Internet Archive BookReader

An dara cradh : dleasdanas Eaglais Dhgabhail ris gach dugh agus gnaoraidh a dh'duich Dia 'n a Fhocal 's an coimhead gu fior-ghlan and [sic] gu h-iomlan