, mcb fine 93orn. 4. fig. ringes 
agte, 0)i>i)ek fig ouer. ■iian »il ooerfrc fine 
Sigcmctnb. 5. bringe llh)ffe orer u. fit :élif 
cU, Stcfaft. (efter Tflmuené £)t>ertro.) 

Øwerfeilc, V. a. 1. fcite (et dnbet Sfib 
dl. ^^artei) i ®runb ; ell. paafeile ict faa; 
lebcé at bet fantrer. iBaaben bleo owevfci; 
Jet. (3»f. pcafeilc.) 2, feile Saftigere , 
Ⱦre en bebre, l)urtigcre (Sciler. 2)cnnc 
S3rig ovcvfeilcr mangen S^regot, (35. ©. !0.) 
— ©eraf : iDucrfpiliuø, en. pi. -er. 

(Dv»crfcn6c, V. a. :.•. titfenbe, ifacr t. et 
fernere Steb. (ftelbncrc, Z. uberfens 
ben.) 5)eraf: (i)verfeui>ing , (Dwcrfcn; 
^clfe, en. "2>c I)a»e minbft iSanjfctigljeb 
ni. at bcforbre ^engeneé Øverfeu^elfe." 
@chnttc. 

CDuerfii^c, v. a. 3. (f. fi{>J>e.) Dære o»cri 
^ørtg tmob, iffe abhjbe. Ht o. et iBub, en 
S3efa(ing. ((53v"»btvng.) 

(i)uerfi^^c, v. n. 3. i famme JBcmccrf. 
fom : ft5i>e ooer, forefommer blot i partic. 
aet. iDc oucrfi^i>eu^e jDrenge i ©folen. 

CDuerfigt, en. 1. bet, ot ooerfee, St)er= 
fj)n ([om i t)cn egentlige JBemærf. mere br.) 
?Sia\\ Ijar i)cx en gob (D. af ^ele ©gnen. 2. 
alminbetigt ffiegreb , ^oreftilling , llbfigt 
oiH-r en ®ienftanb ell. ©ag, i bene »igtigfle 
S^ele og 3'Dr()olb. 3eg fif beriH'b en Q>vct: 
fiøt af (ooer) ©agen. "5)en, ber m. frerre 
(Doerftgt funbe og intbc bef;anblc ©agen." 
SKnnfrcr. 

(DucrjT«aI, en. pi. -c. ben øtterfte of to 
©faale, jom l)ore fammen. 

(DucrfVitic, V. a. 1, føre oiier aSanbet, 
fure ooer t. ©fibé. Zt ovcrffific .Rorn, 
Jtrigéfolf. — Øucrfl-'ibninø, en. pl.-er. 

(i)\3crfficl{>c , V. a. 1. ooerpalbe mcb 
©ficlcéorb, tiltale p. en groii, jfielbenbc 
9Kaabe. "^§)an ffcenbte iffe, ia fjan blcp 
owcrlTiclM." ®. SBibcl. 

CDverfficnf, en. ben ef!?erftc 50Zunb|TienE 
». et -pof. (2(rreboe. f. oficnf, 2.) 

(Dwcift'iuKc , V. a. 1. bejTinne overalt, nbbrebc 8ijé ooer. (TCrrcboe.) 2. ooergaae 
t ©fin, giøre ufnnlig t). fin ©lanbg. ©o; 
len owcrfpinncr ©tiernernc. (JJ3. ©. D.) 

(DuerfViorte, en. pl.-r. en finere ©flor« 
te, fom brugeé uben o»er en anben. 

(DwcrfFiccui'f, V. a. 1 . ffioinbe meget paa, 
oiier)Tietbe. "-pan l)ar iffe ffiæribt tgien, 
ba han ble» owcrfPiÆn^t." 9)Jvnfter. 

ØwcrfFiijrrt, et. pl.-cr.bet i}berfre ©fiort, 
fom £l»inbfolf bære opcn ooer anbre ©fiørs 
ter ell. JKlæbcmon. (mobf. Un^crfpi^rt.) 
SS. 0. £). 

Øver)?o,cn.,pl,-e, (St ©lage ©foc, 
fom i oaabt SSctr bctteé uben o»ev gobtuiet. 

(». m).) 

(l>v>erf?<»rp«, en. pl.-r. 1. ben øverftc 
f)aarbe ®ccl ell. ©forpe, ber f)eclt cmgiycr 
et eegcmc, 9)berfforpe. (25. ©. C) 2. hm 
jpiH-rfte ©forpe p. et 5Brob, ©forpen p. len 
©ibe af 58robet, ber oenber opab i SSager; 
ot>ncn. (mobf. Un^frfl'orpe.) 

(Dv)crffov>, en. Qn ©foo ell. ©amling af 
Srcc<r, bcu ere opt»ovne t. ftore ©tammer, 
og fanlebcé f)ces3c fig ov>er be rngre Srcecr 
ell. ben nebenunber ell. ubenom oorenbc Un; 
e>crj!=ow. (iDluffcn.) 3»f. '5«'iffov. 

(DucrjTriiie , v. a. 1. gaac o»er, gaae 
ubenfor ell. ribcre enb. SJer ble» fat ()am 
en ^rcrnbfe, fom Ijan ei maatte owcrflfri^e. 
— fig. iDct ot»crfVriiter min (St?ne. ?ft o: fin 
<yulbmagt. "2)cn menneffelige Jlonft l)ac 
et infr 93iaal, fom ingenlunbe bor owcrft'ris 
tc&." JBaggefcn. 

ØucrfVrift, en. pl.-cr. ©frift, SnbfErift, 
ber fcrttcé ooer, ooen ooer noget. 

(DuerflVige, v. a. 3. (f. fPrige.) ottcrbotjc 
t>. fit ©frig ell. vel en ffrigenbe ©temme, 
tjolbe V. fin ©frigen, at en anbcn iffe fan 
l)ercé. 7it o. een er iffe , at o»erbeinfe 
I)am. "JDcreé ©temmcr bøpcé af93Ja-ng* 
bcné overf?riQen6c JReft." .litampmann. 

CDi.->cr)Triuc , v. a. 3. (f. fPrioe.) 1. 
fatte iDf erjTrift paa. J8ref et t>ar oyerfYrcs 
wet t. Jlongen. 2. fiUbc noget ot»cralt m. 
©frift. TllU JRuber ere owerfyrcvne m. 
S?a»ne. 

(Dufrfl-'ti$, et. pi. b, f. Ibct, fom ffpbc/ 
over, fom er ell. bliver tilovcr?>. (Duers 
fl■'u^^et af '5)engene ^Tal gineé bc Saftige. 
"3 ?anbe, l)Vor enbog i røibbelaar finbeé 
(DucrfVu^ t. llbførfel." 3. S^oiK. 

(DuerfPuc , V. a. l. b. f. f. ovcrfcc, 1. 
?ft o. 6-gnen ; ov?crffuc fit ?ip. "?0k\) et 
roligt S>k oucrfYuer I)an be ^arer, ber oms 
ringe Ijam." .5lampmann. ©t ov>erfFucn^c 
ft^lif. — ØucriTuelfe, en. (3- 9^ove.) 

CDucrjYyie, v. n. 3. (br. ei i le fammens 
fatte Siber.) blive tiloveré ; iffe mebgaae t. 
en vié »eftemmelfe. Set, fom ooerfl>5cr, 
ffal icg nof mie at anvcnbe. 

(Duerffvttnf ' V. a. 1. ubbrebe ©fr»ggc 
c»cr,. bejl^gge efbclcé. "'Jiaax bu fc<v Søs 0»ecff«9<K— Ov^crfp^f. 157 OlJfrfp^ttc— Dwrllroolc. bon^ ^Olorff at everffvøge binc GlfTtbc." 
93irtfrrcr. 

(DwcijTvlIc, V. a. 1. ftcemmc ub over, 
bcbaffc i>. at fivit rrrcmmcnbc ovct. -^at 
ret bat ox?crfFvUct ;E'iiicvnc. vP'jcrt ^ors 
flår blivcv tcmxc (Sng ourrfFvIIct af Ttacn. 
©n ov>crtTvllcn^c ati'ijn. iT. S3i6c(. — iDtu 
fif: (Docrfi-'yllcii, (Dx^erfFvIIing, en. 

<l>v>crfF<cre, v. a. 3. (]. j?arre.) 1. jTocre 
ttu, ^Torvc {)cclt opcr. ?rto. et S?aanfc. 2. 
2ft o. MUxtc o: m. en tertif tntvettet Sar 
flftage llicvrnf'ofcer cd. ben groff 2u p. bet 
efter 5>ctiinin9en opfratrfebe ^iæbe, f. ot 
Qivc td en gtat £*verflabc. — JDevaf : 
€)wfrfV»TTfr, en. ben, fem girer fig af m, at 
overiT«.trc ^(eebr, ell. fom i Jllcrfc;fa6dfec 
forefraacr eH. forretter (Duerffarringfrt. 

(Dvcrflaae, T. a. 3, (\. flaac.) orerøfe, 
ot?erbi>ngc ni. noget, fom man flaaet ctl. 
fåfter vai^. 2£t o. een m. 9Sanb, m. Sfarn. 

©wcrflag, et. pi. b. f. 1. ben A:)£ct of 
cn,Rio{e, ell. et lignente ^[ccbemon, fom 
fpctnbeé ed-, fnappcé bobbelt ooec SBrrftet 
cU. -Orertiret. 35. S. £). (ogfaa btot : 
6kg.) '2. i^ferregning, SBcregning or>ec 
bc t. et inft Sicmefc fornobne Sefofrninger. 
Ht gtore (Duerflag ^aa (cH. ooer) «t ffings 
ning. 

(buerfm^re, v. a. 3. (f. fm«Te.) ftcbccKc 
»»eralt ti. at fmcte pa«, befmøre oreralt, 
oocrrrrngc. JBogcn t»at ovjcrfmurt m. 5f^t, 
m, 5Bfa'f. 2(t o. fine^Icebcc. — iDeraf : 
øuerfmorcn, en. 

(Ducrfiiec , r. a. 1. bebaffc otjcratt m. 
Snee. (forefommer i part. pass.) ^cle 
©aarben, 93iatfcn er ouerfneet. 

Øwerfnit, et. pi. b. f. Snit, fom jTeer 
ttxxxé ovcv, (?icnnemfnit. (3. ilraft.) 

(Dvrrfnufc , v. a. 1. fnufc Ijeel ot?er. 
^unben owerfnufr^c ^am oUeoegnc. (lim: 
b<rrgé il^rbb.) 

©wcrfpaan , adv. figcé om et Zxce, bcc 
fiuggcé ell. faocé træré oret, ttfc efter idé 
Æurrlegang. 2(t ^uggc en ®rcen af ovjec; 
fpv:ait. (iP. <S. £).) 

(l>t>crfpil^c, V. a. 1. bebæffc, tHftv^c m. 
neget, fom fpttbeé. 2tt o. een m. bitc. 
JBarnct har owcrfpUit fine ^larber. 

(Duerfpin^e, V. a. 3. (f. fpiiti>c.) omgi; 
vc, bebcrffe m. noget, fom fpinbeé paa. 7tt 
otjerfpindc en ®noc m. <BHU. Qn o\}Cvs 
fpuIl^fn ©ulbtraab. 

(Doerfpriijgc, V. a. 3. (f. fpringe.) fors 
l'igaae, iffc lægge 5B!ætfc til, tffc bercre 
ell. omtale. ^^i-Je Sinier ^ar TtfjTrirercn 
otjerfprungct. 3«g t)(( owerfpringe alle be 
upcbfommcnbe loftet. 

(Dt>erfpr«itf , v. a. 1 , bcfprøttc OBCtaft. 
"Kt ov)crfpr«itc JBlomfterne m. -iCanb. — 
(Dpcrfprcitning, en. pl.-er. 

Øuerfpvc, V. a. 1. befuble overalt ». at 
[?»►•• ®ulvct par ovcrfpyct, SigeUbcé: ©ufrfpyttC/ V. 4i. 1. ttlfljje ooeralt ». at 

' fprtte. 

<!>t>crfpafn6c , v. a. 2. fpocnbe f. f^acrft. 
?ft o. en Strorng. — 2>ct br. norften fun 
figurl. for : anprcnge f. )ta:rft, ofer ©fnc ; 
ell. brivc f; viit, orerbrioe. Ht o. fine ^rorfs 
tor. Ht giore ooerfpirn^tc gorbringer. Gn 
ol■>erfp(tn^t (f. pitt breren) ^olfomf)cb. 
(Siahbcf.) ox>erfparni>tc i^'^cttentningfr. 

(Dvjcrfifiae , v. a. 3, (f, ftaac.) ub()olbe, 
gaae igiennem, faae @nbe paa. ?(t o. en 
©i^gbom, en '•yrere. 33i i)axH nu oucrs 
ftaact bet iBctrfte. -pan ^ar oeerj^aart fin 
©vnmen. — S^^f- giennemgiiac , uf'licrtr. 
(gienncmgcce tager narrmeft jpenfnn t. Zii 
ben, ber fxittobcr unber ^panblingen ell. SBe; 
gioenl)eben, og ben« 2?arig(ieb; ouerflccc 
t. etbens énbc, 58egircnf)ebcné Slutning. 
JBegge forubfortte en farlig og ube[)agelig, ett. 
bog bctpbelig 9}?obftanb at ooerotnbe. j?og 
mcbferer gienncmgauc fom ofteft JBegrebet 
om liorre garligbeb ell.-^inbnng, ligcfom om 
en lof ngerc' ^ibérariglicb, enb oucrfl-aae.) 

(DwctftfiMg, adv. oeermaabe, i l)øi ©rab., 

(br. fun om Ju^bfTab.) o. fulb, o. brutfen. 

0\?erf}i:lC>mc|}cr, en. pi. - c. (£n fornem 

v&ofbctient, ber {)or S^oerbefwrelfen ooer be 

fprfreligc Stalbe og Stalbbeticnte. 

(Dtjerflamme, en. pl.-r. ben øserrtc jDeet 
af en Svatftammc (Jleifc^er.) mobf. XXa 
^erfJamme. 

(bwrrflcmmc, r. a. 1. og 2. o»erbøoc cert 
». fin JRøft i 2ale cH. Sang. -g)an oeers 
ftcmmer bc ørrige Sangere, Salenbc. 2, 
»inbc, o»ert>inbc 9. Stemmeftecrheb. .g»att 
bleo owerflemt af 9)Ja:ngbcn. 3. i)aV'C en 
mere gietbcnbe Stemmeret, (ufæbsanl.) 
"iDc romerjle JKobet ov>cr|lcmmc6c bc ans 
bre." Sncebotf. 4. lit o, en Sttæng o: 
ftemmc ben f. f)eit. (i8. S. S.) JDeraf : 
(!)v>crttem)iing, en. p'l.-cr. 

(Ducrjlige, V. a. 3. (f. ftigc.) 1. fommc 
ofer en -:^e\\:i, fttge faa ^øit, at manfommec 
oser. globen ouerjleg bene SBtebbcr; (of? 
terc 1tige,«ovcr.) 5)erimob figurl. 2)er gis 
»eé mange aJanjTeligbebev, ^inbringer, S3es 
ftiærligl)cber at oucrjiige. 2. orergaae / 
gaae fibcrc enb , oeerftribe. .^''Jnfrelfer, 
fora t)i f ilbe tnlbilbe o^ at owcrftige mennes 
ffelige ^rafter." gjJimfter. iDct ovcrfliger 
min ©unc. ®et ov>erficg min ^ottjentning. 
— ^^eraf : (Docrfligcu, en. ub. pi. 

(Dwcrftiger , en. pi. - e. ben fornemftc 
Stiger o. et (Srubex^ærf. (f. Gtiger unbcc 

fligf.) 

(!)»?nflif, et. pi. b.f. 3 .Rortfpil: et 
Stif over bet fornobne, o. ©pilTeté 8o»c bc* 
ftcmtc Hntal af Stif. 

a)tjrrflifFc,v. a.3. (f. fliFFe.) ftiffe bet 
.Rort, hvormeb en onben alt f)ar ftuffet bet 
ubfpilte. 3eg ftaf llbfpillet , men blco 
OUrrt^iffet. 

(Duei-jlrcalo v, a. 1, forbunfU* eK. borts Cijcrftraale — D^ccjijjoe. 158 £)»erjioi>e— Overtag, tage SStvfntngen af ctaniet St)é t). en Itcer« 
fcvc^ en nicvo ftraafcnbc ?tiéninf). <Sokn 
c'oev\ivaaU'v alk ©tictticr. ''v?ri[)i't) — 
I)»or ov>evtii'«itIi'i- bu alle ©fottet! ^pvagt." 
@cf}t)tte. "S)cn ovciiitadcv offentftgc SJHiu 
fccr, ben Åranb'5, ,^{tfrcbél)eb m. oS feh\ 
Oé (nnber." S3agg. 

(Dycvjlvcgc, V. a. 1. ubfTcttc ». ot jToac 
en @trc(V o!?I'r. 

Øuerjltri^e, v. a. 3. (f. fit!}te.) fæmpc 
fig tgiennem, nii^nncmeiaac, ubF)o(bc t). a(s 
t>orttg Scftrcckffc og 7Cnftccngc(fc. "Seg 
{jar o^Jcrf}■l•i^t be ftøiR'c 9San)Te(tg{)cbcc." 
(Sncebovf. SSt foae t>ct ogfaa ov■>crf^ri^t 
i)cnne SSinter. (f. owcr|l(:«c> gicitncmrtaac.) 

(Duevjtvifi-'r, v. a. 1. ovetbragc m. IWffct 
2Cr6etbc. 2Ct oucrftriffc crt ^ung m. ©t(fe» 

(Dyfrflrvflc, V. a. 3. (f. O'i'VS«'') !• f« 
ftryge ox>ci-'(f. ®. tti- ft (Strogcietn.) 2. 
oeerbtage nu ^arsje e. beél. »eb Jptclp of en, 
^cnfcl cir. ^of!. 2Ct o. et »orb m, ^crntå, 
en 23a;g m. Sttefavvc. 3. ftnigc nb, f(aae 
©tveg oticVi 3fg l)«t^ o\?ci-flti-isgct hct, fom 
ci ffattrnffeé, — (buertT-rvgiung,en. pi -er. 

(Dvevllrec, v. a. 1. fcejlcøc otieratt. ^cc: 
tetfet, (åutt^ct t>ar ottcrfh'øet m. 9i(onifter. 

(l)v»erflr«g, et. pi, b. f. £)t)erftmgntng, 
2(n1tog I)eeU ooer en ®tcn|ianb. 93?Qterict 
flat enbnu fjave et Øv>er)lT«g nieb S'crnts?. 

(!>x>erttr-emmc, v. a. 1. bebæffe t». at f(Dbe 
flrømnienbc oocc/ D»ecf»ømmc, ot)cv|fi)tte. 
^aoet gtenncmOrøb ©igevnc og oucvørøm; 
tttc^e i)cU ^nj!en. (fom v. n. t partic. aet. 
flr)bc over. C£t ovcrllv^mmen^c SSætb.) 
— 35etaf : (Dwevllti'iMnmcn, en. ub. pi. 

Ø\jcr%r, adv. ((£i\ ofver Styr. iDps 
ttnbelfen uttié.'J 6r. t Sateniaabctnc : a.) 
"Kt gaac owertlyr o: ti}ffcg itU, gftac inb 
tgtcn , fatbc uf)'elbtgt- ub. JDcttc foretas 
genbe, ben f)c(e ^lan, Sletfcn, (Bi^tamaai 
Utf v^anbcten gtf ouecftyr. b.) 2Ct -fætte 
ov>er|lyc o: forobc, ttlfcctte. ^an i)at fat 
l^efc 2Crt?en obev)lyr. 

(Dijerjiyrmait^, pi. - m«ni>. ben f«r(!c 
(Stnrnuinb p. et é>lih, l)'oot ber ftnbeé flere 
llnbcrftQtmcenb (onbcn, trcbic, ftcrbc <Sti)rs 
manb.) 

(Dwcrftyvtc, V. a. 1. f)etbc ofcr ovcnfca 
tn. en 9}?ccngbe SSanb. SS. <B. £).' (ttbet 
bruget.) Sægcn foreffrct), at l)an t)tier 25ag 
ffutbc overfiyrteø m. totbt SSanb ({}a»e et 
(Sti^rtcOab.) (Dwerflyrtntng, en. pi. - er. 
6n(D. ofSøen. (|>»ttfetbt.) (f. Styvfhing.) 

(Duevftcenf e , V. a. 1. écftænJe oreratt. 
2(t o. noget ni. SSanb. Ttt titioc owerjlcen; 
Fet ». en 93ogn. — ; (D»crfl«nfniiiø, en. 
pl.-cr. 

(Dwevfl<cr¥, adj. o»crtegcn,t 9)?agt ctt. 
<S'tV)tU, fom t)ar flere .^rceftcr ; ooetmceg; 
tig. "gorbt at .Kongen »ar i^am ov>evj 
fiorrl'." <|)t)ttfctbt. 

(D»?er)l«x>c , V. a. 1. Wt>«H( m. <BU)>, ttfftøse fttbete«. SiiUm p. ^cnne forfc 
23ci ganfPe ov*'cr)1-«>v»c&e. 

(Dwcrfuft-'re, V. a. 1, otcrjtrøc, fcebæEEc 
m. €ufEer. (S3orbing.) 

(DvierfwÆrtc, V. a. 1» ft^ærtc l^cctt o»cr, 
gtøre fort ooeratti (SS. ©. S.) 

(Dv>erfv>«mmc , V. a. 1. |ltufe m. ov»cr« 
ftrcmmenbc SSanbftob, flnbc ub ot>cr, ooers 
ftnlte. 3 benne SSanbftob Otco ^ete S^en over; 
fu«>mmet. — ftg. ?anbet er otjerfu«mmct 
af frcmmebc 95arer. =-- (Dv)érfv?ie>mmflfe,en. 
pl.-r, ben Sitbvagetfe , at'SJanbct orers 
fjnitcr ?anbct ; æanbflob. — ftg. ©n 0). af 
JTette ©frtfter, af baarftgc SSeréi 

(Dvcrfye, v. a. 1* 6cboeffe noget (f. ©. 
en ©em.. en.Sant)». at fnc uben pao elt. 
oi^cr. 25en ©øm maa ouerfyee. — CDwcr* 
fyenintj, en. (?fm()cvg§ SDtii.) 

(Dttcrfyit; et. pi. b. fi 1. ^»anbftngen 
at ooertfuei 2. atmtnbetigt SBcgreO om en 
Sing, ilbfi'gt ot>cr en ©ag. >g»an ga» mig 
et Hart (!). af ()etc ©agcn; '3. t ?ot>fpros 
gct : et nnt ©nn, fom fotctageé af anbcc 
og ftere ©t5néma-nb , naar tu'bfommenbc 
ftnbe fig brøft^^otbnc m* ben førpe ©^néfors 
retning. 

a)vetfynge, v. a. 3. (f, fynge.) oecrjtcrøs 
mei ©ang, tageSonen/ra. 

(Docrfcebe, et. Ijøiere, fornemmere ©æ« 
be; ^orfæbf. 

(Dt?erfærf> en. pl.-e. ben ø»er|tc £)ecl af 
en ©ærf. (9S. ©.£>.) 

(!)t3erfÆttc> V. a. 3. (f* fcettc;) overføre, 
fortotfc af eet ©prog I et anbet. SSogcn ec 
6verf<:t af ©ngetf? i bet tx)'b\ic ©prog (elt. 
paa Si)b)T.)^ Sigtet er tf fe oucrfat' Pi 
SSerå ; men t. ^rofa^ = ØocrfÆt-telfe, en* 
pl.-t. 1.' |)anb(in^cn dt ot>erfft'tte. 2* 
let, fom er o»erfat, et ooerfat SSorrf. (5n 
banff d). af et t»bff Sigt. — (Dvcrfa:ttcr, 
Ctt. pl.-c. ben, fom overfører nf gct af eet 
©prog i et anbet, fom giver ffg af m. at 
ovcrfcettc. (Sn buetig, crt ffet (D< (!)v>crs 
fætteren af Siviuéi (Cm et fruentimmer: 
(Dyerfcctterindc; bboj ftetbnerc.- s})?an figer 
Pet ogfaa f. 6« |>un ^arer f. be gobc (Dweri 

1. (Dwérf«t)tmtj;, eui -^^drtbttngcn at fccts 
te nogen over SSanbet (t et g^artøi.) fietbeUi 
(8S. ©. C.) 

2i (Dwetfoetrtirtø^ eti. pi. - er. ben førftc 
©ætnirtg i en ©tutningéræffe, fomtnbes 
{)o(ber lit afminbclige Ubfagn. (Propositio 
maior.) 

(Dwevtcfirne, v. a. 1. poet. ^a:ve ftg t en 
ftørrc >^øtbe over en anben ©tenftanb, rage 
frem over meb Soppen eller ©ptbfen. (ufa*b; 
pant.) "9iiHn — c>v»ei-t<:itrnct af bet pra-g; 
tige gamte ©toté JNuiner." SSaggefen; 

(DvjcrtÆg, et. Sag elt. ®reO, fom een df 
to, ber bri^beé, giør over SJiobfl-anberend 
?trm ; mobf. Undertag , (om ffeet urtbf'/ Overtage: — Ovcrttjbc. 159 Oijcrtyt c — Ovcrvn'nb«, (Dwfrtartf, V. a. 3. f. tage. [S. lU c r j 
flcfjmcn.J paataflc ftg, toge tmob Ji^cfti?* 
rcffcn , UbførctKn af noget. ?{t o. en 
©aarb, o. en S^efltdtng, o. !SBcfltire[fcn of 
et JTHTcf. («» ©. £>.) £*craf : 0»cct<:HfIj 
^r, en. 

tDoerti:!, et. ftslrrc Saf, o^jcctcgcnt 2fn; 
tat. (9f{ai)bef. rø.) f. oucrtalliø. 

(Dwcrtale, v. a. 2. fremfatbc n. fin Safeé 
SRagt et Jorfa-t, en JPe)lutmng f)D6 en an* 
ben ; formaae, berarge tin *. SDvi t, ot gtci 
re, tilftdae, fomtnffe t noget. 2(t d. een 
til noget, ^nn (ob ftg tffc o. vat iffe at 
overtale. — 2. oucrtfile fiø til, beftemnic, 
beflutte fig til. "|)an fan iffc otJettde fig 
t. at Oerøve (Stcrntetne bercé JRettig^eb." 
Jtanipniann. — (Duertclelfcen. pi. - r. 
©ierningen, at oivvtale; bet, fom figcS, 
f. at ot>ertate ; ^''^r'^K^tnuget-, bforpcb man 
ot»i*rtalet. HHc f)cnt)cé ©oertalclfct »are 
fpilbte. 

©wertallig , adj. meet enb fulbtarttg ^ 
fom ubgiøc meer enb bet fornøbne 2Cnta(. 
(P. ?fpfi.) 

©»ertfiit*, en; pL -t«n^er. ert Sanb i 
X)t>erfiffr>ert. 

(!)t>crtce,v. a. (forccfbet.) f, o»erty&e. 
("^an nogen mig'bet owcrtce." o: oocrberife 
mig om at f)a»c begaaet bet. SSocbing.) 

Q)t?e^ro, en, ub. pi. Sro, fom ftribct 
Imob fornuften ^ Zvo p. o»crnatutligc 
2ing, bet ei funnc Oeftaac m. S'ornuft og 
m. ?iaturené alminbettge 2o»3c. (3tif. 5Cr<5, 
Dautro.) — owcrtrotf?, adj. 1. ti(6øie(ig 
t. S'tiertro; fom ^ar £)t?crtro. Qof. let; 
trofn^f, »antro.) 2. fom reifer fig af, 
ftaaer i Jorlnnbcife meb eH. tjanbtct om 
iDpertro. owertroijf grngf. oocrtrdijTe 
^ortarllinger, • 

(Ducrtroric , v. a."3. (f. tr«6e.) ofvigc 
fra, 6cpbc, fcænfc, titfibefortte Jorf!rift, 
»efaiing*, 2fnorbning. ?ft o. ®ubé JBub. 
^*. So»en. = 5>eiaf: Øwertra^elfe, en. pl.-r. 
(D. af .Rongeni' JBefatinger. ^(igterneé 
<l^. — Q>v<vtvcci<ct, en. pi. - e. ben, fom 
gior fig ffp(bi<) i ^ycrttarbclfc af et S5ub, 
til. en ''Pligt. 2ot)en» (Dx>ert^a^cr. "9}Jeb 
^aarbc (Straffe belægge te Øoertrociei'e." 
^(i}x\ttc. "i>an beber f. (D»ertr«i»ernf." 
Sacobi. 

<i>t>crtrarfrf, v. a. f. ovjergca^ 

Øoertroff, et. pi. b. f. bet, f)»ormeb nos 
gct oserbrageé , ooertrocffeé , betræffeé. 
(I>. ti( en ©eng, t. en 2)pne, t. en |)at. 

(Doertrotffe, v. a. 3. (f. tracPFe.) beflotbc 
ubpcnfcigen, betrocffc et Segemc m. noget 
ctjeralt p. bets Spcrflabc; operbragc. Ht 
o. en Jliffe m. Serber, en ?GfIe m. ^)?apic, 
et 55)?a(eri m. g^ernié. ovjcrtruhicRnaps 
^er. Rimten rar otjertruffen (ffpet.) > 
-- 3)eraf : (D^crtrcrftiing, en. (»8. ©. D.) 

(Dwerttxcrt, adv. (Holberg.) f. twotrt. 

(Dperty^c, y. a. 1, bringe «cn t, ot in\it fcc, t)fltt« oDcrbew'ift om tiogtt; 09erbct»ifc 
(1.) 3Ct o. een om noget, "^an frnte« 
fim at rille orertaie, og (lan ot>c^tv^ei'f." 
9laf)bef. (©poron t>ii giere len Jotffief, 
at man ». at overbcuife faaer een t. at tiis 
ftaac, P. at ovnrty^e t. at troe noget; en 
i^orjTiei, fom Sprogbrugen flet iffc tiiemler. 
^7^en,ot>ertv^ebr. fnn i ben Ifrc SBemrtrf. 
af ouerbevifc ; og unberttbcn fnneS ttt fors 
ftc af fciijc ti) £»rb narrmeft at gaac ub v* 
^anbfingen , JBeftrcrbcifen ; bet ffbfic p. 
^Siifranben ^oé ben, man pit ot»ertPbc. "»I^crs 
beh rnaattt p. en ot>erty^en^e SOJaabe ouers 
bcf tfc8 ^crom." Saftf}o(m.) — (Ducrty^^ 
ninrt, en* ^anblingen at o*>frtPbe een» 

(Ptjcrtynjje, T. a; 1. bctnngc m. en M 
f. ftor'Scvgt. (2). l-.i:?.) 

(Docrtotllf, T, a. 3. (f. tocllc.) tocTTe heU 
?fntairct of en SO^orngbe. "Kt owertttlle fine 
^enge. — (Docrtorlling, en. pl.-er. 

(Dvcrtofnfe, t. a. 2. befnrnfé en ©ag nøie 
og i alle bene iT'mftctnbigficber. SJJon over* 
tflEiiFcr ffl. giennemtcénfer ert ©ienjtanb, 
man pi( tale efT. jTriPc om ; man ov>ert»eiet 
en iSing, infcen man tager en ©eflutning. 
".^ah funbc ba forub overtornFe aUc be mus 
fige 2ing." ©ffc^oiu. — £*craf: (Dvjers 
toeiiFntrtQ, en. pi. -Jr. ^ 

CDoertoi, et. ict Søi , fom ubgtør bctt 
Pberfie 5)eet af .Rlctber e. b. ; itt egentlige 
Soi; Sbertøi; (i s))Jobf. t, Un^erfo^er, 
J)r«t.) 535. ©. £). 

(Dv■'ert>«n^e, T. a. 1. panbc opcratf, ?), 
^cle £)t»erftaben. (J». @. C) 

(Dwerueic, v. a. 1. ben egenti. JBcmærfels 
fe; at reie meer enb, inrrc tungere, br. fteis 
ben. ®ufbet o»erv>ciet altc anbre iOJetaller. 
(23. S. £).) 2. giclbe meer, være mere bctv» 
benbe/ ifa'oi fortrin for. "iDettc ouerweies- 
af en langt rigtigere ^^orbeel." ©neeborf. 
6n ov>fr\?cien^c i^eieife, ^Betragtning. "2£t.' 
ben paatagte ;Sprbe — iffe inbbringer ox>tvs 
ucicn^e Jorbeie." Sirfner. 3. betocnfc 
noie, betragte fra oKc Sibcr, i en^Per Dms 
frænbigheb. Tit o. g'oigernc af en JBefluts 
ning. • — (Dt>ert?eielfe, en. u"!}. pi. bet, at 
opcrpcie. "Kt tage noget i Q>. "©iennems 
tænfning og ftille (Dverxjciclfc." ^. ©toub. 
(Dv>crt?fr^en, en. 1. en f)øiere, ibeatff, 
operjorbijf SSerben ; i SRobfcetn. t. ben jors 
biffe,: ctl. ben SScrben, ri fienbc ^er p. 3ors 
ben. 2. ben iorbiffe SSerben, i 9)?obfætn. > 
t. en p. ^^antafien bannet goreftilling om 
Un^cr^7er^enc^. 

(!)werv>iiti>f, v. a. 3. (f. t>in6e.) 1. pinbe 
©eicr ooer , faae 9J?agt meb , fetrc opcr. 
Ht o.. fine Jicnber. "2(bfa(on Peeb iffe al: 
tene at wini>c, men at overvinde." 3acob{» 
— ftg. "Kt o. 93anjf elig^eber , v^inbringer. 
o. fine Sibenffaber. "iDet er iffe faa ranffe; 
ligt ot o. ?(ntre, fom at overvinde fig fcip." 
(gneeb. 2. operbcrife. (forrctbet. H. aSes 
bf 1.) = 2»crof : overvindclig / adj. 1. CucciM'ntdi^— 0»crt?cffit. 160 Ooercægt— Dycroéning. fom fan oscnitnbes. 2. fom (aber fi^ qxcxc, 
fom ian bcftribcé, ooovfommcé. ®t oocrs 
^Jtn^cli5t ^(vljctCc. (^-S, ©. SD.) (Docrxiin; 
i>cligl;cC», en. SBcjlfaffcnfjcbcn, at occrc oi>cvs 
»inbcHci. (^poi»i|.) — Øvei-win&clfc , nu 
(fom boi) oftcft t)f. t figui-(. SBcmorvfctK) 
^anbUnncn at" oncvoinbo, at [circ. ^icus 
bcrncé CD. OibeniTal'cvncé 0. Set fofrei 
t)c mig megen d). (a: (2tvtb m. mig [e(i\ 
tii^»ovtcf' .Kamp) cit f)cre votig x>. 1)ané 
&cik. (Øi?crv>inMitg. $Keine!e ??oft. 1555.) 
— Øvctv>iu{*er, en. ben, [om, [eiver, fom 
D»cr»tnber anbve. "SBalber, Setter:? (Duer; 
Vitt{>cr." ©ttalb, "£?cierbaabtgf)eb 6tcB <i>i 
ver»iiii>cMte6 iD»cmnber." ©c^j^itte. 

(DwrrvJutre, \. a. og n. 1. [TT. S. 
ofer-viiilTan.] a.) aet. giemmc, 6c»ai-c 
aStnteten tgiennem. 7Ct o. S?(omftec, 2>a'r* 
tcv i fvi Sorb , i Sriol^nfe. , "(Sn frot 
SJJængbe ficvlne ^(anter hmne owcrv>in= 
trc& , naat be blot f)ayc Sejfi?ttelfe mob 
ben frie Saft." £)tnffen. b.) neutr. OUs 
»e, opfjotbe fig '!l>inteten oyer p. et (Stcti. 
glaaben ourrv»tntve{>c i xpavnen. "93?an 
brugte enbnu iffe , at tabe ^rtgéfjærene 
overwintve t ^ienbenS 2anb." S[Banba(. — 
(Ducvviutring, en. a.) ©ierniugen at opers 
»intre. 'plantere (D, b.) i>interop^o(b. 

Øyeruogn, en. pl.-c. benøoer|le J)eel af 
SJognen,. eil. att bet, fom Ocereé af 2(rternc. 

Øucruol^, en. ub. pi. Polbfomt 2(nfalb 
en. SnbgrcO, £)oev(aft, ■2So(bfom()eb. ">.per 
»ar ei JKaab og -ptetp, I}anG (Ducrv>oI6 at 
bccmpe." SBorbing. "Sorgængeligc Sing 
Ean Snffen og Tfnbreé Øv>cruoIi» Oerooc oé." 
æ. SI)Ott. (f)i^ppig i a-lbre ©Erifter , og 
optaget af Øiperc.) "S)a 8o» lu gap mob 
(Epnb og (DocrwoI^." ©runbtoig. 

(i)vcrv>o,rc, V. a. 1. b. f. f. otrergroe. 
(dttcvf o>-cn m. ©rceé. llfrub »il fnart o. 
I)c(e .pateen. "Det qoæfcé af be Sornc, 
fom ovcrv)o,rc bet." ^. Sibemanb. 2. 
opergaae t ^JSocrt, Porc l}mere cnb. >Den 
t)ngftc ©atter Iiar oucrworrt be anbre. 
";3eg er big ox)frv>o;:cn." li. S. 85ebe(. fig. 
"iit ttcerc een otjen?o>*eii o: owertegen. "SSar; 
neftoffen o\.-»crv)o>-cr la xiU §ora'{brcncé 
S'lili." 3« S3oi^e. .3. recipr. at oucruojce 
ftg o: forgrof ftg, Poye f. fiocrft. (5-ififcf)er.) 
"55cttc frugtbare 2anb t?ar I g^ørfratngen 
foa o\?crv>oxct m. Stot?." (Su(b6. 

Øucrwocgt, en. ub. pi. i. en tungere 
S5ægt, et Æpngbemaal, ber ooergaaer et 
anbet. "SBegge ©genjTaber (argger bu i 
iJKagtffaaten, og neppc oeeb bu f)i>ilfcn ber 
ftar <l)\jcr\?«gtcit." ffiafti^. "©t ©anbé.-; 
fom er i ben 2C(mocgtigeé ^paant) nof t. at 
nebtpngc ben SSccgtftaat, l^an vi( gioe (Ds 
vctuccgtcn." 9lal)bef. 2. ftgur(. C»ers 
magt, £!»er(egenf)cb, fortrin, v^ané ^ors 
tie, 9JJening fif (Dwcroccgt. ®cnnc (Stat 
»anbt fnart ØwcrvÆgtcn ouer 9?aborigerne. 
3. bet, [oin er oper ben rette, beftemtc SSocgt, Siigift t ^Ægten. 95i fif et gJunbé ©»ew 
vccnt, ()apbe et 9)unb i (Ducroargt. 

(I)i?crt»«gtig, adj. 1. fom f}ar Cuers 
Pægt, Peter meer enb ben beftemte a>a'gt. 
2. alt fov .tung. "(Sno. æ«rbe." U, ©. 
)i}clcL 3. oocrtieicnbc, ooeriegen. (;Sres 
fcfjoiu.) "gn oocrurt-gtig SJJagt." (Scfiptte. 

C!>v>cr\?itl^f, en. ub. pi. b. f. f. (l)ucrs 
magt. (JBaggefen.) "i>eb (Dvjerwocli'eiis 
Svubfel aben ^i^^Of-" Sf;aarup. 

(Dyr i-x>vtli>c , V. a. 1. bebiirbe , befoærc 
oVH'r ©mie , paadvgge en flørre iBnrbe (i 
figar(. 93Zening) enb ©tenftanben taa(er. 
lit o. een m. 2(rbeibe, SL^frctninger. 7(t 
cocvoxli^t fig m. jDrif. C-Banbai.) ^an 
ot>erwÆl^c{»c mig meb J3ofl[igi)eb, m. ufor? 
tiente 93ebreibetfer. "'I>i fec »or aSerben nu 
af SSøgcr o^jcrvæl^es." ^, 93?. Sroif(.. 
"(Saa(cbeé berufer og ot»crual^er benn« 
9ii^be(fe, t ©tebet f. at gpægc og tiifreCés 
fciKe." 95agg. 2. betinngc P. £)permagt, 
unbcrtri>fte m. SSoib. (li. ^Btlel.) (!>\?er* 
v>ÆI^eIfc, en. (i3S. ©. £).) fie(ben. 

(Df crtiÆlMg, adj. b. f. f. owcrmagtitt. 
(S. 9?otf)c.) 

Øv>cvv?Ære, v. a. owcrwcr (iffe ©v>en?«;s 
te^c, fom i 25. <S. iD.) ov>ert>a:rft. i>a:rc 
ti(ftebe ». en .panbting, »ære 2?ibne ti( ell. 
naniHvrenbe, ()»or noget foregaaer. (fore; 
fommer blot i infin. og begge partic. ncppc 
eller meget fieiben i Imper'i.) lit o. en -pøii 
tibelig()eb , en ©ammenfomfl'. .pan f)ar 
oucroorrct, f^ar »ccrct ov^ct'o^crcn^c ». alle 
søJober. = CDoerwÆvelfc, en. ub. pi. bet, at 
0Bcr»a'rc ; 9?cer»a'relfe, Si(ftebe»a;relfe. "3 
CD. o_f anbre S'olf." ©neeborf. 55et maa fun 
ffee i ^orftanberené CD. "^præfferne toebc 
førjlt bereé >^ænber i ^olfeté Øwerv>a:relfc." 
(2cf)»tte. (lT(trv>«rrdfc r.btrpffer bet Kottc 
93egreb om at Ⱦre tilflebe , ei at Ⱦre 
borte ; CDucrv>«rcIfc forubfortter i Tflminbes 
ligl)eb en 9Zær»ærelfe m. en »ié |)enftgt, og 
efter en forub tagen S^eftemmelfe.) 

CDwerudfttre, adv. og adj. [af 3. Yfir- 
vætti, Sycroægt, l^poraf (Sien. Yfirva^tiis 
br. paa famme 93Jaabe.] 1. adv. o»erj 
maabe , faare , færbeleé ; ©n ooeruættcs 
jior SJJængbe. ov?cru«ttc6 mange Jolf. 
2. adj. ufæb»anlig ftor, o»erorbent(ig, uaU 
minbeiig. "Zii cwcrvxKttcø Son f. alt mit 
v&osebbrub." JiPagg. "(5n oufrvjattrei d^aa^ 
be." (Sneeborf.) "Jpval feg f}ar at figc 
•t)em, er alt f. ovcrtxvttce for en ^en." 
5JVagg. "Dené ovjcrv^Ætteo S^el)ageligf)eb 
ble» mig tilfibjl: »irfelig ubel)agetig. "Samme. 

CDwcrv>cc,rt, en. ub. pi. ftorrfere »IJævt, 
bet, at o»er»0]fe een. (2.) SS. (2. r^. 

CDvcrc'fc, V. a. 2. bebæffe ». at øfe elT. 
l)elbe noget ub ell. o»er. 7(t o. een m. 
a3anb. — figurl. o»er»ctlbe, titbele runbelii 
gen. lit o. een m. SSelgterningcr, m. (55io»5 
J^ber , ©fielbéorb, — (Ducreening , en. 
pi. - cv* Ov>cri)\?ri()f)Ct)— OiMUerret. 161 Ovntørret— iDfCtungc* <Dwfr«lwri5I)c^, en, pl.-cr. icn ficiojtf, 
forncmftc S'p'riflbefc p. ot®rcl) (færb. i iTan; 
fliarf: Stiftiimtmccnb, iBijTcpvcr og "dmU 

(Dvit, en. pl.-e. péf. Ofn. K. ® . Ofen.] 
,cn onbrctning, l)Pon man p. antccnbt og 
vcbligcljolbt 3fi> ficmbciiijicr en mecr cU. 
minbrc betrbelig -t>i't(, enten f. bcrycb at 
parnic iCocrelfer , (.5tatfe(ot>n , Stuoovn) 
clL foc at bage, torre, brctnbc elL fmcltc 
noget, ber ta-ggeé i ell. vaa i?vnen (f. i8a; 
gerouii, ^a(fov)u. Smelteovn, 93?néown, 
Seglovit, 0. fl.) 7(t Krgge (Siwnbe) i 
(Donen. ?(t t>atme, hebc sn (i>. =3 ovn; 
battt, adj, V. fom er bagt i en S). U>vn; 
lliF, et. 3ernblit, hvoraf man gier .Saff et; 
ot>n6ri?r cg fmaa Stueo»>ne. <Dx»nl>ccnf , 
en, (Sn 2i?tbanf ell. prilebccnf nar r«. SiaU 
teloiMien. (SDIotl).) (Dvn^i^r, en. 5>tir f. 
?fabningen t. en SDx>\\ , elt. i^rngabet. 
Cl>vnni:&, et. iDsnené 9Jiunbing , ell. ben 
?(abning , fifon'giennem ^onen Ijebeé , og 
fom lurteé f. Svnbøren. Ovngtilu, et. 
Øult>et cU. ben murebe S3unbflabe i en 5^a; 
geroDn ell. lignenbe £)i'n. (Dunl;ul, et. 
1. b. f. f. £)rngQb. 2. JKøg^uI p. en iDt?n, 
(!)v>nili», en, 3;ib, fom tornbeé og bra-nber 
t en il'rtn. (^. Srfreb.) (Dv>nl<i»:g , et. 
>Dcctfe( p. en Smctteoon. ØunlaF^et. 
ub. pi. et (Stage SJugelfe , bannet fom 
fmaa Stcrnger, ^»oraf man for a?ellugté 
©fplb fmelter en JDecI, r. at hofbc Stangen 
t. fn fieb Tvn. (Dwnlecr, et. bet Slagé 
Seer, hvormeb man opfatter og ttiner Si^'Oi 
lic. (DonmcfJct, en. ©n 2^etient 0. tgmeti 
' ter>ccrfer, fom f)ac £)pfpn m. iDrnen 03 bcné 
^'prarmmg. (Dvnmun{)ing , en. b. f. f. 
U>ongab. Øvnpibc , en. ^. cH. Wør , 
fem gaaec op cIl. ub fra en muret £)t)n ; 
f. G. en Smelteorn. iDxMtpk^c, en. 3ern; 
plabe, fom ubgiot S?unben ell. et af Sibes 
ftnffernct en iDrn. Øwnr^gccn. pl.-r. @n 
©tang, hvormeb Slagere røre op t 31^«"/ 
cg rage C5>lcberne og ?(if en ub af SBageroos 
nen. (Dynrer, et, Serfiror p. en ©tue; 
ot>n; .Ratfetopnéror. (Dunftuffc, Øv>n; 
fTy^er, en. et JRebjTab, hvovmeb SBrobct 
fatteé tub { og tageé ub af Sagcro»nen. 
(l>v>nfo^, en. Sob, ber famler fig i en iD. 
(!)\>nføieI^, et, ®. paa en JKaffeloon. (f. 
»5picli>, 1.) (Dvnfifing, en. b. f. f. (Dun; 
rage. (Dvnfart, et. faameget (af SBrob , 
©teen, .Ralf k.) fom mon p. engang fæts 
ter inb i en Sm ; bet SJJaat, fom en S. 
rummer. (Dvntti6, en, Sier, fom gaoet 
tib fra en .Raffelovn, og fom JKøgen briocr' 
nb af. ownterrct, adj. turret i cH. paa cn£:o«, turret P. Csntoonnc. otrntet^ 
rrt.Rorn. (mobfat folterrct, ^?in^t«Trct.) 
(Donterring , en. Surring p. en ^nn. 
(Dvnwitrmc, en. ub. pi. ben 33arme , fom 
en giennemOebet Srn gioer. (£)luffen.) 
(Dwnt>i)T cll. (Dvnv ifl'er, en. (5n ^;SiiTer e«. 
et JRebtTab t. at renfe bet fnbuenbige of 
Jlaffelo»nérer. 

(Dure, adv. f, over, C. 7. 

(Dwre, et ; og (Dvrtng, en. iDocrbeef, bet 
»perfre af noget, (forætbet.) 

(D;rc,cn. pi. (Drer; ftelbnere Ø;;ert og 
Ø;rne. [3- Uxi. 11. S, Oxa. pf. Øg.] aU 
minbeligt Slcrgtnatm p. et beftenbt -puué: 
bpr (Bos tauriis.) f. Tvr , 2vo , JScIo, 
(D-v>ie. (.pornqiiorg,) Saafebeé i Sammens 
fatninger; biHH^igft br, 5Drbet , fjoor ;bet 
fcerjTilt forefommcr , enten om anbrc 2Crs 
ter af benne Slægt (f. (S. SBuffelpre) eU. 
for: Gtui> o: en gilbet Snr. z^ (^x^- 
bloJ) , et. 58. af en £)re , en .Ro , jc. 
(D;:ebryji, et. JBrpftct af Jpornqpcvg , tfæc 
of bet flagtebc .Rireatur. Saltet, roget 
(D. (D;re6ri\jcr, en. Stubebriter, £)rioer» 
Øxcfe^t, et. f. Ø;ectitlg. Ø;rel)ani>cl, en. 
jpanbel m. 2'vnc , Stubefianber. Ø;;cx 
IjktuMer, en. (55ten^anbler,) en Stubehanbs 
ler, Stubepranger. (DJrcl)cl^ eH. Ø;cens 
l)©!^, et, ?et(ig()eb t. at ^olbe og fore Stus 
be. Øreljorn, et. |)orn af en Stub eff. 
Spr. 0,i-cl)ov)c&, et. pl.-er. l.enCreS 
.poreb, et Stubefjoreb. 2. et ftort ^ab t. 
a>iin, fom f)olber 240 potter, ell. 6 ?(n; 
fere. Øjeehiit, en. ^^uben af en ,0. ell. 
Stub. (t, ^^i^riTict fra 2\o!)ui». 9)?an ftgcc - 
iffe: iDreiTinb.) Ørcfiø6,et. .Riøb of 
flogtet .pornqtoeg, .Ro ell. Stub. jDeraf: 
Øjrcfic^fuppc, en. — øreHou, en. pl.-er» 
.Riofcn, ell. ben f)ornogtige, fløoebc S3es ' 
bcvfning p. Sjrené gob. Ø,rela;&er, et. ?.~ 
af en garrefiDrclntb. Øjccmavf ei, et. f. 
0.v<lfgm^:rFc^. Øremcrv, en. »JJi. of C'rcs 
been. Ø;eemule, en. be fremfraoenbe '^dc 
of iD)fenf> 53Junb, ell. en Siet, fom bcraf lo; 
tpeS. Ø,remeg,et. 9D?. of'.pornqpa-g , 
^ægtebntng. "Ø^ervg,en. Kpgfrpffet af 
en fl«gtet Cre. (f. 3>nrerpi).) "Set t>ar 
ot giure fine ©iocfter 2(5re, at fremlægge f. 
bem en Ud Ø,rcryg." D. ©ulbb. 0;:c; 
fFfit ell. ØxenfVfit, en. Sfat, fom gireé af 
£^rer ell. >porniiv)ccg. 0;fcfral6, en, >puué, 
I}Oor vpcrnqtcrg, i?rer ell. Stubc frolbcf; 
^a-liuui; cgfaa motfat 2\o|tc:ii«. (i ætbre 
Sfvifter: Øre«j^(:l^.; Ø,reftcg,en. Steg of 
Cvcfiub. Ø.retiilg ell. ØrchfUe, en, S. of 
•porngsa'g. ø.retunge, en. Sungen of en 
Cyc elT. Ao. Trttiflf £)rt>f>pg. H. <\\ l()2 % Paci (en) n. s. fS. ^ f a u. ?f. <g. T^wa, 
S. Pa.] en ^aafiisjt ({piiht SDvh nu a(tit» 
brugcé.) .Ocraf Oflfaa: Prt<:l;anc paa; 
Iføhe, Pcalj^itø, [om (tgctebcé nu crc libct 
brugcngc. 

paa, præp. fj^. nppa. 3C. <^. iippan. 6. 
upon. ©0. på.t A. 1. Ubtiiiffcr cgcntr. 
en SScercn »eb og i SBcruring mcb ^occffa; 
ben af ØZogct, ifær noget opO^^ict, fccnii 
tagenbc, rummeligt eller aadent. (præp. i 
fcerfmob mere om et ©teb, fem er la»erc, 
tnbftuttet, turfet, [ne»ert.) \)aa et Saarn, 
paa SSiergct (i 2)a(en.) paa loftet (i .Stel; 
bcren.) 2Ct fei(c p. |>a»et. Tft gaoc p. 
©rccffet (becimob : 2£t gaac , (ægge ftg i 
©rceffet, naar tct er temmetig ^øit.) 2Ct 
fibbc paa en ©tol, fætte ftg p. (5)u(i?et. '2(t 
lægge ftg p<:a (o: ottenpao) en ©eng. [9!Ken: 
at tigge i ©engen/ naar man ligger unber Sa; 
gen og 35rine,] lit fiøre paA en -Sogn, p. en 
aaben SSogn (bcrtmob : i ^areet, i en luffet 
SSogn.) ribc p. en ^&cft, ligge paa 2>eien, 
paft Sorbcn. (£>er{mob : ?(t grave t 3or; 
ben, o: unber bene Sperflabe.) b.) 93?ere 
ucgcntttg t benne ffiemcerfelfe, ndar ©tebet 
ttlficnbcgt»e?, f)!.ior een er, .opfiolber ftg/ 
f«éler, eller SJccroærelfen vc^ en .panbling. 
(i nogle faabanne Silfcelbe fan tffe paa bruj 
QCé, men i.) Ut boe pait et Sort), p. en 
aaben ^labé, p. .^iornet af en Q'ia'ac. iDp« 
^otbe fig , le»c pca Sanbet (men : boc i 
-93t)en.) paa ©tottet, p. 3?aabf)u[et, paa 
Gomebte (i ©f ucfpill)ufet, i Sl)eatret ; p&a 
©cenen.) Ht occre paa Sagt, p. i8al, p. 
en SReife. Paa ^§)otmen, 'paaSolbboben, 
paa JBattertet, m. m. \pm minbre Ser 
brugeé paa; (formobentltg forbi man nccr; 
jneft I;ar tænft ftg bem, fom et af ^^xii^et 
fremragcnbe f)ø{ere &c'i}) men i om be 
ftørrc (forbi be tænleé fom Sanbc etl. Sanb; 
ffaber; og man ft'ger : at boe , leoe i et 
?anb.) Pca ^Dlocn, p« ??alfter, p. Sanges 
(anb, p. 93ornl)otm k. men i ©iællanb, f 
Soflanb, i Sni'n, i ©icttion, 3rlanb, 3^'- 
tanb, jc.) fiigefaa br. ben forfre af biffc 
^ræpofttioncr om IsBopa-l, ell. om ict, ber 
finbcé , ^ccr , foregaaer paa Sorye , og 
nogle enfeltc ®aber t .poirebftabcn (mcft 
be, fom bena:»ncé efter iBerbenå .ptørner) 
nemlig: paa 9?ørregabe, 25effergabe, 2*= 
jtergabc , ^iebmagergabe ; om alle o»rts 
gc ®abcr og ©træber , uben |)enft)n t. 
©tørretfe og SBrebc, brugeé i. (.©erimob 
forbrer ©progbrugcn : ?(t boc paa , at 
gaae ub paa 6l}riftian^'f}apn.,) 2. llbtri>f= 
ter ^væpofttionen en S^eoccgetfe l)en ttt et ©teb , en JRctntng tmob en t>{é ©tens 
ftanb. 1(t rcife, brage paa Sanbet. lit 
gaKe paa ?(rbetbe, p, 3agt_, p. 5Bat, p. 
gomebie, paa JBorfen (o: begive ftg berl)en,) 
Stgclebeé.: 2Ct uære paa TCrbeibe, paa oagt, 
p. S3at, 0. [♦ t>, o: allerebe roere foffdfat 
bermeb. — lit fetlc (ell. fare) paa Cfrin; 
bien, p. SJltbbe^ljfloet. (p: »crre t S'a-rb m. 
en ^art berben, etl. iæonligcn giore benne 
©eitabé.) 7lt ^anbte paa SZorgc, p. Slués 
tanb. jpunbcn foer paa mig. 7ft fajte 
noget paa 3orbcn, p. ©uloet. Tit fatbc" 
paa -pooebet, paa 3Zoefen. ^riffe een paa 
^aanben, trcebe een paa ^oben. — 93Jan 
ft'ger: at gaae op i et Saarn o: beftige bet 
inbeni; men^berimob : Qaac op paa et 
Saarn, fom ovenpaa ^ar en ^J'tabc (f. @. 
gaae op paa Siunbetaarn. ©aalebeé ogs 
faa : paa por J^rctferé Saarn p. Gbriftianés 
l)apn, forbi man gaaer uben om iSaarnct.) 
3. Ttf biffe 9^rcepoft'tionené to |)ooebbemccr« 
felfcr (naar man enten ubtn>ffcr en ftabtg 
Silftanb eller *,Bæren, og l)\>or benne finbet 
(Stct), eller en S^cooegelfe, en Sletning, og 
l)v>ori)cii ben ftgter, l)V)orpaa ben gaaer ub) 
ubrinbc flere Silfaibe, l;oor ben brugeé meb 
tignenbe SBetnbning og SStrfning, ell. i}x>ot 
bene 23rug gaaer ooer tit en mere uegentlig 
f. dx. a.) SZaar man betegner tit 93iaat, 
l^porpaa en .panbting, et i^orfæt, en *I>trfs 
fom^eb i ©icclcn gaaer ub eller ftgter. 2lt 
^øre, fec, føle, fmage, lugte paa noget. 
(3 abffillige faabanne iJilfa-lbe br. ogfaa 
til; men om en mere løfelig, ell. fnart for; 
bigaaenbe Isanbling ; ^porimob paa f)ar et 
S3ibegreb af en fovtfat |>anblen ell. Seltra's 
belfc. ©aalcbeé : lit lugte paa ^tob, om 
bet er forbctroet; men at lugte til en Slofe. 
lit fpifc en SiaQC a: fptfc ben op, forta-rc 
ben. SjJen: at fpife paa noget o: ucrre i 
g^ærb m. at fpife hct. "©trav efter fom en 
Sieneftepige , fom fpifce paa et ©toffc 
©mørrcbrob." IBaggefen. 2^9 l^-f^e S3os 
gen ub { (ell. paa) een 35ag ; t)an ta-fec 
cnbnu paa ben forftc 33ccl. — 55og ftgeS 
attib : TTt fmage paa (tffe tit) noget ; ogfaa 
tøfctlgen. ©mag paa ©uppen, om ben er 
føb nof. — lit bribe, ff»)nbe, trænge paa 
nogen. 2Ct biigge p. et ^g)uué, arbeibe p. 
et ©frift. lit Icefe paa ftn Sectie (f. .ot 
lære ben ubenab.) 2(t tænfe paa, arbeibc, 
beflitte ftg, tage SSarc, troc, i)aaiie, ftole, 
gtpe 7(gt paa, lit fortabe ftg paa een, fors 
trnbe paa , lægge SSinb paa , tciaii Sob 
paa noget. <Salbe, xaahc, bie, paffe 'paa 
een, Ht »ente paa een (fom er forjfteUigt %^aci* 163 faa. fia: ot vente ccn.) 7(t finic pcia noget. 
?(t aniH-nbc Zii, 9}?eie, ^iiii, 'J'cnge pcta 
noget; nu fl. lUitre Silfoclbe. b.) 3'«<ii-' 
en ubiH'nbig, [i?nfig £>eel af en Sing, citer 
en Silftanb oeb Singené Utvovteé (HTegiieg. 
(()»oc '^^tæpofitionen t nogle ÆUfæfbe tra-^T 
i (Stebet f. Sutuectcté (Scnitio.) Jptet, 
SBavfen prnt Sroretne (SrccerneC' iluo , 
52^arf.) ©tternerne p, ^^initen (>pim(cné 
©tierncr.) Stormen Ijat reiu't ^pul yiXix 
Soget. >pan fjar et ^u( p. fin Jttole. 
(Sm*n : ?Ct tore et vf)u( i *^a-ggen, i Sof: 
tet.) .Rta-berne p. Jiroppcn, ?(t fjaoc 
©foe p. jobberne. ?Ct frvfc Pt*>t -Ipaubcri 
ne. 2Ct ligge paa Siben, p, JKoggen. ^t 
bære noget pa« ^poocbet, p. ?tvmen, p. 
Sfulbrene. Ht falbe p<ta S^afen (ncrfci 
gru-o.) ©n JBlegn pan Sia-fen, Ubflat pctx 
?(rmen, Sfia-g p. ^pagcn, >&nar p. .pone; 
bet. (2)eriniob : en llbnart i ^''anben. — 
Sigetebeé brugeé i oseratt, fivor man ubs 
trnffer en a^eftaffenljeb ^ en ©merte, eller 
Sibelfe, fom iiU blot er ubrorteå. 2(t l^arc 
onbt i SBenet, JRofen i ?(nfigtet, .lolbtn-anb 
t ^oben, Smerte i 2aaen k.) Wan ftger: 
?(t flaae een p. Sret (men: i SZa-fe og 
53Junb ; ftebe een for »rwftet.) c.) 3melj 
lem to SutftantiiH-r, ^ooraf id førfte an; 
t>enbeé ^aa, [cetteé i ^orl^olb til bet fibfte. 
(eller Ijooraf bet ftbfle ubtniffer ©tenftanben 
for en (pofitio eller negattn) ©genffaO, ber 
betegneé ». bet furfte.) JRigbom p. Ciiiæg. 
SOJanget p. 5^enge. SJliét^ært paa Jtorn. 
£)i?erfli2ibigf)eb paa 8ettnetémtb(er. 3(t gtorc 
Srerflag p. en Ubgift. JPcDité p. ^or; 
ftanb, p. .Stog{Ta6. 9[»ange( paa (Sfter; 
tanfe , p. 2)ue(igl)eb. ^^cvftebree p. en 
©aorb. en iGeret p. 100 Mbtr. 2Cfi1ag 
paa en Tfnfogning. d.) ^ror Salen er 
om et miificalit 9iebjfa(), eller om noget 
l}V>ormcb man bejTabtger ftg. ?{t fpille p. 
.Klareer, ^løite, :c. ?Ct riVe, ffetre, jtifte, 
vibfe, ftobe, trccnbe fig paa noget. e.) 
©ftcr 2(biecttrter og participier, fom nb; 
tn>ffe »iffe Sinb^-lH'|Taffcnl}eber, e'llcr SDvcn 
fløbigfjeb, SJiange.l, iSi^-fjeb, m. m. SSreb, 
opbragt paa een ; flog p. ocrbf^ige Sing ; 
rig p. aSenner ; betopet p. noget; t»{é p. en 
Sag. f.) 'Sovan nogle Sul^ftantiper, ber 
ubtrpffe 2>ilfaar, SSetingetfe, 2(nlebning, 
5?ormaat. JT^et gaaer paa mit 2Cnfv>ar. 
Paa min 3<5re ! paa Zto og ?ot«c. ©iør 
bet p. mit t'rb ; p. hane S'i-^vbøn. 2)et 
ril betoc paa ^mfia-nbigbeberne. iDet 
fommer allene an paa tjané Spførfel. 
JDet fommer an p. 25alget. 2Ct gaae ub 
p. S3ptte; atinbbpbe een paa en ©prefteg. 
}Z.) 9?aar en »ié iDrben , en umibbelbar 
gølge bttegneé. (jof. efter A. a.) 2(t Ooile, 
foi>e.p. 93iabcn. g}Jan ^ørte Sfub p. Sfub. 
Paa 9?egn følger SolfJin. Paa £)t»ers 
(»ømmetfen fulgte et frugtbart Hat. h.) 
»taar SO?aaben, l^aotpao noget ubfctcé <llet (Teer, tilftenbcgiveé. (6»oroeb llbtrpffet ofte 
blit»er et uegentligt ?lb»erb.) paa en gob 
^syiaaic. 2lt leiH- paa en ftor S'ob (røaabe.) 
Paa bet befcfle , penffabeligRe , fiærligjte. 
Paa SBonbemié. Paa 55ranff, ©ngel)'!, 
:XpbfF;' 0. f. ». paa SSebrag, p. SBorg, 
p. gcerbe, p. g'obe, p. ©lib, p. Siiah, p* 
■:^ncc, p, Jlneb, p. ^lem (om en iDør) p. 
JSoré, p. lange, paa Sfraa, paa Sfrømt, 
paa t'oar^, paa ^ant, paaDietite, p. JReg* 
ning, m. fl. i.) S^aar et infl Sibérum, 
tænft unber eet, og t nogle Silfcelbe, en 
5W'xngbc, en llbfcræfning tilfienbegioeé »eb 
bet cftcrfølgenbe Subfrantip. paa to 
S)age. @n SKeife paa eet ?far. ^an tjat 
foranbret ffj meget paa nogle "Kat. ©n 
M.cnc paa 25 ?tar. (SnS3tanb paa f)ané 
?Clbcr. et Stt^ff■c paa 30 Tllen. en -^ors 
bring p. 100 Siblr. k.) £)m et beftemt 
Sibf'punft: £>ct inbtraf paa famme Stb. 
Sangt ub p. 9?atten , paa dommeren, 
■^ørrt, fib)l, mibt p, klaret; tibligt, filbigt 
p, 7taret. 9JJibt paa 2)agen. Paa »Rons 
øenå ^øbfelébag. paa Sønbog (o: nce'ftc 
Sønbag.) Paa 9)?anbag (om) tre Uger. 
(©r Salen om en længere Zii>, uben bes 
ftemt Sibépunft, ia bruget u 3 Årtgené 
Sib, i Sommer, i en f)celllgc; i to ®agc 
l)ar ieg iffe l)ørt fra fiam ; men : p«a to 
5>age, paa be ftbfte to ®agc, er ^on fom* 
men ftg gobt.) 1.) 9?aar en .panbling, et 
?foretagcnbe (ifccr en JReife) betegneé, meb 
SJarigiu'b i Sib. paa l^ele Keifen. paa 
Sagten. Paa aSeien (o: unbcr»eié) ftof 
ieg fortælle l^ani bet. Paa SSanbet (o: uns 
ber Cpcrfartcn) »ar l)an fpg. m.) 9?aar 
et |)eelt beftemmeé efter t)eleneé 2Cntal» 
Ser gaaer 16 9)b. paa et Siépunb. B. 
Som adverb. forefommer paa a.) bcelé 
i Sommenfætninger : i>erpaa , l;crpaa , 
I)\?orpaa ; b.) beelé i nogle anbre llbtrpf. 
f. ©r. 'Zltlf, paa to nær. paa et >&aac 
ncet (meget nær»cb.) 2it falbe paa (faacf 
Sinbc, faae et Snbfalb.) ^poorlcbeé fal^t 
bu paa, at »alge benne SSfi? 3)et gircc 
paa at regne. Tit tage noget tnb at f»ebe 
paa. — c.) 3 £)»ereenéi^emmel[c m. ^ræ« 
pofitionené Srug, t. at betegne bet, fom giø« 
reé etl. ffeer ub»orteé ». en ©ienpanb (f. 
o»enfor A. 3. b.) jlgcr man : lit tat^c Jtlæ« 
ber, 2?cft, Jliole, Sfoe, Strømper paa o: 
iføre fig. %t tage Jtaarbe, Spænber pa<t 
(o: pna ftg.) Sæt jpatten paa. — lit 
fætte ?a.iget paa. .Ricbcten er cnbnu iffc 
fat paa (Siben ell. Hrncftebet.) ■ 2)et Ijcttit 
mobfatte llbtrpf er: at tage af. -^ Saale^s 
bee ogfaa m. flere -SSerber: 2ft bnnge paa^ 
^ænge paa , fafie paa , locffe paa , fTruc 
pac, ftøbe paa m. et Sfib, fpcvnbc Sabc« 
len paa, træffe Støplerne paa, at trænge 
paa, øfe paa, og ft. — Som Conjunct. { 
^orbinbelfe tiieb at. Paa ^ct et, eller cU 
liptiit: paa {>et, t)»Dr»eb man titfientefli« 

(If) 'ijJao — 'ipaa-aantcn. I(j4 '^l^aa-agtnlng — "^.^aa ln;rl)c. »et Øtemcb ctlcc -^cnftcjt i bon cfti-rfi^tgenbc 
Satc. 23i fcjjc ofte tænfc oé T>tibcii, pc« 
^ct <Jt (cUcr pac i>ct) ben iiic ifa( finfcc oé 
^anjlc ubercbte t. ot bøc. O. '-piæpof. 
V«« foccfommcf bc^-ubcn i en 9)2ivnc)bc fa'vs 
egne Salcmaabci- 09 Ubtn?f, bcv tt(bcc(é t'ffc 
l)øtc unber oocnnnfcrtc Siffa-tbe , f. @v. 
iit briffc pac ccné Sunbf)cb, gaac een pc« 
CtDct. fomme p. (Sfub (faa naa- at man fan 
fft)bc) gaae p. ^vievt, give ccn noget p. 
v&aanben , ttcnbc een p»;« JKoftcn / paa. 
Sangen , p. .Rtabeune. Kt ligge p«« fin 
JRetfc (Pcvve i g^a-rb m. at rctfe, (tiye ftg t. 
Sieifen.) ?(t ligge p«a fine ®ievningec (o: 
falbe, niifte iivct, i g^olgc af egen Srøbc 
cH. af ?(ngt:el» p. anbfc.) lit jtaae p«« fin 
Siet] at ftoac p, ^inbe for een ; ftaaep«« 
t)itb SSæg (om en i)ctl anben ■Dor.) 2(t 
ftraffeé p. jungen, p. ^enge ; at vcctc hsit 
p. é>ttaact (vccxc ett. labc foineni) ; at tage 
een p«« jtt Sfb, fige noget p. ecni5 !SBag, 
fce p. eené JBebfte, ^aae p. en gob ^ob mcb 
een. — 3)ct ijav intet pc« fig o: f)av intet 
ot fceti^be. (bagt. Sa(e.) = Sigetebeé t 
mange Ubtrt}f, Ijvonn'b ti(bee(é negentHgc 
TCbocrbier banneé : f, (5. P«« ?ffbrag (be? 
tale noget pc« 2Cfbi:ag) ; p«« Sane ; at 
»ære p. ffienene (opftaaet , ot)en ©enge) 
at tage p«« ffiocg ; pc« ^alh (at j!aae p«« 
5«i*> ;) fommc p. fri S^ob ; p. ftaaenbe gob 
(uben £)p()o(b , uben Seta-nfning) p. fri 
^aanb (tegne p. fri -paanb) p. egen ^oaant) 
(uben at fpørgc fig for.) P«« anben, tvebie 
.^aanb; pa«rebei)aanb (ell. ^pocnber) p«« 
ct^aarnær; pc« >ipa(t» (.panen ftaaer p«« 
.&ato;) p. .^relbingen (p«*t ©iutningen, p. 
bet ftbfte) p«« ®ang, at faae 93tunben p. 
®ang ; ot pcsre.p«« gobc in-ie (frugtfoms 
melig) ; ot gribe ccn pc« fri)T ©ierning ; 
^»or p«« ^«w ? (p. f)t)i(fet éti'h 1) p«« 
Slippet (f. @r. ot vube en Sing) pc« en 
^rif; pc« JKoab ; »ocre p. $Raab meb een; 
p«« SRoben (at fiebe iBrocnbe p«« Koben) ot 
fcctte fine Srb p«« ©fruer; ffienfe p. @fum; 
Sloffen er p«« ©taget totw ; p«a ©(ump ; 
foctte noget p«« ©pit ; pc« ©pring , p. 
©pringet ; at ha'oc £iv»a'g p«« ©talb ; pc« 
©tanb, p«« ©tebet, pcc ;Sinien : ()lrar, 
uben £)pf)o(b ;) p. ©truget ; p, bone, p«« 
mine SSegne , p«« 9?ettciié , p. ©mbebs? 
SSegne ; ^an »or pc« 2Seie at f omme fig ; 
p«« !!8ecé ; p. 5>teb(iffet o: frrav, ufortuoet. 
m. fi. anbre. [3 be meb '»præpofitionen 
fommenfo; Orb ()erffer ifivr ben anben -^d: 
»ebbemærfeiiv- A. 2. og ben aftebebe iPema-rs 
felfe A. 3. a. f)i-»or 93Jaa(et , ©ienfranben 
fDt en ^anbring titfienbegit^eé f. (S, pcc; 
^>yr^c, p««^iøtc, vv-.«fi?rc, p««ne^c, pc«; 
tvinge een noget ; bc^uben i enfeite. Crb, 
f. S", p««^i^'mme, p««Fim{)f, pafif}««c m. 
ft. en mere uegenttig Semccvfeffe.J 

P««-««n^l•n (en) n. s. ub. pJ. ©icrninj 
^cn at aanbe paii noget. Pca-agtning (en) n. s. iDet, at agte 
^aa, gine ?fgt paa. (f. cgtc'p««.) 

Pfi«-«»fc (en) f. '^U\):i.\ 

P««-«ufc, V. a. 1. ?fore ^(agemaof 
over, poatate. 7(t p««-«ufe en geit, en 
9}Jif'brug for SJt^rigl^eben. — Seraf : P««- 
ciifning, en. og Pfi«-«nfclfc (fom Sr^eb 
l)av brugt.) 

Pc«b«nVe, V. a. 1. 6anfe noget faft poa 
en onCen Sing. 2)et pccbcufeJtc i^rat. 

Pfic&ercabc, v. a. 2. og Pacl'crccbc ftg, 
V. rer. (af rccbc.) Set f. f. bcrccbc fig p««, 
ber oftere forefemmer. Sen pcubcrcubtc 
©og, be pa«6cr«abtc Socumenter. "Sen 
Siifraae(fe, fom ubtebeé af Ubebttpctfe — 
fon iffe pcfibcrcabee fom SBeciié. — "^cn 
Smftccnbtgf)eb — fom en ^art har pccbc; 
rccbt fig t. fin g-orbeef." li. Srftcb. 

P««ber««belfc (en) n. s. pl-r. (55iernin; 
gen ot beraabe fig poa noget. 

P«fibii> (et) n. s. pi. b. f. (Sierningen ot 
bibe poa. , 

P««bi^ (en) n. s, 9?oget at bibe poa, et 
©ti)ffe SOJob tii ^rofoft eller a)?ellemmab. 

(9)i0tf).) 

P««bin^c, V. a. 3. [bin^c.] binbe noget 
uben poa. Sen p««buuJ>nc Siilt, 

P««boc, V. a. 1. beboe, boe paa. (fiel; 
bent og forcvlbct. "Sen ®aarb, i)an pc«; 
boer." @t Soc.of 1594.) 

P««bru^ (et) n. s. pi. b. f. bet, ot bc^; 
be paa. 2>e(gerneé p«4:bnI^. 

Pccbretnf'c, v. a. 2. ©atte poa »eb ot 
bra-nbe. ' dt p««br«nM SDicvrfe. — Seraf : 
P««brarnMng. en. 

P««bui>(et) n. s. pi. b. f. »cfoling, 
f)t»orpeb noget paabiibeé, l)t>oriH'b en ©fat 
paa(a-ggeé. ©t altninbeligt P««bui> opcr 
ijele Sanbet. Settc p«abud er opl^æoct p. 
en ftlbigere ^ororbning. 

P«<:bv^e, v. a. 3. [bv^e.] ^aolægge ivb 
et SovUnib. ?(t pficby^c en ©fat. "^(u 
mangen a'bru iUv — f)Pi6 bet p««bu^ct 
»ar, fom fterfie Sob, at briffe." .pofbcrg. 

P««byggc,v. ». 1. br»gge poa, bugjje 
teet op til. (JOiOti).) Set p««byggci>e' 
^uué. '" 

Pccbygning (en) n. s. pl.-cr. 1. ®{ers 
ningen ot paabi?ggeT 2. i ?opfpvoget: en 
S3i>gmngé iT'pforelfe poa en 3tnfccné(5Jrunb, 
ell. paa egen ®runb, men fom er i en ^Cn; 
bene loplige S3efibbetfe. (S. Sop. V. 15: 
17, 18.) , , 

P««byltc, V. a. 1. tcrgge bPltcPtié poa. 
• P««byv6c, V. a. 1. [23yr^c.J 1. ^aat 
Uvgge nogen en ffii^rbe. "J!?or »"fovfa-ngc; 
ligljebg Sope, ber if)Per Sag pl:cbvn•^c os 
npe g^ornobenfjebcr." ffiafll). Ht pc«bvr^e 
S?ogen et ?tnf»ar, en g'orpligtclfe. 2. 
uegcntl. paabroge, pooføre. "Sigefom wan 
be()OPer fun ot poobigtc mig en Ooji, f. Ptrs 
fclig at p««bvr^c mig ben." 9ial;bef. — 
Seraf : p««byr^cIfc (en). iL^aabijjte — <).^aafu()l.' 165 ^nafuc|(— ^aagijbning. piV.^trttc ,Y.. a. 1. tilla-iii^c con ^cU, 

llfultitommoul'fbcr, foni l)an itfc Jjor, cU. 

. SocfcctKr, han ific bav bi\]iiact. "2(t te 

foraniolijit ham Safrcr fan pai;^i[ttf." fot 

\ pi'i- .Jirit. y. Si()icvmann. "paii bcinfrc i>c 

■ ^am p^:a^igtc^c Soijjic." ''P. ;X. SSanial, 

S'craf : V^"''>^'9f"'"S ^^^^ pl--fr. 

P^a^ruge, v. a. 3. Pragc] forfoffcc, 
ffiiffc. (fun om lU'i'haiiiliiio, rnntcfultc, Ih'j 

tom ; pu^:^ri:gc fiij ICnfyar, ^orvfujtclffv. 

p.:a^rl•ic, T. a. 1. biiiigo v<^ci, fa-ttc faft 
tot at tvctc. — 3>craf : • Pviairciiiinø (en) 
ni. -er. <Sfrucnå Pfi<:^reiniug (motl'at 
^Jffircining.) 

P»:a^riulV v. a. 3. [5>riwc.] Sfi^nbc poa, 
at neget ffecr, utforcå haftigcro, onb elTccé; 
VaajTiMitc, trivc p^«. SoiDi*^'-^*^'^ [''fl^'^ "'^^" 
flt paa&riuc hane TCfroiK. "Untoc hcggcé 
Silfim pawCrcvce Stuftningcrno m. froifrc 
2it>i'r." Gngclét. — •Dcvaf : Paw&riucn, 
P^a^riv?Iting, en. 

P^airyppe, V. a. 1. fomnu" paa »et at 
bcnppe. £>ct ^»«^^rvppci>c ^ett. — 2>erj 
ijlf: Pal:^^vpl^iug fen;. 

P.'.aJ'rvffi-, V. a. 1. fommc paa Pet at 
briMje ellcv frrf e. 2:^eraf : Pcit^ryfif" / 
■ p^v{^ry6nillg, en. 

Paai'iitcrv. a. 1. S^et f. f. ^utc paa. 
(tagr. :5a(e.) 

Paa^v^gc, v. a. 1. la'gge tpngeviié pcia. 
2*cn pfit:^vngc^c Sort. i))»an paa^vnørt 
Ijam tet one Tfrheite efter bet anbet. — 
SJecaf: p.:a^vuøcIl, en. 

PcaJ><?mmc , v. a. 2. afgtorc »eb 2)om, 
fflctbi ^'om i en <£ag. 5>enne Sag et 
entnu tffe pi:a?ie>mt. "Stntighcter tmctj 
lem te- forbuntne ^otf Mct>c paa^^mtc , 
forligte etlcr frraffete." øuttb. — 2)eraf: 
Pau^emmelfc, en. 

PaafalC'c , v. n. 3. [f&lbe.] 1 . ^aa- 
fomnie , ooerfemme. 2)er p^:(:f^:I^t tern 
en ptutfeh'g gfvivf. 2. (S. a u f f a t ( c n.) 
Jorofotnme (H'UMitertigt^ ufcvtrantigt ; fa(; 
be fta-rft i Santfcrne. 2>et maa paafaI^e 
cnljiHT. (fteltcn uten i part. aet.) 6"n 
pa^:f<:l^clI^f 5>ragt, et p<:afl:l^e1l6e <Bvn. 
Gn paafulJ'cni'c ("^orffiel. ^et »ar mig 
paafal^^I^e, at finte f)am faa forantrét. 

P4:afi)l^e, V. a. 3. [filt^c.l opbttte, ep; 
bitjtc , opftnte. ([. fin^c paa.) <3ie(ten 
•truget, uten i part. pass. ^it er paa; 
fulI^ct af l)ané Uvenner. — ^craf : Paas 
fillier (eit). Op^arémant, iTppnber. (2). 
JBibvI.) 

Paafor&re,v. a. 1. ?forbrc ubtr»!fe(t; 
gen , ccffe , fr\t»e. (4Kton uten i ijifin. 
pass.) 9iaar bet paaforirco. — 2)eraf : 
paaforSring, en. J>et ^iobte betateé ftrar, 
eller efter Paafoririiig. 

Paafugl (en) pl.-e. [S». Påfosel.] Gn 
^ugfefkrgt, f)»ié oprinbctige -piem er i ^m 
bien, ubmccrfct peb bcné -r ',fietrcS Sfwn; heb og 'Tragt, (l'a^'"-) (^3lanbép(etfernc t 
pcafuglcno .pale faltcé Sine. = Paafug; 
Icfafan, en. et Slagé ??afan, met f)immet; 
blaae iiBingepletter. PacfuglcfieJ'er > en, 
Pacfuglrl)ale,e«. PaafugIcl)ancA'n, .pan; 
nen, og Paafunlrbone, en. >punncn blantt 
^rfafugle. (]. paa, paahanc, Paal)OTic.) 

PaafiiiuS et. pi. b. f. [f. 5""«'.] 1. 
9ioget, [om een har paafuntet, uttccnft ; 
en Optigtelfe. ét [niltt Paafuni. ^et 
»ar et Paafim\> af l)ané Jienter. 2. 
(gicltnere for : iT^pfintelfe. "2a-r»illig .2»ts 
ffer, fom ei brittiff Paafun^ »rager." ©. 
3}ionrat. — Paafunistale, en. Xc^U om 
optigtete ©ienrtante. ".»p»i^ mig forarget 
ei flig taarlig Paafun^otalc." Øljlenfchl. 

Paafvlic, V. a. 'i. ^nu paa i £)»erfløs 
tigfH't, faaleteé at iioget fplteiS. (f, fylic 
paa.) 2>eraf: paafvlining, en, 

Paafelgc, v. n. 3. rf<?Igi'.] fi'lge umit; 
tclbart efter, fomme efter. X'ct paafulgtc 
et Uoeir. fiJJcen: H»eiret fulgte umittel* 
bar paa Stormen.) 3 ten paaf^Igen^e 
Slat. 

Paafijre, v. a. 2. bringe ^aa, fore poa. 
(fieltnere.) "?Ct paafijrc 2(geren en Sort; 
art, f)»oraf ten allerete fjaote for meget." 
Cluffen. -'. paatrage, for»olte. Kt paas 
fore een Ul»{fe, Sab, jortra-t. ^er,af : 
Paaføring, en. ftet br. t celtre <Sf rifter for: 
93efti>ltning , '^aofagn. "Jaljfc paaf«; 
rintter." 3(rreboe.) 

paag, en. ©t mintre ©iertc eller «^'>egn, 
omfring noget; et litet 3»teluffe, en J-olt. 
(9?origaart.) 

paagaacnic, partic. flf bet elleré iffc 
brugel. paagaae. Som utfortreo, met« 
gaaer. ■E'e'paagaacnv*? Cmfoftninger. 

Paagielie , v. n. 3. (har.) gaae ub paa, 
»etfommc , »etrore. "5)en , f)»iC' (>)oté, 
2(5re ell. ?i» tet paagiclicr." S>. 8o». — 
paagieli>enif, adj. V. fom tet gictter om, 
fommer an paa. £*e paagiclicnic i8e*n; 
fer, S>ocumenter. — j)en Paagiclicn^c, 
ten ^erfon, tet gietter om, fom Sagen 
»etfommer. 35en Paagicliciiic? Utebli; 
»elfe. "^tl)taae(fe af en ^part fan iffe »ære 
afgierente mot anbrc PaagielC'euic i Sas 
gen." Srfteb. 

Paagribc, v, a. 3. [griber.] ©ribe fat 
paa ,' anl)olte , fcvngfle. -pan bleo pa«s 
greben i en 58» nccx ». ©rcentfcn. — j)ers 
af: Paagribning, en. 

Paagrort, ad), v. 5)et f. f. paauoxen, 

Paagnrnifenie, partir. af tet iffe brus 
gel. paagvivu&fc. Som grænbfer umibbel; 
bar til, }ilgtænb[enbe. 5)e paagrirn^fen&e.. 
S^inte. 

PaaørÆn^eniitg, en. JBcffaffenbeten, at 
eet græntfer til et antet. 

Paagyic, V. a. 3. [gy^c.] fomme poa 
»eb at g»te. — 2>eraf: Paagyinitig, en, 
©ierningen ot paagijle. — Paagyi'iiinge; <|Jaast;t>nin(jébi?f^ — ^aafietc*" 1(56 ^^iJaafiotfct— ^aa(i)t)cnbc. ^yr, et. 3nfuftoné=®t>c , fom finbcS tUcx 
utoifte fifl i abftiUtijc ^^æb^lcc. (^. 0. £).) 

Paabfitie , p«al)euc, en. f, Pa*:, P^as 
fufll, 

P<:aljcfpc, V. a. 1. fcringc paa »eb .giafps 
ntna, — Seraf: paaljafpuiug, 

paa^cfte, V. a. 1. fjcfte Wt »eb, f)(fftc 
Micn paa. paaljcftc noget mcb en ^naps 
yf«aQl. — 2)eraf : Paa|)eftniiig, en. 

Paa^e;cc,v. a. 1. paafevc »eb |>eved. 
SKanben trocbe, at bctte lU;elb »ae paa= 
Lcjiret [)am. 

Pa«l)oIi>, et. ©iermngcn at f)o(bc poa; 
clT. ()Dlbc o»er. (fietben.) PaaJ;oI$ p. SJJe; 
tttngcr, ©fifEe, 

P«<:l)oli»en, adj. V. pi. pwI)oI6nc. 1. 
©om f)otbcé ^aa. "Kt unberfEvi»e meb pad;ols 
i>en(paaI;olbt) ^cn. 2. tnap, farn9,'n.vn: 
fom o»ec fine Sitbter. — Sgfaa om anbet, 
J)»ormcb man fjotbev tiihac^c, fom man ei 
»it mebbet?, "2Cnbre eve paaljoli'uc paa 
bet U'bct^ fom be »eeb, og giøve -pemmelig; 
j^eb'ec af alting." (Snecborf, iDeraf : p«a; 
|oIi>enl)c^, en. ub. pi. ^avn9(}eb, .^napf}eb. 

P<:<;f)oli>cnJ>e, adj. v. cll. partic. aet. (f. 
I)øl{>e paa.) uegentlig for: oml)i}ggc(ig i at 
I)o(bc o»er eU. k»arc. "S)a man vceb, 
l)»or paal)olJ»cn&c man er p. fine gamle 
^am." (Scl)i)tte. (f, paal)olC»en.) 

paal)yUe, v. a. 1. l)i)Uet; ubeif paa, bres 
tiel: ub ot)ev. 

Paal)ccng, et. egentlig: noget, fom er 
?paal)a;ngt ; men meft ftguvl. om :Xn)glen, 
l»ef»«vligt ©el|!ab, Svtedjæiig. ' paaljcciiø 
af :^iggece, af ttængenbe ©la-gtninge. 

Paal)certgc,v. a. a. [l)«nge.j .pængc 
ubenpaa , Ijængc op ^aa, £'rbcnen hlco 
fcampaal)a:ngt af kongen. — PaaijÆitgen, 
:'n. ub. pi. ©ievningen at l)ænge paa. 
(cgentl. og figurl.) "93ieb mcec cnb Sig: 
gerené Paal;<sngcu." iBaggefen. 

VmI^øv, et. xi'O. p>. [I;ører.] ©terningen 
at ^ørc paa, eller bet, at Kogen fjører ij^ai 
X>n figeé eller foregaaer. >&an fogbc bet t 
:glcreé PaaI)or. (3 cctbre ©fdfter ogfaa : 
paahorclfe.) 

PaaMi>c , V, a. 2. anraabe »eb JBøn , 
:(>aa en ^eitibetig 9}Jaabe, (ficlben uben om 
let l)øie)!e 2ja-[cn.) "jpan bab l)am paa^ 
fal^c ®ub f. fflarneté •^beanebetfe." aSan; 
tal. — ® eraf: paafal6eIfo paafali>eii, en. 
"2Ct ben fanbe ©ubéborfelfc fteftaaer iWe 
jninbre i niittigt ^IrOeibe, enb i ^øn og 
Paafal{>clfe." JBagg. 91. Jllim. ; 

PaaVafte, V. a.i. bringe op pM »eb at 
fafte, Seraf: PaaFaftning, 

PaaFtcnC>f, v. a. 2. afgiørc »cl* en Jtien; 
bclfe, fienbc i en <Sag. Sagen er cnbnu 
iKe paaFicn&t. — Seraf: paaficn^clfcen. 

PaaFicrrc, v. a. 2. fcrin^ie paa ». ^iørs 
fcl; fiørc paa. ?lt piaafiøre ©løbning. 
Sen paafi-evte 3orb. — paaFiorfcI , en. l.®ierningen atpaafiørc, 2. ©ierningen 
at fiøre vm a: cit ftøbe paa »eb iliorfet. 

PaaHage, v. a. 1. føre Jilagemaal o»er. . 
Sen paaFlagc^e ©ag, ^orl)ri)belfe. (mefl i 
Soofpvoget.) 

Paatliue/V, a. 1, f«ttc faft Tpaa »eb 
^lining. Seraf: p«aHiuiiiø, en. 

Paaflifitve, v. a. 1. b. f. f. paaFIinc, 

PaaFI«{>c, V. a. 2. iføre iila-ber. (mcft 
{ part, pass. fom beéuben br. uegentlig for : 
om()nggelig paaElcebt , piintct. >^un tom 
iffe t. éorbé, forbi bun enbnu ei »ar jpacis 
FlÆ^t,) Seraf: PaaH«i»niitg , en. 1. 
©ierningctt at paaflccbe. 2. klæbning, 
Jila-bebragt. |)un »ae albrig øbfel i Paas 
l'I(V^lli^5. 

PaaFommc, v. n. 3. [Fomme.] Snbtrccfs 
fe, [jivnbeé , o»ei-falbe', opfomme. Ser 
paaFom mig en plubfelig ©fræf. SJJan 
»eeb ei fiworlcbeé Siben er paaFommen (op* 
fommni.) 

PaaFrccvc, v. a. 1. b.^ f, f. paaforiirc. 

Paalan^ov>ilI^>, en. 3 ©tibSfprogct : en 
SSinb, fom fra spattet blæfer mob Sanbet ; 
mobfat ^r«la)l^8uiu^. 

Paalii>elig, adj. [f. Ii^e paa.] fom man 
fan tibe paa, fa-tte Sib til; fom »el og m. 
fornuft ubretter bet, t)an paatager ftg. 
(it»f. tJlforlaC^clig.) Senn« efterretning er 
iffe paali^elig (titfortabelig.) ©n paalis 
^clig (Smbebémanb. ^pan er paaliJ'dig 
baabe i :Omgang og i ^forretninger. "Tro 
er ben, l}ui6 Orb og 3GrligI)eb, paa^^cIiø 
ben, [)»i5 jClog)Tab og Stnbigbeb man og« 
faa ian libe paa." ©poron. — Seraf: Paas 
Ii^cIic5I;c^, en. ub. pi. ".^i( ^Iroffab l)ører 
gob, til Paaliiclitjljci' en tiaftig ajillie," 
©poron. 

paaliggc, v. n. 3. [ligøe.] »ccre 'pligt 
for, tilfomme, i S^toc ^liflt dier ^orfTrift, 
Set er en !Kyrbe, fom paaligger ®runb* 
eieren. "følgelig paaligøe ber i)3Jennejlenc 
og S»rene inbbt^rbeé pligter imob Ijinan« 
ben." ©lfcf)Orø. "3 ^dte iSitfa'lbc paa« 
laac S3e»ifet itU ©agføgcrcn , men betl 
3nbfta:»nte." S^rfteb. 

PaalirjncT. a. 1, forbete (ifa-r JPnrber 
dier 5)aa(a:g) v<^<^ 'S^ctc, efter et »ift Jors 
t)otb. f. ligne paa. 

Paalimc, v, a. 1. fætte faft paa »eb Sifm. 
©n paalimct 3?anb. 

Paalijlf, V. a, 1. paaføt;c, ffaffc »eb Sift 
eller ©»ig. "Sen fine Srøbre fit ». ©»ig 
paalifi-ct iSrodboméfiæbe," 5Raf)bcf. 

Paal)lav>,en. pl.-c. [af 3. Palstafr.J 
»eb bette Srb (fom egentlig iEEe titl^ører bet 
nrere banffe ©prog) bctegneé beelf' et ©lage 
i ict gamle OJorben brugelige ©pob; (3al)né 
S^orb. ^dgé»cefcn. 231) beelé et meifelbans 
net JRebftab elT. SSaaben, bet fmbeé i »orc 
^ovfoebreé ®ra»^øie. 

Paaly5>cni>c part. aet. af et iffe bruget. 
V. iDm bet, fom <r nc£»nt cg til{ienbegi»et '•;>aali;tcnl>c— "j-^iionobc. 167 «paanobc— ^aaftcbrob. i et «iclbiU'ia> cHa- liijnonbc Documcnt, 
df. [iTm bctto (»CCC paa. ^JHijjatiouciié 
p^^:!vC'l•lI^c Sum. 

P»:.:lvuc, V. a. 3. [Ivv»c.] tøgnaottgin 
ot tillaij^u' an Jcil cUcr <yiM-fi'olfcr, paabtgtc. 
PuoUrø, et. pi. b. 1". [l«g, fcct [om Uxq" 
Qi'é.J l.'.pvablct Uvflijcé paa en nnben 
^ing (libet bviipel.) (Åt unt PurJarjj p. 
éaaret. 2, ©ienuiiflen atlaoi)*^ P'-i^ / 
^aata';inin(^. 3. (Siut Oi) orrcntlige Sip 
■ ber, i'om paafiTtjijei' Unbeiiaattcv of JRegic? 
rtncjea. ^n^ftcitbe ©fattev og p»:alicg. 
(Stnot Pcalwø paa partfortiet. 4. Jocj 
I)fitclfe t noget )'om fyarecv elier i en gangs 
bai- '•priis. Ut for(;oie <2fatter , SSareé 
g)riié t»eb Pualocg. 

PaalÆPtøc , V. a. 3. [lÆørtc.] 1. Urggc 
paa; fonnnc een t. at bane. "^an btg 
^j^alugi'c tungeft S^orbe, og bu m. uilligt 
50iob "ben bat." Xobe. 'i. paalmbe. ^(t 
paalccggf Sfatter, pc:al<vg5c een et lix- 
beibe. "o«9«;» m^''«^ fli^^re nogen 6eb, fø; 
renb bet bani af 5}omnu'ren ti{|tebeé eller 
piidorggeo." 5>. Soy. 3. ©iore til 9^øb; 
»enbtgheb og ^Mtgt. "2)enne iov liac (Sub 
fet5 i ??atuven p^talcgt oé;" (Silfitoiv. 4, 
?(nbefale fivrbeleS , 'inbjifarpe. — 2)craf: 
ParJivgitiiig, en. ©terningen at Uvggc paa, 
.pccnteré PM^tlccgning. 

Paalitjje, V. a. 1. bringe ctSceé ^aa. en 
SSogn, Aarre, eller lignenbe. (meftipart. 
pass.) i^ognen er p<;ulecffet. 

Pficlo:)!, part. pass. af et ubruget, eller 
forælbet 58erb. <éom er læft, er læjl ^na, 
paclarljl og paajfreoet. 

Padeb^et. pi. b. f. 1. Scb ^cn til, 
tmbb en ©ienflanb. SSanbeté Paaleb. 2. 
Socrlob, iDoer^ceng. p<:fil«b af golf, (f. 
(Dx>crl«li.) 

Pcal«ben^e, part. aet. af et ubrugcl. v. 

1. ©om Icbcr paa. ®et paal«bcn&e *J5anb. 

2. 3 bet Ubtn?f : Sapttalen meb paal-ubcnie 
Stenter, bemcvrfer ^rbet : fpm «;r ubetalt, 
fEplbig, fom btiocr at betale. 

Paamaalc, v. a. 1 . og 2. 1 . føte til ijViCia 
ber er maalt. 2. maaic fulbt 9JJaat. (6ol? 
bing.) 

Pcamitlf, V. a. 1. anbringe paa »eb 9)?a? 
Ung, — 5)eraf : Pfiamc;Iiug, en. pl.-er, 

pfiamiuiic, V. a. 1. miube om, føre tit 
9}Jinbe, bringe i ^rinbring. "2Ct l)an ber 
ingen JHoft lunbe t)exe, fom Eunbc oceffe, 
pfiaminde, t>cilebe^am." 93Jpn)ier. = 2)ers 
rtf : Paamiiiftelfe, en. pl.-r. — Partmtn; 
i>er, en. pl.-c. ben, fom niinber, paamin* 
ber om noget. "@n ubetimelig p.:omins 
6er." S^afrliDlm. "par tu før albrig l)ørt, 
og glemt, bin reofenbe PauminC'er?" ©falb. 

Paanagle, v. a. 1. fafte paa »eb 9iag; 
ler. ?(t paftitaglc et JBræt. — Pfiaitcø: 
liitg, en. 

P<:anc>^e , v. a. 2, paafcrc »eb S»ang, 
tifibc eeu til ot mobtage noget imob fin 3SiU tie. 3t-'D »it iffc p<l^5^u>^c nogen mine 9Wcs< 
ningcr. 9)?anben er b(e»en l)enbc paane* 
iet af Jora-lbrene. 

Paapaffc, v. a. 1. bringe ®obé og ^aU 
fer op paa. Set paapaFfe^c (^Jobé. 

Paapaffe, V. a, 1. fieiben (ifrcr pet i in- 
fin. pass.; for: paffe paa. 2)er mao ncie 
paapaffee. = Paapaffelig, aHj. oml}P9gcs 
lig i at paffe paa. paapaffen^e, adj. v. 
b. f. — Paapaffeii, en. ub. pi. (iiierningen, 
at palle paa. Paapaffenljei', en. ub, pi. 
®en ©genffab, at »arre paapaffelig. "^ov^ 
figtiglje'b og Paapaffenl;c6„ unberjtøttebe af 
^elb, flaffebe iHun Sillib o»eralt." SBans 
bal. — Paapaffer, en. ben, fom Ijar Sil? 
fpn meb, paljer paa noget ; ;Jitfi)némanb. 
(iBanbal. II. 228.) 

Paapcgc, v. a. 1. pege ^cn paa, ubpegc. 
ftg. figte til. — Paapegeii, en. "Uben minbs 
, jte egentlig perfonlig Paapcgcn." JBagg. 
Paaraabc, V. a. 2. opraabe, nir»ne tp» 
belig ». 9ia»n. "Da ital (jan tre ©angc 
paaraabes , førenb <Stæ»ningen' tæfeé." 
25. «o». (i»f. ogfaa 2). Sop. 1. 7. 4.) 
Paareiiien, en. ub. pi. 'paaløb. 
Paarullcv. a. 1. bringe VM »eb Qt 
rulle. 2)et paaruUe{>e Serreb. 

Paar-s-reuic , adj. v. [bcugeé meft fom 
®ubft. og i pi.] ben, fom »eb ©lægtffab er 
oé nctr eller na-rmeft ; ©Icrgtning, Srænbc. 
SSore nærmefle Paar«reni)e, -^an er mig 
na'r paar«rcni>c. 

Pfiafattu, et. pi. b. f, ®et, fom figeS een 
paa , ©igtelfe , JBefEplbning. "2)a maa 
ben, .bfr figtet er, jlæ»nc ben onben t. 
Singc f. flig ©naf og Paafagn." 2). 8o». 
"Kt føre 25ibner øm Paafagn. "S?aar ben, 
ber figteé f. 2Crefornærmelfer, tnbff »ber fig 
unber ftt Paaf agns ©anbljeb." Srfteb. 

Paafcc, V. a, 3. [fce.] H^c Silfiin meb, 
oaretage, førgc for, Ht paafec ICroingers 
n«é 93efcRe i et SSo. 

Paafeile, V. a. 1. ftøbe feilenbc paa. 7it 
prt<:fcile et anbet ©fib. — 55eraf: Paafcis 
lintj, en. pi. -er. ©fibet ^ar taget ©fabc 
». Paafeilinø, 

P<\afigtc , V. a. 1, bringe paa »eb Sigts 
ning. 2. tilfigte, taQ( -pcnf^n tit. (2>, ©. 
<D. ufcebuant.) ^ , . . «. ^ 

Paaf^c, en. ub.pl. f3él. Paskir. ØT. ©. 
gjaaffe, g)aeffe. .pebr. Pascha.] ©n 
.giøitib i ben cbriftne .Sirfe til ©rinbring om 
6l)ri|li Spfianbelfc ; i)oé døberne, tit (Srins 
bring om ^olfeté Ubgang of ©gppten; og 
fom l)elligf)olbeé ©ønbagen efter ben farftc 
55ulbmaane, ber følger p. ^oraaréiocttnbøgs 
net. Sil PaafPc; i PaaflVn; imcHem 
Paaffe og ^intfe. = PaafPcaftcn, en. Ttfs 
tenen, fom gaaer forub for 5)aa)Te. P«as 
ffcblus, et. @l»bcéitb, fom man forbum 
pleiebe at topnbc ^aaffeoften eller ^'aaffes 
bag. Paaffebr<»{>, et, »rp-b, fom i Sars 
tcteéfjeb bageé til 'Jaajlen, (Saatebcé 03= ^aa|Ycba() — '))aaffub. 168 «paaflub— ^Qoj^anb. faa : paafl'i'Fagc, paafVcFrinøIer.) P*:«; 
ffc^ittj , en. 6n af bc aDci)« , :()aiX I)»i(fc 
*Pna)1cfcfrcn ^cdigfjotDcé. ^mvitc , aubcn 
Pijaf¥ci>fig — PaajVcfefi, en. ^»aaiTcn fom 
•. ^eft ('ctcafltet, '•psaifi-Ooitit). Paa)Toøi-iio, 
en. @n ©citf, fpbt ocb ^aaffctib, <f otaacé; 
gnié. PcRffcl^dligitagc, n. s. pi. ^aa: 
jTfbanfne. PaajVc^citid , en. ^-paafTcfejt. 
P«<jjrckm, et. 1. @t l'cini,' fisbt ocb ^paa^ 
, ffettb. 2. iScbecncé ^partiJTclam, [om bc [ptfc 
paa beceé ^aa)Tefeft til i))Jinbe em bene 
Snbfliftetfe. Part|TeJiltc, en. dn IH-Henbt 
•(^ovaavéOiomrT. Narcissns. PflafFcmaa; 
mil, én. 'DJZ. I)Uori ''Paai'EcfeiTen inbtvccffer. 
PaajVemejyc, en. 1. ^øimefjc paa føvftc 
g?fla)feCag. 2. ^aaffeniarfeb. (tobjf.) 
Pfififfcmorgcn, en. fjerfie ^aajTebagé røocs 
gen. p^ajTcnat, en. 9?atten føc yaailEtJ 
fiønbag. . Paaj^e offci- , et. rffcrtit 'pra-s 
ftevnc iH'bv ^aajTetib. Paafycreguing, en. 
2>en dftvouoniiffe JBeregning, {)iii>cycb man 
ubfinber ben 5>ag, ha ^paaJTefcften l)e(tigs 
f)o(beé. PaajTei-eitte, en. 2(fgift, fom i^bJé 
t>. ^PaafPetib (f. ©, seg, fom JBonbevne iv 
ben Sib gtiH* ^ra-ften. SKotf). 93ianbiv. b. 
Sanboo'fenf'ret. I. 451.) p.:i:fFef-Mti»cg , 
en. fjav)ie ^aaftebag. Pcaffctii, en. Xu 
ben fort fer og efter ^aafte. P^alTrDin; 
ter, en. filbig J^inter , Joraaviiinnter. 
PaailVttg, et. 3C5g , fom man i ^'»aajTcn 
yfeier at fo'je meb farvet (Sfat,;. 

Pai'.ffienfCj V. a. 1. fomme )?aa »eb at 
ffienfe._^ •r«et'paafficnfcC»e )Sanh. 

Puuffiisunc, V. a. 1. (Srfienbe, (abc »cs 
berfareé efter g^orttenefte , fætte tilberh'g 
^rti'o vaa. "(Sn iSelgierning paitfipioimce 
nu famme @inbe(ag, fom ben giorev? meb." 
5Baft()o(m. ,2(t pitajTienne (^^ortienefrer. 
"(Sorger (a-rte f)am otbrig at fienb'e, o(brtg 
ot paalTienuc GKa-bcr." $Ka()&ef. 

paaffrift, en. pi. -Cl*. 2)et, fom cr ffces 
tut uben T(>iia noget. 

PttafPriuc, V. a. 3. [fyrivc] ffnoc uben 
X>aa, ttfefterretntng for 2(nbre. •?(t paa= 
ffriue et ^aé. 2(t faae (ajt og pv:a|Trev>et 
o: fætteé i SRette. — Deraf: pcajTriwning, 
en. pl.-er. 

Pia-i)Truc, V. a. 1. bringe pa'i,-foette fajT 
^paa iveb at jTruc. (mobfat : at flVue af.) — 
2)eraf : Pficffrucniitg/ en. pl.-/cr. 

P^:.lffu^, et. pi. b. f. 1. (£n foregioett 
2(arfag, iti^cn ©cunb, en opbigtet, ugruns 
bet 2Cn(ebning , JSeoæggrunb ti( noget, 
^ané ©iigbom »ar fan ctpaafV'uC*, Um 
ter Paaffu6 af en Jorfufelfc 6(co l)an borte, 
'©tljvcrt pa.tiTu^' er en ugrnnbet 2Carfag ; 
men iffe fya-rtimob." '©poron. 2. en »et 
et opbigtet, men i fig feln ngnlbig ell. ulnl; 
lig Ttarfag cIl. paaberaabt Ifnlebntng-. 
"Jlrig er et Paaf?ii6 f. at tage f)»ab ®obt 
golf hat enbnu tilbage." ^. 9>J. Sroiel. 
"Qn "Jfarfag, fom beroer p. urigtige ®rnn; 
bc,' fan ei faibe'o p«^:fVll^, m. minbrc ben 55aofft)benbc feto tnbfecc Uriøtigl^c^en." 
^poron. 

PitwjTyJic, V. a. 3. [ffy^c.] 1 . foregive, 
ff»be ©fnlben pad , angi»e fom (Srunb. 
lit pitafVv^c fin Uoiben(}eb om Sagen, 
(Koftgaavbu £»rbb. ©poron.) 2. t 2o»5 
fproget : at pc«fl'y^c 25ibneébiu-b j: beroabc 
fig paa, forlange SJibneébiub aflagt. "SDq 
flal "oa nævneé, f)»ab ;35ibueéb»rb l)ttn pca 
fVy^er." D. ?o». I. Ai. 14. 

Paa)TyI,*et, og Pfifi)TyUcn,cn.'Silftrjøm= 
men i fiot 9}?a-ngbe. 

Pfir.fifyI5o V. a. 1. gi»e ©fplb for, flgte 
for. 5)éraf : PaafPyi^niiig, en. begge lis 
ict bruefelige- (JKofrgaarb.) ' 

Pfit^ii■VM^c, V. a. 1. og 2. bringe noget 
til l)atltgerc ltbfore(fe,>wpaabri»e. 'JCt pu«; 
4!'vit&c en @ag, en forretning. (Derimob: 
?ft fFyn^c paa en ^erfon.) "3)Jit Stegnil^ab 
Siben i fin <?lugtp.:v:feynicr."'^pal. ?:!ailler. 
— Deraf: P««f!-'ynC»cifc, P«a)Tyiii>c», en. 

Paafkae , v. a. 3. ffla«e.J fatte fa)! 
paa »eb .pamnierflag. ^sBejIagct er enbnu 
fffe paafkaet (bebre : flaaet pac.) ., 

Paaflag, et. pi. b. f. (Sierningen at paas 
fTaac. 

Paafli&c, V. a.l. bringe )>aa »eb (glibs 
ning. ?Ctpaa|libe en (Sg. — Deraf: Paas 
flibiiing, en. 

Paafm«re, v. a. 3. [fmcrc.] bringe paa 
»eb at fmcre. — Deraf : Paafm^rclfc , 
paafmorcn, en. 

PaafnaFFe, V. a. 1. bringe een »eb (£naf, 
£)»ertalelfe til at antage eller mobtage noget. 

Paafnørc, v. a. 1. og 2. fcefte paa »eb at 
fnøre. p^cfiwrc^e Saaler; — Paafiie? 
ring, en. 

P»:afprijite, V. a. 1. fpreitc uben paa, 
I)en paa. — Prtcfproitning, en. 

Pi:afpccn>c , v. a. 2. fa-fte paa »eb at 
fpa'ube. — PaafpeenMng, en. 

Paa|laaelig,'adj. fom l}olber faft »eb fiif 
g)aaftanb, ci \ni opgi»e fin 9}?ening eller 
labe fig o»erbe»ife om benS Urigtigljeb. 
"2(t t)Qj>\, uagtet fin ftorc .Runbffab og lange 
6rfaren!)eb, iffe »ar paafltfaclig vaa fyj 
egen SDiening." oacobi. -;- Deraf: P»;a; 
f^aacligl)e^, en. nb. pj. (f. paa)>aa^l^r.) 

PacfltavTc, V. a. 3. [ftaae.J 1, giore ols 
»orlig g^orbring paa, forbre meb (Sflovtrpf. 
2tt pv:a)laac fin JKet ; paaftafic Sagen un: 
berfogt. 2. fremfætte en 93iening og f^gc 
at forf»ore ben. 2it p^tajtcae en falit ©a-t; 
ning. ^cq »il be»i[e f)»ab jeg ^ar pavts 
fJaact. "Det fan l;a;nbe, at ben ene ^art 
l)ar p<;<:jt<:<:et og ben anben benegtet et g^acs 
tuni." li. S)ri^eb. 3. paaftaaenJc, adj. v. 
t. f. f. paaftaaelig. '©n meget paa)^<:aen^e 
9}Janb. — Deraf: p<:fit^aacn^;r^, en. "(fn 
enrfte *perfon i et éollegium — fan m. fin 
Paafli:<:cnl)c^ foraarfage megen gotoirs 
ring." ©cl)»tt<^ 

P<;aj!an^ , en. ub. pi. .^ct , fom :paai ^Paaftanb — ^^aatcgnc. 109 »l^aatcgnc — ^^aainrfnrng. flaacé, en paaftanct ØKcning, en ;^orl)r{ng. 
mdUn arviftc l)ané p.:(:|lau6. tt pcbbtt* 
»c, frafaicc ftn Pua|l:iil*. 

P^»'pvgc, V. a. ,^. [ftvyQc] ftrOijc ubcn 
vaa. £^iT Cl- for t»>ft paj;tMgcr. — Scvaf: 
Pc«llrvgtiing,v'n/ 

p.:^fnvf, V. a. 1. bnuflc paa reb at ixvm. 

Puuih-og, et. pi. t. ). 1. ©tenungen 

at paairrrcjf • '2. Ttt, (om er paaflcuget. 

et P^aftrog af ?5anfcfan?e. tfigurtig : ^t 

Pcaftrog ar *^a-vbom. 

Pi;aft,rnfc, V. a. 1. bringe ©tttnf faa, 
In-iiuv caa iH'fc Sra-ntning. Seraf: Paa; 
|lctnFiting, en. pl.-er. 

Pacfiotviic, V. a. 1 . bringe for JRettené 
?(fgtoiv(ie, forfcre paaficntt i 5^'(gc (oolig 
Srivoning. >ppab foni ei cv pai^jloruuct, 
fan tffe »aab»mme». — ^eraf :^ PaajtÆtj; 
iiing, en. 

Pu»:llc>& / et. pi. b. f. ©icrntngen , at 
ftjøbepaa; bet, at en ISing jlober paa en 
anben. Sfibeti' P^.a^le^. — Pcajtei^cn, 
en. ub. pi. b. {. f. Pi:<:ft.f2>. 
Paafle&c, f. tw^cpv^u. 
P^ufvc, V. a. 1. forene »eb Sriening, fpc 
faft paa. — Pcafvcning, en. 

Ptufyn, et. ub. pi. ["Syn.j fwnlig 3agti 
tagen af noget (om jTeer. "5>etre ffete i 
Pwufvn afben (jetefoenjfe^faobe." iLnintal. 
PcafiTt, et. pi. i), f, 3>ct fom paafa'tte?, 
er paafat. "Paafcct t. jBcccnteuiin — bers 
til -moa anoenbea fvijT S(." govorbn. 15 
^ct. 177S. 

Paafccttc, V. a. 3, [faettc.] 1. f^tte 

paa, feie til. per maa enbnu paaj'oirttce 

noget. 2. at paafortte o^ii, tocnbe 3't paa, 

met' tct Jorfoft at }faCe. — £eraf: p^a; 

^ (ojttclfe, Paafortiting, en^ 

Paatuge, v. a. og rec. 3. [tage.] 1. 
ontage, ucoorteé tilegne fig. "pun funbc 
Sfiffelfeaf U(o og S^iern paatagc." -polb. 
^. '))aaré. paatagc Ug en fornem 9i)iine. 
©n paatagcn SJJunterfjeb. "SagnnoDigiie; 
ben ]}ai ilh blot nccxc ut'oortesj, tffe fun et 
paatagct Sfin." SJiimKer. "J. recipr. fors 
binbe , forpligte fig til at ubfove noget. 
Tit paatagc ftg et ^Crbeibe, en forretning. 
Paatalc, V. a. 2. ante paa, fore .Klage; 
tnaal over noget, ber tffe er fom bet buvbe 
»ft-re. TCt paatalc aJiiébrug, ^'•''^nitrmcl; 
fer. "ii^et afftraffebc /Xngreb rar iffe fra 
i)el)er{ge Stebcr bkren paatalt." Sirfner. 
"Se, fom a-refrocnfenbe, paataltc Uttrrt" 
S5rfleb, J. Ht paatalc ftn Siet ): giore lors 
lig Jorbring berpaa. "ofjlb" bc Ijarbe no; 
y gct at intrenbe berimob, funbetie giorebe; 
ret. oiibfigelfet: og paatalc bere^ SRet." 
Scf^i^tte. 

Paatalc, en. ub. pi; .panbtingen, ot vct^' 
tale noget, og Ubtrnffene, lirormeb bet 
- ffeec. 2(t forfrarc fifl mob^cn Ttnbcné Pac; 
talf. 

Paatfgnf,T. a. 1. forfvme mcb ffrifttfg Tfnmocrfning til (efterretning clTcr SSibneS« 
bprb. — Paatcgnclfe, en. (?ierningen , at 
paategne. — Puatcgniurt', en. 1. bet fam; 
me. 2. Set, fom ev pavUegnet. .Rongené 
cgenhctnbige Paateguing. 

Paatnif, V. a. 1. true een t. at tage, 
mo^tage neget. « 

Paatryglc, v. a. 1. bringe een reb Srrg* 
(en, Crerljæng , til at mot)tage noget, 
".pror tibt , l)ror fiivr(tgt f}ar min SKisfl 
paatrvglct tig mit ^t><^ab , min 2c«jll" 
(gralb. 

PaatrvF, et. pi. b. f. StQjf, fom anbrin* 
geo i\'>'<''^ en (sienftanb. 

PaatryFf f, v. a. 1 . bringe paa reb Srrf. 
lit paatrvFFc et9}tarfe. — PaatrvFiiing, en. 

Paatrirf'iting, en. pi. - er. ©ierningen, 
at tra-ffe paa; ^aatrcrffen, 

Paatreengc , v. a. og rec. 2. ncbe een 
til, imoi> fin iJitlie, at antage eller -mob; 
tage en -perfon eller -iing ; paanobe. ^t 
paatroritge een noget, fom f)an iffe ffiøttct: 
om. — ^tt paatrocitgc fig i et ^el^Tab, i et 
fremmebt .»juu^. '^Senne S'ocrberiiéning 
maa rcl paatr»t»gc fig o-o, naar ri tænfe 
orer rore (Sftebner."l\i)n|ler. — Paatræn; 
gcu^c , adj. v. tilbøjelig til at rille paas 
trange fig ; mobfat tilba'gcl^oli'cn. ■ — Tpaas 
tra?nge»l)ci, en. ub. pi.' ten S'genjTab at 
rære paatra-ngcnbe. (3. 23afceu.) "Xan; 
fen om at ^iten rilbc — fomme l}ané Paas 
trarngcuI)c^ t. -pielp." .!;2(}lenfc[)l. 

Paatroengcn, en. ub. pi. ©ierningen at 
trænge paa. J-olfeté Paatritngcu. 

Paatv>ingc,v. a. 3. [tvinge. J bringe een 
reb 3!rang til at mottagc eller antage no* 
get ; paanobe. "JCt paatuingc et ^olf frem« 
mete ?ore. "^anfen, at bet er faa, paas 
tuingro oé reb (Srfaringer." 3!. iRotf)e. 
".pau'o 9?Jeninger fremfcctteé iffe m. en ftolt 
paatv>ingcuC>c i)3Jrnbig^eb." SSanbal. 

Paatwiule, v. a. 1. brogc i Srtrl, i)a'oc 
^vvA om. 

PaatÆnlic, v. a. 2. I^enrenbc Sanfen paa 
en ©ienftanb. (fieiben, uben i part. pass.) 
Senne ©ag ^ar længe ræret paatccuFt. 

Paauaring, en. [f. v. a. varc.J ''Paas 
paéning, ^mhu f. at agte ed. tage 2?are p, 
noget. (Tfr. li^erntfen. forælbet.) 

paav>ini>c,v. a. 3. [winic.J bringe paa 
reb at rinbe. Tit paawini>e @arn. 

Pacuirfc, v. a. 1. f. uirFc paa. (Sielben 
og fun i partic. "Sen Sigercegt, r. l}rilfen 
be rirtenbc og paarjirfeic Segemec ^otbeé i 
Srbning." SRotlK.) 

PaauirFiiiiig, en. pl.-er. SSirfning, fom 
een ;Sing pttrer ^aa en anben, ^elft i bet 
UCrcrte!«. llbfat f. 5J?inberé cg JKegnenS 
PaaoirFniiig. 'Se fmertetigfte PaavirF; 
niuøcr." ^rTfcf)onj. "2?eijreml;eb t. at »irfe 
paa bi anbrc Sele , og igien at motrage 
biffeé paarjtrfiting." Z. Kotlje. "lltsortc* ^aa^irfnin.9— 'ipaffab. 170 «Paffotcr— ^])affcfi9. Paitv>irFnint|ei' af ben omc)i»cnbe SZatuv." 
Sfuffcn. 

Pitauifc, V. a. 2. flioc Tfnouéntng pad , 
bringe tt( Jtunb^TaO, f;cnt>i[e ti(. 9Jfan tan 
cnbnu paauifc ©tcbef, fjoor benne Stagning 
, {lob. "5)et fan mange ©tcber fporcé og 
partwifco, at biffc øbe Sorber f^aoc ti([)oit 
93t)er." Otuffcn. 2Ct paauife iTriftHge 2?ib; 
neStnrb. — .5)eraf: Paaviisiiinø, en. (5t 
(Stcbé P<tav>ii6niitg. 

Pi:r.wo;i-cii, partic. af et clleré iffc bruge; 
ligt V. »oret uben paa, paagroet. 

PcaccjTe, V. a. 1. b. f. f. paafor^re. 
PitaccfPniug, en, ^aaforbring. 

paaefe, v. a. 2. bringe paa »eb Stening, 
paagi^be i 93Jængbe. 

Pa5v>e, en. pl.-r. [2f. <S. Pad.'SZ. @. 
^_a\sic. — ^ii. Padda, en ^rø.] ©t be; 
tienbt ^ri}bbiir af g^røerneé Siægt, (Rana 
Biit'o) l)oi5 ban |Te 3?aon ellcré er S u b f e , 
©fruOtubfc. -- Pi;C»C»cl;at,en. &t fæirc5 
S^aiMi for ffere (Slagé ^oubfoanipc (af @(a'g= 
ten Agaricu.s.; "(gom Pa&^cbattc be og 
Iiaflig Pore op, ØJu borfte ©teyter, Sfoe, 
nu fraae p. 2Grené Sop." potberg. — PaJ)- 
i»dcg, en. ^Patbcrneé 2eg, eller befrugtcbc 
3^'g. Pa^^cpyt, en. (gump, ^i>anfcfteb, 
I)Oor labber optnUbc ftg. Gpoitfelbt.) PaC>= 
érfpy, et. nb. pi. ©liim , fom labberne 
troebeé at ubfpm' paa Seo og (Srccé. 

Pagt, en. pi. - er. [2at. pachim.] Gn 
imellem to eller flere inbgaaet ^^orening, 
I)Uoryeb gienftbtge Ji^rpligtelfer paalaggeé; 
fix'rb. en faaban /forening af >)5igtigl)eb, og 
fluttet meb .poitiCieltg()eb ; et ^orbunb. 
'Vt^forffiel imellem en blot ;5i(jlaaelfe, fom 
falbeé Silfagn, og en Pagt^, l}uoroeb man 
ouerbrager anfcre SKet t» at toinge." ®neeb. 
Zt flutte, )lifte, inbgaae en Pagt m. no; 
gen. 2ft brt)be en p, "?)JJeb big i^ar I)un 
i Pagt, bu ^poie." (Stialb. grebépagt, 
3^'gtc]la6épagt. 5?aabené Pagt, — Seraf: 
Pagtoffer, et. Dffer, Sffnng, t. »etræf; 
telfe p» en fluttet ^jagt. (23aggefen.) 

Paf, et. ub . pi. [6% Z. og poll. Pack.] 
1. S)en fvemmebe SBemoerfetfe: noget, fom 
er bnltet , , patfet fammen , en JBnlt (f. 
Paffe) er hm brugelig i ©ammenfa-tninger 
meb \iittc Drb. (f. nebenfor.) 2. (St ©el; 
flabafSfarné ^olf, af .Rieltringer, (i la; 
jierc Satebrug ; Ijooraf Ubtrnffene : |)ore; 
paf, <Rieltringpaf ^ SRuoerpaf, Snvu'paf, 
2C.) = Paft)oC>, en. @n J8ot), et libet ^puué, 
fom bentttteé tii at inblcegge og giemme 
SSarer. 9j;otf;. (©aalebcé: V^'>ff«'nmcr , 
Pcffid{>cr , Pafloft.) — Paf^ug , en. 
®ro\) S)ug, ©cilbug, tii at inbpaffe ^arer 
t. (Saalebcé : Pdflagcn, Paflcrrc^, Paf; 
ntaattc , Pafpapiv,) Pafcfcl , en. (Sfel , 
fom brugeé til at føre 93prber. (©aalebeé : 
PafljcjT, 3. ©aben.) PaffaJ*, et. 61 jlort 
^at, til at paffe tørre SSarer i. (©aalebeé: 
Paffieie>iug, Paffcffc, parfitlc, paffuru. pafti2m6c.) Paffoi>cr, et. ^ober, f)tniri 
noget inbpaffeé for at føreé paa Kcifer. 
pafful{) , adj. ganjf e fulb , paffet fulb. 
Pafgoi's, et. ®obé og SSarc, fom er inb; 
paffet, eller paffet paa iBogne eller Safrbnr. 
Pafl}uue, et. ©t eget ^uué, cll. en betpce; 
lig ®cel af et .puué , ()Oori .f)anbelC't>arer 
giemmeé; SSaremaga^in. (5?eraf: Paf; 
^uuijforualtcr, Pafljiiueleic (fom betaleé 
f. SBenpttelfen af en Ttnbené ^aff;uué; Paf; 
i)uu6ffriv)cr, o. fl.) Paflaf, et. dJroot 
(Segllaf til at forfegle gaffer, paflcilig; 
I)c^, en. .paiuéleiiigf)eb, beqoem og bruge; 
tig tit at giemme S5arer. paf maal, et. ©t 
faabant ^Jtaai , naar SJJaatefarret »affeé 
tæt; mobfat: toft 9}Jaat. (SRoftg.) Paf; 
naal, en. groo Sræffenaat, fom bruget reb 
Snbpafning. Pafvel), et. Si. fom fnøres? 
om ^paffer. PaffaJ»cI, en. Gt eget ©lage 
(Sabel, fom loeggeé paa |)epe og anbre Saft; 
bor, for at be bebre funnc bære bcreé 58or; 
be ; .Støt^fabcl. Pafyogn, en. SSogn, Ijnor; 
paa iviobmanbSraver eller iReifegobé føreé. 
PafctbaaC>, en. pi. - e. 1 @. Pacquet.] 
Gt (£fi6, fom til be)lemt Sit) feiter imellem 
to ©teber; ^ofriTil), ^afetifib. 

Paffe, en, pl.-r. f3ét.Packi. G. Pack.] 
Gt meb £'mt)u fanfet, fammentagt JBunbt 
af et eller flere ©lage Sing, ifcer naar tiffe 
ere inbpaffebe i et iDmfoøb. Gn Paffe 
»reve, iBøger, flæber. (^of.^Salle, 25ylt.) 
= Paffego^e , et. ©obé , bcfwaenbe af 
»■paffer, forffielligt fra bet, fom er i .Rafler 
eller .K\ftcr. Paffepo)!, en. ben ^Joft , 
l)Vormeb faat)el ®obé, fom Steifenbe befor; 
breé; ^fgepoft. 

Paffe, V. a. 1. lægge flere Sing tæt og 
faft fammen; eller, ubtage, opløfc bet 
fom Ijar været paffet. 2Ct paffe noget af 
SSognen, i .Kufferten, ?Ct p. iui», nci>, om, 
op, paa, fammc«. 2. fiUbc et JRum meb 
2>arer, etter anbre Sing , ber læggeé eller 
tn^ffeS tæt paa l)inanben, Sønben, ©æf; 
fen maa paffce l}eel fulb. >^^an er d. at paffe 
ftt Søi ini> , cll. at paffe iiti> t. JReifen. 
2llt Søiet maa paffco om. Tit paffe i;!aa 
æognen (læffc ben,) lit paffe fine ©ager 
fammen, .Kræmmeren l}ar paffet fine ^a- 
rer u5> (fremlagt bcm til ©alg.) ' Søiet 
maa paffee ui» af .Kufferten. — figurl. og; 
faa om 93ienncffcr, ber opfplbe et for trangt 
9{um. Ser »ar paffet att f. mange 5ol6 
fammen. "9)(enne)Ter, ber ftaae paffede 
fom ^ennepofcr i et ©unbt." $Ral)bef . (3»f. 
bcéuben afpaffe, in5paffe, nc^paffe, oms 
p^ffe, fammcnpaffe, ui>paffe.) — Deraf : 
Pafniitg, en. ©ierningen, at paffe noget 
inb, fammen, o. f. », 

Paf f e ftg, V. reel. [S. ficf) pacfcn. 
G. to pack away. ^ormobentlig et anbet 
iDrb , cnb bet foregaacnbe.] SSesæge fig 
l;aftigt boet, fotføie ftg boet, gaac fin »I^Qffcfic) — *PanU\ 171 •ipan^c — "IVintcIjaor. aSci. (lac\l. ZaU.) "Tit jog fan paffe mig 
og untoaac anfccu 5')rc." polb. ""P. ^aatC-. 

Pi:li;^o (et) pi. - er. fl'ar. Palatiiim.] 
Gn jlor ''Pra.irlingiumi , jom bcbocé af en 
gjufte, finnem .petre'cUcc bcél. ct>pecu'ffot, 
en jpcircborg. 

PrJet, en. pl.-tev, [franfF.] (Sn ScctJ 
ffire, fom f)oIfce& paa -Aonmutfingeren, og 
bsjorpa« iOJaleren fommcv te utvcrte iDlics 
farver, ban bruger; et J^^c^n-bra-t. 

Palif[a^c» en. pl.-r. [ttalicnjf.^ (Sfanbs 
fepal, 5i>olt)pcct v\ia Jivftningéoaafct, til 
SSctrn mob en jlormenbc i^ienbe. 

PallajT, en. pi. -er, [tpb)T.] (5t langt 
^ugge;©uærb nieb lige Jtlinge, jRi^ttet; 
foarb. 

Palme, en. pi. - r. ©t Vift , nbcntanbif 
CA'ngbemaal ; omtrent en 4>aanb>?breb. "14 
Palmer eller 9j iD.oarteet iTat en ®tobI)eft 
pare lioi efter ?ooen." Sioftgaarbé Crbb. 

Palme, en. pl.-r. 1. en *£(a:gt af uben; 
lanbf?c , fnblige ^rcrer; '^atmetra-. 2. 
®rene eller i^icttc of 5^a(metra*er. Seie; 
'tene Palmer, ©eierétegn. "^pimb cr.Jtro; 
uer felf og alle Palmer mob ®i>bené ftutfte 
Søn?" iBagg. = palmebladet, »lab af 
et "Palmetrcc. Palmefnigt, en. ^almevé 
^cugt, ^almenøb. Palmegreeu, cii, falj 
beé uegentlig bc ftorc, nebl)a'ngenbe JBlabe 
p, palmetræer. Palmeljyttc, en. -iSrtte, 
trgget af "^almetra- ell. *i\i(nu'grene. "3 
?unben, l)t>or bin 'in-n p'. Palmeljyttcu brgj 

fier." (Svalb. palmefaal, en. bc fiiH'rfic 
pa-be :Jopbtabc paa ^Palmetræer. Pal; 
meno^, en. yalmcrneé Scugt, naar ben er 
ubporen. Palmeolie, en. Slie afvalme: 
notber. Palme)Tou, en. Sfoo af 'Palme: 
tra-er. PalmefVyøge , en. 'palmetra-eré 
Sfpggc, "iD fog bai fun bag palme)Tyg: 
^er." ©vatb. Palmefon^ag,en.®unbagen 
tor yaajTe (faalcbcé (>enaonet t. ©rinbring 
om ©tirifli 3"briben i 3fiuUili'ni.) Pal; 
mcviin, en. <Saft , fom ubtappeé af piffe 
^almetræeré ©tamme. 

Palt, en. (foroc(bet) f. pialt. 

Pampiiffe, en. pl.-r. [formobcntl. af b. 
fr. babouche.] magelige -3^of(er , ifrer af 
ttlobt Soi eller Jftlcebeficimler. (Jatteé t 
93Jotf)& iDrtbog.) 

1. Pani-c, en. pl.-r. 1. [3él. og 2C. <B. 
Paima. 9?. ®. 'panne.] Gt mere eller 
, minbrc forbpber, men attib mere ffabt, enb 
t>x\bt eller I)uult .Kar, fom brugeé til JOJabs 
tapning eller abfjilligc anbre i^orctagenber. 
Ilt fiege, bage nogec i en Pan^e. @n ^i'i^"* 
pan{*c , .Robberpani*e , Seerpan5c. 6n 
23rabpan^e , Sartcpan{>f , o. fl. Salt; 
pauker , hpori bet fatte ^r>anb fogeé til 
©altpirfaing. @n inbmuret Pciiftc i et 
JJ^rvggeri (i <Bt. for JBn^ggerfiebel.) 2. 
Pani>cii i et JBrænbcPiinépærf, j: ict tnbs 
niurebe .Sar, f)Pori bet flraaebe og mæjTebe 
.Sorn bringeé opct Stben ; en Srccnbepiiné; fiebcl. "Zi)i, fom i Pani'cit j^cb ben ■3>amp 
mob .^ielmen jiiger." ^Ivreboe. 3. ben i 
!iBoiTelaafe anbragte ^t^vbrbning , I;por: 
^cengfrubbet locg'geé. Kt Icvgge .Strub p. 
PanScn. 4. Pan^en i en WielU o: ben 
^buulning, l)Pori S^iollearelen bepægcr ftg ; 
l)Ooraf Pan^ebiclfe o: ben JPieltc, l}POri 
Pan^eIl er anbragt. = Pan^caaI, et. lial, 
ftegte i en 'panbc. Pan^eC'.rffel, en. ZiocU 
fel opet en 'panbc ; ifær ben 2)eel af en @es 
pærlaaé, fon« bccffer "panbcn, cg [)oorpeb 
Ainftaalet er anbragt. Pan^cfie^er, en. 
y-ieti'r peb *panbeta:ffctet poa S3offer. 
PaIt^ffilT, en. ^luffefijf, opoarmct i en 
^\uibe. i^tiJloti},) Pa)^^egr«^, en. et <Slag5 
é<rob af JKiit , fom lapeé i en ^anbc. 
P«- ^el)at, en. -patten paa (ooer) en SBræni 
bcvninypanbe. Pan^rl)a:ttc, en. 1. b. f. 
f. PaiiC>cOicfffI. 2. Sa-lfel af Serber, fom 
ffftteé oper 'panben p. en SSoflc. Pan&c; 
icrii, et. itxxtt ocrnbliE , Ijporaf ^anber 
forfa-rbigeé. Paiiiiefcgc, en. tnnbe .Ras 
ger, fom i ©mor bageé i en ^panbe. Pans \ 
{»elaag , et. ?. oper en ^anbe. pau{»e; 
mai>, en. ^ISlai', fom fegeé, bageé eller op= 
parmeé i en "panbe. (OToth.) PanJ>c)l'aft, 
et. -fmanbgreb paa en 5^anbe. Pau^e; 
fVrue, en. @. bpormeb 'Panbcn fcrfteé tit en 
SBofietaaé. PaiiJ'cfme^, en. (2meb, fom 
forfcerbiger ^anber og ligtvnbe ;Sing af 
;jernb(if. (røotl).) Pan^eiir-.-u , en. ©n 
fiaarb (SaltiTorpe, ber fatter ftg faft inben i 
©altpanber. 

2. Pau^e, en. pl.-r. [®P. Panna. ^iJlaai: 
f!ee ^i>rl)OPebeté Sfiffeife Ijar gipct 7fnU'bn. 
t. ©rugen af bet foregaaenbe £^rb t benne 
n^ema-rC. 71. S. Paiuie. (g. Pan of the 
braiti, .pierneiTal.] Sen X)cd af J^orf^opes 
bet (fornemmelig Ijoé 3}iennej?er og fattes 
bpr) fom ftra-ffer jtg fra Slæfen og opec 
Æincne (jcnimob .popebiffen, eller inbtil bet, 
f)Por paarpcerten begt)nber. Frons. (Sn 
f)øt, ^POulPet, brcb p. Ht i)ax>c noget paa 
Panden o: pare l^alp beflienfct. 2(t rnnfc 
Panden, ]tvic een for Panden. [JBcnæos 
. nelfen er tffe gammel i Port (Sprog, ©nbnu 
i ben gammetb. 93ibeloperfatt. forcfommer 
Mnncc, 3él. Enni. for : Pan&e.] = Pan; 
{»cbaaui, et. JBaanb , fom binbeé om ^an= 
ben og JBag^oPcbet, for at l)o(bc -paarct 
titbage; ^Panbebinb. Panitebecn, et. ben 
S)ecl af .popeb|Tallen, fom bonner ^anben. 
P«nitcJbiw5 , et. ©t breberc ^anbebaanb. (^ 
(93Jot[).) pani>elirafV , en. ^>anbeiTal. (i 
bagi. Sale ogl)0é2(tmuen.) ".pon bccpebc 
fin Src rajf og flopebc fin Upcné Pandes 
braf?." SSelTel. Pan{»cbr«t , et. en tpnb 
^iæt, fom falrteé peb -pornenc vaa upanc 
.Rreature. Pfin^cbulc,en, 58. fom man Pcb 
g^alb eHcrStob Oar faact i ^panben. Pani>e; 
^aar, et. 1. >paar, ber i)oé i)Jienncffet porcc 
nærmefl'panben, l)Oé .Snret bebaffer benne. 
2. frcmmcbt -ipaar, fom Jrucntimre fatte '^anbc^aac — ^atiecbocrf. 172 *Panc(c— ^antc(cf)n. tit ^nnt t ^anbcn. (SKot^.) Pani)cI;ovii, 
et. .p. bcc »oycc ub i ^anbcn p. et Siir. 
"9?ctbOet jlævft , og Pau^fljorn bc fli^c." 
Ttrrcbo. p«n^c^)u^, en. ben £>cct af >^uj 
ben, fom Ocbæffcc ^Panben. p>:ni>cH«df, 
et. .Ktcebc fom bt. til at Innbe om '•panbcn 
og >g)ooebet; tfæc af £lotnbfo(t. — PanJ'c; 
liin, et ; (f. iLiin) Tpan^cpitbc, en ; Pan; 
{»cfmaf f e , en : focjTieUtgc ©(agé ^anbes 
binb, fom bcugcé eller brugtes? af fruens 
timre. — P<^"^»^''-"'^A'n. pl.-fcr. -^aarloE »eb 
©iben af, ell. omfring '•panben. Pan^c; 
rem, en. JRcrn paa jettene ^'&oiH'btøi, fom 
gaaer tpceré over ^panben. pan^cf?al, en. 
b. f. f. ^anbebeen. 

Pan6er,n. s, plur. (fovcetbct.) faliteé 
tilforn Scvgergarn, bcr ubfpcenbteS, f. at 
brioc 23i(bt fammen p. et »ifi ©teb i ©fo; 
»ene. (?irrcboe. .pexaem. ®. 212.) j)cr; 
of : Pfiu^)tænger, plur. ^oorteb biffe @arn 
ubfpjxnbeé. p«iiJ»fv>en{>, en. forbum : en 
Sagtbetient, ber ba^^ic £)pfi)n m. ©arnene 
ell. pan^crne. (3t)f. ©ul;mé (Samt, t. icn 
b. >pift. II. 3. (S. 52.) 

Pan^fer , et. pl.-c. [fremmebt ; af uiné 
vP)crfomfi:. ©o.Pansar. iS. 'p a n 3 e r.J 58c; 
ftoebning af 9)lctal, for ot l)e)Tiitte Jftroppen 
mob |)ug og (Stif ; ,S^rab'5, jporniiT. [f. 
2>rynic,J = Pan5f-crtlafin^, et. Si. l)s.iort>cb 
5)etcne i 'Paubfcrct banbteå og tjolbtié fam; 
men. (S)()tenfcf)l.) Pr.ndferi'nigt, en. fulb 
JBcflæbning meb ^pnnbfer, 2Crm; og JBecnjTtns 
ncr. "S)og ftob dan f. mig i fin Manfe Pani>; 
fer^ragt." 25tj(enfc()t. PalI^fcrl;an^fre, 
en. bijielig <Staan)anbffc tit 'panbierbragt. 
Pan6fert'Kr^c , et. poet. b. f. f. 'panbfcr; 
bragt. (S5l)lc.nfc()l.) ^an^fcrFlce^t , adj. 
{ført ^panbfcrbragt. Pan^fcrmager , en. 
forbum-: en SGaabenfmeb, ber giorbe ^anbs 
fere; en >f)arnti|Tmager. (Stoftg- S'rbb.) 
Pfin^fcvpIaC>e, en.' 9)ietalplabe, fom ubgiør 
en 5^cet af et ^^anbfer. Paii^fctryø, en. 
iRt)g)lt)ffet af et ^anbfen "Set flang , 
fom ©VHvrbct ftinger ubi en p." Sf^lcnfitt. 
P<JH^fcrjTi:I, en. poet. S3ebæfning f. Sege; 
met af et ^. "lit pane>fev|l'«jl er gob t. 
SScern og aJo^rge." S>l)tenfcl)t. (<5oftbr.) 
Pan{>ferjTiorte , Pan^ferfa!rf, en. et efter 
kroppen bøieligt 'panbfer af fammennettebe 
Slinge ; SRingpanbfer, JRingbrnnie. pcni*; 
fcrv»(«bnet, adj. v. iført; Pa-bnet meb ^anb; 
fer. "iBucff^tter og pan^fervabueiic -pels 
te." ©nneftué p. SBlocb. 

Panitt , et. ()pib ©Hmmet , fom focttec 
fg inben i S5iinfabe. (93Jot^.) 

PauccI, et, pi. Pvtiiclcr. [S. ^ a n e t e.] 
JBeElæbning paa murebc 8S«gge, beftaaenbc 
flf ti)nbe Sioetc, ber fammenfoieé i en 9lam; 
me. = V^'i'teflP'^l^ ' t^"« cf fremftaaenbc 
Zxoc, ber abffitler Setene eller ;Sa»terne t 
et 'paneet. (DJlotf).) pcnccIuÆg, en. ©n 
panelet iJæg. (røotf).) P<inecTv«rF , et. 
©ammenfcctning. af 'paneler; Saplepocrf. Panele, V. a. 1. bcflæbe meb ^^aneef; 
Pcerf. — Seraf: Potcling, en. 

Pi^iit, et. pi. -cv. [3él. Pantr. 9Z. <S. 

^anb. .Orbet forefommer ei i pore ælbre 
2ope.] l.Sgentlig! 2[lt f)Pab man oper: 
giv>er en Tfnben tit ©ifferljeb om at noget 
ffat ffee eller giøreé efter Sitfagn. (bog fun 
om Sing og ®obé. f, (5ii)fel.) — fignrl, 
^orfiffring, (ogfaa ». ,Drb) aSiébeb, ^or; 
piéning. "5)erfom l)an fan finbcSrb, I)Oor; 
meb l)an fan Itgcfom fætte ftg fclp i Pcnt." 
æ, Sl)ott. <Stiiia;rlig()ebéprtnt, æenjTabé; 
pant. "Sungené minbjle 2iib par Søfteté 
fiffre Pcnt." .p. JBull. ?Ct fcette fin •K*rc i 
Pant f. noget (nemlig for ©anbbéten , 
iJBiSbebcn beraf.) 2. 3 ©orrb. en ;Sing af 
SSærbi, fom man operbrager en ?Cnben tit 
©ifferl)eb for SSctalingen af en ®ietb. 
.paanbfaaet Pant o: fom pirfelig er giwt 
een i ^pwnbe, løft ^Pant. (mobfat : urørligt 
Pant , ,^pppotf)ef.) ".paanbfaaet Pant, 
flalben, fom bet tager, giemme fom fit 
eget ©obé." 3). Son. 2ft laane (?(nbre) 
:(>aa Pant ; fætte i Pant , løfc et p. (5t 
forfalbent P.ant Cnaar ®ielben, l)oorfor bet 
er fat, iffe tit rette ^ib betaleé.) ©t bru; 
geligt Pant (fom ^pantbaoeren fan Ijauc 
»rug af.) ®. «oo. V. 7. b. 3. 3 ?o»s 
fproget bemærfer bet ogfaa ben diet i og tit 
Singen, fom ^XnUbaPeren er()oerPer. = a.) 
Panteier , en, ©ermanben tit et ^ant. 
(mobfat : ^antljaper.) pantfaaet , adj. 
tct , fom er gioet een i "pant. (pantgioet.) 
pantgiuc , V. a. 3. [g'^«"«] fli^c, fcette t 
^^ant. (Stoftg.) Pantljaocr, en. ben, fom 
bar pantet i .pcenbe, eller bar ^orifripning 
Vaa en pantfat ©enbom. Pantkan, et. 
iaan , fom giøreé imob et ^^ant. Pants 
jTieC'c, et. Sfiøbe paa en ©ienbom til brm 
geligt ^ant. Seraf: pant)?i«i>c v. a. 1. 
(^of. Ttncber.) pantf«tte, v. a."3. [fcette.] 
gipc een noget i ^ant. Seraf: pant= 
ftttelfc, en. ©icrningen at fætte noget t 
ipant boé en 2fnben. Pantfeetter, en. ben, 
ber giner en liniax ^ant, etl. ^panteret i 
fin (Sienbom , t. ©ifferbeb for et !?aan eller 
anbet loatigt ©ietbéfrao. = b.) Pantelog, 
en. ©n SBog, ^rotocot, b^ori tinglcvfte 
^antebrcpe paa fafic (Stenbomme iubføveé. 
Pantebret>,et. S3rep, Socument, boori(Sierj 
manben tit et urørligt ^ant gioer en 2(n« 
ben ^pantcrcttigbeb i famme; PanteforfPrius 
ning. Pantegicli , en. (Sielb, boorfoc 
©fplbncrcn bar giuet panteret i fin ©ienbom. 
Pantegods, et. pontfat©obé. (mcft om 806= 
øre.) Panteleg , en. ©n fel)Tabelig ?eg, 
bPori Secltagerne, naar be ot):rtra-be pcb; 
tagne g^orif rifter, maa gi»c et ^ant, fom bc 
fiben inbløfc efter Sommcrené Jlienbetfe. 
Pantelel;u eller Pantleljn, et. i ælbrc Sibcr: 
.ftronené ©obfer, enbog bd« SanbjTaber, bec 
pantfattcé tifpriPatc f. .Songené elt. 9Jigeté 
©ietb , unbertibcn mob en betinget aarti^ '^^antcobligatiLMi — 'iJ^pirmcUc. 173 '!^^flpirmetlc— "i^nrabuefu^f. :ff;lift. Paiitcobligation, en. ®ti'(t)ébrct», 
iTHigation, ()iHH-v>v'b tifligc for \>cn Umnte 
®um en ©icntom fivttcé i ^\int. J^'^iu 
teret, ]?»'''tl'^■fttigI)c^, en. ub. pi. ben Slet, 
'i\intl)avcren crl)t>erper til ^onfet. Pi:«? 
trfuj, ell. V^itntfitg, en. JKetéfag angaacnbc 
T.iii't oji "PanteforiTrirning. 

P»:irtc, V. a. 1. i^iore ^nbferfct i cené 
Gicnboni; i ^efcje panteret. ^an*(ct>pcn: 
tft for ©fatter, (f. u^pantc,) S^ernf : 
Puiitiiiiitt, en. pi. -er. 

Puiitber, et. pi. - e. Gt 9Joybiir af S^cit-- 
te|ftviiten ; en '•yarbcr, et ^antl)etbitr. (Fe- 
lis rardiis.) foritielliot fva Scoparben. 

Pi:utfer,et. fec Pau^fer. 

Pi:p, en. (pi. Pupper hm om flere Stiif; 
fer.) ZviU ?(rf eller *J3labe af »papirmajTe, 
enten foifctrbigebe af i^lubc og 'papiraffatb, 
eller reb at fammenftine enfeltc 7ht ^aptr. 
= P4purlKi^e, et. 1 . ^flt f)J?ab ber giereé 
of 'pap. '2. øen (StMl^ ^ ^t arteibe i 'pap. 
P«:p.:rbei^er, en. ben, fom giycrfigafm. 
ot giore ^aparbcfbe. Pupttind , et. J8tnb 
cm en S?og, af ^Mp, ooertruffet meb ^a; 
vir, ubin Sfinb. Papliim, e«. Stim, 
foni Oniijesj til ^paparteibe. (^Jlotl).) 

P»:pegeie, en. pl.-r. [91. <S>. ^apcs 
g o i e. 3 ^^Jiibb. li. Satin Papagallus. 9?atii 
net af aratnjlE-perfomft.] @n ubenlanbjf 
??ngtefla'gt fra be »arme v^immelftrøg , 
hiH-'raf flere Tixtct funnc tåre at frcmftgc 
forftaaeligc ^rb. — .pan f)ar ffubt Pape; 
goieii, ugcé om ben, ber giøc en ftor eg 
urentet 5i}6fe. 

Papir, et. (pi. Papirer, om flere (Stx^h 
fer eller (glagS ^.) [®r. nanvgog. Sat. 
papyrus.] 1. ét, af forffielUge ©lage ops 
lijlle 93iaterier af planteriget (fornemmelig 
linuebe .Rlube) forfoerbiget ©tof, fom bes 
niUte» til at ffrii>e og troffe paa, foruben 
anben iSrug. Gt 7Crf, en 23og, et Kiié, 
en !i^alle Papir. 2[t gtoce Pcpir. ©frit); 
papir, ^n>fpapir, iBomulbépapir, .Slube; 
papir, ©ilfepapir, m. m. [Gen. Papirø 
brugeé altib meb ben abjectioijfe JBenixrs 
felfe: fom er giovt af. ^aptr,^f. @. Pa; 
pirobaafc , Papirologte , Papireoijibue , 
Papirc>a'(fe, o. fl. . ®c umibbelOare ©am; 
menfa-tninger betegne berimob en P5icnftanb, 
ber l)ører til, l)ar .penft^n ell. ftaaer i et inft 
X-OTl)olb t. ^aptr.J 2. et 58lab etter ©tnf; • 
fe ^aptr, ifivr l)iu>rpaa noget er f!ret>et. 
50Jan fiar forfeglet IjanS Papirer. = Pa; 
pirfiffaI^, et. fniaa ©tntfer af^Taaret, eller 
ubrugeligt ^apir. Papirfabrif, cn». Snb; 
retning cg iI3a:rffteb, l}Por ^. giøreé. Pa; 
pirform, en. g^orm, boorpaa 2(rfenc ban; 
neé i ^Papirmøller. Papirl)anJ>eI,en. -pan; 
bel meb for)Tielltge ©lag* ^apir. Papir; 
IjaiiMcr, en. ben, fom brirer .panbel m. 
ipapir (©frioebøger, ©friwetebjfaber o. b.) 
Papirmager, Papirmeflcr, en. iSen fom 
fotcftaacv en 'papirmølle, papirmølle, en. etOTøltePo-rf, l^tcr .filube berebe? til ^a; 
pir; 'paptrpccrf, 'papirfabrif. Papirolic, 
en. (jn jTarp , olieagtig '5ugtig()eb , fom 
bliper tilbage , naar ^apir forbra'nbe^. 
Papirpwige, n. s. coU, ©eblcr eller SKeui; 
fer, fom ubftebei' af en JPanf eller Stegie; 
ring, og ijTulle ^.mc og gielbc i ©tebet for 
Pirfelig 9J?iMit. Papirpreffe, eh._ 1. (5n 
!p. meb ©frue, fom br. til at preffe ?>ap{r. 
2. b. f. f. ^apirtinnger. Papirfar, en. ©. 
til at flippe ^apir meb; PapirjTab, et. 
©fab til at gtemme papirer i. Papir; 
fpaaii, en. pi. - er. gan)Te fmaat ^apiraf; 
falb ; faafotti p. JBogeré !i8e)Ta-ring. Pa; 
pirfpil^e, en. unt^ttig SBrug af 'popir. Pa; 
pirjiempel, et. ©. fom paatniffeé ^aptc 
til offentlig S^rug. Papirttjinger, en. Gt 
flabt og tungt S#geme, en 9}?arniorplabe, 
S^lpplabe e. b. fom br. tii at lægge oiu'npaa 
^X-ipiver, f. at l)olbe bem famnien. Pa; 
pirvotrF, et. Gn papirmølle, ^apirfabrif. 

Papi|l,en. pi. -er. Gn Stl^ængcr af 
^a'Jen, S?cfienber af ben catf)olffe JRefigion. 
— Papil'ierie, etj Wt, fom fjører til ^ape; 
bømmet og ben cath. JKcligion. (i bagi. S. 
og meb 9^ingeagt.) papij^ijT , adj. fom 
I)ørcr ttt 'papebømmet og Gat^oliciémen. 
(D. Sop. VI. 1. 3.) 

Par, et. pi. b. f. [3éf. og ©p. Par.] 1. 
Zo Sing eller ^erfoner af lige 2Crt , fom 
enten l;øre fammen, eller i en Pté ^penfigt 
og for en Pté Sib ere forencbe. Gt Par 
©topler, -panbffer, .pefte, Jtopper o. J. p. 
(3>et mobfatte af Par er umage.) par og 
Par , \^av peb Par. Gt Par , absolute, 
bemocrfer ogfaa : et ^at 3JJennc)T er, et 'par 
26gtefolf. Gt tpffeligt Par. "©amlcr' 
npc ?i)ffaltgf)eber trinbt omfring bet ablc , 
Par."Gpalb. 2. faa, nogle faa. (ogfoa 
blot to, eller omtrent to.) et Par 2)age, et 
Par iDrb. — 2>eraf: parwiio, adv. ^ar og 
^ar fammen. 

Parade, en. [ftanff.] i bogf. S. for: 
©tabe , pra-gtigt iDptog. 2ft fommc i 
Para^c. "7(t l)ape et Uhr tit Parade." 
©neeborf; men mejl om itrig&folf , naar 
be for at ftiftc-iCagt, eller peb anbre Seilig; 
lieber, tra-ffe op i futb Sragt meb93?uftf; 
83agtporabe. 5)eraf: V^<Ji*'«*eI)i'R/ Para; 
{•eplabé, Pcra^efeng (^rogtfeng) o. fl. — 
Para^ere, v. n. xnfe ftg i futb tBtaii og i 
pra-gtigt Optog ; ifoer om ©otbater. 

Para&iiø, et. pi. Paraftifer. [2(f bet ®r. 
og Sat.] 1. ADet førfte 93?enne)feparé £ip;. 
^otbéfteb ; Gben , , Gbené ^ape. 2. figurf. 
etf)pert farbelcå fliønt, behageligt og hiffe; 
ligt iDpl)olb^lleb. "Jra oé til l)ine Par«; 
^ifer er nu beéuben ingen ^ait." S3aggefen. 
Gt iorbiff Parc6ii6. (©aatebeé ogfaa un; 
b.ertiben om bet tilfomnienbc SiPé falige 
Silftanb.) = Para^ii6a:bIc, et. Gt ©lage 
2Cbler af fmuf ubporteé ?(nfeelfe. Para; 
Miefugl, en. Gn ubentanbff ^ugteftogt , ^flrabiiéfugt — ^atoL 174 %^(ixc\ — "iji^artiaflnfe. iibmcerfet ^ct bcvc>5 S'ic^t«^ '5'fagt og tfccc 
«cb .P)a(cfici)rcnc6 Sæiujbc og Jan^cc. = 
pfira6ififP, adj. [aofcbcé , fom nuin tcvnfcv 
ftg bet t ^arabtfct; i Ijoi ©cab (i)ft«(i9t, 
t>cl;agc(tgt. 

Parai>o;r, adj. [®r. og ?rtt,] fom mobs 
ftgcr, ftribcc imob en af U Tdlcvfu'ftc am 
tagen SJicning. Gn pcn:i>o>- (Scctnintj. — 
iDgfaa fom ©ubft. "SJain intet P<:i\:5o;c 
ffat ftnbc i min .Sa(c." .polb. ^. '■paavo. 

Pfirdlel, adj. [®r, og iMt,] fom i {)vcrt 
^unft ftaac tijic (angt fva f)inanbcn ; jcvwns 
løbcnbc. p<:rdlflc linier, 6ivf(cr. 

Parfiply,cn. pi. -er. [franjT.J 3?egns 
ffierm. 

Parafol, en. pl.-Icr. [franjf.] <got|Ttcvm. 

Parcel, en. pl.-lcr. [af bet fr. og (Sng. 
Parcel.] et (Stnffc 3ovb , en af en ftcvrc 
©ienbom nbbcett dl. nbfEiftet Si'vbfob. — 
^jarccUcrc, v. a. 1. bele, ubftiiffc en fr^vvc 
3otb i Sobbcv eller parceller. Itt parcellere 
en >f)oycbgaarb. • — Seraf: Parcelleriitg^en. 
• — ParccUijl, en. pL-cr. 5)en, fom I)ar en 
parcel til ffirug. (£)rb, fom føcft i bc noe- 
jle iSiber crc inbførte.) 

Pareer, en. pi. - e. b. f. f. Pant^er. 
25eraf: Pari»crplct, en. forte fletter i ^av: 
bcrcné ^t>ibc ©finb. ■pari'erpicttet , adj. 
plettet, fom et Par^crffini>. (iiingo.) 

Parere, v. n. og a. 1. ^onporb i SRibe^ 
og ^cgtcEonftcn. >peften parerer (ftanbfcr 
i ®alop.) "iCt parere (afbøbc) et ©tøb. 

Parf, en. pl.-e. [(551. <2o. Park; teflo-gs 
tct m. bet S. i-pfercl}.] Qt meb 3D?uur 
cllec ®ierbe tnbfluttct, ofluffet (Stcb ; ifær: 
1. et fcerffilt, inbfjcgnct *;Canb til ^^iff ; ^i; 
ffcbam, g^ijfeparf. Seraf: Parf ^y1t^, et. 
Sv)nb elL SJcutbcr, fom opgraoeé af g^iffcs 
pavfc, og fan anuenbeé t. (Siøbntng. (Olufs 
fen.) Pari^fiff , en. SamfijT (fom mere 
brugcé.) '2. en tnbgierbet Sofrffoo, ^ma 
i)aiK. (©. Pare.) ".®e gamle perfiffc ^ons 
ger ^at>bc anlagt faabannc Parfe tat o, 
bcref' Snftl'lotte." (Sd)iittc. 

PartVt, et. pi. - ter. [|^r. parquet.] i 
©huipilhufet : be forrcfie, for ftg felo af; 
luffebc ^ilftuer;©a'ber. 

Parlament, et. pi. - er. [af 9}?ibbc(alb. 
2at. Parlanientiim.] (Sn g^orfamling af 
lougiuenbe eller bÉimmeubc 5Rigt'fta-nbcr ; 
nu ifcet fun om benne g'orfamlinp i ©ng; 
(anb. (3 celbrc S)aniT Or. hct alminbcligen 
og l,n)ppigcn for: @plib, iDrbfio, Cprør, 
93Jt)ttcri. "Paitament eller ©lagémaat" 
forefommcr enbnu i S^vorbn. 28 3nl. 
1683.) = Parlameiiteljerre , en. og Par; 
lamentelem , et. ben , fom Ijar <Sabc og 
©temmc i et parlament. 

Parol cUer Parole, en. [franjl.] 1. 
£)rbct, fom ben øtierftc SBefalingémanb 
mcbbeler fine £)fficerer, for at ^ofier og 
SSagtec berveb tunnc ficnbc f}»eranbcc ; 2»i 
fen. (f. Scltvaati.) 2. ^orfamling af Cf* ftcercrnc til en ttié Zi\} , f)Portteb Srbet og 
?feltvaa6et ubbeleé. -^ Paroltefalinct, en. 
a^cfalingtr fra .kongen eller ben etv^l te« 
falenbe , Jlrigéf)a:ren »ebfommcnbc , fom 
giiH's? eller oplcefcé peb 'JJarolen. 

Parre, V. a. og rec. 1. [af Par.] 1. 
bringe et ^ar fammen, forbinbc til et ^ar. 
2Ct parre .panbffer, (Strømper. 2. v. rec. 
parre fig, tilfrebéftille jliønébriften; Oru* 
ge^' fun om Sor. ^ ((Sul>|"tantit)ct ftaaer un« 
bertiben i siiig. naor ber mencé liele 7Crten. 
.piorten parrer fitj "paa en vié 7farétib.) — 
Parree, v. dep. imperf. parrei>e6. b. f. f. 
V. rec. parre fiø. (men ficlbnere. ^unfeé 
overf. 9?at. .»5ifr. I. 50.) = |)eraf : Parres 
^rift, Parrclytt, en. Srift, S'iM't til at parre 
fig ; Srrenef^ Jftiønébrift cll. ICttlebrift. 
parvely)leii,'adj. fom føler ^arreh^ft. Pars 
refyøe, en. (Sn »ié ©ngbom f)05 .^f>ornqpces 
get, ber ifær l)ar ftt ©orbe i Jliønébele; 
nc. Parreti^, en. ®en ?[aréttb , i i)t»ils 
fen 3)nr føle ^^artebrift og parre ftg. (Og* 
faa parr^ltgf'ti^.) — Parring, en. pl.-er. 
(55ierningen at parre, eller at parre ftg. — 
parringe^rift, en. ^artebrift. 

Part , en. pi. - er. [af icit. pars. S. 
^art.] 1. Scel eller Sob af et .peelt. 
2(rt?epart, ©ftbépart, 23erbenépart. lit 
fjavic Part i noget. "9}ian oeeb, at ^og« 
ben, f)ar af a>raget fførfre Part." >polO. ^. 
^aaré. 2. t JRettergang og Soofproget : 
ben fom l^ar <Stribigl}eb meb en 2(nben, og 
føger ben afgiort reb 2ot»maal. lit inbs 
fatbe, at l^øre begge parter, (f. ^rtlo^part, 
t)e^erpart.) 

Partere, V. a. 1. [af Part.] bete i flere 
(Stnffcr ; fønbcrlenime. 

Parterre, et. [franff.] 1. i Sl^eatrc : 
©uloet i SiljTuerfalen , inbrcttct for ftbben* 
be eller ftaaenbe SiljTucre. 2. i S^rtljatjer : 
fcrrifilte og afbeette ©tiiffer Sorb tit »lom* 
fter eller ©rceépletter, nu m. 

Parti, et. pl.-er. f^r. partie.] 1. en 
Seel, en ubeftcmt SDJivngbc Sing, ifa-r af 
eet (glagé. (St parti 53are. %t fiøbe, 
fælge i ftore Partler. 2. enbeel ^ctt, fom 
l)a'cic een SBcftemmelfe ^(ler et ^ormaal. 
(beraf: Sagtparti, (Spilleparti.) ©t Parti 
{ .Krigen, fom gaaer paa (Streiftog. 3. 
©nbeel '^Jcrfoncr, fom i -penfeenbe til en »ié 
■ 63ienftanb erc af eené 9:)iening og l)Olbe fam; 
men for at forfi^are ben. ^PolttiiTe Partier. 
JReligionépartier. ?(t ftifte ftg et Parti, 
tage Parti i en (Sag. "i^ore ©anbfer tage 
oltib iBerbené parti." 93aHl}Olm. (f. 9}fob-- 
parti , ©eet , ^action , Sill)oc'ng.) 4. t 
nogle Salemaaber for: ©iftermaal, 2i?g« 
tejiab (ifoir meb ^enfpn tit g'ormuen.) lit 
giørc et rigt, gobt, flet Parti. 5. 3 ctffc 
©pil: et {}eelt, futbftoenbigt ©pil. ©t 
Parti SBillarb. partiet jlaoer tige. = 
Partiaan^, en. ub. pi. Sitbøietigl}eb til at 
»ilte ftifte partier og fcceltaøc i ^ortiftrib. '^>artiblot) — ^))Q§. [/;> ■i^aécontor — "^affc. Pc:rtiHfi>, rt. Gn S^bfn^^ tt ^lai, font 
ffrincé til .ymba-l for et rift %^axti cg cftoc 
tct^ ©riiiit'^a-tninsjcr. Partigccngcr , oii 
5>i'n, fom i Jtvigcn cc 2?c>:Itaga- i, ^Knfococ 
fov et Sm-ifvarti. partlljdu^iitg , en. 
?(nf>.ncr, .porctmanb for et ^Parti. Par: 
tilliftcr, en. fccn, fom ftiftcr, giycr 2(nlebs 
ning tit et »p. Pfirti^lri^, en. (Strib imeU 
(om to eller flere forilieltigc partier. — 
parti viiek, adv. i ftorre iJobber cUcr ^Jartier. 
(Parti, 1.) 

PartiFel, en. pi. parttfler. [Ht. parti- 
culiis.] t. en ganjTe liben >Deel af noget. 
2. (3 Sprogla-ren br. bet om be (gmaaorb 
riVa-pofttioner, Goniunctioner, m. fl.) fom 
itfc boieé eH. foranbreé. 

Partifan, en. pi. - er. f ©. Partisan. Z. 
^ art tf ane.] @ift>i), mcb en Src unbet 
épibfen, .jtorégetocr, ^ellebarbe. 

Partiff, ndj. [af Parti.] fem af ©unft 
eller ;Jilboieligbeb (aber fig febc t fin 2)om 
eller i fin ^anblcmaabe. Ilt infe fig partiff 
for, imcb nogen. "^pt>o er tlfe partiff i 
fine egne Sager i" (gdiptte. — Partiff l)c6, 
en. 1. ben ©genjtab, attJorrepartiiT. 2. 
5)ttring of en partif? ^ænfe; og .panbles 
maabe. "ilit flig Partiffljeii mig et ^aab, 
ci <'?n^gt fan brirc." ^olb. ^. 'paaré. 

parvf, en. pl.-fer. ftfr. peruque.] et of 
fremmebt .paar forfcrrbiget .^orebffiut. Ht 
CiCiac m. ParyF. = Parv>fblof,en. Ztcc: 
blot, til at fvctte en ^ari?f paa. Paryfs 
mager, en. ben, fom giar ^arnffer, brim 
ger bem i ?at>e, og elteré pnnter paa -!paa; 
tet. (f. ^aarfTorrer.) ParyFnet , et. en 
netf ormet .pue , Ijporpao |)aaret i en ^atx)t 
befæjteé. 

1. Pa6(€t) ub.pl. t©t>. S. og ^oll. Pass.] 
1. 5Kaal, "SRaabe. (foroclbet.) ii>eraf Sa; 
temaaben: teb Pc5, reb bet Pag o: om: 
trent. ^an fom »eb bet Pas. omtrent pcb 
ben Sib. (f. aSaterpae, Paffer, o. fl.) 2. 
adv. til Pae (i 2(lm. i eet Crb) tit SOlaabe, 
fom bet bør ooere, beleitigt. 3)et er mig' 
iffe tilpap at reife ibag. 2(t porre tilpae, 
pet, ilbe tilpce. = Pasgke, et. ^øit (55la^, 
fom Peb jRiuge et afbcelt i flere Stum tit 
et fift a^iaal. PaeFort, et. (gøfort, l)POri 
S^eftiffet afforttee. PaeFiigle, en. .ftugle, 
fom noie paJTer i en SSojTe cllet JRiffel. 
(mobf. ^cnirFiiglf.) PaetxtrF , et. l)0é 
JDreiere : en 3nbretning ^roroeb man breter 
bet, fom tffe har en runb, men fantet gotm, 
og ant>et f onftigt ^rbeibe. 

2. Pa6,et.pl. Paffer. r5)]?.2(.Sat. passus. 
Z. ^afé.] 1. trang Tfbgang eller ©iens 
nemjiang, Snefrirtg, ^foftpet. 2. figurf. 
fri (éiennemgang eller Ttbgong ; i ben Sale: 
maabe : at hape frit Pae. 3. JBreo eQet 
ftriftligt iCibneéljprb , fom giPeé een , at 
lian u^inbret fan reife og opfjotbe fig paa 
frcmmebe ©teber; JReifepaé. (iof. 5r'P«6» 
©Fibepas, >5«pce, Pognpae, og fl.) = Pa&cotttor , et. 6. J^por gaffer ubftebcé. 
Paffpcuge, pi. bet, fom betateé f. ot ubforr; 
bigc et ^aé ; tt. for at fiore inb ai ^ooebs 
flabene' "porte p. piije ;Sibcr af 5)agen 
(i)}ianbir b. .Sammerpæfen. 199.) f. Port; 
penge. PaejYriwcr, en. JBeticnt, fom ubs 
fteber gaffer. Paewjcfcn, et. ?((t ()Pab fom 
l)crcr til ^afferé gjicbbeting. 

3. Pao, et. ©fribt, Srin; fim ifofgenbc 
Sanimcnfcttninger: Pasgang, en. et<Slagé 
(Sfribt og i^obffifte f)oé bertil afrettebe >pe? 
fte, fom nafren "paa eengang tofte begge 
Jfe<bber pua' een Sibe fra Sorten. Paoi 
ganger , Paegccnger, en. @n tit faaban 
®ang afrettet ^eff. Ilt gaae i paegang. 

Paeqiiil, en. pl.-Ier. [af i^tal. Pasrjui- 
no.] et ære]Tcenbenbe (gfrift, hviii- iDpbaPés 
manb jffe ^ar necpnt fig ; et Sfamffrift. 

Pafiat, en. pl.-cr. en *;8inb, fom i bc 
5(?quator nocrmefl liggenbc oorbftrog i tang 
Sib btorfer ftabigen fra cen,Rant; S^ajfats 
pinb. 

1 . Paffe, V. a. 1 . tnbrettc noget tit ^aé, 
efter ret 93iaol og (Storrelfe. Ilt paffe een 
Sing efter en onben, paffe noget efter et 
9)Jaal. "Kt paffe SKammen efter Sfitberiet. 
?rt paffe bet rette 93Jaat. (f. afpajje, in^paffc, 
tilpaffc.) 2. ^røpe en Sing , om ben (jar 
ftn rette (gtørrelfe. Ht paffe et ^ar @foe. 
{^yian figct: Strengen fan tffe mere paffe 
bett^^iote o: ben paffer ham iffe mere.) 3. 
tage pare pna, oprarte, betiene. "Kt paffe 
en !St>g, paffe ©ornene; paffe ftne ^for; 
retninger. 2Ct paffe ^reature, paffe @a-é/ 
.Kutlinger. — Paffe op, a.) bet f. f. paffe/ 
3. b.) ture paa , efterftræbc. 9{cperne ^ 
paffede ^ain op unberpeié, opcrfafbt og ubs 
ptpnbrcbe ()am. — P^e paa,, tage pare 
paa, gire noic ?fgt paa. Pas paa, l}rior 
han gaact hen. Strengen paffer paa Jpe; 
jtenc (fiar :Stl[nn mcb bem. 2>erimob : "Kt 
paffe ^f>eflene o: pteic , fobrc bem, 5)en 
ipige paffer iffe .Roerne gobt.) 

'2. Paffe, V. n. og rec. 1. |)ape ict rette 
9)Jaat, porre tit ^\ié, ()vetfen for fior eller 
for tiben. ©tøflerne pafje iffe. 5>enne' 
^iote paffer mig gebt. iJaaget paffer iffe 
t. .Ranten. 2. pcrre pet ftiffet, in^vettet, 
meb .^enfnn til noget onbet, ftemme opers 
eené mcb. formen paffer iffe tit 93^aterten. 
55tiTe ^olt paffe iffe fammen. £>ette iSoi, 
benne ^axvc Paffer ttfe til en .Riote (ell. 
til.Riole.) Gn ung Åone paffer iffe tit en 
ubteret StKanb. 3. v. rec. paffe fig, fom; • 
ttic fig, ffiffe fig ; iforr mcb vpenfpn til ub; 
porteé aSelanftanbigheb, t. tut i (gfif og 
<S<xtcx Pebtagnc. 2)enne Dragt paffer fig 
iffe for en albrenbe .Sone. 5)ct pajjcr fig 
iffe, at tale f. meget i ©etffaber. — part. 
paffende, fømmetig, onflænbig, fom paffet 

fifl. 

3. Paffe, V. n. J. i piffcSortfpU: l^otbe 
fig fra »irffom 25eeItogetfc i ©pillet, naar «poffc— ^Patent. 176 "^^arcnt— ^^flttcbcobcr. man et fccv. fin ^orbcct reb at "occtc ben 
(S'ptlTcnbe. lit pv^ffc ; A-orf)aanben, t '■Bao,: 
l^acjnbcn. Ser er pc.^n runbt (cif flllc 
(SpiUerc.) 

- Pfijjflig, adj. [af pcJTf.] j.fom paffer 
cTIer er titpaf'. 2. fom paffer fig ih'{, fpm; 
mcliQ , VH'fanffcrnbig , paffcnbc. '^. niaa; 
bctig , mtbbelmaabtg. rs^^otf).) — Pcffelint; 
he^, en. ub. pi. <Sotnme(taf)eb. 

Prtflfcr, en. pi. - t. [9?. ©ar. "5) a f f e r.] 
et Jiiatheniati)T'5>!ebffa(t , T>eftaaenbe af to 
cianfFc fptbfe, oi?cntt( fovenebe ot) bet>a'(ie(tc)c 
*8een, ber brugeé tii at n\aTdc og affcvtte 
Uqc og frummc Oinicr. 

Piiffere, T. n, 1. [fremmebt, og fit^pptg 
trugeCigt i bag(. Safe.'J 1. reife, fa'vbeé, 
brpgc tit ?fobé elfer ffiogn. "JCt puf["crc for; 
( hi, tgiennem en 93iv '^"'^^ <^" ??iob. ".I'en; 
tic 3Set, fom mibt om Sommeren fnap imr 
at pfl'crc." gPc, 2. fortfættc fin 3Sei, brage 
uf)inbret Pibere, lit (abc en :pajTere. 3. 
tifftebeé, antaget , finbeé taafetig, ®et 
(an t. éZeb pr.fl'erc. 4. gietbe, f)oIbeé / 
antageéfor. ^(t pcfferc for en rig ^Tlani. 
5. ffee , f)cenbcg , tiibragc ffg. "|)iné af 
fiarc Socumenter man iffc Eunbc fce , at 
fiigt pafferct er." ^o(6.'^. ^aaré, — P«6; 
fcrefcC>^cI, en. SSePiié , fom mcbgipeé for; 
toibcbc 23are. 

Papfioit, en. p].-fr. [af i^ct Sat. og ?cr.] 
Ggentiig : ?tbe(fe i 7(iminbetigheb ; ({iruø; 
fcé bcrfor tifforn meget for bci fiibigcrc ops 
tagne : lLi5ciifl-V.b.) £Ru for t(t meftc fun 
om Sefu Sf)rifti 5ibetfe og T^ai , Siben, 
[)£»orpaa benne SSegiiu'nfjeb erinbreé (ben 
fliae Uge) og .StirfcfFiffe t ben 2Cn(ebning. 
peraf : P<:ofictnertnJ««gt, Pixefionstilomfj/ 
en ^ianteiToegt, i l)mé S?(omfi- man bar *?i(i 
tet finbe Keb)TaOernc tit (SbrifttSibetfe (Pas- 
siflora) pacfioitsbøu , Paefiousljiflovic , 
paefiongntufit-', m. fl. 

Pa11cl,cn. ub. pi. [franfT.] et ©fagé 

?faniebei, fntoraf banncé ti)nbe (Stifter af 

mange forjTielUge farser , tit et eget ©tage 

tav 9}(atning. Itt mate i X>aiid o; meb 

ftige torre ^annn-. = Pcftclfaruer, pi. en 

(Samling af faabanne gart?eftifter. P«; 

, ftclmalcr, en. S)en , fom atlene elt. ifær 

mater i i^pafret. p«ftelmfilerr, et. og ff. 

, p<;|lti»af, en. pi. -Fer. (Sn »itbt rorcnbe, 

^ i .<!)ayerne bi^rfct ^ccxt, f)t){C' 9iob fpifec-, 

og ber ogfaa fan bprfeé fom S^oberurt. Pa- 

stiiiaca sativa. 

Pfijtor, en. 'prffft , (Sictteforgcr ; tn'U; 
c\<:t^ fun fom 5<5reétitel for cnfivcr orbineret 
^ra-ft. p<:fiorat, et. f. Pr«|Mck^, Sog; 
iief d^. 

Patent, et. pi.- er. [9}Hb. 7(. ^at. Pa- 
tenfa o: literæ patentes.] 1. offenttig op; 
ftaaet eller bcfienbtgiort SBcfating af JKegie; 
ringen. 2. aafeent SBtco, fom niebbcteé een 
for at forfiffre f)Qm en SRcttigt^eb jltcr S3e: naabning, gii^e tjam et SSibncé6t?rb, m. m. ' 
?fbefSpi:teiit. 

Pater, en. @t tatinfT Srb, r'^aber) fom 
ta-ugci? om niffc catt)ot)Te iDrbenc^gcifttige 
etter 5}Iunfe. "^or Pateren t)otbt l^uué 
en D-Vinbe." 2?ef]'et. = Pcternojler, et. S'i- 
bert)or; be (Sat^of^feé .^ofenfranbé etter 
.^ngtefnor , tif orefter be taite Stønnerne. 
V^ateruojteryverf, et. (5t inftiStagå 93?a)Tin; 
iHvrf tit at tra-ffe i^anb op af bpbe (Steber. 

Patient, en. pi. - er. en (Spg, Cibenbe. 
?Ct oære Patient, (i. Zak og taocre ctl. 
Gm&eb5;®tiit.) "9?aar nogen Patient en 
.Kotbefpge fnifTcr." Tfrretio. 

Patriarf, en. pi. - er. 1. (Stammefcc; 
brene for bet j'øbiife 'J^otf, fom be mofoiffc 
(gfrifter omtate. 2. en geifltig S^ærbigfieb, 
f)øiere enb S?i)1opperé og: GrfetnjlopperC'. 
patriarcljalfp, adj. fom oebfommer, titf}øs 
rer en ^atriarf. patriarcl;al|T Set^emaabc, 
fom omoanfrnbc Ciationer ft^re, forenebe i 
©tammer, unbcr Stammcfæbreé ©ttiretfe. - 

Patriot, en. pl.-er. ben, fom etffer ftt 
•^tvbretanb, og agter bete 9Set fiuiere, enb 
egen ^orbeet ; en gob SBor^er, <5fosbretanbé; 
nen. "(Snfjoer vitbe maaffec ncf l^anbtc 
fom Patriot , naar attc anbre giorbe bet 
famme." ©neeb. "6n ægte Patriot ec 
infi fin 3ftberé 'HSrc." (S>>atb. = Seraf: Pa; 
trtotismc , en. ub. pi. ^a-bvetanbéfiærtig; 
l)eb. patriotifV, adj. grunbet i, betinget 
peb ^atriotiéme. ©n patriotifY .panbting, 
Sænfemaabe. "iJSeb (Slutningen af SKaat; 
tibet begnnbte l^ané patriotijlPe' ^Pfr at 
fatbe." ©neeborf. 

Patrol, ctler PatruUc, en. [fr. patron- 
ille.] en omgaaenbe (Sotbateroagt, fom ef; 
terfeer ubfatte ^ofter etter »aager orer ©if; 
ferf}eb. = patrollere , v. n. 1. gaaer om; 
fring meb en ^atrot. — patrollerinø, en. 

1. Patroi«, en. pl.-er. [2at.] SSefficrmer, 
S5e)Ti>tter. (f. 2\irFepatron.) 

2. Patron, en. pl.-er. [fr. patron.] 1. 
3 abjTitlige .g»aa nb va-rf er: et (Stage 93?on; 
fter , 9}Jobet , en f)uut g^orm (fom t)Dé 
Sreiere.) 2. et diet af ^apir etler anbet, 
ber fi^tbeS meb faameget .S-rub, fom f)ører 
tit et @fub. — PatrontafTc, en. ^nori (Sot; 
baten giemmer patroner. 

Patte, en, ub.pl. [<St). Patt.] 1. 5Weff, 
fom en £u?inbe, ber har føbt, faaer t SBro; 
fterne; Sie. 2. £lviinbfolfs5 »nifter. (i 
begge f8(^\. fun f)Oé ?f(muen og i tavere 
Satebrug,) 3, llegentt, J'U>en«o 5)i>er, — 
Pattebrog , en, JBrog etler Sug , fom 
S'.vinbfotf tojgge ooer .^nM'rcrne. Patten 
^utt, og PatteHuCt, en. b. f. f. ^pattcbrog. 
Pa"ttevorte, en. f. iVyf^worte. 

Patte, V. a, 1. fuge 9J?etfcn af tlPtnbe; 
briMterv etter af 9)oer; tic. (faaset om 
9}Zenncffer/ fom om 5)nr.) ^eUtt patter 
cnbnu. = Pattebarn, et. JBarn, fom eni><' 
nu bier, fom er »eb JBcwftet. p«ttet•vo^fr,f > ^attc6ri>bec— ^flDwafg. 177 ^nocralg — *peba(. fti. ben, font mtb et onbft JBorn of anbre 

, ^orocJbrc tiet ctlcr [jat biet ccn ?finmc j 
i^icbrofccr. Soatctcé: Pattcfoflrr. — Pal; 
tcbcjff, en. *Be|ye eller JlajTe, hoovaf iBein, 
fom ingen ?(mmc f)ai>e, fuge W.'clf, i Stes 
bet for at bie. Pattc^y^, et. ^m-, (om 
fobe leoenbe lUujcr og labe bem patte. (3Iam- 
nialia.) PattcflcjVe . en. f. puttcboffe. 
P^ttefel, et. ^el, fem enbnu jratter .&ops 
pen (faalebcé : Pattrttriio , Pcttclam.) 
PiZttfgl,;^ , et. ét berFit inbrettet (Blai , 
til at late ^\Uteborn briffc af, eder opam* 
me fcem pcb. Pattrgliit, en. et ^^attelnun. 
Patteljont, et. f. 5><c3gcl)orn. Pattflyft, 
en. Snft til at bie. pattcfvø, adj. meget 
bcgierlig cftei at patte. 

Paufe, en. pi. V^tJuFer, fom ofteft fore^ 
femmer. [Z. ^Panfe.] Gn Sromme af 
.Kobber eller Solt>, i S^orm af en -palvfugs 
le, og l)Oovaf altib to flaaeé paa eengang ; 
.Riebeltromme, vpcerpaufc. — Pcufc)lugcr, 
en. ben, fom forftaaer at flaae paa ^yaufer. 
Paulun, et. pi. - er. [9?. <B. ^p a u I u n. 
Sr. pavillon.] @t Selt ; en .ptittc eller 
Jbogning i ©fiffclfc af et Zdt. (fieiben, 
unbtagen i pore iBibeloDerfccttelfer.) "3co 
t>i>gger min pelligbomé pculun i bc ræb« 
fomme (gfngger." ©palb. 

Paufe, en. pi. - r. 2(f6rnbetfe i en fortfat 
^anbling, eller i noget pebcarenbe; meft t 
aKufifen, om et fort iDpbolb i iSbnerne. 

Pave, en. pl.-r. [af SOJ. 2f. Sat. Papa.] 
Itn romerfticatfioljTe .Sirfeé iDrerboreb eU 
ler evH-rfre Siffop, fom »cctgeé af ©artina; 

. lerne, og regierer fom »erbélig ^nrftcoper 
.Rirfeftaten t otalien. (Dlarneé Paucn m. 

. beft. Tlrtifel, og ubcn »iberc Sillæg: ba mes 
neé enten ten nu r'cgierente, ell. ben pave; 
lige SSccrfcigheb i ^apené ^erfon.) (Jnbecl 
tpbjie ^eifere f)apc fogt at infcflrccnte Pa^ 
vcti6 SRnnbig^eb. lit trcrtteé om P«wcii6 
©fairg.0: om en recnt unpttig ©ienftanb. = 
Pcweøylien, en. @n 9)Jrnt , fom forbum 
fcetQlteé for Tlflab ; g)eteri3penge , Tlflab^s 
penge. (9}Jotl),) P<:wel)erreJ>«mme , et. 
^aperneé -perri:bemme i gciftlige og .Ktrfc: 
©ager. {Z. SRotlje.) PcttcJ^iftorie , en. 
^arerneé og ^apebemmeté ^iirorie. P«; 
vel)of, et. ^apené ^of og ^offtat , fom 
øeiftlig og Perbélig ^prfte. Pa\>el)Oe, en. 
ben meb en trebobbelt .Rronering omgipne 
SBiffopé^uc, fom kaperne bære; '^apelrone. 
Pcuelow, en. 1. en Sop, gipet of en ^aoe. 

- 2. ben geiftlige eller canonijTe 8op; .Rirfes 
lopen. (93?ctf).) . Pfivjcmcgt, en. ben geifts' 
lige og perbétige SDJagt, fom farerne tilegne 
ftg. Patjcpibe, en. falbeé bet ftc-rfte ©lage 
i>ollanfc)le Sceriilobafépiber. Pav)eflol,en. 
^apené ^tot cHer Sbrone ; figurl. : '^as 
»cné 93(agt og 9Wpnbig[)eb. (71. ©. 9Sebel. 
Z. diotl}i.) Pcf ff«^e, et. ^apcné og ben 
papelige JRegteringé ^Jp^otbéfteb. Payc* 
Vfilg, et. SSalg af en n? ^awe blanbt (Jat* 
2'flnll Orbbo«), II. bfnålerne. ".Rirfen« ©plib p. betbobbette 
P<:uev»alg." 3flccbi. Pcueweel^f, en. ^at 
pelierrefcomme , ^apemagt. {S. JNotlje.)" 
V^^:ucv»ccr^igl)e^, en. ben l)oiefte geiftl. 93a:r< 
biglieb i ben catljol^Te Jlirfe, fom ^apen bes 
fla-ber. = Pfix■>c^«mmc , et. ben pavelige 
aSærbigf}eb og SJZogt, meb Tilt \:)r)a'b ber af 
Sro cg .KirtejTifEe Ijcrer tit fammc ; og bru« 
ge6 berfor ogfaa for: ien romeriTicotboljfc 
JReligion og .Rirfe. = pavelig , adj.* fom 
titborer, pebtommer, ubgaaer fra 'J^^sen og 
i)aiM iJcrrbig^eb. pavelig 5Di^nbig[)eb. 
pavelige 9tettigf)ebcr. 

Peber, en. ub. pi. S^rofornct af abfftlligc 
ubenlanbiTe JCcvrter (i Særbeleébeb af ten 
olminbetige, forte ''Peber, Piper iiigi'iim) bec 
brugeå fom ctffarpt..ftrpben. =Pcberbeffc/ 
en. SBoffe tit at giemme ftobt ^pebcr i, og 
beraf ftroe oen paa >)3Jabcn. Peberfugl,cn. 
(5n amertcanjf Jugteffccgt , ubmærfet Pcb 
bereé 9Tccbé Storrelfe. (Toucan.) Pebers 
Fage, en. ^ppebebrob, fom fn^breé meb >pons 
ning og ^\"bcr. Pcbcrfor«, et. enfelt SBoet 
eller g^rotorn af ^ebertræet. Pebermynte/ 
en. plante af ftcerf iQugt og aromatifC 
®mag". (Mentha.) Pcberndi« , en* ph 
-nc>J»f>cr» fmaa runbe .Sager, tiig SJpbber, 
af famme 5>ei fom ^eberfager. Peber* 
qvarn, en. @n titen £LPærn eller 9}Jelle til 
at mate ^Pelbcr paa. Pcbcrriie, et. S?ujfen, 
fom bærer 'peber , ^ebertræ. Peberrod, 
en. S"n befientt intentanbfE plante af en mes 
get ffarp ©mag. (Cochlearia armoracia.) 
Pcberft«t>, et. fnujle, Ijaloftobte 'pebeiforn. 
Pebcrtror, et. fatteé ogfao en intentanbjf 
giftig Sujfnitrt. (Daphne mezereum;) 

Pcberfv>eiii> , en. pi. - e. [en for port 
©prog ganjf e færegcn S?cnæpnetfe, fom fors 
bum brugteé for: .^rarmmcrfoent.] 1. en 
oltrenbe eller gammel ugift ^3Jianb. — ^ers 
af boé SJaggefen : •pebcrfven^^om : en 'pes 
bcrfpenb5 étaub. [S)et derefter bannete, 
fclpgiortc Crb Peberm« , om en gammel 
9JJø eller 3omfru, er brugt of 'p. ^. iSroief, 
og efter t)am gientoget nogfe ©ange ; men 
nben ot fooe 3ntgang.] 2. i ben oprinbes 
lige 93emærfelfe br. bet enbnu af .potberg:. 
"^aa ^not en Pebcrfwen^ og ©frorbbec 
man jo fieuber." Cp. 'paoré. IV. 3 @ang.) 

Pebling, en. pl.-e. en ung 2)reng, ©fo* 
lebreng, (gfotepitt, (fora-tbet.) Qn flottet 
gote fan blipe en ^iH, en fattig Pcblinø 
fan blipe en 'procft. Srtfpr. "Ji^egpnb meb 
Hbt, lær Peblinge ot ffripe." Wein. 

Pebre, v.a.l« fomme ^eber poa, fnis 
bre meb ^tbct. Ht pebre SKoben. — 2)et 
er pebret, ffgeé ftgurl. om noget, fom cc 
brrt. "3cg ^opbc gierne feet, ban ftopbe 
pebret tittben operpcetteé ©otme." 9?agg. 

Pci>fil, en. pl.-er. 1 . ben 5)eet af et ^r* 
getpa-rf , ber fpitleé peb at trcebeé meb Jjob« 
berne ; gob^^labecr. 2. en Snbretning tit 
at boimpe og forftærfe Snben paa etC^taveet/ 

(12) <Pc&at— ^Vi(fto(. 178 ^cUhn—fimtftifU, ocb et Kt«f meb ^obcn, = PcJ>i:If)<:rpc, en. 
en ^arpc meb en (tgncnbc 3"bvetntng. 
Pcftaltjofrf, et. b. f. f. Pci»al. Pc^alv>Æl•i 
f et i et prgcl. 

Pc{»ent, en. pl.-cr. ben, [om i ^((mtnbes 
Ifgl^cb, eller t »tlje Sitfælbc, mi (\wc ©moa; 
ting en ooerbri'!?en a^tgttgfjeb; i (Scccbefeébcb 
og oftc:^_ om ftuberebc |)crfoncr, bec [ættc 
I)øi ^dié paa ufcugtbar ^ærbom , men 
mang(c-?faiib, (Smag og bannebe (^ccber. 
'"SJJeen' 3", <Sotbater og et 'oxxc fan Pc5an; 
ter?" vg)o((>cvg. = Pe^^;lu•cl'ie, et. pi. -v. 
en ^ebanté Sccnfcnuiabc, £)pftH-fci, ^ts 
trfnger. "^er er Pc^aitteric i alle ©teens 
ter, og bog fjolbec ©nlpev ftn ©tanb fri 
betfor." ©necb. — pc$<:itttf¥, adj. [om er 
egen for, paffer ftg paa, ^i>rer tii en ^ebant. 

Pe5>cl, en. pl.-Ier. £)pyarter op J8ub »eb 
et Unitierfitet etter Tfcabemie. "L-e erc tams 
mc £>t)c, be ere fun Pci>ener." >&ol6. ^. 
^aaré. I. 3. @ang. 

Pccit, adj. pi. pcitc. [3^orcfommer i!fe i 
bet 3é(. elt. i celbre 5)anff ; men hx. ogfaa i 
S5i^ergøtl)(anb. ^oé 9}Jot^ pÆit, fom ttt 
ogfao jcecnlig ubtateé.] 1. pimtelig, reen 
og net, ubportes giirltg og orbentlig iiben 
^ragt. ©n pecn (Stue; pecn i ^(ocber. 
"^un l[)a»be giort ftg alt for pcen." SSeffel. 
2. meget tilOagel^otbett , tmtngen, fnipfp, 
unbfeelig i 2(bf(xrb. .|pan er faa peen fom 
en 3omfru. (9}Jotf).) "jpun mere pcen og 
leffer bleo." aSefTel. = PeenI;l•^, en. ub. pi. 

1. ben I!8ie[faffenf)cb eller (SgenjTab at »orre 
net og peen ; 5^pnteltgr)eb. "^enbeé ^aa^ 
flcebning ubmcrrfebe ftg mere ». t^berlig 
Peenl)e5, cnb t>. (Smag." Slal)^. 2. toun; 
gen Unbfeclfe. "»^iffc golfé pecn^c^." 
^otOerg. 

Pege, v. a. 1. f(St). peka.] »i[c ften paa 
noget, t[a'r meb g^tngrcne, meb en ^iep el; 
ter ^inb. lit pege paa, til et (Steb. lit 
pege m, ??tngeren, m. (Stoffen paa noget. 
(9Jian figer: at pege g^ingre ai een, t. (Spot og 
^orogt; ftelbnere: pege Skingre pcci een. ^^olb. 
g), ^aaré.) lit pege paa, pege hen tit, ft* 
gurl. giøre opmærffom paa, l)enti>bc til. = 
pegefinger, en. ben g'inger, fom er Som* 
ttielftngeren nærmeft, og fccbttanltgcn bru* 
peé naar man peger. Pegepin^ , Pege^ 
ftiJFe, en. ^'inb, (Stiffe, l^rovmeb man peger. 

Pcilc , V. a. 1. 1 . ftgte fra et @fib meb 
^eilcompaffet tit en fiern ©ienftanb, for at 
teftemme Fji»ab JRetning Sfibet liar til bens 
ne. lit peilc (Solen, peile et ©fib i 9Jorbpeft. 

2. maule meb en ^eilftof, Imormeget SSanb 
bcr er { (SfiOébunben. S)eraf: Pciliiig, 
en. =i Pcileompag , et. GompaS meb to 
©igter, {nbrettet tit at peifc meb. peils 
floF, en. en 3ernf!ang meb affat 93?aaf, fom 
man fcenfer ncb i ^ompefoben paa et ©fiO, 
ferr at peitc iSanbet, elter maate bcté røcengs 
be. — Pcilfltol, en. (Sn (Stilting paa tre 
S5een, ^»orpaa 9)eiieompaffet fa-tteé. PcIIFaw, c«, pi. - er. 1. en flor SSanbs 
fugt, ubmærfet oeb en ^ofe, bcr Ijænget 
unbcr bene 9ieb. 2. et ci^irurgi|f JKebjfab 
tit at ut)træffc Sanber. 

PeUv en. pi. pelfc. \1L S. Pylce. S. 
^eU.J 1. vtijfe iDpté, meb tange, Uøtc 
^aar beflæbte (Sfinb. 93iørnené, lltoené, 
9la-t)cné, .Sattené Pele (fom oftcft ftgeé bog 
i 2)an)t : ©fini>.) 2. en af faabanne 2)pré 
©finb forfærbiget, eller bcrmeb foret Aiors 
tet etter itaabe. = pdefo^er, et. S'iJber af 
^eléoacrf. Pel6l)«iiJ»cI, en. Jpant>el meb 
^etéuærf. Pel?l)uc, en. tobbcn -pue, fos 
tet |)ue. Pclet^iortfl, en. Si., fom er foret 
meb ^etétiocrf. pdoFrcwe, en, faft ettec 
løii ^atéfraoe meb ^Pctéfobcr. Pclomager, 
en. Sbuntmager. (9Jiott).) pdeffo , en. 
(Sn m. tobbent (Sfinb foret ©fo ; ett. en 
@fo fi)et af faabant (Sfinb, f. e. (Sal)linb. 
(2(br. 2(».) Pcl6|Tr«C>&er, en. f. iSunt* 
m«ger, Pclet^roie, en. Srøic , befat etter 
foret meb ^elét^ccrf. Pebtsaute, en, ^J^^antt 
meb ^etéfober. Pelevarf, et. ub.pl, 2)et 
famme fom Pele, 1. etter beétige £)pré 
<Sfinb, berebebc tii ^^anbcl og 58rug. 2ft 
Ijanble meb pdcvarF; befa-ttc en Jlaabc 
meb PeUvoJif, 

Pen (en) pi. Penne. [Sét, Penni. ^olT. 
^enne. bejf. meb Pjnc.] 1. Sloget, bec 
er bannet fom en ^in'b, og, tilfpibfet, br. 
tit at flrioe meb. 3 ©ammenf. iBlpsntés 
pen, JKøbfribépen. 2. 3 ©ivrb, en ubtrufs 
fen *i>ino(cfteber af en t^ugl, tfær af (Saafen; 
[om brugeé til (Sfnv>ning. 6n (Saafepen* 
(£)m anbte ^uqIc i liim. 5ici>cr. 2Ct ^Trit)« 
meb (Swanefiebre, KaiMiefiebre, .Sragcftebre.) 
"(Sn faaban Iiben 5iar fan »ore, blioc Pen." 
|5olb. g), ^paars. 3. figurt. ©frioning, 
©frioemaabe, (Sfrift, ©tiit. lit nære ftg 
»eb, tiene ftg op t»eb Pennen. 2)et er iffe 
fommen fra t^anå Pen. lit føre en gob 
Pen, en l)»aé, iiicnic p. (om ben, ber 
ffriner fpi)bigt,) lit føre noget i Pennen 
([frit)c ict op.) lit tilffge een noget i Pen;? 
nen. 4. Pennen paa en -jammer o: bene 
ene @nbe, naar ben gaacr ub i en ©pibe 
(mobfat 2\lov», naar ben i©t. for ^en f)ar 
en Jtløft, og 23><:nen, otter ben tnffe, flabe 
(Snbe.) = Pennefegter, en. ben, fom ites 
tig fører ^enncftrib. pennefeil, en. ©fris 
»erfeit. (9}Jotf).) PennejieC>cr, en. %\n; 
en ^ieber, for faa»ibt icn tiener tit at ffrive 
meb. PennefujYet, en. @en, ber fuJTer t 
at jtriae ett. forfatte; en )lit, uffet g^orfat= 
ter. (ni>t £>.) Pennel;mi8, et. gober tit 
nt giemmc ^cnne i. Pennefniv), en. ^nit), 
f)»ormeb ^penne titffæreé. Pennch-ig, en. 
(Strib, fom førcé [frifttigen, etter paa ^prcnt. 
(©nceborf.) Pcnncmartj, en. ben hiif'tc, 
treotcbc 2!)cet inbcn t en ^,ennepofe. Pen; 
ncpofe, en. ben unberfre t)ifte I^eel af en 
^\*n, fom tilffa-reé til ©friinting. Pen; 
neffiftc , et. figurt. S^oranbring af ©fris ^cnncfPiftc — ^cngcbclot). 179 <pcnøcbibrnjj — »IVngenor* fcmaabe; cII. Cmfftftmng of Jorfattcre \>. 
cct ffriftligt ?(rtH'tbc. (®runt»to.) Pciiiie; 
fplit, en. Splitten, [om gieccé i ten tiU 
ftaatnc <Spité )faa en ^en. PemicjlilF, 
en. ten jcrerfte, fietrebe X>ctl of ^^enncn. 
(Solbing.) PflllIf|lri^, en. b. f. f, ^cnnt: 
frig. Pcnnc)ircg, et. gtrcg eller Sfrift; 
trorf, [om giercé nieb en ^Pen. pcnuctcg; 
ninø, en. Segning, giort nicb en ^én. 

penge, en. pi. b. f. men lirugeé mcft fom 
coll. [5 aibre £>anff Perl^iIIø og Peimiim, 
Sél. Penningr. 2(. @. Peninji.] 1. fet 
tm^ntet, præget Stutfe sDictat, fom i "iiU 
mtnbeligheb er tillagt en t»i^ SScvrbi ; en 
93h)nt. (3i'f- Sfuepenge.) 2(t mnntc Pen^ 
ge. @n gammel, en faljf Penge. 2. a. 
SDJr>nt, mi)ntcbc ^\'ngc ot>erI)ooebet, for 
faar?ifct fom be ere Segn og 5Diaal for ;Xin: 
geneé JBarfci. Pengenes £)mlol) i et 2anb. 
©n ftor iDmfoctning af penge, ^ofobetcn 
i Penge og .polobetcn { JBarer* ^ocrfen 
Penge, ell. Penges *I5cerb, ©obo, flette 
Penge (Ijoié 93ietal»cerbi foarer ctl. HU foas 
rer til ben fiiftfatte eller 6efalebc ajærbi.) 
£)ffentligc Penge (fom tilhore , fem l^æoeé 
f. offentlige .ftaffcr.) SRebc Penge (fom 
man »irfelig ^ar »eb ^aanfccn ; 1 93iobfætn. 
til®iclbébre»e, £)6ligationcr, umBntet®ulb 
og ©olt), cG. opcroorebet t. @obé, Soés 
flrc , bet fom er af ^engeé SSærb») Ht 
gierc noget i Penge o: fcelgc bet, afftaac 
enten ^icnboni ctl. S3rug beraf (ofteft ben 
forfte) for ^enge. "iDettc oinbffibelige golf 
øior iiit, inbtil bereé (Sulweffarn og røub; 
beret i 6a na lem c, i penøe." Sft>)ttc. (iof» 
papirpenge.) b.) en uOcftcmt SDJængbc 
af montebc ^enge. "Kt famle Penge, fcettc 
p. til, obe, bruge p. Icrgge Peiuje op* 
3eg Ijar entnu ingen p. faact. ^an oil 
Iffe betale mig mine Penge (fom jeg l^ar tiU 
gobc.) Ht gi»e een <Snaf for Penge* Ht 
terre ». Penge (i)ave p.) "S^q tage p. 
Grcbit, naar jeg er ci vcb Penge.'* .potb. 
^. ^aaré. "Kt fiase p. hoé ftg. 25en 
^ung er tom, en Tfnbené Penge er ubi, 
(^. Sollc.) c.) figurl. g'ormuc, »;J3effianb, 
5Rigbom. ^an ^or mange Penge. 2ft gifte 
ftg p. til. ^an feer fun poa Penge. 3. 
forbum : en SW^nt, fom t»ar ben tolvte 5?eet 
6f en Stifiing. ©n -^oib »at 4 Penge. == 
Pengefifiger, en. ?fager , fom bris?eé meb 
^engeé llblaan eller Dmfcctm'ng. (2fgiota: 
gc.) Penøecaører, en. ben, fom brioct 
^engeaager. |."^enøecfin*,cn. ub. pi. en 
Sccnfemaabe , efter ^»ilfen man fun feer 
Xiaa ^cnge eUer ^orbeel og SSinbing. (5Ral)i 
hit) Pengetegreb, et. SBegreb om ^en; 
flc, fom gjJaaleftotf. Singeneé jl?a'rbt. "©t 
Pengebegreb, o. f)»ié ^ietp man beftemtc 
Singeneé i8ærbi." £)luffen. Pengebel)oI^i 
tiing, en. bet, fom t. en vié Sib baoeé i 
SBcbolb af ^. Pengebelcb, et. SBel?bet> 
®umm«n of cit tié iDeel 'g^cngc* Pcngw bi^rfiB, et. ©ibrag, fom <|{oeé i rebe ^cns 
ge. Pengeblof (en) n. s. en ubf)ulet 95loE 
til at famle og giemme 5pengc i. Penges 
bo^, en. pl.-bei>er. ^enge, fom betaleé i 
©traf for en £)t»ertr«:bclfc of Soobub. 
Pengeboflte, et. Sabetbccltc , bcori man 
giemmer ^enge "paa SReifer. penøecourø, 
en. ben a?ærbt i ^anbef og SSanbel, fom 
fiffe ^engeforter tit en oié Zii ftaoe, i gor« 
^olb til anbrc ; ^engcprii?. penøe{>eltng, 
en. j^cling af en <£um ^cngc blanbt flere. 
Pengefor^eel, en. forbed, ISinbing, fom 
bejtaaer i rebe ^\'ngc. Penøcforirinø, en. 
S^orbring faa ^\'nge, fem man ^ar cll. paas 
^aaer at i}åtc tilgobe. Penøeforrc:a& , et. 
famlebc ^'»^ngc, |.\ fotn f)a»eé i gorraab. 
(3- ffiope.) Penøeøavje, en. (3ave, ber bes 
ftaaer i «bc ^. penøeøierriø, adj. fom 
^ar en oserbretjcn SBegierlig^eb efter ^., 
og en lige flor llliift til at gt»c bem ub. 
penøeøri^f^■', adj. gribjl , meget begierlig 
efter ''P. (2trreboe.) penøeøylMø, adj. fom 
er ^Vngc P*rb , ^ar ^Pengeoacfci. (Sortes 
rup.) Penøet)cn6el, en. 1. v^anbet, fom 
gaaer Ub poa ^engeé £)mfætning, S5erttng 
og Ubbetoling. (mobfatt)<:rel)<:nJ>eI.) "®oos 
tebeé fon Pertøel)an^cl fobe Sonbprang of 
fi'g." 3. SSotie. 2, { albre ©trifter: Sag. 
.^anbel, fem oebfommer ^engc. (Eotbing.) 
Penøel)finJ»ler, en. S?crelerer, ^^engemægs 
ter. (3. Sone.) Penøeljielp, en. llnber* 
ftøttelfe t rebe ^. Penøel)uxi6l)oIi>ninø, 
én. ^V'ngetJæfeneté Scftiirelfe , Jin^nf-^^^* 
fen. Penøeje^e, en. ©n Sobc , fom et 
^engefianbter. (Sc^rttc.) Penøefaffe > 
Penøefijte, en. .Saffe elIt.Stffc t. at giemme 
^cngc i. Pengerc^'t, et. 6t ?(ntot ''Pengc> 
ber i Salling paa eengang fafteé af -paons 
ben. Penøel^ivt, en* f. !Kct. PengeFneb> 
pi. .Rneb , fom onscnbei f. at ftaffc ftj 
^enge. (3=. ©ulbberg.) pcnøefmI^e,tn* 
^nubc, ^»ori ^\'nge ere giemte. 'pf'Sf^ 
frfit>, et. ^cuQeforbving. Penøekan , et*. 
Soan, fom gioreé i ^engc. PengeI^:^c, eii. 
©t Sfriin, en Sobc , l)tori ^. giemmeé* 
Pengeløn, en. fficlonning , fom giyeS .etlec 
bi^beé t ^. Pengelisnning, en. Sonning, 
fom givcé een i rebe ^. pengeics, adj* 
fom er nben ^. fom ganjTe manaler ^V'nge* 
(SBaggefen.) Pengemangel, en. utilftra-fi 
feligt gorroob of rebe *penge. Penges 
tttcnJ, en. 1* ben, fonl eier mongc ^enge, 
en Gopitolij^. 2. ben, ^»ié Svngten ene 
gaaer ub paa at famle »Penge, (not iDrb.) 
Pengemaff""' f"- ®" ftor, bctnbclig 9}?arng5 
be of ^. Pengemidler, pi.